Ndebele Psalm 23

USokulunga ungumelusi wami, angizuhlonga litho. Uyangilalisa emadlelweni alihlaza angidosele emanzini apholileko. Uvusa umphefumulo wami, angidosele eendleleni ezilungileko. Namtjhana ngikhamba ngerharheni lethunzi lokufa, angizukwesaba okumbi, ngombana wena ukimi; intonga yakho nendondolo lakho kuyangivikela. Uqhise isithebe phambi kwami ngigome amanaba wami angiqalile. Uzese ihloko yami ngamafutha ikapho yami iyaphuphuma. Kwamambala okuhle nomusa kuyangilandela imihla yoke yokuphila kwami. Ngiyohlala ngekumbeni yakho, Sokulunga, ibe likhaya lami isiphelani.