Pater hmwn o en toiV ouranoiV agiasqhtw to onoma sou elqetw h basileia sou genhqhtw to qelhma sou wV en ouranw kai epi thV ghV ton arton hmwn ton epiousion doV hmin shmeron kai afeV hmin ta ofeilhmata hmwn wV kai hmeiV afiemen toiV ofeiletaiV hmwn kai mh eisenegkhV hmaV eiV peirasmon alla rusai hmaV apo tou ponhrou oti sou estin h basileia kai h dunamiV kai h doxa eiV touV aiwnaV amhn. To kata Matqaion Euaggelion 6:9-13