CERAM BWON MA TAM LUKA

Luke 1

1 An ki mim kedi kutgo yazh cera ki cabam 2 tegishi ta talmu, uk sh' mi yadamgo, mim yag 3 anamezhi ka anandagon-cabi ta tubtubi, tib na, na, an ki na lagumgo wam pip loblob ta shikdik tulei, a kon kan balduk cubit, Teopilo maim 4 kon; na kag pon tub tul cabam opungon ga. 5 Puru Erode, mai Yudaia, anandon-Yambam dok a ne, cumi Zakaria, ma cidam Abia: yi na orop m' pona ta lalin Aaron, cuma 6 mito Elisabet. Yini pip rap kom don-pidi ta i Yamba, an adog tek-cam da ka ca' ma don-pidi 7 ma Anani-mu, caba ne iyum. Yin ka lauom, taki Elisabet teni, tib yini pip rap yagulugo tam kar cori. 8 Podna temi yi ba yazh woten anandon-Yamba ta po Yamba ta koti ma yazhi cidamni, 9 uk m' pip m' ta woten anandon-Yamba, ken ma' Anani-mu ka al wam ka daba an to tamni. 10 Pon ta kot al wam ka daba dugum-mum pip 11 a ne ta tam nom pudug dilu. Pon anawoten Anani-mu ni cershi ta ok inj wam ka dabam 12 tom, yi oko ini ta yi. Pon m' Zakaria megu, 13 ruktugni shapudugo, sho ba yazhni. Pon anawoten nego to yi, ka, Mog ya shom, Zakaria: taki shilu miko a kumji, oropgo wa 14 lai lauo ka, ka wa kib cumnin Yoane. Ka wa wezh woro ka dol in' ta ago; i mim kedi 15 wainu cum laim laingon yi. Taki yi wa shan kudi to i Yamba, tib yi wa ezh wine ka shikeram; tak ta ag nonni Yibok m' Canan wa 16 kwat iki pip. Yi wa penur lalin Israel kedi 17 wan tam Anani-mu Yamb' miyu. Yi wa mirgin poni ta kaba kedom ka ponon Elia, ka ka yi penur kib nom pobei wan tam lalin, tib ka ka yi penur mim baralbaral kan mirgi ta kaba cin anandon-pidi; ka yi doni cum Anani- 18 mu mim donji cumni. Pon Zakaria nego to anawoten, ka, Na pon taiji naka? taki na mum manshi, tib oropno yagulugo tam kur 19 cori. Pon anawoten toko ka pemo, Na Gabriel, na cershi po Yamba; wotungo ka mon ya cab ka na, tib mon yaduk ceram bwon 20 zhi. Pon mo non, ka wa yaz yo tib ka wa domun nezli cabam, podun wa taiji yano, taki ka lig keko i caba minom. a ca' ma wa tegudo 21 ta koti. Mii ni mezh ki Zakaria, yinin tunun 22 ki tundum yi yazhi ta ma' Yamba. Pon m' yi podgo tam, yi domog nezh caba to yinim: yini pongo ka yi meg wa ta ma' Yamba: yi 23 ba yazh yari to yini, omjini poki nim. Podna temi, po woton mini kwatgo, yi waigo mana mini. 24 Wungo pon Elisabet orop mini yan ka 25 nbi; pon ta tukuto teri powat, ta ka, Anani-mu yadungo uk shi purum yi cibungon na, ka ili ted nini wa ma njallo ka woro ta tal mii. 2G Mbaindi teri wodgo anawoten Gabriel to tam Yamba wan manam dok ma Galilaia, cumi 27 Nazaret, wan tam lau-orop m' loshin mum dok cumi Yosep, yin ta ma' Dawid: cum lau-orop 28 Maria. Yi kengo tamdo, yi ka, Le, iam 29 yaran. Anani-mu na nji. Pon ruktugdo shapudugo ka cer taiji, ta dango ta ato pidi 30 tain taiji. Anawoten m' bano nego to ta, ka, Mozh ya shom. Maria: taki ci weg togor tam 31 Yamba. Mo, ci wa wezh ub ta ashi, lain lauo, 32 pon ci wa dob cumnin YESU. Yi wa shan kudi, wa dobnin Lauo Canan Tamatama: Anani-mu Yamba wa unuki yi pidi shan mai 33 ma poni Dawid: yi wa shan mai ki mana Yakob podun boko tamatama: tib shan 34 kwadni wa kwadom. Pon Maria nego to anawoten, ka, Taiji ya kaka, taki na kombgo 35 ka wanam? Anawoten toko ka pazhi, Yibok m' Canan wa yazo to ishi, pon ponon Canan Tamatama wa kan kiji: dam wa dob wam iki 30 canan ma lain Lauo Yamba tibi. Tib mo. Elisabet, togorji, ta wegu ubi ta manjyom ta manshin tibi; tibi shi mbaindi teri ka manj 37 mii dopi ka teni. Taki to tam Yamba cabam 38 kwat ka yazom nim. Pon Maria ka, Na, mo non, cobok Anani-mu; m' yaduno danjin cako. Pon anawoten ilugo mirgi mundun tane. 39 Pon Maria ilugo pur taiji, wat ilim kom pandi ka dabul, wan manam dok ma Yuda; 40 pon ta kengo mana Zakaria, tain Elisabet. 41 Pon m' Elisabet kumgo tain Maria, lauo belgo tori ta ato; pon i Elisabet kwatshin Yibok m' 42 Canan; pon ta tako caba ba, ta ka, Ci palin ta 43 tal orop, tibi laim ta ashi palin. A naka taiji yadungo, ka ka nono Ananino wat tamno? 44 Taki, mo non, manj dil tainji kengon kanumno, 45 lauo belgo tori ta ano ki waiz-ik. Palin manj lig keto; taki wa kwat po ceram cershi tam 46 Anani-mu to ta. Pon Maria ka, Keno ni adog Anani-mu ya kudi, 47 Tib i cirumno waigo ka Yamba Anamadkino. 48 Taki yi cibgo pidi kend cobogui: Taki, mo non, dam ji, pud-nm ma ware wa nezhi ka na palin. 49 Taki anambonon yadungo wam kudi: Cumni canan. 50 Dol m' kaani ni yazo ka pud-mu ka pud-mu Ka mi ma shodni. 51 Tomni yi okon yari; Yi likudugo mim ki tom ta dan-cabam ta awo. 52 Yi dakgo anamai pidi shan mai, Yi ili mim kaikai. 53 Ag ananum yi kendgon wam kon; Pon yi ligo tul ananwada iyu kai. 54 Yi loko tul Israel launi, Ka ka yi yimb dol m' ta ago 55 (Uk m' yi nego nom pomu) Ka Abraam ka cidamni podun boko tamatama. 56 Maria digo to tamdo taki ter kunun podgo, pon shiit mando. 57 Pud lai Elisabet podna; pon ta laigo lauo. 58 Pon apto ka anandogordo kumgo ka Anani-mu ukgo kud dol m' kaani ka nda; pon iyu 59 yag kom worworo ka nda. Podna mbarpad pudei yini wanu bero i lauei; yini da wa kib 60 cumnin Zakaria taki cum pobo mini. Pon nonni toko, ka, Uk shim; wa kib cumnin 61 Yoane dama. Pon yini ka pazhi, Anandogorji 62 pip, mum cumi keshi cum taiji nim. Dam yini ba yazh yarwo ta pobo mini, kom maj 63 wam yi loko ma ken cumni. Pon yi shilugo takarda, bali, ka, Cumni Yoane. Pon yini 64 pip tunungo ki. Pon poni apgo temtemi, ka 65 dagni, yi yago caba, paid Yamba. Pon sho yago ta ag inim pip m' kurshi ka yini: pon ba cop cab taiji ta ilim kom pand Yudaiam 66 pip. Pon mim pip m' kumgo ligo ta awo, yini ka, Dam lau ma wa yazo naka? Taki yar Anani-man tamni. 67 I poni Zakaria kwatshin Yibok m' Canan, pon yi yago tepta, yi ka. 68 Anani-mu, Yamb' Israel, palin; Taki yi yimbgo muni, tib yi apgo kiwo, 69 Tib yi ildam bol mad-ki Ta ma' launi Dawid 70 (Uk m' yi negon po ananezh-cabam iyu canan m' yarim da). 71 Mad-ki ka anawezhmum, ta yar mim pip ma shimmu taki; 72 Ka ka yi ya dol ka nom pomu, Ka yimb tando minim iki canan; 73 Kendom yi yago ka Abraam pomu, 74 Ka, ka kim miri ta yar anawezhmum, yi undam Wabni, ya ka shom. 75 Ta pidim canan ka don-pidi to ki idni kwadun tam kurmu pip. 76 O miko, lano, wa dobkon ananezh-ca' ma Canan Tamatama: Taki ka wa mizhi to ki id Anani-mu ka kag don ok mini; 77 Ka kag un pondo mad-ki to muni Ta Ub po shashilap miyu, 78 Taki dol m' bok m' ta ag Yambmu, Dar-pidi ma kaniton yadamu ki, 79 Ka ai mim dizhi ta rim ka cirum mudo; Ka kat yumu tuki wan ok op-togor. 80 Pon lanom bano kambgo, yi yaigo tom ta kibei, pon yi nda korok podun purum ongon yi to Israel.

Luke 2

1 Pon pur taiji tagyo ponan tam Kaisar Augusto, ka m' mad bad mim ta kurum pip. 2 Shi mad-badim tubu ta manj Kurenio shangon 3 mai Shuria. Yini pip non ta manam cumni 4 waugo obud cumwo. Tib Yosep ilugo ta Galilaia, ta ma' Nazaret, watun Yudaia, ta mana Dawid cumi keshi Betleem, taki yin ma' 5 Dawid ka cidamni; yi ka ka yi op cumni ka 6 Mariam loshin yi, kaato na ubi. Pon manj 7 yini pi' taiji, po lai mit kwatgo. Dam ta laigo laudom bel-kamdo; ta ombli landa, li ta wam laljim tozhi kan shan wa, taki pidindium yi dinu nim ta ma' rono. 8 Pon anandi ne ta il taiji, kurshi ta tam, 9 kom mezh tenjwo ta cum. Pon anawoten Yambam dok cergo awo, pon kwad Anani-mu aigo kunlun yini: pon iyu yago nom sho kedi. 10 Pon anawoten m' bano nego to yini, ka, Ma ya shom: taki, mo non, na yadak ceram bwon ma waiz-ik m' kedi ma wa yazo to mim pip: 11 taki laigo Anamad-ki-mu tem ji cumgu ta ma' 12 Dawid, yi Masiya Anani-mu. Shi wam ma nan pono: Ma wa wezh yibli iki ombulji landa, tishi ta wam laljim tozhi kan shan wa. 13 Pon dugum anawoten m' ta kiton bezhgo nai yinin tam anawoten m' banom dok, yinin cog Yamba, yini ka, 14 M' kwad ya tam Yamba pidim canan tamatama, Pon ta ki-ili op-togor ya tam mim ini waizhin. 15 Pon m' anawoten ilugo tamwo wango kaniton, anandi yago caba api, yini ka. Dam min wam Betleem ji, ka min me cam yazhim Anani-mu 16 otamgo. Pon yini wango ka dabul, wen Maria ka Yosep pip rap, ka yibli ta wam 17 laljim tozhi kan shan wa. Pon kwatgo po mezhi, yini oko cabam cershi i lan taiji to yini. 18 Dam mim pip m' kumgo tunungo ki cabam 19 nezhi to yini tam anandi. Pon Maria ligo cab taiji to ato, kom tunun pidei to ato. 20 Pon anandi shiwogo, kom adog Yamba ya kudi, kom cogni taki wam pip m' yin kumgo ka mezhi, uk m' cershi to yini. 21 Pon m' kwatgo po tidam parpadam yangon lob bero iki, cumni keshi YESU, nam keshi tam anawoten, di kutun adog nbi taagom. 22 Pon m' kwatgo puru don ik canan danjin tek-ca' ma Mose, yini ana yi watun Yerosolum, 23 ka ka yin lii po Anani-mu (uk cam balji ta tek-ca' ma Yamba, ka, Wa dob i wanam pip 24 m' bel kama canan tam Anani-mu), tib ka ka yin un wamambid-ki, danjin teptam ta tek-ca' ma Anani-mu, kan lambulim rap, kan bagadam 25 rap, nom linei. Pon mo, mum dok ne ta Yerosolum, cumni Shimeon; mu taiji na donpidi, ponjin wab-Yamba, an kandj wa ma reb ma Israel: tib Yibok m' Canan ne iki. 26 Otigo Yibok m' Canan, ka, yi wa wezh murundum'm, kutun wezh Masiya Anani-mum. 27 Dam ta Yiboki yi kengo ma' Yamba: pon m' analai ana lauom ban Yesu, ka ka yin dondi' wam danjin tek-ca' ma mauo kan ya, 28 yi pigu ta yari, paidi Yamba, pon ka, 29 Kan lizh tul coboko kon shi, Pobi, Danjin cako; 30 Taki she-in meg mad-ki ma tamgo, 31 Manj ka dongo ki id mim pip; 32 Wamaai-wa ki bala ma mi ma mana ma mana, A kwad tibi ma mugo Israel. 33 Pon pobo mini ka nonni badaug tunun ki 34 ca' ma nezhi iki: pon Shimeon pudgo dilu iyu, yi nego ta nonni Maria, ka, Mo, lau ma lizhi cum ugur ka deb-ik ma mim kedim ta Israel; tib cum wamambondowim mu kwel 35 poki; o, tib shakam wa shit kaneshim cumji; 36 ka ka bal dan-cam pon ta ag mim kedi. Pon manj orop ne, Anna, a ananezh-caba, ta lauo Panuel, ma cidam Aser (ta yagulugo tam kur cori, ta pi manj ta lau-orop cor mito pelu ka 37 memi, tibi ta por podun cor kwiparpada shali cerei), ta mundungon ma' Yamb' nim, ta cum ka puda a ni wabo, kom mund wamanjana, 38 kom pudug dilu. Taki ta wana kot taiji wado, ta coko Yamba, ya cera ma iki mim pip 39 ma mezh ki ap-ki Yerosolum. Dam m' yini tegudugo wam pip m' danjin tek-ca' ma Anani-mu, yini shiwogo Galilaia, wan mauom cumwo Nazaret. 40 Pon lauo kambini, yi yaigo tom, kaani kwatshin cin: togor Yamba ne iki. 41 Cor m' pip ta kot paska analaini kan war 42 Yerosolum. Pon m' cor kwalgo ta kini bwama shali rap, yin waugo, danjin wa ma 43 paskam mu kan ya: pon m' yini kwatgo po tidi, manj yini shiwon, lauom ban Yesu didigo to 44 Yerosolum: pon analaini pongom; yini dango ka yi ta tal anamirgi, dam yini yago mirgi pudei dok; pon yini ba paridi ta tal anando- 45 gorwo ka ananjerwo: pon m' yini wegum, 46 yin shiwo Yerosolum, kom paridi. Pon m' wunog kumun yini wen ta ma' Yamba dizhi ta tal anaop-caba, yi ni kumon cab miyu 47 tib kom maji powo. Kaag mim pip m' kumgo yago ka curut ka cin mini ka tob-cab mini taki. 48 Pon m' yin meigo, yimblango nai; dam nonni ka pemo. Lauo, a nan m' ka yangon min uk shi? mo non, poko ka na kom pargo im belun. 49 Pon yi ka pima, Ma paro na nan? ma pongom 50 ka lok na de ya ta wa ma Pobo mino? Pon 51 yini lergo ka cam yi nedaugom. Pon yi wari ka yini wai Nazaret: yi ligo ini iyu: nono mini ligo ceram pip ta ato. 52 Yesu ukgo kudnin cin ka kambo. ka lopnim Yamba ka mu longon yi.

Luke 3

1 An ta cor m' Tiberio Kaisar shangon mai bwama shali powat, Pontio Pilato yago woten mai ta Yudaia, Erode yago woten mai Galilaia, malli Pilippo yago woten mai il Ituraia ka Trakoniti, Lusania yago woten mai 2 Abilene, pon kotim Anna ka Kaiapa shangon mai ta woten Yamba, ca' ma Yamba wana 3 tam Yoane lauo Zakaria ta korok. Yi kengo kunun ilim pip ta po Yordane, an tagon 4 yubul kat-ili podun ub po shashilap; uk m' balji ta takardam lizhin ca' ma Esaia ananezhcaba, ka, Dil anandagyom ta korok. Ma don ok Anani-mu, Ya copshi kilok mini. 5 Wa kwazh po wulan m' pip, Wa dak pandim pip yel tili, ka pidim donor; Pidim wanzhi wa yaz copshi, Okom kobrok ya alakalak; 6 Tib kurum pip wa cib mad-ki ma tam Yamba. 7 Dam yi nego ta dugum-mum yag podok ka ka yi yubullu, yi ka, Cidam kurit, tagdaku 8 non, ka ma weak ta bana ma waro? Dam ma ya wam po kat-ili, ma kut nezhi ta aku, ka, Mini na Abraam pomum: taki nani nezhi maga, Yamba pongo il lalin to pand shi cum 9 Abraam. Tak termi kalambi ni lizhi po yar pidu: dam ka pid shila ma laim bwon'm, an 10 kazhi ted ta wi. Pon dugum-mu majgo 11 poni, ka, Dam mini ya naka? Dam yi toko ka pima. Mum ka shikal m' rap, m' un mum nim tamni; mum ka wamanjana, m' ya uk ma 12 taki. Anambizh-shanal wana ka ka yi yubullu taki, yini ka pemo, Maiop-caba, mini ya naka? 13 Pon yi nego to yini, ka, Ma shag badim 14 nengon magam. Tib ananjaga majgo poni, ka, Dam mamu, mini ya naka? Pon yi nego to yini, ka. Ma rei mum, ma ber caba kai ki mum; ma kwazh keku i kin wotengu. 15 Dam a ndaki mii kom mezh ki, mim pip tibi tunungo kaawo i Yoane, ka kwanan yi Masiya; Yoane toko, yi ka pim pip, Na ni yubulgu ta am da; pon mum jogimgo ka ponon ni wato, na pod pidi pet kodok tagnim: 17 yi wa yubulgu ta Yibok m' Canan ka wi: wir minin ta yari, ka ka yi kat wa ki alakdaki cwat, ka ka yi kat sha-wa wan kandabni; pon ciboki yi wa ali wi kwatun nibom. 18 Dam yi yago kelum m' naim kedi taki, 19 badini yazh ceram bwon to mii; pon i Erode mai pulji tamni an ki Erodia, orop malli, ka 20 wamanjapyom pip m' Erode yago, dam yi lin ji ki nam pip taki, yi keri ub ta ma' lizh cobok. 21 Pon m' yubulgo mim pip, m' kwatgo po yubul Yesu taki, pon manj yi pun dilu, 22 kaniton apgo, pon Yibok m' Canan yekna ini, danjin lo-ik, uk bagada, pon dilu pona ta kiton, ka, Ka Launo kibei ta ano; ino waigo ka na. 23 Dam Yesu manni, ma yi kutgo woten opcaba, cor minim kwalgo taki kwikunun podgo, (dan cam mii nezhi) yi lauo Yosep, ma Eli, 24 ma Mattat, ma Lewi, ma Melki, ma Yannai, 25 ma Yosep, ma Mattatia, ma Amo, ma Naom, 26 ma Esli, ma Naggai, ma Maat, ma Mattatia, 27 ma Shemein, ma Yosek, ma Yoda, ma Yoanan, ma Resa, ma Zorobabel, ma Shalatiel, ma Neri. 28 ma Melki, ma Addi, ma Kosam, ma Elmadam, 29 ma Er, ma Yesu, ma Eliezer, ma Yorim, ma 30 Mattat, ma Lewi, ma Shumeon, ma Yuda, ma 31 Yosep, ma Yonam, ma Eliakim, ma Melea, ma Menna, ma Mattata, ma Natam, ma 32 Dawid, ma Yessai, ma Yobed, ma Bos, ma 33 Shala, ma Nashon, ma Aminadab, ma Admin, 34 ma Arni, ma Esron, ma Pars, ma Yuda, ma Yakob, ma Isaak, ma Abraam, ma Tera, ma 35 Nakor, ma Sheruk, ma Ragau, ma Palek, ma 36 Eber, ma Shala, ma Kainam, ma Arpakshad, 37 ma Shem, ma Noe, ma Lamek, ma Matusala, ma Enok, ma Yaret, ma Maleleel, ma Kainam, 38 ma Eno, ma Shet, ma Adam, ma Yamba.

Luke 4

1 Dam Yesu, ini kwatshin Yibok m' Canan, shiigo ta Yordane, ba tukni ta korok Yibok, 2 ba todi ini mai-bura tidi kwicerei. Yi shag wa pur taijim: pon m' kwatgo poki, kum ba 3 yazhni. Pon mai-bura ka pemo, Kag Lauo 4 Yamba, ne ka m' pand ji yat po. Pon Yesu toko poni, ka, A balji, ka, Mu kuru kom po 5 dokdok'm. Pon yi tukgo yi wan ton, yi oko shan-kwad maim pip m' ta ki-ih temtemi to 6 yi. Dam mai-bura ka pemo, Na wa unug kelum ji pip to ka, ka kudim ta kabei: taki 7 unan na; pon kan lok unuki non, na uni. Dam kag ya wabo to pono, pip wa yaz miko. 8 Yesu toko ka pemo, A balji, ka, Ka wab Anani-mu Yamb' miko, nom yi dok ka madi. 9 Pon yi tukgo yi wan Yerosolum, lii ta shikdik ki ma' Yamba, pon yi ka pemo. Kag 10 Lauo Yamba, uguk ta pi' shi: taki a balji, ka, Yi wa nezhi ta anawotenni cumgo, ka m' pim koron kigo: 11 tibi, Ta yarwo yini wa aduko. Ka shodun manj ka nan yugo pandi. 12 Pon Yesu toko ka pomo, An nezhi, ka, Mog mag Anani-mu Yamb' mikom. 13 Pon m' mai-bura tegudugo todim pip, yi abudugo ini ka Yesu, yag ta kotim nai. 14 Pon Yesu shiigo ta ponon Yibok, wan Galilaia: pon cera ma iki kwatgo pidi kunlun 15 il taiji. Yi opgo caba ta ma' kalatan miyu, ba cogi mim pip. 16 Pon yi wana Nazaret, pidim yi ilungon ka kambo: pon uk m' pip m' yi kan ya, yi kengo ma' kalatau puru shino, yi cerini ka ka yi mad caba. Dam una yi takarda ananezhcaba Esaia. Yi apgo takarda, wen pidim baljin, ka, 18 Yibok Anani-mu ne ino, Taki yi pamgo ino ka mon ya ceram bwon ta ananendi: Yi wotungo ka mon tag tedog mim kershi, Ka mezh-pidi to anambugum, Mon deb i anarezo, 19 Mon tag cor togor Anani-mu. 20 Pon yi nashgo takarda, un anamezh-mana pidei, dii' dizhi: pon she-i mim pip m' ta ma' 21 kalatan cibgo yi run. Pon yi yiko nezhi to yini, ka, Tem ji cam ban ta takarda poki 22 kwatgo ta kumgu. Yini pip yago kol iki, yini tunungo ki ca' ma togor m' pon ta poni: 23 dam yini ka, Shi lauo Yosep'm? Dam yi ka pima, Mani ma wa nezh cam danjin wa ji to na, Anandau, don iko ya tom: ka nan m' mini kumgo ka a yazhi ta Kaparnaum, ka ya nini 24 taki ta ili mikom cumgo. Pon yi ka, Kwuli nan nezhi maga, Ananezh-caba nom pizhi ta 25 ili minim cumni nim. Pon cam bwon nan nezhi maga, Da puru Elia, manj kaniton namjin cori kimun ka ter paindi poki, kotim kum m' tada yangon ta ki-ilim pip, orop 26 kwoloti ne kedi ta Israel; pon kaigo tul Elia wan tamwom kam dok, wan nom Sharepta dok, ta ili Shidon, tam manj crop kwoloti. 27 Tib anawalim kedi ne ta Israel pum Elisaio ananezh-caba; pon dongo i mum ta talwo kazakazak'm, nom Naiman dok mu ma Shuria. 28 Pon manj yini kumon cab taiji ta ma' kalatau, 29 iyu pip yan kom bana; dam yini ilugo, yini kaigo yi ta mana wan tam, yini tuki wan poyob pandim mana niiyu laljin ki, ka ka yin 30 dagi ted til biyu. Pon yi kobini ta birei wanni. 31 Yi wai Kaparnauma, ma' Galilaiam dok. Pon puru shino yi ba op caba yini: yimblaugo ka op-caba mini; taki caba mini na kelum. 33 Pon ta ma' kalatau mum dok m' na yibok buram ka pugut ne; yi tako caba ba tamatama, 34 yi ka, A! mini ya nan ka na, Yesu Lauo Nazaret? ka wana kebmu? kan ga non n' 35 ponko, Mum Iki Canan ma Yamba. Pon Yesu pulgo iki, yi ka, Oizh yo, podo iki. Dam m' bur dako yi ted tili ta talei, ta poduto 36 iki, shapudugo mu waim. Yimblaugo pip, dam yini yago caba api, yin ka, Ca' shi nan? taki yi op buram ka pugut ta kelum ka ponon, 37 podau. Dam cera ma iki watgo kwadun pid kunlun il taiji, 38 Pon yi ilugo ta ma' kalatau, keni' kama' Shimon. Pon i nene Shimon kom rezo, wi 39 ka pada; yini yag shilu tam Yesu kido. Pon yi cergo tumini ki, yi pulgo pada; poduto iki: pon temtemi ta ilugo, ba yazh wa to yini. 40 Ta ugur puda mim pip m' na anambada tun pada ma iyu kedi katto yini watun tamni; pon yi ligo yari iyu pip, dongo iyu ya tom. 41 Tib buram kedi podgo i mim kedi, yini tako caba ba, ka, Ka Lauo Yamba. Yi pulgo iyu, yi ungo yini ka ne cabam, taki yini pongo yi Masiya. 42 Pid dargo, yi podgo tam wai pidim ka korok: pon dugum-mu ba pari, wana tamni, 43 yinin par shinni, ka wanni tamwom. Pou yi ka pima, Lok na de ya ceram bwon ma shankwad Yamba to manam nai tibi: taki wotungon ki taiji. 44 Badini tagyo ta ina' kalatau Galilaia.

Luke 5

1 Pon manj dugum-mu shinukun yi, kan kumon ca' ma Yamba, yi ni cershi po pal Gennesaret; 2 yi men inj rap cenirzhi po pali: pon anayipcogolo podgo bano ta kabei, nom pod shawo. 3 Pon yi kongo kainjim dok, a ma Shimon, yi yago shilu ka m' pem mund potam ka kogun kaam. Yi dii' dizhi pon ta kainji ba op caba to 4 dugum-mu. Pon m' yi shingo ta cera, yi nego to Shimon, ka, Kogun pidim cori, ka pon mayel 5 shagu ka kenor wa. Pon Shimon toko, ka, Pobi, mini opgo korma cum kwadun pip, yik 6 wam: pon ki caba miko, na wa yel sha. Pon m' yini yag taiji, yini kergo dugum cogolom 7 kedi; dam sha miyu ba dwato; pon yini laugo apwom ta injim dok, ka m' pim wato ukwo. Pon yini wana, yini kendgo po inj pip rap, 8 dam yin ba yek tul am. Pon Shimon Petro, ma yi megu, uku tondo Yesu, yi ka, Wako tamno; taki na mum nom shashilap, Anani-mu. 9 Taki yimbligo, pip ka mim pip ma tamni, ka 10 kenor cogolom ban yini kenora; uk ma taki tam Yakobo ka Yoane, lalin Zebedaio, mim kalgo woten ka Shimon. Pon Yesu nego to Shimon, ka, Mog ya shom; dam ji ka wa yip 11 mii. Pon m' yini katna injwo wan potam, yin mund pip an pini. 12 Manj yi ta bir manam dok, mo non, mum dok iki kom wali: pon m' yi meg Yesu, yi bulgo she-ini tili, yi paidi, ka, Anani-mii, kag loko, pidim ka wanu don ino ya kazak a ne. 13 Dam yi culgo yari, lagmun iki, ka, Na loko; ik ya kazak. Pon temtemi wali kwatudugo 14 iki. Pon yi nedigo, ka m' pem ne mum: ka wako dama, bal iko to anandon-Yamba, un wa ta ki tedog pugut ma iko, danjin cabam 15 Mose opungon, ta ki kol cum anambena. Pon cera ma iki ukgo kuto kwatgo pidi: dam dugum-mum kedi kalki, ka ka yin kum caba, tib ka pada ma iyu kwadi. Pon yi boshi korok, kan pun dilu. 17 M' pon temi par taiji, badini op caba; Parisaio ka mi ma op tek-cam da ne dizhi agi, mim podgo ta manam pip ma Galilaia ka Yudaia ka Yerosolum: ponon Yamba tamni kan pudnn pada. Pon mo, mii atun mum dok m' kido to ki inji: yini pargo adoki wan kanabi, 19 ka lii poni. Taki yini wegu pidim yini wanu adoki wan kanabim, taki dugum-mu, yini ambau kimana, tetun yi pip ka lainji ta bwa 20 kimana, ta talei po Yesu. Pori m' yi megu lizh-kibi ma tamwo, yi ka, Mu, an ub po 21 shashilapgo ka na. Pon anandakarda ka Parisaio ba danidi, ka, Mu ma nezh shald Yamb' ma a non? Dom ub po shashilap non, 22 kom Yamb' dok' m? Pon m' Yesu megu dau-caba ma tamwo, yi toko ka pima. An ki 23 nan m' ma danun caba ta aku? Manj bwon yoko njila, ne na, An ub po shashilapgo ka na; 24 ya ne na, Ilu ya mirgi? Pon na ka ma kan pono Lauo mu ka kelum ta ki-ihim kan ub po shashilap (yi nego ta ananido, ka). Nan nezhi 25 ka, Ilu, ad lainjgo, wak kanabgo. Pon temtemi yi ilugo ta iyu, ili wam ban yi tishin, wai manni, 26 kom cog Yamba. Pon kaag mim pip yan curutcurut, dam yin coko Yamba; iyu yan gom sho, yini ka, Min meg wam dot temi. 27 Ma idei poti' tam, yi cibgo anambizh-shanal m' dok, cumi Lewi, ni dizhi pidi pizh shanal, 28 yi nego ta yi, ka. At pino. Dam yi mundgo wam pip, ilu an pini. 29 Pon Lewi dongo to yi wamanjanam kudi ta manni: dugum anambizh-shanal ka mim 30 naim kedim dizhi ag wamanjana a ne. Dam Parisaio ka anandakard miyu algo bana i anaani, yini ka, Ta ki nan ma shan wa ka ezh 31 wa ka anambizh-shanal ka ananjashilap? Pon Yesu toko ka pima, Anandom paig da 32 anandaum; kom anambada. Na wana tagou kat-ili anandon-pidim, an ananjashilap. 33 Pon yini ka pemo, Anaag Yoane an mund wamanjana kwarkwat, tib yinin pudug dilu; uk ma tibi tam mi ma Parisaio; pon miko ni 34 shan wa ka ezh wa. Pon Yesu ka pima, Manj wanam lara ni tamwo, kwanan apni mund 35 wamanjana? Puru ma poto, pon ma ad wanam lara ma tamwo, yini wa mund waman- 36 jana pur taiji pono. Tib yi nego to yini cabam danjin wa, ka: Mu dwad kwal landam lara lii i landam manshim; ka yago, yi wa dwad manj lara, tib kwal manj lara lok api ka manjakim. 37 Tib mu yel winem lara ta lutum manshim; ka yago, winem lara wa tolul luti, yiptuto, tib luti 38 wa shapto. Pon da yel winem lara ta lutum lara. 39 Tib mum eg winem manshi loko nam laram; taki yi ka, Manjaki kon.

Luke 6

1 Pon puru shino yi ni mirgi ta bir yaiyam ka cau; anaani ba ced cedaki, badau pori ta yarwo, 2 kan edi. Pon big Parisaio yago caba, ka, Ta ki nan ma yazh wam mu yazhi puru shinom? 3 Yesu toko powo, ka, Ma cibgo ta takardam ya, wam Dawid yago, manj yi ka kum, tib mi ma 4 tamni; ka yi kengo ma' Yamba, yi katgo pom tershi po Yamba, sha, tib uni mi ma tamni; wam mu sham, nom anandon-Yamb' dowo? 5 Dam yi ka pi ma, Lauo mu anani puru shino. 6 Puru shinom nai podna, yi kengo ma' kalatau, ba op caba: mum dok ne ta pi' taiji, 7 pon yarim tom arshi. Pon anandakarda ka Parisaio ni cibni, ka kan yi pud pada puru shino; yini ka ka yin we pidi lizh caba iki. 8 Pon yi pongo dan-caba ma iyu; yi nego to mum yari arshi, ka, Ilu, ceruk ta talei. Dam 9 yi ilu ceri' cershi. Pon Yesu ka pima, N'an maj poku, Don-pidi mu ya puru shino, ya 10 keb-pidi? madi ki mu ya shapti mu? Yi yago cibu kunun anamben pip, pon yi nego to yi, ka, Culd yargo. Yi yago uk ma: pon yari yatgo 11 kon. Pon iyu yag kom bana tamatama; dam yini shimbgo powon ki wam yini wa yazhi i Yesu. 12 Pon pur taiji yi waigo kambandi pudug dilu; yi kwatgo cum pip ta pudug dihi tam 18 Yamba. Pid dargo, pon yi doko anaani; yi tembudugo ta talwo bwama shali rap, tib 14 yi kek cumwo anawoten: Shimon m' yi kek cumi Petro taki, ka Andrea malli, ka Yakobo 15 ka Yoane, ka Pilippo ka Bartolomaio, ka Mattia ka Toma, ka Yakobo lauo Alpaio, ka 16 Shimon, mum cumi keshi Zhelote, ka Yuda lauo Yakobo, ka Yuda Iskariote, mum yag 17 ananjogoi-mu; yi yekgo ka yini, cerini pidim lalash, tib dugum anambinim kedi, kadugummum wana ta ilim pip ma Yudaia ka Yerosolum, ka il Turo ka Shidon, poki pushin po pali, mim wana kumon caba mini, tib ka 18 ka iyu ya tom ka pada ma iyu: pon dongo mim reigo po buram ka pugut ya tom. 19 Dam dugum-mum pip ba par lagum iki; taki ponon ni podok ini, kan donun iyu pip ya tom. 20 Yi ilugo she-ini cibun anaani, pon yi ka, Palin ma ananendi: taki shan-kwad Yamba 21 miku. Palin mam agi ka kuni shi: taki aku wa yaz kwin. Palin ma ma wuzhi shi: taki 22 ma wa worworo. Manj mii wanu shimgu, manj yini wanu abudugu, ka shaldgu, ka dak cumgu uka ta wam desha, taki Lauo mu, ma 23 palin. Ma ya ka waiz-ik pur taiji, bel tori: taki, mo non, wai ma ya tamgu a ked ta kiton; taki nom powo yago uk ma i ananezhcaba. 24 Ya mam ka kwada! taki ma pigu wam 25 repgo kaaku. Ya mam agi kwin shi! taki kum wa yazhgu. Ya ma ma woro shi! taki 26 ma wa shigini tib ma wa wuzhi. Dimin mim pip ne caba iku kon, ya maga! taki nom powo yago uk ma i ananezh-cabam kom pelim. 27 Pon nan nezhi maga ma kumoni. Ma amud 28 anawezhgum, ub kon ta ki mi ma shimgu, ma cog mi ma ezh korok iku, pud dilu i mi ma 29 shaldgu. Mu ma pal shelanwalgom dok un okosh dok tibi; mu lua ad obakgo, mog kwato 30 shikalgom tibi. Ka non ya shilu tamgo, kwando; pon tam mu ma ad kingo mog shilu 31 pidim. Tib danjin wam ma loko mii yadaku, 32 tib ma ya uk ma yini. Tib ka ma amud mi ma amudugii, wam ma nan we nan? an ki 33 tak ananjashilap amdi mi ma amudwo. Tib ka ma ub kon ta ki mi ma ub kon kigu, wam ma nan we nan? an ki tak ananjashilap ni yazh 34 taiji. Tib ka ma un cakcaki to mhn ma lingon keku, ka, ma wa pizhi tamwo, wam na nan we nan? tak ananjashilap ni unug cakcaki to ananjashilap, ka ka yin pii pidei nam 35 poapi. Ma amud anawezhgum dama, ub kon ta kiwo, un cakcaki, ma ya kaak rap'm; wai ma tamgu wa yaz kudi, tib ma wa yaz lalin Canan Tamatama: taki yi bok ka ananot tain ka 36 ananjashilap. Ya ka dol ta aku, danjin Pobo 37 mikum ka dol m' ta ani. Tib ma shid cabam, pon manku wa shidgu cabam: ma bel bad kelum'm, pon manku wa bel bad kelum ikum: 38 ma tedo, pon wa tedoku: ma unu, pon wa unuki maga; danji kon, shinji, yagishi, cududu, yini wa unuki poshingu. Dan-wam ma dango, a ndash ma wa dani mag takin. 39 Pon yi nego to yini cabam danjin wa, ka, Kwanan anambugum dom tuk anambugum? 40 yini pip rap wa ukru ta bwam? Ananjiwwa yok mu ma op caba yim: pon dimin ka yi kwatgo cini yi yago uk mu ma op caba yi. 41 Dam an ki nan m' ka cib lacibok m' ta she-i malgo, pon ka ni yimb pidum ta she-i 42 mankom? A naka, kan manko ka cib pidum ta she-i mankom, pidim ka yan caba ka malgo, ka, Mali, din pud lacibok m' ta she-iko, a ne? Anayokul-caba, pud pid ta she-ikom cumgo termin, ka pon ka wa wezhi kon yago lob 43 pudug lacibok m' ta she-i malgo. Pidum kon manj lai laim desha nim; tib pidum desha 44 manji lai laim bwon nim. Pidum pip kom pidum kan poni laiwom cumwo. Taki mu ni yuk tuzhi ta awim, tib yini ni yuk wulit ta 45 awi mum. Mum kon ni pudug wam kon ta waim kon kaljin ta ani; pon ananjapyo ni pudug shapyo ta wamanjapyom kalji: taki poniii cera tam nogyom ta ani. 46 Tib an ki nan ma dobnon Anani-mu, Anani-mu, pon ma yazh wam na nezhim? 47 Ka mu mala wat tamno, ka yi ni kumon caba mino, ka yi ni yazhi wai, na wa opi maga wam 48 yi danun: yi uk mu ma lal mana, yi upgo bwa, wan pidim cori, yi tub tulei ki pandi: pon m' am yag bil, am ma kaio mal i man taiji, pon 49 ta dom yagidim: taki ta lalji kon. Pon mum kumgo, ka yi yago waim, a uk mum lalog mana ki bogzhi kwat ka tub-tulei; am ma kaio malgo kamei, pon temtemi ribgo; dam kebo ma tam man taiji kiro.

Luke 7

1 Ma yi kwatgo po nezh cab manni ta kum dugum-mu, yi kengo Kaparnaum. 2 Pon cobok kenturion m' dok, kibei ta ani, 3 na pada, ba pod murundum. Pon m' yi kumgo cer Yesu, yi wodgo mini kudi ma ma' Yudaia wan tamni, an maj poni ka m' pem 4 wat mad ki launi. Mauo, m' kenog tam Yesu, ba kukli, yini ka, Yi podgo pidi ma ga yan 5 taiji yi; taki kib mamu ne ta ani, tib manni yi 6 laldamgo ma' kalatau mimu. Pon Yesu yago mirgi ka yini. Pon m' yi podgo pidim tal ka manam, kenturion kaigo tul ananjerri, ka, Anani-mu, mog yad bandiom; taki na podgo 7 pidi ma ga ken kamannom: tibi na yago nezhi na na podgo pidi mizh tamgom: ka ne cam dok, 8 pon wa don i launo ya tom. Taki na tibi na mum kutshin tul kelun, tib na na ananjaga tamno: pon na ne ta mu ma, na, Wako, pon yi wanni; pon ta mum nai na, Wato, pon yi wato; tib ta cobogno na, Ya wa taiji, pon yi ya. 9 Pon m' Yesu kumgo cab taiji, yi tunungo caba ki mendam, yi penurugo ini, ne to dugum-mu ma adog pini, ka, Nan nezhi maga, Pip ka tam 10 Israel din weg lizh-kib uk shim. Pon mim ban wona shiwogo mana wa wen lauo yag tom. 11 Corgo, pon yi wargo manam dok cumi keshi Nain; anaani yago mirgi ka yi, ka 12 dugnm-mum kedi. Pon m' yi ba pod pokar mana, mo, kom adog mum mushi, lauom nom yi dokdok tam nonni, baitam orop kwoloti: 13 tib dugum-mu ma mana ked ka nda. Pon Anani-mu megu ta, ini belgo ka nda, dam yi 14 nego to ta, ka, Mozh ya wuzhim. Yi wargo ru, pon yi lagumgo inji: pon anambwumi cerau cershi. Pon yi ka, Ananwatak, nan 15 nezhi ka, Ilu. Pon mum ban mushi ilugo dii' dizhi, ba nezh caba. Pon yi ungo yi to 16 nonni. Dam sho kutgo mim pip: pon yini coko Yamba, yini ka, Ananezh-cabam kudi illa ta talmu: tibi, Yamba wana diu ka muni. 17 Cer taiji ma iki watgo, kwadun il Yudaiam pip, kunlun ilim kursh ru. 18 Pon anaag Yoane cergo wa taijim pip to yi. 19 Pon Yoane doko anaanim rap watun tamni, kain tulei wan tam Anani-mu, ka, Ka mu ma 20 waro, ya mini mezh ki mum nai? Pon m' mim bano wana tamni, yini ka, Yoane Anayubul-mu wotamgo watun tamgo, ka, Ka mu ma waro, ya mini mezh ki mum nai ya? 21 Kot taiji yi dongo i mim kedi, pudgo pada ma iyu ka wa ma kwat mu ka bur shapyo; tib ta mim kedi kom pugum yi ungo mezh- 22 pidi. Dam yi toko, yi ne ta yini, ka, Ma waku, cero Yoane wam ma megu ka kumoni; anambugum ni mezh pidi, ananido a ni mizhi, i anawali potshi, tib ananend-kuma ni kumon caba, a ni ilu mim mushi, a ni yazh ceram 23 bwon to ananendi. Tib kan non we shaldo ka ugur to cumnom, yi palin. 24 Pon manj anawoten Yoane lingon mirgi, yi ba cera ma i Yoane ta dugum mu, yi ka, Ma podaku wan kanorokun cib nan? bada ma 25 yagidi ibat o? Ma podakun mezh nan dama? Mum iki shitshin landam bok o? Mo, mim iyu shitshin landam kwatin ka ananwadam 26 inin an ma' anamai. Ma podakun mezh nan dama? ananezh-cab ya? O, nan nezhi maga. 27 yi yoko ananezh-caba tamatama. Ma yim balungon caba iki, ka. Mo, nan wot anawotenno to ki idgo. Mu ma wa don ok miko poko. 28 Nan nezhi maga, Ta tal mim laigo orop, mum yok Yoane nim: pon mum lakidau ta shan- 29 kwad Yamba yoko yi. Dam mim pip, m' yini kumgo, pip ka anambizh-shanal, adgo Yamba yan anandon-pidi, taki yublaugon yubul 30 Yoane. Pon Parisaio ka mi ma op tek-cam da tedgo kai to cumwo ca' ma Yamba, taki 31 yublaugo yim. Dam nan m' na wanu dan 32 pud-mu ma mima, tib yini uk nan? Yini uk lalin m' dizhi ta loma, kom dobyu api; mi ma nezhi, ka, Mini pedgo lira maga, pon ma yag kollom; mini yago luli, pon ma yag wuzhim. 33 Taki Yoane Anayubul-mu wana kom shan pom kom ezh winem; pon ma ka, Bura ne iki. 34 Lauo inu wana, kom shan wa koni ezh wa; pon ma ka. Mo, anandelo, anaezh-wine, cer 35 anambizh-shanal ka ananjashilap! Pon lalin cin m' pip adgo ta yan anandon-pidi. 36 Pon Parisaiom dok loko uka yi da sha wa ka yi. Dam yi kenog ma' Parisaio. yi yan 37 din ag wamanjana. Pon mo, manj orop ma mana, a ananjashilap; mad pongo ka yi ni dizhi ag wamanjana ta ma' Parisaio, ta ana 38 tod yelam m' linlin, ta cergo ta pi, pidim ka yuni, kom wuzhi, baduto dol yuni am she-ito, pon ta pami ok kido, ad poto cublun yuni, 39 pagun yelami. Dam m' Parisaiom ban tak kini megu, yi dango caba ta ani, yi ka. Mu zhi de ya ananezh-caba, taki orop ma ni lagum iki, ka nda non, kan orop m' kaka, yi da poni, ka, 40 a ananjashilap. Dam Yesu toko ka pemo, Shimon, na na cabam na wa nezhi ka. Pon 41 yi ka. Maiop-caba, ne. Mum unog cugud-wa, yi na anaobim rap: ma ka ob shilei won 42 powat. ma kwipowat. Taki wa ma ani ma tamwo nim, yi ubudugo poki yinim pip rap. 43 Mu ma wa amudni yok ani njila? Shimon toko, ka, Nan dani mum yi ungon po anom kudi tamatama. Pon yi ka pemo. Ka dango 44 lop. Yi penurugo ini an orop m' bano, yi ne ta Shimon, ka, Kan mezh orop zhi? Na kena kamango, ka undungo am ma war yunom: mito ta dolgo yuno to am she-ito, yidi ok kido. 45 Ka yadungo cublum: mito yarim mon kendungon, di da dwadgo kandal cubul yunom. 46 Ka pamgo kinon yelam'm: mito ta pamgo 47 yuno yelam m' linlin. An ki taiji nan nezhi ka, An ub po shashilap mitom kedi; taki ta na amdom kedi: mum po wam lakidau ushin, an 48 amdom lakidau. Pon yi ka pazhi, An ub po 49 shashilapji. Pon mim digo ag wamanjana ka yi ba dan caba ta awo, ka, Mu ma ub po 50 shashilap shi non? Pon yi nego ta orop m' bano, ka, Lizh-kibi ma tamji madog kiji; war kon bu.

Luke 8

1 Wungo yi yago shana ta bir manam kursh kudi ka manam kursh katshi, kom tagyo kan yan ceram bwon shan-kwad Yamba; mim 2 bwama shali rap tamni, pip ka mim orop m' iyu donji ka bur shapyo ka pada: Maria, cumi keshi Magdalene, a manj buram pelu pongon 3 ito, ka Yoana, orop Kuza, ananabur Erode, ka Shusanna, ka mim naim kedim kwandgo kinwo to yini. 4 Pon m' dugum-mum kedi kalgo, tib mim pon ta manam pip watun tamni, yi yago caba 5 yini danjin wa, yi ka: Ananjwad wa waigo shwad shalli: yi ba shwadi, pon bigi uku ta kiloko; kan ladi yu, pon yidim ta kiton shago. 6 Pon bigi uku ki pandi; ta porra, pon aruto 7 taki ta na am'm. Pon bigi uku ta bir awi; 8 pon awi kambgo iapi shipti. Pon bigi uku ta ilim kon, kambuto, laigo dibi won. Yi ba nezh cab taiji, yi tako, ka, Mum ka kumam kan kumon caba, dim kumo. 9 Anaani majgo poni, ba par pidi cabam 10 danjin wa. Pon yi ka, A ni unug pondo tuk ca' ma shan-kwad Yamba to maga: pon ta big mii, nom cabam danjin wa; ka ka tak mezhi, yini mezhim, ka tak kumoni yini 11 lerim. Shi nda cabam ban danjin wa: Shali 12 nda cab Yamba. Ma ta kiloko a yinim kumgo; mai-bura wato pono, pud cabi ta awo, ka ka yini li kewom dam wa mad kiwon. 13 Ma ki pandi a yini, dimin yini kumgo, yini pi cabin waiz-ik; taiji ka yarim, yinin coru ta 14 lizh-kibi, pon kot todi yini dwadun ki. Manj ugudugo ta bir awi, shi yinim kumgo, yin ba kuru miyu, pon a ni shipudwo bam-wa, ka kwada ka wa ma ndund ik ma kur shi, dam 15 yini nag ka laim. Pon ma ta ilim kon, a yini, kan dimin ka yini kumgo cabi, yini kut kwin ta kibim lop, bwon, yini omjau yaz ka lai kibei kershi. 16 Tib mum lambgo wamalizh-wi tuki lalam, lii tul pidindidam; dam yi liin ki cakdaki, ka 17 ka mi ma kendu we wi. An ki wam poyo ma wa yaz tatamdam'm nim; tib wam tukshi ma wa pondowim nim, ta wa yaz tatamdam. 18 Dam ma kan pon pidim ma kumon caba: taki kan non na wa, wa unug wa yi; pon kan non na wam, wam yi dango ka ne tamni wa adoki. 19 Pon nonni ka anamalli wato tamni, pon 20 yini domog ken tamnim an ki dugum-mu. Ba ceri yi, ka, Nongo ka anamalgo ni cenirzhi ta 21 tam, kom par mezhgo. Pon yi toko ka pima, Nonno ka anamallo a mi ma kumon ca' ma Yamba, ya wai. 22 M' pon temi pur taiji, yi doni ini kengo kainji, pip ka anaani; pon yi ka pima, Di min belam ta pali wan okshu: dam yini kutgo 28 mirgi. Pon manj yini yan mirgi, itida adigo: pon ibat m' tada yektun ki pali; am ba yaz 24 pash ka yini, murundum ba yazhwo. Dam yini kengo tam Yesu, pigidi, ka, Pobi, pobi, minin cogyo. Pon yi tora, yi pulgo ibat ka 25 ban am: dam yini yan ribi, pidi yan yo. Pon yi ka pima, Njo lizh-kibi ma tamgu? Dam yini tanungo, sho ne, yini yago caba api, ka, Dam mu zhi non, an ki tak ibat ka am yi opi, pon yini lok poni? 26 Dam yini podgo il mi ma Gerasa ma ki id 27 Galilaia. Pon m' yi podgo tam, mum ka bura ma inim podgo ta mana shimbgo ka yi; milgo di 'i tedgo landa inim, tib digo ta 28 kabim, nom ki-puri. Ma yi megu Yesu, yi belgo luli, yi ugi poni, pon yi nego cam ba, ka. Na ya nan ka na, Yesu, Lauo Yambam Canan Tamatama? Nan wabgo, mog reinom. 29 Taki yi ba nezh buram ka pugut, ka m' pazh poduto i mu taiji. Taki kwarkwat ta kan kuti: mii mezhi mezhi, ini kershi yanli, tobzhi wa; pon yi kan dwad wam kershin yi, bur kan 30 tenli wan kanorok. Dam Yesu majgo poni, ka, Cumgo nan? Pon yi ka. Wonwon; taki 31 buram kedi kenog ini. Dam anambena paidi, 32 ka m' pem ne ka yini war kanjerim. Dam dugam kwambani kedi ni ed wa kambandi: yini paidi ka m' pem undau oko kaji yin ken 33 iyu. Dam yi uni yini. Pon bura podau i mum bano, kenau i kwambani: dam dugmi yago wo ka kaio wan ra kambali, coktun. 34 Pon m' anandi megu wam yago, yini weau, 35 wa cer ta bir mana ka pidim ka korok. Pon wargo wau mezh wam yago: yini wana tam Yesu, wen mum bur podaugo ini, ni dizhi pidim ka yu Yesu, iki teshin landa, kanibi 36 bwon: dam ba sho. Pon anamezhi cergo pidi 37 mad ki anambura to yini. Dam mim pip m' po ili pushin il mi ma Gerasa paidi, ka m' pem di wanni tamwo; taki iyu yag nom shom tada: 3S dam yi kengo kainji, shini. Pon mum bur podaugo ini pudgo dilu tanmi ka ka yi dii' ka 39 pemo: pon yi ligo tulei, yi ka, Shik mango, ka tepud wam kudim Yamb' yaduko. Pon yi waigo kambir manam pip, badini tagon wam kudim Yesu yadigo. 40 Ta shizom Yesu shidungon, dugum-mu lokon tamatama; taki yini pip ni mezh kini. 41 Pon mo, mum dok wana, cumi Yairo, yi mai ma' kalatau: yi uku po yu Yesu, ba paidi ka 42 m' pem ken kamanni; taki yi na lauom orop, kom da, cor mitom kwalgo taki bwama shali rap podgo, baitam kom murundum. Pon ta mirgim yi wannin, dugum-mu margo yi. 43 Pon manj orop podok tom ma ito ne cori yag bwama shali rap, manj shago wamanurtom pip to ki anandau, pon pidi don ito ni tamwom, 44 ta wana pi, pon ta lagumgo band-tul landni: 45 pon temtemi podok tom ma ito wizgo. Pon Yesu ka, A non m' lagumgo ino? Pon m' mim pip shingo poki, Petro ka, Pobi, dugum- 46 mu ni ombulugo, kom shinko. Dam Yesu ka, Anawai lagumgo ino; taki na megu na ponon 47 podudugo ino. Pon m' orop pongo ito tukshim, ta wana, ito kom kono, ta uku poni ba ceri ta i mim pip tul m' ta lagmungon iki, 48 ka tul m' donungon it temtemi. Pon yi ka pazhi, Lauo, lizh-kibi ma tamji madgo kiji; war kon bu. 49 Manj yi yan caba, di kwatgom, mum dok wana ta ma' mai ma' kalatau, yi ka, Laugo mudgo; dam mog pish po Anaop-cabam. 50 Yesu kumgo, dam yi toko poni, ka, Mog ya 51 shom: li gom keko, wa mad kid pono. Pon m' yi podgo m.ana, yi ungo mu keni ka yim, nom Petro, ka Yoane, ka Yakobo, ka pobo 52 lau-orop ka nondo. An wuzh pip, an shigindo: pon yi ka, Ma ya wuzhim; an ki ta 53 mushim, an tida. Pon yini worgo yi 54 dadesha, taki yini pongo ta mushi. Manni yi kuti yari, yi yago dobyu, ka, Lau-orop, ilu. 55 Dam cirumdo shina, ta il temtemi: pon yi 56 nego ka m' un wa pazh sha. Yimbulugo analaido: pon yi ka m' pim ne wam yago mum.

Luke 9

1 Yi doko mini bwama shali rap kali iapi, pon yi ungo to yini ponon ka kelum ki buram pip, 2 tib ka ka yin pud pada. Pon yi wodgo yini, ka m' pim tag shan-kwad Yamba, m' pim don 3 i mu. Yi nego to yini, ka. Ma ad wa ta ki mirgkum, ka ala, ka lutu, ka po, ka shanal; 4 ma ya ka shikal m' rap'm. Pon ka taki ma ken man jila, ma dik pi' taiji, pon ma ya ma 5 ili pi' taiji. Ka taki tika wa pizhgum, dam m' ma ili ta man taiji, ma yid kalan ta yugu 6 taki kol ma ya iyu. Dam yini ligo mirgi, yini batgo ki mana, kan yan ceram bwon, kom don i mu ta pidim pip. 7 Dam mai Erode kumgo cer wam pip m' yago: yi tunungo ki tamatama, taki an nezhi 8 big mu, ka, Yoane ilugo ta murundum; pon ma bigi, ka, Elia cugudna; ma bigi, ka, big 9 ananezh-cabam dok m' da aidigo. Pon Erode ka, Na kabgo ki Yoane: pon mum nan kumon cera nk ma iki shi non? Dam yi pargo mezhi. 10 Anawoten, m' yin shina, tepudugo to yi wam pip m' yini yago. Pon yi katgo yini, wan pidim doto wai manam dok cumi keshi 11 Betsaida. Pon dugum-mu, kom pondowi, wanon adog pini: yi lokon tamatama, pon yi yago ca' ma shan-kwad Yamba to yini, tib mim iyu loko don doni yi dongo ya tom. 12 Pud ka kwado; pon mim bwama shali rap wana, yini nego to yi, ka, Li tul dugum-mu, ka yin war mana ka manam ka korok kunuljin mini, ka titau, ka we wamanjana: taki 18 minin pidim wiwi. Pon yi nego to yini, ka, Uni'maga wam yini sha. Pon yini ka, Ka tak mini wari pad wamanjana to cum dugummum pip zhim, a nom kwakshak m powat ka 14 cogolom rap, wam nai nim, tammu. Taki tak mim won kwipowat yini podgo. Dam yi nego to anaani, ka M' didau dizhi kwatulji, 15 poapi kwipowat kwipowat. Dam yini yago 16 uk shi, yini ligo pip pidindiu. Pon yi ili kwakshak m' powat ka cogolom rap, yi yago cib ta kiton, paidi, shinli; yi uni anaani, ka m' 17 pini tero po dugum-mu. Dam yini shago, kaawom pip yan kwikwigin: pan katgo big shilakim digo tamwo ta lurum bwama shali rap. 18 Podna temi yi ba pudug dilu, yi doi doni, anaani tamni: yi majgo powo, yi ka. Dugum- 19 mu na na non? Yini toko, ka, Yoane Anayubul-mu; pon bigi ka. Elia; pon bigi ka, 20 big ananozh-cabam dok m' da aidigo. Pon yi ka pima, Pon manku ma ka na non? Pon 21 Petro toko, ka, Masiya ma Yamba. Pon yi 22 pulgo iyu, yi ka m' pim ne taiji mum; yi ba nezhi, ka, Lok Lauo mu da rei po wa kedi, lok da kodi mim kudi ka anamai don-Yamba ka anandakarda, ka kwali, pon nunun pudei 23 wa aio. Pon yi nego to mim pip. ka. Ka mu lok mizhi pino. m' dob ini wam, m' pom ad 24 pidu mini, an pino. Taki kan non lob mad kuru mini, yi wa cogyoi; pon kan non wa cog 25 kuru mini cumno, mu taima wa madi. Taki kan mu tap ki-ilim pip, pon ka yi kan cog ini kan un ini pokai, aiam ma ya tamni nan? 26 Taki kan non ka i' takko ka na ka caba mino takin, pon m' Lauo mu wato ta kwadnim cumni, ka ma Pobi, ka ma anawoten m' 27 canan, ini wa tak ka yi. Pon nan nezhi maga nwuli, Big mim cershi nini, ma mi ma wa tan murundum'm pip, di yin meg' shan-kwad Yambam. 28 Tidi ta pi cer taiji taki parpada podgo, pon yi katgo nom Petro ka Yoane ka Yakobo 29 ini, pon wan kambandi pudug dilu. Yi ba pudug dilu, pon i she-ini menulugo yatgo 30 doto, tib landni yatgo pe nilipnilip. Pon mo, mim rap ba cera ka yi, a nom Mose ka Elia; 31 iyu balji kom kwada, yini yago cer podog 32 mirgim yi wa yazhi ta Yerosolum. I Petro ka ma mi ma tamni tada yag kom itida: pon taki yini omjau ka idei, yini megu kwadni, ka 33 mim rap m' cenirzhi ka yi. Dam manj yin abdungon ka yi, Petro nego ta Yesu, ka, Anani-mu, dium nini kon mini: dam di min don kundur kunun; dok to ka, dok to Mose, 34 dok to Elia: kom pondo wam yi nezhim. Pon manj yi nen cab taiji, adam wana, kanun kiwo: dam manj yini kengon kaadami, iyu 35 kom sho. Pod dilu pona ta adam, ka, Shi Launom tendshi: ma kan kum caba tamni. 38 Pon m' dil yaw, wen Yesu doi doni. Yini yo, dam pur taiji yini cergo wam yini megu mum, kam dok. 37 Pon pidi kwalgo, manj yini yektaun ta 38 pandi, dugum-mum kedi shimbgo ka yi. Pon mo, mum dok ta dugum-mu tako caba ba, ka, Maiop-caba, nan paidgo, cib launo; taki launo 39 dokdok kom yi: pon mo, bura ba kuti, lul bezhigo nai; ba regidi, lin pulimbuli; ta kan 40 podi na tomi, yan keb iki. Dam na paidgo anaako, na m' pim pudu; pon yin domgom. 41 Dam Yesu toko, ka, Ai pud-mu kom kend lizh-kibi kom shashilap, na wa din ka maga, na edun ka maga, podun kot nan? at laugo 42 watun nini. Yi watun pono, pon bura kebgo yi, ba regidi tamatama. Pon Yesu pulgo i buram ka pugut, donun i lauo ya tom, pon yi 43 uni pobei pidei. Dam yimbulugo yini pip kudi ma tam Yamba. Yini ba tunun ki wam pip m' yi yago, pon 44 yi nego to anaani, ka, M' ca' shi ken kanumgu 45 kwin: taki wa unug Lauo mu ta yar mii. Pon yini lergo ka cab taijim, a tukshi kiwo, ka ka dam yini meim; tib yinin shod maj pidi cab taiji. 46 Pon shin yago ta talwo, yini ka non ta 47 talwo yoko apni. Pon m' Yesu megu shinom 48 ta awo, yi il layibli, lii ani, pon yi ka pima, Kan non pi layibul ma ka cumno, yin pizhno: tib kan non pino, yin pizh ananai-tullu: taki mum lakidau tamatama ta talgu, yi kudi. 49 Pon Yoane toko, ka, Anani-mu, mini megu mum dok nom pudug bura ka cumgo; pon mini kwatgo yi, taki yi ni adog pi ka 50 minim. Dam Yesu nego to yi, ka, Ma kwatom: taki mu ma yazhgum a cumgu. 51 Podna temi, puru ma wanu pizhni ta kiton, yi kwadulugo she-ini. ka ka yi war 52 Yerosolum, yi wodgo anawoten m' rap lii poni: dam yini waugo, ken manam dok ma mi 53 ma Samaria, ka ka yin kand kini. Pon yini pigu yim, taki she-ini uka yin wai Yerosolum. 54 Pon m' anaani nom Yakobo ba Yoane megu, yini ka, Anani-mu, ka min ne ka m' wi yekto 55 ta kiton kebwo, ka lobi? Pon yi penurugo 56 ini, ya pula iyu. Pon yini wargo manam nai. 57 Yini ba mirgi, pon mum dok ka pemo, 58 Kag war jo, na ad pigo. Pon Yesu ka pemo, Owo na bwa, tib yidim ta kiton na pidindiu; pon Lauo mu ka pidim yi wanu lizh kinim. 59 Yesu nego to mum nai, ka, At pino. Pon yi ka. Anani-mu, undun oko n' wal pono termi. 60 Pon yi nego to yi, ka. Mund anandopok ka wal dopogwo: miko ka wako ka nan cer shan- 61 kwad Yamba. Pon mum nai tibi ka. Na wa adog pigo, Anani-mu: pon undun oko ma na 62 nen pono mi ma mann termi. Pon Yesu ka pemo, Taki mu, ka yi li yari i janaldan wodo, pon ka yi ni cibud pi, yi podgo pidi shankwad Yambam.

Luke 10

1 Yago pi Anani-mu tembudugo m' nai kwipelu, yi wodgo yini rap rap lii poni wan mana ka pidim pip m' yi wanu pod manni. 2 Tib yi ka pima, Mani pet-wa yag kedi, pon anawoten katshi: dam ma pud dilu tam Anani pet-wa, ka ka yi kai tul anawoten wanu pet-wa. 3 Ma waku: mo, nan wotku, uka ma lau-tenjim 4 ta tal lalutu. Ma ad wamayel-kinam, ka 5 lutum, ka tagam; ma tai mu okom. Pon m' ka ma ken kab zhila, termin ma ne ka, M' 6 togor ya man ji. Pon kan lauo togor ne ta pi' taiji, togorgu wa diu iki: ka dam nim, ta 7 wa shizo watun tamgu pidei. Ma omak dizh ta man taiji, kom shan wa kom ezh wa ma tamwo: taki anawoten lob pizh wa ma 8 wotenni. Ma ya rigrig'm ta mana. Pon ka ma ken man zhila, ka yin lokku, ma kan sha 9 wam tershi poku: ma kan don i anambadam ta pi' taiji, ma ne to anambena, ka. Shan- 10 kwad Yamba ba pod tamgu. Pon ka ma ken man zhila, ka yin lokkum, ma podaku, wan 11 kambir mani, ne ka, Tak kalau ma mango, andji yumu, mini yidtaku: pon ma kan poni, 12 shan-kwad Yamba pa podo. Nan nezhi maga, Cilipi ma wa yazh i Shodoma pur taiji, ka manj ma wa yazh i man taiji, ma Shodoma 13 lele. Ya nji, Korazin! ya nji, Betsaida! taki ka wamambonon m' yago ta talgu de ya ta Turo ka Shidon, da yin da kat ili, iyu tetshin 14 landam calala, dizh ta doka. Pon cilipi ma wa yazh i Turo ka shidon puru wer-kwin ka manj ma wa yazh iku, ma Turo ka Shidon 15 lele. Tib ji, Kaparnaum, wa ilji ton ya? ci 16 wa yeko wan Aides. Mu ma kumongu an kumonno; tib mu ma kodgu an kotno; tib mu ma kotno an kot anawotenno. 17 Kwipelum bano shina ka waiz-ik, yini ka, Anani-mu, tak bura yago ta yarmu ka cumgo. 18 Pon yi ka pima, Na megu Shatana kom ugur 19 ta kiton uk am ma kilip. Mo, na ungo kelum maga m' kan ladun ki azhi ka pondi, ka kelum ponon m' pip m' tam anawezh-mum: 20 tib wa ma wa domangu nim, kam dok. Pon ma wai ik ka shim, a ndaki bura yag ta yargu; ma wai ik taki cumgu balulji ta kiton dama. 21 Kot taiji wado ini waigo ka Yibok m' Canan, dam yi ka, Nan coko, Pobi, Anani kaniton ka ki-ili, taki ka tukgo wa taiji ki ananjin ka mim darshi, pon ka oko yini to lahn: o, Pobi; a ndaki ta wam ik waingon. 22 Undungo wam pip Pono: kan Lauei non mu ma poni nim, nom Pobei; tib kan Pobei non, poni nom Lauei, tib poni, kan non, Lauei loko 23 obi ta yi. Pon yi penurugo ini un anaani, shal caba, ka, Palin she-idum meg wam ma 24 mezhi: taki nan nezhi maga, ananezh-caba kedi ka anamai parudugo mezh wam ma mezhi, pon megum: tib yini parudugo kumon cabam ma kumoni, pon kumgom. 25 Pon mo, anaop-cam da cerini, badigo magni, yi ka, Maiop-caba, a nan m' na wa yazhi, na kan tap kurum boko tamatama? 26 Pon yi ka pemo, A nan m' balji ta tek-cam 27 da? ka cib kandakard naka? Yi toko, ka, Ka amud Anani-mu Yamb' miko ta shuldumgom pip, ta kekom pip, ta tomgom pip, ta akom pip; 28 tib ka amud apko uk m' ka amdun iko. Pon yi ka pemo, Ka toko lop: ya taiji, pon ka wa 29 kuru. Pon taki yi loko adog ini yan anandonpidi, yi nego ta Yesu, ka, Dam apno non? 30 Yesu toko, ka, Mum dok ni yeko ta Yerosolum, war Yeriko; pon yi uku ta tal ananwadi: anambena wopudugo landni, mali, tedi, kom 31 par murundum, wauo. Pon anandon- Yambam dok ni mirgi, yi yaigo yaiji ok taiji: 32 pon m' yi megu yi, yi kobi' shap. Uk ma taki mu ma Lewim dok, ma yi podna pi' taiji, men 33 yi, kobi' shap. Pon mu ma Samariam dok kom mizhi podna pidim ka yi: pon m' yi megu, 34 i' belgo. Dam yi wargo ani, yi ombul i padi, ba dir yelam ka wine ta ki: pon yi ligo yi to ki wamawodnim cumni, adi wan kama' ronom 35 donji, ba popti. Pid kwalgo yi pud shilei rap, uni mu ma mana, yi ka. Ka popudni: pon ka ka cog nau m' nai, mino, ina na shido pidei, 36 na wa unuki ka pidei. Ta tal mim kunun zhi, kan nezhi ka ka ya ap mum uk ta tal ananwadi 37 mu zhila? Pon yi ka, Mum dolgo ani ka yi. Pou Yesu nego ta yi, ka, Wako, ya uk ma taki. 38 Yin ba mirgi, yi kengo manam dok: manj 39 orop cumi Marta loko yi ta mando. Tib ta na maldo cumi keshi Maria, ta kan dii po yu Yesu 40 taki, an kumon caba mini. Pon pishgo po Marta yazh-wam kedi: dam ta wana tamni, ta ka, Anani-mu, mallo mundgo na don dono ki yazh-wa, ka kwin'm ya? dam ne ka m' pazh 41 ukno. Pon Anani-mu toko ka pazhi, Marta, Marta, cin bam wam kedi, tib cin par cilipi: 42 de ya wam latika, ka dok, ken: taki Maria tendgo tunwam kon ma wa adoki tamdom.

Luke 11

1 Podna temi yi ba pudug dilu ta pidim dok, pon m' kwatgo poki, big anaanim dok nego to yi, ka, Anani-mu, otam pudug dilu, uk m' 2 Yoane oko anaani tibi. Dam yi ka pima. Dimin-ma pud dilu, ma ne ka, Pobi, m' cumgo 3 ya canan. M' shan-kwadgo wato. Undam 4 po minu lob pudei pudei. Tib ub po shashilapmu ka mini: taki mamu tibi, minin ub poki ka mim pip m' obmu ta kiwo. Tib mog amu wanu todim. 5 Pon yi ka pima, Mu mala ta talgum ka cero, wa mizh tamni ta talcum, wa nezhi ta yi, ka, 6 Cero, kwandun kwakshak kunun; taki cer minom ta mirgi wana tamno, pon n' ka wa 7 ma na lino ponim; pon mum ta mana da toto, ka, Mog pish ponom: pomana nashshi pono, tib lalinno ni tamno pidindida; na dom il unuki 8 kam? Nan nezhi maga, Ka tak yi wa il unuki yi taki yi cerrim, pon taki bamin mini, yi wa 9 ilu, wa unug wa ma nendi to yi. Tib nan nezhi maga. Ma kan shili. wa unuki maga: paro, ma wa wezhi: nan iki, wa a pi to maga. 10 Taki mim pip ma shilu an pizhi; tib mu ma pari an wezhi; tib mu ma nan iki, wa api to yi. 11 Mu ma talgu a ne, yi pobi, ka launi shil 12 cogolo, yi yet ki cogolo azhi uni to yi? Ka 13 dam yi shil dom, un pondi to yi? Ka dam maga, kom shapyo, pongo unug togor m' bwon ta lalingu, Pokum ta kiton wa unug Yibok m' Canan ta mi ma shilu tamni yoko m' pip'm? 14 Pon yi ni pudug bura, tib ta na kend-pok. Pon m' bur podudugo, ananend-pok yago 15 caba: dugum-mu tunungo ki. Pon bigwo ka, 16 Yin pudug buran Bezebol, mai bura. Pon bigi, kom magni, pargo amni wamambondowim 17 wan ta kiton. Pon yi, taki yi pongo dan-cab miyu, ka pima, Ka il-mai mala abud rap ya api, wa shapto nai: tib mana ma ya api ugi. 18 Tib ka Shatana abud rap ya i' doni, shankwadni wa cero naka? taki ma ka na ni 19 pudug buran Bezebol. Pon ka na ta Bezebol ni pudug bura, lalingu ni pudukin non? dam 20 yini wa yaz anawer-kwingu. Ka dam na ni pudug buran poyar Yamba, shan-kwad 21 Yamba podna tamgu pono. Dimin anandom katshin wa ma mbana koron talmanam cumni, 22 kina mini pinei cokom: pon dimin mum yogigo ka tom mini yekna tondoni, ma yi latgo kini, yi kwadi tamni wa ma nan inim 23 ban yi lig keni iki, tiktun kwadwai. Mum ka nam an yazhno; tib mu ma yuki ka nam an 24 wopti dotok. Buram ka pugut, dimin ta podi i mu, ta ya mizhi ta bir pidim am nim, kan par shino, pon taki ta wegum, ta ka, Na wa 25 shizo wan kanabno, pidi man potungon. Pon 26 m' ta wana, ta wegu pamji, tekshi. Ta wat pono, katto buram nai pelu, manj yogudugo ka shapyo; pon yin kemdauon diwon pi' taiji: dam deshi ma pi tam mu taiji yok manj tubu. 27 Pon manj yi nen cab taiji, manj orop m' tam dugum-mu tako caba ba, ta ka pemo, Palin agom angon ga, ka widi mog cumbgo. 28 Pon yi ka, Mani palin mi ma kum ca' ma Yamba ka pizhi. 29 Pon m' dugum-mu ba kalo tamni, yi yiko nezhi, ka. Pud-mu zhi a pud-mum shapshi: an par wamambondoyyi; pon wa unug wamambondowi to yinim, nom wamambondowi 30 Yona. Taki poapi ka Yona yaigo wamambondowi ta mi ma Ninewi, uk ma taki Lauo 31 mu wa yazo ta pud-mu zhi. Maim orop ma ton wa ilu ta kot wer-kwin ka mim ta pudmu zhi, ta wa bel bad kelum ma iyu: taki ta wanan pidim ka kwat po ili, ka kad kum cin Solomon; pon mo, wam yok Solomon ne nini. 32 Mi ma Ninewi wa ilu ta kot wer-kwin ka pud-mu zhi, yini wa bad kelum ma iyu: taki yini katgo ili danjin tagi Yona: pon mo, wam yok Yona ne nini. 33 Mu nim, kan dimin yi lambgo wamalizhwi, li ta bwa, ka tul kodop, yi liin ki cakdaki 34 dama, ka ka mi ma kend we wi. Wamalizh- wi ma iko a she-iko: dimin she-ik tom, ikom pip shanjan tibi; pon dimin ta shapshi, iko 35 rim tibi. Dam ka kan poni ka wamaai iko 36 rim'm ya. Ka dam ikom pip shanjan, ka pidim rim ne tamdom, ta wa yaz shanjan pip, poapi ka dimin wamalizh-wi aigo ka ka kilipi. 37 Ma yi kwatgo po caba. Parisaiom dok tako kini ka m' pem wato ka sha wa ka yi: dam 38 yi kengo, yi yan diu ag wamanjana. Pon m' Parisaio megu, yi tunungo taniatama, taki di 39 yi palog inim di wamanjan podnam, Pon Anani-mu ka pemo, mima shi ma Parisaio ni popud telpi tindi ka timbeli: pon kaiku 40 kwatshin kwad-wa ka shapyo. Anandomar, 41 mum dongo telpi dongo kanabim tibi? Pon ma nan un ta ki wamandogor wa ma kanabei; pon mo, wam pip kazakazak to maga. 42 Pon ya mag Parisaio! taki ma tibul mint ka ru ka alam pip bwama, un tiblakim dok, pon ma shag weram kon ka amud Yamba: pon wa taiji ma de ya, tib ma da mund yazh wam 43 banom. Ya mag Parisaio! taki kib pidindiu ma 44 poki ne ta aku, ka kib tain m' ta loma. Ya maga! taki ma poapi ka purim tukshi, pon mi ma lat ki pongom. 45 Pon big anandek-cam dam dok toko ka pemo, Maiop-caba, kan nezh ca' shi, ka kan 46 shaldun min taki. Pon yi ka, Ya mag tibi, anandek-cam da! taki man lizhi ta ki mii adok m' adoki cilip, pon manku ma ni tan 47 adoku poyargum dok'm. Ya maga! taki ma ni lal pur ananezh-caba, nom poku toku yini. 48 Dam ma ananol, ma ni lop woten nom poku: taki anambena toku yini, pon manku ma ni lal 49 puru. An ki taiji tibi cin Yamba ka, Na wa wot ananezh-caba ka anawoten to yini; bigi 50 yini wa togni ka kai; ka ka wa dop obi i pudmu zhi taki tom m' yipudugo yarim tungon 51 tul kuru; yarim tul tom Abel pongon podun tom Zakariam coko ta bir pand-Yamba ka ma' Yamba: o, nan nezhi maga, wa dop obi i pud- 52 mu zhi. Ya mag anandek-cam da! taki ma adgo wamaap pondo-caba ted nini: manku ma kengom, tib mi ma ba keno ma kwati. 53 Pon m' yi podgo ta pi' taiji, anandakarda ka Parisaio ba dokam poni tamatama, yini ba 54 par lizhni ta nezh-cabam kedi; yin anji, ka ka yin yip cam pon ta poni.

Luke 12

JO Kot taiji, manj dugum-mum kodkedi kalgon, nom lapud api, yi yiko nezhi to anaani termi, ka, Ma shan ik ka yeast Parisaio, shi yokul- 2 caba. Pon wam tukshi ma wa yaz tatamdam'm nim; tib wam poyo ma wa pondowim nim. 3 Dam kan nan m' ma neg ta rim, wa kumoni ta pidim can: tib cabam ma neg ta kuma ta 4 kabi ma pi, wa tagi ta kimana. Nan nezhi maga, apno, Ma shod mi ma kwal i mum, pon m' kwat poki, wam nai m' yini wa yazhi ne 5 tamwon. Na wa ob mum ma wa shodi to maga: ma shod mum ma yi kwatgo po kwali, yi na kelum tedoki ta Gecnna; o, nan nezhi 6 maga, ma shod yi. An pad layid powat po kob rap'm? tak manj dok, mundi tam 7 Yambam. Pon tak ok kigu a ni madi pip. 8 Ma ya shom: ma kon yok layidim kedi. Nan nezhi maga, Ka non ya kol ino ta i mii, Lauo mu wa yazh kol iki ta i anawoten 9 Yamba: pon nin ma shin pono ta i mii, wa 10 shin po mendam ta i anawoten Yamba. Tib kan non ne caba i Lauo mu, wa ub poki ka yi: pon wa ub poki ka mu ma shald Yibok m' 11 Canan'm. Dimin yini kat maga wan tam ananalatau, ka anamai, ka ananelum, ma kwin 12 pidi top cabam, ka cam ma wa nezhi: taki kot taiji wado Yibok m' Canan wa opi maga cabam lop nezhi. 13 Pon mum dok ta dugum-mu nego to yi, ka, Maiop-caba, ka m' pem mallo min tikud wa 14 ma pomu ka pemo. Pon yi ka pemo, Ango yan anawer-kwin ka anandikud-wa to kigu 15 non, abo? Pon yi nego to yini, ka, Ma kan poni, shan iku ka per-wam pip: taki ka nogyo ne tam mu, kuru mini to tam wa ma tamnim. 16 Pon yi nego to yini cabam danjin wa, ka, 17 Yaiya ananwadam dok yago wa kedi; pon yi tunungo ta ani, yi ka, Na ya naka, taki na na 18 pidim na wanu yel wanom? Dam yi ka, Na ya nji: na wa kip tab mino, pon n' lal nam kudim yoko; pon n' yel can minom pip ka kina 19 mino ta kabei. Pon n' ne cirumno, na, Cirumno, ci na kinam kedi kumbji po cor kedi: 20 shino, sha wa, e wa, ya palam. Pon Yamba ka pemo, Anandomar, tem zhi la cum a ni par cirumgo ta tamgo; pon wam ka dongo ya ma 21 non? Uk taiji a mu ma kumb kina to cumni, pon yi ka kwad cum Yambam. 22 Pon yi nego to anaani, ka, Dam nan nezhi maga, Ma kwin kurum ma kurshin ka wam ma wa shanim; ma kwin ik ka wam ma wa 23 tedokim. Taki kuru yok wamanjani, tib ik 24 yok landi. Ma kan yimb sheli, yini sho wam, pet wam; kab kal-wa ka taba ne tamwom; Yamba ni unug wamanjanwo: ma kon yok yidi 25 uka nan! Mam pip kan non, ka yi kwini, yi dom uk kud tam kura minim dango rozpak 26 dok? Ka dam ma dom yazh wam lakidaum, 27 an ki nan ma kwin bigi? Ma yimb pil-wa, ka yini lend wam, yinin lek wam; pon nan nezhi maga, Solomon, manj yi ka kwad minim 28 pip, iki teshi uk manj dok'm. Ka dam Yamba tekok i korok m' ta kana uk ma, wam temi ne, pon dozhi a ni tedoki ta rubit, yogi nda kaka 29 ka maga, mam ka kend lizh-kibi? Ma kan par wam ma wa shanim, ka wam ma wa ezhim, 30 ma ya ka kaagom rap'm. Taki tun mim ta ki-ili, ni parud wa taijim pip: pon Poku pongo 31 ma na kend wa taiji. Pon ma kan par shan- 32 kwadni, pon wa tap wa taiji ka maga. Ma ya shom, ladugum tenji; taki i pobi waigo ka 33 unug shan-kwadni maga. Ma wai wa ma tamgu, un wamandogor: ma don cumgu wamayel-kina nam ma manjyom, kina ma kulim ta kiton, pidim ananjir wargom, tib 34 nukulo shaptim. Taki pidim ka kingu, kekun pi' taiji taki. 35 Ma kenro kamgu, m' wamalizh-wigu ya 36 ka wi; manku ma ya uka mi ma mezh ki Ananiwo, ma yi shid ta shan wa ma wula; ka ka, dimin yi wato, ka yi nan pomana, yin apti' 37 temtemi. Dimin anani-mu wato, ka yi we cobogni kom cek pidi, palin cobok taiji: kwuli nan nezhi maga, yi wa ker kamni, yi wa lizhwo 38 pidi wamanjana, pon wat ba unuki yini. Ka yi wat ta talcum, ka nda kot waiz wuzh yabi, 39 pon wewo uk ma, palin mi taiji. Pon ma kan poni ji, mu ma mana, ka yi dan pondo kot mizh ananjiri, yi da un manni ka engidim. 40 Manku taki, ma don ik donji: taki ta kotim ma ni danim, Lauo mii wato. 41 Pon Petro ka, Anani-mu, ka nezh ca' shim 42 danjin wa to mini, ya ta mim pip taki? Pon Anani-mu ka, Dam a non ananabur m' kibei kon ka cin, mum ananini lii to ki manni, ka ka, ma poto, yi kan un wamanjanwo danji? 45 Palin cobok m' ananini wato, me kom yazhi 44 uk ma. Nan nezhi maga nwuli, yi wa lizhni 45 ki wam pip ma tamni. Pon ka cobok taiji dani ta ani, ka. Ananino ni tundu ta mizhi; ka yi kut mal cobok m' wana ka cobok m' orop, ba 46 shan wa ka ezh wa, yer ini min; anani cobok taiji wato purum yi men kinim, kot m' yi pongon'm, pon yi wa abud iki, pon yi wa unug wa ma mendam, kali na mim kibei desha. 47 Pon cobok m' pongo wam kaag Ananini loko, ka yi dongo i' donjim. ka yi yag wam danjin 48 caba minim, wa shwatni kedi; pon mum pongom, ka yi yag wam po shwati, wa shwatni latika. Pon kan unug wam kedin to non, wa dop obim kedi iki: tib wa shil wam kedi tam mum yini ungon wam kedi. 49 N' wanan tedog wi ta ki-ili: ka wargo 50 kush termin, nan par nan? Yublu ma wanu yubuldo an cumno: ino shinzhi uka nan podun 51 ta tegudun! Man danidi n' wanan unug togor ta ki-ili? M'm, nan nezhi maga: a 52 tikto dama: taki dam zhi. mim powat wa yaz ta manam dok, kunun wa wezh-rap'm, rap wa 53 wezh kunun'm. Yini wa tikud api, pobi wezh lauom, lauo wezh pobim; noni wezh lauom orop'm, lauom orop wezh nonim: ona wezh wurugdom, wuruki wezh ondom. 54 Pon yi nego ta dugum-mu taki, ka. Dimin ma me adam ni ilu ta ok ugur-puda, temtemi 55 ma ka, Am ni wato; pon yat uk ma. Tib dimin ibat ma ton ni kobu, ma ka, Pidi wa 56 yaz wi; pon yat uk ma. Anayokul-caba, ma pongo mad pidim ta ki-ili ka pidim ta kiton; 57 pon a naka ma ponog mad kot shim? An ki nan manku ma doka iku ma wer wam 58 bwon'm? Taki dimin mu ma ya kwin ka na ba mizhi war tam ananelum, ka pirgud mir kig ka yi; ka shodun manj yi culgo wan tam anawer-kwin, pon anawer-kwin ungo 59 dogari, pon dogari tek ta ma' lizh cobok. Nan nezhi ka, Ka wa podok ta pi' taijim, kam dok, podun ka anun po lawaim kwadungon poki.

Luke 13

### 1 Kot taiji wado big mii ne, yinin ceri to yi i mi ma Galilaia. Pilato shako tomwo 2 ka wamambid-kiwo. Yi toko ka pima, Man dan mi ma Galilaia taiji a ananjashilap m' yoko mi ma Galilaiam pip, taki yini reigo po 3 wa taiji? M'm, nan nezhi maga: pon, ka ma dwadi kim, mam pip wa cogyo uk ma. 4 Ka mim bwama shali parpada, kimana ngudugo kiwo togaugo, man dan yini a anandaram yoko mim pip m' kursh ta 5 Yerosolum? M'm, nan nezhi maga: pon, ka ma dwadi kim, mam pip wa cogyo uk ma. 6 Pon yi nego ca' shim danjin wa, yi ka; Mum dok na tuzhi lambji ta yaini; yi wana 7 kom par lai iki pon wegum. Pon yi nego to anawodi, ka, Mo na na wato cori yag kunun zhi, kom par lai ta tuzh shi, pon na wezhim: 8 kazu; ta ki nan ta shaptun ili pokai? Pon yi toko, yi ne ta yi, ka, Pobi, mundun ne milim 9 taki, ma na wodi, yan shupu: pon ka da yib yaz ka lai pi, kon: ka dam yagoni, ka kazhi. 10 Puru shino yin op caba ta ma' kalataum 11 dok. Pon mo, manj orop m' ka buram ka kendtom cori yag bwama shali parpada; iki 12 wurumji, ta dom cop it kon'm. Pon m' Yesu megu ta, yi doko, pon yi ka pazhi, Ia 13 wargo petshi ka kendtomji. Pon yi ligo yari iki: pon temtemi ito copudugo, baduto cog 14 Yamba. I mai ma' kalatau yag nom bana taki Yesu dongo i mu puru shino, dam yi toko, yi nego ta dugum-mu, ka, Purum woten yano paindi: dam wat ta kabei, wa don iku, 15 wat puru shinom. Pon Anani-mu toko poni, yi ka, Anayokul-caba, mam pip, kan non, yi kan pet tana ka lanor mini, culi wan pidi ezh 16 am puru shinom? Dam obzhi, taki ta lauo Abraam, manj Shatana kergo, mo, cori bwama shali parpada, yago lop pet wam kershin 17 shi puru shinom? Pon manj yi nen cab taiji, i anawezhnim m' pip takko: pon i dugum-mum pip waigo ka wam kudim pip m' yago tamni. 18 Dam yi ka, Shan-kwad Yamba uk nan? 19 tib na wa danin nan? Ta uk shala mustard m' mum dok adgo tedi ki yainim cumni; ta yago kambo, yat pidu; pon yidim ta kiton digo pakdo. 20 Yi nego takin, ka, Na wa dan shan-kwad 21 Yamban nan? Ta uk yeast m' manj orop adgo tuk ta kutum danish kunun podun yeast kwadun ikim pip. 22 Yi ba bapud ki manam kursh kudi ka manam kursh katshi, kan op caba, kan wan 23 Yerosolum. Pon mum dok ka pemo, Ananimu, mim kiwo madi latika? Pon yi nego to 24 yini, ka, Ma pirgud keno to pomanam bitil: taki, nan nezhi maga, mim kedi wa par keni, 25 pon yini wa domnim. Ka taki mu ma mana ilugo, nash pomani, pon ma kutun cenro ta tam, kom nan ponani, ba nezhi, ka, Anani-mu, aptamu; pon yi wa topi, wa nezhi maga, Na pongo maga ka pidim ma watungon'm. 26 Pon ma wa yip nezhi pono, ka, Min shag wa ka ezh wa ta iko, tib ka ok caba ta bir mamu; 27 dam yi wa caba, wa nezhi maga, Na pongo pidim ma watungon'm: ma waku tamno, mam 28 pip anawoten keb-pidi. M' ma me Abraam ka Isaak ka Yakob ka ananezh-cabam pip ta pidi shnn-kwad Yamba, pon ma, doku iku, kom yelji tam, wuzhi ka ed-wuda wa yazo. 29 Pon yini wato to ok amb-puda ka ok ugurpuda, ka ra ka ton, wa diu pidi shan-kwad 30 Yamba. Pon mo, ananir-pi ma wa yaz anamboki a ne, tib anamboki ma wa yaz ananir-pi a ne. 31 Kot taiji wado big Parisaio wana, ba nezhi to yi, ka. Poduko, wak nini: Erode loko 32 kwalgo. Pon yi nego to yini, ka, Ma waku, ne to owo taiji, ka, Mo non, nan pudug bura, nan kwat pada, temi ka dozhi, poiio iiunuiii 33 na kwat poki. Pon lok na de ya mizhi temi ka dozhi ka tubu: taki murundum ananezh- 34 caba po yazom, nom Yerosolum. Ai Yerosolum, Yerosolum, ma tog ananezh-caba, kan kwali pandi mim wona watun tamdo! tim kedim uka nan na da kal lalinji, uk non yabim kan kal lalindoni cumdo tul bokbogdo, pon 35 ma lokom! Mo non, a ni mund mangu to maga: nan nezhi maga. Ma wa wezhnom, podun ma neno, ka, Palin mu ma waro ka cum Anani-mu.

Luke 14

1 Podna temi puru shino, m' yi kenog ma' maim dok ma Parisaio, ka ka yi sha po, 2 yini ni cibni. Pon mo, mum dok iki ubushi 3 nom am ne poni. Pon Yesu toko, yi yag caba ka anandek-cam da ka Parisaio, yi ka, 4 Don-mu, mu ya puru shin, ya ye? Pon omjau yiditi. Pon Yesu kutgo yi don iki, 5 li tulei wanni. Pon Yesu ka pima, Mam pip, kan non kan yi na lauo kan yi na tana ug ta bwa-am, yi oi temtemi to ton puru shinom? 6 Dam pidi top cab taiji ne tamwom. 7 Pon yi yago cabam kan danun wa ka mim ki taghzi, taki yi kan pomdi yinin tembud S pidindium ka poki; ba nezhi yini, Dimin wargo tagi kigo mu wanu shan wa ma wula, mog diu pidindium ka pokim, ka shodun manj 9 wargo tagi ki mum kudim yogoko, pon mum ban tak kigo ka kini wat ne ta ka, ka, Un pidei mu zhi; pon ka, iko takshi, ba par 10 pidindiu ma pim pip pono. Pon dimin wargo tagi kigo, waro diu pidindiu ma pim pip, ka ka, dimin mum tak kig wana, yi ne to ka, ka, Cero wan poki: pon ka wa wezh mad pono ta i mim pip ma dii ag wamanjana ka na. 11 Taki, non ad ini ya canan, wa adoki ya leduk; pon mu ma ad ini ya leduk, wa adoki ya canan. 12 Yi nego to mum tak kini taki, ka, Dimin ka don wamanjana, kan m' ta puda, kan m' ta wini, mog dob ananjergom, ka malgom, ka cidamgom, ka apgom ka kwadam: ka shodun 13 manj yini dok dama, ka an po wago. Pon dimin ka don wamanjana, ka tag ki ananendi, ka mim iki shapishi, ka ananido, ka anam- 14 bugum; pon ka wa yaz palin; taki yini na wam yini nan anun poki kam: taki wa anko ta kot ai anandon-pidi. 15 Mim dizhi ag wamanjan ka yi, mum dok kumgo cab taiji, dam yi ka pemo, Palin mu 16 ma wa shan po ta shan-kwad Yamba. Pon yi ka pemo, Mum dok dongo wamanjanam kudi 17 ma wini; yi tako ki mim kedi: kot wamanjana yi wodgo cobogni, ka m' pem ne mim ki tagzhi ka, Wato; taki wa ni donji pono. 18 Pon yini pip poki tam dok yiko kau ki. Mu ma poki ka pemo, Na padna yaiya, di nan wanno mezhi: kalakalak, mundno kai. 19 Bigim dok ka, Na padna tana rap rap powat, nan wanno magwo: kalakalak, mundno kai. 20 Bigim dok ka, Na wulog orop, dam na dom 21 mirgim. Pon cobok wana, yi cer cab taiji poni. Pon i mu ma mana yag nom bana, dam yi nego to cobogni, ka, Poduk ka dabul wan kambir mana ka pidi ma pi mana, katto ananendi ka mini iki shapishi ka ananido ka 22 anambugum, watun nini. Pon cobok ka, Pobi, wargo yag wam ka nego, pon bi pidindiu 23 ne. Pon pobi nego to cobok, ka, Wako wan kiloko ka kidishi yaiya, eptuko iyu ka kendo, 24 ka ka wa kwat kamanno. Taki nan nezhi maga, mi taijim ki tagzhi wa tan wamanjan minom kam dok. 25 Dugum-mum kedi yago mirgi ka yi: yi 26 penurugo ini, yi ka pima, Ka mu wat tamno, ka yi yag shig ka ponim, ka nonnim, ka oropnim, ka lalinnim, ka mallim wanam, ka mallim orop'm, o, ka kuru minim cumnim, yi 27 dom yaz anaanom. Kan non bwum pidum cumni watun pinom, yi dom yaz anaanom. 28 Mam pip, kan non, ka yi loko lal manain kudi, termin yi dii mad bad lalim, ka yi ka wa ma 29 tegudun? Ka shodun manj, ka yi lig tub tulei, pon ponog tegidim, mi ma mezhi ba shan 30 daudni, ka, Mu zhi kutgo lala, pon ponog 31 tegidim. Mai mala tibi, ka yi wa shimb ka maim nai ta kei, termin yi wa di dizhi tununi ka yi, na mim won won dibi won, dom shimbo ka mu ma waro kei ka yi ka won won dibi won 32 rap to anim? Pon ka uk mam, manj mum bano tal, yi wod ananabur, kan par pidi op- 33 togor. Dam mam pip uk ma, kan non, ka yi mund wa ma tamnim pip'm, yi dom yaz 34 anaanom. Dam dokanja kon: pon tak 35 dokanja kad ya orobluk, wa donin nan? Ta ka aiam'm, ka nda ki ili, ka nda i purut: an tedoki nini. Mum ka kumam kan kumon caba, dim kumo.

Luke 15

1 Anambizh-shanal ka ananjashilap m' pip ni 2 mizh ani ka ka yin kum cab mini. Pon Parisaio, pip ka anandakarda, alog bana, ka, Mu zhi loko ananjashilap, tib yi ni shan wa ka yini. 3 Dam yi nego to yini ca' shim danjin wa, ka, 4 Mam pip, kan non, kan yi na tenj won, ka yi cog manj dok, yi mund kwilamda shali lamda ta kana, wa par nam coko podun yi wenum? 5 Pon m' yi wegu, yi lii rozni, i' waigo. 6 Pon m' yi wan mana, yi dot ananjerri ka apni, ba nezhi to yini, ka, M' ik wain ka mino, 7 taki na weg tenjnom coko. Nan nezhi maga, uk ma, waiz-ik wa yazo ta kiton, ta ki ananjashilap m' dok nia kat ili, wa yogon manj ma wa yazo ta ki anandon-pidi kwilamda shali lamda, mini kat-ili ne cumwom. S Tib orop zhila, ka nda na shilei bwama, kad cog shilei dok, ta lambi wamalizh-wi, pam kamana, par pigumpigum, podun ta wenum? 9 Pon m' ta wegu, ta dot ananjerdo ka apto, ta ka, M' ik waiu ka mino, taki na weg shilei 10 mon coko. Uk ma, nan nezhi maga, waiz-ik ne ta i anawoten Yamba ta ki ananjashilap m' dok ma kat ili. 11 Pon yi ka, Mum dok ne, yi na lalin rap: 12 mum dili nego ta poni, ka, Pobi utun wam cumnom ta kingo. Dam yi tiktud wamanurri 13 to yini. Tid yag kedim ta pi, pon lauom dili kalgo wa pip, yan mirgi wan ilim tal: yi likudngo kina mini ta pi' taiji, komi kuri 14 shapyo. Pon m' yi cokudugo wa pip, kum m' tada yag ta il taiji; kend ba yazhni. 15 Pon yi di' ka anamanan dok ma il taiji; pon mendam kai tulei wan kanni ti kwambani, l6 Yi pergo kwazh kaanin param kwambaiii shani: 17 mu ni kwand wa yim. Pon m' kei shina, yi ka, Anawoten pono kedi uka nan nogzhi ka wamanjana, pon mino kum ba kwallo nini! ne ta yi, ka, 18 Na wa ilu, war tam pono, n'ne ta yi, ka, Pobi, na yago shashilap ka kaniton, to ik tibi: 19 na po dop laugo dam nim: ano ya uk 20 anawotengom dok. Dam yi ilugo, wana tam ponim cumni. Pon di yi yag rum, poni megu yi, ruktugni shapudugo, yi yago wo, 21 yi uku ta rozei, obi ini. Pon lauo ka pemo, Pobi, na yago shashilap ka kaniton, to ik tibi: 22 na po dop laugo dam nim. Pon Pobi nego to cobogni, ka, Ato obak m' yokom pip ka dabul, tedi iki; un wol ta yari ka tag ta yuni: 23 ato lau-karnam kemudugo, kabi, di min sha 24 wa, yan palam: taki mu zhi, launo, mushi, pon yi yag ka idei yazhi; yi coko pon wegu wezhi. 25 Dam yin ba palam. Launim kudi an yaiya: yi ba mizh pono, ba pod mani, pon yi kumgo 26 dil nan-wa ka kollo. Pon yi don anawoten 27 m' dok, yi majgo wa taiji. Mendam ka pemo, Malgo wana; tib poko kabgo lau-karuam 28 kemudugo, taki yi wegu yi tom. Pon i' yag nom bana, dam yi kodgo keno: pon poni 29 podgo tam, ba wabi. Pon yi toko, yi ne ta poni, ka. Mo cor minom kedi uk ma na ni madgo, yanom pip din yelgo cab mikom; dig undungo lamem, pip, ka kan ya palam ka 30 ananjerro: Pon m' mu zhi, laugo, wana, mum shag wamanurgo ka ananjashilap m' orop, ka kibdi' lau-karuam kemudugo 31 Pon yi ka pemo. Lauo, m' pip kan tamno, tib 32 wa ma tamnom pip a miko. A lob yazh palam ka woro: taki mu zhi malgo, mushi, pon yi yag ka idei yazhi: yi coko pon wegu wezhi.

Luke 16

1 Yi nego to anaani taki, ka. Ananwadam dok ne, yi na anamezh-mana; wargo tamni ligo shanjara i mu taima, ka yi ni likud kin pemo. 2 Yi doko yi, yi ka pemo, A nan ji ma na kumoni iko? certun pidi wotengo; taki dam ka dom 3 yazh woten manam. Pon anamezh-mana dango caba to ani, ka, Na ya naka, taki pono ni adog woten mezh-mana tamno? Tom m' 4 na yan wodo nim: ino taki ka shilu. Na pongo wam na wa yazhi, ka ka ma ten ta woten mezh- 5 mana, yini lono ta mano. Pon yi doko mim nom ob poni ta kiwo, yi nego to anamboki, ka. 6 Ob ponom ta kigo tika? Yi ka. Yelam ya won ta digtugu. Pon yi nego to yi, ka. Ngo, takarda miko, dik dizh ka dabul, bal kwipowat. 7 Pon yi nego to mum nai, ka. Obim ta kigo tika? Yi ka. Caum kenirzhi kukudi won. Yi nego to yi ka. Ngo, takarda miko, bal 8 kwiparpada. Poni coko anamezh-mana nom keb-pidi taki yi yagon cin: taki to cum pudmu miyu lalin kurshi ka cin yoko ma lalin 9 wamaai-pidi. Tib mino nan nezhi maga. Ma ad kina nom keb-pidi yan ananjero ka maga: ka ka ma kuli, yini wa pizhgu wan kanabim 10 boko tamatama. Mum kanibim kon to ki wam lakiyu tamatama a na kibim kon to ki wam kedi: mum ka keb-pidi to ki wam lakidau 11 a na keb-pidi to ki wam kedi. Dam ka tak ma yag ka keb-pidi to ki kina nom keb-pidi, wa 12 lizhi tamgu nam kon non? Ka ma yag nom keb-pidi to ki wa ma mum nai, wa unug 13 wa mamu maga non? Cobok dom mad pob rap'm: taki yi wa shigu ka mum dok amud mum dok: ka yi omji' dizhi ka mum dok, shald mum dok. Ma dom mad Yamba ka kina poki rap'm. 14 Parisaio, kom per wa, kumgo cab taijim 15 pip: pon ba shan daudni. Pon yi ka pima. Ma mi ma kat iku yan anandon-pidi ta i mii: pon Yamba ni pombud kaneku: taki wam canan 16 ta tal mii, a shapyo ta i Yamba. Tek-cam da ka ananezh-caba ne Yoane potun: yarim cor taiji watungon a ni cer shan-kwad Yamba: kan non, kan non, a ni ken ka tomi. 17 Pidi cogoi kaniton ka ki-ili kon yoko pidi ugur wam tobuljim dok m' ta tek-cam da. 18 Non kai oropni wuli m' nai, yi ni cir wula: tib mu ma wul manj memi kaigo tamni an cir wula. 19 Ananwadam dok a ne, iki teshin landam tai ka landam pe doto, pudei pudei yi ni kwat 20 wamanurum pip: a ni tedog ananjilum dok, lii pomani, cumi Lazaro, iki kwatshin jambarwi, 21 kom per manj ani yan kwin to wam ugua ki table ananwada: tak bai tibi ni wato ni cumbob 22 i padni. Podna temi, ananjil mono, wargo adi anawoten Yamba, wan poshin Abraam: tib 23 ananwada mono, wargo wali. Pon ta Aides yi ilugo she-ini ton, iki kom rezo, pon yi men 24 Abraam tal, ka Lazaro to poshinni. Pon yi tako caba ba, ka, Pobi Abraam, doldun kaako, kain tul Lazaro, ka ub podom yari ta am, doldun dagno: taki ino kom doman ta dag-wi 25 zhi. Pon Abraam ka, Lauo, yimbu, ta kuru miko ka pigu wam kon ma iko, tib Lazaro uk ma wam desha: pon mima zhi nini ini donji, 26 pon iko ni doman. Tib ka wa taijim pip, ta biramu ka maga wargo don bwam cori, ka ka mi ma lop shag nini wan tamgu domim, tib ka 27 ka mu dom bel ta pi' taiji watun ninim. Yi ka. Dam kalakalak, pobi, kai tulei wan ma' 28 pono; taki na na mallom powat; ka ka yi ya kol tamwo, ka shodun manj yini watun pi' shi 29 kom rezo. Pon Abraam ka, Yini na Mose ka 30 ananezh-caba: dim kum caba tamwo. Pon yi ka, M'm, pobi Abraam: pon ka mum wana pidi murundum war tamwo yini wa kat ili. 31 Pon yi ka pemo. Ka yin kum caba tam Mose ka ananezh-cabam, pip gai ka mu ai ta murundum, yini wa lop pokim.

Luke 17

1 Pon yi nego to anaani, ka, Wa ma shald mu ka ugur wato, kulim; pon mum shald 2 watungon tamei wa yazo yi! Ka wargo log pin rozni, tedi ta pali, a lobni, yoko manj yi 3 shalungon lamu zbim dok ka ugur. Ma shan ik shanji: ka malgo ya shashilap, ya pula iki; 4 pon ka yi kat ili, ub poki ka yi. Ka yi ya shashilap iko ta pudam dok tim pelu, pon ka yi penur ini wan tamgo tim pelu kom nezhi, ka. Nan kat ili: ka ub poki ka yi. 5 Pon anawoten nego to Anani-mu, ka, 6 Uktam kud lizh-kibi. Anani-mu ka, Ma de ya ka lizh-kibi poapi shala mustard, ma da ne to tuzh shi, ka, M' pud shi lamb ta pali: ta da 7 lop poku. Pon mam pip, kan non, ka yi na cobok kanu wodo kanu ti tenji, pon kan mendam wanan korok, yi wa nezhi to yi, ka, 8 Wat temtemi, ka diko ag wamanjana; kwanan yi wa nezhi to yim ka, Don wa n' sha, ka ker kamgo, ka na kwandun wa, podun na kwadun po shani ka ezhi: ka pon ka sha mik 9 ka ezhi? Kwanan yi amud cobok taki 10 mendam yago wam nezhi? Manku uk ma tibi, dimin ma yag wam pip m' nezhi to maga, ma ne ka, Mini cobok ma aiam'm: mini yago wam lobmu. 11 Podna temi yi ba mizhi wan Yerosolum, 12 yi kobini ta bir Samaria ka Galilaia. Manj yi kenn manam dok, mini bwama nom wali 13 shimbun ka yi, cerau tal: yini tako caba ba, 14 ka, Yesu, Pobi, doldam kaako. Pon m' yi megu yini, yi nego to yini, ka, Ma waku, ob iku anandon-Yamba. Dam m' yini ta ki 15 mirgi, iyu ya«:o kazakazak. Pon mum dok, ma yi meg ini donji, shini, kom cog Yamba 16 dili ba; pon yi bulgo she-ini tili po yuni, ba 17 taini: yi mu ma Samaria. Pon Yesu toko, ka, I bwamam bano yag kazakazak'm? pon a njo 18 mim lamda? Wegu mum shina cog 19 Yambam, kom ron zhi? Pon yi nego to yi, ka, Ilu, ka wako: lizh-kibi ma tamgo madog kigo. 20 Taki majog poni Parisaio, ka shan-kwad Yamba poto dimin, yi toko powo, ka. Shan- 21 kwad Yamba ni waro to mezhim: tib yini wa nezhim, ka, Mo, nini! Mo, ta pi' taiji! taki mo non, shan-kwad Yamba nda talgu. 22 Pon yi nego to anaani, ka. Pudei wato ma wa per mezh pudeim dok ma Lauo mu, pon 23 ma wa mezhim. Yini wa nezhi maga, ka, Mo, ta pi' taiji! Mo, nini! ma warom, ma ad pim: 24 taki poapi am ma kilip, dimin ta ya kilip ta kiton, ta ai pidi podun kaniton m' nai; Lauo 25 mu wa yazo uk ma ta pud mini. Pon termin lok yi da rei po wa kedi, ka kodi tam pud-mu 26 zhi. Poapi wam yago puru Noe, wa yazo uk 27 ma puru Lauo mu. Yinin shan wa, yinin ezh wa, yinin wula, a ni unug orop ta wula, podun purum Noe kengon inji, pon am keb- 28 mu wana, kebgo yini pip. Uk ma tibi poapi wam yago puru Lot; yinin shan wa, yinin ezh wa, yinin pad wa, yinin waizh wa, yinin 29 sho, yinin lala; pon purum Lot pongon ta Shodoma, wi ka pand-wi tigo ta kiton, kebgo 30 yini pip: wa yazo danjin wa taiji puru ma 31 wanu bal i Lauo mu. Pur taiji mu ma kimana, ka kina mini ta mana, dim yeko kadim: dim mum ta yaiya shiwo uk ma pidim. 32, 33 Ma kan yimb orop Lot. Kan non par mad kini, yi wa cogyo ki: pon kan non wa 34 cogyo yi wa madi. Nan nezhi maga, pur taiji, ma ya ta cum, mi rap wa yazo ta pidindidam dok; wa adog mum dok, wa mund 35 mum dok. Orop rap wa abo ta iapi; wa adog 36 manj dok, wa mund dok, Pon yini toko ka pemo, To sho, Anani-mu? Yi ka pima. Pidim ka dopok, koglok wa kal ta pi' taiji tibi.

Luke 18

1 Yi nego to yini cabam danjin wa, an cum nezhi ka yin da na pud dilu kwarkwat, to 2 bandim; yi ka, Anawer-kwin ne ta manam dok, kom shod Yambam, kom mad mum: 3 orop kwoloti ne ta man taiji taki; ta kan war tamni, kom nezhi, ka. Lop tullu ka mu ma 4 ya kwin ka na. Yi kodgo wan purum dok: pon yag'o pi yi dango ta ani, ka. Ka na shod 5 Yambam, ka na mad mum: pon taki orop kwoloti zhi ni pish pono, na lobi tuldo, na ka dam pazhi undun op-korma ta mizhdom 6 kwarkwat'm. Pon Anani-mu ka, Ma kum 7 cam anawer-kwin nom keb-pidi nezhi. Dam Yamba wa lop tul mi minim tembishi, kom wuzhi to yi ta puda ta cum, tib ini mili ta rez 8 ta kiwom? Kan nezhi maga, Yi wa lop tulwo ka dabul. Pon purum Lauo mu wato, kwanan yi wa wezh lizh-kibi ta ki-ili? 9 Yi yago ca' shim danjin wa ta mim lig keo iyu dowo, ka. Yini na don-pidi, pon yini 10 doko big mii wam, yi ka: Mii rap ambau wau kama' Yamba, pudug dilu: mum dok Parisaio, 11 mum dok anambizh-shanal. Parisaio cerini, pon yi pudgo dilu to ini uk shi, Yamba, nan coko, taki na poapi ka big miim, ananwadi, ananeb-pidi, ananjir-wula, tib tak anambizh- 12 shanal zhi na poapim. Pud pelu, na ni ladi rap, na shan wam: wam pip m' na wezhi 13 na tibul bwama un tiblakim dok. Pon anambizh-shanal, cershi tal, loko yi da il tak she-ini ton'm, yi malgo poshinni, ka, Yamba, 14 kaak ya dol ka na ananjashilap. Nan nezhi maga, Mu zhi yekigo wai manni, kibei yag ka don-pidi to ki mum dok: taki, non ad ini ya canan, wa adoki ya leduk; pon mu ma ad ini ya leduk, wa adoki ya canan. 15 Yinin adog lalinwo watun tamni takin, ka ka yi lagum iyu: pon m' anaagi megu, yin pulog 16 iki. Pon Yesu doko yini watun tamni, yi ka, Un lalin ka wat tamno, ma kwatom: taki 17 shan-kwad Yamba a bigwo. Kwuli nan nezhi maga, Kan non pi shan-kwad Yamba uk layiblim, yi ken kanabeim kam dok. 18 Pon ananwad maim dok majgo poni, ka, Maiop-cabam Kou, na ya naka kan tap kurum 19 boko tamatama? Yesu ka pemo, An ki nan ka ka na kon? Kon mum, dokdok nom 20 Yamba. Ka pongo cabam tekshi, Mog cir wulam. Mog kwal mum, Mog ya cirim, Mog ya kol ka yel-cabam. Mad poko ka nongo. 21 Pon yi ka, Yari man ilungon lakidau, na adgo 22 yar taijim pip. Pon m' Yesu kumgo, yi ka pemo, Mundug wa dok tamgo: wai wam pip ma tamgo, tikto ananendi, ka wa wezh kin ta 23 kiton: pon wato, ad pino. Pon m' yi kumog cab taiji, i' belgo tamatama, taki yi na kwadam 24 tada. Pon Yesu, kom mezhi, ka, Pidi ken shan-kwad Yamba tam mim ka kwada cilip 25 uka nan! Taki pidi ken kambwa lipra tam telim kon yoko pidi ken shan-kwad Yamba 26 tam ananwada. Pon ananumoni ka. Dam 27 wa mado ki nom non? Yi ka, Wam po yazo 28 tam miim a po yazo tam Yamba. Pon Petro ka, Mo, mini mundna wamum cummu, mini 29 an pigo. Yi ka pima, Kwuli nan nezhi maga, Ka mu mundgo mana, ka orop, ka malli, ka analai, ka lalin, to cum shan-kwad Yamba, 30 yi wa pizh aiam m' kedi mima zhi ka kurum boko tamatama ta bok-kuru ma waro, mim poki ubi nim. 31 Yi katgo bwama shali rap ini, yi ka pima. Mo, minin ambamu wam Yerosolum, pon wa tegod wam pip m' balji tam ananezh-caba i 32 Lauo mu. Taki wa unuki to Kwanin, wa shan daudni, wa shalli dadesha, wa poyud 33 ilish iki: yini wa shwatni, yini wa kwali: pon 34 nunun pudei yi wa aio. Pon yini lergo ka wa taijim kam dok; tib cer taiji tukshi ta kiwo, yini pongo cam nezhim. 35 Podna temi yi ba pod Yeriko, anambugum 36 dok ni dizhi kiloko kom shilu. Pon m' yi kumgo dil dugum-mu ma kobau, yi lagumgo 37 pidi wa taiji. Yini certigo, ka, Yesu Lauo 38 Nazaret ni kobini. Pon yi tako caba ba, ka, Yesu, Lauo Dawid, doldun kaako. 39 Anamboki ba pula iki, ka m' pem omi yo: pon yi ukgo kud tagyo, ka, Lauo Dawid, 40 doldun kaako. Dam Yesu cerini, ka m' at watun tamni: pon m' yi podna ru, yi majgo 41 poni, ka, A nan m' ka loko na donduko? Yi 42 ka, Anani-mu, na kan me pidi. Pon Yesu nego to yi, ka, Me pidi: lizh-kibi ma tamgo 43 madog kigo. Temtemi yi meg pidi, pon yi adgo pini, kom cog Yamba: pon mim pip, m' yin megu, coko Yamba.

Luke 19

1 Yi kengo Yeriko, pon yi ni kob ta birei. 2 Pon mo, mum dok cumi keshi Zakkaio; mendam mai anambizh-shanal, ka kwada. 3 Kan Yesu non, yin par mezhi: pon yi domgom ta ki dugum-mu, taki ini lakwandal. 4 Dam yi yana wo wan poki, ambi' kanduzhi, ka ka yi mei: taki yi ba kob ok taiji. 5 Pon m' Yesu podna pidei, yi cibgo ton, yi nego to yi, ka, Zakkaio, di dabuldo yeko; 6 taki lok na da diin ta mang temi. Dam yi dabula yeko, yi pigu Yesu ini kom waizo. 7 Pon m' yini megu, yini algo bana, yini ka, Yi kengo wa diu na mum kom shashilap. 8 Pon Zakkaio cerini, yi nego to Anani-mu, ka, Na tikti kin mino ka ananendi poapi; tib kan wokulugo wa dok tam mu, na un cerei pidei. 9 Yesu ka pemo, Tem zhi mad-ki podna man ji, taki yi lauo Abraam taki. 10 Taki Lauo mu wanan pari ka mad ki wam coko, 11 Manj yini kumon cab taiji, yi neno, yi nego cabam danjin wa, taki yi ru ka Yerosolum, tib a ndaki yini dango ka shan-kwad Yamba 12 cugudtu temtemi. Dam yi ka, Ananwadmaim dok wargo ilim tal, ka pid shan-kwad 13 ka pon shido. Termiu yi doko cobognim cumni bwama, yi un mina bwama to yini, yi nego to yini, ka. Ma par aiam podun koti ma 14 na wato. Pon mim ta il mini shimgu yi, yini wodgo anawoten to pini, yini ka. Mini loko 15 mu zhi ya mai to kimum. Podna temi ma yi weg shan-kwadni, yi shina pidei, pon yi ka m' dot cobok ma yi ungon shanal, ka ka yi da pon aiam m' yin wegu ta paia. 16 Anamboki kengo tamni, ka. Pobi, mingo 17 wotengo, mina yag bwamam nai. Dam yi ka pemo. Yauwa, cobok m' kon: taki ka yag ka kibeim kon to ki wam lakidau, ngo, ya kelum 18 to ki manam bwama. Rapi wana, ka, Pobi, 19 mingo yag ka minam powat. Tak yi nego ta mu taiji, ka Dam ga, ka yan ki manam powat. 20 Pon mum dok wana, ka, Anani-mu, mo non, 21 mingo, na madgo lizhi ta lalanda: taki na shodgo na, na ka mum cabi pada: ka adog wam ka ligom, ka ped wam ka shogom. 22 Yi ka pemo, Na cepri na ta pokom ban cumgo, cobok m' desha. Ka pongo na mum cabi pada, kom adog wam na ligom, kom ped wam 28 na shogom? Dam an ki nan ka ungo shanallo pidi cakcakim? Pon ta mizhno 24 man watungon n' da pii ka aiam. Pon yi nego ta mim cershi ru, ka, Pi mina ta tamni, 25 un mum ban ka minam bwama. Dam yini ka 26 pemo, Pobi, a na minam bwama. Nan nezhi maga, Non, wa ne tamni, wa unug wa to yi; pon mu wa ne tamnim, tak wa ma tamni, wa 27 adoki tamni. Pon anawezhnom ji, mim loko na de ya mai to kiwom, katto watun nini, togo to pono. 28 Ma yi kwatgo po cab taiji, yi yago mirgi yani poki, yi ni ambo wai Yerosolum. 29 Podna temi yi ba pod Betpage ka Betania, to kam pandi cumi keshi Elaia, pon yi wodgo 30 anaanim rap, yi ka. Ma wak kambir mana ma poku; pon ta keno ma wa keno ma wa wezh lauo lanoro tobzhi, mu di digo kim, pip: ma 31 tolu, ato watun nini. Ka mu maj poku, ka, An ki nan m' ma toli? ma ne uk shi, ka, 32 Anani-mu na kend mendam. Pon mim wona wango, wenu uk m' yi nedaugo. 33 Pon manj yini tolun lauo lanoro, mi wai ka pima, An ki nan m' ma tolun lauo lanoro? 34 Yini ka. Anani-mu na kend mendam. 35 Dam yini ana watun tam Yesu: pon yini yelgo landwo ta ki lauo lanoro, pon yini 36 shakko Yesu lii ki. Yi ba mirgi, yini ba pat 37 landwo ta oko. Yi ba pod pono, podgo pidi bula ta pand Elaia, i dugum-mum pip ma ani yik waizo, yini ka cog Yamba dili ba, an ki 38 wamambonon m' pip m' yin megu; yini ka, Palin Mai ma waro ka cum Anani-mu: op-togor ne ta kiton, kwada ne pidim canan 39 tamatama. Pon big Parisaio ma tam dugum-mu yago caba to yi, ka Maiop-caba, ya pula i 40 anaako. Yi toko, ka, Nan nezhi maga, ka mi zhi ya yiditi, pandi wa tagon cab ba. 41 Pon m' yi ba podo, yi megu mana, pon 42 yi yago wuzhi ki, yi ka. Mishi, uka ta koti zhi ci da pon wam danjin op-togor! pon mima 43 a ni tuki ta she-ishi. Taki puru ma wa pod tamji anawezhshim wa tidishi, yini wa kunulji, 44 yini wa numji okom pip, yini wa kwalji tili, pip ka lalinjim ta kabashi; yini wa nnmd pandi ceshi kiapi ta kabashim; taki ci ponog kot konjim. 45 Yi kengo ma' Yamba, yi ba kaid 46 anambaia wan tam, yi ka pima, A balji, ka, Wa dop man mino ma' pudug-dilu: pon ma adgo yan pidi kal ananwadi. 47 Yi ni op caba pudei padei ta ma' Yamba. Pon anamai don-Yamba ka anandakarda ka 48 mini kadi ma mauo pargo kebi: pon weg pidi yazhim; taki mim pip edaugo tanmi, kom cek cabi.

Luke 20

1 M' pon temi pur taiji, yi ba op caba mii ta ma' Yamba, ba ceram bwon, pon anamai don- Yamba ka anandakarda, piy) ka mim kudi 2 yelgo tamni; yini yago caba, ka pemo, Nedamu: Ka yazh wa taijin kelum zhila? 3 mum unduko kelum taiji nom non? Yi toko ka pima. Tak na wa maji poku tepta; pon 4 neduno: Yubul Yoane, a ma kaniton ya ma 5 mii? Dam yini shimbgo powo api, yini ka, Ka min ne ka. Ma kaniton; yi wa nezhi, ka. An 6 ki nan ma lig keku ikim? Pon ka inin ne ka. Ma mii; mim pip wa kwalmu pandi: taki yini 7 ligo kewo, ka, Yoane ananezh-caba. Dam yini toko, ka, yini pongo pidim ta watungon'm. 8 Pon Yesu ka pima, Manno tibi, ka na ya wa taijin kelum zhila, na nedakum. 9 Pon yi ba yazh ca' shim danjin wa to mii: Mum dok lambobgo bine ta yaiya, yi mundi 10 tam anawodo, wai ilim nai, yi mildu. Pon ta koti yi wod cobok wan tam anawodi, ka ka ut kwal lai yaiya to yi: pon anawodi shwati, li 11 tulei kai. Pon yi kain tul cobok m' nai: yini shwatgo yi taki, ya wam desha iki, li tulei kai. 12 Pon yi kain tul nununi: yini ligo pada i mu 18 taima taki, kai li nini. Pon mum kudim yaiya mini ka, Na ya naka? Na kai tul launom kibei 14 ta ano: kwanjimkonum yini wa madni. Pon m' anawodi megu yi, yini shimbgo powo api, ka, Shi anandap-wai: min kwali, ka wai ya 15 mimu. Yini kaigo yi wan pi yaiya, pon yini kwalgo yi. Dam mum kudim yaiya mini ya 16 naka ka anambena? Yi wato wa keb anawod taiji, pon yi wa unug yaiya to mini nai. Pon 17 m' yini kumgo, yini ka, M' yam. Pon yi cibgo yini, yi ka, Dam a naka ca' shim balji, Pandim analal kodgo, A ndam donjin cet-ki? 18 Non ugi ta pand taiji, wa shinili dotok; ka da ugi to ki non, ta wa likidni uk cibok. 19 Kot taiji wado anandakarda ka anamai don- Yamba ni par lizh yarwo iki; pon kom shod mii: taki yini megu ka yi yag ca' shim danjin 20 wan iyu. Yini cibgo yi kwin, kain tul ananjeki, kom yegi, ka yini anandon-pidi, ka ka yin yipi ta ki caba, ka ka yin uni ananwad 21 mai ka kelum nopna. Pon yini majgo poni, ka, Maiop-caba, mini pongo ka nezhi loplop, kan op caba loplop, tib ka kwin she-i mum, 22 pon a nwulim kon kan op ok Yamba: Po unug 23 shanal mimu Kaisar ne, ya ye? Pon yi pongo 24 cin miyu, dam yi ne to yini, ka, Otun shilei. Ta na cirum m' non non, a ca' ma non m' 25 baljin iki? Yini ka, Ma Kaisar. Yi nego to yini, ka, Dam un wa ma Kaisar to Kaisar, ka 26 wa ma Yamba to Yamba. Pon yini domgo kut cera mini ta i miim: yini tunungo ki cam yi toko, omau yo. 27 Big Saddukaio wana, mi ma shin poki, ka 28 ai-mu nim; yini majgo poni, ka, Maiop-caba, Mose baldamgo, ka, Taki mal mu, ka yi na orop, ka yi mudi, pon yi ka lauom, malli da 29 tap oropi, lin cidam ta malli. Dam da anamalim pelu ne: anamboki adgo orop, mono, 30, 31 yag ka lauom; tib rapi uk ma: pono nununi adgo ta: tib uk ma mim ban pelu 32 mundgo cidam'm, moptun. Yago pi, orop 33 mon taki. Dam ta ai-mu ta ya orop non ta tal anambena dama? taki mim ban pelu ana 34 ta yan oropwo. Pon Yesu ka pima, Lalin 35 kur shi an wula, a ni unug orop ta wula: pon mi ma danudwo po wezh kurum boko, ka aiom ta murundum, ni wulam, ni unug orop 3G ta wulam: taki pidi murundum tamwo dam nim: taki yini poapi ka anawoten Yamba; 37 yini lalin Yamba, taki yini lalin ai-mu, Tak Mose, ta pidim lizhin cer Lapidu, manj yi don Anani-mu, Yamb' Abraam, ka Yamb' Isaak, ka Yamb' Yakob, yi oko ka a ni aid anamburi. 38 Yi Yamb' mim mushim, a ma mim ka idei: 39 taki mim pip kurun tamni. Pon big anandakarda toko, ka, Maiop-caba, ka yag caba 40 kon. Taki yini ka ban maj caba poni dam nim. 41 Yi ka pima. A naka m' yini nezhi ka 42 Masiya a lauo Dawid? Taki Dawid tepudugo manni ta takard Wulu, ka. Anani-mu yago caba ka Ananino, ka, Dik dizhi ta yarom tom, 43 Podun purum na kat anawezhgom yan wamalizh yugo. 44 Dam Dawid ni dopni Anani-mu, dam yi launi naka? 45 Pon manj mim pip cekun cabi, yi nego to 46 anaani, ka. Ma shan ik ka anandakarda, mim loko mizhi tetshin obak m' cori iyu, tib yinin per tain m' ta loma, ka pidindiu ma poki ta ma' kalatau, ka pidim ka poki pidi shan wa; 47 mi ma shan ma' orop kwoloti, tib yini ni yeg mu ka pudug-dilum cori: mi taiji wa pizh kelum m' tada.

Luke 21

1 Yi cibgo ton, men ananwada ma yel 2 wamandogorwo ta pidi kal kina. Yi megu orop kwolotim dok kom kendi ni yel lawai 3 rap ta pi' taiji. Pon yi ka, Orop kwoloti shi 4 kom kendi yelgo yok yinim pip: taki mi zhim pip katgo ta nogyo miyu yellu i wamandogor; pon ta katgo ta kendi mito yellu wamanurum pip ma tamdo. 5 Big mii ni nezhi ma' Yamba, ka, ta tekshin pandim kwatak ka wam nai m' ungo 6 mii Yamba, pon Yesu ka, Wa jim ma cibi, puru ma waro wa mund pandi ceshi ki apim, 7 wa daki, yel tili. Dam yini majgo poni, ka, Maiop-caba, cab taiji ya dimin? tib purum wa 8 taiji wa yazo ponin nan? Pon yi ka, Ma cibu ka shodun mi ma wa digungu: taki mim kedi wato ka cumno, koin nezhi, ka, A na: tib, 9 Koti ba podo: ma waro pim. Purum ma kumon cer kei ka cer shogzhogi, ma ya curutcurut'm: taki lok wa taiji de ya tubu; pon tuli dwad temtemim. 10 Pon yi ka pima, Mim ta mauo wa cugud kei ka mim ta mauo nai, shan-kwad mai wa 11 yazh miyu ka shan-kwad mai; yigid ki-ili wa yazo, kium ka keim kudi wa yazo ta pidim dotok dotok; wamalizh-sho ka wanambondowim 12 kudi wa yazo wana ta kiton. Pon wa taijim pip di kwatun yazom, yini wa lizh yarwo iku, yini wa kaidugu, kom unuku wan ma' kalatau ka ma' lizh-cobok, kom aduku wan po mai ka ananwad mai an ki cumno. 13, 14 Ta wa yazo tamgu an ki kol. Ma danu ma li ta aku, ka, ma wa dan pidi topi termin'm: 15 taki na wa unuki maga poki ka cin m' anawezhgum m' pip wa dom topi ka kwelim. 16 Pon wa unuku ta yar mu analai, ka anamali, ka anandogor, ka ananjero; yini wa togon big 17 mim ta talgu. Wa shimgu mim pip an ki 18 cumno. Pon ok kigo wa cogyom kam dok. 19 Ma wa tap kekun shin ruktuk ma tamgu. 20 Pon purum ma wen Yerosolum kunulji dugum ananei, ma pon pono, shapyo mito ba 21 podo. Pon dim mim ta Yudaia weau kambandi; dim mim ta talei pod tam'm; dim mi ma pidim ka korok kenim. 22 Taki pur taiji a pur kelum, ka ka kwat po 28 cabam pip m' balji. Ya mim orop m' ka ubi, ya mi ma unug widi pur taiji! taki wamanebmum tada wa yaz ta ki-ili, ka bana ta i mi zhi. 24 Yini wa ukrun po shakam, wa tukwo kenirzhi wan tam mi ma mana ma mana: wa lat ki il Yerosolum mi ma mana ma mana, podun kwadun kot mi ma mana ma mana. 25 Wamambondowi wa yazo ta puda ka teri ka nini: pon ta ki-ili rez ma mi ma mana ma mana wa yazo, nom kaagom doto ta ki dilum 26 ba ma pali ka shelag pali; mii ba par murundum ki sho, an ki yinin mezh ki wa ma waro ta kuru: taki wa yagud i wam kudim ta kiton. 27 Yini wa mezh Lauo mu pono, kom waro ta 28 adam ka ponon ka kwadam kudi. Pon purum wa taiji yin yazo, cop iku, il kigu: taki apkigu ba podo. 29 Pon yi nego to yini cabam danjin wa: ka, 30 Di ma cib tuzhi, ka pidum pip: dimin ka yini porto pono, ka ma me, ma pongo ta ik doku 31 tub-pidi ba yaz pono. Uk ma tibi, purum ma wen wam bano kom yazo, ma poni shan-kwad 32 Yamba ba podo. Kwuli nan nezhi maga, pud-mu zhi wa kobum podun kwadun po wam 33 pip. Kaniton ka ki-ili wa kobu, pon caba mino wa kobum. 34 Pon ma shan ik shanji, ka dam keku rei palakpalak'm ka kublu min ka kublu kuru, pon pur taiji wa bezhgu nai uk wamaauj-wa: 35 taki ta wato uk ma ta ki mim pip m' ta 36 kurum ta ki-ilim pip. Ta kot nan nan ma dar iku kom pudug dilu, ka ka ma pon pido ka wa taijim pip ma wa yazo, ka ma ya po cenro ta po Lauo nm. 37 Dam ma ya ta puda yi op caba ta ma' Yamba: ma ya ta cum podi' tam, wa titi' ta 38 pandi cumi keshi Elaia. Mim pip, ma pot lanlan, kan wat tamni ta ma' Yamba, ka ka kum caba tamni.

Luke 22

1 Wamanjan kwakshak m' kwatgo yeast ba 2 podo, cumi keshi Paska. Pon anamai don-Yamba ka anandakarda parog pidi kwali; taki yinin shod mi ma mauo. 3 Shatana kengo kai Yuda, cumi keshi Iskariote, yi mum dok ta tal mim bwama shali 4 rap. Yi waigo, yi shimbgo poki ka anamai don-Yamba 5 ka mai-koron, kom par unuki yini. Iyu waigo, yini kendgo, ka ka yin unug shanal 6 pemo. Yi loko, dam yi pargo ok unuki yini, dugum-mu nim. 7 Pur kwakshak m' kwatgo yeast podna, a 8 purum lob kab paska. Yi wodgo Petro ka Yoane, ka, Waku, dondam paska, ka min sha. 9 Dam yini ka pemo, Ka loko mini donin jo? 10 Yi ka pima, Mo, ka ma ken mana, mum ash ka lala ka am wa shimb ka maga: ad pini wan 11 kamanam yi kennu. Pon ma wa nezhi mu ma mana, ka, Maiop-caba ka ka, A njo kab 12 ronom na wanu sha paska ka anaano? Pon yi wa ob kabim kudi lizh canan donishin wa 13 maga: don wa ta pi' taiji. Dam yini wango wenu uk m' yi nedango: pon yini dongo paska. 14 Pon m' koti podna, yi di' dizhi, ka anaani 15 ka yi. Yi ka pima, Na pergo shan paska shi 16 pershi ka maga, din ya ka rezom: taki nan nezhi maga. Na wa shanom podun puru ma 17 kwadun poki ta shan-kwad Yamba. Pon yi pigu yimlim, pon m' yi paidgo, yi ka, Ma ungu 18 waji, tikud ta talgu: taki nan nezhi maga. Dam zhi na wa ezh am lai binem, podun 19 purum shan-kwad Yamba watun. Yi ili kwakshak, pon m' yi paidgo, yi shinulugo, umdi yini, yi ka. Shi ino ma unuki to cumgu: 20 ma ya shi ta ki yimbwa ma ino. Tib yimlim takin, m' yin kwatog po shan wa, yi yan uk ma, ka, Yimlim zhi a tandom lara ta tomno, 21 ma diri to cumgu. Pon mo non, yar mu ma 22 cogno an tamno ki table. Taki mani Lauo mu wari uk m' dango: pon ya mu ma yi cogi tamei! 23 Dam yini ba maj caba powo api, kan mu ma wa yazh wa taiji nom non m' ta talwo. 24 Kwin yag ta talwo, yini ka yini madi kud 25 non ta talwo. Dam yi ka pima, Mai mi ma mana ma mana yan kiwo; tib a ni dop 26 ananelumwo Anandon-ili. Pon ma uk mam: pon mum kudim ta talgu, dim ya uk mum dili; tib anamboki, dim ya uk anayazh-wa. 27 Taki yok ani mala, mu ma dii ag wamanjana, ya anayazh-wa? mu ma dii ag wamanjanam? 28 pon mino na ta talgu uk anayazh-wa. Pon ma mim omjau ka na ta todim mii yago ino; 29 dam na ub kelum ta kigu poapi Pono uku 30 kino, na ka ma sha wa ka ezh wa ta table mino to pidi shan-kwadno; tib ma wa diu ki cakdak mai kom shan mai ta ki puduk Israel m' bwama shali rap. 31 Shimon, Shimon, mo, Shatana yag shilu, ka m' ungo yi, ka ka yi yenudugo uk shawa: 32 pon na pudgo dilu iko, na ka lizh-kibi ma tamgo kulim; dam miko, ma ga penurto iko 33 deb i anamalgo. Yi ka pemo, Anani-mu, kaano loko n' da mizhi ka na wan ma' lizh cobok 34 wan murundum. Yi ka, Nan nezhi ka, Petro. Ka wa shin pono tim kunun, ka, ka ponngom, yab di waig wuzhim tem zhi. 35 Pon yi ka pima, Man wotku, wamayel-kina, ka lutu, ka taga ne tamgum, ma na 36 kend-wa? Yini ka, Ka kend-wam. Pon yi ka pima, Pon zhi, mum na wamayel-kina, dim ado, pip ka lutu uk ma; mum nim tamei, dim 37 wai obagni, padun shakam. Taki nan nezhi maga, lok cabam balji da kwat poki ino, ka, Tib wargo tap madni ka ananjapud-caba: taki 38 wa ma ino ni dwad tulei. Pon yini ka, Anani-mu, mo non, shakam rap. Yi ka pima, A baki. 39 Yi podgo tam, pon, uk m' pip m' yi kan ya, wai kamband Elaia; anaani adgo pini taki. 40 Pon m' yi podgo pidei, yi nego to yini, ka, 41 Ma pud dilu ka ma ken todim. I' boshi ka yini po kwal pandi; dunini purumni pun dilu, 42 ka, Pobi, ka kaak loko, yimlim ma tamno kogun nini: pon caba minom, a miko, m' yato. 43 Pon anawoten Yambam wanan ta kiton, 44 cugudna tamni, kom don iki ya tom. Taki inin rezo, yi ukgo kud pudug-dilu; bazagni yatgo uka ta shuzuk tom m' kudi ma shok tili. 45 Pon m' yi ilugo ta pudug-dili, yi wan tam anaani, wen yini titshi ta ki tak-iyum iyu 46 takungon, pon yi ka pima, Ta ki nan ma tida? ma ilu ma pud dilu, ka ma ken todim. 47 Manj yi yan caba, di kwatgom, mo non, dugum-mu wana; mum cumi keshi Yuda, a big mim bwama shali rap, yago mizhi ta powo; pon yi podog ag Yesu ru, ka ka yi obi ini. 48 Pon Yesu ka pemo, Yuda, kan cogi Lauo mu 49 kom obi iko? Pon m' mi ma ani meg wa ma waro, yini ka, Anani-mu, mini ce shakam ma? 50 Pon bigwom dok cego cobok mai don-Yamba, 51 kabun kumnim tom. Pon Yesu toko, ka, Mundu kan ya uk ma. Pon yi lagumgo kumni, 52 yi doni ya lara. Pon Yesu yago caba ka anamai don-Yamba, ka mai-koron ma' Yamba, ka mim kudi, mim wana yazhni, yi ka. Ma pona ka shakam ka ala uk podok yip 53 ananwadi? Manj pudei pudei na ne tamgu ta ma' Yamba, ma cuog yargu lii inom: pon shi kotgu ka kelum rim. 54 Pon yini kutgo yi, tuki, adi wan kama' 55 mai don-Yamba. Pon Petro adgo pi tal. Pon m' yin kushgo wi ta tal pidim ka talmana, yan 56 diu ta iapi, Petro digo ta talwo. Lau-orop m' dok megu yi kom au ini po wi, ta cibgo yi 57 run, ta ka, Mu zhi na yi taki. Pon yi shingo 58 poki, ka, Na pongo yim, ia. Tib corgo mum nai weigo, pon ka. Ka bigwo taki. Pon 59 Petro ka, Nam, abo. Tib corgo lakidau mum nai nego twal, ka, A nwulim kon mu zhi na 60 yi taki; taki yi mu ma Galilaia. Pon Petro ka, Na pongo wam ka nezhim, abo. Pon temtemi, manj yi yan caba, di kyyatgom, yab 61 wain wuzhi. Pon Anani-mu penurugo ini, cibgo Petro. Dam Petro yimbgo cam Anani-mu nedigo, ka, Ka wa shin pono tim kunun, 62 yab di waig wuzhim tem zhi. Dam yi podi' tam, ba wuzhi ka deshi. 63 Mim kutshin yi shago daudni, shwati. 64 Yini tukgo she-ini, pon yini majgo poni, ka, 65 Tepto: mum maloko non? Tib cam naim kedi yini yago iki, kom shalli. 66 Pon m' pid dargo, ananudi ma mauo kalgo, nom anamai don-Yamba ka anandakarda; yini tuki wanu kalatau miyu, yini ka, 67 Kag Masiya, nedamu. Pon yi ka pima. Kan 68 nedaku, ma wa lopim: tib kan maj poku, ma 69 wa topim. Pon dam zhi Lauo mu wa diu ta 70 yar ponon Yambam tom. Dam yini pip ka, Dam ka Lauo Yamba? Pon yi ka pima, 71 Man nezhi ma ka na yi. Pon yini ka, Mini lok da we ananol m' nai ya? taki min domu imu kumgo ta ponim cumni.

Luke 23

1 Pon dugum anambenam pip idok ilaugo, 2 tuki wan tam Pilato. Yini ba lizh shanjara iki, ka, Min weg mu zhi kom shapud mi ma mamu, badini kwat unug shanal Kaisar, 3 ba nezhi ka, manni yi Masiya mai. Pon Pilato majgo poni, ka, Ka mai mi ma Yudaia? 4 Yi toko poni, ka, Kan nezhi. Pon Pilato nego to anamai don-Yamba ka dugum-mu, ka, 5 Na we caba i mu zhim. Pon yin edau, ka, Yi ni yazh todi i mi ma mamu, kom op caba ta Yudaiam pip, tib yi tunu Galilaia kwadun 6 poki pi' shi. Pon m' Pilato kungo, yi majgo 7 ka mu wai mu ma Galilaia ya. Pon m' yi pongo yi nda kelum Erode, yi kaigo tulei wan tam Erode, taki yi ne ta Yerosolum pur taiji. 8 Pon m' Erode megu Yesu, ini waigo tamatama: taki pi milgo yi parog mezhi, taki yi kumgo cera ma iki; tib yi ligo keni ka yi 9 wa mezh wamambondowi ma yazo tamni. Yi majgo poni wa kedi; pon yi tok caba ponim. 10 Pon anamai don-Yamba ka anandakarda 11 ceraugo, kom pirgud lizh shanjara iki. Pon Erode ka ananjagni doko yi wam, yini shan daudni, yini tedgo landam kwatak iki, kaigo 12 tulei wan Pilato pidei. Dam pur taiji wado Erode ka Pilato opgo api: taki tubtubu yin wezh apim. 13 Pilato doko anamai don-Yamba ka ana- 14 nwad mai ka mi ma mauo, yi ka pima. Ma atungo mu zhi, uka yin shapud mi ma mangu: pon mo non, na cepurugo poki nda iku, pon na weg caba i mu zhi danjin wam ma lin 15 shanjara ikim: pip ka Erode, yi wegum: taki yi kaigo tulei watun tammu pidei; dam mo 16 non, wam po murundum yago tamnim. Dam 18 na wa kelmi, n' tedi. Pon yini pip tam dok tako caba ba, ka, Ad mu zhi, tetam Barabba: 19 a mum tesh ta ma' lizh cobok, ta ki ezh-korok 20 i mai, ka kwal-mu. Pon Pilato yago caba ka 21 yini takin, taki yi loko ted Yesu; pon yini tako caba ba, ka. Dar iki i pidu, dar iki i pidu. 22 Dam nununi yi ka pima. A nan, yi yago wam desh shila? Na weg wa ma ma lizh murun- 23 dum ikim: dam na wa kelmi, n' tedi. Pon yini edau ta dilum ba ba peri ka m' dar iki i 24 pidu. Dil miyu tapgo poki. Pon Pilato 25 wergo ka m' wam yini shilgo m' ya. Pon yi tedgo mum yin shilgo, mum ban tesh ta ma' lizh cobok taki ezh-korok i mai. ka kwal-mu; pon yi ungo Yesu to wam kaawo loko. 26 Manj yini an yi yini kutgo mu ma Kurenio eumi Shimon, ma waro korok. yini ligo pidu iki, ka ka yi adi an pi Yesu. 27 Dugum-mum kedi ma mauo adog pini, 28 pip ka mim orop ma shiginni kom luli. Pon Yesu penurugo ini undauo, ne to yini, ka, Lalin Yerosolum, ma wuzhnom, ma wuzhak 29 iku ka lalingu. Taki mo, puru ma waro wa nezhi ka. Palin teni ka agom di laigom, ka 30 widim di cumbjim. Pon yini wa yip nezhi pandi, ka, Ugudu kimu; wa nezhi pidim 31 donor, ka. Tuk imu. Faki ka yini ya wa taiji ta pidum dol, wa yazh nan ta nam arshi? 32 Wargo ruk mim naim rap ka yi, ananjashilap, ka wa kwali. 33 Pon m' yin podgo pidim cumi keshi Wush-ki, yini dargo iki i pidu ta pi' taiji, pip ka ananjashilap, ma ta yarim tom, ma ta 34 yarim kidi. Pon Yesu ka, Pobi, ub poki ka yini; taki yini pongo wam yini yazhim. Yini tikudugo landni ta talwo, yini peig dwaga. 35 Mii cerau kom mezhi. Ananwad mai shago daudni taki, ka, Yi madgo ki mim nai; ka zhi Masiya mum tendshi ma Yamba, dim mad 36 kinim cumni. Ananjaga shago daudni taki, 37 kan wan tamni, unug am m' cam, ba nezhi, 38 ka, Kag mai mi ma Yudaia, mad kigo. Tib balwa ne kini, ka, SHI MAI MI MA YUDAIA. 39 Pon ananjashilap m' ban logzhi, mum dok shaldgo yi, yi ka. Dam ka Masiyam? mad 40 kigo man kimu. Pon mum dok toko, ya pula iki, ka, Taki ka ne ta kaba kelum m' tam 41 dok, pip ka sho ka shod Yambam? Mani a na pidei ka mini; taki minin pizh wam lob po wam min yago: pon mu zhi yago wa to shelim. 42 Pon yi ka, Yesu, purum ka ken shan-kwadgo, 43 yimbno. Yi ka pemo, Kwuli nan nezhi ka, Teni zhi ka wa yaz ka na ta Paradise. 44 Pidi ba pod kot cer-puda pono, pon rim yago ta ki-ilim pip tiktun kandal wog-puda, 45 taki puda kodgo bero: pon landam abishin 46 kama' Yamba shirudugo ta talei. Yesu tako dilum ba, yi ka, Pobi, na un cirumno ta yargo: pon m' yi kwatgo po cab taiji, poi nashun. 47 Pon m' kenturion megu wam yago, yi coko Yamba, ka, Kwulim kon mu zhi na don-pidi. 48 Pon dugum-mum pip m' kalgon mezh cab taiji, m' yini meg wam yago, yini shiwo, kom 49 mal poshinwo. Pon mim pip m' lershi ka yi, ka orop ma adog pini ta Galilaia cerau tal, kom mezh wa taiji. 50 Pon mo, mum dok cumi Yosep, yi mum 51 kon tib yi anandon-pidi (yi lok powom, tib lok wam yin yagom), a mu ma Arimataia, man' mi ma Yudaia, yin mezh ki shan-kwad Yamba: 52 mu taiji wan tam Pilato, yi shilgo dopok Yesu. 53 Pon yi pudi, ombul ta landam pe, lii ta purim 54 cezh ta pandi, pidim di lingon mum. A puru 55 Don-wa, puru shin ba podo. Orop m' pon ka yi ta Gahlaia adgo pi, yini cibgo puri ka tun 56 pidim lizhin iki. Pon yini shiwo, yini dongo aroma ka yelam m' linlin. Puru shino yini yago shino danjin cabam tekshi.

Luke 24

1 Pon puru tub tul tidam pelu lanlan yini wan po puri, katshin aromam yin dongo. 2 Yini wegu pandi ceninji po puri. 3 Yini kengo, wegu dopok Anani-mu Yesum. 4 Pon manj yini tununun ki, mo, mim cenurugo awo, iyu tetshin landam nilipnilip: 5 iyu ya ka sho, yini bulgo she-iyu tili, pon yini ka pima, An ki nan ma par ananuru ta tal 6 anamburi? Yi ne ninim, yi ilugo: ma yimbu 7 yi nedaku ta manj yi dizhin Galilaia, yi ka, lok da un Lauo mu ta yar mim kom shashilap, wa dar iki i pidu, pon nunun pudei yi wa aio. 8, 9 Yini yimbgo cera mini, yini shiwo po puri, yini cergo wa taijim pip ta mim bwama shali 10 dok, ka bigwom pip. Yini Maria Magdalene, ka Yoane, ka Maria nono Yakobo: tib bigwom nai ma tamwo tepudugo wa taiji ta anawoten. 11 Pon cer taiji danji tamwo uka dam toko; dam 12 yini kodgo lizh kewo iyu. Pon Petro ilugo, ya wo wan po puri; yi dunini, cibgo kanabei, megu landam pe kumbji dowo; pon wai manni, ba tunun ki wam yago. 13 Pon mo, pur taiji wado bigwom rap ni mizhi wau manam dok cumi Emmaus, tami ka 14 Yerosolum stadion kwipaindi. Yinin cop 15 caba api wa taijim pip m' yago. Pon manj yini copun caba, kom maj caba powo api, Yesu manni yi podgo awo, ba mizh ka yini. 16 Pon she-iyu kershi, dam yin ponigom. 17 Yi ka pima, Ca' shim ma copi api ki mizhku a nan? Dam yini cerau cershi, she-iyu 18 kwatulji. Pon mum dok, cumi Kleopa, toko ka pemo, Ka doko ka dizhi rono ta Yerosolum, 19 ka ponog wam yag ta pi' taiji shim? Yi ka pima, Wai naka? Pon yini ka pemo, Wa ma i Yesu Lauo Nazaret, yi ananezh-cabam ka ponon ta ki woten ka caba ta i Yamba ka 20 mim pip: pon anamai don-Yamba ka anamai mimu ungo yi ta kelum murundum, po yini 21 dargo iki i pidu. Pon mini ligo kemu ka a yi ma wa ap ki Israel. O, tib tapgo ku wa taijim pip, shi nunun pudei yarim wa taiji yangon. 22 Pon mim orop ma mamu bezhamgo nai: yinin 23 po puri lanlan; pon m' yin meg dopognim, yini wana, ka, yini weg bal anawoten Yamba, 24 mim nego ka yi na idei. Tib big mi ma tammu wango po puri, wegu uk ma uk m' orop nego: pon mendam yin megum. 25 Yi ka pima, Ai anandomar, anandesh kibim ta ki pizh cabam pip m' ananezh-cab nego! 26 Masiya da rei po wa taiji pon ken kwadnim? 27 Yi tukun i Mose ka ananezh-cabam pip, yi ok wa ma ini ta takardam pip to yini. 28 Yin ba pod manam yini wauni: manni yi 29 yago uk sh' yi da kobini. Yini edigo iki, ka. Dik ka mini; taki pidi ba yaz wini, tib puda watgo tal. Pon yi kengo dii' dizh ka yini. 30 Pon m' yi digo ka yini ag wamanjana, yi ilugo 31 poi, paidi; pon yi shinli un yini. Pon she-iyu. apgo, yin ponigo; pon yi cogini ta she-iyu. 32 Pon yini yago caba api, ka, Manj yi yan caba ka mini ta oko, kom ap takarda ta mini, kem 33 aigo ta imum? Yin ilango kot taiji wado, shiwo Yerosolum, wegu mim bwama shali 34 dok kalji, pip ka mi ma tamwo, ba nezhi, ka, Anani-mu ilugo kwulim kon, tib yi balla ini 35 ta Shimon. Pon yini madgo wa ma oko, tib cergo pidi pondowim yi ponjin tamwo ta shinul po. 36 Manj yini yan cab taiji, yi cerini manni ta 37 talwo, yi nego to yini, ka, Ik ya tom. Pon kaawo ka rok, iyu yan nom sho, yini dango, 38 ka, yinin mezh cirum-mu. Yi ka pima, An ki nan kek shapudugo? ta ki nan maj-caba 39 ni il kiwo ta keku? Ma me yaro ka yuno, ka, a na wado: lagumno, ka mei; taki lo-ik ka wush ne tam cirum-mu uk m' ma cibi, ka, an 40 tamnom. Pon m' yi kwatgo cab taiji, yi oko 41 yari ka yuni to yini. Yini omjau kod lizh kewo ki waizh-ik, yinin tununi, yi nego to yini 42 pono, ka, Ma na wamanjan nini? Yini ungo 43 shilak cogolom telji to yi. Dam yi pigu, at ta iyu. 44 Yi ka pima, A nda caba mon nedaku ta manj mon kurshin ka maga, na, lok da tegud wam pip m' balji ma ino ta tek-ca' ma Mose, 45 ka takard ananezh-caba, ka wulu. Yi apgo kewo pono, ka yin da ler ka takarda; pon yi 46 ka pima, Wargo bah uk ma, ka, Masiya da 47 rei, ai ta murundum ta nunun pudei; tib da wa tagon kat-ili ka ub-po shashilap ta kaba cumni ta mi ma mana ma manam pip, kom tub tulei, 48 i Yerosolum. Ma ananol wa taiji. 49 Dam mo, na ni wot po-cer pono watun kigu: pon ma dik ta mana, podun wanu tedoku ta ponon m' ta pidim canan. 50 Yi tukgo yini wan tam, podun Betania: 51 pon yi ilugo yari pun dilu iyu. Pon manj yi pun dilu iyu, yi abigo tamwo, wargo adi wan 52 kaniton. Yini wabgo yi, shiwo Yerosolum 53 iyu waigo tamatama; yini kwarkwat ta ma' Yamba kom cog Yamba.