Amay namon ha langit: Pagpasidunggan unta an imo baraan nga ngaran, kumanhi unta an imo Ginhadian, matuman unta dinhi ha tuna an imo kaburut-on sugad han didto ha langit. Tagi kami yana nga adlaw han pagkaon nga amon kinahanglan. Pasayloa kami han amon mga sala sugad han pagpasaylo namon han mga nakasala ha amon. Ayaw kami ikadto hin makuri nga pagpruyba, kundi panalipdi kami tikang han Karat-an. [Kay imo an ginhadian, an gahom ngan an himaya hin kadayonan! Amen.] Ni Mateo 6:9-13