Tate yetu megulu. Edhina lyoye nali yapulwe; oshilongo shoye nashi ye; ehalo lyoye nali gwanithwe nokombanda yevi wo ngashika megulu; tu pa nonena oshikwiila shetu twe shi pumbwa; noondjo dhetu dhi dhima po, ngashika natse wo tatu dhimi po dhaamboka ya yono kutse; noino tu fala mehindo, aawe, tu hupitha muuwinayi. Oshoka oshilongo oshoye, noonkondo odhoye, nesimano olyoye aluhe sigo aluhe. Amen.