Amahan namo nga anaa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. Paanhia ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kabubut-on, dinhi sa yuta maingon sa langit. Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw; ug pasayloa kami sa among mga utang, maingon nga kami usab nakapasaylo, man sa mga nakautang kanamo; ug ayaw kami itugyan sa panulay. Kondili luwasa kami gikan sa dautan. Kay imo ang gingharian, ug ang gahum, ug ang himaya, hangtud sa kahangturan. Amen. Mateo 6:9-13