Amani ad uchu, ta machachayaw hen ngachanno. Ya ta umchah koma hen mantorayam. Ya ta ma-ammaan agé hen laychém hen antoy lota way kaman agé ad uchu. Idchatno hen man-érégnah anénni ah ka-ag-a-ag-agaw. Ya pakawaném agé chàni hen anchi laweng way enammaanni way kaman hen chani mamakawanan hen anchichay nangamma hen laweng an chàni. Ya achim koma eparufus hen ma-awisanni way achini makaya ya torongam agé chàni ta achi chàni lokopon an Chumunyu.