Ameng Ama nga dan kaw sa mga langit, Imong aran, O Dios, ipataas da enged y ang tanang tao, Basi pa madali ka ren da magadi digi kanamen. Kong maoro nga imong kaliagan ingtotoman dian sa langit, Kabay nga tomanen da digi sa logta. Tawan mo kami ra' ang ameng pagkaen sa adlawadlaw. Patawaden mo kami sa ameng mga naboat nga kasalanan Pariho' ang kami ingpapatawad amen da ang mga nakaboat y kasalanan kanamen. Indi mo kami ra ipatokso Kong indi' iparaye mo kami ki Satanas. [Tengad nga ikaw ang Adi, ikaw ang Makagagaem ig ikaw ang Maimayaen sa ara' kataposan. Amin.] Mateo 6:9-13