The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Mateo 1

1 Jè xâjôn ra baxkî ßí-lâ jñà namîíxtín jchá-lâ Jesucristo, jè ra tjê-lâ David nchrabáßta-ni kô tjê-lâ Abraham. 2 Jè Abraham, jè kjomà nâßìn-lâ Isaac; kô Isaac, jè kjomà nâßìn-lâ Jacob; kô Jacob jè kjomà nâßìn-lâ Judá kô jñà ßntsê. 3 Kô jè Judá, jè kjomà nâßìn-lâ Fares kô Zara. Kô jè nâ-lâ, Tamar tsißkìn. Jè Fares, jè kjomà nâßìn-lâ Esrom; kô Esrom, jè kjomà nâßìn-lâ Aram. 4 Jè Aram, jè kjomà nâßìn-lâ Aminadab; kô jè Aminadab, jè kjomà nâßìn-lâ Naasón; jè Naasón kjomà nâßìn-lâ Salmón; 5 jè Salmón, jè kjomà nâßìn-lâ Booz, kô jè nâ-lâ, Rahab tsißkìn. Jè Booz, jè kjomà nâßìn-lâ Obed, kô jè nâ-lâ, Rut tsißkìn; kô jè Obed jè kjomà nâßìn-lâ Isaí; 6 jè Isaí, jè kjomà nâßìn-lâ David ra xîtâxá ítjòn tsikijna, kô jè David, jè kjomà nâßìn-lâ Salomón; kô jè nâ-lâ Salomón, jè ra kjomà chjôón-lâ Urías nga tîßsâ ítjòn. 7 Jè Salomón, jè kjomà nâßìn-lâ Roboam; jè Roboam, jè kjomà nâßìn-lâ Abías; jè Abías, jè kjomà nâßìn-lâ Asa; 8 kô jè Asa, jè kjomà nâßìn-lâ Josafat; kô jè Josafat, jè kjomà nâßìn-lâ Joram; kô jè Joram, jè kjomà nâßìn-lâ Uzías; 9 kô jè Uzías, jè kjomà nâßìn-lâ Jotam; jè Jotam, jè kjomà nâßìn-lâ Acaz; kô jè Acaz, jè kjomà nâßìn-lâ Ezequías; 10 jè Ezequías, jè kjomà nâßìn-lâ Manasés; kô jè Manasés, jè kjomà nâßìn-lâ Amón; kô jè Amón, jè kjomà nâßìn-lâ Josías; 11 jè Josías, jè kjomà nâßìn-lâ Jeconías kô jñà ßntsê, ßkiâ nga kijìkô kjôhißin jñà xîtâ Israel ján nangi Babilonia. 12 Ra kjomà âskan, ßkiâ nga ijye kijì yâ Babilonia, Jeconías, jè kjomà nâßìn-lâ Salatiel; kô jè Salatiel, jè kjomà nâßìn-lâ Zorobabel; 13 jè Zorobabel, jè kjomà nâßìn-lâ Abiud; kô jè Abiud, jè kjomà nâßìn-lâ Eliaquim; kô jè Eliaquim, jè kjomà nâßìn-lâ Azor; 14 jè Azor, jè kjomà nâßìn-lâ Sadoc; kô jè Sadoc, jè kjomà nâßìn-lâ Aquim; kô jè Aquim, jè kjomà nâßìn-lâ Eliud; 15 kô jè Eliud, jè kjomà nâßìn-lâ Eleazar; jè Eleazar, jè kjomà nâßìn-lâ Matán; jè Matán, jè kjomà nâßìn-lâ Jacob; 16 jè Jacob, jè kjomà nâßìn-lâ José, jè ra ßxîn-lâ María kjomà. Jè María ra kjomà nâ-lâ Jesús ra Cristo [xîtâ ra xá isìkasén-ni Nainá]. 17 Te ijòn skô kjomà jñà xîtâ jchínga ra nchrabá-ni ßtsê Abraham skanda ßtsê David. Kô jñà xîtâ jchínga-lâ Jesús ra nchrabáßta-ni ßtsê David skanda ßkiâ nga kjôßñó kjomà-lâ jñà xîtâ Israel nga inikasén yâ nangi Babilonia tîßkoâá te ijòn skô kjomà xîtâ jchínga. Kô ngi te ijòn skô kjomà xîtâ jchínga skanda ßkiâ nga kitsin ra Cristo [xîtâ ra xá isìkasén-ni Nainá]. 18 ßKiâ nga kitsin Jesucristo kîí ßsín kjomà: María ra nâ-lâ Jesús, jè José ijye tíjnaßñó-lâ nga jè kîxan-kô. Tanga ßkiâ nga tîkje bitsâjnakô xákjén, kijchaá-lâ María nga ijyeé ißndí tjíhißma-lâ ra âßta ßtsê ngaßñó-lâ Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá. 19 Jè José ra ßxîn-lâ kjomà María, xîtâ kixî-ní; majìn-lâ nga kjôsabà tsjá-lâ María; isíkítsjèn-ní nga ta kjôßmaá tsjín-ni, nga mì yá xîtâ kjîßnchré. 20 ßKiâ nga ijye kôßsín isíkítsjèn, jngo ìkjâlî-lâ Nainá tsakákô ângi nijñá. Kitsò-lâ: —José, ra yâ nchrabá-ni tjê-lâ David, kì tà chjàn skôn-jìn nga kîjnakîì jè María ra chjôón-li kôma, jè ißndí ra tjíhißma-lâ, ßtsêé ngaßñó-lâ Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá. 21 Jngo ndí ißndí ßxîn jtsín-lâ ra Jesús sîßta ßí-lâ. Kií kôßsín ßkín-ni ngâ jè kôchrjekajìn kjôhißin xîtâ nâxîndá-lâ âßta ßtsê jé ra tjín-lâ. 22 Ngaßtsì kjoâ kiî, ßkoâá ßsín itjasòn koni ßsín kitsò Nainá âßta ßtsê xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ kjotseé nga kitsò: 23 Jngo ra chjôón xôngó, ißndí sîhißma-lâ, jtsín jngo-lâ ißndí ßxîn ra Emanuel sîßta ßí-lâ. Jè ßí ra Emanuel tsò, Nainá tíjnakô-ná tsò-ni. 24 ßKiâ nga itjafá-lâ José, ßkoâá ßsín kißsin koni ßsín kitsò-lâ ìkjâlî-lâ Nainá, iskábé María nga ixankô. 25 Tanga skanda ßkiâá tsikitsâjnakô xákjién ßkiâ nga ijye kitsin ndí ißndí tjòn-lâ María; kô ßkoâá ßsín tsikíßta ßí-lâ nga Jesús tsißkìn.

Mateo 2

1 Jesús, yâá kitsin nâxîndá ra ßmì Belén, nangi ra chjâa-ni Judea. Jè Herodes xîtâxá ítjòn tíjna jè nîchjin ßkiâ. Ijchò yâ Jerusalén ra nâxîndá skô-lâ Judea, xîtâ ra ßñó tjín-lâ kjoâchjînê, ra yâ inchrabà-ni ñándâ bitjokàtji-ni tsáßbí, 2 nga kjonangi, kitsò: —Ñándâ tíjna jè xîtâxá ítjòn-lâ ßtsê xîtâ Judío ra ijye kitsin. Kijchaá jngo-jîn nitse yâ ñándâ bitjokátji-ni tsáßbí ra tsakón nga ijyeé kitsin. Ngajîn, kií xá kàßfìî-najîn nga jchâxkón-jîn. 3 ßKiâ nga kiíßnchré Herodes ra xîtâxá ítjòn tíjna, kô ngaßtsì xîtâ nâxîndá Jerusalén, ta itsakjón-ní. 4 Jè Herodes kiìchjâ-lâ ngaßtsì xîtâ ítjòn-lâ nâßmi kô xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma ra tsikínda Moisés. Iskònangi-lâ, ñándâ-ni nga jtsín ra Cristo [xîtâ ra xá sîìkasén-ni Nainá]. 5 Jñà xîtâ kiî kitsó-lâ: —Yâá nâxîndá ra ßmì Belén nangi ra chjâa-ni Judea. ßKoâá ßsín tíchjâ xâjôn ra tsikínda xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé nga kitsò: 6 Jiòn ra xîtâ nâxîndá Belén tsâjiòn, nangi ra chjâa-ni Judá, mì tsà ßñó nangi titsâhijyo yâ âjin-lâ nâxindá ra tjíhijyo ítjòn yâ nangi Judá; tîßkoaá ßñó chjí-nò ra jiòn. Ngâ yâá kîtjojìn jngo-ni xîtâxá ítjòn ra sîikindâ nâxîndá-nâ Israel. 7 Jè Herodes, kiìchjâßma-lâ jñà xîtâ ra ßñó tjín-lâ kjoâchjînê nga iskònangi-lâ mé nîchjin-ni nga kijtse jè nitse. 8 ßKiâá isikasén ján Belén, kitsò-lâ: —Tangiò, nda chjînangioò âßta ßtsê ißndí râ kiî. ßKiâ nga sâkò-nò tîkjíßnchré-ná mé-ni nga tîßkoâ íkatsíjèn-lâ nga skexkón kô nga tîßkoâ jeya sìkíjna. 9 ßKiâ nga ijye kiíßnchré xîtâ chjînê kiî koni ßsín kitsò jè Herodes, kijì-ní kô jè nitse ra kijtse ñándâ bitjokátji-ni tsáßbí ßkoâá ßsín kijì ítjòn-lâ skanda ijchò ñándâ tíjna ißndí râ kiî, kô yâá tsasìjna jè nitse. 10 Jñà xîtâ chjînê kiî, ßkiâ nga kijtse nitse râ-kiî, tsja jchán kißse-lâ. 11 ßKiâ nga jahaßsen nißya jñà xîtâ kiî, kijtseé jè ißndí râ-kiî kô María jè ra nâ-lâ. ßKiâá tsinchaxkónchißta-lâ jè ißndí râ kiî nga kijtsexkón. Âkjòn iskíßxâ jñà kaxâ-lâ, kitsjá-lâ tôn oro, kô chrjongó Nainá kô perfume ra ßñó nda jnê ra ßmì mirra. 12 Ra kjomà âskan kißtsí-lâ nijñá jñà xîtâ kiî nga mì tî ki kôßsín kjînchrabà-ni jè ndîyá yâ ñándâ tíjna Herodes. Xìn ndîyá kijì-ni nga kijì-ni nangi-lâ. 13 ßKiâ nga ijye kijì-ni jñà xîtâ ra tjín-lâ kjoâchjînê, jngo ìkjâlî-lâ Nainá isinijñá-lâ José, kitsò-lâ: —Tîsítjîìn, chjíbì jè ißndí kô nâ-lâ; ßtin ján nangi Egipto; yâá tîjni skanda ßkiâ nga kôxín-là. Ngâ jè Herodes ßkoâàtsjií jè ißndí râ-kiî nga mejèn-lâ sîißken. 14 ßKiâ nga ijye itjafá-lâ José, iskábé ißndí kô nâ-lâ, kijì nîtjên ján nangi Egipto. 15 Yâá tsikitsâjna skanda ßkiâ nga ßken Herodes. ßKoâá ßsín itjasòn koni ßsín kitsò Nainá âßta ßtsê xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ kjotseé nga kitsò: “Yâá kíchjà-îlâ ißndí-nâ yâ nangi Egipto.” 16 ßKiâ nga kijtse jè Herodes nga jñà xîtâ ra ßñó tjín-lâ kjoâchjînê iskòndâchâ-lâ, jti jchán kjomà-lâ. Âkjòn ßñó kitsjá kjôhìxî nga kîyá ijye ndí îxti ßxîn ra jò nó tjín-lâ kô ngaßtsì ra isâ ißndí isa kóhoßki yâ nâxîndá Belén, kô jñà nâxîndá ra tjíhijyo yâ ândi-lâ koni ßsín tsißkénâjmí-lâ jñà xîtâ chjînê, nga mé nîchjin-ni nga kijtse jè nitse. 17 ßKoâá ßsín itjasòn ßén ra kiìchjâ Jeremías xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé, nga kitsò: 18 Yâ îßnde ra ßmì Ramá inaßyá-lâ nga ßñó kjindáya kô tífahátse-lâ jè chjôón Raquel nga tíkjindáyake ndí îxti-lâ, kô mì kiì tî ßnchrée-lâ yá ra síje ikon ngâ ijyeé ßken ndí îxti-lâ. 19 ßKiâ nga ijye ßken Herodes, jngo ìkjâlî-lâ Nainá isinijñá-lâ José ján Egipto. Kitsò-lâ: 20 —Tîsítjîìn, chjíbí jè ißndí kô nâ-lâ. ßTin india-ni yâ nangi Israel. Ijyeé ßken jñà xîtâ ra mejèn-lâ sîißken ißndí râ kiî. 21 ßKiâá tsasítjên José, kijì kô jè ißndí kô nâ-lâ yâ nangi Israel. 22 Tanga ßkiâ nga kiíßnchré José nga jè tíbatéxoma Arquelao yâ nangi Judea, nga jè tíjna ngajo-îlâ nâßìn-lâ Herodes, José itsakjón-ní; mì kiì kôßsín kijì. Yâá kijì yâ nangi Galilea. Nainá ßkoâá ßsín tsikénâjmíya-lâ ângi nijñá. 23 ßKiâ nga ijchò yâ îßnde râ kiî, yâá tsikitsâjna yâ nâxîndá Nazaret. ßKoâá ßsín kjomà mé-ni nga itjasòn-ni koni ßsín kitsò xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé, nga jè Jesús, xîtâ Nazareno ßkín.

Mateo 3

1 Nîchjin kiî, îjchò jè Juan ra batíndá xîtâ, yâ îßnde âßta xìn ßtsê Judea ñándâ nangi kixì, nga tsißkénâjmíya ßén-lâ Nainá, 2 nga kitsò: —Tîkájno-nò jè jé ra tjín-nò kô kì tî tsjà jé fátsji-nò, ngâ ijyeé kjòchrañaßta-nò nîchjin nga jchâa kó ßsín batéxoma jè ra tíjna ján ngajmì. 3 Jè xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé ra tsißkìn Isaías, ßkoâá ßsín tsikínda xâjôn-lâ ra âßta ßtsê Juan nga kitsò: Jngo jtâ-lâ xîtâ ra ßñó chjâ tínaßyá-lâ yâ îßnde âßta xìn ñándâ nga nangi kixì, nga tsò: “Tindandá ndîyá-lâ Nainá yâ âjin inìmâ-nò, nda tîkìxiôò koni jngoò ndîyá ñándâ nga kôjmeyá Nâßín-ná." 4 Jñà nikje ra tsakjaya Juan, tsjâ-lâ chô camelloó tjínda-ni. Kô jngo xinchô ra chrjâbâ tsikíkjá. Jñà tsajmì ra iskine, chô líkó-ní kô tsjén-lâ chô sera ra tjín yâ âjin ijñá. 5 Jñà xîtâ închrabá-ni yâ Jerusalén kô kóhoßki nga tíjngo yâ nangi ñándâ ßmì Judea kô jñà îßnde ra yâ machrañà-lâ yâ nandá-je ra ßmì Jordán nga jiíßnchré-lâ jè Juán. 6 Jñà xîtâ kìî, ßkiâ nga kiìchjâ kixî âßta ßtsê jé ra tjín-lâ, jè Juan, ßkiâá tsatíndá yâ âjìn nandá-je Jordán. 7 ßKiâ nga kijtse jè Juan nga ßñó kjìn xîtâ fariseo kô xîtâ saduceo ßjiì nga mejèn-lâ kôtíndá ijo-lâ, kitsó-lâ: —Jiòn ßkoâá ßsín ngoya-nò koni tsà tjê-lâ yê. ¿Yá ra kôkitsò-nò nga kôtojìn-nó jè kjôhißìn ra ßsâ nchrabà? 8 Nda kjón takón ijo-nò nga ijyeé iníkájno jé-nò kô mì tî jé închifatsji-nò. 9 Kì kôßsín níkítsjen yâ âjin inìmâ-nò nga bixó: “Ngajîn, mì kì ßsê-nàjîn kjôhißin ngâ yâá nchrabáßtà-najîn yâ ßtsê Abraham.” ßKoâá xín kixî-nò, skanda jñà nâjô kìî, maá-lâ Nainá nga îxti ßtsê Abraham ßsîin. 10 Jè kîchâyá ijyeé kjijnanda nga kôtesòn ngaßtsì yá. Jñà yá ra mì kì nda bajà-lâ toò, jngo kjá jtísòn-ni. Âkjòn yâá sînchájin nißí nga katatì. 11 Kixîí kjoâ, ßân, ta kôò nandá nga batíndá-na mé-ni nga sîkájno-nò jè jé ra tjín-nò, kô mì tî kì jé kjótsji-nò. Tanga jè ra ßsâ nchrabátjîngi-na, kôó Inìmâ Tsjè-lâ Nainá nga kôtíndá-nò kô kôó nißí. Isâá tse ngaßñó tjín-lâ mì ßkoâ-ni koni ra ßân. Skanda mì kì tjíßnde-na nga ßân ßkoa-lâ jñà xâjté-lâ. 12 Ijyeé yâ kjijnaya tsja jè pala nga sîìtsje tjé-lâ trigo. Jñà trigo kîncháxkó-ní yâ âya nìßnga; kô jñà tjé-lâ yâá kînchajin nißí ñándâ nga mì kì kjîtso nîtâ mé nîchjin-ni. 13 Jesús yâá ßjiì-ni Galilea nga ijchò yâ nandá-je ra ßmì Jordán nga ijchòjkon Juan nga mejèn-lâ nga sâtíndá-te. 14 Jè Juan, ßkiâ nga tîßsâ ítjòn, mì kì kjokjiín-lâ, kitsó-lâ: —ßÂán jnchro ra machjeén-na nga jî kôtíndá-ná. ¿A ta isâá jî fíîjchòn-ná? 15 ßKiâá kitsò Jesús: —Tîìtjàsòn-lì ra jî ßndîßndî, ngâ machjeén-ní nga kôßsín sîhitjasén ngaßtsì kjoâ ra kixî tjín yâ ngixkôn Nainá. ßKiâá isiìtjasòn jè Juan. 16 ßKiâ nga ijye isatíndá jè Jesús nga itjokàjin-ni yâ nandá, âkjòn itjáßxajin ján ngajmì, kô jè Jesús kijtseé jè Inìmâ Tsjè-lâ Nainá ra inchrabajen-nè nga kiskàtjênsòn-lâ, ra koni ßki tjônîñâ ßki. 17 ßKiâá inaßyá jngo-lâ ßén ra ngajmì inchrabà-ni nga kitsò: —Jè râ-kìî Ißndí-nâ ra ßñó tsjake; ßñó tsja tjín-lâ takoan ra âßta ßtsê.

Mateo 4

1 Jè Inìmâ Tsjè-lâ Nainá kiìkô Jesús jngo îßnde ßtaxìn ñándâ nangi kixì, nga iskóßta jè xîtâ nîí nga mejèn-lâ nga kátátsji jé. 2 Ichán nîchjin kô ichán nîtjên tsikijnachjan Jesús, ßkiâ nga kjomà âskan-nìô kjòhojó-lâ. 3 Jè xîtâ nîì ra ma-lâ kondâchâ îjchò kasißta chrañaá-lâ ñándâ tíjna Jesús, kitsò-lâ: —Tsa ngi kixîí kjoâ nga jîí-nì ra Ißndí-lâ Nainá ßmì-lì, kôßtín-lâ jñà nâjô kìî nga nîñô nchrâjín katama. 4 Tanga jè Jesús kitsó-lâ: —ßKoâá ßsín tíchjâ yâ Xâjôn-lâ Nainá, nga tsò: “Mì tsà tà ki tsajmì ra ma chine kítsâjnakon-ni jñà xîtâ, tîßkoaá kií kítsâjnakon-ni ngaßtsì ßén ra chjâ Nainá." 5 Jè xîtâ nîí ßkiâá kiìkô Jesús yâ Nâxîndá Tsjè-lâ Nainá [ra ßmì Jerusalén]; isíkíjnasòn yâ ñándâ ßñó ßnga yâ âsòn-lâ îngô, 6 kitsò-lâ: —Tsa ngii kjôhìxî-ní nga Ißndí-lâ Nainá ßmì-lì, tikátjên-ngi ijo-lì, ngâ ßkoâá ßsín tjíßta Xâjôn-lâ Nainá nga tsò: Jè Nainá kiíxá-lâ jñà ìkjâlî-lâ nga sîìkìndâ-lì, nga kôó tsja jtsâbâßñó-li, mé-ni nga nî jngo nâjô sâténgi-ni. 7 Jesús kitsó-lâ: —Tîßkoaá tjíßta Xâjôn-lâ Nainá nga tsò: “Kì ta chjàn jè chjíßtì jè ra Nainá-li ma, jè ra tíjna ítjòn-li.” 8 Jè xîtâ nîí india ikô isa jè Jesús yâ âsòn nindo ra ßñó ßnga ßki, nga tsakón ijye-lâ ngaßtsì nâxîndá ra tjín yâ îsàßnde kô jñà kjoâjeya-lâ, 9 kitsò-lâ: —Jîí tsja ijye-là ngaßtsì kìî tsa kîsên xkóßnchißtá-ná kô jchâxkón-ná. 10 ßKiâá kitsò-lâ Jesús: —Tîsißtaxìn-ná xîtâ nîí. ßKoâá ßsín tjíßta Xâjôn-lâ Nainá nga tsò: “Jchâxkín jè ra tíjna ítjòn-li jè ra Nainá ßmì-lâ, kô ta jè tâjngoó tîsiìn-lâ." 11 ßKiâá kijì jè xîtâ nîí, nga tsasißtaxìn-lâ jè Jesús. Âkjòn ijchó ìkjâlî-lâ Nainá ra isìsiìn-lâ Jesús. 12 ßKiâ nga kiíßnchré Jesús nga ndâyá tíjnaßya jè Juan ra tsatíndá xîtâ, yâá kijì india-ni yâ îßnde-lâ ñándâ ßmì Galilea. 13 Tanga mì tsa yâ tsikìjna yâ ñándâ ßmì Nazaret; yâá kiì kijna ñándâ ßmì Capernaum, jngo nâxîndá ra yâ kjijna yâ ândi-lâ ndáchikon yâ îßnde ra chjâa-nì Zabulón kô Neftalí. 14 ßKoâá ßsín kjomà mé-ni nga itjasòn-ni ßén ra tsikínda jè xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé ra tsißkin Isaias nga kitsò: 15 Ján nangi Zabulón kô nangi Neftalí, yâ ñándâ fì ndîyá ra faandi yâ ndáchikon yâ ra ijngoa-lâ nandá-je Jordán, yâ ñánda tíjna nangi Galilea, ñándâ tjíijyo xîtâ ra mì tsà xîtâ judio. 16 Jñà xîtâ nâxîndá râ-kiî ra jñò tjín kjôbítsjen-lâ, kijtseé jngo nißí ra ßñó tse ßki, kô jñà xîtâ ra yâ tjímaya ndîyá kjôbiyà, isìhisén jngo-lâ nißí ra isìhisèn-lâ kjôbítsjen-lâ. 17 Skanda yâá tjên-nì nga tsikíßtsiâ Jesús nga isìkaßbí ßén-lâ Nainá nga kitsò: —Tîkájno jé-nò, kì tî tsjà jé fatsji-nò. Ijyeé kjochraña nîchjin nga jchâa kóßsín batéxoma jè ra tíjna ngajmì. 18 ßKiâ nga tífi Jesús yâ ândi ndáchikon ßtsê Galilea, jò xîtâ kijtsè; jngo ra ßmì Simón ra tîßkoâ Pedro ßmì-te; ßndsêé ma jè ra ijngo sa ra ßmì Andres. Jñà xîtâ kìî, kiì xá ßsín nga tî tsobà nga síßken, kô jé nâßyà-lâ închisíkatjên ngindá. 19 Jesús kitsó-lâ: —Nchrabátjîngi-ná, ßâán tsjà-nò xá nga xîtâ kíxkóya ra ßân kîjîßta-na koni ßsín nga bíxkó tî. 20 Ndîtôón isíkáhijo jè naßya-lâ nga kiìtjîngi-lâ Jesús. 21 Kîßsín ra ijngoa isa-ni, Jesús kijtseé ngi jò isa xîtâ; jngo ra ßmì Jacobo kô jè ra ijngo-sa Juan ßmì, ßndsêé ma; yâá títsâjnaya chitso-lâ kô nâßìn-lâ ra ßmì Zebedeo nga închibíndayá-ni jè nâßya-lâ. Kiìchjâ-lâ Jesús nga kîtjîngi-lâ. 22 Ndîtôón kitsjìn chitso-lâ kô nâßìn-lâ; kiìtjîngi-lâ Jesús. 23 Jesús tsajme tíjngo yâ nangi Galilea; tsakón-ya yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío nga jngó-jngó nâxîndá. Tsißkénâjmíya ßén xîtsê ra nda tsò ra âßta ßtsê Nainá koni ßsín batéxoma, kô isinda-ni ta mé chßin ra tjín-lâ xîtâ nga ajò ma ijo-lâ. 24 Inaßyá-lâ âßta ßtsê Jesús nga tíjngo yâ îßnde ñándâ ßmì Siria, kô jñà xîtâ închrabàkôó-lâ jñà xîtâ ra kiya ra kjìn skôya chßin tjín-lâ, jñà ra ajò ijo-lâ kô xîtâ ra inìmâ ßcho-lâ nîí tjíjìn inìmâ-lâ, kô tjín ra chßin biyaxín tjín-lâ, kô xîtâ ra mì kì ma síkíßbî ijo-lâ. Jè Jesús isindaá-ni ngaßtsì xîtâ kìî. 25 Kjín xîtâ kijìtjîngi-lâ Jesús ra yâ îßnde-lâ Galilea, kô ra ßtsê nâxîndá ra te ma-ni ra ßmì Decapolis, kô ra ßtsê nâxîndá Jerusalén, kô ra yâ ßtsê nangi Judea, kô ra yâ ßtsê ra ijngoa nandá-je Jordán.

Mateo 5

1 Jesús, ßkiâ nga kijtse nga kjìn ma-ni xîtâ, tsiìjin yâ âsòn nindo kô yâà tsikìjna-ni. Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ ijchò kinchaßta chrañà-lâ. 2 Jesús, ßkiâá kiìchjâ nga tsakónya-lâ, kitsò-lâ: 3 —Mé tâ nda-lâ jñà xîtâ ra machîya-lâ nga machjeén-lâ jè kjônda ra ngajmì nchrabá-ni; ngâ jñà xîtâ kìî, ijyeé ßtsêé ngaßtsì kjônda ra tjín âßta ßtsê xîtâ ra batéxoma-lâ jè ra tíjna ngajmì. 4 ’Mé tâ nda-lâ jñà xîtâ ra kjindáya nga bíxten ndáxkôn; ngâ jé Nainá sîìjetakòn. 5 ’Mé tâ nda-lâ jñà xîtâ ra inda kjoâ tjín inìmâ-lâ; ngâ jñà tjábé-lâ nangi ra Nainá ijye ßkôßsín kitsò nga tsjá kjôtjò-lâ. 6 ’Mé tâ nda-lâ jñà xîtâ ra kôßsín ßñó bátsjì kjoâ kixî ra mejèn-lâ Nainá koni ßsín ßsín jè xîtâ ra ßñó xándá-lâ kô ra ßñó ajò-lâ; nga sâkó-lâ jñà kjoâ ra bátsjì. 7 ’Mé tâ nda-lâ jñà xîtâ ra tjín-lâ kjôhîmâ takòn; ngâ jè Nainá tîßkoâá kôhîmâke ngajoó-ni. 8 ’Mé tâ nda-lâ jñà xîtâ ra tsje tjín inìmâ-lâ; jñà xîtâ kìî, skêé Nainá. 9 ’Mé tâ nda-lâ jñà xîtâ ra síßnchánjin kjoâ, ngâ jè Nainá îxti ßtsêé kîtsô-lâ. 10 ’Mé tâ nda-lâ jñà xîtâ ra tímiìtjîngi-lâ nga ta ngâtjì-lâ nga nda síkitjasòn ra kjoâ kixî; ngâ jñà xîtâ kìî, ijyeé ßtsêé ngaßtsì kjônda ra tjín âßta ßtsê xîtâ ra batéxoma-lâ jè ra tíjna ngajmì. 11 ’Mé tâ ndaà najiòn ßkiâ nga jñà xîtâ, chßo kîchjâjno-nò kô nga skêtòn-nò, kô nga ßkoâànè-nò ta mé ßén ndiso-ni nga ta ngâtjì tsâßân. 12 Kôßsín tsja ßtè-là takòn, kô tsja ßte-là inìmâ-nò. Ngâ yâ ján ngajmì, tseé kjôtjò tjábé-nò. Mì tsa ta jiòn ra kôßsín tínikô-nò. ßKoâá tîßsín kinìkô jñà xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá, jñà ra ißsâ kjotseé tsikimà koni ra jiòn. 13 ’Jiòn, kßoâá ßsín ngoya-nò koni tsà nâxâ ra machjeén-lâ xîtâ îsàßnde. Tanga tsa jè nâxâ mì kì tî jnchra-ni, ¿kóßsín kôchjeén isa? Mì tî mé chjí-lâ, ta xâájten-ní kô yâà kînchanè jñà xîtâ. 14 ’Jiòn, ßkoâá ßsín ngoya-nò koni tsà nißí ra machjeén-lâ xîtâ îsàßnde. Tsa jngo nâxîndá ra âsònßnga nindo tíjna mì kì kôma kíjnaßma. 15 ßKiâ jngo nißí sitéßí, mì tsà yâ sîjnangi yâ kaxâ. Yâá sîjna ñándâ ßnga chon, mé-ni ma kôhisen ijye-lâ jñà ra tjítsâjna yâ nißya. 16 ßKoâá tî ßsín ßtîaán jiòn. Nda katahisen jè nißí-nò yâ ngixkôn xîtâ, mé-ni, ßkiâ nga skê jè kjônda ra ßnià jiòn, ßngaá katasíkíjna jè Nâßìn-nò ra Nainá ra tíjna yâ ngajmì. 17 ’Kì tà chjàn kôßsín níkítsjèn nga ßâán ßjiì síkítsón-ña jè kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés kô jñà kjoâ ra tsakón-ya jñà xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá; majìn-jin; ta isâá kií xá ßjíî-na nga ngi ndaá katitjasòn. 18 Ngi kjôhìxîí ra xin-nò, ßkiâ nga takó tíhijyo isa jè îsàßnde kô jè ngajmì, jè kjôtéxoma, nî mé ra ma tjáhíxin-lâ, nî jngo punto kô nî jngo letra, skanda ßkiâ nga kîjchò chîbâ-lâ nga kîtjasòn ijye ngaßtsìoô. 19 Jè xîtâ ra mì kì sîhìtjasòn jngo kjôtéxoma nîßsín nangi tíjna, kô tsà kôßsín kôkonya-lâ xîtâ ra ißka nga mì kì kôßsín sîhitjasòn, ßkoâá ßsín ßñó nangi kíjna yâ nâxîndá ñándâ batéxoma jè ra tíjna ngajmì. Kô jè xîtâ ra nda sîhitjasòn kjôtéxoma-lâ Nainá kô ra nda kôkonya-lâ xîtâ ra ißka, jè xîtâ râ-kìî, ßñó ßnga kíjna yâ nâxîndá ñándâ batéxoma jè ra tíjna ngajmì. 20 ßKoâá ßsín xin kixî-nò, jè kjoâ kixî ra mejèn-lâ Nainá, tsa mì kì ißsâ nda sîhìtjason koni jñà xîtâ fariseo kô xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, mì kì kîtjáâßsêèn ñándâ tíbatéxoma jè ra tíjna ngajmì. 21 ’Ijyeé âsa kinaßyá nájiòn koni ßsín tsißkìn-lâ jñà xîtâ jchínga kjotseé nga tsißkìn-lâ: “Kì xîtâ nìßken, ngaßtsì ra xîtâ sîìßken, kjôhißìn ßkî-lâ.” 22 Tanga ßân ßkoâá xin-nò, tsà jngo xîtâ ra sîíjchán-kô ßntsê, ßsêé-lâ kjôhißìn. Jè ra chßo kîtsô-lâ ßntsê, jñà xîtâxá tsjá-lâ kjôhißìn. Kô jè ra kîtsô-lâ ßntsê, “mì kì mé chjí-lì ra jî”, baßkién-lâ nga yâ kîjî yâ âjin nißí ñándâ tjín kjôhißìn. 23 ’Tsa ßkiâ tjimìkîì kjôtjò-lì yâ ngixkôn Nainá, tsa kîítsjen-lì nga kjoâá tjín-lâ ßntsì ra âßta tsâjì, 24 kì tà chjàn kjôtjò-lì ßbì-lâ Nainá; tikìndajín kjòn-là ítjìn kjoâ ra tjín-lâ ßntsì kô ngajî, âkjòn ßkiâá kôma koâáfa-ni nga ßkî-lâ kjôtjò-lì Nainá. 25 ’Tsà tjín xîtâ ra koâàngi-lì nga îkô-lì yâ nißya masen, ßkiâ nga închimangió yâ âya ndîyáâ, tîßkiâá jchîbanda-nò, mé-ni nga mì yâ sîìngâtsja-lì xîtâxá, kô mé-ni jñà xîtâxá mì yâ sîìngâtsja-lì jñà polsiyâ nga mì ndâyá sîíkájnaßya-lì. 26 ßKoâá xin kixî-là, mì kì kôma kítjô-ni yâ ndâyá skanda ßkiâ nga kíchjítji ijye ijo-lì koni ßki nga sîíjé-lì xîtâxá. 27 ’Ijyeé âsa kinaßyá nájiòn koni sín ijye kitsò ßén kjòtsêè, nga tsò: “Kì kjoâ chijngi ßnià.” 28 Tanga ßân ßkoâá xin-nò, ngaßtsì ra skôótsíjen-jnó jngo chjôòn nga kjoâàjin-lâ, ijyeé kjoâ chijngì tíßsín yâ âjin inìmâ-lâ kô jè chjôón ra skôótsíjèn-jnó. 29 ’Tsà jè xkin kixî bátsji jé-lì, tînáchrji, kjìn tîkàtjîìn. Isâá nda-ni tsa tsìn jngo xkin kô nda mì ßkoaà-ni tsa yâ kîjî ijye ijo-lì yâ âjin nißí ñándâ tjín kjôhißìn. - 30 Tîßkoâ tsà jè ßntsîi nga kixî bátsji jé-lì, tîcháßtì. Isâá nda-ni tsa tsìn jngo ßntsîi, kô nda mì ßkoâ-ni tsà yâ kîjî ijye ijo-lì yâ âjin nißí ñándâ tjín kjôhißìn. 31 ’ßKoâá tî ßsín kißsenâjmí kjòtseé, ßén ra tsò: “Ngaßtsì xîtâ ra tsjìn-ni chjôón-lâ, tjínè-lâ nga tsjá-lâ xâjôn ra yâ kîtjo-ni ßtsê xîtâxá ñàndâ nga tíchjâ nga tsjiìn-ni xákjén.” 32 Tanga ßân, ßkoâá xin-nò: Jngo xîtâ ßxîn, ta ßkiâá kôma tsjín-ni chjôón-lâ tsà ßkjií xîtâ bákô jè chjôón. Tanga ra âßta tsê ßkjií kjoâ, mì kì kôma tsjín-ni chjôón-lâ. Kô tsà tsjín-ni, jé xîtâ ßxîn kôßsín tíßsín nga jè chjôón-lâ skâjin jé ßkiâ nga kîchjâ-lâ xîtâ ra ßkjií. Kô jè xîtâ ßxîn ra kíjnakô jè chjôón râ-kiî, tîßkoâá tíbátsji jé-lâ ijo-lâ nga tíbijnakô jngo chjôón ra ijye kitsjìn-ni ßxîn-lâ. 33 ’Tîßkoâ ijyeé âsa kinaßyá nájiòn koni sín tsißkìn-lâ jñà xîtâ jchínga-ná, ßén ra tsò: “Tîhitjasòn-là Nainá jè ßén-nò ra ßbì kixî-là ßkiâ nga yá ra nìkàxkiôo.” 34 Tanga ßân koâá xin-nò: ßKiâ nga ßkiôò ßén-nò, kì tà chjàn yá ra nìkàxkiôo nga kixó "tíbe-ní". Kì ta chjàn bixó: “Skanda tíbeé ngajmì.” Ngâ jè ngajmì, jè ma íxilê-lâ Nainá ñándâ tíjna ra jè. 35 Tîßkoâ kì ta chjàn bixó: “Skanda tíbeé jè îsàßnde”, ngâ jè îsàßnde yâá închasòn ntsâkô Nainá. Tîßkoâá kì bixó-jiòn: “Jè nâxîndá Jerusalén tíbe-ní” ngâ jè nâxîndá râ-kìî, ßtsêé jè Nainá ra ngi xîtâxá ítjôn tíjna. 36 Kô kì ßén-nò ßbiò ra âßta ßtsê skò, ngâ mì kì kôma najiòn nga sîjmà jngo kô tsa sîchraba jngo tsjâ skò. 37 Tà koâá ßsín tixò tsa “jon-ní” ô ra “majìn-ní.” Ngâ jñà ßén ra ta kjisòn isa, yâá fßii-ni âßta ßtsê xîtâ nîì. 38 ’Ijyeé âsa kinaßyá nájiòn koni sín kitsò ßén kjòtseé, “Tsà yá ra skâjàn-kô xákjién nga kôchrje xkôn, katachrje ngajo-ni xkôn jè ra kôsiìkô. Kô tsà yá ra kôjên jngo nîßñô xákjién ßkiâ nga skâjàn-kô, tîkoâá katajên ngájo-ni nîßñô jè ra kôsiìkô.” 39 Tanga ßân, ßkoâá xin-nò: Katachíkjoâ-nò âßta ßtsê ra xîtâ ßtsên. Tsà jngo xîtâ ßkêèßta jtsa nga kixî-lì, tîßkoâ ßtî-lâ jè jtsa ngaskoán-lì nga kataßbé-te-lâ. 40 Tsa jngo xîtâ koâàngi-lì yâ nißya masen nga mejèn-lâ skâábé jè nâchrô-lì, tîßkoâá ßtî te-la jè kato-lì ¿nâchrô sonßnga-lì?. 41 Kô tsà jngo xîtâ kjôßñó ßsîin-nò nga sîißka mijìn-nò chßá-lâ, koni ßki kîìnè-nò nga jchâ-là, ngi kôßkì tahíkô isa-là ra ta kindâ tsâjiòn. 42 Tsà yá ra sîìjé-nò tsajmì ra tjín-nò, ßtî-là; tsà jngo xîtâ tjín ra mejèn-lâ skîña-lì, kì ta chjàn ßmì-lâ, tsìn-na. 43 ’Tîßkôaá ijyeé âsa kinaßyá-nájion koni ßsín kitsò ßén kjòtsêè, nga kitsò: “Tsjacha ßtîaàn jè xîtâ ra nda bákô-nò kô tîjticha jè ra kondrâ fì-nò.” 44 Tanga ßân koâá xin-nò: Tsjacha ßtîaàn jñà kondrâ-nò; [tîjéßta-la Nainá nga kàtasíchikonßtin jñà ra chjâjno-nò; nda tîkôò jñà ra jtike-nò;] kô titsaßbatjiò jñà ra chßo tsò-nò kô jñà ra chßo síkô-nò. 45 Tsa kôßsín ßsiâàn jiòn, ßkoâá ßsín kôma-ni nga ißndí-lâ kôma jiòn jè Nainá ra tíjna ngajmì; jè Nainá ra sítsjè-lâ ndobá xîtâ ra nda ßsín kô ra mì kì nda ßsín; tîßkoâ síßka-lâ jtsí jñà ra xîtâ kixî kô jñà ra xîtâ chßo kjòn. 46 Ngâ tsa ta jñà kôtsjacha jiòn jñà xîtâ ra nda bákô-nò, ¿mé chjí ra tsjá-nò jè Nainá? Tîßkoâá skanda jñà xîtâ ra síkíchjítjì tsajmì âßta ßtsê xîtâxá Roma, ßkoâá tî ßsín nda bákô jñà xîtâ ra nda bexkon. 47 Tîkoâá tsa tà jñà xîtâ xangiôò nda sîkjáyà-là, ¿mé ra isâ nda închißniàn jiòn? Ngâ jñà xîtâ ra mì kì bexkón Nainá, koâá tî ßsín ßsín ra jñà. 48 Kôßsín ngì xîtâ kixî ßtîaàn koni ßsín nga ngì kixî ßsín jè Nâßín-ná ra tíjna ján ngajmì.

Mateo 6

1 ’Tîkondaà ijo-nò ßkiâ nga tà mé kjônda ra ßnià jiòn, nga tsà ta jè ra mejèn-nàjiòn nga skê-nò xîtâ nga kîtsô-nò, “nda jchán xîtâ”. Kô tsà kôßsín siâàn, mì kiì sîìchikonßtin-nò Nâßín-ná ra tíjna ngajmi. 2 Tsa ßkiâ jngo kjôtjò ßkî-là jñà ndí xîtâ îmâ, kì kôßsín ßnià koni ßsín ßsín jñà xîtâ ra jò îsén tjín-lâ nga jndíî ra ján síkjíßnchré xîtâ yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío kô yâ âya ndîyá, ßkiâ nga tsjá kôtjò tsajmì-lâ mé-ni nga jñà xîtâ nda kîchjâ-nì âßta ßtsê; tanga ßkoâá xin kixî-nò, jñà xîtâ ra kôßsín ßsín, ijyeé títjábé ngájo-lâ kjônda-lâ [ra âßta ßtsê xîtâ. Mì tî mé sîìchikonßtin-ni Nainá.] 3 Tsa ßkiâ mé tsajmì ra ßkî-là xîtâ îmâ, skanda kì tà chjàn ßbénâjmí-là jè xîtâ ra ßñó nda bákô-nò. 4 Ta jiòn tìjin tàkon jè kjoâ ra ßsiâàn, kô jè Nâßín-ná ra tsijèn-lâ kjoâ ra ßma tjín, jè sîíkófa ngajo-nò. 5 ’ßKiâ nga kítsaßba-la Nainá, kì ßkoâá ßsín ßnià koni sín ßsín jñà xîtâ ra jò îsén tjín-lâ. Jñà xîtâ kìî, jè tsjake nga yâ mincha kixî yâ âya nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío kô yâ nga chrjângî-lâ nißya ndîtsîn, nga kjìn xîtâ be ßkiâ nga bítsaßba-lâ Nainá. Ra ngi kjôhixî, ßkoâá xín-nò, jñà xîtâ ra kôßsín ßsín, ijyeé títjábé ngájo-lâ kjônda-lâ [ra âßta ßtsê xîtâ. Mì tî mé sîìchikonßtin-ni Nainá.] 6 ßKiâ nga kítsaßba-là Nâßín-ná ra jiòn, tîtjáâßsêèn yâ nißya-nò, kô tíchjajto xôtjôbâ-lâ, âkjòn titsaßba tâjngo-là jè Nâßín-ná jè ra ta jiòn tjíjìn-nò; kô jè Nâßín-ná ra tíbe ijye kjoâ ra ßma tjín, jé sîìchikonßtin-nò. 7 ’ßKiâ nga kînákjoâßta-là Nâßín-ná, kì tà chjàn tîjè tîjè ßén ra nî-mé chjí-lâ nichjéen jiòn, koni ßsín ßsín jñà xîtâ ra mì kì bexkon Nainá nga ßkoâá ßsín síkítsjèn nga ßkiâá kjîßnchré-lâ Nainá tsa ßkiâ ìsâ kjìn ßén kîchjâ. 8 Kì kôßsín ßniàn jiòn koni ßsín jñà xîtâ kìî, ngâ jè Nâßín-ná ijyeé be mé ra tímachjeén najiòn, nîßsín tî-kje níjéßta-làjiòn. 9 ßKiâ nga kítsaßba là-jiòn Nâßín-ná, kîíßsín tixó jiòn: Nâßìn-nâjîn ra tijni yâ ngajmì, kataßyaxkón-lì nga Nainá-ní ra jî, nga tsjeè tijni. 10 Katanchrabá kjôtéxoma-lì, kôsín katama î îsàßnde koni sín mejèn-lì nga kôma, koni ßsín ma ján ngajmì. 11 ßTî-nájîn ßndî-nî jè nîñô ra machjeén-najîn nga nîchjin nchijòn. 12 Tîjchaàßtá-nájîn jè kjoâ chßo ra ßniàn-jîn koni ßsín nga niìjchaßtà-làjîn jñà xîtâ ra chßo síkô-nàjîn. 13 Kì ta chjàn bißndì nga yá ra skôóßta nàjîn nga mejèn-lâ kjótsjì-jé jîn. Ta ìsâá tîkindâ-nájîn ra âßta ßtsê xîtâ nîí. Ngâ jî-ní ra tjibatexomì, kô tsâji-ní ngaßñó kô jè kjoâjeya skanda ta mé nîchjin kô ta mé nó-ni. 14 ’Tsa sîijchaßtà-là jiòn jè jé-lâ xîtâ ra ßcho síkô najiòn, tîßkoâá sîìjchatá-nò jè Nâßín-ná ra tíjna ján ngajmì. 15 Tanga tsa mì kì sîijchaßtà-là jiòn jñà xîtâ jè jé-lâ, jè Nâßín-ná ra tíjna ján ngajmì, tîßkoâá mì kì sîìjchaßtà-nò jè jé ra tjín-nò. 16 ’ßKiâ nga kîtsâjnachjàn jiòn, kì ta chjàn kôßsín ßnià jiòn koni ßsín ßsín jñà xîtâ ra jò îsén tjín-lâ nga tà baá ßbé îsén-lâ mé-ni nga kataßya-lâ nga títsâjnachjàn-ní. Ra kjôhixî, ßkoâá xín-nò, jñà xîtâ ra kôßsín ßsín, ijyeé títjábé ngajo-lâ kjônda-lâ [ra âßta ßtsê xîtâ. Mì tî mé ra sîìchikonßtin-ni Nainá.] 17 Ra jiòn, ßkiâ nga kîtsâjnachjàn, kì kôßsín ßnià. Ta isâá tîndókjoâan kô tâsîjiòn jñà tsjâsko. 18 mé-ni nga mì kì skê-ni jñà xîtâ tsà titsâjnachjàn nájiòn, kô jè Nâßín-ná ra tsijèn-lâ kjoâ ra ßmà tjín, jè sîìchikonßtin-nò. 19 ’Kì î minchaxkó kjoâ nchîná-nò î îsàßnde; ngâ îjndíî, fitson-ní, chô kixoó síkje kô xîtâá síchijé ßkiâ nga fahaßsen nißya. 20 Ta isâá yâ tînchaxkó yâ ján ngajmì. Yâ ján ngajmì, mì kì tsa fitson kô mì kì tsa chô kixo síkje; tîßkoâ tsìn xîtâ ra síchijé. 21 Ngâ yâ ñándâ nga închaxkó jè kjoâ nchîná-nò, jè inìmâ-nò, yâá koâàßta takon. 22 ’Jñà xkén, jé ma nißí ra síhisen-lâ ijo-ná. ßKoâá ma-ni tsa ßkiâ jñà xkoòn nda tsijèn-lâ, kôhiseén-lâ nga tíjngo ijo-nò; 23 tanga tsà mì kì nda tsijèn-lâ jñà xkoòn, kôjñò-lâ nga tíjngo ijo-nò. Tsà ta ¿títißmê?jñò ßchon jè nißí ra tjín-nò, ngì ta kjoâjñó kîtsajin kißta. 24 ’Nî jngo xîtâ ra ma jò ßsîìn ni-lâ ra sîíxá-lâ. Tsa jò ma-ni ni-lâ, jngo-là ra kôjtike kô jngo-la ra kôtsjake; kô ñá tsa jngo ra nda sîíxá-lâ kô jè ra ijngo mì-kì nda sîíxá-lâ. Mì kì ma tsà kô kjoâ nchîná sîxákêé kô tîßkoâ sîxákêé ra kjoâ ßtsê Nainá. 25 Kií kôßsín tíxín-nò, kì tà chjàn níkájno mé tsajmì ra chjînêe, kô mé ra sîoò, kô tîkoâá kì níkájno mé nikje ra tsjáya. Ngì kjôhixî-ní, isâá chjí-lâ jè kjôbinachon-ná koni jñà tsajmì ra chineé. Kô isâá chjí-lâ jè ijo-ná koni jñà nikje ra tsjayeé. 26 Nda chítsijèn-là jñà nîse ra tjíma yâ âjin îsén, mì tsa jnô ßbé, mì tsa tsajmì majchá-lâ kô mì tsa nißnga tjín-lâ ñándâ nga mincháxkó jñà tsajmì-lâ; tanga jè Nâßín-ná ra tíjna ján ngajmì tsjá-lâ ra kjine; kô ra jiòn-jiòn, isâá ßñó chjí-nò nda mì ßkoâa-ni koni jñà nîse. 27 Nîßsín takó ßñó sîkájno jiòn, mì tsà jè ra isâ tsee kîtsajnakon isa-nò. 28 ’¿Mé-ni jñà níkájno-no jñà nikje ra tsjaya? Chítsijèn-là jñà naxó ra tjín yâ âjin ijñá, mì tsà síxá jìn, kô mì tsà nachjón sínda mé nikje ra kjóya. 29 Tanga ßkoâá xin-nò, skanda jè xîtâxá ítjòn ra tsißkìn Salomón, nîßsín ßñó nda tsikijna ra jè, nda mì tsa kôßsín ßñó nda kjòn jñà nikje ra tsakjaya koni kjòn jñà naxó. 30 Nainá, ßkoâá ßsín ßñó nda síkatsíjèn jñà xkâ ijñá ra nda tsijen ßndîßndî, kô nchijòn, yâá skâtsajin yâ âjin nißí. Isâá ta nda sîíkáya-no nikje jè Nainá, jiòn xîtâ ra mì kì nda makjiín-nò. 31 Kì níkájno jiòn, kì ta chjàn bixó: “¿Mé ra chjînêè? ¿mé ra ßsîeé? kô ¿mé ra tsjáyeé?” 32 Ngâ jñá ngaßtsì tsajmì kìî ra síkájno jñà xîtâ ra mì kì makjiín-lâ âßta ßtsê Nainá; tanga jiòn, tíjnaá-nò jè Nâßín-ná ra tíjna ján ngajmì ra be nga chijaßtá-nò ngaßtsì tsajmì kìî. 33 ßKoâá ma-ni, jè tjatsji ítjòn jiòn kóßsín batéxoma Nainá kô kóßsín tjín jè kjôhixî-lâ, kô ngaßtsì tsajmì kiî, jè Nainá tsjásòn-nò. 34 Kì jè níkájno mé kjoâ ra kôma nchijòn; ngâ nchijòn kjßií kjoâá tjîkô ra sîkájno. Ngâ jngó jngó nîchjin, kjâ tjîkô kjâ tjîkôó kjoâ-lâ.

Mateo 7

1 ’Kì jé fànè-là xangiôo ra ißka mé-ni nga mì jé ßkoâá-nè-nò Nainá ra jiòn. 2 Koni sín nga kjónè jé-là jñà xîtâ ra ßkjií, jè Nainá ßkoâá tî ßsín ßkoâà-nè jé-nò, koni ßsín nga sikôò jiòn xàngiôo, ßkoâá tî ßsín sîìkô te-nò Nainá. 3 ¿Mé-ni nga jè chitsíjèn-lâ jè tjé îtsé ra kjinangi yâ xkôn xàngîi kô nda mì ßnià-ni kindâ jè chîsô ra kjijto xkin. 4 Tsa jngo chîsô kjijto xkin, kóßsín kôma-ni nga ma ßkín-lâ jè xîtâ xàngîi, “Tîßnde-ná nga kochrjengì-là jè tjé îtsé ra kjinangi yâ xkin.” 5 Jî, xîtâ ra jò îsén tjín-lì, chjáhíxìn kjòn-là ítjìn jè chîsô ra kjijto yâ xkin mé-ni nga ißsâ nda kôtsíjèn-lì nga ma kînáchrjengi jè tjé îtsé ra kjinangi yâ xkôn xàngîi. 6 ’Kì ta chjàn nañá ßbi-là jñà tsajmì ra tsje âßta ßtsê Nainá mé-ni nga mì yâ ßkoâáfaßtà-nò kô yâá skînê-nò. Kô kì chîngâ bitsajo-là jñà tsajmì-nò ra ßñó chjí-lâ mé-ni nga mì yâ kînchanè-ni. 7 ’Tîjé-la Nainá, kô jè tsjá-nò mé ra sîjé; tjatsjiò, sâkó-nò; tînákjoâtßaà-là Nainá mé-ni skîíxßâßnde-nò. 8 Ngatsßì xîtâ ra sîìjé, ßkîì-lâ mé ra sîíjé, jè ra koâàtsji, sâkó-lâ, kô jè ra kîchjâtßaà-lâ Nainá, skîíxßâßnde-lâ. 9 ’¿A títsâjnajiín ißka-nò xîtâ ra nâjô tsjá-lâ ißndí-lâ tsà ßkiâ nîñô nchrâjín sîíjé-lâ? ¿A mí tsà nîñô nchrâjín tsjá-lâ? 10 Kô ¿a yêé tsjá-lâ tsa ßkiâ, tî sîíjé-lâ? ¿A mì tsà tî tsjá-lâ? 11 Jiòn, nîßsín xîtâ ßcho kjòn jiòn, tanga maá-no ßbi-là îxti-nò tsajmì ra nda kjòn ßkiâ nga síjé-nò. Jè Nainá ra tíjna ngajmì isâá ta nda tsajmì ra tsjá-nò ra jè, tsà sîjé-là. 12 ’Koni ßsín mejèn-nò nga nda sîìkô-nò xîtâ, jiòn, kôà tî ßsín nda tîkô-tè. Ngâ ßkoâá ßsín tíchjâ kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés kô xâjôn-lâ xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjòtseé. 13 ’Jè tîtjáhâßsêèn jè xôtjôbâ ra xàtsji tîßxá. Ngâ jè xôtjôbâ kô jè ndîyá ra teyá, yâá fìkô-ná ñándâ nga chîjeé. ßÑó kjìn ma-ni jñà xîtâ ra yâ fì. 14 Jè xôtjôbâ kô jè ndîyá ra xàtsjiya kjòn, jè-ní ra fìkô-ná yâ ñándâ tjín kjôbinachon, kô ta chibaá ma-ni xîtâ ra sakó-lâ. 15 ’Nda tîkîndâà ijo-nò âßta ßtsê xîtâ ndiso ra tsò nga ßén-lâ Nainá-ní ra síkaßbí. ßKiâ nga fijchójkon-nò jñà xîtâ kìî, ta îmâkjoâá ßsín koni jñà forrè, tanga ßkoâá ßsín kjòn-ni inìmâ-lâ koni jñà tsîjén ra ßtsên. 16 Ta ma ta yâá jchâ najiòn kóßsín nga ßsín, koni sín tjín ra âßta ßtsê yá ra baja-lâ to; ngâ jñà to-lâ bakón mé yá-ni nga jngó-jngó; koni jñà to uva mì tsà yâ majchá-lâ jè yá naßyá; tîßkoâ jñà to higo mì tsà yâ majchá-lâ jñà xkâ naßyá. 17 ßKoâá sín tjín ngaßtsì yá ra nda, nda to bajà-lâ, tanga jñà yá ra mì kì nda, mì kì nda to bajà-lâ. 18 Jngo yá ra nda, mì kì kôma chßo kjòn to ra kôjâ-lâ; kô jè yá ra mì kì nda, mì kì kôma nda to ra kôjâ-lâ. 19 Ngaßtsì yá ra mì kì nda to bajà-lâ, jtísòn-ní, âkjòn yâá sînchájin yâ nißí nga jtî. 20 Ta ma ta jè jchâxkòn najiòn jñà xîtâ kìî, kóßsín nga ßsín. 21 ’Mì tsà tà ngaßtsì-ni xîtâ ra “Nâßìn, Nâßìn” tsò-na, kjoâhaßsen yâ ñánda tíbatéxoma jè ra tíjna ngajmì. Ta jñà kjoâhaßsen jñà ra kôßsín síhitjasòn koni ßsín mejèn-lâ jè Nâßìn-nâ ra tíjna ján ngajmì. 22 ßKiâ nga kijchò jè nîchjin râ-kìî, kjín xîtâ kîtsô-na: “Nâßìn, Nâßìn, tsißkènâjmíya-nájîn ßén-lì ra âßta tsâji, kô âßta tsâjií inachrjekajin-nàjîn yâ inìmâ-lâ xîtâ, inìmâ ßcho-lâ nîí; tîßkoâá kjín kôxkón kißniàn-jîn ra âßta tsâji.” 23 Tanga kîíßsín xín-lâ ra ßân: “Nî kjiá kíjtsexkon-nò ra jiòn. Tînchaßtàxìn-ná ján, jiòn xîtâ ra chßo kißnià.” 24 ’Jè xîtâ ra ßnchré kô ra síhitjasòn koni ßsín xian, ßkoâá ßsín jngoya-lâ koni jngo xîtâ ra tjín-lâ kjôbítsjen ra yâ tsikíndasòn nißya-lâ yâ âsòn nâxî. 25 ßKiâ nga ßtsa jtsí; kô ßtsa tjôxkón; kô kjohißi nandá xângá nga ßjiì kánè jè nißya râ-kìî; mì mé ra kjoma-lâ ta ngâtjì-lâ nga yâá tjíndasòn yâ âsòn nâxî. 26 Tanga jè xîtâ ra ßnchré-na koni ßsín xian kô mì kì síhitjasòn, ßkoâá ßsín jngoya-lâ koni jngo xîtâ ra mì kì machîya-lâ mé ra ßsín nga yâá tsikíndasòn nißya-lâ yâ ñándâ nga îjncha chrjô. 27 ßKiâ nga ßtsa jtsí; kô ßtsa tjôxkón; ko kjohißi nandá xângá kô jè nißya râ-kìî sasaá ixojen; ßñó tse kjoâ ra kjomà ßkiâ nga ixojen jè nißya râ-kìî. 28 ’Kiâ nga ijye kiìchjâ Jesús, ngaßtsì xîtâ ra yâ títsâjna, tà ßkoâá kjomà-lâ koni ßsín tsò ßén ra tsakón-ya. 29 Ngâ ßkoâá ßsín tsakón-ya koni jngo xîtâ ra ßñó tjín-lâ kjôtéxoma, mì tsà kôßsín tsakón-ya koni jñà xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés.

Mateo 8

1 ßKiâ nga ijye itjojèn-ni Jesús yâ âsòn nindo, ßñó kjìn xîtâ kiìtjîngi-lâ. 2 Jngo xîtâ ra tjín-lâ chßin ra tífißndojnò chrjâbâ ijo-lâ ijchòjkon, tsasènxkóßnchißtà-lâ, kitsò-lâ: —Nâßìn, tsa mejèn-lì, chjahaxìn-ná jè chßin ra tjín-na. 3 Jè Jesús tsakáßta-lâ tsja kô âkjòn kitsò-lâ: —Mejèn-na. Katatjahíxìn-lì jè ßchin ra tjín-li. ßKiâ nga kôkitsò-lâ, ndîtôón itjahíxìn-lâ ßchin ra tjín-lâ xîtâ râ-kìî. 4 ßKiâá kitsò-lâ Jesús: —Nda tînáßyi, kì yá xîtâ ra ßbenâjmí-lâ. ßTin yâ ñándâ tíjna jè nâßmì kô jchîì kjôtjò-lì, jñà tsajmì ra síjé kjôtéxoma-lâ Moisés, mé-ni nga kàtabe-ni jñà nâßmì ra ißkàâ nga ijyeé itjahíxìn-li jè ßchin-lì. 5 ßKiâ nga jahaßsen jìn Jesús yâ nâxîndá ra ßmì Capernaum, jngo xîtâ ra Roma îßnde-lâ ra chíchàn ítjòn tíjna, ijchò síjé jngo-lâ kjônda. 6 Kitsò-lâ: —Nâßìn, jè xîtâ chîßnda-nâ yâá kjijna yâ ján nißya-nâ. Batoó ßñó kiya, tseé kjôhißìn tísíkjiín, kô mì kì tî ma síkíßbî-ni. 7 Jesús kitsó-lâ: —Nda tjín, kômaá kjián nga sindá-na. 8 Jè chíchàn ítjòn râ-kìî ßkiâá kitsò: —Nâßìn, mì kì baßkièn-na nga yâ kîtjáâßsîin nißya-nâ, isâá nda, ta jè-ní nga ßtîì kjôhixî nga katanda-ni chîßnda-nâ, kô kjâbeé kônda-ni. 9 Be-ná nga kîtjasón-ní; ngâ tîßkoâá ßân, tjín-na xîtâ ra batéxoma-na; kô tîßkoâá tjín-na chíchàn ra ßân síhitjasòn-na. ßKiâ nga xin jngo-lâ: “ßTin” ßfiì-ní; kô ßkiâ xin-lâ ra ijngo “Nchrabí” nchrabá-ní; kô ßkiâ nga bíxá-lâ jñà chînda-nâ síhitjasón-ní. 10 ßKiâ nga kiíßnchré-lâ Jesús jè xîtâ râ-kìî, ta kjóxkón-lâ. Kitsò-lâ jñà xîtâ ra tjîngi-lâ: —ngi kjôhixîí ra xin-nò, skanda yâ nâxîndá Israel ßkje ki sakó jngo-na xîtâ ra kôßsín tâ nda makjiín-lâ koni ßsín nga makjiín-lâ xîtâ râ-kìî. 11 ßKoâá xìn-nò, kjìn xîtâ ßkjîí-ni nga tíjngo îsàßnde ra kjînchrabà-ni ñándâ nga bitjokátji-ni tsáßbí skanda ñándâ katjì-ni, nga kôkjên-kô Abraham kô Isaac kô Jacob yâ ñándâ nga tíbatéxoma jè ra ßtsê ngajmiì. 12 Tanga jñá xîtâ ra yâ kjòn bakô-îlâ nga yâ kítsâjna, kînáchrjejin-ní; yâá sîkasén yâ ndîtsiaán yâ ñándâ nga ßñó jñò chon, kô yâá ngi skînê-nè nîßñô nga skîndaya. 13 ßKiâá kitsò-lâ Jesús jè chíchàn ítjòn râ-kìî: —ßTin-ni yâ nißya-lì; kô koni ßsín nga nda makjiín-lì, kôßsín katama. Tîjè kjòn-ni hora kjonda-ni jè chîßnda-lâ xîtâ râ-kìî. 14 Jesús kijì yâ nißya-lâ Pedro; ßkiâ nga ijchò, kijtse-ní nga kiyaá jè nâchíya-lâ Pedro, nga ßchin tìjnga tjín-lâ. 15 Jesús tsakáßta-lâ tsja jè ndí chjôón râ-kìî, kô ndîtôón kjonda-ni jè ßchin tìjnga ra tjín-lâ; kjomá tsasítjên-ni kô âkjòn isìsin-lâ jè Jesús. 16 ßKiâ nga ijye kjòjñò, jñà xîtâ jiìkó-lâ Jesús ngaßtsì xîtâ ra kiya, ra inìmâ ßcho-lâ nîí tjíjìn yâ inìmâ-lâ. Jesús ta jngoó ßén kiìchjâ-lâ nga ma itjokàjin-ni yâ inìmâ-lâ xîtâ jñà inìmâ ßcho-lâ nîí; kô tîßkoâá kjondaà-ni ngaßtsì xîtâ ra ßkjií ßchin tjín-lâ. 17 Kií kôßsín kjoma-ni mé-ni nga itjasòn-ni koni ßsín kitsò jè xîtâ ra tsißkìn Isaías, jè ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé nga kitsò: “Jè tsjahíxìn jè ßchin ra tjín-ná kô jè isìkjiín kjôhißin nga kjònda-ni ñándâ nga ajò ijo-ná.” 18 ßKiâ nga kijtse Jesús nga ßñó kjìn ma-ni xîtâ ra kitsendí-lâ, kitsjá-lâ kjôhixî jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ nga yâ katafì yâ ra ijngoà ndáchikon ján. 19 Jngo xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés îjchò kasißta-lâ Jesús, nga kitsò-lâ: —Maestro, kjín tjîngi-la nîßsín ta ñándâ kîtjájmi. 20 Jesús kitsó-lâ: —Jñà nîndâ tjín-lâ ngâjô-lâ, kô jñà nîse tîßkoâá tjín te-lâ tjé-lâ, tanga ßân, ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ, tsìn-na îßnde ñándâ nga ma síkjáya. 21 Ijngo xîtâ ra yâ kotáßyáßta-lâ kitsò-lâ: —Nâßìn, tîßnde ítjòn-ná nga kjín kihíjian jè nâßìn-nâ. 22 Jè Jesús kitsó-lâ: —Nchrabátjîngi-ná ra jî, tîjmí nga kátíhijin-là jñà mißken-lâ ra tîkoâ mißken. 23 Jahaßsen Jesús yâ chitso kô âkjòn tsakáhijtakô-te jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ. 24 Ta ndîtôón ßjiì jngo tjôxkón kô jtsí ra inchrabà-ni yâ âjin ndáchikon. ßÑó tsáfangi nandá, kô jè chitso kjâmeé iskajin-ndá. Tanga jè Jesús tsakjanafé-ní. 25 ßKiâá kiì sihíßkaá-lâ jñà xîtâ ra yâ kótáßyáßta-lâ yâ ñándâ nga kjijnafè Jesús nga kitsò-lâ: —Nâßìn, tîkìndâ-nájîn. Ijyeè-lâ skâjin-ndé ngaßtsì-ná. 26 ßKiâá kitsò Jesús: —Jiòn, ¿mé-ni skôn-nò? ¿A mí kjißta takon Nainá? ßKiâá tsasítjên Jesús; kitsjá-lâ kjôhixî jè tjôxkón kô jè ndáchikon, kô ndîtôón isijyo-ni kô âkjòn kjondayá-ni. 27 Jñà xîtâ ra yâ kótáßyáßta-lâ tà kjóxkón-lâ, ßkiâá kitsò-lâ xákjén: —¿Yá-ni xîtâ râ-kìî? ¿Mé-ni skanda síhitjasòn-lâ jè tjô kô ndáchikon? 28 ßKiâ nga ijchò Jesús yâ ra ijngoa ndáchikon ján, yâ nangi Gadara, jò xîtâ ijchò kinchaßta-lâ ra yâ itjo-ni yâ ñándâ kjihijyo mißken. Jñà xîtâ kìî, inìmâ ßcho-lâ nîí tjíjìn yâ inìmâ-lâ kô batoó kjàn; skanda mí yá ra ma yâ fahaya yâ ndîyá râ-kiî. 29 Kô ßñó kiìchjâ nga kitsò: —¿Mé kjoâ ra tjín-najîn ra kondrâ tsâji Jesús ra Ißndí-lâ Nainá ßmì-lì? ¿A kií xá káßfiì-ni nga tjên ßkî-nájîn kjôhißin ßkiâ nga tikje bijchó nîchjin? 30 Tî yâà-ni chrañaßta-lâ, kjín jchán ma-ni chîngâ ra yâ tjíma nga închibakjèn. 31 Jñà inìmâ ßcho-lâ nîí ra títsâjin yâ inìmâ-lâ xîtâ kiî tsikítsaßbaá-lâ Jesús, kitsò-lâ: —Tsà kînáchrjekajìn-nájîn yâ îjndíî, tîßnde-nájîn nga yâ kîtjáhaßsen-jin jîn yâ ijo-lâ chîngâ kiò. 32 ßKiâá kitsò-lâ Jesús: —Nda tjín, yâ tangió. Jñà inìmâ ßcho-lâ nîí itjokajiín yâ ijo-lâ jñà xîtâ kìî, âkjòn jahaßsen-jìn yâ ijo-lâ chîngâ. Ngaßtsì jñà chîngâ yâá itíkájen skanda nga iskajin-ndá yâ ndáchikon, kô yâá ßken ngaßtsìo. 33 Jñà xîtâ ra închikoßndá jñà chîngâ jahachinga-ní. ßKiâ nga ijchò yâ ñándâ nga nâxîndá, tsißkènâjmí ijye-ní koni ßsín nga kjomàßtin jñà xîtâ ra inìmâ ßcho-lâ nîí tjíjin inìmâ-lâ. 34 ßKiâá kijì ngaßtsì jñà xîtâ nâxîndá nga kiì katsíjèn-lâ jè kjoâ ra kjomà. ßKiâ nga kijtse Jesús, tsikítsaßbaá-lâ nga xìn îßnde katafì.

Mateo 9

1 ßKiâ nga jahaßsen Jesús yâ chitso, yâá tsatoßta yâ ra ijngoa ndáchikon ján. ßKoâá ßsín ijchò-ni yâ nâxîndá ñándâ nga tsikijna. 2 Jñà xîtâ yâá ijchòkô jngo-lâ xîtâ kiya ra kjijnajyò nga tíjngo ijo-lâ nga kjijnasòn nâchan. ßKiâ nga kijtse Jesús nga makjiín-lâ jñà xîtâ kìî ra âßta ßtsê, kitsó-lâ jè ndí xîtâ ra kiya: —Jî ndí ßxîn, ßñó ßte-lâ takìn; jñà jé-lì ijyeé tínìjchaàßta-lì. 3 Tjín ißka jñà xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés ra kitsò yâ âjìn inìmâ-lâ: “Jè xîtâ râ-kìî, jè Nainá chjâjno-lâ nga kôßsín tsò.” 4 Jè Jesús kjochîya-lâ koni ßsín nga închisíkítsjen, kitsò-lâ: —¿Mé-ni kôtsò kjôbítsjen ßcho ra nchrabájin-ni inìmâ-no? 5 ¿Ñáâ ra ißsâ chiba chjá tjín, a jè-ní nga kixé: “Ijyeé kaniìjchaßta-lì jé-lì,” ô ra jè-ní nga kixé: “Tîsítjîìn kô tîtjájme-ni”? 6 Kokoón-nò mé ni nga jchâ-nò nga ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ tjíßndeé-na nga ßân ma sijchaàßta-lâ jé-lâ xîtâ î âßta nangi. ßKiâá kitsò-lâ jè xîtâ ra kiya: —Tîsítjîin, chjíbí jè nâchan kjisón yá-lì kô ßtin-ni yâ nißya-lì. 7 ßKiâá tsasítjên jè xîtâ ra kiya, kô âkjòn kijì-ni yâ nißya-lâ. 8 ßKiâ nga kijtse jñà xîtâ nga tsasítjên-ni jè xîtâ ra kiya, tà ßkoâá kjomà-lâ; ßkiâá kitsjá-lâ kjônda Nainá jñà xîtâ kìî ta ngâtjì-lâ nga kôßsín tsee ngaßñó kitsjà Nainá âßta ßtsê xîtâ îsàßnde. 9 ßKiâ nga kijì-ni Jesús, kijtseè jngo xîtâ ra ßmì Mateo ra yâ tíjnaßta yâ ímîxâ ñándâ machjítjì tsajmì âßta ßtsê xîtâxá Roma, kitsò-lâ: —Nchrabátjîngi-ná. ßKiâá tsasítjên jè xîtâ ra ßmì Mateo nga kiìtjîngi-lâ. 10 ßKiâ nga tíbakjèn Jesús yâ nißya-lâ Mateo, kjín xîtâ ßjì ra tîßkoâ tsajmì síkíchjítjì; tîßkoâá ijchó ißka xîtâ ra ßkjîí ra ßcho tjín kjoâ ra ßsín. Kô yâá tsikìtsâjnaßta-te yâ ímixâ nga tsakjèn ñándâ tíjna Jesús kô xîtâ ra ijye yâ kotáßyáßta-lâ. 11 Jñà xîtâ fariseo, ßkiâ nga kijtse jñà xîtâ ra închibakjèn-kô Jesús, iskonangií-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús nga kitsò-lâ: —¿Mé-ni kôßsín yâ bakjèn kô-ni jè maestro najiòn jñà xîtâ ra síkíchjítjì tsajmì kô xîtâ ra jé tjín-lâ. 12 Jè Jesús kiíßnchré-ní, kitsò-lâ: —Jñà xîtâ ra nda títsâjna mì tsa chjînêxkiì machjeén-lâ, ta jñá-ní xîtâ ra kiya ra machjeén-lâ chjînêxkiì. 13 Tangió kô jchítáßyá isa kó tsò-ni jè xâjôn-lâ Nainá ra tsò: “Jè mejèn-na nga kàtaßse najiòn kjôhîmâ takòn, kô mì tsà jè-jin nga takó chô sîßken kjôtjo-nájiòn.” Mì tsà ki xá ßjíi-na ra ßân nga jñà kichjà-lâ jñà xîtâ ra tsje títsâjna; kiì-ní xá ra ßjíî-na nga jñà kichjà-lâ ra xîtâ-jé, mé-ni nga katasíkájno-ni jé-lâ kô mì tî kì jé koâàtsji-ni. 14 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Juan ßjií yâ ñándâ tíjna Jesús nga iskònangi-lâ, kitsò-lâ: —Ngajîn kô jñà xîtâ fariseo tà bìtsâjnachjàn kißta-nájîn. ¿Mé-ni jñà xîtâ ra yâ kotáßyáßta-li mì kì tsa bìtsâjnachjan-nì? 15 Jesús kitsó-lâ: —¿A maá baá ßsê-lâ xîtâ ßkiâ jngo xîtâ kabixan, ßkiâ nga takó yâ tíjnakô isa jè xîtâ ßxîn ra kabixan? Tanga kîjchó nîchjin ßkiâ nga tjáßan-lâ jè xîtâ ßxîn ra kabixan; ßkiâ-ní nga kítsâjnachjan. 16 ’Jngo nikje ra ijye jchínga mì kì ma tsa nikje xîtsê sîjtoßa-lâ; ngâ jè nikje xîtsê skîíßñóya-ní, kô yâá skîíchrjâya-nda jè nikje jchínga. Kô isâá tse tjáßxâ isa yâ ñándâ nga ichrjajndá. 17 Tîßkoâá mì kì ma sînchá nandá vino ra xîtsê yâ chrjâbâ ra ijye jchínga, ngâ jè vino xîtsê skîíchrjâyaá jè chrjâbâ ra ijye jchínga kô xâájteén jè vino kô kjîtsón jè chrjâbâ. Jè nandá vino xîtsê, chrjâbâ xîtsêé sînchá mé-ni nga nî mé ra jchîja-ni. 18 Tî ßkiâá-ni nga tíchjâ Jesús, jngo xîtâ ítjòn-lâ xîtâ judío ijchò yâ ñándâ tíjna, tsasèn-xkóßnchißtà-lâ, kitsò-lâ: —Jè ndí tsati-nâ, ßsâ kjón ßken; tanga tsà ßkíîn ra jî, kô kjóßta-lâ ßntsî, kíjnakoón india-ni. 19 Tsasítjêén Jesús kô jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ nga kiìkô jè xîtâ râ-kìî. 20 ßKiâ nga închifì, jngo chjôón ijchòkasißta nchraña-lâ Jesús, kô âjtôn ítsîín Jesús tsasijna-nì nga ma itsaba yâ âtjòn nikje-lâ Jesús; jè chjôón râ-kìî ijye ró kjo tejò nó tjín-ni nga kiya nga jní xaájten-lâ. 21 Ngâ ßkoâá ßsín isíkítsjen nga kitsò: “Nîßsín tsà ta îtsé-là skâßta-lâ ntsâ jè nikje-lâ, kônda-na.” 22 Jè Jesús isíkáfa-ní, kijtseé jè ndí chjôón râ-kìî, kitsò-lâ: —Jî ndí chjôón, ßñó ßte-la takin, kií kamanda-ni nga kamakjiín-lì ra âßta tsâßân. Kô tîjè-ni hora nga kjonda-ni jè ndí chjôón râ-kìî. 23 ßKiâ nga îjchò Jesús yâ nißya-lâ jè xîtâ ítjòn-lâ xîtâ judío, kijtseè jñà xîtâ ra síkjane kô jñà xîtâ ra ßñó ba închikjindáya. 24 Kitsò-lâ: —Títjoôò yâ nißya; ngâ jè ndí tsati râ-kìî mì tsa kabiya-jin, tà kjijnafé-ní. Jñà xîtâ, ta tsijnoke-ní koni ßsín kitsò jè Jesús. 25 Tanga jè Jesús tsachrjeé nißya ngaßtsì xîtâ ra yâ tjítsâjna; âkjon jahaßsèn nißya; iskábé jè tsja ndí tsati. Kô jè tsati ndîtôón tsasítjên-ni. 26 Ta nga tíjngoó tsabísòn ßén âßta ßtsê kjoâ ra kjomà. 27 ßKiâ nga ijye itjo-ni Jesús yâ îjndáâ, jò xîtâ ra xkâ kiìtjîngi-lâ, ßñó kiìchjâ, kitsò-lâ: —¡Jchâhîmâ takòn nájîn, ngajî ra yâ inchrobà-ni âßta ßtsê David ra xîtâxá ítjòn tsikijna! 28 ßKiâ nga jahaßsen yâ nißya Jesús, jñà xîtâ xkâ ijchò kinchaßtá-lâ, kô jè Jesús iskonangií-lâ, kitsò-lâ: —¿A makjiín-nò nga ßân ma sindá-nò? Kitsò jñà xîtâ ra xkâ: —Jon Nâßìn, ßkoâá ßsín makjiín-najîn. 29 Jesús ßkiâá iskaájno xkôn kô kitsò-lâ: —Kôßsín kàtanda-nò koni ßsín nga kamakjiín-nò. 30 Itjáßxâá-ni xkôn jñà xîtâ kìî. Jè Jesús ßñó tsikíßtìn nga kitsò-lâ: —Kì yá xîtâ ra ßbenâjmí-lâ âßta ßtsê kjoâ kìî. 31 Tanga jñà xîtâ kìî, ßkiâ nga ijye itjo-ni nißya, tîßkiâá tsikíßtsiâ nga tsißkénâjmì nga tíjngo yâ îßnde râ-kìî koni ßsín nga kißsin jè Jesús. 32 ßKiâ nga ijye închifì-nì jñà xîtâ kiî, jngo xîtâ ra mì kì ma-lâ chjâ ra inìmâ ßcho-lâ nîí tjíjìn yâ inìmâ-lâ ßjiìkó jñà xîtâ yâ ñándâ nga tíjna Jesús. 33 ßKiâ nga ijye tsachrjejin Jesús jè inìmâ ßcho-lâ nîí ra tjíjìn yâ inìmâ-lâ xîtâ râ-kìî, tîßkiâá kjomà kiìchjâ-ni. Ngaßtsì xîtâ ra yâ títsâjna ta kjóxkón-lâ. Kitsò: —Nî kjè sa india mé kjoâ ra kôtjín ßya-lâ î îßnde Israel. 34 Tanga jñà xîtâ fariseo kitsó-ní: —Tîjèa-ni jè xîtâ nîí ra tíjna ítjòn ra kátsjá-lâ ngaßñó jè xîtâ râ-kiî nga ma-lâ kabachrjekajìn inìmâ ßcho-lâ nîí ra tjíjìn yâ ijo-lâ xîtâ. 35 Jesús tsajmejín-ní ngaßtsì jñà nâxîndá ißi kô nâxîndá jtobá nga tsakón-ya ßén-lâ Nainá yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío ra tjín-lâ nga jngó-jngó nâxîndá. Tsißkénâjmí ßén ra nda tsò âßta ßtsê kóßsín nga batéxoma Nainá. Kô isinda-ni ngaßtsì ßchin ra tjín-lâ xîtâ kô yâ ñándâ nga ajò-lâ. 36 ßKiâ nga kijtse Jesús nga ßñó kjìn ma-ni xîtâ, kjòhîmâke-ní; ngâ jñà xîtâ batoó ßñó itsißòn-lâ kô kjòchijndí-ní;* ßkoâá ßsín kjòn koni jñà forrè ra tsìn-lâ chjîngô ra koßndá. 37 ßKiâá kitsò-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ: —Kjôhixî-ní, ßñó tse xá tjín âßta ßtsê ßÉn-lâ Nainá, koni ßsín ma ßkiâ nga kjìn tsâjmì majchá, tanga chibaá ma-ni jñà ra síxá. 38 Kií machjeén-ní nga tîjé-là jè Ni-lâ xá, mé-ni nga kàtasíkasén isa-ni chîßnda ra kîíxkó jñà tsajmì kìî.

Mateo 10

1 Ra kjomà âskan, Jesús kiìchjâà-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ ra tejò ma-ni, kitsjá-lâ kjôhixî nga ma-lâ kôchrjekajìn inìmâ ßcho-lâ nîí ra tjíjìn yâ inìmâ-lâ xîtâ kô nga ma-lâ sîinda-ni ta mé ßchin-nìoô ta ñándâ nga ajò ijo-lâ xîtâ. 2 Jñà xîtâ ra tejò ma-ni ra tsjahíjìn jè Jesús nga tsikíxáya-lâ, kîìßsín ßmì: jè ra tíjna ítjòn, Simón ßmì, ra tîßkoâ Pedro kitsò-lâ, kô jè ßntsê, jè ra ßmì Andres. Jè Jacobo, kô jè ßntsê ra ßmì Juan, îxtì-lâ Zebedeo. 3 Jè Felipe, jè Bartolomé, jè Tomás, jè Mateo: ra isíkíchjítjì tsajmì âßta ßtsê xîtâxá Roma; kô jè Jacobo ra ti-lâ Alfeo. Kô jè Lebeo ra tîkoâ Tadeo ßmì. 4 Jè Simón ra xîtâ cananita; kô jè Judas Iscariote jè ra isìngâtsja xîtâ kondrâ-lâ Jesús ßkiâ kjomà âskan-nio. 5 Jesús isikasén jñà xîtâ ra tejò ma-ni nga kií síkaßbísòn ßén-lâ Nainá kô kitsjá-lâ kjôhixî, kitsò-lâ: —Kì ya mangió yâ îßnde ßtsê xîtâ ra mì tsa xîtâ judío, kô kì yâ nâxîndá-lâ xîtâ samaritano bitjàhasên-jion. 6 Ta isâá jnchro yâ tangió yâ ñándâ nga títsâjna jñà xîtâ Israel ra ichijà koni ßsín chija jñà forrè. 7 Tangió kô kôßsín tînákjoâya nga tixó: “Ijyeé tímachrañà nîchjin nga jè kôtéxoma jè ra tíjna ngajmì.” 8 Tînda-nò jñà xîtâ ra kiya; tîkjaáya-ilà jñà ra mißken; tîtsje jñà xîtâ ra chrjâbâ ijo-lâ închifißndojno; tînáchrjekajiòn jñà inìmâ ßcho-lâ nîí ra tjíjìn yâ inìmâ-lâ xîtâ. Tà itjábé kjôtjò-no jè ngaßñó râ-kìî, tîßkoâá tîßsín ta kjôtjò ßtiâan kjônda kiî. 9 ’Kì tôn oro kô ki tôn plata kô kì tôn cobre ßchà. (Kì mé tôn ßchà, mejor.) 10 Kì mé tsajmì ra ßchà ra âßta ßtsê ndîyá. Kì jò nga nikje ßchà. Tîßkoâ kì xâjté tsjaya. Kì yá korotî ßchà. Ngâ jè xîtâ ra síxá, machjeén-ní nga yâ ßkî-lâ mé ra skînê yâ ñándâ síxá. 11 ’ßKiâ nga jngo nâxîndá-je kijchò kô tsa jngo nâxîndá jtobà, tjatsjiò jngo xîtâ ra nda xîtâ, kô yâ tîtsâjnakôò skanda ßkiâ nga ijye kítjôjion nâxîndá kiî. 12 ßKiâ nga kîtjáâßsêen yâ nißya, tîkjáya-là jñà ni-lâ nißya. 13 Tsà jñà ni-lâ nißya nda skâábétjò-nò, tîchikonßtion nga nda katìtsâjna, tanga tsa mì kì skâábétjò-nò, tà jión sîìchikonßtin-nò Nainá. 14 Tsa mì kì skâábétjò-nò, kô tsa majìn-lâ nga kjîßnchré ßén-nò, títjô-nò yâ nißya râ-kìî kô nâxîndá râ-kìî kô titsajne chijo-lâ (nißnde) ntsâkò. 15 Kjôhixîí ra xin-nò ßkiâ kîjchò nîchjin nga kîìndajín Nainá, jñà xîtâ kìî, isâá tse kjôhißìn ßkî-lâ koni jñà xîtâ ßtsê nâxîndá Sodoma kô nâxîndá Gomorra. 16 ’Kàtasijin-nò, ßân, ßkoâá ßsín sìkásén-no koni tsà forrè yâ âjin-lâ tsjîjén. Mañâ tima nga tîkondâ kô-no ijo-nò koni ßsín ßsín jè yê, tanga inda kjoâà ßtiâàn koni jñà nîse paloma. 17 Nda tîkondaà ijo-no, ngâ jñà xîtâ yâá sîìngâtsja-nò yâ ngixkôn xîtâxá, kô yâá skâjàn-kô-no yâ âya nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío. 18 Skanda yâá ikô-nò yâ ngixkôn xîtâxá ra închibatéxoma kô yâ ngixkôn jñà ra xîtâxá ítjòn títsâjna ra ta ngâtji tsâßân. ßKoâá ßsín kâma-ni nga ma kînákjoâ la-jiòn ßén ra tsâßân jñà ra xîtâxá kô jñà ra mì tsa xîtâ judio. 19 ßKiâ nga kôngatsja jiòn yâ ngixkôn xîtâxá kiî, kì ta chjàn makájno-no mé ßén ra kînákjoâà kô kóßsín nga kixó; ngâ jè Nainá kôsîkô-nò nga tsjá-nò ßén ßkiâ nga kîjchò chîbâ-lâ. 20 Ngâ mì tsà jiòn-jiòn ra kînákjoâa, jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá ra sîìkìchjâ-nò. 21 ’Jè ra tjín ßntsê, tî jè ßntsê sîìngâtsja-ni nga kàtabiya; jè nâßìn-lâ ti, tî jè sîìngâtsja-ni ti-lâ nga kàtabiya; kô jè ti, tî jè skâjàn-kô-ni nâßìn-lâ nga sîìßken. 22 Ngaßtsì xîtâ ra tjín nga tíjngo yâ îsàßnde kôjtikeé-nò ra ta ngâtji tsâßân; tanga jè xîtâ ra kixî kíjna skanda ßkiâ kjêèßta nîchjin, kôtojiín kjôhißìn. 23 ßKiâ nga jngo nâxîndá kôchrjejìn-nò xîtâ nga ßkoâàtjîngi-nò, tjáâchinga, kô ßkjií nâxîndá tangió. ßKoâá xin kixî-nò, tîkjeé mangí najiòn kóhoßki nâxîndá ra chjâ-ni Jerusalén nga ßkjíî india-na, ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ. 24 ’Nî jngo xîtâ ra ßsâ tíkotáßya isâ ßnga tíjna, koni jè maestro-lâ; tîßkoâ nî jngo chînda ra isâ ßnga tíjna koni jè ni-lâ xá. 25 Jè ra ßsâ tíkotáßyá, katasìjngo ikon tsà tà kôßsín ßki kâtama-lâ koni jè maestro-lâ; kô jè chîßnda kàtasìjngo ikon tsa ta kôßsín kíjna koni jè ni-lâ xá. Tsà jè nâßìn-lâ îxti “xîtâ nîí” tsißkin-lâ, ¿a tà jñà mì kôßsín ßkín-lâ jñà ra îxti-lâ? 26 ’Kì ta chjàn skòn-là jñà xîtâ. Ngâ ngaßtsì kjoâ ra tjíßma, takó jchâá-lâ; kô ngaßtsì tsajmì ra ßma tjíhijo tîßkoâá jchâá-te-lâ. 27 Jñà kjoâ ra ßma tjín ra ßkiâ jñò ítsißkènâjmí-nò, nîchjin tînákjoâya-la ngaßtsì xîtâ. Jñà kjoâ ra ta ßân tsißkènâjmí chijé-no, ßtenâjmí-la xîtâ nga tíjngo. 28 Kì jñà skon-là jñà ra ta ijo-ná ma-lâ síßken, tanga mì kì ma-lâ sîìßken jè inìmâ-ná. Jè jnchro tîskón-là jè ra ma-lâ sîìßken inìmâ-ná kô ijo-ná yâ ñándâ tjín kjôhißin ra mì feheßta. 29 ’ßYa nájiòn nga ta jò ján ixô chjí-lâ nga jò nîse. Tanga nîjngo nîse kiî kîyá tsa mì jè Nâßín-ná kôkitsò. 30 Kô ra âßta tsâjiòn, skanda jñà tsjâskò tjíxkîya-lâ Nainá. 31 ßKoâá ma-ni kì tà chjàn skon jiòn. Ngâ isâá ßñó chjí-nò koni jñá ndí nîse, nîßsín takó kjìn ma-ni. 32 ’Ngaßtsì xîtâ ra kôkîtsô yâ ngixkôn xîtâ nga ßâán fißta-na, ßkoâá tîßsín xián yâ ngixkôn Nâßìn-nâ ra tíjna yâ ján ngajmì, nga tsâßân-ná ngaßtsì jñà xîtâ kìî. 33 Tanga ngaßtsì xîtâ ra kôkîtsô nga mì tsa ßân fißta-na yâ ngixkôn xîtâ, ßkoâá tîßsín xián ra ßân yâ ngixkôn Nâßìn-nâ ra tíjna yâ ján ngajmì, nga jñà xîtâ kìî mì tsa tsâßân jiàân. 34 ’Kì ta chjàn bixó jiòn nga kjoâßnchán ßjíî-kô yâ îsàßnde. Mì tsa kjoâßnchán jìn ra jíî-kô; kjôjchán-ní ra ßjíî-kô ra ßân. 35 ßKií xá ßjíî-na nga jñà xîtâ kondraá kîjî-lâ xákjién, jè ti tîjè-ni nâßìn-lâ ra kondrâ kîjî-lâ; kô jè tsati, tîjè kondrâ kîjî-lâ jè nâ-lâ; kô jè ra kjâßnda ma, tîjè kondrâ kîjî-lâ jè nâchíya-lâ. 36 Nga jngo nißya xîtâ, tî jñà xákjén kîjî-lâ kondrâ. 37 ’Jè xîtâ ra isâ ßñó tsjake nâßìn-lâ kô isâ ßñó tsjake nâ-lâ kô mì tsa kôßsín ßñó matsjake-na ra ßân, mì kì bakièn-lâ nga xîtâ-nâ kôma; kô jè xîtâ ra tîßkoâá isâ ßñó tsjake ti-lâ kô tsa jè tsati-lâ kô mì tsa kôßsín ßñó matsjake-na ra ßân, tîßkoâá mì kì bakièn te-lâ nga xîtâ-nâ kôma. 38 Kô jè xîtâ ra mì kì tsò ikon nga nchrabáßta-na nga chíkjoâ-lâ kjôhißìn ra kôtojin ra ta ngâtjì tsâßân koni ßsín nga bato kjôhißìn xîtâ ra ßbamijin kro ra tîjè yâ biyaßtá-ni, mì kì bakièn-lâ nga xîtâ tsâßân xián-lâ. 39 Jè ra mejèn-lâ nga mì kì jchîja jè kjôbinachon-lâ, ta isâá sîìjchijà jnchrò; tanga jè xîtâ ra sîìjchija jè kjôbinachon-lâ ra ta ngâtjì tsâßân, ta isâá jnchro sâkò-lâ kjôbinachon. 40 ’Jè xîtâ ra nda skâábétjò-nò, ßâán-nì ra skâábétjò-na; kô jè ra skâábétjò-na, jè skâábétjò jè ra isìkasén-na. 41 Jè xîtâ ra nda skâábétjò jngo xîtâ ra chjâ ngajo-lâ Nainá, ta ngâtji-lâ nga ßén-lâ Nainá chjâya, ta ngáson tjín kjôtjo ra ßkî-lâ ngajòô; kô jè xîtâ ra nda skâábétjò jè xîtâ ra kixî tíjna yâ ngixkôn Nainá, ta ngâtji-lâ nga kixî tíjna, tîßkoâá ta ngásòn tjín kjôtjo ra ßkî-lâ ngajò. 42 Ngaßtsì xîtâ ra ma-lâ tsjá jngo chîtsín-lâ nandá ßnchán jngo ndí xîtâ îmâ, ta ngâtji-lâ nga ßân kotáßyáßta-na, ßkoâá xin kixî-nò nga isâá tse kjônda-lâ Nainá sâkò isa-lâ.

Mateo 11

1 Jesús, ßkiâ nga ijye kitsjá-lâ kjôhixî jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ ra tejò ma-ni kóßsín nga sîíxá, Jesús kijì-ní nga kiì kakón-ya kô nga isìkaßbí ßén-lâ Nainá yâ ngaßtsì nâxîndá ra yâ chrañà tjín. 2 Juan, nga ndâyá tíjnaßya ra jè, tanga kiíßnchré-ní jñà kjoâ ra tíßsín jè Cristo [xîtâ ra xá isìkasén-ni Nainá]. Kií kôßsín isikasén ißka-ni jñà xîtâ ra yâ kotáßyáßta-lâ 3 mé-ni nga iskonangi-lâ. Kitsò-lâ: —¿A jî-ní ra Cristo ra xá kôßsín tjíne-lâ nga ßkjîi, ô ra ßkjîí jchíña-làjîn? 4 Jesús kitsó-lâ: —Tangió, kô ßtènâjmí-lâ jè Juan jñà kjoâ ra închißyà kô ra închinaßyá. 5 Kôßtìn-là nga jñà xîtâ ra xkâ, ijyeé tsijeén-ilâ; kô jñà ra tsáßyá, ijyeé maá fì-ni; kô jñà xîtâ ra tjín-lâ ßchìn ra fißndojno chrjâbâ ijo-lâ, ijyeé kjondaá-ni; jñà xîtâ ra jtaya, ijyeé ßnchré-ni; kô jñà ra biya, faháya-ilâ; kô jñà ndí xîtâ îmâ, tíßsenâjmíyaá-lâ ßén nda-lâ Nainá. 6 Mé tâ nda-lâ jè xîtâ ra mì jò ßkê-lâ ikon ra âßta tsâßân. 7 ßKiâ nga ijye kijì-ni jñà xîtâ-lâ Juan, tsikíßtsiâá Jesús nga tsakákô nâjmí jñà xîtâ ra âßta ßtsê Juan. Kitsò-lâ: —¿Mé ra tsangì chìtsíjèn làjiòn yâ îßnde kixì ñándâ âßta xìn? ¿A jè tsangì tsíjèn-là jngo xîtâ ra inda tíjna koni tsa jngo ínâxô ra síjtìya-lâ tjô? 8 Kô tsa majìn, ¿yá ra tsangì chìtsíjèn-là? ¿A jngo xîtâ ra ßñó nda kjòn nikje ra kjiya? Majìn, ngâ jñà xîtâ ra ßñó nda kjòn nikje-lâ, yâá títsâjna yâ nißya-lâ xîtâxá ítjòn. 9 ¿Tanga mé xá ra tsangì najiòn? ¿A jè tsangì chìtsíjèn-là jngo xîtâ ra chjâ ngajo-lâ Nainá? Jon, kixîí kjoâ, jè tsangì chìtsíjèn-lâ kô skanda isâá ßnga tíjna-isa koni jngo xîtâ ra chjâ ngajo-lâ Nainá. 10 Kií tsò xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá ra âßta ßtsê Juán nga tsò: ßÂán sikásén ítjòn-là jè xîtâ-nâ ra îkô ítjòn ßén, mé-ni nga tjên kîìnda ndá-lì ndîyá. 11 ’Ân ßkoâá xín kixî-nò, ta ngaßtsì jñà xîtâ ra tjín î îsàßnde, ßkje sa yá ra kôßsín ßnga bìjna koni jè Juan ra tsatíndá xîtâ; tanga yâ âjin nâxîndá ñándâ nga tíbatéxoma jè ra tíjna ngajmì, jè xîtâ ra isâ ßñó nangi tíjna, isâá ßnga tíjna india-ni koni jè Juan. 12 ßSkandâ ßkiâ-ni nga ßji jè Juan ra tsatíndá xîtâ kô skanda ßndîßndî, yâ ñándâ ngâ tíbatéxoma jè ra tíjna ján ngajmiì, tseé kjôsi tísakó; kô jñà xîtâ ra ßtsên tsò-lâ ijo-lâ, mejèn-lâ nga jñà sîìkijne. 13 Jñà xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kô jñà kjôtéxoma ra kitsjà Moisés, jñà kiìchjâ skanda tî kje ßfì jè Juan. 14 Tsà makjiín-nò koni ßsín tsò jè kjôtéxoma kô jñà xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá, tîßkoâá kôkjiín-nò nga jè Juan, ßkoâá ßsín ßji koni jè Elías ra tjínè-lâ nga ßkjîì. 15 Nda kjón tînáßyà koni ßsín xin-nò. 16 ’¿Yá ra ma sîngásòn-kêé jñà xîtâ ra tjín nîchjin ßndîßndî? ßKoâá ßsín kjòn koni jñà îxti ra síská yâ âjìn ndîtsîn. Chjâ-lâ xákjén nga tsò-lâ: 17 “Jîn inìkjane-nájîn ínâxô, tanga mì kì kichà jiòn; kô kijndaá-làjîn ßén ra ba tsò, kô mì ichindáya jiòn.” 18 Jñà îxti kiî, ßkoâá ßsín jngoya-lâ koni ßsín ßnià jiòn. ßKiâ nga ßjì jè Juan, mì kì tsa tsakjèn kô mì kì tsa mé ra kißtsi; ßkoâá ßsín tsixó jiòn nga, “nîí tíjnajìn-lâ.” 19 Kô ßndîßndî ßkiâ nga ijye ßjiáâ ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ ra ma-na bákjên kô nga ma-na ßbiâ; ßkoâá ßsín bìxón jiòn, “Xîtâ chrjáßa-ní, kô xîtâ ßchî-ní, kô jñà nda bákô jñà ra xîtâ-jé kô jñà xîtâ ra síkíchjítjì tsajmì ßtsê xîtâxá Roma.” Tanga jñà kjoâchjînê-lâ Nainá, yâá ßya-lâ ßkiâ nga ijye bitjasòn. 20 Jesús tsikíßtsiâ nga tsakátîkô ngaßtsì xîtâ nâxîndá yâ ñándâ nga kjìn kjôxkón kißsin, ta ngâtjì-lâ jñà xîtâ ra yâ îßnde-lâ mì kì isìkájno kô mì kì kitsjìn jé-lâ. Kitsò-lâ: 21 —¡Îmâ ró-nò xîtâ nâxîndá ra yâ Corazin îßnde-nò! ¡Îmâ ró-nò xîtâ nâxîndá ra yâ Betsaida îßnde-nò! Tsà yâá-la nâxîndá Tiro kô nâxîndá Sidón nga kjôtjín kjôxkón ra kjomà, koni ßsín kíßsiàn yâ âjìn tsâjiòn, ijyeé-là kjòtseé kitsjìn jé-lâ kô ijyeé-là nikje naxá-ske tsakjaya kô chijo nißí tsikíxtên-jnò ijo-lâ, nga tsakón ijo-lâ nga ijyeé isíkájno jé-lâ. 22 Tanga ßkoâá xin-nò, ßkiâ nga kîjchò jè nîchjin nga ßkî-lâ kjôhißin jñà xîtâ, ìsâá tse kjôhißin ßkî-nò ra jiòn, nda mì ßkoâà-ni koni jñà xîtâ nâxîndá ßtsê Tiro kô Sidón. 23 Kô jiòn, ra yâ îßnde-nò yâ nâxîndá Capernaum, ¿a ßkoâá ßsín níkítsjen jiòn nga yâá tjámitjêen skanda yâ âßta ngajmì ján? Majìn, tà ìsâá yâá ßñó nângâ kjohíjên jìn-isa skanda yâ ñándâ tíjna îßnde-lâ mißken. Tsa yâà-là yâ nâxîndá Sodoma nga kôtjín kjôxkón ra kjoma koni yâ tsâjiòn, jè nâxîndá Sodoma takó tíjnaá-là skanda nîchjin ßndî-nî. 24 Tanga ßkoâá ßsín xìn-nò ßkiâ nga kîjcho nîchjin nga ßkî-lâ kjôhißin xîtâ, jiòn ra títsahijyò yâ nâxîndá Capernaum ìsâá tse kjôhißin tjábé-nò nda mì ßkoâà-ni koni jñà xîtâ ßtsê nâxîndá Sodoma. 25 Jè nîchjin ßkiâ, jè Jesús kitsò-ní: —Jeya tîjni jî Nâßìn, jî ra tsâji jè ngajmì kô jè îsàßnde, ngâ tsikíßmaá-là jî ngaßtsì kjoâ kiî jñà xîtâ chjînê kô ra ma-lâ xâjôn kô jñá tsakon-lâ jî jñà ra taxkî ndí xîtâ. 26 Ta kiì-ní nga jî kôßsín kjomejèn-lì Nâßìn. 27 ’Ngaßtsì kjôtéxoma, ßâán isìngâtsja-na Nâßìn-nâ. Mì kì yá ra bexkon jè Ißndí-lâ, tà jè Nâßìn-lâ ra bexkon; tîßkoâá mì kì yá ra bexkon jè Nâßìn-lâ, tà jè Ißndí-lâ ra bexkon; kô skêxkoón te ngaßtsì xîtâ ra jè Ißndí-lâ kôkon-lâ. 28 Nchrabá tjîngi-ná ngaßtsì-nò ra ijye itsißòn-nò nga kißchà ßchá-nò, kô ßâán kósîkô-nò nga ma sîkjáyà. 29 Jchâ mijìn-kô-ná jè yá-lâ nchrâjâ ra kjingi ísian, mé-ni kôma kôßsín ßsiân-nò koni ßsín ßsian ra ßân. Chjíngí-ná koni ßsín kjia ra ßân nga xîtâ ßndé-ná kô inda kjoâá tjín inìmâ-nâ. Kô âßta tsâßân-ní nga kôma sîìkjáya inìmâ-nò. 30 Jè yá-lâ nchrâjâ ra yâ kjingi ísiaân, ndaá ßcha, mì tsà iyí jìn. Kô jè ßchá ra ßân tsja-nò, jnâ-ní.

Mateo 12

1 Jngo nîchjin, ßkiâ nga nîchjin níkjáya, Jesús, kô jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, yâá tsatojìn yâ ñándâ nga tjín trigo. Kô jñà xîtâ kiî kjòhojó-lâ. ßKiâá tsikíßtsiâ nga tsate trigo, âkjòn iskine. 2 Jñà xîtâ fariseo ßkiâ nga kijtse kitsò-lâ Jesús: —Chítsijén-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lì; jñà kjoâ ra închißsín mì kì tjíßnde nga kôßsín ßsîin ßkiâ nga nîchjin níkjáya. 3 Jesús kitsó-lâ: —¿A kjeé chitáßyá jiòn yâ xâjôn ñándâ nga tíchjâ koni ßsín kißsin jngo ßká jè xîtâxá ítjòn ra tsißkin David kô jñà xîtâ ra tâña tjîkô ßkiâ nga kjòhojò-lâ? 4 Jahaßsèn yâ nißya-lâ Nainá nga iskine jñà nîñô nchrâjín ra Nainá ijye kjòngâtsja, nîñô nchrâjín ra mì tsà jñà tjíßnde-lâ nga skînê David kô xîtâ ra kjiijtakô; ngâ ta jñá nâßmi tjíßnde-lâ nga ma skînê. 5 ¿A tîkoâá ßkjeé chitáßyá yâ ñándâ nga tíchjâ kjôtéxoma-lâ Moisés nga jñà nâßmì, nîßsín síxá yâ âya îngô ßkiâ nga nîchjin níkjáya, mì tsà mé jé bátsji-jin? 6 ßÂn ßkoâá xín-nò, jè ra tíjna îjndíî isâá ßñó xkón tíjna nda mì ßkoâà-ni koni jè îngô ítjòn. 7 Tsa ndaá-là machjîya-nàjion kóßsín chjâ-ni jñà ßén ra tjíßta xâjôn-lâ Nainá ñándâ nga tsò: “Jè-ní ra mejèn-na nga kàtaßse najiòn kjôhîmâ takòn, mì tsà jè jin nga tâ tsja ßchô sîßken-ná jiòn koni jngo kjôtjo,” tsa ijyeé-lâ màchîya-nò, mì-la tsa kôßsín jé kjóne-là jñà xîtâ ra mì tsa jé tjín-lâ. 8 Kô ßkoâá ßsín tjín, ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ, ßâán batexóma-lâ jè nîchjin níkjáya. 9 ßKiâ nga itjojin Jesús yâ îßnde râ-kìî, yâá kijì yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío, ra ßtsê xîtâ fariseo kô yâá jahaßsen. 10 Yâá tíjna jngo xîtâ ra kixìßta jngo tsja. Tîßkoâá títsâjna jñà xîtâ ra mejèn-lâ nga koâànè jé-lâ Jesús. ßKoâá ma-ni nga iskonangi-lâ, kitsò-lâ: —¿A tjíßnde-ní nga ma kônda jngo-ni xîtâ ßkiâ nga nîchjin níkjáya? 11 Jesús kitsó-lâ: —Jiòn, tsà yá ra tíjna jngo-lâ forrè, tsa ngâjô skâya ßkiâ nga nîchjin nìjkáya, ¿a mí tsà kongí kînáchrje-nò nîßsín nîchjin níkjáya? 12 Nda mí ßkoâà-ni koni jngo forrè, isâá ßñó chjí-lâ jngo xîtâ. ßKoâá ma-ni, ßkiâ nga nîchjin níkjáya tjínde-ní nga ma kôßsiêén jñà kjoâ ra nda tjín. 13 Jesús ßkiâá kitsò-lâ jè xîtâ ra kixìßta jngo tsja: —Tjèn ndajì jè ßntsîì. Âkjòn ßkiâá tsijmé ndajò tsja; kjondaá-ni koni ßsín ßki ra ijngo isa. 14 Jñà xîtâ fariseo, ßkiâ nga itjo-ni yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío, tsajôóya-ni nga sîìßken Jesús. 15 Jesús ßkiâ nga kiíßnchré kjoâ kiî, itjojiín yâ îßnde râ-kiî, kô kjín xîtâ kijì tjîngi-lâ, ngaßtsì xîtâ ra kiya isindaà-ni; 16 ßkoâá ßsìn kitsò-lâ nga kì tà chjàn yá xîtâ ra ßbénâjmí-lâ yá-ni ra jè. 17 ßKoâá ßsín kjomà mé-ni nga itjasòn-ni ßén ra kiichjâ jè xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá ra tsißkìn Isaías, ßkiâ nga kiìchjâ âßta ßtsê Cristo nga kitsò: 18 Jé râ-kiî chîßnda-nâ ra xá tsjahíjin-na, jè ra ßñó tsjakê, kô ra ßñó tsjaà ßse-lâ inìmâ-nâ. ßÂán tsja-lâ jè Inìmâ Tsjeè-nâ. Kô jè kîchjâjin-lâ ngaßtsì xîtâ îsàßnde kóßsín sîndajín-lâ ra ngi kjôhixî. 19 Mì tsà yá ra koâatikjo-kô, kô mì tsà sí ßñó kîchjâ mì kì kînáßya-lâ jtâ-lâ yâ âya ndîyá jñà ßén ra kîchjâ. 20 Mì tsà ta skîíßtônda jnchro jngo ínâxô ra ijye tíßtò, tîßkoâá mì kì tsa ta sîìkitsón-nda jnchro jè nikje-lâ kandì ra ijye tífitso ra ta nîßndî-lâ, tíbitjo isa. ßKoâáßsín kôma skanda ßkiâ nga ngì kô kjôhixî kìndajín-lâ ngaßtsì xîtâ. 21 Ngaßtsì xîtâ nâxîndá ra tjín îsàßnde, tà jè koâßta ikon nga skôóñâ-lâ. 22 Jñà xîtâ, ßkiâá ßjiìkó jngo xîtâ ra xkâ tîßkoâ ra mì kì ma-lâ chjâ, yâ ñándâ tíjna Jesús; jè xîtâ râ-kìî inìmâ ßcho-lâ nîí tjíjin yâ inìmâ-lâ; Jesús, isindaá-ni, maá kiìchjâ-ni kô maá tsatsíjen-îlâ. 23 Ngaßtsì xîtâ, ta kjóxkón-lâ. ßKiâá kitsò: —¿A jè râ-kìî tsaßkoâ, ra yâ nchrabá-ni tjê-lâ xîtâxá ítjòn ra tsißkin David [nga jè kíjna ngajo-lâ]? 24 ßKiâ nga kiíßnchré jñà xîtâ fariseo ßén ra kôtsò, kitsó-ní: —Jè ngaßñó-lâ xîtâ nîí ítjòn ra ßmì Beelzebú, jè ra tíjna ítjòn-lâ ngaßtsì xîtâ nîí, jè kátsjá-lâ ngaßñó nga kôßsín ma kabachrjekàjin yâ inìmâ-lâ xîtâ jè inìmâ ßcho-lâ nîí. 25 Jesús kjochîyaá-lâ koni ßsín închisíkítsjèn, kitsò-lâ: —Ngaßtsì nâxîndá ißi ra síjòya ijo-lâ nga tî jñà kjaán-kjo-ni, sîìkjesón xákjién; kô tsà jngo nâxîndá jtobá, kô ñá tsa jngo nißya ñándâ kjìn xîtâ títsâjna, tsa jòya kôma, mì kì tse kôma-lâ. 26 Tsà tîjè-ni xîtâ nîí tíbachrjejin nîí, tîjè tísíjòya-ni ijo-lâ. Kô tsà jòya tíßsín ijo-lâ ¿kóßsín kôma-ni nga nda kôtèxoma isa? 27 Jiòn, ßkoâá ßsín bixó nga jè ngaßñó-lâ xîtâ nîí ra tíjna ítjòn sichjéên ra ßân ßkiâ nga bachrjekàjiaân jñà inìmâ ßcho-lâ nîí ra tjíjìn yâ ijo-lâ xîtâ. Tsa kôßsín tjín, ¿yá ßtsê ngaßñó ra síchjeén jñà xîtâ tsâjiòn, ßkiâ nga kôßsín ßsín-te? ßKoâá ma-ni, tî jñà-ni xîtâ kiî kôkîtsô kixî-nò nga mì tsà kôßsín tjín koni ßsín bixó. 28 Tanga ßân, tsa jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá ra títsjá-na ngaßñó nga bachrjekàjiaân jñà inìmâ ßcho-lâ nîí ra tjíjìn yâ inìmâ-lâ xîtâ, ßkoâá ßsín tsò-nì kjoâ nga jè Nainá ijyeé tíbatéxoma î âßta nangi. 29 ’Ngâ tsa jngo xîtâ mejèn-lâ kjoâaßsen chijé yâ nißya-lâ xîtâ ra ßñó ßtsên nga mejèn-lâ sîìchijé mé tsajmì ra tjín-lâ ¿a mì tsà ítjón kîìßtéßñó ni-lâ nißya? kô âkjòn ßkiâá kôma sîìchijé-lâ. 30 ’Jè xîtâ ra mì tsà ßân fìßta-na, kòndrâá fì-na; ßkoâá ngoya-lâ koni jngo xîtâ ra mì kì basìkôßta-nâ nga bíxkóyakô-na fórré, ta isâá jnchro matjîngi-lâ. 31 ’Kií kôßsín xin-nò, maá jchâaßta-lâ ta mé jé ra bátsji xîtâ kô ta mé ßén ra ßcho tsò ra chjâ; tanga jè ra chjâjno-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá, mì kì jchâaßtà-lâ. 32 Ngaßtsì ra chjâjno-na ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ, maá sîjchâßta-lâ; tanga jè ra chjâjno-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá, mì kì sîjchâßta-lâ jè nîchjin ra titsâjneé ßndîßndî kô jè nîchjin ra ßsâ nchrabá. 33 ’Tsà jngo yá ra nda, nda to ra bajà-lâ. Kô tsà jngo yá ra mì kì nda, mì kì nda to ra bajà-lâ. ßKiâ nga jngo yá, jñà to-lâ bakón mé yá-ni. 34 ¡Jiòn xîtâ ra tjê-lâ yê ßmì-nò! ¿Kóßsín ma-ni nga nda tsò ßén ra kînákjoâà, ngâ xîtâ ßchoó-nò ra jion? Ngâ ßkoâá ßsín chjâ jñà xîtâ koni ßsín tjín jñà ra kitsejín yâ înìmâ-lâ. 35 Jngo xîtâ ra nda, ßén ndaá chjâ, ngâ ki-ní nga kjônda kitsejín yâ inìmâ-lâ; kô jè ra xîtâ ßcho, ßén ßchoò chjâ, ngâ ki-ní nga kjoâßcho kitsejín yâ inìmâ-lâ. 36 ßKoâá xín-nò, ßkiâ nga kîjchò nîchjin nga jè Nainá kîìndajín-lâ ngaßtsì xîtâ, sábá yâá tsjá ijyeé kindâ âßta ßtsê ngaßtsì ßén ra nî mé chjí-lâ ra kiìchjâ. 37 Ngâ tî jñà-ni ßén ra kînákjoâa ra ma kixî kôchrjekàngi-nò, kô tî jñà-te-ni ra ma ßkoâànè jé-nò. 38 Tjín ißka jñà xîtâ fariseo kô xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés ra kitsò-lâ Jesús: —Maestro, mejèn-najîn nga takón jngo-nájîn kjôxkón. 39 Jesús kitsó-lâ: —Jñà xîtâ ra ßcho ßsín kô ra mì kì ma-lâ nga síhitjasòn-lâ Nainá, kjôxkón închisíjé jngo; tanga nî-jngo kjôxkón skê ra ßkjîí; ta jè skê kjôxkón ra mangásòn-kô koni jè kjôxkón ra komàßtin Jonás xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé. 40 Koni ßsín kjomà jè Jonas nga jàn nîchjin kô jàn nîtjên tsikìjnaya yâ âya întsîbâ tî ra ßñó je ßki, ßkoâá tî ßsín kômaâ ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xìn-lâ ijo-nâ; jàn nîchjin kô jàn nîtjên kjójnâ ißndeê yâ âjìn nangi. 41 ßKiâ nga kîjchò nîchjin nga kiìndajín Nainá, jñà xîtâ ra yâ îßnde-lâ yâ nâxîndá Nínive, skîímítjêén ijo-lâ nga tsjáßtin ßén jñà xîtâ ra tjín nîchjin ßndîßndî. Ngâ jñà xîtâ Nínive isíkájno-ni jé-lâ kô mì tsa tî jé tsakátsji-ni ßkiâ nga tsißkénâjmíya-lâ jè Jonas, tanga jè ra tíjna îjndíî ßndîßndî, ìsâá ta ßñó xkón tíjna nda mí koâà-ni koni jè Jonás [tanga mì kì makjiín-najion]. 42 ßKiâ nga kîjchò nîchjin nga kîìndajín Nainá, tîßkoâá kôsítjêén-te jè chjôón ra tíjna ítjòn nga tíbatéxoma yâ îßnde ra kjijna yâ kixî-lâ yâ ñándâ nga bitjokátji-ni tsáßbí. Jè chjôón râ-kiî tsjáßtin-te ßén jñà xîtâ ra tjín nîchjin ßndîßndî, tà ngâtji-lâ ngâ ßñó kjìn ßjiì-ni ra jè nga kiíßnchré kjoâchjînê-lâ Salomón, tanga jé ra tíjna îjndíî ßndîßndî îsâá ßñó xkón tíjna nda mì ßkoâà-ni koni jè Salomón [tanga jiòn mì kiì naßyá-la]. 43 ’ßKiâ jngo inìmâ ßcho-lâ nîí bitjojìn yâ inìmâ-lâ xîtâ, yâá bajme yâ îßnde ñándâ kixì chon, nga bátsjißnde nga ma sîíkjáya, ßkiâ nga mì kì sakóßnde-lâ síkítsjen-ní nga tsò: 44 “Kjín-la india-na yâ nißya-nâ ñándâ nga inchrobà-na”, ßkiâ nga bijchó india-ni, be-ní nga mì yá tjín yâ âya nißya, nga nda isatícha kô nga tsjeè chon. 45 Jè inìmâ ßcho-lâ nîí ngi ito xákjién fíßká ìsa ra ißsâ ßcho ßsín. Âkjòn fahaßsen-jìn india-nì yâ inìmâ-lâ xîtâ, kô jè xîtâ râ-kìî ìsâá ta ßcho maßtin isa, nda mí ßkoâà-ni koni ßkiâ nga tîßsâ ítjòn. ßKoâá ßsín kômaßtin jñà xîtâ ra ßcho ßsín ra tjín nîchjin ßndî-nî. 46 Takó tíbákoó isa jñà xîtâ Jesús ßkiâ nga ijchò jè nâ-lâ kô jñà ßntsê. Yâá tsikìtsâjna yâ ndîtsiâán nga mejèn-lâ kîchjâ-lâ. 47 Jngo xîtâ kitsò-lâ Jesús: —Jè nâ-lì kô jñà ßntsì yâá títsâjna yâ ndîtsîaán. Mejèn-lâ nga jî koâàkô-lì. 48 Jesús kitsó-lâ jè xîtâ ra isíkjíßnchré: —Yá-ní ra nâ-nâ ma kô yá-ni ra ßntsèe ma. 49 ßKiâá tsakón tsja yâ ñándâ títsâjna jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ. Kitsò: —Jñà xîtâ kìî ra nâ-nâ ma kô ra ßntsèe ma. 50 Ngâ ngaßtsì xîtâ ra sîìtjasòn koni ßsín mejèn-lâ jè Nâßìn-nâ ra tíjna ján ngajmì, jñà-ní ra ßntsèe ma kô tichjàa ma kô nâ-nâ ma.

Mateo 13

1 Tîjè-ni nîchjin, Jesús itjo yâ nißya yâá kijì yâ ândi ndáchikon kô yâá tsikijna. 2 Tanga ßñó kjìn xîtâ ijchò yâ ñándâ tíjna. ßKiâá jahaßsen jngo chitso jè Jesús; yâá tsikijnaya, kô ngaßtsì jñà xîtâ ra ißka, yâá tsikitsâjna yâ ândi nandá. 3 ßKiâá tsikíßtsiâ Jesús nga tsakón-ya-lâ; kjín kjoâ tsißkénâjmí-lâ âßta ßtsê kjoâ ra mangásòn-kjo, kitsò-lâ: —Jngo xîtâ kijì nga kií kjíjndî xojmá. 4 ßKiâ nga tíkjíjndî, tjín ißka xojmá ra yâ iskatsajò yâ âya ndîyá; ßjiì jñà nîse âkjòn iskine. 5 Kô tjín ißka ra yâ iskatsajò yâ âsòn nâxî ñándâ nga chiba nißnde tjín; jè xojmá, ndîtôón iso, ngâ kì, mì tsà nângâ tjín nißnde. 6 Tanga ßkiâ nga kjotsjè ndabá kixì-ní ta ngâtjì-lâ nga mì nângâ kijí kjâmâ-lâ. 7 Ngi kô tjín iskatsajò yâ âjin naßyá. ßKiâ nga ijye kjoßnga jñà naßyá, yâá kisìßken-ngi. 8 Jñà ra yâ iskatsajò yâ ñándâ nga nda jè nangi, ßñó nda tsajà-lâ to. Tjín ra tsajà-lâ jngo sindô nga jngo tjáßtsin, kô tjín ra jàn-kan tsajà-lâ, kô tjín ra katé tsajà-lâ. 9 Âkjòn kitsò Jesús: —Nda kjón tînáßyà koni ßsín xin-nò. 10 ßKiâá ijcho kinchaßtà chraña-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús yâ ñándâ tíjna ra jè, iskònangi-lâ, kitsò-lâ: —¿Mé-ni kôßsín kjoâ ra mangásòn nakjoá-lâ jî jñà xîtâ ßkiâ nga bakòn-yi? 11 Jesús kitsó-lâ: —Jión tsàko-nò nga închißya kjoâ ra tjíßma-lâ jè ra tíjna ján ngajmiì kóßsín nga batéxoma ra jè. Tanga jñà xîtâ ra ßkjîí, mì kì kôma skê. 12 Ngâ jè ra ijye machîya-lâ, ßkîí ìsa-lâ mé-ni nga ìsâ tse kôchiya ìsa-lâ. Tanga jè ra mì kì mé machîya-lâ, skanda tjáhixìn-lâ jè ra ijye machîya chiba-lâ. 13 Kîì kôßsín ta kjoâ ra mangásòn bakòn-yá-îlâ; ngâ jñà xîtâ kìî tsijeén-lâ, tanga ßkoâá ßsín ßsín koni tsa mì kì tsijèn-lâ; kô ßnchré-ní tanga mì kì machîya-lâ; ßkoâá ßsín ßsín koni tsa mì kì ma-lâ ßnchré. 14 Yâá bitjasòn yâ ßata ßtsê xîtâ kìî koni ßsín kitsò jè xîtâ ra kiìchjâya ngajò-lâ Nainá kjotseé ra tsißkìn Isaias nga kitsò: Jiòn, nîßsín kînáßya kînáßya tanga nî kjiá kîya-nò, kô nîßsín chítsìjen chítsìjen tanga nî kjiá jchâà. 15 Ngâ jè inìmâ ra tjín-lâ jñà xîtâ kìî ijyeé ßñó kjótájajín; kií mì kì machîya-ilâ; kô jñà chíká-lâ tsikíchjàjtò-ní mé-ni mì kì kjîßnchré-ni; kô jñà xkôn tsikíchjàjtò-te mé-ni mì kì kôtsíjen-ilâ; tsa tsáfaßtáa-na ra ßân, ijyeé-lâ kísindáana, —kitsò Isaias. 16 ’Tanga, mé tâ nda-nò ra jiòn, ngâ jè xkòn jiòn tsijeén-lâ kô jè chíká-nò ßnchré-ní. 17 ßKoâá xín kixî-nò, kjín xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé kô kjín xîtâ ra xîtâ kixî kjòmejèn-lâ nga skê jè kjoâ ra închißya jiòn, tanga mì kì kijtse; tîßkoâá kjòmejèn-lâ nga kiíßnchré jè kjoâ ra închinaßyá jiòn, tanga mì kì kiíßnchré. 18 ’Tînáßya kóßsín tsò-ni jè kjoâ ra mangásòn kô jè xîtâ ra kjíjndî xojmá. 19 Jñà xojmá ra yâ iskatsajò yâ âya ndîyá, jè ngoya-lâ koni jñà xîtâ ra ßnchré ßén-lâ Nainá kóßsín nga jè batéxoma, tanga mì kì tsa nda fahaßsen-jìn-lâ ßén ra ßnchré, âkjòn ßfì jè xîtâ nîí, fahíxin jè ßén ra tjíjin yâ inìmâ-lâ. 20 Kô jñà xojmá ra iskatsajò yâ ñándâ âsòn nâxî chon, jñá ngoya-lâ jñà xîtâ ra ßñó tsja ßse-lâ ßkiâ nga ßnchré jè ßén-lâ Nainá. 21 Tanga mì tsà ßñó sinchá, tsìn-lâ ngaßñó nga kixî mincha, kßoâá ngoya-lâ koni jngo xkâ ra mì nângâ fì kjâmâ-lâ. ßKiâ mé kjoâ ra sakó-lâ kô ßkiâ síjtike xîta ta ngâtjì-lâ jè ßén-lâ Nainá, ndîtôòn síkíjna. 22 Jñà xojmá ra ya iskatsajò yâ âjin naßyá, jè ngoya-lâ jñà xîtâ ra ßnchré ßén-lâ Nainá tanga ta jñá ßñó síkájno kjoâ ßtsê tsajmì ra tjín yâ îsàßnde kô jè kjoâ nchîná ra tjín yâ îsàßnde kondâchâ-lâ. Jñà kjoâ kìî batéchja-lâ jè ßén-lâ Nainá nga mì kiì tsjáßnde nga kàtasíkjatjìya-lâ kjôbijnachon-lâ. 23 Tanga jñà xojmá ra yâ iskatsajò yâ ñándâ nga nda nangi, jè ngoya-lâ jè xîtâ ra nda ßnchré ßén-lâ Nainá kô machîya-lâ kô síhitjasòn-ní. Jñà xîtâ kiî ra síkjatjìya-lâ kjôbijnachon-lâ kô jñà-ní ra ßsín kjoânda ra nda tjín. Jñà xîtâ kiî ra mangásòn-kô yá-lâ xojmá ra kjìn to tsajà-lâ. Tjín ra jngo sindo, tjín ra jàn-kan kô tjín ra katé tsajà-lâ nga jngó jngó. 24 Ijngo kjoâ ra mangásòn tsakón-ya jè Jesús, kitsò-lâ xîtâ: —Koni ßsín batéxoma jè ra tíjna ján ngajmì ßkoâá ßsín ngoya-lâ koni jngo xîtâ ra nda xojmá tsikítjê yâ âjin nangi-lâ. 25 Tanga ßkiâ nga kjìfè ijye ngatsì xîtâ, ßjií je ra xîtâ kondrâ-lâ ma, tsikítjêjin xojmá-lâ xkâ ra mì kì nda yâ âjìn-lâ trigo, âkjòn kijì. 26 ßKiâ nga ijye kjòßnga jñà trigo nga itjo natín-lâ, yâá kjòßnga-te jñà xkâ ra mi kì nda. 27 ßKiâá kijì jñà xîtâ chîßnda nga tsißkénâjmí-lâ jè ni-lâ nangi. Kitsò-lâ: “A mì tsà xojmá nda ra tsikìtjî yâ âjin nangi-lì nàmî. ¿Ñándâ ßji-lâ jñà xkâ ijñá ra mì kì nda?” 28 Jè ni-lâ nangi kitsò-ní: “Jngoó-la xîtâ ra kondrâ fì-na ra kôkißsin.” ßKiâá kitsò jñà xîtâ chißnda: “¿A mején-lì nga kongí chjinè-jîn jñà xkâ ijñá ra mì kì nda?” 29 Tanga jè ni-lâ nangi kitsó-ní: “Majìn, tsà mejèn yâ tjánè-te jñà trigo ßkiâ nga chjínè jiòn jñà xkâ ijñá ra mì kì nda. 30 Isaá nda nga tâña katamìhijìn skanda ßkiâ nga kôjchá. ßKiâ nga kîjchò nîchjin nga sîncháxkó jñà trigo, ßâán kôxín-lâ jñà chîßndâ-nâ nga jñà kátíxkó ítjòn ngaßtsì xkâ ijñá ra mì kì nda, nga jngó-jngó jté kátáßñó mé-ni nga kôma jtî-ni, ra ijye kôma âkjòn ßkiâá katincháxkó jñà trigo yâ âya nißnga-nâ.” 31 Jè Jesús ìjngo kjoâ ra mangásòn tsakón-ya-lâ xîtâ. Kitsò-lâ: —Koni ßsín batéxoma jè ra tíjna ján ngajmì ßkoâá ßsín ngoya-lâ koni jngo xojmá mostaza, ßkiâ nga jngo xîtâ bítjê yâ âjin nangi-lâ. 32 Kixîí kjoâ, jé xojmá râ-kìî ra isâ ßñó îtsé-nì ta ngaßtsì xojmá ra tjín; tanga ßkiâ nga ijye maßnga, isâà ßñó ßnga ma koni jñà xkâ ra tîkoâ xá sitjê-ni; ßkoâá ßsín ßse-lâ ngaßñó koni jngo yá, nga skanda maá bíndaßá tjé-lâ nîse yâ chrja-lâ. 33 Jesús ijngo kjoâ ra mangásòn tsakón-ya-lâ xîtâ, kitsò-lâ: —Koni ßsín batéxoma jè ra tíjna ján ngajmì, ßkoâá ßsín ngoya-lâ koni ßkiâ jngo chjôón síkójin nâßyô-san kô chijo ra sinda-ni nîñô nchrâjìn, âkjòn masan ijye ngatsì jè nâßyô. 34 Jesús ßkiâ nga tsakónya-lâ xîtâ ngaßtsì kjoâ ra nda tsò, ßkoâá ßsín tsißkénâjmíya-lâ koni sín tjín kjoâ ra nda mangásòn; nî mé ßén ra mì kì kô kjoâ mangásòn tsakóya-ilâ. 35 ßKoâáßsín itjasòn koni ßsín tsikínda xâjôn jè xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé ßkiâ nga kitsò: ßKoâá ßsín kokònyà-lâ xîtâ nga jñà kjoâ ra mangásòn sîìchjeén; ßkêènâjmí-lâ kjoâ ra tjíßma skanda ßkiâ nga tîßsâ Nainá tsikínda îsàßnde. 36 ßKiâ nga ijye isíkjáya-lâ xîtâ Jesús nga kijì-ni jñà xîtâ; jahaßsèn nißya jè Jesús; jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ ijchò kinchaßta chrañà-lâ, kitsò-lâ: —ßTenâjmíya nda nájîn kó tsò-ni jè kjoâ ra mangásòn-kô jñà xkâ ijñá ra mì kì nda ra tjín yâ âjin trigo. 37 Jesús kitsò-lâ: —Jè ra bítjê xojmá ra nda, ßân-ná ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ; 38 jè nangi, jè ngoya-lâ jè îsàßnde; kô jñà xojmá ra nda, jñà ngoya-lâ jñà xîtâ ra yâ chjâ-ni ñándâ nga tíbatéxoma Nainá; jñà xkâ ijñá ra mì kì nda, jñà ngoya-lâ jñà xîtâ ra xîtâ nîí tíbatéxoma-lâ; 39 kô jè xîtâ kondrâ ra tsikítjê xkâ ijñá ra mì kì nda, jè sabá jè xîtâ nîí; ßkiâ nga ijye sîncháxkó jñà tsajmì, jè ngoya-lâ ßkiâ nga kjêèßta îsànde; kô jñà ra kîìxkó tsajmì, jñà ngoya-lâ jñà ìkjâlî. 40 Koni ßsín nga sincháxkó jñà xkâ ijñá ra mì kì nda kô yâá xaájten-jín yâ âjìn nißí mé-ni nga katatì-ni, ßkoâá tî ßsín kâma ßkiâ nga kjêèßta jè îsàßnde. 41 ßÂn ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ sikásén-ná jñà ìkjâlî-nâ yâ ñándâ nga tíbatéxoma Nainá nga kîíxkó ngaßtsì xîtâ ra bíßtin xîtâ xákjién nga bátsji jé kô ngaßtsì xîtâ ra kjoâßcho ßsín; 42 yâá sîikatsajojín yâ ngâjô ñándâ nga títì jngâ jngâ nißí, yâá skindaya kô skînênè nîßñô. 43 Jñà ra xîtâ kixî ßkoâá ßsín fate kôtsíjèn koni jè tsábí yâ ñándâ nga tíbatéxoma jè Naßìn-lâ. Nda kjón tînáßyà koni ßsín xin-nò. 44 ’Koni ßsín batéxoma jè ra tíjna ngajmì ßkoâá ßsín mangásòn-kô koni jngo nangi ñándâ nga tíjnaßma jngo tsajmì ra ßñó chjí-lâ kô jngo xîtâ sakó-lâ jè tsajmì râ-kìî, ßñó matsja-lâ; tî yâá bíjnaßma india-ni; âkjòn fikatína ijye ngaßtsì tsajmì ra tjín-lâ, kô batse jè nangi râ-kìî. 45 ’Koni ßsín batéxoma jè ra tíjna ján ngajmì, ßkoâá tî ßsín mangásòn-kô koni jngo xîtâ ra batína tsajmì nga bátsjì nâjô perla ra ßñó nda ßkioô. 46 ßKiâ nga ijye isakò jngo-lâ nâjô ra ßñó nda ßki, tsatína ijyeé tsajmì ra tjín-lâ; âkjòn tsatse jè nâjô ra ßñó chjí-lâ. 47 ’Koni ßsín batéxoma jè ra tíjna ján ngajmì, ßkoâá tî ßsín mangásòn-kô koni jngo nâßya ra ndabà-ni tî, ßkiâ nga nikàtjên yâ âjìn ndáchikon, bíxkó ijyeé nîßsín ta kó kjòn tî. 48 ßKiâ nga ijye tsabà tî jè nâßya; jñà xîtâ ra bátsjì tî, yâá fikô nâßya-lâ yâ ândi ndáchikon; kô yâá bitsjâjna nga fahíjin ngaßtsì tî ra nda kjòn nga minchá ndîsîyá, kô jñà ra ßcho kjòn síkatsajo-ní. 49 ßKoâá ßsín kôma ßkiâ nga kjêeßta îsàßnde, kîtjojeén jñà ìkjâlî nga kjoâájìn jñà xîtâ ra ßcho ßsín yâ ñándâ tjíhijo jñà ra xîtâ kixî; 50 kô yâá sîìkatsajojín yâ ngâjô ñándâ títì jngâ nißí. Yâá skîndàya kô skînênè nîßñô. 51 Jesús iskònangií-lâ, kitsò-lâ: —¿A kamachîyaá-nò ngaßtsì kjoâ kìî? Jñà xîtâ kitsó-ní: —Kamachîyâá-najîn Nâßìn. 52 ßKiâá kitsò Jesús: —Jngo xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, ßkiâ nga kôßsín kotéßyá koni ßsín batéxoma jè ra tíjna ngajmì, ßkoâá ßsín mangásòn-kô koni jngo ni-lâ nißya ra ma-lâ bachrjejin tsajmì xîtsê kô tsajmì jchínga yâ ñándâ nga închaxkó tsajmì-lâ. 53 ßKiâ nga ijye tsißkénâjmíya ijye Jesús jñà kjoâ kìî ra mangásòn-kjo, kijì-ní. 54 ßKiâ nga ijchò-ni nangi-lâ yâ Nazaret, tsißkénâjmíya-lâ xîtâ ßén-lâ Nainá yâ âya nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío. Jñà xîtâ ta kjóxkón-lâ, ßkiâá kitsò: —¿Ñándâ kjoma-lâ ngaßtsì ßén ra bakón-ya jè xîtâ râ-kìî? ¿Kóßsín ma-ni nga ma-lâ kôtjín kjôxkón ra ßsín? 55 ¿A mì tsà jè râ-kìî jè ti-lâ xîta chjînêyá? ¿A mì tsà jè nâ-lâ ra ßmì María, kô jñà ßntsê ra ßmì Jacobo, José, Simón, kô Judas? 56 Tîkôa, ¿a mì tsà î títsâjnajin-ná jñà ndichja? ¿Ñándâ kjomà-lâ ngaßtsì kjoâ kìî? 57 ßKoâá ma-ni nga mì kì nda kjokjiín-lâ ra âßta ßtsê. Tanga jè Jesús kitsó-lâ: —Ngaßtsì xîtâ ra síchjeén Nainá nga chjâ ngajo-lâ ßyaxkón-ní yâ ñándâ nga xìn, tanga yâ nangi-lâ kô yâ nißya-lâ mi kì ßyaxkón. 58 Mi tsa kjìn kjôxkón kißsin yâ nangi-lâ ta ngâtji-lâ nga jñà xîtâ mi kì kjokjiín-lâ ra âßta ßtsê.

Mateo 14

1 Jè nîchjin râßkioô, jè xîtâxá ítjòn ra ßmì Herodes ra tíbatéxoma yâ nâxîndá ñándâ ßmì Galilea, kiíßnchré-ní koni ßsín nga kjòxkî ra âßta ßtsê Jesús. 2 Kitsò-lâ jñà xîtâ-lâ: —Jè xîtâ râ-kìî, jè-ní, jè Juan ra tsatíndá xîtâ; ijyeé jaáya india-ilâ. ßKoâá ma-ni nga kôtjín ngaßñó ra bakón. 3 Nga tîßsâ-ni kjòtseé jè Herodes kitsjà kjôhixî nga indabáßñó jè Juan, âkjòn isißtà naßñó kîchâ cadena nga kijì ndâyá, ta jè ngâtjì-lâ jè chjôón ra ßmì Herodías ra chjôòn-lâ Felipe kjomà. Jè Felipe ßntsêè jè Herodes. 4 Ta ngâjtì-lâ nga jè Juan kjìn ßkâ kitsò-lâ Herodes: “mi kì tjíßnde jìn nga kôßsín jî tijnakîì chjôón-lâ ßntsì”. 5 ßKoâá ma-ni nga jè Herodes mejèn-lâ nga sîìßken Juan tanga jñá itsakjòn-lâ jñà xîtâ nâxîndá, ngâ jñà xîtâ kiî, ßkoâá ßsín kijtsexkón Juan koni jngo xîtâ ra chjâ ngajo-lâ Nainá. 6 Tanga ßkiâ nga ijchò nîchjin nga ijye nó-lâ jè Herodes, ßsí tsikíjna yâ nißya-lâ kô jè tsàti-lâ chjôón ra ßmì Herodías yâá kitè yâ ngixkôn ngaßtsì xîtâ ra yâ títsâjna. Jè Herodes, ßñó nda isasèn-lâ koni ßsín kitè. 7 Kô kitsjá kixîí-lâ ßén-lâ nga tsjá ijyeé-lâ ta mé ra sîíjé-lâ jè tsàti. 8 Jè tsati jè nâ-lâ tsincháßa ítjòn mé-ni nga jè skô Juan katasíjé. Âkjòn ßkiâá kitsò-lâ Herodes: —Jè mejèn-na nga jngo chrâbâte tiyaá-ná jè skô Juán. 9 Jè xîtâxá ítjòn Herodes, ßkiâ nga kiíßnchré-lâ tsàti, baá kjoma-lâ, tanga ta ngâtjì-lâ nga ijye kitsjà ßén-lâ yâ ngixkôn ngaßtsì xîtâ ra ya títsâjna, kitsjá kjôhixî nga kataßbi-lâ skô Juan. 10 Jè Herodes kitsjá-lâ kjôhixî jñà xîtâ-lâ nga katatesin Juan yâ âya ndayá. 11 Âkjòn jñà xîtâ jiìkó skô Juán tíjnaya jngo-lâ chrâbâ; kjòngâtsja jè tsàti, kô jè tsàti âkjòn isìngâtsja jè nâ-lâ. 12 ßKiâá ijchò jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Juan nga iskábé ijo-lâ, âkjòn kií kíhijin; ra kjomà âskan-nìo ìsíkjíßnchré Jesús kjoâ ra kjomà. 13 ßKiâ nga ijye kiíßnchré Jesús jè kjoâ râ-kìî, kijì tâjngo-ní; tsikijnaya jngo chitso; ijchò jngo îßnde ñándâ âßta xìn. Tanga jñà xîtâ ßkiâ nga kiíßnchré nga kijì Jesús, itjojiín yâ nâxîndá-lâ nga ntsakô kijì-ni nga kiì tjîngi-lâ Jesús. 14 ßKiâ nga itjojen chitso Jesús, kijtse-ní nga ßñó kjìn xîtâ închikoñá-lâ, kjòhîmâke-ní. Kô isindaá-ni ngaßtsì xîtâ ra kiya. 15 ßKiâ nga ijye kjohìxòn, jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús ijchò kinchaßta chrañaà-lâ, kitsò-lâ: —Ijyeé kjòhixòn kô yâ îßnde râ-kìî nî-mé ra tjín. Kôßtìn-lâ xîtâ katafì-ni mé-ni nga katatse tsajmì ra skînê yâ nâxîndá îtsíñá ra tjín chrañà îjndíî. 16 Jesús kitsó-lâ: —Mi kì tsa machjeén nga kîjî-ni. Jiòn ßtî-là mé ra kôkjên. 17 Jñà xîtâ-lâ Jesús kitsó-ní: —Tsìn-najîn, ki ta ßòn ma-ni nîñô nchrâjín kô ta jò ma-ni tî ra tjíhijyo najîn. 18 Jesús kitsó-lâ: —Nchrabákô-na îjndíi. 19 ßKiâá kôkitsò-lâ jñà xîtâ nga katìtsâjnajin yâ âjin ijñáâ; âkjòn iskábé nîñô nchrâjín ra ßòn ma-ni kô jñà tî ra jò ma-ni, iskòtsíjèn yâ ján ngajmì, kitsjá-lâ kjônda Nainá, isijoya jñà nîñô nchrâjín kìî, kitsjà-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, kô jñà xîtâ-lâ isìkaßbí-lâ jñà xîtâ ra kjìn ma-ni. 20 Tsakjèn ngaßtsì xîtâ kó nga kjoskì. ßKiâ nga tsikíxkó-ni jñà ra tsijnengi-ni. Ngi tejò ndîsîyá kjoma ìsa. 21 Jñà xîtâ ra tsakjèn maá-là tsa ßòn jmi ra ta ngì xîtâ xßîn. Kô mì kì tsa kindâ kjomà jñà ra íchjín kô jñà ra îxti. 22 Jesús isìkjahaßsen xîtâ ra kotáßyáßta-lâ yâ âya chitso nga katjafì ítjòn mé-ni nga isâ ítjòn kijcho-ni yâ ra ijngoa nandá ján; kô ra jè, ßkiâá tísíkjáya-lâ jñà xîtâ ra închifì-ni. 23 ßKiâ nga ijye kjomà isíkjáya-lâ jñà xîtâ, Jesús yâá kijì mijno jngo nindo kô yâá kiìchjâßta tâjngo-lâ Nainá. ßKiâ nga ijye kjojñò, tà jè tâjngoó tíjna Jesús. 24 Kô jè chitso ra títsâya xîtâ-lâ, ijyeé yâ ijchò nga masen-lâ ndáchikon; jè ngaßñó-lâ nandá ra máfangi, ijyeé ngaxìn ngajen tífìkô jè chitso ta ngâtjì-lâ jè tjô, batéchja ikon-lâ koni ßsín nga închifì. 25 ßKiâ nga ijye tíßsè îsén, Jesús kiìtjîngií-lâ xîtâ-lâ kô ntsâkôó kijì-ni yâ âsòn nandá. 26 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, ßkiâ nga kijtse nga tsáßbasòn yâ âsòn nandá, itsakjón-lâ; iskindáya xkón-ní, kitsò: —Jngo tjße tíjna ján. 27 Tanga Jesús kiìchjâà-lâ kitsò-lâ: —ßÑó ßtè-là tàkòn, kì tà chjàn skon jiòn, ßân-náâ. 28 Jè Pedro, ßkiâá kiìchjâ-lâ kitsò-lâ: —Nâßìn, tsà jií-ní, tîßnde-ná nga kjín-sòn nandá skanda ñándâ tisìjni. 29 Jè Jesús kitsò-lâ: —Nchrabí. Jè Pedro itjojeén yâ chitso kô maá tsajmesón nandá nga kijì-ni ntsâkô yâ ñándâ síjna Jesús nga kiìtjîngi-lâ. 30 Tanga ßkiâ nga kijtsè nga ßñó tíßba tjô itsakjón-ní, âkjòn tsikíßtsiâ nga iskajin-ndá; ßkiâá ßñó kiìchjâ kitsò: —¡Nâßìn, náchrjejin-ndá-ná! 31 Jesús ndîtôón itsabáßñó tsja, kitsò-lâ: —¡Jî xîtâ ra chiba makjiín-lì ra âßta tsâßân! ¿Mé-ni nga jò kaßbeè-lâ takin? 32 ßKiâ nga ijye jahaßsen-ni chitso Jesús kô Pedro, ndîtôòn isijyò-ni tjô. 33 Jñà xîtâ ra ißka ra títsâya chitso tsincha xkónchißta-lâ Jesús nga kitsèxkón, kitsò-lâ: —¡Ngi kixî kitií kjoâ, jî-ní ra Ißndí-lâ Nainá! 34 Jesús kô xîtâ-lâ tsatojiín yâ ndáchikon, ijchò yâ ján nangi ra ßmì Genesaret. 35 Jñà xîtâ ra yâ îßnde-lâ, ßkiâ nga kìjtsexkon nga jè Jesús ra yâ ijchò, isikasén ßén-ní nga tíjngo yâ îßnde râ-kìî; jñà xîtâ ßjiìkó jñà xîtâ ra kiya yâ ñándâ tíjna Jesús. 36 Jñà xîtâ tsikítsaßba-lâ nga katatsjáßnde-lâ nga katakaájno nîsín ta yâ âtjon nikje-lâ; kô ngaßtsì ra iskaájno nikje-lâ Jesús, kjòndaà-ni.

Mateo 15

1 Ijchò kinchaßta chrañaá ißka-lâ Jesús jñà xîtâ fariseo kô jñà xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés ra yâ inchrabà-ni yâ nâxîndá Jerusalén nga iskonangi-lâ, kitsò-lâ: 2 —¿Mé-ni ßkiâ nga bakjen jñà xîtâ ra kotáßyáßta-li, mì kì biníjno tsja koni ßsín tíchjâ kjôtéxoma-lâ xîtâ jchínga-ná? 3 Jesús ßkiâá kiìchjâ nga kitsò-lâ: —¿Mé-ni tîßkoâ nachrjengi najiòn jè kjôtéxoma-lâ Nainá nga jè mangí tjîngi-là koni ßsín tjín kjôtéxoma tsâjiòn? 4 Ngâ jè Nainá ßkoâá ßsín kitsjà kjôtéxoma nga kitsò: “Chjâxkín jè nâßìn-lì kô jè nâ-lì”, tîßkoâá kitsò: “Jè ra kîchjâjno-lâ jè nâßìn-lâ kô jè nâ-lâ, tjínè-lâ nga kîyá.” 5 Tanga ra jiòn kîíßsín bixó: “Jngo xîtâ, maá kîtsô-lâ jè nâßìn-lâ kô tsa jè nâ-lâ: mì kì ma kósîkô-là, nga ngaßtsì tsajmì ra tjín-nâ, jè Nainá ijye kítsja-lâ.” 6 Kô ßkoâá ßsín bixó jiòn nga ngaßtsì ra ijye kôßsín kôkîtsô, mì kì tî tjíßndê-lâ nga kôsikô jè nâßìn-lâ kô tsa jè nâ-lâ. ßKoâá ßsín ßniàn jiòn nga nachrjengio jè kjôtéxoma-lâ Nainá kô jè mangí tjîngi-là kjôtéxoma tsâjiòn. 7 Jiòn xîtâ ra jò îsén tjín-nò, ndaà kiìchjâ ra âßta tsâjiòn jè xîtâ ra isichjeén Nainá kjotseé nga kiìchjâ ngajo-lâ, jè ra tsißkìn Isaias, ßkiâ nga kitsò: 8 Jñà xîtâ kìî, ta tsaßba-ní ra kôtso nga bèxkón-na, tanga jè inìmâ-lâ kjiín tíjna-ni ra âßta tsâßân. 9 Nî mé chjí-lâ nîßsín bexkón-na, ngâ jñà kjôtéxoma ra bakón-ya, ta kjôtéxoma ßtsê xîtâ-ní. 10 ßKiâá kiìchjâ-lâ jñà xîtâ ra kjìn ma-nìo, kitsò-lâ: —Tînáßya kô nda katachîya-nò. 11 Mì tsà jñà ra fahaßsen yâ tsaßba xîtâ ra síkitsón; jñà-ní ra bitjo-ni yâ tsaßba xîtâ ra síkißtsón yâ ngixkôn Nainá. 12 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús ijchò kinchaßtà-lâ nga kitsò-lâ: —¿A ßya-ní, nga jñà xîtâ fariseo, ßchoó kama-lâ ßkiâ nga kàßnchré koni ßsín nga kasiî? 13 Tanga jè Jesús kitsó-ní: —Ngaßtsì jñà yá ra xá sitjê-ni ra mì tsà jè tsikítjê Nâßìn-nâ ra tíjna ngajmi, ngi kôó kjâmâ-lâ nga tjánè. 14 Kì tà chjàn kóßmì-là xîtâ kìî; xîtâ xkâ-ní kô jñà kjen-lâ ndîyá jñà xîtâ ra ißka ra tîßkoâ xkâ-te. Tsà jngo xîtâ ra xkâ, skén-lâ ndîyá jè xîtâ ra tîßkoâ xkâ-te, ta jngoó ngâjô skâtsaya ngajò. 15 Jè Pedro kitsó-lâ Jesús: —ßTènâjmíya-nájîn kótsò-ni âßta ßtsê kjoâ ra kaßbenâjmíî. 16 Jesús kitsó-lâ: —¿A tîßkoâá takó kjeé nda machîya-nò? 17 ¿A mí fiya najiòn nga ngaßtsì ra fahaßsen yâ ntsâßbé, yâá bijchókaya yâ âya întsîßbé, âkjòn bitjokajiín-ni yâ ijo-ná? 18 Tanga ngaßtsì ßén ra ntsâßbé bitjo-ni yâá nchrabájin-ni yâ âjin inìmâ-ná, kô jñà ßén kiòô, ra síkitsón xîtâ yâ ngixkôn Nainá. 19 Ngâ yâá nchrabájin-ni yâ inìmâ-lâ xîtâ ngaßtsì kjôbítsjen ra ßcho tsò kô ßkiâ nga síßkèn xîtâ xákjén, kô ßkiâ nga kjoâ chijngi ßsín, kô ra kjoâ chijé, kô ra kjoâ ndiso kô nga chjâjno-lâ xákjén. 20 Jñà ngaßtsì kjoâ kìî ra yâ nchrabájin-ni yâ inìmâ-lâ xîtâ, ra síkitsón; tanga nîßsín mi kì biníjneé ntsêé ßkiâ nga bichieé mì kì tsa síkißtsón-ná. 21 Jesús itjokàjiín yâ îßnde râ-kìî, yâá kijì yâ ñándâ ßmì Tiro kô Sidón. 22 Jngo chjôón ra yâ Caná îßnde-lâ yâá tíjna yâ îßnde râ-kìî; ijchò kasißtá-lâ Jesús, ßñó kiìchjâ nga kitsò-lâ: —Nâßìn, ra yâ nchrabá-ni âßta ßtsê tjê-lâ xîtâxá ítjòn ra tsißkin David, jchâhîmâ takòn-ná. Jè ndí tsàti-nâ inìmâ ßcho-lâ nîí tíjnajin yâ inìmâ-lâ kô tseé kjôhißìn tísíkjiín. 23 Tanga jè Jesús mì kì isìsin-lâ. Kô jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ tsinchaßta chrañà-lâ Jesús, kitsò-lâ: —Kôßtìn-lâ jè chjôón râ-kìî kàtafì-nì, sí sií kjindáya tjîngi-ná. 24 ßKiâá kitsò Jesús: —Ta kií xá ßjíî-na ra ßân nga jñà ßjíî tjîngi-lâ jñà xîtâ Israel ra ichijà koni ßsín chija jñà forrè. 25 Tanga jè chjôón kiì kasìßta chrañaá-lâ, tsasèn xkóßnchißtà-lâ, kitsò-lâ: —Nâßìn, tîsîkô-ná. 26 Jesús kitsó-lâ: —Mì kì nda tjín nga chjíßan-lá jñà nîñô nchrâjín-lâ îxti kô âkjòn jñà nañá ßkî-lâ. 27 Tanga jè chjôón kitsò-ní: —Kixîí kjoâ Nâßìn, tanga jñà nañá takó kjôßñó kjineé xî-lâ nîñô nchrâjín ra katsangi yâ ímixâ-lâ ni-lâ. 28 Jesús ßkiâá kitsò-lâ: —Jî chjôón, ßñó nda makjiín-lì ra âßta tsâßan. Kôßsín katama koni ßsín mejèn-lì. Tî jè-ni hora nga kjonda-ni jè tsàti-lâ chjôón. 29 Jesús itjokajiín yâ îßnde râ-kiî; âkjòn yâá kijì yâ ândi ndáchikon ra ßmì Galilea. Kijì mijno jngo nindo, kô yâá tsikijna. 30 ßÑó kjìn xîtâ ijchòtjîngi-lâ yâ ñándâ nga tíjna, nga ijchòkô-lâ xîtâ ra îmâ kjòn, ra tsáßyá, ra xîtâ xkâ, ra chîló tsja kjòn, ra mì kì ma chjâ, kô xîtâ ra ßkjîí ßchin tjín isa-lâ. Yâá tsikìtsâjna yâ ângi ntsâkô Jesús. Ngaßtsì xîtâ kiî, jè Jesús, isinda ijyeé-ni. 31 Ta kjóxkón-lâ xîtâ ßkiâ nga kijtse nga maá kiìchjâ-ni jñà xîtâ ra mì kì ma chjâ tsiki, kô nga kjonda-ni jñà ra chîló tsja kjòn, kô nga ma tsinchima-ni jñà ra xîtâ tsáßyá, kô jñà ra xîtâ xkâ maá tsatsíjèn-îlâ. Jeyaá isíkíjna jè Nainá ra bexkón nâxîndá Israel. 32 Jesús kiìchjâá-lâ xîtâ ra kotéßyáßta-lâ, kitsò-lâ: —Mahîmâá-na jñà xîtâ kìî. Ijyeé kjo jàn nîchjin tjín-nì nga î títsâjnakô-na, kô nî mé tjín-lâ ra kjine. Majìn-na nga tà kôßsín skanichjàn-na yâ nißya-lâ, tsà mejèn yâ kôhindàyá yâ âya ndîyáâ. 33 Jñà xîtâ ra kotéßyáßta-lâ Jesús kitsò-ní: —¿Ñándâ sâkó-ná tsajmì ra ma sîkjèn xîtâ ra ßñó kjìn ma-ni yâ îßnde kixì ñándâ nî mé tjín? 34 Jesús iskonangií-lâ: —¿Kótjín ma-ni nîñô nchrâjín ra tjíijo-nò? Jñà xîtâ-lâ kitsò-ní: —Ta itoó ma-ni, kô jngo-jò ma ßsâà-ni ndí tî îtsíñá. 35 ßKiâá kitsjà kjôhixî nga katìtsâjna jñà xîtâ. 36 Iskábé jñà nîñô nchrâjín ra itoò ma-ni kô jñà ndí tî îtsíñá ra jngo-jò ma-nì, kiìchjâßta-lâ Nainá nga kitsò-lâ: “Nainá ra kîìchjí-li”, âkjòn isijoya jñà nîñô nchrâjín kô âkjòn kitsjà-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ mé-ni nga isikaßbí-lâ xîtâ ra kjìn ma-niòô. 37 Tsakjèn ijyeé ngaßtsì jñà xîtâ skanda nga kjoski; ßkiâ nga tsikíxkó-ni ra tsijnèngi-ni, ngi itò ndîsîyá kjomà. 38 Jñà xîtâ ra tsakjèn, ijòn jmi ma-ni ra ta xîtâ xßîn, kô mì tsà kindâ kjomà jñà ra íchjín kô ra îxti. 39 Jesús ßkiâ nga ijye isíkjáya-lâ xîtâ nga kijì-ni, jahaßseén yâ chitso kô yâá kijì yâ îßnde ra ßmì Magdala.

Mateo 16

1 Jñà xîtâ fariseo kô xîtâ saduceo ijcho tjîngi-lâ Jesús yâ ñándâ tíjna nga mejèn-lâ skôóßta. Jngo kjôxkón isíjé-lâ a kixî kjoâ nga jè Jesús âßta ßtsê Nainá nchrabá-nì. 2 Tanga Jesús kitsó-lâ: —ßKiâ nga ijye mahixon, jiòn ßkoâá ßsín bixó: “Nda jchán-là kôchon isa, ngâ sí ndaá kjohinìngi yâ ñándâ katji-ni tsáßbí, 3 kô ßkiâ nga ßse îsén ßkoâá ßsín bixò jiòn: “mì la kì nda kôchon ßndî; jtsí-là ßkoâ, ngâ ßnchán îsén chon kô sí ßñó îjncha ifì yâ îßngaá.” Jiòn xîtâ ra jò îsén tjín-no, maá-no kôbixó kóßsín tsò-ni nga kôßsín chon yâ ißngaá, tanga mì kì ma-no kôbixó kó tsò-ni kjôxkón ra tíma jñà nîchjin ra titsâhijieé ßndîßndî. 4 Jñà xîtâ ra ßcho ßsín kô ra mì kì ma-lâ nga síhitjasòn-lâ Nainá, kjôxkón închisíjé jngo; tanga nî-jngo kjôxkón skê ra ßkjîí; ta jé skê kjôxkón ra mangásòn-kô koni ßsín komàßtin Jonás xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé. ßKiâ nga ijye kôkitsò Jesús, kitsjìn-ní, âkjòn kijì. 5 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús, ßkiâ nga kijì yâ ra ijngoaà ndáchikon ján, kißchahàjiín-lâ mì kì nîñô nchrâjín kißtsa. 6 Jesús kitsó-lâ: —Chítsijèn-là kô tîkìndaà ijo-nò âßta ßtsê nâßyô san ßtsê xîtâ fariseo kô ßtsê xîtâ saduceo. 7 Jñà xîtâ-lâ Jesús kitsó-lâ xákjén nga tsajôóya-ni: —Kií-la kôtsò-ná nga mì kì nîñô nchrâjín kißché. 8 Jesús kjochîya-lâ nga kôßsín închisíkítsjèn; ßkiâá kitsò-lâ: —¿Mé tâ chiba makjiín-nò ra âßta tsâßân? ¿Mé-ni kôßsín bixó-nò nga mì ki kißcha nîñô nchrâjín? 9 ¿A takó ßkjeé nda machîya-nò, kô a mì bítsjen-nò ßkiâ nga ísikáßbíaâ nîñô nchrâjín ra ßsâá ßòn ma-ni, kô sí ßòn jmi ma-ni xîtâ xßîn ra tsakjèn? ¿Kótjín ndîsîyá kjóxkó-isa ra tsijnengi-nì? 10 ¿Kô a mì tjíjìn-te-nò ßkiâ nga ísikáßbáâ nîñô nchrâjín ra ßsâá itò ma-ni, ñándâ nga ijòn jmi ma-ni xîtâ ra tsakjèn? ¿Kótjín ndîsîyá kjóxkó isa ra tsijnengi-nì? 11 ¿Mé-ni mì kì kamachîya-nò nga mì tsà âßta ßtsê nîñô nchrâjín-ni ra kôkaxin-nò, ßkiâ nga kaxin-nò: “tîkìndâà ijo-nò âßta ßtsê nâßyô san-lâ xîtâ fariseo kô xîtâ saduceo"? 12 ßKiâá kjochîya-lâ koni ßsín kitsò-lâ Jesús nga mì tsà nâßyô san ßtsê nîßñô nchrâjín ra kôkitsò-lâ, jñà-ní koni ßsín nga bakón-ya jñà xîtâ fariseo kô xîtâ saduceo. 13 ßKiâ nga ijchò Jesús yâ îßnde ñándâ ßmì Cesarea ßtsê Filipo iskònangií-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, kitsò-lâ: —¿Kó tsò jñà xîtâ? ¿Yá-na ra ßân, ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ? 14 Kitsò jñà xîtâ-lâ: —Tjín ißka ra tsò: “Jè Juan ra tsatíndá xîtâ.” Kô tjín ra tsò-te: “Jè Eliás.” Tîkoâá tjín ra tsò: “Jè Jeremías.” Kô tjín-te ra tsò isa: “Jè-la jngo jñà xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá nga tîßsâ ítjòn.” 15 ßKiâá kitsò Jesús: —¿Tanga ra jiòn, kóßsín bixó? ¿yá-na ra ßân? 16 ßKiâá kiìchjâ Simòn Pedro kitsò: —Jîí-ní ra Cristo ra xá inìkasén-ni, Ißndí-lâ Nainá ra ngi tíjnakon. 17 Âkjòn kiìchjâ Jesús; kitsò-lâ: —Mé tâ ndaà-lì jî ti-lâ Jonás ra Simón ßmì-lì. Ngâ mì tsà xîtâ îsàßnde tsakón-lì ngaßtsì kjoâ kiî. Jè sabà tsakón-lì jè Nainá ra tíjna yâ ján ngajmì. 18 ßÂn, ßkoâá tî ßsín xin-là nga jîí-ní ra ßmì-lì Pedro [ra nâjô tsò-ni], kô yâá âsòn nâjô râ-kìî síkíjna tjaßtsiaân jè nâxîndá-nâ; kô mì kì sîìkijne-lâ nâxîndá-nâ nîßsín jè ngaßñó-lâ kjôbiya. 19 Kô jîí tsjà-là jñà yabî ßtsê nâxîndá ñándâ nga batéxoma jè ra tíjna ján ngajmì; ngaßtsì kjoâ ra mì kì kîßndi î âßta nangi, tîkoâá mì kì tsjáßnde Nainá yâ ján ngajmì kô ngaßtsì kjoâ ra kîßndi î âßta nangi, tîkoâá tsjáßnde-te Nainá yâ ján ngajmì. 20 ßKiâá kitsjà-lâ kjôkixî xîtâ ra kotáßyáßta-lâ nga kitsò-lâ: —Kì yá ra kôßmì-lâ nga ßân-ná ra Cristo ra xá isìkasén-ni Nainá. 21 Tî jñà-ni nîchjin kìî, Jesús tsikíßtsiâ-nì nga tsißkénâjmìya-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ nga jè tjíne-lâ nga yâ kîjî yâ ján Jerusalén. Kô jñà xîtâ jchínga ßtsê nâxîndá kô xîtâ ítjòn-lâ nâßmì kô jñà xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, tseé kjôhißìn tsjá-lâ kô sîìßken-ní, tanga ßkiâ nga kîjchò jàn nîchjin, ßkjoâáya-îlâ. 22 Jè Pedro kiìchjâßta xín-lâ nga kitsò-lâ: —Mì kì nda tjín koni ßsín nga kasi. A sí ßkoâá tsò kjòn îsàßnde nga kôßsín kôkâmaßtin. Nî kjiá kôßsín kôma. 23 Tanga Jesús isíkáfaßtá-lâ kitsò-lâ: —Tîsîßtaxín-ná jî xîtâ nîí. Ta mejèn-li jî batechjà-ná. Ngâ mì tsà jè kjôbítsjen-lâ Nainá níkítsjin; ta kjôbítsjen ßtsê xîtâá tjiníkítsjìn. 24 Jesús, ßkiâá kitsò-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ: —Tsà yá ra mejèn-lâ yâ kîjîßta-na, kì tî tsja jè kjôbinachon-lâ ßsín-ni kindâ. Kàtachíkjoâ-lâ kjôhißin ra kôtojin koni tsa ßbamijin kjòn jngo krò ra tî jè kîyáßta-ni, kô katanchrabáßta-na. 25 Jè ra mejèn-lâ nga mì mé kâma-lâ î âßta nangi, ta ìsâá kjôhißin ßsê-lâ âskan-niòô; tanga jè ra skâjin kjoâ ra ta ngâtjì tsâßân î âßta nangi, ndaá kíjna-ni âskan-niòô. 26 ¿Mé ra kîjne-lâ jngo xîtâ, nîßsín ßsê ijye-lâ ngaßtsì tsajmì ra tjín î îsàßnde, tsa siìjchijà-nì inìmâ-lâ? Nî ta mé ra ma kîíchjítjì-ni xîtâ nga ma kíjnakon inìmâ-lâ. 27 ßÂn ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ, ßkiâ nga kjíî india-na nga kôó kjoâ jeya-lâ Nâßìn-nâ kjiáâ, kô tjên-kô jñà ìkjâlî, ßkiâá tsja-lâ chjí-lâ koni ßsín nga kißsin nga jngó jngó xîtâ. 28 Ngi kjôhìxîí ra xin-nò, títsâjnajiín ißka îjndíî ra mì ki kîyá skanda ßkiâ nga skê-na ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ nga kjíi katexóma.

Mateo 17

1 Ra ma jòn nîchjin Jesús kiìkôó jè Pedro, kô Jacobo kô jè ßntsê Jacobo ra ßmì Juan. Âßta xín kijì nga kijì mijno jngo nindo ra ßñó ßnga ßki. 2 Kô ßkiâ nga ijchò yâ îjndáâ, Jesús jahatjiya-lâ koni ßsín nga ßki yâ ngixkôn jñà xîtâ-lâ. Jè îsén-lâ ßkoâá ßsín ßñó fate tsatsíjen koni ßki jè tsáßbí, kô jè nikje-lâ ngi ßkoâá ßsín kjochraba koni tsa nißí. 3 Jñà xîtâ-lâ tà ndîtôón tsatsíjen-lâ jè Moisés kô jè Elías nga închibákô Jesús. 4 ßKiâá kiìchjâ Pedro nga kitsò-lâ Jesús: —Nâßìn, ndaá-ni nga î tìtsâjna jîn; tsà mejèn-lì, maá jàn nißya tjîkien kindá, jngo ra tsâjì, jngo ra ßtsê Moisés kô jngo ra ßtsê Elías. 5 ßKiâ nga tíchjâ isa jè Pedro, jngo ifi tsájìnßma ra ßñó fate koni tsa nißí, kô yâ âjin ifi inaßyá jngo-lâ ßén ra kitsò: —Jé râ-kìî Ißndí-nâ ra ßñó tsjakê kô ßñó tsja tjín-na ra âßta ßtsê. Jè tînáßya-là. 6 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús ßkiâ nga kiíßnchré ßén râ-kìî, ngi tsincha xkóßnchi-ní nga tsincha niñanè îsén-lâ skanda âßta nangi, nga ßñó itsakjòn. 7 Jesús, ßkiâá inchraba kasißta chraña-lâ nga kiskaájno, kitsò-lâ: —Tîsítjêèn, kì tà chjàn skon. 8 ßKiâ nga iskotsíjèn jñà xîtâ-lâ, mì kì tî yá tjín-ni; ta jè tâjngoó Jesús síjna. 9 ßKiâ nga închinchrabájen-ni yâ nindo, Jesús kitsjá-lâ kjôhixî, kitsò-lâ: —Kì yá ra ßbenâjmí-là jè kjoâ ra kaßya skanda ßkiâ, ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ kjoâáya-na âßta ßtsê kjôbiya. 10 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús iskònangi-ní, kitsò: —¿Mé-ni kôtsò-ni jñà xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés nga jè Elías, tjínè-lâ nga ßkjîí ítjòn? 11 Jè Jesús kitsó-lâ: —Kixîí kjoâ, jé Elías ra ßkjîí ítjòn, kô jè sîìkíjondá ijye-ni, ngaßtsì xîtâ. 12 Tanga ßkoâá xín-nò, jè Elías ijyeé ßji kô mì kì yá ra kijtsexkon; jñà xîtâ ßkoâá ßsín isikô koni ßsín kjomejèn-lâ ra jñà. ßKoâá tî ßsín kâmaßtiaân ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ nga ßtseé kjôhißìn sikjiáân âßta ßtsê xîtâ kìî. 13 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús, ßkiâá kjochîya-lâ nga jè ra kôtítsò-lâ, jè âßta ßtsê Juan ra batíndá xîtâ. 14 ßKiâ nga îjchò yâ ñándâ ßñó kjìn ma-ni xîtâ títsâjna, jngo xîtâ îjchòkasìßtà-lâ ra tsasèn xkóßnchißtà-lâ, kitsò-lâ: 15 —Nâßìn jchahîmâ takìn jè ißndí-nâ. Chßin biya-xín tjín-lâ. Batoó ßñó tse kjôhißìn tísíkjiín. Kòkjín ßkâ yâ katjên-jin yâ âjìn nißí kô kòkjín ßkâ yâ katjên-jin nandá. 16 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lì káßfìîkôò-lâ, tanga mi kì ma-lâ kásínda-ni. 17 Jesús kitsò-ní: —Jiòn xîtâ ra ßcho ßnià kô ra mì ki nda makjiín-nò âßta tsâßân. ¿A ta ßâán kótîjnakô kißta-nò skanda ta mé nîchjin nìoô? ¿Kóßsín kôma-ni nga chíkjoâ-na kjoâ ra ßnià jiòn? Nchrabákô-ná îjndí jè ti. 18 Jesús tsakátîkôó jè inìmâ ßcho-lâ xîtâ nîì kô ndîtôón itjo kajìn-ni yâ inìmâ-lâ ti. Tî ßkiâá kjonda ndîtôn-nì jè ti. 19 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús ßkiâá iskònangi ßtaxìn-lâ, kitsò-lâ: —¿Mé-ni ngajîn mì ki kama kanachrjejin-najîn jè inìmâ ßcho-lâ nîí? 20 Jesús kitsò-lâ: —Kií kôma-ni, batoó chiba makjiín-nò ra âßta tsâßân. ßKoâá xín kixî-nò, tsa ta ßkoâá-là ßki kôkjiín îtsé najiòn koni ßsín îtsé ßki jè xojmá mostaza, kômaá-la ßkín-lâ jè nindo râ-kjìî: “Tâxî xín îjndíî, xìn îßnde ßtîn”, jè nindo, kôsîßta xìn-ní. Nî mé ra mì kì kîtjasòn-nò. 21 Jè inìmâ ßcho-lâ nîí ra kôßsín ßsióôn, ßkiâá bitjokàjiìn ßkiâ nga bìtsaßbeé kô nga bìtsâchjeén âßta ßtsê Nainá. 22 ßKiâ nga tíjna Jesús yâ îßnde ñándâ ßmì Galilea, kitsò-lâ xîtâ-lâ: —ßÂn ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ, yâá kôngâtsja jñà xîtâ, 23 âkjòn sîìßken-na. Tanga ßkiâ nga kîjcho jàn nîchjin, kjoâáya-ina. Jñà xîtâ-lâ ßkiâ nga kiíßnchré, taxkî baá kißse-lâ. 24 ßKiâ nga îjchò Jesús kô xîtâ-lâ yâ nâxîndá Capernaum, jñà xîtâ ra síkíchjítjì tsajmì ra âßta ßtsê îngô iskònangií-lâ Pedro kitsò-lâ: —Jè Maestro-lì ¿a bíchjítjí tsajmì ra âßta ßtsê îngô? 25 Jè Pedro kitsó-lâ : —Bíchjítjí-ní. ßKiâ nga jahaßsen nißya jè Pedro, jè Jesús kiìchjâ ítjòn-lâ, kitsò-lâ: —¿Kósiî ra jî Simón? Jñà xîtâxá ítjòn ra títsâjna î îsàßnde, ¿yá xîtâ-nì ra síkíchjítjì tsajmì? ¿A jñà xîtâ ra î nâxîndá-lâ ô ra jñá xîtâ ra xìn îßnde-lâ? 26 Jè Pedro kitsò-ní: —Jñà-la xîtâ ra xìn îßnde-lâ. ßKiâá kitsò Jesús: —Jñà ra î nâxîndá-lâ mì-là tsa tjínè-lâ nga tsajmì kîichjítjì. 27 Tanga mé-ni nga mì ßcho kîtsô-ná, ßtin yâ ján ândi ndáchikon ján; kô tîkàtjên-jin-ndí jè kîchâ-lì ra tsabà tî; kô jè tî ra kînáchrje ítjìn, chíßxîi tsaßba; yâá tjíßa jngo tôn ra kîchóya-lâ nga kíchjítjié tsajmì ra âßta ßtsê îngô ta ngajò-ná; âkjòn tikô-lâ kô tíchjí-lâ jñà xîtâ kìî.

Mateo 18

1 Jñà nîchjin kiî, jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús ijchò kinchaßta-lâ, nga iskonangi-lâ, kitsò-lâ: —Ngaßtsì xîtâ ra batéxoma-lâ jè ra tíjna ján ngajmì, ¿ta ngaßtsiòô, yá-ní ra ìsâ ßñó chjí-lâ? 2 Jesús ßkiâá kiìchjâ jngo-lâ ndí ti îtsé, isìkasén masèn. 3 Kitsò: —ßKoâá xín kixî-no, tsà mì kì sîkjaàtjiya-là kjôbítsjèn-no, kô tsà mì kì kôßsín sîkíjna inìmâ-nò koni jñà ßtsê ndí îxti, mì kì kôma kîtjáâßsêèn yâ ñándâ nga tíbatéxoma jè ra tíjna ngajmì. 4 ßKoâá ßsín tjín, jè ra nangi sîíkíjna ijo-lâ kô ra kôßsín kjòn inìmâ-lâ koni ßki ßtsê ndí ti râ-kìî, jè-ní ra isâ ßñó chjí-lâ ta ngaßtsì xîtâ ra tíbatéxoma-lâ ra tíjna ngajmì. 5 Kô ngaßtsì ra kjábétjo jngo ndí ti ra âßta tsâßân, koni jè ndí ti râ-kìî, ßâán ra skâábétjo-na. 6 ’Tsa yá ra skânijin jé xîtâ ra makjiín-lâ âßta tsâßân, jñà ra kôßsín kjòn inìmâ-lâ koni jñà ßtsê ndí îxti, ìsâá-la ta nda-lâ tsa jè xîtâ ra kôßsín ßsîìn, jngo nâjô natsí katasiténgi yâ ísìn, âkjòn sîkatjên-ngi yâ âjìn ndáchikon. 7 Îmâ ró-ni jè îsàßnde nga yâ tjín kjoâ ra kajin-ni jé jñà xîtâ; ßsê kißtá kjoâ kiî; tanga îmâ ró-ni jè xîtâ ra skanijin jé jñà xîtâ. 8 ’Tsà jè ntsîi kô tsa jè ntsâki bátsji jé-li, tîchátjin kô xìn tîkatjîìn. Ìsâá nda-ni nîßsín ta takjo ßki nga kîtjáâsîin yâ ñándâ nga kíjnakon jè inìmâ-lì kô mì ßkoâà-ni tsa jò ma-ni ntsîi kô tsa jò ma-ni ntsâki kô yâ skâtjên-jin yâ ñándâ títì nißí ra mì kì fißtsò skanda ta mé nîchjin niòô. 9 Kô tsà jè xkin bátsji jé-lì, tînáchrji, xìn tîkatjîin. Ìsâá nda-ni nîßsín ta jngo-ni xkin nga kîtjáâsîin yâ ñándâ nga kíjnakon jè inìmâ-lì kô mì ßkoâà-ni tsà jò ma-ni xkin nga skatjên-jin yâ ñándâ nga títì nißí ra mì kì fißtsò skanda ta mé nîchjin niòô. 10 ’Ki nîjngo nachrjengio jñà ndí xîtâ kìî ra kôßsín kjòn inìmâ-lâ koni jñà ßtse ndí îxti; ßkoâá xìn-nò, yâ ján ngajmì jñà ìkjâlî-lâ yâá títsâjna kißta yâ ngixkôn Nâßìn-nâ ra tíjna ján ngajmì. 11 Ra ßân, ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ, kîí xá ßjíî-na nga ßân kôchrjéjian kjôhißìn jñà xîtâ ra ijye ichijà. 12 ’¿Kóßsín bixó jiòn? Tsà jngoò xîtâ ra jngo sìndô ma-ni forrè-lâ, kô tsà yâ jchîjaxkon jngo yâ âjìn ijñáâ, ¿a mí tsà sîìkítsâjna jñà ra ijòn kan kô chrjoßòn ijòn ma-niòô nga îkátsji jè forrè ra chijà jngo-lâ? 13 Tsà sâkò-ilâ, ngi kixîí kjoâ, ìsâá ta tsja ßsê-lâ ta ngâtjì-lâ nga sâkò-lâ jè ndí forrè ra ichija, nda mí kôßsín tsja ßsê-lâ âßta ßtsê jñà forrè ra mì tsa ichijà. 14 ßKoâá ßsín mejèn-lâ jè Nainá ra tíjna ján ngajmì nga nî jngo katachijà jñà xîtâ kiî, ra kôßsín kjòn inìmâ-lâ koni ßtsê ndí îxti. 15 ’Tsa jè ßntsì bátsji-jé ra kondrâ tsâji; tînákjoâßta xìn-lâ ñándâ nga ma jchibakjo ngajò-nò; tíndajín-kîì jè kjoâ ra tjín-nò; tsa kjîßnchré-li, ijyeé ma nda jchîba-nò. 16 Tanga tsa mì kì kjîßnchré-li, tînákjoâ ijngo isa-lâ xîtâ, kô ñá tsa jò tînákjoâ isa-lâ, mé-ni nga kjînchré-ni kóßsín nga kíndajiòn jè kjoâ-nò; ngâ machjeén-ní nga jò jàn xîtâ katanchré ßkiâ nga ta mé kjoâ ra sindajín. 17 Tsa tîßkoâ mì ki kjîßnchré ijon-lâ jñà xîtâ kìî, koßtín-lâ ngaßtsì xîtâ nâxîndá-lâ Nainá; kô tsà tîßkoâá mì kjißnchré ijon-te-lâ jñà xîtâ nâxîndá-lâ Nainá, tà kôßsín jchâtakin koni tsa jngo xîtâ ra mì ki bexkón Nainá kô tsa koni jngo xîtâ ra síkíchjítji tsajmì ßtsê xîtâxá Roma. 18 ’ßKoâá xìn kixî-nò, ngaßtsì kjoâ ra mì ki kîßnde î âßta nàngi, tîßkoâá mì ki tjóßnde te-lâ ján ngajmì, kô ngaßtsì kjoâ ra kißnde î âßta nàngi tîßkoâá tjóßnde-te-lâ ján ngajmì. 19 ’ßKoâá xin kixî india-nò, tsà jò ma-no î îsàßnde, jngo kjôbítsjen kôngiò nga sîjé mé ra mejèn-nò, jè Nâßìn-nâ ra tíjna yâ ján ngajmì tsjá-no mé ra sîjé. 20 Ngâ yâ ñándâ nga títsâjna jò jàn xîtâ ra âßta tsâßân títsâjnajtín-nì, ßân, yâá tíjnâjin masen-lâ. 21 Jè Pedro ßkiâá ikasißta chraña-lâ Jesús nga iskònangi-lâ, kitsò-lâ: —Nâßìn, ¿kótjín ßkâ ma sîijcháßta-lâ tsa ßkiâ jngo ßntsèê tíbátsji-jé ra âßta tsâßân? ¿A skanda itoó ßkâ? 22 Jè Jesús kitsò-lâ: —Majin, mì tsà ta itoó ßkâ jìn; skanda jàn-kàn kô te nga ito ßkâ. 23 ’Koni ßsín batéxoma jè ra tíjna ngajmì, ßkoâá ßsín mangásòn-kô koni ßsín kißsìn jngo xîtâxá ítjòn ßkiâ nga isíjé-lâ kindâ jñà xîtâ chîßnda-lâ. 24 ßKiâ nga tsikíßtsiâ nga kißsìn kindâ ßjiì jngo xîtâ chîßnda-lâ ra ßñó kjìn millón tôn tjên-lâ. 25 Jè xîtâ chîßnda râ-kìî, tsìn-lâ tôn ra sîìjnda-lâ jè xîtâxá ítjòn ra ni-lâ xáma. ßKoâá ma-ni nga jè ni-lâ xá, ßkoâá ßsín kitsjà kjôhixî nga katasatína jè xîtâ râ-kî, kô jè chjôón-lâ, kô jñà îxti-lâ kô ngaßtsì tsajmì ra tjín-lâ, mé-ni nga katajnda-ni tôn ra tjên-lâ. 26 Jè chîßnda râ-kìî tsasèn xkóßnchißtá-lâ jè ni-lâ xá, tsikítsaßba-lâ; kitsò-lâ: “Nâßìn, jchíñakjoâ-ná; kômaá kíchjí ijyeè-là ngaßtsì tôn ra tjênßtìn-là.” 27 Jè ni-lâ xá kjòhîmâßkè-ní, isiìjchaßtá ijyeé-lâ jè tôn ra tjênßtin, kô isíkíjnandîí-ni. 28 Jè chîßnda râ-kìî, ßkiâ nga ijye itjo-ni yâ ñándâ tíjna jè ni-lâ xá, ßkiâá iskajìn jngo chîßnda xákjén ra ta chibaá tôn tjênßtin-lâ. Itsabáßñó, kô tsikíjtín-sìn; kitsò-lâ: “Tíchjí-ná tôn ra tjênßtin-ná.” 29 Jè chîßnda xákjén tsasèn xkóßnchißtá-lâ, tsikítsaßba-lâ. Kitsò-lâ: “Jchíñakjoâ-ná, kô kômâá sijndá ijyeè-là jè tôn ra tjênßtìn-là.” 30 Tanga jè xîtâ râ-kìî, mì kì kjokjiín-lâ. Ta isâá ndâyá iskaníßsen kô yâá isíkíjna skanda ßkiâ nga tsikíchjí ijye-lâ kóßki tôn tjên-lâ. 31 ßKiâ nga kijtse jñà xîtâ chîßnda xákjén ra ißka, ßñó ba kißse-lâ. ßKiâá kií ßkénâjmí-lâ jè ni-lâ xá ngaßtsì kjoâ ra kjomà. 32 Jè ni-lâ xá, ßkiâá kitsjà kjôhixî nga kiìjchaà jè chîßnda râ-kìî, ßkiâ nga ßjiì, kitsò-lâ: “Jî chîßnda ra ßñó chßo ßnì. ßÂn ísìjcháaßtá ijyeé-là ra tjênßtin-ná ßkiâ nga tsikìtsaßba-ná. 33 Tîkôaá ngajî ¿a mí ma-lì tsa kôßsín kjòhîmâcha-ti jè chîßnda xangîi koni ßsín nga kjohîmâkè-là ra jîi?” 34 Jè ni-lâ xá kjojtií-lâ, ßkiâá kitsjà kjôhixî nga kataßbì-lâ kjôhißìn skânda ßkiâ nga ijye kîíchjí ijye tôn ra tjên-lâ. 35 Jesús kitsò: —ßKoâá tî ßsín sîìkô najiòn nga jngó-jngó-nò jè Nâßìn-nâ ra tíjna yâ ján ngajmì tsà mì ki ngi kô inìmâ-nò sîìjchaßtà-là jé-lâ xangîo.

Mateo 19

1 ßKiâ nga ijye kiìchjâ jñà ßén kìî Jesús, itjojiín yâ nangi Galilea nga kijì yâ nangi Judea ra tíjna yâ ra ijngoà nandá-je Jordán. 2 ßÑó kjìn xîtâ kijì tjîngi-lâ kô yâá isinda-ni xîtâ ra kiya. 3 Îjchó ißka xîtâ fariseo yâ ñándâ tíjna Jesús nga mejèn-lâ skôòndâchâ-lâ nga iskonangi-lâ, kitsò-lâ: —¿A tjíßndeè-lâ jè ra xîtâ xßîn nga ma jngó kjá tsjín-ni jè chjôón-lâ nîßsín ta mé kjoâ ßsâ-ni? 4 Jesús kitsó-lâ: —¿A kjeé chitáßyá jè xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá ßkiâ nga tîßsâ tsikínda xîtâ: “kôó chjôón kôó ßxîn tsikínda”? 5 Kô kitsò isa: “ßKoâá ma-ni nga jè xîtâ xßîn, ßkiâ nga kîxan, tsjín jè nâßìn-lâ kô tsjín jè nâ-lâ; ta jè chjôón-lâ kíjnakô, kô jngoó ijo kôma-ni ta ngajò.” 6 Mì tsà tî jò ma-ni ßkiâ nga ijye kabixan; tà jngoó ijo kama-ni. ßKoâá ma-ni nga mì kì ma, nga jñà xîtâ sîitsjin-ni xákjén jñà ra jè Nainá isìjngo. 7 Jñà xîtâ fariseo ßkiâá iskonangi-lâ Jesús, nga kitsò-lâ: —¿Mé-ni kôßsín kitsò-ni jè Moisés nga maá jngo xâjôn katasijna masen, kô ijyeé kôma tsjín-ni xákjén? 8 Jesús kitsó-lâ: —Tà kií ngâtjì-lâ nga ßñó tájajín tjín jè înìmâ-no, kií kitsjáßnde-ni jè Moisés nga ma kîjmí-nò íchjín-no, tanga ßkiâ nga tîßsâ tjaßtsin-lâ kjoâ, mì tsa kôßsín kjomà. 9 ßÂn ßkoâá xín-nò ta ßkiâ-ní ma tsjìn-ni, tsa ßkiâ jè chjôón, ßkjií xîtâ ßxîn kîchjâ-lâ; tanga jè xîtâ xßîn ra taxkî tsjín-ni chjôón-lâ nga ßkjií chjôón kîxan-kô india-ni, kjoâ chijngií ra ßsîìn. Kô jè xîtâ ßxîn ra kîxan-kô jè chjôón ra kitsjìn-ni ßxîn-lâ tîßkoâá kjoâ chijngií ra ßsîìn. 10 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús kitsó-ní: —¿Tsà ßkoâá ßsín tjín kjoâ âßta ßtsê xîtâ ra bixan, ìßsâà-la nda-ni tsà mì kì kîxan xîtâ? 11 Jesús kitsó-lâ: —Tjín xîtâ ra mì kì makjiín-lâ jè kjôbítsjen kìî, tanga tà jñá kôkjiín-lâ jñà xîtâ ra ijye Nainá kitsjà-lâ nga kôkjiín-lâ. 12 Tjín xîtâ ßxîn ra xá kôßsín tsin-ni nga mì íchjín sîìsin, kô tjín xîtâ ßxîn ra xá xîtâ fahíxìn-lâ nga mì íchjín koâàßta ikon, kô tjín ra xá kôßsín kitsjá-lâ ijo-lâ nga mì íchjín sîìsin ta ngâtji-lâ nga yâ mejèn-lâ isâ nda sîìtjasòn koni ßsín tjín kjôtéxoma ßtsê ngajmì. Jè ra chíkjoâ-lâ nga skâábé jè kjôbítsjèn râ-kìî, katakjábé. 13 Jñà xîtâ ßjiì-kó ißka ndí îxti yâ ñándâ nga tíjna Jesús, nga mejèn-lâ kátásòn-lâ tsja kô nga kátabítsaßbaßtin, tanga jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús tsakátîkôó jñà xîtâ ra ßjiì-kó jñà ndí îxti kiî. 14 ßKiâá kitsò-lâ Jesús: —Tîßnde-la jñà ndí îxti nga kàtanchrabáßta-na. Kì jiòn batechjà-lâ. Ngâ jñà xîtâ ra kôßsín tjín inìmâ-lâ koni kjòn ßtsê jñà ndí îxti, ijyeé ßtsêé ngaßtsì kjônda ra tjín yâ ñándâ tíbatéxoma jè ra tíjna ngajmì. 15 Jesús tsakásòn-lâ tsja jñà ndí îxti; kô âkjòn kijì-ni yâ îßnde râ-kìî. 16 Jngo xîtâ ra ßsâ îxti isâ îjchòkon Jesús, iskonangi-lâ, kitsò-lâ: —Jî maestro, ¿Mé kjônda ra ßsiàân nga ma ßsê-ná kjôbinachon ra mì feheßta skanda ta kjiá niòô? 17 Jesús kitsó-lâ: —¿Mé-ni nga ßân chjinangi-ná mé kjoâ ra nda tjín? Tà jngo-ni jè Nainá ra xîtâ nda. Tanga tsà mejèn-lì nga ßsê-li jè kjôbinachon ra mì feheßta, tîitjasìn jñà kjôtéxoma-lâ Nainá. 18 Xîtâ râ-kìî iskònangi-ní, kitsò: —¿Ñáâ kjôtéxoma? Jesús kitsó-lâ: —“Kì xîtâ nìßkin; kì kjoâ chijngi ßni; kì kjoâchijé ßni; kì ßén ndiso fanè-lâ xîtâ xangîi; 19 jchâxkín jè nâßìn-li kô jè nâ-lì; kô kôßsín tsjacha ßtîìn jñà xîtâ xangîi koni ßsín nga tsjachi jè ijo-lì. 20 Jè xîtâ ti râ-kìî kitsò-ní: —Tísìhitjásoòn ijyeé-nà ngaßtsì kjoâ ra tjißmì-ná; ¿mé ra chîja isa-na? 21 Jesús kitsó-lâ: —Tsà mejèn-lì nga xîtâ kixî kâmì, tâtîni ijyi ngaßtsì tsajmì ra tjín-li. Kô jè tôn, tîkaßbí-lâ jñà xîtâ ra îmâ títsâhijio mé-ni nga tsee kjônda ßsê-lì yâ ján ngajmi. Kô âkjòn nchrabá tjîngi-ná. 22 ßKiâ nga kîíßnchré jñà ßén kìî jè ti râ-kìî, ßñó ba kißse-lâ nga kijì-nì, ta ngâtji-lâ ngâ ßñó nchîná. 23 ßKiâá kitsò-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús: —ßKoâá xin kixî-nò. ßÑó chjá kâma-lâ jñà xîtâ ra nchîná nga kjoâàßsen-jìn yâ ñándâ nga tíbatéxoma jè ra tíjna ngajmì. 24 ßKoaá xín india-nò, ßñó chjá kâma-lâ nga kjoâàßsen-jin yâ ñándâ nga tíbatéxoma Nainá; skanda ìsâà-la chiba chjá kâma-lâ jngo chô camello nga kjoâàßsen-kjá yâ ñándâ nga tîßxá nindo ra tjahiña-ni nikje. 25 ßKiâ nga kiíßnchré ßén kìî jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús, batoó ta kjóxkón-lâ. ßKiâá kitsò-lâ xákjién: —¿Yá ra kôma kîtjokajìn kjôhißìn kjoâ ßtsê jé-lâ tsaßkoâ? 26 Jesús iskotsíjeèn-lâ, kitsò-lâ: —Ra ta jñà xîtâ, mì kì kôma-lâ. Tanga jè Nainá maá-lâ kôßsîìn ta mé kjoâ niòô. 27 ßKiâá kitsò jè Pedro: —Ra jîn, ijyeé kijmi tákon ijyeé nájîn ngaßtsì tsajmì ra tjín-nájîn, kô jîí tìmatjîngi làjîn. ¿Mé ra ßsê najîn âskan nìô? 28 Jesús kitsó-lâ: —ßKoâá xín kixî-nò, ßkiâ nga kîjchò nîchjin nga kôxîtsêya ijye, kô ßkiâ ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ kótîjnasòn íxîlê yâ ñándâ nga ßñó jeya kótîjna; jiòn ra ijye ßân timatjîngi-ná, tîßkoâá yâá kîtsâjnasòn jngó-jngó íxîlê ñándâ nga tísatéxoma, mé-ni nga jiòn kíndajín-la jñà xîtâ nâxîndá-lâ xîtâ Israel ra tejò tjê ma-ni. 29 Ngaßtsì xîtâ ra ta kjoâ tsâßân sîìkíjna nißya-lâ, ßntsê, ndichja, nâßìn-lâ, nâ-lâ, chjôón-lâ, îxti-lâ, nangi-lâ, jngo sìndô ßkâ kôßki tjábé ngajo-ilâ. Kô tîßkôaá ßsêè-lâ kjôbinachon ra mì feheßta skanda ta mé nîchjin niòô. 30 Tanga kjín xîtâ ra jñà títsâjna ítjôn ßndîßndî-ni, jñá kítsâjna tjîngi-ni âskan niòô; kô jñà ra títsâjna tjîngi ßndîßndî-ni, jñá kítsâjna ítjòn-nì âskan niòô.

Mateo 20

1 ßKoni ßsín batéxoma jè ra tíjna ngajmì, ßkoâásßín mangásòn-kô koni jè xîtâ ra tjín-lâ nangi. Tâjñò kijì nga kií kátsji chîßnda ra sîíxá yâ ñándâ nga tjítjê-lâ naßñó to uva. 2 ßKiâ nga ijye isakò-lâ chîßnda kô kisinda-lâ nga kîíchjí-lâ koni tjín nga machjí-lâ xîtâ nga jngo níchjin, ßkiâá kisìkasén yâ ñándâ nga tjítjê-lâ uva. 3 ßKiâ nga ijye kjòßnga tsáßbí kijì india-nì jè ni-lâ xá nga íkátsji isa chîßnda. Kijtseé ìsâ xîtâ chîßnda ra yâ títsâjna yâ âjin ndîtsîn ra mì mé xá inchißsín. 4 Kitsò-lâ: “Tangió tîxá-te yâ nangi-nâ. Kô ßkoâá kji kíchjí-no koni kji tíjna chjí-lâ chîßnda.” Jñà chîßnda kìî, kijì-ní nga kií síxá. 5 Jè ni-lâ xá india kijì isa ßkiâ nga ijye ijchò nchîsen. Tîkoâà kijì india isa ßkiâ nga ijye tímahixòn. Kô ßkoâá tîßsín kißsin. 6 Ijyeé-la ijchò tsà las cinco nga ngixòn, itjo india-nì jè ni-lâ xá, kô isakoó ìsa-lâ xîtâ chîßnda ra ta jyò títsâjna. Kitsò-lâ: “¿Mé-ni tà jyò tìtsâjna-no jngo níchjin?” 7 Jñà chîßnda kìî kitsò-lâ: “Kií kôma-ni nî-yá ra katsjá xá-najîn.” ßKiâá kitsò-lâ: “Tangió, kô tangi tîxá-te yâ ñándâ nga tjítjê-na uva.” 8 ßKiâ nga ijye kjojñò jè ni-lâ xá kitsò-lâ jè xîtâ ra síkindâ xîtâ chîßnda: “Tînákjoâ-lâ ngaßtsì chîßnda. Tíchjí-lâ. Titsiâkô kjòn-ni jñà ra âskan kaßfio; kô jñà ra kaßfi ítjòn, tîkjeheßta-ni.” 9 ßKiâá inakjoá-lâ jñà chîßnda ra jahasen las cinco nga ngixòn; kißtsì-lâ chjí-lâ ra jngo níchjin nga jngó-jngó. 10 ßKiâ nga kjòchjí-lâ jñà chîßnda ra tâjñò jahasen, ßkoâá ßsín isíkítsjèn tsà ìsâá tse kôchjí-lâ. Tanga tîßkoâá ta jngoó níchjin kjòchjí-lâ nga jngó jngó. 11 ßKiâ nga ijye kjóchjí-lâ jñà chîßnda kìî, tsátéßtá ni-lâ xá. 12 Kitsò-lâ: “Jñà chîßnda ra âskan kaßfiô, tà jngoó hora kasíxá, kô ra jîn, jngo níchjin jnda jnda kanìkjiín lâjìn ndabá nga kanìxá jîn. Kô tákjón ta ngásòn kabíchjí-nájîn.” 13 Tanga jè ni-lâ xá kitsò jngo-lâ jñà chîßnda kiî: “Jî ntsè mì tsà mé ra chßo tísíkô-la, ßkoâá kji tíbíchjí-la koni ßsín kasinda-ná nga kiíchjí-lâ jngo níchjin. 14 Chjíbí chjí-li, kô ßtin-ni; tanga ßân ßkoâá tjín mejèn-na kíchjí-te-lâ jñà ra âskan kaßfiô koni kji tìbíchjí-la ra jî. 15 ¿A mì tjíßnde-na nga kôßsín sikóô tôn-nâ koni ßsín mejèn-na, ô ra maxitakón-ni nga nda xîtâ ßsiân?” 16 Jesús kitsò ìsa: —ßKoâá ßsín kâma jñà xîtâ ra títsâjna ítjòn, nga kjêeßtá-nì; kô jñà ra títsâjna tjîngi-nìo, jñà kítsâjna ítjòn-nì âskan-nìo. [Ngâ kjìn ma-ni ra închinakjoá-lâ tanga chîbaá ma-ni ra títjáhijin.] 17 ßKiâ nga tífi Jesús yâ ján nâxîndá Jerusalén, kiìchjâ ßtaxìn-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ ra tejò ma-nìo, kitsò-lâ: 18 —ßNdîßndî-nî, yâá închimangié yâ nâxîndá Jerusalén; ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ, yâá kôngâtsjaâ jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì kô xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, kô jñà kôkitsò nga bakèn-na nga kîyáa, 19 kô yâá sîìngâtsja-na yâ âjin-lâ xîtâ ra mì tsà xîtâ Judío kô jñà xîtâ kiî, sîìsabatin-na, kô kôjà-na, kô koâàßta ßkrò-na nga yâ kîyáa. Tânga ßkiâ kîjchò jàn nîchjin kjoâáya indiaà-na. 20 Jè nâ-lâ Jacobo kô Juan ra îxti-lâ ma xîtâ ra ßmì Zebedeo ijchò kinchaßtá-lâ Jesús, tjîkô îxti-lâ, tsasen xkónchißtá-lâ nga isíjé jngo-lâ kjônda. 21 Jesús iskònangií-lâ nga kitsò-lâ: —¿Mé ra mejèn-li? Jè chjôón kitsò-ní: —Kôßsín ßtií kjôhixî nga yâ katitsâhijioßtá-lì jñà ngajò îxti-nâ yâ ñándâ nga kôtêxomi, jngo katijna yâ nga kixî-lì kô jngo katijnaßta-lì yâ ngaskoán-lì. 22 Jesús kitsò-lâ: —Mì kì ßyà jiòn mé ra níjé. ¿A kîchíkjoâà-nò nga kôtojiòn jè kjôhißin ra ßan kôtojiàn? Kitsò jñà xîtâ kìî: —Kîchíkjoâà najîn. 23 ßKiâá kitsò-lâ Jesús: —Kixîí kjoâ nga kôtojiòn kjôhißin; tanga mì tsà ßân bakô-na nga tsjàßndé-nò nga yâ kîtsâjnaßta-ná yâ nga kixî-nâ kô yâ ngaskoán-nâ; jè Nâßìn-na ijye tjítsâjnanda-lâ xîtâ ra tsjá-lâ îßnde kiî. 24 ßKiâ nga kiíßnchré jñà xîtâ-lâ Jesús ra ngi te ma-nio, kjòjtií-lâ âßta ßtsê xîtâ ra jò ma-ni. 25 Jesús kiìchjâ-lâ, kô kitsò-lâ: —Ijyeé ßya nájiòn nga jñà xîtâxá ra batéxoma-lâ jñà nâxîndá îsàßnde, ßkoâá ßsín batéxoma koni tsà jñà ma ni-lâ nâxîndá. Kô jñà xîtâ ra isâ ßnga títsâjna, ßkoâá ßsín batéxoma-lâ xîtâ koni ßsín jñà mejèn-lâ. 26 Tânga ra âßta tsâjiòn mì ki tjínè-lâ nga kôßsín kôma. Jè ra mejèn-lâ nga ßnga kíjna, ta isâá jnchro jè kàtabasìkôßta-nò; 27 kô jè ra mejèn-lâ kíjna ítjòn-nò, ta isâá jè jnchro katama chîßnda-nò. 28 Koni ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xiàn-lâ ijo-nâ, mì tsà ki xá ßji-na nga ßân nda kitjasòn ítjòn-na. Kií xá ßji-na nga ßân jnchro nda sîìtjásòn ítjòn-lâ xîtâ, kô nga tsja ijo-nâ nga kjìn xîtâ kîtjojin kjôhißin nga ßân kíchjítji ngajo-lâ jé-lâ. 29 ßKiâ nga ijye închibitjojin-ni yâ nâxînda Jericó, kjìn jchán xîtâ kijì tjîngi-lâ. 30 Yâ ândi ndîyá ñándâ nga tífì Jesús jò ndí xîtâ xkâ títsâjna. ßKiâ nga kîíßnchré nga jè Jesús ra tífì yâ âya ndîyá, ßñó kiìchjâ ngajò nga kitsò: —¡Nâßìn, jî ra yâ nakjoá-ni tjê-lâ xîtâxá ítjòn ra tsißkin David, jchâ îmâ takón nájîn! 31 Jñà xîtâ ra tjîkô Jesús tsakátîkô-nì mé-ni nga jyò kàtìtsâjna-ni; tanga jñà ndí xîtâ xkâ kiî, ta ìsâá ßñó kiìchjâ isa, nga kitsò: —Nâßìn, ra tjê-lâ David, jchâ îmâ takón nájîn. 32 ßKiâá tsasíjna Jesús. Kiìchjâ-lâ nga iskonangì-lâ, kitsò-lâ: —¿Mé ra mejèn-nò nga sikoó-nò? 33 Jñà ndí xîtâ xkâ kitsò-nì: —Nâßìn, mejèn-najîn nga kàtatjáxângi-ni xkon-jîn. 34 Jesús kjòhîmâßkeé jñà ndí xîtâ kìî. Iskaájno jñà xkôn kô ndîtôón tsatsíjèn-ilâ jñà xîtâ kìî; kô yâá kiìtjîngi-lâ koni ßsín ndîyá kijì Jesús.

Mateo 21

1 ßKiâ nga ijye ijchò chraña yâ nâxîndá Jerusalén, ijchò jngo nâxîndá ra ßmì Betfagé yâ chrañàßta-lâ yâ nindo Yá Olivo. Jesús isìkasén jò xîtâ ra kotáßyáßta-lâ. 2 Kitsò-lâ: —Tangió yâ nâxîndá îtsé ra kijnaßta yâ ján; yâá sakó jngo-nò burra ra tjítéßñóßta jngo-lâ ndí búrró ißndí. Chíjndâßñó kô nchrabákô-ná. 3 Tsà yá ra kó kîtsô-nò, ßtín-là: “Jè ró Jesús ra tíjna ítjòn kôchjeén-lâ; tanga sîìkasén ndîtôón-nì.” 4 ßKiâ nga kôßsín kjomà, jè itjasòn koni ßsín ijye kiìchjâ jè xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé nga kitsò: 5 Kôtín-lâ jè nâxîndá ra ßmì Sión: “Chítsijèn-lâ jè Xîtâxá Ítjòn-lì, mì tsà ßnga tísíkíjna ijo-lâ nga tínchrabá kotsíjèn-lì ta jngoó ndí búrro îtsé tíjnasòn-lâ, jngo ißndí-lâ ra chô chßá.” 6 Kijì jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús kô ßkoâá ßsín kißsìn koni ßsín nga isatéxá-lâ. 7 ßKiâ ßjiìkó jè burra kô jè ndí búrró îtsé yâá tsakásòn-lâ nikje-lâ. Âkjòn tsikìjnasòn-lâ Jesús. 8 Jñà xîtâ ra ßñó kjìn ma-nìo yâá tsakánda nikje-lâ yâ âya ndîyá. Kô tjín ißka ra tsate chrjâ-lâ yá, âkjòn tsakánda yâ âya ndîyáâ. 9 Jñà xîtâ ra tjên ítjòn-lâ kô ra tjên ngi-lâ tsikíßtsiâ-ní nga ßñó kiìchjâ, kitsò: —¡Jeya katijna jè ra yâ nchrabá-ni tjê-lâ xîtâxá ítjòn ra tsißkin David [nga jè kíjna ngajo-lâ]! ¡Mé tâ nda-lâ jè ra nchrabá ngajo-lâ Nainá! ¡Jeya katijna Nainá yâ ján ngajmì! 10 ßKiâ nga jahasèn Jesús yâ Jerusalén ta yá ra maá itjo nga iskotsìjen-lâ; kjìn xîtâ iskònangi nga kitsò: —¿Yá xîtâ-ni râ-kìî? 11 Kô jñà xîtâ ra ißka kitsò-lâ: —Jè xîtâ râ-kìî ra ßmì Jesús ra chjâ ngajo-lâ Nainá ra yâ Nazaret îßnde-lâ, nangi ra chjâ-ni Galilea. 12 Jahasen Jesús yâ ndîtsin îngô ítjòn-lâ Nainá; tsachrje ijyeé ngaßtsì xîtâ ra yâ închibatína kô închibatse yâ ndîtsin îngô. Isíkafa tsakjàn jñà imìxâ-lâ xîtâ ra síkjaàtjìya tôn kô jñà ra batína nîse paloma. 13 Kitsò-lâ: —Jè xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá tsò-ní: “Jè nißya-nâ, ßkoâá ßsín kôchjeén nga yâ kîchjâßta-nâ xîtâ.” Tanga jiòn, îßnde-lâ xîtâ chijé închißnià. 14 Îjchò yâ ndîtsin îngô ítjòn xîtâ ra mì kì tsijèn-lâ kô ra tsjáßyá kjòn, kô jè Jesús isindaà-ni. 15 Jñà nâßmì ítjòn kô xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés kjokjâán-lâ ßkiâ nga kijtse jñà kjôxkón ra kißsìn Jesús kô ßkiâ nga kiíßnchré-lâ jñà ndí îxti ra ßñó kiìchjâ yâ nditsin îngô nga tsò: “Jeya katìjna jè ra yâ nchrabá-ni tjê-lâ xîtâxá ítjòn ra tsißkin David [nga jè kíjna ngajo-lâ]!” 16 ßKiâá kißmì-lâ Jesús: —¿A naßyá-ní koni ßsín nga închitsò jñà îxti kìî? Kitsò jè Jesús: —Jon, tíßnchré-ná. Tanga, ¿a kjeé chitéßyá jiòn jè xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá ñándâ tíchjâ nga tsò? ßKoâá ßsín kißnì nga jñà ndí îxti ra îtsiñá kjòn kô jñà ra sâ închibaki, jñà ra kise nga ßnga isíkíjna-li. 17 Jesús yâá kitsjìn jñà xîtâ kìî, itjo-jìn yâ nâxîndá râ kìî. Kijì yâ nâxîndá Betania. Yâá isíkjáya. 18 ßKiâ nga ma tâjñò nga tífi india-ni yâ Jerusalén jè Jesús, kjòojó-lâ. 19 Kijtseé jngo yá-lâ to higo ra yâ síjnandi chrañà yâ ândi ndîyáâ. Kiì katsíjèn-lâ tanga nî mé to ijà-lâ. Tà xkâ-ní. ßKiâá kitsò Jesús: —Ki ni tî jngo nîchjin baja-li to. Jè yá-lâ to higo ndîtôón kixì. 20 ßKiâ nga kijtse jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús, tà kjóxkón-lâ. ßKiâá iskonangi, kitsò: —¿Mé tâ ndîtôn kaxì-ni jè yá-lâ to higo? 21 Jesús kitsò-lâ: —ßKoâá xín kixî-nò, tsà nda makjiín-no ra âßta tsâßân, kô tsà mì jò tjín takòn, mì tsà ta jè kôma-nò kôßsín ßsiâan koni ßsín kaßsian ra ßân, skanda kômaá-no nga ßkín-lâ jè nindo râ-kìî: “Tîxìn îjndíî; kô yâ tîkátjên-jin ijo-lì yâ âjìn ndáchikon”, kô ßkoâá ßsín kôma. 22 Kô tsa ßñó nda makjiín-no ra âßta tsâßân, nîsín ta mé ra sijé ßkiâ nga kînákjoâßta-lâ Nainá, ßkîì-nò. 23 ßKiâ nga jahasen nditsin îngô jè Jesús nga ijye tíbakón-ya, jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì kô jñà xîtâ jchínga ßtsê xîtâ Judío ijchò kinchaßta-lâ Jesús nga iskonangì-lâ: —¿Mé kjôtéxoma ra tsjáßnde-li nga kôßsín ßni? ¿Yá ra kitsjá-li kjôtéxoma kiî? 24 Jesús kitsò-lâ: —Tîkôá ßân, jngò ßén skònangi-nò. Tsa kôßkín-ná jiòn, tîkoâá ßkoâá xín-nò yá ra kitsjá-na kjôtéxoma koni ßsín nga ßsian. 25 ¿Yá ra kitsja-lâ kjôtéxoma jè Juan nga tsatíndá xîtâ? ¿A Nainá-ní ra tíjna ngajmi ô ra xîtâ-ní? Jñà xîtâ kìî ßkiâá tsajôóya-ni. Kitsò-lâ xákjén: —Tsà kixé: “Jè Nainá ra tíjna ngajmi”, kîì-la ßsín kîtsô-ná: “¿Mé-ni nga mì kì kjòkjiín najiòn?” 26 Kô tsà kîxé “xîtâá kitsjà-lâ kjôtéxoma”, tanga jñà skôn-là jñà xîtâ; ngâ ngaßtsì jñà xîtâ nâxîndá koâáßsín tsò nga jè Juan, jè kiìchjâ ngajo-lâ Nainá. 27 Jñà xîtâ kìî kitsò-ní: — Mì kì ßya-jîn. Kô jè Jesús kitsò-lâ: —Tîkoâá ßân, mì kì kôxín-no yá ra kitsjà-na kjôtéxoma koni ßsín nga ßsian. 28 Jesús kitsò-lâ: —¿Kóßsín bixó jiòn âßta ßtsê kjoâ râ-kìî? Jngo xîtâ ra jò ma-ni îxti xßîn-lâ, india kitsò jngo-lâ jè ti-lâ: “Jî ndí ßxîn, tinîxí yâ ñándâ tjítjê-nà to uva.” 29 Jè ti râ-kìî kitsò-nì: “Majìn-na.” Tanga âskan nìo isíkájno-nì kô kijì síxá-nì. 30 Jè xîtâ râ-kìî, ßkiâá kiìßkon jè tî-lâ ra ijngo. ßKoâá tî ßsín kitsò-lâ. Jè ti ra ijngo kitsò-nì: “Nda tjín nâßìn, kâmaá-la kjián.” Tanga mì kì kijì-nì. 31 ¿Ñáâ ti ra isiìtjasòn ta ngajò koni ßsín nga mejèn-lâ jè nâßìn-lâ? Jñà xîtâ kitsò-nì: —Jè ra isißtìn ítjòn. ßKiâá kitsò-lâ Jesús: —ßKoâá xín kixî-nò, jñà xîtâ ra síkíchjítji tsajmì âßta ßtsê xîtâxá ßtsê Roma kô jñà íchjín ská, jñà jnchro ra isâ ndîtôn kîjcho koni jiòn yâ ñándâ nga tíbatéxoma jè Nainá. 32 Ngâ jè Juan ra tsatíndá xîtâ, kiì xá ßji-ni nga tsakónyâ-lâ xîtâ kóßsín kixî sîìjchá ijo-lâ, tanga jiòn mì kì kjokjiín-no âßta ßtsê. Tanga jñà xîtâ ra síkíchjítji tsajmì kô jñà ra íchjín ská kjokjiín-lâ ra âßta ßtsê Juán. Kô jiòn nîßsín nda kijcha ngaßtsì kjoâ kìî, mì kì inìkájno jé-nò kô mì ki kjokjiín-no. 33 ’Tînáßya jngo isa kjoâ ra ma mangásòn. Jngo xîtâ ra tsikítjêjin to uva yâ nangi-lâ, koâ âkjòn tsikíchjandi-lâ, kô tsikínda jngo îßnde ñándâ nga kîtjo jè nandá-lâ to uva. Tîkoâá tsikínda jngo nißya ra tsikísònßnga mé-ni nga ma kôkinda-nì ngaßtsìo. Âkjòn isikiña-lâ jè nangi-lâ jñà xîtâ mé-ni nga sîíxákô-ni. Âkjòn kjiìn kijì nî-lâ nangi. 34 ßKiâ nga ijchò nîchjin-lâ nga kjójchá to uva, jè ni-lâ nangi isikasén ißka chîßnda-lâ mé-ni nga isíjé jè ra bakô-lâ âßta ßtsê toò uva ra kjójchá. 35 Tanga jñà xîtâ ra inchisíxájin nangi itsaßbáßñó jñà xîtâ ra isikasén jè ni-lâ nangi. Tjín ra iskajàn-kô kô tjín ra isìßken kô tjín ra nâjô tsißkínè. 36 Ra kjomà âskan nìo jè ni-lâ nangi isâá kjìn chîßnda-lâ isíkasén india-nì, tanga jñà xîtâ ra síxájin nangi takjón ßkoâá ßsín isikô-te. 37 ’ßKiâ nga ijyeèßta-ni, jè ti-lâ isikasén. ßKoâá ßsín isíkítsjen nga kitsò: “Skêxkón-la ra jè ti-nâ.” 38 Jñà xîtâ ra síxá-kô nangi, ßkiâ nga kijtse ra jè ti-lâ ni-lâ nangi; tsajoóya-ni, nga kitsò-lâ xákjén: “Jé-la jè ra ßtsê kîtsô-lâ nangi, sîßkeén kô tsâjién ßkín-lá jè nangi.” 39 Akjòn itsabáßñó, tsachrjejìn yâ ñándâ tjín to uva; âkjòn isìßken. 40 ’¿Kó bixó jiòn? ßKiâ nga ßkjií india-ni jè ni-lâ nangi, ¿mé ra sîìkô jñà xîtâ ra isíxá-kô nangi-lâ? 41 Jñà xîtâ ra închißnchré-lâ kitsò-nì: —Sîìßken-la jñà xîtâ ra ßtsên, kô kjií xîtâ tsjá-lâ nangi-lâ ra katasíxájìn jñà ra ma-lâ tî ßkiâ tsjá kókji ra bakô-lâ jè ni-lâ nangi âßta ßtsê tsajmì ra majchá. 42 Jesús kitsò-lâ: —¿A kjeé chitéßyá jè Xâjôn-lâ Nainá ra tsò? Jè nâjô ra tsachrjengi jñà xîtâ ra bínda chrjó, jè tíma-ni nâjô ngaßñó ra síjna ítjòn yâ nga chrjângî-lâ nißya. Jè Nainá ra kôßsín tíßsín. Kô ta maxkón-ná ßkiâ nga ßyeé jñà kjoâ kìî. 43 Kií kôßsín xin-nò, ra jiòn, tjáhixìn-nò yâ îßnde ñándâ nga tíbatéxoma Nainá. Jñá ßkî-lâ jñà xîtâ ra ma-lâ tsjá mé ra baßkèn-lâ yâ îndè ñándâ nga tíbatéxoma Nainá. 44 Tsa yá ra yâ skâjndosón jè nâjô ra-kìi, ngi kôjòya-ní; kô tsa yá ra yâ skâtjên-nè jè nâjô râ-kìî, ngì kôchijo-ní. 45 ßKiâ nga kîíßnchré jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì kô jñà xîtâ fariseo koni ßsín nga kîìchjâ Jesús nga tsikénâjmí ßén ra nda mangásòn, kjochîya-lâ nga âßta ßtsê-nì nga kôßsín kitsò jè Jesús. 46 Tî ßkiâá mejèn-lâ itsaßbáßñó, tanga jñá itsakjòn-lâ xîtâ nâxîndá ra yâ títsâjna, ngâ jñà xîtâ ßkoâá ßsín tsò nga Nainá chjâ ngajo-lâ jè Jesús.

Mateo 22

1 Tsikíßtsiâ india-ni Jesús nga tsakónya-lâ xîtâ âßta ßtsê kjoâ ra nda mangásòn. Kitsò: 2 —Koni ßsín batéxoma jè ra tíjna ngajmì ßkoâá ßsín mangásòn koni jngo xîtâxá ítjòn ra tsikíjna jngo ßsí ßkiâ nga ixàn jè ti-lâ. 3 Isikasén jñà chîßnda-lâ mé-ni nga ki kiìchjâ-lâ jñà xîtâ ra xá isíkjíßnchré-nì nga jè ti-lâ kîxàn. Tanga jñà xîtâ kìî majìn-lâ inchrabà. 4 Isikasén india isa jñà chîßnda-lâ ra ßkjií. Kitsò-lâ: “Kôtìn-là jñá xîtâ ra ijye kiíßnchré, jñà tsajmì ra chjîneé jyêé tjínda, jyêé isißkéen jñà nchrâjâ-nâ kô jñà chô-nâ ra ßñó xiné. Ijyeé tjínda tsjè ngaßtsìo. Kôtìn-lâ, katanchrabà ßsí.” 5 Tanga jñà xîtâ kìî, mì kì isìßsin. Tjín ra nangi-lâ kiì katsíjèn-lâ; kô tjín ra tsajmì-lâ ikatína. 6 Kô tjín ißka ra itsaßbáßñó jñà chîßnda-lâ xîtâxá ítjòn; nga iskajàn-kô kô nga isìßken. 7 Jè xîtâxá ítjòn ßñó kjòjtì-lâ. ßKiâá isikasén jchíchàn-lâ nga kií síßken ijye ngaßtsì jñà xîtâ ßtsên kìî ra ma-lâ síßken xîtâ, kô jñà jchíchàn tsaká-te jè nâxîndá-lâ xîtâ kìî. 8 Jè xîtâxá ítjòn âkjòn ßkiâá kitsò-lâ jñà chîßnda-lâ: “Ijyêé nda tjínda ijye nga kîxan jè ti-nâ, tanga jñà xîtâ ra ijye kiíßnchré mì kì baßkèn-lâ nga jñà ßkjií. 9 Tangió yâ nga tíjngo yâ âya ndîyá, ngaßtsì xîtâ ra skâjiòn, kôßtìn-là nga katanchrabá yâ ñándâ nga tíbixan jè ti-nâ.” 10 Jñà chîßnda-lâ xîtâxá ítjòn kijì-nì nga kií kíxkóya xîtâ yâ âya ndîyá, ßkoâá kitsò-lâ nîßsín ta yá ra iskajìn, a xîtâ nda-ní ô ra jñà xîtâ ra ßcho ßsín, kô yâ ñándâ nga ixan xîtâ ßñó kjin kjama jñà xîtâ ra ijchò. 11 ’Jè xîtâxá ítjòn jahaßsen yâ nißya nga iskòtsíjen-lâ jñà xîtâ ra ijchò. ßKiâá kijtse jngo xîtâ ra yâ tíjnajiìn ra mì kì kjiya nikje ra machjeén yâ ñándâ nga bixan xîtâ. 12 Kitsò-lâ: “Jî ntse, ¿kóßsín ma-nì nga ma kabitjáhaßsin îjndíî? Ngâ mì tsa titsjanayi nikje ra baßken-lâ ñándâ nga bixan xîtâ.” Tanga jè xîtâ râ-kìî, mì ki kiìchjâ. 13 Jè xîtâxá ítjòn kitsò-lâ jñâ xîtâ-lâ ra închisísin-lâ yâ ímixâ: “Tíßtáßñó ntsâkô kô tsja. Âkjòn yâ tîkátjên-jiòn yâ âjìn jñò ján, yâ ñándâ nga katakjindáya kô katakjinenè nîßñô.” 14 Kitsò ìsa Jesús: —Ngâ ßñó kjin ma-ni ra nakjoá-lâ, tanga chibaà ma-ni ra tjahíjin. 15 Jñà xîtâ fariseo kijì-nì mé-ni nga tsajôóya-ni kóßsín kîtsô-lâ jè Jesús mé-ni nga ma sâkò jngo-lâ ßén ra ßcho tsò ra âßta ßtsê, kô âkjòn maa koâàngi. 16 ßKoâá ßsín ma-ni nga isikasén jñà xîtâ-lâ kô jñà xîtâ-lâ Herodes yâ ñándâ nga tíjna Jesús nga iskonangi-lâ, kitsò-lâ: —Maestro, ßya-nájîn nga ßén kixîí ra bènâjmí kô jè ndîyá kîxî-lâ Nainá ra bakòn-yi. Kô mì tsa ki nìkìndî tsa kó tsò-li jñà xîtâ. Mì kì tsa chjaájin kô mì kì tsa yâ chìtsíjenjní jñà xîtâ. 17 Kôßtín nájîn. ¿A nda tjín nga kíchjítjié tsajmì âßta ßtsê Cesar, xîtâxá ítjòn-lâ xîtâ Roma, ô râ majìn-ní? 18 Jesús kjòchîyà-lâ nga ßchoó tjíhijò inìmâ-lâ nga kôßsín închitsò. ßKiâá kitsò-lâ: —Jiòn xîtâ ra jò îsén tjín-no, mé-ni nga ßân mejèn-no chíndâchân-ná. 19 Tâkón jngo-ná tôn ra machjítjì-ni tsajmì. ßKiâá jngo tôn denario kitsì-lâ. 20 ßKiâ nga kijtse jè tôn jè Jesús, iskònangií-lâ nga kitsò-lâ: —¿Yá ßtsê îsén kô jè ßí ra tjíßta? 21 Jñà xîtâ kitsò-nì: —ßTsêé jè Cesar jè ra xîtâxá ítjòn-lâ xîtâ Roma. ßKiâá kitsò Jesús: —ßTî-lá Cesar, tsakoâ, jè ra ßtsê Cesar kô ßtî-lá Nainá jè ra ßtsê Nainá. 22 ßKiâ nga kiíßnchré jñà ßén kìî jñà xîtâ fariseo kô xîtâ-lâ Herodes, tà kjóxkón-lâ. Kitsjiín Jesús; âkjòn kijì-ni. 23 Tîjè-ni nîchjin jñà xîtâ saduceos ijchòtjîngiì-lâ Jesús yâ ñándâ nga tíjna; jñà xîtâ kìî mì kì makjiín-lâ nga faáya india-ilâ jñà xîtâ ra ijye ßken, iskònangiì-lâ Jesús, 24 kitsò-lâ: —Maestro, jè Moisés kîíßsín kitsò: “Tsà jngoò xîtâ xßîn tî ßkiâ kîyá ra mì kì ßsê-lâ îxti kô chjôón-lâ, jè ßntsê ndí mißken kîxàn-kô india-ni jè chjôón mé-nì nga kataßsê-lâ îxti ra yâ kîchjâ-nì âßta ßtsê ndí mißken.” 25 Yâ nâxîndá nâjîn isiìjó ito xîtâ ßxîn ra tâjngo-nâ kô tâjngo nâßìn. Jè ra tíjna ítjòn kißseè-lâ chjôón tanga mì kì kißse-lâ îxti. ßKiâ nga ßken jè ßntsê ra ma-nì jò tsikijnakô jè chjôón-lâ. 26 ßKoâá tî ßsín kjamaßtin jè ßntsê ra ma-nì jò kô jè ra ma-nì jàn skanda ra kjama-nì ito sabà ta ßkoâá ßsín ßken. Nî jngo ra kißse-lâ îxti. 27 Ra kjâma-nì âskan-nìo, tîkoâá ßkeèn-te jè chjôón. 28 ßKiâ nga kjoâáya india-ilâ jñà xîtâ ra ijye ßken, [koni ßsín si], ¿ñáâ kjòn-nì ra kâma xßîn-lâ chjôón ngâ ta tsikitsâjnakô ijye-ní nga ito? 29 ßKiâá kitsò-lâ Jesús: —Jiòn, kií maskáya-no ta ngâtjì-lâ nga mì kì ßyaà jè xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá kô mì kì ßyaà jè ngaßñó ra tjín-lâ Nainá. 30 ßKiâ nga kjoâáya india-ilâ jñà mißken, mì tî ki yá ra kîxan-ni kô mì tî ki yá ra sîìkixan-ni îxti-lâ. Ngâ ßkoâá ßsín kjòn kâma jñà xîtâ koni jñà ìkjâlî-lâ Nainá ra tjín yâ ján ngajmì. 31 Jè kjoâ ßtsê mißken nga kjoâáya indiaà-ilâ, ¿a kjeé chitéßyá jiòn jè xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga jè sabá Nainá ra kitsò-nò: 32 “ßÂn-ná ra Nainá-lâ tsò-nâ Abrahám, kô Isaac kô Jacob.” Jè Nainá mì tsà ßtsê mißken jìn. ßTsêé xîtâ ra títsâjnakon. 33 Jñà xîtâ nâxîndá ßkiâ nga kiíßnchré-lâ jñà ßén kìî tà kjóxkón-lâ koni ßsín tsakón-ya. 34 Jñà xîtâ fariseo ßkiâ nga kijtse nga jè Jesús isíkítsâjnajyó jñà xîtâ saduceo, tsikíxkóya xákjén. 35 Kô jngo xîtâ-lâ ra chjînê xâjôn ßtsê kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés iskonangi-lâ Jesús nga ta mejèn-lâ skôóndâchâ-lâ, kitsò-lâ: 36 —Jî Maestro, ¿ñáâ kjôtéxoma ra ìsâ ßñó tíjna ítjòn ta ngaßtsì kjôtéxoma ra kitsjà Moisés? 37 Jesús kitsò-lâ: —“ngi kôó inìmâ-lì kô ngi kôó kjoâbinachon-li kô ngi kôó kjôbítsjèn-lì nga tsjacha ßtîin jè ra Nainá-li ma ra tíjna ítjòn-li. 38 Jè kjôtéxoma râ-kìî ra ìsâ ßñó tíjna ítjòn kô ra isa ßñó chjí-lâ. 39 Kô jè ra bijchó jò-ni ßkoâá tî ßsín ßñó chjí-lâ, tsò-nì: “Kôßsín tsjachaà ßtiìn xîtâ xangîi koni ßsín nga jî tsjachi ijo-lì.” 40 Jñà kjôtéxoma kìî ra títsâjna ítjòn. Kô yâá kjitßaà-lâ ngaßtsì jñà kjôtéxoma ßtsê Moisés kô jñà ßtsê xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé. 41 ßKiâ nga takjón yâ títsâjna ìsa jñà xîtâ fariseo, Jesús iskonangií-lâ, kitsò-lâ: 42 —¿Kó bixó jiòn ra âßta ßtsê Cristo [ra xá sîìkasén-ni Nainá]? ¿Ñándâ kjînchrabá-nì jè tjê-lâ? Jñà xîtâ fariseo kitsò-nì: —Yâá kjînchrabá-nì tjê-lâ xîtâ ra tsißkin David. 43 ßKiâá kitsò Jesús: —Tanga jè David, mé-nì nga kitsò-ni “jè tíjna ítjòn-na” ßkiâ nga kiìchjâ âßta ßtsê Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá nga kitsò: 44 Jè Nainá kitsò-lâ jè ra tíjna ítjòn-na: “Î tîjnaßta-ná yâ nga kixî-nâ, skanda ßkiâ nga ijye sikítsâjnangiaà yâ ntsâki jñà ra xîtâ kondrâ-lì.” 45 Jè David, tsà kôßsín kitsò-lâ jè Cristo [ra xá sîìkasén-ni Nainá] nga jè tíjna ítjòn-lâ, ¿kó ßsín ma-ni nga tjê-lâ ma? 46 Nî yá ra ma isíkáfa-ilâ ßén, âßta ßtsê ßén ra kiìchjâ. Kô tîkôà mì tî yá ra iskonangi ìsa-ilâ skanda jè nîchjin rakio.

Mateo 23

1 ßKiâá kitsò-lâ Jesús jñà xîtâ ra ißka kô jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ: 2 —Jñà xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés kô jñà xîtâ fariseo jñà tjíßnde-lâ nga kôkòn-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés. 3 Tîhitjasòn ijye-la koni ßsín nga kôkòn-ya-nò. Tanga kì tà chjàn kôßsín ßnià koni ßsín ßsín ra jñà. Ngâ ta chjâá ra jñà, kô mì tsà síitjasòn koni ßsín nga bakón-ya. 4 Bínè-lâ kjôtéxoma ra ßin tjín jñà ra ßkjií xîtâ, koni tsa síkamijin ßchá ra ßñó ißyí, tânga ra jñà, skanda mì ma-lâ síkákô îtsé-lâ nâjmá tsja. 5 ßKiâ nga kôßsín ßsín, ta jè ra mejèn-lâ nga katabè jñà xîtâ. Jè ra sasén-lâ ra jñà, nga katabè xîtâ jñà naßñó-te ra bítjì skô kô ra bíkjá yâ chrjaa-lâ ra tjíßta ßén ra nchrabáßta jè xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá. Kô jñà nikje ra faya, ìsâá ndajò kjòn jñà lixtô ra ijàjno. 6 Jè ra mejèn-lâ nga jñà kítsâjnaßta ítjòn ímîxâ yâ ñándâ nga bakjèn xîtâ ñándâ nga tjín ßsí. Kô yâ âya nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío, jè ra mejèn-lâ nga jñà kítsâne íxilê ra îjncha ítjòn. 7 Kô yâ ñándâ nga tjín ndîtsîn jè ra mejèn-lâ nga nda kjòn kàtabexkón xîtâ ßkiâ nga síkjáya-lâ; nga “maestro”, katatsò-lâ. 8 ’Tanga ra jiòn ki ta chjàn jè ma mejèn-nò nga “Maestro” katatsò-nò jñà xîtâ; ta jè-ní Cristo [ra xá isìkasén-ni Nainá] ra Maestro najiòn; ßntsé kô tichjaà chiba jiòn kô ngaßtsì jñà xangîo. 9 Kô kì nîyá ra “Nâßìn” ßmì-là î âßta nangi; ngâ tà jngoó-nì je ra Nâßìn-nò ma jè ra tíjna yâ ján ngajmi. 10 Kô kì xîtâ ítjòn ßmì-là ijo-nò; ngâ ta jè-nì jè Cristo ra xîtâ ítjòn-nò ma. 11 Jè ra ìsâ xkón tíjna yâ âjìn tsâjiòn, jè nchrò katatsjá-lâ tsja jñà xîtâ ra ißka. 12 Tânga jè ra isâ ßnga síkíjna ijo-lâ, ta ìsâá nangi kíjna nchrò; kô jè ra nangi síkíjna ijo-lâ, ìsâá ßnga kíjna nchrò ra jè. 13 ’Tanga, imâ-ró-nò jiòn xîtâ ra bakòn-yà kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés kô jiòn ra xîtâ fariseo ßmì-nò, xîtâ ra jò îsén tjín-nò. Ngâ jiòn bichjàjto-là jñà xîtâ ra mejèn-lâ fahaßsen yâ ñándâ nga tíbatéxoma jè ra tíjna ngajmì. Kô nî mì bitjahaßsen ra jiòn kô nî mì bißndè-la jñà xîtâ ra mejèn-lâ kjoahaßsen. 14 ’Îmâ-ró-nò xîtâ ra bakòn-yà kjôtéxoma-lâ Nainá kô jiòn ra xîtâ fariseo ßmì-nò, xîtâ ra jò îsén tjín-nò. Nga chjißán-lâ nißya-lâ jñà ndí íchjín ra ijye ßken ßxîn-lâ; kô mé-nì nga ßmì jchâ-lâ jè kjoâ ra ßnià, sí taxkî tseé mahíkôò ßkiâ nga ßnià kjôchikon. Jiòn ìsâá tse kjôhißìn tjábé-nò ra kôßsín ßnià. 15 ’Îmâ-ró-nò jiòn ra bakòn-yà kjôtéxoma-lâ Nainá kô jiòn ra xîtâ fariseo ßmì-nò, xîtâ ra jò îsén tjín-nò. Nga minchima-sòn yâ nga tíjngo îsànde nga nakjoá-là xîtâ nîßsín tà jngo ra yâ katafìßtà-nò. Kô ßkiâ nga ijye yâ fißta-nò jè xîtâ, ta jiòn ngâtjì-nò nga jè xîtâ rakìî isâá tse kjôhißìn kanè-lâ nda mí ßkoâ-ni ra jiòn. 16 ’Îmâ-ró-nò jiòn xîtâ xkâ ra jiòn chjòn ndîyá, nga bixó: “Tsà jngo xîtâ ra tsjá ßén-lâ nga kîtsô ‘tíbe jè Îngô Ítjòn’, mì tsà mé jìn. Tanga tsà jngo xîtâ tsjá ßén-lâ nga kîtsô ‘tíbe tôn oro ra tjín yâ âya Îngô Ítjòn’, kjôßñó sîìtjasòn ßén-lâ ra ijye kátsjá.” 17 ¡Jiòn xîtâ ra mì kì machîya-nò kô ra xîtâ xkâ ßmì-nò! ¿Ñáâ ra ìsâ chjí-lâ? ¿A jè tôn oro ô râ jè ìsâ chjí-lâ jè Îngô Ítjòn-lâ Nainá ñándâ nga matsje tôn oro ta ngâtji-lâ nga ijye yâ tíjnaya îßnde tsje-lâ Nainá? 18 Jiòn ßkoâá tî ßsín bixó-te: “Tsà jngo xîtâ tsjá ßén-lâ nga kîtsô ‘tíbe jè îßnde ñándâ nga jñà xîtâ bísòn kjôtjò-lâ nga síngâtsja Nainá’, mì kì tsa kjôßñó tjín-nì nga sîìtjasòn ßén ra kachjâ; tanga tsà kîtsô ‘tíbe jñà tsajmì ra yâ tíhijyo’, machjeén nga kjôßñó katasíitjasòn ßén ra ijye kôßsín katsjà.” 19 ¡Jiòn ra xîtâ tahíjín kô xîtâ xkâ ßmì-nò! ¿Ñáâ ra ìsâ chjí-lâ? ¿A jñà tsajmì ra yâ tjísòn ô râ jè îßnde ñándâ nga jñà xîtâ bísòn kjôtjò-lâ nga síngâtsja Nainá, ngâ yâá matsje tsajmì ra yâ sihijyo? 20 Ngâ jè ra tsjá kixî ßén-lâ âßta ßtsê îßnde ñándâ nga jñà xîtâ bísòn kjôtjò-lâ nga síngâtsja Nainá, tîkoâà tsjá-te ßén-lâ âßta ßtsê ngaßtsì tsajmì ra yâ tíhijyo. 21 Kô jè ra tsjá kixî ßén-lâ âßta ßtsê jè Îngô Ítjòn, mì tsà tà âßta ßtsê îngô nga tsjá ßén-lâ, tîkoâá tsjá-te âßta ßtsê jè Nainá ra yâ tíjna. 22 Kô jè ra tsjá kixî ßén-lâ âßta ßtsê ngajmì, tsjá-te ßén-lâ ra âßta ßtsê íxilê-lâ Nainá; kô tsjá-te ßén-lâ âßta ßtsê Nainá ra yâ tíjnasòn. 23 ’Îmâ-ró-nò jiòn ra bakòn-yà kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés kô jiòn ra xîtâ fariseo ßmì-nò, xîtâ ra jò îsén tjín-nò. Nga ßbì-là Nainá jè ra jngoyá ßkiâ nga teya ra âßta ßtsê xkâ menta kô xkâ anis kô jñà xkâ comino, tanga mì kì nìhitjasòn jè kjôtéxoma ra ìsâ ßñó machjêén koni jè kjoâ kîxî, kô âßta ßtsê kjôhîmâtakon kô nga nda katakjiín-nò ra âßta ßtsê Nainá. Jñà kjoâ kìî ra isâ ßñó machjêén; kô tîkoâ kîtjasòn-te jñà kjoâ ra ißka. 24 ¡Jiòn ra xîtâ xkâ ßmì-nò ra jiòn chjòn ndîyá! ¡Nìkjaàßngi-nó ra nâtsê tanga chíjèn-nò ra chô camello! 25 ’Îmâ-ró-nò jiòn ra bakòn-yà kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés kô jiòn ra xîtâ fariseo ßmì-nò, xîtâ ra jò îsén tjín-nò. Ngâ ta yâá âsònßnga-lâ nga biníjno jiòn jñà chîtsín-nò kô jñà chrâbâ-nò, tanga yâá kitse âjin inìmâ-nò jñà kjôbítsjen ßcho kô kjoâ chijé ra ßnià nga isâ tse tsajmì mejèn-nò. 26 Jiòn xîtâ fariseo ra xîtâ xkâ ßmì-nò, ítjòn tîníya yâ âya-lâ chîtsín-nò kô chrâbâ-nò, mé-ni nga tîkoâ kôtsje-ni yâ âsònßnga-lâ. 27 ’Îmâ-ró-nò jiòn ra bakòn-yà kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés kô jiòn ra xîtâ fariseo ßmì-nò, xîtâ ra jò îsén tjín-nò. ßKoâá sín kjòn jiòn koni kjòn jñà chrjó-lâ mißken ra ta yâá âsònßnga-lâ nga kißtsiyá kô ndaà tsijèn; tanga yâ âya-lâ, yâá kitse ngaßtsì ninda-lâ mißken, kô ngaßtsì tsajmì ra ßñó tjé kjòn. 28 ßKoâá sín kjòn jiòn, ngâ yâ ngixkôn xîtâ, ndaà ßnià jiòn; tanga yâá kitsejìn inìmâ-nò kjoâ ra jò îsén tjín-nò kô yâá kitsejìn te ngaßtsì kjoâ ßcho ra ßnià. 29 ’Îmâ-ró-nò jiòn ra bakòn-yà kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés kô jiòn ra xîtâ fariseo ßmì-nò, xîtâ ra jò îsén tjín-nò. Nga binda jiòn chrjó mißken-lâ jñà xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé kô minchajno minchaßta-lâ naxó yâ chrjó mißken-lâ jñà ra xîtâ kixî kjoma. 30 Âkjòn bixó jiòn: “Tsà jién-la tsakô-ná nga tsikìtsâjnakeén jè nîchjin-lâ xîtâ jchínga-ná, mì-la ki yâ tsisìkêé nga isìßken jñà xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá.” 31 Tî jiòn kôbixó-nò nga nâßìn-nò ma jñà ra isìßken jñà xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé. 32 ¡Tîkjeèßta kjòn-ni, tsakoâ, koni ßsín kißsin jñà xîtâ jchínga-nò! 33 ’¡Jiòn xîtâ ra tjê-lâ yê ßmì-nò! Kóßsín kôto najiòn nga mì yâ kijcho yâ ñándâ tíjna îßnde ßtsê kjôhißìn. 34 ßKoâá ma-ni, yâá sikásén-nò xîtâ ra kîchjâ ngajo-na kô xîtâ ra tjín-lâ kjôbítsjèn kô ra nda ma-lâ bakón-ya. Tanga jñà xîtâ-nâ ra sikásén najiòn, tjín ißka ra sîßken jiòn, kô tjín ra ßkrò kjóßta jiòn, kô tjín ra kîxkàn-kôò yâ âya nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío, kô kîítjîngi-lâ nga jngó-jngó nâxîndá. 35 Jiòn skâne-jé tsje-nò ngaßtsì xîtâ kixî ra ijye inìßken skanda kjotseé, ra maßtsiâ-ni ßkiâ nga inìßkeèn jè Abel ra xîtâ kîxî skanda ßkiâ nga inìßkeèn jè Zacarías ti-lâ Berequías, jè ra inìßken jiòn yâ âncho masen-lâ ndîtsin Îngô Ítjòn kô yâ îßnde ñándâ nga jñà xîtâ bísòn kjôtjò-lâ nga síngâtsja Nainá. 36 Ngi ßén kixîí ra xin-nò, ngaßtsì kjoâ kìî sabà jñà skânè-jé-lâ jñà xîtâ ra tjín nîchjin ßndî. 37 ’¡Jiòn ra xîtâ nâxîndá Jerusalén, ra nìßkèn jiòn jñà xîtâ ra síchjeén Nainá nga chjâ ngajo-lâ, kô nga nâjô binè jiòn jñà xîtâ ra Nainá síkasén-nò! ¡Kjìn ßkâ kjomejèn-na nga tsikíxkóya najìon, koni ßsín-ßsín jè xâßndâ ßkiâ nga bixkó ndí îxti-lâ nga yâ minchá-ngi yâ ângi nâßjngá-lâ, tanga jiòn, mì kì kjokjîín-nò! 38 Chítsijén-là yâ îßnde ñándâ nga titsâjna, ta yâá sîjna-jñá ßndîßndî. 39 Ngâ ßkoâá xián kixî-nò, skanda ßkiâá jchâ india-ná jiòn ßkiâ nga kîjchò nîchjin nga kixó jiòn: “¡Mé tâ nda-lâ jè ra nchrabá ngajò-lâ Nainá!”

Mateo 24

1 ßKiâ nga ijye itjo-ni îngô Jesús, jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ tsinchaßta chrañà-lâ nga tsakón-lâ chrjó-lâ îngô. 2 Kô jè Jesús kitsò-lâ: —¿A tsijeén-nò ngaßtsì nâjô-lâ nißya râ-kìî? ßKoâá xín kixî-nò, nîì tî jngo nâjô-lâ sîijosón-ilâ xákjén. Kîxojèn ijyeé kóokjìo. 3 ßKiâ nga tíjna Jesús yâ âsònßnga nindo yá Olivo, jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ yâá îjchò kinchaßtà chraña-lâ nga iskònangi ßtaxìn-lâ kitsò-lâ: —Kôtín-nájîn ¿kjiá-nìô nga kôßsín kôkâma jñà kjoâ kìî? ¿Mé kjoâ ra tsijèn kôtsíjèn ßkiâ nga ßkjîí india-ni kô ßkiâ nga kjêeßta jè îsàßnde? 4 Jè Jesús kitsò-lâ: —Nda tîkindaà ijo-nò mé-ni nga mì yá ra skôóndâchâ-nò. 5 Ngâ kjìn xîtâ kjîí ra jè ßí-na sîìchjeén nga kîtsô: “Âán-ná ra Cristo [ra xá isìkasén-ni Nainá]”; kô kjín xîtâ skôóndâchâ-lâ. 6 Kînáßyá nájiòn nga jndíî ra ján sê kjôjchán, tanga kì ta chjàn skon jiòn; xá ßkoâá ßsín kâma-ni tanga ßkje tsa kjeèßta jè îsànde. 7 Ngâ kiìtsiâà-lâ kjôjchán xákjén jñà ra xîtâxá ítjòn títsâjna nga închibatéxoma yâ nâxîndá ißi ra tjín îsàßnde nga skâjàn-kjo. Kô ßsêé kjînchrá, kô jndíî ra ján ßkoâ chßón ta nga tíjngo îsàßnde. 8 Jñà kjoâ kìî ta jè ra maßtsiâ-ni ta ngaßtsì kjôhißìn ra ßsê. 9 ’Kô jiòn, tseé kjôhißìn tsjá-no jñà xîtâ, kô sîìßkeén-nò; kô ngaßtsì xîtâ ra tjín nga tíjngo îsàßnde sîìjtißkeé nájiòn ta ngâtjì-lâ kjoâ tsâßân. 10 Jñà nîchjin kìî, kjìn xîtâ skâjìn kjoâ nga mì ki tî kôkjiín-lâ ra âßta tsâßân; kô tî jñà sîìjtißke-ni xákjén; kô îkô nißya masen xákjén nga koâàngi. 11 Kjìn xîtâ kôtsíjèn ra ta xîtâ ndiso ra kîtsô nga jè Nainá chjâ ngajo-lâ. Kô kjìn xîtâ skôóndâchâ-lâ. 12 Ta ngâtjì-lâ nga bato ßsê ra kjoâ ßcho, kjín xîtâ mì kì tî tsjake ßsîin-nî xîtâ xákjén. 13 Tanga jè ra chíkjoâ-lâ nga kixî kôßsên skanda ßkiâ nga kjêèßta jñà kjoâ kìî, jè-nì ra kôtojin kjôhißìn. 14 Kô jè ßén nda-lâ Cristo ra bénâjmí kóßsín batéxoma Nainá, sênâjmíya-ní nga tíjngo îsàßnde mé-ni nga ngaßtsì nâxîndá ra tjín kataßnchré-ni, kô âkjòn ßkiâá kjêeßta jè îsàßnde. 15 ’ßKoâá ma-ni, ßkiâ nga jchßâa yâ îßnde tsjeè-lâ Nainá, kjoâ tjé ra kôma ra ßñó chßo tjín, koni ßsín kitsò Daniel xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá. (Ndaà kàtasijiìn-lâ jñà xîtâ ra ma-lâ kotèßyà xâjôn.) 16 ßKiâ nga jchâà kjoâ kìî, jñà xîtâ ra yâ títsâjna yâ Judea, kátafachinga; yâ kàtjafì yâ âsòn nindo ján. 17 Kô jè ra yâ tíjna âsònßnga nißya-lâ, kì ta chjàn bitjojèn nga kjábé mé tsajmì ra tjín-lâ. 18 Kô jè ra yâ tsáßbajin nangi-lâ, kì ta chjàn nchrabá-ni yâ nißya-lâ nga kîìxkó jñà nikje-lâ. 19 Tanga, ¡Îmâ ró-ni jñà ndí íchjín ra ißndí tjíhìßma-lâ kô ra închisíjchá îxtixó jñà nîchjin kiî! 20 Tîjéßta-là jiòn Nainá mé-ni nga mì tsa ßkiâ chîbâ-lâ kîtjáachinga ßkiâ nga nîchjin-lâ ßnchán, kô tsa ßkiâ nga nîchjin níkjáya. 21 Ngâ batoó tse kjôhißìn ßsê jñà nîchjin kìî ra kje sa india kôma skanda ßkiâ-ni nga isinda jè îsànde skanda ßndî-nî, kô nìî tî kjiá kôkâma-ni âskan nìo. 22 Tsa mì-la jè Nainá kjôhíxìn chiba jñà nîchjin kìî, nî yá-la xîtâ ra kôtojin kjôhißin. Tanga jè Nainá kjôhíxìn chiba jñà nîchjin kìî ta ngâtjì-lâ jñà xîtâ-lâ ra ijye jè jahíjìn. 23 ßTsa ßkiâ yá ra kîtsô-nò: “¡Chítsijèn-là îí tíjna jè Cristo [ra xá isìkasén-ni Nainá]!” kô ñá tsà kîtsô-nò: “¡Chítsijèn-là, yâá tíjna ján!” kì tà chjàn makjiín-nò. 24 Ngâ kjîí ißnga xîtâ ra ta xîtâ ndiso ra Cristo kîtsô-lâ ijo-lâ kô ra kîtsô nga jñà chjâ ngajo-lâ Nainá. Kjìn kjôxkón ra tsee ngaßñó tjikô kôkòn kô sîìkatsíjèn, ra skanda skôóndâchâ-lâ jñà xîtâ ra ijye jahíjìn Nainá, tsà ma ra sîìkô. 25 Ijyeé tî ßndîí kôtíxin-no. 26 Tsa yá ra kîtsô-nò: “¡Chítsijèn-là yâà tíjna jè Cristo yâ îßnde âßta xìn ñándâ nga nangi kixì!” kì yâ mangítjîngi-la; kô tsà kîtsô-nò: “¡Yâá tíjna yâ âya nißya!” tîkoâ kì ta chjàn makjiín-no. 27 ßKiâ ßkjíî india-na, ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ, ßkoâá ßsín kâma koni ßsín ma ßkiâ nga fate jè nißí ßchôn yâ ñándâ bitjokátji-ni tsáßbí skanda yâ ñándâ kàtji-nì. 28 Ta ñándâ kijna jè ßchô ßken, yâá kôjtín-ne jñà níké. 29 ’ßKiâ kó ra ijye kôto jñà nîchjin ßtsê kjôhißìn, kôjñó jè tsáßbí. Kô jè sá mì ki tî kôhisèn-ni. Jñà nitse skâtsangi-ní. Kô jñà ngaßñó ra tjín ján ngajmi, kôjtiyà-lâ. 30 Âkjòn jchâá jngo-lâ kjôxkón yâ ján ngajmi ra âßta tsâßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ. Ngaßtsì xîtâ nâxîndá ra tjín yâ îsàßnde, skîndaya-ní ßkiâ nga skêé-na ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ nga kjînchrabajìân yâ âjin ifi nga tse ngaßñó kô tse kjoâjeya-nâ yâ kjíikô kiâ nga ßkjía. 31 Sikásén jñà ikjâlî-nâ nga ßñó sîìkjìndáya chrjo nga kîíxkóya xîtâ-nâ ra ijyeè ßân jahíjiân yâ kójngo tjandi-lâ îsàßnde. 32 ’Chítsijen-lâ jè yá-lâ to îgô mé ra bakóya-ná; ßkiâ nga jñà chrja chíßndé-lâ bíßtsiâ nga bíjtsén-jno, ijyeé ßya nga tímachraña chô ndabá. 33 ßKoâá-tî ßsín tjín, ßkiâ nga jchâà jñà kjoâ kìî, kàtafiyaá-nò nga ijyeé tímachrañà nîchjin; ijyeé yâ síjnâjtô chraña yâ xôtjôbâ nißya-nò. 34 ßKoâá xin kixî-nò, tîkjeé biya-ni xîtâ ra tjín nîchjin ßndîßndî nga kîtjasòn ijye ngaßtsì kjoâ kìî. 35 Jè ngajmi kô jè nangi jchîja-la; tanga jñà ßén-nâ, mì tsà ta yâ jchâajìn, kîtjasòn ijye-ní. 36 ’Tanga jè nîchjin kô jè hora ßkiâ nga kôkâma, nî yá ra tjíjin-lâ; nî jñà ikjâlî ßtsê Nainá ra tjín yâ ngajmì; skanda nda mí beê ßân ra Ißndì-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ; tâjngoò Nainá ra Nâßín-ná tjíjin-lâ. 37 ’Koni ßsín kjomà nîchjin ßtsê Noe, ßkoâá tî ßsín kâma ßkiâ nga ßkjíî india-na ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ. 38 Jè nîchjin ßkiâ nga tîkje ßba jtsí xkón, jñà xîtâ ra tjín ßkiâ, închibakjén-ní, închißbi-ní, închibixan-ní kô închisíkixaàn îxti-lâ skanda jè nîchjin ßkiâ nga jahasèn nißya chitso-lâ Noe. 39 Xîtâ ra tjín ßkiâ, skanda ßkiâá kjochîya-lâ ßkiâ nga ijye ßjiì jè jtsí xkón, kô yâá kiìkô chrjoba ngaßtsì xîtâ kìî. ßKoâá tî ßsín kâma ßkiâ nga kíî india-na ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ. 40 Jè nîchjin ßkiâ nga kôkâma, jò xîtâ ra închisíxá yâ âjìn ijñáâ, jngo ra kîjî kô jngo ra sîjna. 41 Jò íchjín ra închisíkißxi nâßyô, jngo kîjî kô jngo sîjna. 42 ’Nda tîtsajnakon nga mì kì tjíjin-no mé nîchjin kô mé hora ßkjîí jè ra tíjna ítjòn-nò. 43 Tjínjin-no, tsa ßkiâ jngo ni-lâ nißya ijye tjíjin-lâ mé hora kjîí jè xîtâ ra sîìchijé-lâ, kíjnakoón-la nga sîìkindâ nißya-lâ, mì kì tsjáßnde nga kôchijé-lâ. 44 Tîkôà tîtsâjnanda jiòn, ngâ ßkiâá kjíî india-na ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ, ßkiâ nga mì kì tjíjin-nò. 45 ’ßKoâá xín kixî-nò jè chîßnda ra kixî kô ra ßñó xîkjoâ, jè ni-lâ xá tsjá-lâ xá ßnga nga sîìkínda nißya-lâ, mé-ni nga ßkiâ kîjcho chîbâ-lâ sîìkjèn chîßnda xákjén. 46 Mé tâ nda-lâ jè chîßnda ra nda tísíhitjasòn xá-lâ ßkiâ nga ßkjîí-ni jè ni-lâ nißya. 47 ßKoâá xin kixî-nò, jè ni-lâ, jè-la sîíkíjnaßnda ijye ngaßtsì tsajmì ra tjín-lâ. 48 Tanga tsa jè chîßnda râ-kìî, tsa ßcho kjòn, tsa kîtsô âjin înîmâ-lâ: Kîchjiaán-lâ jè nî-nâ, 49 kô tsa kîißtsiâ nga skâjan-kô jñà chîßnda xákjén, nga kôkjên kô nga skíkô jñà xîtâ ßchî. 50 Jè nîchjin ßkjîí-ni ni-lâ xá ßkiâ nga mì kì tíkoñá-lâ kô mì kì tjíjin-lâ. 51 ßÑó ßtse kjôhißìn tsjá-lâ; ngásòn ßtsê kjôhißìn tsjá-lâ koni jñà xîtâ ra jò îsén tjín-lâ. Kô yâá ßñó skîndaya kô ngi skînêné nîßñô.

Mateo 25

1 ’Jè nîchjin ßkiâ nga kôtexoma jè ra tíjna ngajmì, ßkoâá ßsín kôngáson-kô koni jñà îxti íchjín xângó ra te ma-ni. Nga iskábé nißí kandi-lâ, nga kiìkoñá-lâ jè xîtâ ßxîn ra bixàn. 2 ßÒn ma-ni ra tsìn-lâ kjôbítsjen kô ßòn ma-ni ra machîya-lâ. 3 Jñà îxti íchjín ra tsìn-lâ kjôbítsjen iskábé nißí kandì-lâ, tanga mì kì ßtsa ndátí-lâ. 4 Kô jñà îxti íchjín ra machîya-lâ ßtsaá nißí kandì-lâ kô namìtâ ndátí-lâ. 5 Jè xîtâ xßîn ra ixan mì kì xátí ßjiì; kjònijñá-lâ ngaßtsì îxti íchjín kìî; isifé-ní. 6 ßKiâ îjchò masen nîtjên, ßñó kiìchjâ xîtâ, kitsò: “Ijye nchrabà xîtâ ra bixan. Títjôo jchiñá-là.” 7 Ngaßtsì îxti íchjín kìî, tsasítjên-ní kô tsikítsâjnanda india-ni nißí kandì-lâ. 8 Jñà ra tsìn-lâ kjôbítsjen kitsò-lâ jñà ra ißka ra machîya-lâ: “Tî îtsé-nájîn ndátí-nò. Jè kandì-nâjîn ijyeé închifitso.” 9 Tanga jñà îxti íchjín ra machîya-lâ, kitsò-lâ jñà ra ißka: “mì kì kâma jìn, mì kì kîchóya-lâ tsâjîn kô nî mì kì kîchóya-lâ tsâjiòn; isâá nda nga tangí kinda tsâjiòn yâ ñándâ satína.” 10 Jñà îxti íchjín ra tsìn-lâ kjôbítsjen ßkiâ nga închifi katse ndátí-lâ, ßkiâá chîbâ-lâ ßjiì jè xîtâ ßxîn ra bixan. Jñà îxti íchjín ra ßòn ma-ni ra títsajnanda nga síti kandi-lâ, jahasen-kôó yâ nißya jè ra bixan. Âkjòn isìchjà-jto jè xôtjôbâ-lâ nißya. 11 Ra kjomà âskan-nìo ßjií-ni jñà îxti íchjín ra ngi ßòn ma-ni. Kitsò: “Nàmi, nàmi, ßtin kjônda, chíxâ-nájîn nißya.” 12 Tanga jè ra ixan kitsò-lâ: “ßÉn kixîí ra xin-nò, mì kì bexkon-nò.” 13 Kitsò isa-lâ Jesús: —Nda tîtsâjnanda, nga mì kì ßya mé nîchjin kô mé hora nga ßkjíî india-na ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ. 14 ’Koni ßsín batexoma jè ra tíjna ngajmì ßkoâá ßsín mangáson-kô koni jngo xîtâ ra kjiìn îßnde tífì; kiíchjâá-lâ chîßnda-lâ kô kisingâtsja tôn-lâ nga jngó jngó. 15 ’Jngo chîßnda ra ßòn jmi tôn oro kitsjà-lâ; kô jngo ra jò jmì kitsjà-lâ; jè ra ma-ni jàn, jngo jmì kitsjà-lâ. ßKoâá tjín kitsjà-lâ koni ßsín ma-lâ síxákô tôn nga jngó jngóô. Âkjòn kjiín kijì. 16 Jè chîßnda ra ßòn jmi itjábé-lâ ndîtôón isíxákô tôn ra kißtsì-lâ, ngi kôkji isikijnesòn isa ißndí-lâ tôn. 17 Kô jè chîßnda ra jò jmì kißtsì-lâ, ßkoâá tî kißsin; jò jmi isikijnesòn-te ißndí-lâ tôn-lâ. 18 Tanga jè chîßnda ra jngo jmi tôn kißtsi-lâ, ta tsikíjnaßmaá jè tôn ra isìngâtsja jè ni-lâ xá. Ngâjôó tsjàßngi jngo-lâ nga tsikíißnde. 19 ’ßKiâ nga ijye kjìn nó tsato, ßjiì-ni jè ni-lâ xá, nga ßjií kíndajín kindâ âßta ßtsê tôn ra kisìngâtsja jñà chîßnda-lâ. 20 ßJiì ítjòn jè ra ßòn jmi tôn oro kjongâtsja, ngi ßòn jmi îjchòkôsòn ra ißndí-lâ tôn. Kitsò-lâ ni-lâ xá: “Nàmî, ßòn jmi tjín-ni tôn ra kißtsí-ná, ngi ßòn jmi iskasòn isa ißndí-lâ.” 21 Jè ni-lâ xá kitsò-lâ: “Nda-ní xîtâ kô xîtâ kixî-ní ra jî. Ndaà inihitjasìn nîßsín ta chiba kítsja-la. Isâá tse tsja isa-là nga sîxákîi. Tîtjíi nißya, tîngásòn-kô-ná kjôtsja-nâ.” 22 Âkjòn ßjiì jè chîßnda ra jò jmi kjòngâtsjà, kitsò: “Nàmî, jò jmi tjín-ni tôn-li ra kißtsí-ná, ngi jò jmi iskasòn isa ißndí-lâ.” 23 Jè ni-lâ xá kitsò-lâ: “Nda-ní xîtâ kô xîtâ kixî-ní ra jî. Ndaà inihitjasìn nîßsín ta chiba kítsja-la. Isâá tse tsja isa-là nga sîxákîi. Tîtjíi nißya, tîngásòn-kô-ná kjôtsja-nâ.” 24 ßKiâá ßjiì jè chîßnda ra jngo jmi kjòngâtsja; kitsò-lâ ni-lâ: “Nàmî, beè-la nga jî ßñó níjí, nga skanda mejèn-li nga kíxki jñà tsajmì ra mì jî isìngi-li kjôhîmâ nga tsikítji. 25 ßKoâá ma-ni nga ítsakjòn-la, kô ítsikíßndé-ná tôn ra kißtsi-ná. Tíjna îjndíî jè tôn-li ra jngo jmi ma-ni.” 26 Jè ni-lâ xá kitsò-lâ: “¡Chîßnda ßchoó-ní kô chîßnda ßtseé-ní ra jî! Tsà ßya-ní nga ßñó síjé ra ßân kô skanda mejèn-na nga bíxkó tsajmi ra mì ßân tjíngi-nâ kjôhîmâ nga tsikitjè; 27 tsà nda kjon, yâ kjón-la tsikijna-ni tôn-nâ yâ banco, mé-ni ßkiâ nga ßjiì-na ra ßân, ßkî-ná tôn-nâ, kô ißndí-lâ.” 28 Âkjòn kitsò-lâ jñà xîtâ ra yâ títsâjna: “Chjíßan-lâ jè tôn ra jngo jmi tsáßya; jè ßti-là jè chîßnda ra te jmi ma-ni ßtsê. 29 Ngâ jè ra tjín-lâ, ßkîí ìsa-lâ kô isâá tsee sê isa-lâ; tanga jè ra tsìn-lâ, tjáhixìn-lâ nîßsín ta chiba ma-ni ra tjín-lâ. 30 Kô jè chîßnda rakiî, ra nî mé chjí-lâ, yâá tîkàtjên-jiòn yâ âjin jñò nditsiaán; yâá katakjindáya kô katakjinenè nîßñô.” 31 ’ßKiâ nga kjíî india-na ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ, ßñó jeya kjíâ koni jngo xîtâxá ítjòn, nga tjî-kô-naâ ngaßtsì jñà ìkjâlî, nga kótîjnasòn íxîlê ñándâ nga ßân bakô-na nga jeya kótîjna nga kôtexoma. 32 Ngaßtsì xîtâ nâxîndá ra tjín yâ îsàßnde, yâá kôxkóya yâ ngixkoân; âkjòn sijóya koni ßsín ßsín jè chjîngô ßchô nga bachrjekajìn jñà forrè kô jñà tíntsó. 33 Jñà forrè, yâá kítsâjnaßta-na yâ nga kixî-nâ, kô jñà tíntsó, yâá kítsâjna yâ ngaskoán-nâ. 34 Âkjòn ßân ra Xîtâxá Ítjòn ßmì-nâ, xín-lâ jñà ra yâ títsâjna yâ nga kixî-nâ: “Nchrabá, jiòn ra isìchikonßtìn-nò jè Nâßìn-nâ; chjíbé kjônda nga tatexoma koni ßsín ijye tjínda skanda ßkiâ nga tîsâ isinda îsàßnde. 35 Ngâ kißtsí nájiòn ra tsákjên, ßkiâ nga kjohojò-na; kô ßkiâ nga kjóxándá-na, kißtsí nájiòn nandá ra kíßtsiâ; kô ßkiâ nga ijchò yâ nißya-nàjion koni xîtâ ra mì tsà yâ îßnde-lâ, kißtsißnde nájiòn nga ísíkjáya yâ nißya-nò. 36 ßKiâ nga kjoßtsìn-na nikje ra tsakjánâya, jiòn kißtsí nájiòn; kô ßkiâ nga kjokiya, inikindâ nájiòn; ßkiâ nga ndâyá tsakátîjna, tsahijchòn nájiòn.” 37 ßKiâá skônangi jñà ra xîtâ kîxî nga kîtsô: “Nâßìn, ¿kjiá-nìô nga kijcha-lajîn nga kjohojò-li kô nga kjóxándá-li nga jîn kißtsì-làjîn tsajmi ra ichiî kô nandá ra kißyìî? 38 ¿Kô kjiá-nìô nga ijchi nißya-najîn koni jngo xîtâ ra mì tsà yâ îßnde-lâ kô nga tsìn-lì nikje ra tsjàyi nga jîn kißtsìßnde lajîn yâ nißya nâjîn nga iníkjáyi kô kißtsì lajîn nikje ra itsjayi? 39 ¿Kjiá-niô nga kijcha-lajîn nga kjokiyi kô nga ndâyá tsikijni nga inikindâ-lajîn kô nga tsaìtsíjen-lajîn?” 40 ßKiâá xín-lâ ßân ra Xîtâxá Ítjòn ßmì-na: “ßKoâá xin kixî-nò, ßkiâ nga kôßsín inìkô jiòn jngo xangiâ nîßsín ßñó ndí xîtâ îmâ kji, ßâán-ná ra kôßsín inìkô-nájiòn.” 41 ’ßÂn ra Xîtâxá Ítjòn ßmì-na, ßkiâá xín-lâ jñà ra títsâjna yâ ngaskoán-nâ: “Tînchaßta xìn-ná, jiòn ra ijye kôßsín tjíne-no nga kjôhißìn ßkî-no. Yâ tangió yâ îßnde ñándâ títi nißí ra mì kì fißtso ta mé nîchjin-niô, ra tjínda nga ßtsê xîtâ nîí kô jñà ikjâlî-lâ. 42 Ngâ mì kì kißtsí-nájiòn ra tsákjên ßkiâ nga kjohojò-na; kô ßkiâ nga kjóxándá-nà mì kì kißtsí nájòn nandá ra kíßtsiâ; 43 kô ßkiâ nga ijchò yâ nißya-nàjion koni xîtâ ra mì tsà yâ îßnde-lâ mì kì kißtsißnde nájiòn nga ísíkjáya yâ nißya-nò; kô ßkiâ nga kjoßtsìn-na nikje ra tsakjánaya, jiòn mì kì kißtsí nájiòn; kô ßkiâ nga kjokiya kô nga tsakátîjna ndâyá mì kì ijchitsíjen nájiòn.” 44 ßKoâá tî kîtsô jñà xîtâ ra títsâjna yâ ngaskoán-nâ nga skônangi: “Nâßìn, ¿kjiá-niô nga kijcha lajîn nga kjohojò-lì kô nga kjóxándá-li; kô kjiá -niô nga kjotsìn-li îßnde ñándâ iníkjáyi, kô nga kjotsìn-lì nikje ra itsjayi, kjiá-niô nga kjokiyi kô kjiá-niô nga ndâyá tsikijni; nga mì kì tsisìkôßta-lajîn?” 45 ßÂn ra Xîtâxá Ítjòn ßkoâá xín-lâ: “Kjôhixîí ra xin-nò, ßkiâ nga mì kì kôßsín inìkôò jiòn jngo ndí xîtâ kìî, nîßsín ta kó îmâ kji, ßâán-ná ra kôßsín mì kì tsisikôßtá nájiòn.” 46 Jñà xîtâ kìî ra ßcho ßsín, yâá kîjî yâ ñándâ ßsê kjôhißin skanda ta kjiá-niô; kô jñà ra xîtâ kîxî, yâá kîjî yâ ñándâ ßsê kjôbinachon ra mì kì kjêheßta skanda ta mé nîchjin-niô.

Mateo 26

1 ßKiâ nga ijye kiìchjâ ngaßtsì ßén kìî Jesús, kitsò-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ: 2 —Ijyeé ßya jiòn nga ta jò nîchjin chija isa nga kîtjo jè ßsí paxkô; ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ, yâá kôngâtsja jñà xîtâ nâxîndá nga ßkoâàßta-na krò. 3 Tî jñà-ni nîchjin kìî, jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì, kô jñà xîtâ jchínga-lâ xîtâ Judio, yâá kjóxkóya yâ ndîtsin nißya-lâ nâßmì ítjòn ra ßmì Caifás. 4 Yâá tsajôóya-ni kóßsín skôóndâchâ-lâ Jesús nga ma tsâbâßñó mé-ni nga âkjòn sîìßken. 5 Kitsò-lâ xákjén: —Mì tsa ßkiâ kîndâbâßñé ßkiâ nga tjín ßsí, mé-ni nga mì kì kjôßsi ßsê-ni yâ âjin nâxîndá. 6 Kiâ nga tíjna Jesús yâ nâxîndá Betania, yâ nißya-lâ ra ßmì Simón jè xîtâ ra kôßsín yaxkon-lâ nga indojno chrjâbâ ijo-lâ, 7 yâá ijchò kasißta jngo-lâ chjôón ra ßya jngo namìtâ nâjô ra tjíya siìtî ixi ra ßñó nda jnê kô ra ßñó chjí chjí-lâ. ßKiâ nga tíjnaßta yâ ímixâ Jesús, jè chjôón râ-kìî, tsikíxtenjnó yâ skô Jesús jè siìtî ra ßya. 8 ßKiâ kijtse jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús, jtií kjoma-lâ, kitsò: —¿Mé ta nda kásíkitsón-ni? 9 Isâá-la nda tsa kasatína, tsa chjí kasatína-ni nga ßñó chjí chjí-lâ, mé-ni nga ma kîsîkôßta-ni jñà xîtâ îmâ. 10 ßKiâ kiínchré Jesús, kitsò-lâ: —¿Mé-ni nga jè chjôón râ-kìî nìjti-là? Ndaà tjín kjoâ ra kásíkô-na. 11 Ngâ jñà ra xîtâ îmâ, yâá kítsâjnakô kißta-nò; tanga ßân, mi tsa î kótîjnakô kißta-nò. 12 ßKiâ nga kôßsín kábíxtenjnó jè siìtî yâ ijo-nâ, jè chjôón râ-kìî, kií kôßsín káßsín-ni mé-ni nga ijye tíjnanda-ni ijo-nâ ßkiâ nga sîìßnde. 13 ßKoâá xin kixî-no, nî ßsín ta ñánda-ni nga sênâjmí-ya jè ßén xîtsê ra nda tsò nga tíjtsa îsàßnde, tîkoâá sênâjmíya-te koni ßsín kàßsìn jè chjôón ra kìî mé-ni nga sîìkítsjèn-yá-ni xîtâ âßta ßtsê. 14 Jè ra ßmì Judas Iscariote, jngo xîtâ-lâ Jesús ra ma-ni tejò, kiìjkon jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmi, 15 kitsò-lâ: —¿Mé ra ßkî nájiòn tsa sìngâtsjaà-nò Jesús? Katè tôn plata isinda-lâ nga tsjá-lâ jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmi. 16 Jè Judas tsikítsiâ-ní nga tsakátsjißnde-lâ kóßsín ßsîìn nga ma sîìngâtsja Jesús. 17 Jè nîchjin ßkiâ nga tîsâ maßtsiâ jè ßsí paxkô ßkiâ nga jñà xîtâ judío bakjèn nîñô nchrâjín ra tsìn-lâ nâßyô san, jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús ijchò kinchaßtá-lâ yâ ñandâ tíjna Jesús nga iskonangi-lâ, kitsò-lâ: —¿Ñándâ mejèn-li nga kôngí kinda-jîn tsajmi ra chineé ra âßta ßtsê ßsí paxkô? 18 Jesús kitsò-lâ: —Tangió yâ âjin nâxîndá ján kô yâ tangí jngo nißya-lâ xîtâ. Kôtìn-là: “Jè maestro tsó-ní: Jè nîchjin-nâ ijyeé kjochrañà, kô yâá nißya-li kochrje ßsí paxkô nga kókjên-kô jñà xîtâ ra kotáßyáßta-nâ.” 19 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, ßkoâá ßsín kißsin koni ßsín kitsò-lâ Jesús. Yâá tsikínda tsajmi ra tsakjèn. 20 ßKiâ ijye kjojñò Jesús kô xîtâ ra kotáßyáßta-lâ ra tejò ma-ni, yâá tsikìtsâjnaßta yâ ímixâ. 21 ßKiâ nga închibakjèn, Jesús kitsò-lâ: —ßKoâá xin kixî-no, tî jiòn jngo najiòn ra sîìngâtsja-na xîtâ kondrâ-nâ. 22 Jñà xîtâ-lâ Jesús ßñó ba kißse-lâ ßkiâ nga kiíßnchré. ßKiâá jngó jngó iskonangi. Kitsò: —¿Yá niô Nâßìn, a ßân-ná? 23 Jesús kitsò-lâ: —Jè ra sîìngâtsja-na xîtâ kondrâ-nâ jè-ní ra tâjngo chrôbâ închibichi-jîn. 24 ßÂn ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ, ra kixî kjoâ, ßkoâá ßsín kîyáa koni ßsín ijye tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá. ¡Tanga îmâ ró-ni jè xîtâ ra kôßsín sîìngâtsja-na! Isâá-là nda-lâ tsa ta mì kitsin jè xîtâ râ-kjìî. 25 ßKiâá kiìchjâ jè Judas, kitsò-lâ: —¿A ßân-ná jî Maestro? Jesús kitsò-lâ: —Jon, jî-ni, koni ßsín tisi. 26 ßKiâ nga închibakjèn, Jesús iskábé jè nîñô nchrâjín, kitsjá-lâ kjônda Nainá, isijòya jè nîñô nchrâjin âkjòn kitsjá-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ. Kitsò-lâ: —Chjíbé kô chjînêè; jñà kìî, jè ijo-nâ. 27 Âkjòn iskábé jngo chîtsín, [jè ra tjíya vino], kiìchjâßta-lâ Nainá nga kitsò-lâ: “Nainá ra kîìchjí-li”, âkjòn kitsjá-lâ xîtâ-lâ jè chîtsín. Kitsò-lâ: —Tiôò ngaßtsì-nò jè vino ra tjíya chîtsín râ-kìî. 28 Ngâ jè râ-kìî, jè jní-nâ ra síkixîya jè kjoâ xîtsê ra tíbíndajínkô-nò, nga xaájten-tjí-lâ xîtâ nga ma sâko-lâ kjoânihijchaßta âßta ßtsê jé-lâ. 29 ßKoâá xin-nò, mì tî ki vino skî-na skanda ßkiâ nga kîjcho nîchjin nga ma skî-kô-nò vino xîtsê yâ ñándâ nga tíbatéxoma Nâßìn-ná. 30 ßKiâ nga ijye kise jngo-lâ so Nainá, âkjòn kiì ján âßta nindo Yá Olivo. 31 Jesús kitsò-lâ xîtâ-lâ: —Jè nîtjên râ-kìî, sîkíjna tâjngo-nájiòn ngaßtsì-nò ngâ ßkoâá ßsín tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga tsò: “Sißkén-ná jè chjîngô ßchô kô jñà forrè-lâ kôchijndí-ní.” 32 Tanga ßkiâ nga ijye kjoâáya india-na, yâá kjín ítjòn-nò yâ ján nangi Galilea. 33 Kitsò jè Pedro: —Nîßsín tsjín tákon-lì ngaßtsì jñà xîtâ-li ra ißka, tanga ßân nî îtsé tsjìn tákon-là. 34 ßKiâá kitsò-lâ Jesús: —ßKoâá xin kixî-là, jè nîtjên râ-kìî, ßkiâ nga tîkje kjindáya káxtî, jàn ßka kôsíi nga mì kì ßyaxkon-ná. 35 Kitsò jè Pedro: —Nîßsín yâ katîyakôo-la mì kì kjójnâßma jiàân. Kô ngásòn kitsò ngaßtsì jñà xîtâ ra yâ kotáßyáßta-lâ Jesús. 36 ßKiâ ijchò Jesús kô jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ yâ ñándâ ßmì Getsemaní. Kitsò-lâ: —Yâ titsâjna îjndíî; ßkoâà-la chîbâ-lâ nga kjián ján nga kjíchjaßta-lâ Nainá. 37 Jesús kiìkôó jè Pedro kô ngajò îxti-lâ Zebedeo. Âkjòn kjoßtsiâ nga ßñó kjòbà-lâ kô ßñó isíkájno inìmâ-lâ. 38 ßKiâá kitsò-lâ xîtâ-lâ: —Taxkî ßñó ba tjín-lâ jè inìmâ-nâ; sí ßkoâá ma-na koni tsa kîyáâ. Yâ tîtsâjna îjndíî nga titsâjnakon kô-ná. 39 Kijìkjá chiba isa Jesús. Âkjòn tsasèn-xkóßnchi niñaßnè îsén-lâ skanda yâ âßta nangi nga kiìchjâßta-lâ Nainá, kitsò: —Jî, Nâßìn, tsà mejèn-lì, chjíixìn-ná kjôhißìn ra kìî, tanga mi tsà kôßsín katama koni ßsín mejèn-na. ßKoâá ßsín katama koni ßsín mejèn-li ra jî. 40 Âkjòn ßjiì india-ni yâ ñándâ títsâjna jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, tanga ijyeé kjifé. Kitsò-lâ Pedro: —¿A skanda mí káchíkjoâ jngo hora najiòn nga kabitsâjnakon kô-ná? 41 Titsâjnakòn kô tînákjoâßta-lâ Nainá mé-ni nga mì jé skâjin-nò. Kixîí kjoâ, jé inìmâ-ná tíjnanda-ní nga mejèn-lâ síitjasòn, tanga ra jè ijo-ná, tsìn-lâ ngaßñó nga ma-lâ síitjasòn. 42 Kijí india-ni ra ma-ni jò ßkâ, nga kiìchjâßta-lâ Nainá. Kitsò: —Jî, Nâßìn, tsà majìn-lì nga chjiíxìn-ná jè kjôhißin râ-kìî, kôßsín katabitjasòn koni ßsín jî mejèn-li. 43 ßKiâ nga ßjiì india-ni, jñà xîtâ-lâ tákjón kjifé india-ni ta ngâtjì-lâ ngâ ßñó nijñá-lâ. 44 Kijì india-ni ra ma-ni jàn ßka nga kiìchjâßta-lâ Nainá. Yâá isíkítsâjna jñà xîtâ-lâ. Takjón ta ßkoâá ßsín kitsò nga kiìchjâßta-lâ Nainá koni kitsò nga sâ ítjòn. 45 ßKiâá ßji india-ni yâ ñándâ títsâjna jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ. Kitsò-lâ: —Tsjafe isa kô tîkjáya. Tanga ijyeé îjchó chîbâ-lâ nga ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ yâá kôngâtsja jñà ra xîtâ-jé. 46 Tîsítjêen kô tjiaán, ijyeé nchrabá chraña jè ra sîìngâtsja-na xîtâ kondrâ-nâ. 47 Takjón tî ßkiâá tíchjâ isa-ni Jesús nga ßjiì jè ra ßmì Judas, jngo xîtâ-lâ Jesús ra ma-ni tejò. Kjìn jchán xîtâ tjîkô ra ßya kîchâ ndajò tîkoâ ßya yá. Jñà xîtâ kìî, jñà isìkasén jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì kô jñà xîtâ jchínga ra ßtsê xîtâ judío. 48 Judas, jè ra tsikénâjmíßtin Jesús, tjên kitsó ítjòn-lâ jñà xîtâ ra tjîkô. —Jè ra skínêßta îsén-lâ, jè-ní ra kîndâbâßñó. 49 Âkjòn kiì kasißta chrañà-lâ Jesús. Kitsò-lâ: —Nda-lì Maestro. Âkjòn iskineßta îsén-lâ. 50 Jesús kitsò-lâ: —Jî amigo, ¿mé xá ra káßfíi-ni? Jñà xîtâ ra tjîkô Judas, ndîtôón kiì kinchaßta-lâ Jesús, âkjòn itsabáßñó. 51 Tanga jngo xîtâ ra tjîkô Jesús, tsachrje kîchâ ndajò-lâ. Tsajá-lâ jè xîtâ chîßnda-lâ nâßmì ítjòn; tsateßta chíká-lâ. 52 Jesús kitsò-lâ: —Tjajnatjo-nì jè kîchâ ndajò-lì, ngâ ngaßtsì ra kîchâ kjaán-ni, kîchâá kîyá-ni. 53 ¿A ßmì ßyi tsà mejèn-na, maá síjé-lâ jè Nâßìn-nâ, kô ndîtôón sîikasén-na tsà tejò kô tsa tejàn jtín íkjâlî [nga kôsikôtjì-na]? 54 Tanga tsà kôßsín ßsiaân, ¿kóßsín kîtjasòn-ni koni ßsín ijye tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga tsò nga ßkoâá ßsín kîtjasòn? 55 Tî ßkiâá-ni Jesús kitsò-lâ jñà xîtâ ra kjìn ma-nìo: —¿Mé-ni kôßsín kàßfiì ndabàßñó-ná jiòn koni tsà jngoò xîtâ chijé nga kô kîchâ kô yá kißchà-no? Nîchjin nchijòn yâ tsakátîjnakô-no yâ âya îngô ítjòn nga tsakon-yá-no kô mì kì indabáßñó nájiòn. 56 Tanga kií kôßsín ma-ni mé-ni nga kîtjasòn-ni koni ßsín tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá ra tsikínda jñà xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ kjotseé. ßKiâá jahàchinga ngaßtsì jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, isíkíjna tâjngo jè Jesús. 57 Jñà xîtâ ra itsabáßñó Jesús yâ kiìkô yâ ñándâ tíjna jè nâßmì ítjòn ra ßmì Caifas. Yâá títsâjna-te jñà xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés kô xîtâ jchínga ßtsê xîtâ judio. 58 Tanga jè Pedro tà kjiìn tà kjiín baßsen tjîngi skanda ßkiâ nga ijchò yâ ndîtsin nißya-lâ nâßmì ítjòn. Jahasen yâ nißya. Yâà tsikijnajin-lâ yâ ñándâ títsâjna jñà xîtâ ra síkindâ nißya îngô; mejèn-lâ skê kóßsín kjêheßtà kjoâ kìî. 59 Jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì, [kô xîtâ jchínga], kô ngaßtsì xîtâ ra tjín-lâ xá âßta ßtsê xîtâ judío tsakátsjií xîtâ ra tsjáßtin ßén ndiso Jesús mé-ni nga kâma kiìnè-ilâ kjôhißin nga sîißken. 60 Tanga nî mé kjoâ ra isakò-lâ ra âßta ßtsê Jesús, nîßsín kjìn xîtâ ndiso ijchó ra kondrâ ßtsê. Tânga ra kjomà âskan ijchò jò xîtâ ra ijchòkô ßén ndiso, 61 nga kitsò: —Jè xîtâ râ-kìî, kitsò-ní: “Maá-na nga sikíxójen ijye jè îngô-lâ Nainá kô tâ jàn nîchjin kindá india-na.” 62 ßKiâá tsasìjna kixî jè nâßmì ítjòn. Kitsò-lâ Jesús: —¿A mí kó si? ¿Mé ßén ra kôtsò bánè-li xîtâ kiî? 63 Tanga jè Jesús mì kì kiìchjâ. Jè nâßmì ítjòn kitsò-lâ: —ßTenâjmí kixî nájîn yâ ngixkôn Nainá ra tíjnakon. Kôßtín-nájîn a jî-ní ra Cristo, ra Ißndí-lâ Nainá. 64 Kitsò Jesús: —Jîí ra kôßsín tisi. ßKoâá xín-te-nò, ßndîí maßtsiâ-ni nga jchâa nájiòn ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ nga yâ kótîjna yâ ngakixî-lâ Nainá ra tse ngaßñó tjín-lâ, kô tîkoâá jchâa ßkiâ nga kjînchrabàjìan ifi ján ngajmì. 65 Jè nâßmì ítjòn iskíchrjayajnoó ijo-lâ nga ßñó jti kjoma-lâ, kitsò: —Jè xîtâ râ-kìî, jè Nainá kachjâjno-lâ koni ßsín katsò nga kachjâ. ¿Mé ßsiân ìsâ-ná xîtâ ra tsjá ßén? Jiòn sabá kanaßyá-la koni ßsín kachjâjno-lâ Nainá. 66 ¿Kó ßsín ma-nò? ¿Mé ra sîkêé? Kitsò ngaßtsì xîtâ: —Tjín-lâ jé, bakén-lâ nga kîyá. 67 Âkjòn tsikíchráßa kô tsißké-lâ chrjôngô. Tjín ra isijtsinßá yâ îsén-lâ, 68 kitsò-lâ: —Ji Cristo [ra xá isìkasén-li Nainá], kôtín-nájîn ¿yá ra tíßbé-li? 69 Jè Pedro yâá tíjna yâ nditsin nißya ßkiâ nga ijchòjkon jngo chjôón chîßnda ra kitsò-lâ: —Yâá tjájmekó-ti Jesús ra yâ Galilea îßnde-lâ. 70 Tanga jè Pedro tsakjàßma-ní yâ ngixkôn ngaßtsì xîtâ. Kitsò: —Mì kì ßbe mé ra kôßmì-là jî. 71 ßKiâ nga tíbitjo yâ xôtjôbâ nißya jè Pedro, ìjngo chjôón kijtse ra ßkoâ tî kitsò-lâ jñà xîtâ ra yâ títsâjna. Kitsò: —Jè xîtâ râ-kìî, yâá tsáßbakô-te Jesús ra yâ Nazaret ßtsê. 72 Jè Pedro india tsikíßma-ni nga kiìchjâ kixî, kitsò: —¡ßÉn kixî-ní, mì ki bexkon xîtâ ra kôßmì-la jiòn! 73 Ra kjomà âskan, jñà xîtâ ra yâ títsâjna ijchò inchaßtá-lâ Pedro. Kitsò-lâ: —Kixî kitií kjoâ, nga xîtâ-lâ Jesús-ní ra jî; ngâ tsijeén tsò ßén-lì. 74 Jè Pedro ßkiâá ßñó kiìchjâ isa, kitsò: —¡Kàtakajian kjôhißin tsà mì ßén kixî ra kôtíxian-nò nga mì kì bexkon xîtâ ra-kiî! Kô tîßkiâá-ni nga iskindaya jè káxtî. 75 ßKiâá itjokítsjeèn-lâ Pedro koni ßsín kitsò-lâ Jesús: “Jàn ßka kôsí nga mì kì ßyaxkon-ná ßkiâ nga tî kje kjindáya jè káxtî.” ßKiâá itjo nditsiaán, taxkî ßñó iskindaya.

Mateo 27

1 ßKiâ ijye kißse îsén, ngaßtsì xîtâ ítjòn-lâ nâßmì kô jñà xîtâ jchínga ßtsê xîtâ judío, tsajoóya-ni kóßsín sîikô Jesús mé-ni nga kâma sîìßken-ni. 2 Naßñó tsikíßta, kiìkô-lâ jè ra ßmì Pilato ra xîtâxá ítjòn tíjna yâ nangi Judea. 3 Judas, jè ra isingâtsja jñà xîtâ kondrâ-lâ Jesús, ßkiâ nga kijtse nga ijye itjahìnè-lâ Jesús nga kîyá, isíkájno-ní kô isíkáfa-ni tôn plata ra katé kitsjá-lâ jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì kô xîtâ jchínga ßtsê xîtâ judío. Kitsò-lâ: 4 —Tseé jé tsakatsjí-lâ ijo-nâ, ngâ mì tsa jé tjín-lâ xîtâ ra isìngátsja-nò. Tanga jñà xîtâ kìî kitsò-lâ: —Nì mé kindâ nàjîn ra jîn, yâá-lâ nikîi ijo-li. 5 Jè Judas tsikítsajo tôn yâ âya îngô. Âkjòn kijì, nga kií kíngi naßñó ísin. 6 Jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì, iskábé tôn, kitsò: —Jñà tôn kìî, mì kì kâma yâ sîjngo-kêé tôn ßtsê ofrenda; ngâ jní ixaájten-tjí-lâ. 7 ßKiâá ijye tsajoóya-ni, nangií tsatse jngo ßndé-ni, yâ ñándâ bitjo nißnde ra sinda-ni tîjí, mé-ni nga yâ ma sîìßnde-ni xîtâ ra xìn nangi. 8 Kií kôßsín ßmi-ni skanda ßndîßndî yâ îßnde râ-kìî nga: “Îßnde ßtsê jní” ßmì. 9 ßKoâá ßsín itjasòn koni ßsín kitsò xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé ra tsißkìn Jeremías nga kitsò: “Iskábé tôn plata ra katé ma-ni, koni ßsín iskosòn-lâ jñà xîtâ Israel nga kôtjín chjí-lâ, 10 kô ßkoâá ßsín isìchjeén jñà tôn kìî nga yâ tsatse-ni îßnde ñándâ bitjo nißnde ra sinda-ni tîjí koni ßsín kitsò-na Nâßín-ná.” 11 ßKiâ nga tíjna Jesús yâ ngixkôn xîtâxá ítjòn ßtsê nangi Judea, jè xîtâxá ra-kiî iskonangi-lâ, kitsò-lâ: —¿A jî-ní xîtâxá ítjòn-lâ xîtâ Judío? Jesús kitsò-lâ: —Jîí ra kôßsín tjisi. 12 Nîmé ßén kiìchjâ Jesús ßkiâ nga închibángi jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì kô xîtâ jchínga ra ßtsê xîtâ Judío. 13 ßKiâá kitsò-lâ jè Pilato: —¿A mì tjinaßyí ngaßtsì ßén ra închibánè-li xîtâ? 14 Tanga Jesús nîjngoò ßén kiìchjâ; jè xîtâxá ítjòn ßtsê nangi Judea, ta ßkoâá kjomà-lâ. 15 Xkî nó xkî nó, ßkiâ nga bitjo ßsí paxkô, jè xîtâxá ítjòn ßtsê nangi Judea síkíjnaßndîí jngo-ni xîtâ ra títsâßya ndâyá; jñà xîtâ nâxîndá síjé yá ra mejèn-lâ nga sijnandîí-ni. 16 Nîchjin ßkiâ tíjnaßya ndâyá jngo xîtâ ra ßñó ßtsên ra ßmì Barrabás. 17 ßKiâ nga kjóxkóya jñà xîtâ nâxîndá, jè Pilato iskonangiì-lâ, kitsò-lâ: —¿Yá ra mejèn-nò nga sikíjnandîí-na? ¿A jè Barrabas, ô râ jè Jesús ra ßmì Cristo? 18 Jè Pilato, ijyeé ßbeè-ní, nga tà ki-ní nga maxìtakòn-ke jè Jesús, kií kôßsín yâ isìngâtsja-ni. 19 ßKiâ nga tíjna jè Pilato yâ nißya masen, jè chjôón-lâ isìkasén ßén-lâ nga kitsò-lâ: “Kì yâ chaájin kjoâ-lâ xîtâ kixî râ-kìî. Nâti nîtjên, ßñó ßcho tsò nijñá kaßbì-na ra âßta ßtsê.” 20 Tanga jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì kô jñà xîtâ jchínga ßtsê xîtâ judío, tsincháßa jñà xîtâ nâxîndá nga jè Barrabás katasíjé ra katasijnâßndîí-ni kô jè Jesús katiya. 21 Jè xîtâxá india iskonangi isa-lâ jñà xîtâ nâxîndá; kitsò-lâ: —¿Ta ngajò xîtâ kìî, ñáâ ra mejèn-no nga síkíjnandií-na? Jñà xîtâ nâxîndá kitsó-ní: —Jè Barrabas. 22 Jè Pilato kitsò-lâ nâxîndá: —¿Mé ra sikóô jè Jesús ra ßmì Cristo? Ngaßtsì xîtâ nâxîndá kitsò-ní: —Krò katasißta. 23 ßKiâá kitsò jè Pilato: —¿Mé kjoâ ra tâßcho kißsìn? Jñà xîtâ nâxîndá, ta isâá ßñó kiìchjâ, kitsò: —Krò katasißta. 24 ßKiâ nga kijtse Pilato nga nî mé nda sindajín, nga ta isâá tímatse kjoâ, iskaníkjá nandá chînda-lâ ra tsiníjno-ni tsja yâ ngixkôn ngaßtsì xîtâ nâxîndá. Kitsò-lâ: —Nî mé jé tjín-na ra ßân nga kîyá jè xîtâ kixî râ-kìî. Kindâ tsâjiòn-nò koni ßsín ßniàn. 25 Ngaßtsì xîtâ nâxîndá kitsó-ní: —Jîín kjine najîn kô îxti nâjîn jè kjôbiya-lâ xîtâ râ-kìî. 26 Jè Pilato, ßkiâá isíkíjnaßndîí-ni jè Barrabás; kô kitsjá kjôkixî nga kißse-lâ jè Jesús, âkjòn isìngâtsja jñà xîtâ kiî nga katáßta krò. 27 Jñà chíchan-lâ xîtâxá ítjòn ßtsê nangi Judea, yâá kiìkô Jesús yâ nißya masen-lâ xîtâxá ítjòn. Âkjòn tsikíxkóya ngaßtsì chíchan xákjén nga kitseßndí-lâ Jesús. 28 Isíkájna líkâ jè Jesús, âkjòn isíkáya jngo nikje ra iní kji. 29 Kisìßya jngo yá naßyá nga tsikìßa skô koni ßsín sißa jngo-lâ corona xîtâxá ítjòn, kô jngo ínâxô tsakáya yâ tsja kixî; tsincha xkónchißta-lâ nga isitsjaßtin. Kitsò-lâ: —¡Nda katijna jè Xîtâxá ítjòn-lâ xîtâ Judío! 30 Tîkoâ tsikíchrájno-te, iskábé jè ínâxô ra kjiya tsja, tsjatjìkôo-ni skô. 31 ßKiâ ijye kôßsín isìsabà-lâ, tsjahíxìn-lâ jè nikje inì ra kjiya. Âkjòn isíkáya india-ni jè nikje-lâ ra ßtsê. Âkjòn kiìkô nga kîí káßta krò. 32 ßKiâ nga ijye închifìkô Jesús, isatékjoò jngo xîtâ ra yâ Cirene îßnde-lâ ra ßmì Simón. Jñà chíchan kjôßñó kißsìn-lâ nga isìßka jè krò-lâ Jesús. 33 ßKiâ nga ijchò yâ îßnde ñándâ ßmì Gólgota ra îßnde skô mißken tsò-ni, 34 kitsjá-lâ nandá vinagre ra tjíkójin jngo-lâ nandá ra ßñó tsja. ßKiâ iskóßta Jesús mì kì kißtsi. 35 ßKiâ ijye tsakáßta yâ krò, jñà chíchan isíská kañá-ni nikje-lâ Jesús nga yá ßtsê kîtsô-lâ nga jngó jngó nikje. [ßKoâá ßsín itjaasòn ßén-lâ xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá nga kitsò: “Isìkaßbí-lâ xákjén jè nikje-nâ nga isíská kañá-ni.”] 36 Âkjòn yâá tsikìtsâjna nga isìkindâ Jesús. 37 Yâ skô krò tsakáßta jngo íte ra tjíßta ßén ra tsò-ni: “Jè râ-kìî Jesús, ra Xîtâxá ítjòn-lâ xîtâ Judío,” nga kií ngâtji-lâ nga inìßken-ni. 38 Tîkoâ jò xîtâ chijé tâña isìßta-kô krò. Jngo isasíjna yâ ngakixî-lâ kô jngo isasíjna yâ ngaskoán-lâ. 39 Jñà xîtâ ra yâ chîbâ-lâ ja, kiìchjâjnoó-te-lâ, síkjaàtji-lâ skô. 40 Kitsò-lâ: —Jî ra kôkîsi nga sîkìxójìn îngô ítjòn-lâ Nainá kô nga jàn nîchjin kínda india-ni, tîjî tînáchrjejìn-ni kjôhißin ijo-lì. Tsa kixî kjoâ nga Ißndí-lâ Nainá ßmì-lì, títjôjiìn yâ âßta krò. 41 ßKoâá tî ßsín isitsjaßtìn jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì, xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, kô xîtâ jchínga ßtsê xîtâ Judío. Kitsò-lâ xákjén: 42 —Maá-lâ tsachrjejìn kjôhißìn xîtâ ra ßkjîí, tanga mì kì ma-lâ tî jè síkô-ni ijo-lâ. Tsà kixî kjoâ nga jè ra Xîtâxá ítjòn-lâ nâxîndá Israel, katitjojenßta yâ krò mé-ni nga kôkjiín-ná ra âßta ßtsê. 43 ßÑó tsakáßta ikon jè Nainá. Tsà kixî kjoâ nga tsjake Nainá, jè kàtasìkô ßndîßndî-ni. Ngâ ßkoâá ßsín kitsó-ná nga Ißndí-lâ Nainá ßmì. 44 ßKoâá tî ßsín kitsò jñà xîtâ chijé ra tîkoâá yâ kjìßta krò; kiìchjâjnoó-te-lâ. 45 ßKiâ ijchò nchisen, skanda nga ijcho las tres nga ngixòn, kjojñò-ní kóokji nga tíjngo îsàßnde. 46 ßKiâ nga mejèn bijchò las tres, ßñó kiìchjâ Jesús nga kitsò: “Elí, Elí, ¿lama sabactani?” ßÉn ra kiìchjâ, tsó-ni: “Jî ra Nainá xin-la, ¿mé-ni kajmi takón-ná?” 47 ßKiâ nga kiíßnchré-lâ jñà ra yâ títsâjna, tjín ißka ra kitsò: —Jè-la Elías tíchjâ-lâ. 48 Jñà xîtâ kìî, jngo ra ta ndîtôón ikjá jngo tsângâ; isíkanchî kô nandá vinagre; âkjòn tsikískô jngo ínaxô; kitsjá-lâ Jesús nga kataßbi. 49 Tanga kitsò jñà ra ißka: —Tîjmió, chítsijên-lá a kjîí ró tse jè Elías nga sîkíjnandîí-ni. 50 Jesús ßñó kiìchjâ india isa. Âkjòn ßken. 51 Jè nikje ra tjâbáya yâ nga masen-lâ îngô ítjòn ichrjajndá-ní. Jòya kjomà skanda âßta nangi; ßñó ßtsa ßchón kô tsakjan jñà nâxî. 52 Itjáxâ jñà ngâjô-lâ mißken. Kô kjìn jaáya-ilâ jñà ra xîtâ tsje yâ ngixkôn Nainá jñà ra ßken kjotseé. 53 ßKiâ nga ijye jaáya-ilâ Jesús, jñà xîtâ kiî, itjo ngâjô-lâ nga kijì yâ nâxîndá tsje ra ßmì Jerusalén, kô kjìn xîtâ kijtse nga jñà. 54 Jñà chíchan kô jè xîtâ ítjòn-lâ ra yâ încha nga închisíkìndâ Jesús, ßkiâ kijtse nga ßñó ßtsa ßchón, kô ngaßtsì kjoâ ra kjomà, ta itsakjón-ní. ßKiâá kitsò: —Ngi kixî kitií-la kjoâ nga jè xîtâ râ-kjiî, Ißndí-lâ Nainá-ní. 55 Kjín ma-ni íchjín ra yâ títsâjna ra kjin închikotsíjèn-ni; jñà íchjín ra tsinchakôßta Jesús kóhokji skanda Galilea. 56 Yâá tíjna ra ßmì María Magdalena, kô María ra nâ-lâ ma Jacobo kô José, kô nâ-lâ ra îxti-lâ Zebedeo. 57 ßKiâ ijye mejèn kàtjì tsáßbí, jiì jngo xîtâ nchîná ra ßmì José ra yâ îßnde-lâ jè nâxîndá ra ßmì Arimatea. Jè xîtâ râ-kìî tîkoâá yâá iskotáßyáßta-lâ Jesús. 58 ßKiìkon jè Pilato nga isíjé-lâ ijo-lâ Jesús. Jè Pilato kitsjáßnde-ní nga kàtamangâtsja. 59 Jè José iskábé jè ijo-lâ Jesús; isíkájté jngo nikje chraba ra tsje. 60 Kiìkô nga iskanißsen-ngi jngo ra ngâjô xîtsê ra jè tsjàßì yâ ângi nâxî. Âkjòn tsjáhitsjá jngo nâjô te ra ßñó je ra tsasén-jto yâ xôtjôbâ-lâ ngâjô; âkjòn kijì-ni. 61 Jè María Magdalena kô jè María ra ijngo, yâá títsâjna yâ chraña ñándâ isihißnde jè Jesús. 62 ßKiâ mà nchijòn nga nîchjin níkjáya, jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì kô jñà xîtâ fariseo, kiìjkon jè Pilato. 63 Kitsò-lâ: —Nàmî, bítsjen-najîn nga jè xîtâ ndiso râ-kìî, ßkiâ nga tî sâ tíjnakon isa, kitsò-ní: “ßKiâ nga kîjchò jàn nîchjin kjoâáya-ina.” 64 ßKoâá ma-ni, isaá nda tsa kàtamàkìndâ jè ngâjô-lâ ñándâ nga isihißnde skanda nga kâma jàn nîchjin mé-ni nga mì yâ kîjcho-ni jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ ßkiâ nga nîtjên nga kîjcho síchijé jè ijo-lâ, âkjòn kitsò-lâ xîtâ nâxîndá: “Ijyeé jaáyaà-ilâ ra âßta ßtsê kjôbiya.” Kô isâá ta ßcho kôma-ni ßén ndiso râ-kìî nda mí ßkoâà-ni koni jñà ra kise nga ítjòn. 65 Kitsò jè Pilato: —Yâá kijtse chíchan yâ îjndáâ. Tangió, kô nda tikìndaà. ßÑó tichjajto jè ngâjô mé-ni nga ßñó kàtaßse-ni. 66 ßKiâá kijì nga ßñó nda tsikíchjajto jè ngâjô kô tsikíßta jngo-lâ chîbâ mé-ni nga jchâ-lâ tsa yá ra skîíxajto. Âkjòn isíkítsâjna jñà chíchan ra isikindâ.

Mateo 28

1 ßKiâ ijye tsato jè nîchjin níkjáya, ßkiâ nga kise îsén jè nîchjin ßkiâ nga maßtsiâ-ni xomanâ, kijì María Magdalena kô ìjngoó chjôón ra tîkoâá María ßmì-te nga ikatsíjen-lâ yâ ngâjô ñándâ isihißnde jè Jesús. 2 Ta nîtôón ßjiì jngo ßchón ra ßñó ßtsa; kií kôkjama-ni ngâ jngo ikjâlî-lâ Nainá itjòjen yâ ngajmì. Âkjòn tsahíxin jè nâjô ra tjíchjajto-ni jè ngâjô-la mißken, âkjòn yâá tsikinasòn. 3 Jè ikjâlî ßkoâá ßsín fate tsijèn koni tsa nißí chßôn; kô jè nikje-lâ, ßñó chroba kji. 4 Jñà chíchan, ßkiâ nga kijtse jè ikjâlî, taxkî ßñó itsakjòn; ngi jatsé-ní kô ngi ßkenya-ní. 5 Jè ikjâlî kitsò-lâ jñà íchjín: —Kì ta chjàn skon ra jiòn. Be-ná nga jè închifatsjiò jè Jesús ra isißta krò. 6 Mì tî yá tjín-ni îjndíî. Ijyeé kafaáya-ilâ koni ßsín kitsò ra jè. Nchrabá chítsijen-là yâ îßnde-lâ ñándâ isijna. 7 Ndîtôn tangió, kôßtìn-là jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ nga ijyeé kafaáya-lâ. Kô jè tjên ítjòn nga tífi yâ Galilea. Yâá skâjiòn. Ta ßkoâá tjín ßén ra tjín-nè-na nga tsja-no. 8 Jñà íchjín kìî, ndîtôón kiì; tsaachikon. Kôkji tsakjón kô kôkji ßñó tsja ßse-lâ nga kií kénâjmí-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús. 9 ßKiâ nga închimaachikon nga închifì, yâá iskajìn jè Jesús, kô isíkjáya-lâ. Jñà íchjín kìî tsincha xkónchißtá-lâ kô itsabángi ntsâkô nga kijtsexkón. 10 Jesús kitsò-lâ: —Kì ta chjà skon jiòn. Tangió kô tikíßnchré jñà xîtâ xangiâa mé-ni nga kàtjafì-ni yâ ján Galilea. Kô yâá skê india-na. 11 ßKiâ nga ijye kiì jñà íchjín kìî, jñà chíchan ra isìkindâ yâ ñándâ nga isihißnde jè Jesús, kijì ißka yâ nâxîndá Jerusalén nga kií kénâjmí-lâ jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì ngaßtsì kjoâ ra kjomà. 12 Jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì kiíkákôó jñà xîtâ jchínga ßtsê xîtâ judío nga tsajoóya-ni nga ßtse tôn kitsjá-lâ jñà chíchan, 13 kitsò-lâ: —Kôßsín tixó: Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ ßjiíkjá chijé ijo-lâ Jesús ßkiâ nga nîtjên ßkiâ nga tjitsjafe-jîn ra jîn. 14 Tsà kjîßnchré jè xîtâxá ítjòn ßtsê nangi Judea, jîín kohíjchon-jîn mé-ni nga mì kjôhißìn tsjá-no ra jiòn. 15 Jñà chíchan iskábé tôn ra kißtsi-lâ, kô ßkoâá ßsín kitsò koni ßsín tsißkìn-lâ. Kô jñà xîtâ judío, takjón ßkoâá ßsín bénajmí ßén kiî skanda ßndî-ni. 16 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús ra tejngo ma ìsa-ni, yâá kijì yâ ján Galilea yâ nindo ñándâ nga kôkitsò-lâ Jesús. 17 ßKiâ nga kijtse, tsincha xkónchißtá-lâ Jesús nga kijtsexkón. Tanga tjín ißka ra mì kì ndîtôn kjokjiín-lâ tsa jè Jesús. 18 ßKiâá kijì Jesús; nga tsasenßta chraña isa-lâ kitsò-lâ: —Ijyeé ßâán kißtsi ijye-na ngaßñó nga ßân kotexóma yâ ngajmì kô yâ âßta nangi. 19 Tangió, yâ nga tíjngo ñándâ tjín xîtâ yâ îsàßnde, ta tenâjmíya-la mé-ni nga ßân kàtakotáßyáßta-na, kô âßta ßtsê ßí-lâ Nâßín-ná tâtîndá-no, kô âßta ßtsê ßí-lâ Ißndí-lâ Nainá kô âßta ßtsê ßí-lâ Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá; 20 tâkóya-la nga katasíitjasòn ijye kjôtéxoma ra ßân itsikenâjmíya-no. Kàtasijin-nò nga ßân, yâá kótîjnakô kißta-nò nga nîchjin nchijòn skanda ßkiâ nga kjêheßta îsàßnde. Kôßsín katama.

Marcos 1

1 Îí maßtsiâ-ni ßén nda-lâ Jesucristo ra Ißndí-lâ Nainá. 2 ßKií ßsín kjomà koni ßsín tíchjâ xâjôn-lâ Isaías xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá nga tsò: Tísikásén-là xîtâ-nâ ra îkô ítjòn-lì ßén, nga koaàndà-lì ndîyá. 3 Jngo xîtâ ra ßñó tíchjâ yâ îßnde âßta xìn ñándâ nangi kixì nga tsò: Tikíjnanda inìmâ-nò koni jngo ndîyá kixî ñándâ nga kôjmeyá Nâßìn-ná. 4 ßKoâá ßsín kjomà-ni nga jè Juan, tsatíndá xîtâ yâ îßnde âßta xìn ñándâ nga nangi kixì, kô kichjâyaá-lâ nga kitsò-lâ: “tîkájno jé-nò; kì tî tsja jé fátsji-nò kô tatíndá ijo-nò mé-ni nga ma sîhijchaßta-nò jé-nò.” 5 Kjìn xîtâ ijchò ßnchré-lâ Juan ra yâ inchrabà-ni nangi Judea kô yâ nâxindá Jerusalén ra isíkájno-ni jé-lâ; âkjòn jè Juan tsatíndá yâ nandá-je Jordán. 6 Nikje ra tsakjàya Juan, tsjâ-lâ chô camelloó isinda-ni; kô jngo xinchô ra chrjâbâ chô tsikíkjá ndáyá-lâ; kô jñà tsajmì ra iskine Juan, tsjén-lâ chô serâ ijñá-ní kô líkó-ní. 7 ßKoâá ßsín kiìchjâya nga kitsò: —Ìjngo nchrabátjîngi-na ra ìsâ tse ngaßñó ßtjín-lâ mì ßkoâà-ni koni ra ßân, skanda mì kì tjíßnde-na nga yâ kótîjnangi-â ntsâkô nga skíjndâßñó-lâ jè xôxín-â xâjté-lâ. 8 Ngâ ta nandá batíndá-na xîtâ ra ßân, tanga jè ra sâ nchrabá, kôó Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá kôtíndá-no. 9 Jngo nîchjin Jesùs ßjiì-ní yâ Nazaret nangi ra chjâ-ni Galilea; âkjòn jè Juan tsatíndá yâ nandá-je Jordán. 10 ßKiâ nga itjokàjiìn-ni nandá Jesús, kijtse-ní nga itjáxá yâ ján ngajmiì kô jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá inchrabàjen-nè koni jngo nîse paloma. 11 Âkjòn inaßyá jngo-lâ ßén ra ngajmiì inchrabà-ni ra kitsò: —Jîí-ní ra ißndí-nâ, xin-là, ra ßñò tsjake, kô ßñó tsja tjín taßkoaân ra âßta tsâji. 12 Ra kjomà âskan-nio jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá kiìkôó Jesús yâ îßndeßtaxìn ñándâ nga nangi kixì. 13 Ichán nîchjin yâ tsikìjna; kô yâá tsikìjnajiìn-lâ jñà chô ßtsên ra yâ tjín kô jè xîtâ nîí kjín ßka iskóßta nga mejèn-lâ nga kàtátsji jé, tanga jñà ìkjâlî ndaá isìsin-lâ. 14 ßKiâ nga ijye kôßsín iskanì ndâyá jñà xîtâ jè Juan ra tsatíndá xîtâ, Jesús kijì yâ ján Galilea nga tsikénâjmíya jè ßén xîtsê ra nda tsò koni ßsín batéxoma Nainá. 15 Kitsò: —Ijyeé ijchò nîchjin; kô ijyeé ßñó kjochraña nga jchâ-lâ kóßsín tjín jè kjôtéxoma-lâ Nainá. Tîkájno jé-nò; kì tî tsja jé fátsji-nò; kàtakjiín-nò ßén xîtsê-lâ Nainá ra nda tsò. 16 ßKiâ nga ßja Jesús yâ ândiì ndáchikon ßtsê Galilea, kijtseè xîtâ ra ßmì Simón kô ßntsê ra ßmì Andrés nga închisíkatjêngi-ndá nâßya-lâ; jñà xîtâ kìî, tîí bíxkó. 17 Jesús kitsó-lâ: —Nchrabátjîngi-ná, ßâán tsja-nò xá; xîtâá kíxkóya koni ßsín nga bíxkó tî. 18 Jñà xîtâ kìî, ndîtôón isíkáhijo jñà nâßya-lâ nga kiìtjîngi-lâ Jesús. 19 ßKiâ nga închifì isa yâ ândiì ndáchikon, Jesús kijtseè-te ra ßmì Santiago kô ßntsê ra ßmì Juan, îxti-lâ ra ßmì Zebedeo, nga títsâya chitso-lâ; închibíndayá-ni nâßya-lâ. 20 Âkjòn kiìchjâ-te-lâ. Kô jñà xîtâ kìî, kiìtjîngi-te lâ Jesús; yâá kitsjin-yá chitso jè nâßìn-lâ kô jñà xîtâ chîßnda ra yâ síxákô. 21 Ijchò Jesús yâ nâxîndá ra ßmì Capernaum ßkiâ nga nîchjin níkjáya, jahaßsen yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío ßtse xîtâ Judio nga tsakón-ya ßén ndaà-lâ Nainá. 22 Jñà xîtâ ra yâ títsâjna, tà ßkoâá kjomà-lâ koni tsò ßén ra tsakón-ya-lâ. Ngâ ßkoâá ßsín tsakón-ya koni jngo xîtâ ra ßñó tjín-lâ kjôtéxoma; mì tsà kôßsín tsakón-ya koni jñà xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés. 23 Yâá tíjna jngo xîtâ ra inìmâ ßcho-lâ nîí tíjnajin yâ inìmâ-lâ yâ âya nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío. ßÑó kiìchjâ nga kitsò: 24 —Ngajî Jesús ra yâ Nazaret tsâji, ¿mé kjoâ ra tjín-najîn kô ngajî? ¿A kií xá kàfßiì-ni nga sîikjehesòn-nájîn? ßÂn bexkoón-là; jîí-ní ra xîtâ tsjeè-lâ Nainá ßmì-lì. 25 Tanga Jesús tsakátîkô-ní jè inìmâ ßcho-lâ nîí, kitsò-lâ: —Jyò tîjni, títjôjin yâ inìmâ-lâ xîtâ râ-kìî. 26 Jè inìmâ ßcho-lâ nîí ßñó tsikítsâjne jè ndí xîtâ râ-kìî kô ßñó iskindàya, âkjòn itjokàjin-ni yâ ijo-lâ jè xîtâ ra kiî. 27 Jñà xîtâ ra yâ títsâjna tà ßkoâá kjomà-lâ ßkiâ nga kijtse kjoâ kìî; jndí ra ján tsakákô xákjén; kitsò: —¿Mé kjoâ-ni kìî? ¿Mé kjoâ xîtsê-ni ra kôßsín bakón-ya, ßkoâá ßsín ßsín koni xîtâ ra ßñó tjín-lâ kjôtéxoma; ßkiâ nga bíßtin jñà inìmâ ßcho-lâ nîí sasaá síhitjasòn-lâ. 28 Kjoâ râ kißsìn Jesús, ndîtôón inaßyá-lâ nga tíjngo nangi ra chjâ-ni yâ Galilea. 29 ßKiâ nga ijye itjo-ni Jesús yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío, yâá kijì yâ nißya-lâ yâ ñándâ nga títsâjna jè Simón kô Andrés; kjiìjtakô jè Santiago kô Juan. 30 Jè nâchíya-lâ Simón, kijna kiya-ní, ßchin tijngaá tjín-lâ. ßKiâá kisenâjmí-lâ Jesús. 31 Jè Jesús ikasìßta chrañaà-lâ; itsabáßñó tsja, isíkíjna kixî-ni. Sasa itjahíxìn-lâ jè ßchin tijnga ra tjín-lâ. Âkjòn ßkiâá jè chjôón rakiî, kisìsin-lâ Jesús tsà mé ra mejèn-lâ, kô jñà xîtâ ra kjiìjtakô. 32 ßKiâ nga ijye iskatjì tsáßbí, nga ijye kjojño, jñà xîtâ ßjikó yâ ñándâ tíjna Jesús ngaßtsì xîtâ ra kiya kô ra inìmâ ßcho-lâ nîí tjíjìn yâ inìmâ-lâ. 33 Ngaßtsì jñà xîtâ nâxîndá, yâá kitsejtó yâ xôtjôbâ-lâ nißya. 34 Kjín jchán xîtâ kjònda-ni ra kjìn skôya ßchin tjín-lâ, tîßkoâá kjín jchán inìmâ ßcho-lâ nîí tsachrjekàjiìn-ni yâ inìmâ-lâ xîtâ. Jesús mì kì kitsjàßnde nga jñà inìmâ ßcho-lâ nîí kiìchjâ; ngâ jñà inîmâ ßcho-lâ nîí ijyeé be-ní yá-ni ra jè Jesús. 35 ßÑó tâjñòya tsasítjên Jesús; tákó jñò-isa ßkiâ nga itjokàjiìn yâ nâxîndá; kijì jngo îßnde ra âßta xìn kjijna yâ ñándâ nga tsìn xîtâ, yâá kijì nga kiìchjâßta-lâ Nainá. 36 Jè Simón kô jñà xîtâ xákjín ra ißka, kijí-ní nga kií kátsji Jesús. 37 ßKiâ nga ijye isakò-lâ, kitsò-lâ: —Ngaßtsì jñà xîtâ, jîí tíbátsji-lì. 38 Tanga jè Jesús, kitsó-ní: —Yâ tjiaán yâ ján nâxîndá ra ißka ra chraña kjiìhijo; machjeén-ní nga tîßkoâ ßkenâjmíya ßén ndaà-lâ Nainá yâ, ngâ kií xá jßiì-na. 39 ßKoâá ßsín tsajme Jesús nga tíjngo yâ îßnde Galilea, jndíî ra ján nâxîndá tsajme nga tsikénâjmíya ßén ndaà-lâ Nainá yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío, kô tsachrjekàjiìn-ní inìmâ ßcho-lâ nîí ra tjíjìn yâ inìmâ-lâ xîtâ. 40 Jngo xîtâ ra tjín-lâ ßchin ra tífißndojno chrjâbâ ijo-lâ ßji kasißta chraña-lâ Jesús. Tsasèn-xkóßnchißta-lâ, kitsò-lâ: —Tsa mejèn-lì, tînda-ná jè ßchin ra tjín-na. 41 Jè Jesús kjòhîmâke-ní jè ndí xîtâ râ-kìî, tsakáßtá-lâ tsja, kitsò-lâ: —Jòn mejèn-na nga kàtandaà-ni. 42 ßKiâ nga ijye kiìchjâ Jesús, ndîtôón kjònda-ni jè ndí xîtâ; itjahixìn-lâ jè ßchin ra tjín-lâ, kjotsjeè-ni ijo-lâ. 43 ßKiâ nga kijì-ni xîtâ jè, Jesús kitsò-lâ “Tin-là nda nda-ni,” kô ßñó tsikíßtin nga kitsò-lâ: 44 —Kì yá xîtâ ra ßbenâjmí-lâ. ßTin yâ ñándâ tíjna jè nâßmi; jchßîi jñà kjôtjò-lì, jñà tsajmì ra síjé jè kjôtéxoma-lâ Moisès, mé-ni nga tsje kîjna-ni yâ ngixkôn Nainá kô katabè jñà nâßmi nga ijyeé kjonda-ni jè ßchin ra tjín-lì. 45 Tanga jè xîtâ râ-kiî, ßkiâ nga ijye kijì-ni: tsikíßtsiâ-ní nga tsikénâjmí ijye kóßsín kjomàßtin. ßKoâá ßsín kjomà-ni nga jè Jesús mì tî kì taxkî kjomà jahaßsen-jin-ni tañáa nâxîndá; yâá tsikìjna yâ ñándâ tsìn xîtâ; tanga tákó inchrabá-ní xîtâ ra ta ñándâ îßnde inchrabà-ni nga kiìtjîngì-lâ yâ ñándâ nga tíjna.

Marcos 2

1 ßKiâ nga ijye tsato jò jàn nîchjin, ijchò indiaà-ni Jesús yâ ján nâxîndá Capernaum. Kiìjchaá-lâ nga yâá tíjnaya jngo nißya. 2 Kjín jchán xîtâ kjòxkóßta-lâ skanda mì tî kjotsìßndé-ni yâ âjto xôtjôbâ-lâ nißya. Jè Jesús tsikénâjmíyaà-lâ jè ßén ndaà-lâ Nainá. 3 Ijòn ma-ni xîtâ jßiì, ra ßyaya jngo ndí xîtâ ra jngó kjá mì tî ma síjtiya-ni ijo-lâ. 4 Mì kiì kjomà itjòßnde-lâ nga jahaßsen-kô yâ nißya, ta ngâtjì-lâ ngâ batoó kjìn ma-ni xîtâ ra yâ títsâjna. Yâá iskanì mijin yâ âsòn-ßnga-lâ nißya; âkjon iskíßxâ yâ âtsjá-lâ yâ kixî-lâ ñándâ tíjna Jesús. Yâá iskanijen jè ndí xîtâ ra kiya ra kjisòn yá-lâ. 5 Kijtse Jesús nga jñà xîtâ ra jßiìkó xîtâ ra kiya, nga makjiín-lâ ra âßta ßtsê. ßKiâá kitsò-lâ jè ndí xîtâ ra kiya: —Jî ndí nâßìn, jñà jé-lì ijyeé kanìjchahaßta-lì. 6 Yâá títsâjna ißka jñà xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés. ßKiâ nga kijtse koni ßsín nga kitsò Jesús, isìkítsjen-ní yâ âjin inìmâ-lâ, nga kitsò: 7 “¿Mé-ni kôßsín chjâa-ni jè xîtâ ra-kìî? Jè Nainá chjâjno-lâ nga kôßsín tsò. Ngâ tâjngoó Nainá ra ma-lâ síjchahaßta-ná jé-ná.” 8 Tanga jè Jesús nîtôón kijtse koni ßsín nga închisíkítsjèn yâ âjiìn inìmâ-lâ. Kitsó-lâ: —¿Mé-ni kôtsò-ni kjôbítsjen ra nchrabájin yâ inìmâ-nó? 9 ¿Ñáâ ra ìsâ chiba chjá tjín? Tsà xín-lâ jè xîtâ ra kiya: “Jñà jé-lì ijyeé kànìjchàhaßta-lì,” kô tsà xín-lâ: “Chjíbí jè nâchan yá-lì, tîsítjîin, kô tîtjájme-ni.” 10 Ndaá kjòn kokoòn-nò nga ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ tjíßndeé-na î âßta nangi nga ma siìjchahàßta-lâ jñà jé-lâ xîtâ. ßKiâá kitsò-lâ jè ndí xîtâ ra kiya: 11 —Jî, ßkoâá ßsín tíxin-là: "Chjíbí nâchan yá-lì tîsítjîin, kô ßtin-ni yâ nißya-lì." 12 ßKiâá tsasítjên jè ndí xîtâ ra kiya. Iskábé nâchan-yá-lâ. Itjojìn masen-lâ ngaßtsì xîtâ ra yâ títsâjna. ßKiâ nga kijtse jñà kjoâ kìî ngaßtsì xîtâ, tà kjóxkón-lâ. ßKiâá jeya isíkíjna Nainá. Kitsò: —ßKje sa india ßyeé kjoâ ra kôßsín ma. 13 Ra kjomà âskan-ni, jè Jesús kijí india-ni yâ ján ândiì ndáchikon. Ngaßtsì xîtâ, yâá ijchòtjîngì-lâ, âkjòn tsakón-ya-lâ jè ßén ndaà-lâ Nainá. 14 ßKiâ nga închifì, Jesús kijtseé jè xîtâ ra ßmì Leví, jè ra ti-lâ Alfeo. Tíjnaßta ímîxâ yâ ñándâ nga síkíchjítji tsajmì. Kitsó-lâ: —Nchrabátjîngì-ná. Jè xîtâ ra ßmì Leví, ndîtoón tsasítjên nga kijìtjîngi-lâ Jesús. 15 ßKoâá ßsín kjomà ßkiâ nga jè Jesús tíjnaßta ímîxâ yâ nißya-lâ Leví kô jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ; kô tîkoâá kjín ma-ni xîtâ ra síkíchjítjì tsajmì kô xîtâ ra tsee jé tjín-lâ yâ tjítsaßta-te ímîxâ yâ ñándâ tíjna Jesùs. Ngâ kjín jchán ma-ni xîtâ ra kiìtjêngi-lâ. 16 Jñà xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés kô jñà xîtâ fariseo, kijtse-ní nga jè Jesús yâá tíbakjen-kô xîtâ ra tsee jé tjín-lâ kô jñà xîtâ ra síkíchjítjì tsajmì. ßKiâá kitsò-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús: —¿Mé-ni kôßsín ßsín-ni jè Maestro najiòn nga jñà xîtâ ra jé tjín-lâ kô nga jñà xîtâ ra síkíchjítjì tsajmì bakjèn-kô-ni. 17 ßKiâ nga kiíßnchré Jesús; kitsò-lâ: —Jñà xîtâ ra mì tsà ßchin tjín-lâ, mì tsà chînêxki machjeén-lâ; jñà-ní xîtâ ra kiya ra machjeén-lâ chînêxki. Tîkoâá mì tsà ki xá jíi-na nga jñà kichjà-lâ jñà xîtâ ra kôßsín tsò-lâ ijo-lâ nga xîtâ kixî-ní; kií xá ßjíi-na nga jñà kichjà-lâ jñà xîtâ ra fìya-lâ nga tjín kiti-lâ jé. 18 Indiaá-ni ßkiâ nga tjítsâjnachjan, jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Juan kô jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ jñà xîtâ Fariseo, tjín ißka xîtâ ra kijì yâ ñándâ tíjna Jesús nga kikjonangi-lâ, kitsò-lâ: —Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Juan kô jñà ra kotáßyáßta-lâ xîtâ Fariseo bìtsâjnachjan-ní. ¿Kô mé-ni mì tsà bìtsâjnachjan-ni jñà ra xîtâ tsâji? 19 Kitsò-lâ Jesús: —¿A bìtsâjnachjaán jñà xîtâ ßkiâ nga ñándâ ßse jngo kjoâbixan, ßkiâ nga tákó yâ tíjnakô isa jè xîtâ ßxîn ra kàbixan? ßKiâ nga tákó tíjna isa, mì kì kítsâjnachjan-jìn jñà xîtâ. 20 Tanga kîjchò nîchjin ßkiâ nga tjáßan-lâ jè xîtâ ßxîn ra kabixan; ßkiâá-ni nga kítsâjnachjan. 21 Jngo nikje ra ijye jchínga mì kì ma tsa nikje xîtsê sîjtoßa-lâ; ngâ jè nikje xîtsê skîíßñóya-ní, kô yâá skîíchrjâya-nda jè nikje jchínga. Kô isâá tse tjáxâ isa yâ ñándâ nga ixajndá. 22 Tîkoâá mì kì kôma sînchá xán ixiî jñà ra ijye chrjâbâ jchínga, ngâ jè xán, skîíchrjâya-ní jè chrjâbâ ra ijye jchínga, kô yâá xaájten ijye jè xán, kô tîkoâá kjîtsón-te jè chrjâbâ. Tânga jè xán ixiî, chrjâbâ xîtsêé tjínè-lâ nga sînchá. 23 India, ßkiâ nga nîchjin níkjáya yâá ßja Jesús yâ ñándâ tjítjê trigo. Kô jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, natín-lâ trigo tsate. 24 Jñà xîtâ Fariseo kitsò-lâ: —¿Mé-ni kôßsín ßsín-ni jñà xîtâ-lì, jngo kjoâ ra mì kì tjínde ßkiâ nga nîchjin níkjáya? 25 Tanga Jesús kitsò-lâ: —¿A ßkjeé chitáßyá jiòn xâjôn yâ ñándâ nga ßbènâjmí koni ßsín kißsin india jè David kô jñà xîtâ ra yâ tjîkô, ßkiâ nga kjòhojò-lâ kô kjotsìn-lâ mé ra iskine? 26 ßKiâ nga jè xîtâ ra ßmì Abiatar tíjna nâßmi ítjòn, jè David jahaßsen-ní yâ nißya-lâ Nainá nga iskine nîñô nchrâjín ra ßtsê Nainá; kô tîkoâá skanda kitsjà-lâ jñà xîtâ ra tjîkô. Jñà nîñô nchrajín kìî, tà jñà nâßmi tjíßnde-lâ nga kjine. 27 Kitsò isa Jesús: —Kií xá isinda-ni jè nîchjin níkjáya, nga jñà xîtâ ma sakò-lâ kjônda; ngâ mì tsa ki xá isinda-ni jñà xîtâ nga jè nîchjin níkjáya sakò-lâ kjônda. 28 ßKoâá ßsín ma-ni nga tîkoâá ßâán batéxóma te-lâ jè ra nîchjin níkjáya, ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ.

Marcos 3

1 Jesús jahaßseén india-ni yâ ñándâ tíjna jngo nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío. Kô yâá tíjna jngo xîtâ ra kixìßta jngo tsja. 2 Jñà xîtâ ra kondrâ fì-lâ Jesús închisíkindâ-ní nga mejèn-lâ skê a sîìndaá-ni jè xîtâ ra kixìßta tsja ßkiâ nga nîchjin níkjáya, mé-ni nga kôma sakò-lâ mé ra kôma koâhàngi-ni. 3 Jesús ßkiâá kitsò-lâ jè xîtâ ra kixìßta jngo tsja: —Tîsítjîin, âbí tîsen-jin masin î. 4 Jesús, ßkiâá kitsò-lâ jñà xîtâ ra ißka: —¿Mé ra tjíßnde nga ßsiêén ßkiâ nga nîchjin níkjáya? ¿A ndaá ßsiêén ô ra ßchoó ßsiêén? ¿A sînda-né jngo xîtâ ô ra sîßken-né? Tanga jñà xîtâ kìî ta jyò tsikìtsâjna. 5 Jesús ngì kôó kjôjti-lâ iskoßán xîtâ ra kitsendí-lâ. Kô ßñó ba kißse-lâ ta ngâtjì-lâ nga ßñó tájajín yâ inìmâ-lâ jñà xîtâ. ßKiâá kitsò-lâ jè xîtâ ra kixìßta tsja: —Tjèn ndajì ntsîi. Kô tsikjèn ndajò tsja, kô ta ndîtôón kjònda-ni. 6 ßKiâ nga itjo-ni jñà xîtâ Fariseo tsajoóyaá-ni kô jñà xîtâ Herodiano nga mejèn-lâ sîißken Jesús. 7 Jesús kô jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ yâá kijì yâ ândi ndáchikon. Kô kjín jchán xîtâ kijìtjîngi-lâ ra yâ nangi-lâ Galilea kô ra yâ nangi-lâ Judea, 8 kô jñà xîtâ ra ßtsê nâxîndá Jerusalen, kô ra Idumea nangi-lâ, xîtâ ra tjíhijo yâ rijngoa nandá-je Jordán, kô jñà ra tjíhijo yâ jngo tjandi-lâ nâxîndá Tiro kô Sidón; ßñó kinaßyá-lâ kjôxkón ra kißsin Jesús. ßKoâá ßsín kjomà-ni nga tâ kjìn xîtâ jßiì tjíngi-lâ. 9 Jesús ßkoâá ßsín kitsò-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ nga katàjnanda kjißta jngo-lâ chitso ra kíjnaya mé-ni nga mì yâ xîtâ kôjtín-nè-ni. 10 Ta ngâßtjì-lâ ngâ kjín jchán xîtâ ra kiya ijye isinda-ni, kô jñà xîtâ ra ißka ra tákó kiya isa, yâá fìkjànéßñó yâ ñándâ tíjna Jesús nga mejèn-lâ skâßta-lâ tsja. 11 Kô jñà xîtâ ra inìmâ ßcho-lâ nîí tjíjin inìmâ-lâ, ßkiâ nga ßbeè jè Jesús, minchaxkóßnchißtá-lâ, âkjòn ßñó jchán chjâ nga, tsò: —Jî-ní ra Ißndí-lâ Nainá. 12 Tanga jè Jesús ßñó tsakátîkô nga kì tà chjàn jñà beènâjmítin yá-ni ra jè. 13 Ra kjomà âskan-niô, Jesús yâá kiì mijìn jngo nindo. Kiìchjâ-lâ jñà xîtâ ra jè nda isasén-lâ. Kô jñà xîtâ kiî yâá tsakáhijtakô. 14 Âkjòn yâá jahíjin tejò xîtâ ra yâ kôhijtakô, kô nga tîßkoâ sîìkasén nga kêenâjmíya jè ßén ndaà-lâ Nainá 15 kô kitsjaá-te-lâ kjôtéxoma nga ma sîinda-ni xîtâ ra kiya kô nga ma kôchrjekajin-ni inìmâ ßcho-lâ nîí ra tjíjìn yâ inìmâ-lâ xîtâ. 16 Jñà xîtâ kìî ra tejò ma-ni ra itsjahíjin: jè ra ßmì Simón, je ra tîßkoâ Pedro tsikíßta ßí-lâ; 17 kô jè ra ßmì Jacobo kô jè ßntsê ra ßmì Juan ra îxti-lâ Zebedeo ma, ra tîßkoâ Boanerges tsikíßta ßí-lâ. (Jè ßí râ-kìî, “îxti-lâ ßchôón” tsò-ni.) 18 kô jè ra ßmì Andrés; kô jè ra ßmì Felipe; kô jè ra ßmì Bartolomé; kô jè ra ßmì Mateo; kô jè ra ßmì Tomás; kô jè ra ßmì Jacobo, ti-lâ Alfeo; kô jè ra ßmì Tadeo; kô jè ra ßmì Simón ra yâ fìßta-lâ jñà xîtâ ra kjaán-tji nâxîndá. 19 kô je ra ßmì Judas Iscariote, jè ra isìngâtsja Jesús xîtâ kondrâ-lâ. ßKiâ nga ßjiì-ni Jesús yâ nißya ñándâ nga síkjáya, 20 tàxkî xîtâ-ní ra kjòxkó india-ni, skanda mì tî ki itjoßndè-lâ nga ma tsakjèn jè Jesús kô jñà xîtâ-lâ. 21 Jñà xîtâ ra xákjín ma Jesús, ßkiâ nga kiíßnchré kjoâ ra tíma, kiíßkjá-ní ngâ kôaá ßsín kitsò nga ijyeé kjòská-lâ Jesús. 22 Tanga jñà xîtâ ra bakón-ya jè kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés ra ßjiì-ni yâ Jerusalén, ßkoâá ßsín kitsò-te nga jè ró ngaßñó ra síkjeén Jesús nga kôßsín ma-lâ bachrjekàjin jñà inìmâ ßcho-lâ nîí ra tjíjin yâ inìmâ-lâ xîtâ, jè ró tsjá-lâ jè xîtâ nîí ra ßmì Beelzebú jè ra tíjna ítjòn-lâ jñà inìmâ ßcho-lâ nîí. 23 Jesús kiìchjâá-lâ jñà xîtâ kìî nga kàtjanchrobá. Âkjòn tsikénâjmí-lâ jñà kjoâ ra mangásòn-kjo. Kitsò-lâ: —¿A kômaá tîjè-ni xîtâ nîí kôchrjekajìn-ni ijo-lâ yâ inìmâ-lâ xîtâ? 24 ßKoâá ngoya-lâ tsa jngo nâxîndá-je ra tî jñà închikjaán-kô-ni xákjín, mì tî mé ngaßñó ra ßsê-lâ. 25 Kô tîßkoâá tsà jngo nißya xîtâ, tî jñà închikjaán-kô-ni xákjín, tîßkoâá mì tî mé ngaßñó ra ßsê-lâ. 26 ßKoâá tî ßsín tjín, ra âßta ßtsê xîtâ nîí, tsà tî jè skâjan-kô-ni ijo-lâ, mì tî mé ngaßñó ra ßsê-lâ, ta yâá chîja. 27 Jngoò xîtâ ra ßñó ßtsên nga tjín-lâ kîchâ, nî yá ra ma kjoâhaßsen nißya-lâ nga sîìchijé-lâ. Ta jngoó-là tsa kîìtèßñó títjòn, âkjòn ßkiâá ma sîìchijé-lâ. 28 ßKoâá xín kixî-nò, jè Nainá sîhichjaßta-lâ ngaßtsì jñà jé ra tjín-lâ xîtâ kô âßta ßtsê ngaßtsì ßén ßcho ra kîchjâ. 29 Tanga jñà xîtâ ra kîchjâjno-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá, nî kjiá chjâßta-lâ jñà jé-lâ kô kjôhißiín sînè-lâ skanda ta mé nîchjin-nio. 30 Kií ßkôßsín kitsò-ni jè Jesús ngâ jñà xîtâ ra bakónya jè kjôtéxoma-lâ Nainá kitsó-ní: “Jè inìmâ ßcho-lâ niì tjíjìn yâ inìmâ-lâ Jesús.” 31 Ra kjomà âskan-nio, ijchò jñà ßntsê Jesús kô nâ-lâ. Yâá tsikìtsâjna yâ ndîtsiaán, ßkiâá inakjoá-lâ jè Jesús. 32 Jñà xîtâ ra yâ tjítsâjnandiì-lâ, kitsò-lâ: —Yâ ró chjâ-lì jè âmá-lì kô jñà ßntsì. Yâá tjítsâjna yâ ján ndîtsiaán. Jií bátsji-lì. 33 ßKiâá kiìchjâ Jesús, kitsò-lâ: —¿Yá-ni ra nâ-nâ ma kô ra ßntsèê ma? 34 Iskòtsíjèn-lâ jñá xîtâ ra yâ títsâjnaßndi-lâ. Kitsò-lâ: —Jñà-ní xîtâ kìî ra nâ-nâ ma kô ra ßntsèê ma. 35 Ngâ jñà xîtâ ra síhitjasòn koni ßsín nga mejèn-lâ Nainá, jñà-ní ra ßntsèê ma, kô ra tichjaâ ma, kô ra nâ-nâ ma.

Marcos 4

1 Tsikíßtsiaá india-ni Jesús nga tsakón-ya yâ ândi ndáchikon. Kô taxkî kjín kjomà xîtâ ra kjóxkóßta-lâ. ßKiâá tsikijnaya jngò chitso yâ âjiìn ndáchikon. Kô ngaßtsì jñà xîtâ, yâá tsikìtsâhijio yâ ândi ndáchikon. 2 Kjín ndîyá-lâ kjoâ ra mangásòn tsakón-ya-lâ. ßKiâ nga tsikénâjmí-lâ, kitsò-lâ: 3 —Nda tînáßyà. Jngò xîtâ kijì ra kií kjíjndî xojmá. 4 ßKiâ nga iskíjndî xojmá, yâá ixaájten chiba yâ âya ndîyá. Kô ßkiâá jßiì jñà nîse nga iskinee. 5 Ngì kô-tjín ixaájten yâ âsòn nâjô, yâ ñándâ chiba nißnde tjín; jè xojmá sa-saá iso; ngâ kì, mì tsa nângâ tjín nißnde; 6 tanga ßkiâ nga itjo tsáßbí nga kjotsjè jè ndabá, kixì-ní jñà xojmá ra iso, ta ngâtjì-lâ nga mì kì tsà nângâ kiì kjâmâ-lâ. 7 Kô ingì kô-tjín ixaájten isa yâ âjiìn naßyá. ßKiâ nga kjoßnga jñà naßyá, jña xkâ-lâ xojmá yâá ßken-ngi, kô jñà xojmá kìî, mì kiì tsajà-lâ tòô. 8 Tanga tîßkoâá ixaájten-te xojmá yâ ñándâ nga nda jè nangi; isó-ní; tîßkoâá kjoßnga-ní; tsajá-lâ toô; ndaá itjo; tjín ra katé to tsajà-lâ, kô tjín ra jàn-kàn tsajà-lâ, kô tjín ra skanda jngo sìndô to tsajà-lâ nga jngó-jngó tjáßtsin. 9 Akjòn kitsò-lâ Jesús: —Ndaà tîchiya-là takòn koni ßsín tìxin-no. 10 ßKiâ nga ijye isijna tâjngo-ni Jesús, jñà xîtâ ra yâ tjítsâjnaßta chrañà-lâ kô jñà xîtâ-lâ ra tejò ma-ni, iskònangií-lâ kóßsín tsò-ni jè ßén ra kôßsín tsikénâjmí-lâ. 11 Kitsò Jesús: —Jiòn, ßkoâá ßsín tíßsenâjmí-nò nga jchâa kjoâ ra tjíßma koni ßsín nga batéxoma Nainá, tanga jñà ra ßkjií xîtâ, tà jñà ßsênâjmíya-lâ âßta ßtsê kjoâ ra mangásòn, 12 mé-ni nga mì kiì skê-ni nîßsín ßñó nda skôótsíjèn, tîßkoâá nîßsín ßñó nda kjîßnchré, tákó mì kì kôchîya-lâ. ßKoâá ma-ni nga mì kì síkjatjìya-ilâ jè kjôbítsjen-lâ kô mì kiì ma síjchaßta-lâ Nainá jñà jé ra tjín-lâ. 13 Kitsò Jesús: —¿A mì fìya-nò kó ßsín tsò-ni jè kjoâ mangásòn râ-kìî? ¿Kóßsín kôma-ni nga kôchîya-no ngaßtsì kjoâ rißka? 14 Jè ra kjíjndî xojmá jè ngoya-lâ jè xîtâ ra síkaßbísòn jè ßén-lâ Nainá. 15 Jñà xojmá ra ixaájten yâ âya ndîyá, jñà jngoya-lâ jñà xîtâ ra ßnchré ßén-lâ Nainá. Ra ma âskan-ni, ßkiâ nga ijye ßnchré, ßfi jè xîtâ nîí nga fahíxìn yâ âjìn inìmâ-lâ jñà ßén ra ijye kißnchré. 16 Jñà xojmá ra ixaájten yâ âjin nâjô, jñà jngoya-lâ jñà xîtâ ra ßnchré ßén-lâ Nainá. ßÑó tsja ßse-lâ ßkiâ nga tîsâ ßnchré. 17 Tanga ßkoâá ßsín ngoya-lâ koni tsà tsìn-lâ kjâmâ nga mì tsà ingì kô inìmâ-lâ kjòkjiín-lâ, mì kì ßñó mincha, ta chibaá nîchjin chíkjoâ-lâ. ßKiâ nga ßse-lâ kjôsiî kô tsà xîtâ fì-lâ kondrâ ra ta ngâtjì ßtsê ßén-lâ Nainá, ndîtôón tsjìn-ni jè ndîyá-lâ Nainá. 18 Jñà xojmá ra yâ ixaájten yâ ñándâ tjín naßyá, jñà ngoya-lâ xîtâ ra ßnchré ßén-lâ Nainá, 19 tanga jñà kjoâ nchîná ra tjín î îsàßnde, ßñó síkájno, kô tôón ßñó matsjakeè. Jñà majèn-lâ nga ßse ijye-lâ tsajmì ra tjín î îsàßnde, ßkoâá ma-ni nga síjchàjìn jè ßén-lâ Nainá ra ßnchré, kô nî mé kjoâ ra nda tjín batsíjen ra âßta ßtsê. 20 Jñà xojmá ra ixaájten yâ ñándâ nga nda nangi jñà jngoya-lâ xîtâ ra ßnchré ßén-lâ Nainá kô makjiín-lâ. Batsíjeén kjoâ ra nda tjín ra âßta ßtsê, ßkoâá ßsín ma koni jñà xojmà ra nda bajà-lâ to, nga tjín ra katé bajà-lâ, kô tjín ra jàn-kaàn bajà-lâ, kô skanda tjín ra jngo sìndô bajà-lâ nga jngó-jngó tjàßtsin yá. 21 Jesús kitsò isa-lâ: —¿A kií xá sitéßí jngo-ni nißí ra síhisen nga yâ sîkíjnangieé kaxâ kô tsa yâ sîkíjnangieé nâchan? Jngo nißí ra síhiseèn, kií xá sitéßí-ni nga yâ sîjna yâ ñándâ ßnga chon, mé-ni nga nda sîhisen-ni yâ ñándâ nga jñò chon. 22 ßKoâá tî ßsín nî jngo kjoâ tjín ra tjíßma ßndîßndî ra ta yâ sîjnaßma kißta, tákó jchâá-lâ. Kô tîßkoâá tsìn jngo kjoâ ßndîßndî ra ßñó ßma tjín, ra mì kiì nda kôtsíjen-ni âskan-nìo. 23 ¡Ndaà tîchiya-là takòn koni ßsín tìxin-no! 24 Jesús kitsò isa-lâ: —Jiòn ra inchinaßyá, ndaà kjòn tînáßyaà. Nga koni ßsín kji machîya-nò, ßkoâá kji sîìchîya-nò Nainá; skanda isâá tsjásòn isa-no. 25 Ngâ jè ra machîya-lâ, isaá tsee kôchiya ìsa-lâ; kô jè ra chiba tjín-lâ kjôbítsjen, skanda tjahíxìn-lâ jè kjôbítsjen ra tsò nga tjín-lâ. 26 Kitsò-te Jesús: —Jè kjoâ koni ßsín nga batéxoma Nainá, ßkoâá jngoya-lâ koni ßsín ma ßkiâ nga jngo xîtâ bítjê nîjmé. 27 Jè nîjmé biso-ní kô mijin-ní nîsín jè xîtâ fajnafè ßkiâ nga nîtjên kô basítjên ßkiâ nga nîchjin, kô nda mì ßbe-ni ra jè kóßsín ma-lâ nga maßnga. 28 Ngâ jè nangi ra kôßsín ma-lâ síkiso; kô ítjòn bitjo xkâ-lâ, kô âskan-ni nga maje jè yá-lâ, kô âkjòn tjo jè natín-lâ, kô âkjòn ßkiâá tjo jê-lâ. 29 ßKiâ nga ijye xì jè nîjîn, ßkiâá sixkó, ngâ ijyeé ijcho chîbâ-lâ nga kôxkó. 30 Jesús ngi india kô kitsò isa: —¿Mé ra ma mangásòn-kô koni ßsín nga batéxoma jè Nainá? ¿Mé ra ma sîngásòn-kêé? 31 Jè-la ma mangásòn-kô jè ra ßmì xojmá mostaza, nga ßkiâ nga sitjê yâ âjiìn nangi jè xojmá mostaza, jè-ní ra ìsâ ßñó îtsé-ni ta ngaßtsì xojmá ra tjín î âßta nangi. 32 ßKiâ nga ijye sitjê, bisó-ní, âkjòn maßnga-ní kô skanda isâá ßñó ßnga ma koni jñà xkâ ra tîkoâ xá sítjê-te-ni. Kô ßñó ißi ma jñà chrja-lâ skanda jñà nîse maá bíndaßà tjé-lâ nga bitsâjnangi ßngién. 33 Kjìn skôya kjoâ ra mangásòn isìchjeén Jesús ßkiâ nga tsakón-ya jè ßén ndaà-lâ Nainá, koni kji nga ma kjochîya-lâ xîtâ. 34 Nî mé ßén ra mì kô kjoâ mangásòn tsakóya-ilâ. Tanga jñà xîtâ-lâ ra kotáßyáßta-lâ, nda kjón tsikénâjmí kixî-lâ ßkiâ nga ijye xìn tjítsâhijyo. 35 ßKiâ nga ijye kjòjñò nga tîjè-ni nîchjin, Jesús kitsò-lâ xîtâ-lâ ra kotáßyáßta-lâ: —Tjiaán, yâ ján âjtôn ra ijngoà-lâ ndáchikon. 36 Jñà xîtâ ra kjìn ma-ni ta yâá tsikìtsâjna ra jñà; koni ßsín nga tjitsâjnaya chitso jè Jesús kô jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, ßkoâá ßsín kijì. Kô tîßkoâá yâá tâña tsakáhijtakô ißka isa chitso ra ßkjií. 37 ßKiâ nga ijye închifì yâ âsòn nandá, jßiì jngo tjôxkón ra taxkî kjomà-ní; ngi iskimíßngaá nandá, kô jè chitso, ijyeé kjâme kitse nandá. 38 Jesús yâá kjijnafè yâ tjàßtsin chitso. Kijnangisko jngo nikjengisko. ßKiâá iníkjá-lâ, kißmì-lâ: —Maestro, ¿a si ta mì makájno-lì nga ijyeé mejèn kîyé? 39 ßKiâá tsasítjên Jesús, tsakátîkô jè tjô; kô âkjon kitsò-lâ je ndáchikon: —Jiò tîjni. Ndîtôón isijyò-ni tjô, kô ngì ndaá isijnajyo-ni jè ndáchikon. 40 Jesús kitsò-lâ xîtâ-lâ: —¿Mé-ni nga skon-no? ¿A tákó ßkjeè tsà makjiín-no ra âßta tsâßân? 41 Jñà xîtâ-lâ taxkî ßñó itsakjòn. Kô iskonangijno iskonangißta-lâ xákjén nga jngó jngóô, kitsò-lâ: —¿Yá xîtâ-ní râ-kìî nga skanda síhitjasòn-lâ jè tjô kô jè ndáchikon?

Marcos 5

1 Ijchò Jesús kô jñà xîtâ-lâ yâ âtjôn ra ijngoaà ndáchikon ján, yâ nangi-lâ xîtâ gadarenos. 2 ßKiâ nga itjojen Jesús yâ chitso, ijchò kasìßtà jngo-lâ xîtâ ra inìmâ ßcho-lâ nîí tjíjìn yâ inìmâ-lâ. Jè xîtâ râ-kìî yâá itjo-ni yâ âya chrjó mißken. 3 Xîtâ râ-kìî yâ ró bìjnaya yâ chrjó-lâ mißken. Mì kì yá ra ma bíßtáßñó nîßsín naßñó kîchâ cadena sißta. 4 Nîßsín kjokjín ró ßka tjín-ni nga kô naßñó kîchâ cadena sißtéßñó-ni ntsâkô kô tsja. Tanga jò-ján ró ya ßsín naßñó kîchâ nga kjijtsó. Mì kì yá ra chíkjoâ-lâ nga síßndé xîtâ ra-kìî. 5 Kô nîchjin kô nîtjên ró yâ bajmejin yâ chrjó mißken kô yâ âsòn nindo. Kjindáya-tsò kjindáya-ská ró nga kjaán-kô ijo-lâ, nga ßbé-lâ nâjô. 6 ßKiâ nga tî kjiín kijtse-ni nga tínchrobá Jesús, tsachikon-ní nga kiì kasìßta chrañà-lâ kô tsasèn-xkóßnchißtà-lâ. 7 ßÑó kiìchjâ, kitsò: —¿Mé kjôa ra tjín-lì kô ra ßân Jesús, jî ra Ißndí-lâ Nainá ra ßñó ßnga tíjna? Âßta ßtsê Nainá ßbitsáßba-la, kì ta chjàn tseè kjôhißin ßbí-ná. 8 Kîí kôßsín kiìchjâ-ni, nga jè Jesús kitsò-lâ: —Ngajî inìmâ ßcho-lâ nîí, títjôjiìn yâ inìmâ-lâ xîtâ râ-kìî. 9 Jesús iskònangií-lâ. Kitsò-lâ: —¿Kó ßmì-lì? Kitsò-ní: —Jngo jtín chíchan ßmì-na (Legión), ngâ kjín jchán ma-najîn. 10 Jñà inìmâ ßcho-lâ nîí, ßñó tsikítsaßba-lâ Jesús nga mì xìn îßnde sîíkasén. 11 Yâ chrañàßta nindo ñándâ nga títsâhijyo, kjín jchán ma-ni chîngâ ra yâ închibakjèn-jno. 12 Jñà inìmâ ßcho-lâ nîí tsikìtsaßba-lâ Jesús. Kitsò-lâ: —Yâ tîkàsén-nájîn yâ ñándâ tjíhijyo jñà chîngâ kio; mé-ni nga yâ kitjáaßsenjiìn-nijîn ijo-lâ. 13 Jesús kitsjaßndeé-lâ jñà inìmâ chßo-lâ nîí; itjojìn-ní yâ inìmâ-lâ ndí xîtâ râ-kìî; âkjòn yâ jahaßsen-jìn ijo-lâ chîngâ. Ngaßtsì jñà chîngâ kìî, ta indaá tsahachikonjen-jnò kixî skanda yâ âjiìn ndáchikon, yâá ßken ngaßtsìo yâ âjiìn nandá. Maha-ró tsà jò jmiì chîngâ ta ngaßtsìo. 14 Jñà xîtâ ra koßndá chîngâ tsahachikon kjón-ró nga kiìkon xîtâ nâxîndá kô jñà xîtâ ra închisíxá yâ âjìn ijñáâ nga kií kénâjmí-lâ jè kjoâ ra kjomà. Kô jñà xîtâ, ijchò katsíjèn-lâ jè kjoâ ra kjomà. 15 Kjín xîtâ ijchò yâ ñándâ tíjna Jesús, kijtseè jè ndí xîtâ ra inìmâ ßcho-lâ nîí isijìn inìmâ-lâ nga tî sâ ítjòn. Jyò tíjna. Kjìjnaya-ni nikje-lâ. Ndaà tjín-ni kjôbítsjeèn-lâ. Xîtâ ra ijchò, ta itsakjón-ní. 16 Jñà xîtâ ra kijtse koni ßsín kjomàtin jè xîtâ ra inìmâ ßcho-lâ nîí isijìn inìmâ-lâ nga kjòndaà-ni, kô nga itíkájen jñà chîngâ, tsikeènâjmí-lâ jñá xîtâ ra ijchò ra mì kiì kijtsè kjoâ ki. 17 Jñà xîtâ ra ijchò, tsikítsaßba-lâ Jesús nga xìn îßnde katjafì. 18 ßKiâ nga jahaßsen chitso Jesús, jè xîtâ ra ijye kjonda-ni tsikítsaßba-lâ nga yâ katjafìkô. 19 Tanga Jesús mì kiì kitsjáßnde-lâ. Kitsò-lâ: —ßTin-ni yâ nißya-lì, ßtènâjmí ijye-lâ jñà xîtâ xangîi jè kjônda ra kasìkô-lì Nainá; nga kóßsín nga kamahîmâke-lì. 20 Jè xîtâ râ-kìî, kijí-ní; âkjòn tsikíßtsiâ nga tsikénâjmí-lâ jñà xîtâ nâxîndá Decápolis jè kjônda ra isìkô Jesús. Ngaßtsì xîtâ ra kißsenâjmí-lâ, tà kjòxkón-lâ. 21 ßKiâ nga tsáfa indiaà-ni Jèsús nga tíjnaya chitso nga jßiì yâ âtjôn ra ijngoa ndáchikon, kjín jchán xîtâ kjóxkóßta india-lâ, kô yâá tsikìjna yâ ândiì ndáchikon. 22 Yâá ijchòkon jngo xîtâ ra ßmì Jairo ra xîtâ ítjòn tíjna ßtsê nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío. ßKiâ nga kijtse Jesús tsasèn xkóßnchi-ßtá-lâ. 23 ßÑó tsikítsaßba-lâ, kitsò-lâ: —Jè ndí tsati-nâ ijyeé tíbiya; nchrabí, tìkô-ná, mé-ni nga ma kjónè-lâ ntsîi nga kàtanda-ni nga ma kíjnakon-ni. 24 Kiìkôó Jesús, kô kjín jchán xîtâ kijìtjîngi-lâ; chîbâ báßnchóßñó Jesús jñà xîtâ. 25 Yâá tsáßbajin jngo ndí chjôón ra kjò tejò nó kiya, nga jní tíxaájten-lâ. 26 ßÑó kjòtseé tísíkjiín kjôhißin ra âßta ßtsê chjînê xki; ijye ró isìkje-ya ijye tôn-lâ; tanga mì kiì manda-ni, ta isâá ßñó tímaßñó isa ßchin-lâ. 27 Jè ndí chjôón râ-kìî, ßkiâ nga kiíßnchré ra âßta ßtsê Jesús, jahasen-jìn-lâ ngaßtsì xîtâ ra kjìn ma-nìo; kô âjtôn íßtsîn Jesús ikasèn-ni mé-ni nga ma iskaßta-lâ tsja jè nikje-lâ Jesús. 28 Ngâ ßkoâá ßsín isìkítsjeèn, nga tsó: “Tsà tà mà-la skâßta îtsé-lâ ntsâ jè nikje-lâ, ijyeé kôndaà-na.” 29 ßKiâ nga iskaßta-lâ tsja jè nikje-lâ Jesús, ndîtôón isijyò-ni jní-lâ, kô tsijén kjomà-lâ ijo-lâ nga ijye kjòndaà-ni jè ßchin ra tjín-lâ. 30 Ndîtôón kijtse-lâ ijo-lâ Jesús, nga tsijèn kjomà-lâ nga itjojìn ngaßñó yâ ijo-lâ; isíkáfaya-ní, iskòtsíjen-jìn-lâ xîtâ ra kjìn ma-nìo, kitsò: —¿Yá ra kàtsabáßñó nikje-nâ? 31 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús kitsó-lâ: —¿A mí ßyi nga jñà xîtâ báßnchóßñó-li? Mé-ni si-ni: “¿Yá ra kàtsabáßñó nikje-nâ?” 32 Tanga Jesús iskotsíjen-jìn isa-lâ jñà xîtâ nga mejèn-lâ skê yá ra katsabà nikje-lâ. 33 Jè ndí chjôón râ-kìî, sí jatsé-ní nga itsakjòn; ngâ kijtseè-lâ ikon kóßsín nga kjomàtin; inchrobà, âkjòn tsasèn xkóßnchi-ßta-lâ Jesús; tsikènâjmí kixî ijye-lâ kóßsín nga kjomàßtin. 34 Jesús kitsó-lâ: —Jî ndí chjôón, kií-ní nga makjiín-li âßta tsâßân nga kàmanda-ni. ßTin-là ndaà-ni. Ijyeé kàmanda-ni jè ßchin ra tjín-lì. 35 Takjón tî ßkiâá tíchjâ ìsa-ni Jesús nga jßiì ißka xîtâ ra yâ inchrabà-ni yâ nißya-lâ xîtâ ítjòn ßtsê nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío, kitsò-lâ: —Jè ndí tsati-lì ijyeé kabiya; kì tâ tsja jè Maestro nìjti isâ-lâ. 36 Tanga ßkiâ nga kiíßnchré Jesús, koni ßsín kitsò ßén ra jßiìkó jñà xîtâ kìî, kitsó-lâ jè nâßìn-lâ ndí tsati: —Kì ta chjàn skon-jìn; tà jè-ní, nda katakjiín-lì. 37 Mì kì kitsjáßnde Jesús nga kjìn xîtâ kiìkô. Tà jè Pedro, Jacobo kô Juan ra ßntsê Jacobo, kiì-kô. 38 ßKiâ nga ijchò yâ nißya-lâ xîtâ ítjòn ßtsê nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío, kijtseé Jesús nga fìjen fìkjá xîtâ, ßñó închikjindáya kô ßñó închisìkájno. 39 Jahaßsen nißya Jesús, kitsò-lâ: —¿Mé-ni kôßnìa-nò nga kôßsín tâ nda chìndáya-nò? Jè ndí tsati mì tsà kabiya-jìn; ta kjijnafé-ní. 40 Jñà xîtâ ra yâ tjítsâjna tà tsijnoke-ní. ßKiâá Jesús tsachrje ijye ngaßtsi xîtâ ra yâ títsâjna; tà jñà tsikìtsâjna ra nâßìn ma, kô ra nâ ma, kô jñà xîtâ-lâ ra tjîkô. Âkjòn jahaßsen yâ ñándâ kjijna jè ndí tsati. 41 Itsabáßñó tsja ndí tsati, kitsò-lâ: —Talita kumi, (ßén ra tsò-ni: “Ji ndí tsati, ßkoâá xin-là, tîsítjin”). 42 Jè ndí tsati, ndîtôón tsasítjên-ni; maá tsajmeè-ni. Tejò ró nó tjín-lâ. Jñà xîtâ ra yâ tjítsâjna, taxkî ßñó itsakjòn. 43 Tanga Jesús ßñó tsikíßtin nga mì yá ra kôkatatsò-lâ. Âkjòn kitsò-lâ: —Tîkjèn jè ndí tsati râ kjìî.

Marcos 6

1 Jesús itjojiín yâ îßnde râ-kìî, nga kijì-ni yâ nangi-lâ ñándâ ßmì Nazaret; kiìjtakô jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ. 2 ßKiâ nga ijye ijchò jè nîchjin níkjáya, Jesús tsikíßtsiâ-ni nga tsakón-ya-lâ xîtâ jè ßén ndaà-lâ Nainá yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío. Kjín jchán ma-ni xîtâ ra kiíßnchré-lâ koni ßsín nga tsakón-ya. Jñà xîtâ kìî, tà ßkoâá kjomà-lâ; iskonangi-lâ xákjén, kitsò: —Jè xîtâ râ-kìî, ¿ñándâ kjomà-lâ ngaßtsì ßén ra bakón-ya? ¿Kô yá ra kitsjà-lâ kjôchjînê kìî kô jñà kjôxkón ra ßsín? 3 ¿A mí tsà jè xîtâ râ-kìî ra chjînêyá, ra ti-lâ María ma, ra ßntsê ma Santiago, José, Judas kô Simón? ¿A mì tsà tîkoâ î tjítsâjnajin-ná jñà íchjín ndichja? Kô jñà xîtâ kìî, mì kì kjòkjiín-lâ ra âßta ßtsê Jesús. 4 Tanga jè Jesús kitsó-lâ: —Ngaßtsì xîtâ ra chjâ ngajo-lâ Nainá, ßyaxkón-ní yâ ñándâ nga xìn nangi, tanga mì kiì ßyaxkón yâ nangi-lâ kô yâ nißya-lâ kô yâ âjìn-lâ xîtâ xákjén. 5 Nî jngo kjôxkón kißsiìn Jesús yâ nangi-lâ; tà chibaá tjín-ni xîtâ ra kiya tsakásòn-lâ tsja nga isìndaà-ni. 6 Tà kjóxkón-lâ Jesús nga jñà xîtâ kìî mì kiì makjiín-lâ ra âßta ßtsê. Jesús yâá tsajme jngo tjandi yâ nâxîndá jtabá ra yâ kjihijyo chraña nga tsakón-ya. 7 Ra kjomà âskan, Jesús kiìchjâá-lâ xîtâ-lâ ra tejò ma-ni, nga jò-jò isìkasén, kitsjaà-lâ kjôhixî nga ma-lâ kôchrjekàjiìn inìmâ ßcho-lâ nîí ra tjíjiìn inìmâ-lâ xîtâ. 8 ßKoâá ßsín kitsjà-te-lâ kjôhixî nga nî mé tsajmì ßkoâ ra kôchjêén-lâ yâ âya ndîyáâ. Kitsò-lâ: —Tà ßkoâá ßsín tangió. Tà jngoó yá koròtî jchßà. Kì xijtsa jchßà, kì nîñô jchßà, tîßkoâ kì tôn jchßà. 9 Kômaá tsjaya ra xâjté. Tanga kì tà chjàn jò nâchrô jchßà. 10 Kitsò-ìsa-lâ: —ßKiâ nga jngo nâxîndá kijchò, jngo nißya tîtsâjna skanda ßkiâ nga kítjojin-no jè nâxîndá ra-kiî. 11 Tsà jngo nâxîndá mì kì sîìßsin-nò, tsà majìn-lâ nga kjîßnchré-nò, títjôjiòn, tìtsajneè chijo-lâ ntsâko mé-ni nga skê-ni nga jñà tjín-lâ jé nga mì kiì închißnchréhijon-nò. [Ra kjôhixî, ßkoâá xín-nò, ßkiâ nga kîjchò nîchjin-lâ jñà nâxîndá kìî nga sîndajín-lâ, ìsâá ßtse kjôhißin ßse-lâ, koni jè kjôhißin ra kißtsì-lâ nâxîndá Sodoma kô Gomorra.] 12 Jñà xîtâ-lâ Jesús ra tejò ma-ni kijí-ní nga kiì ßkénâjmíya; ßkoâá kitsò-lâ xîtâ nga kàtasíkájno jé-lâ kô kì tî tsjà jé fátsji-ni. 13 Tîßkoâá kjìn inìmâ ßcho-lâ nîí tsachrjèjin yâ inìmâ-lâ xîtâ kô tîßkoâá kjìn xîtâ ra kiya isinda-ni nga tsahíjnò-lâ siìtî. 14 Jè Herodes ra xîtâ xá ítjòn tíjna, kiíßnchré-ní ra âßta ßtsê Jesús nga ijye ßjndíî ra ján nâxîndá inaßyá-lâ kjoâ ra ßsín. Tjín xîtâ ra kitsò: “Jè Juan ra tsatíndá xîtâ ra jaàya-ilâ. ßKoâá ma-ni nga kôßsín tjín kjôxkón ra tíßsín.” 15 Tanga tjín ißka xîtâ ra kitsò: “Majìn, jè ra ßmì Elias” kô tîßkoâ tjín ißka ra kitsò-te: “Jè jaáya jngo-lâ xîtâ ra isìchjeén Nainá nga kiìchjâ ngajo-lâ.” 16 Jè Herodes ßkiâ nga kiíßnchré, kitsó-ni: “Jè kitiì-la Juan ra tsatíndá xîtâ jaàya-lâ, jè ra ßân ísißkéên nga tsatesiân.” 17 Kií kôßsín kitsò-ni jè Herodes nga jè kjòn tsikíßtin xîtâ nga tî sâ kjòtseé nga itsobáßñó jè Juan kô nga iskanìßsen ndâyá ta ngâtjì-lâ chjôón ra ßmì Herodías. Herodías chjôóôn-lá kjomà Felipe, kô jè Felipe ßntsêé joó kô jè Herodes. Tanga jè Herodes tsikijnakô chjôón-lâ ßntsê. 18 Ta kií jé kjomà-ilâ Juan nga kitsò-lâ jè Herodes: "Mì kiì tjíßnde-jìn nga tîjî kîjnakô-ni jè chjôón-lâ ßntsì." 19 Jè chjôón ra ßmi Herodías, kjojtikeé jè Juan; mejèn-lâ nga sîißken tanga mì kiì ma kóßsín isìkô. 20 Tânga jè Herodes, bexkón kô síkindâ-ni jè Juan nga ijye tjíjìn-lâ nga xîtâ kixî-ní kô xîtâ tsjeè-ní. Herodes ßkiâ nga bákô Juan, ta síkítsjen-ní a kîtjasòn-lâ ô ra majìn-ní jñà ßén ra tísßenâjmi-lâ; tânga ßñó matsja-lâ nga ßnchré-lâ. 21 Ijchò jngo nîchjin nga itjosòn koni ßsín nga mejèn-lâ jè chjôón ra ßmì Herodías, jè nîchjin ßkiâ nga jngo ßsí tsikíjna jè Herodes nga ijye-lâ nó, nga tsakjèn-kô jñà xîtâxá xákjén ra tíhijyo ítjòn-lâ nâxîndá kô jñà xîtâ ítjòn-lâ chíchàn kô ngaßtsì xîtâ nchiná ßtsê nâxîndá Galilea. 22 Tîkoâá ijchò tsati-lâ chjoón ra ßmì Herodías; jahaßsen nißya ñándâ nga tjíhijyo jñà xîtâ nga kitè. Jè Herodes, kô xîtâ ra yâ títsâjna, ndaà isaseèn-lâ koni ßsín kitè jè tsati. Herodes kitsò-lâ jè tsati: —Tîjé-ná ta mé ra mejèn-lì, tsjaà-là. 23 ßKoâá ßsín kitsjaà-lâ tsaßba nga kitsò-lâ: —Tsjaá-la ta mé ra mejèn-li nîßsín maßsen nangi jè ra ßân batexòma-lâ. 24 Jè tsàti, itjo nißya, iskònangi-lâ nâ-lâ. Kitsò-lâ: —¿Mé ra sijé-lâ? Jè nâ-lâ. Kitsò: —Tîjé-lâ skô Juan ra batíndá xîtâ. 25 Jè tsàti, ndîtôón jahaßsen india-ni yâ nißya ñánda tíjna xîtâxá ítjòn. Kitsò-lâ: —Jè mejèn-na nga ßndî kjón ßndî tiì-ná skô Juan ra batíndá xîtâ; kô tinaya jngoò-ná chrôbâ. 26 Jè Herodes ßñó kjòba-lâ ßkiâ nga kiìßnchré. Tânga ijye kôßsín kitsjaà-lâ tsaßba yâ ngixkôn xîtâ ra yâ títsâjnaßta-kô ímîxâ; kô kií kôßsín kisìhitjasòn-lâ koni ßsín nga kisìjé jè tsati. 27 ßKiâá jè Herodes isìkasén jngoò chíchan-lâ yâ ñándâ tíjna ndâyá nga ikatesin Juan nga kàtanchrabákô skô. 28 Jè chíchan tsatesiín Juan âkjón jiìkôó skô; tjíya-lâ chrôbâ; kitsjaà-lâ jè tsàti; kô jè tsàti isìngâtsja nâ-lâ. 29 ßKiâ nga kiìßnchré xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Juan nga ijye ßken, jiíkjá ijo-lâ; âkjòn kiìkô nga kiì kánaya jngo ngâjô chrjó mißken. 30 ßKiâ nga jßiì-ni jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús, tsikeènâjmí-lâ ngaßtsiì kjoâ ra kißsìn kô ra tsakón-ya ñándâ nga kijì. 31 Jesús kitsò-lâ: —Nchrabá. Tíkjeén nga sîkjáya îtsé yâ îßnde ra âßta xìn ñándâ nga mì yá xîtâ tjín. Kií kô kitsò-ilâ ta ngatjì-lâ nga kjìn jchán ma-ni xîtâ ra kôkji nchrabá kô ra kôkji fì-ni skanda mì kiì maßa-lâ nga bakjèn. 32 ßKiâá ta jñà kijì nga tsikítsâjnaya jngo chitso nga kijì jngoò îßnde ra âßta xìn ñándâ mì yá xîtâ tjín. 33 Tânga kjìn xîtâ kijtseè ßkiâ nga kijì. ßKiâ nga kijtsexkon nga jè Jesús, kjìn xîtâ kiìtjîngií-lâ ra yâ itjojiìn-ni jñà nâxîndá ra yâ kjijyo chraña nga ntsâkô kijì-ni; skanda jñà ijchò ítjòn. 34 ßKiâ nga itjojèn Jesús jè chitso, kijtseè xîtâ ra yâ títsâjna nga kjìn jchán ma-ni; kjòhîmâkeè-ní; ngâ ßkoâá ßsín kjòn xîtâ kìî koni jñà ßndí forrè ra tsìn-lâ ra síkòndâ. Âkjòn tsikíßtsiâkô nga kjìn ßén tsikeènâjmíya-lâ. 35 ßKiâ nga ijye ßñó kjòhixòn, ijchò kinchaßta chraña-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, kitsò-lâ: —Ijyeé kjòhixòn; kô yâ îßnde râ kjìî, nìmé tjín. 36 Kôßtìn-lâ jñà xîtâ katafì-ni nga katatse tsajmì ra skînê yâ nißya ra î kjihijyo chrañà kô tsà yâ nâxîndá ra chrañàßta. 37 Kiìchjâ Jesús, kitsò-lâ: —Tiì-là jiòn ra kôkjên. Tânga kitsò jñà xîtâ-lâ: — ¿A mejèn-li nga kôngícha-jîn nîñô nchrâjín? Tânga jò-la sindô nîchjin tjín-ni chjí-lâ xîtâ ra sîngi nga ma kôkjên xîtâ kiî. 38 Kitsò Jesús: —Tangió chítsijèn-là kó tjín ma-ni nîñô nchrâjín-nò. ßKiâ nga kijtseè kó tjín ma-ni, kitsò-lâ: —ßÒn ma-ni nîñô nchrâjín kô jò ma-ni tî. 39 ßKiâá kitsò Jesús katitsâjnâjtín jñà xîtâ yâ âjiìn ndîjî sase. 40 ßKîâá tsikítsahijò jñà xîtâ; jngó jngó sìndô tsikìtsâjnajtín-ni, kô tjín ñándâ icháte icháte tsikìtsâjnajtín-ni. 41 Jesús iskábé jñà nîñô nchrâjín ra ßòn ma-ni kô tî ra jò ma-niô. Âkjòn iskòtsíjèn ján ngajmiì; kitsjaà-lâ kjôndaà Nainá; isìjòya nîñô nchrâjín kô kitsjaà-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ nga isìkaßbí-lâ ngaßtsiì xîtâ ra títsâjna. Tîkoâá isìjòya tî ra jò ma-niô nga kitsjaà-lâ ngaßtsiì xîtâ. 42 Ndaà tsakjèn ijye xîtâ kóhôtjíon skanda kjòskií-ni. 43 ßKiâ nga tsikíxkó-ni xî-lâ nîñô nchrâjín kô tî ra kjoxkoâ ra tsijnengi-ni, ngì tejò ndîsîyá kjomà. 44 Kô jñà xîtâ ra tsakjèn, ßòn jmiì ma-ni ra xîtâ ßxîn. 45 ßKiâ nga ijye kjamà kjoâ kiî, Jesús ßkoâá kitsò-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ nga katafasen chitso nga tjên katabatojin nandá nga katafì ján nâxîndá Betsaida, ßkoâá-la chîbâ-lâ jè tísíkjáya-lâ xîtâ ra ijye nchifì-ni. 46 ßKiâ nga ijye kijì-ni ngaßtsì xîtâ, kiìmijín jngoò nindoò nga kiì kiìchjâßta-lâ Nainá. 47 ßKiâ nga ijye kjòjñò, jè chitso, ijye yâ tsábajin nga masen-lâ ndáchikon. Kô jè Jesús, ta jè tâjngoò isijna yâ ândi nandá ñándâ nga nangi. 48 Kijtseè jè chitso nga mì kiì ma fì. Ta ngatjì-lâ jè tjô bìchjà ikon-lâ. ßKiâ nga ijye tínchrabà se îsén, Jesús yâá tsábàsòn nandá nga ijchò tjîngi-lâ xîtâ-lâ ra tjítsâya chitso. Tânga ßkoâá ßsín kißsin koni tsà mejèn-lâ nga ßkoa ítjòn-lâ. 49 Jñà xîtâ-lâ, ßkiâ nga kijtseè nga yâ tsábàsòn nandá, iskindaya xkón-ní; ßkoâá ßsín isìkítsjeèn tsà xîtâ ßtje-ní; 50 ngâ ngaßtsì-ni nga kijtse kô ßñó itsakjòn-lâ; tânga Jesús ndîtôón kiìchjâ-lâ, kitsò-lâ: —Jyò titsâjnaà; ßân-ná; kì tà chjan skòn. 51 ßKiâ nga jahaßsen chitso Jesús, ndîtôón isijyò-ni tjô. Ngì tà kjòxkón-lâ jñà xîtâ-lâ, 52 ta ngatjì-lâ nga tákó ßkjeè nda machîya-lâ jè kjôxkón ra kisìkô jñà nîñô nchrâjín, ngâ kiî, tákó ßñó tájaàjiìn tjín isa yâ âjin inìmâ-lâ. 53 ßKiâ nga ijye tsatojìn yâ ndáchikon, ijchò ján nangi Genesaret; yâá tsikíßtèßñó chitso-lâ yâ ândiì ndáchikon. 54 ßKiâ nga ijye itjojen ijye chitso, jñà xîtâ ra yâ titsâjna, ndîtôón kijtseèxkon nga jè Jesús. 55 Tîkoâá ndîtôón kiì nga tíjngoò ândi-lâ îßnde ra kjíî. Âkjòn tsikíßtsiâ xîtâ nga jßiikó-lâ ngaßtsiì xîtâ ra kiya; kjisòn-lâ nâchanyá, yâ îßnde ñánda nga kiìßnchré xîtâ nga bijchó Jesús yâá ijchòkô-lâ. 56 Nîtâ ñándâ nâxîndá nga jahaßsen Jesús, a nâxîndá jtabá-ní, ô ra nâxîndá ißi-ní, a îjnchîya-ní, kô a ranchô-ní, jñà xîtâ, yâá síkáhijio jñà xîtâ ra kiya yâ nga masen-lâ ndîyá; âkjòn bítsaba-lâ Jesús nga katatsjáßnde-lâ nga kata bàßta-lâ tsja nîßsín tà jè âtjòn nikje-lâ ra kjiya mé-ni nga kôndaà-ni. Kô ngaßtsì xîtâ ra itsabàßñó nikje-lâ Jesús, kjòndaà-ni.

Marcos 7

1 Jñà xîtâ fariseo ra ßjiì-ni yâ nâxîndá Jerusalén kô xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, yâá ijchòkon Jesús. 2 Jñà xîtâ ki, ßkiâ nga kijtseè ika xîtâ ra kotéßyáßta-lâ Jesús nga ta bakjèn tjé-ní nga mì kiì biníjno tsja ßkiâ nga bakjèn, tsajoóya-ni nga mì kiì închisíhitasòn koni ßsín tjín kjôtéxoma ßtsê xîtâ Judio ra xkón tjín. 3 Nga jñà xîtâ fariseo kô ngaßtsì xîtâ Judio, ßkoâá ßsín síhitjasòn koni ßsín tjín kjôtéxoma ßtsê xîtâ jchínga-lâ; tsà mì nda kjòn kîníjno tsja, mì kì kôkjên. 4 Tîkoâá ßkiâ nga fiì-ni ndîtsîn, ítjòn biníjno tsja, ßkiâá bakjèn; tjín ìsa-lâ kjôtéxoma ra ßkjií koni ßkiâ nga biníya chîtsín-lâ, tîkoâ biníya tîjí-lâ, kô chîtsín kîchâ-lâ kô nga biníjno nâchan-lâ. 5 Kií iskònangi-ilâ Jesús jñá xîtâ fariseo kô xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, kitsò-lâ: —¿Mé-ni mì kiì sìhitjasòn-ni xîtâ ra kotáßyáßta-lì koni ßsín tjín kjôtéxoma-lâ xîtâ jchínga? ¿Mé-ni ta bakjèn tjé-ni nga mì kì binìjno tsja? 6 Jesús kitsò-lâ: —Ndaà kiìchjâ Isaías xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá âßta tsâjiòn ra jò îsén tjín-nò ßkiâ nga tsikínda xâjôn nga kitsò: Jñà xîtâ ki, ßkiâ nga kôtsò nga beèxkón-na, tà ßén ra kôtsò-lâ, tânga jñà inìmâ-lâ kjìn sìkìtsâjna-na. 7 Nímé chjí-ilâ koni ßsín beèxkón-na, ngâ ßkoâá ßsín bakón-ya kjôtéxoma-lâ xîtâ koni tsà ßtsê Nainá. 8 Jiòn, nìkíjna ßta xìn-nájiòn ra ngiì jè kjôtéxoma-lâ Nainá, kô jè mangítjîngi-là jè kjôtéxoma-lâ xîtâ jchínga koni nga biníya tîjí-nò, kô chîtsín-nò; kô kjìn skôya isa kjôtéxoma tjín-nò koni ßsín ßnià. 9 Kitsò-ìsa Jesús: —Jiòn, nachrjengi-nò ra ngiì jè kjôtéxoma-lâ Nainá, kô jè nìhitjasòn jè kjôtéxoma-lâ xîtâ jchínga-nò. 10 Jè Moisés ßkoâá ßsín kitsò: “Jchâxkín jè nâßìn-lì kô nâ-lì.” Kô tîkoâá kitsò-te: “Jè ra kîchjâjno-lâ nâßìn-lâ kô nâ-lâ, tjínè-lâ nga sîßken.” 11 Tanga jiòn, ßkoâá ßsín bixó: “Jngo xîtâ, maá kîtsô-lâ nâßìn-lâ kô tsà nâ-lâ: Mì kiì kôma kósîkò-là; ngâ ngaßtsì tsajmì ra tjín-na, Korbán-ní.” (Kií ßsín tsò-ni jè ßén ra tsò Korbán: jè Nainá ijye kítsjaà ijye-lâ.) 12 Kô bixó-nó: “Mì tî kiì tjíßnde-lâ nga kôma kôsîkôo-ni nâßìn-lâ kô tsà nâ-lâ.” 13 Jiòn nachrjengi-nò jè ßén-lâ Nainá ßkiâ nga kôßsín nìkatoya-là xangiôo jè kjôtéxoma ra ßtsê xîtâ jchínga-nò; kô kjìn skôya kjôtéxoma tjín-ìsa-nò ra kô ßsín ßnià. 14 Jesús ßkiâá kiìchjâ-lâ ngaßtsì xîtâ, kitsò-lâ: —Ngaßtsì-nò, ndaà tináßyà-ná kô tîkoâá ndaà tîchîya-là ijo-nò. 15 Jñà xîtâ, mì tsà jñà ra fahaßsen-jin ijo-lâ síkißtsón. Jñà-ní ra síkißtsón, ra inìmâ-la nchrobájin-ni. 16 ¡Ndaà tîchiya-là takòn koni ßsín tìxin-no! 17 Jesús ßkiâ nga ijye itjokàjin-ni yâ ñándâ nga tjíhijiò jñà xîtâ kiî, âkjòn kiì, jahaßsen jngoò nißya; kô ßkiâá jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ iskònangi-lâ kitsò-lâ: “Kó ßsín tsò-ni jè kjoâ mangásòn ra kàbeènâjmíyi.” 18 Kitsò Jesús: —¿Jiòn, a tîkoâá mì kiì fìßyaà-nò kó tsò-ni? ¿A mì ßyaà jiòn nga ngaßtsiì tsajmì ra fahaßsen-jin ijo-lâ xîtâ mì tsa síkißtsón-jin 19 ngâ mì tsà yâ inìmâ-lâ fahaßsen-jìn? Yâá fahaßsen yâ întsîßbâ, âkjòn bitjo-ni ßkiâ fì kàjti. Jesús, ßkiâ nga kôßsín kitsò, ßkoâá ßsín tsikíchîya-ná nga ngaßtsiì tsajmì ra ma chine, tsjeè-ní; mì tsà síkißtsón-jin inìmâ-lâ xîtâ. 20 Kitsò-ìsa Jesús: —Jè kjôbítsjeèn ra yâ bitjojiìn-ni yâ inìmâ-lâ xîtâ ra síkißtsón. 21 Nga kií-ní, yâá inìmâ-lâ xîtâ nchrabá-jin-ni, jñà kjôbítsjeèn ra ßcho tsò, koni jè kjoâ chijngiî ßtsê xîtâ ra ijye tsixàn kô ra ßkjeè kì bixan, kô ra ma-lâ síßken xîtâ, 22 kô kjoâ chijé, kô kjoâ nga tsee mejèn-lâ nga ßsê-lâ tsajmì, kô kjoâ ßchoô, kô kjoâ chìndâchâ, kô kjoâ chrjáßa, kô kjoâ xìtakòn, kô kjoâ ndiso, kô kjoâ ßnga ikon, kô kjoâ chîkoán ra mìtsà ítjòn nìkítsjeèn kóßsín nga ßnié. 23 Jñà-ní ngaßtsiì kjoâ ßcho kiî, ra inìmâ-lâ nchrobájin-ni xîtâ ra síkißtsón. 24 Kiì Jesús yâ ján nâxîndá Tiro kô Sidón. ßKiâ nga ijchò yâ, jahaßsen jngoò nißya; mejèn-lâ nga mì yá xîtâ ra skê tsaki tânga mì kiì kjomà tsikìjnaßma. 25 Ndîtôón kiìßnchré jngoò chjôón ra inìmâ ßcho-lâ nîí tíjnajin yâ inìmâ-lâ tsàti-lâ. Kiì yâ ñándâ nga tíjna Jesús; tsaßsèn xkónchißta-lâ; 26 tsikítsoßbaá-lâ nga katàchrje-kàjin-ni yâ inìmâ-lâ tsàti jè inìmâ ßcho-lâ nîí ra tíjnajin. Jè chjôón ra kjìî, yâá îßnde-lâ ñánda ßmì Sirofenicia, kô ßén griegoó chjâ. 27 Tanga Jesús kitsò-lâ: —Tiìßnde kjòn-là ítjòn-lâ nga jñà kjòn-là îxti kàtakjèn ítjòn. Mì kiì ndaà tjín-jin nga chjaßán-lâ jñà tsajmì ra kjine îxti, kô âkjòn nikatsajò-lâ jñà ra ndí nañá. 28 Jè chjôón ra kjìî kitsò-ní: —Ndaà tjín Nâßìn; tânga jñà ndí nañá kjine-ní xî-lâ tsajmì ra xaájten-ngí yâ ímîxâ jñà ra xaájtên-lâ jñà îxti. 29 ßKiâá kitsò Jesús: —Ta ngatjì-lâ jè ßén ra kanakjí, ndaà tjín. Tin-ni yâ nißya-lì. Jè inìmâ ßcho-lâ nîí, ijyeé itjokàjin-ni yâ inìmâ-lâ tsàti-lì. 30 ßKiâ nga ijye ijchò-ni yâ nißya-lâ jè chjôón, jè tsàti-lâ, yâá kijnasòn yâ nâchan; koâ ijyeé itjokàjìn-ni yâ inìmâ-lâ jè inìmâ ßcho-lâ nîí. 31 Jesús ßkiâ nga kiì-ni yâ îßnde ra chjâ-ni Tiro, ßkoâá ßsín jahato yâ nangi Sidón, kô tsatojìn-te yâ nangi ra chjâ-ni Decapolis nga ijchò-ni yâ ndáchikon ßtsê Galilea. 32 Kô jngo xîtâ ra jtaya ra tîkoâ lajma-te, ijchòkô-lâ xîtâ; âkjón tsikítsaßba-lâ Jesús nga katáßta-lâ tsja jè xîtâ ra kjiî. 33 Jè Jesús, âßta xìn kiìkô yâ ñándâ nga tsìn xîtâ; jahíßsen nâjmá-tsja yâ chíká-lâ xîtâ raki, kô tîkoaá isìkajàjno nandá nâchrá yâ ndîjên-lâ. 34 Kô âkjón iskotsíjèn yâ ján ngajmiì; ßñó jahátse-lâ, kitsò: —¡Efata! —jè ßén ra tsò Efata, “kàtatjáßxâ” tsò-ni. 35 Kô ndîtôón itjáßxá-ni chíká-lâ xîtâ jè kô kjomà kíßnchré-ni, kô tîkoâá kjomà tsikíßbi-ni ndîjên-lâ kô ndaà kiìchjâ-ni. 36 Jesús ßkoâá ßsín kitsò-lâ nga kì tà chjàn yá ra beènâjmí-lâ. Tânga ßkiâ nga ßñó tsikíßtin nga kì tà chjàn yá ra beènâjmí-lâ, ta isâá jnchro, sa ßñó sa ßñó tsikènâjmí tíjngo. 37 Jñà xîtâ ra kiìßnchré, ta kjòxkón-lâ, kitsò-ní: —Batoó nda ma-lâ ßsín ijye. Skanda maá-lâ síndaá-ni nîsín jñà xîtâ ra jtaya kô ra mì kiì ma nda chjâ.

Marcos 8

1 Jñà nîchjin kioô, kjìn jchán xîtâ kjòxkóya kô tsìn tsajmì ra kjine; Jesús kiìchjâ-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, kitsò-lâ: 2 —Mahîmâá-na jñà xîtâ ki. Ijye kò jàn nîchjin tjín-nì nga tìtsâjnakô-ná, kô nì mé tjín-lâ tsajmì ra ma kjine. 3 Tsà tà kôßsín sîkasén chjan-ná yâ nißya-lâ yâ kôhindàya ndîyá, nga tjín ika ra kjiìn inchrabà-ni. 4 Kiaá kitsò xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús: —¿Kóßsín kôma sîkjèn xîtâ ki jngoò îßnde ñánda nìmé tjín? 5 Jesús iskònangi-lâ,nga kitsó-lâ: —¿Kó tjín ma-nì nîñô nchrâjín ra tjíhijò-nò? Kitsò jñà xîtâ-lâ: —Itoò ma-ni. 6 ßKiâá kitsjà kjôhixî nga katitsâjna jñà xîtâ. Iskábé nîñô nchrâjín ra itoò ma-nio; kiìchjâßta-lâ Nainá nga kitsò-lâ: “Nainá ra kîìchjí-li,” âkjòn isìjò-ya; kitsjaà-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ mé-ni nga isìkaßbí-lâ xîtâ ra kjìn ma-nio. 7 Tîkôá tjíhijiò chiba-lâ ndí tî îtsíñá. Jesús isichikon-tin; âkjòn kitsò-lâ xîtâ-lâ: —Tikàßbí tè-lâ jñà xîtâ. 8 Kóhôtjín xîtâ ndaà tsakjèn ijye skanda kòskiì; âkjòn tsikíxkó-ni xî-lâ ra tsijnengi-ni; ngì itoò ndîsîyá kjamà. 9 Jñà xîtâ ra tsakjèn, maá-lâ tsà ijòn jmi. Âkjòn jè Jesús kitsò-lâ jñà xîtâ kiî: —Ijye ma kôngí-nò. 10 Ra ijyè kjomà, jahaßsen chitso Jesús kô xîtâ ra kotáßyáßta-lâ. Âkjón kiì yâ îßnde ñánda ßmì Dalmanuta. 11 Yâá ijchò tjîngi-lâ jñà xîtâ fariseo; tsikíßtsiâ nga tsakátikjo-kô Jesús. Isìjé jngo-lâ kjôxkón ßtsê ngajmi nga mejèn-lâ skoóßta, a kixîí kjoâ nga jè Jesús âßta ßtsê Nainá nchrabá-ni. 12 Jesús ßñó jaátse-lâ, kitsò: —Jñà xîtâ ki, ¿mé-ni kjôxkón síjé-ni? Ra ngi kôhixî, ßkoâá xin-nò, nî jngoò kjôxkón jchâ-lâ. 13 Yâá kitsjìn xîtâ ki; jahaßsen india-nì chitso; yâá kijì yâ ra ijngoa ndáchikon jàn. 14 Jñà xîtâ-lâ Jesús, kichàhajìn-lâ, mì kì nîñô kißtsa ßkiâ nga kiì. Tà jngoó ma-nì nîñô nchrâjín ra ßya yâ âya chitso. 15 Jesús kitsò-lâ: —Chítsejèn-là kô tîkindâa ijo-nò âßta ßtsê nâßyô san ßtsê xîtâ fariseo kô ßtsê Herodes. 16 Jñà xîtâ-lâ Jesús tsakákô xákjén nga tsajoóyà-nì kitsò-lâ, kií-là kôtsò-ná nga mì kiì nîñô nchrâjín kißché. 17 Jesús kjochîyà-lâ koni ßsín închijoó, ßkiâá kitsò-lâ: —¿Mé-ni kôbixòôn-nò nga tsìn-nò nîñô nchrâjín? ¿A kjeè fìya-nò kô a mì machîya-nò? ¿A takjón ßñó tájaàjiìn tjín inìmâ-nò? 18 Tjín xkoòn, ¿mé-ni mì kiì tsijèn-nò? Tikoâ tjín chíká-nò, ¿mé-ni mì kiì naßyà-nò kô mì kì bítsjeèn-nò? 19 ßKiâ nga ísikáßbía nîñô nchrâjín ra ßòn ma-nio nga ísikjèn xîtâ ra ßòn jmi ma-ni, ¿kó tjín ndîsîyá tsikíxkó-ìsâ na-jiòn ra tsijnengi-ni? Kitsò jñà xîtâ: —Tejò ndîsîyá kjóxkó-najîn ra tsijnèngi-ni. 20 Kô ßkiâ nga ísikáßbía jñà nîñô nchrâjín ra itoò ma-nio, kô ijòn jmi xîtâ tsakjèn, ¿kó tjín ndîsîyá tsijnengi-ni ra tsikíxkó-na-jiòn? Kitsò jñà xîtâ: —Itoò ndîsîyá kjomà isa. 21 ßKiâá kitsò-lâ: —¿A tà kjón kjßeè machîya-nò? 22 ßKiâá kì Jesús, ijchò ján nâxîndá Betsaida. Jñá xîtâ, yâ ijchòkô jngo-lâ xîtâ ra xkâ. Tsikítsaba-lâ nga katàßta-lâ tsja. 23 ßKiâá jè Jesús itsabàßñó tsja xîtâ ra xkâ. Âkjòn kjìn-ßtà ikô; tsikìchrángi xkôn, âkjòn tsakásòn-lâ tsja. ßKiâá iskònangi-lâ a tsijèn chiba-lâ. 24 Jè xîtâ xkâ, iskoòtsijèn-ní, kitsò: —Ijye tsijèn chiba-na, tanga koni kjòn yá kjòn ma-na jñà xîtâ nga tjíma. 25 Jesús, ìjngo ßká tsakáßta-lâ tsja jñà xkôn. ßKiâ nga iskíxângi xkôn, kjòndaá-ni, ndaá tsatsíjen ijye-lâ. 26 Jesús, âkjòn isìkasén-ni nißya-lâ, kitsò-lâ: —Kì yâ bitjáaßsen-jin yâ âjìn nâxîndá. 27 Jesús kô xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, ßkiâ nga kijì-ni, ßkoâá ßsín tsato yâ nâxîndá jtobá ra chjâ-ni Cesarea Filipo. ßKiâ nga tjímaya ndîyá, Jesús iskònangi-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, kitsò-lâ: —¿Kó tsò xîtâ? ¿Yá-na ra ßân? 28 Kitsò jñà xîtâ-lâ: —Tjín ra tsò: “Jé Juan ra tsatíndá xîtâ.” Kô tjín ika ra tsò: “Jé Elias.” Tîkôá tjín ra tsò: “Jè-la jngo jñà xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá nga tisâ ítjòn.” 29 Jesús ßkiâá iskònangi-lâ jñá xîtâ-lâ; kitsò-lâ: —¿Tanga ra jiòn, kóßsín bixó jiòn? ¿Yá-na ra ßân? Kiìchjâ Pedro, kitsò: —Jî-ní ra Cristo ra Nainá isìkasén. 30 Tânga jè Jesús tsikiyachîya-lâ nga kitsò-lâ: —Kì yá ra bènâjmí-la ra âßta tsâßan. 31 Tsikíßtsiâ Jesús nga tsikènâjmíya-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, kitsò-lâ: —ßÂn ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ, tse kjôhißin sikjiáan, kôchrjengií-na jñà xîtâ jchínga, kô jñà xîtâ ítjón-lâ nâßmì, kô xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés. Sîìßkeén-na tânga ßkiâ nga ijyè kîjchò jàn nîchjin kjoâáya-ìna. 32 Jesús ßkoâá kitsò kixî-lâ kjoâ ra kômatin. ßKiâá jé Pedro kiìchjâßtà-xìn-lâ Jesús nga kitsò-lâ: —Mì kì nda tjín koni ßsín nga kàsi. 33 Âkjón Jesús, isíkáfaßta-lâ, iskòtsíjèn-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, tsakátikô Pedro. Kitsò-lâ: —Tîsîßtaxín-ná jî xîtâ nîí. Ngâ mì tsà jè kjôbítsjen-lâ Nainá níkítsjin; ta kjôbítsjen ßtsê xîtâá tjiníkítsjìn. 34 Jesús kiìchjâ-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ kô xîtâ ra tjêngi-lâ. Kitsò-lâ: —Tsà yá ra mejèn-lâ kìßta-na, kì tî tsja jè kjôbinachon-lâ ßsín-ni kindâ. Kàtachíkjoâ-lâ kjôhißin ra kôtojin koni tsa bamijin jngo krò ra tîjè biyaßtá-ni, kô katanchrabáßta-na. 35 Jè ra mejèn-lâ nga mì mé kâma-lâ î âßta nangi, ta ìsâá kjôhißin ßsê-lâ âskan-nio; tanga jè ra skâjin kjoâ î âßta nangi ra ta ngâtjì tsâßân kô ßtsê ßén xîtsê-lâ Nainá ra nda tsò, ndaá kíjna-ni âskan-nio. 36 ¿Mé ra kîjne-lâ jngo xîtâ, nîßsín ßsê ijye-lâ ngaßtsì tsajmì ra tjín î îsàßnde, tsa siìchjijà-nì inìmâ-lâ? 37 Nî ta mé ra ma kîíchjítjì-ni xîtâ nga ma kíjnakon inìmâ-lâ. 38 Jè ra kôsobà-lâ âßta tsâßan kô âßta ßtsê ßén-nâ yâ ngixkôn xîtâ jé ra mì tsà kjoâ kixî ßsín, tîkoâá ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ, kôsobà-na ßkiâ nga ßkjìî indiaà-na nga ßkjíîkô kjoâjeya-lâ Nâßìn-nâ kô jñà ikjâlî tsjè-lâ Nainá.

Marcos 9

1 Jesús kitsò-ìsâ: —Ngì kjôhìxîí ra xin-nò, títsâjnajin ißka î îjndíî xîtâ ra mì kiì kîyá skanda ßkiâ nga skê jè Nainá nga ngì kôó ngaßñó-lâ ßkjií katéxoma. 2 Ra ma jòn nîchjin Jesús kiìkôó jè Pedro, kô Jacobo kô Juan. Ta jñà kiìkôßtaxìn nga kiìkô mijno jngo nindo ra ßñó ßnga kji. Kô ßkiâ nga ijchò yâ îjndáâ, Jesús jahatjiya-lâ koni ßsín nga kji yâ ngixkôn jñà xîtâ-lâ. 3 Jè nikje-lâ râ kjiya, ßñó fate tsatsíjen kô ßñó chraba kjomà. Tsìn xîtâ î îsàßnde ra ma-lâ kôßsín ta nda kîíßtsin nikje koni ßsín nga chroba kjomà. 4 Tîkôá tsatsíjen-lâ jè Elias kô Moisés nga închibákô Jesús. 5 ßKiâá kiíchjâ Pedro, kitsò-lâ Jesús: —Maestro, ndaá-ni nga î tìtsâjnà-jîn. Mà kíndà jàn-jîn nißya tjîkien, jngo ra tsâji, jngo ßtsê Moisés, kô jngo ßtsê Elias. 6 Jè Pedro tà ßkoâá ßsín kitsò-ni. Mì tî kì ßbeè-ni kó ßsín kiìchjâ, ta ngâtji-lâ ßñó itsakjòn nga jàn. 7 ßKiâá ßjiì jngoò ßngién-lâ ifi ra tsikíßma, kô yâá âjiìn ifi inaßyà jngo-lâ ßén ra kitsò: —Jè ra-ki Ißndí-nâ, kô ßñó tsjakeè. Jè tînáßyaà-là. 8 ßKiâ nga iskotsíjèn xîtâ-lâ, mì tî yá kijtse-ni. Tà jè tâjngoò Jesús síjna. 9 ßKiâ nga ijye inchrabàjen-ni yâ nindoò, Jesús tsikíßtin-ní nga kitsò-lâ: —Kì yá ra beènâjmí-là jè kjoâ ra kàßya skanda ßkiâ nga kjoâáya-nâ âßta ßtsê kjôbiyà ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ. 10 Jñà xîtâ-lâ tsikíßma jñà kjoâ kiî, kô tsajoóya-ni nga kó tsò-ni ra tsò nga kjoâáya-lâ. 11 Iskònangì-lâ Jesús. Kitsò-lâ: —¿Mé-ni kôtsò-ni jñà xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés nga jè Elias, tjínè-lâ nga ßkjîí ítjòn? 12 Jesús kitsò-lâ: —Kixîí kjoâ, jè Elias kjîí ítjòn, kô jè kîìndaàndá ijye-ni. Kô tîkoâá tîkítsjen-te koni ßsín títsò xâjôn-lâ Nainá nga ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ tse kjôhißìn sikjìn-te, skanda kôchrjekàngi-na xîtâ. 13 Tânga ßân, ßkoâá xin-nò, jè Elias ijye ßjiì-ni. Kô jñà xîtâ ßkoâá ßsín isìkô koni ßsín kjomejèn-lâ ra jñà. Ngâ ßkoâá ßsín tíchjâ xâjôn-lâ Nainá nga tjínè-lâ nga ßkoâ ßsín kâmatin. 14 Jesús ßkiâ nga ijchò-ni ñánda títsâjna xîtâ ra ißka ra kotáßyáßta-lâ, kijtseè nga kjìn jchán ma-ni xîtâ ra títsâjnandi-lâ. Yâá títsâjnajìn ißka xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, nga ßñó închibátìkjòkô. 15 Jñà xîtâ, kó ra kijtseè Jesús, tà ßkoâá kjoma-lâ. Ta ndîtôón jngo jtín kiì nga kiì síkjáya-lâ. 16 Jesús iskònangi-lâ, kitsò-lâ : —¿Mé ra tâ nda chitìßya-nò? 17 ßKiâá kiìchjâ jngoò xîtâ ra yâ síjnâjiìn. Kitsò: —Maestro, jè ißndí-nâ kàßfiì-kô-là. Inìmâ chßo-lâ nîí tíjnajìn yâ inìmâ-lâ ra mì kiì ma síkìchjâ. 18 Nîßsín ta ñánda tíjna ßkiâ nga tsabàßñó, yâá majndòßtá nangi kô bachrje nâchráxó tsaßba, kô kjinenè nîßñô, âkjòn sijna tájà. ßKi kôkàxin-ilâ xîtâ ra kotáßyáßta-lì nga kàtachrjekàjiìn-ni yâ inìmâ-lâ jè inìmâ chßô-lâ nîí, tânga mì kiì kamà-lâ kabachrjekàjìn. 19 Kiìchjâ Jesús, kitsò: —Jiòn, xîtâ ra mì kiì makjiín-nò âßta tsâßan. ¿A ta ßâán kótîjnakô kjißta-nò skanda ta mé nîchjin nìo? ¿Kó ßsín kôma-ni nga chíkjoâ-na kjoâ ra ßnià jiòn? Nchrabákô-ná îjndíî jè ßndí ti. 20 ßKiâá kiìkô jè ndí ti yâ ngixkôn Jesús; jè inìmâ chßo-lâ nîí, ßkiâ nga kijtse Jesús, ßñó tsajndoßtá yâ nangi nga ßken xìn jè ndí ti. ßKiâ nga iskàtjênßtà nangi, ngì tsindoyaßnde-ní kô itjo nâchráxó tsaßba. 21 Jesús iskònangií-lâ nâßìn-lâ, kitsò-lâ: —¿A kjòtseé-ní nga kôßsín ma-lâ ti-lì? Jè nâßìn-lâ kitsò-ní: —Tî sâá-nì nga ti îtsé nga kôma-lâ. 22 Jè inìmâ chßo-lâ nîí, kjokjín jchán ßka síkatjên-jin yâ nißí kô kjokjín ßkâ síkatjên-jin-te yâ nandá nga mejèn-lâ sîìßken. Tanga tsà ma-lì mé ra ma sîkîi, jchâhîmâtàkón-nájîn kô ßtîìn kjônda tîsîkòná-jîn. 23 Jesús kitsó-lâ: —¿Mé-ni si-ni, tsa ma-li? Ngâ ngaßtsì ra kô inìmâ-lâ makjiín-lâ, kîtjasòn-lâ ta mé-nio. 24 Ndîtôón ßñó kiìchjâ jè nâßìn-lâ ti. Kitsò: —ßÑó makjiín-na, tîsîkô isa-ná nga ìsâ ndaà katakjiín-na. 25 ßKiâ nga kijtse Jesús nga isaá kjìn închima xîtâ, tsakátikôó jè inìmâ ßcho-lâ nîí; kitsò-lâ: —Ngajî, inìmâ ßcho-lâ nîí ra mì kì ma nakjí kô ra mì kì naßyí, ßâán kôtíxin-là, títjôjin yâ ijo-lâ ndí ti râkjìî; kì tâ tsja yâ bitjàâßsên-jin-lâ. 26 Jè inìmâ ßcho-lâ nîí ßñó iskindàya kô tsikítsajne ijo-lâ ndí ti ßkiâ nga itjojin yâ inìmâ-lâ. Yâá isijnaßta nangi jè ndí ti koni tsà ijye ßken; skanda kjín xîtâ ra închikotsíjèn-lâ, kitsò: “Ijyeé ßken.” 27 Tânga jè Jesús itsabàßñó tsja jè ti; iskímíßnga; âkjòn tsasíjna kixî-ni. 28 ßKiâ nga jahaßsen nißya Jesús, jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ iskònangií-lâ ßkiâ ta jñà tjíhijiò. Kitsò: —¿Mé-ni ngajîn mì kì kama kànachrjejin-najîn jè inìmâ chßo-lâ nîí? 29 Jesús kitsò-lâ: —Jè nîí ra kôßsín ßsióon, ßkiâá bitjokàjiìn ßkiâ nga bìtsaßbeé kô nga bìtsâchjeén âßta ßtsê Nainá. 30 ßKiâ nga kiì-ni yâ îßnde jè, yâá tsatojin nangi Galilea nga majìn-lâ nga xîtâ skê; 31 ngâ jñà închibakón-ya-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ. Kitsò-lâ: —ßÂn ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ, yâá kôngâtsjaâ jñà xîtâ, âkjòn siìßken-na. Tânga ßkiâ nga kîjchò jàn nîchjin nga ijye kîyá, kjoâáya-ina. 32 Tânga jñà xîtâ-lâ mì kiì kjòchîya-lâ ßén ra kô kitsò-lâ. Kô mì kì kitsò ikon nga iskònangi-lâ. 33 ßKiâ nga ijchò yâ nâxîndá Capernaum, ßkiâ nga ijye tsikítsâjna âya nißya, Jesús iskònangi-lâ xîtâ-lâ, kitsò-lâ: —¿Mé ra tâ ndaà chitìya-nò ßkiâ nga închinchrabé yâ aya ndîyá? 34 Xîtâ-lâ tà jyò tsikìtsâjna, ta ngatjí-lâ ßkiâ nga închinchrabà yâ ndîyá, yâá tsakátìya-ni yá xîtâ xákjén ra tíjna ítjòn. 35 ßKiâá tsikìjna Jesús; âkjòn kiìchjâ-lâ kó ra tejò, kitsò-lâ: —Tsà yá ra mejèn-lâ nga kíjna ítjòn, ta isaá jnchro jè nangi kàtasíkíjna ijo-lâ, kô kàtasíßsin-lâ ngaßtsì xîtâ ra ißka. 36 Jesús iskàbé jngoò ndí ti, tsasíjna masen. Âkjón tsaßngà. Kitsò-lâ xîtâ-lâ: 37 —Jè ra skâábétjò jngò ndí ti âßta tsâßan koni jè ndí ti ra kjíî, ßân-ní ra skâábétjò-na; kô jè ra skâábétjò-na mìtsà ßân skâábétjò-na, jè skâábétjò jè ra isìkasén-na. 38 Kiìchjâ Juan, kitsò: —Maestro, kàßya jngo-jîn xîtâ ra kô ßí-li bachrjekàjin-ni inìmâ ßcho-lâ nîí ra tjíjin ijo-lâ xîtâ; kàbatechjá-lâjîn, ngâ jè xîtâ râ-kìî mì tsà yâ tsáßbakô-ná. 39 Jesús kitsò: —Kì kô ßsín batèchjá-la. Nga mi kì kôma âskan kîchjâjno-na jè ra âßta tsâßan tíßsín jngo kjôxkón. 40 Jè ra mì tsà kondrâ tíjna-ná, xîtâ tsâjién-ná. 41 Tâ yá-ni ra âßta tsâßân tsjá jngo chîtsín-nò nandá, ta ngâtjì-lâ nga xîtâ-lâ Cristo ßmì-nò, ßkoâá xin kixî-nò, tjábé-lâ chjí-lâ. 42 ’Tsa yá ra skânijin jé xîtâ ra makjiín-lâ âßta tsâßân, jñà ra kôßsín kjòn inìmâ-lâ koni jñà ndí îxti, ìsâá-la ta nda-lâ tsa jè xîtâ ra kôßsín ßsîìn, jngo nâjô natsí katasitéßñóngi yâ ísìn, âkjòn sîkatjêngi yâ âjìn ndáchikon. 43 Tsà jè ntsîi bátsji jé-lì, tîchátjìn. Ìsâá nda-ni nga kato-tsja kjìî nga kîtjáâsîin yâ ñándâ nga kíjnakon jè inìmâ-lì, kô mì ßkôaá-nì tsa tjín nga jò ntsîi nga ßkín yâ âjìn nißí ñánda mì kiì ma fißtso, 44 yâ ñándâ nga nî kjiá biya jña chîßndo kô ñándâ títì nißí ra nî kjiá fißtso. 45 Tsa jè ntsâkì bátsji jé-lì, tîchátjòn-tì. Ìsâá nda te-ni tsa kato-ntsakò kjíî nga kîtjáâsîin yâ ñándâ nga kíjnakon jè inìmâ-lì kô mì ßkoâá-ni tsa tjín ngajò ntsâkì nga ßkín yâ âjìn nißí ñánda mì kiì ma fißtso, 46 yâ ñándâ nga nî kjiá biya jña chîßndo kô ñándâ títì nißí ra nî kjiá fißtso. 47 Kô tsà jè xkiìn bátsji jé-lì, tînáchrji. Ìsâá ndaà-ni tsà xkâßta kji jngo xkiìn nga kîtjáhaßsîin ñánda tíbatéxoma Nainá kô mì ßkoâá-ni tsa tjín ngajò xkiìn nga ßkín âjiìn nißí 48 yâ ñándâ nga nî kjiá biya jña chîßndo kô ñándâ títì nißí ra nî kjiá fißtso. 49 ßNgaßtsií-ni, yâ kôjnchrajin yâ âjin nißí. 50 Jè nâxâ, ndaà-ní; tânga tsà mì tî kiì jnchrâ-ni, ¿kóßsín sîkô-lâ nga ma kôjnchrâ indiaà-ni? Tjátsjiò nga kàtafìchjiín-lâ kjôtsjacha ra tjín-nò kô xangiôo koni ßsín nga fìchjin-lâ tsâjmi ra ma chine ßkiâ nga tjín-lâ nâxâ mé-ni nga ßnchán kîtsâjnakô xangiôo nga jngó jngó-nò.

Marcos 10

1 Jesús itjojin-ni yâ nâxîndá Capernaum, nga kiì yâ ján îßnde Judea, kô kiì ján nangi âjtôn nandá-je Jordán. India kòkjìnßta-ilâ xîtâ kô tsikíßtsiâ nga tsakón-ya-lâ koni ßsín ßsín kißta. 2 Ijchò kinchaßta chrañà ißka-lâ xîtâ fariseo nga mejèn-lâ skôóndâchâ-lâ; iskònangi-lâ, kitsò-lâ: —¿A tjíßnde-lâ ra xîtâ ßxîn nga tsjìn-ni jè chjôón-lâ? 3 Jè Jesús kitsò-lâ: —¿Kóßsín tsakón-ya-nò Moisés? 4 Kitsò xîtâ ki: —Moisés kitsjàßnde-ní nga jngo xâjôn ßkoajna masen nga tsjìn-ni xákjén xîtâ. 5 Jesús kitsò-lâ: —Moisés, kií kôßsín tsikínda-ni kjôtéxoma ra kiî ta ngatjì-lâ nga ßñó tájàjín tjín inìmâ-nà jiòn. 6 Tanga ßkiâ nga tîsâ isindaà îsà'nde, “kô chjôón kô ßxîn tsikínda Nainá. 7 ßKoâá ma-ni nga jè xîtâ ßxîn, tsjín jè nâßìn-lâ kô tsjín jè nâ-lâ; ta jè chjôón-lâ kíjnakô. 8 Kô jngoó ijo kâma-ni ta ngajò.” Mì tsà tî jò ma-ni ßkiâ nga ijye kabixan; tà jngo ijo kama-ni. 9 ßKoâá ma-ni nga mì kì ma jñà xîtâ kôchrjexìn-lâ xákjén ra jè Nainá isìjngo. 10 ßKiâ nga ijchò-ni nißya-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús iskònangi indiaà-ilâ ra tî jè-ni kjoâ ki. 11 Jesús kitsò-lâ: —Jè xîtâ ra tsjìn-ni chjôón-lâ kô ßkjií chjôón kîxan-kô india-ni, kjôa chijngií ra ßsîìn. 12 Kô tsà jè chjôón tsjìn-ni ßxîn-lâ kô ßkjií ßxîn kîxan-kô india-ni, tîkoâá kjoâ chijngií ra ßsîìn. 13 Kô jñà xîtâ ßjiìkó-lâ ndí îxti jè Jesús mé-ni nga kàtàßta-lâ tsja. Tânga jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús mì kiì kitsjáßnde-lâ. Tsakátikô-ní jñà ra ßjiìkó ndí îxti. 14 ßKiâ nga kijtseè Jesús, kjòjti-lâ, kitsò-lâ: —Tîßnde-la jñà ndí îxti nga kàtanchrabáßta-na. Kì jiòn batechjà-lâ. Ngâ jñà xîtâ ra kôßsín tjín inìmâ-lâ koni ßtsê jñà ndí îxti, ijyeé ßtsê ngaßtsì kjônda ra tjín yâ ñándâ tíbatéxoma jè ra tíjna ngajmì. 15 Ngì kjôhixîí ra xian-nò, jè ra mì kì kôßsín tjín inìmâ-lâ koni ßtsê jñà ndí îxti nga skâábé kjônda-lâ Nainá nga jè katatèxoma-lâ, mì kì kôma kjoâhaßsen yâ ñándâ nga tíbatéxoma Nainá. 16 Âkjòn Jesús tsàßnga ndí îxti; tsakásòn-lâ tsja nga isìjé-lâ Nainá nga kàtasíchikon-ßtin jñà ndí îxti kiî. 17 ßKiâ nga ijye tífì india-ni Jesús, jngo xîtâ ijchò tjîngi-lâ ra ßñó tjên. Tsaßsèn xkónchißta-lâ; âkjòn iskònangi-lâ; kitsò-lâ: —Maestro, ra xîtâ nda ßmì-lì, ¿mé ra ßsiaàn nga ma ßsê-na kjôbinachon ra mì feheßta skanda ta kjiá-nío? 18 Jesús kitsò-lâ: —¿Mé-ni nga xîtâ nda ßmì-ná? Nga tsín jngoò xîtâ ra nda; tâjngo jè Nainá ra ndaà xîtâ. 19 Ijyeé tjíjin-li kó tsò kjôtéxoma: “Kì kjoâ chijngi ßnì; kì xîtâ nìßkin; kì chijé ßnì; kì ßén ndiso fanè-lâ xîtâ xangîi; kì chôndâchâ-jìn; jchâxkín nâßìn-lì kô nâ-lì.” 20 Jè xîtâ kitsò: —Maestro, tísíhitjasòn ijye-ná ngaßtsì kjoâ kìî kó nga tísíjchá ijo-nâ. 21 Jesús tsjakeé kjomà, iskoßán, âkjòn kitsò-lâ: —Jngoó kjoâ chija-lì ra ßsîìn. Tìkâtîni ijyi ngaßtsì tsajmì ra tjín-lì. Kô jè tôn, tîkaßbí-lâ jñà xîtâ ra îmâ títsâhijio mé-ni nga tsee kjônda ßsê-lì yâ ján ngajmi. Kô âkjòn nchrabá tjîngi-ná. 22 Jè xîtâ ra kíî, ßñó ßcho kjomà ßkiâ nga kiìßnchré ßén ki. ßÑó baa tjín-lâ nga kijì-ni ta ngâtji-lâ ngâ ßñó nchiná. 23 Jesús jngo tjaßndi iskòtsíjèn, kitsò-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ: —ßÑó chjá kâma-lâ jñà xîtâ nchîná nga kjoâhaßsen ñánda tíbatéxoma Nainá. 24 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús, ßkiâ nga kiìßnchré ßén ki, tà ßkoâá kjomà-lâ. Tânga jè Jesús indiaà kitsò-ilâ: —Jiòn ra ißndí-nâ xin-nò, taxkî ißìn kôma-lâ xîtâ ra kjoâ nchîná-lâ bata ikòn nga kjoâhaßsen ñánda tíbatéxoma Nainá. 25 ßÑó chjá kâma-lâ nga kjoâàsen-jin yâ ñándâ nga tíbatéxoma Nainá; skanda ìsâà-la chiba chjá kâma-lâ jngo chô camello nga kjoâàsen-kjá yâ ñándâ nga tîxá nindo ra tjahiña-ni nikje. 26 Jñà xîtâ-lâ Jesús, isâá ta ßñó kjóxkón isâ-lâ. ßKiâá kitsò-lâ xákjén: —¿Yá ra kâma kîtjokajìn kjôhißìn kjoâ ßtsê jé-lâ? 27 Jesús iskotsíjèn-lâ, âkjòn kitsò-lâ: —Ra ta jñà xîtâ mì kiì kôma-lâ; tânga Nainá kôma-lâ ra jè; nga âßta ßtsê Nainá ma ijye-lâ nîtâ mé kjoâ-nío. 28 Kiìchjâ Pedro, kitsò: —Ra jîn, kijmi tákon ijyeé-nájîn ngaßtsì tsajmì ra tjín-nájîn, kô jîí tìmatjîngi-làjîn. 29 Jesús kitsò: —ßKoâá xin kixî-nò, ngaßtsì xîtâ ra isìkítsajna nißya-lâ, ßntsê, ndichja, nâ-lâ, nâßìn-lâ, chjôón-lâ, îxti-lâ kô nangi-lâ ra ta ßân ngatjì-na kô jè ngatjì-lâ ßén xîtsê-lâ Nainá ra ndaà tsò 30 î âßta nangì, jngo sìndô ßka kôkji tjábé ngajo-ilâ, ra nißya ßmì, ra ßntsê, ra ndichja, nâ-lâ, îxti-lâ kô nangi-lâ, nîßsín kôjtìkè xîtâ nga koâá tjîngi-lâ. Tânga jè îsàßnde ra sa nchrabá, ßsêé-lâ kjôbinachon ra mì feheßta nîtâ kjía-nio. 31 Tanga kjìn xîtâ ra jñà títsâjna ítjôn ßndîßndî-ni, jñà kítsâjna tjîngi âskan nìô; kô jñà ra títsâjna tjîngi ßndîßndî-ni, jñà kítsâjna ítjòn-nì âskan nìo. 32 Jesús, tsáßba ítjòn-lâ xîtâ-lâ nga închifì ján nâxîndá Jerusalén. Jñà xîtâ ra tjêngi-lâ, tà închimaxkón-lâ nga închifì. Jñà xîtâ-lâ ra tejò ma-ni indiaà kiìchjâ-ßta-xìn-lâ, âkjòn tsikeènâjmí indiaà-lâ mé kjoâ ra sâ kâmatìn. Kitsò-lâ: 33 —ßNdîßndî-nî, yâá închimangié yâ nâxîndá Jerusalén; ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ, yâá kôngâtsjaâ jñà xîtâ ítjón-lâ nâßmì kô jñà xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, kô jñà kôkitsò nga bakèn-na nga kîyáa, kô yâá sîìngâtsja-na yâ âjin-lâ xîtâ ra mì tsà xîtâ Judío, 34 kô jñà xîtâ kiî, sîìsabatin-na, kîìchrájno-na, kôjà-nâ, âkjòn sîìßken-na. Tanga ra kâma jàn nîchjin kjoâáya india-ina. 35 Santiago kô Juan, îxti-lâ Zebedeo, ijchókinchaßta-lâ Jesús, kitsò-lâ: —Maestro, mejèn-najîn nga kôßsín tîin jè kjôndaà ra sîjé-làjîn. 36 Jesús iskònangi-lâ, kitsò-lâ: —¿Mé ra mejèn-nò nga tsjaà-nò? 37 Jacobo kô Juan kitsò: —ßKiâ nga ijye tjíbatèxomi ján ngajmiì, kîißnde-nájîn nga yâ kítsâßta-làjìn, jngo tikíjnaßta-nájîn yâ nga kixî-lì kô jngo tikíjnaßta-nájîn yâ ngaskoán-lì. 38 ßKiâá kitsò Jesús: —Mì kiì ßyaà jiòn mé ra nìjé. ¿A kîchíkjoâà-nò nga kôtojiòn jñà kjoâ ra ßan kôtojiàn, kô a kîchíkjoâà-nò nga kôßsín kîtjáßsên-jion kjôhißin ra ßân kjoâhasen-jian? 39 Kitsò jñà xîtâ: —Kîchíkjoâá-nâjîn. Kitsò-lâ Jesús: —Kixîí kjoâ nga kôtojiòn kô skanda kîtjáßsên-jin-nò kjôhißin; 40 tanga mì tsà ßân bakô-na nga tsjàßnde-nò nga yâ kîtsâjnaßta-ná yâ nga kixî-nâ kô yâ ngaskoán-nâ. Jñà îßnde ra-ki, ta jñà títsâjnanda-lâ jñà ra kôßsín ijye itjahíjin. 41 ßKiâ nga kiìßnchré jñà xîtâ-lâ Jesús ra ißka ra ngi te ma-nio, kjòjtií-lâ koni ßsín kitsò Santiago kô Juan. 42 Tânga jè Jesús kiìchjâ-lâ, kitsò-lâ: —Ijyeé ßya nájiòn nga jñà xîtâ ra sißta xá yâ nâxîndá îsàßnde, ßkoâá ßsín batéxoma koni tsà jñà ma ni-lâ nâxîndá. Kô jñà xîtâ ra isâ ßnga títsâjna, kôó kjôtéxoma-lâ beeßton-ni jñà xîtâ. 43 Tanga ra âßta tsâjiòn mì ki tjínè-lâ nga kôßsín kôma. Jè ra mejèn-lâ nga ßnga kíjna, ta isâá jnchro jè kàtabasìkôßta-nò; 44 kô jè ra mejèn-lâ kíjna ítjòn-nò, ta isâá jè jnchro katama chîßnda-nò. 45 Ngâ ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xiàn-lâ ijo-nâ, tîkoâá mì tsà ki xá ßji-na nga ßân nda kitjasòn ítjòn-na. Kií xá ßji-na nga ßân jnchro nda sîìtjásòn ítjòn-lâ xîtâ, kô nga tsja ijo-nâ nga kjìn xîtâ kîtjojin kjôhißin nga ßân kíchjítji ngajo-lâ jé-lâ. 46 ßKiâ nga ijchò yâ nâxîndá Jericó, ßkiâ nga ijye închibitjojiìn yâ nâjnchrâ, tjîkô xîtâ ra kotáßyáßta-lâ kô kjìn xîtâ tjîngi-ìsâ-lâ. Yâ ândiì ndîyá tíjna jngoò xîtâ îmâ ra xkâ ra ßmì Bartimeo, ti-lâ xîtâ ra ßmì Timeo, nga tísíjé kjôtjò tôn. 47 Jè xîtâ xkâ, ßkiâ nga kiìßnchré nga jè Jesús ra Nazaret îßnde-lâ tífì, ndîtôón kiìchjâ-lâ, kitsò-lâ: —¡Jesús, jî ra yâ nakjoá-ni tjê-lâ xîtâxá ítjòn ra tsißkin David, jchâ îmâ-takòn-ná! 48 Kjìn xîtâ ra tsakátikô Bartimeo nga jyò kàtìjna. Tânga jè Bartimeo ìsâá ßñó kiìchjâ isà. Kitsò: —Jî ra yâ nakjoá-ni tjê-lâ xîtâxá ítjòn ra tsißkin David, jchâ îmâ-takòn-ná. 49 ßKiâá tsasíjna Jesús, kitsò: —Tinákjoâ-là. Âkjòn inakjoá-lâ jè xîtâ xkâ. Jñà xîtâ kitsò-lâ: —ßÑó te-lâ takìn, tisítjîin, chjâ-ró-lì Jesús. 50 Jè xîtâ xkâ, ndîtoón tsasítjên, tsachrje nâchrô sònßnga-lâ, kiì kasìßta-lâ ñánda síjna Jesús. 51 Jesús iskònangi-lâ, kitsò-lâ: —¿Mé ra mejèn-lì nga sikó-la? Jè xîtâ xkâ kitsò: —Maestro, jè mejèn-na nga kàtatsíjen-na. 52 Jesús kitsò-lâ: —Tin-ni. Ki-ní nga kàmakjiín-li nga kamanda-ni. Jè xîtâ xkâ, ndîtôón tsatsíjèn-ilâ, kô yâá kiìtjîngi-lâ koni ßsín ndîyá tífì Jesús.

Marcos 11

1 ßKiâ nga ijye ijchò chrañà yâ nâxîndá Jerusalén, yâ chrañàßta-lâ jñà nâxîndá ra ßmì Betfagé kô Betania, yâ âßta nindoò Yá Olivo, Jesús isìkasén jò xîtâ ra kotáßyáßta-lâ; 2 kitsò-lâ: —Tangió yâ nâxîndá îtsé ra kijnaßta yâ ján. ßKiâ kîjchò yâá síjna ßtaßñó jngoò ndí bórró ißndí ra kje tsa yá bìjnasòn-lâ. Chíjndâßñó, kô nchrabákôo. 3 Tsà yá ra kjònangi-nò, tsà kîtsô-nò: "¿Mé-ni kônìkô-nò jè bórró?" Tìn-là: "Jé ró Jesús ra tíjna ítjòn kôchjeén-lâ. Âskan rò sîìkasén-ni." 4 Kiì-nì jñà xîtâ-lâ. ßKiâ nga ijchò jngoò nißya, yâ tjíteßñó jngoò bórró yâ xâtjô puerta-lâ nißya yâ âya ndîyá. Â kjón iskíjndâßñó. 5 Tjín ißka xîtâ ra yâ títsâjna kitsò-lâ: —¿Mé ßsîaan-nò, mé-ni kôsín chíjndâßñó-nò jè ndí bórró? 6 ßKoâáßsín kitsò-lâ koni ßsín kitsò Jesús, kô kitsjaàßnde-lâ nga kiìkô. 7 ßKiâ nga ijchòkô ñánda tíjna Jesús, jñà nikje-lâ tsakájtsa-lâ ndí bórró. Âkjón tsikijnasòn-lâ Jesús. 8 Kjìn xîtâ tsakándà nikje-lâ yâ âya ndîyá, tîkoâ tjín xîtâ ra chrja-lâ yá tsate yâ âjiìn ijñá ra tsakándà-tè nga kijtsexkón Jesús. 9 Jñà xîtâ ra tjítjòôn kô ra tjîngi ßñó chjâ, nga inchitsò: —Mé tà nda-lâ jè xîtâ ra nchrabá ngajo-lâ Nainá, jè ra tíjna ítjòn-ná. 10 Mé tà ndaà-ni nga jè kôtèxoma ngajo-lâ xîta jchínga-ná David. Kàtaßse kjoâ jeya ján ngajmì. 11 Jesús jahaßsen-jiín yâ nâxîndá Jerusalén. Âkjòn jahaßsen yâ ndîtsin îngô ítjòn. Iskòtsíjèn kóhôßki ndîtsin îngô. Kô âkjòn itjo-ni; kiìkôó xîtâ-lâ ra tejò ma-ni ján nâxîndá Betania, ki nga ijye kjohixòn ßkiâ nga ijchò. 12 ßKiâ kjomà nchijòn nga itjo indiaà-ni ján nâxîndá Betania, kjòhojò-lâ jè Jesús. 13 ßKiâá kijtseè jngoò yá-lâ toò higo ra kjiìn síjna nga ija-lâ xkâ. Kiì katsíjèn-lâ a ijà-lâ to, tânga nî mé to isakò-lâ; tà xkâá ra ija-lâ. Nga mì tsà nîchjin-lâ to ßkiâ. 14 ßKiâá kitsò-lâ jè yá-lâ to higo: —Kì ta tsà yá ra kjinè-ni toò-lì nî ta kjiá nìô. Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús kiìßnchré ßén ki. 15 ßKiâ nga ijchò nâxîndá Jerusalen, Jesús jahaßsen yâ ndîtsin îngô ítjòn; âkjòn tsikíßtsiâ nga tsachrje jñà xîtâ ra batíjna tsajmì kô ra batse tsajmì. Isìtíkjá ímîxâ-lâ jñà xîtâ ra síkjaatjiya tôn, tîkoâá isìtíkjá íxîlê-lâ xîta ra batína nîse paloma. 16 Kô mì kiì kitsjaáßndè-lâ xîtâ ra tsajmì batíjna nga jaàkô ßchá-lâ yâ ndîtsin îngô. 17 Âkjòn tsakón-ya-lâ xîtâ. Kitsò-lâ: —Jè xâjôn-lâ Nainá ¿A mí tsa kôßsín tjíßtà nga tsò: “Nißya-nâ, koâá ßsín kochjeén nga yâ kîchjâßta-nâ ngaßtsì xîtâ ra tjín nga tjíjtsa îsàßnde.” Tânga jiòn îßnde-lâ xîtâ chijé închißnià. 18 Kiìßnchré jñà kjoâ kìi jñà xîtâ ítjón-lâ nâßmì kô xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés. Tsakátsji-lâ kóßsín sîìkô nga kôma sîìßken Jesús, nga itsakjón-lâ, ta ngatjì-lâ nga kjín xîtâ ra kíißnchré ßén ra tsakón-ya Jesús, kô tà maxkón-lâ jè kjôtéxoma ra bakónya. 19 ßKiâ nga ijye kjòjñò, Jesús kô xîtâ-lâ itjojìn-nì yâ nâxîndá Jerusalén nga kiì-nì. 20 Ra ma nchijòn, ßkiâ nga tâjñòya, jaá indiaà-nì yâ ñánda nga síjna yá-lâ toò igô; kijtsè nga ijye kixì yá-lâ kô kóhôßki skanda kjâmâ-lâ. 21 Jè Pedro ítsjeén-lâ koni ßsín kitsò Jesús. ßKiâá kitsò-lâ: —Maestro, chítsijèn-la jè yá-lâ toò igô ra inakjoájno-la jî ßngojñâ. Ijye kixì. 22 Jesús kiìchjâá; kitsò: —Kàtakjiín-nò âßta ßtsê Nainá. 23 Kjôhixì ra xin-nò, tsà yá ra kitsò-lâ jè nindoò jè: “Tîxín îjndíî; yâ tikátjênjin ijo-lì yâ ndáchikon.” Tsà mì tsà tà jò tjín-lâ inìmâ-lâ ßkiâ nga kôhitsô, tsa ngì kixî kjoâ nga tíjngo ikon, ßkoâá ßsín kâma koni ßsín kîtsô. 24 Kií kôßsín xin-nò ngaßtsì-nò, ßkiâ nga kînákjoâßta-là Nainá, ßkoâá ßsín kàtakjiín-nò koni tsà ijye itjábé-nò jè ra inchiníjè mé-ni nga ßkî-nò. 25 Kô ßkiâ nga kînákjoâßta-la Nainá tîjchâaßta-là jé-lâ xangiôo mé-ni jè Nâßìn-nò ra tíjna jàn ngajmiì tîkoâá siìjchâaßta-nò jé tsâjiòn. 26 [Tanga tsà mì kì sîjchaßta-là jé-lâ xîtâ xangiôo, tîkoâá mì ki sîìjchâaßta-nò Nâßìn-ná ra tíjna ngajmi jé ra tjín-no.] 27 Jesús ijchò indiaà-ni jàn Jerusalén. ßKiâ nga tsáßba yâ ndîtsin îngô ítjòn, jiì kinchaßta-lâ jñà xîtâ ítjón-lâ nâßmì, kô xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, kô xîtâ jchínga ßtsê xîtâ Judío; 28 iskònangi-lâ, kitsò-lâ: —Kôtìn-nájîn, ¿Mé kjôtéxoma ra tsjáßnde-lì nga kôßsín ßnì? ¿Yá ra kitsjaà-lì kjôtéxoma ki? 29 Jesús kitsò-lâ: —Tîkôá ßân, jngò ßén skònangi-nò. 30 ¿Yá ra kitsja-lâ kjôtéxoma jè Juan nga tsatíndá xîtâ? ¿A Nainá-ní ra tíjna ngajmi, ô ra xîtâ-ní? Kôtìn-ná jiòn âkjòn kôxín-nò ra ßan yá ra kitsjaà-na kjôtéxoma koni ßsín ßsiaàn. 31 ßKiâá tsajoóya-ni, kitsò-lâ xákjén: —Tsà kixé: “Jè Nainá ra tíjna ngajmi”, kîì-la ßsín kîtsô-ná: “¿Mé-ni nga mì kì kjòkjiín najiòn?” 32 Kô tsà kixé "Xîtâá isìkasén..." Tanga jñà xîtâ nâxîndá itsakjòn-lâ, ta ngâtjì-lâ jñà xîtâ ßkoâá ßsín makjiín-lâ nga jè Juan ngi jè kiìchjâ ngajo-lâ Nainá." 33 Jñà xîtâ kìî kitsò-ní: —Mì kiì ßya-jîn. Kô jè Jesús kitsò-lâ: —Tîkoâá ßân, mì ki kôxín-nò yá ra kitsjà-na kjôtéxoma koni ßsín nga ßsiaàn.

Marcos 12

1 Tsikíßtsiâ Jesús nga tsikènâjmíya kjoâ ra ma mangásòn. Kitsò: —Jngo xîtâ ra tsikítjêjin to uva yâ nangi-lâ, koâ âkjòn tsikíchjandi-lâ, kô tsikínda jngo îßnde ñándâ nga kîtjo jè nandá-lâ to uva. Tîkoâá tsikíndaá jngo nißya ra tsikísònßnga mé-ni nga ma kôkinda-ni ngaßtsìo. Âkjòn isikiña-lâ jè nangi-lâ jñà xîtâ mé-ni nga sîíxákô-ni. Âkjòn kjiín kijì nî-lâ nangi. 2 ßKiâ nga ijchò nîchjin-lâ nga kjójchá toò uva, jè ni-lâ nangi isìkasén jngo xîtâ chîßnda-lâ nga kiísìjé ra jè bàkô-lâ nga tjábé chiba-lâ ßtsê tsajmì ra kjójchá. 3 Tanga jñà xîtâ ra isíxájin nangi, tà iskajàn-kô-ní; tà isìkasén tiyaá-ni. 4 Jé ni-lâ nangi isìkasén ìjngò xîtâ chîßnda-lâ. Tîkôá tà nâjôó tsikinè-te, kißti skô, ßñó kijtseton. 5 Jè ni-lâ nangi íjngò isa isìkasén xîtâ chîßnda-lâ. Jè ra kiî, isìßken-ní. Kjìn isìkasén-ìsa xîtâ chîßnda-lâ, tânga tjín ra iskajàn-kô, kô tjín ra isìßken. 6 ßKô jè ni-lâ nangi tà jngo xîtâ-lâ tíjna-ìsa; tà jè ra ti-lâ ma ra ßñó tsjake; tîkoâá isìkasén-te, kitsò: “Skêxkón-la ra jè ti-nâ.” 7 Tânga jñà xîtâ ra inchisíxá-jìn nangi, tsajoóya-ni, kitsò-lâ xákjén: "Jé-la jè ra ßtsê kîtsô-lâ nangi, sîßkeén mé-ni nga tsâjién kín ijye-lá nangi." 8 Âkjón itsabàßñó, nga isìßken, yâá kisìkatjên yâ ján âjtôn ínchíbá ján. 9 ¿Kó bixó jiòn? ¿Jè ni-lâ nangi, mé ra sîìkô jñà xîtâ ki? Kîjîí-la nga sîìßken jñà xîtâ ki, âkjón ßkjîí xîtâ sîingâtsja nangi-lâ ñándâ tjín-lâ to uva. 10 ’¿A skanda kjßeè chißtèßyà xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá ñándâ tso: Jè nâjô ra tsachrjengi jñà xîtâ ra bínda chrjó, jè tíma-ni nâjô ngaßñó ra síjna ítjòn yâ nga chrjângî-lâ nißya. 11 Jè Nainá ra kôßsín tíßsín. Kô ta maxkón-ná ßkiâ nga ßyeé jñà kjoâ kìî. 12 Jñà xîtâ kiî, mejèn-lâ tsabàßñó Jesús ngâ kiyaá-lâ jè kjoâ mangásòn ra tsikènâjmí Jesús nga kondrâ ßtsê-ní koni ßsín nga kitsò, tânga jñà itsakjòn-lâ xîtâ nâxîndá; ta kitsjiín nchrò, âkjòn kiì-ni. 13 Jñà xîtâ kìî iskanìtjîngi ika-lâ Jesús xîtâ Fariseo kô xîtâ ßtsê Herodes nga mejèn-lâ sâkò-lâ kóßsín sîìkô nga koâàngi. 14 Xîtâ ki, kiì kitsò-lâ: —Maestro, ßya-nájîn nga ßén kixîí ra bènâjmí. Kô mì tsa ki nìkìndîi tsa kó tsò-li jñà xîtâ. Mì kì tsa chjaájin kô mì kì tsa yâ chìtsíjenjní jñà xîtâ. ßKoâá ßsín kixî bènâjmí-yi koni ßsín tjín ndîyá-lâ Nainá. ¿A ndaà tjín nga kíchjítjié tsajmì âßta ßtsê Cesar, xîtâxá ítjòn-lâ xîtâ Roma, o ra majìn-ní? ¿A kíchjí-ná o ra mì kiì kíchjié? 15 Tanga Jesús kjochîya-lâ nga jò tjín inìmâ-lâ xîtâ kìî; kitsò-lâ: —¿Mé-ni nga ßân mejèn-nò chíndâchân-ná? Nchrabákô jngo-ná tôn mé-nì nga ske-na kó kji. 16 ßKiâá kiìkô jngo-lâ tôn. Jesús kitsò-lâ: —¿Yá ßtsê îsén kô ßí ra tjíßta? Kitsò-lâ: —ßTsêé jè Cesar jè ra xîtâxá ítjòn-lâ xîtâ Roma. 17 ßKiâá kitsò Jesús: —ßTî-lá Cesar jè ra ßtsê Cesar kô ßtî-lá Nainá jè ra ßtsê Nainá. Tà kjóxkón-lâ nga kiìßnchré koni ßsín kitsò Jesús. 18 Jñà xîtâ Saduceo kiìjkon ñánda tíjna Jesús. Jñà xîtâ kìî mì kiì makjiín-lâ nga faáya-ilâ jñà xîtâ ra ijye ßken. Iskònangií-lâ Jesús, kitsò-lâ: 19 —Maestro, Moisés ßkoâá ßsín tsakájna xâjôn: Nga tsà jngoò xîtâ xßîn kîyá ra mì kiì ßsê-lâ îxti kô chjôón-lâ, jè ßntsê mißken, jè kîxan-kô indiaà-ni chjôón-lâ ßntsê mé-nì nga kataßsê-lâ îxti ra yâ kîchjâ-nì âßta ßtsê ndí mißken. 20 ßKoâá ßsín kjomà jngo ßká, ßñándâ itoò ma-ni ßntsê. Jè ra tíjna ítjòn, ixàn-ní, tânga mì kiì kißse-lâ îxti; ta ßkoâá ßsín ßken. 21 Jè ra ma jò-ni jè ixàn-kô chjôón-lâ ßntsê. Tîkoâá ßken-te. Mì kiì kißse-te-lâ îxti. ßKoâá tî ßsín kjomà jè ra ma-ni jàn. 22 Kô ngásòn kjomà nga itoò. Nî jngoó ra kißse-lâ îxti. Nga ijyeßta-ni ßkeén-te jè chjôón. 23 ßKiâ nga tsa kjoâáya-ilâ jñà xîtâ ra ijye ßken, [koni ßsín si], ñáa-nì ßntsê ra kôma chjôón-lâ ngâ ixàn-kô ijye kó itoò. 24 ßKiâá kiichjâ Jesús, kitsò-lâ: —Jiòn, kßoâá ma-ni nga maskáya-nò nga mì kiì ßyaà kó tsò xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá kô mi kì ßyaà jè ngaßñó ra tjín-lâ. 25 ßKiâ nga kjoâáya-ilâ mißken, mì tî kjoâ bixan ßsê-ne. Ngâ ßkoâá ßsín kjòn kâma jñà xîtâ koni jñà ìkjâlî-lâ Nainá ra tjín yâ ján ngajmì. 26 Jè kjoâ ßtsê mißken nga kjoâáya-ilâ, ¿a kjeé fatsjijin jiòn xâjôn-lâ Moisés yâ ñánda tíchjâ ßtsê yá naßyá ra títì? Nainá kitsò-lâ Moisés: “An-ná ra Nainá-lâ tsò-na Abraham, Isaac, kô Jacob.” 27 [¿A maá kôßsín kitsò Nainá tsa mì kjoâáya-ilâ xîtâ ra ijye ßken?] Ngâ âßta ßtsê Nainá títsâkon-ní. Jiòn jiòn, taxkî ßñó maskáya-nò. 28 Jngoò xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés kiìßnchré-lâ Jesús nga ndaà kiìchjâ ßkiâ nga închijoókjò. Ijchò-kasìßta chrañà-lâ, âkjòn iskònangi-lâ, kitsò-lâ: —¿Ñáa-nì kjôtéxoma-lâ Nainá ra tíjna ítjòn? 29 Kiìchjâ Jesús, kitsò-lâ: —Jè kjôtéxoma ra tíjna ítjòn tsò-ní: “Tînáßyaà xîtâ Israel, jè Nainá-ná ra tíjna ítjòn-ná, ta jè ta jngoó-ni ra tíjna ítjòn-ná. 30 Ngì kôó inìmâ-lì, kô ngi kôó kjoâbinachon-li, kô ngi kôó kjôbítsjèn-lì, kô ngì kôó ngaßñó ra tjín-li nga katatsjachi jè Nainá ra tíjna ítjòn-li.” Jè râ-kî kjotèxomà ra ßñó tíjna ítjón. 31 Jè ra ma-ni jò tsò-nì: “Kôßsín tsjachaà ßtiìn xîtâ xangîi koni ßsín nga jî tsjachi ijo-lì.” Ì tî tsìn isa-ni kjôtéxoma ra ìsâ xkón koni jñà kíî. 32 Jè xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá kitsò: —Nda tjín, Maestro. Kjôhixî-ní koni ßsín nakjì. Nga jngoó ma-ni Nainá, kô mì tî yá tjín-ni ra ßkjií. 33 Kô nga ìsâ chjí-lâ nga jè Nainá ngì kô inìmâ-ná, kô ngì kô kjôbítsjeèn-ná kô nga kô ngaßñó-ná nga châxkén, kô nga tîkoâá châxkén xangiêé koni tsà tî jè-nì ijo-ná. Ìsâá chjí-lâ koni jñà ngaßtsì chô ra mangâtsja Nainá nga ti yâ âsòn ímîxâ tsjeè-lâ. 34 Jesús, ßkiâ nga kijtseè nga ndaá kiìchjâ jè xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá, kitsò-lâ: —Kô mì tî ßtsee chîja-li koni ßsín nga Nainá kôtèxoma-lì. Kô nií tî yá ra kjòßñó-ni ikon nga iskònangi-ìsâ-lâ. 35 Jesús ßkiâ nga tíbakónya yâ ndîtsin îngô ítjòn, iskònangi-nì, nga kitsò: —¿Mé-ni kôtsò-ni jñà xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá nga jè Cristo [ra xá isìkasén-ni Nainá] tjê-lâá xîtâxá ítjòn ra tsißkin David? 36 Ngâ jè David, kîí kitsò nga isìchîyà-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá: Jè Nainá kitsò-lâ jè ra tíjna ítjòn-na: “Î tîjnaßta-ná yâ nga kixî-nâ skanda ßkiâ nga ijye sikítsâjnangiaà yâ ntsâki jñà ra xîtâ kondrâ-lì.” 37 Jè David, tsà kôßsín kitsò-lâ jè Cristo [ra xá isìkasén-ni Nainá] nga jè tíjna ítjòn-lâ, ¿kó ßsín ma-ni nga tjê-lâ ma? Ngaßtsiì xîtâ ra kjìn ma-nio, ngì tjín ikòn nga ßnchré-lâ Jesús koni ßsín bakónya. 38 Jesús ßkoâáßsín tsakón-ya-lâ xîtâ. Kitsò-lâ: —Tîkindâa ijo-nò âßta ßtsê xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés. ßÑó sasén-lâ nga nikje ndajò faya. Tîkoâá ßñó sasén-lâ nga nda kjòn jchâxkón ßkiâ nga síkjáya-la xîtâ yâ ndîtsîn. 39 Kô jñà bátsji íxîlê ra îjncha ítjòn yâ nißya îngô sinagoga; kô yâ ñánda tjín ßsí, jñà bìtsâjnaßta ítjòn ímîxâ. 40 Kô faßán-lâ nißya-lâ íchjín ra ßken ßxîn-lâ. Âkjòn ßñó ndajò kjôchikon fìkô, mé-ni nga nda xîtâ kîtjongi-nì. Jñà xîtâ kìî, ìsâá tse kjôhißin kî-lâ. 41 Jesús tsikíjna yâ kixî-lâ ñánda tíjna kaxâ ra sînchá tôn ßtsê îngô. Tíkotsíjèn-lâ xîtâ nâxîndá nga bítsâya tôn. Kjìn xîtâ nchîná ra tse tôn tsjà. 42 Ijchó jngo chjôón jchân ra ßñó îmâ. Jò ndí tôn itsíñá tsikítsaya ra chiba chjí-lâ. 43 Jesús kiìchjâá-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, kitsò-lâ: —ßKoâá xin-nò ra ngì kjôhixî, jè chjôón jchân râ-kiî ra ßñó îmâ, jè ra ìsâ tse tôn kábíjna nda mì ßkoâ-ni koni jñà xîtâ ra ika. 44 Nga ngaßtsì xîtâ, tà jè tsjá jè ra jnengi-lâ tânga jè ndí chjôón îmâ râ-kiî, jngó kjá kàtsjá ijye ngaßtsì ndí tôn ra tíjna-lâ ra tísíjchá-ni ijo-lâ.

Marcos 13

1 Kßiâ nga itjo-ni ndîtsin îngô ítjòn, Jesús, jngo xîtâ ra kotáßyáßta-lâ kitsò-lâ: —Maestro, chítsìjèn-lâ mé tà kjòn-ni nâjô kô mé ta nda kjòn-ni nißya. 2 Kitsò Jesús: —Chítsìjèn-lâ ngaßtsiì nißya ißi kî. Nîì tî jngo nâjô-lâ sîijosón-ilâ xákjén. Kîxojèn ijyeé ngaßtsioô. 3 ßKiâ nga tíjna Jesús yâ âsònßnga nindo Yá Olivo yâ kixî-lâ Îngô Ítjòn, jè Pedro, Jacobo, Juan kô Andrés âßta xìn kiìchjâ-lâ Jesús nga iskònangi-lâ, kitsò-lâ: 4 —Kôtín-nájîn, ¿kjiá-nio nga kôßsín kôkâma jñà kjoâ kìî? ¿Mé kjôxkón ra tjên kôtsíjèn ßkiâ nga ijye mejèn kîtasòn ijye kjoâ kìî? 5 Kiìchjâá Jesús, kitsò-lâ: —Nda tîkindâa ijo-nò mé-ni nga mì yá ra skoóndâchâ-nò. 6 Kjìn xîtâ kjîí ra jè ßí-na sîìchjeén nga kîtsô: “An-ná ra Cristo [ra xá isìkasén-na Nainá].” Kô kjìn xîtâ skoóndâchâ-lâ. 7 ’Jiòn, ßkiâ nga kînáßya-là nga ßjndìî ra ján tjín kjôjchán, kì tà chjàn skon; xá ßkoâá ßsín kâma-ni, tânga kjßeè tsà kjeéßtà îsàßnde. 8 Ngâ kiìtsiâà-lâ kjôjchán xákjén jñà ra xîtâxá ítjòn títsâjna nga închibatéxoma yâ nâxîndá ißi ra tjín îsàßnde nga skâjàn-kjo. Kô jndíî ra ján ßkoâ chßón ta nga tíjngo îsàßnde; kô ßsêé kjînchrá. Jñà kjoâ kìî, ta jè ra maßtsiâ-ni ta ngaßtsì kjôhißìn ra ßsê. 9 ’Nda tîkindâa ijo-nò nga yâ skânìßta-nò xîtâ ñándâ tjíijo xîtâxá. Skâjàn kôo-nò xîtâ yâ âya nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío. Kô ikôó-nò yâ ngixkôn xîtâxá ra batèxoma kô ñándâ tjíijo xîtâxá ítjòn, tà ngâtjì-lâ âßta tsâßân. Jión ßkiôo ßén âßta tsâßân. 10 Machjeèn-nì nga ítjòn kôbísòn ßén xîtsê-lâ Cristo ra nda tsò nga tíjtsa îsàßnde. 11 ßKiâ kîjchò yâ ngixkôn xîtâxá, kì makájno-nò kóßsín kînákjoâa. Kì jiòn nìkítsjeèn, nga ßkoâá ßsín kînákjoâa koni kîtsô-nò Nainá, nga mì tsà jiòn ra kînákjoâa, jè Inìmâ Tsje-lâ Nainá ra kîchjâ ngàjo-nò. 12 Jñà nîchjin ki, tîjè-ni ßntsê sîìngâtsja ßntsê xîtâ nga kîyà. Jè nâßìn-lâ sîìngâtsja ißndí-lâ nga sîìßken xîtâ. Jñà îxti-lâ sîìngâtsja nâßìn-lâ nga kîyá. 13 Ngaßtsiì xîtâ kôjtikeè-nò ta ngâtjì tsâßân. Tânga jè ra chíkjoâ-lâ nga kixî kôsên skanda ßkiâ nga kjêèßta jñà kjoâ kìî, jè-ní ra kôtojin kjôhißin. 14 ’Tânga ßkiâ nga jchßâa yâ îßnde tsjeè-lâ Nainá, kjoâ tjé ra kôma ra ßñó chßo tjín ñánda mì kiì baken-lâ nga kôßsín kôma, [koni ßsín kitsò Daniel xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá.] (Ndaà kàtasijiìn-lâ jñà xîtâ ra ma-lâ kotèßyà xâjôn.) ßKiâ nga kôkâma jñà kjoâ kìî, jñà ra títsâjna yâ Judéa, kátafachinga; yâ kàtafì yâ âsòn nindoò jàn. 15 Jè ra yâ tíjna âsònßnga nißya-lâ, kì ta chjàn bitjojèn-ni; kì ta chjàn fahaßsen nißya-lâ nga mejèn-lâ mé ra skâábé; 16 kô jè ra yâ tsáßbajin nangi-lâ, kì ta chjàn nchrabá-ni yâ nißya-lâ nga kîìxkó jñà nikje-lâ. 17 ¡Îmâ ró-ni jñà ndí íchjín ra ißndí tjíhìßma-lâ kô ra închisíjchá îxtixó jñà nîchjin kiî! 18 Tìtsaßba-là Nainá nga mì ßkiâ kôkatama ßkiâ nga nîchjin-lâ chô ßnchán. 19 ßKiâ nga kôßsín kôkâma jñà nîchjin kìî, ßñó tse kjôhißin ßsê, skanda kjßeè ñándâ kôßsín ma skanda tjên-ni tsikíndaà îsàßnde Nainá skanda mì tî kôßsín kôkâma-ni nî ta mé nîchjin-nio. 20 Tsà mì-là jè Nainá kjôhíxìn chiba jñà nîchjin kìî, nî yá-la xîtâ ra kôtojin kjôhißin. Tânga jè Nainá ijye kôßsín tjínda-lâ nga kjôhíxìn chiba jñà nîchjin kìî, ta ngâtjì-lâ jñà xîtâ-lâ ra ijye jè jahíjin. 21 ’ßKiâ nga tsà yá ra kîtsô-nò: “¡Chítsejèn-là, îí tíjna Cristo [ra xá isìkasén-ni Nainá]!” o tsà kîtsô-nò: “¡Chítsejèn-là, ján tíjna ján!” kì tà chjàn makjiín-nò. 22 Ngâ kjîí ißka xîtâ ra ta xîtâ ndiso ra Cristo kîtsô-lâ ijo-lâ kô ra kîtsô nga jñà chjâ ngajo-lâ Nainá. Kjìn kjôxkón ra tsee ngaßñó tjîkô kôkòn kô sîìkatsíjèn, ra skanda skôóndâchâ-lâ jñà xîtâ ra ijye jahíjìn Nainá, tsà ma ra sîìkô. 23 Tîkindâa ijo-nò. Ngâ ijye tjên tíbènâjmíya ijye-nò ngaßtsiì kjoâ ki. 24 ’ßKiâ nga ijye kôma âskan-nio nga ijye kôto nîchjin ßtsê kjôhißin, kôjñó jè tsáßbí. Kô jè sá mì tî kiì kôhisèn-ni. 25 Jñà nitse skâtsangì-ní. Kô jñà ngaßñó ra tjín jàn ngajmiì, kôjtiyaá-lâ. 26 Âkjòn jchßâá-na ra ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ, nga kînchrabà-jìan-yâ âjìn ifi, tse ngaßñó kô tse kjoâjeya-nâ yâ kjíikô ßkiâ nga ßkjiáa. 27 Sikasén-na jñà ikjâlî-nâ nga kiíxkóya xîtâ-nâ ra ijye ßân jahíjìân yâ kójngo tjandi-lâ îsàßnde kô nangi. 28 ’Chítsijèn-là jè yá-lâ toò igô mé ra bakón-ya-ná; ßkiâ nga jñà chrja chíßndé-lâ bíßtsiâ nga bíjtsén-jno, kií-ní nga ijye tímachraña chô ndabá. 29 ßKoâá-tî ßsín tjín, ßkiâ nga jchâà nga kôkamà jñà kjoâ kìî, kàtafiyaá-nò nga ijyeé tímachrañà nîchjin; ijyeé yâ síjnâjtô chraña ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ yâ xôtjôbâ nißya-nò. 30 ßKoâá xin kixî-nò, tîkjeé biya-ni xîtâ ra tjín nîchjin ßndîßndî nga kîtjasòn ijye ngaßtsì kjoâ kìî. 31 Jè ngajmiì kô jè îsàßnde jchîja-la; tanga jñà ßén-nâ, mì tsà ta yâ jchâajìn, kîtjasòn ijye-ní. 32 ’Tanga jè nîchjin kô jè hora ßkiâ nga kôkâma, nî yá ra tjíjin-lâ; nî jñà ikjâlî ßtsê Nainá ra tjín yâ ngajmì; skanda nda mí beê ßân ra Ißndì-lâ ma; tâjngoò Nainá ra Nâßín-ná tjíjin-lâ. 33 ’Tîkindà ijo-nò, titsâjnakon, tìtsaßba-la Nainá nga mì tsa jiòn tíjìn-nò kjiá-ni nga kôßsín kôkâma. 34 ßKoâá ßsín tjín koni tsa jngo xîtâ ra kjiìn kì, isíngâtsja nißya-lâ xîtâ chîßnda-lâ. Kitsjá-lâ xá nga jngó-jngó; kitsò-lâ jè ra síkindâ xôtjôba-lâ nißya: “Tîjni, kì sífé-jin.” 35 ßKoâá ßsín tîtsâjnakoòn ngaßtsì-nò nga mì kiì tjíjìn-nò jè nîchjin ßkiâ nga ßkjií-ni Ni-lâ nißya. ¿A tímajñó ßkjií-nì o ra ßkiâá ßkjií-ni nga kîjchò maßsen nîtjên o ra ßkiâ-ní nga skindàya káxtî o ra ßkiâá-ní nga ijye tíßsê îsén? 36 Kì tsjahijo-fè jiòn, titsâjnanda tsà ki nîchjin-ni tà ndîtôón jßiì-ni Ni-lâ nißya. 37 Koni ßsín xin-nò ra jiòn, ßkoâá tî ßsín xin-lâ ngaßtsì xîtâ: "Ndaà tîtsâjnakoòn."

Marcos 14

1 Tà jò nîchjin chija-lâ nga kîjchò ßsí Paxkô ßtsê xîtâ judío ßkiâ nga bakjèn nîñô nchrâjín ra tsìn-lâ nâßyô san. Jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì kô xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá tsakátsjißnde-lâ kóßsín sîìkô nga skoóndâchâ-lâ nga tsabàßñó Jesús, âkjòn sîìßken. 2 Tjín ika ra kitsò: —Mì tsa âjìn ßsí sîßkeén mé-ni nga mì kjôsiì ßsê-lâ xîtâ nâxîndá. 3 Jesús ßkiâ nga tíjna nißya-lâ Simón ján nâxîndá Betania, jè ra kôßsín yaxkon-lâ nga indojno chrjâbâ ijo-lâ. ßKiâ nga tíjnaßta ímîxâ jngoò chjôón ijchòkon ra ßya jngo namítâ nâjô ra tjíya-lâ siìtî ixi ra ßñó nda jnê ra ßmì nardo ra ßñó tse chjí-lâ. Tsakján-ßa namítâ, âkjòn tsikíxtenjnò skô Jesús jè siìtî ixi ra ßya. 4 Tjín ika xîtâ ra yâ títsâjna, kjòjti-lâ, kitsò-lâ xákjén: —¿Mé-ni ta kasíkißtsón-ni jè siìtî ixi. 5 Isaá-la nda tsà kasatíjna, nga tsatoò-lâ jàn sìndô nîchjin chjí-lâ chîßnda tjín-ne; jè tôn râ-kiî tsa jñà kabí-lâ jñà xîtâ îmâ. Kô kiìchjâjno-lâ jè chjôón ra kjiî. 6 Tânga kitsò Jesús: —Kì kôßsín ßmì-là. ¿Mé-ni kôßsín nìjtii-là? Koni ßsín kàßsìn-kôo-ná, ßñó ndaà kàßsín-ni. 7 Jñà xîtâ îmâ yâá títsâjnakô kißta-nò kô ma kîsîkôßta ßkiâ nga mejèn-nò. Tânga ßân, mì tsa î tíjnakô kißta- nò. 8 Jè chjôón ra kjiì, ßkoâá ßsín kàßsín koni kji ma ra kàßsín. Ijyeè kabíxtenjnò kjon-ni siìtî ixi ra ßñó nda jnê ijo-nâ ra âßta ßtsê ßkiâ nga sîijian. 9 ßKoâá xin kixî-nò, nî ßsín ta ñánda-ni nga sênâjmí-ya jè ßén xîtsê ra nda tsò nga tíjtsa îsàßnde, tîkoâá sênâjmíya-te koni ßsín kàßsìn jè chjôón ra kìî mé-ni nga sîìkítsjèn-yá-ni xîtâ âßta ßtsê. 10 Jè Judas Iscariote ra yâ itjojin-ni xîtâ-lâ Jesús ra tejò ma-ni, kiìjkoón jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmi nga mejèn-lâ jè sîìngâtsja Jesús. 11 Jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmi, ßkiâ nga kiìßnchré, ßñó kjòtsja-lâ, ßkoâá ßsín kitsjaà-lâ tsaßba nga tôón tsjá-lâ. Jè Judas tsakátsjißndeé-lâ kóßsín ßsîìn nga ma siìngâtsja Jesús. 12 Jè nîchjin ßkiâ nga tîsâ maßtsiâ jè ßsí paxkô ßkiâ nga jñà xîtâ judío bakjèn nîñô nchrâjín ra tsìn-lâ nâßyô san, ßkiâ nga síßken forrè ra ßtsê ßsí paxkô, jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús iskònangì-lâ; kitsò-lâ: —¿Ñánda mejèn-lì nga kongí-kinda-jîn tsajmi ra chineé ßtsê ßsí paxkô? 13 Jesús isìkasén jò xîtâ ra kotáßyáßta-lâ ján Jerusalen, kitsò-lâ: —Tangió ján âjin nâxîndá jàn, yâá skâjiòn jngo xîtâ ra ßya jngo nisa nandá; ßkiâ nga jchâa, tangítjîngi-la. 14 Yâ ñándâ kjoâhaßsen, kôtìn-là jè ni-lâ nißya: “Kîí tsò jè Maestro: ¿Ñándâ kijna jè nißya yâ ñándâ kókjên-kô xîtâ ra kotáßyáßta-nâ jè ßsí paxkô?” 15 Yâá kôkón jngo-nò nißya ra je kji ra kijna-sònßnga, nißya ra ijye titsânda tsâjmi ra kôchjeén. Yâá tìndaà jiòn tsajmì ra chjînêé. 16 Kijì-nì jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ ján âjin nâxîndá. ßKoâá ßsín isakò-lâ koni ßsín kitsò-lâ Jesús, yâá tsikíndaà tsajmì ra tsakjèn ra kjoâ ßtsê ßsí paxkô. 17 ßKiâ nga ijye kjòjñò Jesús ijchòkôó xîtâ-lâ ra tejò ma-ni. 18 ßKiâ nga títsâjnaßta ímîxâ nga închibakjèn, Jesús kitsò-lâ: —ßKoâá xin kixî-no, tî jiòn jngo najiòn ra î închibichio ra sîìngâtsja-na xîtâ kondrâ-nâ. 19 Jñà xîtâ-lâ Jesús ta kjòba-lâ ßkiâ nga kô kitsò. ßKiâá jngójngó iskònangi, kitsò-lâ: —¿A ßân-ná? 20 Jesús kitsò: —Jngoó kîtjojin âßta tsâjiòn jiòn ra tejò ma-nò jè ra tâjngo chrôbâ închibichi-jîn. 21 ßÂn ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ, ra kixî kjoâ, ßkoâáßsín kîyáa koni ßsín ijye tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá. ¡Tanga îmâ ró-ni jè xîtâ ra kôßsín sîìngâtsja-na. Ìsâá-la nda-lâ tsà mì ki kitsin xîtâ ra kjiì. 22 ßKiâ nga închibakjèn Jesús iskábé nîñô nchrâjín, kitsjá-lâ kjônda Nainá, isìjòya jè nîñô nchrâjin, âkjòn kitsjá-lâ xîtâ-lâ, kitsò-lâ: —Chjíbé nîñô nchrâjín kiî. Jñà kìî, jè ijo-nâ. 23 Âkjòn iskábé jngo chîtsín, [jè ra tjíya nandá xán ßtsê uva], kiìchjâßta-lâ Nainá nga kitsò-lâ: “Nainá ra kîìchjí-li”; âkjòn kitsjá-lâ xîtâ-lâ, ngaßtsiì xîtâ-lâ kißtsiì vino ra tjíya chîtsín. 24 Kitsò-lâ: —Jè rakiî jè jní-nâ ra síkixîya jè kjoâ xîtsê ra tíbíndajínkô-nò nga xâájten-tjí-lâ xîtâ. 25 ßKoâá xin-nò, mì tî ki skî-na nandá xán ßtsê uva skanda ßkiâ nga kîjcho nîchjin nga ma skiâà nandá xán xîtsê yâ ñándâ nga tíbatéxoma Nainá. 26 ßKiâ nga jè Jesús kô xîtâ-lâ ijye kise jngo-lâ so Nainá, âkjòn kiì ján âßta nindo Yá Olivo. 27 Kô Jesús kitsò-lâ xîtâ-lâ: —Kîjmì tákón nájiòn ngaßtsì-nò; ngâ ßkoâá ßsín tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga tsò: “Sißkén-ná jè chjîngô ßchô kô jñà forrè kôchijndí-ní.” 28 Tanga ßkiâ nga ijye kjoâáya india-na, yâá kjín ítjòn-nò yâ ján nangi Galilea. 29 Kitsò Pedro: —Nîßsín tsjín tákon-lì ngaßtsì jñà xîtâ-li ra ißka, ßân mì kì tsjìn tákon-là. 30 Jesús kitsò-lâ: —ßKoâá xin kixî-là; jé kjón nîtjên ra-kiì ßkiâ nga tîkje kjindáya jò ßka káxtî, ngajî, jàn ßka kôsíi nga mì kì ßyaxkon-ná. 31 Jè Pedro ìsâ ßñó kiìchjâ isa; kitsò: —Nîßsín yâ katîyakôo-la, mì kiì kjójnâßma jiàân. Ngásòn kitsò ijye xîtâ-lâ ra ika. 32 Kiì jngo îßnde ñánda ßmì Getsemaní; Jesús kitsò-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ: —Yâ titsâjna îjndíî; ßkoâà-la chîbâ-lâ kjíchjaßta-lâ Nainá. 33 Jesús kiìkôó Pedro, Santiago, kô Juan. Âkjòn tsikíßtsiâ nga ba kißse-lâ; ßkô ßñó isìkájno. 34 Kitsò-lâ xîtâ-lâ: —Taxkî ßñó ba tjín-lâ jè inìmâ-nâ; sí ßkoâá ma-na koni tsa kîyáâ. Tîtsâjnaà îjndíî, titsâjnakon. 35 Jesús kiìkjá chiba-ìsa. Âkjòn tsasèn xkóßnchißta nangi nga kiìchjâßta-lâ Nainá, tsa ma, kàtatjahíxìn-lâ kjôhißin. 36 ßKiâ nga tíchjâßta-lâ Nainá, kitsò-lâ: —Nâßìn, Nâßìn, ra âßta tsâji, ma ijye-ní nîtâ mé kjoâ-ni. Chjíixìn-ná âßta ßtsê kjôhißin ra-kiî; tânga mìtsà jè ßén tsâßân katitjasòn; jè kàtitjasòn koni ßsín mejèn-li. 37 Âkjòn ßjiì india-ni yâ ñándâ títsâjna xîtâ-lâ, tânga ijyeé kjife. Kitsò-lâ Pedro: —Simón, ¿a titsâjnafè-ní? ¿A sí mì kachíkjoâ-lì tsà tà jngo hora kàbíjnakin? 38 Titsâjnakon kô tînákjoâßta-lâ Nainá mé-ni nga mì jé skâjin-nò. Kixîí kjoâ, jé inìmâ-ná tíjnanda-ní nga mejèn-lâ síitjasòn, tanga ra jè ijo-ná, tsìn-lâ ngaßñó nga ma-lâ síitjasòn. 39 Jesús kiì kiìchjâßta india-lâ Nainá. ßKoâá tî ßsín kitsò koni kitsò nga tî sâ ítjòn. 40 ßKiâ nga ßjiì india-ni, jñà xîtâ-lâ tákjón kjifé india-ni ta ngâtjì-lâ ngâ ßñó nijñá-lâ. Mì tî kiì ßbeè-ni kó kîtsô-lâ Jesús. 41 Ra kjôma jàn ßka nga ßjiì-ni Jesús. Kitsò-lâ: —Tsjafe isa kô tîkjáya. Kàtjaßbè kjoâ. Chítsejèn; ijye ijchò chîbâ-lâ nga ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ yâá kôngâtsja jñà ra xîtâ-jé. 42 Tîsítjêen kô tjiaán; ijye nchrabá chrañà jè ra sîìngâtsja-na xîtâ kondrâ-nâ. 43 Takjón tî ßkiâá tíchjâ ìsa-ni Jesús nga ßjiì jè ra ßmì Judas, jngo xîtâ-lâ Jesús ra ma-ni tejò. Kjìn xîtâ tjîkô ra ßya kîchâ ndajò tîkoâ ßya yá. Jñà xîtâ kìî, jñà isìkasén jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì, kô jñà xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés kô jñà xîtâ jchínga ra ßtsê xîtâ judío. 44 Judas, jè ra tsikénâjmíßtin Jesús, tjên kitsó ítjòn-lâ jñà xîtâ ra tjîkô. —Jè ra skínêßta îsén-lâ, jè-ní ra kîndâbâßñó, kô nda kjón tahíkô. 45 ßKiâ nga ijchò Judas, kiì kasißta chrañà-lâ Jesús, kitsò-lâ: —Maestro. Âkjòn iskineßta îsén-lâ. 46 Jñà xîtâ ra tjîkô, ndîtôòn itsabàßñó Jesús. 47 Tanga jngoò xîtâ ra yâ síjnajin tsachrje kîchâ ndajò-lâ. Tsajá-lâ jè xîtâ chîßnda-lâ nâßmì ítjòn; tsateßta chíká-lâ. 48 Jesús kiìchjâ, kitsò: —¿Mé-ni kôßsín kàßfiì ndabàßñó-ná jiòn koni tsà jngoò xîtâ chijé nga kô kîchâ kô yá kißchà-no? 49 Nîchjin nchijòn tsakátîjnakôo-nò yâ îngô ítjòn nga tsakónyá-nò kô mì kì indabàßñó-nájiòn. Tanga kií kô ßsín tíma-ni nga kîtasòn jè ßén ra tjíßta jè xâjôn ra tjíßtà ßén-lâ Nainá. 50 ßKiâá jahàchinga ngaßtsì jñà xîtâ-lâ, isíkíjna tâjngo jè Jesús. 51 Jngo ti tjîngi-lâ ra tíjnajté jngo nikje chraba. Jñà xîtâ itsabàßñó-te, 52 tânga jè ti ra kjiì kitsjiìn nikje chraba-lâ; âkjòn ta koâá ßsín tsanga líkâ. 53 Jñà xîtâ kiî, yâá kiìkô Jesús yâ ñánda tíjna nâßmì ítjòn. Yâá kjóxkóya kóhôtjín xîtâ ítjòn ßtsê nâßmì, jñà xîtâ jchínga ßtsê xîtâ judio, kô ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés. 54 Jè Pedro, tà kjiìn, ta kjiín baßsen-tjîngi skanda ßkiâ nga ijchò yâ ndîtsin nißya-lâ nâßmì ítjòn. Yâá tsikijnajin-lâ ñánda títsâjna jñà xîtâ ra síkindâ nißya îngô nga títsâjnaßngi. 55 Jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì kô ngaßtsì xîtâ ra tjín-lâ xá âßta ßtsê xîtâ Judío tsakátsjií xîtâ ra tsjáßtin ßén Jesús mé-ni nga kâma kiìnè-ilâ kjôhißin nga sîißken, tânga mì kiì isakò-lâ. 56 Kjìn ma-ni xîtâ ra tsakánè ßén ndiso ra kondrâ ßtsê Jesús; tânga kjâ kjîí, kja kjîí tsò ßén ra tsakánè kô mì kiì kjóngásòn jñà ßén-lâ. 57 Tsincha kixîí ika xîtâ ra tsikeènâjmí ßén ndiso. Kitsò: 58 —Jîn, inaßyà-lâjîn nga kitsò: “ßAn, sikíxójen îngô ítjòn ra tsja xîtâ tsikínda-ni kô ta jàn nîchjin kìndá jngo isa ra mì tsa tsja xîtâ sinda-ni.” 59 Ta kjón mì kiì kjòngásòn ßén-lâ nîßsín kôsín kitsò. 60 ßKiâá tsasítjên jè nâßmì ítjòn; tsasijnaá-kixî yâ nga masen-lâ ngaßtsì xîtâ, iskònangi-lâ Jesús, kitsò-lâ: —¿A mí kó si? ¿Mé ßén ra kôtsò bánè-li xîtâ kiî? 61 Jè Jesús jyò tsikìjna, nî mé ßén kiìchjâ. Jè nâßmì ítjòn, ìjngoò ßka iskònangiì-lâ, kitsò-lâ: —¿A ji-ní ra Cristo, ra Ißndí-lâ Nainá ra ßñó nda ßyaxkón? 62 Jesús kitsò: —ßÂn-náa, kô saá jchâ-nájiòn ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ nga yâ kótîjna yâ ngakixî-lâ Nainá ra tse ngaßñó tjín-lâ, kô tîkoâá jchâa-na ßkiâ nga kjînchrabàjìan ifi ján ngajmì. 63 Jè nâßmì ítjòn iskíchrjayajnoó ijo-lâ nga ßñó jti kjoma-lâ, kitsò: —¿Mé ßsiân-ìsâ-ná xîtâ ra tsjá ßén? 64 Jiòn sabá kanaßyá-la koni ßsín kachjâjno-lâ Nainá. ¿Kó ßsín ma-nò? ¿Mé ra sîkêé? Ngaßtsì xîtâ ßkoâá kitsò nga bakèn-lâ kîyá. 65 Jñà xîtâ tsikíßtsiâ nga tsikìchrájnò kô tsikíchjà xkôn, tsißké-lâ chrjôngô, kitsò-lâ: —¿Kôsí, yá ra tíßbé-lì? Kô jñà xîtâ ra síkindâ îngô, isijtsin-ßá isén-lâ. 66 Jè Pedro yâá tíjna ndîtsin yâ înàjngi nißya-lâ [nâßmi ítjòn]. Ijchò jngoò chjôón chîßnda-lâ nâßmì ítjòn. 67 ßKiâ nga kijtseè Pedro, nga tíjnaßngi, iskòtsíjèn-jnó-ní, kitsò-lâ: —Tîkoâá ngajî, yâá tjájmèkí Jesús ra Nazaret îßnde-lâ. 68 Tanga jè Pedro tsakjaßma-ní. Kitsò: —Mì kiì beexkon. Mì kì ßbe mé ra kôßmì-là jî. Jè Pedro âkjòn itjo, ján ikasìjto xôtjôbâ-lâ nißya. ßKiâá iskandáya jngo káxtî. 69 Jè chjôón chîßnda-lâ nâßmì, kijtseè indiaà-ni jè Pedro. Kitsò-lâ jñà xîtâ ra yâ títsâjna: —Jè xîtâ ra-kiì, xîtâ ßtsê-ní. 70 Tânga jè Pedro tsakjaßma indiaà-ni. Ra kjôma âskan-nio, jñà xîtâ ra yâ títsâjna, indiaà kitsoò-lâ Pedro: —ßÉn kixî-nì, ngajî, xîtâ-lâ Jesús-ní nga Galilea îßnde-lì, ßkoâá ßsín tsò ßén-lì. 71 Jè Pedro ßkiâá ßñó kiìchjâ isa, kitsò: —¡Kàtakajian kjôhißin tsà mì ßén kixî ra kôtíxian-nò nga mì kì bexkon xîtâ ra kôßmì-la jiòn! 72 Tîßkiâ-ni nga kô títsò Pedro, jè ra ma-ni jò ßka iskindàya jè káxtî. ßKiâá itjokítsjeèn-lâ Pedro koni kitsò-lâ Jesús nga kitsò-lâ: “ßKiâ nga tî kjßeè kjindáya jò ßkâ káxtî, ngajî, jàn ßka kôsí nga mì kì ßyaxkon-ná.” ßKiâ nga ítsjèn-lâ kjoâ kiî, ßñó iskindáya.

Marcos 15

1 Kó ra kißse îsén kjóxkòya xîtâ ítjòn-lâ nâßmi kô xîtâ jchínga kô xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés kô ngaßtsì xîtâxá ßtsê xîtâ Judío. Tsikíßté-ßñó Jesús, kiìkô nga isìngâtsja jè Pilato. 2 Jè Pilato iskònangi-lâ, kitsò-lâ: —¿A jî-ní ra xîtâxá ítjòn-lâ xîtâ Judío? Jesús kitsò: —Jîí ra kôßsín tjisi. 3 Tânga jñà xîtâ ítjón-lâ nâßmì, kjìn skôya tjín-ni ßén ra bánè-lâ nga bángi. 4 Pilato ìjngoò ßka iskònangi-ilâ, kitsò-lâ: —¿A nî mé ßén nakjì? Tînáßyì, ßñó kjìn skôya kjoâ bánè-lì xîtâ ra bángi-lì. 5 Jesús mì kiì kiìchjâ nîßsín kô tíßmi-lâ. Jè Pilato, tà ßkoâá kjomà-lâ. 6 Xkî nó xkî nó ßkiâ nga bitjo ßsí paxkô jè Pilato síkíjna-ndîí jngo-ni xîtâ ra títsâßya ndâyá; jè bijnandîí-ni jè ra xîtâ nâxîndá síjé nga kíjna ndîí. 7 Tjín ißka xîtâ ra títsâßya ndâyá ra kjôsiì tsakátsji âßta ßtsê gobierno kô xîtâá isìßken; kô jngo xîtâ ßkiî ra ßmì Barrabás. 8 Jñà xîtâ nâxîndá kiì kákô Pilato nga mejèn-lâ kôßsín sîhitjasòn koni ßsín ma kjißta nga xkî nó. 9 Kiìchjâá Pilato, kitsò: —¿A mejèn-nò nga sìkíjnandîí-na ra xîtâxá ítjòn-lâ xîtâ judío? 10 Pilato, ijye tjíjìn-lâ nga jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmi, tà ki-ní nga maxìtakòn-ke jè Jesús, kií kôßsín yâ isìngâtsja-ni. 11 Tanga jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì, jñà tsincháßa xîtâ nâxîndá nga isaá nda-ni nga jè katíjnandîí-ni Barrabás. 12 Pilato indiaà iskònangi-lâ xîtâ nâxîndá, kitsò-lâ: —¿Mé ra mejèn-nò nga sikòô jè ra ßmì-là xîtâxá ítjòn-lâ xîtâ judío? 13 Jñà xîtâ, ßñó kiìchjâ, kitsò: —Krò katasißta. 14 Pilato, ßkiâá kitsò-lâ: —¿Mé kjoâ ra tâßcho kißsìn? Jñà xîtâ nâxîndá, ta isâá ßñó kiìchjâ, kitsò: —Krò katasißta. 15 Pilato mejèn-lâ nga ndaà kíjnakô xîtâ nâxîndá. Kßoâá ma-ni nga isíkíjnaßndîí-ni jè Barrabás; kô kitsjá kjôkixî nga kißse-lâ jè Jesús, âkjòn isìngâtsja nga katáßta krò. 16 Jñà chíchàn kiìkôó Jesús yâ nga masen-lâ ndîtsin nißya-lâ xîtâxá ítjòn. Âkjòn tsikíxkóya ijye kóhôtjín chíchàn ra ißkaâ. 17 Isíkáya jngo nikje ra chjîndî iní kjio; âkjòn kisìßya jngo yá naßyá nga tsikìßa skô koni ßsín sißa jngo-lâ corona xîtâxá ítjòn. 18 Kô tsikíßtsiâ nga iskindàya-tin. Kitsò-lâ: —¡Nda katijna jè Xîtâxá ítjòn-lâ xîtâ Judío! 19 Jngo ínâxô matjìkôo-ni skô; kô tsikìchrájnokô sâ-ni kô tsinchàxkónchißta-lâ koni tsà bexkón. 20 ßKiâ ijye kôßsín isìsabà-lâ, tsjahíxìn-lâ jè nikje chjîßndî iní ra kjiya. Âkjòn isíkáya india-ni jè nikje-lâ ra ßtsê. Âkjòn kiìkô nga kîí káßta krò. 21 Jngoò xîtâ ra yâ chîbâ-lâ tíßfa ra ßmì Simón ra yâ Cirene îßnde-lâ ra tínchrabá-ni ranchô-lâ; jè ra nâßìn-lâ ma Alejandro kô Rufo. Jñà chíchàn kjôßñó kißsìn-lâ nga isìßka krò-lâ Jesús. 22 Kiìkô Jesús yâ îßnde ñánda ßmì Gólgota. Jè ßén ra tsò-ni Îßnde skô mißken. 23 Kitsjaà-lâ nandá xán ßtsê uva ra tjíkòjìn-lâ mirra tânga jè Jesús mì kiì kißtsiì. 24 ßKiâ nga ijye tsakáßta krò, âkjòn jñà chíchàn isìská kañá-ni nikje-lâ Jesús nga yá ßtsê kîtsô-lâ nga jngó jngó nikje. 25 Ijchò-lâ tsà las nuebê nga tâjñò ßkiâ nga isìßta krò Jesús. 26 Kií ßsín tsò-ni ßén ra yâ tjíßta: “Xîtâxá Ítjòn-lâ Xîtâ Judío,” nga kií jé kjomà-lâ nga inìßken-ni. 27 Tîkoâá isìßta-te krò jò xîtâ chijé. Jngo isasíjna âßta ngakixî-lâ Jesús kô jngoò isasíjna âßta ngaskoán-lâ. 28 ßKoâá ßsín itjasòn koni ßsín tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga tsò: “Yâá kjongásòn-kô koni jngo xîtâ ra tse jé tjín-lâ.” 29 Jñà xîtâ ra yâ chîbâ-lâ ja, kiìchjâjnoó-te-lâ, síkjaàtji-lâ skô, kitsò-lâ: —¡Jaâ! Jî ra kôkîsi nga sîkìxójìn îngô ítjòn-lâ Nainá kô nga jàn nîchjin kínda india-ni, 30 tîjî tînáchrjejìn-ni kjôhißin ijo-lì kô títjôjiìn yâ âßta krò. 31 ßKoâá tißsín isitsjaßtìn jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmi kô xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá. Kitsò: —Maá-lâ tsachrjejìn kjôhißìn xîtâ ra ßkjîí, tanga mì kì ma-lâ tî jè síkô-ni ijo-lâ. 32 Kàtitjojên-ßta-ni krò ßndîßndî-ni jè ra Cristo, ra xîtâxá ítjòn-lâ nâxîndá Israel, mé-ni nga jchâ-ná kô kôkjiín-ná âßta ßtsê. Skanda jñà xîtâ ra jò ma-ni ra kjißtà-te krò, tîkoâá kiìchjâjnò te-lâ. 33 ßKiâ ijchò nchisen, skanda nga ijcho las tres nga ngixòn, kjojñò-ní kóokji nga tíjngo îsàßnde. 34 ßKiâ nga ijchò las tres Jesús, ßñó kiìchjâ, kitsò: “Elí, Elí, ¿lama sabactani?” ßÉn ra kiìchjâ, tsó-ni: “Jî ra Nainá xin-la, ¿mé-ni kajmi takón-ná?” 35 ßKiâ nga kiìßnchré-lâ jñà xîtâ ra yâ títsâjna, tjín ißka ra kitsò: —Tînáßyà-là, jè tíchjâ-lâ jè Elías. 36 Jngo xîtâ, ndîtôón kiìkjá jngo tsângâ nga kisíkanchî kô nandá vinagre; âkjòn tsikískô jngo ínaxô; kitsjá-lâ Jesús nga kataßbi, kitsò: —Chítsìjèn-lá, a kjîí ró tse jè Elías nga kôjênßta-ni krò. 37 Tânga jè Jesús ìsâá ßñó iskindàya isa, âkjòn ßken. 38 Jè nikje ra tjâbáya yâ nga masen-lâ îngô ítjòn ichrjajndá-ní. Jòya kjomà skanda âßta nangi. 39 Jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn, ßkiâ nga kijtseè nga ijye ßken Jesús, kitsò: —Ngì kixî kitií-la kjoâ nga jè xîtâ ra kjiî, Ißndí-lâ Nainá-ní. 40 Tîkôaá yâá títsâjna ika íchjín ra kjiìn închikotsíjèn-ni, jè María Magdalena, kô Salomé, kô María ra nâ-lâ ma José kô Santiago, jè ra isâ ma ißndí. 41 Jñà íchjín ki, ßkiâ nga tsikíjna yâ Galilea Jesús, yâá tsinchima-tjîngi-lâ kô yâá tsinchaàkô. Kjìn ma isa-ni íchjín ra yâ títsâjna ra yâ ijchó-ni ján Jerusalén. 42 Ta ngâtji-lâ nga ijye mejèn kàtjì tsáßbí jè nîchjin nga bítsânda xîtâ ßtsê nîchjin níkjáya, 43 jngo xîtâ ra ßmì José ra yâ îßnde-lâ Arimatea, kitsjá ngaßñó-lâ ijo-lâ, jahaßsen yâ nißya ñánda tíjna Pilato kô isìjé-lâ ijo-lâ Jesús. Ngâ jè José, jngo xîtâ ra tîkoâá xá tjín-lâ ßtsê xîtâxá-lâ xîtâ judío ra tîkoâ tíkoña-lâ kjôtéxoma-lâ Nainá. 44 Pilato, tà ßkoâá kjomà-lâ nga ijye ßken Jesús; kiìchjâ-lâ jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn; iskònangi-lâ a ngì kixî kitií kjoâ nga ijye ßken Jesús. 45 ßKiâ nga ijye tsikeènâjmí-lâ jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn nga ijye ßken Jesús, Pilato isìngâtsja ijo-lâ Jesús jè José. 46 José tsatseé jngo nikje chraba; tsajenßta krò ijo-lâ Jesús; âkjòn isìkájté-jno jè nikje. ßKiâá kiì kíhijin ñándâ ijye tixánda jngo ngâjô yâ ângi nâxî; iskanìßsen-ngi kô âkjòn iskáníkjá jngo nâjô ra tsasén-jto yâ xôtjôbâ ngâjô. 47 Jè María Magdalena kô jè María ra nâ-lâ José, închikotsíjen-ní yâ ñándâ nga isihijìn ijo-lâ Jesús.

Marcos 16

1 ßKiâ nga ijyeeßtà jè xòhotô nga nîchjin níkjáya, María Magdalena, kô María nâ-lâ Santiago kô Salomé, tsatse siìtî ra nda jnê nga mejèn-lâ ikixtenjnò ijo-lâ Jesús. 2 Jè nîchjin ßkiâ nga bíßtsiâ xomànâ, ßñó tâjñòya kiì; kô ijyeè tíbitjo kàtji tsáßbí nga ijchò katsíjèn-lâ ñándâ isihijin Jesús. 3 Tsò-lâ xákjén: —¿Yá ra kjoaáxìn-ná nâjô ra tíchjàjto-ilâ yâ xòtjobâ-lâ ngâjô chrjó mißken? 4 Tanga ßkiâ nga ijchò, iskoòtsíjèn-lâ, kijtseè-ní nga jè nâjô ra ßñó je kjìô ra tíchjàjto-ilâ ngâjô-lâ mißken ñánda isijna ijò-lâ Jesús, ijyeé itjahíxìn. 5 ßKiâ nga jahaßsen-ngi ngijo kijtseé jngo xîtâ îxti ra tíjnajté jngoò nikje chraba ra ndajò kjìô. Tíjna nga kixî-lâ ngâjô. Jñà íchjín kiî, tà itsakjòn-ní. 6 Tânga jè xîtâ îxti ra-kjiì kitsò-lâ: —Kì ta chàn skon jiòn. Be-ná nga jè închifatsjiò jè Jesús ra Nazaret îßnde-lâ ra isißta krò. Ijyeé kafaáya-ilâ. Mì tî î tíjna-ni. Chítsìjèn-là îßnde-lâ ñándâ kisijna. 7 Tangió kôtìn-là jè Pedro kô jñà xîtâ ra ißka ra kotáßyáßta-lâ Jesús: “Jè tífì ítjòn-nò Galilea. Yâà chjâxkon indiaà-no koni ßsín kitsò-nò.” 8 Jñà íchjín ki, ndîtôón itjo-ni yâ ângi ngâjô. Tsahachikon, nga kiì-ni. Chîbâ închifatsé-ní nga inchitsakjòn. Nî yá ra tsikeènâjmí-lâ nga ßñó tsikìxkón-lâ ijo-lâ. 9 Nga ijye jaàya-ilâ Jesús ßkiâ nga tâjñòya jè nîchjin nga maßtsiâ xomànâ, jè kijtseè ítjòn María Magdalena, jè ra itoò inìmâ ßcho-lâ nîí tsachrjekàjiìn-ni inìmâ-lâ. 10 María Magdalena kiì-ní, nga kiìsìkjíßnchré ngaßtsì xîtâ-lâ Jesús jñà ra ba tjín-lâ kô închikjindáya. 11 Jñà xîtâ-lâ, ßkiâ nga kiìßnchré nga tíjnakon Jesús kô nga jè chjôón ra kjiî kijtseè, mì kiì kòkjiín-lâ. 12 ßKiâ ra kjomà âskan, Jesús tsakón-lâ ijo-lâ jò xîtâ-lâ ra închifì âjìn ijñáâ, tanga kjîí ßsín ßki. 13 Jñà xîtâ ra jò ma ßkiâ nga kijtse tsáfaà-ni nga kií síkjíßnchré jñà xîtâ-lâ ra ika. Tanga tîßkoâá mì kiì kjòkjiín-lâ jñà xîtâ kiî. 14 Ra ijyeheßta-ni kjoâ, Jesús tsakón-lâ ijo-lâ jñà xîtâ-lâ ra tejngo ma-ni ßkiâ nga títsâjnaßta ímixâ nga închibàkjèn. Tsakátîkô-ní nga tája tjín inìmâ-lâ nga mì kjòkjiín-lâ ßkiâ nga tsikeènâjmí-lâ jñá xîtâ ra tsakón ítjòn-lâ ijo-lâ ßkiâ nga ijye jaáya-ilâ. 15 Kô âkjòn kitsò-lâ: —Tangió nga tjíjtsa îsàßnde. ßTènâjmí ijye-là ngaßtsi xîtâ jè ßén xîtsê ra nda tsò ra âßta tsâßân. 16 Jñà xîtâ ra kôkjiín-lâ âßta tsâßân tîßkoâ ra sâtíndá, kîtjokàjiín kjôhißìn. Tanga jñà ra mì kiì kôkjiín-lâ, kjôhißìn skânè-lâ. 17 Jñà ra kôkjiín-lâ âßta tsâßân, ßkoâá ßsín jchâ-lâ nga kômaá-lâ kôchrjekàjin inìmâ ßcho-lâ nîí ra tjíjin inìmâ-lâ xîtâ; tîßkoâá kômaá-lâ kîchjâ ßén xîtsê ra ßkjîí ßsín tsò ra mì tsa xá iskoßtáßyá-ni; 18 nî ßsín yê jtsâbâ, kô nî ßsín xki kjan skînê, nî mé ra kâma-lâ; ßkoâàsòn-lâ tsja xîtâ ra kiya, kô jñà xîtâ kôndaá-ni. 19 ßKiâ nga ijye kôkitsò-lâ xîtâ-lâ, jè Nâßín-ná Jesús, itjamíßnga-ní nga kijì ján ngajmi; tsikijnaßta yâ nga kixî-lâ Nainá. 20 Jñà xîtâ-lâ kijì-ní nga isìkaßbí ßén nda-lâ Nainá nga tíjngo nâxîndá; kô jè Nâßìn-ná Jesús ndaá tsasíkô tîßkoâá ndaá tsakón tsijen nga jè ßén-lâ ßén kixî-ní ßkiâ nga kijcha-lâ kjôxkón ra tsakón xîtâ-lâ. [Kôßsín katama.]

Lucas 1

1 Ijyeé kjìn ma-ni xîtâ ra tsikínda-tse xâjôn jñà kjoâ kixî ra kjomà âjin nâxîndá ra âßta ßtsê Cristo, 2 koni ßsín tsakón-ya-najîn jñà xîtâ ra xkôn kijtse-ni skanda ßkiâ nga kjoßtsiâ kjon-ni kjoâ, tî jñà-ni ra kißtsí xá-lâ nga isìkaßbí ßén nda-lâ Cristo. 3 Jî Nàmî Teófilo, ra xkón tijni, ßân tîßkoâá ndaá sasén-na nga tíbindá-la xâjôn râ-kiî, koni ßsín tjín nga jngó jngó skôya kjoâ; nda tsakatsjíya ijye skanda ßkiâ nga tîßsâ kjoßtiâ kjon-ni kjoâ, 4 mé-ni nga ìsâ nda jchâ-ni kjoâ kixî ra ngì kôßsín tjín, jñà ßén ra ijye tsakón-ya-li xîtâ. 5 Jè nîchjin ßkiâ nga xîtâxá ítjòn tíjna jè Herodes yâ nangi Judea, jngo nâßmi tíjna ra ßmì Zacarías ra tjê-lâ Abías ma. Jè chjôón-lâ Zacarías, Elisabet ßmì ra tjê-lâ Aarón. 6 Xîtâ kixî-ní ngajò yâ ngixkôn Nainá. Síhitjasòn ijyeé ngaßtsì kjôtéxoma-lâ Nainá. 7 Tsìn-lâ îxti; jè Elisabet, chjôón ßndî-ní; ijyeé ßñó xîtâ jchínga ngajò. 8 Jngo nîchjin, jñà nâßmi ra síxákjo-kô Zacarías, jñà tsakô-lâ nga isíxá yâ ngixkôn Nainá. 9 Koni ßsín tjín kjôtéxoma ßtsê nâßmi Israel, jé Zacarías tsakô-lâ suerte nga jahaßsen yâ nißya tsjeè-lâ Nainá, yâ âya îngô ítjòn, nga jè kôkà chrjongó Nainá. 10 ßKiâ nga títì chrjongó Nainá, ngaßtsì xîtâ nâxîndá, yâá închibítsaßba yâ ndîtsiaán. 11 Jngo ikjâlî ßtsê Nainá tsatsíjen-lâ jè Zacarías ra síjna yâ nga kixî-lâ ñándâ nga tì chrjongó Nainá. 12 ßKiâ kijtse, sí ta kjóxkón-lâ, kô ta itsakjón-ní. 13 Tanga jè ikjâlî kitsò-lâ: —Zacarías, kì tà chjàn skoòn-jìn; jè kjoâ bítsaßba-li ijyeé inaßyà-lâ; jè chjôón-li Elisabet, jngo ndí ißndí ßxîn jtsín-lâ; ßkoâá ßsín kíßta ßí-lâ nga Juan ßkín. 14 ßÑó ßsê-li kjôtsja. Tà ngâtjì-lâ jè ißndí ra jtsín, kjín xîtâ kôtsja-lâ. 15 Xîtâ ítjòn kíjna yâ ngixkôn Nainá; mì tsà xán skßí nga xá ßkoâá ßsín ijye itjahájin-ni; Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá sîjin inìmâ-lâ skanda ßkiâ nga tîkje tsìn. 16 Ra âßta ßtsê, kjín xîtâ nâxîndá Israel ßkoâáfaßta-îlâ Nainá. 17 Jè kôjme ítjòn-lâ Nâßìn-ná. Jè sîjin inìmâ-lâ jè ngaßñó ra isìchjeén jè Elías ßkiâ nga kiìchjâ ngajo-lâ Nainá. ßNchán sîìkítsâjna jñâ xîtâ jchínga kô îxti-lâ nga sijôónda-ni. Jñà xîtâ ra tájajín inìmâ-lâ nga mì kì síhitjasòn, sîìkatjiyà-lâ kjôbítsjen-lâ mé-ni nga ßsê-lâ kjôchjînê ra tjín-lâ xîtâ kixî. ßKoâá ßsín sîíkíhijonda xîtâ nâxîndá mé-ni nga kítsâjnanda-ni ßkiâ nga ßkjîí Nâßín-ná. 18 Zacarías kitsò-lâ jè ikjâlî: —Kó ßsín ske-na tsà kixî kjoâ. ßÂn, ijyeé ßñó xîtâ jchínga; tîßkoâá jè chjôón-nâ ijyeé tsato nîchjin-lâ nga ma ßsê-lâ îxti. 19 Jè ikjâlî kitsó-lâ: —ßÂn-ná ra ßmì-na Gabriel, ra yâ tíjnâ yâ ngixkôn Nainá; jè kásíkasén-na mé-ni nga kokó-la nga tsja-la jè ßén ra nda tsò. 20 ßNdî ßndî, mì kì tî ma kînákjoâ-nì skanda ßkiâ nga kîjchò nîchjin nga kîtjasòn jñà ßén ki, tà ngâtjì-lâ nga mì kì kàmakjiín-li ßén ra kôkàxin-la. 21 Jñà xîtâ nâxîndá, închikoñá-lâ Zacarías. Kjònangi-lâ xákjén, mé-ni tâ nda tífichjin-lâ nga mì kì ndîtôn bitjo-ni yâ nißya tsjeè-lâ Nainá. 22 ßKiâ nga itjo-ni mì kì tî ma chjâ-ni; jñà xîtâ tî ßkiâá kjòchîya-lâ nga tjín kjoâ ra kijtse yâ âya nißya tsjeè-lâ Nainá; Zacarías, tà tsja bakón-isa. ßKoâá ßsín tsikijna nga mì tî kì kjomà kiìchjâ-nì. 23 ßKiâ nga ijye ijye nîchjin-lâ Zacarías nga isìhitjasòn xá-lâ, kijí-ni nißya-lâ. 24 ßKiâ nga kjomà âskan-nio, jè Elisabet ndí ißndí isihißma-lâ. ßÓn sá tsikijnaßya yâ nißya-lâ. Kitsò: 25 “ßKoâá ßsín isìkô-na Nainá ra âßta tsâßân nga kijtse îmâ-ná, kitsjá-na kjônda mé-ni nga mì tî kì kôchrjengi-na jñà xîtâ.” 26 ßKiâ nga ijchò joón sá, Nainá, isìkasén jè ikjâlî Gabriel yâ jngo nâxîndá ra ßmì Nazaret ra chjâ-ni Galilea. 27 Kiìjkon jngo chjôón xângó ra ijye tíjnaßñó nga jè kîxan-kô jngo xîtâ ra ßmì José ra tjê-lâ David ma. Jè chjôón xângó râ-kìî, María ßmì. 28 Jè ikjâlî, ßkiâ nga jahaßsen yâ nißya-lâ María, kitsò-lâ: —¡Nda-li Nâa, ngajî ra itjábé-li jè kjônda râ-kìî! Jè Nainá tíjnakô-li. Ngajî ra ìsâ nda kjòchikonßtin mì ßkoâá-ni koni jñà íchjín ra ßkjií. 29 Jè María, ßkiâ nga kijtsexkon, tà kjóxkón-lâ koni ßsín kitsò-lâ jè ikjâlî; isíkítsjen-ní kó tsò-ni nga kôßsín ßjiíjkón. 30 Jè ikjâlî kitsó-lâ: —Jî María, kì tà chjàn skoòn-jìn, ijyeé itjábé-li kjônda yâ ngixkôn Nainá. 31 ßNdî ßndî kôßxkén-ní, ißndí sîhißma-li. ßKoâá ßsín kíßta ßí-lâ nga Jesús ßkín. 32 Xîtâ ítjòn kôma; ißndí-lâ Nainá ßkín ra ìsâ ßñó ßnga tíjna; Nainá, jè sîìngâtsja kjôtéxoma. Xîtâxá ítjòn kíjna koni ßsín tsikijna David ra xîtâ jchínga-lâ kjomà. 33 Jè kôtèxoma-lâ nâxîndá Israel. Kjôtéxoma-lâ mì kì kjêheßta skanda tà mé nîchjin-nìo. 34 Jè María ßkiâá kitsò-lâ ikjâlî: —¿Kó ßsín kôma-lâ jè kjoâ ra kôßmì-ná? Ngâ mì tsà ßxîn tjín-na. 35 —Jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá ßkjîí kanè-li —kitsò jè ikjâlî—, jè ngaßñó-lâ Nainá ra ßñó ßnga tíjna kîìjtsaßtin-li koni jngo ßngién-lâ ifi mé-ni nga jè ißndí tsjeè ra jtsín, Ißndí-lâ Nainá ßkín. 36 Jè chjôón xàngîi ra ßmì Elisabet ra chjôón ßndî, kjò joón sá tjíhißma-lâ ndí ißndí nîßsín ijye ßñó jchínga. 37 Nî jngo kjoâ ra mì kì ma, ra âßta ßtsê Nainá —kitsò ikjâlî. 38 ßKiâá kitsò María: —Chjôón chîßnda-lâ Nainá-ná ra ßân; kôßsín kàtama koni ßsín kàßmì-ná. Jè ikjâlî tî ângi xkôón-ni ichijà. 39 Jñà nîchjin kìî, jè María ndîtôón kijì jngo nâxîndá ra kjijnaßnchò nindo yâ ján nangi Judea. 40 Jahaßsen yâ nißya-lâ Zacarías; isíkjáya-lâ jè Elisabet. 41 ßKiâ kiíßnchré Elisabet nga isíkjáya-lâ María, jè ißndí ra tjíhißma-lâ, ngi iskìßnga-ya întsîßbâ. Jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá jahaßsen-jin yâ inìmâ-lâ Elisabet. 42 ßKiâá ßñó kiìchjâ, kitsò: —¡Nainá ìsâá ßñó nda tísíchikonßtin-li mì ßkoâá-ni koni jñà íchjín ra ßkjií; tîßkoâá ißndí-li ra tjíhißma-li ßñó nda tímachikonßtin! 43 ¡Yá-na ra ßân nga tâ nda kàßfìhîjchon-ná jî ra nâ-lâ Nâßín-ná ßmì-lì! 44 Tî ßkiâá-ni nga kaßnchrè nga kàníkjáya-ná, jè ißndí-nâ kàkjìßngayaá yâ întsißbà nga kàmatsja-lâ. 45 Mé tâ nda-ni nga makjiín-li ßén ra kißsenâjmí-li. Jè ßén ra kiìchjâ Nainá kîtjasón-ní. 46 ßKiâá kitsò María: Inìmâ-nâ ßñó ßnga síkíjna Nainá. 47 Matsjaá-na âßta ßtsê Nainá ra bachrjetjìn-na kjôhißìn. 48 Ngâ kijtse îmâá-na, ßân ra chjôón chîßnda-lâ ma. ßNdî ßndî-ni kô skanda tâ kjiá-nio, ßkoâá ßsín kîtsô-na jñà xîtâ: “Mé tâ nda-lâ.” 49 Ngâ ßñó tse kjoâ isìkô-na jè Nainá ra ta jè tâjngo-ni ra ßñó tse ngaßñó tjín-lâ. Nainá, xîtâ tsjeè-ní. 50 Kô tjín kißtá-lâ kjôhîmâtakòn skanda ta mé nîchjin-ni âßta ßtsê xîtâ ra bexkón. 51 ßKoâá ßsín ßsín: nga bakón kóßkji tse ngaßñó tjín-lâ; jñà xîtâ ra ßñó ßnga ikon, bachrjengi kjôbítsjen-lâ. 52 Jñà xîtâxá ítjòn ra ßnga tjítsâjna, fahíxìn kjôtéxoma-lâ, kô jñà ra nangi tjítsâjna ìsâá ßnga síkítsâjna-ni. 53 Jñà xîtâ ra tsìn-lâ tsajmì ra kjine, ßñó kjìn tsjá-lâ, kô jñà xîtâ nchîná síkasén teyaá-ni. 54 Nainá basìkôò nâxîndá Israel nga chîßnda-lâ ma; mì kì síjchàhajin kjôhîmâ takòn ra tjín-lâ skanda ta mé nîchjin-nì, 55 ßkoâá ßsín kitsjá-lâ tsaßba jñà xîtâ jchínga-ná ra âßta ßtsê Abraham kô ngaßtsì jñà tjê-lâ. 56 Jè María, jàn sá tsikijnakô Elisabet; ra kjomà âskan-nio, kijì-ni nißya-lâ. 57 ßKiâ nga ijye ijchò nîchjin-lâ, Elisabet jngo ndí ißndí ßxîn kitsìn-lâ. 58 Jè Nainá, ßñó nda isìkô. ßKiâ nga kiíßnchré jñà xîtâ xákjén, kô jñà xîtâ ândi nißya-lâ tîßkoâá kjòtsja-lâ. 59 Ra kjomà jin nîchjin, kiìkôó jè ißndí-lâ yâ ngixkôn nâßmi mé-ni nga sîßta chîbâ-ni ijo-lâ kjoâ ßtsê circuncisión. Jñà xîtâ, ßkoâá ßsín mejèn-lâ kîìßta ßí-lâ koni ßsín ßmì nâßìn-lâ nga Zacarías ßmì. 60 Tanga jè nâ-lâ kitsò-ní: —Majìn, Juan ßkín. 61 Kitsò jñà xîtâ ra tjítsâjna: —Mé-ni kôßsín ßkín-ni. Nî-jngo xîtâ xàngîi ra kôßsín ßmì. 62 ßKiâá itjanangi-lâ jè nâßìn-lâ, isìkjahatji-lâ tsja xîtâ nga kàtakón kó ßsín ßkín. 63 Jngo íte isíjé jè Zacarías, âkjòn tsikíndaßtá: “Jè ßí-lâ, Juan ßmì.” Ngaßtsì jñà xîtâ, tà ßkoâá kjomà-lâ. 64 Tî jè-nì hora, Zacarías, kjomà kiìchjâ-ni. ßKiâá kitsjá-lâ kjônda Nainá. 65 Ngaßtsì xîtâ ra tjítsâjna chrañà ândi nißya-lâ tà kjóxkón-lâ ßkiâ nga kiíßnchré nga ijye kjomà kiìchjâ-ni Zacarías. Jndíî ján tsaßbísòn kjoâ kiî kóhoßki âßnchò nindo nangi Judea. 66 Ngaßtsì xîtâ ra kiíßnchré kjoâ kiî, isíkítsjen âjin inìmâ-lâ; kitsò: —Jè ißndí râ-kiî, ßkiâ nga kôjchínga, yá xîtâ ra kôma. Ngâ jè ngaßñó-lâ Nainá tíjnakô. 67 Nga nda tjíjin yâ inìmâ-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá, kiìchjâ ngajo-lâ Nainá, nga kitsò: 68 ¡Mé tâ nda kji-lâ Nâßìn-ná jè ra Nainá tsò-lâ nâxîndá Israel nga ßjií kíchjítjì nâxîndá-lâ tîßkoâ ßjiì síkíjnandîí! 69 Kitsjá jngo-ná xîtâ ra tse ngaßñó tjín-lâ nga ßjií kachrjejin-ná kjôhißin ra kjoâ ßtsê jé-ná, jè ra yâ nchrabá-ni tjê-lâ ßtsê chîßnda-lâ Nainá ra kißmi David. 70 Nainá, jñà isìchjeén jñà xîtâ tsjeè-lâ ra kiìchjâ ngajo-lâ. ßKoâá ßsín kitsò nga tî sâ tjàßtsin-lâ kjoâ nga 71 kôchrjetjì-ná âßta ßtsê xîtâ kondrâ-ná, kô xîtâ ra jtike-ná. 72 ßKoâá tî kitsò Nainá nga skê îmâá jñà xîtâ jchínga-ná. Mì kì sîìjchàhajin jñà ßén ra ijye kitsjá-lâ xîtâ jchínga-ná Abraham ßkiâ nga tsikíndajín jngo kjoâ ra tsjeè tjín. 73 Nainá, ßkoâá ßsín kitsjá kixî tsaßba nga 74 sîìkítsâjnandîí-ná âßta ßtsê xîtâ kondrâ-ná, mé-ni nga mì kì kîskén nga sîxáßta-lá. 75 Kjißtá nîchjin, nga tsjeè kô kixî kîtsâjneé yâ ngixkôn Nainá. 76 ßKiâá kitsò-lâ ißndí-lâ: Jî ndí ßxîn, jîí sîìchjeén-li Nainá ra ßñó ßnga tíjna nga kînákjoâ ngajo-lâ. Jîí ßkín ítjòn-lâ Nâßìn-ná nga kíndi ndîyá-lâ. 77 ßKénâjmí-lâ nâxîndá-lâ kó ßsín ßsîin Nainá nga kôchrjetjì, kô nga sîijchaàßta-lâ jñà jé ra tjín-lâ 78 ta ngâtjì-lâ nga ßñó ßtsê kjôhîmâ takòn tjín-lâ. Síkasén jngo-ná ra ngajmi nchrabá-ni. ßKiâ nga ßkjîí, ßkoâá ßsín sîhiseèn koni ßsín mahiseèn ßkiâ nga tâjñòya. 79 Kôhiseèn-lâ jñà xîtâ ra îßnde jñò tjítsâjnajin kô jñà ra ijye ndîyá kjôbiya tjímaya. Yâá ikô-ná yâ ndîyá ñándâ tjín kjôßnchán. 80 Jè ißndí râ-kìî tímajchínga-ní tîßkoâ tíßse-lâ ngaßñó inìmâ-lâ. Kô yâá tsikijna yâ nangi kixì ñándâ nî-mé tjín skanda ßkiâ nga tsikíßtsiâ nga tsikijna masen-lâ nâxîndá Israel.

Lucas 2

1 Nîchjin ßkiâ nga tjín-lâ xá ítjòn jè ra ßmì César Augusto tsjachrje jngo kjôhixî nga ngaßtsì xîtâ ra tjín îsàßnde, xâjôón sîßta ßí-lâ. 2 Jè xâjôn ra kôßsín isinda ítjòn nga kjoxkîya ngaßtsì xîtâ ßkiâ nga tíbatéxoma jè xîtâ ra ßmì Cirenio yâ îßnde ra ßmì Siria. 3 Ngaßtsì xîtâ kijí yâ nâxîndá-lâ nga kií kíßta xâjôn ijo-lâ. 4 Jè José yâá itjo-ni Nazaret, nâxîndá ra chjâa-ni Galilea. Kijì yâ nangi ñándâ ßmì Judea yâ nâxîndá ra ßmì Belén ñándâ kitsin xîtâ ítjòn ra tsißkìn David, nga jè José tjê-lâ David-ní. 5 Yâá kií kíßta xâjôn ijo-lâ; tîßkoâ kijì-tse jè María, chjôón-lâ ra tíjnaßñó-lâ nga jè kîxan-kô, tanga ijyeé ißndí tjíhißma-lâ. 6 ßKiâ nga ijye tjítsâjna yâ Belén, jè María ijchò nîchjin-lâ nga kitsin jè ndí ißndí-lâ. 7 Kitsiìn jè ndí ißndí tjòn-lâ ra ndí ißndí ßxîn; isíkójin nikje; yâá isíkájnaya yâ âya kaxâ ñándâ bakjèn-ya chô, tà ngâtjì-lâ nga mì tî kì isakoßndé-lâ yâ nißya ñándâ ma níkjáya. 8 Yâ chrañàßta-lâ Belén títsâjna chjîngô chô ra síkindâ nîtjên forrè-lâ. 9 Ta ndîtôón ijchòjkon jngo ikjâlî ßtsê Nainá. Jè kjoâ jeya-lâ Nainá ngì kjòhiseèn jngo tjindi-lâ ñándâ tjítsâjna. Sí taxkî nda itsakjòn. 10 Jè ikjâlî kitsò-lâ: —Kì ta chjàn skòn-jiòn; ßân, kií xá ßjíî-na nga jngo ßén xîtsê ra nda tsò síkjíßnchré-nò. ßÉn râ-kìî, ßñó tsja kêè-lâ ngaßtsì xîtâ nâxîndá. 11 Jngo ndí ißndí kàtsiìn yâ nâxîndá-lâ David jè ra ma-lâ kôchrjetjì-ná kjoâ ßtsê kjôhißin, jè ra Cristo [ra xá isìkasén-ni Nainá] nga jè kíjna ítjòn-ná. 12 Tjín jngo kóßsín nga ma jchâa nga kixîí kjoâ ßén ra kôtíxin-nò: jè ißndí râ-kìî, yâá kjinaya yâ kaxâ ñándâ nga bakjèn-ya chô. Kjijnajtéjin nikje-lâ. 13 Tî ßkiâ-ni kjín jchán ikjâlî tsatsíjen-kjo ra inchrabà-ni ngajmi nga ßngaá isíkíjna Nainá. Kitsò: 14 Kàtaßse-lâ kjoâjeya Nainá yâ ján ngajmi. Kô yâ âßta nangi, kàtaßse-lâ kjôßnchán xîtâ ra tjín-lâ kjônda-lâ Nainá. 15 ßKiâ nga ijye kijì-ni jñà ikjâlî ján ngajmi, jñà chjîngô chô, kitsó-lâ xákjén: —Tjiaán skanda yâ ján Belén mé-ni nga jchêé kjoâ ra kôkàma koni ßsín kásíkíßnchré-ná Nâßìn-ná. 16 Ndîtôón kijì jñà chjîngô chô yâ ján Belén; ßkiâ nga ijchò, isakò-lâ yâ ñándâ tíjna María kô jè José, kô jè ißndí kjijnaya kàxâ yâ ñándâ bakjèn-ya chô. 17 ßKiâ nga kijtse jè ißndí râ-kìî, tsißkénâjmí ijye-ní kóßsín kitsò jè ikjâlî ra âßta ßtsê ißndí. 18 Ngaßtsì xîtâ ra kiíßnchré koni ßsín kitsò jñà chjîngô chô, tà ßkoâá kjomà-lâ. 19 Tanga jè María, yâá tsikíjin ijye inìmâ-lâ jñà ßén ra kißsenâjmí-lâ. ßÑó isíkítsjen kjoâ kiî. 20 Jñà chjîngô, kijí-ni; jeya isíkíjna kô ßngaá isíkíjna Nainá ta ngâtjì-lâ ngaßtsì kjoâ ra kiíßnchré kô ra kijtse koni ßsín nga ijye kißsenâjmí-lâ. 21 ßKiâ nga ijchò jin nîchjin nga kitsiìn jè ndí ißndí râ-kìî, isißta chîbâá ijo-lâ ra kjoâ ßtsê circuncisión; Jesús isißta ßí-lâ koni ßsín ijye kitsò ikjâlî ßtsê Nainá ßkiâ nga tî kje sihìßma âya întsîßbâ nâ-lâ. 22 ßKiâ nga ijchò nîchjin nga kôßsín ßsîin jñà xîtâ kìî, koni ßsín tíchjâ kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, mé-ni nga jè María tsjeè kíjna-ni yâ ngixkôn Nainá. Kiìkôó Jesús yâ âya îngô ítjòn ra kjijna yâ Jerusalén nga kiì síngâtsja Nainá. 23 ßKoâá ßsín tjíßta kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés nga tsò: “Ngaßtsì ißndí ßxîn ra jtsín ítjòn, ßtsêé Nainá, jè kôngâtsja.” 24 Xîtâ jchínga-lâ Jesús kiìkôó kjôtjò-lâ yâ ngixkôn Nainá, jò tjônîñâ, jñà tsà jò pichòn, koni ßsín tjín kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés. 25 Nîchjin kìî, tíjna jngo xîtâ kixî yâ Jerusalén ra nda bexkón Nainá ra ßmì Simeón. Tîßkoâá tíkoñá-lâ jè ra kôchrjetjì nâxîndá Israel. Jè Simeón yâá tíjnakô jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá 26 kô ßkoâá ßsín ijye isìchîya-lâ nga mì kì kîyá Simeón skanda ßkiâ nga skêxkon Cristo ra Nainá sîìkasén. 27 Jé Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá isìkasén Simeón yâ îngô ítjòn Jerusalén. ßKiâ nga ijchòkô Jesús jñà xîtâ jchínga-lâ nga sîhitjasòn koni ßsín tjín kjôtéxoma, 28 jè Simeón, iskábé jè ndí ißndí râ-kìî, tsakáya tsja; ßngaá isíkíjna Nainá. Kitsò: 29 Nâßìn, ijyeé kàbitjasòn ßén-li koni ßsín tsißkín-ná. ßNdî ßndî-ni, ßnchán kàtiya ßân ra chîßnda-li ma. 30 Ijyeé kàbe-na xkoan jè ra kôchrjetjì-najîn kjôhißin, 31 jè ra masen kàníkíjni yâ ngixkôn ngaßtsì xîtâ nâxîndá, 32 jè ra sîhiseèn-lâ kjôbítsjen-lâ jñà xîtâ ra mì tsà xîtâ nâxîndá-li ma. Âßta ßtsê ißndí râ-kìî, jè nâxîndá-li Israel, jeyaá kíjna. 33 Xîtâ jchínga-lâ Jesús tà kjóxkón-lâ koni ßsín kitsò Simeón âßta ßtsê ißndí-lâ. 34 Jè Simeón kisìjé-lâ Nainá nga kàtasíchikonßtin jè ißndí; âkjòn kitsò-lâ María: —Âßta ßtsê ißndí râ-kìî, ßkoâá ßsín tjínè-lâ nga kjín xîtâ Israel kîtjojin kjôhißin kô kjín jchîja. Âßta ßtsêé jchâ-lâ kóßsín ßsín Nainá 35 mé-ni nga jchâ-lâ kó ßsín tjín kjôbítsjen-lâ ngaßtsì xîtâ, tanga kjín xîtâ mì kì kôkjiín-lâ; kô ngajî ßñó ßsê-li kjôba; ßkoâá ßsín kôma-li koni tsà jngo kîchâ kaßse-li. 36 Yâá tíjna jngo-te chjôón ra ßmì Ana, ra chjâ ngajo-lâ Nainá, tsati-lâ Fanuel ra tjê-lâ Aser. Ijyeé ßñó xîtâ jchínga. Itoò nó tsikijnakô ßxîn-lâ. 37 Kjo ijòn kàn kô ijòn nó tjín-ni nga ßkèn ßxîn-lâ. Kô yâá bìjnaya kißta yâ ndîtsin îngô ítjòn; nîchjin kô nîtjên bítsaßba-lâ Nainá kô bìjnachjan nga bexkón Nainá. 38 Tî jè-ni hora, chjôón râ-kìî, ijchò kasìßta chrañà-lâ xîtâ jchínga-lâ Jesús. Tíchjâßta-lâ Nainá nga títsò-lâ: “Nainá ra kîìchjí-li”; tîkoâ tíchjâ-lâ âßta ßtsê ißndí râ-kìî ngaßtsì jñà xîtâ ra închikoñá-te-lâ nga kíjnandîí-ni jè nâxîndá Jerusalén. 39 Jè José kô María, ßkiâ nga ijye isìhitjasòn ijye koni ßsín tíchjâ kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, kijí india-ni ján Galilea yâ nâxîndá-lâ Nazaret. 40 Ißndí râ-kiî tímajchínga-ní; tíßse-lâ ngaßñó âjin inìmâ-lâ; tîßkoâá ìsâ nda tímachîya-lâ; yâá tíjnakô kjônda-lâ Nainá. 41 Jñà xîtâ jchínga-lâ Jesús, xkî nó fì yâ nâxîndá Jerusalén ßkiâ nga bitjo ßsí paxkô. 42 Jesús, ßkiâ nga ijye tjín-lâ tejò nó, tîßkoâ kijí-tse yâ ján Jerusalén koni ßsín tjín kjôtéxoma ßtsê ßsí paxkô. 43 ßKiâ nga inchrabà-ni xîtâ nga ijye ijyeèßta ßsí, jè Jesús, yâá tsikijna Jerusalén; tanga jñà xîtâ jchínga-lâ mì kì kijtse tsà yâ tsikijna. 44 Jngo nîchjin tsinchimaya ndîyá. ßKoâá ßsín isíkítsjen tsà yâá tsáßbajin-lâ xîtâ ra închifì-ni. ßKiâ nga tsakátsji yâ âjin-lâ xîtâ xákjén kô jñà xîtâ ra bexkon, 45 mì kì isakò-lâ. ßKiâá kijì india-ni yâ ján Jerusalén nga kiì kátsji. 46 ßKiâ nga kjomà jàn nîchjin nga închibátsji, yâá isakò-lâ yâ ndîtsin îngô ítjòn; tíjnajin-lâ xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés; închißnchré-lâ kô închikjonangi-lâ. 47 Ngaßtsì xîtâ ra închißnchré-lâ tà kjóxkón-lâ jè kjôbítsjen ra tjín-lâ koni ßsín chjâ. 48 Jñà xîtâ jchínga-lâ, ßkiâ nga kijtse nga yâ tíjna, tîßkoâá tà kjóxkón-tse-lâ; jè nâ-lâ, kitsò-lâ: —Jî ndí ßxîn, ¿mé-ni kônìkô-nájîn? Jè nâßìn-li kô ra ßân, închimakájno-najîn nga kôßsín ichijì, kô închifatsjií-làjîn. 49 Jesús kitsó-lâ: —¿Mé-ni nga ßân fatsji nájiòn? ¿A mì tjíjin-nò nga tjínè-na nga yâ kótîjna yâ nißya-lâ Nâßìn-nâ? 50 Tanga jñà xîtâ jchínga-lâ mì kì kjòchîya-lâ jè ßén ra kiìchjâ Jesús. 51 Jesús, kiìkôó jñà xîtâ jchínga-lâ nga kijì india-ni yâ ján Nazaret. Jesús, nda isìhitjasòn-lâ xîtâ jchínga-lâ. Jè nâ-lâ, yâá tsikíjin ikon yâ âjin inìmâ-lâ ngaßtsì kjoâ ki. 52 Jesús, tímajchínga-ní kô nîchjin nchijòn ìsâ nda tímachîya-lâ; tîßkoâ tíßse-lâ kjônda ßtsê Nainá kô ßtsê xîtâ.

Lucas 3

1 ßKiâ fì chrjoßòn nó nga tíbatéxoma-lâ jè Tiberio César ngaßtsì îßnde ra chjâ-ni Roma, jè Poncio Pilato tíbatéxoma yâ nangi Judea; kô jè Herodes tíbatéxoma yâ Galilea; jè ßntsê Herodes ra ßmì Felipe, tíbatéxoma yâ nangi Iturea kô Traconite; kô jè Lisanias batéxoma yâ nangi Abilinia. 2 Jé Anás kô Caifás títsâjna nâßmi ítjòn. Jñà nîchjin kìî, Juan, ti-lâ Zacarías, kißtsiì-lâ ßén-lâ Nainá yâ nangi kixì ñándâ nî-mé tjín. 3 Kijì jngo tjandi-lâ yâ nandá-je Jordán kô kichjâya-lâ nga kitsò-lâ: “tîkájno jé-nò; kì tî tsja jé fátsji-nò kô tatíndá ijo-nò mé-ni nga ma sîhijchaßta-nò jé-nò.” 4 ßKiâ nga kôßsín kitsò Juan, jñà itjasòn ßén ra kiìchjâ Isaías, xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá nga kitsò: Jngo xîtâ ra ßñó chjâ naßyá-lâ yâ nangi kixì ñándâ nî-mé tjín: “Tîtsâjnanda ßkiâ nga ßkjîí Nâßìn-ná, kixî tîkíjna inìmâ-nò koni ßsín makixî ndîyá ßkiâ nga ßfiì jngo xîtâ ítjòn. 5 Ngaßtsì îßnde ñándâ kongaya chon, ngì âsòn chon kâma-ni; ngaßtsì nindo kô chrjângî skâjengi ijye-ní; jñà ndîyá ra mì kì kixî tjín, tîßkoâá kôkixîi-ni; kô jñà ndîyá ra tjên-jen-jno, tjên-jen-ßta chon, kôjchon-lâ. 6 Ngaßtsì xîtâ îsàßnde, skê-ní kó ßsín ßsîin Nainá nga kôchrjetjì jé-lâ xîtâ”, kitsò Isaías. 7 Juan kitsò-lâ jñà xîtâ ra ijchò nga mejèn-lâ sâtíndá: —¡Jiòn, ra xîtâ ßcho ßnià jiòn koni ßsín ßsín yê! ¿Yá ra kôtsò-nò nga kôtojin-nó jè kjôhißin ra sâ nchrabá? 8 Kôßsín ßtiâàn kjoâ ra nda tjín. Kataßya-lâ nga ijye inìkájno jé-nò kô mì tî jé închifátsji-nò. Kì bixó yâ âjin inìmâ-nò, “Ijyeé xîtâ tsjeè- nájîn, tà ngâtjì-lâ ngâ tjê-lâ Abraham-nájîn.” ßKoâá xín-nò skanda jñà nâjô, maá sîìkatjiyà-lâ Nainá nga tjê-lâ Abraham kôma. 9 ’Jè nîchjin nga tsjá kjôhißin Nainá, ijyeé kjòchrañà, ßkoâá jngoya-lâ koni jngo kîchâyá ra kjinanda nga kjijnaßta yâ kjâmâ-lâ yá nga kôtesòn. Ngaßtsì yá ra mì kì nda to bajà-lâ, jtísòn-ní; yâá sînchájin nißí mé-ni nga jtî-nì. 10 Jñà xîtâ iskonangií-lâ kitsò-lâ: —¿Mé ra ßsiân-jîn? 11 Juan kiìchjâ kitsò-lâ: —Jè xîtâ ra jò ma-ni nâchrô-lâ kàtatsjá jngo-lâ jè ra tsìn-lâ nikje; jè ra tjín-lâ tsajmì ra kjine, kàtatsjá-lâ jè xîtâ ra tsìn-lâ. 12 Tîßkoâá ßjiì ißka xîtâ ra síkíchjítjì tsajmì jñà ra síxá-lâ xîtâxá ßtsê Roma nga mejèn-lâ sâtíndá. Kitsò-lâ Juan: —Maestro, ¿mé ra ßsiân-jîn? 13 Juan kitsò-lâ: —Kì tsatoò níkíchjió koni ßkji tjínè-lâ nga sîkíchjió. 14 Tîßkoâá iskonangií ißka jñà chíchan, kitsò: —Ngajîn-jîn, ¿mé ra ßsiân-jîn? Juan kitsó-lâ: —Kì xîtâ minchaxkón-la, kì ßén ndiso niya-la xîtâ ßkiâ nga ní-mé kjoâ tjín-lâ, nga tôn mejèn-nò kînáchrjejno-la; kàtamajngoó takòn koni tjín machjí-nò. 15 Jñà xîtâ nâxîndá inchikoñá-ní nga închisíkítsjen yâ âjin inìmâ-lâ ra âßta ßtsê Juan: tsà jè-ní ra Cristo [ra xá isìkasén-ni Nainá]. 16 Juan kitsó-lâ ngaßtsì xîtâ nâxîndá: —Kjôhixî-ní, tà nandá batíndá-na ra ßân; tanga nchrabá jngo-isa jè ra ìsâ tse ngaßñó tjín-lâ koni ra ßân; skanda mì kì bakièn-na nga ßân skíjndâßñó xâjté-lâ. Jè ra sâ nchrabá, kôó Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá kô kôó nißí kôtíndá-nò. 17 Ijyeé tíjnanda nga kjoâájin xîtâ ra nda ßsín kô jñà ra mì kì nda ßsín koni ßsín ma ßkiâ nga matsjeè jñà tjachó ra ßmì trigo, kînchaxkó ijye jñà ra trigo yâ âya nißnga, tanga jè tjé-lâ, yâá kôkà yâ âjin nißí ra mì kì kjîßtso skanda tà kjiá-nio. 18 Juan, ßkoâá ßsín kiìchjâjin-lâ xîtâ ßén xîtsê ra nda tsò; kjìn skôya kjôtéxoma tsikíßtiìn ra nda tsò. 19 Juan, tsakátîkôo jè Herodes ra xîtâ ítjòn tíjna tà ngâtjì-lâ ngâ jè tíjnakô Herodías chjôón-lâ Felipe ra ßntsê Herodes. Tîßkoâá tsakátîkôò-tse tà ngâtjì-lâ ngaßtsì kjoâ ra ßcho tíßsín. 20 Tanga jè Herodes, ta ìsâá ßñó ßcho kißsiìn-isa: ndâyá isìkjahaßsen jè Juan. 21 ßKiâ nga tîkjeè ndâyá fahaßsen Juan nga tíbatíndá ngaßtsì xîtâ nâxîndá, tîßkoâá ßkiâá isatíndá-te Jesús; ßkiâ nga tíchjâßta-lâ Nainá Jesús, jè ngajmi, itjáßxâ-ní. 22 Âkjòn itjojen-nè Jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá ra kôßsín ßki koni jngo tjônîñâ; kô inaßyà jngo-lâ ßén ra ngajmi inchrabà-ni ra kitsò: —Jî-ní ra ißndí-nâ xin-la ra ßñó tsjakê-la; ßñó tsja tjín takoàn ra âßta tsâji —kitsó Nainá. 23 Jesús ßkiâ nga tsikíßtsiâ nga isíxá, tjín-lâ tsà katé nó. ßKoâá ßsín tjíjin-lâ xîtâ, nga ißndí-â ró José; kô jè José, ißndí-lâ Elí; 24 Elí, ißndí-lâ Matat; Matat, ißndí-lâ Leví; Leví, ißndí-lâ Melqui; Melqui, ißndí-lâ Jana; Jana, ißndí-lâ José; 25 José, ißndí-lâ Matatías; Matatías, ißndí-lâ Amós; Amós, ißndí-lâ Nahúm; Nahúm, ißndí-lâ Esli; Esli, ißndí-lâ Nagai; 26 Nagai, ißndí-lâ Maat; Maat, ißndí-lâ Matatías; Matatías, ißndí-lâ Semei; Semei, ißndí-lâ Josec; Josec, ißndí-lâ Judá; 27 Judá, ißndí-lâ Joanán; Joanán, ißndí-lâ Resa; Resa, ißndí-lâ Zorobabel; Zorobabel, ißndí-lâ Salatiel; Salatiel, ißndí-lâ Neri; 28 Neri, ißndí-lâ Melqui; Melqui, ißndí-lâ Adi; Adi, ißndí-lâ Cosam; Cosam, ißndí-lâ Elmodam; Elmodam, ißndí-lâ Er; 29 Er, ißndí-lâ Josué; Josué, ißndí-lâ Eliezer; Eliezer, ißndí-lâ Jorim; Jorim, ißndí-lâ Matat; 30 Matat, ißndí-lâ Leví; Leví, ißndí-lâ Simeón; Simeón, ißndí-lâ Judá; Judá, ißndí-lâ José; José, ißndí-lâ Jonam; Jonam, ißndí-lâ Eliaquim; 31 Eliaquim, ißndí-lâ Melea; Melea, ißndí-lâ Mainán; Mainán, ißndí-lâ Matata; Matata, ißndí-lâ Natán; 32 Natán, ißndí-lâ David; David, ißndí-lâ Isaí; Isaí, ißndí-lâ Obed; Obed, ißndí-lâ Booz; Booz, ißndí-lâ Salmón; Salmón, ißndí-lâ Naasón; 33 Naasón, ißndí-lâ Aminadab; Aminadab, ißndí-lâ Aram; Aram, ißndí-lâ Esrom; Esrom, ißndí-lâ Fares; Fares, ißndí-lâ Judá; 34 Judá, ißndí-lâ Jacob; Jacob, ißndí-lâ Isaac; Isaac, ißndí-lâ Abraham; Abraham, ißndí-lâ Taré; Taré, ißndí-lâ Nacor; 35 Nacor, ißndí-lâ Serug; Serug, ißndí-lâ Ragau; Ragau, ißndí-lâ Peleg; Peleg, ißndí-lâ Heber; Heber, ißndí-lâ Sala; 36 Sala, ißndí-lâ Cainán; Cainán, ißndí-lâ Arfaxad; Arfaxad, ißndí-lâ Sem; Sem, ißndí-lâ Noé; Noé, ißndí-lâ Lamec; 37 Lamec, ißndí-lâ Matusalén; Matusalén, ißndí-lâ Enoc; Enoc, ißndí-lâ Jared; Jared, ißndí-lâ Mahalaleel; Mahalaleel, ißndí-lâ Cainán; 38 Cainán, ißndí-lâ Enós; Enós, ißndí-lâ Set; Set, ißndí-lâ Adán; Adán, jè ra Nainá saba tsikínda.

Lucas 4

1 Jesús, nda tjíjin yâ inìmâ-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá; ßjiì india-ni yâ nandá-je Jordán; jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá yâá kiìkô yâ jngo nangi kixì ñándâ nî-mé tjín. 2 Ichán nîchjin yâ tsikijna. Jè xîtâ nîí mején-lâ nga skôóndâchâ-lâ mé-ni nga kátátsji jé-ni jè Jesús. Ngaßtsì jñà nîchjin kìî, mì kì tsakjèn, tsikijnachjan-ní. ßKiâ nga ijyeßta jñà nîchjin kìî, ßñó kjòhojò-lâ jè Jesús. 3 Jè xîtâ nîí kitsó-lâ: —Tsà kixîí kjoâ nga Ißndí-lâ Nainá ßmì-li ra jî, kôßtìn-lâ nâjô râ-kìî nga nîñô kàtama. 4 Jesús kiìchjâ-ní kitsò: —ßKoâá ßsín tjíßta xâjôn nga tsò: “Mì tsà tà jñà tsajmì ra ma chine kítsâjnakon-ni jñà xîtâ, tîßkoâá kôó-tse ßén-lâ Nainá kítsâjnakon-tse-ni.” 5 Jè xîtâ nîí kiìkôó Jesús yâ jngo nindo ra ßñó ßnga; ta jngohíjta tsakón ijye-îlâ ngaßtsì nâxîndá ra tjín nga tjíjtsa îsàßnde. 6 Jè nîí kitsó-lâ Jesús: —Jîí tsja ijye-la ngaßtsì nâxîndá kìî, jîí kôtêxoma-lâ nga jeya kîjni. ßÂán kjòngâtsja ijye. Maá tsja-lâ ta yá ra mejèn-na. 7 Tsa kîsên-xkóßnchißta-ná kô jchjâxkón-ná, tsâjiì kôma ijye. 8 ßKiâá kiìchjâ Jesús, kitsò-lâ: —Tîsîßta-xìn-ná xîtâ nîí. ßKoâá ßsín tíchjâ xâjôn-lâ Nainá nga tsò: “Ta jè jchjâxkín jè ra Nainá-li ma ra tíbatéxoma-li. Ta jè tâjngo tîxáßta-lâ.” 9 Jè xîtâ nîí kiìkôó Jesús yâ ján Jerusalén; isíkíjnasòn-ßnga yâ îngô ítjòn ñándâ ßñó ßnga; kitsò-lâ: —Tsà kixîí kjoâ nga Ißndí-lâ Nainá ßmì-li ra jî, chjíkîngi skanda yâ âßta nangi; 10 ngâ ßkoâá ßsín tíchjâ Xâjôn ra tjíßta ßÉn-lâ Nainá nga tsò: Jè Nainá sîìkasén ikjâlî-lâ mé-ni nga sîìkìndâ-li 11 kô jñà tsja skîìmitjêen-li mé-ni nga mì nâjô saténgi-ni ntsâkì. 12 Kiìchjâ Jesús, kitsò-lâ: —ßKoâá tîßsín tíchjâ Xâjôn ra tjíßta ßÉn-lâ Nainá nga títsò: “Kì ßkoâá ßsín chjìßtiì jè Nainá ra tíbatéxoma-ná.” 13 Jè xîtâ nîí, ßkiâ nga mì tî kì isakò-îlâ kóßsín skôóndâchâ-lâ Jesús, tsasìßta xìn chiba nîchjin-lâ. 14 Jesús ßjiì india-ni yâ Galilea; kô jè ngaßñó ßtsê Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá ßñó nda tjíjin yâ inìmâ-lâ. Ra âßta ßtsê inaßyá-lâ, kóhoßki nga tíjngo yâ îßnde Galilea. 15 Yâ nâxîndá ñándâ nga tsajme tsakón-ya-ní yâ âya nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío; ngaßtsì xîtâ ra kiíßnchré-lâ, ßngaá isíkíjna. 16 Jesús ijchó yâ Nazaret yâ nangi-lâ ñándâ nga kjójchá. Jè nîchjin níkjáya, jahaßsen yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío koni ßsín ijye nga-lâ. Tsasìjna kixî nga tsikíxkîyajìn Xâjôn ra tjíßta ßÉn-lâ Nainá. 17 Jè kißtsiì-lâ xâjôn-lâ Isaías, xîtâ ra isìchjeén Nainá nga kiìchjâ ngajo-lâ; ßkiâ nga iskíjndâya jè xâjôn, yâá kjòtsji-lâ ñándâ nga tjíßta ßén ra tsò: 18 Jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá tíjnakô-na, ßâán kitsjá xá-na nga ßkenâjmíya-lâ xîtâ îmâ ßén xîtsê ra nda tsò; isìkasén-na nga sindá-na xîtâ ra kjôßon tjíjin inìmâ-lâ; kô nga kôxín-lâ nga ma kítsâjnandîí-ni xîtâ ra ndâyá tjítsâjna; sindá-na xîtâ ra mì kì tsijen-lâ; kítsâjnandîí-ni xîtâ ra tíßyatoòn; 19 nga ßkenájmíya jè nó ßkiâ nga tsjá-kjônda Nainá. 20 Tsikíxkóya-ni xâjôn, kitsjá-lâ jè xîtâ ra síxá yâ âya nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío, âkjòn tsikijna. Jñà xîtâ ra yâ títsâjna, ngì tà yâá închikotsìjen-lâ Jesús. 21 ßKiâá tsikíßtsiâ Jesús nga kiìchjâ kitsò: —ßNdî ßndî, ngixkoón nájiòn nga kabitjasòn koni ßsín tíchjâ jè Xâjôn-lâ Nainá ra ßân kàbìxkíya. 22 Ngaßtsì xîtâ nda kiìchjâ âßta ßtsê Jesús. Ta ßkoâá kjomà-lâ nga ßñó nda tsò ßén ra chjâ. Kitsò-lâ xákjén: —¿A mì tsà jè xîtâ râ-kìî ra ti-lâ José? 23 ßKiâá kitsò Jesús: —Ra kjôhixî, ßkoâà-la ßsín ßkín nájiòn: “Chjînê xkiì, tîjî tîxkiì-îlâ ijo-li. Koni ßsín tjín kjoâ ra kißnì yâ Capernaum, ßkoâ tî ßsín ßtîìn î nangi-li.” 24 Jesús kitsó-isa: —Kixîí kjoâ, nî-jngo xîtâ ra síchjeén Nainá nda ßyaxkón yâ nangi-lâ. 25 Koâá xín kixî-nò, kjìn íchjín jchân tjín yâ nangi Israel nîchjin ßtsê Elías ßkiâ nga jàn nó masen mì kì tî ßtsa-ni jtsí; kô ßñó kißse kjinchrá. 26 Mì tsà yâ nâxîndá Israel kijì Eliás ñándâ tjítsâjna íchjín jchân; yâá inikasén-ßta-lâ chjôón jchân ßtsê nâxîndá Sarepta ra chjâ-ni Sidón. 27 Tîßkoâá kjín xîtâ tjín ra tífìßndojno chrjâbâ ijo-lâ yâ Israel nîchjin ßtsê Eliseo; tanga nî-jngo kjònda-ni, tà jè kjònda-ni jè Naamán ra yâ Siria îßnde-lâ. 28 Ngaßtsì xîtâ ra tjítsâjna yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío, ßñó kjòjti-lâ ßkiâ nga kiíßnchré ßén ra kiìchjâ Jesús, ngâ ßkoâá ßsín kihiya-lâ nga âßta tsê-ní nga kôßsín kitsò. 29 Ngaßtsì xîtâ, tsasítjên-ní, tsachrjejin Jesús yâ nâxîndá, kiìkô yâ âsònßnga nindo ñándâ kjijna nâxîndá nga mejèn-lâ yâ sîikatjên-ngi-ni. 30 Tanga kijì jè Jesús, jahajin masen-lâ ngaßtsiòô. 31 Jesús kijì yâ ñándâ ßmì Capernaum, nâxîndá ra yâ chjâ-ni Galilea; tsakón-ya-lâ xîtâ ßkiâ nga nîchjin níkjáya. 32 Jñà xîtâ, tà kjóxkón-lâ jñà kjôbítsjen ra tsakón-ya, ngâ jè ßén ra kiìchjâ, ßñó tjín-lâ ngaßñó. 33 Yâ âya nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío Judío tíjna jngo xîtâ ra inìmâ ßcho-lâ nîí síxájin ijo-lâ; ßñó kiìchjâ nga kitsò: 34 —Jesús, ra yâ Nazaret tsâji, kì kôßsín nìkô-nájîn. ¿Mé kjoâ ra tjín-li kô ngajîn? ¿A kàßfìhî nikjehesòn-nájîn? Bexkoón-la; jî-ní ra Xîtâ Tsjeè-lâ Nainá ßmì-lì. –kitsò. 35 Jesús tsakátîkôò jè nîí: —¡Jyò tîjni, títjôjin yâ ijo-lâ xîtâ râ-kìî! —kitsò-lâ. Yâ ngixkôn xîtâ, jè inìmâ ßcho-lâ nîí, tsajndoßtá nangi jè ndí xîtâ; âkjòn itjojin-ni yâ ijo-lâ, tanga nî-mé ra isìkißon. 36 Ngaßtsì xîtâ ra yâ títsâjna, tà itsakjón-ní, kitsò-lâ xákjén nga jngó-jngó: —¿Mé ßén-ni kìî? ßKiâ nga chjâ xîtâ râ-kìî, tjín-lâ ngaßñó tîßkoâ tjín-lâ kjôtéxoma nga síhitjasòn-lâ jè inìmâ ßcho-lâ nîí. 37 Inaßyá-lâ ra âßta ßtsê Jesús nga tíjngo nangi ra chjâ-ni Galilea. 38 Tsasítjêén Jesús; itjo-ni yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío Judío; kijì; jahaßsen yâ nißya-lâ Simón. Jè nâchíya-lâ Simón ßñó kiya. ßChin tìjngaà tjín-lâ. Jñà xîtâ kiìchjâtjí-ní nga kàtakotsíjen-lâ. 39 Jesús tsasèn-niñaßtá-lâ, tsakátîkô ßchin tìjnga; jè ndí chjôón ndîtôón kjònda-ni. Âkjòn tsasítjên-ni, nga isìßsin-lâ xîtâ. 40 ßKiâ nga ijye tíkatjì tsáßbí, ngaßtsì xîtâ ra tjín-lâ chíjtín ra kjìn skôya ßchin tjín-lâ, yâá jiìkó-lâ Jesús. Jè Jesús tsakáßta-lâ tsja nga jngó jngó chíjtín; ngaßtsì xîtâ kìî, kjònda-ni. 41 Tîßkoâá kjìn ma-ni xîtâ ra inìmâ ßcho-lâ nîí itjojin-ni ijo-lâ nga kjònda-ni. ßÑó kiìchjâ inìmâ ßcho-lâ nîí nga kitsò: —¡Jî-ní ra Ißndí-lâ Nainá ßmì-li! Tanga jè Jesús tsakátîkô-ní. Mì kì kitsjáßnde-lâ nga kiìchjâ, ngâ ßbeé jñà inìmâ ßcho-lâ nîí nga jè-ní ra Cristo [ra xá isìkasén-ni Nainá]. 42 ßKiâ ijye kißse îsén, itjoò Jesús; yâá kijì jngo îßnde ñándâ tsìn xîtâ ñándâ âßta xìn chon. Tanga jñà xîtâ tsakátsji-ní. ßKiâ nga ijchò yâ ñándâ nga tíjna, mejèn-lâ nga yâ kíjnakô kißta nga mì tî xìn kîjî-nì. 43 Tanga jè Jesús kitsó-lâ jñà xîtâ: —Machjeén-tse nga xìn nâxîndá íkô ßén xîtsê ra nda tsò koni ßsín batéxoma Nainá. Ngâ kií xá inìkasén-ina. 44 ßKoâá ßsín tsißkénâjmíya ßén-lâ Nainá yâ kóhotjín nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío ra tjín yâ nangi Galilea.

Lucas 5

1 ßKiâ nga síjna Jesús yâ ândi ndáchikon ßtsê Genesaret kjójtíné jñà xîtâ ra ijchò nga mejèn-lâ kjîßnchré ßén-lâ Nainá. 2 Jesús, kijtseé jò chitso ra yâ kjihijondí yâ ândi ndáchikon. Jñà xîtâ ra bíxkó tî, ijyeé itjojen-ni chitso-lâ, închibiníjno-ni nâßya-lâ. 3 Jesús jahaßsen jngo chitso ra ßtsê Simón, tsikítsaßba-lâ nga skânìkjá-isa chitso-lâ yâ âjin ndáchikon. Âkjòn, yâá tsikijnaya nga tsakón-ya-lâ xîtâ. 4 ßKiâ nga ijye tsakón-ya-lâ xîtâ, kitsó-lâ Simón: —Tikô chitso-li yâ ñándâ nga nângâ nandá; kô tîkatsajo ngindá nâßya-nò mé-ni nga sâkò-nò tî. 5 ßKiâá kiìchjâ Simón kitsò: —Maestro, jngo nîtjên închiníxá-jîn, kô nî-mé tî kábíxkó-jîn; tanga tsà jî ra kôsi, sìkátjên-ngindá-ná jè nâßya-nâ. 6 ßKiâ nga isikàtjên-ngindá jè nâßya-lâ kjín jchán tî kjóxkó-lâ, sí mejèn chrjajndá nâßya-lâ. 7 ßKiâá isìkahatjiì-lâ tsja jñà xákjén ra tjítsâya jè chitso ra ìjngo mé-ni nga kôsikô-ni. Ngì kitseé tî ngajò chitso. ßÑó kjòhiyí, sí mejèn iskajin-ndá. 8 Jè Simón, ra tîßkoâ Pedro ßmì, ßkiâ nga kijtse kjoâ kiî, tsasèn-xkóßnchißta-lâ Jesús, kitsò-lâ: —¡Tîsîßtaxìn-ná Nâßìn, ngâ xîtâ jé-ná ra ßân! 9 Jè Simón kô xîtâ ra ißka ßñó itsakjòn ßkiâ nga kijtse tî ra kjóxkó-lâ. 10 Tîßkoâá tà kjóxkón-lâ jè Jacobo kô Juan, îxti-lâ Zebedeo, jñà xîtâ ra tâña síxákjo kô Simón. Jesús, kitsò-lâ Simón: —Kì ta chjàn skoòn-jìn, ßndî-ßndî-ni mì tsà tî kôßsín tî kíxkó-ni, xîtâá kíxkóyi ra âßta tsâßân. 11 ßKiâ nga ijye kiìkô jñà chitso-lâ yâ ândi ndáchikon, kitsjin ijyeè jñà tsajmì-lâ, âkjòn kijìtjîngi-lâ Jesús. 12 Jngo nîchjin ßkiâ nga yâ tíjna Jesús jngo nâxîndá, ijchò jngo xîtâ ßxîn ra tífìßndojno chrjâbâ ijo-lâ; ßkiâ nga kijtse Jesús, tsasèn-xkóßnchißtá-lâ, tsikítsaßba-lâ, kitsò: —Nâßìn, tsà mejèn-li nga sînda-ná, kàtanda-ni ijo-nâ. 13 Jesús tsijmé-lâ tsja, tsakáßta-lâ ijo-lâ xîtâ râ-kiî, kitsò-lâ: —Mejèn-na; ¡kôßsín katanda-ni ijo-lì! Xîtâ râ-kìî, ndîtôón kjonda-ni. 14 Jè Jesús kitsó-lâ: —Kì yá xîtâ ra kôßmì-la; ßtin yâ ñándâ tíjna nâßmi; tâkón-lâ ijo-li nga ijye kjònda-ni; ßtî-lâ kjôtjò ra síjé kjôtéxoma-lâ Moisés ra ma tsjeè kîjna-ni yâ ngixkôn Nainá mé-ni kàtabe-ni xîtâ nga ijyeé kjònda-ni ijo-li. 15 Tanga ra âßta ßtsê Jesús, ìsâá ßñó inaßyá isa-lâ; kô ìsâá kjìn xîtâ kjóxkóya isa ra mejèn-lâ nga kjîßnchré-lâ; tîßkoâ mejèn-lâ kônda-ni ßchin ra tjín-lâ. 16 Tanga Jesús fì kißtá yâ îßnde ñándâ nga tsìn xîtâ nga fì chjâßta-lâ Nainá. 17 Jngo nîchjin ßkiâ nga tíbakónya-lâ xîtâ Jesús, yâá títsâjnajin ra xîtâ fariseo kô xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés. Jñà xîtâ kìî, yâá ßjiì-ni yâ nâxîndá ra chjâ-ni Galilea, Judea kô Jerusalén. Jè ngaßñó-lâ Nainá nda tíjnakô Jesús nga ma sínda-ni ngaßtsì xîtâ ra kiya. 18 Jñà xîtâ ßjiìkó jngo xîtâ kiya ra ßchin xkóya tjín-lâ; nga kjisón-yá-lâ. Tsakátsjißnde-lâ kó ßsín ma sîìkjahaßsen yâ nißya ñándâ tíjna Jesús. 19 Tanga mì kì kjomà jahaßsen, ngâ ßñó kjìn ma-ni xîtâ ra kitse; ßkiâá tsihijin yâ âsònßnga nißya; jaháxìn nitja; iskanìjèn yâ âjin-lâ xîtâ; kjijnasòn nâchan-yá-lâ jè xîtâ kiya. Tsakájna yâ ngixkôn Jesús. 20 ßKiâ nga kijtse Jesús nga makjiín-lâ ra âßta ßtsê, kitsò-lâ jè xîtâ kiya: —Ngajî, jñà jé-li ijyeé kàsiìjcháßta-la. 21 Jñà xîtâ fariseo kô jñà ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, kitsò yâ âjin inìmâ-lâ: “¿Yá xîtâ-ni râ-kiî nga Nainá chjâjno-ilâ? Tâjngoó Nainá ra ma-lâ síjchaàßta-ná jé-ná.” 22 Jesús kijtse-lâ inìmâ-lâ koni ßsín închisíkítsjen xîtâ kiî; kiìchjâ-ní, kitsò-lâ: —¿Mé-ni kôßsín tsò-ni inìmâ-nò? 23 ¿A maxkón nájiòn nga kaxin-lâ: “jè jé-li ijyeé kàniìjchaàßta-li”? ¿Ô ra bixó nájiòn nga ìsâá chjá tjín tsa xin-lâ: “Tîsítjîin, tîtjájmeè-ni”? 24 ßÂn ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ, kokoòn-nò nga tjíßnde-na nga ma siìjcháßta-lâ jé-lâ xîtâ. Âkjòn kitsò-lâ xîtâ ra kiya: —Ngajî, ßkoâá xin-la, tîsítjîin, chjíbí nâchan-li, ßtin-ni nißya-li. 25 Jè xîtâ kiya, sa-sa tsasítjên-ni yâ ngixkôn ngaßtsì xîtâ; iskábé-ní nâchan-yá-lâ, ßkiâ nga tífì-ni nißya-lâ, ßñó jeya isíkíjna Nainá. 26 Ngaßtsì xîtâ ra yâ tjítsâjna tà kjóxkón-lâ, tîßkoâá ßñó jeya isíkíjna Nainá. ßÑó itsakjòn, kitsò: —ßNdî ßndî kàßyaá jngeé kjôxkón. 27 ßKiâ nga ijye kjomà, kijí Jesús. Kijtse jngo xîtâ ra ßmì Leví, ra síkíchjítjì tsajmì ßtsê xîtâxá Roma. Yâá tíjnaßta ímîxâ yâ ñándâ síkíchjítjì tsajmì. Jesús kiìchjâ-lâ. Kitsò-lâ: —Nchrabátjîngi-ná. 28 Jè Leví, tsasítjên-ní; isíkítsâjna ijye tsajmì ra tjín-lâ; kijìtjîngi-lâ Jesús. 29 Yâ nißya-lâ Leví, ßñó je ßsí tsikíjna-lâ Jesús. Kjín xîtâ xákjén ra tsajmì síkíchjítjì-te kô kjín xîtâ ra ßkjií títsâjnaßta yâ ímîxâ. 30 Jñà xîtâ fariseo kô jñà ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés tsatéßta xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús, kitsò-lâ: —¿Mé-ni jñà xîtâ ra síkíchjítjì tsajmì kô jñà ra xîtâ-jé, ßyò kô-nò kô bichi kô-nò? 31 ßKiâá kiìchjâ Jesús kitsò: —Ta jñà machjeén-lâ chjînê xkiî jñà xîtâ ra kiya, mì tsà jñà ra nda títsâjna. 32 Mì tsà ki xá ßjíî-na ra ßân nga jñà ra xîtâ kixî kichjà-lâ, ta jñá-ní ra xîtâ jé, mé-ni nga kàtasíkájno-ni jé-lâ, kô kì tî tsja jé bátsji-ni. 33 Jñà xîtâ kitsó-lâ Jesús: —¿Mé-ni jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Juan, ßñó bìtsâjnachjan-ni, kô tîßkoâ ßñó bítsaßba; kô ßkoâá tî ßsín ßsín jñà ra xîtâ fariseo; tanga jñà xîtâ ra tsâji, bakjén-ní kô ßbiì-ní? 34 Jesús kitsó-lâ: —Nga ßkiâ jngo xîtâ bixan, ¿a níkítsâjnachjan-né xîtâ ra ßfiìßtse-ná ßkiâ nga takó tíjna jè xîtâ ßxîn ra kabixan? 35 Tanga kîjchó nîchjin ßkiâ nga tjáßan-lâ jè xîtâ ßxîn ra kabixan; ßkiâá-ni nga kítsâjnachjan. 36 Tîßkoâá tsißkénâjmí ìjngo-lâ ßén ra mangásòn [nga tsakón-ya-lâ nga jñà kjôtéxoma jchínga mì tsà mangásònkjo kô kjôtéxoma xîtsê.] Kitsò-lâ: —Mì tsà yá ra kôßsín ßsín nga bateya jngo nikje ra xîtsê nga yâ bíjto nikje ra jchínga. Tsà kôßsín ßsiêén, kjîtsón jè nikje xîtsê; tîßkoâá mì kì nda kôngásòn nikje xîtsê kô jè nikje jchínga. 37 Tîßkoâá mì kì ma xán ixiì sînchá chrjâbâ ra jchínga; tsà kôßsín ßsiêén, ßkiâ nga ijye kôjchá xán, skîìchrjâjnda jè chrjâbâ, âkjòn xaájten jè xán kô kjîtsón jè chrjâbâ. 38 Jè xán ixiì, chrjâbâ xîtsê sînchá, mé-ni nga nda sînchátjò-ni. 39 Tsà yá ra skí xán ra jchá, mì tsà tî jè sîìjé-ni jè xán ra ixi. Ngâ kîtsô-ní: “Jè xán ra jchá, ìsâá nda.”

Lucas 6

1 Jngo nîchjin ßkiâ nga nîchjin níkjáya, yâá ßja Jesús yâ ñándâ tjítjê trigo. Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ tsate natín-lâ trigo, tsaféya yâ âya tsja, âkjòn iskine. 2 Tjín ißka xîtâ fariseo ra kitsò: —¿Mé-ni kôßsín ßnìa-nò kjoâ ra mì kì tjíßnde nga kôßsín kôma ßkiâ nga nîchjin níkjáya? 3 Kiìchjâ Jesús, kitsó-lâ: —¿A kjeé chitáßyá jiòn Xâjôn-lâ Nainá ñándâ tíchjâ koni ßsín kißsiìn xîtâ jchínga-ná David kô jñà xîtâ-lâ ra tjên-kô ßkiâ nga kjòhojò-lâ? 4 Jahaßsen nißya-lâ Nainá; iskábé nîñô nchrâjín tsjeè-lâ Nainá nga iskine, tîßkoâ kitsjá-lâ xîtâ-lâ ra tjêkô, kô mì kì tjíßnde-lâ nga ma skînê. Tàjñà nâßmi tjíßnde-lâ nga ma kjine. 5 Jesús kitsò-isa-lâ: —ßÂn ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ, ßâán bateèxoma-lâ jè nîchjin níkjáya. 6 Ìjngo ßká isa ßkiâ nga nîchjin níkjáya, Jesús jahaßsen yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío; tsakón-ya-lâ xîtâ. Yâá tíjna jngo xîtâ ra kixìßta tsja nga kixî. 7 Jñà xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, kô xîtâ fariseo, închisíkindâà Jesús a sîìndaá-ni jè xîtâ ra kiya ßkiâ nga nîchjin níkjáya, mé-ni nga kôma mé ra koâane jé-lâ. 8 Tanga Jesús ijyeé be kóßsín închisíkítsjen xîtâ kiî. Kitsò-lâ jè xîtâ ra kixìßta jngo tsja: —Tîsítjîin, tîsîjni yâ âjin masen-lâ xîtâ. Xîtâ râ-kiî tsasítjên-ní, tsasìjna kixî. 9 Jesús, ßkiâá kitsò-lâ ngaßtsì xîtâ ra tjíhijo: —Jngo kjoâ skonangi-nò: ¿ßKiâ nga nîchjin níkjáya, mé ra tjíßnde nga ma ßsiêén? ¿A ndaá ßsiêén, ô ra ßcho ßsiêén? ¿A sîßken-ná ô ra sînda-ná jngo xîtâ? Koâá tixó jiòn-nî. 10 Jesús iskòtsíjen ijye-lâ kóhotjín xîtâ ra tjíhijondiì-lâ. ßKiâá kitsò-lâ jè xîtâ ra kixìßta tsja: —Tjeèn-ndajì ntsîi. Xîtâ râ-kìî, tsijmé tsja; kô kjònda-ni jè tsja ra kixìßta. 11 Jñà xîtâ fariseo, ßñó jti kjomà-lâ; ßkiâá tsikíßtsiâ nga tsajôóya-ni mé ra ma sîìkô Jesús. 12 Tî jñà-ni nîchjin kiî, Jesús yââ kijì mijìn yâ jngo nindo. Jngo nîtjên kiìchjâßta-lâ Nainá. 13 ßKiâ nga kißse îsén kiìchjâ-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ; âkjòn tejò ma-ni ra jahájin ra ma tsikíxáya-lâ. 14 Jè Simón, ra tîßkoâ Pedro tsikíßta ßí-lâ; Andrés, ra ßntsê ma Simón; Jacobo; Juan; Felipe; Bartolomé; 15 Mateo; Tomás; Jacobo, ti-lâ Alfeo; Simón, ra yâ fìßta-lâ kjôtéxoma ßtsê xîtâ Celote; 16 Judas, ti-lâ Jacobo; kô Judas Iscariote, jè ra isìngâtsja Jesús xîtâ kondrâ-lâ âskan-nìo. 17 Jesús itjojen-ni yâ nindo, tjên-kô jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ. ßJiì jngo îßnde ñándâ âsòn chon; yâá tsikìtsâjna. Kjìn ma-ni xîtâ-lâ ra yâ închikoñá-lâ; xîtâ ra yâ inchrabà-ni nga tíjngo îßnde Judea kô nâxîndá Jerusalén kô ra inchrabà-ni Tiro kô Sidón, nâxîndá ra kjihijondí ndáchikon. Kií xá ßjiì-ni nga kjîßnchré-lâ Jesús, tîßkoâ mejèn-lâ nga kônda-ni ßchin ra tjín-lâ. 18 Jñà xîtâ ra inìmâ ßcho-lâ nîí síjti-lâ, tîßkoâá kjònda-ni. 19 Ta ngaßtsì xîtâ, mejèn-lâ koâàßta-lâ tsja yâ ijo-lâ Jesús, tà ngâtjì-lâ ßñó tse ngaßñó tíbitjojin ijo-lâ ra manda-ni xîtâ. 20 Jesús iskòtsíjen-ßá jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ kitsò-lâ: —¡Mé tâ nda najiòn ra xîtâ îmâ ßmì-nò, ngâ tsâjiòn-nó îßnde ñándâ tíbatéxoma Nainá! 21 ’Mé tâ nda najiòn ra âjò-nò ßndî ßndî, kôskiì-nò âskan-nìo. ’Mé tâ nda najiòn ra chindáya ßndî ßndî, kîjnôchaá-nò âskan-nìo. 22 ’Mé tâ nda najiòn ßkiâ nga sîìjtike-nò xîtâ ra tà ngâtjì tsâßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ, nga minchá-ßta-xìn-nò, nga chjâjno-nò, nga bachrjengi-nò koni tsà jngo ra xîtâ ßtsên. 23 Tsja ßtè-la takòn kô tsja ßtè-la inìmâ-nò nîchjin kìî; ngâ yâ ján ngajmi, tseé tjín-ni chjí-nò ra ßkîi-nò. Jñà xîtâ jchínga-lâ xîtâ ra beton-nò, ßkoâá tî ßsín kijtseton jñà xîtâ ra isìchjeén Nainá nga kiìchjâ ngajo-lâ Nainá. 24 ’Tanga, îmâ-ró-nò jiòn ra xîtâ nchîná ßmì-nò, ngâ ijye ndaá inchinisin-la ijo-nò î îsàßnde. 25 ’Îmâ-ró-nò ra skiì titsâjna ßndî ßndî; kôhojò-nò ra kôma âskan-nìo. ’Îmâ-ró-nò ra mijnocha ßndî ßndî; ra âskan-nio, kôbaá-nò tîßkoâá jchíndàyà-nò. 26 ’Îmâ-ró-nò ra jiòn ßkiâ nga nda síkítsâjna ijye-nò xîtâ. Jñà xîtâ jchínga-nò, ßkoâá tî ßsín nda isíkítsâjna jñà xîtâ ra ßén ndiso kiìchjâya. 27 ’Tanga jiòn ra închinaßyá, ßkoâá xìn-nò: Tsjacha ßtiâàn kondrâ-nò, nda tîkôo jè ra jtike-nò. 28 Tîjéßta-la Nainá nga kàtasíchikonßtin jñà ra chjâjno-nò, tînákjoâßtiòn jè ra ßcho síkô-nò. 29 Jè ra sîìjtsinßtá jtsa-nò, tîßkoâá ßtîi-la jè jtsâ-nò ra ìjngo nga kàtasíjtsinßtá-tse. Jè ra faßán nâchrô sònßnga-nò, tîßkoâ ßtîi-la nâchrô-nò ra ìjngo. 30 Tsà yá ra síjé tsajmì ra tjín-nò, ßtîi-la; tsà yá ra ta kôßsín skâábé tsajmì-nò, kì tî tsja níjé-ila. 31 Koni ßsín mejèn-nò nga sîìkô-nò xîtâ, ßkoâá tî ßsín tîkôo ra jiòn. 32 ’Tsà tà jè matsjacha jiòn xîtâ ra nda matsjake-nò, nî-mé kjônda ßsê-nò, ngâ ßkoâá tî ßsín matsjake-te xákjén jñà xîtâ ra mì kì bexkón Nainá. 33 Tsà tà jñà nda sîkôò xîtâ ra nda síkô-nò, nî-mé kjônda ra ßsê-nò. Jñà xîtâ ra mì bexkón Nainá, ßkoâá tî ßsín síkô xákjén. 34 Tsà ta jñà sîkìña-la jñà ra ßyaxkon nga tsjá ngajo-nò, tîßkoâá nî-mé kjônda ra sâkò-nò. Ngâ ßkoâá tî ßsín síkìña-lâ xákjén jñà xîtâ ra mì kì bexkón Nainá, ngâ ijyeé tjíjin-lâ nga tsjá ngajo-îlâ xákjén. 35 Tsjacha ßtiâàn kondrâ-nò; nda tîkôo; tîkìña-la mé ra síjé-nò; kì tà chjàn mé ra chiñá-la ra âßta ßtsê. Tsà kôßsín ßsiâan, ìsâá tse chjí-nò ßkiì-nò. Îxti-lâ Nainá ra ßñó ßnga tíjna kôma jiòn, ngâ jè Nainá tjín te-lâ kjôhîmâtakòn âßta ßtsê xîtâ ra ßnga ikon kô ra ßcho ßsíôn. 36 Jchâhîmâ takòn xàngiôo koni ßsín behîmâ takòn-nò Nainá ra Nâßìn ßmì-la. 37 ’Kì jé-lâ xàngiôo nìkindâa kô kì jé fanè-lâ xàngiôo mé-ni nga jè Nainá mì tsà jé-nò sîikindâ kô mì tsà jé koâànè-nò. Tîjchaàßta-la jé-lâ xàngiôo mé-ni nga tîßkoâ Nainá sîìjchaàßta-nò jé-nò. 38 ßTî-la xàngiôo; jè Nainá tsjá ngajo-nò; nda kjón sîìchîbâ-nò jngo chîbâ ra nda kitse, ra ßñó îjncha, ra ngì tíxahájten-tjì-ní nga kîncha xijtsa-nò. Jè chîbâ ra sîchîbâ-la xàngiôo, tîjè kôchîbâ ngajo-nò. 39 Jesús tsißkénâjmí jngo-lâ kjoâ nga isíngásòn-kjo âßta ßtsê jngo xîtâ ra xkâ kô jè ra bakón-ya; kitsò-lâ: —Jngo xîtâ xkâ, mì kì kôma kôkòn-lâ ndîyá jngo xîtâ ra tîßkoâá xkâ-te. Yâá skâya ngâjô, ngajò. 40 ßKoâá ßsín tjín ßtsê xîtâ ra koteßyá; mì tsà ìsâ tsato ma-lâ koni jè maestro ra bakón-ya-lâ. ßKiâ nga ijye kjêheßtin-lâ nga skôótéßyá tîßkoâá kâma te-lâ koni jè maestro-lâ. 41 ’[¿Mé-ni jé-lâ xàngîi nikìndâ-ni kô mì tsà jè nikìndî jé-li?] ¿Mé-ni jè chitsíjen-îlâ jè tjé ra kjingi xkôn xàngîi, kô mì tsà jè nikìndî jè yá chîsô ra kjingi jè xkiîn? 42 Tsa mí ßya-nì jè yá chîsô ra kjingi xkiîn, ¿mé-ni ßmìhîlâ jè xàngîi: “ßNtsé, tîßnde-ná nga kochrjéngia jè tjé ra kjingi yâ xkin”? Jî, ra jò ma-ni îsén-li; tînáchrjengi ítjìn chîsô ra kjingi tsâji, mé-ni nga nda kôtsíjen-li, nga ma kînáchrjengi tjé ra kjingi yâ xkôn xàngîi. 43 Tsin jngo jè yá nda kô ßcho kjon to bajà-lâ; tîßkoâá mì tsa to nda bajà-lâ jè ra mì tsa yá nda. 44 Nga jngó jngó skôya yá, ßkoâá ßsín ßyaxkoòn-lâ koni kjon to ra bajà-lâ. Jè to ra ßmì igô, mì tsà yá naßyá bajà-lâ. Tîßkoâá jñà to uva mì tsà naßyá xißnchro bajà-lâ. 45 Koni ßsín kjon yá, ßkoâá tî ßsín kjon xîtâ; jè xîtâ ra nda xîtâ, kjônda ßsín nga kjônda tjíjin yâ inìmâ-lâ, kô jè ra xîtâ ßcho ßsín, kjôßtsêén ßsín nga kjôßchoó tjíjin yâ inìmâ-lâ; koni ßsín tsò kjôbítsjen ra tjíjin yâ inìmâ-lâ, ßkoâá ßsín tsò ßén ra chjâ. 46 ’¿Mé-ni kôßsín ßmì nájiòn nga bixó: “Nâßìn, Nâßìn”, kô mì kì nìhitjasòn-nò koni ßsín xin-nò? 47 ßKoâá xín-nò yá ra mangásòn-kô jè xîtâ ra ßân fìßta-na, ra fahaßsen-jin-lâ ßén-nâ, kô síhitjasòn. 48 Jè mangásòn-kô jngo xîtâ ra tsikínda nißya-lâ; ßñó nângâ tsjaßngì; nga tsikíjna tjàßtsin chrjó nißya-lâ yâ âsòn nâxî. ßKiâ nga ßtsa jtsí xkón, ßjiì nandá, ijcholaßtá ßñó-lâ nißya-lâ; nî-mé ra isìkô ngâ yâá tjínda-lâ yâ âsòn nâxî. 49 Tanga jè ra ßnchré ßén-nâ kô mì kì síhitjasòn, ßkoâá ßsín jngoya-lâ koni jngo xîtâ ra yâ tsikíndaßtá nißya-lâ yâ âßta nangi; mì kì nda tsikínda tjàßtsin chrjó nißya; ßkiâ nga ßjiì nandá nga ijchokaßtáßñó-lâ nißya; itsón-ña-ní kô ngì ixojen-ní.

Lucas 7

1 ßKiâ ijye tsakón-ya-lâ Jesús jñà xîtâ ra închißnchré-lâ, yâá kijì yâ nâxîndá Capernaum. 2 Jngo chíchan ítjòn tíjna yâ, ra ßñó kiya jngo chîßnda-lâ ra ßñó tsjake. Ijyeé mejèn tíbiya. 3 ßKiâ nga kiíßnchré âßta ßtsê Jesús, isìkasén xîtâ jchínga ra xîtâ judío nga kií kítsaßba-lâ Jesús mé-ni nga kàtanchrabá sínda-ni jè chîßnda-lâ ra kiya. 4 Jñà xîtâ jchínga, ßkiâ nga ijchòkon Jesús ßñó tsikítsaßba-lâ, kitsò-lâ: —ßÑó machjeén-lâ nga kîsîkî xîtâ ítjòn râ-kìî. 5 Ngâ ßñó tsjake nâxîndá ra chjâ-ni Judea; jè tsikínda jngo-ná nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío î nâxîndá-ná. 6 Kiìkôó Jesús jñà xîtâ jchínga kìî, tanga ßkiâ nga ijye mejèn bijchó chrañà nißya-lâ, jè xîtâ ítjòn râ-kìî, isìkasén ißka xîtâ ra nda bákô, nga kitsò-lâ Jesús: —Nâßìn, kì ijo-li nìjti-lâ. Mì kì bakièn-na ra ßân nga yâ kîtjáhaßsîin nißya-na. 7 Tîßkoâá mì kì bakèn-na nga ßân íjkon saba-la. Tanga tînákjîi nga kônda-ni chîßnda-nâ. 8 ßÂn, be-ná nga tjín-li kjôtéxoma ra jî. Tîßkoâá ßân, tjín-na xîtâ ítjòn ra batéxoma-na, tîßkoâá tjín-na chíchan ra ßân bateèxoma-lâ. ßKiâ nga xin jngo-lâ: “ßtin”, fì-ní; kô ßkiâ xin-lâ ra ìjngo: “nchrabí”, nchrabá-ní; kô ßkiâ nga xin-lâ jè ra chîßnda-nâ: “kî ßsín ßtîin”, síhitjasòn-ní. 9 Jesús ßkiâ nga kiíßnchré ßén kiî, tà ßkoâá kjomà-lâ. ßKiâá iskòtsíjen-ßà jñà xîtâ ra tjêngi-lâ; kitsò-lâ: —ßKoâá xin kixî-nò, yâ nâxîndá Israel, nî-sa jngo xîtâ sakó-na ra kôßsín tâ nda makjiín-lâ. 10 Jñà xîtâ ra kiìjkon Jesús, ßkiâ nga ßjiì-ni yâ nißya, tâ ßkoâ ijyeé kjònda-ni jè chîßnda ra kiya. 11 Ra kjomà âskan-nio, Jesús kijì ìjngo nâxîndá ra ßmì Naín. Tjên-kô xîtâ ra kotáßyáßta-lâ; tîßkoâá kjìn ra xîtâ nâxîndá tjên-ngi-lâ. 12 ßKiâ nga ijye ijchò chrañà yâ ñándâ nga bitjàâßsên-jin-ná yâ nâxîndá, kjín jchán ma-ni xîtâ nâxîndá ra kjihijta-kô jngo ndí chjôón ra ßkèn ßxîn-lâ, nga închifì kíhijin jngo mißken ra ti tâ jngo-lâ ma chjôón râ-kiî. 13 ßKiâ nga kijtse jè Nâßìn-ná Jesucristo, kjòhîmâke-ní; kitsò-lâ jè ndí chjôón râ-kìî: —Kì ta chjàn chindáya-jìn. 14 Kiì kasìßta chrañà-lâ jè kàxâ-lâ mißken, tsakásòn-lâ tsja; jñà xîtâ ra ßyangi mißken, tsinchakô-ní. Kitsò Jesús: —Jî ti, ßâán ra tíxin-la ¡tîsítjîin! 15 Jè mißken râ-kìî, sasa tsikijna kixî-ní; âkjòn kiìchjâ-ni. Jesús, ßkiâá isìngâtsja-ni nâ-lâ. 16 Ngaßtsì xîtâ ra tjên-kô, tà itsakjòn-ní; ßkiâá jeya isíkíjna Nainá, kitsò: —Jngo xîtâ tíjnakô-ná ra síchjeén Nainá nga ßñó nda chjâ ngajo-lâ. Tîßkoâá tjín ra kitsò: —Jè Nainá ßjiì-ní nga basìkô nâxîndá-lâ. 17 Jñà ßén kìî, inaßyá-lâ nga tíjngo yâ nangi Judea, kô ngaßtsì îßnde ra tjín yâ ândi-lâ. 18 Jè Juan ra tsatíndá xîtâ kiíßnchré ijye-ní kjoâ ra tíßsín Jesús; jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ tsißkénâjmí-lâ. ßKiâá kiìchjâ jò-lâ xîtâ-lâ. 19 Isìkasén yâ ñándâ tíjna Jesús nga kiì kjonangi-lâ, ¿a jé-ní Cristo ra tjínè-lâ nga ßkjîí ô ra ßkjií skôóña isa-lâ? 20 Jñà xîtâ-lâ Juan ra tsatíndá xîtâ ßkiâ nga ijchòkon Jesús, kitsó-lâ: —Jè Juan kásìkasén-najîn ra âßta tsâji nga chjînangi-làjîn: ¿A jî-ní ra Cristo ra tjínè-li nga ßkjîí ô ra ßkjií jchíña isa-lâjîn? 21 Tî jè-ni hora, kjín jchán xîtâ ra kiya isìnda-ni Jesús, ra kjôhißin închisíkjiín, ra inìmâ ßcho-lâ nîí tjíjin ijo-lâ; tîßkoâá kjín xîtâ ra xkâ kjònda-ni. 22 Jesús kitsó-lâ jñà xîtâ ra ijchòjkon: —Tangió kôßtìn-la Juan kjoâ ra kaßya kô ra kanaßyá. Ijyeé tsijen-îlâ ra xîtâ xkâ; kô maá fì-ni jñà ra tsáßyá; tímanda-ni jñà ra ìndojno chrjâbâ ijo-lâ; ßnchré-ni jñà ra jtaya; faháyaá-ilâ jñà ra ijye ßken; tíßsenâjmí-lâ ßén xîtsê ra nda tsò ra xîtâ îmâ. 23 ¡Mé tâ nda-lâ jè xîtâ ra nî-mé kôtechjà-lâ nga kôkjiín-lâ âßta tsâßân! 24 ßKiâ nga ijye kijì-ni xîtâ ra isìkasén Juan, ßkiâá tsakákô xîtâ ra ißka Jesús, ra âßta ßtsê Juan, kitsò-lâ: —¿Mé ra tsahitsíjen-la yâ nangi kixì ñándâ tsìn xîtâ? ¿A jngo ndîjyi ra síjtiya-lâ tjô? 25 ¿Ô ra jngo xîtâ ra ßñó nda ßki nikje-lâ? Ijyeé ßya jiòn, jñà xîtâ ra nda kjon nikje-lâ, kô ra nda kjon tsajmì ra síchjeén, yâá tjítsâjna yâ nißya-lâ xîtâxá ítjòn. 26 Tanga, ¿mé ra tsangì tsíjen-la? Jngo xîtâ ra síchjeén Nainá nga chjâ ngajo-lâ. ßKoâá xín-nò, Juan, ìsâá tse ngaßñó tjín-lâ koni jngo xîtâ ra chjâ ngajo-lâ Nainá. 27 Xâjôn ra tjíßta ßÉn-lâ Nainá ßkoâá ßsín tíchjâ âßta ßtsê Juan nga kitsò Nainá: ßÂán, sìkásén ítjòn-la xîtâ-nâ ra îkô ßén-nâ; jè ra koâànda ítjòn-li ndîyá. 28 ßKoâá xín-nò, ngaßtsì xîtâ ra isìchjeén Nainá nga kiìchjâ ngajo-lâ, tsìn ra ìsâ tíjna ítjòn koni jè Juan; tanga yâ âjin nâxîndá ñándâ tíbatéxoma Nainá, jè xîtâ ra nangi tíjna, ìsâá ßnga tíjna ijngoßkâ-ni koni jè Juan. 29 ßKiâ kiíßnchré xîtâ nâxîndá kô xîtâ ra síkíchjítjì tsajmì ßtsê xîtâxá Roma, kjòchîya-lâ nga kixî tjín jè ndîyá-lâ Nainá; tsatíndá ijo-lâ ra âßta ßtsê Juan. 30 Tanga ra xîtâ fariseo kô xîtâ chjînê xâjôn ßtsê kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, majìn-lâ nga jè Juan tsatíndá. Tsachrjengi-ní kjoâ ra Nainá mejèn-lâ ßsîìn ra âßta ßtsê. 31 Jesús kitsó-lâ: —¿Yá ra ma kôngásòn-kô xîtâ ra tjín nîchjin kìî? ¿Kó kjon ra kôngásòn-kô? 32 Jñà-la mangásòn-kô jñà îxti ra síská yâ âjin ndîtsîn, nga tsò-lâ xákjén: “ßKiâ nga kànìkjane jîn, mì kì kachà jiòn; kô ßkiâ kajndaá jîn ßén ra ba tsò, mì kì kachindáya jiòn.” 33 ßJiì Juan ra tsatíndá xîtâ ra mì tsà tsakjèn kô mì tsà xán kißtsiì; jiòn bixó-nò: “Inìmâ ßcho-lâ nîí tjíjin ijo-lâ.” 34 Âkjòn ßjìâ ra ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ nga bákjên, tîßkoâ ßbiâa; kô bixó nájiòn: xîtâ chrjáßa-ní, xîtâ ßchî-ní, jñà nda bákô xîtâ ra síkíchjítjì tsajmì ßtsê xîtâxá Roma, kô jñà xîtâ ra ßcho ßsín. 35 Tanga jè kjôbítsjen-lâ Nainá, ßya-lâ nga ndaá tjín ßkiâ nga ijye bitjasòn. 36 Jngo xîtâ fariseo xá kiìchjâ-ilâ Jesús nga mejèn-lâ kôkjên-kô. ßKiâ nga jahaßsen yâ nißya-lâ xîtâ fariseo, tsikijnaßta ímîxâ. 37 Yâ nâxîndá râ-kìî, tíjna jngo chjôón ra ßñó tse jé tjín-lâ. ßKiâ nga kiíßnchré nga yâá tíbakjèn Jesús, ijchòkôó jngo namítâ nâjô ra tjíya-lâ siìtî ixi ra ßñó nda jnê. 38 Yâá iskindàyaßta yâ âjtôn ntsâkô Jesús. Âkjòn kôó ndáxkôn tsiníjno-ni ntsâkô Jesús. Âkjòn isìxìjno-ni kô tsjâ-skô, kô iskineßa ntsâkô. Âkjòn tsjahíjno jè siìtî ixi ra ßñó nda jnê. 39 Jè xîtâ fariseo ra xá kiìchjâ-lâ Jesús, ßkiâ kijtse kjoâ kiî, kitsò âjin inìmâ-lâ: “Xîtâ râ kìî, tsa kixîí-la kjoâ nga jè Nainá síchjeén nga chjâ ngajo-lâ, skêxkoón-la nga chjôón jé-ní jè ra kôßsín tísíkô.” 40 ßKiâá kiìchjâ Jesús, kitsò-lâ: —Simón, jngo kjoâ kôxín-la. Simón kitsò: —Kôßtìn-ná jî Maestro. 41 Jesús kitsó-lâ: —Jò ma-ni xîtâ tjênßtin-lâ jè xîtâ ra síkìña tôn; jngo ra ßòn sìndô kô jngo ra icháte tjên-lâ. 42 Tsìn-lâ tôn ra síjnda-ni xîtâ kìî. Jè ni-lâ tôn, siìjchaàßtá-lâ ngajò. Kósiî, ¿Ñáâ-ni ra ìsâ ßñó kôtsjake jè ni-lâ tôn? 43 Kiìchjâ Simón kitsò: —ßKoâá ßsín sìkítsjen ra ßân, jè-la jè ra ìsâ tse tôn kitsjenßtìn. Jesús kitsò: —Nda kachosòn-lâ. 44 Jesús iskòtsíjen-jno jè chjôón ra kiî, kitsò-lâ Simón: —Chítsijen-lâ jè chjôón râ-kìî. ßKiâ nga káfáhâßsên yâ nißya-li; mì kì kàßbí-ná nandá ra ma sîníjno-ni ntsâkoàâ; tanga chjôón râ-kìî, ndáxkôón kabiníjno-ni ntsâkoàâ kô tsjâ skôó kásíxìjno-ni. 45 ßKiâ nga kàníkjáya-ná mì kì kachineßa-ná ra jî, tanga chjôón râ-kìî, nda ßkiâ káfáhâßsên nißya-li tíkjineßaá ntsâkoàâ. 46 ‘Mì kì kànahíjnî sihìtî jè skoàâ, tanga ra jè, kàmahíjno ntsâkoàâ siìtî ixi ra ßñó nda jnê. 47 Kií kô xin-la: Jè chjôón râ-kìî, ijyeé kàniìjchaàßta ijye-lâ ngaßtsì jé-lâ tà ngâtjì-lâ nga ßñó matsjake-na. Jè xîtâ ra chiba jé nìjchaàßta-lâ, ìsâá chiba kjôtsjacha tsjá. 48 ßKiâá kitsò-lâ Jesús jè chjôón râ-kiî: —Ijyeé kàniìjchaàßta ijye-li jé-lì. 49 Jñà xîtâ ra tâña tjítsâjnaßta ímîxâ kitsó-lâ xákjén: —¿Yá xîtâ-ni râ-kiî nga tîßkoâ ma-lâ síjchaàßtá-ná jé-ná? 50 Jesús kitsò india-lâ jè chjôón: —Ki-ní nga makjiín-li ra âßta tsâßân nga bítjôjin-ni jé-li; ßtiìn-la nda-ni.

Lucas 8

1 Ra kjomà âskan, kjín nâxîndá ißi kô kjín nâxîndá îtsíñá tsajme Jesús, nga tsißkénâjmíya kô isìkaßbí ßén xîtsê ra nda tsò, kóßsín batéxoma Nainá. Tjên-kô xîtâ-lâ ra tejò ma-ni. 2 Kô tjên-kô ißka íchjín ra kjònda-ni ßchin ßtsê nîí kô ra ßkjií ßchin isa: jè María ra Magdalena ßmì, ra itoò inìmâ ßcho-lâ nîí itjojin-ni ijo-lâ; 3 kô Juana, chjôón-lâ Chuza ra síkindâ tsajmì-lâ Herodes; kô jè ra ßmì Susana. Kjín íchjín tjên-kô-isa ra basìkôßta mé tsajmì ra tjín-lâ. 4 ßKiâ nga ijye kjokjìn xîtâ ra jndíî ra ján nâxîndá ßjiì-ni, Jesús, tsißkénâjmí-lâ jngo-lâ kjoâ ra mangásòn. Kitsò-lâ: 5 —Jngo xîtâ kijì nga kiì kjíjndî xojmá. ßKiâ nga tsikíßtsiâ nga iskíjndî xojmá-lâ, yâá ixaájten chiba yâ âya ndîyá; âkjòn tsinchanè xîtâ; ßjiì nîse nga iskine. 6 Ngì kôtjín ixaájten ñándâ âsòn nâjô, tanga chibaá nißnde tjín; mì kì ßnchîßnde nangi; ßkiâ nga isò xojmá, sasaá kixì. 7 Ngì kôtjín ixaájten ñándâ nga tjín naßyá; kô yâá tâña isòkô. ßKiâ nga kjòßnga, yâá isijtsanè jñà naßyá. 8 Ngì kôtjín ixaájten ñándâ nga nda jè nangi; nda isò, kjòßnga-ní, kô tsajà-lâ to; jngo sìndô to tsajà-lâ nga jngó jngó. ßKiâ nga ijye tsißkénâjmí Jesús kjoâ kiî, ßñó kiìchjâ, kitsò: —¡Jiòn ra tjín chíká-nò, nda tînáßya! 9 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús iskonangií-lâ kó tsò-ni jè kjoâ mangásòn ra tsißkénâjmí-lâ. 10 Jesús kitsó-lâ: —ßKoâá ßsín tíßsenâjmí-nò ra jiòn, kjoâ ra tjíßma koni ßsín batéxoma Nainá; tanga jñà xîtâ ra ßkjií, tà kôó kjoâ ra mangásòn ßsênâjmí-lâ, mé-ni nga nîßsín skôótsíjèn, mì kì skê; kô nîßsín kjîßnchré, mì kì kôchîya-lâ. 11 ’Kîí ßsín tsò-ni jè kjoâ mangásòn râ kìî: Jñà xojmá, jè ßÉn-lâ Nainá. 12 Jñà xojmá ra ixaájten yâ âya ndîyáâ, jñà xîtâ ra ßnchré ßén-lâ Nainá, âkjòn ßfiì jè nîí, nga fahíxìn jè ßén-lâ Nainá yâ âjin inìmâ-lâ, mé-ni nga mì kì kôkjiín-lâ, kô mì kì ma kîtjojin kjôhißin. 13 Jñà ra ixaájten yâ âsòn nâjô, jñà xîtâ ra ßnchré ßén-lâ Nainá, nga ßñó matsja-lâ nga makjiín-lâ nga tîsâ-nì. Tanga mì tsà ngì tjíjngo-ni ikon; tà chiba nîchjin nda makjiín-lâ; ßkiâ nga mé kjoâ ra sakó-lâ, sasaá fì-nì íßtsîn. 14 Jñà ra ixaájten yâ âjin naßyá, jñà jngoya-lâ xîtâ ra ßnchré ßén-lâ Nainá; ßkiâ nga ijye tjímaya ndîyá-lâ Nainá, jñà ijo-lâ síkájno, kô kjoâ nchîná, kô kjôtsja ra tjín yâ âjin îsàßnde. Jñà kjoâ kìî mincha-ikon-lâ nga nî-mé kjônda sakó yâ âjin inìmâ-lâ ra ma sîìkaßbíya. 15 Jñà ra ixaájten ñándâ nga nda nangi, jñà jngoya-lâ xîtâ ra nda kô kixî tjín inìmâ-lâ nga ßnchré ßén-lâ Nainá tîßkoâ ndaá bíjin-ikon; ßñó mincha skanda ßkiâ nga ijye sakó kjônda yâ âjin inìmâ-lâ ra ma síkaßbíya. 16 ’Tsìn xîtâ ra baká jngo nißí, âkjòn bíjnaßma nga síkíjnangi yâ nâchan; jè nißí ßngaá sijna mé-ni nga kàtahisen-lâ jñà xîtâ ra fahaßsen nißya. 17 Ní mé kjoâ ra ma sîßma, ra mì kì kôtsìjen-ni âskan-nio; tîßkoâá tsìn kjoâ ra tjíßma ßndî ßndî, ra mì kì jchâ-lâ kô nga skêxkon ngaßtsì xîtâ. 18 ’Nda tînáßya koni ßsín xin-nò; ngaßtsì ra ijye tjín-lâ kjôbítsjen, ìsâá tse kôchîya-isa-lâ; tanga jè ra tsìn-lâ kjôbítsjen, skanda tjáhixìn-lâ jè kjôbítsjen ra tsò-lâ ijo-lâ nga tjín-lâ. 19 Jñà ßntsê Jesús kô nâ-lâ, kiji-ní ñándâ tíjna Jesús nga kiìjkon. Tanga mì kì kjomà ijchò skanda ñándâ tíjna nga ßñó kjìn ma-ni xîtâ ra tjítsâjna. 20 Jesús kißsenâjmí-lâ, tsikìn-lâ: —Jè Nâa-li kô jñà ßntsì, yâá tjítsâjna ndîtsiaán nga mejèn-lâ skê-li. 21 Kiìchjâ Jesús, kitsò: —Jè ra nâ-nâ ma kô ra ßntsè xiàn-lâ, jñá-ní jñà ra ßnchré ßén-lâ Nainá, tîßkoâ síhitjasòn. 22 Jngo nîchjin, Jesús kô xîtâ ra kotáßyáßta-lâ jahaßsen jngo chitso, kitsò Jesús: —Tjiaán yâ ra ìjngoa ndáchikon ján. Âkjòn kijì. 23 ßKiâ tífisòn yâ nandá jè chitso, tsakjanafè jè Jesús. Kjòßtsiâ nga ßjiì jngo tjôxkón yâ âjin ndáchikon. Ijyeé jahaßsen nandá chitso; ijyeé mejèn iskajin-ndá. 24 Jñà xîtâ-lâ ßkiâá isíkjá-lâ; kitsò-lâ: —¡Maestro! ¡Maestro! ¡Chitso, ijyeé tíkajin-ndá! ¡Ijyeé-la kîyé! Itjafá-lâ Jesús; âkjòn tsakátîkô jè tjôxkón kô jè ndáchikon, ndîtôón isijyò-ni tjô, kô kjòndayá-ni. 25 Jesús kitsò: —¿Mé-ni nga mì kì makjiín-nò ra âßta ßtsê Nainá? Jñà xîtâ-lâ, tà itsakjòn-ní. Tà kjóxkón-lâ. Kitsò-lâ xákjén: —¿Yá xîtâ-ni râ-kìî nga síhitjasòn-ilâ jè tjô kô nandá? 26 Âkjòn ijchò yâ nangi ra ßmì Gadara ra kjijna yâ ra ìjngoa ndáchikon ßtsê Galilea. 27 ßKiâ nga itjojen chitso Jesús, jngo xîtâ ßxîn ijchò kasìßta-lâ ra yâ îßnde-lâ. ßÑó kjòtseé tjíjin ijo-lâ inìmâ ßcho-lâ nîí; mì tsà nikje faya, kô tsìn-lâ nißya; yâ ró bìjnaya ngâjô-lâ mißken. 28 Xîtâ râ-kìî, ßkiâ nga kijtse Jesús, ßñó iskindàyaßta-lâ; tsasèn-xkóßnchi-ßta-lâ; ßñó kiìchjâ kitsò: —Jesús, jî ra Ißndí-lâ Nainá ßmì-li, ra ßñó ßnga tíjna, ¿mé ra mejèn-li ra âßta tsâßân? ¡ßKoâá ßsín tíbitsáßbà-la, kì kjôhißin ßbiì- ná! 29 Kií kôkitsò-ni, ngâ jè Jesús, ijye kôßsín kitsò-lâ jè inìmâ ßcho-lâ nîí nga kàtitjojin yâ ijo-lâ xîtâ râ-kìî. Ijyeé kjòtseé kôßsín tjíjin ijo-lâ. Nîßsín naßñó kîchâ cadena sißteßñó-ni ntsâkô kô tsja, chíkjoâá-lâ nga batejtso, âkjòn fìkô jè inìmâ ßcho-lâ nîí yâ nangi ñándâ tsìn xîtâ. 30 Jesús iskonangi-lâ, kitsò-lâ: —¿Kó ßmì-li? Xîtâ râ-kiî kitsò: —Legión ßmì-na. Kií kôßmì-ni nga ßñó kjìn ma-ni inìmâ ßcho-lâ nîí ra tjíjin ijo-lâ. 31 Jñà inìmâ ßcho-lâ nîí tsikítsaßba-lâ Jesús nga mì yâ sîìkatsajoyá yâ ñándâ tîßxá nâtjân ßtsê kjôhißin. 32 Kjìn ma-ni chîngâ ra închibakjèn-jno ijñá yâ âßta nindo. Jñà inìmâ ßcho-lâ nîí isíjé-lâ Jesús nga kàtatsjáßnde-lâ nga kjoâhaßsen-jin ijo-lâ chîngâ. Kitsjáßnde-lâ Jesús. 33 Itjojiín-ni ijo-lâ xîtâ râ-kìî, âkjòn jahaßsen-jin yâ ijo-lâ chîngâ. Tsahachikon-jen ngaßtsì chîngâ skanda yâ âjin nandá; yâá ßkèn ngaßtsiòô. 34 Jñà xîtâ ra síkondâ chîngâ, ßkiâ kijtse kjoâ ra kjomà, sasa kií síkjíßnchré nâxîndá nga tíjngo ñándâ tjín xîtâ ra bítjê tsajmì tjê. 35 ßKiâ kiíßnchré xîtâ nâxîndá, ikatsìjen-lâ jñà kjoâ ra kjomà. Kijì yâ ñándâ tíjna Jesús; kijtse-ní nga yâ tíjnangi ntsâkô Jesús jè xîtâ ra ijye itjojin-ni ijo-lâ jñà inìmâ ßcho-lâ nîí; kjiya-ni nikje-lâ; nda tjín-ni ikon. Tà itsakjòn-lâ jñà xîtâ ßkiâ nga kijtse. 36 Tsißkénâjmí-lâ xákjén kó ßsín kjomà nga kjònda-ni jè xîtâ ra inìmâ ßcho-lâ nîí isijin ijo-lâ. 37 Ngaßtsì xîtâ nâxîndá ra tjín ândi nangi Gadara, tsikítsaßba-lâ Jesús nga kàtjafì-ni, tà ngâtjì-lâ ngâ ßñó itsakjòn. Jahaßsen-ni chitso Jesús, âkjòn kijì. 38 Jè xîtâ ra ijye kjònda-ni, tsikítsaßba-lâ Jesús nga mejèn-lâ yâ kôjmekó; tanga Jesús kitsjá-lâ kjôhixî nga kàtìjna; kitsò-lâ: 39 —ßTin-ni yâ nißya-li; ßtènâjmí ijye-lâ xîtâ nga ßñó tse kjoâ kásíkô-li Nainá. Xîtâ râ-kìî, kijì-ni; âkjòn tsikíßtsiâ nga tsißkénâjmí-lâ xîtâ yâ nga tíjngo nâxîndá, nga ßñó tse kjoâ kißsiìn Jesús ra âßta ßtsê. 40 ßKiâ nga ijye ßjiì india-ni Jesús yâ ra ìjngoa ndáchikon, ßñó tsja kißse-lâ jñà xîtâ ra kjìn ma-ni, ngâ xá ßkoâá ßsín închikoñá-ni ngaßtsìô. 41 ßJiíjkón jngo xîtâ ra ßmì Jairo ra xîtâ ítjòn ßtsê nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío; tsasèn xkóßnchißta-lâ Jesús, tsikítsaßba-lâ nga katjafì yâ nißya-lâ. 42 Ngâ jè ndí tsati-lâ ra ta jè-nì, ra tjín-lâ tsa tejò nó, ijyeé tíbiya. ßÑó kjìn ma-ni xîtâ; chîbâ-lâ báßnchòßñó Jesús ßkiâ nga tífì. 43 Yâá tsáßbajin jngo ndí chjôón ra ijye kjò tejò nó tíxaájten-lâ jní. Kjòtseé tôn kô tsajmì ra tjín-lâ ijye isikjeheya âßta ßtsê chjînê xkiì; tanga mì kì yá ra ma sínda-nì. 44 Jè chjôón râ-kìî, âjtôn íßtsîín Jesús tsasìjna-ni nga itsabà âtjòn nikje-lâ; jè jní ra tíxahájten-lâ ta ndîtôón isijyò-ni. 45 ßKiâá iskonangi Jesús, kitsò: —¿Yá ra kàtsabà-na? Ngaßtsì xîtâ kitsò: —Mì tsà yá-jìn. ßKiâá kitsò Pedro kô xîtâ ra ißka: —Maestro ßñó kjìn ma-ni xîtâ, mahítsjá-li kô báßnchòßñó-li; mé-ni si-ni: “¿Yá ra katsabà-na?” 46 Jesús kitsò india-ni: —Tjín yá ra kàtsabà-na; kàbeé-lâ ijo-nâ nga kàbitjojin ngaßñó. 47 ßKiâ kijtse nga kijchaßtín-lâ jè ndí chjôón râ-kiî, sí jatsé-ní, tsasèn-xkóßnchi-ßta-lâ Jesús. Kô tsißkénâjmí yâ ngixkôn ngaßtsì xîtâ, mé-ni nikje-lâ Jesús itsabà-ni kô kóßsín ta ndîtôón kjònda-ni. 48 Jesús kitsó-lâ: —Jî ndí chjôón, ki-ní nga kàmakjiín-li âßta tsâßân nga kàmanda-ni. Tiìn-la nda-ni. 49 Tàkó tíchjâá isa Jesús ßkiâ nga ßjiì jngo xîtâ ra yâ inchrabà-ni yâ nißya-lâ xîtâ ítjòn, nga kitsò-lâ: —Jè ndí tsati-li ijyeé ndîí ßken; kì tî tsja jè Maestro nìjtiì-lâ. 50 ßKiâ nga kiíßnchré Jesús kitsó-lâ: —Kì ta chjàn skòn jìn; tà jè-ní nga kàtakjiín-li, jè ndí tsati-li, kônda-ni. 51 ßKiâ nga jahaßsen nißya, Jesús, mì kì kitsjáßnde-lâ xîtâ ra ßkjií nga jahaßsen-kô, tà jè Pedro, Santiago, Juan, nâßìn-lâ kô nâ-lâ ndí tsati. 52 Ngaßtsì xîtâ ra yâ tjítsâjna, închikjindáya-keé jè ndí tsati kô închisíkájno-ní. Tanga jè Jesús kitsó-lâ: —Kì chindáya jiòn; mì tsà kàbiya-jìn jè ndí tsati, ta kjijnafé-ní. 53 Jñà xîtâ ra yâ tjítsâjna tà tsijnòke-ní ßkiâ nga kô kitsò Jesús, ngâ be-ní nga ijye kàbiya jè tsati. 54 Tanga Jesús iskábé tsja ndí tsati; ßñó kiìchjâ-lâ kitsò-lâ: —Tsati, ¡tîsítjîin! 55 ßJiì ìjngo ßká-ni inìmâ-lâ tsati; ta ndîtôón tsasítjên-ni; Jesús ßkoâá kitsò nga kàtasíkjèn. 56 Jñà xîtâ jchínga-lâ, tà kjóxkón-lâ; tanga Jesús kitsò-lâ: “Kì yá ra kôßmì-lâ jè kjoâ ra komà.”

Lucas 9

1 Jesús kiìchjâá-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ ra tejò ma-ni, kitsjá-lâ ngaßñó kô kjôtéxoma nga kôchrjejin ngaßtsì inìmâ ßcho-lâ nîí ra tjíjin ijo-lâ xîtâ; tîßkoâ ma-lâ sîìnda-ni xîtâ ra ßchin tjín-lâ. 2 Isìkasén nga kîchjâya kó ßsín batéxoma Nainá, tîßkoâ sîìnda-ni xîtâ ra kiya. 3 Kitsò-lâ: —Kì mé tsajmì ßchà ra kôchjeén-nò yâ âya ndîyáâ; kì koròtî, kì nâßya, kì nîñô, kô kì tôn ßchà; kô kì ta chjàn jò nâchrô-nò ßchà. 4 Ta ñándâ nißya nga kijcho, yâ tîtsâjna; skanda ßkiâ nga ijye kongí-nò ra xìn îßnde. 5 Tsà jngo nâxîndá kijcho ñándâ mì kì tsjáßnde-nò, títjô-jiòn, titsajnè chijo-lâ ntsâkò mé-ni nga kàtasijin-lâ nga ijye tjín jngo kjoâ ra kondrâ ßtsê. 6 Kijí jñà xîtâ kìî, jndíî ra ján nâxîndá kijì; isìkaßbí ßén xîtsê ra nda tsò ra ßtsê Cristo; tîßkoâ isìnda-ni xîtâ ra tjín-lâ ßchin nga kjijndà nâxîndá. 7 Ta isijñó-lâ jè xîtâxá ítjòn ra ßmì Herodes, ßkiâ kiíßnchré ngaßtsì kjoâ ra tíßsín Jesús, ngâ tjín xîtâ ra tsò: “Ijyeé jaháya-îlâ jè Juan.” 8 Kô tjín ißka ra tsò: “Jè Elías ra tsatsíjen india-ni.” Tîßkoâ kitsò ißka-te: “Jè jaháya jngo-lâ xîtâ jchínga ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá.” 9 Kô jè Herodes kitsò-ní: —ßÂn sabá tsikißtián jñà xîtâ ra isìßken Juan nga tsatesin. ¿Yá xîtâ-ni ra kôßsín tíßsín kjoâ ra tíßnchrè? ßKoâá ma-ni nga mejèn-â kijtsexkon Jesús. 10 ßKiâ nga ijye tsáfa-ni xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús, tsißkénâjmí-ní ngaßtsì kjoâ ra kißsiìn. Yâá kiìkô Jesús yâ jngo îßnde ßtsê nâxîndá Betsaida ñándâ tsìn xîtâ. 11 ßKiâ nga kiíßnchré jñà xîtâ nga kijì Jesús, kijìtjîngi-lâ; ßkiâ nga ijchò tjîngi-lâ, Jesús isìsin-lâ kô tsißkénâjmí-lâ kó ßsín batéxoma Nainá, tîßkoâá isìnda-ni jñà xîtâ ra machjeén-lâ nga kônda-ni. 12 ßKiâ nga ijye tímahixòn, jñà xîtâ-lâ ra tejò ma-ni, ijchò kinchaßta-lâ Jesús, kitsò-lâ: —Kôßtìn-lâ ngaßtsì xîtâ kàtjafì-nì mé-ni nga kàtasíkjáya yâ nâxîndá ñándâ chrañàßta kô yâ ñándâ nga síxákô nangi-lâ xîtâ ñándâ sâkò-lâ ra skînê. Yâ îßnde ñándâ titsâjneé, âßta xìn-ní, nî-mé tjín. 13 Jesús kitsó-lâ: —Jiòn tî-là tsajmì ra skînê. Jñà xîtâ-lâ kitsò-ní: —Nî-mé tjín-najîn, tà ßòn nîñô nchrâjín kô jò tî tjaßchá-jîn; tà jè-la tsà kongí-jîn mé-ni nga kîndá-jîn tsajmì ra kôkjên ngaßtsì xîtâ kìî. 14 Ma-lâ tsà ßòn jmi ra xîtâ ßxîn. Jesús kitsò-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ: —Icháte icháte tîkítsâjnajtín-nò ngaßtsì xîtâ. 15 ßKoâá ßsín isíkítsâjna kóhotjióon. 16 Iskábé Jesús nîñô nchrâjín ra ßòn ma-ni kô jñà tî ra jò ma-ni; iskòtsíjen ján ngajmi; isìchikonßtin, âkjòn isìjòya; kitsjá-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ mé-ni nga isìkaßbí-lâ jñà xîtâ ra kjìn ma-ni. 17 Nda tsakjèn ngaßtsì jñà xîtâ kìî, skanda nga kjòskiì; ßkiâ nga tsikíxkó-ni jñà nîñô nchrâjín kô jñà tî ra tsijnengi-ni, ngì tejò ndîsîyá kjomà-isa. 18 India ßkiâ nga tíjnaßtaxìn Jesús nga tíchjâßta-lâ Nainá, kô yâá tjítsâjnakô xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, Jesús iskonangi-lâ nga kitsò-lâ: —¿Kó tsò xîtâ, yá-na ra ßân? 19 Jñà xîtâ-lâ kitsò-ní: —Tjín ra tsò: jè Juan ra tsatíndá xîtâ. Tîßkoâ tjín ra tsò: jè Elías. Kô tjín ißka ra tsò: jè jaháya jngo-lâ xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjòtseé. 20 Jesús iskonangi-lâ kitsò-lâ: —Kó ßsín bixó ra jiòn. ¿Yá-na ra ßân? ßKiâá kiìchjâ Pedro, kitsò: —Jî-ní Cristo ra xá isìkasén-li Nainá. 21 Tanga Jesús ßñó tsikíßtiìn nga kì yá ra bénâjmí-lâ. 22 Kitsò-lâ: —ßÂn ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ, tsee kjôhißin sìkjiáan; kôchrjengií-na jñà xîtâ jchínga, kô jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmi kô xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés. Sîìßkeén-na tanga ßkiâ nga kîjchò jàn nîchjin kjoâáya india-na. 23 Ra kjomà âskan kitsó isa-lâ kóhotjíôn: —Tsà yá ra mejèn-lâ nga ßân nchrabátjîngi-nà, kì tî tsja jè kjôbinachon-lâ ßsín-ni kindâ. Nîchjin nchijòn-ní kàtachíkjoâ-lâ kjôhißin ra kôtojin koni tsa bamijin jngo krò ra tîjè biyaßtá-ni, kô katanchrabá tjîngi-na. 24 Jè ra mejèn-lâ nga mì mé kâma-lâ î âßta nangi, ta ìsâá kjôhißin ßsê-lâ âskan-nio; tanga jè ra skâjin kjoâ ra ta ngâtjì tsâßân î âßta nangi, nda kíjna-ni âskan-nio. 25 ¿Mé ra kîjne-lâ jngo xîtâ, nîßsín ßsê ijye-lâ ngaßtsì tsajmì ra tjín yâ îsàßnde, tsà tà sîìkitsón-ni kô sîìjchija-ni inìmâ-lâ? 26 Tsà tjín ißka ra masabà-lâ ra âßta tsâßân kô âßta ßtsê ßén-nâ, tîßkoâá kôsabá-na ra âßta ßtsê, ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ ßmì-na, ßkiâ nga ßân ra jeya ßkjíî india-na yâ âjin kjoâjeya-lâ Nâßìn-nâ kô yâ âjin kjoâjeya-lâ ikjâlî tsjeè-lâ Nainá. 27 ßKoâá xín kixî-nò, títsâjnajin ißka îjndíî, xîtâ ra mì kì kîyá skanda ßkiâ nga skê kó ßsín batéxoma Nainá. 28 Ijyeé-la tjín-ni tsa jiìn nîchjin ßkiâ nga tsißkénâjmí jñà ßén kìî, yâá kijì mijìn jngo nindo Jesús nga kiìchjâßta-lâ Nainá. Tjên-kô Pedro, Juan kô Jacobo. 29 ßKiâ nga tíchjâßta-lâ Nainá, Jesús, jahatjìya-lâ îsén-lâ; jè nikje-lâ ßñó chroba kô ßñó fate tsatsíjen. 30 Jò xîtâ ßxîn tsatsìjen ra închibákô Jesús, jè ra ßmì Moisés kô Elías. 31 Xîtâ kìî, ßñó fate kjomà kjoâjeya-lâ kó jngo tjandi ñándâ îjncha. Închijôóya-ni nga jè Jesús, ijyeé tífì yâ ján Jerusalén nga tífísíhitjasòn nga yâ kîyá. 32 Jè Pedro kô jñà xîtâ xákjén, taxkî ßñó nijñá-lâ, tanga tsikìtsâjnakon-ní; kijtseé jè kjoâjeya-lâ Jesús kô ßtsê jñà xîtâ ra jò ma-ni ra tjítsâjnakô. 33 ßKiâ nga ijye tsinchaßta xìn-lâ Jesús xîtâ ki, jè Pedro kitsò-ní: —Maestro, nda-nì nga î tìtsâjna jîn. Jàn nißya tjîkien kínda jîn, jngo ra tsâji, jngo ßtsê Moisés, kô jngo ßtsê Elías. Jè Pedro tà ßkoâá kitsò-ni, mì kì tî be-ni kó ßsín kîchjâ. 34 Tî ßkiâa-ní nga tíchjâ Pedro, jngo ifi ßjiì ra tsikíjtsaßma jñà xîtâ kìî. ßKiâ nga jahaßsen-jin ifi, tà itsakjòn-ní. 35 Yâ âjin ifi inaßyá jngo-lâ ßén ra kitsò: —Jè râ-kìî Ißndí-nâ, kô ßñó tsjakê; jè tînáßya-là. 36 ßKiâ nga ijye inaßyá-lâ ßén ra kôkitsò, tà jè tâjngo Jesús isasíjna-ni. Jñà nîchjin kìî, jñà xîtâ-lâ nî-mé ßén kó kitsò, kô nî-yá xîtâ ra tsißkénâjmí-lâ kjoâ ra kijtse. 37 Ra kjomà ma nchijòn, ßkiâ nga itjojen-ni yâ nindo, ßñó kjìn xîtâ isatékjo. 38 Jngo xîtâ ra yâ tíjnajin-lâ xîtâ ra kjìn ma-nio, ßñó kiìchjâ nga kitsò: —Jî Maestro, ßtîìn kjônda chítsijen-lâ jè ndí ti-nâ ra tà jè tâjngo-ni. 39 Jngo inìmâ ßcho-lâ nîí tsabàßñó; tà ndîtôón kjindáya, âkjòn ßñó síkjatsé ijo-lâ; ngì xôjmáxó bachrje tsaßba; tsee kjôhißin tsjá-lâ, mì kì ndîtôn tsjìn-ni. 40 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-li kásíjé-lâ kjônda nga kàtachrjejin-nì inìmâ ßcho ra tjíjin ijo-lâ, tanga mì kì kàma-lâ. 41 ßKiâá kiìchjâ Jesús kitsò: —Jiòn xîtâ ra ßcho ßnìa kô ra mì ki nda makjiín-nò âßta tsâßân. ¿A ta ßâán kótîjnakô kjißta-nò skanda ta mé nîchjin nìo kô kó ßsín kôma-ni nga chíkjoâ-na kjoâ ra ßnià jiòn? Nchrabákîi ti-lì. 42 ßKiâ nga tínchrabá chrañà jè ti, jè inìmâ ßcho-lâ nîí, tsajndoßtá nangi, âkjòn isìkjatsé ijo-lâ. Tanga Jesús, tsakátîkôò jè inìmâ ßcho-lâ nîí; âkjòn isìnda-ni jè ti; isìngâtsja-ni nâßìn-lâ. 43 Ngaßtsì xîtâ tà kjóxkón-lâ jè kjoâjeya-lâ Nainá. ßKiâ nga ta închimaxkón-lâ kjoâ ra kißsiìn Jesús ngaßtsì xîtâ, Jesús kitsó-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ: 44 —Nda tînáßya jñà ßén kìî; kì nìjchaà-jiòn: ßÂn ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ yâá kôngâtsja xîtâ nâxîndá. 45 Jñà xîtâ-lâ mì kì kjòchîya-lâ jñà ßén kìî. Isißmaá-lâ mé-ni nga mì kàtachîya-lâ. Kô mì kì kitsò ikon nga iskonangi-lâ Jesús kó tsò-ni. 46 Jñà xîtâ-lâ Jesús, tsikíßtsiâ-ní nga tsajôóya-ni yá ra kíjna ítjòn ra tîjñà-ni jñà. 47 ßKiâ nga kijtse Jesús koni ßsín închisíkítsjen, jngo ndí ti iskábé, isíkíjnaßta-lâ ijo-lâ, 48 kitsò-lâ: —Jè ra âßta tsâßân kjábétjò jngo ndí ti, ßâán ra kjábétjò-na; jè ra kjábétjò-na, jè kjábétjò jè ra isìkasén-na. ßKoâá ma-ni, jè ra ìsâ nangi tíjna ra yâ tíjnajin-nò, jè ìsâ tíjna ítjòn ßnchro. 49 Juan kitsò-lâ Jesús: —Maestro, kàßya jngo-jîn xîtâ ra kô ßí-li bachrjekàjin-ni inìmâ ßcho-lâ nîí ra tjíjin ijo-lâ xîtâ; kàbatechjá-lâjîn, ngâ jè xîtâ râ-kìî mì tsà yâ tsáßbakô-ná. 50 Jesús kitsò-lâ: —Kì ta chjàn bichákjáya-la. Jè ra mì tsà kondrâ tíjna-ná, xîtâ tsâjién-ná. 51 ßKiâ nga ijye kjòchrañà nîchjin nga kîjî india-ni Jesús ján ngajmi, ßñó tsißké-lâ ikon nga kijì yâ Jerusalén. 52 Tjên isìkasén ítjòn ißka xîtâ-lâ nga kijì jngo yâ nâxîndá îtsé ra nangi Samaria. Nga kií kátsjißnde ñándâ sîíkjáya. 53 Jñà xîtâ Samaria mì kì kitsjáßnde-lâ, ngâ ijyeé tjíjin-lâ nga yâ închifì yâ Jerusalén. 54 Jè Santiago kô jè Juan, xîtâ-lâ Jesús ra kotáßyáßta, ßkiâ kijtse nga mì kì kitsjáßnde-lâ, kitsó-ní: —Nâßìn, ¿a mejèn-li nga kôkixó-jîn nga kàtanchrabájen-nè nißí ra ßtsê ngajmi nga kàtasíkjehèsòn jñà xîtâ kìî koni ßsín kißsiìn jè Elías? 55 Tanga Jesús isíkáfaßtà-lâ, tsakátîkô-ní. Kitsò-lâ: —Jiòn, mì kì ßya yá ßtsê inìmâ ra kàtsjá-nò kjôbítsjen râ-kiî. 56 ßÂn ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ, mì tsà ki xá ßjìhî-na nga kàtachija inìmâ-lâ xîtâ; jè-ní nga kàtitjokàjin kjôhißin. Âkjòn xìn nâxîndá kijì. 57 ßKiâ nga închifì yâ âya ndîyáâ, jngo xîtâ kitsò-lâ: —Nâßìn, mejèn-na nga kôjmetjîngi-là nîßsín ta ñándâ ßkín. 58 Jesús kitsò-lâ: —Jñà nîndâ, tjín-lâ ngâjô; kô jñà nîse, tjín-lâ tjé; tanga ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ, tsìn-na îßnde ñándâ síkjáya. 59 Jesús kitsò ìjngo-lâ xîtâ: —Nchrabátjîngi-ná. Jè ra kôkißmì-lâ kitsò: —Nâßìn, tîßnde ítjòn-ná nga kjín kihíjian jè nâßìn-nâ. 60 Jesús kitsò-lâ: —Kátíijìn-lâ jñà mißken xákjén ra tîßkoâ mißken-te ra âßta tsâßân; ßtin ra jî, nga tîkaßbísin ßén kó ßsín batéxoma Nainá. 61 Jngo-isa xîtâ ra ßkoâ te kitsò: —Kjítjîngi-là Nâßìn, tanga tîßnde-ná nga íjkon ítjòn jñà ra tjítsâjna yâ nißya-nâ. 62 Jesús kitsó-lâ: —Nî-jngo xîtâ ra âjtôn íßtsîn tíkotsìjen-ni nga kôma sîhitjasòn xá-lâ Nainá ra jè tíbatéxoma. ßKoâá jngoya-lâ tsà jngo xîtâ ra tísíxákô nchrâjâ, tsà âjtôn íßtsîn tíkotsìjen-ni, mì kì kôma sîìxá.

Lucas 10

1 ßKiâ ijye kjomà kjoâ ki, ngì jàn-kaàn kô te xîtâ ra ßkjií kitsjá-lâ xá Nâßìn-ná Jesús. Jò jò isìkasén ítjòn, nga tíjngo nâxîndá kô îßnde ñándâ ngâ ìsâ âskan tjínè-lâ nga kîjî ra jè. 2 Kitsò-lâ: —ßÑó tse xá tjín ra âßta ßtsê ßÉn-lâ Nainá koni ßsín ma ßkiâ nga kjìn tsajmì majchá; tanga jñà chîßnda ra síxá, chibaá ma-ni. Tîjé-la jè Ni-lâ xá, kàtasíkasén-isa chîßnda. 3 Tangió; ßâán tísìkásén-nò koni tsa ndí forrè xó yâ masen-lâ ñándâ tjín tsîjén. 4 Kì chrjâbâ tôn kô kì nâßyaà ßchà, kì xâjté faya; kì yá ra níkjáya-la yâ âya ndîyáâ. 5 Ta mé nißya ra kîtjáhaßsêen, ítjòn ßtìn-la: “ßNchán kàtaßse yâ nißya râ-kìî.” 6 Nißya râ-kìî, tsà tjín xîtâ ra bakèn-lâ nga ßsê-lâ kjôßnchán, kîtjasòn-ní; tsà majìn, mì kì kîtjasòn. 7 Tîtsâjna yâ nißya ñándâ kijchò; kì jndíî ra ján nißya mangió; chjînêe, ßtiôo ta mé tsajmì ra tsjá-nò. Jè xîtâ ra síxá, ßkoâá ßsín bakèn-lâ nga ßkî-lâ chjí-lâ. 8 ßKiâ kîjchò jngo nâxîndá ñándâ nga tsjáßnde-nò, chjînêe mé tsajmì ra tsjá-nò. 9 Tsà tjín xîtâ ra kiya, tînda-nò; kôßtìn-la: “Ijyeé chrañà tíjna ra âßta tsâjiòn nga jchâa kó ßsín batéxoma Nainá.” 10 Tsà jngo nâxîndá kîjchoò nga mì kì tsjáßnde-nò, tangí kixîò, kôßtìn-la: 11 “Skanda jè chijo-lâ nâxîndá-nò ra ßya ntsâkò-jîn, kítsajne-nájîn mé-ni nga jchâ-nò nga mì tsà tî jiòn sîßsiìn-làjîn. Tanga nda kàtasijin-nò nga ijye kjòchrañà nîchjin nga jchâa kó ßsín batéxoma Nainá.” 12 ßKoâá xín-nò, ìsâá tse kjôhißin ßsê-lâ jè nâxîndá râ-kìî ßkiâ nga kjêheßta nîchjin koni ßsín kjomà yâ nâxîndá Sodoma. 13 ’Îmâ ró-nò ra xîtâ nâxîndá Corazín, kô nâxîndá Betsaida. Tsà yâá-la Tiro kô Sidón kjomà jñà kjôxkón ra tíßya-lâ yâ tsâjiòn, ijyeé-la nikje naxá kjiya kô chijo nißí títsâjnajin nga bakón nga ijye isìkájno jé-lâ kô mì tî jé închibátsji-ni. 14 ßKiâ nga kjêheßta nîchjin nga kîìndajín Nainá, isâá tse kjôhißin ßsê-nò koni jñà xîtâ ßtsê Tiro kô Sidón. 15 Jiòn ra xîtâ nâxîndá Capernaum ßmì-nò, ¿a bixó-nó nga kijcho-nó skanda yâ ján ngajmi? Yâá kîtsâjna yâ îßnde ñándâ tjín kjôhißin. 16 ‘Jè xîtâ ra ßnchré-nò, ßâán ra ßnchré-na; jè ra bachrje-ngi-nò, ßâán ra bachrjengi-na; jè ra bachrjengi-na, jè bachrjengi jè ra isìkasén-na. 17 ßJiì-ni jñà xîtâ ra jàn-kaàn kô te ma-ni. ßÑó tsja tjín-lâ, kitsò: —Nâßìn, skanda síhitjasòn-najîn jñà inìmâ ßcho-lâ nîí ra âßta tsâji. 18 Jesús kitsó-lâ: —Kixîí kjoâ, kijtse-ná jè xîtâ nîí nga koni ßki nißí ßchôón ßki nga inchrabajèn-ni ngajmì. 19 Ijyeé kitsjá-nò kjôtéxoma kô ngaßñó nga kôma kîsînè yê kô chô naßyá, nga sîkijnè-la ngaßtsì ngaßñó-lâ nîí ra kondrâ tsâjiòn; nî-mé ra sîìkô-nò. 20 Tanga kì jè matsja-nò nga jè inìmâ ßcho-lâ nîí síhitjasòn-nò; jè ra kàtatsja-najiòn nga ijyeé yâ tjíßta ßí-nò yâ ján ngajmi. 21 Tî jè-ni hora, ßñó tsja kise-lâ Jesús ra âßta ßtsê Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá; kitsò: —Nâßìn, ra tsâji ngajmi kô ra tsâji îsàßnde, tsjaà-la kjônda nga tsikißma-lâ kjoâ kiî jñà xîtâ chjînê kô ra machîya-lâ, nga jñà tsakoòn-lâ xîtâ tsâßân ra mì kì nda machîya-lâ koni ndí îxti. ßKoâá ßsín kjòmejèn-li Nâßìn. 22 ’Ngaßtsì kjôtéxoma, ßâán isìngâtsja-na Nâßìn-nâ. Nî-yá ra bexkon yá-ní ra Ißndí, tâjngoò jè Nâßìn-lâ; kô nî-yá ra bexkon yá-ní ra Nâßìn, tâjngoò jè ra Ißndí-lâ. Kô ta jñà bexkon-te yá ni ra Nâßìn, jñà ra kôßsín jè Ißndí mejèn-lâ nga bakón-lâ. 23 Jesús isíkáfa ñándâ tjíhijo xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, tà jñà kiìchjâßta xìn-lâ, kitsò-lâ: —Mé tà nda-lâ jñà xîtâ ra închibe kjoâ ra închißya jiòn. 24 ßKoâá xín-nò, kjín xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá, kô kjín xîtâxá ítjòn mejèn-lâ nga kijtse jè kjoâ ra închißya jiòn, tanga mì kì kijtse; tîßkoâ mejèn-lâ nga kiíßnchré jè kjoâ ra închinaßyá jiòn, tanga mì kì kiíßnchré. 25 Jngo xîtâ chjînê xâjôn ra ßtsê kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés kiìjkon Jesús nga mejèn-lâ ta skôóndâchâ-lâ, kitsò: —Maestro, ¿mé kjônda ra ßsiaân nga ma kíjnakon inìmâ-nâ nda ta mé nîchjin-nio? 26 Jesús kitsó-lâ: —¿Mé ra tjíßta xâjôn ßtsê kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés? ¿Kó tsò ßén ra chitáßyí? 27 Jè xîtâ chjînê xâjôn kitsò: —Ngì kôó inìmâ-li, kô ngì kôó ngaßñó-li, kô ngì kôó kjôbítsjen-li nga tsjacha ßtîin Nâßìn-ná ra Nainá ßmì-lâ; kô kôßsín ßñó tsjacha ßtîin xîtâ xàngîi koni ßsín tsjachi ijo-li. 28 Jesús kitsó-lâ: —Ndaá kanakjí. Tsà kôßsín ßsîin, kîjnakon-ní. 29 Jè xîtâ chjînê xâjôn mejèn-lâ nga nda sîìkíjna ijo-lâ ßén ra iskonangi; ìjngo ßká iskonangi-lâ Jesús, kitsò: —¿Yá-ní ra xîtâ xàngiâa ma? 30 Jesús kitsó-lâ: —Jngo xîtâ tífìjen yâ ndîyá Jerusalén ra fì yâ Jericó. ßKiâ nga tífì, xîtâ chijé tsikichjà-lâ. Tsjaßán ngaßtsì tsajmì-lâ kô nikje-lâ. ßÑó isìkißon, ngì isìßken-ya-ní. Maseén ndîyá tsakájnaya. 31 Tîjè-ni ndîyá, yâá chîbâ-lâ tífi jngo nâßmi, ßkiâ kijtse jè xîtâ ra itsißon nga kjijnaya ndîyáâ, tà jahaßta kixîí-lâ. 32 Ijngo xîtâ tífi ra xîtâ levita [ra âya îngô síxá] ra yâ chîbâ-lâ tífí-te ßkoâá tî kißsiìn-te ßkiâ nga kijtse jè ndí xîtâ râ-kìî. 33 Tanga ßkiâ nga ijchò jngo ra xîtâ Samaria [ra xîtâ kondrâ-lâ xîtâ judío] nga jè ndîyá tífì-te, ßkiâ nga kijtse, kjòhîmâke-ní. 34 Kiì kasìßta chrañà-lâ. Isìxkiì-lâ; tsahíjno sihìtî kô xán yâ ñándâ kitì-lâ, âkjòn tsakájté jin-lâ; tsakánasòn-lâ yâ kabàyô-lâ; kiìkô yâ nißya ñándâ ma níkjáyeé nga isìkondâ. 35 Ra ma nchijòn ßkiâ nga ijye tífì-ni jè xîtâ Samaritano, tsikíchjí-lâ jè ni-lâ nißya; kitsjá-lâ tôn koni ßki tjín-ni chjí-lâ chîßnda ra jò nîchjin. Kitsò-lâ: “Tîkindâ-ná jè xîtâ râ-kìî. ßKiâ kíchjí-lâ nga ßkoáâ india-na tsà ìsâ tse sîìkjèyi.” 36 ¿Kósi ra jî? Ta ngajàn xîtâ kìî, ¿yá-ní ra xákjén jè xîtâ ra isìkißon chijé? 37 Jè chjînê xâjôn kitsò: —Jè-la, xîtâ ra kjòhîmâke. Jesús kitsó-lâ: —Kôßsín ßtiân-ti ra jî. 38 ßKiâ nga tjímaya-isa âya ndîyá Jesús, ijchò jngo ndí nâxîndá îtsé ñándâ tíjna nißya-lâ chjôón ra ßmì Marta. Yâá kitsjáßnde-lâ nga tsikijna. 39 Jè Marta tíjna ìjngo ndichja ra ßmì María. Jè María, yâá tsikijnaßta ntsâkô Jesús nga kiíßnchré-lâ ßén ra tíßbénâjmí. 40 Tanga jè Marta, jè xá-lâ ìßsâ ßñó isíkájno. Kiì kasìßta-lâ Jesús, kitsò-lâ: —Nâßìn, ¿a mì makájno-li nga jè tichjaâ, ta ßâán tímahíne tâjngo-na xá? Kôßtìn-lâ, kàtabasìkô-na. 41 Jesús kiìchjâ kitsò-lâ: —Jî Marta, batoó níkájni kô batoó bìnè-lâ xá ijo-li. 42 Tanga ta jngoó kjoâ tjín ra ßñó machjeén. María, jè kafahájìn jè kjoâ ra nda tjín; mì kì ma yá ra kjohíxìn-lâ.

Lucas 11

1 India tíjna jngo îßnde Jesús nga tíchjâßta-lâ Nainá; ßkiâ nga ijye kjomà, jngo xîtâ ra yâ kotáßyáßta-lâ kitsò-lâ: —Nâßìn, tâkón-ya-nájîn kó ßsín kînákjoâßta-lâjîn Nainá, koni ßsín kißsiìn Juan nga tsakón-ya-lâ xîtâ-lâ. 2 Jesús kitsó-lâ: —ßKiâ nga kînákjoâßta-la, kîí ßsín kixó jiòn: Nâßìn ra tijni ngajmi, kàtaßyaxkón-li nga tsjeè tijni. Kàtjanchrabá kjôtéxoma-li. Kôßsín kàtama koni ßsín mejèn-li î âßta nangi koni ßsín ma yâ ján ngajmi. 3 ßTîi kißta-nájîn nîñô nchrâjín ra machjeén-najîn nga nîchjin nchijòn. 4 Tîjchaàßtá-nájîn jè jé ra tjín-najîn, koni ßsín niìjchaßtà-lâjîn ngaßtsì xîtâ ra ßcho síkô-najîn. Kì bißndi yá ra skôóßta-najîn nga mejèn-lâ kjótsji jé-jîn. 5 Jesús kitsó-isa-lâ: —Jiòn, tsà tjín jngo-nò xîtâ ra nda bákô-nò, tsà masen nîtjên kôhíjchon, tsà ßkín-la: “Jî ntse, jàn nîñô nchrâjín-li tîkiña-ná, 6 jngo xîtâ ra nda bákô-na kàßfiíjkon-na kô tsìn-na mé ra tsja-lâ.” 7 Tsà jè amigo ra tíjna âya nißya, tsà kîtsô-nò: “Kì ßân nìjti-ná. Jè xôtjôbâ nißya ijyeé tjíchjàjto-ní. Jñà ndí îxti-nâ kô ßân ijyeé ndîí itsjahijo-jîn. Mì kì kôma kósîtjên nga tsja-la tsajmì ra machjeén-li.” 8 ßKoâá xín-nò, tsa kiì nîchjin mì ki tsjá najiòn mé ra sîjé-la nîßsín-la nda chibà, tanga chaán kôsítjên nga ta majìn-lâ sîjti isa-la. Tsjá ijyeé-nò mé ra mejèn-nò. 9 ’ßKoâá ßsín xin-nò: Tîjéßta-la Nainá, tsjá-nò; tjàtsjioò Nainá, sâkò-nò; tîkjanè xôtjôbâ nißya ñándâ tíjna Nainá, tjáßxâá-nò. 10 Ngaßtsì xîtâ ra síjé, ßkîí-lâ; jè ra bátsji, sakó-lâ; jè ra síkjane xôtjôbâ nißya, tjáßxâá-lâ. 11 ’Jiòn ra nâßìn ßmì-nò, tsà nîñô nchrâjín sîíjé-nò îxti-nò, ¿a nâjôó ßkî-la? Kô tsà tî sîíjé-nò, ¿a yêé ßkî-la? 12 Tsà chjôó sîíjé-nò, ¿a chô naßyá ßkîi-la? Koâá tixó jiòn-nî. 13 Jiòn, nîßsín xîtâ ßcho kjon jiòn, ma-nò ßbiì-lâ îxti-nò tsajmì ra nda. Nâßìn-nò ra tíjna ngajmi, ìsâá ndîtôn sîìsin-nò; tsjá-nò Inìmâ Tsjeè-lâ, tsà sîjéßta-la. 14 Jesús, jngo inìmâ ßcho-lâ nîí tíbachrjekajìn ijo-lâ xîtâ ra mì kì ma chjâ. ßKiâ nga ijye itjokàjin jè inìmâ ßcho-lâ nîí ijo-lâ xîtâ râ-kìî, maá kiìchjâ-ni. Jñà xîtâ ra închikotsíjen, tà kjóxkón-lâ. 15 Kitsò ißka xîtâ: —Jè xîtâ nîí ra batéxoma-lâ inìmâ ßcho-lâ nîí ra ßmì Beelzebú tsjá-lâ ngaßñó nga kôßsín ma-lâ bachrjekàjin inìmâ ßcho-lâ nîí. 16 Kô tjín ißka xîtâ ra ta mejèn-lâ nga skôóßta chîya; isíjé-lâ nga kàtakón jngo kjôxkón ra ngajmi nchrabá-ni. 17 Jesús, tî ßkiâá kijtse koni ßsín închisíkítsjen xîtâ kìî, kitsò-lâ: —Tsà jngo nâxîndá jòya tjín ra tî jñà kjaán-kjo-ni, tîjñà sîikjehesòn-ni xákjén; kô tsà jngo nißya xîtâ tî jñà kjaán-kjo-ni, tî jñà sîißken-ni xákjén. 18 Jè xîtâ nîí, tsà tî jè tíkjaán-kô-ni ijo-lâ, mì kì tî ma kôtèxoma-ni. Bixó nájiòn nga kôó ngaßñó-lâ Beelzebú bachrjekàjin-na inìmâ ßcho-lâ nîí ra tjíjin ijo-lâ xîtâ. 19 Tanga, jñà xîtâ tsâjiòn, ¿yá ßtsê ngaßñó ra síchjeén ßkiâ nga kôßsín ßsín-te? Tî jñà-ni xîtâ tsâjiòn bakón nga jè ßén ra nakjoá jiòn mì tsà kixî-ni kjoâ. 20 Tsa kô ngaßñó-lâ Nainá bachrjekàjin-na inìmâ ßcho-lâ nîí; ki-ní nga ijye închißya jiòn kó ßsín batéxoma Nainá. 21 ’ßKiâ jngo xîtâ tjín-lâ ngaßñó, kô tjín-lâ kîchâ, nda síkindâ nißya-lâ, kô nda minchá tsajmì ra tjín-lâ. 22 Tanga tsà ßkjîí jngo xîtâ ra ìsâ tsee ngaßñó tjín-lâ, nga sîìkijne-lâ, kjoâáßan ijyeé kîchâ ra maßñóßta ikon, âkjòn sîìjòya ijye tsajmì ra tjín-lâ nga îkô. 23 ’Jè ra mì tsà xîtâ tsâßân ma, kondrâa tíjna-na; kô jè ra mì kì bíxkóya-kô-na xîtâ, ta isâá tísíchijndí jnchro. 24 ’Jè inìmâ ßcho-lâ nîí, ßkiâ ijye bitjojin yâ ijo-lâ xîtâ, yâá fì kátsjißnde ñándâ îßnde kixì; ßkiâ mì kì sakóßnde-lâ, tsò-ní: "Kjín-la india-na yâ ñándâ ítjo-na.” 25 ßKiâ bijchó india-ni, be-ní nga tsìn Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá; nda chon koni jngo nißya ra isatícha. 26 Âkjòn ngì itoò inìmâ ra ìsâ ßñó ßcho ßsín fíßká; yâá bitsâjnajin india-ni yâ inìmâ-lâ xîtâ. Jè xîtâ râ-kìî ìsâá ta ßñó ßcho maßtin india-ni nda mì ßkoâá-ni koni nga sâ ítjòn. 27 Tî ßkiâ-ní nga tíßbénâjmí Jesús jñà kjoâ ki, kiìchjâá jngo chjôón ra yâ tíjnajin-lâ xîtâ ra kjìn ma-ni, ßñó kiìchjâ, nga kitsò: —¡Mé tâ nda-lâ jè chjôón ra isìkatsìjen-li îsàßnde kô tîßkoâ isíjchá-li! 28 Jesús kitsò: —¡Isâá ta ßñó nda-lâ jñà xîtâ ra ßnchré ßén-lâ Nainá, tîßkoâ síhitjasòn! 29 ßKiâ nga ijye kjòkjìn xîtâ ñándâ tíjna Jesús, tsikíßtsiâ nga kitsò: —ßChoó ßsín xîtâ ra tjín ßndî ßndî; kjôxkón síjé ra âßta ßtsê Nainá; tanga nî-jngo kjôxkón ßkî-lâ. Tà jè skê jngo kjôxkón koni ßtsê Jonás. 30 Koni ßsín kijtse xîtâ Nínive kjôxkón ra kjomàßtin Jonás, xîtâ ra tjín ßndî ßndî-nî, ßkoâá tî ßsín skê jngo kjôxkón ra âßta tsâßân, ßân ra Kißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ. 31 Jè nîchjin ßkiâ nga kîìndajín Nainá, jè chjôón ítjòn ra yâ îßnde-lâ nangi sur, tsjáßtin ßén jñà xîtâ ra tjín ßndî ßndî nga katakanè-lâ kjôhißìn, ngâ kjiín ßjiì-ni nga jiíßnchré kjôbítsjen-lâ Salomón; kô jè ra tíchjâ-nò ßndî ßndî, isâá ßñó tíjna ítjon koni jè Salomón, kô mì kì nìhitjasòn jiòn. 32 ßKiâ nga kîìndajín Nainá, tîßkoâá jñà xîtâ Nínive tsjátin ßén jñà xîtâ ra tjín ßndî ßndî nga katakanè-lâ kjôhißìn, ngâ isìkájno jé-lâ kô mì tî jé tsakátsji-ni ßkiâ nga kiìchjâ jè ßén-lâ Nainá jè Jonás; kô jè ra tíchjâ-nò ßndî ßndî, isâá ßñó tíjna ítjon koni jè Jonás, kô mì kì nìhitjasòn jiòn. 33 ’Nî-jngo xîtâ ra kôßsín ßsín nga síkíjnaßma ßkiâ nga jngo nißí bítéßí. Mì tsà kaxâ bíjnangi; ßngaá síkíjna, mé-ni nga kôhiseèn-lâ jñà xîtâ ra fahaßsen nißya. 34 Jñà xkiìn, jè nißí-lâ ijo-li; tsà nda xkiìn, iseèn chon-lâ nga tíjngo ijo-lì; tanga tsà mì kì tsijen-lâ xkiìn, jñò chon-lâ ijo-li. 35 Nda chítsijin, ¿a nda tíjna inìmâ-li? ¿A iseèn chon-lâ? ¿Ô ra jñò chon-lâ? 36 Tsà iseèn chon nga tíjngo ijo-li, tsà mì ñándâ tjíßta ra jñò chon, nda kôtsíjìn, ßkoâá jngoya-lâ koni tsà jngo nißí ra ßñó títì nga nda tísíhiseèn. 37 ßKiâ nga ijye kiìchjâ Jesús, jngo xîtâ fariseo xá kiìchjâ-îlâ nga mejèn-lâ kôkjên-kô yâ nißya-lâ. ßKiâ nga jahaßsen nißya-â Jesús nga tsikijnaßta ímîxâ. 38 Jè xîtâ fariseo, tà ßkoâá kjomà-lâ nga kijtse nga jè Jesús, mì kì isìhitjasòn kjôtéxoma ra xkón tjín; mì kì tsiníjno tsja ßkiâ nga tî kje bakjèn. 39 Kiìchjâ Nâßìn-ná Jesucristo, kitsò-lâ: —Jiòn, ra xîtâ fariseo ßmì-nò, tà biníjno sònßnga-lâ chîtsín kô chrôbâ, kô yâá tjín-jin inìmâ-nò kjoâ ra ßcho tjín kô kjoâ chijé-nò. 40 Jiòn ra xîtâ táhijín ßmì-nò. ¿A mì ßya: ßkiâ nga tsikínda Nainá ijo-lâ xîtâ, tîßkoâá tî jè tse-ni ra tsikínda inìmâ-lâ? 41 ßTîi-la xîtâ îmâ kjônda ra tjíjin inìmâ-nò mé-ni nga tsjeè kîtsâjna-nò yâ ngixkôn Nainá. 42 ’¡Îmâ ró-nò jiòn ra xîtâ fariseo ßmì-nò, nîßsín ma-nò ßbiì jngo yá-là Nainá jè ra jngoyá ßkiâ nga teya ra âßta ßtsê xkâ menta kô xkâ ruda kô ngaßtsì xkâ ra machjeén ìsâ-nò, tanga mì tsà kixî nìkô-nò xîtâ kô mì kì tsjacha-no Nainá! Machjeén-ní nga ítjòn kîtjasòn jñà kjoâ kìî; kô tîßkoâ kîtjasòn-tse jñà kjoâ ra ißka. 43 ’¡Îmâ ró-nò jiòn, nga jñà tsjacha íxîlê ra îjncha ítjòn yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío; tîßkoâá mejèn-nò nga nda kîchjâ-nò xîtâ yâ ndîtsîn! 44 ’¡Îmâ ró-nò jiòn ra jò îsén tjín-nò, ra kôkjon jiòn koni jngo ngâjô-lâ mißken, ßkiâ bimasòn xîtâ, mì kì tsijen-ni kó chon yâ ngâyaá! 45 ßKiâá kitsò jngo jñà xîtâ chjînê xâjôn: —Jî Maestro, ßkiâ nga kôßsín si, jîín nakjoàjno-te-nájîn. 46 Jesús kitsó-lâ: —¡Îmâ ró-nò jiòn ra xîtâ chjînê xâjôn ßtsê kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, nga bìnè-la xîtâ ra ißka kjôtéxoma-nò ra ißìn tjín ra mì chíkjoâ-lâ nga síhitjasòn; tanga jiòn, nda mì ma-nò bisìkô îtsé! 47 ’¡Îmâ ró-nò jiòn, ra bìnda chrjó mißken ßtsê xîtâ ra isìchjeén Nainá nga kiìchjâ ngajo-lâ, ra jñà xîtâ jchínga- nò isìßken! 48 ßYa-lâ nga tjíjngo takòn koni ßsín kißsiìn xîtâ jchínga-nò nga jiòn bìnda chrjó mißken-lâ xîtâ kìî. 49 ’Jè kjôbítsjen-lâ Nainá kií kôßsín kitsò-nì: “Sìkásén-lâ xîtâ ra kîchjâ ngajo-na kô xîtâ-nâ ra ßân kotéxá-lâ; tanga tjín ra sîìßken kô tjín ra koâàtjîngi-lâ.” 50 Kìndâá sîìjé-lâ Nainá, jñà xîtâ ra tjín ßndî ßndî, ra âßta ßtsê jní-lâ xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ ra ixaájten skanda tîßsâ isìnda îsàßnde, 51 maßtsiâ-nì ßtsê Abel ra ßken ítjòn, skanda ßtsê Zacarías ra ijyeèßta-ni nga ßken; ra yâ ßkenßncho masen-lâ Nißya Tsjeè-lâ Nainá kô îßnde ñándâ nga jñà xîtâ bísòn kjôtjò-lâ nga síngâtsja Nainá. ßKoâá xín-nò, kindâá sîíjé-lâ Nainá jñà xîtâ ra tjín ßndî ßndî. 52 ’¡Îmâ ró-nó jiòn ra xîtâ chjînê xâjôn ßmì-nò nga jiòn batechjà-la xîtâ nga mì kì ma machîya-lâ kjoâ chjînê ßtsê Nainá! Kô tîßkoâá jiòn, mì kì machîya-nò, kô mì kì bißnde-la xîtâ ra ßkjií nga kàtachîya-lâ ra kjoâ chjînê ßtsê Nainá. 53 ßKiâ nga ijye kôkitsò ßén kìî Jesús, jñà xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés kô xîtâ fariseo ßñó tsikißta-lâ; kjìn skôya kjoâ iskonangi-lâ; 54 tîßkoâá isìkindâ-ní mé ßén ra kîchjâ-isa mé-ni nga kôma koâàngi-ni âßta ßtsê xîtâxá.

Lucas 12

1 ßKiâ nga ijye ßñó kjìn jmi kjomà jñà xîtâ nga chîbâ-lâ batéjno batéßta xákjén, tsikíßtsiâ Jesús nga kiìchjâ ítjòn-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ; kitsò-lâ: —Tîkindâa ijo-nò âßta ßtsê xîtâ fariseo ra jò îsén tjín-lâ; kì kôßsín kâmaßtiòn koni ma nâßyô san nga sísan xákjén ßkiâ nga yâ májin-lâ. 2 Nî-mé tjín ra tjíßma ra mì kì kôtsíjen-ni; ngaßtsì ra tjíßma, jchâá-lâ. 3 Ngaßtsì ßén ra kînákjoâ jiòn ßkiâ nîtjên, kjîßnchré ijye-ni xîtâ ßkiâ nga kô nîchjin; jè kjoâ ra kînákjoâ jiòn yâ âya nißya-nò, ßñó kînáßya-lâ yâ âsònßnga-lâ nißya. 4 ’Jiòn ra nda bakó-nò, kì jñà skoòn-la ra ma-lâ síßken ijo-ná; ßkiâ nga ijye ma âskan-nio mì ki tî mé ra ma síkô isa-ná. 5 ßKoâá xín-nò yá ra tîskón-la; jè tîskón-la, jè ra ma-lâ síßken-ná, âkjòn tjíßnde-lâ nga sîìkatjên-jin-ná yâ ñándâ títì nißí ßtsê kjôhißin. ßKoâá xin-nò, jè ra tîskón-la. 6 ’ßKiâ nga ßòn ndí nîse, tâ jò tôn satína-ni. Tanga Nainá, kindâá tíßsín. Nî-jngo nîse síjchaàjin. 7 Ra jiòn, ìsâá ßñó chjí-nò nda mì ßkoâá-ni nîßsín ßñó kjìn ma-ni nîse. Skanda jñà tsjâskoò jiòn, tjíxkîya ijye-lâ Nainá. Kì ta chjàn skoòn, jè Nainá, ßñó nda ßsín-nò kindâ. 8 ’Ngaßtsì xîtâ ra tsjá ßén-lâ yâ ngixkôn xîtâ nga xîtâ tsâßân-ná, tîßkoâá ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ, tsjaà-lâ ßén jñà ikjâlî-lâ Nainá nga xîtâ tsâßân-ná. 9 Tanga jè ra kjónaßma yâ ngixkôn xîtâ, tîßkoâá sîßmatin-ní yâ ngixkôn ikjâlî-lâ Nainá. 10 ’Ngaßtsì xîtâ ra kîchjâjno-na ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ, sîijchaàßta-lâ Nainá; tanga jñà ra kondrâ bìtsâjna-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá, mì kì sîijchaàßta-lâ jé-lâ. 11 ’ßKiâ nga îkô-nò xîtâ yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío, kô yâ ngixkôn xîtâ ítjòn kô ßtsê xîtâxá, kì makájno-nò kó ßsín kixó nga kîsîkôo ijo-nò mé ßén ra kînákjoâa. 12 ßKiâ nga kîjchò hora nga kînákjoâa, jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá ßkêènâjmí-ya-nò kó ßsín kixó. 13 Jngo xîtâ ra yâ tíjnajin-lâ xîtâ ra kjìn ma-ni, kitsò-lâ Jesús: —Maestro, kôßtìn-lâ jè ßntsè kàtasíjòya tsajmì-lâ xîtâ jchínga-nâjîn; kàtatsjá-na ra ßân bakô-na. 14 Tanga jè Jesús kitsó-lâ: —Jî ntse, mì tsà xîtâxá-jiàan, nga ßân sijóya-na tsajmì ra tsâjiòn. 15 Jesús tîßkoâá kitsò-isa-lâ: —Chítsijen, tîßkoâ ßtiâàn kindâ ijo-nò; kì ßñó kjìn tsajmì fatsjio î îsàßnde; tsà kjìn tsajmì tjín-nò, mì tsà jñà tsjá-nò ra kjôbinachon. 16 Tîßkoâá tsißkénâjmí jngo-lâ kjoâ ra mangásòn; kitsò-lâ: —Jngo xîtâ ra ßñó nchîná, ßñó kjìn tsajmì kjójchá nangi-lâ. 17 Xîtâ ra-kìî, isíkítsjen-ni; kitsò: “¿Mé ra ßsian? Tsìn ñándâ kînchaxkó tsajmì-na.” 18 ßKiâá kitsò: “Ijyeé be-ná mé ra ßsian. Sikítsóña-la nißnga-nâ, âkjòn kindá ra ìsâ ißi kjon; yâá kînchaxkó ngaßtsì tsajmì ra kjójchá-na kô ra tjín-na. 19 Âkjòn xín-lâ ijo-nâ: Kjín tsajmì îjnchaxkó-ná. Kjín-la nó kôma-lâ; sîkjáya-lé, kîchi-lé, siô-lé, sîtsjakô-lé îsàßnde.” 20 Tanga jè Nainá kitsó-lâ: “Jî ra xîtâ tahíjín ßmì-li, jè nîtjên ra kìî, kîyá-ní, kô jñà tsajmì ra îjnchaxkó-li, ¿yá ßtsê kôma?” 21 ßKoâá ßsín maßtin jñà xîtâ ra tà tsajmì ßtsê ijo-lâ mincháxkó kô mì tsà xîtâ nchîná-ni yâ ngixkôn Nainá. 22 Nga kjomà âskan, Jesús kitsó-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ: —Kií kôßsín xin-nò, kì níkájno mé ra chjînêe nga sîjchá ijo-nò kô mé nikje ra tsjáya. 23 Isâá ßñó chjí-lâ nga titsâcheén î îsàßnde koni jè tsajmì ra ma chine. Tîßkoâá ijo-ná, ìsâá ßñó chjí-lâ koni jè nikje ra tsjayeé. 24 Chítsijen-la jñà nchrâá; mì tsà jnô ßbé, nî mì tsà nîjîn mincháxkó, tsìn-lâ kaxâ nîjmé, tîßkoâ tsìn-lâ nißnga; tanga jè Nainá tsjá-lâ mé ra kjine. ¡Jiòn, ìsâá ßñó chjí-nò koni jñà nîse ra tjíma yâ âjin îsén! 25 Nîßsín takó ßñó sîkájno jiòn, mì kì kôma sîkatonè îtsé-la nîchjin koni ßkji ijye tjínda-lâ Nainá. 26 Tsà mì kì ma-nò kjoâ ra mì tsà chjá tjín, mé-ni nga jè níkájno-nò kjoâ ra ìsâ ßñó chjá tjíon. 27 ’Chítsijen-la naxó ra ßmì lirio, kó ßsín majchá; mì tsà síxá, mì kì ma-lâ bínda nikje; tanga, ßkoâá xín-nò, nîßsín ßñó jeya tsikijna jè xîtâxá ítjòn ra tsißkìn Salomón, skanda mì tsa kôßsín kjòn nikje ra tsakjaya koni kjon jñà naxó. 28 Nainá, ßkoâá ßsín nda kjon-lâ xkâ ra tjín âjin ijñá, tanga ßkiâ nga ijye xì ma nchijòn, yâá xaájten-jín-ni nißí. Jiòn, xîtâ ra mì kì makjiín-nò, ¿a mì tsà ìsâ tsjá-nò Nainá nikje ra tsjáya? Koâá tixó jiòn-nî. 29 Kì níkájno jiòn; kì bixó: “¿Mé ra chjînêé; mé ra ßsiêé?” 30 Ngaßtsì xîtâ îsàßnde, ßkoâá tjín tsajmì ra bátsji, tanga rajiòn, tíjnaá-nò Nâßìn ra Nainá ßmì-la; ijyeé be mé tsajmì ra machjeén-nò. 31 Jè tjàtsjioò kjoâ ßtsê Nainá kóßsín nga batéxoma, kô sakó te-nò ngaßtsì tsajmì kiî ra machjeén isa-nò. 32 ’Jiòn ra ndí forrè-nâ xin-nò, kì tà chjàn skoòn jiòn. Ngâ jè Nainá, ijyeé kôßsín iskòsòn-lâ nga yâ kôtêxoma-tse yâ ñándâ tíbatéxoma Nainá. 33 Tâtîna tsajmì ra tjín-nò; tà ßtî kjôtjò-la xîtâ ra machjeén-lâ; jè tjatsjiò xijtsa tôn ra mì kì majchínga ra tjín yâ ján ngajmi; sakó-nò tsajmì ra ßñó chjí-lâ yâ ján ngajmi ra mì kì feheßta, yâ ñándâ mì kì bijchó chijé kô mì kì tsà chô kixo síkje. 34 Yâ ñándâ nga tjíhijo tsajmì-nò ra ßñó chjí-lâ, yâá sîíkítsjen inìmâ-nò. 35 ’Tîtsâjnanda nga sîhitjasòn-la Nâßìn-ná koni jngo xîtâ ra nda tjíkjá xìnchô-lâ, kô nda sítì nißí-lâ. 36 Kôßsín nda tîtsâjnakòn koni jñà chîßnda ra închikoñá-lâ ni-lâ ra kàfì ñándâ tjín ßsí nga bixan xîtâ, mé-ni ßkiâ nga ßkjîí-ni, sasa skîìßxâ-lâ ßkiâ nga sîìkjane xôtjôbâ nißya. 37 Mé tâ nda-lâ jñà chîßnda ra tjítsâjnakon ßkiâ nga ßkjîí-ni ni-lâ. ßKoâá xín kixî-nò, jè sabà-lâ ni-lâ koâàßta nikje faßta-lâ, âkjòn kîiya-lâ tsajmì nga sîìkjèn. 38 Mé tâ nda-lâ jñà chîßnda ra kôßsín tjítsâkon nîßsín ijye ijchò masen nîtjên, nîßsín ijye tíse îsén nga ßkjîí-ni ni-lâ. 39 ßYa-nò, jngo ni-lâ nißya, tsà be-la kó chon ßkjîí xîtâ ra sîìchijé-lâ, kíjnakoón-la nga mì kì tsjáßnde nga kôchijé-lâ. 40 ßKoâá tî ßsín tîtsâjnanda jiòn; jè hora ßkiâ mì kì închichiñá jiòn, ßkiâá ßkjíî india-na ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ ßmì-na. 41 ßKiâá kitsò Pedro: —Nâßìn, jè kjoâ mangásòn ra tjinakjì, ¿a tà jîín ra kôtjìßmì-nájîn, ô râ ngaßtsì xîtâ? 42 Kitsò Nâßín-ná Jesús: —ßKoâá xín-nò, jè chîßnda ra kixî kô ßñó chjînê, jè ni-lâ, tsjá-lâ xá nga síkíßnda nißya-lâ nga xátí kàtasíkjèn chîßnda xákjén. 43 Mé tâ nda-lâ jè chîßnda ra kôßsín nda tísíhitjasòn ßkiâ nga ßkjîí-ni ni-lâ. 44 ßKoâá xín kixî-nò, jè ni-lâ, jè-lâ sîìkíjnaßnda ijye tsajmì ra tjín-lâ. 45 Tanga jè chîßnda râ-kìî, tsà kîtsô âjin inìmâ-lâ: “Jè ni-nâ, kjín-la nîchjin kâma-lâ nga ßkjîí-ni.” Âkjòn kîìßtsiâ nga skâjàn-kô chîßnda ßxîn xákjén, tîßkoâ ßkê-lâ jñà chîßnda íchjín; kôkjên, kô skí, kô kôßchî. 46 Jè nîchjin ßkjîí-ni ni-lâ ßkiâ nga mì kì tíkoñá kô mì kì tjíjin-lâ. Tseé kjôhißin tsjá-lâ; yâá sîíkínajin-lâ yâ ñándâ títsâjna xîtâ ra mì kì nda síhitjasòn. 47 ’Jè chîßnda ra ijye nda tjíjin-lâ mé ra mejèn-lâ ni-lâ, tanga mì kì bìjnanda, tîßkoâ mì kì síhitjasòn koni ßsín mejèn-â ni-lâ, isaá ta tse kjôhißin tsjá-lâ ni-lâ. 48 Tanga tsà jè chîßnda mì kì tjíjin-lâ nga kjôhißin tjín ßkiâ nga ßcho ßnié, ìsâá chiba kjôhißin ßsê-lâ. Jè ra isa tse itjábé-lâ, ìsâá tse sîjé-lâ; kô jè ra isa tse kjòngâtsja, tîßkoâá ìsâá tse sîjé india-ilâ. 49 ’Kií xá ßjiì-na ra ßân î âßta nangi nga kjôhíxìn-lâ jé-lâ xîtâ. Koni jngo nißí ra baká tjé, ßân, mejèn-na tsà ijye títì ra tjéê. 50 ßKoâá ßsín tjínè-na nga tse kjôhißin kôtojian; ¡sí ßon tíjna inìmâ-nâ skanda ßkiâ nga ijye kôkâma! 51 ¿A bixó nájiòn nga kií xá ßjíî-na nga ßnchán kítsâjna xîtâ? Majìn, kôjòya xîtâ ra âßta tsâßân. 52 ßNdî ßndî, kô ngaßtsì nîchjin ra sâ fì, yâ ñándâ ßòn xîtâ tjítsâjna jngo nißya, jòya kâma; jñà ra jàn ma-ni skâjàn-kô-ní ra jò ma-ni. 53 Jè ti kô nâßìn-lâ, kondrâá kîjî-lâ xákjén; jè tsati kô nâ-lâ, kondrâá kîjî-te-lâ xákjén; jè ra nâchíya kô kjaßnda-lâ, tîßkoâá kondrâá kîjî-lâ xákjén. 54 Jesús kitsó-lâ jñà xîtâ ra kjìn ma-ni: —ßKiâ nga ßyaà jiòn nga nchrabá ifi, bixó nájiòn: “Jtsí-la ßkoâ” kô ßkoâá ßsín ma. 55 Kô ßkiâ nga ßba tjô tsjè, bixó ná-jiòn: “ndabá-la kôtsjè” kô ndabá matsjè. 56 ¡Jiòn, xîtâ ra jò îsén tjín-nò! Maá-nò kôbixó kóßsín ma yâ ißngaá kô yâ âßta nangi; tanga ¿mé-ni mì kì ma-nò ßnìa-nò kindâ mé kjoâ ra tíma jè nîchjin ra titsâjneé ßndîßndî? 57 ’¿Mé-ni mì tsà tà jiòn bìndajìn-la xàngiôo kjoâ ra kixî tjín? 58 ßKiâ nga kongió kô xîtâ ra bángi-nò yâ ngixkôn xîtâxá, tjatsjißnde-la yâ âya ndîyá kóßsín ma jchîbànda-nò mé-ni nga mì yâ îkô-nò âßta ßtsê rakàjtê, kô mì yâ sîìngâtsja-nò jñà polsiyâ, kô jñà polsiyâ, mì ndâyá sîikjaaßsen-nò. 59 ßKoâá xín-nò, ngâ skanda ßkiâá ma kítjôo-nò ndâyá ßkiâ nga ijye kíchjió kótjín sîíjé-nò jè rakàjtê.

Lucas 13

1 Tîjñà-ni nîchjin ki, yâá títsâjna ißka xîtâ ra închißbénâjmí-lâ Jesús, nga jè ró Pilato tsíkíßtin xîtâ ra isìßken ißka xîtâ Galilea. ßKiâ nga închisíßken chô ra kjôtjò ßtsê Nainá, yâ ró isíkójin jní-lâ xîtâ kìî, kô ßtsê chô. 2 Kiìchjâ Jesús, kitsò: —¿A ßkoâá ßsín níkítsjen jiòn: a kií kôßsín kjomà-ni nga ìsâ tse jé tjín-lâ jñà xîtâ kìî, koni jñà xîtâ ra ißka? 3 ßKoâá xín kixî-nò; tsà mì kì sîkájno jé-nò kîyá tsje-nàjion tsa mì kiì ßkoâáfaßta-la Nainá. 4 ßKiâ nga ßken jñà xîtâ ra chrjoßòn jàn ma-ni ra iskanè jè nißya chrjó ra ßñó ßnga ßtsê Siloé, ¿a ßkoâá ßsín níkítsjen jiòn; a kií kôkjama-ni nga isâ tse jé tjín-lâ koni ngaßtsì xîtâ ra tjín yâ Jerusalén? 5 ßKoâá xín kixî-nò; tsà mì kì sîkájno jé-nò kîyá tsje-nàjion tsa mì kiì ßkoâáfaßta-la Nainá. 6 Jesús tîßkoâá tsißkénâjmí ìjngo-lâ kjoâ ra mangásòn. Kitsò-lâ: —Jngo xîtâ ra tjín jngo-lâ îßnde ñándâ majchá to uva, yâá tjítjêjin jngo-lâ yá ßtsê to higo. Xîtâ râ-kìî, kiì katsíjen-lâ a ijá-lâ to; tanga nî-mé to isakò-lâ. 7 ßKiâá kitsò-lâ jè xîtâ ra síkindâ nangi-lâ: “Kjò ján nó ßfìâ nga ßfíî katsíjen-lâ jè yá râ-kìî, a ijà-lâ to. Tanga nî-mé tjín-lâ. Tîchásin. Tà nangií tísíkitsón-ni.” 8 Jè xîtâ ra síkindâ kitsò-lâ: “Jî, nàmî, kàtasijna-lâ i-nó isa. Sijchón-lâ, sixân jngo tjandi-lâ nißnde; âkjòn kingí-lâ tjéßnde. 9 Tsà kií nîchjin-ni, kôjâhâ-lâ to jè nó ra nchrabáâ; tsà majìn, âkjòn ßkiâa-la kîchásin.” 10 India ßkiâ nga nîchjin níkjáya, Jesús, yâá tíbakón-ya yâ jngo nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío. 11 Yâá tíjna jngo chjôón ra ijye kjò chrjoßòn jàn nó tjín-lâ nga kiya. Jngo inìmâ ßcho-lâ nîí isìtsìtin kô mì kì ma basèn kixî. 12 Jesús, ßkiâ nga kijtse, kiìchjâá-lâ, kitsò-lâ: —Jî ndí chjôón, ijye nda-ni ßchin ra tjín-li. 13 Âkjòn tsakásòn-lâ tsja; jè chjôón râ-kìî, ta ndîtôón kjòkixî india-ni; âkjòn kitsjá-lâ kjônda Nainá. 14 Tanga jè xîtâ ítjòn, ßtsê nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío, kjòjtií-lâ nga isìnda-ni Jesús chjôón râ-kìî, ta ngâtjì-lâ nga nîchjin níkjáya ßkiâ; kitsò-lâ jñà xîtâ ra yâ títsâjna: —Joòn nîchjin tjín ra ma maxá; jñà nîchjin kìî ma kjînchrabà jiòn nga kônda-nò, tanga mì kì tjíßnde ßkiâ nga nîchjin níkjáya. 15 ßKiâá kiìchjâ Nâßín-ná Jesús, kitsò: —Jiòn, ra jò îsén tjín-nò. ßKiâ nga nîchjin níkjáya, ¿a mì chjíjndâßñó jiòn nchrâjâ-nò kô búrró-nò nga nachrjengioò nißya-lâ nga maá nìßkioò nandá? Koâá tixó jiòn-nî. 16 Jè chjôón râ-kìî, ra tjê-lâ Abraham, ijyeé kjò chrjoßòn jàn nó tjín-ni nga tjíßteßñó-lâ nîí. ¿A mì kôma tjájndâßñó-ni nîßsín nîchjin níkjáya? 17 ßKiâ nga ijye kôkitsò Jesús, tà kjòsabà-lâ ngaßtsì xîtâ kondrâ-lâ; tanga jñà xîtâ nâxîndá, ßñó kjòtsja-lâ koni ßsín tjín kjôxkón ra ßñó jeya tíßsín Jesús. 18 Jesús kitsò: —¿Mé ra mangásòn-kô koni ßsín batéxoma Nainá? ¿Mé ra ma síngásòn-kô? 19 ßKoâá-la jngoya-lâ koni jè xojmá mostaza; ßkiâ nga jngo xîtâ bítjêjin yâ nangi-lâ, âkjòn bisò, kô maßnga; jñà nîse ra tjíma ißngaá, yâá bíndaßà tjé-lâ yâ chrja-lâ yâ râ kiî. 20 Ngì india kiìchjâ-ni Jesús, kitsò: —¿Mé ra nda síngásòn-kô koni ßsín batéxoma Nainá? 21 ßKoâá-lâ jngoya-lâ koni jè nâßyô san, ßkiâ nga jngo chjôón, jàn chîbâ chijo nîñô nchrâjín síkójin, masan ijye-ní ngaßtsì nâßyô. 22 Jesús, nga tífì yâ ndîyá Jerusalén, kjín nâxîndá tsatojin nga tsakón-ya, nâxîndá ra îtsíñá kjon kô ra ißi kjon. 23 Jngo xîtâ iskonangi-lâ, kitsò-lâ: —Nâßìn, ¿a chibaá ma-ni xîtâ ra kôchrjekàjin kjôhißin Nainá? ßKiâá kitsò Jesús: 24 —Tinè-là ijo-nò nga jè tîtjáhâßsêen xôtjôbâ ra ßnchrèya ßki. ßKoâá xin-nò: kjín xîtâ mejèn-lâ kjoâhaßsen tanga mì kì kôma ra ßsîin. 25 ßKiâ nga jè ni-lâ nißya ijye kôsítjên kô kîichjàjto xôtjôbâ nißya-lâ, tsà ndîtsiaán titsâjna, ßkiâá kíßtsiâa nga kixó: "Jî Nâßìn, chíßxâ-nájîn xôtjôbâ nißya.” Kô jè ni-lâ nißya kîtsô-nò: “Mì kì bexkon-nò ñándâ-ni tsâjiòn.” 26 ßKiâá kixó jiòn: “Tâñaá ichikô-làjîn kô kißyòkô-làjîn, kô tsakòn-ya-ní yâ ndîtsin-nâjîn.” 27 Takó ßkoâá kîtsô-nò: “ßKoâá xin-nò, mì kì bexkon-nò. ¡Tînchaßtaxìn-ná ngaßtsì ra ßcho ßnìa!” 28 Yâá jchíndàyà jiòn, kô chjînênè nißño ßkiâ nga jchâa jè Abraham, Isaac, Jacob, kô ngaßtsì xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá, nga títsâjna ñándâ tíbatéxoma Nainá, kô jiòn, xìn îßnde kîtsâjna. 29 Kjînchrabà-ní xîtâ nga tíjngo îsàßnde ra kôkjên-ßsí ñándâ tíbatéxoma Nainá. 30 ßNdî ßndî, tjín xîtâ ra tjítsâjna tjên-ngi, ra kôma âskan-nio, jñà kítsâjna ítjòn-ni; kô tjín xîtâ ra tjítsâjna ítjòn ßndî ßndî, ra kôma âskan-nio, jñà kítsâjna tjên-ngi-ni. 31 Tîjè-ni nîchjin ijchò ißka xîtâ fariseo yâ ñándâ tíjna Jesús, nga kitsò-lâ: —Xìn îßnde ßtiìn, jè Herodes mejèn-lâ sîìßken-li. 32 Kitsò Jesús: —Tangió, kôßtìn-la jè xîtâ mañâ râ-kìî: “ßNdî ßndî kô nchijòn, ßkoâá ßsín ßsiaân: bachrjekàjin-ná inìmâ ßcho-lâ nîí ra tjíjin ijo-lâ xîtâ, tîßkoâá sindá-na xîtâ ra kiya, skanda ßkiâ kîjchò nîchjin nga kjêheßta-na xá-nâ.” 33 Takó ßkoâá ßsín tjín-nè-na nga jè ndîyá kjián ßndî ßndî, kô nchijòn, kô jngi. Mì kì nda tjín nga jngo xîtâ ra síchjeén Nainá nga chjâ ngajo-lâ, xìn-ßta kîyá-lâ nâxîndá Jerusalén. 34 ’¡Jiòn, xîtâ nâxîndá Jerusalén, ra nìßken xîtâ ra síchjeén Nainá nga chjâ ngajo-lâ, tîßkoâ nâjô bìnè jñà xîtâ ra Nainá síkasén-nò! ¡Kjìn ßkâ kjòmejèn-na nga tsikíxkóya îxti-lì koni ßsín ßsín xâßndâ nga bíngi-jngá jñà îxti-lâ; tanga mì kì kjòkjiín-nò! 35 Chítsijen-la nißya-nò, sîjna tâjngo-ní, tsjìn takòn Nainá; ßkoâá xín-nò, mì kì tî jchâá ná-jiòn skanda ßkiâ nga kîjchò nîchjin nga kixó: “¡Mé tà nda-lâ jè ra Nainá isìkasén nga nchrabá ngajo-lâ!”

Lucas 14

1 India ßkiâ nga nîchjin níkjáya, Jesús yâá kiì kàkjèn yâ nißya-lâ jngo xîtâ ra tíjna ítjòn ßtsê xîtâ fariseo. Xîtâ kìî, închisíkondâ-ní mé kjoâ ra ßsîin Jesús. 2 Tîßkoâ yâá tíjna yâ ngixkôn Jesús, jngo xîtâ ra ßchin itjoya tjín-lâ. 3 Jesús iskonangi-lâ jñà xîtâ chjînê xâjôn kô xîtâ fariseo, kitsò-lâ: —¿A tjíßnde-ní nga sîxki-lá xîtâ ra kiya ßkiâ nga nîchjin níkjáya, ô ra majìn-ní? 4 Tanga jñà xîtâ kìî, tà jyò tsikìtsâjna. ßKiâá ßja Jesús, iskábé xîtâ râ-kìî, isìnda-ni. Âkjòn isìkasén-ni nißya-lâ. 5 ßKiâá kitsò-lâ jñà xîtâ kiî: —Jiòn, tsà búrró-nò, kô tsà nchrâjâ-nò skâtjên-ya jngo ngâjô, ¿a mì tsà ndîtôn kînáchrje najiòn nîßsín nîchjin níkjáya? Koâá tixó jiòn-nî. 6 Jñà xîtâ fariseo, nîì-tî mé ßén kiìchjâ-ni. 7 ßKiâ nga kijtse Jesús jñà xîtâ ra xá inakjoá-îlâ, nga jñà fahíjin íxîlê ra încha ítjòn, tsißkénâjmí jngo-lâ kjoâ ra mangásòn, kitsò-lâ: 8 —ßKiâ yá ra xá kîchjâ-lì yâ ñándâ bixan xîtâ, kì yâ bijnasìn jñà íxîlê ra încha ítjòn, tsà âskaán ßkjîí jngo-isa-ni xîtâ ra tîßkoâ xá inakjoá-îlâ ra isâ ßñó xkón tíjna koni ngajî; 9 jè xîtâ ra xá kiìchjâ-lì kîtsô-li: “Tîìßnde-lâ jè xîtâ râ-kìî nga kàtìjna.” Ta sabá kâma-li ra jî, nga yâ kîjnasìn íxîlê ra feheßta-ni. 10 ßKiâ nga ñándâ xá kînákjoâ-li, yâá tîjnasìn íxîlê ra feheßta-ni mé-ni ßkiâ nga ßkjîí jè xîtâ ra xá kàchjâ-li, kîtsô-li: "Jî ntse, yâ tîjnaßtiì ímîxâ ñándâ síjna íxîlê ítjòn ján.” ßKoâá ßsín kâma-ni nga skêxkón-li jñà xîtâ ra tâña kîtsâjnaßta ímîxâ. 11 Jè xîtâ ra ßnga síkíjna ijo-lâ, isaá nangií sîkíjna; jè ra nangi síkíjna ijo-lâ, ìsâá ßnga sîkíjna. 12 Jesús, tîßkoâá kitsò-lâ jè xîtâ ra xá kiìchjâ-îlâ: —ßKiâ yá ra kînákjoâ-lâ ra jî nga mejèn-li kôkjênkô-li, kì jñà nakjoá ítjòn-lâ jñà ra nda chìkîi, ra ßntsì ma, ra xîtâ xàngîi ma, kô ra xîtâ ândi nißya-li ma, ra xîtâ nchîná; ngâ jñà xîtâ kìî, maá-lâ kîchjâ ngajo-li nga sîijnda-ni. 13 ßKiâ nga ßsí kíjni ra jî, jñà tînákjoâ ítjòn-lâ jñà ra xîtâ îmâ, ra tsìn tsja, ra mì kì ma fì, kô ra mì kì tsijen-lâ. 14 ßKiâ nga kôßsín ßsîin, nda ßsê-lâ inìmâ-li; ngâ jñà xîtâ kìî, mì kì ma-lâ sîijndà ngajo-ni; tanga ßkiâá kôchjí ngajo-ilì ßkiâ nga kjoâáya-îlâ jñà ra xîtâ kixî. 15 ßKiâ nga kiíßnchré jngo xîtâ ra yâ tâña tjítsâjnaßta ímîxâ, kitsò-lâ Jesús: —¡Mé tâ nda-lâ jè xîtâ ra yâ kôkjên-te yâ ñándâ tíbatéxoma Nainá! 16 ßKiâá kitsò Jesús: —Jngo xîtâ, ra jngo ßsí tsikíjna; kjín xîtâ isíkjíßnchré. 17 ßKiâ ijchò chîbâ-lâ nga ijye kôkjên xîtâ, isìkasén chîßnda-lâ nga kiìchjâ-lâ jñà ra xá inakjoá-ilâ, kitsò-lâ: "Ijyeé tjínda ijye tsajmì, nchrabá jiòn.” 18 Tanga jñà xîtâ kìî, jngó jngó isíjé kjoânihijchaàßta nga mì kì maßa-lâ. Kitsò jè ra tíjna ítjòn: “Mì-là kì kôma kjín-na; nangií kabatse jngo ßndéê; yâá tífikatsíjèn-lâ; tîjchaàßtá-ná nga mì kì maßa-na.” 19 Jè ra ìjngo kitsò-te: “ßÒn nchrâjâ ra bínchi sâ kàbatse; jñà tífikjóßta a nda síxá; tîjchaàßtá-ná, mì kì kjiáân.” 20 Ra ìjngo, ßkoâá tî kitsò: “ßÂn, sâá kàbixan, ßkoâá ma-ni nga mì kì kjián.” 21 ßKiâ nga ßjiì-ni jè chîßnda, tsißkénâjmí ijye-lâ ni-lâ ngaßtsì ßén kìî. Kjojti-lâ jè ni-lâ nißya; ßkiâá kitsò-lâ chîßnda-lâ: “Ndîtôn ßtin yâ ndîtsîn ján, kô yâ âya ndîyá-lâ nâxîndá; nchrabákô ijyi ra xîtâ îmâ, ra tsìn tsja, ra mì kì ma fì, kô ra mì kì tsijen-lâ.” 22 Ra kjomà âskan-nìo kitsò jè chîßnda râ-kìî: “Ijye kàbitjasòn-ní koni ßsín kàßmí-ná, tanga takó tjín isa îßnde.” 23 ßKiâá kitsò jè ni-lâ chîßnda: “ßTiìn nga tíjngo ndîyá-té ján kô yâ ñándâ tjín ndîyá îtsjí; kjôßñó ßtîn-lâ jñà xîtâ nga nchrabákîi, mé-ni nga kàtatse-ni nißya-nâ. 24 ßKoâá xín-nò, nî-jngo xîtâ ra ísikjíßnchré ítjòn kôkjên-kô-na ßsí-nâ.” 25 ßÑó kjìn xîtâ tjêngi-lâ Jesús; isíkáfayaßta-lâ, kiìchjâ, kitsò-lâ: 26 —Tsà yá ra mejèn-lâ nga ßân nchrabá tjêngi-na, mì kì kâma xîtâ tsâßân xín-lâ, tsa jè isa ßñó tsjake ijo-lâ, nâßìn-lâ, nâ-lâ, chjôón-lâ, îxti-lâ, ßntsê, ndichja, tsà mì ßñó tsjakee-nà ra ßân. 27 Jè ra mì kì chíkjoâ-lâ nga kjôhißin skâjin ra ta ngâtjì tsâßân, koni ßsín maßtin jngo xîtâ ra âßta krò biya, tîßkoâá mì kì kâma nga xîtâ tsâßân xín-lâ. 28 Tsà ßkiâ mejèn najiòn nga jngo chrjó ra ßnga kínda jngo, ¿a mì tsà ítjòn jchósòn-la kó tjín sîngi chjí-lâ, a tjín-nò tôn ra sînda ijye-ni? 29 Tsà tà jè tjàßtsin chrjó sîjna-ni, tsà mì kì kôjngo ijye-ni chrjó, sîitsjatin-nó ngaßtsì xîtâ ra skê. 30 Nga kîtsô: “Jñà xîtâ kìî, tsikíßtsiâ-ní nga iskimítjên chrjó nißya-lâ tanga mì kì kjòjngo-ilâ.” 31 Tsà jngo xîtâxá ítjòn ra kjôjchán tífi nga skâjàn-kô jngo ra tîßkoâ xîtâxá ítjòn, ¿a mì tsà ítjòn skôósòn-lâ tsà te jmi ma-ni xîtâ-lâ ra ßtsê, a chíkjoâá-lâ nga skâjàn-kô tsà kaàn jmi ma-ni ra kondrâ-lâ? 32 Tsà skê-lâ ikon nga mì kì chíkjoâ-lâ, tî ßkiâá-ni nga kjin tíjna xîtâxá ítjòn ra ìjngo, nga sîìkasén xîtâ-lâ ra sîíjé kjôßnchán. 33 ßKoâá tî ßsín tjín ra âßta tsâjiòn, ngaßtsì ra mejèn-la nga xîtâ tsâßân kâma, ítjòn kàtasíkítsjen a tjíjngoó ikon nga tsjìn ijye tsajmì ra jè tsjake. Tsà majìn, mì kì kâma nga xîtâ tsâßân xín-lâ. 34 ’Jè nâxâ, nda-ní; tanga tsà ßkiâ mì kì tî jnchra kâma-ni, ¿kó ßsín kôchjeén isa? Koâá tixó jiòn-nî. 35 Mì kì tî mé chjí-îlâ; mì kì tî kôchjeén-ilâ nangi; kô mì kì tî kôchjeén-ni koni tjéßnde; tà xaájten isa. Jiòn ra tjín chíká-nò, nda tînáßya.

Lucas 15

1 Jñà xîtâ ra síkíchjítjì tsajmì ßtsê xîtâxá Roma, kô jñà xîtâ ra ßcho tjín kjoâ ra ßsín, ijchò kinchaßta-lâ Jesús, nga mejèn-lâ kjîßnchré-lâ. 2 Jñà xîtâ fariseo, kô xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, kiìchjâjno-lâ Jesús, kitsò: —Jè xîtâ râ kìî, jñà nda bákô xîtâ ra ßcho ßsín, kô yâá tâña bakjèn-kô. 3 Jesús, ßkiâá tsißkénâjmí jngo-lâ kjoâ ra mangásòn, kitsò-lâ: 4 —Tsà jngo xîtâ tsâjiòn ra jngo sìndô ma-ni forrè-lâ, tsà jchîja jngo, ¿a mì tsà tsjìn yâ âjin ijñáâ jñà ra ijòn kàn kô chrjoßòn ijòn ma-ni? Âkjòn îkátsji jè ra ichijà skanda sâkò-lâ. 5 ßKiâ ijye sâkò-lâ, tsjaá ßsê-lâ; âkjòn koâßnga nga koâàsòn chrja-lâ. 6 ßKiâ nga kîjchò-ni nißya-lâ, kîchjâá-lâ jñà xîtâ ra nda bákô, kô xîtâ ândi nißya-lâ, kîtsô-lâ: “Tîngásòn-kô-ná nga sîtsja jngohíjteé, ngâ ijyeé kàsakó-ni forrè-nâ ra ichijà.” 7 ßKoâá ßsín tse kjôtsja ßsê yâ ján ngajmi, ßkiâ jngo xîtâ síkájno jé-lâ nga mì tî jé bátsji-ni, nda mì ßkoâ-ni âßta ßtsê ra ijòn kaàn kô chrjoßòn ijòn ma-ni ra xîtâ kixî ra mì kì machjeén nga sîìkájno. 8 ’Tsà jngo chjôón, te ma-ni tôn-lâ, tsà jchîja jngo, ¿a mì tsà kôkà nißí, tîßkoâ kôticha âya nißya-lâ; nda kjón koâàtsji tôn-lâ skanda nga sâkò-lâ? 9 ßKiâ ijye sâkò-lâ, kîchjâá-lâ íchjín ra nda bákô kô íchjín ândi nißya-lâ, kîtsô-lâ: “Sîngásén nga tîtsjakô jngohíjta-ná, ngâ ijyeé kàsakó-ni tôn-nâ ra ichijà.” 10 ßKoâá xìn-nò, ßkoâá tî ßsín tjín kjôtsja yâ ngixkôn ikjâlî-lâ Nainá ßkiâ jngo xîtâ síkájno jé-lâ nga mì tî jé bátsji-ni. 11 Jesús tsißkénâjmí ìjngo-lâ kjoâ ra mangásòn; kitsò: —Jngo xîtâ ra jò ma-ni îxti ßxîn-lâ. 12 Jè ti-lâ ra ma ißndí, kitsò-lâ nâßìn-lâ: “Nâßìn, ßtî-ná tsajmì ra ßân bakô-na.” Jè nâßìn-lâ isìjòyaá tsajmì ra tjín-lâ, âkjòn kitsjá-lâ. 13 Ra ijye tsato jò jàn nîchjin, jè ti, tsatína ijye ngaßtsì tsajmì ra itjábé-lâ nga isìjngo tôn-lâ. Âkjòn jngo nâxîndá ra ßñó kjin kjijna kijì. Yâá isìkjeheya tsjé-tsje tôn-lâ nga taxkî isìkôó ijo-lâ. 14 ßKiâ nga ijye ijyeèya tôn-lâ, kjinchrá kißse yâ îßnde ñándâ tíjna; mì kì tî isakò-lâ mé ra skînê. 15 ßKiâá kijì nga isíjé xá jngo-lâ xîtâ ra yâ îßnde-lâ nâxîndá râ-kìî. Xîtâ ra kitsjá xá-lâ, yâá isìkasén yâ ñándâ tjín-lâ nangi nga isìkindâ chîngâ. 16 Jè ti, sí mejèn-lâ nga jè skînê chrjâbâ nâjmá ra bakjèn chîngâ, tanga mì-yá ra tsjá-lâ. 17 Chaán isíkítsjen nga kitsò: “¡Yâ nißya-lâ nâßìn-nâ, kjín chîßnda tjín ra jnengi-lâ tsajmì ra kjine, kô ßân, kjinchrá tìbiyaâ îjndíî! 18 Kjín-la india-na yâ nißya-lâ nâßìn-nâ; ßkoâá xín-lâ: Nâßìn, tseé jé tsakatsjià ra âßta ßtsê Nainá ra tíjna ngajmi kô ra âßta tsâji; 19 mì kì tî bakèn-na nga ißndí-li ßkín-ná; kôßsín jchâ takòn-ná koni tsà jngo chîßnda-li.” 20 ßKiâá tsasítjên nga kiìjkon nâßìn-lâ. ’Tî kjin tífì isa-ni, nga kijtsexkon jè nâßìn-lâ. Jè nâßìn-lâ kjòhîmâke-ní, tsahachikon-ßta-lâ, âkjòn itsabàkjá ißndí-lâ, kô iskineßa. 21 Jè ti kitsò-ní: “Nâßìn, tseé jé tsakatsjià ra âßta ßtsê Nainá ra tíjna ngajmi kô âßta tsâji; mì tî bakèn-na nga ißndí-li ßkín-ná.” 22 Tanga jè nâßìn-lâ kitsò-lâ chîßnda-lâ: “Ndîtôón nchrabákô jngo nikje ra ßñó nda ßki nga tîkáya, kô tíkjá jngo-la jtôngo, kô tîkáya jngo-ngá xâjté. 23 Tahíjcha jngo nchrâjâ ißndí ra ßñó xiné, âkjòn tîßken. ¡Chjînêé, ßsí kíjna jngeé! 24 Jè ißndí-nâ, ma-na koni tsà ijyeé ßken, tanga tíjnakon-ní; ijyeé ichijà tsi-ki, tanga ijyeé kàsakó-ni ßndîßndî.” Âkjòn tsikíßtsiâ nga tsikíjna ßsí. 25 ’Jè ti ra ma jchínga, yâá tísíxá yâ nangi-lâ. ßKiâ ßjiì chrañà-ni nißya-lâ, kiíßnchré-lâ nga tífane nga ßsí tjín; nga închitè xîtâ. 26 ßKiâá kiìchjâ jngo-lâ chîßnda, iskonangi-lâ mé ra tíma. 27 Jè chîßnda kitsò-lâ: “Jè ßntsì kàßfiì-ni; jè nâßìn-li kàsíßken jngo nchrâjâ ißndí ra ßñó xiné, tà ngâtjì-â nga nda kàßfiì-ni jè ßntsì.” 28 Jè ti jchínga, ßñó kjòjti-lâ; majìn-lâ jahaßsen nißya; ßkiâá itjo nißya nâßìn-lâ, tsikítsaßba-lâ nga kàtjahaßsen. 29 Tanga jè ti kitsò-ní: “ßÂn, kjò kjín nó tísíxá-la nga nda tísíhitjasòn-la; nî-sa jngo ndí tíntsó ißndí-li ßbiì-ná nga sitsjàkôo xîtâ ra nda bákô-na. 30 Tanga ßkiâ nga kàßfiì-ni jè ti-li ra isìkjeheya tôn-li, kô tsajmì-li; nga isìkjeheya-kô íchjín ská; nga ijye kafi-ni, âkjòn jngo nchrâjâ ißndí ra ßñó xiné kanißken-lâ.” 31 Jè nâßìn-lâ kitsó-lâ: “Ngajî ra ißndí-nâ xin-la, îí tijnakô kißta-ná; ngaßtsì tsajmì ra tjín-na, tsâji-ní. 32 Tanga tjínè-lâ nga ßsí kíjna jngeé nga tsja ßké-lá inìmâ-ná, tà ngâtjì-lâ ijyeé kaßfi-ni ßntsì. Ngâ ma-ná koni tsà ijyeé ßken, tanga tíjnakon-ní; ichijà-ní tsi-ki, tanga ßndî ßndî ijyeé kàsakó-ni.”

Lucas 16

1 Jesús tsißkénâjmí ìjngo-lâ kjoâ ra mangásòn jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, kitsò-lâ: —Jngo xîtâ nchîná, tíjna jngo-lâ xîtâ ra tíjna ítjòn-lâ chîßnda nga jè be ijye xá. Xîtâ râ-kìî isìngi-ní yâ ngixkôn ni-lâ, nga jè-ró tsajmì-â ni-lâ tísíkjeheya. 2 ßKiâá kiìchjâ-lâ jè ni-lâ, kitsò-lâ: “¿Mé ßén ra kôtsò ßnchreê ra âßta tsâji? ßTî-ná kindâ ra kjoâ ßtsê xá-li; mì-la kì tî chîßnda ítjòn kâma-ni.” 3 Chîßnda râ-kìî, kitsó-ní: “¿Mé ra ßsian? Mì-la tî ki tsjá xá-na jè ni-nâ. Mì kì chíkjoâ-na tsa yâ síxáâ yâ âjin ijñá. Kô kôsabá-na tsa tôn síjé kjôtjò. 4 Ijyeé be mé ra ßsian mé-ni nga ßsê-na xîtâ ra nda koâakô-na ra tsjáßnde-na yâ nißya-lâ ßkiâ nga ßân ra tjáhixìn-na xá-ná.” 5 ßKiâá jngó-jngó kiìchjâ-lâ xîtâ ra tjênßtin ni-lâ. Kitsò-lâ jè ra tíjna ítjòn: “¿Kótjín tjín-ni ra tjên-li ßtsê ni-ná?” 6 Xîtâ râ-kiî kitsò: “Jngo sìndô barril siìtî tjên-na.” Kitsò-lâ xákjén: “Chjíbí xâjôn-li, tinda jngo isi ra ßkjií ra tà icháte tjíßta.” 7 Âkjòn kitsò-lâ jè ra ìjngo: “Ra jî, ¿kó tjín tjênßtin?” “Jngo sìndô jmì kìlo trigo tjên-na,” kitsò ra jè. ßKiâá kitsò-lâ: “Chjíbí xâjôn-li; tinda jngo isi ra tà ijòn kaàn jmi tjíßta.” 8 Jè ni-lâ, nda tsachrjengi kjôbítsjen-lâ ngâ maa-lâ tsakátsji xîtâ ra koâakô, nîßsín ßcho kißsiìn nga iskòndâchâ-lâ ni-lâ. Jñà ra mì tsà xîtâ-lâ Nainá, ìsâá be kóßsín bátsji xîtâ ra nda bákô ra ma skêtjò, nda mì ßkoâ-ni koni jñà xîtâ ra iseèn tjín kjôbítsjen- lâ. 9 ’ßKoâá xin-nò, tîchjeén tôn kô tsajmì ra tjín î îsàßnde nga kàtaßse-nò xîtâ ra nda koâakô-nò, mé-ni ßkiâ nga mì kì tî kôchjeén-ni î îsàßnde, sâkò-no xîtâ ra nda koâakô-nò yâ ján ngajmi ra skêtjò-nò yâ ñándâ kîtsâjna skanda ta mé nîchjin-nìo. 10 ’Jè ra nda síhitjasòn kjoâ ra ta chiba tjín, tîßkoâá nda síhitjasòn kjoâ ra tse tjín-ni; tanga jè ra mì kixî ßsîin âßta ßtsê kjoâ ra ta chiba tjín-ni, tîßkoâá mì kì kixî ßsîin âßta ßtsê kjoâ ra isâ tse tjín-ni. 11 Tsà mì nda nìchjeén tsajmì kô tôn ra tjín î îsàßnde, mì kì tjábé-nò kjoâ ra ngì nda tjín ra ßtsê ngajmi. 12 Kô tsà mì nda nìchjeén tsajmì kô tôn ra mì tsâjiòn, tîßkoâá mì kì tjábé-nò ra ngì tsâjiòn yâ ján ngajmi. 13 ’Jngo ra chîßnda, mì kì ma jò niî ßsê-lâ; tsà jò kâma, jngo ra nda sîisin-lâ, kô jngo ra ßcho kíjna-lâ; kô tsà majìn, jngoó-ni ra ìsâ ßñó kôtsjake koni jè ra ìjngo. Mì kì kâma sîxáßta-la Nainá kô kjoâ nchîná ra tjín yâ îsàßnde. 14 Xîtâ fariseo ra tsjake tôn, tà tsijnòke-ní ßkiâ nga kiíßnchré jñà ßén kìî. 15 ßKiâá kitsò-lâ jè Jesús: —Jiòn, nda níkítsâjna ijo-nò yâ ngixkôn xîtâ, tanga beé Nainá jè inìmâ-nò, nga mì tsà kixî-ni kjoâ nga nda ßnìa. Jè kjoâ ra jeya síkíjna xîtâ, bachrjengií Nainá. 16 Jesús kitsò-isa: —Kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés kô ßtsê xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá, jñá machjeén skanda ßkiâ nga ßjiì jè Juan ra tsatíndá xîtâ. Kô ßkiâá kjòßtsiâ nga tíßsenâjmí kóßsín batéxoma Nainá. Ngaßtsì xîtâ kjôßñó mejèn-lâ nga fahaßsen-jin âßta ßtsê kjôtéxoma-lâ Nainá. 17 ’Koni ßsín mì kì ma jchîja jè nangi kô jè ngajmi, ßkoâá ßsín mì kì ma jchîja jngo ßén ßtsê kjôtéxoma-lâ Nainá. Kîtjasòn ijye-ní koni ßsín títso. 18 ’Tsà yá ra tsjìn-ni chjôón-lâ âkjòn kîxan-kô chjôón ra ßkjií, kjoâ chijngi tíßsín; kô jè ra bixan-kô chjôón ra kitsjin-ni ßxîn-lâ, tîßkoâá kjoâ chijngi tíßsín-tse. 19 Jesús kitsò: —Jngo xîtâ nchîná tsikijna ra ßñó nda kjon nikje chjí tsakjaya; nîchjin nchijòn-ní nga tsißke ßsí ra taxkî ßñó nda ma. 20 Tîßkoâá tsikijna jngo xîtâ îmâ ra tsißkìn Lázaro, ra ijà-lâ jtsé yâ ijo-lâ. Yâá bìjna xôtjôbâ-lâ nißya-lâ xîtâ nchîná râ-kìî. 21 Xîtâ îmâ râ-kìî, îmâ fahajin-lâ jñà xî-lâ tsajmì ra katsangi yâ ímîxâ ra kjine jè xîtâ nchîná; kô bijchó jñà nañá nga kjinejno jè jtsé-lâ. 22 ßKiâ nga ijye ßken jè ndí xîtâ îmâ râ-kìî, jñà ikjâlî-lâ Nainá yâá kiìkôó yâ ñándâ tíjna Abraham, yâ ñándâ nga nda chon. Tîßkoâá ßken-te jè xîtâ nchîná; âkjòn isihîjin. 23 ’Yâ îßnde ßtsê mißken ñándâ nga tísíkjiín kjôhißin jè xîtâ nchîná, iskòtsíjen-ní, kijtse jè Abraham nga kjin tíjna; yâ tíjnaßta-lâ jè Lázaro. 24 ßKiâá ßñó kiìchjâ kitsò: “¡Nâßìn Abraham, jchâhîmâ takòn-ná! Tîkasín jè Lázaro nga kàtasíkaßnchî îtsé nâjmátsja yâ âjin nandá nga kàtasíßnchán îtsé ndîjên-nâ; ßñó tse kjôhißin tísìkjiáan î âjin nißí.” 25 Jè Abraham kitsò-lâ: “Ngajî, tîkítsjin ßkiâ nga tsikìjni yâ îsàßnde, ßñó nda tsikìjni. Kô jè Lázaro, kjôhißin isìkjiín; tanga ßndî ßndî, nda tíjna-ni yâ îjndíî, ngajî, kjôhißin tjinikjíin. 26 ßKoâá ßsín tjín, tîßkoâá jngo xângá jñò ra ßñó nângâ kjijnaya masen mé-ni nga mì kì kâma ján kôtoßta-ni jñà xîtâ ra tjítsâjna îjndí; kô jñà ra tjítsâjna ján, mì kì kâma kjînchrabà îjndí.” 27 ’Kitsò jè xîtâ nchîná: “Nâßìn Abraham, tîìn kjônda, tîkasín Lázaro yâ nißya-lâ Nâßìn-nâ. 28 ßÒn ma-isa-ni ßntsè ra yâ títsâjna. Káténâjmí-lâ ra kjôhixî mé-ni nga mì tîßkoâ î kjînchrabà-ní yâ îßnde ßtsê kjôhißin.” 29 Abraham kitsò-lâ: “Xîtâ xàngîi, ijyeé tjín-lâ xâjôn-lâ Moisés kô ßtsê xîtâ ra isìchjeén Nainá nga kiìchjâ ngajo-lâ; ¡jñà kàtaßnchré-lâ!” 30 ßKiâ kitsò jè xîtâ nchîná: “Majìn, nâßìn Abraham, tsà jngo xîtâ mißken ra ijye kijtse kjôhißin kîjî nga ßkêènâjmí-lâ, sîìkájno jé-lâ kô mì tî jé koâátsji-ni.” 31 Jè Abraham kitsò-lâ: “Tsà mì kì ßnchré-lâ Moisés kô xîtâ ra isìchjeén Nainá nga kiìchjâ ngajo-lâ, tîßkoâá mì kì kôkjiín-lâ nîßsín kjoâáya jngo-lâ mißken.”

Lucas 17

1 Jesús kitsó-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ: —Kjißta nîchjin ßsê xîtâ ra kîßtin-ná nga kjótsji-jé, tanga îmâ-ró-ni jè xîtâ ra kôßsín ßsiòôn. 2 Isâá-la nda-lâ tsà jngo nâjô natsí sîngißñó ísin, âkjòn sîkatjên-jin yâ ndáchikon, mé-ni nga mì jé skânìjin-ni jñà ra ndí xîtâ îmâ. 3 ¡Tîkìndâa ijo-nò! ’Tsà jè ßntsì bátsji-jé râ âßta tsâji, tîkìxîyi; tsà sîìkájno jé-lâ nga mì tî jé koâátsji-ni, tîjchaàßta-lâ. 4 Nîßsín itoò ßka nga jngo nîchjin koâàtsji-jé, kô tsà itoò ßka nga jngo nîchjin sîìkjatjìya-îlâ kjôbítsjen-lâ nga kîjchòkon-li, tsa kîtsô-li: “Mì kì tî kôßsín ßsiìn-na”, tîjchaàßta-lâ. 5 Jñà xîtâ ra tsikíxá-lâ Nâßìn-ná Jesucristo kitsò-lâ: —Tîsîkô-nájîn mé-ni nga ìsâ ßñó nda kôkjiín-najîn ra âßta tsâji. 6 Jè Nâßìn-ná ßkiâá kitsò-lâ: —Jiòn, nîßsín tà chiba makjiín-nò, koni ßki jè xojmá mostaza nga îtsé ßki, kâmaá ßkín-la jè yá xißnchro ra-kìî: "Chjínèyi ijo-li, âkjòn yâ kàtatjêjin yâ âjin ndáchikon ján"; kô ßkoâá ßsín sîhitjasòn-nò. 7 ’Jiòn, tsà jngo chîßnda tíjna-nò ra nchrâjâ kàfìsíkínchi kô tsà tíntsó kàfìkoßndà, ßkiâ nga ßkjîí-ni xá-lâ, ¿a ßkín- la: "Tîjni, tîjnaßtiì ímîxâ”? 8 ¿A mì tsà tà ìsâ ßkín-la: “Tîjnandi nga tîsin-ná nga tìnda-ná tsajmì ra kókjêen kô ra skiâa. ßKiâ ijye kâma, âkjòn tîchi kô ßtîi ra jî”? 9 Jè ni-lâ, mì tsà tjínè-lâ nga kîtsô-lâ chîßnda-lâ: “Nainá ra kiíchjí-li jè kjoâ ra kaßnì"; ngâ xá ßkoâá ßsín tjínè-lâ nga síhitjasòn jè xá ra sißtin. 10 Tîßkoâá jiòn, ßkiâ nga ijye sîhitjasòn ijye xá ra Nainá tsjá-nò, isâ-la nda-ni tsa kixó jiòn: “Jîn, mì kì mé chjí- najîn, mì tsà mé ra kàßnià-jîn, tà jè kànìhitjasòn-jîn koni ßsín tjínè-najîn nga ßsiân jîn.” 11 Jesús, ßkiâ nga tífì yâ nâxîndá Jerusalén, yâ jahato nangi Samaria kô nangi Galilea. 12 ßKiâ nga ijchò jngo ndí nâxîndá ra îtsé ßkjioô, te ma-ni xîtâ iskajin yâ âya ndîyá, ra tjín-lâ ßchin ra findojno chrjâbâ ijo-ná. Kjin tsincha-ni, 13 nga ßñó kiìchjâ kitsò: —¡Jesús, Maestro, jchâhîmâ takòn-nájîn! 14 Jesús, ßkiâ nga kijtse, kitsó-lâ: —Tangió, tâkón-la ijo-nò jè nâßmi. ßKiâ nga închifì jñà xîtâ kìî, kjòtsjeè-ni ijo-lâ jè ßchin ra tjín-lâ. 15 ßKiâ nga kijtse ijo-lâ nga ijye kjònda-ni ßchin ra tjín-lâ, jngo-ni ra tsáfa india-ni; ßñó kiìchjâ nga jeya kisìkíjna Nainá. 16 Tsasèn xkóßnchißta-lâ Jesús skanda âßta nangi, nga kitsò-lâ: “Nainá ra kîìchjí-li”. Jè xîtâ râ-kìî, xîtâ Samaria-ní. 17 Jesús kitsò-lâ: —¿A mì tsà te ma-ni jñà xîtâ ra kàmatsjeè-ni ßchin-lâ? Jñà ra ijan, ¿ñándâ tjítsâjna? 18 ¿A tà jngo xîtâ ra xìn îßnde-lâ kàmáfa india-ni nga jeya tísíkíjna Nainá? 19 Jesús kitsò-lâ xîtâ jè: —Tîsítjîin, ßtin-ni; ki-ní nga makjiín-li nga kàmanda-ni ßchin-lì. 20 Jñà xîtâ fariseo iskonangi-lâ Jesús, kitsò-lâ: —¿Kjiá-ni nga nda jchâ-lâ kó ßsín kôtèxoma Nainá? Jesús kitsò-lâ: —Koni ßsín batéxoma Nainá mì tsà tsijen jchâ-lâ. 21 Mì tsà yá ra kîtsô: “Îí tíjna îjndí”, kô “Yâá tíjna ján”; ijyeé yâá tíjnajin najiòn kó ßsín batéxoma Nainá. 22 Jesús, kiìchjâ-isa; kitsò-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ: —Kîjchó nîchjin ßkiâ nga mejèn-nò jchâa jngo nîchjin ßkiâ nga kjíî india-na ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ, tanga mì kì jchâa jiòn. 23 ßKoâá kîtsô-nò jñà xîtâ: “Chítsijen-la îjndí kô chítsijen-la ján.” Tanga kì makjiín-nò, kô kì yâ mangítjîngi-la. 24 Koni ßsín ma nißí ßchôn ßkiâ nga fate, nga jngo tjandi mahiseèn, ßkoâá ßsín kâma ßkiâ nga kîjchò nîchjin nga ßkjíî india-na ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ. 25 Tanga ítjòn, tsee kjôhißin sìkjiáan; jñà xîtâ ra tjín nîchjin ßndî ßndî, kôchrje-ngií-na. 26 Koni ßsín kjomà jñà nîchjin ßtsê Noé, ßkoâá tî ßsín kâma jñà nîchjin ßkiâ nga ßkjíî india-na ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ ßmì-na. 27 Nîchjin ßtsê Noé, jñà xîtâ închibakjèn-ní, închißbií-ní, închibixaán-ní, skanda jè nîchjin ßkiâ nga jahaßsen jè nißya chitso jè Noé; âkjòn ßjiì jtsí xkón, yâá ijyesòn ngaßtsì xîtâ. 28 ßKoâá tî ßsín kjomà nîchjin ßtsê Lot. Jñà xîtâ închibakjèn-ní, închißbií-ní, batse kô batína tsajmì-lâ, bítjê tsajmì-lâ, kô bínda nißya-lâ; 29 tanga jè nîchjin ßkiâ nga itjojin jè Lot yâ nâxîndá Sodoma, inchrabà-ni ngajmi nißí ra ngì chijo nißí azufre, yâá ijyesòn ngaßtsì xîtâ. 30 ßKoâá ßsín kâma jè nîchjin ßkiâ nga kjíî india-na ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ. 31 ’Jè nîchjin ßkiâ nga kôkâma, jè ra yâ tíjna âsònßnga nißya-lâ, kì tà chjàn bitjojen-ni nga skâábé tsajmì ra tjín yâ nißya-lâ; kô jè ra yâ tsáßbajin nangi-lâ, kì tà chjàn nchrabá-ni nißya-lâ. 32 Tîkítsjen koni ßsín kjomàßtin jè chjôón-lâ Lot. 33 Jè ra mejèn-lâ nga mì mé kâma-lâ yâ âßta nangi, tà ìsâá kjôhißin ßsê-lâ âskan-nio; tanga jè ra sê-lâ kjôhißìn î âßta nangi, nda kíjna-ni ra kôma âskan-nio. 34 ’ßKoâá xín-nò, jè nîtjên ßkiâ nga kôkâma, yâ ñándâ jò ma-ni ra kjisòn nâchan, jngo-ni ra tjábé, kô jngo sîjna. 35 Kô tjín yâ ñándâ jò ma-ni íchjín închisíkißxi nâßyô, jngo-ni ra tjábé, kô jngo sîjna. 36 ’Jò xîtâ ßxîn ra închisíxángi tsajmì tjê-lâ, jngo-ni ra tjábé nga tjámitjên nga îkô Cristo, jè ra ìjngo sîjna-ní nga ßsê-lâ kjôhißin. 37 Jñà xîtâ iskonangi-lâ Jesús: —¿Nâßìn, ñándâ-ni nga kôßsín kôma? Jesús kitsó-lâ: —Yâ ñándâ kjijna chô ßken, yâá kîjchò ngaßtsì jñà níké.

Lucas 18

1 Tîßkoâá tsißkénâjmí jngo-lâ Jesús, kjoâ ra mangásòn nga machjeén-ní nga mì kì sîhindeé inìmâ-ná, nga nîchjin nchijòn-ní kînákjoâßta-lá Nainá. 2 Kitsò-lâ: —Jngo nâxîndá, yâá tíjna jngo xîtâxá ra mì kì bexkón Nainá tîßkoâ mì kì bexkón xîtâ ra ßkjií. 3 Tî yâ-ni nâxîndá râ-kìî, tíjna jngo ndí chjôón ra ijye ßken ßxîn-lâ ra fìjkon kißta jè xîtâxá râ-kìî nga tsò-lâ: "Tìndajín-ná kjoâ ra tjín-na âßta ßtsê xîtâ kondrâ-nâ.” 4 Tanga jè xîtâxá, mì kì ndîtôn tsikíndajín-lâ. Tanga ra kjomà âskan chaán isíkítsjen nga kitsò: “Nîßsín mì kì bexkóôn Nainá, tîßkoâ mì kì bexkóôn xîtâ, 5 tanga jè chjôón râ-kìî, sí ßñó tísísiì-na, ßkoâá ma-ni nga kindájin-lâ mé-ni nga mì tî î ßkjîíjkon-na, kô mì tâ tsja ßân sîìjti-na.” 6 Kitsò Nâßín-ná: —Nda tînáßya koni ßsín tsò jngo xîtâxá ra mì tsa kixî ßsín. 7 Jè Nainá, ¿a mì tsà ìsâ ndîtôn kîìndajín-lâ jñà xîtâ-lâ ra xá jahíjin-ni ra kô nîchjin kô nîtjên ßñó sîjéßta-lâ? ¿A mì tsà ìsâ ndîtôn sîìsin-lâ? Koâá tixó jiòn-nî. 8 ßKoâá xìn-nò, ìsâá sasa kîìndajín-lâ. Tanga ßkiâ nga ßkjíî india-na ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ, ¿a sakó isa-na î îsàßnde xîtâ ra makjiín-lâ âßta tsâßân? 9 Jesús tsißkénâjmí ìjngo-lâ kjoâ ra mangásòn ßtsê xîtâ ra kixî tsò-lâ ijo-lâ kô bachrje-ngi xîtâ ra ßkjií. 10 —Jò xîtâ kijì yâ îngô ítjòn nga kiìchjâßta-lâ Nainá: jngo ra xîtâ fariseo, kô jngo xîtâ ra síkíchjítjì tsajmì ßtsê xîtâxá Roma. 11 Jè xîtâ fariseo, síjna kixî kjòn-ni, tíchjâtjì ijo-lâ, títsò: “Nainá ra kîìchjí-li Nâßìn, nga mì tsà kôßsiàn ra ßân koni ßsín ßsín xîtâ ra ßkjií; nga xîtâ chijé, nga xîtâ ßtsên, kô nga xîtâ chijngi; kô nga mì tsà kôßsín ßsian koni ßsín ßsín jè xîtâ râ-kiî ra síkíchjítjì tsajmì. 12 Ra ßân jò ßka bátîjnachjan nga jngo xomànâ; tsja-ná ra jngoyá ßkiâ nga teya ngaßtsì ra sikíjne.” 13 Tanga jè xîtâ ra síkíchjítjì tsajmì, kjiín síjna-ni ra jè; nda majìn-lâ nga kjiítjên xkôn yâ ján ngajmi; tà jè inìmâ-lâ ßbé-lâ; nga tsò: “¡Nainá, kàtaßse-li kjôhîmâtakòn ra âßta tsâßân nga xîtâ jé ßmì-na!” 14 ßKoâá xìn-nò, jè xîtâ râ-kìî, ßkiâ nga kijì-ni nißya-lâ, ijyeé xîtâ kixî kitsò-îlâ Nainá; tanga jè xîtâ fariseo, majìn. Tà ngâtjì-lâ, tsà yá ra ta jè ßnga síkíjna ijo-lâ, ta ìsâá nangi sîjna-ni, kô jè ra nangi síkíjna ijo-lâ, ìsâá ßnga sîjna jchro. 15 Jñà xîtâ tîßkoâá ßjiìkó ndí îxti îtsíñá mé-ni nga kátáßta-lâ tsja. Tanga jñà xîtâ-lâ Jesús ra yâ ra kotáßyáßta-lâ, ßkiâ nga kijtse jñà xîtâ ra ßjiìkó ndí îxti, tsakátîkô-ní. 16 Tanga jè Jesús kiìchjâ-lâ jñà îxti; kitsò-lâ xîtâ-lâ: —Tîßnde-la jñà ndí îxti nga kàtanchrabáßta-na; kì jiòn batechjà-lâ; jñà xîtâ ra kôßsín kjon inìmâ-lâ koni ßsín kjon ßtsê ndí îxti, jñà-ní ra kjoâhaßsen ñándâ nga tíbatéxoma Nainá. 17 Koni ßsín ßsín jñà ndí îxti nga sasa makjiín-lâ tsà mé kjôtjò ra tjábé-lâ, kjôhixîí ra xin-nò, jè ra mì kì kôkjiín-lâ nga skâábé kjônda-lâ Nainá nga jè kôtèxoma-lâ, mì kì kjoâhaßsen ñándâ nga tíbatéxoma Nainá. 18 Jngo ra xîtâ ítjòn iskonangi-lâ Jesús kitsò: —Maestro, ra xîtâ nda ßmì-lì, ¿mé ra ma ßsiaân nga ßsê-na kjôbinachon ra mì kì feheßta skanda ta mé nîchjin nìo? 19 Jesús kitsó-lâ: —¿Mé-ni nga xîtâ nda ßmì-ná? Nî-yá tjín ra xîtâ nda; tâ jngo-ni jè Nainá. 20 Ijyeé tjíjin-li kó tsò kjôtéxoma: “Kì kjoâ chijngi ßnì, kì xîtâ nìßkin, kì chijé ßnì, kì ßén ndiso fanè-lâ xîtâ ra ßkjií, nda jchâxkín nâßìn-li kô nâ-li.” 21 Xîtâ ra-kiî kitsò-ní: —Tísíhitjasòn ijye-ná ngaßtsì kjoâ kìî skanda nga tîßsâ îtsé ßkiaâ. 22 ßKiâ nga kiíßnchré Jesús, kitsó-lâ: —Jngo kjoâ chija isa-li: tâtîni ijyi ngaßtsì tsajmì ra tjín-li; ßtì-lâ xîtâ îmâ mé-ni nga ßsê-li kjoâ nchîná yâ ján ngajmi. Âkjòn nchrabátjîngi-ná. 23 Xîtâ râ-kiî, ßkiâ nga kiíßnchré, tà kjòbaá-lâ, tà ngâtjì-lâ ßñó nchîná. 24 Jesús, ßkiâ nga kijtse nga ßñó ba kißse-lâ, kitsò-ní: —¡ßÑó chjá kâma-lâ ra xîtâ nchîná nga kjoâhaßsen ñándâ batéxoma Nainá! 25 ßÑó chjá tjín nga jngo chô camello ma kjoâhaßsen-kjá yâ xkôn nindo ra ma tjahiña-ni, tanga ìsâá ta ßñó chjá tjín nga jngo xîtâ nchîná ma kjoâhaßsen ñándâ tíbatéxoma Nainá. 26 Jñà xîtâ ra kiíßnchré kitsò-ní: —¿Yá xîtâ ra ma kîtjokàjin kjôhißin nga kîjchò yâ ñándâ nga tíbatéxoma Nainá? 27 Jesús kitsó-lâ: —Jè kjoâ ra mì kì ma-lâ ßsín jñà xîtâ, ra jè Nainá, mì tsà chjá ma-lâ. 28 ßKiâá kitsò Pedro: —Ijyeé iníkítsâjna ijye-nájîn mé ra tjín-najîn nga jî timatjîngi-làjîn. 29 Jesús kitsó-lâ: —ßKoâá xìn kixî-nò, ngaßtsì xîtâ ra kitsjin nißya-lâ, nâßìn-lâ, ßntsê, chjôón-lâ, îxti-lâ, nga mejèn-lâ kôßsín sîíjchá ijo-lâ koni ßsín batéxoma Nainá, 30 ngaßtsì ra kitsjin jñà xîtâ kìî, ìsâá tse tjábé ngajo-îlâ jñà nîchjin ra titsâjneé ßndî ßndî; kô tjábé-lâ kjôbinachon ra mì kì feheßta skanda ta kjiá-nìo jñà nîchjin ra sa nchrabá. 31 Jesús kiìchjâßta xìn-lâ xîtâ-lâ ra tejò ma-ni, kitsò-lâ: —ßNdî ßndî, yâá închimangié yâ nâxîndá Jerusalén; yâá kîtjasòn ijye ngaßtsì kjoâ ra tjíßta xâjôn ra âßta tsâßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ, koni ßsín tsikínda xâjôn xîtâ ra isìchjeén Nainá nga kiìchjâ ngajo-lâ. 32 Yâá sîìngâtsja-na yâ âjin-lâ xîtâ ra mì tsà xîtâ judío; kô jñà xîtâ kiî sîìsabaßtin-na; ßchoó sîìkô-na; kîíchrájno-na; 33 kôjà-nâ, âkjòn sîìßken-na; tanga ra ßkiâ kîjcho jàn nîchjin, kjoâáya india-na. 34 Tanga jñà xîtâ-lâ mì kì kjòchîya-lâ ßén ra tsißkénâjmí-lâ; isìßma-lâ; mì kì jahaßsen-jin-lâ koni ßsín kitsò Jesús. 35 ßKiâ nga ijye ijchò chrañà Jesús, yâ nâxîndá Jericó, jngo ndí xîtâ xkâ, tíjna yâ ândi ndîyáâ nga tísíjé kjôtjò tôn. 36 Xîtâ râ-kìî, ßkiâ nga kiíßnchré nga kjìn xîtâ închifa, iskonangi-ní mé kjoâ ra tíma. 37 ßKiâá kitsò-lâ xîtâ nga jè Jesús, ra yâ Nazaret îßnde-lâ, tíßfa; 38 ßkiâá ßñó kiìchjâ, kitsò: —¡Jesús, Ißndí-lâ David, jchâhîmâ takòn-ná! 39 Jñà xîtâ ra tjíma ítjòn, tsakátîkô-ní nga jyò kàtìjna; tanga ra jè, ìsâá ßñó kiìchjâ-isa nga kitsò: —¡Jesús, Ißndí-lâ David, jchâhîmâ takòn-ná! 40 ßKiâá tsasìjna Jesús; kitsjá kjôhixî nga kàtanchrabákô jñà xîtâ. ßKiâ nga ijchò kasìßta chrañà-lâ, kitsó-lâ: 41 —¿Mé ra mejèn-li nga sikó-la? Jè xîtâ xkâ, kitsò-ní: —Nâßìn, jè mejèn-na nga kàtatsìjeen-na. 42 Jesús kitsò-lâ: —¡Kàtatsíjen-ilì! Ki-ní nga makjiín-li nga tímanda-ni. 43 Xîtâ râ-kìî, ndîtôón tsatsìjen-îlâ, âkjòn kiìtjîngi-lâ Jesús; jeya isíkíjna Nainá. Ngaßtsì xîtâ nâxîndá ra kijtse-te kjoâ kìî, tîßkoâá jeyaá isíkíjna Nainá.

Lucas 19

1 ßKiâ nga ijye jahaßsen-jin Jesús yâ nâxîndá Jericó, tífi-ní nga tíbatojin yâ nâxîndá. 2 Yâá tíjna jngo xîtâ nchîná ra ßmì Zaqueo, ra xîtâ ítjòn ßtsê xîtâ ra síkíchjítjì tsajmì ßtsê xîtâxá Roma. 3 Xîtâ râ-kiî, mejèn-lâ nga skêxkon yá-ní ra ßmì Jesús; tanga mì kì ma batsíjen-lâ ngâ ßñó kjìn ma-ni xîtâ, tà ngâtjì-lâ nga jtabá ßki ra jè. 4 ßKiâá tsahachikon ítjòn, âkjòn tsihijno jngo yá ra ßmì sicómoro nga mejèn-lâ skêxkon Jesús yâ ñándâ tjínè-lâ nga ßkoâ. 5 ßKiâ nga ßjaà Jesús yâ âya ndîyáâ, iskòtsíjen mingií-lâ Zaqueo nga tíjnaßa yá; kitsò-lâ: —Zaqueo, ndîtôn títjôjîin, ngâ yâá sìkjáya asa-na nißya-li ßndî ßndî. 6 Zaqueo, ndîtôón itjojen. Tsjaá kißse-lâ nga kitsjáßnde-lâ yâ nißya-lâ. 7 ßKiâ kijtse jñà xîtâ nga yâ isíkjáya-ni, tsikíßtsiâ-ní nga kiìchjâjno-lâ Jesús; kitsò: “Yâá síkjáya-ni nißya-lâ xîtâ ra jé tjín-lâ.” 8 ßKiâá tsasìjna kixî Zaqueo, kitsò: —Nâßìn, masen tsajmì ra tjín-na, tsja-lâ xîtâ îmâ; kô tsà tjín ißka xîtâ ra ßân ískòndâchâ-lâ, ijòn ßkâ kôßki tsja ngájo-îlâ. 9 Jesús kitsó-lâ: —Xîtâ ra tjín yâ nißya râ-kìî, ijyeé kàbitjojiín kjôhißin ra kjoâ ßtsê jé-lâ jè nîchjin ra-kìî, ngâ jè Zaqueo, ßkoâá tîßsín tímakjiín-lâ koni ßsín kjòkjiín-lâ jè Abraham ra xîtâ jchínga-lâ ma. 10 ’Kií xá ßjíî-na ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ, nga ßjíî katsjiáâ kô ßjíî kachrjejiàân jé-lâ xîtâ ra ijye ichijà. 11 Jñà xîtâ ra închißnchré koni ßsín títsò Jesús, ßkoâá ßsín síkítsjen tsa ijyeé kôßtsiâ ndîtôn nga jchâ-lâ kóßsín kôtèxoma Nainá; ngâ jè Jesús ijyeé kjâme bijchó yâ Jerusalén. Tanga Jesús, tsißkénâjmí jngo-lâ kjoâ ra mangásòn, kitsò-lâ: 12 —India, jngo xîtâ chikon ra yâ nchrabá-ni tjê-lâ âßta ßtsê xîtâ ítjòn, kijì jngo nangi ñándâ ßñó kjin nga tjábé jngo-lâ ra xá ítjòn, âkjòn tsáfa india-ni ra kjomà âskan. 13 Tanga ßkiâ tî ßkje fì, te chîßnda-lâ kiìchjâ-lâ ra tse tôn kitsjá-lâ; kitsò-lâ: “Tîxákôo tôn kìî skanda ßkiâ nga ßkjíî-na.” 14 Tanga jñà xîtâ ra tî yâ-ni nâxîndá-lâ, jtikeè kjomà, tsatéxá-lâ xîtâ ra isìkasén tjêngi-lâ nga kitsò-lâ xîtâxá ítjòn: “Majìn-najîn nga jè xîtâ râ-kìî kôtèxoma-najîn.” 15 ’Tanga jè xîtâ râ-kìî, ßkiâ ijye itjábé-lâ xá, ßjiì india-ni yâ nangi-lâ. Âkjòn kiìchjâ-lâ jñà chîßnda-lâ ra kitsjá- lâ tôn mé-ni nga skê-ni kó tjín isìkijnesòn tôn-lâ. 16 Jè chîßnda ra ßjiì ítjòn kitsò-ní: “Jî nàmî, jè tôn ra kißtsí-ná, te ßkâ kôßki iskasòn ißndí-lâ.” 17 Jè xîtâxá ítjòn kitsó-lâ: “Nda tjín; chîßnda nda-ní ra jî; nda inìchjiín tôn ra chiba kjòngâtsji; ßndî ßndî, te nâxîndá tsja-la nga kôtêxoma-lâ.” 18 Ijchò ra ma-ni jò, kitsò: “Jî nàmî, jè tôn-li ra kißtsí-ná, ßòn ßkâ kôßki iskasòn ißndí-lâ.” 19 Jè xîtâxá ítjòn kitsó-lâ: “Tîßkoâá ra jî, ßòn nâxîndá tsja-la ra kôtêxoma-lâ.” 20 ’ßJiì ìjngo ra kitsò: “Jî nàmî, tíjna îjndí jè tôn-li ra kißtsí-ná. Nda tsikìtjò; pahìtôó tsikíjtéjian; 21 ítsakjoón-la; ngâ xîtâ jti takón-ní ra jî; jè chjíbí ra mì tsà jî singi-li kjôhîmâ, tîßkoâá bíxkí tsajmì ra mì tsà jî tsikìtjîi.” 22 Jè xîtâxá ítjòn kitsó-lâ: “Jî chîßnda ra ßcho ßnì; tîjé-ni ßén ra kanakjìí sînè jé-li; tsa ßyaá-ní nga xîtâ jti takón-ná, nga jè kjábé ra mì tsà ßân singi-na kjôhîmâ, kô jè bíxkóô tsajmì ra mì tsà ßân tsikìtjéê 23 ¿mé-ni mì tsà yâ ikô-nì tôn-nâ yâ ñándâ ma sîikijneson îtsé ißndí-lâ, mé-ni nga ßkiâ ßân ra ßjìhî india-na, sîngâtsja-ná tôn-nâ kô ißndí-lâ?” 24 ßKiâá kitsò-lâ jñà xîtâ ra yâ tjítsâjna: “Chjíßan-là tôn-lâ; ßtîi-la jè xîtâ ra te ßka isìkijnesòn.” 25 Jñà xîtâ ra kôkißmì-lâ kitsò: “Jî nàmî, ¡xîtâ râ-kiî, ijyeé te-ya kôtjín tjín-lâ!” 26 Jè xîtâxá ítjòn kitsó-ní: “ßKoâá xín-nò, ngaßtsì ra tjín-lâ, ßkîí-isa-lâ; tanga jè ra tsìn-lâ, skanda tjáßán-lâ jè ra tjín chiba-lâ. 27 Tîßkoâ jñà xîtâ kondrâ-nâ ra majìn-lâ nga ßân kotèxóma-lâ, nchrabákô-ná îjndí, tîßken yâ ângi xkoan.” 28 ßKiâ nga ijye kôkitsò Jesús, tjên ítjòn-lâ xîtâ-lâ nga kijì yâ Jerusalén. 29 ßKiâ nga ijye ijchò chrañà yâ jñà nâxîndá ra ßmì Betfagé kô Betania yâ chrañàßta-lâ yâ nindo Yá Olivo, isìkasén jò xîtâ ra kotáßyáßta-lâ. 30 Kitsò-lâ: —Tangió yâ ndí nâxîndá îtsé ra kjijnaßta ján; ßkiâ nga kîjchoò, yâ síjnaßtaßñó jngo ndí búrró ißndí ra kje tsa yá bìjnasòn-lâ. Chíjndâßñó, nchrabákôò. 31 Tsà yá ra skônangi-nò, tsà kîtsô-nò: “¿Mé-ni kôßsín chíjndâßñó-nò?” ßTìn-la: “Jè ró Nâßín-ná Jesús kôchjeén-lâ.” 32 Kijì jñà xîtâ-lâ; ßkoâá ßsín isakò-lâ jè ndí búrró ißndí koni ßsín kitsò-lâ Jesús. 33 ßKiâ nga închikjíjndâßñó jè ndí búrró ißndí, kitsó jè ni-lâ: —¿Mé-ni kôßsín chíjndâßñó-nò jè búrró? 34 Kitsó xîtâ-lâ Jesús: —Jè ró Nâßín-ná Jesús kôchjeén-lâ. 35 Jñà nikje-lâ xîtâ tsakájtsa-lâ jè búrró; kiìkô ñándâ tíjna Jesús; âkjòn isíkíjnasòn-lâ. 36 Koni ßsín tífì Jesús, tsakándaá jñà nikje-lâ xîtâ yâ âya ndîyáâ. 37 ßKiâ nga ijye kjòchrañà nga închifìjen yâ nindo Yá Olivo, ngaßtsì xîtâ ra kotáßyáßta-lâ ra tjên-kô tsikíßtsiâ-ní nga ßñó kiìchjâ nga tsja tjín-lâ; kitsjá-lâ kjônda Nainá tà ngâtjì-lâ jñà kjôxkón ra ijye kijtse. 38 Kitsò: —Mé tâ nda-lâ jè xîtâxá ítjòn ra jè nchrabá ngajo-îlâ Nainá. Tjín kjôßnchán yâ ján ngajmi. Tîßkoâ tjín kjoâjeya-lâ. 39 Jñà xîtâ fariseo ra yâ tjên jin-lâ xîtâ, kitsó-lâ: —¡Maestro, jchîtîkîi jñà xîtâ ra kotáßyáßta-li nga jio katìtsâjna! 40 Tanga jè Jesús kitsó-lâ: —ßKoâá xín-nò, tsà jyò kítsâjna jñà xîtâ kìî, jñà nâjô ßñó kîchjâ. 41 ßKiâ nga ijye ijchò chrañà Jesús yâ nâxîndá Jerusalén, ßkiâ nga kijtse, iskindàyakeè jè nâxîndá. 42 Kitsò: —Jiòn ra xîtâ nâxîndá Jerusalén ßmì-nò, tsà ta kôkjiín-la îtsé najiòn ßndî ßndî, âßta ßtsê ra ma-lâ tsjá-nò kjôßnchán; tanga ßndî ßndî, mì kì kôchîya-nò, ngâ tjíßma-nò. 43 Sâá nchrabá nîchjin ßkiâ nga jñà xîtâ ra kondrâ-nò kîìndandí-nò chrjó, sîìkìndâ-nò, kô jngo tjindi kíßta-nò. 44 Jngo kjá sîìkjesòn-nò, sîìßken ijye-nò ngaßtsì-nò; nîì-tî jngo nâjô sîjnasòn-ilâ xákjén. Kií jé kâma-nò nga mì kì kijchaxkon Nainá ßkiâ nga ßjiì katsíjen-nò. 45 Jahaßsen Jesús yâ ñándâ tíjna îngô ítjòn; âkjòn tsikíßtsiâ nga tsachrje jñà xîtâ ra închibatína kô ra închibatse tsajmì; 46 kitsò-lâ: —ßKoâá ßsín tíchjâ Xâjôn ra tjíßta ßÉn-lâ Nainá: “Nißya-nâ, ßkoâá ßsín kôchjeén nga yâ kîchjâßta-lâ Nainá jñà xîtâ.” Tanga jiòn, ngijo-lâ xîtâ chijé kißniò. 47 Nîchjin nchijón tsakón-ya-lâ xîtâ Jesús yâ ndîtsin îngô ítjòn; jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmi, xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, kô jñà xîtâ ítjòn-lâ nâxîndá, bátsjißnde-lâ nga mejèn-lâ sîìßken Jesús. 48 Tanga mì kì ma isìkô, ngâ jñà xîtâ nâxîndá, ßñó nda închißnchré-lâ koni ßsín tíßbénâjmí.

Lucas 20

1 Jngo nîchjin, ßkiâ nga tíbakón-ya-lâ xîtâ Jesús ßén xîtsê ra nda tsò yâ ndîtsin îngô ítjòn, ijchó xîtâ ítjòn-lâ nâßmi kô xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés; kjihijtakô xîtâ jchínga. 2 Kitsò-lâ: —Kôßtìn-nájîn, ¿yá ßtsê kjôtéxoma ra tsjáßnde-li koni ßsín nga ßnì? ¿Yá ra kitsjá-li kjôtéxoma kìî? 3 Kiìchjâ Jesús, kitsò: —Tîßkoâá ßân, jngo ßén skonangi-nò. Kôßtìn-ná: 4 ¿Yá ra kitsjá-lâ kjôtéxoma Juan nga tsatíndá xîtâ? ¿A jè Nainá ra tíjna ngajmi ô ra tà xîtâ-ní? Koâá tixó jiòn-nî. 5 ßKiâá tsajôóya-ni; kitsò-lâ xákjén: —Tsà kixé: “Jè Nainá ra tíjna ngajmi”, kîì-la ßsín kîtsô-ná: “¿Mé-ni nga mì kì kjòkjiín najiòn?” 6 Kô tsà kixé: “Xîtâ-ní”, nâjôó-la kîìné-ná xîtâ nâxîndá nga ßkoâá ßsín makjiín-lâ nga jè Juan, Nainá kiìchjâ ngajo-lâ. 7 ßKiâá kitsò: —Mì kì ßya-jîn yá ra kitsjá-lâ kjôtéxoma Juan. 8 Kiìchjâ Jesús, kitsò-lâ: —Tîßkoâá mì kì kôxín-nò yá ra kitsjá-na kjôtéxoma koni ßsín ßsian. 9 Âkjòn tsikíßtsiâ Jesús nga kiìchjâ-lâ xîtâ nâxîndá; tsißkénâjmí jngo-lâ kjoâ ra mangásòn, kitsò-lâ: —India jngo xîtâ tsikítjêjin nangi-lâ to uva, âkjòn isìkìña-lâ xîtâ ra ßkjií nga isíxájin; jè ni-lâ uva, kjín nó kijì. 10 ßKiâ nga ijchò nîchjin nga ijye kjójchá jñà uva, jè ni-lâ, isìkasén jngo chîßnda nga skâábé chiba kóßki bakô-lâ ra jè. Tanga jñà xîtâ ra isíxájin nangi, tà iskajàn-kô-ní; tà isìkasén teyaá-ni. 11 Ra kjomà âskan, jè ni-lâ nangi, ìjngo chîßnda isìkasén-isa; ßkoâá tî ßsín isìkô; iskajàn-kô-ní, ßcho isìkô, âkjòn isìkasén teya-ni. 12 Ìjngo isìkasén ra ma-ni jàn chîßnda-lâ; tà ngásòn isìkô; isìkißon, kô tsachrjekàjin nangi-lâ. 13 ’ßKiâá kitsò jè ni-lâ nangi, “¿Mé ra ßsiàân? Jè-la sìkásén ißndí-nâ ra ßñó tsjakê; jè-la ra skêxkón.” 14 Tanga jñà xîtâ chîßnda kìî, ßkiâ nga kijtse, kitsò-lâ xákjén: “Jé-la râ-kiî ra ßtsê kîtsô-lâ nangi; sîßkeén mé-ni nga tsâjién ßkín ijye-lá nangi.” 15 Tsachrjejin yâ ñándâ tjín to uva; âkjòn isìßken. ’¿Kó bixó jiòn, mé ra sîìkô xîtâ kìî jè ni-lâ to uva? 16 ßKiâ nga ßkjîí-ni, sîìßken-la ngaßtsì xîtâ ßtsên kìî; âkjòn ßkjií xîtâ sîingâtsja nangi-lâ ñándâ tjín-lâ to uva —kitsò Jesús. Kitsò xîtâ ra închißnchré: —¡Nî-kjiá nîchjin kôßsín kàtama! 17 Iskoßàn Jesús, kitsò-lâ: —Tsà majìn, ¿Kó bixó jiòn? ¿Kóßsín tsò-ni koni ßsín tíchjâ Xâjôn ra tjíßta ßÉn-lâ Nainá nga tsò?: Jè nâjô ra tsachrjengi jñà chjînê chrjó, jè kjomà-ni nâjô tjàßtsin chrjó-lâ nißya. 18 Ngaßtsì xîtâ ra yâ skâtjên-sòn jè nâjô râ-kìî, ngì kôjòya-ní; kô tsa yá ra yâ skâtjên-nè jè nâjô râ-kìî, ngì kôchijo-ní. 19 Jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmi kô jñà ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, sí mejèn-lâ nga jtsâbâßñó kjòn Jesús, ngâ kjòchîya-lâ jè kjoâ mangásòn, nga kondrâ ßtsê-ní koni ßsín tsißkénâjmí; tanga jñá xîtâ nâxîndá itsakjòn-lâ. 20 Tanga isìkindâ-ní; isìkasén ßmaà ißka-lâ xîtâ ra ijchò ßnchré-lâ, ra kôßsín kißsiìn koni tsà xîtâ nda; nga mejèn-lâ sâkò jngo-lâ ßén ra ßcho tsò mé-ni nga kâma yâ sîìngâtsja-ni xîtâxá ítjòn ra tíbatéxoma. 21 Jñà xîtâ kiî, iskonangiì-lâ, kitsò-lâ: —Maestro, ßya-nájîn nga ndaá bakòn-yi mé ßén ra nakjí; mì kì tsà xîtâ chjiíjin; ßén kixîi bakòn-yi koni ßsín tjín ndîyá-lâ Nainá. 22 ¿A ndaá tjín nga kíchjítjì-jîn tsajmì ra tjín-najîn âßta ßtsê xîtâxá Roma, ô ra majìn-ní? 23 Jesús, tî ßkiâá kjòchîya-lâ nga ta închikondâchâ-lâ, kitsò-lâ: —¿Mé-ni nga mejèn-nò nga ßân chjíßtá-ná? 24 Tâkón jngo-ná tôn. ¿Yá ßtsê îsén kô ßí ra tjíßta? Kitsó xîtâ kiî: —ßTsêé César ra xîtâxá ítjòn tíjna. 25 Jesús kitsó:-lâ —Tíchjí-la César ra ßtsê César, tîßkoâ ßtîi-la Nainá ra ßtsê Nainá. 26 Ngaßtsì ßén ra kiìchjâ Jesús yâ ngixkôn xîtâ nâxîndá, mì kì isakò-lâ nga kâma koâàngi. Tà kjóxkón-lâ; ta jyò tsikìtsâjna jnchro. 27 Jñà xîtâ saduceo, ra mì kì makjiín-lâ nga faháya india-îlâ mißken, ijchò kjonangi-lâ Jesús, 28 kitsò: —Maestro, jè Moisés ßkoâá ßsín tsikínda xâjôn: tsà jngo xîtâ kîyá ra mì kì ßsê-lâ îxti kô chjôón-lâ, maá tî jè ßntsê kîxan-kô india-ni jè chjôón mé-ni nga kàtaßse-lâ îxti ßntsê. 29 ’India-ró itoò xîtâ tsikìtsâjna ra tâjngo nâ, kô tâjngo nâßìn. Jè ra tjòn, kißse-lâ chjôón; tanga ßkiâ nga ßken, mì kì kißse-lâ îxti. 30 Jè ßntsê ra ma-ni jò, ixàn-kô india-ni chjôón-lâ; ßkiâ nga ßken, mì kì kißse-te-lâ îxti. 31 Jè chjôón râ kìî, ixàn-kôó ra ma-ni jàn; kô ßkoâá ßsín ixàn-kô skanda ra ma-ni ito, tanga nî-jngo îxti kißse-lâ skanda nga ßken. 32 Ra kjomà âskan-nìo, ßkeèn-te jè ndí chjôón. 33 Tsà ßkiâ nga kjoâáya india-îlâ, ¿ñáâ-ni xîtâ kìî ra chjôón-lâ kâma kjòn-ni? Ngâ ixàn-kô ijye kó itoò xîtâ ßxîn kiî. 34 Jesús, ßkiâá kitsò-lâ: —Xîtâ ra tjín nîchjin ßndî ßndî, kô íchjín kô íchjá bixan-ní. 35 Tanga jñà xîtâ ra bakèn-lâ nga yâ kítsâjna jè îsàßnde ra sâ ßkjîí, kô nga kjoâáya india-ilâ, mì tsà tî kîxan-ni. 36 Kô mì tsà tî kîyá-ni. Ngâ ßkoâá ßsín ngásòn kítsâjnakon koni jñà ikjâlî; ijyeé îxti-lâ Nainá ma ßkiâ nga ijye kjoâáya-îlâ. 37 Skanda jè Moisés, ßkoâá ßsín bakón-ya nga jñà ra ijye ßken, kjoâáya india-ilâ. ßKoâá ßsín tjíßta xâjôn âßta ßtsê yá naßyá ra títì, nga tsò Moisés: “Jè ra Nainá ßmì-lá, tîßkoâá Nainá tsò-lâ Abraham, Isaac, kô Jacob.” 38 ¡Jè Nainá, mì tsà Nainá ßtsê mißken-jìn, ßtsêé jñà xîtâ ra títsâjnakòn! Ngâ ra âßta ßtsê Nainá, títsâjnakon ijyeé ngaßtsì xîtâ. 39 ßKiâá kiìchjâ xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, kitsò: —Maestro, nda tjín koni ßsín kanakjì. 40 Nîì-tî jngo xîtâ ra kjóßñó-ni ikon nga iskonangi-isa-lâ. 41 Jesús kitsò-ní: —¿Mé-ni nga tso-nì ßén ra tjín: jè Cristo [ra xá sîìkasén-ni Nainá], tjê-lâ David-ní? 42 Ngâ jè David, tî jè kôtsò-ni yâ xâjôn ßtsê Salmo nga tsò: Jè Nainá kitsó-lâ Cristo ra tíjna ítjòn-nâ: “Yâ tîjnaßta-ná nga kixî-nâ, 43 skanda ßkiâ nga ijye síkítsâjnangia xîtâ kondrâ-li yâ ñándâ îjnchasòn ntsâkì.” 44 Jè David, tsà kôßsín kitsò-lâ Cristo, ¿kó ßsín ma-ni nga jè Cristo, nga tjê-lâ David ma? 45 ßKiâ nga închißnchré ngaßtsì xîtâ nâxîndá, Jesús kitsó-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ: 46 —Tîkindâa ijo-nò âßta ßtsê xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés; ra jñà, ßñó tsjake nga jñà bimakô nikje ra ndajò kjòn, nga mejèn-lâ nda jchâxkón nga nda sîíkjáya-lâ xîtâ yâ âjin ndîtsîn. Kô jñà bátsji íxîlê ra îjncha ítjòn yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío, kô jñà îßnde ra tjíhijo ítjòn yâ ñándâ nga bakjèn-ßsí xîtâ. 47 Faßán nißya-lâ íchjín ra ßken ßxîn-lâ. Âkjòn ßñó ndajò kjôchikon fìkô, mé-ni nga nda xîtâ kîtjongi-nì. Jñà xîtâ kìî, ìsâá tse kjôhißin ßkî-lâ.

Lucas 21

1 ßKiâ nga iskòtsíjen Jesús, kijtseé jñà xîtâ ra ßñó nchîná nga închibítsaya tôn-lâ yâ ñándâ nga siya tôn ra kjôtjò ßtsê Nainá. 2 Kô tîßkoâ kijtse-te jngo ndí chjôón îmâ ra ßken ßxîn-lâ, nga jò tôn ra chibachjí chjí-lâ kitsjá ra jè. 3 ßKiâá kitsò: —ßKoâá ßsín xiàn kixî-nò, jè chjôón îmâ râ-kìî, ìsâá tse tjín-ni tôn ra kátsjá, nda mì ßkoâá-ni koni jñà ngaßtsì xîtâ ra ißka. 4 Ngaßtsì jñà xîtâ ra tjín-lâ tôn, kiì tsjá-lâ Nainá jè ra jnengi-lâ; tanga jè chjôón îmâ râ-kìî, jè kátsjá ijye tôn ra tíjnakon-ni nga nîchjin nchijòn. 5 Tjín ißka ra închijoóya-ni jè îngô ítjòn, nga ßñó nda kjon jñà nâjô-lâ kô jñà tsajmì ra ijajno. Jesús kitsó-lâ: 6 —Jñà nâjô kô tsajmì ra nda kjon ra închichitsíjen-la, kîjchò nîchjin ßkiâ nga nîì-tî jngo yâ sîjnasòn-lâ xákjén; kîxôjen ijye-ní. 7 Jñà xîtâ ßkiâá iskonangi-lâ Jesús, kitsò-lâ: —Maestro, ¿kjiá-niô nga kôßsín kâma? ¿Mé kjôxkón ra tsijen jchâ-lâ ßkiâ nga ijye kôchrañà nîchjin nga kôßsín kôma jñà kjoâ kìî? 8 Jesús kitsò-ní: —Tîkindâa ijo-nò nga mì yá ra skôóndâchâ-nò. Kjín xîtâ ßkjîí ra ßí tsâßân sîìchjeén nga kîtsô: “ßÂán-ná ra Cristo [ra xá isìkasén-na Nainá]”, tîßkoâ kîtsô: “Ijyeé kjòchrañà nîchjin nga ßân kotèxóma.” Kì yâ mahítjîngi-la. 9 ßKiâ nga kînáßya nga ßsê kjôjchán, kô kjôsi, kì tà chjàn skoòn; ngâ machjeén-ní nga ítjòn kôßsín kâma tanga kjeè tsà kjêheßta jè nîchjin. 10 Kitsó ìsa-lâ: —Jñà ra nâxîndá ißi, kô jñà xîtâxá ítjòn ra închibatéxoma, kjôjchán ßkê-lâ xákjén. 11 ßSêé chón ra ßñó tse ßkoâ; jndíî ra ján ßsê kjinchrá kô ßchin ra ßñó kjan. Jchâá-lâ yâ ján ngajmi kjôxkón ra ßñó tse tjín-ni kô kjoâ ra ßñó ßcho tjín ra ßñó kîskón-lá. 12 ’Tanga ítjòn jtsâbâßñó-nò xîtâ; koâàtjîngi-nò; îkô-nò yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío nga yâ sîndajín-no. Tîßkoâ îkôo-nò ndâyá; îkô-nò ñándâ tíjna xîtâxá ítjòn kô ñándâ tíjna jè xîtâ ra batéxoma, tà ngâtjì-lâ nga âßta tsâßân makjiín-nò. 13 ßKiâ nga kôßsín kôkâmaßtin jiòn, ßkiâá kôma ßkénâjmí-la xîtâ ra âßta tsâßân. 14 Kôßsín tijngo-là takòn, kì tà chjàn ítjòn níkítsjen kóßsín kixó nga kîsîkôo ijo-nò; 15 ngâ ßâán tsja-nò ßén kô kjôbítsjen kóßsín kixó, mé-ni nga mì kì sîikijne-no jñà xîtâ kondrâ-nò ßkiâ nga jchîbakjo. 16 Skanda tî jñá-ni ra nâßìn-nò ma, ra ßntsè, ra xàngiôo, kô xîtâ ra nda bákô-no, ra sîingâtsja-no kô tîßkoâ sîìßken ißka-nò. 17 Ngaßtsì xîtâ îsàßnde sîìjtike-nò, tà ngâtjì-lâ ra âßta tsâßân. 18 Tanga nî-jngo tsjâskoò jchîja. 19 ¡Jè ra chíkjoâ-lâ kjôhißin kìî nga kôtojìn, kíjnakon inìmâ-lâ skanda ta kjiá niô! 20 ’ßKiâ nga jchâa nâxîndá Jerusalén nga kitse jngo tjindi-lâ chíchan, ijyeé ßya nga kjòchrañà nîchjin nga kjêhesòn ngaßtsì mé ra tjín yâ. 21 ßKiâ kôßsín kôma, jñà ra yâ tjítsâjna Judea, yâ katjafì ñándâ nindo; jñà ra tjítsâjna yâ Jerusalén, kàtitjojin, kô ra yâ tjítsâjna yâ âjin ijñá ján, kì ta chjàn máfani yâ nâxîndá-lâ. 22 Ngâ ßtsêé kjôhißin ßsê, mé-ni kîtjasòn ijye-ni koni ßsín tíchjâ Xâjôn ßtsê Nainá. 23 ¡Îmâ ró-ni ndí íchjín, ra ßkiâ chîbâ-lâ ßxkén, kô tsa ndí îxti-xó închisíkaki! Ra ta kjôjti-lâ Nainá, tsee kjôhißin tsjá-lâ xîtâ nâxîndá Israel. 24 Tjín ra kîchâ ndajò kîyá-ni; kô tjín ra ßkjií îsàßnde îkô kjôhißin jñà xîtâ. Jñà ra mì tsà xîtâ judío, ßñó skêton jñà xîtâ nâxîndá Jerusalén; jñà kôtèxoma-lâ skanda ßkiâ nga kjêheßta nîchjin-lâ xîtâ kìî. 25 ’Jchâá-lâ kjôxkón âßta ßtsê tsáßbí, ßtsê sá, kô âßta ßtsê jñà nitse. Yâ âßta nangi, ngaßtsì xîtâ, ßñó jtsâkjòn nga kjîßnchré-lâ nga ßñó kjône ßkiâ nga skîßnga jè ndáchikon. 26 Jñà xîtâ chîbâ-là kîyáya nga jtsâkjòn ßkiâ nga skê kjoâ ra kâmatin îsàßnde. Ngâ skanda kôjtiyaá-lâ ngaßñó ßtsê îsàßnde kô ngaßtsì tsajmì ra yâ itsabàßñó. 27 Âkjòn skê-na xîtâ, ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ nga kjînchrabàâ yâ âjin ifi nga tsee ngaßñó tjên-kô kô jeya tíjna. 28 ßKiâ kôßtsiâ nga kôßsín kâma kjoâ kìî, ßñó ßtè-la takòn kô tsja ßtè-la inìmâ-nò, ngâ ijyeé kjòchrañà nîchjin nga kîtsâjnandîí-nò. 29 ßKiâá tsißkénâjmí jngo-lâ kjoâ ra mangásòn; kitsò-lâ: —Chítsijen-la jè yá-lâ to higo, kô ngaßtsì yá ra tjín. 30 ßKiâ nga ijye bíßtsiâ nga bíßjtsén xkâ-lâ, ßya-nó nga ijyeé machrañà chô ndabá. 31 ßKoâá tî ßsín tjín, ßkiâ nga jchâa nga kôßsín tíma kjoâ kìî, kàtasijin-nò nga ijye ßñó kjòchrañà nîchjin nga jchâa kó ßsín batéxoma Nainá. 32 ’ßKoâá xin kixî-nò: Tî kjeé biya-ni xîtâ ra tjín ßndîßndî, nga kîtjasòn ijye jñà kjoâ kìî. 33 Jè ngajmi kô jè nangi jchîja-la, tanga jñà ßén-nâ, mì tsà ta yâ jchaàjin; kîtjasòn ijye-ní. 34 ’Tîkindâa ijo-nò; kì bißnde nga jè sítája-jín inìmâ-nò jñà kjoâ ßchî kô kjoâ ra ßsín ra xîtâ ßchî kô kjoâ ra níkájneé yâ îsàßnde mé-ni nga mì ta ndîtôn kjîíkane-no jè nîchjin ßkiâ nga ßkjíî india-na, koni ßsín ma jngo chîn. 35 Ngâ ßkoâá ßsín kâma ngaßtsì xîtâ ra tjín nga tíjngo îsàßnde. 36 Tîtsâjnanda ra jiòn, tînákjoâßta kißta-lâ Nainá mé-ni nga ßsê-nò ngaßñó nga kâma kôtojiòn ngaßtsì kjôhißin ra ßsê, kô mé-ni nga mì kì kôsabá-nò yâ ngixkôn Ißndí-lâ Xîtâ. 37 ßKiâ nîchjin, yâá tsakón-ya Jesús yâ ndîtsin îngô ítjòn, kô ßkiâ nîtjên, yâá fì kijna yâ nindo ra ßmì Yá Olivo. 38 Ngaßtsì xîtâ bijchó ßnchré-lâ ßén ra bakón-ya ßkiâ nga tâjñòya yâ âya îngô ítjòn.

Lucas 22

1 Ijyeé kjòchrañà nîchjin ßkiâ nga bitjo ßsí Paxkô, nga bakjèn nîñô nchrâjín ra tsìn-lâ nâßyô san jñà xîtâ judío. 2 Jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmi, kô jñà xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés mejèn-lâ sîìßken Jesús; tsakátsji-lâ kóßsín sîìkô, tà ngâtjì-lâ ngâ jñà tsakjón-lâ xîtâ nâxîndá. 3 Jè nîí jahaßsen-jin inìmâ-lâ ra ßmì Judas, ra tîßkoâ Iscariote ßmì, xîtâ-lâ Jesús ra ma-ni tejò. 4 Yâá íkákô xîtâ ítjòn-lâ nâßmi, kô xîtâ ítjòn ra síkindâ îngô ítjòn, nga tsajôóya-ni kó ßsín sîìngâtsja Jesús. 5 Xîtâ kìî, tsjaá kißse-lâ; tsikíndajín-ní nga tôn tsjá-lâ. 6 Kjòkjiín-lâ jè Judas, âkjòn tsakátsjißnde-lâ kó ßsín sîìngâtsja Jesús nga mì kì skê jñà xîtâ nâxîndá. 7 Ijchò nîchjin nga bitjo ßsí âßta ßtsê nîñô nchrâjín ra tsìn-lâ nâßyô san, ßkiâ kôßsín tjínè-lâ nga biya forrè ra xaájten jní-lâ ra âßta ßtsê ßsí paxkô. 8 Jesús isìkasén Pedro kô Juan, kitsò-lâ: —Tjên tangió mé-ni nga tìnda tsajmì ra kîchi-ná ra âßta ßtsê ßsí paxkô. 9 Kitsò jñà xîtâ-lâ: —¿Ñándâ mejèn-li Nâßìn nga kínda jîn? 10 Jesús kitsò-lâ: —ßKiâ nga kîjcho yâ âjin nâxîndá, yâá skâjin jngo xîtâ ßxîn ra ßya jngo nisa nandá. Tangítjîngi-la skanda ñándâ nga kjoâhaßsen nißya. 11 Kôßtìn-la jè ni-lâ nißya: “Jè Maestro kjonangi-ní: ¿Ñándâ tsißndé îtsé yâ nißya-li ñándâ nga ma kókjên-kô xîtâ ra kotáßyáßta-nâ ra âßta ßtsê ßsí paxkô?” 12 Jè xîtâ râ-kìî, kjâbeé kôkòn jngo-nò nißya tiya ra teyá ßkioô ra ijye nda chon ra yâ tíjnasònßnga ingaá. Yâ tìnda tsajmì ra kîchi-ná. 13 Jñà xîtâ kìî, kijí-ní; ßkoâá ßsín isakò-lâ koni ßsín kitsò-lâ Jesús. Yâá tsikínda tsajmì ra tsakjèn ra kjoâ ßtsê ßsí paxkô. 14 ßKiâ nga ijye ijchò chîbâ-lâ nga tsakjèn, Jesús kô xîtâ-lâ ra bíxáya-lâ yâá tsikitsâjnaßta ímîxâ. 15 Kitsò-lâ: —¡ßÑó mejèn-na nga kókjên-kô najiòn ra ßtsê ßsí paxkô ßkiâ nga tîkjeè biya! 16 ßKoâá xìan kìxî-nò, mì kì tî kókjêen-na ra âßta ßtsê ßsí paxkô skanda ßkiâ nga ijye kîtjasòn jñà nîchjin ßkiâ nga kôtèxoma Nainá. 17 ßKiâá iskábé jngo chîtsín ra tjíya nandá xán ßtsê uva; kiìchjâßta-lâ Nainá nga kitsò-lâ: “Nainá ra kîìchjí-li”. Âkjòn kitsò-lâ jñà xîtâ-lâ: —Chjíbé, tîkaßbí-la xàngiôo; 18 ßkoâá xiàn-nò nga mì tî kiì skî-na nandá xán ßtsê uva skanda ßkiâ nga kôtèxoma Nainá. 19 Âkjòn iskábé nîñô nchrâjín; kiìchjâßta-lâ Nainá nga kitsò-lâ: “Nainá ra kîìchjí-li”. Âkjòn isìjòya, kô kitsjá-lâ xîtâ-lâ, kitsò-lâ: —Jè râ-kìî, jè-ní ra ijo-nâ, ra tsja kjôtjò nga kîyá ngajo najiòn. ßKoâ tî ßsín ßtiâàn, mé-ni nga kîítsjen-nò ra âßta tsâßân. 20 ßKiâ nga ijye tsakjèn, ßkoâá tî ßsín kißsiìn; iskábé jngo chîtsín [ra tjíya nandá xán ßtsê uva], kitsò: —Jè nandá xán ra tjíya chîtsín râ-kìî, jè-ní kjoâ xîtsê ra bindájín-kô-nò, ra ngì kô jní-nâ makixîya-ni, jè jní-nâ ra xaájten ra kjônda tsâjiòn. 21 Yâá tíjnaßtakô-ná ímîxâ, jè ra sîìngâtsja-na xîtâ kondrâ-nâ. 22 Kixîí kjoâ, ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ ßmì-nâ, tjínè-na nga kîyá, tanga, ¡îmâ ró-ni jè xîtâ ra sîìngâtsja-na! 23 Jñà xîtâ-lâ tsikíßtsiâ-ní nga iskonangi-lâ xákjén, kitsò: “Yá-ní ra kôßsín sîìngâtsja.” 24 Jñà xîtâ-lâ Jesús tsakátiyaa-ni nga yá kjon-ní ra tíjna ítjòn. 25 Jesús kitsó-lâ: —Jñà xîtâxá ítjòn ra mì tsà xîtâ judío, ßñó beton xîtâ nâxîndá-lâ, kô jñà xîtâ kìî, ßkoâá ßsín bitjongi nga ßñó nda xîtâ. 26 Tanga ra jiòn, mì tsà kôßsín ßsiâan. Jè ra isâ xkón tíjna, ìsâá nangi kàtìjna; kô jè ra ma-lâ batéxá-ná, tà ìsâá jè kàtama chîßnda. 27 ¿Yá-ní ra tíjna ítjòn? ¿A jè ra bìjnaßta ímîxâ ô râ jè ra bíya tsajmì? ¿A mì tsà jè, jè ra bìjnaßta ímîxâ? Tanga ßndî ßndî, mì tsà tî kôßsín kâma-ni. ßÂn, ßkoâá ßsín tíjnâjìn-nò koni tsa jngo xîtâ chîßnda ra tísíxá-nò. 28 ’Jión nájiòn ra kôßsín titsâjnakô kißtá-ná nîßsín ta mé kjoâ ra tíbatojiàn. 29 ßKoâá ma-ni, ßkoâá ßsín tsja-no kjôtéxoma, mé-ni nga tâtêxoma koni ßsín kitsja-na jè Nâßìn-nâ ra Nainá, 30 mé-ni nga tîßkoâ yâ kîchiò kô yâ ßsiôo yâ âßta ímîxâ ñándâ kotèxóma ra ßân, tîßkoâ yâ kîtsâjnasòn íxîlê ßtsê kjôtéxoma, nga jiòn kíndajín-la ngaßtsì tjê-lâ xîtâ nâxîndá Israel ra tejò ma-ni —kitsò Jesús. 31 Kiìchjâ-isa Nâßín-ná, kitsò: —Jî Simón, jè xîtâ nîí ijyeé isíjéßnde nga mejèn-lâ ßñó skôóßta-nò. Nga kôßsín sîikô-no koni ßsín nikô jè trigo nga ßkiâ matsjeè. 32 Tanga ijyeé isíjéßtin-la ra jî, mé-ni nga mì jchâàjin-li kjoâ ra makjiín-li ra âßta tsâßân. ßKiâ ijye ßkoâáfaßta-iná ra jî, tîsîkîi jñà xàngîi, mé-ni nga kixî katitsâjna-ni. 33 Simón Pedro kitsò-ní: —Nâßìn, tíjnânda-ná nga íkô-la nîßsín ndâyá ßkín, kô nîßsín yâ katiyakô-la. 34 Jesús kitsó-lâ: —Jî Pedro, ßkoâá xín-la, ßndî ßndî, jàn ßka kôsíi nga mì kì ßyaxkoòn-ná ßkiâ nga tî kjeè kjindáya káxtî. 35 Jesús iskonangiì-lâ, kitsò-lâ: —ßKiâ nga ta ísikásén teya-nò nga nî-mé ra kißchà, nga nî-mé tôn, nga nî-mé nâßya, kô nga nî-mé xâjté tsakjaya jiòn, ¿mé ra ichijaßta-nò? Jñà xîtâ kitsò-ní: —Nî-mé ra ichijaßta-najîn. 36 ßKiâá kitsò-lâ: —ßNdî ßndî, jè ra tjín-lâ chrjâbâ tôn, kô ra tjín-lâ nâßya, kàtakjábé; jè ra tsìn-lâ kîchâ ndajò, kàtatína nâchrôsònßnga-lâ kô kàtatse kîchâ-lâ. 37 ßKoâá xín-nò, tjínè-lâ nga kîtjasòn ijye, koni ßsín tíchjâ ra âßta tsâßân jè Xâjôn-lâ Nainá, nga tsò: “ßKoâá ßsín skê takòn koni tsa jngo xîtâ ra mì kì nda ßsín.” Koni ßsín tíchjâ ßÉn-lâ Nainá ra âßta tsâßân, kîtjasòn ijye-ní. 38 Jñà xîtâ-lâ kitsò: —Nâßìn, jò kîchâ ndajò kjiìjo-najîn îjndí. Jè Jesús kitsò-lâ: —Tà kâma-ni. 39 Âkjòn kijì Jesús nga kiìchjâßta-lâ Nainá yâ ñándâ ßmì nindo Yá Olivo koni ßsín ßsín kißta; tjên-ngi-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ. 40 ßKiâ nga ijchò îßnde râ-kiî, kitsò-lâ xîtâ-lâ: —Tînákjoâßta-la Nainá mé-ni nga mì kjótsji jé-nò. 41 ßKiâá tsasìßta xìn îtsé; ßkoâà-lâ ßki kijì, koni ßki kjìn saté jngo nâjô; tsasèn xkóßnchi, âkjòn kiìchjâßta-lâ Nainá. 42 Kitsò: —Nâßìn, tsà mejèn-li, chjáhixìn-ná kjôhißin râ-kìî; tanga mì tsà jè kàtitjasòn koni ßsín mejèn-na ra ßân, ßkoâá ßsín kàtama koni ßsín mejèn-li ra jî. 43 ßKiâ tíchjâßta-lâ Nainá, jngo ikjâlî tsatsìjen-lâ ra ngajmi inchrabà-ni nga kitsjá ngaßñó isa-lâ. 44 Koni ßsín ßñó tse kjôhißin tísíkjiín, ßkoâá ßsín ßñó kiìchjâßta isa-lâ Nainá; jè ndátsjìya-lâ ra iskatsajoßtá nangi, sí koni kjon jní chîjngâá kjon. 45 ßKiâ ijye kiìchjâßta-lâ Nainá, kijì india-ni yâ ñándâ títsâjna jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ. Tanga ßkiâ ijchò, ijyeé kjifé-ní, tà ngâtjì-lâ ßñó ßon închimà-lâ inìmâ-lâ. 46 ßKiâá kitsò-lâ: —¿Mé-ni nga tjitsafè-nò? Tîsítjêen, tînákjoâßta-la Nainá mé-ni nga mì sâkó jé-nò. 47 Tî ßkiâá-ni nga tíchjâ isa Jesús, kjìn jchán xîtâ ijchò; tjên ítjòn jè Judas, ra ma-ni tejò xîtâ-lâ Jesús. ßKiâ ijchò, ikasìßta chrañà-lâ Jesús nga iskineßa. 48 Jè Jesús kitsó-lâ: —Jî Judas, ¿a tà maá chineßa jngo-ná kô âkjòn nìngâtsja-ná xîtâ kondrâ-nâ ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ? 49 Jñà xîtâ-lâ ra ißka, ßkiâ nga kijtse kjoâ ra tímaßtin Jesús, kitsò: —Nâßìn, ¿a mejèn-li nga kîßchon-jîn kîchâ ndajò-najîn? 50 Jngo xîtâ-lâ Jesús tsajá-lâ kîchâ jè chîßnda-lâ nâßmi ítjòn; tsateßta chíká nga kixî-lâ. 51 ßKiâá kitsò Jesús: —¡Tà kàtjabè; kì kônìkôo! Âkjòn tsakáßta-lâ tsja chíká-lâ chîßnda râ-kìî; ndîtôón kjònda-ni. 52 ßKiâá kitsò-lâ jñà xîtâ ra ijchò tjîngi-lâ, jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmi, kô xîtâ ra síkindâ îngô ítjòn, kô jñà xîtâ jchínga: —¿Mé-ni kôßsín kàßfìî-nò nga koni tsà xîtâ chijé kàßfìîßchaà nga kîchâ kô yá kißchà? 53 Nîchjin nchijòn tsakátîjna yâ ndîtsin îngô ítjòn; ¿mé-ni mì tî ßkiâ indabàßñó-ná? Tanga ßkiâá-ní nga jñò chon matsja-nò nga bítjôo ßkiâ nga jè nîí tíbatéxoma. 54 Jñà xîtâ itsabáßñó Jesús, kiìkô yâ nißya-lâ nâßmi ítjòn. Jè Pedro, kjin tjêngi-lâ. 55 Jñà xîtâ, nißí tsikítse yâ masen-lâ ndîtsin, âkjòn tsikìtsâßngi jngo tjandi. Jè Pedro, yâá tsikijnajin-te-lâ xîtâ. 56 Jngo chjôón chîßnda, ßkiâ kijtse Pedro nga yâ tíjnaßngi, iskoßán-ní; kitsò-lâ: —Xîtâ râ-kìî, yâá tsáßbakô-tse Jesús. 57 Tanga jè Pedro tsakjaßma-ní, mì kì tsißkénâjmí; kitsò: —Jî chjôón, mì kì bexkon xîtâ ra kôßmì-lâ jî. 58 Ra kjomà jngohíjta, ìjngo xîtâ kijtse Pedro; kitsò-lâ: —Tîßkoâá ra jî yâá tjájmekíî jè Jesús. ßKiâá kitsò Pedro: —Majìn, mì tsà ßân jiàan, nàmî. 59 Ra kjomà âskan, tjiáan-ni tsà jngo hora, ßñó kôkitsò jngo isa xîtâ: —Kixîí kjoâ, jè xîtâ râ-kìî, yâá tsáßbakô-tse Jesús;ngâ yâá îßnde-â yâ Galilea. 60 Pedro kitsò-ní: —Mì kì be mé ßén râ kôßmì-lâ jî nâßìn. Tî ßkiâá-ni tíchjâ Pedro nga iskindàya kàxtî. 61 Isíkáfa Nâßìn-ná Jesús, iskòtsíjen-lâ Pedro. ßKiâá ítsjen-lâ Pedro ßén ra kôkitsò-lâ Nâßìn-ná Jesús nga kitsò-lâ: "Jàn ßka kôsíi nga mì kì ßyaxkoòn-ná ßkiâ nga tî ßkjeè kjindáya jè kàxtî.” 62 Jè Pedro, itjo nißya, âkjòn ßñó iskindàya nga ßon kjomà-lâ inìmâ-lâ. 63 Jñà xîtâ ra închisíkindâ Jesús, isìtsjatin-ní kô tsajá-te-lâ. 64 Tsikíchjà xkôn; âkjòn iskonangi-lâ, kitsò-lâ: —¡Kôßtìn-nájîn yá ra tíßbé-li! 65 Kjìn ßén kiìchjâjno isa-lâ ra ßñó ßcho tsò. 66 ßKiâ kißse îsén, kjòxkóyaà jñà xîtâ jchínga ßtsê xîtâ judío, xîtâ ítjòn-lâ nâßmi, kô xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés; kiìkô Jesús yâ ñándâ maxkóya jñà xîtâxá ítjòn; âkjòn iskonangi-lâ, kitsò-lâ: 67 —Kôßtìn-nájîn, ¿a jî-ní ra Cristo [ra xá isìkasén-li Nainá]? Jesús kitsò-ní: —Tsà kôxín najiòn, mì kì kôkjiín-nò. 68 Kô tsa ßân skonangi-nò, mì kì kînákjoâ, kô mì kì tsa sîkíjnandîí nájiòn. 69 ßÂn ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ, ijyeé ndîí maßtsiâ nga yâ kótîjna yâ nga kixî-lâ Nainá ra ßñó tsee ngaßñó tjín-lâ. 70 Ngaßtsì xîtâ kitsò: —¿A jî-ní ra Ißndí-lâ Nainá ßmì-li? Jesús kitsó-lâ: —Jión ra kôßsín închibixó nga ßân-ná. 71 ßKiâá kitsò jñà xîtâ: —¿Mé ra ßsiân isa-ná nga yá ra chjînangi-lá? Jién sabá închinaßyà-lá koni ßsín títsò nga tíchjâ-ni tsaßba.

Lucas 23

1 Ngaßtsì jñà xîtâ tsasítjên; kiìkô Jesús yâ ñándâ tíjna jè Pilato. 2 ßKiâ nga ijchòkô yâ ngixkôn Pilato, jñà xîtâ tsikíßtsiâ nga tsakángi, kitsò: —Kijchaßtín-nájîn jè xîtâ râ-kìî, nga ßkjií ndîyá fìkô xîtâ nâxîndá-ná. ßKoâá ßsín tsò nga mì ró ki kíchjítjié tsajmì ra âßta ßtsê César ra xîtâxá ítjòn tíjna Roma; kô ßkoâá tî ßsín tsò-te nga jè ró ra Cristo [ra xá isìkasén-ni Nainá] nga xîtâxá ítjòn kíjna. 3 Jè Pilato iskonangi-lâ, kitsò-lâ: —¿A jî-ní ra ßmì-li xîtâxá ítjòn ßtsê xîtâ judío? Kitsò Jesús: —Jîí ra kôtjisi nga ßân-ná. 4 Pilato kitsò-lâ jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmi kô xîtâ nâxîndá: —Nî-mé jé ra matsji-na âßta ßtsê xîtâ râ-kìî. 5 Tanga jñà xîtâ ìsâá ßñó kiìchjâ nga tsakángi, kitsò: —Koni ßsín bakón-ya ta kjôsií tíbátsji-lâ xîtâ nâxîndá-ná. Tsikíßtsiâ kjon-ni yâ nangi Galilea, kô nga tíjngo Judea, skanda î Jerusalén. 6 ßKiâ nga kiíßnchré Pilato ßén ra tsò, Galilea, iskonangi-lâ xîtâ: “¿A yâá îßnde-lâ?” 7 ßKiâ nga kißsenâjmí-lâ nga yâ îßnde-lâ, isìkasén-lâ jè ra tíjna xîtâxá ítjòn yâ Galilea, jè ra ßmì Herodes; jñà nîchjin kìî, tîßkoâá yâá tíjna yâ nâxîndá Jerusalén. 8 Herodes, ßkiâ nga kijtse Jesús, ßñó tsja kißse-lâ, nga kjòtseé mejèn-lâ nga skêxkon, ngâ ijyeé kjìn kjoâ kißsenâjmí-lâ ra âßta ßtsê Jesús. Mejèn-lâ skê jngo kjôxkón ra ßsín. 9 Kjín skôya kjoâ iskonangi-lâ; tanga jè Jesús, nî-jngo ßén kiìchjâ. 10 Yâá tjítsâjna-te xîtâ ítjòn-lâ nâßmi, kô xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, nga ßñó închibángi. 11 Jè Herodes, kô jñà chíchan-lâ, tsachrjegi-ní; ta kjoâá kijtse tákon; isíkáya nikje ra ßñó nda kjon koni ßtsê xîtâxá ítjòn nga isìsobà-lâ; âkjòn isìkasén ìjngo ßká-îlâ jè Pilato. 12 Nîchjin ßkiâ, tsajôónda-ni jè Pilato kô Herodes; ßkiâ nga sâ ítjòn, kondrâá tjítsâjna-lâ xákjén. 13 Jè Pilato tsikíxkóya jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmi, xîtâxá, kô ngaßtsì xîtâ nâxîndá, 14 kitsò-lâ: —Jiòn, inìkasén-ná jè xîtâ râ-kìî nga fangioò, nga bixó: “kjôsií bátsji-lâ xîtâ nâxîndá”. Kô ískonangií-lâ yâ ngixkoòn. Ngaßtsì ßén ra fanè-la, nî-mé jé sakó-na ra âßta ßtsê. 15 ’Jè Herodes, tîßkoâá isìkasén india-na jè xîtâ râ-kìî, nga nî-mé jé isakò-te-lâ ra âßta ßtsê. Mì tsà mé jé tjín-lâ; mì kì bakèn-lâ nga kîyá. 16 Tsjaà-lâ kjôhißin, âkjòn sikíjnandîí-na. 17 ßKoâá ßsín tjínè-lâ, ßkiâ nga bitjo ßsí Paxkô, bìjnandîí jngo-ni xîtâ ra ndâyá tjítsâßya. 18 Tanga jñà xîtâ nâxîndá, jngo jtaá kijì ngaßtsìô, kitsò: —¡Kàtiya Jesús; jè Barrabás tîkíjnandîí-ni! 19 Barrabás, ndâyá tíjnaßya tà ngâtjì-lâ nga xîtâ nâxîndá Jerusalén isìkjaán-kjo tîßkoâ jngo xîtâ isìßken. 20 Pilato, mejèn-lâ nga sîìkíjnandîí-ni Jesús; kiìchjâá india-ilâ xîtâ nâxîndá. 21 Tanga jñà xîtâ nâxîndá ta ìsâá ßñó kiìchjâ isa, nga kitsò: —¡Krò kàtasißta! ¡Krò kàtasißta! 22 Ra ma-ni jàn ßka kitsò-lâ xîtâ nâxîndá: —¿Mé kjoâ ra tâ ßcho kißsiìn kjòn jè xîtâ râ-kìî? ßÂn, nî-mé jé ra sakó-na ra âßta ßtsê, ra bakèn-lâ nga kîyá. Tîßkoâá-ni tsja-lâ kjôhißin, âkjòn sikíjnandîí-na. 23 ßÑó siì kißsiìn jñà xîtâ; ßñó kiìchjâ nga mejèn-lâ krò kàtasißta Jesús. Tà ngâtjì-lâ nga ßñó kiìchjâ ngaßtsì xîtâ kô jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmi, isìkijne-ní. 24 Jè Pilato kitsjá kjôhixî nga kàtitjasòn koni ßsín isíjé xîtâ nâxîndá. 25 Jè isíkíjnandîí-ní jè xîtâ ra isíjé nâxîndá, jè ra ßmì Barrabás ra ndâyá tíjnaßya nga kjôsi tsakátsji kô xîtâ isìßken. Âkjòn isìngâtsja Jesús nga kôßsín kàtasíkô koni ßsín mejèn-lâ ra jñà. 26 ßKiâ nga kiìkô Jesús nga kií káßta krò, ixaítsjaà jngo xîtâ ra tínchrabá-ni ra kií síxá yâ âjin ijñáâ ra ßmì Simón ra yâ îßnde-lâ ñándâ ßmì Cirene; jè isìßkamijìn krò nga kijì yâ âjtôn ítsîn Jesús. 27 Kjín xîtâ nâxîndá, kô kjín íchjín tjên-ngi-lâ Jesús ra kjindáyake nga mahîmâke kjoâ ra tímaßtin. 28 Jesús, isíkáfa-ní, iskòtsíjen-lâ, kitsò-lâ: —Jiòn ndí íchjín ra yâ Jerusalén tsâjiòn, kì ta chjàn ßân chindáyacha-ná, jè jchíndayacha ijo-nò kô îxti-nò. 29 Ngâ kîjchò nîchjin nga tsee kjôhißin ßsê, nga kîtsô xîtâ: “Mé tâ nda-lâ jñà ra íchjín ßndî, jñà ra mì tsà îxti kißse-lâ, kô ra mì îxti isìkaki.” 30 Âkjòn kîìßtsiâ jñà xîtâ nga kîtsô-lâ nindo: “¡Kàtakanè-nájîn!” Kô kîtsô-lâ jñà chrjângî-lâ nindo: "¡Tìjtsahißnde-nájîn!” 31 Ra ßân, koni jngo yá xkén, ßñó ßcho síkoô-ná xîtâ; jiòn ra xîtâ Jerusalén, ra koni tsa yá kixì, ìsâá tà ßñó ßcho sîìkô-nò xîtâ. 32 Tîßkoâ kiìkôó jò-te xîtâ ra ßñó tsee jé tjín-lâ ra tîßkoâ yâ kîyáßta te krò. 33 ßKiâ nga ijchòkô yâ îßnde ra ßmì “Îßnde Skô Mißken”, tsakáßta krò Jesús kô tsakáßta-te xîtâ ra jò ma-ni ra ßñó tsee jé tjín-lâ; jngo tsasíjna yâ ngakixî-lâ, kô jngo tsasíjna yâ ngaskoán-lâ. 34 ßKiâá kitsò Jesús: —Nâßìn, tîjchaàßta-lâ jî; nga mì kì be mé kjoâ ra ßsín jñà xîtâ kiî. Âkjòn jñà chíchan isíská chîya nga isìkaßbí-lâ xákjén nikje-lâ. 35 Jñà xîtâ nâxîndá închikotsíjen-lâ; tîßkoâá jñà xîtâxá ítjòn, închisísobá-lâ: —Jñà xîtâ ra ßkjií, maá tsachrjetjì kjôhißìn; tsà kixî kjoâ nga jè ra Cristo, jè ra xá kôßsín jahíjin-ni Nainá, kàtachrjetjì kjôhißin ijo-lâ ßndî ßndî. 36 Jñà chíchan tîßkoâá isìsobà-te-lâ Jesús. Ijchò kinchaßta chrañà-lâ, kitsjá-lâ nandá san ajò nga isìki. 37 Kitsò-lâ: —¡Tsà jî-ní ra xîtâxá ítjòn-lâ xîtâ judío, tîkíjnandîí-ni ijo-li! 38 Kô jngo íte isißta yâ skô krò ra tjíßta ßén ra tsò: “Jè râ-kìî ra xîtâxá ítjòn-lâ xîtâ judío”; nga ßén griego, ßén latín, kô ßén hebreo tíchjâ. 39 Jngo xîtâ ra yâ kjißta-te krò ra ßñó tsee jé tjín-lâ, ßñó ßnga tsakákô Jesús, kitsò-lâ: —¡Tsà jî-ní ra Cristo [ra xá isìkasén-li Nainá], tîkíjnandîí-ni ijo-li tîßkoâ tîkítsâjnandîí-nájîn! 40 Jè xîtâ ra ìjngo tsakátîkô-ní, kitsò-lâ: —¿A mì skoòn-lâ jî Nainá nga ngásòn kjôhißin închinìkjieén? 41 Ra kjôhixî, bakién-ná ra jién nga sîkjieén kjôhißin nga kíchjí-ná jé-ná, tà ngâtjì-lâ nga ßñó ßcho kißnié; tanga jè xîtâ râ-kìî, nî-mé kjoâ kißsiìn ra ßcho tjín. 42 ßKiâá kitsò-lâ Jesús: —Jesús, kì nìjchaàjin-ná ßkiâ nga ijye kíßtsîi nga kôtêxomi. 43 ßKiâá kitsò Jesús: —ßKoâá xín kixî-la; ßndî ßndî, yâá kîjnakô-ná yâ ngajmi yâ îßnde ñándâ ßñó nda chon. 44 ßKiâ nga ijchò nchisen, skanda nga ijchò las tres, kjòjñó-ní nga tíjngo îsàßnde. 45 Kjojñó jè tsáßbí, kô jè nikje ra tjâßbáya yâ nga masen-lâ îngô ítjòn, jòya kjomà nga ichrjajndá. 46 Jesús ßñó kiìchjâ, nga kitsò: —¡Nâßìn, Nâßìn, yâá tíbíjnaya ntsîi jè inìmâ-nâ! ßKiâ ijye kôkitsò, âkjòn ßken. 47 Jè xîtâ ítjòn-lâ chíchan, ßkiâ nga kijtse kjoâ ki koni ßsín kjomà, ßngaá isíkíjna Nainá, kitsò: —Ngì kixî kitií kjoâ, jè xîtâ râ-kìî, xîtâ kixî-ní. 48 Ngaßtsì xîtâ ra kjòxkó ra kiì katsíjen-lâ, ßkiâ nga ijye kijtse kjoâ ra kjomà, kijí-ni nißya-lâ; ßbéjin inìmâ-lâ ta ngâtjì-lâ nga ßñó tsee kjôba tjíjin. 49 Ngaßtsì xîtâ ra bexkon Jesús kô íchjín ra inchrabà-ni skanda yâ Galilea nga tjên-ngi-lâ, kjiín tsikitsâjna-ni nga închikotsíjen-lâ. 50 Jngo xîtâ tíjna ra ßmì José ra ßñó nda xîtâ, tîßkoâá xîtâ kixî-ní. Yâá îßnde-lâ yâ ñándâ ßmì Arimatea, nâxîndá ra chjâ-ni Judea. Xá ítjòn tjín-lâ ra âßta ßtsê xîtâ judío. 51 Jè José, tíkoñá-te-lâ nga mejèn-lâ skê kóßsín batéxoma Nainá; mì kì isasen-lâ koni ßsín tsajôóya-ni jñà xîtâxá xákjén kô koni ßsín kißsiìn. 52 Kiìjkon jè Pilato nga isíjé ijo-lâ Jesús. 53 Tsajênßta yâ âßta krò; isíkájté jngo nikje chroba; âkjòn yâá kií kíhijin yâ ñándâ xá kôßsín itjáßxâ-ni nâxî nga ngâjô-lâ mißken. Yâ ngâjô râ-kìî, nî-sa jngo mißken yâ sijna. 54 Jè nîchjin ßkiâ, ßkiâ-ní nga bìtsâjnanda xîtâ ra âßta ßtsê ßsí paxkô; ijyeé kjâme bijchó chîbâ-lâ nga maßtsiâ jè nîchjin níkjáya. 55 Jñà íchjín ra inchrabà-ni Galilea, kijí-tse yâ ñándâ tíjna jè ngâjô-lâ mißken; kô xkôón kijtse-ni kóßsín isijna ijo-lâ Jesús. 56 ßKiâ nga ßjiì-ni nißya-lâ tsikínda siìtî kô chijo xkâ ra ßñó nda jnê. Âkjòn isíkjáya jè nîchjin níkjáya koni ßsín tíchjâ kjôtéxoma.

Lucas 24

1 Jè nîchjin ßkiâ nga maßtsiâ xomànâ, ßñó tâjñòya kijì jñà íchjín kìî yâ ngâjô-lâ mißken ñándâ isihîßnde ijo-lâ Jesús nga kiìkô jñà siìtî ra tsikínda nga kîìxten-jnó ijo-lâ Jesús; kô tjên-kô ißka íchjín ra ßkjií. 2 ßKiâ nga ijchò, kijtse jè nâjô ra tjíchjàjto-ni yâ ngâjô-lâ mißken nga xìn kjijna. 3 ßKiâ nga jahaßsen-ngi yâ ngâjô, mì kì isakò-lâ ijo-lâ Nâßìn-ná Jesús. 4 ßKiâ nga închisíkájno íchjín kìî, ta ndîtôón tsinchaßta jò-lâ xîtâ ßxîn ra kjiya nikje ra fate nißí kjon. 5 Ta itsakjón jñà íchjín kìî; tsinchá-niñaßta skanda yâ âßta nangi. ßKiâá kitsò jñà xîtâ ßxîn ra jò ma-ni: —¿Mé-ni yâ fatsjijin-la mißken jè xîtâ ra tíjnakon? 6 Mì tsa tî yá tjín-ni îjndí, ijyeé kàfaháya-îlâ. Tîkítsjen koni ßsín kitsò-nò ßkiâ nga tíjna-isa yâ Galilea, 7 nga kitsò: “Jè Ißndí-lâ Xîtâ, tjínè-lâ nga yâ kôngâtsja jñà xîtâ jé nga koâàßta krò, tanga ßkiâ nga kîjchò jàn nîchjin kjoâáya india-îlâ.” 8 Jñà íchjín kìî, ßkiâá ítsjen-lâ koni ßsín kitsò Jesús. 9 ßKiâ ijye tsáfa-ni nga kiì katsìjen-lâ ngâjô-lâ mißken, tsißkénâjmí-lâ jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús ra tejngo ma-ni kô jnà xîtâ ra ißka. 10 Jñà íchjín ra ßjiì-kó ßén nga tsißkénâjmí, jè ra ßmì María Magdalena, kô ra ßmì Juana, jè María ra nâ-lâ ma Jacobo kô jñà íchjín ra ißka. 11 Tanga jñà xîtâ-lâ Jesús ra tsikíxáya-lâ, ra ta kjoâ ndîtôn, tà kjôská kjomà-lâ; mì kì kjòkjiín-lâ ßén ra tsißkénâjmí-lâ jñà íchjín. 12 Tanga jè Pedro, ndîtôón kijì, nga kiì katsìjen yâ ñándâ tíjna jè ngâjô-lâ mißken; ßkiâ nga iskòtsíjen-ßsen yâ ngâjô, ta jñà kjiìjo isa nikje ra isìjtéjin ijo-lâ Jesús. Âkjòn tsáfa-ni yâ nißya-lâ; tà kjóxkón-lâ kjoâ ra kjomà. 13 Tîjè-ni nîchjin râ-kìî, jò xîtâ-lâ Jesús închifì jngo nâxîndá îtsé ra ßmì Emaús, ra tjín-lâ tsà tejngo jmi metro skanda yâ Jerusalén. 14 ßKiâ nga închifì yâ âya ndîyá, kií închijôóya-ni ngaßtsì kjoâ ra kjomà. 15 ßKiâ închijôó kô închikjonangi-lâ xákjén, ijchò kasìßta chrañà-lâ ra tîjè-ni Jesús nga tâña tsakáhijta-kô. 16 Tanga ßkoâá ßsín kjomà-lâ koni tsà tjíchjà xkôn, mì kì kijtsexkon Jesús. 17 Jesús iskonangiì-lâ, kitsò-lâ: —¿Mé ßén ra tâ nda chibàya-nò nga timaya ndîyá, kô mé-ni nga tâ ba tjín-nò? 18 ßKiâá kiìchjâ jè ra ßmì Cleofas, kitsò: —Ta ngaßtsì xîtâ ra xìn îßnde-lâ ra títsâjna yâ Jerusalén, tà jîá-ni ra mì tjíjin-lâ jè kjoâ ra kjomà yâ, nîchjin ra tsato. 19 Jesús kitsó-lâ: —¿Mé kjoâ ra kjomà? Jñà xîtâ kiî kitsó-lâ: —Âßta ßtsê Jesús ra yâ Nazaret îßnde-lâ, jè ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá; ßñó kißse-lâ ngaßñó âßta ßtsê kjoâ ra kißsiìn kô âßta ßtsê ßén ra kiìchjâ yâ ngixkôn Nainá, kô yâ ngixkôn ngaßtsì xîtâ nâxîndá. 20 Jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmi, kô xîtâxá-nâjîn, yâá isìngâtsja xîtâxá ßtsê Roma nga isißta krò kô nga inißken. 21 ßKoâá ßsín închichiñá-jîn tsiki; bixó-nájîn tsà jè-ní ra ma-lâ sîìkítsâhijiondîí-ni xîtâ nâxîndá Israel. Tanga ijyeé fì jàn nîchjin nga kôßsín kjomà. 22 Tjín ißka íchjín ra tjítsâjnajin-najîn, ra tâjñò kàfì katsíjen ngâjô-lâ mißken. ßKiâ nga kàßfiì-ni kábíxkón-najîn nga káßbénâjmí nàjîn 23 nga mì ró kì kàsakó-lâ ijo-lâ Jesús; tîßkoâ kàbe ró ikjâlî ra kàtsò-lâ: “Jesús tíjnakon-ní.” 24 ßKiâá kàfì-tse ißka xîtâ xàngîi-jîn ra kàfì katsíjen-lâ ngâjô-lâ mißken. ßKoâá ró tî ßsín kàbe koni ßsín kàtsò jñà íchjín, tanga mì ró yá tjín ra jè Jesús. 25 ßKiâá kitsò Jesús: —¡Mé tâ tája-ni inìmâ-nò nga mì kì machîya-nò kô mì kì makjiín-nò koni ßsín kitsò jñà xîtâ ra isìchjeén Nainá nga kiìchjâ ngajo-lâ! 26 ¿A mì ßya, nga xá ßkoâá ßsín ítjòn sîìkjiín-ni kjôhißin jè Cristo [ra xá isìkasén-ni Nainá], âkjòn ßkiâá kîjî yâ ján ngajmi nga jeya kíjna? 27 Tsißkénâjmíya-lâ kó tsò-ni koni ßsín tíchjâ ngaßtsì Xâjôn ra tjíßta ßÉn-lâ Nainá âßta ßtsê Cristo. Tsikíßtsiâ-kjon-ni xâjôn ra tsikínda Moisés; âkjòn tsißkénâjmíya-lâ ngaßtsì xâjôn ra tsikínda jñà xîtâ ra isìchjeén Nainá nga kiìchjâ ngajo-lâ. 28 ßKiâ nga ijchò yâ nâxîndá ñándâ închifì xîtâ kìî, ßkoâá ßsín kißsiìn Jesús koni tsà ìsâ kjin tífì. 29 Tanga jñà xîtâ kìî, kjôßñó isíkíjna; kitsò-lâ: —Tîjnakô-nájîn; ijyeé kjòhixón-ní, ijyeé iskàtjì tsáßbí. Kjòkjiín-lâ jè Jesús; jahaßsen nißya nga tsikijna-kô jñà xîtâ kìî. 30 ßKiâ ijye títsâjnaßta yâ ímîxâ, iskábé nîñô nchrâjín, kitsjá-lâ kjônda Nainá, âkjòn isìjòya, kitsjá-lâ jñà xîtâ kìî. 31 ßKiâá kitsjáßnde Nainá nga nda tsatsìjen-ilâ; kijtsexkon nga jè Jesús; tanga jè Jesús, ta ndîtôón ichijà yâ ngixkôn xîtâ kìî. 32 ßKiâá kitsò-lâ xákjén: —Kií-la tâ nda kàmatsja-îlâ inìmâ-ná ßkiâ nga kábákô-ná yâ âya ndîyá nga káßbénâjmíya-ná âßta ßtsê Xâjôn ra tjíßta ßÉn-lâ Nainá. 33 Mì kì tî iskoñá-ni, ndîtôón tsáfa india-ni yâ Jerusalén; ijchò india-ni yâ nißya ñándâ kjòxkóya xákjén, kô jñà ra tejngo ma-ni, kô jñà xîtâ ra ißka. 34 Jñà xîtâ ra tejngo ma-ni kitsò-lâ xákjén: —Kixî kitií kjoâ, ijyeé kàfaháya-îlâ Nâßìn-ná Jesús; ijyeé kàbe jè Simón. 35 ßKiâá tsißkénâjmí-tse jñà xîtâ ra jò ma-ni kó ßsín kjomàßtin yâ âya ndîyá, kô kóßsín kjomà nga kijtsexkon Jesús ßkiâ nga isìjòya nîñô nchrâjín. 36 Takó tî ßkiâá închichjâ isa-ni nga închißbénâjmí-lâ xákjén kjoâ kìî, nga tsasìjnajin masen-lâ Jesús; isíkjáya-lâ, kitsò-lâ: —ßNchán kàtasíkítsâjna-nò Nainá. 37 Jñà xîtâ kiî, ßñó itsakjòn, kô ßñó isinchaxkón-lâ; ßkiâ nga kijtse, kitsò-ní tsà tà inìmâ-lâ mißken-ní. 38 ßKiâá kitsò Jesús: —¿Mé tâ nda bíxkón-la ijo-nò? ¿Kô mé-ni kôtsò-ni kjôbítsjen ra nchrabájin yâ inìmâ-nò? 39 Chítsijen-la jñà ntsâ kô ntsâkoàâ. ßÂn-ná. Tjaßtá-ná ntsâà kô chítsijen-ná. Jngo ra tà inìmâ, tsìn-lâ ijo, tîßkoâá tsìn-lâ ninda, tanga ßân tjín-na, koni ßsín închichitsíjen nájiòn. 40 ßKiâ nga ijye kôkitsò-lâ, tsakón-lâ tsja kô ntsâkô. 41 Tanga jñà xîtâ-lâ mì kì ndîtôn kjòkjiín-lâ nga ßñó tsja kißse-lâ kô ßñó isinchaxkón-lâ ßkiâ nga kijtse. ßKiâá iskonangi-lâ Jesús, kitsò-lâ: —¿A tjín chiba-nò tsajmì ra ma chine? 42 Kitsjá îtsé-lâ tî ra ijye kichjàn, kô tsjén-lâ chô sera. 43 Iskábé Jesús, âkjòn iskine yâ ngixkôn jñà xîtâ-lâ. 44 ßKiâá kitsò-lâ xîtâ-lâ: —Jñà kjoâ ra kjomàßtian, jñà-ní ra tsißkenâjmí-nò ßkiâ nga tî sâ yâ tsakátîjnakô-nò. ßKoâá ßsín kíxin-nò nga kîtjasòn ijye-ní koni ßsín tíchjâ ra âßta tsâßân, xâjôn ßtsê kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés, kô ßtsê xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá, kô ra tjíßta xâjôn ßtsê Salmo. 45 ßKiâá nda isìchîya-lâ mé-ni nga kàtjaaßsen-jin-lâ koni ßsín tíchjâ Xâjôn ra tjíßta ßÉn-lâ Nainá. 46 Kitsò-lâ: —ßKoâá ßsín tíchjâ Xâjôn ra tjíßta ßÉn-lâ Nainá nga tsò nga ßân ra Cristo [ra xá isìkasén-na Nainá], tjínè-nâ nga kîyáa; ßkiâ nga kîjchò jàn nîchjin, kjoâáya-inâ. 47 Nainá sîìjchaàßtá-lâ jé-lâ xîtâ ra âßta ßtsê Jesús, ßkiâ nga jñà xîtâ sîìkájno jé-lâ nga mì tî jé koâátsji-ni. Jè ßén kìî, machjeén-ní nga ßsênâjmíya ijye-lâ xîtâ kôßtsiâ-kjon-ni Jerusalén skanda nga tíjngo îsàßnde. 48 Jiòn ßkénâjmió kjôkixî koni ßsín kjomà. 49 ßÂán sìkásén-nò jè kjôtjò ra tsjá Nâßìn-nâ koni ßsín ijye kitsjá ßén-lâ. Tanga jiòn, îí tîtsâjna Jerusalén skanda ßkiâ nga ijye tjábé-nò ngaßñó ra nchrabá-ni ján ngajmi. 50 ßKiâá kiìkô xîtâ-lâ skanda yâ nâxîndá Betania. Iskimíßnga tsja nga isìjé-lâ Nainá nga kàtasíchikonßtin jñà xîtâ kiî. 51 ßKiâ nga tísíjéßtin xîtâ-lâ, âkjòn itjàmítjên nga kijì ján ngajmi. 52 Jñà xîtâ-lâ, ßkiâ nga ijye tsinchaxkóßnchißta-lâ Jesús nga kijtsexkón, tsja tjín-lâ nga kijì-ni yâ Jerusalén. 53 Kô yâá tsikìtsâjna kißta yâ âya îngô ítjòn nga ßnga kô jeya isíkíjna Nainá.

Juan 1

1 ßKiâ nga tîßsâ tjaßtsìn-lâ kjoâ, jè ßÉn, tâßkoâ tíjna-ní, kô yaá tíjnâkô Nainá. Jè ra ßÉn, jè-ní ra Nainá. 2 Kô yaá tíjnakô Nainá skanda tîßsâ-ni tjàßtsin-lâ kjoâ. 3 Kô jè isìchjeén Nainá nga tsikínda ngaßtsiì tsajmì ra tjín; nî mé tsajmì ra tjín ra mì âßta ßtsê isinda-ni. 4 Âßta ßtsêé-ní nga tjín Kjôbìnachon. Jè Kjôbinachon, jè-ní jè Nißí ra síhisen-lâ ngaßtsiì xîtâ. 5 Jè Nißí râ kìî, yaá síhißsen ñándâ nga jñò chon, kô jè kjoâ jñò mi kì mà síkijnè-lâ nga síkjißtso. 6 Tsikijnaá jngò xîtâ ra Juan tsißkin ra Nainá isikasén. 7 Jè jií tsjá ßén âßta ßtsê Nißí ra síhisen, mé-nì ngaßtsiì xîtâ kôkjiín-lâ koni ßsín kêenâjmíya ra jè. 8 Jè Juan, mì tsà jè-jin Nißí ra síhisen, ta ßén ra jií tsjá ra jè, âßta ßtsê Nißí ra síhisen-lâ xîtâ. 9 Jè ra ngì Nißí ra ma-lâ síhisen-lâ xîtâ, îí ßji îsàßnde râ-kiî. 10 Îí tsikijna îsàßnde, tanga jñà xîtâ îsàßnde mì kì kijtseèxkon nîísin tákó jè tsikínda îsàßnde. 11 Yâá ßji yâ âjin-lâ xîtâ-lâ tanga jñà xîtâ-lâ mi kì iskábétjo. 12 Tanga ngaßtsiì xîtâ ra iskábétjo kô tîkoâ kjokjiín-lâ jñà ßén ra kiìchjâ, kitsjá-lâ kjôhixî nga ißndí-lâ Nainá kjomà, 13 tanga mì tsà ki-ni nga jní kitsin-jín, kô mì tsà ki-ni nga âßta ßtsê xîtâ kitsin-ni, kií-ní nga âßta ßtsê Nainá kitsin-ni. 14 Kô jè ra ßÉn, xîtâá kjomà; kô ßîí tsikijnajin na-jîn. Kijchà-nájîn jè kjoâjeya-lâ, jè kjoâjeya ra kitsjá-lâ Nainá koni ra ta jè tâjngo-ni Ißndí-lâ, kô ßñó kißse-lâ ra kjônda kô kjôhixî. 15 Juan kitsjá ßén ra âßta ßtsê nga kitsò: —Aßta ßtsêé xîtâ râ-kìi ßkiâ nga kôßsín kíxin-nò: ‘‘jè ra ßsâ nchrabá tjîngi-na, jè-ní ra tíjna ítjòn-na, ngâ ìsâá kjòtseé tíjna-ni koni ßân.’’ 16 Ngâ ßñó tse kjônda tjín-lâ ra jè; âsa ßñó âsa ßñó títjábé isa-ná kjônda-lâ. 17 Jè kjôtéxoma-lâ Nainá, jè Moisés kißtsi-lâ, tanga jè ra kjônda kô kjôhixî, jè Jesucristo jiìkó. 18 Nî kje sa yá ra bexkon kó kji kjòn-ni ra jè Nainá; tanga jè Ißndí-lâ ra ta jè tâjngo ma-ni ra Nainá-te ra yâ tíjnaßta-lâ, jè-ní ra bakón-ná kókji Nainá. 19 Jñà ßén kìî ra kitsjá Juan, ßkiâ nga jñà xîtâ judío isikasén nâßmì kô xîtâ Levita nga inchraba-ni yâ Jerusalén nga iskonangì-lâ Juan kitsò-lâ: —¿Yá xîtâ-ni ra jî? 20 Juan tsißkénâjmí kixî-ní, mì kì tsà tsakjaßma jìn, kitsó-lâ: —Mì tsà ßân jiàân Cristo [ra xá sîìkasén-ni Nainá.] 21 Xîtâ kìî, india iskonangi-ni, kitsò: —¿Yá-ni ra jî? ¿a jî-ní Elías? —Mì tsa ßân jiàân, —kitsò Juan. —¿Ô ra jî-ní jè xîtâ ra chjâ ngajo-lâ Nainá ra xá tjínè-lâ nga ßkjîí? —Majìn. —kitsò-ní. 22 Iskonangií india-ilâ, kitsò-lâ: —¿Yá kjòn-ni ra jî? Kôßtín-nájîn, mé-nì nga kôma kohíkô-là jîn ßén jñà ra isìkasén-nàjîn. ¿Mé ßén ßbì ra âßta tsâji? 23 ßKiâá kitsò-lâ Juan: —ßÂn-ná xîtâ ra ßñó chjâya yâ îßnde kixì ñándâ xìnßta: ‘‘Ndaà tjajna kixiôò ndîyá-lâ Nâßín-ná,’’ koni ßsín kitsò Isaías xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá. 24 Jñà xîtâ ra isìkasén xîtâ fariseo, 25 iskonangií india-ilâ kitsò-lâ: —¿Mé-ni nga xîtâ batíndá-ni, tsa mì tsà jî-ni ra Cristo, kô tsa mì tsà jî ra Elías kô tißkoâá tsa mì tsà jî-ti jè xîtâ ra síchjeén Nainá nga chjâya ngájò-lâ? 26 Kiìchjâá Juan nga kitsò-lâ: —ßÂn, ta nandá batíndá-na, tanga tíjnajìn masèn jngo nàjiòn ra mì kì ßyaxkon. 27 Jè-ní ra ßsâ nchrabá tjîngi-na, jè ra ìßsâ tíjna ítjòn-ni koni ßân. Skanda mi kì bakèn-na nga skíjndâßñó-lâ jè xôxín xâjté-lâ. 28 Ngaßtsì kjoâ kìî, yâá nâxîndá Betania nga kôßsín kjomà, yâ ra ijngoa nandá-je ra ßmì Jordán, ñándâ nga tsatíndá xîtâ jè Juan. 29 ßKiâ nga ma nchijòn, Juan kijtseé Jesús nga tínchrabà ñándâ síjna ra jè, kô âkjòn kitsò: —¡Chítsijèn-là, jè râ-kiî ra síkasén Nainá koni tsà jngo Forrè Ißndí ra fahíxìn jé-lâ xîtâ îsàßnde! 30 Âßta ßtsêé xîtâ râ-kiî ra kíchjàâ ßkiâ nga kôkíxin-nò: “Nchrabá jngo xîta jè ra tíjna ítjòn-na ra ìßsâ kjòtseé tíjna-ni koni ßân.” 31 Ra ßân, nda mì bexkon tsiki; kií ta nandá batíndá-na mé-ni nga katabexkon-ni jñà xîtâ nâxîndá Israel. 32 Juan ßkoâá tîßsín kitsjà ßén nga kitsò: —Kíjtse-ná jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá nga itjojen-ni ngajmì nga kôßsín kji koni jngo tjônîñâ, nga kiskàtjênsòn-lâ Jesús. 33 ßÂn mì kì bexkon; tanga jè Nainá ra isìkasén-na nga kô nandá tsatíndá-na xîtâ, ßkoâá ßsín kitsò-na: “Jè ra ßjchîi nga kîtjojen-nè jè Inìmâ Tsje-nâ nga yâ skatjênsòn-lâ, jè-ní ra kô Inìmâ Tsje-nâ kôtíndá-ni xîtâ.” 34 ßÂn, ijyeé kôßsín kíjtse, kô tsja-ná ßén-nâ nga jè-ní ra Ißndí-lâ Nainá. 35 Ra kjomà nchijòn, tî yâá tíjna indiaà-ni Juan; tjên-kô jò xîtâ ra yâ kotéßyáßta-lâ. 36 ßKiâ nga kijtsè nga yâ tsáßbà Jesús, kitsò Juan: —¡Chítsijèn-là, jè ra-kiî forrè-lâ Nainá [ra kîyátji-lâ xîtâ.] 37 Ngajò xîtâ kìî ßkiâ nga kiíßnchré koni ßsín kitsò Juan, kijìtjîngií-lâ Jesús. 38 ßKiâ nga isíkáfa Jesús, kijtse-ní nga yâ inchifìtjîngì-lâ jñà xîtâ kìî, kitsò-lâ: —¿Mé ra fatsjio? ßKiâá kitsò ngajò xîtâ kìî: —Maestro, ¿ñándâ tijni? 39 Jesús kitsó-lâ: —Nchrabá, chítsijèn-là. Kiìkô-ní, kô kijtseé ñándâ bijna Jesús, yâá tsikìtsâhijokô nîchjin jè, ta ngâtji-lâ ijyeé kjòhixòn, ijchó-la tsa las cuatro. 40 Jñà ngajò xîtâ kìî, ra kiìtjîngi-lâ Jesús ßkiâ nga kiíßnchré-lâ Juan koni ßsín kitsò, jngò ra ßmì Andrés ra ßntsê ma Simón Pedro. 41 Andrés je iskajin ítjòn ßntsê ra ßmì Simón, kitsò-lâ: —Ijyeé kaßyaxkon-jîn jè Mesías ra Cristo tsò-ni, [jè ra xá isìkasén-ni Nainá.] 42 Andrés kiìkôó jè Simón ñándâ tíjna Jesús; ßkiâ nga kijtse Jesús, kitsó-lâ: —Jî-níî Simón, ti-lâ Jonás, tanga ßndî ßndî, Cefas ßkín-lì. (Cefas, Pedro tsó-ni.) 43 Ra ma nchijòn, Jesús, ßkoâá ßsín kjòmejèn-lâ nga yâ kîjî ján nangi Galilea. Kô yâá iskajìn jè Felipe, kitsò-lâ: —Nchrabátjîngi-ná. 44 Jè Felipe yâá îßnde-lâ yâ nâxîndá Betsaida, yâ ñándâ îßnde-lâ Andrés kô Pedro. 45 Felipe kiì kátsjií jè ra ßmì Natanael, kitsò-lâ: —Ijyeé kàßyaxkon-jîn jè ra síkaxkî xâjôn kjôtéxoma ra tsikínda Moisés kô ßtsê xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá, jè Jesús ra yâ îßnde-lâ nâxîndá Nazaret jè ra ißndí-lâ José. 46 Natanael kitsò-lâ jè Felipe: —¿A maá yâ kîtjokajin-ni yâ nâxîndá Nazaret jngo ra nda ßsín? Kitsò jè Felipe: —Nchrabí, kô chítsijèn saba-lâ. 47 Jesús ßkiâ nga kijtse jè Natanael nga yâ tínchrabáßta-lâ, kitsó ra âßta ßtsê: —Jè râ-kìî ra ngì kixî síjchá ijo-lâ koni jngo xîtâ Israel, kô mì tsà kjoâ ndiso tjín ra âßta ßtsê. 48 Natanael kitsó-lâ Jesús: —¿Kóßsín ma-ni nga ßyaxkon-ná? Jesús kitsó-lâ: —Kàbeè-la ßkiâ nga tî kjè chjâ-li jè Felipe, ßkiâ tijnangi yâ yá-lâ to igo. 49 Natanael kitsò-ní: —Maestro, jî-ní ra Ißndí-lâ Nainá, kô jî-ní xîtâxá ítjòn-lâ nâxîndá Israel. 50 Kiìchjâ Jesús kitsò-lâ: —¿A ta kií kamakjiín-lì nga kôkaxin-là nga kabè-là nga yâ tijnangi yá-lâ to igo? ßKoâá xín-là nga isâá tse kjoâxkón jchâ isi. 51 Kitsò isa-lâ Jesús: —Ngi kjôhixî-ní ra xin-nò, jchâ nájiòn nga tjáxâ jè ngajmì kô jñà ìkjâlî-lâ Nainá kôkji kîjî mijìn kô kôkji kjinchrabàjen-nè-na ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ.

Juan 2

1 Ra kjomà jàn nîchjin kißseé jngo ßsí ján Caná, yâ nâxîndá ra chjâ-ni Galilea nga tsixan jngo xîtâ. Kô jè nâ-lâ Jesús yâá tíjna. 2 Tîkoâá inakjoá te-lâ Jesús kô xîtâ ra yâ kotáßyáßta-lâ yâ ñándâ tsixan xîtâ. 3 ßKiâ nga ijyeeßta nandá xán ßtsê uva ñándâ nga tsixan xîtâ, jè nâ-lâ Jesús kitsó-lâ: —Ijye ró ijyeeßta nandá xán-lâ xîtâ ra kabixan. 4 Jesús kitsó-lâ: —Jî nâa, ¿mé-ni ßân koßmì-nàâ? Takó kje ki bijchó nîchjin-lâ nga siitjásòn jè xá ra ßjiì-na. 5 Jè nâ-lâ Jesús kitsó-lâ jñà ra închibíya nandá xán: —Kôßsín ßtiaàn koni ßsín kîtsô-nò ra jè. 6 Jòn ma-ni tîjí nâjô ra ma sinchá nandá ra yâ ißncha (títsâjna) ra síchjeén xîtâ judío nga sítsje-ni tsajmì ra tjín-lâ koni ßsín tjín kjôtéxoma-lâ ra xkón tjín. Nga jngó jngó tîjí kìi, kjiyaá-la tsa jò kô tsà jàn ndichjon ra kan litro nandá nga jngó jngó. 7 Jesús kitsó-lâ jñà xîtâ ra închibíya nandá xán: —Tîjtseè nandá jñà tîjí kìî. Jñà xîtâ chîßnda tsinchá nandá jñà tîjí kìî; ngi ndaà kjón-ní isijtse ijye. 8 Âkjon kitsò-lâ Jesús: —Tînáchrje chiba kô ßtì-là jè ra síjna ítjòn nga tísísin-lâ xîtâ. Âkjon ßkoâá ßsín kißsin. 9 Jè xîtâ ra tíjna ítjòn nga tísísin-lâ xîtâ, iskóßtá jè nandá ra nandá xán kjomà. Jè xîtâ ra kìî, nda-mì be ñándâ ßji-ni jè xán; (tà jñà kijtse xîtâ ra închibíya, ngâ jñà ikachrje nandá.) ßKiâá jè xîtâ ra tíjna ítjòn kìichjâ-lâ xîtâ ßxin ra ixan, 10 kitsò-lâ: —Ngaßtsì xîtâ, jè tsjá ítjòn jè nandá xán ra isâ ßñó nda, kô ßkiâ nga ijye nâti închißbì xîtâ, ßkiâá tsjá jè xán ra ìßsâ nangi tjín-lâ. Tanga jî kabinatjó-ni jè xán ra ìßsâ nda, kô jè tinikjeèßta-ni. 11 Jé kjôxkón râ-kìî ra kißsin ítjòn Jesús yâ nâxîndá Caná ra chjâ-ni Galilea nga tsakón kjoâ jeya-lâ, kô jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ kjòkjiín-lâ âßta ßtsê. 12 ßKiâ nga ijye kjomà, yâá kijì nâxîndá Capernaum; tjên-kô nâ-lâ kô jñà ßntsê kô xîtâ ra kotáßyáßta-lâ; kô yâá tsikitsahijò chiba nîchjin. 13 Ijyeé kjòchraña nîchjin nga síjeya ßsí jñà xîtâ judío yâ ján Jerusalén nga síkítsjen-yá nîchjin ßkiâ nga itjojin kjôhißin yâ ján nangi Egipto, kô yâá kijì Jesús. 14 ßKiâ nga jahaßsen âya îngô ítjòn, jè Jesús, kijtse-ní nga yâ ndîtsin îngô tjíhijò xîtâ ra batína nchrâjâ, kô forrè kô tjônîñâ; tîkoâ tjítsâjnaßta ímixâ jñà xîtâ ra síkjahatjìya tôn. 15 ßKiâá ßja Jesús, tsikínda jngo naßñó ra ßtsòn xîtâ, âkjòn tsahatjîngi ijye-lâ xîtâ ra yâ tjítsâya yâ ndîtsin îngô ítjòn, kô jñà nchrâjâ-lâ kô forrè-lâ. Tîkoaá tsikíxtenßta-te yâ âßta nangi tôn-lâ jñà xîtâ ra síkjahatjìya tôn kô âkjòn isíkáfàya ímixâ-lâ. 16 Jñà ra batína tjônîñâ kitsó-isâ-lâ: —Tînáchrje tsje chô kìî. Kì nißya ndîtsîn ßnià jè nißya-lâ Nâßìn-nâ. 17 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, ßkiâá ítsjèn-lâ kóßsín tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga tsò: “ßÑó machîniaâ, ta ngâtji-lâ nga ßñó matsjake nißya-lì” 18 Jñà xîtâ judío, ßkiâá iskonangì-lâ, kitsò-lâ: —¿Mé kjôxkón ra bakòn-nájîn nga jî tjín-lì kjôhixî nga kôßsín ßnì? 19 ßKiâá kiìchjâ Jesús kitsò-lâ: —Tîkixojen îngô ra-kìî, kô ßân, ta jàn nîchjin kindá india-na. 20 ßKiâá kitsò jñà xîtâ judío: —Jè îngô ra-kìî, ichán jòn nó isinda-ni, kô jî, ta jàn nîchjin mejèn-li kínda india-ni. 21 Tanga jè îngô ra kôkitsò-lâ Jesús, tîjè-ni ijo-lâ. 22 ßKoâá nchro ma-ni, ßkiâ nga jaháya-lâ, jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, ßkiâá ítsjèn-lâ ßén ra kôßsín kitsò; kjokjiín-lâ koni ßsín tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá kô ßén ra kiìchjâ Jesús. 23 ßKiâ nga tíjna yâ Jerusalén jè Jesús, yâ ßsí paxkô, kjín xîtâ kjokjiín-lâ ßkiâ nga kijtse jñà kjôxkón ra kißsin. 24 Tanga Jesús tákó mì kì nda isìjngo ikon ra âßta ßtsê xîtâ kiî, ngâ ki, ijyeé nda bexkon ngaßtsiòô. 25 Jesús mi kì tsà machjeèn-lâ yá ra kôkîtsô-lâ kó kjon nga jngó jngó inìmâ-lâ xîtâ, ngâ jè nchro ra ßñó nda ßbe kóßsín tjíhijo inìmâ-lâ xîtâ.

Juan 3

1 Tsikìjnaá jngo xîtâ fariseo ra tsißkin Nicodemo ra tikoâ xîtâ ítjòn tsikìjna-lâ xîtâ judío. 2 Jè xîtâ ra kìî, jñò kijì nga kiì katsíjèn-lâ Jesús nga kitsò-lâ: —Maestro, ßya-nájîn nga jè Nainá isikasén-li nga ma kôkón-ya nájîn, ngâ jngo xîtâ ra mì tsà Nainá tíjnakô, mì kì kôma-lâ kôßsín ßsîin koni ßsín tjín jñà kjôxkón ra ßnì. 3 ßKiâá kitsò Jesús: —Ngi kjôhixîí ra xin-là, jè xîtâ ra mì kì jtsín xîtsê india-ni mì kì kôma skê kóßsín batéxoma Nainá. 4 Jè Nicodemo ßkiâá iskonangi-lâ, kitsò: —¿Kóßsín kôma-ni nga jtsín xîtsê india-ni jngo xîtâ ra ijye jchínga. ¿A maá kjoâhaßsen india-ni întsîßbâ nâ-lâ, kô âkjòn jtsín india-ni? 5 Jesús kitsó-lâ: —ßKoâá xin kixî-là, jè ra mì âßta ßtsê nandá kô âßta ßtsê Inìmâ Tsje-lâ Nainá jtsín-ni, mì kì kôma kjoâhaßsen-jin ñándâ nga jè Nainá tíbatéxoma. 6 Jè ra âßta ßtsê xîtâ tsin-ni, sakó-lâ kjôbinachon âßta ßtsê ijo-lâ; kô jè ra âßta ßtsê Inìmâ Tsje-lâ Nainá tsin-ni, sakó-lâ kjôbinachon âßta ßtsê inìmâ-lâ. 7 Kì tà chjàn maxkón-li koni ßsín kàxin-là: “Nga machjeén-ní nga jtsín xîtsê india-ni jñà xîtâ.” 8 Jè tjô ßba-ní nî ta ñándâ mejèn-lâ, naßyá-lâ nga fane, tanga mì kì ßyeé ñándâ nchrabá-nì kô ñándâ fì. ßKoâá ßsín kjòn ngaßtsì ra âßta ßtsê Inìmâ Tsje-lâ Nainá tsin-ni. 9 ßKiâá kitsò Nicodemo: —¿Kóßsín kôma-lâ nga kôßsín kôma kjoâ kìi? 10 Jesús kitsò-ní: —Ngajî, maestro tijnà-la nâxîndá Israel, ¿mé-ni mì ßya-ni kjoâ kìi? 11 Ngi kjôhixîí ra xin-là: Jè nakjoá-jîn kjoâ ra naßyá-jîn, kô jè ßbenâjmí-jîn kjoâ ra kijchà-jîn, tanga mì kì makjiín-nò ßén ra ßbenâjmí-jîn. 12 Tsa mì kì makjiín-nò ßkiâ nga ßbenâjmí-nò kjoâ ra ßtsê îsàßnde, ¿a tà jè kôkjiín-nàjiòn tsà ßkènájmí-nò kjoâ ra chon yâ ján ngajmì? 13 ’Nî kjè tsa yá ra fìmijìn ján ngajmì, tâ jngo jè Ißndí-lâ Xîtâ, ngâ jé ra yâ ßjiì-ni yâ ján ngajmì. 14 Koni ßsín kißsin Moisés yâ îßndè kixì ñándâ nga tsikima nga iskihítjên jngo yê kîchâ nga tsikítjâbáßta yá, jè Ißndí-lâ Xîtâ ßkoâá tî ßsín tjínè-lâ nga tjáhîtjên, 15 mé-ni ngaßtsì ra kôkjiín-lâ ra âßta ßtsê, mì tsà jchîja-jìn, ta isâá ßsê-lâ kjôbinachon ra mì feheßta skanda ta kjiá-nio. 16 ’Ngâ jè Nainá batoó ßñó kjotsjake xîtâ îsàßnde, nga kitsjá jè Ißndí-lâ ra ta jè tâjngo-ni, mé-ni nga ngaßtsì xîtâ ra kôkjiín-lâ âßta ßtsê, mì kì jchîja, ta ißsâá ßsê-lâ kjôbinachon ra mì feheßta skanda ta kjiá nio. 17 Nainá mì tsà kì xá isìkasén-ni Ißndí-lâ nga kjôhißin kîìnè-lâ xîtâ îsàßnde, kií xá isikasén-ni nga âßta ßtsê kôma kîtjokajin-ni kjôhißin âßta ßtsê jé-lâ xîtâ îsàßnde. 18 ’Jè ra makjiín-lâ âßta ßtsê Jesús, mì tsà kjôhißin tjínè-lâ nga sîìkjiín; tanga jè ra mì kì makjiín-lâ, ijyeé kjôhißin tjínè-lâ nga sîìkjiín ta ngâtji-lâ mì kì makjiín-lâ âßta ßtsê Ißndí-lâ Nainá ra ta jngo-ni. 19 Jñà xîtâ ra mì kì makjiín-lâ, ijyeé kjôhißin tjínè-lâ nga sîìkjiín ta ngâtji-lâ ßkiâ nga ßjiì î îsàßnde jè ra síhißsen-ná mì kì kjotsjake, ta isâá jñà ßñó kjotsjake jè ra kjoâjñò, ta ngâtji-lâ nga ßchoó tjín jñà kjoâ ra ßsín. 20 Ngaßtsì xîtâ ra ßcho tjín kjoâ ra ßsín, jtikeé ra kjoâ isen, kô majín-lâ yâ nchrabá ñándâ isen chon ta ngâtji-lâ nga majìn-lâ jchâ-lâ jñà kjoâ ßcho ra ßsín. 21 Tanga jñà ra kjoâ kixî închißsín, nchrabáßta-lâ ñándâ isen chon, mé-ni nga jchâ-lâ nga ßkoâá ßsín închißsín koni ßsín mejèn-lâ Nainá. 22 Nga ijye kjomà, Jesús kijí kô xîtâ ra kotáßyáßta-lâ yâ ján nangi Judea; yâá tsikitsâjnakô chiba nîchjin nga tsatíndá xîtâ. 23 Juan tîkoâá tíbatíndá-te xîtâ yâ nâxîndá Enón, yâ chrañaßta-lâ nâxîndá Salin, ta ngâtji-lâ yâ îßnde ra kìî, ßñó tjín nandá; kô jñà xîtâ, ijchò-ní nga isatíndá. 24 ßKiâ nga kôkjamà kjoâ kìi, ßkiâ-ní ßkiâ nga tî ßkje ndâyá fì jè Juan. 25 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Juan kô jngo xîtâ judío tsakátìya-ni kóßsín nga tíchjâ kjôtéxoma ßtsê xîtâ judío ra xkón tjín koni ßsín nga sítsje ijo-lâ. 26 Kijí xîtâ ñándâ tíjna Juan, kitsò-la: —Jî maestro, jè xîtâ ra yâ ijchòkîi yâ rijngoa nandá-je Jordán ra kißtsìî ßén ra âßta ßtsê, ßndîßndî, tikoâá tíbatíndá-te; kô sabà yâá închifìtjîngì-lâ ngaßtsì xîtâ. 27 Juan kitsó-lâ: —Jngo xîtâ, nî mé ra ma ßsê-lâ, tsà mì jè sabà Nainá tsjá-lâ. 28 Jiòn sabá inaßyá-ná jiòn ßkiâ nga kôßsín kíxin-nò, nga mì tsà ßân jiàân ra Cristo ra xá inìkasén-na; tà tjên inikasén ítjòn-na ra ßân ra âßta ßtsê jè. 29 Yâ ñándâ bixan xîtâ, jè itsabáßñó chjôón jè xîtâ ßxîn ra bixan; kô jè xîtâ ra nda bákô ra yâ síjnaßta chraña-lâ, ta ßnchré-ní, kô ßñó matsja-lâ ßkiâ nga chjâ jè xîtâ ßxîn ra bixan. ßKoâá tî ßsín ßñó matsja-lâ inìmâ-nâ nga ßnchrèê kjoâ ra tíßsín ra jè. 30 Machjeén-ní nga isâ ßñó ßnga katìjna ra jè, kô ßân isâ nangi kótîjnaâ. 31 Jè ra ngajmì nchrabá-ni, jè tíjna ítjòn-lâ ngaßtsì xîtâ. Kô jè ra î âßta nangi ßtsê, xîtâ îsàßnde-ní, kô jñà chjâ kjoâ ra ma î âßta nangi. Tanga jè ra ngajmì nchrabá-nì, jè batéxoma-lâ ngaßtsì xîtâ. 32 kô ßkoâá ßsín tsjá ßén-lâ mé ra kijtse kô mé ra kiíßnchré; tanga nî yá ra makjiín-lâ koni ßsín tsò. 33 Tanga jè xîtâ ra makjiín-lâ ßén ra chjâ jè ra ngajmì nchrabá-ni, jè síkixîyanda india-ni ßén, nga jè Nainá, ngì ßén kixîí ra chjâ; 34 ngâ jè ra ngì Nainá isikasén, ßén-lâ Nainá chjâ; ngâ jè Nainá tsjá-lâ Inìmâ Tsjeè-lâ kô mì kiì chîbâ tjín-lâ kókji kjônda tjên-kô. 35 Jè Nainá tsjakeé jè Ißndí-lâ, kô jè isìngâtsja ijye ta mé kjoâ niòô. 36 Jè ra makjiín-lâ koni tsò ßén ra chjâ Ißndí-lâ Nainá, tjín-lâ kjôbinachon ra mi feheßta; tanga jè ra mì kì makjiín-lâ, mì kì ßsê-lâ kjôbinachon ra kìî; jè skânè-lâ kjôhißin ra jè Nainá tsjá skanda tà mé nîchjin niòô.

Juan 4

1 Jñà xîtâ fariseo kiìßnchré-ní nga ìsâá ró kjìn ma-ni xîtâ ra batíndá Jesús, mì ßkoâ-ni koni jè Juan. 2 (Nîßsín mì tsà jè kjòn-ni Jesús jè ra batíndá xîtâ; jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ ra batíndá xîtâ.) 3 Jè Jesús, ßkiâ nga kisijin-lâ nga jñà xîtâ fariseo, ijyeé kiíßnchré ßén kiî, itjokàjin nangi Judea, âkjòn kijì india-ni ján nangi Galilea. 4 ßKiâ nga kijì, tjínè-lâ nga kôßsín kôtojin yâ nangi Samaria. 5 Ijchò jngo nâxîndá ra ßmì Sicar ra yâ chjâ-ni Samaria, yâ chrañaßta-lâ nangi ra kitsjá kjôtjò-lâ Jacob ißndí-lâ ra tsißkìn José nga ßsâ kjotseè. 6 Ijyeé-la ijcho tsà masen nîchjin nga tsáßbaya ndîyá jè Jesús, kô ijyeé itsißòn-lâ. Kô yâá tsikijnakjáya yâ ñánda tíjna ngâjô nandá ra ßtsê Jacob kjomà. 7 - 8 Kô jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ yâá kijì yâ âjin nâxîndá ján nga ikatse tsajmì ra skînê. ßKiâá chîbâ-lâ ßjiì jngo chjôón ra yâ îßnde-lâ Samaria, nga ßjiì káchrje nandá. ßKiâá kitsó-lâ Jesús: —Îtsé nandá ßkî-ná ra skiâ. 9 Jñà xîtâ judío mì kì nda fìkô jñà xîtâ ra yâ Samaria îßnde-lâ. Koâá ma-ni nga jè chjôón kitsó-lâ: —¿Kóßsín ma-ni nga nandá níjé-ná? Ngajî xîtâ judío-ní, kô ßân chjôón samaria-ná. 10 Kiìchjâ Jesús kitsò-lâ: —Tsa ßyaá-li jè kjôtjò ra tsjá Nainá, kô tsà ßyaxkoón-li yá-ni ra tísíjé-li nandá, tsà jîì-la ra sîjé-la nandá, ra jè, jé tsjá-li nandá ra síkijnakon-ná. 11 Jè chjôòn kitsó-ní: —Jî Nâßìn, nî mé ra kißchìî ra ma kînáchrje-ni nandá, kô jè ngâjô ßñó nângâ. ¿Ñándâ kíjchiî jè nandá ra ma síkijnakon-ná nga ßkî-ná? 12 Ngajî, ¿a isâá tijna ítjòn-lâ jî, jè xîtâ jchínga-nâjîn Jacob, jè ra kitsjá-najîn ngâjô nandá ra kìî? Îí ßjiì káchrje nandá ra kißtsi ra jè, kô îxti-lâ kô jñà chô ra tsikítjê? 13 Jesús kiìchjâ kitsó-lâ: —Ngaßtsì ra ßbì nandá ra kìî, maxándá india-ilâ; 14 tanga jè xîtâ ra ßskí nandá ra ßân tsja-lâ, nîì tî kjiá kôxándá india-ilâ, nga jè nandá ra ßân tsja-lâ ßkoâá ßsín kôma yâ âya inìmâ-lâ koni ñándâ nga títjò nandá, kô jè nandá ra kìî, sîìkíjnakon-ní skanda ta kjiá-nio. 15 Jè chjôón kitsó-ní: —Nâßìn ßtîí-náa nandá ra kôßmì-la jî, mé ni mì tî ki kôxándá-ina kô mì tî î ßkjìî kàchrjè-na nandá. 16 Jesús kitsó-lâ: —Tînákjoâ-lâ ßxîn-lì, âkjòn tâáfa india-ni îjndíî. 17 Kitsò jè chjôón: —Tsìn-na ßxîn. Jesús kitsó-lâ: —Kjôhixî-ní koni ßsín si, nga tsìn-li ßxîn; 18 ngâ kjò ßòn ßxîn ßse-lì, kô jè xîtâ ra tijnàkîi ßndîßndî, mì tsà ngi ßxîn-lì ma. Kixîí kjoâ koni ßsín tjisi. 19 Jè chjôón râ kìî, ßkiâ nga kiíßnchré ßén kìî, kitsó-ní: —Nâßìn, ßkoâá ßsín tímachîya-na nga jîì-li xîtâ ra chjâ ngajo-lâ Nainá. 20 Jñà xîtâ jchínga-nâjîn, ra Samaria tsâjîn-jîn, îí kijtsexkón Nainá, jè nindo ra kìî; tanga jiòn ra xîtâ judío ßmì-nò, bixó-nó jiòn nga ta yâá Jerusalén nga ma jchâxkón Nainá. 21 Jesús kitsó-lâ: —Jî ndí chjôón, katakjiín-li koni ßsín xin-là, ijyeé nchrabá nîchjin ßkiâ nga mì tî î-ni nindo râ kìî, kô mì tî ján-ni Jerusalén nga ma jchâxkón Nainá. 22 Jiòn, ra xîtâ Samaria ßmì-nò, mì kì ßya jiòn yá-ni ra ßyaxkón; tanga jîn ra xîtâ judío ßmì-najîn, ßya-nájîn yá-ni ra ßyaxkón-jîn, ngâ yâá kîtjojìn jngo-ni ßtsê xîtâ judío ra kôchrjekàjin kjôhißin xîtâ. 23 Tanga ijyeé tíma chraña nîchjin, kô ßndîí-ni nga ngi kjôhixî kô nga ngi kôó inìmâ-lâ nga skêxkón Nâßín-ná, ngaßtsì jñà ra ngi kixî kjoâ nga bexkón Nainá. Ngâ jè Nâßín-ná ßkoâá ßsín mejèn-lâ nga kôßsín kàtaßsín jñà ra jè bexkón. 24 Nainá, Inìmâ Tsjee-ní. ßKoâá ma-ni nga jñà xîtâ ra bexkón, machjeén-ní nga ngì kôó kjôhixî-lâ kô ngì kôó inìmâ-lâ kàtabexkón. 25 Jè chjôón râkiî kitsó-ní: —Be-ná nga ßkjîí jè Mesías [jè ra xá sîìkasén-ni Nainá] —ra Cristo tsò-ni—; kô ßkiâ nga ßkjîí ra jè, jè ßkêénâjmíya ijye-najîn ngaßtsì kjoâ kìi. 26 Jesús kitsó-lâ: —ßÂn-ná ra tíbakó-la. 27 Tî jè-ni hora râ kìî, ßjiì-ni xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús. Ta ßkoâá kjomà-lâ nga jè Jesús, jngo chjôón tíbákô. Tanga nî jngo ra kitsò ikon nga iskonangì-lâ mé ra mejèn-lâ kô mé ßén ra închijôónâjmí. 28 Jè chjôón kitsjiín jè nisa nandá-lâ; âkjòn kijí yâ âjin nâxîndá ján, nga kiìßkénâjmí-lâ xîtâ, kitsò-lâ: 29 —Nchrabá chítsijen-la jngo xîtâ ra kôßsín kàtsò ijye-na koni ßsín tjín kjoâ ra ijye kíßsian. Tsà jè jèê, ra Cristo [ra xá isìkasén-ni Nainá]. 30 Jñà xîtâ ßkiâá itjojin nâxîndá nga kiìkatsíjèn-lâ ñándâ nga tíjna Jesús. 31 ßKoâ-lá chîbâ-lâ nga jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús închibítsaßba-lâ nga închìtsò-lâ: —Maestro tîchi jngi. 32 Tanga Jesús kitsó-lâ: —ßÂn, tjín-na tsajmì ra bákjên ra mì kì ßyaxkon jiòn. 33 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ kitsó-lâ xákjén: —¿A tjín ra kaßfiìkó-lâ tsajmì ra kabakjèn tsà ßkoâ? 34 Jesús kitsó-lâ: —Jñà tsajmì ra bákjên ra ßân, jè-ní nga sihitjásòn koni ßsín mejèn-lâ jè ra isikasén-na kô nga tîkoâ sihìkjéßta xá-lâ. 35 Jiòn ßkoâá ßsín bixó nga ngi ijòn sá chija isa nga kôxkó tsajmì ra ijye kôjchá; tanga ßân xin-náa: Chítsijèn-lâ yâ ñándâ nga tjítjê tsajmì, ijyeé kjòjchá-ní ijyeé ma sîncháxkó. 36 Jè xîtâ ra bíxkó tsajmì ra ijye kjòjchá, machjí-lâ; kô jñà tsajmì ra bincháxkó, ßtsê kjoâbijnachon-ní, mé-ni ngásòn ßsê-lâ kjôtsja jè ra bítjê tsajmì kô jè ra bíxkó. 37 ßÉn kixîí jè ßén ra tsò: “ßKjií-ní ra bítjê tsajmì kô ßkjií-ní ra bíxkó.” 38 ßÂán isìkasén-no nga kíxkó tsajmì yâ ñándâ nga mì jiòn iníxá jiòn; ßkjií-ní ra isíxá, tanga jiòn închibakô-nò nga închibíxkó tsajmì tjê-lâ, —kitsò Jesús. 39 Taxkî kjín xîtâ Samaria ra yâ tjíhijyo yâ nâxîndá ra-kiòô kjòkjiín-lâ âßta ßtsê Jesús ßkiâ nga kiíßnchré ßén ra kitsjà chjôón nga kitsò: “ßKoâá kàtsò ijye-na ngaßtsì kjoâ ra kíßsian.” 40 ßKiâ nga ijchò jñà xîtâ Samaria ñándâ nga tíjna Jesús, tsikítsaßbaá-lâ nga yâ katijnàkô. Kô jò nîchjin yâ tsikijnakô. 41 Kô kjín xîtâ kjòkjiín isa-lâ âßta ßtsê Jesús ßkiâ nga kiíßnchré-lâ ßén ra jè sabà tsißkénâjmí. 42 Jñà xîtâ kitsó-lâ jè chjôón: —ßNdîßndî mì tsà ta ki makjiín-najîn koni tsò ßén ra jî tsißkènâjmí-nájîn; jîn sabá închinaßyá-làjîn, kô ßya-nájîn nga kixîí kjoâ nga jè ra kôchrjekàjin kjôhißin kjoâ ßtsê jé-lâ xîtâ îsàßnde, jè Cristo [ra xá isìkasén-ni Nainá]. 43 Ra kjomà jò nîchjin, itjojìn-ni yâ Samaria nga kiji ján nangi Galilea. 44 Koni ßsín kitsò sabà Jesús: Nî jngo ra chjâ ngajo-lâ Nainá, ßyaxkón yâ nangi-lâ. 45 ßKiâ nga ijchò yâ Galilea, jñà xîtâ ra yâ îßnde-lâ, nda iskábétjò, ngâ ijyeé kijtse kjoâ ra kißsin yâ Jerusalén ßkiâ nga itjo ßsí paxkô; ngâ jñà xîtâ kiî, kií-te ßsí. 46 Jesús ijchó india-ni ján Caná, nangi ra chjâ-ni Galilea, yâ ñándâ isìkjatjiya-lâ nandá nga nandá xán ßtsê uva kißsin. Yâ nâxîndá Capernaúm tíjna jngò xîtâ ra xá tjín te-lâ âßta ßtsê xîtâxá ítjòn ßtsê Galilea, kô ßñó kiya jè ndí ti-lâ. 47 Jè xîtâ râ kìî ßkiâ nga kiíßnchré nga jè Jesús yâá inchrabà-ni Judea nga ßji yâ Galilea, kiìjkoón Jesús nga kií kítsaßba-lâ nga katafì yâ nißya-lâ, nga katasínda-ni jè ndí ti-lâ ra ijye tíbiya. 48 Jesús kitsó-lâ: —Jiòn, tsa mì kì jchâà kjôxkón kô kjoâ ra bakón kjoâ jeya-lâ Nainá, mì kì kôkjiín-nò. 49 Jè xîtâ ra kiya ißndí-lâ kitsò-lâ Jesús: —Jî nâßìn, ßtîin kjônda ndîtôn tahijtakô-ná ßkiâ nga tî kje biya jè ißndí-nâ. 50 ßKiâá kitsò-lâ Jesús: —ßTin-ni nißya-li; jè ißndí-li jyeé ndaá tíjna-ni. Xîtâ râ kìî kjòkjiín-lâ jè ßén ra kôkitsò-lâ Jesús; kijí-ni nißya-lâ. 51 ßKiâ nga ijye ijchò chraña-ni nißya-lâ, jñà xîtâ chîßnda-lâ itjo tjîngi-lâ nga kitsò-lâ: —Jè ißndí-li, ijyeé nda tíjna-ni, tíjnakon-ní. 52 Jè xîtâ râ kìî, ßkiâá iskonangi kó chon kjon-ni nga kjonda-ni jè ndí ti-lâ. ßKiâá tsißkìn-lâ: —Ngojñâ tsà la una itjahíxìn-lâ ßchin ßndî. 53 Jè nâßìn-lâ ndí ti ra kiyaâ, ítsjèn-lâ nga tî jè-ni hora ßkiâ nga kitsò-lâ Jesús: “Jè ißndí-li, jyeé nda tíjna-ni”. Xîtâ râ kìî, kô ngaßtsì xîtâ ra tjítsâjna yâ nißya-lâ, ßkoâá ßsín jè Jesús tsakáßtahikon. 54 Jé kjôxkón râ kìî ra ma-nì jò ra kißsin Jesús, ßkiâ nga închrabà-ni nangi Judea nga ßji yâ nangi Galilea.

Juan 5

1 ßKiâ nga ijye kjomà âskan-nìo, jngo ßsí-lâ xîtâ judío tíbitjo, kô jè Jesús kijí ßsí yâ ján Jerusalén. 2 Yâ Jerusalén tíjna jngo chrjó nandá ra ßmì Betesda; ßòn ma-ni ngitjôbâ-lâ; yâá tíjnaßta chraña-lâ xôtjôbâ ñándâ bìtjo kô faßsen-ni forrè; 3 ßÑó kjìn ma-ni xîtâ ra kiya kjihijo-ngí yâ ngitjôbâ-lâ, ra xîtâ xkâ, kô xîtâ tsáßyá kô xîtâ ra mì kì ma síjtiya ijo-lâ, nga închikoñá-lâ ßkiâ nga máfangi nandá ra tjíya yâ chrjó nandá. 4 Ngâ jngo ró ìkjâlî ra ta kjiá ta kjiá bitjojen nga síkáfangi nandá, kô jè xîtâ ra fahaßsen jin ítjòn yâ nandá ßkiâ nga máfangi, manda ró-ni nîßsín ta mé ßchin ra tjín-lâ. 5 Kô yâá kjijna jngo xîtâ ra ijye kjo kan chrjoßòn jàn nó tjín-lâ nga kiya. 6 Jesús, ßkiâ nga kìjtse nga yâ kjijna kô nga kiíßnchré nga ijye ßñó kjotseé kiya, kitsó-lâ: —¿A mejèn-li nga kônda-ni? 7 Jè xîtâ ra kiya kitsó-ní: —Jî Nâßìn, mì tsà yá tjín-na ra basìkô-na nga ma fáhâßsên-jìân yâ chrjó nandá ßkiâ nga máfangi. ßKiâ nga mejèn-na nga fáhâßsên-jìân, ßkjií síkijne-na nga fahaßsen-jin ítjòn. 8 Jesús kitsó-lâ: —Tîsítjîín tíxkí ra titsjajnanì, kô tîtjájme-ni. 9 Xîtâ râ kìî ndîtôón kjonda-ni, kô tsikíxkó-ni ra kjijnanè kô maá tsajme-ni. Jè nîchjin ßkiâ, nîchjin níkjáya-ní. 10 Jñà xîtâ judío kitsó-lâ jè xîtâ ra kjonda-ni: —ßNdîßndî, nîchjin níkjáya-ní, mì kì tjíßnde-lì nga kíkô-ni jè ra kitsjajnanì. 11 Xîtâ râ kìî kitsó-ní: —Jè xîtâ ra kásínda-na, jè sobá kôkàtsò-na: “tíxkó-ni ra titsjajnanì kô tîtjájme-ni.” 12 Jñà xîtâ kìî ßkiâá iskonangi-lâ: —¿Yá xîtâ-ni ra kôßsín kàtsò-li: “tíxkó-ni ra titsjajnanì kô tîtjájme-ni?” 13 Tanga jè xîtâ ra ijye kjonda-ni mì kì be yá xîtâ-ni ra isinda-ni, ngâ jè Jesús itjokàjiín-lâ yâ ñándâ tjíhijo jñà xîtâ kìî. 14 Âskan-niòô, yâá iskajin india-ni Jesús, yâ âya îngô ítjòn, kitsò-lâ: —Ijyeé kàmanda-ni, tanga kì tî tsja fatsji jé-ni, mé-ni mì ìßsâ ßñó ßcho tjín-ni kjoâ ra kômaßtin. 15 Xîtâ râ kìî, kií ßkénâjmí-lâ jñà xîtâ judío nga jè Jesús ra isinda-ni. 16 Ta ngâtjì-lâ kjoâ ra ßsín ßkiâ nga nîchjin níkjáya, kií kjoâ-ni nga jñà xîtâ judío isìjtike Jesús nga tsíkimatjîngi-lâ nga mejèn-lâ sîìßken. 17 Tanga Jesús kitsó-lâ: —Jè Nâßìn-nâ ßkoâá ßsín tjín xá ra tíßsín kißta, ßkoâá ma-ni nga kôßsín tíßsiân. 18 ßKoâá ßsín kjomà-ni nga jñà xîtâ judío ìsâá ßñó mejèn-lâ nga sîìßken Jesús, mì tsà tà ki-ni nga mì bexkón jè nîchjin níkjáya, kií-ní ngâ tîkoâá tsò-te nga jè sobá-ró Nâßìn-lâ jè Nainá, kô Nainá ßsín-te ijo-lâ. 19 Jesús ßkiâá kiìchjâ nga kitsò-lâ: —Ngi ßén kixîí ra xin-nò, jè ti, nî ta mé ra ma ßsín ra ta kindâ ßtsê, tà jè-ní ra tsijen-lâ koni ßsín ßsín nâßìn-lâ; ngaßtsì ra ßsín jè ra nâßìn ßmiòô, ßkoâá tî ßsín ßsín kjòn jè ti. 20 ßKoâá tî ßsín jè Nâßìn-nâ, ßñó tsjake-na ra Ißndí-lâ ma, kô bakón ijye-na ngaßtsì kjoâ ra ßsín ra jè; kô ìsâá tse kjôxkón kôkòn ñándâ nga tà ßkoâá kôma-nò ra jiòn ßkiâ nga jchâa. 21 Koni ßsín ßsín jè Nâßìn-nâ nga síkjahàya-ilâ jñà ra ßken, nga síkítsâjnakon-ni inìmâ-lâ, ßkoâá tî ßsín ßsin- te ra Ißndí-lâ ßmì-na nga ßâán tsja te-lâ kjôbinachon jè ra ßân mejèn-na nga tsja-lâ. 22 Jè Nâßìn-nâ mì kì tî yá ra bíndajín-ilâ; ßân ra Ißndí-lâ ma, ßâán isìngâtsja ijye-na kjôhixî-lâ mé-ni nga ßân kindájín-na, 23 kô mé-ni ßkoâ tî ßsín kataßyaxkón-na ßân ra Ißndí-lâ ma koni ßsín nga ßyaxkón jè Nâßìn-nâ. Jè ra mì kì bexkón-na nga Ißndí-lâ Nainá ma, tîkoâá mì kì bexkón Nâßìn-nâ jè ra isìkasén-na. 24 ’Ngi kixîí kjoâ ra kôxin-nò: Jè ra ßnchré-na koni ßsín nga xiaân, kô makjiín-lâ âßta ßtsê ra isikasén-na, tjín-lâ kjôbinachon ra mì feheßta; kô mì tsà tî kjôhißin skânè-ilâ, ngâ mì tî yâ tíjna-ni ñánda tjín ra kjôbiya, ijyeé yâ tíjna ñánda tjín ra kjôbinachon. 25 Ngi kjôhixîí ra xin-nò: Nchrabá nîchjin, kô ßndîí-ni, ßkiâ nga jñà mißken kjîßnchré ßén-nâ ra Ißndí-lâ Nainá ßmì-na; kô jñà ra kjîßnchré, kítsâjnakon-ní. 26 Jè Nâßìn-nâ, tî jè-ni ra kjôbinachon; kô ßân ra Ißndí-lâ ma, ßkoâá tî ßsín kitsjà te-na nga tî ßâán te-na ra kjôbinachon; 27 kô ßâán kitsjà-naâ kjôtéxoma-lâ nga ßân kindájín-lâ xîtâ, ngâ ßân-ná ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ. 28 Kì tà chjàn maxkón-nò kjoâ kìi, nga kîjchò nîchjin nga kjîßnchré ßén-nâ ngaßtsì mißken ra yâ kjihijoyá yâ ßnchó mißken. 29 Kô jñà ra nda kißsin kitjo ißnde-ní nga ßkî-lâ kjôbinachon; tanga jñà ra ßcho kíßsiòôn kitjo ißndeé te-ni nga tjábè-lâ kjôhißin. 30 ’Mì kì mé ra ma ßsiaân ra ta kindâ tsâßân. ßKoâá ßsín bindàjiáân koni ßsín tsò-nâ jè Nâßìn-nâ. Jè kjoâ ra ßân bindájiáân, kixîí tjín, ngâ mì tsà kôßsín ßsiaân koni ßsín mejèn-na; jè tísíhitjasòn koni ßsín mejèn-lâ Nâßìn-nâ ra isikasén-na. 31 Tsa tî ßâán tsjà-na ßén ra âßta tsâßân nga nda síkijna ijo-nâ, jè ßén ra chjàâ, mì kiì kôkjiín-nò tsà ßén kixî. 32 Tanga tíjna jngo ìsâ ra tsjá ßén ra âßta tsâßân, kô beé-ná nga jè ßén ra tsjá, ngi ßén kixî-ní. 33 Jión inikasén xîtâ ra ikjonangì-lâ Juan, kô jè Juan kitsjá ßén-lâ ra âßta ßtsê kjoâ kixî. 34 Tanga mì tsà kjôßñó tjínè-lâ nga ßkjií xîtâ tsjá ßén ra âßta tsâßân. Ta kií kôxìn najiòn ßén kìî mé-ni nga kítjôkàjiòn kjôhißin ra âßta ßtsê jé-nò. 35 Jè ßén ra kiìchjâ Juan, ßkoâá ßsín ngoya-lâ koni tsà jngo nißí ra títì kô ra tísíhisen; jiòn, ta chibaá nîchjin initsjakôò jè ßén ra kiìchjâ nga isìhisen-nò. 36 Jè xá ra ßsiaân isâá ßñó chjí-lâ koni jñà ßén ra kitsjà Juan. Ngâ jè xá ra isìngâtsja-na jè Nâßìn-nâ nga sihitjásòn, tî jñà xá kìî tsjá-ni kjôhixî âßta tsâßân, nga kixîí kjoâ nga jè Nainá isìkasén-na. 37 Tîkoâá jè Nâßìn-nâ ra isìkasén-na, tsjá-te ßén âßta tsâßân, nî ßsín jiòn, ßkje kì naßyá-lâ jè jtâ-lâ, tîkoâ ßkje kì ßyaxkon jiòn kókji; 38 kô nî mì tsà yâ tíjnajin ßén-lâ yâ inìmâ-nò, ngâ mì kì makjiín-nò âßta ßtsê ra isìkasén. 39 Jiòn, ndaá chitéßyá jè Xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá, nga ßkoâá ßsín níkítsjen jiòn nga yâá sâko-nò kjôbinachon ra mì feheßta. Jè xâjôn râ kìî, yâá tsjá ßén ra âßta tsâßân, 40 kô mì nchrabátjîngi-ná jiòn nga kôma ßsê-no kjôbinachon râ kìî. 41 Mì tsà jè ra mejèn-na nga jñà xîtâ ßnga sîìkíjna-na; 42 ngâ bexkoón-nò nga mì tsà ngi kixî kjoâ nga tsjacha Nainá. 43 Âßta ßtsêé Nâßìn-nâ inchrobà-na, kô mì kì ma najiòn nga chjíbétjò-ná; tanga tsa yá ra ta jè kîìßtìn-lâ ijò-lâ nga ßkjîí, ta isâá jè chjíbétjò jiòn. 44 ¿Kó ßsín kôma-ni nga kôkjiín na-jiòn? Ngâ tà jè fatsjiò nga nda kítjôngio yâ ngixkôn xîtâ, kô mì tsà jè fatsjiò nga nda kîtsâjna yâ ngixkôn Nainá ra ta jè tâ jngo ma-nio. 45 Kì tà chjàn kôßsín níkítsjen nga ßâán kongí-nò yâ ngixkôn Nainá; tî jè-ni Moisés ra faßtahíkon jiòn ra koâàngì-nò. 46 Ngâ, tsa kixîí-la kjoâ nga makjiín najiòn jè ßén ra tsikínda Moisés, tîkoâá kôkjiín-te najiòn ra âßta tsâßân; ngâ jè Moisés ßkiâ nga tsikínda xâjôn, âßta tsâßâán kiìchjâ koni ßsín nga tsikínda xâjôn. 47 Tanga tsà mì kì makjiín-nò koni ßsín tíchjâ xâjôn ra tsikínda jè Moisés, ¿kóßsín kôkjiín najiòn ßén ra ßân koxin-nò?

Juan 6

1 ßKiâ nga ijye kjomà kjoâ kìî, Jesús yâá kijì yâ ra ijngoà ndáchikon ßtsê Galilea, tî jè-ni ndáchikon ra ßmì Tiberias. 2 ßKiâ nga kijtse xîtâ kjôxkón ra ßsín Jesús nga ma-lâ sínda-ni xîtâ ra kiya, ßñó kjìn xîtâ kijì tjîngi isa-lâ. 3 ßKiâá tsihijìn jngo îßnde ñánda asònßnga chon; yâá tsikijna kô xîtâ ra kotáßyáßta-lâ . 4 Kô ijyeé tímachraña ßsí paxkô jè ßsí-lâ xîtâ judío. 5 ßKiâ nga iskotsíjèn Jesús, kô nga kijtse nga ßñó kjìn ma-ni xîtâ ra tjîngi-lâ, kitsò-lâ jè Felipe: —¿Ñándâ kîndá-lá tsajmì ra kôkjên jñà xîtâ kìî? 6 Tanga ta ßkoâá kitsò-lâ, ta jè ra mejèn-lâ nga skê kó kîtsô jè Felipe. Ngâ jè Jesús, ijyeé be-ní mé ra ßsîin. 7 Jè Felipe kitsò-ní: —Nîßsín-la jñà chjí-lâ xîtâ ra jò sindô nîchjin tjín-ni kîndá-ilà nîñô nchrajín jñà xîtâ kiî, nda mí-la kîchóya-lâ nga îtsé îtsé skînê ngaßtsiòô. 8 ßKiâá kiìchjâ jè Andrés, ra tîkoâá yâ kotáßyáßta-lâ Jesús, ra ßntsê ma Simón Pedro, kitsò: 9 —Jngo ti tíjna îjndíî ra ßya ßòn nîñô nchrâjín ßtsê cebada kô jò tî; tanga ñándâ kîchòya-lâ ra kôtjióôn. 10 Jesús kitsó-lâ: —Kôßtìn-la ngaßtsiì xîtâ nga katìtsâhijna. Kô taxkî ßñó tjín xkâ ijñá yâ îßnde ra kìî, kô yâá tsikitsâhijnajin. Ngâ maá-la tsa ßòn jmi ra ta xîtâ ßxîn. 11 Jesús iskábé jñà nîñô nchrâjín kìî, ßkiâ nga ijye kiìchjâßta-lâ Nainá nga kitsò-lâ: “Nainá ra kîìchjí-li”, âkjòn kitsjá-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, mé-ni nga isikaßbí-lâ jñà xîtâ ra tjítsâjna. Jñà tî ra jò ma-niò ßkoâá tî ßsín isikô, kitsjá-lâ jñà xîtâ ta kótjín mejèn-lâ. 12 ßKiâ nga ijye kjòski ngaßtsiì xîtâ, Jesús kitsó-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ: —Tíxkó-nò ngaßtsiì ra kajnengi-ni, mé-ni nga nî mé ra kjîtsón-ni. 13 Jñà xîtâ, ßkiâ nga tsikíxkó-ni jñà nîñô nchrâjín ra tsijnengi-nìo, ngi te-jò ndîsîyá kjomà isa. 14 Jñà xîtâ, ßkiâ nga kijtse kjôxkón ra ßñó nda tjìn ra kôkißsin Jesús kitsó-lâ xákjén: —Kixî ki tií-lâ kjoâ, jè-la xîtâ râ kìî ra chjâ ngajo-lâ Nainá, ra xá tjínè-lâ nga kjßîí î îsàßnde. 15 Tanga Jesús kjochîyaá-lâ nga jñà xîtâ mejèn-lâ nga kjoßñó îkô nga xîtâxá ítjòn sîhíkíjna, ßkiâá tsihijin india-ni ján nindo ján, nga yâ tsikijna tâjngo. 16 ßKiâ nga ijye tímajñò, jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús ijchòjeén india-ni yâ ñándâ kjijna jè ndáchikon, 17 yaá jahaßsen jngo chitso kô tsatojin jè ndáchikon nga kijì yâ nâxîndá Capernaum. Ijyeé ßñó kjojñò, kô jè Jesús kje ki tsijen bijchòtjîngi-lâ. 18 Yâ âsòn ndáchikon ßjiì jngo tjôxkón ra ßñó ßtsa, kô jè nandá tsikíßtsiâ nga tsáfangi. 19 Ijyeé-la tsa kjo ßòn kô tsa kjo jòn jmi metro fì nga tjímasòn yâ âsòn ndáchikon, ßkiâ nga kijtse nga jè Jesús tsáßbàsòn yâ nandá kô tínchrabáßta-lâ yâ chitso, jñà xîtâ-lâ ta itsakjón-ní. 20 ßKiâá kìichjâ Jesús kitsò-lâ: —ßÂán-náâ, kì tà chjàn skon jiòn. 21 Jñà xîtâ-lâ ßñó tsja kißse-lâ, isihìkjaßsen yâ chitso; kô ndîtôón ijchò yâ îßnde ñándâ închifì. 22 Nga ma nchijòn, jñà xîtâ ra tsikìtsâjna yâ ra ijngoa ndáchikon ján kijtse-ní nga ta jè-ni chitso ra kjijna ra ikô xîtâ, kô nga jè Jesús mì kì tsijen jahaßsen, ta jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ kijcha-lâ nga jahaßsen. 23 Tanga ijchó ißnga chitso ra kjßîí ra yâ inchrabà-ni nâxîndá Tiberias ra tsinchaßta chraña-lâ yâ îßnde ñándâ nga tsakjèn nîñô nchrajín xîtâ ra ßòn jmi ma-nìô, ßkiâ nga ijye kiìchjâßta-lâ Nainá Jesús nga kitsò-lâ: “Nainá ra kîìchjí-li.” 24 Jñà xîtâ, ßkiâ nga kijtse nga mì yá tjín Jesús kô xîtâ-lâ ra kotáßyáßta-lâ, ßkiâá jahaßsen jngo chitso kijì nga kiì kátsjì Jesús, yâ ján nâxîndá Capernaum. 25 Jñà xîtâ kìî, ßkiâ nga ijye ijchò yâ ra ijngoa ndáchikon ján, yâá isakò-lâ Jesús, kitsò-lâ: —Maestro, ¿kó chon káßfíî îjndíî? 26 Kìichjâ Jesús kitsò-lâ: —Ngi kjôhixîí ra xin-nò, mì tsà ki fatsjií nájiòn nga kjòchîya-nò kjôxkón ra kíßsìaân; ta kií fatsji nájiòn nga ísìkjén-nò skanda kóßsín tjên nga kjoskio. 27 Ki ta chjàn ta jè ßñó níkájno tsajmì ra ma chine ra ta ndîtôn feheßta, jè ißsâ ßñó tîkájno jè tsajmì ra tíjna kißta ngâ jè-ní ra tsjá-nò kjôbinachon ra mi feheßta. ßÂán tsja-no tsajmì kiî ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ. Ngâ jè Nâßìn-na ra Nainá, ßkoâá ßsín kitsjá kjôhixî ra âßta tsâßân. 28 Xîtâ kìi ßkiâá iskonangi kitsò: —¿Mé ra ßsìân-jîn nga ma sîxá-la jîn Nainá koni ßsín nga mejèn-lâ? 29 Kìichjâ Jesús kitsò-lâ: —Jè xá ra mejèn-lâ Nainá nga ßsiâan jiòn, jè-ní nga katamakjiín-nò âßta ßtsê ra jè isikasén. 30 Jñà xîtâ kìî, kitsò-lâ Jesús: —¿Mé kjoâxkón ra bakoón-nájîn, mé-ni ßkiâ nga jchâjîn, kôma kôkjiín-nàjîn? ¿Mé ra ma-li ßnì? 31 Jñà xîtâ jchínga-nâjîn jñá iskine nîñô nchrâjín ra ßmì maná yâ îßnde kixì ñándâ nî-mé tjín, koni ßsín tsò xâjôn tsjè ra tjíßta ßén-lâ Nainá, nga tsò: “Ngajmì inchrabà-ni nîñô nchrâjín ra kitsjá-lâ nga isìkjèn.” 32 Kiìchjâ Jesús kitsò-lâ: —Ngi kjôhixîí ra xin-no, mì tsà jè Moisés ra kitsjà nîñô nchrâjín ra ngajmì inchrabà-ni; jè Nâßìn-nâ ra ma-lâ tsjá-nò ra ngiì jè sabà nîñô nchrâjín ra ngajmì nchrabá-nì. 33 Ngâ jè nîñô nchrâjín ra tsjá Nainá, jè-ní ra ijye itjojen-ni ngajmì nga tsjá-lâ kjôbinachòn xîtâ ra tjín îsàßnde. 34 Xîtâ kìi kitsó-ni: —Nâßìn, ßtî kißta-nájîn jè nîñô nchrâjín ra kôßmì-lâ jî. 35 Jesús kitsó-lâ: —ßÂn-ná jè nîñô nchrâjín ra ma sîíkíjnakon-nò; jè ra ßân kjînchrabàßta-na, ski ßsê kißta yâ inìmâ-lâ, kô jè ra kôkjiín-lâ âßta tsâßân, nîí tî kjiá kôxándá-ilâ ta kjiá nìô. 36 Ijyeé kôkíxìan-nò, nîßsín ijye kijchà nájiòn takó mì kì makjiín-nò ra âßta tsâßân. 37 Ngaßtsì xîtâ ra Nâßìn-nâ tsjá-na, yâá nchrabáßta-na; kô jñà ra ßân nchrabáßta-na mì tsà bachrjengi jìaân. 38 Ngâ mì tsà ki xá inchrabàjên-na ján ngajmì nga ßân kôßsín ßsiàân koni ßsín mejèn-na; kií xá ßjíî-na nga kôßsín sihitjásòn koni ßsín mejèn-lâ Nâßìn-nâ ra isikasén-na. 39 Jè ra mejèn-lâ jè Nâßìn-nâ ra isikasén-na, jè-ní nga ngaßtsì xîtâ ra jè isìngâtsja-na, nî jngo katachîja, ta isâá ßân sikjaáya-ilâ ßkiâ nga kjêeßta nîchjin. 40 Ngâ jè ra mejèn-lâ jè ra isikasén-na, nga ngaßtsì xîtâ ra skêxkon-na ßân ra Ißndí-lâ Nainá ßmì-na kô ra kôkjiín-lâ âßta ßtsân, kataßseé-lâ kjôbinachon ra mì feheßta nî ta kjiá nìô; kô ßâán sikjaáya-ilâ ßkiâ nga ijye kjeheßta nîchjin. 41 Jñà xîtâ judío tsikíßtsiâ nga kiìchjâjno-lâ Jesús, ta ki ró nga kitsò: “ßÂán-ná nîñô nchrâjín ra ngajmì inchrabà-ni.” 42 Kô kitsó-lâ xákjén: —¿A mí tsà jè xîtâ râ kìî ra ßmì Jesús, jè ra ti-lâ José? Jién, ndaá ßyaxkeén jè nâßìn-lâ kô nâ-lâ. ¿Kóßsín ma-ni nga tsò nga ngajmì inchrabà-ni? 43 Jesús ßkiâá kitsò-lâ: —Kì kôßsín nakjoájno-ná. 44 Nî yá xîtâ ra ma kjînchrabàßta-na, tsa mì jè Nâßìn-nâ ra isikasén-na sîikasénßta-na, mé-ni nga ßân sikjaáya-ilâ ßkiâ nga kjêheßta nîchjin. 45 ßKoâá ßsín tsò xâjôn ra tsikíndà xîtâ râ kìîchjâ ngajo-lâ Nainá nga tsò: “Nainá sabá kôkònya-lâ ngaßtsì xîtâ.” ßKoâá ßsín ma-ni nga ngaßtsì ra ßnchré-lâ Nâßìn-nâ kô machîya-lâ ra âßta ßtsê, ßâán nchrabáßta-na. 46 ’Mì tsà ki-ni nga tjín ißka xîtâ ra ijye kijtse Nainá ra Nâßìn-nâ ma; tâ jngoó jè ra âßta ßtsê Nainá inchrabà-ni ra ijye kijtse. 47 Ngi kjôhixîí ra xin-nò: jè ra kôkjiín-lâ ra âßta tsâßân, ßsêé-lâ kjôbinachon ra mi feheßta nî ta kjiá-nìô. 48 ßÂán-ná nîñô nchrâjín ra síkíjnakon-nò. 49 Jñà xîtâ jchínga najiòn, nîßsín jñà tsakjèn nîñô nchrâjín ra manà ßmì yâ îßnde kixì ñándâ nî-mé tjín, takó ßken-ní. 50 Jè nîñô nchrâjín ra kôxin-nò, jè-ní ra ngajmì inchrabà-ni, mé-ni jè ra skînê mì kì kîyá. 51 ßÂán-ná jè nîñô nchrâjín ra tíjnakon ra yâ itjojen-ni ján ngajmì; tsa yá ra skînê nîñô nchrâjín râ kìî, kíjnakon kißta-ní nî ta kjiá nìô. Jè nîñô nchrâjín ra ßân tsjà, jè ijo-nâ ra kôxin-lâ. Tsja-ná ijo-nâ nga kîyátjì-lâ ßân jñà xîtâ îsàßnde mé-ni nga kítsâjnakon-ni. 52 Jñà xîtâ judío tsikíßtsiâ nga tsakátiyà-ni, kitsò-lâ xákjén: —¿Kóßsín sîhìkô-lâ râ kìî nga ma tsjá-ná ijo-lâ nga chjînêé? 53 Jesús kitsó-lâ: —Ngi ßén kixîí ra xin-nò, tsa mì kì chjînêe ijo-nâ kô mì kì ßsiôo jní-nâ ßan ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ, mì kì ßsê-nò kjôbinachon. 54 Jè ra kjine ijo-nâ kô ra ßbi jní-nâ tjín-lâ kjôbinachon ra mi kì feheßta; kô ßâán sikjaáya-ilâ ßkiâ nga ijye kjêèßta nîchjin. 55 Ngâ jè ijo-nâ ngi jè-ní tsajmì ra ma chine ra ngì nda síski-ná, kô jè jní-nâ ngì jè sabá-ní nandá ra ma ßyò. 56 Jè ra skînê ijo-nâ kô skßí jní-nâ, yâá kíjnakô kißta-na, kô ßân, yâá tíjnâkô kißta-te. 57 Jè Nâßìn-nâ, ra isikasén-na tíjnakon-ní, kô âßta ßtsê-ní nga tíjnâkon; ßkoâá ßsín tjín-te jè ra skînê-na, âßta tsâßâán kíjnakon-ni. 58 Jè nîñô nchrâjín ra kôxin-lâ jè ra inchrabàjen-ni ngajmì. Jè nîñô nchrâjín râ kìi, mì tsà ßkoâá-ni koni jè manà ra iskine xîtâ jchínga najiòn, kô takó ßken-ní; ngâ jè ra skînê nîñô nchrâjín ra kôxin-lâ, ßsêé-lâ kjôbinachon nî ta kjiá nìô. 59 Jñà kjoâ kìî ra tsakón-ya yâ Capernaún yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío. 60 ßKiâ nga kiíßnchré jñà ßén kìî koni ßsín nga tsakón-ya Jesús, ßñó kjìn xîtâ ra kotáßyáßta-lâ kitsò: —Jñà ßén kìî ra kôtsò-lâ, ßñó ißin tjín, ¿yá ra ma kôkjiín-lâ? 61 Jesús, ßkiâ nga kjòchîya-lâ nga ßcho închichjâjno-lâ ßén ra tsakón-ya, iskonangií-lâ, kitsò-lâ: —¿Jñà ßén kìî a ßchoó sasén-nò? 62 ¿Kóßsín kîya najiòn, tsa jchâ-ná jiòn ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xian-lâ ijo-nâ nga kjímijin india-na ñándâ nga tíjnâ nga tîßsâ ítjòn? 63 Jé Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá ra síkíjnakon-ná; jè ra ta ijo-ná nî mé chjí-lâ. Jè ßén ra bakon-yá najiòn, [mì tsà kjoâ ßtsê îsàßnde-jìn], kjoâ ßtsê Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá-ní jè ra ma sîìkíjnakon inìmâ-nò. 64 Tanga tjítsâjnajiín ìsa najiòn ra ßkje kì makjiín-lâ. Ngâ jè Jesús, tî ßkiâá-ni nga tî sâa-ni ijyeé tjíjiín-lâ yá-ni ra mì kì kôkjiín-lâ ra âßta ßtsê, kô yá-ni ra sîhìngâtsja jñà xîtâ kondrâ-lâ. 65 Kô kitsò isa: —Kií kôßsín tíxin-nò, nî yá ra ma kjînchrabàßta-na tsa mì jè sabà Nâßìn-nâ tsjáßnde-lâ. 66 Skanda ßkiâa-ni nga kôkitsò Jesús, kjín jchán xîtâ ra kotáßyáßta-lâ mì kì tî yâ tsikimakôo-ni, kiì-ni íßtsîn. 67 Jesús ßkiâá iskonangi-lâ xîtâ chîßnda-lâ ra tejò ma nìo, kitsò-lâ: —¿Jiòn a tîkoâá mejèn te-no kongí-nò íßntsion? 68 Jè Simón Pedro kitsò: —Nâßìn, ¿yá ra ma kongítjîngi isa-lâjîn? Jîí-ní ra tjín-li ßén ra tsjá-ná kjôbinachon. 69 Jîn ijyeé kôßsín makjiín-najîn, kô ßya-nájîn nga jîí-ní ra Cristo jè Ißndí-lâ Nainá ra tíjnakon. 70 Jesús kitsó-lâ: —Tejò ma na-jiòn ra ítsjahíjin-nò, tanga jngo tíjnajin najiòn ra xîtâ nîí tíbíxá-lâ. 71 Jesús, jè ßén ra kôkitsò-lâ, jè kiìchjâ âßta ßtsê Judas, ißndí-lâ Simón Iscariote, ngâ nîßsín yâ tíjnajin-lâ ra tejò ma-nìo, jè Judas sîhìngâtsja Jesús âßta ßtsê xîtâ kondrâ-lâ.

Juan 7

1 ßKiâ nga ijye kjomà kjoâ kìî, Jesús yâá tsajme nangi ßtsê Galilea. Majìn-lâ nga yâ kôjme yâ nangi Judea, ngâ jñà xîtâ judío închibátsji-ni nga mejèn-lâ sîißken. 2 Ijyeé tímachrañà ßsí-lâ Nißya Xkâ, jngo ßsí ra jñà xîtâ judío bachrje. 3 Jñà ßntsê kitsó-lâ: —Kì tà chjàn ta î bijni îjndíî; ßtin-ti yâ ján Judea mé-ni katabe te-ni jñà kjoâ ra ßnì xîtâ ra kotáßyáßta-li ra yâ tjítsâjna ján. 4 ßKiâ nga mejèn-ná skêxkon-ná xîta, mì tsà kjôßma ßsieén jngo kjoâ ra ma-ná. Tsà ßkoâá tjín kjoâ ra ma-li ßnì, kôßtîin yâ ngixkôn xîtâ îsàßnde. 5 Ngâ skanda jñà ßntsê Jesús mì kì kjòkjiín-lâ ra âßta ßtsê. 6 Kiìchjâá Jesús kitsò-lâ: —ßÂn kje ki bijchó nîchjin-nâ, tanga ra âßta tsâjiòn jiòn nda-ní ta mé nîchjin-nìô nga kongió. 7 Jiòn mì kì ma sîìjtike-nò jñà xîtâ îsaßnde; tanga ßân jtikeé-na, ta ngatjì-lâ ßkoâá ßsín xin kixî-lâ nga ßchoó tjín kjoâ ra ßsín ra jñà. 8 Tangió ra jiòn ßsí; ßân mì kì kjín jìan, ngâ kje kì bijchó nîchjin-nâ. 9 ßKiâ nga ijye kôkitsò-lâ ßén kìî, jè, yâá tsikijna yâ îßnde Galilea. 10 Tanga ßkiâ nga ijye kijì jñà ßntsê, Jesús takó tîkoâá kijì te-ni ßsí, tanga mì tsà ikòn ijò-lâ; koni ta kijì ßma-ní. 11 Jñà xîtâ judío închibátsjií yâ âjin ßsí, tsò-lâ xákjién: —¿Ñándâ tíjna xîtâ râ kìî? 12 Ngaßtsì xîtâ ra ijchò ßsí, jndíî ra ján jôóya-ni âßta ßtsê Jesús. Tjín ra tsò: “Xîtâ nda-ní”, tîkoâá tjín ra tsò: “Majìn, xîtâ nâxîndá kòndâchâ-lâ.” 13 Tanga nîyá ra kiìchjâ tsijèn ra âßta ßtsê. Jñà xîtâ, jñà itsakjòn-lâ xîtâxá ítjòn-lâ xîtâ judío. 14 ßKiâ nga ijye ijchò masen-lâ ßsí, jahaßseén Jesús yâ îngô ítjòn nga tsakónya-lâ xîtâ. 15 Kô ta kjóxkón-lâ jñà xîtâ judío koni ßsín nga ikònya-lâ xîtâ, kitsò-lâ xákjién: —¿Kóßsín ma-ni nga tâ nda bakón-ya xîtâ râ kìî ngâ mì tsà tsijen iskotéßya-jìn? 16 Jesús kitsó-lâ: —Jñà ßén ra ßân bakon-yàâ, mì tsà tsâßân jiàân; ßtsêé-ní jè ra isikasén-na. 17 Tsa yá ra mejèn-lâ nga sîhìtjasòn koni ßsín mejèn-lâ Nainá, yâá skê-ni a âßta ßtsêé Nainá nchrabá-ni jè ßén ra bakon-yàâ, ô ra ta ßâán bißtín-lâ ijo-nâ koni ßsín xiaân. 18 Jngò xîtâ ra ta jè bíßtin-lâ ijo-lâ nga chjâ, jè ra mejèn-lâ nga jè ßnga sîìkíjna ijo-lâ; tanga jè xîtâ ra jè ßnga síkíjna jè ra isikasén, jè xîtâ râ kìî, ngi ßén kixîí ra tsjá, kô mì tsà ßén ndiso ra chjâ. 19 ’¿A mí tsa kixî kjoâ nga itjábé-no jè kjôtéxoma-lâ Nainá ra jè Moisés tsikínda? Tanga jiòn, nî jngo ra ma-lâ síhitjasòn. ¿Mé-ni nga mejèn nißkeèn nájiòn? 20 Jñà xîtâ kitsó-ní: —Nîí-la tíjnajìn yâ inìmâ-li; ¿yá ra kôtsò-li nga mejèn sîßken làjîn? 21 Jesús kiìchjâ kitsó-lâ: —Jiòn, ßñó maxkón-nò nga ta jngoò-ni kjoâ ra kíßsiaân ßkiâ nga nîchjin níkjáyàâ. 22 Kixîí kjoâ, Moisés tsikíßtiín-no nga sîitjasòn kjoâ ßtsê circuncisión nga sîßta chîbâ ijo-lâ xîtâ ßxîn (nî ßsín mì tsà âßta ßtsê kjon-ni Moisés; ngâ yâá inchraba-nì ßtsê xîtâ jchínga ra tsikihijyo ítjòn kjòtseé.) Kô bìßta chîbâá nàjiòn ijo-lâ xîtâ ßxîn nîßsín nîchjin níkjáya. 23 Tsa kôßsín ßnìan jiòn nga mejèn-nò mì kì jchîja jè kjôtéxomà-lâ ra tsikíjna Moisés, ¿mé-ni nga majtiì najiòn nga jngo xîtâ nda kjòn ísìndá-na ßkiâ nga nîchjin níkjáya? 24 Kì tà kôßsín chosòn-là koni ßsín jiòn tsijen-no. ßKoâá ßsín jchósòn-lâ koni ßsín nga kixî tjín kjòn ra kjôhixî. 25 Tjín ißka xîtâ ra Jerusalén ßtsê ra kitsò: —¿A mì tsà jè xîtâ râ kìî ra închibátsji jñà xîtâ judío nga mejèn-lâ nga sîißken? 26 Chítsijèn-la-nî kóßsín tíchjâjin masen-lâ xîtâ, kô nî ta yá ra kótsò-lâ. ¿A ßkoâá ßsín închimakjiín-lâ xîtâxá tsà ßkoâ, nga jè xîtâ râ kìî, jè-ní ra Cristo [ra xá Nainá isìkasén-ni?] 27 Tanga jién ßya-ná ñándâ nchrabá-ni râ kìî. Tanga ßkiâ nga kjßîí jè ra Cristo, mì kì jchâ-lâ ñándâ ßkjîí-ni. 28 Jesús, ßkiâ nga tíbakón-ya yâ ndîtsin îngô ítjòn, kiíßnchré-ní koni ßsín kitsò jñà xîtâ; ßkiâá ßñó kiìchjâ kitsò: —Ndaá ßyaxkon ná-jiòn kô ndaá ßya jiòn ñándâ-ni tsâßân; tanga mì tsà tà âßta ßtsâßân ßjíî-na; ngi jè sabà Nainá ra isikasén-na, jè ra mì ßyaxkon jiòn. 29 ßÂn, ndaá bexkon nga yâá inchrabà-na âßta ßtsê; kô jè isikasén-na. 30 Jñà xîtâ sí mejèn-lâ nga jtsâbâßñó kjòn, tanga nî jngo ra kitsò ikon nga itsabáßñó ngâ kje ki bijchó nîchjin-lâ nga kîyá. 31 ßÑó kjìn xîtâ kjòkjiín-lâ koni ßsín kitsò Jesús, kitsò-lâ xákjién: —¿A isâá kjìn kjôxkón ßsîin Cristo ßkiâ nga jè ra ßkjîí koni ßsín tjín ra tíßsín jè xîtâ râ kìî? Jè-la râ kìî jnchro ra Cristo. 32 Jñà xîtâ fariseo ßkiâ nga kiíßnchré koni ßsín închitsò xîtâ ra âßta ßtsê Jesús; jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì kô xîtâ fariseo isikasén xîtâ ra síkindâ yâ îngô mé-ni nga katatsaba-ni Jesús tsiki. 33 Jesús kitsó-lâ: —ßÂn, ta chibaá nîchjin kótîjnakôò-nò, âkjòn kjín india-na yâ ñándâ tíjna ra isìkasén-na. 34 Jiòn nîßsín kjótsjiì nájiòn tanga mì kì sâkò-nò, ngâ mì kì kôma kôngí jiòn yâ ñándâ kótîjna ra ßân. 35 Jñà xîtâ judío ßkiâá tsikíßtsiâ nga iskonangi-lâ xákjién, kitsò: —¿Ñándâ kîjî xîtâ râ kìî? ¿Mé-ni nga mì kì kôma sâkó-ná? ¿A yâá îkijnajin-lâ xîtâ judío jñà ra jndíî ra ján xìn tjítsâjna kô nga kôkonya-lâ ra taxkî ßkjîí xîtâ? 36 ¿Kó tsò-ni ra kôtsò-lâ, nga tsò-ná: “Jiòn, nîßsín takó kjótsji nájiòn, tanga mì kì sâkò-nò, ngâ mì kì kôma kôngió jiòn yâ ñándâ kótîjna ra ßân”? 37 Jè nîchjin ra feheßta-ni ßkiâ nga ßsí-je, tsasijna kixîì Jesús kô ßñó kiìchjâ, nga kitsò: —Tsa yá ra xándá-lâ kàtanchrabáßta-na kô kàtaßbi. 38 Koni ßsín tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga tsò: Jè ra kôkjiín-lâ ra âßta tsâßân, yâ ngâjin inìmâ-lâ, ßkoâá ßsín kôma koni jngo îßnde ñánda tíbitjo nandá ra mì kì xìya ra ma síkítsâkon-ni xîtâ. 39 ßKiâ nga kôßsín kitsò Jesús, jè kiìchjâ âßta ßtsê Inìmâ Tsje-lâ Nainá ra tjábé-lâ jñà xîtâ ra kôßsín kôkjiín-lâ ra âßta ßtsê, ta ngâtjì-lâ takó ßkje ki bitjojen jè Inìmâ Tsje-lâ Nainá ßkiâ nga kôßsín kitsò Jesús; ngâ ki, jè Jesús, takó kjè fi-nì ján ngajmì nga ma jeya kíjna. 40 Jñà xîtâ ßkîa nga kiíßnchré jñà ßén kìî, tjín ißka ra kitsò: —Kixîí kitií kjoâ, jé xîtâ râ kìî ra tjínè-lâ nga ßkjîí nga kîchjâ ngajo-lâ Nainá. 41 Tîkoâá jñà xîtâ ra ißka kitsó-ní: —Xá jè kiti-ni xîtâ râ kìî ra Cristo [ra xá isìkasén-ni Nainá]. Tanga tjín-tse ißka ra kitsò: —Majìn, jè ra Cristo, mì tsà Galilea ßkjîí-ni. 42 Jè Xâjôn ra tjíßta ßÉn-lâ Nainá ßkoâá ßsín tíchjâ nga jè ra Cristo, tjíné-lâ nga yâ kjînchrabà-ni yâ tjê-lâ David, kô yâá ßkjîí-ni yâ nâxîndá Belén tîyâ-ni ñándâ nâxîndá-lâ David kjomà. 43 ßKoâá ßsín kjomà-ni nga kjojòya xîtâ ra tà ngâtji ßtsê Jesús. 44 Tjín ißka ra mejèn-lâ nga jtsâbâßñó nga îkô ndâyá, tanga nî jngo ra kitsò ikon nga itsabáßñó. 45 ßKiâ nga tsáfa-ni jñà xîtâ ra síkìndâ îngô yâ ñándâ nga tjítsâjna jñà xîtâ fariseo kô xîtâ ítjòn-lâ nâßmì, iskonangií-lâ nga kitsò-lâ: —¿Mé-ni mì kì kanchrabákôò-nò xîtâ râ kiî? 46 ßKiâá kitsò xîtâ kìî: —ßKjè tsà jngo xîtâ ra kôßsín naßyá làjîn koni ßsín tsò xîtâ râ kiî. 47 ßKiâá kiìchjâ jñà xîtâ fariseo, kitsò-lâ: —¿A tîkoâá kàmakjiín tse nàjion ßén ndiso ra chjâ? 48 ¿A yâá închimakjiín-lâ jñà xîtâ ítjòn-ná kô xîtâ fariseo? 49 Tanga jñà xîtâ kìî ra mì kì be kjôtéxoma, jè Nainá kàtatsjá ißìn-lâ. 50 Jè Nicodemo, jè xîtâ fariseo ra ijye âsa tsakákô Jesús, kitsó-lâ: 51 —Jè kjôtéxoma tsâjién mì kì tsjáßnde nga jngo xîtâ taxkî ßkî-lá kjôhißin, tsà tî kje nda naßyà-ilâ mé ra kißsìn kjòn-ni. 52 Jñà xîtâ, kitsò-lâ: —¿A tîkoaá Galilea-tse îßnde-li? Nda chítáßyí jè xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá; yâá jchâ-ni nga kjè sa jngo xîtâ ra chjâ ngajo-lâ Nainá yâ nchrabá-ni yâ Galilea. 53 Ngaßtsì xîtâ kjâ kijì kjâ kijì-ni nißya-lâ nga jngó jngóo.

Juan 8

1 Tanga jè Jesús yâá kijì yâ nindo yá Olivos. 2 ßKiâ ma nchijòn, tajñó ßjiì yâ îngô ítjòn. Ngaßtsì jñà xîtâ yâá ßjiì tjíngi-lâ. ßKiâá tsikijna Jesús nga tsakónya-lâ. 3 Jñà xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés kô jñà xîtâ fariseo, ijchokôò jngo-lâ chjôón ra kijchaßtín-lâ ßkiâ nga tíßsín kjoâchijngi. Tsasíjnajin masen ñándâ nga tjín xîtâ. 4 Kô âkjòn kitsò-lâ Jesús: —Maestro, jè chjôón râ kìî, nda kjòn kaßyaßtín-lâ ßkiâ nga tíßsín kjoâchijngi. 5 Moisés ßkoâá ßsín tsikíßtin-najîn âßta ßtsê kjôtéxoma-lâ nga nâjô ró kîyá-ni jñà íchjín ra kôßsín ßsín. ¿Kóßsín siî ra jî? 6 Jñà xîtâ kìî, kií kôßsín kitsò-ilâ Jesús ta mejèn-lâ nga skôòßta, mé-ni nga kôma sâkò-ilâ kjoâ ra koâànè-lâ nga koâàngi ra âßta ßtsê xîtâxá. Tanga Jesús tsikijna niña-ní yâ âßta nangi, âkjòn kôó nâjmá tsja tsikínda-ni letra yâ âßta nangi. 7 Xîtâ kìî, sií kißsìn-lâ Jesús nga iskonangi-lâ, ßkiâá tsasijna kixî Jesús, kitsò-lâ: —Tsà tíjnajin jngo-no xîtâ ra nî mé jé tjín-lâ, jè kataßbé ítjòn-lâ nâjô jè chjôón râ kìî. 8 Âkjòn tsikijna niña india-ni âßta nangi nga tsikínda isa letra. 9 Jñà xîtâ kìî, ßkiâ nga kiíßnchré ßén kiî, jngó-jngó kijì-ni nga kjòchîya-lâ nga ßchoó tjítsâjna kjôbítsjen-lâ. Jñà kjòn tsikíßtsiâ ítjòn-ni nga itjo jñà ra isßâ jchínga. Ta jè Jesús kô chjôón isiìjyo ìsa. 10 ßKiâá tsasen kixî-ni Jesús; kijtseè-ní nga mì kì tî yá tjín-ni; tà jè chjôón isijna tâjngo isa, ßkiâá kitsò-lâ: —¿Ñándâ tjíhijyo-ni jñà xîtâ ra bángi-li? ¿A nî jngo ra katsò ikon nga kátsjá-li kjôhißìn? 11 Kitsò jè chjôón: —Mì tsa yá-jìn Nâßin. ßKiâá kitsò-lâ Jesús: —Tîkoâá ßân, nì mé jé koné-la, ßtìn-ni; tanga kì tî tsja fàtsji jé-ni. 12 Jesús, ßkiâá kiìchjâ india-ni nga kitsò: —ßÂán-ná nißí ra síhisen-lâ îsàßnde; jè ra ßân fìßta-na ßsêé-lâ nißí ra tsjá kjôbinachon, kô mì tî kjoâjñò kôjmejín-ni. 13 Jñà xîtâ fariseo kitsó-lâ: —Tî jîí tjìßbi-ni ßén ra âßta tsâji, kô jè ßén ra nakjíî, nî mé chjí-lâ. 14 Jesús kitsó-lâ: —Jè ßén ra chjàâ, chjí-lâ nîßsín tî ßân tsja-na ßén ra âßta tsâßân; ngâ beè-ná ñándâ nga ßjíî-na, kô beè-náâ ñándâ nga tífiàâ; tanga mì kì ßya jiòn ñándâ ßjíî-na kô ñándâ nga tífiàâ. 15 Tanga jiòn, kjôbítsjen ßtsê xîtâá nìchjeén ßkiâ nga fanè jé-ná jiòn, tanga ßân mì tsà yá ra taxkî banè jé-lâ; 16 ßân, tsa yá ra koné jé-lâ, ßkoâá ßsín kindajín-lâ koni ßsín tjín jè kjôhixî; ngâ mì tsà ta ßân tâjngo bindàjiáân; tîkoâá bíndajín kôó-na jè Nâßìn-nâ ra isikasén-na. 17 Jè kjôtéxoma najiòn ßkoâá ßsín tíchjâ, nga tsò: Tsà ßkiâ jò ma-ni xîtâ nga ngásòn tsò ßén ra tsjá, chjí-lâ. 18 Tî ßâán tse-na ra tsjaâ ßén ra âßta tsâßân, kô tîkoâá jè Nâßìn-nâ ra isikasén-na tsjá-tse ßén-lâ ra âßta tsâßân. 19 ßKiâá jñà xîtâ iskònangi-lâ: —¿Ñándâ tíjna jè Nâßìn-lì? ßKiâá kitsò Jesús: —ßÂn, nda mì ßyaxkon nájiòn, tîkoâ mì kì ßyaxkon jè Nâßìn-nâ. Tsà ijyeé-la ßyaxkon nájiòn tsiki, tîkoâá jchâxkoón-la tse jè Nâßìn-nâ. 20 ßKiâá kiìchjâ jñà ßén kìî ßkiâ nga tíjna yâ âya îngô ítjòn yâ chrañaßta-lâ îßnde ñándâ nga kjina kaxâ tôn limosna. Nî yá ra kitsò ikon nga itsabáßñó ta ngâtji-lâ kje ki bijchó jè nîchjin-lâ nga kîyá. 21 Jesús india kôkitsò-ilâ xîtâ: —ßÂn tífi-ná, kô kjótsjì nájiòn, tanga yâá kiyá jiòn jé-no. Ngâ yâ ñándâ nga tífìa ra ßân, mì kì kôma kongí jiòn. 22 ßKiâá kitsò-lâ xákjién jñà xîtâ judío: —¿A tà yâá sîìßken ijo-lâ tsa ßkoâ? ¿Mé-ni tsò-ni nga mì kì kôma kongié ra jién, yâ ñándâ nga tífì ra jè? 23 Jesús kitsó-lâ: —Jiòn ta îí âßta nangi tsâjiòn, tanga ra ßân yâá ján ißngaá tsâßân; jiòn îí îsàßnde tsâjiòn, tanga mì tsà î îsàßnde tsâßân. 24 Kiì kôßsín tíxìan najiòn, nga yâá kîyájiòn jé-no; tsà mì kì kôkjiín najiòn nga ßÂn-ná, yâá kîyá jiòn jè jé ra tjín-no. 25 Jñà xîtâ ßkiâá iskonangi-lâ, kitsò-lâ: —¿Yá nì ra jî? Jesús kitsó-lâ: —Ijyeé ßkoâá ßsín kíxin najiòn ßkiâ nga tîsâ ítjòn, yá-na ra ßân. 26 Tjín jchán isa-na mé ßén ra ßkènâjmí najiòn kô mé kjoâ ra koné jé-no. Tanga jè ra isikasén-na ngi ßén kixîí ra chjâ kô jè ßén ra ßân tìßbenâjmí-lâ jñà xîtâ îsàßnde, jñà ßén ra kíßnchre-lâ ra âßta ßtsê. 27 Tanga jñà xîtâ judío mì kì kjòchîya-lâ tsà jè-ni Nainá ra Nâßín-ná ma ra kôtítsò-lâ Jesús. 28 Kiì kitsò isa-ilâ Jesús: —ßKiâ nga chjíhißnga nájiòn ßân ra Ißndí-lâ Xîtâ xin-lâ ijo-nâ, ßkiâá kôchîya-no nga ßÂán-ná, kô nga mì tsà ta ßân tíbißtín-lâ ijo-nâ koni ßsín nga tíchja, ta ßkoâá ßsín tíchjaâ koni ßsín nga ikonya-na jè Nainá ra Nâßìn ma. 29 Ngâ jè ra isikasén-na îí tíjnakô-na; Naßìn-nâ mì kì síkíjna tâjngo-na, ngâ ki, nîchjin nchijón sìhitjásòn koni ßsín nga sasén-lâ ra jè. 30 ßKiâ nga kiìchjâ Jesús jñà ßén kìî, kjín jchán xîtâ kjòkjiín-lâ ra âßta ßtsê. 31 Jesús kitsó-lâ jñà xîtâ judío ra kjòkjiín-lâ âßta ßtsê: —Tsa kôßsín nda sîitjasòn kiti jiòn jñà ßén-nâ, jión nájiòn ra ngi kixî kjoâ nga yâ kotáßyáßta-na. 32 Jchâxkon nájiòn ra ngi kjôhixî, kô jè kjôhixî sîìkítsâhijyoßndîí-no. 33 Kiìchjâá jñà xîtâ judío, kitsò: —Ngajîn xîtâ tjê-lâ Abraham-nájîn; kjè tsà yá ra bìtsâhijyoßñó-najîn; kô ¿mé-ni siì-ni nga kîtsâjnaßndîí-najîn? 34 Jesús kitsó-lâ: —Ngi ßén kixîí ra kôxin-no, ngaßtsì jña xîtâ ra bátsjì jé, yâà títsâjnajinßñó jè jé-lâ, koni jngo chîßnda ra tíjnaßñó. 35 Jngo xîtâ ra ta chîßnda tíjna, mì tsà yâ kôma kitßa nißya-lâ yâ ñándâ nga tísíxá, tanga jè ra ißndí, yâá kíjna kißta yâ nißya-lâ nâßìn-lâ. 36 Tsa ßkiâ jè Ißndí-lâ Nainá sîìkítsâjnaßndîí-no, ngi ndaá kîtsâjnaßndîí kiti-no. 37 ßÂn ijyeé be-ná nga tjê-lâ Abraham nájiòn, tanga mejèn nißken nájiòn, ta ngâtji-lâ mì kì makjiín-no jè ßén ra ßbeènájmí-nò. 38 ßKoâá ßsín chjàâ koni ßsín tjín kjoâ ra kíjtseê ßkiâ nga tsakátîjnaßta chraña-lâ Nâßìn-nâ; kô ßkoâá ßsín ßnià jiòn koni ßsín tjín kjoâ ra kinaßyá-la jè nâßìn-nò. 39 Jñà xîtâ judío kitsó-ní: —Jè tjê-nâjîn, yâ inchrabaßta-ni ßtsê Abraham jè nâßìn jchá-nâjîn ma. Tanga Jesús kitsó-lâ: —Tsa kixîí-la kjoâ nga îxti-lâ Abraham ma jiòn, ßkoâá-la ßsín ßsiâàn jiòn koni ßsín kißsin ra jè. 40 Nîßsín ijye kôßsín tìßbenâjmí kixîì najiòn nga Nainá kitsjà-na jñà ßén ra chjàâ, takó mejèn nißken-nájiòn. Tanga jè Abraham nî kjiá kôßsín kißsin. 41 ßKoâá tî ßsín ßnìa jiòn koni ßsín ßsín jè ra ma nâßìn-no. Jñà xîtâ judío kitsò-ní: —Jîn, mì tsà taxkî kitsin-jîn; ta jngoó-ni jè Nainá ra naßìn-nâjîn ma. 42 Jesús kiìchjâ kitsò-lâ: —Tsà kixîí-la kjoâ nga jè Nainá ma nâßìn-najiòn, tsjachaà-lâ ßsiâan-nájiòn, ngâ âßta ßtsêé Nainá inchrabà-na. Mi tsa ta ßân tsikißtín-lâ ijo-nâ nga inchrabàâ; jè Nainá isikasén-na. 43 Kií mì kì machîyà najiòn jñà ßén ra tíbakó-no? Ngâ mì kì ma najiòn nga nda naßyá. 44 Jè xîtâ nîí-ní ra ma jè nâßìn najiòn; yâá nakjoá najiòn kô ßkoâá ßsín mejèn najiòn ßsiâan koni ßsín mejèn-lâ ra jè. Jé xîtâ nîí ra síßken xîtâ skanda tîßsâ-ni kjòtseè. Kô mì tsa ßén kixî chjâ, ngâ kì, mì tsà xîtâ kixî jìn ra jè. ßKiâ nga chjâ ßén ßndiso, ßkoâá ßsín chjâ koni ßsín tíjna inìmâ-lâ. Ngâ xîtâ ndiso-ní, ngi jè sabá ma nâßìn-lâ ra ßén ßndiso. 45 Tanga ßân, ra ßén kixî kôtíxìan-nò, mì kì makjiín-no. 46 ¿Ra jiòn, yá ra ma-lâ koâàné jé-na? Tsa ngi ßén kixîí ra kôtíxian najiòn. ¿Mé-ni mì kiì makjiín-nò? 47 Jè ra xîtâ-lâ Nainá, ßnchré jè ßén-lâ Nainá. Kiì mì kì naßyá najiòn, ngâ mì tsà xîtâ-lâ Nainá ßmì-no. 48 Jñà xîtâ judío ßkiâá kitsò-lâ: —Kixî kitií-nàjîn ßkiâ nga kôßsín bixó-jîn nga xîtâ samaria-ní kô inìmâ ßcho-lâ nîí tjíjìn yâ inìmâ-li. 49 Jesús kitsó-lâ: —ßÂn mì tsà inìmâ ßcho-lâ nîí tjíjìn yâ inìmâ-nâ. Jè kjoâ ra tíßsian jè-ní nga tíbexkóôn jè Nâßìn-nâ; kô mì kì ma-no nga ßyaxkón-ná, tà ißsâá jnchro nakjoájno-nájiòn. 50 Mì tsà jè tíbatsjiáâ nga jeya síkíjnaâ ijo-nâ, tanga tíjnaá jngo ra mejèn-lâ nga jeya kótîjnaâ, kô jè-ní ra tíkosòn-lâ. 51 Ngi ßén kixîí ra kôxin-no, jè ra sîìtjasòn ßén-nâ mì kì kîyá. 52 Jñà xîtâ judío kitsó-lâ: —Kixî kitií-lâ kjoâ nga inìmâ ßcho-lâ nîí tjíjìn yâ inìmâ-li. Jè Abraham kô ngaßtsì jña xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé, ßken-ní, kô jî siì-ní: “Jè ra sîhitjasòn ßén-nâ koni ßsín nga chjàâ, mì kì kîyá.” 53 Jî, ¿a isâà ßñó tijniî ra jî koni jè xîtâ jchínga-nâjîn Abraham? ßKeén ra jè, kô tîkoâá ßkeén-tse ngaßtsì xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá. ¿Kóßsín tjìnachrjengi ijo-li ßkiâ nga kôßsín tjisi? 54 Jesús kitsó-lâ: —Tsa tî ßâán jeya síkíjna-na ijo-nâ nî mé chjí-lâ. Tanga jé Nâßìn-nâ ra jeya síkíjna-na, jè ra ßmì-la jìon nga jè ma Nainá-no. 55 Tanga mì kì ßyaxkon jiòn. ßÂn bexkon-náâ; tsa xiaân, mì kì bexkoôn, tîkoâá xîtâ ndisoò kôma-tse koni ßsín nga ndisoò jiòn rajiòn. Tanga bexkon-náâ, kô siìtjásón-náâ koni ßsín tsò jè ßén-lâ. 56 Abraham, jè xîtâ jchínga najiòn tsjaá kißse-lâ nga mejèn-lâ skê jè nîchjin ßkiâ nga kjíßiâ; kô kijtse-ní, kô ßñó tsja kißse-lâ. 57 Jñà xîtâ judío kitsó-lâ Jesús: —Nda kjeè tjín-li ichán-te nó. ¿Kóßsín ma-ni nga kijchaxkin jè Abraham? 58 Kiìchjâ Jesús, kitsò-lâ: —Ngi ßén kixîí ra xin-no, ßÂn-ná ra tâßkoâ tíjna ßkiâ nga tî kjeè tsìn ra jè Abraham. 59 Jñà xîtâ kìî, ßkiâá iskábé nâjô nga mejèn-lâ kôsèn-lâ Jesús; tanga tsikijnaßmaá Jesús; âkjòn jahajìn masen-lâ xîtâ; itjò-ni ndîtsin îngô nga kijì.

Juan 9

1 ßKiâ nga tífi Jesús kijtseè jngo xîtâ xkâ ra xá kôßsín kitsin-ni nga mì kì tsijèn-lâ. 2 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús iskonangií-lâ, kitsò: —Maestro, ¿mé-ni kôßsín xkâ kji-ni ndî xîtâ râ kìî? ¿Yá ra tsakátsji jé, a jñà xîtâ jchínga-lâ, ô ra jè tsakátsi jé-lâ ijo-lâ? 3 Jesús kitsó-lâ: —Mì tsà jè tsakátsji jé-lâ ijo-lâ kô mì tsà jñà xîtâ jchínga-lâ tsakátsji jé. Ta kií kôßsín kitsin-ni mé-ni nga jchâ-lâ kjôxkón ra ßsîìn Nainá ra âßta ßtsê. 4 ßKiâ nga nîchjin isa, machjeén-ní nga kokoôn kjôxkón ra ßsín jè ra isikasén-na; machraña-ní nga kôjñò kô mì tî ma kôxá-ni. 5 ßKiâ nga tíjnâ isa î îsàßnde ßân-ná nißí ra síhisen-lâ xîtâ îsàßnde. 6 ßKiâ nga ijye kôkitsò, tsikíchrá yâ âtßa nangi, tsikínda îtsé ndási nga isíkójin ndánâchrá-lâ, âkjòn isìngaangi yâ xkôn jè ndí xîtâ xkâ. 7 Kô âkjòn kitsò-lâ: —ßTin, yâ tikîníjni xkin ñándâ tíjna chrjó nandá ra ßmì Siloé —Siloé, jè ra nikasén tsò-ni. Jè ndí xîtâ xkâ kijí-ní, kô tsiníjnoó xkôn, ßkiâ nga ijye tsáfa-ni ijyeé tsijeèn-ilâ. 8 Jñà xîtâ ra tjítsâhijyo yâ chraña nißya-lâ kô xîtâ ra ijye kjotseé bexkon nga tôn síjé kjôtjò, kitsó-lâ xákjién: —¿A mí tsa jè xîtâ râ kìî ra ta kôßsín bijna nga síjé kjôtjò tôn? 9 Tjín ra tsò: —Kjâ jè-ní. Tîkoâ kitsó ißka: —Nî ßsín kjâmeé kôkji, tanga mì-la tsa jè jin. Kô jè xîta râ kìî kitsó-ní: —Kjâ ßâán-ná. 10 Jñà xîtâ iskonangií-lâ, kitsò-lâ: —¿Kóßsín ma-ni nga itjáßxângi-ni xkiîn? 11 Jè xîtâ râ kìî kitsó-ní: —Jè xîtâ ra ßmì Jesús, tsikínda ndási nga isingaàngi xkoàân, âkjòn kitsò-nà: “ßTin, yâ tikîníjno-ni xkin ñándâ tíjna chrjó nandá ra ßmì Siloé.” ßÂn kijí-ná, kô ßkiâ nga ijye tsiníjnoô xkoàân, maà tsatsíjèn-ina. 12 Jñà xîtâ ßkiâá iskonangi-lâ: —¿Ñándâ tíjna xîtâ ra kôßmì-lâ jî? Jè xîtâ ra kjonda-ni, kitsó-ní: —Mì kì be jiaân. 13 Kô ßkiâá kiìkô jè xîtâ ra ijye itjáßxângi-ni xkôn yâ ñándâ tjítsâjna jñà xîtâ fariseo, 14 tà ngâtji-lâ nga nîchjin níkjáya-ní ßkiâ nga tsikínda ndási jè Jesús nga iskíßxângi-ni xkôn jè xîtâ ra xkâ tsiki. 15 Jñà xîtâ fariseo ijngò ßká iskonangi-îlâ jè xîtâ ra ijye kjònda-ni, kitsò-lâ: —Kóßsín kjomà-ni nga itjáßxângi-ni xkìîn. Xîtâ râ kìî kitsò-ní: —Ndásií tsjahíngi xkoàn; ßân ikiníjnò-ná; kô ßndî, ijyeé tsijen-inà. 16 Tjín ißka jñà xîtâ fariseo ra kitsò: —Xîtâ ra kôßsín kißsiòôn, mì-là tsa ßtsê Nainá nchrabá-ni, nga mì kì bexkón jè nîchjin níkjáya. Kô tjín ißka ra kitsò: —¿Kóßsín mà-ni nga kjomà-lâ kißsiìn kjôxkón ra nda tjióôn tsa xîtâ jé-ní? Kjòjòyaá jñà xîtâ kìî nga mì kì kjóngásòn kjôbítsjeèn-lâ. 17 India iskonangi-ilâ jè xîtâ ra xkâ tsiki: —¿Kósiî ra jî, yá xîtâ-ni ra iskíßxângi-ni xkìn? Jè xîtâ râ kìî kitsò-ní: —Jngoó xîtâ ra chjâ ngajo-lâ Nainá. 18 Tanga jñà xîtâ judío mì kì kjòkjiín-lâ tsa xkâá xitâ râ kìî tsiki, kô nga ijyeé tsijen-îlâ ßndî-nî. ßKiâá kiìchjâ-lâ jñà xîtâ jchínga-lâ 19 nga iskonangi-lâ, kitsò-lâ: —¿A jè râ kìî, ra ißndí-nò ma? ¿A kßoâá ßsín bixó jiòn nga xkâá ßki ßkiâ nga tîßsâ kitsin? ¿Kô kóßsín ma-ni ßndî nga ijye ma tsijèn-ilâ? 20 Jñà xîtâ jchínga-lâ xîtâ râ kìî, kitsò-nì: —ßYa nájîn nga jè râ kìî ra ißndí nâjîn, kô kixîí kjoâ nga xkâ kji ßkiâ nga tîßsâ kitsin. 21 Tanga mì kì ßya-jîn kóßsín ma-ni nga ma tsijèn-ilâ ßndî, kô yá ra iskíßxângi-ni ßxkôn. Jè chjînangi sabà-là, ngâ ijyeé xîtâ jchínga-ní; jè ra ma kôkîtsô-no. 22 Kií kô kitsò-ni jñà xîtâ jchínga-lâ, ngâ jñà kitsakjòn-lâ jñà xîtâ judío, ngâ jñà xîtâ judío ijyeé tsajoóya-ni nga jngo kjá kîtjokàjiín yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío tsa yá ra kô sßín kîtsô nga jè Jesús ra Cristo [ra xá Nainá isìkasén-ni.] 23 Kií kô kitsò-ni, nga kitsò: “Jè chjînangi sabà-là ngâ ijyeé xîtâ jchínga-ní.” 24 Kô jñà xîtâ judío kiìchjâ india-îlâ jè xîtâ ra xkâ tsiki. Kitsò-lâ: —Kôßtìn kixî nájîn yâ ngixkôn Nainá. Ngajîn, ijyeé ßya-nájîn nga jè xîtâ râ kìî, xîtâ jé-ní. 25 Jè xîtâ ra ijye kjonda-ni, kitsò-ní: —Mì kì bè ra ßân a xîtâ jé-ní. Ta jè-ní ra bè nga xîtâ xkâá-ná tsiki, kô ßndî, maá kotsjíjèn-ina. 26 India iskonangi-ilâ, nga kitsò-lâ: —¿Mé ra isìkô kjòn-lì? ¿Kóßsín kißsin nga ma iskíßxângi-ni xkìn? 27 Jè xîta râ kìî kitsò-lâ: —Ijyeé kjòkjìn ßkâ kôxin nàjiòn, tanga mì kì makjiín-nò. ¿Mé-ni nga mejèn najiòn nga kôxin india-nò? ¿A tîßkoâá mejèn-nò nga yâ chitáßyáßta-te-là? 28 Jñà xîtâ judío, kiìchjâjnò-lâ jè ndí xîtâ râ kìî, kitsò-lâ: —Jîí-li ra yâ chítáßyáßta-lâ, tanga ra jîn, kjôtéxoma-lâ Moisés chítáßyá-jîn. 29 ßYa-nájîn nga jè sabà Nainá kiìchjâ-lâ Moisés, tanga jè xîtâ râ kìî nda mí ßya-jîn ñándâ ßjiì-ni. 30 Jè xîtâ râ kìî kitsó-lâ: —Jè râ kìî ra tà maxkón-ná. Jiòn, mì ki ßya ñándâ ßjiì-ni, tânga ßân iskíßxângi-ni xkoàn. 31 Ndaà ßyeé, nga jè Nainá mì kì ßnchré-lâ jñà xîtâ ra jé tjín-lâ; ta jñá ßnchré-lâ xîtâ ra bexkón kô sìhitjasòn koni ßsín mejèn-lâ ra jè. 32 Skanda tîßsâ kjotseé, kje sa jngo naßya-lâ xîtâ ra ma-lâ kjíßxângi-ni ßxkôn, jngo xîtâ ra xkâ skanda nga tîßsa kitsin. 33 Tsa mí-là tsa Nainá isikasén xîtâ râ kìî, nîmé ra kôma-lâ nga kôßsín ßsîin. 34 Jñà xîtâ judío, kitsó-lâ: —Jî ra ßñó tse jé kitsin-jíîn, ¿a jiîí mejèn-li nga kôkón-ya nájîn? Âkjòn tsachrje yâ îngô sinagoga. 35 Jè Jesús kiìßnchré-ní nga jngó kjá inachrjekàjiìn xîtâ râ kìî yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío kô ßkiâ nga kiskàjin india-ni kitsó-lâ: —Jî ¿a makjiín-li ra âßta ßtsê jè ra Ißndí-lâ Xîtâ tsò-lâ ijo-lâ? 36 Xîtâ râ kìî kitsó-ní: —Nâßìn kôßtín-ná yá-ni, mé-ni nga ma kôkjiín-na ra âßta ßtsê. 37 Jesús kitsó-lâ: —Ijye tjißya-ní, kô ßâán jnchro ra tíbakónâjmì-là. 38 Jè xîtâ râ kìî ßkiâá tsasen xkóßnchißta-lâ Jesús nga kijtsexkón, kitsò-lâ: —Jî Nâßìn, makjiín-na ra âßta tsâji. 39 Jesús âkjòn kitsò-lâ: —ßÂn kií xá ßjíî-na î isàßnde nga ßân skosòn-lâ kóßsín katama, mé-ni nga jñà xîtâ ra xkâ tjáßxângiì-ni xkôn, kô nga kataxkâ jñà xîtâ ra tsijèn-lâ. 40 Jñà xîtâ fariseo ra yâ tjítsâjna-kô ißka Jesús, ßkiâ nga kiìßnchré jñà ßén kiî, iskonangì-ní nga kitsò: —Ngàjîn, ¿a tîßkoâá xkâá-tse kjòn-jîn? 41 Jesús kitsó-lâ: —Tsa xkâá-la kjòn jiòn mi-la tsa mé skânè jé-nò âßta ßtsê jé ra tjín-nò. Tanga ßkiâ nga bixò jiòn: “tsijeén najîn”, ßkoâá ßsín ma-ni nga yâ kjìnè-nò jé ra tjín-nò.

Juan 10

1 ’Ngì ßén kixîí ra xian-nò, jè xîtâ ra mi yâ fahaßsen-ni yâ xôtjôbâ ínchíßbá-lâ forrè, jè ra taxìn fahaßsen kjá-ni, xîtâ chîjé-ní; jè ra fikô chîjé chô. 2 Tanga jè ra yâ fahaßsen-ni yâ xôtjôbâ ínchíßbá, jè-ní ra chjîngô ra síkindâ jñà forrè. 3 Jè ra síkindâ xôtjôbâ ínchíßbá-lâ forrè kjíßxâá-lâ, kô jè chjîngô chô chjâ í-lâ nga jngò jngò forrè-lâ, kô jñà forrè ßnchréjtaá-lâ jè ni-lâ; âkjòn bachrje ínchíßbá-lâ. 4 ßKiâ nga ijye bachrje ijye forrè-lâ, jè fì ítjòn-lâ, kô jñà forrè fitjîngi-lâ ngâ ßnchréjta-lâ nga jè ni-lâ. 5 Tanga jngo xîtâ ra mì kì bexkon mì kì kîjî tjîngi-lâ, ta kjoâachingà-lâ nga mì kì ßnchré jta-lâ jngo xîtâ ra kjií. 6 Jesús, ßkoâ ßsín tsikènâjmí jngo-lâ kjoâ ra mangásòn, tanga mì kì kjòchîya-lâ kóßsín tsò-ni. 7 Jesús india kô kitsò-îlâ: —Ngi ßén kixîí ra kôxin-nò. ßÂán-ná xôtjôbâ ínchíßbá ñándâ fahaßsen-ni jñà forrè. 8 Ngaßtsì jñà ra ßjiì ítjòn-na, xîtâ chîjé-ní, jñà ra fikô chijé chô; kô jñà forrè mì kì kiìßnchré ijòn-lâ. 9 ßÂn-ná jè xôtjôbâ; jè ra âßta tsâßân kjoâaßsen-ni kôtojiín ta mé kjôhißin-nio. ßKoâá ßsín kôma koni jngo forrè ra kôkji fahaßsen kô kôkji bitjo ínchíßbá-lâ kô sakó-lâ xkâ ijñá ra bakjèn. 10 ’Jè ra chîjé, ta kií xá ßfiì-ni nga síchìjé, nga ßfiì síßken kô nga ßfiì sìkitsóñà; tanga ßân, kií xá ßjiì-na nga kataßse najiòn kjôbinachon ra mì feheßta; mé-ni nga nda sitsjakô-no jè kjôbinachon ra ßân tsjà-nò. 11 ßÂn-ná jè chjîngô ra nda kjòn koßndá forrè. Jè chjîngô ra nda kjòn koßndá forrè chîbâ-lá síßken-tjì-lâ ijo-lâ jñà forrè-lâ. 12 Jè xîtâ ra ta tímachjí-lâ nga koßndá forrè, ßkiâ nga be nga nchrabá jè tsîjén tà îsaá tsjìn jnchro jñà forrè kô âkjòn fahachinga, ngâ ki, mì tsa ngì chjîngô chô-jìn kô mì tsà ßtsê-jìn jñà forrè. Kô jè tsîjén, âkjòn tsabáßñó jñà ßndí forrè, jndíî ra jàn síkjahachinga. 13 ’Jè xîtâ chîßnda râ kìî, kií fahachinga-ni nga ta jè chjí-lâ kájnò-lâ, mì tsà jñà ßsín kindâ, jñà forrè. 14 - 15 ’Koni ßsín jè Nainá ra Nâßìn-nâ beèxkon-na tîßkoâá beèxkon-tse ra jè, kô kßoâá tî ßsín beèxkon-tse forrè-nâ kô beèxkon-tse-na ra jñà. ßÂán-ná chjîngô ra nda sìkíndâ kô tíjnandaà-na nga sîßkén-tji-lâ ijo-nâ âßta ßtsê forrè-nâ. 16 Tjín isa-na forrè ra mì tsa î ínchíßbá-lâ; tîßkoâá machjeén-ní nga kjînchrabàkô-tse. Jñà, kjîßnchré ijòn-na, jngoó ínchíßbá kôma-ni kô jngoó chjîngô ßsê-lâ ra sîìkìndâ. 17 ’Jè Nâßìn-nâ tsjakè-na ta ngatji-lâ ngâ tsja-ná jè ijo-nâ nga kîyáâ, kô maá india kótîjnakon-na âskan ßkiâ nga kjoâáya-na. 18 Mì tsa yá ra kjôßñó tíßsín-na nga títsja ijo-nâ, ngâ ta kjônda tsâßân-ná nga títsja. Tjíßnde-na nga ma tsja jè ijo-nâ, tîkoâ tjíßnde-na nga ma kjoâáya india-na. ßKoâá ßsín tjín jè kjôtéxoma ra kitsjá-na jè Nâßìn-nâ. 19 Jñà xîtâ judío ßkiâ nga kiìßnchré jñà ßén kiî, india tî jñà tsakátikjo-ni. 20 Kjìn ma-ni ra kitsò: —¿Mé-ni kôkjì xîtâ ra naßyá-la? Inìmâ ßcho-lâ nîí tjíjìn yâ inìmâ-lâ kô ská-lâ? 21 Tanga jñà xîtâ ra ißka kitsò-ní: —Nî jngo xîtâ ma-lâ kôßsín kîchjâ tsa inìmâ ßcho-lâ nîí tjíjìn inìmâ-lâ. ¿A maá-lâ xîtâ nîí skîíßxângi-ni xkôn xîtâ ra xkâ? 22 ßKiâ nga nîchjin-lâ ßnchán, jngo ßsí bitjo yâ nâxîndá Jesusalén nga jngo nó síkje isa ßkiâ nga isindayá-ni îngô. 23 Jesús yâá tíjna yâ îngô ítjòn, kô yâá tsáßbangi yâ ângi tjôbâ ra ßmì Salomón. 24 Jñà xîtâ judío tsincha jngo tjindi-lâ nga kitsò-lâ: —¿Skanda kjiá jchâ kjòn-jîn yá kjòn-ni ra jî? Kôßtìn kjòn nájîn, ¿a jî-ní ra Cristo [ra xá Nainá isìkasén-ni?] 25 Jesús kitsò-lâ: —Ijyeé kôßsín kíxian-nò, tanga mì kì makjiín-nò. Jñá-ní kjoâ ra ßsiaân koni ßsín nga tsatéxoma-na jè Nâßìn-nâ, jñà-ní ra nda síkixîya kjoâ; 26 tanga ra jiòn mì kì makjiín-nò, ta ngâtjì-lâ mì tsà ndí forrè-na ma jiòn. 27 Jñà ra ßndí forrè tsâßân, ßnchréjta-na, kô ßân bexkon-ná kô yâá fìtjîngi-na. 28 ßÂán tsja-lâ kjôbinachon ra mì feheßta nî ta kjiá nìô; kô nî kjiá jchîjà ta mé nîchjin-nìô; kô tîkoâá nî yá ra ma kjoâáßan-na. 29 Jè Nâßìn-nâ ra isìngâtsja-na, jè tíjna ítjòn-lâ ta yá isa niò, kô nî yá ra ma kjoâáßan-ya yâ tsja Nâßìn-nâ. 30 Jè Nâßìn-nâ kô ra ßân jngoó ma-najîn. 31 Jñà xîtâ judío iskábé nâjô nga mejèn-lâ kôsèn-lâ Jesús. 32 Tanga Jesús kitsò-lâ: —Taxkî kôkjín tjín-ni kjoâ ra nda tjín ra tíßsiàan yâ ngixkon jiòn ra âßta ßtsê Nâßìn-nâ nchrabá-ni. ¿Ñáa-ni kjoâ ra ngatji-lâ nga kôßsín nâjô mejèn binè nájiòn? 33 Kiìchjâá jñà xîtâ judío, kitsò: —Mì tsà ki nâjô kínè-làjîn nga nda tjín kjoâ ra ßnì. Ta ki-ní nga jñà ßén ra nakjí, jè Nainá tjinakjoájno-lâ. Jî, kì taxkî xîtâ-ní, kô mé-ni Nainá tjißmì-lâ ijo-li. 34 Jesús kitsó-lâ: —Jè xâjôn-lâ Nainá ra chitáßyá jiòn, ßkoâá ßsín tíchjâ ñándâ nga tsò Nainá: “ßÂn ßkoâá ßsín xian, nainá nájiòn.” 35 Koni ßsín tíchjâ jè xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá, mì kì kôma kînáchrjengieé; nga ki, yâá tíchjâ nga jè Nâßìn-ná, nainá kitsò-lâ jñà xîtâ ra itjábé-lâ ßén-lâ. 36 Tsà ßkoâá ßsín tsißkin-lâ xîtâ kiî, ¿Mé-ni bixó nàjiòn nga Nainá tíchjàjnò-lâ ßkiâ nga xiaân nga Ißndí-lâ Nainá-ná ra ßân, nga ßaán kitsjá xá-nâ Nâßìn-nâ nga isìkasén-na î îsàßnde? 37 Kì tà chjàn makjiín-nò âßta tsâßân, tsa mì ki kôßsín tíßsìân koni ßsín ßsín jè Nâßìn-nâ. 38 Tanga tsa ßkoâá ßsín tíßsìân, katakjiín-nò âßta ßtsê kjoâ ra ßsìaân, nîßsín mì ki makjiín-nò ra âßta tsâßân, mé-ni nga katamachîya-nò kô tîßkoâá katakjiín-nò nga jè Nâßìn-nâ kô ra ßân ta jngoó ma-najîn. 39 Jñà xîtâ judío mejèn-lâ nga itsabáßñó india-ni Jesús, tanga îßkôaá ra itjangátsja, âkjòn kijì Jesús. 40 Yâá kijì india-ni yâ ra ijngoa nandá-je Jordán, yâ ñándâ tsatíndá ítjòn xîtâ jè Juan, kô yâá tsikìjna. 41 ßÑó kjìn xîtâ ijchò tjîngì-lâ. Jñà xîtâ kiî kitsó-ní: —Kixîí kjoâ, jè Juan nî jngo kjôxkón ra nda tjíôn kißsin, tanga ngaßtsì ßén ra kôßsín kiìchjâ âßta ßtsê xîtâ ra kiî, ßén kìxî-ní koni ßsín kitsò. 42 Kô taxkî kjín xîtâ kjokjiín-lâ ra âßta ßtsê, yâ îßnde râ kìî.

Juan 11

1 Jngo xîtâ ra ßmì Lázaro kjijna kiya-ní; yâá îßnde-lâ ñánda ßmì Betania yâ nâxîndá ßtsê María kô ndichja ra ßmì Marta. 2 (Jè María ra ndichja ma Lázaro, jè-ní chjôón râ kìî ra tsikíxten-jnó siìtî ixi ra ßñó nda jnê yâ ntsâkô Jesús, kô nga tsjâskô isixìjno-ni.) 3 Jñà íchjín ndichja Lázaro isikasén ßén-lâ Jesús nga kitsò-lâ: —Nâßìn jè amigo-li ra ßñó tsjachi kjijna kiya-ní. 4 Jesús ßkiâ nga kiíßnchré, kitsó-ní: —Jè ßchin ra tjín-lâ mì tsà kjôbiya kjißta-lâ; ta ßkoâá ßsín kôchjeén nga jchâ-lâ jè kjoâjeya-lâ Nainá, kô mé-ni nga jeya katijna-tse-ni jè Ißndí-lâ Nainá âßta ßtsê ßchin râ kìî. 5 Jesús nîßsín ßñó tsjake jè Marta kô ndichja kô ntsê Lázaro, 6 ßkiâ nga kiìßnchré nga kiyaá jè Lázaro, takó jò nîchjin tsikijna isa yâ îßnde ñándâ tíjna ßkiâ. 7 Ra ijye kjomà kitsó-lâ xîtâ ra kotáßyáßta-lâ: —Tjian india-ná yâ ján nangi Judea. 8 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ kitsò-ní: —Jî Maestro, kjè tsa kjokjìn nîchjin tjín-ni ßkiâ nga kjâmeé nâjô tsikínè-li jñà xîtâ judío nga mejèn-lâ siìßken-li. ¿A tî yâá mejèn-li ßkín indiaà-ni? 9 Jesús kitsò: —¿A mí tsà tejò hora tjín-lâ nga jngo nîchjin? Jè ra tsáßba nîchjin mì kì saténgi-jìn, ngâ jè nißí ra tíjna î îsàßnde síhisen-lâ; 10 tanga je ra tsáßba nîtjên, saténgi-ní ngâ tsìn-lâ nißí ra síhisen-lâ. 11 Âkjòn kitsò isa-lâ: —Jè amigo-ná Lázaro ijyeé kjijnafé-ní, kô kiì xá ßfiì-na nga ßân síßká-lâ. 12 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús kitsó-ní: —Nâßìn, tsa ta kjijnafé-ní, kôndaá-ni. 13 Tanga jè ra kôkitsò-lâ Jesús, jè-ní nga ijyeé ßken jè Lázaro, kô jñà xîtâ-lâ Jesús ßkoâá ßsín kiìya-lâ tsa ta tísíkjáya-ní nga kjijnafè. 14 ßKiâá nda kjón kôkitsò-lâ: —Jè Lázaro ijyeé ßken-ní. 15 Matsjaá-na nga mì tsa yâ tíjnâ ßkiâ nga kô kjamà; ra âßta tsâjiòn îsâá nda tjín-ni, mé-ni nga kàtakjiín-no. Tanga tíkjieén, tjahítsíjèn-lá. 16 ßKiâá kiìchjâ jè Tomás jè ra tîßkoâá Dídimo tsò-lâ [ßén ra tsò-ni “îxti ßñô”]; kitsò-lâ jñà xîtâ xákjién ra tâña kotáßyáßta-lâ Jesús: —Tjiàn-teé mé-ni nga yâ katabiyakô-te-ná. 17 ßKiâ nga ijchò Jesús, kiìßnchré-ní nga kjò ijòn nîchjin tjín-ni nga isiìjin jè Lázaro. 18 Jè nâxîndá Betania yâá kjijnaßta chrañà-lâ Jerusalén, tjín-lâ tsa jàn jmi metro jè ndîyá nga mangié. 19 Kjín xîtâ judío ijchòkon jè Marta kô María, ra ijchò síje-ikon nga ßken jè ßntsê. 20 Jè Marta ßkiâ nga kiíßnchré nga ijyeé tínchrabá chraña jè Jesús, kiì-ßká india-ní, tanga jè María tsikìjna ra jè. 21 Jè Marta kitsó-lâ Jesús: —Nâßìn, tsa ií-la tijni, mì-la ki ßken-jìn jè ßntsè. 22 Tanga beè-ná tsa mé ra sîjé-lâ jî Nainá ßndîßndî, tsjá-lì. 23 Jesús kitsó-lâ: —Jè ßntsì kjoâáya-ilâ. 24 Jè Marta kitsò-lâ: —Ijyeé be-náâ nga kíjnakoón india-ni, ßkiâ nga kjoâáya india-ilâ ngaßtsì mißken ßkiâ nga kjeèßta nîchjin. 25 ßKiâá kitsò-lâ Jesús: —ßÂán-ná ra sìkjaáya-ilâ xîtâ kô ßân-ná jè ra tsjà-lâ kjôbinachon. Jè ra makjiín-lâ âßta tsâßân, nîßsín kîyá tákó kíjnakoón india-ni. 26 Kô ngaßtsì xîtâ ra tjítsâjnakon nga makjiìn-lâ âßta tsâßân, mì tsà ngi kîyá-jìn. ¿Jî, a makjiín-lì jñà ßén kiî? 27 Jè Marta kitsó-ní: —Makjiín-na Nâßìn nga jî-ní ra Cristo, jè Ißndí-lâ Nainá, jè ra xá ßkoâá ßsín tjínè-lâ nga kjßîí î îsàßnde. 28 ßKiâ nga ijye kôkitsò jñà ßén kìî jè Marta, kijì-ní nga isíkjíßnchré jè ndichja María, kiìchjâ ßtaxìn-lâ kitsò-lâ: —Îí tíjna jè Maestro, yâ ró chjâ-lì. 29 Jè María, ßkiâ nga kiìßnchré ndîtôón tsasítjên, kijì yâ ñándâ tíjna Jesús. 30 Jesús kjè tsà bijchó kjòn yâ ñándâ nga tíjna nâxîndá, takó yâá tíjna yâ ñándâ ijchòßká india jè Marta. 31 Jñà xîtâ judío ra yâ tjítsâjnakô nga închisíje ikon, ßkiâ nga kijtse jè María nga tsasítjên nga xátí-lâ itjo nißya, kijì tjîngiì-lâ; ßkoâáßsín isíkítsjen tsa yâá tífì kjindáya yâ ñándâ nga isiìjin jè Lázaro. 32 ßKiâ nga ijchò jè María yâ ñándâ tíjna Jesús, ßkiâ nga kijtse, tsasèn xkóßnchißtá-lâ, kitsò-lâ: —Nâßìn, tsa ií-la tijni, jè ßntsè mì-la ki ßken-jìn. 33 Jesús ßkiâ nga kijtseè nga iskindayaá jè María kô iskindayaá-tse jñà xîtâ judío ra tjên-kô, baá kißse-lâ kô ajò kjomà-lâ ya âjin inìmâ-lâ. 34 ßKiâá iskonangì-lâ, kitsò: —¿Nándâ tsikiìjion? ßKiâá kitsò-lâ: —Nâßìn, nchrabí kô chítsijèn-lâ. 35 Jè Jesús iskindàya-ní. 36 Jñà xîtâ judío ßkiâá kitsò-lâ xákjién: —Chítsìjeèn-lâ, ßñó kitiì-la tsjake kjomà jè Lázaro. 37 Tjín ißka jñà xîtâ ra kitsò: —Xîtâ râ kiî kjomá-lâ iskíßxângi-ni xkôn xîtâ ra mi kì tsijèn-lâ. ¿A mì ma tse-lâ tsa kôßsín kißsin, tsa mì kì kitsjaßnde nga ßken jè Lázaro? 38 Jesús ñó ßon kjomà india-ilâ jè inìmâ-lâ, ikasijnaßta chrañà-lâ ñándâ isihijin jè Lázaro. Jngo ngâjô ra tîßxángi kô jngo nâjô ra ßñó tse tjíchjajto-îlâ. 39 Jesús kitsó-ní: —Chjíixiòn jè nâjô. Jè Marta, ndichja ndí mißken kitsó-lâ: —Jî Naßìn, ijyeé-la ßñó jnê-jta ngâ ijyeé fì ijòn nîchjin nga kisihijin. 40 Kiìchjâ Jesús kitsò-lâ: —¿A mì tsà ijye kô kíxin-la, tsa kôkjiín-lì, jchâ-ní jè kjoâ jeya-lâ Nainá? 41 Jñà xîtâ ßkiâá jaáxìn jè nâjô ra tjíchjajto-îlâ ñándâ kjijna jè ndí mißken. Jè Jesús iskotsíjèn ján ißngaá, kitsò: —Nainá ra kîìchjí-li Nâßìn nga kanaßyá-ná. 42 Beè-ná nga jî ßkoâá ßsín naßyà kità-nà; ta kií kôxin-na ngâ kjín ma-ni xîtâ tjítsâjna îjndíî, mé-ni nga kàtakjiín-ilâ nga ngi ßén kixî-ní nga jîí inikasén-ná. 43 ßKiâ nga ijye kôkitsò, ßñó kiìchjâ nga kitsò: —¡Lázaro, títjîì ndîtsiaán! 44 Kô jè ra ßken itjoó-ni ngâjô; tjíkótjìjnò jngo naßñó nikje nga tíjngo ntsâkô kô tsja; kô jngo nikje chraba tjíkótjìjnò yâ îsén-lâ. Jesús kitsó-lâ jñà xîtâ: —Chjíjndâjnò-nò jè naßñó nikje, kô kàtafì-ni. 45 Jñà xîtâ judío ra tsakáhijtakô jè María, kjìn ma-ni ra kjokjiín-lâ âßta ßtsê Jesús, ßkiâ nga kijtse jè kjoâ ra kißsìn. 46 Tanga tjín ißka ra ijkon jñà xîtâ fariseo, nga tsißkénâjmí-lâ jè kjoâ ra kißsìn Jesús. 47 Jñà nâßmi ítjòn kô jñà xîtâ fariseo, ßkiâá tsikíxkóya xákjén kô ngaßtsi jñà xîtâ ítjòn-lâ xîtâ judío nga tsajoóya-ni; kitsò-lâ xákjén: —¿Mé ra ßsiêén? Jè xîtâ ra kiî batoó kjìn kjôxkón ra nda tjín tíßsín. 48 Tsa ta kîßnde-lá, ngaßtsì xîtâ yâá kôkjiín-lâ âßta ßtsê, kô âkjòn kjßîí jñà xîtâ romano nga sîìkitsóñà jè îßnde tsje-ná kô jè nâxîndá-ná. 49 ßKiâá kiìchjâ jngò xîtâ ßtsê, jè ra ßmì Caifás, jè ra nâßmì ítjòn tíjna jè nó ßkiâ nga kitsò: —Mì kì mé ra tjíjiìn-nò ra jiòn, 50 kô nda mí ßya-najiòn, tsà isaá nda jnchro-ni nga ta jngo xîtâ katiyatjí-lâ jè nâxîndá, kô mì ßkoâa-ni tsa jñà xîtâ katabiya ijye. 51 Tanga mì tsà kjôbítsjen ßtsê-ni Caifas nga kôßsín kitsò. Jè Nainá kisìchîya-lâ koni nga nâßmì ítjòn tíjna jè nó ßkiâ; ta tjên ßkoâá ßsín kitsò nga jè Jesús jè kîyátji ngajò-ilâ jè nâxîndá; 52 kô mì tsà ta jè nâxîndá kîyátji-lâ, tîkoâá kîíxkóya tsje-ni nga jngó jtín ßsîìn-ni jñà îxti-lâ Nainá ra jndíî ra ján tjíma. 53 ßKoâá ßsín tsajôóya-ni jè nîchjin râ kìô nga sîìßken jè Jesús. 54 ßKoâá ma-ni jè Jesús mi ki tî taxkî tsajmejín masen-ilâ jñà xîtâ judío; yâá kijì yâ jngo îßndè ñándâ âtßa xìn ñánda nangi kixì chon yâ chrañaßta-lâ jngo nâxîndá ra ßmì Efraín; yâá tsikijna-kô xîtâ ra kotáßyáßta-lâ. 55 Ta chibaà nichjin chijà isa ßsí paxkô ßtsê xîtâ judío, kô kjìn xîtâ nâxîndá kijì yâ Jerusalén ßkiâ nga tîkje bitjo ßsí, nga kiì kíchajno ijo-lâ koni ßsín tjín kjôtéxoma-lâ. 56 Kô inchibátsjií jè Jesús, jndíî ra ján kjonangi-lâ xákjén nga tjítsâjnaya yâ ndîtsin îngô ítjòn, nga tsò: —¿Kóßsín níkítsjèn jiòn? ¿A mì kjßîí ßsí tsa ßkoâ? 57 Jñà nâßmi ítjòn kô jñà xîtâ fariseo, ßkoâá ßsín ijye kitsjá kjôhixî, nga tsa yá ra skê ñándâ tíjna káténâjmì-ní mé-ni nga ma kîndâbaßñó-ni.

Juan 12

1 ßKiâ nga ta jòn nîchjin chijà isa nga kîtjo ßsí paxkô, yâá kijì Jesús yâ nâxîndá Betania, yâ ñándâ îßnde-lâ Lázaro jè ra jè Jesús isikjaáya-ilâ. 2 Yaá isinda-lâ tsajmì ra tsakjèn ßkiâ nga kjojñò; jè Marta tsikíya-lâ tsajmì kiî, kô jè Lázaro yâá tíjnajin-te-lâ nga tíjnaßtaà ímixâ nga tíbakjèn kô Jesús. 3 ßKiâá jè María ßjiìkó jngoò namìtâ ra tjíya siìtî ixi ra ßñó nda jnê ra bato ßñó chjí-lâ nga tsikíxten-jnó yâ ntsâkô Jesús kô tî jè tsjâskô isìxìjno-ni. Kô ßñó nda tsijnê yâ âya nißya. 4 Jngo xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús ra ßmì Judas Iscariote, ti-lâ Simón, jè ra sîìngâtsja xîtâ kondra-lâ Jesús, kitsò-ní: 5 —¿Mé-ni mì tsà jàn sindô nîchjin chjí-lâ xîtâ chîßnda kàsatína-ni jè siìtî ixi ra kiî, kô jè tôn-lâ tsa yâ kôßbí-lâ jñà xîtâ îmâ? 6 Tanga jè Judas, mì tsà ki kôkitsò-ni nga jñà makájnò-lâ jñà ra xîtâ îmâ, ta kií kôkitsò-ni nga síchijé-ní. Ngâ jè tsáßya jè xijtsa tôn, kô jè tôn ra yâ siyà jè xijtsa, jè saßkoâ kjábé chijé. 7 Jesús kitsó-lâ: —Kì tà chjàn kôßmì-lâ chjôón ra kiî; kií xá tsikíjnatjò-ni nga kôßsín sîìchjeén ßkiâ nga ßân ra sîìjiàn. 8 Jñà ra xîtâ îmâ, nîchjin kißtá yâ kítsâjnakô-nò, tanga ßân, mì tsà ta kjißtà nîchjin î kótîjnakô-nò. 9 Taxkî kjìn xîtâ judío kijì jàn Betania ßkiâ nga kiìßnchré nga yâ tíjna Jesús; tanga mì tsà ta ki xá kijì-ni nga mejèn-lâ skê Jesús, kií xá kijì-tse-ni nga mejèn-lâ skê jè Lázaro, jè ra jè Jesús kisìkjaáya-ilâ. 10 Jñà ra tjíhijyo nâßmi ítjòn, ßkiâá tsajôóya-ni nga tîkoâá sîìßken-tse jè Lázaro, 11 ngâ tà jè-ni ngâtji-lâ nga kjìn xîtâ judío itjoßtàxìn nga kjòkjiín-lâ âßta ßtsê Jesús. 12 Ra ma nchijòn, ßñó kjìn ma-ni xîtâ ra tjítsâjna yâ ján Jerusalén ra ijchò ßsí paxkô; ßkiâ nga kiìßnchré nga yâá kîjchò Jesús, 13 kßiâá tsate xkâ-lâ íxkâjèn nga kiì koñá-lâ yâ âya ndîyáâ. Kô ßñó chjâ kô sâa-ni nga tsò: —¡Jeya kàtijna Nainá! ¡Mé tâ nda-lâ jè ra Nainá nchrabá ngajo-lâ, jè ra xîtâxá ítjòn-lâ nâxîndá Israel! 14 Jesús isakoó jngo-lâ ndí burró ißndí ra tsikijnakjá-lâ, kôni ßsín ijye tíchjâ jè xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá, nga tsò: 15 Jî nâxîndá Sión kì tà chjàn skon-jìn, chítsijèn-lâ jè Xîtâxá ítjòn-lì nga tínchrabá, tíjnakjá jngo-lâ ndí burró ißndí. 16 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ mì kì kjòchîya-lâ jñà kjoâ kiî ßkiâ nga tî sâa-ni; tanga askàn-nìo ßkiâ nga ijye ßken Jesús kô jaáya-îlâ, ßkiâá ítsjen-lâ nga yâá tíchjâ xâjôn ra tjíßtà ßén-lâ Nainá ngaßtsiì kjoâ ki, kô nga âßta tsê-ní nga kôßsín kitsò. 17 Jñà xîtâ ra yâ tjítsâjnakô Jesús ßkiâ nga kiìchjâ-lâ jè Lázaro nga kjijna mißken yâ âya ngâjô, kô nga isìkjaáya-ilâ, tsißkénâjmí-lâ jñà xîtâ ra kjií jè kjôxkón ra kijtse. 18 Kií kijì-ni jñà xîtâ nga kiìßká india-ni Jesús ngâ ijyeé kiíßnchré jè kjôxkón ra kißsin. 19 Jñà xîtâ fariseo kitsò-lâ xákjén nga jngó-jngó: —Jchítsijeén-lâ-nî, nî-mé ra ma ßsiêén ra jién. Ngaßtsì xîtâ saba yâá fìtjîngi ijyeè-lâ. 20 Jñà xîtâ ra kijì ßsí ján Jerusalén nga yâ kijtsexkón Nainá ßkiâ nga tíbitjo ßsí, yâá títsâjìn ißka-lâ xîtâ griego. 21 Jñà xîtâ kiî isìchrañaßtà-lâ jè Felipe ra yâ Betsaida îßnde-lâ, jngo nâxîndá ra chjâ-ni Galilea; tsikítsaßbà-lâ, kitsò-lâ: —Nàmî, jè mejèn-najîn nga jchâxkon jîn jè Jesús. 22 Jè Felipe kiì ßkénâjmí-lâ jè Andrés, âkjòn kijì ngajò nga tsißkènâjmí-lâ jè Jesús. 23 ßKiâá kitsò-lâ Jesús: —Ijyeé ijchò nîchjin nga jè Ißndí-lâ Xîtâ kîjî india-na ján ngajmì mé-ni nga jeya kíjna-ni. 24 Ngi ßén kixîí ra kôxin-nò, tsa jngo nîjmé skâtjên-jin nangi kô mì kì tjókîyá, ta jngoó kôma kjißta; tanga tsa tjókîyá ßkiâ nga skâtjên-jin yâ nangi, ßñó kjìn-ya kôma. 25 Jè xîtâ ra tà jè tsjake kjôbinachon-lâ ra ndaà tjín î îsàßnde, sîìchjijaà-ní; tanga jè xîtâ ra mì tsà jè ßñó báßtahikon kjôbinachon-lâ ra tjín-lâ î âßta nangi, sakó-lâ kjôbinachon ra mì feheßta tà mé nîchjin-nìô. 26 Tsa yá ra mejèn-lâ nga ßân sîíxáßta-na, katanchrabá tjîngi-na; yâ ñándâ nga kótîjna ra ßân, tîßkoâá yâá kíjna-tse jè ra sîíxáßta-na. Tsa yá ra ßân sîíxáßta-na, jè Nâßìn-nâ ndaá skêxkón. 27 ’¡ßNdîßndî taxkî baá tíma-lâ jè inìmâ-nâ! ¿Tanga kóxiáân? ¿A xín-ná: ‘‘Nâßìn chjíixín-ná jè kjôhißin ra kiî?’’ Majìn-jìn, ¡kií jnchro xá ßjíî-na! 28 Nâßìn, jeya tîjni. ßKiâá inaßyájngo-lâ ßén ra ngajmì inchrabà-ni ra kitsò: —Ijyeé kjò kjìn ßkâ jeya bátîjna, ßndîßndî takó jeyaá kótîjna india-na. 29 Jñà xîtâ ra yâ tjítsâjna nga kiíßnchré-lâ, tjín ra kitsò: —ßChôòn-là ra kôkjamà. Kô tjín ißka ra kitsò: —Majìn, ìkjâlî-lâ Nainá ra kachjâ-lâ. 30 Jesús kitsó-lâ: —Jè ßén ra kànaßyá jiòn, mì tsà ki kjòn-ni nga ßân ra kànakjoá-na; âßta tsâjiòn nájiòn nga kôßsín kànaßyá-lâ. 31 Jé hora râ kìî nga sîndàjín jè kjoâ ra tjín î îsàßnde; jè ra tíbatéxoma-lâ jè îsàßnde î âßta nangi, kînáchrjekàjin-ní. 32 Tanga ßkiâ ra ßân tjáîtjên î âßta nangi, ßkoâá ßsín ßsian nga ngaßtsì xîtâ yâ kàtanchrabátjîngi-na. 33 ßKiâ nga kô kitsò, jè tjên isìchîya kóßsín kâmaßtin ßkiâ nga kîyá. 34 ßKiâá kitsò jñà xîtâ: —Jîn ßya-nájîn nga jè kjotéxoma ra tsikínda jè Moisés, ßkoâá ßsín tíchjâ, nga tsò: Jè Cristo kínakon-ní ta kjiá-niô. ¿Mé-ni kôßsín si-ni ra jî nga jè Ißndí-lâ Xîtâ machjeèn-ní nga tjáîtjên? ¿Yá-ni Ißndí-lâ Xîtâ ra kôßmì-lâ jî? 35 ßKiâá kitsò-lâ Jesús: —Takó kíjnakôò chiba nîchjin isa-nò jè nißí ra síißsen. Nda tîma ßkiâ nga tínajìn isa-nò jè nißí râ kìî, mé-ni mì kôjñò-no; ngâ jè ra yâ tsáßba ñándâ jñò ßchon, mì kì tsijèn-lâ kóßsín nga tífì. 36 ßKiâ nga takó yâ tínajin-nò jè nißí râ kìi, katakjiín-nò âßta ßtsê, mé-ni nga iseèn kîtsâjna kißta-nò. ßKiâ nga ijye kôkitsò-lâ jñà ßén kìi, kijí-ní tsikijnaßmaá-lâ jñà xîtâ. 37 Nîßsín takó kjìn kjôxkón ra nda tjióôn kißsiìn Jesús, jñà xîtâ mì kì kjòkjiín-lâ ra âßta ßtsê; 38 ngâ tjíné-lâ nga kîtjasòn koni ßsín ijye kitsò Isaías jè xîtâ ra kiìchjâya ngajò-lâ Nainá, nga kitsò: Jî Nâßìn, ¿yá ra închimakjiín-lâ je ßén ra închißbenâjmíyeé? ¿A mí tsa tjibakon tsijin jè ngaßñó ra tjín-li? Kô nî yá ra închimachîya-lâ. 39 Kií mì kì makjiín-tseè-lâ, ngâ jè Isaías ßkoâá tî ßsín kitsò yâ xâjôn-lâ, ñándâ tsò: 40 Jè Nainá tsikíchjajin kjôbítsjen-lâ kô isítájajín yâ inìmâ-lâ; mé-ni mì kì ma katahisen-lâ kjôbítsjen-lâ, ko mì kì katachîya-lâ inìmâ-lâ, nga mì kì yâ kjinchrabàßta-na nga sindá-na. 41 Kií kôkitsò-ni jè Isaías ngâ kijtse-ní jè kjoâ jeya-lâ Jesús, kô âßta ßtsê-ní nga kôßsín tsikínda xâjôn. 42 Nîßsín kôßsín tsò jñà ßén kìi, takó kjìn jchán xîtâ judío kjòkjiín-lâ âßta ßtsê, skanda kjòkjiín ißka-lâ jñà ra tjíhijyo ítjòn-lâ nâxîndá; tanga mì tsà tsißkénâjmí tsijen, ngâ jñà kitsakjón-lâ jñà xîtâ fariseo nga tsà yâ kôchrjejìn yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío. 43 Ißsâá ßñó kjòtsjake nga nda kítsahijyo yâ ngixkôn xîtâ mì kßoâà-ni nga nda kítsahijyo yâ ngixkôn Nainá. 44 Jesús ßñó kiìchjâ kitsò: —Jè ra makjiín-lâ ra âßta tsâßân, mì tsà ta âßta tsâßân makjiín-lâ, yâá makjiín-tse-lâ âßta ßtsê Nâßìn-nâ ra isikasén-na. 45 Kô je ra beèxkôn-na, beèxkôn-tse jè ra isikasén-na. 46 ßÂn ra koni jngoò nißí, ra ßjií síhiseèn-lâ xîtâ îsàßnde, kô kií xá ßjíi-na mé-ni ngaßtsì xîtâ ra makjiín-lâ âßta tsâßân mì tî yâ kítsâjna-ni ñándâ jñò chon. 47 Jè ra ßnchré jè ßén-nâ kô mì kì síhitjasòn, mì tsa ßân jìan ra kiné-lâ kjôhißìn; ngâ mì tsà ki xá ßjiì-na nga kjôhißin kinè-lâ jñà xîtâ îsàßnde, kií xá ßjií-na nga kôchrjékajiàân kjôhißìn âßta ßtsê jé-lâ. 48 Jè ra bachrjengi-na kô mì kì síhitjasòn jè ßén-nâ, ijyeé tjín ra kîìnè-lâ kjôhißìn: jñá ßén ra ijye kíchjaâ tsjá-lâ kjôhißìn ßkiâ nga kjêeßta nîchjin. 49 Ngâ mì tsà ta ßân bißtín-lâ ijo-nâ kóßsín nga chjàâ; jè Nâßìn-nâ ra isikasén-na kitsjá-na kjôhixî kóßsín nga kichjà kô kóßsín nga kokon-yá. 50 Beè-ná nga jè kjôtéxoma-lâ Nâßìn-nâ jè ra tjín-lâ kjôbinachon ra mì feheßta nî ta kjiá-níô. ßKoâá ma-ni, koni ßsín nga chjàâ, ßkoâá ßsín tjín koni ßsín nga batéxoma-na ra jè.

Juan 13

1 ßKiâ nga tî kje bitjo ßsí paxkô, Jesús ijye beè-ní nga ijyeé ijchò nîchjin-lâ nga tsjín jè îsàßnde râ kìî, nga yâ kíjnakô jè Nâßìn-lâ. Ngi ßkoâá ßsín ßñó kjotsjake kißta jñà xîtâ-lâ ra tjíhijyo î âßta nangi, kô ßkoâá ßsín kotsjake skanda ijyeßta-ni nîchjin. 2 ßKiâ inchibakjèn-kô jñà xîtâ-lâ nga kjojñò, jè Judas Iskariote, ti-lâ Simón, ijyeé kôßsín tsikíjìn yâ inìmâ-lâ jè xîtâ nîí nga jè sîìngâtsja jè Jesús. 3 Beè Jesús nga jè Nâßìn-lâ kisìngâtsja tsje ngatsßiì kjoâ tsßê kjôtéxoma-lâ, kô âßta ßtsêé inchrabà-ni kô yâá tífì india-ni. 4 Jesús tsasítjênßtá ímîxâ, tsachrje nikje ra kjiya sònßnga, iskábé jngo nikje ra ma xìjno-ni kô tsikíkjá ndáyá. 5 Âkjòn iskábé jngo chisá-tji ra tsikíya nandá, tsikíßtsiâ nga tsiníjnò ntsâkô xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, âkjòn isìxìjno-ni kô jè nikje ra tjíkjá-lâ. 6 ßKiâ nga ijchò ñándâ tíjna jè Simón Pedro nga kîníjnò-lâ ntsâkô, jè Simón Pedro kitsó-ní: —Nâßìn, ¿a bakién-na nga jî kîníjno-náa ntsâkoàâ? 7 Kitsò Jesús: — Mì kì màchîya-lì kjoâ ra tíßsian ßndî, tanga âskaán kôchîya-lì. 8 Kitsò Pedro: —Xá mì kì tsjàßndé-na nga kînìjno-ná ntsâkoa. Jesús kitsó-lâ: —Tsa mì kì kiníjno-la ntsâki, mì kì kôma xîtâ tsâßân kâmì. 9 ßKiâá kitsò jè Simón Pedro: —Nâßìn, kì tà chjàn ta ntsâkoa biníjnò-ná, tîßkoâá tîníjno-tse-ná jè ntsâ kô skoaâ. 10 Tanga Jesús kitsó-lâ: —Jè ra ijye isiníjno yâ ijò-lâ, ta ntsâkôó machjeèn-lâ nga sîníjno isa, ngâ ijyeé tsjeé kji nga tíjngo ijo-lâ. Kô jiòn jiòn, ijyeé tsjeé kjòn jiòn, nîßsín mì tsà ngaßtsì-nò. 11 Jesús ijyeé be yá-ni ra sîìngâtsja xîtâ kondrâ-lâ, kií kôkitsò-ni: “Mì tsà ngaßtsì-najiòn nga tsjeè kjòn.” 12 ßKiâ nga ijye tsiníjno-lâ ntsâkô xîtâ-lâ, Jesús tsakjayaá india-nì jè nâchrô sònßnga-lâ, âkjòn tsikijnaßta india-ní yâ ímixâ, kitsò-lâ jñà xîtâ-lâ: —¿A machîyaá-nò jè kjoâ ra kàsikó-nò? 13 Jiòn ßkoâá ßsín bixó nga ßân-ná jè Maestro-nò kô jè ra tíjna ítjòn-nò; kixîí kjoâ ra bixó nga ßân kiti-ná. 14 Tsa ßân ra Maestrô-no kô ra tíjnâ ítjòn-nò kàbiníjno-nò ntsâkò, jiòn ßkoâá tî ßsín tîníjno-tse-la ntsâkô xangiôo nga jngó jngó-nò. 15 Jngoó xkósòn kàbijná-nò, mé-ni nga kôßsín tîkô-tse xangiôo ra jiòn koni ßsín nga kasikó-nò. 16 Ngi ßén kixîí ra xin-nò, jè ra chîßnda tíjna, mì tsà jè ra ìsa ßñó beè koni jè ni-lâ xá; kô koni jè ra nìkasén nga sîìtjasòn jngo xá, mì tsà jè ìsâ ßñó beè koni jè ra batéxá-lâ. 17 Kô ßndî-nî nga ijyeé ßya kjoâ kìî, ngi ndaá kîtsâjna-no tsa kôßsín ßsiâàn nga sîhitjasòn. 18 ’Mì tsa ta ngaßtsì-nò nga kôßsín tíxin-no, ngâ bexkon-ná ra ßân yá-ni jñà xîtâ ra ßân tsjahíjìân. Tanga tjínè-lâ nga kîtjasòn koni ßsín tíchjâ jè Xâjôn ra tjíßta ßÉn-lâ Nainá nga tsò: “Jè ra bàkjen kô-na, tî jè tsáfaßta-na.” 19 Tî ßndîí kôtíxin najiòn, mé-ni ßkiâ nga ijye kôkamà katakjiín-nò nga ßÂn-ná [ra Nainá]. 20 Ngi kjôhixîí ra xin-nò: Jè ra kôkjiín-lâ âßta ßtsê xîtâ ra ßan sikásén, âtßa tsâßâán tímakjiín-lâ; kô jè ra tímakjiín-lâ âßta tsâßân, yâá tímakjiín-lâ âtßa ßtsê ra isìkasén-na. 21 Jesús, ßkiâ nga ijye kôkitsò jñà ßén kìi, ßñó ßòn kjomà-lâ inìmâ-lâ, ßkiâá kitsò: —Ngi ßén kixîí ra xin-nò, tî jiòn jngo najiòn ra sîìngâtsja-na âßta ßtsê xîtâ kondrâ-nâ. 22 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús, iskotsíjènjnò xákjén nga jngó jngó, ngâ mì kì be yá-ni ra kôkitsò-lâ Jesús. 23 Jngo xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús ra yâ tíjnaßta chrañà-lâ ßkiâ nga închibakjèn, jè ra ßñó tsjake Jesús. 24 Jè Simón Pedro isíkáßbîi-lâ tsja jè xîtâ xákjén râ-kìî ra yâ tíjnaßta chrañà-lâ Jesús, mé-ni nga kàtakjonangì-lâ Jesús yá-ni ra kôtsò-lâ. 25 Jè xîtâ râ kìî isâá ßñó tsikijnaßtaßñó isa-lâ Jesús nga iskonangì-lâ, kitsò-lâ: —Jî Nâßìn, ¿yá-ni ra kôßmiàâ jî? 26 Jesús kitsó-lâ: —Jngo-yá nîñô nchrâjín sikáßnchiâ, kô jè ra tsjà-lâ nîñô nchrâjín râ kìî jè ní. Âkjòn isìkaßnchî jngoyá nîñô nchrâjín kô jè kitsjà-lâ jè Judas Iskariote, ti-lâ Simón. 27 ßKiâ nga ijye iskábé nîñô nchrajín jè Judas, ndîtôón jahaßsen-jin jè xîtâ nîí yâ inìmâ-lâ. Kßiâá kitsò Jesús: — Jè kjoâ ra kôßsîìn, ndîtôn kjòn kôßtîìn. 28 Jñà xîtâ ra închibakjèn, nîjngo kjòchîya-lâ mé-ni kôßsín kitsò-lâ. 29 Ta ßkoâá ßsín isíkítsjeèn ißka tsa tsò-lâ: “tîndá chibi tsajmì ra kôchjeén-ná ßtsê ßsí.” Ô tsa tsó-lâ: “ßTi chiba-lâ tôn jñà xîtâ îmâ.” Ngâ jè Judas ngâtsja jè xijtsa tôn, kií kôßsín isíkítsjen-ni. 30 ßKiâ nga ijye iskinè jè nîñô nchrâjín jè Judas, ndîtôón itjo nißya. Ngâ tâ ßkoâ ijyeé nâti jñò. 31 ßKiâ nga ijye itjo jè Judas, Jesús kitsò: —ßNdî-nî ijyeé tíßya-lâ jè kjoâ jeya-nâ koni Ißndí-lâ Xîtâ, kô tîßkoâá jè Nainá jeyaá tíjna âßta ßtsê Ißndí-lâ. 32 Tsa jè Nainá jeya tíjna âßta ßtsê Ißndí-lâ, tîkoâá jè Nainá jeyaá sîíkíjna ra jè; kô ndîtôón jchâ-lâ kjoâjeya-lâ. 33 Jiòn ra ndí îxti-nâ xin-nò, mì tsà tî tse kótîjnakô-nò. Kjótsji nájiòn, tanga koni ßsín kíxin-lâ jñà xîtâ judío, ßkoâá tî ßsín xin najiòn ßndîßndî: Yâ ñándâ nga fia ra ßân, mì kì kôma kongió jiòn. 34 Jngo kjôtéxoma xîtsê títsja-nò nga tsjachaà ßtioòn xangiôò nga jngó jngó-nò. Koni ßsín nga tsjakê najiòn, ßkoâá tî ßsín tsjachaà ßtiâàn xangiôò nga jngó jngó-nò. 35 Tsà kôßsín tsjachaà ßsiâàn xangiôò nga jngó jngó-nò, ßkoâá ßsín skê-ní ngaßtsì xîtâ nga jiòn jiòn, ngì kixîí kjoâ nga yâ chitáßyáßta-ná jiòn. 36 Jè Simón Pedro iskonangií-lâ Jesús, kitsò-lâ: —Jî Nâßìn, ¿ñándâ tjißmì? Jesús kitsó-lâ: —Yâ ñándâ nga tífià ßndî ßndî, mì kì kôma ßkín tjîngi-ná; tanga âskaán ßkín tjîngi-ná. 37 Jè Pedro kitsò: —Nâßìn, ¿mé-ni nga mì kôma kjín tjîngiì-lâ ßndîßndî? Tíjnândaà-ná nga kîyátji-lâ. 38 ßKiâá kitsò Jesús: —¿A kixîí kjoâ nga ßân sîßken-tjí-ná ijo-lì? Ngi ßén kixîí ra kôxin-là, ßkiâ nga tî kje kjindáya jè káxtî, jàn ßkâ kôsíî nga mì kì ßyaxkon-ná.

Juan 14

1 ’Kì tà chjàn maba-lâ jè inìmâ-nò. Kàtakjiín-nò aßta ßtsê Nainá, tîkoâ kàtakjiín-nò âßta tsâßân. 2 Yâ nißya-lâ Nâßìn-nâ tjín jchán îßnde ñándâ ma nìkjáyeé; tsa mì-la tsa ßén kixî nga tjín îßnde, mì-la tà chjàn kôxín-nò; ngâ kií jnchro xá tífì-na nga tífìkindá-nò jngo îßnde ra tsâjiòn. 3 Koni sßín nga tífia nga tífìkindá-nò îßnde ßkoâá tî ßsín kjßíî india-na, mé-ni nga íkô-nò nga yâ kîtsâjna-tse yâ ñándâ nga kótîjna ra ßân. 4 Ijyeé ßya nájiòn jè ndîyá ra fì yâ ñándâ tífia ra ßân. 5 Kßiâá kitsò jè Tomás: —Nâßìn, mì kì ßya-jîn ñándâ tjißmì. ¿Kóßsín kôma-ni jchâ-jîn jè ndîyá? 6 ßKiâá kitsò Jesús: —ßÂn-ná jè ndîyá, ßân-ná jè ra kjôhìxî kô ßân-ná jè kjôbinachon. Tâjngoó âßta tsâßân ma kijchò jiòn ñándâ tíjna jè Nâßìn-nâ ra Nainá. 7 Tsa ijye kijchaxkon nájiòn, tîßkoâá jchâxkoón-tse jè Nâßìn-nâ; kô ijyeé ßyaxkon jiòn ßndîßndî, ngâ ijyeé închichìtsíjèn-là. 8 ßKiâá kitsò jè Felipe: —Tâkón nájîn Nâßìn-lì, kô kôjngoó takòn-jîn. 9 Jesús kitsó-lâ: —Jî Felipe, kjotseé jchán tíjnâkô najiòn, kô ¿a takó kjeè ßyaxkon nájiòn? Jè ra ijye kijtsexkon-na ra ßân, tîkoâá ijyeé bexkon-tse jè Nâßìn-nâ. ¿Mé-ni ßsìi-ni, “tâkón nájîn jè Nâßìn-lì”? 10 ¿A mí makjiín-li nga ta jngoó ma-najîn jè Nâßìn-nâ kô ra ßân? Jñà ßén ra ßân bakó najiòn mì tsà ta ßân bißtín-lâ ijo-nâ. Jè Nâßìn-nâ ra yâ tjíjngo-jîn, jè-ní ra tísíhitjasòn jè xá-lâ. 11 Katakjiín najiòn nga ta jngoó ma-najîn jè Nâßìn-nâ kô ra ßân; kô tsa majìn, yâ katakjiín-nò âßta ßtsê xá ra tíßsian. 12 Ngi ßén kixîí ra kôxin-nò, jè ra makjiín-lâ âßta tsâßân ßkoâá tî ßsín ßsîin koni ßsín tjín jñà kjoâ ra ßsian; skanda isâá tà ßñó tjín kjoâ ra ßsîin isa ra jè, tà ngâtji-lâ ra ßân, jyeé yâ tífiâ yâ ñándâ nga tíjna jè Nâßìn-nâ. 13 Kô ngaßtsì ra âtßa tsâßân sîjé-ná jiòn, ßkoâá ßsín sìhitjásòn, mé-ni nga jeya kíjna-ni jè Nâßìn-ná âßta ßtsê Ißndí-lâ. 14 Ngaßtsì ra sîjé jiòn ra âßta tsâßân siìtjásòn-ná. 15 ’Tsa tsjacha nájìon, tîitjasòn jñà kjôtéxoma-nâ. 16 ßÂán kìtsáßbà-lâ jè Nâßìn-nâ nga katasíkàsén jngo-nò jè ra kôsîkô-nò, mé-ni nga yâ katijnakô kita-nò ta mé nîchjin nìô, 17 jè ra kôxiàn-lâ jé Inìmâ Tsje-lâ Nainá jè ra kôkòn-nò ra ngì kjôhixî. Jñà xîtâ îsàßnde mi ki kôkjiín-lâ âßta ßtsê ngâ mì kì tsijen-lâ kóßki kô mì kì bexkon; tanga jiòn ßyaxkon-nò ngâ yâá tíjnakô-nò, kô yâá kíjnajìn kißta-nò. 18 Mì kì tsa síkítsâjna jchân-nò, kjßíi tjîngi india najiòn mé-ni nga yâ kótîjnakô-nò. 19 Ta chibaá nîchjin chija isa nga jñà xîtâ îsàßnde mì kì tî skê-na; tanga ra jiòn, takó maá chítsijèn nájiòn, kô tîßkoâá kîtsâjnakon-te jiòn nga tíjnâkon-ná ra ßân. 20 ßKiâ nga kîjchò jè nîchjin râ kìî, jchâá nájiòn nga yâá tijnâjin-lâ jè Nâßìn-nâ kô jiòn jiòn yâá titsâjnajin nájiòn, kô ßân yâá tíjnâjin na-jiòn. 21 Jè ra yâ tsáßya jñà kjôtéxoma-nâ, kô síitjasòn koni ßsín tsò, jè-ní ra ngì kixî kjoâ nga tsjake-na. Tsjake kôma jè Nâßìn-nâ jè ra tsjake-na ra ßân; kô tîkoâá tsjakêè kôma-te ra ßân kô ßâán kokòn tsijèn-lâ ijo-nâ. 22 ßKiâá iskonangi jè Judas (mì tsà jè Judas Iscariote). Kitsò-lâ: —Jî Nâßìn, ¿mé-ni nga ta jîn kôkón-nájîn ijo-lì, kô mì tsà jñà xîtâ îsàßnde kôkón-lâ jî? 23 Kiìchjâ Jesús kitsò-lâ: —Jè ra tsjake-na, tjínè-lâ nga sîìtjasòn jè ßén-nâ, kô jè Nâßìn-nâ kôtsjake-ní, kô kjinchrabá nájîn jè Nâßìn-nâ kô ßân nga yâ kîtsâhìjna-kô jîn. 24 Jè ra mì kì matsjake-na, mì kì síhitjasòn koni ßsín tsò jè ßén-nâ. Kô jñà ßén ra închinaßyà jion mì tsà tsâßân jiáân, ßtsêé jè Nâßìn-nâ ra isìkasén-na. 25 ’ßKoâá ßsín tìßbenâjmí-nò jñà ßén kìi ßkiâ nga tíjnâkô isa-nò. 26 Jè ra kôsîkô-nò, jè Inìmâ Tsje-lâ Nainá ra jè Nâßìn-nâ sîìkasén-nò âßta tsâßân, jè kôkònya-nò ngaßtsì kjoâ ra mì kì fìya-nò kô tîßkoâá sîìkítsjen-nò ngaßtsì ßén ra kôtíxian-nò. 27 ’ßÂán tsjaà-nò jè kjoâßnchán. Kô yâá síkíjnajin-nò, tanga mì tsà kôßsín tsja koni ßsín tsjá jè îsàßnde. Kì tà chjàn síkájno jè inìmâ-nò kô kì tà chjàn skon jiòn. 28 Ijyeé inaßyá nájiòn nga kíxin-nò nga tífì-náâ kô nga kjßíî tjingi india najiòn nga yâ kótîjnakô nàjiòn. Tsa kixîí-la kjoâ nga tsjacha nájiòn, ßñó-la închimatsja-nò, nga tífì india-na yâ ñándâ tíjna jè Nâßìn-nâ, nga jè Nâßìn-nâ isâá tíjna ítjòn koni ßân. 29 Tîßndîí kôtíxin najiòn, mé-ni ßkiâ nga ijye kôßsín kôma, kôkjiín-nò. 30 ’Mì kì tsa tî tse kokó nâjmí-nò ngâ ijyeé nchrabá jè ra batéxoma î îsàßnde râ kìî. Tanga nî-mé ngaßñó tjín-lâ nga mé ra sîìkô-na ra jè. 31 Tjínè-lâ nga kôßsín kôma, mé-ni nga kàtabè-ni jñà xîtâ îsàßnde nga tsjakê-ná jè Nâßìn-nâ, kô ßkoâá ßsín ßsiaân koni ßsín jè Nâßìn-nâ tsikíßtin-na. Tîsítjêèn, kô tjiaán.

Juan 15

1 ’ßÂn-náâ ra ngi naßñó je-lâ to uvâ, kô jè Nâßìn-nâ ra síxákô. 2 Ngaßtsì naßñó chrja-lâ ra yâ nchrabáßta-ni âßta tsâßân ra mì ki bajà-lâ to, bateßtá-ní; tanga jè ra bajà-lâ to batejno-ní nga sítsjeè, mé-ni nga ißsâ nda kôjâ-ilâ to. 3 Ijyeé tsje tìtsâjna-nò ra jiòn, ngâ jñá ßén ra ijye kôkíxin-nò, jè kjotsjeè najiòn. 4 Machjeèn-ní nga yâ tîtsâjnakô kißtá-ná, kô ßân yâ kótîjnakô kißtà-nò. Jngo chrja-lâ naßñó-lâ uva, tsa mì yâ itsabaßtáßñó jè naßñó je-lâ mì kì kôjâ-lâ to; ßkoâá tî ßsín tjín âßta tsâjiòn jiòn, tsa mì yâ kîtsâjnakô kißtá-ná, nîmé ra ma ßsiôon nga ta jiòn. 5 ’ßÂn-ná jè naßñó je-lâ to uva kô jiòn nájiòn jñà naßñó chrja-lâ. Jñà ra yâ tíhijyokô kißta-na kô ßân yâ tíjnâkô kißta, kjín jchán to kôja-lâ; tanga tsà kjiìn titsâjnaßtaxìn-nájiòn, nîmé ra ma ra ßsiâan. 6 Jñà ra mì yâ tíhijyokô kißta-na, ßkoâá ßsín tjáhixìn koni jngo chrja-lâ yá ra mì kì bajà-lâ to. ßKiâ nga ijye xì, maxkó-ní nga tì yâ âjin nißí. 7 ’Tsa yâ kîtsâjnakô kißtà nájiòn kô tsa kixî kîtsâjna koni ßsín tsò ßén ra tsakònyá-nò, tîjé ta mé ra mejèn-nò, ßkoâá ßsín kîtjason-nò koni ßsín nga kixó. 8 ßKoâá ßsín ma-ni nga jeya kíjna jè Nâßìn-nâ, ßkiâ nga kjìn to kôja-nò, kô ßkoâá ßsín kôma-ni nga châ-lâ nga ngi kixîí kjoâ nga yâ chítáßyáßta ná-jiòn. 9 Koni ßsín nga tsjake-na jè Nâßìn-nâ ßkoâá tî ßsín tsjakêè najiòn; kôßsín yâ tîtsâjnajiòn kißta jè kjôtsjacha-nâ. 10 Tsa sîitjasòn koni ßsín tjín jñà kjôtéxoma-nâ, yâá kitsâjnajiòn kißta jè kjoâtsjacha-nâ, koni ßân siìtjásòn-ná jñà kjôtéxoma-lâ jè Nâßìn-nâ kô yâá tíjnâjìn kißtà jè kjoâtsjacha-lâ. 11 ’Kií kôßsín tíxiàan-no mé-ni nga jè kjôtsjà-nâ yâ katasijin inìmâ-nò, kô mé-nì mì tî mé ra sîìjchija-lâ jè kjôtsja-nò. 12 Jè kjôtéxoma ra tsja-nò, jè-ní nga tsjachaà ßtioòn xangiôo nga jngó jngó-nò, koni ßsín ßân tsjakê-nò. 13 Tsìn jngo kjôtsjacha ra isâ ßñó chjí-lâ koni jngo kjôtsjacha-lâ xîtâ ra tsjá ijo-lâ nga kîyátji ngajo-lâ xîtâ xákjién ra nda bákô. 14 Tsa sîitjasòn jiòn koni ßsín bißtín-nò, jiòn nájiòn xîtâ ra ßñó nda jchîbé. 15 Mì kì tî chîßnda-nâ xín-nò, ngâ jngo xîtâ chîßnda mì kì bè jìn mé ra ßsín jè ni-lâ. Kií kôßsín ßñó nda jchîba-ná ngâ ijyeé tsißkenâjmí ijyeé-nò ngaßtsì ßén ra kitsjá-na jè Nâßìn-nâ. 16 Mì tsà jiòn ichjáajin nájiòn, ßâán-ná ra tsjaíjin najiòn; kô ßâán kítsja xá-nò nga tangió nga nda sîxá kô jè xá ra ßsiâan katìjna kißtá-ní ta mé nîchjin níô. ßKoâá ßsín ma-ni ngatsjá ijye-nò jè Nâßìn-nâ ta mé ra sîjé-lâ âßta ßtsê í-nâ. 17 Jè kjoâ ra ßñó tíbißtín-nò: Jè-ní nga tsjacha ßtiôon xangiôo nga jngó jngó-nò. 18 ’Tsa jñà xîtâ îsàßnde síjtike najiòn, ßkoâá ßsín katasijin-nò nga isâá ta kjotseé jtike-na ra ßân. 19 Tsa takó jñà tsjacha jiòn jñà kjoâ ra tjín yâ îsàßnde, jñà xîtâ îsàßnde kôtsjakeé-nò koni ßsín tsjake ra tî jñà-ni xîtâ xákjién. Tanga ßâán tsjaájin najiòn nga tsachrjekajin-nò kjoâ ra tjín yâ îsàßnde; kií majtikeè najiòn jñà xîtâ îsàßnde ngâ mì tsa tî kôßsín niìtjasòn najiòn koni ßsín ßsín ra jñà. 20 Kì tà chjàn niìjchajion koni ßsín kíxin-nò: “Nga jngo chîßnda mì tsà jè tíjna ítjòn-lâ jè ni-lâ.” Tsa jtike-na jñà xîtâ ko tîßkoâá maàtjîngi-na, ßkoâá tî ßsín kômaßtin-te ra jiòn; kô tsa închisíitjasòn jñà ßén-nâ, tîßkoâá sîìtjasòn-te jñà ßén ra kînákjoâà jiòn. 21 Ta ßâán ngâtji-na nga kôtjín kjoâ kômaßtin jiòn, kiì-ní nga mì kì bexkon jè ra isikasén-na. 22 ’Tsa mì-la ßân jíßiâ kô tsa mì-la tsakakó nâjmíâ jñà xîtâ kiî, mì-la tsá mé jé tjín-lâ. Tanga ßndîßndî, mì tî ki ma-ni kóßsín nga tsjeè kôchrjengi ijo-lâ; 23 ngâ jñà xîtâ ra jtike-nâ tîkoâá jtikeè-te je Nâßìn-nâ. 24 Nî mé-la jé tjín-lâ jñà xîtâ kìî tsa mì-la kijtseè jñà kjoâ ra kíßsiaân, ngâ jñà kjoâ ra kíßsiaân nî kje sa jngo xîtâ kôßsín ßsín; tanga kijtseé jñà kjoâ kìi kô ta ißsâá isijtikeè-na kô isijtikeè-te jè Nâßìn-nâ. 25 Tanga tjínè-lâ nga kôßsín kôkamà mé-ni nga kîtjasòn-ni koni ßsín tíchjâ Xâjôn-lâ Nainá ra kótáßyá xîtâ kìi, nga tsò: “Isijtikeé-na nîßsín nî mé ra isikóô.” 26 ’Tanga ßkiâ nga kjßîí jè ra kôsîkôo najiòn, jè Inìmâ Tsje-lâ Nainá ra tjín-lâ kjohixî ra ßân sikáséên ra yâ nchrabá-ni âßta ßtsê Nâßìn-nâ, jè-ní ra tsjá ßén ra âßta tsâßân. 27 Tîßkoâá ßkîi-te jiòn ßén ra âßta tsâßân, nga yâá titsâhijyokô nájiòn skanda ßkiâ nga tîßsâ tsikißtsiáâ jè xá-nâ.

Juan 16

1 ’Kií kôßsín tíxin-nò mé-ni ßân tjàßtà ikon kißtà-ná. 2 Kôchrjekàjin nàjiòn yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío; skanda kîjchó nîchjin ßkiâ nga yá ra sîìßken najiòn, ßkoâá ßsín kîtsô nga xá ßtsê Nainá ra tíßsín. 3 Kô kií kôßsín ßsîin-ni nga mì kì bexkon jè Nâßìn-nâ, kô mì kì bexkon-te-na ra ßân. 4 ßKoâá ßsín tíxin-no, mé-ni ßkiâ nga ijye kôßsín kôkamaßtion, katabítsjen-no koni ßsín tíxin-nò ßndî. Mì tsa tî ßkiâ kô kíxin-no jñà kjoâ kìî nga tî sâ-ni; ngâ kií, yâá tíjnâkô isa-no ßkiâ. 5 Ndîßndî yâá tífì kátîjnakô india-na yâ ñándâ tíjna jè ra isikasén-na, kô nî jngo ra chjinàngi-nájion ñándâ tífiâ; 6 ta isâá ta kjôbaá tjíjin jè inìmâ-nò, ta ngâtji-lâ jñà kjoâ ra kôkàxin-nò. 7 Tanga ßén kixîí ra kôxin-no: Isâá skén ndîyá-nó nga kjiáân. Ngâ tsa mì ki kjiáân, mì kì kjßîí ra kôsîkô najiòn; tanga tsa kjiáân, ßâán sîkasén-nò. 8 ßKiâ nga kjßîí ra jè, jè sîìhichîya-lâ jñà xîtâ îsàßnde jñà jé ra tjín-lâ kô sîìhichîya-lâ kjoâ ra kixî tjín, kô kóßsín nga sîndajín. 9 Jè sîìhichîya-lâ jñà xîtâ îsàßnde jñà jé ra tjín-lâ ta ngâtji-lâ nga mì ki makjiín-lâ âtßa tsâßân. 10 Tßîkoâá sîìhichîyaá-lâ nga ßân-ná ra xîtâ kixî, nga ki, yâá tífìâ yâ ñándâ tíjna jè Nâßìn-nâ, kô mì kì tî jchâá nájiòn; 11 Tîkoâá sîìhichîya-lâ kóßsín nga sîndajín nga jè ra tíbatéxoma-lâ jè îsàßnde râ kìî, ijyeé tjínda-ní kóßki kjôhißìn ßkî-lâ. 12 ’Taxkî tjín isa-na mé ßén ra kôxín najiòn, tanga ßndîßndî mì kì kôchîya-no nîßsín kôxín-no. 13 Tanga ßkiâ nga kjßîí jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá ra ngi ra kjôhixî, jè kôkîtsô najiòn kóßsín nga ßsiâàn jiòn nga kôhítjîngi-la jè kjoâ kixî; ngâ mì tsà tà kjôbítsjen ßtsê sîìchjeén kóßsín nga kîchjâ, ta jè kjòn kôkîtsô kó tsò ßén ra kjîßnchré, kô jè kêènâjmí-no mé kjoâ ra kôma âskan níô. 14 ßÂán jeya sîìkíjna-nâ ßkiâ nga skâábé kjôbítsjeèn-nâ nga kôkon-ya najiòn. 15 Ngaßtsiì mé ra tjín-lâ jè Nâßìn-nâ, tîkoâá tsâßâán-te; kií koxin najiòn nga tsâßân-ná kjôbítsjeèn ra skâábé jè Inìmâ Tsje-lâ Nainá nga kôkon-ya najiòn. 16 ’Ta chibaá chija isa ßkiâ mì tî ki jchâà najiòn, tanga mì tsa kjìn nîchjin kôto nga ma jchâà indiaà nájiòn, ngâ yâá tìfiâ ñándâ tíjna jè Nâßìn-nâ. 17 Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ ßkiâá iskonangi-lâ xákjién nga jngó-jngó; kitsò-lâ: —¿Kótsò-ni ßén ra kôtsò-lâ nga tsó-ná: nga ta chibaá chija isa ßkiâ nga mì tî ki jchâá-ná, kô nga mì tsa kjìn nîchjin kôto nga ma jchâá indiaá-ná, kô nga yâá tífì yâ ñándâ tíjna jè Nâßìn-lâ? 18 ¿Kótsò-ni ra kôtsò-lâ: “Nga ta chibaá nîchjin chija isa”? Mì kì machîyâ-ná mé ra kôtsò-lâ. 19 Jesús tî ßkiâá kijtse nga mejèn-lâ nga skônangì-lâ, ßkiâá kitsò-lâ: —A jè chjinangi-lâ xangiôo jè ßén ra kôkaxin-no: Ta chibaà chija isa, ßkiâ nga mì tî ki jchâ nájiòn, kô nga mì tsa kjìn nîchjin kôto nga india jchâxkon nájion. 20 Ngi ßén kixîí ra kôxin-no, kôbaá-nò kô jchíndaya-nò kô jñà xîtâ îsàßnde, kô tsjaà-lâ ra jñà. Tanga jè kjôba-najiòn, kjôtsja kôma-ni âskan-nio. 21 Jngo chjôón, ßkiâ nga ijye bijchó jè nîchjin-lâ nga kjêeßtin-lâ, tseè kjôhißin síkjiín ßkiâ nga tsin jè ißndí-lâ; tanga ßkiâ nga ijye feheßtìn-lâ, ßchaàjìn-lâ mé kjôhißin ra batojin nga batoó tsja ßsê-ilâ nga jngo xîtâ katsin î îsàßnde. 22 ßKoâá tî ßsín tjín-ni ra âßta tsâjiòn, ßndîßndî baá tjín-lâ inìmâ-nò; tanga ßân skeè india-no; ßkiâ nga kôßsín kôma, tseé kjôtsja sîjìn yâ inìmâ-nò; jè kjôtsja râ kìî, nî yá ra ma kjôhíxìn-nò. 23 ’ßKiâ nga kîjchò jè nîchjin râ kìî mi tî ki mé ra chjînangi nájiòn. Ngi ßén kixîí ra kôxin-no, tsa mé ra sîjé-lâ jè Nâßìn-nâ ra âßta tsâßân, ßkîi-no. 24 Kje tsá mé níjé jiòn skanda ßndîßndî ra âßta tsâßân; tanga ßkoâá xín-no, tîjé, kô ßkîí-nò, mé-ni nga mì tî kì mé ra siìjchijà-lâ jè kjôtsja ra tíjnajìn yâ inìmâ-no. 25 ’Jñà ßén ra tíbakó-no ßndî-nî ta kjoâ mangásòn-ní ra tísìchjeèên; tanga ijyeé nchrabá nîchjin ßkiâ nga nda kjón ßkènâjmí nájiòn âßta ßtsê Nâßìn-nâ, nga mì tsa tî kjoâ mangásòn sìchjeèn-na ßkiâ nga kokó-no. 26 Kô jè nîchjin ra sâ nchrabá, âßta tsâßân-ní nga sîjé-la jiòn jè Nâßìn-nâ mé ra mejèn-no; kô mì tsa tî ßân kitsáßba-lâ Nâßìn-nâ nga síjétji-nò, 27 ngâ jè Nâßìn-nâ tîkoâá tsjakeè-no. Kií tsjake ßsín najiòn nga tîßkoâá tsjacha ná-jiòn ra ßân, kô nga tîßkoâá makjiín-no nga âßta ßtsê Nainá inchrabà-na ra ßân. 28 ßKiâ nga ßjíßiâ yâ îsàßnde râ kìî, yâá inchrabà-na yâ ñándâ nga tíjna masen jè Nainá; kô ßndî-nî, tsjìn-náâ jè îsàßnde râ kìî, nga tífì india-na yâ ñándâ tíjna jè Nâßìn-nâ. 29 ßKiâá kitsò jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ: —Tjinakjoà kixî-ní ßndî, mì tsà tî kjoâ ra mangásòn tjinichjeén-ni. 30 ßNdîßndî ijyeé ßya nájîn nga machîya ijyeé-li tà mé kjoâ ìsa-ni; kô mì kì machjeén-li tsa yá ra skônangi-li. Kií makjiín najîn nga âßta ßtsê Nainá inchrabà-ni ra jî. 31 ßKiâá kitsò Jesús: —¿A kjâ ijyeé makjiín-no ßndî-nî? 32 Ijyeé ijchò chîbâ-lâ kô ßndî kjón-ni nga jiòn-jiòn jndíî ra ján kongió nga jngó jngó-no, kô ta ßân tâjngoó sîkíjna-ná. Tanga mì tsà ta ßân tâjngo tíjnâ, tíjnakôó-na jè Nâßìn-nâ. 33 Kií kôxin-no jñà ßén kìi mé-ni nga kàtasakó-no kjoâßnchán ra âßta tsâßân. Yâ îsàßnde, ßsêé-nájiòn kjôhißin; tanga ßñó tjaßta-là takòn; ßân, ijyeé ísíkíjneé-lâ jñà kjoâ ra tjín yâ îsàßnde.

Juan 17

1 Jesús ßkiâ nga ijye kôßsín kiìchjâ, iskotsíjèn ján ngajmì nga kitsò: —Nâßìn ijyeé ijchò nîchjin-lâ, jeya tîkíjnì jè Ißndí-li, mé-ni nga tîkoâá jeya sîíkíjna-te-lì ra jè. 2 Ngâ jîí ijye kißtsì-lâ kjôtéxoma jè Ißndí-li nga jè kíjna ítjòn-lâ ngaßtsiì xîtâ, mé-ni nga tsjá-lâ kjôbinachon ra mì feheßta ngaßtsiì xîtâ ra jî kißtsì-lâ. 3 Jè kjôbinachon ra mì feheßta jè-ní nga katabexkon-li nga ta jî tâjngoò-ní ra ngì kixî kjoâ nga Nainá, kô tîßkoâ katabexkon jè Ißndí-li Jesucristo ra jî inikasín. 4 ’ßÂn jeyaá tísíkíjna-la î îsàßnde, ngâ ijyeé ijyeeßtà-na xá ra jî inìngâtsja-ná. 5 Nâßìn, ßkoâ tîßsín jeya tîkíjna-ná ßndî yâ ngixkìn koni ßsín nga jeya tsakátijnâkô-la ßkiâ nga tî kje sinda jè îsàßnde. 6 ’Jñà xîtâ ra yâ îsàßnde kißtsiì-ná ijyeé tsißkenâjmì-lâ ra âßta tsâji. Xîtâ tsâjîì-ní kô jîí kißtsiì-ná kô închisíhitjasón-ní koni ßsín tsò jè ßén-lì. 7 Jñà xîtâ kìî, ijyeé be ßndî ßndî nga ngaßtsiì ra jî kinìngâtsja-ná, yâá nchrabá kiti-ni yâ âßta tsâji; 8 jñà ßén ra jî kißtsì-ná, ijyeé tsißkenâjmì-lâ jñà xîtâ kìî; kô ndaá jahaßsen-jìn-lâ. Kô ijyeé kijtseé-te nga ngi kixîí kjoâ nga yâ inchrabà-na âßta tsâji; kô makjiín-lâ nga jîí inìkasén-ná. 9 ’ßÂn, tíbitsáßba-la âßta ßtsê jñà xîtâ kìi; mì tsà jñà xîtâ îsàßnde ra tíbitsáßbàtjia, jñà-ní xîtâ ra xá jî tsißkí-náa, ngâ tsâji-ní jñà xîtâ kìî. 10 Ngaßtsiì ra xîtâ tsâßân, tîkoâá tsâjií-ti, kô ngaßtsiì ra xîtâ tsâji tîkoâá tsâßâán-te; kô ßâán jeya tíbátijna âßta ßtsê jñà xîtâ kìi. 11 ’ßÂn mì tsà tî î kótîjna-na î îsàßnde; tanga jñà xîtâ kìi, îí kítsâjna î îsàßnde; kô ßân, yâá tìfì kátîjnakô india-la yâ ñándâ tijni ra jî. Nâßìn tsjeè, ndaà tîkindî nga kô ngaßñó ra tjín-lì, jè ngaßñó ra jî kißtsí-ná, mé-ni nga nda katìtsâjtín-ni koni ßsín nga jî kô ßân, nda titsâhijokjeé. 12 ßKiâ nga tsakátîjnakô yâ îsàßnde, ndaà isikóndâ nga isìchjeéên jè ngaßñó ra jî tsißkí-nàâ. Kô nî jngoò ichijà jñà xîtâ kìî, ta jè-ní ra ijye kôßsín tjínè-lâ nga kôßsín kôkâmaßtin, mé-ni nga itjasòn-ni koni ßsín nga tíchjâ jè xâjôn ra tjíßta ßÉn-li. 13 ’ßNdîßndî yâá tìfìâ yâ ñándâ tijni ra jî; kô kií kôßsín tìchjà-na jñà ßén kìî ßkiâ nga takó tíjnâ isâ î îsàßnde, mé-ni nga tîkoâ ndaà katasijìn-ni yâ inìmâ-lâ jè kjôtsja ra tjín-na ra ßân. 14 ßÂn ijyeé kítsja-lâ jñà ßén-li, tanga jñà xîtâ îsàßnde síjtìkeè jñà xîtâ-nâ ta ngâtjì-lâ mì tsà tî yâ chjâ-ni î îsàßnde koni ßsín ßân mì tsà tî yâ chjà-na î îsàßnde. 15 Mì tsà kôßsín tíbitsáßba-lâ nga náchrjekajìn yâ îsàßnde, jè-ní ra tísíjé-la nga tîkondîi âßta ßtsê xîtâ nîí. 16 Koni sßín mì tsà î îsàßnde chjà-na, ßkoâá tî ßsín mì tsà tî yâ chjâ-ni î îsàßnde jñà xîtâ-nâ. 17 Ngi jè tsje tîkítsâjna-ni kô ßén kixî-li nga ngi xîtâ tsâji katama; ngâ jè ßén-li ngi ßén kixî kiti-ní. 18 Koni ßsín nga inikasén-náâ yâ âjin-lâ xîtâ îsàßnde, jñà xîtâ-nâ, ßkoâá tî ßsín sikasén-te yâ âjin-lâ xîtâ îsàßnde. 19 Jîí tísingátsja-la ijo-nâ nga tsjeè kótîjna yâ âßta tsâji mé-ni nga jñà xîtâ-nâ tîßkoâá sîìngâtsja-lì ijo-lâ nga tsjeè kítsâjna ra âßta ßtsê kjôhixî-lì. 20 ’Mì tsà tà jñà tíbitsáßbatjìâ jñà xîtâ-nâ, tîßkoâá tíbìtsáßbatjí-te jñà xîtâ ra kôkjiín-lâ ßén-nâ ßkiâ nga ßkeènâjmíya jñà xîtâ-nâ, 21 mé-ni nga ngaßtsiì jñà xîtâ kìi, jngoó katama-ni, koni ßsín tijnakôó-ná ra jî Nâßìn, kô ßân, yâá tíjnâkô-la, tîkoâ yâ katitsâjnakô-náa jñà xîtâ kìi, mé-ni nga katakjiín-lâ jñà xîtâ îsàßnde nga jîí inikasén-na. 22 Jè kjoâ jeya ra jî kißtsí-ná, ßân ßkoâá tî ßsín kítsjà-lâ jñà xîtâ-nâ, mé-ni nga ta jngoò katama-ni ngaßtsìoô, koni ßsín jngoò ma-ná ra jién. 23 Ngâ jñà xîtâ-nâ yâá tíjnâkô kô jîí tijnàkô-ná ra ßân, mé-ni nga ngi kixîí kjoâ nga jngo katama-ná; kô jñà xîtâ îsàßnde katabe nga jîí inikasén kißti-ná, kô katabe-te nga tsjachaá-ti jñà xîtâ-nâ koni ßsín nga tsjachaà-ná ra ßân. 24 ’Nâßìn jîí tsißkí-ná jñà xîtâ-nâ kô jè ra mejèn-na nga yâ katìtsâjna-te yâ ñándâ kótîjna ra ßân, mé-ni nga kàtàbeè-ni jè kjoâ jeya-nâ, jè kjoâ jeya ra jî tsißkì-ná; ngâ jî ndaá tsjachaà-náa skanda tî ßkiâà-ni nga tî kje sinda jè îsàßnde. 25 Jî Nâßìn ra xîtâ kixî ßmì-li, jñà xîtâ îsàßnde mì kì bexkon-li, tanga ßân bexkoòn-la; kô tîkoâá jñà xîtâ-nâ ijyeé beé-te nga jîí inìkasén-náa î îsàßnde. 26 Jñà xîtâ-nâ ijyeé tsikènâjmí-lâ ra âßta tsâjî, kô takó ßsâá ßkenájmí isa-lâ, mé-ni nga jè kjoâtsjacha ra tjín-li âßta tsâßân, yâá katasijnajìn-lâ, kô mé-ni nga yâ kótîjnajìn-na yâ inìmâ-lâ jñà xîtâ kìi.

Juan 18

1 ßKiâ nga ijye kôßsín kitsò Jesús, kijì-ní, tjên-kô jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ nga kijì yâ ra ijngoà-lâ xângá ra ßmì Cedrón. Yâá tíjna jngo îßnde ñándâ kjìn skôya yá tjítjê; kô yâá jahaßsen-jìn Jesús kô jñà xîtâ-lâ ra kotáßyáßta-lâ. 2 Kô jè Judas, xîtâ ra sîingâtsja Jesús jñà xîtâ kôndrâ-lâ, ndaá bexkon jè îßnde râ kìî, ngâ ki, kjín ßkâ yâ kjóxkóya jè Jesús kô jñà xîtâ-lâ ra kotáßyáßta-lâ. 3 ßKoâá ßsín kjomà-ni nga jè Judas ijchò yâ îßnde râ kìî; jngo tji ma chíchan tjên-kô tîßkoâ tjên-kô ißka jñà xîtâ ra síkindâ jè îngô ítjón, jñà ra isìkasén jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì kô jñà xîtâ fariseo. ßYa kîchâ kjôjchán kô ßya nißí isen kô nißí ínicha. 4 Tanga jè Jesús, ngâ ijyeé be mé kjoâ ra kôkâmaßtin, jè tsasijnachjà ítjòn-lâ nga iskonangi-lâ jñà xîtâ kìî, kitsò-lâ: —¿Yá xîtâ ra fatsji jiòn? 5 Jñà xîtâ kìî kiìchjâ kitsò: —Jè fatsji-jîn jè Jesús ra yâ Nazaret îßnde-lâ. ßKiâá kitsò-lâ Jesús: —ßÂn-náâ. Yâá síjnajìn-lâ jñà xîtâ kìî jè Judas, jè ra kitsja-lâ ítsîn Jesús nga kisìngâtsja xîtâ kondrâ-lâ. 6 ßKiâ nga kitsò Jesús: “ßÂn-náâ.” Xîtâ kìî ngì kijì-ni ítsîn, iskatsajoßtá yâ nangi. 7 Jesús india iskonangì-lâ nga kitsò-lâ: —¿Yá ra fatsjì jiòn? ßKiâá kitsò xîtâ kìî: —Jè fatsjì jîn jè Jesús ra yâ Nazaret îßnde-lâ. 8 Jesús india kitsò-ilâ jñà xîtâ kìî: —Ijyeé kôkaxin najiòn nga ßân-náâ. Tsa ßân-ná ra fatsjì nájiòn, tîßnde-la jñà xîtâ kìî nga kàtafì-ni. 9 Kiì kôsín kjomà-ni mé-ni nga itjasòn-ni jè ßén ra kiìchjâ Jesús nga tîsâ ítjòn, ßkiâ nga kitsò: “Nâßìn, jñà xîtâ ra jî kißtsi-ná, nîjngo ichijà.” 10 Jè Simón Pedro ßyaá jngo kîchâ ndajò; tsachrje kîchâ-lâ nga tsajá-lâ jè xîtâ chîßnda-lâ nâßmì ítjòn, jè ra ßmì Malco; tsatèßtà chíká nga kixî-lâ. 11 Jè Jesús kitsò-lâ jè Pedro: —Tjajnatjo-ni kîchâ-lì. Tsa jè Nâßìn-nâ kôßsín mejèn-lâ nga kôtjín kjôhißìn ra kôto-jìân, ¿a mí tsà tjínè-lâ nga siìtjásòôn? 12 Jñà chíchan kô jè xîtâ ra tíjna ítjòn-lâ, kô jñà xîtâ ra síkindâ jè îngô ítjòn itsabáßñó jè Jesús kô âkjon incha náßñó. 13 Yâá ikô ítjòn yâ nißya-lâ xîtâ ra ßmì Anás, ta ngâtjì-lâ níxáyaá ma jè Caifás. Jè xîtâ ra ßmì Caifás, nâßmì ítjòn tíjna jè nò ßkiâ nga kôßsín kjomà kjoâ kìî. 14 Jè-ní Caifás ra ijye âsa kô kitsò-lâ jñà xîtâ judío nga isâá nda-ni nga ta jngo xîtâ katiyatjí ngajo-lâ jè nâxîndá. 15 Je Simón Pedro kijì tjên-ngií-lâ Jesús kô ìjngo isa xîtâ ra tîßkoâ yâ kotáßyáßta-lâ. Jè xîtâ râ-kìî, ndaà bexkon jè nâßmì ítjòn kô jahaßsèn-kôó Jesús yâ nditsin nißya-lâ nâßmì ítjòn. 16 Tanga je Pedro yâá tsikijnàßtà yâ xôtjôbâ-lâ nißya yâ ndîtsiaán. Jè xîtâ-lâ Jesús ra nda bexkon jè nâßmì ítjòn, itjo-ní nga tsakákô jè chjôón ra síkindâ jè xôtjôbâ nißya âkjon isìkjahaßsen jè Pedro. 17 Jè chjôón ra síkindâ yâ xôtjôbâ nißya iskonangiì-lâ jè Pedro, kitsò-lâ: —Ngajî, ¿a mì tsà tîßkoâ yâ chitaßyáßta-lâ jè xîtâ râ kìî? Jè Pedro kitsò-ní: —Majìn, mì tsà yâ fìtjîngi-lâ ra ßân. 18 Jñà xîtâ chîßnda kô jñà xîtâ ra síkindâ yâ îngô, nißí tsíkítse; tjítsâßngi-ní ngâ nîchjin ßnchán ßkiâ. Tîßkoâá jè Pedro yâá tíjnaßngi-te. 19 Jè nâßmì ítjòn tsikíßtsiâ nga iskonangì-lâ Jesús âßta ßtsê xîtâ ra kotáßyáßta-lâ kô âßta ßtsê ßén ra bakónya. 20 ‘Kiâá kiìchjâ Jesús kitsò-lâ: —ßÂn, tsásên masen-ná nga kíchjàâ yâ âjin-lâ ngaßtsì xîtâ îsàßnde; kjißtá nîchjin tsakon-yá yâ ndîtsin îngô ítjòn kô yâ ñándâ nga maxkóya jñà xîtâ Judío, kô nî jngo ßén ra kíchjàßma. 21 ¿Mé-ni ßân chjinangi-ná? Jñà chjînangi-lâ jñà xîtâ ra kiìßnchré; jñà kôkatatsò kótsò ßén ra ßân tsakonyá-lâ; jñà xîtâ kìi, ijyeé ndaà tjíjin-lâ. 22 ßKiâ nga kôkitsò jñà ßén kìî Jesús, jngo xîtâ ra síkindâ îngô ßjà nga isijtsinßá jè Jesús, kitsò-lâ: —¿Mé-ni kôßsín tsò ßén ra nakjoá-ilâ jè nâßmì ítjòn? 23 ßKiâá kitsò Jesús: —Tsa ßchoó tsò ßén ra kàchjà, kôßtín-ná mé-ni nga ßcho tsò-ni; kô tsa ndaà tsò, ¿mé-ni nga tjißbé-ná? 24 Jè Anás ßkiâá isikasén jè Jesús tjíßtà-lâ naßñó, yâ ñándâ tíjna jè Caifás jè ra nâßmì ítjòn tíjna. 25 Jè Pedro takó yâá síjna nga síjnaßngi yâ ñándâ nga tjítse jè nißí. Jñà xîtâ iskonangiì-lâ kitsò-lâ: —¿A mí tsà tîßkoâ yâ chitaßyáßta-lâ jè xîtâ râ kìî? Jè Pedro tsikíßma-ní kitsò: —Majìn-jìn, mì tsà ßân jiáân. 26 ßKiâá jngo xîtâ chîßnda-lâ nâßmì ítjòn ra xákjién ma jè xîtâ ra tsatèßtà chíká-lâ jè Pedro, iskonangiì-lâ kitsò-lâ: —¿A mì tsà jî ra kàbè-la nga tjên-kî jè Jesús yâ ângi yá ján? 27 Jè Pedro india tsakjaßma-ni, kô tî ßkiâá-ni nga iskindaya jè káxtí. 28 Jñà xîtâ kiìkô kjòn-ni yâ nißyà-lâ Caifás jè Jesús skanda ijchòkô yâ ñándâ tíjna nißya masen-lâ ßtsê xîtâxá ítjòn ßtsê Roma. Ijyeé tíßse îsén kô jñà xîtâ judío mì kì jahaßsen yâ nißya masen, ngâ kijtseèxkón ijo-lâ mé-ni nga ma kôkjên-ni âßta ßtsê ßsí paxkô. 29 ßKoâá ßsín kjomà-ni jè Pilato ra xîtâxá ítjon tíjna, itjo nga kitsò-lâ jñà xîtâ kìi: —¿Mé kjoâ ra fangi-no jè xîtâ râ kìî? 30 Jñà xîtâ judío kiìchjâ-ní kitsò: —Mì-la ta chjàn jî închinìngâtsja là-jîn, tsa mì mé jé tjín-lâ. 31 Jè Pilato kitsó-lâ: —Taíkôò, kô jiòn tindajín-la koni ßsín tjín jè kjôtéxoma tsâjiòn. Tanga jñà xîtâ judío kitsó-ní: —Ngàjîn jîn, mì kì tjíßnde-najîn nga taxkî sißken-jîn jngo xîtâ. 32 ßKoâá ßsín ma-ni nga itjasòn jñà ßén ra ijye kiìchjâ Jesús ßkiâ nga tsißkénâjmí kóßsín kômaßtin ßkiâ nga kîyá. 33 Jè Pilato india jahaßsen-ni yâ nißya masen, kiìchjâ-lâ Jesús kitsò-lâ: —¿A jî-níi jè xîtâxá ítjòn-lâ jñà xîtâ judío? 34 Jesús kitsó-lâ: —¿A ta kjôbítsjen tsâji-ní nga kôßsín nga tjisi, ô ra kjîí xîtâ tsißkénâjmí-li âßta tsâßân? 35 Jè Pilato kiìchjâ kitsò: —Mì tsà xîtâ judío-jiáân ra ßân? Tî jñà-ni xîtâ nâxîndá-li kô jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì ra kàßfìkoó-lì nga ßân kásíngâtsja-na ra jî. ¿Mé kjoâ ra kißnì? 36 Kiìchjâá Jesús kitsò: —Mi tsa î îsàßnde tjínè-lâ nga kotexóma. Tsa ßkoâá-la ßsín tjín ßsêáa-na xîtâ ra skâjàn tjì-na mé-ni nga mì yâ kôngâtsja-na jñà xîtâ judío. Tanga mì tsà î tjínè-lâ nga kotexóma. 37 Jè Pilato india iskonangií-lâ nga kitsò-lâ: —¿A kjâ xîtâxá ítjòn-ní? ßKiâá kitsò Jesús: —Jîí ra kôsi nga xîtâxá ítjòn-ná. ßÂn kií xá kitsin-naâ kô kií xá ßjíî-na î îsàßnde nga kôßsín ßkenâjmìya kóßsín nga tjín ra ngi kjôhixî. Kô ngaßtsiì jñà xîtâ ra âßta ßtsê kjôhixî fìßta-lâ, ßnchré-ní ngaßtsì jñà ßén ra ßân chjàâ. 38 Jè Pilato kitsò-ní: —¿Mé ra ßmì kjôhixî? ßKiâ nga ijye kôßsín iskonangi jè Pilato, ßkiâá itjo nga tsakákô jñà xîtâ judío nga kitsò-lâ: —Nî mé jé ra sakó-na âßta ßtsê xîtâ râ kìî. 39 Tanga ßkoâá ßsín ßya jiòn ßkiâ nga bitjo ßsí paxkô nga níkíjnandîí jngo-nò xîtâ ra tísíkjiìn kjôhißin nga tíjnaya ndâyá. ¿ßNdîßndî a mejèn nájiòn nga jè sìkìjnândîí-na jè Xîtâxá Ítjòn-lâ xîtâ judío? 40 Ngaßtsì jñà xîtâ ßñó kiìchjâ india-ni nga kitsò: —Majìn nàjîn nga jé Jesús kàtìjnandîí-ni, je mejèn nàjîn nga jè Barrabás tîkíjnandîí-ni. Kô jè xîtâ ra ßmì Barrabás xîtâ chijé-ní.

Juan 19

1 Jè Pilato kitsjà-lâ kjôhixî jñà xîtâ nga isikißòn jè Jesús nga tsajá-lâ. 2 Jñà chíchan tsikínda jngo corona ra yá naßyá ra tsikíchrjôßbî nga tsikíßa yâ skô Jesús [koni tsa xîtâxá ítjòn]; âkjon isíkáya jngo nikje ra ßñó chjîßndî kjìoô. 3 Ijchò kinchaßta chrañà-lâ kitsò-lâ: —¡Mé tâ nda-lâ jè Xîtâxá Ítjòn-lâ xîtâ judío! Kô âkjon isijtsinßá jngo yâ îsén-lâ. 4 Jè Pilâto itjokô india-ni (yâ ndîtsin) jè Jesús; kitsò-lâ jñà xîtâ nâxîndá: —Chítsijèn-là, kosen masen-nò îjndíî, mé-ni nga kàtasijìn-nò nga nîmé jé sakó-na âßta ßtsê xîtâ râ kìî. 5 ßKiâ nga itjo jè Jesús tjíßa yâ skô jè corona ra yá naßyá kô kjiya jè nikje ra ßñó chjîßndî ßkjiòô. Jè Pilato kitsó-lâ xîtâ nâxîndá: —Síjna îjndíî jè xîtâ râ kìî. 6 ßKiâ nga kijtseè jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì kô jñà xîtâ ra síkindâ îngô tsikíßtsiâ nga ßñó kiìchjâ isa nga kitsò: —¡Tjaßta krò, tjaßta krò! Jè Pilato kitsò: —Jiòn sabà tahíkôo nga tjaßta krò; ra ßân, nîmé jé sakó-na âßta ßtsê xîtâ râ kìî. 7 ßKiâá kiìchjâ jñà xîtâxá-lâ xîtâ judío nga kitsò: —Jîn, tjín jngo-najîn kjôtéxoma, kô jè kjôtéxoma râ kìî, ßkoâá ßsín tsò nga tjínè-lâ nga kîyá, ta ngâtjì-lâ nga Ißndí-lâ Nainá tsò-lâ ijo-lâ. 8 ßKiâ nga kiìßnchré jñà ßén kìi, jè Pilato ìsâá ßñó itsakjòn isa. 9 ßKiâá jahaßsen india-ni yâ nißya masen nga iskonangi-lâ jè Jesús, kitsò-lâ: —¿Ñándâ-ni îßnde-li? Tanga jè Jesús mì kì kiìchjâ. 10 ßKiâá kitsò-lâ jè Pilato: —¿Mé-ni mì ki nakjoá-na? ¿A mì ßyi nga ßâán ra tjín-na kjôtéxoma nga ma koßtá-là kro, kô tîkoâá ßâán-te ra ma sìkìjnajndîí-la? 11 ßKiâá kiìchjâ Jesús kitsò: —Nî jngo-là kjôtéxoma ßsê-li ra ma jî kindâjin-ná tsà mì-la jè Nainá kitsjá-li kjôtéxoma; kiì jnchro ißsâá tse jé tjín-lâ jè ra isìngâtsja-na koni ra jî. 12 ßKiâ nga kôkitsò Jesús, yâá kjòßtsiâ-ni nga jè Pilato tsakátsjißnde-lâ kóßsín nga ma sîíkíjnandîí-ni jè Jesús; tanga jñà xîtâ judío ßñó kiìchjâ nga kitsò-lâ: —Tsa sîkíjnandîí-ni jè xîtâ râ kìî, mì-là tsà yâ ndaà fahijtakô-ni jè xîtâxá ítjòn ra batéxoma-ná jè ra ßmì César. Ngâ ngaßtsì ra ta jè xîtâxá itjòn tso-lâ ijo-lâ, kondrâá fì-lâ jè xîtâ ra tíbatéxoma-ná. 13 Jè Pilato ßkiâ nga kiìßnchré jñà ßén kìi, tsachrjeé yâ ndîtsiâán jè Jesús, âkjon tsikijna yâ îßnde ñánda nga bíndajín kjoâ yâ ñánda ßmì Âsòn Chrjó Nâjô, jè îßnde ra Gabatá ßmì, ßkiâ nga ßén hebreo. 14 Ijchó-la tsa nchîsen jè nîchjin ßkiâ nga ijye títsâjnanda xîtâ nga kîtjo ßsí paxkô nga ta jngo nîchjin chija isa; kiìchjâà jè Pilato nga kitsò: —¡Síjna îjndíî jè xîtâxá ítjòn-nò! 15 Tanga jñà xîtâ judío ßñó kiìchjâ nga kitsò: —¡Kàtabiya jnchro! ¡Yâ tjàßtà krò! ßKiâá kitsò jè Pilato: —¿A kró koßtá jè xîtâxá ítjòn najiòn? Kitsò jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì: —Mì tsà tî yá xîtâxá ítjòn tjín najîn, ta jé-ní ra ßmì César ra batéxoma-najîn. 16 Pilato ßkiâá isìngâtsja jñà xîtâ kìî jè Jesús mé-ni nga katabáßta krò; kô jñà xîtâ kìî kiìkôò jè Jesús. 17 Jesús itjo ßyamijìn jè krò-lâ nga kijì yâ îßnde ra ßmì Îßnde Skô Mißkèn (ßkiâ nga ßén hebreo Gólgota ßmì îßnde râ kìî). 18 ßKiâ nga ijchò yâ îßnde râ kìî, yâá isìßtà krò, kô ngì jò isa xîtâ, tâña isìßtàkô krò; jè Jesús isasiyá masen-lâ. 19 Jè Pilato tsikíndaà jngo ßén ra tsò: “Jesús ra Nazaret îßnde-lâ, Xîtâxá Ítjòn-lâ xîtâ judío”, âkjòn tsakáßtà yâ skô krò. 20 ßÑó kjìn xîtâ judío kijtse nga iskotéßya jñà ßén kìi, ngâ ki, yâ ñándâ nga isìßtà krò jè Jesús, yâá chrañaßtà-lâ nâxîndá. Jñà ßén kìi, jàn ndîyá-lâ jñà ßén ra tjíßtà: nga ßén hebreo, ßén griego kô ßén latín. 21 Jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì ra ßtsê xîtâ judío kitsó-lâ jè Pilato: —Kì tà chjàn kôßsín bindi nga tsò: “Xîtâxá Ítjòn-lâ xîtâ judío”; ßkoâáßsín tindi “Jè ra Xîtâxá Ítjòn-lâ xîtâ judío kitsò-lâ ijo-lâ.” 22 Jè Pilato kitsó-ní: —Koni ßsín ijye kàbindáâ, ßkoâá ßsín kàtasijna. 23 Jñà chíchàn ßkiâ nga ijye tsakáßta krò jè Jesús, iskábé jè nikje-lâ; ijòn-ya kißsìn nga tsateya; âkjòn jngó-jngó-ya iskábé-ni. Tîßkoâá iskábé-te jè nikje ndojò-lâ jè ra mì tsà itjahiña, tà nikje tíjngo-ní; 24 kitsò-lâ xákjén jñà chíchàn: —Mì kì tsà chjíchrjâyeé; ta sîskákô jnchreé; yâá jchâ-lâ yá ßtsê kîtsô-lâ. ßKoâá ßsín itjasòn koni ßsín tjíßtà jè Xâjôn-lâ Nainá nga tsò: “Jè nikje-nâ isikaßbí-lâ xákjién kô isískákô-ní jè nikje ndojò-nâ.” Jñà kjoâ kìî, ßkoâá ßsín kißsìn jñà chíchan. 25 Yâá ijnchàßtà chrañà-lâ krò je nâ-lâ Jesús, kô ndichja, kô María jè chjôón-lâ xîtâ ra ßmì Cleofas kô jè-te María Magdalena. 26 Jesús ßkiâ nga kijtse jè nâ-lâ kô tîßkoâá kijtse-te jè xîtâ ra kotáßyáßta-lâ ra ßñó tsjake kjomà, kitsò-lâ jè nâ-lâ: —Jî ndí chjôón, yâá tíjna îjndáâ jè ißndí-li. 27 Âkjòn ßkiâá kitsò-lâ jè xîtâ-lâ ra ßñó tsjake: —Yâá tíjna îjndáâ je nâ-li. Skanda nda ßkiâa-ni nîchjin, jè xîtâ-lâ Jesús iskábétjò yâ nißya-lâ jè nâ-lâ Jesús. 28 ßKiâ nga ijye kjomà, Jesús kijtseè-ní nga ijyeé itjasòn ijye-lâ, kitsò-ní: —Xándá-na. Kô ßkoâá ßsín itjasòn koni ßsín tíchjâ jè Xâjôn ra tjíßta ßÉn-lâ Nainá. 29 Yâá tíjna jngo tîjí îtsé ra tjíya nandá san ajò. Jñà xîtâ iskábé tsângâ, tsahíjin yâ nandá san ajò nga isikàßnchî, âkjòn tsikískô jngo yá nga ikjaíßtà chrañà-lâ yâ tsaßba Jesús. 30 ßKiâ nga ijye kißtsì jè nandá san ajò Jesús, kitsò: —Ijyeé itjasòn ijye-ní. Âkjòn tsikíjnajten jè skô nga ßken. 31 Nîchjin râ-kìî, ta jngo nîchjin chija isa nga kîtjo jè ßsí paxkô, kô jñà xîtâ judío majìn-lâ ßkiâ nga nîchjin níkjáya yâ sîßta krò ijo-lâ ndí mißken, ngâ jè ßsí paxkô ßñó xkón. ßKoâá ßsín kjomà-ni nga jñà xîtâ tsíkítsaßba-lâ jè Pilato nga kàtatsjá kjôhixî mé-ni nga kàtakján-ni jñà ninda xkó-lâ jñà xîta ra kjißta krò, kô âkjòn katatjaíxin jñà ijo-lâ. 32 Jñà chíchan kijí-ní nga tsakján jñà ninda xkó-lâ jè xîtâ ra kjìtßa ítjòn krò kô ßkoâá tî ßsín isìkô te jè ra ìjngo ra yâ kjìßta krò yâ chraña-lâ Jesús. 33 Tanga ßkiâ nga ijchò kinchaßta chrañà-lâ jè Jesús, kijtseè-ní nga ijyeé mißken. ßKoâá ßsín ma-ni nga mì kì tî tsakján-ni jñà ninda xkó-lâ. 34 Tanga jngo chíchan tsikíßsen jngo kîchâ ra ijò-sko ßki yâ ndîsîn-lâ Jesús; ßkiâ nga koßsín isìkô, jní kô nandá itjo. 35 Jè ra tíßbénâjmí jñà ßén kìî jè kjón-ní ra kijtse; kô ngi ßén kixîí ra tíßbénâjmí; beè-ní nga ßén kixîí ra tíßbénâjmí mé-ni nga tîkoâ kàtakjiín-no ra jiòn. 36 Nga kiì kôßsín kôkjamà-ni jñà kjoâ kìi mé-ni nga itjasòn-ni koni ßsín tjíßta jè Xâjôn ßÉn-lâ Nainá, nga tsò: “Nî jngo ninda-lâ kôkjàn.” 37 Kô ßkoâá tî ßsín tíchjâ yâ ñánda xìn jè Xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga tsò: “Jñà xîtâ skôótsijeèn-lâ jè ra itjáßxâkjá yâ ndîsîn-lâ.” 38 ßKiâ nga ijye kjomà ngaßtsì jñà kjoâ kìi, jè José ra yâ îßnde-lâ yâ nâxîndá Arimatea, ra tîßkoâ yâ kotáßyáßta-lâ Jesús, tanga mì tsà ngi tsakòn ijo-lâ tsa xîtâ-lâ Jesús, tà ngâtji-lâ nga xîtâxá ßtsê xîtâ judío tsakjón-lâ. Jè xîtâ râ kìî, isíjéßndeè-lâ jè Pilato nga kôma îkô jè ijo-lâ Jesús, kô jè Pilato kitsjáßnde-lâ, âkjòn tsajên-ngi-ni yâ krò jè ijo-lâ Jesús nga kiìkô. 39 Tîßkoâá ijchò-te jè Nicodemo jè xîtâ ra ijchojkon jngo ßká jè Jesús ßkiâ nga jñò; maá-lâ tsa katé kilô chijo ra nda jnê ßya ra tjíkójin mirra kô áloe. 40 José kô Nicodemo kiìkôò jè ijo-lâ Jesús; isikájté nikje ra tjín-lâ jè chijo ra ndaà jnê, koni ßsín ijye ngaà-lâ jñà xîtâ judío ßkiâ nga sihijin jngo mißken. 41 Yâ îßnde ñánda nga isißtà krò jè Jesús, tíjna jngo îßnde ñándâ sitjê tsajmì, kô yâá tíjna jngo chrjó tjínda ra chrjó xîtsê, yâ ñándâ nî sà jngo mißken sijnaya. 42 Yâá isijnaya jè ijo-lâ Jesús ngâ chrañaßtà-ní, ngâ ki, ijyeé tímaßtsiâ jè nîchjin níkjáya ßtsê xîtâ judío.

Juan 20

1 Jè nîchjin ßkiâ nga maßtsiâ-ni jè xomanâ, ßkiâ nga jñò isâ nga tajñòya, kijì María Magdalena yâ chrjó-lâ mißken ñándâ nga isihijin jè Jesús; ßkiâ nga ijchò kijtseè-ní nga ijyeè itjahíxìn jè nâjô ra tjíchjàjtò-îlâ jè chrjó-lâ mißken. 2 ßKiâá tsaàchikon nga kijì yâ ñándâ tjíhijyo jè Simón Pedro kô xîtâ ra ìjngo ra tîßkoâ yâ kotáßyáßta-lâ Jesús, jè xîtâ ra ßñó tsjakeè Jesús nga kitsò-lâ: —Ijyeé kafìkô jè ijo-lâ Nâßín-ná jñà xîtâ; mì ki ßyeé ñándâ kjijna-lâ. 3 Jè Pedro kô xîtâ ra ìjngo, kiì katsíjèn-lâ yâ chrjó-lâ mißken ñándâ kisinaya ijo-lâ Jesús. 4 ßKiâá ßñó tsaàchikon ngajò tanga isâá ßñó tsachikon jè xîtâ ra ìjngo koni jè Pedro kô jè ijchò ítjòn yâ ñánda nga kijna jè chrjó. 5 ßKiâá tsasèn-niña nga iskotsíjènyá chrjó ñándâ nga isìjnaya ijo-lâ Jesús, kô kijtseé jñà nikje chraba ra isijtéjìn jè ijo-lâ Jesús tanga mì tsà jahaßsen-ngi jìn yâ chrjó-lâ mißken. 6 Âkjòn jiì tjíngi-lâ jè Pedro; ra jè, jahaßsèn-ngì yâ chrjó-lâ mißken kô kijtseé-te jñà nikje chraba nga yâ kjihijyo. 7 Tîßkoâá kijtseé-te jè nikje ra isijtéjìn skô Jesús nga mì tsà yâ kjinaßtà-lâ jñà nikje chroba; xín tíjna xkóya. 8 ßKiâá jahaßsen jè xîtâ ra ìjngo jè ra jiì ítjòn; ßkiâ nga kijtse jñà kjoâ ra kjomà, kjòkjiín-lâ. 9 Ngâ kje ki nda fìya-lâ koni ßsín tíchjâ jè Xâjôn ra tjíßta jè ßén-lâ Nainá nga jè Jesús, ßkoâá ßsín tjínè-lâ nga kjoâhàya-îlâ yâ ngâjin-lâ mißken. 10 Jñà xîtâ kìi, kijí-ni yâ nißya-lâ. 11 Tanga jè María Magdalena yâá tíjna ndîtsiaán yâ xôtjôbâ-lâ chrjó mißken nga tíkjindáya; kô ßkiâ nga tíkjindáya tsasijna-niña-ní nga iskotsíjèn-yá yâ chrjó mißken; 12 kô jò ìkjâlî kijtse ra nikje chroba kjiya; jngo tíjna yâ ângi skô kô jngo tíjna yâ ntsâkô ñándâ nga isijna jè ijo-lâ Jesús. 13 Jñà ìkjâlî iskonangií-lâ, kitsò-lâ: —Jî ndí chjôón, ¿mé-ni nga chindáya-ni? Jè María kitsó-ní: —Kiì kjindayâ-na ngâ ijyeé kàfìkô jñà xîtâ jê ijo-lâ jè Nâßìn-nâ, kô mì kì be ñándâ kjijna-lâ. 14 ßKiâ nga ijye kôkitsò jè María, isìkjaàtjií skô, ko yâá kijtse jè Jesús; tanga mì kì kjòchîya-lâ tsà jè Jesús. 15 Jè Jesús kitsó-la: —Jî ndí chjôón, ¿mé-ni nga chindáya-ni? ¿Yá ra fatsji? Jè María, ßkoâá ßsín isíkítsjèn tsà jè ra síkindâ jè îßnde râ kìî, kitsó-lâ: —Jî nàmî, tsà jîí kiìkîi jè ijo-lâ Nâßìn-nâ, kôßtín-ná ñándâ kjijna-lì mé-ni nga ma íkatsíjen-îlâ. 16 ßKiâá kitsò-lâ jè Jesús: —¡María! Isíkáfà jè María kitsò: : —¡Raboni! —ra ßén hebreo “Maestro” tsò-ni jè ßén râ kìî. 17 Jè Jesús kitsó-lâ: —Kì tà chjàn ßân chaájno-ná ngâ kjeè tsà yâ fia yâ ñándâ nga tíjna jè Nâßìn-nâ. Tanga tijchín jñà ßntsè kô kôßtin-lâ nga yâá tífi kátîjnakô india-na jè ra Nâßìn-nâ ma ra tîßkoâ Nâßìn-nò ma, jè ra Nainá-nâ ma kô ra tîßkoâ Nainá-nò ma. 18 ßKiâá kijì María Magdalena nga kiísíkjíßnchré jñà xîtâ ra kótáßyáßta-lâ Jesús nga ijyeé kijtse jè Nâßín-ná kô tsißkénâjmí-lâ koni ßsín nga kitsò-lâ. 19 ßKiâ nga ijye kjòjñò tijè-ni nîchjin ßkiâ nga maßtsiâ xomànâ, jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús tjíchjajtoó-lâ jè xôtjôbâ-lâ nißya yâ ñándâ nga kjóxkóya, ngâ jñà xîtâxá-lâ xîtâ judío tsakjón-lâ; ßkiâá ijchò jè Jesús nga tsasijnajin masen-lâ nga isíkjáya-lâ, kitsò-lâ: —¡Ta ßkoâá nda kjon-ni! ¡Kàtaßse-nò kjoâßnchán! 20 ßKiâ nga ijye kôkitsò-lâ, âkjòn tsakón-lâ tsja kô jè ndîsîn-lâ. Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ, taxkî tsjaá kißse-lâ nga kijtse jè Jesús. 21 Jesús india kôkitsò-isa-lâ: —¡Kàtaßse-nò kjoâßnchán! Koni ßsín nga isìkasén-na jè Nâßìn-nâ, ßkoâá tîßsín sìkásén-nò. 22 Âkjòn iskijnómàjin-lâ kitsò-lâ: —Chjíbé jè Inìmâ Tsje-lâ Nainá. 23 Jñà xîtâ ra sîijchaßta-la jé-lâ, jè Nainá tîßkoâá sîìjchaßtà-lâ jé-lâ, tanga jñà xîtâ ra mì kì sîjchaßta-la ra jiòn jé-lâ, Nainá tîßkoâá mì kì sîìjchaßta-lâ jé-lâ. 24 Jñà xîtâ-lâ Jesús ra tejò ma-ni, jè ra ßmì Tomás, jè ra tîkoâá Dídimo tsò-lâ [ßén ra tsò-ni “îxtißñô”], tsìn-jìn ra jè ßkiâ nga ijchò jè Jesús. 25 Jñà xîtâ-lâ Jesús ra ißka tsißkénâjmí-lâ jè Tomás nga ijyeé kijtse jè Jesús; kitsò-lâ: —Ijyeé kàßya-nájîn jè Nâßín-ná. Tanga jè Tomás kitsó-ní: —Tsà mì kì skeê jñà tsja yâ ñándâ nga iskíßxâ jñà xo nga ma kôhíßseên nâjmá ntsâ kô yâ ndîsîn-lâ ñándâ nga itjáßxâkjá, mì kì kôkjiín-na. 26 Nga ijye kjomà jiìn nîchjin, jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús india kjóxkóya-ni kô yâá tíjna jè Tomás ßkiâ. Nîsßín tjíchjàjto-lâ jè xôtjôbâ nißya, yâá ijchò Jesús nga tsasìjnajin masen-lâ; kitsò-lâ: —¡Kàtaßse-no kjoâßnchán! 27 Âkjòn kitsò-lâ jè Tomás: —Jchînißsin nâjmá ntsîi îjndíî kô jchítsijèn-lâ jñà ntsâ; nchrabákîi ntsîi kô jchînißsin yâ ndîsîn-nâ. Kì tà chjàn kôßsín mì kì makjiín-li, kàtakjiín-li. 28 ßKiâá kiìchjâ jè Tomás nga kitsò-lâ: —Jî Nâßìn-nâ kô Nainá-nâ. 29 Jesús kitsó-lâ: —Jî Tomás kií makjiín-li nga kaßya-ná. ¡Mé tâ nda-lâ jñà xîtâ ra makjiín-lâ nîßsín mì kì bexkon-na! 30 Taxkî kjín kjoâxkón ra nda tjín kißsin isa Jesús yâ ngixkôn xîtâ ra kotáßyáßta-lâ ra mì kì tjíßtà yâ xâjôn râ kìî. 31 Tanga jñà ßén kìî, kií xá isinda-ni mé-ni nga kôkjiín najiòn nga jè Jesús ra Cristo, [jè ra xá inìkasén-ni] ra Ißndí-lâ Nainá kô mé-ni nga ßkiâ nga kôkjiín najiòn ßsêé-no jè kjôbinachon ra âßtà ßtsê.

Juan 21

1 ßKiâ nga ijye kjomà, Jesús tsakón india-ilâ ijo-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ yâ ândi ndáchikon ra ßmì Tiberias. Kîí ßsín kjomà jñà kjoâ kìi. 2 Yâá tâña títsâjnakjo jè Simón Pedro, kô jè Tomás, jè ra tîßkoâ Dídimo tsò-lâ, kô jè Natanael jè ra Caná îßnde-lâ ra chjâ-ni Galilea, tîßkoâ tjítsâjna-te jñà îxti-lâ Zebedeo ko ngi jò isa xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús. 3 Jè Simón Pedro kitsó-lâ: —Tî kjòn-là tífi sißkèên. Jñà xîtâ ra ißka kitsó-ní: —Tîßkoâá kohíkôò-te lajîn. Kijì-ní, jahaßsen jngo chitso; tanga; jè nîtjên râ-kìoô, nî-mé tî isakò-lâ. 4 ßKiâ nga ijye tíßse îsén, Jesús, yâá ijcho kasìjna yâ ândi nandá, tanga jñà xîtâ ra kótáßyáßta-lâ mì kì kjòchîya-lâ tsa jè Jesús. 5 Jè Jesús iskonangiì-lâ, kitsò-lâ: —Ntse ¿a kjeè sakó chiba-no tî? Jñà xîtâ kìî kitsó-ni: —Nî mé tjín. 6 Jè Jesús kitsó-lâ: —Tîkàtjên-ngindá nâßya-no yâ nga kixî-lâ chitso kô sâkó-no tî. Xîtâ kìî, ßkoâá ßsín kißsin; isìkatjên ngindá nâßya-lâ; ßkiâ nga tsachrjekàjin-ni, mì kì tî ma itjáßndô-ilâ ngâ ßñó kjìn tî isincha. 7 Jè xîtâ-lâ Jesús ra ßñó tsjake kjomà, kitsó-lâ jè Pedro: —Jè Nâßín-ná Jesús râ kjiòô. ßKiâ nga kiìßnchré jè Pedro nga jè Jesús, ndîtôón tsakjaya jè nâchrô-lâ ngâ kjijna líkâ-ní tsiki; kô âkjòn iskìjin yâ âjìn nandá nga kiìtjîngi-lâ Jesús. 8 Jñà xîtâ ra ißka, kiìkô chitso skanda yâ ândi nandá, kô tjínga-lâ nâßya-lâ ngâ ngi kitseè tî; tà ngâtjì-lâ mì tsà ßñó kjiìn, ta kjâmeè-la jngo sindô metro tjín-lâ skanda yâ ândi nandá. 9 ßKiâ nga ijye itjojen yâ chitso yâ ândi nandá, kijtseè-ní nga tjítse nißí ñándâ nga tíchján jngo tî kô nîñô nchrâjín. 10 Jè Jesús kitsó-lâ: —Nchrabákô ißka tî ra sâ kjòn inachrjejion nandá. 11 Jè Simón Pedro tsihijnoò yâ chitso nga tsachrje nâßya-lâ; ngi taxkî ißiì tî ra îjncha; jngo sindô kô ichánte-jàn ma-ni tî; nîßsín bato kjìn ma-ni, jè nâßya, mì kì itjajtsó-jìn. 12 Jè Jesús kitsó-lâ: —Nchrabá, tîchioò. Nî jngo xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús kitsò ikon nga ìskonangì-lâ yá-ni jè; ngâ ijyeé tjíjìn-lâ nga jè Nâßín-ná Jesús. 13 ßKiâá ßja Jesús nga iskábé nîñô nchrâjín kô jñà tî kô âkjòn kitsjá-lâ xîtâ-lâ. 14 Yâá ma-ni jàn ßkâ nga tsakón-lâ ijo-lâ Jesús jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ ßkiâ nga ijye jaàya-ilâ. 15 ßKiâ nga ijye tsakjèn ngaßtsìo, Jesús kitsó-lâ jè Simón Pedro: —Jî Simón ra ti-lâ Jonás, ¿a isâà ßñó tsjachaà-ná koni jñà kìî? Kitsó jè Pedro: —Jòn Nâßìn, ßyaà-ni nga tsjakêè-la. Jesús kitsó-lâ: —Tîkondîi jñà ßndí îxti forrè-nâ. 16 Ra ma-ni jò ßka, Jesús, india iskonangiì-lâ, nga kitsò-lâ: —Jî Simón ra ti-lâ Jonás ¿a tsjachaà-ná? Jè Simón Pedro kitsó-ní: —Jon Nâßìn, ijyeé ßya-ni nga tsjakêè-la. Jesús kitsó-lâ: —Tîkondîi jñà ndí forrè-nâ. 17 Ra ma-ni jàn ßka india iskonangiì-lâ nga kitsò-lâ: —Jî Simón ra ti-lâ Jonás, ¿a tsjachaà-ná? Jè Pedro kjòbaà-lâ nga sí jàn ßka tjín-ni nga iskonangiì-lâ, kitsò-lâ: —Jî Nâßìn ijyeé ßya ijye-níî; kô ndaà ßyi nga tsjakêè-la. Jè Jesús kitsó-lâ: —Tîkondîi jñà ndí forrè-nâ. 18 Ngi kjôhixîí ra xin-la, ßkiâ nga tîsâ ti ra jî, itsjaya-ní nikje-li kô ßkiìn-ní ta ñánda nga kjòmejèn-li; tanga ßkiâ nga jî ra ijye kôjchíngì, ta kjén-teé ìsi jñà ntsî kô ßkjîí xîtâá sîíkáya-li jñà nikje-li, kô yâá îkô-li yâ ñándâ nga mì kì tsa jî kômejèn-li. 19 ßKiâ nga kôßsín kitsò jè Jesús, ßkoâá ßsín isìchîya-ni kóßsín kômaßtin jè Pedro ßkiâ nga kîyá, mé-ni nga jeya sîíkíjna-ni jè Nainá ßkiâ nga kîyá. Âkjòn kitsò-lâ: —Nchrabá tjîngi-ná. 20 Jè Pedro ßkiâ nga isíkáfa-ni ítsîn, kijtseè-ní nga yâá tínchrabá tjîngi-lâ jè xîtâ ra ßñó tsjakè Jesús, ra tîje-ni ra tâña tsikìjnaßtakô ímìxâ jè Jesús ßkiâ nga tsakjèn nga iskonangiì-lâ nga kitsò-lâ: “¿Yá-ni ra sîìngâtsja-li âßta ßtsê xîtâ judío?”. 21 ßKiâ nga kijtse jè Pedro iskonangiì-lâ jè Jesús, kitsò-lâ: —Jè xîtâ râ kìî, ¿kóßsín kâmaßtin ra jè? 22 Kiìchjâá Jesús, kitsò-lâ: —Tsa mejèn-na nga kíjnakòn skanda ßkiâ ßân ra kjßíî india-na, mì tsà jî bakô-li nga jî jchî. Nchrabátjîngi-ná ra jî. 23 ßKoâá ßsín kjomà-ni nga kitsò ßén yâ âjin-lâ ßntsê nga mì ró kì kîyá jè xîtâ râ kìî. Tanga Jesús mì tsà kitsò-jin nga mì kì kîyá. Ta kitsó-ní: “Tsa mejèn-na nga kíjnakòn skanda ßkiâ ßân ra kjßíî india-na, mì tsà jî bakô-li nga jî jchî.” 24 Tî jè-ni jè xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús ra tsjá ßén-lâ nga ßkoâ ßsín kjomà jñà kjoâ kìî kô jè tsikínda jè xâjôn râ kìî. ßKoâá ßsín makjiín-ná nga ßén kixîí ra tíchjâ. 25 Taxkî kjín kjoâ ra kjîí kißsìn isa Jesús; nîßsín-la sînda jngó jngó skôya ta ngaßtsì kjoâ ra kißsìn, jñà libro ra sinda, mì-la ki kîchóya-lâ nga tíjngo îsàßnde.

Hechos 1

1 Jî Nàmî Teófilo, jè xâjôn ra ßân tsikindá ítjòn-là, ßkoâá ßsín tsißkènâjmí-là ngaßtsì kjoâ ra kißsìn kô ra tsakón-ya Jesús skanda ßkiâ tîßsâ tsikíßtsiâ nga kisíxá, 2 skanda jè nîchjin ßkiâ nga Nainá ikô india-ni yâ ján ngajmì. ßKiâ nga tîkje fì-ni ján ngajmì Jesús, jè ngaßñó-lâ Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá isichjeén nga kitsjá xá-lâ jñà chîßnda-lâ ra xá tsjahájin-ni. 3 ßKiâ nga ijye tsatojin kjôbiya, tsakón-lâ ijo-lâ kô kjín skôya kjoâ kißsìn nga tsakón nga ngi kixîí kjoâ nga tíjnakon. Nga ichán nîchjin, kjín ßka tsakón-lâ ijo-lâ kô tîßkoâá tsißkénâjmí-lâ âßta ßtsê kóßsín batéxoma Nainá. 4 ßKiâ nga tíjna-kô isa jñà xîtâ-lâ ßkoâá ßsín kitsjá-lâ kjôhixî nga kitsò-lâ: —Kì tà chjàn bítjôjiòn yâ nâxîndá Jerusalén. Jchíña kjoâ-là skanda ßkiâ nga kîtjojen kjônda ra tsjá Nâßìn-nâ koni ßsín ijye kitsjá tsaßba. Ijyeé kôßsín kíxin-nò ßkiâ nga tîßsâ ítjòn. 5 Kixîí kjoâ, jè Juan, ta nandá tsatíndá-ni xîtâ. Tanga mì tsà tî kjìn nîchjin chija-ni nga ngì kôó Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá sâtíndá-nò ra jiòn, —kitsò Jesús. 6 Jñà xîtâ ra yâ títsâjnakô Jesús iskònangií-lâ, kitsò-lâ: —Nâßìn, ra tijna ítjòn-nájîn, jñà nîchjin kìî, ¿a sîkíjnandîí indiaà-ni jè nâxíndá Israel mé-ni nga tî jè katatéxoma-lâ ijo-lâ? 7 Jesùs kitsó-lâ: —Mì tsà jiòn bàkô najiòn nga jchâa jè nîchjin; tâ jngò-la jè Nâßín-ná be mé nîchjin-ni kô mé hora-ní koni ßsín nga ijye iskosòn-lâ ra jè. 8 Tanga ßkiâ nga kîtjojen-nè-nò jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá, ßkiâá tjábé-nò ngaßñó. Jiòn ßkénâjmí-là xîtâ ra âßtà tsâßân î Jerusalén, kô kóhôßki nga tíjngo nangi Judea kô Samaria, skanda ñándâ feheßtà jè îsàßnde. 9 ßKiâ nga ijye kôßsín kitsò Jesús, jñà xîtâ-lâ închikotsíjeèn-lâ, âkjòn itjamíjìn ißngaá, ngâ jè Nainá ikô india-ni ján ngajmì ján. Yâá tsikíjtsaßma jngo ifi kô mì kì tî tsatsíjen-îlâ jñà xîtâ-lâ. 10 Jñà xîtâ-lâ, ßkiâ nga închikotsíjèn ján ißngaá nga tífì mijìn Jesús, tà ndîtôón ijchò kinchaßta chrañà jò-lâ xîtâ ra kjiya nikje ra chraba kjòn. 11 Jñà xîtâ kìî kitsó-lâ: —Jiòn ra xîtâ Galileo ßmì-nò, ¿mé-ni kôßsín yâ chitsíjèn-nò ján ngajmì? Jè Jesús, koni ßsín kaßya jiòn nga kafì mijìn india-ni yâ ján ngajmì, kîjchó nîchjin nga tî kôßsín kjßîí india-nì. 12 Jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús ßkoâá ßsín inchrabà-ni yâ nindo Yá Olivo nga kijì india-ni ján Jerusalén. ßKoâá ßki chrañà tíjna-lâ Jerusalén koni ßki tsjáßnde kjôtéxoma nga ma fì xîtâ ßkiâ nga nîchjin níkjáya. 13 ßKiâ nga ijchò-ni yâ nâxîndá Jerusalén, yâá kiì-mijìn yâ nißya ra kjinasonßnga ißngaá yâ ñándâ nga síkjáya-ni jñà xîtâ kìî ra ßmì Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo ti-lâ Alfeo, Simón Celote, Judas, ra ti-lâ Jacobo. 14 Ngaßtsì xîtâ kìî, kjißtá nîchjin nga maxkóya nga jngo jtâ ßsín kjôbítsjen-lâ nga chjâßtà-lâ Nainá, kô tîßkoâ tjítsâjna ißka íchjín, kô María ra nâ-lâ Jesús kô jñà ßntsê. 15 Jñà nîchjin kìî, tsasén kixîí Pedro nga kiìchjâ-jin-lâ jñà xîtâ ra makjiín-lâ âßta ßtsê Cristo; maá-là tsà jngo sìndô kô kan jñà xîtâ. Jè Pedro kitsó-lâ: 16 —ßNtsè, xá ßkoâá ßsín tjínè-lâ nga itjasòn koni ßsín ijye kiìchjâ kjotseé jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá ßkiâ nga jè David tsißkénâjmíya yâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá mé ra kâmaßtin jè Judas, jè ra kiskèn-lâ ndîyá jñà xîtâ ra itsabáßñó Jesús. 17 Jè Judas, tîßkoâá kôó-te ra tejò ma nàjîn. Kô tîßkoâá tî jé xá ßya-te-ni koni ngajîn tsiki. 18 Jè tôn ra isikìjne âßta ßtsê kjoâ ßcho râ kißsin, nangií tsatse jngo ßndé-ni; âkjòn kijì, skôó iskàtjênßta-ni nangi, ngi itjoó náâßye-lâ nga ichrjajndá întsîßbâ. 19 ßKiâ nga ijye kiíßnchré ijye xîtâ nâxîndá Jerusalén nga ijyeé ßken jè Judas, jè îßnde râ-kìî, Acéldama tsikíßta ßí-lâ. ßÍ râ-kìî: “Îßnde Jní” tsò-ni âßta ßtsê ßén-lâ. 20 Jè xâjôn ßtsê Salmo, ßkoâá ßsín tíchjâ nga tsò: Jè nißya-lâ katjajna tiya, kô kì nî-yá ra bitsaya. Kô tjín jngo isa Salmo ñándâ nga tíchjâ ra tsò: Kjßií xîtâ katjahaßsèn ngajo-lâ xá-lâ. 21 ’Machjeén-ní nga tî jña katatjahá-jin jngo-ni ra ngajo-lâ Judas, jñà xîtâ ra tjítsâjna-jin-ná îjndíî ra tjímakô-ná skanda kjotseé ßkiâ nga tsajmekó-ná Jesùs, 22 maßtsiâ-ni ßkiâ nga tsatíndá xîtâ Juan, skanda ßkiâ nga kijì mijìn india-ni Jesús ján ngajmì, mé-ni nga jè xîtâ ra tjáhajin kíjna kô-ná, tîßkoâá tsjá ßén nga Jesús ijyeé jaáya-lâ, —kitsò Pedro. 23 ßKiâá tsahájin jò xîtâ: jngo ra ßmì José, tîßkoâá tjíßta-sòn ßí-lâ nga Barsabás ßmì kô nga Justo ßmì-te; jè xîtâ ra ìjngo, Matías ßmì. 24 Âkjòn kiìchjâßta-lâ Nainá kitsò: —Ngajî Nâßìn, ra ßyaxkin inìmâ-lâ ngaßtsì xîtâ, kôßtín-nájîn ñáâ-ni ngajò xîtâ kìî ra ijye jî kàchjaájin, 25 mé-ni nga jè skâábé-ni jè xá ra isixáya-lâ jè Judas, jè ra isíkíjna ßkiâ nga tsakátsji-jé, nga kijì yâ îßnde ñándâ nga bakô-lâ. 26 Tsajôóndôchâ-ní nga isíská-kjo. Kô jè Matías isìkijne. Jè kjamà-ni tejò xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús jñà ra tejngo ma-ni nga tîßsâ ítjòn.

Hechos 2

1 ßKiâ nga ijchò nîchjin ßtsê ßsí Pentecostés, ngaßtsì xîtâ ra makjiín-lâ âßta ßtsê Cristo jngoò jtín títsâjna ngaßtsìoô. 2 Tà ndîtôón inaßyá-lâ, nga ßñó jane ra ngajmì inchrabà-ni, koni jngo tjô ra ßñó tíßba. Inaßyá-lâ kóhôßki yâ âya nißya ñándâ nga títsâjna jñà xîtâ. 3 Kô tsatsíjen-lâ nîjên ra koni kjòn nißí kjòn; tsaßbíyà-lâ nga jngó-jngó xîtâ, kô yâá isìjnasòn-lâ. 4 Ngaßtsì xîtâ, ngi ndaá isijìn yâ inìmâ-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá, âkjòn tsikíßtsiâ nga kiìchjâ ßén-lâ xîtâ ra kjßií nâxîndá koni ßsín isìchîya-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá nga kîchjâ. 5 Nîchjin ki, yâá títsâjna yâ nâxîndá Jerusalén xîtâ judío ra bexkón Nainá ra kjìn tjín-ni nâxìndá ñándâ nga inchrabà-ni kóhôtíjngo îsàßnde. 6 Jñà xîtâ ra yâ títsâjna nâxîndá Jerusalén, kjóxkóya-ní ngaßtsìoô ßkiâ nga kiíßnchré-lâ ra jane. Kô ßkiâ nga kiíßnchré-lâ xîtâ-lâ Cristo nga ma-lâ chjâ jngó-jngó skôya ßén-lâ xîtâ ra yâ títsâjna, mì kì kjòchîya-lâ mé-ni nga kô kjamà-ni. 7 Tà ßkoâá kjomà-lâ, tîßkoâá tà kjóxkón-lâ, kitsò-lâ xákjén: —¿A mí tsà xîtâ Galileo ngaßtsì xîtâ ra kôßsín închichjâ? 8 ¿Kóßsín ma-ni nga naßyá-lá ßén-ná ra nakjé nga jngó-jngó-ná ra xìn nâxîndá tsâjién? 9 Ngaßtsì xîtâ ra î tìtsâjneé, tjín ra xîtâ Partia, tjín xîtâ Media, xîtâ Elam, xîtâ Mesopotamia, xîtâ Judea, xîtâ Capadocia, xîtâ Ponto, xîtâ Asia, 10 xîtâ Frigia, xîtâ Panfilia, xîtâ Egipto, xîtâ Libia ra yâ chrañàßta-lâ Cirene. Tîßkoâ tjín xîtâ Roma ra î títsâjna Jerusalén. Tjín ra ngi xîtâ judío. Tîßkoâá tjín ra tà jahatjìya-lâ nga xîtâ judío kjomà. 11 Tîßkoâá tjín xîtâ ra nchrabá-ni Creta kô Arabia. ¡Ngaßtsì-ná kànaßyá-lá kjôxkón ßtsê Nainá koni ßsín kachjâ nga jngó-jngó skôya ßén-ná. 12 Ngaßtsì xîtâ tà isinchaxkón-lâ, mì tî ki màchîya-ilâ, kitsò-lâ xákjén: —¿Kóßsín tsò-ni kjoâ ki? 13 Tjín ißka ra tà tsijnoke-ní, kitsò: —¡Xîtâ ßchîí, jñà xîtâ kìî! 14 ßKiâá tsasìjna kixî Pedro kô xîtâ ra tejngo ma-ni; ßñó kiìchjâjin-lâ xîtâ, nga kitsò: —Jiòn, ngaßtsì-nò ra xîtâ Judío ßmì-ná, kô ngaßtsì-nò ra xìn nâxîndá-nò ra î titsâjnà Jerusalén, ndaà kàtasijìn-nò, ndaà tînáßya ßén ra kichjàâ. 15 Mì tsà ßchî jìn jñà xîtâ kìî koni ßsín bixón jiòn. ¿Kóßsín kôma-ni nga kôßchî? Ki sâá ijchò las nueve nga tâjñò. 16 Jñá tíbitjasòn ßén ra kiìchjâ xîtâ ra tsißkin Joel, ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé nga kitsò: 17 “ßKoâá ßsín tsò Nainá: ßkiâ nga tímachraña nga kjeheßta îsàßnde, sikáßbí-lâ Inìmâ Tsjeè-nâ ngaßtsì xîtâ ra tjín nga tjíjtsa îsàßnde; jñà îxti ßxîn-nò kô îxti íchjín-nò ßâán kîchjâ ngajo-na; jñà îxti-nò ra sâ inchimajchá, skêé kjôxkón ra nda tjín âßta ßtsê Nainá; kô jñà ra xîtâ jchínga, nijñá ßkî-lâ . 18 Ngi kjôhixî-ní, jñà nîchjin kiî, jñà xîtâ chîßnda-nâ ra xîtâ ßxîn kô chîßnda-nâ ra íchjín sikáßbí-lâ Inìmâ Tsjeè-nâ mé-ni nga kîchjâ ngajo-na. 19 Ján ngajmì kjín kjôxkón ßjchâ-lâ, tîßkoâá î âßta nangi ßjchâá-lâ kjôxkón nga ßñó xâájten ra jní, kô ra ngi nißí kô tjó nîßndî tsjè ra ifi kjòn. 20 Jè tsáßbí, kôjñó-ní, kô jè sá, koni ßki jní ßki kôma, ßkiâ nga tî kje ßfì jè Nâßìn-ná nga kîìndajín-lâ xîtâ îsàßnde, jè nîchjin ra ßñó xkón kô ra ßñó jeya. 21 Tanga ngaßtsì xîtâ ra kîchjâßta-lâ Nainá kîtjokajiín jè kjôhißìn ßtsê jé-lâ.” [Kií tsò ßén-lâ Nainá ra kitsjà Joél (2:28-32)]. 22 ’Tînáßya ra xîtâ Israelita ßmì-nò ßén ra kôxín-nò: Jiòn, nda tjíjìn-nò, Nainá nda tsakón nga jè Jesús ra Nazaret ßtsê, tjín-lâ kjôtéxoma. Xkón kijcha-nò nga kôkißsin kjôxkón ra tse ngaßñó tjín-lâ, kô nga kôkißsin kjoâ ra bakón kjôxkón-lâ Nainá. 23 Tanga jè Nainá ijyeé kôßsín tjínda-lâ kô ijye tjíjin-lâ skanda tîßsâ-ni nga kjoßtsiâ nga kóßsín kômaßtin. ßKoâá ma-ni nga jiòn tsakô-nò nga indabáßñó kô inìßken nga inìngâtsja xîtâ ra mì beèxkón kjôtéxoma nga tsakáßta krò. 24 Tanga jè Nainá isìkjaháya-îlâ; kisíkíjnandií-ni jè kjôhißìn ra tjín ßtsê kjôbiya, tà ngâtjì-lâ nga mì tî ki kôma-ni nga jè kjoâbiya jtsâbâßñó. 25 Jè xîtâxá ítjòn ra tsißkin David, kîíßsín kitsò ra âßta ßtsê Jesús: Kíjtse-náâ jè Nâßín-ná kóßsín nga tíjna ítjòn kißta-na; ßkiâ nga yâ tíjnaßta-na yâ nga kixî-nâ, mì kì tsa mé kjoâ ra skâjìaân. 26 ßKoâá ma-ni nga matsja-lâ jè inìmâ-nâ, tîßkoâá ßñó matsja-lâ jè nîjên-nâ nga se. Kô jè ijo-nâ ndaá sîíkjáya nga skôóña-lâ jè kjoâ tsâji, 27 tà ngâtjì-lâ ngâ mì kì tsa yâ sîkíjni inìmâ-nâ yâ îßnde-lâ mißken tîßkoâá mì kì kîßndi nga kjîßndo ijo-nâ, ßân ra chîßnda tsjeè-lì ma. 28 Jîí tsakon-ná ndîyá ßtsê kjoâbinachon, kô ßkiâ nga yâ kótîjnaßta-lâ, tseé kjôtsja ßseê-na.” [Kií tsò ßén-lâ Nainá ra kitsjá David (Salmo 16:8-11)] 29 ’Jè David, ßkoâá ßsín kiìchjâ âßta ßtsê Cristo. Ngì ßén kixîí ra kôxin-nò ßntsé: xîtâ jchínga-ná David, ijyeé kjotseé ßken, tîßkoâ isihißnde-ní. Jè chrjó mißken-lâ, tákó tíjna skanda nîchjin ßndî-ßndî. 30 Tanga jè David, jngoó xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá. Ijyeé kôßsín tjíjìn-lâ koni ßsín kitsjà-lâ tsaßba Nainá nga yâá kjînchrobà-ni âßta ßtsê tjê-lâ jè Cristo nga kíjna ngajo-lâ koni nga xîtâxá ítjòn. 31 Jè David, ßkoâá ßsín kiìchjâ âßta ßtsê Cristo nga kjoâáya india-îlâ nga kitsó: Mì ki tsa yâ sîjna jè inìmâ-lâ yâ îßnde-lâ mißken, tîßkoâá mì kì kjißndo jè ijo-lâ. 32 Nainá, ijyeé isìkjaáya-îlâ jè Jesús. Ngaßtsì-najîn, kií kôßsín inchißbé nâjmí kixî-najîn nga xkón kjón kijcha-najîn ngaßtsì kjoâ ra kjomá. 33 Nainá jeya isíkíjna Jesús, isìkíjnaßta yâ nga kixî-lâ; itjábé-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá koni ßsín ijye tsißkin-lâ. Kô jè Jesús isìkaßbísòn indiaà-ni je Inìmâ Tsjeè-lâ Nainà ra kißtsi-lâ. Kií kôßsín închißya nàjion kô inchinaßyá-no. 34 Jè David, mì tsà ngajmì kiì mijìn tanga ßkoâá ßsín kitsò: Jè Nainá kitsó-lâ jè ra Ni-nâ ma: “Îí tîjnaßtá-ná yâ nga kixî-nâ, 35 skanda ßkiâ nga síkítsâjnangià jñà xîtâ kondrâ-lì ñándâ nga îjnchasòn jñà ntsâkì.” 36 ’Ndaá katasijin-nò jiòn ra xîtâ nâxîndá Israel ßmì-nò, nga ßñó kixî tjín kjoâ nga jè Jesús ra jiòn tsakaßta krò, ßkoâá ßsín isíkíjna Nainá nga jè-ní ra tíjna ítjòn-ná, kô ti jè-ni ra Cristo [xîtâ ra xá isìkasén-ni Nainá], —kitsó Pedro. 37 ßKiâ nga kiíßnchré ßén ra kôtsò jñà xîtâ ra yâ títsâjna, isíkájno-ni yâ âjin inìmâ-lâ; ßkiâá iskònangi-lâ Pedro kô xîtâ xákjín ra ikßa, jñà ra tißkoâ xá tsikíxáya-lâ Jesús. Kitsò-lâ: —Jiòn ßntsé, ¿mé ra ßsiân jîn? 38 Jè Pedro kitsó-lâ: —Tîkájno jé-nò, kì tî tsjà jé fatsji-nò. Tâtîndá ijo-nò aßta ßtsê Jesucristo nga jngó-jngó-nò, mé-ni nga sîìjchaßta-nò jé-nò jè Nainá, tîßkoâ tsjá-nò jè Inìmâ Tsjeè-lâ. 39 Koni ßsín ijye kitsja ßén-lâ jè Nainá, jè ßén ra tsikíjna, tsâjiòn-nò; tîßkoâá ßtsêé îxti-nò, kô ßtsêè ngaßtsì xîtâ ra kjin títsâjna, kô ngaßtsì xîtâ ra jè sabá Nainá âskan kîchjâ-lâ, —kitsò Pedro. 40 Kô kjín ßén kiìchjâ-jìn isa-lâ. ßÑó kiìchjâkô. Kitsò-lâ: —¡Tînchaßtaxìn-là kjôhißin ra tjábé-lâ jñà xîtâ ra ßcho ßsíoôn! 41 Jñà xîtâ ra kjokjiín-lâ ßén ra kiìchjâ Pedro ìsatíndá-ní, ma-lâ tsà jàn jmì xîtâ ra jahaßsenßta-lâ jè nîchjin ßkiâ. 42 Kóhôtjín xîtâ, ngi kixîí kiìkô ßén ra kiíßnchré koni ßsín tsakón-ya-lâ jñà xîtâ ra xá tsikíxáya-lâ Jesús, tîßkoâá kjóxkóya kißta-ní kô tañaá tsakjèn-kô xákjén kô tsikítsaßba-lâ Nainá. 43 Ngaßtsì xîtâ ra yâ títsâjna, ta itsakjón-ní ßkiâ nga kijtse nga kjín skôya kjônda kô kjôxkón kißsìn jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús. 44 Ngaßtsì xîtâ ra ijye kjòkjiín-lâ âßta ßtsê Cristo ndaà tsikìtsâjnajtín kô síkáßbiya-lâ xákjín ngaßtsì tsajmì ra tjín-lâ nga jngó jngó-ni. 45 Jñà nangi-lâ kô tsajmì ra tjín-lâ tsatína-ní, âkjòn isijoya-ni tôn-lâ mé ra chijàßta-lâ nga jngó-jngó xîtâ. 46 Nîchjin nchijòn-ní nga maxkóya yâ ndîtsin îngô ítjòn-lâ xîtâ judío, kô yâ nißya-lâ xákjín nga síjoya nîñô nchrâjín, kô tâñaá bakjèn-kjo; tjín-lâ kjôtsja kô kjoâ indakjoâ yâ âjin inìmâ-lâ. 47 Kjißtá nîchjin jeya síkíjna Nainá; kô jñà xîtâ nâxîndá ßñó tsjake kjomà. Kô jè Nâßín-ná nîchjin nchijón kisikjinya isa xîtâ yâ âjin nâxîndá-lâ Cristo, jñà xîtâ ra jè Nainá mejèn-lâ nga kîtjokàjìn kjôhißin ra kjoâ ßtsê jé-lâ.

Hechos 3

1 Jngo nîchjin, ijchò-la tsà las tres nga ngixòn ßkiâ nga chjâßta-lâ Nainà jñà xîtâ, jè Pedro kô Juan yâá kijì yâ âya îngô ítjòn ßtsê xîtâ judío. 2 Yâ xôtjôbâ-lâ îngô ítjòn, jñà xîtâ, nîchjin nchijòn bijchó síkíjna jngo ndí xîtâ ra mì ki ma fì. Jè ndí xîtâ îmâ râ-kìî, mì kì ma fì skanda nga tîßsâ kitsin. Yâá bijnajto kißtà yâ xôtjôbâ îngô, jè xôtjôbâ ra mì: Jè ra ßñó nda ßki. Jè ndí xîtâ îmâ râ-kìî, tôón síjé kjôtjò-lâ jñà xîtâ ra fahaßsen ndîtsin îngô. 3 Jè ndí xîtâ îmâ râ-kìî, ßkiâ nga kijtse jè Pedro kô Juan nga închifahaßsen ndîtsin îngô, isíjé kjôtjó-lâ tôn. 4 Jè Pedro kô Juan, iskoßán jè ndí xîtâ râ-kìî; jè Pedro kitsó-lâ: —¡Jchíßan-nájîn! 5 Jè ndí xîtâ îmâ iskoßán-ní; kô ßkoâá ßsín kjomà-lâ koni tsà tjín ra tsjá-lâ. 6 Tanga jè Pedro kitsó-lâ: —Nî mé tôn tjín-na; tsìn-na tôn jè ra plata kô ra oro, tanga jè ra tjín-na tsja-la: Ngì kôó ngaßñó ra kitsja-na Jesucristo ra Nazaret îßnde-lâ, ßkoâá ßsín xin-là, tîsítjîin, kô tîtjájme-ni. 7 Jè Pedro, ßkiâ nga kô kitsò-lâ, iskábé tsja nga kixî, iskimítjên; ndîtôón kißse-îlâ ngaßñó jñà yá ntsâkô kô tsji ntsâkô. 8 Jngoó iskìßnga nga tsasítjên-ni; âkjòn tsikíßtsiâ nga ma tsajme-ni; jahaßsen-kô ndîtsin îngô jè Pedro kô Juan, kjißnga kjitsiña nga isitsjakô Nainá nga jeya isíkíjna. 9 Ngaßtsì xîtâ nâxîndá kijtseé jè xîtâ râ-kìî nga ijye ma fì-ni kô nga jeya isíkíjna jè Nainà. 10 Ta kjóxkón-lâ xîtâ, tîßkoâá tà itsakjón-ní koni ßsín nga kjomàßtin, ngâ bexkoòn-ní nga jé xîtâ râ-kiî ra bijnajto kißta yâ xôtjôba-lâ îngô nga síjé kjôtjò tôn, xôtjôbâ ra ßmì: Jè ra ßñó nda ßki. 11 Jè xîtâ ra ijye kjonda-ni, mì ki tsjin Pedro kô Juan nga itsabáßñó. Ngaßtsì xîtâ nâxîndá tà ßkoâá kjomà-lâ; ngi tsahachikon-ní nga kìjìtjîngi-lâ jñà xîtâ yâ ngitjôbâ ra ßmì Salomón. 12 Jè Pedro, ßkiâ nga kijtse xîtâ nâxîndá, kitsó-lâ: —Ngaßtsì-nò ra xîtâ Israelita ßmì-ná, ¿mé-ni nga maxkoòn-nò? ¿Mé-ni ngajîn chißán-nájîn? ¿A ßkoâá ßsín níkítsjen jiòn nga ngaßñó tsâjîn nájîn kô tsa kjônda tsâjîín nájîn ra kamanda-ni ndí xîtâ îmâ râ-kìî jè ra mì kì ma fì tsiki? 13 Jè ra Nainá-lâ ma jè Abraham, kô jè Isaac, kô jè Jacob ra tîßkoâ Nainá-lâ xîtâ jchínga-ná, jé ra jeya kásíkíjnà Jesús ra Ißndí-lâ ma; jè Jesús ra jiòn inìngâtsja xîtâxá. ßKiâ nga jè Pilato mejèn-lâ isíkíjnandîí-ni, tanga jiòn, mì ki kitsißnde. 14 Jiòn, ta isâá inachrjengioò jè ra Xîtâ Tsjeè kô ra Xîtâ Kixî; kô jè iníjé nga isìjnadîí-ni jè ra xîtâ isißken. 15 Jión inìßken jè ra ma-lâ síkíjnakon-ná tanga jè Nainá isìkjáya-îlâ. Ngaßtsì jñà kjoâ kìî, nda kjón kijcha-jîn. 16 Jé Jesús katsjá-lâ ngaßñó nga kàmanda-ni jè xîtâ ra închißya-jiòn ra tîßkoâ ßyaxkon jiòn; tanga kiì-ní nga ßñò makjiín-lâ ra âßta ßtsê Jesús. Kiì-te nga tîßkoâ ßñó makjiín-najîn nga kàmanda-ni jè xîtâ râ kìî; kô ndaá kàßyà jiòn ra î titsâjna kóßsín komà. 17 Jiòn ntsé, be-ná ßkiâ nga kôßsín kißnià jiòn kô xîtâxá-nò, nga inìßken jè Jesús, kií kôßsín kißnià-nò nga mì kì machîya-nò kjoâ ra kißnià. 18 Jè Nainá, ßkoâá ßsín isiìtjasòn koni ßsín ijye tsißkénâjmíya ngaßtsì xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ kjotseé nga jè Cristo [jè ra xá isìkasén-ni Nainá] kôaá ßsín tjíne-lâ nga kîyá. 19 Kií kôßmi-làjîn, tîkájno jè jé-nò, kì tî tsjà jé fatsji-nò; jè Nainá tangíßtà-là mé-ni nga sîhìjchaßta-nò jè jé ra tjín-nò kô âkjòn tsjá-nò kjôßnchán ra chija-lâ inìmâ-nò, 20 mé-ni nga ma sîìkasén-nò jè Cristo ra ijye kôßsín Nainá tsjahájin nga tîsâ-ni, ra tîjè-ni Jesús. 21 Jè Cristo yâá kíjna ján ngajmì skanda ßkiâ nga jè Nainá sîìxîtsêya india-ni ngaßtsì kjoâ ra tjín. Ngâ ßkoâá ßsín tsißkeènâjmí nga tîsâ-ni kjotseé jñà xîtâ tsjeè-lâ Nainá ra kôßsín kiìchjâ ngajo-lâ. 22 Jè Moisés, ßkoâá ßsín kitsò-lâ jñà xîtâ jchínga-ná: “Jè Nâßín-ná ra Nainá, tî yâá kôchrjekajìn jngo-ni ra xîtâ xangiôò jè ra kîchjâ ngajo-lâ Nainá koni ßân. Jè tîitjasòn-là koni ßsín koâàkô-nò kô ngaßtsì kjoâ ra ßkêènâjmí-nò. 23 Ngâ ngaßtsì xîtâ ra mì kì kjîßnchré ijon-lâ, jngo-kjá tjáaxìn-ní yâ âjìn nâxîndá ßtsê.” 24 ’Ngaßtsì xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá, maßtsiâ kjon-ni ßtsê Samuel skanda ßndî-ßndî, sabà kií ßén tsißkénâjmí mé kjoâ ra tíma nîchjin ßndî-ßndî. 25 Âßta tsâjión kîtjasòn-ni jñà ßén ra ijye kitsjà-lâ Nainá jñà xîtâ ra isichjeén nga kiìchjâ ngajo-lâ. Tîßkoâá kjônda tsâjión-nò koni ßsín tsikíndajín jngo kjoâ Nainá kô xîtâ jchínga-ná ßkiâ nga kitsò-lâ Abraham: “Âßta ßtsê tjê-lì kôchikonßtin-ni ngaßtsì xîtâ ra tjín nga tjíjtsa îsàßnde.” 26 Jè Nainá, ßkiâ nga ijye isìkjaáya-îlâ jè Ißndí-lâ, jión isìkasén ítjòn-nò mé-nì nga isichikonßtin-nò nga kôma kjoâatjìya-nò nga jngó jngó-nò tîßkôa mì tî ki ßcho ßsiân-nò, —kitsò Pedro.

Hechos 4

1 Pedro kô Juan, ßkiâ nga închibákô isa jñà xîtâ nâxîndá, ijchó jñà nâßmì, tjên-kô jè xîtâ ítjòn-lâ polsìyâ ra síkindâ îngô ítjòn kô jñà xîtâ saduceo. 2 ßÑó jti kjomà-lâ nga kôßsín tsakónya-lâ xîtâ nâxîndà jè Pedro kô Juan nga kjôaáya india-ilâ xîtâ ra ijye ßken koni ßsín nga jaáya-lâ Jesús. 3 Itsaßbáßñó-ní, kô âkjòn kiìkô nga isìkjaàßsen ndâyá, ngâ ijyeé kjòhixòn ßkiâ; skanda mà nchijón kisindajín-lâ. 4 Tanga ßñó kjìn ma-ni xîtâ ra kjokjiín-lâ ßkiâ nga kiíßnchré ßén ra kiìchjâ. Skanda kjomá-la tsà ßòn jmi xîtâ-lâ Jesús ra ngì tà xîtâ ßxîn, kô xìn ra íchjín. 5 Ra ma nchijòn, kjóxkóya-ní yâ ján Jerusalén jñà xîtâ ítjòn-lâ xîtâ Judío kô xîtâ jchínga kô xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés. 6 Tîßkôaá yâá títsâjna Anás, ra nâßmì ítjòn, kô Caifás, kô Juan, kô Alejandro, kô ngaßtsì ra xîtâ xákjín jñà nâßmì ítjòn. 7 Âkjòn ßkiâá kiìßcha jè Pedro kô Juan, isikìnchá masen nga iskònangi-lâ, kitsò-lâ: —¿Yá ßtsê ngaßñó? kô ¿yá ra kitsjáßnde-nò nga kôtjín kjoâ ra ßnià? 8 Jè Pedro nda kjón tjíjìn yâ inìmâ-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá; kitsò: —Jiòn ra xîtâxá ítjòn ßmì-nò kô ra xîtâ jchínga-lâ nâxîndá Israel: 9 ¿A ta kií xá închi-chjinangì nájîn nga mejèn-nò jchâa jè kjônda ra kißnià-jîn, kô kóßsín kjomà-lâ nga kjonda-ni jè ndí xîtâ ra mì kì ma fì tsiki?. 10 ßKoâá ßsín kînákjoâ kixî-jîn yâ ngixkòn jiòn mé-ni nga kataßnchré ijye-ni xîtâ nâxîndá Israel. Xîtâ râ-kìî, ra tíjna yâ ngixkòn jiòn, âßta ßtsêé Jesucristo ra Nazaret îßnde-lâ kjonda-ni. Tîjè-ni ra inißken jiòn nga tsakjaßta krò tanga jè Nainá isikjáaya-îlâ. 11 ßKoâá ngoya-lâ jiòn koni chjînêchrjó ra bínda nißya. Inachrjengi-nó Jesús koni jngo nâjô ra nî mé chjí-lâ. Tanga ßndî-ßndî, jè Nainá, ßkoâá ßsín isíkíjna koni jngo nâjô ra isâ ßñó chjí-lâ jè ra bíßñóya yâ nga chrjângî-lâ nißya. 12 Jè Nainá, tà jngoó-ni xîtâ ra isìkasén î âßta nangi ra ma kôchrjekajin-ná kjôhißin ra kjoâ ßtsê jé-ná, ta jè-ni Jesucristo. Tsìn ìjngo isa xîtâ ra kjîí, —kitsó Pedro. 13 Jñà xîtâxá, ßkiâ nga kijtse nga ßñó chjâ jè Pedro kô Juan nga mì ki tsakjón, tîßkoâá kijtse nga taxkî ndí xîtâ-ní nga mì tsà tse xâjôn ma-lâ, ta kjóxkón-lâ; ßkiâá kjòchîya-lâ nga jñà xîtâ kìî, yâá tsikimàkô ki-ti Jesús. 14 Tîßkoâá kijtse-te nga yâ síjna jè xîtâ ra ijye kjonda-ni, ßkoâá ßsín ma-ni nga mì tî kó kitsò-îlâ. 15 ßKiâá kôkißmì-lâ nga katìtjo jngohíjta yâ ñándâ títsâhìjo jñà xîtâ; âkjòn jñà xîtâ kìî tsajôóya-ni. 16 Kitsò-lâ xákjín: —¿Mé ra sîkêé jñà xîtâ kìî? Ngaßtsì jñà xîtâ nâxîndá Jerusalén, ijyeé tjíjìn-lâ jè kjôxkón ra kißsìn; kô jién mì-kì kôma kíßmeé. 17 Tanga kînchaxkón-lá mé-ni nga mì tî kì kôßbísòn-ni jè kjoâ râ-kìî, kô mé-ni nga nîì tî jngo xîtâ ßkeènâjmí isa-lâ ra âßta ßtsê Jesús. 18 ßKiâá kiìchjâ india-îlâ Pedro kô Juan; kitsjá-lâ kjôhixî nga jngo kjá mì tî kì tjíßnde-lâ nga kêénâjmí isâ-lâ xîtâ, kô nga kôkòn-ya isa-lâ ra âßta ßtsê Jesús. 19 Jè Pedro kô Juan kiìchjâ-ní, nga kitsò: —Nda tîkítsjen jiòn, ¿a ndaá tjín yâ ngixkôn Nainá nga jiòn sîkìtjasòn làjîn kô mì tsa jè Nainá kîtjasòn-lâ? 20 Ngâ mì ki kôma jyò kîtsâjna-jîn, kjôßñó kînákjoâ-jîn âßta ßtsê kjoâ ra nda kijcha-jîn kô ra nda inaßyá-jîn. 21 Jñà xîtâxá mì kì isako-lâ kóßsín sîìkô nga tsjá-lâ kjôhißìn, tà tsincháxkón-lâ, kô âkjòn isìkíhijondîí-ni, ngâ ngaßtsì jñà xîtâ nâxîndá, ßñó jeya isíkíjna jè Nainá ta ngâtjì-lâ jè kjôxkón ra kjomà. 22 Ngâ jè xîtâ ra kjònda-ni, tsatoó ichán nó tjín-lâ ßkiâ nga kôßsín kjomàßtin jè kjôxkón râ-kìî. 23 ßKiâ nga ijye tsikìtsâjnandîí-ni Pedro kô Juan, kijí-ni yâ ñándâ títsâjna jñà xîtâ xákjién; tsikénâjmí ijyeé-lâ kóßsín kitsò-lâ jñà nâßmì ítjòn kô jñà xîtâ jchínga. 24 Jñà xîtâ xákjién, ßkiâ nga ijye kiíßnchré koni ßsín kißsenâjmí-lâ, jngoó jtâ kißsin kjôbítsjèn-lâ nga kiìchjâßta-lâ Nainá, kitsò: —Nâßìn jî ra Nainá ßmì-li, ra tsikindi jè ngajmì, kô jè nangi kô jè ndáchikon, kô ngaßtsì tsajmì ra tjín yâ îsàßnde, 25 ßkoâá ßsín kisi nga inichjiín tsaßba chîßnda-lì David jè ra xîtâ jchínga nâjîn kjomà, nga isìchîya-lâ jè Inìmâ Tsjeè-li ßkiâ nga kitsò: ¿Mé-ni nga maßtsên-ni jñà xîtâ îsàßnde? Kô jñà xîtâ nâxîndá, ¿mé-ni jñà bínda-ni kjoâ ra nì mé chjí-lâ? 26 Kjóxkóyaá jñà xîtâxá ítjòn ra tjín yâ îsàßnde; isìjngoó ijo-lâ jñà xîtâ ra închibatéxoma nga kondrâ kijì-lâ Nainá kô jè Cristo [jè ra xá isikasén-ni Nainá.] 27 ’Kixîí kjoâ, jè Herodes kô Poncio Pilato, kô ra mì tsà xîtâ Judío, kô jñà xîtâ nâxîndá Israel, kií xá tsikíjtín-ni ijò-lâ yâ nâxîndá râ-kìî, nga kondrâ kijì-lâ jè Ißndí-li Jesús ra xîtâ tsjeè ra xá jî ichjaájin-ni nga inìkasín nga jè ra Cristo. 28 Jñà xîtâ kìî, ßkoâá ßsín kißsin koni ßsín ijye ichosòn-lâ jî kjotseé nga tjínè-lâ nga kôßsín kôkâma. 29 Nâßìn, jchítsijèn-lâ jî xîtâ kìî ngâ mején-lâ skêton-nàjîn; kô tîsîkôó-nájîn ra chîßnda-lì ßmì-nájîn nga mì kiì kîskón-jîn ßkîa nga kînákjoâya jîn jñà ßén-lì. 30 Tâkín jè ngaßñó ra tjín-lì nga kàtanda-nì jñà xîtâ ra kiya; kô ßtîin kjôxkón âßta ßtsê Chîßnda Tsjeè-lì Jesús, jñà kjôxkón ra bakón jè kjoâ jeya-lì. 31 ßKiâ nga ijye kiìchjâßta-lâ Nainá, chón ßtsa yâ îßnde ñándâ nga títsâjna. Ngaßtsì xîtâ ra yâ títsâjna ngi ndaà isijìn yâ inìmâ-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá; kô mì tî kì itsakjòn-ni nga kiìchjâya ßén-lâ Nainá. 32 Ngaßtsì xîtâ ra ijye kjokjiìn-lâ, ngásòn ngáyaá tjín inìmâ-lâ kô kjôbítsjèn-lâ; kô ngaßtsì tsajmì ra tjín-lâ nga jngó-jngó xîtâ, ßtsê ijye-ní kóhotjíôn. Nî jngo ra kitsò: “Tsajmì ra tjín-nà, tsâßân tâjngo-ná.” 33 Jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús ßñó tse ngaßñó kißsè-lâ nga kitsjá ßén âßta ßtsê Jesús ra tíjna ítjòn-ná, nga jè Jesús ijyeé jaáya-îlâ âßta ßtsê kjôbiyà. Kô ngaßtsì jñà xîtâ kìî, Nainá ßñó nda isìchikonßtin. 34 ßKôaá ßsín kjomà-ni nga ngaßtsì xîtâ mì mé tsajmì isijchijaßta-lâ ra machjeén-lâ. Jñà xîtâ ra tjín-lâ nangi kô ra tjín-lâ nißya, tsatína-ní; âkjòn fìkô ijye jè tôn-lâ tsajmì ra batína; 35 yâá síngâtsja jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús; âkjòn síkaßbí-lâ xákjién nga jngó-jngó mé ra chijaßta-lâ. 36 ßKoâá ßsín kißsin jngò xîtâ Levita ra José ßmì ra yâ îßnde-lâ nâxîndá Chipre. Jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús, jngo ßí tsikíßta-lâ nga Bernabé kitsò-lâ. (Xîtâ ra síßñó ikon-ná, tsò-nì jè ßí râ-kìî.) 37 Xîtâ râ-kìî, kjijnaá jngo ßndé-lâ nangi; tsatína-ní; âkjòn jiìkó jè tôn-lâ; isìngâtsja jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús.

Hechos 5

1 Tanga jngo xîtâ ßxîn ra ßmì Ananías kô jè chjôón-lâ Safíra ßmì, tîßkoâá tsatína jngo ßndé-te nangi-lâ. 2 Xîtâ râ-kìî tsajôóya-ni kô chjôón-lâ nga tsikíßma chiba jè tôn chjí nangi-lâ. Ta chibaá jiìkó nga isìngâtsja jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesucristo. 3 Jè Pedro kitsó-lâ: —Jî Ananías ¿mé-ni kaßbißnde-ni nga jè xîtâ nîí kàfahaßsen jìn yâ inìmâ-lì nga mejèn-li kachìndôchâ-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá; mé-ni kaßbìßma chiba-ni jè tôn chjí nangi-lì? 4 ¿A mí tsà tsâji jè nangi? ßKiâ nga ijye kabatini, ¿a mí tsà tsâji-ti jè tôn-lâ? ¿Mé-ni kôßsín kaníkítsjèn-ni yâ âjìn inìmâ-lì? Mì tsà xîtâ-jìn ra mejèn-li kabìndôchâ-lâ, jè sabà Nainá. —kitsò Pedro. 5 Jè Ananías, ßkiâ nga kiíßnchré jñà ßén kìî, iskatjênßtá yâ nangi; âkjòn ßken. Ngaßtsì xîtâ ra kiíßnchré nga kôßsín kjomà, tàxkî ßñó itsakjòn. 6 ßKiâá ßji ißka îxti ßxîn ra ijye iskason nó-lâ, isíkájté nikje ijo-lâ Ananías; âkjòn tsachrje yâ nißya, nga kií kíhijin. 7 Tâßkoâ ijyeé-lâ tjín-ni tsà jàn hora ßkiâ nga ßji Safira jè chjôón-lâ Ananías; kô mì kì tjíjin-lâ tsa mé kjoâ ra kjomà. 8 Pedro iskònangiì-lâ kitsò-lâ: —¿A ßkoâá tjín tsatina-nò jè nangi-nò koni tjín bixó? Jè chjôón râ-kìî kitsó-nì: —Jon, ßkoâá tjín tsatina nàjîn. 9 ßKiâá kitsò-lâ jè Pedro: —ßKiâ kôßsín ichibàya-nò, ¿À ßkoâá ßsín ma-no nga maá jchóndôcha-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá? Chítsijèn-lâ jñà xîtâ ra îjnchajto yâ xôtjôbâ nißya, jñà káfí kíhijìn jè ßxîn-lì; tîßkoâá ngajî jñà îkô-te-lì. 10 Chjôón râ-kìî, ta ndîtôón iskatjênßta nangi yâ ângi ntsâkô Pedro, âkjòn ßken. ßKiâ nga jahaßsen nißya jñà îxti ßxîn, kijtse-ní nga ijye ßken; ßkiâá tsachrje nißya, nga kií kíhijìnßta-lâ ßxîn-lâ. 11 Ngaßtsì xîtâ nâxîndá-lâ Cristo kô ngaßtsì xîtâ ra kiíßnchré kjoâ kìî, taxkî ßñó itsakjòn. 12 Jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús, kjín kjôxkón kißsin ra bakón kjoâ jeya-lâ Nainá yâ ngixkôn xîtâ nâxîndá. Ngaßtsì xîtâ-lâ Cristo sabà yâá kjóxkóya kißta yâ ngitjôbâ ra ßmì Salomón. 13 Jñà ra ßkjií xîtâ, nî jngó ra kjóßñó ikon nga yâ tsakáhijta-kô jñà xîtâ-lâ Cristo. Tanga ra jñà xîtâ nâxîndá, ßñó nda kijtsexkón jñà xîtâ-lâ Cristo. 14 Kô jñà ra kjokjiín-lâ âßta ßtsê Cristo, isaá ßñó kjìn kjomà isa, íchjín kô íchjá kjokjiín-lâ. 15 Skanda jñà xîtâ tsachrjeé xîtâ ra kiya yâ âya ndîyá, isíkáhijosón nâchan kô nijñàâ, mé-ni ßkiâ nga ßkoâ jè Pedro, kôndaá-ni nîßsín tà jè ßngién-lâ skâßta ika-lâ jñà xîtâ ra kiya. 16 Tîßkoâá kjín xîtâ ßji yâ Jerusalén ra inchrabà-ni yâ nâxîndá ra tjín yâ chrañaßta-lâ; ßjiikó xîtâ ra kiya kô ra inìmâ ßcho-lâ nîí închibeton; ngaßtsì xîtâ kìî kjonda ijyeé-ni. 17 Jè nâßmì ítjòn kô ngaßtsì xîtâ ra yâ báhijtakô ra yâ chjâ-ni âßta ßtsê xîtâ saduceo, kjòchînîkeé jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús. 18 Âkjòn itsabáßñó; kiìkô nga isíkítsâjna ndâyá ra ßtsê nâxîndá. 19 Tanga ßkiâ nga ijye kjojñò, jngò ìkjâlî-lâ Nainá ijchò kjíßxâ-lâ ndâyá. Tsachrje-ni xîtâ kìî, kitsò-lâ: 20 —Tangió, tîncha kìxiôò yâ âya îngô ítjòn, ßtenâjmí ijye-là xîtâ nâxîndá kóßsín tjín âßta ßtsê kjôbijnachon xîtsê ra tsjá Cristo. 21 Koni ßsín nga kiíßnchré jñà ßén kìî, ra mà nchijòn, tâjñó kijì yâ îngô ítjòn nga tsakónya-lâ xîtâ. Tîßkiâá-ni ßji jè nâßmì ítjòn, kô ngaßtsì xîtâ-lâ ra yâ títsâjnakô. Kiìchjâ-lâ ngaßtsì xîtâxá kô xîtâ jchínga ßtsê nâxîndá Israel nga tsikíxkóya xákjén; âkjòn kitsjá kjôhixî nga kiìßcha jñà xîtâ-lâ Cristo ra títsâjnaßya ndâyá. 22 ßKiâ nga ijchò jñà polsìyâ, mì kiì isakò-lâ jñà xîtâ ra títsâhißya ndâyá; ßkiâá tsáfa-ni; tsißkénâjmí nga mì ki yá tjín yâ âya ndâyá. 23 Kitsò: —ßKiâ nga kabìjcho-jîn, ndaá tjíchjajto xôtjôbâ-lâ ndâyá. Jñà chíchàn ra síkindâ, yâá ijnchajto yâ xôtjôbâ; tanga ßkiâ nga kabitjáâßsen jîn mì tî yá xîtâ tjín-ni yâ âya ndâyá. 24 ßKiâ nga kiíßnchré ßén kìî, jè nâßmi ítjòn kô jñà nâßmi ra ißkàâ kô jè xîtâ ítjón-lâ polsìyâ ra síkindâ îngô ítjòn, ta ßkoâá kjomà-lâ; mì kì kjòchîyâ-lâ kóßsín kjêheßtin-lâ jè kjoâ râ-kìî. 25 Tî jè-ni hora nga ßji jngo xîtâ ra ßjií ßkénâjmí, kitsò: —Jñà xîtâ ra ichini jiòn ndâyá, yâá títsâjna yâ âya îngô ítjòn nga închibakónya-lâ xîtâ nâxîndá. 26 ßKiâá kijì jè xîtâ ítjón-lâ polsiyâ ra síkindâ îngô kô jñà polsiyâ ra ißka nga kiíßká. Ta inchrabàkô kjônda-ní; mì kì tsa mé ra isìkô. Ngâ jñá tsakjón-lâ jñà xîtâ nâxîndá tsà yâ nâjô kîìnè nga sîìßken. 27 ßKiâ nga ßjiìkó, isikinchá masen-ní yâ ñándâ títsâjnajtín xîtâ. Jè nâßmi ítjòn kitsó-lâ: 28 —¿A mí tsa kôßsín tsißkìn làjîn nga jngo kjá mì tî kì kôtsò ßén ra kôkónya-nò âßta ßtsê Jesús? Ta isâá ijye iningahasòn jè kjôtéxoma-nò kóhoßki î Jerusalén; tîßkoâá ngajîín chinißnè nájîn nga ßken jè xîtâ râ-kìî, —kitsò jè nâßmi ítjòn. 29 Jè Pedro kô xîtâ xákjén ra Jesús tâña tsikíxáya-lâ kitsò-ní: —Ìsâá chjí-lâ nga jè Nainà sîhitjasòn làjîn, kô mì ßkoâ-ni jñà xîtâ. 30 Jè Nainá-lâ jñà xîtâ jchínga-ná, isìkjaáya-îlâ jè Jesús âßta ßtsê kjoâbiya, jè ra jiòn inìßken ßkiâ nga tsakjaßta krò. 31 Nainá, ßñó jeya isíkíjnaßta yâ chrja nga kixî-lâ. Xîtâxá ítjòn isíkíjna; tîßkoâá jè isíkíjna nga jè kôchrjekàjin-ná kjôhißin, mé-ni jè nâxîndá Israel sîìkájno-ni jé-lâ kô mì tî kì koâàtsji jé-ni, tîßkoâá sîhijchaßta-lâ jé-lâ. 32 Xkón kijcha-najîn kjoâ kìî kô ßkoâá ßsín ßbènâjmí làjîn; tîßkoâá ßbénâjmí-te jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá, jè Inìmâ Tsjeè ra ijye kitsjá-lâ Nainá jñà xîtâ ra síhitjasòn-lâ, —kitsò Pedro. 33 ßKiâ nga kiíßnchré jñà ßén kìî, ßñó kjojtì-lâ; skanda mejèn-lâ sîìßken. 34 Tanga yâá tíjnajìn jngò xîtâ fariseo ra tîßkoâ xá tjín-lâ ra ßmì Gamaliel jè ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá. Ngaßtsì jñà xîtâ nâxîndá ßñó nda bexkón xîtâ râ-kìî. ßKiâá tsasijna kixî; kitsjá kjôhixî nga katitjo jngohíjta nißya jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús. 35 Jè Gamaliel kitsó-lâ xîtâxá xákjén: —Jiòn, ngaßtsì-nò ra xîtâ Israelita ßmì-ná, tîkítsjèn-la nda nda mé kjoâ ra sîkôò jñà xîtâ ki. 36 Tîkítsjèn jñà nîchjin ra ijye tsato âßta ßtsê xîtâ ra kißmì Teudas. Mejèn-lâ nga jé tsikijna ítjòn. ßKoâá ßsín kitsò nga xîtâ ítjòn-ní. Kjomà-lâ tsà ijòn sìndô xîtâ ra kijìßta-lâ. Tanga ßkiâ nga isìßken xîtâ, ngaßtsì xîtâ ra yâ kijìßta-lâ, ta yâà itsajo-ni kô ijyeheßta kjoâ. 37 Kô âskan-niô, jè nîchjin ßkiâ nga kisitßa xâjôn xîtâ nga kjòxkîya, ìjngo isa xîtâ tsatsíjen ra tsißkin Judas ra xîtâ Galilea. Tîßkoâá kjín xîtâ nâxîndá kijìßta-lâ. Tanga tîßkoâá ßkiâ nga kinìßken xîtâ ra-kìî, tîßkoâá ngaßtsì ra yâ kijìßta-lâ, tà yâá itsajo te-ni. 38 Kô ßkoâá ma-ni nga kôßsín tíxin-nò ßndî, ta katjaßbè-nò. Tîßnde-là jñà xîtâ kìî nga katafì-ni. Tsa ta xá ßtsê xîtâá ra închißsín, châán tà yâ kjêèßtà-ni jè kjoâ râ kìî. 39 Tanga tsà xá ßtsê Nainá-ni ra închißsín, mì kì jiòn kîchíkjoâ-nò nga sîkijnè-là; tîkindâa ijo-nò tsa kiì nîchjin-ni, tsa jè-ni Nainá ra inchibixkàn-kôò, —kitsò Gamaliel. 40 Ngaßtsì xîtâ ra yâ títsâjnajtín, kjòkjiín-lâ koni ßsín kitsò. ßKiâá kiìchjâ india-îlâ jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús. Tsajá-lâ, isìkißon, kô ßñó tsikínè-lâ nga mì tî ki kôßsín ßkêènâjmíya-ni ra âßta ßtsê Jesús. Âkjòn isíkítsâjnandîí-ni. 41 Jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús, ßñó tsjà tjín-lâ ßkiâ nga itjo-ni yâ ngixkôn xîtâxá ra títsâjnajtín. Ngâ Nainá nda iskotsíjen-jnò nga kitsjàßnde nga ma isìkjiín kjôhißìn ra ta ngâtjì ßtsê Jesús. 42 Mi kì jyò tsikìtsâjna. Nîchjin nchijón tsakónya yâ âya îngô ítjòn kô ra ßkjií nißya; kiìchjâya ßén-lâ Nainá nga jè Jesús ra Cristo [ngâ jè ra xá kisìkasén-ni Nainá].

Hechos 6

1 Jñà nîchjin kìî, ßkiâ nga ijye ßñó tímakjìn-ya jñà xîtâ ra kotéyáßta-lâ Jesús ra kjokjiín-lâ ra âßta ßtsê, jñà xîtâ ra chjâ ßén griego tsikíßtsiâ-ní nga tsakjajé-ßtìn jñà xîtâ ra chjâ ßén hebreo, nga jñà íchjín jchân ra ßken ßxîn-lâ ra ßtsê xîtâ griego, mi kì kôßsín tíßbì-lâ tsajmì ra kjine koni ßsín tíßbì-lâ jñà íchjín jchân ßtsê xîtâ hebreo. 2 Jñà xîtâ ra tejò ma-ni ra tsikíxáya-lâ Jesús, tsikíxkóyaá ngaßtsì xîtâ ra închikótéyáßta-lâ Jesús, kitsò-lâ: —Mì-la ki nda tjín tsa kijmí-jîn jè xá-lâ Nainá nga mì tî kì ßkenâjmíya najîn jè ßén nda-lâ, kô tsa ta jña chítsijèn jîn mé ra chijaßta-lâ jñà ra xîtâ îmâ. 3 ßNtsé, ito xîtâ ßxîn chjahájiòn mé-ni nga jñà kôngâtsja-ni jñà xá kìî, jñà ra ßya nga ndaà închisíjchá ijo-lâ nga ndaá tjíjìn inìmâ-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá nga tîßkoâ tjín-lâ kjôbítsjèn. 4 Ngajîn, kjißtá nîchjin kînákjoâßta lâjîn Nainá; tîßkoâ kôkónya jîn jè ßén-lâ Nainá. 5 Jñà ßén kiî, ndaá isasèn-lâ ngaßtsì xîtâ. ßKiâá jaájìn jè Esteban, jngo xîtâ ßxîn ra nda makjiín-lâ âßta ßtsê Nainá tîßkoâ nda tjíjìn inìmâ-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá. Jaájìn-te jè Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, kô Nicolás ra Antioquía îßnde-lâ ra jaatjiya-lâ nga yâ jahasen-jin-lâ xîtâ judío. 6 Jñà xîtâ ra itjaájin, isinchá masen-ní yâ ngixkôn xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús. Kô jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús kiìchjâßta-lâ Nainá kô tsakásòn-lâ tsja nga isìngâtsja xá. 7 Ìsâá ßñó tsaßbísòn isa ßén-lâ Nainá. Sa ßñó sa ßñó kjokjìn isa jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús yâ nâxîndá Jerusalén. Skanda kjín ma-ni nâßmì Judío ra kjokjiín-lâ âßta ßtsê Jesús. 8 Jè Esteban, ßñó nda kißse-lâ ngaßñó kô kjônda ra âßta ßtsê Nainá. ßKoâá kjomà-ni nga kjìn kjôxkón kißsìn yâ âjìn nâxîndá ra bakón kjôa jeya-lâ Nainà. 9 Tjín ißka xîtâ ra yâ chjâa-ni nißya sinagoga ñándâ maxkóya xîtâ Judío ra ijye tjíhijyondîí-ni kô xîtâ ra ßtsê nâxîndá Cirene kô ßtsê Alejandría, kô xîtâ ra yâ îßnde-lâ Cilicia kô Asia. Tsikíßtsiâ nga tsakátìkjoò-kô jè Esteban. 10 Tanga jñà xîtâ kiî, mi kì kjomà isikìjne-lâ, ngâ ki, jè Esteban, kôó kjôbítsjen ßtsê Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá kiìchjâ. 11 Jñà xîtâ kìî, ßkiâá tsakátsji ißka xîtâ ra tsikíchjí-lâ nga kitsjá ßén ndiso; kitsò: —Kanaßyá lajîn jè Esteban nga chjâjno-lâ Moisés kô Nainá. 12 ßKoâá ßsín kjomà-ni nga kjojti-lâ jñà xîtâ nâxîndá kô jñà xîtâ jchínga kô jñà xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda Moisés. ßKiâá itsabáßñó jè Esteban, kiìkô yâ ñándâ nga títsâjnajtín jñà xîtâxá ítjòn-lâ xîtâ judío. 13 Kô ijchokôó xîtâ ra kitsjá ßén ndiso, nga kitsò: —Jè xîtâ râ-kìî, mi kì jyò bijna; kjißtá nîchjin chjâjno-lâ jè Îngô Tsje-lâ Nainá râ-kiî, kô kjôtéxoma-lâ Moisés. 14 Ijyeé kôßsín inaßyá lâjîn nga tsò nga jè rò Jesús ra Nazaret ßtsê, sîìxojen ró jè îngô râ-kìi, tîßkoâá sîìkjatjìya ró-lâ kjoâ ra ijye nga-ná koni ßsín nga tsakónya-ná Moisés, —kitsò xîtâ kiî. 15 Ngaßtsì xîtâ ra yâ títsâjna junta, ßkiâ nga iskòßán jè Esteban, ßkoâá ßsín tsatsíjèn-lâ îsén-lâ koni tsa ßtsê ìkjâlî.

Hechos 7

1 Jè xîtâ ítjòn-lâ nâßmì iskonangií-lâ jè Esteban kitsò-lâ: —¿A kixîí kjoâ nga kôtjín kjoâ ra kanínè-li xîtâ? 2 Jè Esteban kitsó-ní: —ßNtsé, kô ra xîtâ jchínga ßmì-nò: tjín-nò kjoâjetakòn nga tînáßya îtsé-ná. Jè Nainá ra ßñó jeya tíjna, tsatsíjèn tsijeén-lâ jè xîtâ jchínga-ná Abraham ßkiâ nga yâ tíjna Mesopotamia, ßkiâ nga tîkje bijchó kijna ján nâxîndá Harán; 3 nga kitsò-lâ: “Títjôkajin nangi-lì; kô títjôkajin-lâ xîtâ xàngîi; kô yâ ßtìn-kîjni yâ nangi ñándâ nga ßân kokon-là.” 4 Jè Abraham, itjokàjin-ní yâ nangi-lâ xîtâ Caldea, yâá kiì kijna yâ nangi Harán. ßKiâ nga ijye ßken jè nâßìn-lâ, jè Nainá jiikó î îßnde ñándâ titsâjneé ßndî-ßndî. 5 Jè Nainá, nî-mé îßnde kitsjá kjôtjò-lâ ra ßtsê kjomà; skanda nda mí kißtsì îtsé-lâ yâ ñándâ ma kôsìjnasòn jngo ntsâkô. Tanga ßkoâá ßsín kitsò-lâ nga jè îßnde râ-kìî, ßtsêé kôma, kô tîßkoâá ßtsêé îxti-lâ kîtsô kißta-lâ skanda ta mé nîchjin-ni. Nîßsín jè nîchjin ra-kiî, kje tsa îxti tjín-lâ Abraham. 6 Kô, kîíßsín kitsò-lâ Nainá: “Jñà tjê-lì, xín nâxîndá sîíjchá ijo-lâ; xîtâ chîßndaá kôma; ijòn sìndô nó sîìkjiín kjôhißin nga skêton xîtâ.” 7 Tanga tîßkoâá kitsó Nainá: “Tanga ßâán tsjà-lâ kjôhißin jè nâxîndá ñándâ nga xîtâ chîßnda ßsîn-nò; ßkiâ nga kôma âskan-nìô, jñà xîtâ tjê-li kîtjokajiín yâ nâxîndá râ-kìoô, kô ßkjîí india-ni î îßnde râ-kiî, kô îí îjndíî ñándâ nga nda kjón skêxkón-na.” 8 Jè Nainá jngo kjoâ tsikíndajín-kô jè Abraham ßkiâ nga kitsjá-lâ kôhixî nga sîßta chîbâ ijo-lâ xîtâ, jè kjoâ ßtsê circuncisión. Jè Abraham, kißseé jngo-lâ ißndí ra Isaac kißmì; ßkiâ nga ijchò jin nîchjin nga kitsin, tsikíßta chîbâá yâ ijo-lâ. Kô jè Isaac kißse-lâ ißndí ra kißmì Jacob; ßkoâá tî ßsín isìkô. Kô jè Jacob, ßkoâá tî ßsín isikô jñà îxti-lâ ra tejò kjomà, jñà ra xîtâ jchínga-lâ kjomà nâxîndá Israel. 9 ’Jñà îxti-lâ Jacob, jñà ra xîtâ jchínga-ná, kjoxìtakòn-keé jngo ßntsê ra kißmì José; âkjòn tsatína; kô jñà xîtâ ra tsatse-ni yâá kiìkô ján nangi Egipto. Tanga Nainá, yâá nda tíjnakô José. 10 Kô jè Nainá tsasìkôo nî ta mé kjoâ ra kißse-lâ. Tîßkoâá kitsjá-lâ kjôbítsjen kô kitsjá-lâ kjônda yâ ngixkôn faraón ra xîtâxá ítjòn tíjna ján nâxîndá Egipto. Jè faraón, kitsjá-lâ xá José nga jè tsatéxoma-lâ nâxîndá Egipto, tîßkoâ xîtâ ítjòn tsikìjna yâ nißya-lâ faraón. 11 ’Jñà nîchjin kìî kjinchrá kißse kóhoßki nangi Egipto kô yâ îßnde Canaán; tseé kjôhißìn kißse-lâ xîtâ; jñà xîtâ jchínga-ná mì tî ki isakò-îlâ tsajmì ra iskine. 12 ßKiâ nga kiíßnchré Jacob nga tjín tsajmì ra ma chine ján Egipto isikasén îxti-lâ jñà ra xîtâ jchínga-ná, nga kiíßká tsajmì. ßKoâá ßsín kjomà-ni nga kjoßtsiâ nga ijchotjon ján Egipto. 13 Ra ma-ni jòßkâ nga kiíßká tsajmì, José tsakón-lâ ijo-lâ jñà ßntsê. ßKoâá ßsín kjomà-ni nga jè faraón kijtse ñándâ inchrabà-ni jè tjê-lâ José. 14 Jè José kitsjá kjôhixî nga kiìjcha Jacob ra nâßìn-lâ ma nga yâ kîjî tjîngi-lâ ján Egipto. Ta ngaßtsì xîtâ xákjién, jàn kàn kô chrjoßòn ma-ni. 15 ßKoâá ßsín kjomà-ni nga kijì Jacob ján Egipto; yâá ßken; tîßkoâ yâá ßken ngaßtsì îxti-lâ ra xîtâ jchínga-ná kjomà. 16 Ra kjomà âskan-nìoô, jñà ninda-lâ Jacob kô ßtsê ti-lâ yâá kiìkô nga kií kíhijìn yâ ngatsjó-lâ ján Siquem, jngo ngâjô ra kjijna yâ îßnde ñándâ tôn tsatse-ni Abraham jè îßnde ra itìna îxti-lâ Hamor. 17 ’ßKiâ nga ijye kjochrañà nîchjin nga kîtjasòn ßén ra ijye kôkitsò-lâ Nainá jè Abraham, jè nâxîndá Israel, ßñó kjokjìnya ján nâxîndá Egipto. 18 Ijchó nîchjin yâ Egipto nga kjßîí xîtâxá ítjòn tsikijna ra mì kì nda bexkon José. 19 Jè xîtâxá ítjòn râ-kìî, tsikíßtsiâ-ní nga iskòndâchâ-lâ kô kijtseton jñà xîtâ jchínga-ná kô ngaßtsì xîtâ nâxîndá-ná; kjôßñó kißsìn-lâ nga katatsjìn tákon ngaßtsì ndí îxti xó-lâ nga kàtiya mé-ni nga katachijà tjê-ni. 20 Tî jè-ni nîchjin nga kitsin jè Moisés. Ißndí râ-kìî, ßñó nda ßki ra âßta ßtsê Nainá. Jàn sá tsikìjna yâ nißya-lâ nga isíjchá xîtâ jchínga-lâ. 21 ßKiâ nga ta yâ isìjnajin îsén, jè tsati-lâ faraón iskábétjò, isíjchá koni tsà ißndí ßtsê. 22 Jè Moisés yâá iskòtéßyá ngaßtsì kjoâchjînê ra tjín Egipto. ßÑó kißse-lâ ngaßñó kóßsín nga kiìchjâ kô ngaßtsì kjoâ ra kißsìn. 23 ’ßKiâ nga ijye tjín-lâ ichán nó Moisés, ßkoâá ßsín tsißké-lâ ikòn nga ikatsíjèn-lâ xîtâ xákjién ra nâxîndá Israel. 24 ßKiâ nga kijtse jè Moisés nga ßcho tínìkô jngò xîtâ xákjién ra xîtâ Israelita, tsasìkô-ní, isìßkeén jè xîtâ Egipto ra tíbeton xákjién kô ßkoâá ßsín kisìjndà-ni. 25 ßKoâá ßsín tísíkítsjèn Moisés, tsà închimàchîyaá-lâ jñà xîtâ xákjién Israel nga jè sîìchjeén Nainá nga sîìkítsâjnandîí-ni; tanga jñà xîtâ Israel mì kì kôßsín kjòchîya-lâ. 26 ßKiâ nga kjomà ma nchijòn, kijtse-ní nga jò xîtâ Israel închikjaán-kjo, kô jè Moisés mején-lâ nga sîíkítsâjyo-ni, kitsò-lâ: “Jiòn ra ßntsè chibà; ¿mé-ni nga tî jiòn bixkàn kjo-nò?” 27 Jè xîtâ ra tíkjaán-kô xákjién, ßkiâá tsahítsjá Moisés, kitsò-lâ: “¿Yá ra xîtâxá isíkíjna-lì, kô yá ra kôkitsò-li nga jî kíndajìn ra âßta tsâjîn? 28 ¿A tîßkoâá mejèn-lì nga sîßken-ná koni ßsín inìßkìn ngojñâ jè xîtâ Egipto?” 29 Moisés, ßkiâ nga kiíßnchré ßén kìî tsanga-ní; yâá kiì kijna îßnde ra ßmì Madián. ßKoâá ßsín tsikìjna koni jngo xîtâ ra mì tsà yâ îßnde-lâ; yâá ixàn kô jò îxti kißse-lâ. 30 ’ßKiâ nga ijye ijchò ichán nó nga tíjna ján Madián jè Moisés, jngo ìkjâlî-lâ Nainá tsatsíjen-lâ yâ îßnde ßta-xìn yâ chrañàßtà-lâ nindo Sinaí ñándâ nga îßnde kixì. Jè ìkjâlî yâá síjnajin nißí ñándâ jngo yá naßyá títì. 31 ßKiâ nga jè Moisés tíkotsíjen-lâ jè yá naßyá ra títìô, tà kjóxkón-lâ koni ßsín nga tíma; ikasìjna chrañaßtá isa-lâ nga mejèn-lâ ìßsâ nda skê; ßkiâá kiíßnchré jè jtâ-lâ Nainá nga kiìchjâjin îsén, nga kitsò: 32 “ßÂn-ná ra Nainá-lâ jñà ra xîtâ jchínga-lì, Nainá-lâ Abraham, Nainá-lâ Isaac, kô Nainá-lâ Jacob.” Jè Moisés tà jatsé-ní ngâ ßñó itsakjòn, mì ki kitsò-ikon nga iskotsíjen-lâ. 33 Jè Nainá kitsó-lâ: “Tînáchrji xâjté ra kjiya-li; ngâ jè îßnde ñándâ tisìjnasìn, îßnde tsjeè-ní. 34 Tíbe-ná, kóßki kjôhißìn închisíkjiín xîtâ-nâ ra títsâjna yâ Egipto. Kô ijyeé kíßnchre-lâ nga închifajéßta-na; kô kií xá kábítjôjêen-na nga síkítsâjnandîí-na. Kií kôßsín tíchjaà-là, nchrabí, yâá sikásén-là ján Egipto.” 35 ’Jñà xîtâ Israel, nîßsín tsachrjengi jè Moisés ßkiâ nga kitsò-lâ: “¿Yá ra xîtâxá isíkíjna-lì kô yá ra kô kitsò-li nga jî kíndajín-nájîn?”, tanga jè sabá Nainá isìkasén ján nâxîndá Egipto koni jngo xîtâxá ítjòn, kô koni jngo xîtâ ra ma-lâ síkíjnandîí-ná. Ngâ jè Nainá isikàsén jè ìkjâlî ra tsikíßtìn Moisés. 36 Kô jè Moisés ra tsachrjekàjin xîtâ Israel yâ nâxîndá Egipto. Nainá kitsjá-lâ ngaßñó nga kjìn kjôxkón kißsìn kóhoßki îßnde yâ Egipto kô yâ âjin ndáchikon ra ßmì Ndáchikon Inì, kô kóhoßki yâ îßnde âßta xìn ra nangi kixì ñándâ ichán nó tsikimaya ndîyá. 37 Tî jè-ni Moisés ra kôßsín kitsò-lâ jñà xîtâ Israel: “Nainá tî yâá kôchrjekàjin jngo-ni xîtâ xàngiôo jè ra kîchjâ ngajo-lâ koni ßân.” 38 Tîßkoâá tîjé-ni Moisés ra tsikìjnakô xîtâ nâxîndá Israel yâ îßnde ßta-xìn ñándâ nga nangi kixì, tîjé te-ni ra kiìchjâ-lâ ìkjâlî yâ nindo Sinaí, kô tîjé te-ni ra tsajmekó jñà xîtâ jchínga-ná, tîßkoâá tîjé te-ni ra itjábé-lâ ßén-lâ Nainá ra síkíjnakon-ná mé-ni nga ma sîìkatoya-ná ra jién. 39 ’Tanga jñà xîtâ jchínga-ná mì kì kiíßnchré ijon-lâ; ta tsachrjengi-ní. Ta isâá, yâ âjin inìmâ-lâ isíkítsjen nga mején-la koâáfa india-ni ján Egipto. 40 Kitsò-lâ jè Aarón: “Tinda ißka nájîn nainá xkósòn ra kîjî ítjòn nàjîn. Jè Moisés ra tsachrjekajin najîn yâ nangi Egipto, mì ki ßya-jîn mé ra kjomà-lâ.” 41 ßKiâá tsikínda jngo xkósòn ra nainá kitsò-lâ ra îsén-lâ nchrâjâ ißndí ßki; isìßken-lâ chô, kitsjá-lâ kjôtjo jè îsén-lâ nchrâjâ nga kijtsexkón, âkjòn tsikíjna jngo ßsí âßta ßtsê nainá xkósòn ra tî jñà tsikínda-ni. 42 ßKoâá ßsín ma-ni nga jè Nainá kitsjìn tákòn jñà xîtâ Israel. Kitsjáßndeé-lâ nga jñà kijtsexkón ijye ngaßtsì jñà nitse ra tjín ján ngajmì. Ngâ ßkoâá ßsín tíchjâ xâjôn ra tsikínda jñà xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá nga tsò: Jiòn ra xîtâ nâxîndá Israel, ra ichán nó tsinchimaya jiòn ndîyá yâ îßnde ßta-xìn ñándâ nga nangi kixì. ¿A ßâán inißken nájiòn chô kô a kißtsí-ná jiòn jè kjôtjo-nò? 43 Ki ta isâá jè kißchà mijiòn nißya nikje-lâ nainá xkósòn ßtsê Moloc, kô nitse-lâ ßtsê nainá xkósòn-nò ra ßmì Refán; jñà îsén ra jiòn tsikìnda nga kijchaxkón. Kií ngâtjìî-lâ nga kochrjekàjiìn-nò yâ îßnde tsâjiòn. Ìsâá kjin sikásén-nò koni ñándâ nga tíjna Babilonia, —kitsò jñà xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá. 44 ’Yâ îßnde ßta-xìn ñándâ nangi kixì, jñà xîtâ jchínga-ná kißse jngo-lâ Nißya Tsje ra ßtsê nikje ra bakón nga yâ kjihijoyá kjotéxoma tsjeè-lâ Nainá. ßKoâá ßsín isinda nißya râ-kiî koni ßsín tsatéxoma-lâ Nainá jè Moisés ßkiâ nga kitsò-lâ nga ßkoâá ßsín kátínda jngo nißya koni ßki îsén-lâ nißya ra ijye kijtse. 45 Nißya tsje râ-kìî ra nikje, jñá xîtâ jchínga-ná kjòngâtsja; jñà jiikó xîtâ ra tjên-kô Josué, ßkiâ nga jahaßsen îjndíî yâ îßnde ñándâ nga jè sabà Nainá tsachrjekàjìn jñà xîtâ ra yâ naxîndá-lâ. Nißya râ-kìî, yâá isijna skanda jè nîchjin ßtsê David. 46 Jè Nainá, ßñó nda isasèn-lâ David. Kô jè David kisijéßnde-lâ Nainá nga mejèn-lâ kîinda jngo-lâ nißya ñándâ kíjna Nainá ra bexkón ngaßtsì xîtâ tjê-lâ Jacob. 47 Tanga jé Salomón ra tsikínda jngo-lâ nißya Nainá. 48 Tsà nda kjòn-ni, jè Nainá ra ßñó ßnga tíjna, mì tsà yâ bìjnaya nißya ra xîtâ bínda. Koni ßsín kitsò nga kitsjá-lâ ßén jè xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ, nga kitsò: 49 Jè ngajmì, ßkoâá ßsín ngoya-lâ koni jè íxîlê-nâ yâ ñánda nga ßan batexóma; kô jè nangiî ßkoâá ßsín ngoyâ-lâ koni jngo ískoôn yâ ñándâ nga minchasòôn jñà ntsâkoàâ. ¿Kóßki jè nißya ra kínda ná-jiòn? ¿A kômaá-nò kínda jngo îßnde ñánda nga síkjáya? —kitsó Nâßín-ná. 50 ¿A mí tsa ßân sabà tsikìndá ijye tsajmì kìî? 51 Jè Esteban kitsó-ìsa-lâ: —Jiòn, kjißtá nîchjin, ßñó tájajín tjín inìmâ-nò; kô mi kì kaya-no ßén ra naßyá; jè inìmâ ra tjín-nò mi kì bexkón Nainá. Kjißtá nîchjin tájajín ßnià-là, mì ki naßyá-lá jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá koni ßsín nga kißsìn jñà xîtâ jchínga-nò. 52 Nî jngo-là xîtâ ra kiìchjâya ngájo-lâ Nainá kjòtseé, mì tsahatjîngi-lâ jñà xîtâ jchínga-nò; tîßkoâá isìßkeèn-te jñà ra ßjií ßkénâjmí âßta ßtsê jngo xîtâ kixî, jè ra tjínè-lâ nga ßkjîí. ßKiâ nga ßjiì jè xîtâ kixî râ-kìî, jión inìngâtsja nga kôßsín isißken xîtâ. 53 Ngaßtsì-nò ra jiòn, ra âßta ßtsê ìkjâlî kißtsi-nò kjôtéxoma, ta ìsâá mì kì nìhitjasòn, —kitsó Esteban. 54 Jñà xîtâ kìî ßkiâ nga kiíßnchré ßén ra kiìchjâ Esteban, ßñó jti kjomà-lâ yâ âjin inìmâ-lâ, ngi iskìnené nîßñô nga kondrâ kijì-lâ ßkia nga kôßsín kitsò Esteban. 55 Tanga jè Esteban, ßñó nda tjíjin yâ inìmâ-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá. Iskòtsíjen ján ngajmì; kijtsè jè kjôa jeya-lâ Nainá; kô kijtsè Jesús nga síjnaßta yâ nga kixî-lâ Nainá. 56 Kitsò: —Tíbeè-ná ján ngajmì nga tîßxá; kô jè ra Ißndí-lâ Xîtâ tsò-lâ ijo-lâ, yâá síjnaßtà yâ nga kixî-lâ Nainá. 57 Ngaßtsì xîtâ kìî, tsikíchjàjtoó chíká-lâ; âkjòn ßñó iskindayaßtin; indiaá kjójtín-nè ijye jè Esteban; 58 tsachrjekàjin yâ âjìn nâxîndá; âkjòn tsikínè nâjô. Jñà xîtâ ndiso ra kôßsín kitsja ßén, tsachrje nikje-lâ [mé-ni nga mì sîìjti-lâ nga skâábé nâjô], kô yâá tsakáhijongi yâ ntsâkô xîtâ ti ra ßmì Saulo. 59 ßKiâ nga tísinè nâjô jè Esteban, kiìchjâßta-lâ Nainá nga kitsò: —Nâßìn Jesús, chjíbétjì jè inìmâ-nâ. 60 Âkjòn tsasìjna xkóßnchi, ßñó kiìchjâ nga kitsò: —¡Nâßìn, kì tà chjàn kindâ ßnì, jé-lâ jñà xîtâ kìî! ßKiâ nga ijye kôkitsò, âkjòn ßken.

Hechos 8

1 Jè Saulo nga yâ síjna, tîßkoâá isìjngoó ikon nga kinìßken jè Esteban. Yâá kjoßtsiâ-ni jè nîchjin râkìî nga ßñó kißse-lâ kondrâ kô nga tsihitjîngi-lâ ngaßtsì xîtâ nâxîndá-lâ Cristo ra tjíhijyo ján Jerusalén. Kóhotjín xîtâ, jndíî ra ján tsanga kóhoßki nangi Judea kô Samaria. Ta jñà isiijyo isa xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús. 2 Tjín ißka jñà xîtâ ßxîn ra nda bexkón Nainá; jñá tsikíhijìn jè ijo-lâ Esteban. Kô taxkî ßñó iskindayake. 3 Jè Saulo, taxkî ßñó tsahatjîngi-lâ xîtâ nâxîndá-lâ Cristo. Jndíî ra ján fahaßsen nißya nga kjôßñó bachrje íchjín kô íchjá, âkjòn síkjahaßsen ndâyá. 4 Jñà xîtâ ra jahachinga, jndíî ra ján kijì nga isikaßbísòn ßén xîtsê ra nda tsò âßta ßtsê Cristo. 5 Jè Felipe, ßkiâ nga ijchò yâ nâxîndá Samaria, tsißkénâjmíyaá-lâ xîtâ âßta ßtsê Cristo [xîtâ ra xá isìkasén-ni Nainá]. 6 Kjín xîtâ ßtsê Samaria, ßkiâ nga kiíßnchré-lâ Felipe kô nga kijtse jñà kjôxkón ra ßñó nda kißsin, jngoó kjôbítsjen kijì ngaßtsìoô nga isâ nda kiíßnchré isa-lâ. 7 Kjín xîtâ ra inìmâ ßcho-lâ nîí tjíjin inìmâ-lâ kjonda-ni. Jè inìmâ ßcho-lâ nîí, ßñó kjindáya kô âkjòn bitjojìn-ni yâ inìmâ-lâ xîtâ. Tîßkoâá kjín xîtâ îmâ ra mì kiì ma síjtiya ijo-lâ kô ra tsáßyá kjonda-ni. 8 Kôaá ßsín kjomà-ni nga yâ nâxîndá râ-kìî, jñà xîtâ ßñó tsja kißse-lâ. 9 Yâ nâxîndá Samaria tíjnaà jngoò xîtâ ra ßmì Simón, ra xîtâ ßtjè nga tî ßsâ ítjòn. Ta kjóxkón-lâ xîtâ ra yâ îßnde-lâ ßkiâ nga kôßsín iskòndâchâ-lâ nga kitsò: —ßÑó nda be ra ßân. 10 Ngaßtsì xîtâ ra îxti kô ra xîtâ jchínga, nda kiìßnchréhijon-lâ, kitsò: —Jé xîtâ ra-kiî ra ßñó tse ngaßñó-lâ Nainá tjín-lâ. 11 ßÑó nda kiíßnchréhijon-lâ ta ngâtjì-lâ nga ijyeé kjòkjín nó kôtjín kjôxkón bakón âßta ßtsê kjoâ ßtjè ra ma-lâ. 12 Tanga jñà xîtâ, ßkiâ nga kjokjiín-lâ ßén ra tsißkénâjmí jè Felipe âßta tsßê ßén xîtsê ra nda tsò kóßsín nga batéxoma Nainá kô âßta ßtsê Jesús nga jè ra Cristo, kô íchjín kô íchjá tsikíßtsiâ nga isatíndá. 13 Skanda jè Simón tîßkoâá kjokjiín-lâ; âkjòn isatíndá-te. Yâ ñándâ nga tsajme Felipe, yâá tsajmekó-te. Ta kjóxkón-lâ ßkiâ nga kijtse jñà kjôxkón ra tíßsín Felipe kô kjoâ ra bakón kjoâ jeya-lâ Nainá. 14 Jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús ra títsâjna ján Jerusalén, ßkiâ nga kiíßnchré nga jñà xîtâ Samaria ijyeé kjokjiín-lâ ßén-lâ Nainá, isìkasén jè Pedro kô Juan. 15 Jñà xîtâ kiî, ßkiâ nga ijye ijchó ján Samaria, tsikítsaßbatjí jñà xîtâ ra ijye kjokjiín-lâ mé-ni nga tjábé-îlâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá. 16 Ngâ, nî kjè sa jngo xîtâ kiî bitjojenè jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá. Tà âßta ßtsêé Nâßín-ná Jesús isatíndá. 17 Jè Pedro kô Juan, ßkiâá tsakásòn-lâ tsja, âkjòn itjábé-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá. 18 ßKiâ nga kijtsè jè Simón nga jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús, jñà básòn-lâ tsja nga tjábé-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá jñà xîtâ, jè Simón tôón tsikíßta-lâ jñà xîtâ-lâ Cristo nga 19 kitsò-lâ: —Tîßkoâá ßtî te-ná jè ngaßñó râ-kìî mé-ni tîßkoâ kôßsín ßsin te-na ra ßân, nga nîßsín ta yá xîtâ ra kosòn-lâ ntsa tjábé-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá. 20 Jè Pedro kitsó-lâ: —¡Yâ katiyakîi jè tôn-lì! Ngajî, nga ßkoâá ßsín kàníkítsjìn tsa maá tôn minda-ná jè kjôtjò ra tsjá Nainá. 21 Ngajî mì kì tjíßnde-li nga tjábé-li, ngâ jè inìmâ-lì mì kì tsa kixî tíjna yâ ngixkôn Nainá. 22 Tîkájno jé-li, kì tî tsja jé fátsji-ni koni ßsín tjín kjoâ ßcho ra tjíjin inìmâ-lì. ßÑó titsaßba-lâ Nainá tsa kií nîchjin sîìjchaßta-lì koni ßsín nga kàníkítsjìn. 23 Ngâ be-ná nga ßñó kitsejín kjoâxìtakòn yâ inìmâ-lì, kô jè kjoâ ra ßcho tjíoôn mi kì tsjáßnde-lì nga nda ßnì. 24 Jè Simón kitsò-ní: —Titsaßba-là jiòn jè Nainá ra âßta tsâßân, mé-ni nga mì kôßsín kàtamaßtin-na koni ßsín nga închißmì nájiòn. 25 Jè Pedro kô Juan, ßkiâ nga ijye tsißkénâjmí ra âßta ßtsê Jesús kóßsín nga kijtsexkon kô nga ijye tsakón-ya ßén nda-lâ Naßín-ná, ßkiâá kijì india-ni ján Jerusalén. Kô kjín xîtâ-lâ nâxîndá ra chjâ-ni Samaria tsißkénâjmí-lâ ßén xîtsê ra nda tsò ra âßta ßtsê Cristo. 26 Ra ijye kjomà, jngo ìkjâ-lî-lâ Nainá kiìchjâ-lâ Felipe, kitsò-lâ: —Tîsítjîin, kô kôßsín ßtin kixîi jè ndîyá ra bitjokàßta Jerusalén jè ra fìjen skanda bijchó Gaza. Jè ndîyá râ-kìî yâá fahato yâ îßnde ßta-xìn ñánda nangi kixì. 27 Jè Felipe, tsasítjên-ní âkjòn kijì; ßkiâ nga tífì yâ âya ndîyá, jngo xîtâ iskajin ra yâ îßnde-lâ Etiopía ra ßñó ßnga xá tjín-lâ, jngo xîtâ ra ijye kjòxki-lâ nga mì tî íchjín sîìsin-ni; jè ma tesorero-lâ chjôón ra tíjna koni xîtâxá ítjòn yâ Etiopía. Jè xîtâ râ-kìî yâá ßjiì-ni Jerusalén nga jeya kijì síkíjna Nainá. 28 ßKiâ nga tífì-ni yâ nangi-lâ nga tíjnaya jè kîchâ nâxítjì-lâ (carreta-lâ), tíkotáßyá jè xâjôn ra tsikínda jè Isaías, xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá. 29 Jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá kitsò-lâ jè Felipe: —ßTinßta chraña-lâ jè kîchâ nâxítjì (carreta) râ-kioô, kô tâña tikîi jè xîtâ ra tíjnaya. 30 Jè Felipe ndîtôón kiìtjîngi-lâ, kiíßnchré-lâ jè xîtâ nga tíkotáßyá jè xâjôn ra tsikínda Isaías; âkjòn iskònangi-lâ kitsò-lâ: —¿A tímachîyaá-li kóßsín tsò-ni jè xâjôn ra tjichitáßyí? 31 Jè xîtâ etiope kitsó-ní: —¿Kóßsín kôma-ni nga kôchîya-na tsa ßkiâ mì yá ra tíßbénâjmíya-na? ßKiâá kô kitsò-la nga katamiìjìn yâ kîchâ nâxítji-lâ, (carreta) jè Felipe nga katijnaßta-lâ. 32 Yâ ñándâ nga tíkotáßyá jè xâjôn-lâ Isaías yâá-ní ñándâ nga tsò: ßKoâá ßsín kiìkô koni tsa jngo forrè nga kií síßken; ßkoâá jngoyâ-lâ koni jngo ndí forrè ißndí ra mi kì kjindáya ßkiâ nga sijno-lâ, ßkoâá tîßsín mì ki iskindaya. 33 ßÑó kijtseton xîtâ, kô mì ki yá ra tsikíndajín-lâ. Mì kiì jchâ-lâ tjê-lâ, Ngâ ra jè, inìßken-ní î âßta nangi. 34 Jè xîtâ ra Etiopía îßnde-lâ kitsó-lâ Felipe: —ßTîin kjônda. ßTènâjmíya-ná ¿yá-ní ra kôßsín títsò-lâ jè Isaías? ¿A ßkjií xîtâ-ní, ô ra tîjé-ni ijo-lâ ra kôßsín títsò-lâ? 35 Jè Felipe tsikíßtsiâ kjòn-ni jè xâjôn ñándâ nga tíkotáßyá jè xîtâ etiope; tsißkénâjmí ijye-lâ âßta ßtsê ßén xîtsê ra nda tsò ra âßta ßtsê Jesús. 36 ßKiâ nga închifì yâ âya ndîyá, ijchó jngo îßnde yâ ñándâ nga tjín nandá; kitsò jè xîtâ etiope: —Yâ îjndíî tjín nandá; ¿A mì nda ßsê tsa kôtîndá-nàâ? 37 Jè Felipe kitsó-lâ: —Tsà ngi kôó inìmâ-lì nga ndaà makjiín-lì, kôma-ní. Jè xîtâ râ-kìî kitsó-ní: —ßKoâá ßsín makjiín-na nga jè Jesús, jé ra Cristo ra Ißndí-lâ Nainá. 38 Kitsjá kjôhixî nga katasaßsén jngohíjta jè kîchâ nâxítjì-lâ (carreta), âkjòn itjojen ngajò, jahaßsen-jìn yâ nandá; jè Felipe tsatíndá xîtâ râ-kîî. 39 ßKiâ nga ijye itjokàjìn-ni ngajò yâ âjin nandá, jè Felipe, ta ndîtôón ichijà; jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá kiìkô; mì tî kì kijtse-ni xákjén; tanga jè xîtâ etiope, ßñó tsja tjín-lâ nga kijì-ni. 40 Jè Felipe ßkiâ nga kijtsè ijo-lâ ijyeé yâ tíjna yâ nâxíndá ra ßmì Azoto; kô xkî naxîndá kijì nga tsißkénâjmíya ßén xîtsê ra nda tsò âßta ßtsê Cristo skanda nga ijchò nâxîndá ra ßmì Cesarea.

Hechos 9

1 Jè Saulo, kjißtá nîchjin mincháxkón-lâ jñà xîtâ ra kótáßyáßta-lâ Cristo nga mejèn-lâ sîìßken. ßKoâá ma-ni nga kiìßkon jè nâßmì ítjòn, 2 nga isíjé-lâ xâjôn ra tsjá-lâ ngaßñó nga kijì yâ ngaßtsì nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío ra tjín ján Damasco, mé-ni nga kôma jtsâbâßñó-ni jñà xîtâ ra fìßta-lâ jè ndîyá xîtsê-lâ Cristo, tsa íchjín kô tsa xîtâ ßxîn, âkjòn kjînchrabàkô yâ Jerusalén nga sîíkítsâjna ndâyá. 3 ßKiâ nga închifì yâ âya ndîyá nga ijye ijcho chrañà yâ nâxîndá Damasco, ta ndîtôón ßjì jngo nißí ra kjòhisèn jngo tjandi-lâ ra inchrabà-ni ján ngajmì. 4 Jè Saulo iskàtjênßtá yâ nangi, âkjòn kiíßnchré jta jngo-lâ ßén ra kiìchjâjin îsén nga kitsò-lâ: —Jî Saulo, jî Saulo, ¿mé-ni nga kôßsín kondrâ ßmì-ná nga mihìtjîngi-ná? 5 Jè Saulo kitsó-ní: —¿Yá-ní ngajî, Nâßìn? Jè ra tíchjâ kitsó-lâ: —ßÂn-ná Jesus kô ßân-ná ra kondrâ tjißmì-lâ jî nga tjimiìtjîngi-ná. [Tî jîí tjifatsjiì-lâ kjôhißìn ijo-lì, koni ßsín ßsín jñà nchrâjâ ßkiâ nga tsjòn-lâ íkjôn ra bíchjá-ilâ ni-lâ. 6 Jè Saulo, sí jatsé-ní; ßñó itsakjòn; ßkiâá kitsò: —Nâßìn, mé ra mejèn-lì nga ßsiàân? Jè Nâßín-ná kitsó-lâ:] —Tîsítjîin, ßtin yâ âjìn nâxîndá ján; kô yâá ßsênâjmí-lì mé ra ßsîin. 7 Jñà xîtâ ra tjên-kô Saulo, ta isinchajyó-ní nga itsakjòn ßkiâ nga kiíßnchré-lâ jè ra tíchjâ; tanga mì ki kijtse yá-ni ra tíchjâ. 8 Jè Saulo, tsasítjênßtá-ni yâ nangi, tanga ßkiâ nga iskíßxâ xkôn, mi tî kì tsatsíjèn-îlâ. Ta jñà xîtâ ra tjên-kô itsabàßta, nga kiìkô ján Damasco. 9 Jàn nîchjin ta kôßsín tsikìjna nga mi tî kì tsatsíjèn-îlâ, kô nî-mé ra iskine tîßkoâá nîmé ra kißtsi. 10 Yâ nâxîndá Damasco tíjnaá jngo xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús ra ßmì Ananías; tsatsíjen tsijeèn-lâ nga kiìchjâ-lâ Nainá koni tsà tíßbi-lâ nijñá, nga kitsò-lâ: —¡Ananías! Kô kiìchjâá jè Ananías, kitsò: —Kôßtín-ná Nâßìn mé ra mejèn-lì. 11 Jè Nâßín-ná kitsó-lâ: —Tîsítjîin, ßtîn jè ndîyá ra ßmì Ndîyá Kixî, yâ nißya-lâ Judas; tjatsjì jngi xîtâ ra ßmì Saulo ra yâ îßnde-lâ yâ nâxîndá Tarso. Ngâ ßndî-ßndî, tíbítsaßba-ní, 12 kô ijyeé kàbatsíjen tsijèn koni tsà tíßbi-lâ nijñá nga jngo xîtâ ra ßmì Ananías tífahaßsen nißya-lâ nga tíbásòn-lâ tsja nga kamandà-ni kô kátjáßxá india-ni xkôn. 13 Jè Ananías, ßkiâ nga kiíßnchré, kitsó-ní: —Nâßìn, kjokjín xîtâ ßbénâjmí-na âßta ßtsê xîtâ râ-kìî, nga ßñó tíbeton jñà xîtâ tsâji ján Jerusalén. 14 Kô kií xá ßjiì-ni skanda îjndíî, ngâ ijyeé tsachrje jngo xâjôn âßta ßtsê nâßmì ítjòn nga jtsâbâßñó ngaßtsì xîtâ ra makjiín-lâ âßta tsâji. 15 Jè Nainá kitsó-lâ Ananías: —ßTin; jè xîtâ râ-kìî, kií xá jahájìn-na ngâ ßkoâá ßsín kôchjeén-na nga jè kîchjâ ngajo-na nga tjíjtsa îsàßnde yâ ngixkôn ngaßtsì ra mì tsà xîtâ judío kô yâ ngixkôn ra xîtâxá ítjòn títsahìjyo; tîßkoâ kîchjâ-lâ jñà xîtâ nâxîndá Israel. 16 ßÂán kokòn ijye-lâ kjôhißìn ra ßñó tse sîìkjiín ra ta ngâtjì-lâ nga âßta tsâßân sîíxá. 17 Jè Ananías kijí ñándâ nga tíjna Saulo; jahaßsen nißya. Tsakásòn-lâ tsja, kitsó-lâ: —Jî ßndsé Saulo, jè Nâßín-ná Jesús ra kiìchjâ-lì yâ âya ndîyá ßkiâ nga tjinchrabí îjndí, jè kásíkasén-na nga kôtsíjèn india-lì tîßkoâ mé-ni nga sîjin-ni yâ inìmâ-lì jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá. 18 Jè Saulo, ndîtôón itjahíxìn-îlâ xkôn ra koni kjòn xoskeên kjòn. Âkjòn tsatsíjèn india-îlâ. ßKiâá tsasítjên-nì, kô âkjòn isatíndá. 19 Jè Saulo, tsakjèn-ní; âkjòn kißse india-îlâ ngaßñó ijo-lâ. Kjín nîchjin tsikìjna yâ Damasco. Yâá tsikijnakô jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús. 20 Jè Saulo tsikíßtsiâ-ní nga tsißkénâjmíya âßtà ßtsê Jesús yâ ngaßtsì nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío; ßkoâá ßsín kitsò nga jè Jesús, jè ra Ißndí-lâ Nainá. 21 Ngaßtsì xîtâ ra kiíßnchré-lâ tà kjóxkón-lâ; kitsò-lâ xákjién: —¿A mí tsà jè xîtâ râ-kìî ra maatjîngi-lâ jñà xîtâ ra makjiín-lâ âßta ßtsê Jesús yâ ján Jerusalén ? Kô ¿a mí tsà tîßkoâ kì xá ßji-ni îjndíî nga ndâyá îkô ijye xîtâ-lâ Jesús, âkjòn sîìngâtsja jè nâßmì ítjòn? 22 Tanga jè Saulo, ìsâá ßñó kißse-lâ ngaßñó inìmâ-lâ nga tsißkénâjmíya. Skanda jñà xîtâ judío ra títsâjna Damasco mì kì isakò-lâ kó kîtsô ßén ra ßkoâàkô koni ßsín tsakónya nga ngì ßén kixî-ní nga jè Jesús, jè-ní ra Cristo [ra xá isìkasén-ni Nainá]. 23 ßKiâ nga ijye kjìn nîchjin tsato, jñà xîtâ judío tsajôóya-ni nga sîìßken jè Saulo. 24 Tanga jè Saulo kiíßnchré-ní koni ßsín nga tsajôóya-ni, nga jñà xîtâ judio kô nîchjin kô nîtjên isìkindâ, nga tsikìtsâjnajto yâ xôtjôbâ-lâ nâxîndá ñándâ bitjahaßsên-jin-ná nga mejèn-lâ sîìßken. 25 Tanga jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Saulo, ßkiâá kiìkô ßkiâ nga nîtjên; jngo ndîsîyá ra je ßkioô isíkíjnaya; âkjòn kiskanìßsen-kjá ñándâ tîßxá chiba jè chrjó ra tjíchjaßndi-lâ yâ nâxîndá kô âkjòn yâá iskanìjen-jno-ni, mé-ni nga ma jahàchinga. 26 Jè Saulo, ßkiâ nga ijchò-ni ján Jerusalén, mejèn-lâ nga yâ kôhìjtakô jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús, tanga ngaßtsìoô, ta itsakjón-lâ; ngâ mì kì kjokjiín-lâ tsà kixîí kjoâ nga tîßkoâ ijye yâ kotáßyáßta-lâ Jesús. 27 Tanga jè Bernabé kiìkô ñándâ títsâjna xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús. Tsißkénâjmí-lâ nga ijyeé jahatjiya-lâ ßkiâ nga kijtse Nâßín-ná Jesús tîßkoâ kiìchjâ sabá-lâ yâ âya ndîyá ßkiâ nga tífì ján Damasco; tîßkoâá tsißkénâjmí-lâ nga ján Damasco ßñó nda kiìchjâ âßta ßtsê Jesús, nga mì kì itsakjòn. 28 Saulo, yâá tsikìjnakô jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús; yâá tsajmekó yâ Jerusalén. Mì kì itsakjòn nga kiìchjâya âßta ßtsê Jesús. 29 ßÑó kiìchjâkô jñà xîtâ judío ra én griego chjâ nga tsajôókjo-kô xákjién; tanga jñà xîtâ kiî mejèn-lâ nga sîìßken jè Saulo. 30 Jñà xîtâ ra makjiín-lâ âßta ßtsê Jesús, ßkiâ nga kiíßnchré ßén kìî, yâá kiìkô Saulo ján Cesarea, âkjòn isìkasén skanda ñándâ ßmì Tarso. 31 Ngaßtsì xîtâ nâxîndá-lâ Cristo, ßnchán tsikìtsâhijyo yâ ngaßtsì nâxîndá ra chjâà-ni Judea, yâ Galilea kô Samaria; mì tî mé kjôsi kißse-nì. Kô isâá nda kißse ìsa-lâ ngaßñó inìmâ-lâ kô ndaá kijtsèxkón Nâßín-ná; jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá ìsâá nda tsasìkô nga kjokjìn-ya ìsa xîtâ-lâ Cristo. 32 Jè Pedro, ßkiâ nga tsáßba yâ îßnde ra-kìô, kiìjkoón-te jñà xîtâ-lâ Cristo ra títsâjna yâ nâxîndá Lida. 33 Yâá tíjna jngo xîtâ ra ßmì Eneas; ijyeé tjín-lâ jiìn nó nga kijna kiya. Jè tjín-lâ ßchin ra mi kì ma síjtiya ijo-lâ. 34 Pedro kitsò-lâ: —Eneas, jè Jesucristo tísínda-ili. Tîsítjîin, tíxkóyi jè nijña-lì. Jè Eneas, ndîtôón tsasítjên. 35 Ngaßtsì xîtâ ra títsâjna yâ nâxîndá Lida kô Sarón, kijtseé jè Eneas nga tsajmeè-ni, kô kjòkjiín-lâ âßta ßtsê Nâßín-ná Jesús. 36 Yâ nâxîndá ra ßmì Jope tíjnaá jngo chjôón ra tîßkoâ tíkotáßyáßta-lâ Jesús; jè chjôón râ-kìî Tabita ßmì. ßKiâ nga ßén griego, Dorcas ßmì jè chjôón râ-kìî. ßÑó nda xîtâ tîßkoâá nda basìkô jñà ndí xîtâ îmâ ra mì mé tjín-lâ. 37 Jñà nîchjin kìî jè chjôón râ-kìî, kjokiya-ní kô âkjòn ßken. ßKiâ nga ijye isiníjno ijo-lâ, jñà xîtâ yâá kisíkájnaya yâ âya nißya ra ma-ni jò nga kjijnasonßnga. 38 Jè nâxîndá Lida chrañaßtá kjijna-lâ yâ nâxîndá Jope. Jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Jesús kiíßnchré-ní nga yâ tíjna jè Pedro yâ Lida. Isikasén jò xîtâ ßxîn ra kií kítsaßba-lâ, nga kitsò-lâ: —Ndîtôn nchrabí ñándâ nga tìtsâhijo-jîn. Ki ta chjàn ßñó fichjin-li. 39 ßKiâ nga iskàßta-lâ kôhìxî jè Pedro, ndîtôón kiìkô nga tsakáhijtakô jñà xîtâ kiî; ßkiâ nga ijchò yâ Jope, yâá kiìkô jñà xîtâ yâ nißya ñándâ nga kijna jè ndí mißken chjôon. Ngaßtsì ndí íchjín ra ijye ßken ßxîn-lâ, tsincha jngo tjandiì-lâ Pedro nga închikjindáya-ke kô tsakón-lâ jñà jchßó kô nâchrô ra tsikínda Dorcas ßkiâ nga tíjnakon isa. 40 Jè Pedro tsachrje ijyeé nißya jñà xîtâ ra yâ tjíhijo; âkjòn tsasèn xkóßnchi, kiìchjâßta-lâ Nainá; iskoßán jè ndí mißken chjôon, kitsò-lâ: —¡Tabita, tîsítjîin! Jè ndí chjôón ra kjijna mißken, iskíßxângií-ni xkôn. ßKiâ nga kijtsè Pedro, tsikijna kixî-ni. 41 Âkjòn jè Pedro kitsabaßñó tsja nga isìkasítjên; ßkiâá kiìchjâ-lâ xîtâ-lâ Cristo kô jñà íchjín ra ßken ßxîn-lâ; tsakón-lâ Dorcas nga ijyeé tíjnakon-ni. 42 Jè kjôxkón râ-kìî inaßyá ijyeé-lâ kó tíjngo yâ Jope; kjín xîtâ kjòkjiín-lâ âßta ßtsê Nâßín-ná Jesús. 43 Jè Pedro, kjín nîchjin tsikìjna yâ nâxîndá Jope yâ nißya-lâ xîtâ ra ßmì Simón ra síxákô chrjôbâ chô.

Hechos 10

1 Yâ nâxîndá Cesarea tíjnaá jngo xîtâ ra ßmì Cornelio, jè ra xîtâ ítjòn-lâ ßtsê chíchàn ra jngo sindô ma-ni, jè ra yâ chjâ-ni ra ßmì Italiano. 2 Jè Cornelio, kô ngaßtsì xîtâ ra tjíhìjyo yâ nißya-lâ, ndaá bexkón tîßkoâá tsakjón-keè Nainá. ßÑó nda basìkôßta jñà ndí xîtâ îmâ ra mì mé tjín-lâ. Kô kjißtá nîchjin bítsaßba-lâ Nainá. 3 Jngo nîchjin, ijchó-là tsà las tres nga ngixòn; ngi ndaá kijtsè jngo kjoâ koni tsà nijñá tíßbi jngo-lâ nga jahaßsen jngo ìkjâlî-lâ Nainá yâ nißya-lâ ñándâ tíjna; nga kitsò-lâ: —¡Cornelio! 4 Jè Cornelio, ßkiâ nga iskoßán ìkjâlî, tà itsakjón-lâ, kitsò-lâ: —¿Mé-ni nâßìn? Jè ìkjâlî kitsó-lâ: —Ijyeé ijchò kaßtá-lâ Nainá jè kjoâ bitsaßba-lì kô nga kóßsín nga bisìkîi jñà xîtâ îmâ ra mì mé tjín-lâ. Nda isasen-lâ Nainá. 5 Tîkasín xîtâ-lì ján nâxîndá Jope; nga katafíßká jè xîtâ ra ßmì Simón ra tîßkoâ Pedro ßmì-te. 6 Yâá tíjna yâ nißya-lâ xîtâ ra tißkoâá Simón ßmì, jè ra chrjôbâ chô síxákô. Yâá kjijna nißya-lâ yâ ândi ndáchikon. 7 ßKiâ nga ijye kijì-ni ìkjâli-lâ Nainá ra tíbákô Cornelio, kiìchjâ jò-lâ xîtâ chîßnda-lâ kô jngo chíchan ra nda bexkón Nainá ra yâ síxáßta-lâ. 8 ßKiâ nga ijye tsißkénâjmí ijye-lâ ngaßtsì ßén ra jè kißsenâjmí-lâ, yâá isikasén yâ nâxîndá Jope. 9 ßKiâ ma nchijòn, ijchò-la tsà nchisen jñà xîtâ kiî ijye inchibijchó chrañà yâ nâxîndá Jope. Tîjé-ni hora, jè Pedro, itsjìmíjìn yâ âsònßnga nißya nga kií kítsaßba-lâ Nainá. 10 Jè Pedro, ijyeé ßñó kjohojò-lâ; ijyeé mejèn-lâ nga kôkjên; tanga ßkiâ nga tísinda-lâ tsajmì ra kôkjên; tsatsíjeén jngò-lâ kjoâ koni tsà tíßbi jngo-lâ nijñá. 11 Kijtse-ní nga tîßxájin ngajmì; kô inchrabajen-jin jngo nikje ra ßñó tee ßki, tjíßñó yâ nga ijòn nga chrjângî-lâ; yâá inchrabajen skanda yâ âßta nangi. 12 Jè nikje râ-kìî, yâá títsâjnaya ijye chô ra tjín î âßta nangi ra ijòn ma ntsâkô, kô chô ra bífejno ijo-lâ yâ âßta nangi, kô ngaßtsì chô ra tjín-lâ nâjngá ra bima yâ âjìn îsén. 13 Jè Pedro kiíßnchré jngo ßén ra kitsò-lâ: —Jî Pedro, tîsítjîin, chjibí chô-kiî, tîßkin kô chjînîi. 14 ßKiâá kiìchjâ jè Pedro kitsò: —Majìn jìn Nâßìn; ngâ nîkje sa india taxkî kjínê tsajmì ra tjé kô ra xkón tjín âßta ßtsê kjôtéxoma. 15 Pedro, india kiíßnchré-ni ßén ra kitsò-lâ: —Jè ra Nainá ijye isìtsjè nga ma chine, kì tà chjàn tsajmì tjé ßmì-lâ. 16 Jàn ßkâ kôßsín kjomà. Kô jè nikjeê, âkjòn tsìhijin india-ni ján ngajmì. 17 Jè Pedro, tísíkítsjen-ní kó tsò-ni jè kjoâ ra kôßsín kijtse. Tî ßkiâá-ni nga tímakájno-lâ, nga ijchò kinchajto yâ xôtjôbâ nißya jñà xîtâ ra isikasén jè Cornelio, ngâ ijyeé iskònangi ñándâ-ni nißya-lâ je Simón. 18 Iskonangì-ní, a yâá tíjna jngoò xîtâ ra ßmì Simón, ra tjíßtasòn ßí-lâ nga Pedro ßmì. 19 ßKiâ nga takó tísíkítsjèn isa jè Pedro jñà kjoâ ra kijtse, jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá kitsó-lâ: —Jàn ma-ni xîtâ ßxîn tíbátsji-lì. 20 Tîsítjîin kô títjôjîin, kì tà chjàn jò ßbe-lâ takin nga tjahìjtakîi xîtâ kiî nga ßâán kasikásén. 21 Jè Pedro inchrabajen-ní ñándâ nga títsâjna jñà xîtâ kìî ra isikasén Cornelio, kitsò-lâ: —ßÂán jnchro jè xîtâ ra închifatsji jiòn; ¿mé xá ra kàfßíî-nò? 22 Jñà xîtâ kìî kitsó-ní: —Jè isìkasén-najîn jè xîtâ ra ßmì Cornelio ra xîtâ ítjòn-lâ chíchàn, jngo xîtâ kixî ra nda bexkón Nainá, jè xîtâ ra nda ßyâxkón yâ nga tíjngo nâxîndá Israel. Jngo ró ìkjâlî-lâ Nainá kôßsín kitsò-lâ nga ngajîn ró kóhíkô-lajîn yâ nißya-lâ mé-ni nga kjîßnchré-ni jñà ßén-li. 23 Jè Pedro isìkjahaßsen yâ nißya-lâ jñà xîtâ kìî; yâá isíkjáyakô jngo nîtjên. Ra kjomà nchijòn kiìkô-ní; tîßkoâá tsakáhíjtakô ißka xîtâ xákjién ra âßta ßtsê Cristo makjiín te-lâ ra títsâjna yâ Jope. 24 Ra mà nchijòn ijchò yâ nâxîndá Cesarea; ijyeé tíkòñá jè Cornelio; tsikíxkóya ißka xîtâ xákjién kô jñà xîtâ ra nda bákô. 25 ßKiâ nga ijye ijchò jè Pedro, itjoó nißya jè Cornelio nga isíkjáya-lâ; tsasèn xkóßnchißta-lâ nga kijtsèxkón. 26 Tanga jè Pedro isikasítjêen-ní, kitsò-lâ: —Tîsítjîin, ßan, tîßkoâá ta xîtâá te koni ngajî. 27 ßKiâ nga tíbákô Cornelio jè Pedro jahaßsen yâ nißya, kô kijtse-ní nga ßñó kjín ma-ni xîtâ ra yâ kjóxkóya. 28 Pedro kitsó-lâ: —Jiòn, ßya-nó nga jñà xîtâ judío mì kì tjíßnde-lâ nga jñà xîtâ ra xìn îßnde-lâ sîíngásòn-kô, kô mi kì ma yâ kjoahaßsen yâ nißya-lâ ra mì tsà xîtâ judío. Tanga Nainá ijyeé kôßsín tsißkénâjmíya-na nga nî jngo xîtâ ma kôxín-lâ nga mì mé chjí-lâ kô nga tjé kjòn yâ ngixkôn Nainá. 29 ßKoâá ma-ni ßkiâ nga ijchò nakjoá-na, mì tsa isítája jìan; ta ndîtôón inchrabà. Kô jè ra kjonangia ßndîßndî, ¿mé xá ra inakjoá-ná? 30 Jè Cornelio kitsó-ní: —Ijyeé fì ijòn nîchjin, kô tîjéa-ni koni jè hora râ-kìî nga ijcho-la tsà las tres nga ngixòn, ßkiâ nga tíchjaßta-lâ Nainá î nißya-nâ, tà ndîtôón tsatsíjen jngo xîtâ ra tsasìjna yâ ngixkoaân ra ßñó fate ßki nikje-lâ. 31 Kitsò-na: “Cornelio, jè kjoâ bìtsaßba-lì ijyeé inaßyá-lâ kô ijyeé kißya-lâ yâ ngixkôn Nainá koni ßsín nga bisìkîi jñà ndí xîtâ îmâ ra mì mé tjín-lâ. 32 Kií kôßsín tíxin-là nga tîkaßsín xîtâ-lì ján nâxîndá Jope nga kàtafíßká jè xîtâ ra ßmì Simón ra tîßkoâ Pedro ßmì-te. Yâá tíjna-ni yâ nißya-lâ xîtâ ra tíjna yâ ândi ndáchikon ra tîßkoâá Simón ßmì, jè ra síxákô chrjâbâ chô.” 33 ßKoâá ßsín kjomà-ni nga ndîtôón ísikásén jñà xîtâ-nâ nga íßká-lì. Kô ßñó nda kaßnia-ni nga kanchrabí. Ngaßtsì-nàjîn îí titsâjna-jîn yâ ngixkôn Nainá mé-ni nga kînáßya ijye-jîn mé kôhixî ra kitsjá-lì Nainá nga ßkénâjmí-nájîn. 34 Pedro tsikíßtsiâ nga kiìchjâ, kitsò: —Kixîí kjoâ, ßndîßndî tíbe-ná nga jè Nainá, ta ngásòn ngáya tsjake ngaßtsì xîtâ. 35 Kjábétjó-ní ngaßtsì xîtâ ra bexkón Nainá kô ra ngi kjôhixî ßsín, nî ßsín tâ ñándâ îßnde-lâ. 36 Nainá kisìkasén ßén xîtsê-lâ yâ nâxîndá Israel nga kißsenâjmí-lâ ßén ndaà-lâ nga âßta ßtsê Cristo, ßnchán kitsâjnêé kô Nainá. Ngâ jé Jesucristo ra batéxoma-lâ ngaßtsì xîtâ ra tjín î îsàßnde. 37 Jiòn, nda tjíjìn-nò koni ßsín kjomà kóhoßki nangi-lâ xîtâ judío, kjòßtsiâ-ni yâ îßnde Galilea ßkiâ nga ijye tsißkénâjmíya jè Juan âßta ßtsê kjoâ ra satíndé. 38 Nga jè Jesús ra yâ Nazaret îßnde-lâ, ßkiâ nga jè Nainá jahájin nga kitsjá xá-lâ ngi nda kisijin yâ inìmâ-lâ jè ngaßñó-lâ Nainá kô Inìmâ Tsjeè-lâ. ßKiâ nga tsajmè Jesús ndaá tjín kjônda ra kißsìn; isìndaà-ni ngaßtsiì xîtâ ra kjôhißìn închisíkjiín âßta ßtsê xîtâ nîí. Kií kôßsín kißsiìn-ni ngâ jè Nainá yâá tíjnakô. 39 Jîn, nda kjón kijcha-jîn ngaßtsì kjoâ ra kißsìn Jesús yâ nangi-lâ xîtâ judío kô yâ Jerusalén, ra kjòmà âskan âkjòn isìßken xîtâ nga tsikíjtâbáßta yâ krò 40 tanga Nainá isìkjaáya-îlâ nga ijchò jàn nîchjin, kô ßkoâá ßsín kißsin nga ma kijcha india-îlâ. 41 Mì tsà ngaßtsì xîtâ nâxîndá kijtsè; ta jîn-nájîn ra xá kôßsín tî-ngi itjahíjin-najîn nga ma ßkénâjmí-jîn ra âßta ßtsê, jîn ra tsichikô-jîn tîßkoâ kißyokô-jîn ßkiâ nga ijye jaháya-îlâ. 42 Kô ßkoâá ßsín tsikíßtin-najîn nga ßkénâjmí kixî-lâjîn xîtâ nâxîndá kô nga kôßkín-lâjîn nga jè Jesús isìkíjna Nainá koni xîtâxá ítjòn ra kîìndàjín kjoâ-lâ xîtâ ra títsâjnakon kô ra ijye ßken. 43 Ngaßtsì xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé, ßkoâá ßsín kitsja ßén-lâ ßkiâ nga kiìchjâ ra âßta ßtsê Jesús nga kitsò: “Ngaßtsì xîtâ ra kôkjiín-lâ âßta ßtsê, sîìjchaßtá-lâ jé-lâ ta ngâtji-lâ koni ßsín nga kômaßtin ra jè.” 44 Takó tî ßkiâá-ni nga tíchjâ ìsâ Pedro jñà ßén kiî, ngaßtsì xîtâ ra închißnchré, ta ndîtôón itjojen-nè jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá. 45 Jñà xîtâ judío ra tjên-kô Pedro [ra tîßkoâ ijye makjiín-lâ âßta ßtsê Cristo], tà ßkoâá kjomà-lâ ßkiâ nga kijtsè nga jñà ra taxkî xîtâ ra mì tsà xîtâ judío, tîßkoâá ßñó nda itjokàjen-nè-te jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá. 46 Ngâ kiíßnchré-lâ nga kiìchjâ ra kjßîí ßén, tîßkoâ kiìchjâßta-lâ Nainá nga ßñó jeya kisíkíjna. 47 ßKiâá kitsò Pedro: —Mì-la kì ma yá ra kîtsô: “mì kì ma satíndá xîtâ kiî” ngâ ijyeé itjábé-lâ Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá koni ßsín ijye itjábé-ná ra jién. 48 Jè Pedro kitsjá kjôhìxî nga isatíndá âßta ßtsê Jesús ra tíjna ítjòn-ná. Âkjòn jñà xîtâ kìî, tsikítsaßbà-lâ jè Pedro nga katijnakô chiba nîchjin ìsa.

Hechos 11

1 Jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús kô ra ijye ßntsê joó ra âßta ßtsê Cristo ra títsâjna nangi Judea kiíßnchré-ní nga jñà ra mì tsà xîtâ judío tîßkoâá ijyeé kjòkjiín-lâ ßén-lâ Nainá. 2 Jñà xîtâ judío ra makjiín-lâ âßtà ßtsê Cristo tsakátikôó Pedro, ßkiâ nga ijchò-ni ján Jerusalén. 3 Kitsò-lâ: —¿Mé-ni yâ ßkiìn-ni yâ nißya-lâ ra taxkî xîtâ ra mì tsà xîtâ judío, kô mé-ni yâ tsichikô-ni? 4 Jè Pedro ßkiâá tsikíßtsiâ nga nda kjón tsißkénâjmí ijye-lâ koni ßsín kjomàßtin; kitsò-lâ: 5 —ßKiâ nga tíjnâ ján nâxîndá Jope, nga tíchjàßta-lâ Nainá, tsatsíjeén jngò-na kjoâ koni tsà nijñá kißtsi-na, kíjtseé jngo ra koni ßki nikje ra ßñó te ßki ra tjíßñó nga ijòn chrjângî-lâ ra inchrabàjen-ni ján ngajmì, ßjiì skanda ñándâ tíjnâ. 6 ßKiâ nga nda ískòtsíjen-lâ kíjtseè-na nga títsâjnaya jñà chô ra tjín î âßta nangi ra ijòn ma ntsâkô kô chô ßtsên ra tjín yâ âjìn ijñá, kô chô ra bífejno ijo-lâ yâ nangi kô ngaßtsì chô ra tjín-lâ nâjngá ra bíma yâ âjin îsén. 7 Kíßnchré jngo ßén ra kitsò-na: “Pedro, tîsítjîin, chjibí chô kiî, tîßkin, kô chjînîi.” 8 Kô ßân kíxin-lâ: “Majìn jìn Nâßìn; ngâ nî-kje sa india taxkî kjínê tsajmì ra tjé kô ra xkón tjín âßta ßtsê kjôtéxoma.” 9 Ra ma-ni jò-ßka, ijngo ßká kiìchjâ-na ján ngajmì kitsò-na: “Tsajmì ra ijye Nainá isìtsjè nga ma chjînê, ki ta chjàn tsajmì tjé ßmì-lâ.” 10 Jè kjoâ kiî, jan ßkâ kôßsín kjomà. Âkjòn tsìhijin india-ni ján ngajmì ngaßtsì tsajmì kìî. 11 Tîjè-ni hora, jàn xîtâ ijchò kátsji-na yâ nißya ñándâ tíjnâ ra ján Cesarea inchrabà-ni ra xá isatéxá-lâ. 12 Jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá kitsó-na: “Tìkîi jñà xîtâ kìî; kì tà chjàn jò ßbe-lâ takin nga tjahìjtakîi”; kô tîßkoâá tsakáhíjtakôó-na jñà ßntsé kiî ra jòn ma-ni; ßkiâ nga ijchò-jîn tsitjahàßsên-nájîn yâ nißya-lâ jngo xîtâ, 13 ra tsißkénâjmí-najîn nga jngo ró ìkjâlî kijtsè yâ nißya-lâ ra kitsò-lâ: “Tîkasín xîtâ ján nâxîndá Jope, katafíßká jè xîtâ ra ßmì Simón ra tîßkoâ Pedro ßmì. 14 Jè tsjá-lì ßén nga kóßsín kítjôkàjion kjôhißìn kjoâ ßtsê jé-nò, ngajî kô ngaßtsì xîtâ ra títsâjna yâ nißya-lì.” 15 ßKiâ nga ítsikìßtsiáâ nga tsißkènâjmí-lâ, jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá, ndîtôón ßjiìkájin-lâ jñà xîtâ kìî koni ßsín kjomaßtieén ra jién nga tîßsâ ítjòn. 16 ßKiâá ítsjèn-na koni ßsín kitsò Nâßín-ná nga kitsò: “Jè Juan, ta nandá tsatíndá-ni, tanga jiòn, kôó Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá sâtíndá-nò.” 17 Tsà jè Nainá kôßsín sasén-lâ nga tîßkoâá tsjá kjôtjò te-lâ Inìmâ Tsje-lâ koni ßsín nga kitsjà kjôtjò te-ná ra jién ßkiâ nga kjòkjiín-ná âßta ßtsê Jesucristo ra tíjna ítjòn-ná, ¿yá-na ra ßân nga ßân kotechjá-lâ Nainá? 18 ßKiâ nga kiíßnchré jñà ßén kìî, jyò tsikìtsâjna. Jeyaá isíkíjna Nainá, kitsò: —¡Kixîí-la kjoâ nga jñà ra mì tsà xîtâ judío tîßkoâá tsjá-lâ jñà kjônda kìî Nainá mé-ni nga sîíkájno-ni jé-lâ kô mì tî ki jé koâàtsji-ni mé-ni nga ma ßsê-lâ kjôbijnachon nîta kjiá-nio! 19 ßKiâ nga ijye ßken Esteban, ngaßtsì xîtâ ra makjiín-lâ âßta ßtsê Jesús jndíî ra ján kijì ta ngâtji-lâ nga tsahàtjîngi-lâ xîtâ. Tjín ra kijì ján nangi Fenicia kô Chipre kô nâxîndá Antioquía. Jñà xîtâ kìî, ßkiâ nga ijchò jñà îßnde kìî tsißkénâjmíya ßén nda-lâ Cristo; tanga ta jñà ra xîtâ judío ra yâ títsâjna tsißkénâjmìya-lâ. 20 Jñà xîtâ ra jndíî ra ján kijì, tjín ißka ra yâ îßnde-lâ nangi Chipre kô yâ nâxîndá Cirene. ßKiâ nga ijchò yâ nâxîndá Antioquía, tîßkoâá tsißkénâjmíya-lâ jñà ra mì tsà xîtâ judío ßén xîtsê ra nda tsò ra âßta ßtsê Jesús ra tíjna ítjòn-ná. 21 Nainá kitsjá-lâ ngaßñó; kô kjín xîtâ kiî kjòkjiín-lâ, kô tsáfahaßtá-îlâ Nâßín-ná Jesús. 22 Jñà xîtâ nâxîndá-lâ Cristo ra títsâjna yâ Jerusalén kiíßnchré-ní koni ßsín tíma ján Antioquía. ßKiâá isìkasén jè Bernabé. 23 Bernabé, ßkiâ nga ijchò yâ Antioquía, kijtse-ní nga jè Nainá nda tísíchikonßtin jñà xîtâ kiî. ßÑó tsjà kißse-lâ. ßKiâá ìsâ nda tsikíßtìn ngaßtsì jñà xîtâ nga ìsâ kixî katasíkítsâjna inìmâ-lâ nga kàtafìßtà-lâ Nâßín-ná Jesús. 24 Jè Bernabé, ßñó nda xîtâ; kô nda tjíjìn yâ inìmâ-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá; tîßkoâá ndaá makjiín-lâ âßta ßtsê Nainá. ßKoâá ßsín kjomà-ni nga ßñó kjìn xîtâ kjokjiín-lâ nga jahaßsenßta-lâ Nâßín-ná Jesús. 25 Ra ijye kjomà âskan-nìoô, yâá kijì ján Tarso nga íkátsji jè Saulo, 26 ßKiâ nga ijye isakò-lâ, yâá kiìkô ján Antioquía. Jngó nó tsikìtsâjnakô jñà xîtâ nâxîndá-lâ Cristo; kií xá kißsìn nga ßñó kjìn xîtâ tsakónya-lâ. Yâá Antioquía nga kôßsín isißtà ßí ítjòn-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Cristo nga xîtâ-lâ Cristo kißmì. 27 Jñà nîchjin kìî ijchó ißka xîtâ ra chjâ ngajo-lâ Nainá ján Antioquía ra yâ inchrabà-ni Jerusalén. 28 Jngo xîtâ ra ßmì Agabo, tsasìjna kixî nga kiìchjâ; kô jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá isìchîya-lâ, kitsò: —Nga tjíjtsa îsàßnde, jngo kjinchrá kjîí ra ßñó ißìn kôma. Jè ßén râ-kìî, ßkoâá ßsín itjasòn ßkiâ nga tíbatéxoma xîtâxá ítjòn ra ßmì Claudio yâ ján Roma. 29 Jñà xîtâ ra kótáßyáßta-lâ Cristo ra títsâjna yâ Antioquía ßkoâá ßsín iskosòn-lâ nga kôsîkô xákjièn ra títsâjna yâ nangi Judea koni ßki ma ra ßsín nga jngó-jngóô. 30 Koni ßsín nga ijye iskosòn-lâ, ßkoâá ßsín isiìtjasòn. Jè Bernabé kô Saulo, kiìkô jè kjôtjò râ-kìî yâ ján nangi Judea nga kisìngâtsja jñà xîtâ jchínga ra tjín-lâ xá âßta ßtsê nâxîndá-lâ Cristo.

Hechos 12

1 Tîjñà-ni jñà nîchjin kìî, jè Herodes ra xîtâxá ítjòn tíjna, kitsjà kjôhixî nga indabáßñó ißka xîtâ nâxîndá-lâ Cristo mé-ni nga kôma skêton-ni. 2 Kô kitsjá-te kjôhixî nga kîchâ ndajò inìßken-ni jè Santiago, ra ßntsê ma Juan. 3 Jè Herodes, ßkiâ nga kijtse nga ndaá kißse-lâ jñà xîtâ judío nga ßken Santiago, tîßkoâá itsabáßñó-te jè Pedro jè nîchjin ßkiâ nga bitjo ßsí nga bakjèn nîñô nchrâjín ra tsìn-lâ nâßyô san jñà xîtâ. 4 Ndâyá isìkjahaßsèn. Chrjoßòn jngo ma-ni chíchàn ra iskìndâ kô ijòn-ijòn isikìndâ-ni nga india-india yâ âya ndâyá. Jè kjôbítsjen-lâ Herodes, jè-ní, nga ßkiâá kôchrje-ni ndâyá ßkiâ nga ijye kjêeßta ßsí Paxkô mé-ni nga jñà xîtâ nâxîndá sîìngâtsja nga katatsjá ßén nga sîìßken. 5 Jè Pedro, ßñó nda tímakindâ yâ âya ndâyá, tanga jñà xîtâ nâxîndá-lâ Cristo mì kiì jyò títsâjna; ßñó nda închisíjéßta-lâ Nainá ra âßta ßtsê Pedro. 6 Jè nîchjin ßkiâ nga mejèn-lâ Herodes sîìngâtsja xîtâ nâxîndá Pedro, jè nîtjên râ-kìoô, jè Pedro kjijnafé-ní, yâá kjijnaßncho masen-lâ jò chíchàn kô jò naßñó kîchâ cadena tjítéßñó-ni; jñà chíchàn ra ißka yâá închisíkindâ yâ xôtjôbâ-lâ ndâyá. 7 Ta ndîtôón ßjiì káßsèn jngo ìkjâlî-lâ Nainá; kô yâ âya ndâyá ßñó kjohìsen ijye kóhoßkìoô; jè ìkjâlî isìjtiyaá-lâ Pedro nga isíßká-lâ; kitsò-lâ: —¡Ndîtôn tîsítjîin! Kô jñà naßñó kîchâ cadena ra tjítéßñó-ni yâ tsja Pedro sasa iskatsajoßtá yâ nangi. 8 Jè ìkjâlî kitsó-lâ: —Tsjànâyì jè nikje-lì, kô tjayi jñà xâjté-lì. Jè Pedro, ßkoâá ßsín kißsìn. Âkjòn kitsò jè ìkjâlî: —Tsjànâyì jè kàtò-lì, kô nchrabátjîngi-ná. 9 Pedro itjo tjîngiì-lâ jè ìkjâlî; kô mì kì machîya-lâ a kixîí kjoâ ra tíßsín jè ìkjâlî; jè Pedro ßkoâá kjomà-lâ koni tsà ta nijñá tíßbì-lâ. 10 Jahaßtá-lâ jè chíchàn ra síjna ítjòn, tîßkoâá jahaßtá-lâ jè ra ijchò jò-ni; ßkiâ nga ijchò yâ xôtjôbâ-lâ ndâyá ra ngì kîchâ ra ijye ma bítjô-ná yâ ndîtsiaán, tà ítjáßxâ tâjngò-ní; itjoó jè Pedro; tsatoßnchò jngò calle, kô tà ndîtôón ichijà jè ìkjâlî; ta jé isasíjná tâjngo. 11 Jè Pedro, ßkiâá ndà kjòchîya-lâ, kitsò: —Ngi kixî kitií kjoâ, makjiín-na nga jè Nainá kásíkasén jè ìkjâlî-lâ nga kásíkíjnandîí-na ra âßta ßtsê Herodes kô âßta ßtsê ngaßtsì kjoâ ßcho ra închikoñá-lâ jñà xîtâ judío nga sîìkô-na jè Herodes. 12 Jè Pedro, ßkiâ nga ijye nda kjòchîya-îlâ kjoâ kiî, yâá kijì yâ nißya-lâ María, ra nâ-lâ ma Juan ra tîßkoâ Marcos ßmì, yâ ñándâ nga kjìn xîtâ títsâhijio nga închibítsaßba-lâ Nainá. 13 ßKiâ nga kiìchjâ jè Pedro yâ xôtjôbâ nißya, itjo katsíjèn jngò tsatì ra ßmì Rode nga mejèn-lâ skê yá-ní ra tíchjâ. 14 ßKiâ nga kiìßnchré-lâ nga jè Pedro ra tíchjâ, nda mì kì iskíßxâ-la jè xôtjôbâ nißya nga batoó tsja kißse-lâ; ta isâá yâ tsaàchikonßsen india-ni âya nißya, nga isíkjíßnchré jñà xîtâ xákjién nga jè Pedro yâá síjnajto yâ xôtjôbâ nißya. 15 Jñà xîtâ xákjién kitsò-lâ: —¡Skáa-li! Tanga jè tsatì kiìchjâ kixî-ní nga ngi kixîí kjoâ nga jè Pedro ra tíchjâ. Tanga jñà xîtâ kìî kitsó-lâ: —¡Jè-la ìkjâlî-lâ! 16 Jè Pedro ßñó tíchjâ isa nga tísíkjane jè xôtjôbâ-lâ nißya. ßKiâ nga iskíßxâ-lâ, kijtse-ní nga jé Pedro; jñà xîtâ xákjién, tà kjóxkón-lâ. 17 Jè Pedro iskìmítjêen tsja nga kitsò-lâ: —Jyò tîtsâjna. Âkjòn tsißkénâjmí-lâ kóßsín kjomàßtin nga tsachrje-ni ndâyá Nainá. Kitsò-lâ: —ßKôßsín ßtenâjmí-là jè Santiago ra ijngo kô jñà ßndsé ra ißka. Âkjòn itjo nißya; xìn îßnde kijì. 18 ßKiâ nga kißse îsén ngaßtsì chíchàn ra închisíkindâ ndâyá taxkî kjôsií ra kißse-lâ nga mì kì machîya-lâ kóßsín kjomà itjo-ni ndâyá jè Pedro. 19 Jè Herodes kitsjá kôhixî nga isitsji jè Pedro, tanga mì ki isakò-lâ. ßKiâ nga ijye iskonangi-lâ jñà chíchàn ra isikìndâ, jñá chíchàn iskanè-jé-lâ kô âkjòn kitsjá kôhixî nga inißken. Jè Herodes âkjòn itjokajìn yâ Judea kô yâá kiì kijna yâ nâxîndá Cesarea. 20 Jè Herodes jtií tjín-lâ âßta ßtsê jñà xîtâ nâxîndá Tiro kô nâxîndá Sidón. Kií kôßsín tsajôóya-ni jñà xîtâ kìî nga inchrabàjkon jè Herodes. Ndaá tsakákô nâjmí jè xîtâ ra ßmì Blasto ra xá ítjòn tjín-lâ yâ nißya-lâ xîtâxá ítjòn Herodes, kô jé Blasto kiìchjâtji xîtâ kiî nga ma kißse-lâ kjôßnchán kô Herodes. Kií kôßsín kißsin-ni jñà xîtâ kìî nga yâá nangi-lâ Herodes batse tsajmì ra kjine. 21 Herodes, jngò nîchjin tsikíjna-lâ nga ma tsakákô jñà xîtâ kìî. Jè nîchjin ßkiâ nga tsakákô, jè Herodes, jè tsakjaya nikje-lâ ra ßtsê xîtâxá ítjòn; tsikìjnasòn íxìlê-lâ, âkjòn kiìchjâjìn-lâ xîtâ nâxîndá. 22 Jñà xîtâ nâxîndá, ßkiâ nga kiíßnchré-lâ, tsikíßtsiâ-ni nga ßñó kiìchjâ kitsò: —¡Jè xîtâ ra tíchjâ, jngoó nainá, mì tsà taxkî xîtâ jìn! 23 Tî ßkiâá-ni ßji jngo ìkjâlî-lâ Nainá ra kitsjá-lâ ßchin; nga kjòkiya; chîßndoó iskinèjno ijo-lâ; kô âkjòn ßken, ta ngâßtjì-lâ ngâ mì kì tsa jè Nainá jeya isíkíjna. 24 Kô jè ßén-lâ Nainá ìsâá nda tsaßbísòn isa kô isâá nda kjokjìn isa xîtâ ra kjokjiín-lâ. 25 Jè Bernabé kô Saulo, ßkiâ nga ijye itjasòn xá-lâ yâ Jerusalén, kijì india-ni yâ ján Antioquia. Tjên-kô Juan ra tîßkoâ Marcos ßmì.

Hechos 13

1 Yâ âjin nâxîndá-lâ Cristo ra tíjna yâ nâxîndá Antioquía tjín xîtâ ra chjâ ngajo-lâ Nainá, kô ra tîßkoâá bakónya kjoâ ßtsê Nainá: Jè Bernabé, Simón (ra tîßkoâ Niger ßmì), kô Lucio (ra yâ Cirene îßndè-lâ), kô jè Manaén, (jè ra tâña kjójchákjokô Herodes, jè ra tsatéxoma Galilea), kô Saulo. 2 Jngò nîchjin ßkiâ nga închibexkón Nainá kô tîßkoâ nga tjítsâjnachjan ra âßta ßtsê Nainá, jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá kitsò-lâ: —Tîkítsâjnanda-ná jè Bernabé kô jè Saulo âßta ßtsê xá ra xá kíchjà-îlâ. 3 ßKiâ nga ijye tsikítsâßba-lâ Nainá kô nga ijye tsikìtsâjnachjàn, jñà xîtâ-lâ Cristo tsakásón-lâ tsja Bernabé kô Saulo, âkjòn isìkasén [ra âßta ßtsê xá-lâ Nainá]. 4 Jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá isìkasén Bernabé kô Saulo nga kijì yâ Seleucia; yâá jahaßsen chitso nga kijì nangi ra kjijnajin-ndá ra ßmì Chipre. 5 ßKiâ nga ijchò yâ nâxîndá Salamina, tsikíßtsiâ-ní nga tsißkénâjmí-ya ßén-lâ Nainá yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío. Tjên-kô jè Juan Marcos ra yâ basìkôßta. 6 ßKiâ nga ijye tsatojìn jè nangi Chipre ra kjijnajìn nandá, yâá ijchò skanda jè nâxîndá ra ßmì Pafos. Yâá iskajìn jngo xîtâ judío ra ßmì Barjesús, jngo xîtâ chjînê ra ma-lâ bínda, ra tîßkoâ xîtâ ndiso, nga ßkoâá ßsín tsò nga jè Nainá chjâ ngajo-lâ. 7 Jè xîtâ chjînê râ-kìî, yâá nda bákô jè Sergio Paulo ra xá ítjòn tjín-lâ âßta ßtsê nangi Chipre, jngo xîtâ ra ßñó nda fiya-lâ. Kiìchjâá-lâ jè Bernabé kô Saulo ngâ mejèn-lâ kjîßnchré ßén-lâ Nainá. 8 Tanga jè xîtâ chjînê râ ßmì Barjesús ra Elimas tsò-ni ßí-lâ ßkiâ nga ßén griego, kondrâá kijì-lâ Bernabé kô Saulo. Mején tsatéchjà-lâ jè xîtâxá ítjòn ra-kìi nga kôßsín kôkjiín-lâ âßta ßtsê Jesús. 9 Tanga jè Saulo, tîjè-ni ra ßmì Pablo, nda kjón tjíjìn yâ inìmâ-lâ, jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá; ßñó iskòßán, 10 kitsò-lâ: —¡Xîtâ ndiso ra ßcho tíjna kjôbítsjen-li, ra ißndí-lâ xîtâ nîí ßmì-li; ngajî, kondrâá ßmì ijye-lâ ra kjoâ kixî. !Kì kôßsín nikitsín jè ndîyá kixî-lâ Nainá! 11 ßNdîßndî jè Nainá tsjá-lì kjôhißìn; kôxkâ-ní. Kjín nîchjin mì tî kì jchâa-ni ndabá-lâ tsáßbí. Tî jè-ni hora mì tî ki ma tsatsíjèn-îlâ. ßKjîí xîtâá tsakátsji ra itsabaßta. 12 Jè xîtâxá ítjòn, ßkiâ nga kijtsè kjoâ kiî, kjòkjiín-lâ. Kô ta kjóxkón-lâ koni ßsín tsakónya-lâ Pablo kô Bernabé âßta ßtsê Nâßín-ná. 13 Pablo kô xîtâ xákjién ra tâñà kjihìjtakô jahaßsen jngo chitso yâ Pafos, kijì ján Perge îßnde ra chjâ-ni Panfilia. Tanga ßkiâ nga ijchò yâ Perge, jè Juan Marcos tsasènßtaxín-ní, tsáfaà-ni yâ Jerusalén. 14 Jè Bernabé kô Pablo jahato Perge, kijì ján Antioquía, nâxîndá ra chjâ-ni Pisidia. Jè nîchjin níkjáya, jahaßsen yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío; yâá tsikìtsâjna. 15 ßKiâ nga ijye iskotáßyá jñà xîtâ kjôtéxoma-lâ Moisés kô xâjôn ra tsikínda xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá, jñà xîtâ ítjòn-lâ nißya sinagoga kiìchjâá-lâ nga kitsò-lâ Pablo kô Bernabé: —ßNtsé, tsà tjín-nò mé ßén ra ßkénâjmí-lâ xîtâ nâxîndá mé-ni nga kataßse-lâ ngaßñó inìmâ-lâ, maà tînákjoâà. 16 ßKiâá tsasítjên Pablo; iskiìtjên tsja nga isíjé-lâ nga jyo kàtìtsâjna; kitsò-lâ: —Jiòn ra xîtâ Israel ßmì-nò, kô ra mì tsà xîtâ Israel tanga tjín te-nò kjôskon ra âßta ßtsê Nainá, nda tînáßyà. 17 Jè Nainá ra ßtsê nâxîndá Israel jahajin xîtâ jchínga-ná; kô ßkoâá ßsín kißsin Nainá nga jngo nâxîndá ra ßñó je kjìoô kjomà ßkiâ nga tîßsâ yâ títsâjna isa yâ Egipto, ngâ mì tsà yâ îßnde-lâ. Ra kjomá âskan-nìoô, Nainá, ngi kôò ngaßñó-lâ nga tsachrjekàjin yâ Egipto. 18 Kißseè-lâ kjoâjetakon Nainá nga ichán nó kisìkondâ jñà xîtâ Israel yâ îßnde ßtaxìn ñándâ nga îßnde kixì. 19 Nainá, itoò nâxîndá isìkjehesòn yâ nangi Canaán. Âkjòn kitsjá kjôtjò-lâ jñà xîtâ Israel jñà nangi kìî. 20 Ngaßtsì kjoâ kìî, kjâmeé-la ijòn sindô masen nó nga koßsín kjomà. Ra kjomà âskan-nìoô, Nainá kitsjá-lâ xîtâ ra tsikíndajin-lâ jñà xîtâ Israel skanda ßkiâ nga ßjiì jè Samuel, xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá. 21 Xîtâ nâxîndá Israel, isíjé-lâ Nainá jngo xîtâxá ítjòn ra mejèn-lâ kôtèxoma-lâ. Kô jè Nainá kitsjá-lâ jè Saul, ißndí-lâ xîtâ ra ßmì Cis ra tjê-lâ Benjamín ma. Ichán nó tsatéxoma Saul. 22 Ra kjomà âskan-nìoô, Nainá tsjaáxìn jè Saul; jè David kitsjá-lâ xá nga tsikìjna xîtâxá ítjòn. Nainá kitsò âßta ßtsê David: “Ijyeé ndaá bexkoôn jè David jè ißndí-lâ xîtâ ra ßmì Isaí; xîtâ râ-kìî, sasén-lâ inìmâ-nâ; ngâ ra jè, síhitjasòn ijye-ní ra ßân mejèn-na.” 23 Nainá isìkasén-lâ xîtâ Israel jngo xîtâ ra tjê-lâ David ra ßmì Jesús nga jè kôchrjekajìn kjôhißìn koni ßsín nga ijye kitsjá ßén-lâ nga tîßsâ-ni. 24 ßKiâ nga tîkje fßiì Jesús, Juan kiìchjâyajìn-lâ xîtâ nâxîndá Israel nga katasíkájno-ni jé-lâ nga kì tî tsja jé bátsji-ni kô katasatíndá. 25 ßKiâ nga ijye tífeheßta nîchjin-lâ Juan âßta ßtsê jè xá ra ßjiì-ni, kitsó-ní: “¿Jiòn, kóßsín níkítsjèn ra âßta tsâßân? ¿A bixó-nò: Jè-la Cristo (ra xá Nainá isikasén-ni)? Majìn jìn. Tanga sâá nchrabá tjên-ngi jngo-na jè ra ìßsâ ßñó xkón tíjna, ra ßân, skanda nda mí bakièn-na nga ßân skíjndâßñóô jè xôxíân xâjté-lâ koni jngo chîßnda,” kitsò Juan. 26 ’Ngaßtsì-nò jiòn ßntsé ra tjê-lâ Abraham nchrabáßta-nò kô jiòn ra mì tsà yâ nchrabáßtà-nò tanga ßyaxkón-nó Nainá: jién ßji-ná jè ßén râ-kìî âßta ßtsê Cristo(ra xá Nainá isikasén-ni) nga jè kôchrjekajìn-ná kjôhißin. 27 Jñà xîtâ nâxîndá Jerusalén kô xîtâ ra tjíhìjo ítjòn-lâ, mì kì kijtsexkon tsà jè Jesús ra Cristo, tîßkoâá mì kì kjòchîya-lâ jñà ßén ra chitáßyá ßkiâ nga xkî nîchjin níkjáya yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío koni ßsín tjíßta xâjôn ßtsê xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá. Jñà xîtâ kìî kitsjá kôhixî nga inìßken Jesús; ßkoâá ßsín itjasòn koni ßsín tsò ßén kiî. 28 Nîßsín mì kì mé jé isako ra âßta ßtsê Jesús nga bakièn-lâ nga kîyá, jñà xîtâ kìî, ta isâá kôßsín isíjé-lâ Pilato nga kàtasíßken. 29 ßKiâ nga ijye itjasòn ijye koni ßsín tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá âßtà ßtsê Jesús, itjajénßtà-ni krò, âkjòn kìsihìjin. 30 Tanga Nainá isìkjaáya-îlâ âßta ßtsê kjôbiya. 31 Jesús, ßkiâ nga ijye jaáya-îlâ, kjínßkâ tsakón-lâ ijo-lâ jñà xîtâ ra tâña tsikimakô ßkiâ nga inchrabà-ni Galilea skanda Jerusalén; nîchjin ßndî ßndî, jñá xîtâ kìî ra ßbénâjmí kixî-lâ xîtâ nâxîndá ra âßta ßtsê Jesús. 32 ’Tîßkoâá ngajîn, kií xá tima nàjîn nga închißbènâjmí-làjîn ßén xîtsê ra nda tsò âßta ßtsê Cristo koni ßsín Nainá kitsjà-lâ tsaßba jñà xîtâ jchínga-ná. 33 Kô ßndî-nî, nga isìkjaáya-îlâ Jesús, ßkoâá ßsín ijye isìhitjasòn ra âßta tsâjién nga îxti-lâ xîtâ jchínga-ná meé. ßKoâá ßsín tjíßta xâjôn ßtsê Salmo ra ma-ni jò nga tsò: “Ndî ndî, jî-ní ra Ißndí-nâ; kô ßâán-ná ra Nâßìn-li ma.” 34 Koni ßsín kißsin Nainá nga kisikjaáya-îlâ Jesús âßta ßtsê kjôbiya nga mì tî ki kîyá-ni, ßkoâá ßsín itjasòn ßén ra tjíßta xâjôn-lâ Nainá nga tsò: “Âán sichíkonßtin nàjiòn koni ßsín tsò ßén tsjè-nâ, kô ßén kixî-nâ ra kítsja-lâ David.” 35 ßKoâá tî ßsín tjíßta xâjôn ßtsê Salmo ñándâ nga xìn isa nga tsò: “Mì kì kîßndi nga kjîßndo ijo-lâ Xîtâ tsjè-lì.” 36 Tanga jè David, ßkiâ nga tsikijna î îsaßnde, ßkiâ ijye itjàsòn ijye-lâ koni ßsín mejèn-lâ Nainá, âkjòn ßken; ßkoâá tî ßsín kisihìjin koni ßsín kjomà jñà xîtâ jchínga-lâ; kô jè ijo-lâ ißndo-ní. 37 Tanga jè Xîtâ Tsje ra Nainá isìkjaáya-ilâ mì kì tsa ißndo jè ijo-lâ. 38 ßKoâá ßsín ma-ni, jiòn ßntsé, kôßsín nda katasijin-nò, jñà ßén ra nakjoáya jîn: jé-ní nga âßta ßtsêé Jesús nga sâkò kjoâniijchaßta âßta ßtsê jé ra tjín-nò. 39 Ngaßtsì jé, ra mì ma jahíxìn-no kjôtéxoma-lâ Moisés nga xîtâ kixî kißsin-no, âßta ßtsêé Jesús tjahíxìn-nò nga xîtâ kixî kôma ßkiâ nga kôkjiín-nò âßta ßtsê. 40 Tîkindâà ijo-nò mé-ni nga mì ki kôßsín kômaßtìn-nò koni ßsín tíchjâ xâjôn-lâ jñà xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá nga tsò: 41 Chítsijèn, jiòn ra nachrjengiò ra kjôhixî, kataxkón-nò, kô tîjchijà ijo-nò; jngo xá ßsiaân jè nîchjin tsâjiòn, ßkiâ nga tîßsâ tìtsâjnakòn isa. Skanda mì kì kôkjiín-nò tsa yá ra ßkêènâjmí-nò. 42 Jè Pablo kô Bernabé ßkiâ nga ijye itjo-ni yâ nißya sinagoga, jñà xîtâ ßkoâá ßsín isíjé-lâ nga takó káßténâjmíya-lâ âßta ßtsê jñà kjoâ kìî jè nîchjin níkjáya ra sâ nchrobá ra ma-ni jìn nîchjin. 43 ßKiâ nga ijye kijì-ni jñà xîtâ ra yâ kjóxkóya, kjín ma-ni xîtâ ra kijì tjên-ngì-lâ Pablo kô Bernabé. Tjín ra ngì xîtâ judío kô tjín ra ta jahatjìya-lâ nga xîtâ judío kjomà kô tîßkoâá bexkón Nainá. Âkjòn kiìchjâ-lâ nga ßñó tsikínè-lâ nga nda kátíjìn ikon yâ inìmâ-lâ jñà ßén ra ijye kiíßnchré ra kjônda ßtsê Nainá. 44 Jè nîchjin níkjáya ra ìjngo ra ma-ni jìn nîchjin, kjâmeé kjóxkó ijye xîtâ nâxîndá ra ijchó ßnchré ßén-lâ Nainá. 45 Tanga jñà xîtâ judío kjòchînîkeè Pablo ßkiâ nga kijtsè nga ßñó kjìn ma-ni xîtâ. Âkjòn tsikíßtsiâ nga kondrâ kijì-lâ koni sßín kiìchjâ, tîßkoâá kiìchjâjnò-lâ. 46 Pablo kô Bernabé, ßñó tsißké-lâ ikon; kitsò-lâ: —ßKoâá ßsín tjínè-najîn nga jiòn tsißkenâjmí ítjòn lajîn jè ßén-lâ Nainá jiòn ra xîtâ judío ßmì-nò; tanga inachrjengi-nájiòn; kô tî jión kôßsín închibìnè-là ijo-nò nga mì kì baken-nò nga kítsâjnakon inìmâ-nò skanda ta mé nîchjin-nio. ßKoâá ma-ni nga yâá jnchro kongí ßkenâjmíya-lajîn jñà ra mì tsà xîtâ judío. 47 Ngâ ßkoâá ßsín kitsjà-nàjîn kjôhixî Nainá nga kitsò: Jîí tsja xá-la nga sîhisen-lâ jñà ra mì tsà xîtâ judío, kóhoßki nga tjíjtsa îsàßnde mé-ni ma kîtjokajiìn-ni kjôhißin ra âßta ßtsê jé-lâ. 48 ßKiâ nga kiíßnchré ngaßtsì ra mì tsà xîtâ judío, kjotsjà-lâ; âkjòn tsikíßtsiâ nga kitsò: Ndaá tjín ßén-lâ Nainá. Kô kjokjiín-lâ ngaßtsì xîtâ ra xá ijye kôsín itjahájin-ni nga ßsê-lâ kjôbinachon nî tâ mé nîchjin-nìoô. 49 ßKoâá ßsín kjomà-ni nga tsangasòn ßén-lâ Nainá kóhôßki yâ îßnde râ-kìî. 50 Tanga jñà xîtâ judío tsikíßtsiâ-ní nga tsincháßa jñà íchjín ra îjncha ítjòn ra bexkón Nainá kô xîtâ ítjòn-lâ nâxîndá. Kô jñá tsikíßtsiâ nga kisìkjàn-lâ kjoâ nga kondrâ kijì-lâ jè Pablo kô Bernabé nga tsahatjîngi-lâ. Kô tsachrjekàjìn yâ îßnde-lâ xîtâ kìî. 51 Jè Pablo kô Bernabé tsikítsajneè chijo ntsâkô ra kondrâ ßtsê xîtâ kìî [jè ra bakón nga kjôhißin ßsê-lâ ra âßta ßtsê Nainá]; âkjòn kijì ján nâxîndá Iconio. 52 Tanga jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Cristo, ßñó nda tjíjin inìmâ-lâ kjôtsjacha kô Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá.

Hechos 14

1 Yâ nâxîndá Iconio, jè Pablo kô Bernabé, ßkoâá tî ßsín jahaßsèn yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío; ßñó nda kiìchjâya, skanda batoó kjìn xîtâ judío kjokjiín-lâ kô ra ßkjií xîtâ ra mì tsà xîtâ judío. 2 Tanga jñà xîtâ judío ra mì kì makjiín-lâ, tsincháßa jñà ra mì tsà xîtâ judío mé-ni nga ßcho tsò kjôbítsjèn katasíchjeén ra kondrâ ßtsê xîtâ-lâ Cristo. 3 Pablo kô Bernabé, tseè tsikìtsâjna yâ Iconio. Kiìchjâ táhijín ßén-lâ Nainá, ngâ jè maßñótßaà takon. Kô jè Nainá isìkixîya-ní nga ngi kixîí kjoâ jñà ßén ra tsißkènâjmí âtßa ßtsê kjônda-lâ, ngâ kitsjá-lâ ngaßñó nga ma kißsin kjôxkón ra bakón kjoâjeya-lâ Nainá. 4 Jñà xîtâ nâxîndá Iconio, jòya kjomà; masen kijìßta-lâ jñà xîtâ judío kô masen kijìßta-lâ jñà Pablo kô Bernabé, xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús. 5 Jñà xîtâ judío kô ra mì tsà xîtâ judío tsajôóya-ni kô xîtâxá ítjòn-lâ nga mejèn-lâ skâjàn-kô, kô kîìnè nâjô. 6 Pablo kô Bernabé, ßkiâ nga ijye kiíßnchré, tsanga-ní; yâá kijì yâ ján Listra kô Derbe, nâxîndá ra chjâ-ni Licaonia, kô kóhotjín îßnde ra chjâ-ni yâ jngo tjandi-lâ. 7 Yâ îßnde kìî, tîßkoâá tsißkénâjmíya ßén xîtsê-lâ Cristo ra nda tsò. 8 Yâ Listra tíjna jngo xîtâ ßxîn ra mì kì ma fì skanda tißsâ-ni nga kitsin; nî kje sa jngo nîchjin ntsâkô bajmè-ni. Yâá tíjna xîtâ râ-kìî 9 nga tíßnchré-lâ Pablo nga tíßbénâjmíya. Jè Pablo, ßkiâ nga iskoßán kijtsè-ní nga makjiín-lâ nga ma kônda-ni. 10 Pablo, ßñó kiìchjâ kitsò-lâ: —¡Tîsítjîin, tîsîjna kixî-ni ntsâkì! Xîtâ râ-kìî, ta jngoò iskìßnga nga tsaßsèn kixî-ni; tsikíßtsiâ nga ma tsajmè-ni. 11 Jñà xîtâ, ßkiâ nga kijtsè kjôxkón nda ra kißsìn Pablo, ßñó kiìchjâ, kitsò nga ßén Licaonia: —¡Jñà nainá, xîtâá káßsín ijo-lâ nga kaßfiíßtsé-ná! 12 Bernabé, Zeus kitsò-lâ; kô jè Pablo, Hermes kitsò-lâ, ngâ jè-ní ra ìßsâ ßñó chjâ. 13 Jè îngô-lâ nainá xkóson Zeus, yâá kjijna ândì nâxîndá. Jè nâßmì-lâ jiìkó nchrâjâ kô jiìkó korònâ; jè nâßmì râ-kìî kô ngaßtsì xîtâ nâxîndá mején-lâ sîìßken-lâ jñà nchrâjâ nga tsjá-lâ kjôtjò mé-ni nga skêxkón-ni. 14 Kô jñà Pablo kô Bernabé ra jè Jesús tsikíxáya-lâ, ßchoó kjomà-lâ ßkiâ nga kijtsè kjoâ ra închißsín xîtâ; iskíchrjâyajnò ijo-lâ jè nikje-lâ, âkjòn jahàßsènjìn-lâ xîtâ. ßÑó kiìchjâ, kitsò: 15 —Nda tînáßyà, ¿mé-ni kôßsín închißnià-nò? Ngajîn, tîßkoâá taxkî xîtâ-nájîn koni jiòn. Kií xá káßfiî ßnchro-najîn nga ßkénâjmí-lajîn ßén xîtsê-lâ Cristo ra nda tsò mé-ni nga mì tî kôßsín ßsiân-no kjoâ kiî ra nî-mé chjí-lâ; jè tangíßta-là Nainá ra tíjnakoôn ra tsikínda ngajmì kô nangi kô tîßkoâ tsikínda ndáchikon, kô ngaßtsì tsajmì ra tjín. 16 Jñà nîchjin ra ijye tsato, Nainá kitsjáßnde-lâ ngaßtsì nâxîndá ra tjín î îsàßnde nga tsinchimaya ndîyá ra isasèn-lâ. 17 Tanga Nainá, kjißtá nîchjin nda tíßya tsijèn-lâ yá-ní ra jè, nga tíßya-lâ ngaßtsì kjônda ra tíßsín; jè-ní ra tísíkasén-nò jtsí ra ngajmì tínchrabá-ni; kô títsjá-nò tsajmì ra tímajchá-nò kô títsjá-nò ngatsßi tsajmì ra machjeén-no ra ma chine mé-ni nga ßsê kißta kjôtsja yâ âjin inìmâ-nò. 18 Pablo kô Bernabé, nîßsín kôßsín kitsò-lâ ngaßtsì kjoâ kìî, ßñó chjá kjomà-lâ nga tsatékjáya-lâ xîtâ nâxîndá nga kì tà chjà chô síßken-lâ koni jngo kjôtjò ra tsjá-lâ. 19 Tîßkiâá-ni, ßjiì ißka xîtâ judío ra inchraba-ni Antioquía kô Iconio nga tsincháßa jñà xîtâ nâxîndá nga tsikínè nâjô jè Pablo. ßKiâ nga ijye kôßsín isìkô kßoâá kjomà-lâ koni tsà ijyeé ßken; âkjòn tsikíßndôfeßta nangi, kiì síkatjên yâ ândiì nâxîndá ján. 20 ßKiâ nga jñà xîtâ ra kótáßyáßta-lâ Cristo kjóxkóßta-lâ Pablo ñándâ nga kjijna, tsasítjêèn india-ni; jahaßsen jìn india-ni yâ nâxîndá; kô ra kjomà nchijòn kijì kô Bernabé ján Derbe. 21 ßKiâ nga ijye tsißkénâjmíyà ßén xîtsê-lâ Cristo ra nda tsò yâ nâxîndá Derbe, ñándâ nga ßñó kjìn xîtâ kjòkjiín-lâ nga kijìßta-lâ Jesús, kijì india-ni yâ Listra, Iconio kô yâ Antioquía. 22 Pablo kô Bernabé kitsjá-lâ ßén nga ßñó kataßbé-lâ ißkon jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Cristo ra títsâjna yâ nâxîndá kìî; tsißkénâjmí-lâ nga kixî katìtsâjnakô ßén ra makjiín-lâ; kitsò-lâ: —ßKoâá ßsín tjíne-lâ (Machjeén-ní) nga tse kjôhißin kôtojién ßkiâ nga tîßsâ închimangié îßnde ñándâ nga kîtjàâßsên jieén, ñándâ nga tíbatéxoma Nainá. 23 Nga jngó-jngó îßnde ñándâ nga tjín nâxîndá-lâ Cristo, Pablo kô Bernabé tsjaájìn xîtâ jchínga ra tsikíßta xá nga sîìkindâ xîtâ-lâ Cristo; ßkiâ nga ijye kiìchjâßta-lâ Nainá, kô ijye tsikìtsâjnachjan, yâá isìngâtsja xîtâ kiî yâ âya tsja Nainá ra ijye yâ âßta ßtsê kjokjiín-lâ. 24 ßKoâá ßsín jahato yâ îßnde Pisidia, nga ijchò-ni nangi Panfilia. 25 Tsißkénâjmí ßén-lâ Cristo yâ nâxîndá Perge, âkjòn kijì yâ Atalia. 26 Yâá jahaßsen chitso nga kijì india-ni yâ Antioquía, yâ îßnde ñándâ nga isatéxá-lâ âßta ßtsê kjônda-lâ Nainá jè xá ra ijye itjasòn-lâ. 27 ßKiâ nga ijye ijchò-ni yâ Antioquía, tsikíxkóya xîtâ nâxîndá-lâ Cristo; tsißkénâjmí-lâ ngaßtsì kjoâ ra isìkô Nainá, kóßsín kjomàßtin nga jè Nainá kitsjáßnde-ní nga tîßkoâ kjokjiín-lâ jñà ra mì tsà xîtâ judío. 28 Pablo kô Bernabé, tseè tsikìtsâjnakô xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Cristo yâ Antioquía.

Hechos 15

1 Jñà nîchjin kìî, ßjiì ißka xîtâ ra inchrabà-ni Judea nga ijchò yâ Antioquía nga tsißkénâjmíya-lâ xîtâ-lâ Cristo, kitsò-lâ: “Mì kì ma kítjôkàjiòn kjôhißìn ßtsê jé-nò tsà mì kì sîßtà chîbâ ijo-nò kjoâ ßtsê circuncisión koni ßsín tíchjâ kjôtéxoma-lâ Moisés.” 2 Pablo kô Bernabé ßñó tsajôókjò kô jñà xîtâ kìî nga tsakátiya-ni jñà kjoâ kìî; âkjòn, ßkoâá ßsín iskosòn-lâ nga jè Pablo kô Bernabé kîjî ján Jerusalén. Kô tîßkoâá tsakáhijtakôó te ißka xîtâ ra tîßkoâ xîtâ-lâ Cristo nga kijì, mé-ni nga sîndajín-ni kjoâ kô jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús kô xîtâ jchínga ßtsê nâxîndá-lâ Cristo ra títsâjna yâ. 3 Jè nâxîndá-lâ Cristo ra tíjna yâ Antioquía tsasìkôßtá jñà xîtâ kìî mé-ni nga kôma kîjî-ni. ßKoâá ßsín jahato yâ nangi Fenicia kô Samaria. Tsißkénâjmí nga jñà ra mì tsà xîtâ judío tîßkoâá ijyeé închifahatjiya-lâ nga yâá închifìßta-lâ Cristo. Ngaßtsì xîtâ ra makjiín-lâ âßta ßtsê Cristo, ßñó kjotsja-lâ. 4 ßKiâ nga ijchò ján Jerusalén Pablo kô Bernabé, nda kinißsin-lâ âßta tsßê jñà xîtâ nâxîndá-lâ Cristo, kô xîtâ jchínga ra yâ batéxoma, kô xîtâ ra tsikíxáya-lâ Cristo; âkjòn tsißkénâjmí ijye-lâ ngaßtsì kjoâ ra kißsin Nainá ra âßta ßtsê. 5 Yâá títsâjnajìn ißka xîtâ fariseo ra ijye kjokjiín te-lâ ßén nda-lâ Cristo; tsincha kixî-ní nga kitsò: —Jñà ra mì tsà xîtâ judío ra ijye makjiín-lâ, machjeèn-ní nga sîßta chîbâ ijo-lâ ra kjoâ ßtsê circuncisión; tîßkoâ sînè-lâ nga kàtasíhitjasòn kjôtéxoma ra kitsjà Moisés. 6 Kjóxkóya-ní jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús kô xîtâ jchínga ra ßtsê nâxîndá-lâ Cristo nga tsajôòya-ni jñà kjoâ kìî. 7 ßÑó tse tsajôóya-ni kjoâ kiî; chaán tsasíjna kixî Pedro, kiìchjâ, kitsò: —Jiòn ßntsé, ijyeé tjíjìn-nò nga ßân ijyeé kjotseé jahájìn-na Nainá nga ßân ßkènâjmí-lâ ßén xîtsê ra nda tsò âßta ßtsê Cristo jñà ra mì tsà xîtâ judío mé-ni nga tîßkoâ kôkjiín-lâ. 8 Jè Nainá ra beè jè inìmâ-ná, ßkoâá ßsín tsakón kixî nga tîßkoâá tsjakeé te jñà xîtâ kiî, ngâ koâá tîßsín kitsja-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ koni ßsín kitsjá-ná ra jién. 9 Nainá kisitsje inìmâ-lâ xîtâ kìî ßkiâ nga kjòkjiín-lâ âßta ßtsê, nga ta ngásòn ngáya tsjake-ná ngaßtsí-ná, jién ra xîtâ judío ßmì-ná, kô ra taxkî xîtâ. 10 ßNdîßndî, ¿mé-ni nga kondrâ mangí-là jiòn jè kjôbítsjèn-lâ Nainá? ¿Mé-ni kôßsín bìnè-là jiòn jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Cristo nga katasíhitjasòn kjôtéxoma, kjoâ ra ßñó ißin tjín? Ra skanda nî jñà xîtâ jchínga-ná kô nî jién, mì kì chíkjoâ-ná nga niitjasén. 11 Tanga ßkoâá ßsín makjiín-ná jién ra xîtâ judío ßmì-ná kô ra taxkî xîtâ, nga ngásòn ta kjônda ßtsê Jesús ra tíjna ítjòn-ná nga kítjôkajieén kjôhißin ra âßta ßtsê jé-ná. 12 Jyò tsikìtsâjna ngaßtsì xîtâ ra yâ títsâjna. Kiíßnchré-lâ Bernabé kô Pablo nga tsißkénâjmí-lâ kóßsín kjomà nga ßñó tse kjoâxkón ra kißsin Nainá ra âßta ßtsê yâ ngixkôn xîtâ ra mì tsà xîtâ judío. 13 ßKiâ nga ijye kiìchjâ Bernabé kô Pablo, ßkiâá kiìchjâ Jacobo, kitsò: —ßNtsé ra î titsâjna, tînáßyá-ná. 14 Jè Simón Pedro, ijyeé tsißkénâjmí-ná kóßsín kjomà ßkiâ nga tîßsâ ijchò tjòn-lâ jè kjônda-lâ Nainá jñà ra mì tsà xîtâ judío nga tsaájìn nga xîtâ nâxîndá-lâ kjomà. 15 ßKoâá ßsín mangásòn ßén kìî koni ßsín tsikínda xâjôn jñà xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá nga kitsò: 16 ßKiâ nga kôma âskan-niô, kjíßîi india-na nga kindáyá xîtsê india-na koni ßsín nga tsatéxoma jè David. Nda kjón síkíjnanda india-na nga ìjngo xîtâ sìkasítjên, ra yâ kjînchraba-ni tjê-lâ David nga jè síkíjnaya ngajo-na îßnde-lâ, 17 mé-ni jñà xîtâ ra ißka ßkoâàtsji-ni Nainá, ngaßtsì ra mì tsà xîtâ judío, jñà ra âßta ßtsâ-ßân chjâ-ni. 18 ßKoâá ßsín tsò Nainá ra ijye kjotseé tsißkénajmí kjôbítsjèn ra tjín-lâ. 19 ’ßÂn, ßkoâá ßsín xian nga mì kì ma sînè-lâ kjoâ ra ißin tjín jñà ra mì tsà xîtâ judío, jñà ra închifaàtjìya-lâ nga închifìßta-lâ Nainá. 20 Ta jè-la ra machjeén nga ma sîkasén-lá xâjôn nga mì kì ma skînê ngaßtsì tsajmì ra yâ sînchá yâ ngixkôn xkósòn ra nainá tsò-lâ xîtâ; tîßkoâá mì kì ma kjoâchijngi ßsîin, kô mì kì tî kôma skînê-ni jní-lâ ngaßtsì chô kô mì kì kôma skînê ijo-lâ chô ra mì kì xaájtèn jní-lâ. 21 Skanda tîßsâ-ni kjotseé, nga jngó-jngó nâxîndá tjín xîtâ ra ßbénâjmíya jè kjôtéxoma-lâ Moisés; nga xkî nîchjin níkjáya kotáßyájìn xîtâ, yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío. 22 Jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús kô ngaßtsì xîtâ nâxîndá-lâ Cristo kô xîtâ jchínga ra yâ batéxoma, tsajôóya-ni nga tsjaájìn ißka xîtâ xákjién ra isìkasén yâ Antioquía nga tsakáhijtakô Pablo kô Bernabé. Jñà itjahájìn Judas ra tîßkoâ Barsabás ßmì kô Silas. Xîtâ kìî, jñà-ní ra isâ ßñó xkón títsâjna yâ âjìn-lâ xîtâ xákjién. 23 Isißkà jngo xâjôn ra tsò: “Ngajîn, xîtâ ra tsikíxáya-najîn Jesús kô xîtâ jchínga ra ßntsé chibé âßta ßtsê Cristo, nikasén-lajîn ßén nga kôßsín nìxaàßta-làjîn jiòn ßndsé ra mì tsà xîtâ judío ßmì-nò ra titsâjna yâ nâxîndá Antioquía, kô îßnde Siria kô Cilicia. 24 Ijyeé iskaßtá najîn ßén nga tî ßîí itjokàjin ißka-ni xîtâ ra ijchòjkon najiòn ra ßmì tsa jîn kitsißnde-lâjîn; nga sií síkô-nò nga bákô-nò ßén ra síkitsón-jìn kjôbítsjen-nò. 25 Ngaßtsì-najîn, ßkoâá ßsín kichibaya-najîn nga închinìkasén ißka-jîn xîtâ tsâjîn ra kîkàtsíjèn-nò. Kjiìjta-kô jñà ßndsé Pablo kô Bernabé, xîtâ ra ßñó tsjacha-jîn, 26 jñà ra ijye kôßsín tsikínè-lâ ijo-lâ nîßsín ta mé kjôhißín ra tsatojin âßta ßtsê Jesucristo ra tíjna ítjòn-ná. 27 Închinìkasén-lajîn Judas kô Silas, jñà ra koâ tîsßín koâàkô nâjmí-nò jñà ßén kiî. 28 Ngajîn kô jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá ßkoâá ßsín ndà isasèn-najîn nga mì tsa kjôßñó sînè-nò nga sîitjasòn kjoâ ßtsê kjôtéxoma ra ißin tjín. Tà kiì-ní ra machjeèn nga nda sîitjasòn jiòn jñà kjoâ kìî: 29 nga mì kì ma chjîneè ijo-lâ chô ra síßken xîtâ âßta ßtsê xkósòn ra nainá tsò-lâ, kô mi kì ma chjîneè jní-lâ ngaßtsì chô kô ijo-lâ chô ra mì kì xaájtèn jní-lâ; tîßkoâá mì kì ma nga kjoâchijngi ßsiâan; tsà chjáaxìn-là ijo-nò ngaßtsì kjoâ kìî, ndaá tjín kjoâ ra ßsiâan. Kôßsín nda tîtsâhijyo ngaßtsi-nò.” 30 Jñà xîtâ kìî ra kôßsín inikasén, ßkiâ nga ijye kisíkjáya-lâ xákjién, ßkiâá kijì skanda ján Antioquía; ßkiâ nga ijchò tsikíxkóya ngaßtsì xîtâ xákjién ra tîßkoâ xîtâ-lâ Cristo; isìngâtsja jè xâjôn ra inìkasén ra jñà ßya. 31 Jñà ßndsé kìî, ßkiâ nga ijye tsikíxkîyajin jè xâjôn râ-kìî, tsjaá kißse-lâ nga kôtsò ßén ra ijchò síjehikon. 32 Jè Judas kô Silas tîßkoâá Nainá chjâ ngajo-lâ; kjìn ßén tsakákônâjmí jñà ßndsé kìî ra nda kitsja ngaßñó-lâ kô nga isìje ikon. 33 Kjín nîchjin tsikìtsâjna yâ Antioquía. Ra kjomà âskan-niô isíkjáya-lâ xákjién, nga kijì-ni yâ Jerusalén; nga kiìjkon india-ni jñà xîtâ ra isìkasén. 34 [Tanga jè Silas ßkoâá ßsín isasèn-lâ nga yâá tsikíjna yâ Antioquia.] 35 Pablo kô Bernabé, yâá tsikìtsâjna-te yâ Antioquía. Tsakónya kô tsißkénâjmíya isa ßén xîtsê-lâ Cristo ra ndaà tsò. Kô kjín ma isa xîtâ ra tâñà isíxákjokô nga isìkaßbí ßén-lâ Nâßín-ná. 36 ßKiâ nga kjomà âskan-ni, jè Pablo kitsò-lâ Bernabé: —Tjian india-ná kóhoßki nâxîndá ñándâ nga tsißkénâjmié ßén-lâ Nainá mé-ni nga jchâ-ná kóßsín títsâjna jñà xîtâ xangiêé. 37 Jè Bernabé jè mejèn-lâ îkô Juan ra tîßkoâ Marcos ßmì nga kôhijtakô te; 38 tanga jè Pablo mì kì isasèn-lâ, ta ngâtjì-lâ ngâ kitsjìn tákòn ján Panfilia nga mì tî kì tsakáhijtakô-ni nga isíxá jè xá ra tjíma-ni. 39 ßKiâ nga mì tî kjóngásòn-ni ßén-lâ, yâá inchrabà-ni nga isakò-lâ kjoâ; tsinchaßtaxìn-lâ xákjién; jè Bernabé kiìkô Marcos, jahaßsen jngo chitso nga kijì skanda Chipre. 40 Pablo, jè tsjaájin Silas nga tsakáhijtakô. Jñà xîtâ-lâ Cristo yâá isìngâtsja yâ âya tsja Nainá, âkjon kijì. 41 Kijì yâ nangi Siria kô Cilicia; yâá tsinchima nga isíßñó ikon ngaßtsì xîtâ nâxîndá-lâ Cristo nga kixî katincha ra âßta ßtsê Nainá.

Hechos 16

1 Pablo, ßkiâ nga ijchò nâxîndá Derbe kô Listra, yâá iskajin jngo xîtâ ra yâ kotáßyáßta-lâ Cristo ra ßmì Timoteo; jè nâ-lâ xîtâ judío-ní, tîßkoâá makjiín te-lâ âßta ßtsê Cristo. Tanga jè nâßìn-lâ xîtâ griego-ní. 2 Jñà xîtâ xangiêé ra makjiín-lâ âßta ßtsê Cristo ra títsâjna Listra kô Iconio ßñó nda kiìchjâ ra âßta ßtsê Timoteo. 3 Pablo mejèn-lâ nga jè kôhijtakô; kií, kisißta chîbâ-ni jè kjoâ ßtsê circuncisión mé-ni nga nda kíjna-ni Timoteo âßta ßtsê xîtâ Judío, ta ngâtji-lâ kóhotjín xîtâ ra yâ títsâjna, nda tjíjin-lâ nga jè nâßìn-lâ xîtâ griego-ní. 4 Ngaßtsì nâxîndá ra jahato, ßkoâá ßsín kitsò-lâ nga katasíhitjasòn kjôhixî ra tsajôóya-ni jñà xîtâ ra tsikíxáya-lâ Jesús kô xîtâ jchínga ra títsâjna ján Jerusalén ra yâ síkindâ nâxîndá-lâ Cristo. 5 ßKoâá ßsín kjoma-ni nga jñà xîtâ nâxîndá-lâ Cristo, ìsâá ßñó nda kjokjiín ìsa-lâ; kô nîchjin nchijón kjokjìn-ya isa xîtâ ra makjiín-lâ. 6 Jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá mì kì kitsjaßndè-lâ Pablo kô xîtâ xákjién ra kjiìjtakô nga yâ îßkénâjmíya ßén-lâ Cristo yâ nangi Asia; ßkoâá ma-ni nga yâ tsatojin yâ nangi ñándâ ßmì Frigia kô Galacia. 7 ßKiâ nga ijchò yâ nangi Misia, kjòmejèn-lâ nga yâ kîjî nangi Bitinia, tanga jè Inìmâ Tsjeè-la Jesús mì kì kitsjàßnde-lâ. 8 ßKiâ nga jahato Misia, yâá ijchò skanda nâxîndá Troas. 9 ßKiâ nga ijye títsâjna Troas, ßkiâ nga nîtjên, jè Pablo tsatsíjen tsijeén jngo-lâ xîtâ, koni tsa nijñá tíßbi-lâ ra yâ nangi Macedonia îßnde-lâ ra tsasìjna kixî yâ ngixkôn Pablo. Tsikítsaßba-lâ, kitsò-lâ: “Nchrabí î nangi Macedonia. Tîsîkô-nájîn.” 10 ßKiâ nga ijye kijtse kjoâ kiî jè Pablo ndîtôón tsikìtsâjnanda-jîn nga tsangì-jîn yâ ján nangi Macedonia, ßkoâá ßsín tjíjngo takòn-jîn nga jè Nainá tíchjâ-najîn mé-ni nga sîkaßbí-jîn ßén xîtsê-lâ Cristo ra nda tsò yâ îßnde râ-kîì. 11 ßKiâ nga ítjô-najîn yâ nâxîndá Troas, ichjíbé jngo jîn chitso, tsangì kixî-jîn yâ nangi ra kjijna âjin nandá ra ßmì Samotracia; ra kjomà nchijòn yâá tsangì-jîn nâxîndá ra ßmì Neápolis. 12 ßKiâ nga ítjô-najîn Neápolis, âkjòn tsangí-jîn Filipos, jngo nâxîndá ítjòn ßtsê îßnde Macedonia ra nda tjábé-lâ ngaßñó âßta ßtsê Roma. Kjín nîchjin tsikìtsâjna-jîn yâ îßnde râ kìoô. 13 Jngo nîchjin níkjáya tsangí jîn jngo îßnde yâ ândi nâxîndá ñándâ tíßfa jngo xângá nandá, ngâ ßkoâá ßsín iníkítsjèn-jîn nga tjín jngo îßnde ñándâ chjâßta-lâ Nainá jñà xîtâ judío. Tsikìtsâjna nájîn nga kinàkjoákô-jîn âßta ßtsê ßén nda-lâ Cristo jñà íchjín ra maxkóya yâ îßnde ra kìoô. 14 Yâá tíjnajìn jngo chjôón ra ßmì Lidia ra batíjna nikje chjí ra chjîßndî nájtsé kjòn îsén-lâ; yâá îßnde-lâ ñándâ ßmì Tiatira; jè chjôón râ kìî ndaà bexkón Nainá; kô jè Nainá isìchîya-lâ nga nda kiíßnchré koni ßsín tíchjâ Pablo. 15 Jè Lidia isatíndá-ní; kô ngaßtsì xîtâ ra títsâjna yâ nißya-lâ. Ra kjomà âskan-ni tsikítsaßba najîn nga kitsò najîn: —Tsà kixî kjoâ nga makjiín-nò nga ßân, ndaá makjiín-na âßta ßtsê Nainá, tjiaán yâ nißya-nâ, yâ sîkjáya-nò. Kjoßñó kißsin nàjîn nga tsikìtsâhijyo-jîn. 16 Jngo nîchjin ßkiâ nga închimangí-jîn yâ îßnde ñándâ nakjoáßta lâjîn Nainá, kiskajiín jngo jîn tsati ra inìmâ ßcho-lâ nîí tjíjìn yâ inìmâ-lâ; maá-lâ bínda nga kjóßtasòn jñà xîtâ. Jñà ni-lâ tsati chîßnda râ-kìî ßñó nda síkijne tôn ßkiâ nga kôtjín xá ra ßsín. 17 Tsati râ-kìî, tjên-ngi-lâ Pablo kô ngaßtsi-najîn; ßñó chjâ nga tsò: —Jñà xîtâ kìî, jñà chîßnda-lâ Nainá ra ßñó ßnga tíjna; kô jè ßbénâjmí-najiòn ndîyá ra ma kítjôkàjin-no kjôhißìn ßtsê jé-nò. 18 Kjín nîchjin kôßsín kitsò-najîn jè tsati râ kìî. Jè Pablo, tâ chaán kjòjti-lâ; isìkófatßa-lâ; kitsò-lâ jè inìmâ ßcho-lâ nîí ra tjíjìn yâ inìmâ-lâ tsati: —ßKoâá ßsín xin-là ra âßta ßtsê Jesucristo, nga títjôjin yâ inìmâ-lâ jè tsati râ-kìî. Tîßkiâá-ni, jè inìmâ ßcho-lâ nîí, ndîtôón itjo. 19 Jñà ni-lâ tsatì, ßkiâ nga kijtsè nga itjaáxìn-lâ jè kjoâ ra ma-lâ, nga mì tî kì kisìkijne-ni tôn, itsabaßñó jè Pablo kô Silas, nga kiìkô yâ ngixkôn xîtâxá. 20 Tsinchá masen ñándâ títsâjna jñà xîtâxá kitsò: —Jñà xîtâ kìî ra xîtâ judío, kjôsií închibátsji î nâxîndá-ná. 21 Kií bakónya kjôtéxoma ra mì ki tjíßnde-ná nga sîitjasén kô nga kôsßín ßsiêén, ta ngâtji-lâ nga xîtâ romano-ná ra jién. 22 Ngaßtsì xîtâ nâxîndá saba kondrâá kijì-lâ jè Pablo kô Silas; jñà xîtâxá ßkoâá ßsín kitsjà kôhixî nga kàtachrjayájno nikje-lâ, âkjòn kàtaßse-lâ yá. 23 ßKiâ nga ijye ßñó tsajá-lâ, ndâyá isikjahaßsèn; âkjòn kitsjá-lâ kôhixî jè ra síkindâ ndâyá nga nda katasíkindâ jñà xîtâ kìî. 24 Jè xîtâ ra síkindâ ndayá ßkiâ nga kißtsì-lâ kôhixî, yâá isíkítsâjna ñándâ isâ ßñó nângâ. Tsakánèßñó ndsâkô yá ra ßñó iyí ra xá isindaà-ni nga kôßsín machjeén. 25 ßKiâ nga ijye ijchò masen nîtjên, jè Pablo kô Silas, închichjâßtá-lâ Nainá, tîßkoâá închiseè-lâ Nainá, so ra jè Nainá jeya síkíjna; kô jñà xîtâ ra ißka ra tîßkoâ kjôhißìn títsâjna, închißnchré-lâ. 26 Ta ndîtôón ßjiì jngo ßchón ra ßñó jchán ßtsa; jñà chrjó tjaßtsin ndâyá, ngi kjojtiyaà-lâ. Jñà xôtjôbâ-lâ ndâyá ngi itjáßxâ-ní, tîßkoâá jñà naßñó kîchâ kadenâ ra tjíßtaßñó-ni xîtâ ra yâ títsâjna ndâyá, ngi jngo kjá tsájndâkjo. 27 Jè xîtâ ra síkindâ ndâyá, ßkiâ nga itjafá-lâ, kijtseè-ní nga tîßxá ijye jñà xôtjôbâ-lâ ndâyá. ßKoâáßsín isíkítsjèn tsà ijyeé tsanga ijye xîtâ ra títsâhißya ndâyá. Iskábé jngo kîchâ ndajò nga mejèn-lâ sîìßken ijo-lâ. 28 Jè Pablo, ßkiâ nga kijtsè, ßñó kiìchjâ nga kitsò-lâ: —Kì ta chján kôßsín nìkîì ijo-lì; tìtsâjna ijyeé nájîn îjndí. 29 Jè xîtâ ra síkindâ ndâyá ßkiâá isíjé jngo nißí; ndîtôón jahaßsen, ngi tífatsé-ní nga itsakjòn, isìkàtjên ijo-lâ yâ ângi ntsâkô Pablo kô Silas. 30 Âkjòn tsachrje-ni ndâyá Pablo kô Silas; iskonangi-lâ nga kitsò-lâ: —Jiòn nàmî, ¿mé ra ßsîaân nga ma kítjôkàjiaân kjôhißìn? 31 Pablo kô Silas kitsó-lâ: —Katakjiín-lì âßta ßtsê Jesucristo ra tíjna ítjòn-ná mé-ni nga ma kítjôkàjin-ni kjôhißìn ngajî kô ngaßtsì xîtâ ra títsâjna yâ nißya-lì. 32 Tsißkénâjmí-lâ ßén-lâ Nâßín-ná kô ngaßtsì xîtâ ra títsâjna yâ nißya-lâ. 33 Tî jè-ni nîtjên, jè xîtâ ra síkindâ ndâyá, tsiníjno ñándâ nga kiti-lâ Pablo ko Silas; ra ijye kjomà isatíndá-ní kô ngaßtsì xîtâ ra títsâjna yâ nißya-lâ. 34 ßKiâá kiìkô yâ nißya-lâ nga tâña tsakjèn kjoò; kô kóhotjín xîtâ nißya-lâ, ßñó tsja kißse-lâ nga ijye kjokjiín-lâ âßta ßtsê Nainá. 35 ßKiâ nga ijye kißse îsén, jñà xîtâxá isikasén polsiyâ-lâ nga kitsjá kjôhixî nga katitjo-ni ndâyá Pablo kô Silas. 36 Jè xîtâ ra síkindâ ndâyá isíkjíßnchré Pablo kitsò-lâ: —Ijyeé kásíkasén-na kôhixî jè xîtâxá nga ijyeé ma kîtsâhijoßndîí-nò. Tangí-là nda-nò. 37 Tanga jè Pablo kitsó-ní: —Ngajîn, xîtâ Roma-nájîn. [Mì kì tjíßnde nga taxkî siìkô-najîn.] Kißseé-najîn yá yâ ngixkôn nâxîndá, ßkiâ nga ndakjeé ßya-lâ tsa mé jé ra tjín-najîn, kô ra kjomà, tsangì-jîn ndâyá; kô ßndî ßndî mejèn-lâ nga tà kjôßma sîíkítsâjnaßndîí-najîn; isâá nda-ni nga jñà kjòn kàtjanchrabá kàchrje-najîn. 38 Jñà polsíyâ, ßkoâá ßsín tsißkènâjmí-lâ jñà xîtâxá. Kô ßkiâ nga kiíßnchré jñà xîtâxá nga jè Pablo kô Silas nga xîtâ Roma-ní, ßñó itsakjòn. 39 Ndîtôón kijì nga tsachrje-ni ndâyá Pablo kô Silas; âkjòn isíjè-lâ kjoâniìjchaßta jè kjoâ ra isìkô, kô tsikítsaßba-lâ nga katabitjojìn yâ nâxîndá. 40 Pablo kô Silas, ßkiâ nga ijye itjo-ni ndâyá, yâá kijì yâ nißya-lâ chjôón ra ßmì Lidia. Kô ßkiâ nga kijtse india-ni xákjién, tsakákô nâjmí-ní nga ßñó kataßbé-lâ ißkon jñà xîtâ kìî, âkjòn kijì.

Hechos 17

1 ßKoâá ßsín jahato Anfípolis kô Apolonia, ijchò Tesalónica yâ nâxîndá ñándâ nga tjín jngo nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío. 2 Jè Pablo, koni ßsín nga ijye nga-lâ jahaßsen yâ nißya sinagoga; jàn nîchjin níkjáya tsajôóya-ni nga iskòßtáßyájin Xâjôn Tsjeè-lâ Nainá. 3 ßKoâá ßsín tsißkénâjmí-lâ nga jè Cristo [ra xá inìkasén-ni] nga tjínè-lâ nga kîyá; kô ßkiâ nga ijye kîyá tjíné-lâ nga kjoâáya-îlâ; kô kitsó-lâ: —Jè Jesús ra kôßsín tíßbenâjmí-no, jè-ní Cristo [ra xá inìkasén-ni]. 4 Tjín ißka xîtâ judío ra kjòkjiín-lâ ßén-lâ Nainá; kô yâá tsakáhijtakô Pablo kô Silas. Tîßkoâá kjín xîtâ griego ra bexkón Nainá kjokjiín-lâ kô kjín íchjín ra îjncha ítjòn kjòkjiín te-lâ. 5 Tanga jñà xîtâ judío ra mì kì makjiín-lâ, kjòchînîkeè jè Pablo kô Silas. Tsikíxkóya xîtâ ra ta yâ tjímaßtse ra xîtâ ßcho; tsikíßtsiâ nga tsißké kjôsi yâ âjìn nâxîndá; kiskajanßta nißya-lâ xîtâ ra ßmì Jasón, tsakátsjì Pablo kô Silas nga mejèn-lâ kôchrje nga sîìngâtsja xîtâ nâxîndá. 6 Tanga mì kiì kjomà isakò-lâ; kjojchán inachrje-ni Jasón kô xîtâ-lâ Cristo ra yâ títsajna ißka nga kiìkô yâ ngixkôn xîtâxá; ßñó kiìchjâ kitsò: —Jñá xîtâ kìî ra închisíkitsón xîtâ îsàßnde ijyeé ßjiì-te î îßnde tsâjién. 7 Ngaßtsì jñà xîtâ kìî, kitsjáßnde-lâ jè Jasón nga tsikìtsâjna yâ nißya-lâ. Sabà kondrâá fì-lâ jè kjôtéxoma-lâ Cesar ra xîtâxá ítjòn tíjna; kô ßkoâá ßsín tsò nga tíjna ró ìjngo isa xîtâxá ítjòn ra ßmì Jesús. 8 Jñà xîtâxá kô xîtâ nâxîndá, ßkiâ nga kiíßnchré jñà ßén kìî kjojtií-lâ. 9 ßKiâ nga ijye isìnè-lâ tôn jè Jasón kô xîtâ ra ißka, isíkítsâhijondîí-ni. 10 ßKiâ nga ijye kjojñò, jñà ßndsé ndîtôón isikasén jè Pablo kô Silas skanda ján nâxîndá Berea. ßKiâ nga ijchò yâ îßnde râ-kìî, yâá jahaßsen yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío. 11 Jñà xîtâ ra títsâjna yâ Berea, ìsâá nda tjín kjôbítsjen-lâ mì ßkoâà-ni koni jñà ra títsâjna yâ Tesalónica; ìsâá ndîtôn kjòkjiín-lâ ßén-lâ Nainá. Nîchjin nchijòn nda iskoßtáßyájìn jè xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga mejèn-lâ skê a kixîí kjoâ nga kôßsín tjín kiti koni ßsín nga tíßsenâjmí-lâ. 12 ßÑó kjìn xîtâ judío kjokjiín-lâ, tîßkoâ kjín íchjín ra îjncha ítjòn kô xîtâ ßxîn kjokjiín te-lâ ra xîtâ griego. 13 Jñà xîtâ judío ra títsâjna yâ Tesalónica, ßkiâ nga kiíßnchré nga jè Pablo kô Silas yâá títsâjna ján Berea, nga yâá închißbénâjmí ßén-lâ Nainá, kijì yâ nâxîndá râ-kìî nga kiì kincháßa xîtâ nga kàtasakó kjôsi. 14 Jñà ßndsé, ndîtôón isìkasén Pablo yâ ândi ndáchikon ján; tanga Silas kô Timoteo yâá tsikìtsâjna Berea. 15 Jñà xîtâ ra tsakáhijtakô Pablo nga kiìkô índia, skanda yâá kiìkô Atenas. ßKiâ nga ijye tsáfa-ni, yâá ßya kôhixî nga jè Silas kô Timoteo ndîtôón katafìtjên-ngi-lâ. 16 Pablo, ßkiâ nga tíjna yâ nâxîndá Atenas nga tíkoñá-lâ jè Silas kô Timoteo, taxkî baá kjomà-lâ ßkiâ nga kijtse nga yâ nâxîndá râ-kìî, taxkî kjín xkósòn bexkón ra mì tsà Nainá. 17 ßKoâá ma-ni nga yâ nißya sinagoga tsajôóya-ni kô xîtâ judío, kô ra taxkî xîtâ ra tîßkoâ bexkón Nainá; kô nîchjin nchijòn tsakákô nâjmí ngaßtsi xîtâ ra maxkóya yâ ndîtsîn. 18 Tîßkoâá tjín ißka xîtâ ra kjôbítsjen ßtsê xîtâ epicúreo kô ßtsê xîtâ estoico bakónya. Tîßkoâá tsajôóya-ni kô Pablo. Tjín ißka ra kitsò: —¿Kótsò-ni ßén ra chjâya jè xîtâ xîßa râ-kìî? Tîßkoâ tjín ißka ra kitsò: —Âßta ßtsê nainá xîtsêé-la ra ßbénâjmíya. ßKií kôßsín kitsò-ni nga jè Pablo, jè tsißkénajmí-lâ ßén ra nda tsò âßta ßtsê Jesús, kô tîßkoâá tsíßkénâjmí-lâ nga jè Jesús jaháya-îlâ ra âßta ßtsê kjôbiya. 19 ßKiâá kiìko jngo îßnde ñándâ ßmì Areópago. Iskonangi-lâ kitsò-lâ: —¿A kômaá nda kînáßya-lajîn jè kjôtéxoma xîtsê ra jî ßbènâjmíyi? 20 Jè ßén ra bakonyi, ßñó xîtsê kô ßñó ßkjîí tsò. Mejèn-najîn nga kôßkín-nájîn kóßsín tsò-ni. 21 Kií kôßsín kitsò-ni nga ngaßtsì jñà xîtâ ra yâ Atenas îßnde-lâ kô xîtâ ra xìn nangi-lâ, tà ßkoâá ßsín închisíkaßya kißta nîchjin-lâ nga jè ra ßñó mejèn-lâ nga kjîßnchré kô nga kîchjâ-te kótsò kjôbítsjen xîtsê ra tíbatsíjen. 22 Pablo, ßkiâá tsasíjna kixî yâ masen-lâ îßnde Areópago, kitsò: —Ngaßtsì-nò ra î îßnde-no Atenas, ßkoâá ßsín tsijen-na nga ßñó nda ßyaxkón jiòn kô ßñó nda makjiín-no âßta ßtsê ra nainá ßmì-lâ. 23 ßKiâ nga jáhato yâ jngó jngó îngô ñándâ maxkóyà jiòn, kíjtse-náâ nga tjíßta jngo ßén ra tsò: “Jè Nainá ra mì kì ßyaxkon-lâ.” Kô jè Nainá ra kôßsín ßyaxkón jiòn nîßsín mì kì ßyaxkon, jè-ní ra ßân kôßsín ßbènájmíya. 24 ’Jè Nainá, mì tsà yâ bijnaya îngô ra tsja xîtâ kisinda-ni; ngâ jè tsikínda îsàßnde kô ngajmì kô nangi kô ngaßtsì tsajmì ra tjín, kô jè ma ni-lâ. 25 Kô mì kiì machjeèn-lâ tsà jñà xîtâ îsàßnde kôsîkôßta, ngâ nî-mé ra chijaßta-lâ ra jè. Ngâ jé-ní ra tsjá-ná kjôbinachon, kô tsjá-ná tjô ra chjon-jté, kô tsjá-ná ta mé tsajmì ra machjeèn-ná. 26 ’Ta jngoó xîtâ kisìchjeén nga tsikínda ngaßtsì xîtâ ra tjín nga tjíjtsa îsàßnde; kiskòsòn-lâ kóßki tse kôma-lâ kô ñándâ nga kítsâjna, 27 mé-ni nga katabátsji-ni Nainá; katabátsjijno katabátsjißta, tsà kií nîchjin sâko-lâ. Nîsín, kixîí kjoâ, jè Nainá mì tsa kjìn tíjna; yâá tíjnaßta chrañà-ná nga jngó-jngó-ná. 28 Ngâ jè Nainá ra tísíkíjnakòn-ná, jé ra tsjá-ná ngaßñó nga ma nikìßbiêé, nga tîßkoâ ma tìtsâjnasén î îsàßnde. Koni ßsín kitsò jngo ra tî xîtâ tsâjiòn-no ra xîtâ chjînê xôjôn nga kitsò: “Jién, xîtâ tjê-lâ Nainá ßmì-ná ra jién.” 29 Tsà kixî kjoâ nga tjê-lâ Nainá ßmì-ná, mì kì ma kôßsín sîkítsjeén nga Nainá, kßoâá ßki koni jñà xkósòn ra kîchâ sinè kô ra kîchâ chrobà kô tsa nâjô ra tsja xîtâ bínda-ni koni ßsín nga jñà síkítsjen. 30 Nga ßsâ ítjòn, Nainá mì kiì kißsin kindâ kjoâjñò-lâ xîtâ. Tanga ßndî ßndî, ßkoâá ßsín tsjá kjôhixî nga ngaßtsì xîtâ nga tjíjtsa îsànde, kàtasíkájno-ni jé-lâ, kô, kì tî jé bátsji-ni, kô yâ kátáfaßta-lâ ra jè . 31 Ngâ jè Nainá ijyeé tsikíjna jngo nîchjin ßkiâ nga ngi kixîí kiìndajín-lâ ngaßtsì xîtâ îsàßnde. Ngâ ijyeé jahájìn jngo xîtâ ra kitsjá-lâ kôhixî nga jè kôma xîtâxá ra kîìndajín-lâ ngatsßìoô. Kô yâá tsakón nga kixîí kjoâ, ßkiâ nga isìkjaháya-îlâ âßta ßtsê kjôbiya. 32 ßKiâ nga kiíßnchré-lâ kjoâ ßtsê ra faháya-îlâ mißkèn âßta ßtsê kjôbiya, tjín ra tà isìsobá-lâ kô tjín ißka ra kitsò: —Kjií nîchjin-la kînáßya indiaà-lajîn jñà ßén ra nakjí. 33 Jè Pablo, ßkiâá itjojìn-lâ. 34 Tanga tjín ißka ra kjokjiín-lâ ra yâ kjóxkóya : jngo xîtâ ra ßmì Dionisio ra yâ chjâ-ni ßtsê xîtâ ra títsâjtín ra ßmì Areópago, tîßkoâá jngo chjôón ra ßmì Dámaris, kô tjín ißka xîtâ ra kjîí.

Hechos 18

1 ßKiâ nga ijye kjomà âskan-nìoô, Pablo itjokajiín yâ Atenas, âkjòn kijì yâ Corinto. 2 Yâá iskajìn jngo xîtâ judío ra ßmì Aquila kô chjôón-lâ ra ßmì Priscila. Yâá nangi-lâ ñándâ ßmì Ponto. Sa ta ßkiâá ßjiì-ni yâ nangi Italia, ta ngâtjì-lâ ngâ jè Claudio ra xîtâxá ítjòn tíjna tsachrjeé jngo kjôtéxoma nga ngaßtsì xîtâ judío katitjokajìn yâ nâxîndá Roma. Pablo kiìßtseé jñà xîtâ kìî. 3 Jñà xîtâ kìî, tîßkoâá kií xá ßsín jè xá ra ßsín Pablo nga nißya nikje bínda. Yâá tsikìjnakô ngâ tâña isíxákjo. 4 Xkî jìn nîchjin fì Pablo, ßkiâ nga nîchjin níkjáya, yâ nißya sinagoga nga fíkákô jñà xîtâ judío kô ra mì tsà xîtâ judío, jè ra mejèn-lâ nga kàtakjiín-lâ. 5 ßKiâ nga ßjiì-ni yâ Macedonia jè Silas kô Timoteo; jè Pablo ngì ta jè xá kißsin nga tsißkénâjmíya-lâ ßén-lâ Nainá jñà xîtâ judío. Kôkitsò-lâ nga jé Jesús, jè Cristo [ra xá inìkasén-ni]. 6 Tanga jñà xîtâ judío, tsatéchja-lâ jè Pablo kô kiìchjâjno-lâ; ßkoâá ßsín kjomà-ni nga je Pablo tsikítsajne nikje-lâ [jè ra bakón nga mì tsà jè Pablo tjín-lâ jé nga mì kjokjiín-lâ xîtâ kiî]; kô ßkiâá kitsò-lâ: —Tsâjión-nò jé tsà mì kì makjiín-nò; tî jiòn închinìjchìjà-nò ijo-nò. Mì tsà mé jé tjín-na ra ßân. ßNdî ßndî, yâá jnchro kjín tjîngi-lâ jñà ra mì tsà xîtâ judío nga kokonyá-lâ jñà ßén kìî. 7 Pablo, itjo-ní yâ nißya sinagoga; yâá kijì jngo nißya ra yâ kjijnaßta chrañà-lâ ßtsê xîtâ ra Ticio Justo ßmì ra nda bexkón Nainá. 8 Jè xîtâ ra ßmì Crispo, jè ra tíjna ítjòn yâ nißya sinagoga, kjokjiín-lâ âßta ßtsê Nâßín-ná kô ngaßtsì xîtâ ra títsâjna yâ nißya-lâ; tîßkoâá kjín xîtâ Corinto ra kiíßnchré ßén ra tsakónya Pablo kjòkjiín-lâ, âkjòn isatíndá. 9 India, ßkiâ nga nîtjên, jè Nâßín-ná kiìchjâ-lâ Pablo nga tsatsíjen-lâ koni tsà nijñá tíßbi-lâ. Kitsò-lâ: —Kì tà chjàn skon-jìn, tînákjoâ-ní, kô kì jyo bijni 10 Mì kì ma yá ra kósîìkô-lì, ßâán tíjnâkô-là; yâ nâxîndá râ-kìî, kjín ma-ni jñà ra ijye xîtâ tsâßân ma. 11 Jè Pablo, inó masen tsikìjna yâ Corinto nga tsakónya ßén-lâ Nainá. 12 Tanga ßkiâ kjomà xîtâxá ítjon jè ra ßmì Galión, jè ra batéxoma-lâ ngaßtsì nâxîndá yâ îßnde ra ßmì Acaya, jñà xîtâ judío tsajôóya-ni nga itsaßbáßñó Pablo, nga kiìkô yâ nißya masen. 13 Kitsò-lâ jè xîtâxá: —Xîtâ râ-kìî ßkoâá ßsín tímincháßa xîtâ nâxîndá nga kjií ró ßsín jchâxkén Nainá koni ßsín tjín kjôtéxoma ßtsê Roma. 14 ßKiâ nga mejèn kiìchjâ Pablo, jè Galión kitsó-lâ xîtâ judío: —Tsà jngoó kjoâ ra tse tjín kô ra ißìn tjín, tjínè-lâ nga ßân kìndájián; 15 tanga tsa tà ßén-ní, tsa tà kjôtéxoma tsâjión-nò; tà jiòn tindajión; ßân mì kì kôtjín kjoâ ra skaájiaân. 16 Âkjòn tsachrje yâ nißya masen. 17 Ngaßtsì jñà xîtâ griego itsaßbáßñó jè xîtâ ítjòn ra ßmì Sóstenes ra yâ chjâ-ni yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío. Iskaján-kô yâ âya nißya masen yâ ngixkôn xîtâxá ítjon ra ßmì Galión, tanga ra jè, mì kì isìsin-lâ. 18 Pablo, kjín nîchjin tsikìjna ìsâ yâ Corinto. Ra kjomà âskan isíkjáya-lâ xákjién nga kijì yâ Siria. Tsakáhijtakô Priscila kô Aquila. Yâ Cencrea tsikíjno-lâ tsjâ-skô koni jngo chîbâ ra bakón nga ijyeé itjasòn-lâ koni ßsín kitsjá-lâ tsoßba jè Nainá. 19 ßKiâ nga ijchò yâ Efeso, yâá isíkítsâjna Priscila kô Aquila. Jè Pablo, yâá kijì yâ nißya sinagoga nga tsakákô nâjmí jñà xîtâ judío ra yâ maxkóya. 20 Jñà xîtâ kìî tsikítsaßba-lâ Pablo nga ìsâ kjìn nîchjin katìjnakô, tanga jè Pablo, mì kì kjokjiín-lâ. 21 Isíkjáyaá-lâ jñà xîtâ xákjién nga kijì-ni, kitsò-lâ: —Tsà Nainá mejèn-lâ, âskan kjíhîßtse india-nò. Âkjòn kijì nga itjojìn yâ Éfeso, iskábé jngo chitso. 22 ßKiâ nga ijchò Cesarea, kijì ján Jerusalén nga jahakatsíjèn-lâ xîtâ nâxîndá-lâ Cristo. Âkjòn kijì skanda Antioquía. 23 Kjín nîchjin tsikìjna yâ Antioquía; ra kjomà âskan, jngó jngó nâxîndá kijì ra chjâ-ni kóhoßki yâ îßnde Galacia kô Frigia. Kitsjá-lâ ßén ngaßtsì xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Cristo nga isâ nda kàtaßñó ikon nga kixî katincha âßta ßtsê Nainá. 24 Yâ Éfeso ijchò jngoò xîtâ judío ra ßmì Apolos ra yâ îßnde-lâ Alejandría. Xîtâ râ-kìî, ßñó nda ma-lâ ßbénâjmíya. ßÑó nda tjíjìn-lâ âßta ßtsê Xâjôn ra tjíßta ßÉn-lâ Nainá. 25 Jè Apolos, xá iskotáßyá-ni ndîyá-lâ Nainá; ßñó tsja tjín-lâ âjin inìmâ-lâ nga ngì kixîí ßbénâjmíya tîßkoâá ßñó kixî tsakón-ya âßta ßtsê Jesús; nîßsín jè kjoâ ßtsê satíndá tà jé tjíjìn-lâ kóßsín nga tsakónya Juan. 26 Jè Apolos, ßñó tjín ikon nga kiìchjâ yâ âya nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío. ßKiâ nga kiìßnchré jè Priscila kô Aquila, kiìchjâßtàxín-lâ nga ìsâ kixî tsakónya-lâ jè ndîyá-lâ Nainá. 27 Jè Apolos, ßkiâ nga kjòmejèn-lâ kijì yâ îßnde Acaya, ngaßtsì ßntsé, kisíßñó ikon nga kjomà kijì. Âkjòn tsikínda jngo xâjôn ra isìkasén-lâ jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Cristo ra tjítsâjna yâ îßnde Acaya nga katasísin-lâ jè Apolos ßkiâ nga kîjchò. Kô ßkiâ nga ijchò, jè Apolos, ßñó nda kjochjeén-lâ jñà xîtâ ra ta kjônda ßtsê Nainá nga kjòkjiín-lâ âßta Jesús. 28 Apolos, ßñó nda tsajôókjo-kô xîtâ Judío yâ ngixkôn nâxîndá. Kô isìkijneé-lâ nga ma isíkítsâjnajyò, ngâ jé Xâjôn-lâ Nainá isichjeén nga tsakón-lâ nga jè Jesús, jè-ní ra Cristo [ra xá inìkasén-ni].

Hechos 19

1 ßKiâ nga takó tíjna isa Apolos yâ nâxîndá Corinto, jè Pablo kjín îßnde tsatojin ñándâ nga nindo chon. Yâá ijchò nâxîndá Éfeso. Kô yâá iskajin ißka xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Cristo. 2 Iskonangií-lâ, kitsò-lâ: —¿A jahaßsejiín-nò jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá ßkiâ nga kòkjiín-nò ra âßta ßtsê Cristo? Jñà xîtâ kìî kitsó-nì: —Ngajîn skanda kjeé naßyá-jîn tsa tjín ra Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá. 3 Jè Pablo ßkiâá kitsò-lâ: —¿Kóßsín isatíndá jiòn? Jñà xîtâ kìî kitsó-nì: —Âßta ßtsêé Juan isatíndá-jîn. 4 Jè Pablo kitsó-lâ: —Kixîí kjoâ. Juan, tsatíndá-ní xîtâ ra isíkájno-ni jé-lâ nga mì tî jé koâatsji-nì, tanga ßkoâá ßsín kitsò-lâ xîtâ nga katakjiín te-lâ ra âßta ßtsê Jesús, jè ra âskan kjßîí. 5 ßKiâ nga ijye kiíßnchré jñà ßén kìî, isatíndá-ní ra âßta ßtsê Nâßín-ná Jesús. 6 Pablo, ßkiâ nga ijye tsakásòn-lâ tsja, jñà xîtâ kìî jahaßsen-jin yâ inìmâ-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá, âkjòn kiìchjâ ßén ra kjßií tsò, tîßkoâ kiìchjâ ngajo-lâ Nainá. 7 Ta ngaßtsì jñà xîtâ ßxîn kìî, tejò ma-ni. 8 Jè Pablo, ján sá tsikìjna yâ Éfeso nga xkî xohôtô kijì yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío; mì kì itsakjon nga ßbénâjmíya, ßñó tsakákô jñà xîtâ nga kàtakjiín-lâ âßta ßtsê kóßsín batéxoma Nainá. 9 Tanga tjín ißka xîtâ ra bato xíjin kisßin; mì kì kjokjiín-lâ koni ßsín tsakónya Pablo. ßChoó kiìchjâ yâ ngixkôn xîtâ âßta ßtsê ndîyá xîtsê-lâ Cristo. ßKiâá tsasìßta xìn Pablo; kiìkô ijye xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Cristo. Yâá kiìkô yâ jngo nißya ñándâ bakónya xîtâ ra ßmì Tirano. Yâá tsajôóya-ni nga nîchjin nchijòn. 10 Jó nó tsikìjna Pablo nga tsakónya-lâ xîtâ. ßKoâá ßsín kjomà-ni nga kiíßnchré ßén-lâ Nâßín-ná Jesús ngaßtsì xîtâ judío kô ra mì tsà xîtâ judío ra títsâjna yâ nangi Asia. 11 ßÑó tse kjôxkón kißsìn Nainá ra âßta ßtsê Pablo nga kisichjeén. 12 Skanda jñà pahitô-lâ kô nikje ra síchjeén Pablo fíßká jñà xîtâ nga fìkô-lâ xîtâ ra kiya. ßKiâ nga ijye kaßtà-lâ jñà nikje kìî, mandaá-ni jñà xîtâ jè ßchin ra tjín-lâ kô bitjojiín jñà inìmâ ßcho-lâ nîí ra yâ títsâjìn inìmâ-lâ. 13 Tjín ißka xîtâ judío ra jndíî ra ján tsikìma nga bachrjekàjin yâ inìmâ-lâ xîtâ jñà inìmâ ßcho-lâ nîí ra tjítsâjìn-lâ. Kô mejèn-lâ nga ßkoâá tîßsín ßí-lâ Jesús sîìchjeén nga kôchrjekajin inìmâ ßcho-lâ nîí ra tjítsâjìn yâ ijo-lâ xîtâ. Âkjòn kitsò-lâ: —¡ßÂn ßkoâá ßsín xin-nò nga âßta ßtsê Jesús ra jè Pablo bakónya, títjôkajiòn yâ inìmâ-lâ xîtâ kìî! 14 Jñà îxti-lâ jngo xîtâ judío ra ßmì Esceva ra xîtâ ítjòn-lâ nâßmì tíjna, ra kôßsín kisßìn jñà ra ito ma-ni. 15 Tanga jè inìmâ ßcho-lâ nîí, kiìchjâá-lâ nga kitsò-lâ: —ßÂn bexkon-ná Jesús, kô tîßkoâá bexkon-ná jè Pablo; tanga yá xîtâ-nò ra jiòn? 16 Tîßkiâá-ni jè xîtâ ra inìmâ ßcho-lâ nîí tjíjìn yâ inìmâ-lâ kiìkanè nga iskajàn-kô jñà îxti kìî; ngì kôó ngaßñó-lâ nga isikìjnè-lâ ngaßtsìoô; ngi isíkíijyo líkâ-ní kô ta ßkoâá ßsín itjochinga yâ nißya, ngâ batoó ßñó isikißon. 17 Ngaßtsì xîtâ judío kô ra mì tsà xîtâ judío ra tjítsâjna yâ nâxîndá Éfeso, kiíßnchré-ní koni ßsín kjomà; batoó ßñó itsakjòn. Kô isâá ßñó jeya isíkíjna Jesús ra tíjna ítjòn-ná. 18 Kjín xîtâ ra ijye makjiín-lâ ßén-lâ Cristo, ßjiì nga tsißkénâjmí yâ ngixkôn xîtâ kjoâ ßcho ra kißsìn nga tîßsâ ítjòn. 19 Tîßkoâá kjín ma-ni xîtâ tjße ra ma-lâ bínda nga tîßsâ ítjòn jiìkó ijye jñà xâjôn-lâ ra isìcheén. Tsinchájin yâ nißí nga kitì yâ ngixkôn ngaßtsì xîtâ. ßKiâ nga kißsin kindâ jè chjí-lâ xâjôn, ichán-te jmi nîchjin chjí-lâ xîtâ tjín-ni. 20 ßKoâá ßsín kjomà-ni nga ßñó tsangasòn ßén-lâ Cristo; tseé ngaßñó kißse-lâ. 21 ßKiâ nga ijye ijyeheßta kjoâ kìî, Pablo ßkoâá ßsín tjíjngo ikon nga yâ kîjî nâxîndá Jerusalén ßkiâ nga ijye kôtojin nangi Macedonia kô Acaya. Tîßkoâá kitsó-ní: “ßKiâ nga ijye yâ tijnâ Jerusalén, tîßkoâá machjeén-ní nga kjín-te yâ ján Roma.” 22 ßKiâá isìkasén ján Macedonia jñà xîtâ ra jò ma-ni ra basìkôßta, jngo ra ßmì Timoteo kô jè ra ijngo isa, Erasto ßmì; jè Pablo, yâá tsikìjna chiba nîchjin ìsâ yâ nangi Asia. 23 Jñà nîchjin kìî, ßñó tse kjôsi kißse yâ Éfeso, ta ngâtjì-lâ jè Ndîyá xîtsê-lâ Cristo. 24 Jngo xîtâ ra ßmì Demetrio ra síxákô kîchâ plata nga bínda îngô îtsíñá ra xkósòn-lâ je îngô-lâ Diana. Kô ngaßtsì xîtâ ra síxákô ßñó nda síkíjne tôn. 25 Tsikíxkóya ngaßtsì xîtâ-lâ ra síxákô kô xîtâ ra kjií ra tîßkoâ ki xá ßsín, kitsò-lâ: —Ngaßtsì najiòn, ndaá ßya, nga jè xá râ-kìî ra ma nikijne-íná tôn. 26 Tanga tîßkoâá închißya nájiòn kô închinaßyá-nò nga jè xîtâ ra ßmì Pablo, ßkoâá ßsín mincháßa ijye xîtâ nga mì ró tsà nainá jñà ra ta tsja xîtâ sinda-ni; kô kjín ma-ni ra ijye itjoßtaxìn, kô mì tsà tà î Éfeso kôßsín tíma, kjâmeé tà kó tíjngo nangi Asia nga kôtíma. 27 Jè kjoâ râ-kìî, mì kì nda tjín. Mì tsà tà jè jìn kjoâ nga jchîja xá-ná ra ßnié. Tîßkoâá tjín kjôxkón tsà mì tî kì yá xîtâ ra skêxkón-ni jè îngô-lâ nainá-ná Diana ra ßñó xkón tíjna; kô yâá jchîja kjoâjeya-lâ jè nainá-ná. Mì tsà tà î Asia nga ßyaxkón, ßyaxkón-ni nga tíjngo îsàßnde. 28 Jñà xîtâ kìî, ßkiâ nga kiíßnchré jñà ßén-kìî, ßñó kjòjti-lâ, âkjòn ßñó kiìchjâ nga kitsò: —¡ßÑó jeya katijna jè nainá Diana ra ßñó xkón tíjna ra yâ chjâa-ni nâxîndá Éfeso! 29 Mì tî be-ni jñà xîtâ mé ra ßsîìn; itsabáßñó jè xîtâ ra ßmì Gayo kô ra ßmì Aristarco. Ngajò xîtâ kìî, yâá kjihìjtakô jè Pablo; yâá îßnde-lâ yâ nangi Macedonia. Kjôßñó tsikínga nga kiìkô yâ nißya ra ßñó teyá ñándâ nga maxkóya xîtâ nâxîndá. 30 Jè Pablo, mején-lâ jaaßsen-jin-lâ nâxîndá nga koâakô, tanga jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Cristo mì kì kitsjàßnde-lâ. 31 Tîßkoâá yâá títsâjna ißka xîtâ ra nda bákô Pablo ra xá tjín-lâ ßtsê nangi Asia. Isikasén ßén-lâ nga, kì tà chjàn yâ fahaßsen-jin-lâ. 32 Yâ ñándâ nga kjóxkóya xîtâ, mì kì ßya-lâ mé kjoâ-ni ra tjín. Jndíî ra ján chjâ xîtâ, kjâ-tsò kjâ-tsò nga jngó jngó. Skanda kjín ma-ni ra mì kì bè mé-ni kôßsín kjóxkóya-ni xîtâ. 33 Jñà xîtâ judío tsasíjna masen jè Alejandro nga isikìchjâ. Jè Alejandro, ßkiâá iskìmítjên tsja nga isíkítsâjnajyo xîtâ. Mején-lâ nga kîchjâtji jñà xîtâ judío yâ âjin-lâ xîtâ nâxîndá. 34 Jñà xîtâ, ßkiâ nga kijtsexkon Alejandro nga xîtâ judío-te, jngoó jtâ kijì ngaßtsìoô, ßñó kiìchjâ nga kitsò: —¡Jeya katìjna jè Diana ra ßñó xkón tíjna ra nainá ßtsê nâxîndá Éfeso! ßKoâá-la ßsín kitsò tsa jò horâ. 35 Jè xîtâ ra bínda xâjôn ßtsê nâxîndá, ßkiâ nga ijye isíkítsâjnajyo-ni xîtâ nâxîndá kitsó-lâ: —Ngaßtsì-nò ra xîtâ Éfeso ßmì-nò, ßya nájiòn nga ngaßtsì xîtâ ra tjín nga tjíjtsa îsàßnde beè-ní nga jè nâxîndá Éfeso tjíkindâá-lâ îngô-lâ kô xkósòn-lâ nainá Diana ra ßñó jeya tíjna, ra ngajmì ßji-ni. 36 Nî jngo ra kôma kjóßma ra âßta ßtsê kjoâ kìî. Machjeén-ní nga jyò tîtsâjna; kì taxkî ßnià kjoâ ra kje tsa nda níkítsjen. 37 Jñà xîtâ ra káfíîkôò jiòn îjndíî, mí tsá mé kjoâ ra ßcho tjín kißsìn ra âßta ßtsê îngô-ná, tîßkoâá mì tsà jè nainá-ná Diana ra ßñó xkón tíjna închichjâjno-lâ. 38 Jè Demetrio kô xîtâ ra síxákô, tsà mé kjoâ ra tjín-lâ kô xîtâ ra kjîí, kií xá tjín-ni xîtâxá ra ma-lâ bíndajín, kô tjín nißya masen ñándâ nga ma sîndajín-lâ mé kjoâ ra tjín-lâ nga jngó jngó. 39 Jiòn, tsà mé kjoâ ra mejèn isa nàjiòn, yâá katasindàjín ßkiâ nga ma jngo junta ra ngi kixî tjín koni ßsín tíchjâ kjôtéxoma. 40 Jè kjoâ ra kàma ßndî-nî, tjín-lâ kjôskòôn tsà kôßsín ßkín-ná nga kjôsií închibìßtsiêé, ngâ mì ki ma kóßsín kixé tsà chjînangi-ná âßta ßtsê kjôsi ra kaßse ßndîßndî. 41 ßKiâ nga ijye kiìchjâ, kìtsò-lâ ngaßtsì xîtâ: “maá tangí-nò.”

Hechos 20

1 ßKiâ nga ijye isikjòn-lâ kjôsi, jè Pablo tsikíxkóya ijyeé jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Cristo nga kitsjà-lâ ßén ra nda tsò nga isíßñó ikon. Âkjòn isíkjáya-lâ ngaßtsìoô nga kijì ján nangi Macedonia. 2 Jahato ijyeé ngaßtsì nâxîndá koni ßsín nga tífì; jahakatsíjèn-lâ jñà xîtâ ra ßntsê ma ra âßta ßtsê Cristo; kitsjá-lâ ßén ra nda tsò nga isíßñó ikon; skanda nga ijchò yâ Grecia. 3 Ján-sá tsikìjna Pablo yâ Grecia. ßKiâ nga ijye mejèn tíkjábé jngo chitso nga tífì ján Siria, kiíßnchré-ní nga jñà xîtâ Judío títsâchja ikon-lâ nga mejèn-lâ sîißkèn; kô mì tsa kôßsín kijì-ni, tîßkoâá tîßsín tsáfa india-ni yâ ndîyá Macedonia. 4 Tsakáhijtakô jè xîtâ ra ßmì Sópater ra yâ Berea îßnde-lâ, (ti-lâ Pirro); tîßkoâá tjên-kô jè Aristarco kô jè xîtâ ra ßmì Segndo ra Tesalónica îßnde-lâ; kô jè xîtâ ra ßmì Gayo ra yâ Derbe îßnde-lâ; kô Timoteo; tîßkoâá tjên-kô xîtâ ra ßmì Tíquico kô Trófimo ra ya nangi Asia îßnde-lâ. 5 Jñà xîtâ xangiêé kìî, tjên kijì ítjòn-ní skanda ján Troas. Yâá iskòñá-najîn. 6 ßKiâ nga ijye ijyeheßta jñà nîchjin-lâ ßsí nga bichi nîñô nchrâjín ra tsìn-lâ nâßyô san, ichjíbé jngo-jîn chitso yâ Filipos; âkjòn tsangì-jîn; ra kjomà ßòn nîchjin, yâá îjchòtjîngì lâjîn ján Troas; yâá tsikìtsahijyo jngo xomànâ jîn. 7 ßKiâ nga tàhingô nga tjaßtsin-lâ xomànâ kjóxkóya ijye-nájîn nga inìjoya-jîn nîñô nchrâjín; jè Pablo ßñó tse kiìchjâ nga tsißkénâjmíya-lâ ßén-lâ Cristo jñà xîtâ ra makjiín-lâ ta ngâtjì-lâ ngâ tífí ra ma nchijòn. Kiìchjâ-ní skanda nga ijchò masen nîtjên. 8 Yâá titsâjna-jîn yâ nißya ra kjijnasònßnga, kô ßñó kjìn ma-ni nißí isen ra închitì. 9 Jngo ndí ti ra ßmì Eutico, yâá tíjnajto yâ ñándâ tîxákji âßta xîßndê-lâ nißya ra jàn piso tjín-lâ. Kô jè Pablo ßñò ßtse kiìchjâ nga tíßbénâjmí, jè ndí ti râ-kìî isìjnafé-ní, ngâ ßñó nijñá-lâ. ßKiâ nga ijye ßñó isìfè ìskàtjên-ngi-ní skanda yâ âßta nangi. ßKiâ nga iskiítjên-ní xîtâ, ijyeé mißken-ní. 10 ßKiâá inchrabàjen jè Pablo; itsabákjá jè ijo-lâ ndí ti, kitsò: —Kì tà chjàn skon-jiòn, tíjnakon-ní. 11 ßKiâ nga ijye kjomà, kijì mijín india-ni; âkjòn isìjòya nîñô nchrâjín, kô tsakjèn-kô xákjién. Ìjngo ßká tsikíßtsiâ india-ni nga tsißkénâjmíya skanda nga kißse îsén. Âkjòn kijì-ni. 12 Jñà xîtâ kiìkôó yâ nißya-lâ jè ti ra iskàtjên-ngi; kô ijyeé nda jaáya-îlâ; kô ßkoâá ßsín kjomà-ni nga tsee kjôßnchán takon kißse-lâ. 13 Ngajîn, tsangì ítjòn-nájîn, íchjíbé jngo-jîn chitso nga tsatojin-ndá jîn skanda ñándâ ßmì Asón; yâá itjáajchàtó-jîn jè Pablo; ngâ ßkoâá ßsín kitsò-najîn, ngâ ndîyá ntsâkôó kîjî-ni ra jè. 14 ßKiâ nga ijye ijchò-jîn ján Aso nga iskàkjo nàjîn kô jè Pablo, tsikìjnaya kôò-te-najîn chitso nga tsangì jîn skanda ján Mitilene. 15 Ítjô ná-jîn yâ Mitilene. Ra kjomà nchijòn, yâá tsitjáâ chraña-jîn yâ Quío. Ra ma-ni jò nîchjin ijchò-jîn Samos. Yâá iníkjáya-jîn Trogilio. Âkjòn ra kjomà jàn nîchjin ijchò-jîn yâ Mileto. 16 Jè Pablo ßkoâá ßsín isíkítsjèn nga tà jahato kixîí yâ Éfeso; isíxátíya-ni nga mì kì yâ kîchjin-ilâ yâ nangi Asia; ngâ jé ra mejèn-lâ tsa ìßsâ ndîtôn kîjchò Jerusalén tsà kií nîchjin-lâ yâ tíjna ßkiâ nga kîtjo ßsí ßtsê Pentecostés. 17 Pablo, ßkiâ nga tíjna yâ Mileto, kisìkasén kjoâá-lâ jñà xîtâ jchínga ra síkindâ nâxîndá-lâ Cristo ra títsâjna yâ Éfeso nga kàtanchrabá. 18 ßKiâ nga ßjiì jñà xîtâ jchínga, kitsó-lâ: —Jiòn, ndaá tjíjìn-nò kóßsín tìjnâkô-nò skanda ßkiâ nga tîßsâ ßjíâ î nangi Asia. 19 Nga kjißtá nîchjin, ßñó inda kjoâ tísíxá-lâ Nainá; kô mì ßkoâa ßkì ndáxkoaân tíbìxtén, kjín kjoâ tíbatojian koni ßsín isìkô-na jñà xîtâ judío. 20 Tanga ßân, nî india ítsikikjón-la nga tsißkènâjmíya najiòn ngaßtsì ßén ra machjeén-nò ra kjônda tsâjiòn. Ítsißkenâjmíya-nà yâ ñándâ maxkóya xîtâ kô tîßkoâá yâ nißya-nò. 21 ßKoâá ßsín tsißkenâjmíya ijye-lâ, ngaßtsì ra xîtâ judío kô ra mì tsà xîtâ judío nga kàtasíkájno-ni jé-lâ kô kì tî jé bátsji-ni, yâ kátáfaßta-lâ Nainá kô katakjiín-lâ âßta ßtsê Jesucristo ra tíjna ítjòn-ná. 22 ßNdî-ßndî, yâá tífià ján Jerusalén; ngâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá kjôßñó tífìkô-na. Nda mí kì be mé kjoâ ra kômaßtian; 23 Ta jè-ní ra be nga jngó jngó nâxîndá yâ ñándâ nga bijchoô, jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá, ßkoâá ßsín ßbénâjmíya-na, nga ndâyá-ró kótîjna, kô nga tseé kjôhißìn sikjiáân. 24 Ra kjoâ ßtsê kjôhißìn mì kì makájno-na nîßsín sîìßken-na jñà xîtâ. Ngâ jè ra mejèn-na nga nda sìkjéheßta jè xá ra kitsjà-na Jesús ra tíjna ítjòn-ná nga sìkáßbíaâ ßén xîtsê ra nda tsò âßta ßtsê kjônda-lâ Nainá ra tsjá kjôtjo-ná. 25 ’ßNdî-ßndî, ßkoâá ßsín xín kixî-nò ngaßtsì najiòn ra yâ tsajmejín-nò nga tsikßènájmíya-nò koni ßsín batéxoma Nainá, mì kì tî jchâ nájiòn. 26 ßKoâá xín-nò ßndî-ßndî, mì tsa ßân tjín-na jé tsa mì kì makjiín-nò ra âtßa ßtsê Jesús kô tsà sîjchijà ißka ijo-nò. 27 Ra ßân, ijyeé tsißkenájmí ijye-nò kóßsín nga ijye tjínda-lâ Nainá; mì tsá mé ra tsikißmà najiòn. 28 Jiòn jiòn, nda tîkìndâa ijo-nò, tîkoâ nda tîkindâ-te ngaßtsì xîtâ nâxîndá-lâ Cristo ñándâ nga jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá xá kôßsín kitsjá-nò xá nga jiòn sîkindâa koni chjîngô chô, jè nâxîndá-lâ Cristo ra jní-lâ tsikíxten nga ma isìkijne. 29 ßÂn, be-ná, ßkiâ nga ijye kjiáân, kjoâhaßsen jiín-nò ra kjßií xîtâ, ra kôßsín ßsîín koni tsjîjén ra ßñó ßtsên, nga kômejèn-lâ sîìkjesòn xîtâ nâxîndá-lâ Cristo. 30 Skanda tîßkoâá kîtjôkajiín ißka ra tî xîtâ tsâjiòn-nò nga kôkòn-ya ßén ra mì tsà kixî kjoâ; îkô xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Cristo nga yâ kîjîßta-lâ nga skôóndâchâ-lâ. 31 Tîtsajnakon; tîkítsjeèn, ßân, jàn nó tsakátîjnakô-nò kô nîchjin kô nîtjên bíxteèn ndáxkoaân nga tsißkènâjmíya-nò 32 ’ßNdî-ßndî ngaßtsì-nò ßntsé, yâá síkítsâjnaya-nò tsja Nainá kô tîßkoâá síkítsâjnajìn-nò ßén-lâ, jè ßén ra tjín-lâ kjônda, jè ßén ra kôma tsjá-lâ ngaßñó inìmâ-nò, kô tsjá-nò kjôtjò-lâ ra ijye kôßsín kitsjà tsaßba Nainá nga tjábé ijye-lâ xîtâ ra jè sobà kôßsín ijye tsijèn tsjáhijin nga tsje tsikítsâjna. 33 ßÂn, nî mé tôn kô nî jngo nikje-lâ xîtâ kjotsjàkê. 34 Tà isâá nda tjíjìn-nò ra jiòn, nga ntsâá isíxá-na nga isakò-na ngaßtsì tsajmì ra ßân ísichjeèên kô ra kjòchjeén-lâ xîtâ ra tsikìtsâjnakô-na. 35 ßKoâá ßsín ítsakonyá-nò, nga machjeén-ní nga sîxé mé-ni nga ma kîsîkô-ná jñà xîtâ ra ißin tjítsâjna; tîkítsjèn koni tsò ßén-lâ Jesús ra tíjna ítjòn-ná nga tsò: “Isâá nda kôchikonßtieén tsa jién ßkiêé nda mí ßkoâ-ni tsa jién tjábé-ná.” 36 ßKiâ nga ijye kôßsín kitsò, âkjòn tsasèn xkóßnchißta nangi jè Pablo, kiìchjâßtà-lâ Nainá kô kóhotjìn xîtâ. 37 Ngaßtsì xîtâ ßñó itsabákjá kô kitsobà ngisin Pablo, ßñó iskindaya ngaßtsìoô. 38 ßÑó ba tjín-lâ jñà xîtâ koni ßsín ijye kitsò-lâ jè Pablo nga mì tî kì yâ skê-ni xákjién. Âkjòn ikô índia skanda ñándâ kjijna chitso.

Hechos 21

1 ßKiâ nga ijye iníkítsâjna-jîn jñà xîtâ xàngî-jîn, ßkiâá tsihijin jngo-jîn chitso nga tsangi kixî-jîn yâ ñándâ ßmì Cos; ra kjomà nchijòn ijchò-jîn ñándâ ßmì Rodas, âkjòn tsangi-jîn skanda ján Pátara. 2 Yâ Pátara kisakò jngo-najîn chitso ra tífì yâ Fenicia, jè tsikìtsâjnaßya-jîn âkjòn tsangì-jîn. 3 ßKiâ nga închimangí jîn yâ âjìn nandá, kijcha nájîn jè nangi ra kjijnajin-ndá ra ßmì Chipre; yâá kjijna yâ ngaskoán-najîn; ßkoâá ßsín tsangì kixî-jîn skanda Siria. Yâá jahaßsen chitso yâ nâxîndá Tiro ngâ yâá itjajén ßchá ra ßya. 4 Yâ Tiro, iskajin nájîn xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Cristo. Itoò nîchjin tsikìtsâjna-kô jîn. Jñà xîtâ kìî, ßkoâá ßsín isìchîya-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá nga jè Pablo mì kì ma kîjî ján Jerusalén kô ßkoâá ßsín kitsò-lâ. 5 ßKiâ nga ijye tsato jngo xomànâ nga titsâjna-jîn, âkjòn tsangì india nàjîn. Tsakáhijtakô ijye-najîn jñà xîtâ-lâ Cristo kô íchjín-lâ kô îxti-lâ skanda yâ ândi nâxîndá. Yâ ândi ndáchikon tsincha xkóßnchi-nájîn nga tsikitsaßba-lâjîn Nainá. 6 Âkjòn tsißkì-lâjîn ßntsâ-jîn xàngî-jîn nga tsangi-najîn; ra jîn itjaàßsen-nájîn chitso, kô jñà xîtâ kìî, kijí-ni nißya-lâ. 7 Tsangìjìn-ndá ìsa-jîn nga titsâya-jîn chitso; ítjô-jîn yâ nâxîndá Tiro skanda nga ijchò jîn yâ nâxîndá Tolemaida. Yâá itjahatsíjèn lâjîn jñà ra ßntsè ma ra âßta ßtsê Cristo; jngo nîchjin tsikìtsâjna-kô jîn. 8 ßKiâ ra ma nchijòn, tsangì ná-jîn ján Cesarea. Ijchò-jîn yâ nißya-lâ Felipe ra chjâya ßén nda-lâ Cristo. Yâá iníkjáya najîn nißya-lâ. Jè xîtâ râ-kìî, jè-ni jngo xîtâ ra ito itjahájin nga ma kôsikôßta xîtâ nâxîndá-lâ Cristo. 9 Jè Felipe, ijòn ma-nì îxti íchjín xângó-lâ ra chjâ ngajo-lâ Nainá. 10 Kjín nîchjin tsikìtsâjna-kô jîn jè Felipe; yâá ßjiì jngo xîtâ ra ßmì Agabo ra chjâ ngajo-lâ Nainá ra inchrabà-ni yâ Judea. 11 ßKiâ nga ijchòjkon nàjîn, iskábé xinchô ra bíkjá Pablo; tsikíßñó tsja kô ntsâkô, âkjòn kitsò: —ßKoâá ßsín tsò jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá: kîí ßsín kîíßtéßñó jñà xîtâ judío ján Jerusalén jè xîtâ ra bíkjá jè xinchô râ- kìî, âkjòn sîìngâtsja ra mì tsà xîtâ judío. 12 Ngajîn kô xîtâ ra yâ Cesarea îßndè-lâ, ßkiâ nga inaßyá-jîn ßén kìî, tsikìtsaßba la-jîn jè Pablo nga kì tà chjàn fì jnchro yâ Jerusalén. 13 Tanga jè Pablo kitsò-ní: —¿Mé-nì nga chindáya nàjiòn kô mé-ni nga kôßsín mejèn nàjiòn nga tîßkoâ katamaba-te-na? ßÂn ijyeé tíjnânda-ná, mì tsà tà jè nga katasißtéßñóô, tîßkoâá tíjnânda-ná nga nîßsín katasíßken-na xîtâ ján Jerusalén ra ta ngâtjì ßtsê Jesús ra tíjna ítjòn-ná. 14 Mì kì kjomà tsichakjáya-lâjîn; tà ßkoâá ßsín kißmì-lâjîn: —Kôßsín kàtamà koni ßsín mejèn-lâ Nainá. 15 Ra ijye kjomà, tsikìtsâjnanda-nájîn, âkjòn tsangí-jîn ján Jerusalén. 16 Tsakáhijta-kô ißka najîn jñà xîtâ ra kotáßyáßta-lâ Cristo ra yâ Cesarea îßnde-lâ. Kiìkô-nàjîn yâ nißya-lâ jngo xîtâ ra ßmì Mnasón ra yâ Chipre îßnde-lâ. Xîtâ râ-kìî ijyeé kjòtseé kotáßyáßta-lâ Cristo. Yâá iníkjáyakô-jîn. 17 ßKiâ nga ijchò-jîn yâ Jerusalén, jñà ra ßntsé ma ra âßta ßtsê Cristo ra yâ títsâjna, ßñó tsja kißse-lâ nga ijchò-jîn. 18 Ra mà nchijòn, yâá tsangì-jîn kô Pablo yâ nißya-lâ Jacobo; kô yâá títsâjna-te ngaßtsì jñà xîtâ jchínga ra síkindâ nâxîndá-lâ Nainá. 19 Pablo isíkjáyaá-lâ jñà xîtâ kìî, âkjòn nda kjón tsißkénâjmí ijye-lâ kjoâ ra tíßsín Nainá âßta ßtsê xá ra tíßsín ra jè, yâ âjin-lâ ra mì tsà xîtâ judío. 20 ßKiâ nga kiíßnchré jñà ßén kìî, jeyaá isíkíjna Nainá kô kitsò-lâ jè Pablo: —Jî ßntsé, tjißyà-ní nga ijyeé kjín jmi ma-ni jñà xîtâ judío ra makjiín-lâ âßta ßtsê Jesús. Ngaßtsì xîtâ kiî, ßñó mejèn-lâ nga kîtjasòn kjôtéxoma ra Nainá kitsjà-lâ Moises. 21 Tanga ßkoâá ró ßsín ijye kiíßnchré ra âßta tsâji nga ßkoâá ró ßsín bakònya lâ-jî ngaßtsì xîtâ judío ra títsâjnajin yâ nâxîndá-lâ ra mì tsà xîtâ judío, nga mí ró tî kì sîhitjasòn-ni kjôtéxoma-lâ Moisés, nga katasíjchija ró koni ßsín nga-ná ra jién, tîßkoâá mì ró tî kì kátíßta chîbâ-ni jñà ndí îxti-lâ ra kjoâ ßtsê circuncisión. 22 ¿Kóßsín kôma-ni? Ngâ xá kjîßnchré-ni xîtâ nga î tijni. 23 Kôßsín ßtîin koni ßsín ßkín lajîn; títsâjnajìn ijòn najîn îjndíî xîtâ ra ijyeé kôßsín kitsjá tsaßba nga sîhìtjasón-lâ Nainá. 24 Tâña tìkîi jñà xîtâ kìî. Tîtsjè-ti ijo-lì. Tíchjí ijyi kótjín kjeheya mé-ni nga kàtasijno-lâ tsjâ-skô, kô mé-ni nga skê-ni xîtâ nga mì tsà kixî kjoâ koni ßsín tsò ra âßta tsâji. Yâá skê-ni nga tîßkoâá nihìtjasón-ti jè kjôtéxoma-lâ Moisés. 25 Âßta ßtsê xîtâ ra mì tsà xîtâ judío ra ijye makjiín-lâ ßén nda-lâ Cristo, ijyeé inìkasén-lâjîn xâjôn koni ßsín nga ijye ichosòn lâjîn nga mì kì ma skînê tsajmì ra yâ sinchá yâ ngixkôn xkósòn ra nainá tsò-lâ xîtâ; kô mì tî kì kôma skînê-ni jní kô jñà chô ra mì kì xaájten jní-lâ; nga tîßkoâá, kì tî kjoâ chijngi sísin-lâ. 26 Ra ma nchijòn, Pablo kiìkôó nga ijòn xîtâ kìî. Tâñaá kií sítsjè ijo-lâ âßta ßtsê jé-lâ [koni ßsín tjín kjôtéxoma ßtsê xîtâ judío]; âkjòn kiì yâ ñándâ tíjna îngô ítjòn mé-ni nga isíkjíßnchré-ni xîtâ mé nîchjin-ni nga kjêheßta nîchjin-lâ nga kôßsín închisítsjè ijo-lâ; âkjon ßkiâá kôma îkô chô jngó-jngó xîtâ kìî ra tsjá-lâ Nainá koni jngo kjôtjò. 27 ßKiâ nga ijye kjâmè bijchó itoò nîchjin, jñà xîtâ judío ra inchrabà-ni yâ nangi Asia, kijtseé jè Pablo nga yâ tíjna ndîtsin îngô ítjòn; tsincháßa ngaßtsì xîtâ, âkjòn itsabáßñó jè Pablo, 28 ßÑó kiìchjâ, kitsò: —¡Ngaßtsì ra xîtâ Israelita ßmì-nò, tîsîkôó nájîn! Jé xîtâ râ-kìî ra ßñó tsáßba yâ ngaßtsì nâxîndá nga bakónya kjôtéxoma ra kondrâ ßtsê nâxîndá, ra kondrâ fì-te-lâ kjôtéxoma ßtsê Moisés, kô ra kondrâ fì-lâ îngô ítjòn. Skanda tîßkoâá kaßfiìkó ißka ra mì tsà xîtâ Judío nga tísíkjahaßsen yâ ndîtsin îngô nga tísítjé jè îßnde tsjeè-lâ Nainá. 29 Jñà xîtâ kìî, kií kôßsín kitsò-ni, ßkiâ nga ßsâ ítjòn, kijtseé jè Pablo yâ âjin nâxîndá nga tâña tjên-kô jngo ra mì tsà xîtâ judío ra ßmì Trófimo ra Éfeso îßnde-lâ; ßkoâá ßsín isíkítsjèn tsà tîßkoâá yâá kiìkô yâ ndîtsin îngô. 30 Ngaßtsì xîtâ nâxîndá kiíßnchré-ní nga kjôsi isakò. Ndîtôón kjóxkóya jñà xîtâ. Itsabáßñó jè Pablo; kjôßñó tsikínga nga tsachrje yâ ndîtsin îngô; âkjòn tsikíchjajto jè xôtjôbâ îngô. 31 Ijyeé mejèn închisíßken. ßKoâá ma-ni nga ndîtôón kiíßnchré jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn ßtsê Roma nga kjôsi isakò yâ nâxîndá Jerusalén. 32 Jè xîtâ ítjòn-lâ jchíchàn, ndîtôón tsikíxkóya jñà chíchàn-lâ kô xîtâ ra tíhijyo ítjòn-lâ chíchàn; ndîtôón tsahachikon nga kijì yâ ñándâ nga tjín kjôsì. Jñà xîtâ, ßkiâ nga kijtse jñà chíchàn, ßkiâá kitsjìn-nì jè Pablo; mì tî kì iskajàn-kô-ni. 33 ßKiâ nga ijchò jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn, itsabáßñó jè Pablo kô tsikíßtin jñà chíchàn-lâ nga jò naßñó kichâ kadenâ kátíßtáßñó-ni. Âkjòn iskònangi-lâ jñà xîtâ, yá xîtâ-ni ra ßmì Pablo kô mé ra kißsin. 34 Ngaßtsì jñà xîtâ kìî, jndíî ra ján chjâ; kjâ-tsò kjâ-tsò nga jngó-jngó xîtâ. Jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn, mì kì kjomà kijtse ñándâ tsikíßtsiâ kjòn-ni kjoâ ta ngâtji-lâ ßñó siì kißsin jñà xîtâ. Kitsjá-lâ kjôhixî jñà chíchàn-lâ nga katafìkô jè Pablo yâ nißya ßtsê chíchàn. 35 ßKiâ nga închifì-mijno yâ ñándâ ma fahaßsen-ni chíchàn, jñà chíchàn chaán tsaßnga jè Pablo, ta ngâtji-lâ ßñó închimaßtsên jñà xîtâ 36 nga tsò: —¡Katabiyà! 37 ßKiâ nga ijye închifahaßsen-kô yâ nißya ßtsê chíchàn, jè Pablo kiìchjâ-lâ jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn, kitsò-lâ: —¿A kômaá kokó jngohíjta-la? Jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn kitsó-lâ: —¿A maá-lì nakjí ßén griego? 38 ¿A mí tsà jî ra Egipto îßnde-lì, ra tsikíßtsiâ jngo kjôjchán jñà nîchjin ra ijye tsato nga ijòn jmì xîtâ kiìkô kjôjchán yâ îßnde âßta xìn ñándâ nga nangi kixì? 39 Pablo kitsó-lâ: —ßÂn, xîtâ judío-ná, yâá îßnde-nâ yâ Tarso, jngo nâxîndá ra ßñó nda naßyá-lâ yâ nangi Cilicia; ßtîìn kjônda, tîßndè-ná nga kokó nâjmiá jñà xîtâ nâxîndá. 40 Jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn, kitsjáßndè-lâ; âkjòn tsasìjna kixî jè Pablo yâ ñándâ ma fahaßsen-ni chíchàn; iskiítjên tsja nga jyò katìtsâjna jñà xîtâ nâxîndá. ßKiâ nga ijye tsikìtsâjnajyò, ßén Hebreo kiìchjâ, nga kitsò-lâ:

Hechos 22

1 —Ngaßtsìo ra xîtâ Israel ßmì-nò, kô ra xîtâ jchínga ßmì-nò, nda tînáßya-ná koni ßsín xin-no nga kósîkôtjia ijo-nâ. 2 Jñà xîtâ, ßkiâ nga kiíßnchré nga ßén hebreo kiìchjâ-lâ, ìsâá ta jyò tsikìtsâjna. ßKiâá kitsò isa Pablo: 3 —ßÂn, xîtâ judío-ná. Yâá kitsian yâ Tarso, nâxîndá ra chjâ-ni Cilicia. Tanga îí kjójchá Jerusalén. Jè ískòtáßyáßtà-lâ jè maestro Gamaliel. ßÑó nda tsakónya-na koni ßsín tjín kjôtéxoma ßtsê xîtâ jchínga-ná. Ngì tjíjngoó takoan nga tísiìtjásòn-lâ Nainá koni ßsín ßnià jiòn skanda nîchjin ßndî-nî. 4 Nga ßsâ kjòtseé, kítsahatjîngì-lâ kô skanda kjòmején-na nga kísìßkén jñà xîtâ ra fìtjîngi-lâ jè ndîyá xîtsê ra-kiî. Ítsabáßñó-ná nga ísikjáaßsen ndâyá ra kô íchjín kô íchjá. 5 Jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì, kô ngaßtsì xîtâ jchínga ra títsâjna ítjòn, ndaá kijtse jñà kjoâ kìî. Jñá kitsjà-na xâjôn ra ßya-lâ xîtâ xangiêé ra títsâjna yâ Damasco, kô kijí-nà yâ Damasco mé-ni nga kôma kjînchrabàkôò-na î Jerusalén ngaßtsì xîtâ ra makjiín-lâ âßta ßtsê Cristo mé-ni nga kataßbì-lâ kjôhißìn. 6 ’ßKiâ nga ijye ijcho chrañàâ yâ Damasco, ijchò-la tsà nchisen ßkiâ. Tà ndîtôón tsatsíjèn jngo-na nißí ra ngajmì inchrabà-ni ra isìhisen kóhoßki jngo tjîndi ñándâ nga síjnâ. 7 Iskajndoßtáâ yâ nangi. Kô âkjòn kíßnchre jngo ßén ra âjìn îsén kiìchjâ, kitsò: “Saulo, Saulo, ¿mé-ni kondrâ tjìßmì-ná, nga ßâán ra tjimìhitjîngi-ná?” 8 ßKiâá ískònangi-lâ, kíxin-lâ: “¿Yá-ni ngajî Nâßìn?” Kitsó-na: “Ân-ná ra ßmì-na Jesús ra Nazaret tsâßân, ßân-ná ra kondrâ tjìßmì-lâ jî nga tjimìhitjîngi-lâ.” 9 Jñà xîtâ ra tjên-kô-na, kijtseé nißí ra kjohisen, tanga mì ki kjòchîya-lâ ßén-lâ jè ra ßân kiìchjâ-na. 10 ßKiâá ískònangi-lâ nga kíxin-lâ: “¿Mé ra ßsiaân, Nâßìn?” Kitsó-na: “Tîsítjîin, ßtîìn yâ Damasco. Yâá ßsênâjmí ijye-lì kóßsín nga ijye tjínda nga ßsîin.” 11 ßÂn mì kì tî tsatsíjèn-na, ta ngâtji-lâ jè nißí ra ßñó jate isìxkâ-na. Jñà xîtâ ra tjên-kô-na itsabáßñó ntsâ nga kiìkô-na skanda yâ ján Damasco. 12 ’Yâá tíjna jngo xîtâ ra ßmì Ananías ra nda bèxkón Nainá koni ßsín tíchjâ kjôtéxoma-lâ Moisés; ngaßtsì xîtâ judío ra yâ títsâjna yâ Damasco saba ßkoâá ßsín tsò nga ndaá xîtâ jè Ananías. 13 ßKiâ nga jiì katsíjèn-na jè Ananías, kitsó-na: “ßNtsé Saulo, kàtatjáßxâ india-ni jñà xkìn.” Tîßkiâá itjaßxâ-ni jñà xkoàân, âkjòn ma kíjtse-na jè Ananías. 14 ßKiâá kitsò isa-na: “Jè Nainá ra ßtsê xîtâ jchínga-ná tsjahájìn-lì mé-ni nga jchâxkin mé ra mejèn-lâ, tîßkoâá jchâxkin jè ra Ngi Xîtâ Kixî; kô kînáßyi ßén-lâ ra tsaßba kîtjo-ni. 15 Ngâ, jîí ßkî-lâ ßén-lì ngaßtsì xîtâ nga ßkénâjmí-lâ ngaßtsì kjoâ ra tjìßyi kô ra tjìnaßyí. 16 ¡Kì tâ tsja chiñá-ni! Tîsítjîin nga kàtasatíndí. Tîjé-lâ kjoâniìjchaßta jè Jesús mé-ni nga kàtatsje-ni jé-li.” 17 ’ßKiâ nga ßjiì-na î Jerusalén, yâá kijìa yâ ñándâ tíjna îngô ítjòn nga kíchjàßta-lâ Nainá. Yâá tsatsíjen jngo-na ra koni tsa tíßbì-na nijñá. 18 Kíjtseè-ná jè Nâßín-ná nga kitsò-na: “Tîxátíyi, ndîtôn títjôkàjin î nâxîndá Jerusalén; ngâ mì kì yá ra kjîßnchré ßén ra kînákjoâ-yi ra âßta tsâßân.” 19 ßÂn kíxin-lâ: “Nâßìn, ijyeé tjíjiín-lâ, nga ßâán-ná ra ítsabáßñó nga ísikjáaßsen ndâyá kô nga ískajàn-kô jñà xîtâ ra makjiín-lâ âßta tsâji ñándâ nga jngó-jngó nißya sinagoga kijìa yâ ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío. 20 Kô tîßkoâá yâá tíjnâ ßkiâ nga isìßken xîtâ jè chîßnda-lì Esteban, jè ra kitsjá ßén ra âßta tsâji; tîßkoâá isìjngoó takoàn ßkiâ nga inìßken; skanda ßâán ísikíndâ jñà nikje-lâ xîtâ ra isìßken.” 21 Tanga jè Nâßín-ná kitsó-na: “ßTiìn, yâá sikásén-là nâxîndá ra kjin kjihijyo yâ ñándâ títsâjna ra mì tsà xîtâ judío.” 22 Jñà xîtâ nâxîndá, skanda ta yâá kiíßnchré isa-lâ; âkjòn ßkiâá ßñó kiìchjâ, kitsò: —¡Xîtâ râ kìî, kàtabiya! ¡Mì tî kì machjeén-ni nga kíjnakon isa î îsàßnde! 23 Jñà xîtâ kìî, isâá ßñó kiìchjâ isâ; tsikítsâjne nikje-lâ kô tsikíxten-jín chijo yâ âjin îsén. 24 Jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn, kitsjá kjôhixî nga yâ katasijnaßya Pablo yâ nißya ßtsê chíchàn; tîßkoâá kitsjá kjôhixî nga katajá-lâ mé-ni nga kataßbénâjmí-ni mé ra kißsìn, mé-ni kôßsín ta siì síkô-ni jñà xîtâ. 25 ßKiâ nga ijye tsikíßtáßñó nga kôjà-lâ, jè Pablo kitsò-lâ jè chíchàn ra yâ síjna, jè ra bíßtin jñà chíchàn ra ißka: —¿A tjíßndè najiòn nga kôßsín sîkôò jngo xîtâ romano ra kjè ßya-lâ mé jé ra tjín-lâ? 26 Jè chíchàn râ-kìî, ßkiâ nga kiíßnchré nga xîtâ romano-ní, kiìjkoón jè xîtâ ítjòn-lâ, kitsò-lâ: —¿Mé ra ßsîin? Ngâ jè xîtâ râ-kìî, xîtâ romano ró. 27 Jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn kijì-ní nga ikjonangì-lâ Pablo, kitsò-lâ: —Ngajî, ¿a kixîí kjoâ nga xîtâ romano-ní? Jè Pablo kitsó-lâ: —Jon, ßén kixî-ní. 28 Jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn kitsó-lâ Pablo: —Tse jchán tôn isìngi-na nga mà xîtâ romano kjomà. Kô jè Pablo kitsó-lâ: —Tanga ra ßân, xá ßkoâá ßsín kitsin-na nga xîtâ romano. 29 Jñà chíchàn ra tjín-ni nga kôjà-lâ tsinchaßtàxín-ní; tîßkoâá jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn skanda itsakjón-ní ta ngâtjì-lâ nga jè kitsjà kjôhixî nga kisißtáßñó. 30 ßKiâ nga mà nchijòn, jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn mejèn-lâ nga skê mé kjoâ kjòn-ni ra tjín-lâ jè Pablo mé-ni nga kôßsín bángi-ni jñà xîtâ judío. Iskíjndâßñó-ni; âkjòn tsikíxkóya xîtâ ítjòn-lâ nâßmì kô xîtâxá ítjòn-lâ xîtâ judío; kiìkô Pablo, tsasíjna masen yâ ngixkôn xîtâ kiî.

Hechos 23

1 Jè Pablo iskoßán jñà xîtâxá ítjòn kitsò-lâ: —Jiòn ßntsé, ra xîtâ judío ßmì-ná, ßkoâá xín-nò, ngì tsjeé tíjna kjôbítsjèn-na nga ndaà tísitjáasòn koni ßsín mejèn-lâ Nainá skanda nîchjin ßndî-nî. 2 Jè nâßmì ítjòn ra ßmì Ananías ßkoâá ßsín kitsò-lâ jñà xîtâ ra îjnchaßtà chrañà-lâ Pablo nga katasíjtsinßá jngo yâ tsaßba. 3 Pablo kitsó-lâ: —¡Nainá sîìjtsinßá-te yâ ntsâßbi, ji ra jò îsén tjín-lì! Ngâ ngajî, kií xá tijna-nì nga kíndajìn-ná koni ßsín nga tíchjâ kjôtéxoma kô tî jîí tjìbatonè-lâ jè kjôtéxoma nga tjìßbì kjôhixî nga kàtanijtsinßá-na. 4 Jñà xîtâ ra închaßta chrañà-lâ Pablo kitsó-lâ: —¿Mé-ni kôßsín nakjoájno-îlâ jè ra nâßmì ítjòn-lâ Nainá tíjna? 5 Jè Pablo kitsó-lâ : —ßNtsé, mì kì be tsà jè ra nâßmì ítjòn tíjna. Ngâ ßkoâá ßsín tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga tsò: “Jè ra xîtâxá ítjòn-lâ nâxîndá, mì kì kôma kînákjoâjno-lâ.” 6 Pablo, ßkiâ nga kijtse jñà xîtâ ra títsâjna nga jò-ya tjín, nga tjín xîtâ fariseo kô tjín xîtâ saduceo, ßñó kiìchjâ, kitsò: —ßNtsé, ßân, xîtâ fariseo-náa; ißndí-lâ xîtâ fariseo-náa; kií kôßsín tísingi-na ta ngâtji-lâ nga ßkoâá ßsín makjiín-na nga faháya-îlâ jñà xîtâ ra biya. 7 ßKiâ nga ijye kôßsín kitsò Pablo, tsikíßtsiâá nga tsakátikjò jñà xîtâ fariseo kô xîtâ saduceo nga kjòjòya kjôbítsjeèn-lâ, 8 ta ngâtjì-lâ, ngâ jñà xîtâ saduceo mì kì makjiín-lâ tsà kixî kjoâ nga faháya-îlâ xîtâ ra biya, tîßkoâá mì kì makjiín-lâ tsà tjín ra ßmì ìkjâlî kô tsa tjín ra ßmì isén nîchjin; tanga jñà xîtâ fariseo makjiín ijyeé-lâ âßta ßtsê kjoâ kìî. 9 ßÑó jchán kiìchjâ ngaßtsiòô kô ßkiâá tsasítjên ißka xîtâ ra bakón-ya kjôtéxoma-lâ Nainá ra yâ chjâ-ni xîtâ fariseo nga ßñó tsakátikjo nga kitsò: —Jè xîtâ râ-kìî, nî mé sakó nàjîn ra ßcho tíßsín; tsà kì nîchjin, tsà jngo isén nîchjin kiìchjâ-lâ kô tsà jngo ìkjâlî tsakákô, tanga mì kì ma jién sâtéchjá-ná ra âßta ßtsê Nainá. 10 ßKiâ nga kijtse jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn, nga sa-ßñó sa-ßñó makjan isa-lâ xîtâ, itsakjón-ní nga ßkoâá ßsín kjomà-lâ tsà yâ sîìßken jè Pablo. ßKiâá kiìchjâ ißka-lâ jñà chíchàn; kitsjá-lâ kôhixî nga kàtafìkô india-ni yâ nißya ßtsê chíchàn. 11 Ra mà nchijòn nga nîtjên, jè Nâßín-ná ijchò kasìßtà-lâ Pablo nga kitsò-lâ: —Kì ta chjàn skon-jìn, koni ßsín inakjí î Jerusalén ra âßta tsâßân, ßkoâá tî ßsín machjeén nga kînákjîì ján Roma. 12 ßKiâ nga ijye kißse îsén, jñà xîtâ judío tsajôóya-ni nga sîìßken jè Pablo, ßkoâá ßsín kitsjà kixî ßén-lâ nga mì tî kì kôkjên-ni kô mì tî ki nandá skí-ni skanda ßkiâ nga sîìßken jè Pablo kô nga jè Nainá katatsjá-lâ kjôhißin tsà mì kì kîtjasòn-lâ. 13 Tsatoó ichán ma-ni jñà xîtâ judío ra kôßsín tsajôóya-ni. 14 Jñà xîtâ kìî, kiìjkón jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì kô xîtâ jchínga ßtsê xîtâ judío, kitsò-lâ: —ßKoâá ßsín ijye tsißki kixî-jîn ßén-nâjîn nga mì ki mé ra chjînê-jîn skanda ßkiâ nga kîjcho nîchjin nga sîßken-jîn jè Pablo, kô nga Nainá katatsjá najîn kjôhißin tsà mì kì kîtjasòn-nàjîn. 15 Ngaßtsì-nò ra tjín-nò xá ítjòn koni ßsín nga tìtsâjnajtién, kôßtìn-là jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn nga katanchrabákô-nò îjndíî nchijòn. Ta ßkoâá ßsín ßtìn-là nga jè mejèn najiòn nga isâ nda jchâà jè kjoâ ra tjín-lâ. Ngajîn kîtsâjnanda nájîn yâ âya ndîyá nga sîßken-jîn ßkiâ nga tîkjeè ßfì îjndíî. 16 Tanga jè ti-lâ ndichja Pablo, kiíßnchré-ní kjoâ ra tsajôóya-ni jñà xîtâ judío; ßkiâá kisíkjíßnchré jè Pablo yâ nißya ßtsê chíchàn. 17 Jè Pablo kiìchjâ jngo-lâ chíchàn, kitsò-lâ: —Tikîi jè ti râ-kìî yâ ñándâ tíjna xîtâ ítjòn-lâ jchíchàn. Tjín ßén ra ßkêènâjmí-lâ. 18 Jè chíchàn kiìkôó jè ti râ-kìî yâ ñándâ tíjna xîtâ ítjòn-lâ chíchàn, kitsò-lâ: —Jè Pablo ra tíjnaya ndâyá kàchjâ-na nga kàtsò-na: “Tikîi jè ti râ-kìî. Tjín ró ßén ra ßkêènâjmí-lâ.” 19 Jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn, itsabáßñó tsja jè ti, kiìkôßtaxìn, iskònangi-lâ mé ßén ra ßkêènâjmí-lâ. 20 Jè ti râ-kìî kitsó-ní: —Jñà xîtâ judío, ijyeé tsajôóya-ni [nga mején-lâ skôóndâchâ-lì] nga ßkoâ ró ßsín kîìtsaßba-lì nga íkîi nchijòn jè Pablo yâ ngixkôn xîtâxá judío nga mejèn ró-lâ ìsâ nda skônangi-lâ mé kjoâ ra tjín-lâ. 21 Ngajî, kì tà chjàn makjiín-lì. Ngâ tsatoò-la tsà ichán ma-ni jñà xîtâ kìî ra títsâjnanda nga kítsâjnachjà-lâ Pablo yâ âya ndîyá nga mejèn-lâ sîìßken. Ijyeé kôßsín kitsjà kixî ßén-lâ nga mì ró tî kì kôkjên-ni kô mì ró tî ki nandá skí-ni skanda ßkiâ nga sîìßken jè Pablo kô nga Nainá ró kàtatsjá-lâ kjôhißin tsà mì kì kîtjasòn-lâ. Kô ßndîßndî, tà jè închikoñá-lâ nga kósßín síî ra jî. 22 Jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn, ßkoâá ßsín kitsò-lâ jè ti nga kàtafì-ni, ßkoâá ßsín tsikíßtin, kì tà chjàn yá ra kôtsò-lâ koni ßsín nga ijye jè tsißkénâjmí-lâ jñà ßén kiî. 23 Jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn, jò chíchàn-lâ kiìchjâ-lâ jñà ra bíßtin xákjién. Kitsjà-lâ kôhixî nga kàtasíkítsâjnanda jò sindô chíchàn ra ntsâkô kîjîì-ni, kô jàn ßkàn kô te ra kabàyô kítsâsòn-lâ, kô jò sìndô ra kîchâ lanza ßkoâ nga kîjî skanda yâ Cesarea ßkiâ nga kîjcho las nueve nga ijye kôjñò. 24 Tîßkoâ kitsjá kjôhixî nga kátíjnanda jngo kabàyô ra kíjnakjá-lâ jè Pablo mé-ni nga nda kjon kàtafìkô skanda ñándâ tíjna jè xîtâxá ítjòn ra ßmì Féliz. 25 Jngo xâjôn tsikínda ra ma nikasén ra tsò: 26 “Tjín-lì kjônda ngajî Félix ra xîtâxá ítjòn tijni; ßân, Claudio Lisias ßkoâá ßsín tísixóoßta-là. 27 Jè xîtâ ra tísìkásén-là, jñá xîtâ judío itsabáßñó. Kjâmeé isìßken, tanga ßkiâ nga kíßnchrè nga xîtâ romano-ní, ßâán kiìkô jñà chíchàn-nâ nga ìtsjàßán. 28 Kô yâá kiìkô ñándâ nga títsâjna jñà xîtâxá-lâ xîtâ judío nga mejèn-na skeê mé kjoâ ra tjín-lâ. 29 ßKiâ nga ijchò-kô, kíjtse-ná nga ta kií ngâtjì-lâ kjoâ ßtsê kjôtéxoma ra tjín-lâ. Kô jè xîtâ râ-kìî, nì mé jé tjín-lâ ra bakièn-lâ nga kîyá, skanda mì kì bakièn-lâ nga ndâyá kîjî. 30 ßÂn, ßkoâá ßsín kißsenâjmí-na nga jñà xîtâ judío ßkoâá ßsín ijye tsajôóya-ni nga mejèn-lâ ta sîìßken chijé. ßKoâá ma-ni nga jî tísìkásén-là. Kô ßkoâá tî ßsín kíxin-lâ jñà xîtâ ra bángi nga yâ ngixkìîn katasindajín-lâ tsa mé kjoâ ra tjín-lâ ra kondrâ ßtsê.” 31 ßKiâ nga ijye kjojñò, jñà chíchàn kiìkôó jè Pablo skanda ján Antipatris koni ßsín nga ijye kisißtin. 32 Ra ma nchijòn jñà chíchàn ra ntsâkô kijì-ni, tsáfaà-ni; ßjiì-ni skanda yâ nißya ßtsê chíchàn. Tà jñà kiìkô Pablo jñà chíchàn ra kabàyô títsâjnasòn. 33 Jñà chíchàn kìî, ßkiâ nga ijchò yâ Cesarea, isìngâtsjaá jè xîtâxá ítjòn xâjôn ra ßya ra inìkasén-lâ; tîßkoâ isìngâtsja jè Pablo. 34 Jè xîtâxá ítjòn, ßkiâ nga ijye tsikíxkîyajin jè xâjôn ra inikasén-lâ, iskònangi-ní ñánda-ni îßnde-lâ Pablo. ßKiâ nga ijye kijtse nga yâá nangi Cilicia îßnde-lâ, 35 kitsó-lâ: —ßKiâá kjißnchrè-là ßkiâ nga kjîí jñà xîtâ ra bángi-lì. Âkjòn kitsjá kjôhixî nga kàtamakindâ, kô yâ katijna yâ nißya masen ra tsikínda Herodes.

Hechos 24

1 Ra kjomà ßòn nîchjin, ijchò yâ Cesarea jè xîtâ ítjòn-lâ nâßmi ra ßmì Ananías. Tjên-kô ißka xîtâ jchínga ra tjíhijo ítjòn-lâ xîtâ judío; tîßkoâ tjên-kô jngo xîtâ ra ma-lâ chjâtji jngo kjoâ jè ra ßmì Tértulo. Jñà xîtâ kìî, kijì ñándâ nga tíjna jè Félix ra xîtâxá ítjòn tíjna nga tsakángi jè Pablo. 2 ßKiâ nga ßjiìkàsén masen Pablo, tsikíßtsiâá jè Tértulo nga kitsjáßtin ßén ra kondrâ ßtsê; kitsò-lâ jè Félix: —Ngajî ra xîtâxá ítjòn tijni, kjônda tsâji-ní nga ßnchán titsâhijyo-jîn. Kjín kjoâ ra nda tíbitjasòn yâ nâxîndá-nâjîn ra kjoâ chjînê tsâji. 3 Kjißtá nîchjin tjín kjônda tsâji nga tíjngo. Kôßsín Nainá ra kátíchjí-lì nga kôßsín tâ nda tjibisikô-nájîn. 4 Majìn -nàjîn nga tse chjinìchjin làjîn; tjín-li kjônda nga kôßsín tînáßya jngohíjta-nájîn. 5 ßKoâá ßsín ijye kijcha-lâ nga jè xîtâ râ-kìî, ßñó ßcho tíßsín nga tjíjtsa îsàßnde síjoyaá xîtâ nâxîndá judío; jé tíjna ítjòn-lâ jñà xîtâ nazareno ra síkjaàtjìya-lâ ndîyá-lâ Nainá. 6 Tîßkoâá kjòmejèn-lâ isìkitsón yâ Îngô Tsje-lâ Nainá nga mejèn-lâ isìkjahaßsen jngo kjoâ ra mì tsa yâ bàkô-lâ; ßkoâá ma-ni nga indabáßñó-jîn. [Mején-nàjîn kôßsín sîkô-jîn koni ßsín tjín kjôtéxoma tsâjîn, 7 tanga jé xîtâ ítjòn-lâ chíchàn ra ßmì Lisias tsasìkô, ngi kôó kjôßtsên nga tsaßán-najîn ßkiâ nga ijye nda indabáßñó-jîn tsiki, 8 kô ßkoâá ßsín kitsò nga jñà xîtâ ra bángi, tjíné-lâ nga î ngixkìîn kátíndajín.] Kômaá ngajî sabà chjînangi-lâ ngaßtsì kjoâ kiî, mé-ni nga jchâ-ni kóßsín tjín kjon-ni nga kôßsín fangi-jîn. 9 Jñà xîtâ judío ra yâ títsâjna, tîßkoâá ßkoâá ßsín kitsò nga ßkoâá ßsín tjín kiti. 10 Jè xîtâxá ítjòn iskimítjêén tsja nga kitsjáßnde-lâ Pablo nga kiìchjâ. Jè Pablo kitsó-ní: —Ngajî ra xîtâxá ítjòn tijni, ijyeé be-náâ nga kjokjín nó tìjnajìn kjôtéxoma yâ îßnde râ-kìî; ßkoâá ma-ni nga ngi kôó kjôtsja-nâ nga kichjà, nga kósîkô ijo-nâ. 11 Ngajî, kômaá kjótsjiyi, yâá jchâa-ni nga ßén kìxî-ní koni ßsín nga xiáân; sâá tjín-ni tejò nîchjin ßkiâ nga ßjíaâ yâ Jerusalén nga jáhâßsên yâ îngô ítjòn nga kíjtsexkón Nainá. 12 Mì kì tsijèn kijchà-na tsa xîtâ tíbatíkô, kô nî mì tsa xîtâ nâxîndá ítsinchaßá yâ ndîtsin îngô ítjòn, kô yâ âya nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío, kô yâ âjin nâxîndá. 13 Jñà xîtâ ra bángi-na mì kì ñándâ îßká-nì nga kôkîtsô nga ßén kixî-ní jñà kjoâ ra bánè-na. 14 Tanga ßkoâá xián kixî-là ra ngì kjôhixî, ßân, jè siìtjásòn-lâ jè Nainá ra Nainá tsò-lâ xîtâ jchínga-nâjîn; ßkoâá ßsín siìtjásòn koni ßsín tjín jè ndîyá xîtsê-lâ Cristo, jè ra tsò-lâ jñà xîtâ kìî nga ßkjií ndîyá-ní âßta ßtsê Nainá. ßÂn makjiín ijyeé-na koni ßsín tíchjâ xâjôn ra tjíßta kjôtéxoma-lâ Nainá ra tsikínda jè Moisés kô ßtsê jñà xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjòtseé. 15 ßKoâá ßsín tjíjngo takoan ra âßta ßtsê Nainá nga tíkoñá-lâ koni ßsín închikoñá-lâ jñà xîtâ kìî, nga kjoâáyaá-îlâ jñà xîtâ ra ijye ßken, jñà ra xîtâ kixî kô jñà ra mì tsa xîtâ kixî kjomà. 16 ßKoâá ma-ni nga koâáßsín binè-lâ ijo-nâ nga tsjeé síkíjna kjôbítsjèn-nâ yâ ngixkôn Nainá kô yâ ngixkôn xîtâ. 17 ’ßKiâ nga ijye kjokjín nó xìn nâxîndá tsáßbâ, jßíîí india-na yâ nâxîndá-nâ nga jßíîkô-lâ tôn jñà ndí xîtâ îmâ kô jßíî tsja-lâ kjôtjò jè Nainá yâ Jerusalén. 18 ßKoâá ßsín tjín kjoâ ra tíßsiàân yâ ndîtsin îngô ßkiâ nga ijye ísìtsjéê ijo-nâ [koni ßsín tjín kjôtéxoma-lâ xîtâ judío]. ßKiâ nga kijtse-na jñà xîtâ judío ra yâ Asia îßnde-lâ, mì tsà kjìn ma-ni xîtâ ra títsâjnakôo-na, tîßkoâá mì tsà kjôsi tíbìßtsiáâ. 19 Jñà-la xîtâ kìî ra kixî kjoâ ra ma kjînchrabà mé-ni nga tsjá-ni ßén-lâ tsa mé kjoâ ra tjín-lâ ra kondrâ tsâßân. 20 Kô tsà majìn, jñà xîtâ ra î títsâjna káßténâjmí tsà mé jé ra isakò-lâ ra âßta tsâßân ßkiâ nga tsakátîjna yâ ngixkôn xîtâxá judío. 21 Ô ra kií jé ra tíma-na nga ßñó kíchjà ßkiâ nga tíjnâjìn-lâ xîtâxá judío nga kíxin-lâ: “Nîchjin râ-kìî, ta kií kjoâ nga tísinéjé-na ta ngatjì-lâ nga kôßsín makjiín-na nga faháya-îlâ jñà xîtâ ra biya.” 22 Jè Félix, ndaá tjíjìn-lâ koni ßsín tjín jè ndîyá xîtsê-lâ Jesucristo. Tsikíjna chráßbá jè kjoâ râ-kìî. Kitsò: —ßKiâ nga kjîí sabà jè Lisias jè xîtâ ítjòn-lâ jchíchàn, ßkiâá kôxín-no kóßsín sîndajín jè kjoâ ra tjín-nò. 23 Jè Félix kitsjá-lâ kjôhixî jñà chíchàn-lâ nga takó kátíjnaßya ndâyá jè Pablo, tanga tîßkoâá maá katatsjáßnde-lâ tsà mé ra mejèn-lâ nga ßsîìn kô tîßkoâá katatsjáßnde te-lâ nga katasísin-lâ jñà xîtâ xákjién ra kîjchòßtse ra nda bákô. 24 ßKiâ nga ijye tsato chiba nîchjin, ijchó india-ni Félix; tjên-kô jè chjôón-lâ ra ßmì Drusila ra tîßkoâ xîtâ judío. Kitsjá kjohixî nga kiìjcha jè Pablo nga ma kiíßnchré-lâ kóßsín makjiín-lâ ra âßta ßtsê Cristo Jesús. 25 Jè Pablo, tsißkénâjmí-lâ kóßsín tjín ra kjoâ kixî, kô kóßsín nga maá sîkijne-lá ijo-ná nga mì tî kì ßcho ßsiân-ná; tîßkoâá tsißkénâjmí-lâ nga sâá nchrobá jè nîchjin nga sîndajín ijye-lâ jé-lâ xîtâ. Jè Felix tà itsakjón-ní; ßkiâá kitsò-lâ: —ßTin-nì ßndî. ßKiâ kichjà india-là ßkiâ nga kôßa-na. 26 Jè Félix, ßkoâá ßsín koñá-lâ, tsa kií nîchjin, tôn tsjá-lâ jè Pablo mé-ni nga ma sîíkíjnandîí-ni; ßkoâá ma-ni nga kjín-ßkâ kiìchjâ-lâ nga tsakákô nâjmí. 27 ßKiâ nga ijye tsato jó-nó, jahatjìyaá xá-lâ Félix. Jè jahaßsen ngajo-lâ xîtâ ra ßmì Porcio Festo. Jè Félix, mejèn-lâ nga mì ßcho kíjna-lâ jñà xîtâ judío; ßkoâá ma-ni nga takó isíkíjna ìsâ ndâyá jè Pablo.

Hechos 25

1 Jè Festo ijchó yâ Cesarea nga jahaßsen xá ítjòn ra itjábé-lâ; ra kjomà jàn nîchjin itjo yâ Cesarea, nga kijì ján Jerusalén. 2 ßKiâ nga ijye tíjna yâ Jerusalén ijchòjkoón jñà nâßmì ítjòn kô xîtâ ítjòn-lâ xîtâ judío nga tsakángi jè Pablo. 3 Isíjé-lâ kjônda jè Festo nga katasíkjinchrobá-nì jè Pablo yâ Jerusalén. Ta ngâtji-lâ jñà xîtâ kìî, ijye tjínda-lâ nga yâ kítsâchjà ikon-lâ yâ âya ndîyá mé-ni nga sîìßken-ni. 4 Tanga jè Festo, kitsó-ní: —Mì kì kôma-jin. Ngâ jè Pablo ndâyá tíjnaßya yâ Cesarea, kô ßân, tîßkoâá ßkoâáfa ndîtôón-te-na. 5 Kàtabáhijtakô ißka-na jñà xîtâxá-nò yâ ján Cesarea mé-ni ma katabángi-ni jè xîtâ râ-kìî, tsà mé jé ra tjín-lâ ra kondrâ tsâjiòn. 6 Jè Festo tsikijnaà-la tsà jìn nîchjin kô tsà te nîchjin ján Jerusalén; âkjòn tsáfa-ni yâ Cesarea; ra kjomà nchijòn, ßkiâ nga ijchò-ni yâ Cesarea, tsikìjnané jè íxìlê ßtsê kjôtéxoma-lâ, âkjòn kitsjá kjôhixî nga kihìjchà jè Pablo. 7 ßKiâ nga jahaßsen yâ nißya masen jè Pablo, jñà xîtâ judío ra ßjiì-ni Jerusalén, kiì kinchàßta chrañà-lâ, kô kjín skôya ßén ndiso ra ßñó ßcho tsò tsakánè-lâ, tanga nî jngo ra kjomà isìkixîya jñà ßén ra kitsjà. 8 Jè Pablo tsasìkôó ijo-lâ kitsò: —Nî mé jé ra tsakatsjíaâ ra kondrâ tífì-lâ kjôtéxoma-lâ xîtâ judío, kô nî mì tsa kondrâ tífì-lâ jè îngô ítjòn-lâ Nainá, kô nî mì tsa kondrâ tíjnâ-lâ xîtâxá ítjòn ßtsê Roma. 9 Tanga jè Festo mején-lâ nga mì ßcho kíjna-lâ jñà xîtâ judío; iskonangií-lâ jè Pablo, kitsò-lâ: —¿A mején-li ßkín yâ Jerusalén mé-ni nga yâ kíndajién kjoâ ra tjín-lì? 10 Pablo kiìchjâ-ní kitsò: —Jyeé jnchro î tíjnâ ñándâ nga tjín kjôtéxoma-lâ xîtâxá ítjòn ßtsê Roma. Machjeén-ní nga î kàtasindajín-na. Ngajî ndaá tjíjìn-lì, mì tsa mé kjoâ ra tsakatsjíaâ ra âßta ßtsê xîtâ judío. 11 Tsa tjín-na jé ra bakièn-lâ nga kîyáâ, tjíjngoó taßkoàn nga katasíßken-na xîtâ; tanga tsa mì tsa kixî tjín-ni ßén ra títjahínè-na, nî yá ra tjíßnde-lâ nga yâ sîìngâtsja-na jñà xîtâ kìî. Isâá nda, jè kátíndajín-na jè César [ra xîtâxá ítjòn tíjna yâ Roma ra batéxoma-lâ ta ngaßtsì xîtaxá ítjon ra ißka]. 12 Jè Festo, ßkiâá tsajôóya-ni kô xîtâ-lâ ra títsâjnakô, âkjòn kitsò: —Tsa ßkoâá ßsín níjí nga jè xîtâxá ítjòn-lâ Roma kîìndajín-lì, yâá sikásén-lâ. 13 ßKiâ nga ijye tsato chiba nîchjin, jè xîtâxá ítjòn ra ßmì Agripa kô chjôón ra ßmì Berenice ijchó yâ Cesarea nga ijchò síixoßta-lâ jè Festo. 14 Kjín nîchjin tsikìtsâjna yâ Cesarea; ßkoâá ma-ni nga jè Festo tsißkénâjmí-lâ Agripa kjoâ ßtsê Pablo, kitsò-lâ: —Jngo xîtâ tíjnaßya yâ ndâyá ra jè Féliz isíkíjna. 15 ßKiâ nga kijìaâ ján Jerusalén, jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì kô xîtâ jchínga-lâ xîtâ judío kitsjá-na ßén nga bángi. Isíjé-na nga kôßsín katasinè-lâ nga katiya. 16 Tanga ßân, ßkoâá ßsín kíxin-lâ nga jñà xîtâxá ßtsê Roma, mì tsa kôßsín ßsín nga taxkî síßken xîtâ ßkiâ nga tîkje ßya-lâ mé jé ra tjín-lâ. Ítjòn kjón katajôóßa kô jñà xîtâ ra bángi mé-ni nga kôma kôsîkô-ni ijo-lâ. 17 ßKoâá ma-ni, ßkiâ nga ßjiì îjndíî jñà xîtâ kìî, mì kì tsa ìskanìchjin-lâ; ra kjomà ma nchijòn, ßkiâ nga ijye tsakátîjnasòn íxilê-nâ ñándâ nga batèxóma yâ nißya masen, ndîtôón kiìjcha jè xîtâ râ-kìî. 18 ßKiâ nga ijye títsâjna masen jñà xîtâ ra bángi, nî-mé ßén ra kôßsín tsakánè-lâ koni ßsín isíkítsjèên ra ßân. 19 Tà kiì ßén ra tsakánè-lâ ra kondrâ ßtsê Pablo koni ßsín nga makjiín-lâ âßta Nainá, kô âßta ßtsê jngo xîtâ ra ßmì Jesús ra ijye ßken; tanga, tsò ra jè Pablo nga tíjnakon-ní. 20 Koni ßân, mì kì be mé ra ßsiaân âßta ßtsê kjoâ kìî, ßkoâá ma-ni nga ískonangi-lâ jè Pablo, a mején-lâ nga kîjî ján Jerusalén mé-ni nga yâ katasindajín-lâ kjoâ ra tísingi. 21 Tanga ßkoâá ßsín isíjé-na jè Pablo nga jè xîtâxá ítjòn-lâ Roma kátíndajín-lâ. Kií kôßsín kítsja-na kjôhixî nga katìjnaya isa ndâyá skanda ßkiâ nga kôma sikásén-lâ Cesar ra xîtâxá ítjòn tíjna ßtsê Roma. 22 Jè Agripa kitsó-lâ jè Festo: —Tîßkoâá ßân mején-na nga kjißnchrè-lâ xîtâ râ kìî. Jè Festo kitsó-lâ: —Nchijòn-la kînáßya-lâ. 23 Ra mà nchijòn, ßkiâ nga jè Agripa kô Berenice jahaßsen yâ nißya masen, ßñó nda kisìsin-lâ. Tjên-kô jñà xîtâ ítjòn-lâ chíchàn kô jñà xîtâ ítjòn-lâ nâxîndá; jè Festo kitsjá kjôhixî nga katijchà jè Pablo. 24 Kô âkjòn kitsò: —Ngajî Agripa ra xîtâxá ítjòn tijni, kô ngaßtsì-nò ra î tìtsâjnakô-nájîn: Chítsijèn-là jè xîtâ râ-kìî. Ngaßtsì jñà xîtâ judío ra yâ Jerusalén îßnde-lâ kô ra î Cesarea îßnde-lâ ßñó jchán închisíjéßtà-na nga mejèn-lâ nga katiya. 25 Tanga ßân, nì mé kjoâ matsji-na ra âßta ßtsê ra bakièn-lâ nga kîyá. Tanga tsaßbaá isíjé-ni nga jè xîtâxá ítjòn ra tíjna yâ Roma katabíndajín-lâ. ßÂn, ßkoâá ßsín ijye ískòsòn-lâ nga yâ sikásén-lâ. 26 Tanga ßân, nî-mé jé ra sakó-na âßta ßtsê xîtâ râ-kìî. Kóßsín kôma-ni nga sikásén-lâ xâjôn jè xîtâ ítjòn-nâ ßtsê Roma. ßKoâá ma-ni nga síjéßta najiòn ra î titsâjna kô ngajî nàmî Agripa ra xîtâxá ítjòn ßmì-lì, mé-ni ßkiâ nga ijye kôjtso, sâko-na kjôhixî kóßsín nga ma sikásén-lâ xâjôn jè xîtâxá ítjòn ßtsê Roma. 27 ßÂn, ßkoâá ma-na, nga nì mé chjí-lâ tsà taxkî sikásén jngo xîtâ preso tsà mì kì sikásén-te jngo xâjôn âßta ßtsê mé jé ra tjín-lâ.

Hechos 26

1 Jè Agripa kitsó-lâ Pablo: —Tjíßndeè-lì nga tînákjîí nga tîsîkîì ijo-lì. Pablo iskimítjêén tsja; tsikíßtsiâ nga kiìchjâtjì ijo-lâ; kitsò: 2 —Ngajî Agripa, matsjaá-na nga ma jî kichjàkô-là mé-ni nga ma kósîkôo ijo-nâ âßta ßtsê ngaßtsì kjoâ ra bánè-na jñà xîtâ judío nga bángi-na. 3 Be-náâ nga-jî Agripa, nga ndaá tjíjìn ijye-lì ngaßtsì kjoâ, kóßsín nga-lâ jñà xîtâ judío kô kjoâ ra jñà jôóya-ni. ßKoâá ma-ni nga síjé-là, ßtîìn kjônda, tînáßya-là nda-nda-ná. 4 Ngaßtsì jñà xîtâ judío ndaá tjíjìn-lâ kóßsín tísíjchá ijo-nâ yâ nangi-nâ kô yâ Jerusalén skanda ßkiâ nga tîßsâ ti ßkiàâ. 5 Jñà xîtâ kìî, kômaá káßténâjmí-lì tsà mejèn-lâ. Ngâ ndaá tjíjìn-lâ ra jñà, skanda tîßsâ-ni yâá iskotáßyájin-lâ ßân jñà xîtâ fariseo. Jñà xîtâ fariseo tàxkî ißiín tjín koni ßsín nga bíne-lâ ijo-lâ nga bexkón kjôtéxoma-lâ Nainá koni ra jñà xîtâ judío ra ißka. 6 Ta ßkoâá tjín jnchro-ni kjoa ra î tíjnâ-na, ta ngâtjì-lâ ra ßân, ßkoâá ßsín tjíjngo takoan nga kîtjasón kjoâ ra ßân tíkoñá-lâ koni ßsín nga Nainá ijye kitsjà-lâ ßén jñà xîtâ jchínga-ná. 7 Jñà tjê-lâ nâxîndá Israel ra tejò ma-ni, kô nîchjin kô nîtjên, jeya închisíkíjna Nainá nga închikoñá-lâ nga kîtjasòn jñà kjoâ kìî. ßKoâá ßsín xin-là nga jî Agripa, ra ßân, tî jñá-ni kjônda kìî ra tíkoñá-lâ; ßkoâá ma-ni nga bángi-na jñà xîtâ judío. 8 Jiòn, ¿mé-ni nga mì kì makjiín-nò nga maá-lâ Nainá síkjaáya-lâ jñà xîtâ ra ijye ßken? 9 ’Nga tîßsâ kjotseé, skanda ßân ßkoâá tî ßsín isíkítsjen tsa machjeén-ní nga ßñó kondrâ kjìn-lâ ßân jè Jesús ra Nazaret îßnde-lâ. 10 ßKoâá ßsín kíßsiàân yâ ján Jerusalén. Jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì kitsjá-na kôhixî nga ßñó kjìn xîtâ tsje-lâ Nainá ítsinchaßyá ndâyá. Kô ßkiâ nga inìßken jñà xîtâ kìî, ßân, tîßkoâá yâá isíngáson-ko xîtâ ra kôkìßsìoôn. 11 Ngâ jndíî ra ján kijìaâ yâ nißya sinagoga ñándâ nga maxkóya xîtâ Judío; kjín ßkâ kítsja-lâ kjôhißìn nga mejèn-na nga katàchjâjno-lâ jè Cristo. ßÑó ísìjtíkèê, skanda kiìtjîngi-lâ ra kondrâ ßtsê yâ ñándâ nâxîndá kjin. 12 ’Kií xá kijì-na yâ nâxîndá Damasco ßkiâ nga ijye tsatéxá-na kô tîßkoâ kitsjá-na kjôhixî jñà xîtâ ítjòn-lâ nâßmì. 13 Ijchò-la tsa masen nîchjin, jî nàmî Agripa, ßkiâ nga tífia yâ âya ndîyáâ, kíjtseé jngo nißí ra ngajmì inchrabà-ni ra ßñó fate tsatsíjen nda mí ßkoâà-ni koni jè ndabá-lâ tsáßbí. Ngì isìhiseén yâ jngo tjindì-lâ ñándâ nga ßan tífiâ kô kóhoßki ñándâ nga ijncha xîtâ ra tjên-kô-na. 14 Ngaßtsì-najîn ngi iskatsajoßtá nájîn yâ nangi, kô âkjòn kíßnchrè jngo ßén yâ âjìn îsén ra ßén hebreo kiìchjâ-na nga kitsò: “Saulo, Saulo, ¿mé-ni ßân miìtjîngi-ná nga kondrâ ßmì-ná? Tî jîí tifatsjiì-lâ kjôhißìn ijo-lì, koni ßsín ßsín nchrâjâ ßkiâ nga tsjòn-lâ yákjôn ra bíchjá-ilâ ni-lâ.” 15 ßÂn, kíxiín-lâ: “¿Yá-níî ngajî Nâßìn?” ßKiâá kitsò-na: “ßÂn-ná ra ßmì-na Jesús ra kondrâ tjìßmì-lâ jî nga miìtîngi-lâ. 16 Tîsítjîin; tîsîjna kixîì; kií xá kasikatsíjen-là ijo-nâ mé-ni nga ßân sîxákô-ná kô jîí íkîi ßén âßta ßtsê kjoâ ra ijye kàßyi kô ra ßsâ jchâ isi, jñà ra ßsâ kokon isa-là. 17 ßÂán síkóndâ-là nga mì mé sîìkô-lì jñà xîtâ nâxîndá-lì ra xîtâ judío kô ra mì tsà xîtâ judío. Ngâ yâá sikásén-là ßndî yâ ñándâ nga tjíhijyo jñà xîtâ kìî, 18 mé-ni nga chjíßxângi xkôn nga mì tî yâ katimaya-ni yâ ndîyá ra jñò chon; ndîyá iseén kàtima-ya. Kàtitjokàjin ñándâ nga jè xîtâ-nîí itsabáßñó, jè Nainá kàtafìßta-lâ. Katakjiín-lâ ra âßta tsâßân, mé-ni nga ma siìjcháßta-lâ jé-lâ tîßkoâá tjábé-te-lâ kjôtjò ra tjábé-lâ xîtâ nâxîndá-lâ Nainá ra xá tsjahájin-ni.” 19 Ngajî Agripa ra xîtâxá ítjòn tijni, ßân mì kì tsa isítájà jíaân jè inìmâ-nâ ßkiâ nga kíjtsè jè kjoâ râ-kìî nga kíßnchrè ra ngajmì inchrabà-ni. 20 Ta isâá yâ kjón tsißkènâjmí ítjòn-lâ jñà xîtâ Damasco, âkjòn tsißkènâjmí-lâ xîtâ Jerusalén, kô kóhoßki nangi Judea, kô ngaßtsì jñà ra mì tsà xîtâ judío. ßKoâá ßsín ítsißkenâjmí-lâ nga kàtasíkájno-ni jé-lâ, kô kì tî tsja jé bátsji-ni; Nainá kàtafìßta-lâ; kôßsín kàtaßsín jè kjônda ra ßya-lâ nga ijye jahatjìya-lâ kjôbítsjèn-lâ. 21 ßKoâá ma-ni nga itsabáßñó-na jñà xîtâ judío yâ ndîtsin îngô, nga mejèn-lâ nga sîìßken-na. 22 Tanga jé Nainá tíbasìkô-nà; ßkoâá ma-ni nga takó kôßsín tíßsian skanda ßndîßndî; ßkoâá ßsín tíßbènâjmí ijye-lâ ngaßtsì ra îxti kô ngaßtsì jñà ra xîtâ jchínga. Mì tsà kjií ßsín tíbakon-yá-lâ; kií ßén ra tíßbènâjmí-lâ ra tsakónya-te jè Moisés kô xîtâ ra isìchjeén Nainá nga kiìchjâ ngajo-lâ, jñà kjoâ ra tjínè-lâ kôkâma nîchjin ra tífì ìsa 23 ngâ jè Cristo [xîtâ ra xá isìkasén-ni Nainá], tjínè-lâ nga kôßsín ßken, tanga ßkiâ nga ijye ßken, jè-ní ra jaáya ítjòn-lâ, mé-ni nga kôma ßkêenâjmíya-ni kóßsín nga kôhisen-jín yâ inìmâ-lâ ngaßtsì xîtâ judío kô ra mì tsà xîtâ judío. 24 Jè Festo, ßkiâ nga kiíßnchré ßén-lâ Pablo nga tíbasìkô ijo-lâ, ßñó kiìchjâ kitsò: —¡Ngajî Pablo, ijyeé-la tímaská-lì; jè-la xâjôn ra tâ nda chitáßyí tísíská-li! 25 Tanga jè Pablo kitsó-lâ: —Ngajî Nàmî Festo ra xîtâxá tijni, mì tsa ská-nà; ßkoâá ßsín tjín; ßén kixîí ra tíchjà. 26 Jè Agripa ra xîtâxá ítjòn tíjna, tjíjìn ijyeé-lâ jñà kjoâ kìî; ßkoâá ma-ni nga maßñó takoan nga ßkôßsín tìchjà yâ ngixkôn ra jè; ßân, ßkoâá ßsín makjiín kixî-na nga ra jè, tîßkoâá ßñó nda tjíjìn-lâ jñà kjoâ kìî; nga mì tsà tjíßma jìn koni ßsín kjomà. 27 Ngajî Agripa ra xîtâxá ítjòn tijni?, ¿a makjiín-lì koni ßsín kitsò jñà xîtâ ra Nainá isìchjeén nga kiìchjâ ngajo-lâ? ßKoâá ma-na nga makjiín-lì. 28 Jè Agripa kitsó-lâ Pablo: —¿A ßkoâá ma-lì nga tà ndîtôón kokjiín-na nga xîtâ-lâ Cristo kôma? 29 Jè Pablo kitsó-ní: —A ndîtôón kôkjiín-li ô ra mí tsa ndîtôn kôkjiín-li, ßân, ßkoâá ßsín síjé-lâ Nainá nga mì tsà tà jî ra katakjiín-lì ra xîtâxá ítjòn ßmì-lì, tîßkoâá katakjiín te-lâ ngaßtsì xîtâ ra închißnchré-na nga kôßsín katama koni ßân, tanga kì chjàn naßñó kichâ sißta. 30 ßKiâá tsasítjên Agripa kô Festo kô Berenice, kô ngaßtsì xîtâ ra yâ títsâjna. 31 Xìnßtá kijì nga tsajôóya-ni kjoâ kìî. Kitsò-lâ xákjién: —Jè xîtâ râ-kìî, nî mé kjoâ tjín-lâ ra bakièn-lâ nga kîyá, skanda tîßkoâá mì kì bakièn-lâ nga ndâyá kíjnaßya. 32 Agripa kitsó-lâ jè Festo: —Jè xîtâ râ-kìî, nda kômaá-la kíjnandîí-ni tsa mì-là kôßsín isíjé nga jè xîtâxá ítjòn-lâ Roma kátíndajín saba-lâ.

Hechos 27

1 ßKiâ nga ijye kôßsín iskosòn-lâ nga yâá sîìkasén-najîn Italia, jè Pablo kô xîtâ preso ra ißka, yâá kjòngâtsja xîtâ ítjòn-lâ chíchàn ra ßmì Julio ra yâ chjâ-ni jngó jtín chíchàn ra ßmì Emperador (ra síkindâ jè xîtâxá ítjòn ßtsê Roma). 2 Yâá tsitjàaßsên jîn jngo chitso ra yâ ßtsê Adramitio ra ijye mejèn tíbitjo ra yâ tífì jngó jngó nâxîndá ândi ndáchikon ßtsê nangi Asia. Tîßkoâ yâá tsakáhijtakô-najîn xîtâ ra ßmì Aristarco ra yâ îßnde-lâ Tesalónica, nâxîndá ra chjâ-ni Macedonia. 3 Ra kjomà ma nchijòn, yâá ijchò-jîn nâxîndá ra kjijna ândi nandá ra ßmì Sidón. Jè Julio ndaá isìkô jè Pablo, kitsjáßndeé-ní nga kiì katsíjèn-lâ jñà xîtâ ra nda bákô, mé-ni nga jñà xîtâ kìî isìsin-lâ Pablo. 4 ßKiâ nga ítjô-jîn yâ Sidón, ßkoâá ßsín tsangìkjájton-jîn yâ ra ìjngoà-lâ nangi ra kjijnajin nandá ra ßmì Chipre, ngâ jè tjô, ßkoâá ßsín tíßbé koni ßsín închimangí jîn tsiki. 5 ßKoâá ßsín tsatojin-jîn ndáchikon nga tsitjahandi-làjîn îßnde ßtsê Cilicia kô Panfilia, âkjòn ijchò-jîn ñándâ ßmì Mira, nâxîndá ra chjâ-ni îßnde Licia. 6 Jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn isakoò jngo-lâ chitso ra yâ ßtsê Alejandría ra yâ tífì Italia; yâá isìkjaàßsèn-nàjîn mé-ni nga kjomà tsangì isa najîn. 7 Kjín nîchjin tsinchimajin jîn yâ ndáchikon ngâ xâán kijì jè chitso; ßñó chjá ijchò-najîn yâ kixî-lâ Gnido. Jè tjô mì kì kitsjáßnde-lâ jè chitso nga tsangí kixî-jîn; ßkoâá ßsín tsangìkjájton-jîn yâ nangi Creta, yâ kixî-lâ nâxîndá Salmón. 8 Tseé kjôhißìn kißnià-jîn nga tsatojin-ndá jè chitso nga tíjngo ândì ndáchikon ßtsê Creta. ßÑó chjá ijchò-najîn yâ îßnde ñándâ ßmì Buenos Puertos yâ chrañàßta-lâ nâxîndá Lasea. 9 Ijyeé kjìn nîchjin tsato; ijyeé ßñó xkón tjín-lâ yâ âjìn ndáchikon ngâ tímachrañaá nîchjin chô ßnchán ñándâ nga ßñó ßfì tjô. ßKoâá ma-ni nga jè Pablo kitsjá-lâ ßén jñà xîtâ, kitsò-lâ: 10 —ßÂn, ßkoâá ßsín machîya-na, nga koni ßsín închimangié, ßñó tse kjôskon tjín-lâ; sîjchîja-lé jè chitso kô jñà ßchá ra îjncha; skanda tjín te-lâ kjôskon tsà kîyé ra jién. 11 Jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn, jè ìsâ nda kiíßnchréhijon-lâ jè ni-lâ chitso kô jè xîtâ ítjòn ra batéxoma-lâ jñà xîtâ ra síxákô chitso. Mì kì jè isisin koni ßsín kitsò jè Pablo. 12 Yâ îßnde râ-kìî, mì kì ma yâ sinchá chitso ßkiâ nga nîchjin chô ßnchán. Jñà xîtâ ra yâ títsâjnaya chitso, kjín ma-ni ra ngásòn kitsò: “Isaá nda-ni tsa kítjôkàjieén îßnde râ-kìî; kô ßkî ngaßñó-lá ijo-ná nga kijcheé yâ Fenice, jngo îßnde ra tî î chjâ-ni nangi Creta ñándâ nga nda chon, nga tîßxá jngo îßnde yâ ândi ndáchikon nga ma fahasßen chitso yâ nga kixî-lâ ñánda katji-ni tsáßbí kô yâ ngaskoán-lâ; kô yâá ma kîtsâjneé nga katato-la jè nîchjin ßtsê chô ßnchán.” 13 Jñà xîtâ ra síxákô chitso, ßkiâ nga kijtsè nga indaá tíßbà tjô ra yâ tínchrabá-ni yâ nga kixî-lâ ñándâ bitjokátji-ni tsáßbí, ßkoâá ßsín isíkítsjen tsa ijyeé kôma kôngi-jîn; ßkiâá ítjô jè chitso, tsangijin jîn ndáchikon yâ ândì-lâ nangi Creta. 14 Tanga ßkiâ nga ijye tímajin-jîn yâ ndáchikon, ßjiì jngo tjôxkón ra yâ inchrabà-ni yâ ngaskoán-lâ ñándâ bitjokátji-ni tsáßbí ra ßñó ßtsa kô ra ßñó isijtiya-lâ jè chitso, 15 âkjòn ßñó tsaítsjá jè chitso. Ngajîn, mì kì tî ma iníkáfaya-najîn jè chitso, ngâ jè tjô, mì kì tî kitsjáßnde-ni; ta kitsißnde jnchro-jîn koni ßsín jè tjô ìkô-najîn. 16 ßKoâá ßsín tsitjàâ-jîn yâ âjtôn íßtsin îßnde ra ßmì Cauda; yâ îßnde râ-kìî mì tsa kôßsín tâ ßñó tíßba tjô; ta kjôhîmâá ma itjábé najîn jè chitso jtobá ra tjíßndôfe âjtôn íßtsîn ra ijngo. 17 ßKiâ nga ijye itjábé-najîn jè chitso jtobàâ, naßñó tsikíßñókjá-najîn jè chitso mé-ni nga mì kôxân-îlâ. Jñà ra síxákô chitso itsakjón-lâ tsà yâ skâjinßñó yâ îßnde ñánda ßñó îjncha chrjô yâ îßnde ra ßmì Sirte. ßKoâá ma-ni nga tsajên-ngi jè nikje ßtsê chitso ra ßmì belâ; tà ßkoâá ßsín kiìkô tjô jè chitso. 18 ßKiâ ma nchijòn, jè tjôxkón takó ßñó jchán tíßba. ßKiâá tsachrje jñà ßchá ra îjncha yâ chitso; tsikíxtèn-jín yâ ndáchikon [mé-ni nga kàtamajnâ isa-ni chitso]. 19 Ra kjomà jàn nîchjin, jñà sabá xîtâ ra síxákô chitso tsachrje ijye tsajmì ra machjeén nga maxákô chitso nga tsikíxtèn-jín yâ ndáchißkon. 20 Kjín nîchjin mì kì tî kißjcha-najîn tsáßbí kô nitse, ngâ kjìn nîchjin isincha ifi. Koni ßsín nga ßñó tíßbanè-nâjîn jè jtsí xkón, ßkoâá ßsín iníkítsjèn jîn, tsa mì tî kì ma kítjôkajin-nàjîn yâ âjìn ndáchikon. 21 Nga ijyeé kjokjín nîchjin mì kì tî închibichi-nàjîn, jè Pablo tsasìjna kixî-ní, kitsò-lâ jñà xîtâ: —Ndaà-la kjomà tsà ta inisìn-ná koni ßsín nga kíxiàn-nò; tsà ta mì ítjôkàjieén yâ nangi Creta, mì-la kì kôßsín tímaßtieén nga închinikjieén kjôhißìn kô inchinìjchijeé jñà tsajmì-ná. 22 Tanga ßndîßndî, kì ta chjàn makájno-nò; ngâ ngaßtsì-ná nî-jngo ra kîyé; tà jé chitso ra jchîja. 23 Nâtì nîtjên, jngo nijñá kaßbì-na; jngo ìkjâlî kaßfiíjkón-na ra jè Nainá kásíkasén, jè Nainá ra yâ fißtà-lâ ßân kô ra yâ síxáßta-lâ, 24 nga katsò-na: “Jî Pablo, kì ta chjàn skon-jìn; kjôßñó tjín-ni nga kijchi yâ ngixkôn Cesar, xîtâ ítjòn-lâ Roma, ta ngâtjì-lâ kjoânda ra títsjá-li Nainá, nî jngo kîyá xîtâ ra yâ títsâjnayakô-lì chitso.” 25 ßÑó ßteè-là takòn. ßÂn mì kì síkájno jiàân. Beè-la takoàn, ßkoâá ßsín kîtjasòn koni ßsín ijye katsò-na jè ìkjâlî. 26 Tanga tjínè-lâ nga yâ kijchò sasíjna chitso ñándâ tíjna jngo nangi ra kijnajin-ndá. 27 ßKiâ nga ijye tsato jò xomànâ nga timajìn-jîn yâ ndáchikon Adriático, jè chitso, fìkôjen fìkôkjá jè tjô. Jngo nîtjên, ijchò-la tsa masen nîtjên, jñà xîtâ ra închisíxákô jè chitso, ßkoâá kjomà-lâ tsa ijyeé inchibijchò chrañà jîn ñándâ nga nangi. 28 Isìchîbâ-ní nga kóßki nângâ jè nandá skanda âßta nangi; kijtseè-ní nga kan nanga nângâ kjijna isa nandá. ßKiâ nga kijì isa jè chitso; isìchîbâá india-ni; ta chrjoßón nanga nângâ isa. 29 Itsakjón-lâ tsà jñà nâjô ra tjín yâ âjin nandá skâkjò-kô jè chitso. ßKoâá ma-ni nga ijòn kîchâ ra kânchó kjòn isìkatsajongí yâ nandá, yâ âjton ítsin chitso ra tsasìkô nga mì kîji isa, kô chjâßtà kô ßsâ-îlâ Nainá mé-ni nga ndîtôn kataßse îsén. 30 Ngaßtsì jñà xîtâ ra síxákô chitso mejèn-lâ nga kônga chijé; ßkoâá ßsín kißsìn koni tsà jñà kîchâ ra kanchó kjòn sîìkatsajò ngindá yâ skô chitso; tsikíßtsiâ nga iskanìjen yâ âjin nandá jè chitso ra jtobá ßkìoô. 31 Tanga jè Pablo, kitsó-lâ jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn kô jñà chíchàn ra ißka: —Tsà kônga jñà xîtâ kìî, jién, mì kì kôma kítjôkajieén yâ ndáchikon. 32 Jñà chíchàn ßkiâá tsateßñó jè chitso jtobá nga katakàtjên-jin yâ ndáchikon. 33 ßKiâ nga tínchrobá ßse îsén, jè Pablo kitsó-lâ ngaßtsì jñà xîtâ: —Ijyeé tjín-lâ jò xomànâ nga titsâjnachjeén nga ta jè închichiñá-lá mé ra kômaßtieén. 34 ßKoâá ßsín síjè-nò, nga machjeén-ní nga tîchioò mé-ni nga ßsê-nò ngaßñó. Ngâ ngaßtsì-nò ra tìtsahijyò îjndíî, kì tà chjàn níkájnò, ngâ nî mé ra kôma-nò, skanda mì kì jchîja jngo tsjâ-skò. 35 ßKiâ nga ijye kôkitsò jè Pablo, iskábé nîñô nchrâjín, kiìchjâßta-lâ Nainá yâ ngixkôn ngaßtsì xîtâ nga kitsò-lâ: “Nainá ra kîìchjí-li”. Âkjòn isìjòya je nîñô nchrâjín kô tsakjèn. 36 Ngaßtsì xîtâ, ßkiâ nga ijye ßñó tsißké-la ikon, tîßkoâá tsakjén-te. 37 Ta ngaßtsì najîn jò sìndô kô jàn kàn kô chrjoßòn jngo ma-najîn ra yâ tìtsâjnaya-jîn chitso. 38 ßKiâ nga ijye nda tsakjèn ijye xîtâ, jñà ßchá trigo ra îjncha yâ chitso, yâá tsikíxtèn-jín yâ ndáchikon mé-ni nga katamajnâ isa-ni jè chitso. 39 ßKiâ nga ijye nda kißse îsén, jñà xîtâ ra síxákô chitso, mì kì bèxkon ñándâ-ni îßnde ra ijchò-jîn; tanga kijtse-ní nga kjijnaá jngo îßnde ñándâ nga fahaßsen-kjá chrja-lâ ndáchikon ñándâ nga îjncha chrjô; kô ßkoâá ßsín kjomejèn-lâ tsiki nga kijchòkô jè chitso skanda ján ñándâ îjncha chrjô. 40 Tsateßñó jñà naßñó ra tjíßtéßñó-ni chitso; jñà kîchâ ra kanchó kjòn, ta yâá isiìjyòngí yâ ndáchikon; kô kiskìjndâßñó jñà yá ra síxákô nga fìkô kixî-ni chitso. Âkjòn iskimítjên jè nikje ra bitse-lâ tjô nga mahítsjá. Âkjòn tsikíßtsiâ nga kijì kixî ñándâ nga kjijna jè îßnde ñándâ nga îjncha chrjô. 41 Tanga yâá iskajìnßñó ñándâ îjncha chrjô yâ âjin ndáchikon. Jè skô chitso yâá iskajìnßñó; mì kì tî kjomà kjojtiyà-ni. Âkjòn kjòßtsiâ nga kjòxî jè tjaßtsin chitso, ngâ jè ngaßñó-lâ nandá isìxî. 42 Jñà chíchàn mején-lâ nga isìßken jñà xîtâ ra închifì kjôhißin, ngâ majìn-lâ nga kjoâachinga yâ âjin ndáchikon. 43 Tanga jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn, mì kì kitsjaßnde. Ngâ jé ra mejèn-lâ nga mì kì kîyá jè Pablo. Ta isâá jnchro kitsjà kjôhixî, kitsò: —Tsa yá ra ma-lâ nandá, katafì ítjòn mé-ni nga kôma kîjcho-ni ñándâ nga nangi; 44 kô jñà xîtâ ra ißka ra mì kì ma-lâ nandá, íte katjasòn nga katafìsòn nandá kô tsà majìn, jñà íte xkoâ-lâ chitso kàtasíchjeén, —kitsò jè xîtâ ítjòn-lâ chíchàn. Kô ßkoâá ßsín kjomà-ni nga nda ijchò ijye-jîn ñándâ nga nangi.

Hechos 28

1 ßKiâ nga ijye nda ítjôjin tsjè-jîn yâ ndáchikon, yâá kißsenâjmí-najîn nga yâ îßnde râ-kìî, Malta ßmì. 2 Jñà xîtâ ra yâ îßnde-lâ, ndaá isìkô najîn; tsikítseè-najîn nißí nga ma tsikìtsâßngì-jîn, ta ngâtjì-lâ nga jtsí tíßba kô ßnchán tíma. 3 Jè Pablo tsikíxkó chiba chißkín kixì. ßKiâ nga tsinchájin yâ nißí, jngo yê itjokàjin yâ nißí nga tsjè kjomà-lâ; tsißké-lâ yâ tsja Pablo. 4 Jñà xîtâ ra yâ îßnde-lâ ßkiâ nga kijtsè nga jè yê tjôßbángi yâ tsja Pablo, kitsó-lâ xákjién: —Jè xîtâ râ-kìî, xîtâá-la isißken; ngâ nîßsín nda kabitjokàjin-ni yâ ndáchikon, jè-la ngaßñó-lâ îsàßndê ra tjín-lâ kjôhixî, majìn-lâ nga kíjnakon. 5 Tanga jè Pablo, tsikítsajneé tsja nga isìkâtjên-jin nißí jè yê; kô nî mé ra kjomà-lâ. 6 Ngaßtsì xîtâ, ßkoâá ßsín închikoñá tsa kîtjoyaá tsja kô tsa kîyá-ní; ßkiâ nga kìjtsè nga ijyeé kjìn hora tsato nga nî mé ra kjomà-lâ, jahatjìyaá-lâ kjôbítsjèn-lâ, kitsò-lâ xákjín: —Jè Pablo, nainá-la. 7 Yâ chrañàßtà-lâ îßndeê ñándâ nga ijchò-jîn, kjín-ßnde nangi kjiìjyo ra chjâßnda jè xîtâ ra tíjna ítjòn tíjna yâ îßnde râ-kìî, jè ra ßmì Publio. Jàn nîchjin kitsjáßnde-nàjîn nga yâ itsjahijyo-nàjîn; kô ßñó nda isìsin-najîn. 8 Jñà nîchjin kìî, jè nâßìn-lâ Publio, kiya-ní; títìjnga-ní kô xôjmá jní tíßfa-lâ. Pablo kiìkatsíjeèn-lâ, âkjòn ßkiâá kiìchjâßtà-lâ Nainá, kô tsakásòn-lâ tsja; kô kjòndaà-ni. 9 ßKiâ nga kiíßnchré jñà xîtâ ra kiya yâ îßnde râkìî, tîßkoâá inchrabá-te yâ ñándâ tíjna Pablo. Kô kjònda ijyeè-ni jñà ra ßjìoô. 10 Jñà xîtâ, ßñó nda isisin-najîn; kô ßkiâ nga tsangì-najîn nga ichjíbé ijngo isa jîn chitso, isißka ijyeé-najîn ngaßtsì tsajmì ra kôchjeén-najîn yâ ndîyá. 11 ßKiâ nga ijye ijye jàn sá nga tìtsâjna jîn yâ îßnde râ-kìî, tsangí isa-jîn. Tsitjaàßsên jngo-jîn chitso ra ßtsê nâxîndá Alejandría ra tîßkoâ yâ kisijnajin te nandá yâ îßnde râ-kìî nga isìkato jè nîchjin-lâ ßnchán; jñà îsén-lâ nainá xkóson Cástor kô Pólux tjíßtà-lâ. 12 ßKiâ nga ijchò-jîn yâ nâxîndá Siracusa, jàn nîchjin yâ tsikìtsâjna-jîn. 13 Kô tsangí isa-jîn skanda ijchò-jîn yâ nâxîndá Regio. Ra kjomà ma nchijòn ßtsaá jngo tjô ra inchroba-ni yâ nga kixî-lâ ñándâ bitjokátji-ni tsáßbí; ßKoâá ßsín kjomà-ni ra ma jò nîchjin ijchò-jîn yâ Puteoli. 14 Yâá iskajìn ißka-jîn xîtâ ra ßntsé ma ra âßta ßtsê Cristo ra kôkitsò-nàjîn nga kîtsâjnakô jngo xomànâ-jîn. Âkjòn ßkiâá tsangì-jîn yâ Roma. 15 Jñà xîtâ ßntsé kô tichjeé ra títsâjna yâ Roma, ijyeé tjíjìn-lâ nga yâ închimangí-jîn; tjín ra ijchò koñá-najîn yâ ndîtsîn ra ßmì Apio, tîßkoâ tjín ra ijchò koñá-najîn yâ ñándâ nga jàn nißya kjiìjyo ñándâ nga satína tsajmì. Jè Pablo, ßkiâ nga kijtsè, tsjaá kißse-lâ inìmâ-lâ; kiìchjâßta-lâ Nainá nga kitsò-lâ: “Nainá ra kîìchjí-li.” 16 ßKiâ nga ijye tìtsâjna-jîn yâ Roma, jè Pablo itjoßndeé-lâ nga xìn tsikìjna tâjngo yâ jngo nißya-lâ, kô ta jngoó chíchàn isikìndâ. 17 Ra kjomà jàn nîchjin ßkiâ nga ijye ijchò-jîn yâ Roma, jè Pablo, tsikíxkóyaá jñà xîtâ ítjòn-lâ xîtâ judío ra yâ títsâjna. ßKiâ nga ijye ßjiì ijye, kitsó-lâ: —Jiòn ra xîtâ xangiêé judío xìn-nò ra î titsâjnà Roma, yâ Jerusalén itsabáßñó-na jñà xîtâ, âkjòn isìngâtsja-na âßta ßtsê xîtâxá Roma nga jñà tsikíndajín-na. Tanga ßân, nî mé jé ra tíbatsjíaâ âßta ßtsê nâxîndá-ná kô ra âßta ßtsê kjôtéxoma-lâ xîtâ jchínga-ná. 18 Jñà xîtâxá ßtsê Roma ßkiâ nga ijye tsikíndajín-na, kjòmején-lâ nga isíkíjnandîí-na ta ngâtjì-lâ nî mé jé ra isakò-lâ ra âßta tsâßân, jè ra bakièn-na nga kîyáa. 19 Tanga jñà xîtâ judío, mì kì kjokjiín-lâ; ßkoâá kjomà-ni nga kôßsín isíjéê ra ßân nga jè Cesar ra xîtâxá ítjòn ßtsê Roma kátíndajín-na. Tanga ßân, mì tsa tso-ni kjoâ nga tjín mé ra ma konèjé nâxîndá-ná. 20 ßKoâá ma-ni nga kábíxkóya najiòn mé-ni nga kokónâjmí-nò; ta kií-ní nga kôßsín makjiín-na âßta ßtsê kjoâ ra închichiñá-lá ra xîtâ Israel ßmì-ná, ßkoâá ma-ni nga kôßsín naßñó kîchâ tjítéßñó-na. 21 Jñà xîtâ judío kitsó-ní: —Ngajîn, nî mé xâjôn tíkaßtà-najîn ra kjoâ tsâji ra yâ nchrabá-ni Judea. Ngaßtsì xîtâ judío xangiêé ra yâ închißfiì-ni, nî mé ßén ra ßcho tsò închitsjá-najîn ra âßta tsâji. 22 Mejèn-najîn nga kînáßya-jîn kóßsín níkítsjìn ra jî; ngajîn, ßya-nájîn nga jndí ra ján chjâjno-lâ xîtâ kô kondrâ fì-lâ jè ndîyá xîtsê ra yâ nakjoá te-ni. 23 Tsikíjnaá jngo-lâ nîchjin xákjién, mé nîchjin-ni nga kôxkóyà. ßKiâ nga kjóxkóyà, kjín xîtâ ijchò yâ nißya ñándâ nga tíjna jè Pablo. Jè Pablo tsißkénajmí-lâ kóßsín nga batéxoma Nainá, tsikíßtsiâ kjòn-ni nga tâjñò skanda ßkiâ nga kjohixòn. Jè isìchjeén xâjôn ßtsê Moisés kô ßtsê jñà xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá nga kiìchjâ-lâ âßta tsßê Jesús mé-ni nga kàtamakjiín-lâ nga jé Jesús ra xá inikasén-ni. 24 Tjín xîtâ ra kjokjiín-lâ, tanga tîßkoâá tjín ra mì kì kjokjiín-lâ. 25 ßKiâ nga mì kì nda kjóngásòn ßén-lâ koni ßsín nga tsajôóya-ni, tsikíßtsiâ-ní nga kijì-ni. Tanga ßkiâ nga tî kje fì-ni, kitsò-lâ Pablo: —Ndaá kiìchjâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá âßta ßtsê xîtâ jchínga-nò kjotseé ßkiâ nga kisìchjeén jè Isaías, xîtâ ra kiìchjâya ngájo-lâ Nainá, nga kitsò-lâ: 26 ßTin, kô kôßtìn-lâ jñà xîtâ nâxîndá kìî: Jiòn, kînáßya-nò tanga mì kì kjoâàßsen-jin-nò; jchítsijèn-nó tanga mì kì kôtsíjèn-nò. 27 Ngâ ßñó kisítájàjín inìma-lâ kô kjôbítsjèn-lâ jè nâxîndá râ-kiî, tsikíchjajtoó chíká-lâ, tsikíchjajtoó xkôn, mé-ni nga mì kì skôotsíjen-ni, kô mì kì kjîßnchré, tîßkoâ mì kì kjoâhaßsen jin-lâ; nga majìn-lâ nga ßân ßkoâáfaßta-na mé-ni nga ma ßân sindá-nà. 28 Jiòn ndaá katasijin-nò, ßndî ßndî, yâá tífì kjônda-lâ Nainá yâ ßtsê jñà ra mì tsà xîtâ judío mé-ni nga katabitjojìn-ni kjôhißìn. Kô jñà xîtâ kìî, sîitjasón-ní nga kjîßnchré ra jñà. 29 ßKiâ nga ijye kôßsín kitsò jè Pablo, jñà xîtâ judío, âkjòn kijí-ni kô ßñó tsakátiya-ni ra âßta ßtsê kjoâ kiî. 30 Jè Pablo, jó-nó tsikìjnaya yâ nißya ra iskìña. Kô yâá tsakákô nâjmí ngaßtsì xîtâ ra ijchòjkon. 31 Yâá tsißkénâjmíya kóßsín batéxoma Nainá tîßkoâá tsakón-ya âßta ßtsê Jesucristo ra tíjna ítjòn-ná, kô mì kì itsakjòn koni ßsín nga kiìchjâ kô nî yá ra ma tsatéchja-lâ.

Romanos 1

1 ßÂán tíbindá-no jè xâjôn râ-kìî, ßân Pablo ra chîßnda-lâ Jesucristo ma, ra xá kôßsín inakjoá-na nga ßân tsikíxáya-na jè Nainá, tîkoâá xá jahájin-na mé-ni nga ßân sikáßbísòn jè ßén xîtsê ra nda tsò ra ßtsê Nainá. 2 Âßta ßtsê ßén-kíî, Nainá ijyeé kôßsín kitsjà tsaßba nga tîsâ kjotseé, koni ßsín tíchjâ Xâjôn-lâ Nainá ra tsikínda xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ. 3 Nga tíchjâ ra âßta ßtsê Ißndí-lâ, jè Nâßín-ná Jesucristo ra batéxoma-ná. Yâá inchrabaßta-ni tjê-lâ ßtsê xîtâ ra tsißkìn David nga xîtâ îsàßnde kjomà. 4 ßKiâ nga jaháya-îlâ yâ âjìn-lâ mißkèn, jè Jesucristo, koâá ßsín nda kijcha-lâ nga jè-ní ra Ißndí-lâ Nainá ßmì ra ßñó tjín-lâ ngaßñó nga ngì Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá tíjnajiìn-lâ ra jè. 5 Ngâ âßta ßtsê Cristo-ní nga itjábé-na kjônda nga ßân tsatéxáya-na nga kenajmíyâ-lâ ra âßta ßtsê Cristo jñà xîtâ nâxîndá ra tjín nga tjíjtsa îsàßnde, mé-ni nga katasíhitjasòn nga katakjiín-lâ ra âßta ßtsê Cristo, mé-ni nga jeya kàtasíkíjna-ni ra jè. 6 Tîkôá ra jiòn-jiòn, xá ßkoâá ßsín inakjoá-no nga xîtâ-lâ Jesucristo ßkí-nò, 7 ngaßtsì-nò ra titsâjna yâ nâxîndá Roma, ra ßñó tsjake-nò Nainá ra xá kôßsin inakjoá-no nga xîtâ tsjeè-lâ kôma jiòn. Nainá ra Nâßìn ßmí-lá kô Jesucristo ra batéxoma-ná kàtatsjá-nò kjônda kô kjôßnchán yâ âjìn inìmâ-no. 8 Ra maßtsiâ-nì, âßta ßtsê Jesucristo ßñó chjàßtà-lâ Nainá ra âßta tsâjiòn nga Nainá ra kîìchjí-lâ, ngâ ßñó nda naßyá-lâ nga tíjngo nâxîndá ra tjín, kóßsín nga nda makjiín-no ra âßta ßtsê Cristo. 9 Nîchjìn nchijón-ní nga síkítsjèn najiòn ßkiâ nga bitsáßba. Ndaá tíbe jè Nainá ra ngi tjíjngoó takoàn nga tísíxáßta-lâ nga tísikáßbísòn jè ßén xîtsê ra nda tsò ra âßta ßtsê Jesucristo, jè ra Ißndí-lâ ma. 10 ßKoâá ßsín bìtsáßbà-lâ Nainá, tsa jè ra kôßsín mejèn-lâ, tsa chan katijchó jngo nîchjin nga katatjoßnde-na nga íjkon najiòn. 11 Ngâ mejèn-na nga ske najiòn, mé-ni nga tsja-nò kjôbítsjeèn kóßsín nga ma tjábé-no kjônda ra ßtsê Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá, mé-ni nga ìsâ kixî kitsâjna-nò ra âßta ßtsê Nainá. 12 Koni ßsín kjòn tíxìn-nò, jè-ní nga ßkî ngaßñó koñá-lá xangiêé âßta ßtsê kjoâ ra ngáson makjiín-ná. 13 Mejèn-na nga nda kàtasijìn najiòn ra ßndsé chibé, nga ßñó kjokjìnßka mejèn-na fißtse najiòn tanga skanda ßndîßndî kjín kjoâ tjín-ni ra tíbatéchjà-na. Jè ra mejèn-na nga tîßkoâ kôßsín kjísíxá jin-te najiòn âßta ßtsê ßén-lâ Nainá koni ßsín ijye ísíxáâ yâ âjìn nâxîndá ra ßkjîí, mé-ni nga tîßkoâ ske-na jngo kjôtjo ra ßtsê xá-nâ ra âßta tsâjiòn. 14 Tjíne-na nga kokonyá-lâ ta yá xîtâ-ni, a xîtâ chikòn-ní ô ra mí tsa xîtâ chikòn, a xîtâ chjînê-ní ô ra mì tsa xîtâ chjînê. 15 ßKoâá ma-ni nga ijyeé tíjnândaà nga ßñó mejèn-na nga tîßkoâ ßkenájmí najiòn jè ßén xîtsê ra ndaà tsò ra âßta ßtsê Cristo, jiòn ra yâ tìtsâjna-tse yâ nâxîndá Roma. 16 Mì kiì masobà-na âßta ßtsê ßén xîtsê ra ndaà tsò ra âßta ßtsê Cristo, nga jè-ní ra ngaßñó-lâ Nainá ra ma-lâ síkítsâjnaßndîí-ni xîtâ ra kjoâ ßtsê jé, ngaßtsì ra makjiín-lâ âßta ßtsê, maßtsiâ kjòn-ni jñà ra xîtâ judío, kô tîkoâ jñà ra mì tsà xîtâ judío. 17 Âßta ßtsê ßén xîtsê ra nda tsò, yâá nchrabá-ni nga síkàtsíjèn-ná Nainá kóßsín ßsín nga xîtâ kixî ßsín-ná ßkiâ nga makjiín-ná ra âßta ßtsê Cristo, mé-ni nga isâ ßñó katakjiín isa-ná. Nga ßkoâá ßsín tíchjâ Xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga tsò: "Jè ra xîtâ kixî, jé âßta ßtsê kjoâ ra makjiín-lâ kíjnakon-ni." 18 Ngâ jè Nainá bakón tsijeén-ní jè kjôjti-lâ ra nchrabá-ni ján ngajmì nga nchrabánè jñà xîtâ ra ßcho ßsín, jñà ra mì kiì bexkón, ngâ jñá kjoâ ßcho ra tjín-lâ mì kì tsjáßnde nga makjiín-lâ ra âßta ßtsê kjoâkixî. 19 Kjoâ ra ma ßyaxkeén ra âßta ßtsê Nainá, ndaá tíjna tsijèn-lâ jñà xîtâ kìî, ngâ ndaá tíbakón tsijèn-lâ Nainá. 20 Ngâ jñà kjoâ ra mì kiì tsijèn-ni ra âßta ßtsê Nainá, ndaá tíßya-lâ skanda tîsâ-ni nga isinda îsàßnde, nga síchîya-ná ßkiâ nga chitsíjèn-lá ngaßtsì tsajmì ra jè tsikínda. Yâá ßya-lâ nga tjín-lâ ngaßñó ra mì kì feheßta skanda ta mé nîchjin-nio, kô nga ta jè tâjngoó-ní ra Nainá. ßKoâá ma-ni nga jñà xîtâ mì kì ma kjóßma nga kîtsô: “mì kì mé ßya-jîn”. 21 Jñà xîtâ, nîßsín takó ijye kijtse yá-ni ra Nainá, tanga mì tsa jè Nainá jeya isìkíjna kô nda isìkíjna; tâ isâá jñà ßñó kisisìn-lâ kjôbítsjeèn ra nî mé chjí-lâ, ra isâ ßñó tsikíchjajin isa jè inìmâ tájajín-lâ. 22 ßKoâá ßsín kitsò-lâ ijo-lâ nga ßñó xîtâ chjînê, tanga ta isâá ßñó xîtâ tájajín kjomà. 23 Xìn isíkíjna kjoâjeya ra bakìn-lâ Nainá ra mì kiì feheßta nîchjin-lâ; ta isâá jñà jeya isìkítsâjna ra ta îsén-lâ xîtâ ra feheßta nîchjin-lâ, kô jñà îsén-lâ chô ra tjotjén kô îsén-lâ ngaßtsì chô ra ijòn tjín ndsâkô kô ngaßtsì îsén-lâ chô ra bíßndôfeßta nangi ijo-lâ. 24 ßKoâá ma-ni nga jè Nainá kitsjin tákòn nga taxkî kataßsín kjoâtjé ra sasén-lâ ijo-lâ. Nga kôßsín kataßsín koni ßsín tjín kjoâ chîngâ ra tjíjiìn yâ inìmâ-lâ. ßKoâá ma-ni nga âßta ßtsê kjoâ ra kisikô xákjién, tseé kjôsabà tsakátsji-lâ ijo-lâ. 25 Ta isaá, jñà kjoâ ndisoô kijìtjîngi-lâ kô mì tsa jè kjoâ kixî-lâ Nainá kijìtjîngi-lâ. Kô ta isâá jñà kijtsexkón kô isìtsjakô nga ßnga isìkítsâjna jñà tsajmì ra jè Nainá tsikíndaà. Mì kì tsà jè kijtsexkón kô isìtsjaà-kô Nainá ra tsikínda ngaßtsì tsajmì ra tjín, jè Nainá ra machjeén-lâ nga jè nda sîkíjneé ta mé nîchjin-nìô. Kôßsín kàtama. 26 ßKoâá ma-ni nga jè Nainá kitsjìn tákòn nga taxkî kataßsín jè kjoâßcho ra sasén-lâ ijo-lâ ra ßñó tse kjôsaba tjen-kô. Ngâ skanda jñà íchjín-lâ, mì kì tî kôßsín isichjeén-ni ijo-lâ koni ßsín nga kißtsì-lâ nga íchjín ßmì. 27 ßKoâá tî ßsín kißsin jñà ra xîtâ ßxîn. Kitsjin tákòn kjoâ ra xá kôßsín tjín-ni nga ßsîìn kô íchjín-lâ. Tjín xîtâ ßxîn ra ßñó tse kjoâ chîngâ jahajìn-lâ ijo-lâ nga tîjñá xîtâ ßxîn xákjén tsakjahijokô-ni. ßÑó tse kjôsobà tsakátsji-lâ ijo-lâ. ßKoâá ma-ni nga tseé kjôhißìn isakò-lâ ijo-lâ ra tî jñà tsakátsji-ni ra bakìn-lâ jñà kjoâßcho ra kißsin. 28 Ta ngâtjì-lâ nga jñà xîtâ ki, mì kì isíkítsjen tsa machjeén-ní nga skêxkon Nainá; ßkoâá ma-ni nga kitsjin tákòn Nainá nga taxkî kataßsín; kàtasíchjeén kjôbítsjèn ra ßñó ßcho tjín, mé-ni nga kataßsín kjoâ ra nî mé chjí-lâ. 29 Jñà xîtâ kìî, yâ inìmâ-lâ, ngi ta kií kitsejín ngaßtsì kjoâ ßcho ra mì kixî tjín, koni ra kjoâ chijngi; ßcho kjôbítsjèn tjín-lâ; ta kií mejen ijye-lâ mé ra tjín-lâ xákjién; takjoâtoôn ßsín, kjoâ xìtakòn, kjoâ ra ma-lâ síßken xîtâ, kjoâ nga kjaán-kô xákjién, kjoâ chóndâchâ, kjoâ ra xá ßcho ßsín-ni, kô kjoâ ndiso. 30 Chjâjno-lâ xîtâ xákjién; síjtike Nainá; bachrjengi xîtâ xákjién; ßngaà ikòn; ndaà síkítsâjna ijo-lâ; tà jñá închisíkítsjèn kóßsín isâ ßchoò ßsîìn isa; mì kiì ma-lâ síhitjasòn-lâ xîtâ jchínga-lâ; 31 mì kì machîya-lâ; mì kì síhitjasòn ßén ra chjâ; mì kì ma-lâ beètjò xîtâ xákjién; tsìn-lâ kjoâniìjchaßta âßta ßtsê xîtâ xákjién; tîßkoâá tsìn-lâ kjôhîmâtakòn. 32 Jñà xîtâ kìî, nîßsín ijye nda tjíjìn-lâ nga ijyeé kôßsín kitsjà kjôhixî Nainá nga ngaßtsì ra kôßsín tjín kjoâ ra ßsín, bakièn-lâ nga kîyá; tanga mì tsa ta yâ majngoò ißkon nga kôßsín ßsín, skanda tîkoâá matsjaá-lâ ßkiâ nga ßkoâ tißsín ßsín jñà xîtâ ra kjîí.

Romanos 2

1 ßKoâá ma-ni, tsà títsâjin ißka-nò ra ma-lâ bíndajín-lâ xîtâ xákjién, nga síkindâ jé-lâ, mì ki kôma kóßsín kôsîkô ijo-lâ; nîßsín ta yá xîtâ-ni ra jè. ßKiâ nga bánè jé-lâ xîtâ xákjién, tî jé tíbànè jé-lâ ijo-lâ, ngâ ßkoâá tî ßsín tíßsín ra jè koni ßsín ßsín jñà ra ißka. 2 Tanga ßya-ná nga kjoâ kixîí ra ßsín Nainá ßkiâ nga tsjá-lâ kjôhißìn jñà xîtâ ra kôtjín kjoâ ra ßsín. 3 Ngajiòn ra nikindâa xîtâ xangiôo nga fanè jé-la, ¿Mé-ni nga kôßsín níkítsjèn-no nga kôto-nájiòn jè kjôhißìn ra tsjá Nainá? Ngâ tîkoâá ra jiòn, ßkoâá tîßsín închißnià koni ßsín ßsín jñà xîtâ ra ißka. 4 ¿A mì ßya nga jè închinachrjengio jè kjônda-lâ Nainá ra ßñó nda tjín, kô kjoâjetakòn-lâ nga tíkóñá kjoâ? ¿A mí machîya-no nga jè kjônda ra tjín-lâ Nainá, jé ra títsjá-no nîchjìn nga ma sîkájno jé-nò nga mì tî jé kótsji-nò mé-ni nga yâ kôngítjîngi-la ra jè? 5 Tanga ta ngâtjì-lâ nga tájajín tjín jè kjôbítsjeèn-no nga mì kiì nìkájno jé ra tíjin inìmâ-no, isâá tse kjôhißìn închinitsèßtiòn ijo-no jè ra tsjá-no Nainá ßkiâ nga kjîíkô kjôjti-lâ, jè nîchjin ßkiâ nga kjîí nga kôßsín kixî kjòn kîindajín, nga jchâ-lâ yá-ní ra kôkô-lâ kjôhißìn. 6 Jè Nainá ßkoâá ßsín tsjá-lâ chjí-lâ jñà xîtâ, koni ßsín tjín mé tâ kjoâ ra kißsin nga jngó-jngó. 7 Kô tsjá-lâ kjôbinachon ra mì feheßta nî tâ mé nîchjin-nìô, jñà xîtâ ra închibátsji nga jeya kítsâjna ñándá nga tíjna Nainá nga jchâxkón kô nga mì ki jchîja ta mé nîchjin-nio, ta ngâßtjì-lâ ngâ ndaá tjín kjoâ ra închißsín nga nîchjin nchijòn. 8 Tanga ngi kôó kjôjti-lâ Nainá nga tsjá-lâ kjôhißìn jñà xîtâ ra táijín ßsín nga kondra fì-lâ Nainá, jñà ra mi kì ma-lâ nchréhijòn-lâ ra kjoâ kixî. Tà isâá jñà kjoâ ra ßcho tjín fìtjîngi-lâ. 9 ßTseé kjôhißin kô ßtsêé kjoâ ßsê-lâ yâ inìmâ-lâ ngaßtsì xîtâ ra ßcho ßsín, maßtsiâ kjòn ítjòn-ni jñà ra xîtâ judío, kô tîkoâá jñà ra tâxkî xîtâ ra mì tsà xîtâ judío. 10 Tanga jñà xîtâ ra nda ßsín, tjábé-lâ ra kjoâjeya, tîßkoâ jchâxkón-ní, kô ßsêé-lâ kjôßnchán, maßtsiâ kjòn-ni jñà ra xîtâ judío, kô tîßkoâá ra tâxkî xîtâ ra mì tsà xîtâ judío. 11 Ngâ jè Nainá mì tsa ta ißka-ni xîtâ fahíjìn nga nda síkô. 12 Ngaßtsì jñà xîtâ ra bátsji jé ra mì kì tjíjìn-lâ kóßsín tjín kjôtéxoma ra itjábé-lâ jè Moisés, tákó ßseé-lâ kjôhißín ra mì kì feheßta nîßsín mì kì kiìßnchré kjôtéxoma-lâ Moisés. Kô jñà xîtâ ra bátsji jé ra ndaà kijtse kóßsín tjín kjôtéxoma-lâ Moisés, ngasòn ßsê-lâ kjôhißín nga âßta ßtsêé kjôtéxoma sîndajín-lâ. 13 Ngâ tà jñà xîtâ ra ma-lâ síhitasòn kjôtéxoma-lâ Moisés, ra xîtâ kixî yâ ngixkôn Nainá, mì tsà jñà-jin ra ta ßnchré ra xîtâ kixî yâ ngixkôn Nainá. 14 Ngâ ßkiâ, jñà ra tâxkî xîtâ ra mì kì tjíjìn-lâ kóßsín tíchjâ kjôtéxoma-lâ Moisés, tanga ta yâá nchrabájin-ni yâ inìmâ-lâ nga kôßsín ßsín kjoâ ra nda tjín koni ßsín tsò kjôtéxoma, jñà xîtâ kìî, nîßsín tsìn-lâ kjôtéxoma, ßyaá-lâ nga yâá tjíjin yâ inìmâ-lâ kjôtéxoma ßtsê. 15 ßKiâ nga kôßsín nda ßsín, ßyaá-lâ nga yâá tjíjìn yâ înîmâ-lâ kjoâ ra síjé kjôtéxoma ßtsê Moisés; jè inìmâ-lâ kôßsín tsò-lâ mé kjoâ ra nda tjín kô mé kjoâ ra ßcho tjín; kô tî jè-ni kjôbítsjeèn-lâ sa ßkoâ bánè jé-lâ kô sa ßkoâá basikôtjì. 16 ßKoâá ßsín kôma jè nîchjin ßkiâ nga jè Nainá ßkjîí, nga kîindajín ngaßtsì jé ra tjíßma-lâ yâ âjìn inìmâ-lâ xîtâ; ngâ jè Jesucristo kîindajín ngaßtsì kjoâ-kìî, koni ßsín tsò ßén xîtsê ßtsê Cristo ra ßân tíßbenâjmíya. 17 Tanga jiòn ra xîtâ judío ßmì-là ijo-nò; yâá ßñó maßñóßta takon kjôtéxoma ßtsê Moisés kô ßñó ßnga ma takon ra âßta ßtsê Nainá. 18 Ndaá ßya ra jiòn mé ra mejèn-lâ Nainá; kô ndaá ßya mé kjoâ ra isâ nda tjín ra âßta ßtsê koni ßsín bakónya-no jè kjôtéxoma. 19 ßKoâá ßsín ßñó ma takòn nga jiòn ra ma-no bakonya-la ndîyá kixî, jñà xîtâ ra mì kiì machiya-lâ ra tjíchjajin kjôbítsjèn-lâ; kô nga ma-no nìhisèn-la jñà ra kjoâjñò tjítsâjin. 20 Nga ßkoâá ßsín níkítsjèn nga maá-no jiòn nda kôkónya-la kjôtéxoma ra tâxkî xîtâ ra tsìn-lâ kjôbítsjen; kô nga jiòn ma-no kôkónya-la jñà xîtâ ra nî mé ma-lâ; nga jiòn ra tjín-no kjoâchjînê kô kjoâ kixî ra bakónya-no âßta ßtsê kjôtéxoma. 21 Jiòn ra kôßsín ma-no bakònya-la xîtâ ra ßkjîí, ¿mé-ni mì tsa tî jiòn bakònya-la ijo-no? Jiòn ra kôßsín bakònya nga mì kì ma nichijé, ¿a mì nìchijé ra jiòn? 22 Jiòn ra kôßsín bakònya, nga xkón-ni nga jo jàn ßsiêén íchjín-ná, ¿a mí kôßsín ßnia ra jiòn? Kô ßkoâá tî ßsín bixò nga nachrjengi-nó jñà xkósòn ra nainá tsò-lâ xîtâ, tanga, ¿mé-ni nga yâ bitjaàßsen-no yâ îngô-lâ nga nìchijé tsajmì ra yâ tjín? 23 Jiòn ßñó ßnga ma takon nga ndaá ßya jè kjôtéxoma, tanga ßkiâ nga mì nda nìhitjasòn-la koni ßsín tíchjâ kjôtéxoma, ¿A mí tsa jè Nainá mì nda închiyaxkón jiòn? 24 Ngâ ßkoâá ßsín tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga tsò: "Ta ngâtjì tsâjiòn-no nga chjâjnò-lâ Nainá jñà ra taxkî xîtâ." 25 Jè kjoâ ßtsê circuncisión nga tjíßta chîbâ ijo-no, chjí-lâ tsà nda sîitjasòn kjôtéxoma ßtsê Moisés. Tanga tsà mì kiì sîitjasòn kjôtéxoma, ßkoâá jngoya-îlâ koni mì tsa tjíßta chîbâ-ni ijo-no. 26 Jè ra tâxkî xîtâ, nîßsín mì kì tjíßta chîbâ ijo-lâ koni xîtâ judío, tânga tsà nda sîìhitjasòn kjôtéxoma ßtsê Moisés, Nainá ßkoâá ßsín kîtsô-lâ koni tsà tjíßta chîbâ kjòn-ni ijo-lâ. 27 Jè xîtâ ra síhitjasòn kjôtéxoma ßtsê Moisés, nîßsín mì kì tjíßta chîbâ ijo-lâ, jè kôkô-lâ nga kiìndajín-no, jiòn ra mì kì nìhitjasòn nîßsín tjíßta chîbâ ijo-no, tîkoâ nîßsín tjín-no xâjôn ßtsê kjôtéxoma-lâ Nainá. 28 Jngo ra xîtâ judío ßmì, mì tsà tà âsònßnga jìn nga kôßsín ßmì; kô jè ra tjíßta chîbâ ijo-lâ, mì tsà jè-ni ra ndaà bijna-ni yâ ngixkôn Nainá nga tjíßta chîbâ ijo-lâ yâ âsònßnga-lâ. 29 Jè ra ngi xîtâ judío jè-ní ra ngi yâ inìmâ-lâ jahatjiya-lâ; kô jé ra chjí-lâ nga yâ tjíßta chîbâ inìmâ-lâ, kô mì tsà jè kjôtéxoma ra ta xâjôn tjíßta, jé-ní ra Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá isìkjatjìya-lâ inìmâ-lâ. Jè ra kôßsín sîìtjasòn, mì tsa ta xîtâ jìn ra nda xîtâ kôchrjengi, ngi jè sabá kjón Nainá ra nda kôchrjengi.

Romanos 3

1 Tsa ßkoâá ßsín tjín, ¿mé kjônda ra isâ tsee tjín-lâ jñà ra xîtâ judío ßmì? Kô ¿mé chjí-lâ kjoâ ßtsê circuncisión nga sißta chîbâ ijo-lâ? 2 ßÑó kjìn skôya tjín-ni kóßsín chjí-lâ, tsa jién ra nda sîkítsjeén. Jè ra tíjna ítjòn, jè-ní nga jñà xîtâ judío kjòngâtsja jè ßén-lâ Nainá. 3 Tanga, tsa tjín ißka jñà xîtâ judío ra mì kiì kixî închifìkô jè kjôhixî ra kjòngâtsja, ¿a jñà kjoâ-lâ xîtâ kìî kôtechja nga jè Nainá mì tî kixî îkô-ni xîtâ? 4 Majìn, mì tsa kôßsín kôma jìn. Ra jè Nainá, síhitjasòn kißta-ní koni ßsín tjín kjôhixî-lâ, nîßsín takó xîtâ ndiso jñà xîtâ îsànde; koni ßsín tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga tsò: Jñá ßén ra jî kînákjîi, xîtâ kixî kataßsín-li. Mé-ni nga jî sîkijni tsa ßkiâ yá ra koâangi-li. 5 Tsa jñà kjoâ ra mì ki nda tjín ßnié ra jién, nda síkatsíjèn jè kjoâ-lâ Nainá ra kixî tjín, ¿Kóßsín kîxé? ¿A kixó-ná nga mì kixî tíßsín Nainá nga kôßsín tâ tsee kjôhißìn títsjá-ná? (Tsà kôßsín kixé, jngo kjôbítsjen-lâ ra taxkî xîtâ închinìchjeén.) 6 Tânga majìn-jìn, mì tsa kôßsín tjín jìn. Tsa kixî kjoâ nga jè Nainá mì tsà kixî ßsín nga kjôhißin tsjá-ná, ¿kóßsín kôma-ni nga kîìndajín-lâ ngaßtsì xîtâ îsàßnde? 7 Tjín-la ißka ra ma kîtsô: “Tsà jñà ßén ndiso ra ßân chjaâ, jeya síkíjna-ni Nainá nga bakón jè kjoâ kixî ra ßsín, ¿mé-ni nga takó kôßsín tísinè-na kjôhißin koni tsà xîtâ jéê ra ßân?” 8 ¿A maá kôßsín kixé koni ßsín tsò ßén ra tsò?: “Isâà-la nda-ni nga ßcho ßsiân iseé mé-ni nga katasakó isa-ná ra kjônda.” Koni ßsín tsò ißka ra xîtâ ndiso, nga ßkoâà ró ßsín tsò ßén ra ßân tíbakòn-yà. Xîtâ ra kôßsín tsò, ßñó nda bakièn-lâ nga ßkî-lâ kjôhißìn. 9 ¿Kóßsín sîkítsjeén? ¿Jién ra xîtâ judío ßmì-ná, a ìsâá nda închißnié koni jñà xîtâ ra ißka? Majìn, ijyeé kôßsín kíxin-nò, nga ta ngásòn ngáyaá yâ kitsabáßñó-ná ra kjoâ ßtsê jé; jién ra xîtâ judío ßmì-ná kô jñà ra tâxkî xîtâ. 10 Koni ßsín tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga tsò: Tsìn jngo ra xîtâ kixî, nî jngo tíjna. 11 Nî yá tjín xîtâ ra machîya-lâ, nî yá tjín ra ma-lâ bátsji Nainá. 12 Ngaßtsì xîtâ sabà kjií ndîyá iskábé; ta jngoó ndîyá kijì, nga nî mé chjí-lâ kjoâ ra ßsín; nî yá tjín ra ma-lâ nda ßsín, nî jngo tíjna. 13 Nâxíjtâ-lâ xîtâ kìî, ßkoâá ßsín ßcho kjòn koni ßsín kjòn jngo ngâjô-lâ mißken ßkiâ nga tjáßxâjto; ngi ta ßén ndisoó chjâ nîjên-lâ; jñà ßén ra tjíßa tsaßba, ßkoâá jngoya-lâ koni tsà xán-lâ yê. 14 Ngi ta ßén ßchoó kijtseßá tsaßba nga chjâjno-lâ xîtâ, kô ßén ra ajò ma-lâ inìmâ-ná. 15 Maachikon kjòn-ni nga síßken xîtâ xákjín nga bíxtèn jní-lâ. 16 Ta ñándâ nga bima, ngi síton-ní, nga síkjehesko mé ra tjín. 17 Mì kiì beè jè ndîyá ra yâ fikô-ná ñándâ tjín kjôßnchán. 18 Tsìn-lâ kjôskon-lâ Nainá âßta ßtsê kjoâ ra ßsín. 19 Ijyeé ßya-ná koni ßsín tsò ijye jè kjôtéxoma ra ßtsê Moisés, jñá-ní ra kôßsín títsò-lâ jñà xîtâ ra yâ fìßta-lâ, mé-ni nga ngaßtsì xîtâ, mì kì ma kîchjâ-ni yâ ngixkôn Nainá; kô mé-ni jè Nainá kîindajín-lâ jè ra kjoâ ßtsê jé-lâ, ngaßtsì xîtâ ra tjín î îsàßnde. 20 Nî jngo xîtâ ra xîtâ kixî kôma-ni yâ ngixkôn Nainá, ra ta ngâtjì-lâ nga nda síitjasòn kjoâ ra síjé kjôtéxoma ßtsê Moisés. Ta ngâtjì-lâ jè kjôtéxoma, ta kií xá tíjna-ni nga isâ nda ßya-lâ jè jé ra tjín-ná. 21 Tanga ßndî-ßndî, tíßyaá-lâ kóßsín ßsín Nainá nga xîtâ kixî ßsín-ná, kô mì tsa ki-ni nga niitjasén kjotéxoma. Ta kií-ní nga makjiín-ná âßta ßtsê Cristo. Ngâ tî jé-ni Kjôtéxoma ßkoâá ßsín tsjá ßén kô ßkoâá tî ßsín kitsò xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé 22 nga yâá nchrabá-ni nga xîtâ kixî ßsín-ná Nainá ßkiâ nga makjiín-ná ra âßta ßtsê Cristo. Kô ßkoâá ßsín sîíkô ijye ngaßtsì ra kôkjiín-lâ. Ngâ ngásòn ngáya kjòn ngaßtsìo, 23 ta ngâtjì-lâ ngâ ngaßtsí xîtâ nga tsakátsji-jé; kjiín tjítsâjna-lâ yâ ñándâ nga tíjna jè kjoâjeya-lâ Nainá. 24 ßKoâá ma-ni jè Nainá ta kôó kjônda-lâ kô ngi ta kjôtjó-ní nga xîtâ kixî ßsín-ná. Ta kií-ní ngâ jè Jesucristo tsikíchjítjì-ná, ßkoâá ma-ni nga ma tsikìtsâjnandîí-ná ra kjoâ ßtsê jé-ná. 25 Nainá kitsjá Ißndí-lâ koni jngo kjôtjò ra fahíxìn jé-ná yâ ngixkôn Nainá, ßkiâ nga makjiín-ná âßta ßtsê Jesucristo, nga jè tsikíxten jní-lâ ßkiâ nga ßken. Nainá ßkoâá ßsín bakón tsijen kóßsín nga kixî ßsín ra jè; ta ngâtjì-lâ nga tîsâ kjotseé, Nainá maá-lâ nga iskoñákjoâ, mì tsa ta ndîtôn kitsjà-lâ kjôhißìn xîtâ koni ßsín bakièn-lâ ta ngâtji-lâ jñà jé ra tsakátsjì. 26 Kô jè nîchjin ra tìtsâjneé ßndî ßkoâá ßsín isikasén jè Jesucristo mé-ni nga kîìndajín-ni kjoâ ra tsikíjna chróbá. ßKoâá ma-ni nga xîtâ kixîí ra jè, kô nga ta jè-ní ra ma-lâ xîtâ kixî ßsín jñà xîtâ ra báßta ikon jè Jesús. 27 ¿Ñándâ sijna-ni jè kjoâ ra jè xîtâ nda bachrjengi ijo-lâ? Ta yâá chija, mì kì tî mé chjí-lâ. ¿Tanga mé-ni? ¿Ñándâ nchrabá-ni kjôhixî? ¿A kiì-ní nga închiniìtjasén jè Kjôtéxoma? Majìn, ta kiì-ní nga tjín jngo kjôhixî nga makjiín-ná ra âßta ßtsê Jesús. 28 ßKoâá ßsín machîya-ná ra feheßta-ni, nga jè Nainá, ta kiì xîtâ kixî ßsín-ná, ta ngâtjì-lâ nga makjiín-ná âßta ßtsê Jesús; mì tsà kiì-ni nga Kjôtéxoma ßtsê Moisés nda sîhitjasén. 29 Jè Nainá, ¿a tà Nainá-lâ xîtâ judío-ní? ¿A mí tsa ßtsê-tse ra taxkî xîtâ. Majìn, ngi kixîí kjoâ nga ßtsêé-tse nîßsín ta yá xîtâ-ni. 30 Ngâ jngoó-ni jè Nainá. Jè-ní ra ma-lâ nga xîtâ kixî ßsîìn jñà ra xîtâ judío ra tjíßta chîbâ ijo-lâ, ßkiâ nga kôkjiín-lâ âßta ßtsê Jesús; tîßkoâá xîtâ kixîí ßsîìn-tse jñà ra taxkî xîtâ ra mì kì tjíßta chîbâ ijo-lâ, ßkiâ nga kôkjiín-te-lâ ra âßta ßtsê Jesús. 31 ßKiâ nga makjiín-ná âßta ßtsê Jesucristo, ¿a închinachrjengi-ná jè kjoâ ßtsê kjôtéxoma? Majìn, mì tsà închinachrjengieé; yâá jnchro nda închinikatsíjeén nga kií xá ra tjín-lâ jè kjôtéxoma.

Romanos 4

1 ¿Tanga kó kixé ra âßta ßtsê xîtâ jchínga-ná Abraham? ¿Mé kjônda ra isako-lâ? 2 ¿A kií ngatji-lâ nga nda kißsin nga xîtâ kixî kitsò-lâ Nainá? Majìn. Ngâ tsà ßkoâa-la ßsín kißsin, kjomaá-là tî jè nda isìkíjna-ni ijo-lâ. Tanga, mì-la tsa yâ ngixkôn Nainá. 3 Tanga ¿Kó tsò jè xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá? Kîí ßsín tsò: "Jè Abraham, ndaá kjokjiín-lâ âßta ßtsê Nainá; koâá ma-ni nga kôßsín kitsò-lâ Nainá nga xîtâ kixî-ní." 4 Jè tôn ra tjábé-lâ xîtâ ra síxá, mì tsa ta ßbì kjôtjò-lâ. Jé-ní chjí-lâ nga síxá. 5 Jngo xîtâ ra mì tsà jè báßta ikon jñà kjoânda ra ßsín, nga ta jè-ní nga makjiín-lâ ra âßta ßtsê Nainá, jè-ní ra xîtâ kixî ma yâ ngixkôn Nainá. Ngâ ta jè-ni Nainá ra ma-lâ nga xîtâ kixî ßsín jñà xîtâ ra ßcho tjín kjoâ ra ßsín, tà ngâtji-lâ nga makjiín-lâ ra âßta ßtsê. 6 Jè xîtâ jchínga-ná ra tsißkìn David, ßkoâá ßsín kitsò âßta ßtsê kjônda ra ßsê-lâ xîtâ, ra mì tsa jñà ngâtji-lâ kjoâ ra ßsîìn nga jè Nainá xîtâ kixî kîtsô-lâ. 7 Nga kitsò: Mé tâ tsja-lâ jñà xîtâ ra ijye iniìchaßta-lâ jñà kjoâ ßcho ra kißsin, kô ra ijye kjóchjítji jñà jé ra tjín-lâ. 8 Mé tâ tsja-lâ jñà xîtâ ra mì tî kindâ ßsín-ni Nainá jñà jé ra tjín-lâ. 9 Jñà kjônda kiî ra tsjá Nainá ¿A tà ßtsêé jñà xîtâ judío ra tjíßta chîbâ ijo-lâ? ¿A mì tsa tîkoâ ßtsê-tse ra tâxkî xîtâ ra mì tsà tjíßta chîbâ ijo-lâ? Ijyeé kôßsín kíxin-nò nga jè xîtâ jchínga-ná Abraham, ßkiâ nga kjokjiín-lâ âßta ßtsê Nainá, ßkoâá ßsín kitsò-lâ Nainá nga xîtâ kixî-ní. 10 Tanga Abraham, ßkiâ nga xîtâ kixî kitsò-lâ jè Nainá, ¿a tâ ßkoâ tjíßta chîbâá ijo-lâ? Majìn; ßkiâà-ní ßkiâ nga tî kje tjíßta chîbâ ijo-lâ. 11 Abraham, ßkiâ nga ijye kôßsín xîtâ kixî kitsò-lâ Nainá, âkjòn ßkiâá isißta chîbâ ijo-lâ koni jngo seyô nga ßyaá-lâ nga ijyeé xîtâ kixî-ní, ta ngâtjì-lâ nga kjokjiín-lâ ra âßta ßtsê Nainá ßkiâ nga tî kje tjíßta chîbâ ijo-lâ. ßKoâá ma-ni nga jè ma xîtâ jchínga-lâ ngaßtsì xîtâ ra makjiín-lâ nîßsín mì kiì tjíßta chîbâ ijo-lâ. Kô ßkiâ nga makjiín-lâ xîtâ kìî, xîtâ kixîí tsò-lâ Nainá. 12 Abraham jè ma xîtâ jchínga-lâ jñà ra xîtâ judío ra tjíßta chîbâ ijo-lâ; tanga mì tsa ta ki-ni nga tjíßta chîbâ ijo-lâ; jñà-ní ra ßkoâ tîßsín închikjábé xkóson-lâ Abraham nga tîßkoâ închimakjiín-lâ koni ßsín nga kjokjiìn-lâ Abraham ßkiâ nga tî kje sißta chîbâ ijo-lâ. 13 Nainá ßkiâ nga kôßsín kitsjà-lâ tsaßba jè Abraham nga jè kôngâtsja jè îsàßnde kô jñà xîtâ tjê-lâ nga ßtsê kîtsô-lâ; mì tsà kiì-ní nga nda isiìtjasòn kjôtéxoma, ta kiì-nì nga kjokjiín-lâ koni ßsín kiìchjâ Nainá; koâá ma-ni nga xîtâ kixî kjomà yâ ngixkôn Nainá. 14 Tsà tà jñà-la kôngâtsja kjônda-kìî jñà xîtâ ra síhítjasòn kjoâ ßtsê kjôtéxoma, mì-la tî mé chjí-lâ nga makjiìn-ná âßta ßtsê Nainá tsaßkoâ; kô mì-la kì kîtjasòn-ni koni ßsín ijye kitsja tsaßba Nainá. 15 Ra kjôtéxoma ßmì, kjôhißìn bínè-ná; tanga tsa tsìn kjôtéxoma, mì-la tsa mé kjôtéxoma kîtjá ítjòn-lá nîßsín ta mé ra ßsiêén. 16 Koni ßsín tsò ßén ra Nainá kitsjà-lâ Abraham, ßtsêé-ní jñà xîtâ ra makjiìn-lâ. Ta tsjá kjôtjo kjônda-lâ, mé-ni nga katasijna kixî-ni ßén nga kîtjasòn-ní ßén kìî âßta ßtsê ngaßtsì xîtâ ra yâ nchrabá-ni tjê-lâ Abraham. Mì tsà ta âßta ßtsê jñà xîtâ ra tjín-lâ kjôtéxoma, tîkoâá ßtsêé-te jñà ra tâxkî xîtâ ra tîßkoâ makjiín-lâ âßta ßtsê Nainá koni ßsín kòkjiín-lâ Abraham. ßKoâá ma-ni nga xîtâ jchínga ßmì-lá Abraham ngaßtsì-ná ra makjiín-ná âßta ßtsê Nainá. 17 Koni ßsín nga tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga tsò: "Kjín nâxîndá ra ijye jî ísìngátsja-la nga jî kômì xîtâ jchínga-lâ." Kô ßkoâá ßsín tíjna jè Abraham yâ ngixkôn Nainá. Jè Abraham kjokjiín-lâ koni ßsín kiìchjâ Nainá ra ma-lâ síkjaháya-lâ xîtâ ra ijye ßken; kô tîkoâá ma-lâ chjâ kixî âßta ßtsê kjoâ ra kje mé tjín koni tsa ijye kôtíma kjòn. 18 Xîtâ jchínga-ná Abraham nda kjokjiín-lâ koni ßsín kitsò-lâ Nainá kô ndaá iskòñá-lâ kjoâ kìî; nîßsín mì kì tjíjìn-lâ kóßsín kôma-lâ nga kîtjasòn. ßKoâá ßsín kjomà-ni nga kjìn nâxîndá, xîtâ jchínga tsò-lâ, koni ßsín nga Nainá ijye kitsjà-lâ tsaßba nga kitsò-lâ: "ßKoâá ßsín ßñó kjìn kôma ra xîtâ tjê-lì." 19 Jè Abraham, mì kì isikjahajen-lâ ikon koni ßsín nga kjokjiín-lâ âßta ßtsê Nainá, nîßsín kôßsín isíkítsjen nga mì tî mé chjí-lâ ijo-lâ nga ijyeé ßñó xîtâ jchínga; kjâmeé bijchó-lâ jngo sindô nó; tîkoâá jè chjôón-lâ Abraham ra ßmì Sara, chjôón ßndî-ní kô yâ ñándâ majcháya îxti, mi kì tî mé chjí-lâ. 20 Tanga jè Abraham mì tsà jò tsißké-lâ ikon koni ßsín tsò ßén ra kitsjá-lâ Nainá. Ta isâá ßñó nda kjokjiín isa-lâ ra âßta ßtsê Nainá. Kô ßñó jeya isíkíjna; 21 ngi ndaá tsikíjngo-lâ ißkon nga jè Nainá, ßñó tjín-lâ ngaßñó nga maá-lâ sîìhitjasòn ijye koni ßsín nga ijye kitsjaà-lâ ßén-lâ. 22 ßKoâá ma-ni ßkiâ nga kijtseè Nainá nga ndaà kjokjiín-lâ Abraham, ßkoâá ßsín kitsò-lâ nga xîtâ kixî-ní. 23 Nga kôßsín tíchjâ xâjôn, mì tsà tà âßta ßtsê Abraham jìn nga tíchjâ. 24 Tîßkoâá âßta tsâjién-ná nga tíchjâ ßén-kìî; nga tîßkoâá ßsîín-tse-ná kindâ Nainá nga xîtâ kixî kîtsô-ná ta ngâtji-lâ nga makjiín-ná âßta ßtsê Nainá ra isìkjaáya-lâ jè Nâßín-ná Jesucristo âßta ßtsê kjôbiyaà; 25 ngâ kií xá yâ kjongâtsja-ni kjôbiya jè Jesús ta ngâtjì-lâ jé ra tjín-ná; kô kií xá jaháya-îlâ mé-ni nga xîtâ kixî kôma-ná yâ ngixkôn Nainá.

Romanos 5

1 Ijyeé xîtâ kixî-ná ra âßta ßtsê Nainá, ta ngâtjì-lâ nga makjiín-ná ra âßta ßtsê, ßkoâá ma-ni nga jyeé tjín-ná kjôßnchán kô ra jè. Jè kjôßnchán ra âßta ßtsê Nâßín-ná Jesucristo sakó-ná. 2 Tîßkoâá yâá nchrabá-ni âßta ßtsê jè kjônda râ-kìî, ta ngâtjì-lâ nga makjiín-ná ra âßta ßtsê; ßñó tjíjngo takén âßta ßtsê kjônda kìî, kô ßñó matsja-ná nga kôßsín chiñá-lá kjônda-lâ nga tîkoâá ßsê-ná jè kjoâjeya-lâ Nainá. 3 Mì tsà tà âßta ßtsê kjoâ kìî nga ßñó matsja-ná, tîkoâá matsjaá-tse-ná ßkiâ nga kjôhißìn batojieén. ßYaá-ná nga ßkiâ nga kjôhißìn batojieén, yâá sâkó-ná ngaßñó nga kóßsín ma chíkjoâjin-ná. 4 ßKiâ nga sakó-ná ngaßñó kóßsín nga chíkjoâjin-ná, yâá ßya-lâ kóßsín kjén; ßkiâ nga ßya-lâ kóßsín kjén, yâá nchrabá-ni nga chiñá-lá kjônda ra tsjá-ná Nainá. 5 Kô jè ra chiñá-lá mì tsa kjôsobà tsjá-ná âskan níô, kîtjasón-ní; ngâ jè Nainá ijyeé nda isíkíjnajin yâ inìmâ-ná jè kjôtsjachà-lâ ra âßta ßtsê Inìmâ Tsjeè-lâ nchrabá-ni, Inìmâ Tsjeè ra jè Nainá kitsjá-ná. 6 ßKiâ nga ijchò nîchjin-lâ, jè Cristo ßken-tjì ngajo-ná, ngaßtsi-ná ra tjín-ná jé, ta ngâtji-lâ tsìn-ná ngaßñó kóßsín nga ma ta jién kítjôkajieén jé-ná. 7 Mì tsa tâxkî tjín xîtâ ra mejèn-lâ nga kîyá ngajo-lâ ra kjií xîtâ nîßsín xîtâ kixî. Tanga tsà kií nîchjin tjín ißka xîtâ ra tsjá-lâ ißkon nga kîyá-tjì-lâ jngoò xîtâ ra ßñó nda xîtâ, tanga ißiín tjín. 8 Tanga jè Nainá ndaá bakón nga ßñó tsjakeè-ná ra jién, nga nîßsín takó ßñó ßtse jé titsâjnajieén, jè Cristo ßken ngajo-ná. 9 Tsa jè ngâtjì-lâ jní ra tsikíxten Cristo nga ijye xîtâ kixî ma-ná ra âßta ßtsê Nainá, isâá ta tjín kixî kjoâ ßndî-nî nga âßta ßtsê-ní nga ma kítjôkajieén kjôhißìn ra tsjá Nainá ßkiâ nga kjêèßta nîchjin. 10 ßKiâ nga jè nîchjin nga kondrâ tsikìtsâjna-lá Nainá, tîjè-ni Nainá tsikíndajin-kô-ná kjoâ âßta ßtsê kjôbiya-lâ Ißndí-lâ. ßNdîßndî ßkiâ nga ijye nda bákô-ná Nainá, isâá tjín kixî kjoâ nga maá kítjôkajién kjôhißin ßtsê jé-ná ra âßta ßtsê Cristo, ta ngâtji-lâ nga jaháya-ilâ kô tíjnakon-ní. 11 Kô mì tsà tà jñà-ni kjoâ, tîkoâá ßñó matsja-ná âßta ßtsê Nainá ta ngâtjì-lâ nga makjiín-ná ra âßta ßtsê Jesucristo ra batéxoma-ná; ngâ âßta ßtsê-ní nga ma chibanda-ná kô jè Nainá. 12 Kiâ nga jaaßsen kjoâ ßtsê jé yâ îsàßnde, jngoò-ní xîtâ ra tsakátsji-jé. Kô jè kjoâ ßtsê jé ra jiìkó kjôbiya; ßkoâá ma-ni nga kôßsín sakó-lâ ngaßtsì xîtâ ra ßmì kjôbiya; ta ngâtji-lâ ngâ ngaßtsií-ni xîtâ nga iskajin jé. 13 ßKiâ nga tî kje kjôtéxoma tjín yâ îsàßnde, tâßkoâ ijyeé tjín ra kjoâ ßtsê jé. Tanga mì tsa kindâ ma ra kjoâ ßtsê jé, ßkiâ nga mì tsa mé kjôtéxoma tjín. 14 Skanda ßkiâ-ni jè nîchjin ßtsê Adán skanda nîchjin ßtsê Moisés, jè kjôbiya tsatéxoma âßta ßtsê ngaßtsì xîtâ, nîßsín mì tsa kôßsín tjín jé ra tsakátsji koni ßsín kißsìn jè Adán nga tsatonè-lâ kjôhixî ra kitsja-lâ Nainá. Jè Adán, tî jè ngoya-lâ jè ra askan ßji. 15 Tanga kjoâ ßtsê jé ra tsakátsji Adán, mì kiì mangásòn-kô koni jè kjônda ra kitsjá kjôtjo Nainá; ta ngâtjì-lâ kjoâ ßtsê jé ra tsakátsji jngo xîtâ, kjìn xîtâ tsakô-lâ kjôbiya; tanga jè kjônda ra kitsjà kjôtjò Nainá âßta ßtsê jngoò xîtâ, jè ra ßmì Jesucristo, isâá ßtseè kjônda tjín-lâ ngâ kjín xîtâ machikonßtin-ni. 16 Kô mì kì mangásòn-kô jè kjônda ra tsjá kjôtjo Nainá kô kjoâ ßtsê jé ra tsakátsji ra tà jngoò-ni xîtâ. Ngâ ta kií ngâtjì-lâ nga jngo xîtâ tsakátsji-jé, nga kôßsín kitsja kjôhixî Nainá nga kjôhißìn kàtaßse-lâ ngaßtsì xîtâ. Tanga ßkiâ nga ßñó kjìn xîtâ tsakátsji-jé, kií ngâtji-lâ nga kôßsín kitsjà jnchro kjônda Nainá nga jñà xîtâ, kixî kàtítsâjna yâ ngixkôn. 17 Tsa ta jè ngâtjì-lâ nga jngo xîtâ ra tsakátsji-jé nga tsatonè-lâ jngo kjôtéxoma, nga kôßsín jè kjôbîya tsatéxoma, isâá ta ßñó nda kítsâjnakon jña xîtâ ra ßñó tse kjônda-lâ Nainá tjábé-lâ, tîßkoâ ßñó tse kjôtjo-lâ Nainá kî-lâ nga xîtâ kixî kítsâjna yâ ngixkôn Nainá, ta ngâtjì-lâ jngo xîtâ ra ßmì Jesucristo. 18 Koni ßsín nga ta jè ngatjì-lâ kjoâ ßtsê jé ra tsakátsji jngò xîtâ ra kißmi Adán, nga kôßsín kjôhißìn iskanè-lâ ngaßtsì xîtâ, ßkoâá tîßsín jè kjoâ kixî ra kißsìn jè Jesucristo, yâá nchrabá-ni nga xîtâ kixî ma ngaßtsì xîtâ, mé-ni nga kataßse-lâ kjôbinachon. 19 Koni ßsín nga ta jè-ni ngâtjì-lâ jngo xîtâ ra mì kì nda isiìtjasòn-lâ Nainá, nga kôßsín jé iskajin ngaßtsì xîtâ, kßoâá tî ßsín nga ta jè ngâtjì-lâ jngo xîtâ ra nda isiìtjasòn-lâ Nainá jè ra ßmì Jesucristo, nga kôßsín kjìn xîtâ kixî kôma-ni yâ ngixkôn Nainá. 20 Kií xá itjo-ni jè kjôtéxoma ßtsê Moisés, mé-ni nga isâ nda kôchîya isâ-lâ kóßsín kjokjìn-ya isa ra kjoâ ßtsê jé. Tanga ßkiâ nga ßñó kjokjìnya isâ ra kjoâ ßtsê jé, isâá ngi kôkji iskasòn isa jè kjônda-lâ Nainá. 21 Koni ßsín nga jè tsatéxoma ra kjoâ ßtsê jé nga biya xîtâ, ßkoâá tî ßsín jè kjônda ra tsjá Nainá katatéxoma nga xîta kixî kâtameé yâ ngixkôn Nainá mé-ni nga kataßsê-ná kjôbinachon ra mì feheßta skanda ta mé nîchjin-ni ra âßta ßtsê Nâßín-ná Jesucristo.

Romanos 6

1 ¿Kóßsín kixé? ¿A ndaá tjín nga kjótsji-jé iseé mé-ni nga isâ tse kjônda katatsjá isa-ni Nainá? 2 Majìn, mì kì tî ma-ni tsa kôßsín ßsiêén. Jién tsa ijyeé titsâjnaßtaxín-lá ra kjoâ ßtsê jé koni tsà ijye ßkeén ra âßta ßtsê, ¿kóßsín kôma-ni nga takó yâ kitsâjnajin iseé? 3 ¿A mì ßyâ jiòn nga ngaßtsì-ná ra âßta ßtsê Jesucristo isatíßndé, mé-ni nga jngo kâma-ná ra kô jè, kií xá isatíndá-ná nga yâ bitjaâsenßtá-lá âßta ßtsê kjôbiya-lâ? 4 ßKiâ nga satíndé ßkoâá ßsín jngoya-lâ koni tsa yâ siìßndeßtá-lá Cristo yâ âßta ßtsê kjôbiya-lâ. Koni ßsín nga âßta ßtsê ngaßñó-lâ Nainá ra ßñó jeya tíjna jaháya india-ilâ jè Cristo; ßkoâá tî ßsín machjeén nga kôßsín sîjché ijo-ná nga jngo kjôbinachòn xîtsê chjíbé. 5 Tsa yâá itjàâßsenßtá-lá jè Cristo koni ßsín nga ßken ra jè, ßkoâá tî ßsín kjoâáya-ná ra jién koni ßsín nga jaháya-lâ ra jè. 6 ßYa-ná nga jè kjoâ jchínga ra kichá-ná yâá isißta-kô Cristo yâ âßta krò, mé-ni nga kàtachija-ni jè ngaßñó ra tjín-lâ ijo jé-ná; nga mì tî jè sîìkijne-nà. 7 Ngâ jngo xîtâ ra ijye kabiya, ijyeé tíjnandîí-ni ra âßta ßtsê jé. 8 ßKiâ nga ijye yâ ßkènßtá-lá jè Cristo, tjíjngoó takén nga yâá kîtsajnakòn-kêé. 9 ßYa-ná koni ßsín nga jaháya-lâ jè Cristo ßkiâ nga ßken; nîì tî jngò nîchjin kîyá india-ni. Jè ra ßmì kjôbiya mì kì tî mé ngaßñó tjín-lâ ra âßta ßtsê. 10 ßKiâ nga ßken jè Cristo, ta india kjón-ní ßken ra ta ngâtjì-lâ kjoâ ßtsê jé; nga tíjnakon-ni ßndîßndî, ngi ta âßta ßtsê Nainá tíjnakon-ni nga tísíitjason-lâ. 11 Jiòn, ßkoâá tî ßsín tîkítsjèn koni tsà ijye ßken ra âßta ßtsê jé; tanga titsâjnakon nájiòn ra âßta ßtsê Nainá nga yâ titsâjnakôò jè Nâßín-ná Jesucristo. Kô âßta ßtsê Nainá tîtsâjnakon-nò ßndî, 12 ßKoâá ma-ni, kì tâ tsjà bìßnde-nò nga kjoâ ßtsê jé batéxomajìn isa yâ ijo-jé-no, mé-ni nga kôma sîkijne-lâ, nga mì tsa tî yâ sîitjasòn-la koni ßsín tjín kjoâßcho ra sasén-lâ ijo-ná. 13 Kì yâ nìngâtsja ijo-nò ra kjoâ ßtsê jé, nga kôßsín katachjeén koni jñà kîchâ ra ßchò machjeén. Tâ isâá jè Nainá tîngâtsjà jiòn ijo-nò koni tsa jngo xîtâ ra ijye ßkèn nga jaháya-îlâ ra âßta ßtsê kjôbiyà. Nga kôßsín katasíchjêén najiòn Nainá koni jngo kîchâ ra âßta ßtsê kjônda machjêén. 14 ßKoâá ßsín kôma-ni nga mì tî kjoâ ßtsê jé kôtexoma-ni ra âßta tsâjiòn, ta ngâtjì-lâ nga mì tsa âßta ßtsê kjôtéxoma ßtsê Moisés titsâjna-no ßndî-nî, ta âßta ßtsêé kjônda-lâ Nainá ra ta tsjá kjôtjo titsâjna-no. 15 ¿Kó kixé, a kjótsji-jé iseé ßkiâ nga âßta ßtsê kjônda-lâ Nainá tìtsâjna-ná nga mì tsa tî âßta ßtsê kjotéxoma-lâ Moisés titsâjna-ná? Majìn, mì tsa kôßsín tjín jìn. 16 ¿A mí ßya jiòn, tsa ßkiâ yá ra ngi yâ sîhitjason kißta-la nga yâ sîxáßta-la; ngi chîßnda ßtsêé ßsín-no? ßKoâá tî ßsín tjín, tsà ßkiâ jè ra kjoâ ßtsê jé sîngâtsjà ijo-nò, kîyà-nò; tanga tsà jè Nainá sîngâtsjà ijo-nò yâá sîitjasòn-la nga kixî ßsiâan yâ ngixkôn ra jè. 17 Tanga Nainá ra kîíchjí-lâ jè Nainá, nga nîßsín yâ inìngâtsjà jiòn ijo-nò ra kjoâ ßtsê jé, nga yâ inihìtjasòn-là koni tsà jngo chîßndaßñó-lâ, ßndîßndî ijyeé ngi kôó inìmâ-nò nga kôßsín închiniìtjasòn koni ßsín ngi nda tjín ßén kixî ra kißsenâjmíya-no. 18 ßNdî-nî ijyeé titsâjnandií-nò ra kjoâ ßtsê jé; ijyeé chîßnda-lâ ra ßtsê kjoâ kixîí ma na-jiòn; kô tjíné-nò nga kôßsín sîhitjasòn koni ßsín síjé ra kjoâ kixî. 19 Jñà ßén ra tíchja nga tíbakó-no mì tsa jñà jìn ra chjá tsò, ta ngâtjì-lâ kje tsa ßñó tjín jè takòn, takó kje tsa nda fìya-nò ra kjoâ ßtsê Nainá. Koni ßsín kißnià tî sâ kjòtseè nga yâ inìngâtsja ijo-nò kjoâ ra tjé tjín kô ra ßcho tjín kô jñà tsatéxoma-nò; ßndî-ni ßkoâá tî ßsín tîngâtsja ijo-nò âßta ßtsê kjoâ kixî mé-ni jè kjoâkixî kàtatéxoma-nò nga tsjeè kîtsâjna yâ ngixkôn Nainá. 20 ßKiâ nga kôßsín yâ kiìchjâßnda-no ra kjoâ ßtsê jé, mì tsa yâ iniìtjasòn-la ra kjoâ kixî ßtsê Nainá. 21 Tanga ¿Mé kjôtjo ra inìkijne-là jiòn ra âßta ßtsê kjoâ ßtsê jé? Kô ßndî-nî skanda masaba najiòn ßtsê kjoâ kìî, ngâ tà yâá fikô-ná ñándâ nga tjín kjôbiyà. 22 ßNdîßndî ßkiâ nga ijye titsâjnandií-nò ra kjoâ ßtsê jé, chîßnda-lâ Nainá nájiòn; jè kjôtjo ra títjábé-no jè-ní nga tsjeè închibitsâjnà jiòn yâ ngixkôn Nainá. Kô ra feheßta-ni, ßsêe-nò kjôbinachon ra mì feheßta nî ta mé nîchjin-nìô. 23 Jè chjí-lâ ra kjoâ ßtsê jé, ta kjôbiya-ní ra nikijne-lá. Tanga jè kjôtjò ra tsjá-ná Nainá jé-ní kjôbinachon ra mì feheßta nîtâ mé nîchjin-ni, ra ßbí-ná nga yâ tìtsâjnakêé Cristo Jesús ra batéxoma-ná.

Romanos 7

1 Jiòn ßntsé ndaá tjíjìn-nò, jè kjôtéxoma, skanda yâá feheßta ngaßñó-lâ ßkiâ nga biya jè xîtâ. Jiòn-nó ra kôßsín tíxiàn-nò, jiòn ra ijye nda tjíjìn-nò kóßsín tíchjâ kjôtéxoma. 2 ßKoâá ngoyâ-lâ koni jngo chjôón ra tjín-lâ ßxîn; ßkoâá ßsín tsò kjôtéxoma nga mì kì kôma tsjín-ni xákjén ßkiâ nga takó títsâjnakon ngajò. Tanga tsà kîyá jè ßxîn-lâ, jè chjôón, ijyeé bijnandîí-ni âßta ßtsê kjôtéxoma râ kìî. 3 ßKiâ tsà takó tíjnakon ßxîn-lâ jè chjôón, kô tsà ßkjií xîtâ ßxîn kîxan-kô, kjoâ chijngií ra tíßsín, tanga tsà ijye ßken ßxîn-lâ, jè chjôón, ijyeé tíjnandií-ni ra kjoâ ßtsê kjôtéxoma râßkiî; kômaá kîxàn-kô india-ni ra ßkjií xîtâ ßxîn. Mì tsa tî kjoâ chijngi-ni ra ßsîin-ni. 4 ßKoâá tî ßsín tjín ra âßta tsâjiòn jiòn ra ßndsé chibé, ijyeé ßken nájiòn ra âßta ßtsê ngaßñó ra tjín-lâ kjôtéxoma, ta ngâtji-lâ, ßkiâ nga ßken jè Cristo, yâá tâña ßkenßtà-la jiòn, mé-ni nga ßndîßndî jè kîchjâßnda-nò jè Cristo ra jaháya-lâ yâ âjìn-lâ mißken, kô mé-ni nga kataßya-lâ ra âßta tsâjién kjônda ra jè Nainá sasén-lâ. 5 ßKiâ nga tißsâ, yâá tsikìtsâjnajieén kjoâ ßtsê jé ra isìjé ijo-ná. Kô ßkiâ nga ßji jè kjôtéxoma, ta isâá jnchro isâ ßñó isìjé ijo-ná jñà ra kjoâ ßcho. Kô jñà kjoâ ßcho ra iskajieén, kjôbiyá ikô-ná. 6 Tanga ßndîßndî, ijyeé ßkeén ra âßta ßtsê kjôtéxoma ra kitsabáßñó-ná kjojtseé; titsâjnandîí-ná kô ijyeé maá sîxá-lá Nainá nga jngo kjoâ xîtsê tjaßché koni ßsín bakóya-ná jè Înîmâ Tsjeè-lâ Nainá. Mì tsà tî kôßsín ßsîaán-ná koni ßsín tjín kjôtèxoma jchínga ra xajôn tjíßta. 7 ¿Kóßsín kixé? Ra kjoâ ßtsê kjôtéxoma, ¿a ßchoó tjín? ¿A kjoâ ßtsê jé-ní? Majìn. Mì tsà kôßsín tjín-jin. ßKoâá ngoya-lâ koni tsa ßân, tsa tsìn kjôtéxoma, mì-la kiì kíjtse ñáâ-ni ra kjoâ ßtsê jé. Kô mì-la ki kjòchîya-na kótsò-ni nga mì kì ma sîkjahàjieén tsajmì ra mì tsâjién, tsà mì jè kjôtéxoma kôßsín bénâjmí-ná nga tsò: "Kì jñà nìkjahàjin tsajmì ra mì jî bàkô-li." 8 Tanga jè kjoâ ßtsê jé, ta isâá yâ isako isa-lâ ngaßñó ra âßta ßtsê kjôtéxoma; ßkoâá kjomà-ni nga ta isâá ßñó kjin ndîyá-lâ tsajmì ra jahàjìn isa-na ra mì tsa ßân bakô-na. ßKoâá ma-ni, tsìn-lâ ngaßñó ra kjoâ ßtsê jé, ßkiâ nga mì tsà kjôtéxoma tjín. 9 ßKiâ nga tîßsâ kjòtseé, ta ßkoâá ßsín tsakátîjna nga mì kì kíjtse kóßsín tjín kjôtéxoma. Tanga ßkiâ nga ijye kíjtsexkon jè kjôtéxoma, jè kjoâ ßtsê jé isâá ßñó kißse-lâ ngaßñó; ßkoâá ma-ni nga ta kjôbiyaá isako-na. 10 Jè kjôtéxoma ra tjínè-lâ nga kjôbinachon tsjá-ná, tà isâá kjôbiya kitsjá-na. 11 Tanga jè kjoâ ßtsê jé, ta isâá yâ ìsako-lâ ngaßñó ra âßta ßtsê kjôtéxoma nga iskondâchâ-na, ßkoâá ma-ni nga kjôbiya isako-na. 12 Ra kixî kjòn-ni kjoâ, jè kjôtéxoma, tsjeé tjín; nga koni ßsín batéxoma jñà ßén ra tjíßta, tsjeè-ní, kixî-ní, kô ndaá tjín. 13 ¿Tanga kóßsín tjín? ¿A ta isâá jnchro jè kjoâ ra nda tjín ßjií síßken-na? Majìn, mì tsà kôßsín tjín jìn. Mé-ni kataßya-lâ nga jè kjoâ ßtsê jé, nga ßñó ßcho tjín, ßkoâá ma-ni nga jè jnchro kjoâ ßtsê jé, kiìkôjin-na kjôbiya nga iskábé ra kjoâ ßtsê kjôtéxoma ra nda tjín, mé-ni nga âßta ßtsê kjôtéxoma kataßya-lâ nga ßñó ßcho tjín ra kjoâ ßtsê jé. 14 ßYa-ná nga jè kjoâ ßtsê kjôtéxoma, kjôbítsjen ßtsê Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá-ní; tanga ra ßân, ijo jé tsáßyâ; yâá ngâtsja-na ra kjoâ ßtsê jé. 15 Mì kì màchîya-na mé kjoâ ra ßsín ijo-nâ. Jñà kjoâ ra nda tjín ra mejèn-na nga ßsiaân, mì tsà jè siìtjásòôn. Tà isâá jñà kjoâ ra mì kì sasén-lâ inìmâ-nâ síhitjasòn ijo-nâ. Jñà kjoâ ra ßsiaân, mì kì màchîya-na. 16 ßKiâ nga kôßsín ßsín ijo-nâ jñà kjoâ ra mì tsa ßân mejèn-na, ßkoâá ßsín xian nga kixîí kjoâ nga ndaá tjín koni ßsín tíchjâ kjôtéxoma. 17 ßKiâ nga kôßsín ßsín ijo-nâ nga bátsji jé, mì tsà tî ßâàn-nàâ ra kôßsín ßsian, jè kjoâ ßtsê jé ra tíjnajin yâ ijo-nâ ra kôßsín ßsín. 18 ßÂn ra xîtâ îsàßnde ßmì-na, ßbè-ná nga mì kì nda tjín kjoâ ra tíjnajìn yâ ijo-nâ. Ngâ mejèn-na nga nda ßsiaân ra ßân, tanga jè ijo-nâ mì kì ma-lâ síhitjasòn kjoâ ra nda tjín. 19 Mì tsa kôßsín ßsiaân koni ßsín tjín kjônda ra ßân mejèn-na ßsiaân; tà isâá jñà sìhitjásòn jñà kjoâ ßcho ra mì ßân mejèn-na nga ßsiaân. 20 ßKiâ nga kôßsín ßsiaân jñà kjoâ ßcho ra mì jè inìmâ-nâ mejèn-lâ, mì tsà tî ßâàn-nàâ ra kôßsín tíßsiaân, jé kjoâ ßtsê jé ra tíjnajìn yâ ijo-nâ ra kôßsín tíßsín. 21 Ngâ nîßsín mejèn-na nga nda ßsiaân, ta ìsâá ßkjîí ßsín tjín kjôhixî ra sakó-na ra âßta tsâßân: Nga tà kjoâ ßcho tíjnajìn kißta yâ ijo-nâ. 22 Tanga ra yâ âjìn inìmâ-nâ batoó matsja-lâ ra âßta ßtsê kjôtéxoma-lâ Nainá. 23 Tanga tjín ìjngo kjoâ ra tísíxájìn yâ ijo-nâ ra mì kì tsjáßnde-na nga nda ßsiaân; jè kjoâ ßtsê jé ra tíjnajìn-nâ, kjaán-kjo-ní kô kjôbítsjèn-na ra mejèn-lâ nga ndà ßsîìn. Kô jé kjoâ ßtsê jé ra tísíxájìn ijo-nâ síkijne-na nga kôßsín ßcho ßsiaân. 24 Îmâ ró-na ra ßân. ¿Yá ra ma-lâ kôchrjekajìn-na âßta ßtsê ngaßñó-lâ kjôbiya râ tjín-lâ ijo jé-nâ? 25 Tâ jngoó jè Nainá. Kií kôßsín xin-lâ âßta ßtsê Nâßìn-ná Jesucristo nga Nainá ra kîìchjí-lâ. Jè ßén ra kôtíxian-nò, jè-ní nga yâá âjìn kjôbítsjèn-nâ sìhitjásòn koni ßsín tjín kjôtéxoma-lâ Nainá, tanga jè ijo-nâ, takó yâá kjinè-lâ kjôtéxoma ra kjoâ ßtsê jé.

Romanos 8

1 Tanga ßndîßndî, mì tsa tî mé kjôhißìn tjín-ni âßta ßtsê xîtâ ra yâ títsâjnakô Cristo, [jñà xîtâ ra mì tsa tî kôßsín închisíjchá-ni ijo-lâ koni ßsín tjín ßkjoâ ßcho ra síjé ijo-ná; nga ßkoâá ßsín închisíjchá ijo-lâ koni ßsín síjé jè Înîmâ Tsjeè-lâ Nainá.] 2 Jè ngaßñó-lâ Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá tsjá-ná kjôbinachon ßkiâ nga yâ titsâjnakêé jè Cristo; kô jè síkijnandîí-ná âßta ßtsê ngaßñó ra tjín-lâ kjoâ ßtsê jé kô jè kjôbiya. 3 Jè kjôtéxoma ßtsê Moisés mì ki kißse-lâ ngaßñó nga isíkítsâjnandií-ná ra kjoâ ßtsê jé-ná, ta ngâtjì-lâ jè ijo-ná ta jñà bátsji kjoâ ßtsê jé ra tjín yâ îsàßnde. Jè kjoâ ra mì kì ichíkjoâ-lâ jè kjôtéxoma, jè-ní ra Nainá kißsìn ßkiâ nga isìkasén jè Ißndí-lâ koni jngo xîtâ îsàßnde ra ijo kißse-lâ koni jñá xîtâ ra tjín-lâ jé. Kitsjá kjôtjò ijo-lâ Ißndí-lâ nga ßken, ta ngâtji-lâ ra kjoâ ßtsê jé-ná. Nainá, ßkoâá ßsín kißsin nga jngó-kjá tsahíxìn jè kjoâ ßtsê jé ra tjín-lâ ijo-ná. 4 Nainá kií kôßsín kißsin-ni mé-ni nga âßta tsâjién kàtitjasòn-ni koni ßsín síjé kjôhixî ßtsê kjôtéxoma, jién ra mì tsa tî kôßsín închiníjchá-ná ijo-ná koni ßsín mejèn-lâ ijo jé-ná, ngâ ijyeé kôßsín închiníjché ijo-ná koni ßsín mejèn-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá. 5 Jñà xîtâ ra kôßsín ßsín koni ßsín síjé ijo jé-lâ, ta jñà închisíkítsjen jñà kjoâ ra mejèn-lâ ijo-lâ; tanga jñà ra kôßsín ßsín koni ßsín nga síjé jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá, jñà închisíkítsjen jñà kjoâ ra mejèn-lâ Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá. 6 ßKiâ nga ta jñà níkítsjeén jñà kjoâ ra mejèn-lâ ijo-ná, kjôbiyaá fìkô-ná. Tanga ßkiâ nga jñà níkítsjeén jñà kjoâ ra mejèn-lâ Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá, jè ßsê-ná ra kjôbinachon kô ra kjôßnchán. 7 Jñà kjôbítsjen ßcho ra ta jè kájno-lâ ijo-ná, kondrâ ßtsê Nainá-ní. Ngâ mì kì mejèn-lâ kô mì kì ma-lâ nga síhitjasòn kjôtéxoma ra ßtsê Nainá. 8 Kô jñà xîtâ ra kôßsín ßsín koni ßsín tjín kjoâ ra síjé ijo-lâ, mì kiì ma-lâ nga ßsîin kjoâ ra sasén-lâ Nainá. 9 Tanga ra jiòn-jiòn, mì tsa tî kôßsín închiníjchá najiòn ijo-nò koni ßsín mejèn-lâ ijo jé-no; ßkoâá ßsín tìtsâjna jiòn ßndîßndî koni ßsín tjín ra síjé jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá nga ijyeé yâ tíjnajìn inìmâ-nò jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá. Jñà xîtâ ra tsìn-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá ra tsjá jè Cristo, mì tsà xîtâ ßtsê Cristo-jìn. 10 Ijyeé yâ tíjnajiìn yâ inìmâ-nò jè Cristo, ßkoâá ma-ni nga jè inìmâ-nò tíjnakon, ta ngâtji-lâ nga ijyeé xîtâ kixî nàjiòn yâ ngixkôn Nainá; nîsín jè ijo-nò ijyeé kôßsín tjínè-lâ nga kîyá ta ngâtji-lâ ra kjoâ ßtsê jé. 11 ßKiâ nga yâ tíjnajìn inìmâ-nò jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá ra isikjaáya-lâ Jesucristo âßta ßtsê kjôbiyà, Nainá ßkoâá tîßsín jè sîíkítsâjnakon india-ni ijo najiòn ra âßta ßtsê Inìmâ Tsjeè-lâ ra tíjnajìn yâ inìmâ-nò. 12 Jién ra ßntsé chibé, tíjnaá jngo-ná ra machjeén-lâ nga nda sîitjasón-lá; tanga mì tsa jè jìn ijo-ná ra machjeén-lâ nga takó kôßsín sîitjasón-lá koni ßsín tjín kjoâ ßcho ra síjé. 13 Ngâ tsà takó kôßsín ßsiâàn jiòn nga yâ kongíßta-là kjoâ ßcho ra mejèn-lâ ijo jé-nò, kîyá ná-jiòn. Tanga tsà kîßnde-là jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá nga jngó-kjá katjahíxìn kjoâ ßcho ra mejèn-lâ ijo jé-nò, kîtsâjnakon-nò. 14 Ngâ ngaßtsì xîtâ ra jè Înîmâ Tsjeè-lâ Nainá síchîya-lâ kóßsín nga ßsîìn, jñà-ní ra îxti-lâ Nainá ßmì. 15 Mî tsa jè kitsjá-ná Nainá jngo inìmâ ra takó yâ síkíjnajin-ßñó-ná ra kjoâ ßtsê jé nga yâ kîtsâjin iseé ra kjôskòn; jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá ra kitsjá-ná, jè-ní ra kjábétjò-ná nga îxti-lâ Nainá kâmeé, ra skanda maá ßmí-lá Nainá ra âßta ßtsê: "Jî Apá". 16 Jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá ßbènâjmí kixî-lâ jè inìmâ-ná, nga ngi kixîí kjoâ nga îxti-lâ Nainá ßmí-ná. 17 ßKiâ nga ijye îxti-lâ Nainá ßmi-ná, tîkoâá tsâjién-ná kjôtjo ra tjínda-lâ Nainá koni ßsín ijye kitsjá tsaßba nga tsjá-ná; kjôtjo kìî yâá tâña tjábé-ná kô jè Cristo, tsa tîßkoâ închinikjiín-tse kjôhißìn koni ßsín nga isìkjiín kjôhißin ra jè, mé-ni ßkiâ nga kôma âskan nìo, yâá tâña jeya kîtsâjnakêé. 18 ßÂn, ßkoâá ma-na, koni ßsín tjín kjôhißìn ra închinikjieén ßndî-nî, mì kì mangásòn-kô koni ßsín tjín jè kjoâjeya-lâ Nainá ra ßsê-ná ßkiâ nga kôma âskan-nìo. 19 Ngaßtsì ra jè Nainá tsikínda ra tjín yâ îsàßnde, ßñó închikoñá-lâ nga mejèn-lâ skê jè nîchjin ßkiâ nga jè Nainá kôkòn tsijèn yá kjòn-ni ra îxti-lâ ma. 20 Ngaßtsì ra jè Nainá tsikínda, jngó-kjá itsójin-ní koni ßsín tjínè-lâ nga kôchjeén kjon-ni, tanga mì tsà kiì-ni nga ta jñà kôßsín kjomejèn-lâ; kiì-ní nga jè Nainá ijye kôßsín iskosòn-lâ; tanga takó închikoñá-ní 21 nga kîjchó jè nîchjin ßkiâ nga tîßkoâ kítsâjnandîí-ni âßta ßtsê kjoâ ra ma-lâ síkitsón-jìn nga kîjchotjîngi-lâ kjoâjeya ra ßsê-tse-lâ jñà ra îxti-lâ Nainá ma. 22 ßYa-ná nga ngaßtsì ra jè Nainá tsikínda, skanda ßndîßndî ngáson ngáyaá închichjâjé, kô tseé kjôhißin închisíkjiín koni jngo chjôón ra ißndí títsin-lâ. 23 Mì tsà tà jñà jìn ra închichjâjé; tîßkoâá jién ra ijye tjên kitsjá-ná Nainá jè Inìmâ Tsjeè-lâ, tîkoâá ßñó închibátéjé-tseé ra jién yâ âjìn inìmâ-ná, nga închichiñé nga ßñó mejèn-ná ßkiâ nga skâábétjò-ná Nainá nga jngó-kjá yâ kîtsâjnakêé koni îxti-lâ, kô jè ijo-ná kíjnandîí-ni âßta ßtsê kjoâ ra síkitsón-ná. 24 ßKiâ nga jè Cristo ijye isíkíjnandîí-ná, ßkoâá ßsín chiñá-lá nga ßkoâá ßsín kîtjasòn kjoâ kìî. Tanga tsa ijyeè-la tíßya-lâ kjoâ ra închichiñá-lá, mì-là kì tî mé jchíña isa-lá; ngâ jngo kjoâ ra ijye tíßya-lâ ¿mé ra ma jchíña isa-lá ra âßta ßtsê? 25 Tanga tsa ßkiâ jè chíñá-lá jngo kjoâ ra kje batsíjèn-ná, machjeén-ní nga jchíñakjoâ-là nda-nda-lá. 26 ßKoâá tî ßsín tjín, nga jé Înîmâ Tsjeè-lâ Nainá basìkôßta-ná âßta ßtsê kjoâ ra síhinda takén. ßKiâ nga mì sakó-ná ßén kóßsín nga sîjé-lá Nainá ßkiâ nga bìtsaßba-lá, jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá bítsaßbatjí-ná jñà ßén ra mì kì ma-ná nakjé ra jién. 27 Jè Nainá ra ma-lâ kjóßta kóßsín tjína jè inìmâ-ná, ijyeé be-ní kóßsín tjín ra mejèn-lâ jè Înîmâ Tsjeè-lâ. Ngâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá ßkiâ nga bítsaßbatjì xîtâ tsjè-lâ Nainá ßkoâá ßsín bítsaßba koni ßsín nga jè Nainá mejèn-lâ. 28 Tjíjin-ná, nga ngaßtsì kjoâ ra maßtin jñà xîtâ ra tsjake Nainá, ßkoâá ßsín ßsín Nainá nga basikôßta tsjeè-ní nga sakó-lâ kjônda; ßkoâá ßsín síkô Nainá jñà xîtâ ra xá jè kiìchjâ-îlâ koni ßsín nga ijye jè tjínda-lâ, 29 jñà xîtâ ra xá kôßsín ijye tsikíßta xkôn-ni Nainá nga tîsâ tjaßtsin-lâ kjoâ; tîkoâá ijyeé kôßsín iskosòn-lâ nga ngásòn kôma koni jè Ißndí-lâ, mé-ni nga jè ra Ißndí-lâ, ßkoâá ßsín kíjna koni nga Ißndí tjòn yâ ñándâ nga kjìn ma-ni îxti ßntsê. 30 Âßta ßtsê jñà xîtâ ra jè Nainá ijye kôßsín iskosòn-lâ, tîkoâá xá kiìchjâ-ilâ; kô jñà ra xá kiìchjâ-ilâ, tîkjoâá xîtâ kixîí kißsìn ra âßta ßtsê; kô jñà ra xîtâ kixî kißsìn; tîßkoâá kitsjá-lâ kjoâ jeya-lâ. 31 ¿Kóßsín kixó iseé âßta ßtsê kjoâ kìî? ßKiâ nga jè Nainá tíbasikôtji-ná, nî yá-la ra ma kósîikô-ná. 32 Jè Nainá skanda mì tsa ßon kjomà-lâ jè Ißndí-lâ, ta isaá kitsjá kjôtjò-ní nga ßken ngajo-ná ngaßtsì-ná. Koni ßsín nga ijye kitsja-ná Ißndí-lâ ¿a mì tîkoâá yâ tâña tsjá tse-ná ta mé kjônda ra kôchjeén isa-ná? 33 ¿A tjín yá ra ma-lâ ßkoâànè jé isa-ná jién ra xá Nainá jahíjìn-ná? Ngâ jè jnchro Nainá ra ijye xîtâ kixî kißsin-ná ra jién. 34 ¿A tjín yá ra ma-lâ nga kîinè isa-ná kjôhißin? Ngâ jè jnchro Cristo Jesús ra ßken ngajo-ná, tîßkoâá jaáya india-ilâ ßkiâ nga ßken. Kô yâá tíjna yâ nga kixî-lâ Nainá nga tíbítsaßbatji-ná. 35 ¿A tjín yá ra ma-lâ kôchrjeßtaxín-ná âßta ßtsê kjôtsjacha-lâ Cristo? ¿A kjôhißìn-ní? ¿A kjôba-ní? ¿Ô ra jè-ní nga maàtjîngi-ná xîtâ? ¿Ô râ kjoâ kjinchrá-ni? ¿Ô râ jè-ní tsa tsìn-ná nikje ra tsjayeé? ¿Ô ra jè kjoâ ra kjôskòn ßmìoô? ¿Ô ra jé-ni nga sîißken-ná xîtâ? Majìn, nîjngo kjoâ kìî ra kîchìkjoâ-lâ. 36 Koni ßsín tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga tsò: Ra âßta tsâji, kjißtà nîchjin tjín-lâ kjôskon nga mejèn kîyá-jîn, ßkoâá ßsín betákòn-najîn xîtâ koni jñà forrè ra ijye tjíhijo-ndá nga kîyá. 37 Tanga nîßsín tákó yâ închibatojieén ngaßtsì kjoâ kìî, ta isaá jnchro jién bato ßñó nda închinìkijne-lá nga jè tíbasìkô-ná jè Cristo ra ßñó kjotsjake-ná. 38 ßKoâá ma-ni ngi tjìjngoó takoàn ra ßân, nga nî-yá-la ra kôma-lâ kînchaßtaxìn-ná ra âßta ßtsê kjôtsjacha-lâ Nainá, nî mì tsa jè kjôbiya, nî mì tsa jè kjôbinachoòn, nî mì tsa jñà ìkjâlî, nî mì tsa jñá ngaßñó ra tjín yâ îsàßnde kô jñà ngaßñó ra tjín yâ âjìn îsén, nî mì tsa jñà kjoâ ra tjín nîchjin ßndîßndî, kô nî mì tsa jñà kjoâ ra sâ kôkâmà, 39 nî mì tsa jè kjoâ ra ìsâ ßnga tíjna, nî mì tsa jè kjoâ ra ìsâ nângâ tíjna, kô nî jngo isa tsajmì ra jè Nainá tsikínda ma-lâ kînchaßtaxìn-ná âßta ßtsê kjôtsjacha-lâ Nainá ra ijye tsakón-ná âßta ßtsê Jesucristo ra batéxoma-ná

Romanos 9

1 Ngi ßén kixîí ra tíchjà ra âßta ßtsê Cristo, mì tsa ßén ndiso jìn [nga ßñó makájno-nâ jñà xîtâ xángia]; jè inìmâ-nâ ßkoâá ßsín síchîya kixî-na, ngâ jè sabá Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá ra kôßsín síchîya-lâ, 2 nga ßñó tse kjôba tjín-na, kô kjißtá nîchjin nga ßòn tíma-lâ inìmâ-nâ, 3 skanda kômaá-là nga kósênßtaxìn-la Cristo tsà tà kóßsín-ni nga sâko-lâ kjônda jñà xîtâ xangiâa ra ßtsê nâxîndá Israel, tanga mì kì tsjáßnde-na Nainá nga kôßsín ßsian. 4 Ngâ jñà xîtâ Israel, jè Nainá ßkoâá ßsín iskábétjo nga îxti-lâ kîtsô-lâ, kô tsakón-lâ kjoâjeya-lâ, kô jñà-ní ra tsikíndajín-kô jngo kjoâ nga jngo ßén tsakájna-lâ, tîkoâá itjábé-lâ kjôtéxoma ßtsê Moisés, kô tîßkoâá kißtsì tse-lâ kjôhixî kóßsín skêxkón Nainá, kô itjábé-lâ ßén koni ßsín nga kitsjá tsaßba Nainá. 5 Jñà xîtâ Israel yâá nchrabá-ni tjê-lâ âßta ßtsê xîtâ jchínga ra xá jahíjìn-ni Nainá; kô jè Cristo [ra xá isìkasén-ni Nainá] nga xîtâ îsàßnde kjomà, tißkoâá yâá închrabàßta te-ni âßta ßtsê tjê-lâ xîtâ jchínga kìî. Jè Cristo, jè-ní Nainá ra tíbatéxoma ijye-lâ ngaßtsì ta mé ra tjín, nga jeya tíjna kjißta skanda ta mé nîchjin-ni. Kôßsín katama. 6 [Ngâ mì kì makjiín-lâ jñà xîtâ Israel], mì tsa kiì-ni nga jè ßén-lâ Nainá mì kì nda itjasòn âßta ßtsê xîtâ kiî. Kií kôkjama-ni nga mì tsà tà ngaßtsì-ni xîtâ ra yâ nchrabá-ni âßta ßtsê tjê-lâ Israel, nâxîndá Israel ma. 7 Nîßsín jñà xîtâ ra yâ inchrabà-ni âßta ßtsê tjê-lâ Abraham, mì tsà ta ngaßtsì-ni nga itjábé-lâ kjônda koni îxti-lâ; ngâ jè xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá, kîí ßsín tsò: "Jñà xîtâ tjê-li, ta yâá kjînchrabaßta-ni ra âßta ßtsê Isaac." 8 Jñà kjoâ kìî, ßkoâá ßsín tsò-ni, nga jñà îxti-lâ Nainá, mì tsà jè ra chjí-lâ yá ßtsê tjê ra nchrabáßta-ni. Ta jñá-ní ra îxti-lâ Nainá ma jñà ra ijye kôsßín kitsjá-lâ tsaßba Nainá nga îxti-lâ kîtsô-lâ. Tà jñá kjón-ní ra kôßsín baxkîßta nga kixî kjoâ nga tjê-lâ Abraham ßmì. 9 Ngâ kîí tsò ßén ra kißtsi-lâ Abraham âßta ßtsê Nainá: "Ndî inó kjíîßtse india-la, kô jè chjôón-li Sara, jngo ndí ißndí ßsê-lâ." 10 Kô mì tsa ta jñà-ni kjoâ kìî ra kjomà; jè Rebeca îxtißñôó kißse-lâ ra ßtsê Isaac, jè ra xîtâ jchínga-ná ma. 11 - 13 ßKiâ nga tîkje tsin jñà îxtißñô kìî, kô tî kje mé kjoâ ra ma-lâ ßsín ra ndaà tjín kô kjoâ ra ßcho tjín, Nainá ßkoâá ßsín kitsò-lâ jè Rebeca: "Jè ra ma jchínga, chîßndaá kôma-lâ ra isâ ißndí." Koni ßsín tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga tsò: "Jè ra ßmì Jacob isâá ßñó nda kjotsjàkê, kô jè ra ßmì Esau kjojtìkê-ná." ßKoâá ßsín kjòkixî nga Nainá tjíßndeé-lâ nga kjoâhájìn xîtâ koni ßsín ijye jè tjínda-lâ nga kîchjâ-lâ jñà xîtâ ra jè mejèn-lâ. Mì tsà kindâ ßsín mé ra ijye kißsiìn xîtâ. 14 ¿Kóßsín kixé? ¿A kjoâ ßchoó ra ßsín Nainá? Majìn, mì tsa kô ßsín tjín-jìn. 15 Jè Nainá ßkoâá ßsín kitsò-lâ Moisés: "Kôhîmâkeè-ná jè xîtâ ra ßân mejèn-nâ nga kôhîmâkee, kô ßoón kôma-na jè ra ßân mejèn-nâ nga ßon kôma-na." 16 ßKoâá ßsín tjín jè kjônda-lâ Nainá, mì tsà ki-ni tsa jién kôßsín mejèn-ná nga tjábé-ná, nî mì tsà ki-ni tsa jién ßñó bíne-lá ijo-ná nga bátsjieé Nainá; tâjngoó Nainá tsjá-lâ kjônda jñà xîtâ ra jè mahîmâkeè. 17 ßKoâá ßsín tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga kitsò-lâ Faraón: "Kiì xá isíkíjna-la nga xîtâ-xá ítjòn-lâ nâxîndá Egipto tijni, mé-ni nga âßta tsajî kokon ngaßñó-nâ kô mé-ni nga ngaßtsì xîtâ îsàßnde katabexkon-na." 18 ßKoâá ßsín ßsín jè Nainá nga tjín-lâ kjôhîmâtakòn âßta ßtsê xîtâ ra jè mejèn-lâ, tanga tîßkoâá maá-lâ sítájajín inìmâ-lâ xîtâ ra jè mejèn-lâ nga sîìtájà. 19 Tanga maà-la ßkín-ná ra jî: "Tsa ßkoâá ßsín ßsín Nainá, nga mì ki ma yá ra kondrâ kîjî-lâ koni ßsín nga mejèn-lâ ra jè, ¿mé-ni nga bánè jé isa-lâ xîtâ?” 20 Tanga ra jî ra xîtâ ßmì-lì, ¿yá-ni ra jî nga jî sîjé-lâ kindâ Nainá? Tsà jngo tîjí nîßndê ra xá isinda-ni, ¿A kômaá kîtsô-lâ jè xîtâ ra tsikínda: “Mé-ni nga kôßsín tsikìnda-náa”? 21 ¿A mì tjíßnde-lâ jè xîtâ ra ma-lâ bínda tîjí nîßndê nga tî jè-ni ndási kîìnda jngo tîjí ra tà ßkiâ machjeén nga tjín ßsí, tîßkoâá kîìnda jngo tîjí ra nîchjin nchijòn machjeén. 22 Tsa jè Nainá kôßsín kjomejèn-lâ nga tsakón kjôjti-lâ kô tsakón ngaßñó-lâ, tanga ¿A ßchoó tjín nga jè Nainá kôßsín ßñó iskoñá kjoâ ra âßta ßtsê xîta ra tjábé-lâ kjôhìßìn kô ra tjíné-lâ nga kjêèßsòn? 23 Kô mì-la tsa ßcho tjín-tse tsa kôßsín kißsìn nga tsakón kjoâjeya-lâ ra âßta ßtsê xîtâ ra jè kjohîmâke ngâ tsikítsâjnanda skanda tisâ-ni kjotseé mé-ni nga tîßkoâ ßsê-lâ jè kjoâjeya-lâ. 24 Kô jién nájién ra kôßsín tsikítsâjnanda-ná nga kôßsín kiìchjâ-ná, tjín ra yâ âjìn-lâ xîtâ Israel kiìchjâ-ná kô tjín ra mì tsa ya âjìn-lâ xîta Israel kiìchjâ-ná. 25 Koâá sín tíchjâ xâjôn ra tsikínda Oseas, xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé nga tsò: Nâxîndá tsâßâán xín-lâ jè ra mì tsà nâxîndá-na ma tsiki, tîßkoâá kôtsjakeè-náa jè ra mì kì kjòtsjacha tîsâ kjotsjeé. 26 Kô yâ nâxîndá ñándâ kißmì-lâ: “Mì tsà nâxîndá tsâßân xin-nò,” “îxti-lâ Nainá ra tíjnakon” ßkín-ni. 27 Isaías jè xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá kjotseé, ßkoâá tsò-tse âßta ßtsê nâxíndá Israel: “Nîßsín kôßsín ßñó kjìn ma-ni jñà ixti-lâ koni chrjô ra tjín yâ ândi ndáchikon, ta jñá ra kîjnengi chiba-ni ra kîtjokàjìn kjôhißìn; 28 Ngâ jè Nâßìn-ná ndîtôón sîhitasòn jè kjôhixî-lâ ra ijye kitsjá nga jngó kjá kjôhißìn tsjá-lâ jñà xîtâ îsàßnde. 29 Koni ßsín kitsò nga tîsâ ítjòn jè Isaías: Jè Nâßín-ná, ra tse ngaßñó tjín-lâ, tsa mí-la isìkijnengi ißka-ni xîtâ ra isìtjê-ná, ijyeè-là kôßsín ijyeèsòn ijyeé koni ßsín kjomà jè nâxîndá Sodoma kô nâxîndá Gomorra. 30 ¿Kóßsín kixé tsaßkoâ? Jñà xîtâ ra mì tsa xîtâ Israel, nîßsín mì kì tsakátsji nga kixî kítsâjna ngixkôn Nainá, ijyeé xîtâ kixîí baxkî, ta ngâtjì-lâ nga ijyeé kjokjiín-lâ âßta ßtsê Nainá. 31 tanga jñà xîta Israel ra âßta ßtsê Kjôtéxoma ßñó tsakátsji nga kixî kítsâjna ngixkôn Nainá, mi kì ijchòtjîngi-lâ. 32 ¿Mé-ni nga kô kjomà-ni? Kií kôßsín kjomà-ni nga mi kì tsà makjiín-lâ âßta ßtsê Nainá. Ta jñá ßñó tsakáßtahikon jñà kjônda ra kißsiìn koni ßsín tjín Kjôtéxoma ßtsê Moisés. ßKoâá ma-ni [ßkiâ nga ßji Cristo] yâá isatèngi koni jngo Nâjô ra tíjnachja. 33 Jè xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá ßkoâá ßsín tíchjâ [âßta ßtsê Cristo] nga tsò: Yâ nindo ra ßmì Sión ßâán kijná jngo Nâjô ra saténgi xîtâ kô ra kôjndo. tanga jè ra kôkjiín-lâ âßta ßtsê Nâjô râ kìî, mì kì kjôsabà sâkò-lâ.

Romanos 10

1 Jiòn ndí ßntsé, ngi ßén kixî kjòn, kií ra ßñó mejèn-lâ inìmâ-nâ kô ra ßñó sijéßta-lâ Nainá âßta ßtsê nâxîndá Israel nga katitsâjnaßndîí-ni ra kjoâ ßtsê jé-lâ. 2 ßÂn beè-náâ nga ßñó mejèn-lâ nga nda skêxkón Nainá jñà xîtâ Israel tanga mì tsà kôßsín bátsji Nainá koni ßsín tjín kjoâchjînê ra ngi kjôhixî. 3 Ngâ mì kì fahaßsejin-lâ kóßsín nga tâ jngoó jè Nainá ra ma-lâ kixî síkítsahijyo xîtâ; ta jñà mejèn-lâ nga kixî síkítsâjna ijo-lâ, majìn-lâ kjábé kjôhixî ßtsê Nainá ra ma-la kixî sikíjna-ná. 4 ßKiâ nga ßji jè Cristo, yâá kjòjngo jè kjôtéxoma mé-ni ngaßtsì ra kôkjiín-lâ âßta ßtsê, sakó-lâ kjôhixî nga nda kítsâjnakô Nainá. 5 Jè Moisés, ßkoâá ßsín tsikínda xâjôn âßta ßtsê xîtâ ra mejèn-lâ nga kixî kítsâjna âßta ßtsê kjôtéxoma nga tsò: "Jè xîtâ ra nda sîhitjasòn kjôtéxoma, âßta ßtsêé kjôtéxoma kíjnakon-ni." 6 Tanga âßta ßtsê xîtâ ra kixî kítsâjna ßkiâ nga makjiín-lâ âßta ßtsê Cristo, tsó-ní: “Ki ta chjàn tsò jè inìmâ-li: ‘¿yá ra ma kîjî ján ngajmì?’ —ngâ jè ßén râ kìî, ßkoâá ßsín tsò-ni nga koni jè Cristo nga kînájenßta nangieé—; 7 kô kì tà chjàn tsò jè inìmâ-li: ‘yá ra ma kjoâßsen-jin ñándâ închisíkjiín kjôhißin jñà mißken,’ jè ßén râ kìî ßkoâá ßsín tsò-ni koni jè Cristo închinikasítjêén yâ âjìn-lâ mißken. 8 Tanga ¿kóßsín títsò Moisés? Tsò-ní: “Chrañaßta tíjna-li jè ßén; yâá tíjnaßa yâ ntsâßbì kô yâá tíjnajìn yâ inìmâ-li.” ßKoâá ßsín tjín jñà ßén ra nakjoáya-jîn ra machjeén nga kôkjiín-ná. 9 Tsa ntsâßbì kjón ßkénâjmí-ni nga jè Jesucristo ra Nâßín-ná kô tsa ngì kô inìmâ-li kôkjiín-li nga Nainá isikjaháya-lâ âßta ßtsê kjôbiya, kîjnaßndîí-ni ra âßta ßtsê jé-lì. 10 Ngâ kôó inìmâ-ná makjiín-ná mé-ni nga xîtâ kixî kâmeé yâ ngixkôn Nainá; tîkoâ ngi kôó ntsâßbé ßbenâjmí-ná nga jè Jesucristo ra Nâßín-ná ma mé-ni nga kâma kîtsâjnaßndîí-ná ra âßta ßtsê kjoâ ßtsê jé-ná. 11 Ngâ ßkoâá ßsín tíchjâ jè xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga tsò: "Ngatsì ra kôkjiín-lâ âßta ßtsê Cristo mì kì tsa kjôsabà sâkò-lâ." 12 Jñà ra xîtâ judío ko ra mì tsa xîtâ judío ta ngásòn kjòn âßta ßtsê Nainá; ngâ tî jè-ni ra Naßìn tsò-lâ ngaßtsio; ßñó nda síchikon-ßtin ngaßtsi ra chjâßta-lâ. 13 Ngâ ßkoâá tî ßsín tsò xâjôn-lâ Nainá: "Ngatsì ra kîchjâßta-lâ Naßín-ná, kítsâjnaßndîí ra kjoâ ßtsê jé-lâ. 14 Tanga mì kì kôma kîchjâßta-lâ Cristo jè xîtâ ra kjè ki makjiín-lâ. Kô mì kì kôma kôkjiín-lâ jè xîtâ ra kjè ki mé ßén ßnchré ra âßta ßtsê Cristo. Tîßkoâá mì kì kôma kjîßnchré tsa mí yá ra ßkenâjmí-lâ âßta ßtsê Cristo. 15 Kô mì kì kôma kêènâjmí-lâ xîtâ tsa mí yá ra sîìkaßsén. ßKoâá ßsín tjíßta xâjôn ra tjißta ßén-lâ Nainá nga tsò: “Mé tâ nda-ni ßkiâ nga jè Nainá síkasén xîtâ ra bénâjmíya ßén-nda-lâ Cristo ra tjín-lâ kjoâßnchán.” 16 Tanga mì tsà ta ngaßtsì-ni xîtâ Israel ra isikìtjasòn jè ßén xîtsê ra nda tsò âßta ßtsê Cristo koni ßsín kiíßnchré. Ngâ jè Isaías, xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá, ßkoâá ßsín kitsò: “Nâßìn, ¿yá ra kjòkjiín-là jñà ßén ra inakjoáyajîn?" 17 ßKoâá ma-ni, ßkiâ nga makjiín-ná, tjínè-lâ nga ítjòn kînáßyé jngo ßén; kô jè ßén ra kînáßyé, yâá kjînchrobá-ni âßta ßtsê ßén-lâ Cristo. 18 Tanga kií xiaân ra ßân: ¿a mí kißnchré jè ßén nda-lâ Cristo jñà xîtâ Israel? Kiíßnchré-ní. Nga ßkoâá tsò xâjôn-lâ Nainá: Nga tíjngoó îsàßnde, ijyeé tsaßbíson jñà ßén-lâ. ijyeé ijchò skanda ñándâ feheßta-ni nangì. 19 India-lâ kôtíxiàn-na, jñà xîtâ Israel ¿a mì kisijiìn-lâ? Kisijiín-lâ. Nga ítjòn kitsò Moisés: ßÂán kôßsín ßsiaân nga katamachînîcha jiòn jngo nâxîndá ra mì tsa ßñó chjí-lâ, kô katajticha jiòn âßta ßtsê jngo nâxîndá ra mi kì màchîya-lâ. 20 Tîßkoâá Isaías ßñó tsißkeè-lâ ikon ßkiâ nga tsißkénâjmí jè ßén-lâ Nainá nga kitsò: Ijchotjîngií-na jñà ra mì tsà ßân închibátsji-na, tîkoâ tsakoón-lâ kjônda-nâ jñà ra mì tsà ßân iskònàngìya-na. 21 Tanga ra âßta ßtsê xîtâ Israel, ßkoâá ßsín kitsò Nainá nga isìkíchjâ Isaías: "Nîchjìn nchijón-ní ítsikjen-lâ ntsâa nga kíchjaßndé-lâ jngo nâxîndá ra mì kì isìhitjasòn kô ra kondrâ kiì-lâ ßén-nâ.

Romanos 11

1 ßÂn ßkoâá ßsí kjonangiaâ: Jè Nainá, ¿a kitsjìn takón jè nâxîndá Israel ra jè chjâßnda? Majìn, mi tsà kôßsín tjín-jin. Ngâ tîßkoâá ßân, xîtâ Israel ßmì-nàâ, yâá nchrabá-na yâ tjê-lâ Abrahám, kô xîtâ xangiâá ma jñà xîtâ ra nchrabá-ni âßta ßtsê tjê-lâ Benjamín. 2 Nainá mì tsà tíbachrjengi jè nâxîndá-lâ ra ijye xá kôßsín tsikíßta xkon nga tîsâ tjàßtsin-lâ kjoâ. ¿A mì tsà tjíjìn-nò koni ßsín tsò jè xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá âßta ßtsê Elías xîtâ ra kiìchjâ ngajo-lâ Nainá nga ßkoâáßsín kiìchjâßta-lâ Nainá ra kondrâ ßtsê nâxîndá Israel? nga kitsò: 3 "Nâßìn, jñà xîtâ-lì ra kiìchjâ ngajo-li ijyeé isißken jñà xîtâ, kô jñà îßnde-li ñándâ nga jñà xîtâ bísòn kjôtjò-lâ nga síngâtsja-li ijyeé isìkitsóñà; kô ta ßân tâjngoó tíjnâ isa kô mejèn-lâ nga sîìßken-tse-na." 4 Tanga kîí tsò ßén ra kitsjá-lâ Nainá: "Majìn mì tsà ta jî tâjngo tìjni, itoò jmì ma isa-ni xîtâ ra títsâjnatjò-na ra kjè tsà yâ mincha-xkónchißta-lâ jè nainá ra ßmì Baal." 5 Nîchjìn ßndîßndî takó ßkoâá ßsín ma; takó tjín isa xîtâ Israel ra títsâjnatjò-lâ Nainá ra xá tsjahíjìn-ni ra ta kjônda ßtsê. 6 ßKiâ nga ta kjônda ßtsêé Nainá nga kôßsín tsjahíjìn xîtâ, tsó-ni kjoâ nga mì tsà ki-ni nga nda kißsin xîtâ; tanga tsa ta jñà-la-ni ngâtjì-lâ jñà kjoâ ra nda kißsin xîtâ, jè kjônda ra kitsjà kjôtjò Nainá mì-là tsa mé chjí-la tsaßkoâ. 7 ¿Kó ßsín tjín tsaßkoâ? Kií kôßsín tjín-ni, ngâ kjín xîtâ Israel ra mì ijchótjîngi-lâ jñà kjoâ ra tsakátsji. Tà jñà xîtâ ra xá tsjahíjìn-ni Nainá ijchòtjîngi-lâ. Kô jñà xîtâ ra ißka, tà kjòtájajìn inìmâ-lâ. 8 ßKoâá ßsín tjíßta xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga tsò: "Nainá ßkoâà ßsín kitsjà-lâ nga isijñòjìn yâ inìmâ-lâ kô nga jñà xkôn mì kì tsatsíjèn-lâ kô jñà chíká-lâ mì kî kiíßnchré skanda nîchjin ßndî-ni." 9 Jè David ßkoâá tî ßsín tsò: Tîjè-ni ßsí ra jñà bínda katama-ni chîn-lâ nga katakangi, kô kàtasiyaßñó nâßya kô tî jñá katasaténgi-ni, mé-ni nga katakô-lâ kjôhißin. 10 Katasichjà jñà xkôn mé-ní nga mì ki kôtsíjèn-lâ, kô katamatsißtin íßtsîn skanda ta kjiá nìo. 11 ßÂn ßkoâá ßsín kjonangia, ¿a jngó-kjá ichijá jñà xîtâ Israel ßkiâ nga iskajin kjoâ kiî? Majìn, mì tsà kôßsín tjín-jìn. Tà ngâtjì-lâ nga mì kì isìtjasòn jñà xîtâ Israel, ßkoâá ma-ni nga jñà ra mì tsa xîtâ Israel itjábé-lâ jè kjônda nga tsikitsâjnaßndîí-ni ra kjoâ ßtsê jé-lâ mé-ni nga jñà xîtâ Israel katamachînî-ni âßta ßtsê kjônda-lâ Nainá. 12 Tsa jñà xîtâ îsàßnde tsee kjônda-lâ Nainá isakò-lâ ßkiâ nga jñà xîtâ Israel mì kiì isìhitasòn-lâ Nainá kô isijchijà kjônda-lâ Nainá, isâá-la ta nda kôchikonßtin ìsa jè îsàßnde ßkiâ nga jñà xîtâ Israel jngo kjá koâáfaßta india-ilâ Nainá. 13 Jiòn ra kôtíxiàn-no ßndî-nî ra mì tsa xîtâ judío ßmì-no. ßÂn, bexkón-ná jè xá ra ßân kisìxáya-na nga ßân kichjàya-lâ jñà ra mì tsà xîtâ judío. 14 Tsa kiì nîchjîn-ni kôchînî ißka jñà ra xîtâ xangiâ ra ta ngâtjì-lâ jè kjônda ra tjín-nò, mé-ni nga tîßkoâá kôma kítsâjnaßndîí-ni ra kjoâ ßtsê jé-lâ. 15 Tsà jñà xîtâ îsàßnde isakò-ilâ kjôßnchán âßta ßtsê Nainá ßkiâ nga jñà xîtâ judío inachrjengi, isaá tsee kjônda sâko ßkiâ nga jñà xîtâ judío skâábétjo india-ni Nainá; skanda ßkoâá ngoya-lâ koni tsa jñà xîtâ ra ijye ßken kjoâáya india-lâ. 16 ßKoâá ngoya-lâ tsà jè Nainá ijye kjongâtsja jè nîñô ra chjàn ítjòn koni jngo kjôtjo, ijyeé ßtsê kôma nâßyô ra kôchjeén isa ra kôma âskan-nio. Kô tsà jè kjâmâ-lâ jngo yá ijye kjongâtsja jè Nainá koni jngo kjôtjo, ijyeé ßtsêé-te jñà chrjâ-lâ yá. 17 Jñà xîtâ Israel, ßkoâá ßsín ngoya-lâ koni jngo yá olivo ra nda ra kitißtá chrja-lâ, kô jiòn, ßkoâá ßsín ngoya-lâ koni chrja-lâ yá olivo ijñá nga yâá isißta ngajo-la jiòn; ßkoâá ma-ni nga yâá închichjíbé jiòn jè ngaßñó-lâ kjâmâ-lâ yá olivo ra nda. 18 Tanga kì tà chjàn jiòn ndaà nachrjèngio ijo-nò koni tsa jñà chrja-lâ yá olivo ra kitißtá ra nda. Tîkítsjen ngâ tà isíßtá sonßnga-nó ra jiòn kô mì tsà jiòn ra închißbì-là ngaßñó jñà kjâmâ-lâ yá olivo, ta ìsâá jiòn ra închitjábé-nò ngaßñó ßtsê kjâmâ-lâ. 19 Tanga jiòn, kì ßnga ma takon nga kixò: “kií kôßsín kitißtá-ni chrja-lâ yá olivo nga jîn sîßta ngajo-lâjîn.” 20 Tîkítsjen, ngâ kií kôßsín kitißtá-ni nga mì kì kjokjiín-lâ; tanga jiòn, kií-ní nga makjiín-nò nga yâ kîtsâßta-nò, tanga kì tà chjàn ßnga nikíhijyo ijo-nò, tà isaá jnchro tîskón. 21 Ngâ jè Nainá, tsà mì kì iskóñákjoâ-lâ jñà chrja-lâ yá olivo ra nda, tîkoâá jiòn, tsà mì kì kixî kîtsâjna, tîkoâá mì kì skôóñakjoâ tse-no. 22 Chítsijèn-là Nainá, ßñó nda xîtâ; tanga tîßkoâá jè ra mejèn-lâ nga ndaà kîtjasòn ßén ra chjâ. Mì kì behîmâ jñà xîtâ ra itjoßtaxìn-lâ; tanga ra jiòn, nda închisíkô-nò. Tanga machjeén-ní nga kôßsín tîtsâjna koni ßsín tjín jè kjônda ra închitsjá-nò. Tsa mì kì kôßsín ßsiâàn, tîßkoâá kôteßtá-nò. 23 Tsa jñà xîtâ Israel koni nga chrja-lâ yá olivo ra kitißtá, tsa tsjìn-ni jè kjôbítsjen ra kôßsín mì kì makjiín-lâ, maá skâya-ni yâ îßnde-lâ. Ngâ jè Nainá tjín-lâ ngaßñó nga kôma kîißtà india-ni yâ îßnde-lâ ñándâ nga itjoßtà-ni. 24 Ra jiòn, tsa yâá închrabà-nò nga kitißtá jiòn jè yá olivo ijñà nga yâ isikjoßá-lâ jñà yá olivo ra nda ra mì tsà yâ bàko-nò tsiki, ìsâá-la ta ndîtôn tjábétjò india-ni jñà chrja-lâ yá olivo nda ra xá itjahíjin-ni nga sîkjoßá india-ilâ yâ ñándâ nga itjoßtà-ni nga tîsâ ítjòn. 25 Jiòn ßntsé, mejèn-na nga nda katasijìn-nò jè kjoâßma ra ijye kôßsín tjínda-lâ Nainá, mé-ni nga mì tsa ta jiòn ßñó chjînê kînáchrjengiò ijo-nò koni jñà xîtâ Israel. Ngâ jñà xîtâ Israel ra tájajín ißka inìmâ-lâ, skanda ßkiâá kôkjiín-lâ ßkiâ nga ijye kôjngo-ni kóhotjín ngaßtsi jñà ra mì tsà xîtâ judío nga kjoâaßsen ñándâ nga tíjna Nainá. 26 ßKiâ nga ijye kôßsín kôkâma, ngaßtsì jñà xîtâ Israel kítsâjnandîí-ni ra kjoâ ßtsê jé-lâ, koni ßsín tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga tsò: Yâá nîßndo Sión kjînchrabà-ni jè ra ma-lâ sîikiíjondîí-ná, kô nga kjôhíxìn-lâ jé-lâ xîtâ ra tjê-lâ Jacob. 27 Jè kjoâ râ kìî ra ßân kindájín-kô ßkiâ nga kjohíxìn-lâ jñà jé ra tjín-lâ. 28 Tanga ßndîßndî, jñà xîtâ Israel, kßoâá ßsín titsâhijyo-lâ Nainá koni tsà xîtâ kondrâ-lâ, ta ngâtji-lâ ßén xîtsê ra nda tsò âßta ßtsê Cristo; tanga kií kôßsín kisìkô-ni mé-ni nga jiòn katatjòßnde-nò nga kàtamakjiín-nò ßén nda-lâ Cristo. Tanga Nainá takó tsjakeé jñà xîtâ Israel ta ngâtji-lâ nga ijyeé kôßsín kitsjà-lâ tsaßba jñà xîtâ jchínga-lâ nga nâxîndá-lâ kîtsô-lâ. 29 Ngâ jè Nainá mì kì tsa tî faßán-ni jè kjôtjò ra tsjá, tîßkoâ mì tsa tî fahíxìn-ni ßén-lâ koni ßsín nga chjâ. 30 Jiòn ßkoâá tî ßsín kißnià ßkiâ nga tî sâ kjotseé, mì kì inìhitjasòn-lâ Nainá; tanga ßndîßndî, jè Nainá kjôhîmâkeé-nò, ta ngâtjì-lâ nga mì kì isìhitjasòn jñà xîtâ Israel. 31 Jè nîchjìn ndîßndî, jñà xîtâ Israel mì kì închisíhitjasòn-lâ Nainá; kií jiòn itjábé-nò kjôhîmâtakòn-lâ Nainá mé-ni nga jñà xîtâ Israel skêhîmâtakòn te-ni. 32 Ngâ jè Nainá xá kôßsín tsikítsahijyo ßñó-ni ngaßtsì xîtâ nga mì kì kißnchréhijon, kô xîtâ Israel, ko ra mì tsà xîtâ Israel, mé-ni ßkiâ nga kâma âskan-nìo, ngásòn ngáyaá kôhîmâke-ni ngaßtsìo. 33 Mé tâ ßñó tsee ma-ni kjoâchjînê ra tjín-lâ Nainá kô kjôbítsjeèn ra tjín-lâ; nî jngo xîtâ ra ma kôchîya-lâ kóßsín kosòn-lâ kô kóßsín tjín kjòn-ni kjoâ ra ßsín. 34 ¿A tjín jngo xîtâ ra machîya-lâ kóßsín tjín kjòn-ni jè kjôbítsjen ra tjín-lâ Nainá? ¿Ô ra tjín jngo xîtâ ra kôma tsjá-lâ ßén Nainá? 35 ¿A tjín yá ra kitsjà ítjon-lâ, mé-ni nga jè Nainá sîikáfa-lâ âskan-nìo? 36 Ngaßtsì tsajmì ra tjín, jè Nainá tsikínda, jè tjíkindâ-lâ nga títsâjnakon, kô jè tímachjeén-lâ koni ßsín nga jè mejèn-lâ. Jè Nainá jeya katijna skanda ta mé nîchjin-nio. Kôßsín kàtama.

Romanos 12

1 ßKoâá ma-ni ßntsé, tà ngâtjì-lâ ngaßtsì kjohîmâtakòn ra tjín-lâ Nainá, ßkoâá ßsín bitsáßba najiòn nga kôßsín tîngâtsjaà ijo-nò Nainá koni jngo kjôtjo ra tíjnakòn, ra tsjè tíjna, ra nda sasén-lâ Nainá. Jñà kjoâ kiî, jeyaá síkíjna Nainá ßkiâ nga ngi kô inìma-nò kô kjôbítsjen-nò sîhitjasòn-lâ. 2 Kì kôßsín mangí-kôò ijo-nò koni ßsín tjín kjôtéxoma ra tjín yâ îsàßnde; tîxîtsêya jè kjôbítsjen-nò mé-ni nga kàtafahatjiya-lâ kóßsín sîjchá ijo-nò mé-ni nga jchâ-nò mé kjoâ ra mejèn-lâ Nainá, koni jñà kjoâ ra nda tjín, ra ngì kixî tjín, kô ra ngì ndaà sasén-lâ Nainá. 3 Âßta ßtsê xá ra ßân kjòngâtsja ßkoâá ßsín tíxian-nò nga jngó-jngó-nò: kì isâ ßñó ßnga mahíkôò jè kjôbítsjèn-nò koni ßsín tjínè-lâ nga sîkítsjèn; nda kjón-ní tîkítsjen koni ßsín bijchó chîbâ-lâ kjônda ra kitsja-nò Nainá ßkiâ nga kjòkjiín-nò âßta ßtsê Cristo. 4 Koni ßsín tjín jè ijo-ná nga kjín skôya tjín-ni, tanga kâtjín kâtjín-lâ xá nga jngó-jngó; 5 ßkoâá ßsín tjín ra âßta tsâjién nga ßñó kjìn ma-ná, tanga ta jngoó ma-ná ra âßta ßtsê Cristo; ßkoâá ßsín kîndobáßñé xangiêé koni ßsín nga itsobáßñó xákjién ijo-ná. 6 Koni ßsín kjòmejèn-lâ Nainá nga kjìn skôya xá kitsjá-ná nga jngó jngó-ná, jè xîtâ ra kißtsi xá-lâ nga kîchjâ ngajo-lâ Nainá, ßkoâá ßsín katàchjâ koni ßsín nga makjiín-lâ. 7 Tsa jè xá kißtsi-lâ nga kôsîkôßtà xîtâ, kôßsín kàtaßsín; kô tsa jè xá itjábé-lâ nga kôkón-ya, kôßsín katakón-ya. 8 Jè ra itjábé-lâ xá nga sijehikon xîtâ, kôßsín kàtaßsín; jè ra ma-lâ síkàßbí tsajmì, ngì kôó inìmâ-lâ nga katasíkaßbí; jè ra xá ítjòn kjòngâtsjà, nda kjòn katasíhitjasòn; jè ra basìkô jñà ra tsìn-lâ, ngì kôó kjôtsja-lâ kàtabasìkô. 9 Ngi kôó inìmâ-nó nga tsjachà ßtiâàn xángiôò. Tînáchrjengio jñà kjoâ ra ßcho tjín; jè tangítjîngi-là kjoâ ra nda tjín. 10 Tsjacha ßtiâàn xangiôò koni ßsín nga ßntsè chibà; nda jchâxkón xîtâ xangiôo nga jngó jngó; jñà ìsâ ndaà tîkíhijyoò ítjòn nga jngó jngó xîtâ. 11 Kì ta chjàn nißtsè-kôò jè xá ra ßtsê Nainá, ngì kôó inìmâ-nò kô ngì kôó kjôtsja tîxá-là Nâßín-ná. 12 Tsja ßte-là takòn âßta ßtsê kjoâ ra închichiñá-là; katachíkjoâ-lâ jè inìmâ-nò âßta ßtsê kjôhißìn ra închinikjioón; nîchjin nchijón titsaßba-là Nainá. 13 ßTiì-là mé ra machjeén-lâ jñà xîtâ-lâ Nainá; tsjacha ßtiâàn xîtâ ra bíjchó nißya-nò. 14 Tîjé-là Nainá nga kàtasíchikon-tin jñà xîtâ ra ßcho síkô-nò; kì tà chjàn kjôhißìn níjéßtion. 15 Tîtsja-kôo jñà xîtâ ra tsja tjín-lâ, kô tìxten-kôò ndáxkôn jñà ra ndáxkòn închibíxten. 16 Nda tîjngo jè kjôbítsjèn-nò nga jngó-jngó-nò; kì tà chjàn ßnga ikon ßnià; yâá tjahijtakôò jñà ra xîtâ îmâ; kì tà chjàn ßñó chjînê nachrjengio ijo-nò. 17 Jñà xîtâ ra ßcho síkô-nò kì tà chjàn ßcho nìkô ngajo-nò; ndaá ßtiâàn yâ ngixkôn ngaßtsì xîtâ. 18 Skanda kóßsín tjên jiòn bàkô-no, jiòn tjínè-nò nga ßnchán kîtsâjnakôo ngaßtsì xîtâ. 19 Jiòn ndí ßntsé ra matsjakê-nò ßkiâ nga mé ra kâmaßtiòn kì ta chjàn jiòn nijndà-nò; ta isâá yâá tîngatsja Nainá jè kjoâ-nò mé-ni nga jè Nainá katakosòn-lâ âßta ßtsê kjôhißìn; ngâ jè xâjôn-lâ Nainá ßkoâá ßsín tsò: "ßÂán ra bè nga kindájín-lâ xîtâ, ßâán tsja-lâ chjí-lâ, tsó Nâßín-ná." 20 Tißkoâá tsò tse: jè xîtâ ra mì ki nda bákô-li tsà tsìn-lâ tsajmì ra kjine, ßtî-lâ, tsa xándá-lâ, ßtî-lâ nandá ra kataßbì; ßkiâ nga kôsikîi, ngì kôhiní îsén-lâ koni xóßbí nga kôsabà-lâ. 21 Kì jè kjoâ ra ßcho tjín síkìjne-nò, ta isâá jè ßtiâàn kjoâ ra nda tjín mé-ni nga sîkijne-là jè kjoâ ra ßcho tjióôn.

Romanos 13

1 Ngaßtsì xîta nda katasíhitjason-lâ jñà ra xîtâxá, tà ngâtjì-lâ tsìn jngo xîtâ ra xá tjín-lâ ra mì âßta ßtsê Nainá nchrabá-ni; kô ngaßtsì jñà ra tjín-lâ xá, jè Nainá xá kôßsín tsikítsâjna-ni nga xîtâxá ma. 2 ßKoâá ma-ni jñà xîtâ ra sítája-lâ kjôtéxoma-lâ xîtâxá, kondrâá títsâjna-lâ jñà xîtâ ra xá Nainá tsikítsâjna-ni; jñà xîtâ ra kôßsín sítája, tî jñà bátsjiî-lâ kjôhißìn ijo-lâ. 3 Jñà xîtâxá, mì tsà ki xá títsâjna-ni nga jñà kînchaxkón-lâ xîtâ ra nda ßsín, ta jñà-ní xîtâ ra ßcho ßsín; tsa mejèn-lì nga mì kì kîskón-lâ jñà xîtâxá, nda ßtîin, kô jñà xîtâxá ndaá sîíkíjna-lì. 4 Ngâ jñà xîtâxá, xá ßtsê Nainá-ní ra închisíßsin mé-ní nga nda kîjna-ni ra jî; tanga tsa ßcho tjín kjoâ ra tjißnì, tîskón-ní. Ngâ mì tsa ta yâ-ni nga xá tjín-lâ xîtâxá; jñà xîtâxá tjíßndeè-lâ nga tsjá-lì kjôhißìn. Ngâ xá-lâ Nainá închißsín nga nda kîìndajín-lâ xîtâ kô nga tsjá-lâ kjôhißin-lâ xîtâ ra ßcho ßsín. 5 ßKoâá ma-ni nga machjeén-ní nga nda kjòn sîitjasén koni ßsín tsò xîtâxá, mì tsà tà ki-ni nga kjôhißin tsjá-ná; ta ki-ní nga xá ßkoâá ßsín tjínè-lâ nga sîitjoseén. 6 ßKoâá ma-ni, kôßsín katamachjí jè tôn ra síjé xîtâxá, ngâ jñà xîtâxá ßkoâá ßsín închisíhitjasòn-lâ Nainá nga nîchjin nchijón kií xá închißsín kißtà. 7 Tíchjí ijye tsa mé ra tjên-nò; jè ra tjên-lâ tôn ra síjé xîtâxá, kátíchjí; jè ra tjên-lâ tsajmì ra machjítjì, katabíchjítjì-tse; jè xîtâ ra machjeèn-lâ nga jchâxkón, kataßyaxkón; jè xîtâ ra machjeèn-lâ nga nda kînáchrjengi, kôßsín nda tînáchrjengio. 8 Kì ta chjan yá ra tsjenßtín-la; tanga tjín jngo kjoâ ra machjeén nga mì kì jchâajin-ná nga tjênßtin-ná, jè-ní nga tsjachaà ßsieén xángiêé. Ngâ jè xîtâ ra tsjakè xákjién, ijyeé tísíhitjasòn ijye Kjôtéxoma. 9 Jñà kjôtéxoma tsó-ní: "Kì kjoâ chijngi ßnì, kì xîtâ nìßkìn, kì chijé ßnì, kì ßén ndiso nakjí, kì xángiôo maxitakòn-chà." Ngaßtsì kjôtéxoma kiî, kô tsà mé kjôtéxoma isa-nio, yâá majngo-kô ijye-ni jè ra tsò: "Tsjachaà ßtîìn jñà xîtâ xángîi koni ßsín nga tsjachi ijo-lì." 10 Jè ra kjoâtsjacha ßmì tsa ßcho síkô jñà xangiêé; jè ra tsjakè xîtâ xákjén ijyeé nda tísíhitjasòn Kjôtéxoma. 11 Kôßsín ßsiêén koni ßsín nga tíxin-nò. Ijyeé închißya-ná jè nîchjin ra titsâjneé ßndî-nî. Ijchò-lâ chîbâ-lâ nga sîkjaá-lá ijo-ná, ngâ ijyeé ßñó tímachrañaßtá-ná nîchjin nga jngo kjá kîtsâjnaßndîêé ra kjoâ ßtsê jé-ná, koni ßkiâ nga tîßsâ kjòkjiín-ná âßta ßtsê Cristo. 12 Ijyeé ßñó nîtjên, ijyeé tímachraña nga ßsê îsén nga íjngo isâ nîchjin xîtsê kîtsâjneé. Kînáchrjengieé ngaßtsì kjoâ ßcho ra ma ñándâ nga jñò chon kô kîtsândeé koni jngo chíchan ra kjábé kîchâ-lâ; jién chjíbé ngaßñó-lâ Nainá ra tsjá-ná yâ ñándâ nga îsén chon. 13 Machjeén-ní nga nda kjòn sîjché ijo-ná nga ngì iseén kîmeé. Mì kì machjeén nga bato ßñó sîsieén ra ßsí. Mì kì machjeén nga xîtâ ßchi kômeé. Mì kì machjeén nga íchjín kjóhijtakêé, kô mì ki ma nga jndíî ján ßsêé-ná íchjín. Mi kì machjeén nga xîtâ kîxkan-kêé, Kô mì kì machjeén nga kjoâxìtakòn kóhíjcha-lá jñà xîtâ xangiêé. 14 ßKoâá ßsín katatsíjen jiòn koni ßsín kji Cristo. Kì ta chjàn jñà ßbi-lâ ijo-nò koni ßsín tjín kjoâ ßchò ra mejèn-lâ.

Romanos 14

1 Nda jchîkôo jñà xîtâ xangiôò jñà ra mì tjíjngo ikon mé kjoâ ra tjíßnde-lâ nga ßsîin; kì ta chjàn jñà kjoâ chitiya-nò nîßsín mì kì mangásòn kjôbítsjèn-nò jñà kjoâ ra ßsín. 2 Tjín xîtâ ra kôßsín síkítsjèn nga ma chine ngaßtsì tsajmì ra tjín; tîkoâ tjín-tse xîtâ ra mì kiì makjiín-lâ tsà maá chine ijye tsajmì ra tjín; tà jñà kjine tsajmì ra majchá âjin nangi. 3 Jè ra kjine ijye tsajmì ra ma chine kì tà chjàn bachrjengi jè ra mì kì taxkî kjine ijye tsajmì, kô jè ra mì kì ma-lâ taxkî kjine ijye tsajmì, kì ta chjàn chjâjno-lâ jè ra ma-lâ kjine ta mé-nìô; ngâ jè Nainá ijyeé iskábétjò nga ißndí-lâ tsò-lâ. 4 ¿Yá-ni ra jî nga jî nikìndâ-ni chîßnda ra kjîí? Kindâ ßtsêé Nainá ra ni-lâ ma chîßnda râ-kìî tsa kixî tíjna kô tsa mì kì kixî tíjna. Kôkixîyaá-ni, ngâ jè Nâßín-ná tseé ngaßñó tjín-lâ nga ma kixî sîíkíjna. 5 Tjín xîtâ ra tsò: Tjín nîchjin ra isâ xkón koni jñà nîchjin ra ißkàâ. Kô tjín ra tsò: Jñà nîchjin, ta ngásón kjòn nga nîchjin nchijòn. Nga jngó jngó xîtâ, ßkoâá ßsín nda katíjngo-lâ ikon koni ßsín tsò-lâ kjôbítsjeèn-lâ. 6 Jñà xîtâ ra fahíjìn jngo nîchjin nga bexkón, jeyaá síkíjna Nainá; kô jñà xîtâ ra tsò nga ta ngásòn ngáyaá jñà nîchjin, tîkoâá jeyaá síkíjna Nainá. Jñà xîtâ ra kjine ijye ta mé tsajmì nìô, âßta ßtsê Nainá nga kôßsín kjine, ngâ chjâßta-lâ Nainá nga tsò-lâ “Nainá ra kîìchjí-li”; kô jñà xîtâ ra mì taxkî kjine tsajmì, tîkoâá âßta ßtsê Nainá-ní nga mì kì kjine, kô tîkoâá tî ßsín chjâßta-lâ Nainá. 7 Jién, ßkiâ nga titsâjnakeén mì tsà ki-ni nga jién jeya sîkíjneé ijo-ná. Kô ßkiâ nga kîyé mì tsà ki-ni nga jeya sîkíjneé kjôbiya-ná. 8 Tanga kií xá tìtsâjnakon-ná nga jè Nainá jeya kíjna. Kô ßkiâ nga biyeé kií kôßsín biya-ná nga jè Nainá jeya katijna. Tsà titsâjnakeén kô tsà kîyé jè Nainá jeya kíjna nga âßta ßtsêé tìtsâjna-ná. 9 ßKoâá ma-ni nga ßken jè Cristo kô âkjòn jaháya-ilâ nga tsikijnakon-ni, mé-ni nga jè kâma-ni Ni-lâ jñà xîtâ ra ijye ßken kô ra takó títsâjnakon. 10 Tanga jî ra nakjoájno-lâ ßntsì, ¿mé-ni kôßnìa-ni? Tîkoâá jî ra nachrjengi ßntsì, ¿mé-ni kôßnìa tse-ni? Ngâ ngaßtsì-ná, kijcho kincheé yâ ngixkôn Nainá nga jè kiindajín saba-ná. 11 ßKoâá ßsín tjíßta jè xâjôn-lâ Nainá: Tíjnâkon-ná tsó Nâßín-ná, ngaßtsí xîtâ yâ kînchaxkónchißta-na kô ngaßtsí xîtâ kôkîtsô nga ßân-ná ra Nainá. 12 Ngâ ngaßtsí-ná kîí-lá kindâ jè Nâßín-ná ngaßtsì kjoâ ra kißnié ßkiâ nga tsikìtsâjneé î îsàßnde. 13 Kií jnchro-ni nga mì tî xangieé kînákjoâjno-lá; ta isâá jnchro ndaá sîkítsjeén nga mì kôßsín ßsiêén jè kjoâ ra síkitsón-ya koni ßsín makjiín-lâ xángiêé, mé-ni nga mì tsà ta kôtjín-ni kjoâ nga ra india skâjin-ni jé. 14 ßÂn, koni ßsín nga makjiín-na âßta ßtsê Cristo Jesús, ßkoâá ßsín fìya-na nga ngi kixîí kjoâ nga ngaßtsì tsajmì ra ma chine, tsìn jìn ra xkón-ni nga chineé. Tanga tsà yá ra ßkoßsín makjiín-lâ nga tsò: tjín ißka tsajmì ra xkón-ni nga ma chine, ta âßta ßtsê-ní nga xkón-ni. 15 Tanga tsà ta kií-ni ngâtjì-lâ tsajmì ra chinì, jè ßntsì ßchoò kâma-lâ, jè kjoâ ra tjißnì mì tsa tî kjôtsjacha-ni; kì ta chjàn bißndè-jìn nga kjîtsón jè ßntsì ra jè Cristo ßken-tjì ngajo-lâ nga ta ngâtjì-lâ jñà tsajmì ra chinì. 16 Kì kôtjín kjoâ ra ßnià, mé-ni nga mì jñà xîtâ kîchjâjno-lâ kjoânda ra makjiín-nò. 17 ßKiâ nga jè Nainá tíbatéxoma-ná, mì tsà ki ra ßñó chjí-lâ mé ra ßsiêé kô mé ra chjînêé; jè-ní nga kixî kîtsâjneé, nga ßnchán kîtsâjneé, kô nga ßsêè-ná kjôtsjà; jñà kjoâ kìî, ra tsjá jè Inìmâ Tsje-lâ Nainá. 18 Jñà xîtâ ra kôßsín sîìtjasòn-lâ jè Cristo jñà kjoâ kiî nda sasén-lâ Nainá, kô nda kîtjongi yâ ngixkôn xîtâ. 19 Kií machjeén-ní nga jè kôngítjîngi-lá kjoâ ra ßnchán sikítsâjna-ná kô nga kîsîkô kañé xangiêé âßta ßtsê kjoâ ra makjiín-ná. 20 Kì ta chjàn xá-lâ Nainá nikitsóñì ra ta jè ngâtjì-lâ tsajmì ra chinì. Kixîí kjoâ, ngaßtsì tsajmì ra tjín, tsje-ní. Tanga, jé ra ßcho tjín ßkiâ nga tà ngâtjì-lâ tsajmì ra chinì sîìkitsón-jìn kjoâ ra kôßsín makjiín-lâ jñà xîtâ xàngîi. 21 Isâá nda-ni, kì tà chjàn ijo chjînîi kô kì tà chjà xán ßyi, kô kì nî mé kjoâ ra ßnì jè ra sîìkitsón-jin jè kjoâ ra makjiín-lâ ßntsì. 22 Koni ßsín makjiín-lì âßta ßtsê kjoâ kiî, tà jîí tjíjìn takìn kô Nainá. ¡Mé tâ nda-lâ jè xîtâ ra kôßsín ßsín koni ßsín nga makjiín-lâ kô mì kì âskan sîíkájno-ni jñà kjoâ ra ßsín! 23 Jè ra jò tjín-lâ ßkiâ mé tsajmì ra kjine, nga mì kì tsa tjíjngo-ni ikòn nga tíkjine, jé tíbánè-lâ ijo-lâ. Jngo xîtâ, tsà jè kjoâ ra ßsín, mì kì tjíjngo ikon nga nda tjín yâ ngixkôn Nainá, tíbatsji jé-ní.

Romanos 15

1 Jién ra ijye ßñó tinchêé koni ßsín nga makjiín-ná âßta ßtsê kjoâ ra tjíßnde-ná nga ßsiêén, machjeén-ní nga tîkoâ kîchíkjoâkô-ná jñà xîtâ ra ßkôßsín makjiín-lâ nga mì kì tjíßnde-lâ mé kjoâ ra ßsîìn. Mì tsà tà jñà kjoâ ra nda sasén-ná kjótsjieé. 2 Nga jngó-jngó-ná machjeén-ní nga jè kôßsiêén kjoâ ra nda tjín ra sasén-lâ jñà xîtâ xangiêé ra kjônda ßtsê-ni, mé-ni nga kîjiín isâ-ni kjôbítsjèn-lâ âßta ßtsê kjoâ ra makjiín-lâ. 3 Ngâ tîkoâá jè Cristo mì tsà jñà tsakátsji kjoâ ra nda isasèn-lâ ijo-lâ; ta isaá âßta ßtsêé itjasòn koni ßsín tíchjâ jè xâjôn ßtsê Salmo nga tsò: "Jñà ßén ßcho ra kichjâjno-lì xîtâ, sabà ßâán iskanè-na." 4 Jñà ßén ra isinda nga tîßsâ kjotseé, kií xá isinda-ni nga jién kôkonya-ná, mé-ni nga jè xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá sîijehikon-ná kô kôsikô-ná nga kixî kinchieé mé-ni nga chíña-lá kjônda ra nchrobá-ni ßtsê Nainá. 5 Nainá ra ma-lâ síjehikon-ná kô ma-lâ basikô-ná nga kixî minchieé, kôßsín jngo kjôbítsjèn katatsjá-nò nga jngó-jngó-nò koni ßsín nga kitsò jè Cristo Jesús, 6 mé-ni nga ngaßtsì-nò ngásòn tâjngo jtâ jeya sîkíjna jè ra Nainá kô ra Nâßìn tsò-lâ Nâßìn-ná Jesucristo. 7 ßKoâá ma-ni, kôßsín chjíbétjò jiòn jñà xangiôò nga jngó-jngó-nò, koni ßsín nga iskábétjò-nò jè Cristo mé-ni nga jeya kíjna-ni Nainá. 8 ßKoâá xin-nò, jè Cristo Jesús, kií xá ßjiì-nì nga ßjiì síxájìn-lâ jñà xîtâ judío ra tjíßta chîbâ ijo-lâ nga tsakón kjoâ kixî ßtsê Nainá, kô nga jîí síhitjasòn koni ßsín ijye kitsjà-lâ tsaßba Nainá jñà xîtâ jchínga-lâ kjòtseé. 9 Kô kií xá ßji tê-ni, mé-ni nga jñà ra mì tsa xîtâ judío, jeya sîìkíjna-ni Nainá ta ngâtjì-lâ kjôhîmâ takòn ra tjín-lâ, koni ßsín tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga tsò: Koâá ma-ni nga ßân, jeyaá síkíjna yâ âjin-lâ xîtâ nâxîndá ra mì tsa xîtâ judío kô seé-náa âßta tsâji ßén ra nda tsò. 10 Tjíßtá-te ñándâ nga tsò: Jiòn ra mì tsa xîtâ judío ßmì-no, tsjà ßtè-là takòn kô xîtâ nâxíndá-lâ Nainá. 11 Tîkoâ tíchjâá ñándâ nga tsò-te: Ngaßtsì ra mì tsa xîtâ judío ßmì-nò jeya tîkíjna jè Nâßìn-ná, kô ngaßtsì nâxîndá, ßnga kàtasíkíjna Nainá. 12 India tíchjâ isa yâ xâjôn ßtsê Isaías nga tsò: Yâá kîtjoßta jngo-ni jtsén yâ tjê-lâ Isaí ra kôtéxoma-lâ jñà ra mì tsa xîtâ judío, kô jé jtsén râ-kiî, ßkoâaßta ißkòn jñà ra mì tsa xîtâ judío nga skôóña-lâ. 13 Nainá ra faßtatakén nga ma chiñá-lá kjônda-lâ, tseè katatsjá-nò kjôtsja-lâ kô kjoâßnchán-lâ, jiòn ra makjiín-nò âßta ßtsê. Kô jè ngaßñó ra tjín-lâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ, katasìkô-nò nga isa nda kjóßta takon nga jchíñakjoâ-la jè kjônda-lâ. 14 Tanga jiòn ßntsè, tjíjngoó takoàn ra âßta tsâjiòn nga ßñó tjín-nò kjônda kô nga nda machîya-nò tà mé kjoâ-ni, nga maá-nò jiòn sîkixîya xîtâ xangiôo nga jngó jngó-nò. 15 Ndí ßntsé, ßkoâá ßsín tíbindá-nò jè xâjôn râ-kìî nga ßñó kítsja-lâ takoan nga tíchja kixî-nò koni ßsín tjín ra ngi kjôhixî mé-nì nga mì kì sîjchaàjìn-nò jè ßén ra tjíßta xâjôn ra tísikásén-nò. Kií kôßsín tísíkítsjèn-nò ngâ ßâán kitsjá-na kjôtjo-lâ Nainá nga kitsjá xá-na, 16 nga chîßnda-lâ Jesucristo kôma yâ âjìn-lâ jñà ra mì tsa xîtâ judío. Jè xá ra kitsjà-na Nainá, jè-ní nga nda sixákôo jè ßén xîtsê-lâ Nainá ra nda tsò, mé-ni nga jñà ra mì tsa xîtâ judío, kàtakjábétjò Nainá koni jngo kjôtjo ra nda sasén-lâ, jñà ra ijye jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá isìtsje. 17 ßKoâá ma-ni nga ßñó tsja tjín-na jè xá ra tíßsiaân âßta ßtsê Nainá koni ßsín nga tísíchjeén-na jè Cristo Jesús. 18 Nî mé kjoâ tjín ra taxkî tíchjàâ, ta jè-ní koni ßsín tísìkô-na jè Cristo nga ßân tísíchjeén-na nga tísíxákô jñà ra mì tsa xîtâ judío mé-ni nga sîìtjasòn-ni koni ßsín mejèn-lâ Nainá. ßKoâá ßsín tíma koni ßsín nga tíchjàâ kô nga tíßsiaân, 19 nga tíßyaà-lâ ngaßñó-lâ kjôxkón ra bakón kjoâjeya-lâ Nainá kô ngaßñó-lâ Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá. Nga kô ßsín ijye nda ísikaßbísòôn jè ßén xîtsê ra nda tsò âßta ßtsê Cristo ítsikißtsiá kjòn-na yâ Jerusalén kô nga tíjngo skanda ján Ilírico. 20 Kô ßkoâá ßsín ítsikiné-lâ ijo-nâ nga mì tsà yâ tsißkènâjmíya ßén xîtsê ra nda tsò âßta ßtsê Cristo yâ îßnde ñándâ ijye kißsenâjmíya ra âßta ßtsê, mé-ni nga mì ßân kokonyá nda-lâ jñà xîtâ ra âsa kiíßnchré âßta ßtsê Cristo ra ßkjií xîtâ tsißkénâjmí-lâ. 21 ßKoâá ßsín tìßsian koni ßsín tíchjâ jè xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá nga tsò: Jñà xîtâ ra mì yá tsißkénâjmíya-lâ âßta ßtsê, skêè-ní; kô jñà xîtâ ra kje mé ßén ßnchré ra âßta ßtsê, kôchîyaá-lâ. 22 Tà ngâtji-lâ xá ra tíßsiàan, kjokjìn ßkâ satéchja-nâ nga mì ma fìjkon-nò. 23 Tanga ßndî-ßndî, ijyeé ijyeeßtá xá-nâ î îßnde ñándâ tsáßbâ; tîkoâá kjò kjín nó tjín-ni nga mejèn-na fìjkon nàjiòn. 24 ßKiâ nga kjiáân ján España, mején-na nga âkjòn yâ íjkòn-nò. Mejèn-na nga skexkon-nò ßkiâ nga kjoáhâtò mé-ni ßkiâ nga ijye jchîba nâjmí jngohíjteé kâma kîsîkô nájiòn nga kjín isa ñándâ nga tífia. 25 Tanga ßndî ßndî yâá tífia yâ Jerusalén nga tífìkô jngo-lâ ngaßñó jñà xîtâ-lâ Cristo ra yâ títsâjna. 26 Ngâ jñà xîtâ-lâ Nainá ra títsâjna yâ Macedonia kô Acaya ßkoâá ßsín kjotsjà-lâ nga tsikíxkó jngo ngaßñó ra kjôtjò ßtsê nâxîndá-lâ Cristo ra xîtâ îmâ ra títsâjna yâ Jerusalén. 27 Ngi ta kjôtsja ßtsê-ní nga kôßsín kitsjà. Ngâ tjênßtìn te-lâ kjônda. Tsà jñà xîtâ ra mì tsà xîtâ judío ßkoâá ßsín isakò-lâ kjônda yâ âjìn inìmâ-lâ ra ta ngâtji ßtsê xîtâ judío, tîkoâá tjínè tse-lâ nga kôsîkô ngajo-ni âßta ßtsê ngaßtsì tsajmì ra kôchjeèn-lâ ijo-lâ jñà xîtâ judío. 28 ßKiâ nga ijye kjehèßta kjoâ kìî nga ijye singátsja jè kjôtjò ra ßkoa-lâ ra kjóxkó, âkjòn ßkiâá kjoáâto-nò ßkiâ nga kjián ján España. 29 Be-ná nga ßñó nda sîichikonßtin-ná Cristo ßkiâ nga kijchòjkon-nò. 30 Tanga ßkoâá ßsín bitsáßba-nò âßta ßtsê Nâßín-ná Jesuscristo kô âßta ßtsê kjôtsjachà ra tsjá-ná jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá, tînákjoâßta-là Nainá ra âßta tsâßân, jiòn ra ndí ßntsé xin-nò, 31 mé-ni nga kôsîkô-na Nainá âßta ßtsê xîtâ ra mì kì makjiín-lâ ra títsâjna yâ Judea kô mé-ni jè kjôtjò ra tífìkô-lâ xîtâ-lâ Cristo ra títsâjna yâ Jerusalén nda katasasén-lâ. 32 Mé-ni nga, tsà kôßsín mejèn-lâ Nainá, nda kijchòjkòn-nò nga ngì kôó kjôtsja-nâ síkjáyakô-nò. 33 Jè Nainá ra tsjá-ná kjôßnchán katìjnakô-nò ngaßtsì-nò. Kôßsín katama.

Romanos 16

1 ßKoâá ßsín tisikásén-nò jè tichjeé Febe, jè ra tjín-lâ xá yâ nâxîndá-lâ Cristo ra tíjna yâ nâxîndá Cencrea. 2 Nda chjíbétjò tichjeé râ-kiî koni jngo xangiêé ra tîkoâ makjiín-lâ âßta ßtsê Cristo nga ßkoâá ßsín bakièn-lâ ra xîtâ-lâ Cristo ma; kô tîsîkôò nîsín ta mé ra kôchjeén-lâ ngâ jè xangiêé râ-kiî, ßñó kjò kjìn xîtâ basìkô, skanda ßân tîßkoâá tsasìkôò-te-na. 3 Tîìxaßta-ná jè Priscila kô Aquila jñà xîtâ ra tâña iníxákjo-jîn âßta ßtsê Cristo Jesús. 4 Jñà xîtâ kìî, kjâmeé kisìßken-tjì ngajo-nâ ijo-lâ; kô mì tsà ta ßân-jiàn ra kôxin-lâ nga Nainá ra kîìchjí-lâ, tîßkoâá tî tsò ngaßtsì xîtâ nâxîndá-lâ Cristo jñà ra mì tsà xîtâ judío. 5 Tîßkoâá tîìxaßta-ná jñà xîtâ nâxîndá-lâ Cristo ra yâ maxkóya yâ nißya-lâ Priscila kô Aquila. Tixaaßtá-ná Epeneto ra ßñó matsjàkê ngâ jè kjokjiín ítjòn-lâ âßta ßtsê Cristo yâ nangi Acaya. 6 Tîìxaßtá-ná jè María jè chjôón ra ßñó nda isíxá ra âßta tsâjiòn. 7 Tîixaaßtá-ná jè Andrónico kô jè Junias ra xîtâ xangiâ ma, ra tâñà tsikìtsâjna-jîn ndâyá; jñà xîtâ kiî, ßñó nda yaxkón-lâ yâ âjin-lâ xîtâ ra tsikíxáya-lâ Cristo, kô isâá ítjòn kijtsexkon ßén-lâ Cristo koni ßân. 8 Tîixaßta-ná jè Amplias jè xîtâ ra ßñó matsjakê âßta ßtsê Nâßín-ná. 9 Tîixaßta-ná jè Urbano jè ra tâña níxá-jîn âßta ßtsê Cristo Jesús kô jè Estaquis ra tîßkoâ ßñó matsjakê. 10 Tîixaßta-ná jè Apeles jè ra ijye kôkitsò Cristo nga xîtâ kixî-ní; tîßkoâ tîixaßta-ná jñà xîtâ ra yâ títsâjna nißya-lâ Aristóbulo. 11 Tîixaßta-ná jè Herodión ra xîtâ xangiâ ma; tîßkoâ tîixaßta-ná jñà xîtâ ra yâ tíhijo nißya-lâ Narciso ra nda kjißtà ikon Nâßín-ná. 12 Tîixaßta-ná jè Trifena ko jè Trifosa jñà íchjín ra ßñó nda síxá-lâ Nâßín-ná, kô jè tichjeé Pérsida ra ßñó tsjacheé ra tîßkoâ ßñó nda síxá-lâ Nâßín-ná. 13 Tîixaßta-ná jè Rufo ra xá jahíjìn-ni Nainá kô tîixaßta-te-ná jè nâ-lâ ra koni tsa nâ-nâ ma. 14 Tîixaßta tse-ná jè Asíncrito, kô jè Flegonte, kô jè Hermas, kô jè Patrobas, kô jè Hermes kô tîixaßta-te-ná jñà xîta ßntsé ra yâ títsâjnakô. 15 Tîixaßta-tse-ná jè Filólogo kô jè Julia, jè Nereo kô jè ndichja, ko jè Olimpas kô ngaßtsì xîtâ ra makjiín-lâ âßta ßtse Cristo ra yâ títsâjnakô. 16 Ngì kôó inìmâ-nò tîkjáya-là xangiôo nga jngó jngó-nò. Ngaßtsì xîtâ nâxîndá-lâ Cristo ra î títsâjna síhixaßta-nò. 17 Ndí ßntsè ßkoâá ßsín tíbitsáßba-nò nga chítsijèn-là jñà xîtâ ra síjòya kô ra síkitsón-jìn koni ßsín makjiín-nò ra kondrâ fì-lâ jè kjôbítsjèn ra ichitéyá jiòn. Tînchaßtaxìn-là jñà xîtâ kìî. 18 Jñà xîtâ kìî, mì tsà Nâßín-ná Jesucristo síxáßta-lâ, ta ijo-lâá síxátjì nga ßén sin ßén nda chjâ nga kondâchâ-lâ inìmâ-lâ jñà xîtâ ra mì kì nda machîya-lâ. 19 ßÂn matsjaá-na ra âßta tsâjiòn, ngâ ijyeé nda naßyá-lâ nga maá-nò nda nìhitjasòn; tanga ßân mejèn-na nga xîtâ chjînêe katama jiòn ra âßta ßtsê kjoâ ra nda tjín. Kô jngo kjá nî mé ra kjoâ ßcho katama-nò. 20 Machrañaá nîchjin nga jè Nainá ra tsjá-ná kjoâßnchán ngi skîíxoba je xîtâ nîí nga tsjá-nò ngaßñó nga ma sîkijne-la. Jè kjôndaà-lâ Nâßìn-ná Jesucristo kàtìjna-kô-nò. 21 Tísíhixaßta-nò jè Timoteo jè ra tâñà níxákjo-jîn; tîßkoâ síhixaßta-nò jè Lucio, kô jè Jasón, ko jè Sosípater jñà ra xîtâ xangiâa ma. 22 ßÂn ra Tercio ßmì-na ra tíbindàa jè xâjôn râ-kìî tísiixáßta-nò ra âßta ßtsê Nâßìn-ná. 23 Tîßkoâ tísíhixaßta-nò jè Gayo; ßân îí tíjna-nàa yâ nißya-lâ ñándâ nga maxkóya ngaßtsì xîtâ nâxîndá-lâ Cristo. Tîßkoâ tísíhixaßta-nò jè Erasto ra bítjò tôn tsê nißya masen ßtsê nâxîndá; tîßkoâ síhixaßta-nò jè ßntsé ra mì Cuarto. 24 Kjônda-lâ Nâßín-ná Jesucristo katìjnakô-nò ngaßtsì-nò. 25 Jeya katìjna jè Nainá ra tíjnakô-nò ra tsjá-no ngaßñó nga ma-lâ kixî sîíkítsâjna-nò, koni ßsín tsò ßén xîtsê ra nda tsò ra ßân bakon-yáa ra ijye kißsenâjmíya-nò âßta ßtsê Nâßín-ná Jesucristo. Ijyeé tíßya-lâ jè kjoâßma-lâ Nainá ra isijnaßma skanda nîchjìn kjotseé, 26 tanga ßndîßndî ijyeé kijchà-lâ koni ßsín tíchjâ jè xâjôn tsjè ra tsikínda jñà xîtâ ra kichjâ ngajo-lâ Nainá kjòtseè, nga ßkoâá ßsín kitsjà kjôhixî jè Nainá ra tíjna skanda ta mé nîchjin nìô. Jè kjoâ ra tsikíßma Nainá tsiki, ijyeé kôßsín kisenâjmí ijye-lâ xîtâ nga tjíjtsa îsàßnde mé-ni nga katasíhitjasòn-ni koni ßsín makjiín-lâ. 27 ¡Tà jè tâjngoó-ni Nainá kô tà jé-ní ra ßñó chjînê, tà jè kataßsè-lâ kjoâjeya âßta ßtsê Jesucristo skanda ta mé nîchjìn-nìo! Kôßsín katama.

1 Corintios 1

1 ßKoâá ßsín tísikásén-nò xâjôn râ kiî ßân ra ßmì-na Pablo ra xá kôsßín inakjoá-na nga ßân tsikíxáya-na Jesucristo, nga ßkoâá ßsín kjòmejèn-lâ Nainá. Închiniìxoßtá-la jîn kô jè ßntsé Sóstenes, 2 jiòn ra tîßkoâ nâxîndá-lâ Cristo mà jiòn, ra yâ tìtsâjna nâxîndá Corinto. Jiòn, âßta ßtsê Cristo kisitsjeè-nò Nainá kô xá jè kôßsín tsjaájin-nò mé-ni nga xîtâ tsjeè-lâ kômà jiòn, koni ßsín isìkô ngaßtsi xîtâ ra jeya síkíjna Jesucristo ra tíjna ítjòn-ná, nîßsín ta ñándâ-ni nga tjíma. Jè Cristo tíjna ítjòn-lâ jñà xîtâ kiî kô jé-te ra tíjna ítjòn-ná ra jién. 3 Nainá ra Nâßín-ná ma kô jè Jesucristo ra tíjna ítjòn-ná kàtatsjá-nò kjônda kô kjôßnchán yâ âjin inìmâ-nò. 4 Kjitßá nîchjin tsja-lâ kjônda Nainá ra âtßa tsâjiòn jiòn, ta ngâtjì-lâ jè kjônda ra kitsjá najiòn Nainá ra âßta tsê Jesucristo nga nda isichikonßtin-nò. 5 Ngâ yâá âßta tsê Cristo nga tseè kjônda isako-lâ inìmâ najiòn, ßkiâ nga kôßsín nakjoá jiòn ßén-lâ Nainá kô nga kôßsín machîya-nò kóßsín nga tsò-ni, 6 koni ßsín nga Nainá isikìxîyajin yâ inìmâ-nò jè ßén nda-lâ Cristo ra kißsenâjmí-nò. 7 ßKoâá ma-ni ßndî, mì tsa tî mé kjôtjò-lâ Nainá chijaßta na-jiòn nga ma sîitjasòn xá-lâ, ßkiâ nga kôßsín închichiñá-la nga ßkjîí india-ni jè Jesucristo ra tíjna ítjòn-ná. 8 Jé Nainá tsjá-nò ngaßñó skanda kßiâ nga kjeèßta nîchjin, mé-ni nga nîjngo jé sâko-ni âßta tsâjiòn kßiâ nga kîtjojen indiaà-ni jè Jesucristo ra tíjna ítjòn-ná. 9 Nainá ngi xîtâ kixî-ní, síhitjasón-ní koni ßsín nga tsjá jè ßén-lâ. Xá jè kôßsín kiìchjâ najiòn nga yâ kîtsâjnakjo-kôo jiòn jè Jesucristo ra Ißndí-lâ ma jè ra tíjna ítjòn-ná. 10 Ndí ßntsé kô ndí tichjeé, ßkoâá ßsín tíbitsáßba-no ra âtßa tsßê Jesucristo ra tíjna ítjòn-ná, nga jngoó kjôbítsjen tîchjeén ngaßtsì-nò; kì tà chjàn nijòya kjôbítsjen-nò; ta isâá ßñó nda tîtsâjtín jnchro nga jngoó kjôbítsjèn kataßse-nò, kô ngásòn ßtè-là takòn. 11 Jiòn ndí ßntsé, kií kôßsín tíxin-no ngâ ßkoâá ßsín tsißkénâjmí-na ra âßta tsâjiòn jñà xîtâ-lâ Cloe, nga kjoâchitií ró tjín na-jiòn. 12 Kií kôsßín tíxin-nò, nga jngó jngó najiòn, tjín ra tsò: “ßÂn, jé Pablo fìtßà-lâ.” Kô tjín ra tsò: “Jè Apolos fìtßà-lâ ra ßân.” Tjín ra tsò-te: “ßÂn, jè Cefas tífìtßà-lâ.” Kô tjín ra tsò: “Jè Cristo fìtßà-lâ ra ßân.” 13 ¿A ßkoâá ma nàjiòn nga kjín-ya ma-ni Cristo? ¿A jè Pablo ra isitßa ngajo-nò krò? Kô ¿a âtßa tsßêé ßí-lâ Pablo nga isatíndá na-jiòn? 14 Tsjaá-lâ kjônda Nainá, ngâ mì tsà yá xîtâ tsâjiòn ra tsatíndáa ra ßân, ta jé-nì Crispo kô Gayo, 15 mé-ni nga nî jngo na-jiòn ra kixó: “Âßta ßtsêé Pablo isatíndá-na ra ßân.” 16 Tíbítsjen te-na nga tîßkoâá ßâán ítsatínda-te Estéfanas kô jñà xîtâ xákjién, tanga mì kì tî bítsjen-naâ tsà tjín ìsa xîtâ ra ßân ítsatíndáâ. 17 Ngâ mì tsà kôßsín tsikíßtin-na Cristo nga xîtâ kotíndáâ, jè-ní ra tsikíßtin-na nga jè kichjà ßén xîtsê-lâ ra nda tsò. Kô mì tsà jñà ßén ra ßñó chjînê ísìchjéen ra tjín-lâ xîtâ îsàßnde mé-ni nga mì tjahíxìn-lâ jè ngaßñó ra tjín-lâ ßkiâ nga ßken Jesús yâ âßta krò. 18 Jñà ßén ra ßsenâjmíya ra âtßa ßtsê Cristo nga ßkenßta krò, ta kjoâ ská ma-lâ jñà xîtâ ra tjímaya ndîyá kjôbiya. Tanga jién ra închibítjôkàjieén kjôhißìn, ßkoâá ßsín makjiín-ná nga ngaßñó-lâ Nainá-ní. 19 ßKoâá sßín tíchjâ ßén ra tjíßta Xâjôn-lâ Nainá nga tsò: Jñà ra ßñó tjín-lâ kjoâ chjînê, ßâán kôßsín sikó nga katachijà kjoâ chjînê-lâ. Kô kochrjéngi-náa kjôbítsjen-lâ jñà ra ßñó nda màchîya-lâ. 20 Jñà xîtâ ra ßñó chjînê tsò-lâ ijo-lâ, jñà ra chjînê xâjôn, kô jñà ra ma-lâ jôóya-ni kjoâ ra ßtsê îsàßnde râ-kiî, ¿ñándâ kijí kjoâchjînê-lâ ßndî-nî? Jè Nainá kôßsín isìkô nga kjóskáya-lâ jñà kjoâchjînê-lâ xîtâ îsàßnde. 21 Nainá ßñó chjînê ra jè; mì kì kitsjáßnde-lâ xîtâ nga âßta ßtsê kjoâchjînê-lâ xîtâ îsàßnde kijtsèxkon-ni ra jè. Tanga ßkoâá ßsín sasén-lâ nga bachrjekàjin kjôhißin jñà xîtâ ra makjiín-lâ âßta ßtsê ßén nda-lâ Cristo, jè ßén ra ta kjôská ma-lâ jñà xîtâ îsàßnde. 22 Jñà xîtâ judío kjôxkón síjé nga ma kôkjiín-lâ kô jñà ra mì tsà xîtâ judío tà jè ra mejèn-lâ kjîßnchré ßén ra kjoâchjînê tjîkô. 23 Tanga ra jîn jè ßbenâjmíya-jîn nga kró ßkeènßta jè Cristo ra xá inìkasén-ni. Tanga jñà xîtâ judío, ta kjoâßchoó ma-lâ âßta ßtsê jñà ßén kìî, kô ta kjôská ma-lâ jñà ra mi tsa xîtâ judío. 24 Tanga jñà xîtâ ra xá Nainá tsjaájin-ni, ra xîtâ judío kô jñà ra mì tsà xîtâ judío, ßkoâá ßsín makjiín-lâ nga jè Cristo, ngaßñó-lâ Nainá-ní; kô nga tîßkoâá kjoâ chjînê-lâ Nainá-ní. 25 Jè kjoâ ßtsê Nainá ra ta kjoâská ma-lâ xîtâ îsàßnde, isâá ta ßñó kjoâchjînê jnchro-ni koni ngaßtsì jñà kjoâchjînê-lâ xîtâ îsàßnde. Jè kjoâ ßtsê Nainá ra tsò-lâ xîtâ nga tsìn-lâ ngaßñó, isâá ta ßñó tjín jnchro-lâ ngaßñó koni jñà ngaßñó ra tjín-lâ xîtâ îsàßnde. 26 Nda tîkítsjeèn ndí ßntsé kô ndí tichjeé, ßkiâ nga jè Nainá xá kiìchjâ-nò, ßñó chiba ma na-jiòn ra xîtâ chjînê tsò-nò xîtâ îsàßnde, kô tîßkoâá ßñó chiba ma-nò ra xîtâ ítjòn tìtsâijyo, kô tîßkoâá ßñó chiba ma na-jiòn ra yâ nakjoá-no yâ âßta ßtsê xîtâ ítjòn. 27 Tanga Nainá jñá tsjahíjin xîtâ ra mi ki machîyâ-lâ î îsàßnde, mé-ni nga kôsobà-lâ jñà xîtâ ra tjín-lâ kjôbítsjen. Kô jñá tsjahíjin jñà ra tsò-lâ xîtâ îsàßnde nga mì tî mé chjí-lâ mé-ni nga kôsobà-lâ jñà ra xîtâ ítjòn. 28 Jè Nainá jñá tsjahíjìn ra îmâ kô ra bitjòngi ra tsò-lâ xîtâ îsàßnde nga nìmé chjí-lâ mé-ni nga kîtjongi-ni jñà ra títsâjna ítjòn, 29 mé-ni nga nî-yá ra ma ßnga sîìkíjna ijo-lâ yâ ngixkôn Nainá. 30 Ngâ jè sobá Nainá isíkítsâjnakjòkô-ná Cristo; tîßkoâá jè-te ra kôkißsin nga âßta ßtsê Cristo sakó-ná jè kjoâchjînê, ngâ jé Cristo ra xîtâ kixî ßsín-ná yâ ngixkôn Nainá, kô âßta ßtsê-ní nga matsje jè inìmâ-ná, kô jé-ní ra tsikíchjítji jé ra tjín-ná mé-ni nga ma bitsâjnandîì-ná. 31 Mé-ni nga kôßsín katama-ni koni ßsín tíchjâ Xâjôn-lâ Nainá ra tjíßta ßén-lâ nga tsò: “Jè ra jeya sîìkíjna ijo-lâ, ta isâá jnchro jè Nainá jeya katasíkíjna.”

1 Corintios 2

1 Ndí ßntsè kô ndí tichjeé, kßiâ nga tîßsâ ijchoô ñándâ nga tìtsâjna jiòn nga ítsißkènâjmíya-nò jè ßén-lâ Nainá, mì tsà jè ßén kíchjà-nò ßén ra maxkón-lâ xîtâ ßkiâ nga ßnchré, kô mì tsà jñà ßén ra chjâ xîtâ ra ßñó tjín-lâ kjoâchjînê ísichjeén. 2 Ta isâá jnchro, ßkiâ nga tsakátîjnâjin-nò, ítsikijngó-lâ takoan nga mi tsà ßkjií kjoâ isíkítsjeên; ngi ta jè kíchjà-nò âßta ßtsê Jesucristo, kô kóßsín nga ßken yâ âßta krò. 3 ßKiâ nga yâ tsakátîjnajin-nò, ta inda kjoâá tímaâ nga títsakjoôn, kô sí tífatsé-na. 4 Kô jñà ßén ra kíchjàâ ßkiâ nga tsißkènâjmíya-no jè ßén nda-lâ Nainá, mi tsà âßta ßtsê kjoâchjînê-lâ xîtâ inchrabà-ni nga kjòkjiín-nò; ta jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá tsakón ngaßñó-lâ nga kôßsín kjòkjiín-nò ßkiâ nga kíchjà-nò. 5 Koâá ma-ni, koni ßsín nga makjiín-nò âßta ßtsê Nainá, mì tsà âßta ßtsê kjoâchjînê-lâ xîtâ îsàßnde nchrobá-ni; yâá nchrobá-ni âßta ßtsê ngaßñó-lâ Nainá. Mé-ni nga jè kjoâ ra makjiín nájiòn âßta ßtsê Cristo, mì tsà yâ âßtaßtsê kjoâ chjînê-lâ xîtâ îsàßnde nchrobá-ni, yâá nchrobá-ni âßta ßtsê ngaßñó-lâ Nainá. 6 Kixîí kjoâ, ßén chjînêé nakjoá lâjîn jñà xîtâ ra ijye kjimajchá koni ßsín nga makjiín-lâ âßta ßtsê Cristo. Tanga mì tsà kjoâchjînê ßtsê xîtâ îsàßnde jìn, kô mì tsà ßtsê-jìn jñà xîtâ ra tjíhijyo ítjòn, jñà ra ta yâ jchîja ngaßñó-lâ. 7 Ta jé nakjoá-jîn kjoâchjînê-lâ Nainá ra kjißma, jè kjoâchjînê ra tjíßma-lâ ra kôßsín iskosòn-lâ skanda ßkiâ nga tîkje sinda îsàßnde nga jién jeya kîtsâjna-ná. 8 Jè kjoâchjînê râ-kìî, nî jngò xîtâ ítjòn ra tjín î îsàßnde kjòchîya-lâ. Ngâ tsà kjòchîyaà-lâ tsiki, mì-là kì kôßsín krò tsakáßta jè Nâßín-ná ra ßñó jeya tíjna. 9 Tanga, kßoâá ßsín tíchjâ jè Xâjôn-lâ Nainá ra tjíßta ßén-lâ, nga tsò: Jè kjoâ ra kjè yá be, kô nî kjè sa yá ra ßnchré, kô nî yá ra machîya-lâ, Jñà kjoâ kiî ra tjínda-lâ Nainá âßta ßtsê jñà xîtâ ra tjín-lâ kjôtsjacha âßta tsßê jè. 10 Âßta ßtsêé Inìmâ Tsjeè-lâ nga tsakón najîn kjoâ kìî, ngâ jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá, bátsjiya ijye-ní ta mé kjoâ-nì, skanda jñà kjoâ ßtsê Nainá ra ßñó ißin-ya tjín. 11 Ngâ ¿yá xîtâ-ni ra be kóßsín tjín kjôbítsjeèn-lâ xîtâ ra ßkjîí? Jngo xîtâ tà jè inìmâ-lâ tjíjin-lâ kóßsín tjín kjôbítsjen-lâ. ßKoâá tî ßsín tjín ra âßta ßtsê Nainá, nî yá ra be kóßsín tjín kjôbítsjèn-lâ, tâjngoó jè Inìmâ Tsjeè-lâ ra be kóßsín tjín. 12 Mì tsà inìmâ-lâ xîtâ îsàßnde-jìn ra itjábé-najîn, jé Inìmâ Tsjeè ra âßta ßtsê Nainá nchrobá-ni, mé-ni nga kôchiya najîn, mé tâ kjôtjò-ni ra títsjá-ná Nainá. 13 Jñà kjoâ kiî ra nakjoá-jîn, jñà ßén ra jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá bakón-ya-najîn, mì tsà jè kjôbítsjen ßtsê xîtâ îsàßnde nichjeén-jîn. Jñà-ní ra ßtsê Inìmâ Tsje-lâ Nainá nichjeén-jîn nga ßbenâjmíya-jîn kjoâ ra tsßê Inìmâ Tsje-lâ. 14 Jè ra tsìn-lâ Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá yâ âjin inìmâ-lâ, mi ki kjábé jñà kjoâ ra síchîya-ná jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá. Ngâ tà kjoâ ská ma-lâ. Mì kì machîya-lâ; ngâ jñà kjoâ kìî, ta yâá machîyajin-ná âßta ßtsê Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá. 15 Tanga jè xîtâ ra Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá tíjnajin yâ inìmâ-lâ, ndaá skôóßtajin ijye jè kjoâ ßtsê Nainá, tanga nî yá ra ma skôóßtajin jè kjoâ-lâ ra jè. 16 ßKoâá sßín tíchjâ Xâjôn-lâ Nainá ra tjíßta ßén-lâ, nga tsò: “Nî yá ra ßbe kóßsín tjín kjôbítsjen-lâ Nâßín-ná. Kô nî yá ra ma kôkòn-ya-lâ.” Tanga jién, jè kjôbítsjeèn-lâ Cristo tjín-ná.

1 Corintios 3

1 ßNtsé kô tichjeé, ßkiâ nga ßsâ ítjòn, mì kì kjomà nda ítsakakó-nò koni tsa jñà xîtâ ra nda tísíxájin yâ inìmâ-lâ je Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá, ta ßkoâá ßsín ítsakakó-nò koni tsa ta xîtâ îsàßnde ßmi-nò koni tsa ßsâ îxti xó jiòn ra kjoâ ßtsê Cristo. 2 Kií ítsakònyá-no kjoâ ra mi tsa chjá tjín, koni sßín nìkô jñà ndí îxti-xó ra ßsâ închibaki nga ta tsjín ßbi kô mì tsà tsajmi ra tája kjine; ngâ kjè kì ma najiòn tsa kôtjín ra chjînêe kô skanda ßndî ßndî, takó kjè kì nda fìya-nò kóßsín tjín kjoâchjînê-lâ Nainá. 3 Ngâ takó ßkoâá ßsín închißnià jiòn koni ßsín ßsín ra taxkî xîtâ ra bátsji kjoâ ra síjé ijo-lâ. ßKiâ nga takó tjín-no kjoâchînî kô nga tî jiòn chitikjoò-nò, ¿a mí tsa kôßsín închißnià koni tsa taxkî xîtâ îsàßnde ra bátsji kjoâ ra síjé ijo-lâ? 4 Kßiâ nga tjín ißka jiòn ra bixó: “ßÂn, xîtâ tsßê Pablo-ná,” ko jè ra ìjngo tsò: “ßân, yâá fìßta-lâ jè Apolos,” ¿a mì tsà ta kjôbítsjen ßtsê xîtâ îsàßnde ra închinìchjeén jiòn, ßkiâ nga kôßsín bixó? 5 ßÂn ra Pablo kô jè Apolos, mì tsà yá nàjîn. Tà xîtâ chîßnda nájîn ra âßta ßtsê Nainá. Jîín isìchjeén-najîn Nainá nga kjòkjiín-nò ra âßta ßtsê Cristo koni ßsín nga jngó jngó-nâjîn, kjâ kitsjá xá kjâ kitsjá xá-najîn Nainá. 6 ßÂn-ná koni jngo xîtâ ra tsikítjê kô jè Apolos koni jngo xîtâ ra tsikíngi-lâ nandá, tanga jè Nainá ra isikihìjin-ni. 7 Jè ra bítjê kô jè ra bíngi-lâ nandá, mì tsa ßñó chjí-lâ ra jñà, ta jngoò jè Nainá ra ßñó chjí-lâ ngâ jè kjòn-ni ra síkihijin tsajmì ra sitjê. 8 Jè ra bítjê kô jè ra bíngi-lâ nandá ta jngoó xá închißsín, nîßsín jè Nainá, kjâ tsjá kjâ tsjá-lâ chjí-lâ koni ßsín tjín xá ra ßsín. 9 Ra jîn, yâá tâña níxákjò-jîn âßta ßtsê xá-lâ Nainá. Kô jión nájiòn koni jngo nangi ra ßtsê Nainá ñándâ nga tjítjê-lâ tsajmì. Kô tîßkoâá jión nájiòn koni jngo nißya chrjó-lâ Nainá ra jîn închibinda jîn. 10 Jè kjônda-lâ Nainá ra ßân itjábé-nâ, jé-ní nga ßâán tsikíßtin-nâ koni jngo chjînê chrjó ítjòn nga tsikíjna tjaßtsin kjoâ ßtsê Nainá koni jngo chrjó-lâ nißya. Kô ßkjií-ní jè ra bakô-lâ nga bíndasòn isa. Tanga machjeén-ní nga nda kàtakotsíjen-lâ jngó jngó, a ndaá închibíndasónßnga. 11 Ngâ mì tî yá ra kôma-lâ kîijna tjaßtsin ìjngo isa, koni jè ra ijye tíjna tjaßtsin, ra ngi jè saba Jesucristo. 12 Tanga tsà yá ra kîindasónßnga-lâ jè tjaßtsin chrjó râ-kiî nga sîichjén ra ngi kîchâ oro, kô tsa jñà kîchâ ra ßmì plata, kô tsa jñà nâjô ra ßñó chjí chjí-lâ, kô tsa yá sîichjén, kô tsa xkâ ndîjyî kô tsa jñà xkâjén, 13 ßkiâá nda jchâ-lâ jè xá ra ßsîin nga jngó jngó xîtâ, ßkiâ nga kîjcho nîchjin nga sîndajín ijye-lâ xîtâ ngaßtsì jé-lâ; ngâ ngi kôó nißí kjîí ßkiâ kijchò jè nîchjin, kô jè nißí skôóßta jè xá ra kißsin nga jngó jngó xîtâ. 14 Tsa mì ki jtî je xá ra kjomà, jè ra tsikínda xá râ-kìî, tjábé-lâ chjí-lâ. 15 Tanga tsa tjín ißka xîtâ ra jtî xá-lâ, jè ra kißsìn xá râ-kìî, sîìjchija chjí-lâ. Tanga kôtojiín ra kjohißìn, koni tsa batojìn kjòn nißí. 16 ¿A mí ßya jiòn, nga nißya îngô-lâ Nainá ma jiòn, kô nga jè Inìmâ Tsjeè-lâ Nainá yâá tínajin-no? 17 Tsa yá ra sîìkißtsón-ña jè nißya îngô-lâ Nainá, jè Nainá ßkoâá tî ßsín sîikô ngajo-ni jè ra kôßsín ßsîin. Nga jè nißya îngô-lâ Nainá, tsjeè-ní; kô jión nájiòn ra kôßsín nißya îngô-lâ Nainá ßmì-nò. 18 Ki yá ra tî jè ijo-lâ kondâchâ-îlâ; tsa títsâjnajin ißka-no ra kôßsín tsò-lâ ijo-lâ nga ßñó tjín-lâ kjôchînê ra ta kjôbítsjen ßtsê îsàßnde, isâá nda-ni tsa kôßsín kataßsín koni tsa nî-mé machîya-lâ, mé-ni nga kôma sâko kiti-lâ ra ngi kjoâchjînê ßtsê Nainá. 19 Ngâ ta kjoâ ská-ni yâ ngixkôn Nainá, jñà kjoâchjînê ra ta kjôbítsjen ßtsê xîtâ îsàßnde. Ngâ ßkoâá ßsín tíchjâ jè xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá, nga tsò: “Jè Nainá, tî jñà síchjeén-ni kjoâ mañâ ra ßsín xîtâ chjînê mé-ni nga tî jñà kajin-ni kjoâ.” 20 Tîßkoâá tsò-te india-ni jè xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá: “Jè Nâßín-ná be-ní nga nî-mé chjí-lâ jñà kjôbítsjen-lâ xîtâ ra chjînê tsò-lâ ijo-lâ.” 21 ßKoâá ma-ni, kì nîjngo xîtâ ßnga nìkíjna jiòn, ngâ ngaßtsì kjônda ra tjín, tsâjiòn ijye-nò: 22 koni jè Pablo, koni jè Apolos, koni jè Cefas, koni jè îsàßnde, koni jè kjôbinachon, koni jè kjoâ biya, koni jè nîchjin ra tìtsâjneé ßndî-nî, kô nîchjin ra ßsâ nchrabá, sabà kjônda tsâjiòn nájiòn. 23 Kô ra jiòn jiòn, ßtsêé Cristo ma jiòn, kô jè Cristo ßtsêé Nainá.

1 Corintios 4

1 ßKoâá ßsín jchâtakòn-nájîn koni tsà tà xîtâ chîßnda ra síxá-lâ Cristo, ngâ ngajîín kjòngâtsja-jîn nga ßkénâjmí-jîn kóßsín tjín kjoâ ra tjíßma ra âßta ßtsê Nainá. 2 Tanga jñà xîtâ ra kôßsín bakô-lâ nga mangâtsja jngo xá, machjeén-ní nga kôßsín kataßya-lâ nga xîtâ kixî-ní. 3 Mì tsa jè síkájno jiàân, tsà kóßsín bixó jiòn ra âßta tsâßân, a ndaá tíßsiaân o ra ßchoó tíßsiaân, kô kóßsín tsò jñà xîtâxá ra ma-lâ bíndajín-lâ xîtâ îsàßnde, kô skanda mì tsa tî ijo-nâ kotsíjen-jnó-na nga bìndájín-lâ mé kjoâ ra ßsiaân. 4 Nîßsín kôßsín tsò-na kjôbítsjen-nâ, nga mí tsà mé jé tjín-na, mì tsà tsò-ni kjoâ nga xîtâ kixî-ná ra ßân; ngâ jé saba Nâßín-ná ra bíndajín-na ra ßân. 5 ßKoâá ma-ni, kì tà chjàn jiòn tjên chibàya-nò kóßsín închisíxá nga jngó jngó xîtâ; jchíñakjoâ-la skanda ßkiâ nga ßkjîí india-ni jè Nâßín-ná, ngâ jé ra nda sîikatsíjen ngaßtsì mé kjoâ ra títsâjnajin jñà xîtâ yâ ñándâ nga jñò chon, kô jè nda sîìkatsíjen kóßsín tjín kjoâ ra tjíjin yâ inìmâ-lâ; âkjòn ßkiâá jè Nainá ßnga sîíkítsâijyo nga jngó jngó xîtâ koni ßsín nga bakièn-la. 6 Jiòn ßndí ßntsé kô ndí tichjeé, ßkoâá ßsín tsikìjná jngo-nò xkósòn ra kjônda tsâjiòn ßkiâ nga kíchjà-nò âßta ßtsê Apolo kô ra âßta tsâßân, mé-ni nga mì kì tsa kôtonè-là koni ßsín nga tíchjâ xâjôn ra tjíßta ßén-lâ Nainá. Kì kôßsín jngoò chîßnda-lâ Nainá isâ nda nachrjengiò koni ra ijngo. 7 ¿Yá ra nachrjengi jiòn ijo-nò? ¿A ßkoâá ßsín níkítsjen jiòn nga batoó ßñó ßya jiòn? ¿Mé ra tjín najiòn ra tà ngaßñó tsâjiòn? ¿A mí tsà Nainá kitsjà-nò ngaßtsì kjoâ ra ma-nò? Tsa âßta ßtsê Nainá itjábé nájiòn ¿mé-ni kôßsín ßnga mahíkô-nò takòn koni tsa ta ngaßñó tsâjiòn-nò nga ma isakò-najiòn ngaßtsì ra tjín-nò? 8 Mé tâ nda-ni nga nda titsâhijyo. Ijyeé isako-no kjoânchiná ra âßta ßtsê Nainá, kô ijyeé ßñó ski tjín inìmâ-nò, ijyeé mì tî mé ra chija-nò ra âßta ßtsê Nainá, skanda ijyeé jiòn închibatéxoma ítjòn, skanda kjeé batèxoma na-jîn ra jîn. Mé ta nda-ni nga kôßsín ijye închibatéxoma. Yâá-la kôtêxomakjokô làjîn. 9 ßKoâá ßsín ma-na ra ßân, jîn ra tsikíxáya-najîn Jesucristo, jîín închisíkjeheßta-najîn Nainá, ßkoâá ßsín kjòn-jîn koni xîtâ ra ijye tjínè-lâ nga kîyá. Ngaßtsì kjoâ ra închimaßtin-jîn î îsàßnde, ßkoâá ßsín ta ßcho închikòtsíjen-jnó najîn jñà xîtâ kô jñà ìkjâlî. 10 ßKoâá ßsín ßya tàkon-nàjîn ra jîn koni tsa nî-mé machîya-najîn, ta ngâtji-lâ ra âßta ßtsê Cristo. Kô ra jiòn ßkoâá ßsín bítjôngi jiòn koni tsa ßñó nda machîya najiòn ra âßta ßtsê Cristo. Ra jîn, ßkoâá ßsín kjòn-jîn koni tsa tsìn-najîn ngaßñó, kô ra jiòn, koni tsa ßñó tjín-no ngaßñó; ra jîn, tínachrjengií-najîn, kô jiòn, ndaá tíßyaxkón-no. 11 Skanda ßndî-nî, kjînchrá închibato-jîn, skanda tsìn-najîn nandá ra ßyo-jîn, tsin-najîn nikje ra tsjaya-jîn, închißyatoón-najîn, kô tsìn jngo-najîn nißya ñándâ nga tsijen titsâjna-jîn, ta timasòn-nájîn. 12 Jñá ntsâ-jîn inchinìchjeén-jîn nga închiníxá-jîn kô nga închinìkißòn-jîn ijo-nâjîn. ßKiâ nga ßcho tsò ßén ra chjâßtin-najîn jñà xîtâ, ta isâá nda tsò ßén ra nakjoáßtin-jîn ra jîn, kô tsa ßkiâ nga yá ra kjaán-kô najîn, chíkjoâá najîn. 13 Tsa yá ra chjâjno-nàjîn, ta isâá nda nîkô-jîn ra jîn. Skanda ßndî-nî ßkoâá ßsín be tákon-najîn jñà xîtâ koni tjé-lâ îsàßnde, kô koni jñà tsajmì ra mì tî mé chjí-lâ. 14 Mì tsà ki xá tíbindá najiòn xâjôn nga tísìsába-nò. Ta jé-ni nga tíbíyáchîya-nò koni tsà îxti-nâ ra tsjakê. 15 Nîßsín-là te jmi ma-ni xîtâ ra închisíkondâ-nò nga bakónya-nò ra âßta ßtsê Cristo, tanga jngo kjón-ni jè ra kôßsín tíjna koni tsa nâßìn-nò ma. ßÂn-ná ra koni nâßìn-nò ma, nga ßâán ítsakonyá ítjòn-nò jè ßén xîtsê ra nda tsò mé-ni nga kjomà kjokjiín-nò âtßa ßtsê Cristo Jesús. 16 ßKoâá ma-ni nga kôßsín tíbìtsáßbà-no nga kôsßín chjíngí-ná jiòn koni ßsín tíßsiaân ra ßân. 17 ßKoâá ma-ni nga kôßsín ísikáßsén-no jè Timoteo, ra kôßsín tíjna koni ißndí-nâ ra ßñó matsjakê ra kixî tísíkitasòn xá-lâ Nâßín-ná. Jè sîìkítsjen-yá-nò kóßsín tíßsiaân ra ßân ra âßta ßtsê Cristo kô kó ßsín nga bakonyá ta ñándâ nga bajme k