THE MESSIAH OF ISRAEL

To him give all the prophets witness


יהושע

The Hebrew name Joshua means salvation of the LORD

ישוע

Yeshua is the Aramaic name for Joshua

The Greek name is Jesus

המשיח

The Hebrew title Messiah means Anointed

Greek title Christ also means Anointed

Thus Yeshua is the same name as Jesus

and Messiah the same title as Christ


PROPHECIES OF THE TENACH FULFILLED BY YESHUA THE MESSIAH


The seed of the woman

ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב.

ובמלאת העת שלח האלהים את בנו אשר נולד מאשה ונתן תחת יד התורה.

The seed of Abraham

ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה.

ספר תולדת ישוע המשיח בן דוד בן אברהם.

והנה לאברהם נאמרו ההבטחות ולזרעו ולא אמר ולזרעיך כאלו לרבים אלא כאלו ליחיד ולזרעך והוא המשיח.

The seed of Isaac

ויאמר אלהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו.

בן יעקב בן יצחק בן אברהם בן תרח בן נחור.

ולא על היותם זרע אברהם כלם בנים הם כי ביצחק יקרא לך זרע.

The seed of Jacob

אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת.

אברהם הוליד את יצחק ויצחק הוליד את יעקב ויעקב הוליד את יהודה ואת אחיו.

From the tribe of Judah

לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים.

אברהם הוליד את יצחק ויצחק הוליד את יעקב ויעקב הוליד את יהודה ואת אחיו.

The son of David and heir to the throne of Israel

למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת.

והוא גדול יהיה ובן עליון יקרא ויהוה אלהים יתן לו את כסא דוד אביו.

וישימו את דבר אשמתו כתוב ממעל לראשו זה הוא ישוע מלך היהודים.

Born in Bethlehem

ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם.

ויהי כאשר נולד ישוע בבית לחם יהודה בימי הורדוס המלך ויבאו מגושים מארץ מזרח ירושלימה לאמר. איה מלך היהודים הנולד כי ראינו את כוכבו במזרח ונבא להשתחות לו.

The time for Messiah

ותדע ותשכל מן מצא דבר להשיב ולבנות ירושלם עד משיח נגיד שבעים שבעה ושבעים ששים ושנים תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העתים.

ובמלאת העת שלח האלהים את בנו אשר נולד מאשה ונתן תחת יד התורה.

His birth of a virgin

לכן יתן אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל.

ויהי בחדש הששי וישלח המלאך גבריאל מאת האלהים גלילה אל עיר אשר שמה נצרת.

אל בתולה מארשה לאיש אשר שמו יוסף מבית דוד ושם הבתולה מרים.

ויבא המלאך אליה החדרה ויאמר שלום לך אשת חן יהוה עמך ברוכה את בנשים.

והיא בראותה נבהלה לדברו ותאמר בלבה מה היא הברכה הזאת.

ויאמר לה המלאך אל תיראי מרים כי מצאת חן לפני האלהים.

והנך הרה וילדת בן וקראת את שמו ישוע.

Nazarite unto God

כי הנך הרה וילדת בן ומורה לא יעלה על ראשו כי נזיר אלהים יהיה הנער מן הבטן והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלשתים.

ויבא וישב בעיר אשר שמה נצרת למלאת הדבר הנאמר על פי הנביאים כי נצרי יקרא לו.

Slaughter of the young boys

כה אמר יהוה קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו.

וירא הורדוס כי התלו בו המגושים ויקצף מאד וישלח וימת את כל הילדים אשר בבית לחם ובכל גבוליה מבן שנתים ולמטה כפי העת אשר חקרה מפי המגושים.

וימלא הדבר הנאמר בפי ירמיה הנביא לאמר. קול ברמה נשמע נהי ובכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם כי אינם.

Flight to Egypt

כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני.

ויהי שם עד מות הורדוס למלאת את אשר דבר יהוה ביד הנביא לאמר ממצרים קראתי לבני.

ויקם ויקח את הילד ואת אמו בלילה ויברח מצרימה.

Announced by a messenger

הנני שלח מלאכי ופנה דרך לפני ופתאם יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר יהוה צבאות.

ויהי כאשר הלכו להם שלוחי יוחנן ויחל לדבר אל המון העם על אדות יוחנן ויאמר מה זה יצאתם המדברה לראות הקנה אשר ינוע ברוח.

ואם לא מה זה יצאתם לראות האיש לבוש בגדי עדנים הנה המלבשים בגדי תפארת והמענגים בחצרות המלכים המה.

ועתה מה זה יצאתם לראות אם לראות איש נביא הן אני אמר לכם כי אף גדול הוא מנביא.

זה הוא אשר כתוב עליו הנני שלח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך.

Declared the Son of God

אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך.

והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו.

His ministry in Galilee

כי לא מועף לאשר מוצק לה כעת הראשון הקל ארצה זבלון וארצה נפתלי והאחרון הכביד דרך הים עבר הירדן גליל הגוים. העם ההלכים בחשך ראו אור גדול ישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם.

למלאת הנאמר על פי ישעיהו הנביא לאמר. ארצה זבלון וארצה נפתלי דרך הים עבר הירדן גליל הגוים. העם ההלכים בחשך ראו אור גדול וישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם.

מן העת ההיא החל ישוע לקרא קרוא ואמור שובו כי הגיעה מלכות השמים.

ויעזב את נצרת ויבא וישב בכפר נחום אשר על שפת הים בגבול זבלון ונפתלי.

That prophet

נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשמעון.

הן משה אמר אל אבותינו נביא יקים לכם יהוה אלהיכם מקרב אחיכם כמני אליו תשמעון ככל אשר ידבר אליכם.

למען אשר יבאו ימי רוחה מלפני יהוה וישלח את אשר בשרו לכם מקדם את ישוע המשיח.

אשר צריך כי יקבלהו השמים עד ימי שוב כל הדברים לתקונם אשר דבר עליהם האלהים בפי נביאיו הקדושים מימי עולם.

Preach to the poor and heal the brokenhearted

רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח.

מן העת ההיא החל ישוע לקרא קרוא ואמור שובו כי הגיעה מלכות השמים.

ויסב ישוע בכל הגליל וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מדוה בעם.

The Messiah is rejected by his own people, the Jews

נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו.

הוא בא אל אשר לו ואשר המה לו לא קבלהו.

והמה צעקו אליו לאמר הצלב אותו הצלב.

Enter Jerusalem on an ass

גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות.

ויביאו את האתון ואת העיר וישימו עליהם את בגדיהם וירכיבהו עליהם. ורב ההמון פרשו את בגדיהם על הדרך ואחרים כרתו ענפי עצים וישטחום על הדרך. והמון העם ההלכים לפניו ואחריו קראו לאמר הושע נא לבן דוד ברוך הבא בשם יהוה הושע נא במרומים. ויהי בבאו ירושלים ותהם כל העיר לאמר מי הוא זה. ויאמרו המני העם זה הנביא ישוע מנצרת אשר בגליל.

Betrayed by a friend

גם איש שלומי אשר בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי עקב.

עודנו מדבר והנה המון ואחד משנים העשר הנקרא יהודה הלך לפניהם ויקרב אל ישוע לנשק לו. ויאמר ישוע אליו יהודה הבנשיקה אתה מוסר את בן האדם.

Sold for thirty pieces of silver

ואמר אליהם אם טוב בעיניכם הבו שכרי ואם לא חדלו וישקלו את שכרי שלשים כסף.

וילך אחד משנים העשר הנקרא יהודה איש קריות אל ראשי הכהנים.

ויאמר מה תתנו לי ואמסרנו בידכם וישקלו לו שלשים כסף.

Accused by false witnesses

יקומון עדי חמס אשר לא ידעתי ישאלוני.

ויקומו אנשים ויענו בו עדות שקר לאמר.

Silent at his trial and condemnation

נגש והוא נענה ולא יפתח פיו כשה לטבח יובל וכרחל לפני גזזיה נאלמה ולא יפתח פיו.

ויוסף פילטוס וישאלהו לאמר האינך משיב דבר ראה כמה הם מעידים בך. וישוע לא השיב עוד אף דבר אחד ויתמה פילטוס.

Spat upon and smitten

עתה תתגדדי בת גדוד מצור שם עלינו בשבט יכו על הלחי את שפט ישראל.

גוי נתתי למכים ולחיי למרטים פני לא הסתרתי מכלמות ורק.

וירקו בפניו ויכהו באגרוף ואחרים הכהו על הלחי.

Hated without reason

אל ישמחו לי איבי שקר שנאי חנם יקרצו עין.

לולא עשיתי בתוכם את המעשים אשר איש זולתי לא עשה לא היה בהם חטא ועתה ראו וישנאו גם אתי גם את אבי.

His body the sacrifice for sin

והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו.

אבל בזאת הודיע האלהים את אהבתו אלינו כי המשיח מת בעדנו בהיותנו עוד חטאים.

ואת חטאתנו הוא נשא בגויתו על העץ. למען נחיה לצדקה מאחר שנפטרנו מן החטאים.

אשר בחברתו נרפא לכם כי הייתם כצאן אבדות ועתה שבתם אל הרעה פקיד נפשתיכם.

Crucified with criminals

לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת פשעים נמנה והוא חטא רבים נשא ולפשעים יפגיע.

ויצלבו אתו שני פריצים אחד לימינו ואחד לשמאלו.

וימלא הכתוב האמר ואת פשעים נמנה.

Messiah pierced through his hands and his feet

כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי.

ושפכתי על בית דויד ועל יושב ירושלם רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד והמר עליו כהמר על הבכור.

אך אחד מאנשי הצבא דקר בחנית את צדו וכרגע יצא דם ומים.

ואחר אמר אל תומא שלח אצבעך הנה וראה את ידי ושלח את ידך הנה ושים בצדי ואל תהי חסר אמונה כי אם מאמין.

Scorned and mocked

כל ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש.

גל אל יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו.

והעם עמד שם וראה וילעגו לו השרים לאמר את אחרים הושיע יושע נא את נפשו אם הוא המשיח בחיר האלהים.

Given vinegar and gall

ויתנו בברותי ראש ולצמאי ישקוני חמץ.

ויתנו לו לשתות חמץ מזוג במרורה ויטעם ולא אבה לשתות.

Prayed for his enemies

תחת אהבתי ישטנוני ואני תפלה.

ויאמר ישוע אבי סלח להם כי לא ידעו מה הם עשים ויחלקו בגדיו להם ויפילו גורל.

Soldiers gambled for his coat

אספר כל עצמותי המה יביטו יראו בי. יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל.

ויהי כאשר צלבו אותו ויחלקו להם את בגדיו וגורל הפילו למלאת את אשר נאמר בפי הנביא יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל. וישבו שמה וישמרו אותו.

No bones were broken

ויאמר יהוה אל משה ואהרן זאת חקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו.

בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה ועצם לא תשברו בו.

שמר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה.

ויבאו אנשי הצבא וישברו את שוקי הראשון והשני הנצלבים עמו.

ויבאו אל ישוע ובראתם כי כבר מת לא שברו את שוקיו.

Buried with the rich

ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במתיו על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו.

ויהי בערב ויבא איש עשיר מן הרמתים ושמו יוסף וגם הוא היה מתלמידי ישוע.

ויגש אל פילטוס לשאל את גוית ישוע ויצו פליטוס כי תנתן לו.

ויקח יוסף את הגויה ויכרך אותה בסדין טהור.

וישימה בקבר החדש אשר חצב לו בסלע ויגל אבן גדולה על פתח הקבר וילך לו.

Raised up from the dead

כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת.

אך אלהים יפדה נפשי מיד שאול כי יקחני סלה.

וכי נקבר וכי הוקם ביום השלישי כפי הכתובים.

את ישוע זה הקים אלהים מן המתים ואנחנו כלנו עדיו.

לכן ידע נא בית ישראל כלו כי לאדון ולמשיח שמו האלהים את ישוע זה אשר צלבתם.

The gospel preached to Israel by the Messiah

ראשון לציון הנה הנם ולירושלם מבשר אתן.

מן העת ההיא החל ישוע לקרא קרוא ואמור שובו כי הגיעה מלכות השמים.

The name of Messiah IGNORED by the Jews

לכן ידע עמי שמי לכן ביום ההוא כי אני הוא המדבר הנני.

מי האמין לשמעתנו וזרוע יהוה על מי נגלתה.

הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם.

ואמר הכי ישראל לא ידע הנה כבר משה אמר אני אקניאכם בלא עם בגוי נבל אכעיסכם.

וישעיהו מלאו לבו לאמר נמצאתי ללא בקשני נדרשתי ללוא שאלו.

ועל ישראל הוא אמר פרשתי ידי כל היום אל עם סורר ומרה.

Ascended to the right hand of God

עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם ואף סוררים לשכן יה אלהים.

ויהי אחרי אשר דבר אתם האדון וינשא השמימה וישב לימין האלהים.

The name of Messiah preached to all nations

פנו אלי והושעו כל אפסי ארץ כי אני אל ואין עוד.

ויגש ישוע וידבר אליהם לאמר נתן לי כל שלטן בשמים ובארץ. לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אתם לשם האב והבן ורוח הקדש.

Messiah to be obeyed by all

בי נשבעתי יצא מפי צדקה דבר ולא ישוב כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון.

למען אשר בשם ישוע תכרע כל ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ.

וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלהים האב.

free web site hit counter