Ar n-Athair a tha air nčamh, Gu naomhaichear d'ainm. Thigeadh do rěoghachd. Dčanar do thoil air an talamh, mar a něthear air nčamh. Tabhair dhuinn an-diugh ar n-aran lŕitheil. Agus maith dhuinn ar fiachan, amhail a mhaitheas sinne dar luchdfiach. Agus na leig ann am buaireadh sinn; ach saor sinn o olc: oir is leatsa an rěoghachd, agus an cumhachd, agus a' ghlňir, gu sěorraidh. Amen. Mata 6:9-13