Tatay nawen ya anti ha katatag-ayan ha kama-inan mo, hay ngalan mo ya ayin kapintasan ay igalang dayi nin kaganawan. Andawaten nawen ya tampol ana dayin lomateng ya pamomo-on mo. Mangyari dayi ya kalabayan mo bayri ha babon lotÓ bilang ombayro ha katatag-ayan ha kama-inan mo. Biyan mo kayin pamamangan ha allo-allo. Patawaren mo kayi ha kawkasalanan nawen bilang pamatawad nawen ha nakapagkasalanan konnawen. Agmo kayi biyan mabiyat ya panobok boy ipakaray˛ mo kayi koni Satanas. Matiyo 6:9-13