Swati God's Simple Plan

Libhayibheli

Bonkhe bantfu bonile, bakhashane kakhulu nenkhatimulo yaNkulunkulu. KubaseRoma 3:23

Inkhokhelo yesono kufa; kodvwa sipho semusa saNkulunkulu skiuphila lokuphakadze ngaKhristu Jesu iNkhosi yetfu. KubaseRoma 6:23

Empeleni kusindziswa kwenu ngekukholwa kuya ngemusa, futsi loko akuveli kini, sipho nje saNkulunkulu. Loko akuveli ngemisebenti, funa kube khona lotibongako. Kubase-Efesu 2:8-9

"Kodvwa umtselisi eme khashane akazange abhekise ngisho nebuso bakhe ezulwini, kepha ngekutisola wathandaza watsi: 'Nkulunkulu, ngihawukele mine soni!'" Lukha 18:13

Nkulunkulu walitsandza live kakhulu kangangekutsi wadzimate wanikela ngeNdvodzana yakhe lekukuphela kwayo, kuze kutsi nome ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi, kodvwa abe nekuphila lokuphakadze. Ngobe Nkulunkulu akazange atfumele iNdvodzana yakhe emhlabeni kutsi itewulahla live ngelicala, kodvwa kwekutsi live litewusindziswa ngayo. Johane 3:16-17

Anikefikelwa kulingwa lokwehlukile kunekwalabanye bantfu. Kepha Nkulunkulu wetsembekile, yena angeke avume kutsi nilingwe ngalokungetulu kwemandla enu. Ngesikhatsi sekulingwa utaninika emandla ekuma, anentele nendlela yekuphepha. 1 KubaseKhorinte 10:13

Ngobe ngineliciniso lekutsi nekufa, nekuphila, netingilosi, nebabusi, nalokukhona, nalokutako, nemandla, nalokuphakeme, nalokujulile, nome ngusiphi sidalwa, kungeke kube nemandla ekusehlukanisa nelutsandvo lwaNkulunkulu lolukuKhristu Jesu, iNkhosi yetfu. KubaseRoma 8:38-39

Ngobe Khristu usiphetfo semtsetfo, kuze kutsi wonkhe lokholwako entiwe emukeleke kuNkulunkulu kutsi ulungile. KubaseRoma 10:4

Ngobe utsi: "Ngikuvile ngesikhatsi lesifanele; ngakusita ngelilanga lensindziso." Lalelani la, "sikhatsi lesifanele" ngiso lesi; "lilanga lensindziso" ngilo lona leli. 2 KubaseKhorinte 6:2

Kwatsi bantfu nabakuva loku, bahlabeka etinhlitiyweni base batsi kuPhetro nakulabanye baphostoli: "Pho, bazalwane, sitakwenta njani?" Phetro wabaphendvula watsi: "Phendvukani nibhajatiswe nonkhe ngamunye ngamunye egameni laJesu Khristu, kuze nitsetselelwe tono tenu nemukeliswe nesipho lesinguMoya Longcwele. Imisebenti Yebaphostoli 2:37-38

Yembatsani umuntfu lomusha, lowadalwa wafuta Nkulunkulu ngekulunga nangebungcwele beliciniso. Kubase-Efesu 4:24

njengobe kubhaliwe kutsi: "Kute namunye lolungile, KubaseRoma 3:10

Sono sangena ngemuntfu munye emhlabeni, sangena nekufa, kufa kwase kwendlulela kubo bonkhe bantfu, njengobe bonkhe bonile. KubaseRoma 5:12

Ngobe kwatsi sisebutsakatsaka, Khristu wafela labangamesabi Nkulunkulu; wafa ngesikhatsi lesifanele. KubaseRoma 5:6

Kodvwa-ke Nkulunkulu sewulukhombisile lutsandvo lwakhe kitsi ngekutsi sisetoni Khristu wafa esikhundleni setfu. KubaseRoma 5:8

Ngebungcwele bakhe basezulwini kwakhonjiswa ngemandla lamakhulu kutsi uyiNdvodzana yaNkulunkulu ngekutsi avuswe ekufeni. KubaseRoma 1:4

Siyati nekutsi Khristu wavuswa kulabafile, angeke aphindze afe; nekufa sekute emandla etikwakhe. KubaseRoma 6:9

Nangabe uyavuma ngemlomo wakho kutsi Jesu uyiNkhosi, ukholwe nasenhlitiyweni yakho kutsi Nkulunkulu wavusa Jesu kulabafile, uyawusindziswa. KubaseRoma 10:9

Ngobe "wonkhe umuntfu lotibika abite libito leNkhosi, uyawusindziswa." KubaseRoma 10:13

Ngobe ngineliciniso lekutsi nekufa, nekuphila, netingilosi, nebabusi, nalokukhona, nalokutako, nemandla, nalokuphakeme, nalokujulile, nome ngusiphi sidalwa, kungeke kube nemandla ekusehlukanisa nelutsandvo lwaNkulunkulu lolukuKhristu Jesu, iNkhosi yetfu. KubaseRoma 8:38-39