Màmi déén di langit, alò ge i Dwata. Kayèmi moon ku kdee dad to mangamfù di ge. Ge i Gumdatah. Kayèmi ku ge magot i kdee dad to, na ku mgimò kdee knayeam dini di tah tanà salngad kagkah déén di langit. Blém gami én gablà knaanmi di duh ani. Na nlifetam i dad salàmi, salngad i klifetmi salà én gamsalà di gami. Na nangam falo di gami én dad malima tilew gamgebe gami di salà, na falwaam gami di sasè mdà di ku Satanas. Gambet ani kdasalyu.