Tata yo Yandios, ja cancha ni andivi, cava yiņuhun yo nuu sivi ni, ti maa ni cuu ja cuņahnu ga. Jica na nuu ni ja yachi na quiji quivi tahu ni jniņu nuu ni tuhu ņyuivi yo. Ti cuaha ni staa nacaji yo vijna ja cuu ja ndendajnu yo iin quivi iin quivi. Cuan cahnu ini ni nuu cuachi ca saha na, nanu ca jan cahnu ini na nuu ņanijnahan na nuu taca ja ca saha i jiin na. Coto ma cuaha ni jnuhun ja cotojnuni jahuhu un saņa, ti suhva nama ni saņa nuu nundoho un. Chi maa ni xiin nuu tahu jniņu, ti maa ni cuu ja ndiso jniņu ņahnu un. Ti ņahnu ga na coo sivi ni siqui yo ja cuu taca tiempu. Ti siahan na coo. San Mateo 6:9-13