Pedi God's Simple Plan

Bibele

Gobane moo ga go tlhaolo; ba dirile dibe bohle, ba hlaya letago la Modimo. BaRoma 3:23

Gobane moputso wa sebe ke lehu; mme neo ya kgaugelo ya Modimo ke bophelo bjo bo sa felego ka Jesu Kriste mong a rena. BaRoma 6:23

Le baphološwa ka kgaugelo ka tumelo; ga la ka la iphološa; e fo ba mpho ya Modimo. Ga la ka la e bona ka mediro, gore go se be le e a kago itumiša. BaEfeso 2:8-9

Wa lekgetho a ema kgole, a šia le go lelalela legodimong; a itshetla sehuba a re: Modimo, nkgaugele, nna modiradibe. Luka 18:13

Gobane Modimo o ratile lefase gakaakaa, a ba a le nea Morwa wa gagwe e a tswetšwego a nnoši, gore mang le mang e a mo dumetšego a se ke a lahlega, a be le bophelo bjo bo sa felego. Gobane Modimo, Morwa wa gagwe ga a ka a mo romela lefaseng gore a le ahlole; o mo romile gore lefase le phološwe ke yena. Johane 3:16-17

Ga lešo la hlohlwa ke moleko o kago pala batho. Modimo ke Mmotegi; a ka se ke a lesa la lekwa ka tše di kago le palela; gotee le moleko o tlo fela a bea sebaka sa go tlo efoga, gore le kgone go kgotlelela. 1 BaKorinthe 10:13

Nna ke kgodilwe ruri: Ga go se se kgonago go re aroganya le lerato la Modimo, e ka ba lehu goba bophelo, e ka ba barongwa goba magoši, le ge e ka ba tša mehleng ya bjale, goba tše di sa tlo go tla, le ge e le maatla mang. Le ge e ka ba tša kua godimong, goba tša kwa tlase, le sebopšamang, ga go se se kgonago go re aroganya le lerato la Modimo le lego mo go Jesu Kriste Mong a rena. BaRoma 8:38-39

Gobane Kriste ke yena phetšo ya Molao, gore toko e be ya bohle ba ba dumelago. BaRoma 10:4

Gobane o re: Ke go kwa ka lebaka la kgahlego; ke go thuša ka letšatši la phološo. Tsebang ge, lebaka la kgahlego ke la bjale; tšatši la phološo ke la lehono le. 2 BaKorinthe 6:2

Ge ba ekwa tšeo, tša ba hlaba dipelo, ba botšiša Petro le baapostola, ba re: Banna ba gešo, re tlo dirang? Petro a fetola a re: Sokologang; ka moka le kolobetšwe leineng la Jesu Kriste, e ba gona go lebalelwa dibe; ke mo le tlogo fiwa neo ya Moyamokgethwa. Ditiro Tša Baapostola 2:37-38

Le apare motho e mofsa, e a bopetšwego go etša Modimo go lokeng le kgethegong ya makgonthe. BaEfeso 4:24

ka mo go ngwadilwego gwa thwe: Ga go e a dirago tše botse, le ge e le o tee. BaRoma 3:10

Ke gona, bjalo ka ge sebe se tsene lefaseng ka motho o tee, mme lehu la tsena ka sebe, lehu le aparetše batho bohle ka ge ba dirile dibe bohle. BaRoma 5:12

Gobane Kriste mola a re hwela, ke ge re sa le bafokodi; o hwetše basenye. BaRoma 5:6

Gomme Modimo, lerato le a re ratilego ka lona, o le bonagatša ka ge Kriste a re hwela re sa le badiradibe. BaRoma 5:8

a bonala e le Morwa wa Modimo ka maatla le ka Moya wa bokgethwa, le ka go tsoga bahung, yena Jesu Kriste mong wa rena. BaRoma 1:4

Gobane re ba ba tsebago, gore Kriste Motsogabahung ga a sa hwa, lehu ga le sa mmuša. BaRoma 6:9

Gobane ge o ipolela ka molomo wa re: Jesu ke yena Morena! wa realo o dumela ka pelo gore Modimo o mo tsošitše bahung, gona o tlo phološwa. BaRoma 10:9

Gobane go thwe: Ba go tlo phološwa ke ba ba bitšago ina la Morena. BaRoma 10:13

Nna ke kgodilwe ruri: Ga go se se kgonago go re aroganya le lerato la Modimo, e ka ba lehu goba bophelo, e ka ba barongwa goba magoši, le ge e ka ba tša mehleng ya bjale, goba tše di sa tlo go tla, le ge e le maatla mang. Le ge e ka ba tša kua godimong, goba tša kwa tlase, le sebopšamang, ga go se se kgonago go re aroganya le lerato la Modimo le lego mo go Jesu Kriste Mong a rena. BaRoma 8:38-39