Ama nami na aglangit, gosto nami na abay kaw taodon nang kariko nang otaw, labaw pa sang kariko. Gosto nami na madatung da yang allaw na ikaw yang magaari da kanami. Gosto nami na amatoman da nami yang kanmo pagbuut kanami asining donya, mayn aglangit na yabay pangagdan yang kanmo pagbuut. Atagi kami nang kanami pagkaan allawallaw. Pasaylowa kami sang kanami manga sara maynang kanami pagpasaylo sang yakasara kanami. Paawata kami sang pagsoray ni Satanas, tabangi kami antak di kami daugun naan. Mateo 6:9-13