The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

uMathewu 1

Okhokho bakaJesu

1 Ugwalo lokuzalwa kukaJesu Kristu, iNdodana kaDavida, indodana kaAbrahama. 2 UAbrahama wazala uIsaka; uIsaka wasezala uJakobe; uJakobe wasezala uJuda labafowabo; 3 uJuda wasezala uFaresi loZara kuTamari; uFaresi wasezala uHezironi; uHezironi wasezala uAramu; 4 uAramu wasezala uAminadaba; uAminadaba wasezala uNashoni; uNashoni wasezala uSalimoni; 5 uSalimoni wasezala uBowosi kuRahabi; uBowosi wasezala uObedi kuRuthe; uObedi wasezala uJese; 6 uJese wasezala uDavida inkosi. UDavida inkosi wasezala uSolomoni kowayengumkaUriya; 7 uSolomoni wasezala uRehobowamu; uRehobowamu wasezala uAbhiya; uAbhiya wasezala uAsa; 8 uAsa wasezala uJehoshafati; uJehoshafati wasezala uJoramu; uJoramu wasezala uOziya; 9 uOziya wasezala uJothamu; uJothamu wasezala uAhazi; uAhazi wasezala uHezekhiya; 10 uHezekhiya wasezala uManase; uManase wasezala uAmoni; uAmoni wasezala uJosiya; 11 uJosiya wasezala uJekoniya labafowabo esikhathini sokuthunjelwa eBhabhiloni. 12 Kwathi emva kokuthunjelwa eBhabhiloni uJekoniya wazala uSalatiyeli; uSalatiyeli wasezala uZerubabeli; 13 uZerubabeli wasezala uAbiyudi; uAbiyudi wasezala uEliyakhimi; uEliyakhimi wasezala uAzori; 14 uAzori wasezala uZadoki; uZadoki wasezala uAkimi; uAkimi wasezala uEliyudi; 15 uEliyudi wasezala uEleyazare; uEleyazare wasezala uMathani; uMathani wasezala uJakobe; 16 uJakobe wasezala uJosefa indoda kaMariya, okwazalwa kuye uJesu othiwa nguKristu. 17 Ngakho izizukulwana zonke ezisukela kuAbrahama zisiya kuDavida ziyizizukulwana ezilitshumi lane; lezisukela kuDavida, ziye ekuthunjelweni eBhabhiloni ziyizizukulwana ezilitshumi lane; lezisukela ekuthunjelweni eBhabhiloni ziye kuKristu ziyizizukulwana ezilitshumi lane.

Ukuzalwa kukaJesu

18 Ngakho ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje. Ngoba unina uMariya esegane uJosefa, bengakahlangani wabonakala eselesisu ngoMoya oNgcwele. 19 Kodwa uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo, njalo engathandi ukumthela ihlazo, wayefuna ukumala ensitha. 20 Kwathi esanakana lezizinto, khangela, ingilosi yeNkosi yabonakala kuye ephutsheni, yathi: Josefa, ndodana kaDavida, ungesabi ukumthatha uMariya umkakho. Ngoba lokho akukhulelweyo kungoMoya oNgcwele; 21 njalo uzazala indodana ubusuyitha ibizo uthi nguJesu; ngoba yena uzasindisa abantu bakhe ezonweni zabo. 22 Konke lokhu-ke kwenzeka, ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa yiNkosi ngomprofethi ukuthi: 23 Khangela, intombi izathatha isisu ibelethe indodana, njalo bazabiza ibizo layo ngokuthi nguEmanuweli, okuyikuthi ngokuphendulelwa, uNkulunkulu ulathi. 24 Kwathi uJosefa esephapheme ebuthongweni wenza njengalokho ingilosi yeNkosi imlayile; wasethatha umkakhe, 25 kodwa kazange amazi waze wabeletha indodana yakhe ingqabutho; waseyitha ibizo wathi nguJesu.

uMathewu 2

Izazi zempumalanga

1 Kwathi uJesu esezelwe eBetelehema eseJudiya, ensukwini zikaHerodi inkosi, khangela, kwafika izazi eJerusalema zivela empumalanga, 2 zisithi: Ungaphi ozelwe eyinkosi yamaJuda? Ngoba sibonile inkanyezi yakhe empumalanga, njalo sesize ukumkhonza. 3 Ngakho uHerodi inkosi esezwile wakhathazeka, leJerusalema yonke laye. 4 Esebuthanisile bonke abapristi abakhulu lababhali babantu, wabuza kubo ukuthi uKristu uzazalelwa ngaphi. 5 Basebesithi kuye: EBetelehema eseJudiya; ngoba kulotshiwe ngokunjalo ngumprofethi ukuthi: 6 Lawe, Betelehema lizwe lakoJuda, kawusuye omncinyane lakanye kubabusi bakoJuda; ngoba kuzavela kuwe umbusi, ozakwelusa abantu bami uIsrayeli. 7 Khona uHerodi, esezibizile izazi ensitha, wabuzisisa kuzo isikhathi sokubonakala kwenkanyezi. 8 Wasezithuma eBetelehema wathi: Hambani libuzisise ngomntwana; kuzakuthi nxa limtholile, libike kimi, ukuze lami ngiye ngimkhonze. 9 Kwathi seziyizwile inkosi zasuka zahamba; njalo khangela, inkanyezi, ezayibona empumalanga, yahamba phambi kwazo, yaze yafika yema phezu kwalapho usane olwalukhona. 10 Zathi ukuyibona inkanyezi zathokoza ngentokozo enkulu kakhulu. 11 Zasezingena endlini, zabona usane kanye loMariya unina, zawela phansi zamkhonza, zavula impahla zazo eziligugu zamkhunga ngezipho, igolide lempepha lemure. 12 Kwathi sezilayiwe nguNkulunkulu ephutsheni ukuthi zingabuyeli kuHerodi, zasuka zabuyela elizweni lakibo ngenye indlela.

Ukubalekela eGibithe

13 Kwathi sezisukile, khangela, ingilosi yeNkosi yabonakala kuJosefa ephutsheni, isithi: Vuka uthathe usane lonina, ubusubalekela eGibithe, uhlale khona ngize ngikutshele; ngoba uHerodi uzaludinga usane, ukuze alubulale. 14 Wavuka-ke wathatha usane lonina ebusuku wasuka waya eGibithe, 15 wasehlala khona kwaze kwaba yikufa kukaHerodi; ukuze kugcwaliswe okwakhulunywa yiNkosi ngomprofethi ukuthi: EGibithe ngiyibizile indodana yami.

Ukubulawa kwabantwana beBetelehema

16 Kwathi uHerodi, esebonile ukuthi uphicwe yizazi, wathukuthela kakhulu, wathuma wabulala abantwana bonke ababeseBetelehema lemingceleni yalo yonke, kusukela eminyakeni emibili langaphansi, njengesikhathi abebuzisisile ngaso kuzazi. 17 Kwasekugcwaliseka okwakhulunywa nguJeremiya umprofethi, ukuthi: 18 Kwezwakala ilizwi eRama, ukukhala lokulila lokudabuka okukhulu, uRasheli elilela abantwana bakhe, njalo engavumi ukududuzwa, ngoba bengasekho.

Ukubuyela elizweni lakoIsrayeli

19 Kodwa kwathi esefile uHerodi, khangela ingilosi yeNkosi yabonakala ephutsheni kuJosefa eGibithe, 20 yathi: Vuka uthathe umntwana omncinyane lonina, ubususiya elizweni lakoIsrayeli; ngoba sebefile ababedinga umphefumulo womntwana. 21 Wavuka-ke wathatha umntwana omncinyane lonina wasefika elizweni lakoIsrayeli. 22 Kodwa esezwile ukuthi uAkelawu usebusa eJudiya esikhundleni sikaHerodi uyise, wesaba ukuya khona; kodwa esexwayisiwe nguNkulunkulu ephutsheni, wasuka waya kungxenye zeGalili, 23 wasefika wahlala emzini othiwa iNazaretha; ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngabaprofethi ukuthi: Uzabizwa ngokuthi ngumNazaretha.

uMathewu 3

Ukutshumayela kukaJohane uMbhabhathizi

1 Ngalezonsuku kwafika uJohane uMbhabhathizi, etshumayela enkangala yeJudiya 2 esithi: Phendukani; ngoba umbuso wamazulu ususondele. 3 Ngoba nguye okwakhulunywa ngaye ngumprofethi uIsaya, esithi: Ilizwi lomemezayo enkangala, lithi: Lungisani indlela yeNkosi; qondisani indledlana zayo. 4 Njalo uJohane lo wayelesembatho sakhe soboya bekamela, elozwezwe olwenziwe ngesikhumba ekhalweni lwakhe; lokudla kwakhe kwakuzintethe loluju lweganga. 5 Kwasekuphumela kuye iJerusalema leJudiya yonke lelizwe lonke elizingelezele iJordani; 6 basebebhabhathizwa nguye eJordani bevuma izono zabo. 7 Kwathi ebona abanengi babaFarisi labaSadusi besiza ekubhabhathizeni kwakhe, wathi kubo: Nzalo yezinyoka, ngubani olixwayise ukubalekela ulaka oluzayo? 8 Ngakho thelani izithelo ezifanele ukuphenduka; 9 njalo lingacabangi ukutsho phakathi kwenu lithi: SiloAbrahama ongubaba; ngoba ngithi kini: UNkulunkulu ulamandla okumvusela uAbrahama abantwana kulamatshe. 10 Lakhathesi lehloka selibekiwe empandeni zezihlahla; ngakho sonke isihlahla esingatheli isithelo esihle siyaganyulwa siphoselwe emlilweni. 11 Mina ngilibhabhathiza ngamanzi kube ekuphendukeni; kodwa yena oza emva kwami ulamandla kulami, engingafanele ukuphatha amanyathela akhe; yena uzalibhabhathiza ngoMoya oNgcwele langomlilo; 12 okhomane lwakhe lokwela lusesandleni sakhe, njalo uzathanyelisisa isibuya sakhe, abesebuthela amabele akhe esiphaleni sakhe, kodwa amakhoba uzawatshisa ngomlilo ongacitshekiyo.

Ukubhabhathizwa kukaJesu

13 Khona uJesu evela eGalili wafika eJordani kuJohane, ukuze abhabhathizwe nguye. 14 Kodwa uJohane wayemalela esithi: Mina ngiswela ukubhabhathizwa nguwe, kanti wena uza kimi? 15 Kodwa uJesu ephendula wathi kuye: Vuma khathesi; ngoba kusifanele ukuthi sigcwalise ngokunjalo ukulunga konke. Wasemvumela. 16 UJesu esebhabhathiziwe wahle wakhuphuka emanzini; njalo khangela, amazulu amvulekela, wasebona uMoya kaNkulunkulu esehla kungathi lijuba esiza phezu kwakhe. 17 Njalo khangela, ilizwi livela emazulwini, lisithi: Lo uyiNdodana yami ethandekayo, engithokoza ngayo.

uMathewu 4

Ukulingwa kukaJesu

1 UJesu wasekhokhelelwa nguMoya enkangala, ukuze alingwe nguSathane. 2 Esezile ukudla insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane, ekucineni walamba. 3 Kwasekusiza kuye umlingi wathi: Uba uyiNdodana kaNkulunkulu, tshono ukuthi lamatshe abe yizinkwa. 4 Kodwa yena waphendula wathi: Kulotshiwe ukuthi: Umuntu kayikuphila ngesinkwa sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. 5 USathane wasemthatha wamusa emzini ongcwele, wasemmisa engqongeni yethempeli, 6 wasesithi kuye: Uba uyiNdodana kaNkulunkulu, ziwisele phansi; ngoba kulotshiwe ukuthi: Uzalaya ingilosi zakhe ngawe besezikuphatha ngezandla zazo, hlezi loba nini ukhube unyawo lwakho elitsheni. 7 UJesu wathi kuye: Kulotshiwe futhi ukuthi: Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho. 8 USathane wabuya wamusa entabeni ende kakhulu, wamtshengisa imibuso yonke yomhlaba lokukhazimula kwayo, 9 wasesithi kuye: Lezizinto zonke ngizakunika zona, uba uwela phansi ungikhonza. 10 UJesu wasesithi kuye: Suka, Sathane! Ngoba kulotshiwe ukuthi: Uzakhothamela eNkosini uNkulunkulu wakho, njalo uzamkhonza yena yedwa. 11 USathane wasemyekela; njalo khangela, kwafika ingilosi zasezimnceda.

UJesu uqala ukusebenza eGalili

12 Kwathi uJesu esezwile ukuthi uJohane unikelwe entolongweni, wasuka waya eGalili; 13 wasesuka eNazaretha, weza wahlala eKapenawume eliselwandle, emingceleni yakoZebuloni leyakoNafitali; 14 ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi uIsaya, ukuthi: 15 Ilizwe lakoZebuloni lelizwe lakoNafitali, endleleni yelwandle, ngaphetsheya kweJordani, iGalili labezizwe, 16 abantu ababehlezi emnyameni babonile ukukhanya okukhulu, lababehlezi elizweni lethunzini lokufa ukukhanya kuphumele kubo.

UJesu uqala ukutshumayela

17 Kusukela lapho uJesu waqala ukutshumayela lokuthi: Phendukani; ngoba umbuso wamazulu ususondele.

Ukubizwa kwabafundi bakuqala

18 Kwathi uJesu ehambahamba elwandle lweGalili wabona izelamani ezimbili, uSimoni othiwa nguPetro, loAndreya umfowabo, bephosela imbule olwandle; ngoba babengabagoli benhlanzi. 19 Wasesithi kubo: Ngilandelani, njalo ngizalenza libe ngabagoli babantu. 20 Bahle-ke batshiya amambule bamlandela. 21 Eseqhubeke esuka lapho, wabona ezinye izelamani ezimbili, uJakobe okaZebediya loJohane umfowabo, besemkhunjini kanye loZebediya uyise, belungisa amambule abo; wasebabiza. 22 Njalo bahle batshiya umkhumbi loyise bamlandela.

UJesu usebenza elizweni leGalili

23 UJesu wasebhoda iGalili lonke, efundisa emasinagogeni abo, etshumayela ivangeli lombuso, eselapha sonke isifo lobuthakathaka bonke ebantwini. 24 Indumela yakhe yasiphumela kuyo yonke iSiriya; basebeletha kuye bonke abagulayo, ababephethwe yizifo ngezifo lobuhlungu, lababengenwe ngamadimoni, lababelesithuthwane, lezigoga; wasebasilisa. 25 Amaxuku amakhulu asemlandela evela eGalili leDikapolisi leJerusalema leJudiya langaphetsheya kweJordani.

uMathewu 5

Intshumayelo yentabeni

1 Kwathi ebona amaxuku wenyukela entabeni. Esehlezi phansi, abafundi bakhe beza kuye; 2 wasevula umlomo wakhe, wabafundisa, wathi:

Ababusisiweyo

3 Babusisiwe abayanga emoyeni; ngoba umbuso wamazulu ungowabo. 4 Babusisiwe abalilayo; ngoba bona bazaduduzwa. 5 Babusisiwe abamnene; ngoba bona bazakudla ilifa lomhlaba. 6 Babusisiwe abalambela labomela ukulunga; ngoba bona bazasuthiswa. 7 Babusisiwe abalesihawu; ngoba bona bazahawukelwa. 8 Babusisiwe abalenhliziyo ezimhlophe; ngoba bona bazabona uNkulunkulu. 9 Babusisiwe abalamulayo; ngoba bona bazathiwa ngabantwana bakaNkulunkulu. 10 Babusisiwe abazingelwayo ngenxa yokulunga; ngoba umbuso wamazulu ungowabo. 11 Lina libusisiwe, nxa belithuka belizingela, bekhuluma okubi konke bemelana lani beqamba amanga, ngenxa yami; 12 thokozani lithabe kakhulu, ngoba umvuzo wenu mkhulu emazulwini; ngoba ngokunjalo babazingela abaprofethi abalandulelayo.

Itswayi lokukhanya emhlabeni

13 Lina lilitswayi lomhlaba; kodwa uba itswayi seliduma lizatswaywa ngani? Kalisasizi lutho, ngaphandle kokulahlwa phandle beselinyathelwa ngabantu. 14 Lina liyikukhanya komhlaba; umuzi owakhiwe phezu kwentaba ungesitheke; 15 njalo kabalumathisi isibane basibeke ngaphansi kwesitsha, kodwa phezu kwesiqobane sesibane, besesibakhanyisela bonke abasendlini. 16 Ngokunjalo kakukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuze babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo osemazulwini.

Umlayo omdala lomlayo kaJesu Kristu

17 Lingacabangi ukuthi ngize ukuchitha umlayo kumbe abaprofethi; angizanga ukuchitha kodwa ukugcwalisa. 18 Ngoba ngiqinisile ngithi kini: Kuze kudlule izulu lomhlaba, kakusoze kudlule ibadlana libe linye kumbe lechatshana libe linye lomlayo kuze kwenzeke konke. 19 Ngakho owephula owodwa kulimilayo emincinyane, futhi afundise abantu ngokunjalo, uzathiwa ngomncinyane embusweni wamazulu; kodwa oyenzayo njalo ayifundise, lowo uzathiwa mkhulu embusweni wamazulu. 20 Ngoba ngithi kini: Ngaphandle kokuthi ukulunga kwenu kwedlule okwababhali lokwabaFarisi, kalisoze lingene embusweni wamazulu. 21 Lizwile ukuthi kwathiwa kwabasendulo: Ungabulali; loba ngubani obulalayo, uzakuba lecala lokugwetshwa; 22 kodwa mina ngithi kini: Wonke othukuthelela umfowabo kungelasizatho uzakuba lecala lokugwetshwa; lotshoyo kumfowabo ukuthi: Siphukuphukundini! uzakuba lecala emphakathini. Lotshoyo ukuthi: Sithuthandini! uzakuba lecala elifanele isihogo somlilo. 23 Ngakho uba uletha umnikelo wakho elathini, ubusukhumbula ulapho ukuthi umfowenu ulolutho olumelana lawe, 24 tshiya lapho umnikelo wakho phambi kwelathi, uhambe, uqale ubuyisane lomfowenu, ubusuzonikela umnikelo wakho. 25 Phangisa uzwane laye omangalelane lawe usesendleleni laye, hlezi omangalelane lawe akunikele kumahluleli, futhi umahluleli akunikele kumncedisi, ubusuphoselwa entolongweni. 26 Ngiqinisile ngithi kuwe: Kawusoze uphume khona, uze ubhadale indibilitshi yokucina. 27 Lizwile ukuthi kwathiwa kwabasendulo: Ungafebi. 28 Kodwa mina ngithi kini: Wonke okhangela owesifazana ukumkhanuka usefebile laye enhliziyweni yakhe. 29 Njalo uba ilihlo lakho lokunene likukhubekisa, likhuphe ulilahlele khatshana lawe; ngoba kungcono kuwe ukuthi kubhubhe sibe sinye sezitho zakho, njalo ukuthi kungaphoselwa umzimba wakho wonke esihogweni. 30 Njalo uba isandla sakho sokunene sikukhubekisa, siqume usilahlele khatshana lawe; ngoba kungcono kuwe ukuthi kubhubhe sibe sinye sezitho zakho, njalo ukuthi kungaphoselwa umzimba wakho wonke esihogweni. 31 Kwathiwa: Loba ngubani owala umkakhe, kumele amnike incwadi yesehlukaniso; 32 kodwa mina ngithi kini: Loba ngubani owala umkakhe, ngaphandle kokufeba, umenza afebe, njalo loba ngubani omthathayo owaliweyo uyafeba. 33 Lizwile futhi ukuthi kwathiwa kwabasendulo: Ungafungi amanga, kodwa gcwalisa izifungo zakho eNkosini. 34 Kodwa mina ngithi kini: Lingafungi lakanye; loba ngezulu, ngoba liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu; 35 loba ngomhlaba, ngoba uyisenabelo senyawo zakhe; loba ngeJerusalema, ngoba ingumuzi wenkosi enkulu; 36 njalo ungafungi ngekhanda lakho, ngoba ungelwenze unwele lalunye lube mhlophe kumbe lube mnyama. 37 Kodwa ilizwi lenu kalibe ngelokuthi: Yebo yebo, hatshi hatshi; kodwa okudlula lokho kuvela komubi.

Ukuthanda izitha

38 Lizwile ukuthi kwathiwa: Ilihlo ngelihlo, lezinyo ngezinyo; 39 kodwa mina ngithi kini: Lingamelani lobubi; kodwa loba ngubani okuwakala esihlathini sokunene, mphendulele lesinye; 40 lalowo ofuna ukukumangalela abesekuthathela isigqoko sakho, mtshiyele lesembatho; 41 laloba ngubani okubamba ngamandla ukuthi uhambe imayili libe linye, hamba laye abe mabili. 42 Mnike ocela kuwe; njalo ungamfulatheli ofisa ukweboleka kuwe. 43 Lizwile ukuthi kwathiwa: Wothanda umakhelwane wakho, njalo uzazonda isitha sakho; 44 kodwa mina ngithi kini: Thandani izitha zenu, libabusise abaliqalekisayo, libaphathe kuhle abalizondayo, libakhulekele abaliphatha kubi, labalizingelayo; 45 ukuze libe ngabantwana bakaYihlo osemazulwini, ngoba yena uyaliphumisela ilanga lakhe kwababi lakwabahle, anise izulu phezu kwabalungileyo labangalunganga. 46 Ngoba aluba lithanda labo abalithandayo, lilomvuzo bani? Kabenzi njalo labathelisi yini? 47 Futhi uba libingelela abafowenu bodwa, lenzani okukhulu okwedlula okwabanye? Kabenzi njalo labathelisi yini? 48 Ngakho lina banini ngabapheleleyo, njengoba uYihlo osemazulwini ephelele.

uMathewu 6

Intshumayelo yentabeni iyaqhubeka. Ukwenza ukulunga

1 Qaphelani ukuthi umsebenzi wenu womusa lingawenzi phambi kwabantu ukuze libonwe yibo; nxa kungenjalo, alilamvuzo kuYihlo osemazulwini. 2 Ngakho nxa usenza umsebenzi womusa, ungakhalisi uphondo phambi kwakho, njengokwenza kwabazenzisi emasinagogeni lezindleleni, ukuze badunyiswe ngabantu; ngiqinisile ngithi kini: Sebewamukele umvuzo wabo. 3 Kodwa wena nxa usenza umsebenzi womusa isandla sakho sokhohlo kasingakwazi esikwenzayo esokunene sakho, 4 ukuze umsebenzi wakho womusa ube sekusithekeni; uYihlo-ke obona ekusithekeni, yena uzakuvuza obala. 5 Lalapho likhuleka, lingabi njengabazenzisi, ngoba bona bathanda ukukhuleka bemi emasinagogeni lemahlanganweni endlela, ukuze babonwe ngabantu; ngiqinisile ngithi kini: Sebewamukele umvuzo wabo. 6 Kodwa wena nxa ukhuleka, ngena endlini yakho yensitha, ubusuvala umnyango wakho, ukhuleke kuYihlo osensitha; uYihlo-ke obona ekusithekeni uzakuvuza obala. 7 Njalo uba likhuleka lingaphindaphindi, njengabezizwe; ngoba bacabanga ukuthi bazazwakala ngokukhuluma kwabo okunengi. 8 Ngakho lingafanani labo; ngoba uYihlo uyakwazi elikuswelayo, lingakaceli kuye.

UJesu ufundisa ngokukhuleka

9 Ngakho lina khulekani ngokunje: Baba wethu osemazulwini, kalihlonitshwe ibizo lakho; 10 umbuso wakho kawuze; intando yakho kayenziwe, lemhlabeni njengezulwini; 11 siphe lamuhla ukudla kwethu kwensuku zonke; 12 njalo usithethelele izono zethu, njengalokhu lathi sibathethelela abasonayo; 13 njalo ungasingenisi ekulingweni, kodwa usikhulule ebubini. Ngoba umbuso ungowakho lamandla lenkazimulo kuze kube nini lanini. Ameni. 14 Ngoba uba lithethelela abantu iziphambeko zabo, uYihlo osezulwini uzalithethelela lani. 15 Kodwa uba lingathetheleli abantu iziphambeko zabo, loYihlo kayikulithethelela iziphambeko zenu.

Ukuzila ukudla

16 Futhi nxa lizila ukudla, lingabi lobuso obudanileyo njengabazenzisi; ngoba benyukumalisa ubuso babo, ukuze babonakale ebantwini ukuthi bazilile; ngiqinisile ngithi kini: Sebewamukele umvuzo wabo. 17 Kodwa wena nxa uzila ukudla gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho, 18 ukuze ungabonakali ebantwini ukuthi uzilile ukudla, kodwa kuYihlo osekusithekeni; uYihlo-ke obona ekusithekeni uzakuvuza obala.

Inotho eqotho lokukhanya okuqotho

19 Lingazibekeli impahla eziligugu emhlabeni, lapho inundu lokuthomba okona khona, lalapho amasela afohlela khona abeseseba; 20 kodwa zibekeleni izinto eziligugu ezulwini, lapho inundu lokuthomba okungoni khona, lalapho amasela angafohleli khona ebe. 21 Ngoba lapho okukhona impahla yenu eligugu, lenhliziyo yenu izakuba lapho. 22 Isibane somzimba lilihlo; ngakho uba ilihlo lakho liphilile, umzimba wakho wonke uzagcwala ukukhanya; 23 kodwa uba ilihlo lakho lilibi, umzimba wakho wonke uzakuba lobunyama. Ngakho uba ukukhanya okuphakathi kwakho kuyibunyama, umnyama mkhulu kangakanani. 24 Kakho ongakhonza amakhosi amabili; ngoba uzazonda enye, athande enye; kumbe uzabambelela kwenye, adelele enye. Lingekhonze uNkulunkulu loMamona.

Ukukhathazeka, lokuthemba kuNkulunkulu

25 Ngakho ngithi kini: Lingaphisekeli impilo yenu, ukuthi lizakudlani lokuthi lizanathani; lomzimba wenu, ukuthi lizakwembathani. Impilo kayidluli yini ukudla, lomzimba izembatho? 26 Khangelani inyoni zezulu, ukuthi kazihlanyeli njalo kazivuni, kazibutheli eziphaleni; kanti uYihlo osezulwini uyazondla; lina kalizidluli kakhulu yini? 27 Njalo nguwuphi kini ongathi ngokuphisekela engezelele ingalo ibenye ebudeni bakhe? 28 Langezembatho liphisekelani? Qaphelisani imiduze yeganga, ukuthi ikhula njani; kayitshikatshiki, kayiphothi; 29 kodwa ngithi kini: LoSolomoni ebucwazicwazini bakhe bonke wayengembathiswanga njengomunye wayo. 30 Njalo uba uNkulunkulu esembathisa ngokunjalo utshani beganga, obukhona lamuhla, kuthi kusasa buphoswe eziko, kayikulembathisa kakhulu yini, lina abokholo oluncinyane? 31 Ngakho lingaphisekeli lutho, lisithi: Sizakudlani? Kumbe: Sizanathani? Loba: Sizakwembathani? 32 Ngoba konke lokhu izizwe ziyakudinga; ngoba uYihlo osezulwini uyazi ukuthi liyaziswela lezizinto. 33 Kodwa dingani kuqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe, njalo zonke lezizinto zizakwengezelelwa kini. 34 Ngakho lingaphisekeli ikusasa; ngoba ikusasa izaziphisekela yona; bulwanele usuku obalo ububi.

uMathewu 7

Ukwehlulela abanye

1 Lingahluleli, ukuze lingahlulelwa, 2 ngoba ngokwehlulela elehlulela ngakho lizakwahlulelwa ngakho; langesilinganiso elilinganisa ngaso, lizalinganiselwa ngaso futhi. 3 Kanti ukhangelelani ucezwana oluselihlweni lomfowenu, kodwa ungalunanzeleli ugodo olukwelakho ilihlo? 4 Kumbe ungatsho njani kumfowenu ukuthi: Kahle ngikhuphe ucezwana oluselihlweni lakho; khangela kanti ugodo luselihlweni lakho? 5 Mzenzisi, qala ukhuphe ugodo elihlweni lakho, khona-ke uzabona kuhle ukukhupha ucezwana elihlweni lomfowenu. 6 Linganiki izinja okungcwele; lingaphoseli amapharele enu phambi kwengulube, hlezi ziwanyathele ngenyawo zazo, besezitshibilika ziliklebhule.

Ukucela kuNkulunkulu; ukuphathana

7 Celani, lizaphiwa; dingani, lizathola; qoqodani, lizavulelwa. 8 Ngoba wonke ocelayo uyemukela, lodingayo uyathola, loqoqodayo uzavulelwa. 9 Kumbe nguwuphi kini ongathi, nxa indodana yakhe icela isinkwa, ayinike ilitshe? 10 Lokuthi icela inhlanzi, ayinike inyoka yini? 11 Ngakho uba lina, elingababi, likwazi ukupha abantwana benu izipho ezinhle, uYihlo osemazulwini uzabapha kakhulu kangakanani izinto ezinhle abacela kuye? 12 Ngakho konke elithanda ukuthi abantu bakwenze kini, kwenzeni lani ngokunjalo kubo; ngoba lokhu kungumlayo labaprofethi.

Lokho okuqinisekileyo lalokho okungaqinisekanga

13 Ngenani ngesango elincinyane; ngoba isango likhulu, lendlela ibanzi eya ekubhujisweni, njalo banengi abangena ngalo; 14 ngoba isango lincinyane, lendlela ilukhonjwana eya empilweni, njalo balutshwana abayitholayo. 15 Kodwa nanzelelani abaprofethi bamanga, abeza kini bembathise okwezimvu, kodwa ngaphakathi bazimpisi eziphangayo. 16 Lizabazi ngezithelo zabo; bayazikha yini izithelo zevini emeveni, kumbe imikhiwa ekhuleni oluhlabayo? 17 Ngokunjalo sonke isihlahla esihle siyathela izithelo ezinhle; kodwa isihlahla esibi siyathela izithelo ezimbi; 18 isihlahla esihle singethele izithelo ezimbi, lesihlahla esibi singethele izithelo ezinhle. 19 Sonke isihlahla esingatheli isithelo esihle siyaganyulwa siphoselwe emlilweni. 20 Ngakho-ke lizabazi ngezithelo zabo. 21 Kakusibo bonke abatshoyo kimi ukuthi: Nkosi, Nkosi, abazangena embusweni wamazulu; kodwa lowo oyenzayo intando kaBaba osemazulwini. 22 Abanengi bazakuthi kimi ngalolosuku: Nkosi, Nkosi, kasiprofethanga yini ngelakho ibizo, sakhupha amadimoni ngelakho ibizo, senza imisebenzi elamandla eminengi ngelakho ibizo? 23 Njalo khona ngizakutsho obala kubo ngithi: Angizanga ngilazi; sukani kimi lina benzi bobubi.

Umfanekiso wezindlu ezimbili

24 Ngakho wonke owezwayo lamazwi ami njalo awenze, ngizamfananisa lendoda ehlakaniphileyo, eyakha indlu yayo phezu kwedwala; 25 laselisina izulu kwasekufika impophoma kwasekuvunguza imimoya, njalo yayitshaya leyondlu; kodwa kayiwanga; ngoba yayisekelwe phezu kwedwala. 26 Njalo wonke owezwayo lamazwi ami njalo angawenzi, uzafananiswa lendoda eyisithutha, eyakha indlu yayo phezu kwetshebetshebe; 27 laselisina izulu kwasekufika impophoma kwasekuvunguza imimoya, njalo yayitshaya leyondlu, yawa, kwaba kukhulu ukuwa kwayo. 28 Kwasekusithi uJesu eseqedile lawomazwi amaxuku ababaza ngemfundiso yakhe; 29 ngoba wabafundisa njengolamandla, njalo kungenjengababhali.

uMathewu 8

UJesu usilisa umuntu olobulephero

1 Kwathi esehlile entabeni, amlandela amaxuku amakhulu; 2 njalo khangela, umuntu olobulephero weza wamkhonza wathi: Nkosi, aluba uthanda ungangihlambulula. 3 UJesu waseselula isandla, wamthinta, wathi: Ngiyathanda, hlambuluka. Ubulephero bakhe-ke bahle bahlanjululwa. 4 UJesu wasesithi kuye: Khangela ungatsheli muntu; kodwa hamba, uziveze kumpristi, unikele umnikelo uMozisi awulayayo, kube yibufakazi kubo.

Ukusiliswa kwenceku yenduna

5 Kwathi uJesu esengenile eKapenawume, kweza kuye induna yekhulu imncenga, 6 yasisithi: Nkosi, inceku yami ilele endlini iyisigoga, isebuhlungwini obukhulu. 7 UJesu wasesithi kuye: Mina ngizakuza ngiyisilise. 8 Induna yekhulu yasiphendula yathi: Nkosi, kangifanele ukuthi ungene ngaphansi kophahla lwami; kodwa kuphela khuluma ilizwi, njalo inceku yami izasiliswa. 9 Ngoba lami ngingumuntu ongaphansi kwamandla, ngilamabutho ngaphansi kwami; njalo ngithi kuleli: Hamba, beselihamba; lakwelinye: Woza, beselisiza; lencekwini yami: Yenza lokhu, njalo ikwenze. 10 Kwathi uJesu esezwile wamangala, wasesithi kwabamlandelayo: Ngiqinisile ngithi kini: Angitholanga ukholo olungaka ngitsho lakoIsrayeli. 11 Njalo ngithi kini: Abanengi bazakuza bevela empumalanga lentshonalanga, njalo bahlale loAbrahama loIsaka loJakobe, embusweni wamazulu; 12 kodwa abantwana bombuso bazaphoselwa emnyameni ongaphandle; lapha kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo. 13 UJesu wasesithi enduneni yekhulu: Hamba, futhi kakube kuwe njengoba ukholiwe. Inceku yakhe yasisiliswa ngalelohola.

Uninazala kaPetro labanye abagulayo bayasiliswa

14 Kwathi uJesu engene endlini kaPetro, wabona uninazala elele njalo elomkhuhlane, 15 wasebamba isandla sakhe, njalo umkhuhlane wamyekela; wasesukuma, wabancedisa. 16 Kwathi sekuhlwile baletha kuye abanengi ababengenwe ngamadimoni; wasekhupha omoya ngelizwi, wasilisa bonke abagulayo; 17 ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa nguIsaya umprofethi kokuthi: Yena wathatha ubuthakathaka bethu, wazithwala izifo zethu.

Ukumlandela uJesu

18 Kwathi uJesu ebona amaxuku amakhulu emhanqile, walaya ukuthi bachaphele ngaphetsheya. 19 Kwasekusondela umbhali othile wathi kuye: Mfundisi, ngizakulandela loba ngaphi lapho oya khona. 20 UJesu wasesithi kuye: Amakhanka alemilindi, lenyoni zezulu izidleke; kodwa iNdodana yomuntu kayilalapho engaqamelisa ikhanda khona. 21 Omunye wabafundi bakhe wasesithi kuye: Nkosi, ngivumela ukuthi ngiqale ngiyengcwaba ubaba. 22 Kodwa uJesu wathi kuye: Ngilandela, njalo yekela abafileyo bangcwabe ababo abafileyo.

Ukuthuliswa kwesiphepho

23 Kwathi esengenile emkhunjini, abafundi bakhe bamlandela. 24 Njalo khangela, kwavuka isiphepho esikhulu olwandle, okungangokuthi umkhumbi wagutshuzelwa ngamagagasi; kodwa yena wayelele. 25 Basebesondela abafundi bakhe bamvusa, besithi: Nkosi, sisindise, siyabhubha! 26 Wasesithi kubo: Lesabelani, lina abokholo oluncinyane? Wasesukuma wakhuza imimoya lolwandle, kwasekusiba khona ukuthula okukhulu. 27 Kodwa abantu bamangala, besithi: Ngonjani lo, ukuthi lemimoya lolwandle kumlalele?

Ukukhutshwa kwabomoya ababi

28 Kwathi esefikile ngaphetsheya elizweni lamaGergesi, bamhlangabeza ababili ababengenwe ngamadimoni bephuma emangcwabeni, besesabeka kakhulu, okungangokuthi kwakungasekho odlula ngaleyondlela; 29 njalo khangela, bamemeza besithi: Silani lawe, Jesu Ndodana kaNkulunkulu? Uze lapha yini ukusihlupha kungakafiki isikhathi? 30 Kwakukhona khatshana labo umhlambi wengulube ezinengi usidla. 31 Amadimoni asemncenga, esithi: Uba usikhupha, sivumela ukuthi sihambe singene emhlanjini wengulube. 32 Wasesithi kuwo: Hambani. Esephumile angena emhlanjini wengulube; futhi khangela, umhlambi wonke wengulube waphaphatheka eliweni usiya olwandle, wasufela emanzini. 33 Abazelusayo basebebaleka, basebesiya emzini babika konke, lezinto zababengenwe ngamadimoni. 34 Njalo khangela, umuzi wonke waphuma ukumhlangabeza uJesu; bathi bembona, bancenga ukuthi asuke emikhawulweni yakibo.

uMathewu 9

UJesu usilisa umuntu oyisigoga

1 Wasengena emkhunjini wachapha wafika emzini wakibo. 2 Futhi khangela, baletha kuye umuntu oyisigoga elele ehlakeni; uJesu esebona ukholo lwabo wathi koyisigoga: Mana isibindi, mntwana; izono zakho uzithethelelwe. 3 Njalo khangela, abanye bababhali bakhulumela ngaphakathi bathi: Lo uyahlambaza. 4 Njalo uJesu ebona imicabango yabo wathi: Linakanelani okubi enhliziyweni zenu? 5 Ngoba yikuphi okulula, ukuthi: Izono zakho uzithethelelwe; kumbe ukuthi: Sukuma uhambe? 6 Kodwa ukuze lazi, ukuthi iNdodana yomuntu ilamandla emhlabeni okuthethelela izono wasesithi koyisigoga: Sukuma uthathe uhlaka lwakho, uye endlini yakho. 7 Wasesukuma waya endlini yakhe. 8 Kwathi amaxuku esebonile amangala, amdumisa uNkulunkulu, onike abantu amandla anje.

Ukubizwa kukaMathewu

9 Esedlula lapho uJesu wabona umuntu, othiwa nguMathewu, ehlezi endlini yokuthelisela, wasesithi kuye: Ngilandela. Wasesukuma wamlandela. 10 Kwasekusithi ehlezi ekudleni endlini, futhi khangela, abathelisi abanengi lezoni beza bahlala ekudleni loJesu labafundi bakhe. 11 AbaFarisi sebebonile bathi kubafundi bakhe: Kungani umfundisi wenu esidla labathelisi lezoni? 12 Kwathi uJesu esizwa wathi kubo: Abaphilileyo kabadingi melaphi, kodwa abagulayo. 13 Kodwa hambani lifunde ukuthi kutshoni ukuthi: Ngifuna isihawu, njalo hatshi umhlatshelo; ngoba angizanga ukubiza abalungileyo, kodwa izoni zize ekuphendukeni.

Ukuzila ukudla

14 Khona kwafika kuye abafundi bakaJohane, besithi: Kungani thina labaFarisi sizila ukudla kanenginengi, kodwa abafundi bakho bengazili ukudla? 15 UJesu wasesithi kubo: Abantwana bendlu yomthimba bangalila yini, selokhu umyeni elabo? Kodwa zizafika insuku lapho umyeni ezasuswa kubo; khona-ke bezazila ukudla. 16 Futhi kakho obekela isichibi selembu elingakafinyeli esembathweni esidala; ngoba lokho okubekelwe kuso kuzadabuka esembathweni, besesiqhela isikhala. 17 Njalo kabatheli iwayini elitsha emigodleni emidala; uba-ke kungenjalo imigodla iyadabuka, lewayini lichitheke, lemigodla yonakale; kodwa iwayini elitsha balifaka emigodleni emitsha, besekulondolozeka kokubili.

Indodakazi kaJayirosi ivuswa ekufeni. Owesifazana owayelomopho uyasiliswa

18 Kwathi esakhuluma lezizinto kubo, khangela, kwafika umphathi othile waguqa phambi kwakhe, wathi: Indodakazi yami isandukufa; kodwa woza ubeke isandla sakho phezu kwayo, njalo izaphila. 19 Wasesukuma uJesu wamlandela kanye labafundi bakhe. 20 Njalo khangela, owesifazana owayelomopho okweminyaka elitshumi lambili, wasondela ngemva kwakhe, wathinta umphetho wesembatho sakhe. 21 Ngoba wathi ngaphakathi kwakhe: Aluba ngithinta nje isembatho sakhe, ngizasindiswa. 22 Kodwa uJesu etshibilika embona, wathi: Mana isibindi, ndodakazi; ukholo lwakho lukusindisile. Owesifazana wasesila kusukela ngalelohola. 23 UJesu wasefika endlini yomphathi, wabona abakhalisa imihlanga lexuku liphithizela, 24 wathi kubo: Sukani; ngoba intombazana kayifanga, kodwa ilele. Basebemhleka usulu. 25 Kodwa ixuku selikhutshiwe, wangena wabamba isandla sayo, intombazana yasivuka. 26 Indumela yalokho yasiphumela kulelolizwe lonke.

UJesu uhawukela iziphofu lesimungulu labakhathazekileyo

27 Kwathi uJesu esedlula lapho, iziphofu ezimbili zamlandela, zimemeza zisithi: Sihawukele, Ndodana kaDavida! 28 Esengenile endlini, iziphofu zeza kuye, uJesu wasesithi kuzo: Liyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokhu? Zathi kuye: Yebo, Nkosi. 29 Wasethinta amehlo azo, wathi: Akwenzeke kini njengokholo lwenu. 30 Asevulwa amehlo azo; uJesu wasezilayisisa kakhulu wathi: Qaphelani ukuthi kungaziwa muntu. 31 Kodwa zaphuma zaxoxa ngaye kulo lonke lelolizwe. 32 Kwathi ekuphumeni kwazo, khangela, kwalethwa kuye umuntu oyisimungulu owayengenwe lidimoni; 33 kwathi idimoni selikhutshiwe, isimungulu sakhuluma; amaxuku asemangala, athi: Kakuzanga kubonwe okunje koIsrayeli. 34 Kodwa abaFarisi bathi: Ukhupha amadimoni ngenkosi yamadimoni. 35 UJesu wasebhoda emizini yonke lemizaneni, efundisa emasinagogeni abo, etshumayela ivangeli lombuso, eselapha sonke isifo lobuthakathaka bonke ebantwini. 36 Kwathi ebona amaxuku, waba lesihelo ngawo, ngoba ayekhathele ehlakazekile njengezimvu ezingelamalusi. 37 Wasesithi kubafundi bakhe: Isivuno sikhulu, kodwa izisebenzi zinlutshwana; 38 ngakho ncengani eNkosini yesivuno, ukuze ithume izisebenzi esivunweni sayo.

uMathewu 10

UJesu ubiza abaphostoli bakhe abalitshumi lambili 1 Wasebizela kuye abafundi bakhe abalitshumi lambili, wabanika amandla phezu kwabomoya abangcolileyo, ukuthi babakhuphe, lokuthi belaphe sonke isifo lobuthakathaka bonke. 2 Amabizo-ke abaphostoli abalitshumi lambili yiwo la: Owokuqala nguSimoni othiwa nguPetro, loAndreya umfowabo; uJakobe okaZebediya, loJohane umfowabo; 3 uFiliphu, loBartolomewu; uTomasi, loMathewu umthelisi; uJakobe okaAlfewu, loLabewu othiwa njalo nguTadewu; 4 uSimoni umKhanani, loJudasi Iskariyothi laye owamnikelayo.

Ukuthunywa kwabaphostoli

5 Laba abalitshumi lambili uJesu wabathuma, wabalaya, esithi: Lingahambi ngendlela yabezizwe, lingangeni emzini wamaSamariya; 6 kodwa yanini ikakhulu ezimvini ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli. 7 Futhi ekuhambeni kwenu tshumayelani, lisithi: Umbuso wamazulu ususondele. 8 Silisani abagulayo, lihlambulule abalobulephero, livuse abafileyo, likhuphe amadimoni. Lamukeliswe ngesihle, phanini ngesihle. 9 Lingazithatheli igolide, loba isiliva, loba ithusi emixhakeni yenu, 10 loba isikhwama sendlela, loba izigqoko ezimbili, loba amanyathela, loba udondolo; ngoba isisebenzi sifanele ukudla kwaso. 11 Lakuwuphi umuzi kumbe umzana elingena kuwo, buzani ukuthi ngubani ofaneleyo kuwo; njalo lihlale khona, lize lisuke. 12 Njalo nxa lingena endlini, liyibingelele. 13 Aluba indlu ifanele, ukuthula kwenu kakube phezu kwayo; kodwa uba ingafanele, ukuthula kwenu kakubuyele kini. 14 Njalo loba ngubani ongalamukeliyo ongalaleli amazwi enu, nxa liphuma kuleyondlu kumbe kulowomuzi, thintithani uthuli enyaweni zenu. 15 Ngiqinisile ngithi kini: Kuzakuba ngcono kulizwe leSodoma leleGomora ngosuku lwesigwebo, kulakulowomuzi.

Abaphostoli bazahlutshwa

16 Khangelani, mina ngiyalithuma njengezimvu phakathi kwempisi; ngakho hlakaniphani njengezinyoka, libe msulwa njengamajuba. 17 Kodwa limukani abantu; ngoba bazalinikela emiphakathini, balitshaye ngesiswepu emasinagogeni abo; 18 njalo lizalethwa laphambi kwababusi lamakhosi ngenxa yami, kube yibufakazi kubo lakwabezizwe. 19 Kodwa nxa belinikela, lingakhathaleli ukuthi lizakhulumani kumbe njani; ngoba lizanikwa ngalelohola lokho elizakukhuluma; 20 ngoba kakusini elikhulumayo, kodwa nguMoya kaYihlo okhuluma phakathi kwenu. 21 Futhi umfowabo uzanikela umfowabo ekufeni, loyise umntwana; labantwana bazavukela abazali, besebebabulala. 22 Njalo lizazondwa yibo bonke ngenxa yebizo lami; kodwa ophikelelayo kuze kube sekupheleni, nguye ozasindiswa. 23 Kodwa nxa belizingela kulo umuzi, balekelani komunye; ngoba ngiqinisile ngithi kini: Kaliyikuqeda imizi yonke yakoIsrayeli, ize ifike iNdodana yomuntu. 24 Umfundi kamkhulu kulomfundisi, lenceku kayinkulu kulenkosi yayo. 25 Kumanele umfundi ukuthi abe njengomfundisi wakhe, lenceku njengenkosi yayo. Aluba bebizile umninindlu ngokuthi nguBelezebule, kakhulu kangakanani labo abendlu yakhe?

UJesu uxwayisa abafundi bakhe

26 Ngakho lingabesabi; ngoba kakukho okufihliweyo, okungayikubonakaliswa; lokuthukuziweyo okungayikwaziwa. 27 Lokho engikutsho kini emnyameni, kukhulumeni ekukhanyeni; lalokho elikuzwa endlebeni, kumemezeleni phezu kwezindlu. 28 Njalo lingabesabi ababulala umzimba, kodwa bengelamandla okubulala umphefumulo; kodwa mesabeni kakhulu olamandla okubhubhisa konke umphefumulo lomzimba esihogweni. 29 Kazithengiswa yini intaka ezimbili ngendibilitshi? Kodwa kakuyikuwa emhlabathini lanye yazo, ngaphandle kukaYihlo; 30 kodwa lezenu inwele zekhanda zibaliwe zonke. 31 Ngakho lingesabi; lina liyazidlula intaka ezinengi. 32 Ngakho wonke ozangivuma phambi kwabantu, lami ngizamvuma phambi kukaBaba osemazulwini. 33 Kodwa loba ngubani ongiphika phambi kwabantu, lami ngizamphika phambi kukaBaba osemazulwini.

Izibonakaliso zezikhathi

34 Lingacabangi ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni; angizanga ukuletha ukuthula, kodwa inkemba. 35 Ngoba ngize ukwehlukanisa umuntu loyise, lendodakazi lonina, lomalokazana loninazala; 36 lezitha zomuntu ngabendlu yakhe. 37 Othanda uyise kumbe unina kulami kangifanele; lothanda indodana kumbe indodakazi kulami, kangifanele; 38 longathathi isiphambano sakhe njalo angilandele, kangifanele. 39 Lowo othola impilo yakhe uzalahlekelwa yiyo; lolahlekelwa yimpilo yakhe ngenxa yami uzayithola. 40 Owemukela lina uyemukela mina; lowemukela mina uyemukela ongithumileyo. 41 Owemukela umprofethi ebizweni lomprofethi uzazuza umvuzo womprofethi; lowemukela olungileyo ebizweni lolungileyo uzazuza umvuzo wolungileyo. 42 Njalo loba ngubani ozanathisa omunye walababancinyane inkezo eyodwa nje yamanzi aqandayo ebizweni lomfundi, ngiqinisile ngithi kini: Kasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe.

uMathewu 11

1 Kwasekusithi uJesu eseqedile ukulaya abafundi bakhe abalitshumi lambili, wasuka lapho ukuyafundisa lokutshumayela emizini yabo.

Ukufakaza kukaJesu kubafundi bakaJohane lakubantu

2 Kwathi uJohane esentolongweni esezwile imisebenzi kaKristu, wathuma abafundi bakhe ababili, 3 wathi kuye: Wena unguye ozayo yini, kumbe silindele omunye? 4 UJesu wasephendula wathi kubo: Hambani limtshele uJohane izinto elizizwayo lelizibonayo: 5 Iziphofu ziyabona, leziqhuli ziyahamba, abalobulephero bayahlanjululwa, lezacuthe ziyezwa, abafileyo bayavuswa, labayanga bayatshunyayezwa ivangeli; 6 njalo ubusisiwe loba ngubani ongakhubekiyo ngami. 7 Kwathi labo sebesuka uJesu waqala ukukhuluma emaxukwini ngoJohane wathi: Laphuma laya enkangala ukuyabonani? Umhlanga onyikinywa ngumoya yini? 8 Kanti laphumela ukuyabonani? Umuntu owembethe izembatho ezibuthakathaka yini? Khangelani, abembethe ezibuthakathaka basezindlini zamakhosi. 9 Pho laphumela ukuyabonani? Umprofethi yini? Yebo, ngithi kini: Loba odlula umprofethi; 10 ngoba lo nguye okulotshwe ngaye ukuthi: Khangela, mina ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho, esizalungisa indlela yakho phambi kwakho. 11 Ngiqinisile ngithi kini: Kakuvelanga phakathi kwabazelwe ngabesifazana omkhulu kuloJohane uMbhabhathizi. Kodwa omncinyane embusweni wamazulu mkhulu kulaye. 12 Njalo kusukela ensukwini zikaJohane uMbhabhathizi kuze kube khathesi umbuso wamazulu ubanjwa ngodlakela, labalodlakela bayawuthatha ngamandla. 13 Ngoba abaprofethi bonke lomlayo baprofetha kwaze kwaba loJohane; 14 njalo uba livuma ukukwemukela, lo unguEliya obezakuza. 15 Olendlebe zokuzwa, akezwe. 16 Kodwa ngizasifananisa lani lesisizukulwana? Sifanana labantwana abahlezi emamakethe, bememeza kubangane babo, 17 besithi: Salitshayela umhlanga, kodwa kalisinanga; salililela, kodwa kalikhalanga. 18 Ngoba uJohane wafika engadli enganathi, basebesithi: Uledimoni. 19 INdodana yomuntu yafika isidla inatha, basebesithi: Khangelani, umuntu oligovu lesinathi sewayini, umngane wabathelisi lezoni. Kodwa inhlakanipho ithiwa ilungile ngabantwana bayo.

Ukusolwa kwemizi engaphendukanga

20 Waseqala ukusola imizi okwakwenziwe phakathi kwayo ubunengi bemisebenzi yakhe yamandla, ngoba ingaphendukanga, wathi: 21 Maye kuwe, Korazini! Maye kuwe, Betsayida! Ngoba uba kwakwenziwe eTire leSidoni imisebenzi yamandla eyenziwe kini, ngabe kade baphenduka bembethe amasaka lomlotha. 22 Kodwa ngithi kini: Kuzakuba ngcono kuTire leSidoni ngosuku lwesigwebo kulakini. 23 Lawe, Kapenawume, ophakanyiselwe ezulwini, uzakwehliselwa esihogweni; ngoba uba yayenziwe eSodoma imisebenzi yamandla eyenziwe kuwe, ngabe lisekhona kuze kube lamuhla. 24 Kodwa ngithi kini: Kuzakuba ngcono kulizwe leSodoma ngosuku lwesigwebo, kulakuwe.

UJesu udumisa uYise; unxusa abahluphekileyo beze kuye

25 Ngalesosikhathi uJesu waphendula wathi: Ngiyakubonga, Baba, Nkosi yezulu lomhlaba, ngoba uzifihlile lezizinto kwabahlakaniphileyo labaqedisisayo, kodwa wazembulela izingane; 26 yebo Baba, ngoba ngokunjalo kwaba kuhle phambi kwakho. 27 Konke kwanikelwa kimi nguBaba; njalo kakho oyaziyo iNdodana, ngaphandle kukaYise; kakho futhi omaziyo uYise ngaphandle kweNdodana, njalo loba ngubani iNdodana ethanda ukumembulela. 28 Wozani kimi lonke elikhatheleyo lelisindiweyo, njalo mina ngizaliphumuza. 29 Thathani ijogwe lami lilibeke phezu kwenu lifunde kimi, ngoba ngimnene ngithobekile enhliziyweni; njalo lizathola ukuphumula emiphefumulweni yenu; 30 ngoba ijogwe lami libutshelezi, lomthwalo wami ulula.

uMathewu 12

UJesu uchasisa umlayo wesabatha

1 Ngalesosikhathi uJesu wadabula emasimini amabele ngesabatha; futhi abafundi bakhe babelambile, baqala ukukha izikhwebu lokudla. 2 Kodwa abaFarisi bekubona bathi kuye: Khangela, abafundi bakho benza okungavunyelwanga ukukwenza ngesabatha. 3 Kodwa wathi kubo: Kalifundanga yini uDavida akwenzayo, mhla elambile yena lababelaye; 4 ukuthi wayangena njani endlini kaNkulunkulu, wadla izinkwa zokubukiswa, ayengavunyelwa ukuzidla, ngitsho lababelaye, ngaphandle kwabapristi bodwa? 5 Ingabe kalifundanga yini emlayweni, ukuthi ngamasabatha abapristi bayalona isabatha ethempelini, bangabi lacala? 6 Kodwa ngithi kini: Kukhona lapha omkhulu kulethempeli. 7 Kodwa aluba belisazi ukuthi kutshoni ukuthi: Ngifisa isihawu hatshi umhlatshelo, ngabe kalibalahlanga labo abangelacala. 8 Ngoba iNdodana yomuntu iyiNkosi leyesabatha.

UJesu usilisa ngesabatha

9 Futhi wasuka lapho wangena esinagogeni labo; 10 njalo khangela, kwakukhona umuntu olesandla esitshwabheneyo; basebembuza besithi: Kuvunyelwe yini ukusilisa ngamasabatha? Ukuze bambeke icala. 11 Kodwa wathi kubo: Nguwuphi umuntu phakathi kwenu, elemvu eyodwa, futhi uba iwele emgodini ngesabatha, ongayikuyibamba ayikhuphe? 12 Umuntu-ke uyedlula kangakanani imvu. Ngakho kuvunyelwe ukwenza okuhle ngamasabatha. 13 Wasesithi kumuntu: Yelula isandla sakho. Waseselula, sasesisiliswa saphelela njengesinye.

Inceku ekhethiweyo

14 Basebephuma abaFarisi becebisana ngaye, ukuthi bangambulala njani. 15 Kodwa uJesu esekwazi wasuka lapho; amaxuku amakhulu asemlandela, wasebasilisa bonke. 16 Wasebalayisisa ukuthi bangamvezi; 17 ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi uIsaya, ukuthi: 18 Khangela, inceku yami engiyikhethileyo; othandekayo wami othokoza ngaye umphefumulo wami; ngizabeka uMoya wami phezu kwakhe, njalo uzatshumayela ukwahlulela kwabezizwe. 19 Kayikubangisa, kayikumemeza njalo kakho ozalizwa ilizwi lakhe ezindleleni. 20 Umhlanga ofecekileyo kayikuwephula, lentambo yesibane ethunqayo kayikuyicitsha; aze aphumelelise ukwahlulela ekunqobeni. 21 Lezizwe zizathemba ebizweni lakhe.

Isono sokuhlambaza

22 Kwasekulethwa kuye umuntu ongenwe lidimoni, eyisiphofu lesimungulu; wasemsilisa, kwaze kwathi isiphofu esiyisimungulu sakhuluma njalo sabona. 23 Asemangala amaxuku wonke athi: Lo kayisiyo yini iNdodana kaDavida? 24 Kodwa abaFarisi sebezwile bathi: Lumuntu kakhuphi amadimoni, ngaphandle kukaBelezebule inkosi yamadimoni. 25 Kodwa eseyazi uJesu imicabango yabo wathi kubo: Wonke umbuso owehlukene phakathi uyachitheka; lawo wonke umuzi kumbe indlu eyehlukene phakathi kwayo ingeze yema. 26 Njalo uba uSathane ekhupha uSathane, wehlukene phakathi kwakhe; pho umbuso wakhe uzakuma njani? 27 Futhi uba mina ngikhupha amadimoni ngoBelezebule, amadodana enu akhupha ngobani? Ngakho wona azakuba ngabagwebi benu. 28 Kodwa uba mina ngikhupha amadimoni ngoMoya kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu usufikile kini. 29 Kumbe omunye angangena njani endlini yesiqhwaga aphange impahla yaso, ngaphandle kokuthi asibophe kuqala isiqhwaga? Abesephanga-ke indlu yaso. 30 Ongelami, umelene lami, longabuthi lami, uyachithiza. 31 Ngakho ngithi kini: Abantu bazathethelelwa sonke isono lenhlamba; kodwa ukuhlambaza uMoya kakuyikuthethelelwa ebantwini. 32 Lalowo okhuluma ilizwi elimelana leNdodana yomuntu, uzathethelelwa; kodwa lowo okhuluma emelana loMoya oyiNgcwele, kayikuthethelelwa, kungeyisikho kulesisikhathi loba kwesizayo. 33 Kumbe yenzani isihlahla sibe ngesilungileyo, lesithelo saso sibe ngesilungileyo, kumbe lenze isihlahla sibe sibi, lesithelo saso sibe sibi, ngoba isihlahla saziwa ngesithelo. 34 Nzalo yezinyoka, lingakhuluma njani okuhle, libabi? Ngoba umlomo ukhuluma ngokugcwala kwenhliziyo. 35 Umuntu olungileyo ukhupha izinto ezilungileyo kokuligugu elilungileyo lenhliziyo; lomuntu omubi ukhupha izinto ezimbi kokuligugu elibi. 36 Kodwa ngithi kini: Lonke ilizwi eliyize abalikhulumayo abantu, bazaziphendulela ngalo ngosuku lokwahlulela. 37 Ngoba ngamazwi akho uzalungisiswa, langamazwi akho uzalahlwa.

Abafuna isibonakaliso

38 Abanye bababhali labaFarisi basebephendula, bathi: Mfundisi, sifuna ukubona isibonakaliso esivela kuwe. 39 Kodwa waphendula wathi kubo: Isizukulwana esibi lesifebayo sidinga isibonakaliso; kodwa kasiyikunikwa isibonakaliso, ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona umprofethi. 40 Ngoba njengalokhu uJona waba sesiswini sensikabayitshiye insuku ezintathu lobusuku obuthathu, ngokunjalo-ke iNdodana yomuntu izakuba semathunjini omhlaba insuku ezintathu lobusuku obuthathu. 41 Amadoda eNinive azasukuma ekugwetshweni kanye lalesisizukulwana, asilahle; ngoba aphenduka ngokutshumayela kukaJona; njalo khangelani, omkhulu kuloJona ulapha. 42 Indlovukazi yeningizimu izasukuma ekugwetshweni kanye lalesisizukulwana isilahle; ngoba yavela emikhawulweni yomhlaba ukuzwa inhlakanipho kaSolomoni; njalo khangelani, omkhulu kuloSolomoni ulapha.

Ukuphenduka okungaphelelanga

43 Kodwa nxa umoya ongcolileyo esephumile emuntwini, uyahamba adabule indawo ezomileyo, edinga ukuphumula, kodwa engakutholi. 44 Abesesithi: Ngizabuyela endlini yami engaphuma kuyo; njalo esefikile ayifice ize, ithanyelwe, njalo ilungisiwe. 45 Abesehamba athathe abanye omoya abayisikhombisa ababi kulaye uqobo, besebengena bahlale khona; njalo ukucina kwalowomuntu kube kubi kulokuqala. Kuzakuba njalo lakulesisizukulwana esibi.

Izihlobo zikaJesu eziyizo

46 Kwathi esakhuluma emaxukwini, khangela, unina labafowabo bema ngaphandle, bedinga ukukhuluma laye. 47 Omunye wasesithi kuye: Khangela, unyoko labafowenu bemi phandle, badinga ukukhuluma lawe. 48 Kodwa waphendula wathi komtshelileyo: Ngubani umama? Labafowethu ngobani? 49 Waseselulela isandla sakhe kubafundi bakhe wathi: Khangelani, umama labafowethu. 50 Ngoba loba ngubani owenza intando kaBaba osemazulwini, nguye ongumfowethu lodadewethu lomama.

uMathewu 13

Umfanekiso womhlanyeli

1 Kwathi ngalolosuku uJesu waphuma endlini wahlala phansi elwandle. 2 Kwasekubuthana kuye amaxuku amakhulu, waze wangena emkhunjini wahlala phansi; lexuku lonke lema ekhunjini. 3 Wasekhuluma labo izinto ezinengi ngemifanekiso, wathi: Khangelani, kwaphuma umhlanyeli ukuyahlanyela. 4 Kwathi ekuhlanyeleni kwakhe, enye inhlanyelo yawela eceleni kwendlela; kwasekufika inyoni, zayidla zayiqeda. 5 Kodwa enye yawela emadwaleni, lapho eyayingelamhlabathi omnengi khona; futhi yahle yamila, ngoba kwakungelakutshona komhlabathi; 6 kwathi ekuphumeni kwelanga yahangulwa, yabuna, ngoba yayingelampande. 7 Kodwa enye yawela emeveni, ameva asekhula ayiminyanisa. 8 Kodwa enye yawela emhlabathini omuhle, yathela isithelo, enye ikhulu, lenye amatshumi ayisithupha, lenye amatshumi amathathu. 9 Olendlebe zokuzwa, akezwe.

Umsebenzi wemifanekiso

10 Kwasekufika abafundi bathi kuye: Ukhulumelani kubo ngemifanekiso? 11 Wasephendula wathi kubo: Ngoba kuphiwe kini ukwazi imfihlo zombuso wamazulu, kodwa bona kabakunikwanga. 12 Ngoba loba ngubani olakho uzaphiwa, abe lokwengezelelweyo; kodwa lowo ongelakho, uzakwemukwa lalokho alakho. 13 Ngakho ngikhuluma labo ngemifanekiso, ngoba bebona kababoni, njalo besizwa kabezwa, kabaqedisisi. 14 Kubo besekugcwaliseka isiprofetho sikaIsaya, esithi: Ukuzwa lizakuzwa, kodwa kalisoze liqedisise; lokubona lizabona, kodwa kalisoze libonisise; 15 ngoba inhliziyo yalababantu seyaba lukhuni, lendlebe zizwa kabuthundu, lamehlo abo bawacimezile; hlezi loba nini babone ngamehlo, njalo bezwe ngendlebe, futhi baqedisise ngenhliziyo, njalo baphenduke, besengibasilisa. 16 Kodwa abusisiwe amehlo enu, ngoba ayabona; lendlebe zenu, ngoba ziyezwa. 17 Ngoba ngiqinisile ngithi kini: Abanengi babaprofethi labalungileyo babethanda ukubona izinto elizibonayo, kodwa kabazibonanga; lokuzwa izinto elizizwayo kodwa kabazizwanga.

Ukuchasiswa komfanekiso womhlanyeli

18 Ngakho lina zwanini umfanekiso womhlanyeli. 19 Kuthi wonke ozwayo ilizwi lombuso kodwa engaqedisisi, omubi afike, ahluthune okuhlanyelwe enhliziyweni yakhe. Lo nguye ohlanyelwe eceleni kwendlela. 20 Kodwa ohlanyelwe emadwaleni, nguye olizwayo ilizwi, ahle alamukele ngentokozo; 21 kodwa kalampande phakathi kwakhe, kodwa uhlala isikhatshana; kuthi sekufika inkathazo kumbe ukuzingelwa ngenxa yelizwi, ahle akhubeke. 22 Lohlanyelwe emeveni, nguye olizwayo ilizwi, kodwa impisekelo yalumhlaba lenkohliso yenotho kuyaliminyanisa ilizwi, futhi lingatheli isithelo. 23 Kodwa ohlanyelwe emhlabathini omuhle, nguye olizwayo ilizwi aliqedisise; athele izithelo, aveze, omunye ikhulu, lomunye amatshumi ayisithupha, lomunye amatshumi amathathu.

Umfanekiso womfaba, lowemasitedi, lowemvubelo

24 Wabeka phambi kwabo omunye umfanekiso, esithi: Umbuso wamazulu ufananiswa lomuntu owahlanyela inhlanyelo enhle ensimini yakhe; 25 kodwa kwathi abantu besalele, kwafika isitha sakhe sahlanyela umfaba phakathi kwamabele, sahamba. 26 Kodwa kwathi lukhule usungulo luthele isithelo, lomfaba wasubonakala. 27 Zasezisondela inceku zomninimuzi zathi kuye: Nkosi, kawuhlanyelanga yini inhlanyelo enhle ensimini yakho? Pho iwuthethe ngaphi umfaba? 28 Wasesithi kuzo: Umuntu oyisitha ukwenzile lokhu. Inceku zathi kuye: Uthanda ukuthi siye ukuwubutha yini? 29 Kodwa wathi: Hatshi, hlezi, ekubutheni kwenu umfaba, lisiphune amabele kanye lawo. 30 Yekelani kukhule kokubili ndawonye kuze kube yisivuno; langesikhathi sokuvuna ngizakuthi kwabavunayo: Buthani kuqala umfaba, liwubophe izinyanda ukuthi liwutshise; kodwa amabele liwabuthele esiphaleni sami. 31 Wasebabekela omunye umfanekiso, esithi: Umbuso wamazulu unjengohlamvu lwemasitedi, aluthatha umuntu waluhlanyela ensimini yakhe; 32 lona kambe incinyane kulazo zonke inhlamvu; kodwa nxa selukhulile, lunkulu kulezilimo zonke, njalo luba yisihlahla, kuze kufike inyoni zezulu, zakhele engatsheni zaso. 33 Wabatshela omunye umfanekiso, wathi: Umbuso wamazulu unjengemvubelo, ayithathayo owesifazana wayifaka emagokokweni amathathu empuphu, kwaze kwabila konke. 34 Lezizinto zonke uJesu wazikhuluma emaxukwini ngemifanekiso, futhi ngaphandle komfanekiso kakhulumanga kubo; 35 ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi, esithi: Ngizavula umlomo wami ngemifanekiso, ngizaveza okufihlakeleyo kusukela ekusekelweni komhlaba. 36 Kwathi uJesu esewayekele amaxuku ahamba wangena endlini; basebesondela kuye abafundi bakhe, besithi: Sichasisele umfanekiso womfaba ensimini. 37 Wasephendula wathi kibo: Ohlanyela inhlanyelo enhle yiNdodana yomuntu; 38 lensimu ngumhlaba; lenhlanyelo enhle, yona ingabantwana bombuso; kodwa umfaba ungabantwana bomubi; 39 lesitha esawuhlanyelayo nguSathane; lesivuno siyikuphela kwesikhathi; labavunayo bazingilosi. 40 Ngakho-ke njengalokhu umfaba uyabuthwa utshiswe emlilweni, kuzakuba njalo ekupheleni kwalesisikhathi. 41 INdodana yomuntu izathuma ingilosi zayo, besezibutha zikhuphe embusweni wayo konke okukhubekisayo lalabo abenza okubi, 42 besezibaphosela esithandweni somlilo; lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo. 43 Khona abalungileyo bazakhanya njengelanga embusweni kaYise. Olendlebe zokuzwa akezwe.

Umfanekiso wenotho, lowamangqongqo aligugu lowembule

44 Futhi umbuso wamazulu unjengempahla eligugu efihliweyo ensimini, okuthi umuntu eseyificile wayifihla; entokozweni yakhe ahambe, athengise konke alakho, athenge leyonsimu. 45 Futhi umbuso wamazulu unjengomuntu ongumthengi odinga amapharele amahle; 46 esethole elinye ipharele eliligugu kakhulu, wasuka wathengisa konke alakho, walithenga. 47 Futhi umbuso wamazulu unjengembule elaphoswa olwandle, laselibutha zonke inhlobo; 48 lona, lithe seligcwele, balidonsela ekhunjini, bahlala phansi, babuthela ezilungileyo ezitsheni, kodwa ezimbi bazilahlela ngaphandle. 49 Kuzakuba njalo ekupheleni kwesikhathi; ingilosi zizaphuma, zehlukanise ababi phakathi kwabalungileyo, 50 besezibaphosela esithandweni somlilo; lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo. 51 UJesu wathi kubo: Seliziqedisisile zonke lezizinto yini? Bathi kuye: Yebo, Nkosi. 52 Wasesithi kubo: Ngakho wonke umbhali ofundiselwe umbuso wamazulu unjengomuntu ongumninimuzi, okhupha empahleni yakhe eligugu okutsha lokudala.

UJesu udelelwa emzini wakibo

53 Kwasekusithi uJesu eseqedile limifanekiso, wasuka lapho. 54 Wathi esefikile emzini wakibo wabafundisa esinagogeni labo, baze bamangala bathi: Ivela ngaphi kuyenalo linhlakanipho lalimisebenzi yamandla? 55 Lo kayisiyo yini indodana yombazi? Unina kathiwa nguMariya yini, labafowabo kayisibo oJakobe loJose loSimoni loJudasi? 56 Labodadewabo kabakho yini bonke kithi? Pho, zivela ngaphi zonke lezizinto kuye? 57 Basebekhubeka ngaye. Kodwa uJesu wathi kubo: Umprofethi kasweli ukudunyiswa ngaphandle kwelizweni lakibo lendlini yakwabo. 58 Njalo kenzanga lapho imisebenzi yamandla eminengi, ngenxa yokungakholwa kwabo.

uMathewu 14

Ukubulawa kukaJohane uMbhabhathizi

1 Ngalesosikhathi uHerodi umtetrarki wezwa indumela kaJesu, 2 wasesithi encekwini zakhe: Lo nguJohane uMbhabhathizi; yena uvukile kwabafileyo, njalo kungakho imisebenzi yamandla isebenza kuye. 3 Ngoba uHerodi wayembambile uJohane wambopha wamfaka entolongweni, ngenxa kaHerodiyasi umkaFiliphu umfowabo; 4 ngoba uJohane wayethe kuye: Kawuvunyelwa ukuba laye. 5 Njalo efuna ukumbulala, wesaba ixuku, ngoba lalimphatha njengomprofethi. 6 Kodwa ngosuku lokuzalwa kukaHerodi, indodakazi kaHerodiyasi yagida phakathi kwabo, yamkholisa uHerodi; 7 kusukela lapho wathembisa ngesifungo ukuyinika loba yini ezayicela. 8 Kodwa yona, isilayiwe ngunina, yathi: Ngiphe lapha emganwini ikhanda likaJohane uMbhabhathizi. 9 Inkosi yasisiba losizi, kodwa ngenxa yezifungo langalabo ababehlezi layo ekudleni yalaya ukuthi inikwe; 10 yasithuma yamquma uJohane ikhanda entolongweni, 11 ikhanda lakhe laselilethwa ngomganu, lanikwa intombi; yona yasilisa kunina. 12 Kwasekusiza abafundi bakhe bathatha isidumbu, basingcwaba; basebesuka bambikela uJesu.

UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezinhlanu

13 Wathi uJesu esezwile wasuka lapho ngomkhumbi waya endaweni eyinkangala eyedwa; kodwa amaxuku ekuzwa amlandela ngenyawo evela emizini. 14 UJesu esephumile wabona ixuku elikhulu, waba lesihelo ngalo, wasilisa abagulayo babo. 15 Kwathi sekuhlwile abafundi bakhe beza kuye, bathi: Lindawo iyinkangala, lesikhathi sesihambile; liyekele ixuku lihambe, ukuze baye emizaneni bazithengele ukudla. 16 Kodwa uJesu wathi kubo: Kakuswelekanga ukuthi bahambe; banikeni lina ukuthi badle. 17 Kodwa bathi kuye: Kasila lapha ngaphandle kwezinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili. 18 Wasesithi: Ziletheni lapha kimi. 19 Waselaya amaxuku ukuthi ahlale phansi etshanini, wathatha izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili, wakhangela phezulu ezulwini, wazibusisa, esezihlephule wabanika abafundi izinkwa, labafundi bapha amaxuku. 20 Basebesidla bonke, basutha; badobha izinkwana ezazisele, izitsha ezigcweleyo ezilitshumi lambili. 21 Lalabo abasebedlile babengamadoda angaba zinkulungwane ezinhlanu, ngaphandle kwabesifazana labantwana.

UJesu uhamba phezu kolwandle

22 Njalo uJesu wahle wacindezela abafundi bakhe ukuthi bangene emkhunjini, njalo bamqalele ukuya ngaphetsheya, esayekela amaxuku ahambe. 23 Kwathi eseyekele amaxuku ahamba, wenyukela entabeni eyedwa ukuze akhuleke; kwathi sekuhlwile, wayeyedwa lapho. 24 Kodwa umkhumbi wawusuphakathi kolwandle, utshukunyiswa ngamagagasi; ngoba umoya wawuphambene labo. 25 Kwathi ngesikhathi somlindo wesine wobusuku uJesu weza kubo, ehamba phezu kolwandle. 26 Kodwa kwathi abafundi bembona ehamba phezu kolwandle bethuka, bathi: Lithonga. Basebekhala ngokwesaba. 27 Kodwa uJesu wahle wakhuluma labo, wathi: Manini isibindi; yimi; lingesabi. 28 UPetro wasemphendula wathi: Nkosi, uba kunguwe, ngilaya ukuthi ngize kuwe phezu kwamanzi. 29 Wasesithi: Woza. UPetro wasesehla emkhunjini wahamba phezu kwamanzi, ukuze aye kuJesu. 30 Kodwa ebona umoya olamandla wesaba; wathi eseqala ukutshona wakhala, wathi: Nkosi, ngisindisa! 31 Njalo uJesu wahle welula isandla, wambamba, wathi kuye: Wena olokukholwa okuncinyane, uthandabuzelani? 32 Sebengenile emkhunjini, umoya wathula; 33 abasemkhunjini basebesiza bamkhonza bathi: Ngeqiniso wena uyiNdodana kaNkulunkulu.

UJesu usilisa elizweni iGenesaretha

34 Kwathi sebechaphile bafika elizweni leGenesaretha. 35 Esemazi amadoda akuleyondawo athumela ilizwi kuso sonke lesosigaba esizingelezeleyo, aletha kuye bonke abagulayo; 36 basebemncenga, ukuthi bathinte nje umphetho wesembatho sakhe; njalo bonke abathintayo basiliswa.

uMathewu 15

AbaFarisi lababhali basolwa ngenxa yezimiso zabo

1 Kwasekufika kuJesu ababhali labaFarisi ababevela eJerusalema, bathi: 2 Kungani abafundi bakho besephula isiko labadala? Ngoba kabagezi izandla zabo, nxa besidla isinkwa. 3 Kodwa waphendula wathi kubo: Lani-ke kungani lisephula umlayo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu? 4 Ngoba uNkulunkulu walaya, wathi: Hlonipha uyihlo, lonyoko; lokuthi: Othuka uyise kumbe unina kumele afe lokufa; 5 kodwa lina lithi: Loba ngubani othi kuyise kumbe kunina: Kungumnikelo, loba yini evela kimi ingakusiza, 6 njalo engasoze amhloniphe uyise kumbe unina; ngalokho lenza umlayo kaNkulunkulu ube yize ngenxa yesiko lenu. 7 Bazenzisi, uIsaya waprofetha kuhle ngani, esithi: 8 Lababantu basondela kimi ngomlomo wabo, langendebe bangidumise; kodwa inhliziyo yabo ikhatshana lami. 9 Kodwa bangikhonza ngeze, befundisa izimfundiso eziyimilayo yabantu. 10 Esebizele kuye ixuku, wathi kilo: Lalelani futhi liqedisise. 11 Kakusikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu; kodwa okuphuma emlonyeni, yikho okungcolisa umuntu. 12 Abafundi bakhe basebesondela bathi kuye: Uyazi ukuthi abaFarisi bathe ukulizwa lelilizwi bakhubeka yini? 13 Kodwa waphendula wathi: Sonke isihlahlakazana, uBaba osezulwini angasihlanyelanga, sizasitshunwa. 14 Bayekeleni; bangabakhokheli abayiziphofu beziphofu; njalo nxa isiphofu sikhokhela isiphofu, zizawela emgodini zombili. 15 UPetro wasephendula wathi kuye: Sichasisele lumfanekiso. 16 UJesu wasesithi: Kanti lani lisengabangelakuqedisisa? 17 Lilokhe lingaqedisisi yini, ukuthi konke okungena emlonyeni kuya esiswini, futhi kuyelahlelwa ngaphandle? 18 Kodwa izinto eziphuma emlonyeni zivela enhliziyweni; lezi ziyamngcolisa umuntu. 19 Ngoba enhliziyweni kuvela imicabango emibi, ukubulala, ubufebe, ukuphinga, ukweba, ukufakaza amanga, ukunyeya; 20 yizo lezozinto ezimngcolisayo umuntu; kodwa ukudla ngezandla ezingagezwanga kakumngcolisi umuntu.

Owesifazana weKhanani

21 UJesu wasesuka lapho, waya kungxenye zeTire lezeSidoni. 22 Njalo khangela, owesifazana umKhanani ovela kuleyomikhawulo, wakhala kuye esithi: Nkosi, Ndodana kaDavida, akungihawukele! Indodakazi yami ihlaselwe kubi lidimoni. 23 Kodwa kamphendulanga ngalizwi. Basebesondela kuye abafundi bakhe bamncenga, bathi: Mxotshe, ngoba uyakhala ngemva kwethu. 24 Kodwa waphendula wathi: Kangithunywanga kwabanye, ngaphandle kuzo izimvu ezilahlekileyo zendlu yakoIsrayeli. 25 Kodwa wasondela wamkhonza wathi: Nkosi, ngisize. 26 Kodwa waphendula wathi: Kakukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana, lokusiphosela izinjana. 27 Kodwa yena wathi: Yebo, Nkosi, kodwa lezinjana ziyadla imvuthuluka eziwa etafuleni labaninizo. 28 UJesu wasephendula wathi kuye: O mama, lukhulu ukholo lwakho! Kakube kuwe njengokufisa kwakho. Indodakazi yakhe yasisila kusukela kulelohola.

UJesu usilisa izigulane

29 UJesu wasesuka lapho weza eduzane kolwandle lweGalili; wenyukela entabeni wahlala phansi khona. 30 Kwasekusiza kuye amaxuku amakhulu, beleziqhuli, iziphofu, izimungulu, izingini, labanye abanengi, basebebaphosela enyaweni zikaJesu wasebasilisa; 31 aze amangala amaxuku, ebona izimungulu zikhuluma, izingini zisilisiwe, iziqhuli zihamba, leziphofu zibona; basebemdumisa uNkulunkulu kaIsrayeli.

UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezine

32 UJesu wasebabizela kuye abafundi bakhe wathi: Ngilesihelo ngexuku, ngoba sebelami insuku ezintathu, bengelalutho lokudla; njalo kangithandi ukuthi ngibayekele bahambe bengadlanga, hlezi bayathe endleleni. 33 Abafundi bakhe basebesithi kuye: Sizazuza ngaphi lapha enkangala izinkwa ezingenela, ukuthi zisuthise ixuku elikhulu kangaka? 34 UJesu wasesithi kubo: Lilezinkwa ezingaki? Basebesithi: Eziyisikhombisa, lenhlanzana ezinlutshwana. 35 Waselaya amaxuku ukuthi ahlale phansi emhlabathini; 36 wasethatha izinkwa eziyisikhombisa lenhlanzi, esebongile wazihlephula, wazinika abafundi bakhe, labafundi ixuku. 37 Basebesidla bonke basutha; basebedobha izinkwana ezazisele, izitsha eziyisikhombisa zigcwele. 38 Lalabo abadlayo babengamadoda azinkulungwane ezine, ngaphandle kwabesifazana labantwana. 39 Eseyekele amaxuku ahamba wangena emkhunjini, waya emikhawulweni yeMagadala.

uMathewu 16

Abafuna isibonakaliso

1 AbaFarisi labaSadusi basebesiza bacela kuye ukuthi abatshengise isibonakaliso esivela ezulwini bemlinga. 2 Kodwa waphendula wathi kubo: Kusihlwa lithi: Umkhathi muhle; ngoba isibhakabhaka sibomvu; 3 lekuseni lithi: Umkhathi mubi lamuhla; ngoba isibhakabhaka sibomvu sinyukubele. Bazenzisi, liyakwazi ukwehlukanisa umumo wesibhakabhaka, kodwa izibonakaliso zezikhathi lingeke. 4 Isizukulwana esibi lesifebayo sidinga isibonakaliso; kodwa kasiyikunikwa isibonakaliso, ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona umprofethi. Wasebatshiya, wahamba.

UJesu ukhuza abafundi ngokungaqedisisi kwabo

5 Sebefikile ngaphetsheya abafundi babekhohliwe ukuthatha izinkwa. 6 UJesu wasesithi kubo: Nanzelelani liqaphele imvubelo yabaFarisi labaSadusi. 7 Basebekhulumisana besithi: Ngoba singathathanga izinkwa. 8 UJesu esekwazi wathi kubo: Lina abokholo oluncinyane, kungani likhulumisana ngokuthi alithathanga izinkwa? 9 Kalikaqedisisi yini, futhi kalikhumbuli izinkwa ezinhlanu zenkulungwane ezinhlanu, lokuthi labutha izitsha ezingaki? 10 Futhi lezinkwa eziyisikhombisa zenkulungwane ezine, lokuthi labutha izitsha ezingaki? 11 Kaliqedisisi njani, ukuthi bekungemayelana lesinkwa ebengikukhuluma kini ukuthi liqaphele imvubelo yabaFarisi labaSadusi? 12 Basebeqedisisa ukuthi katshongo ukuthi baqaphele imvubelo yezinkwa, kodwa imfundiso yabaFarisi labaSadusi.

Isivumo sokholo sikaPetro

13 Kwathi uJesu esefikile kungxenye zeKesariya yeFiliphu wababuza abafundi bakhe, esithi: Abantu bathi, mina, iNdodana yomuntu, ngingubani? 14 Basebesithi: Abanye bathi: NguJohane uMbhabhathizi; labanye bathi: NguEliya; labanye bathi: NguJeremiya, kumbe ngomunye wabaprofethi. 15 Wathi kubo: Lina-ke lithi ngingubani? 16 USimoni Petro wasephendula wathi: Wena unguKristu, iNdodana kaNkulunkulu ophilayo. 17 UJesu wasephendula wathi kuye: Ubusisiwe, Simoni ndodana kaJona, ngoba inyama legazi kakukwembulelanga lokhu, kodwa uBaba osemazulwini. 18 Lami-ke ngiyakutshela, ukuthi wena unguPetro; laphezu kwalelidwala ngizalakha ibandla lami, lamasango esihogo kawayikulehlula. 19 Futhi ngizakunika izihluthulelo zombuso wamazulu; njalo loba yini ozayibopha emhlabeni, izakuba ibotshiwe emazulwini; njalo loba yini ozayithukulula emhlabeni, izakuba ithukululwe emazulwini. 20 Wasebalayisisa abafundi ukuthi bangatsheli muntu ukuthi yena unguJesu onguKristu.

UJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe

21 Kusukela kulesosikhathi uJesu waqala ukubatshengisa abafundi bakhe ukuthi umele ukuya eJerusalema, njalo ahlupheke okunengi ngabadala labapristi abakhulu lababhali, abulawe, avuswe ngosuku lwesithathu. 22 UPetro wasesiya laye eceleni waqala ukumkhuza esithi: Kakungabi kuwe, Nkosi; lokhu kakusoze kwenziwa kuwe. 23 Kodwa yena watshibilika wathi kuPetro: Suka ngemva kwami, Sathane, uyisikhubekiso kimi; ngoba kawucabangi izinto zikaNkulunkulu, kodwa ezabantu. Ukuhlutshwa kukaJesu lokwabamlandelayo 24 UJesu wasesithi kubafundi bakhe: Uba umuntu ethanda ukuza ngemva kwami, kazidele, athathe isiphambano sakhe, angilandele. 25 Ngoba loba ngubani othanda ukusindisa impilo yakhe izamlahlekela; kodwa loba ngubani olahlekelwa yimpilo yakhe ngenxa yami uzayithola; 26 ngoba kuzamsizani umuntu nxa ezuza umhlaba wonke, kodwa alahlekelwe ngumphefumulo wakhe? Kumbe umuntu uzanikani kube lihlawulo lomphefumulo wakhe? 27 Ngoba iNdodana yomuntu izakuza ngenkazimulo kaYise kanye lengilosi zakhe, khona izakuvuza ngulowo lalowo njengokwenza kwakhe. 28 Ngiqinisile ngithi kini: Bakhona abanye kwabemiyo lapha, abangasoze bezwe ukufa, baze bayibone iNdodana yomuntu isiza embusweni wayo.

uMathewu 17

Ukukhazimuliswa kukaJesu entabeni

1 Emva kwensuku eziyisithupha uJesu wasethatha uPetro loJakobe loJohane umfowabo, wasekhwela labo entabeni ende bebodwa. 2 Waseguqulwa isimo phambi kwabo, njalo ubuso bakhe bakhanya njengelanga, lezembatho zakhe zaba mhlophe njengokukhanya. 3 Futhi khangela, kwasekubonakala kubo uMozisi loEliya, bekhuluma laye. 4 UPetro wasephendula wathi kuJesu: Nkosi, kuhle ukuthi sibe lapha. Uba uthanda, asakhe lapha amadumba amathathu, elinye ngelakho, lelinye ngelikaMozisi, lelinye ngelikaEliya. 5 Kwathi esakhuluma, khangela, iyezi elikhanyayo labasibekela; futhi khangela, ilizwi eyezini, lisithi: Lo uyiNdodana yami ethandekayo, engithokoza ngayo; zwanini yona. 6 Kwathi sebezwile abafundi bawa phansi ngobuso babo, besaba kakhulu. 7 Kodwa uJesu weza wabathinta wathi: Sukumani lingesabi. 8 Sebephakamisile amehlo abo, kababonanga muntu, ngaphandle kukaJesu yedwa. 9 Sebesehla entabeni, uJesu wabalaya, wathi: Lingatsheli muntu ngalowombono, ize ivuke kwabafileyo iNdodana yomuntu. 10 Abafundi bakhe basebembuza bathi: Pho batsholoni ababhali ukuthi uEliya ufanele ukufika kuqala? 11 UJesu wasephendula wathi kubo: UEliya uzafika kuqala isibili, uzabuyisela zonke izinto; 12 kodwa ngitsho kini ukuthi uEliya sewafika, kodwa kabamazanga, kodwa benza kuye konke ababekuthanda; ngokunjalo leNdodana yomuntu izahlutshwa yibo. 13 Abafundi basebeqedisisa ukuthi wakhuluma labo ngoJohane uMbhabhathizi.

Ukusiliswa komfana owayelesithuthwane

14 Kwathi sebefikile exukwini, kweza kuye umuntu waguqa phambi kwakhe wathi: 15 Nkosi, akuhawukele indodana yami, ngoba ilesithuthwane iyahlupheka kakhulu; ngoba iwele kanengi emlilweni, futhi kanengi emanzini. 16 Njalo ngiyilethe kubafundi bakho, kodwa behlulekile ukuyisilisa. 17 UJesu wasephendula wathi: O sizukulwana esingelakholo lesonakeleyo, koze kube nini ngilani? Koze kube nini ngilibekezelela? Mletheni kimi lapha. 18 UJesu waselikhuza, idimoni laseliphuma kuyo, umntwana wasesila kusukela kulelohola. 19 Abafundi basebesiza kuJesu bebodwa bathi: Kungani thina sehlulekile ukulikhupha? 20 UJesu wasesithi kubo: Kungenxa yokungakholwa kwenu. Ngoba ngiqinisile ngithi kini: Aluba lilokholo olunjengohlamvu lwemasitedi, lizakuthi kulintaba: Suka lapha uye laphaya; njalo izasuka; futhi kaliyikwehlulwa lutho. 21 Kodwa loluhlobo kaluphumi ngaphandle komkhuleko langokuzila ukudla.

UJesu ukhuluma futhi ngokuhlupheka kwakhe

22 Besahlezi eGalili, uJesu wathi kubo: INdodana yomuntu izanikelwa ezandleni zabantu, 23 njalo bazayibulala, kodwa ngosuku lwesithathu izavuswa. Basebedabuka kakhulu.

UJesu uthela umthelo

24 Kwathi sebefikile eKapenawume, abemukela umthelo beza kuPetro bathi: Umfundisi wenu katheli yini? 25 Wathi: Yebo. Esengenile endlini, uJesu wamqalela wathi: Ucabangani, Simoni? Amakhosi omhlaba emukela kubani imfanelo kumbe imithelo? Kumadodana abo yini, kumbe kwabezizwe? 26 UPetro wathi kuye: Kwabezizwe. UJesu wathi kuye: Ngakho-ke amadodana akhululekile. 27 Kodwa-ke ukuze singabakhubekisi, hamba uye elwandle uphose ingwegwe, uthathe inhlanzi ezaphuma kuqala; kuzakuthi usuvule umlomo wayo uzathola imali; uyithathe ubanike ibe ngeyami leyakho.

uMathewu 18

UJesu ufundisa ngokuthobeka langezikhubekiso

1 Ngalesosikhathi abafundi beza kuJesu, bathi: Kanti ngubani omkhulu embusweni wamazulu? 2 UJesu wasebizela kuye umntwana omncane wammisa phakathi kwabo, 3 wasesithi: Ngiqinisile ngithi kini: Ngaphandle kokuthi liphenduke libe njengabantwana abancane, kalisoze lingene embusweni wamazulu. 4 Ngakho lowo ozazithoba njengalumntwana omncane, nguye omkhulu embusweni wamazulu. 5 Njalo loba ngubani owemukela abe munye umntwana omncane onje ebizweni lami, wemukela mina. 6 Kodwa loba ngubani okhubekisa omunye walaba abancinyane abakholwa kimi, kungakuhle kuye ukuthi ilitshe lokuchola elikhulu lilengiswe entanyeni yakhe, abesetshoniswa enzikini yolwandle. 7 Maye kuwo umhlaba ngenxa yezikhubekiso! Ngoba izikhubekiso zimele ukufika; kodwa maye kulowomuntu, esifika ngaye isikhubekiso! 8 Njalo uba isandla sakho kumbe unyawo lwakho kukukhubekisa, kuqume ukulahlele khatshana lawe; kungcono kuwe ukungena ekuphileni uyingini kumbe uyisiqhwala, kulokuthi ulezandla ezimbili kumbe inyawo ezimbili uphoselwe emlilweni olaphakade. 9 Futhi uba ilihlo lakho likukhubekisa, likhuphe ulilahlele khatshana lawe; kungcono kuwe ukungena ekuphileni ulelihlo elilodwa, kulokuthi ulamehlo amabili uphoselwe esihogweni somlilo. 10 Qaphelani lingadeleli omunye walaba abancinyane, ngoba ngithi kini: Ezulwini ingilosi zabo zihlala zibona ubuso bukaBaba osemazulwini. 11 Ngoba iNdodana yomuntu ize ukusindisa okwakulahlekile.

Imvu elahlekileyo

12 Licabangani? Uba umuntu othile elezimvu ezilikhulu, besekulahleka enye yazo, kazitshiyi yini ezingamatshumi ayisificamunwemunye lasificamunwemunye, ahambe ezintabeni ukuyadinga elahlekileyo? 13 Futhi uba kungenzakala ukuthi ayithole, ngiqinisile ngithi kini: Uthokoza ngayo kakhulu, kulalezo ezingamatshumi ayisificamunwemunye lasificamunwemunye ezingalahlekanga. 14 Ngokunjalo kayisiyo intando kaYihlo osemazulwini, ukuthi kubhubhe abe munye walaba abancinyane.

Ukuphathwa kwabenza okubi

15 Kodwa nxa umfowenu ekona, hamba umsole phakathi kwakho laye kuphela. Uba ekuzwa, umzuzile umfowenu; 16 kodwa uba engakuzwa, thatha abe munye kumbe babe babili kanye lawe futhi, ukuze lonke ilizwi liqiniswe ngomlomo wabafakazi ababili kumbe abathathu; 17 njalo nxa esala ukubezwa bona, tshela ibandla; uba esala ukuzwa lalo ibandla, kabe njengowezizwe lomthelisi kuwe. 18 Ngiqinisile ngithi kini: Konke elizakubopha emhlabeni, kuzakuba kubotshiwe ezulwini; njalo konke elizakukhulula emhlabeni, kuzakuba kukhululiwe ezulwini.

Ukukhuleka kwabahlanganyelayo

19 Njalo ngithi kini: Uba ababili benu bevumelana emhlabeni loba ngaluphi ulutho abalucelayo, bazalwenzelwa nguBaba osemazulwini. 20 Ngoba lapho ababili kumbe abathathu ababuthene khona ebizweni lami, ngikhona lapho phakathi kwabo.

Umfanekiso wenceku engelasihawu

21 UPetro wasemsondelela wathi: Nkosi, umfowethu uzangona kangaki, njalo ngimthethelela? Kuze kube kasikhombisa yini? 22 UJesu wathi kuye: Kangitsho kuwe ukuthi kuze kube kasikhombisa, kodwa kuze kube ngamatshumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisa. 23 Ngakho umbuso wamazulu ufananiswa lomuntu oyinkosi, owayethanda ukulandiselana lenceku zakhe. 24 Kwathi eseqalile ukulandisa, kwalethwa kuye enye elomlandu kuyo wamathalenta azinkulungwane ezilitshumi. 25 Kodwa njengoba yayingelalutho lokuhlawula, inkosi yayo yalaya ukuthi ithengiswe, lomkayo labantwana bayo, lakho konke elakho, besekuhlawulwa. 26 Ngakho inceku yawa phansi imkhothamela, yathi: Nkosi, ungibekezelele, futhi ngizakuhlawula konke. 27 Inkosi yaleyonceku yasisiba lesihelo yayikhulula, yayixolela umlandu. 28 Kodwa yaphuma leyonceku yathola omunye oyinceku kanye layo, olomlandu kuyo wabodenariyo abalikhulu, yambamba yamkhama, yathi: Ngihlawula okufaneleyo. 29 Ngakho oyinceku kanye laye wawa phansi ezinyaweni zayo wayincenga, wathi: Ungibekezelele, futhi ngizakuhlawula konke. 30 Kodwa yona yala, kodwa yasuka yayiphosela entolongweni, ize iwuhlawule umlandu. 31 Kwathi abayizinceku kanye layo bebona izinto ezazenzakele badabuka kakhulu; beza babikela inkosi yabo konke okwakwenzekile. 32 Inkosi yayo yasiyibizela kiyo yathi kiyo: Wena nceku embi, wonke lowomlandu ngakuxolela, ngoba wangincenga; 33 ngabe lawe kawumhawukelanga yini omunye oyinceku kanye lawe, njengoba lami ngakuhawukela? 34 Inkosi yayo yasithukuthela yayinikela kubahlukuluzi, ize ihlawule konke efanele ikuhlawule kuyo. 35 Uzakwenza njalo kini laye uBaba osezulwini, uba lingathetheleli lowo lalowo umfowenu iziphambeko zakhe ngenhliziyo zenu.

uMathewu 19

Ukuhlalisana kwabathatheneyo

1 Kwasekusithi uJesu eseqedile lawomazwi, wasuka eGalili, weza emikhawulweni yeJudiya ngaphetsheya kweJordani. 2 Amaxuku amakhulu asemlandela, wasewasilisa lapho. 3 Basebesiza kuye abaFarisi bemlinga, bathi kuye: Kuvunyelwe yini ukuthi indoda yale umkayo ngaso sonke isizatho? 4 Wasephendula wathi kubo: Kalifundanga yini ukuthi owadabula ekuqaleni wabenza owesilisa lowesifazana? 5 Wasesithi: Ngenxa yalokhu indoda izatshiya uyise lonina, inamathele kumkayo, labo ababili bazakuba nyamanye, 6 ngakho kabasebabili, kodwa sebenyamanye. Ngakho lokho uNkulunkulu akuhlanganisileyo kakungabi lamuntu okwehlukanisayo. 7 Bathi kuye: Pho uMozisi walayelani ukunika incwadi yesehlukaniso, lokumala? 8 Wathi kubo: Ngenxa yobulukhuni benhliziyo zenu uMozisi walivumela ukwala omkenu; kodwa kusukela ekuqaleni kwakungenjalo. 9 Kodwa ngithi kini: Loba ngubani owala umkakhe, ngaphandle kokufeba abesethatha omunye, uyafeba; futhi othatha owaliweyo uyafeba. 10 Abafundi bathi kuye: Uba udaba lomuntu lomfazi lunjalo, akusizi ukuthatha. 11 Kodwa wathi kubo: Kakusibo bonke abangalemukela lelilizwi, kodwa kwabakunikiweyo. 12 Ngoba kukhona abathenwa, abazalwa benjalo kusukela eziswini zabonina; njalo kukhona abathenwa, abathenwa ngabantu; kukhona futhi abathenwa, abazithenileyo ngenxa yombuso wamazulu. Lowo ongakwemukela lokho kakwamukele.

Ukubusiswa kwabantwana abancane

13 Khona kwalethwa kuye abantwana abancane, ukuze abeke izandla zakhe phezu kwabo, akhuleke; kodwa abafundi babakhuza. 14 Kodwa uJesu wathi: Vumelani abantwana abancane, lingabanqabeli ukuza kimi; ngoba umbuso wamazulu ungowabanje. 15 Wasebeka izandla phezu kwabo, wasuka lapho.

Ijaha elinothileyo

16 Njalo khangela, kwasondela omunye wathi kuye: Mfundisi olungileyo, ngizakwenzani okulungileyo, ukuze ngibe lempilo elaphakade? 17 Wasesithi kuye: Ungibizelani ngokuthi olungileyo? Kakho olungileyo, ngaphandle koyedwa, uNkulunkulu. Kodwa uba uthanda ukungena ekuphileni, gcina imilayo. 18 Wathi kuye: Yiyiphi? UJesu wasesithi: Yile: Ungabulali; ungafebi; ungebi; ungafakazi amanga; 19 hlonipha uyihlo lonyoko; njalo, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. 20 Ijaha lathi kuye: Konke lokhu ngikugcinile kusukela ebutsheni bami; ngisaswelani? 21 UJesu wathi kulo: Uba uthanda ukuphelela, hamba uthengise impahla zakho uphe abayanga, njalo uzakuba lempahla eligugu ezulwini; njalo uze lapha, ungilandele. 22 Kodwa selizwile lelilizwi ijaha lasuka lidanile; ngoba lalilempahla ezinengi. 23 UJesu wasesithi kubafundi bakhe: Ngiqinisile ngithi kini: Onothileyo uzangena ngokulukhuni embusweni wamazulu. 24 Njalo futhi ngithi kini: Kulula ukuthi ikamela lingene ngentunja yenalithi, kulokuthi onothileyo angene embusweni wezulu. 25 Sebezwile abafundi bakhe bamangala kakhulu, bathi: Pho kungasindiswa bani? 26 Kodwa uJesu wabakhangela wathi kibo: Kubantu kakulakwenzeka, kodwa kuNkulunkulu zonke izinto zingenzeka.

Umvuzo wokuzidela

27 Khona uPetro waphendula wathi kuye: Khangela, thina sitshiye konke sakulandela; pho sizazuzani? 28 UJesu wasesithi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Lina elingilandeleyo, ekuvuselelweni lapho iNdodana yomuntu isihlezi esihlalweni sobukhosi sokukhanya kwayo, lani lizahlala ezihlalweni zobukhosi ezilitshumi lambili lahlulele izizwe ezilitshumi lambili zakoIsrayeli. 29 Laye wonke otshiye izindlu, kumbe abafowabo, kumbe odadewabo, kumbe uyise, kumbe unina, kumbe umkakhe, kumbe abantwana, kumbe amasimu, ngenxa yebizo lami, uzakwemukela ngekhulu, adle ilifa lempilo elaphakade. 30 Kodwa abanengi abokuqala bazakuba ngabokucina, labokucina ngabokuqala.

uMathewu 20

Umfanekiso wezisebenzi zesivini

1 Ngoba umbuso wamazulu ufanana lomuntu ongumninindlu, owaphuma ekuseni kakhulu ukuqhatsha izisebenzi ziye esivinini sakhe; 2 esevumelene lezisebenzi ngodenariyo ngosuku, wazithuma esivinini sakhe. 3 Wasephuma sekungaba lihola lesithathu, wabona abanye bemi emdangeni bengenzi lutho; 4 lakulabo wathi: Yanini lani esivinini; njalo loba yini efaneleyo ngizalinika yona. Bahamba-ke. 5 Wabuya waphuma sekungaba lihola lesithupha langelesificamunwemunye, wenza njalo. 6 Kwathi sekungaba lihola letshumi lanye waphuma, wathola abanye bemi bengenzi lutho, wathi kubo: Limeleni lapha usuku lonke lingenzi lutho? 7 Bathi kuye: Ngoba akulamuntu osiqhatshileyo. Wathi kubo: Yanini lani esivinini, njalo lizakwemukela lokho okufaneleyo. 8 Kwathi sekuntambama umninisivini wathi enduneni yakhe: Biza izisebenzi, uzibhadale iholo, uqale ngezokucina kuze kube ngezokuqala. 9 Kuthe befika abaqhatshwa ngehola letshumi lanye ngulowo lalowo wemukela udenariyo. 10 Njalo sebezile abokuqala bacabanga ukuthi bazakwemukela okungaphezulu; kodwa labo bemukela udenariyo ngamunye. 11 Kwathi beyemukela bamsola umninindlu, 12 besithi: Labo abokucina basebenze ihola elilodwa, kodwa ubalinganise lathi, esithwele ubunzima bosuku lokutshisa. 13 Kodwa ephendula wathi komunye wabo: Mngane, angikoni; kanti kawuvumelananga lami ngodenariyo? 14 Thatha okwakho uhambe; ngiyathanda ukumnika lowokucina njengawe. 15 Kumbe angivunyelwa yini ukwenza engikuthandayo ngezinto zami? Loba ilihlo lakho libi yini, ngoba mina ngilungile? 16 Kunjalo-ke abokucina bazakuba ngabokuqala, labokuqala ngabokucina; ngoba banengi ababiziweyo, kodwa balutshwana abakhethiweyo.

UJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe

17 Kwathi uJesu esesenyukela eJerusalema wathatha abalitshumi lambili bodwa besendleleni, wathi kubo: 18 Khangelani, senyukela eJerusalema, njalo iNdodana yomuntu izanikelwa kubapristi abakhulu lakubabhali; besebeyilahlela ukufa, 19 bayinikele kwabezizwe ukuyiyangisa lokuyitshaya ngesiswepu lokuyibethela; njalo ngosuku lwesithathu izabuya ivuke.

UJesu ukhuza amadodana kaZebediya

20 Kwasekusiza kuye unina wamadodana kaZebediya kanye lamadodana akhe, waguqa wacela ulutho kuye. 21 Wasesithi kuye: Ufunani? Wathi kuye: Tshono ukuthi la amadodana ami amabili ahlale, enye ngakwesokunene sakho, lenye ngakwesokhohlo, embusweni wakho. 22 Kodwa uJesu waphendula wathi: Kalikwazi elikucelayo. Linganatha yini inkezo engizayinatha mina, njalo libhabhathizwe ngobhabhathizo engibhabhathizwa ngalo mina? Bathi kuye: Singakwenza. 23 Wasesithi kubo: Ngeqiniso lizayinatha inkezo yami, libhabhathizwe ngobhabhathizo mina engizabhabhathizwa ngalo; kodwa ukuhlala ngakwesokunene sami langakwesokhohlo sami, kayisikho okwami ukuphana ngakho, kodwa kungokwalabo abakulungiselweyo nguBaba.

Ubukhulu obuqotho

24 Kwathi sebezwile abalitshumi, bathukuthela ngezelamani ezimbili. 25 Kodwa uJesu wababizela kuye wathi: Liyazi ukuthi ababusi bezizwe bayazibusa ngobulukhuni, lezikhulu zisebenzisa amandla phezu kwazo. 26 Kodwa akuyikuba njalo phakathi kwenu; kodwa loba ngubani othanda ukuba ngomkhulu phakathi kwenu kabe yisisebenzi senu; 27 njalo loba ngubani othanda ukuba ngowokuqala phakathi kwenu kabe yisisebenzi senu; 28 njengalokhu iNdodana yomuntu kayizanga ukusetshenzelwa, kodwa ukubasebenzela, lokunika impilo yayo ibe lihlawulo labanengi.

UJesu usilisa iziphofu ezimbili

29 Kwathi bephuma eJeriko, ixuku elikhulu lamlandela. 30 Njalo khangela, iziphofu ezimbili zazihlezi endleleni, sezizwile ukuthi uJesu uyadlula, zamemeza, zathi: Sihawukele, Nkosi, Ndodana kaDavida! 31 Ixuku laselizikhuza ukuthi zithule, kodwa zamemeza kakhulu, zisithi: Sihawukele, Nkosi, Ndodana kaDavida! 32 UJesu wasesima wazibiza, wathi: Lifuna ukuthi ngilenzeleni? 33 Zathi kuye: Nkosi, ukuthi amehlo ethu avuleke. 34 UJesu esesiba lesihelo wathinta amehlo azo; njalo amehlo azo ahle abona, zasezimlandela.

uMathewu 21

UJesu ungena eJerusalema

1 Kwathi-ke sebesondele eJerusalema, sebefikile eBetfage entabeni yeMihlwathi, khona uJesu wathuma abafundi ababili, 2 wathi kubo: Hambani liye emzaneni okhangelene lani, lizahle libone ubabhemi ekhulekiwe, lethole lilaye; libakhulule, libalethe kimi. 3 Futhi uba umuntu ekhuluma ulutho kini, lizakuthi: INkosi iyabaswela; njalo uzahle abathumele. 4 Njalo konke lokhu kwenzeka, ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi, ukuthi: 5 Tshelani indodakazi yeSiyoni ukuthi: Khangela, iNkosi yakho iyeza kuwe, imnene igade ubabhemi lethole inkonyana yenyamazana yokuthwala. 6 Abafundi bahamba-ke, benza njengalokhu uJesu wayebalayile, 7 baletha ubabhemi lethole, babeka izembatho zabo phezu kwabo, bamhlalisa phezu kwazo. 8 Lenengi lexuku lendlala ezalo izembatho endleleni; labanye bagamula ingatsha zezihlahla, bazendlala endleleni. 9 Lamaxuku ayehamba phambili lababelandela bamemeza, besithi: Hosana eNdodaneni kaDavida! Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi. Hosana kweliphezulu! 10 Esengenile eJerusalema umuzi wonke wanyakazela wathi: Ngubani lo? 11 Amaxuku asesithi: Lo nguJesu umprofethi, oweNazaretha yeGalili.

Ukuhlanjululwa kwethempeli

12 UJesu wasengena ethempelini likaNkulunkulu, wabaxotsha bonke ababethengisa lababethenga ethempelini, wasegenqula amatafula ababentshintshelana imali, lezihlalo zalabo ababethengisa amajuba. 13 Wasesithi kubo: Kulotshiwe ukuthi: Indlu yami izabizwa ngokuthi yindlu yomkhuleko; kodwa lina liyenze ubhalu lwabaphangi. 14 Kwasekufika kuye iziphofu leziqhuli ethempelini; wasezisilisa. 15 Kodwa abapristi abakhulu lababhali sebebonile izimangaliso azenzayo, labantwana bememeza ethempelini, besithi: Hosana eNdodaneni kaDavida! bathukuthela, 16 basebesithi kuye: Uyakuzwa lokhu yini abakutshoyo laba? UJesu wasesithi kubo: Yebo; alikaze lifunde yini ukuthi: Emlonyeni wezingane lowabamunyayo uphelelise indumiso? 17 Wasebatshiya waphuma phandle komuzi esiya eBethani, walala khona.

Ukuthukwa komkhiwa

18 Kwathi ebuyela emzini ekuseni, walamba; 19 kwathi ebona umkhiwa othile endleleni, wasondela kuwo, katholanga lutho kuwo ngaphandle kwamahlamvu wodwa; wathi kuwo: Kakungabe kusavela isithelo kuwe lanini. Njalo umkhiwa wahle wabuna. 20 Kwathi bebona lokhu abafundi bakhe bamangala, besithi: Umkhiwa uhle wabuna njani? 21 UJesu wasephendula wathi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Uba lilokholo, lingathandabuzi, kaliyikwenza lokhu okomkhiwa kuphela, kodwa loba lithi lakulintaba: Qutshunwa uphoselwe olwandle, kuzakwenzeka. 22 Njalo konke loba yini eliyicelayo emkhulekweni, likholwa, lizayemukela.

Igunya likaJesu

23 Kwathi esengenile ethempelini, abapristi abakhulu labadala besizwe basondela kuye esafundisa, bathi: Izinto lezi uzenza ngaliphi igunya? Njalo ngubani okunike leligunya? 24 UJesu wasephendula wathi kubo: Lami ngizalibuza umbuzo ube munye; uba lingitshela lokhu, lami ngizalitshela ukuthi ngenza lezizinto ngaliphi igunya: 25 Ubhabhathizo lukaJohane lwavela ngaphi? Ezulwini kumbe ebantwini? Basebekhulumisana, besithi: Uba sisithi: Ezulwini, uzakuthi kithi: Pho kalikholwanga kuye ngani? 26 Kodwa uba sisithi: Ebantwini, siyesaba ixuku; ngoba bonke bamphatha uJohane njengomprofethi. 27 Basebemphendula uJesu bathi: Kasazi. Wasesithi kubo: Lami kangilitsheli ukuthi ngenza lezizinto ngaliphi igunya.

Umfanekiso wamadodana amabili

28 Kanti licabangani? Umuntu wayelamadodana amabili, waya kweyokuqala wathi: Mntanami, hamba, uyesebenza lamuhla esivinini sami. 29 Kodwa yaphendula yathi: Angifuni. Kodwa emva kwalokho yaphenduka, yahamba. 30 Wasesiya kweyesibili watsho njalo. Yona-ke yaphendula yathi: Ngiyahamba, nkosi. Kodwa kayiyanga. 31 Yiyiphi kulawo amabili eyenza intando kayise? Bathi kuye: Eyokuqala. UJesu wathi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Abathelisi lezifebe bayangena embusweni kaNkulunkulu phambi kwenu. 32 Ngoba uJohane wafika kini ngendlela yokulunga, kalikholwanga kuye; kodwa abathelisi lezifebe bakholwa kuye; kodwa lina selikubonile kaliphendukanga emva kwalokho ukuthi likholwe kuye.

Umfanekiso wabalimi besivini

33 Zwanini omunye umfanekiso. Kwakukhona umuntu othile ongumninimuzi, owahlanyela isivini wasibiyela ngothango wagebha isikhamelo kuso wakha umphotshongo, wasiqhatshisa kubalimi, waya kwelinye ilizwe. 34 Kwathi sekusondele isikhathi sezithelo, wathuma inceku zakhe kubalimi, ukuze zamukele izithelo zakhe; 35 abalimi basebezibamba inceku zakhe, enye bayitshaya, lenye bayibulala, lenye bayikhanda ngamatshe. 36 Wabuya wathuma ezinye inceku ezinengi kulezokuqala; basebesenza njalo kulezo. 37 Ekucineni wasethuma indodana yakhe kubo, esithi: Bazayihlonipha indodana yami. 38 Kodwa abalimi sebeyibonile indodana bakhulumisana besithi: Le yindlalifa; wozani, siyibulale, njalo sibambe ilifa layo. 39 Basebeyibamba bayiphosela ngaphandle kwesivini, bayibulala. 40 Ngakho mhla kufika umninisivini, uzabenzani abalimi labo? 41 Bathi kuye: Uzababhubhisa kakubi labo ababi, njalo uzaqhatshisa isivini kwabanye abalimi, abazamnika izithelo ngezikhathi zazo. 42 UJesu wathi kubo: Alikaze lifunde yini emibhalweni ukuthi: Ilitshe abakhi abalalayo, yilo eseliyinhloko yengonsi; lokhu yikwenza kweNkosi; njalo kuyamangalisa emehlweni ethu? 43 Ngakho ngithi kini: Lizakwemukwa umbuso kaNkulunkulu, unikwe isizwe esithela izithelo zawo. 44 Lalowo owela phezu kwalelilitshe uzaphahlazwa; kodwa loba ngubani eliwela phezu kwakhe lizamchoboza. 45 Kwathi abapristi abakhulu labaFarisi sebezwile imifanekiso yakhe bazi ukuthi ubekhuluma ngabo. 46 Kwathi sebedinga ukumbamba besaba amaxuku, ngoba ayemphatha njengomprofethi.

uMathewu 22

Umfanekiso wedili lomtshado

1 UJesu wasephendula wabuya wakhuluma labo ngemifanekiso, wathi: 2 Umbuso wamazulu ufananiswa lomuntu oyinkosi, owenzela indodana yakhe idili lomtshado; 3 wasethuma inceku zakhe ukuthi zibize abanxusiweyo emtshadweni, kodwa kabavumanga ukubuya. 4 Wabuya wathuma ezinye inceku, esithi: Batsheleni abanxusiweyo ukuthi: Khangelani, sengilungisile ukudla kwami, inkabi zami lokunonileyo sekuhlatshiwe, izinto zonke sezilungile; wozani emtshadweni. 5 Kodwa kabananzanga, bazihambela, omunye ensimini yakhe, omunye ekuthengiselaneni kwakhe; 6 abaseleyo basebezibamba inceku zakhe baziphatha kubi bazibulala. 7 Kodwa kwathi inkosi ikuzwa lokho yathukuthela, yathuma amabutho ayo yabhubhisa labobabulali, yatshisa umuzi wabo. 8 Yasisithi encekwini zayo: Umtshado usulungile, kodwa abanxusiweyo bebengafanelanga. 9 Ngakho yanini emahlanganweni ezindlela, njalo bonke elingabathola, libabizele emtshadweni. 10 Lezonceku zaseziphuma zaya ezindleleni zabutha bonke ezabatholayo, ababi kanye labalungileyo; indlu yomtshado yasigcwala abahleziyo. 11 Kwathi inkosi ingena ukukhangela ababehlezi ekudleni yabona khona umuntu owayengembethe isembatho somtshado; 12 yasisithi kuye: Mngane, ungene njani lapha ungembathanga isembatho somtshado? Kodwa yena waqunywa umlomo. 13 Inkosi yasisithi ezincekwini: Mbopheni inyawo lezandla, limsuse limphosele emnyameni ongaphandle; lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo. 14 Ngoba banengi ababiziweyo, kodwa balutshwana abakhethiweyo.

Umthelo kaKesari

15 Khona-ke abaFarisi basuka, bacebisana ngokuthi bangamthiya njani ekukhulumeni. 16 Basebethuma kuye abafundi babo kanye labakaHerodi, besithi: Mfundisi, siyazi ukuthi wena uqotho, ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso, kawukhathaleli muntu, ngoba kawunanzi isimo somuntu. 17 Ngakho sitshele, wena ucabangani? Kuvunyelwe yini ukuthela kuKesari, kumbe hatshi? 18 Kodwa uJesu ebazi ububi babo wathi: Bazenzisi, lingilingelani? 19 Ngitshengisani imali yokuthela. Basebemlethela udenariyo. 20 Wasesithi kubo: Ngokabani lumfanekiso lalumbhalo? 21 Bathi: NgokaKesari. Wasesithi kubo: Ngakho mnikeni uKesari izinto zikaKesari; loNkulunkulu izinto zikaNkulunkulu. 22 Kwathi sebezwile bamangala; bamtshiya bahamba.

Ukuvuka kwabafileyo

23 Ngalolosuku kweza kuye abaSadusi, abathi kakukho ukuvuka kwabafileyo, basebembuza, 24 besithi: Mfundisi, uMozisi wathi: Uba umuntu esifa engelabantwana, umfowabo uzamthatha umkakhe, amvusele umfowabo inzalo. 25 Kwakukhona phakathi kwethu izelamani eziyisikhombisa; owokuqala wasethatha umfazi wafa; futhi engelanzalo, watshiya umkakhe kumfowabo. 26 Kwaba njalo lowesibili, lowesithathu, kwaze kwaba kowesikhombisa1. 27 Kwathi emva kwabo bonke kwafa lomfazi. 28 Ngakho ekuvukeni kwabafileyo, uzakuba ngumkabani kwabayisikhombisa? Ngoba bonke babelaye. 29 Kodwa uJesu waphendula wathi kubo: Liduhile, lingayazi imibhalo, loba amandla kaNkulunkulu; 30 ngoba ekuvukeni kwabafileyo kabathathani, njalo kabendiswa, kodwa banjengengilosi zikaNkulunkulu ezulwini. 31 Kodwa mayelana lokuvuka kwabafileyo, kalifundanga yini okwakhulunywa kini nguNkulunkulu, esithi: 32 Mina nginguNkulunkulu kaAbrahama, loNkulunkulu kaIsaka, loNkulunkulu kaJakobe? UNkulunkulu kayisuye uNkulunkulu wabafileyo, kodwa owabaphilayo. 33 Kwathi amaxuku ekuzwa amangala kakhulu ngokufundisa kwakhe.

Umlayo wokuqala

34 Kwathi abaFarisi, sebezwile ukuthi uJesu ubaqume umlomo abaSadusi, babuthana ndawonye. 35 Lomunye wabo isazumthetho sambuza, simlinga, sisithi: 36 Mfundisi, yiwuphi umlayo omkhulu emthethweni? 37 UJesu wasesithi kuso: Wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho, ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langengqondo yakho yonke; 38 yiwo lowo umlayo owokuqala lomkhulu. 39 Lowesibili ufanana lawo uthi: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. 40 Kuleyomilayo emibili kumisiwe umthetho wonke labaprofethi.

UKristu losendo lwakhe

41 Kwathi sebebuthene abaFarisi, uJesu wababuza, 42 esithi: Licabangani ngoKristu? Uyindodana kabani? Bathi kuye: NgekaDavida. 43 Wathi kubo: Pho uDavida wambiza njani ekuMoya ukuthi yiNkosi, esithi: 44 INkosi yathi eNkosini yami: Hlala ngakwesokunene sami, ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakho? 45 Ngakho uba uDavida embiza ngokuthi yiNkosi, uyindodana yakhe njani? 46 Njalo kwakungekho owayengamphendula ilizwi; kusukela ngalolosuku kakwabe kusaba khona umuntu olesibindi sokumbuza.

uMathewu 23

UJesu usola ababhali labaFarisi

1 Khona uJesu wakhuluma emaxukwini lakubafundi bakhe, 2 esithi: Ababhali labaFarisi bahlezi esihlalweni sikaMozisi; 3 ngakho konke lokhu abalitshela khona ukuthi likugcine, kugcineni likwenze; kodwa lingenzi njengemisebenzi yabo, ngoba bayakhuluma bengenzi. 4 Ngoba bayabopha imithwalo enzima njalo elukhuni ukuthwalwa, bayibeke emahlombe abantu, kodwa kabafuni ukuyisusa ngomunwe wabo. 5 Njalo imisebenzi yabo yonke bayenza ukuze babonwe ngabantu; ngoba benza amafilakteriyu abo abe banzi, njalo bakhulisa intshaka zezembatho zabo; 6 bathanda izihlalo zabahloniphekayo ekudleni, lezihlalo eziqakathekileyo emasinagogeni, 7 lokubingelelwa emidangeni, lokubizwa ngabantu ngokuthi: Rabi, Rabi. 8 Kodwa lina kalingabizwa ngokuthi Rabi; ngoba munye ongumfundisi wenu, uKristu; njalo lina lonke lingabazalwane. 9 Futhi lingabizi muntu emhlabeni ngokuthi nguyihlo; ngoba munye onguYihlo, osemazulwini; 10 kalingabizwa ngokuthi lingabafundisi; ngoba munye ongumfundisi wenu, uKristu. 11 Kodwa omkhulu kini uzakuba yinceku yenu. 12 Lalowo oziphakamisayo, uzathotshiswa; lalowo ozithobayo, uzaphakanyiswa. 13 Kodwa maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba livalela abantu umbuso wamazulu; ngoba kalingeni lina, labangenayo kalibavumeli ukuthi bangene. 14 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba lidla izindlu zabafelokazi, langokuzenzisa lenza imikhuleko emide; ngakho lizakwemukela ukulahlwa okukhulu. 15 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba lidabula ulwandle lomhlaba ukuthi lenze abe munye ophendukela kumaJuda, kuthi nxa esenziwe njalo, limenze umntwana wesihogo ngokuphindiweyo kulani. 16 Maye kini, bakhokheli abayiziphofu, abathi: Loba ngubani ofunga ngethempeli, akulutho; kodwa loba ngubani ofunga ngegolide lethempeli, ulomlandu. 17 Zithutha leziphofu! Ngoba yikuphi okukhulu, igolide, kumbe ithempeli elenza igolide libe ngcwele? 18 Njalo: Loba ngubani ofunga ngelathi, akulutho; kodwa loba ngubani ofunga ngomnikelo ophezu kwalo, ulomlandu. 19 Zithutha leziphofu! Ngoba yikuphi okukhulu, umnikelo, kumbe ilathi elenza umnikelo ube ngcwele? 20 Ngakho ofunga ngelathi ufunga ngalo langakho konke okuphezu kwalo; 21 lofunga ngethempeli ufunga ngalo langaye ohlala kulo; 22 lofunga ngezulu ufunga ngesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu langaye ohlala phezu kwaso. 23 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba lithela ingxenye yetshumi yetswayi leganga ledile lokumini; liyekele okuzima komlayo, ukwahlulela lesihawu lethemba; belifanele ukwenza lezizinto, lingaziyekeli lalezo. 24 Bakhokheli abayiziphofu, likhetha umiyane, kodwa liginye ikamela. 25 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba lihlambulula ingaphandle yenkezo leyomganu, kodwa ngaphakathi kugcwele ukuphanga lobuhwaba. 26 MFarisi oyisiphofu! Hlambulula kuqala ingaphakathi yenkezo leyomganu, ukuze kuhlambuluke lengaphandle yakho. 27 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba lifanana lamangcwaba aconjwe aba mhlophe, abonakala emahle ngaphandle, kanti ngaphakathi agcwele amathambo abafileyo lokungcola konke. 28 Kunjalo lani ngaphandle libonakala ebantwini lilungile, kanti ngaphakathi ligcwele ukuzenzisa lobubi. 29 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba lakha amangcwaba abaprofethi, licecise amangcwaba abalungileyo, 30 lithi: Uba besikhona ensukwini zabobaba bethu, besingayikuhlanganyela labo egazini labaprofethi. 31 Kunjalo liyazifakazela lina ukuthi lingamadodana alabo ababulala abaprofethi; 32 lina-ke gcwalisani isilinganiso saboyihlo! 33 Zinyoka, nzalo yamabululu, lizaphepha njani ukulahlwa kwesihogo? 34 Ngakho, khangelani, mina ngithuma kini abaprofethi labahlakaniphileyo lababhali; labanye babo lizababulala libabethele; labanye lizabatshaya ngesiswepu emasinagogeni enu libazingele imizi ngemizi; 35 ukuze kwehlele phezu kwenu igazi lonke elilungileyo elachithwa emhlabeni, kusukela egazini likaAbela olungileyo, kuze kufike egazini likaZakariya indodana kaBarakiya, elambulala phakathi kwethempeli lelathi. 36 Ngiqinisile ngithi kini: Zonke lezizinto zizakwehlela phezu kwalesisizukulwana.

UJesu ukhalela iJerusalema

37 Jerusalema, Jerusalema, wena obulala abaprofethi njalo obakhanda ngamatshe labo abathunywe kuwe! Bengithanda kangakanani ukubuthela ndawonye abantwana bakho, njengesikhukhukazi sibuthela amatsiyane aso ngaphansi kwempiko, kodwa kalivumanga. 38 Khangelani, indlu yenu isele kini ilunxiwa. 39 Ngoba ngithi kini: Kalisoze langibona kusukela khathesi, lize lithi: Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi.

uMathewu 24

UJesu ukhuluma ngokuchithwa kweJerusalema langokuphela kwesikhathi

1 UJesu wasephuma wasuka ethempelini; basebesondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. 2 UJesu wasesithi kubo: Kaliziboni yini zonke lezizinto? Ngiqinisile ngithi kini: Akusoze kutshiywe lapha ilitshe elilodwa phezu kwelitshe, elingasoze lidilizelwe phansi. 3 Kwathi esehlezi entabeni yeMihlwathi, abafundi beza kuye bebodwa, bathi: Sitshele, lezizinto zizakuba nini? Lesibonakaliso sokuza kwakho, lesokuphela kwesikhathi sizakuba yini? 4 UJesu wasephendula wathi kubo: Qaphelani, kungabi khona oliduhisayo; 5 ngoba abanengi bazakuza ngebizo lami, besithi: Mina nginguKristu; futhi baduhise abanengi. 6 Njalo lizakuzwa ngezimpi lamahungahunga ezimpi; nanzelelani, lingethuki; ngoba konke lokhu kufanele kwenzeke; kodwa ukuphela kakukabi khona. 7 Ngoba isizwe sizavukela isizwe, lombuso uvukele umbuso; njalo kuzakuba khona indlala labomatshaya-abhuqe bezifo lokuzamazama komhlaba indawo ngendawo; 8 kodwa zonke lezizinto ziyikuqala kwemihelo. 9 Lapho-ke bazalinikela ekuhluphekeni, balibulale; futhi lizazondwa yizizwe zonke ngenxa yebizo lami. 10 Njalo ngalesosikhathi abanengi bazakhubeka, banikelane, bazondane. 11 Futhi kuzavuka abaprofethi bamanga abanengi, baduhise abanengi. 12 Njalo ngenxa yokwanda kobubi, uthando lwabanengi luzaphola; 13 kodwa ophikelelayo kuze kube sekupheleni, nguye ozasindiswa. 14 Njalo lelivangeli lombuso lizatshunyayelwa emhlabeni wonke kube yibufakazi ezizweni zonke; khona-ke kuzafika ukuphela. 15 Ngakho nxa libona amanyala encithakalo, akhulunywa nguDaniyeli umprofethi, emi endaweni engcwele (obalayo kaqedisise), 16 khona labo abaseJudiya kababalekele ezintabeni; 17 ophezu kophahla lwendlu angehli ukuthatha ulutho olusendlini yakhe; 18 losemasimini angabuyeli emuva ukuyathatha izembatho zakhe. 19 Kodwa maye kwabakhulelweyo labamunyisayo ngalezonsuku! 20 Kodwa khulekani ukuthi ukubaleka kwenu kungabi sebusika, loba ngesabatha. 21 Ngoba ngalesosikhathi kuzakuba khona ukuhlupheka okukhulu, okungazanga kube khona kusukela ekuqaleni komhlaba kuze kube khathesi, njalo akusoze kube khona. 22 Uba-ke lezonsuku bezingafinyezwanga, bekungesindiswe nyama; kodwa ngenxa yabakhethiweyo lezonsuku zizafinyezwa. 23 Ngalesosikhathi nxa umuntu esithi kini: Khangelani, nangu uKristu, kumbe nanguya, lingakholwa. 24 Ngoba kuzavuka okristu bamanga labaprofethi bamanga, benze izibonakaliso ezinkulu lezimangaliso, ukuze kuthi, nxa kungenzeka, baduhise labakhethiweyo. 25 Khangelani, sengilitshelile ngaphambili. 26 Ngakho uba bengathi kini: Khangelani, usenkangala, lingaphumi; khangelani, usendlini yensitha, lingakholwa. 27 Ngoba njengalokhu umbane ubaneka empumalanga ukhanye lentshonalanga, kuzakuba njalo lokufika kweNdodana yomuntu. 28 Ngoba loba ngaphi lapho okukhona isidumbu, lapho amanqe azakubuthana khona. 29 Njalo masinyane emva kokuhlupheka kwalezonsuku, ilanga lizafiphazwa, lenyanga kayiyikupha ukukhanya kwayo, lenkanyezi zizakuwa ezulwini, lamandla amazulu azazanyazanyiswa. 30 Khona-ke sizabonakala ezulwini isibonakaliso seNdodana yomuntu; njalo besezikhala zonke izizwe zomhlaba, sezibona iNdodana yomuntu isiza emayezini ezulu ilamandla lenkazimulo enkulu. 31 Njalo izathuma ingilosi zayo lokukhala okukhulu kophondo, beseziqoqa abakhethiweyo bayo emimoyeni emine, kusukela emkhawulweni omunye wamazulu kuze kube komunye umkhawulo wawo. 32 Kodwa fundani umfanekiso emkhiweni; nxa khathesi ugatsha lwawo selusiba buthakathaka, njalo luhlume amahlamvu, liyazi ukuthi ihlobo seliseduze; 33 ngokunjalo lani, nxa libona lezizinto zonke, yazini ukuthi kuseduze kuseminyango. 34 Ngiqinisile ngithi kini: Lesisizukulwana asisoze sidlule, kuze kwenzeke zonke lezizinto. 35 Kuzadlula izulu lomhlaba, kodwa amazwi ami awasoze adlule. 36 Kodwa ngalolosuku lehola kakho owaziyo ngalo, ngitsho lengilosi zemazulwini, ngaphandle kukaBaba kuphela. 37 Kodwa njengensuku zikaNowa, kuzakuba njalo ukufika kweNdodana yomuntu. 38 Ngoba njengakulezonsuku ezaziphambili kukazamcolo babesidla benatha, bethatha besendiswa, kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkhunjini, 39 njalo babengazi, kwaze kwafika uzamcolo wasebasusa bonke, kuzakuba njalo lokufika kweNdodana yomuntu. 40 Ngalesosikhathi kuzakuba khona ababili ensimini; omunye athathwe, njalo omunye atshiywe; 41 kuzakuthi abesifazana ababili bechola elitsheni; omunye athathwe, njalo omunye atshiywe. 42 Ngakho lindani, ngoba kalazi ukuthi iNkosi yenu izafika ngaliphi ihola. 43 Kodwa yazini lokhu, ukuthi uba umninindlu ebewazi umlindo isela elizafika ngawo, ubezalinda, futhi ubengeyikuvuma ukuthi indlu yakhe ifohlelwe. 44 Ngakho lani-ke hlalani lilungile; ngoba ngehola elingalicabangelanga, iNdodana yomuntu izakuza.

Umfanekiso wenceku ethembekileyo lowengathembekanga

45 Pho ngubani inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo, inkosi yayo eyibeke phezu kwabendlu yayo, ukuthi ibanike ukudla ngesikhathi esifaneleyo? 46 Ibusisiwe leyonceku, okuzakuthi inkosi yayo nxa ifika izayifica isenza njalo. 47 Ngiqinisile ngithi kini: Izayibeka phezu kwakho konke elakho. 48 Kodwa nxa leyonceku embi isithi enhliziyweni yayo: Inkosi yami iphuzile ukubuya, 49 njalo ibisiqala ukutshaya abayizinceku kanye layo, lokudla lokunatha lezidakwa, 50 inkosi yaleyonceku izafika ngosuku engayilindele ngalo, langehola engalaziyo, 51 izayiquma phakathi, izanika isabelo sayo labazenzisi; kuzakuba khona lapho ukukhala lokugedla amazinyo.

uMathewu 25

Umfanekiso wentombi ezilitshumi

1 Ngalesosikhathi umbuso wamazulu uzafananiswa lentombi ezilitshumi ezathatha izibane zazo zaphuma ukuhlangabeza umyeni. 2 Njalo ezinhlanu zazo zazihlakaniphile, lezinhlanu zaziyizithutha. 3 Eziyizithutha, zathatha izibane zazo, kazithathanga amafutha kanye lazo; 4 kodwa ezihlakaniphileyo zathatha amafutha ezitsheni kanye lezibane zazo. 5 Kwathi umyeni esephuzile, zawozela zonke zalala ubuthongo. 6 Kodwa phakathi kobusuku kwamenyezwa: Khangelani, umyeni uyeza, phumani liyemhlangabeza! 7 Zasezivuka lezontombi zonke, zalungisa izibane zazo. 8 Eziyizithutha zasezisithi kwezihlakaniphileyo: Sipheni okwamafutha enu, ngoba izibane zethu ziyacitsha. 9 Kodwa ezihlakaniphileyo zaphendula, zathi: Hlezi angaseneli thina lani; kodwa kungcono ukuthi lihambe liye kwabathengisayo lizithengele. 10 Kwathi zisiyathenga, weza umyeni. Ezasezilungile zasezingena laye emtshadweni, kwasekuvalwa umnyango. 11 Kwathi emva kwalokho zafika lezinye intombi, zathi: Nkosi, Nkosi, sivulele! 12 Kodwa yena waphendula wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Angilazi lina. 13 Ngakho lindani, ngoba kalilwazi usuku lehola, iNdodana yomuntu efika ngalo.

Umfanekiso wemali

14 Ngoba kunjengomuntu owaya kwelinye ilizwe wabiza inceku zakhe, wazinika impahla zakhe; 15 kwathi enye wayinika amathalenta amahlanu, lenye amabili, lenye lalinye, kwaba yileyo laleyo njengamandla ayo; njalo wahle wasuka. 16 Leyo eyayamukele amathalenta amahlanu yasihamba yathengiselana ngawo, yenza amanye amathalenta amahlanu. 17 Ngokunjalo laleyo elamabili, layo yazuza amanye amabili. 18 Kodwa leyo eyayamukele elilodwa yasuka yagebha emhlabathini yayifihla imali yenkosi yayo. 19 Kwathi emva kwesikhathi eside inkosi yalezonceku yafika, yasilandiselana lazo. 20 Kwasekusiza eyayamukele amathalenta amahlanu yaletha amanye amathalenta amahlanu, yathi: Nkosi, wanginika amathalenta amahlanu; khangela, ngizuzile amanye amathalenta amahlanu phezu kwawo. 21 Inkosi yayo yasisithi kiyo: Kuhle, nceku elungileyo lethembekileyo, ubuthembekile ezintweni ezinlutshwana, ngizakubeka phezu kwezinengi; ngena entokozweni yenkosi yakho. 22 Kwasekusiza laleyo eyayamukele amathalenta amabili yathi: Nkosi, wanginika amathalenta amabili; khangela, ngizuzile amanye amathalenta amabili phezu kwawo. 23 Inkosi yayo yathi kiyo: Kuhle, nceku elungileyo lethembekileyo, ubuthembekile ezintweni ezinlutshwana, ngizakubeka phezu kwezinengi; ngena entokozweni yenkosi yakho. 24 Kodwa kweza laleyo eyayamukele ithalenta elilodwa yathi: Nkosi, bengikwazi wena ukuthi ungumuntu olukhuni, uvuna lapho ongahlanyelanga khona, njalo ubutha lapho ongahlakazanga khona; 25 ngasengisesaba, ngasuka ngalifihla ithalenta lakho emhlabathini; khangela, ulokwakho. 26 Kodwa inkosi yayo yaphendula yathi kiyo: Nceku embi lelivila, ubusazi ukuthi ngivuna lapho engingahlanyelanga khona, njalo ngibutha lapho engingahlakazanga khona; 27 ngakho ngabe ubekile imali yami ebhanga, njalo ekufikeni kwami ngabe ngamukele okwami lenzuzo. 28 Ngakho mthatheleni ithalenta, lilinike yena olamathalenta alitshumi. 29 Ngoba wonke olakho uzaphiwa, uzakwengezelelwa; kodwa ongelakho uzathathelwa lalokho alakho. 30 Leyonceku engasizi lutho iphoseleni emnyameni ongaphandle; kuzakuba khona lapho ukukhala lokugedla amazinyo.

Ukwahlulela kweNdodana yomuntu

31 Njalo nxa isiza iNdodana yomuntu ngobukhosi bayo, lengilosi ezingcwele zonke laye, khona izahlala esihlalweni sobukhosi sodumo lwayo, 32 kuzabuthelwa phambi kwayo izizwe zonke, njalo izabehlukanisa abanye kwabanye, njengomalusi esehlukanisa izimvu embuzini; 33 ibisibeka izimvu ngakwesokunene sayo, kodwa imbuzi ngakwesokhohlo. 34 Khona-ke iNkosi izakuthi kubo abangakwesokunene sayo: Wozani, lina elibusisiweyo nguBaba, lidle ilifa lombuso eliwulungiselweyo kusukela ekusekelweni komhlaba. 35 Ngoba ngangilambile, langinika ukudla; ngangomile, langinathisa; ngangingowemzini, langemukela; 36 ngangize, langigqokisa; ngangigula, leza ukungibona; ngangisentolongweni, leza kimi. 37 Khona abalungileyo bezayiphendula, besithi: Nkosi, sakubona nini ulambile, njalo sakunika ukudla, kumbe womile, njalo sakunathisa? 38 Njalo sakubona nini ungowemzini, futhi sakwemukela, kumbe uze, futhi sakugqokisa? 39 Njalo sakubona nini ugula, loba usentolongweni, njalo seza kuwe? 40 Futhi iNkosi izaphendula ithi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Njengoba likwenzile komunye walaba abazalwane bami abancinyane, likwenzile kimi. 41 Ngalesosikhathi izakuthi njalo kubo abangakwesokhohlo: Sukani kimi, lina eliqalekisiweyo, liye emlilweni olaphakade, olungiselwe uSathane lengilosi zakhe. 42 Ngoba ngangilambile, kodwa kalinginikanga ukudla; ngangomile, kodwa kalinginathisanga; 43 ngangingowemzini, kodwa kalingemukelanga; ngangize, kodwa kalingigqokisanga; ngangigula, ngangisentolongweni, kodwa kalizanga ukungibona. 44 Khona lalaba bazamphendula, besithi: Nkosi, sakubona nini ulambile, loba womile, loba ungowemzini, loba uze, loba ugula, loba usentolongweni, kodwa kasakusiza? 45 Isizabaphendula, ithi: Ngiqinisile ngithi kini: Njengoba lingakwenzanga komunye walaba abancinyane, kalikwenzanga lakimi. 46 Lalaba bazakuya ekujezisweni okulaphakade; kodwa abalungileyo empilweni elaphakade.

uMathewu 26

Iqhinga lokumbulala uJesu

1 Kwasekusithi uJesu eseqedile wonke lamazwi, wathi kubafundi bakhe: 2 Liyazi ukuthi emva kwensuku ezimbili kuzakuba liPhasika, leNdodana yomuntu izanikelwa ukuze ibethelwe. 3 Kwasekubuthana abapristi abakhulu lababhali labadala besizwe egumeni lompristi omkhulu othiwa nguKayafasi, 4 basebecebisana ukuthi bambambe uJesu ngobuqili bambulale. 5 Kodwa bathi: Kungabi ngomkhosi, hlezi kube khona isiphithiphithi ebantwini.

UJesu ugcotshwa eBethani

6 Kwathi uJesu eseBethani endlini kaSimoni olobulephero, 7 kwafika kuye owesifazana ephethe umfuma wealibasta ulamagcobo aligugu elikhulu, wasewuthululela ekhanda lakhe ehlezi ekudleni. 8 Kodwa abafundi bebona lokhu bathukuthela, bathi: Ngokwani ukumotsha lokhu? 9 Ngoba la amagcobo angathengiswa ngemali enengi, besekunikwa abayanga. 10 Kodwa uJesu ekwazi wathi kubo: Limhluphelani owesifazana? Ngoba wenzile umsebenzi omuhle kimi; 11 ngoba abayanga lihlala lilabo, kodwa mina kalihlali lilami. 12 Ngoba ngokuthululela amagcobo emzimbeni wami, ukwenzele umngcwabo wami. 13 Ngiqinisile ngithi kini: Loba ngaphi emhlabeni wonke lapho okuzatshunyayelwa khona lelivangeli, lalokho akwenzileyo kuzakhulunywa ngakho, kube yisikhumbuzo ngaye.

Umvuzo wokumnikela uJesu

14 Omunye wabalitshumi lambili, othiwa nguJudasi Iskariyothi, wasesiya kubapristi abakhulu, 15 wathi: Lizanginikani, mina-ke ngizamnikela kini? Basebevumelana laye ngenhlamvu zesiliva ezingamatshumi amathathu. 16 Njalo kusukela lapho wadinga ithuba elihle lokumnikela.

Ukumiswa kwesidlo esingcwele

17 Kwathi ngolokuqala lwesinkwa esingelamvubelo abafundi beza kuJesu, besithi kuye: Uthanda ukuthi sikulungisele ngaphi ukuthi udle iPhasika? 18 Wasesithi: Hambani liye emzini kumuntu onje, lithi kuye: UMfundisi uthi: Isikhathi sami sesiseduze; ngizakwenza iPhasika kwakho kanye labafundi bami. 19 Benza-ke abafundi njengoba uJesu ebalayile, basebelungisa iPhasika. 20 Kwathi ifika intambama wayehlezi labalitshumi lambili. 21 Bathi besidla wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Omunye wenu uzanginikela. 22 Basebedabuka kakhulu baqala ukuthi kuye ngamunye wabo: Nkosi, kayisimi yini? 23 Wasephendula wathi: Lo ofaka isandla sakhe kanye lami emganwini, nguye ozanginikela. 24 Sibili iNdodana yomuntu ihamba, njengokulotshiweyo ngayo; kodwa maye kulowomuntu, iNdodana yomuntu enikelwa nguye! Bekungakuhle kuye aluba lowomuntu wayengazalwanga. 25 Wasephendula uJudasi owamnikelayo wathi: Rabi, kayisimi yini? Wathi kuye: Utshilo wena. 26 Kwathi besidla, uJesu wathatha isinkwa, wasesibusisa, wasihlephula wabanika abafundi, wathi: Thathani, lidle; lokhu kungumzimba wami. 27 Wasethatha inkezo, wabonga, wabanika, esithi: Nathani lonke kuyo; 28 ngoba lokhu kuligazi lami, elesivumelwano esitsha, elichithelwa abanengi kukho ukuthethelelwa kwezono. 29 Kodwa ngithi kini: Kusukela khathesi kangiyikunatha okwalesisithelo sevini, kuze kufike lolosuku lapho ngizasinatha lani sisitsha embusweni kaBaba. 30 Kwathi sebehlabele ingoma yokudumisa baphuma baya entabeni yeMihlwathi.

Ukuxwayiswa kukaPetro

31 UJesu wasesithi kubo: Lina lonke lizakhutshekiswa ngami ngalobubusuku; ngoba kulotshiwe ukuthi: Ngizatshaya umalusi, izimvu zomhlambi besezihlakazeka. 32 Kodwa emva kokuvuswa kwami, ngizalandulela ukuya eGalili. 33 Kodwa uPetro waphendula wathi kuye: Lanxa bonke bezakhutshekiswa ngawe, mina angisoze ngikhubeke. 34 UJesu wathi kuye: Ngiqinisile ngithi kuwe: Ngalobubusuku, lingakakhali iqhude, uzangilandula kathathu. 35 UPetro wathi kuye: Loba kudingeka ngife lawe, angisoze ngikulandule. Basebesitsho njalo bonke abafundi.

EGetsemane

36 UJesu wasefika labo endaweni ethiwa yiGetsemane, wasesithi kubafundi: Hlalani phansi lapha, ngisayakhuleka laphaya. 37 Wasethatha kanye laye uPetro lamadodana amabili kaZebediya, waqala ukudabuka lokukhathazeka kakhulu. 38 Wasesithi kubo: Umphefumulo wami udabukile kakhulu kuze kube sekufeni; hlalani lapha lilinde lami. 39 Waseqhubeka ibangana, wawa ngobuso bakhe wakhuleka wathi: Baba, uba kungenzeka, kakudlule kimi linkezo; kodwa kungabi njengoba ngithanda mina, kodwa njengoba uthanda wena. 40 Wasesiza kubafundi, wabafica belele, wathi kuPetro: Kanti belingelinde lami ihola ibenye? 41 Lindani likhuleke, ukuze lingangeni ekulingweni; umoya uyavuma, kodwa inyama ibuthakathaka. 42 Wabuya wasuka ngokwesibili wakhuleka, wathi: Baba, uba inkezo le ingedlule kimi, ngaphandle kokuthi ngiyinathe, kayenziwe intando yakho. 43 Wasebuya wabafica futhi belele, ngoba amehlo abo ayenzima. 44 Wasebatshiya wahamba futhi wakhuleka ngokwesithathu, esitsho wona lawomazwi. 45 Wasesiza kubafundi bakhe, wathi kubo: Lalani-ke liphumule; khangelani, isikhathi sesisondele, futhi iNdodana yomuntu iyanikelwa ezandleni zezoni. 46 Sukumani, sihambe; khangelani, onginikelayo useduze.

Ukubotshwa kukaJesu lokuthethwa kwecala lakhe

47 Kwathi esakhuluma, khangela, kwafika uJudasi omunye wabalitshumi lambili, njalo elexuku elikhulu elilemihedla lezinduku, livela kubapristi abakhulu labadala besizwe. 48 Laye omnikelayo wayebanike isiboniso, esithi: Lowo engizamanga, nguye; limbambe. 49 Njalo wahle wasondela kuJesu wathi: Mpilo enhle, Rabi! Wasemanga. 50 UJesu wasesithi kuye: Mngane, ulandeni? Basebesondela bamdumela uJesu ngezandla, bambamba. 51 Futhi khangela, omunye walabo ababeloJesu, welula isandla, wakhokha inkemba yakhe, wagadla inceku yompristi omkhulu waquma indlebe yayo. 52 UJesu wasesithi kuye: Buyisela inkemba yakho endaweni yayo; ngoba bonke ababamba inkemba bazabhubha ngenkemba. 53 Kumbe ucabanga ukuthi ngingemcele uBaba yini khathesi, futhi anginike amabutho amakhulu ezingilosi edlula itshumi lambili? 54 Pho ingagcwaliseka njani imibhalo, ukuthi kumele ukuthi kube njalo? 55 Ngalelohola uJesu wathi emaxukwini: Liphume njengokuyamelana lomphangi yini lemihedla lezinduku ukuzangibamba? Bengihlezi insuku ngensuku ethempelini ngifundisa, kodwa kalingibambanga. 56 Kodwa konke lokhu kwenzakele, ukuze kugcwaliseke imibhalo yabaprofethi. Basebemtshiya bonke abafundi babaleka.

UJesu uphambi kompristi omkhulu

57 Lababembambile uJesu bamqhuba bamusa kuKayafasi umpristi omkhulu, lapho ababebuthene khona ababhali labadala. 58 Kodwa uPetro wamlandela ekhatshana, kwaze kwaba segumeni lompristi omkhulu, njalo wangena phakathi wahlala phansi lezinceku, ukuze abone isicino. 59 Njalo abapristi abakhulu labadala lomphakathi wonke badinga ubufakazi bamanga obumelana loJesu, ukuze bambulale, 60 kodwa kababutholanga; lanxa kwavela abafakazi abanengi bamanga, ababutholanga. Kwathi emva kwalokho kwavela ababili abafakazi bamanga, 61 bathi: Lo wathi: Ngilakho ukudiliza ithempeli likaNkulunkulu, njalo ngilakhe ngensuku ezintathu. 62 Kwasekusukuma umpristi omkhulu wathi kuye: Kawuphenduli lutho yini? Bafakazani laba okumelana lawe? 63 Kodwa uJesu wathula. Umpristi omkhulu wasephendula wathi kuye: Ngikufungisa uNkulunkulu ophilayo, ukuthi usitshele ukuthi unguKristu, iNdodana kaNkulunkulu. 64 UJesu wathi kuye: Utshilo wena. Kodwa ngithi kini: Kusukela khathesi lizabona iNdodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene samandla isiza phezu kwamayezi ezulu. 65 Umpristi omkhulu wasedabula izembatho zakhe, wathi: Usehlambazile; sisadingelani abafakazi? Khangelani, khathesi seliyizwile inhlamba yakhe; 66 licabangani? Basebephendula besithi: Ulecala lokufa. 67 Basebemkhafulela amathe ebusweni bamdutshuza; labanye bamwakala, 68 bathi: Profetha kithi, Kristu, ngubani okutshayileyo?

UPetro ulandula uJesu

69 UPetro wayesehlezi ngaphandle egumeni; kwasekusiza kuye incekukazi ethile encane, yathi: Lawe ubuloJesu weGalili. 70 Kodwa walandula phambi kwabo bonke, wathi: Kangikwazi lokho okutshoyo. 71 Kwathi esephuma esiya esangweni, enye incekukazi encane yambona, yathi kwababekhona: Laye lo ubeloJesu weNazaretha. 72 Wasebuya elandula ngesifungo esithi: Kangimazi lumuntu. 73 Kwathi emva kwesikhatshana labo ababemi khona basondela bathi kuPetro: Ngeqiniso lawe ungowabo; ngoba lokukhuluma kwakho kuyakuveza. 74 Waseqala ukuqalekisa lokufunga esithi: Kangimazi lumuntu. Njalo lahle lakhala iqhude. 75 UPetro wasekhumbula ilizwi likaJesu esithi kuye: Lingakakhali iqhude, uzangilandula kathathu. Wasephumela ngaphandle wakhala ngokudabuka okukhulu.

uMathewu 27

UJesu unikelwa kuPilatu umbusi

1 Kwathi sekusile, bonke abapristi abakhulu labadala babantu bacebisana ngoJesu, ukuthi bambulale; 2 sebembophile bamqhuba bamnikela kuPontiyusi Pilatu umbusi.

Ukuzibulala kukaJudasi

3 Kwathi uJudasi owamnikelayo esebonile ukuthi ulahliwe, wazisola wabuyisela inhlamvu zesiliva ezingamatshumi amathathu kubapristi abakhulu labadala, 4 wathi: Ngonile nginikele igazi elingelacala. Kodwa bona bathi: Kulani lathi? Zibonele wena. 5 Wasephosela inhlamvu zesiliva ethempelini, wasuka; wayaziphanyeka. 6 Abapristi abakhulu basebethatha inhlamvu zesiliva bathi: Kakuvunyelwa ukuzifaka emnikelweni, ngoba ziyintengo yegazi. 7 Basebecebisana bathenga ngazo isiqinti sombumbi, ukuthi sibe ngesokungcwaba abezizwe. 8 Ngakho lesosiqinti sathiwa yisiqinti segazi, kuze kube lamuhla. 9 Kwasekugcwaliseka okwakhulunywa ngumprofethi uJeremiya, esithi: Basebethatha inhlamvu zesiliva ezingamatshumi amathathu, intengo yalowo owalinganiswayo, abantwana bakoIsrayeli abamlinganisayo; 10 basebebapha zona okwensimu yombumbi, njengoba iNkosi ingilayile.

UJesu uphambi kukaPilatu

11 UJesu wasesima phambi kombusi; umbusi wasembuza, wathi: Wena uyiNkosi yamaJuda yini? UJesu wasesithi: Utshilo wena. 12 Kwathi nxa esemangalelwe ngabapristi abakhulu labadala, kaphendulanga lutho. 13 UPilatu wasesithi kuye: Kawuzwa yini izinto ezingaka abazifakaza ngawe? 14 Kodwa kamphendulanga lakwelilodwa ilizwi, waze wamangala kakhulu umbusi. 15 Futhi ngomkhosi umbusi wayejwayele ukukhululela ixuku isibotshwa esisodwa, elisifunayo. 16 Njalo ngalesosikhathi babelesibotshwa esidumileyo, esithiwa nguBarabasi. 17 Ngakho sebebuthene, uPilatu wathi kubo: Lithanda ukuthi ngilikhululele bani, uBarabasi, kumbe uJesu othiwa nguKristu? 18 Ngoba wayekwazi ukuthi bamnikele ngomona. 19 Kwathi esehlezi esihlalweni sokwahlulela, umkakhe wathumela kuye, wathi: Ungabi landaba lalowo olungileyo; ngoba lamuhla ngihluphekile kakhulu ngaye ephutsheni. 20 Kodwa abapristi abakhulu labadala bancengana lamaxuku ukuthi acele uBarabasi ambhubhise uJesu. 21 Wasephendula umbusi wathi kubo: Lithanda ukuthi ngilikhululele bani kulaba ababili? Basebesithi: UBarabasi. 22 UPilatu wathi kubo: Pho ngimenzeni uJesu othiwa nguKristu? Bonke bathi kuye: Kabethelwe. 23 Umbusi wasesithi: Ngoba wenze ububi bani? Kodwa bamemeza kakhulu, bathi: Kabethelwe! 24 Kwathi uPilatu esebonile ukuthi kakusizi lutho, kodwa kwasekuqala kakhulu ukuba lesiphithiphithi, wathatha amanzi, wageza izandla zakhe phambi kwexuku, wathi: Angilacala ngegazi lalumuntu olungileyo; ziboneleni lina. 25 Bonke abantu basebephendula bathi: Igazi lakhe kalibe phezu kwethu laphezu kwabantwana bethu. 26 Wasebakhululela uBarabasi; kodwa esemtshaye ngesiswepu uJesu wamnikela ukuthi abethelwe.

Abebutho bamenza uJesu inhlekisa

27 Abebutho bombusi basebemngenisa uJesu endlini yombusi, baqoqela kuye ibutho lonke; 28 bamhlubula, bamgqokisa isembatho esibomvu, 29 sebelukile umqhele wameva, bamethesa wona ekhanda, bamphathisa lomhlanga esandleni sakhe sokunene; baguqa phambi kwakhe bamklolodela, bathi: Bayethe, Nkosi yamaJuda! 30 Bamkhafulela amathe, bathatha umhlanga, batshaya ikhanda lakhe. 31 Sebemklolodele, bamhlubula isembatho, bamgqokisa izigqoko zakhe, bamqhuba ukuze bambethele. 32 Kwathi sebephuma, bafica umuntu weKurene, uSimoni ngebizo; bambamba ngamandla lowo ukuthi athwale isiphambano sakhe.

UJesu esiphambanweni

33 Sebefikile endaweni ethiwa yiGolgotha, okuyikuthi iNdawo yokhakhayi, 34 bamnika iviniga elixutshaniswe lenyongo ukuze alinathe; kodwa wathi eselizwile kavumanga ukunatha. 35 Futhi sebembethele, babelana izembatho zakhe, benza inkatho yokuphosa; ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi ukuthi: Babelana izembatho zami, benza inkatho yokuphosa ngesigqoko sami. 36 Njalo sebehlala phansi bamlinda khona. 37 Babeka ngaphezu kwekhanda lakhe incwadi yecala lakhe ilotshiwe ukuthi: LO NGUJESU INKOSI YAMAJUDA. 38 Kwasekubethelwa abaphangi ababili kanye laye, omunye ngakwesokunene lomunye ngakwesokhohlo. 39 Labadlulayo bamhlambaza, benikina amakhanda abo, 40 besithi: Wena odiliza ithempeli ulakhe ngensuku ezintathu, zisindise; uba uyiNdodana kaNkulunkulu, yehla esiphambanweni. 41 Langokunjalo labapristi abakhulu labo bekloloda kanye lababhali labadala bathi: 42 Wasindisa abanye, yena angezisindise. Uba eyiNkosi yakoIsrayeli, kehle khathesi esiphambanweni, futhi sizamkholwa. 43 Wathemba kuNkulunkulu; kamkhulule khathesi, uba emthanda. Ngoba wathi: NgiyiNdodana kaNkulunkulu. 44 Labaphangi ababebethelwe kanye laye bamyangisa ngokufananayo.

Ukufa kukaJesu

45 Njalo kusukela ngehola lesithupha kwaba lobunyama emhlabeni wonke kwaze kwaba lihola lesificamunwemunye; 46 kwasekungaba lihola lesificamunwemunye uJesu wamemeza ngelizwi elikhulu, wathi: "Eli, Eli, lama sabaktani?" Okuyikuthi: Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungitshiyeleni? 47 Njalo abanye kwababemi khona besizwa bathi: Lo ubiza uEliya. 48 Njalo omunye wabo wahle wagijima, wathatha uzipho, walugcwalisa ngeviniga, waluhloma emhlangeni, wamnika ukuthi anathe. 49 Kodwa abanye bathi: Yekelani sibone ukuthi uEliya uzakuza amsindise. 50 UJesu wasebuya ememeza ngelizwi elikhulu wanikela umoya. 51 Futhi khangela, iveyili lethempeli ladatshulwa incezu ezimbili laqala phezulu lisiya phansi; lomhlaba wazamazama; lamadwala aqhekezeka; 52 lamangcwaba avuleka; lezidumbu ezinengi zabangcwele abasebelele zavuswa; 53 sebephumile emangcwabeni emva kokuvuka kwakhe bangena emzini ongcwele, babonakala kwabanengi. 54 Kwathi induna yekhulu lalabo ababelayo belinde uJesu, sebebonile ukuzamazama komhlaba lezinto ezenzekileyo, besaba kakhulu, bathi: Ngeqiniso lo ubeyiNdodana kaNkulunkulu. 55 Kwakukhona lapho abesifazana abanengi bebukele bekhatshana, ababemlandele uJesu bevela eGalili, bemncedisa; 56 kwakukhona phakathi kwabo uMariya Magadalena, loMariya unina kaJakobe loJose, lonina wamadodana kaZebediya.

Ukungcwatshwa kukaJesu

57 Kwathi sekuhlwile, kwafika umuntu onothileyo evela eArimathiya, ibizo lakhe linguJosefa, owayengumfundi kaJesu laye; 58 yena waya kuPilatu, wacela isidumbu sikaJesu. UPilatu waselaya ukuthi isidumbu asinikwe. 59 UJosefa wasethatha isidumbu wasigoqela ngelembu elicolekileyo elihlambulukileyo, 60 wasibeka engcwabeni lakhe elitsha, elaligujiwe edwaleni; wasegiqela ilitshe elikhulu emnyango wengcwaba, wahamba. 61 Futhi kwakukhona lapho uMariya Magadalena, lomunye uMariya, behlezi maqondana lengcwaba. 62 Langosuku olulandelayo, olulandela olwamalungiselelo, abapristi abakhulu labaFarisi babuthana kuPilatu, 63 besithi: Nkosi, siyakhumbula ukuthi lowomkhohlisi esaphila wathi: Emva kwensuku ezintathu ngizavuka. 64 Ngakho laya ukuthi ingcwaba liqiniswe kuze kube lusuku lwesithathu; hlezi abafundi bakhe bafike ebusuku bamebe, besebesithi ebantwini: Uvukile kwabafileyo; kuthi inkohliso yokucina ibembi kuleyokuqala. 65 UPilatu wasesithi kubo: Lilabalindi; hambani, liliqinise njengokubona kwenu. 66 Bahamba-ke baliqinisa ingcwaba, beliphawula ilitshe, belabalindi.

uMathewu 28

Ukuvuka lokuzibonakalisa kukaJesu

1 Kwathi ekupheleni kwesabatha, emadabukakusa ngosuku lokuqala lweviki, kwafika uMariya Magadalena, lomunye uMariya, ukuzabona ingcwaba. 2 Futhi khangela, kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu; ngoba ingilosi yeNkosi yehla ivela ezulwini, yasondela yagiqa ilitshe yalisusa emnyango, yahlala phezu kwalo. 3 Lokubonakala kwayo kwakunjengombane, lesembatho sayo sasimhlophe njengeliqhwa. 4 Abalindi basebethuthumela ngokuyesaba baba njengabafileyo. 5 Kodwa ingilosi yaphendula yathi kwabesifazana: Lingesabi lina; ngoba ngiyazi ukuthi lidinga uJesu obebethelwe; 6 kakho lapha; ngoba uvukile, njengokutsho kwakhe; wozani libone indawo lapho iNkosi ebilele khona. 7 Hambani masinyane litshele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo; njalo khangelani, uzalandulela ukuya eGalili; lizambona khona; khangelani, sengilitshelile. 8 Basebephuma engcwabeni ngokuphangisa belokwesaba lentokozo enkulu, bagijima baya ukubikela abafundi bakhe. 9 Kwathi besiyatshela abafundi bakhe, futhi khangela, uJesu wabahlangabeza, wathi: Mpilo enhle! Basebesondela babamba inyawo zakhe, bamkhonza. 10 UJesu wasesithi kubo: Lingesabi; hambani, libikele abafowethu ukuthi baye eGalili, njalo bazangibona khona. 11 Kwathi sebehamba, khangela, abanye kubalindi baya emzini babikela abapristi abakhulu konke okwenzakeleyo. 12 Sebebuthene labadala, benza icebo, banika abebutho imali enengi, 13 besithi: Kalibokuthi: Abafundi bakhe beze ebusuku bameba silele thina. 14 Futhi uba lokhu kuzwakala kumbusi, thina sizamncenga, silenze lingabi senkathazweni. 15 Basebethatha imali benza njengalokhu ababekufundisiwe. Lelilizwi landa phakathi kwamaJuda kuze kube lamuhla.

Ukulayezela kokucina kukaJesu

16 Kwathi abafundi abalitshumi lanye baya eGalili, entabeni uJesu ayebalayele yona; 17 sebembonile bamkhonza; kodwa abanye bathandabuza. 18 UJesu wasesondela wakhuluma labo, esithi: Wonke amandla aphiwe mina ezulwini lemhlabeni; 19 ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi, libabhabhathize ebizweni likaYise leleNdodana lelikaMoya oNgcwele; 20 libafundise ukugcina konke engililaye ngakho; futhi khangelani, mina ngilani insuku zonke kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Ameni.

uMarko 1

Ukufika kukaJesu Kristu kuyamenyezelwa nguJohane uMbhabhathizi

1 Ukuqala kwevangeli likaJesu Kristu, iNdodana kaNkulunkulu; 2 njengokulotshiweyo kubaprofethi ukuthi: Khangela, mina ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho, esizalungisa indlela yakho phambi kwakho. 3 Ilizwi lomemezayo enkangala, lithi: Lungisani indlela yeNkosi; qondisani indledlana zayo. 4 Kwathi uJohane ebhabhathiza enkangala, etshumayela ukubhabhathiza kokuphenduka kukho ukuthethelelwa kwezono, 5 kwaphumela kuye ilizwe lonke leJudiya, labo abeJerusalema, basebebhabhathizwa bonke nguye emfuleni iJordani, bevuma izono zabo. 6 Futhi uJohane wayembethe isembatho soboya bekamela, elozwezwe olwenziwe ngesikhumba ekhalweni lwakhe, wayesidla intethe loluju lweganga. 7 Watshumayela, esithi: Olamandla kulami uyeza emva kwami, kangifanele ukukhothama ngithukulule umchilo wamanyathela akhe. 8 Mina ngilibhabhathize ngamanzi; kodwa yena uzalibhabhathiza ngoMoya oNgcwele.

Ukubhabhathizwa kukaJesu

9 Kwasekusithi ngalezonsuku, kwafika uJesu evela eNazaretha yeGalili, wabhabhathizwa nguJohane eJordani. 10 Wenela ukukhuphuka emanzini, wabona amazulu eqhekezeka, loMoya kungathi lijuba esehlela phezu kwakhe; 11 kwasekusiza ilizwi livela emazulwini, lathi: Wena uyiNdodana yami ethandekayo, engithokoza ngayo.

Ukulingwa kukaJesu

12 Njalo uMoya wahle wamqhubela enkangala. 13 Wayekhona-ke lapho enkangala insuku ezingamatshumi amane elingwa nguSathane, wayelezilo, ingilosi zasezimnceda.

UJesu uqala ukutshumayela

14 Kwathi emva kokunikelwa kukaJohane, uJesu wafika eGalili, etshumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu, 15 wasesithi: Isikhathi sesiphelele, njalo umbuso kaNkulunkulu ususondele; phendukani, likholwe ivangeli.

Ukubizwa kwabafundi bakuqala

16 Kwathi ehambahamba elwandle lweGalili wabona uSimoni loAndreya umfowabo, bephosela imbule olwandle; ngoba babengabagoli benhlanzi. 17 UJesu wasesithi kubo: Ngilandelani, ngizalenza libe ngabagoli babantu. 18 Njalo bahle batshiya amambule abo, bamlandela. 19 Eseqhubeke ibangana esuka lapho, wabona uJakobe okaZebediya, loJohane umfowabo, labo besemkhunjini belungisa amambule abo. 20 Njalo wahle wababiza; basebetshiya uyise uZebediya emkhunjini leziqhatshwa, basuka bamlandela.

Ukusiliswa kwezigulane eKapenawume

21 Basebengena eKapenawume; kwathi ngesabatha wahle wangena esinagogeni, wafundisa. 22 Basebebabaza ngemfundiso yakhe; ngoba wabafundisa njengolamandla, kodwa kungenjengababhali. 23 Futhi kwakukhona esinagogeni labo umuntu owayelomoya ongcolileyo, wasememeza, 24 wathi: Yekela, silani lawe, Jesu weNazaretha? Uze ukusibhubhisa yini? Ngiyakwazi wena ukuthi ungubani: ONgcwele kaNkulunkulu. 25 UJesu wasemkhuza, wathi: Thula, uphume kuye. 26 Futhi umoya ongcolileyo emhlukuluza ekhala ngelizwi elikhulu, waphuma kuye. 27 Basebemangala bonke, baze babuzana, bathi: Kuyini lokhu? Yikufundisa bani okutsha lokhu, ukuthi ngamandla uyalaya labomoya abangcolileyo, futhi bamlalele. 28 Njalo yahle yanda indumela yakhe esigabeni sonke seGalili esizingelezeleyo.

Uninazala kaPetro labanye abagulayo basiliswa

29 Njalo bahle baphuma esinagogeni, bangena endlini kaSimoni loAndreya, kanye loJakobe loJohane. 30 Futhi uninazala kaSimoni wayelele elomkhuhlane, njalo bahle bamtshela ngaye; 31 wasesiya kuye, wabamba isandla sakhe wamvusa; futhi umkhuhlane wahle wamyekela, wasebasebenzela. 32 Kwathi sekuhlwile, ilanga selitshona, baletha kuye bonke abagulayo lababengenwe ngamadimoni; 33 njalo umuzi wonke wawubuthene emnyango. 34 Wasesilisa abanengi ababegula izifo ezitshiyeneyo, wakhupha amadimoni amanengi, kavumelanga amadimoni ukuthi akhulume, ngoba ayemazi.

UJesu uyakhuleka; uyasuka eKapenawume

35 Njalo ekuseni kusesemnyama kakhulu wavuka waphuma, waya endaweni eyinkangala, wakhuleka khona. 36 USimoni lababelaye basebemdingisisa; 37 sebemtholile bathi kuye: Bonke bayakudinga. 38 Wasesithi kubo: Asiye emizini eseduze, ukuze ngitshumayele lakhona; ngoba ngiphumele lokhu. 39 Wasetshumayela emasinagogeni abo kulo lonke eleGalili, ekhupha amadimoni.

UJesu usilisa umuntu olobulephero

40 Kwasekufika kuye olobulephero, emncenga eguqa ngamadolo phambi kwakhe, esithi kuye: Aluba uthanda, ungangihlambulula. 41 UJesu wasesiba lesihelo, welula isandla, wamthinta, wathi kuye: Ngiyathanda, hlambuluka; 42 esekhulumile bahle basuka ubulephero kuye, wahlanjululwa. 43 Wasemlayisisa, wahle wamyekela wahamba, 44 esithi kuye: Khangela ungatsheli muntu ulutho; kodwa hamba, uziveze kumpristi, unikele ngokuhlanjululwa kwakho lokho uMozisi akulayayo, kube yibufakazi kubo. 45 Kodwa yena esephumile waqala ukutshumayela kakhulu walwandisa udaba, kwaze kwathi wayengaselakho ukungena emzini obala, kodwa wayengaphandle endaweni eziyinkangala; beza kuye bevela inhlangothi zonke.

uMarko 2

UJesu usilisa umuntu oyisigoga

1 Esebuye wangena eKapenawume emva kwezinsuku; kwasekuzwakala ukuthi usendlini. 2 Njalo kwahle kwabuthana abanengi, akwazabe kusaba lendawo yabo, lemnyango; wasekhuluma ilizwi kubo. 3 Basebesiza kuye, beletha oyisigoga, ethwelwe ngabane. 4 Babengelakusondela kuye ngenxa yexuku, bavula uphahla lapho ayekhona, bathi sebelubhobozile behlisa ithala alele kulo oyisigoga. 5 Njalo uJesu ebona ukholo lwabo wathi koyisigoga: Ndodana, izono zakho uzithethelelwe. 6 Kodwa abanye bababhali ababehlezi lapho, banakana enhliziyweni zabo, bathi: 7 Ukhulumelani inhlamba enje lo? Ngubani ongathethelela izono ngaphandle koyedwa, uNkulunkulu? 8 Njalo wahle wakwazi uJesu emoyeni wakhe ukuthi babenakana njalo phakathi kwabo, wathi kubo: Linakanelani izinto lezi enhliziyweni zenu? 9 Yikuphi okulula, ukuthi koyisigoga: Izono zakho uzithethelelwe, kumbe ukuthi: Sukuma, uthathe icansi lakho, uhambe? 10 Kodwa ukuze lazi ukuthi iNdodana yomuntu ilamandla okuthethelela izono emhlabeni wathi koyisigoga: 11 Ngithi kuwe: Sukuma uthathe icansi lakho, uye endlini yakho. 12 Njalo wahle wasukuma, wathatha icansi, waphuma phambi kwabo bonke; baze bamangala bonke, bamdumisa uNkulunkulu, besithi: Kasizange sikubone okunje.

Ukubizwa kukaLevi

13 Wasebuya esiya elwandle, ixuku lonke laselisiza kuye, wasebafundisa. 14 Wathi edlula wabona uLevi okaAlfewu ehlezi endlini yokuthelisela, wasesithi kuye: Ngilandela. Wasesukuma wamlandela. 15 Kwasekusithi ehlezi endlini yakhe, labathelisi abanengi lezoni bahlala ekudleni loJesu labafundi bakhe; ngoba babebanengi, bemlandela. 16 Kwathi ababhali labaFarisi, bembona esidla labathelisi lezoni, bathi kubafundi bakhe: Kungani esidla enatha labathelisi lezoni? 17 Kwathi uJesu esezwile wathi kubo: Abaphilileyo kabadingi melaphi, kodwa abagulayo. Kangizanga ukubiza abalungileyo, kodwa izoni zize ekuphendukeni.

Ukuzila ukudla

18 Abafundi bakaJohane-ke lababaFarisi babezila ukudla; abantu basebesiza bathi kuye: Kungani abafundi bakaJohane lababaFarisi bezila ukudla, kodwa abafundi bakho bengazili ukudla? 19 UJesu wasesithi kubo: Abantwana abasendlini yomthimba bangazila yini ukudla, umyeni eselabo? Bangezile, ingqe ngesikhathi umyeni eselabo; 20 kodwa zizafika insuku lapho umyeni ezasuswa kubo, njalo khona bezazila ukudla ngalezonsuku. 21 Futhi kakho othungela isichibi selembu elingakafinyeli esembathweni esidala; uba-ke kungenjalo okubekelweyo kudabuke kiso, okutsha kwesidala, kuqhele ukudabuka. 22 Futhi kakho othela iwayini elitsha emigodleni emidala; uba-ke kungenjalo iwayini elitsha lidabula imigodla, lichitheke iwayini lemigodla yonakale; kodwa iwayini elitsha limele lifakwe emigodleni emitsha.

UJesu uchasisa umlayo wesabatha

23 Kwasekusithi edabula emasimini amabele ngesabatha, abafundi bakhe basebeqala ukukha izikhwebu behamba. 24 AbaFarisi basebesithi kuye: Khangela, kungani besenza okungavunyelwayo ngesabatha? 25 Yena wasesithi kubo: Kalizange libale yini uDavida akwenzayo, mhla eswele, elambile, yena lababelaye? 26 Ukuthi wayangena njani endlini kaNkulunkulu esikhathini uAbhiyatha engumpristi omkhulu, wadla izinkwa zokubukiswa ezingavunyelwa ukudliwa ngaphandle kwabapristi, wabanika lababelaye? 27 Wasesithi kubo: Isabatha lenziwa ngenxa yomuntu, njalo umuntu kenziwanga ngenxa yesabatha; 28 ngakho iNdodana yomuntu iyiNkosi leyesabatha.

uMarko 3

UJesu usilisa ngesabatha

1 Wasebuya engena esinagogeni, njalo kwakukhona lapho umuntu olesandla esitshwabheneyo. 2 Basebemqaphela ukuthi uzamsilisa ngesabatha, ukuze bambeke icala. 3 Wasesithi kumuntu olesandla esitshwabheneyo: Sukuma uye phakathi. 4 Wathi kubo: Kuvunyelwe yini ngamasabatha ukwenza okulungileyo, kumbe ukwenza okubi? Ukusindisa impilo, kumbe ukubulala? Kodwa bathula. 5 Wasebathalaza ngokuthukuthela, edabukile ngobulukhuni benhliziyo zabo, wathi kumuntu: Yelula isandla sakho. Waselula, isandla sakhe sasesisiliswa saphila njengesinye. 6 Basebephuma abaFarisi bahle bacebisana labakaHerodi bemelane laye, ukuthi bangambulala njani.

UJesu usilisa abanye abantu

7 Kodwa uJesu wasuka wahamba labafundi bakhe elwandle; ixuku elikhulu laselimlandela livela eGalili, leJudiya, 8 leJerusalema, leIdumiya, langaphetsheya kweJordani, labemimangweni yeTire leSidoni, ixuku elikhulu, selizwile izinto ezinkulu abezenza, leza kuye. 9 Wasetshela abafundi bakhe ukuthi umkolo umlindele ngenxa yexuku, ukuze lingamcindezeli. 10 Ngoba wayesilisa abanengi, baze bawela phezu kwakhe bonke abalezifo, ukuze bamthinte. 11 Futhi omoya abangcolileyo, bembona, babesiwa phansi phambi kwakhe, bakhala bathi: Wena uyiNdodana kaNkulunkulu. 12 Wasebalayisisa kakhulu ukuthi bangamvezi.

Ukukhethwa kwabaphostoli

13 Wasesenyukela entabeni, wabizela kuye labo ayebafuna yena; basebesiza kuye. 14 Wasemisa abalitshumi lambili, ukuze babe laye, lokuze abathume ukuyatshumayela, 15 futhi babe lamandla okwelapha imikhuhlane, lawokukhupha amadimoni: 16 LoSimoni wamutha ibizo lokuthi nguPetro; 17 loJakobe okaZebediya, loJohane umfowabo kaJakobe; wabatha amabizo wathi ngoBowanegesi, okuyikuthi, aMadodana omdumo; 18 loAndreya, loFiliphu, loBartolomewu, loMathewu, loTomasi, loJakobe okaAlfewu, loTadewu, loSimoni umKhanani, 19 loJudasi uIskariyothi, laye owamnikelayo. Basebengena endlini.

Isono sokuhlambaza

20 Ixuku laselibuthana futhi, kwaze kwathi bona abasazange benelise lokudla isinkwa. 21 Kwathi abakibo sebezwile lokhu baphuma ukuyambamba; ngoba bathi: Uyahlanya. 22 Lababhali abavela eJerusalema bathi: UloBelezebule, lokuthi: Ukhupha amadimoni ngenkosi yamadimoni. 23 Wasebabizela kuye, wathi kubo ngemifanekiso: USathane angakhupha njani uSathane? 24 Futhi uba umbuso wehlukene phakathi, lowombuso ungeme. 25 Lendlu uba yehlukene phakathi, leyondlu ingeme. 26 LoSathane uba ezivukela yena, ahlukane, angeme, kodwa uyaphela. 27 Kakho ngitsho ongangena endlini yesiqhwaga, aphange impahla yaso, uba engasibophi isiqhwaga kuqala, abesephanga indlu yaso. 28 Ngiqinisile ngithi kini: Zonke izono zizathethelelwa kubantwana babantu, lenhlamba loba yini abahlambaza ngayo; 29 kodwa loba ngubani ohlambaza uMoya oyiNgcwele, kalakuthethelelwa lanini, kodwa ulecala lokulahlwa okulaphakade; 30 ngoba bathi: Ulomoya ongcolileyo.

Izihlobo zikaJesu eziyizo

31 Kwasekufika abafowabo lonina, bema ngaphandle bathumela kuye, bembiza. 32 Njalo ixuku lalihlezi limphahlile; basebesithi kuye: Khangela, unyoko labafowenu baphandle bayakudinga. 33 Wasebaphendula wathi: Ngubani umama kumbe abafowethu? 34 Wasethalaza labo ababehlezi bemphahlile, wathi: Khangelani umama labafowethu. 35 Ngoba loba ngubani owenza intando kaNkulunkulu, nguye ongumfowethu lodadewethu lomama.

uMarko 4

Umfanekiso womhlanyeli

1 Wasebuya waqala ukufundisa elwandle; kwasekubuthana kuye ixuku elikhulu, waze wangena emkhunjini wahlala olwandle; njalo ixuku lonke lalisemhlabathini elwandle. 2 Wasebafundisa izinto ezinengi ngemifanekiso, lekufundiseni kwakhe wathi kubo: 3 Lalelani; khangelani, kwaphuma umhlanyeli ukuyahlanyela. 4 Kwasekusithi ekuhlanyeleni, enye yawela eceleni kwendlela, kwasekufika inyoni zezulu zayidla zayiqeda. 5 Kodwa enye yawela edwaleni, lapho eyayingelamhlabathi omnengi khona; futhi yahle yamila, ngoba yayingelakutshona komhlabathi; 6 kwathi ekuphumeni kwelanga yahangulwa yabuna ngoba yayingelampande. 7 Enye yasiwela emeveni, ameva asekhula, ayiminyanisa, futhi ayithelanga isithelo. 8 Njalo enye yawela emhlabathini omuhle; yathela isithelo esakhulayo sanda, yazala enye amatshumi amathathu, lenye amatshumi ayisithupha, lenye ikhulu. 9 Wasesithi kubo: Olendlebe zokuzwa, akezwe.

Umsebenzi wemifanekiso

10 Kwathi eseyedwa, labo ababemphahlile kanye labalitshumi lambili bambuza ngemifanekiso. 11 Wasesithi kubo: Kuphiwe kini ukwazi imfihlo yombuso kaNkulunkulu; kodwa kulabo abangaphandle, benzelwa izinto zonke ngemifanekiso; 12 ukuze bebona babone, bangabonisisi; njalo besizwa bezwe, bangaqedisisi; hlezi loba nini baphenduke, bathethelelwe izono zabo.

Ukuchasisa umfanekiso womhlanyeli

13 Wasesithi kubo: Kaliwazi lumfanekiso yini? Pho lizayazi njani imifanekiso yonke? 14 Umhlanyeli uhlanyela ilizwi. 15 Njalo abaseceleni kwendlela, yilabo lapho okuhlanyelwa khona ilizwi, futhi nxa belizwa, uSathane ahle afike alisuse ilizwi elihlanyelwe enhliziyweni zabo. 16 Lalabo ngokunjalo abahlanyelwe edwaleni, abathi, lapho besizwa ilizwi, bahle balamukele ngentokozo, 17 njalo kabalampande phakathi kwabo, kodwa bahlala okwesikhatshana; kuthi sekufika inkathazo kumbe ukuzingelwa ngenxa yelizwi, bahle bakhubeke. 18 Lalaba yilabo abahlanyelwe emeveni, abalizwayo ilizwi, 19 kodwa impisekelo yalumhlaba, lenkohliso yenotho, lenkanuko yezinye izinto kungene kuminyanise ilizwi, futhi ibe ingasatheli. 20 Lalaba yilaba abahlanyelwe emhlabathini omuhle, yilabo abathi belizwile ilizwi, balemukele, bathele, enye amatshumi amathathu, lenye amatshumi ayisithupha, lenye ikhulu.

Umfanekiso wesibane lowenhlanyelo

21 Wasesithi kubo: Kanti isibane silethwa ukuze sibekwe ngaphansi kwesitsha kumbe ngaphansi kombheda? Angithi ukuze sibekwe esiqobaneni sesibane? 22 Ngoba kakukho okufihliweyo, okungayikubonakaliswa; akukho okwenzeka kube yimfihlo, kodwa ukuze kube sobala. 23 Nxa umuntu elendlebe zokuzwa akezwe. 24 Wasesithi kubo: Qaphelisani elikuzwayo. Ngesilinganiso elilinganisa ngaso lizalinganiselwa ngaso, njalo lina elizwayo lizaphiwa ngokwengezelelweyo. 25 Ngoba loba ngubani olakho, uzaphiwa; kodwa loba ngubani ongelakho, uzakwemukwa lalokho alakho. 26 Wasesithi: Unjalo umbuso kaNkulunkulu, njenganxa umuntu ephosa inhlanyelo emhlabathini, 27 njalo alale abesevuka ebusuku lemini, lenhlanyelo imile njalo ikhule, yena kakwazi ukuthi njani. 28 Ngoba umhlabathi uyathela ngokwawo, kuqala usungulo, kulandele isikhwebu, kulandele amabele apheleleyo esikhwetshini. 29 Kodwa nxa sesivuthiwe isithelo, uhle athumeze isikela, ngoba ukuvuna sekufikile. 30 Wathi futhi: Sizawufananisa lani umbuso kaNkulunkulu? Kumbe sizawufananisa lani umfanekiso? 31 Unjengohlamvu lwemasitedi, nxa seluhlanyelwe emhlabathini, oluncinyane kulazo zonke inhlamvu ezisemhlabeni; 32 njalo nxa seluhlanyelwe, lukhule, lube lukhulu lwedlule izilimo zonke, lwenze ingatsha ezinkulu, kuze kuthi inyoni zezulu zingakhela ngaphansi komthunzi wazo. 33 Waselikhuluma kubo ilizwi ngemifanekiso eminengi enjalo, njengamandla abo okuzwa; 34 kodwa ngaphandle komfanekiso kakhulumanga kubo; kodwa sebebodwa wabachasisela abafundi bakhe izinto zonke.

Ukuthuliswa kwesiphepho

35 Ngalolosuku sekuhlwile, wasesithi kubo: Asichapheleni ngaphetsheya. 36 Sebeyekele ixuku lahamba, bamthatha bahamba laye njengoba enjalo, emkhunjini. Futhi leminye imikolo yayilaye. 37 Kwasekuvuka isiphepho esikhulu somoya; lamagagasi aphoseka emkhunjini, waze wagcwala khathesi. 38 Njalo yena wayengemuva emkhunjini elele emqamelweni; basebemvusa, bathi kuye: Mfundisi, kawukhathali yini ukuthi siyabhubha? 39 Wasevuka wakhuza umoya, wathi kulo ulwandle: Thula, uthi zwi! Umoya wasuqamuka, kwasekusiba khona ukuthula okukhulu. 40 Wasesithi kubo: Kungani lisesaba kangaka? Kalilakholo ngani? 41 Basebesesaba ngokwesaba okukhulu, bathi omunye komunye: Kanti ungubani lo, ukuthi lomoya lolwandle kumlalele?

uMarko 5

Ukukhutshwa kwabomoya ababi

1 Basebefika ngaphetsheya kolwandle, elizweni lamaGadarene. 2 Esephumile emkhunjini, wahle wamhlangabeza umuntu ovela emangcwabeni elomoya ongcolileyo, 3 owayehlala emangcwabeni; njalo kwakungelamuntu owayengambopha ngitsho langamaketane, 4 ngoba wayebotshiwe kanengi ngezibopho langamaketane, kodwa amaketane ayeqanyulwa nguye, lezibopho zaqanyuqanyulwa; njalo kwakungekho owayengamthambisa; 5 langezikhathi zonke, ebusuku lemini, wayesezintabeni lemangcwabeni eklabalala ezisika ngamatshe. 6 Kwathi ebona uJesu ekhatshana, wagijima wamkhonza, 7 wamemeza ngelizwi elikhulu esithi: Ngilani lawe, Jesu, Ndodana kaNkulunkulu oPhezukonke? Ngikufungisa uNkulunkulu, ungangihluphi. 8 Ngoba wathi kuye: Phuma emuntwini, moya ongcolileyo. 9 Wasembuza wathi: Ibizo lakho ungubani? Wasephendula, wathi: Ibizo lami nginguLegiyoni, ngoba sibanengi. 10 Wasemncenga kakhulu, ukuthi angabakhuphi ngaphandle kwelizwe. 11 Kwakukhona lapho ewatheni lentaba umhlambi omkhulu wengulube usidla; 12 lamadimoni wonke amncenga, athi: Sithume engulubeni, singene kuzo. 13 Njalo uJesu wahle wawavumela. Omoya abangcolileyo basebephuma bangena ezingulubeni; umhlambi wasuphaphatheka eliweni usiya olwandle; njalo zazingaba zinkulungwane ezimbili; zaminzwa olwandle. 14 Abazelusayo ingulube basebebaleka, bayabika emzini lemaphandleni. Basebephuma ukubona ukuthi kuyini okwenzakeleyo; 15 bafika kuJesu, bambona obengenwe ngamadimoni ehlezi egqokile eqondile, yena owayelelegiyoni; basebesesaba. 16 Labo ababekubonile babatshela ukuthi kwenzeke njani kowayengenwe ngamadimoni, langengulube. 17 Basebeqala ukumncenga ukuthi asuke elizweni lakibo. 18 Wathi engena emkhunjini, owayengenwe ngamadimoni wamncenga, ukuze abe laye. 19 Kodwa uJesu kamvumelanga, kodwa wathi kuye: Hamba uye ekhaya kwabakini, ubatshele ukuthi iNkosi ikwenzele okungakanani, ikuhawukele. 20 Wasesuka ehamba waqala ukutshumayela eDikapolisi ukuthi uJesu umenzele okungakanani; basebemangala bonke.

Indodakazi kaJayirosi ivuswa ekufeni. Owesifazana owayelomopho uyasiliswa

21 UJesu esebuye wachaphela ngaphetsheya ngomkhumbi, kwabuthana kuye ixuku elikhulu, futhi wayeselwandle. 22 Njalo khangela, kwafika omunye wabaphathi besinagoge, uJayirosi ngebizo, embona, wawa phansi enyaweni zakhe, 23 wamncenga kakhulu, esithi: Indodakazi yami encane isiphela; ngiyakuncenga ukuthi ubuye ubeke izandla phezu kwayo, ukuze isindiswe njalo izaphila. 24 Wasehamba laye; ixuku elikhulu laselimlandela, lamminyezela. 25 Owesifazana-ke othile owayelomopho wegazi okweminyaka elitshumi lambili, 26 ehluphekile kakhulu kubelaphi abanengi, echithile konke ayelakho, engasizakalanga, kodwa kwalokho kumqinela, 27 esezwile ngoJesu, weza exukwini ngemva kwakhe, wathinta isembatho sakhe; 28 ngoba wathi: Aluba ngithinta izembatho zakhe nje, ngizasindiswa. 29 Futhi wahle woma umthombo wegazi lakhe, wasesizwa emzimbeni ukuthi usilile esifweni. 30 Njalo uJesu wahle wazi phakathi kwakhe ukuthi amandla aphumile kuye, watshibilikela exukwini, wathi: Ngubani othinte izembatho zami? 31 Abafundi bakhe basebesithi kuye: Uyabona ixuku likuminyezela, kodwa uthi: Ngubani ongithintileyo? 32 Wasethalaza ukuthi ambone owenze lokhu. 33 Kodwa owesifazana esesaba ethuthumela, ekwazi okwenzekileyo kuye, weza wawa phambi kwakhe, wamtshela iqiniso lonke. 34 Wasesithi kuye: Ndodakazi, ukholo lwakho lukusindisile; hamba ngokuthula, siliswa esifweni sakho. 35 Esakhuluma, kwafika abanye bomphathi wesinagoge, bathi: Indodakazi yakho isifile; usamkhathazelani uMfundisi? 36 Kwahle kwathi uJesu esizwa ilizwi elikhulunywayo wathi kumphathi wesinagoge: Ungesabi, kholwa kuphela. 37 Futhi kavumelanga muntu ukuthi amlandele, ngaphandle kukaPetro loJakobe loJohane umfowabo kaJakobe. 38 Bafika-ke endlini yomphathi wesinagoge, wabona isiphithiphithi, labakhalayo labalilayo kakhulu, 39 esengenile wathi kubo: Liphithizelelani, likhala? Umntwana omncane kafanga, kodwa ulele. 40 Basebemhleka usulu. Kodwa yena, esebakhuphile bonke, wathatha uyise womntwana omncane lonina lalabo ababelaye, wangena lapho okwakulele khona umntwana omncane. 41 Wabamba isandla somntwana omncane, wathi kuye: "Thalitha, kumi"; okuyikuthi ngokuphendulelwa: Wena ntombazana encane, ngithi kuwe, vuka. 42 Njalo yahle yavuka intombazana encane, yahamba, ngoba yayileminyaka elitshumi lambili; basebesanganiseka ngokusanganiseka okukhulu. 43 Wasebalayisisa kakhulu ukuthi lokhu kungaziwa muntu; njalo wathi kayinikwe ukudla.

uMarko 6

UJesu udelelwa ngabeNazaretha

1 Wasesuka lapho, waya emzini wakibo; abafundi bakhe basebemlandela. 2 Sekufikile isabatha, waqala ukufundisa esinagogeni; labanengi abamuzwayo bamangala, bathi: Zivela ngaphi lezizinto kuye? Njalo yinhlakanipho bani ayinikiweyo, ukuthi lalimisebenzi yamandla enje yenziwe ngezandla zakhe? 3 Lo kayisuye umbazi yini, indodana kaMariya, lomfowabo kaJakobe loJose loJudasi loSimoni? Labodadewabo kabakho yini lapha kithi? Basebekhubeka ngaye. 4 Kodwa uJesu wathi kubo: Umprofethi kasweli ukudunyiswa, ngaphandle kwelizweni lakibo, lezihlotsheni zakhe lendlini yakwabo. 5 Futhi kabanga lakwenza lowodwa umsebenzi wamandla lapho, ngaphandle kokubeka izandla phezu kwabagulayo abalutshwana, wabasilisa. 6 Wasemangala ngokungakholwa kwabo. Wabhodabhoda imizana efundisa.

Ukuthunywa kwabaphostoli

7 Wasebizela kuye abalitshumi lambili, waqala ukubathuma ngababili ngababili, wabanika amandla phezu kwabomoya abangcolileyo. 8 Wabalaya ukuthi bangaphathi lutho lwendlela, ngaphandle kodondolo lodwa; lasikhwama, lamphako, lamali ezwezweni; 9 kodwa bafake amanyathela; futhi bangembathi izembatho ezimbili. 10 Wasesithi kubo: Lapho elingena khona endlini, hlalani kiyo lize liphume khona. 11 Njalo loba ngobani abangayikulemukela, kumbe balizwe, nxa liphuma lapho, thintithani uthuli olungaphansi kwenyawo zenu kube yibufakazi kubo. Ngiqinisile ngithi kini: Kuzakuba lula kuSodoma kumbe kuGomora ngosuku lwesigwebo, kulakulowomuzi. 12 Sebephumile batshumayela ukuthi baphenduke; 13 bakhupha amadimoni amanengi, bagcoba abanengi abagulayo ngamagcobo babasilisa.

Ukubulawa kukaJohane uMbhabhathizi

14 Inkosi uHerodi wasesizwa ngakho, ngoba ibizo lakhe laba sobala, wasesithi: UJohane owabhabhathizayo uvukile kwabafileyo, futhi kungakho lamandla esebenza kuye. 15 Abanye bathi: UnguEliya; labanye bathi: Ungumprofethi, kumbe unjengomunye wabaprofethi. 16 Kodwa uHerodi esizwa wathi: NguJohane, mina engamquma ikhanda, nguye; yena uvukile kwabafileyo. 17 Ngoba yena uHerodi wayethumele wambamba uJohane, wambopha entolongweni, ngenxa kaHerodiyasi umkaFiliphu umfowabo, ngoba wayemthethe. 18 Ngoba uJohane wayethe kuHerodi: Kawuvunyelwa ukuba lomkamfowenu. 19 UHerodiyasi wasembambela inhliziyo, wafuna ukumbulala; kodwa kenelisanga; 20 ngoba uHerodi wayemesaba uJohane, emazi ukuthi uyindoda elungileyo lengcwele, wamlondoloza; nxa emuzwa, wenza izinto ezinengi, wamuzwa ngokuthokoza. 21 Kwathi sekufikile usuku oluhle, uHerodi ngelanga lakhe lokuzalwa wenzela idili izikhulu zakhe lenduna zenkulungwane labalisa beGalili, 22 kwathi indodakazi kaHerodiyasi lo isingenile yasigida, yamkholisa uHerodi lalabo ababehlezi ekudleni laye, inkosi yathi entombini: Cela kimi loba kuyini okuthandayo, njalo ngizakupha; 23 wafunga kuyo ukuthi: Loba kuyini ongakucela kimi, ngizakunika, kuze kube yingxenye yombuso wami. 24 Yasiphuma isithi kunina: Ngizacelani? Yena wasesithi: Ikhanda likaJohane uMbhabhathizi. 25 Njalo yahle yangena enkosini ngokuphangisa, yacela, yathi: Ngifuna ukuthi unginike khathesinje emganwini ikhanda likaJohane uMbhabhathizi. 26 Inkosi yasidabuka kakhulu, kodwa ngenxa yezifungo langalabo ababehlezi layo ekudleni kayithandanga ukuyilandulela. 27 Njalo inkosi yahle yathuma umlindi yalaya ukuthi kulethwe ikhanda lakhe. Wasehamba wamquma ikhanda entolongweni, 28 waletha ikhanda lakhe ngomganu, walinika intombi; intombi yasilinika unina. 29 Kwathi abafundi bakhe sebezwile beza, bathatha isidumbu sakhe, basibeka engcwabeni.

UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezinhlanu

30 Abaphostoli basebebuthana kuJesu, bambikela konke, lababekwenzile kanye lababekufundisile. 31 Wasesithi kubo: Wozani lina lodwa endaweni eyinkangala, liphumule kancinyane. Ngoba babebanengi abafikayo labahambayo, futhi bengelalasikhathi sokudla. 32 Bakhuphuka ngomkhumbi baya endaweni eyinkangala bebodwa. 33 Amaxuku asebabona besuka, labanengi bamazi, bagijimela ndawonye khona ngenyawo bevela emizini yonke, basebebadlula, bahlangana kuye. 34 Kwathi uJesu esephuma wabona ixuku elikhulu, waba lesihelo ngalo, ngoba lalinjengezimvu ezingelamalusi; waseqala ukulifundisa izinto ezinengi. 35 Kwathi isikhathi sesihambile, abafundi bakhe beza kuye bathi: Lindawo iyinkangala, lesikhathi sesihambile; 36 bayekele, ukuze baye ezigabeni ezizingelezeleyo lemizaneni bazithengele izinkwa. Ngoba bengelalutho abangaludla. 37 Wasephendula wathi kubo: Banikeni lina ukuthi badle. Basebesithi kuye: Sihambe yini siyethenga izinkwa ngabodenariyo abangamakhulu amabili, sibaphe badle? 38 Wasesithi kubo: Lilezinkwa ezingaki? Hambani liyebona. Sebesazi bathi: Zinhlanu, lenhlanzi ezimbili. 39 Wasebalaya ukuthi babahlalise bonke phansi ngezigaba ngezigaba etshanini obuluhlaza. 40 Basebehlala phansi ngamaviyo ngamaviyo, ngamakhulu langamatshumi amahlanu. 41 Wasethatha izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili, ekhangela phezulu ezulwini, wabonga, wazihlephula izinkwa, wazinika abafundi bakhe ukuthi bazibeke phambi kwabo; lenhlanzi ezimbili wababela bonke. 42 Basebesidla bonke, basutha; 43 basebedobha izitsha ezilitshumi lambili ezagcwala izinkwana ezazisele, lokuseleyo kwenhlanzi. 44 Lalabo abadlayo izinkwa, babengaba ngamadoda azinkulungwane ezinhlanu.

UJesu uhamba phezu kolwandle

45 Njalo wahle wacindezela abafundi bakhe ukuthi bangene emkhunjini, njalo bamqalele ukuya ngaphetsheya eBetsayida, yena esayekela ixuku lihamba. 46 Esebavalelisile, wasuka waya entabeni ukuyakhuleka. 47 Sekuhlwile, umkhumbi wawuphakathi kolwandle, futhi yena wayeyedwa emhlabathini. 48 Wababona behlupheka kakhulu ekugwedleni, ngoba umoya wawuphambene labo, wasesiza kubo sokungaba yisikhathi somlindo wesine wobusuku, ehamba phezu kolwandle; wasefuna ukubadlula. 49 Sebembonile ehamba phezu kolwandle, basebecabanga ukuthi lithonga, bakhala kakhulu; 50 ngoba bambona bonke, bethuka. Kodwa wahle wakhuluma labo, wathi kubo: Manini isibindi; yimi, lingesabi. 51 Wasengena kubo emkhunjini, umoya wasuthula; basebesanganiseka kakhulu okwedlula amalawulo ngaphakathi, bamangala. 52 Ngoba babengaqedisisanga ngezinkwa; ngoba inhliziyo yabo yayilukhuni.

UJesu usilisa elizweni leGenesaretha

53 Kwathi sebechaphile bafika elizweni leGenesaretha, bawubophela umkhumbi ekhunjini. 54 Bathi sebephumile emkhunjini, bahle bamazi, 55 sebegijimele kuso sonke lesosigaba esizingelezeleyo, baqala ukuthwalela abagulayo ngamathala, lapho abebesizwa ukuthi ukhona. 56 Njalo loba ngaphi angena khona emizaneni loba emizini, loba emaphandleni, babeka abagulayo emidangeni, bamncenga ukuthi bathinte umphetho wesembatho sakhe nje; njalo bonke abamthintayo basindiswa.

uMarko 7

AbaFarisi lababhali basolwa ngenxa yezimiso zabo

1 Kwasekubuthana kuye abaFarisi, labanye bababhali, ababevela eJerusalema; 2 sebebonile ukuthi abanye babafundi bakhe badla izinkwa ngezandla ezingcolileyo, okuyikuthi ezingagezwanga, basola. 3 Ngoba abaFarisi lamaJuda bonke kabadli, ngaphandle kokuthi bagezisise izandla zabo, belondoloza isiko labadala; 4 nxa bevela emdangeni, kabadli, ngaphandle kokuthi bageze; futhi zikhona ezinye izinto ezinengi abazemukelayo ukuzilondoloza, ukugezisa inkezo lembiza lezitsha zethusi lemibheda. 5 Emva kwalokhu abaFarisi lababhali bambuza bathi: Kungani abafundi bakho bengahambi ngesiko labadala, kodwa badla isinkwa ngezandla ezingahlanjwanga? 6 Kodwa waphendula wathi kubo: UIsaya waprofetha kuhle ngani lina bazenzisi, njengokulotshiweyo ukuthi: Lesisizwe singidumisa ngendebe, kodwa inhliziyo yabo ikhatshana lami. 7 Kodwa zingikhonza ngeze, zifundisa izimfundiso eziyimilayo yabantu. 8 Ngoba liyekela umlayo kaNkulunkulu, ligcine isiko labantu, ukugezisa imbiza lenkezo; lezinye izinto ezinengi ezinjalo liyazenza. 9 Wasesithi kubo: Liyayekela kuhle umlayo kaNkulunkulu, ukuze lilondoloze isiko lenu. 10 Ngoba uMozisi wathi: Hlonipha uyihlo lonyoko; lokuthi: Othuka uyise kumbe unina kumele afe ukufa; 11 kodwa lina lithi: Aluba umuntu esithi kuyise kumbe kunina: Lokho obungasizwa yimi ngakho, "liKhobane", okuyikuthi umnikelo kuNkulunkulu; 12 kalisamvumeli ukwenzela uyise kumbe unina ulutho, 13 lilenza ize ilizwi likaNkulunkulu ngesiko lenu eliliqhubayo; lokunengi okunjalo liyakwenza. 14 Esebizile kuye ixuku lonke, wathi kilo: Ngilalelani lonke, liqedisise. 15 Kalukho ulutho olungaphandle komuntu olungamngcolisa ngokungena kuye; kodwa izinto eziphuma kuye, yizo lezo ezingcolisa umuntu. 16 Uba ekhona olendlebe zokuzwa akezwe. 17 Esengenile endlini evela exukwini, abafundi bakhe bambuza ngomfanekiso. 18 Wasesithi kubo: Ngokunjalo lani lingabangelakuqedisisa yini? Kaliqedisisi yini ukuthi konke okungaphandle okungena emuntwini kungemngcolise? 19 Ngoba kakungeni enhliziyweni yakhe, kodwa esiswini; kuphumele ngaphandle, kuhlambulula ukudla konke. 20 Wasesithi: Okuphumayo emuntwini, yikho okungcolisa umuntu; 21 ngoba kuphuma ngaphakathi enhliziyweni yabantu imicabango emibi, ukuphinga, ukufeba, ukubulala, 22 ukweba, ubuhwaba, ukuxhwala, inkohliso, amanyala, ilihlo elibi, inhlamba, ukuzigqaja, ubuthutha; 23 zonke lezizinto ezimbi zivela ngaphakathi, zimngcolise umuntu.

Owesifazana weSirofenike

24 Wasesukuma lapho waya emikhawulweni yeTire leSidoni. Wangena endlini, engathandi ukuthi umuntu akwazi, kodwa wayengefihlakale. 25 Ngoba owesifazana, olentombazana yakhe elomoya ongcolileyo, esezwile ngaye, weza wawa phansi enyaweni zakhe; 26 owesifazana-ke wayengumGriki, engumSirofenike ngokuzalwa; wasemncenga ukuthi akhuphe idimoni endodakazini yakhe. 27 Kodwa uJesu wathi kuye: Ake kusuthe abantwana kuqala; ngoba kakukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana sisiphosele izinjana. 28 Kodwa waphendula wathi kuye: Yebo, Nkosi; kodwa lezinjana ezingaphansi kwetafula ziyadla imvuthuluka yabantwana. 29 Wasesithi kuye: Ngenxa yalokhukutsho hamba-ke; idimoni liphumile endodakazini yakho. 30 Wasesuka waya endlini yakhe, wafica idimoni seliphumile, lendodakazi ilele embhedeni.

Isacuthe esigagasayo siyasiliswa

31 Wasebuya wasuka emikhawulweni yeTire leSidoni, weza elwandle lweGalili, phakathi kwemikhawulo yeDikapolisi. 32 Basebeletha kuye isacuthe esigagasayo, bamncenga ukuthi abeke isandla sakhe phezu kwaso. 33 Wasesikhupha exukwini sabasodwa, wafaka iminwe yakhe endlebeni zaso, wakhafula wathinta ulimi lwaso, 34 ekhangela phezulu ezulwini, wabubula, wathi kuso: "Efatha"; okuyikuthi: Vulwa! 35 Njalo zahle zavulwa indlebe zaso; yasithukululwa intambo yolimi lwaso, sasesikhuluma saqonda. 36 Wasebalaya ukuthi bangatsheli muntu; kodwa lanxa wayebalayile kakhulu, khona bekumemezela ngamandla. 37 Basebemangala kakhulukazi sibili, bathi: Uzenzile kuhle izinto zonke; wenza kokubili izacuthe ukuthi zizwe, lezimungulu ukuthi zikhulume.

uMarko 8

UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezine

1 Ngalezonsuku kwakukhona ixuku elikhulu kakhulu, njalo lalingelakho okokudla, uJesu wabizela kuye abafundi bakhe wathi kubo: 2 Ngilesihelo ngexuku; ngoba sebehlezi lami insuku ezintathu, bengelalutho lokudla; 3 njalo uba ngibayekela baye emakhaya abo bengadlanga, bazayatha endleleni; ngoba abanye babo bavela khatshana. 4 Abafundi bakhe basebemphendula bathi: Zingavela ngaphi izinkwa umuntu angasuthisa ngazo laba lapha enkangala? 5 Wasebabuza wathi: Lilezinkwa ezingaki? Basebesithi: Eziyisikhombisa. 6 Waselaya ixuku ukuthi lihlale phansi emhlabathini; wasethatha izinkwa eziyisikhombisa, esebongile wazihlephula wazinika abafundi bakhe, ukuthi babeke phambi kwabo; basebebeka phambi kwexuku. 7 Njalo babelenhlanzana ezinlutshwana; esebusisile wathi bazibeke lazo phambi kwabo. 8 Basebesidla, basutha; basebedobha izinkwana ezazisele izitsha eziyisikhombisa. 9 Labasebedlile babengaba zinkulungwane ezine; wasebayekela bahamba. 10 Njalo wahle wangena emkhunjini labafundi bakhe, weza kungxenye zeDalmanutha.

Abafuna isibonakaliso

11 AbaFarisi basebephuma, baqala ukuphikisana laye, befunisisa kuye isibonakaliso esivela ezulwini, bemlinga. 12 Wasebubula kakhulu emoyeni wakhe wathi: Lesisizukulwana sidingelani isibonakaliso? Ngiqinisile ngithi kini: Iqiniso akulasibonakaliso esizanikwa kulesisizukulwana. 13 Wasebatshiya, wangena emkhunjini futhi, wasuka waya ngaphetsheya.

UJesu ukhuza abafundi ngokungaqedisisi kwabo

14 Kwathi abafundi babekhohliwe ukuthatha izinkwa, njalo babengelalutho emkhunjini ngaphandle kwesinkwa esisodwa. 15 Wasebalaya, wathi: Nanzelelani, liqaphele imvubelo yabaFarisi lemvubelo kaHerodi. 16 Basebekhulumisana, besithi: Ngoba kasilazinkwa. 17 UJesu esekwazi wathi kubo: Kungani likhulumisana ngokuthi kalilazinkwa? Kalikaboni, njalo kaliqedisisi yini? Lokhe lilenhliziyo ezilukhuni yini? 18 Lilamehlo kaliboni yini? Futhi lilendlebe kalizwa yini? Njalo kalikhumbuli yini? 19 Mhla ngahlephulela abazinkulungwane ezinhlanu izinkwa ezinhlanu, ladobha izitsha ezingaki ezigcwele izinkwana ezazisele? Bathi kuye: Ezilitshumi lambili. 20 Njalo mhla ziyisikhombisa kwaba zinkulungwane ezine, ladobha izitsha ezingaki ezigcwele izinkwana ezazisele? Basebesithi: Eziyisikhombisa. 21 Wasesithi kubo: Yinindaba lingaqedisisi?

Isiphofu seBetsayida

22 Wasefika eBetsayida. Basebeletha kuye isiphofu, bamncenga ukuthi asithinte. 23 Wasesibamba isandla isiphofu, wasikhuphela ngaphandle komuzi; esekhafulele emehlweni aso, wabeka izandla zakhe phezu kwaso, wasibuza ukuthi sibona ulutho. 24 Sasesikhangela phezulu sathi: Ngibona abantu behambahamba kungathi yizihlahla. 25 Emva kwalokhu wabuya wabeka izandla zakhe phezu kwamehlo aso, wasenza sakhangela phezulu sasesisiliswa, sabona bonke ngokucacileyo. 26 Wasesithuma endlini yaso, wathi: Ungangeni emzaneni, njalo ungatsheli muntu loyedwa emzaneni.

Isivumo sokholo sikaPetro

27 UJesu wasephuma labafundi bakhe baya emizaneni yeKesariya yeFiliphu; besendleleni wababuza abafundi bakhe, wathi kubo: Abantu bathi ngingubani? 28 Basebephendula bathi: UJohane uMbhabhathizi; labanye bathi: UEliya; labanye bathi: Omunye wabaprofethi. 29 Yena wasesithi kubo: Lina-ke lithi ngingubani? UPetro wasephendula wathi kuye: Wena unguKristu. 30 Wasebalayisisa, ukuthi bangatsheli muntu ngaye.

UJesu ukhuluma ngokufa lokuvuka kwakhe

31 Waseqala ukubafundisa, ukuthi iNdodana yomuntu imele ukuhlupheka izinto ezinengi, ilahlwe ngabadala labapristi abakhulu lababhali, ibulawe, ibuye ivuke emva kwensuku ezintathu; 32 waselikhuluma lelilizwi obala. UPetro wasemthatha waqala ukumkhuza. 33 Kodwa etshibilika, wabona abafundi bakhe, wamkhuza uPetro, wathi: Suka ngemva kwami, Sathane; ngoba kawucabangi ngezinto zikaNkulunkulu, kodwa ngezabantu.

Ukuhlutshwa kukaJesu lokwabamlandelayo

34 Kwathi esebizele kuye ixuku kanye labafundi bakhe, wathi kubo: Uba umuntu ethanda ukuza ngemva kwami, kazidele, athathe isiphambano sakhe, angilandele. 35 Ngoba loba ngubani othanda ukusindisa impilo yakhe, izamlahlekela; kodwa loba ngubani olahlekelwa yimpilo yakhe ngenxa yami levangeli, yena uzayisindisa. 36 Ngoba kuzamsizani umuntu, nxa ezuza umhlaba wonke, kodwa alahlekelwe ngumphefumulo wakhe? 37 Kumbe umuntu uzanikani kube lihlawulo lomphefumulo wakhe? 38 Ngoba loba ngubani olenhloni ngami langamazwi ami kulesisizukulwana esifebayo lesigcwele isono, iNdodana yomuntu layo izakuba lenhloni ngaye, nxa isiza enkazimulweni kaYise kanye lengilosi ezingcwele.

uMarko 9

1 Wasesithi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Bakhona abanye kwabemiyo lapha, abangasoze bezwe ukufa, baze babone umbuso kaNkulunkulu usufikile ngamandla.

Ukukhazimuliswa kukaJesu entabeni

2 Emva kwensuku eziyisithupha uJesu wasethatha uPetro loJakobe loJohane, wasebakhuphulela entabeni ende ebehlukanisa bodwa; waseguqulwa isimo phambi kwabo; 3 lezembatho zakhe zacwazimula, zaba mhlophe nke njengeliqhwa, kakulamcoli welembu emhlabeni ongazenza zibe mhlophe kanje. 4 Kwasekubonakala kubo uEliya eloMozisi, njalo bekhuluma loJesu. 5 UPetro wasephendula wathi kuJesu: Rabi, kuhle ukuthi sibe lapha; futhi asakhe amadumba amathathu, elinye ngelakho, lelinye ngelikaMozisi, lelinye ngelikaEliya. 6 Ngoba wayengakwazi angakutsho; ngoba babesesaba kakhulu. 7 Kwasekufika iyezi labasibekela; kwaba lelizwi elivela eyezini, lisithi: Lo uyiNdodana yami ethandekayo; zwanini yona. 8 Njalo bahle bathalaza, kababe besabona muntu, kodwa uJesu yedwa elabo. 9 Kwathi besehla entabeni, wabalaya ukuthi bangatsheli muntu izinto abazibonileyo, ize ivuke kwabafileyo iNdodana yomuntu. 10 Njalo bazigcinela lelilizwi, bebuzana ukuthi kutshoni ukuvuka kwabafileyo. 11 Basebembuza, besithi: Batsholoni ababhali ukuthi uEliya ufanele ukufika kuqala? 12 Wasephendula, wathi kubo: UEliya ufika kuqala isibili, abuyisele zonke izinto; njalo kubhalwe njani ngeNdodana yomuntu, ukuthi imele ihlupheke izinto ezinengi njalo idelelwe. 13 Kodwa ngitsho kini ukuthi uEliya laye sewafika, basebesenza kuye konke abakuthandayo, njengokulotshiweyo ngaye.

Ukusiliswa komfana owayelesithuthwane

14 Kwathi efika kubafundi, wabona ixuku elikhulu libahanqile, lababhali bephikisana labo. 15 Lahle lathi ukumbona ixuku lonke laselimangala, lagijimela kuye lambingelela. 16 Wasebabuza ababhali wathi: Liphikisana ngani labo? 17 Omunye wexuku wasephendula wathi: Mfundisi, ngilethe kuwe indodana yami, elomoya oyisimungulu; 18 kuthi loba ngaphi oyibamba khona, uyidabule; ikhihlize amagwebu, igedle amazinyo ayo, yome qha; njalo ngitshele abafundi bakho ukuthi bawukhuphe, kodwa behluleka. 19 Wasemphendula wathi: O sizukulwana esingelakholo, koze kube nini ngilani? Koze kube nini ngilibekezelela? Iletheni kimi. 20 Basebeyiletha kuye; kwathi umoya umbona, wahle wayihlukuza; yawela emhlabathini, yazigiqagiqa ikhihliza amagwebu. 21 Wasebuza uyise wathi: Ilesikhathi esingakanani, lokhu kwenzeka kiyo? Wasesithi: Kusukela ebuntwaneni. 22 Uyiphosele kanengi futhi emlilweni lemanzini, ukuze uyibhubhise; kodwa nxa kukhona ongakwenza, sihawukele, usisize. 23 UJesu wasesithi kuye: Nxa ulakho ukukholwa, zonke izinto ziyenzeka kokholwayo. 24 Njalo wahle wamemeza uyise womntwana, ngezinyembezi wathi: Ngiyakholwa, Nkosi, siza ukungakholwa kwami. 25 Kwathi uJesu esebona ukuthi ixuku ligijima kanyekanye ndawonye, wakhuza umoya ongcolileyo, esithi kuwo: Wena moya oyisimungulu longezwayo, mina ngiyakulaya: Phuma kuye, ungabe usangena kuye. 26 Usumemezile, wayihlukuza kakhulu, waphuma; yasisiba njengofileyo, kwaze kwathi abanengi bathi isifile. 27 Kodwa uJesu wayibamba ngesandla, wayiphakamisa; yasisukuma. 28 Wathi esengenile endlini, abafundi bakhe bambuza bebodwa bathi: Kungani thina sehlulekile ukuwukhupha? 29 Wasesithi kubo: Loluhlobo kalungeke luphume ngalutho, ngaphandle komkhuleko lokuzila ukudla.

UJesu ukhuluma futhi ngokuhlupheka kwakhe

30 Basebesuka lapho badabula eGalili; wayengathandi ukuthi kwaziwe muntu, 31 ngoba wayefundisa abafundi bakhe, esithi kubo: INdodana yomuntu iyanikelwa ezandleni zabantu, njalo bazayibulala; njalo isibulewe, ngosuku lwesithathu izavuka. 32 Kodwa kabawuqedisisanga umutsho, basebesesaba ukumbuza.

UJesu ufundisa ngokuthobeka

33 Wasefika eKapenawume; kwathi esefikile endlini wababuza wathi: Belikhulumisana ngani endleleni? 34 Kodwa bathula; ngoba endleleni babephikisene, ngokuthi ngubani omkhulu. 35 Wasehlala phansi wabiza abalitshumi lambili, wathi kubo: Uba umuntu ethanda ukuba ngowokuqala, uzakuba ngowokucina kubo bonke, lesisebenzi sabo bonke. 36 Wasethatha umntwana omncane, wammisa phakathi kwabo; wamgona, wathi kubo: 37 Loba ngubani owemukela omunye wabantwana abancane abanje ebizweni lami, wemukela mina; njalo loba ngubani owemukela mina, kamukeli mina, kodwa yena ongithumileyo. 38 UJohane wasemphendula, wathi: Mfundisi, sabona omunye ekhupha amadimoni ngebizo lakho, ongasilandeliyo; sasesimnqabela, ngoba engasilandeli. 39 Kodwa uJesu wathi: Lingamnqabeli; ngoba kakho owenza umsebenzi wamandla ebizweni lami, njalo olamandla okukhuluma kubi ngami masinyane; 40 ngoba ongamelani lathi, ngowakithi. 41 Ngoba loba ngubani ozalinathisa inkezo yamanzi ngebizo lami, ngoba lingabakaKristu, ngiqinisile ngithi kini: Kasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe.

Izikhubekiso

42 Futhi loba ngubani okhubekisa omunye walaba abancinyane abakholwa kimi, kungcono kuye ukuthi ilitshe lokuchola ligaxwe entanyeni yakhe, abesephoselwa olwandle. 43 Njalo uba isandla sakho sikukhubekisa, siqume; kungcono kuwe ukungena ekuphileni uyingini, kulokuthi ulezandla ezimbili usuke uye esihogweni, emlilweni ongacitshiyo, 44 lapho impethu yabo engafi khona, lomlilo ongacitshi khona. 45 Njalo uba unyawo lwakho lukukhubekisa, luqume; kungcono kuwe ukungena ekuphileni uyisiqhwala, kulokuthi ulenyawo ezimbili uphoselwe esihogweni, emlilweni ongacitshiyo, 46 lapho impethu yabo engafi khona, lomlilo ongacitshi khona. 47 Njalo uba ilihlo lakho likukhubekisa, likhuphe; kungcono kuwe ukungena embusweni kaNkulunkulu ulelihlo elilodwa, kulokuthi ulamehlo amabili uphoselwe esihogweni somlilo, 48 lapho impethu yabo engafi khona, lomlilo ongacitshi khona.

Ngetswayi

49 Ngoba wonke uzatswaywa ngomlilo; njalo wonke umnikelo uzatswaywa ngetswayi. 50 Itswayi lihle; kodwa uba itswayi lingelabutswayi, lizavuselelwa ngani? Banini letswayi phakathi kwenu, njalo lihlalisane ngokuthula.

uMarko 10

Ukuhlalisana kwabathatheneyo

1 Wasesukuma lapho weza emingceleni yeJudiya edabula ngaphetsheya kweJordani; amaxuku asebuya abuthana kuye; wasephinda ukubafundisa, njengokujwayela kwakhe. 2 Kwasekusiza kuye abaFarisi bambuza ukuthi: Kuvunyelwe yini ukuthi indoda yale umkayo? Bemlinga. 3 Wasephendula wathi kubo: UMozisi walilayani? 4 Basebesithi: UMozisi wavuma ukubhala incwadi yesehlukaniso, lokumala. 5 UJesu wasephendula wathi kubo: Ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu walibhalela lumlayo; 6 kodwa kusukela ekuqaleni kokudaliweyo, uNkulunkulu wabenza owesilisa lowesifazana. 7 Ngenxa yalokhu indoda izatshiya uyise lonina; njalo inamathele kumkayo, 8 njalo labo ababili bazakuba nyamanye. Ngakho kabasebabili, kodwa banyamanye. 9 Ngakho lokho uNkulunkulu akuhlanganisileyo, kakungabi lamuntu okwehlukanisayo. 10 Endlini abafundi bakhe basebebuya bembuza ngalokhu. 11 Wasesithi kubo: Loba ngubani owala umkakhe athathe omunye, uyafeba kuye; 12 lomfazi uba esala indoda yakhe endele kwenye, uyafeba.

Ukubusiswa kwabantwana abancane

13 Basebeletha abantwana abancane kuye ukuze ababambe; kodwa abafundi bakhe babakhuza ababalethayo. 14 Kodwa uJesu ekubona wathukuthela, wathi kubo: Vumelani abantwana abancane beze kimi, lingabanqabeli. Ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowabanje. 15 Ngiqinisile ngithi kini: Loba ngubani ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana omncane, kasoze angene kuwo. 16 Njalo ebagona, ebeka izandla zakhe phezu kwabo, wababusisa.

Ijaha elinothileyo

17 Esephumele endleleni, umuntu wamgijimela eguqa phambi kwakhe wambuza wathi: Mfundisi olungileyo, ngizakwenzani ukuze ngidle ilifa lempilo elaphakade? 18 UJesu wasesithi kuye: Ungibizelani ngokuthi olungileyo? Kakho olungileyo, ngaphandle koyedwa, uNkulunkulu. 19 Uyayazi imilayo ethi: Ungafebi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga, ungadlelezeli, hlonipha uyihlo lonyoko. 20 Wasephendula wathi kuye: Mfundisi, lezizinto zonke ngizigcinile kusukela ebutsheni bami. 21 Njalo uJesu emkhangela wamthanda, wathi kuye: Kunye okusweleyo; hamba, uthengise konke olakho, uphe abayanga, njalo uzakuba lokuligugu ezulwini; njalo uze, uthatha isiphambano, ungilandele. 22 Kodwa edanile ngalelilizwi wasuka wahamba edabukile; ngoba wayelempahla ezinengi. 23 UJesu wasethalaza wathi kubafundi bakhe: Kuzakuba lukhuni kangakanani kwabalenotho ukungena embusweni kaNkulunkulu. 24 Abafundi basebemangala ngamazwi akhe. Kodwa uJesu ephendula futhi wathi kubo: Bantwana, kulukhuni kangakanani kwabathemba inotho ukungena embusweni kaNkulunkulu; 25 kulula ukuthi ikamela lingene ngentunja yenalithi, kulokuthi umuntu onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu. 26 Basebemangala kakhulukazi, bekhulumisana bathi: Pho kungasindiswa bani? 27 UJesu wasebakhangela wathi: Kubantu kakulakwenzeka, kodwa kakunjalo kuNkulunkulu; ngoba zonke izinto ziyenzeka kuNkulunkulu.

Umvuzo wokuzidela

28 UPetro waseqala ukuthi kuye: Khangela, thina sitshiye konke, sakulandela. 29 UJesu wasephendula wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Kakukho muntu otshiye indlu, kumbe abafowabo, kumbe odadewabo, kumbe uyise, kumbe unina, kumbe umkakhe, kumbe abantwana, kumbe amasimu, ngenxa yami levangeli, 30 ongayikwemukela ngokwekhulu khathesi ngalesisikhathi, izindlu labafowabo labodadewabo labonina labantwana lamasimu, kanye lokuzingelwa, lesikhathini esizayo impilo elaphakade. 31 Kodwa abanengi abokuqala bazakuba ngabokucina, labokucina ngabokuqala.

UJesu ukhuluma futhi ngokufa lokuvuka kwakhe

32 Kwathi sebesendleleni besenyukela eJerusalema; uJesu wayesehamba phambi kwabo, njalo babemangele, belandela babesesaba. Wasethatha futhi abalitshumi lambili, waqala ukubatshela okwakuzamehlela 33 ukuthi: Khangelani, senyukela eJerusalema, futhi iNdodana yomuntu izanikelwa kubapristi abakhulu lakubabhali, njalo bazayigwebela ukufa, bayinikele kwabezizwe, 34 bazayiyangisa, bayitshaye ngesiswepu, bayikhafulele amathe, bayibulale; njalo ngosuku lwesithathu izabuya ivuke ekufeni.

UJesu ukhuza amadodana kaZebediya

35 Kwasekusiza kuye uJakobe loJohane, amadodana kaZebediya, besithi: Mfundisi, sithanda ukuthi usenzele loba yini esizayicela. 36 Wasesithi kubo: Lithanda ukuthi ngilenzeleni? 37 Basebesithi kuye: Siphe, ukuthi sihlale omunye ngakwesokunene sakho lomunye ngakwesokhohlo sakho ebukhosini bakho. 38 Kodwa uJesu wathi kubo: Kalikwazi elikucelayo. Linganatha yini inkezo engiyinathayo mina, njalo libhabhathizwe ngobhabhathizo engibhabhathizwa ngalo mina? 39 Basebesithi kuye: Singakwenza. Kodwa uJesu wathi kubo: Inkezo engiyinathayo mina lizayinatha; lizabhabhathizwa ngobhabhathizo engibhabhathizwa ngalo mina; 40 kodwa ukuhlala ngakwesokunene sami langakwesokhohlo sami kayisikho kwami ukupha, kodwa kungokwalabo abakulungiselweyo.

Ubukhulu obuqotho

41 Kwathi sebezwile abalitshumi baqala ukuthukuthela ngoJakobe loJohane. 42 Kodwa uJesu wababizela kuye wathi kubo: Liyazi ukuthi labo okuthiwa babusa izizwe bazibusa ngobulukhuni; lezikhulu zazo zisebenzisa amandla phezu kwazo. 43 Kodwa akuyikuba njalo phakathi kwenu; kodwa loba ngubani othanda ukuba ngomkhulu phakathi kwenu, kabe yisisebenzi senu; 44 njalo loba ngubani othanda ukuba ngowokuqala phakathi kwenu, kabe yisisebenzi sabo bonke. 45 Ngoba leNdodana yomuntu kayizanga ukukhonzwa, kodwa ukukhonza, lokunika impilo yayo ibe lihlawulo labanengi.

UBartimewu isiphofu

46 Basebefika eJeriko; kwathi esephuma eJeriko, labafundi bakhe, lexuku elikhulu, indodana kaTimewu uBartimewu oyisiphofu wayehlezi endleleni ephanza. 47 Kwathi esezwile ukuthi nguJesu weNazaretha, waqala ukumemeza njalo ukuthi: Jesu Ndodana kaDavida, akungihawukele! 48 Abanengi basebemkhuza, ukuthi athule; kodwa wamemeza kakhulukazi, esithi: Ndodana kaDavida, akungihawukele! 49 UJesu esima wasesithi kabizwe; basebesibiza isiphofu, besithi kuso: Mana isibindi; sukuma, uyakubiza. 50 Sasesilahla isembatho saso sasukuma seza kuJesu. 51 UJesu wasephendula wathi kuso: Ufuna ukuthi ngikwenzeleni? Isiphofu sasesisithi kuye: Raboni, ukuthi ngibone. 52 UJesu wasesithi kuso: Hamba; ukholo lwakho lukusindisile. Njalo sahle sabona, salandela uJesu endleleni.

uMarko 11

UJesu ungena eJerusalema

1 Kwathi besondela eJerusalema, eBetfage leBethani, entabeni yeMihlwathi, wathuma ababili kubafundi bakhe, 2 wathi kubo: Hambani liye emzaneni okhangelene lani; lizahle lithi lingena kuwo lifice ithole likababhemi likhulekiwe, okungazange kuhlale kulo umuntu; lilikhulule lililethe. 3 Njalo uba umuntu esithi kini: Likwenzelani lokhu? Lithi: INkosi iyaliswela; njalo uzahle alithumele lapha. 4 Bahamba-ke bafica ithole likhulekiwe lisesangweni ngaphandle endleleni; basebelikhulula. 5 Labanye kwababemi khona bathi kubo: Lenzani likhulula ithole? 6 Basebesitsho kubo njengoba uJesu elayile; basebebayekela bahamba. 7 Basebeliletha ithole kuJesu, baphosela izembatho zabo phezu kwalo, wasehlala phezu kwalo. 8 Labanengi bendlala izembatho zabo endleleni; labanye bagamula ingatsha lamahlamvu ezihlahleni, bazendlala endleleni. 9 Lalabo ababehamba phambili lababelandela bamemeza, besithi: Hosana! Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi; 10 ubusisiwe umbuso kababa wethu uDavida, ozayo ebizweni leNkosi. Hosana kweliphezulu! 11 UJesu wasesiyangena eJerusalema, lethempelini; wathi esethalaze konke, sekuhlwile, waphuma waya eBethani labalitshumi lambili.

Ukuthukwa komkhiwa

12 Lakusisa bephuma eBethani, walamba. 13 Ebona umkhiwa ukhatshana, ulamahlamvu, wasondela ukuthi mhlawumbe angathola ulutho kuwo; njalo efika kuwo, katholanga lutho ngaphandle kwamahlamvu; ngoba kwakungesiso isikhathi somkhiwa. 14 UJesu ekhuluma wathi kuwo: Kakungabi kusadla muntu isithelo kuwe loba nini lanini. Labafundi bakhe bakuzwa.

Ukuhlanjululwa kwethempeli

15 Basebefika eJerusalema; uJesu wasengena ethempelini waqala ukuxotsha labo ababethengisa lababethenga ethempelini; wasegenqula amatafula ababentshintshelana imali, lezihlalo zalabo ababethengisa amajuba; 16 wayengavumeli ukuthi umuntu athwale impahla adabule ethempelini. 17 Wasefundisa, wathi kubo: Kakulotshiwe yini ukuthi: Indlu yami izabizwa ngokuthi yindlu yomkhuleko yezizwe zonke? Kodwa lina liyenze ubhalu lwabaphangi. 18 Ababhali labapristi abakhulu basebekuzwa, babedinga ukuthi bangambulala njani; ngoba babemesaba, ngoba lonke ixuku lamangala kakhulu ngokufundisa kwakhe. 19 Sekusihlwa, waphuma phandle emzini.

Ukuzuza amandla ngokholo

20 Ekuseni kakhulu besedlula, babona umkhiwa womile kusukela empandeni. 21 UPetro wasekhumbula wathi kuye: Rabi, khangela, umkhiwa owuqalekisileyo womile. 22 UJesu wasephendula wathi kubo: Banini lokholo kuNkulunkulu. 23 Ngoba ngiqinisile ngithi kini: Loba ngubani ozakuthi kulintaba: Phakanyiswa, uphoselwe olwandle, njalo engathandabuzi enhliziyweni yakhe, kodwa ekholwa ukuthi akutshoyo kuyenzeka; kuzakwenzeka kuye loba yini ayitshoyo. 24 Ngakho ngithi kini: Konke loba yini eliyicelayo likhuleka, kholwani ukuthi liyayemukela, njalo lizakuba layo. 25 Njalo nxa limi likhuleka, thethelelani uba lilolutho olumelana lomuntu; ukuze uYihlo osemazulwini laye alithethelele iziphambeko zenu. 26 Kodwa uba lina lingathetheleli, loYihlo osemazulwini kayikulithethelela iziphambeko zenu.

Amandla kaJesu

27 Basebebuya bafika eJerusalema; kwathi ehambahamba ethempelini, abapristi abakhulu lababhali labadala beza kuye, 28 bathi kuye: Izinto lezi uzenza ngaliphi igunya; njalo ngubani okunike leligunya lokuthi wenze lezizinto? 29 UJesu wasephendula wathi kubo: Lami ngizalibuza umbuzo1 ube munye, njalo lingiphendule, khona ngizalitshela ukuthi ngenza lezizinto ngaliphi igunya. 30 Ubhabhathizo lukaJohane lwavela ezulwini, kumbe ebantwini? Ngiphendulani. 31 Basebekhulumisana bodwa, besithi: Uba sisithi: Ezulwini, uzakuthi: Pho kalikholwanga kuye ngani? 32 Kodwa uba sisithi: Ebantwini; besaba abantu; ngoba bonke babemphatha uJohane, ngokuthi ungumprofethi ngeqiniso. 33 Basebephendula bathi kuJesu: Kasazi. UJesu wasephendula wathi kubo: Lami kangilitsheli ukuthi ngenza lezizinto ngaliphi igunya.

uMarko 12

Umfanekiso wabalimi besivini

1 Waseqala ukukhuluma labo ngemifanekiso wathi: Umuntu wahlanyela isivini, wasibiyela ngothango, wagebha isikhamelo, wakha umphotshongo, wasiqhatshisa kubalimi, waya kwelinye ilizwe. 2 Kwathi sekuyisikhathi esifaneleyo wathuma inceku kubalimi, ukuze yamukele kubalimi okwesithelo sesivini. 3 Kodwa bayibamba bayitshaya, bayimukisa ize. 4 Wasebuya ethuma kubo enye inceku; laleyo bayitshaya ngamatshe bayilimaza ekhanda, bayixotsha isithelwe inhloni. 5 Wasebuya ethuma enye; yona basebeyibulala; lezinye ezinengi, ezinye bazitshaya, lezinye bazibulala. 6 Ngakho eseselendodana eyodwa ethandekayo kuye, ekucineni wayithuma kubo layo, esithi: Bazayihlonipha indodana yami. 7 Kodwa labobalimi bakhulumisana besithi: Le yindlalifa; wozani, siyibulale, lelifa lizakuba ngelethu. 8 Basebeyibamba bayibulala, bayiphosela ngaphandle kwesivini. 9 Ngakho uzakwenzani umninisivini? Uzakuza ababhubhise abalimi, anikele isivini kwabanye. 10 Kalibalanga yini lumbhalo othi: Ilitshe abakhi abalalayo, yilo eseliyinhloko yengonsi; 11 lokhu kwenziwe yiNkosi, njalo kuyisimanga emehlweni ethu? 12 Basebedinga ukumbamba, kodwa besaba ixuku; ngoba babesazi ukuthi wakhuluma lumfanekiso emelane labo. Basebemtshiya bahamba.

Umthelo kaKesari

13 Basebethuma kuye abanye babaFarisi labakaHerodi, ukuze bamthiye ekukhulumeni. 14 Basebesiza bathi kuye: Mfundisi, siyazi ukuthi wena uqotho, njalo kawukhathali ngomuntu; ngoba kawunanzi isimo somuntu, kodwa ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso: Kuvunyelwe yini ukuthela kuKesari kumbe hatshi? 15 Sithele, kumbe singatheli? Kodwa ekwazi ukuzenzisa kwabo wathi kubo: Lingilingelani? Lethani kimi udenariyo, ukuze ngibone. 16 Basebeletha. Wasesithi kubo: Ngokabani lumfanekiso lalumbhalo? Basebesithi kuye: NgokaKesari. 17 UJesu wasephendula wathi kubo: Mnikeni uKesari okukaKesari, loNkulunkulu okukaNkulunkulu. Basebemangala ngaye.

Ukuvuka kwabafileyo

18 Basebesiza kuye abaSadusi, abathi kakukho ukuvuka kwabafileyo; basebembuza, bathi: 19 Mfundisi, uMozisi wasibhalela, wathi: Uba umfowabo womuntu esifa, atshiye umkakhe, engatshiyi bantwana, umfowabo kamthathe umkakhe, amvusele umfowabo inzalo; 20 kwakulezelamani eziyisikhombisa; owokuqala wasethatha umfazi, wafa engatshiyanga inzalo; 21 lowesibili wamthatha, wafa, laye engatshiyanga inzalo; lowesithathu kwaba njalo; 22 labayisikhombisa bamthatha, kabatshiyanga inzalo. Ekucineni kwabo bonke kwafa lomfazi. 23 Ngakho ekuvukeni kwabafileyo, mhla bevukayo, uzakuba ngumkabani kubo; lokhu abayisikhombisa babelaye engumkabo? 24 UJesu wasephendula wathi kubo: Kaliduhanga yini ngalokhu, ngoba lingayazi imibhalo, loba amandla kaNkulunkulu? 25 Ngoba mhla bevukayo ekufeni, kabathathani, njalo kabendiswa, kodwa banjengengilosi ezisemazulwini. 26 Kodwa mayelana labafileyo, ukuthi bayavuswa, kalifundanga yini egwalweni lukaMozisi, ukuthi uNkulunkulu esihlahleni, wakhuluma njani kuye, esithi: NginguNkulunkulu kaAbrahama, loNkulunkulu kaIsaka, loNkulunkulu kaJakobe? 27 Kayisuye uNkulunkulu wabafileyo, kodwa uNkulunkulu wabaphilayo; ngakho lina liduhile kakhulu.

Umlayo wokuqala

28 Wasefika omunye wababhali, esezwile bebuzana, esebonile ukuthi ubaphendule kuhle, wambuza wathi: Yiwuphi umlayo wokuqala kuyo yonke? 29 UJesu wasemphendula wathi: Umlayo wokuqala kuyo yonke ngowokuthi: Zwana, Israyeli: INkosi uNkulunkulu wethu, iNkosi yinye; 30 njalo wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langengqondo yakho yonke, langamandla akho wonke. Yilo umlayo owokuqala. 31 Lowesibili ufanana lawo uthi: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Kawukho omunye umlayo omkhulu kulale. 32 Umbhali wasesithi kuye: Kuhle, Mfundisi, utsho okuqotho ukuthi kuloNkulunkulu oyedwa, langaphandle kwakhe kakho omunye; 33 lokumthanda ngenhliziyo yonke, langokuqedisisa konke, langomphefumulo wonke, langamandla wonke, lokuthanda umakhelwane njengawe, kuyedlula yonke iminikelo yokutshiswa lemihlatshelo. 34 UJesu esembona ukuthi uphendule ngenhlakanipho, wathi kuye: Kawukhatshana lombuso kaNkulunkulu. Njalo kakwabe kusaba khona umuntu olesibindi sokumbuza.

UKristu losendo lwakhe

35 UJesu, efundisa ethempelini, waseqala ukukhuluma wathi: Batsho njani ababhali ukuthi uKristu uyindodana kaDavida? 36 Ngoba uDavida uqobo lwakhe ngoMoya oyiNgcwele wathi: INkosi yathi eNkosini yami: Hlala ngakwesokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakho. 37 Ngakho uDavida uqobo lwakhe umbiza ngokuthi yiNkosi; pho uyindodana yakhe njani? Lexuku elikhulu lamuzwa ngokuthokoza.

UJesu usola ababhali

38 Wasesithi kubo ekufundiseni kwakhe: Qaphelani ababhali, abathanda ukuhamba bembethe izembatho ezinde, lokubingelelwa emidangeni, 39 lezihlalo eziqakathekileyo emasinagogeni, lezihlalo zabahloniphekayo ekudleni; 40 abadla izindlu zabafelokazi, bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa; laba bazakwemukela ukulahlwa okukhulu.

Umnikelo womfelokazi

41 UJesu wasehlala phansi maqondana lesitsha somnikelo wabona ukuthi ixuku liphosela njani imali esitsheni somnikelo; labanothileyo abanengi baphosela okunengi. 42 Kwasekufika umfelokazi othile ongumyanga waphosela inhlamvana ezimbili ezincane zemali, ezenza indibilitshi. 43 Wasebizela kuye abafundi bakhe, wathi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Lumfelokazi ongumyanga uphosele okwedlula bonke laba abaphoseleyo esitsheni somnikelo; 44 ngoba bonke kokunengi kwabo baphosele; kodwa yena ebuyangeni bakhe uphosele konke alakho, konke okwempilo yakhe.

uMarko 13

UJesu ukhuluma ngokuchithwa kweJerusalema langokuphela kwesikhathi

1 Kwathi ephuma ethempelini, omunye wabafundi bakhe wathi kuye: Mfundisi, khangela, amatshe anjani lezakhiwo ezinjani! 2 UJesu wasephendula wathi kuye: Uyabona lezizakhiwo ezinkulu yini? Akusoze kutshiywe ilitshe phezu kwelitshe, elingasoze lidilizelwe phansi. 3 Esehlezi entabeni yeMihlwathi maqondana lethempeli, uPetro loJakobe loJohane loAndreya bambuza bebodwa, 4 bathi: Sitshele, lezizinto zizakuba nini? Lokuthi isibonakaliso siyini lapho sezizapheleliswa lezizinto zonke? 5 UJesu ebaphendula waseqala ukuthi: Qaphelani kungabi khona oliduhisayo. 6 Ngoba abanengi bazakuza ngebizo lami, besithi: Mina nginguye; futhi baduhise abanengi. 7 Kodwa nxa lisizwa ngezimpi lamahungahunga ezimpi, lingethuki; ngoba kufanele kwenzeke; kodwa ukuphela kakukabi khona. 8 Ngoba isizwe sizavukela isizwe, lombuso uvukele umbuso; njalo kuzakuba khona ukuzamazama komhlaba indawo ngendawo, njalo kuzakuba khona indlala lezinhlupheko; lezizinto ziyikuqala kwemihelo. 9 Kodwa ziqapheleni lina; ngoba bazalinikela emiphakathini, lemasinagogeni lizatshaywa, lizalethwa phambi kwababusi lamakhosi ngenxa yami, kube yibufakazi kubo. 10 Kodwa kuzo zonke izizwe ivangeli limele ukutshunyayelwa kuqala. 11 Kodwa nxa belidonsa belinikela, lingakhathaleli ngaphambili elizakukhuluma, linganakani; kodwa loba yini elizayinikwa ngalelohola, ikhulumeni; ngoba kakusini elikhulumayo, kodwa uMoya oyiNgcwele. 12 Futhi umfowabo uzanikela umfowabo ekufeni, loyise umntwana; labantwana bazavukela abazali, besebebabulala; 13 njalo lizazondwa yibo bonke ngenxa yebizo lami; kodwa ophikelelayo kuze kube sekupheleni, nguye ozasindiswa. 14 Kodwa nxa libona amanyala encithakalo, akhulunywa nguDaniyeli umprofethi, emi lapho angafanele khona, ofundayo kaqedisise, khona labo abaseJudiya kababalekele ezintabeni; 15 lophezu kophahla lwendlu angehleli endlini, angangeni ukuthatha ulutho olusendlini yakhe; 16 losemasimini angabuyeli emuva, ukuyathatha isembatho sakhe. 17 Kodwa maye kwabakhulelweyo labamunyisayo ngalezonsuku! 18 Kodwa khulekani ukuthi ukubaleka kwenu kungabi sebusika. 19 Ngoba ngalezonsuku kuzakuba khona ukuhlupheka, okungazanga kube khona kusukela ekuqaleni kokudaliweyo uNkulunkulu akudalayo, kuze kube khathesi, lokungasoze kwaba khona. 20 Langaphandle kokuthi iNkosi izifinyeze insuku, bekungesindiswe nyama; kodwa ngenxa yabakhethiweyo, ebakhethileyo, izifinyezile insuku. 21 Ngalesosikhathi-ke nxa umuntu esithi kini: Khangelani, nangu uKristu; kumbe: Khangelani, laphayana; lingakholwa; 22 ngoba kuzavuka okristu bamanga labaprofethi bamanga, besebesenza izibonakaliso lezimangaliso, ukuduhisa, nxa kungenzeka, labakhethiweyo. 23 Kodwa qaphelani lina; khangelani, sengilitshelile konke ngaphambili. 24 Kodwa ngalezonsuku, emva kwalokhokuhlupheka, ilanga lizafiphazwa, lenyanga kayiyikupha ukukhanya kwayo, 25 lenkanyezi zezulu zizabe zisiwa, lamandla asemazulwini azazanyazanyiswa. 26 Khona-ke bazabona iNdodana yomuntu isiza emayezini ilamandla amakhulu lenkazimulo, 27 khona-ke izathuma ingilosi zayo, ibisiqoqa abakhethiweyo bayo emimoyeni emine, kusukela emkhawulweni womhlaba kuze kube semkhawulweni wezulu. 28 Fundani-ke umfanekiso emkhiweni; nxa khathesi ugatsha lwawo selusiba buthakathaka njalo luhlume amahlamvu, liyazi ukuthi ihlobo seliseduze; 29 ngokunjalo lani, nxa libona lezizinto zisenzeka, yazini ukuthi kuseduze kuseminyango. 30 Ngiqinisile ngithi kini: Lesisizukulwana asisoze sidlule, zize zenzeke izinto zonke lezi. 31 Kuzadlula izulu lomhlaba; kodwa amazwi ami awasoze adlule. 32 Kodwa lolosuku lalelohola kakho owaziyo ngakho, ngitsho lengilosi ezisezulwini, ngitsho leNdodana, ngaphandle kukaBaba. 33 Qaphelani, lilinde likhuleke; ngoba kalisazi isikhathi ukuthi sinini. 34 Njengomuntu owasuka elizweni lakibo watshiya indlu yakhe, wanika inceku zakhe amandla, kuleyo laleyo umsebenzi wayo, walaya umlindisango ukuthi alinde. 35 Ngakho lindani; ngoba kalazi ukuthi inkosi yendlu izafika nini, kusihlwa, loba phakathi kobusuku, loba ekukhaleni kweqhude, loba emadabukakusa; 36 hlezi ifike ilijume, ilifice lilele. 37 Lalokhu engikutsho kini ngikutsho kubo bonke: Lindani.

uMarko 14

Iqhinga lokumbulala uJesu

1 Kwathi emva kwensuku ezimbili kwaba khona iPhasika lomkhosi wesinkwa esingelamvubelo; abapristi abakhulu lababhali basebedinga ukuthi bangambamba njani ngobuqili bambulale; 2 kodwa bathi: Kungabi ngomkhosi, hlezi kube lesiphithiphithi sabantu.

UJesu ugcotshwa eBethani

3 Kwathi eseBethani, endlini kaSimoni olobulephero, ehlezi ekudleni, kwafika owesifazana ephethe umfuma wealibasta wamagcobo awenadi uqobo aligugu elikhulu; wasephahlaza umfuma wealibasta, wawathela ekhanda lakhe. 4 Kwakukhona abanye abathukuthelayo ngaphakathi kwabo, besithi: Kwenzelwani ukumotshwa kwalamagcobo? 5 Ngoba la angathengiswa ngemali edlula odenariyo abangamakhulu amathathu, besekunikwa abayanga. Basebemsola. 6 Kodwa uJesu wathi: Myekeleni; limhluphelani? Wenzile umsebenzi omuhle kimi. 7 Ngoba abayanga lihlala lilabo, futhi uba lithanda lingabenzela okuhle; kodwa mina kalihlali lilami. 8 Yena wenzile abengakwenza; uqalile phambili ukuwugcobela umzimba wami ukungcwatshwa. 9 Ngiqinisile ngithi kini: Loba ngaphi emhlabeni wonke lapho okuzatshunyayelwa khona lelivangeli, lalokhu akwenzileyo kuzakhulunywa ngakho kube yisikhumbuzo ngaye.

Umvuzo wokumnikela uJesu

10 UJudasi Iskariyothi, omunye wabalitshumi lambili, wasesiya kubapristi abakhulu, ukuze amnikele kubo. 11 Futhi sebezwile bathokoza, bamthembisa ukumnika imali; wasedinga ukuthi angamnikela njani kuhle.

Ukumiswa kwesidlo esingcwele

12 Kwathi ngosuku lokuqala lwesinkwa esingelamvubelo, ababehlaba ngalo iPhasika, abafundi bakhe bathi kuye: Uthanda ukuthi siye silungisele ngaphi ukuze udle iPhasika? 13 Wasethuma ababili kubafundi bakhe, wathi kubo: Hambani liye emzini, njalo umuntu uzahlangana lani ethwele imbiza yamanzi; limlandele, 14 njalo loba ngaphi angena khona, kalibokuthi kumninindlu: UMfundisi uthi: Ingaphi indlu yezihambi, lapho engingadlela khona iPhasika labafundi bami? 15 Futhi yena uzalitshengisa indlu enkulu ephezulu eyendlelweyo elungisiweyo; silungiseleni khona. 16 Abafundi bakhe basebephuma, bangena emzini, bathola kunjengokutsho kwakhe kubo; basebelungisa iPhasika. 17 Kwathi sekukusihlwa wafika labalitshumi lambili. 18 Sebehlezi besidla, uJesu wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Omunye wenu, odla lami, uzanginikela. 19 Basebeqala ukudabuka, bathi kuye ngamunye ngamunye: Kayisimi yini? Lomunye: Kayisimi yini? 20 Kodwa waphendula wathi kubo: Ngomunye wabalitshumi lambili, otsheba kanye lami emganwini. 21 Sibili iNdodana yomuntu ihamba, njengokulotshiweyo ngayo; kodwa maye kulowomuntu enikelwa nguye iNdodana yomuntu! Bekungakuhle kuye aluba lowomuntu wayengazalwanga. 22 Kwathi besidla, uJesu wathatha isinkwa, wasibusisa wasihlephula, wabanika, wathi: Thathani, lidle; lokhu kungumzimba wami. 23 Wasethatha inkezo, esebongile wabanika; basebenatha kuyo bonke. 24 Wasesithi kubo: Lokhu kuligazi lami, elesivumelwano esitsha, elichithelwa abanengi. 25 Ngiqinisile ngithi kini: Angisayikuphinda njalo ukunatha okwalesisithelo sevini, kuze kufike lolosuku engizasinatha ngalo sisitsha embusweni kaNkulunkulu. 26 Kwathi sebehlabele ingoma yokudumisa baphuma baya entabeni yeMihlwathi.

Ukuxwayiswa kukaPetro

27 UJesu wasesithi kubo: Lonke lizakhubeka ngami ngalobubusuku; ngoba kulotshiwe ukuthi: Ngizatshaya umalusi, izimvu besezihlakazeka. 28 Kodwa emva kokuvuswa kwami, ngizalandulela ukuya eGalili. 29 Kodwa uPetro wathi kuye: Lanxa bonke bezakhubeka, kodwa hatshi mina. 30 UJesu wasesithi kuye: Ngiqinisile ngithi kuwe: Lamuhla ngalobubusuku, lingakakhali kabili iqhude, uzangilandula kathathu. 31 Kodwa waqinisa ngamandla esithi: Loba kudingeka ngife lawe, angisoze ngikulandule. Basebesitsho njalo labo bonke.

EGetsemane

32 Basebefika endaweni ibizo layo yiGetsemane; wasesithi kubafundi bakhe: Hlalani phansi lapha, ngisakhuleka. 33 Wasethatha kanye laye uPetro loJakobe loJohane, waseqala ukudatshulwa sibili lokukhathazeka kakhulu. 34 Wasesithi kubo: Umphefumulo wami udabukile kakhulu kuze kube sekufeni; hlalani lapha lilinde. 35 Waseqhubeka ibangana, wawela emhlabathini, wakhuleka ukuthi, uba kungenzeka, kudlule kuye lelihola. 36 Wasesithi: Aba, Baba, zonke izinto ziyenzeka kuwe. Susa linkezo kimi; kodwa kungabi yikuthi ngithandani mina, kodwa kube yikuthi uthandani wena. 37 Wasesiza, wabafica belele, wathi kuPetro: Simoni, ulele yini? Ubungelinde yini ihola libe linye? 38 Lindani likhuleke, ukuze lingangeni ekulingweni. Umoya uyavuma, kodwa inyama ibuthakathaka. 39 Wasebuya wahamba wayakhuleka, esitsho wona lawomazwi. 40 Wasebuya wabafica futhi belele; ngoba amehlo abo ayenzima, kodwa babengazi ukuthi bazamphendula bathini. 41 Wasesiza ngokwesithathu, wathi kubo: Lalani-ke liphumule. Kwanele; ihola selifikile; khangelani, iNdodana yomuntu iyanikelwa ezandleni zezoni. 42 Sukumani, sihambe; khangelani, onginikelayo useduze.

Ukubotshwa kukaJesu lokuthethwa kwecala lakhe

43 Kwathi esakhuluma, wahle wafika uJudasi, omunye wabalitshumi lambili, njalo elexuku elikhulu elilemihedla lezinduku, livela kubapristi abakhulu lababhali labadala. 44 Lomnikelayo wayebanike isiboniso, esithi: Lowo engizamanga, nguye; limbambe, limqhube limqinise. 45 Esefikile, wahle wasondela kuye wathi: Rabi, Rabi! Wasemanga. 46 Basebemdumela, bambamba. 47 Lomunye kwababemi khona wakhokha inkemba wagadla inceku yompristi omkhulu, waquma indlebe yayo. 48 UJesu wasephendula wathi kubo: Liphume njengokuyamelana lomphangi yini lemihedla lezinduku ukuzangibamba? 49 Bengilani insuku ngensuku ethempelini ngifundisa, kodwa kalingibambanga; kodwa ukuze kugcwaliseke umbhalo. 50 Bonke basebemtshiya babaleka. 51 Lejaha elithile lamlandela, lembethe ilembu elicolekileyo emzimbeni oze. Aselibamba amajaha; 52 laselitshiya ilembu elicolekileyo lababalekela linqunu.

UJesu uphambi kompristi omkhulu

53 Basebemqhuba uJesu bamusa kumpristi omkhulu; basebebuthana kuye abapristi abakhulu bonke labadala lababhali. 54 UPetro wasemlandela ekhatshana waze waba phakathi kweguma lompristi omkhulu; wayesehlezi kanye lezinceku, esotha umlilo. 55 Labapristi abakhulu lomphakathi wonke badinga ubufakazi ngoJesu, ukuze bambulale; kodwa kababutholanga. 56 Ngoba abanengi bafakaza amanga ngaye, kodwa ubufakazi babo kabuvumelananga. 57 Kwasekusukuma abanye bafakaza amanga amelana laye besithi: 58 Thina samuzwa esithi: Mina ngizadiliza lelithempeli elenziwe ngezandla, njalo ngakhe elinye ngensuku ezintathu elingenziwanga ngezandla. 59 Loba kunjalo ubufakazi babo kabuvumelananga. 60 Kwasekusukuma umpristi omkhulu phakathi kwabo wambuza uJesu, esithi: Kawuphenduli lutho yini? Bafakazani laba okumelana lawe? 61 Kodwa wathula, kaphendulanga lutho. Umpristi omkhulu wabuya wambuza, wathi kuye: Wena unguKristu, iNdodana yoBusisiweyo yini? 62 UJesu wasesithi: Mina nginguye. Njalo lizabona iNdodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene samandla, isiza ngamayezi ezulu. 63 Umpristi omkhulu wasedabula izembatho zakhe wathi: Sisaswelelani abafakazi? 64 Liyizwile inhlamba; licabangani? Bonke basebemlahla ukuthi ulecala lokufa. 65 Abanye basebeqala ukumkhafulela amathe, bamgubuzela ubuso bakhe, bamdutshuza, besithi kuye: Profetha! Lezinceku zamwakala.

UPetro ulandula uJesu

66 UPetro esegumeni ngaphansi, kwafika enye yezincekukazi zompristi omkhulu, 67 isibona uPetro esotha, yamkhangela yathi: Lawe ubulomNazaretha, uJesu. 68 Kodwa walandula, wathi: Kangikwazi, futhi kangikuqedisisi okutshoyo. Wasephuma phandle, waya entubeni; laselikhala iqhude. 69 Lencekukazi encane imbona yabuya yaqala ukutsho kwababemi khona ukuthi: Lo ungomunye wabo. 70 Kodwa wabuya walandula. Kwathi emva kwesikhatshana futhi labo ababemi khona bathi kuPetro: Ngeqiniso ungomunye wabo; ngoba lawe ungumGalili, lolimi lwakho luyavuma. 71 Waseqala ukuqalekisa lokufunga esithi: Kangimazi lumuntu elimutshoyo. 72 Iqhude laselikhala ngokwesibili. UPetro wasekhumbula ilizwi uJesu ayelitshilo kuye lokuthi: Lingakakhali kabili iqhude, uzangilandula kathathu. Esekhumbule ngalokhu wakhala1.

uMarko 15

UJesu uphambi kukaPilatu

1 Kwahle kwathi ekuseni kakhulu abapristi abakhulu benza umhlangano kanye labadala lababhali, lomphakathi wonke, bambopha uJesu bamqhuba bamnikela kuPilatu. 2 UPilatu wasembuza wathi: Wena uyiNkosi yamaJuda yini? Wasemphendula wathi kuye: Utshilo wena. 3 Abapristi abakhulu basebemmangalela ngezinto ezinengi; kodwa yena kaphendulanga lutho. 4 UPilatu wasebuya embuza, wathi: Kawuphenduli lutho yini? Khangela, zingaki izinto abazifakazayo ezimelana lawe. 5 Kodwa uJesu kabesaphendula lutho, waze wamangala uPilatu. 6 Langomkhosi wayebakhululela isibotshwa esisodwa, loba yisiphi abasicelayo. 7 Kwakukhona umuntu, othiwa nguBarabasi owayebotshiwe labo ababevukele umbuso laye, ababebulele ekuvukeleni umbuso. 8 Ixuku laselimemeza laqala ukucela ukuthi alenzele njengesikhathi sonke. 9 UPilatu wasebaphendula, wathi: Lithanda ukuthi ngilikhululele iNkosi yamaJuda yini? 10 Ngoba wayekwazi ukuthi ngomona abapristi abakhulu bamnikele. 11 Kodwa abapristi abakhulu bavusa ixuku, ukuthi kungcono alikhululele uBarabasi. 12 UPilatu wasephendula wathi futhi kubo: Pho lifuna ngimenzeni lo elithi uyiNkosi yamaJuda? 13 Basebememeza futhi bathi: Mbethele! 14 Kodwa uPilatu wathi kubo: Ngoba wenze ububi bani? Kodwa bamemeza kakhulu bathi: Mbethele! 15 Khona uPilatu ethanda ukukholisa ixuku, walikhululela uBarabasi; kodwa wamnikela uJesu, esemtshaye ngesiswepu, ukuthi abethelwe.

Abebutho bamenza uJesu inhlekisa

16 Abebutho basebemngenisa phakathi egumeni, eliyindlu yombusi, basebebizela ibutho lonke ndawonye, 17 bamgqokisa okuyibubende, sebeluke umqhele wameva bamethesa, 18 baqala ukumbingelela besithi: Bayethe, Nkosi yamaJuda! 19 Batshaya ikhanda lakhe ngomhlanga, bamkhafulela amathe, baguqa ngamadolo bamkhonza. 20 Sebeklolodile, bamhlubula okuyibubende, bamgqokisa ezakhe izembatho. Basebemusa phandle ukuze bambethele.

UJesu esiphambanweni

21 Bambamba ngamandla omunye owayesedlula othiwa nguSimoni weKurene, evela emaphandleni, uyise kaAleksandro loRufusi, ukuthi athwale isiphambano sakhe. 22 Basebemusa endaweni ethiwa yiGolgotha, okuyikuthi ngokuphendulelwa, iNdawo yokhakhayi. 23 Basebemnika iwayini lixutshaniswe lenhlaka ukuthi alinathe; kodwa kalemukelanga. 24 Sebembethele, babelana izembatho zakhe, benza inkatho yokuphosa ngazo, ukuthi ngamunye uzathathani. 25 Kwakulihola lesithathu, sebembethela. 26 Futhi kwakulombhalo wecala lakhe elalibhalwe phezulu ukuthi: INKOSI YAMAJUDA. 27 Njalo babethelwa kanye laye abaphangi ababili, omunye ngakwesokunene lomunye ngakwesokhohlo sakhe. 28 Wasugcwaliseka umbhalo othi: Futhi wabalwa kanye lezoni. 29 Labedlulayo bamhlambaza, benikina amakhanda abo, besithi: Hiya, wena odiliza ithempeli, ulakhe ngensuku ezintathu, 30 zisindise, wehle esiphambanweni. 31 Langokunjalo abapristi abakhulu labo bakloloda kanye lababhali bathi omunye komunye: Wasindisa abanye, angezisindise yena. 32 UKristu iNkosi yakoIsrayeli kayehle khathesi esiphambanweni, ukuze sibone sikholwe. Lababebethelwe kanye laye bamklolodela.

Ukufa kukaJesu

33 Kwathi sekufike ihola lesithupha, kwaba khona ubunyama phezu komhlaba wonke kwaze kwaba lihola lesificamunwemunye. 34 Ngehola lesificamunwemunye uJesu wamemeza ngelizwi elikhulu, wathi, "Eloyi, Eloyi, lama sabaktani?" Okuyikuthi ngokuphendulelwa: Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungitshiyeleni? 35 Labanye kwababemi khona besizwa bathi: Khangelani, ubiza uEliya. 36 Wasegijima omunye, wagcwalisa uzipho ngeviniga, waluhloma emhlangeni, wamnika ukuthi anathe, esithi: Yekelani, sibone ukuthi uEliya uzakuza amethule. 37 UJesu wasememeza ngelizwi elikhulu waphefumula okokucina. 38 Leveyili lethempeli ladatshulwa incezu ezimbili laqala phezulu lisiya phansi. 39 Kwathi induna yekhulu eyayimi maqondana laye ibona ukuthi ekhale njalo, waphefumula okokucina, yathi: Ngeqiniso lumuntu ubeyiNdodana kaNkulunkulu. 40 Kwakukhona labesifazana bebukele bekhatshana, phakathi kwabo kukhona loMariya Magadalena, loMariya unina kaJakobe omncinyane lokaJose, loSalome, 41 labo ababemlandela, eseGalili, bemncedisa, labanye abesifazana abanengi abenyukela laye eJerusalema.

Ukungcwatshwa kukaJesu

42 Kwathi sekuhlwile, ngoba kwakungamalungiselelo, okuyikuthi usuku phambi kwesabatha, 43 wafika uJosefa owayevela eArimathiya, ilunga elihloniphekayo lomphakathi, laye wayelindele umbuso kaNkulunkulu; wangena ngesibindi kuPilatu, wacela isidumbu sikaJesu. 44 UPilatu wasemangala ngokuthi usefile; wabizela kuye induna yekhulu, wayibuza ukuthi kambe sekuyisikhathi efile. 45 Esazisiwe yinduna yekhulu, wamnika uJosefa isidumbu. 46 Wasethenga ilembu elicolekileyo, wamethula, wamgoqela ngelembu elicolekileyo, wambeka engcwabeni, elaligujwe edwaleni; wagiqela ilitshe emnyango wengcwaba. 47 Futhi uMariya Magadalena loMariya unina kaJose babona lapho abekwa khona.

uMarko 16

Ukuvuka kukaJesu

16Isabatha selidlulile, uMariya Magadalena loMariya unina kaJakobe loSalome bathenga amakha, ukuze bahambe bayemgcoba. 2 Kwathi ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki beza engcwabeni, ekuphumeni kwelanga. 3 Basebekhulumisana besithi: Ngubani ozasigiqela ilitshe lisuke emnyango wengcwaba? 4 Futhi bathi ukukhangela babona ilitshe seligiqwe lasuswa; ngoba lalilikhulu kakhulu. 5 Kuthe bengena engcwabeni, babona ijaha lihlezi ngakwesokunene, lembethe isembatho eside esimhlophe; besaba. 6 Kodwa lathi kubo: Lingesabi; lidinga uJesu weNazaretha obebethelwe; uvukile, kakho lapha; khangelani, indawo lapho abebembeke khona. 7 Kodwa hambani, litshele abafundi bakhe loPetro ukuthi uzalandulela ukuya eGalili; lizambona khona, njengalokho ayekutshilo kini. 8 Basebephuma ngokuphangisa babaleka engcwabeni; futhi ukuqhuqha lokwethuka kwababamba; futhi kabakhulumanga lutho emuntwini, ngoba babesesaba.

Ukuzibonakalisa kukaJesu emva kokuvuka kwakhe

9 Kwathi uJesu esevukile ekuseni kakhulu ngolokuqala lweviki, wabonakala kuqala kuMariya Magadalena, ayekhuphe kuye amadimoni ayisikhombisa. 10 Yena wasuka wababikela labo ababelaye, belila bekhala. 11 Labo sebezwile ukuthi uyaphila lokuthi ubonwe nguye kabakholwanga. 12 Njalo emva kwalezizinto wabonakala ngesinye isimo kwababili babo behamba, besiya emaphandleni. 13 Labo bahamba babikela abanye; lalabo kabakholwanga. 14 Emva kwalokhu, wabonakala kwabalitshumi lanye ngokwabo behlezi ekudleni, wasesola ukungakholwa kwabo langobulukhuni benhliziyo, ngoba bengakholwanga labo abambonayo esevukile. 15 Wasesithi kubo: Hambani liye emhlabeni wonke, litshumayele ivangeli kuso sonke isidalwa. 16 Lowo okholwayo abhabhathizwe uzasindiswa; kodwa ongakholwayo uzalahlwa. 17 Lalezizibonakaliso zizabalandela abakholwayo; ebizweni lami bazakhupha amadimoni; bakhulume ngendimi ezintsha; 18 bazadobha izinyoka; uba benatha okubulalayo, kakusoze kubalimaze; bazabeka izandla phezu kwabagulayo, futhi bazaphila.

Ukwenyuka kukaJesu

19 Ngakho iNkosi, emva kokuthi isikhulumile labo, yakhutshulelwa ezulwini, yahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. 20 Bona basebephuma batshumayela endaweni zonke, iNkosi isebenza labo, iqinisa ilizwi ngezibonakaliso ezazilandela. Ameni.

uLuka 1

Isingeniso

1 Njengoba abanengi sebebeke izandla ukubeka ngendlela efaneleyo belandisa ngalezizinto eziqiniseke ngokupheleleyo phakathi kwethu, 2 njengalokho basinika zona labo abazibona ngamehlo ekuqaleni njalo bezinceku zelizwi, 3 kukhanye kukuhle lakimi, sengizihlolisisile zonke izinto kusukela ekuqaleni, ukuthi ngikubhalele ngokulandelana, mhlekazi Teyofilu, 4 ukuze wazi iqiniso ngalezozinto ozifundisiweyo.

Ukuzalwa kukaJohane kuyabikwa

5 Kwathi ensukwini zikaHerodi inkosi yeJudiya kwakukhona umpristi othile othiwa nguZakariya, oweqembu likaAbhiya; lomkakhe wayevela kumadodakazi kaAroni, lebizo lakhe linguElizabethi. 6 Njalo babelungile bobabili phambi kukaNkulunkulu, behamba ngayo yonke imilayo lezimiso zeNkosi bengasoleki. 7 Njalo babengelamntwana, ngoba uElizabethi wayeyinyumba, basebeleminyaka eminengi bobabili. 8 Kwasekusithi esenza inkonzo yobupristi phambi kukaNkulunkulu esesimisweni seqembu lakibo, 9 ngomkhuba wenkonzo yobupristi, kwaba nguye owadliwa yinkatho ukutshisa impepha esengene ethempelini leNkosi. 10 Njalo ixuku lonke labantu lalikhuleka ngaphandle ngesikhathi sokutshisa impepha. 11 Ingilosi yeNkosi yasibonakala kuye, imi ngakwesokunene selathi lempepha. 12 Kwathi uZakariya eyibona waqhuqha, lokwesaba kwawela phezu kwakhe. 13 Kodwa ingilosi yathi kuye: Ungesabi Zakariya; ngoba umkhuleko wakho uzwakele, lomkakho uElizabethi uzakuzalela indodana, njalo uzakuthi ibizo layo nguJohane. 14 Futhi uzakuba lenjabulo lentokozo, labanengi bazakujabulela ukuzalwa kwakhe. 15 Ngoba uzakuba mkhulu phambi kweNkosi, konke iwayini lokudakisayo kasoze akunathe, futhi uzagcwaliswa ngoMoya oNgcwele kusukela esesesiswini sikanina. 16 Labanengi kubantwana bakoIsrayeli uzabaphendulela eNkosini uNkulunkulu wabo; 17 njalo yena uzahamba phambi kwayo emoyeni lemandleni kaEliya, ukuphendulela inhliziyo zaboyise kubantwana, labangalaleliyo ekuhlakanipheni kwabalungileyo, ukulungiselela iNkosi isizwe esilungisiweyo. 18 UZakariya wasesithi kuyo ingilosi: Ngizakwazi ngani lokhu? Ngoba mina ngilixhegu, lomkami useleminyaka eminengi. 19 Ingilosi yasiphendula yathi kuye: NginguGabriyeli mina omayo phambi kukaNkulunkulu; njalo ngithunyiwe ukukhuluma lawe, lokukubikela lezizindaba ezinhle. 20 Njalo khangela, uzakuba yisimungulu njalo wehluleke ukukhuluma, kuze kube lusuku okuzakwenzeka ngalo lezizinto, ngoba ungakholwanga amazwi ami, azagcwaliseka ngesikhathi sawo. 21 Labantu babemlindele uZakariya; bamangala ngokuphuza kwakhe ethempelini. 22 Kuthe esephuma wehluleka ukukhuluma labo; njalo bazi ukuthi ubone umbono ethempelini; njalo yena wayesebaqhweba, wahlala eyisimungulu. 23 Kwasekusithi lapho seziphelile insuku zokukhonza kwakhe, waya endlini yakhe. 24 Kwathi emva kwalezinsuku uElizabethi umkakhe wathatha isisu, wazifihla okwezinyanga ezinhlanu, esithi: 25 Yenze kanje kimi iNkosi ensukwini eyangikhangela ngazo ukususa ihlazo lami phakathi kwabantu.

Ukuzalwa kukaJesu kuyabikwa

26 Kwathi ngenyanga yesithupha ingilosi uGabriyeli yathunywa nguNkulunkulu emzini weGalili othiwa yiNazaretha, 27 entombini eyayigane indoda, ibizo layo linguJosefa, eyendlu kaDavida; lebizo lentombi, linguMariya. 28 Ingilosi yasingena kuye yathi: Ekuhle, wena othandiweyo! INkosi ilawe, ubusisiwe wena phakathi kwabesifazana. 29 Kwathi eseyibonile wethuswa kakhulu yilizwi layo, wanakana ukuthi yikubingelela okunjani lokhu. 30 Ingilosi yasisithi kuye: Ungesabi, Mariya; ngoba uthole uthando kuNkulunkulu. 31 Njalo khangela, uzathatha isisu, uzale indodana, uzakuthi ibizo layo nguJesu. 32 Yena uzakuba mkhulu, uzabizwa ngokuthi yiNdodana yoPhezukonke; futhi iNkosi uNkulunkulu izamnika isihlalo sobukhosi sikayise uDavida, 33 njalo uzabusa phezu kwendlu kaJakobe kuze kube nininini, lembusweni wakhe kakuzukuba lakuphela. 34 UMariya wasesithi kuyo ingilosi: Lokhu kungenzeka njani, njengoba ngingazi indoda? 35 Ingilosi yasiphendula yathi kuye: UMoya oNgcwele uzakuza phezu kwakho, lamandla oPhezukonke azakwembesa; ngakho lalokhu okungcwele okuzazalwa nguwe kuzakuthiwa yiNdodana kaNkulunkulu. 36 Njalo khangela, isinini sakho uElizabethi, laye ukhulelwe yindodana ebudaleni bakhe; lale yinyanga yesithupha kuye obekuthiwa uyinyumba. 37 Ngoba kuNkulunkulu kakulalutho oluzakwehlula. 38 UMariya wasesithi: Khangela, incekukazi yeNkosi; kakube kimi njengelizwi lakho. Ingilosi yasisuka kuye.

UMariya uhambela uElizabethi

39 Ngalezonsuku uMariya wasesukuma waya ngokuphangisa ezintabeni, emzini weJuda, 40 wangena endlini kaZakariya, wabingelela uElizabethi. 41 Kwasekusithi uElizabethi ezwe ukubingelela kukaMariya, inkonyane yeqa esiswini sakhe; loElizabethi wagcwaliswa ngoMoya oNgcwele, 42 wamemeza ngelizwi elikhulu, wathi: Ubusisiwe wena phakathi kwabesifazana, njalo sibusisiwe isithelo sesizalo sakho! 43 Kanti kuvela ngaphi lokhu kimi, ukuthi unina weNkosi yami eze kimi? 44 Ngoba khangela, kuthe ilizwi lokubingelela kwakho lifika endlebeni zami, umntwana weqa esiswini sami ngokuthokoza. 45 Futhi ubusisiwe okholiweyo, ngoba kuzagcwaliseka lezozinto ezakhulunywa kuye yiNkosi. 46 UMariya wasesithi: Umphefumulo wami uyayikhulisa iNkosi, 47 lomoya wami uyathokoza ngoNkulunkulu uMsindisi wami, 48 ngoba ukhangele ubuphansi bencekukazi yakhe. Ngoba khangela, kusukela khathesi zonke izizukulwana zizakuthi ngibusisiwe. 49 Ngoba yena olamandla ungenzele izinto ezinkulu, lingcwele lebizo lakhe, 50 lesihawu sakhe sikusizukulwana ngesizukulwana kulabo abamesabayo. 51 Wenzile amandla ngengalo yakhe; uhlakazile abazigqajayo ekunakaneni kwenhliziyo zabo. 52 Wehlisile iziphathamandla ezihlalweni zobukhosi, kodwa uphakamisile abantukazana. 53 Abalambileyo ubasuthise ngezinto ezinhle, kodwa abanothileyo wabathuma beze. 54 Umsizile uIsrayeli inceku yakhe, ngokukhumbula isihawu, 55 njengoba watsho kubobaba bethu, kuAbrahama, lenzalweni yakhe kuze kube nininini. 56 UMariya wasehlala laye okungaba zinyanga ezintathu, wasebuyela endlini yakhe.

Ukuzalwa kukaJohane

57 Kwathi isikhathi sikaElizabethi sokuthi abelethe sesiphelele, wasebeletha indodana. 58 Abakhelene laye lezinini zakhe basebesizwa ukuthi iNkosi yenze isihawu sayo saba sikhulu kuye, basebethokoza laye. 59 Kwasekusithi ngosuku lwesificaminwembili, beza ukusoka usane; balubiza ngebizo likayise ngokuthi nguZakariya. 60 Kodwa unina waphendula wathi: Hatshi bo, kodwa luzathiwa nguJohane. 61 Basebesithi kuye: Kakho ezihlotsheni zakho obizwa ngalelibizo. 62 Basebeqhweba uyise, ukuthi angathanda ukuthi lubizwe ngokuthini. 63 Wasecela into yokubhalela, wabhala, esithi: NguJohane ibizo lalo; basebemangala bonke. 64 Njalo wahle wavulwa umlomo wakhe lolimi lwakhe lwatshombululwa, wasekhuluma edumisa uNkulunkulu. 65 Lokwesaba kwehlela phezu kwabo bonke abakhelene laye; njalo kwakhulunywa ngazo zonke lezizinto kulo lonke elezintabeni zeJudiya, 66 labo bonke abazizwayo bazilondoloza enhliziyweni zabo, besithi: Kambe lolusane luzakuba njani? Njalo isandla seNkosi sasilalo. 67 LoZakariya uyise wagcwaliswa ngoMoya oNgcwele, waprofetha, esithi: 68 Ibusisiwe iNkosi uNkulunkulu kaIsrayeli, ngoba ihambele yasenzela inkululeko isizwe sayo, 69 yasivusela uPhondo losindiso lwethu endlini kaDavida inceku yayo, 70 njengalokho yakhuluma ngomlomo wabaprofethi bayo abangcwele abakudala, 71 isikhulula ezitheni zethu, lesandleni sabo bonke abasizondayo; 72 ukubenzela isihawu obaba bethu, lokukhumbula isivumelwano sayo esingcwele, 73 isifungo eyasifunga kubaba wethu uAbrahama, 74 ukusinika, ukuthi sesikhululiwe esandleni sezitha zethu, siyikhonze singelakwesaba 75 ngobungcwele langokulunga phambi kwayo zonke insuku zempilo yethu. 76 Lawe-ke, sane, uzabizwa ngokuthi umprofethi woPhezukonke; ngoba uzahamba phambi kobuso beNkosi ukulungisa indlela zayo; 77 lokunika isizwe sayo ulwazi losindiso ngothethelelo lwezono zabo, 78 ngesihelo sikaNkulunkulu wethu, yikho ukusa kwaphezulu kuzasethekelela, 79 ukubakhanyisela abahlezi emnyameni lethunzini lokufa, ukuqondisa inyawo zethu endleleni yokuthula. 80 Wakhula-ke umntwana omncane waqina emoyeni, yena wayesenkangala kwaze kwaba lusuku lokubonakala kwakhe kuIsrayeli.

uLuka 2

Ukuzalwa kukaJesu Kristu

1 Kwasekusithi ngalezonsuku, isimiso saphuma kuKesari uAgastasi, sokuthi kubhalwe umhlaba wonke. 2 Lokhukubhalwa kwakungokokuqala ukwenziwa lapho uKwiriniya wayengumbusi weSiriya. 3 Bonke basebesiya ukuze babhalwe, ngulowo lalowo emzini wakibo. 4 LoJosefa laye wenyukela eGalili, emzini othiwa yiNazaretha, waya eJudiya, emzini kaDavida, othiwa yiBetelehema, ngoba wayengowendlu lowosendo lukaDavida, 5 ukuyabhalwa kanye loMariya umkakhe ayemganile, owayezithwele. 6 Kwasekusithi belapho, insuku zakhe zokubeletha zaseziphelele, 7 wasebeletha indodana yakhe eyingqabutho, wayigoqela ngamalembu, wayilalisa emkolweni, ngoba kwakungelandawo yabo endlini yezihambi. 8 Njalo kwakukhona kulelolizwe abalusi ababehlala egangeni futhi belinde umhlambi wabo ebusuku. 9 Njalo khangela, ingilosi yeNkosi yema eduze kwabo, lenkazimulo yeNkosi yakhanya ibazingelezele; njalo besaba ngokwesaba okukhulu. 10 Ingilosi yasisithi kubo: Lingesabi; ngoba khangelani, ngitshumayela indaba ezinhle kini zentokozo enkulu, ezakuba kubantu bonke; 11 ngoba lizalelwe lamuhla uMsindisi, onguKristu iNkosi, emzini kaDavida. 12 Njalo lokhu kuzakuba yisibonakaliso kini: Lizathola usane lugoqelwe ngamalembu, lulele emkolweni. 13 Njalo kwahle kwaba khona kanye lengilosi ixuku lebutho lasezulwini, lidumisa uNkulunkulu, lisithi: 14 Udumo kalube kuNkulunkulu kweliphezulu, lokuthula emhlabeni; isifiso esihle ebantwini. 15 Kwasekusithi, ingilosi sezisukile kubo zaya ezulwini, abantu, abangabelusi, bakhulumisana besithi: Ake siye eBetelehema, sibone leyonto eyenzakeleyo, iNkosi esazise yona. 16 Basebesiza ngokuphangisa, bathola uMariya kanye loJosefa, losane lulele emkolweni. 17 Sebebonile basebesazisa indawo ezizingelezeleyo ngelizwi ababelitshelwe mayelana lalo umntwana omncane. 18 Labo bonke abakuzwayo bamangala ngezinto ezazikhulunywe ngabalusi kubo; 19 kodwa uMariya walondoloza wonke la amazwi, enakana ngawo enhliziyweni yakhe. 20 Basebebuyela abalusi, bemdumisa bembonga uNkulunkulu ngazo zonke izinto ababezizwile lababezibonile, njengalokho okwakukhulunywe kubo. 21 Kwathi seziphelile insuku eziyisificaminwembili zokuthi umntwana omncane asokwe, ibizo lakhe kwasekuthiwa nguJesu, ayelibizwe yingilosi engakomulwa esiswini.

USimeyoni loAna

22 Kwathi seziphelele insuku sokuhlanjululwa kwakhe ngokomlayo kaMozisi, bamletha eJerusalema, ukuze bammise phambi kweNkosi 23 (njengokulotshiweyo emlayweni weNkosi ukuthi konke okwesilisa okuvula isibeletho kuzathiwa kungcwele eNkosini) 24 lokuthi banikele umhlatshelo njengokutshiwo emlayweni weNkosi, amajuba amabili kumbe amaphuphu amabili enkwilimba. 25 Njalo khangela, kwakukhona eJerusalema umuntu, ibizo lakhe linguSimeyoni, njalo lumuntu wayelungile wayekhuthele ekukhonzeni, wayelindele induduzo yabakoIsrayeli, loMoya oNgcwele wawuphezu kwakhe. 26 Futhi kwakubonakalisiwe kuye nguMoya oyiNgcwele, ukuthi kayikubona ukufa engakamboni uKristu weNkosi. 27 Wasengena ngoMoya ethempelini; kwathi abazali bemletha umntwana omncane uJesu, ukuze benze ngaye ngokomkhuba womlayo, 28 yena wasemthatha wamphatha engalweni zakhe, wabonga uNkulunkulu, wathi: 29 Nkosi, khathesi iyekele inceku yakho ihambe ngokuthula, njengokwelizwi lakho; 30 ngoba amehlo ami alubonile usindiso lwakho 31 olulungisileyo phambi kobuso babantu bonke; 32 ukukhanya kokwembulela abezizwe, lokwenkazimulo yesizwe sakho uIsrayeli. 33 UJosefa lonina basebemangala ngezinto ezatshiwo ngaye. 34 USimeyoni wasebabusisa, wathi kuMariya unina: Khangela, lo umiselwe ukuwa lokuvuka kwabanengi kuIsrayeli, lesibonakaliso esizaphikiswa; 35 futhi lawe, inkemba izadabula owakho umphefumulo; ukuze imicabango yenhliziyo zabanengi yembulwe. 36 Njalo kwakukhona uAna umprofethikazi, indodakazi kaFanuweli, owesizwe sikaAsheri; wayesekhulile kakhulu, ebehlale lendoda iminyaka eyisikhombisa kusukela ebuntombini bakhe, 37 njalo wayengumfelokazi owayengaba leminyaka engamatshumi ayisificaminwembili lane, engasuki ethempelini, ekhonza ngokuzila ukudla langemikhuleko ebusuku lemini. 38 Laye-ke efika ngalelohola wadumisa uNkulunkulu, wakhuluma ngaye kubo bonke ababelindele inkululeko eJerusalema. 39 Kwathi sebeqedile konke okungokomlayo weNkosi, babuyela eGalili, emzini wakibo iNazaretha. 40 Lomntwana omncane wakhula, waqina emoyeni, wagcwala inhlakanipho; lomusa kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe.

Umntwana uJesu ethempelini

41 Njalo abazali bakhe babesiya eJerusalema wonke umnyaka ngomkhosi wePhasika. 42 Kwathi esefikise iminyaka elitshumi lambili, sebenyukele eJerusalema njengomkhuba womkhosi, 43 njalo seziphelile insuku, ekubuyeleni kwabo, umntwana uJesu wasala eJerusalema; njalo uJosefa lonina bengazi; 44 kodwa becabanga ukuthi wayesexukwini endleleni, bahamba uhambo losuku, bamdinga phakathi kwezinini labazana labo; 45 kodwa bengamtholi, babuyela eJerusalema, bemdinga. 46 Kwasekusithi emva kwensuku ezintathu, bamthola ethempelini, ehlezi phakathi kwabafundisi, njalo ebalalela, futhi ebabuza. 47 Njalo bonke ababemuzwa bamangala kakhulu ngokwazi lempendulo zakhe. 48 Kwathi bembona bamangala; lonina wathi kuye: Mntanami, wenzeleni okunje kithi? Khangela, uyihlo lami besikudinga sidubekile. 49 Wasesithi kubo: Kungani lingidinga? Belingakwazi yini ukuthi kumele ukuthi ngibe sezintweni zikaBaba? 50 Kodwa bona kabaliqedisisanga ilizwi alikhuluma labo. 51 Wasesehla labo, weza eNazaretha; wazehlisela ngaphansi kwabo. Unina wasegcina zonke lezizinto enhliziyweni yakhe. 52 UJesu waseqhubeka enhlakanipheni lekukhuleni, lekuthandekeni kuNkulunkulu lebantwini.

uLuka 3

Umsebenzi kaJohane uMbhabhathizi

1 Kwathi ngomnyaka wetshumi lanhlanu wokubusa kukaTiberiyosi uKesari, uPontiyusi Pilatu engumbusi weJudiya, loHerodi engumtetrarki weGalili, loFiliphu umfowabo engumtetrarki weIturiya lelizweni iTrakoniti, loLisaniya engumtetrarki weAbilene, 2 uAnasi loKayafasi bengabapristi abakhulu, ilizwi likaNkulunkulu lafika kuJohane indodana kaZakariya enkangala. 3 Wasesiza esigabeni sonke seJordani esizingelezeleyo, etshumayela ubhabhathizo lokuphenduka kube yikuthethelelwa kwezono; 4 njengokulotshiweyo egwalweni lwamazwi kaIsaya umprofethi, esithi: Ilizwi lomemezayo enkangala lithi: Lungisani indlela yeNkosi; qondisani indledlana zayo. 5 Sonke isigodi sizagqitshwa, layo yonke intaba loqaqa kuzakwehliswa; njalo kuzaqondiswa amazombazombe, lamaxhakaxhaka ezindlela azalungiswa; 6 layo yonke inyama izabona usindiso lukaNkulunkulu. 7 Ngakho wathi emaxukwini aphumela ukubhabhathizwa nguye: Nzalo yezinyoka, ngubani olixwayise ukubalekela ulaka oluzayo? 8 Ngakho thelani izithelo ezifanele ukuphenduka; njalo lingaqali ukuthi phakathi kwenu: SiloAbrahama ongubaba wethu; ngoba ngithi kini: UNkulunkulu ulamandla okumvusela uAbrahama abantwana kulamatshe. 9 Lakhathesi lehloka selibekiwe empandeni zezihlahla; ngakho sonke isihlahla esingatheli isithelo esihle siyaganyulwa siphoselwe emlilweni. 10 Amaxuku asembuza, athi: Pho thina sizakwenzani? 11 Wasephendula wathi kubo: Olezembatho ezimbili, kamuphe ongelaso; lolokudla kenze njalo. 12 Kwasekufika labathelisi ukuze babhabhathizwe, basebesithi kuye: 1 lekukhuleni: kumbe, ebudaleni Mfundisi, sizakwenzani? 13 Wasesithi kubo: Lingabizi okwedlula elikumiselweyo. 14 Lamabutho lawo ambuza, athi: Thina-ke sizakwenzani? Wasesithi kuwo: Lingenzi udlakela1 emuntwini, njalo lingacali ngamanga; njalo yeneliswani yimivuzo yenu. 15 Kwathi abantu belindile2, futhi bonke bezibuza enhliziyweni zabo ngoJohane, ukuthi kambe yena angaba enguKristu, 16 uJohane waphendula, esithi kubo bonke: Mina ngilibhabhathiza ngamanzi; kodwa uyeza olamandla kulami, engingafanele ukuthukulula umchilo wamanyathela akhe; yena uzalibhabhathiza ngoMoya oNgcwele langomlilo; 17 okhomane lwakhe lokwela lusesandleni sakhe, njalo uzathanyelisisa isibuya sakhe, abesebuthela amabele esiphaleni sakhe, kodwa amakhoba uzawatshisa ngomlilo ongacitshekiyo. 18 Langokulaya ngezinye izinto ezinengi, watshumayela ivangeli ebantwini; 19 kodwa uHerodi umtetrarki, owayesolwe nguye ngoHerodiyasi umkaFiliphu umfowabo, langakho konke okubi ayekwenzile uHerodi, 20 wengezelela lalokhu phezu kwakho konke, ukuthi wamvalela uJohane entolongweni.

Ukubhabhathizwa kukaJesu

21 Kwasekusithi sebebhabhathiziwe bonke abantu, laye uJesu esebhabhathiziwe, ekhuleka, izulu lavulwa, 22 uMoya oyiNgcwele wasesehlela phezu kwakhe elesimo somzimba onjengowejuba, lelizwi lavela ezulwini, lisithi: Wena uyiNdodana yami ethandekayo, ngithokoza ngawe.

Okhokho bakaJesu

23 Yena uJesu waseqala ukuba leminyaka engaba ngamatshumi amathathu, yena (njengokunakana kwabo) eyindodana kaJosefa, kaEli, 24 kaMathati, kaLevi, kaMeliki, kaJanayi, kaJosefa, 25 kaMatathiya, kaAmosi, kaNahume, kaEseli, kaNagayi, 26 kaMati, kaMatathiya, kaSemeyini, kaJosefa, kaJuda, 27 kaJohanani, kaResa, kaZerubabeli, kaSalatiyeli, kaNeri, 28 kaMeliki, kaAdi, kaKosamu, kaElimodamu, kaEri, 29 kaJose, kaEliyezeri, kaJorima, kaMathati, kaLevi, 30 kaSimeyoni, kaJuda, kaJosefa, 1 udlakela: kumbe, lingesabisi umuntu 2 belindile: kumbe, behlalele evalweni kaJonanu, kaEliyakhimi, 31 kaMeleya, kaMena, kaMathata, kaNathani, kaDavida, 32 kaJese, kaObedi, kaBowosi, kaSalimoni, kaNashoni, 33 kaAminadaba, kaAramu, kaHezironi, kaFaresi, kaJuda, 34 kaJakobe, kaIsaka, kaAbrahama, kaThara, kaNahori, 35 kaSarugi, kaRagawu, kaFaleki, kaEberi, kaSala, 36 kaKayinani, kaArpakishadi, kaShemu, kaNowe, kaLameki, 37 kaMethusala, kaEnoki, kaJaredi, kaMahalaleli, kaKayinani, 38 kaEnosi, kaSeti, kaAdamu, kaNkulunkulu.

uLuka 4

Ukulingwa kukaJesu

1 Kwathi uJesu egcwele uMoya oNgcwele wabuya evela eJordani, njalo wakhokhelelwa nguMoya enkangala, 2 walingwa nguSathane insuku ezingamatshumi amane. Njalo kadlanga lutho ngalezonsuku; kwathi seziphelile, ekucineni walamba. 3 USathane wasesithi kuye: Uba uyiNdodana kaNkulunkulu, tshono kulelilitshe ukuthi libe yisinkwa. 4 UJesu wasemphendula, wathi: Kulotshiwe ukuthi: Umuntu kayikuphila ngesinkwa sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwi likaNkulunkulu. 5 USathane wasemkhokhelela entabeni ende wamtshengisa imibuso yomhlaba yonke ngesikhatshana. 6 USathane wasesithi kuye: Amandla wonke la lobukhosi bayo ngizakunika; ngoba anikwe mina, njalo ngiwanika loba ngubani engithandayo. 7 Ngakho wena uba ukhonza phambi kwami, konke kuzakuba ngokwakho. 8 UJesu wasemphendula wathi: Suka ngemva kwami, Sathane; ngoba kulotshiwe ukuthi: Uzakhothamela eNkosini uNkulunkulu wakho, njalo umkhonze yena yedwa. 9 Wasemkhokhelela eJerusalema, wammisa engqongeni yethempeli, wasesithi kuye: Uba uyiNdodana kaNkulunkulu, ziwisele phansi usuka lapha; 10 ngoba kulotshiwe ukuthi: Uzalaya ingilosi zakhe ngawe, ukukulondoloza; 11 lokuthi: Zizakuphatha ngezandla, hlezi loba nini ukhube unyawo lwakho elitsheni. 12 UJesu wasephendula wathi kuye: Kuthiwa: Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho. 13 USathane eseqedile ukulinga konke wasuka kuye kwaze kwaba ngesinye isikhathi.

UJesu uqala ukutshumayela

14 UJesu wasebuyela eGalili ngamandla kaMoya; lendumela yakhe yaphuma kuso sonke isigaba esizingelezeleyo. 15 Yena wasefundisa emasinagogeni abo, edunyiswa yibo bonke.

UJesu udelelwa ngabeNazaretha

16 Wasefika eNazaretha, lapho ondliwa khona; njengokwejwayela kwakhe wasengena esinagogeni ngosuku lwesabatha, wasukuma ukuze afunde. 17 Wasenikwa ugwalo lomprofethi uIsaya. Waseluvula ugwalo, wayithola indawo okubhalwe kuyo ukuthi: 18 UMoya weNkosi uphezu kwami, ngakho ingigcobile ukuthi ngitshumayele ivangeli kubayanga; ingithumile ukusilisa abadabukileyo enhliziyweni; ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo, lokubona kwabayiziphofu, ukukhulula ababandezelweyo, 19 ukumemezela umnyaka womusa weNkosi. 20 Waselugoqa ugwalo, walubuyisela encekwini, wahlala phansi; lamehlo abo bonke ababesesinagogeni amjolozela. 21 Waseqala ukuthi kubo: Lamuhla lumbhalo ugcwalisekile endlebeni zenu. 22 Labo bonke bafakaza ngaye, bamangala ngamazwi omusa aphuma emlonyeni wakhe, basebesithi: Lo kayisiyo indodana kaJosefa yini? 23 Wasesithi kubo: Isibili lizakutsho kimi lesisaga: Melaphi, zelaphe wena; konke lokho esikuzwileyo okwenzeke eKapenawume, kwenze lalapha emzini wakini. 24 Wathi-ke: Ngiqinisile ngithi kini: Kakho umprofethi owemukelekayo elizweni lakibo. 25 Kodwa ngeqiniso ngithi kini: Abafelokazi abanengi babekhona koIsrayeli ensukwini zikaEliya, lapho izulu lalivalekile iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha, kwaze kwaba khona indlala enkulu emhlabeni wonke; 26 kodwa uEliya kathunyelwanga lakomunye wabo, ngaphandle kweSarepita yeSidoni kowesifazana ongumfelokazi. 27 Futhi abalobulephero abanengi babekhona koIsrayeli ngesikhathi sikaElisha umprofethi; kodwa kakuhlanjululwanga lamunye wabo, ngaphandle kukaNamani umSiriya. 28 Kwathi bonke ababesesinagogeni bagcwala ulaka, bezizwa lezizinto, 29 basebesukuma, bamkhuphela ngaphandle komuzi, bamqhubela eliweni lentaba, umuzi wabo owawakhiwe phezu kwayo, ukuze bamphosele phansi. 30 Kodwa yena edabula phakathi kwabo wahamba.

Ukusiliswa kwezigulane eKapenawume

31 Wasesehlela eKapenawume umuzi weGalili; njalo wayebafundisa ngamasabatha. 32 Basebebabaza ngemfundiso yakhe, ngoba ilizwi lakhe lalilamandla. 33 Futhi kwakukhona esinagogeni umuntu owayelomoya wedimoni ongcolileyo, wasememeza ngelizwi elikhulu 34 wathi: Yekela! Silani lawe, Jesu weNazaretha? Uze ukusibhubhisa yini? Ngiyakwazi wena ukuthi ungubani: ONgcwele kaNkulunkulu. 35 UJesu wasemkhuza, esithi: Thula, uphume kuye! Ledimoni selimwisele phakathi laphuma kuye, lingamlimazanga. 36 Kwasekubafikela bonke ukumangala, bakhulumisana, besithi: Yilizwi bani leli, ukuthi ngegunya langamandla uyalaya omoya abangcolileyo, baphume? 37 Yasiphuma indumela yakhe kuyo yonke indawo yesigaba esizingelezeleyo.

Uninazala kaPetro labanye abagulayo bayasiliswa

38 Wasesukuma waphuma esinagogeni, wayangena endlini kaSimoni; njalo uninazala kaSimoni wayebanjwe ngumkhuhlane omkhulu; basebemcelela kuye. 39 Wasemengama, wakhuza umkhuhlane, khona wamyekela; njalo wahle wasukuma wabancedisa. 40 Kwathi ekutshoneni kwelanga, bonke ababelababegula izifo ezitshiyeneyo babaletha kuye; wasebeka izandla kulowo lalowo wabo wabasilisa. 41 Kwasekuphuma lamadimoni kwabanengi, ememeza esithi: Wena unguKristu iNdodana kaNkulunkulu. Wasewakhuza engawavumeli ukuthi akhulume, ngoba ayemazi ukuthi unguKristu.

UJesu usuka eKapenawume

42 Kwathi sekusile, waphuma waya endaweni eyinkangala, lamaxuku amdinga, eza kuye, amvimbela ukuthi angasuki kiwo. 43 Kodwa wathi kuwo: Lakweminye imizi ngimele ukutshumayela ivangeli, umbuso kaNkulunkulu; ngoba ngithunyelwe lokho. 44 Wayesetshumayela emasinagogeni eGalili.

uLuka 5

Ukubizwa kukaPetro lababelaye

1 Kwasekusithi ixuku selimminyezele ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu, yena wasesimi eceleni kwechibi leGenesaretha; 2 wabona imikhumbi emibili imi eceleni kwechibi; kodwa abagoli benhlanzi babephumile kiyo behlambulula amambule. 3 Wasengena komunye wemikhumbi, ongokaSimoni, wamcela ukuthi asuke kancinyane emhlabathini. Wasehlala phansi wafundisa amaxuku emkhunjini. 4 Kwathi eseqedile ukukhuluma, wathi kuSimoni: Ngena enzikini, wehlise amambule akho ukuthi ubambe. 5 USimoni wasephendula wathi kuye: Nkosi, sitshikatshike ubusuku bonke kasibambanga lutho; kodwa ngokutsho kwakho ngizakwehlisa imbule. 6 Kwathi sebekwenzile lokho, babamba umhlambi omkhulu wenhlanzi. Laselidabuka imbule labo. 7 Basebeqhweba ababehlanganyele labo ababekomunye umkhumbi, ukuthi beze babasize; beza-ke bayigcwalisa yomibili imikhumbi, yaze yatshona. 8 Kuthe uSimoni Petro ebona wawela emadolweni kaJesu, esithi: Suka kimi, Nkosi, ngoba ngingumuntu oyisoni. 9 Ngoba ukumangala kwakumbambile labo bonke ababelaye, ngokubanjwa kwenhlanzi ababezibambile; 10 ngokunjalo-ke loJakobe loJohane, amadodana kaZebediya, ababehlanganyele loSimoni. UJesu wasesithi kuSimoni: Ungesabi; kusukela khathesi uzabamba abantu. 11 Kwathi sebeyifikisile imikhumbi yabo emhlabathini, batshiya konke, bamlandela.

UJesu usilisa umuntu olobulephero

12 Kwasekusithi, esekomunye wemizi, njalo khangela, indoda egcwele ubulephero; yathi ibona uJesu, yawa ngobuso, yamncenga, isithi: Nkosi, aluba uthanda, ungangihlambulula. 13 Waseselula isandla, wamthinta, esithi: Ngiyathanda, hlambuluka. Njalo bahle basuka ubulephero kuye. 14 Yena wasemlaya ukuthi angatsheli muntu; kodwa hamba uziveze kumpristi, unikele ngokuhlanjululwa kwakho, njengoba uMozisi walaya, kube yibufakazi kubo. 15 Kodwa kwayilapho ukukhuluma ngaye kusanda kakhulu; lamaxuku amanengi abuthana ukulalela, lokusiliswa nguye ezifweni zawo. 16 Kodwa yena waphumela enkangala wakhuleka.

UJesu usilisa umuntu oyisigoga

17 Kwasekusithi ngolunye lwezinsuku, yena wayefundisa; kwasekuhlezi abaFarisi labafundisi bomlayo, abavela kuyo yonke imizana yeGalili leJudiya leJerusalema; lamandla eNkosi ayekhona ukubasilisa. 18 Njalo khangela, amadoda ethwele ngohlaka umuntu owayeyisigoga, njalo adinga ukumngenisa ambeke phambi kwakhe; 19 kodwa engatholi indlela yokumngenisa ngenxa yexuku, akhwela ephahleni lwendlu, amehlisa ezitineni zokufulela ngethala phambi kukaJesu phakathi laphakathi. 20 Kwathi ebona ukholo lwawo, wathi kuye: Ndoda, izono zakho uzithethelelwe. 21 Ababhali labaFarisi basebeqala ukunakana, besithi: Ungubani lo okhuluma inhlamba? Ngubani ongathethelela izono, ngaphandle kukaNkulunkulu yedwa? 22 Kwathi uJesu esazi ukunakana kwabo waphendula wathi kubo: Linakanani enhliziyweni zenu? 23 Yikuphi okulula, ukuthi: Izono zakho uzithethelelwe; kumbe ukuthi: Sukuma uhambe? 24 Kodwa ukuze lazi ukuthi iNdodana yomuntu ilamandla okuthethelela izono emhlabeni (wathi koyisigoga): Ngithi kuwe: Sukuma, uthathe ithala lakho, uye endlini yakho. 25 Njalo wahle wasukuma phambi kwabo, wathatha lokhu ayelele kukho, wasuka waya endlini yakhe, edumisa uNkulunkulu. 26 Lokusanganiseka kwababamba bonke, basebedumisa uNkulunkulu, bagcwala ukwesaba, besithi: Sibonile izimanga lamuhla.

Ukubizwa kukaLevi

27 Njalo emva kwalezizinto waphuma, wabona umthelisi, uLevi ngebizo, ehlezi endlini yokuthelisela, wasesithi kuye: Ngilandela. 28 Wasetshiya konke, wasukuma wamlandela. 29 ULevi wasemenzela idili elikhulu endlini yakhe; njalo kwakukhona ixuku elikhulu labathelisi lelabanye abahlala kanye labo ekudleni. 30 Ababhali babo labaFarisi basebesola kubafundi bakhe, besithi: Kungani lisidla linatha labathelisi lezoni? 31 UJesu wasephendula wathi kubo: Abaphilayo kabasweli melaphi, kodwa abagulayo. 32 Kangizanga ukubiza abalungileyo, kodwa izoni zize ekuphendukeni.

Ukuzila ukudla

33 Basebesithi kuye: Kungani abafundi bakaJohane bezila ukudla kanengi, benze imikhuleko, kunjalo lababaFarisi; kodwa abakho bayadla banathe? 34 Kodwa wathi kubo: Kambe, lingabazilisa ukudla yini abantwana abasendlini yomthimba, umyeni eselabo? 35 Kodwa zizafika insuku, lapho umyeni ezasuswa kubo, njalo khona bezazila ukudla ngalezonsuku. 36 Wasebatshela lomfanekiso wokuthi: Kakho obekela isichibi sesembatho esitsha esembathweni esidala; uba-ke kungenjalo, esitsha laso siyadabula, lesichibi sesitsha asihambelani lesidala. 37 Futhi kakho ofaka iwayini elitsha emigodleni emidala; uba-ke kungenjalo, iwayini elitsha lizadabula imigodla, lichitheke lona, lemigodla yonakale. 38 Kodwa iwayini elitsha limele lifakwe emigodleni emitsha, njalo kokubili kulondolozeke. 39 Njalo kakho othi esenathe iwayini elidala ahle afise elitsha; ngoba uthi: Elidala lingcono.

uLuka 6

UJesu uchasisa umlayo wesabatha

1 Kwasekusithi ngesabatha lesibili lakuqala edabula emasimini amabele, abafundi bakhe basebesikha izikhwebu, badla, bezihlikihla ngezandla. 2 Kodwa abathile babaFarisi bathi kubo: Lenzelani okungavunyelwa ukwenziwa ngensuku zesabatha? 3 UJesu wasebaphendula, wathi: Alifundanga lalokho yini, uDavida akwenzayo, mhla elambile yena lababelaye, 4 ukuthi wayangena njani endlini kaNkulunkulu, wathatha izinkwa zokubukiswa, wasesidla, wanika lalabo ababelaye; ezingavunyelwa ukudliwa ngaphandle kwabapristi bodwa? 5 Wasesithi kubo: INdodana yomuntu iyiNkosi leyesabatha.

UJesu usilisa ngesabatha

6 Kwasekusithi langelinye isabatha wangena esinagogeni, wafundisa; njalo kwakukhona umuntu lapho, osandla sakhe sokunene sasitshwabhene. 7 Ababhali labaFarisi basebemqaphela, ukuthi uzasilisa ngesabatha yini; ukuze bathole ukumbeka icala. 8 Kodwa wayazi imicabango yabo, wathi kumuntu olesandla esitshwabheneyo: Sukuma, ume phakathi. Wasukuma-ke wema. 9 UJesu wasesithi kubo: Ngizalibuza ulutho: Kuvunyelwe yini ngamasabatha, ukwenza okulungileyo kumbe ukwenza okubi? Ukusindisa impilo kumbe ukubulala? 10 Wasebathalaza bonke, wathi kumuntu: Yelula isandla sakho. Wasesenza njalo. Isandla sakhe sasesisiliswa saphila njengesinye. 11 Basebegcwalelwa yibuhlanya; bakhulumisana omunye komunye, ukuthi bangamenzani uJesu.

Ukukhethwa kwabaphostoli

12 Kwasekusithi ngalezonsuku waphuma waya entabeni ukuyakhuleka; wahlala ubusuku bonke ekukhulekeni kuNkulunkulu. 13 Kwathi sekusile, wabizela kuye abafundi bakhe; wakhetha kubo abalitshumi lambili, owababiza futhi ngokuthi ngabaphostoli, 14 uSimoni laye owambiza ngokuthi nguPetro, loAndreya umfowabo, uJakobe loJohane, uFiliphu loBartolomewu, 15 uMathewu loTomasi, uJakobe okaAlfewu, loSimoni owayethiwa ngumZelothi, 16 uJudasi kaJakobe, loJudasi Iskariyothi, laye owaba ngumnikeli. 17 Wasesehla labo, wema esigcawini, lexuku labafundi bakhe, lexuku elikhulu labantu abavela kuyo yonke iJudiya leJerusalema, langaselwandle lweTire leSidoni, ababezile ukumuzwa, lokusiliswa ezifweni zabo; 18 lalabo ababekhathazwa ngomoya abangcolileyo, basebesiliswa. 19 Lexuku lonke ladinga ukumthinta; ngoba kwaphuma amandla kuye asebasilisa bonke.

Ababusiswayo labangabusiswayo

20 Yena wasephakamisela amehlo akhe kubafundi bakhe wathi: Libusisiwe bayanga, ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowenu. 21 Libusisiwe lina elilambileyo khathesi, ngoba lizasuthiswa. Libusisiwe lina elikhalayo khathesi, ngoba lizahleka. 22 Libusisiwe, nxa abantu belizonda, njalo nxa belehlukanisa, belithuka, belahla ibizo lenu ngokungathi libi, ngenxa yeNdodana yomuntu. 23 Thokozani ngalolosuku leqe ngokuthokoza; ngoba khangelani, umvuzo wenu mkhulu ezulwini; ngoba oyise babesenza njalo kubaprofethi. 24 Kodwa maye kini lina elinothileyo! Ngoba seliyamukele induduzo yenu. 25 Maye kini, lina elisuthiyo! Ngoba lizalamba. Maye kini, lina elihlekayo khathesi! Ngoba lizalila, likhale. 26 Maye kini, nxa abantu bonke bekhuluma kuhle ngani! Ngoba oyise babesenza njalo kubaprofethi bamanga.

Ukuthanda izitha

27 Kodwa ngithi kini elizwayo: Thandani izitha zenu, lenze okuhle kwabalizondayo, 28 libusise abaliqalekisayo, libakhulekele abaliphatha kubi. 29 Okutshaya esihlathini, umnike lesinye; lakulo okwemuka isembatho sakho, ungali lesigqoko sakho. 30 Kodwa mnike wonke ocela kuwe; lokwemuka okwakho, ungabuyi ukubize kuye. 31 Njalo njengalokho lithanda ukuthi abantu benze kini, lani yenzani njalo kubo. 32 Njalo uba lithanda labo abalithandayo, yikubongwa bani elilakho? Ngoba lezoni zithanda labo abazithandayo. 33 Njalo uba lisenza okuhle kulabo abenza okuhle kini, yikubongwa bani elilakho? Ngoba lezoni zenza okufananayo. 34 Futhi uba liseboleka labo elithemba ukwemukela kubo, yikubongwa bani elilakho? Ngoba lezoni zeboleka izoni, ukuze zamukele izinto ezifananayo. 35 Kodwa thandani izitha zenu, lenze okuhle, leboleke, lingalindeli lutho oluzayo; lomvuzo wenu uzakuba mkhulu, njalo libe ngabantwana boPhezukonke; ngoba yena ulobubele kwabangabongiyo lababi. 36 Ngakho banini lesihawu, njengoba laye uYihlo elesihawu.

Ukwahlulela abanye

37 Lingahluleli, njalo alisoze lahlulelwe; lingalahli, njalo alisoze lilahlwe; thethelelani, njalo lizathethelelwa; 38 phanini, lani lizaphiwa; isilinganiso esihle, sigqitshiwe sahlukuzwa siyaphuphuma bazalipha esifubeni. Ngoba ngalesosilinganiso elilinganisa ngaso lizalinganiselwa ngaso futhi. 39 Wasebatshela umfanekiso wokuthi: Kambe isiphofu singakhokhela isiphofu yini? Kabayikuwela bobabili emgodini yini? 40 Umfundi kamkhulu kulomfundisi wakhe; kodwa wonke opheleleyo uzakuba njengomfundisi wakhe. 41 Njalo ukhangelelani ucezwana oluselihlweni lomfowenu, kodwa ungalunanzeleli ugodo olukwelakho ilihlo? 42 Kumbe ungatsho njani kumfowenu ukuthi: Mfowethu, kahle ngikhuphe ucezwana oluselihlweni lakho, wena ungaluboni ugodo oluselihlweni lakho? Mzenzisi, qala ukhuphe ugodo elihlweni lakho, khona-ke uzabona kuhle ukukhupha ucezwana oluselihlweni lomfowenu. 43 Ngoba kayisiso isihlahla esihle esithela isithelo esibi; futhi kayisiso isihlahla esibi esithela isithelo esihle. 44 Ngoba ileso laleso isihlahla saziwa ngesaso isithelo. Ngoba kabaseli imikhiwa emeveni, futhi kakukhiwa isithelo sevini evikaneni. 45 Umuntu olungileyo uveza okulungileyo kokuligugu elilungileyo lenhliziyo yakhe, lomuntu omubi uveza okubi kokuligugu elibi lenhliziyo yakhe; ngoba umlomo wakhe ukhuluma ngokugcwala kwenhliziyo.

Umfanekiso wezindlu ezimbili

46 Kodwa lingibizelani ngokuthi: Nkosi, Nkosi, kodwa lingazenzi izinto engizitshoyo yini? 47 Wonke oza kimi awezwe amazwi ami njalo awenze, ngizalitshengisa ukuthi ufanana lobani; 48 ufanana lomuntu owakha indlu, wagebha watshonisa, wabeka isisekelo phezu kwedwala; kwathi ekufikeni kwempophoma, umfula watshaya kuleyondlu, kodwa wawungelamandla okuyinyikinya; ngoba yayisekelwe phezu kwedwala. 49 Kodwa owezwayo njalo angawenzi unjengomuntu owakha indlu emhlabathini ingelasisekelo; umfula wayitshaya, njalo yahle yawa, futhi kwaba kukhulu ukudilika kwaleyondlu.

uLuka 7

Ukusiliswa kwenceku yenduna

1 Kwathi eseqedile amazwi akhe wonke endlebeni zabantu, wangena eKapenawume. 2 Kwathi inceku yenduna yekhulu ethile yayigula isizakufa, eyayiligugu kuyo. 3 Kwathi isizwile ngoJesu, yathuma kuye abadala bamaJuda, imcela, ukuze eze asilise inceku yayo. 4 Kwathi bona, sebefikile kuJesu, bamncenga kakhulu, besithi: Yona kufanele ukuthi uyenzele lokhu; 5 ngoba iyasithanda isizwe sakithi, njalo yiyo eyasakhela isinagoge. 6 UJesu wasehamba labo. Kwathi engakabi khatshana lendlu, induna yekhulu yathuma abangane, isithi kuye: Nkosi, ungazikhathazi; ngoba kangifanele ukuthi ungene ngaphansi kophahla lwami; 7 ngakho angizibonanga ukuthi ngifanele ukuza kuwe; kodwa khuluma ilizwi, njalo inceku yami izasiliswa. 8 Ngoba lami ngingumuntu obekwe ngaphansi kwamandla, ngilamabutho ngaphansi kwami, njalo ngithi kuleli: Hamba, njalo lihambe; lakwelinye: Woza, njalo lize; lencekwini yami: Yenza lokhu, njalo ikwenze. 9 Kwathi uJesu ezizwa lezizinto wamangala ngayo, watshibilika, wathi exukwini elimlandelayo: Ngithi kini, angitholanga ukholo olungaka ngitsho lakoIsrayeli. 10 Kwathi ababethunyiwe sebebuyele endlini bafica inceku eyayigula isisilile.

Ukuvuswa kwendodana yomfelokazi weNayini

11 Kwasekusithi ngelanga elilandelayo, waya emzini othiwa iNayini; abafundi bakhe abanengi basebehamba laye, lexuku elikhulu. 12 Kwathi esesondela esangweni lomuzi, njalo khangela, wabona ofileyo ethwelwe kuphunywa laye indodana engeyodwa kanina, futhi yena engumfelokazi; lexuku elikhulu lomuzi lalilaye. 13 INkosi imbona, yasisiba lesihelo ngaye, yathi kuye: Ungakhali. 14 Yasondela yathinta ithala; abalithweleyo basebesima; yasisithi: Jaha, ngithi kuwe: Vuka! 15 Ofileyo wasevuka wahlala waqala ukukhuluma. Yasimnika unina. 16 Ukwesaba kwasekubabamba bonke, basebemdumisa uNkulunkulu, besithi: Umprofethi omkhulu usevukile phakathi kwethu; lokuthi: UNkulunkulu uhambele abantu bakhe. 1 ithala: kumbe, ibhokisi 17 Le indumela ngaye yasiphumela kuyo yonke iJudiya, lakuso sonke isigaba esizingelezeleyo.

UJesu loJohane uMbhabhathizi

18 Abafundi bakaJohane basebembikela ngazo zonke lezizinto. 19 UJohane wasebizela kuye ababili abathile kubafundi bakhe wabathuma kuJesu, esithi: Wena unguye ozayo yini, kumbe silindele omunye? 20 Lamadoda esefikile kuye athi: UJohane uMbhabhathizi usithumile kuwe, esithi: Wena unguye ozayo yini, kumbe silindele omunye? 21 Langalelohola wasilisa abanengi ezifweni lemikhuhlaneni lakubomoya ababi, labayiziphofu abanengi wabapha ukubona. 22 UJesu wasephendula wathi kubo: Hambani limtshele uJohane izinto elizibonileyo lelizizwileyo: Ukuthi iziphofu ziyabona, iziqhuli ziyahamba, abalobulephero bayahlanjululwa, izacuthe ziyezwa, abafileyo bayavuswa, abayanga bayatshunyayezwa ivangeli; 23 njalo ubusisiwe, loba ngubani ongakhubekiyo ngami. 24 Kwathi sezihambile izithunywa zikaJohane, waqala ukukhuluma lamaxuku ngoJohane esithi: Laphuma laya enkangala ukuyabonani? Umhlanga onyikinywa ngumoya yini? 25 Kanti laphumela ukuyabonani? Umuntu owembethe izembatho ezicolekileyo yini? Khangelani, abembethe ezikhazimulayo baphila mnandi basezindlini zamakhosi. 26 Pho laphumela ukuyabonani? Umprofethi yini? Yebo, ngithi kini: Loba odlula kakhulu umprofethi. 27 Lo nguye okubhalwe ngaye ukuthi: Khangela, mina ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho, esizalungisa indlela yakho phambi kwakho. 28 Ngoba ngithi kini: Phakathi kwabazelwe ngabesifazana kakho umprofethi omkhulu kuloJohane uMbhabhathizi; kodwa omncinyane embusweni kaNkulunkulu mkhulu kulaye. 29 Labantu bonke bekuzwa labathelisi bathi ulungile uNkulunkulu, basebebhabhathiziwe ngobhabhathizo lukaJohane; 30 kodwa abaFarisi lezazumthetho balala icebo likaNkulunkulu maqondana labo, ngoba bengabhabhathizwanga nguye. 31 Yasisithi iNkosi: Pho-ke abantu balesisizukulwana ngizabafananisa lani? Kanti bafanana lani? 32 Banjengabantwana abancane abahlezi emakethe bememezana besithi: Silitshayele umhlanga, kodwa kalisinanga; silililele, kodwa kalikhalanga. 33 Ngoba uJohane uMbhabhathizi wafika engadli isinkwa njalo enganathi iwayini, laselisithi: Uledimoni; 34 iNdodana yomuntu ifikile isidla inatha, laselisithi: Khangelani, umuntu oligovu lesinathi sewayini, umngane wabathelisi lezoni. 35 Kodwa inhlakanipho ithiwa ilungile ngabantwana bayo bonke.

Owesifazana oyisoni endlini yomFarisi

36 Omunye wabaFarisi wasemcela ukuthi adle laye; esengenile endlini yomFarisi wahlala ekudleni. 37 Njalo khangela, owesifazana kulowomuzi, owayeyisoni, esezwile ukuthi uJesu uhlezi ekudleni endlini yomFarisi, waletha umfuma wealibasta owamagcobo, 38 wasesima eceleni kwenyawo zakhe ngemva kwakhe ekhala, waqala ukuthambisa inyawo zakhe ngenyembezi, wazesula ngenwele zekhanda lakhe, wanga inyawo zakhe, wazigcoba ngamagcobo. 39 Kuthe umFarisi obemnxusile ekubona wakhulumela ngaphakathi kwakhe wathi: Lo, uba ebengumprofethi, ngabe uyamazi ukuthi ungubani lokuthi unjani lowesifazana omthintayo, ngoba uyisoni. 40 UJesu wasephendula wathi kuye: Simoni, ngilolutho engifuna ukulukhuluma lawe. Yena wasesithi: Khuluma, Mfundisi. 41 Kwakukhona ababili abalezikwelede kumkweledisi othile; omunye wayelomlandu wabodenariyo abangamakhulu amahlanu, lomunye abangamatshumi amahlanu. 42 Kwathi bengelakho okokuhlawula, wabaxolela bobabili. Kambe nguwuphi kubo, tshono, ozamthanda okwedlulisileyo? 43 USimoni wasephendula wathi: Ngicabanga ngulowo owamxolela okwedlulisileyo. Wathi kuye: Wahlulele ngokuqonda. 44 Wasetshibilikela kowesifazana, wathi kuSimoni: Uyambona lowesifazana yini? Ngingene endlini yakho, amanzi enyaweni zami kawunginikanga; kodwa yena uzithambisile inyawo zami ngenyembezi zakhe, wazesula ngenwele zekhanda lakhe. 45 Kawunganganga; kodwa yena, lokhu ngingenile, kayekelanga ukwanga inyawo zami. 46 Ngamagcobo ikhanda lami kawuligcobanga; kodwa yena ugcobile inyawo zami ngamakha. 47 Ngenxa yalokhu, ngithi kuwe: Izono zakhe ezinengi zithethelelwe, ngoba uthandile kakhulu; kodwa lowo othethelelwa kancinyane, uthanda kancinyane. 48 Wasesithi kuye: Zithethelelwe izono zakho. 49 Ababehlezi laye ekudleni basebeqala ukukhulumisana bodwa besithi: Ngubani lo othethelela lezono? 50 Wasesithi kowesifazana: Ukholo lwakho lukusindisile; hamba ngokuthula.

uLuka 8

Abesifazana abasiza uJesu ngempahla yabo

1 Kwasekusithi emva kwalokho, yena wadabula imizi lemizana, ememezela lokutshumayela indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu; labalitshumi lambili babelaye, 2 labesifazana abathile ababesiliswe kubomoya ababi lemikhuhlaneni, uMariya othiwa nguMagadalena, okwaphuma kuye amadimoni ayisikhombisa, 3 loJowana umkaKuza induna kaHerodi, loSusana, labanye abanengi, ababemsiza ngempahla yabo.

Umfanekiso womhlanyeli

4 Kwathi sekubuthene ixuku elikhulu, njalo bevela emizini ngemizi besiza kuye, wakhuluma ngomfanekiso 5 wathi: Umhlanyeli waphuma ukuyahlanyela inhlanyelo yakhe; kwathi ekuhlanyeleni kwakhe, enye yawela eceleni kwendlela; yasinyathelwa ngenyawo, lenyoni zezulu zayidla zayiqeda. 6 Lenye yawela edwaleni, kwathi ekukhuleni yahangulwa, ngoba yaswela ubumanzi. 7 Lenye yawela phakathi kwameva, ameva asemila layo ayiminyanisa. 8 Lenye yawela emhlabathini omuhle, yakhula yathela ikhulu. Esetshilo lezizinto wamemeza wathi: Olendlebe zokuzwa akezwe.

Ukuchasiswa komfanekiso womhlanyeli

9 Abafundi bakhe basebembuza besithi: Ungaba ngowani lumfanekiso? 10 Wasesithi: Kuphiwe kini ukwazi imfihlo zombuso kaNkulunkulu; kodwa kwabanye ngemifanekiso, ukuze babone bangaboni, njalo bezwe bangaqedisisi. 11 Lomfanekiso uyilokhu: Inhlanyelo iyilizwi likaNkulunkulu. 12 Labaseceleni kwendlela yilabo abathi sebezwile, besekufika uSathane alisuse ilizwi enhliziyweni zabo, ukuze bangakholwa basindiswe. 13 Labasedwaleni yilabo, abathi belizwile, balamukele ilizwi ngentokozo, kodwa laba kabalampande, bayakholwa okwesikhathi, kuthi ngesikhathi sokulingwa bawe. 14 Lokuwele phakathi kwameva, yilabo abathi sebezwile, bahambe baminyaniswe yikukhathalela lenotho lenkanuko yempilo, njalo bangatheli izithelo ezivuthiweyo. 15 Kodwa okusemhlabathini omuhle, yilabo abathi belizwile ilizwi balilondoloze enhliziyweni enhle lelungileyo, besebethela izithelo ngokubekezela.

Umfanekiso wesibane

16 Njalo kakho othi eselumathise isibane, asembese ngesitsha, kumbe asibeke ngaphansi kombheda, kodwa usibeka esiqobaneni sesibane, ukuze abangenayo babone ukukhanya. 17 Ngoba kakukho okufihliweyo, okungasoze kube sobala; lokuthukuziweyo, okungayikwaziwa lokungayikulethwa obala. 18 Ngakho qaphelisani ukuthi lizwa njani; ngoba loba ngubani olakho, uzaphiwa; kodwa loba ngubani ongelakho, uzakwemukwa lalokho acabanga ukuthi ulakho.

Izihlobo zikaJesu eziyizo

19 Kwasekufika kuye unina labafowabo, kodwa abazange bamfinyelele ngenxa yexuku. 20 Wasebikelwa, ukuthi: Unyoko labafowenu bemi phandle, bafuna ukukubona. 21 Kodwa waphendula wathi kubo: Umama labafowethu yilabo, abalizwayo ilizwi likaNkulunkulu besebelenza.

Ukuthuliswa kwesiphepho

22 Kwasekusithi ngolunye lwezinsuku, wangena emkhunjini yena labafundi bakhe, wasesithi kubo: Asichaphele ngaphetsheya kwechibi; basuka-ke. 23 Kwathi behamba ngomkhumbi, walala ubuthongo; isiphepho esikhulu somoya sasesisehlela phansi echibini, bagcwaliswa ngamanzi, babesengozini. 24 Basebesondela bamvusa, besithi: Nkosi, nkosi, siyabhubha! Wasevuka wakhuza umoya lamagagasi amakhulu amanzi; kwasekuqamuka, kwasekusiba lokuthula. 25 Wasesithi kubo: Lungaphi ukholo lwenu? Basebesesaba bamangala, bakhulumisana besithi: Kambe ungubani lo, ukuthi alaye lemimoya lamanzi, njalo kumlalele?

Ukukhutshwa kwabomoya ababi

26 Basebehamba ngomkhumbi elizweni lamaGadarene, eliqondene leGalili. 27 Kwathi esephumele emhlabathini, yamhlangabeza indoda ethile evela emzini, eyayilamadimoni okwesikhathi eside, njalo ingembathi isembatho, ingahlali endlini, kodwa emangcwabeni. 28 Yathi imbona uJesu, yamemeza, yawa phansi phambi kwakhe, yathi ngelizwi elikhulu: Ngilani lawe, Jesu, Ndodana kaNkulunkulu oPhezukonke? Ngiyakuncenga, ungangihluphi. 29 Ngoba walaya umoya ongcolileyo ukuthi aphume kulowomuntu; ngoba wayesembambe okwezikhathi ezinengi, walindwa ebotshiwe ngamaketane lezibopho, kodwa eseqamule izibopho waqhutshelwa lidimoni enkangala. 30 UJesu wasembuza, wathi: Ungubani ibizo lakho? Wasesithi: NguLegiyoni; ngoba amadimoni amanengi ayengenile kuye. 31 Asemncenga ukuthi angawalayi ukuya emgodini ongelamkhawulo. 32 Kwakukhona lapho umhlambi wengulube ezinengi usidla entabeni; asemncenga ukuthi awavumele angene kuzo. Wasewavumela. 33 Kwathi amadimoni esephumile emuntwini angena engulubeni; umhlambi wasuphaphatheka usuka eliweni usiya echibini, waminzwa. 34 Kwathi ababelusile bebona okwenzekileyo babaleka, basuka bayabika emzini, lemaphandleni. 35 Basebephuma ukuyabona okwenzekileyo; bafika kuJesu, bamfica umuntu okwaphuma kuye amadimoni ehlezi enyaweni zikaJesu, embethe esephelele engqondweni; basebesesaba. 36 Basebebatshela lalabo ababebonile ukuthi usindiswe njani owayengenwe ngamadimoni. 37 Ixuku lonke lesigaba samaGadarene esizingelezeleyo laselimcela ukuthi asuke kubo, ngoba babanjwa yikwesaba okukhulu; yena wasengena emkhunjini waphindela emuva. 38 Kodwa indoda okwakuphume kuyo amadimoni yamncenga ukuthi ibe laye. Kodwa uJesu wayiyekela yahamba, esithi: 39 Buyela endlini yakho, ulandise ukuthi kungakanani uNkulunkulu akwenze kuwe. Wasesuka wahamba, etshumayela phakathi komuzi wonke ukuthi kungakanani uJesu ayekwenzile kuye. Indodakazi kaJayirosi ivuswa ekufeni.

Owesifazana olomopho uyasiliswa

40 Kwasekusithi ekubuyeni kukaJesu, ixuku lamthakazelela; ngoba bonke babemlindele. 41 Njalo khangela, kwafika indoda, uJayirosi ngebizo, njalo yena engumphathi wesinagoge, yasisiwa phansi enyaweni zikaJesu yamncenga ukuthi angene endlini yayo; 42 ngoba yayilendodakazi eyodwa ezelweyo eyayingaba leminyaka elitshumi lambili, njalo yona eyayisisifa. Kwathi esahamba ixuku lamcindezela. 43 Lowesifazana owayelomopho wegazi okweminyaka elitshumi lambili, echithe konke okwempilo yakhe kubelaphi engelakusiliswa ngumuntu, 44 wasondela ngemva kwakhe, wathinta umphetho wesembatho sakhe; njalo wahle wakhawula umopho wegazi lakhe. 45 UJesu wasesithi: Ngubani ongithintileyo? Kwathi lapho bephika bonke, uPetro wathi lababelaye: Nkosi, ixuku likuminyanisile likucindezele, kodwa uthi: Ngubani ongithintileyo? 46 Kodwa uJesu wathi: Ukhona ongithintileyo; ngoba mina ngazile ukuthi amandla aphumile kimi. 47 Kwathi owesifazana ebona ukuthi kalakufihlakala, weza ethuthumela, wawa phambi kwakhe, walandisa phambi kwabantu bonke ukuthi umthinteleni, lokuthi uhle wasila njani. 48 Wasesithi kuye: Mana isibindi, ndodakazi, ukholo lwakho lukusindisile; hamba ngokuthula. 49 Esakhuluma, kwafika umuntu evela endlini yomphathi wesinagoge, wathi kuye: Indodakazi yakho isifile; ungamhluphi uMfundisi. 50 Kodwa uJesu esizwa wamphendula, wathi: Ungesabi; kholwa kuphela, njalo izasindiswa. 51 Futhi esengenile endlini, kavumanga ukuthi kungene muntu, ngaphandle kukaPetro loJakobe loJohane, loyise wendodakazi lonina. 52 Njalo bakhala bonke, beyililela. Kodwa wathi: Lingakhali; kayifanga, kodwa ilele. 53 Basebemhleka usulu, besazi ukuthi ifile. 54 Kodwa yena esebakhuphele phandle bonke, wasebamba isandla sayo, wamemeza, esithi: Ndodakazi, vuka! 55 Wasubuya umoya wayo, yasivuka khona lapho; waselaya ukuthi kayiphiwe ukudla. 56 Abazali bayo basebemangala kakhulu; kodwa wabalaya ukuthi bangatsheli muntu okwenzekileyo.

uLuka 9

Ukuthunywa kwabaphostoli

1 Wasebizela ndawonye abafundi bakhe abalitshumi lambili, wabanika amandla legunya phezu kwamadimoni wonke, lokwelapha izifo. 2 Wasebathuma ukutshumayela umbuso kaNkulunkulu, lokusilisa abagulayo, 3 wasesithi kubo: Lingaphathi lutho lwendlela; lodondolo, lesikhwama, lomphako, lemali, njalo lingabi lezigqoko ezimbili ngamunye. 4 Lakuyiphi indlu elingena kuyo, hlalani lapho, lalapho lisuke. 5 Labo bonke abangalamukeliyo, nxa lisuka kulowomuzi, thintithani lothuli enyaweni zenu kube yibufakazi obumelana labo. 6 Basuka-ke bahamba bedabula imizana, betshumayela ivangeli besilisa endaweni zonke.

Ukubulawa kukaJohane uMbhabhathizi

7 Kwathi uHerodi umtetrarki ekuzwa konke okwenziwa nguye; wasedideka, ngoba kwatshiwo ngabanye ukuthi uJohane uvukile kwabafileyo; 8 langabanye ukuthi uEliya ubonakele; langabanye ukuthi kuvukile omunye wabaprofethi abadala. 9 Kodwa uHerodi wathi: UJohane ngamquma ikhanda mina; kodwa ngubani lo, mina engizwa ngaye okunje? Wasefunisisa ukumbona.

UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezinhlanu

10 Abaphostoli sebebuyile bambikela konke abakwenzileyo. Wasebathatha, wahamba labo bebodwa waya endaweni eyinkangala eyomuzi othiwa iBetsayida. 11 Kwathi amaxuku esekwazi, amlandela; wasewathakazelela, wakhuluma lawo ngombuso kaNkulunkulu, wabasilisa labo abaswele ukusiliswa. 12 Kwathi ilanga seliqala ukutshona; abalitshumi lambili beza bathi kuye: Yekela ixuku lihambe, ukuze baye emizaneni lezigabeni ezizingelezeleyo bangenise khona, bathole ukudla; ngoba lapha sisendaweni eyinkangala. 13 Kodwa wathi kubo: Banikeni lina bona ukuthi badle. Bathi-ke: Asilakho okwedlula izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili, ngaphandle kokuthi thina siyebathengela ukudla bonke lababantu. 14 Ngoba kwakukhona amadoda angaba zinkulungwane ezinhlanu. Wasesithi kubafundi bakhe: Bahlaliseni phansi ngezigaba ngamatshumi amahlanu. 15 Basebesenza njalo, babahlalisa phansi bonke. 16 Wasezithatha izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili, wakhangela phezulu ezulwini, wazibusisa, wazihlephula, wazinika abafundi ukuthi babeke phambi kwexuku. 17 Basebesidla basutha bonke; kwadojwa izinkwana ezazisele kubo, izitsha ezilitshumi lambili.

Isivumo sokholo sikaPetro. UJesu ukhuluma ngokufa lokuvuka kwakhe

18 Kwasekusithi ekhuleka yedwa, abafundi babelaye; wasebabuza, esithi: Amaxuku athi ngingubani? 19 Basebephendula bathi: UJohane uMbhabhathizi; kodwa abanye bathi: UEliya; kodwa abanye bathi: Kuvukile umprofethi othile wabadala. 20 Wasesithi kubo: Lina-ke lithi ngingubani? UPetro wasephendula wathi: UKristu kaNkulunkulu. 21 Esebaxwayisisile walaya ukuthi bangatsheli muntu lokhu, 22 esithi: INdodana yomuntu imele ihlupheke kakhulu, njalo ilahlwe ngabadala labapristi abakhulu lababhali, njalo ibulawe, ivuswe ngosuku lwesithathu.

Ukuhlutshwa kukaJesu lokwabamlandelayo

23 Wasesithi kubo bonke: Uba umuntu ethanda ukuza ngemva kwami, kazidele, athathe isiphambano sakhe insuku ngensuku, angilandele. 24 Ngoba loba ngubani othanda ukusindisa impilo yakhe, izamlahlekela; kodwa loba ngubani olahlekelwa yimpilo yakhe ngenxa yami, yena uzayisindisa. 25 Ngoba kuzamsizani umuntu, uba ezuza umhlaba wonke, kodwa yena uqobo lwakhe azone kumbe alahleke? 26 Ngoba loba ngubani olenhloni ngami langamazwi ami, iNdodana yomuntu izakuba lenhloni ngaye, nxa isiza enkazimulweni yayo lekaBaba leyengilosi ezingcwele. 27 Kodwa ngilitshela ngeqiniso: Bakhona abanye kwabemiyo lapha, abangasoze bezwe ukufa, baze babone umbuso kaNkulunkulu.

Ukukhazimuliswa kukaJesu entabeni

28 Kwasekusithi emva kwalawomazwi, kungaba zinsuku eziyisificaminwembili, wasethatha uPetro loJohane loJakobe, wakhwela entabeni ukuyakhuleka. 29 Kwasekusithi, ekukhulekeni kwakhe, isimo sobuso bakhe saphenduka, lesembatho sakhe saba mhlophe sacwazimula. 30 Njalo khangela, akhuluma laye amadoda amabili, ayengoMozisi loEliya, 31 abonakala ngenkazimulo akhuluma ngokusuka kwakhe ayezakuphelelisa eJerusalema. 32 Kodwa uPetro lababelaye babesindwe yibuthongo; kodwa sebephapheme babona inkazimulo yakhe, lamadoda amabili ayemi laye. 33 Kwasekusithi, ekwehlukaneni kwawo laye, uPetro wathi kuJesu: Nkosi, kuhle ukuthi sibe lapha; futhi asakhe amadumba amathathu, elinye ngelakho, lelinye ngelikaMozisi, lelinye ngelikaEliya; engakwazi akutshoyo. 34 Kwathi ekhuluma lezizinto, kwafika iyezi labasibekela; basebesesaba ekungeneni kwabo eyezini. 35 Kwasekusiza ilizwi eyezini, lisithi: Lo uyiNdodana yami ethandekayo; zwanini yona. 36 Kwathi ilizwi selifikile, uJesu waficwa eyedwa. Kodwa bathula, kabaze batshela umuntu ngalezonsuku okunye kwalezozinto abazibonileyo.

Ukusiliswa komfana owayelesithuthwane

37 Kwasekusithi ngelanga elilandelayo, sebehlile entabeni, ixuku elikhulu lamhlangabeza. 38 Njalo khangela, indoda exukwini yamemeza, isithi: Mfundisi, ngiyakuncenga, bona indodana yami, ngoba yiyo yodwa ezelweyo yami; 39 njalo khangela, umoya uyayibamba, futhi ihle iklabalale, njalo uyihlukuze ikhihlize amagwebu, uphume nzima kuyo, uyihluzule. 40 Njalo ngincenge abafundi bakho ukuthi bawukhuphe, kodwa abenelisanga. 41 UJesu wasephendula wathi: O sizukulwana esingelakholo lesonakeleyo, kuzaze kube nini ngilani, ngilibekezelela? Ilethe lapha indodana yakho. 42 Kuthe iseza, idimoni layidabula layihlukuza; kodwa uJesu wawukhuza umoya ongcolileyo, wamsilisa umntwana, wambuyisela kuyise.

UJesu ukhuluma futhi ngokuhlupheka kwakhe

43 Bonke basebemangaliswa kakhulu yibukhulu bukaNkulunkulu. Kwathi bemangele bonke ngakho konke uJesu akwenzileyo, wathi kubafundi bakhe: 44 Fakani lina endlebeni zenu lamazwi; ngoba iNdodana yomuntu izanikelwa ezandleni zabantu. 45 Kodwa kabaqedisisanga lumutsho, njalo wawufihlakele kubo, ukuze bangawuzwisisi; basebesesaba ukumbuza ngalumutsho.

UJesu ufundisa ngokuthobeka

46 Kwasekungena ukuphikisana phakathi kwabo, ukuthi ngubani ongaba mkhulu kubo. 47 Kwathi uJesu ebona ukunakana kwenhliziyo yabo, wathatha umntwana omncane, wammisa phansi kwakhe, 48 wasesithi kubo: Loba ngubani owemukela lumntwana omncane ebizweni lami wemukela mina; njalo loba ngubani owemukela mina wemukela ongithumileyo; ngoba omncinyane kini lonke nguye ozakuba mkhulu. 49 UJohane wasephendula wathi: Nkosi, sabona omunye ekhupha amadimoni ngebizo lakho, sasesimnqabela, ngoba engalandeli kanye lathi. 50 Kodwa uJesu wathi kuye: Lingamnqabeli, ngoba ongamelani lathi ungakithi.

UJesu uyasuka aye eJerusalema

51 Kwasekusithi zapheleliswa insuku zokwenyuka kwakhe, yena wasekhangelisa ubuso bakhe ukuya eJerusalema, 52 wasethuma izithunywa phambi kobuso bakhe; zasezihamba zangena emzaneni wamaSamariya, ukuze zimlungisele. 53 Kodwa kawamemukelanga, ngoba ubuso bakhe babukhangele eJerusalema. 54 Kwathi abafundi bakhe uJakobe loJohane bebona lokhu bathi: Nkosi, uyathanda yini ukuthi sitsho ukuthi umlilo wehle ezulwini, ubaqothule, njengoba loEliya wenza? 55 Kodwa watshibilika wabakhuza, esithi: Alazi ukuthi lina lingabomoya onjani; 56 ngoba iNdodana yomuntu kayizanga ukubhubhisa imiphefumulo yabantu, kodwa ukuyisindisa. Basebedlulela komunye umzana.

Ukulandela uJesu

57 Kwasekusithi behamba endleleni, umuntu othile wathi kuye: Nkosi, ngizakulandela loba ngaphi lapho oya khona. 58 UJesu wasesithi kuye: Amakhanka alemilindi, lenyoni zezulu zilezidleke; kodwa iNdodana yomuntu kayilalapho engaqamelisa ikhanda khona. 59 Wasesithi komunye: Ngilandela. Kodwa yena wathi: Nkosi, ngivumela ukuthi ngiyengcwaba ubaba kuqala. 60 Kodwa uJesu wathi kuye: Yekela abafileyo bangcwabe ababo abafileyo; kodwa wena hamba utshumayele umbuso kaNkulunkulu. 61 Lomunye wasesithi: Ngizakulandela, Nkosi; kodwa ngivumela kuqala ukuthi ngiyevalelisa abasendlini yami. 62 Kodwa uJesu wathi kuye: Kakho othi esebeke isandla sakhe ekhubeni, akhangele kokusemuva, ofanele umbuso kaNkulunkulu.

uLuka 10

Ukuthunywa kwabafundi abangamatshumi

ayisikhombisa 1 Njalo emva kwalezizinto iNkosi yamisa labanye abangamatshumi ayisikhombisa, yabathuma ngababili phambi kobuso bayo emizini yonke lendaweni zonke ebizakuya kuzo yona. 2 Ngakho yathi kubo: Isibili isivuno sikhulu, kodwa izisebenzi zinlutshwana. Ngakho ncengani eNkosini yesivuno, ukuze ithume izisebenzi esivunweni sayo. 3 Hambani; khangelani, mina ngiyalithuma linjengezimvana phakathi kwempisi. 4 Lingaphathi umxhaka, lesikhwama, lamanyathela; njalo lingabingeleli muntu endleleni. 5 Njalo lakuyiphi indlu elingena kuyo, qalani lithi: Ukuthula kakube kulindlu. 6 Njalo uba kukhona lapho indodana yokuthula, ukuthula kwenu kuhlale phezu kwayo; kodwa uba kungenjalo, kuzabuyela kini. 7 Hlalani-ke kuleyondlu, lidle linathe izinto ezivela kibo; ngoba isisebenzi sifanele umvuzo waso. Lingayi endlini lendlini. 8 Lakuwuphi umuzi elingena kuwo, besebelemukela, dlanini okubekwa phambi kwenu, 9 lisilise abagulayo abakuwo, njalo lithi kubo: Umbuso kaNkulunkulu usondele kini. 10 Kodwa lakuwuphi umuzi elingena kuwo, futhi bengalamukeli, phumelani endleleni zawo, lithi: 11 Lothuli lomuzi wenu olusinamatheleyo siyaluthintithela kini; kodwa-ke yazini lokhu, ukuthi umbuso kaNkulunkulu usondele kini. 12 Njalo ngithi kini: Kuzakuba ngcono kuSodoma ngalolosuku, kulakulowomuzi.

Ukusolwa kwemizi engaphendukanga

13 Maye kuwe, Korazini! Maye kuwe, Betsayida! Ngoba uba kwakwenziwe eTire leSidoni imisebenzi yamandla eyenziwe kini, ngabe kade baphenduka bahlala bembethe amasaka lomlotha. 14 Kodwa kuzakuba lula kuTire leSidoni ekugwetshweni, kulakini. 15 Lawe, Kapenawume, ophakanyiselwe ezulwini, uzakwehliselwa esihogweni. 16 Olizwayo lina uyangizwa mina; lolalayo lina uyangala mina; longalayo mina uyamala ongithumileyo.

Ukubuya kwabangamatshumi ayisikhombisa

17 Babuya-ke abangamatshumi ayisikhombisa ngentokozo, besithi: Nkosi, lamadimoni ayazehlisela ngaphansi kwethu ebizweni lakho. 18 Wasesithi kubo: Ngabona uSathane njengombane esiwa ezulwini. 19 Khangelani, ngilinika amandla okunyathela izinyoka labofezela, laphezu kwamandla wonke esitha; njalo akusoze kube lalutho olungalilimaza. 20 Kodwa lingathokozi ngalokho okokuthi omoya bayazehlisela ngaphansi kwenu; kodwa ikakhulu thokozani ukuthi amabizo enu alotshiwe emazulwini.

UJesu ubonga uYise

21 Ngalelohola uJesu wathokoza emoyeni, wathi: Ngiyakubonga, Baba, Nkosi yezulu lomhlaba, ngoba uzifihlile lezizinto kwabahlakaniphileyo labaqedisisayo, kodwa wazembulela izingane; yebo, Baba, ngoba ngokunjalo kwaba kuhle phambi kwakho. 22 Konke kwanikelwa kimi nguBaba; njalo kakho owaziyo ukuthi iNdodana ingubani, ngaphandle kukaBaba, lokuthi uBaba ungubani, ngaphandle kweNdodana, njalo loba ngubani iNdodana ethanda ukumembulela. 23 Wasephendukela kubafundi bebodwa wathi: Abusisiwe amehlo abona elikubonayo. 24 Ngoba ngithi kini: Abaprofethi abanengi lamakhosi babethanda ukubona izinto elizibonayo lina; kodwa kabazibonanga, lokuzwa izinto elizizwayo, kodwa kabazizwanga.

Umlayo wokuqala

25 Njalo khangela, isazumthetho esithile sasesisukuma, simlinga, sisithi: Mfundisi, ngenzeni ukuze ngidle ilifa lempilo elaphakade? 26 Wasesithi kuso: Kubhalweni emlayweni? Uwubala njani? 27 Sasesiphendula sathi: Wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho, ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langamandla akho wonke, langengqondo yakho yonke; lomakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. 28 Wasesithi kuso: Uphendule ngokuqonda; yenza lokhu, futhi uzaphila.

Umfanekiso womSamariya olesihawu

29 Kodwa sona sithanda ukuzilungisisa sathi kuJesu: Kanti umakhelwane wami ungubani? 30 UJesu wasephendula wathi: Umuntu othile wehla evela eJerusalema esiya eJeriko, watheleka phakathi kwabaphangi, njalo bamhlubula impahla bamtshaya imivimvinya basuka bahamba, bamtshiya ephosukufa. 31 Umpristi othile waseqabuka esehla ngaleyondlela; njalo wathi embona, wadlula eceleni. 32 Langokunjalo lomLevi nxa wayesekulindawo wafika embona wadlula eceleni. 33 Kodwa umSamariya othile owayehamba wafika lapho ayekhona, njalo kwathi embona waba lesihelo, 34 waya kuye wabopha amanxeba akhe, ewathela amagcobo lewayini; wamkhweza phezu kweyakhe inyamazana, wamusa endlini yezihambi, wamlondoloza. 35 Kusisa esehamba, wakhupha odenariyo ababili wabanika umninindlu, wathi kuye: Umlondoloze; njalo loba yini ozayichitha okudlula lokhu, mina ngizabuyisela kuwe ekubuyeni kwami. 36 Pho, nguwuphi kulaba abathathu ocabanga ukuthi wayengumakhelwane walowo owatheleka phakathi kwabaphangi? 37 Wasesithi: Ngulowo owamenzela isihawu. Ngakho uJesu wathi kuye: Hamba, lawe wenze njalo.

UMarta loMariya

38 Kwasekusithi ekuhambeni kwakhe, yena wangena emzaneni othile; lowesifazana othile uMarta ngebizo wamemukela endlini yakhe. 39 Njalo lo wayelodadewabo othiwa nguMariya, laye owahlala enyaweni zikaJesu, walizwa ilizwi lakhe. 40 Kodwa uMarta wayephazanyiswa yikusebenza okunengi; weza eduze wasesithi: Nkosi, kawukhathali yini ukuthi udadewethu ungitshiyile ukusebenza ngedwa? Ngakho umtshele ukuthi angisize. 41 Kodwa uJesu waphendula wathi kuye: Marta, Marta, uyaphiseka ukhathazeke ngezinto ezinengi; 42 kodwa yinye into edingekayo; kodwa uMariya ukhethile isabelo esihle, angayikwemukwa sona.

uLuka 11

UJesu ufundisa ngokukhuleka

1 Kwasekusithi ekhuleka endaweni ethile, eseqedile, omunye wabafundi bakhe wathi kuye: Nkosi, sifundise ukukhuleka, njengoJohane laye wafundisa abafundi bakhe. 2 Wasesithi kubo: Nxa likhuleka, libokuthi: Baba wethu osemazulwini, kalihlonitshwe ibizo lakho. Umbuso wakho kawuze. Intando yakho kayenziwe, lemhlabeni njengezulwini. 3 Siphe insuku ngensuku ukudla kwethu kwensuku zonke. 4 Njalo usithethelele izono zethu, ngoba lathi sibathethelela bonke abasonayo. Njalo ungasingenisi ekulingweni, kodwa usikhulule ebubini.

Umfanekiso womngane ofika phakathi kobusuku

5 Wasesithi kubo: Nguwuphi kini olomngane, futhi aye kuye phakathi kobusuku, athi kuye: Mngane, ngeboleka izinkwa ezintathu, 6 ngoba kufike kimi umngane wami evela ekuhambeni, kodwa kangilalutho engingalubeka phambi kwakhe; 7 longaphakathi aphendule athi: Ungangihluphi; umnyango usuvaliwe, labantwana bami abancane balami embhedeni; kangingeke ngivuke ngikunike. 8 Ngithi kini: Loba engazukuvuka amnike, ngoba engumngane wakhe, kodwa ngenxa yokuphikelela kwakhe uzavuka amnike konke akuswelayo. 9 Mina-ke ngithi kini: Celani, lizaphiwa; dingani, lizathola; qoqodani, lizavulelwa. 10 Ngoba wonke ocelayo uyemukela; lodingayo uyathola; loqoqodayo uyavulelwa. 11 Kambe, nguwuphi kini onguyise ongathi indodana icela isinkwa, ayinike ilitshe? Loba lenhlanzi, ayinike inyoka endaweni yenhlanzi yini? 12 Loba icela iqanda, ayinike ufezela yini? 13 Ngakho uba lina elingababi likwazi ukupha abantwana benu izipho ezinhle, kakhulu kangakanani uBaba osezulwini uzabapha uMoya oNgcwele abacela kuye.

Isono sokuhlambaza

14 Wayesekhupha idimoni, elaliyisimungulu. Kwasekusithi, seliphumile idimoni, wakhuluma oyisimungulu; amaxuku asemangala. 15 Kodwa abanye babo bathi: Ukhupha amadimoni ngoBelezebule inkosi yamadimoni. 16 Labanye bemlinga badinga kuye isibonakaliso esivela ezulwini. 17 Kodwa yena eyazi imicabango yabo wathi kubo: Wonke umbuso owehlukene phakathi uyachitheka; njalo indlu emelene lendlu iyadilika. 18 Njalo uba uSathane laye ehlukene ngokwakhe, umbuso wakhe uzakuma njani? Ngoba lithi, ngikhupha amadimoni ngoBelezebule. 19 Njalo uba mina ngikhupha amadimoni ngoBelezebule, amadodana enu akhupha ngobani? Ngakho wona azakuba ngabagwebi benu. 20 Kodwa uba ngikhupha amadimoni ngomunwe kaNkulunkulu, isibili umbuso kaNkulunkulu usufikile kini. 21 Uba isiqhwaga sihlomile silinda owaso umuzi, impahla yaso isekuthuleni; 22 kodwa nxa olamandla kulaso esisukela asinqobe, uyasemuka izikhali zaso ebesithembele kuzo, abesesaba impango yaso. 23 Ongelami, umelene lami; longabuthi lami uyachithiza.

Ukuphenduka okungapheleliyo

24 Nxa umoya ongcolileyo esephumile emuntwini, uyahamba adabule indawo ezomileyo, edinga ukuphumula; kodwa engakutholi athi: Ngizabuyela endlini yami engaphuma kuyo; 25 njalo esefikile ayifice ithanyelwe njalo ilungisiwe. 26 Abesehamba azithathele abanye omoya abayisikhombisa ababi kulaye uqobo, besebengena bahlale lapho; njalo ukucina kwalowomuntu kube kubi kulokuqala. 27 Kwasekusithi ekhuluma lezizinto, owesifazana othile exukwini waphakamisa ilizwi wathi kuye: Sibusisiwe isisu esakuthwalayo, lamabele owawamunyayo. 28 Kodwa yena wathi: Kodwa ikakhulu babusisiwe abalizwayo ilizwi likaNkulunkulu balilondoloze.

Abafuna isibonakaliso

29 Kwathi sekubuthene amaxuku eminyene waqala ukuthi: Lesisizukulwana sibi; sidinga isibonakaliso, kodwa kasiyikunikwa isibonakaliso, ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona umprofethi. 30 Ngoba njengalokhu uJona waba yisibonakaliso kwabeNinive, leNdodana yomuntu izakuba njalo kulesisizukulwana. 31 Indlovukazi yeningizimu izasukuma ekugwetshweni kanye lamadoda alesisizukulwana, iwalahle; ngoba yavela emikhawulweni yomhlaba ukuzwa inhlakanipho kaSolomoni, njalo khangelani, omkhulu kuloSolomoni ulapha. 32 Amadoda eNinive azasukuma ekugwetshweni kanye lalesisizukulwana, asilahle; ngoba aphenduka ngokutshumayela kukaJona, njalo khangelani, omkhulu kuloJona ulapha.

Imifanekiso yezibane

33 Futhi kakho othi eselumathise isibane asibeke ekusithekeni, loba ngaphansi kwesitsha, kodwa phezu kwesiqobane sesibane, ukuze abangenayo babone ukukhanya. 34 Isibane somzimba lilihlo; ngakho nxa ilihlo lakho liphilile, lomzimba wakho wonke ugcwele ukukhanya; kodwa nxa lilibi, lomzimba wakho uzakuba lobunyama. 35 Ngakho qaphela ukuthi ukukhanya okukuwe kungabi ngumnyama. 36 Ngakho uba umzimba wakho wonke ugcwele ukukhanya, ungelandawo emnyama, uzakhanya wonke, njengesibane sikukhanyisa ngokukhanya kwaso.

UJesu usola abaFarisi lezazumlayo

37 Kwathi esakhuluma, umFarisi othile wamcela ukuthi adle laye; wasengena wahlala ekudleni. 38 Kwathi umFarisi ebona lokhu wamangala ukuthi kazange aqale ageze engakadli. 39 Yasisithi iNkosi kuye: Khathesi lina baFarisi lihlambulula ingaphandle yenkezo leyesitsha, kodwa ingaphakathi yenu igcwele ukuphanga lobubi. 40 Zithutha, yena owenza ingaphandle kayenzanga lengaphakathi yini? 41 Kodwa phanini kube yizipho lezozinto ezingaphakathi; khangelani-ke, konke kuzahlambuluka kini. 42 Kodwa maye kini baFarisi! Ngoba lithela ingxenye yetshumi yetswayi leganga leruwi, lakuyo yonke imibhida, njalo lingananzeleli ukwahlulela lothando lukaNkulunkulu; belifanele ukwenza lezizinto, lingaziyekeli lalezo. 43 Maye kini baFarisi! Ngoba lithanda izihlalo zabahloniphekayo emasinagogeni, lokubingelelwa emidangeni. 44 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi! Ngoba lifanana lamangcwaba angabonakaliyo, labantu abahamba phezu kwawo bengawazi. 45 Omunye wezazumthetho wasephendula wathi kuye: Mfundisi, ngokutsho lezizinto uyasithuka lathi. 46 Kodwa wathi: Maye lakini zazumthetho! Ngoba lethwesa abantu imithwalo enzima ukuthwalwa, kodwa lina uqobo lwenu kaliyithinti leyomithwalo ngomunye weminwe yenu. 47 Maye kini! Ngoba lakha amangcwaba abaprofethi, laboyihlo bababulala. 48 Ngalokhu-ke lifakaza ukuthi livumelana lemisebenzi yaboyihlo; ngoba bona bababulala, lina-ke liyawakha amangcwaba abo. 49 Ngalokhu-ke inhlakanipho kaNkulunkulu yathi: Ngizabathuma abaprofethi labaphostoli, labanye babo bazababulala babaxotshe; 50 ukuze kubizwe kulesisizukulwana igazi labaprofethi bonke elachithwa kusukela ekusekelweni komhlaba, 51 kusukela egazini likaAbela kuze kufike egazini likaZakariya owabulawa phakathi laphakathi kwelathi lendlu kaNkulunkulu; yebo, ngithi kini: Lizabizwa kulesisizukulwana. 52 Maye kini zazumthetho! Ngoba lisusile isihluthulelo solwazi; kalingenanga lina uqobo lwenu, labangenayo labavimbela1. 53 Kwathi ekhuluma lezizinto kubo, ababhali labaFarisi baqala ukumngxamela kakhulu, lokumcunula ukuthi akhulume ngezinto ezinengi, 54 bemthiya, njalo bedinga ukubamba ulutho oluphuma emlonyeni wakhe, ukuze bambeke icala.

uLuka 12

UJesu uxwayisa abafundi bakhe

1 Kusenjalo sezibuthene izigidi zexuku, baze banyathelana, waqala ukukhuluma labafundi bakhe kuqala: Lina xwayani imvubelo yabaFarisi, eyikuzenzisa. 2 Njalo kakukho okumbomboziweyo, okungayikwembulwa, lokufihliweyo, okungayikwaziwa. 3 Ngakho loba yini eliyikhuluma emnyameni, izazwakala ekukhanyeni; lelikukhulume endlebeni ezindlini zensitha, kuzamenyezelwa phezu kwezindlu.

Lowo omele ukwesatshwa

4 Njalo ngithi kini bangane bami: Lingabesabi ababulala umzimba, njalo emva kwalokho abalakho ukwenza olunye ulutho. 5 Kodwa ngizalitshengisa elifanele ukumesaba: Mesabeni lowo othi esebulele abe lamandla okuphosela esihogweni; yebo, ngithi kini: Mesabeni lowo. 6 Kazithengiswa yini intaka ezinhlanu ngendibilitshi ezimbili? Kakukhohlakali lanye yazo phambi kukaNkulunkulu. 7 Kanti lenwele zekhanda lenu zibaliwe zonke. Ngakho lingesabi; liyazidlula intaka ezinengi. 8 Njalo ngithi kini: Wonke loba ngubani ongivuma phambi kwabantu, leNdodana yomuntu layo izamvuma phambi kwengilosi zikaNkulunkulu; 9 kodwa ongiphika phambi kwabantu uzaphikwa phambi kwengilosi zikaNkulunkulu. 10 Laye wonke okhuluma ilizwi elimelana leNdodana yomuntu, uzathethelelwa; kodwa lowo ohlambaza uMoya oNgcwele kayikuthethelelwa. 11 Njalo nxa belisa emasinagogeni lakubabusi leziphathamandla, lingaphisekeli ukuthi lizaphendulani kumbe njani, kumbe lizakhulumani; 12 ngoba uMoya oNgcwele uzalifundisa ngalelohola, izinto elifanele ukuzikhuluma.

Umfanekiso womlimi onothileyo

13 Futhi omunye wexuku wathi kuye: Mfundisi, akutshele umfowethu abelane lami ilifa. 14 Kodwa wathi kuye: Ndoda, ngubani ongimise ukuthi ngibe ngumahluleli loba umehlukanisi kini? 15 Wasesithi kubo: Nanzelelani liqaphele ubuhwaba, ngoba impilo yomuntu kayikho ebunengini bezinto alazo. 16 Wasebatshela umfanekiso, esithi: Insimu yomuntu othile onothileyo yathela kakhulu; 17 wasenakana ngaphakathi kwakhe, esithi: Ngizakwenza njani, ngoba kangilandawo lapho engingabuthela khona izithelo zami? 18 Wasesithi: Ngizakwenza lokhu; ngizadiliza iziphala zami, ngakhe ezinkulu, ngibuthele khona izilimo zami zonke lempahla yami, 19 besengisithi kumphefumulo wami: Mphefumulo, ulempahla ezinengi ezibekelwe iminyaka eminengi; phumula, udle, unathe, uthokoze. 20 Kodwa uNkulunkulu wathi kuye: Siphukuphuku, ngalobubusuku umphefumulo wakho uzabizwa kuwe; pho-ke izinto ozilungisileyo, zizakuba ngezikabani? 21 Kunjalo-ke kozibekela inotho, kodwa enganothanga kuNkulunkulu.

Ukukhathazeka, lokuthemba kuNkulunkulu

22 Wasesithi kubafundi bakhe: Ngakho ngithi kini: Lingaphisekeli impilo yenu, ukuthi lizakudlani; loba umzimba wenu, ukuthi lizakwembathani. 23 Impilo yedlula ukudla, lomzimba isembatho. 24 Qaphelisisani amawabayi, ukuthi kawahlanyeli, njalo kawavuni, kawalasiphala loba isilulu, kanti uNkulunkulu uyawondla; lina lizidlula inyoni kangakanani? 25 Njalo nguwuphi kini ongathi ngokuphiseka engezelele ingalo ibenye ebudeni bakhe? 26 Ngakho nxa lingelamandla okwenza into encinyane, liphisekelani ngokunye? 27 Qaphelisani imiduze ukuthi ikhula njani; kayitshikatshiki, kayiphothi, kodwa ngithi kini: LoSolomoni ebucwazicwazini bakhe bonke wayengembathiswanga njengomunye wayo. 28 Njalo uba uNkulunkulu esembathisa ngokunjalo utshani obukhona lamuhla egangeni, kuthi kusasa buphoswa eziko, uzalembathisa ngokukhulu kangakanani, lina abokholo oluncinyane? 29 Lani-ke lingadingi elizakudla lelizakunatha; njalo lingakhathazeki. 30 Ngoba konke lokhu izizwe zomhlaba ziyakudinga; kodwa uYihlo uyazi ukuthi liyaziswela lezizinto. 31 Kodwa dingani umbuso kaNkulunkulu, njalo zonke lezizinto zizakwengezelelwa kini. 32 Lingesabi, mhlambi omncinyane; ngoba kuyintokozo kaYihlo ukulinika umbuso. 33 Thengisani impahla zenu liphe izipho. Lizenzele imixhaka engagugiyo, lempahla eligugu engapheliyo emazulwini, lapho okungasondeli isela khona, lenundu engoni khona; 34 ngoba lapho kukhona impahla yenu eligugu, izakuba khona lapho lenhliziyo yenu.

Umfanekiso wenceku ethembekileyo

35 Inkalo zenu kazihlale zibotshiwe, lezibane zenu zibhebha; 36 lani libe njengabantu abalindele inkosi yabo, lapho izabuya ivela emtshadweni, ukuze, nxa ifika iqoqoda, bahle bayivulele. 37 Zibusisiwe lezonceku, okuzakuthi inkosi nxa ifika izifice zilindile; ngiqinisile ngithi kini: Izabopha ukhalo lwayo izihlalise ekudleni, isondele izisebenzele. 38 Njalo nxa ifika ngomlindo wesibili, kumbe ifika ngomlindo wesithathu, futhi izifice zinjalo, zibusisiwe lezonceku. 39 Kodwa yazini lokhu, ukuthi uba umninindlu ebelazi ihola isela elizafika ngalo, ubezalinda, futhi ubengeyikuvuma ukuthi indlu yakhe ifohlelwe. 40 Ngakho lani-ke hlalani lilungile; ngoba ngehola elingalicabangelanga iNdodana yomuntu izafika. 41 UPetro wasesithi kuye: Nkosi, uwutshela thina lumfanekiso, kumbe lakubo bonke yini? 42 INkosi yasisithi: Pho ngubani umphathi wezinceku othembekileyo lohlakaniphileyo, inkosi ezambeka phezu kwabendlu yayo, ukuthi abanike isabelo sabo sokudla ngesikhathi esifaneleyo? 43 Ibusisiwe leyonceku, okuzakuthi inkosi yayo nxa ifika izayifica isenza njalo. 44 Ngiqinisile ngithi kini: Izayibeka phezu kwakho konke elakho. 45 Kodwa nxa leyonceku isithi enhliziyweni yayo: Inkosi yami iphuzile ukubuya; njalo ibisiqala ukutshaya izinceku lezincekukazi, lokudla lokunatha lokudakwa; 46 inkosi yaleyonceku izafika ngosuku engayilindele ngalo, langehola engalaziyo; izayiquma phakathi, izanika isabelo sayo lalabo abangathembekanga. 47 Laleyonceku ebisazi intando yenkosi yayo, kodwa ingalungiselanga njalo ingenzanga ngokwentando yenkosi yayo, izatshaywa imivimvinya eminengi; 48 kodwa leyo ebingayazi, yenza okufanele ukutshaywa, izatshaywa imivimvinya emilutshwana. Laye wonke ophiwe okunengi, kuzadingwa okunengi kuye; lalowo ophathiswe okunengi, kuzabizwa kuye okungaphezu kwalokho.

Izibonakaliso zezikhathi

49 Ngize ukuphosela umlilo emhlabeni, futhi kuyini engikufisayo nxa usubasiwe? 50 Kodwa ngilobhabhathizo engizabhabhathizwa ngalo, futhi ngikhathazwe kangakanani luze lupheleliswe. 51 Licabanga ukuthi ngize ukunika ukuthula emhlabeni yini? Hatshi bo, ngithi kini, kodwa kulalokhu ukwehlukana. 52 Ngoba kusukela khathesi abahlanu endlininye bazakwehlukana, abathathu bamelane lababili, lababili bamelane labathathu, 53 bazakwehlukana uyise amelane lendodana, lendodana imelane loyise; unina amelane lendodakazi, lendodakazi imelane lonina; uninazala amelane lomalokazana wakhe, lomalokazana amelane loninazala. 54 Wasesithi lemaxukwini: Nxa libona iyezi lisukuma entshonalanga, lihle lithi: Izulu liyabuya; futhi kube njalo. 55 Njalo nxa libona umoya weningizimu uphephetha, lithi: Lizatshisa; besekusenzakala. 56 Bazenzisi! Liyakwazi ukuhlola umumo wesibhakabhaka lowomhlaba; kodwa lesisikhathi yinindaba lingasihloli? 57 Pho, kungani ukuthi lingahluleli lani lina uqobo lwenu okulungileyo? 58 Ngokunjalo ngoba nxa usiya lomangalelene laye kumantshi, endleleni yenza ubungcono ukuthi ukhululwe kuye; hlezi akudonsele kumahluleli, lomahluleli akunikele kumncedisi, lomncedisi akuphosele entolongweni. 59 Ngithi kuwe, kawusoze waphuma khona, uze ubhadale lenhlamvu encane yemali yokucina.

uLuka 13

UJesu ufundisa ngokuphenduka

1 Njalo ngalesosikhathi kwaba khona abathile abamtshela ngamaGalili, igazi lawo uPilatu alixubanisa lemihlatshelo yawo. 2 UJesu wasephendula wathi kubo: Licabanga ukuthi amaGalili la ayeyizoni yini kulawo wonke amaGalili, ngoba ahlupheka izinto ezinje? 3 Hatshi bo, ngithi kini: Kodwa uba lingaphenduki, lizabhubha ngokunjalo lonke. 4 Lalabo abalitshumi lasificaminwembili, owawela phezu kwabo umphotshongo eSilowama wababulala, licabanga ukuthi bona babebabi yini kulabantu bonke ababehlala eJerusalema? 5 Hatshi bo, ngithi kini: Kodwa uba lingaphenduki, lizabhubha ngokunjalo lonke.

Umfanekiso womkhiwa ongatheliyo

6 Wasekhuluma lumfanekiso ukuthi: Umuntu othile wayelomkhiwa owawuhlanyelwe esivinini sakhe; wafika edinga isithelo kuwo, kodwa kasitholanga. 7 Wasesithi kuso isisebenzi sesivini: Khangela, sekuyiminyaka emithathu ngisiza ngidinga isithelo emkhiweni, kodwa ngingasitholi; ugamule; yini ukuthi wone lomhlabathi? 8 Sasesiphendula sathi kuye: Nkosi, ake uwuyekele langalumnyaka, ngize ngigebhe ngiwugombolozele, ngithele umquba; 9 njalo uba uthela isithelo, kuhle; kodwa uba kungenjalo, emva kwalokho uzawugamula.

Ukusiliswa kowesifazana ngesabatha

10 Futhi wayefundisa kwelinye lamasinagoge ngesabatha; 11 njalo khangela, kwakukhona owesifazana owayelomoya wobuthakathaka iminyaka elitshumi leyisificaminwembili, esegogekile, wayengalulami ngokupheleleyo. 12 Kwathi uJesu embona wambizela kuye, wathi kuye: Mama, ukhululwe ebuthakathakeni bakho. 13 Wasebeka izandla phezu kwakhe; njalo wahle welulanyiswa, wadumisa uNkulunkulu. 14 Kodwa umphathi wesinagoge, ethukuthele ngoba uJesu esilise ngesabatha, waphendula wathi exukwini: Zikhona insuku eziyisithupha okufanele ukusetshenzwa ngazo; ngakho wozani ngazo lisiliswe, kodwa kungabi ngosuku lwesabatha. 15 Ngakho iNkosi yamphendula, yathi: Mzenzisi, ngulowo lalowo wenu kayikhululi yini inkabi yakhe kumbe ubabhemi esibayeni ngesabatha, ayikhokhele ayeyinathisa? 16 Lalo, oyindodakazi kaAbrahama, uSathane osembophile, khangela, iminyaka elitshumi leyisificaminwembili, kakufanele yini ukuthi akhululwe kulesisibopho ngosuku lwesabatha? 17 Kwathi esitsho lezizinto, bayangeka bonke ababephikisana laye; lexuku lonke lathokoza ngezinto zonke ezilodumo ezenziwe nguye.

Umfanekiso wenhlanyelo yemasitedi, lowemvubelo

18 Wasesithi: Umbuso kaNkulunkulu unjengani? Futhi ngizawufananisa lani? 19 Unjengohlamvu lwemasitedi, umuntu aluthatha waluphosa ensimini yakhe; lwaselumila, lwaba yisihlahla esikhulu, lenyoni zezulu zilezidleke engatsheni zaso. 20 Wasebuya wathi: Ngizawufananisa lani umbuso kaNkulunkulu? 21 Unjengemvubelo, ayithathayo owesifazana wayifaka ezilinganisweni ezintathu zempuphu, kwaze kwabila konke.

UJesu ukhuluma ngendlela yempilo

22 Wasehamba edabula imizi lemizana efundisa, esiya eJerusalema. 23 Omunye wasesithi kuye: Nkosi, balutshwana yini abasindiswayo? Wasesithi kubo: 24 Zamani kakhulu ukungena ngesango elincinyane; ngoba abanengi, ngithi kini, bazadinga ukungena, kodwa bazakwehluleka. 25 Emva kokuthi umninindlu esesukume wavala umnyango, beseliqala ukuma ngaphandle liqoqode emnyango, lisithi: Nkosi, Nkosi, sivulele; yena-ke aphendule athi kini: Kangilazi, lapho elivela khona; 26 lapho lizaqala ukuthi: Sadla sanatha phambi kwakho, njalo wawufundisa emigwaqweni yakithi. 27 Kodwa uzakuthi: Ngithi kini: Kangilazi lapho elivela khona; sukani kimi lina lonke benzi bokubi. 28 Lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo, nxa selibona uAbrahama loIsaka loJakobe labaprofethi bonke embusweni kaNkulunkulu, kodwa lina likhutshelwe ngaphandle. 29 Futhi bazakuza bevela empumalanga lentshonalanga, njalo enyakatho leningizimu, bahlale embusweni kaNkulunkulu. 30 Njalo khangelani, bakhona abokucina abazakuba ngabokuqala, njalo bakhona abokuqala abazakuba ngabokucina.

Ukuzonda kukaHerodi

31 Ngelanga elifananayo kwafika abaFarisi abathile, bathi kuye: Phuma usuke lapha, ngoba uHerodi ufuna ukukubulala. 32 Wasesithi kubo: Hambani lilitshele lelokhanka: Khangela, ngiyakhupha amadimoni ngenza izelapho lamuhla lakusasa, langelesithathu ngipheleliswe. 33 Kodwa kumele ukuthi ngihambe lamuhla lakusasa langomhlomunye; ngoba kakwenzeki ukuthi umprofethi abulawelwe ngaphandle kweJerusalema.

UJesu ukhalela iJerusalema

34 Jerusalema, Jerusalema, wena obulala abaprofethi, njalo obakhanda ngamatshe labo abathunywe kuwe! Bengithanda kangakanani ukubuthela ndawonye abantwana bakho, njengesikhukhukazi sibuthela amatsiyane aso ngaphansi kwempiko, kodwa kalivumanga. 35 Khangelani, indlu yenu itshiywe kini ilunxiwa; njalo ngiqinisile ngithi kini: Kalisoze langibona kuze kwenzeke, ukuthi lithi: Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi.

uLuka 14

UJesu usilisa efundisa endlini yomFarisi

1 Kwasekusithi ekungeneni kwakhe ngesabatha endlini yomunye wabakhulu kubaFarisi ukudla isinkwa, bona basebemqaphela. 2 Njalo khangela, kwakukhona umuntu othile phambi kwakhe owayelombizankulu. 3 UJesu wasephendula wakhuluma lezazumthetho labaFarisi, wathi: Kuvunyelwe yini ukusilisa ngesabatha? 4 Kodwa bathula. Wasembamba wamsilisa wamyekela ukuthi ahambe. 5 Wasebaphendula esithi: Nguwuphi wenu ongathi elobabhemi kumbe inkabi yakhe ewele emgodini, futhi angahle ayikhuphe ngosuku lwesabatha? 6 Abasazange babuyisele impendulo kuye ngalezizinto. 7 Wasekhuluma umfanekiso kubo abanxusiweyo, ebona ukuthi bakhetha njani izihlalo zabahloniphekayo, wathi kubo: 8 Nxa unxusiwe ngumuntu emtshadweni, ungahlali esihlalweni sabahloniphekayo; hlezi kukhona omkhulu kulawe onxusiweyo nguye, 9 futhi okunxusileyo laye eze athi kuwe: Mxekele lo; khona uqala ukuhlala endaweni esekucineni usulenhloni. 10 Kodwa nxa unxusiwe, hamba uhlale endaweni esekucineni; ukuze, nxa efika okunxusileyo, athi kuwe: Mngane, yenyukela ngaphezulu; khona kuzakuba ludumo kuwe phambi kwabo abahlezi ekudleni lawe. 11 Ngoba wonke oziphakamisayo uzathotshiswa, lozithobayo uzaphakanyiswa. 12 Wasesithi lakulowo ayemnxusile: Nxa usenza ukudla loba idili, unganxusi abangane bakho, loba abafowenu, loba izihlobo zakho, loba omakhelwane abanothileyo; hlezi labo babuye bakunxuse, futhi ukwenanana kwenziwe kuwe. 13 Kodwa nxa usenza idili, nxusa abayanga, izilima, iziqhuli, iziphofu; 14 njalo uzabusiswa, ngoba abalalutho lokukwenanisa; ngoba uzakwenaniselwa ekuvukeni kwabalungileyo.

Umfanekiso wedili lomtshado

15 Kwathi omunye kwababehlezi laye ekudleni esezwile lezizinto wathi kuye: Ubusisiwe, lowo ozakudla isinkwa embusweni kaNkulunkulu. 16 Kodwa wathi kuye: Umuntu othile wenza idili elikhulu, wanxusa abanengi; 17 ngesikhathi sedili wasethuma inceku yakhe ukuthi ithi kwabanxusiweyo: Wozani, ngoba sekulungisiwe konke. 18 Kodwa baqala omunye lomunye ukuzixolisela. Owokuqala wathi kuye: Ngithenge insimu, ngimele ukuhamba ngiyeyibona; ngiyakuncenga, akungixolisele. 19 Lomunye wathi: Sengithenge izipane ezinhlanu zenkabi, ngiya ukuzilinga; ngiyakuncenga, akungixolisele. 20 Lomunye wathi: Sengithethe umfazi, ngakho ngingeze ngeza. 21 Isibuyile leyonceku yayibikela lezizinto inkosi yayo. Wasethukuthela umninindlu wathi encekwini yakhe: Phuma ngokuphangisa uye emigwaqweni lendleleni zomuzi, ulethe abayanga lezilima leziqhuli leziphofu ubangenise lapha. 22 Inceku yasisithi: Nkosi, sekwenziwe njengokulaya kwakho, njalo indawo isesekhona. 23 Yasisithi inkosi encekwini: Phuma uye ezindleleni lezintangweni ubacindezele bangene, ukuze igcwaliswe indlu yami. 24 Ngoba ngithi kini: Kakho kulamadoda ayenxusiwe ozalizwa idili lami.

Abafundi bakaJesu abaqotho

25 Kwakuhamba laye amaxuku amanengi; wasetshibilika wathi kuwo: 26 Uba umuntu eza kimi, futhi engazondi uyise, lonina, lomkakhe, labantwana, labafowabo, labodadewabo, yebo ngitsho leyakhe impilo, angebe ngumfundi wami. 27 Njalo loba ngubani ongathwali isiphambano sakhe angilandele, angebe ngumfundi wami. 28 Ngoba nguwuphi kini, othi efuna ukwakha umphotshongo, angaqali ahlale phansi, abale indleko, ukuthi ulakho yini okokuqeda? 29 Ukuze hlezi, kuthi esebekile isisekelo kodwa angabi lamandla okuqeda, bonke abakubonayo baqale ukumhleka, 30 besithi: Lumuntu waqala ukwakha, kodwa kabanga lamandla okuqeda. 31 Loba yiyiphi inkosi ezakuya empini imelene lenye inkosi ingaqali ihlale phansi ihlole ukuthi ilamandla yini ngenkulungwane ezilitshumi ukuhlangabezana laleyo eza ilenkulungwane ezingamatshumi amabili ukumelana layo? 32 Kodwa uba kungenjalo, ingathi isekhatshana leyo, ithume amanxusa icele okokuthula. 33 Ngakho kunjalo wonke kini ongadeli konke alakho, angeke aba ngumfundi wami. 34 Itswayi lihle; kodwa uba itswayi seliduma, lizavuselelwa ngani? 35 Kalifanele lamhlabathi ledundulu lomquba; kodwa liyalahlwa ngaphandle. Olendlebe zokuzwa, akezwe.

uLuka 15

Okulahlekileyo: Imvu, uhlamvu lwesiliva, lendodana

1 Kwasekusondela kuye bonke abathelisi lezoni, ukumuzwa. 2 AbaFarisi lababhali basebesola besithi: Lo wemukela izoni, adle lazo. 3 Wasebatshela lumfanekiso, esithi: 4 Nguwuphi umuntu kini ongathi elezimvu ezilikhulu, abeselahla enye yazo, angazitshiyi ezingamatshumi ayisificamunwemunye lasificamunwemunye egangeni, alandele elahlekileyo, aze ayithole? 5 Njalo athi eseyitholile ayetshate ethokoza. 6 Esefikile ekhaya, abizele ndawonye abangane labomakhelwane, athi kubo: Thokozani lami, ngoba ngithole imvu yami ebilahlekile. 7 Ngithi kini, ngokunjalo kuzakuba khona intokozo ezulwini ngesoni sinye esiphendukayo, kulabalungileyo abangamatshumi ayisificamunwemunye lasificamunwemunye, abangasweli ukuphenduka. 8 Loba nguwuphi umfazi othi elenhlamvu zesiliva ezilitshumi, uba elahla uhlamvu olulodwa lwesiliva, angalumathisi isibane, athanyele indlu, adingisise aze aluthole? 9 Njalo nxa eselutholile abizele ndawonye abangane labomakhelwane, athi: Thokozani lami, ngoba sengilutholile uhlamvu lwesiliva ebengilulahlile. 10 Ngokunjalo, ngithi kini, ikhona intokozo phambi kwengilosi zikaNkulunkulu ngesoni sinye esiphendukayo. 11 Wasesithi: Umuntu othile wayelamadodana amabili; 12 encinyane yawo yasisithi kuyise: Baba, akunginike isabelo sempahla esiqondene lami. Wasewehlukanisela impahla. 13 Njalo kungelansuku ezinengi emva kwalokhu indodana encinyane yabutha konke yasuka yahamba yaya elizweni elikhatshana, njalo lapho yachitha khona impahla yayo, iphila okobuhlanya. 14 Yathi isichithile konke, kwavela indlala enkulu kulelolizwe, yona yasiqala ukuswela. 15 Yasisuka yazihlanganisa lesinye sezakhamizi zalelolizwe; njalo sayithuma emasimini aso ukuze yeluse ingulube. 16 Yasifisa ukugcwalisa isisu sayo ngamakhasi ingulube eziwadlayo; njalo kwakungelamuntu oyinika ulutho. 17 Kwathi ingqondo yayo isibuyile yathi: Zingaki izisebenzi zikababa eziqhatshiweyo ezilezinkwa ezinengi kakhulu, kanti mina ngiyafa yindlala; 18 ngizasukuma ngiye kubaba, ngithi kuye: Baba, ngonile ezulwini, laphambi kwakho; 19 njalo kangisafanelanga ukubizwa ngithiwe ngiyindodana yakho; ngenza ngibe njengomunye wezisebenzi zakho eziqhatshiweyo. 20 Yasisukuma yaya kuyise. Kodwa kuthe isekhatshana, uyise wayibona, waba lesihelo, wagijima wawela entanyeni yayo, wayanga. 21 Indodana yasisithi kuye: Baba, ngonile ezulwini laphambi kwakho, futhi kangisafanelanga ukubizwa ngithiwe ngiyindodana yakho. 22 Kodwa uyise wathi encekwini zakhe: Khuphani lilethe isembatho esihle kulazo zonke liyigqokise, lifake indandatho esandleni sayo, lamanyathela enyaweni zayo; 23 lilethe ithole elinonisiweyo lilihlabe, njalo sidle sithokoze; 24 ngoba le indodana yami ibifile, isibuye yaphila; ibilahlekile, itholiwe; basebeqala ukuthokoza. 25 Kodwa indodana yakhe endala yayisensimini; yathi isiza isondela endlini, yezwa ukuhlabelela lokusina. 26 Yasibizela kuyo omunye wezinceku, yabuza ukuthi zitshoni lezizinto. 27 Yasisithi kuyo: Umfowenu ufikile; loyihlo uhlabile ithole elinonisiweyo, ngoba umamukele ephila. 28 Kodwa yathukuthela, ayizange ifune ukungena; ngakho uyise waphuma wayincenga. 29 Kodwa yaphendula yathi kuyise: Khangela, iminyaka engaka ngikusebenzela, kangizange ngeqe umlayo wakho, kodwa kawuzange unginike izinyane lembuzi, ukuze ngijabule kanye labangane bami. 30 Kodwa kuthe isifikile lindodana yakho eyachitha impahla yakho lezifebe, wayihlabela ithole elinonisiweyo. 31 Wasesithi kuyo: Ndodana, wena uhlala lami njalo, futhi konke okungokwami kungokwakho; 32 kodwa bekufanele ukuthi sijabule sithokoze; ngoba umfowenu lo owayefile, usebuye waphila; wayelahlekile, utholiwe.

uLuka 16

Umfanekiso womphathi ongalunganga

1 Wasekhuluma futhi kubafundi bakhe esithi: Kwakukhona umuntu othile onothileyo, owayelomphathi; lalo wayemangalelwe kuye njengochitha impahla yakhe. 2 Wasembiza wathi kuye: Kuyini lokhu engikuzwayo ngawe? Landisa ngobuphathi bakho; ngoba ungebe usaba ngumphathi. 3 Umphathi wasesithi ngaphakathi kwakhe: Ngizakwenzani, lokhu inkosi yami isingemuka ubuphathi? Kangilamandla okugebha, ngilenhloni zokuphanza. 4 Ngiyakwazi engizakwenza, ukuze nxa sengikhutshiwe ebuphathini, bangamukele endlini zabo. 5 Wasebabizela kuye ngamunye abalemilandu enkosini yakhe, wathi kowokuqala: Ulomlandu ongakanani enkosini yami? 6 Wasesithi yena: Izilinganiso ezilikhulu zamagcobo. Wasesithi kuye: Thatha incwadi yakho, uhlale phansi ubhale masinya amatshumi amahlanu. 7 Wasesithi komunye: Wena-ke ulomlandu ongakanani? Wasesithi: Izilinganiso ezilikhulu zamabele. Wasesithi kuye: Thatha incwadi yakho, ubhale amatshumi ayisificaminwembili. 8 Inkosi yasimbabaza umphathi ongalunganga ngokuthi wenze ngokuhlakanipha; ngoba abantwana balesisikhathi bahlakaniphile esizukulwaneni sabo kulabantwana bokukhanya. 9 Lami ngithi kini: Zenzeleni lina abangane ngoMamona ongalunganga, ukuze kuthi, nxa selehlulekile, balamukele ezindlini eziphakade. 10 Othembekileyo kokuncinyanyana, uthembekile lakokukhulu, longathembekanga kokuncinyanyana kathembekanga lakokukhulu. 11 Ngakho uba lingathembekanga kokukaMamona ongalunganga, ngubani ozaliphathisa into eqotho? 12 Futhi uba lingathembekanga kokomunye, ngubani ozalinika okungokwenu? 13 Kayikho inceku engakhonza amakhosi amabili; ngoba izazonda enye, ibisithanda enye; kumbe izabambelela kwenye, kodwa ibisidelela enye. Lingekhonze uNkulunkulu loMamona.

Ukusolwa kwabaFarisi

14 Njalo labaFarisi ababethanda imali bazizwa zonke lezizinto, basebemklolodela. 15 Kodwa wathi kubo: Lina yini elizilungisisayo phambi kwabantu, kodwa uNkulunkulu uyazazi inhliziyo zenu; ngoba lokho okuphakanyiswayo phakathi kwabantu kuyisinengiso phambi kukaNkulunkulu. 16 Umlayo labaprofethi kukhona kuze kube nguJohane; kusukela lapho ivangeli lombuso kaNkulunkulu liyatshunyayelwa, njalo wonke uyafohlela kuwo. 17 Kodwa kulula ukuthi kudlule izulu lomhlaba, kulokuthi kuwe ichatshana elilodwa lomlayo. 18 Wonke owala umkakhe athathe omunye uyafeba; njalo wonke othatha owaliwe yindoda uyafeba.

Umfanekiso wesinothi loLazaro

19 Kwakukhona umuntu othile onothileyo, owayegqoka eziyibubende lamalembu acolekileyo kakhulu, ephila ngokuthokoza etamasa insuku zonke. 20 Kwakukhona futhi umuntu othile ongumyanga othiwa nguLazaro, owayebekiwe esangweni lakhe egcwele izilonda, 21 wasefisa ukusuthiswa ngemvuthuluka eziwayo etafuleni lesinothi; kanti lezinja zazisiza zikhothe izilonda zakhe. 22 Kwasekusithi wafa ongumyanga, wathwalelwa zingilosi esifubeni sikaAbrahama; lesinothi laso safa, sangcwatshwa. 23 Sisesihogweni saphakamisa amehlo aso, sisebuhlungwini, sabona uAbrahama sikhatshana, loLazaro esesifubeni sakhe. 24 Sona sasesimemeza sisithi: Baba Abrahama, ngihawukela, uthume uLazaro, ukuze acwilise isihloko somunwe wakhe emanzini, apholise ulimi lwami; ngoba ngiyahlutshwa kakhulu kulelilangabi. 25 Kodwa uAbrahama wathi: Ndodana, khumbula ukuthi wemukela okuhle kwakho empilweni yakho, loLazaro ngokunjalo okubi; kodwa khathesi uyaduduzwa lapha, njalo wena uyahlutshwa. 26 Langaphezu kwakho konke lokhu kubekiwe phakathi kwethu lani igebe elikhulu, ukuze kuthi abafuna ukuchapha besuka ngapha beze ngakini bangekwenze, labangapho bangechaphele ngakithi. 27 Sasesisithi: Ngakho ngiyakuncenga, baba, ukuthi umthume endlini kababa, 28 ngoba ngilabafowethu abahlanu, ukuze abaxwayise, hlezi labo beze kulindawo yokuhlupheka. 29 UAbrahama wathi: BaloMozisi labaprofethi; kabezwe bona. 30 Sona sasesisithi: Hatshi bo, baba Abrahama; kodwa uba omunye kwabafileyo esiya kubo, bazaphenduka. 31 Kodwa wathi kuso: Uba bengalaleli uMozisi labaprofethi, futhi bangeke bavunyiswe, loba kuvuka omunye kwabafileyo.

uLuka 17

Izikhubekiso, ukuthethelelana, ukholo

1 Wasesithi kubafundi: Kungenzakala ukuthi kungaveli izikhubekiso; kodwa maye kulowo ezivela ngaye! 2 Kungaba ngcono kuye ukuthi ilitshe lokuchola elikhulu ligaxwe entanyeni yakhe, abesephoselwa olwandle, kulokuthi akhubekise abe munye kulaba abancinyane. 3 Zinanzeleleni lina. Njalo nxa umfowenu ekona wena, umkhuze; futhi nxa ephenduka, mthethelele. 4 Njalo loba ekonela kuze kube kasikhombisa ngosuku, abesebuya kuwe kasikhombisa ngosuku, esithi: Ngiyaphenduka, uzamthethelela. 5 Abaphostoli basebesithi eNkosini: Yandisa kithi ukholo. 6 INkosi yasisithi: Uba lilokholo olunjengohlamvu lwemasitedi, belingatsho kulesisihlahla somabhulosi ukuthi: Quphuka, ugxumekeke olwandle; futhi besizalilalela. 7 Kodwa nguwuphi kini olenceku elimayo kumbe eyelusayo, ohle athi kiyo ingena ivela ensimini: Sondela, uhlale ekudleni? 8 Kodwa kazukutsho yini kuyo ukuthi: Lungisa engingakudla, uzibophe ungincedise, ngize ngidle nginathe; njalo emva kwalokhu udle unathe wena? 9 Uyayibonga yini leyonceku, ngoba yenzile lezizinto ezilayiweyo? Angicabangi. 10 Kunjalo-ke lani, nxa selikwenzile konke elikulayiweyo, kalibokuthi: Sizinceku ezingasizi lutho, ngoba senze lokhu ebesifanele ukukwenza.

Ukusiliswa kwabalobulephero abalitshumi

11 Kwasekusithi esahamba esiya eJerusalema, yena wadabula phakathi laphakathi kweSamariya leGalili. 12 Esangena emzaneni othile, amadoda alitshumi alobulephero amhlangabeza, ema khatshana; 13 wona asephakamisa ilizwi, esithi: Jesu, Nkosi, sihawukele! 14 Futhi kuthe ewabona wathi kuwo: Hambani liyeziveza kubapristi. Kwasekusithi esesukile, ahlanjululwa. 15 Futhi omunye wawo, esebonile ukuthi usilisiwe, wabuyela, edumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu; 16 wasesiwa ngobuso enyaweni zakhe, embonga; njalo yena wayengumSamariya. 17 Kodwa uJesu waphendula wathi: Kakuhlanjululwanga yini abalitshumi? Bangaphi pho abayisificamunwemunye? 18 Akuficakalanga ababuya ukunika uNkulunkulu udumo, ngaphandle kwalo owezizweni. 19 Wasesithi kuye: Sukuma uhambe; ukholo lwakho lukusindisile.

Umbuso kaNkulunkulu. Ukubuya kweNdodana yomuntu

20 Kwathi ebuzwa ngabaFarisi, ukuthi umbuso kaNkulunkulu uzakuza nini, wasebaphendula wathi: Umbuso kaNkulunkulu kawuzi ngokukhanyayo; 21 njalo kabayikutsho ukuthi: Khangelani nanku, kumbe: Khangelani nankuya. Ngoba khangelani, umbuso kaNkulunkulu uphakathi kwenu. 22 Wasesithi kubafundi: Kuzafika insuku lapho elizafisa ukubona lube lunye lwensuku zeNdodana yomuntu, kodwa kaliyikulubona. 23 Njalo bazakuthi kini: Khangelani nangu, kumbe: Khangelani nanguya; lingayi, njalo lingalandeli. 24 Ngoba njengombane ophazimayo ukhanyisa kusukela kokunye ukucina ngaphansi kwezulu kusiya kokunye ukucina ngaphansi kwezulu, izakuba njalo leNdodana yomuntu esukwini lwayo. 25 Kodwa kuqala imele ihlupheke izinto ezinengi njalo ilahlwe yilesisizukulwana. 26 Futhi njengoba kwenzeka ensukwini zikaNowa, kuzakuba njalo lensukwini zeNdodana yomuntu. 27 Babesidla, benatha, bethatha, besendiswa, kwaze kwaba lusuku uNowa angena ngalo emkhunjini, kwasekufika uzamcolo, wababhubhisa bonke. 28 Ngokunjalo futhi njengoba kwenzeka ensukwini zikaLoti; babesidla, benatha, bethenga, bethengisa, behlanyela, besakha; 29 kodwa ngosuku uLoti aphuma ngalo eSodoma, kwana umlilo lesibabule kuvela ezulwini, kwababhubhisa bonke; 30 kuzakuba njalo ngosuku ezakwembulwa ngalo iNdodana yomuntu. 31 Ngalolosuku, lowo ophezu kophahla lwendlu, lempahla zakhe zisendlini, angehli ukuyazithatha; losensimini ngokunjalo angabuyeli ezintweni ezisemuva. 32 Khumbulani umkaLoti. 33 Loba ngubani odinga ukusindisa impilo yakhe izamlahlekela; kodwa loba ngubani olahlekelwa yimpilo yakhe uzayilondoloza. 34 Ngithi kini: Ngalobobusuku kuzakuba khona ababili embhedeni munye; omunye asuswe, lomunye atshiywe. 35 Kuzakuba khona abesifazana ababili bechola ndawonye; omunye asuswe, lomunye atshiywe. 36 Kuzakuba khona ababili ensimini; omunye asuswe, lomunye atshiywe. 37 Basebephendula bathi kuye: Ngaphi, Nkosi? Wasesithi kubo: Lapho okukhona isidumbu, kulapho amanqe azakubuthana khona.

uLuka 18

Umfanekiso womahluleli ongalunganga

1 Wasebatshela lomfanekiso esenzela ukuthi bafanele ukukhuleka isikhathi sonke, njalo bengadinwa, 2 wathi: Kwakukhona emzini othile umahluleli othile, owayengesabi uNkulunkulu, njalo engahloniphi muntu; 3 kwakukhona futhi kulowomuzi umfelokazi othile, njalo wayefika kuye, esithi: Ngiphindiselele esitheni sami. 4 Kodwa engavumi okwesikhathi; kodwa emva kwalezizinto wathi ngaphakathi kwakhe: Lanxa ngingamesabi uNkulunkulu, njalo ngingahloniphi muntu; 5 ngoba-ke lumfelokazi engikhathaza, ngizamphindiselela, hlezi angaze ekucineni angidinise. 6 INkosi yasisithi: Zwanini umahluleli ongalunganga akutshoyo. 7 Kanti uNkulunkulu kayikwenza impindiselo yabakhethiweyo bakhe abakhalayo kuye emini lebusuku, yena-ke uyabekezela ngabo? 8 Ngithi kini, uzahle enze impindiselo yabo. Kodwa-ke nxa iNdodana yomuntu ifika, izathola ukholo yini emhlabeni?

UmFarisi lomthelisi ethempelini

9 Wasekhuluma lumfanekiso lakwabathile ababezithemba ukuthi balungile, futhi bedelela abanye, wathi: 10 Abantu ababili benyukela ethempelini ukuyakhuleka; omunye engumFarisi, lomunye engumthelisi. 11 UmFarisi wema wazikhulekela kanje wathi: Nkulunkulu, ngiyakubonga ukuthi kanginjengabanye abantu, abaphangi, abangalunganga, izifebe, loba lanjengalumthelisi. 12 Ngizila ukudla kabili ngeviki, nginikela ingxenye yetshumi yakho konke engilakho. 13 Kodwa umthelisi emi khatshana wayengathandi lokuphakamisela amehlo ezulwini, kodwa watshaya isifuba sakhe, esithi: Nkulunkulu, akungihawukele mina soni. 14 Ngithi kini: Lo wehlela endlini yakhe elungisisiwe kulalowo; ngoba wonke oziphakamisayo uzathotshiswa, kodwa ozithobayo uzaphakanyiswa.

Ukubusiswa kwabantwana abancane

15 Basebeletha kuye lensane, ukuze azibambe; kodwa abafundi bekubona babakhuza. 16 Kodwa uJesu wazibizela kuye wathi: Vumelani abantwana abancane beze kimi, njalo lingabanqabeli, ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowabanje. 17 Ngiqinisile ngithi kini: Loba ngubani ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana omncane, kasoze angene kuwo.

Ijaha elinothileyo

18 Umbusi othile wasembuza, esithi: Mfundisi olungileyo, ngenzeni ukuze ngidle ilifa lempilo elaphakade? 19 Kodwa uJesu wathi kuye: Ungibizelani ngokuthi olungileyo? Kakho olungileyo, ngaphandle koyedwa, uNkulunkulu. 20 Uyayazi imilayo ethi: Ungafebi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga, hlonipha uyihlo lonyoko. 21 Yena wasesithi: Konke lokhu ngikugcinile kusukela ebutsheni bami. 22 Kodwa uJesu esizwa lezizinto wathi kuye: Usaswele ulutho lunye; thengisa konke olakho, wabele abayanga, njalo uzakuba lempahla eligugu ezulwini; njalo uze lapha ungilandele. 23 Kodwa yena esizwa lezizinto wadana kakhulu; ngoba wayenothile kakhulu. 24 Kwathi uJesu ebona ukuthi wayesedane kakhulu wathi: Abalenotho bazangena ngokulukhuni kangakanani embusweni kaNkulunkulu. 25 Ngoba kulula ukuthi ikamela lingene ngentunja yenalithi, kulokuthi umuntu onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu. 26 Abakuzwayo basebesithi: Pho kungasindiswa bani? 27 Kodwa yena wathi: Izinto ezingenzekiyo ebantwini ziyenzeka kuNkulunkulu.

Umvuzo wokuzidela

28 UPetro wasesithi: Khangela, thina sitshiye konke, sakulandela. 29 Wasesithi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Kakho umuntu otshiye indlu, kumbe abazali, kumbe abafowabo, kumbe umkakhe, kumbe abantwana, ngenxa yombuso kaNkulunkulu, 30 ongayikwemukela okuphindwe kanengi kulesisikhathi, lesikhathini esizayo impilo elaphakade.

UJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe

31 Wasezithathela abalitshumi lambili, wathi kubo: Khangelani, senyukela eJerusalema, futhi konke okulotshiweyo ngabaprofethi ngeNdodana yomuntu kuzagcwaliswa. 32 Ngoba izanikelwa kwabezizwe, iyangiswe, ithukwe, ikhafulelwe amathe, 33 bayitshaye ngesiswepu bayibulale; njalo ngosuku lwesithathu izabuya ivuke. 34 Kodwa bona kabaqedisisanga lutho ngalezizinto, lalinkulumo yayifihlakele kubo, njalo kabaziqedisisanga izinto ezitshiwoyo.

Ukusiliswa kwesiphofu

35 Kwasekusithi esesondela eJeriko, isiphofu esithile sasihlezi siphanza eceleni kwendlela; 36 sathi sisizwa ixuku lidlula, sabuza ukuthi kuyini lokho. 37 Basebesitshela bathi: UJesu weNazaretha uyadlula. 38 Sasesimemeza, sisithi: Jesu, Ndodana kaDavida, akungihawukele! 39 Ababehamba phambili basebesikhuza ukuthi sithule; kodwa samemeza kakhulukazi, sisithi: Ndodana kaDavida, akungihawukele! 40 UJesu wema-ke walaya ukuthi silethwe kuye; sathi sesisondele wasibuza, 41 esithi: Ufuna ukuthi ngikwenzeleni? Sasesisithi: Nkosi, ukuthi ngibone. 42 UJesu wasesithi kuso: Bona! Ukholo lwakho lukusindisile. 43 Njalo sahle sabona, samlandela, sidumisa uNkulunkulu; labantu bonke bekubona badumisa uNkulunkulu.

uLuka 19

Ukuphenduka kukaZakewu

1 Wathi engena uJesu wadabula eJeriko. 2 Njalo khangela, kwakukhona indoda okuthiwa nguZakewu ngebizo, lo wayeyinduna yabathelisi, njalo lo wayenothile; 3 wadinga ukubona uJesu ukuthi ungubani, kodwa kazange enelise ngenxa yexuku, ngoba wayelesithombo esifitshane. 4 Wasegijimela phambili wakhwela emkhiweni ukuze ambone; ngoba wayezadlula ngaleyondlela. 5 Kwathi uJesu efika kuleyondawo, wakhangela phezulu wambona, wathi kuye: Zakewu, phangisa wehle; ngoba lamuhla ngimele ukuhlala endlini yakho. 6 Wasephangisa wehla, wamemukela ethokoza. 7 Futhi kuthe bonke bekubona basola, besithi: Ungene wethekelela indoda eyisoni. 8 Kodwa uZakewu wema wathi eNkosini: Khangela, ingxenye eyodwa kwezimbili yempahla yami, Nkosi, ngiyabapha abayanga; kuthi uba ngimthathele umuntu ulutho ngobuqili, ngilubuyisele luphindwe kane. 9 UJesu wasesithi kuye: Lamuhla usindiso lufikile kulindlu, ngoba laye lo uyindodana kaAbrahama. 10 Ngoba iNdodana yomuntu ize ukudinga lokusindisa okulahlekileyo.

Umfanekiso wemali

11 Kwathi besizwa lezizinto, wengezelela watsho umfanekiso, ngoba wayeseduze leJerusalema, langoba babecabanga ukuthi umbuso kaNkulunkulu uzahle ubonakaliswe. 12 Wasesithi-ke: Umuntu othile oyisikhulu waya elizweni elikhatshana, ukuzamukelela umbuso, aphinde abuye. 13 Wasebiza inceku zakhe ezilitshumi, wazinika impondo ezilitshumi, wathi kuzo: Sebenzani ngemali ngize ngibuye. 14 Kodwa izakhamizi zakhe zamzonda, zathuma iqembu lamanxusa emva kwakhe, zisithi: Kasithandi ukuthi lo asibuse. 15 Kwasekusithi esebuyile esewamukele umbuso, wathi azibizelwe kuye lezonceku, ayezinike imali, ukuze azi ukuthi lowo lalowo uzuzeni ngokuthengiselana. 16 Kweza-ke eyokuqala, yathi: Nkosi, impondo yakho izuze impondo ezilitshumi. 17 Wasesithi kuyo: Kuhle, nceku elungileyo; lokhu uthembekile kokuncinyanyana, woba lamandla phezu kwemizi elitshumi. 18 Kwasekusiza eyesibili, yathi: Nkosi, impondo yakho, yenze impondo ezinhlanu. 19 Wasesithi lakuyo: Lawe woba phezu kwemizi emihlanu. 20 Kwasekusiza enye, isithi: Nkosi, khangela, impondo yakho, engayigcina elenjini; 21 ngoba bengikwesaba, ngoba ungumuntu olukhuni; uthatha lokho obungakubekanga, futhi uvune lokho ongakuhlanyelanga. 22 Wasesithi kuyo: Ngizakugweba ngokuvela emlonyeni wakho, nceku embi. Ubusazi ukuthi mina ngingumuntu olukhuni, othatha lokho engingakubekanga, futhi avune lokho engingakuhlanyelanga; 23 njalo kungani ungafakanga imali yami ebhanga, kuthi-ke mina ekufikeni kwami ngiyithathe kanye lenzuzo? 24 Wasesithi kulabo ababemi khona: Memukeni impondo, liyinike lowo olempondo ezilitshumi. 25 Kodwa bathi kuye: Nkosi, lowo ulempondo ezilitshumi. 26 Ngoba ngithi kini: Wonke olakho uzaphiwa; kodwa lowo ongelakho, uzakwemukwa lalokho alakho. 27 Kodwa lezozitha zami, ebezingathandi ukuthi ngizibuse, ziletheni lapha, lizibulale phambi kwami.

UJesu ungena eJerusalema

28 Esetshilo lezizinto, waya phambili, esenyukela eJerusalema. 29 Kwasekusithi esondela eBetfage leBethani entabeni okuthiwa ngeyeMihlwathi, wathuma ababili kubafundi bakhe, 30 esithi: Hambani liye emzaneni okhangelene lani; lizakuthi lingena lifice ithole likababhemi libotshiwe, okungazanga kuhlale kulo muntu; lilikhulule lililethe. 31 Uba umuntu eselibuza esithi: Lilikhululelani? Lizakutsho njalo kuye ukuthi: INkosi iyaliswela. 32 Ababethunyiwe bahamba-ke bafica njengoba ebatshelile. 33 Kuthe besalikhulula ithole, abaninilo bathi kubo: Lilikhululelani ithole? 34 Bona basebesithi: INkosi iyaliswela. 35 Basebeliletha kuJesu; baphosela izembatho zabo phezu kwethole likababhemi, bamkhweza uJesu kulo. 36 Kwathi ehamba, bendlala phansi izembatho zabo endleleni. 37 Kwathi khathesi esesondela ekwehleni kwentaba yeMihlwathi, ixuku lonke labafundi laqala ukuthokoza lokumdumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu ngayo yonke imisebenzi yamandla eliyibonileyo, 38 lisithi: Ibusisiwe inkosi ezayo ebizweni leNkosi; ukuthula ezulwini, lenkazimulo kweliphezulu. 39 Labanye babaFarisi ababesexukwini bathi kuye: Mfundisi, khuza abafundi bakho. 40 Wasephendula wathi kubo: Ngithi kini, uba bethula laba, amatshe azamemeza. 41 Kwathi esondela, ewubona umuzi, wawukhalela, 42 esithi: Kungathi ngabe wazi lawe, ngalolusuku lwakho ngitsho, izinto zokuthula kwakho; kodwa-ke khathesi zifihlakele emehlweni akho. 43 Ngoba insuku zizakwehlela phezu kwakho, lapho izitha zakho zizakwakhela umthangala zikugombolozele, zikuzingelezele, zikuvimbele inhlangothi zonke, 44 zikudilizele phansi wena labantwana bakho abaphakathi kwakho, zingatshiyi ilitshe phezu kwelitshe phakathi kwakho; ngoba ungasazanga isikhathi sokuhanjelwa kwakho.

Ukuhlanjululwa kwethempeli

45 Wasengena ethempelini, waqala ukuxotsha abathengisayo kulo labathengayo, 46 esithi kubo: Kulotshiwe ukuthi: Indlu yami yindlu yomkhuleko; kodwa lina liyenze ubhalu lwabaphangi. 47 Njalo wayefundisa ethempelini insuku zonke; kodwa abapristi abakhulu lababhali lenduna zabantu badinga ukumbulala; 48 kodwa abazange bathole ukuthi bangenzani, ngoba abantu bonke banamathela kuye bemlalela.

uLuka 20

Igunya likaJesu

1 Kwasekusithi ngolunye lwalezonsuku, efundisa abantu ethempelini etshumayela ivangeli, bamfikela abapristi abakhulu lababhali kanye labadala, 2 basebekhuluma laye, besithi: Sitshele, ukuthi izinto lezi uzenza ngaliphi igunya, kumbe ngubani okunike leligunya? 3 Wasephendula wathi kubo: Lami ngizalibuza umbuzo ube munye, ake lingitshele: 4 Ubhabhathizo lukaJohane lwavela ezulwini, kumbe ebantwini? 5 Basebekhulumisana bodwa, besithi: Uba sisithi: Ezulwini, uzakuthi: Kungani-ke lingamkholwanga? 6 Kodwa uba sisithi: Ebantwini; abantu bonke bazasikhanda ngamatshe; ngoba baleqiniso lokuthi uJohane wayengumprofethi. 7 Basebephendula ngokuthi kabazi lapho olwavela khona. 8 UJesu wasesithi kubo: Lami kangilitsheli ukuthi ngenza lezizinto ngaliphi igunya.

Umfanekiso wabalimi besivini

9 Waseqala ukutshela abantu lumfanekiso, esithi: Umuntu othile wahlanyela isivini, wasiqhatshisa kubalimi, waya kwelinye ilizwe okwesikhathi eside; 10 kwathi ngesikhathi esifaneleyo wathuma inceku kubalimi, ukuze bayinike okunye kwesithelo sesivini; kodwa abalimi bayitshaya bayithumeza ize. 11 Wasethuma njalo enye inceku; layo bayitshaya bayiyangisa, bayithumeza ize. 12 Wasephinda ethuma leyesithathu; layo leyo bayilimaza bayiphosela ngaphandle. 13 Umninisivini wasesithi: Ngizakwenza njani? Ngizathuma indodana yami ethandekayo; mhlawumbe bebona yona bazayihlonipha. 14 Kodwa abalimi beyibona bakhulumisana, besithi: Le yindlalifa; wozani, siyibulale, ukuze ilifa libe ngelethu. 15 Bayiphosela ngaphandle kwesivini, bayibulala. Kambe uzakwenzani kubo umninisivini? 16 Uzakuza, ababhubhise labobalimi, anikele isivini kwabanye. Bekuzwa basebesithi: Akungabinjalo! 17 Kodwa wabakhangela wathi: Pho kuyini lokhu okulotshiweyo kokuthi: Ilitshe abakhi abalalayo, yilo eseliyinhloko yengonsi? 18 Wonke owela phezu kwalelolitshe, uzaphahlazwa; kodwa loba ngubani eliwela phezu kwakhe, lizamchoboza.

Umthelo kaKesari

19 Abapristi abakhulu lababhali basebedinga ukumbamba ngezandla ngalelohola, kodwa besaba abantu; ngoba baqedisisa ukuthi wayekhuluma lumfanekiso emelane labo. 20 Basebemqaphela, bethuma inhloli, zazitshaya ezilungileyo, ukuze bambambe ekukhulumeni, ukuze bamnikele egunyeni lemandleni ombusi. 21 Bambuza-ke, besithi: Mfundisi, siyazi ukuthi wena ukhuluma ufundise ngokuqondileyo, kawukhathaleli muntu, kodwa ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso. 22 Sivunyelwe yini ukuthela kuKesari, kumbe hatshi? 23 Kodwa wabubona ubuqili babo, wathi kubo: Lingilingelani? 24 Ngitshengisani udenariyo; ulomfanekiso lombhalo kabani? Basebephendula besithi: OkaKesari. 25 Wasesithi kubo: Ngakho mnikeni uKesari okukaKesari, loNkulunkulu okukaNkulunkulu. 26 Basebesehluleka ukumbamba ngamazwi akhe phambi kwabantu; basebemangala ngokuphendula kwakhe, bathula.

Ukuvuka kwabafileyo

27 Kwasekusiza kuye abathile kubaSadusi, belenkani besithi kakukho ukuvuka kwabafileyo, bambuza, 28 besithi: Mfundisi, uMozisi wasibhalela ukuthi, uba esifa umfowabo womuntu elomkakhe, lo abesesifa engelamntwana, umfowabo kamthathe umfazi, abesemvusela inzalo umfowabo. 29 Ngakho kwakulezelamani eziyisikhombisa; owokuqala wasethatha umfazi, wafa engelamntwana; 30 lowesibili wamthatha umfazi, laye lo wafa engelamntwana; 31 lowesithathu wamthatha. Kwaba njalo-ke lakwabayisikhombisa; abatshiyanga abantwana, bafa. 32 Ekucineni kwabo bonke kwafa lomfazi. 33 Ngakho ekuvukeni kwabafileyo, uzafika abe ngumkabani kubo? Ngoba abayisikhombisa babelaye engumkabo. 34 UJesu wasephendula wathi kubo: Abantwana balumhlaba bayathatha bendiswe; 35 kodwa labo okuthiwa bafanele ukuzuza lowomhlaba lekuvukeni kwabafileyo kabathathani njalo kabendiswa; 36 ngoba bangephinde bafe; ngoba banjengezingilosi, njalo bangabantwana bakaNkulunkulu, bengabantwana bokuvuka kwabafileyo. 37 Kodwa ukuthi abafileyo bayavuswa, loMozisi watshengisa esihlahleni, lapho eyibiza iNkosi ngokuthi nguNkulunkulu kaAbrahama loNkulunkulu kaIsaka loNkulunkulu kaJakobe. 38 Futhi kayisuye uNkulunkulu wabafileyo, kodwa owabaphilayo; ngoba bonke baphilela yena. 39 Abathile bababhali basebephendula bathi: Mfundisi, ukhulume kuhle. 40 Njalo kabasazanga baba lesibindi sokuphinda bambuze ulutho.

UKristu losendo lwakhe

41 Wasesithi kubo: Batsho njani ukuthi uKristu uyiNdodana kaDavida? 42 Ngoba uDavida uqobo lwakhe uthi encwadini yeziHlabelelo: INkosi yathi eNkosini yami: Hlala ngakwesokunene sami, 43 ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakho. 44 Ngakho uDavida umbiza ngokuthi yiNkosi, pho uyindodana yakhe njani?

UJesu usola ababhali

45 Kwathi besalalele abantu bonke, wathi kubafundi bakhe: 46 Xwayani ababhali abathanda ukuhamba bembethe izembatho ezinde, njalo bethanda ukubingelelwa emidangeni, lezihlalo eziqakathekileyo emasinagogeni, lezihlalo zabahloniphekayo ekudleni; 47 abadla izindlu zabafelokazi, bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa. Laba bazakwemukela ukulahlwa okukhulu.

uLuka 21

Umnikelo womfelokazi

1 Wathi ephakamisa amehlo wabona abanothileyo bephosela iminikelo yabo esitsheni somnikelo; 2 wasebona lomfelokazi othile ongumyanga ephosela khona inhlamvana ezincane ezimbili zemali, 3 wasesithi: Ngiqinisile ngithi kini: Lumfelokazi ongumyanga uphosele okwedlula okwabo bonke; 4 ngoba bonke laba baphosele kokunengi kwabo eminikelweni kaNkulunkulu, kodwa yena ebuyangeni bakhe uphosele konke alakho abephila ngakho.

UJesu ukhuluma ngokuchithwa kweJerusalema langokuphela kwesikhathi

5 Besakhuluma abanye ngethempeli, ukuthi liceciswe ngamatshe amahle langezipho, wathi: 6 Kulezizinto elizibonayo, kuzafika insuku lapho kungayikutshiywa ilitshe phezu kwelitshe, elingayikudilizelwa phansi. 7 Basebembuza, besithi: Mfundisi, pho lezizinto zizakuba nini? Lesibonakaliso siyini, lapho sekuzakwenzeka lezizinto? 8 Wasesithi: Qaphelani ukuthi lingaduhiswa; ngoba abanengi bazakuza ebizweni lami, besithi: Nginguye; futhi: Isikhathi sesisondele. Ngakho lingabalandeli. 9 Njalo nxa lisizwa ngezimpi langeziphithiphithi, lingethuki; ngoba lezizinto zimele ukuthi zenzeke kuqala, kodwa ukuphela kakuhle kufike. 10 Wasesithi kubo: Isizwe sizavukela isizwe, lombuso uvukele umbuso; 11 njalo kuzakuba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu indawo ngendawo lendlala labomatshaya-abhuqe bezifo; kube khona lezinto ezesabekayo lezibonakaliso ezinkulu ezivela ezulwini. 12 Kodwa ngaphambi kwakho konke lokhu bazalibamba ngezandla zabo, balizingele, balinikele emasinagogeni lezintolongweni, balise phambi kwamakhosi lababusi, ngenxa yebizo lami. 13 Njalo lokhu kuzaphenduka kini kube yibufakazi. 14 Ngakho kubekeni enhliziyweni zenu ukuthi linganakani ngaphambili ukuziphendulela; 15 ngoba mina ngizalinika umlomo lenhlakanipho, abangekuphike, bamelane lakho, bonke abayizitha zenu. 16 Njalo lizanikelwa langabazali labafowenu lezihlobo labangane, njalo bazabulala abanye benu. 17 Njalo lizazondwa yibo bonke ngenxa yebizo lami. 18 Kodwa kakuyikulahleka ngitsho unwele lwekhanda lenu. 19 Ekubekezeleni kwenu zuzani imiphefumulo yenu. 20 Kodwa nxa libona iJerusalema ihanqwe ngamabutho, yazini-ke ukuthi sekusondele ukuchitheka kwayo. 21 Ngalesosikhathi abaseJudiya kababalekele ezintabeni; labaphakathi kwayo baphume; labasemaphandleni bangangeni kuyo. 22 Ngoba lezi zinsuku zempindiselo, ukuze kugcwaliseke zonke izinto ezilotshiweyo. 23 Kodwa maye kwabakhulelweyo labamunyisayo ngalezonsuku! Ngoba kuzakuba khona ukuhlupheka okukhulu emhlabeni, lolaka kulesisizwe. 24 Njalo bazakuwa ngobukhali benkemba, bathunjelwe ezizweni zonke; leJerusalema inyathelelwe phansi ngabezizwe, kuze kugcwaliseke izikhathi zabezizwe. 25 Kuzakuba khona izibonakaliso elangeni lenyangeni lezinkanyezini, lemhlabeni usizi lwezizwe ngokudideka; kudume ulwandle lamagagasi, 26 abantu baphele amandla ngenxa yokwesaba langokubona lokho okuzayo emhlabeni; ngoba amandla amazulu azazanyazanyiswa. 27 Khona-ke bezayibona iNdodana yomuntu isiza eyezini ilamandla lenkazimulo enkulu. 28 Njalo nxa kuqala ukwenzeka lezizinto, manini liqonde njalo liphakamise amakhanda enu; ngoba kusondele ukukhululwa kwenu. 29 Wasebatshela umfanekiso: Khangelani umkhiwa lazo zonke izihlahla; 30 nxa sezihluma, liyazibonela lani likwazi ukuthi ihlobo selisondele. 31 Ngokunjalo lani, nxa libona lezizinto zisenzeka, yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu useduze. 32 Ngiqinisile ngithi kini: Lesisizukulwana asisoze sidlule, kuze kwenzeke zonke izinto. 33 Kuzadlula izulu lomhlaba, kodwa amazwi ami kawasoze adlule. 34 Njalo ziqapheleni, ukuthi inhliziyo zenu zingasindwa ngenxa yokuminza lokudakwa lokuphisekela izinto zalokhukusila, lolosuku lulifikele lingananzelele; 35 ngoba luyakufika njengomjibila phezu kwabo bonke abahlezi ebusweni bomhlaba wonke. 36 Ngakho lindani ngezikhathi zonke likhulekele ukuthi lifanele ukuphepha zonke lezizinto ezizakwenzeka, lokuma phambi kweNdodana yomuntu. 37 Njalo wayefundisa ethempelini emini; kodwa ebusuku wayephuma ayehlala entabeni ethiwa ngeyeMihlwathi. 38 Lekuseni kakhulu abantu bonke babesiza kuye ethempelini ukumuzwa.

uLuka 22

Ukumnikela kukaJudasi

1 Kwasekusondela umkhosi wesinkwa esingelamvubelo, othiwa liPhasika. 2 Abapristi abakhulu lababhali basebedinga ukuthi bangambulala njani; ngoba babesesaba abantu. 3 USathane wasengena kuJudasi othiwa nguIskariyothi, owayelinani labalitshumi lambili. 4 Wasesuka wayakhuluma labapristi abakhulu lezinduna ngokuthi angamnikela njani kubo. 5 Basebethokoza, basebevumelana ukumnika imali. 6 Yena wasevuma, njalo wadinga ithuba elihle lokumnikela kubo lingekho ixuku.

Ukumiswa kwesidlo esingcwele

7 Lwaselufika usuku lwesinkwa esingelamvubelo, okwakumele kuhlatshwe ngalo iPhasika. 8 Wasethuma uPetro loJohane, esithi: Hambani liye ukusilungisela iPhasika, ukuze sidle. 9 Basebesithi kuye: Uthanda ukuthi silungise ngaphi? 10 Wasesithi kubo: Khangelani, kuzakuthi selingenile emzini, umuntu uzahlangana lani ethwele imbiza yamanzi; limlandele endlini azangena kuyo. 11 Beselisithi kumninindlu: Uthi uMfundisi kuwe: Ingaphi indlu yezihambi, lapho engingadlela khona iPhasika labafundi bami? 12 Yena-ke uzalitshengisa indlu enkulu ephezulu eyendlelweyo; lilungise khona. 13 Bahamba-ke bafica njengokutsho kwakhe kubo; basebelungisa iPhasika. 14 Kwathi selifikile ihola, wahlala phansi, labaphostoli abalitshumi lambili laye. 15 Wasesithi kubo: Ngokunxwanela nginxwanele ukudla lani leliPhasika ngingakahlupheki; 16 ngoba ngithi kini: Kangisoze ngidle futhi kulo, lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu. 17 Wasethatha inkezo, esebongile wathi: Thathani lokhu, beselisabelana; 18 ngoba ngithi kini: Kangisoze nginathe okwesithelo sevini, kuze kufike umbuso kaNkulunkulu. 19 Wasethatha isinkwa, esebongile wasihlephuna, wabanika, esithi: Lokhu kungumzimba wami, owanikelelwa lina; lokhu kwenzeni ukungikhumbula. 20 Ngokunjalo lenkezo emva kokudla, esithi: Inkezo le yisivumelwano esitsha egazini lami, elichithelwa lina. 21 Kodwa khangelani, isandla songinikelayo silami etafuleni. 22 Ngoba isibili iNdodana yomuntu ihamba njengokumisiweyo; kodwa maye kulowomuntu enikelwa nguye! 23 Bona basebeqala ukubuzana ukuthi kambe ngubani kubo ozakwenza lokho.

Ubukhulu obuqotho

24 Kwavela lokuphikisana phakathi kwabo okokuthi nguwuphi kubo ongathiwa ngomkhulu. 25 Wasesithi kubo: Amakhosi abezizwe azibusa ngobulukhuni, leziphathamandla zazo zithiwa ngabasizi. 26 Kodwa lina kakungabi njalo; kodwa omkhulu phakathi kwenu kabe njengomncinyane; longumkhokheli kabe njengosebenzayo. 27 Ngoba nguwuphi omkhulu, lowo ohleziyo ekudleni kumbe lowo osebenzayo? Kayisilowo ohlezi ekudleni? Kodwa mina ngiphakathi kwenu njengaye osebenzayo. 28 Lina-ke liyibo ababambelele kimi ezilingweni zami; 29 njalo mina ngilimisele umbuso, njengoba uBaba engimisele, 30 ukuthi lidle njalo linathe etafuleni lami embusweni wami, lokuthi lihlale ezihlalweni zobukhosi, lahlulele izizwe ezilitshumi lambili zakoIsrayeli.

Ukuxwayiswa kukaPetro

31 INkosi yasisithi: Simoni, Simoni, khangela, uSathane ulifunisisile, ukuze alihlungule njengamabele; 32 kodwa mina ngikukhulekele, ukuze ukholo lwakho lungapheli; wena-ke nxa usuphendukile uqinise abazalwane bakho. 33 Kodwa wathi kuye: Nkosi, lentolongweni lekufeni ngilungele ukuya lawe. 34 Kodwa yena wathi: Ngiyakutshela, Petro, iqhude kaliyikukhala lamuhla, ungakangilanduli kathathu ukuthi kawungazi. 35 Wasesithi kubo: Mhla ngilithuma lingelamxhaka lesikhwama lamanyathela, laswela yini ulutho? Basebesithi: Lutho. 36 Wasesithi kubo: Kodwa khathesi lowo olomxhaka kawuthathe, ngokunjalo lesikhwama; lalowo ongelankemba, athengise isembatho sakhe, ayithenge. 37 Ngoba ngithi kini, kusamele kugcwaliseke kimi lokhu okulotshiweyo, kokuthi: Wabalwa kanye lezoni; ngoba lalezizinto eziqondane lami zilesiphetho. 38 Basebesithi: Nkosi, khangela, nansi imihedla emibili. Wasesithi kubo: Kwanele.

EGetsemane

39 Wasephuma waya entabeni yeMihlwathi njengokwejwayela kwakhe; labafundi bakhe bamlandela. 40 Esefikile kuleyondawo, wathi kubo: Khulekani ukuthi lingangeni ekulingweni. 41 Yena wasemonyuka kubo okungaba libanga lokuphosa ilitshe, waguqa phansi ngamadolo wakhuleka, 42 esithi: Baba, uba uthanda susa linkezo kimi; kodwa-ke kungenziwa intando yami, kodwa eyakho. 43 Kwabonakala kuye ingilosi evela ezulwini imqinisa. 44 Esesesizini olunzima, wakhuleka kakhulu. Njalo izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi zawela emhlabathini. 45 Esesukumile emkhulekweni, weza kubafundi bakhe, wabafica belele ngenxa yokudabuka, 46 wasesithi kubo: Lilaleleni? Vukani likhuleke, ukuze lingangeni ekulingweni.

Ukubotshwa kukaJesu

47 Kwathi esakhuluma, khangela, ixuku, lalowo okuthiwa nguJudasi, omunye wabalitshumi lambili, ehamba phambi kwabo, wasesondela kuJesu ukumanga. 48 Kodwa uJesu wathi kuye: Judasi, uyayinikela yini iNdodana yomuntu ngokuyanga? 49 Kwathi labo ababengakuye sebebona okuzakwenzeka bathi kuye: Nkosi, sigadle yini ngenkemba? 50 Omunye wabo wasegadla inceku yompristi omkhulu, waquma indlebe yayo yokunene. 51 Kodwa uJesu waphendula wathi: Yekelani kuze kube yilokhu. Wasethinta indlebe yayo, wayisilisa. 52 UJesu wasesithi kubapristi abakhulu lezinduna zethempeli labadala ababeze kuye: Liphume njengokuyamelana lomphangi yini lemihedla lezinduku? 53 Nxa bengilani insuku ngensuku ethempelini, kalelulanga izandla ukumelana lami; kodwa leli lihola lenu, lamandla obunyama.

UPetro ulandula uJesu

54 Sebembambile bamqhuba, bamusa endlini yompristi omkhulu. UPetro waselandela ekhatshana. 55 Sebebasile umlilo phakathi kweguma, sebehlezi phansi ndawonye, uPetro wahlala phakathi kwabo. 56 Kodwa incekukazi ethile imbona ehlezi emlilweni, yamjolozela, yathi: Lumuntu laye ube laye. 57 Kodwa wamlandula, wathi: Mama, kangimazi. 58 Emva kwesikhatshana omunye wasembona wathi: Lawe ungomunye wabo. Kodwa uPetro wathi: Ndoda, kangisuye. 59 Sekungaba kwedlule ihola elilodwa, omunye waqinisa, esithi: Isibili laye ube laye; ngoba futhi ungumGalili. 60 Kodwa uPetro wathi: Ndoda, kangazi ukuthi uthini. Njalo khonokho esakhuluma lakhala iqhude. 61 INkosi yasiphenduka yamkhangela uPetro. UPetro waselikhumbula ilizwi leNkosi, eyayilitshilo kuye isithi: Iqhude lingakakhali, uzangilandula kathathu. 62 UPetro wasephuma phandle wakhala ngokudabuka okukhulu.

UJesu uphathwa kubi

63 Lamadoda ayembambile uJesu amklolodela, amtshaya. 64 Amembesa, amtshaya ubuso, asembuza, esithi: Profetha! Ngubani okutshayileyo? 65 Njalo akhuluma lokunye okunengi kuye ehlambaza.

UJesu uphambi kwabapristi abakhulu

66 Kwathi sekusile, abadala babantu babuthana, labapristi abakhulu lababhali, basebemusa emphakathini wabo, bathi: 67 Uba unguKristu, sitshele. Wasesithi kubo: Uba ngilitshela, kalisoze likholwe; 68 njalo uba lami ngilibuza, kalisoze lingiphendule, loba lingikhulule. 69 Kusukela khathesi iNdodana yomuntu izahlala ngakwesokunene samandla kaNkulunkulu. 70 Basebesithi bonke: Kanti uyiNdodana kaNkulunkulu? Wasesithi kubo: Kutsho lina ukuthi ngiyiyo. 71 Basebesithi: Pho sisafunelani obunye ubufakazi? Ngoba sesizizwele uqobo lwethu emlonyeni wakhe.

uLuka 23

UJesu uphambi kukaPilatu

1 Kwasekusukuma ixuku labo lonke, lamusa kuPilatu. 2 Baqala ukummangalela, besithi: Simficile lo eduhisa isizwe, esalela ukuthela kuKesari, esithi nguye onguKristu iNkosi. 3 UPilatu wasembuza, wathi: Wena uyiNkosi yamaJuda yini? Wamphendula wathi: Utshilo wena. 4 Wasesithi uPilatu kubapristi abakhulu lemaxukwini: Kangitholi cala kulumuntu. 5 Kodwa baqinisa, besithi: Udunga abantu, efundisa kuyo yonke iJudiya, eqala eGalili waze wafika lapha.

UJesu uphambi kukaHerodi

6 Lapho uPilatu esizwa kuthiwa iGalili wabuza ukuthi lumuntu ungumGalili yini. 7 Kwathi esezwile ukuthi ungowombuso kaHerodi, wamthumela kuHerodi, owayekhona laye eJerusalema ngalezonsuku. 8 Kwathi uHerodi embona uJesu wathokoza kakhulu; ngoba wayekade ethanda ukumbona, ngoba ebezwile okunengi ngaye; wayethemba ukuthi uzabona isibonakaliso esithile sisenziwa nguye. 9 Wambuza ngamazwi amanengi; kodwa yena kamphendulanga lutho. 10 Abapristi abakhulu lababhali babemi, bemmangalela ngamandla. 11 UHerodi lamabutho akhe bamyangisa, bamklolodela, basebemgqokisa isembatho esikhazimulayo, bambuyisela kuPilatu. 12 Ngalolosuku uHerodi kanye loPilatu baba ngabangane komunye lomunye; ngoba ngaphambi kwalokhu kwakulobutha phakathi kwabo.

Ukulahlwa kukaJesu lokukhululwa kukaBarabasi

13 UPilatu wasebizela ndawonye abapristi abakhulu lababusi labantu, 14 wathi kubo: Limlethile kimi lumuntu, ngokungathi ungoduhisa abantu; njalo khangelani, mina ngimhlolile phambi kwenu kodwa kangitholanga cala kulumuntu, ngalezozinto elimmangalela ngazo; 15 hatshi ngitsho loHerodi; ngoba ngilithumeze kuye, njalo khangelani, kakulalutho olufanele ukufa olwenziwe nguye. 16 Ngakho ngizamtshaya ngimkhulule. 17 Kwakufanele ukuthi abakhululele abe munye ngomkhosi. 18 Bamemeza bonke kanyekanye besithi: Msuse lo, usikhululele uBarabasi; 19 yena wayephoselwe entolongweni ngenxa yomvukela othile owenzeka phakathi komuzi langenxa yokubulala. 20 Ngakho uPilatu wabuye wakhuluma labo, efuna ukumkhulula uJesu. 21 Kodwa bamemeza, besithi: Bethela, mbethele! 22 Wasesithi kubo ngokwesithathu: Ngoba lo wenze bubi bani? Kangitholanga kuye icala afanele ukufa ngalo; ngakho ngizamtshaya ngimkhulule. 23 Kodwa baqinisa ngamazwi amakhulu, befuna ukuthi abethelwe; lamazwi abo lawabapristi abakhulu aphumelela. 24 UPilatu wasequma ukuthi kwenziwe isicelo sabo. 25 Wasebakhululela lowo ababemcelile owayephoselwe entolongweni ngenxa yomvukela lokubulala; kodwa uJesu wamnikela entandweni yabo.

UJesu esiphambanweni

26 Kwathi sebemqhuba, babamba uSimoni othile umKurene owayevela emaphandleni, bamethwesa isiphambano, ukuthi asithwale ngemva kukaJesu. 27 Laselimlandela ixuku elikhulu labantu, labesifazana labo ababekhala bemlilela. 28 Kodwa uJesu ephendukela kubo wathi: Madodakazi eJerusalema, lingangikhaleli mina, kodwa zikhaleleni lina labantwana benu, 29 ngoba khangelani, ziyeza insuku abazakutsho ngazo ukuthi: Zibusisiwe inyumba, lezizalo ezingazalanga, lamabele angamunyisanga. 30 Khona bezaqalisa ukuthi ezintabeni: Welani phezu kwethu; lemaqaqeni: Sisibekeleni. 31 Ngoba uba besenza lezizinto esihlahleni esimanzi, kuzakwenzekani kwesomileyo? 32 Kwaqhutshwa labanye abenzi bobubi ababili, ukuthi babulawe kanye laye. 33 Sebefikile endaweni ethiwa uKhakhayi, bambethela khona, labenzi bobubi, omunye ngakwesokunene, lomunye ngakwesokhohlo. 34 UJesu wasesithi: Baba, bathethelele; ngoba kabakwazi abakwenzayo. Babelana izembatho zakhe, benza inkatho yokuphosa. 35 Labantu bema babukela. Lababusi labo bamklolodela, besithi: Wasindisa abanye, kazisindise yena, uba yena enguKristu, okhethiweyo kaNkulunkulu. 36 Labebutho bamklolodela, beza kuye bamnika iviniga, 37 besithi: Uba wena uyiNkosi yamaJuda, zisindise wena. 38 Kwakukhona lombhalo ngaphezu kwakhe kulotshiwe ngamabala esiGriki langesiRoma langesiHeberu wokuthi: LO YINKOSI YAMAJUDA. 39 Lomunye wabenzi bobubi ababelengisiwe wamthuka, esithi: Uba wena unguKristu, zisindise wena lathi. 40 Kodwa omunye waphendula emkhuza, esithi: Wena kawumesabi uNkulunkulu, lokhu lawe ukulokhukulahlwa yini? 41 Thina kambe kusilungele, ngoba semukela okulingene ukwenza kwethu; kodwa lo kenzanga lutho olungafanelanga. 42 Wasesithi kuJesu: Ungikhumbule, Nkosi, lapha ufika embusweni wakho. 43 UJesu wasesithi kuye: Ngiqinisile ngithi kuwe: Lamuhla uzakuba lami eParadise.

Ukufa kukaJesu

44 Kwakungaba lihola lesithupha, kwaba khona ubunyama phezu komhlaba wonke kwaze kwaba lihola lesificamunwemunye, 45 futhi ilanga lalifiphaziwe, leveyili lethempeli ladatshulwa phakathi. 46 UJesu wasememeza ngelizwi elikhulu esithi: Baba, ezandleni zakho ngibeka umoya wami; esetshilo lezizinto waphefumula okokucina. 47 Kwathi induna yekhulu isibonile okwenzekileyo, yamdumisa uNkulunkulu, isithi: Isibili lumuntu ubelungile. 48 Lamaxuku wonke ayebuthene ukubukela lokho, sebebonile izinto ezenzekileyo, babuyela bezitshaya izifuba. 49 Bonke abazana laye bema khatshana, labesifazana ababemlandela bevela eGalili, bebona lezizinto.

Ukungcwatshwa kukaJesu

50 Njalo khangela, indoda ethiwa nguJosefa, owayelilunga lomphakathi, indoda elungileyo eqotho; 51 yena wayengavumelananga lecebo lesenzo sabo; wayevela eArimathiya umuzi wamaJuda, laye ngokwakhe wayelindele umbuso kaNkulunkulu; 52 lowo wasuka waya kuPilatu wacela isidumbu sikaJesu. 53 Wasesethula wasigoqela ngelembu elicolekileyo, wasibeka engcwabeni elaligujwe edwaleni, lapho okwakungazanga kubekwe kulo umuntu. 54 Kwakulusuku lwamalungiselelo, lesabatha laselisondela. 55 Labesifazana, ababeze laye bevela eGalili, balandela, balibona ingcwaba, lokuthi isidumbu sabekwa njani. 56 Basebebuyela emuva balungisa amakha lamagcobo. Ngesabatha basebephumula njengomlayo.

uLuka 24

Ukuvuka kukaJesu

1 Kodwa ngosuku lokuqala lweviki, emadabukakusa, baya engcwabeni, bephethe amakha ababewalungisile, labanye ababelabo. 2 Bafica ilitshe ligiqiwe engcwabeni, 3 kuthe bengena kabasitholanga isidumbu seNkosi uJesu. 4 Kwasekusithi bedidekile kakhulu ngalokhu, futhi khangela, amadoda amabili ema labo embethe izembatho ezicwazimulayo; 5 basebesesaba, bekhothamise ubuso babo emhlabathini, athi kubo: Lidingelani ophilayo kwabafileyo? 6 Kakho lapha, kodwa uvukile; khumbulani ukuthi wakhuluma njani kini, eseseGalili, 7 esithi: INdodana yomuntu imele ukunikelwa ezandleni zabantu abayizoni, ibethelwe, ibuye ivuke ngosuku lwesithathu. 8 Basebewakhumbula amazwi akhe. 9 Sebebuyile bevela engcwabeni, babika konke lokhu kwabalitshumi lanye lakubo bonke abanye. 10 KwakunguMariya Magadalena loJowana loMariya unina kaJakobe, labanye ababekanye labo, babatshela abaphostoli lezizinto. 11 Kodwa amazwi abo akhanya kibo njengokukhuluma okuyize, futhi kabaze bawakholwa. 12 Kodwa uPetro wasukuma wagijimela engcwabeni, wakhothama walunguza wabona amalembu acolekileyo ebekiwe ewodwa; wasuka, emangele ngaphakathi ngokwenzekileyo.

Abafundi abaya eEmawusi

13 Futhi khangela, ngalona lolosuku ababili babo babehamba besiya emzaneni, obizo lawo yiEmawusi, ongamastadiyu angamatshumi ayisithupha kusukela eJerusalema. 14 Njalo bona babekhulumisana ngazo zonke lezizinto ezenzekileyo. 15 Kwasekusithi bekhulumisana bebuzana, uJesu uqobo wasondela wahamba kanye labo, 16 kodwa amehlo abo ayebanjiwe ukuze bangamazi. 17 Wasesithi kubo: Ngamazwi bani la elikhulumisana ngawo lihamba, lidanile? 18 Omunye obizo lakhe linguKleyopha, wasephendula wathi kuye: Wena nguwe wedwa isihambi eJerusalema, njalo esingaziyo yini izinto ezenzekileyo phakathi kwayo kulezinsuku? 19 Wasesithi kubo: Yizinto bani? Basebesithi kuye: Izinto mayelana loJesu weNazaretha, obeyindoda umprofethi olamandla ngesenzo langelizwi phambi kukaNkulunkulu lebantwini bonke; 20 ukuthi abapristi abakhulu lababusi bethu bamnikela njani ekulahlweni kokufa, bambethela. 21 Kodwa thina besithemba ukuthi nguye obezakhulula uIsrayeli. Kodwa-ke phezu kwakho konke lokhu lamuhla lusuku lwesithathu selokhu lezizinto zenzakele. 22 Kodwa njalo abesifazana abathile abasuka kithi basimangalisile, bebeyile engcwabeni ekuseni kakhulu; 23 kuthe bengasitholi isidumbu sakhe, babuya besithi babonile lombono wengilosi, ezithe uyaphila. 24 Labathile abebelathi baya engcwabeni, bafica kunjalo njengokutsho kwabesifazana labo; kodwa yena kabambonanga. 25 Yena wasesithi kubo: O lina elingelakuqedisisa elilenhliziyo ezivilaphela ukukholwa konke lokho abaprofethi abalitshela khona! 26 UKristu ubengamele yini ukuthi ahlupheke ngalezizinto, abesengena ebukhosini bakhe? 27 Esesusela kuMozisi lakubo bonke abaprofethi, wabachasisela emibhalweni yonke izinto eziqondene laye. 28 Basebesondela emzaneni ababesiya kuwo; yena wasetshaya kungathi uyadlula. 29 Kodwa bamcindezela, besithi: Hlala lathi, ngoba sekuzakuhlwa, lelanga selitshonile. Wangena-ke ukuze ahlale labo. 30 Kwasekusithi ehlezi ekudleni labo, wathatha isinkwa wasibusisa, wasihlephuna wabanika. 31 Amehlo abo asevuleka, basebemazi; wasenyamalala emehlweni abo. 32 Basebekhulumisana besithi: Kambe inhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu, lapho ekhuluma lathi endleleni, lalapho esivulela imibhalo? 33 Basebesukuma ngalelohola, babuyela eJerusalema, bafica abalitshumi lanye bebuthene ndawonye lalabo ababelabo, 34 besithi: Isibili iNkosi ivukile, ibonwe nguSimoni. 35 Basebelandisa labo okwenzekileyo endleleni, lokuthi yaziwa njani yibo ekuhlephuneni isinkwa.

Ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi bakhe

36 Besakhuluma lezizinto, uJesu uqobo wema phakathi kwabo, wasesithi kubo: Ukuthula kakube kini. 37 Kodwa batshaywa luvalo besaba becabanga ukuthi babona umoya. 38 Wasesithi kubo: Likhathazekelani, njalo kuvukeleni imicabango enhliziyweni zenu? 39 Khangelani izandla zami lenyawo zami, ukuthi yimi uqobo; lingibambe libone, ngoba umoya kawulanyama lamathambo, njengoba lingibona ngilakho. 40 Esekutshilo lokho wabatshengisa izandla lenyawo zakhe. 41 Kodwa balokhu bengakholwa ngenxa yentokozo bemangala, wathi kubo: Lilalo ulutho lokudla lapha yini? 42 Bamnika iqatha lenhlanzi eyosiweyo, lohlanga lwenyosi. 43 Wasekuthatha wakudla phambi kwabo. 44 Wasesithi kubo: Yila amazwi, engawakhuluma kini ngiseselani okuthi, kumele ukuthi kugcwaliseke konke okwabhalwa ngami emlayweni kaMozisi lakubaprofethi lakuziHlabelelo. 45 Wasevula ingqondo yabo, ukuze baqedisise imibhalo; 46 wasesithi kubo: Kulotshiwe ngokunje, njalo uKristu kumele ahlupheke ngokunje, njalo avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, 47 njalo kutshunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka lothethelelo lwezono ezizweni zonke, kuqalwa eJerusalema. 48 Lina-ke lingabafakazi balezizinto. 49 Futhi khangelani, mina ngiyathumela kini isithembiso sikaBaba; kodwa lina hlalani emzini weJerusalema, lize lembathiswe amandla avela phezulu.

Ukwenyuka kukaJesu

50 Wasebakhokhela ephuma phandle baze bafika eBethani; ephakamisa izandla zakhe wababusisa. 51 Kwasekusithi esababusisa, wehlukana labo, wenyukiselwa ezulwini. 52 Basebemkhonza, babuyela eJerusalema belentokozo enkulu; 53 babekhona njalo ethempelini, njalo bembonga bemdumisa uNkulunkulu. Ameni.

uJohane 1

UbuNkulunkulu lobuntu lomsebenzi kaJesu Kristu

1 Ekuqaleni wayekhona uLizwi, njalo uLizwi wayeloNkulunkulu, njalo uLizwi wayenguNkulunkulu. 2 Yena lo wayeloNkulunkulu ekuqaleni. 3 Zonke izinto zenziwa ngaye, njalo ngaphandle kwakhe kakulalutho lolulodwa olwenziwayo lolo olwenziweyo. 4 Impilo yayikuye, njalo impilo yayiyikukhanya kwabantu, 5 lokukhanya kukhanya emnyameni, kodwa ubunyama kabukwemukelanga. 6 Kwavela umuntu ethunywe nguNkulunkulu, ibizo lakhe linguJohane; 7 yena lo wezela ubufakazi, ukuze afakaze ngokukhanya, ukuze bonke bakholwe ngaye. 8 Yena wayengayisikho ukukhanya, kodwa ukuze afakaze ngokukhanya. 9 Kwakuyikukhanya okuqotho, okukhanyisa wonke umuntu oza emhlabeni. 10 Wayekhona emhlabeni, njalo umhlaba wenziwa ngaye, kodwa umhlaba kawumazanga. 11 Weza kokwakhe, kodwa abakhe kabamemukelanga. 12 Kodwa bonke abamemukelayo, wabapha amandla okuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa ebizweni lakhe; 13 abazalwa kungeyisikho ngegazi, langentando yenyama, langentando yendoda, kodwa nguNkulunkulu. 14 ULizwi wasesiba yinyama, wahlala phakathi kwethu, njalo sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo injengeyozelwe yedwa kaYise, egcwele umusa leqiniso. 15 UJohane wafakaza ngaye, wamemeza wathi: Nguye lo ebengisitsho ngaye ukuthi: Lowo ozayo emva kwami uphambi kwami; ngoba wayekhona kuqala kulami. 16 Lekugcwaleni kwakhe thina samukele sonke, futhi umusa ngomusa; 17 ngoba umlayo wanikwa ngoMozisi, umusa leqiniso kweza ngoJesu Kristu. 18 Kakho owake wabona uNkulunkulu; iNdodana ezelwe yodwa, esesifubeni sikaYise, yiyo emvezileyo.

Ubufakazi bukaJohane

19 Njalo lobu yibufakazi bukaJohane, mhla amaJuda ethuma abapristi labaLevi bevela eJerusalema ukuze bambuze ukuthi: Wena ungubani? 20 Wasevuma, kalandulanga; futhi wavuma wathi: Kangisuye uKristu mina. 21 Bambuza futhi bathi: Kuyini pho? Wena unguEliya yini? Wasesithi: Kangisuye. Wena ungulowomProfethi yini? Wasephendula wathi: Hatshi. 22 Basebesithi kuye: Ungubani? Ukuze sibaphe impendulo abasithumileyo; uthini ngawe? 23 Wathi: Mina ngiyilizwi lomemezayo enkangala: Lungisani indlela yeNkosi, njengoba uIsaya umprofethi watsho. 24 Lalabo ababethunyiwe babevela kubaFarisi. 25 Basebembuza, bathi kuye: Ubhabhathizelani pho, uba wena ungeyisuye uKristu, loEliya, lalowomProfethi? 26 UJohane wabaphendula, wathi: Mina ngibhabhathiza ngamanzi; kodwa phakathi kwenu kumi lina elingamaziyo; 27 nguye ozayo emva kwami, uphambi kwami; engingafanele mina ukuthukulula umchilo wamanyathela akhe. 28 Lezizinto zenzeka eBethabara ngaphetsheya kweJordani, lapho uJohane ayebhabhathiza khona. 29 Kusisa uJohane wabona uJesu esiza kuye, wathi: Khangelani iWundlu likaNkulunkulu, elisusa isono somhlaba. 30 Nguye lo mina ebengilitshela ngaye ukuthi: Emva kwami kuza indoda, eyayikhona phambi kwami, ngoba yayikhona kuqala kulami. 31 Lami bengingamazi; kodwa ukuze abonakaliswe kuIsrayeli, ngalokho mina ngizile ngibhabhathiza ngamanzi. 32 UJohane wasefakaza, esithi: Ngibonile uMoya esehla ezulwini njengejuba, wahlala phezu kwakhe. 33 Lami bengingamazi; kodwa owangithumayo ukubhabhathiza ngamanzi, yena wathi kimi: Lowo ozabona uMoya esehlela phezu kwakhe ahlale kuye, nguye obhabhathiza ngoMoya oNgcwele. 34 Mina ngibonile, ngafakaza ukuthi lo uyiNdodana kaNkulunkulu.

Abafundi bokuqala

35 Kusisa futhi uJohane wayemi, lababili kubafundi bakhe; 36 wasekhangela uJesu ehambahamba, wathi: Khangelani iWundlu likaNkulunkulu. 37 Abafundi ababili bamuzwa ekhuluma, basebemlandela uJesu. 38 Kwathi uJesu enyemukula ebabona belandela, wathi kibo: Lidingani? Basebesithi kuye: Rabi, (okuyikuthi ngokuphendulelwa, Mfundisi) uhlala ngaphi? 39 Wathi kibo: Wozani libone. Beza babona lapho ayehlala khona; bahlala laye ngalolosuku; kwakungaba lihola letshumi. 40 KwakunguAndreya umfowabo kaSimoni Petro omunye walaba ababili abamuzwayo uJohane bamlandela. 41 Yena wathola kuqala umfowabo uqobo uSimoni, wathi kuye: Sesimtholile uMesiya, okuphendulelwa ngokuthi, uKristu. 42 Wasemletha kuJesu. UJesu esemkhangele wathi: Wena unguSimoni indodana kaJona; uzathiwa nguKefasi, okuphendulelwa ngokuthi uPetro. 43 Kusisa uJesu wayefuna ukusuka aye eGalili, wathola uFiliphu, wathi kuye: Ngilandela. 44 UFiliphu-ke wayengoweBetsayida, emzini wakibo kaAndreya loPetro. 45 UFiliphu wathola uNathaniyeli, wathi kuye: Simtholile lowo abhala ngaye uMozisi emlayweni labaprofethi, uJesu weNazaretha, indodana kaJosefa. 46 UNathaniyeli wasesithi kuye: Kambe kungavela okuhle eNazaretha? UFiliphu wathi kuye: Woza ubone. 47 UJesu wabona uNathaniyeli esiza kuye, wathi ngaye: Khangelani umIsrayeli uqobo, okungekho inkohliso kuye. 48 UNathaniyeli wathi kuye: Ungazela ngaphi? UJesu waphendula wathi kuye: UFiliphu engakakubizi, ungaphansi komkhiwa, bengikubona. 49 UNathaniyeli waphendula wathi kuye: Rabi, wena uyiNdodana kaNkulunkulu, wena uyiNkosi kaIsrayeli. 50 UJesu waphendula wathi kuye: Uyakholwa yini ngoba ngithe kuwe, bengikubona ungaphansi komkhiwa? Uzabona izinto ezinkulu kulalezi. 51 Wasesithi kuye: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Kusukela khathesi lizabona izulu livulekile, lengilosi zikaNkulunkulu zisenyuka zisehla phezu kweNdodana yomuntu.

uJohane 2

Isimangaliso sokuqala sikaJesu

1 Kwathi ngosuku lwesithathu kwaba khona umtshado eKana eseGalili; lonina kaJesu wayekhona lapho; 2 njalo uJesu laye wayenxusiwe labafundi bakhe emtshadweni. 3 Kwathi iwayini selisweleka, unina kaJesu wathi kuye: Kabalawayini. 4 UJesu wathi kuye: Mama, ngilani lawe? Ihola lami kalikafiki. 5 Unina wathi kuzinceku: Yenzani loba yikuphi azalitshela khona. 6 Kwakukhona lapho imbiza zamanzi ezamatshe zimiswe ngokwesiko lokuhlambulula lamaJuda, inye ingena amaphoco amabili kumbe amathathu. 7 UJesu wathi kuzo: Gcwalisani imbiza zamanzi ngamanzi. Zasezizigcwalisa zathi phamu. 8 Wasesithi kuzo: Khanini khathesi, lise kumphathi wokudla. Zasezikusa. 9 Umphathi wokudla esizwa amanzi asebe liwayini, engazi ukuthi livela ngaphi, kodwa inceku ezaziwakhile amanzi zazisazi, umphathi wokudla wabiza umyeni, 10 wasesithi kuye: Wonke umuntu uletha iwayini elimnandi kuqala, kuthi lapho sebenathile kakhulu, abeseletha elibi; wena ugcinile iwayini elimnandi kwaze kwaba khathesi. 11 Lokho kuyikuqala kwezibonakaliso uJesu akwenza eKana eseGalili wabonakalisa ubukhosi bakhe; labafundi bakhe bakholwa kuye.

Abathengisi ethempelini

12 Emva kwalokho wehlela eKapenawume, yena lonina, labafowabo, labafundi bakhe; njalo bahlala khona kungeyisikho okwensuku ezinengi. 13 Njalo iPhasika lamaJuda lalisondele, uJesu wasesenyukela eJerusalema. 14 Wafica ethempelini labo abathengisa inkabi lezimvu lamajuba, labantshintshi bemali behlezi. 15 Esesenzile isiswepu sentambo wabaxotsha bonke ethempelini, izimvu kanye lenkabi; wachitha imali yabantshintshisayo, wagenqula amatafula; 16 wasesithi kwabathengisa amajuba: Susani lezizinto lapha; lingayenzi indlu kaBaba ibe yindlu yokuthengisela. 17 Labafundi bakhe bakhumbula ukuthi kulotshiwe ukuthi: Ukutshisekela indlu yakho kungidlile. 18 Ngakho amaJuda aphendula athi kuye: Usitshengisa isibonakaliso bani, sokuthi wenze lezizinto? 19 UJesu waphendula wathi kuwo: Dilizani lelithempeli, njalo ngensuku ezintathu ngizalivusa. 20 AmaJuda asesithi: Okweminyaka engamatshumi amane lesithupha lelithempeli lakhiwa, wena-ke uzalivusa ngensuku ezintathu yini? 21 Kodwa yena wayekhuluma ngethempeli lomzimba wakhe. 22 Ngakho, kwathi esevukile kwabafileyo, abafundi bakhe bakhumbula ukuthi wayetshilo lokhu kubo; bakholwa umbhalo, lelizwi ayelitshilo uJesu. 23 Njalo kwathi eseJerusalema ngePhasika, emkhosini, abanengi bakholwa ebizweni lakhe, bebona izibonakaliso zakhe azenzayo; 24 kodwa uJesu ngokwakhe kazinikelanga yena kubo, ngoba yena wayebazi bonke, 25 langenxa yokuthi wayengasweli ukuthi omunye afakaze ngomuntu; ngoba yena wayekwazi okusemuntwini.

uJohane 3

UJesu ukhuluma loNikodima

1 Njalo kwakukhona umuntu wakubaFarisi, uNikodima ibizo lakhe, isikhulu samaJuda; 2 lo weza kuJesu ebusuku, wathi kuye: Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu; ngoba kakho ongenza lezizibonakaliso ozenzayo wena, uba uNkulunkulu engelaye. 3 UJesu waphendula wathi kuye: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe: Ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngokutsha, angewubone umbuso kaNkulunkulu. 4 UNikodima wathi kuye: Umuntu angazalwa njani esemdala? Angangena yini ngokwesibili esiswini sikanina azalwe? 5 UJesu waphendula wathi: Ngiqinisile ngiqinisile, ngithi kuwe: Uba umuntu engazalwanga ngamanzi langoMoya, angengene embusweni kaNkulunkulu. 6 Lokho okuzelwe yinyama kuyinyama; lalokho okuzelwe nguMoya kungumoya. 7 Ungamangali ukuthi ngithe kuwe: Kufanele ukuthi lizalwe ngokutsha2. 8 Umoya uphephethela lapho othanda khona, uyawuzwa umdumo wawo, kodwa kawazi lapho ovela khona lalapho oya khona; unjalo wonke ozelwe nguMoya. 9 UNikodima waphendula wathi kuye: Lezizinto zingenzeka njani? 10 UJesu waphendula wathi kuye: Wena ungumfundisi wakoIsrayeli, kodwa kawuzazi lezizinto yini? 11 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe: Sikhuluma esikwaziyo, sifakaze esikubonileyo; kodwa kalibamukeli ubufakazi bethu. 12 Nxa ngilitshelile izinto zomhlaba njalo lingakholwa, lizakholwa njani, uba ngilitshela izinto zezulwini? 13 Njalo kakho owake wenyukela ezulwini, ngaphandle kowehla ezulwini, iNdodana yomuntu esezulwini. 14 Futhi njengoba uMozisi waphakamisa inyoka enkangala, ngokunjalo iNdodana yomuntu imele ukuphakanyiswa; 15 ukuze wonke okholwa kuyo angabhubhi, kodwa abe lempilo elaphakade. 16 Ngoba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba ngokunjalo, ngakho wanika iNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke okholwa kuyo angabhubhi, kodwa abe lempilo elaphakade. 17 Ngoba uNkulunkulu kayithumanga iNdodana yakhe emhlabeni ukuthi iwulahle umhlaba, kodwa ukuze umhlaba usindiswe ngayo. 18 Okholwa kiyo kalahlwa; kodwa ongakholwayo uselahliwe, ngoba engakholwanga ebizweni leNdodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa. 19 Ukulahlwa kuyilokhu, ukuthi ukukhanya kufikile emhlabeni, kodwa abantu bathanda ubunyama kulokukhanya; ngoba imisebenzi yabo yayimibi. 20 Ngoba wonke owenza okubi uzonda ukukhanya, njalo kezi ekukhanyeni, ukuze imisebenzi yakhe ingasolwa. 21 Kodwa owenza iqiniso uyeza ekukhanyeni, ukuze imisebenzi yakhe ibonakale, ukuthi yenziwe kuNkulunkulu.

Ubufakazi bokucina bukaJohane

22 Emva kwalezizinto uJesu weza elizweni iJudiya labafundi bakhe; njalo wahlala khona kanye labo njalo wabhabhathiza. 23 UJohane laye wayebhabhathiza eEnoni eduze leSalima, ngoba kwakulamanzi amanengi khona; njalo babesiza bebhabhathizwa. 24 Ngoba uJohane wayengakaphoselwa entolongweni. 25 Kwasekusiba khona ukuphikisana phakathi kwabafundi bakaJohane lamaJuda ngokuhlambulula. 26 Basebesiza kuJohane bathi kuye: Rabi, lowo owawulaye ngaphetsheya kweJordani, owamfakazelayo, khangela yena uyabhabhathiza, njalo bayeza kuye bonke. 27 UJohane waphendula wathi: Umuntu angemukele ulutho, ngaphandle kokuthi alunikwe luvela ezulwini. 28 Lina ngokwenu liyangifakazela ukuthi ngathi: Kangisuye uKristu mina, kodwa ukuthi ngithunyiwe ngaphambi kwakhe. 29 Olomakoti ungumyeni; kodwa isinini somyeni, esimiyo simuzwa, sithokoza ngentokozo ngelizwi lomyeni; ngakho lintokozo yami isiphelele. 30 Umele ukukhula yena, kodwa mina nginciphe.

Ovela ezulwini

31 Ovela phezulu uphezu kwakho konke. Ovela emhlabeni, ungowomhlaba, njalo ukhuluma okomhlaba; ovela ezulwini uphezu kwakho konke. 32 Lalokho akubonileyo lakuzwileyo, ufakaza khona; kodwa kakho owemukela ubufakazi bakhe. 33 Owamukele ubufakazi bakhe uphawulile ukuthi uNkulunkulu uqinisile. 34 Ngoba lowo uNkulunkulu amthumileyo, ukhuluma amazwi kaNkulunkulu; ngoba uNkulunkulu umnika uMoya kungeyisikho ngesilinganiso. 35 UYise uyayithanda iNdodana, njalo unikele izinto zonke esandleni sayo. 36 Yena okholwa eNdodaneni ulempilo elaphakade; kodwa yena ongakholwayo eNdodaneni, kayikubona impilo, kodwa ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakhe.

uJohane 4

UJesu ukhuluma lowesifazana weSamariya

1 Kwathi-ke iNkosi isisazi ukuthi abaFarisi sebezwile ukuthi uJesu wenza wabhabhathiza abafundi abanengi kuloJohane, 2 lanxa uJesu ngokwakhe wayengabhabhathizi, kodwa abafundi bakhe, 3 wasuka eJudiya, wasuka waya futhi eGalili. 4 Kodwa kwakumele ukuthi adabule eSamariya. 5 Wafika-ke emzini weSamariya okuthiwa yiSikari, eduze lesiqinti uJakobe asinika indodana yakhe uJosefa; 6 lomthombo kaJakobe wawulapho. Ngakho uJesu ekhathele ngohambo wahlala ngokunjalo emthonjeni. Kwasekungaba lihola lesithupha. 7 Kwafika owesifazana evela eSamariya ukuzakukha amanzi; uJesu wathi kuye: Nginathisa; 8 ngoba abafundi bakhe babehambile baya emzini, ukuze bathenge ukudla. 9 Ngakho owesifazana umSamariya wathi kuye: Kungani wena ungumJuda ucela ukunatha kimi, owesifazana ongumSamariya? Ngoba amaJuda awalabudlelwano lamaSamariya. 10 UJesu waphendula wathi kuye: Uba ubusazi isipho sikaNkulunkulu, lokuthi ungubani othi kuwe: Nginathisa; ubuzacela kuye, njalo ubezakunika amanzi aphilayo. 11 Owesifazana wathi kuye: Nkosi, kawulalutho lokukha, lomgodi uyatshona; uwathatha ngaphi pho amanzi aphilayo? 12 Wena umkhulu yini kulobaba wethu uJakobe, owasinika umgodi, wanatha kuwo yena, labantwana bakhe, lemihlambi yakhe? 13 UJesu waphendula wathi kuye: Wonke onatha lamanzi, uzakoma futhi; 14 kodwa loba ngubani onatha amanzi mina engizamnika wona, kasoze ome kuze kube laphakade; kodwa amanzi engizamnika wona azakuba ngumthombo wamanzi phakathi kwakhe ogobhozela empilweni elaphakade. 15 Owesifazana wathi kuye: Nkosi, ngipha lawomanzi, ukuze ngingomi, njalo ngingabe ngiseza ukukha lapha. 16 UJesu wathi kuye: Hamba, ubize umkakho, uze lapha. 17 Owesifazana waphendula wathi: Kangilandoda. UJesu wathi kuye: Utsho kuhle ukuthi: Kangilandoda; 18 ngoba usuke waba lamadoda amahlanu, le olayo khathesi kayisiyo indoda yakho; lokhu ukutshilo uqinisile. 19 Owesifazana wathi kuye: Nkosi, ngiyabona ukuthi wena ungumprofethi. 20 Obaba bethu babekhonza kulintaba; kodwa lina lithi eJerusalema yindawo lapho okufanele umuntu akhonze khona. 21 UJesu wathi kuye: Mama, kholwa kimi, ukuthi ihola liyeza, lapho elizakhonza uBaba kungeyisikho kulintaba, kumbe eJerusalema. 22 Lina likhonza elingakwaziyo; thina sikhonza esikwaziyo; ngoba usindiso luvela kumaJuda. 23 Kodwa ihola liyeza njalo seliyilo, lapho abakhonzi abaqotho bazakhonza uBaba ngomoya langeqiniso; ngoba-ke uBaba udinga abanjalo abamkhonzayo. 24 UNkulunkulu unguMoya; lalabo abamkhonzayo, bafanele ukumkhonza ngomoya langeqiniso. 25 Owesifazana wathi kuye: Ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza okuthiwa nguKristu; nxa lo esefikile, uzasitshela konke. 26 UJesu wathi kuye: Mina nginguye, okhuluma lawe. 27 Kwathi ngalesosikhathi bafika abafundi bakhe, bamangala ukuthi wayekhuluma lowesifazana; kodwa kakho owathi: Udingani? Kumbe: Ukhulumani laye? 28 Ngakho owesifazana wasetshiya inkonxa yakhe, wasesuka waya emzini, wathi ebantwini: 29 Wozani, libone umuntu, ongitshele konke engakwenzayo; kambe kayisuye uKristu lo? 30 Ngakho baphuma emzini, beza kuye. 31 Kusenjalo abafundi bamncenga besithi: Rabi, dlana. 32 Kodwa wathi kubo: Mina ngilokudla engikudlayo lina elingakwaziyo. 33 Basebekhulumisana abafundi besithi: Kambe ukhona omlethele ukudla? 34 UJesu wathi kubo: Ukudla kwami, kuyikuthi ngenze intando yongithumileyo, lokuthi ngiqede umsebenzi wakhe. 35 Kalitsho yini ukuthi: Kusasele inyanga ezine, ukuthi kufike ukuvuna? Khangelani, ngithi kini: Phakamisani amehlo enu, libone amasimu, ngoba asehle emhlophe elungele isivuno. 36 Njalo ovunayo wemukela umvuzo, njalo abuthe isithelo empilweni elaphakade; ukuze bobabili ohlanyelayo lovunayo bathokoze bendawonye. 37 Ngoba kulokhu ilizwi liqinisile elokuthi: Omunye ngohlanyelayo, lomunye ngovunayo. 38 Mina ngalithuma ukuvuna lokho elingakusebenzelanga; abanye basebenzile, lina-ke selingenile emsebenzini wabo. 39 Njalo amaSamariya amanengi akulowomuzi akholwa kuye ngenxa yelizwi lowesifazana, elafakaza ukuthi: Ungitshele konke engikwenzileyo. 40 Kwathi-ke esefikile kuye amaSamariya, amncenga ukuthi ahlale lawo; wasehlala khona insuku ezimbili. 41 Abanengi belekelela basebekholwa ngenxa yelizwi lakhe. 42 Basebesithi kowesifazana: Kasisakholwa ngenxa yokutsho kwakho; ngoba sesizizwele thina, siyazi ukuthi oqotho lo unguMsindisi womhlaba, uKristu.

Ukusiliswa kwendodana yenduna eKapenawume

43 Kwathi emva kwensuku ezimbili wasuka lapho, waya eGalili; 44 ngoba uJesu ngokwakhe wafakaza ukuthi umprofethi kaladumo elizweni lakibo. 45 Wathi esefikile eGalili, amaGalili amemukela, ebonile konke akwenzayo eJerusalema emkhosini; ngoba lawo ayeyile emkhosini. 46 UJesu wafika-ke futhi eKana eseGalili, lapho enza khona amanzi aba liwayini. Kwakukhona induna ethile yenkosi, eyayilendodana egulayo eKapenawume. 47 Yathi isizwile ukuthi uJesu ufikile eGalili evela eJudiya, yaya kuye, yamncenga ukuthi ehle asilise indodana yayo, ngoba yayisizaphela. 48 Ngakho uJesu wathi kuyo: Ngaphandle kokuthi libone izibonakaliso lezimangaliso, kalisoze likholwe. 49 Induna yenkosi yathi kuye: Nkosi, yehla engakafi umntanami. 50 UJesu wathi kuyo: Hamba; indodana yakho iyaphila. Umuntu wasekholwa ilizwi uJesu alikhuluma laye, wasuka wahamba. 51 Kwathi esesehla, inceku zakhe zamhlangabeza, zabika zathi: Umntanakho uyaphila. 52 Wasezibuza ihola aqale ngalo ukuba ngcono. Zasezisithi kuye: Izolo ngehola lesikhombisa umkhuhlane umyekele. 53 Ngakho uyise wazi ukuthi kwakungalelohola, lapho uJesu wathi kuye: Indodana yakho iyaphila; wasekholwa yena lendlu yakhe yonke. 54 UJesu waphinda wakwenza lokhu kwaba yisibonakaliso sesibili, efikile eGalili evela eJudiya.

uJohane 5

UJesu usilisa isigulane eBethesda

1 Emva kwalezizinto kwaba khona umkhosi wamaJuda, uJesu wasesenyukela eJerusalema. 2 Kwakukhona-ke lapho eJerusalema eduze lesango lezimvu ichibi, elithiwa ngesiHeberu iBethesda, lilamakhulusi amahlanu. 3 Kwakulele kuwo ixuku elikhulu labagulayo, eleziphofu, eleziqhuli, elabatshwabheneyo, belindele ukuzanyanzanyiswa kwamanzi. 4 Ngoba ingilosi yayisehlela echibini ngezikhathi ezithile, izamazamise amanzi; kuthi lowo ongene kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi, asiliswe, loba yisiphi isifo ebesimbambile. 5 Njalo kwakukhona lapho umuntu othile owayelesifo iminyaka engamatshumi amathathu leyisificaminwembili. 6 Kwathi uJesu embona elele, esazi ukuthi ulesikhathi eside enjalo, wathi kuye: Uyafuna ukuba uphile yini? 7 Ogulayo wamphendula wathi: Nkosi, kangilamuntu wokungifaka echibini, nxa amanzi ezanyazanyiswa; kuthi nxa ngizayo mina, kwehle omunye phambi kwami. 8 UJesu wathi kuye: Sukuma, uthathe icansi lakho, uhambe. 9 Lowomuntu wahle waphila, wathatha icansi lakhe wahamba. Njalo kwakulisabatha mhlalokho. 10 Ngakho amaJuda athi kosilisiweyo: Kulisabatha; ngakho kawuvunyelwa ukuthwala icansi. 11 Wawaphendula wathi: Ongiphilisileyo, yena uthe kimi: Thatha icansi lakho uhambe. 12 Ngakho ambuza: Ngubani umuntu othe kuwe: Thatha icansi lakho uhambe? 13 Kodwa osilisiweyo wayengamazi ukuthi ungubani; ngoba uJesu wayesesithele, ngoba kukhona ixuku kuleyondawo. 14 Emva kwalezizinto uJesu wamfica ethempelini, wasesithi kuye: Khangela usuphilile; ungabe usona futhi, hlezi kwehle kuwe okunye okukhulu kulalokhu. 15 Umuntu wasuka, watshela amaJuda ukuthi nguJesu omphilisileyo. 16 Njalo ngenxa yalokhu amaJuda amzingela uJesu, asedinga ukumbulala, ngoba wenza lezizinto ngesabatha. 17 Kodwa uJesu wawaphendula wathi: UBaba uyasebenza kuze kube lamuhla, lami ngiyasebenza. 18 Ngenxa yalokhu-ke amaJuda adinga kakhulu ukumbulala, ngoba wayengephulanga isabatha kuphela, kodwa wabuya wathi uNkulunkulu unguYise wakhe, ezenza yena olingana loNkulunkulu.

UJesu uyiNdodana kaNkulunkulu

19 UJesu wasephendula wathi kubo: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: INdodana ingenze lutho ngokwayo, ngaphandle kwalokho ebona uYise ekwenza; ngoba loba yini yena ayenzayo, leNdodana iyenza lezizinto ngokunjalo. 20 Ngoba uYise uyayithanda iNdodana, uyitshengisa konke akwenzayo yena; njalo uzayitshengisa imisebenzi emikhulu kulale, ukuze lina limangale. 21 Ngoba njengalokhu uYise evusa abafileyo abaphilise, kunjalo-ke leNdodana iyabaphilisa labo ethandayo. 22 Ngoba loYise kahluleli muntu, kodwa unikele iNdodana konke ukwahlulela; 23 ukuze bonke badumise iNdodana, njengalokhu bedumisa uYise. Ongayidumisiyo iNdodana, kamdumisi uYise oyithumileyo. 24 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Olizwayo ilizwi lami, akholwe kuye ongithumileyo, ulempilo elaphakade; njalo kangeni ekulahlweni, kodwa usedlule ekufeni waya empilweni. 25 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Ihola liyeza njalo selikhona, lapho abafileyo bazalizwa ilizwi leNdodana kaNkulunkulu, lalabo abalizwileyo bazaphila. 26 Njengoba uYise elempilo ngokwakhe, kunjalo uyinikile layo iNdodana ukuthi ibe lempilo ngokwayo; 27 njalo uyiphile amandla lawokwahlulela, ngoba iyiNdodana yomuntu. 28 Lingamangali ngalokhu; ngoba ihola liyeza, lapho bonke abasemangcwabeni bazalizwa ilizwi layo, 29 babesebephuma, labo abenze okulungileyo, ekuvukeni kwempilo; lalabo abenze okubi, ekuvukeni kokulahlwa.

Abafakazi bakaJesu

30 Mina ngingenze lutho ngokwami; njengokuzwa kwami, ngiyahlulela; njalo ukwahlulela kwami kulungile; ngoba kangidingi intando yami, kodwa intando kaBaba ongithumileyo. 31 Aluba ngizifakazela mina, ubufakazi bami abusiloqiniso. 32 Ukhona omunye ongifakazelayo mina, njalo ngiyazi ukuthi ubufakazi abufakaza ngami buliqiniso. 33 Lina lathumela kuJohane, walifakazela iqiniso. 34 Kodwa mina kangibamukeli ubufakazi obuvela emuntwini, kodwa ngitsho lezizinto ukuze lina lisindiswe. 35 Yena wayeyisibane esivuthayo lesikhanyayo, lani lavuma ukuthokoza okwesikhatshana ekukhanyeni kwakhe. 36 Kodwa mina ngilobufakazi obukhulu kulobukaJohane; ngoba imisebenzi uBaba anginike yona ukuze ngiyiqede, yonale imisebenzi mina engiyenzayo, iyangifakazela ukuthi uBaba ungithumile. 37 Laye uBaba ongithumileyo, yena ungifakazele. Kalikaze lilizwe ilizwi lakhe lanini, lesimo sakhe kalikaze lisibone, 38 njalo kalilalizwi lakhe elihlala phakathi kwenu, ngoba amthumileyo yena, lowo lina kalimkholwa. 39 Hlolani imibhalo, ngoba lina licabanga ukuthi lilempilo elaphakade kiyo, njalo yiyo engifakazelayo; 40 kodwa kalivumi ukuza kimi, ukuze libe lempilo. 41 Angamukeli udumo ebantwini; 42 kodwa ngiyalazi lina, ukuthi kalilalo uthando lukaNkulunkulu phakathi kwenu. 43 Mina ngizile ebizweni likaBaba, kodwa kalingamukeli; uba omunye esiza ngelakhe ibizo, lizamemukela yena. 44 Lingakholwa njani lina, nxa lisemukela udumo oluvela komunye lomunye, kodwa lingaludingi udumo oluvela kuNkulunkulu oyedwa? 45 Lingacabangi ukuthi mina ngizalimangalela kuBaba; ukhona olimangalelayo, uMozisi, elithemba kuye lina. 46 Ngoba uba belikholwa kuMozisi, belizakholwa kimi; ngoba yena wabhala ngami. 47 Kodwa uba lingakholwa imibhalo yakhe, lizakholwa njani amazwi ami?

uJohane 6

UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezinhlanu

1 Emva kwalezizinto uJesu wasuka waya ngaphetsheya kolwandle lweGalili, lweTiberiyasi. 2 Laselimlandela ixuku elikhulu, ngoba babebone izibonakaliso zakhe azenza kulabo abagulayo. 3 UJesu wasesenyukela entabeni, wahlala phansi khona labafundi bakhe. 4 IPhasika, umkhosi wamaJuda, laselisondele. 5 Kwathi uJesu ephakamisa amehlo, wasebona ixuku elikhulu lisiza kuye, wathi kuFiliphu: Sizathenga ngaphi izinkwa, ukuze laba badle? 6 Njalo watsho lokhu emhlola, ngoba yena wayekwazi azakwenza. 7 UFiliphu wamphendula wathi: Izinkwa zabodenariyo abangamakhulu amabili zingebanele, ukuthi wonke ngamunye wabo azuze ingcosana. 8 Omunye wabafundi bakhe, uAndreya umfowabo kaSimoni Petro, wathi kuye: 9 Kukhona umfanyana lapha, olezinkwa ezinhlanu zebhali lenhlanzana ezimbili; kodwa ziyini kwabanengi kangaka? 10 Kodwa uJesu wathi: Hlalisani abantu phansi. Kwakukhona utshani obunengi kuleyondawo. Ngakho amadoda ahlala phansi ubunengi bawo babungaba zinkulungwane ezinhlanu. 11 UJesu wasezithatha izinkwa, esebongile wazinika abafundi, labafundi kulabo ababehlezi phansi; ngokunjalo lenhlanzana ngokunengi njengokufuna kwabo. 12 Bathi sebesuthi, wathi kubafundi bakhe: Buthani izinkwana eziseleyo, ukuze kungachitheki lutho. 13 Basebebutha, bagcwalisa izitsha ezilitshumi lambili ngezinkwana zezinkwa ezinhlanu zebhali, ezasalayo kulabo abadlayo. 14 Kwathi lababantu bebona isimangaliso asenzileyo uJesu, bathi: Ngeqiniso lo nguye umProfethi omele ukuza emhlabeni. 15 Kwathi uJesu esazi ukuthi bazakuza bambambe ngamandla, ukumbeka abe yinkosi, wamonyukela futhi entabeni yena yedwa.

UJesu uhamba phezu kolwandle

16 Sekuhlwile, abafundi bakhe behlela elwandle, 17 sebengenile emkhunjini, beza ngaphetsheya kolwandle ukuya eKapenawume. Kwasekumnyama, uJesu wayengafikanga kubo. 18 Lwaseluvuka ulwandle ngoba umoya olamandla wawuvunguza. 19 Sebegwedlile amastadiyu angaba ngamatshumi amabili lanhlanu kumbe amatshumi amathathu, babona uJesu ehamba phezu kolwandle, esondela emkhunjini; basebesethuka. 20 Kodwa wathi kubo: Yimi, lingesabi. 21 Basebevuma ukumemukela emkhunjini; njalo wahle wafika umkhumbi elizweni ababesiya kilo.

Abantu bacela isibonakaliso kuJesu. Isinkwa sempilo

22 Kusisa ixuku elalimi ngaphetsheya kolwandle, libona ukuthi kwakungelamunye umkolo lapho ngaphandle kwalowo abangena kuwo abafundi bakhe, lokuthi uJesu wayengangenanga emkolweni labafundi bakhe, kodwa abafundi bakhe babehambe bodwa, 23 kodwa imikolo evela eTiberiyasi yafika eduze lendawo lapho abadla khona isinkwa, emva kokuthi iNkosi isibongile; 24 ngakho ixuku selibonile ukuthi uJesu wayengekho lapho loba abafundi bakhe, bangena labo emikhunjini, baya eKapenawume, bedinga uJesu. 25 Bathi sebemtholile ngaphetsheya kolwandle, bathi kuye: Rabi, ufike nini lapha? 26 UJesu wabaphendula wathi: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Liyangidinga, kungeyisikho ukuthi labona izibonakaliso, kodwa ngoba ladla izinkwa lasutha. 27 Lingasebenzeli ukudla okuphelayo, kodwa ukudla okuhlala kuze kube yimpilo elaphakade, ezalinika khona iNdodana yomuntu; ngoba yena uNkulunkulu uYise umphawule. 28 Basebesithi kuye: Sizakwenzani, ukuze senze imisebenzi kaNkulunkulu? 29 UJesu waphendula wathi kubo: Lo ngumsebenzi kaNkulunkulu, ukuze likholwe kulowo yena amthumileyo. 30 Ngakho bathi kuye: Pho wena wenza isibonakaliso bani, ukuze sibone sikholwe kuwe? Usebenzani? 31 Obaba bethu badla imana enkangala, njengokulotshiweyo ukuthi: Wabanika isinkwa esivela ezulwini ukuthi badle. 32 UJesu wasesithi kubo: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: UMozisi kalinikanga isinkwa esivela ezulwini; kodwa uBaba ulinika isinkwa soqobo esivela ezulwini. 33 Ngoba isinkwa sikaNkulunkulu singuye owehla evela ezulwini esinika impilo emhlabeni. 34 Basebesithi kuye: Nkosi, sinike lesosinkwa njalonjalo. 35 UJesu wasesithi kubo: Mina ngiyisinkwa sempilo; lowo oza kimi, kasoze alambe; lalowo okholwa kimi, kasoze ome lakanye. 36 Kodwa ngithe kini: Lani lingibonile, kodwa kalikholwa. 37 Bonke uBaba anginika bona bazakuza kimi; lozayo kimi angisoze ngimxotshele phandle. 38 Ngoba ngehlile ezulwini, kungesikuthi ngenze intando yami, kodwa intando yalowo ongithumileyo. 39 Lalokhu kuyintando kaBaba ongithumileyo, ukuze konke anginike khona, ngingalahlekelwa lutho kikho, kodwa ngikuvuse ngosuku lokucina. 40 Lalokhu kuyintando yongithumileyo, ukuthi wonke obona iNdodana njalo akholwe kuyo, abe lempilo elaphakade, njalo mina ngizamvusa ngosuku lokucina. 41 Ngalokho amaJuda akhonona ngaye, ngoba wathi: Mina ngiyisinkwa esehla ezulwini. 42 Athi-ke: Lo kayisuye yini uJesu indodana kaJosefa, uyise lonina thina esibaziyo? Pho yena utsho njani, ukuthi: Ngehle ezulwini? 43 UJesu wasephendula wathi kuwo: Lingakhononi phakathi kwenu. 44 Kakho ongeza kimi, ngaphandle kokuthi uBaba ongithumileyo amdonse, njalo mina ngizamvusa ngosuku lokucina. 45 Kulotshiwe kubaprofethi ukuthi: Njalo bonke bazafundiswa nguNkulunkulu. Ngakho wonke ozwileyo ngoBaba wafunda, uyeza kimi. 46 Kayisikho ukuthi ukhona obone uBaba, ngaphandle kwakhe ovela kuNkulunkulu, yena umbonile uBaba. 47 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Okholwayo kimi, ulempilo elaphakade. 48 Mina ngiyisinkwa sempilo. 49 Oyihlo badla imana enkangala, futhi bafa; 50 lesi yisinkwa esehla sivela ezulwini, ukuze umuntu adle sona angafi. 51 Mina ngiyisinkwa esiphilayo, esehla sivela ezulwini; uba umuntu esidla lesisinkwa, uzaphila ephakadeni. Njalo lesinkwa mina engizasinika, siyinyama yami, mina engizayinikela impilo yomhlaba. 52 AmaJuda asephikisana esithi: Lo angasinika njani inyama yakhe siyidle? 53 Ngakho uJesu wathi kuwo: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Ngaphandle kokuthi lidle inyama yeNdodana yomuntu linathe igazi layo, kalilampilo phakathi kwenu. 54 Odla inyama yami anathe igazi lami, ulempilo elaphakade, njalo mina ngizamvusa ngosuku lokucina. 55 Ngoba inyama yami iyikudla oqotho, legazi lami lingokunathwayo oqotho. 56 Odla inyama yami anathe igazi lami, uhlala kimi, lami kuye. 57 Njengalokhu uBaba ophilayo ungithumile, lami ngiphila ngoBaba; ngakho ongidlayo, laye uzaphila ngami. 58 Lesi yisinkwa esehla sivela ezulwini; akunjengaboyihlo abadla imana, sebafa; odla lesisinkwa, uzaphila okulaphakade. 59 Watsho lezizinto esinagogeni efundisa eKapenawume.

Abafundi abathandabuzayo

60 Kwathi abanengi kubafundi bakhe besizwa bathi: Lilukhuni lelilizwi; ngubani ongalizwa? 61 Kodwa uJesu esazi phakathi kwakhe ukuthi abafundi bakhe bayasola ngalokhu, wathi kubo: Lokhu kuyalikhuba yini? 62 Pho, lizathini uba libona iNdodana yomuntu isenyukela lapho eyayikhona kuqala? 63 KunguMoya ophilisayo, inyama kayisizi lutho; amazwi mina engiwakhuluma kini, angumoya njalo ayimpilo. 64 Kodwa bakhona abanye kini abangakholwayo. Ngoba uJesu wayekwazi ekuqaleni, ukuthi ngobani abangakholwayo, lokuthi ngubani ozamnikela. 65 Wasesithi: Kungenxa yalokhu ngithe kini, kakho ongeza kimi, ngaphandle kokuthi ekunikwe nguBaba.

Isivumo sokholo sikaPetro

66 Kusukela lapho abanengi babafundi bakhe babuyela emuva, kababe besahamba laye. 67 UJesu wasesithi kwabalitshumi lambili: Lani lithanda ukuzihambela yini? 68 USimoni Petro wasemphendula wathi: Nkosi, sizakuya kubani? Amazwi empilo elaphakade akuwe, 69 njalo thina siyakholwa, sesisazi ukuthi wena unguKristu iNdodana kaNkulunkulu ophilayo. 70 UJesu wabaphendula wathi: Mina kangilikhethanga yini lina abalitshumi lambili, kodwa omunye wenu unguSathane? 71 Wayekhuluma ngoJudasi Iskariyothi kaSimoni; ngoba nguye owayezamnikela, engomunye wabalitshumi lambili.

uJohane 7

UJesu wenyukela eJerusalema ngomkhosi wamadumba

1 Njalo emva kwalezizinto uJesu wabhoda eGalili; ngoba wayengathandi ukubhoda eJudiya, ngenxa yokuthi amaJuda ayedinga ukumbulala. 2 Wawusondele umkhosi wamaJuda wokwakha amadumba. 3 Ngakho abafowabo bathi kuye: Suka lapha, uye eJudiya, ukuze labafundi bakho babone imisebenzi oyenzayo. 4 Ngoba kakho owenza ulutho ensitha, kodwa yena ngokwakhe edinga ukuba sobala. Uba uzenza lezizinto, ziveze wena emhlabeni. 5 Ngoba labafowabo babengakholwa kuye. 6 Ngakho uJesu wathi kubo: Isikhathi sami kasikafiki, kodwa esenu isikhathi sihlala silungile. 7 Ungelizonde umhlaba lina; kodwa uyangizonda, ngoba mina ngifakaza ngawo, ukuthi imisebenzi yawo mibi. 8 Yenyukelani lina emkhosini lo; mina angikenyukeli kulumkhosi, ngoba isikhathi sami kasikagcwaliseki. 9 Esetshilo lokhu kubo, wahlala eGalili. 10 Kodwa sebenyukile abafowabo, laye wasesenyukela emkhosini, kungeyisikho obala, kodwa kungathi kusensitha. 11 AmaJuda asemdinga emkhosini, esithi: Ungaphi yena? 12 Kwakukhona ukukhonona okukhulu ngaye phakathi kwamaxuku; abanye bathi: Ulungile. Kodwa abanye bathi: Hatshi, kodwa uyaliduhisa ixuku. 13 Loba kunjalo kwakungekho muntu owakhuluma obala ngaye ngokwesaba amaJuda.

Imfundiso ngoKristu

14 Kwathi umkhosi usuphakathi, uJesu wenyukela ethempelini, wafundisa. 15 AmaJuda asemangala athi: Lo uyazi njani imibhalo, engafundanga? 16 UJesu wawaphendula wathi: Imfundiso yami kayisiyo eyami kodwa ngeyalowo ongithumileyo. 17 Uba umuntu ethanda ukwenza intando yakhe, uzakwazi ngemfundiso, ukuthi ivela kuNkulunkulu, kumbe ngizikhulumela mina ngokwami. 18 Ozikhulumela ngokwakhe, uzidingela udumo lwakhe; kodwa odinga udumo lwalowo omthumileyo, lowo uqinisile, njalo kakukho ukungalungi kuye. 19 Kalinikanga yini uMozisi umlayo, njalo kakho kini ogcina umlayo? Lidingelani ukungibulala? 20 Ixuku laphendula lathi: Uledimoni; ngubani odinga ukukubulala? 21 UJesu waphendula wathi kubo: Ngenze umsebenzi owodwa, njalo lonke liyamangala. 22 Ngakho uMozisi walinika ukusoka, kungeyisikho ukuthi kwavela kuMozisi, kodwa kubobaba; liyamsoka umuntu langesabatha. 23 Uba ngesabatha umuntu esemukela ukusoka, ukuze kungephulwa umlayo kaMozisi, lingithukuthelela ngoba ngaphilisa umuntu ngokupheleleyo ngesabatha yini? 24 Lingahluleli ngokubona, kodwa yahlulelani ukwahlulela okuqondileyo. 25 Abanye kwabeJerusalema basebesithi: Lo kayisuye yini abadinga ukumbulala? 26 Kodwa khangela ukhuluma obala, kodwa kabatsho lutho kuye. Kungaba yikuthi ababusi sebesazi oqotho ukuthi lo unguKristu uqobo yini? 27 Kodwa lo siyazi lapho avela khona; kodwa uKristu nxa efika, kakho ozakwazi lapho avela khona. 28 Ngakho uJesu efundisa ethempelini wamemeza wathi: Lami liyangazi, liyakwazi lalapho engivela khona; njalo kangizizelanga ngokwami, kodwa ongithumileyo uqinisile, elingamaziyo lina. 29 Kodwa ngiyamazi mina, ngoba ngivela kuye, njalo yena ungithumile. 30 Ngakho badinga ukumbamba, kodwa kakubanga khona owabeka isandla phezu kwakhe, ngoba ihola lakhe lalingakafiki. 31 Kodwa abanengi bexuku bakholwa kuye, bathi: Nxa uKristu esefikile, kayikwenza izibonakaliso ezinengi kulalezi azenzileyo lo yini? 32 AbaFarisi bezwa ixuku likhonona lezizinto ngaye; abapristi abakhulu labaFarisi basebethuma abancedisi ukuze bambambe. 33 UJesu wasesithi kubo: Ngiselani okwesikhatshana, besengihamba ngiye kongithumileyo. 34 Lizangidinga, lingangitholi, lalapho mina engikhona, lina lingeze leza. 35 Ngakho amaJuda akhulumisana athi: Uzakuya ngaphi lo ukuthi thina asiyikumthola? Kayikuya kwabahlakazekileyo bamaGriki yini, afundise amaGriki? 36 Yilizwi bani leli alitshoyo elokuthi: Lizangidinga, aliyikungithola; lelokuthi: Lapho engikhona mina, lina lingeze leza?

Amanzi okuphila

37 Kwathi ngosuku lokucina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza, esithi: Uba ekhona owomileyo, keze kimi anathe. 38 Okholwa kimi, njengokutsho kombhalo, kuzagobhoza esiswini sakhe imifula yamanzi aphilayo. 39 Lalokhu wakutsho ngoMoya ababezamemukela abakholwa kuye; ngoba uMoya oNgcwele wayengakafiki, lokhu uJesu wayengakadunyiswa. 40 Ngakho abanengi bexuku besizwa lelilizwi bathi: Oqotho lo ungulowomProfethi. 41 Abanye bathi: Lo unguKristu. Kodwa abanye bathi: Kambe uKristu uzavela eGalili? 42 Kawutsho yini umbhalo ukuthi uKristu uzavela enzalweni kaDavida, leBetelehema, emzaneni lapho uDavida ayekhona? 43 Ngakho kwaba khona ukwehlukana ngaye phakathi kwexuku. 44 Abanye babo bafuna ukumbamba, kodwa kakubanga khona owambeka izandla.

Abancedisi badinga ukumbamba uJesu

45 Khona abancedisi baya kubapristi abakhulu lakubaFarisi; bona basebesithi kubo: Kungani lingamlethanga? 46 Abancedisi baphendula bathi: Kakuzange kukhulume umuntu kanje, njengalumuntu. 47 AbaFarisi basebebaphendula bathi: Lani seliduhisiwe yini? 48 Ukhona yini kubabusi kumbe kubaFarisi okholwe kuye? 49 Kodwa lelixuku elingawaziyo umlayo lithukiwe. 50 UNikodima, lowo oweza kuye ebusuku, owayengomunye wabo, wathi kubo: 51 Kanti umlayo wakithi uyamgweba umuntu, ngaphandle kokuthi umuzwe kuqala ukwazi akwenzayo? 52 Baphendula bathi kuye: Kanti lawe ungoweGalili? Hlolisisa ubone ukuthi kakuvukanga umprofethi eGalili. 53 Ngulowo lalowo wasesuka waya ekhaya.

uJohane 8

1 Kodwa uJesu waya entabeni yeMihlwathi.

Owesifazana obanjwe ephinga

2 Kwathi ekuseni kakhulu wabuya weza ethempelini, isizwe sonke sasesisiza kuye; wasehlala phansi wabafundisa. 3 Ababhali labaFarisi basebeletha kuye owesifazana owayebanjwe efeba, bammisa phakathi, 4 bathi kuye: Mfundisi, lowesifazana ubanjwe eseqotsheni lokuphinga; 5 lemlayweni uMozisi wasilaya ukuthi abanje bakhandwe ngamatshe; ngakho wena uthini? 6 Kodwa batsho lokhu bemlinga, ukuze bazuze lokokummangalela. Kodwa uJesu ekhothamela phansi, wabhala emhlabathini ngomunwe, wenza ingathi kabezwa. 7 Kwathi bephikelela ukumbuza, walulama wathi kubo: Ongelasono phakathi kwenu, kaqale ukumjikijela ngelitshe. 8 Wasebuya ekhothamela phansi wabhala emhlabathini. 9 Kodwa bona, bekuzwa, balahlwa yizazela zabo, baphuma ngamunye ngamunye kuqala komdala kwaze kwaba kowokucina; uJesu wasesala yedwa, lowesifazana emi phakathi. 10 UJesu waseselulama, engasaboni umuntu, ngaphandle kowesifazana, wathi kuye: Mama, bangaphi labo abakumangalelayo? Kakho okulahlayo yini? 11 Wasesithi: Kakho, Nkosi. UJesu wasesithi kuye: Lami kangikulahli; hamba ungabe usona.

Ukukhanya komhlaba

12 Ngakho uJesu wakhuluma labo futhi wathi: Mina ngiyikukhanya komhlaba; ongilandelayo, kasoze ahambe emnyameni, kodwa uzakuba lokukhanya kwempilo. 13 Ngakho abaFarisi bathi kuye: Wena uyazifakazela; ubufakazi bakho kabulaqiniso. 14 UJesu waphendula wathi kubo: Lanxa ngizifakazela mina, buqinisile ubufakazi bami; ngoba ngiyazi ukuthi ngivela ngaphi, lokuthi ngiya ngaphi; kodwa lina kalazi ukuthi ngivela ngaphi, lokuthi ngiya ngaphi. 15 Lina lahlulela ngokwenyama; kodwa mina kangahluleli muntu. 16 Kodwa uba lami ngisahlulela, ukwahlulela kwami kuqinisile; ngoba kangingedwa, kodwa yimi loBaba ongithumileyo. 17 Njalo emlayweni wenu kulotshiwe ukuthi ubufakazi babantu ababili bungobuqinisileyo. 18 Mina ngingozifakazelayo, loBaba ongithumileyo ufakaza ngami. 19 Ngakho bathi kuye: Ungaphi uYihlo? UJesu waphendula wathi: Kalingazi mina, loba uBaba. Uba belingazi mina, laye uBaba belingamazi. 20 UJesu wakhuluma lamazwi endlini yomnikelo, efundisa ethempelini; futhi kakho owambambayo, ngoba ihola lakhe lalingakafiki.

UJesu ulaya amaJuda ngesikhathi esesabekayo esizayo

21 Ngakho uJesu wathi kubo futhi: Ngiyahamba mina, njalo lizangidinga, njalo lizafela esonweni senu; lapho engiya khona mina, lingeze leza lina. 22 Ngakho amaJuda athi: Uzazibulala yini? Ngoba esithi: Lapho engiya khona mina, lingeze leza lina. 23 Wasesithi kuwo: Lina livela phansi, mina ngivela phezulu; lina lingabomhlaba lo, mina kangisuye owalumhlaba. 24 Ngakho ngithe kini, lizafela ezonweni zenu; ngoba uba lingakholwa ukuthi nginguye, lizafela ezonweni zenu. 25 Ngakho athi kuye: Wena ungubani? UJesu wasesithi kuwo: Lokho engalitshela khona futhi ekuqaleni. 26 Ngilezinto ezinengi engilokuzikhuluma ngani lokwahlulela ngazo; kodwa ongithumileyo uqinisile, lami ngikhuluma lomhlaba lezozinto engizizwe kuye. 27 Kawaqedisisanga ukuthi ukhuluma lawo ngoYise. 28 Ngakho uJesu wathi kuwo: Nxa seliyiphakamisile iNdodana yomuntu, khona lizakwazi ukuthi nginguye, njalo kangizenzeli lutho ngokwami, kodwa ngikhuluma lezizinto njengalokhu uBaba engifundisile; 29 njalo yena ongithumileyo ulami; uBaba kangitshiyanga ngedwa, ngoba mina ngihlala ngisenza lezizinto ezimthokozisayo yena.

UJesu uphendulana lamaJuda ngoAbrahama

30 Esakhuluma lezizinto abanengi bakholwa kuye. 31 Ngakho uJesu wathi kumaJuda akholwe kuye: Uba lina lihlala elizwini lami, lingabafundi bami oqotho; 32 lizalazi iqiniso, leqiniso lizalikhulula. 33 Amphendula athi: Siyinzalo kaAbrahama, kasizanga sibe yizigqili zamuntu; wena utsho njani ukuthi: Lizakuba ngabakhululekileyo? 34 UJesu wawaphendula wathi: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Wonke owenza isono uyisigqili sesono. 35 Njalo isigqili kasihlali phakade ekhaya; indodana ihlala phakade. 36 Ngakho uba iNdodana ilikhulula, lizakuba ngabakhululekileyo oqotho. 37 Ngiyazi ukuthi liyinzalo kaAbrahama; kodwa lidinga ukungibulala, ngoba ilizwi lami kalilandawo kini. 38 Mina ngikhuluma lokho engikubonileyo kuBaba; lani-ke lenza lokho elikubonileyo kuyihlo. 39 Aphendula athi kuye: Ubaba wethu nguAbrahama. UJesu wathi kuwo: Uba belingabantwana bakaAbrahama, belizakwenza imisebenzi kaAbrahama. 40 Kodwa khathesi lidinga ukungibulala, umuntu olitshele iqiniso, engilizwe kuNkulunkulu; lokho uAbrahama kakwenzanga. 41 Lina lenza imisebenzi kayihlo. Ngakho athi kuye: Kasizalwanga ngobufebe thina; silobaba munye, uNkulunkulu. 42 UJesu wathi kuwo: Uba uNkulunkulu ubenguyihlo, belizangithanda; ngoba mina ngiphume ngivela kuNkulunkulu; ngoba kangizizelanga ngokwami, kodwa yena ungithumile. 43 Kungani lingaqedisisi inkulumo yami? Ngoba alingeke lilizwe ilizwi lami. 44 Lina lingabakayihlo uSathane, lithanda ukwenza inkanuko kayihlo. Yena wayengumbulali kusukela ekuqaleni, njalo kemi eqinisweni, ngoba iqiniso kalikho kuye. Nxa eqamba amanga, ukhuluma ngokwakhe; ngoba engumqambi wamanga loyise wawo. 45 Mina-ke ngoba ngikhuluma iqiniso, kalingikholwa. 46 Nguwuphi kini ongilahla ngesono? Njalo uba ngilitshela iqiniso, lina kalingikholwa ngani? 47 Yena ongokaNkulunkulu uyawezwa amazwi kaNkulunkulu; kungakho lina lingezwa, ngoba kalisibo bakaNkulunkulu. 48 Ngakho amaJuda aphendula athi kuye: Kasitsho kuhle yini thina ukuthi wena ungumSamariya, lokuthi uledimoni? 49 UJesu waphendula wathi: Mina kangiladimoni, kodwa ngiyamdumisa uBaba; kodwa lina liyangigcona. 50 Mina-ke kangizidingeli udumo lwami; ukhona oludingayo lowahlulelayo. 51 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Uba umuntu elondoloza ilizwi lami, kasoze abone ukufa laphakade. 52 Ngakho amaJuda athi kuye: Khathesi sesisazi ukuthi uledimoni; uAbrahama wafa labaprofethi, kodwa wena uthi: Uba umuntu elondoloza ilizwi lami, kasoze ezwe ukufa laphakade. 53 Wena umkhulu yini kulobaba wethu uAbrahama, owafayo? Labaprofethi bafa; uzenza bani wena? 54 UJesu waphendula wathi: Uba ngizidumisa mina, udumo lwami luyize; nguBaba ongidumisayo, elitsho ngaye lina ukuthi unguNkulunkulu wenu, 55 njalo kalimazanga; kodwa mina ngiyamazi, njalo uba ngisithi kangimazi, ngizakuba ngumqambi wamanga, njengani; kodwa ngiyamazi, ngiyalilondoloza ilizwi lakhe. 56 Uyihlo uAbrahama wajabula kakhulu ukubona usuku lwami, njalo walubona wathokoza. 57 Ngakho amaJuda athi kuye: Kawukabi leminyaka engamatshumi amahlanu, njalo wena wambona uAbrahama yini? 58 UJesu wathi kuwo: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: UAbrahama engakabi khona, mina ngikhona. 59 Asedobha amatshe ukuze amjikijele; kodwa uJesu wacatsha, waphuma ethempelini, edabula phakathi kwawo; wadlula ngokunjalo.

uJohane 9

UJesu uvula amehlo esiphofu

1 Wathi esedlula wabona umuntu oyisiphofu kusukela ekuzalweni. 2 Abafundi bakhe basebembuza bathi: Rabi, ngubani owonayo, lo kumbe abazali bakhe, aze azalwe eyisiphofu? 3 UJesu waphendula wathi: Konanga lo loba abazali bakhe; kodwa ukuze kubonakaliswe imisebenzi kaNkulunkulu kuye. 4 Kufanele ngisebenze imisebenzi yongithumileyo kusesemini; ubusuku buyeza, lapho okungekho olakho ukusebenza. 5 Ngisekhona emhlabeni, ngiyikukhanya komhlaba. 6 Esetshilo lezizinto, wakhafulela emhlabathini, wenza udaka ngamathe, waninda loludaka emehlweni esiphofu, 7 wasesithi kuso: Hamba uyegeza echibini leSilowama, okuphendulelwa ngokuthi, oThunyiweyo. Ngakho sahamba sageza, sabuya sesibona. 8 Ngakho abakhelene laso lalabo ababesibonile ngaphambili ukuthi sasiyisiphofu, bathi: Kayisuye yini lo owayehlezi ephanza? 9 Abanye bathi: Lo nguye; kodwa abanye bathi: Unjengaye. Yena wathi: Nginguye. 10 Ngakho bathi kuye: Avulwe njani amehlo akho? 11 Yena waphendula wathi: Umuntu othiwa nguJesu wenze udaka, waninda amehlo ami, wathi kimi: Hamba uye echibini leSilowama, ugeze. Njalo ngahamba ngageza, ngabona. 12 Ngakho bathi kuye: Ungaphi yena? Wathi: Kangazi. 13 Basebemletha kubaFarisi, lowo owayekade eyisiphofu. 14 Njalo kwakulisabatha mhla uJesu esenza udaka, evula amehlo akhe. 15 AbaFarisi labo basebembuza futhi, ukuthi ubone njani. Wasesithi kubo: Wafaka udaka emehlweni ami, ngasengigeza, sengibona. 16 Ngakho abanye babaFarisi bathi: Lumuntu kaveli kuNkulunkulu, ngoba kagcini isabatha. Abanye bathi: Umuntu oyisoni angazenza njani izibonakaliso ezinje? Kwasekusiba khona ukwehlukana phakathi kwabo. 17 Baphinda bathi kuso isiphofu: Wena uthini ngaye, lokhu evule amehlo akho? Wasesithi: Ungumprofethi. 18 AmaJuda-ke kawakholwanga ngaye, ukuthi wayeyisiphofu usebona, aze abiza abazali bakhe lowo osebona, 19 asebabuza athi: Lo uyindodana yenu, lina elithi yazalwa iyisiphofu yini? Pho isibona njani khathesi? 20 Abazali bakhe bawaphendula bathi: Siyazi ukuthi lo uyindodana yethu, lokuthi wazalwa eyisiphofu; 21 kodwa ukuthi ubona njani khathesi, kasikwazi; kumbe ngubani ovule amehlo akhe, thina kasikwazi; yena usekhulile; mbuzeni, uzazikhulumela yena. 22 Abazali bakhe batsho lezizinto, ngoba besesaba amaJuda; ngoba amaJuda ayesevumelene ngokuthi, uba loba engubani ovuma ukuthi unguKristu, kamiswe esinagogeni. 23 Kungakho abazali bakhe bathi: Usekhulile, mbuzeni. 24 Ambiza-ke ngokwesibili lowomuntu owayeyisiphofu, athi kuye: Phana uNkulunkulu udumo; thina siyazi ukuthi lowomuntu uyisoni. 25 Yena wasephendula esithi: Loba eyisoni kangazi, kunye engikwaziyo, ukuthi bengiyisiphofu, khathesi sengibona. 26 Asesithi kuye futhi: Wenzani kuwe? Wavula njani amehlo akho? 27 Wawaphendula wathi: Sengilitshelile, kodwa kalizwanga, lifunelani ukuzwa futhi? Liyafisa lani ukuba ngabafundi bakhe yini? 28 Ngakho amthuka, esithi: Nguwe ongumfundi wakhe; kodwa thina singabafundi bakaMozisi. 29 Thina siyazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma loMozisi; kodwa lo kasimazi lapho avela khona. 30 Umuntu waphendula wathi kuwo: Ngoba kulokhu kuyisimanga ukuthi lina kalimazi lapho avela khona, kanti uvule amehlo ami. 31 Njalo siyazi ukuthi uNkulunkulu kazizwa izoni; kodwa uba umuntu engokhonza uNkulunkulu, esenza intando yakhe, uyamuzwa lowo. 32 Loba nini kakuzange kuzwakale ukuthi kukhona umuntu owavula amehlo owazalwa eyisiphofu. 33 Uba lo ubengaveli kuNkulunkulu, ubengebe lamandla okwenza ulutho. 34 Aphendula athi kuye: Wena wazalelwa esonweni ngokupheleleyo, njalo wena uyasifundisa yini? Asemxotshela phandle. 35 UJesu wezwa ukuthi amxotshele phandle; kwathi esemfica, wathi kuye: Wena uyakholwa yini eNdodaneni kaNkulunkulu? 36 Yena waphendula wathi: Ingubani, Nkosi, ukuze ngikholwe kuyo? 37 UJesu wasesithi kuye: Lawe usuyibonile, njalo okhuluma lawe uyiyo. 38 Wasesithi: Nkosi, ngiyakholwa; wasemkhonza. 39 UJesu wasesithi: Mina ngizele ukwahlulela kulumhlaba, ukuze abangaboniyo babone, lalabo ababonayo babe yiziphofu. 40 Lalabo kubaFarisi ababelaye bezwa lezizinto, bathi kuye: Lathi siyiziphofu yini? 41 UJesu wathi kubo: Uba beliyiziphofu, ngabe kalilasono. Kodwa khathesi lithi: Siyabona; ngakho isono senu simi.

uJohane 10

Umalusi olungileyo

1 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Ongangeni ngesango esibayeni sezimvu, kodwa akhwele kwenye indawo, lowo ulisela lomphangi; 2 kodwa ongena ngesango ungumalusi wezimvu. 3 Umlindi wesango uyamvulela, lezimvu ziyalizwa ilizwi lakhe, uyazibiza ezakhe izimvu ngamabizo, azikhokhelele phandle. 4 Nxa esezikhuphile ezakhe izimvu, uhamba phambi kwazo; lezimvu zimlandele, ngoba ziyalazi ilizwi lakhe. 5 Kodwa owemzini kazisoze zimlandele, kodwa zizambalekela; ngoba kazilazi ilizwi labemzini. 6 UJesu wakhuluma lumfanekiso kubo; kodwa bona kabaqedisisanga ukuthi ziyini izinto azitshoyo kubo. 7 Ngakho uJesu waphinda wathi kubo: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Mina ngilisango lezimvu; 8 bonke abake bafika phambi kwami bangamasela labaphangi; kodwa izimvu kazibezwanga. 9 Mina ngilisango; uba umuntu engena ngami, uzasindiswa, angene aphume, athole idlelo. 10 Isela kalizi ngaphandle kokuzakweba lokubulala lokubhubhisa; mina ngizile ukuze babe lempilo, babe layo iphuphume. 11 Mina ngingumalusi olungileyo. Umalusi olungileyo uzibekela phansi izimvu impilo yakhe. 12 Kodwa oqhatshiweyo, engesuye umalusi, izimvu zingesizo ezakhe, ebona impisi isiza, utshiya izimvu, abaleke; kuthi impisi izibambe, izichithachithe izimvu. 13 Kodwa oqhatshiweyo uyabaleka, ngoba engoqhatshiweyo, njalo engazikhathaleli izimvu. 14 Mina ngingumalusi olungileyo, ngiyazazi ezami, ngiyaziwa ngezami, 15 njengalokhu uBaba engazi, lami ngiyamazi uBaba; ngizibekela phansi izimvu impilo yami. 16 Njalo ngilezinye izimvu, ezingesizo zalesisibaya; lazo ngifanele ukuziletha, njalo zizakuzwa ilizwi lami; besezisiba mhlambi munye, malusi munye. 17 Ngenxa yalokhu uBaba uyangithanda, ngoba mina ngibeka phansi impilo yami, ukuze ngibuye ngiyithathe. 18 Kakho ongemuka yona, kodwa mina ngiyibeka phansi ngokwami. Ngilamandla okuyibeka phansi, njalo ngilamandla okubuya ngiyithathe. Lumlayo ngiwamukele kuBaba. 19 Ngakho kwaba khona futhi ukwehlukana phakathi kwamaJuda ngenxa yalamazwi. 20 Labanengi bawo bathi: Uledimoni futhi uyahlanya; limlalelelani? 21 Amanye athi: Lamazwi kawasiwo ongenwe lidimoni; kambe idimoni lingavula amehlo eziphofu yini?

UJesu unguKristu

22 Kwakukhona umkhosi wokuhlanjululwa eJerusalema, kwakusebusika; 23 uJesu wasehambahamba ethempelini ekhulusini likaSolomoni. 24 AmaJuda asemhanqa, athi kuye: Koze kube nini usilibazisa? Uba wena unguKristu, sitshele ngokucacileyo. 25 UJesu wawaphendula wathi: Ngalitshela, kodwa kalikholwanga; imisebenzi mina engiyenza ebizweni likaBaba, yiyo engifakazelayo; 26 kodwa lina kalikholwa; ngoba kalisibo abezimvu zami, njengokutsho kwami kini. 27 Izimvu zami ziyalizwa ilizwi lami, lami ngiyazazi, futhi ziyangilandela; 28 njalo mina ngizinika impilo elaphakade; futhi kazisoze zabhubha laphakade, kungekho njalo ozazihluthuna esandleni sami. 29 UBaba ozinike mina, mkhulu kulabo bonke; kungekho njalo ongazihluthuna esandleni sikaBaba. 30 Mina loBaba simunye. 31 Ngakho amaJuda aphinda athatha amatshe ukuze amkhande ngawo. 32 UJesu wawaphendula wathi: Ngilitshengise imisebenzi eminengi emihle evela kuBaba; yiwuphi umsebenzi kuyo elingikhandela wona ngamatshe? 33 AmaJuda amphendula athi: Kasikukhandi ngamatshe ngenxa yomsebenzi omuhle, kodwa ngenxa yenhlamba, langokuthi wena ungumuntu uzenza uNkulunkulu. 34 UJesu wawaphendula wathi: Kakulotshiwe yini emlayweni wenu ukuthi: Mina ngathi: Lingonkulunkulu? 35 Uba wababiza bona ngokuthi onkulunkulu, eleza kubo ilizwi likaNkulunkulu, njalo umbhalo ungephulwe, 36 lowo uBaba amehlukanisileyo wamthuma emhlabeni, kanti lina lithi: Uyahlambaza, ngoba ngithe: NgiyiNdodana kaNkulunkulu? 37 Uba ngingenzi imisebenzi kaBaba, kalingakholwa kimi. 38 Kodwa uba ngiyenza, lanxa lingakholwa kimi, kholwani imisebenzi; ukuze lazi likholwe ukuthi uBaba ukimi, lami ngikuye. 39 Ngakho adinga futhi ukumbamba; kodwa waphunyuka ezandleni zabo. 40 Wasebuya wasuka waya ngaphetsheya kweJordani kundawo lapho uJohane owayebhabhathiza khona kuqala; wasehlala khona. 41 Labanengi beza kuye, bathi: UJohane kenzanga sibonakaliso; kodwa konke uJohane akutsho ngalo, kwakuliqiniso. 42 Abanengi basebekholwa kuye lapho.

uJohane 11

Ukuvuswa kukaLazaro

1 Kwakukhona othile owayegula okwakuthiwa nguLazaro weBethani, emzaneni kaMariya loMarta udadewabo. 2 Kwakunguye uMariya owagcoba iNkosi ngamagcobo, njalo wesula inyawo zayo ngenwele zakhe, umnewabo uLazaro wayegula. 3 Ngakho odadewabo bathumela kuye besithi: Nkosi, khangela lowo omthandayo uyagula. 4 UJesu esezwile wathi: Lokhukugula kakusikho okokufa, kodwa kungokodumo lukaNkulunkulu ukuze iNdodana kaNkulunkulu idunyiswe ngakho. 5 UJesu wayebathanda-ke oMarta lodadewabo loLazaro. 6 Ngakho kwathi esezwile ukuthi uyagula, wasehlala insuku ezimbili endaweni lapho ayekhona. 7 Emva kwalokhu wasesithi kubafundi bakhe: Asiphinde siye eJudiya. 8 Abafundi bathi kuye: Rabi, amaJuda asandukudinga ukukukhanda ngamatshe, njalo uya khona futhi yini? 9 UJesu waphendula wathi: Kawakho amahola alitshumi lambili emini yini? Nxa umuntu ehamba emini, kakhubeki, ngoba uyabona ukukhanya kwalumhlaba. 10 Kodwa uba umuntu ehamba ebusuku, uyakhubeka, ngoba ukukhanya kakukho kuye. 11 Wakhuluma lezizinto, emva kwalokhu wasesithi kubo: Umngane wethu uLazaro uselele; kodwa ngiyahamba ukuze ngimvuse ebuthongweni. 12 Ngakho abafundi bakhe bathi kuye: Nkosi, uba elele, uzaphila. 13 Kodwa uJesu wakhuluma ngokufa kwakhe; kodwa bona bacabanga ukuthi ukhuluma ngokuphumula kobuthongo. 14 Ngakho uJesu wasebatshela ngokucacileyo: ULazaro ufile. 15 Langenxa yenu, ngiyathokoza ukuthi bengingekho lapho, ukuze likholwe; kodwa asiye kuye. 16 Ngakho uTomasi, othiwa liPhahla, wathi kubafundi kanye laye: Asihambeni lathi, ukuze sife kanye laye. 17 Kwathi esefika uJesu wamfica eselensuku ezine engcwabeni. 18 LeBethani yayiseduze leJerusalema, okungaba amastadiyu alitshumi lanhlanu ukusuka lapho; 19 labanengi kumaJuda babefikile kuMarta loMariya, ukuze babaduduze ngomnewabo. 20 Ngakho uMarta, kwathi esezwile ukuthi uJesu uyeza, wayakumhlangabeza; kodwa uMariya wahlala endlini. 21 UMarta wasesithi kuJesu: Nkosi, aluba ubukhona lapha, umnewethu ngabe kafanga; 22 kodwa lakhathesi ngiyazi ukuthi loba yini ongayicela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzakunika yona. 23 UJesu wathi kuye: Umnewenu uzabuya avuke. 24 UMarta wathi kuye: Ngiyazi ukuthi uzabuya avuke ekuvukeni ngosuku lokucina. 25 UJesu wathi kuye: Mina ngiyikuvuka lempilo; okholwa kimi, loba esefile, uzaphila; 26 njalo wonke ophilayo ekholwa kimi, kasoze afe laphakade. Uyakukholwa lokhu yini? 27 Wathi kuye: Yebo, Nkosi; mina ngiyakholwa ukuthi wena unguKristu, iNdodana kaNkulunkulu, obezakuza emhlabeni. 28 Esetshilo lokhu uMarta wasuka, wayabiza udadewabo uMariya ensitha, wathi: UMfundisi ulapha uyakubiza. 29 Yena-ke esezwile lokhu, wahle wasuka waya kuye. 30 Kodwa uJesu wayengakafiki emzaneni, kodwa wayesendaweni lapho uMarta amhlangabeza khona. 31 Ngakho amaJuda ayesendlini laye emduduza, ebona uMariya ukuthi wasukuma ngokuphangisa ephuma, amlandela, esithi: Uya engcwabeni, ukuze akhale khona. 32 Wathi uMariya, esefike lapho uJesu akhona, embona, wawela enyaweni zakhe, esithi kuye: Nkosi, ngabe ubukhona lapha, umnewethu ngabe kafanga. 33 Ngakho uJesu wathi embona ekhala, lamaJuda afika laye ekhala, wabubula emoyeni, wazikhathaza, 34 wathi: Limbeke ngaphi? Bathi kuye: Nkosi, woza ubone. 35 UJesu walila. 36 Ngakho amaJuda athi: Khangelani ukuthi ubemthanda njani. 37 Kodwa amanye awo athi: Lo, owavula amehlo esiphofu, ubengekwenze yini ukuthi lalo angafi? 38 Ngakho uJesu ebubula futhi phakathi kwakhe wafika engcwabeni. Njalo lalilubhalu, kubekwe ilitshe phezu kwalo. 39 UJesu wathi: Susani ilitshe. UMarta udadewabo wofileyo wathi kuye: Nkosi, usenuka; ngoba uselensuku ezine. 40 UJesu wathi kuye: Kangitshongo yini kuwe, ukuthi uba ukholwa, uzabona inkazimulo kaNkulunkulu? 41 Balisusa-ke ilitshe, lapho okwakulele khona ofileyo. Khona uJesu waphakamisela amehlo akhe phezulu, wathi: Baba, ngiyakubonga ngoba wena ungizwile. 42 Kodwa mina bengisazi ukuthi uyangizwa njalonjalo; kodwa ngenxa yexuku elingiphahlileyo ngitshilo lokhu, ukuze bakholwe ukuthi ungithumile. 43 Esetshilo lezizinto, wamemeza ngelizwi elikhulu: Lazaro, phuma! 44 Wasephuma owayefile, ebotshiwe izandla lenyawo ngamalembu, lobuso bakhe bugoqelwe ngelembu. UJesu wathi kubo: Mthukululeni, limyekele ahambe.

Umphakathi uquma ukumbulala uJesu

45 Ngakho abanengi kumaJuda, ababeze kuMariya bebona izinto azenzileyo uJesu, bakholwa kuye. 46 Kodwa abanye babo baya kubaFarisi, babatshela izinto azenzileyo uJesu. 47 Ngakho abapristi abakhulu labaFarisi baqoqa umphakathi, bathi: Sizakwenzani? Ngoba umuntu lo wenza izibonakaliso ezinengi; 48 uba simyekela njalo, bonke bazakholwa kuye; amaRoma asezakuza athathe lindawo lesizwe sakithi. 49 Kodwa omunye wabo, uKayafasi, owayengumpristi omkhulu ngalowomnyaka, wathi kubo: Kalazi lutho lina, 50 futhi kalinakani ukuthi kusilungele ukuthi umuntu oyedwa afele abantu, lokuthi isizwe sonke singabhubhi. 51 Kodwa kazitsholongo lokhu ngokwakhe, kodwa engumpristi omkhulu ngalowomnyaka, waprofetha ukuthi uJesu uzafela isizwe, 52 njalo kungabi yisizwe kuphela, kodwa ukuze abuthele ndawonye labantwana bakaNkulunkulu abahlakazekileyo babe munye. 53 Ngakho kusukela kulolosuku benza ndawonye icebo ukuze bambulale. 54 Ngakho uJesu kabesahamba obala phakathi kwamaJuda, kodwa wasuka lapho waya elizweni, eliseduze lenkangala, emzini othiwa yiEfrayimi, wasehlala khona labafundi bakhe. 55 Laselisondele iPhasika lamaJuda; labanengi abavela emaphandleni benyukela eJerusalema lingakafiki iPhasika, ukuze bazihlambulule. 56 Ngakho bamdinga uJesu, bekhulumisana bemi ethempelini besithi: Licabangani? Lithi isibili kayikuza emkhosini yini? 57 Kodwa bonke abapristi abakhulu labaFarisi babekhuphe umlayo wokuthi uba ekhona owaziyo lapho akhona, ababikele ukuze bambambe.

uJohane 12

UJesu ugcotshwa eBethani

1 Kwathi kuselensuku eziyisithupha lingakafiki iPhasika, uJesu wafika eBethani, lapho okwakukhona uLazaro owayefile, amvusa kwabafileyo. 2 Basebemenzela ukudla lapho, loMarta wayesebenza; njalo uLazaro wayengomunye walabo ababehlezi ekudleni laye. 3 UMariya wasethatha iphawundi yamagcobo awenadi uqobo adulayo, wagcoba inyawo zikaJesu, wesula inyawo zakhe ngenwele zakhe; lendlu yagcwala iphunga lamagcobo. 4 Ngakho omunye wabafundi bakhe, uJudasi Iskariyothi kaSimoni, owayezamnikela, wathi: 5 Kungani amafutha la engathengiswanga ngabodenariyo abangamakhulu amathathu, kwasekunikwa abayanga? 6 Wakutsho-ke lokhu, kungeyisikho ukuthi ukhathalele abayanga, kodwa ngoba wayelisela, ephatha isikhwama, njalo ethwala okwakufakwa phakathi kwaso. 7 UJesu wasesithi: Myekeleni; uwalondolozele usuku lokungcwatshwa kwami. 8 Ngoba abayanga lihlala lilabo, kodwa mina kalihlali lilami. 9 Ngakho ixuku elikhulu lamaJuda selikwazi ukuthi ulapho; laselisiza kungesikuthi ngenxa kaJesu kuphela, kodwa lokuthi babone loLazaro, ayemvuse kwabafileyo. 10 Abapristi abakhulu basebesenza icebo lokuthi babulale loLazaro; 11 ngoba ngenxa yakhe amaJuda amanengi asuka, akholwa kuJesu.

UJesu ungena eJerusalema

12 Kusisa ixuku elikhulu elalizile emkhosini, lezwa ukuthi uJesu uyeza eJerusalema, 13 bathatha ingatsha zezihlahla zelala, baphuma ukumhlangabeza, bamemeza besithi: Hosana! Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi, iNkosi kaIsrayeli. 14 UJesu wasefica ithole likababhemi, wahlala phezu kwalo, njengokulotshiweyo ukuthi: 15 Ungesabi, ndodakazi yeSiyoni; khangela, inkosi yakho iyeza, ihlezi etholeni likababhemi. 16 Kodwa abafundi bakhe kabaqedisisanga lezizinto ekuqaleni; kodwa uJesu esedunyisiwe, basebekhumbula ukuthi lezizinto zazilotshiwe ngaye, lokuthi babezenzile lezizinto kuye. 17 Ngakho ixuku elalilaye lapho ebiza uLazaro ukuthi aphume engcwabeni, emvusa kwabafileyo, lafakaza. 18 Ngenxa yalokhu ixuku laphuma futhi ukumhlangabeza, ngoba lezwa ukuthi wenze isibonakaliso. 19 Ngakho abaFarisi bakhulumisana besithi: Liyabona ukuthi kalisizi lutho; khangelani umhlaba uyamlandela.

UJesu ukhuluma ngokufa kwakhe

20 Kwakukhona amaGriki phakathi kwalabo ababenyukelele ukukhonza emkhosini; 21 wona-ke eza kuFiliphu oweBetsayida yeGalili, basebemcela besithi: Nkosi, sithanda ukubona uJesu. 22 UFiliphu weza watshela uAndreya; uAndreya loFiliphu basebetshela uJesu futhi. 23 UJesu wasebaphendula wathi: Ihola selifikile lokuthi iNdodana yomuntu idunyiswe. 24 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Ngaphandle kokuthi uhlamvu lwebele luwele emhlabathini lufe, lona luhlala lulodwa; kodwa aluba lusifa, luthela isithelo sande. 25 Yena othanda impilo yakhe uyalahlekelwa yiyo; lozonda impilo yakhe kulumhlaba uzayilondoloza kuze kube yimpilo engulaphakade. 26 Uba umuntu engisebenzela, kangilandele; lalapho engikhona mina, lenceku yami izakuba khona. Futhi uba umuntu engisebenzela, uBaba uzamhlonipha. 27 Khathesi umphefumulo wami ukhathazekile; sengizathini? Baba, ngisindise kulelihola. Kodwa ngenxa yalokhu ngifikile kulelihola. 28 Baba, dumisa ibizo lakho. Kwasekusiza ilizwi livela ezulwini lisithi: Njalo ngilidumisile, ngizaphinda ngilidumise. 29 Ngakho ixuku elalimi khona lisizwa lathi kube lomdumo. Abanye bathi: Ingilosi ikhulume laye. 30 UJesu waphendula wathi: Lelilizwi kalizanga ngenxa yami, kodwa ngenxa yenu. 31 Khathesi yisigwebo salumhlaba; khathesi umbusi walumhlaba uzaxotshelwa phandle. 32 Mina-ke nxa ngiphakanyiswa emhlabeni, ngizadonsela bonke kimi. 33 Watsho-ke lokhu etshengisa uhlobo lokufa ayezakufa ngalo. 34 Ixuku lamphendula lathi: Thina sizwile emlayweni ukuthi uKristu uhlala phakade; njalo ungatsho njani ukuthi: INdodana yomuntu imele ukuphakanyiswa? Ingubani le iNdodana yomuntu? 35 UJesu wasesithi kubo: Kuseyisikhatshana ukukhanya lilakho. Hambani liselokukhanya, hlezi umnyama ulehlule; njalo ohamba emnyameni, kazi lapho aya khona. 36 Liselokukhanya, kholwani kukho ukukhanya, ukuze libe ngabantwana bokukhanya. UJesu wakhuluma lezizinto, wasuka, wabacatshela.

Ukulahlwa kwamaJuda ngokungakholwa kwawo

37 Lanxa wayenze izibonakaliso ezinengi kangaka phambi kwabo, kabakholwanga kuye; 38 ukuze ligcwaliseke ilizwi likaIsaya umprofethi, alikhulumayo elokuthi: Nkosi, ngubani okholwe ukutshumayela kwethu? Lengalo yeNkosi yembulelwa bani? 39 Ngakho babengenelisi ukukholwa, ngoba uIsaya wabuya wathi: 40 Uphumputhekisile amehlo abo, wayenza lukhuni inhliziyo yabo; ukuze bangaboni ngamehlo abo, futhi baqedisise ngenhliziyo, njalo baphenduke, besengibasilisa. 41 UIsaya wakhuluma lezizinto, lapho ebona inkazimulo yakhe, wakhuluma ngaye. 42 Loba kunjalo-ke labanengi bababusi bakholwa kuye; kodwa ngenxa yabaFarisi kabavumanga, ukuze bangamiswa esinagogeni; 43 ngoba bathanda udumo lwabantu kulodumo lukaNkulunkulu.

UJesu weza ukusindisa umhlaba engawugwebi

44 UJesu wasememeza esithi: Okholwa kimi, kakholwa kimi, kodwa kuye ongithumileyo; 45 njalo obona mina, ubona ongithumileyo. 46 Mina ngizile ngiyikukhanya emhlabeni, ukuze wonke okholwa kimi, angahlali emnyameni. 47 Njalo uba ekhona owezwayo amazwi ami angakholwa, mina kangimgwebi; ngoba kangizanga ukuthi ngigwebe umhlaba, kodwa ukuze ngisindise umhlaba. 48 Yena ongalayo engawamukeli amazwi ami, ulaye omgwebayo; ilizwi esengilikhulumile, lona lizamgweba ngosuku lokucina. 49 Ngoba mina kangizikhulumelanga ngokwami; kodwa uBaba ongithumileyo, nguye onginike umlayo, wokuthi ngizathini lokuthi ngikhulumeni. 50 Njalo ngiyazi ukuthi umlayo wakhe uyimpilo elaphakade; ngakho izinto mina engizikhulumayo, njengalokhu uBaba angitshele khona, ngokunjalo ngiyakhuluma.

uJohane 13

UJesu ugezisa inyawo zabafundi

1 Kwathi ungakafiki umkhosi wePhasika, uJesu esazi ukuthi ihola lakhe laselifikile ukuthi asuke kulumhlaba aye kuYise, esebathandile abakhe abasemhlabeni, wabathanda kwaze kwaba sekupheleni. 2 Kwathi sekudliwe, uSathane esekufakile enhliziyweni kaJudasi Iskariyothi, kaSimoni, ukuthi amnikele, 3 uJesu ekwazi ukuthi uYise unikele izinto zonke ezandleni zakhe, lokuthi wavela kuNkulunkulu njalo uya kuNkulunkulu, 4 wasukuma ekudleni, wakhupha izembatho zakhe, wathatha ilembu wazithandela ngalo. 5 Emva kwalokhu wathela amanzi emganwini, waqala ukugezisa inyawo zabafundi, wasezesula ngelembu ayezithandele ngalo. 6 Wasefika kuSimoni Petro; yena wasesithi kuye: Nkosi, wena ugezisa inyawo zami yini? 7 UJesu waphendula wathi kuye: Engikwenzayo mina, kawukwazi khathesi, kodwa uzakwazi emva kwalezizinto. 8 UPetro wathi kuye: Kawusoze ugezise inyawo zami kuze kube laphakade. UJesu wamphendula wathi: Uba ngingakugezisi, kawulasabelo lami. 9 USimoni Petro wathi kuye: Nkosi, kakungabi zinyawo zami zodwa, kodwa lezandla lekhanda. 10 UJesu wathi kuye: Ogezileyo kasweli lutho ngaphandle kokugeziswa inyawo, kodwa uhlambulukile ngokupheleleyo; lina-ke lihlambulukile, kodwa-ke kakusini lonke. 11 Ngoba wayemazi lowo owayezamnikela; ngenxa yalokhu wathi: Kalihlambulukanga lonke. 12 Esegezisile inyawo zabo, wathatha izembatho zakhe, wabuya wahlala phansi, wathi kubo: Liyakwazi yini engikwenze kini? 13 Lina lingibiza lithi: Mfundisi, lokuthi Nkosi; likutsho kuhle, ngoba ngiyikho. 14 Ngakho uba mina, iNkosi loMfundisi, ngigezise inyawo zenu, lani-ke lifanele ukugezisana inyawo. 15 Ngoba ngilinikile isibonelo, ukuze lenze lani njengoba mina ngenzile kini. 16 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Inceku kayinkulu kulenkosi yayo, lothunyiweyo kamkhulu kulomthumileyo. 17 Uba lisazi lezizinto, libusisiwe uba lizenza. 18 Kangikhulumi ngani lonke; mina ngiyabazi engibakhethileyo; kodwa ukuze kugcwaliseke umbhalo othi: Odla lami isinkwa ungiphakamisele isithende sakhe. 19 Sengilitshela kusukela khathesi kungakenzeki, ukuze, nxa sekusenzeka, likholwe ukuthi nginguye. 20 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Owemukela loba ngubani engimthumileyo, wemukela mina; lowemukela mina, wemukela ongithumileyo.

UJesu ukhuluma ngokunikelwa kwakhe

21 UJesu esetshilo lezizinto wakhathazeka emoyeni, wafakaza wathi: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, omunye wenu uzanginikela. 22 Ngakho abafundi bakhangelana, bengaqondi ukuthi ukhuluma ngobani. 23 Kwakweyeme esifubeni sikaJesu omunye wabafundi bakhe, uJesu ayemthanda; 24 ngakho uSimoni Petro wamqhweba ukubuza ukuthi ngubani akhuluma ngaye. 25 Yena-ke eqamela esifubeni sikaJesu, wathi kuye: Nkosi, ngubani? 26 UJesu waphendula wathi: Ngulowo mina engizamnika ucezu sengilutshebile. Kwathi eselutshebile ucezu, walunika uJudasi Iskariyothi kaSimoni. 27 Futhi emva kocezu, uSathane wasengena kuye. UJesu wasesithi kuye: Okwenzayo, kwenze masinyane. 28 Kodwa kakho kwababehlezi ekudleni owayekwazi ukuthi ukutsholoni kuye. 29 Ngoba abanye bacabanga ukuthi, njengoba uJudasi wayelesikhwama, uJesu wathi kuye: Thenga esikuswelayo emkhosini; loba ukuthi kanike abayanga okunye. 30 Lowo wathi eselwamukele ucezu, wahle waphuma; kwakusebusuku.

UJesu unikwa udumo. Umlayo wokuthandana

31 Ngakho kwathi esephumile, uJesu wathi: Khathesi iNdodana yomuntu idunyisiwe, loNkulunkulu udunyisiwe kuyo. 32 Uba uNkulunkulu edunyiswe kuyo, loNkulunkulu uzayidumisa kuye ngokwakhe, njalo uzahle ayidumise. 33 Bantwanyana, ngiselani isikhatshana. Lizangidinga, futhi njengalokhu ngatsho kumaJuda ukuthi: Lapho mina engiya khona, lingeze leza lina, ngitsho lakini khathesi. 34 Ngilinika umlayo omutsha, ukuthi lithandane; njengalokhu ngilithandile, lani-ke lithandane. 35 Ngalokhu bonke bazakwazi ukuthi lingabafundi bami, uba lilothando omunye komunye.

Ukuxwayiswa kukaPetro

36 USimoni Petro wathi kuye: Nkosi, uya ngaphi? UJesu wamphendula wathi: Lapho engiya khona, ungengilandele khathesi, kodwa uzangilandela emva kwalokhu. 37 UPetro wathi kuye: Nkosi, ngingekulandele khathesi ngani? Impilo yami ngizayibekela wena phansi. 38 UJesu wamphendula wathi: Impilo yakho uzayibekela mina phansi yini? Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe: Iqhude kalisoze likhale uze ungilandule kathathu.

uJohane 14

Inkulumo yokuvalelisa kukaJesu

1 Inhliziyo yenu kayingakhathazeki; lina liyakholwa kuNkulunkulu, kholwani lakimi. 2 Ekhaya likaBaba kukhona izindlu ezinengi; kodwa uba kwakungenjalo, ngabe ngalitshela. Ngiyahamba ukuyalilungisela indawo. 3 Njalo nxa ngihamba ngisiyalilungisela indawo, ngizabuya futhi ngilamukele kimi; ukuze kuthi lapho mina engikhona, libe khona lani. 4 Lalapho mina engiya khona liyakwazi, lendlela liyayazi. 5 UTomasi wathi kuye: Nkosi, kasikwazi lapho oya khona; singayazi njani indlela? 6 UJesu wathi kuye: Mina ngiyindlela, leqiniso, lempilo; kakho oza kuBaba, ngaphandle ngami. 7 Uba belingazile, belizamazi loBaba; njalo kusukela khathesi liyamazi, selimbonile. 8 UFiliphu wathi kuye: Nkosi, sitshengise uYihlo, njalo kusanele. 9 UJesu wathi kuye: Sengilani isikhathi eside kangaka, kodwa kawukangazi, Filiphu? Yena obone mina, ubone uBaba; njalo utsho njani ukuthi: Sitshengise uYihlo? 10 Kawukholwa yini ukuthi mina ngikuBaba, loBaba ukimi? Amazwi mina engiwakhuluma kini, kangizikhulumeli ngokwami; kodwa uBaba ohlezi kimi, yena wenza imisebenzi. 11 Ngikholwani ukuthi mina ngikuBaba, loBaba ukimi; njalo uba kungenjalo, ngikholwani ngenxa yemisebenzi ngokwayo. 12 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Okholwa kimi, imisebenzi engiyenzayo uzayenza laye, lemikhulu kulale uzayenza; ngoba mina ngiya kuBaba. 13 Njalo loba yini eliyicelayo ngebizo lami, le ngizayenza, ukuze uYise adunyiswe eNdodaneni. 14 Uba licela loba yini ebizweni lami, mina ngizayenza.

UMoya uyathenjiswa

15 Uba lingithanda, londolozani imilayo yami. 16 Lami ngizacela kuBaba, laye uzalinika omunye uMduduzi, ukuze ahlale lani laphakade, 17 uMoya weqiniso, ongemamukele umhlaba, ngoba ungamboni, ungamazi. Kodwa lina liyamazi, ngoba uhlala lani, njalo uzakuba kini. 18 Kangiyikulitshiya lizintandane; ngizakuza kini. 19 Kube kanti okwesikhatshana lomhlaba kawusayikungibona, kodwa lina lizangibona; ngoba mina ngiyaphila, lani lizaphila. 20 Ngalolosuku lina lizakwazi ukuthi mina ngikuBaba, lani likimi, lami ngikini. 21 Olemilayo yami ayilondoloze, nguye ongithandayo; njalo yena ongithandayo, uzathandwa nguBaba; lami ngizamthanda, ngizazibonakalisa kuye. 22 UJudasi, ongesuye uIskariyothi, wathi kuye: Nkosi, kungani uzazibonakalisa kithi, kodwa kungeyisikho kumhlaba? 23 UJesu waphendula wathi kuye: Uba umuntu engithanda, uzalondoloza ilizwi lami, loBaba uzamthanda, njalo sizakuza kuye, sihlale laye. 24 Yena ongangithandiyo, kalondolozi amazwi ami; lelizwi elilizwayo kayisilo elami, kodwa ngelikaBaba ongithumileyo. 25 Lezizinto ngizikhulumile kini ngihlezi lani. 26 Kodwa uMduduzi, uMoya oyiNgcwele, azamthuma uBaba ebizweni lami, yena uzalifundisa zonke izinto, njalo alikhumbuze konke engakutshoyo kini. 27 Ukuthula ngikutshiya kini, ukuthula kwami ngilinika khona; kungeyisikho njengoba umhlaba unika, mina ngiyalinika. Inhliziyo yenu kayingakhathazwa, ingesabi. 28 Lizwile ukuthi mina ngithe kini: Ngiyahamba njalo ngizabuya kini. Uba belingithanda, belizathokoza, ngoba ngithe: Ngiya kuBaba; ngoba uBaba mkhulu kulami. 29 Njalo khathesi ngilitshelile kungakenzeki; ukuze, lapho sekusenzeka, likholwe. 30 Kangisayikukhuluma okunengi lani; ngoba umbusi walumhlaba uyeza, kodwa kalalutho kimi; 31 kodwa ukuze umhlaba wazi ukuthi ngiyamthanda uBaba, lokuthi njengoba uBaba engilayile, ngenze njalo. Sukumani, sisuke lapha.

uJohane 15

Ivini lezingatsha

1 Mina ngilivini eliqotho, njalo uBaba ungumlimi. 2 Lonke ugatsha olukimi olungatheliyo isithelo, uyalususa; lalo lonke oluthela isithelo, uyaluthena, ukuze lwengeze ukuthela. 3 Selihlambululekile lina ngelizwi engilikhulume kini. 4 Hlalani kimi, lami kini. Njengalokhu ugatsha lungethele isithelo ngokwalo, uba lungahlali evinini, ngokunjalo lani lingeke, uba lingahlali kimi. 5 Mina ngilivini, lina lizingatsha. Lowo ohlala kimi, lami kuye, yena uyathela isithelo sande; ngoba ngaphandle kwami lingenze lutho. 6 Uba umuntu engahlali kimi, ulahlelwa phandle njengogatsha, lube selubuna, bazibuthe baziphose emlilweni, zitshiswe. 7 Uba lihlala kimi, lamazwi ami ehlala kini, lizacela elikuthandayo, lizakwenzelwa. 8 UBaba uyadunyiswa ngalokhu, ukuze lithele isithelo sande; njalo lizakuba ngabafundi bami. 9 Njengalokhu uBaba engithandile, lami ngilithandile; hlalani ethandweni lwami. 10 Uba lilondoloza imilayo yami, lizahlala ethandweni lwami; njengalokhu mina ngilondoloze imilayo kaBaba, njalo ngihlala ethandweni lwakhe. 11 Lezizinto ngizikhulume kini, ukuze intokozo yami ihlale kini, njalo intokozo yenu igcwale.

Umlayo wokuthandana

12 Lo ngumlayo wami, ukuthi lithandane, njengalokhu ngilithandile. 13 Kakho olothando olukhulu kulalolu, lokuthi umuntu ababekele phansi abangane bakhe impilo yakhe. 14 Lina lingabangane bami, uba lisenza loba yini mina engililaya yona. 15 Kangisalibizi ngokuthi lizinceku, ngoba inceku kayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani; kodwa sengilibize ngokuthi lingabangane, ngoba konke engikuzwileyo kuBaba ngilazise khona. 16 Kalingikhethanga lina, kodwa mina ngilikhethile, njalo ngilimisile, ukuze lina lihambe lithele isithelo, lesithelo senu sihlale; ukuze loba yini eliyicela kuBaba ngebizo lami, alinike. 17 Ngililaya lezizinto, ukuze lithandane.

Inzondo yomhlaba

18 Uba umhlaba ulizonda, yazini ukuthi wangizonda mina ngaphambi kwenu. 19 Uba belingabomhlaba, umhlaba ubuzathanda abawo; kodwa ngoba lingeyisibo abomhlaba, kodwa ngalikhetha mina emhlabeni, ngakho umhlaba uyalizonda. 20 Khumbulani ilizwi mina engalitsho kini: Inceku kayinkulu kulenkosi yayo. Uba bengizingele mina, bazalizingela lani; uba belondoloza ilizwi lami, bazalondoloza lelenu. 21 Kodwa bazakwenza konke lokhu ngenxa yebizo lami, ngoba bengamazi ongithumileyo. 22 Uba bengingafikanga ngakhuluma labo, ngabe kabalasono; kodwa khathesi kabalazaba ngesono sabo. 23 Ongizondayo, uzonda loBaba. 24 Uba bengingenzanga phakathi kwabo imisebenzi omunye angayenzanga, ngabe kabalasono; kodwa khathesi sebeyibonile sebezonde sonke mina loBaba. 25 Kodwa ukuze ligcwaliseke ilizwi elilotshiweyo emlayweni wabo elokuthi: Bangizonda ngeze. 26 Kodwa nxa esefikile uMduduzi, engizamthuma mina kini evela kuBaba, uMoya weqiniso, ophuma kuBaba, lo uzangifakazela; 27 lani futhi lizafakaza, ngoba belilami kusukela ekuqaleni.

uJohane 16

Isicino senkulumo kaJesu. Ukuhlupheka okuzayo

1 Lezizinto ngizikhulume kini, ukuze lingakhubeki. 2 Bazalimisa emasinagogeni; kodwa isikhathi siyeza, lapho wonke olibulalayo ezacabanga ukuthi wenzela uNkulunkulu inkonzo. 3 Lalezizinto bazazenza kini, ngoba kabamazanga uBaba loba mina. 4 Kodwa ngikhulume lezizinto kini, ukuze lapho sesifikile isikhathi, lizikhumbule ukuthi mina ngalitshela. Kodwa lezizinto kangizikhulumanga ekuqaleni, ngoba bengilani. 5 Kodwa khathesi ngiyahamba ngiya kongithumileyo, kanti kakho kini ongibuza ukuthi: Uya ngaphi? 6 Kodwa ngoba ngikhulume lezizinto kini, usizi lugcwalise inhliziyo yenu. 7 Kodwa mina ngilitshela iqiniso: Kulilungele ukuthi mina ngihambe; ngoba nxa ngingahambi, uMduduzi kayikuza kini; kodwa nxa ngihamba, ngizamthuma kini. 8 Nxa esefikile yena uzaqinisekisa umhlaba ngesono langokulunga langesigwebo; 9 ngesono, ngoba kabakholwa kimi; 10 langokulunga, ngoba ngiya kuBaba, kalisayikungibona; 11 langesigwebo, ngoba umbusi walumhlaba usegwetshiwe. 12 Ngiseselezinto ezinengi zokulitshela, kodwa lingezithwale khathesi; 13 kodwa nxa yena esefikile, uMoya weqiniso, uzalikhokhelela eqinisweni lonke; ngoba kayikuzikhulumela ngokwakhe, kodwa loba yini ayizwayo uzayikhuluma, alibikele izinto ezizayo. 14 Yena uzangidumisa, ngoba uzathatha okungokwami, alibikele khona. 15 Konke uBaba alakho, kungokwami; yikho-ke ngisithi uzathatha okungokwami, alibikele khona.

Ukuvalelisa kukaJesu

16 Okwesikhatshana futhi kaliyikungibona, kubuye kube yisikhatshana libe selingibona, ngoba mina ngiya kuBaba. 17 Ngakho abanye kubafundi bakhe bakhulumisana besithi: Kuyini lokho akutsho kithi: Okwesikhatshana, futhi kaliyikungibona, kubuye kube yisikhatshana libe selingibona; lokuthi: Ngoba mina ngiya kuBaba? 18 Basebesithi: Kuyini lokhu akutshoyo ukuthi: Okwesikhatshana? Kasazi ukuthi utshoni. 19 UJesu wayesesazi ukuthi babethanda ukumbuza, wasesithi kubo: Liyabuzana ngalokho yini, ukuthi ngithe: Okwesikhatshana futhi kaliyikungibona, kubuye kube yisikhatshana libe selingibona? 20 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Lina lizakhala lilile, kodwa umhlaba uzathokoza; futhi lizakuba losizi lina, kodwa usizi lwenu luzaphendulwa lube yintokozo. 21 Owesifazana nxa ebeletha ulobuhlungu, ngoba ihola lakhe selifikile; kodwa nxa esebelethe usane, kasakhumbuli ubuhlungu, ngenxa yentokozo yokuthi kuzelwe umuntu emhlabeni. 22 Ngakho lani-ke lilosizi khathesi; kodwa ngizabuya ngilibone, lenhliziyo yenu ithokoze, njalo kakho ongalemuka intokozo yenu. 23 Langalolosuku kaliyikungibuza lutho. Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Loba kuyini elizakucela kuBaba ebizweni lami uzalinika. 24 Kuze kube khathesi kalicelanga lutho ebizweni lami; celani, lizakwamukeliswa, ukuze intokozo yenu igcwale. 25 Ngikhulume izinto lezi kini ngemifanekiso; kodwa isikhathi siyeza lapho ngingasayikukhuluma kini ngemifanekiso, kodwa ngizalitshela ngoBaba ngokucacileyo. 26 Ngalolosuku lizacela ebizweni lami; njalo kangitsho kini ukuthi ngizalicelela mina kuBaba; 27 ngoba uBaba uqobo uyalithanda, ngoba lina lingithandile, likholiwe ukuthi mina ngiphume kuNkulunkulu. 28 Ngiphume kuBaba, njalo ngeza emhlabeni; ngiyasuka futhi emhlabeni, ngiya kuBaba. 29 Abafundi bakhe bathi kuye: Khangela khathesi ukhuluma ngokucacileyo, njalo kawukhulumi ngitsho lamfanekiso. 30 Khathesi siyazi ukuthi uyazi izinto zonke, njalo kawudingi ukuthi umuntu akubuze; ngalokhu siyakholwa ukuthi uphume kuNkulunkulu. 31 UJesu wabaphendula wathi: Selikholwa yini? 32 Khangelani, ihola liyeza, yebo selifikile, elokuthi lihlakazeke ngulowo lalowo aye kibo, lingitshiye ngingedwa; kanti kangingedwa, ngoba uBaba ulami. 33 Ngikhulume lezizinto kini, ukuze libe lokuthula kimi. Emhlabeni lizakuba lenhlupheko; kodwa manini isibindi, mina ngiwunqobile umhlaba.

uJohane 17

Umkhuleko kaJesu

1 UJesu wakhuluma lezizinto, wasephakamisela amehlo akhe ezulwini, wasesithi: Baba, ihola selifikile; dumisa iNdodana yakho, ukuze layo iNdodana yakho ikudumise; 2 njengoba uyinikile amandla phezu kwayo yonke inyama, ukuze konke oyinike khona, ibanike impilo elaphakade. 3 Lalokhu yimpilo elaphakade, ukuthi bazi wena uNkulunkulu wedwa weqiniso, loJesu Kristu omthumileyo. 4 Mina ngikudumisile emhlabeni; ngiwuqedile umsebenzi obunginike wona ukuthi ngiwenze; 5 khathesi-ke ake ungidumise wena, Baba, ngilawe uqobo ngobukhosi engangilabo kanye lawe ungakabi khona umhlaba. 6 Ngilibonakalisile ibizo lakho ebantwini onginike bona bevela emhlabeni; babengabakho, njalo wanginika bona; balilondolozile ilizwi lakho. 7 Khathesi sebesazi ukuthi konke onginike khona, kuvela kuwe; 8 ngoba amazwi onginike wona, ngibanikile wona; bawemukela, njalo bayazi ngeqiniso ukuthi ngiphuma kuwe, bakholiwe ukuthi ungithumile wena. 9 Mina ngiyabakhulekela bona; kangikhulekeli umhlaba, kodwa labo onginike bona, ngoba bangabakho; 10 njalo konke okwami kungokwakho, lokwakho kungokwami; njalo ngidunyisiwe kubo. 11 Njalo kangisekho emhlabeni, kodwa basemhlabeni bona, njalo mina ngiyeza kuwe. Baba oNgcwele, balondoloze ebizweni lakho labo, onginike bona, ukuze babe munye, njengathi. 12 Lapho ngiselabo emhlabeni, mina ngabalondoloza ebizweni lakho; labo onginike bona, ngibalindile, njalo kakho kubo olahlekileyo, ngaphandle kwendodana yokulahlwa, ukuze kugcwaliseke umbhalo. 13 Kodwa khathesi ngiza kuwe, njalo lezizinto ngizikhuluma emhlabeni, ukuze babe lentokozo yami igcwaliseke kubo. 14 Mina ngibanikile ilizwi lakho, lomhlaba ubazondile, ngoba bengeyisibo abomhlaba, njengoba mina ngingesuye owomhlaba. 15 Kangiceli ukuthi ubasuse emhlabeni, kodwa ukuze ubalondoloze ebubini. 16 Kabasibo abomhlaba, njengalokhu mina ngingesuye owomhlaba. 17 Bangcwelise eqinisweni lakho; ilizwi lakho liliqiniso. 18 Njengalokhu wangithuma emhlabeni, lami ngibathuma emhlabeni. 19 Njalo mina ngizehlukanisela bona, ukuze labo behlukaniswe eqinisweni. 20 Njalo kangiceleli laba bodwa, kodwa lalabo abazakholwa kimi ngelizwi labo; 21 ukuze bonke babe munye; njengalokhu wena, Baba, ukimi, lami ngikuwe, ukuze labo babe munye kithi; ukuze umhlaba ukholwe ukuthi wena ungithumile. 22 Lenkazimulo mina onginike yona, ngibanikile bona, ukuze babe munye, njengathi simunye. 23 Mina ngikubo, lawe ukimi, ukuze bapheleliswe babe munye, lokuze umhlaba wazi ukuthi wena ungithumile, lokuthi ubathandile, njengalokhu ungithandile. 24 Baba, labo onginike bona, ngithanda ukuthi lapho mina engikhona, labo babe lami; ukuze babone inkazimulo yami, onginike yona, ngoba wangithanda kungakasekelwa umhlaba. 25 Baba olungileyo, lomhlaba kawukwazanga, kodwa mina ngikwazile, lalaba bayazi ukuthi wena ungithumile; 26 njalo ngibazisile ibizo lakho, njalo ngizabazisa lona; ukuze uthando ongithande ngalo lube kubo, lami kubo.

uJohane 18

Ukubotshwa kukaJesu

1 UJesu esekhulumile lezizinto waphuma kanye labafundi bakhe waya ngaphetsheya kwesifudlana iKidroni, lapho okwakukhona isivande, angena kuso yena labafundi bakhe. 2 Njalo uJudasi laye, owamnikelayo, wayeyazi indawo; ngoba uJesu wayebuthana khona labafundi bakhe kanengi. 3 Ngakho uJudasi, esethethe isigaba samabutho, labancedisi abavela kubapristi abakhulu labaFarisi, waya khona belezibane lamalambi lezikhali. 4 Kwathi uJesu, ekwazi konke okwakuzamehlela, waphuma wathi kubo: Lidinga bani? 5 Bamphendula bathi: UJesu weNazaretha. UJesu wathi kubo: Mina nginguye. LoJudasi owamnikelayo laye wayemi labo. 6 Ngakho kuthe esithi kubo: Mina nginguye; bahlehla nyovane, bawela phansi. 7 Wasephinda wababuza wathi: Lidinga bani? Basebesithi: UJesu weNazaretha. 8 UJesu waphendula wathi: Ngilitshelile ukuthi mina nginguye; ngakho uba lidinga mina, yekelani laba bahambe; 9 ukuze ligcwaliswe ilizwi ayelikhulumile elokuthi: Kulabo owanginika bona, angilahlanga lamunye wabo. 10 Kwathi-ke uSimoni Petro elenkemba wayihwatsha, wagadla inceku yompristi omkhulu, waquma indlebe yayo yokunene. Lebizo lenceku lalinguMalikusi. 11 UJesu wasesithi kuPetro: Buyisela inkemba yakho esikhwameni; inkezo uBaba anginike yona, kangiyikuyinatha yini? 12 Ngakho isigaba samabutho lenduna labancedisi bamaJuda bambamba uJesu, bambopha, 13 basebemusa kuqala kuAnasi; ngoba wayenguyisezala kaKayafasi, owayengumpristi omkhulu ngalowomnyaka. 14 Kwakunguye uKayafasi owayecebise amaJuda, ukuthi kubalungele ukuthi umuntu oyedwa afele isizwe.

UPetro ulandula uJesu. Ukuthethwa kwecala likaJesu

15 USimoni Petro wasemlandela uJesu, elomunye umfundi. Lalowomfundi wayesaziwa ngumpristi omkhulu, wasengena loJesu egumeni lompristi omkhulu; 16 kodwa uPetro wayemi ngaphandle emnyango. Wasephuma lowomfundi omunye owayesaziwa ngumpristi omkhulu, wasekhuluma lomlindisangokazi, wamngenisa uPetro. 17 Incekukazi engumlindisango encane yasisithi kuPetro: Kawusuye lawe omunye wabafundi balumuntu yini? Yena wathi: Kangisuye. 18 Njalo izinceku labancedisi babemi bebase umlilo wamalahle, ngoba kwakumakhaza, njalo besotha; uPetro laye wayemi labo esotha. 19 Umpristi omkhulu wasembuza uJesu ngabafundi bakhe, langemfundiso yakhe. 20 UJesu wamphendula wathi: Mina ngikhulume obala emhlabeni; ngezikhathi zonke mina bengifundisa esinagogeni lethempelini, lapho amaJuda abuthana khona ngesikhathi sonke, njalo kangikhulumanga lutho ensitha. 21 Ubuzelani kimi? Buza labo abakuzwayo lokho engakukhuluma labo; khangela, bona bayazazi izinto mina engazitshoyo. 22 Kwathi esetshilo lezizinto, omunye wabancedisi owayemi khona wamwakala uJesu, esithi: Uphendula umpristi omkhulu njalo yini? 23 UJesu wamphendula wathi: Uba ngikhulume kubi, fakaza ngobubi; kodwa uba kuhle, ungitshayelani? 24 UAnasi wasemthuma ebotshiwe kuKayafasi umpristi omkhulu. 25 Kodwa uSimoni Petro wayemi esotha; basebesithi kuye: Kawusuye lawe omunye wabafundi bakhe yini? Walandula yena, wathi: Kangisuye. 26 Omunye wezinceku zompristi omkhulu, oyisinini somuntu uPetro aquma indlebe yakhe, wathi: Mina kangikubonanga yini esivandeni ulaye? 27 UPetro wasebuya elandula; njalo lahle lakhala iqhude.

UJesu uphambi kukaPilatu

28 Basebemkhupha uJesu kuKayafasi bamusa endlini yombusi; njalo kwakusekuseni, kodwa kabangenanga bona endlini yombusi, ukuze bangangcoli, kodwa ukuze badle iPhasika. 29 Ngakho uPilatu waphumela kubo, wathi: Limbeka calabani lumuntu? 30 Basebephendula bathi kuye: Uba lo ubengesuye owenza okubi, ngakasimlethanga kuwe. 31 UPilatu wasesithi kubo: Mthatheni lina, limahlulele njengomlayo wakini. Ngakho amaJuda athi kuye: Kakuvunyelwa kithi ukubulala umuntu; 32 ukuze kugcwaliseke ilizwi uJesu alikhulumayo, ukutshengisa uhlobo lokufa ayezakufa ngalo. 33 Ngakho uPilatu wabuye wangena endlini yombusi, wasembiza uJesu, wathi kuye: Wena uyiNkosi yamaJuda yini? 34 UJesu wamphendula wathi: Uyazitsholo lokhu wena yini, kumbe abanye bakutshelile ngami? 35 UPilatu waphendula wathi: Kanti ngingumJuda mina? Isizwe sakini labapristi abakhulu bakunikele kimi; wenzeni? 36 UJesu waphendula wathi: Umbuso wami kawusiwo walumhlaba; uba umbuso wami ubungowalumhlaba, inceku zami bezizakulwa, ukuze nginganikelwa kumaJuda; kodwa khathesi umbuso wami kawusiwo owalapha. 37 UPilatu wasesithi kuye: Ngakho uyinkosi yini? UJesu waphendula wathi: Utshilo wena, ukuthi mina ngiyinkosi. Mina ngazalelwa lokhu, njalo ngizele lokhu emhlabeni, ukuze ngifakazele iqiniso. Wonke oweqiniso uyalizwa ilizwi lami. 38 UPilatu wathi kuye: Liyini iqiniso? Kwathi esetshilo lokhu, wabuya waphumela kumaJuda, wathi kuwo: Mina kangitholi lacala kuye. 39 Kodwa lilomkhuba, wokuthi ngilikhululele omunye ngePhasika; ngakho liyathanda ukuthi ngilikhululele iNkosi yamaJuda yini? 40 Wonke asememeza futhi, athi: Hatshi lo, kodwa uBarabasi; kodwa uBarabasi wayengumphangi.

uJohane 19

UJesu ugwetshelwa ukufa

1 Ngakho uPilatu wamthatha uJesu, wamtshaya ngesiswepu. 2 Labebutho beluka umqhele wameva bawubeka ekhanda lakhe, basebemgqokisa isembatho esiyibubende, 3 basebesithi: Bayethe, Nkosi yamaJuda! Basebemtshaya ngempama. 4 Wasebuya waphumela phandle uPilatu, wathi kubo: Khangelani, ngiyamkhuphela phandle kini, ukuze lazi ukuthi kangitholi lacala kuye. 5 Wasephumela phandle uJesu, ethwele umqhele wameva embethe isembatho esiyibubende. UPilatu wasesithi kubo: Khangelani umuntu! 6 Kwathi bembona abapristi abakhulu labancedisi, bamemeza bathi: Bethela, bethela! UPilatu wathi kubo: Mthatheni lina, limbethele; ngoba mina kangitholi cala kuye. 7 AmaJuda amphendula athi: Silomlayo thina, langokomlayo wethu ufanele ukufa, ngoba uzenze iNdodana kaNkulunkulu. 8 Kwathi uPilatu esizwa lelolizwi, wesaba kakhulu, 9 wangena futhi endlini yombusi, wathi kuJesu: Uvela ngaphi wena? Kodwa uJesu kamnikanga mpendulo. 10 Khona uPilatu wathi kuye: Kawukhulumi lami yini? Kawazi yini ukuthi ngilamandla okukubethela, njalo ngilamandla okukukhulula? 11 UJesu wamphendula wathi: Ungeke ube lamandla phezu kwami, uba ungawanikwanga evela phezulu; ngakho onginikele kuwe ulesono esikhulu. 12 Kusukela lapho uPilatu wadinga ukumkhulula. Kodwa amaJuda amemeza athi: Uba ukhulula lo, kawusuye umngane kaKesari; wonke ozenza inkosi, uphikisana loKesari. 13 Kwathi uPilatu esizwa lelilizwi wamkhuphela phandle uJesu, wahlala phansi esihlalweni sokwahlulela, endaweni ebizwa ngokuthi Gandelwe ngaMatshe, kodwa ngesiHeberu iGabatha; 14 njalo kwakungamalungiselelo ePhasika, njalo kwakungaba lihola lesithupha; wasesithi kumaJuda: Khangelani inkosi yenu! 15 Kodwa amemeza athi: Susa, susa, mbethele! UPilatu wathi kuwo: Ngibethele yini inkosi yenu? Abapristi abakhulu baphendula bathi: Kasilankosi ngaphandle kukaKesari. 16 Ngakho wasemnikela kubo, ukuze abethelwe. Basebemthatha uJesu bamqhuba.

Ukubethelwa lokufa kukaJesu

17 Kwathi ethwele isiphambano sakhe waphuma waya endaweni ethiwa yiNdawo yokhakhayi, ethiwa ngesiHeberu iGolgotha; 18 lapho abambethela khona, labanye ababili kanye laye, ngapha langapha, njalo uJesu ephakathi. 19 UPilatu wasebhala lesaziso, wasiphanyeka esiphambanweni; njalo kwakubhalwe ukuthi: UJESU WENAZARETHA INKOSI YAMAJUDA. 20 Lesisaziso-ke abanengi bamaJuda basifunda, ngoba indawo lapho uJesu ayebethelwe khona yayiseduze lomuzi; njalo kwakubhalwe ngesiHeberu, ngesiGriki, ngesiRoma. 21 Abapristi abakhulu bamaJuda basebesithi kuPilatu: Ungabhali ukuthi: INkosi yamaJuda; kodwa ukuthi lo wathi: NgiyiNkosi yamaJuda. 22 UPilatu waphendula wathi: Engikubhalileyo, ngikubhalile. 23 Kwathi abebutho, sebembethele uJesu, bathatha izembatho zakhe, basebezenza izabelo ezine, ngulowo lalowo owebutho waba lesabelo, lesigqoko; kodwa isigqoko sasingelamthungo, selukiwe sonke kusukela phezulu. 24 Ngakho bakhulumisana besithi: Kasingasidabuli, kodwa asisenzele inkatho, ukuthi sizakuba ngesikabani; ukuze kugcwaliseke umbhalo othi: Babelana izembatho zami, benza inkatho yokuphosa ngesigqoko sami. Azenza-ke lezizinto amabutho. 25 Kwakumi esiphambanweni sikaJesu unina, lodadewabo kanina, uMariya umkaKlophasi, loMariya Magadalena. 26 Ngakho uJesu ebona unina, lomfundi amthandayo bemi khona, wathi kunina: Mama, khangela indodana yakho. 27 Emva kwalokho wathi kumfundi: Khangela unyoko. Kusukela ngalelohola umfundi wamthatha wamusa kwakhe. 28 Emva kwalokhu uJesu ekwazi ukuthi konke kwasekuphelile, ukuze kugcwaliseke umbhalo, wathi: Ngomile. 29 Kwakubekwe isitsha sigcwele iviniga; basebegcwalisa uzipho ngeviniga, baluhloma kuhisope, balusa emlonyeni wakhe. 30 Kwathi-ke uJesu elamukele iviniga, wathi: Kuphelile; wasekhothamisa ikhanda, wanikela umoya. 31 Ngakho amaJuda, ngoba kwakungamalungiselelo, ukuze izidumbu zingahlali esiphambanweni ngesabatha (ngoba lolosuku lwesabatha lwalulukhulu), acela uPilatu ukuthi yephulwe imilenze yabo, njalo basuswe. 32 Ngakho abebutho beza, bephula imilenze yowokuqala leyomunye ababebethelwe laye; 33 kodwa sebefika kuJesu, kwathi bebona ukuthi wayesefile, kabayephulanga imilenze yakhe; 34 kodwa omunye webutho wamgwaza ngomkhonto ehlangothini, njalo kwahle kwaphuma igazi lamanzi. 35 Yena owabonayo ufakazile, njalo ubufakazi bakhe buqinisile, yena-ke uyazi ukuthi ukhuluma okuliqiniso, ukuze lina likholwe. 36 Ngoba lezizinto zenzeka ukuze kugcwaliseke umbhalo ukuthi: Kakuyikwephulwa thambo lakhe. 37 Njalo lomunye umbhalo uthi: Bazamkhangela abamgwazileyo.

Ukungcwatshwa kukaJesu

38 Kwathi emva kwalezizinto uJosefa weArimathiya, owayengumfundi kaJesu, kodwa ekufihla ngenxa yokwesaba amaJuda, wacela kuPilatu ukuze asuse isidumbu sikaJesu; futhi uPilatu wavuma. Ngakho weza wasisusa isidumbu sikaJesu. 39 Kwasekusiza loNikodima, owafika kuJesu kuqala ebusuku, ephethe inhlanganiso yemure lenhlaba engaba amaphawundi alikhulu. 40 Basebesithatha isidumbu sikaJesu, basigoqela ngamalembu acolekileyo kanye lamakha, njengomkhuba welahlo lamaJuda. 41 Njalo kwakukhona kuleyondawo ayebethelwe khona isivande, lesivandeni kwakulengcwaba elitsha, okwakungazanga kubekwe muntu kulo. 42 Ngenxa yamalungiselelo amaJuda ambeka lapho-ke uJesu, ngoba ingcwaba laliseduze.

uJohane 20

Ukuvuka kukaJesu

1 Kwathi ngolokuqala lweviki uMariya Magadalena wafika engcwabeni ekuseni kakhulu, kusesemnyama, wasebona ilitshe lisusiwe engcwabeni. 2 Ngakho wagijima waya kuSimoni Petro lakomunye umfundi uJesu ayemthanda, wasesithi kubo: Bayisusile iNkosi engcwabeni, njalo kasazi lapho abayibeke khona. 3 Ngakho uPetro waphuma lomunye umfundi, baya engcwabeni. 4 Basebegijima bobabili kanyekanye; kodwa lomunye umfundi wagijima phambili ngesiqubu kuloPetro, wafika kuqala engcwabeni. 5 Kwathi ekhothama elunguza wabona amalembu acolekileyo endlelwe, kodwa kangenanga. 6 USimoni Petro wasefika emlandela, wangena engcwabeni, wabona amalembu acolekileyo endlelwe, 7 lelembu lobuso elalisekhanda lakhe, lingabekwanga emalenjini acolekileyo, kodwa lendluliwe lisendaweni yalo lodwa. 8 Ngakho wasengena laye omunye umfundi owayefike kuqala engcwabeni, wabona, wakholwa; 9 ngoba babengakaqedisisi umbhalo, othi ubemele ukuvuka kwabafileyo. 10 Basebesuka futhi abafundi baya kibo.

Ukuzibonakalisa kukaJesu

11 Kodwa uMariya wema engcwabeni phandle ekhala; kwathi esakhala, wakhothama walunguza engcwabeni, 12 wasebona ingilosi ezimbili zembethe ezimhlophe zihlezi, enye isemakhanda, lenye isenyaweni, lapho isidumbu sikaJesu ebesilele khona. 13 Zona zasezisithi kuye: Mama, ukhalelani? Wathi kuzo: Ngoba bayithethe iNkosi yami, njalo kangazi lapho abayibeke khona. 14 Kwathi esetshilo lezizinto watshibilika, wabona uJesu emi, kodwa wayengamazi ukuthi nguJesu. 15 UJesu wathi kuye: Mama, ukhalelani? Udinga bani? Yena ecabanga ukuthi ngumphathi wesivande, wathi kuye: Nkosi, uba wena umsusile, ngitshele lapho ombeke khona, njalo mina ngizamthatha. 16 UJesu wathi kuye: Mariya! Yena watshibilika wathi kuye: Raboni! Okuyikuthi: Mfundisi. 17 UJesu wathi kuye: Ungangibambi, ngoba kangikenyukeli kuBaba; kodwa yana kubafowethu, uthi kubo: Ngiyenyukela kuBaba lakuYihlo, lakuNkulunkulu wami lakuNkulunkulu wenu. 18 UMariya Magadalena weza wababikela abafundi ukuthi uyibonile iNkosi, njalo imtshelile lezizinto. 19 Kwathi kusihlwa ngalolosuku, olokuqala lweviki, leminyango ivaliwe lapho abafundi ababehlangene khona, ngenxa yokwesaba amaJuda, uJesu wafika wema phakathi, wathi kubo: Ukuthula kakube kini. 20 Njalo esetshilo lokhu wabatshengisa izandla zakhe lohlangothi lwakhe. Ngakho abafundi bathokoza beyibona iNkosi. 21 UJesu wasebuya esithi kubo: Ukuthula kakube kini; njengoba uBaba engithumile, lami ngiyalithuma. 22 Kwathi esetshilo lokhu waphephetha phezu kwabo wathi kubo: Yemukelani uMoya oNgcwele. 23 Loba ngobani nxa lithethelela izono zabo, bathethelelwe; loba ngobani nxa lizibamba ezabo, zibanjiwe. 24 Kodwa uTomasi, omunye wabalitshumi lambili, othiwa liPhahla, wayengekho labo mhla uJesu efika. 25 Ngakho abanye abafundi bathi kuye: Siyibonile iNkosi. Kodwa yena wathi kubo: Uba ngingaboni ezandleni zakhe amanxeba ezipikili, njalo ngifake umunwe wami enxebeni lezipikili, njalo ngibeke izandla zami ehlangothini lwakhe, kangisoze ngikholwe. 26 Njalo emva kwensuku eziyisificaminwembili abafundi bakhe babephakathi futhi, loTomasi elabo. UJesu wafika, iminyango ivaliwe, wema phakathi wathi: Ukuthula kakube kini. 27 Wasesithi kuTomasi: Letha umunwe wakho lapha, ubone izandla zami; njalo letha isandla sakho, usifake ehlangothini lwami; njalo ungabi ngongakholwayo, kodwa okholwayo. 28 UTomasi wasephendula, wathi kuye: Nkosi yami loNkulunkulu wami! 29 UJesu wathi kuye: Ngoba usungibonile, Tomasi, ukholiwe; babusisiwe abangabonanga, kanti bakholiwe.

Umsebenzi wevangeli

30 Njalo uJesu wazenza lezinye izibonakaliso ezinengi phambi kwabafundi bakhe, ezingalotshwanga kulolugwalo. 31 Kodwa lezi zilotshiwe, ukuze likholwe ukuthi uJesu unguKristu iNdodana kaNkulunkulu, njalo ukuze likholwa libe lempilo ebizweni lakhe.

uJohane 21

UJesu uzibonakalisa kubafundi bakhe elwandle lweTiberiyasi

1 Emva kwalezizinto uJesu wabuya wazibonakalisa kubafundi elwandle lweTiberiyasi; njalo wazibonakalisa ngalindlela. 2 Babendawonye oSimoni Petro, loTomasi othiwa liPhahla, loNathaniyeli oweKana yeGalili, lamadodana kaZebediya, labanye ababili babafundi bakhe. 3 USimoni Petro wathi kubo: Ngiyahamba ngiyegola inhlanzi. Bathi kuye: Lathi sizahamba lawe. Basebephuma bahle bangena emkhunjini, kodwa ngalobobusuku kababambanga lutho. 4 Kwathi sekusemadabukakusa uJesu wema ekhunjini; kodwa abafundi babengazi ukuthi nguJesu. 5 Ngakho uJesu wathi kubo: Bantwana, lilokudla yini? Bamphendula bathi: Hatshi. 6 Wasesithi kubo: Phosani imbule ehlangothini lokunene lomkhumbi, njalo lizathola. Basebephosa, njalo babengaselakho ukulidonsa ngenxa yobunengi benhlanzi. 7 Ngakho lowomfundi uJesu ayemthanda wathi kuPetro: YiNkosi. USimoni Petro, esezwile ukuthi yiNkosi, wagqoka isembatho ngoba wayenqunu, waseziphosela olwandle. 8 Kodwa abanye abafundi beza ngomkolo, bedonsa imbule lenhlanzi, ngoba babengekhatshana lomhlabathi, kodwa kungaba zingalo ezingamakhulu amabili. 9 Kwathi sebekhuphukele emhlabathini, babona umlilo wamalahle khona kulenhlanzi zibekwe phezu kwawo, lesinkwa. 10 UJesu wathi kubo: Lethani ezinye inhlanzi elisanda kuzibamba. 11 USimoni Petro wasekhwela, wahudulela emhlabathini imbule, ligcwele inhlanzi ezinkulu, ikhulu lamatshumi amahlanu lantathu; loba zazinengi kangaka, imbule kalidabukanga. 12 UJesu wathi kubo: Wozani lidle. Kodwa kakho kubafundi owaba lesibindi sokumbuza ukuthi: Ungubani wena? Ngoba bakwazi ukuthi yiNkosi. 13 UJesu wasesiza, wathatha isinkwa, wabanika, lenhlanzi ngokunjalo. 14 Lokhu sekungokwesithathu uJesu ebonakaliswa kubafundi, esevukile kwabafileyo.

Ukholo lukaPetro

15 Sebedlile, uJesu wathi kuSimoni Petro: Simoni kaJona, uyangithanda kulalaba yini? Wathi kuye: Yebo Nkosi; wena uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye: Phana amawundlu ami ukudla. 16 Wabuya wathi kuye ngokwesibili: Simoni kaJona, uyangithanda yini? Wathi kuye: Yebo Nkosi, wena uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye: Yelusa izimvu zami. 17 Wathi kuye ngokwesithathu: Simoni kaJona, uyangithanda yini? UPetro wadabuka ngoba wathi kuye ngokwesithathu: Uyangithanda yini? Wasesithi kuye: Nkosi, wena uyakwazi konke; wena uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda. UJesu wathi kuye: Phana izimvu zami ukudla. 18 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe: Usemutsha, wawuzibopha, uhamba lapho othanda khona; kodwa nxa usumdala, uzakwelula izandla zakho, omunye abesekubopha, akuse lapho ongathandi khona. 19 Lalokhu wakutsho, etshengisa indlela yokufa ayezadumisa uNkulunkulu ngayo. Esetshilo lokhu wathi kuye: Ngilandela. 20 UPetro etshibilika wabona umfundi uJesu amthandayo elandela, yena futhi owayeyeme esifubeni sakhe ekudleni owathi: Nkosi, ngubani ozakunikela? 21 Kwathi uPetro embona wathi kuJesu: Nkosi, kodwa lo-ke? 22 UJesu wathi kuye: Uba ngithanda ukuthi ahlale ngize ngifike, ulani lakho? Ngilandela wena. 23 Ngakho lelilizwi laphumela kubazalwane, ukuthi lowomfundi kayikufa; kanti uJesu katshongo kubo, ukuthi kayikufa; kodwa wathi: Uba ngithanda ukuthi ahlale ngize ngifike, ulani lakho?

Isicino

24 Nguye lowomfundi ofakaza ngalezizinto, lozibhalileyo; njalo siyazi ukuthi ubufakazi bakhe buliqiniso. 25 Njalo zikhona lezinye izinto ezinengi uJesu azenzayo, uba bezilotshiwe zonke ngazinye, ngicabanga ukuthi lomhlaba lawo ubungebelendawo yengwalo ezilotshiweyo. Ameni.

Imisebenzi 1

Isingeniso

1 Umbiko wokuqala ngawenza, o Teyofilu, ngakho konke uJesu aqala ukukwenza lokukufundisa, 2 kwaze kwaba lusuku akhutshulwa ngalo, esebalayile ngoMoya oNgcwele abaphostoli ayebakhethile; 3 wazibonakalisa futhi kubo ephilile emva kokuhlupheka kwakhe ngobufakazi obunengi obuqinisekileyo, wabonwa yibo okwensuku ezingamatshumi amane, ekhuluma ngezinto ezimayelana lombuso kaNkulunkulu. 4 Kwathi ehlangene labo, wabalaya ukuthi bangasuki eJerusalema, kodwa balindele isithembiso sikaBaba, elasizwa ngami; 5 ngoba ngeqiniso uJohane wabhabhathiza ngamanzi, kodwa lina lizabhabhathizwa ngoMoya oNgcwele kungakadluli insuku ezinengi.

Ukwenyuka kukaJesu

6 Kwathi sebebuthene bambuza bathi: Nkosi, uzabuyisela umbuso kuIsrayeli kulesisikhathi yini? 7 Wasesithi kubo: Kakusikho okwenu ukwazi izikhathi kumbe imizuzu ayimisileyo uBaba ngawakhe amandla; 8 kodwa lizakwemukela amandla, esefikile phezu kwenu uMoya oNgcwele; njalo libe ngabafakazi bami eJerusalema kanye layo yonke iJudiya leSamariya, njalo kuze kube semkhawulweni womhlaba. 9 Kwathi esetshilo lezizinto, wakhutshulwa bekhangele, leyezi lamsusa emehlweni abo. 10 Bathi besajolozele ezulwini, esenyuka, njalo khangela, amadoda amabili ema labo elezembatho ezimhlophe, 11 njalo athi: Madoda maGalili, limeleni lijolozele ezulwini? UJesu lo, osuswe kini wenyukiselwa ezulwini, uzabuya ngokunjalo ngendlela elimbone esiya ngayo ezulwini. 12 Basebebuyela eJerusalema bevela entabeni ethiwa ngeyoMhlwathi, eseduze leJerusalema, umango wohambo lwesabatha. 13 Kwathi sebengenile, benyukela endlini ephezulu, lapho ababehlala khona, uPetro loJakobe loJohane loAndreya, uFiliphu loTomasi, uBartolomewu loMathewu, uJakobe kaAlfewu loSimoni umZelothi, loJudasi kaJakobe. 14 Bonke laba baphikelela bengqondonye emkhulekweni lekuncengeni, kanye labesifazana loMariya unina kaJesu, njalo labafowabo.

Ukukhethwa kukaMathiyasi

15 Kwathi ngalezonsuku uPetro wasukuma phakathi kwabafundi, kwakulexuku labantu ndawonye elalingaba likhulu lamatshumi amabili, wathi: 16 Madoda bazalwane, kwakumele ukuthi lumbhalo ugcwaliswe, uMoya oyiNgcwele awukhuluma ngaphambili ngomlomo kaDavida ngoJudasi, owayengumholi walabo abambambayo uJesu, 17 ngoba wayebalwe kanye lathi, njalo wemukela isabelo salinkonzo. 18 Lo-ke wathenga isiqinti ngomvuzo wobubi, wawa ngekhanda wadabuka phakathi, lemibilini yakhe yonke yachitheka. 19 Njalo kwaziwa yibo bonke abakhileyo eJerusalema, saze sabizwa lesosiqinti ngolimi lwakibo ngokuthi iAkeldama, okuyikuthi iSiqinti segazi. 20 Ngoba kulotshiwe egwalweni lweziHlabelelo ukuthi: Umuzi wakhe kawube lunxiwa, njalo kungabi khona ohlala kuwo; lokuthi: Omunye kathathe isikhundla sakhe. 21 Ngakho kumele ukuthi kulawomadoda ayehamba lathi kuso sonke isikhathi lapho iNkosi uJesu yayingena njalo iphuma phakathi kwethu, 22 kusukela ebhabhathizweni lukaJohane, kwaze kwaba lusuku akhutshulwa ngalo kithi, omunye wabo kabe ngumfakazi kanye lathi wokuvuka kwakhe. 23 Basebemisa ababili, uJosefa othiwa nguBarsaba, othiwa futhi nguJustusi, loMathiyasi. 24 Basebekhuleka besithi: Wena Nkosi, wena owaziyo inhliziyo zabo bonke, tshengisa kulaba ababili oyedwa, omkhethileyo 25 ukwemukela isabelo kulinkonzo lobuphostoli, uJudasi aphambuka kuso, waya endaweni engeyakhe. 26 Basebebapha inkatho yabo; lenkatho yadla uMathiyasi, wasebalwa kanye labaphostoli abalitshumi lanye.

Imisebenzi 2

Ukufika kukaMoya oNgcwele

1 Kwathi selugcwalisekile usuku lwePentekoste, babendawonye bengqondonye bonke. 2 Kwathi kungananzelelwe kwezwakala umdumo ovela ezulwini onjengowokuvunguza komoya olamandla, njalo wagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo, 3 kwasekubonakala kubo inlimi ezehlukanisiweyo kungathi ngezomlilo, zasezihlala phezu kwalowo lalowo wabo. 4 Basebegcwaliswa bonke ngoMoya oNgcwele, basebeqala ukukhuluma ngezinye indimi, njengalokhu uMoya wabanika ukuphumisela. 5 Kwakuhlala-ke eJerusalema amaJuda, amadoda aqotho, avela kuso sonke isizwe salezo ezingaphansi kwezulu. 6 Kwathi sekulalo umdumo, ixuku labuthana ndawonye ladubeka, ngoba ngulowo lalowo wabezwa bekhuluma ngolimi lwakibo. 7 Basebemangala kakhulu bonke bababaza, bakhulumisana bathi: Khangelani bonke laba abakhulumayo kayisibo abeGalili yini? 8 Kungani, pho, thina sibezwa ngamunye wabo ngolimi lwakithi esazalwa lalo? 9 AmaPathiya lamaMede lamaElamu, lezakhi zeMesopotamiya, lezeJudiya lezeKaphadosiya, zePontusi lezeAsiya, 10 zeFrigiya lezePamfiliya, zeGibithe lezengxenye zeLibiya eduze leKurene, lezihambi ezingamaRoma, amaJuda labaphendukela kumaJuda, 11 amaKrete lamaArabiya, siyabezwa bekhuluma ngendimi zakithi imisebenzi emikhulu kaNkulunkulu. 12 Bonke basebemangala kakhulu badideka, bakhulumisana besithi: Lokhu kungaba yini? 13 Kodwa abanye bahleka usulu bathi: Basuthi iwayini elitsha.

Intshumayelo kaPetro

14 Kodwa uPetro emi labalitshumi lanye, waphakamisa ilizwi lakhe, wasesithi kubo: Madoda maJuda, lani lonke elihlala eJerusalema, kakwaziwe kini lokhu, njalo lilalelisise amazwi ami. 15 Ngoba laba kabadakwanga, njengoba lina licabanga; ngoba kulihola lesithathu losuku; 16 kodwa lokhu yikho okwakhulunywa ngumprofethi uJoweli: 17 Njalo kuzakuthi ensukwini zokuphela, utsho uNkulunkulu, ngizathulula okoMoya wami phezu kwayo yonke inyama; lamadodana enu lamadodakazi enu azaprofetha, lamajaha enu abone imibono, labadala benu baphuphe amaphupho; 18 njalo laphezu kwenceku zami lencekukazi zami ngalezonsuku ngizathulula okoMoya wami, njalo zizaprofetha. 19 Njalo ngizaveza izimangaliso ezulwini phezulu, lezibonakaliso emhlabeni phansi, igazi, lomlilo, leyezi lentuthu; 20 ilanga lizaphendulwa umnyama, lenyanga igazi, lungakafiki usuku lweNkosi olukhulu loludumisekayo; 21 kuzakuthi, wonke obiza ibizo leNkosi uzasindiswa. 22 Madoda maIsrayeli, zwanini lamazwi; uJesu weNazaretha, umuntu ofakazelwe nguNkulunkulu phambi kwenu ngemisebenzi yamandla langezimangaliso langezibonakaliso, uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu, njengalokhu lisazi lani uqobo lwenu, 23 yena lo esenikelwe ngecebo elimisiweyo langokwazi okuphambili kukaNkulunkulu lamthatha, ngezandla zabangelamthetho lambethela lambulala; 24 yena uNkulunkulu wamvusa, esethukulule inhlungu zokufa, ngoba kwakungelakwenzeka ukuthi abanjwe yikho. 25 Ngoba uDavida uthi ngaye: Ngangibona iNkosi phambi kwami njalonjalo; ngoba ingakwesokunene sami, ukuze nginganyikinyeki; 26 ngakho inhliziyo yami yajabula, lolimi lwami lwathokoza; ngitsho lenyama yami izahlala ethembeni; 27 ngoba kawuyikutshiya umphefumulo wami esihogweni, njalo kawuyikunikela ongcwele wakho ukuthi abone ukubola. 28 Wangazisa indlela zempilo; uzangigcwalisa ngenjabulo ebusweni bakho. 29 Madoda bazalwane, ake ngikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavida, ukuthi wafa njalo wangcwatshwa, lengcwaba lakhe likhona kithi kuze kube lamuhla. 30 Yena-ke engumprofethi, ekwazi ukuthi uNkulunkulu wafunga ngesifungo kuye, ukuthi esithelweni sokhalo lwakhe ngokwenyama uzavusa uKristu, ukuze ahlale esihlalweni sakhe sobukhosi, 31 ebonile ngaphambili wakhuluma ngokuvuka kukaKristu, ukuthi umphefumulo wakhe kawutshiywanga esihogweni, lenyama yakhe kayikubonanga ukubola. 32 UJesu lo uNkulunkulu wamvusa, singabafakazi balokhu thina sonke. 33 Ngakho ephakanyiswe ngakwesokunene sikaNkulunkulu, esamukele kuBaba isithembiso sikaMoya oNgcwele, uthulule lokhu khathesi elikubonayo lelikuzwayo. 34 Ngoba uDavida kenyukelanga emazulwini, kodwa yena uqobo lwakhe uthi: INkosi yathi eNkosini yami: Hlala ngakwesokunene sami, 35 ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakho. 36 Ngakho indlu kaIsrayeli yonke kayazi isibili, ukuthi uNkulunkulu umenzile kokubili ukuba yiNkosi loKristu, uJesu lo elambethelayo.

Ukuphenduka lokubhabhathizwa kwabazinkulungwane ezintathu

37 Bathi ukuzwa lokhu bahlabeka enhliziyweni, basebesithi kuPetro lakwabanye abaphostoli: Madoda bazalwane, sizakwenzani? 38 UPetro wasesithi kubo: Phendukani, libhabhathizwe lonke ngamunye wenu ebizweni likaJesu Kristu ethethelelweni lwezono, njalo lizakwemukela isipho sikaMoya oNgcwele. 39 Ngoba isithembiso ngesenu, lesabantwana benu, lesabo bonke abakhatshana, ngobunengi ezababizela kuyo iNkosi uNkulunkulu wethu. 40 Langamanye amazwi amanengi wafakaza wabakhuthaza wathi: Zisindiseni kulesisizukulwana esiphambeneyo. 41 Ngakho abalemukelayo ilizwi lakhe ngokuthokoza babhabhathizwa; ngalolosuku kwengezelelwa imiphefumulo engaba zinkulungwane ezintathu.

Ibandla leJerusalema

42 Basebephikelela ekufundiseni kwabaphostoli lekuhlanganeni, lekuhlephuleni isinkwa lemikhulekweni. 43 Lokwesaba kwehlela phezu kwayo yonke imiphefumulo; njalo kwenziwa ngabaphostoli izimangaliso lezibonakaliso ezinengi. 44 Njalo bonke abakholwayo babendawonye, babelezinto zonke bezihlanganyela, 45 basebethengisa izinto lempahla zabo, basebesabelana bonke, njengokuswela komunye lomunye. 46 Insuku ngensuku basebephikelela nganhliziyonye ethempelini, behlephula isinkwa izindlu ngezindlu, besidla ndawonye ngentokozo langenhliziyo emhlophe, 47 bedumisa uNkulunkulu, bethandeka ebantwini bonke. LeNkosi yengezelela ebandleni insuku ngensuku labo abasindiswayo.

Imisebenzi 3

UPetro usilisa umuntu oyisiqhuli

1 UPetro loJohane basebesenyukela bonke ethempelini ngehola lomkhuleko elesificamunwemunye. 2 Kwasekulethwa indoda ethile eyisiqhuli kusukela esizalweni sikanina; ababeyibeka insuku ngensuku esangweni lethempeli elithiwa eliHle, ukuthi icele isipho kulabo abangenayo ethempelini. 3 Eyathi ibona uPetro loJohane sebezangena ethempelini, yacela isipho. 4 UPetro waseyijolozela eloJohane, wathi: Sikhangele! 5 Yasibananzelela, ilindele ukuthi izakwemukela ulutho kubo. 6 Kodwa uPetro wathi: Isiliva legolide kangilakho; kodwa lokho engilakho, ngizakunika khona. Ebizweni likaJesu Kristu umNazaretha, sukuma uhambe. 7 Waseyibamba ngesandla sokunene wayisukumisa; njalo kwahle kwaqiniswa inyawo lenqagala zayo, 8 yasisithi lothu yema yasihamba, yangena labo ethempelini, ihamba iseqa njalo idumisa uNkulunkulu. 9 Njalo bonke abantu bayibona ihamba, idumisa uNkulunkulu; 10 basebeyazi ukuthi yiyo eyayihlalela isipho esangweni eliHle lethempeli; basebegcwala ukumangala lokusanganiseka ngalokho okwenzeka kuyo.

UPetro ukhuluma ngoKristu ukuthi uyiNkosi yempilo

11 Kwathi isiqhuli esasisilisiwe sibambelele kuPetro loJohane, bonke abantu bagijimela kubo ndawonye ekhulusini elithiwa elikaSolomoni, bemangala kakhulu. 12 Kwathi uPetro ekubona lokho waphendula ebantwini: Madoda maIsrayeli, limangalelani ngalokhu, kumbe lisijolozelelani, ngokungathi ngawethu amandla kumbe ukulunga simenze ukuthi lo ahambe? 13 UNkulunkulu kaAbrahama lokaIsaka lokaJakobe, uNkulunkulu wabobaba bethu, uyidumisile iNdodana yakhe uJesu; elayinikelayo lina, layiphika phambi kobuso bukaPilatu, yena esequme ukuyikhulula. 14 Kodwa lina lamphika oNgcwele loLungileyo, laselicela ukuthi liphiwe indoda engumbulali, 15 laselibulala uMqali wempilo; amvusayo uNkulunkulu kwabafileyo, esingabafakazi bakho thina. 16 Njalo ngokholo ebizweni lakhe, lo elimbonayo lelimaziyo ibizo lakhe limqinisile; lokholo olungaye lumnike lokhukusila okupheleleyo phambi kwenu lonke. 17 Njalo khathesi, bazalwane, ngiyazi ukuthi lakwenza ngokungazi, njengababusi benu futhi. 18 Kodwa uNkulunkulu, akukhuluma phambili ngomlomo wabaprofethi bakhe bonke, ukuthi uKristu uzahlupheka, wagcwalisa ngalindlela. 19 Ngakho phendukani libuye futhi, ukuze kwesulwe izono zenu, ukuze kufike izikhathi zokukhudumala ezivela ebusweni beNkosi, 20 njalo ithume lo owamenyezelwa kini phambili, uJesu Kristu; 21 okumele ukuthi izulu limamukele kuze kufike izikhathi zokubuyisela konke, uNkulunkulu akutshoyo ngomlomo wabo bonke abaprofethi bakhe abangcwele endulo. 22 Ngoba uMozisi wathi kubobaba: INkosi uNkulunkulu wenu izalivusela umprofethi kubazalwane benu onjengami; yena lizamlalela kukho konke azakukhuluma kini. 23 Njalo kuzakuthi, wonke umphefumulo, loba ngubani ongayikumlalela lowomprofethi, uzachithwa ebantwini. 24 Njalo labaprofethi bonke, kusukela kuSamuweli labalandelayo, bonke abakhulumayo, bamemezela phambili lezinsuku. 25 Lina lingabantwana babaprofethi, labesivumelwano uNkulunkulu asenza labobaba bethu, esithi kuAbrahama: Langenzalo yakho zizabusiswa zonke izizukulwana zomhlaba. 26 UNkulunkulu, eseyivusile iNdodana yakhe uJesu, wayithuma kini kuqala ukulibusisa, ngokuliphendula ngulowo lalowo ebubini bakhe.

Imisebenzi 4

Ukubotshwa kukaPetro loJohane

1 Kwathi besakhuluma ebantwini, abapristi lenduna yethempeli labaSadusi babafikela, 2 benengekile ngoba babefundisa abantu, njalo betshumayela ukuvuka kwabafileyo ngoJesu, 3 babadumela ngezandla, babafaka esitokisini kwaze kwaba kusisa; ngoba kwasekuhlwile. 4 Kodwa abanengi abalizwayo ilizwi bakholwa; lobunengi bamadoda babungaba zinkulungwane ezinhlanu. 5 Kwasekusithi kusisa kwabuthana ababusi labadala lababhali babo eJerusalema, 6 loAnasi umpristi omkhulu, loKayafasi, loJohane, loAleksandro, labo bonke abendlu yompristi omkhulu, 7 sebebamise phakathi, babuza: Lokhu lina likwenze ngawaphi amandla kumbe ngaliphi ibizo? 8 Khona uPetro egcwaliswe uMoya oNgcwele wathi kubo: Babusi babantu labadala bakoIsrayeli, 9 nxa thina sibuzwa lamuhla ngomsebenzi omuhle emuntwini obuthakathaka emzimbeni, ukuthi yena usindiswe ngani; 10 kakwaziwe yini lonke laso sonke isizwe sakoIsrayeli, ukuthi ngebizo likaJesu Kristu umNazaretha, lina elambethelayo, uNkulunkulu owamvusayo kwabafileyo, ngaye lo umi lapha phambi kwenu esesilile. 11 Yena lo uyilitshe elaliwa yini abakhi, eseliyinhloko yengonsi. 12 Njalo kalukho usindiso komunye; ngoba njalo kalikho elinye ibizo ngaphansi kwezulu elinikiweyo ebantwini, esimele sisindiswe ngalo. 13 Kwathi bebona isibindi sikaPetro loJohane, njalo besazi ukuthi bangabantu abangafundanga njalo bangabantu nje, bamangala, njalo babazi ukuthi babeloJesu, 14 kodwa bebona umuntu osilisiweyo emi labo, babengelakuphika lutho. 15 Kodwa sebebalayile ukuthi baphume phandle emphakathini, bacebisana bodwa, 16 besithi: Sizabenzani lababantu? Ngoba ukuthi isibonakaliso esidumisekayo senziwa yibo, kusobala kubo bonke abahlezi eJerusalema, njalo singephike; 17 kodwa ukuze kungabe kusanda phakathi kwabantu, asibaqonqosele ukuthi bangabe besakhuluma lamuntu ngalelibizo. 18 Basebebabiza, babalaya ukuthi bangakhulumi lakanye njalo bangafundisi ngebizo likaJesu. 19 Kodwa uPetro loJohane babaphendula bathi: Uba kulungile phambi kukaNkulunkulu ukulalela lina kuloNkulunkulu, yehlukanisani. 20 Ngoba thina, izinto esizibonileyo lesizizwileyo, kasilakuyekela ukuzikhuluma. 21 Kwathi sebebaqonqosele futhi, babayekela bahamba; bengatholi lutho lokubajezisa, ngenxa yabantu, ngoba bonke badumisa uNkulunkulu ngalokho okwenzekileyo. 22 Ngoba umuntu wayeleminyaka edlula amatshumi amane esenziwa kuye lesisibonakaliso seselapho.

Ukukhuleka kwebandla

23 Kwathi sebeyekelwe basuka baya kwabakibo, bababikela konke abapristi abakhulu labadala abakutshiloyo kubo. 24 Kwathi bona sebezwile baphakamisela ilizwi nganhliziyonye kuNkulunkulu, basebesithi: Nkosi, wena unguNkulunkulu owenza izulu lomhlaba lolwandle lakho konke okukukho; 25 okwathi ngomlomo wenceku yakho uDavida wathi: Kungani abezizwe bexokozela, labantu banakane okuyize? 26 Amakhosi omhlaba ema, lababusi bahlangana ndawonye ukumelana leNkosi, lokumelana loGcotshiweyo wayo; 27 ngoba isibili bahlangana ndawonye bemelane leNdodana yakho engcwele uJesu, owayigcobayo, bonke uHerodi loPontiyusi Pilatu, kanye labezizwe labantu bakoIsrayeli, 28 ukwenza konke isandla sakho lecebo lakho elakumisa phambili ukuthi kwenzeke. 29 Njalo ngalesisikhathi, Nkosi, khangela ukusonga kwabo, ubusunika inceku zakho ukuthi zikhulume ilizwi lakho ngesibindi sonke, 30 ngokuthi welule isandla sakho ukusilisa, lokuthi kwenziwe izibonakaliso lezimangaliso ngebizo leNdodana yakho engcwele uJesu. 31 Kwathi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo ababebuthene kuyo, basebegcwaliswa bonke ngoMoya oNgcwele, basebekhuluma ilizwi likaNkulunkulu ngesibindi.

Ukuhlanganyela kwebandla izinto zonke

32 Lexuku labakholwayo lalinhliziyonye lomoya munye; njalo kungekho oyedwa owathi ezintweni alazo ngezakhe, kodwa bahlanganyela izinto zonke. 33 Langamandla amakhulu abaphostoli baveza ubufakazi bokuvuka kweNkosi uJesu, lomusa omkhulu waba phezu kwabo bonke. 34 Ngoba kwakungekho futhi oswelayo phakathi kwabo; ngoba bonke ababelemihlaba kumbe izindlu, bathengisa baletha intengo zalokho okuthengisiweyo, 35 bayibeka enyaweni zabaphostoli; kwabelwa ngulowo lalowo njengokuswela kwakhe. 36 Kwathi uJose owabizwa ngabaphostoli ngokuthi nguBarnabasi, okuyikuthi ngokuphendulelwa, indodana yenduduzo, umLevi, umKuprosi ngokuzalwa, 37 elesiqinti, wathengisa, waletha imali, wayibeka enyaweni zabaphostoli.

Imisebenzi 5

UAnaniya loSafira

1 Kodwa indoda ethile uAnaniya ngebizo, loSafira umkakhe, bathengisa impahla, 2 yagodla entengweni, lomkakhe ekwazi, yaletha ingxenye ethile yayibeka enyaweni zabaphostoli. 3 Kodwa uPetro wathi: Ananiya, kungani uSathane egcwalise inhliziyo yakho, uqambe amanga kuMoya oyiNgcwele, njalo ugodle entengweni yesiqinti? 4 Sisekhona besingesiso esakho, sesithengisiwe besingekho emandleni akho yini? Kungani ukuthi ubeke lesisenzo enhliziyweni yakho? Kawuqambanga amanga ebantwini kodwa kuNkulunkulu. 5 Kwathi uAnaniya esizwa lamazwi, wawela phansi waphela; lokwesaba okukhulu kwehlela phezu kwabo bonke abazizwayo lezizinto. 6 Lamajaha asuka amgoqela asemthwalela ngaphandle amngcwaba. 7 Kwasekusithi sekungaba ngamahola amathathu kwedlule, lomkakhe wangena engakwazi okwenzakeleyo. 8 UPetro wasemphendula wathi: Ngitshele, ukuthi isiqinti lisithengise ngokungaka. Wasesithi: Yebo, ngokungaka. 9 UPetro wasesithi kuye: Kungani ukuthi livumelane ukulinga uMoya weNkosi? Khangela, inyawo zabangcwabe indoda yakho zisemnyango, lawe bazakuthwalela ngaphandle. 10 Njalo wahle wawela phansi enyaweni zakhe, wasephela; lamajaha engena amfica esefile, asemthwalela ngaphandle amngcwaba eduze kwendoda yakhe. 11 Lokwesaba okukhulu kwehlela phezu kwebandla lonke, lakubo bonke abazizwayo lezizinto.

Izimangaliso zabaphostoli

12 Njalo ngezandla zabaphostoli kwenziwa izibonakaliso lezimangaliso ezinengi ebantwini; babenhliziyonye bonke ekhulusini likaSolomoni. 13 Kodwa kwabanye kwakungekho olesibindi sokuzihlanganisa labo, kodwa abantu babebahlonipha kakhulu; 14 njalo abakholwayo bengezelelwa banda eNkosini, amaxuku womabili amadoda labesifazana; 15 baze bathwalela phandle emigwaqweni abagulayo, basebebabeka ezinhlakeni lemacansini, ukuze kuthi lapho uPetro esiza lesithunzi sibasibekele abanye babo. 16 Njalo lamaxuku avela emizini ezingelezeleyo babuthana ndawonye eJerusalema, beletha abagulayo labahlutshwa ngomoya abangcolileyo, basiliswa bonke.

Ukubotshwa lokukhululwa kwabaphostoli

17 Kwasekusukuma umpristi omkhulu labo bonke ababelaye abangabehlelo labaSadusi, bagcwala umona, 18 babadumela ngezandla zabo abaphostoli, basebebafaka esitokisini sabantu. 19 Kodwa ebusuku ingilosi yeNkosi yavula iminyango yentolongo yabakhupha yathi: 20 Hambani, njalo lime likhulume ethempelini ebantwini wonke amazwi alimpilo. 21 Kwathi sebezwile, bangena ethempelini emadabukakusa, basebefundisa. Kodwa kwasekufika umpristi omkhulu lalabo ababelaye, babizela ndawonye umphakathi labo bonke abadala babantwana bakoIsrayeli, basebethumela entolongweni, ukubaletha. 22 Kodwa kwathi abancedisi befika kababaficanga entolongweni; babuyela emuva babika, 23 besithi: Intolongo siyifice ivaliwe konke kuqinile, labalindi bemi phandle phambi kweminyango; kodwa sesivulile, phakathi kasificanga muntu. 24 Njalo kwathi umpristi lenduna yethempeli labapristi abakhulu bezwe lamazwi, badideka kakhulu ngabo, ukuthi lokhu kuzakuba yini. 25 Kwasekufika omunye wabatshela wathi: Khangelani, amadoda ebeliwafake entolongweni emi ethempelini njalo afundisa abantu. 26 Yasihamba induna labancedisi babaletha, kungeyisikho ngamandla, ngoba babesesaba abantu, ukuze bangakhandwa ngamatshe. 27 Sebebalethile babamisa phambi komphakathi. Umpristi omkhulu wasebabuza, 28 esithi: Kasililayisisanga yini ukuthi lingafundisi ngebizo leli? Kodwa khangelani seligcwalise iJerusalema ngemfundiso yenu, liqonde ukwehlisela igazi lalumuntu phezu kwethu. 29 Kodwa uPetro waphendula labaphostoli bathi: Kumele ukulalela uNkulunkulu kulabantu. 30 UNkulunkulu wabobaba bethu wamvusa uJesu, elambulala lina, limphanyeka esihlahleni. 31 Yena lo, uNkulunkulu wamphakamisa ngesandla sakhe sokunene, abe nguMkhokheli loMsindisi, ukunika uIsrayeli ukuphenduka lothethelelo lwezono. 32 Njalo thina singabafakazi bakhe balezizinto, njalo loMoya oyiNgcwele, uNkulunkulu amnike labo abamlalelayo.

Iseluleko sikaGamaliyeli

33 Kwathi sebezwile lokhu bathukuthela kakhulu, benza icebo lokubabulala. 34 Kwasekusukuma umFarisi othile emphakathini, uGamaliyeli ngebizo, umfundisi womlayo, ohlonitshwa yibo bonke abantu, walaya ukuthi bakhuphele phandle abaphostoli okwesikhatshana. 35 Wasesithi kubo: Madoda maIsrayeli, ziqapheleni mayelana lalababantu, elizakwenza. 36 Ngoba ngaphambi kwalezinsuku kwasuka uTewuda, esithi yena ungumuntu, ahlanganyela laye inani lamadoda angaba ngamakhulu amane; wabulawa, kwathi bonke ababemlalela bachitheka baphela. 37 Emva kwakhe kwasuka uJudasi weGalili ensukwini zokubalwa, wadonsela abantu abanengi ngemva kwakhe; laye wabhubha, lalabo bonke ababemlalela bachitheka. 38 Njalo khathesi ngithi kini: Dedani kulababantu, libayekele; ngoba uba lelicebo kumbe lumsebenzi ungowabantu, uzachitheka; 39 kodwa uba ungokaNkulunkulu, lingeke lawuchitha, hlezi lificwe ngitsho lingabalwayo loNkulunkulu. 40 Basebemlalela; sebebabizele kubo abaphostoli babatshaya, babalaya ukuthi bangakhulumi ngebizo likaJesu, basebebakhulula. 41 Ngakho basuka ebusweni bomphakathi bethokoza, ukuthi kwakubafanele ukudunyazwa ngenxa yebizo lakhe. 42 Insuku zonke, ethempelini lakundlu ngendlu, kabayekelanga ukufundisa lokutshumayela uJesu Kristu.

Imisebenzi 6

Ukukhethwa kwamadoda ayisikhombisa

1 Kwathi ngalezonsuku, abafundi sebandile, kwavela ukusola kwamaHelenisiti ngamaHeberu, ngoba abafelokazi babo babengananzwa ekwabelweni kwensuku ngensuku. 2 Abalitshumi lambili basebebizela kubo ixuku labafundi, bathi: Kakulunganga ukuthi thina sitshiye ilizwi likaNkulunkulu, sisebenze ematafuleni. 3 Ngakho, bazalwane, khangelani phakathi kwenu amadoda ayisikhombisa alobufakazi obuhle, agcwele uMoya oNgcwele lenhlakanipho, esizawamisela le inswelo. 4 Kodwa thina sizaphikelela emkhulekweni lemsebenzini welizwi. 5 Lalelilizwi lalithokozisa kulo lonke ixuku; basebekhetha uStefane, indoda egcwele ukholo loMoya oNgcwele, loFiliphu, loProkoro, loNikanori, loTimoni, loParmena, loNikola owaphendukela kumaJuda evela eAntiyoki, 6 ababamisa phambi kwabaphostoli; sebekhulekile babeka izandla phezu kwabo. 7 Lelizwi likaNkulunkulu landa, lenani labafundi lakhula kakhulu sibili eJerusalema, lexuku elikhulu labapristi lalalela ukholo.

UStefane umangalelwa emphakathini

8 Kwathi uStefane egcwele ukholo lamandla wenza izimangaliso lezibonakaliso ezinkulu phakathi kwabantu. 9 Kwasekusukuma abanye abesinagoge elithiwa elabaKhululwa, labeKurene labeAleksandriya, lakulabo abavela eKilikhiya leAsiya, baphikisana loStefane. 10 Kodwa babengelamandla okumelana lenhlakanipho loMoya ayekhuluma ngawo. 11 Basebefumbathisa amadoda athi: Simzwile ekhuluma amazwi ayinhlamba amelana loMozisi loNkulunkulu. 12 Basebevusa abantu labadala lababhali, basebemfikela bambamba, bamletha emphakathini, 13 basebemisa abafakazi bamanga abathi: Lumuntu kayekeli ukukhuluma amazwi ayinhlamba amelene lalindawo engcwele langomlayo; 14 ngoba simzwile esithi, uJesu lo weNazaretha uzadiliza lindawo, aphendule lemikhuba uMozisi asinika yona. 15 Bonke ababehlezi emphakathini basebemjolozela, babona ubuso bakhe bungathi yibuso bengilosi.

Imisebenzi 7

Ukuziphendulela kukaStefane

1 Umpristi omkhulu wasesithi: Kambe lezizinto zinjalo? 2 Wasesithi: Madoda, bazalwane labobaba, lalelani. UNkulunkulu wenkazimulo wabonakala kubaba wethu uAbrahama eseMesopotamiya, engakahlali eHarani, 3 wasesithi kuye: Phuma elizweni lakini lezihlotsheni zakho, uze elizweni engizakutshengisa lona. 4 Wasesuka elizweni lamaKaladiya wakha eHarani; kwathi esuka lapho, emva kokufa kukayise, wamsusa wamhlalisa kulelilizwe elihlezi kilo lina khathesi; 5 kodwa kamnikanga ilifa kilo, ngitsho lelingangonyawo; kodwa wathembisa ukumnika lona libe ngelakhe, lelenzalo yakhe emva kwakhe, engakabi lamntwana. 6 UNkulunkulu wasekhuluma kanje esithi inzalo yakhe izakuba yisihambi elizweni lemzini, bazayenza isigqili bazayiphatha kubi, iminyaka engamakhulu amane; 7 kodwa lesosizwe, abazakuba yizigqili kuso, ngizasigweba mina, kutsho uNkulunkulu; njalo emva kwalezizinto bazaphuma, njalo bangikhonze kulindawo. 8 Wasemnika isivumelwano sokusoka; ngokunjalo wazala uIsaka, wasemsoka ngosuku lwesificaminwembili; loIsaka uJakobe, loJakobe okhokho abalitshumi lambili. 9 Okhokho basebesiba lomona bathengisa uJosefa eGibithe; kodwa uNkulunkulu wayelaye, 10 wasemkhulula kuzo zonke inhlupheko zakhe, wamnika umusa lenhlakanipho phambi kukaFaro inkosi yeGibithe; wasembeka ukuba ngumbusi phezu kweGibithe lowendlu yakhe yonke. 11 Kwasekufika indlala elizweni lonke leGibithe leleKhanani, lokuhlupheka okukhulu; labobaba bethu kabatholanga ukudla. 12 Kodwa uJakobe esezwile ukuthi kukhona amabele eGibithe, wathuma obaba bethu okokuqala. 13 Kwathi ngokwesibili uJosefa waziswa kubafowabo, labakibo kaJosefa babonakaliswa kuFaro. 14 UJosefa wasethumela wabizela kuye uyise uJakobe, lalo lonke usendo lwakhe, kulemiphefumulo engamatshumi ayisikhombisa lanhlanu. 15 UJakobe wasesehlela eGibithe, wasesifa yena labobaba bethu; 16 basebethwalelwa eShikemi, balaliswa-ke engcwabeni uAbrahama ayelithenge ngentengo yemali kumadodana kaHamori weShikemi. 17 Kwathi sesisondele isikhathi sesithembiso uNkulunkulu ayesifunge kuAbrahama, bakhula abantu banda eGibithe, 18 kwaze kwavela enye inkosi, eyayingamazi uJosefa. 19 Yona yasiphatha ngobuqili isizukulu sakithi, yabahlupha obaba bethu, ukubalahlisa insane zabo, ukuze zingaphili. 20 Ngalesosikhathi kwazalwa uMozisi, waba muhle kuNkulunkulu; owondliwa endlini kayise inyanga ezintathu. 21 Eselahliwe, indodakazi kaFaro yamdobha, yazondlela yena ukuthi abe yindodana. 22 Njalo uMozisi wafundiswa kuyo yonke inhlakanipho yamaGibithe; wasesiba lamandla ngamazwi langemisebenzi. 23 Kwathi eselesikhathi seminyaka engamatshumi amane agcweleyo, kwafika enhliziyweni yakhe ukuthi ahambele abafowabo abantwana bakoIsrayeli. 24 Kwathi ebona omunye ephathwa kubi, wamvikela wamlamulela ohlutshwayo, watshaya umGibithe wamlahla phansi; 25 njalo wayethemba ukuthi abafowabo bazaqedisisa ukuthi uNkulunkulu ubanika inkululeko ngesandla sakhe; kodwa kabaqedisisanga. 26 Njalo ngosuku olulandelayo wazibonakalisa kibo ababesilwa, wabalamula ngamandla, esithi: Madoda, lingabazalwane; liphathanelani kubi? 27 Kodwa lowo owayemona umakhelwane wamsunduza, esithi: Ubekwe ngubani ukuba ngumbusi lomahluleli phezu kwethu? 28 Usufuna ukungibulala yini, njengoba ubulele umGibithe izolo? 29 Ngalelilizwi uMozisi wasebaleka, waba ngowemzini elizweni leMadiyani, lapho azala khona amadodana amabili. 30 Kwathi sekugcwaliseke iminyaka engamatshumi amane, kwabonakala kuye enkangala yentaba iSinayi ingilosi yeNkosi phakathi kwelangabi lomlilo esihlahleni. 31 Kwathi uMozisi esebonile wamangala ngalowombono; esasondela ukuthi akhangelisise, ilizwi leNkosi lafika kuye lisithi: 32 Mina nginguNkulunkulu waboyihlo, uNkulunkulu kaAbrahama loNkulunkulu kaIsaka loNkulunkulu kaJakobe. UMozisi wasethuthumela kazaba lesibindi sokukhangelisisa. 33 INkosi yasisithi kuye: Khulula amanyathela enyaweni zakho; ngoba indawo omi kiyo ingumhlabathi ongcwele. 34 Ngikubonile lokukubona ukuhlutshwa kwabantu bami abaseGibithe, njalo ngizwile ukububula kwabo; sengehlile ukuthi ngibakhulule; khathesi woza-ke, ngizakuthuma eGibithe. 35 UMozisi lo abamalayo besithi: Ubekwe ngubani ukuba ngumbusi lomahluleli? Nguye uNkulunkulu amthumayo ukuba ngumbusi lomkhululi ngesandla sengilosi eyabonakala kuye esihlahleni. 36 Yena wabakhupha, esenze izimangaliso lezibonakaliso elizweni leGibithe loLwandle oluBomvu, lenkangala iminyaka engamatshumi amane. 37 Nguye lowo uMozisi owathi kubantwana bakoIsrayeli: INkosi uNkulunkulu wenu uzalivusela umprofethi kubazalwane benu onjengami; lizamuzwa yena. 38 Nguye lowo owayesebandleni enkangala, kanye lengilosi eyakhuluma laye entabeni iSinayi kanye labobaba bethu; owemukela amazwi aphilayo, ukuze asinike; 39 yena obaba bethu abangavumanga ukumlalela, kodwa bamsunduzela eceleni, basebebuyela eGibithe ngenhliziyo zabo, 40 besithi kuAroni: Senzele onkulunkulu abazahamba phambi kwethu; ngoba uMozisi lo, owasikhupha elizweni iGibithe, kasazi ukuthi wehlelwe yini. 41 Basebesenza ithole ngalezonsuku, baletha umhlatshelo esithombeni, bajabula ngemisebenzi yezandla zabo. 42 Kodwa uNkulunkulu wabafulathela, wasebanikela ukuthi bakhonze ibutho lezulu; njengokulotshiweyo encwadini yabaprofethi ukuthi: Laletha kimi yini imihlatshelo leminikelo iminyaka engamatshumi amane enkangala, ndlu kaIsrayeli? 43 Njalo lathatha ithabhanekele likaMoloki lenkanyezi kankulunkulu wenu uRefani, imifanekiso elayenza ukuthi liyikhonze; njalo ngizalithuthela ngaphambili kweBhabhiloni. 44 Obaba bethu babelalo ithabhanekele lobufakazi enkangala, njengokulayela kwalowo owakhuluma loMozisi, ukuthi alenze ngomfanekiso ayewubonile; 45 okwathi futhi obaba bethu sebelamukele balingenisa kanye loJoshuwa empahleni yezizwe, uNkulunkulu azixotsha phambi kobuso babobaba, kwaze kwaba sensukwini zikaDavida; 46 owathola umusa phambi kukaNkulunkulu, wacela ukutholela uNkulunkulu kaJakobe ithabhanekele. 47 Kodwa uSolomoni wamakhela indlu. 48 Kodwa oPhezukonke kahlali ethempelini elenziwe ngezandla, njengokuthi umprofethi uthi: 49 Izulu kimi liyisihlalo sobukhosi, lomhlaba uyisenabelo senyawo zami; lizangakhela indlu enjani, kutsho iNkosi; kumbe yiyiphi indawo yami yokuphumula? 50 Isandla sami kasizenzanga zonke lezizinto yini? 51 Lina ntamo zilukhuni njalo abangasokanga enhliziyweni lendlebeni, lina limelana njalonjalo loMoya oyiNgcwele; njengaboyihlo, linjalo lani. 52 Nguwuphi owabaprofethi oyihlo abangamzingelanga? Basebebulala labo abamemezela ngaphambili ngokuza koLungileyo, yena lo lina khathesi eselabangabanikeli lababulali bakhe; 53 elemukela umlayo ngokuqoqa kwezingilosi, kodwa kaliwulondolozanga.

Ukufa kukaStefane

54 Bathi sebezwile lezizinto, bahlabeka enhliziyweni zabo, bamgedlela amazinyo. 55 Kodwa yena egcwele uMoya oNgcwele, wajolozela ezulwini, wabona inkazimulo kaNkulunkulu, loJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu, 56 wasesithi: Khangelani, ngibona amazulu evulekile, leNdodana yomuntu imi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. 57 Kodwa bamemeza ngelizwi elikhulu, bavala indlebe zabo, batheleka phezu kwakhe bengqondonye; 58 basebemkhuphela ngaphandle komuzi, bamkhanda ngamatshe; labafakazi babeka phansi izembatho zabo enyaweni zejaha elithiwa nguSawuli. 59 Bamkhanda ngamatshe uStefane, ebiza esithi: Nkosi Jesu, yemukela umoya wami. 60 Waseguqa ngamadolo, wamemeza ngelizwi elikhulu esithi: Nkosi, ungababaleli lesisono. Esetshilo lokhu walala.

Imisebenzi 8

USawuli uzingela amakholwa

1 Njalo uSawuli wayevumelana lokubulawa kwakhe. Ngalolosuku kwasekusuka ukuzingelwa okukhulu kwebandla elaliseJerusalema; bonke basebehlakazeka emazweni eJudiya leSamariya, ngaphandle kwabaphostoli. 2 Amadoda akholwayo asembutha uStefane, asemenzela isililo esikhulu. 3 Kodwa uSawuli walichitha ibandla, engena izindlu ngezindlu, ehudula amadoda labafazi ebafaka entolongweni.

UFiliphu utshumayela eSamariya

4 Ngakho abahlakazekileyo badabula ilizwe, betshumayela ilizwi. 5 UFiliphu wasesehlela emzini weSamariya, watshumayela kubo uKristu. 6 Amaxuku aselalela nganhliziyonye okwakhulunywa nguFiliphu, esizwa njalo ebona izibonakaliso azenzayo. 7 Ngoba kwabanengi ababelomoya abangcolileyo, bememeza ngelizwi elikhulu baphuma; labanengi ababeyizilima lababeyiziqhuli basiliswa. 8 Kwaba khona intokozo enkulu kulowomuzi.

USimoni oyisanuse

9 Njalo indoda ethile uSimoni ngebizo eyayikade isenza imilingo emzini isanganisa isizwe samaSamariya, isithi ingumuntu omkhulu; 10 abamlalelayo bonke kusukela kwabancinyane kuze kube kwabakhulu, besithi: Lo ungamandla amakhulu kaNkulunkulu. 11 Basebemlalela, ngoba wabasanganisa isikhathi eside ngemilingo. 12 Kodwa kwathi sebekholwe uFiliphu etshumayela indaba ezinhle zezinto ngombuso kaNkulunkulu langebizo likaJesu Kristu, babhabhathizwa bonke amadoda labafazi. 13 LoSimoni laye wakholwa, njalo esebhabhathiziwe wanamathela kuFiliphu; wasanganiseka, ebona imisebenzi yamandla lezibonakaliso ezazisenziwa. 14 Kwathi abaphostoli abaseJerusalema bezwe ukuthi iSamariya ilamukele ilizwi likaNkulunkulu, bathuma kubo uPetro loJohane; 15 abathi sebehlile babakhulekela, ukuze bamamukele uMoya oNgcwele; 16 ngoba wayengakehleli lakoyedwa wabo, kodwa babebhabhathizwe ebizweni leNkosi uJesu kuphela. 17 Basebebeka izandla phezu kwabo, basebesemukela uMoya oNgcwele. 18 Njalo uSimoni esebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabaphostoli uyaphiwa uMoya oyiNgcwele, waletha imali kubo, 19 esithi: Ngiphani lami lawomandla, ukuze kuthi loba ngubani engibeka izandla zami phezu kwakhe, amukele uMoya oNgcwele. 20 Kodwa uPetro wathi kuye: Isiliva sakho kanye lawe kakube sekubhubheni, ngoba ucabanga ukuthi isipho sikaNkulunkulu singazuzwa ngemali. 21 Ngoba kawulasabelo lelifa kulelilizwi. Ngoba inhliziyo yakho kayiqondanga phambi kukaNkulunkulu. 22 Ngakho phenduka kulobububi bakho, njalo ucele iNkosi, ukuthi uba kungenzeka uthethelelwe umnakano wenhliziyo yakho. 23 Ngoba ngibona ukuthi usenyongweni ebabayo njalo usekubotshweni yisono. 24 USimoni wasephendula esithi: Ngikhulekelani lina eNkosini, ukuze ngingehlelwa ngolunye lwalezizinto elizikhulumileyo. 25 Ngakho kuthe sebefakazile bekhulumile ilizwi leNkosi, babuyela eJerusalema, njalo betshumayela ivangeli emizaneni eminengi yamaSamariya.

Ukuphenduka kwenduna yeEtiyopiya

26 Ingilosi yeNkosi yasikhuluma loFiliphu, yathi: Sukuma uye eningizimu endleleni eyehla isuka eJerusalema isiya eGaza; yona iyinkangala. 27 Wasesukuma ehamba; njalo khangela umuntu weEtiyopiya umthenwa induna enkulu kaKandake indlovukazi yamaEtiyopiya, eyayiphezu kwempahla yakhe eligugu yonke, eyayifikile eJerusalema ukukhonza, 28 yayisibuyela ihlezi enqoleni yayo, ibala kumprofethi uIsaya. 29 UMoya wasesithi kuFiliphu: Sondela uhambe lalinqola. 30 UFiliphu wasegijimela kuyo wayizwa ibala kumprofethi uIsaya, wasesithi: Kambe uyaqedisisa yini lezizinto ozifundayo? 31 Yasisithi: Kambe ngingakwenelisa njani, ngaphandle omunye angiqondise? Yasimcela uFiliphu ukuthi akhwele ahlale layo. 32 Lesehlukwana sombhalo eyayisifunda yilesi: Walethwa ekuhlatshweni njengemvu; lanjengewundlu lithule phambi komgundi walo, ngokunjalo kawuvuli umlomo wakhe. 33 Ekuthotshisweni kwakhe ukwahlulelwa kwakhe kwasuswa, njalo ngubani ongalandisa ngesizukulwana sakhe? Ngoba impilo yakhe iyasuswa emhlabeni. 34 Umthenwa wasephendula uFiliphu wathi: Ngiyakubuza, umprofethi ukhuluma lokhu ngobani? Ngaye, kumbe ngomunye yini? 35 UFiliphu wasevula umlomo wakhe, eseqala kulowombhalo, watshumayela uJesu kuye. 36 Kwathi besahamba endleleni, bafika emanzini athile; lomthenwa wathi: Khangela, nanka amanzi; kwalani ukuthi ngibhabhathizwe? 37 UFiliphu wasesithi: Uba ukholwa ngenhliziyo yonke, kuvunyelwe. Wasephendula wathi: Ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyiNdodana kaNkulunkulu. 38 Waselaya ukuthi inqola ime; basebesehlela emanzini bobabili, uFiliphu lomthenwa; wasembhabhathiza. 39 Kwathi sebekhuphukile emanzini, uMoya weNkosi wamhluthuna uFiliphu; njalo umthenwa kazabe esambona; wahamba-ke ngendlela yakhe ethokoza. 40 Kodwa uFiliphu waficwa eAzotu; njalo edabula watshumayela ivangeli kuyo yonke imizi, waze wafika eKesariya.

Imisebenzi 9

Ukuphenduka lokubhabhathizwa kukaSawuli

1 Kwathi uSawuli, esaphefumula insongo lokubulala emelane labafundi beNkosi, waya kumpristi omkhulu, 2 wacela kuye incwadi zokuya eDamaseko kumasinagoge, ukuze kuthi uba ethola abanye baleyondlela amadoda kanye labafazi, abalethe eJerusalema bebotshiwe. 3 Kwathi ekuhambeni, kwenzeka ukuthi esesondele eDamaseko; njalo kwahle kwamphazimela inhlangothi zonke ukukhanya okuvela ezulwini; 4 njalo ewela emhlabathini, wezwa ilizwi lisithi kuye: Sawuli, Sawuli, ungizingelelani? 5 Wasesithi: Ungubani, Nkosi? INkosi yasisithi: Mina nginguJesu omzingelayo; kulukhuni kuwe ukukhahlelana lezincijo. 6 Ethuthumela njalo emangala wathi: Nkosi, uthanda ukuthi ngenzeni? LeNkosi yathi kuye: Sukuma ungene emzini, njalo uzatshelwa lokho omele ukwenze. 7 Lamadoda ayehamba laye ayemi engelakukhuluma, esizwa ilizwi, kodwa engaboni muntu. 8 USawuli wasevuka emhlabathini; kwathi esevule amehlo akhe, kabonanga muntu. Basebembamba ngesandla, bamusa eDamaseko. 9 Wasesiba lensuku ezintathu engaboni, njalo engadli futhi enganathi. 10 Kwakukhona eDamaseko umfundi othile uAnaniya ngebizo; iNkosi yasisithi kuye ngombono: Ananiya! Wasesithi: Khangela ngilapha, Nkosi. 11 INkosi yasisithi kuye: Sukuma uye endleleni ethiwa iQondile, njalo udinge endlini kaJudasi umuntu, uSawuli ngebizo, weTarsu; ngoba khangela uyakhuleka, 12 njalo ubonile ngombono umuntu uAnaniya ngebizo engena ebeka izandla phezu kwakhe, ukuze abone. 13 Kodwa uAnaniya waphendula wathi: Nkosi, ngizwile ngabanengi ngalindoda, kungakanani okubi akwenzileyo kwabangcwele bakho eJerusalema; 14 lalapha ulamandla avela kubapristi abakhulu, okubopha bonke labo ababiza ibizo lakho. 15 Kodwa iNkosi yathi kuye: Hamba, ngoba lowo uyisitsha sami esikhethiweyo, ukuphatha ibizo lami phambi kwezizwe lamakhosi, labantwana bakoIsrayeli; 16 ngoba mina ngizamtshengisa ukuthi umele ukuhlupheka kangakanani ngenxa yebizo lami. 17 UAnaniya wasesuka wangena endlini, wabeka izandla zakhe phezu kwakhe esithi: Sawuli mzalwane, iNkosi ingithumile, uJesu obonakele kuwe endleleni oze ngayo, ukuze ubuye ubone njalo ugcwaliswe ngoMoya oNgcwele. 18 Kwahle kwawa emehlweni akhe kwangathi zinkwethu, wahle wabuye wabona, njalo esukuma wabhabhathizwa, 19 njalo esedlile wathola amandla. USawuli wasehlala labafundi ababeseDamaseko insuku ezithile.

USawuli utshumayela eDamaseko leJerusalema

20 Wahle watshumayela uKristu emasinagogeni, ukuthi yena uyiNdodana kaNkulunkulu. 21 Njalo bonke abezwayo basanganiseka basebesithi: Lo kayisuye yini owachitha eJerusalema labo ababiza lelibizo, lalapha uzele lokho ukuthi abaqhube bebotshiwe abase kubapristi abakhulu? 22 Kodwa uSawuli waqiniswa kakhulu, waphithizelisa amaJuda akhileyo eDamaseko, eqinisa ukuthi lo unguye uKristu. 23 Kwathi sezigcwalisiwe insuku ezinengi, amaJuda enza icebo ndawonye ukuthi ambulale; 24 kodwa iqhinga lawo laziwa nguSawuli. Aselinda emasangweni emini lebusuku, ukuze ambulale; 25 kodwa abafundi bamthatha ebusuku, bamehlisela emthangaleni bemehlisa kuhlekuhle ngesilulu. 26 Kwathi uSawuli esefikile eJerusalema, wazama ukuzihlanganisa labafundi; kodwa bonke bamesaba, bengakholwa ukuthi ungumfundi. 27 Kodwa uBarnabasi wamthatha wamusa kubaphostoli, wabalandisela ukuthi uyibone njani iNkosi endleleni, lokuthi ikhulumile kuye, lokuthi eDamaseko ukhulume njani ngesibindi ebizweni likaJesu. 28 Wasehlala labo engena ephuma eJerusalema, 29 wasekhuluma ngesibindi ngebizo leNkosi uJesu, wakhuluma njalo futhi ephikisana lamaHelenisiti; kodwa bazama ukumbulala. 30 Kodwa abazalwane sebekwazi bamehlisela eKesariya, basebemthuma eTarsu. 31 Ngakho amabandla kuyo yonke iJudiya leGalili leSamariya aba lokuthula, esakheka, ehamba ekwesabeni iNkosi langenduduzo kaMoya oNgcwele, anda.

UPetro usilisa uEneya

32 Kwasekusithi uPetro edabula indawo zonke wehlela lakwabangcwele abahlala eLida. 33 Wasefica khona umuntu othile uEneya ngebizo, owayeselele ecansini iminyaka eyisificaminwembili, eyisigoga. 34 UPetro wasesithi kuye: Eneya, uJesu Kristu uyakusilisa; sukuma uzendlalele icansi. Njalo wahle wasukuma. 35 Basebembona bonke abakhileyo eLida leSaroni, abaphendukela eNkosini.

UPetro uvusa uTabitha kwabafileyo

36 Kwakukhona eJopha umfundikazi othile uTabitha ngebizo, okungokuchasiswa kuthiwa uDorkasi; lo wayegcwele imisebenzi emihle lemisebenzi yomusa ayenzayo. 37 Kwasekusithi kulezonsuku wagula wafa; sebemgezisile bamlalisa endlini ephezulu. 38 Njalo njengoba iLida yayiseduze leJopha, abafundi sebezwile ukuthi uPetro wayekhona kulo, bathuma amadoda amabili kuye, bemncenga ukuthi angaphuzi ukuza kubo. 39 UPetro wasesukuma wahamba labo; okwathi esefikile bamthatha bamusa endlini ephezulu, labafelokazi bonke bema laye bekhala bemtshengisa izembatho lezigqoko uDorkasi ayezenzile eselabo. 40 Kodwa uPetro esebakhuphele phandle bonke eguqa ngamadolo wakhuleka; esetshibilikela esidunjini, wathi: Tabitha, sukuma! Wasevula amehlo akhe; wabona uPetro, walulama. 41 Wamelulela isandla, wamsukumisa; esebize abangcwele labafelokazi, wabanika ephila. 42 Kwasekusaziwa kulo lonke iJopha, labanengi bakholwa eNkosini. 43 Kwenzeka ukuthi ahlale eJopha insuku ezinengi loSimoni othile umtshuki wezikhumba.

Imisebenzi 10

Umbono kaKorneliyu

1 Kwakukhona eKesariya indoda ethile ngebizo nguKorneliyu, eyinduna yekhulu yebutho elithiwa eleItaliya, 2 eyindoda eqotho lemesabayo uNkulunkulu kanye lendlu yayo yonke, eyenza imisebenzi yomusa eminengi ebantwini, njalo ekhuleka njalonjalo kuNkulunkulu, 3 yabona embonweni ngokucacileyo, kungaba lihola lesificamunwemunye losuku, ingilosi kaNkulunkulu ingena kuyo, yasisithi kuyo: Korneliyu! 4 Waseyijolozela efikelwa yikwesaba wathi: Kuyini, Nkosi? Yasisithi kuye: Imikhuleko yakho lezipho zakho kufinyelele kwaba yisikhumbuzo phambi kukaNkulunkulu. 5 Khathesi-ke thuma amadoda eJopha, njalo ubize uSimoni othiwa futhi nguPetro; 6 yena ungenisile kuSimoni othile umtshuki wezikhumba, ondlu yakhe iselwandle; yena uzakutshela ofanele ukwenze. 7 Kwathi ingilosi ebikhuluma loKorneliyu isihambile, wabiza ababili kwabendlu yakhe, lowebutho oqotho kulabo ababemlinda, 8 njalo eselandisile konke kubo, wabathuma eJopha.

Ukuhlehliswa kwengqondo kaPetro

9 Njalo kusisa labo besahamba sebesondela emzini, uPetro wenyukela phezu kophahla lwendlu ukuyakhuleka, okungaba lihola lesithupha; 10 waselamba kakhulu, wafuna ukudla; kwathi bona besamlungisela, ukuhlehliswa kwengqondo kwamehlela, 11 wasebona izulu livulekile, lesitsha esithile sehlela kuye, njengelembu elikhulu, libotshwe ngamasondo amane, lisehliselwa emhlabeni; 12 okwakukhona kulo izidalwa zonke ezilenyawo ezine zomhlaba lezendle lezihuquzelayo lenyoni zezulu. 13 Kwasekufika ilizwi kuye: Sukuma, Petro, hlaba udle. 14 Kodwa uPetro wathi: Hatshi bo, Nkosi; ngoba kangizake ngidle loba yini engahlambulukanga kumbe engcolileyo. 15 Ilizwi laphinda ngokwesibili kuye: Izinto uNkulunkulu azihlambululileyo, wena ungatsho ukuthi zingcolile. 16 Njalo lokhu kwenzeka kwaze kwaba kathathu; lesitsha sabuya saphakanyiselwa ezulwini. 17 Kwathi uPetro esadidekile ngaphakathi kwakhe ukuthi ngabe uyini umbono awubonileyo, njalo khangela, amadoda ayethunywe evela kuKorneliyu, esebuzile indlu kaSimoni, ema esangweni, 18 esememezile abuza ukuthi uSimoni, othiwa futhi nguPetro, ungenisile lapha yini. 19 Kwathi uPetro esanakana ngombono, uMoya wathi kuye: Khangela, amadoda amathathu ayakudinga. 20 Ngakho sukuma wehle, uhambe lawo, ungathandabuzi; ngoba yimi engiwathumileyo. 21 UPetro wasesehlela emadodeni avela kuKorneliyu ayethunywe kuye, wathi: Khangelani, yimi elimdingayo; yisizatho bani elize ngaso? 22 Basebesithi: UKorneliyu induna yekhulu, indoda elungileyo lemesabayo uNkulunkulu, efakazelwa yisizwe sonke samaJuda, walayelwa nguNkulunkulu ngengilosi engcwele ukuthi akubizele endlini yakhe, njalo ezwe amazwi kuwe. 23 Ngakho esebabizele phakathi wabangenisa. Njalo kusisa uPetro waphuma wahamba labo, labanye babazalwane ababeseJopha bahamba laye.

Ukufika kukaPetro endlini kaKorneliyu

24 Ngosuku olulandelayo basebengena eKesariya. LoKorneliyu wayebalindele, esebizele ndawonye izihlobo zakhe labangane abazwana laye. 25 Kwathi sekwenzakele ukuthi uPetro angene, uKorneliyu wamhlangabeza, ewela enyaweni zakhe, wamkhonza. 26 Kodwa uPetro emphakamisa, wathi: Sukuma; lami ngokwami ngingumuntu. 27 Njalo esakhuluma layo wangena, wasefica abanengi bebuthene, 28 wasesithi kubo: Lina liyazi ukuthi kakuvunyelwa emuntwini ongumJuda ukuhlangana kumbe ukuya emuntwini wesinye isizwe; kodwa uNkulunkulu ungitshengisile ukuthi ngingabizi muntu ngokuthi kahlambulukanga kumbe ungcolile; 29 ngakho-ke ngizile ngingaphikisanga nxa ngibizwa. Ngakho ngiyabuza, ukuthi ungibizele sizatho bani? 30 UKorneliyu wasesithi: Ngensuku ezine ezidlulileyo kuze kube yilelihola ngangizila ukudla, ngehola lesificamunwemunye ngangikhuleka endlini yami; njalo khangela, indoda yema phambi kwami yembethe isembatho esikhazimulayo, 31 yasisithi: Korneliyu, umkhuleko wakho uzwakele, lemisebenzi yakho yomusa ikhunjulwe phambi kukaNkulunkulu. 32 Ngakho thumela eJopha, ubusubiza uSimoni othiwa futhi nguPetro; yena ungenisile endlini kaSimoni umtshuki wezikhumba ngaselwandle; ozakuthi angabuya akutshele. 33 Ngakho ngahle ngathumela kuwe; njalo wena wenze kuhle ufike. Ngakho khathesi sesikhona sonke phambi kukaNkulunkulu ukuze sizwe konke okulayelwe nguNkulunkulu.

Intshumayelo kaPetro

34 Kwathi uPetro evula umlomo, wathi: Ngeqiniso ngiyaqedisisa ukuthi uNkulunkulu kayisuye umkhangeli wobuso bomuntu; 35 kodwa kuso sonke isizwe yena omesabayo lowenza ukulunga, uyemukeleka kuye. 36 Ilizwi alithumela kubantwana bakoIsrayeli, ngevangeli etshumayela ukuthula ngoJesu Kristu (yena uyiNkosi yabo bonke). 37 Lina liyalazi ilizwi elamenyezelwa eJudiya yonke, kusukela eGalili, emva kobhabhathizo uJohane alutshumayelayo; 38 uJesu weNazaretha, ukuthi uNkulunkulu wamgcoba njani ngoMoya oNgcwele langamandla, owabhoda esenza okulungileyo njalo esilisa bonke labo abacindezelwe nguSathane, ngoba uNkulunkulu wayelaye. 39 Lathi singabafakazi bezinto zonke azenzayo elizweni lamaJuda leJerusalema; ambulala ngokumphanyeka esihlahleni. 40 Yena uNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu, wasemnika ukuze abonakale, 41 kungeyisikho kubo bonke abantu, kodwa kubafakazi ababekhethwe ngaphambili nguNkulunkulu, thina, esadla sanatha kanye laye emva kokuvuka kwakhe kwabafileyo. 42 Wasesilaya ukuthi sitshumayele ebantwini, sifakaze ukuthi nguye omiswe nguNkulunkulu ukuba nguMehluli wabaphilayo labafileyo. 43 Ngaye bonke abaprofethi bafakaza, ukuthi wonke okholwa kuye uzakwemukela uthethelelo lwezono ngebizo lakhe.

Ukubhabhathizwa kukaKorneliyu labendlu yakhe

44 Kwathi uPetro esakhuluma lawomazwi, uMoya oyiNgcwele wehlela phezu kwabo bonke abalizwayo ilizwi. 45 Labokusoka abakholwayo basanganiseka, bonke ababefike loPetro, ukuthi isipho sikaMoya oNgcwele sathelwa laphezu kwabezizwe; 46 ngoba babezwa bekhuluma ngendimi, bekhulisa uNkulunkulu. Khona uPetro waphendula wathi: 47 Ukhona yini ongala lamanzi, ukuthi laba bangabhabhathizwa, abamukele uMoya oyiNgcwele lanjengathi? 48 Waselaya ukuthi babhabhathizwe ebizweni leNkosi. Basebemcela ukuthi ahlale insuku ezithile.

Imisebenzi 11

UPetro ulandisa eJerusalema indaba kaKorneliyu

1 Abaphostoli labazalwane ababeseJudiya basebesizwa ukuthi abezizwe labo balamukele ilizwi likaNkulunkulu. 2 Kwathi uPetro esenyukele eJerusalema, labo abokusoka baphikisana laye, 3 besithi: Ungene emadodeni angasokanga, wasusidla lawo. 4 Kodwa uPetro eqala wabalandisela ngokulandelana esithi: 5 Mina ngangisemzini weJopha ngikhuleka, ngasengibona ekuhlehlisweni kwengqondo umbono, kwehla isitsha esithile, sinjengelembu elikhulu sisehliswa ngamasondo amane sivela ezulwini, sasesifika kimi; 6 okwathi sengilikhangelisisile ngaqaphelisa, ngasengibona inyamazana ezilenyawo ezine zomhlaba lezendle lezihuquzelayo lenyoni zezulu. 7 Ngasengisizwa ilizwi lisithi kimi: Sukuma, Petro, hlaba udle. 8 Kodwa ngathi: Hatshi bo Nkosi; ngoba loba yini engahlambulukanga kumbe engcolileyo kayizake ingene emlonyeni wami. 9 Kodwa ilizwi langiphendula ngokwesibili livela ezulwini lathi: Izinto uNkulunkulu azihlambululileyo, wena ungatsho ukuthi zingcolile. 10 Lalokhu kwenzeka kathathu, njalo konke kwabuye kwadonselwa ezulwini. 11 Njalo khangelani, ngasona lesosikhathi amadoda amathathu ema phambi kwendlu engangi kuyo, ethunyiwe kimi evela eKesariya. 12 UMoya wasesithi kimi ngihambe lawo, ngingathandabuzi; lalababazalwane abayisithupha labo bahamba lami, sasesingena endlini yendoda; 13 yasisibikela ukuthi yayibone njani ingilosi imi endlini yayo, isithi kuyo: Thumela amadoda eJopha, ubize uSimoni, othiwa futhi nguPetro, 14 ozakutshela amazwi, ozasindiswa ngawo wena lendlu yakho yonke. 15 Kwathi ngisaqala ukukhuluma, uMoya oyiNgcwele wehlela phezu kwabo, lanjengakithi ekuqaleni. 16 Ngakhumbula ilizwi leNkosi, ukuthi yakhuluma njani isithi: Isibili uJohane wabhabhathiza ngamanzi, kodwa lina lizabhabhathizwa ngoMoya oNgcwele. 17 Ngakho nxa uNkulunkulu ebanikile isipho esifananayo njengalokhu lathi asinika, esakholwa eNkosini uJesu Kristu, mina bengingubani ebengingavimbela uNkulunkulu? 18 Njalo bathi sebezizwile lezizinto bathula, basebemdumisa uNkulunkulu, besithi: Ngakho-ke uNkulunkulu unikile abezizwe labo ukuphendukela empilweni.

Amakholwa eAntiyoki abizwa ngokuthi ngamaKristu

19 Labo-ke abahlakazeka ngokuhlupheka okwenzeka mayelana loStefane badabula baze bafika eFenekiya leKuprosi leAntiyoki, bengalikhulumi ilizwi lakoyedwa ngaphandle kumaJuda kuphela. 20 Kodwa kwakukhona abanye kubo amadoda amaKuprosi lamaKurene, abathi sebefike eAntiyoki, bakhuluma lamaHelenisiti, betshumayela indaba ezinhle, iNkosi uJesu. 21 Lesandla seNkosi sasilabo; njalo inani elikhulu lakholwa laphendukela eNkosini. 22 Zasezizwakala indaba ngabo endlebeni zebandla laseJerusalema; basebethuma uBarnabasi ukuthi adabule aze aye eAntiyoki; 23 kwathi esefikile esebona umusa kaNkulunkulu wathokoza, wasebakhuthaza bonke ukuthi babambelele eNkosini ngokuzimisela kwenhliziyo; 24 ngoba wayeyindoda elungileyo egcwele uMoya oNgcwele lokholo; kwengezelelwa eNkosini ixuku elikhulu. 25 UBarnabasi wasesiya eTarsu ukuze adinge uSawuli, 26 kwathi esemtholile wamletha eAntiyoki. Kwasekusithi umnyaka wonke behlangana ebandleni basebefundisa ixuku elikhulu, njalo abafundi baqala ukubizwa ngokuthi ngamaKristu eAntiyoki.

AmaKristu athumela izipho kubazalwane beJudiya

27 Kwathi ngalezonsuku kwafika eAntiyoki abaprofethi bevela eJerusalema. 28 Kwasekusukuma omunye wabo othiwa nguAgabusi, watshengisa ngoMoya ukuthi kuzakuba khona indlala enkulu emhlabeni wonke; eyaba khona futhi ensukwini zikaKlawudiyosi Kesari. 29 Labafundi bazimisela ukuthi ngulowo lalowo wabo athumele njengamandla alowo lalowo okokusiza abazalwane abahlala eJudiya; 30 abakwenzayo-ke, bakuthumela kubadala ngesandla sikaBarnabasi loSawuli.

Imisebenzi 12

Ukubotshwa lokukhululwa kukaPetro

1 Ngalesosikhathi uHerodi inkosi waseselula izandla ukuthi ahluphe abanye bebandla. 2 Wasebulala uJakobe umfowabo kaJohane ngenkemba. 3 Esebonile ukuthi lokhu kuyawathokozisa amaJuda, waqhubeka wabamba uPetro laye; kwakuzinsuku zesinkwa esingelamvubelo; 4 esembambile laye wamfaka entolongweni, wamnikela kumaviyo amane alamabutho amane ukuze amlinde, eqonde ukumusa ebantwini emva kwePhasika. 5 Ngakho uPetro wagcinwa entolongweni; kodwa umkhuleko oqhubekayo wenziwa libandla ngaye kuNkulunkulu. 6 Kwathi uHerodi esezamkhupha, ngalobobusuku uPetro wayelele phakathi kwabebutho ababili, ebotshwe ngamaketane amabili; labalindi phambi komnyango babegcine intolongo. 7 Njalo khangela, ingilosi yeNkosi yema, lokukhanya kwakhanyisa ekamelweni; yasitshaya uPetro ehlangothini, yamvusa isithi: Sukuma ngokuphangisa. Asesiwa amaketane akhe ezandleni zakhe. 8 Yasisithi kuye ingilosi: Bhinca, ubophe amanyathela akho. Wasesenza njalo. Yasisithi kuye: Yembatha isembatho sakho, njalo ungilandele. 9 Wasephuma wayilandela; njalo wayengazi ukuthi kuliqiniso okwenziwa yingilosi, kodwa wayecabanga ukuthi ubona umbono. 10 Njalo sebedlulile abalindi bokuqala labesibili, bafika esangweni lensimbi, elokuya emzini, elabavulekela ngokwalo; baphuma bahamba umgwaqo waba munye; njalo yahle yamtshiya ingilosi. 11 Kwathi uPetro, eseqaqabukile, wathi: Khathesi sengisazi ngeqiniso ukuthi iNkosi ithumile ingilosi yayo, njalo yangikhulula esandleni sikaHerodi lakukho konke obekulindelwe yisizwe samaJuda. 12 Kwathi esenanzelele waya endlini kaMariya unina kaJohane othiwa futhi nguMarko, lapho okwakuhlangene khona abanengi bekhuleka. 13 Kwathi uPetro eseqoqodile esivalweni sesango, incekukazi encane yeza ukulalela, uRoda ngebizo, 14 kwathi isilazi ilizwi likaPetro, kayivulanga esangweni ngenxa yentokozo, kodwa yagijima yangena yabika ukuthi uPetro umi phambi kwesango. 15 Kodwa bathi kuyo: Uyahlanya. Kodwa yaqinisisa ukuthi kunjalo. Basebesithi: Yingilosi yakhe. 16 Kodwa uPetro waqhubeka eqoqoda; sebevulile bambona, njalo basanganiseka. 17 Wasebaqhweba ngesandla ukuze bathule, wabalandisela ukuthi iNkosi imkhuphe njani entolongweni, wasesithi: Bikelani uJakobe labazalwane lezizinto. Wasephuma waya kwenye indawo. 18 Sekusile, kwaba khona isiphithiphithi esingesincane phakathi kwebutho, ukuthi wayesehlelwe yini uPetro. 19 Kwathi uHerodi esemdingile engamtholi, wabuzisisa abalindi, walaya ukuthi basuswe. Wasesuka eJudiya wehlela eKesariya wahlala khona.

Ukufa kukaHerodi

20 Njalo uHerodi wayebathukuthelele abeTire labeSidoni; basebesiza kuye bengqondonye; sebevumelene loBlastusi induna yekamelo lokulala lenkosi, bacela ukuthula, ngoba ilizwe labo lalifunzwa ngelenkosi. 21 Njalo ngosuku olumisiweyo uHerodi wembatha isembatho sobukhosi, wasehlala esihlalweni sokwahlulela, wenza inkulumo kubo. 22 Abantu basebememeza besithi: Yilizwi likaNkulunkulu njalo kayisilo elomuntu. 23 Njalo yahle yamtshaya ingilosi yeNkosi, ngoba kanikanga udumo kuNkulunkulu; wasedliwa zimpethu, waphela. 24 Kodwa ilizwi likaNkulunkulu lakhula landa. 25 UBarnabasi loSawuli basebebuya bevela eJerusalema, sebeqedile inkonzo yabo, babuya beloJohane laye othiwa futhi nguMarko.

Imisebenzi 13

Uhambo lokuqala lukaSawuli. Ukuthunywa kukaSawuli loBarnabasi

1 Kwakukhona eAntiyoki ebandleni lapho abaprofethi labafundisi abathile, uBarnabasi loSimeyoni othiwa nguNigeri, loLukiyu umKurene, loManayeni owayondliwe loHerodi umtetrarki, loSawuli. 2 Kwathi bekhonza iNkosi bezila ukudla, uMoya oyiNgcwele wathi: Ngehlukaniselani-ke uBarnabasi loSawuli emsebenzini engibabizele wona. 3 Sebezile ukudla bakhuleka babeka izandla phezu kwabo, babathuma.

USawuli utshumayela eKuprosi

4 Bona-ke sebethunyiwe nguMoya oyiNgcwele, behlela eSelukiya, basebesuka lapho baya eKuprosi ngomkhumbi. 5 Kwathi sebefikile eSalamisi, batshumayela ilizwi likaNkulunkulu emasinagogeni amaJuda; njalo babeloJohane umsizi. 6 Kwathi sebedabule isihlenge bafika ePafosi, bafica isanuse esithile, umprofethi wamanga, umJuda, obizo lakhe nguBarjesu, 7 owayelombusi uSergiyu Pawuli, indoda ehlakaniphileyo. Lo wabizela kuye uBarnabasi loSawuli edinga ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu. 8 Kodwa isanuse, uElimasi, ngoba liphendulelwa njalo ibizo lakhe, waphikisana labo, edinga ukuphambula umbusi ekholweni. 9 Kodwa uSawuli, onguPawuli futhi, egcwele uMoya oNgcwele, njalo emjolozela 10 wathi: O wena ogcwele inkohliso yonke lobuqili bonke, ndodana kaSathane, sitha sakho konke ukulunga, kawuyekeli ukuphambula indlela eziqondileyo zeNkosi yini? 11 Njalo khathesi khangela, isandla seNkosi siphezu kwakho, njalo uzakuba yisiphofu, ungaliboni ilanga okwesikhathi. Kwahle kwamehlela ukufiphala lobunyama, wahamba ebhoda edinga abazamdonsa ngesandla. 12 Ngalesosikhathi umbusi wabona okwenziweyo wakholwa, edidwa yimfundiso yeNkosi.

UPawuli utshumayela eAntiyoki lePisidiya

13 UPawuli lababelaye basebesuka ngomkhumbi ePafosi bafika ePerga esePamfiliya. Kodwa uJohane wehlukana labo wabuyela eJerusalema. 14 Kodwa bona bedabula besuka ePerga, bafika eAntiyoki esePisidiya, ngosuku lwesabatha basebengena esinagogeni, bahlala phansi. 15 Kwathi sekufundwe umlayo labaprofethi, abaphathi besinagoge bathumela kubo, besithi: Madoda bazalwane, uba kulelizwi phakathi kwenu lenkuthazo ebantwini, khulumani. 16 Kwathi uPawuli esukuma, njalo eqhweba ngesandla, wathi: Madoda maIsrayeli, lani elesaba uNkulunkulu, lalelani. 17 UNkulunkulu walesisizwe sakoIsrayeli wakhetha obaba bethu, wasebaphakamisa abantu bengabemzini elizweni leGibithe, wasebakhupha kulo ngengalo ephakemeyo. 18 Wasebekezelela isimilo sabo okungaba yisikhathi seminyaka engamatshumi amane enkangala. 19 Njalo esechithile izizwe eziyisikhombisa elizweni leKhanani, wabehlukanisela ilizwe labo ngenkatho 20 njalo emva kwalezizinto, libe ngelabo okungaba ngokweminyaka engamakhulu amane lamatshumi amahlanu, wabanika abahluleli kwaze kwaba nguSamuweli umprofethi. 21 Njalo kusukela lapho bacela inkosi; uNkulunkulu wasebanika uSawuli indodana kaKishi, indoda yesizwe sakoBenjamini, okweminyaka engamatshumi amane. 22 Njalo esemkhuphile, wabavusela uDavida abe yinkosi, afakaza langaye ngokuthi: Ngimtholile uDavida kaJese, indoda efuze inhliziyo yami, ezakwenza intando yami yonke. 23 Enzalweni yalo njengesithembiso, uNkulunkulu uvusele uIsrayeli uMsindisi uJesu, 24 engakafiki yena uJohane wayesetshumayele kuqala ubhabhathizo lokuphenduka kubo bonke abantu bakoIsrayeli. 25 UJohane esegcwalise uhambo lwakhe, wathi: Licabanga ukuthi ngingubani? Kangisuye mina; kodwa khangelani, emva kwami uyeza, engingafanele ukukhulula amanyathela enyawo zakhe. 26 Madoda bazalwane, bantwana bohlanga lukaAbrahama, lalabo phakathi kwenu abesaba uNkulunkulu, lithunyelwe kini ilizwi lalolusindiso. 27 Ngoba labo abahlala eJerusalema lababusi babo kabamazanga lo, bawagcwalisa lamazwi abaprofethi afundwayo isabatha ngesabatha, ngokumlahla; 28 njalo bengatholi lacala lokufa, bacela kuPilatu ukuthi abulawe. 29 Kwathi sebeqedile konke okulotshiweyo ngaye, bamethula esihlahleni, bamlalisa engcwabeni. 30 Kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo; 31 owabonwa insuku ezinengi yilabo ababenyukele laye eGalili ukuya eJerusalema, abangabafakazi bakhe ebantwini. 32 Lathi sitshumayela indaba ezinhle kini zesithembiso esenziwa kubobaba, 33 ukuthi uNkulunkulu usigcwalisile sona kithi, abantwana babo, emvusile uJesu, njengoba kulotshiwe futhi kusihlabelelo sesibili ukuthi: Wena uyiNdodana yami, lamuhla mina ngikuzele. 34 Njalo ngokuthi wamvusa kwabafileyo, engasayikubuyela ekuboleni, wakhuluma kanje wathi: Ngizalinika izibusiso ezingcwele lezithembekileyo zikaDavida. 35 Ngakho njalo kwenye indawo uthi: Kawuyikunikela ongcwele wakho abone ukubola; 36 ngoba uDavida, eselenzile icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe walala, njalo walaliswa laboyise, wabona ukubola; 37 kodwa lowo uNkulunkulu amvusayo, kakubonanga ukubola. 38 Ngakho kakwaziwe yini, madoda bazalwane, ukuthi ngalowo kutshunyayelwa kini uthethelelo lwezono; 39 njalo kulo wonke okholwayo uyalungisiswa kukho konke obungelungisiswe kukho ngomlayo kaMozisi. 40 Ngakho bonani ukuthi kalehlelwa yilokhu okwakhulunywa kubaprofethi, okokuthi: 41 Khangelani, zideleli, njalo limangale, litshabalale; ngoba mina ngenza umsebenzi ensukwini zenu, umsebenzi elingayikuwukholwa, nxa umuntu elilandisela.

Ilizwi lemukelwa ngabezizwe liphikwa ngamaJuda

42 Kwathi ekuphumeni kwamaJuda esinagogeni, abezizwe bacela ukuthi lamazwi akhulunywe kubo ngesabatha elilandelayo. 43 Kwathi abesinagoge sebephumile, abanengi kumaJuda labakhonzayo abaphendukela kumaJuda balandela uPawuli loBarnabasi; abakhuluma labo, bebancenga ukuthi bahlale emuseni kaNkulunkulu. 44 Kwathi ngesabatha elilandelayo babuthana kwaphose kwaba ngumuzi wonke ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu. 45 Kodwa amaJuda ebona amaxuku agcwaliswa ngomona, aphikisa izinto ezakhulunywa nguPawuli, ephikisa njalo ehlambaza. 46 Kodwa uPawuli loBarnabasi bekhuluma ngesibindi besithi: Kwakudingeka ukuthi ilizwi likaNkulunkulu likhulunywe kini kuqala; kodwa njengoba lilinina, njalo lizigweba ukuthi alifanele impilo elaphakade, khangelani, sesiphendukela kwabezizwe. 47 Ngoba iNkosi isilayile ngokunjalo yathi: Ngikumisile ube yikukhanya kwabezizwe, ube ngowosindiso kuze kube semkhawulweni womhlaba. 48 Kwathi abezizwe bekuzwa bathokoza, basebelidumisa ilizwi leNkosi, basebekholwa ngobunengi obungangobalabo ababemiselwe impilo elaphakade; 49 lelizwi leNkosi lasatshalaliswa elizweni lonke. 50 Kodwa amaJuda avusa abesifazana abakhonzayo abadumileyo lezikhulu zomuzi, asevusela uPawuli loBarnabasi ukuzingelwa, asebaxotsha emikhawulweni yawo. 51 Kodwa babathintithela uthuli lwenyawo zabo, bafika eIkoniyuma. 52 Njalo abafundi bagcwaliswa intokozo loMoya oNgcwele.

Imisebenzi 14

UPawuli utshumayela eIkoniyuma

1 Kwasekusithi eIkoniyuma, bangena ndawonye esinagogeni lamaJuda, basebekhuluma njalo kwaze kwakholwa ixuku elikhulu lamaJuda kanye lamaGriki. 2 Kodwa amaJuda angakholwayo avusa athela umoya omubi emiphefumulweni yabezizwe ngabazalwane. 3 Ngakho bahlala isikhathi eside bekhuluma ngesibindi eNkosini eyafakazela ilizwi lomusa wayo, njalo ibanika ukuthi kwenziwe izibonakaliso lezimangaliso ngezandla zabo. 4 Kodwa ixuku lomuzi lehlukaniswa phakathi; labanye baba lamaJuda, labanye baba labaphostoli. 5 Kwathi sekulokuhlasela kwabezizwe lamaJuda kanye lababusi babo, kokubaphatha kubi lokubakhanda ngamatshe, 6 sebekwazi, babalekela emizini yeLikawoniya, eListra leDerbe, lelizweni elizingelezeleyo; 7 lakhona babetshumayela ivangeli.

UPawuli utshumayela eListra

8 Njalo eListra kwakuhlezi indoda ethile engelamandla enyaweni zayo, eyisiqhuli kusukela esizalweni sikanina, engazange ihambe. 9 Yona yamuzwa uPawuli ekhuluma; yena eyijolozela, ebona ukuthi ilokholo lokuthi isindiswe, 10 wathi ngelizwi elikhulu: Sukuma, ume ngenyawo zakho uqonde. Yasisukuma yathi lothu yahamba. 11 Kwathi amaxuku, ebona uPawuli akwenzileyo, aphakamisa amazwi awo esithi ngesiLikawoniya: Onkulunkulu behlele kithi befanana labantu. 12 UBarnabasi basebembiza bathi, nguZewusi, loPawuli bathi, nguHermesi, ngoba yena wayengumkhokheli wokukhuluma. 13 Njalo umpristi kaZewusi owayephambi komuzi wabo, waletha izinkabi lemigaxo emasangweni, wafuna ukuhlaba umnikelo ekanye lamaxuku. 14 Kodwa abaphostoli uBarnabasi loPawuli besizwa, badabula izembatho zabo, baphoseka exukwini, bememeza 15 njalo besithi: Madoda, lizenzelani lezizinto? Lathi singabantu abalemizwa efanana leyenu, sitshumayela indaba ezinhle kini ukuthi liphenduke kulezozinto eziyize liphendukele kuNkulunkulu ophilayo, owenza izulu lomhlaba lolwandle lakho konke okukukho; 16 owathi ezizukulwaneni ezidlulileyo wayekela izizwe zonke zahamba ngendlela zazo. 17 Loba kunjalo kayekelanga yena ukuthi angabi lobufakazi, ukwenza okuhle esinika izulu livela ezulwini lezikhathi zenala, egcwalisa inhliziyo zenu ngokudla langenjabulo. 18 Njalo bekhuluma lezizinto, bawayekelisa kalukhuni amaxuku ukuthi angabahlabeli.

UPawuli utshumayela eAntiyoki

19 Kodwa kwafika amaJuda avela eAntiyoki leIkoniyuma, encenga amaxuku, amkhanda uPawuli ngamatshe, amhudulela ngaphandle komuzi, ecabanga ukuthi ufile. 20 Kodwa kwathi abafundi bembuthanela, wasukuma wangena emzini; kusisa wasuka loBarnabasi baya eDerbe. 21 Njalo sebetshumayele ivangeli kulowomuzi, sebezuzile abafundi abanengi, babuyela eListra leIkoniyuma leAntiyoki, 22 beqinisa imiphefumulo yabafundi, bebakhuthaza ukuthi bahlale ekholweni, lokuthi simele ukungena embusweni kaNkulunkulu ngenhlupheko ezinengi. 23 Kwathi sebebabekele abadala kulo lonke ibandla, bakhuleka ngokuzila ukudla, basebebanikela eNkosini, asebekholwe kiyo. 24 Basebedabula iPisidiya baya ePamfiliya. 25 Sebekhulumile ilizwi ePerga, behlela eAtaliya; 26 basuka lapho ngomkhumbi baya eAntiyoki, besuka lapho ababenikelwe khona emuseni kaNkulunkulu emsebenzini abasebewuqedile. 27 Kwathi sebefikile njalo bahlanganisa ibandla, balandisa konke uNkulunkulu abekwenzile labo, lokuthi uvulele abezizwe umnyango wokholo. 28 Basebehlala lapho okwesikhathi esingesifitshane labafundi.

Imisebenzi 15

Umhlangano wabaphostoli eJerusalema

1 Kwehla abathile bevela eJudiya, bafundisa abazalwane ukuthi: Nxa lingasokwanga ngokwesiko likaMozisi, lingesindiswe. 2 Ngakho kwathi sekulokuphambana lokuphikisana okungekuncinyane ngoPawuli loBarnabasi bemelane labo, bamisa ukuthi uPawuli loBarnabasi labanye abathile kubo benyukele kubaphostoli labadala eJerusalema, ngaloludaba lwempikiswano. 3 Ngakho, kwathi sebephelekezelwe libandla, badabula iFenekiya leSamariya, balandisa ngokuphenduka kwabezizwe; basebesenzela bonke abazalwane intokozo enkulu. 4 Kwathi sebefikile eJerusalema, bemukelwa libandla labaphostoli labadala, njalo balandisa ukuthi zingakanani izinto uNkulunkulu ayezenze labo. 5 Kodwa kwasekusukuma abanye abakholwayo abangabehlelo labaFarisi, besithi: Kufanele ukubasoka, njalo ukubalaya ukugcina umlayo kaMozisi. 6 Kwasekubuthana abaphostoli labadala ndawonye ukuze baluhlole loludaba. 7 Kwathi sebephikisene kakhulu, uPetro wasukuma wathi kubo: Madoda bazalwane, lina liyazi ukuthi ensukwini zakuqala uNkulunkulu wakhetha phakathi kwenu, ukuthi ngomlomo wami abezizwe balizwe ilizwi levangeli, bakholwe. 8 Njalo uNkulunkulu umazi wenhliziyo wabafakazela, ebanika uMoya oyiNgcwele, njengoba lakithi; 9 futhi kehlukanisanga phakathi kwethu labo, ehlambulula inhliziyo zabo ngokholo. 10 Pho-ke limlingelani uNkulunkulu, ngokubeka ijogwe entanyeni yabafundi, obaba bethu kanye lathi esingabanga lamandla okulithwala? 11 Kodwa sikholwa ukuthi sisindiswa ngomusa weNkosi uJesu Kristu, ngandlelanye labo. 12 Ixuku lonke laselithula; laselisizwa uBarnabasi loPawuli belandisa ukuthi zingakanani izibonakaliso lezimangaliso uNkulunkulu ayezenze ngabo phakathi kwabezizwe. 13 Kwathi bona sebeqedile ukukhuluma, uJakobe waphendula wathi: Madoda bazalwane, ngilalelani: 14 USimeyoni uselandisile ukuthi uNkulunkulu wahambela njani ekuqaleni ukuze azuzele ibizo lakhe abantu kwabezizwe. 15 Njalo amazwi abaprofethi ayavumelana lalokhu, njengoba kulotshiwe ukuthi: 16 Emva kwalezizinto ngizabuya, ngilakhe futhi ithabhanekele likaDavida eliwileyo; njalo ngizakwakha okudilikileyo kwalo, njalo ngilimise; 17 ukuze abaseleyo babantu bayidinge iNkosi, lezizwe zonke, ibizo lami elibizwa phezu kwabo, itsho iNkosi eyenza lezizinto zonke. 18 Kwaziwa kuNkulunkulu imisebenzi yonke yakhe kusukela ephakadeni. 19 Ngakho mina ngiquma ukuthi singabakhathazi labo kwabezizwe abaphendukela kuNkulunkulu; 20 kodwa sibabhalele ukuthi bazile amanyala ezithombe, lokufeba, lokukhanyiweyo, legazi. 21 Ngoba uMozisi ulabo kusukela ezizukulwaneni zendulo abamtshumayelayo umuzi ngomuzi, uyafundwa emasinagogeni isabatha ngesabatha. 22 Kwabonakala kukuhle kubaphostoli lakubadala kanye lebandla lonke, ukuthuma amadoda akhethiweyo phakathi kwabo eAntiyoki loPawuli loBarnabasi; babe ngoJudasi othiwa futhi nguBarsaba, loSilasi, amadoda angabakhokheli phakathi kwabazalwane, 23 basebebhala lokhu ngesandla sabo ukuthi: Abaphostoli labadala labazalwane kubazalwane abangabezizwe eAntiyoki leSiriya leKilikhiya, bayabingelela; 24 njengoba sizwile ukuthi abathile abasuke kithi balikhathazile ngamazwi, bedunga imiphefumulo yenu, besithi lisokwe lilonde umthetho, bona singabalayanga; 25 kwabonakala kukuhle kithi singqondonye, ukuthi siwakhethe amadoda siwathume kini, kanye labathandekayo bethu uBarnabasi loPawuli, 26 abantu abanikele impilo yabo ngenxa yebizo leNkosi yethu uJesu Kristu. 27 Ngakho sithumile uJudasi loSilasi, abazakuthi langomlomo balandise ngokufananayo. 28 Ngoba kwabonakala kukuhle kuMoya oNgcwele, lakithi, ukuthi singalethesi umthwalo omkhulu, ngaphandle kwalezizinto ezifunekayo, 29 ukuthi lizile okuhlatshelwe izithombe, legazi, lokukhanyiweyo, lokufeba; lezizinto nxa lizazizila, lizabe lenze kuhle. Salani kuhle. 30 Ngakho sebebakhululile beza eAntiyoki; futhi sebelihlanganisile ixuku, balinika incwadi. 31 Kwathi sebefundile, bathokoza ngenduduzo. 32 UJudasi kanye loSilasi, njengoba labo babengabaprofethi, njalo balaya abazalwane ngamazwi amanengi, basebebaqinisa. 33 Sebehlale isikhathi, bakhululwa ngokuthula ngabazalwane baya kubaphostoli, 34 kodwa kwabonakala kukuhle kuSilasi ukuthi asale khona. 35 UPawuli loBarnabasi basebesala eAntiyoki, befundisa betshumayela indaba ezinhle zelizwi leNkosi, kanye labanye abanengi.

Ukwehlukana kukaPawuli loBarnabasi

36 Emva kwensuku ezithile uPawuli wasesithi kuBarnabasi: Ake sibuye sihambele abazalwane bethu emizini yonke, lapho esatshumayela khona ilizwi leNkosi, ukuthi bahlezi njani. 37 UBarnabasi wasehlosa ukuthatha uJohane, othiwa nguMarko, ahambe labo. 38 Kodwa uPawuli wacabanga ukuthi kufanele ukuthi bangamthathi ahambe labo lowo, owabatshiya ePamfiliya, kaze aya labo emsebenzini. 39 Kwasekuvela ukuphikisana okukhulu, baze behlukana phakathi, uBarnabasi wasethatha uMarko wahamba laye ngomkhumbi, baya eKuprosi.

Uhambo lwesibili lukaPawuli

40 Kodwa uPawuli wakhetha uSilasi wasuka wahamba, esenikelwe emuseni kaNkulunkulu ngabazalwane. 41 Wasedabula iSiriya leKilikhiya, eqinisa amabandla.

Imisebenzi 16

UPawuli useAsiya

1 Wasefika eDerbe leListra; njalo khangela, kwakukhona lapho umfundi othile, uTimothi ngebizo, indodana yowesifazana othile ongumJudakazi okholwayo, kodwa yoyise ongumGriki; 2 owayenconywa ngabazalwane eListra leIkoniyuma. 3 Lo uPawuli wathanda ukuthi aphume laye, wasemthatha wamsoka, ngenxa yamaJuda ayekhona kulezondawo; ngoba wonke ayemazi uyise, ukuthi wayengumGriki. 4 Njalo babedabula imizi, babanika izimiso ukuzilondoloza ezamiswa ngabaphostoli labadala ababeseJerusalema. 5 Ngakho amabandla aqiniswa ekholweni, njalo anda ngamanani insuku ngensuku.

UPawuli uchaphela eMakedoniya

6 Sebedabule eFrigiya lelizwe leGalathiya, balelwa nguMoya oNgcwele ukukhuluma ilizwi eAsiya, 7 sebefikile ngendlela yeMisiya bazama ukuya eBithiniya; kodwa uMoya kabavumelanga; 8 basebeyiceza iMisiya behlela eTrowasi. 9 Kwasekubonakala umbono kuPawuli ebusuku; indoda ethile umMakedoniya yayimi, imncenga isithi: Chaphela eMakedoniya, usisize. 10 Kwathi esewubonile umbono, sahle sazama ukusuka siye eMakedoniya, siphetha sisithi iNkosi isibizele ukutshumayela ivangeli kibo.

UPawuli utshumayela eFiliphi

11 Ngakho sasuka eTrowasi ngomkhumbi, saqonda eSamotrake, langolulandelayo eNeyapholi, 12 sasuka lapho saya eFiliphi, engumuzi wokuqala wesigaba seMakedoniya, esibuswa ngelinye ilizwe; kulowomuzi sasesihlala insuku ezithile. 13 Njalo ngosuku lwesabatha saphumela ngaphandle komuzi eceleni komfula, lapho okwakufanele kwenzelwe umkhuleko khona; sasesihlala phansi sakhuluma labesifazana ababebuthene ndawonye. 14 Lowesifazana othile uLidiya ngebizo, ongumthengisikazi wamalembu ayibubende owemzini weTiyathira, ekhonza uNkulunkulu, wezwa, onhliziyo yakhe iNkosi yayivula, ukuthi alalele okwakhulunywa nguPawuli. 15 Kuthe esebhabhathiziwe, lendlu yakhe, wasincenga esithi: Uba libonile ukuthi ngithembekile eNkosini, wozani endlini yami, lihlale khona. Wasesicindezela.

Ukubotshwa kukaPawuli

16 Kwasekusithi sisiya emkhulekweni, intombazana eyisigqili elomoya wokuhlahlula yahlangana lathi, eyayizuzela amakhosi ayo inzuzo enengi, ngokuvumisa. 17 Lo walandela uPawuli lathi, ememeza esithi: Lababantu bazinceku zikaNkulunkulu oPhezukonke, ezisitshumayeza indlela yosindiso. 18 Lalokhu yakwenza insuku ezinengi. Kwathi uPawuli esenengiwe, watshibilika, wathi kumoya: Ngiyakulaya ngebizo likaJesu Kristu, phuma kuyo. Wasephuma ngalesosikhathi. 19 Amakhosi akhe esebonile ukuthi ithemba lenzuzo yabo seliphumile, babamba uPawuli loSilasi, babadonsela emdangeni phambi kwababusi, 20 sebebalethile ezinduneni bathi: Lababantu badunga umuzi wethu, bengamaJuda, 21 batshumayela imikhuba esingavunyelwa ukuyemukela siyenze, singamaRoma. 22 Lexuku labelekelela, lenduna zabadabulela izembatho zabo zalaya ukuthi babatshaye ngenduku. 23 Sebebatshayile imivimvinya eminengi babaphosa entolongweni, balaya umlindintolongo ukuthi abalondoloze abaqinise; 24 yena, emukele umlayo onjalo, wabaphosela entolongweni ephakathi, waseqinisa inyawo zabo ezigodweni.

Ukuphenduka komlindintolongo

25 Kwathi sekungaba phakathi kobusuku uPawuli loSilasi babekhuleka behlabela amahubo endumiso kuNkulunkulu, lezibotshwa zazibalalele; 26 njalo kwahle kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu, kwaze kwanyikinyeka izisekelo zentolongo; kwahle kwavulwa iminyango yonke, kwathukululwa izibopho zabo bonke. 27 Kwathi umlindintolongo ephaphama, esebona iminyango yentolongo ivulekile, wakhokha inkemba, ezimisele ukuzibulala, ecabanga ukuthi izibotshwa zibalekile. 28 Kodwa uPawuli wamemeza ngelizwi elikhulu esithi: Ungazilimazi; ngoba silapha sonke. 29 Wasecela isibane waphoseka phakathi, njalo wasethuthumela wawela phansi phambi kukaPawuli loSilasi, 30 njalo esebakhuphela phandle wathi: Makhosi, kumele ngenzeni ukuze ngisindiswe? 31 Basebesithi: Kholwa eNkosini uJesu Kristu, njalo uzasindiswa wena lendlu yakho. 32 Basebekhuluma kuye ilizwi leNkosi, lakulabo bonke ababesendlini yakhe. 33 Wasebathatha ngalelohola lobusuku wabagezisa amanxeba, njalo wahle wabhabhathizwa yena labakhe bonke. 34 Wasebasa endlini yakhe wabeka itafula lokudla phambi kwabo, wasethokoza lendlu yakhe yonke bekholwa kuNkulunkulu. 35 Kwathi sekusile, induna zathuma amapholisa zisithi: Khululani labobantu. 36 Umlindintolongo wasebikela uPawuli lamazwi esithi: Induna zithumele, ukuthi likhululwe; ngakho phumani khathesi lihambe ngokuthula. 37 Kodwa uPawuli wathi kubo: Basitshayile obala singalahlwanga licala, singamaRoma, basebesiphosela entolongweni, njalo khathesi ngensitha sebesiphosela phandle yini? Hatshi bo! Kodwa kumele beze bona basikhuphe. 38 Amapholisa azibikela induna lamazwi; zasezisesaba zisizwa ukuthi bangamaRoma, 39 njalo zeza zabancenga, njalo zabakhupha zabacela ukuthi baphume emzini. 40 Basebephuma entolongweni bangena koLidiya; kwathi sebebabonile abazalwane, babaduduza, basuka bahamba.

Imisebenzi 17

UPawuli utshumayela eThesalonika

1 Kwathi sebedabule iAmfipholi leApoloniya, bafika eThesalonika, lapho okwakukhona isinagoge lamaJuda; 2 njalo njengomkhuba kaPawuli wangena kuwo, wasekhulumisana lawo ngemibhalo okwamasabatha amathathu, 3 evula njalo etshengisa, ukuthi kwakufanele uKristu ahlupheke njalo avuke kwabafileyo, lokuthi: UJesu lo, mina engimtshumayela kini, unguKristu. 4 Labanye babo bakholwa, bazihlanganisa loPawuli loSilasi, njalo ixuku elikhulu lamaGriki akhonzayo, labesifazana abadumileyo abangabalutshwana. 5 Kodwa amaJuda angakholwayo aba lomona, athatha amanye amadoda amabi angamavila emdangeni, enza ixuku, adunga umuzi; ahlasela indlu kaJasoni, edinga ukubakhuphela ebantwini; 6 kwathi engabatholi, adonsela uJasoni labazalwane abathile kubaphathi bomuzi, ememeza esithi: Laba abayaluzisa umhlaba, bona sebefikile lalapha, 7 labo uJasoni abamukeleyo; lalaba bonke benza okuphambene lemithetho kaKesari, besithi kukhona enye inkosi, enguJesu. 8 Asedunga ixuku labaphathi bomuzi besizwa lezizinto. 9 Kwathi sebethethe isibambiso kuJasoni lakwabanye, abakhulula.

UPawuli utshumayela eBeriya

10 Njalo abazalwane bahle basusa uPawuli loSilasi babathuma eBeriya ebusuku; okwathi sebefikile khona basuka baya esinagogeni lamaJuda. 11 Lawo ayekhaliphile kulalawo aweThesalonika, emukela ilizwi ngokuvuma konke, ehlolisisa imibhalo insuku ngensuku, ukuthi zinjalo yini lezizinto. 12 Ngakho amanengi kuwo akholwa, lakwabesifazana abahloniphekayo abangamaGriki lakwabesilisa abangabalutshwana. 13 Kodwa kwathi amaJuda eThesalonika esekwazi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liyatshunyayelwa nguPawuli leBeriya, eza lakhona enyikinya ixuku. 14 Njalo ngalesosikhathi abazalwane bahle bamthuma uPawuli kungathi uya elwandle; kodwa uSilasi loTimothi basala khona. 15 Lalabo abaphelekezela uPawuli, bamfikisa eAtene; sebemukele umlayezelo oya kuSilasi loTimothi, ukuthi beze kuye ngokuphangisa okukhulu, basuka bahamba.

UPawuli utshumayela eAtene

16 Kwathi uPawuli esabalindele eAtene, umoya wakhe wakhathazeka phakathi kwakhe, ebona umuzi ugcwele izithombe. 17 Ngakho waphikisana lamaJuda esinagogeni labanye abakhonzayo, lasemdangeni insuku zonke lalabo ahlangana labo. 18 Labathile kuzo izazi zamaEpikuri lamaStoyiki baphikisana laye. Labanye bathi: Uwumane lolu lufuna ukuthini? Kodwa abanye bathi: Kungathi ungotshumayela onkulunkulu bezizweni; ngoba ngevangeli watshumayela kibo uJesu lokuvuka kwabafileyo. 19 Basebemthatha, bamusa eAreyopagu besithi: Singazi yini, ukuthi iyini limfundiso entsha oyifundisayo? 20 Ngoba uletha indaba ezimangalisayo endlebeni zethu; ngakho sifisa ukwazi, ukuthi lezizinto ziyini. 21 Ngoba bonke abeAtene lezethekeli ezihlala khona babechitha isikhathi kungeyisikho ngolutho olunye, ngaphandle kokutshela lokuzwa into entsha. 22 Kwathi uPawuli esima phakathi kweAreyopagu, wathi: Madoda maAtene, ngiyabona ukuthi ezintweni zonke kungathi lilenkolelo enkulu. 23 Ngoba ngithe ngidabula ngikhangela izinto zenu elizikhonzayo, ngasengifica ilathi elilotshwe ukuthi: KUNKULUNKULU ONGAZIWAYO. Lokho-ke elikukhonza lingakwazi, yikho mina engikutshumayela kini. 24 UNkulunkulu owenza umhlaba lakho konke okukuwo, yena, oyiNkosi yezulu lomhlaba, kahlali emathempelini enziwe ngezandla, 25 futhi kakhonzwa ngezandla zabantu, njengoswela ulutho, ngoba yena uqobo lwakhe uyabapha bonke impilo lokuphefumula lakho konke; 26 njalo wazenza zonke izizwe zabantu zivela egazini linye, ukuthi zihlale ebusweni bonke bomhlaba, wazimisela izikhathi eziqunyiweyo ngaphambili lemingcele yokuhlala kwazo; 27 ukuze zidinge iNkosi, ukuthi mhlawumbe sibili zimuzwe zimthole, njalo kanti kakhatshana kulowo lalowo wethu. 28 Ngoba kuye siphila njalo sihambe futhi sikhona; njengoba lembongi ezithile zakini zithe: Ngoba futhi siyinzalo yakhe. 29 Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu, kakufanele ukuthi sinakane ukuthi ubuNkulunkulu bunjengegolide kumbe isiliva loba ilitshe, okubazwe ngeminwe langokunakana kwabantu. 30 Ngakho izikhathi zokungazi uNkulunkulu kazinanzanga, kodwa khathesi uyalaya bonke abantu endaweni zonke ukuthi baphenduke; 31 ngoba umisile usuku, azakwahlulela ngalo umhlaba ngokulunga, ngendoda ayimisileyo, waqinisa kubo bonke, ngokuyivusa kwabafileyo. 32 Kwathi besizwa ngokuvuka kwabafileyo, abanye bahleka usulu; kodwa abanye bathi: Sizaphinda sikuzwe ngalokhu. 33 Langokunjalo uPawuli waphuma phakathi kwabo. 34 Kodwa amadoda athile anamathela kuye, akholwa; phakathi kwawo kwakukhona loDiyonisiyu umAreyopagu, lowesifazana obizo lakhe nguDamari, labanye kanye labo.

Imisebenzi 18

UPawuli useKorinte leEfesu

1 Emva kwalezizinto uPawuli wasuka eAtene weza eKorinte. 2 Wasefica umJuda othile obizo lakhe nguAkwila, owePontusi ngokuzalwa, wayesandukufika evela eItaliya, loPrisila umkakhe, ngenxa yomlayo kaKlawudiyosi wokuthi wonke amaJuda kawasuke eRoma, waya kubo; 3 njalo ngoba babelomsebenzi ofananayo, wahlala kibo wasesebenza; ngoba babengabenzi bamathente ngomsebenzi. 4 Wasetshumayela esinagogeni amasabatha wonke, wancenga amaJuda lamaGriki. 5 Kwathi uSilasi loTimothi sebehlile bevela eMakedoniya, uPawuli wacindezelwa nguMoya, efakaza kumaJuda ukuthi uJesu unguKristu. 6 Kwathi emelana laye ehlambaza, wathintitha izembatho, wathi kuwo: Igazi lenu kalibe phezu kwekhanda lenu; mina ngimsulwa; kusukela lamuhla ngizakuya kwabezizwe. 7 Wasesuka lapho waya endlini yomunye obizo lakhe nguJustusi, okhonza uNkulunkulu, ondlu yakhe yayiseduze lesinagoge. 8 Kodwa uKrispusi umphathi wesinagoge wakholwa eNkosini lendlu yakhe yonke; labanengi kwabeKorinte balalela bakholwa basebebhabhathizwa. 9 INkosi yasisithi kuPawuli ebusuku ngombono: Ungesabi, kodwa khuluma njalo ungathuli; 10 ngoba mina ngilawe, kakho ozakuhlasela akuphathe kubi; ngoba ngilabantu abanengi kulumuzi. 11 Njalo wahlala umnyaka lenyanga eziyisithupha, efundisa ilizwi likaNkulunkulu phakathi kwabo. 12 Kwathi uGaliyo engumbusi weAkaya, amaJuda amvukela uPawuli nganhliziyonye, amusa phambi kwesihlalo sokwahlulela, 13 esithi: Lo uncenga abantu ukuthi bakhonze uNkulunkulu ngokuphambene lomlayo. 14 Kodwa kwathi uPawuli esezavula umlomo, uGaliyo wathi kumaJuda: Ngakho uba bekulento engalunganga kumbe inkohliso embi, o maJuda, ngesizatho bengizalibekezelela; 15 kodwa uba kuyikuphikisana ngelizwi langamabizo, langomlayo phakathi kwenu, ziboneleni lina; ngoba mina kangithandi ukuba ngumahluleli walezizinto. 16 Wasewaxotsha esihlalweni sokwahlulela. 17 Wonke amaGriki asembamba uSostenesi umphathi wesinagoge bamtshaya phambi kwesihlalo sokwahlulela. Njalo uGaliyo kaze azinanza lezizinto. 18 Kodwa uPawuli wasehlala insuku ezinengi, wavalelisa abazalwane, wasuka ngomkhumbi waya eSiriya, kanye loPrisila loAkwila, esephuce ikhanda eKenikreya, ngoba wayelesifungo. 19 Sebefikile eEfesu, wasebatshiya khona; kodwa yena engena esinagogeni wakhulumisana lamaJuda. 20 Sebemcelile ukuthi ahlale isikhathi esidanyana labo, kavumanga; 21 kodwa wabavalelisa esithi: Kufanele isibili ukuthi ngigcine eJerusalema umkhosi ozayo; kodwa ngizabuyela kini njalo, uba uNkulunkulu evuma. Wasuka eEfesu ngomkhumbi, 22 njalo esefikile eKesariya, wenyuka wasebingelela ibandla, wehlela eAntiyoki.

Uhambo lwesithathu lukaPawuli. UApolo eEfesu

23 Njalo esechithe isikhathi esithile, wasuka, wadabula ngokulandelana ilizwe iGalathiya leFrigiya, eqinisa bonke abafundi. 24 Kwathi umJuda othile uApolosi ngebizo, umAleksandriya ngokuzalwa, eyindoda eyisikhulumi, wafika eEfesu, elamandla emibhalweni. 25 Lo wayefundisiwe indlela yeNkosi, njalo evutha emoyeni wakhuluma wafundisa ngokukhuthala izinto ezimayelana leNkosi, esazi ubhabhathizo lukaJohane kuphela; 26 lo waseqala ukukhuluma ngesibindi esinagogeni. Kwathi sebemzwile uPrisila loAkwila, bamthatha, basebemchasisela indlela kaNkulunkulu ngokuqonda okukhulu. 27 Kwathi esethanda ukuchaphela eAkaya, abazalwane bemkhuthaza babhalela abafundi ukuthi bamamukele; okwathi esefikile wabasiza kakhulu abakholwa ngomusa; 28 ngoba waphikisa ngamandla wawehlula ngokupheleleyo obala amaJuda, etshengisa ngemibhalo ukuthi uKristu unguJesu.

Imisebenzi 19

UPawuli eEfesu

1 Kwasekusithi, uApolosi eseseKorinte, uPawuli wafika eEfesu esedabule indawo eziphakemeyo; wasefica abafundi abathile 2 wathi kubo: Lamemukela yini uMoya oNgcwele mhla likholwayo? Basebesithi kuye: Kodwa kasizanga sizwe ngitsho ukuthi kukhona uMoya oNgcwele. 3 Wasesithi kubo: Pho labhabhathizelwa kukuphi? Basebesithi: Kubhabhathizo lukaJohane. 4 Kodwa uPawuli wathi: UJohane wabhabhathiza ubhabhathizo lokuphenduka, etshela abantu ukuze bakholwe kulowo oweza emva kwakhe, okuyikuthi, kuKristu Jesu. 5 Lalabo abezwayo babhabhathizwa ebizweni leNkosi uJesu. 6 Wathi uPawuli esebeke izandla phezu kwabo, uMoya oyiNgcwele weza phezu kwabo; basebekhuluma ngendimi, baprofetha. 7 Njalo wonke amadoda ayengaba litshumi lambili. 8 Wasengena esinagogeni wakhuluma ngesibindi, inyanga ezintathu etshumayela eqinisekisa izinto ngombuso kaNkulunkulu. 9 Kodwa kwathi abanye sebesiba lukhuni bengakholwa, bekhuluma kubi ngaleyondlela phambi kwabantu, wasuka kubo wehlukanisa abafundi, insuku ngensuku etshumayela esikolo sothile uTiranu. 10 Lalokhu kwenzeka okweminyaka emibili, baze balizwa ilizwi leNkosi uJesu bonke abakhileyo eAsiya, amaJuda kanye lamaGriki. 11 UNkulunkulu wasesenza imisebenzi yamandla engejwayelekanga ngezandla zikaPawuli, 12 kwaze kwathi lakwabagulayo kwasiwa izifinyo kumbe amafasikoti okuvela emzimbeni wakhe, lezifo zasuka kubo, labomoya ababi baphuma kubo. 13 Kwathi abanye kumihambuma yamaJuda, izanuse, zazama ukubiza ibizo leNkosi uJesu kulabo ababelabomoya ababi, besithi: Siyalifungisa uJesu amtshumayelayo uPawuli. 14 Njalo kwakukhona amadodana ayisikhombisa athile kaSikeva umJuda umpristi omkhulu akwenzayo lokho. 15 Kodwa umoya omubi waphendula wathi: UJesu ngiyamazi, loPawuli ngiyazi ngaye; kodwa lina lingobani? 16 Lowomuntu okwakukuye umoya omubi waseseqela phezu kwabo, njalo wabehlula, wabanqoba, baze babaleka kuleyondlu benqunu belimele. 17 Lokhu kwasekusaziwa yibo bonke abakhileyo eEfesu amaJuda kanye lamaGriki; ukwesaba kwasekubehlela bonke; lakhuliswa ibizo leNkosi uJesu. 18 Labanengi balabo abakholwayo beza, bevuma, bememezela izenzo zabo. 19 Labanengi balabo ababesenza amasalamusi baletha ingwalo ndawonye bazitshisa phambi kwabo bonke; basebebala intengo zazo, bathola izinkulungwane ezingamatshumi amahlanu esiliva. 20 Ngokunjalo ilizwi leNkosi lakhula ngamandla lanqoba. 21 Kwathi lezizinto seziphelile, uPawuli wazimisela emoyeni, esedabule eMakedoniya leAkaya, ukuya eJerusalema, esithi: Emva kokuba lapho kwami, ngimele ukubona iRoma layo. 22 Esethume eMakedoniya ababili kubasizi bakhe, uTimothi loErastu, yena wahlala eAsiya isikhatshana.

Isiphithiphithi sikaDemetriyu

23 Kodwa ngalesosikhathi kwasuka isiphithiphithi esingesincinyane mayelana laleyondlela. 24 Ngoba umuntu othile onguDemetriyu ngebizo, umkhandi wesiliva, owenza amathempelana esiliva kaDiyana, waletha kuzingcwethi inzuzo engencinyane; 25 owabaqoqayo bona, lezisebenzi zezinto ezifananayo, wathi: Madoda, liyazi ukuthi kulumsebenzi kuvela inotho yethu. 26 Njalo liyabona liyezwa ukuthi kakusikho eEfesu kuphela, kodwa phose kulo lonke iAsiya, uPawuli lo uncengile njalo uphambule ixuku elikhulu, esithi kayisibo onkulunkulu abenziwe ngezandla. 27 Njalo kayisikho lokhu kuphela ukuthi sisengozini yokuthi le ingxenye ifike ekutheni ingahlonitshwa, kodwa lethempeli likankulunkulukazi omkhulu uDiyana lizathiwa liyinto engesilutho, njalo lobukhulukazi bakhe buzakwehliswa, elimkhonzayo lonke iAsiya lomhlaba wonke. 28 Kwathi besizwa basebegcwala intukuthelo, bamemeza besithi: Mkhulu uDiyana wamaEfesu! 29 Njalo umuzi wonke wagcwala isiphithiphithi; basebetheleka kanyekanye endaweni yokudlalela, bahudula uGayusi loAristako amaMakedoniya, abaphelekezeli bakaPawuli. 30 Kwathi uPawuli efuna ukungena exukwini, abafundi kabamvumelanga. 31 Njalo labanye bababusi beAsiya, ababengabangane bakhe, bathuma kuye, bemncenga ukuthi angazinikeli endaweni yokudlalela. 32 Ngakho abanye bamemeza okunye labanye okunye; ngoba umhlangano wawusanganisekile, njalo inengi labo lalingazi ukuthi libuthene lapho ngenxa yani. 33 Bamusa phambili uAleksandro esuka exukwini, ngoba amaJuda amqhubela phambili. UAleksandro waseqhweba ngesandla, efuna ukuzivikela ebantwini. 34 Kodwa bathi sebekwazi ukuthi ungumJuda, kwaba lelizwi linye livela kubo bonke okungaba ngamahola amabili limemeza lisithi: Mkhulu uDiyana wamaEfesu! 35 Njalo kwathi umabhalane eselithulisile ixuku wathi: Madoda eEfesu, kanti kukhona yini umuntu ongaziyo ukuthi umuzi weEfesu ungumlondolozi wethempeli likankulunkulukazi omkhulu uDiyana lowento eyawa ivela kuZewusi? 36 Ngakho njengoba lezizinto zingephikwe, kufanele lithule, lingenzi lutho ngamawala. 37 Ngoba lilethe lamadoda, angesibo abaphangi bamathempeli labangahlambazi unkulunkulukazi wenu. 38 Ngakho uba uDemetriyu lezingcwethi kanye laye belodaba ngomuntu, amalanga okuthonisa amacala ayagcinwa, bakhona lababusi; kabamangalelane. 39 Kodwa uba lidinga ulutho ngezinye izinto, kuzalungiswa emhlanganweni osemthethweni. 40 Ngoba futhi sisengozini yokumangalelwa ngomsindo walamuhla, ongelasisusa esingazilandulela ngaso ngalesisiphithiphithi. 41 Njalo esetshilo lokho, wawuchitha umhlangano.

Imisebenzi 20

UPawuli eMakedoniya

1 Kwathi sesiphelile isiyaluyalu, uPawuli wabizela kuye abafundi, esebagonile, waphuma ukuya eMakedoniya. 2 Kwathi esedabule lezongxenye, esebakhuthazile ngamazwi amanengi, wafika elizweni lamaGriki, 3 kwathi esehlale khona inyanga ezintathu, kwathi selenziwe iqhinga ngaye ngamaJuda esezasuka ngomkhumbi ukuya eSiriya, wazimisela ukubuyela adabule eMakedoniya. 4 Wasemphelekezela eAsiya uSopatheri umBeriya; lowamaThesalonika, uAristako loSekhundu, loGayusi weDerbe, loTimothi; lamaAsiya, uTikiko loTrofimu. 5 Laba sebehambe phambili basilindela eTrowasi. 6 Kodwa thina sasuka ngomkhumbi eFiliphi emva kwensuku zesinkwa esingelamvubelo, safika kubo eTrowasi ngensuku ezinhlanu, lapho esahlala khona insuku eziyisikhombisa.

UPawuli uvusa uYutiku ekufeni

7 Kwathi ngosuku lokuqala lweviki, abafundi bebuthene ukuhlephula isinkwa, uPawuli watshumayela kubo, elungele ukusuka kusisa, waseselula ilizwi kwaze kwaba phakathi kobusuku. 8 Njalo kwakukhona izibane ezinengi endlini ephezulu ababebuthene kiyo. 9 Kwakuhlezi ewindini ijaha elithile ngebizo linguYutiku, elajunywa yibuthongo obukhulu, uPawuli esetshumayele isikhathi eside, selehlulwe yibuthongo lawela phansi lisuka esitezi sesithathu, laselidojwa lifile. 10 Kodwa uPawuli wehla waziphosela phezu kwalo, elisingatha wathi: Lingakhathazeki; ngoba umphefumulo walo ukhona kilo. 11 Esenyukile njalo esehlephule isinkwa esedlile, waxoxa labo isikhathi eside kwaze kwasa, ngokunjalo wahamba. 12 Basebemletha umfana ephila, basebeduduzwa okungekuncane.

UPawuli eMilethu; uvalelisa abeEfesu

13 Kodwa thina, sesihambe phambili ukuya emkhunjini, sasuka ngomkhumbi saya eAsosi, lapho siqonde ukumkhweza uPawuli; ngoba wayemisile ngokunjalo, yena ebezahamba ngenyawo. 14 Njalo esehlangene lathi eAsosi, samkhweza safika eMithilene, 15 sasuka lapho ngomkhumbi, kusisa safika maqondana leKiyosi; langomhlomunye sasondela eSamosi; sasesihlala eTrogiliumu, ngolulandelayo safika eMilethu. 16 Ngoba uPawuli wayezimisele ukuyiceza iEfesu ngomkhumbi, ukuze angalibali eAsiya; ngoba wayephanga, nxa kwakungenzeka kuye, ukuba seJerusalema ngosuku lwePentekoste. 17 Kwathi eseMilethu wathumela eEfesu wabizela kuye abadala bebandla. 18 Kwathi sebefikile kuye, wathi kubo: Liyazi lina, ukuthi kusukela esukwini lokuqala lokufika kwami eAsiya, ngangihlezi njani isikhathi sonke phakathi kwenu, 19 ngakhonza iNkosi ngokuthobeka konke langezinyembezi ezinengi langezilingo ezangehlela ngamaqhinga amaJuda; 20 ukuthi angigodlanga lutho ngayo olusizayo, ukungatshumayeli kini lokungalifundisi obala lakuzindlu ngezindlu, 21 ngifakaza kumaJuda kanye lakumaGriki ukuphendukela kuNkulunkulu, lokholo lolo eNkosini yethu uJesu Kristu. 22 Lakhathesi khangelani, mina ngiya eJerusalema ngibotshwe nguMoya, ngingakwazi okuzangehlela phakathi kwayo, 23 ngaphandle kokuthi uMoya oyiNgcwele uyangifakazela emizini yonke esithi izibopho lezinhlupheko zingilindele. 24 Kodwa angikhathaleli lutho lwalezizinto, lempilo yami angiyenzi into eligugu kimi, ukuze ngiphelelise uhambo lwami ngentokozo, lenkonzo engayemukela eNkosini uJesu, eyokufakaza ivangeli elomusa kaNkulunkulu. 25 Njalo khathesi khangelani, mina ngiyazi ukuthi kalisayikubona ubuso bami lina lonke, engihamba phakathi kwenu ngitshumayela umbuso kaNkulunkulu. 26 Ngakho ngiyafakaza kini ngalolusuku lwalamuhla, ukuthi mina ngimsulwa egazini labo bonke; 27 ngoba kangigodlanga ukuthi ngilitshumayeze lonke icebo likaNkulunkulu. 28 Ziqapheleni-ke lina lomhlambi wonke, alibeke phakathi kwawo uMoya oyiNgcwele ukuthi libe ngababonisi, bokwelusa ibandla likaNkulunkulu, azithengele lona ngegazi lakhe uqobo. 29 Ngoba mina ngiyazi lokhu, ukuthi emva kokuhamba kwami kuzangena impisi eziphangayo phakathi kwenu, zingawuyekeli umhlambi; 30 laphakathi kwenu kuzavela amadoda ekhuluma izinto eziduhisayo, ukuhugela abafundi ngemva kwawo. 31 Ngakho lindani, likhumbule ukuthi okweminyaka emithathu ebusuku lemini kangimanga ukuleluleka omunye lomunye ngenyembezi. 32 Lakhathesi, bazalwane, ngilinikela kuNkulunkulu laselizwini lomusa wakhe, elilamandla okulakha, lokulipha ilifa phakathi kwabo bonke abangcwelisiweyo. 33 Kangihawukelanga isiliva kumbe igolide loba isembatho somuntu. 34 Lina-ke uqobo lwenu liyazi ukuthi lezizandla zasebenzela inswelo zami lezalabo ababelami. 35 Kukho konke ngilitshengisile, ukuthi kumele ukuthi sisize ababuthakathaka sisebenza ngokunjalo, sikhumbule amazwi eNkosi uJesu, ukuthi yena wathi: Kubusisekile kakhulu ukupha kulokwemukela. 36 Njalo esetshilo lezizinto, waguqa ngamadolo akhe, wakhuleka labo bonke. 37 Kwaba khona ukukhala kakhulu kwabo bonke; basebewela entanyeni kaPawuli bamanga, 38 belosizi kakhulu ngelizwi alitshoyo, elokuthi kabasayikubona ubuso bakhe. Basebemphelekezela baya laye emkhunjini.

Imisebenzi 21

UPawuli eKesariya

1 Kwasekusithi sisuka ngomkhumbi sesehlukene labo, sahamba ngendlela eqondileyo safika eKosi, langosuku olulandelayo eRodesi, sasuka lapho saya ePathara; 2 sasesithola lapho umkhumbi ochaphela eFenekiya, sangena sahamba ngomkhumbi. 3 Kwathi sesiqhamuka eKuprosi, sasesiyitshiyela ngakwesokhohlo, saya ngomkhumbi eSiriya, njalo sehlikela eTire; ngoba umkhumbi wawuzakwethulela khona impahla. 4 Sesibatholile abafundi, sahlala khona insuku eziyisikhombisa; bona bamtshela uPawuli ngoMoya, ukuthi angenyukeli eJerusalema. 5 Kwathi sekwenzakele ukuthi siqede insuku, sasuka sahamba, bonke basiphelekezela kanye labomkabo labantwana kwaze kwaba ngaphandle komuzi; saguqa ngamadolo ekhunjini sakhuleka, 6 sesivalelisene, sangena emkhunjini, kodwa bona babuyela kibo. 7 Kodwa thina, sesiqedile uhambo ngomkhumbi sisuka eTire, safika ePetolemayi, sesibingelele abazalwane sahlala labo usuku lwaba lunye. 8 Kusisa thina esasiloPawuli sasuka safika eKesariya; sesingene endlini kaFiliphu umvangeli, owayengomunye wabayisikhombisa, sahlala laye. 9 Yena-ke wayelamadodakazi amane, intombi, eziprofethayo. 10 Kwathi sesihlezi insuku ezinengi, kwehla umprofethi othile uAgabusi ngebizo evela eJudiya, 11 wasefika kithi, wathatha uzwezwe lukaPawuli, wazibopha izandla kanye lenyawo esithi: Utsho lokho uMoya oyiNgcwele: Indoda olungolwayo loluzwezwe, amaJuda eJerusalema azayibopha kanje, njalo ayinikele ezandleni zabezizwe. 12 Sesizizwile lezizinto, samncenga thina kanye lalabo ababelapho, ukuthi angenyukeli eJerusalema. 13 Kodwa uPawuli waphendula esithi: Lenzani likhala lidabula inhliziyo yami? Ngoba mina sengilungele, kungeyisikho ukubotshwa kuphela, kodwa lokufa eJerusalema ngenxa yebizo leNkosi uJesu. 14 Kwathi engancengeki, sathula sathi: Kayenziwe intando yeNkosi.

UPawuli eJerusalema

15 Emva kwalezinsuku sasesilungiselela, senyukela eJerusalema. 16 Labathile babafundi beKesariya basebehamba lathi, babuya lothile uMnasoni umKuprosi, umfundi omdala, ebesizangenisa kuye. 17 Njalo sesifikile eJerusalema, abazalwane basemukela ngokuthokoza. 18 Kusisa uPawuli wangena lathi kuJakobe, labadala bonke babekhona. 19 Kwathi esebabingelele, wabalandisela ngakunye ngakunye izinto uNkulunkulu azenzileyo phakathi kwabezizwe ngenkonzo yakhe. 20 Kwathi sebekuzwile, bayidumisa iNkosi; basebesithi kuye: Uyabona, mzalwane, ukuthi zinengi kangakanani izigidi zabakholwayo zamaJuda; futhi bonke batshisekela umlayo; 21 njalo sebetsheliwe ngawe, ukuthi ufundisa wonke amaJuda aphakathi kwabezizwe ukuthi adele uMozisi, usithi angasoki abantwana, lokuthi angahambi ngamasiko. 22 Pho-ke kuyini? Isibili kufanele ukuthi ixuku libuthane; ngoba bazakuzwa ukuthi usufikile. 23 Ngakho yenza lokhu esikutsho kuwe; silamadoda amane abalesifungo phezu kwawo; 24 athathe lawo, uzihlambulule kanye lawo, njalo uhlawule indleko zawo, ukuze aphuce amakhanda, njalo ukuze bakwazi bonke ukuthi kakulalutho kulokho abakutshelwe ngawe, kodwa ukuthi lawe uhamba ngokulondoloza umlayo. 25 Kodwa mayelana labezizwe abakholwayo thina sesibhalile, saquma sathi bangagcini lutho olunjalo, ngaphandle kokuthi kabazile okuhlatshelwe izithombe, legazi, lokukhanyiweyo, lokufeba. 26 UPawuli wasewathatha amadoda, kusisa wahlanjululwa kanye lawo wangena ethempelini, ukubika ukuphela kwensuku zokuhlanjululwa, kwaze kwalethwa umnikelo walowo lalowo.

AmaJuda avusa umsindo; uPawuli uyabotshwa

27 Kwathi sezizaphela insuku eziyisikhombisa, amaJuda avela eAsiya, ayembonile ethempelini, avusa ixuku lonke, amdumela ngezandla, 28 amemeza: Madoda maIsrayeli, sizani! Nguye lumuntu ofundisa bonke endaweni zonke okuphambene lesizwe, lomlayo, lalindawo; futhi ungenisile lamaGriki ethempelini, njalo useyingcolisile lindawo engcwele. 29 Ngoba ayebonile ngaphambili uTrofimu umEfesu emzini elaye, amkhumbulela ukuthi uPawuli umngenisile ethempelini. 30 Lomuzi wonke wanyakazela, labantu bagijimela ndawonye, basebemdumela uPawuli bamhudulela ngaphandle kwethempeli; leminyango yahle yavalwa. 31 Kuthe besafuna ukumbulala, ilizwi lafika enduneni enkulu yesigaba, ukuthi iJerusalema yonke iyaphithizela; 32 eyahle yathatha amabutho lezinduna zekhulu, yagijimela kubo; kwathi sebebona induna enkulu lamabutho, bayekela ukumtshaya uPawuli. 33 Induna enkulu yasisondela, yambamba, yasilaya ukuthi kabotshwe ngamaketane amabili, yasibuza ukuthi ungubani, lokuthi wenzeni. 34 Abanye exukwini bememeza okunye labanye okunye; kodwa ingelakulazi iqiniso ngenxa yomsindo, yalaya ukuthi asiwe enkambeni yamabutho. 35 Kwathi esefikile ezikhwelweni, kwenzeka ukuthi athwalwe ngamabutho ngenxa yokufutheka kwexuku; 36 ngoba ixuku labantu lalandela limemeza lisithi: Msuseni! 37 Kwathi uPawuli esezangeniswa enkambeni yamabutho wathi enduneni enkulu: Kuvunyelwe yini ukuthi ngikhulume ulutho kuwe? Yona yasisithi: Uyasazi isiGriki yini? 38 Kanti kawusuye yini lowomGibithe okwathi kungakafiki lezinsuku wenza umvukela, wasekhokhelela enkangala amadoda azinkulungwane ezine angababulali? 39 Kodwa uPawuli wathi: Mina ngingumuntu ongumJuda, weTarsu yeKilikhiya, isakhamuzi somuzi ongadelelekanga; ngiyakuncenga, ngivumela ngikhulume ebantwini. 40 Kwathi esemvumele, uPawuli wema ezikhwelweni waqhweba abantu ngesandla; sekuthe cwaka, wasekhuluma labo ngolimi lwamaHeberu wathi:

Imisebenzi 22

UPawuli ulandisela amaJuda ngokuphenduka kwakhe

1 Madoda, bazalwane, labobaba, zwanini ukuziphendulela kwami khathesi kini. 2 Kwathi sebezwile ukuthi ukhuluma labo ngolimi lwamaHeberu, bathula kakhulu, wasesithi: 3 Mina ngiyindoda engumJuda, eyazalelwa eTarsu yeKilikhiya, njalo ngakhuliselwa kulumuzi enyaweni zikaGamaliyeli, ngafundiswa ngokuqinileyo umlayo wabobaba, ngitshisekela uNkulunkulu, njengani lonke lamuhla; 4 eyazingela leyondlela kwaze kwaba sekufeni, ngibabopha ngibanikela entolongweni amadoda kanye labafazi, 5 njengoba lompristi omkhulu engifakazela, lomphakathi wonke wabadala; engazuza kubo incwadi eziya kubazalwane, ngaya eDamaseko, ukuthi lababekhona lapho ngibalethe eJerusalema bebotshiwe, ukuze bajeziswe. 6 Kwasekusithi ngisahamba sengisondela eDamaseko, sekungaba emini enkulu, kwahle kwakhanya ukukhanya okukhulu okuvela ezulwini kungizingelezela. 7 Ngasengiwela phansi, ngasengisizwa ilizwi lisithi kimi: Sawuli, Sawuli, ungizingelelani? 8 Mina ngasengiphendula ngathi: Ungubani, Nkosi? Wasesithi kimi: NginguJesu weNazaretha wena omzingelayo. 9 Lalabo ababelami bakubona ukukhanya, njalo basebesesaba, kodwa kabalizwanga ilizwi elakhuluma lami. 10 Ngasengisithi: Ngenzeni, Nkosi? INkosi yasisithi kimi: Sukuma uye eDamaseko; njalo uzatshelwa khona ngazo zonke izinto ozimiselwe ukuthi uzenze. 11 Njengoba ngangingaboni ngenxa yenkazimulo yalokhokukhanya, ngadonswa ngesandla yilabo ababelami, ngafika eDamaseko. 12 Njalo uAnaniya othile, indoda ekhuthele ekukhonzeni ngokomlayo, eyayifakazelwa yiwo wonke amaJuda ahlala khona, 13 weza kimi wasesima phansi kwami wathi kimi: Sawuli mzalwane, buya ubone. Njalo mina ngalesosikhathi ngasengimbona. 14 Wasesithi: UNkulunkulu wabobaba bethu ukumisile ngaphambili ukuthi wazi intando yakhe, lokuthi ubone oLungileyo, njalo uzwe ilizwi eliphuma emlonyeni wakhe, 15 ngoba uzakuba ngumfakazi wakhe kubo bonke abantu walokho okubonileyo lokuzwileyo. 16 Khathesi-ke, usalindeleni? Sukuma ubhabhathizwe njalo uhlanjululwe ezonweni zakho, ubize ibizo leNkosi. 17 Kwasekusithi kimi sengibuyele eJerusalema, njalo ngikhuleka ethempelini, ngaba lokuhlehla kwengqondo, 18 ngasengimbona wathi kimi: Phangisa uphume ngesiqubu eJerusalema; ngoba kabasoze bamukele ubufakazi bakho ngami. 19 Ngasengisithi: Nkosi, bayazi bona ukuthi mina ngangibafaka entolongweni ngibatshaya emasinagogeni wonke labo abakholwa kuwe; 20 njalo mhla kuchithwa igazi likaStefane umfakazi wakho, mina uqobo ngangimi khona ngivumelana lokufa kwakhe, njalo ngilondoloza izembatho zalabo abambulalayo. 21 Wasesithi kimi: Hamba, ngoba mina ngizakuthuma khatshana kwabezizwe.

AmaJuda afuna ukumbulala uPawuli

22 Bamlalela kwaze kwafika kulelolizwi, basebephakamisa ilizwi labo besithi: Msuseni onje emhlabeni! Ngoba kakufanele ukuthi aphile. 23 Kwathi besamemeza, basebephosa izembatho, njalo baphosa uthuli emoyeni, 24 induna enkulu yalaya ukuthi angeniswe enkambeni yamabutho, yathi kahlolisiswe ngokutshaywa ngesiswepu, ukuze yazi ukuthi kungasizatho bani bememeza ngokunjalo ngaye. 25 Kwathi sebemelulele phambili ngemichilo, uPawuli wathi enduneni yekhulu eyayimi lapho: Kuvunyelwe kini yini ukutshaya ngesiswepu umuntu ongumRoma njalo engalahlwanga licala? 26 Induna yekhulu isizwile yasondela yatshela induna enkulu isithi: Nanzelela osuzakwenza; ngoba lumuntu ungumRoma. 27 Induna enkulu yasifika yathi kuye: Ngitshele, wena ungumRoma yini? Yena wathi: Yebo. 28 Induna enkulu yasiphendula yathi: Mina lelilungelo lokuba yisakhi ngalizuza ngemali enkulu. Njalo uPawuli wathi: Kodwa lami ngazalwa lalo. 29 Ngakho labo abasebezamhlola bahle basuka kuye. Lenduna enkulu layo yesaba, isisazi ukuthi ungumRoma, lokuthi ibimbophile. 30 Kwathi kusisa ifuna ukwazi iqiniso, ukuthi kungani emangalelwa ngamaJuda, yamkhulula kuzibopho, yasilaya ukuthi abapristi abakhulu lomphakathi wabo wonke babuye, yasimehlisa uPawuli yammisa phambi kwabo.

Imisebenzi 23

UPawuli ephambi komphakathi

1 UPawuli wasewujolozela umphakathi wathi: Madoda bazalwane, mina ngihambile phambi kukaNkulunkulu ngesazela sonke esihle, kuze kube lamuhla. 2 Kodwa uAnaniya umpristi omkhulu walaya labo ababemi phansi kwakhe ukuthi bamtshaye umlomo. 3 UPawuli wasesithi kuye: UNkulunkulu uzakutshaya, mduli oconjwe wabamhlophe; ngoba uhlalele ukungahlulela ngomlayo, kanti ngokuphambene lomlayo ulaya ukuthi ngitshaywe? 4 Lababemi lapho bathi: Umpristi omkhulu kaNkulunkulu uyamthuka yini? 5 UPawuli wasesithi: Bengingazi, bazalwane, ukuthi ungumpristi omkhulu; ngoba kulotshiwe ukuthi: Ungakhulumi kubi ngombusi wesizwe sakini. 6 Kwathi uPawuli esekwazi ukuthi enye ingxenye yabo ingabaSadusi, lenye ingabaFarisi, wamemeza emphakathini wathi: Madoda bazalwane, mina ngingumFarisi, indodana yomFarisi; ngethemba langokuvuka kwabafileyo mina ngiyahlulelwa. 7 Kwathi esetshilo lokhu, kwavela ukuphikisana kwabaFarisi labaSadusi, lexuku ladabuka phakathi; 8 ngoba abaSadusi bathi kakukho ukuvuka kwabafileyo, loba ingilosi, loba umoya; kodwa abaFarisi bayakuvuma kokubili. 9 Kwasekuvela ukumemeza okukhulu; kwathi ababhali behlelo labaFarisi basukuma baphika kakhulu besithi: Kasitholi bubi kulumuntu; kodwa nxa umoya kumbe ingilosi kukhulume laye, kasingalwi simelene loNkulunkulu. 10 Kwathi sekuvele ukuphikisana okukhulu, induna enkulu yesaba ukuthi uPawuli uzadatshulwa yibo, yalaya amabutho ukuthi ahle amhluthule phakathi kwabo, njalo abuyele laye enkambeni yamabutho. 11 Njalo ngobusuku obulandelayo iNkosi yema phansi kwakhe yathi: Mana isibindi Pawuli; njengoba ufakaze izinto ngami eJerusalema, kunjalo-ke umele ufakaze leRoma.

Iqhinga lamaJuda lokumbulala uPawuli

12 Kwathi sekusile, abanye bamaJuda benza iqhinga, bazibopha ngesiqalekiso, besithi kabayikudla lokunatha baze bambulale uPawuli. 13 Njalo babengaphezu kwamatshumi amane abenza lesisifungo; 14 abaya kubapristi abakhulu labadala bathi: Sizibophe ngesiqalekiso esikhulu, sokuthi kasiyikudla lutho size simbulale uPawuli. 15 Ngakho khathesi lina kanye lomphakathi yazisani induna enkulu, ukuze imthume kini kusasa, ngokungathi lizazwisisa okunengi ngendaba zakhe; thina-ke, engakasondeli, sesilungele ukumbulala. 16 Kodwa indodana kadadewabo kaPawuli yezwa ngokumcathamela, yeza yangena enkambeni yamabutho, yamtshela uPawuli. 17 UPawuli wasebizela kuye enye yezinduna zekhulu wathi: Sana lelijaha enduneni enkulu; ngoba lilento elizayitshela yona. 18 Yasilithatha-ke yalisa enduneni enkulu, yasisithi: UPawuli isibotshwa ungibizele kuye wacela ukuthi ngilethe lelijaha kuwe, lilento elizakutshela yona. 19 Induna enkulu yasilithatha ngesandla, yasibuyela eceleni bebodwa, yabuza: Kuyini ozongitshela khona? 20 Laselisithi: AmaJuda avumelene ukucela kuwe, ukuze wehlisele uPawuli emphakathini kusasa, kungathi azahlolisisa ngcono ulutho ngaye. 21 Ngakho wena ungavunyiswa yiwo; ngoba amadoda adlula amatshumi amane kuwo amcathamele, azibophe ngesiqalekiso ngokuthi angadli anganathi aze ambulale; lakhathesi alungile elindele isithembiso sakho. 22 Ngakho induna enkulu yasiliyekela ijaha lahamba, ililaya isithi: Ungatsheli muntu ukuthi ungibikele lezizinto.

UPawuli usiwa eKesariya

23 Yasibizela kuyo induna zekhulu ezithile ezimbili, yathi: Lungisani abebutho abangamakhulu amabili ukuze bahambe baze bayefika eKesariya, labagadi bamabhiza abangamatshumi ayisikhombisa, labemikhonto abangamakhulu amabili, kusukela ngehola lesithathu lobusuku; 24 lungisani lezinyamazana, ukuze ligadise uPawuli limfikise ephephile kumbusi uFelike; 25 wabhala incwadi imumethe lokhu: 26 Klawudiyosi Lisiya kumhlekazi umbusi uFelike ngiyabingelela. 27 Lindoda ibibanjwe ngamaJuda, njalo ibisizabulawa yiwo, ngafika lamabutho ngayephula, sengizwile ukuthi ungumRoma. 28 Ngathi ngifuna ukuthi ngazi isizatho ayimangalela ngaso, ngayehlisela emphakathini wawo; 29 engathi ngithola ukuthi imangalelwe ngemibuzo yomlayo wawo, kodwa ingamangalelwanga ngalutho olufanele ukufa loba izibopho. 30 Kwathi sekuvelile kimi ukuthi kwasekuzakuba khona iqhinga ngalindoda ngamaJuda, ngahle ngayithuma kuwe, ngibalayile futhi abamangaleli ukuthi bakhulume izinto ngayo phambi kwakho. Sala kuhle. 31 Abebutho-ke, njengokulaywa kwabo, bamthatha uPawuli, bamusa eAntipatri ngobusuku. 32 Njalo kusisa, batshiya abagadi bamabhiza ukuthi bahambe laye, babuyela enkambeni yamabutho; 33 okwathi sebefikile eKesariya, bamnika umbusi incwadi, bammisa loPawuli phambi kwakhe. 34 Kwathi umbusi eseyifundile incwadi, wasebuza ukuthi ungowawuphi umkhono, esezwile ukuthi ungoweKilikhiya, 35 wathi: Ngizakuzwa, sebefikile labamangaleli bakho. Waselaya ukuthi alondolozwe endlini kaHerodi yokwahlulela.

Imisebenzi 24

UPawuli eyisibotshwa umangalelwa kuFelike eKesariya

1 Kwathi emva kwensuku ezinhlanu uAnaniya wehla labadala lomkhulumeli othile uTertulo, abammangalela uPawuli kumbusi. 2 Kwathi esebiziwe, uTertulo waqala ukumcala esithi: Ukuthula okukhulu sikuzuzile ngenxa yakho, lemisebenzi emihle yenzakele kulesisizwe ngokunakekela kwakho, 3 ngazo zonke indlela lakuzo zonke indawo siyakwemukela, mhlekazi Felike, ngakho konke ukubonga. 4 Kodwa ukuze ngingakubambeleli kakhulu, ngiyakuncenga ukuthi ngomusa wakho usizwe ngokufitshane. 5 Ngoba lindoda siyifice iyinkathazo, njalo ingeyenza umvukela phakathi kwamaJuda wonke emhlabeni jikelele, lomholi wobubhazuka bamaNazaretha; 6 eyake yazama lokungcolisa ithempeli; esike sayibamba sasithanda ukuyahlulela ngokomlayo wethu, 7 kodwa kwafika uLisiya induna enkulu wamthatha ngodlakela olukhulu ezandleni zethu, 8 elaya abamangaleli bakhe ukuthi beze kuwe; ngokumbuzisisa wena uqobo lwakho, ungazi kuye ngakho konke thina esimmangalela ngakho. 9 LamaJuda lawo avuma, esithi lezizinto zinjalo. 10 UPawuli wasephendula, umbusi esemqhwebile ukuthi akhulume wathi: Ngoba ngiyazi ukuthi sekuyiminyaka eminengi ungumahluleli phezu kwalesisizwe, ngiyaziphendulela ngesibindi esikhulu ngezinto zami, 11 njengoba ungakubona ukuthi kakukadluli insuku ezilitshumi lambili, lokhu ngenyukele eJerusalema ukukhuleka; 12 njalo kabangificanga ethempelini ngiphikisana lomuntu loba ngivusa isiphithiphithi exukwini, loba emasinagogeni, loba emzini. 13 Futhi bangeke baqinise ngezinto abangimangalela ngazo khathesi. 14 Kodwa ngiyavuma kuwe lokhu, ukuthi ngendlela abayibiza ngokuthi yibubhazuka, ngokunjalo ngiyamkhonza uNkulunkulu wabobaba, ngikholwa konke okulotshiweyo emlayweni lakubaprofethi; 15 ngilethemba kuNkulunkulu, abalilindeleyo labo uqobo lwabo, elokuthi kuzakuba khona ukuvuka kwabafileyo, okwabalungileyo kanye labangalunganga. 16 Njalo kulokho mina ngiyazama, ukuthi ngibe lesazela esingelacala phambi kukaNkulunkulu labantu isikhathi sonke. 17 Kwathi emva kweminyaka eminengi ngafika ukuletha izipho zomusa esizweni sakithi leminikelo; 18 ngikulezizinto amaJuda athile avela eAsiya angifica ethempelini ngihlanjululwe, kungekho ixuku loba isiphithiphithi; 19 afanele ukuba khona lapha phambi kwakho angicale uba elolutho ngami; 20 kumbe bona ngokwabo kabatsho, ukuthi baficani okungalunganga kimi, mhla ngimi phambi komphakathi, 21 ngaphandle kwalelolizwi elilodwa, engalimemeza ngimi phakathi kwabo ngisithi: Ngokuvuka kwabafileyo mina ngiyahlulelwa yini lamuhla. 22 Kwathi uFelike wabadlulisela phambili, esezwile lezizinto esazi ngokupheleleyo izinto ngaleyondlela, esithi: Nxa uLisiya induna enkulu isiyehlile, ngizayihlolisisa indaba yenu; 23 waselaya induna yekhulu ukuthi agcinwe uPawuli, lokuthi abe lenkululeko, njalo kungalelwa muntu wakibo ukumncedisa kumbe ukuza kuye.

UPawuli utshumayela kuFelike ngoKristu

24 Kwathi emva kwensuku ezithile, uFelike weza loDrusila umkakhe engumJudakazi, wathumela ukubiza uPawuli, wamuzwa mayelana lokholo kuKristu. 25 Kwathi esakhuluma ngokulunga langokuzithiba langokwahlulela okuzayo, uFelike watshaywa luvalo waphendula wathi: Hamba okwakhathesi; nxa ngizuza ithuba elihle ngizakubizela kimi; 26 njalo ngesikhathi esifananayo wayethemba futhi ukuthi uzanikwa imali nguPawuli, ukuze amkhulule; ngakho wayehlezi embizela kuye ekhuluma laye. 27 Kodwa sekugcwaliseke iminyaka emibili, uFelike wemukela omlandelayo uPorkiyu uFestusi; uFelike efisa ukuthokozisa amaJuda wamtshiya uPawuli ebotshiwe.

Imisebenzi 25

UPawuli umangalelwa phambi kukaFestusi

1 Ngakho kwathi uFestusi esengenile emkhonweni, emva kwensuku ezintathu wenyukela eJerusalema esuka eKesariya, 2 labapristi abakhulu lezikhulu zamaJuda bammangalela uPawuli kuye, bemncenga, 3 bacela ukwenzelwa umusa omelane laye, ukuthi amthume eJerusalema, becathamela ukumbulala endleleni. 4 Kodwa uFestusi waphendula, ngokuthi uPawuli ugciniwe eKesariya, lokuthi laye ngokwakhe uzakuya khona ngokuphangisa. 5 Wathi: Ngakho labo abenelisayo phakathi kwenu kabehle kanye lami; uba kukhona ulutho olubi ngaleyondoda, bayimangalele. 6 Kwathi esehlale phakathi kwabo insuku ezedlula itshumi, wehlela eKesariya, kusisa wahlala esihlalweni sokwahlulela walaya ukuthi uPawuli alethwe. 7 Kwathi esefikile, amaJuda ayehlile evela eJerusalema ema emhanqile, embeka amacala amanengi lanzima uPawuli, ayengelakuwaqinisa, 8 yena eziphendulela wathi: Lemlayweni wamaJuda, lethempelini, lakuKesari kangonanga lutho. 9 Kodwa uFestusi ethanda ukuthabisa amaJuda, waphendula uPawuli wathi: Uyathanda yini ukwenyukela eJerusalema, wahlulelwe khona ngalezizinto phambi kwami? 10 Kodwa uPawuli wathi: Ngimi phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKesari, lapho okufanele ngahlulelwe khona; kangonanga lutho kumaJuda, njengoba lawe usazi kuhle kakhulu. 11 Ngoba uba ngonile njalo ngenze ulutho olufanele ukufa, kangali ukufa; kodwa uba kungekho lutho lwezinto abangimangalela ngazo, kakulamuntu onganginikela kubo ngesihle. Ngilidlulisela kuKesari. 12 Khona uFestusi esekhulume lomphakathi waphendula wathi: Ulidlulisele kuKesari? Uzakuya kuKesari.

UAgripha ubikelwa udaba lukaPawuli

13 Kwathi sekudlule insuku ezithile, uAgripha inkosi loBernike bafika eKesariya, ukuze babingelele uFestusi. 14 Kwathi sebehlezi khona insuku ezinengi, uFestusi wayilandisela inkosi izindaba zikaPawuli, esithi: Kukhona indoda ethile eyatshiywa nguFelike iyisibotshwa, 15 kwathi ngiseJerusalema, abapristi abakhulu labadala bamaJuda bammangalela, becela ukulahlwa kwakhe. 16 Engabaphendula ngathi: Kakusiwo umkhuba wamaRoma ukumnikela umuntu ekufeni, omangalelweyo labammangalelayo bengalethwanga ubuso ngobuso, njalo azuze indawo yokuziphendulela ngecala. 17 Ngakho sebebuthene lapha, kangizange ngiphuze; ngosuku olulandelayo ngahlala esihlalweni sokwahlulela, ngalaya ukuthi indoda ilethwe; 18 leyo abayimangalelayo sebemi kabavezanga cala ngayo ngezinto mina ebengizicabangela, 19 kodwa babelokuphikisana okuthile laye ngenkolo yakibo, langomunye othile uJesu owafayo, uPawuli othi ngaye uyaphila. 20 Kuthe mina ngisadidekile ngombuzo onje, ngathi, angathanda ukuya eJerusalema, njalo ayekwahlulelwa khona ngalezozinto. 21 Kodwa kwathi uPawuli eselidlulisele phambili ukuthi agcinelwe ukuhlolwa yinkosi enkulu, ngalaya ukuthi agcinwe, ngize ngimthume kuKesari. 22 UAgripha wasesithi kuFestusi: Lami bengithanda ukuthi ngimuzwe lumuntu. Yena wathi: Kusasa uzamuzwa. 23 Ngakho kusisa, kwathi uAgripha loBernike befika ngokuzibonakalisa okukhulu, basebengena endlini yokwahlulela kanye lezinduna ezinkulu lamadoda ayizikhulu zomuzi, uFestusi waselaya ukuthi uPawuli alethwe. 24 UFestusi wasesithi: Nkosi Agripha, lani lonke madoda elikhona lapha kanye lathi, liyambona lo elangicela ngaye lonke ixuku lamaJuda eJerusalema kanye lalapha, limemeza lisithi kasafanele ukuphila. 25 Kodwa mina ngathola ukuthi kenzanga lutho olufanele ukuthi afe, lokuthi yena ngokwakhe eselidlulisele enkosini enkulu, ngaquma ukumthuma. 26 Okungaye kangilalutho oluqinileyo engingalubhalela inkosi. Ngakho ngimlethile phambi kwenu, ikakhulu phambi kwakho, nkosi Agripha, ukuze kuthi esehloliwe ngibe lakho engingakubhala. 27 Ngoba ngibona kungaqondanga, ukuthuma isibotshwa, kungatshengiswanga lamacala aso.

Imisebenzi 26

UPawuli uziphendulela phambi kukaFestusi loAgripha

1 UAgripha wasesithi kuPawuli: Uvunyelwe ukuzikhulumela. UPawuli waseselula isandla, waziphendulela wathi: 2 Kukho konke engimangalelwa ngakho ngamaJuda, nkosi Agripha, ngizizwa ngithokoza ukuthi sengingaziphendulela phambi kwakho lamuhla; 3 ikakhulu ngoba uyawazi wonke amasiko lokuphikisana phakathi kwamaJuda; ngakho ngiyakuncenga, ukuthi ungilalele ngesineke. 4 Ngakho ukuhamba kwami konke kusukela ebutsheni, okwakuqala esizweni sakithi eJerusalema, wonke amaJuda ayakwazi, 5 ayangazi phambili kusukela ekuqaleni, uba bethanda ukufakaza, ukuthi ngendlela eqinileyo yehlelo lokukhonza kwakithi ngaphila ngingumFarisi. 6 Lakhathesi ngimi ngithonisiswa ngenxa yethemba lesithembiso esenziwa nguNkulunkulu kubobaba, 7 kuleso izizwe zakithi ezilitshumi lambili, zikhonza ngesineke ebusuku lemini, zithemba ukufinyelela; ngenxa yalelithemba ngimangalelwe, nkosi Agripha, ngamaJuda. 8 Kungani kukhunjulwa ukuthi kuyinto engakholekiyo kini, nxa uNkulunkulu evusa abafileyo? 9 Ngakho lami ngokwami ngangicabanga ukuthi ngangifanele ukwenza izinto ezinengi eziphambene lebizo likaJesu weNazaretha; 10 lokhu futhi ngakwenza eJerusalema, njalo mina ngavalela abanengi kwabangcwele entolongweni, ngemukela amandla avela kubapristi abakhulu, lalapho bebulawa ngakukhetha. 11 Lemasinagogeni wonke ngabajezisa kanengi, ngababamba ngamandla ukuthi bahlambaze; njalo ngahlanya kakhulu ngabo, ngabazingela baze bafika emizini yabezizwe. 12 Kusenzeka lezizinto njalo ngisiya eDamaseko ngamandla langokuthunywa ngabapristi abakhulu, 13 emini enkulu, nkosi, ngabona endleleni ukukhanya kuvela ezulwini, kudlula ukukhanya kwelanga, kwakhanya kwangizingelezela lalabo ababehamba lami. 14 Kwathi sonke sesiwele phansi emhlabathini, ngezwa ilizwi likhuluma lami ngolimi lwesiHeberu lisithi: Sawuli, Sawuli, ungizingelelani? Kulukhuni kuwe ukukhahlelana lezincijo. 15 Mina ngasengisithi: Ungubani, Nkosi? Wasesithi: Mina nginguJesu omzingelayo. 16 Kodwa sukuma, njalo ume ngenyawo zakho; ngoba ngibonakelele lokho kuwe, ukuthi ngikumise ube yisikhonzi lomfakazi wezinto ozibonileyo, kanye lengizazibonakalisa ngazo kuwe, 17 ngiyakwephula ebantwini lakwabezizwe, engikuthuma kubo khathesi, 18 ukuvula amehlo abo, lokubaphendula emnyameni baye ekukhanyeni, lemandleni kaSathane baye kuNkulunkulu, ukuze bamukeliswe uthethelelo lwezono, lelifa phakathi kwalabo abehlukanisiweyo ngokholo olukimi. 19 Ngakho, nkosi Agripha, kangalanga ukulalela umbono wezulwini; 20 kodwa ngatshumayela kuqala kwabaseDamaseko labeJerusalema, lakulo lonke ilizwe leJudiya, lakwabezizwe, ukuze baphenduke, njalo babuyele kuNkulunkulu, benze imisebenzi efanele ukuphenduka. 21 Ngenxa yalezizinto amaJuda angibamba ethempelini, azama ukungibulala. 22 Ngakho ngizuzile usizo oluvela kuNkulunkulu, kuze kube lamuhla ngimi ngifakaza kubo bonke abancinyane labakhulu, ngingakhulumi lutho ngaphandle kwalezozinto abazikhulumayo abaprofethi loMozisi ukuthi zizakwenzeka, 23 ukuthi uKristu umele ukuhlupheka, lokuthi engowokuqala ekuvukeni kwabafileyo uzatshumayela ukukhanya kulababantu lakwabezizwe. 24 Kwathi esaziphendulela lezizinto, uFestusi wathi ngelizwi elikhulu: Uyahlanya, Pawuli; ukufunda okunengi kuyakuhlanyisa. 25 Kodwa wathi: Kangihlanyi, mhlekazi Festusi, kodwa ngimemezela amazwi aliqiniso laqondileyo. 26 Ngoba inkosi iyazi ngalezizinto, engikhuluma ngesibindi lakuyo; ngoba ngileqiniso lokuthi akukho okunye kwalezizinto okufihlakeleyo kuyo; ngoba lokhu kakwenziwanga engonsini. 27 Nkosi Agripha, uyakholwa abaprofethi yini? Ngiyazi ukuthi uyakholwa. 28 UAgripha wasesithi kuPawuli: Usuphose wangiqinisekisa ukuthi ngibe ngumKristu. 29 UPawuli wasesithi: Bengingafisa kuNkulunkulu ukuthi, loba ngokulutshwana loba ngokunengi kungabi nguwe wedwa, kodwa labo bonke abangizwayo lamuhla, babe ngabanje njengoba nginjalo lami, ngaphandle kwalezizibopho. 30 Kwathi esekhulume lezizinto, yasukuma inkosi lombusi, loBernike, lalabo ababehlezi labo; 31 kwathi sebephumile bakhulumisana, besithi: Lumuntu kenzi lutho olufanele ukufa kumbe ukubotshwa. 32 UAgripha wasesithi kuFestusi: Lumuntu ubengakhululwa, uba ebengalidluliselanga kuKesari.

Imisebenzi 27

UPawuli uya eRoma eyisibotshwa

1 Kwathi sekuqunyiwe ukuthi siye eItaliya ngomkhumbi, banikela uPawuli lezinye izibotshwa ezithile enduneni yekhulu, ethiwa nguJuliyu, eyesigaba senkosi enkulu. 2 Sasesingena emkhunjini weAdramithiyu, obusuzakuya endaweni zeAsiya, saqala ukuhamba, uAristako umMakedoniya weThesalonika wayelathi. 3 Lakusisa safika eSidoni; uJuliyu wasemphatha kuhle uPawuli, wamvumela ukuthi aye kubangane ukuze asizwe. 4 Sasesisuka lapho ngomkhumbi sehla sagudla iKuprosi, ngoba imimoya yayiphambene lathi, 5 kwathi sesidabule ulwandle olungaseKilikhiya lePamfiliya, safika eMira yeLikhiya. 6 Lapho-ke induna yekhulu yathola umkhumbi weAleksandriya oya eItaliya, yasikhweza kuwo. 7 Sasesihamba kancinyane okwensuku ezinengi, safika nzima maqondana leKinidu, umoya ungasivumeli, sehla sagudla iKrete maqondana leSalamone; 8 sasesiligudla kanzima safika endaweni ethile ethiwa yiMathekwamahle; kwakukhona eduze layo umuzi iLaseya. 9 Kwathi sekudlule isikhathi esikhulu, njalo sekuyingozi ukuhamba ngomkhumbi, ngoba lezilo lokudla laseledlule, uPawuli wabeluleka 10 esithi kubo: Madoda, ngiyabona ukuthi uhambo luzakuba lengozi lomonakalo omkhulu, kungayisiwo owempahla lomkhumbi kuphela kodwa lowempilo zethu. 11 Kodwa induna yekhulu yakholwa induna yomkhumbi lomnikazi wawo kulezinto ezazitshiwo nguPawuli. 12 Kwathi njengoba itheku lalingalungelanga ukuhlalwa ebusika, ubunengi babo bamisa ukuthi kusukwe lalapho, mhlawumbe kwenzeke ukuthi bafike eFenikisi bahlale khona ebusika, itheku leKrete elikhangele eningizimuntshonalanga lenyakathontshonalanga. 13 Njalo kuthe umoya weningizimu usuphephetha buthakathaka, banakana ukuthi sebekuzuzile lokho ababekuqondile, sebephakamise ingwegwe sagudla eKrete. 14 Kodwa kungabanga yisikhathi eside umoya oyisivunguzane, othiwa iYurakilidoni, wawutshaya; 15 umkhumbi wasubanjwa, wehluleka ukukhangelana lomoya, sasesiwuyekela undenda. 16 Sathi sesigudla phansi kwesihlengana esithile esithiwa yiKlawuda, senelisa ukuwubamba umkolo kalukhuni; 17 abasebewuphanyekile, basebenzisa izincediso, sabopha ngamagoda sizingelezela umkhumbi; basebesesaba ukuthi bazaphoseka emhlabathini weSirti, behlisa iseyili, ngokunjalo basebendenda. 18 Kuthe ukuthi siphoswe kakhulu yisiphepho, ngolulandelayo baphosa impahla; 19 kwathi ngolwesithathu salahla impahla zomkhumbi ngezandla zethu uqobo. 20 Kwathi kungelalanga njalo kungelankanyezi ezibonakalayo insuku ezinengi, lesiphepho esingesincinyane siqinisa, kusukela lapho laseliphela ithemba lonke lokuthi sizasinda. 21 Kwathi sekuyisikhathi eside bengasadli, uPawuli wasesukuma phakathi kwabo, wathi: Hawu madoda, ngabe lalalela mina kalaze lasuka eKrete, njalo laphepha kulobubunzima lakulumonakalo. 22 Khathesi-ke sengileluleka ukuthi lime isibindi; ngoba kakusoze kulahleke impilo leyodwa kini, ngaphandle komkhumbi. 23 Ngoba ngalobubusuku bekumi kimi ingilosi kaNkulunkulu, engingowakhe, lengimkhonzayo, 24 yathi: Ungesabi Pawuli; ngoba umele ukuma phambi kukaKesari; njalo khangela, uNkulunkulu ukuphile bonke labo abahamba ngomkhumbi lawe. 25 Ngakho manini isibindi madoda; ngoba ngiyakholwa kuNkulunkulu ukuthi kuzakuba njengalokho engikutsheliweyo. 26 Kodwa kumele sitshayeke esihlengeni esithile. 27 Kwathi sekufike ubusuku betshumi lane, sasindenda sizula olwandle lweAdriya, phakathi kobusuku, abomkhumbi bakhumbula ukuthi umhlabathi othile ususondela kibo; 28 basebephosa intambo yokulinganisa bathola amafathome angamatshumi amabili; sebeqhubekile kancinyane baphosa intambo yokulinganisa futhi, bathola amafathome alitshumi lanhlanu; 29 njalo sesaba ukuthi mhlawumbe singatshayeka emadwaleni, basebephosela ingwegwe ezine ngemva komkhumbi, bafisa ukuthi kuse. 30 Abomkhumbi sebezama ukubaleka emkhunjini, basebesehlisela olwandle umkolo ngokungathi basebezakwehlisela ingwegwe ngaphambi komkhumbi, 31 uPawuli wathi enduneni yekhulu lakwabebutho: Uba laba bengahlali emkhunjini, lingesindiswe lina. 32 Abebutho basebequma amagoda omkolo, bawuyekela wawa. 33 Kwasekusithi sekuzakusa, uPawuli wabancenga bonke ukuthi bathathe ukudla, esithi: Lamuhla kulusuku lwetshumi lane lilindile lihlezi lingadli, lingathathi lutho. 34 Ngakho ngiyalincenga ukuthi lithathe ukudla; ngoba lokhu ngokosindiso lwenu; ngoba kakuyikuwa komunye unwele lwekhanda lenu. 35 Kwathi esetshilo lezizinto, esethethe isinkwa, wabonga uNkulunkulu phambi kwabo bonke; wasihlephula waqala ukudla. 36 Basebesima isibindi bonke njalo bona bathatha ukudla. 37 Njalo thina sonke esasisemkhunjini sasiyimiphefumulo engamakhulu amabili lamatshumi ayisikhombisa lesithupha. 38 Njalo sebesuthi ukudla baphungula umkhumbi, baphosela amabele olwandle. 39 Kwathi sekusile, kabalazanga ilizwe; kodwa babona itheku elithile lilokhumbi, abamisa ukuthi baqhubele umkhumbi kulo, uba kungenzeka. 40 Basebequma ingwegwe baziyekela olwandle, ngesikhathi esifananayo bathukulula amagoda abophe amaphini okuqondisa, baphakamisela emoyeni iseyili yaphambili baqonda ekhunjini. 41 Basebefika bengananzelele endaweni lapho ulwandle olwaluhlangana khona bawuqhubela umkhumbi esihlabathini; njalo isihloko somkhumbi sagxumekeka sahlala singanyikinyeki, kodwa ingemuva yomkhumbi yephulwa ngamandla amagagasi. 42 Labebutho babeqonde ukubulala izibotshwa, hlezi ezinye zibaleke ngokuntshezela khatshana. 43 Kodwa induna yekhulu, ifisa ukusindisa uPawuli, yabavimbela kunjongo yabo, yasilaya ukuthi labo abakwaziyo ukuntsheza baziphosele olwandle kuqala, baye emhlabathini; 44 labaseleyo, abanye ngamapulanka, labanye ngezinye zezinto zomkhumbi. Ngokunjalo-ke kwenzeka ukuthi bonke bafike emhlabathini besindile.

Imisebenzi 28

UPawuli labanye bemukelwa kuhle ngamaMelitha

1 Kwathi sebesindile, basebesizwa ukuthi isihlenge sithiwa yiMelitha. 2 Labalelolizwe basiphatha ngomusa ongandanga; ngoba babasa umlilo, basemukela sonke, ngenxa yezulu elaseliqalisile, langenxa yomqando. 3 UPawuli wasetheza umnyaba wenkuni, wazibeka emlilweni, kwaphuma inyoka ngenxa yokutshisa yanamathela esandleni sakhe. 4 Kwathi abalelolizwe bebona isilo silenga esandleni sakhe, bakhulumisana besithi: Isibili lumuntu ungumbulali, othi esindile olwandle, ukulunga kakuvumi ukuthi aphile. 5 Yena-ke wasithintithela emlilweni isilo, akaze aba lengozi. 6 Basebelindela ukuthi uzavuvuka lokuthi awele phansi ahle afe; kwathi sebelinde isikhathi eside, basebebona ukuthi kakulalutho olubi olwenzakala kuye, baphendula imicabango yabo bathi ungunkulunkulu.

UPawuli usilisa isigulane

7 Kubomakhelwane baleyondawo kwakulamasimu esikhulu sesihlenge, uPubliyo ngebizo; owasemukela wasingenisa kuhle insuku ezintathu. 8 Kwasekusithi uyise kaPubliyo wayelele ebanjwe ngumkhuhlane lesisu segazi; uPawuli wangena kuye, wakhuleka, wabeka izandla phezu kwakhe, wamsilisa. 9 Ngakho lokho sekwenzakele, beza labanye ababesesihlengeni ababelezifo basebesiliswa; 10 lalabo abasidumisa ngodumo olukhulu, njalo mhla sisukayo ngomkhumbi, basethesa izinto ezidingekayo.

UPawuli ufika eRoma

11 Kwathi emva kwenyanga ezintathu sasuka ngomkhumbi weAleksandriya, owawuhlezi ebusika esihlengeni, ulophawu oluthiwa oDiyosikuroyi. 12 Sasesifika eSirakhuse sahlala insuku ezintathu; 13 sasuka lapho sahamba ngokubhoda sayafika eRegiyuma, sekudlule usuku olulodwa kwafika umoya weningizimu, safika ePuthiyoli ngosuku lwesibili; 14 lapho esafica khona abazalwane, sacelwa ukuhlala labo insuku eziyisikhombisa; ngokunjalo safika-ke eRoma. 15 Njalo besuka lapho abazalwane sebezwile izinto ngathi, beza ukusihlangabeza baze bafika eApiyi Foruma leNdlini zeZihambi eziNtathu; uPawuli ebabona, wabonga uNkulunkulu, wema isibindi. 16 Sathi sesifike eRoma, induna yekhulu yanikela izibotshwa enduneni yabalindi; kodwa uPawuli wavunyelwa ukuhlala yedwa, lowebutho omlindayo. 17 Kwasekusithi emva kwensuku ezintathu uPawuli wabizela ndawonye abakhulu bamaJuda; sebebuthene, wathi kubo: Madoda bazalwane, mina kangenzanga lutho oluphambene lesizwe kumbe lamasiko abobaba, ngiyisibotshwa ngivela eJerusalema nganikelwa ezandleni zamaRoma; 18 wona esengihlolile afuna ukungikhulula, ngoba kungekho kimi cala elifanele ukufa. 19 Kodwa amaJuda ala, ngacindezeleka ukulidlulisela kuKesari, kungeyisikho ukuthi ngilolutho olokumangalela isizwe sakithi. 20 Ngakho ngenxa yalesisizatho ngilibizele lapha ukuthi ngilibone ngikhulume lani; ngoba ngenxa yethemba likaIsrayeli ngizingelezelwe ngaleliketane. 21 Basebesithi kuye: Thina kasemukelanga izincwadi ngawe ezivela eJudiya, futhi kakufikanga muntu wabazalwane ukubika kumbe ukukhuluma into embi ngawe. 22 Kodwa sifisa ukuzwa izinto ozinakanayo wena; ngoba mayelana lalobububhazuka siyazi ukuthi buyaphikiswa endaweni zonke. 23 Njalo kwathi sebemmisele usuku, beza kuye endlini yezihambi bebanengi; owabachasisela wafakaza umbuso kaNkulunkulu, ebancenga ngezinto zikaJesu, ethathela emlayweni kaMozisi kanye labaprofethi, kusukela ekuseni kakhulu kwaze kwaba kusihlwa. 24 Abanye basebekholwa izinto azitshoyo, kodwa abanye kabakholwanga. 25 Kwasekusithi bengezwanani bodwa basuka bahamba, uPawuli esekhulume ilizwi laba linye lokuthi: Wayekhulume kuhle uMoya oyiNgcwele ngoIsaya umprofethi kubobaba bethu, 26 esithi: Hamba uye kulesisizwe ubususithi: Ngokuzwa lizakuzwa, njalo kalisoze liqedisise; lokubona lizabona, njalo kalisoze libonisise; 27 ngoba inhliziyo yalesisizwe seyaba buthundu, njalo bezwa kanzima ngendlebe, lamehlo abo bawacimezile; hlezi babone ngamehlo, njalo bezwe ngendlebe, futhi baqedisise ngenhliziyo, njalo baphenduke, besengibasilisa. 28 Ngakho kakwaziwe kini, ukuthi usindiso lukaNkulunkulu luyathunyelwa kwabezizwe, bona-ke bazakuzwa. 29 Njalo kwathi esetshilo lezizinto, amaJuda ahamba, elokuphikisana okukhulu phakathi kwawo. 30 UPawuli wasehlala iminyaka emibili egcweleyo endlini yakhe uqobo ayeyiqhatshile, wemukela bonke abangena kuye, 31 watshumayela umbuso kaNkulunkulu, njalo wafundisa ngeNkosi uJesu Kristu, ngaso sonke isibindi, engelakuvinjelwa.

AbaseRoma 1

Isibingelelo

1 UPawuli, inceku kaJesu Kristu, ebizelwe ukuba ngumphostoli, ehlukaniselwe ivangeli likaNkulunkulu, 2 alithembisa ngaphambili ngabaprofethi bakhe emibhalweni engcwele, 3 mayelana leNdodana yakhe, eyavela enzalweni kaDavida ngokwenyama, 4 eyabonakaliswa1 ukuthi iyiNdodana kaNkulunkulu ngamandla, ngokukaMoya wobungcwele, ngokuvuka kwabafileyo, uJesu Kristu iNkosi yethu, 5 semukela ngaye umusa lobuphostoli ukuthi kube yikulalela kokholo phakathi kwezizwe zonke, ngenxa yebizo lakhe, 6 elikuzo lani, babiziweyo bakaJesu Kristu: 7 Kibo bonke abaseRoma abathandiweyo bakaNkulunkulu, ababizelwe ukuba ngabangcwele: Kakube kini umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu.

Isifiso sikaPawuli sokutshumayela ivangeli eRoma

8 Kuqala-ke ngibonga uNkulunkulu wami ngoJesu Kristu ngani lonke, ukuthi ukholo lwenu lumenyezelwa emhlabeni wonke. 9 Ngoba uNkulunkulu ungumfakazi wami, engimkhonza emoyeni wami ngevangeli leNdodana yakhe, ukuthi kangiyekeli ukulikhumbula, 10 ngesikhathi sonke emikhulekweni yami ngicela, ukuthi nxa kusenzeka ngentando kaNkulunkulu, ngiphumelele ukuza kini ngasekucineni. 11 Ngoba ngilangatha ukulibona, ukuze ngiliphe isipho esithile somoya, ukuze liqiniswe, 12 okuyikuthi, siduduzeke ndawonye phakathi kwenu ngokholo olukomunye lomunye, olwenu kanye lolwami. 13 Kanti angithandi ukuthi kungaziwa kini, bazalwane, ukuthi ngazimisela kanengi ukuza kini, ngasengibambeka kuze kube khathesi, ukuze ngizuze esinye isithelo laphakathi kwenu, lanjengaphakathi kwezinye izizwe. 14 Ngilomlandu kumaGriki kanye lakwabezizweni, kwabahlakaniphileyo kanye lakwabangahlakaniphile; 15 ngokunjalo mina ngokwami ngilungele ukutshumayela ivangeli lakini abaseRoma. 16 Ngoba kangilanhloni ngevangeli likaKristu; ngoba lingamandla kaNkulunkulu kube lusindiso kuye wonke okholwayo, kumJuda kuqala lakumGriki. 17 Ngoba ukulunga kukaNkulunkulu kwembulwa kilo kusukela kukholo kusiya kukholo; njengokulotshiweyo ukuthi: Kodwa olungileyo uzaphila ngokholo.

Intukuthelo kaNkulunkulu ngezono zabezizwe

18 Ngoba ulaka lukaNkulunkulu luyabonakaliswa luvela ezulwini kikho konke ukungakhonzi uNkulunkulu lokungalungi kwabantu abavimbela iqiniso ngokungalungi; 19 ngoba lokho okwaziwayo ngoNkulunkulu kusobala phakathi kwabo; ngoba uNkulunkulu ukubonakalisile kibo. 20 Ngoba okungabonwayo kwakhe, selokhu kwadatshulwa umhlaba, kuzwisiseka ngezinto ezenziweyo, kubonakaliswa obala, amandla akhe aphakade kanye lobuNkulunkulu bakhe, kuze kuthi kabalakuzivikela; 21 ngoba kuthe bemazi uNkulunkulu, kabamdumisanga njengoNkulunkulu kumbe ukumbonga, kodwa baba yize kumicabango yabo, lenhliziyo yabo engaqondile yaba mnyama. 22 Bezitshaya abahlakaniphileyo baba yizithutha, 23 lenkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bayiphendulela ekufananeni lomfanekiso womuntu obhubhayo, lowezinyoni, lowezidalwa ezilenyawo ezine, lowokuhuquzelayo. 24 Ngalokho-ke uNkulunkulu wabanikela emanyaleni enkanuko zenhliziyo zabo, ukuthi badumaze imizimba yabo phakathi kwabo; 25 abaphendulela iqiniso likaNkulunkulu emangeni, basebekhuleka bekhonza okudaliweyo kuloMdali, ongobongekayo kuze kube phakade. Ameni. 26 Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela enkanukweni ezilihlazo; ngoba labesifazana babo baphendula ukwenza kwemvelo kwaba ngokuphambene lemvelo; 27 langokunjalo labesilisa bayekela ukwenza kwemvelo kowesifazana, batsha ngokukhanukana kwabo, abesilisa kwabesilisa benza okulihlazo, bamukeliswa phakathi kwabo umvuzo ofanele ukuduha kwabo. 28 Njalo njengalokhu bengavumanga ukuba lolwazi ngoNkulunkulu, uNkulunkulu wabanikela ukuthi babe lengqondo ebolileyo, yokwenza okungafanelanga, 29 begcwele konke ukungalungi, ukuphinga, ububi, umhawu, inzondo; begcwele kakhulu umona, ukubulala, inkani, inkohliso, ulunya; abahlebayo, 30 abanyeyayo, abazonda uNkulunkulu, abangelamakhanda, abazigqajayo, abazikhukhumezayo, abaqambi bokubi, abangalaleli abazali, 31 abangelangqondo, abephula izithembiso, abalolunya, abangelakuxoliswa, abangelasihawu; 32 bona besazi umlayo wokulunga kaNkulunkulu, lokuthi abenza izinto ezinjalo bafanele ukufa, kungesikuthi bayazenza kuphela, kodwa futhi bevumelana labazenzayo.

AbaseRoma 2

Bonke amaJuda labezizwe bazakwahlulelwa nguNkulunkulu

1 Ngakho kawulakuzilandulela, wena muntu, loba ungubani owahlulelayo; ngoba ngalokho owahlulela ngakho omunye, uyazilahla wena, ngoba wena owahlulelayo wenza izinto ezifananayo. 2 Njalo siyazi ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu kungokweqiniso phezu kwalabo abenza izinto ezinjalo. 3 Njalo ucabanga lokho, o muntu owahlulela abenza izinto ezinjalo, lawe uzenza lezozinto, ukuthi wena uzaphepha ukwahlulela kukaNkulunkulu yini? 4 Kumbe uyayeyisa yini inotho yomusa wakhe leyokubekezela lesineke, awazi yini ukuthi umusa kaNkulunkulu ukukhokhelela ekuphendukeni? 5 Kodwa ngobulukhuni bakho lenhliziyo yakho engaphendukiyo uzibekela ulaka ngosuku lolaka lolwesembulo sokwahlulelwa okulungileyo kukaNkulunkulu, 6 ozavuza lowo lalowo ngokwemisebenzi yakhe; 7 kubo abalesineke ngokwenza imisebenzi elungileyo bedinga inkazimulo lodumo lokungabhubhi, kuzakuba lempilo elaphakade; 8 kodwa kulabo abalenkani, njalo bengalaleli iqiniso kodwa belalela ukungalungi, kuzakuba lentukuthelo lolaka, 9 usizi lokubandezeleka, phezu kwawo wonke umphefumulo womuntu owenza ububi, womJuda kuqala lowomGriki; 10 kodwa inkazimulo lodumo lokuthula kuwo wonke owenza okuhle, kumJuda kuqala lakumGriki; 11 ngoba kakukho ukubandlulula umuntu kuNkulunkulu. 12 Ngoba ngobunengi babonileyo bengelamlayo, bazabhubha labo bengelamlayo; njalo ngobunengi babonileyo belomlayo, bazagwetshwa ngomlayo; 13 ngoba kakusibo abezwayo umlayo abalungileyo phambi kukaNkulunkulu, kodwa abenzayo umlayo bazalungisiswa. 14 Ngoba nxa abezizwe abangelawo umlayo besenza ngokwemvelo okungokomlayo, bona, bengelawo umlayo, bangumlayo wabo ngokwabo; 15 ababonakalisa ukuthi umsebenzi womlayo ulotshiwe enhliziyweni zabo; isazela sabo siyafakaza laso, lemicabango yabo phakathi kwabo ibasole kumbe njalo ibavumele, 16 ngosuku uNkulunkulu azakwahlulela ngalo imfihlo zabantu, ngoJesu Kristu, ngokwevangeli lami.

Ukwehluleka komlayo lokokusoka

17 Khangela wena obizwa ngokuthi ungumJuda, njalo weyeme emlayweni, uzincoma ngoNkulunkulu, 18 njalo usazi intando yakhe, ubususemukela izinto ezingcono, ngoba ufundisiwe emlayweni, 19 njalo uzithembile wena ukuthi ungumholi weziphofu, ukukhanya kwabasemnyameni, 20 umeluleki wezithutha, umfundisi wensane, ulesimo solwazi lolweqiniso emlayweni; 21 ngakho wena ofundisa omunye, kawuzifundisi yini? Wena otshumayela ukuthi ungebi, uyeba yini? 22 Wena othi ungafebi, uyafeba yini? Wena onengwa yizithombe, uphanga amathempeli yini? 23 Wena ozincoma ngomlayo, udumaza uNkulunkulu ngokweqa umlayo yini? 24 Ngoba ibizo likaNkulunkulu liyahlanjazwa phakathi kwabezizwe ngenxa yenu, njengoba kulotshiwe. 25 Ngoba ukusoka kuyasiza, uba usenza umlayo; kodwa uba ungumeqi womlayo, ukusoka kwakho sekuyikungasoki. 26 Ngakho uba ukungasoki kugcina izimiso zomlayo, ukungasoki kwakhe kakuyikubalwa ukuthi kuyikusoka yini? 27 Lokungasoki ngemvelo, egcwalisa umlayo, kungekugwebe yini wena ongumeqi womlayo ngombhalo langokusoka? 28 Ngoba kayisuye umJuda onguye ngokusobala, njalo kakusikho ukusoka okusobala enyameni; 29 kodwa yena ungumJuda onguye ngasese, lokusoka kwenhliziyo emoyeni, kungeyisikho ngombhalo; ondumiso yakhe kayiveli ebantwini kodwa kuNkulunkulu.

AbaseRoma 3

AmaJuda alelungelo kulabanye ngoba anikiwe umlayo

1 Pho-ke yibuphi ubungcono bomJuda, kumbe luyini usizo lokusoka? 2 Kukhulu ngendlela yonke; ngoba kuqala ukuthi baphathiswe amazwi kaNkulunkulu. 3 Ngoba kunjani uba abanye bengakholwanga? Kambe ukungakholwa kwabo kuzakwenza ize ukholo lukaNkulunkulu yini? 4 Phinde! Kodwa uNkulunkulu kabe leqiniso, kodwa wonke umuntu umqambimanga, njengokulotshiweyo ukuthi: Ukuze kuthiwe ulungile emazwini akho, njalo unqobe ekwahlulelweni kwakho. 5 Kodwa uba ukungalungi kwethu kubonakalisa ukulunga kukaNkulunkulu, sizakuthini? Kambe uNkulunkulu kalunganga yini owehlisela ulaka? (Ngikhuluma njengomuntu.) 6 Phinde! Uba kungenjalo uNkulunkulu uzawahlulela njani umhlaba? 7 Ngoba uba iqiniso likaNkulunkulu landisile kakhulu edumeni lwakhe ngamanga ami, mina ngisagwetshelwani njengesoni futhi? 8 Njalo kungenjengalokhu sigconwa, lanjengoba abanye bathi thina sithi: Kasenze izinto ezimbi ukuze kuvele okuhle? abakulahlwa kwabo kube ngokokulunga.

AmaJuda alesono njengabanye

9 Pho-ke? Singcono yini? Hatshi bo! Ngoba sesiwacalile mandulo amaJuda kanye lamaGriki ukuthi wonke angaphansi kwesono, 10 njengokulotshiweyo ukuthi: Kakho olungileyo ngitsho loyedwa; 11 kakho oqedisisayo, kakho odinga uNkulunkulu; 12 bonke baphambukile, kabasizi lutho bonkana; kakho owenza okuhle, kakho ngitsho loyedwa; 13 umphimbo wabo ulingcwaba elivulekileyo, bakhohlisa ngenlimi zabo; ubuhlungu bephimpi bungaphansi kwendebe zabo; 14 omlomo wabo ugcwele ukuqalekisa lokubaba; 15 inyawo zabo ziphangisela ukuchitha igazi; 16 incithakalo losizi kusendleleni zabo, 17 njalo indlela yokuthula kabayazanga; 18 ukwesaba uNkulunkulu kakukho phambi kwamehlo abo. 19 Njalo siyazi ukuthi konke okutshoyo umlayo, ukukhuluma kibo abangaphansi komlayo, ukuze yonke imilomo ivinjwe, lokuthi umhlaba wonke ube lecala kuNkulunkulu; 20 ngoba emisebenzini yomlayo kakulanyama ezalungisiswa phambi kwakhe; ngoba ngomlayo kulokwazi isono.

Umuntu ulungisiswa ngoJesu Kristu

21 Kodwa khathesi-ke sekubonakalisiwe ukulunga kukaNkulunkulu ngaphandle komlayo, okufakazelwa ngumlayo labaprofethi; 22 ngitsho ukulunga kukaNkulunkulu ngokholo lukaJesu Kristu kibo bonke laphezu kwabo bonke abakholwayo; ngoba kawukho umehluko; 23 ngoba bonke bonile njalo basilele enkazimulweni kaNkulunkulu, 24 balungisiswa ngesihle ngomusa wakhe ngohlengo olukuKristu Jesu; 25 ammisayo uNkulunkulu ukuthi abe yinhlawulo yokuthula, ngokholo egazini lakhe, ukuze kube yisibonakaliso sokulunga kwakhe, ngokunganaki izono ezenziwa ngaphambili, ekubekezeleni kukaNkulunkulu; 26 ukuze kube yisibonakaliso sokulunga kwakhe kulesisikhathi, ukuze abe ngolungileyo lokuthi uyamlungisisa lowo okholwa kuJesu. 27 Ngakho kungaphi ukuzincoma? Kuvalelwe phandle. Ngomthetho bani? Wemisebenzi yini? Hatshi bo, kodwa ngomthetho wokholo. 28 Ngakho sicina ngokuthi umuntu ulungisiswe ngokholo, ngaphandle kwemisebenzi yomlayo. 29 Kambe unguNkulunkulu wamaJuda kuphela? Njalo kayisuye lowabezizwe yini? Yebo lowabezizwe; 30 lokhu uNkulunkulu emunye, ozalungisisa ukusoka ekholweni, lokungasoki ngokholo. 31 Ngakho siyawenza umlayo ube yize yini ngokholo? Phinde! Kodwa siyawuqinisa umlayo.

AbaseRoma 4

UAbrahama walungisiswa ngokholo

1 Pho-ke sizakuthi uAbrahama ubaba wethu wazuzani ngokwenyama? 2 Ngoba uba uAbrahama walungisiswa ngemisebenzi, ulokuzincoma, kodwa kungekho phambi kukaNkulunkulu. 3 Ngoba umbhalo uthini? Uthi: Kodwa uAbrahama wakholwa kuNkulunkulu, kwasekubalelwa kuye ukuthi yikulunga. 4 Kodwa kulowo osebenzayo kabelwa iholo ngokomusa, kodwa ngokomlandu. 5 Kodwa kulowo ongasebenziyo, kodwa ekholwa kuye olungisisa oweyisa uNkulunkulu, ukholo lwakhe lubalelwa ukuthi yikulunga. 6 Njengoba laye uDavida ekhuluma ngokubusiswa komuntu, uNkulunkulu ambalela ukulunga ngaphandle kwemisebenzi esithi: 7 Babusisiwe abaziphambeko zabo zithethelelwe labazono zabo zisitshekelwe. 8 Ubusisiwe umuntu iNkosi engasoze yambalela isono. 9 Ngakho lokhukubusiswa kuphezu kokusoka yini, kumbe laphezu kokungasoki? Ngoba sithi: Ukholo lwabalelwa kuAbrahama ukuthi yikulunga. 10 Pho lwabalelwa njani? Lapho esekusokeni yini, kumbe ekungasokini? Kungekho ekusokeni, kodwa ekungasokini. 11 Wasesemukela isibonakaliso sokusoka, uphawu lokulunga kokholo ayelakho ekungasokini; ukuze abe nguyise wabo bonke abakholwayo ekungasokini, ukuze ukulunga kubalelwe lakibo; 12 loyise wokusoka kulabo abangaveli ekusokeni kuphela, kodwa abahamba labo ezinyathelweni zokholo lukababa wethu uAbrahama ayelalo engakasokwa. 13 Ngoba kasingomlayo isithembiso kuAbrahama kumbe kunzalo yakhe, ukuthi uzakuba yindlalifa yomhlaba, kodwa ngokulunga kokholo. 14 Ngoba uba labo abomlayo beyizindlalifa, ukholo lwenziwe ize, lesithembiso senziwa ize; 15 ngoba umlayo uveza ulaka; ngoba lapho okungekho khona umlayo, kakukho lokweqa. 16 Ngakho kungokholo, ukuze kube ngokomusa, ukuze isithembiso siqiniseke kuyo yonke inzalo, kungeyisiyo engeyomlayo kuphela kodwa lakuyo engeyokholo lukaAbrahama, ongubaba wethu sonke, 17 (njengokulotshiweyo ukuthi: Ngikumisile ukuthi ube nguyise wezizwe ezinengi) phambi kwakhe akholwa kuye, uNkulunkulu, owenza abafileyo baphile, lobiza izinto ezingekho ngokungathi zikhona. 18 Owathi emelane lethemba wakholwa ngethemba, ukuthi uzakuba nguyise wezizwe ezinengi, njengalokho okwatshiwoyo ukuthi: Izakuba njalo inzalo yakho. 19 Njalo kabanga buthakathaka ekholweni, kanakanga umzimba wakhe uqobo owawusufile, ngoba wayesengaba leminyaka elikhulu, lokufa kwesizalo sikaSara; 20 kodwa kathandabuzanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa waqiniswa ekholweni, enika uNkulunkulu udumo, 21 njalo eqinisekile ngokupheleleyo ukuthi lokho ayekuthembisile, ulamandla lokukwenza. 22 Ngalokho-ke kwabalelwa kuye ukuthi yikulunga. 23 Kodwa kakubhalwanga ngenxa yakhe yedwa, ukuthi kwabalelwa kuye; 24 kodwa langenxa yethu, esizabalelwa khona, abakholwa kuye owavusa uJesu iNkosi yethu kwabafileyo, 25 owanikelwa ngenxa yeziphambeko zethu, njalo wavuswa ngenxa yokulungisiswa kwethu.

AbaseRoma 5

Izithelo zokulunga

1 Ngakho sesilungisisiwe ngokholo, silokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu, 2 okungaye njalo silokungena ngokholo kulumusa esimi kuwo, sizincoma ethembeni lobukhosi bukaNkulunkulu. 3 Kakusikho lokhu-ke kuphela, kodwa sizincoma langezinhlupheko, sisazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukubekezela, 4 lokubekezela ukuqina, lokuqina ithemba; 5 lethemba kalidanisi, ngoba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe enhliziyweni zethu ngoMoya oNgcwele esimuphiweyo. 6 Ngoba sisebuthakathaka, ngesikhathi esifaneleyo uKristu wafela abeyisa uNkulunkulu. 7 Ngoba kunzima ukuthi umuntu afele olungileyo; kodwa mhlawumbe kungaba khona ngitsho olesibindi sokufela olungileyo. 8 Kodwa uNkulunkulu uqinisa uthando lwakhe uqobo kithi, ukuthi uKristu wasifela siseyizoni. 9 Ngakho kakhulu-ke, lokhu sesilungisisiwe khathesi ngegazi lakhe, sizasindiswa ngaye elakeni. 10 Ngoba uba, lapho siseyizitha, sesibuyisene loNkulunkulu ngokufa kweNdodana yakhe, ikakhulu lokhu sesibuyisene sizasindiswa ngempilo yayo; 11 njalo kakusikho lokhu kuphela, kodwa sizincoma futhi kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu, esesamukelisiwe ngaye ukubuyisana.

Ukufa kweza ngoAdamu; impilo yeza ngoJesu

12 Ngakho, njengalokhu ngamuntu munye isono sangena emhlabeni, langesono ukufa, ngokunjalo ukufa kwedlulela kubo bonke abantu, ngoba bonke bonile; 13 ngoba kuze kufike umlayo isono sasikhona emhlabeni; kodwa isono kasibalelwa, ungekho umlayo, 14 kanti ukufa kwabusa kusukela kuAdamu kusiya kuMozisi, laphezu kwalabo ababengonanga okufanana lokweqa kukaAdamu, ongumfanekiso wakhe obezakuza. 15 Kodwa kungenjengesiphambeko, sinjalo lesipho somusa. Ngoba uba ngesiphambeko soyedwa abanengi bafa, ikakhulu kwanda kwabanengi umusa kaNkulunkulu lesipho ngomusa womuntu munye uJesu Kristu. 16 Futhi isipho kasinjengoyedwa owonayo; ngoba isigwebo sivela kwesisodwa sisiya ekulahlweni, kodwa isipho somusa savela eziphambekweni ezinengi sisiya ekulungisisweni. 17 Ngoba uba ngesiphambeko somuntu oyedwa ukufa kwabusa ngalowo oyedwa, ikakhulu bona abemukela ubunengi bomusa lobesipho sokulunga bazabusa empilweni ngalowo oyedwa, uJesu Kristu. 18 Ngakho njengoba ngesiphambeko sinye isigwebo saba kubo bonke abantu ukuya ekulahlweni, ngokunjalo langokulunga koyedwa umusa weza kubo bonke abantu ukuya ekulungisisweni kwempilo. 19 Ngoba njengoba ngokungalaleli komuntu munye abanengi benziwa izoni, ngokunjalo langokulalela koyedwa abanengi bazakwenziwa abalungileyo. 20 Kodwa umlayo wangena wengeza, ukuze isiphambeko sande; kodwa lapho okwanda isono khona, umusa wanda kakhulukazi; 21 ukuze njengoba isono sabusa ekufeni, ngokunjalo lomusa ubuse ngokulunga empilweni elaphakade, ngoJesu Kristu iNkosi yethu.

AbaseRoma 6

Impilo entsha engoKristu

1 Ngakho sizakuthini? Sizahlala yini esonweni, ukuze kwande umusa? 2 Phinde! Thina esafa mayelana lesono, sizaphila njani kuso futhi? 3 Kalazi yini ukuthi thina sonke esabhabhathizelwa kuKristu Jesu, sabhabhathizelwa ekufeni kwakhe? 4 Ngakho sangcwatshwa laye ngokubhabhathizelwa ekufeni; ukuze, njengoba uKristu wavuswa kwabafileyo ngobukhosi bukaYise, ngokunjalo lathi sihambe ebutsheni bempilo. 5 Ngoba uba sihlanyelwe kanye laye ekufananeni kokufa kwakhe, sizakuba njalo ekufananeni kokuvuka kwakhe; 6 sisazi lokhu, ukuthi umuntu wethu omdala ubethelwe laye, ukuze umzimba wesono ubhujiswe, ukuze singabe sisakhonza isono; 7 ngoba ofileyo ukhululiwe esonweni. 8 Njalo uba sifile kanye loKristu, siyakholwa ukuthi sizaphila futhi kanye laye; 9 sisazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo kasafi futhi; ukufa kungeke kusabusa phezu kwakhe. 10 Ngoba lokhu wafa, wafela isono kanye; kodwa lokhu ephila, uphilela uNkulunkulu. 11 Ngokunjalo lani zinakaneni sibili lifile esonweni, kodwa liphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu iNkosi yethu. 12 Ngakho kakumelanga isono sibuse emzimbeni wenu ofayo, lize lilalele inkanuko zawo; 13 njalo linganikeli izitho zenu zibe yizikhali zokungalungi esonweni; kodwa zinikeleni lina kuNkulunkulu njengabaphilayo kwabafileyo, njalo linikele izitho zenu kuNkulunkulu zibe yizikhali zokulunga; 14 ngoba isono kasiyikubusa phezu kwenu; ngoba kalikho ngaphansi komlayo, kodwa ngaphansi komusa.

Umfanekiso wobugqili

15 Pho-ke? Sizakona yini, ngoba singekho ngaphansi komlayo, kodwa ngaphansi komusa? Phinde! 16 Kalazi yini ukuthi lowo elizinikela kuye ukuze libe yizigqili zokumlalela, liyizigqili zakhe elimlalelayo, loba ezesono kube yikufa, loba ezokulalela kube yikulunga? 17 Kodwa kabongwe uNkulunkulu, ukuthi lina lake laba yizigqili zesono, kodwa selilalela enhliziyweni isibonelelo semfundiso elanikelwa kuso; 18 njalo likhululiwe esonweni, lenziwe izigqili zokulunga. 19 Ngikhuluma ngokwabantu ngenxa yobuthakathaka benyama yenu; ngoba njengalokho lanikela izitho zenu njengezigqili zamanyala lokubi kube ngokubi, ngokunjalo-ke zinikeleni izitho zenu khathesi njengezigqili zokulunga, kube yibungcwele. 20 Ngoba lapho liyizigqili zesono, lalikhululekile ekulungeni. 21 Ngakho sithelobani elilaso ezintweni ngalesosikhathi eselilenhloni ngazo? Ngoba ukucina kwalezizinto yikufa. 22 Kodwa khathesi-ke selikhululiwe esonweni, njalo selenziwe izigqili kuNkulunkulu, lilesithelo senu kube yibungcwele, lekucineni impilo elaphakade. 23 Ngoba inkokhelo yesono iyikufa, kodwa isipho somusa sikaNkulunkulu siyimpilo elaphakade ngoKristu Jesu iNkosi yethu.

AbaseRoma 7

Ukukhululeka emlayweni

1 Kumbe kalazi yini, bazalwane, ngoba ngikhuluma lalabo abawaziyo umlayo, ukuthi umlayo ubusa umuntu ngesikhathi esaphila? 2 Ngoba umfazi owendileyo ubotshelwe ngomlayo endodeni ephilayo; kodwa uba indoda isifile, ukhululiwe emlayweni wendoda. 3 Ngakho uba indoda isaphila uzathiwa yisifebe, uba esiba ngowenye indoda; kodwa uba indoda isifile, ukhululekile emlayweni, ukuze angabi yisifebe, uba esendela kwenye indoda. 4 Ngakho, bazalwane bami, selenziwe lafa lani kumlayo ngomzimba kaKristu, ukuze libe ngabomunye, walowo owavuswa kwabafileyo, ukuze sithelele uNkulunkulu izithelo. 5 Ngoba sathi sisenyameni, inkanuko zesono ezingomlayo zasebenza ezithweni zethu ukuthelela ukufa izithelo. 6 Kodwa khathesi-ke sesikhululiwe emthethweni, sifile mayelana lalokho esasibanjwe yikho, ukuze sikhonze ngobutsha bomoya, lokungeyisikho ngobudala bokulotshiweyo.

Umthetho lesono

7 Pho-ke sizakuthini? Umthetho uyisono yini? Phinde! Kodwa bengingasazi isono, ngaphandle ngomthetho; ngoba bengingawazi umhawu futhi, uba umthetho ubungatshongo ukuthi: Ungabi lomhawu. 8 Kodwa isono sazuza ithuba ngomthetho sasebenza kimi umhawu wonke; ngoba ngaphandle komlayo isono sifile. 9 Mina-ke ngake ngaphila ngaphandle komlayo; kodwa kwathi sekufike umthetho, isono savuka, njalo ngafa mina; 10 njalo umthetho ongowempilo, wona waficwa yimi ungowokufa; 11 ngoba isono sazuza ithuba ngomthetho sangikhohlisa, sasesingibulala ngawo. 12 Ngakho umthetho ungcwele, lomlayo ungcwele njalo ulungile futhi muhle. 13 Ngakho okulungileyo kwaba yikufa kimi yini? Phinde! Kodwa isono, ukuze sibonakaliswe ukuthi siyisono, ngokulungileyo sibange ukufa kimi; ukuze isono ngomthetho sibe yikonakala okukhulu kakhulu. 14 Ngoba siyazi ukuthi umthetho ungowomoya; kanti mina ngingowenyama, ngithengisiwe ngaphansi kwesono. 15 Ngoba lokhu engikwenzayo, angivumelani lakho; ngoba kakusikho engikuthandayo, lokho engikwenzayo; kodwa lokho engikuzondayo, yikho engikwenzayo. 16 Uba ngisenza lokho engingakuthandiyo, ngiyawuvumela umthetho ukuthi ulungile. 17 Kodwa khathesi-ke kakuseyimi engikwenzayo, kodwa yisono esihlala kimi. 18 Ngoba ngiyazi ukuthi kimi, lokhu kuyikuthi enyameni yami, kakuhlali okuhle; ngoba kukhona ukuthanda kimi, kodwa ukwenza okuhle kangikutholi. 19 Ngoba okuhle engikuthandayo, kangikwenzi; kodwa okubi engingakuthandiyo, yikho engikwenzayo. 20 Kodwa uba ngisenza lokho mina engingakuthandiyo, kakuseyimi engikwenzayo, kodwa yisono esihlala kimi. 21 Ngakho ngithola umthetho wokuthi lapho ngithanda ukwenza okuhle, okubi kukhona kimi. 22 Ngoba ngiyathokoza emthethweni kaNkulunkulu ngomuntu ophakathi; 23 kodwa ngibona ezithweni zami omunye umthetho olwa lomthetho wengqondo yami, longithumbela emthethweni wesono osezithweni zami. 24 Hawu mina muntu olusizi! Ngubani ozangikhulula kulumzimba walokhukufa? 25 Ngiyabonga uNkulunkulu ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Ngalokho-ke mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu ngengqondo, kodwa ngenyama umthetho wesono.

AbaseRoma 8

Impilo engoMoya

1 Ngakho khathesi kakusekho ukulahlwa kibo abakuKristu Jesu, abangahambi ngokwenyama, kodwa ngokoMoya. 2 Ngoba umthetho woMoya wempilo kuKristu Jesu ungikhulule emthethweni wesono lowokufa. 3 Ngoba lokho umthetho owawungekwenze, ngoba ubuthakathaka ngokwenyama, uNkulunkulu ethuma eyakhe iNdodana ekufananeni kwenyama elesono, njalo kusenzelwa isono, walahla isono enyameni; 4 ukuze ukulunga komthetho kugcwaliswe kithi, esingahambi ngokwenyama kodwa ngokukaMoya. 5 Ngoba bona abangokwenyama banakana izinto zenyama; kodwa abangokoMoya izinto zikaMoya. 6 Ngoba ukuzindla kwenyama kuyikufa; kodwa ukuzindla kukaMoya kuyimpilo lokuthula; 7 ngoba ukuzindla kwenyama kuyibutha kuNkulunkulu; ngoba kakuzehliseli ngaphansi komthetho kaNkulunkulu, ngoba isibili kungekwenze; 8 lalabo abasenyameni bangemthokozise uNkulunkulu. 9 Lina-ke alisenyameni, kodwa likuMoya, uba phela uMoya kaNkulunkulu ehlala kini. Uba-ke umuntu engelaye uMoya kaKristu, lowo kayisuye owakhe. 10 Uba-ke uKristu ekini, umzimba ufile ngesono, kodwa umoya uyimpilo ngokulunga. 11 Njalo uba uMoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini, yena owavusa uKristu kwabafileyo uzaphilisa lemizimba yenu efayo, ngoMoya wakhe ohlala kini. 12 Ngakho, bazalwane, silomlandu, kungeyisikho enyameni, ukuthi siphile ngokwenyama; 13 ngoba uba liphila ngokwenyama, lizakufa; kodwa uba libulala imisebenzi yomzimba ngoMoya, lizaphila. 14 Ngoba bonke abakhokhelwa nguMoya kaNkulunkulu, bona bangabantwana bakaNkulunkulu. 15 Ngoba kalemukelanga umoya wobugqili ukuze libuye lesabe, kodwa lamukele umoya wokuma kwabantwana, esimemeza ngawo sisithi: Aba, Baba! 16 UMoya uqobo ufakazelana kanye lomoya wethu, ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu; 17 njalo uba singabantwana, siyizindlalifa futhi; izindlalifa zikaNkulunkulu, lezindlalifa kanye loKristu; uba phela sihlupheka kanye laye, ukuze lathi sidunyiswe kanye laye.

Ukungena enkazimulweni emva kwezinhlupheko

18 Ngoba ngithi inhlupheko zalesisikhathi kazilakulinganiswa lenkazimulo ezakwembulwa kithi. 19 Ngoba ukulangatha kokudaliweyo kulindele ukwembulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. 20 Ngoba okudaliweyo kwehliselwa ngaphansi kobuze, kungeyisikho ngokuthanda, kodwa ngalowo owakwehliselayo; ethembeni 21 lokuthi lalokho okudaliweyo kuzakhululwa ebugqilini bokubhubha kuze kube senkululekweni yenkazimulo yabantwana bakaNkulunkulu. 22 Ngoba siyazi ukuthi konke okudaliweyo kuyabubula kanyekanye 1 konke okudaliweyo: kumbe, sonke isidalwa. kuyahelelwa kuze kube khathesi. 23 Kakusikho lokhu kuphela, kodwa lathi uqobo lwethu esilengqabutho yesithelo sikaMoya, lathi uqobo siyabubula ngaphakathi kwethu, silindele ukuma kwabantwana, uhlengo lomzimba wethu. 24 Ngoba sisindiswa ngethemba; kodwa ithemba elibonwayo kayisilo ithemba; ngoba lokho umuntu akubonayo, ukuthembelani futhi? 25 Kodwa uba sithemba lokho esingakuboniyo, sikulindela ngokubekezela. 26 Ngokunjalo loMoya uyasiza ubuthakathaka bethu; ngoba kasikwazi esikukhulekelayo njengokufaneleyo, kodwa uMoya uqobo usikhulekela ngokububula okungelakuphumisela; 27 yena-ke ohlola izinhliziyo uyakwazi lokho okuyingqondo kaMoya, ngoba ukhulekela abangcwele ngokukaNkulunkulu. 28 Njalo siyazi ukuthi izinto zonke zisebenzelana okuhle kulabo abamthandayo uNkulunkulu, ababiziweyo ngokwecebo lakhe. 29 Ngoba labo abazi ngaphambili, wabamisa labo ngaphambili ukuthi bafanane lesimo seNdodana yakhe, ukuze yona ibe lizibulo phakathi kwezelamani ezinengi; 30 lalabo abamisayo ngaphambili, bona labo wababiza; lalabo ababizayo, bona labo wabalungisisa; lalabo abalungisisayo, bona labo wabapha inkazimulo.

Ukuqiniswa kothando lukaNkulunkulu

31 Pho-ke sizakuthini kulezizinto? Uba uNkulunkulu engowethu, ngubani omelana lathi? 32 Yena ongazange ayigodle eyakhe iNdodana, kodwa wayinikelela thina sonke, uzayekela njani ukusinika ngesihle konke kanye layo? 33 Ngubani ozababeka icala abakhethiweyo bakaNkulunkulu? NguNkulunkulu olungisisayo; 34 ngubani olahlayo? NguKristu owafayo, njalo ikakhulu owavuswayo, ongakwesokunene sikaNkulunkulu, losikhulekelayo. 35 Ngubani ozasehlukanisa lothando lukaKristu? Ukuhlupheka, kumbe usizi, kumbe ukuzingelwa, kumbe indlala, kumbe ubuze, kumbe ingozi, kumbe inkemba yini? 36 Njengokulotshiweyo ukuthi: Ngenxa yakho siyabulawa usuku lonke; kuthiwa sinjengezimvu zokuhlatshwa. 37 Kanti kulezizinto zonke sedlula abanqobi ngaye owasithandayo. 38 Ngoba ngileqiniso ukuthi kayisikho ukufa lempilo lezingilosi lababusi 2 ngoba: kumbe, ukuthi. lamandla lezinto ezikhona lezinto ezizayo 39 lobude lokutshona loba yisiphi isidalwa okuzakuba lamandla okusehlukanisa lothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu iNkosi yethu.

AbaseRoma 9

Ukungakholwa kwabakoIsrayeli kuyadabula

1 Ngikhuluma iqiniso kuKristu, kangiqambi manga, isazela sami sifakazelana lami ngoMoya oNgcwele, 2 ukuthi ngilokudabuka okukhulu, lobuhlungu obungapheliyo enhliziyweni yami. 3 Ngoba ngifisa ukuthi mina uqobo ngiqalekiswe kuKristu ngenxa yabazalwane bami, abakithi ngokwenyama; 4 abangamaIsrayeli, okungokwabo ukuma kwabantwana lenkazimulo lezivumelwano, lokunikwa komlayo lenkonzo kaNkulunkulu lezithembiso, 5 bangababo obaba, njalo avela kubo uKristu ngokwenyama, ophezu kwakho konke, uNkulunkulu obongekayo kuze kube nininini. Ameni.

Ukukhethwa kwamaIsrayeli nguNkulunkulu

6 Kodwa kakunjengokuthi ilizwi likaNkulunkulu lehlulekile. Ngoba kakusibo bonke abavela kuIsrayeli, abanguIsrayeli; 7 kungesikuthi ngoba bayinzalo kaAbrahama, bonke bangabantwana; kodwa: NgoIsaka inzalo izabizelwa kuwe. 8 Lokhu kutsho ukuthi, kakusibo abantwana benyama, bona bangabantwana bakaNkulunkulu; kodwa abantwana besithembiso bathiwa yinzalo. 9 Ngoba ilizwi lesithembiso yileli elokuthi: Ngalesisikhathi ngizafika, njalo uSara uzakuba lendodana. 10 Kakusikho lokhu kuphela, kodwa loRebeka esekhulelwe ngomunye, ubaba wethu uIsaka; 11 ngoba abantwana bengakazalwa, bengakenzi okuhle loba okubi, ukuze icebo likaNkulunkulu elingokokukhetha lime, kungaveli emisebenzini, kodwa kuvele kobizayo, 12 kwatshiwo kuye ukuthi: Omkhulu uzakhonza omncinyane, 13 kunjengokulotshiweyo ukuthi: UJakobe ngamthanda, kodwa uEsawu ngamzonda.

UNkulunkulu ulesihawu; ulokubusa konke

14 Pho-ke sizakuthini? Kukhona ukungalungi kuNkulunkulu yini? Phinde! 15 Ngoba uthi kuMozisi: Ngizakuba lomusa kwengilomusa kuye, njalo ngimhawukele engimhawukelayo. 16 Ngakho kakusikho kothandayo, njalo kakusikho kogijimayo, kodwa ngokukaNkulunkulu olesihawu. 17 Ngoba umbhalo uthi kuFaro: Ngakuphakamisela khona lokho, ukuze ngibonakalise amandla ami ngawe, njalo ukuze ibizo lami litshunyayelwe emhlabeni wonke. 18 Ngakho uhawukela lowo athanda ukumhawukela; njalo amenze abe lukhuni lowo athanda ukumenza lukhuni. 19 Ngakho uzakuthi kimi: Usasolelani? Ngoba ngubani ongamelana lentando yakhe? 20 Hatshi bo, o muntu, ungubani wena ophikisana loNkulunkulu? Okubunjiweyo kungatsho yini kowakubumbayo ukuthi: Wangenzelani ngabanje? 21 Kumbe kalagunya yini umbumbi phezu kwebumba, ukuthi ngesigaqa sisinye enze isitsha esinye esihloniphekayo, lesinye esingahloniphekiyo? 22 Njalo uba uNkulunkulu ethanda ukubonakalisa ulaka lwakhe, lokwazisa amandla akhe, wathwala ngokubekezela okukhulu izitsha zolaka ezilungiselwe ukubhujiswa; 23 njalo ukuze azise inotho yenkazimulo phezu kwezitsha zomusa, ayezilungisele ngaphambili inkazimulo, 24 azibizileyo futhi esiyizo thina kungeyisikho kumaJuda kuphela, kodwa lakwabezizwe? 25 Njengalokhu akutsho lakuHoseya: Abangeyisibo abantu bami ngizababiza ngokuthi ngabantu bami; lowayengathandwa ngokuthi ngothandekayo; 26 njalo kuzakuthi, endaweni lapho kwathiwa kibo: Kalisibo abantu bami, lapho bazabizwa ngokuthi ngabantwana bakaNkulunkulu ophilayo. 27 LoIsaya umemeza ngoIsrayeli esithi: Nxa inani labantwana bakoIsrayeli lingangetshebetshebe lolwandle, insali izasindiswa; 28 ngoba uqeda isenzo njalo asiqume ngokulunga; ngoba iNkosi izakwenza isenzo siqunywe ngokuphangisa emhlabeni. 29 Njalo njengoba uIsaya watsho ngaphambili ukuthi: Uba iNkosi yamabutho ibingasitshiyelanga inzalo, besizakuba njengeSodoma, njalo besizakwenziwa sifanane leGomora.

AbakoIsrayeli behluleka ukugcina umlayo

30 Pho sizakuthini? Ukuthi abezizwe abangadingisisi ukulunga, bakubambile ukulunga, ukulunga-ke okungokholo; 31 kodwa uIsrayeli, edingisisa umlayo wokulunga, kawufinyelelanga umlayo wokulunga. 32 Ngani? Ngoba kabadingisisanga ngokholo, kodwa ngokungathi ngemisebenzi yomlayo; ngoba bakhubeka elitsheni lokukhubekisa, 33 njengokulotshiweyo ukuthi: Khangela ngibeka eSiyoni ilitshe lokukhubekisa ledwala lokuwisa; laye wonke okholwa kuye kayikuyangeka.

AbaseRoma 10

1 Bazalwane, isifiso lomkhuleko wenhliziyo yami kuNkulunkulu ngoIsrayeli kungokosindiso lwabo. 2 Ngoba ngiyabafakazela ukuthi balokutshisekela uNkulunkulu, kodwa kungenjengolwazi; 3 ngoba bengakwazi ukulunga kukaNkulunkulu, njalo bedinga ukumisa okwabo ukulunga, kabazehliselanga ngaphansi kokulunga kukaNkulunkulu. 4 Ngoba uKristu uyisiphetho somlayo ekulungeni kuye wonke okholwayo.

Ukulunga kukaNkulunkulu kungokwabo bonke abantu

5 Ngoba uMozisi ubhala ngokulunga okungokomlayo, ukuthi umuntu owenza lezizinto uzaphila ngazo. 6 Kodwa ukulunga okungokholo kukhuluma kanje: Ungatsho enhliziyweni yakho ukuthi: Ngubani ozakwenyukela ezulwini? Lokhu kuyikuthi ukumehlisa uKristu; 7 kumbe ukuthi: Ngubani ozakwehlela ekujuleni? Lokhu kuyikuthi ukumkhuphula uKristu kwabafileyo. 8 Kodwa kuthini? Ilizwi liseduze lawe, emlonyeni wakho lenhliziyweni yakho; leli yilizwi lokholo esilitshumayelayo; 9 ukuthi uba uvuma ngomlomo wakho iNkosi uJesu, njalo ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uzasindiswa; 10 ngoba ngenhliziyo omunye uyakholwa kube yikulunga, langomlomo uyavuma kube lusindiso. 11 Ngoba umbhalo uthi: Wonke okholwa kuye kayikuyangeka. 12 Ngoba kakukho umehluko phakathi komJuda lomGriki; ngoba yinye iNkosi yabo bonke, inothele bonke abakhuleka kuyo. 13 Ngoba wonke loba ngubani ozabiza ibizo leNkosi uzasindiswa. 14 Ngakho bazakhuleka njani kuyo abangakholwanga kuyo? Futhi bazakholwa njani kuyo abangezwanga ngayo? Futhi bazakuzwa njani bengelamtshumayeli? 15 Bazatshumayela njani uba bengathunywanga? Njengokulotshiweyo ukuthi: Zinhle kangakanani inyawo zabatshumayela ivangeli lokuthula, zabatshumayela ivangeli ngezinto ezinhle! 16 Kodwa kabalilalelanga bonke ivangeli. Ngoba uIsaya uthi: Nkosi, ngubani owakholwa umbiko wethu? 17 Ngakho ukholo luvela ekuzweni, lokuzwa ngelizwi likaNkulunkulu. 18 Kodwa ngithi: Kabezwanga yini? Yebo sibili, ilizwi labo liphumele emhlabeni wonke, lamazwi abo emikhawulweni yomhlaba. 19 Kodwa ngithi: UIsrayeli kaqedisisanga yini? Kuqala uMozisi uthi: Mina ngizalivusela umona ngabo abangesiso isizwe, ngilithukuthelise ngesizwe esingelangqondo. 20 LoIsaya ulesibindi uthi: Ngaficwa yilabo abangangidinganga, ngabonakala kibo abangabuzanga ngami. 21 Kodwa kuIsrayeli uthi: Usuku lonke ngelulela izandla zami kubantu abangalaleliyo labalenkani.

AbaseRoma 11

AbakoIsrayeli abakhethiweyo nguNkulunkulu bayasindiswa

1 Ngakho ngithi: UNkulunkulu ubalahlile yini abantu bakhe? Phinde! Ngoba lami ngingumIsrayeli, enzalweni kaAbrahama, wesizwe sikaBenjamini. 2 UNkulunkulu kabalahlanga abantu bakhe abazi ngaphambili. Kumbe kalazi yini kuEliya ukuthi umbhalo uthini? Ukuthi wamangalela njani uIsrayeli kuNkulunkulu, esithi: 3 Nkosi, babulele abaprofethi bakho, badilizile amalathi akho; mina-ke ngisele ngedwa, sebedinga umphefumulo wami. 4 Kodwa impendulo kaNkulunkulu yathini kuye? Yathi: Ngizitshiyele amadoda azinkulungwane eziyisikhombisa, angaguqanga ngedolo kuBali. 5 Kunjalo-ke kukhona langalesisikhathi insali ngokukhetha komusa. 6 Kodwa uba kungomusa, kakusayi ngemisebenzi; uba kungenjalo umusa kawuseyiwo umusa. Kodwa aluba kusiya ngemisebenzi, akusengumusa; uba kungenjalo imisebenzi ayise yimisebenzi. 7 Pho-ke? UIsrayeli ayekudinga, lokhu kakutholanga, kodwa abakhethiweyo bakuthola, labanye benziwa baba lukhuni; 8 njengokulotshiweyo ukuthi: UNkulunkulu wabanika umoya wobuthongo obukhulu, amehlo ukuze bangaboni, lendlebe ukuze bangezwa, kuze kube lusuku lwalamuhla. 9 LoDavida uthi: Itafula labo libe ngumjibila lesifu, lesikhubekiso, lempindiselo kibo; 10 amehlo abo afiphazwe ukuze bangaboni, njalo ugobise umhlana wabo njalonjalo. 11 Ngakho ngithi: Bakhubeka ukuze bawe yini? Phinde! Kodwa ngesiphambeko sabo usindiso lufikile kwabezizwe, ukubavusela umona. 12 Kodwa uba isiphambeko sabo siyinotho yomhlaba, lokwehluleka kwabo kuyinotho yabezizwe, kakhulu kangakanani ukuphelela kwabo?

Usindiso lwafika kwabezizwe

13 Ngoba ngikhuluma lani bezizwe. Njengalokho mina ngingumphostoli wabezizwe, ngikhulisa inkonzo yami; 14 ukuthi mhlawumbe ngibavusele umona abenyama yami, njalo ngisindise abanye babo. 15 Ngoba uba ukulahlwa kwabo kuyikubuyiswa komhlaba, kungaba yini ukwemukelwa, ngaphandle kokuthi yimpilo evela kwabafileyo? 16 Njalo uba izithelo zokuqala zingcwele, lenhlama injalo; uba-ke impande ingcwele, lengatsha zinjalo. 17 Kodwa uba kwephulwe ezinye ingatsha, lawe ongumhlwathi weganga waxhunyelelwa kuzo, uhlanganyele lazo impande lamafutha omhlwathi, 18 ungazincomi phezu kwengatsha; kodwa uba uzincoma phezu kwazo, kayisuwe othwele impande, kodwa impande wena. 19 Uzakuthi-ke: Ingatsha zephulwa, ukuze mina ngixhunyelwe. 20 Kulungile; zephulwa ngokungakholwa, wena-ke umi ngokholo. Ungazikhukhumezi, kodwa yesaba; 21 ngoba uba uNkulunkulu engayekelanga ingatsha zemvelo, hlezi lawe kayikukuyekela. 22 Khangela-ke ububele lobukhali bukaNkulunkulu; ubukhali, kulabo abawayo; kodwa kuwe, ububele, uba uhlala ebubeleni; uba kungenjalo uzaqunywa lawe. 23 Lalabo futhi, uba bengahlali ekungakholweni, bazaxhunyelwa, ngoba uNkulunkulu ulamandla okubuya abaxhume. 24 Ngoba uba wena waqunywa emhlwathini weganga ngemvelo, wasuxhunyelelwa ngokuphambene lemvelo emhlwathini ohlanyelweyo, kakhulu kangakanani ngalabo, abazingatsha ngemvelo, bazaxhunyelelwa esihlahleni sakibo somhlwathi?

UNkulunkulu ulesihawu kubantu bonke

25 Ngoba ngithanda ukuthi lingabi ngabangaziyo, bazalwane, ngalimfihlo, hlezi lizitshaye abahlakaniphileyo, ukuthi ubulukhuni sebehlele uIsrayeli nganxanye, kuze kungene ukuphelela kwabezizwe; 26 ngokunjalo-ke uIsrayeli wonke uzasindiswa; njengokulotshiweyo ukuthi: Kuzavela eSiyoni uMkhululi, asuse ukungabi loNkulunkulu kuJakobe; 27 njalo yilesi isivumelwano sami kibo, lapho ngizasusa izono zabo. 28 Ngokwevangeli, bayizitha ngenxa yenu; kodwa ngokukhetha, bangabathandiweyo ngenxa yabobaba; 29 ngoba izipho zomusa lokubiza kukaNkulunkulu kakulakuphenduka. 30 Ngoba njengalokhu lani kade lingamlaleli uNkulunkulu, kodwa khathesi selihawukelwe ngenxa yokungalaleli kwabo; 31 ngokunjalo lalabo khathesi kabalalelanga, ukuze ngesihawu senu bahawukelwe labo; 32 ngoba uNkulunkulu ubavalele bonke ekungalalelini, ukuze abe lesihawu kibo bonke. 33 Yeka ukujula kwenotho lenhlakanipho lolwazi lukaNkulunkulu! Kakuphenyeki kangakanani ukwahlulela kwakhe, lendlela zakhe kazilandeleki! 34 Ngoba ngubani owazi ingqondo yeNkosi? Kumbe ngubani owaba ngumeluleki wayo? 35 Kumbe ngubani owamnika kuqala, njalo kubuyiselwe kuye? 36 Ngoba konke kuvela kuye, kungaye, kuya kuye; kabube kuye ubukhosi kuze kube nininini. Ameni.

AbaseRoma 12

Ukuhamba okungcwele

1 Ngakho, bazalwane, ngiyalincenga ukuthi, ngezihawu zikaNkulunkulu, linikele imizimba yenu ibe ngumhlatshelo ophilileyo, ongcwele, owemukelekayo kuNkulunkulu, kube yinkonzo yenu yokuqedisisa. 2 Njalo lingalingisi lumhlaba, kodwa liguqulwe ngokwenziwa zibentsha ingqondo zenu, ukuze lihlolisise okuyintando kaNkulunkulu elungileyo leyemukelekayo lepheleleyo.

Ukuthobeka lempilo yamaKristu

3 Ngoba ngomusa engiwuphiweyo, ngithi kuwo wonke ophakathi kwenu ukuthi angacabangi ukuthi mkhulu kulalokho afanele ukukucabanga, kodwa acabange ngokuqonda, njengalokhu uNkulunkulu abele ngulowo lalowo isilinganiso sokholo. 4 Ngoba njengoba silezitho ezinengi emzimbeni munye, kodwa izitho zonke kazilamsebenzi ofananayo; 5 kunjalo thina esibanengi singumzimba munye kuKristu, kodwa siyizitho omunye komunye. 6 Njalo silezipho ezehlukeneyo ngokomusa esiwuphiweyo; zingaba yikuprofetha, asiprofethe ngokwesilinganiso sokholo; 7 kumbe yikukhonza, asisebenze enkonzweni; kumbe ofundisayo, ekufundiseni; 8 kumbe olayayo, ekulayeni; ophanayo, kanike ngobuqotho; obusayo, kabuse ngokukhuthala; olesihawu, kakwenze ngentokozo. 9 Uthando kalube qotho. Yenyanyani okubi, libambelele kokulungileyo. 10 Thandanani kakhulu ngothando lobuzalwane; ekuhloniphaneni phathani abanye ngcono kulani; 11 lingabi ngamavila ekukhuthaleni; livuthe emoyeni; likhonza iNkosi; 12 lithokoza ethembeni; libekezela ekuhluphekeni; liphikelela emkhulekweni; 13 yabelani kunswelo zabangcwele; likhuthalele ukuphana kuzihambi. 14 Babusiseni abalizingelayo; busisani, lingaqalekisi. 15 Thokozani labathokozayo, njalo likhale labakhalayo. 16 Kalibe lenhliziyonye komunye lomunye. Lingakhumbuli ngezinto eziphakemeyo, kodwa lihlangane labathobekileyo. Lingazitshayi abahlakaniphileyo. 17 Lingaphindiseli muntu okubi ngokubi. Linakane okudumisekayo phambi kwabantu bonke. 18 Uba kungenzeka, ngokukini, hlalani ngokuthula labantu bonke; 19 bathandiweyo, lingaziphindiseli, kulalokho nikani ulaka indawo; ngoba kulotshiwe ukuthi: Ngeyami impindiselo, mina ngizabuyisela, kutsho iNkosi. 20 Ngakho nxa isitha sakho silambile, siphe ukudla; nxa somile, sinathise; ngoba ngokwenza lokho, usibekela amalahle avuthayo phezu kwekhanda laso. 21 Unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle.

AbaseRoma 13

Mayelana lokulalela amakhosi

1 Wonke umphefumulo awuzehlisele ngaphansi kwamandla aphezulu; ngoba kakukho amandla ngaphandle kwavela kuNkulunkulu; lamandla akhona amiswe nguNkulunkulu. 2 Ngakho omelana lamandla, umelana lesimiso sikaNkulunkulu; lalabo abamelana lawo bazazithathela ukulahlwa. 3 Ngoba ababusi kabesabeki emisebenzini emihle, kodwa kwemibi. Njalo uyathanda yini ukungesabi amandla? Yenza okuhle, njalo uzakuba lodumo ngawo; 4 ngoba uyinceku kaNkulunkulu ukuze kube kuhle kuwe. Kodwa nxa usenza okubi, yesaba; ngoba inkemba kayiphatheli ize. Ngoba uyinceku kaNkulunkulu, ungumphindiseli wolaka kulowo owenza okubi. 5 Ngakho kumele ukuthi uzehlise, kungabi ngenxa yolaka kuphela, kodwa langenxa yesazela. 6 Ngoba ngenxa yalokho lithela lomthelo; ngoba bayizinceku zikaNkulunkulu, ezikhuthalela khona lokho. 7 Ngakho phanini bonke okufaneleyo; umthelo kofanele umthelo; inkokhelo kofanele inkokhelo; ukwesatshwa kofanele ukwesatshwa; udumo kofanele udumo.

Ukuthanda abazalwane

8 Lingabi lamlandu kumuntu, ngaphandle kowokuthandana; ngoba othanda omunye, ugcwalisile umlayo. 9 Ngoba lokhu ukuthi: Ungafebi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga, ungabi lomhawu, loba-ke kukhona lawuphi umlayo, kuhlanganiswa kulelilizwi, kulokhu: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. 10 Uthando kalwenzi okubi kumakhelwane; ngakho uthando luyikugcwaliseka komlayo.

Ukuhamba ekukhanyeni

11 Njalo lokhu, lisazi isikhathi, ukuthi sekulihola lokuthi sivuke ebuthongweni; ngoba usindiso khathesi selusondele kithi kulesikhathi esakholwa ngaso. 12 Ubusuku budlulile, njalo usuku selusondele; ngakho asikhuphe imisebenzi yobunyama, sihlome izikhali zokukhanya. 13 Asihambe ngokufaneleyo, njengasemini, kungabi ngokuminza langokudakwa, kungabi ngokufeba langokungcola, kungabi ngokuxabana langomona. 14 Kodwa yembathani iNkosi uJesu Kristu, linganakekeli okwenyama, ngezinkanuko.

AbaseRoma 14

Indlela yokuphatha ababuthakathaka ekholweni

1 Lowo obuthakathaka ekholweni mamukeleni, kungabi ngokokwehlukana ngokuphikisana. 2 Omunye ukholwa ukuthi angadla konke, kodwa obuthakathaka udla imibhida. 3 Lowo odlayo kangamdeleli ongadliyo, longadliyo kangamgwebi odlayo; ngoba uNkulunkulu umamukele. 4 Ungubani wena ogweba inceku yomunye? Ukuma kumbe ukuwa kungokweyayo inkosi. Izakuma isibili; ngoba uNkulunkulu ulamandla okuyimisa. 5 Omunye wazisa usuku kulolunye usuku, omunye wazisa insuku zonke. Kakube ngulowo lalowo aqiniseke kweyakhe ingqondo. 6 Owazisa usuku, ulwazisa eNkosini; longalwazisiyo usuku, kalwazisi eNkosini. Lodlayo udla eNkosini, ngoba ebonga uNkulunkulu; longadliyo eNkosini akadli, njalo ebonga uNkulunkulu. 7 Ngoba kakho phakathi kwethu oziphilelayo, njalo kakho ozifelayo. 8 Ngoba uba siphila, siphilela iNkosi; uba-ke sisifa, sifela iNkosi; ngakho loba siphila, loba sisifa, singabeNkosi. 9 Ngoba kulokhu uKristu laye wafa, wavuka, wabuya waphila, ukuze abe yiNkosi yabafileyo kanye labaphilayo. 10 Wena-ke umgwebelani umzalwane wakho? Kumbe lawe umdelelelani umzalwane wakho? Ngoba sonke sizakuma phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu. 11 Ngoba kulotshiwe ukuthi: Mina ngiyaphila, itsho iNkosi; lonke idolo lizaguqa phambi kwami, lalo lonke ulimi luzamvuma uNkulunkulu. 12 Ngakho ngulowo lalowo wethu uzaziphendulela kuNkulunkulu. 13 Ngakho kasingabe sisahlulelana; kodwa ahlulelani lokho ikakhulu, ukuthi singambekeli umzalwane isikhubekiso loba ulutho lokumwisa. 14 Ngiyazi njalo ngiqinisekisile eNkosini uJesu, ukuthi kakulalutho olungcolileyo ngokwalo; ngaphandle kwalowo ocabangela ulutho ukuthi lungcolile, kuye lungcolile. 15 Kodwa uba umzalwane wakho ekhutshwa yikudla, kawusahambi ngokothando. Ungambhubhisi ngokudla kwakho lowo, amfelayo uKristu. 16 Ngakho okuhle kini kakungahlanjazwa; 17 ngoba umbuso kaNkulunkulu kawusikho ukudla lokunatha, kodwa ukulunga lokuthula lentokozo kuMoya oNgcwele. 18 Ngoba okhonza uKristu kulezizinto uyemukeleka kuNkulunkulu, njalo ukholekile ebantwini. 19 Ngakho asidingisise izinto zokuthula, lezinto zokwakhisana. 20 Ungawuchithi umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokudla. Konke kuhlambulukile, kanti kubi kumuntu odla ngokukhubekisa. 21 Kuhle ukungadli inyama, lokunganathi iwayini, lokunye umzalwane wakho akhubeka ngakho kumbe acunulwe kumbe abebuthakathaka. 22 Ulokholo yini? Yiba lalo ngokwakho phambi kukaNkulunkulu. Ubusisiwe lowomuntu ongazigwebi ngalokho akuvumelayo! 23 Kodwa othandabuzayo, uba esidla, ulahliwe, ngoba akuveli ekholweni; njalo konke okungaveli ekholweni, kuyisono.

AbaseRoma 15

1 Kodwa thina esilamandla sifanele ukuthwala ubuthakathaka babangelamandla, njalo singazithokozisi thina. 2 Ngoba ngulowo lalowo wethu kathokozise umakhelwane ebuhleni ekumakheni. 3 Ngoba laye uKristu kazithokozisanga yena, kodwa, kunjengokulotshiweyo ukuthi: Ukuthuka kwabakuthukayo kwawela phezu kwami. 4 Ngoba konke okwabhalwa ngaphambili, kwabhalelwa ukufundiswa kwethu, ukuze ngokubekezela langenduduzo yemibhalo sibe lethemba. 5 Kodwa uNkulunkulu wokubekezela lenduduzo angalipha ukuthi libe nhliziyonye phakathi kwenu njengokukaKristu Jesu; 6 ukuze nganhliziyonye ngomlomo munye limdumise uNkulunkulu, ngitsho uYise weNkosi yethu uJesu Kristu. 7 Ngakho yemukelanani, njengalokhu loKristu wasemukela, kube ludumo lukaNkulunkulu. 8 Njalo ngithi, uJesu Kristu waba yinceku yokusoka ngenxa yeqiniso likaNkulunkulu, ukuthi aqinise izithembiso zabobaba; 9 lezizwe zimdumise uNkulunkulu ngenxa yesihawu sakhe; njengokulotshiweyo ukuthi: Ngakho ngizakuvuma phakathi kwezizwe, ngizahuba izibongo kubizo lakho. 10 Njalo futhi uthi: Thokozani, bezizwe, kanye labantu bakhe. 11 Futhi-ke: Dumisani iNkosi lina bezizwe lonke; idumiseni-ke lina bantu bonke. 12 Njalo futhi uIsaya uthi: Kuzakuba khona impande kaJese, lophakama ukubusa abezizwe; kuye abezizwe bazathembela. 13 Kungathi-ke uNkulunkulu wethemba angaligcwalisa ngentokozo yonke langokuthula ekukholweni, ukuze lengezwe ethembeni, ngamandla kaMoya oNgcwele.

UPawuli uchasisa umsebenzi wakhe

14 Lami-ke ngokwami nganelisiwe ngani, bazalwane bami, ukuthi lani ngokwenu ligcwele okuhle, ligcwaliswe yikwazi konke, lilamandla-ke okwelulekana. 15 Kodwa, bazalwane, ngilibhalele ngesibindi esikhulu, nganxanye, njengolikhumbuza, ngenxa yomusa engiwuphiweyo nguNkulunkulu, 16 ukuze ngibe yisikhonzi sikaJesu Kristu kwabezizwe, ngikhonze ivangeli likaNkulunkulu, ukuze iminikelo yabezizwe yamukeleke, kwenziwe kube ngcwele ngoMoya oNgcwele. 17 Ngakho ngilokuzincoma kuKristu Jesu ezintweni eziqondane loNkulunkulu; 18 ngoba kangiyikuba lesibindi sokukhuluma ulutho lwezinto uKristu angazenzanga ngami, ukuze kube khona ukulalela kwabezizwe, ngelizwi langesenzo, 19 ngamandla ezibonakaliso lezimangaliso, ngamandla kaMoya kaNkulunkulu; ngakho kusukela eJerusalema lendawo ezizingelezeleyo kwaze kwafika eIliriku ngitshumayele ivangeli likaKristu ngokupheleleyo; 20 ngokunjalo ngazama kakhulu ukutshumayela ivangeli, kungeyisikho lapho uKristu abizwe khona, ukuze ngingakhi phezu kwesisekelo somunye; 21 kodwa, njengokulotshiweyo ukuthi: Abangatshelwanga ngaye, bazabona, labangezwanga, bazaqedisisa.

UPawuli ukhuluma ngokuya eRoma

22 Ngenxa yalokho futhi ngavinjelwa kanengi ukuza kini; 23 kodwa khathesi-ke lokhu ngingaselandawo kulezizabelo, futhi sekuyiminyaka eminengi ngilesifiso esikhulu sokuza kini, 24 ngokunjalo nxa ngizakuya eSpaniya, ngizakuza kini; ngoba ngithemba ukuthi ngizalibona ekudluleni, njalo ngiphelekezelwa yini khona, uba kuqala sengisuthisekile nganxanye ngilani. 25 Kodwa khathesi-ke ngiya eJerusalema, ngikhonze abangcwele. 26 Ngoba kwaba kuhle eMakedoniya leAkaya ukwenzela umnikelo othile abayanga kwabangcwele abaseJerusalema. 27 Ngoba kwaba kuhle kibo, njalo balomlandu kibo. Ngoba uba abezizwe behlanganyela labo ezintweni zabo zomoya, balomlandu futhi wokubasebenzela ezintweni zenyama. 28 Ngakho nxa sengiqede lokhu, sengibaphawulele lesisithelo, ngizasuka ngiye eSpaniya ngidlule ngakini. 29 Ngiyazi-ke ukuthi nxa ngisiza kini ngizafika ekugcwaleni kwesibusiso sevangeli likaKristu. 30 Ngiyalincenga-ke, bazalwane, ngayo iNkosi yethu uJesu Kristu, langothando lukaMoya, ukuthi lilwe kanye lami emikhulekweni kuNkulunkulu ngami; 31 ukuze ngephulwe kwabangakholwayo eJudiya, njalo ukuze umsebenzi wami ongoweJerusalema wamukeleke kibo abangcwele; 32 ukuze ngentando kaNkulunkulu ngize kini ngentokozo, ngivuseleleke kanye lani. 33 Ngakho uNkulunkulu wokuthula kabe lani lonke. Ameni.

AbaseRoma 16

UPawuli ubingelela abazalwane

1 Ngiyamveza-ke kini udadewethu uFebe, oyisikhonzikazi sebandla eliseKenikreya; 2 ukuze limamukele eNkosini njengokufanele abangcwele, limsize loba kuyiphi into ayiswelayo kini; ngoba laye ubengummeli wabanengi, lowami uqobo. 3 Bingelelani uPrisila loAkwila izisebenzi kanye lami kuKristu Jesu, 4 ababeka phansi intamo yabo esikhundleni sempilo yami, engibabongayo kungeyisimi ngedwa, kodwa lamabandla wonke abezizwe; 5 bingelelani lebandla elisendlini yabo. Bingelelani uEpenetu othandiweyo wami, oyisithelo sokuqala seAkaya kuKristu. 6 Bingelelani uMariya, owasisebenzela kakhulu. 7 Bingelelani uAnderoniku loJuniya abayizihlobo zami lezibotshwa kanye lami, abangabadumileyo phakathi kwabaphostoli, ababekuKristu labo ngaphambi kwami. 8 Bingelelani uAmpiliyasi othandiweyo wami eNkosini. 9 Bingelelani uOrbanu isisebenzi kanye lathi kuKristu, loSitako othandiweyo wami. 10 Bingelelani uApele othembekileyo kuKristu. Bingelelani labo abakaAristobulu. 11 Bingelelani uHerodiyoni isihlobo sami. Bingelelani abakaNarkisu, labo abaseNkosini. 12 Bingelelani uTrifina loTrifosa abesifazana abasebenza eNkosini. Bingelelani uPersisi othandekayo, owasebenza kakhulu eNkosini. 13 Bingelelani uRufusi okhethiweyo eNkosini, lonina njalo ongowami. 14 Bingelelani uAsinkiritu, uFileko, uHermasi, uPatroba, uHermesi, labazalwane abalabo. 15 Bingelelani uFilologu loJuliya, uNerusi lodadewabo, loOlimpa, labangcwele bonke abalabo. 16 Bingelelanani ngokwanga okungcwele. Amabandla kaKristu ayalibingelela. 17 Njalo ngiyalincenga, bazalwane, ukuthi liqaphele ababanga ukuxabana lezikhubekiso, bephambene lemfundiso elayifundiswayo; baxwayeni bona. 18 Ngoba abanjalo kabasebenzeli iNkosi yethu uJesu Kristu, kodwa isisu sabo; njalo ngelizwi elimnandi lendumiso bakhohlisa inhliziyo zabangelacala. 19 Ngoba ukulalela kwenu sekufikile kibo bonke. Ngakho ngiyathokoza ngani; kodwa ngithanda ukuthi lihlakaniphe kokuhle, kodwa libe msulwa kokubi. 20 Njalo uNkulunkulu wokuthula uzahle amchoboze uSathane ngaphansi kwenyawo zenu. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani. Ameni. 21 UTimothi isisebenzi kanye lami, loLukiyu loJasoni loSosipatro izihlobo zami bayalibingelela. 22 Mina Tertiyo, engibhale incwadi, ngiyalibingelela eNkosini. 23 UGayusi umngenisi wami lebandla lonke uyalibingelela. UErastu umphathisikhwama somuzi uyalibingelela, loKwartu umzalwane. 24 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani lonke. Ameni.

Isicino

25 Kuye olamandla okuliqinisa ngokwevangeli lami lokutshunyayelwa kukaJesu Kristu, ngokwembulwa kwemfihlo eyayigcinwe ifihlakele ngezikhathi zendulo, 26 kodwa isibonakalisiwe khathesi, langemibhalo yabaprofethi, njengomlayo kaNkulunkulu olaphakade, yaziswa ezizweni zonke ekulaleleni kokholo, 27 kuNkulunkulu ololwazi yena yedwa kakube ubukhosi, ngoJesu Kristu, kuze kube nininini. Ameni.

1 AbaseKhorinte 1

Isibingelelo

1 UPawuli obizelwe ukuba ngumphostoli kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu, loSostenesi umzalwane, 2 kubandla likaNkulunkulu eliseKorinte, kubo abangcwelisiweyo kuKristu Jesu, ababizelwe ukuba ngabangcwele, kanye labo bonke ababiza ibizo leNkosi yethu uJesu Kristu endaweni zonke, eyabo kanye leyethu: 3 Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu. 4 Ngiyambonga uNkulunkulu wami ngesikhathi sonke ngani, ngenxa yomusa kaNkulunkulu eliwuphiweyo kuKristu Jesu; 5 ukuthi kuyo yonke into linothisiwe kuye, ekukhulumeni konke lelwazini lonke, 6 njengalokhu ubufakazi bukaKristu buqinisiwe kini; 7 ngakho kalisileli lasinye isipho, lilindele ukwembulwa kweNkosi yethu uJesu Kristu, 8 ozaliqinisa futhi kuze kube sekupheleni, lingelacala ngosuku lweNkosi yethu uJesu Kristu. 9 UNkulunkulu uthembekile, elabizelwa ngaye ekuhlanganyeleni kweNdodana yakhe uJesu Kristu iNkosi yethu.

Ukuphikisana ebandleni leKorinte

10 Kodwa ngiyalincenga, bazalwane, ngebizo leNkosi yethu uJesu Kristu, ukuthi lonke likhulume into ibenye, njalo kungabi khona ukwehlukana phakathi kwenu, kodwa lipheleliswe emqondweni munye lekuboneni kunye. 11 Ngoba ngitsheliwe ngani, bazalwane bami, ngabakoKlowe, ukuthi kukhona ukuxabana phakathi kwenu. 12 Njalo ngitsho lokhu, kokuthi ngulowo lalowo wenu uthi: Mina ngingokaPawuli, kodwa mina okaApolosi, kodwa mina okaKefasi, kodwa mina okaKristu. 13 UKristu wehlukanisiwe yini? Kanti uPawuli wabethelelwa lina, kumbe labhabhathizwa yini ebizweni likaPawuli? 14 Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kangibhabhathizanga lamunye wenu, ngaphandle kukaKrispusi loGayusi; 15 ukuze kungabi khona othi ngabhabhathiza ebizweni lami uqobo. 16 Futhi ngabhabhathiza lendlu kaStefana; ngaphandle kwalokho kangazi ukuthi ngabhabhathiza omunye umuntu. 17 Ngoba uKristu kangithumanga ukuthi ngibhabhathize, kodwa ukuthi ngitshumayele ivangeli; kungeyisikho ngenhlakanipho yelizwi, hlezi isiphambano sikaKristu senziwe ize.

Ukuhlakanipha kukaNkulunkulu lokomhlaba

18 Ngoba ilizwi lesiphambano liyibuthutha kulabo ababhubhayo, kodwa kithi abasindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. 19 Ngoba kulotshiwe ukuthi: Ngizachitha inhlakanipho yabahlakaniphileyo, lokuqedisisa kwabaqedisisayo ngizakwenza ize. 20 Singaphi isihlakaniphi? Ungaphi umbhali? Ungaphi umphikisi walumhlaba? Angithi uNkulunkulu wayenza yaba yibuthutha inhlakanipho yalumhlaba yini? 21 Ngoba kuthe enhlakanipheni kaNkulunkulu umhlaba kawumazanga uNkulunkulu ngenhlakanipho, kwaba kuhle kuNkulunkulu ukusindisa abakholwayo ngobuthutha bentshumayelo. 22 Ngoba lamaJuda acela isibonakaliso, lamaGriki adinga inhlakanipho; 23 kodwa thina sitshumayela uKristu obethelweyo, isikhubekiso kumaJuda, lobuthutha kumaGriki; 24 kodwa kulabo ababiziweyo, kumaJuda kanye lakumaGriki, uKristu amandla kaNkulunkulu lenhlakanipho kaNkulunkulu; 25 ngoba ubuthutha bukaNkulunkulu buhlakaniphile kulabantu, lobuthakathaka bukaNkulunkulu bulamandla kulabantu. 26 Ngoba khangelani ubizo lwenu, bazalwane, ukuthi kababanengi abahlakaniphileyo ngokwenyama, kababanengi abalamandla, kababanengi abayizikhulu ababiziweyo; 27 kodwa uNkulunkulu ukhethile izinto zobuthutha zomhlaba, ukuze ayangise abahlakaniphileyo; njalo uNkulunkulu ukhethile okubuthakathaka komhlaba, ukuze ayangise okulamandla; 28 lezinto eziphansi zomhlaba lezinto ezidelelekayo uNkulunkulu uzikhethile, lezinto ezingekho, ukuze enze zibe yize izinto ezikhona; 29 ukuze kungabikho inyama ezincomayo phambi kwakhe. 30 Kodwa kuye lina likuKristu Jesu, owenzelwa thina inhlakanipho evela kuNkulunkulu, lokulunga, lokungcweliswa, lohlengo, 31 ukuze, njengokulotshiweyo ukuthi: Ozincomayo, kazincome eNkosini.

1 AbaseKhorinte 2

Intshumayelo kaPawuli eKorinte

1 Lami, bazalwane, ekufikeni kwami kini, kangifikanga ngobugabazi belizwi kumbe benhlakanipho, ngitshumayela kini ubufakazi bukaNkulunkulu. 2 Ngoba ngamisa ukuthi ngingazi lutho phakathi kwenu, ngaphandle kukaJesu Kristu, laye ebethelwe. 3 Njalo mina ngangilani ebuthakathakeni lekwesabeni lekuthuthumeleni okukhulu. 4 Lokukhuluma kwami lokutshumayela kwami kakubanga ngamazwi enhlakanipho yabantu ahugayo, kodwa ngokubonakalisa kukaMoya lokwamandla; 5 ukuze ukholo lwenu lungabi enhlakanipheni yabantu, kodwa emandleni kaNkulunkulu. 6 Kodwa inhlakanipho siyikhuluma phakathi kwabapheleleyo, kodwa inhlakanipho engayisiyo yalelilizwe, kumbe eyababusi balelilizwe, abazakwenziwa ize; 7 kodwa sikhuluma inhlakanipho kaNkulunkulu eyimfihlo, eyayifihliwe, uNkulunkulu ayimisa ngaphambili kungakabi lomhlaba kube yinkazimulo yethu; 8 kungekho loyedwa wababusi balelilizwe owayekwazi; ngoba uba babekwazi, babengayikuyibethela iNkosi yenkazimulo. 9 Kodwa njengokulotshiweyo ukuthi: Izinto ilihlo elingazibonanga, lendlebe engazizwanga, lezingangenanga enhliziyweni yomuntu, uNkulunkulu azilungisele abamthandayo. 10 UNkulunkulu-ke usembulele thina lokhu ngoMoya wakhe; ngoba uMoya uhlolisisa konke, ngitsho izinto ezijulileyo zikaNkulunkulu. 11 Ngoba ngubani ebantwini owazi okomuntu, ngaphandle komoya womuntu okuye? Ngokunjalo okukaNkulunkulu kakwaziwa muntu, ngaphandle koMoya kaNkulunkulu. 12 Thina-ke kasemukelanga umoya womhlaba, kodwa uMoya ovela kuNkulunkulu, ukuze sazi izinto esiziphiwa ngesihle nguNkulunkulu; 13 futhi esizitshoyo, kungeyisikho ngamazwi afundiswayo awenhlakanipho yabantu, kodwa ngamazwi afundiswa nguMoya oNgcwele, sichasisa okomoya ngokomoya. 14 Kodwa umuntu wemvelo kazamukeli izinto zikaMoya kaNkulunkulu; ngoba ziyibuthutha kuye, njalo kalawo amandla okuqedisisa, ngoba zihlolisiswa ngokomoya; 15 kodwa owomoya uyahlola zonke izinto, kodwa yena kahlolwa muntu. 16 Ngoba ngubani owazi ingqondo yeNkosi, ozayifundisa? Kodwa thina silengqondo kaKristu.

1 AbaseKhorinte 3

Indlela yokulandela abafundisi

1 Lami-ke, bazalwane, bengingelakukhuluma lani njengabomoya, kodwa njengabakwenyama, njengabayizingane kuKristu. 2 Ngalinathisa uchago, kungeyisikho ukudla okuqinileyo; ngoba belingakenelisi, kodwa lakhathesi kalikenelisi; 3 ngoba lisengabenyama; ngoba lokhu kukhona phakathi kwenu umhawu lokuphikisana lokwehlukana, kalisibo abenyama, njalo lihamba ngokwabantu yini? 4 Ngoba nxa omunye esithi: Mina ngingokaPawuli, lomunye athi: Mina okaApolosi, kalisibo yini abenyama? 5 Kanti uPawuli uyini, loApolosi uyini, kodwa izisebenzi elakholwa ngazo, njengoba iNkosi yanika kulowo lalowo? 6 Mina ngahlanyela, uApolosi wathelela, kodwa uNkulunkulu wakhulisa. 7 Ngakho ohlanyelayo kasilutho, loba othelelayo, kodwa uNkulunkulu okhulisayo. 8 Ohlanyelayo kanye lothelelayo banye; kodwa ngulowo lalowo uzakwamukeliswa owakhe umvuzo ngokwakhe ukusebenza. 9 Ngoba siyizisebenzi zikaNkulunkulu kanye laye; liyinsimu kaNkulunkulu, liyisakhiwo sikaNkulunkulu.

Ukwakhela phezu kwesisekelo esiqotho

10 Ngokomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo, njengomakhi omkhulu ohlakaniphileyo ngabeka isisekelo, omunye wakha phezu kwaso. Kodwa kakube ngulowo lalowo abone ukuthi wakha njani phezu kwaso. 11 Ngoba akulamuntu ongabeka esinye isisekelo ngaphandle kwaleso esibekiweyo, esinguJesu Kristu. 12 Kodwa uba umuntu esakhela phezu kwalesisisekelo igolide, isiliva, amatshe aligugu, izigodo, utshani, inhlanga, 13 umsebenzi walowo lalowo uzavela obala; ngoba usuku luzawudalula, ngoba luzavezwa emlilweni; umlilo uzahlola umsebenzi walowo lalowo ukuthi unjani. 14 Uba umsebenzi womuntu awakhe phezulu usima, uzakwamukeliswa umvuzo. 15 Uba umsebenzi womuntu uzatshiswa, uzalahlekelwa; kodwa yena uqobo ezasindiswa, kube-ke kungathi unjengodabule emlilweni. 16 Kalazi yini ukuthi lina lilithempeli likaNkulunkulu, lokuthi uMoya kaNkulunkulu uhlala kini? 17 Uba umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uzamchitha yena; ngoba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele, eliyini. 18 Kakungabi khona ozikhohlisayo; uba umuntu phakathi kwenu ecabanga ukuthi uhlakaniphile kulumhlaba, kumele abe yisithutha, ukuze ahlakaniphe. 19 Ngoba inhlakanipho yalumhlaba iyibuthutha kuNkulunkulu. Ngoba kulotshiwe ukuthi: Ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo; 20 njalo lokuthi: INkosi iyayazi imicabango yabahlakaniphileyo, ukuthi iyize. 21 Ngakho kakungabi khona ozincoma ngabantu; ngoba zonke izinto ngezenu, 22 loba uPawuli, loba uApolosi, loba uKefasi, loba umhlaba, loba impilo, loba ukufa, loba izinto ezikhona, loba izinto ezizayo; konke ngokwenu, 23 lina-ke lingabakaKristu, loKristu ngokaNkulunkulu.

1 AbaseKhorinte 4

Abaphathi bemfihlo zikaNkulunkulu

1 Umuntu kasazi ngokunje, njengezisebenzi zikaKristu labaphathi bemfihlo zikaNkulunkulu. 2 Futhi-ke, kuyadingeka ebaphathini, ukuthi umuntu aficwe ethembekile. 3 Kodwa kimi kuyinto encinyane kakhulu ukuthi ngithonisiswe yini, kumbe ngokwahlulela kwabantu; kodwa lami kangizithonisisi. 4 Ngoba kanginanzeleli lutho kimi, kanti kangilungisiswanga ngalokho; kodwa ongahlulelayo yiNkosi. 5 Ngakho lingahluleli lutho isikhathi singakafiki, ize ifike iNkosi, ezaveza futhi ekukhanyeni izinto ezifihlakeleyo emnyameni, njalo iveze obala amacebo ezinhliziyo; njalo khona ngulowo lalowo ezakuba lokubongwa okuvela kuNkulunkulu.

Ukuzikhukhumeza kwabeKorinte lokuhlupheka kwabaphostoli

6 Njalo lezizinto, bazalwane, ngiziqondanise lami loApolosi ngenxa yenu, ukuze lifunde kithi ukuthi lingakhumbuli lidlule okulotshiweyo, ukuze kungabi lomunye ozikhukhumezayo phezu komunye ngomunye. 7 Ngoba ngubani okwenza ukuthi wehluke? Njalo kuyini olakho ongakwamukeliswanga? Njalo uba lawe wamukelisiwe, uzincomelani ngokungathi kawamukeliswanga yini? 8 Selisuthi, selinothile, libusile ngaphandle kwethu; yebo-ke kungathi ngabe liyabusa, ukuze lathi sibuse kanye lani. 9 Ngoba ngithi uNkulunkulu usimisile thina abaphostoli bokucina, sibe njengabamiselwe ukufa; ngoba senziwe umbukiso emhlabeni, lakuzo ingilosi, lebantwini. 10 Thina siyizithutha ngenxa kaKristu, kodwa lina lihlakaniphile kuKristu; thina sibuthakathaka, kodwa lina lilamandla; lina liyahlonitshwa, kodwa thina siyadelelwa. 11 Kuze kube lihola lakhathesi silambile, njalo somile, njalo sidatshukelwe, njalo siyatshaywa ngenqindi, njalo siyimihambuma, 12 siyatshikatshika sisebenza ngezethu izandla; sithi sithukwa sibusise; sithi sizingelwa sibekezele; 13 sithi sinyeywa sincenge; senziwa njengamanyala omhlaba, imfucuza yezinto zonke, kuze kube khathesi. 14 Kangilibhaleli lezizinto ukuthi ngilithele inhloni, kodwa ngileluleka njengabantwana bami abathandekayo. 15 Ngoba lanxa lilabeluleki abayizinkulungwane ezilitshumi kuKristu, kodwa kungeyisibo obaba abanengi; ngoba mina ngalizala kuKristu Jesu ngevangeli. 16 Ngakho ngiyalincenga, ukuthi libe ngabalingisi bami. 17 Ngalokho ngithume kini uTimothi, ongumntanami othandekayo lothembekileyo eNkosini, ozalikhumbuza ngenhambo zami ezikuKristu, njengoba ngifundisa endaweni zonke kulo lonke ibandla. 18 Kodwa abanye bazikhukhumezile ngokungathi kangiyikuza kini. 19 Kanti ngizakuza kini masinyane, uba iNkosi ivuma, njalo ngizakwazi, kangitsho ilizwi lalabo abazikhukhumezayo, kodwa amandla. 20 Ngoba umbuso kaNkulunkulu kawungelizwi kodwa ngamandla. 21 Lifunani? Ngize kini ngenduku yini, kumbe ngothando lomoya ochumileyo?

1 AbaseKhorinte 5

Ukuphinga kwabeKorinte. Ukuphathwa kwezoni

1 Isibili kuzwakele ukuthi kukhona ukuphinga phakathi kwenu, futhi ukuphinga kohlobo olungekho ngitsho laphakathi kwabezizwe, ukuze kuthi omunye abe lomkayise. 2 Kodwa lina liyazikhukhumeza, njalo endaweni yalokho alizange likhale, ukuze owenze lesisenzo asuswe phakathi kwenu. 3 Ngoba mina-ke, njengongekho ngomzimba kodwa okhona ngomoya, sengiqumile owenze kanje lokhu, ngokungathi ngikhona, 4 ebizweni leNkosi yethu uJesu Kristu, selihlangene lomoya wami kanye lamandla eNkosi yethu uJesu Kristu, 5 ukunikela onjalo kuSathane ekubhubheni kwenyama, ukuze umoya usindiswe esukwini lweNkosi uJesu. 6 Kakukuhle ukuzincoma kwenu. Kalazi yini ukuthi imvubelo encinyane ibilisa inhlama yonke? 7 Ngakho khuphani imvubelo endala, ukuze libe yinhlama entsha, njengabangelamvubelo. Ngoba lePhasika lethu lihlatshelwe thina, ngitsho uKristu; 8 ngakho asigcine umkhosi, kungabi ngemvubelo endala, njalo kungabi ngemvubelo yobubi lokona, kodwa kube ngesinkwa esingelamvubelo sobuqotho leseqiniso. 9 Ngalibhalela encwadini ukuthi lingahlanganyeli leziphingi; 10 kodwa kungeyisikho ngokupheleleyo leziphingi zalumhlaba kumbe lezihwaba, kumbe labaphangi, kumbe labakhonza izithombe; ngoba phela ngokunjalo kungafanela ukuthi liphume emhlabeni. 11 Kodwa khathesi-ke ngalibhalela ukuthi lingahlanganyeli, nxa umuntu ebizwa ngokuthi ungumzalwane eyisiphingi, kumbe isihwaba, kumbe okhonza izithombe, kumbe isithuki, kumbe isidakwa kumbe umphangi; lingaze ladla lonje lakanye. 12 Ngoba ngilani lokwahlulela abangaphandle? Lina kalahluleli yini abangaphakathi? 13 Kodwa uNkulunkulu wahlulela abangaphandle. Njalo lina mxotsheni omubi phakathi kwenu.

1 AbaseKhorinte 6

Ukukhuzwa kwabeKorinte abamangalelanayo

1 Kukhona yini umuntu wakini, othi elecala lomunye, abe lesibindi sokuyakwahlulelwa kwabangalunganga, kungabi kwabangcwele? 2 Kalazi yini ukuthi abangcwele bazakwahlulela umhlaba? Uba-ke umhlaba uzakwahlulelwa yini, kalifanele yini amacala amancinyane? 3 Kalazi yini ukuthi sizazahlulela ingilosi? Kangakanani indaba zalokhukuphila? 4 Ngakho uba lilamacala alokhukuphila, babekeni phezu kwawo labo abadelelekayo ebandleni. 5 Ngikhuluma kini ukuthi libe lenhloni. Ngokunjalo kakho ohlakaniphileyo phakathi kwenu yini, ngitsho loyedwa, ongahlulela phakathi kwabazalwane bakhe, 6 kodwa umzalwane umangalela umzalwane, lalokho phambi kwabangakholwayo? 7 Ngakho kusekhona isibili ukwehluleka phakathi kwenu, ukuthi lilokumangalelana. Kungani kulalokhu lingavumi ukoniwa? Kungani kulalokhu lingavumi ukuqilibezelwa? 8 Kodwa lina liyona liqilibezele, lalokhu likwenza kubazalwane. 9 Kumbe alazi yini ukuthi abangalunganga kabayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu? Lingakhohliswa; kakulaziphingi, loba abakhonza izithombe, loba izifebe, loba ababuthakathaka ekulalaneni kwabesilisa, loba abesilisa abalalanayo, 10 loba amasela, loba izihwaba, loba izidakwa, loba izithuki, loba abaphangi, abayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu. 11 Abanye benu babeyilezizinto; kodwa ligezisiwe, kodwa langcweliswa, kodwa lalungisiswa ebizweni leNkosi uJesu Kristu, langoMoya kaNkulunkulu wethu.

Umzimba wethu ulithempeli likaNkulunkulu

12 Zonke izinto zivumelekile kimi, kodwa kayisizo zonke izinto ezisizayo; zonke izinto zivumelekile kimi, kodwa mina kangiyikubuswa lutho. 13 Ukudla ngokwesisu, lesisu ngesokudla; kanti uNkulunkulu uzakuchitha laso lakho. Umzimba-ke kayisiwo wokuphinga, kodwa ungoweNkosi, njalo iNkosi ingeyomzimba; 14 njalo uNkulunkulu owavusa iNkosi uzasivusa lathi ngamandla akhe. 15 Kalazi yini ukuthi imizimba yenu iyizitho zikaKristu? Pho ngizathatha izitho zikaKristu ngizenze izitho zesifebe yini? Phinde! 16 Kumbe kalazi yini ukuthi onamathelana lesifebe ungumzimba munye laso? Ngoba labo ababili, uthi, bazakuba nyamanye. 17 Kodwa onamathelene leNkosi ungumoya munye layo. 18 Balekelani ukuphinga. Sonke isono umuntu asenzayo singaphandle komzimba; kodwa ophingayo wona umzimba wakhe uqobo. 19 Kumbe kalazi yini ukuthi umzimba wenu ulithempeli likaMoya oNgcwele okini, elilawo uvela kuNkulunkulu? Njalo kalisibo abenu, 20 ngoba lathengwa ngentengo; ngakho dumisani uNkulunkulu emzimbeni wenu, langomoya wenu, okungokukaNkulunkulu.

1 AbaseKhorinte 7

Izeluleko lemithetho yokuthathana

1 Mayelana-ke lezinto elangibhalela ngazo, kuhle emuntwini ukuthi angamthinti owesifazana. 2 Kodwa ngenxa yokuphinga ngulowo lalowo kumele abe lowakhe umfazi, njalo ngulowo lalowomfazi abe leyakhe indoda. 3 Indoda kayenanise kumfazi isifiso esihle esimfaneleyo; langokunjalo lomfazi endodeni. 4 Umfazi kalamandla phezu kowakhe umzimba, kodwa indoda; langokunjalo lendoda kayilamandla phezu kowayo umzimba, kodwa umfazi. 5 Lingagodlelani, ngaphandle kokuvumelana okwesikhathi, ukuthi lizinikele ekuzileni ukudla lekukhulekeni, libuye lihlangane futhi, ukuze uSathane angalilingi ngokungazithibi kwenu. 6 Kodwa lokhu ngikutsho ngemvumo, kungeyisikho ngomlayo. 7 Ngoba ngithanda ukuthi abantu bonke babe njengami labo; kodwa ngulowo lalowo ulesiphiwo sakhe esivela kuNkulunkulu, omunye ngokunjalo, lomunye ngokunjalo. 8 Kodwa kwabangendanga labafelokazi ngithi: Kuhle kibo uba behlala njengami labo. 9 Kodwa uba bengelakuzithiba kabende; ngoba kungcono ukwenda kulokutsha. 10 Kodwa kwabendileyo ngiyabalaya, kungeyisimi kodwa yiNkosi, ukuthi umfazi kangehlukani lendoda; 11 kodwa uba laye esehlukana, kahlale engendanga, kumbe abuyisane lendoda; lendoda kayingamlahli umfazi. 12 Kodwa kwabanye kutsho mina, kungesiyo iNkosi, ukuthi: Uba loba nguwuphi umzalwane elomfazi ongakholwayo, njalo evuma ukuhlala laye, angamlahli. 13 Lomfazi olendoda engakholwayo, njalo ivuma ukuhlala laye, angayitshiyi. 14 Ngoba indoda engakholwayo yenziwa ibe ngcwele ngomfazi, lomfazi ongakholwayo wenziwa abe ngcwele ngendoda. Uba kungenjalo abantwana benu ngabangcolileyo, kodwa khathesi bangcwele. 15 Uba-ke ongakholwayo ezehlukanisa, kazehlukanise; kwezinjalo umzalwane kumbe umzalwanekazi kabotshwanga; kodwa uNkulunkulu usibizele ekuthuleni. 16 Ngoba wazi ngani, mfazi, ukuthi uzayisindisa indoda? Kumbe wazi ngani, ndoda, ukuthi uzamsindisa umfazi? 17 Kuphela nje njengokuthi uNkulunkulu ababele ngulowo lalowo, njengoba iNkosi ibizile ngulowo lalowo, akahambe ngokunjalo. Langokunjalo ngiyalaya emabandleni wonke. 18 Ukhona yini owabizwa esokile? Kangabi ngongasokwanga. Ukhona yini owabizwa engasokanga? Kangasokwa. 19 Ukusoka kakusilutho, lokungasoki kakusilutho, kodwa ukulondolozwa kwemilayo kaNkulunkulu. 20 Ngulowo lalowo kahlale kubizo abizwe kulo. 21 Wabizwa uyisigqili yini? Ungakhathazeki ngakho. Kodwa uba lawe ungakhululeka, kungcono ukusebenzise. 22 Ngoba lo obizwa eNkosini eyisigqili ungokhululekileyo weNkosi; ngokunjalo lalowo owabizwa ekhululekile, uyisigqili sikaKristu. 23 Lathengwa ngentengo; lingabi yizigqili zabantu. 24 Ngulowo lalowo abizelwe kukho, bazalwane, kahlale kukho loNkulunkulu. 25 Kodwa mayelana lentombi kangilawo umlayo weNkosi; kodwa ngiyeluleka njengowamukele isihawu eNkosini ukuba athembeke. 26 Ngakho ngikhumbula ukuthi lokhu kuhle ngenxa yenkathazo ezikhona, ukuthi kuhle emuntwini ukubanje. 27 Ubotshelwe emfazini yini? Ungadingi ukukhululwa. Ukhululwe emfazini yini? Ungadingi umfazi. 28 Kodwa uba lawe uthatha, kawoni; lentombi uba isenda, kayoni. Kanti abanjalo bazakuba lenkathazo enyameni; mina-ke ngiyaliphephisa. 29 Kodwa ngitsho lokhu, bazalwane, ukuthi isikhathi sifitshane; kusukela khathesi labalabafazi kababe njengabangelabo; 30 labakhalayo, njengabangakhaliyo; labathokozayo, njengabangathokoziyo; labathengayo, njengabangelalutho; 31 labasebenzisa lumhlaba, njengabangawusebenzisisiyo; ngoba isimo salumhlaba siyedlula. 32 Kodwa ngithanda ukuthi lingabi lakukhathazeka. Ongathathanga ukhathalela izinto zeNkosi, ukuthi uzayithokozisa njani iNkosi; 33 kodwa othetheyo ukhathalela izinto zomhlaba, ukuthi uzamthokozisa njani umfazi. 34 Wehlukene umfazi lentombi. Ongathathwanga ukhathalela okweNkosi, ukuze abe ngcwele emzimbeni kanye lemoyeni; kodwa othethweyo ukhathalela okomhlaba, ukuthi uzayithokozisa njani indoda. 35 Lalokhu ngikutsho ukuthi kube ngolwenu usizo; kungesikuthi ngiliphosele umchilo wokulikhina, kodwa ukuze lihambe ngokufaneleyo lokubambelela eNkosini kungelakuphazamiseka. 36 Kodwa uba umuntu ebona ukuthi uziphatha ngokungafanele entombini yakhe, yona isikhulile, futhi kumele kwenzeke kanje, kenze akufunayo; koni; kabathathane. 37 Kodwa omiyo eqinile enhliziyweni yakhe, engacindezelwa lutho, futhi elamandla ngesakhe isifiso, esekumisile lokhu enhliziyweni yakhe ukuthi uzagcina eyakhe intombi, wenza kuhle; 38 ngakho lowo owendisayo wenza kuhle; kodwa ongendisiyo wenza ngcono. 39 Umfazi ubotshiwe ngomthetho selokhu indoda yakhe iphila; kodwa uba indoda yakhe isifile, ukhululekile ukuthi endele kulowo amthandayo, kuphela eNkosini. 40 Kodwa uyathaba kakhulu uba ehlala enjalo, ngokubona kwami; ngikhumbula-ke ukuthi lami ngiloMoya kaNkulunkulu.

1 AbaseKhorinte 8

Ingcazelo ngenyama ehlatshelwe izithombe

1 Mayelana-ke lokuhlatshelwe izithombe siyazi ukuthi sonke silolwazi. Ulwazi luyakhukhumeza, kodwa uthando luyakha. 2 Uba-ke umuntu esithi uyazi ulutho, kakazi lutho njengoba kufanele ukuthi azi; 3 kodwa uba umuntu ethanda uNkulunkulu, yena uyaziwa nguye. 4 Ngakho mayelana lokudla izinto ezihlatshelwe izithombe, siyazi ukuthi isithombe kasilutho emhlabeni, lokuthi kakho omunye unkulunkulu ngaphandle koyedwa; 5 ngoba lanxa kukhona okuthiwa ngonkulunkulu, loba kusezulwini loba kusemhlabeni; njengoba kukhona onkulunkulu abanengi, lamakhosi amanengi, 6 kanti kithi kuloNkulunkulu munye uBaba, okuvela kuye izinto zonke, lathi sikuye; leNkosi inye uJesu Kristu, okwavela ngaye konke, lathi sikhona ngaye. 7 Kodwa ulwazi kalukho kubo bonke; kanti abanye belesazela sezithombe kuze kube khathesi bayadla njengokuhlatshelwe isithombe, lesazela sabo esibuthakathaka siyangcola. 8 Kodwa ukudla kakusisondezi kuNkulunkulu; ngoba kungesikuthi nxa sisidla, silenzuzo; njalo kungesikuthi nxa singadli, silokulahlekelwa. 9 Qaphelani-ke, hlezi amandla enu la abe yisikhubekiso kwababuthakathaka. 10 Ngoba uba umuntu ekubona wena ololwazi uhlezi ekudleni ethempelini lesithombe, isazela salowo obuthakathaka kasiyikuqiniswa yini aze adle okuhlatshelwe izithombe? 11 Ngenxa yolwazi lwakho lomzalwane obuthakathaka uzabhubha yini, amfelayo uKristu? 12 Kodwa uba lisona ngokunjalo kubazalwane, lilimaza izazela zabo ezibuthakathaka, liyona kuKristu. 13 Ngakho-ke uba ukudla kumkhubekisa umzalwane wami, kangisoze ngidle inyama loba nininini, ukuze ngingamkhubekisi umzalwane wami.

1 AbaseKhorinte 9

Inkululeko lelungelo likaPawuli

1 Kangisuye umphostoli yini? Kangikhululekanga yini? Angithi ngibone uJesu Kristu iNkosi yethu yini? Lina kalisiwo yini umsebenzi wami eNkosini? 2 Uba ngingesuye umphostoli kwabanye, kodwa nginguye sibili kini; ngoba lina liluphawu lobuphostoli bami eNkosini. 3 Ukuziphendulela kwami kwabangihlolayo yilokhu. 4 Kasilamandla yini okudla lokunatha? 5 Kasilamandla yini okuhambahamba lomzalwanekazi oyinkosikazi, njengabanye abaphostoli labo, labafowabo beNkosi, loKefasi? 6 Kumbe yimi ngedwa loBarnabasi yini esingelamandla okungasebenzi? 7 Ngubani owake waphuma impi ngezakhe indleko? Ngubani ohlanyela isivini, angadli okwesithelo saso? Kumbe ngubani owelusa umhlambi, angadli okochago lomhlambi? 8 Kambe lezizinto ngizitsho ngokomuntu? Kumbe lomlayo kawutsho lezizinto yini? 9 Ngoba kulotshiwe emlayweni kaMozisi ukuthi: Ungayifaki isayeke inkabi nxa ibhula amabele. Kambe uNkulunkulu ukhathalela inkabi? 10 Kumbe utsho ngenxa yethu isibili? Ngoba kubhalwe ngenxa yethu, ukuze kuthi olimayo kufanele alime ethembeni, lobhulayo esethembeni uhlanganyela ethembeni lakhe. 11 Uba thina sahlanyela kini okomoya, kuyinto enkulu yini uba sivuna okwenu okwenyama? 12 Uba abanye behlanganyela lamandla phezu kwenu, kakhulu kangakanani ngathi? Kodwa kasiwasebenzisanga lawomandla, kodwa sibekezelela konke, ukuze singabeki isikhubekiso lakanye evangelini likaKristu. 13 Kalazi yini ukuthi labo abasebenza ezintweni ezingcwele badla okwethempeli, labo abalinda ilathi bahlanganyela lelathi? 14 Ngokunjalo iNkosi layo ilayile ukuthi labo abatshumayela ivangeli baphile ngevangeli. 15 Kodwa mina angisebenzisanga lalunye lwalezizinto; futhi kangibhalanga lezizinto ukuze kwenziwe njalo kimi, ngoba kungaba ngcono kimi ukuthi ngife, kulokuthi umuntu akwenze ize ukuzincoma kwami. 16 Ngoba loba ngitshumayela ivangeli, kangilakuzincoma; ngoba imfanelo yetheswe mina; kodwa maye kimi, uba ngingatshumayeli ivangeli! 17 Ngoba uba ngisenza lokhu ngokuzithandela, ngilomvuzo; kodwa nxa kungeyisikho ngokuzithandela, ubuphathi bunikelwe kimi. 18 Pho umvuzo wami uyini? Uyikuthi nxa ngitshumayela ivangeli ngenze ukuthi ivangeli likaKristu lingabizi lutho, ukuze ngingasebenzisi kakhulu amandla ami evangelini.

UPawuli uyisigqili sabo bonke

19 Ngoba ngikhululekile kibo bonke, ngizenze isigqili sabo bonke, ukuze ngizuze abanengi kakhulu. 20 LakumaJuda ngaba njengomJuda, ukuze ngizuze amaJuda; kwabangaphansi komlayo njengongaphansi komlayo, ukuze ngizuze abangaphansi komlayo; 21 kwabangelamlayo njengongelamlayo, ngingesuye ongelamlayo kuNkulunkulu kodwa ngiphakathi komlayo kuKristu, ukuze ngizuze abangelamlayo; 22 kwababuthakathaka ngaba njengobuthakathaka, ukuze ngizuze ababuthakathaka; ngaba yikho konke kubo bonke, ukuze ngakho konke ngisindise abanye. 23 Lalokho ngikwenza ngenxa yevangeli, ukuze lami ngibe ngohlanganyela kulo.

Umfanekiso wesigijimi

24 Kalazi yini ukuthi abagijima emjahweni bagijima bonke, kodwa munye owemukela umvuzo; gijimani ngokunjalo, ukuze liwuphuthume. 25 Labo bonke abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke; labo-ke ukuze bamukele umqhele ophelayo, kodwa thina ongapheliyo. 26 Mina-ke ngigijima ngokunjalo njengongaqondanga lutho; ngilwa ngokunjalo kungenjengodabula umoya; 27 kodwa ngiyawudinda umzimba wami ngiwenze isigqili, hlezi kuthi, sengitshumayeze abanye ngilahlwe mina uqobo.

1 AbaseKhorinte 10

Lingalwi loNkulunkulu njengabakoIsrayeli

1 Kangithandi-ke ukuthi lingazi, bazalwane, ukuthi bonke obaba bethu babengaphansi kweyezi, njalo bonke badabula ulwandle, 2 futhi bonke babhabhathizwa kuMozisi eyezini lolwandle, 3 labo bonke badla ukudla kunye komoya, 4 futhi bonke banatha ukunatha kunye komoya; ngoba banatha edwaleni lomoya elabalandelayo; lelodwala lalinguKristu. 5 Kodwa ubunengi babo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo; ngoba bachithwa enkangala. 6 Lalezizinto zaba yizibonelo kithi, ukuze singaloyisi okubi, njengalokhu labo baloyisa. 7 Njalo lingabi ngabakhonza izithombe, njengabanye babo; njengokulotshiweyo ukuthi: Abantu bahlala phansi ukudla lokunatha, basebesukuma ukudlala. 8 Njalo kasingaphingi, njengabanye babo abaphingayo, basebesiwa ngasuku lunye inkulungwane ezingamatshumi amabili lantathu. 9 Njalo asingamlingi uKristu, njengabanye babo futhi bamlinga, basebebhujiswa zinyoka. 10 Lingasoli-ke, njengabanye babo labo basola, babhujiswa ngumbhubhisi. 11 Lalezizinto zonke zabehlela labo kube yizibonelo2, njalo zabhalelwa ukuba yisixwayiso sethu, osekufike ukucina kwezikhathi. 12 Ngakho lowo ocabanga ukuthi umi, kabone ukuthi kawi. 13 Kakulakulingwa okulibambileyo ngaphandle kokusebantwini; kodwa uNkulunkulu uthembekile, ongayikuvuma ukuthi lilingwe ngokungaphezu kwamandla enu, kanti kanye lesilingo uzakwenza lendlela yokuphepha, ukuze libe lamandla okusithwala.

Lingakhonzi izithombe

14 Ngakho-ke, bathandiweyo bami, balekelani ukukhonza izithombe. 15 Ngikhuluma njengakwabahlakaniphileyo, lina yehlukanisani engikutshoyo. 16 Inkezo yesibusiso esiyibusisayo, kayisiyo yini eyokuhlanganyela kwegazi likaKristu? Isinkwa esisihlephunayo, kayisiso yini esokuhlanganyela komzimba kaKristu? 17 Ngoba thina abanengi, siyisinkwa sinye, simzimba munye; ngoba thina sonke sihlanganyela sinkwa sinye. 18 Khangelani uIsrayeli ngokwenyama; abadlayo imihlatshelo kabasibo abahlanganyela lelathi yini? 19 Ngithini pho? Ukuthi isithombe siyilutho yini? Kumbe ukuthi okuhlatshelwe izithombe kuyilutho? 20 Kodwa ukuthi izinto abezizwe abazihlabayo, bazihlabela amadimoni, njalo kungeyisikho kuNkulunkulu; kodwa kangithandi ukuthi libe lenhlanganyelo lamadimoni. 21 Lingenathe inkezo yeNkosi lenkezo yamadimoni; lingehlanganyele itafula leNkosi letafula lamadimoni. 22 Kumbe sizayivusela umona iNkosi? Kambe silamandla kulayo? 23 Zonke izinto zivunyelwe kimi, kodwa kayisizo zonke izinto ezisizayo. Zonke izinto zivunyelwe kimi, kodwa kayisizo zonke izinto ezakhayo. 24 Kakungabi khona ozidingela okwakhe, kodwa ngulowo lalowo izinto zomunye. 25 Konke okuthengiswa esilaheni kudleni, lingabuzi lutho ngenxa yesazela; 26 ngoba umhlaba ungoweNkosi lokugcwala kwawo. 27 Njalo uba omunye kwabangakholwayo elinxusa, njalo lithanda ukuya, dlanini konke okubekwa phambi kwenu, lingabuzi lutho ngenxa yesazela. 28 Kodwa uba umuntu esithi kini: Lokhu kuhlatshelwe isithombe; lingadli ngenxa yalowo olitshelileyo lesazela; ngoba umhlaba ungoweNkosi lokugcwala kwawo. 29 Kodwa isazela ngithi, esingeyisiso esakho, kodwa esomunye; ngoba kungani inkululeko yami yahlulelwe yisazela somunye? 30 Njalo uba mina ngomusa ngihlanganyela, ngikhulunyelwani kubi ngalokho mina engikubongayo? 31 Ngakho uba lisidla, loba linatha, loba lisenzani, konke kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. 32 Lingabi ngabakhubekisi lakumaJuda lakumaGriki lebandleni likaNkulunkulu; 33 njengami futhi ezintweni zonke ngithokozisa bonke, ngingadingi olwami usizo, kodwa olwabanengi, ukuze basindiswe.

1 AbaseKhorinte 11

1 Banini ngabalandeli bami, njengoba lami okaKristu.

Isembatho sowesifazana enkonzweni

2 Ngiyalidumisa-ke, bazalwane, ukuthi liyangikhumbula ezintweni zonke, lokuthi libambelele ezimisweni njengoba ngalinika. 3 Kodwa ngithanda ukuthi lazi, ukuthi inhloko yawo wonke amadoda nguKristu; lenhloko yowesifazana yindoda; lenhloko kaKristu nguNkulunkulu. 4 Yonke indoda ekhulekayo loba eprofethayo, ilolutho ekhanda ilithela ihlazo ikhanda layo. 5 Kodwa wonke owesifazana okhuleka kumbe aprofethe ikhanda lingambombozwanga, ulithela ihlazo elakhe ikhanda; ngoba lokhu kufanana-ke lophuciweyo. 6 Ngoba uba owesifazana engagubuzeli, futhi kagele; kodwa uba kukubi kowesifazana ukugela kumbe ukuphucwa, kagutshuzelwe. 7 Ngoba indoda kayifanele ukumbomboza ikhanda, ngoba ingumfanekiso lodumo lukaNkulunkulu; kodwa owesifazana uludumo lwendoda. 8 Ngoba indoda kayivelanga kowesifazana, kodwa owesifazana endodeni; 9 ngoba futhi indoda kayidalelwanga owesifazana, kodwa owesifazana indoda; 10 ngenxa yalokhu owesifazana kufanele abe lamandla phezu kwekhanda lakhe ngenxa yezingilosi. 11 Kodwa indoda kayingaphandle kowesifazana, lowesifazana kangaphandle kwendoda, eNkosini. 12 Ngoba njengoba owesifazana evela endodeni, ngokunjalo lendoda ivela ngowesifazana, kodwa konke kuvela kuNkulunkulu. 13 Ziboneleni lina; kufanele yini ukuthi owesifazana akhuleke kuNkulunkulu engambombozanga? 14 Imvelo uqobo lwayo kayilifundisi yini, ukuthi uba indoda ilenwele ezinde, kulihlazo kuyo? 15 Kodwa uba owesifazana elenwele ezinde, kuludumo kuye. Ngoba inwele uziphiwe ukuthi zibe yisimbombozo. 16 Kodwa uba umuntu ebonakala elenkani, thina kasilawo umkhuba onjalo, ngitsho lamabandla kaNkulunkulu. 17 Kodwa ngokulaya lokhu kangidumisi, ngoba libuthana ngokungekuhle kodwa ngokubi. 18 Okokuqala ngoba nxa libuthana ebandleni, ngizwa ukuthi kukhona ukwehlukana phakathi kwenu; njalo nganxanye ngiyakukholwa. 19 Ngoba kufanele ukuba lobubhazuka futhi phakathi kwenu, ukuze labo abaqinisileyo babonakale phakathi kwenu. 20 Ngakho nxa libuthana ndawonye, lokhu kakusikho ukudla isidlo seNkosi; 21 ngoba ngulowo lalowo uthatha kuqala esakhe isidlo ekudleni, lomunye ulambile, lomunye udakiwe. 22 Kanti kalilazo izindlu zokudlela lezokunathela? Kumbe lidelela ibandla likaNkulunkulu, njalo liyangise yini abangelalutho? Ngingathini kini? Ngingalidumisa kulokhu yini? Kangilidumisi.

Indlela yokuphatha isidlo seNkosi

23 Ngoba mina ngakwemukela eNkosini, lokho lami engalinika khona, ukuthi iNkosi uJesu ngobusuku eyanikelwa ngabo yathatha isinkwa, 24 isibongile yasihlephuna, yathi: Thathani, lidle, lokhu kungumzimba wami owahletshunelwa lina; lokhu kwenzeni ukungikhumbula. 25 Ngokunjalo lenkezo, sebedlile, yathi: Inkezo le iyisivumelwano esitsha egazini lami; lokhu kwenzeni, loba nini liyinatha, ukungikhumbula. 26 Ngoba loba nini nxa lisidla lesisinkwa, linatha linkezo, litshumayela ukufa kweNkosi ize ifike. 27 Ngakho loba ngubani odla lesisinkwa kumbe anathe inkezo yeNkosi ngokungafanelanga, uzakuba lecala lomzimba legazi leNkosi. 28 Kodwa umuntu kumele azihlole, ngokunjalo-ke adle okwesinkwa anathe okwenkezo; 29 ngoba odlayo anathe ngokungafanele, uzidlela azinathele isigwebo, engawehlukanisi umzimba weNkosi. 30 Ngenxa yalokhu banengi kini ababuthakathaka labagulayo, lenengi lilele. 31 Kodwa uba besizihlolile thina, besingayikwahlulelwa; 32 kodwa nxa sisahlulelwa, sikhuzwa yiNkosi, ukuze singalahlwa kanye lomhlaba. 33 Ngakho, bazalwane bami, nxa libuthana ukuthi lidle, kalibomelelana. 34 Njalo uba omunye elambile, kabokudla ekhaya; ukuze lingabuthaneli ukugwetshwa. Okuseleyo-ke, ngizakulungisa mhla ngifikayo.

1 AbaseKhorinte 12

Izipho zikaMoya ezehlukeneyo

1 Mayelana-ke lezipho zomoya, bazalwane, kangithandi ukuthi lingazi. 2 Lazi ukuthi lalingabezizwe lakhokhelelwa ezithombeni eziyizimungulu, njengabadonswayo. 3 Ngakho ngiyalazisa, ukuthi kakho umuntu okhuluma ngoMoya kaNkulunkulu othi: UJesu uyisiqalekiso; futhi kakho umuntu ongathi: UJesu uyiNkosi, ngaphandle ngoMoya oNgcwele. 4 Kukhona-ke izipho ezehlukeneyo, kodwa uMoya munye. 5 Njalo kukhona inkonzo ezehlukeneyo, kodwa iNkosi yinye. 6 Kukhona-ke imisebenzi eyehlukeneyo, kodwa nguNkulunkulu munye, osebenza konke kibo bonke. 7 Kodwa ngulowo lalowo uphiwa ukubonakalisa kukaMoya kulokho okulusizo. 8 Ngoba omunye uphiwa ngoMoya ilizwi lenhlakanipho, lakomunye ilizwi lolwazi, ngoMoya ofananayo; 9 lakomunye ukholo, ngoMoya ofananayo; lakomunye izipho zokusilisa ngoMoya ofananayo; 10 lakomunye imisebenzi yamandla, lakomunye isiprofetho, lakomunye ukwehlukanisa imimoya, lakomunye inhlobo yendimi, lakomunye ukuchasisa indimi; 11 kodwa konke lokho uMoya munye ofananayo uyakusebenza, ebabela ngulowo lalowo ngamunye njengokuthanda kwakhe. 12 Ngoba njengoba umzimba umunye, njalo ulezitho ezinengi, kodwa zonke izitho zalowomzimba munye, zizinengi, zingumzimba munye; kunjalo-ke loKristu; 13 ngoba ngoMoya munye lathi sonke sabhabhathizelwa emzimbeni munye, loba amaJuda loba amaGriki, loba izigqili loba abakhululekileyo; futhi thina sonke sanathiswa kuMoya munye. 14 Ngoba umzimba lawo kawusiso isitho sinye kodwa ezinengi. 15 Uba unyawo lungathi: Lokhu ngingesisandla, kangisikho okomzimba; kungeyisikho ngalokho kakusilo olomzimba; 16 uba-ke indlebe ingathi: Lokhu ngingesilo ilihlo, kangisikho okomzimba; kungeyisikho ngalokho kayisiyo yini eyomzimba? 17 Uba umzimba wonke ubulilihlo, ngabe kungaphi ukuzwa? Uba wonke ubuyikuzwa, ngabe kungaphi ukunuka? 18 Kodwa khathesi-ke uNkulunkulu umisile izitho, yileso laleso sazo, emzimbeni, njengokuthanda kwakhe. 19 Kodwa uba zonke beziyisitho sinye, umzimba ngabe ungaphi? 20 Kodwa khathesi izitho zinengi, kodwa umzimba munye. 21 Ilihlo-ke lingeke latsho esandleni ukuthi: Kangikusweli. Kumbe futhi ikhanda ezinyaweni ukuthi: Kangilisweli; 22 kodwa kakhulukazi izitho zomzimba ezikhangeleka zibuthakathaka kakhulu, ziyadingeka; 23 lalezo ezomzimba esicabanga ukuthi zidelelekile kakhulu, yizo esizazisa ngokwengezelelwe kakhulu; lalezo ezethu ezingezinhle zilobuhle obengezelelwe kakhulu; 24 kanti ezinhle zethu kazikusweli; kodwa uNkulunkulu wawuhlanganisa umzimba, enika udumo olwengezelelwe kakhulu kwesiswelayo, 25 ukuze kungabi khona ukwehlukana emzimbeni, kodwa izitho zinanzelelane ngokufananayo. 26 Uba-ke kuhlupheka isitho sinye, izitho zonke zihlupheka kanye laso; uba kudunyiswa isitho sinye, izitho zonke ziyajabula kanye laso. 27 Lina-ke lingumzimba kaKristu, lezitho ngamunye ngamunye. 28 Njalo uNkulunkulu umisile abathile ebandleni kuqala abaphostoli, okwesibili abaprofethi, okwesithathu abafundisi, besekusiba amandla, besekusiba izipho zokusilisa, izenzo ezisizayo, ubukhokheli, indimi ezehlukeneyo. 29 Bonke bangabaphostoli yini? Bonke bangabaprofethi yini? Bonke bangabafundisi yini? Bonke benza amandla yini? 30 Bonke balezipho zokusilisa yini? Bonke bakhuluma ngendimi yini? Bonke bayachasisa yini? 31 Kodwa fisani kakhulu izipho ezingcono. Njalo ngisalitshengisa indlela engcono kakhulukazi.

1 AbaseKhorinte 13

Isipho esikhulu kulazo zonke siluthando

1 Nxa ngingakhuluma ngendimi zabantu lezezingilosi, kodwa ngingelathando, ngizakuba lithusi elikhalayo kumbe insimbi encencethayo. 2 Njalo loba ngingaba lesiprofetho, ngisazi imfihlo zonke lokwazi konke, njalo uba ngilokholo lonke, ukuze ngisuse izintaba, kodwa ngingelathando, angisilolutho. 3 Njalo loba ngingabela abayanga konke engilakho, njalo uba nginganikela umzimba wami ukuthi ngitshiswe, kodwa ngingelathando, kakungisizi ngalutho. 4 Uthando luyabekezela, lulobubele; uthando kalulamona; uthando kaluzincomi, kalukhukhunyezwa, 5 kaluziphathi ngokungafanelanga, kaluzidingeli okwalo, kalucunuki, kalunakani okubi, 6 kaluthokozi ngokungalunganga, kodwa luthokoza leqiniso; 7 lusibekela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lubekezelela izinto zonke. 8 Uthando kalungeke lwehluleke. Kumbe-ke iziprofetho, zizakwenziwa ziphele; kumbe indimi, zizakhawula; kumbe ulwazi, luzakwenziwa luphele. 9 Ngoba sazi nganxanye, njalo siprofetha nganxanye; 10 kodwa lapho sekufikile okupheleleyo, khona okuyingxenye kuzakwenziwa ize. 11 Lapho ngilusane, ngakhuluma njengosane, ngaqedisisa njengosane, nganakana njengosane; kodwa kuthe sengiyindoda, ngazenza ize izinto zosane. 12 Ngoba khathesi sibona esibukweni kaluvivi, kodwa ngalesosikhathi ubuso ngobuso; khathesi ngazi nganxanye, kodwa ngalesosikhathi ngizakwazi njengoba-ke ngangisaziwa. 13 Njalo khathesi-ke kumi ukholo, ithemba, uthando, lokhu kokuthathu; kodwa okukhulu kulokhu luthando.

1 AbaseKhorinte 14

Isipho sokuprofetha sidlula esokukhuluma ngendimi

1 Landelani uthando; lifise kakhulu izipho zomoya, kodwa ikakhulu ukuthi liprofethe. 2 Ngoba okhuluma ngendimi kakhulumi ebantwini, kodwa kuNkulunkulu; ngoba kakho ozwayo, kanti ukhuluma imfihlo ngomoya. 3 Kodwa oprofethayo ukhuluma ebantwini ukwakha lenkuthazo lenduduzo. 4 Okhuluma ngendimi uyazakha yena, kodwa oprofethayo wakha ibandla. 5 Njalo ngiyathanda ukuthi lonke likhulume ngendimi, kodwa kakhulu ukuthi liprofethe; ngoba oprofethayo mkhulu kulokhuluma ngendimi, ngaphandle kokuthi atolike, ukuze ibandla lamukele ukwakhiwa. 6 Khathesi-ke, bazalwane, uba ngifika kini ngikhuluma ngendimi, ngizalisiza ngani, nxa ngingakhulumi kini kumbe ekwembulelweni, loba ekwazini, loba kusiprofetho kumbe ekufundiseni? 7 Ngokunjalo izinto ezingelampilo ezikhalayo, loba umhlanga, loba umqangala, uba zinganiki umehluko ngokukhala, kuzakwaziwa njani okuvuthelwayo ngomhlanga kumbe okutshaywayo ngomqangala? 8 Ngoba-ke nxa uphondo lunika ukukhala okungaqondakaliyo, ngubani ozazilungisela impi? 9 Kunjalo lani, uba linganiki inkulumo ecacileyo ngolimi, kuzakwaziwa njani okukhulunywayo? Ngoba lizakuba likhuluma emoyeni. 10 Kukhona, nxa kungenzakala, imihlobo yemisindo emhlabeni kodwa kawukho ongatsho lutho; 11 ngakho uba ngingawazi umqondo welizwi, ngizakuba ngowezizweni kulowo okhulumayo, lalowo okhulumayo uzakuba ngowezizweni kimi. 12 Kunjalo lani, lokhu litshisekela izipho zomoya, dingani ukuthi livame ekwakhiweni kwebandla. 13 Ngakho-ke okhulumayo ngendimi kakhuleke ukuthi atolike. 14 Ngoba uba ngikhuleka ngendimi, umoya wami uyakhuleka, kodwa ingqondo yami kayilasithelo. 15 Ngakho kuyini? Ngizakhuleka ngomoya, njalo ngizakhuleka langengqondo; ngizahlabelela indumiso ngomoya, njalo ngizahlabelela indumiso langengqondo. 16 Uba kungenjalo, nxa ubonga ngomoya, lowo osesikhundleni songafundanga uzamutsho njani uAmeni ekubongeni kwakho, lokhu engakwazi okutshoyo? 17 Ngoba isibili wena ubonga kuhle, kodwa omunye kakhiwa. 18 Ngiyambonga uNkulunkulu wami, ngoba ngikhuluma ngendimi kakhulu kulani lonke; 19 kodwa ebandleni ngithanda ukukhuluma amazwi amahlanu ngengqondo yami, ukuze ngifundise labanye, kulokuthi amazwi ayizinkulungwane ezilitshumi ngendimi. 20 Bazalwane, lingabi ngabantwana engqondweni; kodwa ebubini banini njengezingane, lekunakaneni libe ngabakhulileyo. 21 Emlayweni kulotshiwe ukuthi: Ngezinye indimi langezinye indebe ngizakhuluma lalesisizwe, langokunjalo labo kabayikungizwa, itsho iNkosi. 22 Ngakho indimi zingezesibonakaliso, kungeyisikho kwabakholwayo, kodwa kwabangakholwayo; kanti isiprofetho, kungayisiso sabangakholwayo, kodwa sabakholwayo. 23 Ngakho uba ibandla lonke libuthene ndawonye, labo bonke bakhulume ngendimi, besekungena abangafundanga loba abangakholwayo, kabazukuthi liyahlanya yini? 24 Kodwa uba bonke beprofetha, njalo kungene othile ongakholwayo loba ongafundanga, uyakhuzwa yibo bonke, ahlolwe yibo bonke, 25 langokunjalo okufihliweyo kwenhliziyo yakhe kuyadalulwa; ngokunjalo uzakuwa ngobuso akhonze uNkulunkulu, ebika ukuthi uNkulunkulu ngoqotho uphakathi kwenu.

Indlela yokukhonza kwebandla

26 Ngakho kuyini, bazalwane? Loba nini libuthana, ngulowo lalowo wenu elesihlabelelo, elemfundiso, elolimi, elesambulelo, elokutolika. Konke kakwenzelwe ekwakheni. 27 Uba umuntu ekhuluma ngendimi, kakube ngababili kumbe ebunengini abathathu, njalo badedelane, lomunye kumele atolike; 28 kodwa uba kungekho umtoliki, kumele athule ebandleni; akhulume kuye ngokwakhe lakuNkulunkulu. 29 Abaprofethi-ke ababili loba abathathu kabakhulume, labanye kabahlolisise. 30 Kodwa uba kusembulwa komunye ohleziyo, kathule owokuqala. 31 Ngoba lonke lingaprofetha munye ngamunye, ukuze bonke bafunde, njalo bonke bakhuthazwe; 32 lemimoya yabaprofethi iyathotshiselwa abaprofethi. 33 Ngoba uNkulunkulu kayisuye owesiphithiphithi, kodwa wokuthula, njengemabandleni wonke abangcwele. 34 Abesifazana benu kabathule emabandleni; ngoba kabavunyelwa ukuthi bakhulume, kodwa ukuzithoba, njengoba lawo umlayo usitsho. 35 Uba-ke bethanda ukufunda ulutho, kababuze kubomkabo ekhaya; ngoba kulihlazo kowesifazana ukukhuluma ebandleni. 36 Kumbe ilizwi likaNkulunkulu laphuma kini? Kumbe lafika kini lodwa yini? 37 Uba umuntu ecabanga ukuthi ungumprofethi loba ungowomoya, umele ukwemukela izinto engilibhalela zona, ukuthi ziyimilayo yeNkosi; 38 uba umuntu engazi, kumele engazi. 39 Ngakho, bazalwane, tshisekelani ukuprofetha, njalo lingakuvimbeli ukukhuluma ngendimi; 40 konke kakwenziwe ngemfanelo langokulandelana.

1 AbaseKhorinte 15

Ukuvuka kwabafileyo

1 Ngakho, bazalwane, ngilazisa ivangeli engalitshumayeza lona, lani elalemukelayo, lelimi kulo, 2 lelisindiswa ngalo; uba libambelela emazwini lawo awevangeli engalitshumayela kini, ngaphandle kokuthi lakholwa ize. 3 Ngoba okokuqala ngalinika lokho engakwemukelayo lami, ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu njengokwemibhalo; 4 lokuthi wangcwatshwa; lokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwemibhalo; 5 lokuthi wabonakala kuKefasi, emva kwalokho kwabalitshumi lambili; 6 emva kwalokho wabonakala ngesikhathi sinye kubazalwane abedlula amakhulu amahlanu, ubunengi babo bakhona kuze kube lamuhla, kodwa labanye sebalala; 7 emva kwalokho wabonakala kuJakobe, wasebonakala lakubaphostoli bonke; 8 lekucineni kwabo bonke wabonakala lakimi njengongazalwanga ngesikhathi esiqondileyo. 9 Ngoba mina ngingomncinyane kubaphostoli, engingafanele ukuthiwa ngumphostoli, ngoba ngazingela ibandla likaNkulunkulu. 10 Kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngiyikho lokho engiyikho khona, lomusa wakhe okimi kawubanga yize; kodwa ngisebenze okwengezelelwe kulabo bonke, kanti kungesimi kodwa ngumusa kaNkulunkulu olami. 11 Ngakho loba kuyimi, loba kuyibo, ngokunjalo sitshumayela langokunjalo lakholwa. 12 Kodwa uba uKristu etshunyayelwa ukuthi uvusiwe kwabafileyo, batsho njani abanye phakathi kwenu ukuthi kakukho ukuvuka kwabafileyo? 13 Kodwa uba kungekho ukuvuka kwabafileyo, kavuswanga laye uKristu; 14 uba-ke uKristu engavuswanga, ngakho ukutshumayela kwethu kuyize, lokholo lwenu lalo luyize, 15 lathi futhi sificwa singabafakazi bamanga bakaNkulunkulu, ngoba safakaza ngoNkulunkulu ukuthi wamvusa uKristu, ongamvusanga, nxa sibili-ke abafileyo bengavuswa. 16 Ngoba uba abafileyo bengavuswa, kavuswanga laye uKristu; 17 njalo uba uKristu engavuswanga, ukholo lwenu luyize; lisesezonweni zenu. 18 Ngakho lalabo abalele bekuKristu sebaphela. 19 Uba singabathembela kuKristu kule impilo kuphela, singabalosizi kulabo bonke abantu. 20 Kodwa khathesi-ke uKristu uvusiwe kwabafileyo, waba yisithelo sokuqala sabaleleyo. 21 Ngoba lokhu ngomuntu ukufa kweza, langomuntu ukuvuka kwabafileyo kweza. 22 Ngoba njengalokhu kuAdamu bonke bayafa, ngokunjalo futhi kuKristu bonke bazakwenziwa baphile. 23 Kodwa ngulowo lalowo ngesakhe isigaba; isithelo sokuqala uKristu, besekusiba ngabakaKristu ekufikeni kwakhe, 24 besekusiba ukuphela, lapho esenikela umbuso kuNkulunkulu uBaba, lalapho esechithile konke ukubusa labo bonke ubukhosi lamandla. 25 Ngoba umele yena ukubusa, aze abeke zonke izitha zakhe ngaphansi kwenyawo zakhe. 26 Isitha sokucina esizachithwa yikufa. 27 Ngoba izinto zonke uzehlisele ngaphansi kwenyawo zakhe. Kodwa nxa esithi izinto zonke zehlisiwe, kusobala ukuthi ungaphandle kwazo ozehlisileyo izinto zonke ngaphansi kwakhe. 28 Nxa izinto zonke sezehlisiwe ngaphansi kwakhe, lapho-ke layo iNdodana ngokwayo izazehlisa ngaphansi kwalowo owehlisela zonke izinto ngaphansi kwayo, ukuze uNkulunkulu abe yikho konke kukho konke. 29 Pho, bazakwenzani ababhabhathizelwa abafileyo? Uba abafileyo bengavuki isibili, babhabhathizelwa labo abafileyo njani? 30 Kungani lathi sisengozini ihola ngehola? 31 Ngiyafa usuku ngosuku, ngiyaqinisa ngokuzincoma ngani, engilakho kuKristu Jesu iNkosi yethu. 32 Uba ngokwabantu ngalwa lezilo eEfesu, nzuzo bani kimi, uba abafileyo bengavuki? Asidle sinathe, ngoba kusasa siyafa. 33 Lingakhohliswa; ukujwayelana lababi kuyonakalisa izimilo ezinhle. 34 Vusani ingqondo ngokulunga njalo lingoni; ngoba abanye balokungamazi uNkulunkulu; ngikhulumela ukuthi libe lenhloni. 35 Kodwa omunye uzakuthi: Abafileyo bavuswa njani? Njalo beza lomzimba onjani? 36 Siphukuphuku, lokho okuhlanyelayo wena, kakwenziwa kuphile ngaphandle kokuthi kufe; 37 lalokho okuhlanyelayo, kawuhlanyeli umzimba ozakuba khona, kodwa uhlamvu oluze, mhlawumbe, olwebele kumbe olokunye nje; 38 kodwa uNkulunkulu uyinika umzimba njengokuthanda kwakhe, lakuleyo laleyo yenhlanyelo owayo umzimba. 39 Inyama yonke kayisinyamanye; kodwa enye yinyama yabantu, lenye yinyama yenyamazana, lenye eyenhlanzi, lenye eyezinyoni. 40 Ikhona lemizimba yezulwini, lemizimba yemhlabeni; kodwa yehlukene inkazimulo yezulu, njalo yehlukene leyemhlabeni. 41 Enye yinkazimulo yelanga, lenye yinkazimulo yenyanga, lenye yinkazimulo yezinkanyezi; ngoba inkanyezi yehlukile kwenye inkanyezi enkazimulweni. 42 Kunjalo-ke ukuvuka kwabafileyo. Kuhlanyelwa ekuboleni, kuyavuswa kungekho ekuboleni; 43 kuhlanyelwa ekudelweni, kuvuswe enkazimulweni; kuhlanyelwa ebuthakathakeni, kuvuswe emandleni; 44 kuhlanyelwa umzimba wemvelo, kuvuswe umzimba womoya. Kukhona umzimba wemvelo, njalo kukhona umzimba womoya. 45 Langokunjalo kulotshiwe ukuthi: Umuntu wokuqala uAdamu waba ngumphefumulo ophilayo; uAdamu wokucina ngumoya ophilisayo. 46 Kodwa okokuqala kakusikho okomoya, kodwa okwemvelo, besekusiza okomoya. 47 Umuntu wokuqala wavela emhlabeni, ungowomhlabathi; umuntu wesibili uyiNkosi evela ezulwini. 48 Njengoba enjalo owomhlabathi, banjalo labo abomhlabathi; lanjengoba enjalo owezulwini, banjalo labo abezulwini; 49 futhi njengoba silesimo sowomhlabathi, lathi sizakuba lesimo sowezulwini. 50 Kodwa ngitsho lokhu, bazalwane, ukuthi inyama legazi kungelidle ilifa lombuso kaNkulunkulu; lokubola kakulidli ilifa lokungaboli. 51 Khangelani, ngilitshela imfihlo: Kasiyikulala sonke, kodwa sizaphendulwa sonke, 52 ngesikhatshana, ngokucwayiza kwelihlo, ekukhaleni kophondo lokucina; ngoba uphondo luzakhala, labafileyo bazavuswa bengelakubola, lathi sizaphendulwa. 53 Ngoba lokhu okubolayo kumele ukwembatha ukungaboli, lalokho okufayo kwembathe ukungafi. 54 Nxa-ke lokho okubolayo sekwembethe ukungaboli, lalokho okufayo sekwembethe ukungafi, kuzakwenzeka ngalesosikhathi ilizwi elilotshiweyo lokuthi: Ukufa kuginyiwe ekunqobeni. 55 Lungaphi, kufa, udonsi lwakho? Kungaphi, ngcwaba, ukunqoba kwakho? 56 Lodonsi lokufa yisono; lamandla esono ngumlayo; 57 kodwa kabongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba ngeNkosi yethu uJesu Kristu. 58 Ngakho, bazalwane bami abathandekayo, manini, linganyikinyeki, lengezelelwe emsebenzini weNkosi kokuphela, lazi ukuthi ukusebenza nzima kwenu kakusilo ize eNkosini.

1 AbaseKhorinte 16

Ukunikelelwa kwamakholwa

1 Mayelana-ke lokuqoqelwa okwabangcwele, njengoba ngalaya amabandla eGalathiya, yenzani ngokunjalo lani, 2 ngalo lonke usuku lokuqala lweviki kakube ngulowo lalowo wenu azibekele aqogelele loba yini aphumelela ngayo, ukuze kungabi khona kuzaqoqwa nxa ngifikayo. 3 Njalo loba nini ekufikeni kwami, loba ngobani elibakhethileyo, ngezincwadi, laba ngizabathuma ukuze base isipho senu somusa eJerusalema; 4 njalo uba kufanele ukuthi lami ngihambe, bazahamba lami.

Uhambo lukaPawuli

5 Kodwa ngizakuza kini, nxa sengidabule eMakedoniya; ngoba ngizadabula eMakedoniya; 6 futhi ngingahle ngihlale lani, loba njalo ngiqede ubusika, ukuze lina lingidlulisele loba ngaphi lapho engiya khona. 7 Ngoba kangifisi ukulibona khathesinje ekwedluleni; kodwa ngithemba ukuhlala lani isikhathi esithile, uba iNkosi ivuma. 8 Kodwa ngizahlala eEfesu kuze kufike iPentekoste; 9 ngoba ngivulelwe umnyango omkhulu wamandla, labaphikisayo banengi. 10 Nxa-ke uTimothi engafika, bonani ukuthi ulani engelakwesaba; ngoba usebenza umsebenzi weNkosi njengami futhi. 11 Ngakho kakungabi khona omdelelayo; njalo mdluliseni ngokuthula, ukuze eze kimi; ngoba ngimlindele kanye labazalwane. 12 Njalo mayelana lomzalwane uApolosi, ngamkhuthaza kakhulu ukuze eze kini kanye labazalwane; kodwa kwakungesiyo intando yakhe lakanye ukuthi eze khathesi, kodwa uzakuza nxa eselethuba. 13 Lindani, lime ekholweni, liziphathe njengamadoda, libe lamandla. 14 Izinto zenu zonke kazenziwe ngothando. 15 Futhi ngiyalincenga bazalwane, liyayazi indlu kaStefana, ukuthi yisithelo sokuqala seAkaya, lokuthi bazimisele ukusebenzela abangcwele; 16 ukuze lani lehliselwe ngaphansi kwabanjalo, labo bonke abasebenza kanye lathi njalo betshikatshika. 17 Sengithokoza ngokufika kukaStefana loFortunatu loAkayiko, ngoba bona bagcwalisile ukusilela kwenu; 18 ngoba bawuvuselele umoya wami lowenu. Ngakho bananzeleleni abanjalo.

Isicino

19 Amabandla eAsiya ayalibingelela; bayalibingelela kakhulu eNkosini oAkwila loPrisila, kanye lebandla elisemzini wabo. 20 Bonke abazalwane bayalibingelela. Bingelelanani ngokwanga okungcwele. 21 Isibingelelo ngesami isandla esikaPawuli. 22 Uba umuntu engayithandi iNkosi uJesu Kristu, kabe yisithuko. Woza Nkosi! 23 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani. 24 Uthando lwami kalube lani lonke kuKristu Jesu. Ameni.

2 AbaseKhorinte 1

Isibingelelo

1 UPawuli umphostoli kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu, loTimothi umzalwane, kubandla likaNkulunkulu eliseKorinte, labo bonke abangcwele abakulo lonke eleAkaya: 2 Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu.

UPawuli ubonga uNkulunkulu ngenduduzo langokusindiswa kwakhe engozini

3 Kabongwe uNkulunkulu, ngitsho uYise weNkosi yethu uJesu Kristu, uYise wobubele loNkulunkulu wenduduzo yonke, 4 osiduduza ekuhluphekeni kwethu konke, ukuze sibe lamandla okududuza abasekuhluphekeni konke, ngenduduzo esiduduzwa ngayo thina ngokwethu nguNkulunkulu; 5 ngoba njengalokhu inhlupheko zikaKristu zengezelelekile kithi, ngokunjalo lenduduzo yethu yengezelelekile ngoKristu. 6 Njalo loba sihlutshwa, kungokwenduduzo losindiso lwenu, okusetshenzwa ekubekezeleni kunhlupho ezifananayo esihlupheka ngazo lathi; loba siduduzwa, kungokwenduduzo losindiso lwenu; 7 njalo ithemba lethu ngani liqinile sisazi ukuthi njengalokhu lihlanganyela ezinhluphekweni ngokunjalo lenduduzweni. 8 Ngoba kasithandi ukuthi lingazi, bazalwane, ngokuhlupheka kwethu okwasehlela eAsiya, ukuthi sasindwa kakhulukazi ngokungaphezu kwamandla, saze saphelelwa lithemba lelempilo. 9 Kodwa thina ngokwethu sasilaso kithi isigwebo sokufa, ukuze singazithembi thina kodwa kuNkulunkulu ovusa abafileyo; 10 owasephula ekufeni okungaka losephulayo; esithemba kuye ukuthi uzasephula futhi, 11 lani lisebenzela thina ndawonye ngomkhuleko, ukuze isipho somusa kithi esivela ebantwini abanengi singasibongelwa ngabanengi. 12 Ngoba ukuzincoma kwethu yilokhu, ubufakazi besazela sethu, ukuthi ngokungelankohliso langobuqotho bukaNkulunkulu, kungeyisikho ngenhlakanipho yenyama kodwa emuseni kaNkulunkulu, saziphatha emhlabeni, kodwa ngokukhethekileyo maqondana lani. 13 Ngoba kasilibhaleli okunye, kodwa loba izinto elizifundayo kumbe njalo lizizwe; ngithemba futhi ukuthi lizazivuma kuze kube sekupheleni; 14 njengalokhu lathi selisivumile nganxanye, ukuthi siyikuzincoma kwenu njengalokhu lani lingabethu, esukwini lweNkosi uJesu.

UPawuli uchasisa isizatho sokungafiki kwakhe eKorinte

15 Langalelithemba ngafisa ukuza kini kuqala, ukuze libe lomusa wesibili; 16 njalo ukudlula kini ngisiya eMakedoniya, ngibuye kini futhi sengivela eMakedoniya, njalo ngidluliselwe yini eJudiya. 17 Ngakho ngiqonde lokho, besengisebenzisa yini ukungapheleli? Kumbe izinto engizimisayo, ngimisa ngokwenyama yini, ukuze kube khona kimi uyebo, yebo; lohatshi, hatshi? 18 Kodwa njengoba uNkulunkulu uthembekile, ukuthi ilizwi lethu elikini kalisuye uyebo lohatshi. 19 Ngoba iNdodana kaNkulunkulu uJesu Kristu owatshunyayelwa yithi phakathi kwenu, ngami langoSilivanu langoTimothi, wayengeyisuye uyebo lohatshi, kodwa kuye kwakunguyebo. 20 Ngoba zonke izithembiso zikaNkulunkulu, kuye zinguyebo, lakuye zinguAmeni, kube ludumo lukaNkulunkulu ngathi. 21 Losiqinisayo kanye lani kuKristu, owasigcobayo, nguNkulunkulu, 22 owasiphawulayo lathi, wasenika isibambiso sikaMoya enhliziyweni zethu. 23 Kodwa mina ngibiza uNkulunkulu ukuthi abe ngumfakazi phezu komphefumulo wami, ukuze ngiliyekele angikezi eKorinte. 24 Kungesikuthi sibusa ukholo lwenu, kodwa siyizisebenzi ndawonye zentokozo yenu; ngoba limi ngokholo.

2 AbaseKhorinte 2

1 Ngasengizimisela lokhu, ukungaphindi ngize kini esizini. 2 Ngoba uba mina ngilibangela usizi, ngubani-ke ongithokozisayo, ngaphandle kobangelwe yimi usizi? 3 Njalo ngalibhalela into le efananayo ukuze ekufikeni kwami ngingabi losizi kulabo abamele bangithokozise, ngileqiniso ngani lonke, ukuthi intokozo yami ingeyenu lonke. 4 Ngoba esizini olukhulu lekudabukeni kwenhliziyo ngalibhalela ngezinyembezi ezinengi, kungeyisikho ukuthi libangelwe usizi, kodwa ukuze lazi uthando olwengezelelweyo engilalo kini.

Ngokubuyiselwa kwezoni eziphendukayo

5 Kodwa uba ekhona obange usizi, kabanganga usizi kimi, kodwa nganxanye (ukuze ngingathwalisi nzima) kini lonke. 6 Kumanele onjalo lokhukukhuza okungokwabanengi; 7 ukuze endaweni yalokho kungcono lithethelele liduduze, hlezi onjalo aginywe lusizi olwengezelelweyo. 8 Ngakho ngiyalincenga ukuthi liqinise uthando kuye. 9 Ngoba ngalokhu ngabhala futhi, ukuze ngazi ubufakazi benu, uba lingabalalelayo ezintweni zonke. 10 Lalowo elimthethelela ulutho, lami ngiyamthethelela; ngoba mina futhi uba ngithethelele ulutho, lowo engimthethelelayo, ngikwenza ngenxa yenu phambi kobuso bukaKristu, 11 ukuze singasetshenziswa nguSathane; ngoba kasisibo abangazi ngamaqhinga akhe.

UPawuli ubonga uNkulunkulu ngokunqoba kwevangeli

12 Lekufikeni kwami eTrowasi ngevangeli likaKristu, njalo kwathi sengivulelwe umnyango eNkosini, 13 kangibanga lokuphumula emoyeni wami, ngoba angimtholanga uTitosi umzalwane wami; kodwa ngasengivalelisa kibo ngasuka ngaya eMakedoniya. 14 Njalo kabongwe uNkulunkulu osikhokhelayo ngesikhathi sonke ekunqobeni kuKristu, njalo ebonakalisa ngathi iphunga lolwazi lwakhe endaweni zonke. 15 Ngoba siliphunga elimnandi likaKristu kuNkulunkulu kulabo abasindiswayo lakulabo ababhubhayo; 16 kulaba siliphunga lokufa ekufeni, kwabanye siliphunga elimnandi lempilo empilweni. Njalo ngubani olingene lezizinto? 17 Ngoba kasinjengabanengi, abalonayo ilizwi likaNkulunkulu. Kodwa njengebuqothweni, njalo njengokuvela kuNkulunkulu phambi kukaNkulunkulu, sikhuluma sikuKristu.

2 AbaseKhorinte 3

UPawuli uyaziveza ebandleni

1 Siqala siphinde ukuziveza yini? Kumbe siyadinga yini, njengabanye, incwadi zokusiveza kini, loba ukuvezwa okuvela kini? 2 Lina liyincwadi yethu, ebhalwe enhliziyweni zethu, eyaziwa ifundwe ngabantu bonke; 3 libonakalisa ukuthi liyincwadi kaKristu esetshenziswa yithi, engabhalwanga ngeyinki, kodwa ngoMoya kaNkulunkulu ophilayo, kungeyisikho ezibhebheni zamatshe, kodwa ezibhebheni zenyama yenhliziyo. 4 Lethemba elinjalo silalo ngoKristu kuNkulunkulu; 5 kungesikuthi siyenelisa thina ngokwethu ukucabanga ulutho njengoluvela kithi, kodwa ukwenelisa kwethu kuvela kuNkulunkulu; 6 owasenza futhi senelisa ukuba yizikhonzi zesivumelwano esitsha, esingeyisiso sokulotshiweyo kodwa esikaMoya; ngoba okulotshiweyo kuyabulala, kodwa uMoya uyaphilisa.

Inkazimulo yevangeli iyayidlula eyomlayo omdala

7 Kodwa uba inkonzo yokufa, emazwini, abazwe ematsheni, yafikela enkazimulweni, kwaze kwathi abantwana bakoIsrayeli behluleka ukujolozela ubuso bukaMozisi ngenxa yenkazimulo yobuso bakhe, eyenziwa yaphela, 8 pho ingebe nkulu kangakanani inkonzo kaMoya izakuba enkazimulweni? 9 Ngoba uba inkonzo yokulahlwa iyinkazimulo, kangakanani inkonzo yokulunga yengeziwe enkazimulweni. 10 Ngoba lalokho okwake kwaba yinkazimulo, akuzange ngitsho kukhazimule ngalindlela, ngenxa yalinkazimulo eyidlulayo kakhulu. 11 Ngoba uba lokho okwenziwa kwaphela kulenkazimulo, kangakanani lokho okumiyo, kusenkazimulweni. 12 Ngakho silethemba elinje, sisebenzisa isibindi esikhulu ekukhulumeni; 13 njalo kasinjengoMozisi kanye owambomboza ubuso bakhe ngesimbombozo, ukuze abantwana bakoIsrayeli bangajolozeli isiphetho sento eyenziwa yaphela; 14 kodwa ingqondo zabo zenziwa lukhuni; ngoba kuze kube lamuhla isimbombozo esifananayo sihlezi ekufundeni isivumelwano esidala singambombozwanga, esenziwa saphela kuKristu. 15 Kodwa kuze kube lamuhla, nxa kufundwa uMozisi, isimbombozo siphezu kwenhliziyo yabo. 16 Loba nini nxa ebuyela eNkosini, isimbombozo siyasuswa. 17 LeNkosi inguMoya; lalapho akhona uMoya weNkosi, lapho kukhona inkululeko. 18 Thina-ke, sonke esilobuso obembuliweyo sibona inkazimulo yeNkosi esibukweni, siyaguqulelwa esimeni esifananayo sisuka enkazimulweni sisiya enkazimulweni, njengokuvela kuMoya weNkosi kanye.

2 AbaseKhorinte 4

UPawuli utshumayela ivangeli ngesibindi

1 Ngenxa yalokhu silenkonzo le, njengoba senzelwa umusa, kasidinwa; 2 kodwa sizilahlile izinto ezifihliweyo zehlazo, singahambi ebuqilini singaphambanisi ilizwi likaNkulunkulu, kodwa ngokwenza obala iqiniso siyazibuka kusazela sabo bonke abantu phambi kukaNkulunkulu. 3 Kodwa uba futhi ivangeli lethu lembesiwe, lembesiwe kulabo ababhubhayo; 4 okubo unkulunkulu walesisikhathi uphumputhekisile ingqondo zabangakholwayo, ukuze kungakhanyi kibo ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu, ongumfanekiso kaNkulunkulu. 5 Ngoba kasizitshumayeli, kodwa uKristu Jesu iNkosi; njalo thina sizinceku zenu ngenxa kaJesu. 6 Ngoba uNkulunkulu owathi ukukhanya kukhanya kuvela ebunyameni, nguye owakhanya enhliziyweni zethu enkazimulweni yolwazi lobukhosi bukaNkulunkulu ebusweni bukaJesu Kristu.

Amandla avela kuNkulunkulu ayaqinisa ezinhluphekweni

7 Kodwa silayo limpahla eligugu ezitsheni zebumba, ukuze ubuhlekazi bamandla bube ngobukaNkulunkulu, njalo bungaveli kithi; 8 siyaminyezelwa inhlangothi zonke, kodwa kasibandezeleki; siyadideka, kodwa kasilahli ithemba; 9 siyazingelwa, kodwa kasihlanyukwa; siwiselwa phansi, kodwa kasibhujiswa; 10 sithwele njalonjalo ukufa kweNkosi uJesu emzimbeni, ukuze lempilo kaJesu ibonakaliswe emzimbeni wethu. 11 Ngoba thina esiphilayo sinikelwa njalonjalo ekufeni ngenxa kaJesu, ukuze lempilo kaJesu ibonakaliswe enyameni yethu efayo. 12 Ngakho ukufa kusebenza kithi, kodwa impilo kini. 13 Ngakho silomoya ofananayo wokholo, njengokulotshiweyo ukuthi: Ngakholwa, ngakho ngakhuluma; lathi siyakholwa, ngakho lathi siyakhuluma; 14 sisazi ukuthi lowo owayivusayo iNkosi uJesu uzasivusa lathi ngoJesu, asiveze kanye lani. 15 Ngoba zonke izinto zingenxa yenu, ukuze umusa ovamileyo, ngokubonga kwabanengi, wengezelelwe kube ludumo lukaNkulunkulu.

Ukulangathela ikhaya lezulwini

16 Ngakho kasidinwa, kodwa nxa lomuntu wethu wangaphandle ebhujiswa, kube kanti owangaphakathi wenziwa abe mutsha insuku ngensuku. 17 Ngoba inhlupheko yethu elula yomzuzwana iyasisebenzela isisindo sobukhosi esilaphakade esingelakulinganiswa isibili, 18 ngoba kasikhangeli okubonwayo kodwa okungabonwayo; ngoba okubonwayo kungokwesikhathi; kodwa okungabonwayo ngokulaphakade.

2 AbaseKhorinte 5

1 Ngoba siyazi ukuthi uba indlu yethu yemhlabeni yedumba idilizwa, silesakhiwo esivela kuNkulunkulu, indlu engenziwanga ngezandla, ephakade emazulwini. 2 Ngoba lakule siyabubula, silangatha ukwembeswa ngendlu yethu evela ezulwini; 3 uba-ke lathi sesembathisiwe singaficwa size. 4 Ngoba lathi esikhona kulelidumba siyabubula sisindwa; ngoba kasifisi ukwembulwa kodwa ukwembeswa, ukuze okubhubhayo kuginywe yimpilo. 5 Owasilungisela-ke khona lokhu nguNkulunkulu, futhi owasipha isibambiso sikaMoya. 6 Ngakho silesibindi ngesikhathi sonke, njalo sisazi ukuthi sisekhona ekhaya emzimbeni sikhatshana leNkosi, 7 ngoba sihamba ngokholo, kungeyisikho ngokubona; 8 ngakho silesibindi, njalo siyathaba kakhulu ukuba khatshana lomzimba, lokuba sekhaya leNkosi. 9 Ngalokho-ke siyafisa kakhulu, loba sisekhaya, kumbe sikhatshana lekhaya, ukuthi sibe ngabemukelekayo kuye. 10 Ngoba sonke simele ukubonakala phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu, ukuze ngulowo lalowo azamukelele izinto ezenziwe ngomzimba, njengalokhu akwenzileyo, loba kuhle kumbe kubi.

Impilo entsha ekuKristu. Inkonzo yokubuyisana

11 Ngakho sisazi ukwesabeka kweNkosi siyabancenga abantu, kodwa sibonakalisiwe kuNkulunkulu; njalo ngithemba ukuthi sibonakalisiwe lezazeleni zenu. 12 Ngoba kasizivezi futhi kini, kodwa silinika ithuba lokuzincoma ngathi, ukuze libe lakho ukumelana labo abazincomayo ebusweni kungeyisikho enhliziyweni. 13 Ngoba uba sihlanya, kukuNkulunkulu; uba siqondile, kukini. 14 Ngoba uthando lukaKristu luyasiqhubezela, sibona lokhu, ukuthi uba omunye wafela bonke, ngakho bonke bafa; 15 njalo wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela, kodwa lowo owabafelayo wabuye wavuka. 16 Ngakho kusukela khathesi thina kasazi muntu ngokwenyama; lanxa lathi samazi uKristu ngokwenyama, kodwa khathesi kasisamazi. 17 Ukuze kuthi uba umuntu ekuKristu, uyisidalwa esitsha; okudala sekudlule, khangela konke sekukutsha. 18 Konke lokhu-ke kuvela kuNkulunkulu, owabuyisana lathi ngoJesu Kristu kuye, wasesinika inkonzo yokubuyisana; 19 okunjengokuthi uNkulunkulu wayekuKristu ebuyisana lomhlaba kuye, engababaleli iziphambeko zabo, njalo ebeka kithi ilizwi lokubuyisana. 20 Ngakho siyizithunywa esikhundleni sikaKristu, njengokungathi uNkulunkulu uyancenga ngathi; siyancenga esikhundleni sikaKristu sithi: Buyisanani loNkulunkulu. 21 Ngoba lowo ongasazanga isono wamenza isono esikhundleni sethu, ukuze thina sibe yikulunga kukaNkulunkulu kuye.

2 AbaseKhorinte 6

1 Sisebenza-ke ndawonye lathi siyancenga ukuthi lingawamukeli ngeze umusa kaNkulunkulu; 2 ngoba uthi: Ngesikhathi esihle ngikuzwile, langosuku losindiso ngakusiza; khangelani, khathesi yisikhathi esihle isibili; khangelani khathesi lusuku losindiso. 3 Kasikhubekisi ngalutho ngitsho, ukuze inkonzo ingasolwa; 4 kodwa kukho konke sizibonakalisa njengezikhonzi zikaNkulunkulu, ekubekezeleni okukhulu, ezinhluphekweni, ebunzimeni, ecindezelweni, 5 ekutshayweni, ekubotshweni, eziphithiphithini, ekusebenzeni nzima, ekungalalini, ekuzileni ukudla, 6 ekuhlambulukeni, elwazini, ekubekezeleni, ebubeleni, kuMoya oNgcwele, ethandweni olungazenzisiyo, 7 elizwini leqiniso, emandleni kaNkulunkulu; ngezikhali zokulunga kwesokunene lakwesokhohlo, 8 ngodumo langehlazo, ngokuthukwa langokudunyiswa; njengabakhohlisi, kanti abaqinisileyo; 9 njengabangaziwayo, kanti abaziwayo kakhulu; njengabafayo, kanti khangelani siyaphila; njengabalaywayo, kanti abangabulawayo; 10 njengabalosizi, kodwa abathokoza njalonjalo; njengabayanga, kodwa abanothisa abanengi; njengabangelalutho, kanti abalakho konke. 11 Umlomo wethu uvulekele lina, beKorinte, inhliziyo yethu yenziwe banzi. 12 Kalivinjelwanga yithi, kodwa livinjelwe emibilini yenu. 13 Njalo ngokwenanana okufananayo, ngikhuluma njengebantwaneni, lani yenziwani banzi.

UPawuli uxwayisa abakholwayo ukuthi bangahlangani labangakholwayo

14 Lingabotshwa ngokungalingani ejogweni labangakholwayo; ngoba kulokuhlanganyela bani ukulunga lokungalungi? Kulokuhlanganyela bani ukukhanya lobunyama? 15 Njalo uKristu ulokuzwana bani loBheliyali? Kumbe ulesabelo bani okholwayo longakholwayo? 16 Njalo kulokuvumelana bani ithempeli likaNkulunkulu lezithombe? Ngoba lina lilithempeli likaNkulunkulu ophilayo, njengokutsho kukaNkulunkulu ukuthi: Ngizahlala kibo, njalo ngizabhoda phakathi kwabo; sengizakuba nguNkulunkulu wabo, bona-ke bazakuba ngabantu bami. 17 Ngakho phumani phakathi kwabo lehlukaniswe, itsho iNkosi, lingathinti okungcolileyo; mina-ke ngizalemukela, 18 futhi ngizakuba nguBaba kini, lina selizakuba kimi ngamadodana lamadodakazi, itsho iNkosi uSomandla.

2 AbaseKhorinte 7

1 Lokhu silalezizithembiso, bathandekayo, asizihlambululeni kukho konke ukungcola kwenyama lokomoya, siphelelise ubungcwele ekwesabeni uNkulunkulu.

UPawuli ujabuliswa yikufika kukaTitosi

2 Samukeleni; kasonanga muntu, kasonakalisanga muntu, kasidlelezelanga muntu. 3 Kangikhulumeli ukulisola; ngoba ngatsho phambili, ukuthi lisenhliziyweni zethu ukuthi sife ndawonye siphile ndawonye. 4 Sikhulu isibindi sami senkulumo kini, ngilokuziqhenya okukhulu ngani; ngigcwaliswe induduzo; ngengezelelwe kakhulu intokozo kuzo zonke inhlupheko zethu. 5 Ngoba lekufikeni kwethu eMakedoniya, inyama yethu kayibanga lokuphumula, kodwa sabandezelwa ezintweni zonke; ngaphandle ingxabano, ngaphakathi ukwesaba. 6 Kodwa uNkulunkulu, oduduza abadanileyo, wasiduduza ekufikeni kukaTitosi; 7 njalo kungeyisikho ekufikeni kwakhe kuphela, kodwa langenduduzo aduduzeka ngayo ngani, lapho esilandisela ukulangatha kwenu, ukudabuka kwenu, ukungitshisekela kwenu, ngaze ngathokoza kakhulu. 8 Ngoba lanxa ngalidabula encwadini, kangizisoli; lanxa ngazisola; ngoba ngibona ukuthi leyoncwadi yalidabula, loba kungokwesikhathi. 9 Khathesi ngiyathokoza, kungeyisikho ukuthi ladatshulwa, kodwa ukuthi ladatshulelwa ekuphendukeni; ngoba ladatshulwa ngokukaNkulunkulu, ukuze lingalahlekelwa lutho ngenxa yethu. 10 Ngoba ukudabuka ngokukaNkulunkulu kuletha ukuphenduka kube lusindiso ongezisole ngalo; kodwa ukudabuka komhlaba kuletha ukufa. 11 Ngoba khangelani, le into efananayo, ukuthi ladatshulwa ngokukaNkulunkulu, ukuthi kuveze kini ukukhuthala okungakanani, ngokunjalo ukuziphendulela, ngokunjalo ukuthukuthela, ngokunjalo ukwesaba, ngokunjalo ukulangatha, ngokunjalo ukutshiseka, ngokunjalo impindiselo. Kukho konke lazibonakalisa ukuthi limsulwa endabeni. 12 Uba-ke lami ngalibhalela, kungeyisikho ngenxa yalowo owonayo, njalo kungeyisikho ngenxa yalowo owoniweyo, kodwa ukuze ukulikhuthalela kwethu kubonakaliswe kini phambi kukaNkulunkulu. 13 Ngalokho siduduzekile ngenduduzo yenu; kodwa sathokoza ngokwengezelelweyo kakhulu ngentokozo kaTitosi, ngoba umoya wakhe uvuselelwe ngokuvela kini lonke; 14 ngoba uba ngazincomela lina ngolutho kuye kangiyangekanga; kodwa njengoba sakukhuluma konke kini ngeqiniso, ngokunjalo lokuzincoma kwethu okwakukuTitosi kwaba liqiniso. 15 Isihelo sakhe sesengezelelwe kakhulu kini, lapho ekhumbula ukulalela kwenu lonke, ukuthi lamemukela njani ngokwesaba langokuthuthumela. 16 Ngakho ngiyathokoza ukuthi ngiyalithemba kukho konke.

2 AbaseKhorinte 8

Ngeminikelo yokusiza amaKristu angabayanga

1 Sesiyalazisa, bazalwane, umusa kaNkulunkulu ophiwe emabandleni eMakedoniya; 2 ukuthi ekulingweni okukhulu kwenhlupho, ukwengezelelwa kwentokozo yabo lobuyanga babo obujulileyo bengezelela enothweni yokuphana kwabo. 3 Ngoba babekhululekile njengokwamandla abo, ngiyafakaza, langaphezu kwamandla abo, 4 ngesicelo esikhulu basincenga, ukuthi samukele isipho lokuhlanganyela koncedo olungolwabangcwele; 5 njalo kakubanga njengoba sathemba, kodwa bazinikela kuqala eNkosini, lakithi ngentando kaNkulunkulu. 6 Kwaze kwathi sakhuthaza uTitosi ukuthi, njengalokhu wayeseqalile phambili, ngokunjalo awuqede futhi kini lumsebenzi womusa. 7 Kodwa njengalokhu lisengezelela kukho konke, ekholweni, lelizwini, lelwazini, lekutshisekeni konke, lethandweni lwenu kithi, ukuze lakulumsebenzi womusa lengezelele. 8 Kangikhulumi njengokulawula, kodwa ngokutshiseka kwabanye ngihlola lobuqotho bothando lwenu. 9 Ngoba liyawazi umusa weNkosi yethu uJesu Kristu, ukuthi lanxa wayenothile, waba ngumyanga ngenxa yenu, ukuze ngobuyanga bakhe lina linothe. 10 Lakulokhu ngipha umbono; ngoba lokhu kuluncedo kini, abaqala phambili nyakenye, kungeyisikwenza kuphela, kodwa lokufisa; 11 kodwa khathesi-ke qedani futhi ukwenza, ukuze, njengalokhu kukhona ukukhuthalela ukufisa, ngokunjalo kukhona lokuqedisa ngalokho elilakho. 12 Ngoba uba kukhona ukufisa, umuntu uyemukeleka ngalokho alakho, kungeyisikho ngalokho angelakho. 13 Ngoba kungeyisikuthi abanye babe lenkululeko, lina-ke libe lohlupho; kodwa ngokulingana, okwalesisikhathi isengezo senu sibe ngesenswelo yabo, 14 ukuze kuthi lesengezo sabo sibe ngesenswelo yenu, ukuze kube khona ukulingana, 15 njengokulotshiweyo ukuthi: Owabutha okunengi, kabanga lokusalayo; lowabutha okuncinyane kasilelanga. 16 Kodwa kabongwe uNkulunkulu ofaka inkuthalo efananayo ngani enhliziyweni kaTitosi, 17 ukuthi isibili wemukela isikhuthazo, kodwa etshiseka kakhulu, wasuka waya kini ngesifiso sakhe. 18 Njalo sithuma kanye laye umzalwane, odumo lwakhe evangelini ludabule emabandleni wonke; 19 kungeyisilokhu kuphela, kodwa ukhethiwe futhi ngamabandla ukuthi asiphelekezele lalo umusa owasetshenzwa yithi kube ludumo lweNkosi efananayo, lekukhuthaleni kwenu; 20 sivikela lokhu, hlezi umuntu asisole kulesisengezo esisetshenzwe yithi; 21 sinakekela okuhle kungekho phambi kweNkosi kuphela kodwa laphambi kwabantu. 22 Sasesithuma kanye labo umzalwane wethu, esimfice ezintweni ezinengi kanengi ekhuthele, kodwa khathesi-ke ukhuthele kakhulukazi ngenxa yokulithemba okukhulu. 23 Kumbe ngoTitosi, ungumhlanganyeli lesisebenzi kanye lami kini; loba abazalwane bethu, bayizithunywa zamabandla, bayinkazimulo kaKristu. 24 Ngakho bonakalisani kubo ubufakazi bothando lwenu labokuzincomela kwethu lina, laphambi kwamabandla.

2 AbaseKhorinte 9

Mayelana lokunikela langesibusiso esivela ngokunikela

1 Ngoba mayelana lokuncedisa okungokwabangcwele kakusweleki kimi ukulibhalela; 2 ngoba ngiyazi ukukhuthala kwenu, engizincoma ngakho ngani kwabeMakedoniya, ukuthi iAkaya laselizilungisele kusukela nyakenye; lokutshiseka okuvela kini kubavusile abanengi. 3 Kodwa ngithume abazalwane, ukuze ukuzincoma kwethu ngani kungenziwa ize maqondana lalokhu; ukuze, njengokutsho kwami, libe lilungile; 4 hlezi mhlawumbe, nxa abeMakedoniya befika lami babesebelifica lingalungiselanga, siyangeke thina (ukuze singathi, lina) ngalesisibindi sokuzincoma. 5 Ngakho ngibona kufanele ukuthi ngikhuthaze abazalwane, ukuze baqale ukuza kini, njalo balungisele ngaphambili ukupha kwenu ngesihle okwakhulunywa ngakho mandulo, ukuthi lesi silungile, ngokunjalo njengesibusiso futhi kungenjengokuncitshana. 6 Lalokhu ukuthi, ohlanyela ingcosana, uzavuna ingcosana laye; lohlanyela ngokunengi, uzavuna ngokunengi laye. 7 Ngulowo lalowo njengalokhu azikhethela khona enhliziyweni; kungabi ngokokudonda kumbe ngokokubanjwa ngamandla; ngoba uNkulunkulu uyamthanda onikelayo ngentokozo. 8 Njalo uNkulunkulu ulamandla okulengezelela wonke umusa, ukuze, lilokwenela konke ezintweni zonke ngesikhathi sonke, lengezwe emisebenzini yonke emihle; 9 njengokulotshiweyo kokuthi: Uchithachithile, wanika abayanga; ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube phakade. 10 Njalo yena onika inhlanyelo kumhlanyeli, lesinkwa sokudla, kwangathi anganika njalo angakhulisa inhlanyelo yenu, abesesandisa izithelo zokulunga kwenu; 11 linothiswa ezintweni zonke kukho konke ukuphana, okusebenza ngathi ukubongwa kuNkulunkulu; 12 ngoba umsebenzi walinkonzo kawugcwalisi kuphela inswelo zabangcwele, kodwa futhi wengeza ngokubongwa okunengi kuNkulunkulu; 13 ngobufakazi balinkonzo badumisa uNkulunkulu ngokulalela kovumo lwenu ivangeli likaKristu, langokupha kwenu okukhulu kubo, lakubo bonke; 14 langomkhuleko wabo ngani, belilangatha ngomusa kaNkulunkulu ongelakulinganiswa phezu kwenu. 15 Njalo kabongwe uNkulunkulu ngenxa yesipho sakhe esingakhulumekiyo.

2 AbaseKhorinte 10

UPawuli uyazivikela kwabamhlebayo

1 Mina-ke uPawuli ngokwami ngiyalincenga ngobumnene langesisa sikaKristu, othobekileyo phakathi kwenu nxa ngikhona, kodwa nxa ngingekho engilesibindi kini; 2 ngiyalincenga-ke ukuthi, nxa ngikhona, ngingabi lesibindi ngalokhukuzimisela ebengikhunjulelwa ngakho ukuthi ngilesibindi sokumelana labanye abacabanga ngathi njengabahamba ngokwenyama. 3 Ngoba lanxa sihamba enyameni kasilwi ngokwenyama; 4 ngoba izikhali zempi yethu kayisizo zasenyameni, kodwa zilamandla ngoNkulunkulu ekubhidlizeni izinqaba, 5 sehlisa iminakano lakho konke okuziphakamisela ukumelana lolwazi lukaNkulunkulu, lemicabango yonke siyithumbela ekumlaleleni uKristu; 6 futhi silokulungela ukuphindisela ukungalaleli konke, nxa ukulalela kwenu sekuphelele. 7 Likhangela izinto njengokubonakala kwazo yini? Uba umuntu ezithemba yena ukuthi ungokaKristu, kabuye anakane lokhu ngaye, ukuthi njengoba yena engokaKristu, ngokunjalo lathi singabakaKristu. 8 Ngoba loba ngolutho olwengezelelweyo kakhulu ngingaze ngizincome futhi ngamandla ethu, eyasinika wona iNkosi ekwakheni, njalo kungabi ngokulichitha, kangiyikuyangeka; 9 ukuze ngingabonakali njengolethusa ngezincwadi. 10 Ngoba kuthiwa: Incwadi zakhe zinzima zilamandla; kodwa ubukhona bomzimba wakhe bubuthakathaka, lokukhuluma kwakhe kudelelekile. 11 Onjalo kanakane lokhu, ukuthi njengoba sinjalo ngelizwi ngezincwadi nxa singekho, lathi sinjalo ngesenzo nxa sikhona. 12 Ngoba kasilasibindi sokuzibalela kumbe ukuzifananisa labathile babo abaziqhenyayo; kodwa bona bayalinganisana bodwa, njalo bayafananisana bodwa, kabaqedisisi. 13 Kodwa thina kasisoze sizincome okwedlula amalawulo; kodwa ngesilinganiso sesigaba uNkulunkulu asabele sona, isilinganiso sokufika lakini. 14 Ngoba kasizeluli ngokweqileyo ngokungathi kasifinyelelanga kini, ngoba sifikile lakini evangelini likaKristu; 15 kasizincomi okwedlula amalawulo emsebenzini wabanye, kodwa silethemba lokuthi, nxa lwandile ukholo lwenu, sizakhuliswa ngokwengezelelelweyo phakathi kwenu ngesigaba sethu, 16 ukutshumayela ivangeli endaweni ezingaphambili kwenu, singazincomi ngesigaba3 somunye ezintweni ezilungisiweyo. 17 Kodwa ozincomayo, kazincome eNkosini. 18 Ngoba kayisuye ozincomayo, kodwa lowo iNkosi emncomayo, nguye ovunywayo.

2 AbaseKhorinte 11

Ukuziphendulela kukaPawuli ngomsebenzi wakhe

1 Kungathi lingangibekezelela kancane ebuthutheni bami; kodwa lani lingibekezelele. 2 Ngoba ngilobukhwele ngani ngobukhwele bukaNkulunkulu; ngoba ngaliganela endodeni yinye ukuthi ngilise kuKristu liyintombi emsulwa. 3 Kodwa ngiyesaba ukuthi hlezi mhlawumbe njengalokhu inyoka yakhohlisa uEva ngobuqili bayo, ngokunjalo imicabango yenu ingaduhiswa ebuqothweni obukuKristu. 4 Ngoba uba ofikayo etshumayela omunye uJesu esingamtshumayelanga, loba lisemukela omunye umoya elingamemukelanga, loba elinye ivangeli elingalemukelanga, kuhle ukuthi limbekezelele. 5 Ngoba ngithi kangisileli ngalutho kulabo abaphostoli abaqakathekileyo sibili. 6 Njalo uba lami ngingafundanga ekukhulumeni, kanti kungeyisikho elwazini; kodwa entweni yonke sibonakalisiwe kini ezintweni zonke. 7 Kumbe ngenze isono yini ngokuzithoba ukuze liphakanyiswe lina, lokhu ngilitshumayeze ivangeli likaNkulunkulu ngesihle? 8 Ngaphanga amanye amabandla, ngithatha iholo ukuze ngilisize; 9 lalapho ngangikhona kini ngiswele kangibanga ngumthwalo ngitsho emuntwini; ngoba abazalwane, abavela eMakedoniya, bagcwalisa inswelo yami; njalo kukho konke ngizigcinile futhi ngizazigcina ukuthi ngingabi ngumthwalo kini. 10 Njengoba iqiniso likaKristu likimi, ukuthi lokhukuzincoma kakuyikumiswa ngami ezabelweni zeAkaya. 11 Kungani? Ngoba ngingalithandi yini? UNkulunkulu uyazi. 12 Kodwa engikwenzayo, ngizakwenza futhi, ukuze ngiqume ithuba kwabafuna ithuba, ukuze kulokho abazincoma ngakho, baficwe benjengathi labo. 13 Ngoba abanje bangabaphostoli bamanga, izisebenzi ezikhohlisayo, beziphendula abaphostoli bakaKristu. 14 Kakumangalisi-ke; ngoba uSathane uqobo uziphendula ingilosi yokukhanya. 15 Ngakho kakusinto enkulu uba lazo inceku zakhe ziziphendula njengenceku zokulunga, okuphela kwazo kuzakuba njengokwemisebenzi yazo. 16 Ngiyaphinda ngithi: Kakungabi lomuntu ocabanga ukuthi ngiyisithutha; kodwa uba kungenjalo ngemukelani lanjengesithutha, ukuze lami ngizincome kancinyane. 17 Lokho engikutshoyo, kangikutsho ngokweNkosi, kodwa njengebuthutheni, kulesisibindi sokuzincoma. 18 Lokhu abanengi bezincoma ngokwenyama, lami ngizazincoma. 19 Ngoba libekezelela abayizithutha ngentokozo lina lingabahlakaniphileyo. 20 Ngoba liyabekezela, uba umuntu elenza izigqili, uba umuntu elidla aliqede, uba umuntu elemuka, uba umuntu eziphakamisa, uba umuntu elitshaya ebusweni. 21 Ngitsho ngenhloni, kuze kungathi thina besibuthakathaka; kodwa kukuphi umuntu alesibindi ngakho (ngikhulumela ebuthutheni) lami ngilesibindi ngakho. 22 BangamaHeberu yini? Lami. BangabakoIsrayeli yini? Lami. Bayinzalo kaAbrahama yini? Lami. 23 Bayizikhonzi zikaKristu yini? (Ngikhuluma njengohlanya) ngiyiso kulabo; emisebenzini enzima okwengezelelweyo kakhulu, emivimvinyeni okwedlula amalawulo, ezintolongweni okungezelelweyo kakhulu, ekufeni kanengi; 24 kumaJuda ngemukela imivimvinya engamatshumi amane kusala owodwa kahlanu. 25 Ngatshaywa kathathu ngezinduku, ngakhandwa ngamatshe kanye, kathathu ngachithekelwa ngumkhumbi, ngachitha ubusuku lemini ngindenda olwandle; 26 ekuhambeni kanengi; engozini zemifula, engozini zabaphangi, ezingozini kwabakithi, ezingozini kwabezizwe, ezingozini emzini, ezingozini enkangala, engozini olwandle, ezingozini kubazalwane bamanga, 27 ekutshikatshikeni lebunzimeni, ekungalalini kanengi, ekulambeni lekomeni, ekuzileni ukudla kanengi, ekugodoleni lekuhambenize. 28 Ngaphandle kwezinto ezingaphandle, okungicindezelayo insuku zonke yikukhathalela wonke amabandla. 29 Ngubani obuthakathaka, ngingabi buthakathaka lami? Ngubani okhutshekiswayo, lami ngingatshiseki? 30 Uba kumele ukuzincoma, ngizazincoma ngezinto zobuthakathaka bami. 31 UNkulunkulu uYise weNkosi yethu uJesu Kristu, obongekayo kuze kube nini lanini, uyazi ukuthi kangiqambi manga. 32 EDamaseko induna yenkosi uAretha yalinda umuzi wabeDamaseko, efuna ukungibamba; 33 njalo ngehliswa kuhlekuhle ngewindi esilulwini ngomduli, ngasengiphepha ezandleni zayo.

2 AbaseKhorinte 12

UPawuli wemukela izembulo kuJesu

1 Qiniso ukuzincoma kakusizi lutho kimi; ngoba ngizakuya kumibono lezembulo zeNkosi. 2 Ngiyamazi umuntu ekuKristu sekudlule iminyaka elitshumi lane (loba emzimbeni kangazi, loba ngaphandle komzimba kangazi, uNkulunkulu uyazi) ukuthi lonje wahluthulelwa ezulwini lesithathu. 3 Ngiyamazi-ke umuntu onjalo, loba emzimbeni, loba ngaphandle komzimba, kangazi; uNkulunkulu uyazi; 4 ukuthi wahluthulwa wasiwa eParadise, wasesizwa amazwi angakhulumekiyo, angavunyelwa muntu ukuwakhuluma. 5 Ngizazincoma ngonjalo, kodwa ngami uqobo kangiyikuzincoma, ngaphandle kobuthakathaka bami. 6 Ngoba uba bengingathanda ukuzincoma, bengingazukuba yisithutha; ngoba ngizakhuluma iqiniso, kodwa ngiyayekela, hlezi umuntu acabange ngami okungaphezu kwalokho angibona ngiyikho, kumbe akuzwa kimi, 7 futhi ukuze ngingaphakanyiswa kakhulukazi ngezembulo ezingajwayelekanga, nganikwa ameva enyameni, isithunywa sikaSathane, ukungidutshuza, ukuze ngingaziphakamisi kakhulukazi. 8 Ngalokho nganxusa iNkosi kathathu ukuze kusuke kimi. 9 Yasisithi kimi: Umusa wami ukwanele; ngoba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni. Ngakho ngizazincoma ngentokozo enkulu ebuthakathakeni bami, ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. 10 Ngakho ngiyathokoza ebuthakathakeni, ekuthukweni, ekubanjweni ngamandla, ekuzingelweni, ekukhathazekeni, ngenxa kaKristu; ngoba nxa ngibuthakathaka, khona ngilamandla.

Ukusolwa kwakhe libandla kakukho eqinisweni

11 Sengize ngaba yisithutha, ngizincoma; yini elingicindezeleyo; ngoba bekufanele ukuthi mina ngivezwe yini; ngoba kangisilele ngalutho kulabo abaphostoli abaqakathekileyo sibili, lanxa ngingesilutho. 12 Isibili impawu zomphostoli zenziwa phakathi kwenu ekubekezeleni konke, langezibonakaliso langezimangaliso langemisebenzi yamandla. 13 Ngoba kuyini elaba ngaphansi ngakho kwamanye amabandla, ngaphandle kokuthi mina uqobo kangibanga ngumthwalo kini? Ngithethelelani kulokhukungalungi. 14 Khangelani, sengilungele ukuza kini ngokwesithathu, njalo kangizukuba ngumthwalo kini; ngoba kangidingi okwenu, kodwa lina; ngoba abantwana kabafanele ukudlinzekelela abazali, kodwa abazali abantwana. 15 Mina-ke ngizachitha ngentokozo njalo ngizachithelwa imiphefumulo yenu, lanxa ngilithanda okwengezelelweyo kakhulu, ngithandwa kancinyane. 16 Kodwa kunjalo, mina kangibanga ngumthwalo kini; kodwa ngingumhugi, ngalibamba ngobuqili. 17 Ngaliqilibezela yini ngomunye walabo engabathuma kini? 18 Ngacela uTitosi, ngasengithuma kanye laye umzalwane; uTitosi waliqilibezela yini? Kasihambanga yini ngomoya munye? Ngitsho ngezinyathelo zinye yini?

Izeluleko zokucina zikaPawuli kwabeKorinte

19 Licabanga futhi ukuthi siyaziphendulela yini kini? Sikhuluma phambi kukaNkulunkulu sikuKristu; njalo konke lokhu, bathandekayo, kungokokwakhiwa kwenu. 20 Ngoba ngilovalo hlezi mhlawumbe ekufikeni kwami ngizalifica lingenjengalokho engikuthandayo, lami ngificwe yini ngingenjengalokho elikuthandayo; hlezi mhlawumbe kube khona ukuxabana, umona, ulaka, umbango, ukuhleba, ukunyeya, ukuzazisa, iziphithiphithi; 21 hlezi ekufikeni kwami futhi uNkulunkulu wami angithobise phakathi kwenu, njalo ngililele abanengi abonileyo ngaphambili, njalo abangaphendukanga kukho ukungcola lobufebe lamanyala abakwenzileyo.

2 AbaseKhorinte 13

UPawuli ubaxwayisa engakafiki kubo

1 Ngalesisikhathi sesithathu ngiza kini; ngemilomo yabafakazi ababili kumbe abathathu wonke umutsho uzaqiniswa. 2 Sengitshilo ngaphambili njalo ngiyandulela ukutsho, njengalokhu ngikhona ngokwesibili njalo ngingekho khathesi ngibhalela kulabo abona ngaphambili lakwabanye bonke, ukuthi nxa ngingabuya futhi, kangisoze ngibayekele; 3 njengoba lidinga ubufakazi bukaKristu okhuluma kimi, ongebuthakathaka kini kodwa elamandla phakathi kwenu; 4 ngoba lanxa wabethelwa ngobuthakathaka, kanti uyaphila ngamandla kaNkulunkulu. Ngoba lathi sibuthakathaka kuye, kodwa sizaphila kanye laye ngamandla kaNkulunkulu kini. 5 Zihloleni ukuthi lisekholweni, lizilinge. Kanti kalazi lina ukuthi uJesu Kristu ukini? Ngaphandle kokuthi ngeqiniso lingabalahliweyo. 6 Ngithemba-ke ukuthi lizakwazi ukuthi thina kasisibo abalahliweyo. 7 Njalo ngiyakhuleka kuNkulunkulu, ukuthi lingenzi lutho olubi, kungesikuthi sibonakale thina singabathembekileyo, kodwa ukuze lina lenze ukulunga, kodwa thina sibe njengabalahliweyo. 8 Ngoba kasilamandla okwenza ulutho olumelana leqiniso, kodwa okweqiniso. 9 Ngoba siyajabula nxa sibuthakathaka thina, lani lilamandla; njalo lalokho siyakukhulekela, ukupheleliswa kwenu. 10 Ngakho ngibhala lezizinto ngingekho, ukuze kuthi nxa ngikhona ngingasebenzisi ubukhali, njengamandla iNkosi eyanginika wona, ekwakheni, njalo angabi ngawokubhidliza.

Isicino

11 Elokucina, bazalwane, thokozani, lipheleliswe, liduduzwe, libe ngqondonye, lihlale ngokuthula; njalo uNkulunkulu wothando lowokuthula uzakuba lani. 12 Bingelelanani ngokwanga okungcwele. 13 Bonke abangcwele bayalibingelela. 14 Umusa weNkosi uJesu Kristu, lothando lukaNkulunkulu, lokuhlanganyela kukaMoya oNgcwele kakube lani lonke. Ameni.

AbaseGalathiya 1

Isibingelelo

1 UPawuli umphostoli ongaveli ebantwini, njalo kungekho ngomuntu, kodwa ngoJesu Kristu, langoNkulunkulu uYise owamvusa kwabafileyo, 2 labazalwane bonke abalami, kumabandla eGalathiya: 3 Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba, leNkosini yethu uJesu Kristu, 4 owazinikela ngenxa yezono zethu, ukuze asephule kulesisikhathi esibi sakhathesi, ngokwentando kaNkulunkulu lekaBaba wethu; 5 obukuye ubukhosi kuze kube nini lanini. Ameni.

Ukuhlamuka kwabeGalathiya evangelini likaKristu

6 Ngiyamangala ukuthi limhlamuke masinyane kangaka lowo owalibizela emuseni kaKristu laya kwelinye ivangeli; 7 elingeyisilo elinye, kodwa bakhona abanye abalididayo njalo bethanda ukuhlanekela ivangeli likaKristu. 8 Kodwa lanxa kungaba yithi kumbe ingilosi evela ezulwini engalitshumayeza ivangeli elehlukene lalelo esalitshumayeza lona, kayibe yisiqalekiso. 9 Njengoba sesitshilo, lakhathesi ngiyaphinda ngithi: Uba umuntu elitshumayeza ivangeli elehlukene lalelo elalemukelayo, kabe yisiqalekiso.

UPawuli walizuza kuKristu ivangeli

10 Ngoba ngincenga abantu loba uNkulunkulu khathesi yini? Kumbe ngidinga ukuthokozisa abantu yini? Ngoba uba ngisathokozisa abantu, ngingebe yinceku kaKristu. 11 Kodwa ngiyalazisa, bazalwane, ivangeli elatshunyayelwa yimi, ukuthi alinjengokomuntu. 12 Ngoba lami kangilemukelanga emuntwini, futhi kangilifundiswanga, kodwa ngokwembulelwa kukaJesu Kristu. 13 Ngoba selizwile ukuhamba kwami kwakuqala kobuJuda, ukuthi ngalizingela kakhulukazi sibili ibandla likaNkulunkulu, njalo ngangilichitha; 14 njalo ngangiphumelela kubuJuda ngaphezu kwabanengi abayintanga yami kusizukulwana sami, ngatshisekela ngokwengeziweyo amasiko abobaba. 15 Kodwa nxa kwaba kuhle kuNkulunkulu, owangehlukanisa kusukela esizalweni sikamama, wasengibiza ngomusa wakhe, 16 ukwembula iNdodana yakhe kimi, ukuze ngiyitshumayele phakathi kwabezizwe, khona lapho angibuzanga inyama legazi; 17 futhi kangenyukelanga eJerusalema kubo ababengabaphostoli ngaphambi kwami, kodwa ngasuka ngaya eArabiya, ngasengiphinda ngibuyela eDamaseko. 18 Emva kwalokho sekwedlule iminyaka emithathu ngenyukela eJerusalema ukuyabonana loPetro, ngasengihlala laye insuku ezilitshumi lanhlanu. 19 Kodwa kangibonanga lamunye wabaphostoli, ngaphandle kukaJakobe umfowabo weNkosi. 20 Lezinto engilibhalela zona, khangelani, phambi kukaNkulunkulu, kangiqambi manga. 21 Emva kwalokho ngaya ezabelweni zeSiriya lezeKilikhiya. 22 Njalo ngangingakaziwa ngobuso emabandleni eJudiya ayekuKristu; 23 kodwa ayesizwa nje ukuthi: Owake wasizingela, usetshumayela ukholo owake waluchitha, 24 asedumisa uNkulunkulu kimi.

AbaseGalathiya 2

Umsebenzi kaPawuli wavunyelwa ngabaphostoli beJerusalema

1 Emva kwalokho sekwedlule iminyaka elitshumi lane ngenyukela futhi eJerusalema kanye loBarnabasi, ngathatha loTitosi futhi; 2 ngasengisenyuka ngesambulelo, ngasengibalandisela ivangeli engilitshumayela phakathi kwabezizwe, kodwa ngasese kulabo ababedumile, hlezi mhlawumbe ngigijimele kumbe sengagijimela ize. 3 Kodwa ngitsho uTitosi owayelami, engumGriki, kacindezelwanga ukuthi asokwe; 4 njalo ngenxa yabazalwane bamanga abangeniswa ngensitha, abangena ngokunyenya ukuze bahlole ukukhululeka kwethu esilakho kuKristu Jesu, ukuze basenze izigqili; 5 esingabathobelanga ngokuzehlisa ngitsho okwehola, ukuze iqiniso levangeli lime njalo kini. 6 Kodwa kulabo okuthiwa bayilutho (loba babeyini kakutsho lutho kimi; uNkulunkulu kamukeli isimo somuntu) ngoba labo ababedunyisiwe kabangelekelelanga ngalutho; 7 kodwa kokuphambeneyo, bebona ukuthi ngaphiwa ivangeli lokungasoki, njengoPetro elokusoka, 8 ngoba owenza ngamandla kuPetro kubuphostoli bokusoka, wangenza ngamandla lami kwabezizwe, 9 bathi bebona umusa engiwuphiweyo, uJakobe loKefasi loJohane, abadume bezinsika, banika mina loBarnabasi isandla sokunene sobudlelwano, ukuze thina siye kwabezizwe, bona-ke ekusokweni; 10 kuphela ukuze sikhumbule abayanga, into le lami engangikhuthalele ukuyenza.

UPawuli umelana loPetro. Imisebenzi yomlayo kawulungisisi muntu

11 Kodwa kwathi uPetro efika eAntiyoki, ngamelana laye ebusweni bakhe, ngoba wayefanele asolwe. 12 Ngoba bengakafiki abathile abavela kuJakobe, wayesidla labezizwe; kodwa kuthe sebefikile, wamonyuka wazehlukanisa, esesaba abokusoka. 13 Lamanye futhi amaJuda azenzisa kanye laye, kwaze kwathi loBarnabasi wathatheka ngokuzenzisa kwawo. 14 Kodwa kuthe sengibonile ukuthi kabahambi ngokuqonda eqinisweni levangeli, ngathi kuPetro phambi kwabo bonke: Uba wena ungumJuda, uhamba ngokwabezizwe njalo kungeyisikho ngokwamaJuda, ubacindezelelani abezizwe ukuthi bahambe ngokwamaJuda? 15 Thina singamaJuda ngemvelo, njalo kasisizo izoni ezivela kwabezizwe, 16 sisazi ukuthi umuntu kalungisiswa ngemisebenzi yomlayo, kodwa ngokholo lukaJesu Kristu, lathi sakholwa kuKristu Jesu, ukuze silungisiswe ngokholo lukaKristu, njalo kungeyisikho ngemisebenzi yomlayo; ngakho yonke inyama kayiyikulungisiswa ngemisebenzi yomlayo. 17 Kodwa uba thina, esidinga ukulungisiswa kuKristu, lathi uqobo sificwe siyizoni, ngakho uKristu uyisisebenzi sesono yini? Phinde! 18 Ngoba uba ngibuye ngakhe izinto engizidilizileyo, ngitshengisa ukuthi ngingoweqa umlayo. 19 Ngoba ngomlayo mina ngafa kuwo umlayo, ukuze ngiphile kuNkulunkulu. 20 Ngibethelwe kanye loKristu, kodwa ngiyaphila, kakuseyimi-ke, kodwa uKristu uphila kimi; kodwa lokhu engikuphila khathesi enyameni ngikuphila ekholweni lweNdodana kaNkulunkulu eyangithandayo njalo yazinikelela mina. 21 Kangiwutshayi ize umusa kaNkulunkulu; ngoba uba ukulunga kungomlayo, ngakho uKristu wafela ize.

AbaseGalathiya 3

Umuntu uyalungisiswa ngokholo

1 Hawu maGalathiya ayizithutha, ngubani oliloyileyo ukuze lingalaleli iqiniso, abekwa obala phambi kwamehlo enu uJesu Kristu ebethelwe phakathi kwenu? 2 Yilokhu kuphela engithanda ukukuzwa kini ukuthi: Lemukela uMoya ngemisebenzi yomlayo yini, loba ngokuzwa kokholo? 3 Kanti liyizithutha kangaka? Seliqalile ngoMoya selipheleliswa ngenyama yini? 4 Lahlupheka izinto ezinengi kangaka ngeze yini? Uba-ke ngitsho kungeze. 5 Ngakho yena olinika uMoya losebenza amandla phakathi kwenu, kungaba emisebenzini yomlayo yini, kumbe ekuzweni kokholo? 6 NjengoAbrahama wakholwa kuNkulunkulu, kwasekubalelwa kuye ukuthi yikulunga. 7 Ngakho liyazi ukuthi labo abangabokholo, bona bangabantwana bakaAbrahama. 8 Lombhalo wabona ngaphambili ukuthi uNkulunkulu ulungisisa abezizwe ngokholo, watshumayela ivangeli ngaphambili kuAbrahama wathi: Izizwe zonke zizabusiswa kuwe. 9 Ngakho abangabokholo babusiswa kanye loAbrahama okholwayo. 10 Ngoba bonke abemisebenzini yomlayo bangaphansi kwesiqalekiso; ngoba kulotshiwe ukuthi: Uqalekisiwe wonke ongemi njalo kukho konke okulotshiweyo encwadini yomlayo ukukwenza. 11 Njalo kusobala ukuthi ngomlayo kakulamuntu olungisiswayo phambi kukaNkulunkulu; ngoba kuthiwa: Olungileyo uzaphila ngokholo; 12 kodwa umlayo kawusiwo wokholo, kodwa kuthiwa: Umuntu owenza lezizinto uzaphila kuzo. 13 UKristu wasihlenga kusiqalekiso somlayo, esebeyisiqalekiso esikhundleni sethu; ngoba kulotshiwe ukuthi: Uqalekisiwe wonke olenga esihlahleni; 14 ukuze kuthi isibusiso sikaAbrahama sifike kwabezizwe ngoKristu Jesu, ukuze samukele isithembiso sikaMoya ngokholo. 15 Bazalwane, ngikhuluma njengokomuntu; ngitsho isivumelwano somuntu esiqinisiweyo, kakho osichithayo loba osengezelelayo. 16 Njalo izithembiso zakhulunywa kuAbrahama lenzalweni yakhe. Katsho ukuthi: Lezinzalweni, njengezinengi, kodwa njengeyodwa ukuthi: Lenzalweni yakho, enguKristu. 17 Lalokho ngithi: Umlayo oweza emva kweminyaka engamakhulu amane lamatshumi amathathu kawusichithi isivumelwano esaqiniswa nguNkulunkulu kuKristu ngaphambili, usenze isithembiso sibe yize. 18 Ngoba uba ilifa livela emlayweni, alisaveli esithembisweni; kodwa uNkulunkulu walinika uAbrahama ngesithembiso.

Umsebenzi womlayo

19 Pho, umlayo uyini? Wengezwa ngenxa yeziphambeko, kuze kufike inzalo eyanikwa isithembiso; wamiswa ngezingilosi esandleni somlamuli. 20 Kodwa umlamuli kayisuye woyedwa, kodwa uNkulunkulu munye. 21 Pho umlayo uphambene lezithembiso zikaNkulunkulu yini? Phinde! Ngoba uba wawunikiwe umlayo olamandla okuphilisa, isibili ukulunga ngabe kuvela ngomlayo. 22 Kodwa umbhalo uvalele konke ngaphansi kwesono, ukuze isithembiso esivela ngokholo lukaJesu Kristu siphiwe abakholwayo. 23 Kodwa kungakafiki ukholo, sasilondolozwe ngaphansi komlayo sasivalelwe kuze kube sekholweni obeluzakwembulwa. 24 Ngakho umlayo wawungumeluleki wethu kuKristu, ukuze silungisiswe ngokholo; 25 kodwa selufikile ukholo, kasisekho ngaphansi kukameluleki. 26 Ngoba lonke lingabantwana bakaNkulunkulu ngokholo kuKristu Jesu. 27 Ngoba lonke elabhabhathizelwa kuKristu, lembethe uKristu; 28 kakukho umJuda lomGriki, kakukho obotshiweyo lokhululekileyo, kakukho owesilisa lesifazana; ngoba lina lonke limunye kuKristu Jesu. 29 Uba-ke lingabakaKristu, ngakho liyinzalo kaAbrahama, njalo liyizindlalifa njengokwesithembiso.

AbaseGalathiya 4

Singabantwana bakaNkulunkulu ngoJesu Kristu

1 Kodwa ngithi, ngalesosikhathi indlalifa iseyingane, kayehlukananga ngalutho esigqilini lanxa ingumnikazi wakho konke; 2 kodwa ingaphansi kwabaphathi lababonisi, kuze kufike isikhathi esamiswa nguyise. 3 Ngokunjalo lathi, lapho siseyizingane, sasiyizigqili ngaphansi kwemfundiso zakuqala zomhlaba; 4 kodwa kwathi ukuphelela kwesikhathi sekufikile, uNkulunkulu wathuma iNdodana yakhe, yazalwa ngowesifazana, yazalelwa ngaphansi komthetho, 5 ukuze ihlenge abangaphansi komlayo, ukuze samukele ukuma kwabantwana. 6 Njengoba lingamadodana, uNkulunkulu wathuma uMoya weNdodana yakhe enhliziyweni zenu, ememeza esithi: Aba, Baba! 7 Ngakho kawuseyiso isigqili, kodwa indodana; njalo uba uyindodana, futhi uyindlalifa kaNkulunkulu ngoKristu. 8 Kodwa ngalesosikhathi, lingamazi uNkulunkulu, laliyizigqili kulabo abangeyisibo onkulunkulu ngemvelo; 9 kodwa khathesi lokhu selimazi uNkulunkulu, kodwa kangithi lisaziwa nguNkulunkulu, libuyela njani futhi kumfundiso zakuqala ezibuthakathaka eziyibuyanga, elifuna ukuba yizigqili zazo futhi butsha? 10 Ligcina izinsuku, lezinyanga lezikhathi, leminyaka. 11 Ngilovalo ngani, hlezi ngitshikatshikele ize kini. 12 Banini njengami, ngoba lami nginjengani, bazalwane, ngiyalincenga. Kalingonanga ngalutho; 13 liyazi-ke ukuthi ngobuthakathaka benyama ngatshumayela ivangeli kini ngokokuqala, 14 lokulingwa kwami okwakusenyameni yami kalikudelelanga njalo kalikwenyanyanga, kodwa langemukela njengengilosi kaNkulunkulu, njengoKristu Jesu. 15 Ngakho sasiyini isibusiso senu? Ngoba ngiyalifakazela ukuthi, uba kungenzeka, lalingakhupha amehlo enu linginike. 16 Ngakho sengibeyisitha senu ngokulitshela iqiniso yini? 17 Bayalitshisekela ngokungekuhle; kodwa bafuna ukulivalela ngaphandle, ukuze litshisekele bona. 18 Kodwa kuhle ukuthi litshisekelelwe kokuhle isikhathi sonke, njalo kungabi sebukhoneni bami lani kuphela. 19 Bantwana bami abancane, engilomhelo futhi wokulizala aze uKristu abunjwe kini, 20 kodwa bengingathanda ukuba khona lani khathesi, ngiphendule ilizwi lami, ngoba ngididekile ngani.

USara loHagari bayimifanekiso yezivumelwano ezimbili

21 Ngitshelani, lina elithanda ukuba ngaphansi komlayo, kaliwuzwa yini umlayo? 22 Ngoba kulotshiwe, ukuthi uAbrahama wayelamadodana amabili; enye ingeyesigqilikazi, lenye ingeyokhululekileyo. 23 Kodwa eyesigqilikazi yazalwa ngokwenyama, kodwa eyokhululekileyo ngesithembiso. 24 Kuyizinto ezingumfuziselo; ngoba laba bayizivumelwano ezimbili; esinye esentabeni iSinayi, esizalela ebugqilini, esinguAgari. 25 Ngoba lokhu, uAgari, kuyintaba iSinayi eseArabiya, njalo imele iJerusalema yalamuhla, futhi iyisigqili kanye labantwana bayo. 26 Kodwa iJerusalema ephezulu ikhululekile, engumama wethu sonke; 27 ngoba kulotshiwe ukuthi: Thokoza, nyumba engazaliyo; kekela umemeze, wena ongawuzwanga umhelo; ngoba abantwana botshiyiweyo banengi okwedlula kakhulu kulaye olendoda. 28 Kodwa thina, bazalwane, njengoIsaka singabantwana besithembiso. 29 Kodwa njengakulesosikhathi-ke owazalwa ngokwenyama wamzingela yena ongowokoMoya, kusenjalo lakhathesi. 30 Kodwa umbhalo uthini? Uthi: Xotsha isigqilikazi lendodana yaso; ngoba indodana yesigqilikazi kayisoze idle ilifa kanye lendodana yokhululekileyo. 31 Ngakho, bazalwane, kasisibo abantwana besigqilikazi, kodwa bokhululekileyo.

AbaseGalathiya 5

1 Ngakho manini liqine enkululekweni uKristu asikhulula ngayo, lingabuyi libotshelwe futhi ejogweni lobugqili.

Inkululeko engoKristu

2 Khangelani, mina Pawuli ngithi kini, uba lisokwa, uKristu kayikulisiza ngalutho. 3 Ngiyafakaza-ke futhi kumuntu wonke osokwayo, ukuthi ulomlandu wokwenza umlayo wonke. 4 Likhutshiwe kuKristu, elilungisiswa ngomlayo; liwile emuseni. 5 Ngoba thina ngoMoya silindele ngokholo ithemba lokulunga. 6 Ngoba kuKristu Jesu ukusoka, kumbe ukungasoki, kakulamandla, kodwa ukholo olusebenza ngothando. 7 Beligijima kuhle; ngubani olivimbele ukuthi lingalaleli iqiniso? 8 Lokhukuhuga kakuveli kolibizayo. 9 Imvubelo eyingcosana ibilisa inhlama yonke. 10 Mina ngilethemba ngani eNkosini, ukuthi kaliyikunakana okwehlukeneyo; kodwa lowo olihluphayo uzathwala isigwebo, loba engubani. 11 Kodwa mina, bazalwane, uba ngisatshumayela ukusoka, ngisazingelelwani? Ngakho isikhubekiso sesiphambano sisusiwe. 12 Sengathi abalihluphayo bangazithena labo.

Imisebenzi yomzimba lezithelo zikaMoya

13 Ngoba lina labizelwa enkululekweni, bazalwane; kuphela lingenzi inkululeko ibe lithuba enyameni, kodwa ngothando sizanani. 14 Ngoba umlayo wonke ugcwaliseka elizwini linye, kulokhu ukuthi: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. 15 Kodwa uba lilumana lidlana, qaphelani ukuthi lingaqedwa omunye ngomunye. 16 Kodwa ngithi: Hambani ngoMoya, njalo lingagcwalisi lakanye inkanuko zenyama. 17 Ngoba inyama ikhanuka okuphambene loMoya, loMoya okuphambene lenyama; njalo lezizinto ziphambene, ukuze lingenzi izinto elizifunayo. 18 Kodwa uba likhokhelwa nguMoya, kalikho ngaphansi komlayo. 19 Imisebenzi yenyama-ke isobala, eyile: Ukufeba, ukuphinga, ukungcola, amanyala, 20 ukukhonza izithombe, ukuthakatha, ubutha, inkani, umona, ulaka, ukubanga, ukuxabana, ukubhazuka, 21 umhawu, ukubulala, ukudakwa, ukuminza, lezinye izinto ezinjalo; engilitshela ngakho ngaphambili, njengoba ngatsho futhi ngaphambili, ukuthi abenza okunje kabayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu. 22 Kodwa isithelo sikaMoya luthando, intokozo, ukuthula, ukubekezela, ububele, ukulunga, ukholo, 23 ubumnene, ukuzithiba; kokunje kakulamlayo. 24 Kodwa abakaKristu babethele inyama kanye lokuhugeka lezinkanuko. 25 Uba siphila ngoMoya, njalo asihambe ngoMoya. 26 Kasingazikhukhumezi, siqalane, sifelane umona.

AbaseGalathiya 6

Imilayezelo yokusizana

1 Bazalwane, uba-ke umuntu esehlelwa yisiphambeko esithile, lina abakaMoya mlungiseni onjalo ngomoya wobumnene, uziqaphele, hlezi lawe ulingwe. 2 Thwalisanani imithwalo yenu, ngokunjalo gcwalisani umlayo kaKristu. 3 Ngoba uba umuntu ezitsho ukuthi uyilutho, engesilutho, uyazikhohlisa; 4 kodwa ngulowo lalowo kahlole owakhe umsebenzi, khona-ke ezakuba lokuzincoma ngokungokwakhe yedwa, njalo kungabi ngokomunye. 5 Ngoba ngulowo lalowo uzathwala owakhe umthwalo. 6 Lofundiswayo ilizwi kahlanganyele ezintweni zonke ezinhle lalowo ofundisayo. 7 Lingakhohliswa, uNkulunkulu kahlekwa usulu; ngoba loba yini ayihlanyelayo umuntu yiyo leyo azayivuna. 8 Ngoba ohlanyela kweyakhe inyama, uzavuna ukubhubha enyameni; kodwa ohlanyela kuMoya uzavuna impilo elaphakade okuvela kuMoya. 9 Kodwa kasingadinwa yikwenza okuhle; ngoba ngesikhathi esifaneleyo sizavuna, uba singadinwanga. 10 Ngakho-ke njengoba silethuba, asenze okuhle kibo bonke, kodwa ikakhulu kwabendlu yokholo.

Isicino

11 Bonani amabala amakhulu kangaka engilibhalela ngawo ngesami isandla. 12 Bonke abafuna ukubukeka enyameni, yibo abalicindezela ukuthi lisokwe, kuphela ukuze bangazingelwa ngenxa yesiphambano sikaKristu. 13 Ngoba ngitsho lalabo abasokwayo kabawugcini umlayo, kodwa bafuna ukuthi lisokwe, ukuze bazincome enyameni yenu. 14 Kodwa kimi kakungabi khona ukuzincoma ngaphandle kwesiphambanweni seNkosi yethu uJesu Kristu; okubethelwe ngaso umhlaba kimi, lami kuwo umhlaba. 15 Ngoba kuKristu Jesu ukusoka kumbe ukungasoki kakulamandla, kodwa ukudalwa kutsha. 16 Njalo bonke abazahamba ngalesisimiso, ukuthula kakube phezu kwabo, lesihawu, laphezu kukaIsrayeli kaNkulunkulu. 17 Kusukela khathesi, kakungabi lamuntu ongihluphayo; ngoba mina ngithwele emzimbeni wami impawu zeNkosi uJesu. 18 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lomoya wenu, bazalwane. Ameni.

Abase-Efesu 1

Isibingelelo

1 UPawuli, umphostoli kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu, kubo abangcwele abaseEfesu, labathembekileyo kuKristu Jesu: 2 Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu.

UPawuli udumisa uNkulunkulu ngenxa yokusindiswa okungoKristu

3 Ubusisiwe uNkulunkulu loYise weNkosi yethu uJesu Kristu, osibusisileyo ngaso sonke isibusiso somoya ezintweni zezulwini kuKristu; 4 njengoba wasikhetha kuye ngaphambi kokusekelwa komhlaba, ukuthi sibe ngcwele, njalo singasoleki phambi kwakhe ethandweni, 5 esesimisele ngaphambili ekumeni kwabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengokufisa okuhle kwentando yakhe, 6 kube ludumo lobukhosi bomusa wakhe, asiphe ngawo umusa koThandiweyo; 7 esilohlengo kuye ngegazi lakhe, uthethelelo lweziphambeko, njengokwenotho yomusa wakhe, 8 awengezelele kithi kuyo yonke inhlakanipho lokuqonda, 9 esesazisile imfihlo yentando yakhe, njengokufisa kwakhe okuhle, akumisa kuye ngokwakhe, 10 ukuze, ekuphatheni kokugcwaliseka kwezikhathi, ahlanganise ndawonye izinto zonke kuKristu, zombili ezisemazulwini lezisemhlabeni; 11 ngitsho kuye, okuthi kuye lathi sabelwa ilifa, esamiselwa ngaphambili njengokwesimiso sakhe owenzayo izinto zonke njengokwecebo lentando yakhe, 12 ukuze sibe ngabodumo lobukhosi bakhe, esathemba kuKristu kuqala; 13 eselithemba kuye lani, selizwile ilizwi leqiniso, ivangeli losindiso lwenu, kuye selikholiwe lani laphawulwa nguMoya oNgcwele wesithembiso, 14 oyisibambiso selifa lethu, ehlengweni lokuzuziweyo, kudumo lobukhosi bakhe.

UPawuli ucelela ibandla ukuze lazi izibusiso ezivela ngoKristu

15 Ngenxa yalokho lami sengizwile ngokholo lwenu eNkosini uJesu lothando kubo bonke abangcwele, 16 kangiyekeli ukulibongela, ngiliphatha emikhulekweni yami; 17 ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu uJesu Kristu, uYise wodumo, alinike umoya wenhlakanipho lowesembulo, elwazini lwakhe; 18 amehlo engqondo yenu akhanyiswe, ukuze lazi ukuthi liyini ithemba lobizo lwakhe, lokuthi iyini inotho yodumo lwelifa lakhe kwabangcwele, 19 lokuthi buyini ubukhulu bamandla akhe obudlula amalawulo kithi esikholwa njengokusebenza kobuninimandla bamandla akhe, 20 awasebenzisa kuKristu, ngokumvusa kwabafileyo, njalo emhlalisa ngakwesokunene sakhe endaweni zezulu, 21 ekuqongeni kwakho konke ukubusa lobukhulu lamandla lobukhosi, lamabizo wonke abizwayo, kungeyisikho kulesisikhathi kuphela, kodwa lakwesizayo; 22 wasebeka konke ngaphansi kwenyawo zakhe, wamnikela ukuba yinhloko phezu kwakho konke kulo ibandla, 23 elingumzimba wakhe, ukugcwala kwalowo ogcwalisa konke jikelele.

Abase-Efesu 2

Usindiso luyisipho somusa kaNkulunkulu

1 Lina-ke walivusa elalifile ngeziphambeko langezono, 2 elalikade lihamba kuzo njengokwendlela yalumhlaba, njengokombusi wamandla asemkhathini, awomoya osebenzayo khathesi phakathi kwabantwana bokungalaleli; 3 lathi sonke esake sahamba phakathi kwabo enkanukweni zenyama yethu, sisenza intando zenyama lezemicabango, njalo ngokwemvelo sasingabantwana bolaka, njengabanye labo; 4 kodwa uNkulunkulu, enothile esihawini, ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo, 5 lanxa sasifile ngeziphambeko, wasiphilisa kanye loKristu (ngomusa lisindisiwe) 6 njalo wasivusa kanye laye, wasesihlalisa kanye laye endaweni zezulwini kuKristu Jesu; 7 ukuze abonakalise ezikhathini ezizayo inotho edlula amalawulo yomusa wakhe ngobubele kithi kuKristu Jesu; 8 ngoba ngomusa lisindisiwe ngokholo, lalokhu kakuveli kini; yisipho sikaNkulunkulu; 9 kakuveli emisebenzini, ukuze kungabi khona ozincomayo. 10 Ngoba singumsebenzi wakhe, kuKristu Jesu sadalelwa imisebenzi emihle, uNkulunkulu ayilungisela ngaphambili, ukuze sihambe kiyo.

UKristu wenza amaJuda labezizwe babe munye

11 Ngakho khumbulani ukuthi lina lake laba ngabezizwe enyameni, ababizwa ngokuthi ngabokungasoki ngalokhu okuthiwa yikusoka enyameni okwenziwe ngezandla, 12 ukuthi ngalesosikhathi lalingelaye uKristu, lalingabemzini kubusakhamuzi bakoIsrayeli, njalo lalingabezizwe kuzivumelwano zesithembiso, lalingelathemba, njalo lingelaye uNkulunkulu emhlabeni. 13 Kodwa khathesi-ke kuKristu Jesu lina elalikade likhatshana, seliseduze ngegazi likaKristu. 14 Ngoba yena uyikuthula kwethu, owenza kokubili kwaba kunye, lowabhidliza umduli ophakathi owesehlukaniso, 15 echithile ubutha enyameni yakhe, umlayo wemithetho ezimisweni, ukuze kuye labo ababili abadale babe ngumuntu munye omutsha, enze ukuthula, 16 njalo enze ukuthi bobabili babuyisane loNkulunkulu emzimbeni munye ngesiphambano, esebulele ubutha ngaso; 17 njalo weza watshumayela ukuthula kini elalikhatshana, lakulabo ababeseduze; 18 ngoba ngaye sobabili silokungena ngoMoya munye kuBaba. 19 Ngakho-ke kaliseyibo abemzini lezihambi, kodwa seliyizakhamizi zinye zabangcwele njalo lingabendlu kaNkulunkulu, 20 lakhiwe phezu kwesisekelo sabaphostoli labaprofethi, uJesu Kristu uqobo eyilitshe eliyinhloko yengonsi, 21 okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke sikhule sibe lithempeli elingcwele eNkosini, 22 elakhiwa kuye lani kanye labanye ukuba yindlu yokuhlala kaNkulunkulu kuMoya.

Abase-Efesu 3

UPawuli umiselwe ukwembula imfihlo kaKristu

1 Ngenxa yalokhu mina Pawuli, isibotshwa sikaKristu Jesu ngani abezizwe, 2 uba kambe selizwile ngokuphathwa komusa kaNkulunkulu engawuphiwelwa lina, 3 ukuthi njengesambulelo wangazisa imfihlo, njengalokhu ngabhala ngaphambili ngamafitshane, 4 okungalokhu, nxa lifunda, lingazi ulwazi lwami emfihlweni kaKristu; 5 yona engaziswanga ezizukulwaneni ezinye ebantwaneni babantu, njengalokhu isiyembuliwe khathesi kubaphostoli bakhe abangcwele labaprofethi ngoMoya; 6 ukuthi abezizwe babe yizindlalifa abahlanganyeli lomzimba ofananayo labahlanganyeli besithembiso sakhe kuKristu, ngevangeli, 7 engenziwa ngalo isikhonzi njengokwesipho somusa kaNkulunkulu engiwuphiwe ngokusebenza kwamandla akhe. 8 Kimi, engimncinyane kulomncinyane wabo bonke abangcwele, lowomusa ngawuphiwa, ukuthi ngitshumayele kwabezizwe ivangeli lenotho kaKristu engelakulinganiswa, 9 lokukhanyisela bonke ukuthi buyini ubudlelwano bemfihlo ebifihliwe kusukela endulo kuNkulunkulu owadala izinto zonke ngoJesu Kristu, 10 ukuze khathesi emibusweni lemandleni endaweni zezulu yaziswe libandla inhlakanipho kaNkulunkulu ezinhlobonhlobo, 11 njengokwecebo laphakade alenza ngoKristu Jesu iNkosi yethu; 12 esilesibindi kuye lokungena ngethemba, ngokholo lwakhe. 13 Ngakho ngiyacela ukuthi lingalahli ithemba enhluphekweni zami ngani, eziludumo lwenu.

UPawuli ukhulekela ibandla ukuthi likhule ekwazini uthando lukaNkulunkulu

14 Ngenxa yalokhu ngiguqa ngamadolo kuYise weNkosi yethu uJesu Kristu, 15 okubizwa ngaye usendo lonke olusemazulwini lolusemhlabeni, 16 ukuze alinike, njengokwenotho yobukhosi bakhe, liqiniswe ngamandla ngoMoya wakhe emuntwini ongaphakathi, 17 ukuze uKristu ahlale ngokholo enhliziyweni zenu; ligxilile njalo lisekelwe ethandweni, 18 ukuze libe lamandla sibili okuqedisisa kanye labo bonke abangcwele, ukuthi kuyini ububanzi lobude lokutshona lokuphakama, 19 lokwazi uthando lukaKristu olwedlula ulwazi, ukuze ligcwaliswe ngokugcwala konke kukaNkulunkulu. 20 Njalo kuye, olamandla phezu kwakho konke okwenza okwedlula ngokwengezelelweyo kwesikucelayo kumbe esikunakanayo, njengamandla asebenza kithi, 21 kuye kakube udumo ebandleni kuKristu Jesu, ezizukulwaneni zonke zaphakade laphakade. Ameni.

Abase-Efesu 4

Ukwehlukana kwezipho zikaMoya lobunye bokholo

1 Ngakho ngiyalincenga, mina isibotshwa eNkosini, ukuthi lihambe ngokufanele ubizo elabizwa ngalo, 2 kanye lokuthobeka konke lobumnene, lokubekezela, libekezelelane ethandweni, 3 likhuthale ukugcina ukuhlangana koMoya ngesibopho sokuthula. 4 Munye umzimba njalo munye uMoya, njengalokhu lani labizwa ethembeni linye lobizo lwenu; 5 yinye iNkosi, lunye ukholo, lunye ubhabhathizo, 6 munye uNkulunkulu loYise wabo bonke, ophezu kwabo bonke langabo bonke, lakini lonke. 7 Kodwa ngulowo lalowo wethu waphiwa umusa njengokwesilinganiso sesipho sikaKristu. 8 Ngakho uthi: Ekwenyukeleni kwakhe phezulu wathumba ukuthunjwa, wanika abantu izipho. 9 Lokhu-ke ukuthi: Wenyuka, kuyini ngaphandle kokuthi laye wehlela kuqala kungxenye ezingaphansi zomhlaba? 10 Owehlayo, nguye owenyukela futhi khatshana ngaphezulu kwamazulu wonke, ukuze agcwalise izinto zonke. 11 Yena wasenika abanye babe ngabaphostoli, labanye babe ngabaprofethi, labanye babe ngabavangeli, labanye babe ngabalusi labafundisi, 12 ekuphelelisweni kwabangcwele, emsebenzini wenkonzo, ekwakhiweni komzimba kaKristu; 13 size sifike sonke ebunyeni bokholo, lobolwazi lweNdodana kaNkulunkulu, endodeni epheleleyo, esilinganisweni sesimo sokugcwala kukaKristu; 14 ukuze singabe sisaba zinsane, ezizuliswa ngamagagasi njalo ezithwalelwa le lale yiwo wonke umoya wemfundiso, ngenkohliso yabantu, ngobuqili babo becebo lokuphambuka; 15 kodwa sikhulume iqiniso ethandweni sikhule kukho konke kuye, oyinhloko, uKristu, 16 okuvela kuye umzimba wonke, ohlanganiswe kuhle njalo ubambene, ngokwelekelelana kwalo lonke ilunga, njengokusebenza esilinganisweni saleso laleso isitho, wenza ukukhula komzimba ekuzakheni kwawo ethandweni.

Isimo esidala lesimo esitsha

17 Ngakho ngitsho lokho ngifakaza eNkosini, ukuthi lingabe lisahamba lanjengabanye abezizwe behamba ebuzeni bengqondo yabo, 18 befiphaziwe engqondweni, benziwe abemzini empilweni kaNkulunkulu ngokungazi okukibo, ngobulukhuni benhliziyo yabo; 19 bengelamizwa, bazinikele emanyaleni, ekwenzeni kokungcola konke ngomhawu. 20 Kodwa lina kalimfundanga ngokunjalo uKristu, 21 uba-ke limzwile lafundiswa kuye, njengoba iqiniso likuJesu; 22 ukuthi lilahle, njengohambo lokuqala, umuntu omdala, owonakaliswa yizifiso zenkohliso; 23 njalo lenziwe batsha emoyeni wengqondo yenu, 24 njalo lembathe umuntu omutsha, odalwe njengokukaNkulunkulu ekulungeni lebungcweleni beqiniso. 25 Ngakho lilahla amanga, khulumani iqiniso ngulowo lalowo lomakhelwane wakhe; ngoba siyizitho omunye komunye. 26 Thukuthelani lingoni; ilanga kalingatshoni liselakeni lwenu; 27 futhi lingamniki indawo uSathane. 28 Owebayo kangabe eseba; kodwa kulalokhu kakhuthale, asebenze okuhle ngezandla zakhe, ukuze abe lakho ukwabela olenswelo. 29 Kakungaphumi emlonyeni wenu lalinye ilizwi elibolileyo, kodwa kuphela okuhle okulungele ukwakha njengokufaneleyo, ukuze kunike umusa kubo abezwayo. 30 Njalo lingamdabukisi uMoya oyiNgcwele kaNkulunkulu, elaphawulwa ngaye kuze kube lusuku lohlengo. 31 Konke ukubaba lentukuthelo lolaka lomsindo lokunyeya, kakususwe kini, kanye layo yonke inzondo; 32 kodwa libe mnene omunye komunye, lilesihawu, lithethelelane, njengalokhu uNkulunkulu laye walithethelela kuKristu.

Abase-Efesu 5

Ukuxwayisa ngemisebenzi yobunyama; ukuhamba ekukhanyeni

1 Ngakho banini ngabalandeli bakaNkulunkulu, njengabantwana abathandekayo; 2 njalo lihambe ethandweni, njengalokhu uKristu laye wasithanda wasezinikelela thina, abe ngumnikelo lomhlatshelo kuNkulunkulu ukuba luqhatshi olumnandi. 3 Kodwa ubufebe lakho konke ukungcola kumbe umhawu kakungaphathwa lakanye phakathi kwenu, njengoba kufanele abangcwele; 4 lamanyala, lokukhuluma okuyize, kumbe ukusoma okulenhlamba, okuyizinto ezingafanelanga; kodwa kulalokhu, ukubonga. 5 Ngoba lokhu liyakwazi, ukuthi sonke isifebe, kumbe ongcolileyo, kumbe olomhawu, ongumkhonzi wezithombe, kalalifa embusweni kaKristu lokaNkulunkulu. 6 Kakungabi lamuntu olikhohlisayo ngamazwi ayize; ngoba ngenxa yalezizinto ulaka lukaNkulunkulu luyehlela phezu kwabantwana bokungalaleli. 7 Ngakho lingabi ngabahlanganyeli labo. 8 Ngoba lake laba ngumnyama, kodwa khathesi liyikukhanya eNkosini; hambani njengabantwana bokukhanya, 9 ngoba isithelo sikaMoya sikubo bonke ubuhle lokulunga leqiniso, 10 lihlolisise okuthokozisayo eNkosini; 11 njalo lingahlanganyeli lemisebenzi yobunyama engelazithelo, kodwa-ke kulalokho solani; 12 ngoba kuthelela inhloni lokukhuluma ngezinto ezenziwa yibo ekusithekeni. 13 Kodwa konke okusolwayo yikukhanya kuyabonakaliswa; ngoba konke okubonakaliswayo kuyikukhanya, 14 ngakho uthi: Phaphama wena oleleyo njalo uvuke kwabafileyo, njalo uKristu uzakukhanyisela. 15 Ngakho qaphelani ukuthi lihamba njani ngonanzelelo, kungabi njengezithutha, kodwa njengabahlakaniphileyo, 16 lihlenga isikhathi, ngoba insuku zimbi. 17 Ngakho lingabi yizithutha, kodwa liqedisisa okuyintando yeNkosi. 18 Njalo lingadakwa liwayini, okukulo umsindo, kodwa gcwaliswani nguMoya, 19 likhulumisana ngezihlabelelo langamahubo okudumisa langezingoma zomoya, lihlabelele njalo licule eNkosini enhliziyweni yenu, 20 limbonga njalo uNkulunkulu loBaba ngakho konke ebizweni leNkosi yethu uJesu Kristu, 21 lizehlisela ngaphansi omunye komunye ekumesabeni uNkulunkulu.

Ukuphathana kwabathatheneyo

22 Bafazi, zehliseleni ngaphansi kwawenu amadoda, njengeNkosini, 23 ngoba indoda iyinhloko yomfazi, njengoba uKristu laye eyinhloko yebandla, njalo yena unguMsindisi womzimba. 24 Kodwa njengoba-ke ibandla lehliselwe ngaphansi kukaKristu, ngokunjalo labafazi kwawabo amadoda kuyo yonke into. 25 Madoda, thandani abenu abafazi, njengoKristu laye walithanda ibandla, wasezinikelela lona; 26 ukuze azingcwelisele lona, eselihlambulule ngesihlambo samanzi ngelizwi, 27 ukuze alimise ibandla phambi kwakhe lilenkazimulo, lingelachatha, kumbe umxhele kumbe okunye nje, kodwa ukuze libe ngcwele njalo lingelacala. 28 Ngokunjalo amadoda afanele ukuthanda abawo abafazi njengeyawo imizimba. Othanda owakhe umfazi, uyazithanda yena; 29 ngoba kakho owake wazonda eyakhe inyama, kodwa uyayondla ayiphathe kuhle, njengalokhu leNkosi isenza kubandla; 30 ngoba siyizitho zomzimba wakhe, okwenyama yakhe lokwamathambo akhe. 31 Ngenxa yalokhu umuntu uzatshiya uyise lonina uzanamathela kumkakhe, njalo laba ababili bazakuba nyamanye. 32 Inkulu le imfihlo; kodwa mina ngikhuluma ngoKristu lebandla. 33 Ngalokho lonke ngokukhethekileyo lani-ke, ngulowo lalowo kathande ngokunjalo owakhe umfazi njengaye; lomfazi ukuze ahloniphe indoda.

Abase-Efesu 6

Izeluleko kubantwana labazali

1 Bantwana, lalelani abazali benu eNkosini; ngoba lokhu kulungile. 2 Hlonipha uyihlo lonyoko okungumlayo wokuqala olesithembiso, 3 ukuze kube kuhle kuwe, njalo uphile isikhathi eside emhlabeni. 4 Lani bobaba, lingabathukuthelisi abantwana benu, kodwa libondle emlayweni lemfundisweni yeNkosi.

Izeluleko kuzigqili lamakhosi

5 Zisebenzi, lalelani amakhosi ngokwenyama, ngokwesaba langokuthuthumela, ebuqothweni benhliziyo zenu, njengakuKristu; 6 kungeyisikho njengokuthokozisa amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa njengezisebenzi zikaKristu, zisenza intando kaNkulunkulu ngenhliziyo, 7 lisebenza ngenhliziyo enhle kungathi kuseNkosini njalo kungeyisikho kubantu; 8 lisazi ukuthi loba yini enhle ngulowo lalowo angayenza, okunjalo uzakwamukeliswa yiNkosi, loba eyisigqili, loba engokhululekileyo. 9 Lani makhosi, yenzani izinto ezifananayo kuzo, liyekele ukuzisongela; lisazi ukuthi leyenu iNkosi isemazulwini, njalo ukubandlulula umuntu kakukho kuyo.

Izikhali zamaKristu

10 Elokucina, bazalwane bami, qinani eNkosini, lebuninimandleni bamandla ayo. 11 Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze libe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane; 12 ngoba kasibindani legazi lenyama, kodwa lemibuso, lamandla, lababusi balumhlaba wobunyama balesisikhathi, labomoya ababi endaweni zezulu. 13 Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze libe lamandla okugxila esukwini olubi, lokuze kuthi lapho seliqede konke lime. 14 Ngakho manini, inkalo zenu zibotshiwe ngeqiniso, lifakile isivikelo sesifuba sokulunga, 15 njalo ligqokise inyawo zenu ngokulunga kwevangeli lokuthula; 16 phezu kwakho konke selithethe isihlangu sokholo, elizakuba lamandla okucitsha ngaso yonke imitshoko evuthayo yomubi. 17 Njalo thathani ikhowa losindiso, lenkemba kaMoya, eyilizwi likaNkulunkulu, 18 ngawo wonke umkhuleko langonxuso likhuleka isikhathi sonke kuMoya, lakulokhu lilinde ngesineke sonke langonxuso ngabangcwele bonke, 19 langami, ukuze ngiphiwe ilizwi ekuvuleni umlomo wami ngesibindi ukuze ngazise imfihlo yevangeli, 20 engiyisithunywa ngalo esisemaketaneni, ukuze ngikhulume ngesibindi kulo, njengoba kungifanele ukuthi ngikhulume.

Isicino

21 Kodwa ukuze lani lazi izinto eziqondana lami, engikwenzayo, uzalitshela konke uTikiko umzalwane othandekayo lesikhonzi esithembekileyo eNkosini; 22 engimthuma kini ngakhona lokhu, ukuze lazi izinto eziqondana lathi, lokuthi aduduze inhliziyo zenu. 23 Ukuthula kakube kubazalwane, lothando kanye lokholo oluvela kuNkulunkulu uBaba leNkosini uJesu Kristu. 24 Umusa kawube kubo bonke abathanda iNkosi yethu uJesu Kristu ngokungonakaliyo. Ameni.

AbaseFiliphi 1

Isibingelelo

1 UPawuli loTimothi, inceku zikaJesu Kristu, kubo bonke abangcwele kuKristu Jesu abaseFiliphi, kanye lababonisi labadikoni: 2 Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu.

UPawuli ubonga uNkulunkulu ngabo; uyabakhulekela

3 Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekulikhumbuleni konke, 4 ngezikhathi zonke kuwo wonke umkhuleko wami ngani lonke ngenza umkhuleko ngentokozo, 5 ngokuhlanganyela kwenu evangelini, kusukela esukwini lokuqala kuze kube khathesi; 6 ngithemba khona lokhu, ukuthi owaqalisa umsebenzi omuhle kini uzawuphelelisa kuze kube sesukwini lukaJesu Kristu; 7 njengoba kulungile kimi ukuthi ngikhumbule lokhu ngani lonke, ngoba ngilani enhliziyweni, lokuthi ekubotshweni kwami, lekuvikeleni lekuqiniseleni ivangeli, lina lonke lingabahlanganyeli bomusa wami. 8 Ngoba uNkulunkulu ungumfakazi wami, wokuthi ngililangatha kangakanani lonke emibilini kaJesu Kristu. 9 Njalo ngikhuleka lokhu, ukuthi uthando lwenu luvame-ke lusanda ngokwanda elwazini lekuqedisiseni konke, 10 ukuze lizivume izinto ezinhle kakhulu, ukuze lihlambuluke lingasoleki kuze kube sesukwini lukaKristu, 11 ligcwaliswe ngezithelo zokulunga ezingoJesu Kristu, ebukhosini lodumo lukaNkulunkulu.

UPawuli ulandisa ngokuhlala kwakhe eyisibotshwa eRoma

12 Kodwa ngithanda ukuthi lazi, bazalwane, ukuthi izinto ezangehlelayo zenza kakhulu ukuqhutshelwa phambili kwevangeli; 13 zize izibopho zami kuKristu zibonakale esigodlweni sonke lakwabanye bonke, 14 labazalwane abanengi eNkosini, beqiniswe ngezibopho zami, sebelesibindi esikhulu sokukhuluma ilizwi ngokungesabi. 15 Abanye kambe batshumayela uKristu ngomona langombango, kodwa abanye kambe ngenhliziyo enhle; 16 laba batshumayela uKristu ngokuphikisana, bengelaqiniso, bekhumbula ukuthi baletha ukuhlupheka ekubotshweni kwami; 17 kodwa labo ngothando, besazi ukuthi ngimiselwe ukuvikela ivangeli. 18 Kuyini pho? Loba kunjalo kuyo yonke indlela, loba ekuzenziseni, kumbe eqinisweni, uKristu uyatshunyayelwa; kulokhu-ke ngiyathokoza, yebo ngizathokoza futhi. 19 Ngoba ngiyazi ukuthi lokhu kuzaphendukela kimi esindisweni ngomkhuleko wenu, langokwelekelela kukaMoya kaJesu Kristu, 20 njengokulindela okukhulu lethemba lami, ukuthi kangiyikuyangiswa ngalutho, kodwa ngesibindi sonke, njengesikhathi sonke, lakhathesi uKristu uzadunyiswa emzimbeni wami, loba ngempilo, kumbe ngokufa. 21 Ngoba kimi ukuphila kunguKristu; lokufa yinzuzo. 22 Kodwa uba ukuphila enyameni kuyisithelo somsebenzi kimi, lengizakukhetha kangikwazi. 23 Ngoba ngiminyezelwe ngokubili; ngilesifiso sokusuka lokuba loKristu, okungcono kakhulukazi; 24 kodwa ukuhlala enyameni kuyasweleka kakhulu ngenxa yenu. 25 Lalokhu ngithemba ngiyazi ukuthi ngizakuba khona, njalo ngihlale lani lonke, ekuqhubekeni kwenu lentokozweni yokholo, 26 ukuze ukuzincoma kwenu ngami kwengezwe kuKristu Jesu kimi, ngobukhona bami kini futhi.

UPawuli ubalaya ukuze bahambe ngokwevangeli

27 Kuphela hambani ngokufanele ivangeli likaKristu, kuze kuthi, loba ngifika ngilibona, loba ngingekho, ngizwe indaba zenu, zokuthi limi emoyeni munye, ngengqondonye lilwela ukholo lwevangeli ndawonye, 28 njalo lingethuswa ngalutho ngabaphikisayo; okuyisibonakaliso kibo sokubhubha, kodwa kini sosindiso, njalo lokhu kuvela kuNkulunkulu; 29 ngoba lanikwa ngesihle esikhundleni sikaKristu, kungeyisikho ukukholwa kuye kuphela, kodwa lokumhluphekela; 30 lilokulwa okufananayo njengalokho elakubona kimi, lelikuzwa kimi khathesi.

AbaseFiliphi 2

Ukuzithoba kukaKristu lokuphakanyiswa kwakhe

1 Ngakho uba kukhona inkuthazo kuKristu, uba kukhona induduzo yothando, uba kukhona ukuhlanganyela kukaMoya, uba kukhona imihelo lesihawu, 2 gcwalisani intokozo yami, ukuze libe ngqondonye, libe lothando olufananayo, libe lenhliziyonye, lokuqonda kunye; 3 lingenzi lutho ngokubangisana kumbe ngokuziqhenya, kodwa ngokuthobeka liphakamise omunye komunye ngcono kulani; 4 ngulowo lalowo angakhathaleli okwakhe, kodwa ngulowo lalowo lokwabanye. 5 Ngoba kawube kini lowomqondo owawukhona lakuKristu Jesu; 6 owathi esesimeni sikaNkulunkulu, kanakananga ukuthi kuyikuphanga ukulingana loNkulunkulu, 7 kodwa wazidela, ethatha isimo senceku, njalo enziwe esimeni sabantu; 8 njalo eficwe elesimo njengomuntu, wazithoba, waba ngolalelayo kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni esiphambanweni. 9 Ngakho laye uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika ibizo eliphezu kwalo lonke ibizo; 10 ukuze kuthi ebizweni likaJesu lonke idolo liguqe, elabezulwini, lelabemhlabeni, lelabangaphansi komhlaba, 11 lenlimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu uyiNkosi, kube ludumo kuNkulunkulu uYise.

Ukupheleliswa komsebenzi wosindiso

12 Ngakho, bathandiweyo bami, njengalokho lilalela ngezikhathi zonke, kungenjengebukhoneni bami kuphela, kodwa khathesi ikakhulukazi ngingekho, phelelisani usindiso lwenu ngokwesaba langokuthuthumela; 13 ngoba kunguNkulunkulu osebenza kini kokubili ukuthanda lokwenza njengentando yakhe enhle. 14 Yenzani zonke izinto kungelakusola lokuphikisana, 15 ukuze lingasoleki libe msulwa, abantwana bakaNkulunkulu abangelasici phakathi kwesizukulwana esigobileyo lesiphambeneyo, elikhanya phakathi kwaso njengokukhanya emhlabeni, 16 libonakalise ilizwi lempilo, ekuzincomeni kwami esukwini lukaKristu, ukuthi kangigijimelanga ize, njalo kangitshikatshikelanga ize. 17 Yebo, uba lami ngithululwa njengomnikelo wokunathwa phezu komhlatshelo lenkonzo yokholo lwenu, ngiyathokoza njalo ngithokoza kanye lani lonke; 18 ngenxa yalokho-ke thokozani lani njalo lithokoze kanye lami.

UPawuli uzathuma uTimothi loEpafrodithu

19 Ngiyathemba-ke eNkosini uJesu ukuthuma uTimothi kini masinyane, ukuze lami ngithokoze ngokwazi indaba zenu. 20 Ngoba kangilaye olengqondo enjengeyakhe, ozananzelela indaba zenu ngobuqotho, 21 ngoba bonke bazidingela okwabo, kungeyisikho okukaKristu Jesu. 22 Kodwa liyazi ukuqinisa kwakhe, ukuthi njengomntwana kuyise, usebenzile lami evangelini. 23 Ngiyathemba-ke ukuhle ngimthume yena, nxa sengibonisisile okuqondene lami; 24 kodwa ngiyathemba eNkosini, ukuthi lami ngizakuza kini masinyane. 25 Kodwa ngibone kufanele ukuthi ngithume kini uEpafrodithu, umzalwane lesisebenzi lolibutho kanye lami, kodwa isithunywa senu, lesisebenzi sokuswela kwami; 26 njengoba wayelilangatha lonke, njalo ekhathazekile kakhulu, ngoba lezwa ukuthi wayegula; 27 ngoba njalo wagula waphosukufa, kodwa uNkulunkulu wamhawukela, njalo kungeyisuye yena yedwa, kodwa lami, ukuze ngingabi losizi phezu kosizi. 28 Ngakho ngitshisekela kakhulu ukumthuma, ukuze kuthi, nxa limbona, lithokoze futhi, losizi lwami lunciphe. 29 Mamukeleni-ke eNkosini ngentokozo yonke, abanjalo-ke libahloniphe; 30 ngoba ngenxa yomsebenzi kaKristu waphose wafa, edela impilo, ukuze aphelelise okusileleyo komsebenzi wenu kimi.

AbaseFiliphi 3

UPawuli ubaxwayisa ngokulunga okungokwabantu

1 Elokucina, bazalwane bami, thokozani eNkosini. Ukulibhalela izinto ezifananayo, mina kakungidinisi, kodwa lina kuyalivikela. 2 Xwayani izinja, lixwaye izisebenzi ezimbi, lixwaye ukusika; 3 ngoba thina singabokusoka, esikhonza uNkulunkulu ngoMoya, siziqhenya kuKristu Jesu, njalo esingathembeli enyameni; 4 lanxa mina ngilethemba futhi enyameni; uba omunye ecabanga ukuthemba enyameni, mina kakhulu; 5 ngasokwa ngosuku lwesificaminwembili, ngingowohlanga lukaIsrayeli, owesizwe sakoBenjamini, umHeberu wamaHeberu, ngokomlayo umFarisi, 6 ngokukhuthala ngazingela ibandla, ngokulunga okusemlayweni ngingasoleki.

Ukulunga okukuKristu kuyinzuzo

7 Kodwa izinto ezaziyinzuzo kimi, lezo ngazibala njengencithakalo ngenxa kaKristu. 8 Yebo isibili, futhi ngikubala konke njengencithakalo ngenxa yobuhlekazi bolwazi lukaKristu Jesu iNkosi yami; okungenxa yakhe ngilahlekelwe yikho konke, njalo ngakuthatha njengemfucuza, ukuze ngizuze uKristu, 9 njalo ngificwe kuye, ngingelakho okwami ukulunga okuvela emlayweni, kodwa lokho okungokholo lukaKristu, ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokholo; 10 ukuze ngimazi yena lamandla okuvuka kwakhe, lokuhlanganyela kwenhlupheko zakhe, ngenziwe ngimfuze ekufeni kwakhe, 11 uba kungenzeka ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo. 12 Kangitsho ukuthi sengikubambile, kumbe ukuthi sengiphelelisiwe; kodwa ngiyakuxotsha, ukuthi futhi ngingakubambisisa lokho engabanjisiselwa khona nguKristu Jesu. 13 Bazalwane, mina kangibali ukuthi mina uqobo sengikubambisisile; kodwa kunye engikwenzayo, ngikhohlwa okungemuva, ngizelulela kokungaphambili, 14 ngigijimela umudwa ngokunxwanela, emvuzweni wobizo lwaphezulu lukaNkulunkulu kuKristu Jesu. 15 Ngakho ngobunengi bethu esesiphelele, kasikhumbule lokhu; njalo uba licabanga ulutho olwehlukeneyo, lalokhu uNkulunkulu uzalembulela khona; 16 kodwa kulokhu esesifike kukho, kasihambeni ngesimiso esifananayo, sikhumbule intonye.

UPawuli ubeluleka ngokumlandela

17 Banini ngabahlanganyeli abangabalingiseli bami, bazalwane, njalo baqaphelisiseni abahamba ngokunjalo, njengoba lilathi njengesibonelo. 18 Ngoba abanengi bahamba, engalitshela kanengi ngabo, lakhathesi ngitsho ngezinyembezi ngithi, bayizitha zesiphambano sikaKristu; 19 abakuphela kwabo kuyikubhujiswa, abankulunkulu wabo uyisisu, lodumo lwabo lusehlazweni labo, bacabanga izinto zomhlaba. 20 Ngoba ikithi lisemazulwini, lalapho esilindele ukuthi uMsindisi avele khona, iNkosi uJesu Kristu; 21 ozaphendula umzimba wethu wobuphansi, ukuze ufanane lomzimba wakhe wenkazimulo, njengokusebenza elamandla ngitsho okwehlisela ngaphansi kwakhe zonke izinto.

AbaseFiliphi 4

UPawuli ubeluleka ngokuqina langokuzwana ekholweni

1 Ngakho, bazalwane bami abathandekayo labalangathwayo, intokozo lomqhele wami, manini liqine ngokunjalo eNkosini, bathandekayo. 2 Ngiyamncenga uYuwodiya, njalo ngiyamncenga uSintike, ukuthi babe lomqondo munye eNkosini. 3 Ngiyakucela-ke lawe, mnakwethu oqotho, siza labo abesifazana, abasebenza kakhulu kanye lami evangelini, kanye loKlementi, lezinye izisebenzi kanye lami, amabizo azo asencwadini yempilo. 4 Thokozani eNkosini njalonjalo; ngiyaphinda ngithi: Thokozani. 5 Ukubekezela kwenu kakwaziwe yibo bonke abantu. INkosi iseduze. 6 Lingakhathazeki ngalutho, kodwa ezintweni zonke, izicelo zenu kazaziwe kuNkulunkulu ngomkhuleko langonxuso kanye lokubonga, 7 lokuthula kukaNkulunkulu, okudlula ukuqedisisa konke, kuzalondoloza inhliziyo zenu lemicabango yenu kuKristu Jesu. 8 Elokucina, bazalwane, konke okuliqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okuhlambulukileyo, konke okuhle, konke okulodumo oluhle, uba kukhona okuhle njalo uba kukhona okudumisekayo, nakanani ngakho lokhu; 9 lelakufundayo njalo lakwemukela futhi lakuzwa laselikubona kimi, zenzeni lezizinto; loNkulunkulu wokuthula uzakuba lani.

UPawuli ubonga isipho abasithumezela kuye eRoma

10 Kodwa ngiyathokoza kakhulu eNkosini, ukuthi khathesi selize lavuselela ukunginanzelela, ebelinanzelela kambe, kodwa laswela ithuba. 11 Kakusikho ukuthi ngitsho mayelana lenswelo; ngoba mina sengifundile ukuthi ngeneliswe ezintweni engikuzo. 12 Ngiyakwazi konke ukuthotshiswa, futhi ngiyakwazi ukuba lokunengi kakhulu; kukho konke lezintweni zonke sengifundisiwe futhi ukusutha lokulamba, lokuba lokunengi kakhulu lokuswela. 13 Ngingakwenza konke ngoKristu engiqinisa. 14 Kodwa lenze kuhle ngokuhlanganyela ekuhluphekeni kwami. 15 Liyazi futhi lani, beFiliphi, ukuthi ekuqaleni kwevangeli, ekusukeni kwami eMakedoniya, kwakungekho bandla lelilodwa elahlanganyela lami endabeni yokupha lokwemukela, ngaphandle kwenu lodwa; 16 ngoba laseThesalonika lathumela ekusweleni kwami kanye njalo laphinda. 17 Kungesikuthi ngidinga isipho, kodwa ngidinga isithelo esengeza isikhwama senu. 18 Kodwa ngamukele konke njalo ngengezelelwe; ngigcwele, ngengikwamukele kuEpafrodithu izinto ezivela kini, uqhatshi olumnandi, umnikelo owemukelekayo, othabisayo kuNkulunkulu. 19 Kodwa uNkulunkulu wami uzagcwalisa yonke inswelo yenu njengokwenotho yakhe ebukhosini, kuKristu Jesu. 20 Akube-ke kuNkulunkulu loBaba wethu udumo kuze kube nini lanini. Ameni.

Isicino

21 Bingelelani wonke ongcwele okuKristu Jesu. Abazalwane abalami bayalibingelela. 22 Bonke abangcwele bayalibingelela, kodwa ikakhulu labo abendlu kaKesari. 23 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani lonke. Ameni.

AbaseKholose 1

Isibingelelo

1 UPawuli umphostoli kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu, loTimothi umzalwane, 2 kibo abangcwele labazalwane abathembekileyo kuKristu abaseKolose: Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu.

UPawuli ubonga ukholo lothando lwabeKolose

3 Siyambonga uNkulunkulu, ngitsho uYise weNkosi yethu uJesu Kristu, sikhuleka ngani njalonjalo, 4 sesizwile ngokholo lwenu kuKristu Jesu, langothando olukwabangcwele bonke, 5 ngethemba elibekelwe lona emazulwini, elezwa ngalo ngaphambili ngelizwi leqiniso levangeli, 6 eselifikile kini, njengalokhu lemhlabeni wonke, njalo lithela izithelo, njengoba kunjalo laphakathi kwenu, kusukela ngosuku elezwa laseliwazi umusa kaNkulunkulu ngeqiniso; 7 njengalokhu lani lakufundiswa nguEpafra othandekayo wethu inceku kanye lathi, oyisikhonzi esithembekileyo sikaKristu ngani, 8 ositshele futhi ngothando lwenu kuMoya.

UPawuli uyabakhulekela

9 Ngakho lathi, kusukela ngosuku esezwa ngalo, kasiyekeli ukulikhulekela, lokucela ukuthi ligcwaliswe ngolwazi lwentando yakhe ngenhlakanipho yonke lokuqedisisa okungomoya, 10 ukuze lihambe ngokufanele iNkosi kukho konke okuthokozisayo, lithela izithelo kuwo wonke umsebenzi olungileyo njalo likhule elwazini lukaNkulunkulu; 11 liqiniswe ngamandla wonke njengokwamandla obukhosi bakhe, ekubekezeleni konke lesineke, lenjabulo; 12 sibonge uBaba owasenza safanela ekuhlanganyeleni kwelifa labangcwele ekukhanyeni, 13 owasikhulula emandleni obunyama, wasesisa embusweni weNdodana yothando lwakhe, 14 okukuyo silohlengo ngegazi layo, uthethelelo lwezono.

Ubuntu lomsebenzi kaKristu

15 Engumfanekiso kaNkulunkulu ongabonwayo, izibulo lesidalwa sonke; 16 ngoba kuyo konke kwadalwa, okusemazulwini lokusemhlabeni, okubonwayo lokungabonwayo, loba izihlalo zobukhosi, loba iziphathamandla, loba imibuso, loba amandla; konke kwadalwa ngayo kwadalelwa yona; 17 yona-ke ingaphambi kwakho konke, lezinto zonke zimi ndawonye ngayo. 18 Njalo yona yinhloko yomzimba, olibandla; eyikuqala, izibulo kwabafileyo, ukuze yona ibe ngeyokuqala ezintweni zonke; 19 ngoba kwamthokozisa uBaba ukuthi ukugcwala konke kuhlale kiyo, 20 njalo ngayo enze izinto zonke zibuyisane laye oqobo, esenze ukuthula ngegazi lesiphambano sayo, ngayo, loba yizinto ezisemhlabeni loba ezisemazulwini. 21 Lani elalikade lenziwe abemzini lezitha ngengqondo emisebenzini emibi, kodwa khathesi-ke usebuyisene lani 22 emzimbeni wenyama yayo ngokufa ukuthi alimise phambi kwakhe lingcwele njalo lingelacala njalo lingasoleki, 23 uba-ke lihlala ekholweni lisekelwe liqinile, lingasuswa ethembeni levangeli elalizwayo, elatshunyayelwa kuso sonke isidalwa esingaphansi kwezulu, engenziwe isikhonzi salo mina Pawuli.

Ukuhlanganyela kukaPawuli emsebenzini kaKristu

24 Othokozayo khathesi ekulihluphekeleni kwami, njalo okusileleyo kwenhlupheko zikaKristu ngiyakugcwalisa enyameni yami esikhundleni somzimba wakhe, olibandla; 25 mina engenziwa isikhonzi salo, njengokwesimiso sikaNkulunkulu enganikwa sona maqondana lani, ukugcwalisa ilizwi likaNkulunkulu, 26 imfihlo ebifihliwe kusukela ezikhathini zendulo njalo kusukela kuzizukulwana; kodwa khathesi-ke ibonakaliswe kwabangcwele bakhe, 27 kubo uNkulunkulu wathanda ukubazisa ukuthi iyini inotho yobukhosi balimfihlo phakathi kwabezizwe, enguKristu phakathi kwenu, ithemba lenkazimulo; 28 esimtshumayelayo thina, sixwayisa wonke umuntu, sifundisa wonke umuntu ngayo yonke inhlakanipho, ukuze silethe wonke umuntu ephelele kuKristu Jesu; 29 engikutshikatshikelayo lami, ngisilwa njengokusebenza kwakhe, okusebenza kimi ngamandla.

AbaseKholose 2

1 Ngoba ngithanda ukuthi lazi ukuthi kukhulu kangakanani ukulwa engilakho ngani labaseLawodikeya, njalo ngobunengi balabo abangabonanga ubuso bami enyameni, 2 ukuze inhliziyo zabo ziduduzwe, behlanganiswe ethandweni, lenothweni yonke yokuqinisekiswa okupheleleyo kokuqedisisa, elwazini lwemfihlo kaNkulunkulu, lekaBaba, lekaKristu, 3 okufihlwe kuye izinto zonke eziligugu zenhlakanipho lezolwazi. 4 Ngitsho lokhu-ke, ukuze kungabi lamuntu olikhohlisayo ngamazwi ayengayo. 5 Ngoba lanxa ngingekho ngenyama, kanti ngilani ngomoya, ngithokoza ngibona ukuhlela kwenu, lokuqina kokholo lwenu kuKristu.

Ukuhlala kuKristu

6 Ngakho njengalokho limamukele uKristu Jesu iNkosi, hambani kuye, 7 ligxilile lakhiwe kuye, njalo liqiniswe ekholweni, njengokufundiswa kwenu, lengeze kulo ekubongeni. 8 Nanzelelani hlezi kube khona olithumbayo ngolwazi lwenhlakanipho langenkohliso eyize, njengokomkhuba wabantu, njengokwemfundiso zakuqala zomhlaba, njalo kungenjengokukaKristu; 9 ngoba kuhlala kuye ukugcwala konke kobuNkulunkulu ngomzimba, 10 njalo liphelelisiwe kuye, oyinhloko yakho konke ukubusa lamandla; 11 elasokelwa kuye lani ngokusoka okungenziwanga ngezandla, ngokuhlubula umzimba wezono zenyama, ekusokeni kukaKristu, 12 lingcwatshwe kanye laye ebhabhathizweni, elavuswa lani kanye laye kulo ngokholo lokusebenza kukaNkulunkulu, owamvusa kwabafileyo. 13 Lani lifile eziphambekweni langokungasoki kwenyama yenu, ulenze laphila kanye laye, eselithethelele zonke iziphambeko, 14 esesule incwadi yezimiso emelana lathi, ephambene lathi, wayisusa phakathi, ngokuyibethela esiphambanweni; 15 ebahlubule ababusi lamandla, wabaveza obala, wathakazelela ukubanqoba ngaso. 16 Ngakho kakungabi khona olilahla ekudleni kumbe ekunatheni, loba endabeni yomkhosi loba yokuthwasa kwenyanga kumbe yamasabatha; 17 eziyisithunzi sezinto ezizayo, kodwa umzimba ngokaKristu.

Ukuxwayisa ngemfundiso zamanga

18 Kakungabi lamuntu olemuka umvuzo wenu ngobuqili ethanda ukuzenza othobekileyo lokukhonza izingilosi, engena ezintweni angazibonanga, ezikhukhumeza ngeze ngengqondo yenyama yakhe, 19 njalo engabambi inhloko, umzimba wonke, ngamalunga lemisipha wondliwa njalo uhlanganiswa ngayo, ukhula ngokukhula kukaNkulunkulu. 20 Ngakho uba lafa kanye loKristu, emfundisweni zakuqala zomhlaba, libophekeleni ngemikhuba ngokungathi liphila elizweni, 21 (ungabambi, unganambithi, ungathinti, 22 ezizaphela zonke ngokusetshenziswa) njengokwemilayo lezimfundiso zabantu? 23 Ezilesimo senhlakanipho ekukhonzeni kokuzenzela lekuzithobeni lekuphatheni nzima umzimba, kakusizi lutho ukumelana lokusuthisa inyama.

AbaseKholose 3

Ukunakana ngokwaphezulu lokubulala inkanuko zemhlabeni

1 Ngakho uba livuswe loKristu, dingani okwaphezulu, lapho akhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. 2 Nakanani ngezinto eziphezulu, kungeyisikho ngezinto ezisemhlabeni. 3 Ngoba selifile, lempilo yenu ifihlwe loKristu kuNkulunkulu. 4 Nxa ebonakaliswa uKristu, oyimpilo yethu, ngalesosikhathi lani lizabonakaliswa laye enkazimulweni. 5 Ngakho bulalani amalunga enu asemhlabeni, ukuphinga, ukungcola, inkanuko ezimbi, ukufisa okubi, lomhawu, oyikukhonza izithombe, 6 okwehla ngazo ulaka lukaNkulunkulu phezu kwabantwana bokungalaleli; 7 elake lahamba kuzo lani, lapho lalihlezi phakathi kwazo. 8 Kodwa khathesi-ke khuphani lani konke lokhu, ulaka, ukuthukuthela, inzondo, inhlamba, ukukhuluma amanyala emlonyeni wenu; 9 lingaqambelani amanga, lokhu selimhlubule umuntu omdala lezenzo zakhe, 10 njalo selembethe omutsha, owenziwa kutsha elwazini njengomfanekiso walowo owamdalayo; 11 okungekho umGriki lomJuda, ukusoka lokungasoki, owezizweni, umSikethiya, isigqili, okhululekileyo; kodwa uKristu uyikho konke lakukho konke. 12 Ngakho yembathani, njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu, abangcwele labathandekayo, imihelo yesihawu, ububele, ukuzithoba, ubumnene, ukubekezela; 13 libekezelelane, lithethelelane uba umuntu elensolo komunye; njengoba loKristu walithethelela, ngokunjalo lani; 14 phezu kwakho konke-ke yembathani uthando, oluyisibopho sokuphelela. 15 Lokuthula kukaNkulunkulu kakubuse enhliziyweni zenu, elibizelwa kukho lani emzimbeni munye; futhi wobani ngababongayo. 16 Ilizwi likaKristu kalihlale phakathi kwenu ngokwenotho enhlakanipheni yonke; lifundisane lilayane, ngezihlabelelo, lamahubo odumo, lengoma zomoya, lihlabelela lilomusa enhliziyweni zenu eNkosini. 17 Njalo konke loba yini eliyenzayo, elizwini loba esenzweni, konke kwenzeni ebizweni leNkosi uJesu, libonge uNkulunkulu loBaba ngaye.

Ukuphathana kwabomuzi

18 Bafazi, zehliseleni ngaphansi kwawenu amadoda, njengokufanele eNkosini. 19 Madoda, thandani omkenu, lingabi lolunya kibo. 20 Bantwana, lalelani abazali ezintweni zonke; ngoba lokhu kuyayithokozisa iNkosi. 21 Bobaba, lingabathukuthelisi abantwana benu, ukuze bangadani. 22 Zisebenzi, lalelani ezintweni zonke labo abangamakhosi njengokwenyama, kungeyisikho ngokubamba amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa ngobuqotho benhliziyo, lisesaba uNkulunkulu; 23 njalo yonke loba yini eliyenzayo, yenzeni ngenhliziyo, njengeNkosini, njalo kungeyisikho ebantwini; 24 lisazi ukuthi eNkosini lizakwemukela umvuzo welifa; ngoba likhonza iNkosi uKristu. 25 Kodwa owenza okubi uzazamukelela okubi akwenzileyo; njalo kakukho ukubandlulula umuntu.

AbaseKholose 4

1 Makhosi, nikani izisebenzi okulungileyo lokulingeneyo, selikwazi ukuthi lani lileNkosi emazulwini. 2 Khuthalani emkhulekweni, lilinde kuwo ngokubonga; 3 likhuleke ngesikhathi esifananayo ngathi futhi, ukuze uNkulunkulu asivulele umnyango welizwi, ukukhuluma imfihlo kaKristu, engibotshwe lami ngenxa yayo; 4 ukuze ngiyibonakalise, njengalokhu ngifanele ukukhuluma. 5 Hambani ngenhlakanipho mayelana labangaphandle, lihlenga isikhathi. 6 Ilizwi lenu kalihlale emuseni, linambitheke ngetswayi, ukuze lazi ukuthi kulifanele njani ukuphendula ngulowo lalowo.

Ukubingelela kwabazalwane. Isicino

7 Konke okumaqondana lami uzalitshela uTikiko, umzalwane othandekayo lesikhonzi esithembekileyo lesisebenzi kanye lathi eNkosini; 8 engimthume kini kukho lokhu, ukuze azi indaba zenu lokuthi aduduze inhliziyo zenu; 9 kanye loOnesimo umzalwane othembekileyo lothandekayo, owakini. Bazalazisa konke okulapha. 10 Uyalibingelela uAristako oyisibotshwa kanye lami, loMarko umzawakhe kaBarnabasi, elemukela imilayo ngaye; uba efika kini, mamukeleni, 11 loJesu othiwa nguJustusi, owabokusoka; laba bodwa yizisebenzi kanye lami embusweni kaNkulunkulu, ababayinduduzo kimi. 12 Uyalibingelela uEpafra owakini, inceku kaKristu, elilwela emikhulekweni ngezikhathi zonke, ukuze lime liphelele ligcwaliswe entandweni yonke kaNkulunkulu. 13 Ngoba ngiyafakaza kuye ukuthi uyalitshisekela kakhulu labaseLawodikeya labaseHiyerapoli. 14 Uyalibingelela uLuka umelaphi othandekayo, loDema. 15 Bingelelani abazalwane abaseLawodikeya, loNimfa, lebandla elisemzini wakhe. 16 Njalo nxa isifundiwe lincwadi phakathi kwenu, bonani ukuthi ifundwe lebandleni labeLawodikeya, njalo ukuthi lani liyifunde leyo evela eLawodikeya. 17 Limtshele njalo uArkipho lithi: Qaphela inkonzo oyamukele eNkosini, ukuze uyiphelelise. 18 Isibingelelo ngesami isandla esikaPawuli. Khumbulani izibopho zami. Umusa kawube lani. Ameni.

1 AbaseThesalonika 1

UPawuli uyababingelela. Uyabonga ngokholo lwabo

1 UPawuli loSilivanu loTimothi, kubandla labeThesalonika kuNkulunkulu uBaba, leNkosini uJesu Kristu: Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu, leNkosini uJesu Kristu. 2 Sibonga uNkulunkulu ngezikhathi zonke ngani lonke, siliphatha emikhulekweni yethu, 3 sikhumbula ngokungaphezi isenzo senu sokholo, lomsebenzi onzima wothando, lokuqina kwethemba eNkosini yethu uJesu Kristu, phambi kukaNkulunkulu loBaba wethu; 4 sisazi, bazalwane abathandiweyo nguNkulunkulu, ukukhethwa kwenu; 5 ngoba ivangeli lethu kalifikanga kini ngelizwi kuphela, kodwa futhi ngamandla, langoMoya oNgcwele, langokuqiniswa okukhulu, njengoba lisazi ukuthi sasinjani phakathi kwenu ngenxa yenu. 6 Lani laba ngabalingisi bethu labeNkosi, selilamukele ilizwi ekuhluphekeni okukhulu lentokozo kaMoya oNgcwele, 7 laze laba yizibonelo kubo bonke abakholwayo eMakedoniya leAkaya. 8 Ngoba kini kwezwakala ilizwi leNkosi, kungeyisikho eMakedoniya leAkaya kuphela, kodwa ukholo lwenu kuNkulunkulu lwaphumela lakuyo yonke indawo, ngakho kwakungasadingeki ukuthi sikhulume ulutho. 9 Ngoba bona uqobo lwabo balandisa ngathi ukuthi saba lokungena okunjani kini, lokuthi laphendukela njani kuNkulunkulu livela ezithombeni, ukuthi likhonze uNkulunkulu ophilayo loweqiniso, 10 lilindele iNdodana yakhe ivela emazulwini, ayivusa kwabafileyo, uJesu osihlangula elakeni oluzayo.

1 AbaseThesalonika 2

UPawuli ubakhumbuza ngomsebenzi wakhe phakathi kwabo

1 Ngoba liyazi lina, bazalwane, ukungena kwethu kini, ukuthi kakubanga yize; 2 kodwa lanxa sasihluphekile kuqala saphathwa kubi, njengoba lisazi, eFiliphi, saba lesibindi kuNkulunkulu wethu sokukhuluma kini ivangeli likaNkulunkulu phakathi kokulwa okukhulu. 3 Ngoba inkuthazo yethu yayingayisiyo yokuduha njalo ingaveli ekungcoleni, njalo ingengobugqili; 4 kodwa njengoba sivunywe nguNkulunkulu ukuthi siphathiswe ivangeli, sikhuluma ngokunjalo, kungenjengokuthokozisa abantu, kodwa uNkulunkulu ohlola inhliziyo zethu. 5 Ngoba kasizange size ngamazwi ayengayo, njengoba lisazi, futhi kungeyisikho ngokufihla ubuhwaba; uNkulunkulu ungumfakazi; 6 singadingi udumo ebantwini, futhi olungaveli kini njalo kwabanye, loba sasingaba ngumthwalo njengabaphostoli bakaKristu, 7 kodwa saba mnene phakathi kwenu njengomdlezane esondla abakhe abantwana. 8 Njengoba besilithanda kangaka, sathokoza ukulinika kungeyisilo ivangeli likaNkulunkulu kuphela, kodwa lempilo yethu uqobo, ngoba laselingabathandekayo kithi. 9 Ngoba liyakhumbula, bazalwane, ukutshikatshika lokulwisa kwethu; ngoba ubusuku lemini sisebenza ukuze singabi ngumthwalo lakomunye wenu, silitshumayeza ivangeli likaNkulunkulu. 10 Lina lingabafakazi, loNkulunkulu, ukuthi sasingcwele njani njalo silungile futhi singasoleki kini elikholwayo; 11 njengoba-ke lisazi ukuthi ngulowo lalowo wenu, njengoyise kwabakhe abantwana, salikhuthaza njani saliduduza safakaza 12 ukuthi lihambe ngokufanele uNkulunkulu olibizela embusweni lebukhosini bakhe.

UPawuli ulandisa ngenhlupheko zabo

13 Ngenxa yalokhu njalo thina kasiyekeli ukumbonga uNkulunkulu, ukuthi kuthe lapho selamukele ilizwi likaNkulunkulu elalizwa kithi, lemukela kungeyisilo ilizwi labantu, kodwa linjengeqiniso ilizwi likaNkulunkulu, osebenza lakini elikholwayo. 14 Ngoba lina, bazalwane, laba ngabalingiseli bamabandla kaNkulunkulu aseJudiya kuKristu Jesu; ngoba lani lahlupheka lezizinto kwabesizwe sakini uqobo, njengoba lawo kumaJuda, 15 abulala leNkosi uJesu labaprofethi bawo uqobo, asizingela lathi, njalo kawamthokozisi uNkulunkulu, lamelana labantu bonke, 16 esivimbela ukutshumayeza abezizwe ukuze basindiswe, ukuze agcwalise izono zawo njalonjalo; kodwa ulaka selwehlele phezu kwawo kuze kube sekupheleni.

Uthando lukaPawuli kwabeThesalonika

17 Kodwa thina, bazalwane, lokhu sehlukaniswe lani okwesikhatshana, ngobuso, kungeyisikho ngenhliziyo, sazama kakhulukazi ukuthi sibone ubuso benu ngokulangatha okukhulu; 18 ngakho besifisa ukufika kini, ikakhulu mina Pawuli, lakanye lokuphinda, kodwa uSathane wasivimbela; 19 ngoba liyini ithemba lethu, kumbe intokozo, kumbe umqhele wokuzincoma? Angithi yini futhi, phambi kweNkosi yethu uJesu Kristu ekufikeni kwayo? 20 Ngoba lina liludumo lentokozo yethu.

1 AbaseThesalonika 3

UPawuli wathuma uTimothi kubo

1 Kwathi-ke singaselakubekezela, sathi kuhle ukuthi sitshiywe sodwa eAtene, 2 sasesithuma uTimothi umzalwane wethu lesikhonzi sikaNkulunkulu lesisebenzi kanye lathi evangelini likaKristu, ukuze aliqinise lokuthi alikhuthaze ngokholo lwenu, 3 ukuze kunganyikinywa lamunye kulezizinhlupheko; ngoba liyazi lina ukuthi simiselwe lokhu. 4 Ngoba lathi siselani, salitshela ngaphambili ukuthi sesizahlupheka, njengoba futhi kwenzeka, lani liyakwazi. 5 Ngenxa yalokhu futhi ngingaselakubekezela, ngathumela ukuthi ngazi ukholo lwenu, hlezi mhlawumbe umlingi ulilingile, lokuthi umtshikatshika wethu ube yize.

UPawuli uyathokoza, uyabakhulekela

6 Kodwa khathesi uTimothi usefikile kithi evela kini, usibikele indaba ezinhle zokholo lothando lwenu, lokuthi lihlala lilomkhumbulo omuhle ngathi, lifisa kakhulu ukusibona, njengoba-ke lathi lina; 7 ngenxa yalokhu saduduzeka, bazalwane, ngani, kukho konke ukuhlupheka losizi lwethu ngokholo lwenu; 8 ngoba khathesi siyaphila, uba lina limi liqinile eNkosini. 9 Ngoba sibongobani esingenanisa kuNkulunkulu ngani, ngentokozo yonke esithokoza ngayo ngenxa yenu phambi kukaNkulunkulu wethu? 10 Ebusuku lemini siyakhuleka kakhulu sidlulisa amalawulo ukuze sibone ubuso benu, siphelelise-ke okusileleyo kokholo lwenu. 11 Njalo kungathi uNkulunkulu uqobo loBaba wethu, leNkosi yethu uJesu Kristu angaqondisa indlela yethu kini; 12 njalo kungathi iNkosi ingalandisa njalo ilenze lengezeleleke ethandweni omunye komunye lakubo bonke, njengoba sinjalo lathi kini, 13 ukuze iqinise inhliziyo zenu zingasoleki ebungcweleni, phambi kukaNkulunkulu lakuBaba wethu, ekufikeni kweNkosi yethu uJesu Kristu kanye labangcwele bakhe bonke.

1 AbaseThesalonika 4

UPawuli ubalaya ngokuhamba kwabo

1 Okunye-ke, bazalwane, siyalincenga silikhuthaza eNkosini uJesu, njengalokhu lakwemukela kithi ukuthi kulifanele njani ukuhamba lokumthokozisa uNkulunkulu, ukuze lengezelele kukho kakhulu. 2 Ngoba liyazi ukuthi milayo bani esalinika yona ngeNkosi uJesu. 3 Ngoba le yintando kaNkulunkulu, ukungcweliswa kwenu, ukuthi lizithinte ekuphingeni; 4 ukuthi ngulowo lalowo wenu kakwazi ukugcina esakhe isitsha ekungcweliseni lekuhlonipheni, 5 kungeyisikho enkanukweni yesifiso, njengabezizwe-ke labo abangamaziyo uNkulunkulu; 6 kakungabi khona oweqayo aqile umfowabo kuloludaba; ngoba iNkosi ingumphindiseli ngazo zonke lezizinto, njengoba lathi salitshela ngaphambili safakaza. 7 Ngoba uNkulunkulu kasibizelanga emanyaleni, kodwa ebungcweleni. 8 Ngakho lowo odelelayo, kadeleli muntu, kodwa uNkulunkulu owasinika futhi uMoya wakhe oyiNgcwele. 9 Kodwa mayelana lothando lobuzalwane kalidingi ukuthi ngilibhalele; ngoba lina uqobo lifundisiwe nguNkulunkulu ukuthi lithandane; 10 ngoba lani lenza lokhu kubo bonke abazalwane abaseMakedoniya lonke. Kodwa siyalikhuthaza, bazalwane, ukuthi lengeze kakhulu, 11 njalo likhuthalele ukuba lokuthula lokwenza okwenu, lokusebenza ngezenu izandla, njengoba salilaya; 12 ukuze lihambe ngokuhlonitshwa ngabangaphandle, lingasweli lutho.

Ukuvuka kwabafileyo

13 Kodwa kangithandi ukuthi lingabi lalwazi, bazalwane, ngalabo abaleleyo, ukuze lingadabuki, njengabanye labo abangelathemba. 14 Ngoba uba sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka, ngokunjalo-ke labo abalele kuJesu, uNkulunkulu uyabaletha kanye laye. 15 Ngoba lokhu sikutsho kini ngelizwi leNkosi, ukuthi thina esiphilayo esitshiywe kuze kube sekufikeni kweNkosi, kasiyikubaqalela isibili labo asebelele; 16 ngoba iNkosi uqobo izakwehla ivela ezulwini ngesimemezelo sokulawula, ngelizwi lengilosi eyinduna, langokukhala kophondo lukaNkulunkulu, labafileyo kuKristu bazavuka kuqala; 17 kulandele thina esiphilayo esitshiyiweyo, sizahluthunelwa kanye labo emayezini siyehlangabeza iNkosi emoyeni; ngokunjalo besesihlala leNkosi njalonjalo. 18 Ngakho duduzanani ngalamazwi.

1 AbaseThesalonika 5

Ukufika kweNkosi

1 Kodwa ngezikhathi langemizuzu, bazalwane, kalisweli ukuthi libhalelwe, 2 ngoba lina uqobo liyazi kuhle kakhulu ukuthi usuku lweNkosi luzafika njalo njengesela ebusuku; 3 ngoba nxa besithi: Ukuthula lokuhlala kuhle, khona ukubhujiswa okujumayo kuzabehlela, njengomhelo-ke kowesifazana okhulelweyo, njalo kabasoze baphunyuke. 4 Kodwa lina, bazalwane, kalikho emnyameni, ukuze lolosuku luliphuthume njengesela; 5 lina lonke lingabantwana bokukhanya labantwana bemini; kasisibo abobusuku loba abobunyama; 6 ngakho-ke asingalali njengabanye labo, kodwa asilinde siqonde. 7 Ngoba abalalayo balala ebusuku; labadakwayo badakwa ebusuku. 8 Kodwa thina esingabemini, asiqonde, sifake isivikelo sesifuba sokholo lothando, lethemba losindiso libe likhowa, 9 ngoba uNkulunkulu kasimiselanga ulaka, kodwa ukuzuza usindiso ngeNkosi yethu uJesu Kristu, 10 owasifelayo, ukuze loba siphapheme loba silele, siphile kanye laye. 11 Ngakho khuthazanani, lakhane, njengoba lani likwenza.

UPawuli ubalaya ngokuphathana kwabo

12 Kodwa siyalincenga, bazalwane, ukuthi libazi labo abasebenza nzima phakathi kwenu, labaliphathayo eNkosini, labalelulekayo, 13 njalo libahlonipha kakhulu okwedlula amalawulo ethandweni ngenxa yomsebenzi wabo. Hlalisanani ngokuthula. 14 Kodwa siyalikhuthaza, bazalwane, lulekani abangelamthetho, liduduze abadanileyo, lisekele ababuthakathaka, libekezelele bonke. 15 Qaphelani ukuthi kungabi khona ophindisela omunye okubi ngokubi; kodwa dingisisani ngesikhathi sonke okuhle lomunye komunye lakibo bonke. 16 Thokozani njalonjalo; 17 khulekani lingaphezi; 18 bongani kukho konke; ngoba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. 19 Lingamcitshi uMoya; 20 lingadeleli iziprofetho; 21 hlolisisani konke; libambelele kokuhle; 22 dedani kukho konke okubonakala kukubi.

Isicino

23 Kungathi uNkulunkulu wokuthula uqobo alenze libe ngcwele ngokupheleleyo; njalo kungathi umoya wenu wonke lomphefumulo lomzimba kungalondolozwa kungasoleki ekufikeni kweNkosi yethu uJesu Kristu. 24 Uthembekile yena olibizayo; laye ozakwenza lokhu. 25 Bazalwane, sikhulekeleni. 26 Bingelelani abazalwane bonke ngokwanga okungcwele. 27 Ngiyalifungisa iNkosi, ukuthi lincwadi ifundwe kubo bonke abazalwane abangcwele. 28 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani. Ameni.

2 AbaseThesalonika 1

UPawuli uyababingelela. Uyabonga ngokuthuthuka kwabo evangelini

1 UPawuli loSilivanu loTimothi kubandla labeThesalonika elikuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu: 2 Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu. 3 Simele ukumbonga uNkulunkulu njalonjalo ngani, bazalwane, njengoba kufanele, ngoba ukholo lwenu luyanda ngokungelakulinganiswa, lothando lwalowo lalowo wenu lonke luyengezeleleka komunye lomunye; 4 ngakho thina ngokwethu siyazincoma ngani emabandleni kaNkulunkulu ngenxa yokubekezela kwenu lokholo phakathi kokuzingelwa kwenu konke lezinhlupheko elibekezela kuzo; 5 okuyisibonakaliso sokwahlulelwa okulungileyo kukaNkulunkulu, ukuze kuthiwe lingabafanele umbuso kaNkulunkulu, lani eliwuhluphekelayo; 6 njengoba kuyinto elungileyo kuNkulunkulu ukuthi abuyisele ukuhlupheka kwabalihluphayo, 7 njalo kini elihluphekayo, ukuphumula kanye lathi, ekwembulweni kweNkosi uJesu evela ezulwini lengilosi zamandla akhe, 8 emalangabini omlilo, esenza impindiselo kwabangamaziyo uNkulunkulu, lakwabangalaleli ivangeli leNkosi yethu uJesu Kristu; 9 abazahlupheka ngesijeziso sokubhujiswa okulaphakade, basuswe ebusweni beNkosi lenkazimulweni yamandla akhe, 10 mhla efika ukuthi adunyiswe kubangcwele bakhe, njalo abatshazwe ekubo bonke abakholwayo (ngoba ubufakazi bethu bakholeka phakathi kwenu) ngalolosuku. 11 Ngenxa yalokho sihlala silikhulekela lani, ukuze uNkulunkulu wethu alibone lingabafanele ubizo, lokuze aphelelise yonke intando enhle yobuhle bakhe lomsebenzi wokholo ngamandla; 12 ukuze ibizo leNkosi yethu uJesu Kristu lidunyiswe kini, lani kuye, njengomusa kaNkulunkulu wethu loweNkosi uJesu Kristu.

2 AbaseThesalonika 2

Ukufika kweNkosi lokufika koNgelamthetho

1 Siyalincenga-ke, bazalwane, mayelana lokufika kweNkosi yethu uJesu Kristu, lokubuthana kwethu kuye, 2 ukuze lingaphangisi liqhuqhiswe engqondweni, njalo lethuswe, loba ngumoya, loba yilizwi, loba yincwadi ngokungathi ivela kithi, ngokungathi usuku lukaKristu selufikile. 3 Kakungabi lamuntu olikhohlisayo langayiphi indlela; ngoba aluyikufika ngaphandle kokuthi ukuhlubuka kufike kuqala, lomuntu wesono embulwe, indodana yokubhujiswa, 4 emelana ibisizikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa nguNkulunkulu loba yinto ekhonzwayo, ize ihlale ethempelini likaNkulunkulu njengoNkulunkulu, izitshaya uNkulunkulu. 5 Kalikhumbuli yini ukuthi ngiseselani, ngalitshela lezizinto? 6 Selikwazi khathesi okuvimbelayo, ukuze embulwe ngesikhathi sakhe. 7 Ngoba imfihlo yokungabi lomthetho isasebenza; kuphela kuzakwenzeka ovimbelayo okwalesisikhathi, aze asuswe phakathi, 8 khona-ke ezakwembulwa oNgelamthetho, iNkosi ezamqeda ngokuphefumula komlomo wayo, izambhubhisa ngokubonakala kokufika kwayo; 9 okufika kwakhe kunjengokusebenza kukaSathane emandleni wonke lezibonakalisweni lezimangalisweni zamanga, 10 lenkohlisweni yonke yokungalungi kulabo ababhubhayo, ngoba kabemukelanga uthando lweqiniso ukuze basindiswe. 11 Ngenxa yalokhu-ke uNkulunkulu uzabathumezela amandla enkohliso, ukuze bakholwe amanga; 12 ukuze balahlwe bonke abangakholwanga iqiniso, kodwa bathokoza kukho ukungalungi.

Ukubonga lokunxusa kukaPawuli

13 Kodwa thina simele ukubonga uNkulunkulu njalonjalo ngani, bazalwane abathandwa beNkosi, ukuthi uNkulunkulu walikhethela usindiso kusukela ekuqaleni, ekungcwelisweni koMoya, langokholo lweqiniso; 14 owalibizela kulokhu ngevangeli lethu, ekuzuzeni inkazimulo yeNkosi yethu uJesu Kristu. 15 Ngakho-ke, bazalwane, manini liqine, njalo libambelele ezimfundisweni elazifundiswayo, loba ngelizwi, kumbe ngencwadi yethu. 16 Kakuthi-ke iNkosi yethu uJesu Kristu uqobo, loNkulunkulu, ngitsho uBaba wethu owasithandayo, lowasinika induduzo elaphakade lethemba elihle ngomusa, 17 aduduze inhliziyo zenu, njalo aliqinise emazwini lemisebenzini yonke emihle.

2 AbaseThesalonika 3

Izicelo lezifiso lezeluleko zikaPawuli

1 Elokucina, bazalwane, sikhulekeleni, ukuze ilizwi leNkosi ligijime, futhi lidunyiswe, njengalokhu kwaba njalo lakini, 2 lokuthi sikhululwe ebantwini abangaqondanga lababi; ngoba ukholo kayisilo lwabo bonke. 3 Kodwa iNkosi ithembekile, izaliqinisa ilivikele komubi. 4 Silethemba-ke eNkosini ngani, ukuthi izinto esililaya zona, lani liyazenza njalo lizazenza. 5 Kodwa iNkosi sengathi ingaqondisa inhliziyo zenu ethandweni lukaNkulunkulu, lekubekezeleni kukaKristu. 6 Siyalilaya-ke, bazalwane, ebizweni leNkosi yethu uJesu Kristu, ukuthi lizehlukanise laye wonke umzalwane ohamba ngokungafanele, njalo kungenjengomlayo elawemukela kithi; 7 ngoba liyazi ngokwenu ukuthi lifanele lisilingise njani; ngoba kasihambanga ngokungafanele phakathi kwenu, 8 njalo kasidlanga kudla komuntu nje, kodwa ekutshikatshikeni lekusebenzeni nzima, ubusuku lemini sisebenza, ukuze singabi ngumthwalo lakomunye wenu; 9 kungesikuthi sasingelalungelo, kodwa ukuze sizinikele kini njengesibonelo sokusilingisela. 10 Ngoba lalapho silani, salilaya lokhu ukuthi: Uba umuntu engafuni ukusebenza, akumelanga adle. 11 Ngoba sizwa ukuthi abanye phakathi kwenu bahambahamba ngokungafanele, kabasebenzi lutho, kodwa besenza izinto ezingelamsebenzi. 12 Abanjalo-ke siyabalaya sibakhuthaze ngeNkosi yethu uJesu Kristu, ukuze basebenze ngokuthula badle okwabo ukudla. 13 Lani, bazalwane, lingadinwa yikwenza okuhle. 14 Kodwa uba umuntu engalaleli ilizwi lethu ngencwadi, mqapheliseni lowo, njalo lingahlangani laye, ukuze abe lenhloni; 15 njalo lingamphathi njengesitha, kodwa melulekeni njengomzalwane. 16 Sengathi-ke iNkosi yokuthula uqobo ingalinika ukuthula ngesikhathi sonke ngendlela zonke. INkosi kayibe lani lonke.

Isicino

17 Isibingelelo ngesami isandla esikaPawuli, okuluphawu kuyo yonke incwadi; ngibhala ngokunjalo. 18 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani lonke. Ameni.

1 uTimothi 1

Isibingelelo

1 UPawuli, umphostoli kaJesu Kristu njengokomlayo kaNkulunkulu uMsindisi wethu, loweNkosi uJesu Kristu ithemba lethu, 2 kuTimothi umntanami weqiniso ekholweni: Umusa, isihawu, ukuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu lakuJesu Kristu iNkosi yethu.

UPawuli uxwayisa uTimothi ngokufundisa okungamanga

3 Njengoba ngakukhuthaza ukuthi uhlale eEfesu, ngisiya eMakedoniya, ukuze ulaye abathile ukuthi bangafundisi imfundiso eyehlukileyo, 4 futhi bangananzeleli izinganekwane lendaba zosendo olokuzalana ezingapheliyo, ezibanga ukuphikisana kulokwakha kukaNkulunkulu okusekholweni. 5 Isiphetho-ke somlayo luthando oluvela enhliziyweni emhlophe lakusazela esihle lekholweni olungelakuzenzisa; 6 kulokhu abathile abaduhe kukho baphambukela ekukhulumeni okuyize, 7 befuna ukuthi babe ngabafundisi bomlayo, bengaqedisisi lezinto abazitshoyo, kumbe langezinto abaziqinisayo. 8 Kodwa siyazi ukuthi umlayo ulungile, uba umuntu ewusebenzisa ngokomlayo, 9 esazi lokhu, ukuthi umlayo kawubekelwa olungileyo, kodwa abangelamlayo labangalaleliyo, abeyisa uNkulunkulu labayizoni, abangangcwele labangakholwayo, ababulala oyise lababulala onina, ababulali, 10 izifebe, abesilisa abalalanayo, abathumba abanye bebathengisa, abaqambimanga, abephula izifungo, njalo nxa kukhona okunye okuphambene lemfundiso ephilileyo, 11 njengokwevangeli lenkazimulo kaNkulunkulu obusisiweyo, engaphathiswa lona.

UPawuli ubonga uNkulunkulu owamhawukelayo

12 Ngiyambonga-ke owanginika amandla, uKristu Jesu iNkosi yethu, ukuthi wangibona ngithembekile, wangimisa enkonzweni, 13 owayekade engumhlambazi lomzingeli lomthuki; kodwa ngahawukelwa, ngoba ngangikwenza ngokungazi ekungakholweni; 14 kodwa umusa weNkosi yethu wengezelelwa kakhulu kanye lokholo lothando olukuKristu Jesu. 15 Lithembekile lelilizwi njalo lifanele ukwemukelwa konke, ukuthi uKristu Jesu weza emhlabeni ukusindisa izoni, engiyinduna yazo mina; 16 kodwa ngenxa yalokhu ngahawukelwa, ukuze kimi engiyinduna uJesu Kristu abonakalise konke ukubekezela, ngibe yisibonelo kwabazakholwa kuye empilweni ephakade. 17 Kuyo-ke iNkosi eyisimakade, engabhubhiyo, engelakubonwa, uNkulunkulu yedwa ohlakaniphileyo, kakube udumo lobukhosi kuze kube nini lanininini. Ameni. 18 Lumlayo ngiwunika wena, mntanami Timothi, njengeziprofetho ezenzakala kuqala ngawe, ukuze ngazo ulwe ukulwa okuhle, 19 ubamba ukholo lesazela esihle, abanye abasininayo, bachithekelwa ngumkhumbi mayelana lokholo; 20 okukubo uHimeneyo loAleksandro, engibanikele kuSathane, ukuze bafunde ukuthi bangahlambazi.

1 uTimothi 2

Imithetho yenkonzo yebandla

1 Ngakho kuqala kukho konke ngikhuthaza ukuthi ukunxusa, imikhuleko, ukulabhela, ukubonga kwenzelwe abantu bonke; 2 amakhosi, labo bonke abayiziphathamandla, ukuze sichithe impilo elokuthula lepholileyo kukho konke ukukhonza uNkulunkulu langenhlonipho; 3 ngoba lokhu kuhle kuyemukeleka phambi kukaNkulunkulu uMsindisi wethu, 4 ofuna ukuthi bonke abantu basindiswe njalo beze elwazini lweqiniso. 5 Ngoba munye uNkulunkulu; njalo munye umlamuli phakathi kukaNkulunkulu labantu, umuntu uKristu Jesu, 6 owazinikela yena ukuba lihlawulo labo bonke, ubufakazi ngezikhathi ezifaneleyo, 7 mina engamiselwa khona ukuba ngumtshumayeli lomphostoli (ngikhuluma iqiniso kuKristu, kangiqambi manga) umfundisi wabezizwe ekholweni leqinisweni. 8 Ngakho ngifisa ukuthi amadoda akhuleke kuyo yonke indawo, ephakamisa izandla ezingcwele, engelalaka lokuxabana. 9 Ngokunjalo labesifazana bazicecise ngezigqoko ezifaneleyo, lenhlonipho lokuqonda, kungabi ngenwele ezelukiweyo, kumbe ngegolide, kumbe ngamapharele, kumbe ngezembatho ezidulayo, 10 kodwa, okufanele abesifazana abathi bakhonza uNkulunkulu, ngemisebenzi emihle. 11 Owesifazana kafunde ngokuthula ekuzithobeni konke. 12 Kodwa kangivumeli owesifazana ukuthi afundise, kumbe abe lamandla phezu kowesilisa, kodwa abe ekuthuleni. 13 Ngoba uAdamu wabunjwa kuqala, emva kwalokho uEva; 14 futhi uAdamu kakhohliswanga, kodwa owesifazana esekhohlisiwe waba sesiphambekweni, 15 kodwa uzasindiswa ngokuzala abantwana, uba behlala ekholweni lethandweni lebungcweleni langokuqonda.

1 uTimothi 3

Mayelana labaphathi bebandla

1 Lithembekile ilizwi elithi: Uba umuntu efisa isikhundla sombonisi, ufisa umsebenzi omuhle; 2 ngakho kumele ukuthi umbonisi abe ngongasolekiyo, indoda yomfazi munye, ozithintayo, oqondileyo, oziphatha ngokufaneleyo, ophatha kuhle izihambi, olelisu lokufundisa; 3 angabi yisidakwa, angabi ngothanda ukulwa, anganxwaneli inzuzo embi, kodwa abe mnene, angabi ngothanda ukuxabana, angabi ngothanda imali; 4 ephatha kuhle owakhe umuzi, elabantwana abalalela ngenhlonipho yonke, 5 ngoba uba umuntu engakwazi ukuphatha owakhe umuzi, angaliphatha njani ibandla likaNkulunkulu? 6 Kangabi ngosandukukholwa, hlezi ngokukhukhunyezwa awele ekulahlweni kukaSathane. 7 Kumele futhi ukuthi abe lobufakazi obuhle kwabangaphandle, hlezi awele ekuthukweni lemjibileni kaSathane. 8 Ngokunjalo abadikoni bahlonipheke, bangabi ndimimbili, abangananzi iwayini elinengi, abangafisi inzuzo embi, 9 babambe imfihlo yokholo esazeleni esimhlophe. 10 Laba-ke kabaqale bahlolwe, okulandelayo kabakhonze uba bengasoleki. 11 Ngokunjalo omkabo babe ngabahloniphekayo, abanganyeyiyo, abazithintayo, bethembekile ezintweni zonke. 12 Abadikoni kababe ngamadoda amfazi munye, aphatha kuhle abantwana leyawo imizi. 13 Ngoba abakhonze kuhle bazizuzela isimilo esihle, lesibindi esikhulu ekholweni olukuKristu Jesu. 14 Lezizinto ngikubhalela zona, ngithemba ukuza kuwe masinyane; 15 kodwa uba ngibambeka, ukuze wazi ukuthi kufanele ukuziphatha njani endlini kaNkulunkulu, elibandla likaNkulunkulu ophilayo, insika lesisekelo seqiniso. 16 Kuyavunywa-ke ukuthi yinkulu imfihlo yokukhonza uNkulunkulu: UNkulunkulu wabonakaliswa enyameni, wathiwa ulungile kuMoya, wabonwa zingilosi, watshunyayelwa ezizweni, wakholeka emhlabeni, wenyuselwa ebukhosini.

1 uTimothi 4

UPawuli uxwayisa uTimothi ngabafundisi bamanga

1 UMoya-ke utsho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokucina abanye bazahlehlela emuva ekholweni, balalele omoya abaduhisayo lemfundiso zamadimoni, 2 ekuzenziseni kwabaqambimanga, betshiswe kwezabo izazela ngensimbi etshisayo, 3 besalela ukuthathana, bezila ukudla uNkulunkulu akudalileyo ekwemukelweni lokubonga ngabakholwayo labazi iqiniso; 4 ngoba sonke isidalwa sikaNkulunkulu sihle, kakulahlwa lutho, uba lwemukelwa kanye lokubonga; 5 ngoba luyangcweliswa ngelizwi likaNkulunkulu langomkhuleko. 6 Uba ubeluleka lezizinto abazalwane uzakuba yisikhonzi esihle sikaJesu Kristu, wondliwe emazwini okholo, lawemfundiso enhle oyilandelayo ngokunanzelela. 7 Kodwa wale inganekwane ezimbi lezezalukazi. Uzejayeze ukukhonza uNkulunkulu; 8 ngoba ukwejayeza umzimba kulokusiza okuncinyane; kodwa ukukhonza uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke, ngoba kulesithembiso sempilo yalamuhla lezayo. 9 Lithembekile ilizwi njalo lifanele konke ukwemukelwa. 10 Ngoba ngalokho lathi siyasebenza nzima futhi siyathukwa ngoba sithembele kuNkulunkulu ophilayo onguMsindisi wabo bonke abantu, ikakhulu wabakholwayo.

UTimothi welulekwa ngokuhamba langokufundisa

11 Laya ngalezizinto ufundise. 12 Kungabi lamuntu odelela ubutsha bakho, kodwa woba yisibonelo kwabakholwayo elizwini, ekuhambeni, ethandweni, emoyeni, ekholweni, ekuhlambulukeni. 13 Ngize ngifike, nanzelela ekubaleni, ekulayeni, ekufundiseni. 14 Ungadeleli isiphiwo esikuwe, owasiphiwa ngesiprofetho kanye lokubekwa izandla zobudala. 15 Nakana ngalezizinto, ube kulezizinto, ukuze ukuqhubeka kwakho kubonakale phakathi kwabo bonke. 16 Zinanzelele wena lemfundiso. Hlala kulezizinto; ngoba ngokwenza lokho uzazisindisa wena kanye lalabo abakuzwayo.

1 uTimothi 5

1 Ungamkhalimeli omdala, kodwa meluleke njengoyihlo; abatsha, njengabafowenu; 2 abesifazana abadala, njengonyoko; abesifazana abatsha, njengabodadewenu, ekuhlambulukeni konke.

UTimothi welulekwa ngokuphatha abafelokazi ebandleni

3 Hlonipha abafelokazi abangabafelokazi isibili. 4 Kodwa uba umfelokazi othile elabantwana loba abantwana bomntanakhe, kabafunde kuqala ukuhlonipha indlu yakwabo, njalo kabenanise umkhondo kubazali; ngoba lokhu kuhle njalo kuyemukeleka phambi kukaNkulunkulu. 5 Lowo-ke ongumfelokazi isibili osele yedwa uthembele kuNkulunkulu, uhlala ekunxuseni lemikhulekweni ebusuku lemini. 6 Kanti lowo ozinikela ekuzithokoziseni, ufile ephila. 7 Laya-ke ngalezizinto, ukuze bangasoleki. 8 Kodwa uba umuntu engondli abakibo, ikakhulu abendlu yakhe, uluphikile ukholo, futhi mubi kulongakholwayo. 9 Kabalwa umfelokazi ongengaphansi kweminyaka engamatshumi ayisithupha, umfazi owake wenda endodeni kanye, 10 onconywa ngemisebenzi emihle, uba ondle abantwana, uba engenise izihambi, uba egezise inyawo zabangcwele, uba esize abahluphekayo, uba ekhuthalele wonke umsebenzi omuhle. 11 Kodwa abafelokazi abatsha ubale; ngoba nxa sebelenkanuko ezimelana loKristu, bafuna ukwenda; 12 balokulahlwa, ngoba bachithile ukholo lwabo lokuqala. 13 Futhi ngesikhathi esifananayo-ke bafunda ukuvilapha bezula lezindlu, futhi bengavilaphi kuphela, kodwa babuye bahlebe bengena kokungeyisikho okwabo, bekhuluma okungafanelanga. 14 Ngakho ngifisa ukuthi abafelokazi abatsha bende, bazale abantwana, baphathe umuzi wabo, banganiki isitha lathuba lokuthuka. 15 Ngoba lakhathesi abanye sebephambuke balandela uSathane. 16 Uba okholwayo owesilisa kumbe okholwayo owesifazana elabafelokazi, kabasize, njalo ibandla lingathwaliswa nzima, ukuze lisize abangabafelokazi isibili.

Mayelana labadala bebandla

17 Abadala abaphatha kuhle bafanele ukuhlonitshwa ngokuphindiweyo, ikakhulu labo abasebenza nzima elizwini lekufundiseni; 18 ngoba umbhalo uthi: Ungayifaki isayeke inkabi ebhulayo; futhi uthi: Isisebenzi sifanele iholo laso. 19 Ungalamukeli icala elimelana lomdala, ngaphandle phambi kwabafakazi ababili kumbe abathathu. 20 Abonayo basole phambi kwabo bonke, ukuze abanye labo babe lokwesaba. 21 Ngiyakulayisisa phambi kukaNkulunkulu leNkosi uJesu Kristu lengilosi ezikhethiweyo, ukuze uzigcine lezizinto ngokungaqumi okungakathoniswa, ungenzi lutho ngokubandlulula. 22 Ungaphangisi ukubeka izandla phezu komuntu, futhi ungahlanganyeli ezonweni zabanye; uzigcine wena umsulwa. 23 Ungabe usanatha amanzi wodwa, kodwa sebenzisa iwayini elilutshwana, ngenxa yesisu sakho lemikhuhlane yakho futhifuthi. 24 Izono zabanye abantu zisobala, zibaqalela ukuya ekugwetshweni; kanti ezabanye ziyalandela. 25 Ngokunjalo lemisebenzi emihle isobala; laleyo eyehlukileyo, ingeke ifihlakale.

1 uTimothi 6

Mayelana lezigqili

1 Bonke abangaphansi kwejogwe, izigqili, kabathi amakhosi abo afanele konke ukuhlonitshwa, ukuze ibizo likaNkulunkulu lemfundiso kungadunyazwa; 2 labalamakhosi akholwayo bangawadeleli, ngoba engabazalwane; kodwa kulalokhu kabawasebenzele, ngoba ekholwa njalo ethandeka, abahlanganyeli benzuzo. Fundisa njalo ukhuthaze lezizinto.

Imfundiso yamanga ibanga okubi

3 Uba kukhona ofundisa okwehlukileyo, njalo engavumelani lamazwi aphilileyo, aweNkosi yethu uJesu Kristu, lemfundiso evumelana lokukhonza uNkulunkulu, 4 uyazikhukhumeza, kazi lutho, kodwa ubulawa yinkani lemibuzo lokuphikisana ngamazwi, okuvela kukho umona, umbango, ukuthuka, imicabango emibi, 5 ukuxabana kwabantu abangqondo yabo yonakele, labalahlekelwe liqiniso, besithi ukukhonza uNkulunkulu kuyindlela yenzuzo. Zehlukanise labanjalo. 6 Kodwa ukukhonza uNkulunkulu lokwenela kuyinzuzo enkulu; 7 ngoba kasizanga lalutho emhlabeni, kusobala ukuthi kasiyikusuka lalutho; 8 kodwa uba silokudla lezembatho sizakweneliswa yikho. 9 Kodwa abafisa ukunotha bawela ekulingweni lemjibileni, lenkanukweni ezinengi zobuphukuphuku ezilimazayo, ezicwilisela abantu encithakalweni lekubhujisweni; 10 ngoba uthando lwemali luyimpande yakho konke okubi; abanye beyifisa baduhile ekholweni, njalo bazigwaza ngenhlungu ezinengi.

Ezinye izeluleko zikaPawuli

11 Kodwa wena o muntu kaNkulunkulu, balekela lezizinto; njalo udingisise ukulunga, ukwesaba uNkulunkulu, ukholo, uthando, ukubekezela, ubumnene. 12 Lwana ukulwa okuhle kokholo, ubambelele empilweni ephakade, owabizelwa kuyo, lawe wasuvuma uvumo oluhle phambi kwabafakazi abanengi. 13 Ngiyakulaya phambi kukaNkulunkulu ophilisa konke, loKristu Jesu owafakaza uvumo oluhle phambi kukaPontiyusi Pilatu, 14 ukuthi ugcine umthetho ungelasici, ungasoleki, kuze kube sekubonakaleni kweNkosi yethu uJesu Kristu, 15 ozakubonakalisa ngezakhe izikhathi oBusisiweyo loSomandla oyedwa, iNkosi yamakhosi, loMbusi wababusi, 16 yena yedwa olokungafi, ohlala ekukhanyeni okungelakusondelelwa, akulamuntu ebantwini owambonayo, kumbe ongambona; okukuye udumo lamandla aphakade. Ameni. 17 Laya abanothileyo emhlabeni wakhathesi ukuthi bangazigqaji, bangathembeli ekungaqondini kwenotho, kodwa kuNkulunkulu ophilayo osipha ngokunotha zonke izinto ukuze sithokoze, 18 benze okuhle, banothe emisebenzini emihle, balungele ukupha, ukwabelana ngesihle, 19 bazibekele isisekelo esihle esikhathini esizayo, ukuze babambe impilo elaphakade.

Isicino

20 O Timothi, londoloza kuhle okubekwe kuwe, xwaya ukukhuluma okuyize okungcolileyo lokuphikisana kwalokho okuthiwa lulwazi kungeyisilo, 21 okuthe abanye ngokukuvuma baduha ekholweni. Umusa kawube lani. Ameni.

2 uTimothi 1

Isibingelelo

1 UPawuli umphostoli kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu, njengokwesithembiso sempilo ekuKristu Jesu, 2 kuTimothi, umntanami othandekayo: Umusa, isihawu, ukuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba, lakuKristu Jesu iNkosi yethu.

UTimothi welulekwa ukuthi azivuselele

3 Ngiyambonga uNkulunkulu, engimkhonzayo kusukela kubokhokho esazeleni esimhlophe, njengalokhu ngikukhumbula ngokungaphezi emikhulekweni yami ebusuku lemini, 4 ngilangatha ukukubona, ngikhumbula inyembezi zakho, ukuze ngigcwaliswe ngentokozo, 5 nxa ngibeka emkhumbulweni ukholo olungelakuzenzisa olukuwe, olwaluhlezi kugogo wakho uLoyisi kuqala lakunyoko uYunike, njalo ngithemba ukuthi lukhona lakuwe. 6 Ngenxa yalesisizatho ngiyakukhumbuza ukuthi uvuselele isipho sikaNkulunkulu, esikuwe ngokubekwa kwezandla zami. 7 Ngoba uNkulunkulu kasinikanga umoya wobugwala, kodwa owamandla lowothando lowokuqonda. 8 Ngakho ungabi lanhloni ngobufakazi beNkosi yethu, loba ngami isibotshwa sayo; kodwa kumele uhlupheke kanye levangeli njengamandla kaNkulunkulu, 9 owasisindisayo, njalo wasibiza ngobizo olungcwele, kungeyisikho njengemisebenzi yethu kodwa ngokwelakhe icebo langomusa asinika wona kuKristu Jesu kungakafiki izibanga zesikhathi, 10 kodwa oselubonakaliswe khathesi ngokubonakala koMsindisi wethu uJesu Kristu, owachitha ukufa, waseletha ekukhanyeni impilo lokungabhubhi ngevangeli, 11 engamiselwa lona mina ukuba ngumtshumayeli lomphostoli lomfundisi wezizwe. 12 Ngenxa yalesisizatho lami ngiyahlupheka lezizinto, kodwa kangilanhloni; ngoba ngiyamazi engikholwe kuye, njalo ngileqiniso ukuthi ulamandla okulondoloza lokho engikubeke kuye kuze kufike lolosuku. 13 Bambelela kusibonelo samazwi aphilileyo owawezwayo kimi, ekholweni lethandweni olukuKristu Jesu. 14 Lokhu okuhle okuphathisiweyo kulondoloze ngoMoya oNgcwele ohlezi kithi. 15 Uyakwazi lokhu, ukuthi bonke abaseAsiya bangihlamuka, okukubo uFigelo loHermogene. 16 Sengathi iNkosi inganika umusa indlu kaOnesiforo; ngoba wangivuselela kanengi, njalo wayengelanhloni ngeketane lami, 17 kodwa ekufikeni kwakhe eRoma, wangidingisisa kakhulu wasengithola; 18 sengathi iNkosi ingamnika ukuthi athole isihawu eNkosini ngalolosuku; lokuthi zingaki izinto angenzela zona eEfesu, uyakwazi wena kuhle kakhulu.

2 uTimothi 2

UTimothi welulekwa ukuthi abe lesibindi

1 Ngakho wena, mntanami, qiniswa emuseni okuKristu Jesu. 2 Lezinto owazizwa kimi phakathi kwabafakazi abanengi, zinikele ebantwini abathembekileyo, abazakuba lamandla okufundisa labanye. 3 Ngakho wena hlupheka ngobunzima, njengebutho elihle likaJesu Kristu. 4 Kakho osebenza njengebutho okhanywa zindaba zempilo, ukuze amkholise lowo ombuthileyo. 5 Futhi nxa lomuntu encintisana, kanikwa umqhele ngaphandle kokuthi encintisana ngokomthetho. 6 Kufanele umlimi osebenza kakhulu amukele kuqala izithelo. 7 Nakana ngezinto engizitshoyo; njalo sengathi iNkosi ingakunika ukuqedisisa ezintweni zonke. 8 Khumbula ukuthi uJesu Kristu wavuswa kwabafileyo, owenzalo kaDavida, njengokwevangeli lami; 9 engihlupheka kulo okubi kuze kube kuzibopho, njengomenzi wobubi; kanti ilizwi likaNkulunkulu kalibotshwanga. 10 Ngakho ngikubekezelele konke ngenxa yabakhethiweyo, ukuze labo bazuze usindiso olukuKristu Jesu, kanye lobukhosi obuphakade. 11 Lithembekile ilizwi elithi: Ngoba uba safa kanye laye, sizaphila kanye laye futhi; 12 uba sibekezela, lathi sizabusa kanye laye; uba simphika, laye uzasiphika; 13 uba singathembeki, yena uhlala ethembekile; angeziphike yena.

UTimothi uxwayiswa ngokuphikisana

14 Bakhumbuze lezizinto, ulayisise phambi kweNkosi ukungaphikisi ngamazwi kokungasizi lutho, ngaphandle kokuduhiswa kwabezwayo. 15 Khuthalela ukuthi uziveze kuNkulunkulu uthembekile, isisebenzi esingelambangela yokuba lenhloni, esiqondisa kuhle ilizwi leqiniso. 16 Kodwa xwaya ukukhuluma okungcolileyo okuyize; ngoba bazaqhubeka ekungamesabini uNkulunkulu okukhulu, 17 lelizwi labo lizabhibhidla okwemvukuzane; okukubo uHimeneyo loFileto; 18 abaduhileyo eqinisweni, besithi ukuvuka kwabafileyo sekudlule, begenqula ukholo lwabanye. 19 Loba kunjalo isisekelo sikaNkulunkulu simi siqinile, silaloluphawu lokuthi: INkosi iyabazi abangabayo, lokuthi: Wonke ophatha ibizo likaKristu kehlukane lokungalungi. 20 Kodwa endlini enkulu kakukho izitsha zegolide lezesiliva kuphela, kodwa lezesihlahla lezebumba, njalo ezinye ngezenhlonipho, kodwa ezinye ngezokungahlonitshwa. 21 Ngakho uba umuntu ezihlambulula kulezizinto, uzakuba yisitsha senhlonipho, esingcwelisiweyo, njalo esilosizo kumninindlu, sesilungiselwe wonke umsebenzi omuhle. 22 Balekela-ke inkanuko yobutsha, kodwa udingisise ukulunga, ukholo, uthando, ukuthula kanye labo ababiza iNkosi kuvela enhliziyweni emhlophe. 23 Kodwa yala ukuphikisana okobuthutha lokokungafundi, usazi ukuthi kubanga ukulwa. 24 Inceku yeNkosi-ke kayifanele ukulwisa, kodwa ukuba mnene kibo bonke, ibe lelisu lokufundisa, ibekezele, 25 ibeluleke ngobumnene abalenkani; mhlawumbe uNkulunkulu angabanika ukuphenduka baye kulwazi lweqiniso, 26 njalo basanguluke kumjibila kaSathane, ababanjwe nguye entandweni yakhe.

2 uTimothi 3

Izinto ezimbi zezinsuku zokucina

1 Kodwa yazi lokhu, ukuthi ensukwini zokucina kuzafika izikhathi ezinzima. 2 Ngoba abantu bazakuba ngabazithandayo, abathanda imali, abaziqakisayo, abazigqajayo, abahlambazayo, abangalaleli abazali, abangabongiyo, abangangcwele, 3 abangelathando ngemvelo, abangelakuxoliswa, abahlebayo, abangazikhuziyo, abalolaka, abangathandi okuhle, 4 abanikela abanye, abalamawala, abagcwele ukuzikhukhumeza, abathanda intokozo kulokuthanda uNkulunkulu, 5 abalesimo sokukhonza uNkulunkulu, kodwa amandla alo bewaphika; labanjalo baxwaye. 6 Ngoba okuvela kubo labo ngabanyenyela ezindlini, njalo bathumbe abesifazana ababuthakathaka abasindwa yizono, bebuswa zinkanuko eziyinhlobonhlobo, 7 befunda njalonjalo, futhi bengeke bafike elwazini lweqiniso. 8 Njengoba-ke uJane loJambere bamelana loMozisi, ngokunjalo lalaba bamelana leqiniso, abantu abalengqondo eyonakeleyo, abangasizi lutho mayelana lokholo. 9 Kodwa kabayikuqhubekela phambili; ngoba ubuthutha babo buzakuba sobala kibo bonke, njengoba kwaba njalo lakobabo.

Ukubambelela emfundisweni elungileyo

10 Kodwa wena ulandele ngokunanzelela imfundiso yami, ukuziphatha, injongo, ukholo, ukubekezela, uthando, ukuqinisela, 11 ukuzingelwa, izinhlupheko, njengalokhu okwangehlela eAntiyoki, eIkoniyuma, eListra, ukuzingelwa okungakanani engakuthwalayo; njalo kukho konke iNkosi yangephula. 12 Isibili labo bonke abathanda ukuphila ngokwesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bazazingelwa; 13 kodwa abantu ababi labakhohlisi bazaqhubekela phambili bedlulisa ebubini, bekhohlisa njalo bekhohliswa. 14 Kodwa wena mana kulezozinto ozifundileyo lowaqiniseka kuzo, usazi ukuthi uzifunde kubani, 15 lokuthi kusukela ebuntwaneni wayazi imibhalo engcwele, elamandla okukuhlakaniphisa kube esindisweni ngokholo olukuKristu Jesu. 16 Wonke umbhalo waphefumulelwa nguNkulunkulu, njalo ulungele imfundiso, ukukhalimela, ukuqondisa, ukufundisa okusekulungeni; 17 ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, alungisiselwe wonke umsebenzi omuhle.

2 uTimothi 4

UTimothi ulaywa ukuthi aqine

1 Ngakho mina ngiyalayisisa phambi kukaNkulunkulu, leNkosi uJesu Kristu, ozakwahlulela abaphilayo labafileyo, ekubonakaleni kwakhe lembusweni wakhe, 2 tshumayela ilizwi, ulunge ngesikhathi esilungileyo, ngesikhathi esingalunganga, sola, ukhuze, weluleke, ekubekezeleni konke lemfundisweni. 3 Ngoba kuzakuba lesikhathi lapho bengayikuvuma imfundiso ephilileyo, kodwa ngokowabo umhawu bazazibuthelelela abafundisi, belunywa zindlebe; 4 njalo bazafulathelisa indlebe zabo eqinisweni, bazaphambukela ezinganekwaneni. 5 Kodwa wena qonda ezintweni zonke, ubekezelele inhlupheko, wenze umsebenzi womvangeli, uphelelise inkonzo yakho. 6 Ngoba mina sengithululwe njengomnikelo wokunathwa, lesikhathi sokusuka kwami sesifikile. 7 Ngilwile ukulwa okuhle, ngiqedile uhambo, ngilondolozile ukholo; 8 kusukela khathesi, ngibekelwe umqhele wokulunga, ezanginika wona ngalolosuku iNkosi, umahluleli olungileyo; kodwa kungeyisimi ngedwa, kodwa labo bonke abathanda ukubonakala kwayo.

UTimothi ucelwa ukuthi afike kuPawuli

9 Khuthala ukuza kimi masinyane; 10 ngoba uDema ungihlamukile, ethande umhlaba wakhathesi, wasesiya eThesalonika; uKresena eGalathiya, uTitosi eDalmathiya. 11 ULuka yedwa ulami. Thatha uMarko ubuye laye; ngoba uloncedo kakhulu kimi enkonzweni. 12 Kodwa uTikiko ngimthume eEfesu. 13 Ulethe isembatho engasitshiya kuKarpo eTrowasi, nxa ubuya, lezingwalo, ikakhulu incwadi zesikhumba. 14 UAleksandro umkhandi wethusi wangitshengisa okubi okunengi; sengathi iNkosi ingambuyisela njengokwemisebenzi yakhe; 15 umnanzelele lawe, ngoba wamelana kakhulukazi lamazwi ethu. 16 Ekuziphenduleleni kwami kwakuqala kwakungekho muntu owangimelayo, kodwa bonke bangihlamuka; sengathi kungebalelwe kibo lokhu. 17 Kodwa iNkosi yangimela, yangipha amandla, ukuze ngami ukutshumayela kupheleliswe, lezizwe zonke zizwe; ngasengikhululwa emlonyeni wesilwane, 18 iNkosi-ke izangikhulula kuwo wonke umsebenzi omubi, njalo izangisindisela umbuso wayo wezulu; kakube kuyo ubukhosi kuze kube phakade laphakade. Ameni.

Isicino

19 Bingelela uPriska loAkwila, lendlu kaOnesiforo. 20 UErastu wasala eKorinte; kodwa uTrofimu ngamtshiya eMilethu egula. 21 Khuthala ufike ubusika bungakafiki. UYubulu uyakubingelela, loPudeni, loLino, loKlawudiya, labo bonke abazalwane. 22 INkosi uJesu Kristu kayibe lomoya wakho. Umusa kawube lani. Ameni.

uTitosi 1

Isibingelelo

1 UPawuli, inceku kaNkulunkulu, lomphostoli kaJesu Kristu, njengokokholo lwabakhethiweyo bakaNkulunkulu lolwazi lweqiniso olunjengokukhonza uNkulunkulu, 2 ethembeni lempilo elaphakade, uNkulunkulu ongaqambi manga alithembisa zingakafiki izibanga zesikhathi, 3 kodwa wabonakalisa ngezikhathi ezifaneleyo ilizwi lakhe ngokutshumayela mina engakuphathiswayo njengokulaya kukaNkulunkulu uMsindisi wethu, 4 kuTitosi umntanami isibili njengokholo esiluhlanganyele sonke: Umusa, isihawu, ukuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba, leNkosini uJesu Kristu uMsindisi wethu.

Ukubekwa kwabadala bebandla. Abafundisi bamanga

5 Ngenxa yalokhu ngakutshiya eKrete, ukuze ulungise lezozinto ezisilelayo, njalo ubeke abadala kuwo wonke umuzi, njengoba mina ngakulaya; 6 uba kukhona ongasolekiyo, indoda elomfazi munye, elabantwana abakholwayo, abangasolwa ngokuganga, loba ngokungalaleli. 7 Ngoba kufanele umbonisi abe ngongasolekiyo, njengomphathindlu kaNkulunkulu; ongayisiso siqholo, ongathukutheli masinyane, ongesiso sidakwa, ongathandi ukulwa, ongafisi inzuzo embi, 8 kodwa ophatha kuhle izihambi, othanda okuhle, oziphathayo, oqondileyo, ongcwele, ozithintayo, 9 ebambelela elizwini elithembekileyo njengokwemfundiso, ukuze laye abe lamandla okukhuthaza ngemfundiso ephilileyo, lokwehlula labo abalenkani. 10 Ngoba kulabanengi labo abangalaleliyo, abakhuluma okuyize labakhohlisayo, ikakhulu labo abokusoka, 11 imilomo yabo imele ukufakwa isayeke; abagenqula imizi yonke, befundisa izinto ezingafanelanga, ngenxa yenzuzo embi. 12 Omunye kibo, owabo umprofethi, wathi: AmaKrete bahlala bengabaqambimanga, izilo ezimbi, iziminzi ezivilaphayo. 13 Lobubufakazi buqinisile. Ngalesosizatho balayisise ngobukhali, ukuze baphile ekholweni, 14 bangalaleli inganekwane zamaJuda, lemithetho yabantu abafulathela iqiniso. 15 Kwabahlambulukileyo konke kuhlambulukile; kodwa kwabangcolileyo labangakholwayo kakulalutho oluhlanzekileyo; kodwa lengqondo lezazela zabo kungcolile. 16 Bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu, kodwa bemphika ngezenzo, besenyanyeka, labangalaleliyo, lakuwo wonke umsebenzi omuhle kabasizi lutho.

uTitosi 2

Ukuhamba okuqotho

1 Kodwa wena khuluma izinto ezifanele imfundiso ephilileyo; 2 amadoda amadala ukuthi azithinte, ahlonipheke, engaqondileyo, ephilile ekholweni, ethandweni, ekubekezeleni; 3 abesifazana abadala ngokunjalo ukuthi baziphathe ngokufanele abangcwele, bangabi ngabahlebayo, bangafuywa liwayini elinengi, abafundisi bokuhle, 4 ukuze bafundise abesifazana abatsha ukuthi baqonde, babengabathandi babomkabo, bathande abantwana babo, 5 abaqondileyo, bemhlophe, begcina amakhaya, belungile, bezehlisela ngaphansi kwawabo amadoda, ukuze ilizwi likaNkulunkulu lingadunyazwa. 6 Abesilisa abatsha ngokunjalo ubakhuthaze ukuthi babe ngabaqondileyo; 7 mayelana lazo zonke izinto zitshengise uyisibonelo sezenzo ezinhle: Ekufundiseni okungabolanga, ubunzulu, ukuqonda, 8 ilizwi eliphilileyo, elingasolekiyo; ukuze omelana lani abe lenhloni, aswele ulutho olubi angalukhuluma ngani. 9 Khuthaza izigqili ukuthi zizehlisele ngaphansi kwawazo amakhosi, zikholeke ezintweni zonke, zingabi lankani, 10 zingantshontshi, kodwa zitshengise konke ukuthembeka okuhle, ukuze zicecise imfundiso kaNkulunkulu uMsindisi wethu ezintweni zonke. 11 Ngoba umusa kaNkulunkulu oletha usindiso usubonakele ebantwini bonke, 12 usifundisa ukuthi, sidele ukungakhonzi uNkulunkulu lenkanuko zomhlaba, siphile ngokuqonda langokulunga langokwesaba uNkulunkulu emhlabeni wakhathesi, 13 silindele ithemba elibusisiweyo lokubonakala kwenkazimulo kaNkulunkulu omkhulu loMsindisi wethu uJesu Kristu, 14 owazinikelela thina, ukuze asihlenge ebubini bonke, lokuzihlambululela isizwe esikhethekileyo, esitshisekela imisebenzi emihle. 15 Khuluma lezizinto, ukhuthaze, ukhuze ulamandla wonke. Kungabi khona umuntu okudelelayo.

uTitosi 3

1 Bakhumbuze ukuthi bazehlisele ngaphansi kwababusi leziphathamandla, babalalele, balungele wonke umsebenzi omuhle, 2 bangahlebi muntu, bangabi yizilwi, babekezele, batshengise bonke ubumnene ebantwini bonke. 3 Ngoba lathi kade sasiyiziphukuphuku, singalaleli, sikhohliswa, sisebenzela inkanuko lentokozo ezinenginengi, sihlezi ebubini lemoneni, sizondeka, sizondana. 4 Kodwa lapho sekubonakele umusa lothando lukaNkulunkulu uMsindisi wethu kubantu, 5 kungeyisikho okuvela ezenzweni zokulunga esazenzayo thina, kodwa njengokwesihawu sakhe wasisindisa, ngokugeziswa kokuzalwa kutsha lokuvuselelwa koMoya oNgcwele, 6 owamthulula ngokwengeziweyo phezu kwethu, ngoJesu Kristu uMsindisi wethu, 7 ukuze silungisiswe ngomusa wakhe, sibe yizindlalifa ngokwethemba lempilo elaphakade. 8 Lithembekile ilizwi, njalo ngithanda ukuthi uqinise isibili ngalezizinto, ukuze abakholwa kuNkulunkulu bakhuthalele ukuma emisebenzini emihle. Lezi yizinto ezinhle ezilosizo ebantwini; 9 kodwa xwaya imibuzo yobuthutha lendaba zosendo olokuzalana lombango lokuphikisana ngomlayo; ngoba kazisizi futhi ziyize. 10 Umuntu obhazukayo emva kwesilayo sokuqala lesesibili, mdele, 11 usazi ukuthi onjalo uphambukile, uyona, uyazilahla yena.

Isicino

12 Nxa ngizathuma uArtema kuwe loba uTikiko, khuthala uze kimi eNikapoli; ngoba ngizimisele ukuhlala khona ebusika. 13 UZena isazumthetho loApolosi ubakhuthaze ubancedise ekuhambeni kwabo, ukuze kungabi lalutho oluswelakalayo kubo. 14 Abakithi-ke labo kabafunde ukuma emisebenzini emihle yokudingekayo kusweleka, ukuze bangabi ngabangelazithelo. 15 Bonke abalami bayakubingelela. Bingelela abasithandayo ekholweni. Umusa kawube lani lonke. Ameni.

uFilimoni 1

Isibingelelo

1 UPawuli isibotshwa sikaKristu Jesu loTimothi umzalwane, kuFilimoni othandekayo lesisebenzi kanye lathi, 2 lakuApifiya othandekayo, lakuArkipho owebutho kanye lathi, lakubandla elisendlini yakho: 3 Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu.

UPawuli ubabaza ukholo lukaFilimoni

4 Ngiyambonga uNkulunkulu wami, ngikuphatha ngezikhathi zonke emikhulekweni yami, 5 ngisizwa ngothando lwakho langokholo olalo eNkosini uJesu lakubo bonke abangcwele, 6 ukuze ukuhlanganyela kokholo lwakho kube lamandla elwazini lwento yonke enhle ekini kuKristu Jesu. 7 Ngoba silentokozo enkulu lenduduzo ethandweni lwakho, ngoba imibilini yabangcwele yavuselelwa ngawe, mzalwane.

UPawuli ukhuluma ngoOnesimo

8 Ngalokho, lanxa ngilesibindi esikhulu kuKristu sokuthi ngikulaye into efaneleyo, 9 kanti ngenxa yothando kungcono ukuthi ngincenge, nginjengonje, uPawuli omdala, esengiyisibotshwa-ke futhi sikaJesu Kristu. 10 Ngiyakuncenga ngomntanami, engimzeleyo kuzibopho zami, uOnesimo, 11 okade engelasizo kuwe, kodwa khathesi-ke ulosizo kuwe lakimi, 12 engimbuyisela kuwe; kodwa wena, mamukele, okuyikuthi imibilini yami; 13 ebengifisa mina ukumbamba abe lami, ukuze angisebenzele esikhundleni sakho kuzibopho zevangeli; 14 kodwa kangithandanga ukwenza ulutho ngaphandle kwemvumo yakho, ukuze okuhle kwakho kungabi ngokokubanjwa ngamandla, kodwa njengokwesihle. 15 Ngoba mhlawumbe wehlukaniswa lawe okwesikhatshana ngenxa yalokhu, ukuze ubuye umamukele phakade; 16 angabe esaba njengesigqili, kodwa ngaphezu kwesigqili, umzalwane othandekayo, ikakhulu kimi, kodwa kakhulu kangakanani kuwe konke enyameni leNkosini. 17 Ngakho uba usithi ngingumhlanganyeli lawe, mamukele njengami. 18 Kodwa uba ekone ngolutho kumbe elomlandu, lokho kubalele kimi; 19 mina Pawuli ngibhale ngesandla sami, mina ngizakuhlawula; ukuze ngingatsho kuwe ukuthi ulomlandu oseleyo kimi lawe uqobo. 20 Yebo, mzalwane, sengathi ngingaba lentokozo ngawe eNkosini; uvuselele imibilini yami eNkosini.

Isicino

21 Ngikubhalele ngithemba ukulalela kwakho, ngisazi ukuthi uzakwenza lawe okungaphezu kwalokho engikutshoyo. 22 Futhi ngesikhathi esifananayo ungilungisele lami indawo; ngoba ngiyathemba ukuthi ngemikhuleko yenu ngizalinikwa. 23 Uyakubingelela uEpafra oyisibotshwa kanye lami kuKristu Jesu, 24 uMarko, uAristako, uDema, uLuka, izisebenzi kanye lami. 25 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lomoya wenu. Ameni.

AmaHeberu 1

UKristu mkhulu kulengilosi zonke

1 UNkulunkulu owakhuluma endulo kubobaba ngabaprofethi ngezigaba ngezigaba langendlela ezinengi, 2 kulezinsuku zokucina ukhulume kithi ngeNdodana, ayimise ibe yindlalifa yezinto zonke, owadala ngayo futhi imihlaba, 3 yona eyikubenyezela kwenkazimulo, lomfuziselo uqobo wobukhona bakhe, njalo iphethe izinto zonke ngelizwi lamandla ayo, lapho isiyenzile ngokwayo ukuhlanjululwa kwezono zethu, yahlala phansi ngakwesokunene soBukhulu obuphezulu, 4 isiyenziwe yaphakama kakhulu kulezingilosi, njengalokhu izuze ilifa lebizo elikhulu kulalezo. 5 Ngoba kukuyiphi yezingilosi ake watsho kuyo ukuthi: Wena uyiNdodana yami, mina lamuhla ngikuzele? Lokuthi futhi: Mina ngizakuba nguYise kiyo, yona-ke ibe yiNdodana kimi? 6 Futhi mhla ephinda eletha olizibulo emhlabeni, uthi: Lengilosi zonke zikaNkulunkulu kazimkhonze. 7 Lakuzingilosi uthi: Owenza ingilosi zakhe imimoya, lenceku zakhe ilangabi lomlilo; 8 kodwa eNdodaneni uthi: Isihlalo sakho sobukhosi, Nkulunkulu, singesaphakade laphakade, intonga yombuso wakho yintonga yokulunga. 9 Uthandile ukulunga, wazonda ububi; ngenxa yalokhu, uNkulunkulu, uNkulunkulu wakho ukugcobile ngamagcobo entokozo kulabanakwenu. 10 Lokuthi: Wena Nkosi, ekuqaleni wasekela umhlaba, lamazulu ayimisebenzi yezandla zakho; 11 kuzabhubha lokho, kodwa wena umi njalonjalo; futhi kuzaguga konke njengesigqoko, 12 lanjengesembatho uzakugoqa, kuzaphendulwa-ke; kodwa wena unguwe njalo, leminyaka yakho kayiyikuphela. 13 Kukuyiphi-ke yezingilosi ake atsho kuyo ukuthi: Hlala ngakwesokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakho? 14 Kazisibo yini zonke omoya abasebenzayo abathunyelwe ukukhonza ngenxa yalabo abazakudla ilifa losindiso?

AmaHeberu 2

UKristu waba mncinyane kulezingilosi

okwesikhatshana 1 Ngenxa yalokhu kufanele siqaphelisise izinto esizizwileyo, hlezi mhlawumbe sitshelele kuzo. 2 Ngoba uba ilizwi elakhulunywa zingilosi laqiniseka, lakho konke ukuphambuka lokungalaleli kwemukela ukuphindisela ngokokulunga, 3 thina sizaphepha njani uba sidelela usindiso olungaka? Olwaqala ukukhulunywa yiNkosi, lwafakazwa kithi yilabo abayizwayo, 4 uNkulunkulu efakaza kanye labo ngezibonakaliso langezimangaliso, langamandla azinhlobonhlobo, langokwabelwa kukaMoya oNgcwele, njengokwentando yakhe. 5 Ngoba kehliselanga ngaphansi kwezingilosi ilizwe elizayo, esikhuluma ngalo. 6 Kodwa omunye ufakazile kanzulu endaweni ethile esithi: Umuntu uyini, ukuthi umkhumbule? Kumbe indodana yomuntu, ukuthi uyinanze? 7 Wamenza okwesikhatshana waba phansi kulezingilosi; wamethwesa umqhele wobukhosi lodumo; wasummisa phezu kwemisebenzi yezandla zakho; 8 izinto zonke wazehlisela ngaphansi kwenyawo zakhe. Ngoba ekwehliseni izinto zonke ngaphansi kwakhe, katshiyanga lutho olungehliselwanga kuye. Kodwa khathesi kasikaziboni izinto zonke zehliselwe kuye. 9 Kodwa siyambona uJesu, etheswe umqhele wobukhosi lowodumo, owenziwa okwesikhatshana waba phansi kulezingilosi, ngenxa yenhlupheko yokufa, ukuze ngomusa kaNkulunkulu azwele wonke ukufa. 10 Ngoba kwakumfanele, ezikhona zonke izinto ngenxa yakhe, lezikhona zonke ngaye, ukuthi, lapho eletha abantwana abanengi enkazimulweni, amphelelise umkhokheli wosindiso lwabo ngezinhlupheko. 11 Ngoba lalowo ongcwelisayo labangcwelisiweyo, bonke bavela koyedwa; ngalesosizatho kalanhloni ukubabiza ngokuthi ngabafowabo, 12 esithi: Ngizatshumayela ibizo lakho kubafowethu, ngizakuhlabelela indumiso phakathi kwebandla. 13 Njalo ubuye athi: Mina ngizathemba kuye. Abesebuya esithi: Khangela mina labantwana uNkulunkulu anginike bona. 14 Ngakho njengoba abantwana behlanganyele inyama legazi, laye uqobo wahlanganyela khona lokho, ukuze ngokufa amchithe yena obelamandla okufa, onguSathane, 15 abakhulule labo bonke abathi ngokwesaba ukufa impilo yabo yonke babebanjwe ebugqilini. 16 Ngoba isibili kazithatheli izingilosi, kodwa uzithathela inzalo kaAbrahama. 17 Ngenxa yalokho kwamfanela ukuthi abe njengabafowabo kuzo zonke izinto, ukuze abe ngumpristi omkhulu olesihawu lothembekileyo ezintweni ezimayelana loNkulunkulu, ukuze enze inhlawulo yokuthula ngezono zabantu. 18 Ngoba kulokhu ahlupheke kukho uqobo elingwa, ulamandla okusiza abalingwayo.

AmaHeberu 3

UKristu mkhulu kuloMozisi

1 Ngakho, bazalwane abangcwele, bahlanganyeli bobizo lwasezulwini, qaphelani umphostoli lompristi omkhulu wesivumo sethu, uKristu Jesu, 2 othembeke kulowo owammisayo, njengoMozisi laye wayenjalo endlini yakhe yonke. 3 Ngoba kwathiwa lo ufanele udumo olukhulu kuloMozisi, njengoba ulodumo olukhulu kulendlu ayakhileyo. 4 Ngoba yonke indlu yakhiwa ngothile; kodwa owakha izinto zonke nguNkulunkulu. 5 UMozisi kambe wayethembekile endlini yonke yakhe njengenceku, kuze kube yibufakazi bezinto ebezizakhulunywa; 6 kodwa uKristu njengendodana phezu kwendlu yakhe; esiyindlu yakhe thina, uba-ke sibambelela ngokuqina isibindi lokuziqhenya kwethemba kuze kube sekupheleni.

Abakholwayo kabangadeleli ilizwi lakhe

7 Ngakho njengoba uMoya oyiNgcwele esithi: Lamuhla uba lilizwa ilizwi lakhe, 8 lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu, njengekuthukutheliseni, ngosuku lokulingwa enkangala, 9 lapho oyihlo bangilinga, bengihlola, basebebona imisebenzi yami okweminyaka engamatshumi amane; 10 ngakho ngasithukuthelela lesosizukulwana, ngathi: Bayaduha kokuphela enhliziyweni; lalaba kabazazanga indlela zami; 11 ngaze ngafunga ekuthukutheleni kwami ngathi: Kabayikungena ekuphumuleni kwami. 12 Nanzelelani, bazalwane, hlezi kuzakuba khona loba nini phakathi komunye wenu inhliziyo embi yokungakholwa, ekuduheni kuNkulunkulu ophilayo; 13 kodwa khuthazanani insuku ngensuku, kusathiwa lamuhla, ukuze kungabi khona kini owenziwa lukhuni ngenkohliso yesono; 14 ngoba sesibe ngabahlanganyeli bakaKristu, uba-ke sibambisisa isiqalo sokuqiniseka kuze kube sekupheleni; 15 kusathiwa: Lamuhla uba lilizwa ilizwi lakhe, lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu, njengekuthukutheliseni. 16 Ngoba abanye sebezwile bathukuthelisa, kodwa kakusibo bonke labo abaphuma eGibithe ngoMozisi. 17 Kodwa ngobani athukutheliswa yibo okweminyaka engamatshumi amane? Kakusibo labo abonayo yini, abazidumbu zabo zawela enkangala? 18 Ngobani-ke afunga kibo ukuthi kabazukungena ekuphumuleni kwakhe, ngaphandle kwalabo abangalalelanga? 19 Ngakho siyabona ukuthi babengelakungena ngenxa yokungakholwa.

AmaHeberu 4

Ukungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu

1 Ngakho, lapho sisekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe, kasesabe hlezi loba nini kube khona omunye wenu obonakala esehluleka; 2 ngoba phela lathi satshunyayezwa ivangeli, njengabo; kodwa ilizwi lombiko kalibasizanga bona, lokhu lingahlangananga lokholo kulabo abalizwayo; 3 ngoba thina esikholwayo siyangena ekuphumuleni, njengoba watsho ukuthi: Njengoba ngifungile ekuthukutheleni kwami ngathi: Kabayikungena ekuphumuleni kwami; lanxa imisebenzi yayiqediwe kusukela ekusekelweni komhlaba. 4 Ngoba utshilo kwenye indawo ngosuku lwesikhombisa kanje: UNkulunkulu wasephumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke; 5 lakulindawo uthi futhi: Kabayikungena ekuphumuleni kwami. 6 Ngakho lokhu kusalele ukuthi abanye bangene kukho, lalabo abatshunyayezwa ivangeli kuqala kabangenanga ngokungalaleli, 7 ubuye aqume usuku oluthile athi: Lamuhla, utsho ngoDavida, emva kwesikhathi esingaka, njengokwatshiwo ukuthi: Lamuhla uba lizalizwa ilizwi lakhe, lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu. 8 Ngoba uba uJoshuwa wayebaphumuzile, wayengayikukhuluma emva kwalokhu ngolunye usuku. 9 Ngakho kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha. 10 Ngoba ongenileyo ekuphumuleni kwakhe laye usephumule emisebenzini yakhe, njengoNkulunkulu kweyakhe. 11 Ngakho asikhuthalele ukungena kulokhokuphumula, ukuze kungabi lowela kulesisibonelo sokungalaleli. 12 Ngoba ilizwi likaNkulunkulu liphilile, njalo lilamandla, libukhali kuloba yiyiphi inkemba esika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kube sekwehlukanisweni kwakho konke umphefumulo lomoya, wonke amalunga lomnkantsho, njalo lingumhloli okhaliphileyo wemicabango lezizindlo zenhliziyo. 13 Futhi kakulalutho oludaliweyo olungabonakaliyo phambi kwakhe; kodwa zonke izinto zembuliwe zisobala emehlweni akhe esilokuzilanda kuye.

UKristu ungumpristi omkhulu kakhulu

14 Ngakho lokhu silompristi omkhulu kakhulu, odlulele emazulwini, uJesu iNdodana kaNkulunkulu, asibambelele kusivumo sethu. 15 Ngoba kasilaye umpristi omkhulu ongelakuzwelana lobuthakathaka bethu, kodwa owalingwa kukho konke njengathi, engelasono. 16 Ngakho kasisondele ngesibindi esihlalweni sobukhosi somusa, ukuze samukeliswe isihawu, sizuze umusa wosizo ngesikhathi esifaneleyo.

AmaHeberu 5

1 Ngoba wonke umpristi omkhulu, okhethwa ebantwini, umiselwa abantu ezintweni ezimayelana loNkulunkulu, ukuze anikele izipho lemihlatshelo ngenxa yezono; 2 ongababekezelela abangaziyo labaduhayo, lokhu laye egonjolozelwe yibuthakathaka; 3 njalo ngenxa yalokhu kufanele ukuthi anikelele izono, njengokwabantu, kunjalo langokwakhe. 4 Futhi kakulamuntu ozithathela le inhlonipho, kodwa obizwa nguNkulunkulu, lanjengoAroni. 5 Ngokunjalo loKristu kazidumisanga yena ukuba ngumpristi omkhulu, kodwa lowo owathi kuye: Wena uyiNdodana yami, lamuhla mina ngikuzele. 6 Njengoba esitsho futhi kwenye indawo ukuthi: Wena ungumpristi kuze kube phakade ngokwendlela kaMelkizedeki. 7 Owathi ensukwini zenyama yakhe, esenikele imikhuleko kanye lokunxusa elokukhala okukhulu langezinyembezi kuye olamandla okumsindisa ekufeni, futhi wezwiwa ngenxa yokwesaba kwakhe uNkulunkulu, 8 loba eyiNdodana, wafunda ukulalela ezintweni ahlupheka ngazo, 9 esephelelisiwe waba ngumthombo wosindiso olulaphakade kibo bonke abamlalelayo; 10 ebizwa nguNkulunkulu ngokuthi ngumpristi omkhulu ngokwendlela kaMelkizedeki. 11 Esilokunengi esingakutsho ngaye futhi okulukhuni ukulichasisela, lokhu selaba buthundu ekuzweni. 12 Ngoba lapho ebelifanele ukuba ngabafundisi, ngenxa yesikhathi, liswela futhi ukuthi kube khona olifundisayo, ukuthi ziyini izimiso zakuqala zamazwi kaNkulunkulu; selingabafanele uchago, kungeyisikho-ke ukudla okuqinileyo. 13 Ngoba wonke odla uchago kalalwazi olupheleleyo elizwini lokulunga; ngoba uyingane. 14 Kodwa ukudla okuqinileyo kungokwabakhulileyo, asebesebenzise izingqondo ngokujwayela ekwehlukaniseni konke okuhle lokubi.

AmaHeberu 6

Kuhle ukuqhubekela kokupheleleyo

1 Ngakho, sitshiya izinto zakuqala zemfundiso kaKristu, kasiqhubekele kokupheleleyo, singabeki futhi isisekelo sokuphenduka emisebenzini efileyo, lesokholo kuNkulunkulu, 2 semfundiso yobhabhathizo, lesokubeka izandla, lesokuvuka kwabafileyo, lesokwahlulelwa okulaphakade. 3 Lalokhu sizakwenza, nxa kuphela uNkulunkulu evuma. 4 Ngoba kakulakwenzeka, ukuthi labo asebake bakhanyiswa, basebenambitha isipho sezulwini, basebesiba ngabahlanganyeli bakaMoya oNgcwele, 5 basebenambitha ilizwi elihle likaNkulunkulu, lamandla elizwe elizayo, 6 basebehlamuka, labo-ke ukuthi babuye bavuselwe ekuphendukeni, lokhu bephinda bezibethelela iNdodana kaNkulunkulu, beyithela ihlazo obala; 7 ngoba umhlabathi onatha izulu elifika kanengi phezu kwawo, ubusumilisa imibhida ebasizayo lalabo abawulinyelwayo, wemukela isibusiso esivela kuNkulunkulu; 8 kodwa lowo oveza ameva lokhula oluhlabayo, uyaliwa njalo useduze lokuqalekiswa, okuphela kwakho kusekutshisweni. 9 Kodwa siqiniseka ngani izinto ezingcono, bathandekayo, lezilosindiso, lanxa sikhuluma njalo; 10 ngoba uNkulunkulu kayisuye ongalunganga ukuthi akhohlwe umsebenzi wenu lomsebenzi onzima wothando elalubonakalisa ebizweni lakhe, ngokusebenzela abangcwele lisabasebenzela. 11 Kodwa sifisa ukuthi ngulowo lalowo wenu akubonakalise lokhukukhuthala ekuqinisekeni okupheleleyo kwethemba ekupheleni; 12 ukuze lingabi ngabavilaphayo, kodwa abalingisi babo abathi ngokholo langokubekezela badla ilifa lezithembiso.

Izithembiso zikaNkulunkulu ziyavusa ithemba

13 Ngoba lapho uNkulunkulu ethembisa kuAbrahama, ngoba wayengelaye omkhulu kulaye angafunga ngaye, wazifunga yena, 14 esithi: Isibili ukubusisa ngizakubusisa, lokwandisa ngizakwandisa. 15 Langokunjalo esebekezele wazuza isithembiso. 16 Ngoba isibili abantu bayafunga ngomkhulu kulabo, lesifungo sokuqinisa siyisiphetho sakho konke ukuphikisana kibo. 17 Okwathi uNkulunkulu kukho, ethanda ukubonisa ngokwengezelelweyo kakhulu kuzindlalifa zesithembiso ukungaphenduki kwecebo lakhe, walamula ngesifungo, 18 ukuze, ngezinto ezimbili ezingaphendukiyo, okukuzo okungelakwenzeka ukuthi uNkulunkulu aqambe amanga ngazo, sibe lenduduzo elamandla, thina esibalekele ukuphephela ukubambelela ethembeni elibekwe phambi kwethu; 19 esilalo njengengwegwe yomphefumulo eqinileyo legxilileyo, lingena kokuphakathi kweveyili; 20 lapho isigijimi esingumanduleli sasingenela khona, uJesu, esaba ngumpristi omkhulu ephakadeni ngokwendlela kaMelkizedeki.

AmaHeberu 7

UKristu ungumpristi omkhulu njengoMelkizedeki

1 Ngoba uMelkizedeki lo, inkosi yeSalema, umpristi kaNkulunkulu oPhezukonke, owahlangabeza uAbrahama mhla ebuya ekubulaleni amakhosi, wasembusisa, 2 uAbrahama laye wamabela ingxenye yetshumi yakho konke, kuqala uphendulelwa ngokuthi inkosi yokulunga, emva kwalokhu besekuthiwa futhi inkosi yeSalema, okuyikuthi inkosi yokuthula; 3 kalayise, kalanina, kalasendo, kalakuqala kwensuku kumbe ukuphela kwempilo, kodwa esenziwe wafanana leNdodana kaNkulunkulu, uhlala engumpristi laphakade. 4 Bonani-ke ukuthi mkhulu kangakanani lo, kuye ngitsho uAbrahama ukhokho anika ingxenye yetshumi yezimpango. 5 Lalabo abavela emadodaneni kaLevi abamukeliswa ubupristi balomlayo wokwemukela ingxenye yetshumi ebantwini ngokomthetho, okuyikuthi kubafowabo, lanxa bevela ekhalweni lukaAbrahama; 6 kodwa yena ongabalelwa osendweni lwabo, wemukela ingxenye yetshumi kuAbrahama, wasembusisa lowo owayelezithembiso. 7 Njalo kungelakuphikwa ngitsho ukuthi: Omncinyane ubusiswa ngomkhulu. 8 Lapha-ke abantu abafayo bemukela ingxenye yetshumi; kodwa lapho esemukela lowo okufakazwa ngaye ukuthi uyaphila. 9 Kungatshiwo-ke, uLevi laye owemukela ingxenye yetshumi wanikela ingxenye yetshumi ngoAbrahama; 10 ngoba wayesesekhalweni lukayise, mhla uMelkizedeki emhlangabeza. 11 Ngakho-ke uba kwakukhona ukuphelela ngobupristi bukaLevi, ngoba isizwe sanikwa umlayo ngaphansi kwabo, kwakusaswelekelani ukuthi kuvele omunye umpristi ngokwendlela kaMelkizedeki, lokungatshiwo ngokwendlela kaAroni? 12 Ngoba uba ubupristi buphendulwa, kuyadingeka ukuthi kube khona lokuphendulwa komlayo. 13 Ngoba lowo okukhulunywa ngaye lezizinto ungowesinye isizwe, okungabanga khona kuso owakhonza elathini. 14 Ngoba kusobala ukuthi iNkosi yethu yavela koJuda, isizwe uMozisi angakhulumanga lutho ngaso mayelana lobupristi. 15 Njalo kusesobala ngokwengezelelwe kakhulu, uba sekusima omunye umpristi ngendlela yofuzo lukaMelkizedeki, 16 ongenziwanga ngokomthetho wesimiso senyama, kodwa ngokwamandla empilo engelakuphela; 17 ngoba ufakaza esithi: Wena ungumpristi kuze kube nininini ngokwendlela kaMelkizedeki. 18 Ngoba ukuchithwa komthetho wokuqala kwenziwa ngenxa yobuthakathaka lokungasizi lutho kwawo; 19 ngoba umlayo kawuzanga wenze ulutho luphelele, kodwa uyisingeniso sethemba elingcono, esisondela ngalo kuNkulunkulu. 20 Njalo okungangokuthi kenziwanga ngaphandle kwesifungo, 21 (ngoba baba ngabapristi ngaphandle kwesifungo, kodwa yena ngesifungo ngalowo owathi kuye: INkosi yafunga njalo kayiyikuzisola yathi: Wena ungumpristi kuze kube nininini ngokwendlela kaMelkizedeki) 22 uJesu waba yisiqiniso sesivumelwano esingcono kakhulu. 23 Lalabo babebanengi ababa ngabapristi, ngoba bavinjelwa yikufa ukuthi bahlale njalo; 24 kodwa lo, ngenxa yokuthi uhlala kuze kube phakade, ulobupristi obungadluliyo. 25 Ngenxa yalokho laye ulamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye, lokhu ephilela njalo ukubanxusela. 26 Ngoba umpristi omkhulu onjalo usifanele, ongcwele, ongelacala, ongelasici, owehlukanisiweyo kuzoni, lowenziwa waphakama kulamazulu; 27 ongadingi insuku ngensuku, njengabapristi abakhulu, ukunikela imihlatshelo esenzela ezakhe izono kuqala, emva kwalokho ezabantu; ngoba lokho wakwenza kanye mhla ezinikela yena. 28 Ngoba umlayo uyamisa abantu babe ngabapristi abakhulu, abalobuthakathaka; kodwa ilizwi lesifungo elalandela umlayo lamisa iNdodana ephelelisiweyo kuze kube nininini.

AmaHeberu 8

Ubupristi bukaKristu bukhulu kulalobo obamaJuda

1 Isiqokoqela-ke sezinto esazikhulumayo yikuthi: Silompristi omkhulu onje, owahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi soMkhulu emazulwini, 2 isikhonzi sendawo ezingcwele lesethabhanekele eliqotho, iNkosi eyalimisayo, njalo kungesimuntu; 3 ngoba wonke umpristi omkhulu umiselwe ukunikela iminikelo lemihlatshelo; ngakho kuyadingeka ukuthi laye abe lakho okuthile angakunikela. 4 Ngoba uba ubesemhlabeni, ubengeyikuba ngumpristi lakanye, ngoba bakhona abapristi abanikela iminikelo ngokomlayo, 5 abakhonza isibonelo lesithunzi sezinto zezulwini, njengoMozisi elaywe nguNkulunkulu esezakwenza ithabhanekele, ngoba wathi: Qaphela, ukuthi wenze zonke izinto njengomfanekiso owaboniswa wona entabeni. 6 Kodwa khathesi-ke uzuze inkonzo enhle kakhulu, njengalokhu laye engumlamuli wesivumelwano esingcono, esimiswe phezu kwezithembiso ezingcono. 7 Ngoba uba lesosivumelwano esakuqala besingasoleki, bekungayikudingwa indawo yesesibili. 8 Ngoba ebasola uthi: Khangela insuku ziyeza, kutsho iNkosi, njalo ngizamisa isivumelwano esitsha phezu kwendlu kaIsrayeli laphezu kwendlu kaJuda; 9 esingenjengesivumelwano engasenza laboyise mhla ngibabamba ngesandla ukubakhupha elizweni leGibithe; ngoba bona kabahlalanga esivumelwaneni sami, lami kangibananzanga, itsho iNkosi. 10 Ngoba yilesi isivumelwano engizavumelana ngaso lendlu kaIsrayeli emva kwalezonsuku, itsho iNkosi, ngizafaka imilayo yami engqondweni yabo, lenhliziyweni zabo ngiyibhale; ngibe nguNkulunkulu kibo, bona-ke bazakuba ngabantu kimi. 11 Njalo kabayikufundisa ngulowo lalowo umakhelwane wakhe, njalo ngulowo lalowo umfowabo, esithi: Yazi iNkosi; ngoba bonke bazangazi, kusukela komncinyane wabo kuze kufike komkhulu wabo. 12 Ngoba ngizakuba lesihawu ekungalungini kwabo, lezono zabo lobubi babo kangisayikukukhumbula. 13 Ngokuthi: Isivumelwano esitsha, senze esokuqala saba ngesigugileyo. Njalo osekugugile lokudala sekuseduze lokunyamalala.

AmaHeberu 9

Umsebenzi wobupristi wesivumelwano esidala

1 Ngakho isibili lesosivumelwano sakuqala sasilezimiso zenkonzo kaNkulunkulu, lendawo engcwele yemhlabeni. 2 Ngoba kwakhiwa ithabhanekele elokuqala okwakukhona kulo uluthi lwesibane letafula lezinkwa zokubukiswa, elibizwa ngokuthi yindawo engcwele. 3 Langemva kweveyili lesibili kwakukhona ithabhanekele elibizwa ngokuthi yingcwele yezingcwele, 4 lilesitsha segolide sokutshisela impepha, lomtshokotsho wesivumelwano obhadwe ngegolide inhlangothi zonke, okwakukhona kuwo inqayi yegolide elemana, lenduku kaAroni eyahlumayo, lezibhebhe zesivumelwano; 5 laphezu kwawo amakherubi enkazimulo engamele isihlalo somusa; esingekhulume ngalezizinto khathesi ngokukhethekileyo. 6 Sezilungisiwe lezizinto ngokunjalo, abapristi bangena njalonjalo ethabhanekeleni lokuqala bephelelisa umsebenzi wokukhonza uNkulunkulu; 7 kodwa kwelesibili kwakungena kanye ngomnyaka umpristi omkhulu yedwa, kungeyisikho ngaphandle kwegazi, azinikelela yena leziphambeko zabantu; 8 uMoya oyiNgcwele utshengisa lokhu, ukuthi indlela eya endaweni engcwele kayikembulwa, lapho lisemi ithabhanekele lokuqala; 9 okwakungumfanekiso walesosikhathi, okwanikelwa kulo yonke iminikelo lemihlatshelo, engelakho ukuphelelisa okhonzayo maqondana lesazela, 10 kuphela kokudliwayo, lokunathwayo, lokugeza okuzinhlobonhlobo lezimiso zenyama, ezibekwe phezu kwabo kuze kufike isikhathi sokulungisiswa.

Igazi likaKristu lilamandla okuhlambulula

11 Kodwa uKristu esefikile, engumpristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo, ngethabhanekele elikhulu lelipheleleyo kulelinye, elingenziwanga ngezandla, okuyikuthi, elingeyisilo lalokhukudalwa, 12 futhi kungeyisikho ngegazi lezimbuzi lelamathole, kodwa ngelakhe igazi wangena kanye kuphela endaweni engcwele, esezuze ukuhlengwa okulaphakade. 13 Ngoba uba igazi lezimbuzi lelezinkunzi, lomlotha wethokazi ufafaza abangcolileyo, ungcwelisa kuze kube sekuhlambulukeni kwenyama, 14 kakhulu kangakanani igazi likaKristu, owathi ngoMoya ophakade wazinikela kuNkulunkulu engelasici, lizahlambulula isazela senu emisebenzini efileyo, ukukhonza uNkulunkulu ophilayo?

UKristu ungumlamuli wesivumelwano esitsha

15 Langenxa yalokhu ungumlamuli wesivumelwano esitsha, ukuze, lokhu ukufa sekufikile ekuhlengeni kweziphambeko ngesikhathi sesivumelwano sokuqala, ababiziweyo bamukele isithembiso selifa laphakade. 16 Ngoba lapho okukhona incwadi yelifa, kufuneka ukuthi kubikwe ukufa komenzi wencwadi yelifa. 17 Ngoba incwadi yelifa isebenza kwabafileyo, lokhu kayikabi lamandla lapho ephila umenzi wencwadi yelifa. 18 Ngakho laso esokuqala kasimiswanga ngaphandle kwegazi. 19 Ngoba lapho usumenyezelwe umthetho wonke ngokomlayo nguMozisi ebantwini bonke, wathatha igazi lamathole lelembuzi, kanye lamanzi loboya obubomvu lehisope, wafafaza kokubili ugwalo uqobo labantu bonke, 20 esithi: Leli ligazi lesivumelwano uNkulunkulu alilaya ngaso. 21 Ngokunjalo wasefafaza ngegazi lethabhanekele lezitsha zonke zenkonzo. 22 Njalo phose zonke izinto zihlanjululwa ngegazi ngokomthetho, langaphandle kokuchitheka kwegazi kakubi khona uthethelelo. 23 Ngokunjalo kwakudingeka ukuthi imifanekiso yezinto zemazulwini ihlanjululwe ngalezizinto, kodwa izinto zezulwini uqobo ngemihlatshelo engcono kulale. 24 Ngoba uKristu kangenanga endaweni ezingcwele ezenziwe ngezandla, ezingumfanekiso weziqotho, kodwa ezulwini uqobo, ukuthi khathesi abonakalele thina phambi kobuso bukaNkulunkulu; 25 kungeyisikuthi futhi ukuze azinikele kanengi, njengalokhu umpristi omkhulu engena endaweni engcwele umnyaka ngomnyaka legazi lokunye; 26 uba kwakunjalo wayemele ukuhlupheka kanengi selokhu kwasekelwa umhlaba; kodwa khathesi ubonakaliswe kanye ekupheleni kwesikhathi ukuze asuse izono ngomhlatshelo wakhe uqobo. 27 Njalo njengalokhu kumiselwe abantu ukuthi bafe kanye, lemva kwalokhu ukwahlulelwa; 28 ngokunjalo uKristu, esenikelwe kanye ukuze athwale izono zabanengi, ngokwesibili uzabonakala ngaphandle kwesono kwabamlindeleyo, kube lusindiso.

AmaHeberu 10

Umhlatshelo kaKristu mkhulu kulemihlatshelo yamaJuda

1 Ngoba umlayo ulesithunzi sezinto ezinhle ezizayo, ungeyisiwo umfanekiso oqotho wezinto, ungeze waba lamandla ngaleyomihlatshelo enikelwa njalonjalo iminyaka ngeminyaka ukubenza baphelele labo abasondelayo. 2 Uba kwakunjalo nga kayimanga yini ukunikelwa, ngoba abakhonzayo babengasayikuba lasazela sezono, sebehlanjululwe kanye? 3 Kodwa kuleyo kukhona ukukhunjulwa kwezono umnyaka ngomnyaka; 4 ngoba kakulakwenzeka ukuthi igazi lezinkunzi lelezimbuzi lisuse izono; 5 ngakho esefika emhlabeni uthi: Imihlatshelo leminikelo kawuyithandanga, kodwa ungilungisele umzimba; 6 iminikelo yokutshiswa leyesono kawuyithokozelanga; 7 ngasengisithi: Khangela, ngiza (kumqulu wogwalo kulotshwe ngami) ukwenza intando yakho, Nkulunkulu. 8 Kuqala esithi: Umhlatshelo lomnikelo leminikelo yokutshiswa leyezono kawuyithandanga njalo kawuyithokozelanga, yona enikelwa ngokomlayo, 9 wasesithi: Khangela, ngiza ukwenza intando yakho, Nkulunkulu. Ususa okokuqala, ukuze amise okwesibili. 10 Kuleyontando singcwelisiwe, ngokunikelwa komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela. 11 Laye wonke umpristi kambe uyema insuku ngensuku ekhonza, njalo enikela kanengi leyomihlatshelo, engasoze yaba lamandla okususa izono; 12 kodwa yena, esenikele umhlatshelo waba munye ngenxa yezono ephakadeni wahlala phansi ngakwesokunene sikaNkulunkulu, 13 kusukela khathesi ulindele zize zenziwe izitha zakhe isenabelo senyawo zakhe. 14 Ngoba ngomnikelo munye uphelelisile ephakadeni labo abangcwelisiweyo. 15 LoMoya oyiNgcwele laye uyafakaza kithi; ngoba emva kokuthi esetshilo kuqala uthi: 16 Lesi yisivumelwano engizavumelana labo ngaso emva kwalezonsuku, kutsho iNkosi: Ngizafaka imilayo yami enhliziyweni zabo, njalo ngizayibhala engqondweni zabo; 17 lezono zabo lobubi babo kangisoze ngikukhumbule futhi. 18 Lapho-ke okukhona uthethelelo lwalokhu, kakuselamnikelo ngesono.

Ukuthokoziswa, lokuxwayiswa kwabakholwayo

19 Ngakho, bazalwane, silesibindi sokungena kwezingcwele ngegazi likaJesu, 20 ngendlela entsha lephilayo, asivulele yona ngeveyili, eliyinyama yakhe, 21 futhi silaye umpristi omkhulu phezu kwendlu kaNkulunkulu, 22 kasisondele ngenhliziyo eqinisileyo ekuqinisekeni okupheleleyo kokholo, inhliziyo zifafaziwe esazeleni sokubi, lomzimba ugezisiwe ngamanzi acwebileyo; 23 kasibambisise isivumo sethemba lethu singanyikinyeki, ngoba uthembekile owathembisayo; 24 njalo kasiqaphelisisane ekuvuseleni uthando lemisebenzi emihle, 25 singayekeli ukuhlangana kwethu, njengomkhuba wabanye, kodwa kasikhuthale, futhi ikakhulu, njengoba libona usuku lusondela. 26 Ngoba uba sisona ngabomo emva kokuthi samukele ulwazi lweqiniso, kakusekho umhlatshelo ngezono, 27 kodwa ukulindela okuthile okwesabekayo kokulahlwa, lolaka lomlilo ozaqeda izitha. 28 Umuntu odelela umlayo kaMozisi ufa ngaphandle kwesihawu ngabafakazi ababili loba abathathu; 29 pho, licabanga ukuthi uzathiwa ufanele ukujeziswa kabuhlungu kanganani onyathelela phansi iNdodana kaNkulunkulu, lothi igazi lesivumelwano, angcweliswa ngalo, liyiluthonje, lodelela uMoya womusa? 30 Ngoba siyamazi owathi: Impindiselo ngeyami, mina ngizabuyisela, itsho iNkosi; futhi uphinde athi: INkosi izakwahlulela abantu bayo. 31 Kuyesabeka ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo. 32 Kodwa khumbulani insuku zakuqala, okwathi ngazo selikhanyisiwe lakhuthazela empini enkulu yezinhlupho; 33 kokunye, lapho lenziwa umbukiso ngenhlamba langezinhlupheko; kokunye, lapho laba ngabahlanganyeli balabo ababephathwa ngokunjalo. 34 Ngoba lani lazwelana lezibopho zami, njalo lavuma ngentokozo ukuphangwa kwempahla zenu, lisazi ukuthi ngaphakathi kwenu lilempahla engcono lemiyo emazulwini. 35 Ngakho lingalahli isibindi senu, esilomvuzo omkhulu. 36 Ngoba liswele ukubekezela, ukuze kuthi, seliyenzile intando kaNkulunkulu, lamukeliswe isithembiso. 37 Ngoba kuseyisikhatshana nje, ozayo uzafika, njalo kazukulibala; 38 kodwa olungileyo uzaphila ngokholo; njalo uba ehlehlela emuva, umphefumulo wami kawuthokozi ngaye. 39 Kodwa thina kasisibo ababahlehlela emuva ekubhujisweni, kodwa ababakholwayo ekusindisweni komphefumulo.

AmaHeberu 11

Amaqhawe okholo

1 Ukholo-ke luyikuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, luliqiniso ngezinto ezingabonwayo. 2 Ngoba ngalo abadala bafakazelwa. 3 Ngokholo sibona ukuthi imihlaba yadalwa ngelizwi likaNkulunkulu, kuze kuthi izinto ezibonwayo kaziveli ezintweni ezibonakalayo. 4 Ngokholo uAbela wanikela kuNkulunkulu umhlatshelo ongcono kuloKayini, ngawo wazuza ubufakazi bokuthi ulungile, uNkulunkulu efakazela izipho zakhe; langalo efile usakhuluma. 5 Ngokholo uEnoki wasuswa ukuze angaboni ukufa, njalo akatholwa, ngoba uNkulunkulu wayesemsusile; ngoba engakasuswa wafakazelwa ngokuthi umthokozisile uNkulunkulu; 6 kodwa ngaphandle kokholo kakwenzeki ukumthokozisa; ngoba ozayo kuNkulunkulu umele akholwe, ukuthi ukhona, lokuthi ungumvuzi walabo abamdingisisayo. 7 Ngokholo uNowa exwayisiwe nguNkulunkulu ngezinto ebezingakabonwa, esesaba, wakha umkhumbi wosindiso lwendlu yakhe; alahla umhlaba ngawo, wasesiba yindlalifa yokulunga ngokokholo. 8 Ngokholo uAbrahama walalela ebizwa ukuthi aphume aye endaweni ayezayemukela ibe yilifa, waphuma, engazi lapho aya khona. 9 Ngokholo wahlala njengomuntu wezizweni elizweni lesithembiso, njengelemzini, ehlala emathenteni loIsaka loJakobe, ababeyizindlalifa kanye laye zalesosithembiso; 10 ngoba wayelindele umuzi olezisekelo, omqambi wesimo lomakhi wawo nguNkulunkulu. 11 Ngokholo laye uSara uqobo wazuza amandla okwemukela inhlanyelo, esedlulelwe yisikhathi ngeminyaka wabeletha, ngoba wathi uthembekile lowo owathembisayo. 12 Ngakho-ke bazalwa ngoyedwa, lalezizinto zivela kosefile, abangangenkanyezi zezulu ngobunengi, langangetshebetshebe elisekhunjini lolwandle elingelakubalwa. 13 Bonke laba bafela ekholweni, bengamukeliswanga izithembiso, kodwa bazibonela khatshana, baqiniseka, bazigona, njalo bavuma ukuthi bangabezizwe lezihambi emhlabeni. 14 Ngoba abatsho izinto ezinje batshengisa ukuthi badinga ilizwe lakibo. 15 Uba-ke kambe babecabanga ngalelo ababesuke kulo, babengaba lethuba lokubuyela; 16 kodwa khathesi-ke balangatha elingcono, elingelezulwini; ngakho uNkulunkulu kalanhloni ngabo, ukuthiwa nguNkulunkulu wabo; ngoba ubalungisele umuzi. 17 Ngokholo uAbrahama wanikela uIsaka lapho ehlolwa, lalowo owemukela izithembiso wayenikela ozelwe yedwa wakhe, 18 okwakuthiwe kuye: KuIsaka inzalo yakho izabizwa; 19 wathi uNkulunkulu ulamandla okuvusa lakwabafileyo; lapho laye amzuze evela khona ngokulinganisa. 20 Ngokholo uIsaka wabusisa uJakobe loEsawu ngezinto ezizayo. 21 Ngokholo uJakobe esesifa wabusisa lowo lalowo wamadodana kaJosefa, wasekhonza ebambelele phezu kodondolo lwakhe. 22 Ngokholo uJosefa esesifa wakhuluma ngokuphuma kwabantwana bakoIsrayeli, waselayezela ngamathambo akhe. 23 Ngokholo uMozisi esezelwe wafihlwa ngabazali bakhe inyanga ezintathu, ngoba babona ukuthi ngumntwana omuhle; njalo bengawesabi umthetho wenkosi. 24 Ngokholo uMozisi esekhulile wala ukuthiwa uyindodana yendodakazi kaFaro, 25 kulalokho wakhetha ukuphathwa kubi kanye labantu bakaNkulunkulu kulokuthi abe lentokozo yesono isikhatshana; 26 wathi ukuthukwa kukaKristu kuyinotho enkulu kulamagugu eGibithe; ngoba wayekhangele umvuzo. 27 Ngokholo watshiya iGibithe, engalwesabi ulaka lwenkosi; ngoba waqinisela kungathi uyambona oNgabonwayo. 28 Ngokholo wagcina iPhasika lokufafazwa kwegazi, ukuze lowo obhubhisa amazibulo angabathinti. 29 Ngokholo badabula uLwandle oluBomvu njengemhlabathini owomileyo; okwathi amaGibithe bekulinga lokho baminzwa. 30 Ngokholo imiduli yeJeriko yadilika, isibhodiwe insuku eziyisikhombisa. 31 Ngokholo uRahabi isifebe kabhubhanga kanye labangakholwanga, esezamukele izinhloli ngokuthula. 32 Ngisezathini? Ngoba ngingaphelelwa yisikhathi ngilandisa ngoGidiyoni, loBaraki loSamsoni loJefitha, loDavida loSamuweli, labaprofethi; 33 abathi ngokholo banqoba imibuso, basebenza ukulunga, bazuza izithembiso, bavala imilomo yezilwane, 34 bacitsha amandla omlilo, baphepha ubukhali benkemba, bazuza amandla ebuthakathakeni, baqina empini, baxotsha amabutho awezizwe. 35 Abesifazana bamukeliswa abafileyo babo bevela ekuvukeni; labanye bazwiswa ubuhlungu, bengavumi ukukhululwa, ukuze bazuze ukuvuka okungcono; 36 abanye balingwa ngokwenziwa inhlekisa lokutshaywa, futhi langezibopho langentolongo; 37 bakhandwa ngamatshe, basahwa phakathi, balingwa, bafa ekubulaweni ngenkemba; bazula bembethe izigogo zezimvu lezigogo zezimbuzi, baswela, bazwiswa ubuhlungu, baphathwa kubi, 38 (umhlaba ongabafanelanga bona) bazula ezinkangala lezintabeni lezimbalwini lemihomeni yomhlaba. 39 Labo bonke laba, befakazelwe ngokholo kabazuzanga isithembiso, 40 lokhu uNkulunkulu wayesinakekele ngaphambili okungcono, ukuze kuthi ngaphandle kwethu bangapheleliswa.

AmaHeberu 12

Ukubekezela ezinhluphekweni

1 Ngakho-ke lathi sigonjolozelwe liyezi elikhulu kangaka labafakazi, asilahle konke okusindayo lesono esisithandele lula, asigijime ngokubekezela umjaho esiwumiselweyo, 2 sikhangele kuJesu umqalisi lomphelelisi wokholo lwethu, owathi endaweni yentokozo ayimiselweyo, waqinisela esiphambanweni, engalinanzi ihlazo, wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. 3 Ngakho mqapheliseni yena owaqinisela kuyo impikisano engaka lezoni emelane laye, ukuze lingadinwa, liphelelwe ngamandla emiphefumulweni yenu. 4 Kalikamelani lakho kuze kube segazini lisilwa lesono; 5 njalo selikhohliwe inkuthazo, ekhuluma kini njengemadodaneni eyokuthi: Ndodana yami, ungadeleli ukulaya kweNkosi, njalo ungapheli amandla, nxa usolwa yiyo; 6 ngoba iNkosi iyalaya emthandayo; njalo itshaye ngesiswepu yonke indodana eyemukelayo. 7 Uba likhuthazela ekulayweni, uNkulunkulu uyaliphatha njengamadodana; ngoba yiyiphi indodana uyise angayilayiyo? 8 Kodwa uba lingelakulaywa, okwabo bonke abangabahlanganyeli, ngakho lingabokufetshwa njalo kalisiwo amadodana. 9 Futhi-ke sasilabo obaba benyama yethu abasilayayo njalo sabahlonipha; pho, kasiyikuzehlisela ngaphansi kukaYise wemimoya kakhulu kulalokho, siphile? 10 Ngoba bona kambe basilaya okwensuku ezinlutshwana, njengokubona kwabo; kodwa yena kube yikusizakala kwethu, ukuze sihlanganyele ubungcwele bakhe. 11 Lakho konke ukulaywa okukhona kungathi akusikho okwentokozo, kodwa okosizi; emva kwalokho-ke kuyabalethela isithelo sokuthula sokulunga abajeziswa ngakho. 12 Ngakho qinisani izandla ezibuthakathaka lamadolo axegayo; 13 njalo lenzele inyawo zenu indlela eziqondileyo, ukuze okuqhulayo kungenyeli, kodwa kulalokho kusiliswe. 14 Nxwanelani ukuthula labo bonke, lobungcwele, ngaphandle kwalokho kakulamuntu ozayibona iNkosi; 15 qaphelisani kungabi khona osilelayo emuseni kaNkulunkulu; kungamili loba yimpande ebabayo ikhathaze, njalo ngayo abanengi bangcoliswe; 16 kakungabi lamuntu oyisifebe kumbe ongakhonzi uNkulunkulu, njengoEsawu, owathengisa ubuzibulo bakhe ngokudla okukodwa. 17 Ngoba liyazi ukuthi lemva kwalokho, esethanda ukudla ilifa lesibusiso, waliwa; ngoba kayitholanga indawo yokuphenduka, lanxa wayidingisisa ngezinyembezi.

Intaba yeSinayi leyeZiyoni

18 Ngoba kalizanga entabeni engathintwa, lemlilweni ovuthayo, lekufiphaleni, lemnyameni, lesivunguvungwini, 19 lekukhaleni kophondo, lelizwini lamazwi, okwathi labo abezwayo bancenga ukuthi kungabe kusakhulunywa ilizwi kibo; 20 ngoba babengelakukumela lokho okwalaywayo kokuthi: Ngitsho lenyamazana uba ithinta intaba, izakhandwa ngamatshe, kumbe itshokwe ngomtshoko; 21 njalo, kwakusesabeka kangaka lokho okwabonwayo, uMozisi wathi: Ngilovalo ngiyathuthumela. 22 Kodwa lize entabeni iSiyoni, lemzini kaNkulunkulu ophilayo, eJerusalema yasezulwini, lakuzigidi zengilosi ezingelakubalwa, 23 lemhlanganweni omkhulu lebandleni lamazibulo abhalwe emazulwini, lakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke, lakumimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo, 24 lakuJesu umlamuli wesivumelwano esitsha, legazini lokufafaza elikhuluma izinto ezingcono kulelikaAbela. 25 Qaphelani ukuthi lingamali okhulumayo. Ngoba uba bengaphephanga labo abala lowo owakhuluma okuvela kuNkulunkulu emhlabeni, kakhulu kangakanani thina esimfulathelayo lowo ovela emazulwini; 26 olizwi lakhe ngalesosikhathi lanyikinya umhlaba, kodwa khathesi uthembisile, wathi: Ngizaphinda kanye ukunyikinya kungeyisiwo umhlaba wodwa, kodwa lezulu. 27 Lalokhu ukuthi: Ngizaphinda kanye, kutshengisa ukususwa kwezinto ezinyikinyekayo, kungathi ezenziweyo, ukuze kusale izinto ezinganyikinyekiyo. 28 Ngakho njengoba sisemukela umbuso ongelakunyikinyekiswa, asibe lomusa esingamkhonza uNkulunkulu ngawo ngokwemukelekayo kanye lokuthobeka lokwesaba uNkulunkulu; 29 ngoba-ke uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo.

AmaHeberu 13

Izeluleko eziyinhlobonhlobo

1 Kalume njalo uthando lobuzalwane. 2 Lingakhohlwa ukungenisa izihambi; ngoba ngalokho abanye bangenisa izingilosi bengazi. 3 Khumbulani izibotshwa, ngokungathi libotshwe kanye lazo; abaphethwe kubi, ngokungathi lani liphethwe kubi emzimbeni. 4 Ukuthathana kuhlonitshwa kubo bonke, lombheda ungangcoliswa; kodwa uNkulunkulu uzagweba iziphingi lezifebe. 5 Indlela yempilo kayingabi ngeyokuthanda imali, yeneliswani yizinto elilazo; ngoba yena utshilo ukuthi: Kangisoze ngakulahla, njalo kangisoze ngakutshiya. 6 Ngakho singatsho ngesibindi sithi: INkosi ingumsizi wami, njalo kangiyikwesaba umuntu azakwenza kimi. 7 Khumbulani abakhokheli benu, labo abakhuluma kini ilizwi likaNkulunkulu; liqaphelise ukuphela kokuhamba kwabo, lilingisele ukholo lwabo. 8 UJesu Kristu unguye izolo lalamuhla, lephakadeni. 9 Lingaduhiswa yizimfundiso eziyinhlobonhlobo lezingaziwayo; ngoba kuhle ukuthi inhliziyo iqiniswe ngomusa, kungabi ngokudla, abangasizwanga yikho ababebambelela kukho. 10 Silalo ilathi, abangelalungelo lokudla kulo abakhonza ithabhanekele. 11 Ngoba lezozinyamazana, ogazi lazo langeniswa ngumpristi omkhulu endaweni ezingcwele ngenxa yesono, izidumbu zazo zitshiswa ngaphandle kwenkamba. 12 Ngakho laye uJesu, ukuze angcwelise abantu ngelakhe igazi, wahlupheka ngaphandle kwesango. 13 Ngakho-ke asiphumele kuye ngaphandle kwenkamba, sithwele ihlazo lakhe. 14 Ngoba kasilawo umuzi omiyo lapha, kodwa sidinga ozayo. 15 Ngakho asinikele njalonjalo kuNkulunkulu ngaye umnikelo wendumiso, okutsho isithelo sendebe sivuma ibizo lakhe. 16 Kodwa lingakhohlwa ukwenza okuhle lokuphana; ngoba uNkulunkulu uyathokoza ngeminikelo enjalo. 17 Lalelani abakhokheli benu, lizehlisele ngaphansi kwabo; ngoba laba balinda imiphefumulo yenu, njengabazalandisa; ukuze bakwenze lokhu ngenjabulo, njalo bengabubuli; ngoba kungalisizi lokhu.

Isicino

18 Sikhulekeleni; ngoba siyathemba ukuthi silesazela esihle, sifisa ukuhamba kuhle ezintweni zonke; 19 njalo ngiyalincenga ngokwengezelelwe kakhulu ukuthi likwenze lokhu, ukuze ngibuyiselwe kini ngokuphangisa. 20 Kungathi uNkulunkulu wokuthula owamkhuphula kwabafileyo uMalusi omkhulu wezimvu ngegazi lesivumelwano saphakade, iNkosi yethu uJesu, 21 angaliphelelisa kuwo wonke umsebenzi omuhle ukuze lenze intando yakhe, esebenza kini lokho okumthokozisayo phambi kwakhe, ngoJesu Kristu, kakube kuye ubukhosi kuze kube nini lanini. Ameni. 22 Kodwa ngiyalincenga, bazalwane, lamukeleni ngesineke ilizwi lenkuthazo; ngoba ngilibhalele ngamafitshane. 23 Yazini ukuthi umzalwane uTimothi ukhululwe, uba efika masinyane, ngizalibona ngilaye. 24 Bingelelani bonke abakhokheli benu, labo bonke abangcwele. Abavela eItaliya bayalibingelela. 25 Umusa kawube lani lonke. Ameni.

uJakobe 1

Isibingelelo

1 UJakobe, inceku kaNkulunkulu leyeNkosi uJesu Kristu, kuzo izizwe ezilitshumi lambili ezisekuhlakazekeni, ngiyabingelela.

Ukulaya ngezilingo

2 Kubaleni njengentokozo yonke, bazalwane bami, nxa liwela ezilingweni ezizinhlobonhlobo, 3 lisazi ukuthi ukuhlolwa kokholo lwenu kuveza ukubekezela; 4 kodwa ukubekezela kakube lomsebenzi opheleleyo, ukuze libe ngabapheleleyo liphelelisiwe, lingasileli ngalutho. 5 Njalo uba kukhona kini oswele inhlakanipho, kacele kuNkulunkulu ophanayo ngesihle kibo bonke, futhi kasoli, njalo uzayinikwa. 6 Kodwa kacele ekholweni engathandabuzi ngalutho; ngoba othandabuzayo unjengegagasi lolwandle eliqhutshwa ngumoya lizuliswe. 7 Ngoba lowomuntu kangacabangi ukuthi uzazuza ulutho eNkosini. 8 Indoda enhliziyombili kayijikamanga endleleni zayo zonke. 9 Lomzalwane ophansi kazincome ekuphakameni kwakhe; 10 lonothileyo ekuthotshisweni kwakhe; ngoba njengeluba lotshani uzadlula. 11 Ngoba ilanga liphuma lokutshisa, beselibunisa utshani, leluba labo liwohloke, lobuhle bokubonakala kwalo bunyamalale; ngokunjalo lesinothi sizanyamalala kwesikulandelayo. 12 Ibusisiwe indoda ebekezelayo ekulingweni; ngoba isihloliwe izakwemukela umqhele wempilo, iNkosi eyawuthembisa kwabayithandayo. 13 Kakulamuntu olingwayo omele athi: Ngilingwa nguNkulunkulu; ngoba uNkulunkulu kalasilingo sokubi, laye uqobo kalingi muntu. 14 Kodwa ngulowo lalowo uyalingwa, lapho edonswa ehugwa ngezakhe inkanuko; 15 kuthi lapho inkanuko isikhulelwe ibelethe isono; lesono lapho sesiphelele sizala ukufa. 16 Lingakhohliswa, bazalwane bami abathandekayo. 17 Sonke isipho esihle laso sonke isipho esipheleleyo sivela phezulu, sehla sivela kuYise wezibane, okungekho kuye ukuguquka, kumbe isithunzi sokuphenduka. 18 Ngokuthanda kwakhe wasizala ngelizwi leqiniso, ukuze sibe njengengqabutho yesithelo sezidalwa zakhe.

Ukulaya ngokholo olulezenzo

19 Ngakho, bazalwane bami abathandekayo, wonke umuntu umele aphangise ukuzwa, aphuze ukukhuluma, aphuze ukuthukuthela; 20 ngoba ukuthukuthela kwendoda kakwenzi ukulunga kukaNkulunkulu. 21 Ngakho selihlubule amanyala wonke lokwanda kakhulu kobubi, lamukele ngobumnene ilizwi eligxunyekiweyo, elilamandla okusindisa imiphefumulo yenu. 22 Kodwa banini ngabenzi belizwi, lingabi ngabezwayo kuphela, lizikhohlisa lina ngokwenu. 23 Ngoba uba umuntu engumuzwi welizwi futhi engesimenzi, yena ufanana lendoda ebuka ubuso bayo bemvelo esibukweni; 24 ngoba iyazibuka, ibisisuka, ibisihle ikhohlwa ukuthi ibinjani. 25 Kodwa lowo okhangelisisa emlayweni opheleleyo, lowo owenkululeko, abesebambelela kuwo, yena engesimuzwi okhohlwayo kodwa engumenzi womsebenzi, lo uzakuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe. 26 Uba umuntu phakathi kwenu esithi uyakholwa, uba engalufaki amatomu ulimi lwakhe, kodwa akhohlise inhliziyo yakhe, ukukholwa kwalowo kuyize. 27 Ukukholwa okuhlanzekileyo lokungangcoliswanga phambi kukaNkulunkulu ngitsho uBaba yilokhu, ukuhambela izintandane labafelokazi ekuhluphekeni kwabo, lokuzilondoloza engelasici kokomhlaba.

uJakobe 2

Abazalwane balaywa ukuthi bangabandlululi abantu

1 Bazalwane bami, kungeyisikho ngokubandlulula abantu libe lokholo lweNkosi yethu uJesu Kristu, iNkosi yenkazimulo. 2 Ngoba uba kungena emhlanganweni wenu indoda elendandatho yegolide lesembatho esikhazimulayo, besekungena longumyanga olesembatho esingcolileyo, 3 beselinanzelela ogqoke isembatho esikhazimulayo beselisithi kuye: Wena hlala lapha kuhle, beselisithi kongumyanga: Wena mana lapho, loba hlala lapha ngaphansi kwesenabelo senyawo zami; 4 pho, kalibandlululi phakathi kwenu, njalo laba ngabahluleli abalemicabango emibi yini? 5 Zwanini, bazalwane bami abathandekayo. UNkulunkulu kabakhethanga yini abayanga balumhlaba, benothile ekholweni, njalo bezindlalifa zombuso awuthembisayo kwabamthandayo? 6 Kodwa lina libadumazile abayanga. Abanothileyo kabalicindezeli yini, njalo bona balidonsele ekwahlulelweni yini? 7 Bona kabalihlambazi yini ibizo elihle elibizwa ngalo? 8 Uba liphelelisa umlayo wobukhosi, ngokombhalo othi: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena, lenza kuhle; 9 kodwa uba libandlulula abantu, lenza isono, lilahlwa ngumlayo njengabaweqayo. 10 Ngoba loba ngubani ogcina umlayo wonke, kodwa akhubeke kokukodwa, uba lecala kuyo yonke. 11 Ngoba owathi: Ungafebi; wathi futhi: Ungabulali; uba-ke ungafebi, kodwa ubulala, usungumeqi womlayo. 12 Khulumani ngokunjalo lenze njalo, njengabazakwahlulelwa ngomlayo wenkululeko. 13 Ngoba ukwahlulelwa okungelasihawu kungokwalowo ongenzanga isihawu; njalo isihawu sizincoma kukho ukwahlulela.

Ukholo lufanele lube lezenzo

14 Kusizani, bazalwane bami, uba umuntu esithi ulokholo, kodwa engelamisebenzi? Lolokholo lungamsindisa yini? 15 Uba-ke umzalwane loba umzalwanekazi behambaze njalo beswela ukudla kwensuku ngensuku, 16 omunye wenu abesesithi kibo: Hambani ngokuthula, likhudumale lisuthe; kodwa engabaniki izinto ezidingwa ngumzimba, lokho kusizani? 17 Kunjalo lokholo, uba lungelamisebenzi, lufile ngokwalo. 18 Kodwa omunye uzakuthi: Wena ulokholo, mina-ke ngilemisebenzi; ngitshengisa ukholo lwakho ngaphandle kwemisebenzi yakho, lami emisebenzini yami ngizakutshengisa ukholo lwami. 19 Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye; wenza kuhle; lamadimoni ayakholwa, njalo athuthumele. 20 Kodwa uyathanda ukwazi yini, o siphukuphuku, ukuthi ukholo olungelamisebenzi lufile? 21 UAbrahama ubaba wethu kalungisiswanga yini ngemisebenzi, esenikele indodana yakhe uIsaka phezu kwelathi? 22 Uyabona ukuthi ukholo lwalusebenza kanye lemisebenzi yakhe, lokuthi ukholo lwapheleliswa ngemisebenzi, 23 kwasekugcwaliswa umbhalo othi: LoAbrahama wakholwa uNkulunkulu, kwasekubalelwa kuye ukuthi kuyikulunga, wasebizwa ngokuthi ngumngane kaNkulunkulu. 24 Ngakho-ke liyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi, futhi kungesikuthi ngokholo kuphela. 25 Ngokunjalo-ke loRahabi isifebe kalungisiswanga ngemisebenzi yini, esezamukele izithunywa, eseziphumise ngenye indlela? 26 Ngoba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya ufile, ngokunjalo lokholo ngaphandle kwemisebenzi lufile.

uJakobe 3

Izono zolimi

1 Lingabi ngabafundisi abanengi, bazalwane bami, lisazi ukuthi sizakwamukeliswa isigwebo esikhulu. 2 Ngoba sonke siyakhubeka ezintweni ezinengi. Uba umuntu engakhubeki elizwini, lowo uyindoda epheleleyo, elamandla okukhina lomzimba wonke. 3 Khangela, sifaka amatomu emilonyeni yamabhiza ukuze asilalele, sibe sesiqondisa umzimba wonke wawo kwenye indlela. 4 Khangela, lemikhumbi, lanxa imikhulu kangaka njalo iqhutshwa yimimoya elamandla, iyaqondiswa kwenye indlela ngephinyana nje, lapho isifiso somtshayeli esifuna khona. 5 Lunjalo lolimi luyisitho esincinyane, kanti luzincoma kakhulu. Khangela, umlilo omncinyane uyatshisa izigodo ezingakanani! 6 Ulimi lalo lungumlilo, umhlaba wobubi; lunjalo ulimi lubekwe phakathi kwezitho zethu, lungcolisa umzimba wonke, luthungele indlela yempilo, njalo luthungelwa yisihogo. 7 Ngoba yonke imvelo yokubili izinyamazana lezinyoni, kokubili ezihuquzelayo lezidalwa zolwandle, iyathanjiswa njalo isithanjisiwe ngemvelo yabantu; 8 kodwa ulimi kakulamuntu ongaluthambisa; luyibubi obungenqotshwe, lugcwele ubuhlungu obubulalayo. 9 Ngalo siyabonga uNkulunkulu ngitsho uBaba, langalo siqalekisa abantu abenziwe ngokufanana loNkulunkulu; 10 emlonyeni ofananayo kuyaphuma ukubonga lenhlamba. Lezizinto kazifanelanga, bazalwane bami, zenzeke njalo. 11 Kambe umthombo emgodini ofananayo ungagobhoza yini amanzi amnandi lababayo? 12 Kambe, bazalwane bami, umkhiwa ungathela imihlwathi yini, loba ivini umkhiwa? Ngokunjalo kakulamthombo oveza amanzi alitswayi lamnandi.

Ukuhlakanipha okuvela phezulu

13 Ngubani ohlakaniphileyo loqedisisayo phakathi kwenu? Katshengise imisebenzi yakhe ekuziphatheni kuhle ngobumnene benhlakanipho. 14 Kodwa uba lilomhawu obabayo lombango enhliziyweni yenu, lingazincomi liqambele amanga iqiniso. 15 Lokhu kayisiyo inhlakanipho eyehla ivela phezulu, kodwa ingeyomhlaba, ngeyemvelo, eyamadimoni. 16 Ngoba lapho okukhona umhawu lombango, lapho kukhona isiphithiphithi lazo zonke izenzo ezimbi. 17 Kodwa inhlakanipho evela phezulu eyokuqala ihlanzekile, emva kwalokho ibe lokuthula, ibe mnene, ilalele, igcwale isihawu lezithelo ezinhle, kayilakuhlanekela futhi ingelakuzenzisa. 18 Lesithelo sokulunga sihlanyelwa ekuthuleni kulabo abenza ukuthula.

uJakobe 4

UJakobe uxwayisa ngokulwa phakathi kwabazalwane

1 Zivela ngaphi izimpi lokulwa phakathi kwenu? Kakuveli lapha yini, enkanukweni zenu ezilwayo ezithweni zenu? 2 Liyafisa, kodwa kalila; liyabulala njalo lilomhawu, kodwa lingeke lazuza; liyalwa futhi lenza impi, kodwa kalila, ngoba kaliceli; 3 liyacela njalo kalamukeli, ngoba licela kubi, ukuze likuchithele enkanukweni zenu. 4 Zifebe lezifebekazi, kalazi yini ukuthi ukuthanda umhlaba kuyibutha kuNkulunkulu? Ngakho loba ngubani othanda ukuba ngumngane womhlaba, wenziwa isitha sikaNkulunkulu. 5 Kumbe licabanga yini ukuthi umbhalo utsho ize: Umoya ohlala kithi ufisa kumona? 6 Kodwa uyanika umusa omkhulu; ngakho uthi: UNkulunkulu umelana labazigqajayo, kodwa abathobekileyo uyabapha umusa. 7 Ngakho zehliseleni kuNkulunkulu, melanani loSathane, njalo uzalibalekela. 8 Sondelani kuNkulunkulu, laye uzasondela kini; gezani izandla, zoni, njalo lihlanze izinhliziyo, banhliziyombili. 9 Danani lilile likhale; ukuhleka kwenu kakuphendulwe ukulila, lentokozo ukudana. 10 Zithobeni phambi kweNkosi, njalo izaliphakamisa. 11 Lingahlebani, bazalwane. Lowo ohleba umzalwane, abesemahlulela umzalwane wakhe, uhleba umlayo, usesahlulela umlayo; kodwa uba esahlulela umlayo, kawusengumenzi womlayo, kodwa umahluleli. 12 Munye ummisumlayo, olamandla okusindisa lokubhubhisa; wena ungubani owahlulela omunye?

UJakobe usola abathanda inzuzo labanothileyo

13 Lalelani-ke lina elithi: Lamuhla loba kusasa sizakuya emzini othile, besesihlala khona umnyaka owodwa sithengiselane sizuze; 14 elingakwaziyo okwakusasa. Ngoba iyini impilo yenu? Ngoba iyinkungu ebonakala okwesikhatshana, emva kwalokho ibisinyamalala; 15 endaweni yalokho ngabe lithi: Uba iNkosi ivuma, njalo sizaphila, sibe sesisenza lokhu kumbe lokhuyana. 16 Kodwa khathesi liyazincoma ekuzigqajeni kwenu; konke ukuzincoma okunje kubi. 17 Ngakho lowo okwaziyo ukwenza okuhle kodwa engakwenzi, kuyisono kuye.

uJakobe 5

1 Lalelani-ke lina abanothileyo, khalani lilile ngenxa yenhlupheko zenu ezilehlelayo. 2 Inotho yenu ibolile, lezembatho zenu zidliwe yinundu; 3 igolide lenu lesiliva kuthombile, lokuthomba kwakho kuzakuba yibufakazi kini, njalo kuzakudla inyama yenu njengomlilo. Lizibekela inotho ensukwini zokuphela. 4 Khangela, umvuzo wezisebenzi ezigunde amasimu enu, oncitshwe yini, uyakhala; lokukhala kwabavuni kungene endlebeni zeNkosi yamabutho. 5 Libusile ngokuzithokozisa emhlabeni, latamasa; linonise inhliziyo zenu njengesukwini lokuhlatshwa, 6 limlahlile, lambulala olungileyo; kamelananga lani.

Mayelana lokubekezela

7 Ngakho bekezelani, bazalwane, kuze kube sekufikeni kweNkosi. Khangela, umlimi uyalindela isithelo somhlabathi esiligugu, asibekezelele, size sizuze izulu elokuqala lelokucina. 8 Lani bekezelani, liqinise inhliziyo zenu, ngoba ukufika kweNkosi kuyasondela. 9 Lingasolani, bazalwane, ukuze lingalahlwa; khangela, uMahluleli umi emnyango. 10 Thathani isibonelo sokuhlupheka, bazalwane bami, lesokubekezela, abaprofethi abakhuluma ebizweni leNkosi. 11 Khangela, sithi babusisiwe ababekezelayo; lizwile ukubekezela kukaJobe, laselibona ukucina kweNkosi, ukuthi iNkosi ilesihawu esikhulu lobubele.

Mayelana lokufunga, langokukhuleka, langokusiza abaduhileyo

12 Kodwa phambi kwakho konke, bazalwane bami, lingafungi, kumbe ngezulu, loba ngomhlaba, loba yisiphi esinye isifungo; kodwa kakuthi uyebo wenu abe nguyebo, lohatshi nguhatshi; ukuze lingehlelwa yikulahlwa. 13 Kukhona ohluphekayo yini phakathi kwenu? Kakhuleke. Kukhona othokozayo yini? Kahlabele indumiso. 14 Kukhona ogulayo phakathi kwenu yini? Kabizele kuye abadala bebandla, babesebekhuleka phezu kwakhe, bamgcobe ngamafutha ebizweni leNkosi; 15 lomkhuleko wokholo uzamsindisa ogulayo, leNkosi izamlulamisa; uba-ke enzile izono, kuzathethelelwa kuye. 16 Vumani iziphambeko omunye komunye, libe selikhulekelana, ukuze lisiliswe. Umkhuleko oqinileyo wolungileyo ulamandla kakhulu. 17 UEliya wayengumuntu olemizwa efanana leyethu, wasekhuleka umkhuleko wokuthi lingani; njalo kalinanga emhlabeni okweminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha; 18 wasebuya ekhuleka, lezulu lanika izulu, lomhlaba wathela isithelo sawo. 19 Bazalwane, uba omunye kini ephambuka eqinisweni, lomunye angambuyisa, 20 kazi ukuthi obuyise isoni ekuduheni kwendlela yaso uzasindisa umphefumulo ekufeni, njalo uzasibekela inkithinkithi yezono.

1 uPetro 1

Isibingelelo

1 UPetro, umphostoli kaJesu Kristu, kwabemzini abakhethiweyo bokuhlakazeka kwePontusi, iGalathiya, iKaphadosiya, iAsiya, leBithiniya, 2 njengokolwazi ngaphambili lukaNkulunkulu uBaba, ekungcwelisweni koMoya, ekulaleleni lekufafazweni kwegazi likaJesu Kristu: Umusa lokuthula kungathi kungandiswa kini.

UPetro ubonga uNkulunkulu ngethemba eliphilileyo

3 Ubusisiwe uNkulunkulu, ngitsho uYise weNkosi yethu uJesu Kristu, owasizala kutsha ngesihawu sakhe esikhulu ethembeni eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo, 4 elifeni elingaboliyo lelingangcolanga lelingabuniyo, elilondolozelwe lona emazulwini, 5 lina elilondolozwe ngamandla kaNkulunkulu ngokholo kusindiso olulungiselwe ukwembulwa esikhathini sokucina. 6 Elithokoza kuso kakhulu, okwesikhatshana khathesi, uba kudingeka, lihlupheka ezilingweni eziyizinhlobonhlobo, 7 ukuze ubuqotho bokholo lwenu, oluligugu kakhulu okwedlula igolide elibhubhayo, selihlolwe ngomlilo, buficwe endumisweni lenhlonitshweni ledumeni, ekwembulweni kukaJesu Kristu; 8 elingambonanga limthanda, elithi khathesi lingamboni kodwa likholwe kuye, liyathokoza kakhulu ngentokozo engakhulumekiyo ledumisekayo, 9 lizuze isiphetho sokholo lwenu, usindiso lwemiphefumulo yenu. 10 Ngalolusindiso abaprofethi babuzisisa njalo bahlolisisa, abaprofetha ngomusa oza kini; 11 babuza ukuthi yisiphi loba sinjani isikhathi uMoya kaKristu owayekibo osikhombayo, efakaza ngaphambili ngenhlupheko eziqondene loKristu, langobukhosi emva kwalezo; 12 okwembulwa kubo ukuthi kungeyisikho kibo, kodwa kithi babesebenza lezizinto, eselizitshunyayezwa yilabo abalitshumayeza ivangeli ngoMoya oNgcwele othunywe evela ezulwini, izinto ingilosi ezilangatha ukuzihlolisisa.

UPetro ukhuthaza abakholwayo ukuthi bahambe ngobungcwele

13 Ngakho libopha inkalo zengqondo yenu, liqonde, lithembe ngokupheleleyo emuseni olethwe kini ekwembulweni kukaJesu Kristu; 14 njengabantwana abalalelayo, lingavumelani lesimo somhawu owawukhona mandulo kokungazi kwenu, 15 kodwa njengoba owalibizayo engcwele, lani banini ngcwele kukho konke ukuziphatha; 16 ngoba kulotshiwe ukuthi: Banini ngcwele, ngoba mina ngingcwele. 17 Njalo uba libiza lithi Baba owahlulela ngulowo lalowo ngokomsebenzi wakhe engabandlululi, chithani isikhathi sokuba yizihambi kwenu ekwesabeni; 18 lisazi ukuthi kalihlengwanga ngezinto ezingabhubha, isiliva kumbe igolide, ekuhambeni kwenu okuyize elakwemukela kubobaba, 19 kodwa ngegazi likaKristu eliligugu kungathi ngelewundlu elingelasici lelingelabala. 20 Isibili owamiswa ngaphambili phambi kwesisekelo somhlaba, kodwa wabonakaliswa esikhathini sokucina ngenxa yenu, 21 elikholwa ngaye kuNkulunkulu, owamvusa kwabafileyo, wasemnika ubukhosi, ukuze ukholo lethemba lenu kube kuNkulunkulu. 22 Selihlanze imiphefumulo yenu ekulaleleni kweqiniso ngoMoya ethandweni lwabazalwane ngokungazenzisi, thandanani kakhulu ngokuvela enhliziyweni emhlophe; 23 selizelwe ngokutsha okungeyisikho okuvela enhlanyelweni engabola, kodwa engaboliyo, ngelizwi likaNkulunkulu eliphilayo lelimiyo ephakadeni. 24 Ngoba yonke inyama injengotshani, labo bonke ubukhosi bomuntu bunjengeluba lotshani. Utshani buyabuna, leluba labo liwohloke; 25 kodwa ilizwi leNkosi limi kuze kube ephakadeni. Laleli yilizwi elatshunyayelwa kini ngevangeli.

1 uPetro 2

1 Ngakho lahlani ububi bonke lobuqili bonke lokuzenzisa lomhawu lokuhleba konke, 2 njengezingane ezisandukuzalwa, fisani uchago olungaqungwanga lwelizwi, ukuze ngalo likhuliswe, 3 uba-ke selinambithile ukuthi iNkosi ilomusa.

Ukwakhiwa kwendlu yomoya

4 Elizayo kuyo, ilitshe eliphilayo, elaliwa ngabantu, kodwa kuNkulunkulu likhethiwe, liligugu, 5 lani njengamatshe aphilayo lakhiwe indlu yokomoya, ubupristi obungcwele, ukuze linikele imihlatshelo yokomoya eyemukelekayo kuNkulunkulu ngoJesu Kristu. 6 Ngakho kukhona lembhalweni ukuthi: Khangela ngiyabeka eSiyoni ilitshe lengonsi, elikhethiweyo eliligugu; lokholwa kuye kasoze ayangeke. 7 Ngakho kini elikholwayo uligugu; kodwa kwabangalaleliyo, ilitshe abakhi abalalayo, leli selibe yinhloko yengonsi, 8 lelitshe lokukhubekisa, ledwala lokuwisa; abakhubeka elizwini, bengalaleli; okuyikho labo ababekumiselwe; 9 kodwa lina liluhlanga olukhethiweyo, ubupristi bobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abatholiweyo, ukuze litshumayele jikelele izenzo ezimangalisayo zalowo owalibiza livela emnyameni laya ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo; 10 elalikade lingeyisibo abantu, kodwa khathesi lingabantu bakaNkulunkulu; elalingahawukelwanga, kodwa khathesi selihawukelwe. 11 Bathandekayo, ngiyalincenga njengabemzini lezihambi ukuthi lizithinte enkanukweni zenyama, ezilwa lomphefumulo; 12 lilokuhamba okuhle phakathi kwabezizwe, ukuze kuthi, ekulihlebeni njengabenzi bobubi, ezenzweni ezinhle abazibonileyo bangadumisa uNkulunkulu esukwini lokuhanjelwa.

Ukuzehlisela ngaphansi kwezimiso zabantu ngenxa yeNkosi

13 Ngakho zehliseleni ngaphansi kwaso sonke isimiso sabantu ngenxa yeNkosi; loba kuyinkosi, njengebusayo; 14 loba kubabusi, njengabathunywe yiyo ekujezisweni kwabenzi bobubi, kodwa kube lodumo lwabenzi bokuhle. 15 Ngoba injalo intando kaNkulunkulu, ukuthi ngokwenza okuhle lifake isayeke emlonyeni yokungazi kwabantu abayizithutha; 16 njengabakhululekileyo, kodwa lingabi lenkululeko njengesigubuzelo sobubi, kodwa njengezigqili zikaNkulunkulu. 17 Hloniphani bonke. Thandani ubuzalwane. Mesabeni uNkulunkulu. Hloniphani inkosi. 18 Zinceku, zehliseleni ngaphansi kwamakhosi ngokwesaba konke, kungeyisikho kulawo alungileyo lamnene kuphela, kodwa lakulawo angaqondanga. 19 Ngoba le yinto engumusa, uba umuntu ethwala izinhlupheko ngenxa yesazela kuNkulunkulu, ehlupheka ngokungafanelanga. 20 Ngoba kulenzuzobani, uba lisona beselitshaywa libekezela? Kodwa uba lisenza okuhle njalo lihlupheke libekezela, lokhu kungumusa kuNkulunkulu. 21 Ngoba labizelwa lokho, ngoba uKristu laye walihluphekela, esitshiyela isibonelo, ukuze lilandele izinyathelo zakhe; 22 ongenzanga isono, lenkohliso kayificwanga emlonyeni wakhe; 23 owathi ethukwa kazaphindisela ngokuthuka, ehlupheka kazasongela, kodwa wanikela kulowo owahlulela ngokulunga; 24 yena ngokwakhe owathwala izono zethu emzimbeni wakhe esihlahleni, ukuze kuthi, sesifile esonweni, siphile ekulungeni; okungemivimvinya yakhe lisilisiwe. 25 Ngoba lalinjengezimvu ezilahlekileyo; kodwa khathesi selibuyele kuMalusi loMbonisi wemiphefumulo yenu.

1 uPetro 3

Ukuphathana kwabathatheneyo

1 Ngokunjalo bafazi, zehliseleni ngaphansi kwawenu amadoda, ukuze kuthi, uba-ke bekhona abangalaleli ilizwi, ngokuhamba kwabafazi bazuzwe ngaphandle kwelizwi, 2 enanzelela ukuhamba kwenu okuhlambulukileyo ekwesabeni. 3 Ukuceca kwabo kakungabi ngokwangaphandle okokweluka inwele, lokokugqiza igolide, kumbe okokugqoka izembatho; 4 kodwa umuntu osithekileyo wenhliziyo, entweni engagugiyo yomoya omnene lokuthula, oligugu elikhulu phambi kukaNkulunkulu. 5 Ngoba kudala bazicecisa ngokunjalo labesifazana abangcwele ababethemba uNkulunkulu, bezehlisela ngaphansi kwawabo amadoda; 6 njengoSara owamlalela uAbrahama, wambiza ngokuthi nkosi, eselingamadodakazi akhe, uba lisenza okuhle njalo lingesatshiswa langokukodwa okwesabekayo. 7 Ngokunjalo madoda, hlalisanani ngokolwazi, limhloniphe owesifazana njengesitsha esibuthakathaka, njengoba labo beyizindlalifa zomusa wempilo kanye lani, ukuze imikhuleko yenu ingavinjelwa.

Ukuhamba ngokubekezela ekuhluphekeni

8 Okokucina-ke, banini nhliziyonye lonke, lizwelane, lithande abazalwane, libe lobubele lomusa; 9 lingaphindiseli okubi ngokubi, kumbe ukuthuka ngokuthuka; kodwa esikhundleni salokhu busisani, lisazi ukuthi labizelwa lokho, ukuze lidle ilifa lesibusiso. 10 Ngoba lowo ofuna ukuthanda impilo, lokubona insuku ezinhle, kanqande ulimi lwakhe kokubi, lendebe zakhe ukuze zingakhulumi inkohliso; 11 kaphambuke kokubi, abesesenza okuhle; adinge ukuthula, njalo akunxwanele. 12 Ngoba amehlo eNkosi aphezu kwabalungileyo, lendlebe zayo zingasemkhulekweni wabo; kodwa ubuso beNkosi bumelana labenza okubi. 13 Pho ngubani ongalilimaza, uba lingabalingisi bokuhle? 14 Kodwa uba lani lihlupheka ngenxa yokulunga, libusisiwe; njalo lingesabi ukwethusa kwabo kumbe likhathazeke; 15 kodwa ngcwelisani iNkosi uNkulunkulu enhliziyweni zenu; beselihlala lizilungisele ukuphendula wonke olibuza isizatho ngethemba elikini, kanye lobumnene lokwesaba, 16 lilesazela esihle, ukuze kuthi kulokho abalihleba ngakho njengabenzi bobubi bayangeke, labo abathuka ukuziphatha kwenu okuhle kuKristu. 17 Ngoba kungcono ukuhlupheka ngenxa yokwenza okuhle, uba intando kaNkulunkulu ikuthanda, kulokuhlupheka ngenxa yokwenza okubi. 18 Ngoba loKristu wahlupheka kanye ngenxa yezono, olungileyo esikhundleni sabangalunganga, ukuze asise kuNkulunkulu, owabulawa enyameni, kodwa wenziwa waphila ngoMoya, 19 ayesehambe ngawo laye watshumayela kumimoya esentolongweni, 20 eyababekade bengalaleli, lapho ukubekezela kukaNkulunkulu kwakukade kulindele, ensukwini zikaNowa lapho umkhumbi wawusakhiwa, okwasindiswa kuwo abalutshwana, okuyikuthi imiphefumulo eyisificaminwembili, ngamanzi. 21 Umfuziselo wawo lubhabhathizo olusisindisayo lathi khathesi, kungeyisikho ukususwa kwengcekeza yenyama, kodwa ukucela kwesazela esihle kuNkulunkulu, ngokuvuka kukaJesu Kristu, 22 oseye ezulwini, ekhona ngakwesokunene sikaNkulunkulu, izingilosi leziphathamandla lamandla sekwehliselwe ngaphansi kwakhe.

1 uPetro 4

Abakholwayo balaywa ukuthi bayekele ukona

1 Njengoba uKristu wasihluphekela enyameni, hlomani lani ngengqondo efananayo, ukuthi ohlupheke enyameni, useyekele isono, 2 ukuze isikhathi esiseleyo enyameni lingabe lisaphilela inkanuko zabantu, kodwa intando kaNkulunkulu. 3 Ngoba kwanele kithi ukuthi isikhathi sempilo esedlulileyo siqhube intando yabezizwe, sisahamba emanyaleni, ezinkanukweni, ekudakweni, ekuminzeni, ekunatheni, lekukhonzeni izithombe okuyangisayo; 4 abamangala kukho, nxa lingagijimi ndawonye kulokhukuthululeka kwamanyala, behlambaza; 5 abazaziphendulela kulowo olungele ukwahlulela abaphilayo labafileyo. 6 Ngoba ngenxa yalokhu ivangeli latshunyayelwa lakwabafileyo, ukuze bahlulelwe ngokwabantu enyameni, kodwa baphile ngokukaNkulunkulu emoyeni. 7 Kodwa ukuphela kwezinto zonke sekusondele; ngakho qondani lilinde lisemikhulekweni; 8 kodwa phambi kwakho konke banini lothando oluvuthayo omunye komunye, ngoba uthando luzasibekela inkithinkithi yezono; 9 phathanani kuhle ekwethekelaneni, ngaphandle kokusola; 10 ngulowo lalowo njengesiphiwo asamukeleyo, kasisebenze omunye komunye, njengabaphathi abalungileyo bomusa kaNkulunkulu ozinhlobonhlobo; 11 uba umuntu ekhuluma, kakhulume njengamazwi kaNkulunkulu; uba umuntu esebenza, kasebenze njengokuvela emandleni uNkulunkulu awanikayo; ukuze uNkulunkulu adunyiswe kuzo zonke izinto ngoJesu Kristu, okukuye ubukhosi lamandla kuze kube nini lanini. Ameni.

Ukuhlanganyela inhlupheko zikaKristu

12 Bathandekayo, lingamangali ngesilingo esitshisayo esiphezu kwenu esilihlolayo, ngokungathi lehlelwe yinto engaziwayo; 13 kodwa njengoba lihlanganyela inhlupheko zikaKristu, thokozani, ukuze kuthi lekwembulweni kwenkazimulo yakhe lithokoze lijabule kakhulu. 14 Uba lithukwa ngenxa yebizo likaKristu, libusisiwe; ngoba uMoya wenkazimulo lokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu; ngabo-ke uyathukwa, kodwa ngani uyadunyiswa. 15 Ngoba kakungabi khona owakini ohlupheka njengombulali, loba isela, loba umenzi wokubi, loba njengozigaxa endabeni zabanye; 16 kodwa uba ehlupheka njengomKristu, kangabi lenhloni, kodwa kadumise uNkulunkulu ngenxa yalokhu. 17 Ngoba sekuyisikhathi sokuthi ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu; njalo uba kuqala kithi, kuzakuba yini ukuphela kwalabo abangalalelanga ivangeli likaNkulunkulu? 18 Uba-ke olungileyo esindiswa ngobulukhuni, oweyisa uNkulunkulu lesoni uzabonakala ngaphi? 19 Ngakho-ke labo abahluphekayo ngokwentando kaNkulunkulu, njengakuMdali othembekileyo kabanikele eyabo imiphefumulo ekwenzeni okuhle.

1 uPetro 5

Ukulaywa kwabadala bebandla lokwabatsha

1 Abadala abaphakathi kwenu ngiyabakhuthaza engingomdala kanye labo lomfakazi wenhlupheko zikaKristu, lomhlanganyeli wenkazimulo esizakwembulwa; 2 yelusani umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu, liwubonise kungabi ngokubanjwa ngamandla, kodwa ngesihle; njalo kungabi ngenxa yenzuzo elihlazo, kodwa ngokuvuma, 3 futhi lingabi njengamakhosi kulabo elabelwa bona, kodwa libe yizibonelo zomhlambi. 4 Kuzakuthi-ke lapho uMalusi omkhulu esebonakele lizakwamukeliswa umqhele wobukhosi ongabuniyo. 5 Ngokunjalo, batsha, zehliseleni ngaphansi kwabadala; njalo lonke zehliseni omunye komunye, zembathiseni ukuthobeka; ngoba uNkulunkulu umelana labazigqajayo, kodwa abathobekileyo uyabapha umusa. 6 Ngakho zehliseleni ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esilamandla, ukuze aliphakamise ngesikhathi esifaneleyo, 7 liphosela phezu kwakhe inkathazo zenu zonke, ngoba yena uyalikhathalela. 8 Qondani, lilinde, ngoba isitha senu uSathane, siyabhoda njengesilwane esibhongayo sidinga esingamginya; 9 limelane laye liqinile ekholweni, lisazi ukuthi zona lezonhlupho zehlela abazalwane benu abasemhlabeni. 10 UNkulunkulu-ke womusa wonke, owasibizela ebukhosini bakhe obuphakade kuKristu Jesu, sesihlupheke okwesikhatshana, sengathi yena angaliphelelisa, aliqinise, alinike amandla, alisekele. 11 Kakube kuye inkazimulo lamandla kuze kube nini lanini. Ameni.

Isicino

12 NgoSilivanu ongumzalwane othembekileyo kini, ngokumazi kwami, ngibhale ngokufitshane, ngikhuthaza njalo ngifakaza ukuthi lo ngumusa oqotho kaNkulunkulu, elimi kuwo. 13 Ibandla eliseBhabhiloni elikhethiweyo kanye lani liyalibingelela, loMarko indodana yami. 14 Bingelelanani ngokwanga kothando. Ukuthula kakube kini lonke elikuKristu Jesu. Ameni.

2 uPetro 1

Isibingelelo

1 USimoni Petro, inceku lomphostoli kaJesu Kristu, kulabo abazuze ukholo oluligugu njengathi ngokulunga kukaNkulunkulu wethu loMsindisi wethu uJesu Kristu: 2 Kakwandiswe kini umusa lokuthula elwazini lukaNkulunkulu loJesu iNkosi yethu.

Abakholwayo bafanele ukuzithinta ngoba baphiwe okunengi nguNkulunkulu

3 Njengamandla akhe obuNkulunkulu asinike zonke izinto ezimayelana lempilo lokukhonza uNkulunkulu, ngokolwazi lwalowo owasibiza ngobukhosi langobuhle; 4 okungakho siphiwe izithembiso ezinkulu kakhulu leziligugu, ukuze ngalezi libe ngabahlanganyeli bemvelo yobuNkulunkulu, seliphephe ekuboleni okusemhlabeni ngenxa yenkanuko. 5 Njalo ngaphandle kwalokhu-ke selenze yonke inkuthalo, yengezelelani ukulunga ekholweni lwenu, lekulungeni ulwazi, 6 lelwazini ukuzithiba, lekuzithibeni ukubekezela, lekubekezeleni ukwesaba uNkulunkulu, 7 lekwesabeni uNkulunkulu uthando lwabazalwane, lethandweni lwabazalwane uthando. 8 Ngoba uba lezizinto zikhona kini, njalo zisanda, zilenza lingavilaphi njalo lingabi lezithelo elwazini lweNkosi yethu uJesu Kristu; 9 ngoba ongelazo lezizinto, uyisiphofu ubonela eduze, esekhohlwe ukuthi wahlanjululwa ezonweni zakhe ezindala. 10 Ngakho, bazalwane, tshisekelani kakhulu ukuqinisa ubizo lokhetho lwenu; ngoba uba lisenza lezizinto, kalisoze likhubeke loba nini. 11 Ngoba ngokunjalo lizakwengezelelwa ngokunothileyo ukungena embusweni ophakade weNkosi yethu loMsindisi uJesu Kristu.

Ubufakazi bukaPetro lobabaprofethi

12 Ngakho kangisoze ngiyekele ukulikhumbuza njalonjalo ngalezizinto, lanxa lisazi, njalo liqinisiwe eqinisweni elikhona. 13 Njalo ngibona kulungile ukuthi, nxa ngisesekhona kulelithabhanekele, ngilivuse ngesikhumbuzo; 14 ngisazi ukuthi kuyaphangisa ukususwa kwethabhanekele lami, njengalokhu leNkosi yethu uJesu Kristu ingitshengisile. 15 Kodwa lami ngizakhuthala ukuthi ngezikhathi zonke emva kokusuka kwami libe lesikhumbuzo salezizinto. 16 Ngoba sasingalandeli izinganekwane zobuqili, lapho silazisa amandla lokuza kweNkosi yethu uJesu Kristu, kodwa sasingabazibonelayo ubukhulu bayo. 17 Ngoba wemukela udumo lobukhosi okuvela kuNkulunkulu uBaba, lapho ilizwi elinje lafikiswa kuye ngenkazimulo yobukhosi lisithi: Le yiNdodana yami ethandekayo mina engithokoza kuyo; 18 lalelilizwi thina salizwa livela ezulwini, lapho sasilaye entabeni engcwele. 19 Njalo silelizwi eliqinileyo kakhulu lesiprofetho, elenza kuhle ukuliqaphelisa njengesibane esikhanyayo endaweni emnyama, luze lukhanye usuku, lekhwezi liphumele enhliziyweni zenu; 20 lisazi lokhu kuqala, ukuthi kasikho isiprofetho sombhalo esivela kungcazelo engeyakhe. 21 Ngoba kakuzanga kulethwe isiprofetho ngentando yomuntu, kodwa abantu abangcwele bakaNkulunkulu bakhuluma beqhutshwa nguMoya oNgcwele.

2 uPetro 2

UPetro uxwayisa ngabafundisi bamanga

1 Kodwa kwakukhona labaprofethi bamanga phakathi kwabantu, njengoba lakini kuzakuba khona abafundisi bamanga, abazangenisa ngensitha imfundiso ezehlukanisayo ezichithayo, bephika leNkosi eyabathengayo, bezehlisela ukuchitheka okuphangisayo, 2 labanengi bazalandela incithakalo zabo; okungabo indlela yeqiniso izahlanjazwa, 3 njalo emhawini ngamazwi alungisiweyo bazakwenza inzuzo ngani; okulahlwa kwabo kwakudala kakulibalanga, lencithakalo yabo kayiwozeli. 4 Ngoba uba uNkulunkulu engaziyekelanga ingilosi ezonayo, kodwa eziphosela esihogweni ezinikela emaketaneni obunyama ukuze zigcinelwe isigwebo; 5 njalo kaliyekelanga ilizwe lendulo, kodwa walondoloza owesificaminwembili uNowa umtshumayeli wokulunga, mhla eletha uzamcolo emhlabeni wabeyisa uNkulunkulu; 6 ngokuyichitha eyitshisa imizi yeSodoma leGomora waseyilahla, waseyenza isibonelo kulabo abazakweyisa uNkulunkulu; 7 wasemephula uLoti olungileyo, owahlutshwa yikuhamba ngamanyala kwabangalunganga; 8 ngoba lowo olungileyo, ehlala phakathi kwabo, ngokubona lokuzwa insuku ngensuku wezwisa ubuhlungu umphefumulo wakhe olungileyo ngemisebenzi yabo engelamthetho; 9 iNkosi iyakwazi ukubephula ekulingweni labo abamkhonzayo uNkulunkulu, lokubagcina abangalunganga kuze kube lusuku lwesigwebo, bajeziswe; 10 kodwa ikakhulu bona abalandela inyama enkanukweni engcolileyo, labadelela ubukhosi. Abangakhathaliyo, abalenkani, kabesabi ukuhlambaza ubukhosi; 11 kanti ingilosi, ezinkulu ngamandla langengalo, kazilethi isigwebo senhlamba ukumelana labo phambi kweNkosi. 12 Kodwa laba, njengezinyamazana ngemvelo ezingelangqondo ezazalelwa ukubanjwa lokubulawa, bahlambaza izinto abangazaziyo, bazabhujiswa ekuboleni kwazo, 13 bazakwemukela umvuzo wokungalungi, abathi kuyintokozo ukuminza emini, bayisici loyangiso, bejabula enkohlisweni zabo, besedilini lani, 14 balamehlo agcwele ubufebe, labangayekeli isono, bayenga imiphefumulo ebuthakathaka, belenhliziyo ezejwayele ubuhwaba, abantwana besiqalekiso; 15 batshiye indlela eqondileyo baduha, balandela indlela kaBalami kaBosori, owathanda inzuzo yokungalungi, 16 kodwa waba lokusolwa kwesakhe isiphambeko; ubabhemi oyisimungulu, ekhuluma ngelizwi lomuntu, wanqanda ubuhlanya bomprofethi. 17 Laba bayimithombo engelamanzi, amayezi aqhutshwa yisiphepho, okugcinelwe bona ubunyama bomnyama kuze kube phakade. 18 Ngoba bakhulume okokuziqakisa okweze, babayenga ngenkanuko zenyama ngobufebe, labo abaphunyuke sibili kibo abahamba ekuduheni, 19 bebathembisa inkululeko, bona uqobo beyizigqili zokubola; ngoba lowo umuntu ehlulwe ngaye, lakuye wenziwa isigqili. 20 Ngoba uba sebephunyukile ekungcoleni komhlaba ngolwazi lweNkosi loMsindisi uJesu Kristu, basebebuye behilelwa behlulwa yikho, izinto zokucina sezibe zimbi kibo kulezokuqala. 21 Ngoba ngabe kwaba ngcono kibo uba babengayazanga indlela yokulunga, kulokuthi sebeyazile bafulathele umlayo ongcwele onikelwe kibo. 22 Kodwa kubehlele lokhu okwesaga esiqinisileyo esithi: Inja ibuyela kwawayo amahlanzo; njalo, ingulube egezileyo ibuyela ekugiqikeni edakeni.

2 uPetro 3

Ukufika kosuku lweNkosi

1 Incwadi le eyesibili, bathandekayo, ngilibhalela yona khathesi, okungazo ngivuse ingqondo yenu eqotho ngokulikhumbuza, 2 ukuze likhumbule amazwi akhulunywa ngaphambili ngabaprofethi abangcwele, lomlayo wethu esingabaphostoli beNkosi loMsindisi; 3 kuqala yazini lokhu, ukuthi ekucineni kwensuku kuzafika abahleka usulu, behamba ngokwezabo inkanuko, 4 njalo besithi: Singaphi isithembiso sokuza kwakhe? Ngoba selokhu obaba balala, konke kumi kunjalo kusukela ekuqaleni kokudalwa. 5 Ngoba lokhu kabakwazi ngabomo, ukuthi amazulu ayekhona kusukela endulo, lomhlaba, ukhona uvela emanzini njalo ukhona ngamanzi ngelizwi likaNkulunkulu, 6 okungalo ilizwe elalikhona labhujiswa ngokugcwaliswa ngamanzi; 7 kodwa amazulu lomhlaba okukhona khathesi kubekiwe ngalona lelolizwi, kugcinelwe umlilo esukwini lokwahlulelwa lokubhujiswa kwabantu abeyisa uNkulunkulu. 8 Kodwa lintonye kakumelanga ingaziwa kini, bathandekayo, ukuthi usuku olulodwa eNkosini lunjengeminyaka eyinkulungwane, leminyaka eyinkulungwane njengosuku olulodwa. 9 INkosi yesithembiso kayidondi, njengalokhu abanye besithi yikudonda; kodwa iyasibekezelela, ingathandi ukuthi lamunye abhubhe kodwa ukuthi bonke bafinyelele ekuphendukeni. 10 Kodwa usuku lweNkosi luzafika njengesela ebusuku, okuzakuthi ngalo amazulu adlule ngokuhlokoma, lokokuqala kuzadilizwa ngokutshisa okukhulu, lomhlaba lemisebenzi ekuwo kuzatshiswa. 11 Njengoba zonke lezizinto zidilizwa, kumele libe ngabanjani ekuhambeni okungcwele lekukhonzeni uNkulunkulu, 12 lilindele lilangazelela ukufika kosuku lukaNkulunkulu, okungalo amazulu azakutsha adilizwe, lokokuqala kuncibilike ngokutshisa okukhulu. 13 Kodwa ngokwesithembiso sakhe silindele amazulu amatsha lomhlaba omutsha, okuhlala kukho ukulunga. 14 Ngakho, bathandekayo, lilindele lezizinto, tshisekelani ukuthi lificwe nguye ekuthuleni lingelacwatshana njalo lingasoleki. 15 Beselisithi ukubekezela kweNkosi yethu kulusindiso, njengalokhu lomzalwane wethu othandekayo uPawuli walibhalela, ngokwenhlakanipho eyaphiwa yena; 16 njengoba kunjalo lencwadini zakhe zonke, ekhuluma kuzo ngalezizinto, okukuzo kukhona izinto ezithile ezilukhuni ukuzwisiseka, okuthi abangaziyo labangaqinanga bazihlanekele, lanjengakweminye imibhalo, kube kokwabo ukubhujiswa. 17 Ngakho lina, bathandekayo, lisazi mandulo nanzelelani, ukuze lingaduhiswa yinkohliso yabangelamlayo, liwe kokwenu ukuqina. 18 Kodwa khulani emuseni lelwazini lweNkosi yethu loMsindisi uJesu Kristu. Ubukhosi kabube kuye lakhathesi njalo kuze kube lusuku lwaphakade. Ameni.

1 uJohane 1

Ilizwi lempilo labonakaliswa ngoKristu

1 Lokho okwakukhona kusukela ekuqaleni, esakuzwayo, esakubonayo ngamehlo ethu, esakukhangelayo, lezandla zethu zakuphatha, mayelana leLizwi leMpilo; 2 leMpilo yabonakaliswa, sasesiyibona, njalo siyafakaza silitshumayeza iMpilo elaphakade, eyayiloYise, yasibonakaliswa kithi; 3 lokho esikubonileyo sasesikuzwa, silitshumayeza khona, ukuze lani libe lokuhlanganyela lathi; ngeqiniso le inhlanganyelo eyethu ikanye loYise njalo kanye leNdodana yakhe uJesu Kristu; 4 lalezizinto silibhalela zona, ukuze intokozo yenu igcwaliswe.

Ukuhamba ekukhanyeni

5 Lokhu-ke ngumbiko esiwuzwe kuye sesiwutshumayela kini, ukuthi uNkulunkulu uyikukhanya, njalo kabukho kuye ubunyama lakanye. 6 Uba sisithi silenhlanganyelo laye, kube kanti sihamba ebunyameni, siqamba amanga, njalo kasenzi iqiniso; 7 kodwa uba sihamba ekukhanyeni, njengalokhu yena esekukhanyeni, silenhlanganyelo omunye lomunye, legazi likaJesu Kristu iNdodana yakhe liyasihlambulula kuso sonke isono. 8 Uba sisithi kasilasono, siyazikhohlisa, leqiniso kalikho kithi. 9 Uba sivuma izono zethu, uthembekile futhi ulungile ukuze asithethelele izono zethu, njalo asihlambulule kukho konke ukungalungi. 10 Uba sisithi kasonanga, simenza umqambimanga, lelizwi lakhe kalikho kithi.

1 uJohane 2

UJesu Kristu unguMmeli

1 Bantwanyana bami, ngilibhalela lezizinto, ukuze lingoni. Njalo uba umuntu esona, siloMmeli kuYise, uJesu Kristu olungileyo; 2 njalo yena uyinhlawulo yokuthula yezono zethu; futhi kungeyisizo ezethu zodwa, kodwa lezomhlaba wonke. 3 Langalokho siyakwazi ukuthi siyamazi, uba sigcina imilayo yakhe. 4 Lowo othi: Ngiyamazi, futhi engagcini imilayo yakhe, ungumqambimanga, lakulo kalikho iqiniso; 5 kodwa lowo ogcina ilizwi lakhe, ngeqiniso kuye uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe. Ngalokho siyazi ukuthi sikuye; 6 lowo othi uhlala kuye ufanele laye uqobo ahambe kanje, njengoba laye wahamba.

Umlayo omutsha

7 Bazalwane, kangilibhaleli umlayo omutsha, kodwa umlayo omdala, elalilawo kusukela ekuqaleni; umlayo omdala uyilizwi elalizwayo kusukela ekuqaleni. 8 Ngiphinda ngilibhalele umlayo omutsha, into eliqiniso kuye, lakini; ngoba ubunyama buyadlula, lokukhanya kweqiniso sekukhanya. 9 Lowo othi usekukhanyeni, futhi ezonda umzalwane wakhe, usemnyameni kuze kube lakhathesi. 10 Othanda umzalwane wakhe, uhlala ekukhanyeni, njalo kakulasikhubo kuye. 11 Kodwa ozonda umzalwane wakhe, usebunyameni, njalo uhamba ebunyameni, futhi kakwazi lapho aya khona, ngoba ubunyama buwaphumphuthekisile amehlo akhe. 12 Ngiyalibhalela, bantwanyana, ngoba izono zenu lizithethelelwe ngenxa yebizo lakhe. 13 Ngiyalibhalela, bobaba, ngoba limazile yena okhona kusukela ekuqaleni. Ngiyalibhalela lina, majaha, ngoba limnqobile omubi. Ngiyalibhalela lina, bantwanyana, ngoba limazile uYise. 14 Ngilibhalele, bobaba, ngoba limazile okhona kusukela ekuqaleni. Ngilibhalele, majaha, ngoba lilamandla lelizwi likaNkulunkulu lihlala kini njalo limnqobile omubi. 15 Lingawuthandi umhlaba loba izinto ezisemhlabeni. Uba umuntu ethanda umhlaba, uthando lukaYise kalukho kuye; 16 ngoba konke okusemhlabeni, inkanuko yenyama, lenkanuko yamehlo, lokuzigqaja kwempilo, kakuveli kuYise kodwa kuvela emhlabeni. 17 Lomhlaba uyedlula, lenkanuko zawo; kodwa owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube nininini.

Ukufika komphikuKristu

18 Bantwanyana, kuyisikhathi sokucina, njengalokhu lezwa ukuthi umphikuKristu uyeza, lakhathesi abanengi sebengabaphikuKristu; ngalokhu siyazi ukuthi kuyisikhathi sokucina. 19 Baphuma kithi, kodwa babengesibo abakithi; ngoba uba babengabakithi, ngabe bahlala lathi; kodwa baphuma ukuze babonakalise ukuthi kabasibo bonke abakithi. 20 Kodwa lina lilokugcotshwa okuvela koNgcwele, njalo liyazi izinto zonke. 21 Kangilibhalelanga, ngoba lingalazi iqiniso, kodwa ngoba liyalazi, njalo ngoba kakulamanga lakanye avela eqinisweni. 22 Ngubani ongumqambimanga, ngaphandle kwalowo ophikayo ukuthi uJesu unguKristu? Yena ungumphikuKristu, ophika uYise leNdodana. 23 Wonke ophika iNdodana laye kalaye uYise; ovuma iNdodana uloYise laye. 24 Lina-ke elakuzwayo kusukela ekuqaleni kakuhlale kini. Uba kuhlala kini elakuzwayo kusukela ekuqaleni, lani lizahlala eNdodaneni lakuBaba. 25 Njalo yilesi isithembiso yena asithembisa sona, impilo elaphakade. 26 Lezizinto ngalibhalela ngalabo abalikhohlisayo. 27 Lina-ke ukugcotshwa elakwemukela kuye kuhlala kini, njalo kalisweli ukuthi umuntu alifundise; kodwa njengoba ukugcotshwa okufananayo kuyalifundisa ngakho konke, futhi kuqinisile, njalo kayisiwomanga, futhi njengoba kwalifundisa, lizahlala kuye. 28 Khathesi-ke, bantwanyana, hlalani kuye; ukuze kuthi lapho ebonakala sibe lesibindi, singabi lenhloni phambi kwakhe, ekufikeni kwakhe. 29 Uba lisazi ukuthi ulungile, liyazi ukuthi wonke owenza ukulunga, uzelwe nguye.

1 uJohane 3

Uphawu lwabantwana bakaNkulunkulu

1 Khangelani uthando olungaka asinika lona uYise ukuze sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Ngenxa yalokho umhlaba kawusazi, ngoba ungamazanga yena. 2 Bathandekayo, khathesi singabantwana bakaNkulunkulu, njalo kakukabonakali esizakuba yikho. Kodwa siyazi ukuthi uba ebonakala, sizakuba njengaye, ngoba sizambona njengoba enjalo. 3 Laye wonke olalelithemba kuye, uyazihlambulula, njengoba yena ehlambulukile. 4 Wonke owenza isono, weqa lomlayo; ngoba isono siyikweqa umlayo. 5 Njalo liyazi ukuthi yena wabonakaliswa, ukuze asuse izono zethu; lesono kasikho kuye. 6 Wonke ohlala kuye koni; wonke owonayo kambonanga, futhi kamazanga. 7 Bantwanyana, kungabi khona olikhohlisayo; owenza ukulunga ulungile, njengoba yena elungile; 8 owenza isono uvela kuSathane, ngoba uSathane wona kusukela ekuqaleni. Ngalokhu iNdodana kaNkulunkulu yabonakaliswa, ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. 9 Wonke ozelwe nguNkulunkulu kenzi isono, ngoba inhlanyelo yakhe ihlala kuye; futhi angone, ngoba ezelwe nguNkulunkulu. 10 Ngalokhu kuyabonakala abantwana bakaNkulunkulu labantwana bakaSathane; wonke ongenzi okulungileyo kaveli kuNkulunkulu, laye ongamthandiyo umzalwane wakhe. 11 Ngoba yilo umbiko elawuzwa kusukela ekuqaleni, owokuthi asithandane; 12 kungenjengoKayini owavela komubi, wasebulala umfowabo. Njalo kungani wambulala? Ngoba imisebenzi yakhe yayimibi, kodwa eyomfowabo yayilungile.

Uthando lwabazalwane

13 Lingamangali bazalwane bami, uba umhlaba ulizonda. 14 Thina siyazi ukuthi sesidlule ekufeni saya empilweni, ngoba siyabathanda abazalwane. Ongamthandiyo umzalwane uhlezi ekufeni. 15 Wonke ozonda umzalwane wakhe ungumbulali; liyazi ukuthi kakho umbulali lakanye olempilo elaphakade ehlezi kuye. 16 Ngalokhu siyalwazi uthando lukaNkulunkulu, ngoba yena wasibekela phansi impilo yakhe; lathi sifanele ukubabekela phansi impilo abazalwane. 17 Kodwa loba ngubani olempahla yomhlaba, njalo ebona umzalwane wakhe eswele, abesemvalela imibili yakhe, uthando lukaNkulunkulu luhlala njani kuye? 18 Bantwanyana bami, kasingathandi ngelizwi kumbe ngolimi, kodwa ngezenzo langeqiniso. 19 Futhi ngalokho siyazi ukuthi singabeqiniso, njalo sizaqinisa inhliziyo zethu phambi kwakhe, 20 ngoba uba inhliziyo zethu zisilahla, uNkulunkulu mkhulu kulenhliziyo yethu, futhi uyazi zonke izinto. 21 Bathandekayo, uba inhliziyo zethu zingasilahli, silesibindi kuNkulunkulu, 22 njalo loba yini esiyicelayo, siyayemukela ivela kuye, ngoba sigcina imilayo yakhe, njalo senza izinto ezithandekayo phambi kwakhe. 23 Njalo yilo umlayo wakhe, ukuze sikholwe ebizweni leNdodana yakhe uJesu Kristu, njalo sithandane, njengoba wasipha umlayo. 24 Logcina imilayo yakhe, uhlala kuye, laye kuye. Ngalokhu-ke siyazi ukuthi uhlala kithi, ngoMoya asiphe wona.

1 uJohane 4

Hlolani omoya

1 Bathandekayo, lingakholwa wonke umoya, kodwa hlolani omoya, ukuthi bavela kuNkulunkulu yini; ngoba banengi abaprofethi bamanga abaphumele emhlabeni. 2 Ngalokhu liyamazi uMoya kaNkulunkulu: Wonke umoya ovumayo ukuthi uJesu Kristu uzile enyameni, uvela kuNkulunkulu; 3 futhi wonke umoya ongavumiyo ukuthi uJesu Kristu usezile enyameni, kaveli kuNkulunkulu; lalo ungowomphikuKristu, eselizwile ukuthi uyeza, lakhathesi usekhona emhlabeni. 4 Lina lingabakaNkulunkulu, bantwanyana, futhi libanqobile; ngoba mkhulu okini kulalowo osemhlabeni. 5 Bona bangabomhlaba; ngenxa yalokho bakhuluma okuvela emhlabeni lomhlaba uyabezwa. 6 Thina singabakaNkulunkulu; omaziyo uNkulunkulu, uyasizwa; ongeyisuye kaNkulunkulu, kasizwa. Ngalokhu siyamazi umoya weqiniso lomoya wokuduha.

Ukuthanda uNkulunkulu lokuthanda abantu

7 Bathandekayo, asithandaneni; ngoba uthando luvela kuNkulunkulu, laye wonke othandayo, uzelwe nguNkulunkulu, futhi uyamazi uNkulunkulu. 8 Ongathandiyo, kamazi uNkulunkulu; ngoba uNkulunkulu uluthando. 9 Ngalokhu uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi, ukuthi uNkulunkulu wathuma iNdodana yakhe ezelwe yodwa emhlabeni, ukuze siphile ngayo. 10 Uthando lukulokhu, kungesikuthi thina samthanda uNkulunkulu, kodwa ukuthi yena wasithanda, wasethuma iNdodana yakhe ukuthi ibe yinhlawulo yokuthula ngezono zethu. 11 Bathandekayo, uba uNkulunkulu wasithanda ngokunje, lathi sifanele ukuthandana. 12 Kakulamuntu owake wabona uNkulunkulu; uba sithandana, uNkulunkulu uhlala kithi, lothando lwakhe luphelelisiwe kithi. 13 Ngalokhu siyazi ukuthi sihlala kuye, laye kithi, ngoba usinikile okukaMoya wakhe. 14 Thina sesibonile siyafakaza ukuthi uYise uyithumile iNdodana ibe nguMsindisi womhlaba. 15 Loba ngubani ovumayo ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu uhlala kuye, laye kuNkulunkulu. 16 Thina sesisazi sakholwa uthando uNkulunkulu alalo kithi. UNkulunkulu uluthando, lohlala ethandweni uhlala kuNkulunkulu, loNkulunkulu kuye. 17 Ngalokhu uthando luphelelisiwe lathi, ukuze sibe lesibindi esukwini lokwahlulelwa, ngoba njengalokhu enjalo yena, sinjalo lathi kulumhlaba. 18 Kakukho ukwesaba ethandweni, kodwa uthando olupheleleyo luyaxotsha ukwesaba, ngoba ukwesaba kulobuhlungu; lowesabayo kapheleliswanga ethandweni. 19 Thina siyamthanda, ngoba yena wasithanda kuqala. 20 Uba umuntu esithi: Ngiyamthanda uNkulunkulu, njalo ezonda umzalwane wakhe, ungumqambimanga; ngoba ongamthandiyo umzalwane wakhe ambonileyo, angamthanda njani uNkulunkulu angambonanga? 21 Njalo silalumlayo ovela kuye, ukuthi othanda uNkulunkulu, kamthande lomzalwane wakhe.

1 uJohane 5

Ukholo lamandla alo okunqoba

1 Wonke okholwa ukuthi uJesu unguKristu uzelwe nguNkulunkulu; laye wonke othanda umzali uthanda lozelwe nguye. 2 Ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu, nxa sithanda uNkulunkulu, njalo sigcina imilayo yakhe; 3 ngoba lolu luthando lukaNkulunkulu, ukuthi sigcine imilayo yakhe; lemilayo yakhe kayinzima. 4 Ngoba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyawunqoba umhlaba; lalokho yikunqoba okunqoba umhlaba, ukholo lwethu. 5 Ngubani onqoba umhlaba, ngaphandle kokholwa ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu? 6 Lo nguye oweza ngamanzi legazi, uJesu Kristu; kungeyisikho ngamanzi kuphela, kodwa ngamanzi langegazi. LoMoya nguye ofakazayo, ngoba uMoya uliqiniso. 7 Ngoba bathathu abafakazayo ezulwini, uYise, uLizwi, loMoya oNgcwele; laba abathathu banye. 8 Njalo bathathu abafakazayo emhlabeni, uMoya, lamanzi, legazi; laba abathathu bahlanganyela intonye. 9 Uba sisemukela ubufakazi babantu, ubufakazi bukaNkulunkulu bukhulu; ngoba lobu yibufakazi bukaNkulunkulu, abufakazileyo ngeNdodana yakhe. 10 Okholwa eNdodaneni kaNkulunkulu ulobufakazi phakathi kwakhe ngokwakhe; ongakholwa uNkulunkulu, umenze abe ngumqambimanga, ngoba engakholwanga ubufakazi uNkulunkulu abufakazileyo ngeNdodana yakhe. 11 Yilobu-ke ubufakazi, ukuthi uNkulunkulu usinikile impilo elaphakade, lale impilo iseNdodaneni yakhe. 12 Olayo iNdodana ulempilo; ongelayo iNdodana kaNkulunkulu kalampilo.

Isicino

13 Lezizinto ngizibhalela lina elikholwa ebizweni leNdodana kaNkulunkulu, ukuze lazi ukuthi lilempilo elaphakade, lokuze likholwe ebizweni leNdodana kaNkulunkulu. 14 Njalo yilesi isibindi esilaso kuye, ukuthi uba sicela ulutho ngokwentando yakhe, uyasizwa; 15 uba-ke sisazi ukuthi uyasizwa, loba yini esiyicelayo, siyazi ukuthi sesilezicelo esizicela kuye. 16 Uba umuntu ebona umzalwane wakhe esona isono esingasi ekufeni, uzacela, njalo uzamnika impilo labo abangonelanga ekufeni. Sikhona isono esisa ekufeni; kangitsho ukuthi ancenge ngaleso; 17 konke ukungalungi kuyisono; njalo kukhona isono esingasi ekufeni. 18 Siyazi ukuthi wonke ozelwe nguNkulunkulu koni; kodwa ozelwe nguNkulunkulu uyazigcina, lomubi kamthinti. 19 Siyazi ukuthi singabakaNkulunkulu, lokuthi umhlaba wonke ucambalele ebubini. 20 Njalo siyazi ukuthi iNdodana kaNkulunkulu isifikile, yasinika ukuqedisisa ukuze simazi oweqiniso; njalo sikuye oweqiniso, eNdodaneni yakhe uJesu Kristu. Yena unguNkulunkulu weqiniso, lempilo elaphakade. 21 Bantwanyana, zilondolozeni ezithombeni. Ameni.

2 uJohane 1

Isibingelelo

1 Umdala kunkosikazi ekhethiweyo labantwana bayo, mina engibathanda ngeqiniso, njalo kungeyisimi ngedwa kodwa labo bonke asebelazi iqiniso, 2 ngenxa yeqiniso elihlala kithi, lelizakuba lathi kuze kube nininini: 3 Kakube lani umusa, isihawu, ukuthula okuvela kuNkulunkulu uYise, leNkosini uJesu Kristu iNdodana kaBaba, eqinisweni lethandweni.

Iqiniso lothando

4 Ngathokoza kakhulukazi ukuthi ngithole ebantwaneni bakho, abahamba eqinisweni, njengoba semukela umlayo kuYise. 5 Khathesi-ke ngiyakuncenga, nkosikazi, kungenjengokuthi ngikubhalela umlayo omutsha, kodwa lowo esasilawo kusukela ekuqaleni, ukuze sithandane. 6 Njalo yilolu uthando, ukuthi sihambe ngokwemilayo yakhe. Yilo umlayo, njengoba lezwa kusukela ekuqaleni, ukuze lihambe kiwo. 7 Ngoba abakhohlisi abanengi sebengene emhlabeni, abangavumiyo ukuthi uJesu Kristu weza enyameni. Lo ngumkhohlisi lomphikuKristu. 8 Ziqapheleni, ukuze singalahlekelwa yizinto esesizisebenzile, kodwa samukele umvuzo opheleleyo. 9 Wonke oweqayo njalo angemi emfundisweni kaKristu, kalaNkulunkulu; ohlala emfundisweni kaKristu, lowo ulabo bobabili uYise leNdodana. 10 Uba kufika umuntu kini, njalo engalethi le imfundiso, lingamngenisi endlini, futhi lingambingeleli; 11 ngoba lowo ombingelelayo, uhlanganyela lemisebenzi yakhe emibi.

Isicino

12 Ngilezinto ezinengi zokulibhalela, kangithandanga ukubhala ngephepha leyinki; kodwa ngithemba ukuza kini, futhi ngikhulume lani umlomo ngomlomo, ukuze intokozo yethu igcwale. 13 Abantwana bakadadewenu okhethiweyo bayakubingelela. Ameni.

3 uJohane 1

Isibingelelo

1 Umdala, kuye uGayusi othandekayo, mina engimthanda ngeqiniso. 2 Sithandwa, kuzo zonke izinto jikelele ngifisa ukuthi uphumelele njalo uphile, njengalokhu umphefumulo wakho uphumelela. 3 Ngoba ngathokoza kakhulukazi, lapho kufika abazalwane, befakazela iqiniso lakho, njengoba wena uhamba eqinisweni. 4 Kangilantokozo enkulu edlula lezizinto, ukuthi ngizwe ukuthi abantwana bami bahamba eqinisweni.

Inkathazo ebandleni

5 Sithandwa, wenza ngokuthembeka loba ngakuphi okwenzela abazalwane, lakwabemzini, 6 abafakazele uthando lwakho phambi kwebandla; uzakwenza kuhle uba ubaphelekezela ngokufanele uNkulunkulu. 7 Ngoba ngenxa yebizo lakhe baphumile bengamukeli lutho kwabezizwe. 8 Ngakho thina sifanele ukubemukela abanjalo, ukuze sibe yizisebenzi kanye leqiniso. 9 Ngabhalela ibandla; kodwa uDiyotrefe othanda ukuba ngowokuqala kibo kasamukeli. 10 Ngakho, uba ngifika, ngizakhumbuza imisebenzi yakhe ayenzayo, uyasihleba ngamazwi amabi; futhi kakholiswa yilezizinto, yena uqobo kamukeli abazalwane, uyabalela lalabo abathanda ukukwenza, njalo uyabaxotsha ebandleni. 11 Sithandwa, ungakulingiseli okubi, kodwa okuhle. Owenza okuhle ungokaNkulunkulu; kodwa owenza okubi kambonanga uNkulunkulu. 12 NgoDemetriyu kufakazwe yibo bonke, langeqiniso uqobo; lathi futhi siyafakaza, lani liyazi ukuthi ubufakazi bethu buqinisile.

Isicino

13 Bengilezinto ezinengi zokubhala, kodwa kangithandi ukukubhala ngeyinki losiba; 14 kodwa ngithemba ukukubona masinyane, sibe sesikhulumisana ngomlomo. Ukuthula kakube kuwe. Abangane bayakubingelela. Bingelela abangane ngamabizo.

uJuda 1

Isibingelelo

1 UJuda inceku kaJesu Kristu, lomfowabo kaJakobe, kwabangcweliswe nguNkulunkulu uBaba, labagcinwe nguJesu Kristu, ababiziweyo: 2 Kakwandiswe kini isihawu lokuthula lothando.

Mayelana labakhohlisi

3 Bathandekayo, lapho ngisenza yonke inkuthalo yokulibhalela ngosindiso oluhlanganyelwayo, ngaswela ukulibhalela ngilikhuthaze ukuthi lilwele ngoqotho ukholo olwanikwa kanye abangcwele. 4 Ngoba sekungenile ngokunyenya abantu abathile, ababhalelwa ngaphambili lokhukulahlwa kudala, abeyisa uNkulunkulu, abaphendula umusa kaNkulunkulu wethu ube ngamanyala, njalo bephika uMbusi oyedwa uNkulunkulu, leNkosi yethu uJesu Kristu. 5 Kodwa ngithanda ukulikhumbuza, loba belikwazi lokhu kanye, ukuthi iNkosi, isisindise isizwe elizweni iGibithe, yabuye yababhubhisa labo abangakholwanga. 6 Lengilosi ezingagcinanga obazo ubukhosi, kodwa zatshiya eyazo indawo yokuhlala, uzigcinele isigwebo sosuku olukhulu, ngezibopho ezaphakade ngaphansi kobunyama. 7 NjengeSodoma leGomora lemizi eyizingelezeleyo, ezinikele ekuphingeni ngendlela efanana lalezo, isilandele enye inyama, yenziwa isibonelo obala, yahlupheka isijeziso somlilo ophakade. 8 Ngokunjalo lalaba bephupha bayona inyama, njalo badelela ukubusa, bahlambaze ubukhosi. 9 Kanti uMikayeli ingilosi eyinduna, lapho ebanga loSathane ephikisa ngesidumbu sikaMozisi, kabanga lesibindi sokumlethela isigwebo senhlamba, kodwa wathi: INkosi kayikukhalimele. 10 Kodwa laba bathuka konke abangakwaziyo; lakho konke abakwaziyo ngemvelo njengezinyamazana ezingelangqondo, bazonakalisa kulezizinto. 11 Maye kibo! Ngoba bahambe ngendlela kaKayini, futhi baziwisele ekuduheni kukaBalami ngenxa yenzuzo, lenkanini kaKora babhubhile. 12 Laba bayizici emadilini enu othando, nxa beledili lani, ngokungesabi bayazondla; amayezi angelamanzi, bephetshulwa yimimoya; izihlahla zamaphethelo ekwindla, ezingelazithelo, ezife kabili, sezisitshulwe; 13 amagagasi olwandle aphosekayo, abhubhudla awazo amahlazo; inkanyezi eziduhayo, okugcinelwe bona ubunyama bomnyama kuze kube phakade. 14 Njalo uEnoki laye owesikhombisa kusukela kuAdamu waprofetha ngabo esithi: Khangela, iNkosi yafika labangcwele bayo abayizigidi, 15 ukwenza isigwebo esimelana labo bonke, lokubalahla bonke abeyisa uNkulunkulu phakathi kwabo ngenxa yezenzo zabo zonke zokungesabi uNkulunkulu abazenzayo beseyisa uNkulunkulu, langawo wonke amazwi anzima izoni ezeyisa uNkulunkulu eziwakhulume emelene laye. 16 Laba ngabangungunayo, abasolayo, behamba ngokwenkanuko zabo, lomlomo wabo ukhuluma izinto zokuzikhukhumeza, bebuka abantu, ngenxa yenzuzo. 17 Kodwa lina bathandekayo, khumbulani amazwi akhulunywa ngaphambili ngabaphostoli beNkosi yethu uJesu Kristu; 18 ukuthi bathi kini, kuzakuba khona abahleka usulu ngesikhathi sokucina, behamba ngokwenkanuko zabo zokweyisa uNkulunkulu. 19 Yibo laba abenza izehlukaniso, bangabemvelo, kabalaMoya. 20 Kodwa lina, bathandekayo, lizakhe ekholweni lwenu olungcwele kakhulu, likhuleke likuMoya oNgcwele, 21 zigcineni ethandweni lukaNkulunkulu, lilindele isihawu seNkosi yethu uJesu Kristu kuze kube empilweni elaphakade. 22 Beselibahawukela abanye lehlukanise; 23 kodwa lisindise abanye ngokwesaba libahluthuna emlilweni, lizonda lesembatho esoniwe ngokuvela enyameni.

Isicino

24 Kuye-ke olamandla okulilinda ekukhubekeni, lokulimisa phambi kwenkazimulo yakhe lingelasici entokozweni enkulu, 25 kuye uNkulunkulu yedwa ohlakaniphileyo uMsindisi wethu, kakube inkazimulo lobukhulu, ubukhosi lamandla, lakhathesi lakulo lonke iphakade. Ameni.

Isambulelo 1

UJohane unikwa isambulelo sikaJesu Kristu

1 Isambulelo sikaJesu Kristu, amnika sona uNkulunkulu, ukuze abonise inceku zakhe izinto ezimele ukwenzeka ngokuphangisa, esethume ngengilosi yakhe wazibonakalisa kunceku yakhe uJohane, 2 owafakaza ilizwi likaNkulunkulu, lobufakazi bukaJesu Kristu, lakho konke akubonayo. 3 Ubusisiwe ofunda, lalabo abezwa amazwi alesisiprofetho, besebegcina izinto ezilotshiweyo kuso; ngoba isikhathi siseduze.

Ukubingelela kukaJohane

4 UJohane kumabandla ayisikhombisa aseAsiya: Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuye okhona lowayekhona lozakuza; lakubomoya abayisikhombisa, abaphambi kwesihlalo sakhe sobukhosi; 5 lakuJesu Kristu, umfakazi othembekileyo, olizibulo kwabafileyo lombusi wamakhosi omhlaba. Kuye owasithandayo, wasesigezisa ezonweni zethu egazini lakhe; 6 lowasenza saba ngamakhosi labapristi kuNkulunkulu uYise; kakube kuye ubukhosi lamandla kuze kube nini lanini. Ameni. 7 Khangela uyeza kanye lamayezi, futhi lonke ilihlo lizambona, labo abamgwazayo; lezizwe zonke zomhlaba zizalila ngenxa yakhe. Yebo. Ameni. 8 Mina nginguAlfa loOmega, ukuqala lokucina, kutsho iNkosi, ekhona leyayikhona lezakuza, uSomandla.

UKristu uzibonakalisa kuJohane

9 Mina uJohane, longumzalwane wenu, lohlanganyela kanye lani ekuhluphekeni lembusweni lekubekezeleni kukaJesu Kristu, ngangisesihlengeni esithiwa yiPatmosi, ngenxa yelizwi likaNkulunkulu langenxa yobufakazi bukaJesu Kristu. 10 NgangikuMoya ngosuku lweNkosi; futhi ngezwa ngemva kwami ilizwi elikhulu kungathi ngelophondo, 11 lisithi: Mina nginguAlfa loOmega, ukuqala lokucina; lokuthi: Okubonayo kubhale encwadini, ukuthumele emabandleni ayisikhombisa aseAsiya, eEfesu leSemerna, lePergamo, leTiyathira, leSardisi, leFiladelfiya, leLawodikeya. 12 Ngasengitshibilika ukuze ngibone ilizwi elikhuluma lami. Sengitshibilikile ngabona iziqobane zezibane zegolide eziyisikhombisa, 13 laphakathi kweziqobane zezibane eziyisikhombisa onjengeNdodana yomuntu, embethe isembatho esikhawula enyaweni futhi ezibophe ezithandele ngeqhele legolide emabeleni; 14 njalo ikhanda lakhe lenwele zakhe kwakumhlophe njengoboya bezimvu, njengeliqhwa; lamehlo akhe enjengelangabi lomlilo, 15 lenyawo zakhe zazinjengethusi elikhazimulayo njengelivutha esithandweni somlilo; lelizwi lakhe lalinjengenhlokomo yamanzi amanengi; 16 futhi elenkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, lemlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali inhlangothi zombili; lobuso bakhe bunjengelanga elikhanya emandleni alo. 17 Njalo ngathi ngimbona, ngawela enyaweni zakhe njengofileyo; wasebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami esithi kimi: Ungesabi; mina ngingowokuqala lowokucina, 18 lophilayo; njalo ngangifile futhi khangela, ngiyaphila kuze kube nini lanini. Ameni. Njalo ngilezihluthulelo zesihogo lezokufa. 19 Bhala izinto ozibonileyo, lezinto ezikhona, lezinto ezizakuba khona emva kwalezi: 20 Imfihlo yenkanyezi eziyisikhombisa ozibonileyo esandleni sami sokunene, leziqobane zezibane zegolide eziyisikhombisa. Inkanyezi eziyisikhombisa ziyizithunywa zamabandla ayisikhombisa; leziqobane zezibane eziyisikhombisa ozibonileyo zingamabandla ayisikhombisa.

Isambulelo 2

Incwadi ezabhalelwa emabandleni ayisikhombisa

1 Kuso isithunywa sebandla leEfesu bhala uthi: Lezizinto uyazitsho lowo ophethe inkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, ohamba phakathi kweziqobane zezibane zegolide eziyisikhombisa, 2 uthi: Ngiyayazi imisebenzi yakho, lomsebenzi wakho onzima, lokubekezela kwakho, lokuthi ungebamele ababi, lokuthi ubahlolile labo abazithi bangabaphostoli kodwa bengeyisibo, wasubathola bengabaqambimanga, 3 wasuthwala, ulokubekezela, njalo wakhuthala ngenxa yebizo lami kawudinwanga. 4 Kodwa ngilokumelene lawe, ukuthi udelile uthando lwakho lwakuqala. 5 Ngakho khumbula lapho owe khona, ubusuphenduka wenze imisebenzi yakuqala; uba kungenjalo, ngizakuza kuwe ngokuphangisa, njalo ngizasusa isiqobane sesibane sakho endaweni yaso, uba ungaphenduki; 6 kanti ulalokhu, ukuthi uyayizonda imisebenzi yamaNikolayitha, engiyizondayo lami. 7 Lowo olendlebe kezwe lokho akutshoyo uMoya emabandleni. Onqobayo ngizamnika ukuthi adle okwesihlahla sempilo, esiphakathi kweParadise likaNkulunkulu. 8 Lakuso isithunywa sebandla leSemerna bhala uthi: Lezizinto utsho owokuqala lowokucina, owayefile, njalo uyaphila, uthi: 9 Ngiyayazi imisebenzi lokuhlupheka lobuyanga bakho (kanti unothile) lenhlamba yalabo abathi bangamaJuda, kanti bengeyisiwo, kodwa lisinagoge likaSathane. 10 Ungesabi lutho lwalezozinto ozahlupheka ngazo; khangela uSathane uzaphosela abanye kini entolongweni, ukuze lilingwe; futhi lizakuba lenhlupheko insuku ezilitshumi. Thembeka kuze kube sekufeni, njalo ngizakunika umqhele wempilo. 11 Olendlebe kezwe lokho akutshoyo uMoya emabandleni. Onqobayo kasoze alinyazwa yikufa kwesibili. 12 Lakuso isithunywa sebandla elisePergamo bhala uthi: Lezizinto utsho lowo olenkemba ebukhali inhlangothi zombili: 13 Ngiyayazi imisebenzi yakho, lalapho ohlala khona, lapho okukhona isihlalo sobukhosi sikaSathane; njalo ugcinile ibizo lami, njalo kawuphikanga ukholo lwami, lensukwini zikaAntipasi, umfakazi wami othembekileyo, owabulawelwa phakathi kwenu, lapho uSathane ahlala khona; 14 kodwa ngilezinto ezinlutshwana ezimelene lawe, ukuthi ulabo lapho ababambelela emfundisweni kaBalami, owafundisa uBalaki ukuphosa isikhubekiso phambi kwabantwana bakoIsrayeli, sokuthi badle okuhlatshelwe izithombe lokuthi baphinge. 15 Ngokunjalo lawe ulabo ababambelela emfundisweni yamaNikolayitha, into engiyizondayo. 16 Phenduka; uba kungenjalo, ngizakuza kuwe ngokuphangisa, njalo ngizakulwa ngimelene labo ngenkemba yomlomo wami. 17 Olendlebe kezwe lokho akutshoyo uMoya emabandleni. Onqobayo ngizamnika ukuthi adle okwemana efihliweyo, njalo ngizamnika ilitshe elimhlophe, laphezu kwelitshe ibizo elitsha elilotshiweyo, okungelamuntu olaziyo ngaphandle kolemukelayo. 18 Lakuso isithunywa sebandla eliseTiyathira bhala uthi: Lezizinto itsho iNdodana kaNkulunkulu, elamehlo ayo anjengelangabi lomlilo, lenyawo zayo zifanana lethusi elikhazimulayo: 19 Ngiyayazi imisebenzi yakho, lothando, lokukhonza, lokholo, lokubekezela kwakho, lemisebenzi yakho, ukuthi eyokucina minengi kuleyokuqala. 20 Kodwa ngilezinto ezinlutshwana ezimelene lawe, ukuthi uvumele owesifazana uJezebeli, ozibiza ngokuthi ungumprofethikazi, ukufundisa aduhise inceku zami, ukuthi ziphinge lokuthi zidle okuhlatshelwe izithombe. 21 Futhi ngamnika ithuba lokuthi aphenduke ekufebeni kwakhe, njalo kaphendukanga. 22 Khangela mina ngizamphosela embhedeni, labaphingayo laye ekuhluphekeni okukhulu, uba bengaphenduki emisebenzini yabo. 23 Njalo ngizabulala abantwana bakhe ngokufa; lamabandla wonke azakwazi ukuthi nginguye ohlola izinso lezinhliziyo; futhi ngizalinika, ngulowo lalowo, ngokwemisebenzi yenu. 24 Kodwa ngikhuluma lani labanye abaseTiyathira, bonke abangelayo le imfundiso, labangakwaziyo okujulileyo kukaSathane, njengokutsho kwabo: Kangiyikulethesa omunye umthwalo. 25 Kodwa lokho elilakho kubambisiseni, ngize ngifike. 26 Lonqobayo logcina imisebenzi yami kuze kube sekupheleni, ngizamnika amandla phezu kwezizwe; 27 njalo uzazibusa ngentonga yensimbi; zizaphahlazwa njengezimbiza zebumba; njengalokhu lami ngikwamukele kuBaba. 28 Futhi ngizamnika indonsakusa. 29 Olendlebe kezwe lokho akutshoyo uMoya emabandleni.

Isambulelo 3

1 Lakuso isithunywa sebandla eliseSardisi bhala uthi: Lezizinto utsho lowo olabomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu, lenkanyezi eziyisikhombisa: Ngiyayazi imisebenzi yakho, ukuthi ulebizo lokuthi uyaphila, kanti ufile. 2 Linda, uqinise izinto eziseleyo esezizakufa; ngoba kangitholanga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kukaNkulunkulu. 3 Khumbula-ke ukuthi ukwamukele wakuzwa njani, ubusukugcina, uphenduke. Uba-ke ungalindi, ngizakuza phezu kwakho njengesela, njalo kawusoze walazi ihola engizakuza ngalo phezu kwakho. 4 Ulamabizo amalutshwana ngitsho eSardisi, angangcolisanga izembatho zawo; njalo bazahamba lami bekwezimhlophe, ngoba bafanele. 5 Onqobayo, lowo uzagqokiswa izembatho ezimhlophe; futhi kangisoze ngilesule ibizo lakhe egwalweni lwempilo, njalo ngizalivuma ibizo lakhe phambi kukaBaba, laphambi kwengilosi zakhe. 6 Olendlebe kezwe lokho uMoya akutshoyo emabandleni. 7 Lakuso isithunywa sebandla eliseFiladelfiya bhala uthi: Lezizinto utsho oNgcwele, oQotho, olesihluthulelo sikaDavida, ovula njalo kungavali muntu, abesevala futhi kungavuli muntu; 8 ngiyayazi imisebenzi yakho; khangela, ngimise phambi kwakho umnyango ovuliweyo, njalo kakulamuntu ongawuvala, ngoba ulamandla amancinyane, njalo uligcinile ilizwi lami, futhi kawuliphikanga ibizo lami. 9 Khangela ngizakunika abavela esinagogeni likaSathane, abathi bangamaJuda, bengeyisiwo, kodwa beqamba amanga; khangela ngizabenza, ukuze beze baguqe phambi kwenyawo zakho, njalo bazi ukuthi mina ngikuthandile. 10 Ngoba ugcinile ilizwi lokubekezela kwami, lami ngizakulondoloza kuhola lokulingwa okuzafika emhlabeni wonke, ukulinga abakhileyo phezu komhlabathi. 11 Khangela, ngiyeza ngokuphangisa; bambisisa olakho, ukuze kungabi khona okwemuka umqhele wakho. 12 Onqobayo, ngizamenza insika ethempelini likaNkulunkulu wami; njalo kasoze aphinde aphume phandle, futhi ngizabhala ibizo likaNkulunkulu wami phezu kwakhe, lebizo lomuzi kaNkulunkulu wami, iJerusalema entsha, eyehla ivela ezulwini kuNkulunkulu wami, lebizo lami elitsha. 13 Olendlebe kezwe lokho uMoya akutshoyo emabandleni. 14 Lakuso isithunywa sebandla lamaLawodikeya bhala uthi: Lezizinto utsho uAmeni, umfakazi othembekileyo loqotho, owokuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu: 15 Ngiyayazi imisebenzi yakho, ukuthi njalo kawuqandi futhi kawutshisi. Kungathi ngabe uyaqanda kumbe utshise! 16 Ngokunjalo, ngoba ubuthukuthuku, njalo ungaqandi futhi ungatshisi, ngizakukhafula emlonyeni wami. 17 Ngoba uthi: Nginothile, senginothile njalo kangisweli lutho, kanti kawazi ukuthi wena ungohluphekayo lohawulayo longumyanga loyisiphofu lonqunu; 18 ngiyakweluleka ukuthi uthenge kimi igolide elicengwe ngomlilo, ukuze unothe; lezembatho ezimhlophe, ukuze wembathe, lehlazo lobuze bakho lingembulwa; njalo ugcobe amehlo akho ngamagcobo amehlo, ukuze ubone. 19 Mina bonke engibathandayo, ngiyabasola ngibatshaye. Ngakho tshiseka uphenduke. 20 Khangela, ngimi emnyango ngiqoqoda; uba umuntu esizwa ilizwi lami, abesevula umnyango, ngizangena kuye, ngidle laye, laye lami. 21 Onqobayo, ngizamnika ukuthi ahlale lami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokhu lami nganqoba, ngasengihlala loBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. 22 Olendlebe kezwe lokho uMoya akutshoyo emabandleni.

Isambulelo 4

UJohane ubona embonweni ubukhosi bukaNkulunkulu ezulwini

1 Emva kwalezizinto ngabona, futhi khangela, umnyango uvulekile ezulwini, lelizwi lokuqala engalizwayo linjengelophondo likhuluma lami, lisithi: Yenyukela lapha, njalo ngizakutshengisa izinto ezimele zenzeke emva kwalezizinto. 2 Njalo ngahle ngaba kuMoya; khangela-ke, isihlalo sobukhosi samiswa ezulwini, laphezu kwesihlalo sobukhosi, ohleziyo; 3 lohleziyo wayebonakala efanana lelitshe ijaspi lesardiyusi, lomchilowamakhosikazi wawuzingelezele isihlalo sobukhosi ubonakala njenge-emeraldi. 4 Lezihlalo zobukhosi ezingamatshumi amabili lane zazihanqe isihlalo sobukhosi; laphezu kwezihlalo zobukhosi ngabona abadala abangamatshumi amabili lane behlezi, bembethe izembatho ezimhlophe, njalo belemiqhele yegolide emakhanda abo. 5 Lesihlalweni sobukhosi kwaphuma imibane lemidumo lamazwi; lezibane zomlilo eziyisikhombisa zazibhebha phambi kwesihlalo sobukhosi, ezingomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu; 6 laphambi kwesihlalo sobukhosi kwakukhona ulwandle lwengilazi, lufanana lekristali. Laphakathi kwesihlalo sobukhosi lekuzingelezeleni kwesihlalo sobukhosi kwakukhona izidalwa ezine eziphilayo, zigcwele amehlo ngemuva laphambili. 7 Lesidalwa esiphilayo sokuqala sasifanana lesilwane, lesidalwa esiphilayo sesibili sasifanana lethole, lesidalwa esiphilayo sesithathu sasilobuso bomuntu, lesidalwa esiphilayo sesine sasifanana lokhozi oluphaphayo; 8 lezidalwa ezine eziphilayo zilempiko eziyisithupha ileso laleso ngokukhethekileyo emaceleni wonke, langaphakathi zigcwele amehlo, njalo kazilakuphumula emini lebusuku, zisithi: Ingcwele, ingcwele, ingcwele, iNkosi uNkulunkulu uSomandla, owayekhona lokhona lozakuza. 9 Kuthi lapho izidalwa eziphilayo zimnika ubukhosi lodumo lokubongwa lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi, ophilayo kuze kube nini lanini, 10 abadala abangamatshumi amabili lane baziwisela phansi phambi kohlezi esihlalweni sobukhosi, basebemkhonza ophilayo kuze kube nini lanini, bephosela imiqhele yabo phambi kwesihlalo sobukhosi, besithi: 11 Ufanele, Nkosi, ukwemukela ubukhosi, lodumo lamandla; ngoba wena wadala izinto zonke, langentando yakho zikhona, zadalwa.

Isambulelo 5

UJohane ubona embonweni iWundlu likaNkulunkulu

1 Ngasengibona esandleni sokunene sowayehlezi esihlalweni sobukhosi ugwalo olubhalwe ngaphakathi langemuva, lunanyekiwe ngempawu eziyisikhombisa. 2 Ngasengibona ingilosi elamandla imemeza ngelizwi elikhulu isithi: Ngubani ofanele ukuvula ugwalo, lokuqhaqha impawu zalo? 3 Njalo kwakungekho lamunye ezulwini, kumbe emhlabeni, kumbe ngaphansi komhlaba, owayelamandla okuvula ugwalo, kumbe ukulukhangela. 4 Mina ngasengikhala kakhulu, ngoba kungatholwanga loyedwa ofanele ukuluvula lokulufunda ugwalo, kumbe ukulukhangela. 5 Omunye wabadala wasesithi kimi: Ungakhali; khangela, sinqobile iSilwane esivela esizweni sakoJuda, iMpande kaDavida, ukuze sivule ugwalo lokuthi siqhaqhe impawu zalo eziyisikhombisa. 6 Ngasengibona, futhi khangela, phakathi kwesihlalo sobukhosi lezidalwa ezine eziphilayo langaphakathi kwabadala, iWundlu limi kungathi lihlatshiwe, lilempondo eziyisikhombisa lamehlo ayisikhombisa, okungomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. 7 Laselisiza, laluthatha ugwalo esandleni sokunene sohlezi esihlalweni sobukhosi. 8 Kuthe seliluthethe ugwalo, izidalwa ezine eziphilayo labadala abangamatshumi amabili lane bawela phansi phambi kweWundlu, ngulowo lalowo elemiqangala, lemiganu yegolide igcwele impepha eyimikhuleko yabangcwele. 9 Basebehlabelela ingoma entsha, besithi: Ukufanele ukuluthatha ugwalo, lokuvula impawu zalo, ngoba wahlatshwa, wasusihlengela uNkulunkulu ngegazi lakho sivela emihlotsheni lendimini lebantwini lezizweni zonke, 10 wasusenza saba ngamakhosi labapristi kuNkulunkulu wethu; njalo sizabusa emhlabeni. 11 Ngasengibona, ngezwa ilizwi lengilosi ezinengi zihanqe isihlalo sobukhosi lezidalwa eziphilayo labadala; lenani lazo laliyizigidi zezigidi, lenkulungwane zezinkulungwane, 12 zisithi ngelizwi elikhulu: Lifanele iWundlu elahlatshwayo ukwemukela amandla lenotho lenhlakanipho lengalo lodumo lobukhosi lokudunyiswa. 13 Laso sonke isidalwa esisezulwini, lemhlabeni, langaphansi komhlaba, lezinto ezisolwandle, lakho konke okukikho, ngakuzwa kusithi: Kuye ohlezi esihlalweni sobukhosi lakulo iWundlu kakube ukudunyiswa lodumo lobukhosi lamandla kuze kube nini lanini. 14 Lezidalwa ezine eziphilayo zathi: Ameni. Labadala abangamatshumi amabili lane baziwisela phansi, basebekhonza ophilayo kuze kube phakade laphakade.

Isambulelo 6

Ukuvulwa kwezimpawu

1 Ngasengibona lapho iWundlu selivule olunye lwezimpawu, ngezwa esinye sezidalwa ezine eziphilayo sisithi, njengelizwi lomdumo: Woza ubone! 2 Ngasengibona, khangela-ke, ibhiza elimhlophe, loligadileyo eledandili; kwasekunikelwa kuye umqhele, wasephuma enqoba, lokuze anqobe. 3 Lalapho selivule uphawu lwesibili, ngezwa isidalwa esiphilayo sesibili sisithi: Woza ubone! 4 Kwasekuphuma elinye ibhiza elibomvu; loligadileyo kwanikwa kuye ukususa ukuthula emhlabeni, lokuze babulalane; kwasekunikelwa kuye inkemba enkulu. 5 Lalapho selivule uphawu lwesithathu, ngezwa isidalwa esiphilayo sesithathu sisithi: Woza ubone! Ngasengibona, khangela-ke, ibhiza elimnyama, loligadileyo elesikali esandleni sakhe. 6 Ngasengisizwa ilizwi phakathi kwezidalwa ezine eziphilayo lisithi: Ingcebethu yamabele ngodenariyo, lengcebethu ezintathu zebhali ngodenariyo; lamafutha lewayini ungakoni. 7 Lalapho selivule uphawu lwesine, ngezwa ilizwi lesidalwa sesine lisithi: Woza ubone! 8 Ngasengibona, khangela-ke, ibhiza eliliganu, loligadileyo, ibizo lakhe linguKufa, lesihogo salandelana laye. Kwasekunikelwa kuye amandla okubulala kuze kube yingxenye yesine yomhlaba, ngenkemba langendlala langokufa, langezilo zomhlaba. 9 Lalapho selivule uphawu lwesihlanu, ngabona ngaphansi kwelathi imiphefumulo yalabo ababebulewe ngenxa yelizwi likaNkulunkulu, langenxa yobufakazi ababelabo. 10 Basebememeza ngelizwi elikhulu besithi: Koze kube nini, Nkosi, engcwele leqotho, ungagwebi uphindisele igazi lethu kulabo abakhileyo emhlabeni? 11 Kwasekunikwa kulowo lalowo izembatho ezimhlophe, kwasekuthiwa kubo, bake baphumule okwesikhatshana, baze bapheleliswe abayizinceku kanye labo labazalwane babo ababezabulawa lanjengabo. 12 Ngasengibona lapho selivule uphawu lwesithupha, khangela-ke, kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, lelanga laba mnyama njengesaka eliloboya, lenyanga yaba njengegazi, 13 lenkanyezi zezulu zawohlokela emhlabeni, njengesihlahla somkhiwa siwohloza izithelo zaso eziluhlaza, sinyikinywa ngumoya omkhulu. 14 Lezulu lamuka njengogwalo olugoqwayo, layo yonke intaba lesihlenge kwasuswa endaweni zakho, 15 lamakhosi omhlaba lezikhulu labanothileyo, lenduna ezinkulu, labalamandla, laso sonke isigqili laye wonke okhululekileyo, bacatsha ezimbalwini lemadwaleni ezintaba, 16 futhi besithi ezintabeni lemadwaleni: Welani phezu kwethu, lisifihle ebusweni bakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi, lelakeni lweWundlu; 17 ngoba usuku olukhulu lolaka lwakhe selufikile; njalo ngubani olamandla okuma?

Isambulelo 7

AbakoIsrayeli ababekwa uphawu

1 Emva kwalezizinto-ke ngabona ingilosi ezine zimi emagumbini womane omhlaba zibambe imimoya emine yomhlaba, ukuze kungavunguzi moya emhlabeni, kumbe olwandle, loba kwesisodwa isihlahla. 2 Ngasengibona enye ingilosi isenyuka isuka lapho eliphuma khona ilanga, ilophawu lukaNkulunkulu ophilayo; yasimemeza ngelizwi elikhulu kungilosi ezine, okwakunikwe kuzo ukona umhlaba lolwandle, 3 isithi: Lingoni umhlaba, kumbe ulwandle, kumbe izihlahla, size siphawule inceku zikaNkulunkulu wethu emabunzini azo. 4 Ngasengisizwa inani elababephawulwa, zinkulungwane ezilikhulu lamatshumi amane lane abaphawulwayo ezizweni zonke zabantwana bakoIsrayeli; 5 esizweni sakoJuda, baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; esizweni sakoRubeni, baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; esizweni sakoGadi, baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; 6 esizweni sakoAsheri, baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; esizweni sakoNafitali, baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; esizweni sakoManase, baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; 7 esizweni sakoSimeyoni, baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; esizweni sakoLevi, baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; esizweni sakoIsakari, baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; 8 esizweni sakoZebuloni, baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; esizweni sakoJosefa, baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; esizweni sakoBenjamini, baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili.

UJohane ubona embonweni abahlengiweyo ezulwini

9 Emva kwalezizinto ngabona, khangela-ke, ixuku elikhulu, okungelamuntu ongalibala, elivela kuzo zonke izizwe lemihlobo labantu lezindimi, limi phambi kwesihlalo sobukhosi laphambi kweWundlu, lembethe izembatho ezimhlophe, lengatsha zezihlahla zamalala ezandleni zabo; 10 njalo limemeza ngelizwi elikhulu, lisithi: Usindiso kuNkulunkulu wethu ohlezi esihlalweni sobukhosi, lakulo iWundlu. 11 Lengilosi zonke zazimi zihanqe isihlalo sobukhosi labadala lezidalwa ezine eziphilayo, zasezisiwa ngobuso bazo phambi kwesihlalo sobukhosi, zasezikhonza uNkulunkulu, 12 zisithi: Ameni. Ukudunyiswa lobukhosi lenhlakanipho lokubonga lodumo lamandla lengalo kakube kuNkulunkulu wethu kuze kube nini lanini. Ameni. 13 Omunye wabadala wasephendula, esithi kimi: Laba abembethe izembatho ezimhlophe, ngobani, futhi bavela ngaphi? 14 Ngasengisithi kuye: Nkosi, nguwe owaziyo. Wasesithi kimi: Laba yibo abaphuma ekuhluphekeni okukhulu, basebewatsha izembatho zabo bazenza zaba mhlophe egazini leWundlu. 15 Ngakho baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, njalo bamkhonza emini lebusuku ethempelini lakhe; lohleziyo esihlalweni sobukhosi uzabasibekela. 16 Kabasayikulamba, njalo kabasayikoma, lelanga kaliyikuwela phezu kwabo, kumbe lokutshisa; 17 ngoba iWundlu elingaphakathi kwesihlalo sobukhosi lizabondla, beselibaholela emithonjeni ephilayo yamanzi; loNkulunkulu uzakwesula yonke inyembezi emehlweni abo.

Isambulelo 8

Ukukhaliswa kwempondo eziyisikhombisa

1 Kuthe lapho selivule uphawu lwesikhombisa, kwaba khona ukuthula ezulwini okungaba yingxenye yehola. 2 Ngasengibona ingilosi eziyisikhombisa ezazimi phambi kukaNkulunkulu, njalo kwanikelwa kizo impondo eziyisikhombisa. 3 Kwasekufika enye ingilosi, yasisima elathini, ilomganu wegolide wokutshisela impepha, yasiphiwa impepha enengi, ukuze iyinikele lemikhuleko yabo bonke abangcwele phezu kwelathi legolide eliphambi kwesihlalo sobukhosi. 4 Lentuthu yempepha yenyuka lemikhuleko yabangcwele, esandleni sengilosi phambi kukaNkulunkulu. 5 Ingilosi yasithatha umganu wokutshisela impepha, yasiwugcwalisa ngomlilo welathi, yasiwuphosela emhlabeni; kwasekusiba khona amazwi lemidumo lemibane lokuzamazama komhlaba. 6 Kwathi ingilosi eziyisikhombisa ezazilempondo eziyisikhombisa zazilungiselela ukuze zizikhalise. 7 Ingilosi yokuqala yasilukhalisa uphondo, kwasekusiba khona isiqhotho lomlilo kuhlanganiswe legazi, kwasekuphoselwa emhlabeni; lengxenye yesithathu yezihlahla yatshiswa, labo bonke utshani obuluhlaza batshiswa. 8 Ingilosi yesibili yasilukhalisa uphondo; kwasekuphoselwa olwandle okunjengentaba enkulu evutha umlilo. Kwathi ingxenye yesithathu yolwandle yaba ligazi; 9 kwasekusifa ingxenye yesithathu yezidalwa ezisolwandle ezilempilo, lengxenye yesithathu yemikhumbi yachithwa. 10 Ingilosi yesithathu yasilukhalisa uphondo, kwasekusiwa ezulwini inkanyezi enkulu ibhebha njengesibane, yasiwela phezu kwengxenye yesithathu yemifula, laphezu kwemithombo yamanzi. 11 Lebizo lenkanyezi lalithiwa nguMhlonyane; lengxenye yesithathu yamanzi yaba ngumhlonyane, labantu abanengi bafa ngamanzi, ngoba ayenziwe ababa. 12 Ingilosi yesine yasilukhalisa uphondo, kwasekutshaywa ingxenye yesithathu yelanga lengxenye yesithathu yenyanga lengxenye yesithathu yezinkanyezi, ukuze kufiphazwe ingxenye yesithathu yazo, lengxenye yesithathu yosuku ingakhanyi, lobusuku ngokunjalo. 13 Ngasengibona, ngasengisizwa ingilosi eyodwa iphapha phakathi laphakathi kwezulu, isithi ngelizwi elikhulu: Maye, maye, maye kulabo abakhileyo emhlabeni, kumazwi aseleyo empondo zengilosi ezintathu esezizakhala!

Isambulelo 9

1 Ingilosi yesihlanu yasilukhalisa uphondo, ngasengibona inkanyezi ivela ezulwini isiwele emhlabeni, kwasekunikelwa kuyo isihluthulelo segodi lomgodi ongelamkhawulo. 2 Yasivula igodi lomgodi ongelamkhawulo, kwasekusenyuka intuthu emgodini njengentuthu yesithando somlilo esikhulu, kwasekufiphazwa ilanga lomoya ngentuthu yomgodi. 3 Kwasekuphuma isikhonyane entuthwini seza emhlabeni, kwasekunikwa kuso amandla, njengabofezela bomhlaba belamandla. 4 Kwasekuthiwa kuso singoni utshani bomhlaba, loba yini eluhlaza, loba yisiphi isihlahla, ngaphandle kwabantu kuphela abangelaphawu lukaNkulunkulu emabunzini abo. 5 Kwasekunikwa kuso ukuthi singababulali, kodwa bahlutshwe inyanga ezinhlanu; lobuhlungu baso babunjengobuhlungu bukafezela, lapho eluma umuntu. 6 Langalezonsuku abantu bazadinga ukufa, kodwa bangakutholi; bazafisa ukufa, kodwa ukufa kuzababalekela. 7 Lezimo zesikhonyane zinjengamabhiza alungiselwe impi, lemakhanda aso kwakukhona okunjengemiqhele enjengegolide, lobuso baso babunjengobuso babantu. 8 Njalo sasilenwele ezinjengenwele zabesifazana, lamazinyo aso ayenjengawezilwane. 9 Futhi sasilezivikelo zesifuba ezinjengezivikelo zesifuba zensimbi, lomdumo wempiko zaso wawunjengomdumo wezinqola zamabhiza amanengi egijimela empini. 10 Njalo sasilemisila efanana leyabofezela, njalo kwakulendonsi emisileni yaso; lamandla aso okona abantu inyanga ezinhlanu; 11 futhi sasilenkosi phezu kwaso, ingilosi yomgodi ongelamkhawulo; ibizo layo ngesiHeberu linguAbadoni, langesiGriki ilebizo elithiwa nguApoliyoni. 12 Umaye oyedwa usedlulile; khangela kuseza omaye ababili emva kwalezizinto. 13 Ingilosi yesithupha yasilukhalisa uphondo; ngasengisizwa ilizwi livela empondweni ezine zelathi legolide eliphambi kukaNkulunkulu, 14 lisithi kungilosi yesithupha eyayilophondo: Khulula ingilosi ezine ezibotshiweyo emfuleni omkhulu iYufrathi. 15 Zasezikhululwa ingilosi ezine ezazilungiselwe ihola losuku lenyanga lomnyaka, ukuze zibulale ingxenye yesithathu yabantu. 16 Lenani lamabutho agade amabhiza laliyizigidi ezimbili zezigidi; ngasengisizwa inani lawo. 17 Ngasengiwabona ngokunje amabhiza embonweni, labagadi bawo, belezivikelo zesifuba zomlilo lezehiyakinte lezesibabule; lamakhanda amabhiza ayenjengamakhanda ezilwane, lemilonyeni yawo kwaphuma umlilo lentuthu lesibabule. 18 Ngalezi ezintathu kwabulawa ingxenye yesithathu yabantu, ngomlilo langentuthu langesibabule okwaphuma emilonyeni yawo. 19 Ngoba amandla awo asemlonyeni wawo, lemisileni yawo; ngoba imisila yawo injengezinyoka ilamakhanda, langawo ayalimaza. 20 Labaseleyo babantu, abangabulawanga kulezinhlupheko, kabaphendukanga emisebenzini yezandla zabo, ukuze bangakhonzi amadimoni, lezithombe zegolide lezesiliva lezethusi lezelitshe lezesihlahla, njalo ezingaboniyo, lezingezwayo, lezingahambiyo; 21 futhi kabaphendukanga ekubulaleni kwabo, kumbe ekuthakatheni kwabo, loba ekuphingeni kwabo, kumbe ekwebeni kwabo.

Isambulelo 10

Ingilosi elogwalo oluncinyane oluvulekileyo

1 Ngasengibona enye ingilosi elamandla isehla ivela ezulwini; yembethe iyezi, lomchilowamakhosikazi usekhanda layo, lobuso bayo babunjengelanga, lenyawo zayo zinjengensika zomlilo; 2 njalo yayilogwalo oluncinyane oluvulekileyo esandleni sayo; yasimisa unyawo lwayo lokunene phezu kolwandle, lolwekhohlo phezu komhlabathi, 3 yasimemeza ngelizwi elikhulu njengesilwane sibhonga; kwathi isimemezile, imidumo eyisikhombisa yakhuluma amazwi ayo, 4 kwathi imidumo eyisikhombisa isikhulume amazwi ayo, ngasengizabhala; ngasengisizwa ilizwi livela ezulwini, lisithi kimi: Namathisela ngophawu izinto imidumo eyisikhombisa ezikhulumileyo, ungazibhali lezizinto. 5 Lengilosi engayibona imi phezu kolwandle laphezu komhlabathi yaphakamisela isandla sayo ezulwini, 6 yafunga ngaye ophilayo kuze kube nini lanini, owadala izulu lezinto ezikulo, lomhlaba lezinto ezikuwo, lolwandle lezinto ezikulo, ukuthi kakusayikuba lesikhathi; 7 kodwa ensukwini zelizwi lengilosi yesikhombisa, isizakhalisa uphondo, kuzabe sekuphelelisiwe imfihlo kaNkulunkulu, njengoba atshumayela kwezakhe inceku abaprofethi. 8 Lelizwi engalizwa livela ezulwini, lakhuluma lami futhi, laselisithi: Hamba uyethatha ugwalo oluncinyane oluvulekileyo olusesandleni sengilosi emi phezu kolwandle laphezu komhlabathi. 9 Ngasengisiya engilosini, ngisithi kuyo: Nginika ugwalo oluncinyane. Yasisithi kimi: Luthathe uludle uluqede; futhi luzababisa isisu sakho, kodwa emlonyeni wakho luzaba mnandi njengoluju. 10 Ngasengiluthatha ugwalo oluncinyane esandleni sengilosi, ngasengiludla ngaluqeda, lwaselusiba emlonyeni wami njengoluju, ubunandi; kwathi sengiludlile, isisu sami sabatshiswa. 11 Yasisithi kimi: Kumele ukuthi uphinde uprofethe ebantwini lezizweni lezindimini lemakhosini amanengi.

Isambulelo 11

Abafakazi ababili bakaNkulunkulu

1 Kwasekunikelwa kimi umhlanga ofanana lodondolo, njalo ingilosi yema isithi: Sukuma, ulinganise ithempeli likaNkulunkulu, lelathi, labakhonzayo kulo. 2 Kodwa iguma elingaphandle kwethempeli ulitshiye ngaphandle, futhi ungalilinganisi; ngoba linikelwe ezizweni; njalo zizanyathelela phansi umuzi ongcwele inyanga ezingamatshumi amane lambili. 3 Njalo ngizanika amandla kubafakazi bami ababili, njalo bazaprofetha insuku eziyinkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi ayisithupha, begqoke amasaka. 4 Laba bayizihlahla ezimbili zemihlwathi, leziqobane zezibane ezimbili ezimi phambi kukaNkulunkulu womhlaba. 5 Uba kukhona othanda ukubalimaza, umlilo uphuma emlonyeni wabo, uqothule izitha zabo; njalo uba umuntu efisa ukubalimaza, ngokunjalo kumele abulawe. 6 Laba balamandla okuvala izulu, ukuze izulu lingani ngensuku zokuprofetha kwabo, futhi balamandla phezu kwamanzi, okuthi bawaphendule abe ligazi, lokutshaya umhlaba ngayo yonke inhlupheko, ngaso sonke isikhathi abathanda ngaso. 7 Kuzakuthi sebebuqedile ubufakazi babo, isilo esiphuma emgodini ongelamkhawulo sizakulwa impi labo, besesibanqoba, sibabulale. 8 Lezidumbu zabo zizakuba semgwaqweni womuzi omkhulu, othiwa ngokomoya iSodoma leGibithe, lapho leNkosi yethu eyabethelelwa khona. 9 Labavela ebantwini lemihlotsheni lendimini lezizweni bazakhangela izidumbu zabo okwensuku ezintathu lengxenye yosuku, bengavumeli ukuthi izidumbu zabo zibekwe emangcwabeni. 10 Labakhileyo emhlabeni bazathokoza ngabo bathabe, bathumezelane izipho, ngoba lababaprofethi ababili babahlupha abakhileyo emhlabeni. 11 Kwathi emva kwalezonsuku ezintathu lengxenye yosuku, uMoya wempilo wavela kuNkulunkulu wangena kibo, basebesima ngenyawo zabo, lokwesaba okukhulu kwehlela kwabababonayo. 12 Basebesizwa ilizwi elikhulu livela ezulwini, lisithi kibo: Yenyukelani lapha. Basebesenyukela ezulwini beseyezini. Lezitha zabo zibabona. 13 Langalelohola kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, lengxenye yetshumi yomuzi yawa, kwasekusifa amabizo abantu abayizinkulungwane eziyisikhombisa ekuzamazameni komhlaba; labaseleyo batshaywa luvalo, basebenika udumo kuNkulunkulu wezulu. 14 Umaye wesibili usedlule; khangela-ke, umaye wesithathu uyeza ngokuphangisa. 15 Ingilosi yesikhombisa yasilukhalisa uphondo, kwasekusiba lamazwi amakhulu ezulwini, esithi: Imibuso yomhlaba isingeyeNkosi yethu, lekaKristu wayo, njalo izabusa kuze kube nini lanini. 16 Labadala abangamatshumi amabili lane, abahlezi ezihlalweni zabo zobukhosi phambi kukaNkulunkulu, bathi mbo ngobuso babo phansi, basebekhonza uNkulunkulu, 17 besithi: Siyakubonga, Nkosi Nkulunkulu Somandla, okhona lowayekhona lozakuza, ngoba uthethe amandla akho amakhulu, ubusile. 18 Lezizwe sezithukuthele, lolaka lwakho selufikile, lesikhathi sabafileyo ukuthi bahlulelwe, lesokunika umvuzo encekwini zakho abaprofethi labangcwele labesaba ibizo lakho, abancinyane labakhulu, lesokubhubhisa ababhubhisa umhlaba. 19 Kwasekuvulwa ithempeli likaNkulunkulu ezulwini, kwasekubonakala umtshokotsho wesivumelwano sakhe ethempelini lakhe; kwasekusiba lemibane lamazwi lemidumo lokuzamazama komhlaba lesiqhotho esikhulu.

Isambulelo 12

Owesifazana lomgobho

1 Kwasekubonakala isibonakaliso esikhulu ezulwini, owesifazana embethe ilanga, lenyanga ingaphansi kwenyawo zakhe, njalo kukhona ekhanda lakhe umqhele wenkanyezi ezilitshumi lambili; 2 njalo ekhulelwe, wakhala ngobuhlungu bomhelo, futhi wayesebuhlungwini bokubeletha. 3 Kwasekubonakala esinye isibonakaliso ezulwini, khangela-ke umgobho omkhulu obomvu, olamakhanda ayisikhombisa lempondo ezilitshumi, lemiqhele eyisikhombisa emakhanda awo. 4 Lomsila wawo wadonsa ingxenye yesithathu yenkanyezi zezulu, waziphosela emhlabeni; njalo umgobho wema phambi kowesifazana obesezabeletha, ukuze kuthi, lapho esebelethile, umimilize umntwana wakhe. 5 Wasebeletha indodana, isilisa, ezabusa izizwe zonke ngentonga yensimbi; lomntanakhe wahluthulelwa kuNkulunkulu lesihlalweni sakhe sobukhosi. 6 Lowesifazana wabalekela enkangala, lapho ayelendawo ayeyilungiselwe nguNkulunkulu, ukuze bamondle khona insuku eziyinkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi ayisithupha. 7 Kwasekusiba lempi ezulwini; uMikayeli lengilosi zakhe balwa bemelene lomgobho; lomgobho walwa ulengilosi zawo, 8 njalo babengelakunqoba, lendawo yawo kayabe isatholakala ezulwini. 9 Umgobho omkhulu wasuphoswa, inyoka endala, ebizwa ngokuthi nguDiyabhola njalo uSathane, okhohlisa umhlaba wonke; waphoselwa emhlabeni, lengilosi zakhe zaphoswa kanye laye. 10 Ngasengisizwa ilizwi elikhulu ezulwini, lisithi: Khathesi sekufike usindiso lamandla lombuso kaNkulunkulu wethu, lamandla kaKristu wakhe; ngoba uphoselwe phansi ummangaleli wabazalwane bethu, obamangalelayo emini lebusuku phambi kukaNkulunkulu. 11 Njalo bona bamnqobile ngegazi leWundlu langelizwi lobufakazi babo, njalo kabathandanga impilo yabo kwaze kwaba sekufeni. 12 Ngalokho thokozani, mazulu lani elihlala kuwo. Maye kulabo abakhileyo emhlabeni lolwandle, ngoba uSathane wehlele kini elolaka olukhulu, esazi ukuthi ulesikhathi esifitshane. 13 Kwathi umgobho usubonile ukuthi uphoselwe emhlabeni, wazingela owesifazana owayezele umntwana wesilisa. 14 Kwasekunikwa owesifazana impiko ezimbili zokhozi olukhulu, ukuze aphaphele enkangala endaweni yakhe, lapho ondliwa khona okwesikhathi, lezikhathi lengxenye yesikhathi, asuke ebusweni benyoka. 15 Lenyoka yakhafula amanzi emlonyeni wayo ngemva kowesifazana kungathi ngumfula, ukuze immukise ngalumfula. 16 Lomhlaba wamsiza owesifazana, umhlaba wasukhamisa umlomo wawo, waginya umfula umgobho owawuwukhafule emlonyeni wawo. 17 Umgobho wasumthukuthelela owesifazana, wasusuka wayakulwa impi labaseleyo benzalo yakhe, labo abagcina imilayo kaNkulunkulu labalobufakazi bukaJesu Kristu.

Isambulelo 13

Izilo ezimbili

1 Ngasengisima etshebetshebeni lolwandle. Ngasengibona isilo sikhuphuka olwandle, silamakhanda ayisikhombisa lempondo ezilitshumi, laphezu kwempondo zaso imiqhele elitshumi, laphezu kwamakhanda aso kulebizo lenhlamba. 2 Lesilo engasibonayo sasinjengengwe, lenyawo zaso zazinjengezebhere, lomlomo waso unjengomlomo wesilwane. Njalo umgobho wasinika amandla awo, lesihlalo sawo sobukhosi, legunya elikhulu. 3 Ngasengibona elinye lamakhanda aso kungathi lilimele okokufa; lenxeba laso lokufa selapholiswa; umhlaba wonke wasumangala ngemva kwesilo; 4 basebewukhonza umgobho owasinika isilo amandla, basebesikhonza isilo, besithi: Ngubani ofanana lesilo? Ngubani ongalwa laso? 5 Kwasekunikelwa kuso umlomo wokukhuluma izinto ezinkulu lezinhlamba, kwasekunikelwa kuso amandla okusebenza inyanga ezingamatshumi amane lambili. 6 Sasesivula umlomo waso ukuhlambaza okumelane loNkulunkulu, lokuhlambaza ibizo lakhe, lethabhanekele lakhe, lalabo abahlezi ezulwini. 7 Kwasekunikelwa kuso ukuthi silawule impi labangcwele, lokubanqoba; kwasekunikelwa kuso amandla phezu kwawo wonke umhlobo lolimi lesizwe. 8 Labo bonke abakhileyo emhlabeni bazasikhonza, labo amabizo abo angabhalwanga egwalweni lwempilo lweWundlu elahlatshwayo selokhu kwasekelwa umhlaba. 9 Uba umuntu elendlebe, kezwe. 10 Uba umuntu ethumba, uya ekuthunjweni; uba umuntu ebulala ngenkemba, yena kumele abulawe ngenkemba. Lapha kulokubekezela lokholo lwabangcwele. 11 Ngasengibona esinye isilo sisenyuka emhlabeni, sasilempondo ezimbili njengewundlu, sasesikhuluma njengomgobho. 12 Njalo sasebenzisa wonke amandla esilo sokuqala phambi kwaso, futhi senza ukuthi umhlaba labakhileyo kuwo bakhonze isilo sokuqala, esinxeba laso lokufa lapholiswa. 13 Sasesisenza izibonakaliso ezinkulu, saze senza ukuthi lomlilo wehle uvela ezulwini uze emhlabeni, phambi kwabantu. 14 Sasesiduhisa abakhileyo emhlabeni ngalezozibonakaliso ezanikelwa kuso ukuzenza phambi kwesilo, sisithi kwabakhileyo emhlabeni, kabasenzele umfanekiso isilo ebesilenxeba lenkemba, sasesiphila. 15 Sanikwa futhi ukupha umfanekiso wesilo umoya, ukuze umfanekiso wesilo lawo ukhulume, besesisenza ukuthi bonke abangakhonziyo umfanekiso wesilo babulawe. 16 Sasesisenza bonke, abancinyane labakhulu, labanothileyo labayanga, labakhululekileyo lezigqili, ukuthi baphiwe uphawu esandleni sabo sokunene, loba emabunzini abo, 17 ukuze kungabi khona olokuthenga loba ukuthengisa, ngaphandle kwalowo olophawu, loba ibizo lesilo loba inombolo yebizo laso. 18 Nansi inhlakanipho. Olokuqedisisa kabale inombolo yesilo; ngoba iyinombolo yomuntu, lenombolo yaso ingamakhulu ayisithupha lamatshumi ayisithupha lesithupha.

Isambulelo 14

IWundlu kanye labahlengiweyo

1 Ngasengibona, khangela-ke, iWundlu limi entabeni iSiyoni, njalo lilezinkulungwane ezilikhulu lamatshumi amane lane, belebizo likaYise libhalwe emabunzini abo. 2 Ngasengisizwa ilizwi livela ezulwini, njengelizwi lamanzi amanengi, lanjengelizwi lomdumo omkhulu; ngasengisizwa ilizwi labatshayimqangala betshaya imiqangala yabo, 3 basebehlabela kungathi yingoma entsha phambi kwesihlalo sobukhosi, laphambi kwezidalwa ezine eziphilayo labadala; njalo kakho owayengayifunda ingoma, ngaphandle kwabayizinkulungwane ezilikhulu lamatshumi amane lane, abahlengiweyo emhlabeni. 4 Labo yibo abangangcoliswanga kanye labesifazana; ngoba bazintombi. Yibo abalandela iWundlu loba lisiya ngaphi; laba bahlengwa ebantwini, izithelo zokuqala kuNkulunkulu leWundlwini. 5 Lemlonyeni wabo kakuficwanga nkohliso; ngoba kabalasici phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu.

Ingilosi ezintathu ezimemezela isigwebo

6 Ngasengibona enye ingilosi iphapha phakathi laphakathi kwezulu, ilevangeli laphakade, ukulitshumayela kwabakhileyo emhlabeni, lakuso sonke isizwe, lomhlobo, lolimi labantu, 7 isithi ngelizwi elikhulu: Mesabeni uNkulunkulu, beselimupha udumo, ngoba isikhathi sesigwebo sakhe sesifikile, njalo limkhonze owenza izulu lomhlaba lolwandle lemithombo yamanzi. 8 Yasilandela enye ingilosi isithi: Liwile, liwile iBhabhiloni umuzi omkhulu, ngoba unathise izizwe zonke okwewayini lolaka lokufeba kwawo. 9 Lengilosi yesithathu yazilandela, isithi ngelizwi elikhulu: Uba kukhona okhonza isilo lomfanekiso waso, njalo wemukela uphawu ebunzini lakhe, kumbe esandleni sakhe, 10 laye uzanatha okwewayini lolaka lukaNkulunkulu, elithululelwe enkezweni yolaka lwakhe, lingaxutshaniswanga, njalo uzahlutshwa kakhulu ngomlilo langesibabule phambi kwengilosi ezingcwele, laphambi kweWundlu; 11 lentuthu yokuhlutshwa kwabo ithunqa kuze kube nini lanini; njalo kabalakuphumula emini lebusuku laba abakhonza isilo lomfanekiso waso, njalo uba ekhona owemukela uphawu lwebizo laso. 12 Nanku ukubekezela kwabangcwele; nampa abagcina imilayo kaNkulunkulu lokholo lukaJesu. 13 Ngasengisizwa ilizwi elivela ezulwini lisithi kimi: Bhala uthi: Babusisiwe abafileyo befela eNkosini kusukela khathesi. Yebo, kutsho uMoya, ukuze baphumule ekutshikatshikeni kwabo; lemisebenzi yabo ilandela kanye labo.

Ingilosi ezimbili zokuvuna

14 Ngasengibona, khangela-ke, iyezi elimhlophe, laphezu kweyezi kuhlezi onjengeNdodana yomuntu, elomqhele wegolide ekhanda lakhe, njalo elesikela ebukhali esandleni sakhe. 15 Lenye ingilosi yaphuma ethempelini, imemeza ngelizwi elikhulu kuye ohlezi eyezini isithi: Ngenisa isikela yakho uvune, ngoba sekufikile kuwe isikhathi sokuvuna, ngoba sesivuthiwe isivuno somhlaba. 16 Ohlezi phezu kweyezi waseyiphosa isikela yakhe emhlabeni, wasuvunwa umhlaba. 17 Enye ingilosi yasiphuma ethempelini elisezulwini, layo ilesikela ebukhali. 18 Lenye ingilosi yaphuma elathini, ilamandla phezu komlilo, yasimemeza ngesimemezo esikhulu kuyo elesikela ebukhali, isithi: Ngenisa isikela yakho ebukhali, ubusubuthelela iziswenya zevini lomhlaba, ngoba izithelo zalo sezivuthiwe. 19 Ingilosi yasiphosa isikela yayo emhlabeni, yasivuna ivini lomhlaba, yasiphosela esikhamelweni sewayini esikhulu solaka lukaNkulunkulu. 20 Lesikhamelo sewayini sanyathelwa ngaphandle komuzi, kwasekuphuma igazi esikhamelweni sewayini laze lafika ematomini amabhiza, laba ngamastadiyu azinkulungwane lamakhulu ayisithupha.

Isambulelo 15

Imiganu eyisikhombisa lezinhlupheko eziyisikhombisa

1 Ngasengibona esinye isibonakaliso ezulwini esikhulu lesimangalisayo, ingilosi eziyisikhombisa zilezinhlupheko eziyisikhombisa zokucina, ngoba kulezo lwapheleliswa kuzo ulaka lukaNkulunkulu. 2 Ngasengibona okungathi lulwandle lwengilazi luxubene lomlilo, lalabo abanqobe isilo lomfanekiso waso lophawu lwaso, lenombolo yebizo laso, bemi phezu kolwandle lwengilazi, belemiqangala kaNkulunkulu, 3 basebehlabela ingoma kaMozisi inceku kaNkulunkulu lengoma yeWundlu, besithi: Mikhulu njalo iyamangalisa imisebenzi yakho, Nkosi Nkulunkulu Somandla, zilungile ziqotho indlela zakho, Nkosi yabangcwele. 4 Ngubani ongayikukwesaba, Nkosi, abesedumisa ibizo lakho? ngoba nguwe wedwa ongcwele; ngoba izizwe zonke zizakuza zidumise phambi kwakho; ngoba izenzo zakho zokulunga zibonakalisiwe. 5 Emva kwalezizinto ngasengibona, khangela-ke, sekuvulwe ithempeli lethabhanekele lobufakazi ezulwini; 6 kwasekuphuma ethempelini lezi ingilosi eziyisikhombisa zilezinhlupheko eziyisikhombisa, zembethe ilembu elihlanzekileyo elikhazimulayo, njalo zibotshwe izifuba ngamaqhele egolide; 7 lesinye sezidalwa ezine eziphilayo sanika ingilosi eziyisikhombisa imiganu yegolide eyisikhombisa, igcwele ulaka lukaNkulunkulu ophilayo kuze kube nini lanini. 8 Lethempeli lagcwaliswa intuthu evela ebukhosini bukaNkulunkulu, lemandleni akhe; njalo kwakungekho owayengangena ethempelini, kuze kuphele izinhlupheko eziyisikhombisa zengilosi eziyisikhombisa.

Isambulelo 16

1 Ngasengisizwa ilizwi elikhulu livela ethempelini, lisithi kulezo ingilosi eziyisikhombisa: Hambani, lithululele emhlabeni imiganu yolaka lukaNkulunkulu. 2 Eyokuqala yasihamba, yathululela umganu wayo emhlabeni; kwasekuvela isilonda esibi esibuhlungu ebantwini abalophawu lwesilo, labakhonza umfanekiso waso. 3 Ingilosi yesibili yasithululela umganu wayo olwandle; lwaselusiba ligazi njengelofileyo, lawo wonke umphefumulo ophilayo wafa olwandle. 4 Ingilosi yesithathu yasithululela umganu wayo emifuleni lemithonjeni yamanzi; yasisiba ligazi. 5 Ngasengisizwa ingilosi yamanzi isithi: Ulungile, Nkosi, okhona lowayekhona lozakuba khona, ngoba wagweba lezizinto; 6 ngoba bachitha igazi labangcwele lelabaprofethi, ubanike labo igazi ukulinatha; ngoba bafanele. 7 Ngasengisizwa enye elathini isithi: Yebo, Nkosi Nkulunkulu Somandla, ziqotho zilungile izigwebo zakho. 8 Ingilosi yesine yasithululela umganu wayo elangeni; kwasekunikelwa kulo ukuchochombisa abantu ngomlilo. 9 Abantu basebechochonjiswa yikutshisa okukhulu, basebehlambaza ibizo likaNkulunkulu olamandla phezu kwalezo izinhlupheko, njalo kabaphendukanga ukumnika udumo. 10 Ingilosi yesihlanu yasithululela umganu wayo phezu kwesihlalo sobukhosi sesilo; lombuso waso wafiphazwa; basebexhanxatha inlimi zabo ngenxa yobuhlungu, 11 basebemhlambaza uNkulunkulu wezulu ngenxa yobuhlungu babo langenxa yezilonda zabo, njalo kabaphendukanga emisebenzini yabo. 12 Ingilosi yesithupha yasithululela umganu wayo emfuleni omkhulu iYufrathi; lamanzi awo atsha, ukuze ilungiswe indlela yamakhosi avela lapho eliphuma khona ilanga. 13 Ngasengibona kuphuma emlonyeni womgobho lemlonyeni wesilo lemlonyeni womprofethi wamanga, imimoya engcolileyo emithathu efanana lamaxoxo; 14 ngoba iyimimoya yamadimoni eyenza izibonakaliso, ephumela emakhosini omhlabathi lawomhlaba wonke, ukuwaqoqela ndawonye empini kwalolosuku olukhulu lukaNkulunkulu uSomandla. 15 Khangela, ngiyeza njengesela. Ubusisiwe olindayo, alondoloze izembatho zakhe, ukuze angahambize, njalo babone ihlazo lakhe. 16 Basebewaqoqela ndawonye endaweni ethiwa ngesiHeberu iArmagedoni. 17 Ingilosi yesikhombisa yasithululela umganu wayo emoyeni; kwasekuphuma ilizwi elikhulu livela ethempelini lezulu, esihlalweni sobukhosi lisithi: Sekwenzakele! 18 Kwasekusiba khona amazwi lemidumo lemibane, kwasekusiba lokuzamazama komhlaba okukhulu, okunje okungazanga kube khona selokhu kwaba khona abantu emhlabeni, ukuzamazama komhlaba okulamandla kangaka, okukhulu kangaka. 19 Umuzi omkhulu wasusiba yiziqamu ezintathu, lemizi yabezizwe yawa; leBhabhiloni elikhulu lakhunjulwa phambi kukaNkulunkulu, ukulinika inkezo yewayini lentukuthelo yolaka lwakhe. 20 Sonke isihlenge sasesibaleka, lentaba azaze zatholakala. 21 Lesiqhotho esikhulu esilesisindo esinjengesethalenta, sawela phezu kwabantu sivela ezulwini; labantu bamhlambaza uNkulunkulu ngenxa yenhlupheko yesiqhotho; ngoba inhlupheko yaso yayinkulu kakhulukazi.

Isambulelo 17

Isifebe esikhulu lesilo

1 Kwasekusiza enye yengilosi eziyisikhombisa ezazilemiganu eyisikhombisa, yasikhuluma lami, isithi kimi: Woza lapha, ngizakutshengisa isigwebo sesifebe esikhulu, esihlezi phezu kwamanzi amanengi, 2 afeba laso amakhosi omhlaba, labakhileyo emhlabeni badakwe liwayini lobufebe baso. 3 Yasingithwalela enkangala ngikuMoya; ngasengibona owesifazana ehlezi phezu kwesilo esibomvu, sigcwele amabizo enhlamba, silamakhanda ayisikhombisa lempondo ezilitshumi. 4 Owesifazana-ke wayembethe okuyibubende lokubomvu, futhi ececiswe ngegolide langamatshe aligugu langamapharele, elenkezo yegolide esandleni sakhe, igcwele amanyala lokungcola kobufebe bakhe, 5 ebunzini lakhe kwakulotshiwe ibizo lokuthi: IMFIHLO, IBHABHILONI ELIKHULU, UNINA WEZIFEBE LOWAMANYALA OMHLABA. 6 Ngasengibona owesifazana edakwe ligazi labangcwele, legazi labafakazi bakaJesu. Sengimbonile ngamangala ngokumangala okukhulu. 7 Ingilosi yasisithi kimi: Umangalelani? Mina ngizakutshela imfihlo yowesifazana, leyesilo esimthweleyo, esilamakhanda ayisikhombisa lempondo ezilitshumi. 8 Isilo, osibonileyo, sasikhona, njalo kasisekho, futhi sizakwenyuka sivela emgodini ongelamkhawulo, sibe sesisiya ekubhujisweni; labakhileyo emhlabeni bazamangala, abamabizo abo ayengabhalwanga egwalweni lwempilo, kusukela ekusekelweni komhlaba, bebona isilo esasikhona, njalo singasekho, lanxa sikhona. 9 Nanku ukuqedisisa okulenhlakanipho. Amakhanda ayisikhombisa azintaba eziyisikhombisa owesifazana ahlezi khona phezu kwazo; 10 futhi angamakhosi ayisikhombisa, amahlanu asewile, lenye ikhona, lenye kayikafiki, njalo nxa isifikile imele ukuhlala isikhatshana. 11 Lesilo esasikhona, njalo singasekho, yona-ke ingeyesificaminwembili, njalo ivela kwayisikhombisa, ibisisiya ekubhujisweni. 12 Lempondo ezilitshumi, ozibonileyo, zingamakhosi alitshumi, angakamukeli umbuso, kodwa amukele amandla njengamakhosi ngehola linye kanye lesilo. 13 Wona angqondonye, njalo abela isilo awawo amandla lokubusa. 14 La azahlasela iWundlu, njalo iWundlu lizawanqoba, ngoba liyiNkosi yamakhosi loMbusi wababusi, labakanye lalo ngababiziweyo labakhethiweyo labathembekileyo. 15 Yasisithi kimi: Amanzi owabonileyo, lapho esihlezi khona isifebe, angabantu lamaxuku, lezizwe lendimi. 16 Lempondo ezilitshumi, ozibonileyo esilweni, zona zizasizonda isifebe, besezisichitha zisinqunule, zidle inyama yaso, zisitshise ngomlilo. 17 Ngoba uNkulunkulu ufakile enhliziyweni zazo ukuthi zenze icebo lakhe, lokwenza ngqondonye, lokunika isilo umbuso wazo, kuze kupheleliswe amazwi kaNkulunkulu. 18 Lowesifazana, ombonileyo, ungumuzi omkhulu olombuso phezu kwamakhosi omhlaba.

Isambulelo 18

Ukuwa kweBhabhiloni

1 Emva kwalezizinto-ke ngabona enye ingilosi isehla ivela ezulwini, ilamandla amakhulu; lomhlaba wakhanyiswa yikukhazimula kwayo. 2 Yasimemeza ngamandla, ngelizwi elikhulu isithi: Liwile liwile iBhabhiloni elikhulu, seliyindawo yokuhlala amadimoni, lentolongo yawo wonke umoya ongcolileyo, lezongo layo yonke inyoni engcolileyo lezondekayo. 3 Ngoba izizwe zonke zinathe okwewayini lolaka lobufebe balo, lamakhosi omhlaba aphingile lalo, labathengisi bomhlaba banothile ngamandla okuzitika ngenotho yalo. 4 Ngasengisizwa elinye ilizwi livela ezulwini, lisithi: Phumani kulo, bantu bami, ukuze lingahlanganyeli kanye lezono zalo, lokuze lingamukeli okuvela kuzinhlupheko zalo; 5 ngoba izono zalo zixhumene zize zifike ezulwini, loNkulunkulu ukhumbule ukungalungi kwalo. 6 Phindiselani kulo njengokuphindisela kwalo kini, liphinde kabili kulo njengokwemisebenzi yalo; enkezweni eliyixubanisileyo, xubanisani kilo kabili. 7 Njengokuzidumisa okungaka, ezitika enothweni, ngokungabo ubuhlungu lokulila kupheni lona; ngoba lithi enhliziyweni yalo: Ngihlezi ngiyindlovukazi, njalo kangisuye umfelokazi, futhi kangisoze ngabona ukulila. 8 Ngakho zizafika ngosuku lunye izinhlupheko zalo, ukufa lokulila lendlala, futhi lizatshiswa ngomlilo, ngoba ilamandla iNkosi uNkulunkulu eligwebayo. 9 Lamakhosi omhlaba aphinga lalo ezitika enothweni azalikhalela alile ngenxa yalo, lapho ebona intuthu yokutsha kwalo, 10 esima khatshana ngokwesaba kobuhlungu balo, esithi: Maye, maye, umuzi omkhulu, iBhabhiloni, umuzi olamandla, ngoba ngehola elilodwa isigwebo sakho sifikile! 11 Labathengisi bomhlaba bazalikhalela balililele, ngoba kakulamuntu othenga impahla yabo futhi; 12 impahla yegolide, leyesiliva, leyelitshe eliligugu, leyepharele, leyelembu elicolekileyo kakhulu, leyibubende, leyesilika, leyokubomvu; laso sonke isihlahla esilephunga, laso sonke isitsha sempondo zendlovu, laso sonke isitsha sesihlahla esiligugu elikhulukazi, leyethusi, leyensimbi, leyelitshe elimhlophe; 13 lekinamoni, lokulephunga elimnandi, lenhlaka, lempepha, lewayini, lamafutha, lempuphu ecolekileyo, lengqoloyi, lezifuyo, lezimvu; leyamabhiza, leyezinqola, leyemizimba, lemiphefumulo yabantu. 14 Lezithelo zesifiso somphefumulo wakho zisukile kuwe, lazo zonke izinto ezinonileyo lezikhazimulayo zisukile kuwe, kawusoze ubuye uzithole. 15 Abathengisi balezizinto, abanothe ngalo, bazakuma khatshana ngokwesabeka kobuhlungu balo, bekhala belila, 16 njalo besithi: Maye, maye, lo umuzi omkhulu, owawembathiswe ngelembu elicolekileyo kakhulu lokuyibubende lokubomvu, uceciswe ngegolide langelitshe eliligugu langamapharele! 17 Ngoba ngehola elilodwa inotho engaka ichithiwe. Layo yonke induna yomkhumbi, lalo lonke ixuku emikhunjini, labomkhumbi, labo bonke abasebenza olwandle bema khatshana, 18 basebekhala bebona intuthu yokutsha kwalo, besithi: Yiwuphi ofanana lawo umuzi omkhulu? 19 Basebethela uthuli emakhanda abo, bememeza bekhala belila, besithi: Maye, maye, umuzi omkhulu, khona lapho bonke ababelemikhumbi olwandle banothe ngawo ngenotho yawo, ngoba ngehola elilodwa uchithiwe! 20 Thokoza ngawo, zulu, lani baphostoli abangcwele labaprofethi; ngoba uNkulunkulu ugwebe isigwebo senu kuwo. 21 Lengilosi eyamandla yaphakamisa ilitshe elinjengelitshe lokuchola elikhulu, yasiliphosela olwandle, isithi: Ngokunjalo ngodlakela iBhabhiloni umuzi omkhulu lizaphoswa, njalo lingabe lisaficwa lakanye. 22 Lomsindo wabatshayimqangala lowabahlabeleli lowabatshayimhlanga lowabatshayimpondo, kawusoze uphinde uzwakale phakathi kwakho, lazo zonke ingcwethi loba ezayiphi iminwe kazisayikuficwa phakathi kwakho lakanye, lomsindo welitshe lokuchola kawusoze uphinde uzwakale phakathi kwakho, 23 lokukhanya kwesibane kakusoze kusakhanya phakathi kwakho, lelizwi lomyeni lomakoti kalisayikuzwakala phakathi kwakho lakanye; ngoba abathengisi bakho bebeyizikhulu zomhlaba; ngoba ngokuthakatha kwakho izizwe zonke zikhohlisiwe, 24 futhi kulo kwaficwa igazi labaprofethi lelabangcwele, lelabo bonke ababebulewe emhlabeni.

Isambulelo 19

Ezulwini kukhona injabulo ngomtshado weWundlu

1 Emva kwalezizinto ngasengisizwa ilizwi elikhulu elexuku elikhulu ezulwini, lisithi: Haleluya! Usindiso lobukhosi lodumo lamandla kungokweNkosi uNkulunkulu wethu; 2 ngoba izigwebo zakhe ziqotho zilungile; ngoba usilahlile isifebe esikhulu, esonakalise umhlaba ngobufebe baso, usephindisele igazi lenceku zakhe esandleni saso. 3 Basebesithi ngokwesibili: Haleluya! Lentuthu yaso ithunqa kuze kube nini lanini. 4 Labadala abangamatshumi amabili lane lezidalwa ezine eziphilayo zawela phansi zakhonza uNkulunkulu ohlezi esihlalweni sobukhosi zisithi: Ameni! Haleluya! 5 Ilizwi laseliphuma livela esihlalweni sobukhosi, lisithi: Mdumiseni uNkulunkulu wethu, lina lonke zinceku zakhe, labamesabayo, labancinyane, labakhulu. 6 Ngasengisizwa kungathi yilizwi lexuku elikhulu, njalo kungathi ngumdumo wamanzi amanengi, njalo kungathi ngumsindo wemidumo elamandla, kusithi: Haleluya! Ngoba iNkosi uNkulunkulu uSomandla uyabusa. 7 Asithokoze sithabe kakhulu, besesisipha udumo kuye; ngoba umtshado weWundlu usufikile, lomkalo sezilungisele. 8 Kwasekuphiwa kuye ukuthi embathe ilembu elicolekileyo kakhulu elihlanzekileyo lelikhazimulayo; ngoba ilembu elicolekileyo kakhulu liyizenzo zokulunga zabangcwele. 9 Yasisithi kimi: Bhala uthi: Babusisiwe labo ababizelwe edilini lomtshado weWundlu. Yasisithi kimi: La ngamazwi aqotho kaNkulunkulu. 10 Ngasengiwela phansi enyaweni zayo ukuyikhonza; yasisithi kimi: Qaphela ungakwenzi; ngiyinceku kanye lawe labazalwane bakho abalobufakazi bukaJesu; khonza uNkulunkulu; ngoba ubufakazi bukaJesu bungumoya wesiprofetho.

UKristu ulwa lesilo asinqobe

11 Ngasengibona izulu livuliwe, khangela-ke ibhiza elimhlophe, loligadileyo ubizwa ngokuthi oThembekileyo loQotho, njalo ngokulunga wahlulela alwe. 12 Lamehlo akhe afanana lelangabi lomlilo, lekhanda lakhe kulemiqhele eminengi; ulebizo elilotshiweyo, okungelamuntu olaziyo ngaphandle kwakhe, 13 wasesembatha isembatho esicwiliswe egazini; lebizo lakhe libizwa ngokuthi, nguLizwi likaNkulunkulu. 14 Lamabutho ayesezulwini amlandela egade amabhiza amhlophe, embethe ilembu elicolekileyo kakhulu elimhlophe lelihlanzekileyo. 15 Emlonyeni wakhe kwasekuphuma inkemba ebukhali, ukuze atshaye izizwe ngayo; njalo yena uzazibusa ngentonga yensimbi; yena-ke uzanyathela isikhamelo sevini sewayini lentukuthelo yolaka lukaNkulunkulu uSomandla. 16 Njalo esembathweni lethangazini lakhe ulebizo elibhalwe ukuthi: INKOSI YAMAKHOSI LOMBUSI WABABUSI. 17 Ngasengibona ingilosi eyodwa imi elangeni; yasimemeza ngelizwi elikhulu, isithi enyonini zonke eziphaphayo phakathi laphakathi kwezulu: Wozani libuthaniswe esidlweni sikaNkulunkulu omkhulu, 18 ukuze lidle inyama yamakhosi, lenyama yenduna ezinkulu, lenyama yabalamandla, lenyama yamabhiza leyabagadi bawo, lenyama yabo bonke, abakhululekileyo kanye labayizigqili, labancinyane labakhulu. 19 Ngasengibona isilo, lamakhosi omhlaba lamabutho awo ebuthanele ukulwa impi laye ogade ibhiza, kanye lebutho lakhe. 20 Isilo sasesibanjwa, njalo kanye laso umprofethi wamanga owenza izibonakaliso phambi kwaso, aduhisa ngazo labo ababelophawu lwesilo, lalabo abakhonza umfanekiso waso; labo bobabili baphoselwa bephila echibini lomlilo elivutha isibabule; 21 labaseleyo babulawa ngenkemba yogade ibhiza, ephuma emlonyeni wakhe; lenyoni zonke zasutha inyama yabo.

Isambulelo 20

Ukubotshwa kukaSathane

1 Ngasengibona ingilosi isehla ivela ezulwini, ilesihluthulelo somgodi ongelamkhawulo, leketane elikhulu esandleni sayo. 2 Yasiwubamba umgobho, inyoka endala, enguDiyabhola loSathane, yasiwubopha okweminyaka eyinkulungwane, 3 yasiwuphosela emgodini ongelamkhawulo, yawuvalela, yasibeka uphawu phezu kwawo, ukuze ungabe usaduhisa izizwe, ize iphele iminyaka eyinkulungwane; lemva kwalokhu kumele ukuthi ukhululwe okwesikhatshana.

Ukuvuka kokuqala

4 Ngasengibona izihlalo zobukhosi, basebehlala kuzo, lokwahlulela kwanikelwa kubo; ngabona lemiphefumulo yalabo ababequnywe amakhanda ngenxa yobufakazi bukaJesu langenxa yelizwi likaNkulunkulu, lababengakhonzanga isilo, loba umfanekiso waso, njalo bengemukelanga uphawu lwaso emabunzini abo, lezandleni zabo; basebephila babusa kanye loKristu iminyaka eyinkulungwane. 5 Kodwa abaseleyo kwabafileyo kabaphindanga baphila ize iphele iminyaka eyinkulungwane. Lokhu kuyikuvuka kokuqala. 6 Ubusisiwe njalo ungcwele olesabelo ekuvukeni kokuqala; phezu kwalaba ukufa kwesibili kakulamandla, kodwa bazakuba ngabapristi bakaNkulunkulu, labakaKristu, njalo bazabusa kanye laye iminyaka eyinkulungwane.

Ukukhululwa kukaSathane

7 Lalapho isiphelile iminyaka eyinkulungwane, uSathane uzakhululwa entolongweni yakhe, 8 njalo uzaphumela ukuduhisa izizwe ezisemagumbini amane omhlaba, uGogi loMagogi, ukubabuthela empini; onani labo lingangetshebetshebe lolwandle. 9 Basebesenyukela ebubanzini bomhlaba, bazingelezela inkamba yabangcwele lomuzi othandekayo; kwasekusehla umlilo kuNkulunkulu ovela ezulwini, wasubaqothula; 10 loSathane owayebaduhisile waphoselwa echibini lomlilo lesibabule, lapho okukhona isilo lomprofethi wamanga; njalo bazahlutshwa emini lebusuku kuze kube nini lanini.

Ukwahlulela kokucina

11 Ngasengibona isihlalo sobukhosi esikhulu lesimhlophe lohlezi kuso, obuso bakhe babalekelwa ngumhlaba lezulu, njalo kakutholelwanga ndawo. 12 Ngasengibona abafileyo abancinyane labakhulu, bemi phambi kukaNkulunkulu, lengwalo zavulwa; njalo olunye ugwalo lwavulwa, olungolwempilo; abafileyo basebesahlulelwa ngezinto ezibhalwe ezingwalweni, ngokwemisebenzi yabo. 13 Lolwandle lwabakhupha abafileyo ababekilo, njalo ukufa lesihogo kwakhupha abafileyo ababekikho; basebesahlulelwa, ngulowo lalowo, ngokwemisebenzi yabo. 14 Ukufa lesihogo kwasekuphoselwa echibini lomlilo; lokhu kuyikufa kwesibili. 15 Uba-ke ekhona ongatholwanga elotshiwe egwalweni lwempilo, waphoselwa echibini lomlilo.

Isambulelo 21

Izulu elitsha lomhlaba omutsha

1 Ngasengibona izulu elitsha lomhlaba omutsha; ngoba izulu lokuqala lomhlaba wokuqala kwasekudlulile, lolwandle lungasekho. 2 Mina Johane ngasengibona umuzi ongcwele, iJerusalema entsha, usehla uvela kuNkulunkulu ezulwini, ulungisiwe njengomakoti ececiselwe umkakhe. 3 Ngasengisizwa ilizwi elikhulu livela ezulwini, lisithi: Khangela, ithabhanekele likaNkulunkulu lisebantwini, njalo uzahlala labo, futhi bona bazakuba ngabantu bakhe, loNkulunkulu uqobo uzakuba labo, enguNkulunkulu wabo; 4 njalo uNkulunkulu uzakwesula yonke imnyembezi emehlweni abo, lokufa kakusayikuba khona; kumbe ukulila, kumbe ukukhala, loba ubuhlungu abusayikuba khona; ngoba izinto zakuqala sezidlulile. 5 Wasesithi ohlezi esihlalweni sobukhosi: Khangela, ngenza zonke izinto zibentsha. Wasesithi kimi: Bhala; ngoba lamazwi aqinisile athembekile. 6 Wasesithi kimi: Sekwenzakele. Mina nginguAlfa loOmega, ukuqala lokucina. Mina ngizamnika owomileyo okuvela emthonjeni wamanzi empilo ngesihle. 7 Onqobayo uzakudla ilifa lazo zonke izinto; njalo ngizakuba nguNkulunkulu wakhe, laye abe yindodana yami. 8 Kodwa amagwala labangakholwayo labanengekayo lababulali leziphingi labathakathi labakhonza izithombe labo bonke abaqambimanga, isabelo sabo sisechibini elivutha umlilo lesibabule, okuyikufa kwesibili.

IJerusalema yezulwini

9 Kwasekusiza kimi enye yengilosi eziyisikhombisa ezazilemiganu eyisikhombisa egcwele izinhlupheko zokucina eziyisikhombisa, yasikhuluma lami, isithi: Woza lapha, ngizakutshengisa umakoti, umkaWundlu. 10 Yasingithwala ngikuMoya yaya entabeni enkulu lende, yasingitshengisa umuzi omkhulu, iJerusalema engcwele, usehla uvela ezulwini kuNkulunkulu, 11 ulenkazimulo kaNkulunkulu; ukukhanya kwawo kwakunjengelitshe eliligugu elikhulukazi njengelitshe ijaspi, likhanyisa njengekristali; 12 njalo ulomduli omkhulu lophakemeyo, ulamasango alitshumi lambili, lemasangweni ingilosi ezilitshumi lambili, lamabizo ebhalwe kiwo, angawezizwe ezilitshumi lambili zabantwana bakoIsrayeli. 13 Empumalanga kwakulamasango amathathu; enyakatho, amasango amathathu; eningizimu, amasango amathathu; lentshonalanga, amasango amathathu. 14 Lomduli womuzi wawulezisekelo ezilitshumi lambili, lakuzo amabizo abaphostoli abalitshumi lambili beWundlu. 15 Lowayekhuluma lami wayelomhlanga wegolide, ukuze alinganise umuzi, lamasango awo, lomduli wawo. 16 Umuzi wawumiswe walingana inhlangothi zone, lobude bawo babungangobubanzi. Waselinganisa umuzi ngomhlanga waba ngamastadiyu azinkulungwane ezilitshumi lambili; ubude lobubanzi lokuphakama kwawo kuyalingana. 17 Waselinganisa umduli wawo, ingalo ezilikhulu lamatshumi amane lane, isilinganiso somuntu, esingesengilosi. 18 Njalo kwakulesakhiwo somduli wawo phakathi, ijaspi; lomuzi uligolide elicwengekileyo, njengengilazi ehlanzekileyo. 19 Lezisekelo zomduli womuzi zaziceciswe ngalo lonke ilitshe eliligugu. Isisekelo sokuqala, ijaspi; esesibili, isafire; esesithathu, ikalkedoni; esesine, i-emeraldi; 20 esesihlanu, isaridonikisi; esesithupha, isardiyusi; esesikhombisa, ikrisolite; esesificaminwembili, ibherule; esesificamunwemunye, itopazi; esetshumi, ikrisoprase; esetshumi lanye, ihiyakinte; esetshumi lambili, i-ametiste. 21 Lamasango alitshumi lambili angamapharele alitshumi lambili; yilelo ngalinye ngalinye lamasango lilipharele linye; isitalada somuzi sasiligolide elicwengekileyo, njengengilazi ekhanyelayo. 22 Njalo kangibonanga ithempeli phakathi kwawo; ngoba iNkosi uNkulunkulu uSomandla ulithempeli lawo, leWundlu. 23 Lomuzi kawusweli langa, kumbe inyanga, ukuze kukhanyise kuwo; ngoba inkazimulo kaNkulunkulu iyawukhanyisa, lesibane sawo liWundlu; 24 lezizwe zabasindisiweyo zizahamba ekukhanyeni kwawo; lamakhosi omhlaba aletha ubukhosi lodumo lwawo kuwo; 25 lamasango awo kawasoze avalwe emini, ngoba kakuyikuba khona ubusuku lapho; 26 njalo bazaletha kuwo ubukhosi lodumo lwezizwe; 27 njalo kakusoze kwangena lolulodwa ulutho olungcolileyo kuwo, njalo lokwenza okunengekayo lamanga; ngaphandle kwabalotshiweyo egwalweni lwempilo lweWundlu.

Isambulelo 22

1 Wasengitshengisa umfula ocengekileyo wamanzi empilo, ukhazimula njengekristali, uphuma esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu, leseWundlu. 2 Laphakathi kwesitalada sawo, ngapha langapha komfula kwakulesihlahla sempilo, sithela izithelo ezilitshumi lambili, ileyo laleyo inyanga sithela isithelo saso; lamahlamvu esihlahla ngawokwelatshwa kwezizwe. 3 Kakusayikuba khona lakanye isiqalekiso; kodwa isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu leseWundlu sizakuba kuwo; lenceku zakhe zizamkhonza, 4 zizabona ubuso bakhe; lebizo lakhe lizakuba semabunzini azo. 5 Lobusuku kabuyikuba khona lapho, kazisweli isibane lokukhanya kwelanga, ngoba iNkosi uNkulunkulu iyazikhanyisela; njalo zizabusa kuze kube nini lanini.

Iqiniso lombono

6 Wasesithi kimi: Lamazwi athembekile aqotho; njalo iNkosi, uNkulunkulu wabaprofethi abangcwele, ithumele ingilosi yayo ukutshengisa inceku zayo izinto okumele zenzeke ngokuphangisa. 7 Khangela, ngiyeza masinyane. Ubusisiwe owagcinayo amazwi esiprofetho salolugwalo. 8 Futhi mina Johane nginguye owazibonayo lezizinto lowazizwayo. Kuthe sengizizwile ngazibona, ngawela phansi ukukhonza phambi kwenyawo zengilosi eyangitshengisa lezizinto. 9 Yasisithi kimi: Qaphela ungakwenzi; ngoba ngiyinceku kanye lawe, labazalwane bakho abaprofethi, lalabo abagcina amazwi alolugwalo; khonza uNkulunkulu. 10 Yasisithi kimi: Unganamathiseli ngophawu amazwi esiprofetho salolugwalo; ngoba isikhathi siseduze. 11 Owenza okungalunganga kahlale esenza okungalunganga; longcolileyo ahlale engcolile; lolungileyo ahlale elungisisiwe; longcwele ahlale engcwelisiwe. 12 Khangela-ke, ngiyeza masinyane, lomvuzo wami ukimi, ukuvuza ngulowo lalowo njengoba umsebenzi wakhe uzakuba njalo. 13 Mina nginguAlfa loOmega, isiqalo lesicino, owokuqala lowokucina. 14 Babusisiwe labo abenza imilayo yakhe, ukuze babe lelungelo esihlahleni sempilo, babe sebengena emzini ngamasango; 15 kodwa ngaphandle kukhona izinja labathakathi leziphingi lababulali labakhonza izithombe laye wonke othanda njalo esenza amanga. 16 Mina Jesu ngithume ingilosi yami ukufakaza lezizinto kini emabandleni. Mina ngiyimpande lenzalo kaDavida, indonsakusa ekhazimulayo. 17 UMoya-ke lomakoti bathi: Woza! Lozwayo kathi: Woza! Lowomileyo keze; lothandayo kathathe amanzi empilo ngesihle. 18 Ngoba ngiyafakaza kuye wonke ozwa amazwi esiprofetho salolugwalo, uba umuntu esengeza kulezizinto, uNkulunkulu uzakwengezelela kuye izinhlupheko ezilotshwe kulolugwalo; 19 njalo uba umuntu esusa okwamazwi ogwalo lwalesisiprofetho, uNkulunkulu uzasusa isabelo sakhe egwalweni lwempilo, lemzini ongcwele, lezintweni ezilotshiweyo kulolugwalo. 20 Ofakaza lezizinto uthi: Yebo, ngiyeza masinyane. Ameni. Yebo, woza, Nkosi Jesu! 21 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani lonke. Ameni.