Us Heit yn 'e himel, lit jo namme hillige wurde, lit jo keninkryk komme, Lit jo wil dien wurde op ierde likegoed as yn 'e himel. Jou s hjoed s deistich brea en ferjou s s skulden sa't wy s skuldners ek ferjn hawwe; en lit s net yn fersiking komme, mar ferlos s fan 'e kweade; [want jowes is it keninkryk en de krft en de hearlikheid oant yn ivichheid. Amen.] Mattus 6:9-13