Ama nga atán ka lángit, mepatag din ya kinaDios mu. Ikaw kuma ya mangitur-turáy kadakami. Ay daya piyám mala din ya makurug kidi ya kalawagán nga ummán pe ki kàwa da ka lángit. Ay iddán nakami din ka kanan mi kiya inalgaw. Ay pakawanan nakami kadaya bas-básul mi, nga ummán pe kiya nammakawan mi kadaya nakabásul kadakami. Iadayyu nakami pe kadaya kepar-paroán mi se kadaya nadake` a mà-màwa. Mateo 6:9-13