Tswana Psalm 23

Jehofa ke modisa wa me; ga nketla ke tlhoka sepe. O mpothisa mo mafulong a matalana; o nkgogela ka fa metsing a a didimetseng. O rudisa mowa wa me; o ntsamaisa mo ditseleng tsa tshiamo ka ntlha ya leina la gagwe. Ee, le fa ke ralala mogogoro wa moriti wa loso, ga nketla ke boifa bosula bope; gonne o na le nna; kgoge ya gago, le thobane ya gago, tsone di a nkgomotsa. O a tle o baakanye bojelo fa pele ga me, mo ponong ya baba ba me; o tloditse tlhogo ya me ka lookwane; senwelo sa me se a penologa. Ruri molemo o tlaa ntshala morago le boutlwelobotlhoko, ka malatsi otlhe a go tshela ga me; mme ke tlaa aga mo ntlong ya ga Jehofa ka bosakhutleng.