/1 Ico caiapo kubvira pakutanga, cetakazwa, cetakaona ngemadziso edu, 
cetakaringira, nenyara dzedu dzakabata, ciri izwi rokupona.
Nokupona ukwo kwakapangidzirwa, nesu takakuona, tinoita capupu, nokuteketesa 
kwomuri ukwo kupona kwemhera narini, kwaia naBaba, kukapangidzirwa kwetiri.
Ico cetakaona necetakazwa tinoziteketesa kwomuri, kuti imngimngiwo muiyane 
nesu: eya, nokuiyana kwedu kuri kuna Baba, noMukororo wake Jesu Kristu.
Nesu tinonyora izi kwomuri kuti kudakara kwedu kuzarisike.
Iri ndiro shoko retakazwa kwaari nokuteketesa kwomuri, kuti Mngari uri kujeka, 
nokwaari akuna cidima nepadodoko.
Kudai tecironza kuti tinoiyana naye, asi tecihamba mucidima, tinonyepa, 
tisikaiti gwinyiso.
Asi kudai tecihamba mukujeka kudai ndiye uri mukujeka, tinoiyana umnge 
noumngeni, nengazi yaJesu Mukororo wake inotisuka kushaisha kweshe.
Kudai tecironza kuti atina kushaisha, tinodziengedza, negwinyiso aririmngopi 
mukati mngedu.
Kudai tecitenda zishaishi zedu iye unogondeka nokururama kutirekerera 
zishaishi zedu, nokutisuka kusikarurami kweshe.
Kudai tecironza kuti atizi kushaisha, tinomuita munyepi, nezwi rake 
aririmngopi mukati mngedu.

/2 Vana vangu vadodoko, ndinonyorera kwomuri izi ziro kuti musashaisha; Kudai 
aripo munhu unoshaisha tinasamukuru kuna Baba Jesu Kristu wakarurama.