"Canaa Quenaa, quiaa cutaraari jiyocuacaanu Quijia. Pueya cuaara niishiiria quiaari saaja maninia quijia. Quia quiri canaa Jiyaniijia, canaa quia jiitianura. Quia panishano cuaara miishaaria mijiria, taa jiyocuacaanu na miishaaquiaacuaani. Canaa quia niquitiore canaa miaquesocoriquiano quiarijiani. Canaa quia jiyanoori sesa canaa miishanojiniji, taa canaa jiyanooquiaa tamasacacuaani, sesa nojori miishacari canaa. Majaari canaa quia shanacunu canaa saniniujiushaanura sesa canaa miiniuria. Saaja canaa quia cojuare cutara Sesaacaacuaji. Saaja quiajaniya cutaraari seetanujuanaa juanaa Jiyaniijiajanaa. Quiaa cutaraari puetunu cumaacaracajanaa. Quiaari shanohua shacantuuca quijia cutara. Quiaari naa quijia pueyaracaanutej. Tariucuaja".