AMAKHUWA AMALAHI SINGA OBWA JOHANA YAHANDIKA

1 Olwokhurunga yalingi ho Likhuwa, naye Likhuwa yali wa Nyasaye, naye Likhuwa yali Nyasaye. 2 Watsana yalingi ho olwokhuranga wa Nyasaye. 3 Ebindu biosi niye owalomba; narali sisalombwa sindu kata silala esialombwa. 4 Muye buli mwo obulamu; nobulamu bwalingi obulaf bwabandu. 5 Nobulafu bwakhanga musilima; nesirima sisabuhamba tawe.

6 Yetsa omundu mulala. Owarumwa khu Nyasaye, elira lilie Johana. 7 Uyo yetsa abe omukobokholi, akobokhele obulafu yibu, abandu bosi basubile khulwo uyo. 8 Siyali niye obulafu tsana, nebutwa yetsa, okhukobokhela obulafu. 9 Bwalingi ho obulafu obwa toto, obulabianga siomundu, owitsanga musibala. 10 yalingi mwo musibala, nesibala niye owalomba, nesibala sisiamumanya tawe. 11 Yetsele ababe, nebo abali abebe sibamubukula tawa. 12 nebutswa bosi abamubukula, yabahrlesia omunwa, babe abana ba Nyasaye, yabo abasubla khulira lilie: 13 abarebulwa khumatsahi, nohomba okhwenya khwomubiri, nohomba okhulalila khwomundu, nebutwa abebulwa wa Nyasaye. 14 Naye Likhuwa yalombwa omubili, nemenya n'nnefwe (nefwe nikhulola obukhongo bubwe, obukhongo singa obwowebulwa omutelwa owarula wa Papa) waitsula nesirenda naka toto.

15 Johana yamukobokhelanga, nalangisia, nobola, Uyu niye owa ndabolanga, Owitsanga inyuma wanje, yali niyarangira ise: Okhuba yalingi ho ise ninsili. 16 Sigila khukhwitsula khukhwe ifwe fwesi khwabukula, esirenda nesirenda. 17 Sikila omuse bahebwa khu muse; esirenda nesirenda. 18 Abula ho omundu owalola Nyasaye mu tsinyinga tsiosi; Omwana owebulwa omutelwa, obetsanga musilifu sia Papa, niye owali okhumubisula.

19 yikhwo nikhwo okhuribula khwa Johan, olwa Bayahudi bali khuruma abesalisi nende Abalawi abarula Jerusalemu bamureba, Ibe niwe wina? 20 naye niyeyama, siyayambakhana tawe; niyeyema, Ise sindi Kristo. 21 Nibamureba, okhali wina? Oli Elija? Nabola, Ise sindi niye. Oli omurobi? Namukalusia, tawe. 22 Kho nibamubolela, Oli wina? Okhubolele, khukalusie amang'ana khubo abakhurumile. Obolanga mbwena khububwo? 23 nabola, Isendi omwoyo khumundu olagisianga musitsimi, Lunjisie injilayo mwami, singa obwmurobi Isaya yabola. 24 Nabo bali khurumwa okhurula khu Bafarisai. 25 Nibamureba, nibamubolela, Obaputisanga busina, noba norali Kristo, nohomba norali Elija, nohomba norali omurobi? 26 Johana nabakalusia, nabola, Ise mbaputisanga mumatsi: hakari hrnyuwe usinjiye ho mulala owa muramanyile, 27 uyu niye owitsanga inyuma wanje, owa nrakwanile okhuboholola tsinkhoba tsiebilalo bibie tawe. 28 Yaka kakholwa mu Bethania khulugyelekhe Iwe Jorodani, ha Johana yali nabaputisanga.

29 Litukhu lialonda khwo, yalola Jesu niyetsanga khuye, nabola, Lola esimeme sie likondo lia Nyasaye, ohinianga tsimbi tsiesibala! 30 Uyu niye owa ndabolanga, Yetsanga omundu inyuma wanje, owali niyanrangila: okhuba yalingi ho ninsili ise. 31 Nase sundamumanya; nebutswa atole okhubisulwa khu Isiraeli, khusifune isio ndetsa ise nambaputisanga mumatsi. 32 Ne Johana nakobokhrla, nabola, Isendalola Omwoyo niyekhanga singa likhulwi narola mwikulu; nayela khuye. 33 Nase sindamumanya; nebutswa owanruma okhubaputisa mumatsi, yambolela, Owolilola Omwoyo niyekhanga nayela khuye, Omwene uyo niye owokhubaputisa mu Mwoyo Omutsienukhu. 34 Nase ndalola ningobokhela, uyu niye Omwana wa Nyasaye.

35 Khandi khwitukhu lialonda khwo, Johana yali nasinjiye halala nabalondi babe babili; 36 nalola Jesu nachendanga, nabola, Ngwoyo esimeme sie likondi lia Nyasaye! 37 Nabalondi babili yabo bamuhulila nabolanga, nibalonda Jesu. 38 Jesu yesebukha, nalola mbamulondanga, nababolela, Murunanga sina? Nibamubolela, rabi, (libetsanga, ndikalukhanibwa, Omwabali), omenyale hena? 39 Nababolela, Mwitse, namulole. Nibatsia nibalola ahamenyele; nibabutsa n'nye litukhu yilio: yali niyolele esaa likhumi. 40 Andarea, abwe Simoni Petero, yali mulala khu babili batsana abhulila Johana nabolanga mbamulonda. 41 Uyo yaranga okhunyola omwna wabwe Simoni, nam'bolela, khwali okhulola Masihi (libetsanga, ndikalukhanibwa, Kristo). 42 Namulera khu Jesu. Jesu namuhenga, nabola, Ibe oli Simoni omwana wa Jona: olilangwa Kefa, (libetsanga, ndikalukhanibwa, Petero).

43 Khwitukhu lialonda khwo Jesu yenya okhurula ho okhutsia Galili, nanyola Filipu: ne Jesu namubolela, Nonda. 44 Naye Filipu yali omundu wa Bethisaida, owo mwitala lianga Andera nende petero. 45 Filipu nanyola Nathanieli namubila, Kwali khulola uyo, owa Musa yali okhulola uyo, owa Musa yali okhuhandika khwo mumuse, nende mumakhuwa kabarobi, Jesu wa Nazarethi, omwana wa Jusufu. 46 Nathanieli, Nazarethi esindu sinyala okhurula yo esilahi? Filipu namubolela, Itsa, olole. 47 Jesu nalola Nathanieli niyetsanga khuye, namurala, Ngwoyo, Omuisiraeli wa toto, orali nesioko muye tawe! 48 Nathanieli nam'bolela, Ummanyiye hena? Jesu namukalusia, namubolela, Filipu nasili okhukhulanga, olwa wali munsi womukhuyu, ndali khukhulola. 49 Nathanieli namukalusia, Rabi, ibe oli Omwana wa Nyasaye; obetsanga Omwami wa Baisirali. 50 Jesu namukalusia namubolela, Usubiye, sikila nkhuboleya ndali khukhulola munsi womukhuyu? nolole amakhuwa amakhogo okhuyomba yaka. 51 Namubolela, Siahene, siahene, nkhubolelanga, Mulilo likulu nilikukha, nabamalaika ba Nyasaye nibaninanga khandi nibekhanga khu Mwana-womundu.

2 Ne litukhu elia khataru siali ho esselelo mu Kana lia Galili; ne nyina-mwana Jesu yali nail ho: 2 ne jesu nemde abeki babe mbalangilwa, mus'selelo. 3 Nyinga ewain yabalema, nyina-mwana Jesu nam'bolela, Sibali nende ewain tawe. 4 Jesu nam'bolela, Omukhasi, nis nasina n'nawe ise? Inyinga yanje esili okhwola. 5 Nyina nabolela abarumikhili, Kosi akabola khu inyuwe, mukhole. 6 Yah tsili ho tsinlengekho tsisasaba tsiamachina nzirenjekhele singa infwo ya Bayahudi eyokhwesaba, sindala yahelenga tsinsumbi tsibili nohomba tsitaru. 7 Jesu nababolela, Mwitsusie amatsi munrengekho. Nibetsusia tutut'tu. 8 Nabbolela, Mutahe luno, muhil'le omukhulundu wes'selelo. Nibamuhi'la. 9 Nyinga omukhulundu wes'selelo yatsanzama khumatsi ngakwiye ewani, ne siyamanya aherulile (nebutswa abarumikhili abataha amatsi bamanya); omukhulundu wes'selelo nalanga omusatsa we'selelo, 10 nam'bolela, Abandu bosi baranganga okhulera ewain indihi; nabandu mbasenyele okhunyua muno, kho balera erali indai: nawe wali okhubikha ewain indahi okhwola luno. 11 Isio niso esilolelo esiokhuranga esia Jesu yakhola mu Kana lia Galili, nabisula obukhongo bubwe; nabeki babe nibasubila khuye.

12 Olwa inyuma lwa yaka yaserengera khu Kaerinaum, omwana, ne nyina-mwana, nabana babwe, nabeki babe: nibakona yo amatukhu akarali amenji.

13 Epaasaka ya Bayuhudi yali ahembi, Jesu niyanikila natsia Jerusalemu. 14 Nalola muhekalu yabo abali nibarundanga tsig'ombe namakondi na makhulwi, nabo abali mbasilaningia efedha mbekhaye: 15 nabasa olukhoba lwemikoye, nasundula efedha eya basilanianga, nafung'amia etsimesa tsiabwe; 16 nababolela abali nibarundanga amakhulwi, Hinie yako muno; murakhola inyumba ya Papa wanje inyumba yobukhala. 17 Abeki babe nibetsulila akali okhuhandikwa, Insatsa ye inyumbayiyo yakhandie. 18 Abayahudi nbamukalusia, nibam'bolela, Nisilolelo sina esiokhumanyinga esikil'le nokhola yako? 19 Jesu nabakalusia, nababolela, Sambule ehekalu yiyi, nase mumatukhu kataru ndakhakisingisia. 20 Kho Abayahudi nobabola, Emihika amakhumi kane na kasasaba ehekalu yiye niyombokhungwa, nawe wakhakisingisia mbwena mumatukhu kataru? 21 Nebutswa yali naboye akehekalu yomubiri kukwe. 22 Olwa yasimukusibwa okhurula mubafwa, abeki babe nibetsulia ol'la yabolanga ling'ana yili; nibasubila akahandikwa, ne ling'ana elia Jesu yali niyabola.

23 Olwa yali mu Jerusalemu, khunyinga eyepasaka, musikuku, abandu abenji basubila khulita lilie, nyinga bali mbalola ebilolelo ebia yakhola. 24 Nebutswa Jesu siyehana khubo, sikila yaanya abandu bosi, 25 khandi siyaruna kata mulala okhuribula amakhuwa komundu; sikila omwene yali niyabola.

3 Yalingi ho omundu wa Bafarisai, elira lilie Nikodemo, omukhulundu wa Bayahudi: 2 uyo yetsa khu Jesu, mubutukhu, nam'bolela, Rabi, khwamanya oli omwibali owarula wa Nyasaye: okhuba siali ho omundu onyala okhukhola ebilolele ebiakholanga ibe, Nyasaye narali halala n'naye. 3 Jesu namukalusia nam'bolela, Siahene, siahene, nkhuboleranga, omundu narebulwa nokhwibulwa okhurula mwikulu, sianyala okhulola owami bwa Nyasaye. 4 Nikodemo nam'bolera, Omundu anyala mbwena okhwibulwa nail omuskhulu? Anyala okhukalukha munda mwa nyina-mwana esia khabili, webulwa? 5 Jesu namukalusia, Siahene, siahene nkhuboleranga, Omundu narabulwa namatsi nende wo Mwoyo, sianyala okhuwinjila mubwami bwa Nyasaye. 6 Esiebulwa nomubili namubili; nesiebulwa wo Mwoyo nimwoyo. 7 Orachenya sikila nkhuboleye, Kamuhel'le okhwibulwa okhurula mwikulu. 8 Omuyeka kuhungutsanga ha kuyanzile, ohulilanga liyka liakwo, nebutswa siomanya ha hurulanga, nohomba ha kutsitsanga: ni mbuo somundu owibuyuwe wo Mwoyo. 9 Nikodemo namukalusia nam'bolera, Amakhuwa yaka kakhanyala mbwena okhuba mbu? 10 Jesu namukalusia nam'bolela, Ibe oli omwibali wa Baisiraeli, ne yaka siokamanyire? 11 Siahene, siahene, nkhubolelanga, Khubolanga aka khumanyile, khandi khukobokhelanga yaka aka khwalola; ne inyuwe simuhukil'la okhukobokhela khwefwe. 12 Nimba nimubolela amakhuwa akesibala ne nimurahukil'la, mwakhasubira mbwena nimba nimubolela amakhuwa ako mwikulu? 13 Abula ho omundu owanina okhutsia mwikulu, narali niye owekha okhurula mwikulu, niye Omwana-womundu, oli mwikulu. 14 Singa obwa Musa yakingula inzokha musitsimi, ni mbuo kahel'le Omwana-womundu okhukingulwa; 15 siomundu osubiranga khuye abe nobulamu oburahwa.

16 Okhuba Nyasaye yayanza buyanza abo musibala, yahana Omwana uwe owebulwa, omundu oba namusubila aratiba, nebutswa abe nobulamu oburahwa. 17 Okhuba Nyasaye siyaruma Omwana uwe nusibala akhalakile abo musibala esina; nebutswa abo musibala bahonere khuye. 18 Omundu osubilanga khuye siakhalakilwa esina: oramusubilanga waseya okhukhalakilwa, sikila siyasubila khulira lio Mwana owebulwa omutelwa wa Nyasaye. 19 Yikhwo nikhwo okhukhalakilwa, sikila obulafu bwitile musibala, nabandu baynza esilima okhuyomba obulafu; sikila emilimo chiabwe chali emibi. 20 Okhuba siomundu okholanga obubi abihil'lungwa obulafu, kata siyetsanga mubulafu, khase emilimo chichie chilakondokhelwa. 21 Nebutswa okholanga aka tot yetsanga mubulafu, emilimo chichie chilolekhe, chikholelwanga khu Nyasaye.

22 Inyuma we yako Jesu yetsa nabeki babe musibala sie Buyahudi, naonga ho n'nabo, nabaputiza, 23 Ne Johana yali nabaputizanga iyo Ainon, naho hali ahembi Salim, sikila amatsi amenji kali ho hatsana: yabo nibetsa nibabaputizwa. 24 Okhuba Johana yali nasili okhurebwa mubuhambe.

25 Kho abeki ba Johana nende Ouyahudi bakhupa tsimbakha khumakhuwa kokhwesiya. 26 Nibetsa khu Johana, nibam'bolela, Rabi, uyo owabeyenga halala n'nawe khulukyalekha lwa Jorodani, owa wali okhukobokhela, lola, watsana abaputizanga, nabandu bosi betsanga khuye. 27 Johana nabakalusia nabola, Omundu sianyala okhutola ling'ana naraheyuwa elirula mwikulu. 28 Inyuwe abene muli abaloli, olwa ndabola, Ise sindi Kristo, nebutswa, ndarumwa imbeli uwe. 29 Oli nomukhana omweha niye omusatsa wes'selelo: nebutswa omulina womusatsa wes'selelo, osinjila namuhulilanga asangalanga munonono sikila omwoyo kwomusatsa wes'selelo: khulwa yaka obusangili bwenje yibu bwitsuye. 30 Kamuhel'e uyu okhukaliha, nase ndutuhe. 31 Uyo owitsanga okhurula mwikulu ali ikulu wa biosi: orulanga nomundu owomusibala, ne abolanga amang'ana kasibala: Orulanga mwikulu ali ikulu khu biosi. 32 Aka yalola nakahulila, niko akaribulanga abula ho omundu owahukil'la okhuribua khukhwe. 33 Ohukiliye okhuribula khukhwe areye esimanyiro sisie khu yaka, Nyasaye ali wa toto. 34 Okhuba owa Nyasaye yali khuruma abolanga amakhuwa ka Nyasaye: sikila Nyasaye siamuhetsanga Omwayo khumujero tawe. 35 Papa wayanza Omwana, yali okhumuha ebindu biosi mumakhono kake. 36 Uyo osubilanga khu Mwana, ali nobulamu oburahwa; nebutswa orahulilanga Omwana, sialetse okhulola obulamu, nebutswa lirima lia Nyasaye libetsanga khuye.

4 Kho Mwami olwa yamanya Abafarisai bahuliye Jesu akholanga abeki abenji nabaputizanga okhuyomba Johana 2 (nebutswa siyali Jesu omwene owabaputizanga tawe, nebutswa abeki babe), 3 yalekha esibala sie Buyahudi, natsia khandi Galili. 4 Jesu yali neyenya okhubira Samaria. 5 yali niyola hetala lia Samaria, lialangwa Sukaru, ahembi khwiloba lia Jakobu yaliniyamuha omwanawe Jusufu: 6 Esitaho esia Jkobu siali ho habwene yaho. Jesu yali nachonyle khluchendo lulwe niyekhala hasitaho. Tsiali singa etsusaa tsisasaba. 7 Niyetsa omukhasi wa Samaria okhutaha amatsi: Jesu nam'bolera, Mbe khwo nyue. 8 Okhuba abeki babe bali mbatsiye mwitala okhukula ebiokhulia. 9 Omukhasi Omusamaria nam'bolela, Ni mbwena be, olwoli Omuyahudi, osabanga amatsi kokhunyua khu ise, nase nindi omukhasi Omusamaria? (Okhuba Abayahudi basilana na Basamaria.) 10 Jesu namukalusia nam'bolela, Olaba nomanyile esihanwa esia Nyasaye, khandi obwali okhuboleye, Mbe khwo nyue; khane usabile uyo, ne khane ukhuheye amatsi yaka akobulamu. 11 Omukhasi nam'bolela, Omeami, sioli nesiokhutahila, nesitaho siatsia hansi buli nohinie hena amatsi yaka akobulamu? 12 Ibe oli omukhongo okhuyomba sefwe Jakobu, owakhuha esitaho isi, nanyuetsanga khwo omwene, nabana babe, khandi emifuko chichie? 13 Jesu namukalusia nam'bolela, Siomundu onyuetsanga amatsi yaka yakhatola obuluho khandi; 14 nebustwa onyuetsanga amatsi aka ndimuha ise, kakhabe muye esitaho siamatsi akasenukhanga khubulamu oburahwa. 15 Omukhasi nam'holela, Omwami, umbe khwo amatsi katsana, mbula okhutola obuluho, kata nretsa hano okhutaha. 16 Jesu nam'bolela, Tsia ingo, olange omusatsawo, mwitse n'nye hano. 17 Omukhasi namukalusia nam'bolela, Ise sindi nomusatsa: 18 okhuba wali okhuba nebasatsa barano, naye owoli n'naye luno, siali omusatsa uwo tawe: mbuo oboye aka toto. 19 Omukhasi nam'bolela, Omwami, ndutsi ibe oli omurobi. 20 Abasefwe bekayakayanga musikulu yisi; ne inyuwe mubolanga, Ha Jerusalemu niho ahakwanile abandu okhuwekayakaya. 21 Jesu nam'bolel. Omukhasi, umbukil'le, inyinga yitsanga, eya simuliekayaka Papa, musikulu yisi, nohomba ha Jerusalemu. 22 Inywe mwekayakayanga esia khumanyile; sikila okhuhona khurula mu Bayahudi. 23 Nebutswa inyinga yitsanga, nayo eli ho luno, olwabekayakayi batoto baliekayakaya Ppa mumwoyo nende toto: okhuba Papa arunanga abandu singa yaba babe abekayakayi babe. 24 Nyasaye abetsanga Omwoyo: nabo abamwekayakaya kahel'le okhumwekayakaya mumwoyo nende tot: 25 Omukhasi nam'bolela, Ndamanya Masihi yetsanga (olangwanga Kristo): nyinga yakhetse alikhuribula amakhuwa kosi. 26 Jesu nam'bolela, Nise obol'lananga n'nawe ndi niye.

27 Kho abeki babe nibatsia; nibahuka obwa yali nabol'lananga nomukhasi; nebutswa siyali ho kata mulala owabola, Orunanga sina? Nohomba, Obol'lananga n'naye busina? 28 Kho omukhasi nalekha insongo yiye, natsia mwitala nabolela abandu, 29 Chenda khutsie, mulole omundu umboleye ebia ndali khukhola biosi: khane waba niye Kristo? 30 Nibarula mwitala, mbatsitsanga khuye.

31 Munyinga tsana abeki babe bamuhomba, nibam'bolela, Omwibali, lia. 32 Nebutswa nababolela, Ndi nebiokhulia ise ebia muramanyile. 33 Kho abeki nibabol'lana, Omundu akhamulereye ebiokhulia noho? 34 Jesu nababolela, Ebiokhulia bianje bibetsanga okhukhola obulalilo bwowanruma, khandi okhumalilisia emilimo chichie. 35 Inyuwe simusubilanga, chisili emiesi chine, kho lichesa liakholr noho? Lole ise mmubolelanga, Tikul'le tsimoni tsienyuwe, muhenge emikunda, sikila chiaseya okhulaba echiokhucheswa. 36 Omundu ochesanga atolanga omurungo, nabunjelesianga, amatunda khubulamu oburahwa; mbuo orakanga nende ochesanga basangala halala. 37 Okhuba mu yaka ling'ana yili nelia toto, Mulala arakanga, noundi achesanga. 38 Ise ndali khumuruma mchese aha muranyakhana: abandu bandi banyakhana emilimo, ne inyuwe mwaingira mumilimo chiabwe. 39 Abasamaria abenji abo mwitala yili basubia khuye sikila ling'ana liomukhasi, elia yali okhubula, yamboleye biosi ebia ndali khukhola. 40 Olwa Basamaria bali betsele, bamuhomba okhumanya n'nabo: nayenakona ho amatukhu kabili. 41 Nabandu bandi abenji basubila khulwamakhuwa kake; 42 ma nobabolela omukhasi watsana, Luno sikhusubiye khulwokhubola khukhwo tawe, nebutswa khusubiye sikila khuhuliye ifwe abene, ne khumanyile siahene uyo niye Omuhoni wabo musibala.

43 Olwa inyuma lwamatukhu yaka kabili yarula yo natsia mu Galili. 44 Okhuba Jesu omwana yabula , Omurobi siali nolukosi musibala siabwe tawe. 45 Olwa yali niyolele Gslili, Abagalili bamubugula, sikila balimbalola biosi ebia yakhola mu Jerusalemu olwali lwesikuku: okhuba yabo bali mbatsiye h musikuku. 46 Jesu yatsia khandi Kana lia Galili, ha yalomba amatsi nikakwa ewani. Yalo ho omundu omusikari womwami, nomwanawe yali nalwala ha Kaperinaum. 47 Nyinga yahulila Jesu url'le Ebuyahui witsile Galili, natsia khuye, namuhombelesia aserengere, yetse ahonie omwanawe; sikila yali niyenya okhufwa. 48 Jesu nam'bolera, Mube muralola ebilolelo nende ebokhuchenya, simwakhasubila kata hati. 49 Omusikari womwami nam'bolera, Omwami, oserengere omwana wanje nasili okhufwa. 50 Jesu na'bolela, Tsia, omwanawo nomulamu. Omundu tsana yasubila ling'ana lia Jesu yam'bolela, natsia ouwe. 51 Olwa yali naserengeranga, abasumba babe nibamwakan'na nibam'bolela, Omwana uwo ukwiye omulamu. 52 Kho nabareba inyinga eyarangile okhubela khwo bulahi. Niban'bolela, Olwabeye etsisaa tsine-na-tsitaru omurango ngumulekha. 53 Ni mbuo samwana yamanya niyo inyinga yatsana eya Jesu yali nam'boleye khwo, Omwanawo nomulamu: omwene nasubila nabomunyumba mumwe bosi. 54 Isio nisio esilolelo esia khabili esia Jesu yakhola, lwa yarula Ebuyahudi niyetsa Galili.

5 Olwe inyuma Iwe yaka siali ho esikuku sia Bayahudi; Jesu yanikila natsia Jerusalemu. 2 Naho ha Jerusalemu hasilibwa siamakondi liali ho litubango, elialangwa mu Luhiburania Bethesida, naho kali ho amahindu karano. 3 Bali mbakonanga mwo omukanda kwabalwaye, ababofu, abalema, abanyela, mbalindanga amatsi katubuhke: 4 okhuba om'malaika wo Mwami yehka lusi lusi mwitubango, atubule amatsi; oba naranga okhwikha mwo, amatsi nagtubukhile, yahonanga, obulwaye obuba mbwamuhamba. 5 habwene yaho yali ho omundu owali nalwalanga emihika amakhumi kataru na munane. 6 Nynga Jesu yamulola nakonele, namanya alwalanga amatukhu amenji, nam; bolela, wenyanga ohone obe omulamu? 7 Nomulwaye namukalusia, Omwami, sindi nomundu owokhunla mwitubango, nyinga amatsi katubukhile: nebutswa nyinga nzitsanga ise, oundi aranganga okhwikha mwo ninsili. 8 Jesu nam'bolela, Sinjila, wetukhe esiriri otsie. 9 Nonoho omundu uyo yahona, niyetukha esiriri natsia. Mwali mwitukhu liesabato. 10 Abayahudi nibam'bolela, owali nahonibwe, Lero nesabato, sibulu bulahi okhwetukha esiriri. 11 nebutswa nabakalusia, Oumboniasie, niye oumboleye, Wetukhe esiriri sisio otsie. 12 Nibam'reba, Ni wina omundu okhuboleye, Wetukhe esiriri, otsie? 13 Naye owali nahonibwe siyali namumanyile: sikila Jesu yali narula ho sikila omukanda omukali kwali nguli ho. 14 Olwa inyuma Jesu namulola muhekalu, namb'lela, Lola, uhonibwe: orakhola tsimbi khandi, khase esibi silakhukwila okhuyomba. 15 Omundu uyo yatsia, nabolela Abayahudi ni Jesu owali khumuhonia. 16 Niko akakila Abayahudi nibakhupia Jesu esibi, sikila yakhola yako musabato. 17 Nebutswa Jesu nabakalusia, Papa wanje asikholanga emilimo, nase nkholanga emilimo 18 Khasifune sie ling'ana yili Abayahudi bruna okhusila okhumwila, sikila yononisie esabato, khandi alanganga Nyasaye Samwana, mbuo yekholanga aherane nende Nyasaye. 19 Jesu nabakalusia nababolela, Siahene siahene, mmubolelanga, Omwana sianyala okhukhola likhuwa khububwe, ndirali elialola Papa nikholanganga: sikila yaka akakholanga, niko ako Mwana khandi akholanga mbuo. 20 Okhuba Papa wayanza Omwana, wamumanyia kosi akakholanga Omwene: nemilimo emokhongo etsiyomba yitsio alimumanyia, mutsenya. 21 Singa obwa Papa asimukusia abafwa nabahelesia obulamu, ni mbuo Omwana abahelesianga obulamu yabo aba yenganga. 22 Okhuba Papa siakhalakilanga omundu esina, nebutswa uheye Omwana okhukhalaka esina khwosi; 23 bosi bakosie Omwana, singa bakosia Papa. Orakosianga Omwana siakosianga Papa owamuruma. 24 Siahene, Siahene, mmubolelanga, Ohulilanga amakhuwa kanje, nasubira khuye owanruma, ali nobulamu oburahwa, ne sialihalakilwa esina, nebutswa waseya okhurula mukhufwa wainjila mubulamu. 25 Siahene, siahene, mmubolelanga, esaa yitsanga, ne yamala okhubaho, nyinga abfwa balihilila omwoyo kwo Mwana wa Nyasaye; nabo abalihulila baliba nobulamu. 26 Okhuba singa Papa ali nobulamu muye omwene, ni mbuo yamuha Omwana okhuba nobulamu muye omwene: 27 namuhelesia omunwa okhukhalaka esina, sikila nomwana womundu. 28 Muratsenya khu yaka; sikila esaa yitsanga eyabandu bosi abali mubilindwa balihulira omwoyo kukwe, 29 ne balirula mwo; abalikhukhola bulahi mukhusimukukha khwobulamu; nabali khukhola obubi mukhusimukukha khwokhukhalakilwa esina. 30 Ise sinyala okhukhola likhuwa khubwanje: sinag mbuliranga ni mbuo nkhalaganga; nokhukhalaga khwnje nokhulunji; sikila sinrunanga obulalilo bwanje, nebutswa obulalilo obwowanruma. 31 Nimba ningobokhela omwene, obukobokheli bwanje sibuli bwa toto.

32 Oungobokhalanga noundi; nase ndamanya obukobokheli bubwe obwa yangobokhelenga nobwa toto. 33 Inyuwe mwarumila Johana abarumwa, yali okhukobokhela aka toto. 34 Ise simbukulanga obukokheli oburula khubandu: nebutswa mbolanga yaka mutola okhuhona. 35 Uyo yali etaa eyakhanga niyehha: nenyuwe mwahutsil'la okhusangala mukhukhosia khukhwe hatututu. 36 Nebutswa ise obukobokheli obwa ndi n'nabwo nobuli okhuyomba obwa Johana; sikila emilimo tsia Papa yamba tsikhole, emilimo tsiene yitsio etsia nkholanga, tsingobokhelanga bu Papa wainrumile. 37 Khandi Papa owanruma, niye oungobokhelang. Inyuwe simwahulila omwoyo kukwe, nohomba simwalola likondi lilie mu tsinyinga tsios. 38 Ne likhuwa lilie silimenyanga mu inyuwe tawe: sikila simusubilanga owa yaruma. 39 Mwekanga akahandikwa, sikila mukalanga omwenw yimwo mutolanga obulamu oburahwa: nako niko akakobokhelanga ise; 40 ne inyuwe simwenyanga okhwitsa khu ise, mube nobulamu. 41 Obukhongo sindolanga khubandu. 42 Nebutswandamanya simuli nobuyanzi bwe Nyasaye mumioyo tsienyuwe. 43 Ise ndetsa mulira lia Papa, ne simwaimbukula: noundi naba niyakhetsa mulira lilie omwene mwakham'bukula. 44 Munyala mbwena okhusubila, a batolanga obukhongo khubwenyuwe, nobukhongo oburulanga khuNyasaye oli yenyene, simurunanga tawe? 45 Murananganga ndimusingil'la khu Papa: ali ho mulala omusingil'langa, ni Musa, owa munayanga khwo. 46 Okhuba mulaba nimusubilanga Musa, khane musubilanga khu ise: okhuba yahandika amakhuwa kanje. 47 Nebutswa mube muasubira amakhuwa kake aka yahandika, mwakhasubira hena amakhuwa kanje?

6 Olwa inyuma lwe yako, Jesu yatsia khulutselekha lwa inyanza ye Galili, niyo inyanza ya Tiberia. 2 Nomukamda omukali kwamulonda, sikila balola ebilolelo ebia yakhola khubalwaye. 3 Jesu yanina musikulu niyekhala halala nabeki babe. 4 Nepasaka, esikuku sia Bayahudi, yali ahambi.

5 Jesu yatikul'la tsimoni tsitsie nalola omukanda omukali kwitsanga khuye, anbolela Filipu namukalusia, Obusuma balakile? 6 yako yabola okhumutema: okhuba yali namanyile omwene aka nakhola. 7 Filipu namukalusia, Obusuma bwetsishilling etsimia tsibili sibwakhabahela, siamulala naba nalachila sirutititi. 8 Mulala khubeki babe, Andrea, omwana wabwe Simoni Petro, nam'bolela, 9 Ali ho omuhia mulala hano, ali nemihayila tsiobusuma tsirano, nende tsinsutse tsibili; nebutswa nisndu sina yisi esibahela abandu abanji yaba? 10 Jesus nabola, Mwanze abandu bekhale hansi. Yah hali musikuri. Kho nibekhala abandu abasatsa etsielifu tsirano. 11 Jesu nabakula obusuma; nyinga yali namal'le okhubola embuo nakabula khubali mbekhaye; kata ne tsinsutse mbuo ol'la bali mbenyele. 12 Nyinga bali mbekur're, nabolela abeki babe, Mutol'lesie ebitonye ebisikaye, birakora khwo esindu tawe. 13 Kho nibatol'lesia eitonye, nibetsusia ebitinyiro likhumi na bibili ebitonye biemihayira tsirano ebiasikala khubia khulia. 14 Nyinga abandu batsana balola esilolelo esia yali nakholele, nibabola, Siahene, uyo niye omurobi owitsanga musibala.

15 Nyinga Jesu yamanya benyanga okhwitsa okhum'bukula ne tsingufu bamukhola omwami, naswekha natsia musikulu yenyene. 16 Nyinga kwola mukoloba, abeki babe baserengera nibatsia khuyanza; 17 nibanina muliaro, bali mbambukhanga inyanza batsie Kaperinaum. Insi yali nemwamule, ne Jesu yali nasili okhwitsa khubo. 18 Ne inyanza nechiaka okhwerunda sikila omuyeka omukali kwali nguhungutsanga. 19 Nyinga bali mbafukanga eliaro hatututu, mabsili okwola omuka, nibalola Jesu natsendanga khumatsi ikulu, niyasundunga khuliaro: nibaria. 20 Naye nababolela, Nise; muraria. 21 Kho bayanza anine muliaro; nonoho eliaro liola khusibL ha bali mbatsitsanga.

22 khwitukhu lialonda khwo, abandu absinjila olutselekha lwe inyanza balola siliali ho eliaro lindi, elala lionyene, ne Jesu siyanina muliaro liatsana halala nabeki babe, nebutswa abeki batsia bonyene 23 (nebutswa amaro kandi ketsa akarula Tiberia, ahembi ha khulira obusuma nyinga Jesu yali namal'le okhubola ebuo): 24 nyinga abandu balola Jesu narali ho, nahomba abeki babe, nabo abene nibanina muliaro nibatsia kaperinaum, okhuruna Jesu. 25 Nyinga bamutukhana nail ho khulugyarekha lwa inyanza, nibam'bolela, Rabi, waitsile inyinga sina hano? 26 Jesu nabakalusia nababolela, Siahene, siahene, mmubolelanga, simurunanga ise sikila mwalola ebilolelo nebutswa sikila mwaliye obusuma, mukhekura. 27 Muratitikhanira ebiokhulia ebimenyanga mubulamu oburahwa, bio Mwana-womundu alimuha: okhuba niye owa Papa, Nyasaye, yarakhwo esimanyilo. 28 nibam'bolela, Khukhole mbwena khutitikhanire emilimo kia Nyasaye? 29 Jesu nabakalusia nababolela, Yikwo nikwo omulimo kwa Nyasaye, musubile khuye owa yaruma. 30 Nibam'bolela, Okhulanga esilolelo sina, khulole, ma khukhusubile? Okholanga sina? 31 Abasefwe balia emana musitsimi; singa obwa kahandikwa, yabaha obusuma oburula mwikulu okhulia. 32 Kho Jesu nababolela, Siahene, siahene, mmubolelanga, Siyali Musa owamuhelesia obusuma oburula mwikulu; nebutswa ni Papa wanje omuhelesianga obusuma bwa toto oburula mwikulu. 33 Okhuba obusuma bwa Nyasaye nibwo obwekha okhurula mwikuli, obuhelesiangia abo musibala obulamu. 34 Nibam'bolela, Omwami, obusia, nobusia, okhuhetsange obusuma yobwo. 35 Jesu nabolela, Nise obusuma bwobulamu: owitsa khu ise sialitola inzala tawe osubilanga khu ise obuluho sibulamuhamba tawe. 36 Nebutswa ndamubolela, mwali khundola, nebutswa simwaisubila tawe. 37 Bosi aba Papa yambetsanga, betsanga khu ise; naye owitsa khu ise , sindamusula tawe hati. 38 Sikila sindikha okhurula mwikulu okhukhola obulalilo obwowanebutswa obulalilo obwowanruma. 39 Obulalilo obwowanruma buli, bu bosi aba yali okhumba nrakosia khwo mulala, nebutswa mmusimukusie mwitukhu liesihesi. 40 obulalilo bwe Papa wanje buli, bu siomundu ololanga Omwama, namusubila, abe nobulamu oburahwa; nase ndimusimukusia mwitukhu liesihesi. 41 Kho Abayehudi nibamumukil'la khurula mwikulu. 42 Nibabola, Siali niye Jesu, Omwana wa Jusufu, owa khumanyile samwana nende nyina-mwana? Abolanga mbwena, ndekha pkhula mwikulu? 43 Jesu nabkalusia nababolela, Muramumukila abene khubwenyuwe. 44 Abula ho omndu onyala okhunzitsila, Papa owanruma naramukhwesele: nase ndakhamusimukusia mwitukhu liesihesi. 45 Kahandikwa mubitabu biabarobi: Abandu bosi Nyasaye alibebalila. Siomundu ohuliye Papa, niyekele , yetsanga khu ise. 46 Sikali mbu omundu walola Papa, narali ye owarula wa Nyasaye, uyu niye owalola Papa. 47 Siahene, siahene, mmubolelanga, Osubilanga ali nobulamu oburahwa. 48 Ise nise obusuma bwobulamu. 49 Abasenyuwe balia emana musitsimi, nibafwa. 50 Yibo nibwo obusuma obwikha okhurula mwikulu, kho omundu alie khwo, ne abule okhufwa. 51 Ise nise obusuma bwobulamu obwekha okhurula mwikulu: omundu naba nalia khubusuma yibwo, aliba-mwoyo inziayo: yee nobusuma obwa ndihana bubetsanga inyuma yomubili kwanje, abo musibala batole obulamu. 52 abayhudi nibahingana abene khubwabwe, mbabola, Omundu uno anyala mbwena okhukhuha inyama yomubili kukwe khulie? 53 Kho Jesu nababolela, Siahene, siahene mmubolelanga, Nimuralia inyama yomubili kwo Mwana-womundu nokhunyua amatsahi kake, simuli nobulamu mu inyuwe abene. 54 Olitsanga inyama yomubili kwanje nanyuetsanga amatsahi kanje ali nobulamu oburahwa: nase ndimusimukusia mwitukhu liesihesi. 55. Okhuba inyuma yomubiri kwanje ebetsanga ebiokhulia bia toto, namatsahi kanje kabetsanga akokhuyua aka toto. 56 Olitsanga inyama yomubili kwanje nanyuetsanga amatsahi kanje, amenyanga mu ise, nase muye. 57 Singa obwa Papa oli-mwoyo yanruma, nase ndi nobulamu khulwanje. 58 Yibwo obusuma obwekha okhurula mwikulu: sibuli singa ababsefwe balia khwo, nibafwa; nebutswa olitsanga obusuma yibu aliba-mwoyo innziayo. 59 amakhuwa yaka Jesu yakamba mwisomero, olwa yali niybalanga mu Kaperinaum. 60 Abengi khubeki babe, nyinga bahulila yaka nibabola, Namatinyu amang'ana yaka; ni wina onyala okhukamanyilisia? 61 Nebutswa Jesu yamanya khububwe abeki babe bali mbamumukil'langa khu yaka, kho nabareba, Amakhuwa yaka kakir're mwesiraye? 62 Kho kakhaba, mbwena muba mwakhalole Omwana-womundu naninanga owa yali khurula? 63 Omwoyo nikwo okurelanga obulamu. 64 Nebutswa bali ho abalala khu inyuwe abarasubila. Okhuba Jesu yali niyamanya okhurulana olwokhuranga yaba abarasubila, kata uyo olimusiemana. 65 Mbu yabola, Khusifune yisio ndali khumubolela, abua ho omundu onyala okhunzitsila ise, owa Papa aramuheye khwo.

66 Khukene yako abengi khubeki babe barula, nibalekha okhuchenda n'naye. 67 Kho Jesu nababolela abelikhumi na babili, Inyuwe khandi mwenya okhurula? 68 Simoni Petero namukalusia , Omwami, khutsia khu wina? Ibe oli namakhuva kobulamu oburahwa. 69 Nefwe khusubiye khandi khumanyile niwe oli Omutsienukhu wa Nyasaye. 70 Jesu nabakalusia , Sindali khumwela inyuwe abelikhumi na babili, ne mulala khu inyuwe nes'sieno? 71 Neyali khurula Judasi wa Simoni Isikariota; okhuba uyu niye olimusiemana, obetsanga mulala khubelikhumi na babili.

7 Olwa inyuma lwe yaka Jesu yali nachendanga musibala sie Galili; okhuba siyali niyayanza okhuchenda Ebyahudi, sikila Abayahudi barunanga okhumwira. 2 Olwene yilwo esikuku sia Bayahudi, esikuku esiokhwombokha amahindu, siali ahembi. 3 Kho abane babwe nibamubolrla, Rula hano, otsie Ebuyahudi, abeki babobalole emilimo chichio tsiokholanga. 4 Okhuba abula ho omundu okholanga likhuwa masilisi, nomwene nayanza okhumanykha. Noba nokholanga yiki, webisule khuba musibala. 5 Okhuba kata abene babwe sibasubila khuye. 6 Kho jesu nababolela, Inyinga yanje esili okhwola; nebutws inyinga yenywe eli h amatukhu kosi. 7 abo musibala sibanyala okhumubohil'lwa; nebutswa ise bambihil'lwanga, sikila nribulanga emilimo chiabwe nemibi. 8 Inyuwe mwanilila mutsie musikuku nase sinyanikila musikuku yisi, nsili; sikila inyinga yanje esili okwola. 9 Nyinga yali nababolenga yako, yali nasimenyele Galili.

10 Nebutswa nyinga abana babwe bali mbanikiye musikku, kho niyanikira, siyatsia kol'lani, nebutswa singa masilisi. 11 Kho abayahudi mbamuruna musikuku, nibarebana, Ali hena? 12 Khwali ho okhumumukil'la okwingi mumikanda tsiatsana khumakhuwa kake: abalala babola, Nomundu mulahi: abandi babola, Tawe, sikali mbu, nebutswa agosianga abandu. 13 Siyali ho omundu kata mulala owamurala habulafu, sikila baria Abayahudi.

14 Nebutswa olwa lwali hakari musikuku, Jesu niyenjila muhekalu, niyebala. 15 Abayahudi nibahuka, nibabola, Omundu uno amanyile mbwena okhusoma, nasili okhweka? 16 Kho Jesu nabakalusia, nabola, Okwibala khwanje sikhuli okwanje, nebutswa pkwowanruma. 17 Omundu naba nahukil'la okhukhola obulalilo bubwe, alamanya okwibala, nikhuba nikhuli okhwa Nyasaye, nohomba nimba nimbolanga khubwanje. 18 Obolanga khubuwe arunanga obukhongo khububwe: nebutswa omundu orunanga obukhongo bwowamuruma, nomundu wa toto, nobubi sibuli muye tawe. 19 Siyali Musa owamuha omuse, ne kata mulala khu inyuwe siakholanga omuse? Murunanga okhunjira ise busina? 20 Abandu bamukalusia, Wasienwa: ni wina orunanga okhukwira? 21 Jesu nabakalusia, nababolela, Nkholele omulimo mulala, nenyuwe mwesi munjenyele. 22 Musa yamuha esimo siokhusebwa (ne sisiarula khu Musa, nebu tswa khubasenyewe); ne musabato museba omudu. 23 Omundu naba nasebwa musabato, omuse kwa Musa kurononekha; munsuliye noho, sikila ndahonisie elala omundu musabato? 24 Murakhalaga singa obwa mukalanga kabe, nebutswa mukhalaga obwa kali bulungi. 25 Kho abandu abo mu Jerusalemu nibabola, Uyo siali niye owabandu barunanga okhwira? 26 Lole! Abolanga habulafu, khandi siam'bol'la lingana kata elala. Abakhong bakhamanyile siahene uyo niye Kristo noho? 27 Nebutswa uno khwamanya ha yarula: nebutswa nyinga Kristo alitsa, omundu sialmanya harulile. 28 Kho Jesu nalangisia muhekalu, niyebala nabola, Inyuwe mwemanya ise, khandi mwanyanya ha ndarula; khandi sindaitsa khubwanje, nebutswa owanruma nowa toto, owa muramanile. 29 Mdamumanya; sikila ndarula khuye, khandi niye owanruma. 30 Kho nibaruna okhumufumira: ne siyali ho omundu owamutila khwo amakhono kake, sikila esaa yiye yali nesili okhwola. 31 Nebutswa abengi khumukada nibasubila khuye: nibabola, Nyinga Kristo yahketse alikhola eilolelo ebingi okhuyomba yibio uyu akholale noho?

32 Abafarisai bahulila emikanda tsiabandu mbamumukil'langa yaka khululwa; nabesalisi abakali nendeAbafarisai nibaruma abalindi okhutsia okhumufumira. 33 Kho Jesu nababolela, Hasili hatututu nsili n'nenyuwe halala, ma nditsira owanruma. 34 Mulimruna, ne simulinyola ise: kata aha ndiba, inyuwe simanyala okwitsa ho. 35 Abayahudi nibabol'lana abene khubwabwe, Uno alitsa hena ahe ifwe khulibula okhumunyola? Alitsa khu Basalanibw mu Bayunani abebalile Abayunani noho? 36 Nikhuba sina yalio elia ayli okhubola, Mulinruna, ne simulinnyola; khadi ha ndiba, inyuwe simunyala okhwitsa ho tawe? 37 Kwitukhu liesihesi, litukhu likhongo liesikuku, Jesu yasinjila nalagaisia, nabola, Omundu naba nail nobuluho, yetse khu ise anyue. 38 Osubilanga khu ise, singa obwa kahandikwa, munsi mundu mumwe mulirula mwo emichela tsiamatsi kobulamu. 39 Nebutswa akene yako yali khubola ako Mwoyo, owa bakhahebwa yabo abasubila khuye: okhuba Omwoyo yali nasili okhuhanwa; sikila Jesu yali nasili okhufumibwa. 40 Abalala khumukanda nyinga bahulila amakhuwa yaka, nibabola, Siahene uyu niye Omurobi watsana. 41 Abandi nibabola, Uyu niye Kristo. Abandi nibabola, Kristo arula Galili? 42 Akahandikwa sikabola, kristo yakharule mulwibulo lwa Daudi, owo mwitala lia Bethelehemu, ha Daudi yemenya? 43 Abandu bachiaka okhuhingana khululwa. 44 Abalala benya okhumufumira; nebutswa siyali ho omundu mulala owamutila khwo.

45 kho abalindi nibetsa khubesalisi abakhongo nende Abafarisai; nibabareba, Busina simumuler're? 46 Abalindi nobabakalusia, Siali ho omundu obolanga singa uyo. 47 Kho Abafarisai nibabakalusia, Ne buli inyuwe mugosibwe? 48 Ali ho khubakhongo owali okhusubila khuye nohomba khu Bafarisai? 49 Nebutswa omukanda kuno okuramanya omuse kwalamwa. 50 Nikobemo owali khutsia khuye mubutukhu, naye nimulala khubo, nababolela, 51 Omuse kwefwe kukhalagiranga omundu nasri okhuhulirwa omwene nakakhola ngamanyikha noho? 52 Nibamukalusia nibamubolela, Khandi niwe oli omundu we Galili noho? Weke, olole bu omurobi siyakharula egalili tawe. 53 Nibatsia siomundu hango hahe.

8 Naye Jesu yatsia musikulu sie Mizeituni. 2 Mukamba tsuli niyenjila muhekalu khandi, nabandu bosi nibetsa khuye; niyekhala, nabebalila. 3 Nabahandiki nende Abafarisai nibamulerela omukhasi owahinibwa mubuheyi; nibamura hakari, 4 nibamubola, Omwibali omukhasi uno ahinibwe hala naheyanga. 5 Mumus kwefwe Musa yakhulaka abafwanana singa uno, balaswe namakina: kho ibe obolanga mbwena khuye? 6 Ne yali babola, okhumutema, kho batola esifune siokhumuninila omuse. Nebutswa Jesu yenama hansi nahandika nesitere hansi 7 Nebutswa nyinga batika okhumureba, yatikulukh a nabablela, Uyo orali ne tsimbi khu inyuwe, arrange okhumulasa ne likina. 8 Kho niyenama hansi khandi, nahandika hansi nesitare. 9 Nabo, nyinga bahulila, baswekha simulala simulala, omukhulundu naranga nokhwola khumumal'likhi: ne Jesu yasikala yenyene, nomukhasi, ha yali hakari. 10 Jesu natikulukha, namubolela, Omukhasi, bali hena? Abula ho mulala okhukhalagiye esina noho? 11 Namukalisia, Omwami. Siali ho kata mulala. Jesu nam'bole'la, Nase sinkhukhalakila esina: tsia ouwe; okhurula luno orakhola oubi khandi tawe.

12 Kho Jesu nababolela khandi, nobola, Ise nise obulafu bwesibala; ounondanga sialachenda musilima tawe, nebutswa alaba nobulafu bwobulamu. 13 Kho Abafarisai nibam'bolela, Ibe wekobokhelanga; nobukobokheli bubwo sibili bwa toto. 14 Jesu nabakalusia nababolela, Kata nimba nindekobokhela, obukobokheli bwanje buli bwa toto; sikila ndamanya handarula, naha nzia; nebutswa inyuwe simumanyile ha ndarula, nohomba ha nzia. 15 Inyuwe mukhalakanga esina esimubili; ise sinkhalakilanga omundu tawe. 16 Yee, nimba ninkhalaka esina sindi sienyene khubwenje, nebutswa ise khuli nende Papa owanruma. 17 Yee, kahandika mumuse kwenyuwe, obukobokheli bwabandu babili nobwa toto. 18 Ise ndekobokhelanga, khandi Papa owanruma yangobokhelanga. 19 Kho nibamureba, Ali hena So? Jesu nabakalusia, Inyuwe simumanyile ise, nohomba Papa simumumanyile: mulaba mumanyile, ise khane mumanyile Papa khandi. 20 Amakhuwa yaka yabola ha bahaniramga esihanwa, olwa yali niyebalanga muhekali: ne siyali ho omundu owamufumira, sikila inyinga yiye yali nesiri okhwola. 21 Kho nababol khandi, Ise nrulanga, ne muliruna ise, ne mwakhafwe mu tsibi tsienyuwe: ha nzia ise, inyuwe simumanyile okhwitsa ho tawe. 22 Abayahudi nibabola, yakheyila omwene noho, sikila abolanga, Ha nzia, inyuwe simunyala okhwitsa ho tawe? 23 nababolela, Inyuwe muli aba hansi; nase ndi a hekulu: inyuwe muli abo musibala muno; ise sindi owo musibala muno. 24 kho ndamubolela, Mulifwa mu tsimbi tsienyuwe: sikila muba murasubila ise ndi niye, mwakhafwe mu tsimbi tsienyuwe. 25 Kho nibamureba, Niwe wina? Jesu nabakalusia, singandamubol'la okhurula olwokhuranga. 26 Ndi namakhuwa amenji akokhubola khukenyuwe nokhukhalaka: nebutswa owanrumanowatoto; namakhuwa aka mdahulila khuye, niko akambolanga musibala. 27 Sibamanya abolanga aka Papa. 28 Kho Jesu nababolela, Nyinga muliakyikh Omwana-womundu, nilwo olwa mwakhamanya ise ndi niye khandi sinkholanga ling'ana khubwanje, nbutswa singa obwa Papa yanzibalila, ni mbuo mbolanga amakhuwa yaka. 29 Naye owanruma ali halala n'nase; siyandekhanga sienyene tawe; sikila nkholanga amatukhu kosi akayanzitwe khuye. 30 nyinga yabola yako, bandu abenji nibasubila khuye. 31 Kho Jesu nabolela Abayahudi abasubiye khuye, Inyuuwe muba nimumanya mumakhuwa kanje, mwakhabe abeki banje ba toto; 32 nenyuwe mwakhamanya aka toto, naka toto kakhakila nimuba abalakhule.

33 Nibamukalusia, Khuli abolwibulo lwe Ibrahimu, khusili okhuba mubuhambe khumundu kata mulala: nawe obolanga mbwena, Mulilakhulwa? 34 Jesu nababolela, Siahene, siahene, mmubolelanga, Siomundu okholanga nomusumba we tsimbi. 35 Omusumba siamenyanga munyuba amatukhu kosi tawe; omwana amenyanga amatukhu kosi, 36 Omwana naba namulakhula, siahene mwakhalakhulwe. 37 Ndamanya muli abolwiulo lwa Ibrahimu, nebutswa murunanga okhunzira, sikila likhuwa lianje silili mu inyuwe tawe. 38 Yaka aka mwahulila khu papa wenyuwe niko aka mubolanga. 39 Nibamukalusia nibamubola, Papa wefwe ni Ibrahimu. Jesu nababolela, Mulaba nimuli abana ba Ibrahim, khane mukholanga emilimo tsia Ibrahimu. 40 Nebutswa murunanga okhutsira, omundu owali khumubole aka toto, aka ndahulila khu Nyasaye: Ibrahimu siyakhola mbuo. 41 Inyue mukholanga emilimo tsia senyuwe. Nibam'bolela, Ifwe sikhwaibulwa khumasambale; khuli ba sefwe mulala, ni, Nyasaye. 42 Jesu nababolela, Nyasaye alaba nail Senyuwe, khane mwakhanyanza ise: sikila ise ndarula wa Nyasaye ninzitsa hano; sikila sindaitsa khubwanje, nebutswa niye owanruma. 43 Busina muramenya okhuboa khwanje? Skila simunyala okhuhulila amakhuwa kanje. 44 Inyuwe muli aba papa wenyuwe, Setani, nokwekomba khwe senyuwe muyanzanga okhukhola. Yabetsanga omwiri-wabandu okhurula oleokhuranga, siasinjila muka toto, sikila aka toto sikila muye. Nyinga abolanga abubehi, abola khububwe sikila mbolanga amakhuwe sikila nomubehi, khandi niye samwana obubehi. 45 Nebutswa sikila mbolanga aka toto, simumbukil'la tawe. 46 Ni wina khu inyuwe oribulanga ndi ne tsimbi? Nimba nibola aka toto, busina simusubula? 47 Oli owa Nyasaye ahulilanga amakhuwa ka Nyasaye: khulwa yaka simukahulilanga, sikila simuli aba Nyasaye. 48 Abayahudi bamukalusia mbam'bolela, Sikhuboye bulahi ibe oli Omusamaria, ne wasienwa? 49 Jesu nabakalusia, Ise sindasienwa; nebutswa nfumianga Papa wanje, ne inyuwe muchayanga ise. 50 Nebutswa sinrunanga obukhongo bwanje: ali ho mulala orunanga khandi okhakakanga. 51 Siahene, siahene mmubolelanga, Omundu naba nafumira likhuwa lianje, sialilola okhufwa enihika tsiosi. 52 Abayahudi nibam'bolela, Luno khumanyile wasienwa. Ibrahimu wafwa, nabarobi; nawe obolanga, Omundu naba nafemira amakhuwa kanje. Sialitsanzama khukhufwa emihika tsiosi. 53 Oli pmukhongo okhuyomba sefwe Ibrahimu, owali okhufwa? Nabarobi bafwa: wekholanga wina? 54 Jesu nabakalusia, Nimba nindafumi owene, obukongo bwanje sisli esind tawe: ni Papa wanje ounfumianga; oa mubolanga bu ni Nyasaye wenyuwe: 55 ne inyuwe simwamumanya: nebutswa ise ndamumanya nenimba, Ise sindamumanya, ne nkholanga amakhuwa kake. 56 Senyuwe Ibrahimu yasangala okhulola litukhu lianje; nalilola, nalema omwoyo. 57 Abayahudi nibam'bolela, Ibe osili okhuba omundu wemihika amakhumi karano, nawe walola Ibrahimu? 58 Jesu nababolela, Siahene, siahene, mmubolelanga, Ibrahimu nasili okwibulwa, ise ndali ho. 59 Nibabukula amakina bamulasile; nebutswa Jesu yebisa, narula muhekalu, ma nalondela hakari mubo natsia yikhwo ma mbuo nabira.

9 Olwa yali nabiranga, nalola omundu owebulwa omubofu. 2 Nabeki babe nibamureba, nibabola Rabi, ni wina owakhola tsimbi, no uyo, nohomba abebuli babe, yebulwa omubofu? 3 Jesu nabakalusia, Uyo siayakhola tsimbi, kata abebuli babe: nebutswa emilimo tsia Nyasaye tsimanyikhe kol'lani muye. 4 Kakhuhel'le okhukhola emilimo kiowanruma, ngusili om'basu: onutukhu nabwitse, nilwo olwomundu siyakhanyala okhukhola emilimo. 5 Nyinga ndi musibala, ndi obulafu bwesibala. 6 Nyinga yamala okhobola yaka, yafutsa amare hansi, nalomba litohi khumare tsana, nam'bakha tsimoni tsitsie ne litohi, 7 nam'bolela, Tsia, wesabe mwitubango lia Siloam (ndikalukhanibwe libetsanga, okhurunwa). Kho natsia, niyesaba, niyetsa nahenganga.

8 Kho abarende, nende abamulola khale, nasabanga, nibabola Siali niye owikhalanga nasaba? 9 Abandi nibabola, Niye: nabandi nibabola, Mba, nebutswa afwana ye. Naye nabola, Nise. 10 Nibamureba, Otoye mbwena okhufunulwa tsimoni tsitsio? 11 Nibakalusia, Omundu olangungwa Jesu, alombere litohi, niyambakha tsimoni tsianje, niyambolela, Tsia khu Siloam, wesabe: kho ninzia nindasaba, ma nindola okhuhenga. 12 Nibam'bolela, Ali hena uyo? Yabola, simmanyile.

13 Nibamuhila khu Bafarisai owali nail omubofu. 14 Kho yali neli esabato mwitukhu elia Jesu yalomba, litohi nafunula tsimoni tsitsie. 15 Kho Abafarisai nibamureba khandi singa obwatoye okhuhenga. Nababbolela, yali okhubakha tsimoni tsianje, nindesaba, nase luno ndalanga. 16 Kho abalala khu Bafarisai nibabola, Omundu uyo siarula wa Nyasaye, sikila siahonga lihonga liesabato. Nebutswa abandi nibabola, Omundu owetsimbi anyala hena okhukhola ebilolelo singa yibio? Khonibahingana khu yaka. 17 Kho nibabolela omubofu khandi, Obolanga mbwena khuye, sikila ufunuye tsimoni tsitio? Naye nabol, Nomurobi. 18 Abayahudi sibahutsil'la amakhuwa kake, bu yali omubofu, ne luno utoye okhuhenga, baluha nibalanga abebuli abowali natoye okhuhenga, 19 nibabareba, nobabola, Uno nomwana wenyuwe, owa mubolanga bu yebulwa omubofu? Atoye okhuhenga luno? 20 Abebuli babe nibakalusia nibabola, Khwamanya uyo nomwana wefwe, khandi yebulwa omubofu: 21 nebutwsa esikil'le nahenag sikhumanyile; nohomba owali okhufunula tsimoni tsitie, ifwe sikhumanyile: murebe omwene; akhali mwana: amakhuwa kake alabola omwene. 22 Abebuli babe babola yaka, sikila baria Abayahudi: sikila Abayahudi bali mbamal'le okhulomba omuse, bu omundu naba namweyama ni Kristo, akhungwe mwisomelo. 23 Niko akakile abebuli babe nibaboa, Akhali mwana; mumurebe. 24 Kho nibamulanga esia khabili omundu owali omubofu, nibamubolela, Fumia Nyasaye; khumanyile uyo nowetsimbi. 25 Kho nabakalusia, Naba nail owetsimbi, simamanya: likhuwa elala ndamanya, bu, ndali omubofu, ne luno ndolanga. 26 Nibamubolela, Akhukholeye sina? Akhufunuye tsimoni tsitsio mbwena? 27 Nabakalusia, Olwa nkhuboleye, ne simuhuliye; mwenya okhuhulila esia khabili busina? Nenyuwe mwakhenya okhuba abeki babe? 28 Kho nibamukokonyela, nobabola, Ibe oli omweki uwe; ifwe khuli aeki ba Musa. 29 Khwamanya Nyasaye yabol'lana nende Musa: nebutswa uyo, sikhumanya aha yarula. 30 Omundu tsana nabakalusia, Khane niko nakokhutsenya khwo obwa muramanyile aha yarula, ne ufunuye tsimoni tsianje. 31 Khwamanya Nyasaye siahulilanga abetsimbi: nebutswa omundu naba nail omwekayakayi wa Nyasaye, nakholanga obulalilo bubwe, uyo Nyasaye ahulilanga. 32 Okhurulana olwokhuranga khwesibala kasili okhuhulilwa bu omundu wafunula tsimoni tsiomundu owebulwa omubofu. 33 Omundu uyo alaba nararula khu Nyasaye khane siyakhanyala okhukhola esindu. 34 Nibamukalisia, nibam'bolela, Ibe webulwa elala mu tsimbi, nawe wibalilanga ifwe? Nibamukhunga esioba. 35 Jesu yahulila bamukhungile, ; natsia namunyola, nam'bolela, Osubiye khu Mwana wa Nyasaye? 36 Namukalusia nabola, Naye ni wina, Omwami, ma nsubile khuye? 37 Jesu nam'bolela, Ibe wamulutsi, khandi niye obol'lananga n'new. 38 Kho nabola Omwami, nsubuyi. Namwekayakya. 39 Kho Jesu nabola, Ise ndetsa musibala muno pkhukhalaka esina, abarahenganga bahenge; nabahenganga bakwe ababofu. 40 Abafarisai abali halala n'naye bahulila yaka nibam'bolela, Nefwe khandi khuli ababofu noho? 41 Jesu nababolela, Mulaba nimuli ababofu, khane simuli ne tsimbi; nebutswa luno mubolanga, khulolanga: tsimbi tsienyuwe tsimenya.

10 Siahene, siahene, mmubolenga, Omundu orengil'la musilibwa siesikuli siamakondi, nebutswa naninila elubeka Lundi, watsana nomwibi, khandi omwikul'li. 2 Nebutswa owingilanga musilibwa nomeyi wamakondi. 3 Omulindi amwigulila; namakondi kahulilanga omwoyo kukwe: ne alanganga amakondi kake sie likondi nelira lialio, nakemel'la esioba. 4 Nyinga ahinisie esioba akake kosi, ma yemela imberi wako, namakondi kamulonda: sikila kamany omwoyo kukwe. 5 Nomugeni sikakhamulonde, nebutswa kakhamwilukha: sikila sikamumanya omwoyo hwebandu abcheni. 6 Olukano yilu Jesu yali okhubabolela: nebutswa sibabolela sibamanyilisia amamkhuwa akababoleye. 7 Kho Jesu nababolela khandi, Siahene, siahene, mmubolelanga, Ise nise esilibwa siamakondi. 8 Bosi abali okwitsa imbeli wanje nabebi nende abekul'li: nebutswa amakondi sikabahulila. 9 Ise nise esilibwa, nay alengira, narula esioba, ne yakhanyola obwayolo. 10 Omwibi yetsa, yebe, yere, akhuye: ise ndetsa batole obulamu, babe n'nabwo obwingi. 11 Ise nise omwayi omulahi: omwayi omulahi ahana obulamu bubwe khulwamakondi. 12 Uyo oli orungungwa, orali omwayi, orali omwene-makondi, nalutsi ingwe yitsange, alekha amakondi, yelukha, ne ingwe eketsumba, ekasalania: 13 yelukha, sikila norungungwa, ne siahendelanga amakondi. 14 Ise nise pmwayi omulahi; nase ndamanya akali akaje, niko akanje kaimmanya, 15 singa obwa Papa yannanya, nase ndamanya Papa; nase mbana obulamu bwanje khulwamakondi. 16 Namakondi kandi ndi n'nako, akarali akesikuli sino: kambel'le okhurula yako khandi nako kakhahulila omwoyo kwanje; ma kakhaba esiayo silala, nomwayi mulala. 17 Khulwa yako Papa wainyanza, sikila mbana obulamu bwanje, ma mbubukule khandi. 18 Siali ho obumbinia khwo, nebutswa mbuhana omwene. Ndi nomunwa okhubuhana, khandi ndi nomunwa okhubabukula khandi. Omunwa yiku ndatola khu Papa wanje.

19 Abayahudi bachiaka okhuhingana khandi sikila khumakhuwa kake. 20 Abenji khub nibabola, Wasienwa, ulalukhile; busina mumuhulilanga? 21 Abandi ibabola, Amang'ana yaka sikila akomundu owasienwa. Owasienwa anyala okhufunula tsimoni tsiamubofu?

22 Nilwo lwali lwesikuku siokhwebunjelesia mu Jerusalemu: 23 mwali mumiesi kiobusindu; ne Jesu yali nagendanga muhekalu khulusimbo lwa Sulemani. 24 Abayahudi bamufumbira, nibsm'bol'la, Lwakhabe lina khulekhe okhuheyaheyia? Noba noli Kristo, okhubolele bulahi. 25 Jesu nabakalusia, Ndamubol'la, ne inyuwe simusubilanga, sikila simuli mumakondi kanje. 27 Amakondi kanje kahulilanga omwoyo kwanje, nase ndakamanya, khandi kanonda: 28 nase ngaheresianga obulamu oburahwa; sikalitiba, abula ho mulala olikanula mumakhono kanje. 29 Papa wanje owamba nomukhongo okhuyomba bosi; ne siali ho omundu onyala okhukanula mumakhono ka Papa. 30 Ise nende Papa khuli mulala. 31 Abayahudi nibabukula amagina bamulase. 32 Jesu nabakalusia, emilimo enilahi emingi mmumanyisie etsiarula khu Papa; khumilimo yitsio kuli hena okwa mundsila namakina? 33 nibamukalusia, Sikali khumulimo omulahi okwa khukhulasila, nebutswa sikila wegeranianga nenda Nyasaye; khandi sikila ibe, olwobetsanga omundu, wegulikhanga oli Nyasaye. 34 Jesu nabakalusia, sikahandikwa mumuse kwenyuwe, Ise ndabola, Muli abanyasaye? 35 Naba niyalanga abandu abanyasaye, abamakhuwa ka Nyasaye ketsa khuba (ne lihandiko siliakhanyala okhusasibwa), 36 inyuwe mubolanga khuye, owa Papa yali okhutsienula namuruma musibala, Wegeranianga nenda Nyasaye; sikila ndabola, Ise nise Omana wa Nyasaye? 37 Nimba ninrakhola emilimo tsia Papa, murasubila khu ise. 38 Nebutswa nimba ningikhola, kata nimuba nimurasubila khu ise, subila emilimo: mutole okhumanya nende okhumanyilisia obwa Papa ali mu ise, nase mu Papa. 39 Kho nibaruna khandi okhumufumira: narula mumikhono tsiabwe. 40 Natsia khandi ingerekha wa Jorodani ha Johana yali nachiaka okhubaputiza; namanya yo. 41 Abandu abengi batsia khuye; nibabola, Johana siyakhola esilolelo toto; nebutswa kosi aka Johana yabolanga akomundu uyo, kali ka toto. 42 Nabandu abengi basubila khuye habwene yaho.

11 Yali ho omundu mulala, Lazaro wa Bethania owow mwitsala lianga Mariamu nomwana wabwe Maritha. 2 Mariamu watsana niye owali okhumutsukhil'l Omwani amafura, niyeya ebirenge bibie ne liswi lilie, owa mbotso nyene Lazaro yali nalwala. 3 Ababotso baroma amang'ana khuye, nibabola, Omwami, lola owoyanzanga alwala. 4 Nyinga Jesu yakahulil, nabola, Obulwaye yibwo sibuli bwokhufwa, nebutswa khulwobukhongo lwa Nyasaye, Omwana wa Nyasaye afumibwa mwo. 5 Ne Jesu yayanza Maritha nende omwana wabwe nende Lazaro. 6 Nyinga yahulila alwal, yakonaamatukhu kabili hatsana ha yali nail. 7 Olwa inyuma nababolela abeki babe, Chenda khutsie khandi musibala sie Buyahudi. 8 Abeki nibam'mbolela, Rabi, Abayahudi bali nibenyanga okhukhulasa namakina; nawe wenyanga okhutsia yo kahndi? 9 Jesu nababolel'la, sitsili ho estsisaa likhumi na tsibili tsiom'basu? Omundu naba nachenda mum'basu siyakhesirala tawe, okhuba alolanga obulafu bwesibala sino. 10 Nebutswa omundu naba nachenda mubutukhu, yakhesirala, sikila obulafu sibuli muye. 11 yabola yaka; ma nababolela, Lazaro, omwami wefwe akonanga tsindolo; nebutswa niza okhumubusia mundolo tsitsie. 12 Abeki nibam'bolela, Omwami, naba nakonamga, nahone. 13 Nbutswa Jesu yali noboye akokhufwa khukhwe: nebutswa bakala uboye akokhukona khwe tsindolo. 14 Nilwo olwa Jesu yabaribul'la bulahi, Lazaro ufwiye, 15 Nase nyanzile sikila sindali nindi ho khulwe inyuwe, khe mutole okhusubila; nebutswa chenda khutsie khuye. 16 Kho Thomas, olwalangwanga Mukhwana, nababolela abeki basie, Nefwe chenda khutsie, khufwe n'naye halala.

17 Nyinga Jesu yola yo, naresia niyakonele amamtukhu kane musilindwa. 18 Bethania hali ahembi nende Jerusalemu, oluchendo lwemika tsibili; 19 Abayahudi abengi nibetsa khu Mariamu nende Maritha, okhubahotseresia khulwasibela sia mbotso nyene. 20 Maritha, nyinga yahulila Jesu yetsanga, yatsia okhumwanila: nebutswa Marianu yekhala munyumba. 21 Maritha nabolela Jesu, Omwami, olaba wabeye hano, khane mbotswa siyafiye. 22 Ne kata lino ndamanya, eliosabanga Nyasaye, Nyasaye yakhakhuha. 23 Jesu nam'bolela, Mbotsowo alisimukukha. 24 Maritha nam'bolela, Ndamanya yakhasimukukhe mukhusimukukha mwitukhu liesihesi. 25 Jesu nam'bolela, Ise okhusimukukha, khandi nise obulamu: osubilanga khu ise, kata naba nafwa, yakhabe nobulamu; 26 oli nobulamu nasubilanga khu ise siyakhafwa emihika tsiosi. Osubia yaka? 27 Nam'bolela, Yee, Omwami: nsubiye niwe Kristo, Omwana wa Nyasaye, niye owitsanga musibala. 28 Nyinga yali naboye yaka, yatsia okhulanga omwana wabwe, Mariamu, masirisi, nam'bolela, Omwibali ali ho, akhulanganga. 29 Nyinga yahulira, nasinjila bwangu, natsia khuye. 30 (Jesu yali nasili okhwinjila mwitala, yali nasili hatsana ha Maritha yamwakan'na). 31 Abayahudi abali halala n'naye munyumba, abali mbamuhotseresianga, nyinga balola Mariamu, nasichila bwangu narula esiba, nibamulonda, mbakalanga atsia khusilindwa okhulakaya ho. 32 Mariamu olwa yola yo ha Jesu yali nail, namulola, nakwa hansi habirenge bibie, nam'bolela, Omwim, alaba wabeye hano, khane mbotswa siyafwiye. 33 Jesu nyinga yamulola nalakauyanga, khandi Abayahudi abali okhumulonda mbalakayanga, nabihil'lwa nahenda omwoyo, 34 nabola, Mumureye hena? Nibam'bol'la, Omwami, itsa olole. 35 Jesu naronya amasika. 36 Abayahudi babola, Lole, obwa yali niyamuyanza! 37 Nebutswa abalala khubo babola, Khane omundu uno, owafunula tsimoni tsiaomubofu, siyakhanyalile okhukaya omundu uyu alabula okhufwa? 38 Jesu yabihil'lwa khandi mumwoyokwe, yetsa khusilindwa. Nasio siali mulwanga lwe likina, ne likina lindi liarebwe khwo. 39 Jesu yababol'la, Hinie likina. Maritha, owa mbotso yali na‹fwiye, nam'bolela, Omwami, luno ahunyanga; sikila niyafwiye amatukhu kane. 40 Jesu nam'bolela, Sindakhubolela, bu, noba nosubila, nolola obukhongo bwa Nyasaye? 41 Ma nibahinia likina. Jesu yetikul'la tsimoni tsitsie ikulu, nabola, Papa, mbolanga khu ibe embuo sikila ibe umbuliye. 42 Ndmanya umbulilanga khasotso: nebutswa sikila omukanda kwabandu abasingiye elubeka mboye yaka, basubila niwe owaruma ise. 43 Nyinga yali nabolye yaka, nalangisia nomoyo omukali, Lazaro, rula esioba. 44 Watsana owali na‹fwiye yarula esioba, nabohelwe ebilenje nemikhono ne tsingubo etsia yali nareyuwe n'natsio; ne mumoni mumwe mubohelwe nesitambaya. Jesu nababolela, Mum'boholole, atsie. 45 Abengi khu Bayahudi, abali okhwitsa khu Mariamu, bali khulola aka yakhola, nibasubila khuye. 46 Nebutswa abandi batsia khu Bafarisai, nibabolela aka Jesu yali nakholele.

47 Abesalisi abakali nende Abafarisai nibebungelesia okhulomba omuse, nibabola, Nikhukhole mbwena? Okhuba omundu uyo akholanga ebilolelo ebinji. 48 Nikhuba nikhumulekha mbuo, abandu bosi bakhasubila khuye: ma Barumi bakhetse bakhuhinie ahefwe, khandi oluhia lwefwe. 49 Mulala khubo, Kayafa, owali nail omwesalisi omu khongo omuhika kuno, nababolela, Inyuwe simumanyile esindu tawe, 50 kata simukanakaningia kahel'le mu inyuwe omundu mulala afwe khulwabandu, noluhia luchima luratiba. 51 Amang'ana yaka siyakabola khububwe: nebutswa sikila yali omwesalisi omukhongo omuhika kula, yaroba Jesu alifwila oluhia lwatsana; 52 ne sikali khulwoluhia lwatana lwonyene tawe, nebutswa abunjeresia abana ba Nyasaye abasalanibwa babe mulala. 53 Kho bachiaka litukhu liene yilio okhulomba omuse okhumwira. 54 Jesu siyachenda habulafu mu bayahudi tawe, nebutswa narula yo natsia mumbeka ahembi khusitsimi, mwitala lialangwa Efiraim; niho ha yamenyanga halala nabki babe.

55 Olwenw yilwo esikuku siepasaka sia Bayahudi siali ahembi: nabandu abengi barula mumbeki nibanikila khu Jerualemu epasaka nesili okhwola, besiye abene. 56 Nibaruna Jesu, nibabol'lana abene khubene, mbasingiye muhekalu, Mukalanga mbwena? Simayetse musikuku? 57 Abasalisi abakhongo nende Abafarisai bali nibalakile, omundu nabe namanyile ahali, aribule, banyala okhumufumira.

12 Amatukhu kasasaba epasaka nesili okhulombwa Jesu yatsia Bethania, ha Lazaro yali nail, owa Jesu yali okhusimukusia mubafwa. 2 Bamudekhele lisabo ho: ne Maritha yakabula ebiokhulia; ne Lazaro yali mulala khubo abekhala okhulia n'naye. 3 Mariamu nabukula amafura akahunya esuswa, eratili ndala, akakulwanga butinyu, natsukhil'la khubilenje bia Jesu, niyeya ebilenje bibie ne liswi lilie: ne inyumba yosi nehunya esuswa eyamafura katsana. 4 Nebutswa Judasi Isikariota, mulala khubeki babe, owali niyenyanga okhumusiemana, nabola, 5 Sikila sina amafura yaka sikakulwa estisilling etsimia tsitaru, matsihebwe abatakha? 6 Yako siyabola sikila ubahendeye abatakha tawe; nebutswa sikila yali omwibi, naginganga omutata, yabukula ebibikwanga mwo. 7 Kho Jesu nabola. Mulekhe abe: akabikhile khwitukhu liokhuyabilwa khwanje. 8 Okhuba abatakha muli n'nabo amatukhu kosi; nebutswa simuli n'nase amatukhu kosi tawe. 9 Abayahudi abengi khu Bayahudi bahulila ali ho; nibetsa sibaitsa khulwa Jesu yenyene tawe, nebutswa babola Lazaro khandi, owa yali niyesimukusisie, mubafwa.

10 Nebutswa abesalisi akhongo nibalomba omuse bamwire Lazaro; 11 sikila khulwo uyo abandu abenji khu Bayhudi barula ho, nibasubila khu Jesu.

12 Litukhu lialonda khwo omukanda omukali okwali ngwetsile musikuku, nyinga bahilila Jesu yetsabga khu Jerusalemu, 13 babukula amaru kamasitsi, nibatsia okhumwakan'na, nibangisia, Hoasana: Nowe inkhabi owitsanga mulira lio Mwami, niye Omwami wa Baisiraeli. 14 Naye Jesu yaresia esimosi siesikhili nanina khwo; singa obwa kahandikwa, 15 Oraria, oukhana wa Zayuni: lola, Omwami uwo yetsanga, wikhaye khusimosi siesikhiri. 16 Amamkhuwa yaka kahandikwa khuye, khandi niko aka bamukholeye. 17 Omukanda okwali halala n'naye olwa yalanga Lazaro okhurula musilindwa, namusimukusia okhurula mubafwa baribula yako. 18 Khulwe yako omukanda kwatsia okhumwakan'na, sikila bali nibahuliye yakholele esilolelo siatsana. 19 abafarisai nibabol'lana, Lola obwa khukhumbuyuwe; lole abo musibala bosi bamulondanga.

20 Bali Ho Abayunani abatsia okwekayaka musikuku isio: 21 khi yabo nibatsia khu Filipu, owali we Bethesaida elia Galili, nibamureba, nibabola, Omwami, ifwe khwenya okhulola Jesu. 22 Filipu, natsia nabolela Anderea: Anderea mbatsia nende Filipu, nibabolela Jesu.

23 Jesu nabakalusia, nabola, Esaa yolele, eyo Mwana-womundu afumibwe. 24 Siahene, Siahene, mmubolelanga, Inzoli ye ingano nekwiye mumaloba nerafwa, emenyanga yonyene; nebutswa neba nefwa, yamanga ebingi. 25 Oyanzanga obulamu bubwe alibukusia, nomundu ochayanga obulamu bubwe musibala isi alibuhonia atole obulamu oburahwa. 26 Omundu naba narumikhila ise, yanonde; ahe ise ndiba, niho aho omurumikhile wanje yakhabe: omundu naba niyenrumikhila, Papa wanje yakhamukosia uyo. 27 Luno omwoyo kwanje kuhendanga; nambole mbwena? Papa, usole khusaa yiyi. Nebutswa sikila khumakhuwa yaka, niko akakila ninzitsa khusaa yiyi. 28 Papa, ofumia elira lilio. Kho omwoyo kwarula mwikulu, ngubola, Ndifumisie, khandi ndilifumia. 29 Omukanda okwali ngusingiye ho, ngukuhulila, kwabola bu inkhupa ekhupire: abandi nibabola, Om'malaika ubol'lan'ne n'naye. 30 Jesu nabakalusia, nababolela, Omwoyo yikwo sikulolomle khulwanje, nebutswa khulwenyuwe. 31 Luno okhukhalakilwa khwesibala isi esina khwolele: luno omukhongo wesibala isi alafubwa esioba. 32 Nase, nimba nindiakyikhwa ikulu musibala, ndikwesa abandu bosi khu ise. 33 Akene yako yali khubola, nabula okhufwa singa obwalifwa. 34 Abandu nibamukalusia, Ifwe khwehulla kahandikwa mumuse, Kristo alihindila khasotso; nawe abolanga mbwena, Omwana-womundu kamuhel'le okhwekyikhwa? Uyo Omwana -womundu ni wina? 35 Jesu nababolela, Hasili hatututu obulafu yibwo busily n'nenyuwe. Genda olwa musili nobulafu, okhwemutukhana: omundu okendanga mubutukhu siamanya hatsitsanga. 36 Olwa musili nobulafu, sibuli khubulafu, muba abana bobulafu. Amakhuwa yaka Jesu yabola, ma natsia nabebisa.

37 Nebutswa kata olwa yali niyakhola ebilolelo ebinji imbeli wabwe, nebutswa sibasubila khuye tawe: 38 ling'ana lia Isaya omurob liekhole, elia yali khubola, Omwami, ni wina owali okhuhukil'la amakhuwa kefwe? Ni wina owa Jehova yabisul'la omukhono kukwe? 39 Khulwe yaka sibanyala okhusubila, sikila Isaya yali niyabola khandi, 40 Yababofusia tsimoni, nabatinyia emioyo kiabwe; khase bakhalola ne tsimoni tsiabwe, khandi bakhamanya mumioyo tsiabwe, `Ma bakhakalukhane, Nase nimbahonia. 41 Amakhuwa yaka Isaya yabola, obukhongo bubwe; nabola ako uyo.

42 Kata khubakhongo abenji basubila khuye, nebutswa khulwa Bafarisai sibayeribulanga, khase balahinibwe mwisomelo: 43 sikila bali nibayanza obukhongo khubandu okhuyomba obukhango khu Nyasaye.

44 Jesu nalangisia nabola, Osubilanga khu ise, siasubilanga khu ise, nebutswa khuye owanruma. 45 Naye oundolanga ise alolanga owanruma. 46 Ise nzitsire okhuba obulafu musibala, osubilanga khu ise aramenya musilima. 47 Omundu naba nahulila amakhuwa kanje, narakakhola, sindamukhalakila esina tawe: okhuba sindaitsa okhukhalakila abo musibala esina, nebutswa okhuhania abo musibala. 48 Osulanga ise, narafumiranga amakhuwa kanje, ali nende olimukhalakila esina: amakhuwa yaka aka ndali khubola, akene yaka kalimukhalakila esina mwitukhu liesihesi. 49 Sikila ise simbolanga khubwanje nebutswa Papa owanruma, niye owali okhumba lilako, aka mbola, naka nonoma. 50 Nase ndamanya lilako lilie libesinga obwa Papa yambolela, ni mbuo mbolanga.

13 Esikuku siepasaka nsisili, Jesu namanyire inyanga yiye yolele eya yakharulila musibala isi okhutsia wa Papa, yali niyebayanza ababe abali musibal, yabaynza buyanza okwola khusihesi. 2 Olwa bali bali mbali mwilia ebiokhulia, Satani naseyere okhura mumwoyo kwa Judasi Iskariota, omwana wa Simoni okhumusiemana, 3 Jesu namanyile Papa wamuha ebindu biosi mumakhono kake khandi bu yarula wa Nyasaye, khandi natsia wa Nyasaye, 4 yarula mwilia, nabikha elubeka ebigenderwebibie, nabukula esitambaya, niyeboha mus'sienge. 5 Ma natsukha amatsi mulutabo, nachiaka okhusaba ebilenje biabeki babe, nabieya nesitambaya esia yali niyebohele. 6 Natsia khu Simoni Petero. Ne petero nam'bolela, Omwami, ibe unsabe ebilenje bianje? 7 Jesu namukalusia, nam’bolela, aka nkholanga ibe siomanyile luno; olimanya olwanyuma 8 Petero nam’bolela, Sinosabe ebilenje bianje lukuti. Jesu namukalusia, Nimba ninrakhusaba, sioli nokhuhambana n'nase tawe. 9 Simoni Petero nam'bolela, Omwami, oransaba ebilenje bianje bionyene tawe, nebutswa emikono tsianje nomurwe kwanje khandi. 10 Jesu yam'bolela, Omundu owesabile yenya okhusaba ebilenje bibie bionyene, ma nomusiyikhu wosi: ne inyuwe muli abasiyikhu, nebutswa simuli abasiyikhu mwesi. 11 Okhuba yali namanyile owa nomusiemane, khulwa yako yali khubola, Simuli mwesi abasiyikhu. 12 Nyinga yamal'le okhusaba ebilenje bianbwe, nabukula ebigenderwe, niyekhala khandi, nabareba, Mumanyie aka mmukholeye? 13 Inyuwe munanganga, Omwibali, khandi, Omwami: ne mubolanga bulahi; okhuba ni mbuo ndi. 14 Ise ma nimba ninsabile ebilenje bienyuwe, nase nindi Omwami khandi omwibali, kamuhel'le inyuwe okhusabana ebilenje bienyuwe. 15 Okhuba mmuheye esimanyilo, singa obwa mmukholeye nenyuwe mukhale mbuo. 16 Siahene, siahene mmubolelanga, Omusumba siali omukhongo okhuyomba omwamiwe: nohomba omuruma. 17 Muba mumanya amakhuwa yaka, muli abe inkhabi muba mukakholanga.

18 Sinralanga inyuwe mwesi: ndamanya aba ndali okhwela; nebutswa akahandikwa kekhole akabola, Naye olitsanga obusuma bwanje yagingula es'sisilo siesilenje sisie khu ise. 19 Okhurulana luno mmumbolelanga ngasili okhwekhola, bu, nyinga kaliekhola, mutole okhusubila ise ndi niye. 20 Siahene, siahene, mmubolenga, obukulanga owa nruma yambukulanga ise; naye oumbukulanga abukulanga owanruma. 21 Nyiga Jesu yali naboye yaka, yahenda omwoyo, naribula, nabola Siahene, siahene, mmubolalenga, omulala khu inyuwe nayansiemane. 22 Abeki babe nibahenzana, mbahumania owaralile. 23 Yali niyekhaye ho mulala khubeki babe niyesetamisie khusilifu sia Jesu, owa Jesu yali niyeyanza, 24 Simoni Petero yamusima, nam'bolela, Okhubolela owaralire. 25 Niyesetamia khusilifu sia Jesu, anmureba, Omwami, ni wina? 26 Jesu namukalusia, Uyo niye owa nandongekisie esironge mulutabo, namuha. Ma natongesia esironge ma namuha Judasi wa Simoni Isikariota. 27 Kholwanyuma lwesironge, nilwo olwa Setani yamwingila. Jesu nam'bolela, Yaka aka nokhole, khola bwangu. 28 Siyali mulala khubali mbekhaye owamanya esiakila nam'bolela mbuo. 29 Okhuba abalala bakala, sikila Judasi abikhanga omutata, Jesu am'boleye, Gula ebindu ebia khwenyanga musikuku; nahomba, ahane esindu khubabisandu. 30 Nyinga yamala okhubukula esironge narula bwangu: nolwene yilwo bwali mbuli butukhu.

31 Nyinga yali narulile esioba, Jesu yabola, Luno Omwana-womundu ufumibwe, naye Nyasaye ufumibwe muye; 32 ne Nyasaye alimufumia, khububwe, ne habwene yaho alamufumia. 33 Abana batu, hasili hatututu nsili halala n'nenyuwe. Mulinruna: nebutswa singa obwa ndabolela Abayahudi, Ha nzia ise, Inyuwe simunyala okwitsa ho tawe; nase luno mmubolelanga akatsana. 34 Lilako lihia mmuheresia, bu muyanzane; ol'la ise ndamuyanza, ne inyuwe muyanzane mbuo. 35 Khu yaka abandu bosi bakhamanya iyuwe muli abeki banje, muba muli nobuyanzi abene nabene.

36 Simoni Petero namureba, Omwami, notsie hena? Jesu namukasulusia, Owa nzitsa ise, ibe sionyala okhunonda luno; nebutswa olinonda olwanyuma. 37 Petero nam'bolela, Omwami, busina sinyala okhukhulonda kata luno? Ndakhahana obulamu bwanje khulwa ibe. 38 Jesu nakalusia, oho, wakhahana obulamu bubwe khulwe ise? Siahene siahene, nkhubolelanga, Etayuwe sinelakule tawe, okhwola niundeyembakhan'ne esia khataru.

14 Murahende emioyo tsienyuwe; musubile khu Nyasaye, subila khu ise khandi. 2 Munyumba ya Papa wanje buli ho obumenyo obwinji; lilalba ndirali mbuo khane ndamubolela; okhuba nzia okhumulombela ahenyuwe. 3 Nase nimba ninzia okhumulombela ahenyuwe, Nditsa khandi, ma ndimubukula okhuna n'nase; ha ndiba, inyuwe mulibaho. 4 Wa nzia, inyuwe mwamanya injila. 5 Thomas nam'bolela, Omwami, wotsitsanga sikhumanyile, khumanya mbwena injila? 6 Jesu nam'bolela, Ise nise injila, ise nise aka toto, ise nise obulamu: omundu sianyala okhwitsa khu Papa, naranira khu ise. 7 Mulaba mwammanya ise, khane mwamanya Papa wanje khandi: okhurulana luno mwamanya, nimwamulola. 8 Filipu nam'bolela, Omwami, okhumanyia Papa, ma kakhuhel'le. 9 Jesu nam'bolela, Ndali okhuba n'nenyuwe tsindalo tsinyingi, khandi musili okhumanya ise, Filipu? Olutsi ise alutsi Papa; busina obolanga Okhumanyie Papa? 10 Siosubiye ise ndi mu Papa, naye Papa abetsanga mu ise? Amakhuwa aka mmubolelanga simbolanga khubwanje: nebutswa Papa omenyanga mu ise akholanga emilimo tsitsie. 11 Subila ise ndi Papa, naye Papa mu ise: nohomba subila khu ise sikila emilimo tsiene yistsio. 12 Siahene, siahene, mmubolelanga, Osubilanga khu ise, emilimo etsia nkholanga ise, naye khandi alitsikhola; ne alikhola, emilimo, emikhongo okhuyomba yiki, sikila nzia wa Papa. 13 Nelia mwakhaba nimusaba mulira lianje, ndilikhola, mbu Papa afumibwe khu Mwana. 14 Muba musaba ling'ana mulira lianje, ndakhalikhola.

15 Muba munyanza, mwakhakhola amalako kanje. 16 Nase ndakhasaya Papa, naye yakhamuheresia Omuhotseresia undi, abetsenge n'nenyuwe khasotso, 17 naye niye Omwoyo wa toto: owesibala siramyala okhum'bukula; sikila sisimulolanga, nohomba sisimumanyile tawe: inyuwe mwamumanya; sikila amenyanga n'nenyuwe halala, khandi yakhabe mu inyuwe. 18 Sindimulekha inyuwe abatim; nditsa khu inyuwe. 19 Hasiri hatututu, nesibala sisilindola tawe; nebutswa inyuwe mulindola: sikila ise ndi nobulamu, inyuwe mwakhabe nobulamu. 20 Mwitukhu yilio inyuwe mulimanya ise mbetsanga mu Papa wanje, ne inyuwe mi ise, nase mu inyuwe. 21 Omundu oli namalako kanje, nakakholanga, uyo niye owanyanza: naye, ndiebisula khuye. 22 Judasi nam'bolela, (siali niye Isikariota), Omwami, Kakhali mbwena bu oliebisula khu ifwe, norebisua khusibala? 23 Jesu manukalusia nam'bolela, Omundu naba niyenyaza, yakhakhola amakhuwa kanje: ne Papa wanje yakhamuyanza, nefwe khwekhetsa khuye, khwekhamenya n'naye. 24 Orenyanzanga siakholanga amakhuwa kanje: namakhuwa aka muhuliranga yako sikali akanje, nebutswa naka Papa owanruma. 25 Yaka mmuboleye, olwasnsimerenyere n'nenyuwe. 26 Nebutswa Omuhotseresia, niye Omwoyo Omutsienukhu, owa Papa aliruma mulira lianje, alimwibalila amakhuwa kosi, naye alimusimulusia kosi aka ndali khumubolela. 27 Emilembe mmulekhele; emilembe tsianje mmuheresia: sikila ol'la esibala sihana, mbananga khu inyuwe. Murahenda omwoyo, nohomba muraria. 28 Mwahulila obwa mdali okhumubolela, nzia, khandi nditsa khu inyuwe. Muba mwanyanza, khane mwasangala, sikila nzia wa Papa: okhuba Papa nomukhongo okhuyomba ise. 29 Nase mmuboleye luno ngadili okhwekhola, mbu, nyinga kaliekhole, mulasubila. 30 Sindi namakhuwa amangi khandi aka mmubolela, sikila omukhongoowesibala isi yetsanga: ne siali nesindu my ise; 31 nebutswa abomusibala bamanye bu ndayanza Papa, ne ol'la Papa yali khundaka, ni mbuo nkholanga. Sikila, gende khutsie.

15 Ise nise omuzabibu kwa toto, nomusimikhi wakwo ni Papa wanje. 2 Siolusaka olwamanga amakhuyu, aluremakenga: ne siolusaka olwamanga amkhuyu alusiyanga, lumetekhe okwama amkhuyu. 3 Ne inyuwe, musiyikhilr khulwamakhuwa aka ndali khumubolela. 4 Menya mu ise, nase mu inyuwe. Singa obwolusaka luranyala okhwama amakhuyu khubwalwo, ndurali khumuzabibu ni mbuo inyuwe simunyala, muba muramenya muise; 5 Ise nise omuzabibu, ne tsisaka ninyuwe: Omenyanga mu ise, nase nimmenyanga muye, yamanye ebiamo ebingi: sikila nimwabukhanibwa n'nase simunyala okhukhola ling'na tawe. 6 Omundu naba naramenya mu ise, afubwa esioba singa olusaka, ma lwoma; nabandu batsibungeresia, mbatsifuba mumulilo, ma tsihia. 7 Muba mumenya mu ise, nemakhuwa kanje nikamenya mu inyuwe, sabe elia mwenya liosi, mwakhalikholelwa. 8 Mu yaka Papa wanje ufumbwe, mbu mwame amakhuyu ameng; nenyuwe mulaba abeki banje. 9 Singa obwa Papa yanyanza, ni mbuo nase ndamuyanza inyuwe: menya mubuyanzi bwanje. 10 Muba mufumia amalako kanje, mulamenya mubuyanzi bwanje; singa obwa ise ndali khufumira amalako ka Papa wanje, ma nimenya nubuyanzi bubwe. 11 Yaka mmuboleye, obusangali bwanje bube mu inyuwe, nobusangali bwenyuwe bwitsule. 12 Nalio nilio lilako lianje, muyanzane, singa obwa ndamuyanza inyuwe. 13 Abula ho omundu oli nobuyanzi obukali okhuyomba yibu, omundu wahana obulamu bubwe khulwabalina babe. 14 Inyuwe muli abalina banje, nimuba nimukhola aka mmulakanga. 15 simulanga abasumba khandi tawe; sikila omusumba siamanyanga esiomwami uwe akholanga: nebutswa mmulangle abalina; sikila kosi aka ndali khuhulila khu Papa wanje ndamuribul'langa. 16 Simuli ninyuwe abali khunzela ise, nebutswa nise owali khumwela inyuwe bimenye: kho liosi elia musaba Papa mulira lianje alimuhe. 17 Yaka mmulakila, muyanzane. 18 Abo musibala mbaba mbamubihil'lwa, mumanye baranga okhumbil'lwa ise mbasili okhubihil'lwa inyuwe. 19 Mulaba nimuli abomusibala, khane abo musibala bakhayanza abasiabwe: nebutswa sikila inyuwe simuli abesibala, nebutswa ise ndamwela khubo musibala, khulwa yaka abo musibala bamubihil'lwa. 20 Mwitsulile likhuwa elia ndali khumubolela, Omusumba sial omukhongo okhuyomba omwami uwe. Mbaba mbakhupia ise esibi, nenyuwe bakhamukhupia esibi; mbaba mbafumira amakhuwa kanje, nakenyuwe bakhakafumire. 21 Nebutswa yaka kosi balimukholela khulwelira lianje, sikila sibamanya owanruma. 22 Ndaba ndabula okwitsa okhubol'lana n; nabo, khane sibali ne tsimbi: nebutswa luno sibali nobwesambakasi khu tsimbi tsiabwe. 23 Omundu oumbihil'lwanga ise, abihil'lwanga Papa wanje khandi. 24 Ndaba ndabula okhukhola mumoni mwabwe emilimo ekiomundu undi arakholanga khwo, khane sibaling ne tsimbi: nebutswa luno baseyere okhulola khandi okhubihil'lwa use nende Papa wanje fwembi. 25 Nebutswa yaka kali mbuo, amakhuwa akahandikwa mumuse kwabwe kekhole, Bambihl'lwanga sila esifune. 26 Nebutswa nyinga Omuhoteresia alitsa, owa ndiruma okhurula wa Papa, niye olingobokhela: 27 ne inyuwe khandi mungobokhelanga, sikila mwabetsanga n'nase halala okhurula olwokhuramga.

16 Yaka mmuboleye, muretsa okhwesirala. 2 Balimukhunga mumasomero: yee, esaa yitsanga, eyowiranga inyuwe aliganagana akholeranga Nyasaye omulukha. 3 Ne yaka balikakhola, sikila sibamanya Papa, nohomba ise. 4 Nebutswa amakhuwa yaka mmuboleye, kho nyinga esaa yako eliola, muletsulila aka ndamubolela. Yako sindamubol'la khale olwokhuranga, sikila ndalingi halala n'nenyuwe. 5 Nebutswa luno nzia khuye owanruma; ne abula ho mulala khu inyuwe ounrebanga, Otsia hena? 6 Nebutswa sikila mmunoleye, esibela sihambilre emioyo tsienyuwe. 7 Nebutwa aka mmubolelanga naka toto: Kambel'le nzie; okhuba nimba ninratsia, Omuhotsereia siyakhetse khu inyuwe. 8 naye, nyinga yakhetse, alibula khubo musibala tsimbi, nobulunji, nokhukhalaga esina: 9 akae tsimbi sikila sibasubila khu ise; 10 akobulunji, sikila nzia wa Papa, ne simundola khandi tawe: 11 akokhukhalaga esina, sikila omukhongo wesibala isi waseya okhukhalakilwa esina. 12 Nsili namakhuwa amenji akokhumubolela, nebutswa simunyala okhukahulila luno. 13 Nebutswa nyinga uyo, Omwoyo wa toto, alitsa, alimwibalila aka toto kosi: okhuba sialibola khububwe; nebutswa akalihulila, niko akalobla: namakhuwa akalitsa yakhamuribulile. 14 Naye alimfumia ise: sikila alibukula khukanje, alikamuribulila. 15 Kosi aka Papa ali n'nako nakanje: sikila mbuo mboye, abukulanga khukanje, ne alikamuribulila. 16 Hasili hatututu, ne simulindola khandi tawe; ne khandi hasili hatututu, ne mulindola. 17 Abeki babe babol'lana, Ning'ana sina eliakhubolelanga, hasili hatututu, ne simulindola; ne khandi hasili hatututu, mulindola: khandi, Sikila nzia wa Papa? 18 kho nibabola, Ning'ana sina eliabolanga, hasili Hatututu? Sikhumanyile eliabolanga. 19 Jesu yamanya benya okhumurea, nababolela, Murebananga aka ndali khumubolela, Hasili hatututu, ne inyuwe simulindola, khandi hasili hatututu, mulindola? 20 Siahene, siahene, mmubolelanga, inyuwe mulilakaya khandi mulilila, nebutswa abo musibala nabasangale: ne inyuwe mwakhabe nesibela, nebutswa esibala sienyuwe siakhagalukhanibwa obusangali. 21 Omukhasi nalumwanga abetsanga nesibela, sikila inyinga yiye yolele: nebutswa naseyere okhwibula omwana. Siyetslilanga khandi okhusalila, okhuba asangalalnga sikila omundu wibuyuwe musibala. 22 Ne inyuwe mbuo luno muli nesibela nebutswa ndakhamulole khandi, ma mulisangala mumioyo kienyuwe, nobusangali bwenyuwe siali ho ohinia khu inyuwe. 23 Mwitukhu ilio simulinsaba esindu kata silala. Siahene, siahene mmubolelanga, Nimusaba esindu khu Papa, yakhasimuhe khulwelira lianje. 24 Musili okhusaba amakuwa mulira lianje: saba, nemwakhahebwa, obusangali bwenyuwe bwitsule. 25 Amakhuwa yaka mmuboleye mu tsingano: inyinga yitsanga eya sindibola n'nenyuwe mu tsingano, nebutswa amakhuwa kosi ka Papa ndakhamublela bulahi. 26 Mwitukhu ilio inyuwe mwakhasabe mulira lianje: ne simubo’la mbu, Ndakhamusayile Papa; 27 sikila Papa omwene wamuyanza, sikila mwainyanza ise, khandi mwahukil'la ise ndarula wa Papa. 28 Ndarula wa Papa, ninzitsa musibala; khandi ni mbuo, nandekhe esibala, nanzie wa Papa. 29 Abeki babe babola, Khane, obolanga bulahi luno, ne siobolanga mungano tawe. 30 Luno khwamanya ibe wamanya amakhuwa kosi, ne siohel'l omundu akhurebe: khwing'ana yili khwasubila ibe warula wa Nyasaye. 31 Jesu nabakalusia, Okhusubila musubile luno noho? 32 Hulile, inyinga yitsanga, yee, yatsana yamala okhwola, nyinga mulisalanibwa, siomundu ewabwe, ne mulindekha ise sienyene: nebutswa sindi sienyene, siila Papa ali halala n'nase. 33 Amakhuwa yaka mmuboleye inyuwe, mu ise mube nemilembe. Muli nokhukhupa esibi musibala: nebutswa muleme omwoyo; ise ndekere esibala.

17 Amakhuwa yaka Jesu yabla: natikul'la tsimoni tsitsie mwikulu, nabola, Papa, inyanga yolele; ofumie Omwanawo, mbu Omwana akhufumie ibe. 2 singa obwa wamuha, abaheresie omunwa khubandu bosi, mbu bosi aba wali khumuha, abaheresia obulamu oburahwa. 3 Nobulamu oburahwa ne yibu, bamanya ibe Nyasaye wenyene wa toto, khandi ye owa waruma, niye Jesu Kristo. 4 Ise ndakhufumia musibala, mmalire okhukhola omulimo okwa wamba okhukhola. 5 Nawe luno, Papa, unfumie khububwo nobukhongo obwa ndali n'nabwo halala n'nawe esibala nsisisli okhulombwa. 6 Nabisula elira lilio khubandu aba wali okhumba khubo musibala: balingi ababo, nawe yabo; khandi bafumiye likhuwa lilio. 7 Luno bamanyile amakhuwa kosi aka wali khumba karula khu ibe: 8 sikila amakhuwa aka wamba ndabaheresia; nabo bakafumia, nibamanya siahene ndarula khu ibe, nibasubula niwe owanruma. 9 Nase mbasayiranga: sinsayiranga abesibala nebutswa nsayiranga yaba aba wamba; sikila babetsanga ababo: 10 bosi abali abanje nababo, nababo bali abanje: nase mfumibungwa, mub. 11 Nase sindi musibala khandi tawe, nebutswa yabo basili musibala, nase nzitsa ouwo. Papa Pmutsienukhu, obalinde mulira lilio yaba abe wali khumba, babe mulala, singa obwe ifwe khuli mulala. 12 Nyinga ndali halala n'nabo, ndabalindanga mulira lilio, yaba aba wamba: nase ndabalindanga, ne abula ho mulala khubo owagora, nebutswa omwana wokhutiba; akahandikwa kekhole. 13 Nebutswa luno nzitsa ouwo; ne yaka mbolanga musibala, babe nobusangali bwanje bwitsule mubo. 14 Ise mbaheye likhuwa lilio, nabo musibala bababihi'lungwa, sikila sibali abesibala tawe, singa obwa ise nrali owesibala. 14 15 Sinsayanga obahinie musibala, nebutswa obalinde khumubi. 16 Sibali abesibala, singa obwa ise nrali owesibala. 17 Obatsienule muka toto: amakhuwa kako kali aka toto. 18 Singa obwa wanruma ise musibala basusibala, nase ni mbuo mbarumanga musibala. 19 Ne khulwa yaba ndetsienula omwene, batsienulwe muka toto. 20 Ne sibali yaba bonyene aba nsayiranga, nebutswa yaba khandi abakhansubila khulwamakhuwa kabwe: 21 kho bosi balabe mulala; singa obwe ibe, Papa, obetsanga mu ise, nase mbetsanga mu ibe, mbuo nabo babe mu ifwe; abo musibala basubile niwe owanruma. 22 Nase obukhongo obwa umbeye; babe mulala, singa obwa ifwe khuli mulala: 23 ise mubo, nawe mu ise, bahambanibwe babe mulala; abo musibala bamanye ibe wanruma, khandi wabayanza, ol'la wanyanza ise. 24 Papa, yaba aba wamba nyenyanga aa ndi babe halala n'nase, balole obukhongo bwanje, obwa wamba: okhuba wanyaza esibala nsisili okhubaho. 25 O Papa wobulungi, esibala sisakhumanya, nebutswa ise ndakhumanya; ne yaba bamanya niwe owanruma; 26 nase ndababisulila elira lilio, khandi ndibabisulila liatsana; ndabaisulil elira lilio, khandi ndibabisulila liatsana; obuyanzi obwa wanyanza bubetsenge mubo, nase mubo.

18 Jesu olwa yamala okhubola amakhuwa yaka narula natsia halala nabeki babe khulugyerekha lwomuyombe okhwalangwa Kidron, yaho hali ho oluhia: nibengira mwo, halala nabeki babe. 2 Naye Judasi owamusiemana, yali namanyile ahetsana: sikila Jesu yali natsitsanga hatsana khasotso halala nabeki babe. 3 Judasi, olwa yali namalile okhutola omukanda kwabasikari, nende abalindi abarula khubesalisi abakhongo nende Abafarisai, niyetsa ho netsitsaa, nebieyi, nende ebilasn'new. 4 Kho Jesu olwa yamanya kosi aka nakamwitstle, yesunda ahembi, nababolela, Murunanga wina? 5 Nibamukalusia, Jesu Omunazarethi. Jesu nababolela, Nise. Naye Judasi, owamusiemana, yali nasingiye halala n'nabo. 6 Nyinga Jesu yababol' la, Nise, nibesundukhila inyuma, nibakwa hansi. 7 Kho nabareba esia khabili, Murunanga wina? Nibabola, Jesu Omunasarethi. 8 Jesu nabakalusia, Nseyere okhumubilela nise ye; nimuba nimurunanga ise, lekhe yaba batsie yikhwo: 9 amakhuwa kekhole singa obwa yabola, Yaba aba wamba, abula ho mulala owagora. 10 Simoni Petero yali nolukanga natsomola, naremaka omusumba womwesalisi omukhongo esirwi siomukhongo mulungi. Naye omusumba yalanga Malko. 11 Kho Jesu nabolela Petero, Kalusia olukanga lulwo mulwola: es'sanda esia Papa yambeye nambule okhusinyua?

12 Kho omukanda kwabasikari nende ejekhe, nabalindi ba Bayahudi, bafumira Jusu nibamuboha, 13 nibamuhila wa Anasi mbelio, okhuba yali kuka nyene Kayafa, owali omwesasi omukhongo omuhiga yikwo. 14 Kayafa niye owabebalila Abayahudi, bu kahel'le mulala afwire abandu.

15 Ne Simon Petro yalonda Jesu, kahndi omweki undi, mbuo. Nomweki uyo yali niyamanyikha khumwesalisi omukhongo, nibengila nemde Jesu hamugitisi homwesalisi omukhongo; 16 nebutswa Petro yali nasingiye esioba hamuliango. Omweki undi, owali niyemanyikha khumwesalisi omukhongo, narula naloloma khumulindi womuliango, niyengisia Petro. 17 Kho omukhana olindanga omuliango yamubolela Petro, Nawe oi omweki womundu uyo nohomba? Nmubilela, Sindi omundu uwe. 18 Nebasumba nende abalindi bali mbasingiye, nibahwanile omulilo kwemanda; sikila obusindu bwali mbuli ho; bali mboranga omulilo: khandi Petro yali nasingiye halala n'nabo niyoranga omulilo.

19 Omwesalisi omukhomg namwitsotsa Jesu akabeki babe, nende okhwibala khukwe. 20 Jesu namukalusia, Ise ndabolanga amakhuwa kanje ebulafu khubo musibala Ise ndabolanga mumasomero, kata muhekalu, ahah Abayahudi bosi bali mbabungire; nase sindbola likhuwa masirisi. 21 Busina unrebanga? Orebe abandu abali khumbulira, amakhuwa aka ndababolela: lola yabo bamanyile aka ndkamba. 22 Nyinga yabola yaka, mulala khubalindi owali nasingiye elibeka nakhupa Jesu oluhi, nabola Okalusingia omwesalisi omukhongo mbuo? 23 Jesu namukalusia, Nimba nimboye obubi, oribule obubi tsana: nebutswa nimba nimboye bulahi, busina unkhupakile? 24 Kho Anasi yamuruma naboherwe khu Kayafa omwesalisi omukhongo. 25 Naye Simoni Petro yali nasingiye niyoranga omulilo. Nibam'bolera, Nawe oli omweki uwe noho? Yambakhana, nabola, Sindi omundu uwe. 26 Mulala khubasumba bomwesalisi omukhongo, owoluhia lwanga omundu owa Petero yaremaka esirwi, nabola Sondali khulola ibe halala n'naye muluhia? 27 Petro niyembakhana khandi: ne habwene yaho etayuwe nelakula.

28 Kho nibahinia Jesu wa Kayafa nibatsia nnaye munyumba yomuse: mwali mukamba tsuri; nabene siabaingira munyumba yomuse, barononbwa, nebutswa bbe nokhulia epasaka. 29 Pilato narula esiova khubo, nababolela, Muli namakhuwa sina aka musingiliye omundu uyu? 30 Nibamukalusia, niban'bol'la, Omundu uno alaba narali omukholi-wobubi, khane sikhumulerere imbeli uwo. 31 Pilato nababolela. Mum'bukule, mumukhalagire esina abene singa omuse kwenyuwe. Abayahudi nibam'bolela, Ifwe sikhuli nomunwa okwokhwira omundu kata mulala: 32 kakhole amang'ana ka Jesu, aka yabola, akokhumanyia okhufwa singa okhwelifwa. 33 Pilato niyengila munyumba yomuse khandi, nalanga Jesu, namubolela, Niwe Omwami wa Bayahudi? 34 Jesu namukalusia, Oboye yali khububwo, nohomba oboleyuwe khubndu bandi amakhuwa kanje? 35 Pilato namukalusia, Ise ndi Omuyahudi noh? Aboluhia lwenyuwe nabesalisi abakhongo nibo abakhulerere wamje: wali khukhola sina? 36 Jesu namukalusia, Obwami bwanje sibuli obwesibala isi; bulaba mbuli obwesibala isi, khane abarumukhili banje bakhalwana, ndabula okhuhanwa mumakhono ka Bayahudi: nebutswa luno obwami bwanje sibuli obwa hano? 37 Kho Pilato namubolela, Ibe oli omwami khane? Jesu namukalusia, Ibe obolanga ise ndi Omwami. Yaka niko akakila ninzibulwa, ne yaka niko akakila ninzitsa musibala, ndole okhukobokhela aka toto. Siomundu oli owaka toto ahulinga omwoyo kwanje. 38 Pilato namureba, Aka toto ni sina? Naye nyinga yabola yaka, narula natsia khandi khu Bayahudi, nababolela, Sindutsi esikha kata silala khuye. 39 Nebutswa muli nomwimo, bu mmuboholo'le omundu mulala inyinga yepasaka: mwenya mmublol'le Omwami wa bayahudi noho? 40 Kho nibahanzukhana khandi, nibabola, Lekha okhuboholola uno, oboholole Baraba. Naye Baraba yali omunuli.

19 Nilwo olwa Pilato yafumira Jesu, namutiaba nolukhoba. 2 Nabasikari nibasinga ingara yamahwa , nibamura khumurwe kukwe, nibam'bikha esigenderwa esisembe; 3 nibesunda khuye, nibabola, Siesibwe, Omwami wa Bayahudi! Nibamukhupa tsimbi. 4 Ne Pilato yrula khandi, nababol'la, Lola, mmulereye esioba, mumanye sindutsi esikha muye. 5 Kho Jesu yarula esioba, ne yali nabikhilwe ingara yamahwa nende esigenderwa esisembe. Pilato nababole'la, Lole omundu uno! 6 Nyinga abesalisi abakhongo nende abalindi banuloa, nibahanzukhana, nibabola, Om'bambe, om'bambe! Pilato nababolela, Mum'bukule abene, mum'bambe: sikila ise sindutsi esikha muye. 7 Abayahudi nibamukalusia, Ifwe khuli nomuse, ne khumuse kwefwe yiku ahel'le afwe, sikila yegulikhanga Omwana wa Nyasaye.

8 Nyinga Pilato yahulila yaka, naria muno; 9 niyengila munyumba yomuse nareba Jesu, Warula hena? Nebutswa Jesu siaymukalusia. 10 Pilato nam'bolela, Siololome n'nase? Ibe siomanyile ise ndi nomunwa kwokhukhubamba? khandi ndi nomunwa khwokhukhubamba? 11 Jesu namukalusia, Khane sioli nomunwa khu ise, noraheyuwe okurulire mwikulu: khulwe yaka uyo owambana mumakhono kako, ali nobubi okhuyomba. 12 Khu yaka Pilato yarua okhumulakhula: nebutswa Abayahudi nibahanzukha, nibabola, Noba nolakhula omundu uno, sioli omulina wa Kaisari: siomundu owekholanga omwami afukulanga Kaisari.

13 Pilato nyinga yahulila amakhuwa katsana, nahinia Jesu esioba, ninyekhala khundebe yokhuyala ahalagungwa Hamusingi kwamagina, nebutswa Oluhiburania ni Gabatha. 14 Olwene yilwo liali litikhu lio Kweretsekha khulwapasaka: tsiali etsisaa tsisasaba. Nababolela Abayahudi, Lole nwoyo, Omwami wenyuwe! 15 Nibahanzukhana, Omuhile, omuhile, om'bambe! Pilato nabareba, Ise mbambe Omwami wenyuwe? Abesalisi abakhongo nibamukalusia, Sikhuli nomwami undi, Kaisari yenyene. 16 Nilwo olwa yamuhana khubo abambwe. 17 Kho nibafumira Jesu: naye yarula esioba, nakingire omusalaba kukwe omwene, natsia ahalangungwa Esihanga, ahalangungwa mu Luhiburania Golgotha; 18 ha bamubambila, halala n'naye abandi babili mulala elubeka, noundi elubeka, ne Jesu hakari.

19 Pilato nahandika kali, JESU OMUNAZARETI, OMWAMI WA BAYAHUDI. 20 Olwanziro yilu Abayahudi abengi basoma, sikila aha Jesu yabambilwa hali ahembi ne litala; nako kahandikwa mu Luhiburania, mu Lulatini, mu Luyunani. 21 Abesalisi abakhongo ba Bayahudi nibabolela Pilato, Orahandika, Omwmi wa Bayahudi; nebutswa ohandike, buyabola, ise ndi Omwami wa Bayahudi. 22 Pilato nabakalusia, Aka mandikile, nseyere okhuhandika.

23 Abasaikari olwa bali nibabambire Jesu, nibabukula ebigenderwa bibie nibakabana ebituma bine, khu siomusikari esituma silala; khandi nibabukula, ekanzu yiye: ne kanzu siyali nobwongan'no tawe, yali niyelukwa okhurula mwikosi okwola khubirenge. 24 Nibabol'lana, Khulekhe okhukirandula, nebutswa khukikhupire imbulu, nebe eya wina: akahandikwa kekhole, akabola, Bakabana ebigengenderwa bisnje, Nibakikhupira imbulu ingubo yanje

25 yaka abasikari bakhola. Yaho ahomusalaba kwa Jesu bali mbasingiye ho nyina-mwana, nende omwana wabwe, Mariamu omukhsi wa Kileopa, na Mariamu Mumagadali. 26 Jesu nyinga yalola nyina-mwana, nomweki watsana owa yali niyayanza mabsingiye elubeka, nabolela nyina-mwana, Omukhasi, lola ngwoyo, omwana uwo! 27 Ma nabol'la omweki, Lola ngwoyo, m'ma uwo! Nokhurula khusaa yene iyo omweki watsana yamuhila hango hahe.

28 Olwanyuma lwe yako, Jesu yali namanyile amakhuwa kosi kahweye, mbu akahandikwa kekhole, yabola Obuluho bumambire. 29 Es'sanda siali nsibikhilwe ho esitsuye isiki: kho nibara khumbinu ingofuma niyitsuye isiki, nabola, Kahweye: niyenamia omurwe kukwe, nahana omwoyo kukwe. 30 Nyinga Jesu yahebwa isiki, nabola, Kahweye: niyenamia omurwe kukwe, nahana omwoyo kukwe. 31 Abayahudi, sikila ne litukhu lio Khweregekha, kho emibiri kirahonga khumisalaba khusabato (okhuba litukhu liesabato liatsana ne litukhu likhongo) basaba Pilato ebilenje biabwe bifunakwa, ma bahilwa. 32 Kho abasikari batsia nibafunaka ebilenje biowokhuranga, nende ebioundi owali khubabwa halala n'naye: 33 nebutswa nyinga bola khu Jesu, nibabola useyere okhufwa, sibafubaka ebilenje bibie tawe: 34 kho mulala khubasikari nam'fumira lifumo mumbafu, nonoho amatsahi nende amatsi karatsa, 35 Naye owalola yaribula, noburibuli bubwe buli bwa toto: nomwene amanyile abolanga siahene, kho buri inyuwe musubile. 36 Okhuba yaka kakholwa, akahandukwa kandi kekhole, Likumba lilie sililifunakwa. 37 Khandi akahandikwa kandi kabola, bakhahenge khuye owa bafumira lifumo.

38 Olwanyuma lwe yako Jusufu wa Arimathia, owli nail omweki wa Jesu, nebutswa yamulonda masilisi sikila yaria Abayahudi, yasaba Pilato omunwa kwohuhila omubiri kwa Jesu: Pilato namuha omenwa. Kho natsia, nahila omubiri kukwe. 39 Khandi Nikodemo yetsa, owali khutsia khuye mubutukhu olwokhuranga, nalera emanemane nesubili akatsokanibwe, ahembi etsiratili emia indala. 40 Nibabukula omubili kwa Jesu, nibamuboho ne ingubo yekatani halala nakahunya esuswa singa infwo ya Bayahudi okhuyabira. 41 Habwene yaho ha yabambilwa hali ho oluhia; haluhia hatsana siali ho esilindwa esihia omwo omundu asili okhurebwa mwo. 42 Yaho sikila khwali Okhweregekha khwe Bayahudi (ne sikila esilindwa siali ahembi) bara mwo Jesu.

20 Kho mwitukhu liokhuranga elia lichum Mariamu Mumagadali yahuna hasilindwa, mbusiri butukhu, nalola likina lihinibwe khusilindwa. 2 Niyelukha, natsia khu Sinoni Petero, nende khumweki undi owa Jesu yali niyayanza, nababolea, Bahinisie Omwami musilindwa, ne sikhumanyile ha bamureye. 3 Kho Petero yarula, nomweki undi, nibatsia hasilindwa. 4 Nibelukha bombi: nomweki undi, yayomba Petero mukhwilukha, niyola khusilindwa; mberio; 5 niyenama nahanza mwo, nalola tsingubo tsikatani tsireyuwe hansi; nebutswa siyengila mwo tawe. 6 Simoni Petero khandi niyetsa, namulonda, niyengira musilindwa; nalola tsingubo tsikatani nzigon'ne, 7 nesitambaya, esiali khumurwe kukwe, sisiali nsigon'ne netsingubo tsikatani, nebutswa saili nisifumirwe nisibikhiwe lukano. 8 Nilwo olwomweki undi yegira, owali narangire okhwola khusilindwa, nalola, nasubila. 9 Okhuba bali mbasili okhumanya akakandikwa, singa kamuhel'le asimugukhe okhurula mubafwa. 10 Kho abeki nibarula nbatsia ewabwe khandi.

11 Nebutswa Mariamu yali nasingiye hasilindwa nalakayanga: mbu, nail mwilakaya, niyenama nahenza musilindwa; 12 nalola abamalaika babili abebikhile tsingubo tsindafu nibekhaye, mulala hamurwe, ne mulala habilenje, ahomubiri kwa Jesu kwali ngwalisibwe. 13 Nibam'bolela, Omukhasi, olakayamga busina? Nababolela, Sikila bahinisie Omwami wanje, ne simmanyile ha bamureye. 14 Olwa yabola yaka, nasukhana inyuma , nalola Jesu usinjiye, ne siyamanya ni Jesu. 15 Jesu nam'bolela, Omukhasi, olakayanga busina? Orunanga wina? Naye, nakalamga nomulindi womugunda, nam'bolela, Omwami, noba noli ibe omuhil'le, umbolele ahomureye, nase ndakhamuhila. 16 Jesu nam'bolela Maramu. Nasukhana, nam'bolela mu Luhiburania, Raboni; elibetsanga, Omwibali. 17 Jesu nam'bolela, Orandila khwo; okhuba nsili okhwanikila wa Papa: nebutswa otsie khubefwe, obabolele, Ise nzanikiralanga okhutsia wa Papa wanje, niye Senyuwe, nende Nyasaye wanje, niye Nyasaye wenyuwe. 18 Mariamu Mumagadali natsia nabolela abeki, Ndutsi Omwami; nababolela singa obwa yali namuboley amakhuwa yako.

19 Kho mukoloba, litukhu liatsiana, litukhu liokhuranga elia lichuma, emiliango tsiali ntsikaye, ahabeki bali mbali, sikila baria Abayahudi, Jesu niyetsa nasingira hakari wabwe, nababolela, Emilembe tsibe khu inyuwe. 20 Nyinga yabola yaka, nabamanyia emikhono tsitsie nende mumbafu mumwe. Kho abeki balema omwoyo, olwa balola Omwami. 21 Jesu yababolela khandi, Emilembe tsibe khu inyuwe: singa obwa Papa wanruma, nase mmuruma mbuo. 22 Nyinga yabola yaka, yabaherera emiya, nababolela, Mubukule Omwoyo Omutsienukhu: 23 abandu abamulekheranga tsimbi tsiabwe balekhelwe; abandu abamusulira tsimbi tsiabwe, basulirwe.

24 Nebutswa Thomas, mulala khubelikhumi nababili, owalangwa Mukhwana, siyali halala n'nabo olwa Jesu yetsa. 25 Nabeki bandi nibam'bolela, Ifwe khulutsi Omwami. Nebutswa nababolela, Nase ninralola tsimbala tsiemisimari mumakhono kaka, ninratila mwo esitere sianje mumbala tsiemisimari, nindila omukhono kanje mumbafu mumwe, sindakhasubila tawe.

26 Khandi inyuma wamatukhu munane abeki babe bali mwo, naye Thomas halala n'nabo. Jesu niyetsa, emiliango ntsikaye, nasingira hakari wabwe, nabola, Emilembe tsibe khu inyuwe. 27 Kho nabolela Thomas, Nyila esitere sisio, olole emikhono tsianje; khandi nyila omukhono kukwo, otire mumbafu mwanje: nawe oraba orasubula, nebutswa osubile. 28 Thomas namukalusia nam'bolela, Omwami wanje khandi Nyasaye wanje. 29 Jesu nam'bolela, Sikila undutsi, usubiye: naba inkhabi abasubila nibaralola.

30 Ebilolelo bindi ebinji Jesu yakhola mimoni mwabeki, ebirahandikwa musitabu isi: 31 nebutswa yibio biahandikwa, musubile Jesu niye Kristo, Omwana wa Nyasaye; kho mukhusubile khwenyuwe nube nobulamu mulira lilie.

21 Olwanyuma lwe yako Jesu yebisula khubeki babe khunyanga ye Tiberia; yebisula mbu. 2 Bali ho halala Simoni Petero, na Thomas owelira lindi Mukhwana, nende Nathanieli owe Kana mu Galili, nabayaye ba Zebedi, nabeki babe bandi babili. 3 Simoni Petero nababolela, Nzie okhuluba. Nibam'bolela, Nefwe khutsie halala n'nawe. Nibatsia, nibanina muliaro, ne butukhu yibwo sbanyola esindu. 4 Nebutswa olwa bwesia, Jesu yasingila khulutsinga; nebutswa abeki babe sibamanya ni Jesu. 5 Kho Jesu nababolela, Abana, muli nebiokhulia noho? Nibamukalusia Tawe. 6 Kho nababolela, Fube likoko elubeka lwomukhono mulunji lweliaro namunyole. Kho nibafuba mwo, ma nibaramwa okhulikhwesa sikila khulwobwinji bwe tsinsutse. 7 Kho omweki owa Jesu yali niyayanza nabolela Peter, No Mwami. Olwa Simoni Petero yahulila no Mwami, niyeboha yiye (sikila yali nail esihejenye), niyelumba, munyanza. 8 Nebutswa abeki bandi nibetsa muliaro litutu (sikila sibali ehale nolutsinga, nebutswa oluchendo olwa bagera emikhono etsimia tsibili) mbakhulula likoko lie tsinsutse. 9 Kho nyinga bamala okwikha khulutsinga , balola Amanda komulilo, ne tsisutse nzisianikhiyuwe khwo, nende obusuma. 10 Jesu nababoleal, Lera khu tsinsutse etsia mulubire luno. 11 Simoni Petero nanina muliaro, nakwesa likoko khulutsinga, nditsuye tsinsutse tsingali, emia ndala namakhumi karano nende tsitaru: ne kata olwa tsiali tsinyingi mbuo, nebutswa likoko siliakhalikha. 12 Jesu nababolela, Mwitse mulie. Ne siyali ho mulala khubeki babe owatsalikha okhumureba , Newe wina? Bamanyile ni Jesu. 13 Jesu yesta, nsbukula obusuma, nabaha, khandi tsinsutse mbuo. 14 Yilwo nilwo olwa khataru olwa Jesu yalolekha khubeki babe, olwanyuma niyarula mubafwa.

15 Nyinga bamala okhulia, Jesu nababole Simoni Petero, Simoni, Omwana wa Jona, wainyanza okhuyomba yaba? Nam'bolela, Yee, Omwami; ibe umanyile ndakhuyanza. Nam'bolela, Waye ebimeme biamakondi kanje. 16 Namureba khandi esia khabili, Simoni, omwana wa Jona, wainyanza? Nam'bolela, Yee, Omwami; ibe umanyile ndakhuyanza. Yam'bolela, Tenda amakondi kanje. 17 Nam'bolela esia khataru, Simoni. Omwana wa Jona, wainyanza? Petero naberera sikila umurebele esia khataru, Wainyanza? Nam'bolela, omwami, amakhuwa kosi ibe wamanya; umanyile ndakhuyanza. Jesu nam'bolela, Waye amakondi kanje. 18 Siahene, siahene, nam'bolela, Nosili omuhia, wali niwebohanga, nochenda ha wenyeye: nebutswa nyinga olisakhula, olamyila emikhono tsitsio, noundi alakhuboha, alakhuhila horenyele. 19 Yaka yabola, okhumanyia okhufwa okhwalifumikisia Nyasaye. Nyinga yamala okhubola yaka, nabola, Nonda. 20 Peter yasukhana, nalola omweki owa Jesu yali niyayanza nalondanga; naye niye owali khwesetamia khusirifu sia Jesu olwa yali mwilia nam'bolela, Omwami ni wina owa nokhusiemane? 21 Petero nyinga yamulola nabole Jesu, Omwami, omundu uyu nakhole mbwena? 22 Jesu namukalusia, Nimba ninyenya alinde ndaluha ndetse, kali sina khu ibe? Ine unonde. 23 Kho ling'ana yili lialanda khubana babwe, omweki uyo siyakhafwe tawe: ne Jesu siyali khumubolela, siyakhafwe tawe: nebutswa, Nimba ninyenya alinde ndaluha ndetse, kali sina khu ibe? 24 Uyu niye omweki watsana oribulanga amakhuwa yaka, naye niye owahandaka amakhuwa kano: nefwe khwamanya obukobokheli bubwe nobwa toto. 25 Ne kali ho amakhuwa kandi amenji aka Jesu yali khukhola, akatsana ngaba ngandikwe elala elala, ngalanga khane kata esibala siene siakhakiehe ha bibikhwa ebitabu biatsana ebiakhahandikwa.

free web site hit counter