Malagasy Psalm 23

Jehovah no Mpiandry ahy, Tsy hanan-java-mahory aho, Mampandry ahy amin' ny ahi-maitso Izy; Mitondra ahy eo amoron' ny rano fialantsasatra Izy. Mamelombelona ny fanahiko Izy; Mitarika ahy amin' ny lālan' ny fahama-rinana noho ny anarany Izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, Dia tsy hatahotra ny loza aho; Fa Hianao no amiko; Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafa-tahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloako eo imason' ny fahavaloko Hianao; Manosotra diloilo ny lohako Hianao; Ny kapoakako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindrampo no hanaraka ahy amin' ny andro rehetra hiainako, Dia hitoetra ao an-tranon' i Jehovah andro lava aho.