'Itm 'chai Lis, tekau ktekame. 'm y'orinaa'u 'u ltu'uriatunee. Ch'a y'otaka 'm nsaunee'u, 'inim 'itmaktunee. Ju'u 'm jo'i'aa'u 'inm y'atunee. Jba junen tekau ''a jowa'abnasia. Jka'a bw'awamta jba 'itu b'eemta, ''an 'itu 'atuanee. Ka-t'iik 'itm y'arit 'itm jikoinee. Junen 'itm jme'e ka-t'iik 'itu yakame 'itm 'm jijokoe'ebnasia. 'nnaa 'itm 'e j'obilaanaa'u, ka 'itu 'atuanee. 'la, bbeje'erita-btana 'itm jnne'unee. Bw'ituk ju'u ch'a y'otaka s'ime 'tte'ata jpweeka 'm nsauwee'u, 'ntok ju'u y'orisi-masi 'm 'iyaanaa'u, jba-yu-betch'ibo 'u 'unee. Ta junentunee. Mateo 6:9-13