Shona Psalm 23

Tenzi ndiye mufudzi wangu; hapana chandingashayiwa. Anondivatisa pana mafuro manyoro; anonditungamirira kumvura yakagadzikama. Anovandudza mweya wangu, anonditungamirira munzira dzakarurama nokuda kwezita rake. Kunyange ndikafamba mubani mune rima rinotyisa, handingatyi chakaipa, nokuti imi muneni; tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza. Munondigadzirira chokudya pamberi pavavengi vangu; munozodza musoro wangu namafuta; mukombe wangu unopfachukira. Zvirokwazvo kunaka kwenyu nengoni dzenyu zvichanditevera mazuva ose oupenyu hwangu; ini ndichagara mumba maTenzi, kusvikira rini narini.