Pedi Psalm 23

Morena ke modiši wa ka; nka se hloke selo. O nkhutamiša mafulong a matala; o nkiša meetseng a makhutšo. O lapološa moya wa ka; o ntshepediša mmileng wa go loka ka baka la leina la gagwe. Le ge nka sepela molapong wa moriti wa lehu, nka se boife bobe, gobane o na le nna; molamo wa gagwe le lepara la gagwe di nkuša pelo. O nkabela dijo, manaba a ka a ntebeletše; o ntlotša hlogo makhura; senwelo sa ka se tletše wa go falala. Tše botse fela le kgaugelo di tlo ntatela mehla yohle ke sa phela. Gomme ke tlo fetša bontši bja matšatši ke dutše Ngwakong wa Morena.