Xhosa Psalm 23

UYehova ngumalusi wam, andisweli lutho. WÚnza ukuba mandibuthe emakriweni aluhlaza; ┌ndithundezela emanzini angawokuphumla. ┌yawubuyisa umphefumlo wam; ┌ndikhaphela ezindleleni zobulungisa ngenxa yegama lakhe. Nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lukufa, Andiyi koyika bubi, ngokuba ¨nam wena; Intonga yakho, umsimelelo wakho, uyandithuthuzela. ┘ndilungisela isithebe phambi kwababandezeli bam, ┘yithambisa ngeoli intloko yam, Indebe yam iyaphalala. Inene, ndiya kulandelwa kokulungileyo nenceba Yonke imihla yobomi bam, Ndihlale endlwini kaYehova Imihla emide.