Améng a Diyos ta langet, purién maka dén na tolay i ngahen mua. Siko maka dén i maghari ta mundua. Sundin maka dén na tolay ta mundua i kaluuben mo a kona ta langet. Atdinan mo kame ta kanén me nadid a aldew; Sakay patawadén mo kame ta kasalanan me; éy sikame éy patawadén me be du te kasalanan dikame. Sakay diyan mo kame iharap ta mahigpit a mamuhuba dikame, éng'wan iadeyo mo kame ta medukés. Mateo 6:9-13