Abay gey dob lawayo, kéluhanay étéwe damén féngadafé ro Beem. Féguléwo mo damén i kéluhanay de étéw inok i kétaya muwe mérigo dob fantade ni loo so bé mérigowe dob lawayo. Irayan gey bé amaé keye bé ni gai. Fésagada mo begey bé de sala gey loo so bé kéfésagad geye bé de énggésala begey. Kago fédayaén begey météngkad rémigo sala. Brab diyaga mo begey bé Satanase. Mateo 6:9-13