Swati Lord's Prayer

Babe wetfu losezulwini, alingcweliswe libito lakho. Umbuso wakho awute. Intsandvo yakho ayentiwe emhlabeni, njengobe yentiwa ezulwini. Siphe lamuhla kudla kwetfu njengasemalangeni, onkhe. Sitsetselele tono tetfu, njengobe natsi sibatsetselela labasonako. Ungasingenisi ekulingweni, kodvwa usisindzise kulokubi. [Ngobe umbuso wakho, nemandla, nebukhosi, kuze kube phakadze. Amen.] San Mateo 6:9-13