Swati Psalm 23

Simakadze ngumelusi wami, ngeke ngeswele lutfo. Ungilalisa emadlelweni laluhlata, angiholele nasemantini ekuphumula. Uhlumelelisa umphefumulo wami, angiholele nasetindleleni tekulunga, kuze kudvunyiswe libito lakhe. Nome ngihamba esigodzini lesinelitfunti lekufa, angesabi lutfo lolubi, ngobe wena unami; intfonga yakho neludvondvolo lwakho kuyangivikela. Ungigcebela litafula embikwami netitsa tami tibuka. Ugcobisa inhloko yami ngemafutsa, indzebe yami iyaphuphuma. Impela, lokuhle nemusa kuyawungilandzela imihla yonkhe yekuphila kwami. Ngiyawuhlala endlini yaSimakadze kuze kube phakadze.