Amay namon nga yara sa langit, Pakabalaanon ang imo ngalan. Magkari ang imo ginharian, Paghimoon ang imo kabubut-on, Sa duta subong sang sa langit. Hatagi kami karon nga adlaw sang amon kalan-on sa adlawadlaw; Kag patarawa kami sang mga utang namon, Subong nga ginpatawad man namon ang mga nakautang sa amon; Kag dili kami pagdalha sa panulay, Kondi luwasa kami sa malaut. [Kay imo ang ginharian kag ang kagamhan kag ang himaya, sa walay katubtuban. Kabay pa.] Mateo 6:9-13