Ndebele Lord's Prayer

Baba wethu osezulwini: Ibizo lakho alicwengiswe; umbuso wakho awuze; intando yakho ayenziwe ephasinapha njengezulwini. Usiphe namhlanjesi ukudla kwethu esikuhlongako. Usilibalele imitjhapho yethu esiyenzileko, njengombana sibalibalela labo abasitjhapheleko thina. Ungasingenisi ekulingweni, kodwana siphuluse kokumbi, ngombana umbuso ungowakho, namandla nephazimulo ngokungapheliko. Ameni. Matewu 6:9-13