We Fada wa dey een heaben, leh ebrybody hona ya name. We pray dat soon ya gwine rule oba de wol. Wasoneba ting ya wahn, leh um be so een dis wol same like dey een heaben. Gii we de food wa we need dis day yah an ebry day. Fagib we fa we sin, same like we da fagib dem people wa do bad ta we. Leh we dohn hab haad test wen Satan try we. Keep we fom ebil. Matthew 6:9-13