The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

ᒫᑎᔪ 1

1 ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ ᐋᓃᑎ ᒋᓴᔅ X ᑳᐱᐅᒋ ᓂᑖᐎᑭᒡ, ᒦ ᐊᐌ ᑳᐅᑕᑳᓀᓯᒡ ᑌᐱᑎᕽ, ᑫᐐᓐ ᐁᑮᐅᑕᑳᓀᓯᓂᒡ ᐁᐸᕒᐊᐋᒥᕽ ᙮ 2 ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ ᑮᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᐋᐃᓯᑰᓐ ᒦᓇᐙᔥ ᐊᐌ ᐋᐃᓯᒃ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᒉᑲᐴᓐ, ᑲᔦ ᒉᑲᑉ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᒎᑕᐗᓐ, ᐐᒋᑭᐌᔨᓂ ᑲᔦ᙮ 3 ᔑᑾ ᒎᑕ ᑮᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᐲᕒᐃᓴᓐ, ᓰᕒᐋᐗᓐ ᙮ ᑌᒫᕒ ᑕᔥ ᑮᐃᔑᓂᑳᓱᐗᓐ ᐅᒫᒫᐙᓐ᙮ ᑲᔦ ᐲᕒᐃᔅ ᑮᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᐁᔅᕒᐊᓇᓐ ᑲᔦ ᐁᔅᕒᐊᓐ ᑮᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᐅᕒᐋᒪᓐ, 4 ᑲᔦ ᐅᕒᐋᒻ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᐊᒥᓇᑖᐸᓐ, ᑲᔦ ᐊᒥᓇᑖᑉ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᓈᔕᓇᓐ, ᒦᓇᐙᔥ ᓈᔕᓐ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᓵᓬᒪᓇᓐ ᙮ 5 ᑲᔦ ᓵᓬᒪᓐ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᐴᐙᓴᓐ ᙮ ᐅᕒᐁᐋᑉ ᑮᐃᔑᓂᑳᓱᐗᓐ ᐅᒫᒫᓐ᙮ ᑲᔦ ᐴᐙᔅ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᐆᐱᑕᓐ ᙮ ᐅᕒᐆᑦ ᑮᐃᔑᓂᑳᓱᐗᓐ ᐅᒫᒫᓐ᙮ ᑲᔦ ᐆᐱᑦ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᒉᓯᐗᓐ ᙮ 6 ᒉᓯ ᑮᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᑌᐱᑕᓐ ᑳᑮ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᓂᒡ᙮ ᑲᔦ ᑌᐱᑦ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᔂᓬᐊᒪᓇᓐ ᙮ ᔪᕒᐋᔭ ᐐᐗᓐ ᑮᐅᒫᒫ ᔂᓬᐊᒪᓐ᙮ 7 ᑲᔦ ᔂᓬᐊᒪᓐ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᐅᕒᐄᔭᐴᐗᒨᓐ, ᒦᓇᐙᔥ ᐅᕒᐄᔭᐴᐗᒻ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᐊᐹᐃᒐᐗᓐ, ᑲᔦ ᐊᐹᐃᒐ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᐁᓴᐗᓐ ᙮ 8 ᑲᔦ ᐁᓴ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᒉᐆᔕᐹᑕᓐ, ᑲᔦ ᒉᐆᔕᐹᑦ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᒎᕒᐊᒨᓐ, ᑲᔦ ᒎᕒᐊᒻ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᐊᓵᔭᐗᓐ ᙮ 9 ᑲᔦ ᐊᓵᔭ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᒎᑕᒨᓐ, ᑲᔦ ᒎᑕᒻ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᐁᓯᑳᔭᐗᓐ, 10 ᑲᔦ ᐁᓯᑳᔭ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᒪᓈᓴᐗᓐ, ᑲᔦ ᒪᓈᓴ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᐋᒪᓇᓐ, ᑲᔦ ᐋᒪᓐ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᒍᓵᔭᐗᓐ ᙮ 11 ᑲᔦ ᒍᓵᔭ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᒉᑲᓈᔭᐗᓐ, ᐐᒋᑭᐌᔭᐞ ᑲᔦ, ᐃᐃᐌ ᐊᐲ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐃᓂᓂᐗᒃ ᑳᑮᐃᔑᐎᒋᑲᓂᐎᐙᑯᐸᓀᓐ ᐌᑎ ᐹᐱᓬᐊᓄᕽ ᙮ 12 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐃᔥᒀ ᐃᔑᐎᓂᑣ ᐃᐌᑎ ᐹᐱᓬᐊᓄᕽ, ᒉᑲᓈᔭ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᔑᔮᓬᑏᔭᓬᐊᓐ ᙮ ᒦᓇᐙᔥ ᔑᔮᓬᑏᔭᓬ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᓯᕒᐊᐸᐸᓬᐊᓐ ᙮ 13 ᒦᓇᐙ ᑲᔦ ᓯᕒᐊᐸᐸᓬ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᐊᐹᔪᑕᓐ, ᑲᔦ ᐊᐹᔪᑦ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᐃᓬᐋᔭᑭᒪᓐ ᙮ ᑲᔦ ᐃᓬᐋᔭᑭᒻ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᐁᓱᕒᐊᓐ, 14 ᑲᔦ ᐁᓱᕒ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᓭᑕᑾᓐ, ᑲᔦ ᓭᑕᒃ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᐁᑭᒪᓐ, ᑲᔦ ᐁᑭᒻ ᑮᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᐃᓬᐋᔪᑕᓐ ᙮ 15 ᑲᔦ ᐃᓬᐋᔪᑦ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᐁᓬᐃᐁᓴᕒᐆᓐ, ᑲᔦ ᐁᓬᐃᐁᓴᕒ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᒫᑕᓅᓐ, ᑲᔦ ᒫᑕᓐ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᒉᑲᐴᓐ ᙮ 16 ᒉᑲᑉ ᑲᔦ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐃᓂ ᒎᓴᐴᓐ ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᒎᓴᑉ, ᒣᕒᐃ ᑮᐃᔑᓂᑳᓱᐗᓐ ᐐᐗᓐ, ᒦᐗᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐅᒫᒫᒡ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑳᑮᐃᓂᓐᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᐅᓀᓂᒥᑯᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᒡ᙮ 17 ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐱ ᒥᑖᔑᓃᐎᐙᒡ 14 ᐁᑮᐱ ᐊᔮᓂᑫ ᓂᑖᐎᑭᐙᒡ ᐁᐃᓇᐌᑎᐙᒡ ᐁᑮᐱᐅᒋ ᒫᒋᐊᔮᐙᒡ ᐁᐸᕒᐊᐋᒥᕽ ᐲᓂᔥ ᑌᐱᑎᕽ, ᑲᔦ ᐁᑮᐱ ᒥᑖᔑᓃᐎᐙᒡ 14 ᒦ ᐅᒫ ᐅᒋ ᑌᐱᑎᕽ ᐲᓂᔥ ᑮᐱ ᐃᔑᐎᓂᑣ ᐌᑎ ᐹᐱᓬᐊᓄᕽ, ᒦᓇᐙ ᐁᑮᐊᓂ ᒥᑖᔑᓃᐎᐙᒡ 14 ᑳᑮᐃᔑ ᐱ ᓂᑖᐎᑭᐙᒡ ᐹᐱᓬᐊᓄᕽ ᐲᓂᔥ ᑮᐱ ᐅᒋᒋᓭᒃ ᑳᑮᐃᔑ ᓂᑖᐎᑭᒡ ᐊᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᐅᓀᓂᒥᑯᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᒡ᙮ 18 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᓇᑫ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐃᔑ ᓂᑖᐎᑭᒡ᙮ ᒣᕒᐃ ᒋᓴᔅ ᐅᒫᒫᓐ ᐁᑮᐊᔓᑕᒫᑯᓂᒡ ᒋᐐᐐᑎᑫᒥᑯᓂᒡ ᐃᓂ ᒎᓴᐴᓐ, ᒋᑆ ᐐᑎᑫᑎᐙᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑭᑫᑖᓐ ᐊᐊᐌ ᐃᑴ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ ᐁᐊᔮᐙᒡ, ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᐁᑮᒦᓂᑯᒡ ᐃᓂ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ᙮ 19 ᒎᓴᑉ ᐃᑕᔥ ᒣᕒᐄᓐ ᑳᐐᐐᑎᑫᒫᐸᓐ, ᐋᐱᒋ ᑾᔭᒃ ᑮᐃᔑᐱᒫᑎᓯ ᑲᔦ ᑳᐐᓐ ᐅᑮᐊᑕᐌᑕᓰᓐ ᒋᑎᐹᒋᒫᒡ ᐃᓂ ᒣᕒᐄᓐ ᐁᐐ ᐱᑾᑑᔐᓂᒡ᙮ ᑮᐃᓀᑕᒻ ᑕᔥ ᐁᐐ ᑮᒨᒋ ᐸᑭᑎᓈᒡ᙮ 20 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐅᐅ ᐁᐃᔑ ᓈᓈᑲᑕᐌᑕᕽ, ᐅᑮᐙᐸᒫᓐ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑌᒐᓬᐃᒪᓐ ᐃᐃᒫ ᐃᓈᐸᑕᒧᐎᓂᕽ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᒎᓴᑉ, ᑌᐱᑎᕽ ᑳᐅᑕᑳᓀᓯᔭᓐ! ᑫᑯ ᐐᓐ ᓭᑭᓯᑫᓐ ᒋᐐᐎᔭᓐ ᒣᕒᐃ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ ᐅᔕ ᐅᑮᒦᓂᑰᓐ ᐃᓂ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ᙮ 21 ᑸᐎᓭᓴᓐ ᐅᔕ ᐅᑲ ᓂᑖᐎᑭᐋᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑭᑲ ᐃᔑᓂᑳᓈᐙ, ᐋᓃᔥ ᐅᑲ ᐱᒫᒋᐋᐞ ᐅᐱᒫᑎᓰᒪᐞ ᐃᐃᒫ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᓃᕽ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 22 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᑮᐅᒋ ᐃᔑᓭᒃ ᒪᔮ ᐱᑯ ᒋᐃᔑᓭᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐃᑭᑐᑯᐸᓀᓐ ᒣᐎᔕ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒫᑯᒡ ᐅᐅᐌ ᐁᑮᐃᑭᑐᓂᒡ: 23 ᑾᔭᒃ ᐯᑭᐅᔥᑭᓃᑭᑴ ᐅᑲ ᐊᔮᐙᓐ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ ᑲᔦ ᐅᑲ ᓂᑖᐎᑭᐋᓐ ᑫᐅᑯᓯᓯᒡ᙮ ᐃᒫᓂᔪᐁᓬ ᑕᔥ ᑕᐃᔑᓂᑳᓱᐗᓐ᙮ ᒦᐃᐌ ᑳᐃᒋᑳᑌᒃ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑭᐐᒌᐎᑯᓈᓐ᙮ 24 ᒎᓴᑉ ᑕᔥ ᔐᒫᒃ ᑮᐙᓂᔥᑳ ᐁᑮᐃᔑᒋᑫᒡ ᐋᓃᓐ ᑳᑮᐃᑯᒡ ᐃᓂ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᐅᑌᒐᓬᐃᒥᓂ᙮ ᒣᕒᐄᓐ ᑕᔥ ᑮᐐᐎ᙮ 25 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐐᑳ ᐅᑮ ᐸᐹᒣᓂᒫᓰᓐ ᐃᓂ ᐐᐗᓐ ᒋᑆ ᓂᑖᐎᑭᓈᐗᓱᓂᒡ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑᓂᑳᓈᓐ ᒎᓴᑉ ᐃᓂ ᑸᐎᓭᓴᓐ᙮

ᒫᑎᔪ 2

1 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᔑᓂᑖᐎᑭ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ ᐯᑕᓬᐃᐁᒦᕽ ᐃᐃᒫ ᐊᑮᕽ ᒎᑏᔭ ᑳᑮᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ ᐊᐲ ᐁᕒᐊᑦ ᑮᑭᒋᐅᑭᒫᐎᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᑮᐲᔖᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑳᓇᓈᑲᒋᐋᐙᒡ ᐗᓇᑯᔕᐞ ᐙᐸᓄᕽ ᑳᑮᐅᒌᐙᒡ᙮ 2 ᒦᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᐋᑎ ᐊᐊᐌ ᐊᐱᓅᒌᔥ ᑳᓂᑖᐎᑭᒡ ᑳᐐᐅᑭᒫᑲᑕᐙᒡ ᐃᐃᐌᓂᐗᐞ ᒎᐗᐞ᙮ ᓂᑮᐙᐸᒥᒫᓈᓂᓐ ᐅᔕ ᐃᓂ ᐅᐗᓇᑯᔑᒪᓐ ᐃᐃᐌᑎ ᐙᐸᓄᕽ, ᒦᑕᔥ ᑳᐅᒋ ᐲᔖᔮᕽ ᐁᐐᐅᒋᒌᑾᓃᑕᐗᑭᒡ᙮ 3 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᓅᑕᕽ ᐊᐊ ᐁᕒᐊᑦ ᐐᑫ ᑮᒥᑯᔥᑳᑌᑕᒻ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᐊᔮᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ᙮ 4 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐅᑮᐊᑐᒫᐞ ᐃᐃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ, ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᑲᔦ ᐅᓈᑯᓂᑫᐎᓐ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᒡ: ᐋᑎ ᑳᐐᐃᔑ ᓂᑖᐎᑭᓂᒡ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐊᔓᑕᒫᑫᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ? 5 ᒦᑕᔥ ᐁᕒᐊᑦ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑕᐎᓐᒡ: ᐃᐃᒫ ᓴ ᐆᑌᓈᕽ ᐯᑕᓬᐃᐁᒦᕽ ᐃᐃᒫ ᐊᑮᕽ ᒎᑏᔭ ᑕᐃᔑ ᓂᑖᐎᑮ, ᐋᓃᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒣᐎᔕ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒫᑯᒡ ᐅᐅ ᑮᐃᔑᐲᐃᑫᐗᓐ: 6 ᐃᐃᐌ ᓴ ᐯᑕᓬᐃᐁᒻ ᐃᐃᒫ ᑳᐊᔮᒃ ᐊᑮᕽ ᒎᑕᑳᕽ, ᑳᐐᓐ ᐸᑮ ᐃᓇᑭᑌᓯᓅᓐ ᐃᒫ ᑳᑭᒋ ᐃᓀᑖᑾᑭᓐ ᐆᑌᓇᐗᓐ ᒎᑕ ᐊᑮᕽ᙮ ᒦ ᐅᔕ ᐃᒫ ᐯᑕᓬᐃᐁᒦᕽ ᑳᐐᐅᒌᒡ ᐊᐊ ᑳᐐᓃᑳᓃᑕᒫᑫᒡ ᑫᑭᑭᓄᐎᓈᒡ ᑲᔦ ᓂᑑᐱᒫᑎᓰᒪᐞ ᐃᐃ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᐞ, ᑮᐃᑭᑐ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ᙮ 7 ᐁᕒᐊᑦ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑮᒨᒋᑲᓅᓈᐞ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐙᐸᓄᕽ ᑳᑮᐅᒌᓂᒡ, ᑲᔦ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᐞ ᐋᓃᓐ ᒪᔮ ᐊᐲ ᑳᓈᑯᓯᓂᒡ ᐃᓂ ᐗᓇᑯᔕᓐ᙮ 8 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐃᔑᓂᔕᐙᒡ ᐃᐃᐌᑎ ᐯᑕᓬᐃᐁᒦᕽ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᒫᒑᒃ, ᐌᐌᓂ ᑲᑴ ᒥᑲᐎᒃ ᐊᐊ ᐊᐱᓅᒌᔥ᙮ ᑮᒥᑲᐌᒃ ᐃᑕᔥ ᐱ ᐐᑕᒪᐎᔑᑫᒃ ᑫᓃᓐ ᓴ ᒋᐅᒋᒌᑾᓃᑕᐗᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 9 ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᒫᒑᐗᒃ᙮ ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐅᑮᐊᓂ ᐙᐸᒫᐙᓐ ᐃᓂ ᐗᓇᑯᔕᓐ ᑳᑮᐙᐸᒫᐙᒡ ᐙᐸᓄᕽ, ᐁᑮᐊᓂ ᓃᑳᓃᑕᒫᑯᐙᒡ, ᐲᓂᔥ ᐁᓂ ᐅᑎᑕᒥᓂᒡ ᐁᑮᐊᓂ ᑭᐱᒋᔥᑳᓂᒡ ᑎᐱᔥᑰ ᑳᐃᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐃᓂ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ᙮ 10 ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᑮᑭᒋ ᒨᒋᑫᑕᒨᒃ ᐊᐲ ᑳᐙᐸᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᐗᓇᑯᔕᓐ᙮ 11 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐲᑎᑫᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ, ᐁᑮᐙᐸᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ, ᑲᔦ ᐅᒫᒫᓂ ᒣᕒᐄᓐ ᙮ ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐅᒋᒌᑾᓃᑕᐙᐙᓐ ᐃᓂ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ ᐁᑮ ᑭᒋ ᐃᓀᓂᒫᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐹᑭᓇᒧᐙᒡ ᐅᒪᔥᑭᒧᑎᐙᓐ ᑭᒋᑫᑰᓇᓐ ᐁᑮᒦᓈᐙᒡ, ᐅᓵᐎ ᔔᓂᔮᓐ, ᒥᓈᓯᑲᓂᓂ ᑲᔦ, ᐱᑭᐎ ᒥᓈᑯᐅᓂᓂ ᑲᔦ᙮ 12 ᑮᐸᐙᒧᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᑮ ᑭᑫᑕᒨᓂᑯᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᒋᑮᐌ ᐃᔖᓯᒀ ᐌᑎ ᐁᕒᐊᑕᓐ ᑳᐃᔑ ᐊᔮᓂᒡ᙮ ᐸᑳᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓇᑫ ᑮᐃᔑ ᑮᐌᐗᒃ ᐅᑕᑮᐙᕽ᙮ 13 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐊᓂ ᒫᒑᓂᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᐃᓂᓂᐗᐞ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑌᒐᓬᐃᒪᓐ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑲᐙᓐ ᒎᓴᐴᓐ ᐃᐃᒫ ᐃᓈᐸᑕᒧᐎᓂᕽ ᑳᑮᐃᓈᒡ: ᐗᓂᔥᑳᓐ, ᒫᒌᐸᐃᐌᒃ ᐊᐊ ᐊᐱᓅᒌᔥ ᑲᔦ ᐅᒫᒫᓐ, ᐄᒋᐸᑮᕽ ᐊᐸᐃᐌᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐌᑎ ᑫᐊᔭᔮᔭᓐ ᐹᒫ ᑲᓅᓂᓈᓐ ᒫᒑᑲᓐ᙮ ᐁᕒᐊᑦ ᑭᒋᐅᑭᒫ ᐅᑲ ᑲᑴ ᒥᑲᐙᓐ ᐁᐐᓂᓵᒡ ᐃᓂ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ᙮ 14 ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᒎᓴᑉ ᑮᐗᓂᔥᑳ ᐁᑎᐱᑲᓂᓂᒃ ᐁᑮᒫᒋᐸᐃᐌᐙᒡ ᐃᓂ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ, ᐅᒫᒫᓂ ᑲᔦ, ᐄᒋᐸᑮᕽ ᐁᑮᐊᐸᐃᐌᐙᒡ᙮ 15 ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᐊᔮᒡ ᐲᓂᔥ ᐁᑮᐃᔥᒀᐱᒫᑎᓯᓂᒡ ᐁᕒᐊᑕᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᐹᓂᒫ ᑳᑮ ᐱᑮᐌᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᑮᐅᒋ ᐃᔑᓭᒃ ᒪᔮ ᐱᑯ ᒋᐃᔑᓭᓂᒃ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑳᑮᐃᑭᑐᑯᐸᓀᓐ ᐁᑮᐋᐸᒋᐋᒡ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒫᑯᒡ: ᓂᑮ ᑲᓅᓈ ᓂᑯᓯᔅ ᒋᓵᑲᐊᕽ ᐃᐃᒫ ᐄᒋᐸᑮᕽ, ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ᙮ 16 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᕒᐊᑦ ᐁᑮᐙᐸᑕᕽ ᐁᑮ ᐱᑮᐌ ᐐᑕᒫᑯᓯᒃ ᐃᐃ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐙᐸᓄᕽ ᑳᐅᒋ ᐃᓂᒡ, ᐋᐱᒋ ᑮᑭᒋᓂᔥᑳᑎᓯ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᑯᓂᑫᒡ ᑲᑭᓇ ᒋᐊᑕ ᐎᓂᓯᒥᓐᒡ ᑸᐎᓭᓴᐞ ᐃᐃᒫ ᐯᑕᓬᐃᐁᒦᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ ᑲᔦ ᐯᔓ ᐃᒫ ᑳᐊᔮᓂᒡ, ᑳᓃᔓᐱᐴᓉᓂᒡ 2 ᓇᐗᒡ ᑲᔦ ᑳᐅᔥᑳᑎᓯᓂᒡ ᒋᓂᒋᑲᓂᐎᓂᒡ᙮ ᐋᔕ ᒦᐃ ᓃᔓᐱᐴᓐ ᑮᐃᔑᓭᓂᒃ ᐊᐲ ᐊᐊ ᐗᓇᑯᔥ ᓂᑕᒻ ᑳᑮᓈᑯᓯᑯᐸᓀᓐ᙮ 17 ᔑᑾ ᒦᐃ ᑳᑮᐃᑭᑐᑯᐸᓀᓐ ᐊᐊ ᒉᕒᐊᒫᔭ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᒪᔮ ᐱᑯ ᑮᐃᔑᓭᓂ᙮ 18 ᑫᑰᓐ ᓅᑖᑾᓐ ᐃᐃᒫ ᐅᕒᐁᒫᕽ, ᒦᐃ ᐁᓂᑖᑾᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᐊᐎᔭ ᐁᑭᒋᒪᐎᒡ ᑲᔦ ᐁᑲᒀᑕᑲᑌᒧᒡ, ᐅᕒᐁᒐᓬ ᐁᒪᐎᒫᒡ ᐅᓃᒑᓂᓴᐞ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑲᔥᑭᐋᓰ ᒋᒥᓉᑕᕽ, ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᑮᓂᐳᐗᐞ᙮ 19 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᕒᐊᑦ ᑳᐃᔥᒀᐱᒫᑎᓯᒡ, ᒎᓴᑉ ᐅᑮᐙᐸᒥᒫᓐ ᐃᓂ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᐅᑌᒐᓬᐃᒥᒥ ᐃᐃᒫ ᐃᓈᐸᒋᑲᓂᕽ 20 ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᐗᓂᔥᑳᓐ, ᒫᒌᔥ ᐊᐊ ᐊᐱᓅᒌᔥ, ᐅᒫᒫᓐ ᑲᔦ, ᐃᐃᐌᑎ ᐃᔑ ᑮᐌᓐ ᐊᑮᕽ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬ ᑳᐃᔑᓂᑳᑌᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᐋᔕ ᑲᑭᓇ ᑮᓂᐳᐗᒃ ᐃᑭ ᑳᐐᓂᓵᐙᐸᓐ ᐃᓂ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ᙮ 21 ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᒎᓴᑉ ᑮᐗᓂᔥᑳ ᐁᑮᒫᒌᓈᒡ ᐃᓂ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ, ᐅᒫᒫᓂ ᑲᔦ, ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐃᑳᕽ ᐁᑮᐃᔑ ᑮᐌᐎᓈᒡ᙮ 22 ᑮᑯᑖᒋ ᑕᔥ ᒎᑏᔭᐗᑮᕽ ᒋᐃᔖᒡ, ᐋᓃᔥ ᑮᐃᔑ ᓅᑕᒻ ᐋᕒᑭᓬᐁᔭᓲᓐ ᐁᑭᒋᐅᑭᒫᐎᓂᒡ ᐁᑮᓈᐱᔥᑲᐙᓂᒡ ᐃᓂ ᐅᓯᐸᓃᓐ ᐁᕒᐊᑕᓐ᙮ ᑮᑲᓅᒋᑲᓂᐎ ᑕᔥ ᒎᓴᑉ ᐃᐃᒫ ᐃᓈᐸᑕᒧᐎᓂᕽ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐃᔖᒡ ᐃᐃᐌᑎ ᓇᑫ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᐊᑮᕽ᙮ 23 ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᐆᑌᓈᕽ ᓈᓴᕒᐃᑦ ᑳᑮᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ ᒦ ᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᑲᐯᔑᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᒦᓇᐙ ᑳᑮᐅᒋ ᐃᔑᓭᒃ ᒪᔮ ᐱᑯ ᒋᐃᔑᓭᓂᒃ ᒣᐎᔕ ᑳᑮᐱ ᐃᑭᑐᐙᑯᐸᓀᓐ ᐃᑭ ᑳᑮᐱ ᑲᓅᑕᒪᐙᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᑕᔑᒫᐙᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐊᔓᑕᒫᑫᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ: ᒦᐃᐌ ᑫᐃᓂᓐᒡ, ᓈᓴᕒᐃᑎᕽ ᐁᐅᒌᒡ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮

ᒫᑎᔪ 3

1 ᓂᑯᑎᕽ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ ᑮᑕᑯᔑᓐ ᐁᑮᒫᒌᐐᑕᒫᑫᒡ ᐃᐃᒫ ᐱᑾᑕᑲᒥᑯᕽ ᒎᑏᔮᑳᕽ, 2 ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᑴᑳᑎᓯᒃ ᐅᒋ ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᕽ! ᐋᔕ ᐯᔓᓈᑾᓐ ᐃᐃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᐅᔑᓯᑑᒡ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ! 3 ᒞᓐ ᑕᔥ ᑳᑮ ᑕᔑᒥᑰᑯᐸᓀᓐ ᐃᓂ ᐋᐃᓭᔭᐗᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ ᐊᐲ ᐁᑮᐃᑭᑐᓂᑯᐸᓀᓐ ᒣᐎᔕ: ᐯᔑᒃ ᐊᐎᔭ ᑕᔑ ᔖᑯᐌ ᐱᑾᑕᑲᒥᒃ, ᐅᔑᑕᒪᐎᒃ ᑫᐃᔖᒡ ᐊᐊ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ, ᑾᔭᑯᒧᑕᒪᐎᒃ ᐃᐃᐌᓂ ᐅᒦᑲᓈᒻ ᑳᐐᐃᔑ ᐱᒧᓭᒡ᙮ 4 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᒞᓐ ᑳᐃᔑᑯᓇᔦᒡ, ᐱᒀᐎᑲᓀᐎᒥᑕᑎᒻ ᐅᐲᐗᔭᓐ ᑮᐅᒋ ᐅᔑᒋᑳᑌᓂ ᑫᑭᔥᑲᕽ, ᐸᔥᑴᑭᓉᔮᐲᓂ ᑮᑭᒋᐱᓱ᙮ ᐸᐸᑭᓀᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐊᒸᐞ, ᐋᒨᐎ ᓰᓯᐹᑾᑑᓂ ᑲᔦ ᐅᑮᒦᒋᓐ᙮ 5 ᐃᐃ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᑮ ᐱᓈᓯᑳᑯᒡ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᑮᐅᒌᐗᐞ, ᐃᐃᒫ ᑲᔦ ᒥᓯᐌ ᒎᑏᔭᐗᑮᕽ, ᐃᐃᒫ ᑲᔦ ᒥᓯᐌ ᐯᔓ ᒞᕒᑕᓇᐎ ᓰᐲᕽ ᙮ 6 ᐅᑮᐐᑖᓈᐙᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ, ᒞᓐ ᑕᔥ ᐅᑮ ᓰᑲᐊᑕᐙᐞ ᐃᐃᒫ ᒞᕒᑕᓇᐎ ᓰᐲᕽ᙮ 7 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒞᓐ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᓃᐱᐗᐞ ᐁᐱᐊᑕ ᓰᑲᐊᑖᓱᓂᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᐯᕒᐊᓰᐞ, ᓵᒐᓰᐞ ᑲᔦ, ᐅᐅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑮᓇᐙ ᑳᑭᓀᐱᑯᐎᔦᒃ! ᐊᐌᓀᓐ ᑳᑮᐃᓂᓀᒃ ᒋᑲᔥᑭᑑᔦᒃ ᒋᐸᓂᔥᑳᑯᔦᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᓂᔥᑳᑎᓯᐎᓐ ᑳᐐ ᐲᔖᒪᑲᓂᓂᒃ? 8 ᑫᑰᓇᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᔑᒋᑫᒃ ᒋᓈᑯᑑᔦᒃ ᑫᑫᑦ ᐃᑯ ᐁᑮ ᑴᑳᑎᓯᔦᒃ ᐃᐃᒫ ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᕽ᙮ 9 ᒥᓴᐙ ᐱᑯ ᐋᓇ ᐃᑭᑐᔦᒃ ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ ᓂᑭᒋᐊᔭᐋᒥᓈᐸᓐ, ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑭᑲᐃᔑ ᐐᒋᐃᑯᓰᒻ᙮ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑖᑲᔥᑭᐋᐞ ᐃᐃ ᐊᓯᓃᐞ ᒋᐃᓇᐌᒫᓂᐸᓐ ᐃᓂ ᐁᐸᕒᐊᐋᒪᓐ᙮ 10 ᐙᑳᑾᑦ ᑕᔥ ᑕᐋᐸᑕᓐ ᒋᑮᔥᑲᑕᐅᑣ ᐃᑭ ᒥᑎᑰᒃ ᑭᑭᒌᐱᒃ᙮ ᐊᐊᐌᑎ ᑕᔥ ᒥᑎᒃ ᑳᓂᑖᐎᑭᐋᓯᒃ ᐌᓂᔑᔑᓂᓂᒡ ᔔᒥᓇᐞ ᑕᑲᐗᐙ, ᑕᒪᒍᑌᐌᐱᓂᑲᓂᐎ ᑲᔦ᙮ 11 ᓂᐲᕽ ᐃᑕᔥ ᓃᓐ ᑭᑎᔑ ᓰᑲᐊᑕᐎᓂᓂᒻ ᒋᑭᑫᓂᒥᑰᔦᒃ ᐁᑴᑭᐱᒫᑎᓯᔦᒃ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᐐ ᐱᑕᑯᔑᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓃᕽ, ᐃᔥᑯᑌᕽ ᑲᔦ ᑭᑲᐃᔑ ᓰᑲᐊᑖᑯᐙ᙮ ᓇᐗᒡ ᐐᓐ ᐃᔥᐯᑖᑯᓯ ᐊᐲᒡ ᓃᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᓂᑌ ᐊᐲᑌᑖᑯᓯᓰ ᒋᐱᒥᐎᑖᐗᒃ ᐅᒪᑭᓯᓇᓐ᙮ 12 ᑖᐱᔥᑰ ᐃᓀᑖᑯᓯ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂ ᑳᑕᑯᓇᕽ ᐅᐸᐎᐌᐸᐃᑲᓈᑎᒃ, ᐁᐐ ᐸᐙᔑᒫᒡ ᐅᐸᑴᔑᑲᓂᒥᓇᓐ᙮ ᐅᑲ ᓇᐃᓈᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᐸᑴᔑᑲᓂᒪᓅᒥᓂᒪᓐ᙮ ᐅᑲ ᒪᒍᑌᐌᐱᓈᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᒪᔥᑯᓰᓂ ᐃᐃᒫ ᐐᑳ ᑳᔑ ᐋᑕᐌᓯᓂᓂᒃ ᐃᔥᑯᑌᓂ᙮ 13 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᑮᐱ ᐅᒌ ᐁᑮ ᐱᓈᓯᑲᐙᒡ ᐃᓂ ᒞᓇᓐ ᒋᓰᑲᐊᑖᑯᒡ ᐃᐃᒫ ᒞᕒᑕᓇᐎ ᓰᐲᕽ ᙮ 14 ᒞᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᒋᓴᓲᓐ: ᑕᑾᒡ ᓃᓐ ᑭᑖ ᓰᑲᐊᑕᐤ᙮ ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᑭᐱᓈᓯᑲᐤ᙮ 15 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᓐ: ᐊᐤ ᒫᓄ ᐃᐃᐌ ᑕᐃᔑᓭ ᒋᐃᔑᒋᑫᔭᕽ ᐋᓃᓐ ᑳᔑ ᒥᓴᐌᑕᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ 16 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔥᒀ ᓰᑲᐊᑖᓱᒡ, ᐁᑮᐊᓂ ᐊᒀᓰᒡ, ᑭᒋᑮᔑᒃ ᑮᐹᑭᓂᑳᑌᓂ, ᐅᑮᐙᐸᒫᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᐁᐱᓈᓯᑳᑯᒡ ᑖᐱᔥᑰ ᐱᑯ ᐅᒦᒦᓯᕽ ᐁᑮᐃᔑᓈᑯᓯᓂᒡ, ᐁᐱᐴᓃᓴᑖᑯᒡ᙮ 17 ᑮᓅᑕᐙ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᐁᑮᑭᑐᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ: ᒦ ᐗᐊ ᓂᑯᓯᔅ ᑳᓵᑭᐊᒃ᙮ ᐋᐱᒋ ᓂᒥᓍᐸᒫ᙮

ᒫᑎᔪ 4

1 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑᐎᓂᑰᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᐌᑎ ᐱᑾᑕᑲᒥᒃ ᒋᑲᑴᒋᐃᑯᒡ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᔭᐋᓐ᙮ 2 ᓃᒥᑕᓇ ᑕᓱᑮᔑᒃ, ᓃᒥᑕᓇ ᑕᓱᑎᐱᒃ ᑲᔦ ᑳᐐᓐ ᒋᓴᔅ ᑮᐅᒋ ᐐᓯᓂᓰ᙮ ᐐᑫ ᑕᔥ ᑮᓅᑌᔅᑲᑌ᙮ 3 ᑫᑫᑦ ᐃᑕᔥ ᒪᒋᐊᔭᐋᓐ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᓐ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᑌᐺ ᐁᔮᐎᐗᓀᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᑲᓅᔥ ᐅᑯ ᐊᓯᓃᒃ ᒋᐸᑴᔑᑲᓂᐎᐙᒡ, ᐁᑮᐃᑯᒡ᙮ 4 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᓐ: ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ: ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐃᐃᒫ ᑕᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᓰ ᐊᐎᔭ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᐁᑕ ᑳᐊᒸᒡ, ᐃᒫ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᑕᓱ ᐯᔑᑾᓂᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᐃᑭᑐᓂᒡ, ᑕᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 5 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᒪᒋᐊᔭᐋᓐ ᐅᑮᐃᔑᐎᓂᑰᓐ ᐃᐃᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑑᑌᓈᒥᓃᕽ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ, ᐁᑮᐃᔑᐎᓂᑯᒡ ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᑳᐃᔑ ᐃᔥᐹᓂᒃ ᐃᐃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᐁᑮᐃᔑ ᓃᐸᐎᐃᑯᒡ, 6 ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᐁᔮᐎᐗᓀᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᑕᑲ ᐱᓂᐸᓂᐅᓐ, ᐋᓃᔥ ᑮᐃᔑᐲᐃᑳᑌ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑲ ᑲᓅᓈᐞ ᐅᑌᒐᓬᐃᒪᐞ ᒋᑲᓇᐌᓂᒥᒀ, ᑭᑲ ᒥᒋᒥᓂᑰᒃ ᐃᐃᒫ ᐅᓂᒌᐙᕽ ᒋᐐᓴᑭᔑᓯᐗᓐ ᑭᓯᑎᕽ ᐃᐃᒫ ᑳᔑ ᐊᓯᓃᑳᒃ, ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ, ᐅᑮᐃᑰᓐ ᒪᒋᐊᔭᐋᓐ᙮ 7 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᓐ: ᒦᓇᐙ ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ: ᑫᑯ ᑲᑴᒋᐋᑫᓐ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑭᑭᔐᒪᓂᑑᒻ ᑕᑲ ᒋᑲᓇᐌᓂᒥᓄᑴᓐ᙮ 8 ᑫᔮᐱ ᐅᑮᐃᔑᐎᓂᑰᓐ ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᐁᔑ ᐃᔥᐸᑎᓈᓂᒃ, ᐁᑮᐙᐸᑕᐃᑯᒡ ᑲᑭᓇ ᑎᐯᒋᑫᐎᓇᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᑲᔦ ᐋᓃᓐ ᒫᐗᒡ ᐁᔑ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑾᑭᓐ᙮ 9 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᑲᑭᓇ ᐅᓄ ᑭᑲ ᒦᓂᓐ ᑮᔥᐱᓐ ᐅᒋᒌᑾᓃᑕᐎᔭᓐ, ᑭᒋ ᐃᓀᓂᒥᔭᓐ ᑲᔦ᙮ 10 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᓐ: ᐃᑯᒋ ᐃᔖᓐ ᑮᓐ ᓭᑕᓐ ! ᒦᓇᐙ ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ: ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑭᑭᔐᒪᓂᑑᒻ ᐐᓀᑕ ᑯ ᑭᑲ ᑭᒋ ᐃᓀᓂᒫ᙮ 11 ᐅᑮᓇᑲᓂᑰᓐ ᑕᔥ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᔭᐋᓐ᙮ ᐁᒐᓬᐊᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᐞ ᐁᑮᐐᒋᐃᑯᒡ᙮ 12 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐊᐲ ᑳᓅᑕᕽ ᒞᓇᓐ ᐁᑮ ᑕᑯᓂᑲᓂᐎᓂᒡ, ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᐃᓇᑫ ᑮᐃᔖ᙮ 13 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑮᑭᐱᒌᓰ ᐃᐃᒫ ᓈᓴᕒᐃᑎᕽ ᙮ ᒦᑕᔥ ᐌᑎ ᑳᐊᓂ ᐃᔖᒡ ᐁᑮᐃᔑᑖᒡ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ ᑲᐸᕒᓂᔭᒦᕽ ᐃᐃᒫ ᒌᑭ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ, ᐃᐃᒫ ᓭᐱᔪᓬᐊᓐ ᐊᑮᕽ ᑲᔦ ᓈᐱᑕᓬᐋᐃ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᒃ ᐆᑌᓇ᙮ 14 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᑮᐅᒋ ᐃᔑᓭᒃ ᒪᔮ ᐱᑯ ᒋᐃᔑᓭᓂᒃ ᑳᑮᐃᑭᑐᑯᐸᓀᓐ ᐊᐊ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓂ ᐋᐃᓭᔭ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, 15 ᐃᐃᐌᓂᐗᐞ ᑳᑮ ᑕᔑᒫᒡ ᐃᐃᐌᓂᐗᐞ ᑳᐃᔑᑖᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᓭᐱᔪᓬᐊᓐ ᐊᑮᕽ ᑲᔦ ᓈᐱᑕᓬᐋᐃ ᐊᑮᕽ, ᐃᐃᒫ ᒌᑫᐤ ᑭᒋᑲᒦᕽ, ᐙᐸᓄᕽ ᐃᓇᑫᑳᒻ ᒞᕒᑕᓇᐎ ᓰᐲᕽ, ᐃᐃᒫ ᑳᓬᐊᓬᐄ ᐊᑮᕽ ᐌᑎ ᑳᔑ ᐊᔮᐙᒡ ᑳᒎᐎᐎᓯᒀ᙮ 16 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᑭᑐᒡ ᐋᐃᓭᔭ: ᐃᑭ ᑕᔥ ᑲᔥᑮᑎᐱᑲᓄᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᐅᑲ ᐙᐸᑖᓈᐙ ᐃᐃ ᑭᒋᐙᓭᔮᓯᐎᓐ᙮ ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑕᔑᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐊᑮᕽ ᓂᐳᐎᓐ ᑳᔑ ᐹᑏᓇᑎᓂᓂᒃ, ᑕᐙᐸᒋᑳᑌ ᐃᐃ ᑳᐙᓭᔮᒃ᙮ 17 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᒫᒌ ᐸᐹᐐᑕᒫᑫᒡ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᑴᑳᑎᓯᒃ ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ ᐅᒋ, ᐋᔕ ᐅᒋᒋᓭ ᐊᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᐅᔑᓯᑑᒡ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ᙮ 18 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᒣᒀ ᐁᐱᒧᓭᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᓵᑲᐃᑲᓃᕽ ᑳᓬᐊᓬᐄ ᐅᑮᐙᐸᒫᐞ ᓃᔑᓐ 2 ᐁᐐᒋᑭᐌᔨᑎᓂᒡ ᐁᐸᑭᑕᐙᓂᒡ᙮ ᐋᓃᔥ ᑮᐸᑭᑕᐌᐎᓂᓂᓃᐎᐗᐞ᙮ ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᐊᐊ ᐯᔑᒃ ᑮᐃᔑᓂᑳᓱ, ᑯᑕᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᑕᕒᐆ ᑮᐃᔑᓂᑳᓱ᙮ 19 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐊᐯᔪᒃ, ᐐᒌᐎᔑᒃ! ᑳᐱ ᐃᓇᓄᑮᔦᒃ ᐁᐸᑭᑕᐙᔦᒃ, ᓅᑯᒻ ᐃᑕᔥ ᑭᑲ ᒫᒌᑭᑭᓄᐊᒪᐎᓂᓂᒻ ᒋᐲᑕᒪᐎᔦᒃ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ 20 ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᒫᒋᐐᒌᐙᐙᓐ, ᐁᑮᓇᑲᓈᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᐅᑕᓴᐲᐙᐞ᙮ 21 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐊᓂ ᐙᐸᒫᐞ ᓃᔑᓐ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐁᑕᔑ ᐸᑾᐊᓴᐲᓂᒡ ᐲᒋᒌᒫᓂᕽ ᐅᑌᑌᐙᓐ ᐁᐐᒋᐋᓂᒡ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᑮᐐᒋᑭᐌᑎᐗᐞ ᐁᑮᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ ᒌᒥᔅ ᔑᑾ ᒞᓐ ᙮ ᐅᑌᑌᓂ ᑕᔥ ᓭᐸᑏ ᑮᐃᔑᓂᑳᓱᐗᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ᙮ 22 ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᓇᑲᑖᓈᐙ ᐅᒌᒫᓂᐙ, ᐅᑮᓇᑲᓈᐙᓐ ᑲᔦ ᐅᑌᑌᐙᓐ, ᐁᑮᐊᓂ ᐐᒌᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 23 ᒥᓯᐌ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑮᐃᔖ ᐃᐃᒫ ᑳᓬᐊᓬᐄ ᐊᑮᕽ ᐁᑮ ᐸᐹᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ ᒥᓯᐌ ᒎᐗᐞ ᐅᑕᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓃᕽ ᐁᑮᐐᑕᒫᑫᒡ ᑲᔦ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ ᐃᐃᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐐᐸ ᑳᐐᐅᔑᓯᑑᒡ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ, ᐁᑮᒥᓄᐊᔮᐋᒡ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑳᐋᑯᓯᓂᒡ ᐋᓃᓐ ᐃᑯ ᐁᐃᓈᐱᓀᓂᒡ᙮ 24 ᒥᓯᐌ ᑕᔥ ᑮᓅᑖᑳᓂᐎ ᐃᐃᒫ ᓰᕒᐃᔭ ᐊᑮᕽ, ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᑳᑮ ᐲᑕᒪᐎᓐᒡ ᐃᐃ ᐅᑖᑯᓰᐞ ᐯᐸᑳᓐ ᐁᐃᓈᐱᓀᓂᒡ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᐅᑖᑯᓰᒃ ᐋᓂᑕ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᐅᑮ ᑭᑭᔥᑳᑯᐙᐞ, ᐋᓂᑕ ᑲᔦ ᑮᐅᒋᐱᓂᑯᐙᐱᓀᐗᐞ, ᐋᓂᑕ ᑲᔦ ᑮᒪᒫᒋᑯᐙᐱᓀᐗᐞ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᐅᑮᒥᓄᐊᔮᐋᐞ᙮ 25 ᐋᐱᒋ ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᑳᑮ ᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ᙮ ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᑮᐅᒌᐗᐞ ᑳᓬᐊᓬᐄ ᐊᑮᕽ, ᐌᑎ ᑲᔦ ᒥᑖᓱ ᐆᑌᓈᐎ ᐊᑮᕽ, ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ, ᒎᑏᔮᑳᕽ, ᐌᑎ ᑲᔦ ᐊᑮᕽ ᐊᑳᒪᔭᐄ ᒞᕒᑕᓇᐎ ᓰᐲᕽ ᙮

ᒫᑎᔪ 5

1 ᐁᐙᐸᒫᒡ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐋᐱᒋ ᐁᐅᓵᒦᓄᓂᒡ ᑳᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ, ᑮᐊᓂ ᑯᐹᒪᒋᐌ ᐁᐱᑾᑎᓈᓂᒃ, ᐁᑮᐊᓂ ᐅᓇᐱᒡ᙮ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐱ ᐙᑳᔥᑳᑰᐞ᙮ 2 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ ᒫᒌ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᒡ: 3 ᔕᐌᑖᑯᓯᐗᒃ ᐅᑯ ᑳᑭᑎᒫᑫᓂᒧᐙᒡ, ᑳᐊᐯᓂᒧᓄᑕᐙᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᐊᒦᐗᒃ ᐅᑯ ᒪᔮ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑭᒋ ᐅᑑᑭᒫᒥᐙᒡ! 4 ᔕᐌᑖᑯᓯᐗᒃ ᐅᑯ ᑳᒫᓀᑕᒧᐙᒡ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑲ ᒥᓉᑕᒥᐃᑯᐙᓐ᙮ 5 ᔕᐌᑖᑯᓯᐗᒃ ᐅᑯ ᑳᑭᑌᓂᒧᓯᒀ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑲ ᒦᓂᑯᐙᓐ ᑫᑰᓇᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᔓᑕᒪᐙᓂᒡ ᐃᐃ ᐅᐱᒫᑎᓰᒥᓂ᙮ 6 ᔕᐌᑖᑯᓯᐗᒃ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᐃᔑ ᐊᑕᐌᑕᒧᐙᒡ ᐋᐱᒋ ᒋᑑᑕᒧᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᐃᔑ ᐊᑕᐌᓂᒥᑯᐙᒡ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑲ ᑌᐱᓇᐌᔦᑕᒥᐃᑯᐙᓐ᙮ 7 ᔕᐌᑖᑯᓯᐗᒃ ᐃᑭ ᑳᑭᑎᒫᑭᓈᑫᐙᒡ᙮ ᐋᓃᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑲ ᑭᑎᒫᑭᓈᑯᐙᓐ᙮ 8 ᔕᐌᑖᑯᓯᐗᒃ ᐃᑭ ᑳᐯᑭᑌᐁᐙᒡ᙮ ᐅᑲ ᐙᐸᒫᐙᓐ ᐃᓴ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᐐᒌᐎᑯᐙᒡ᙮ 9 ᔕᐌᑖᑯᓯᐗᒃ ᐃᑭ ᑳᐐᒋᐋᐙᒡ ᒋᒥᓄᐐᒌᑎᓂᒡ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ ᑮᓇᐙ ᓂᓃᒑᓂᓴᒃ ᐅᑲ ᐃᑯᐙᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 10 ᔕᐌᑖᑯᓯᐗᒃ ᐃᑭ ᑳᑲᒀᑕᑭᐃᑣ ᐃᐌ ᐅᒋ ᐁᑑᑕᒧᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᐃᔑ ᐊᑕᐌᑕᒥᓂᒡ᙮ ᐊᒦᐗᒃ ᐃᑭ ᒪᔮ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑭᒋ ᐅᑑᑭᒫᒥᐙᒡ᙮ 11 ᑭᑲ ᔕᐌᑖᑯᓯᒻ ᑮᓇᐙ ᐊᐲ ᐊᐎᔭᒃ ᐁᒪᒪᒋ ᐃᓂᓀᒀ, ᔑᑾ ᐗᓂᑑᑕᐎᓀᒀ, ᔑᑾ ᒪᒋᑮᐗᓂᒧᐎᓇᓐ ᐁᓂᓀᒀ, ᐁᑭᑫᓂᒥᓀᒀ ᓃᓐ ᐁᐱᒥᐐᒌᐎᔦᒃ᙮ 12 ᑭᒋᒥᓉᑕᒧᒃ, ᒌᑫᑕᒧᒃ! ᐋᓃᔥ ᑭᒋᑎᐸᐊᒫᑰᐎᓐ ᑭᑲ ᓇᐌᑕᒫᑰᒻ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ᙮ ᐊᒦ ᐅᐌ ᒪᔮ ᑫᐐᓇᐙ ᑳᑮᐃᔑ ᑲᒀᑕᑭᐃᑣ ᐃᑭ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᐙᒡ ᑳᑮ ᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᒋᑆ ᐊᔮᔦᒃ᙮ 13 ᑮᓇᐙ ᒋᐋᐸᒋᐃᑰᔦᒃ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᔑ ᐋᐸᑕᒃ ᐃᐃ ᔒᐎᑖᑲᓐ ᑳᑕᑯᓂᑳᑌᒃ ᒦᒋᒥᕽ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᔒᐎᑖᑲᓐ ᐊᓂ ᓂᓯᑐᐳᑾᓯᓄᒃ, ᐋᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᑫᑮᐃᔑ ᔒᐎᑖᑲᓂᐗᑭᐸᓐ? ᑳᐐᓐ ᐃᑯᑕᓄ ᑕᐃᓈᐸᑕᓯᓅᓐ, ᒦ ᐁᑕ ᒋᐌᐱᓂᑳᑌᑭᐸᓐ ᐃᒫ ᑫᐊᓂ ᐃᔑ ᑕᑖᑯᑳᑌᒃ᙮ 14 ᑮᓇᐙ ᑭᐙᓭᔥᑳᒻ ᐅᐌ ᐊᑭ᙮ ᐆᑌᓇ ᑳᐸᑕᑭᑌᒃ ᐗᑭᑕᑎᓐ ᑳᐐᓐ ᑕᑮ ᑳᒋᑳᑌᓯᓅᓐ᙮ 15 ᑳᐐᓐ ᐅᔕ ᐊᐎᔭ ᐅᑖ ᓴᑲᐊᓰᓐ ᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓐ ᒋᐊᑾᓇᐊᕽ ᐊᓈᒪᔭᐄ ᒦᒋᒥᐗᔥ, ᐃᐃᒫ ᓴ ᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓈᑎᑯᕽ ᒋᐊᑰᑑᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᔑ ᐙᓴᑯᓀᓇᒪᐎᑣ ᑲᑭᓇ ᐲᑎᒃ ᑳᐊᔮᐙᒡ᙮ 16 ᒫᓄ ᔑᑾ ᑕᐃᔑ ᐙᓴᑯᓀ ᐃᐌ ᑭᐙᓴᑯᓀᐎᓂᐙ ᒋᐙᐸᒥᓀᒀ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᒋᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᑭᒥᓄᒋᑫᐎᓂᐙᓐ, ᔑᑾ ᒋᑭᒋ ᐃᓇᑭᒫᐙᒡ ᑰᓯᐙᓐ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ᙮ 17 ᑫᑯ ᐃᓀᑕᑫᒃ ᐁᐲᔖᔮᓐ ᒋᐱᓂᔑᐗᓈᒋᑑᔮᓐ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓐ ᒨᓯᔅ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᐞ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒫᑯᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᓂᑑᒋ ᐲᔖᓰ ᒋᓂᔑᐗᓈᒋᑑᔮᓐ᙮ ᐅᐅᐌ ᑕᔥ ᑳᑮᐅᒋ ᐲᔖᔮᓐ ᒋᑑᑕᒫᓐ ᐃᐃ ᒋᐃᔑᐌᐸᒃ ᐋᓃᓐ ᐁᔑᓭᒃ ᐃᐃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ᙮ 18 ᐌᐌᓂ ᓈᑲᑕᐌᑕᒧᒃ ᐅᐅᐌ: ᒥᓂᒃ ᐅᐌ ᑭᒋᑮᔑᒃ ᔑᑾ ᐊᑭ ᑫᐊᓂ ᐊᔮᒪᑲᑭᓐ, ᑳᐐᓐ ᐊᐙᒡ ᐯᔑᒃ ᐅᔑᐲᐃᑲᓐ ᑲᔦ ᒐᑭᐲᐃᑲᓐ ᑕᓅᑌᓭᓯᓅᓐ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᕽ ᐅᒋ, ᐲᓂᔥ ᑲᑭᓇ ᒋᐊᓂ ᑎᐱᓭᑭᓐ᙮ 19 ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐊᐌ ᑫᔕᔒᐱᑕᕽ ᐅᓄ ᐅᓇᔓᐌᐎᓇᓐ ᐴᔥᑫ ᒫᐗᒡ ᑳᐊᑳᓭᑖᑾᓂᓂᑭᓐ, ᐊᓂ ᐃᔑ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᒡ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᐞ, ᐊᒦ ᐊᐌ ᒫᐗᒡ ᐸᑮ ᑫᐃᓀᑖᑯᓯᒡ ᐊᐲ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑫᐅᔑᓯᑑᓂᒡ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓂ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᑫᑑᑕᕽ ᑲᔦ ᑫᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ, ᓃᐱᐗᐞ ᑕᐃᓀᑖᑯᓯ ᐃᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓃᕽ᙮ 20 ᐊᒦᑕᔥ ᐅᐌ ᐁᔑ ᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ: ᐊᐗᔑᒣ ᐊᔮᒀᒥᓯᒃ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐊᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐃᔑ ᐊᑕᐌᓂᒥᓀᒃ ᒋᑑᑕᒣᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐃᑭ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᔑᑾ ᐃᑭ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᑳᑑᑕᒧᐙᒡ᙮ ᒦ ᐁᑕ ᐅᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑫᐃᔑ ᑭᒋᐅᑑᑭᒫᒥᔦᒃ, ᐊᐗᔑᒣ ᑭᒋ ᐊᔮᒀᒥᓯᔦᒃ᙮ 21 ᑭᑮᓅᑖᒻ ᑳᑮᐃᓂᑣ ᐃᑭ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᒣᐎᔕ: ᑫᑯ ᓂᔑᐌᑫᓐ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᐊᐊ ᑫᓂᔑᐌᒡ, ᑕᐃᔑᐎᓈ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓂᐗᓐ᙮ 22 ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᑎᔑ ᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ: ᐊᐎᔭ ᐁᓂᔥᑳᑎᓯᒡ, ᑫᑰᓐ ᐁᐃᓀᓂᒫᒡ ᐐᒋᑭᐌᔭᓐ, ᑕᐃᔑᐎᓈ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓂᐗᓐ᙮ ᑲᔦ ᐊᐌᓀᓐ ᑫᐃᓈᑴᓐ ᐐᒋᑭᐌᔭᓐ, ᑳᐐᓐ ᐃᑯᑕᓄ ᑭᑎᓈᐸᑎᓯᓰ, ᒦᐃᒫ ᑫᐃᔑᐎᓂᓐᒡ ᑳᐃᔑ ᒫᐗᒋᐃᑎᓂᒡ ᑳᓂᑖ ᐅᓈᑯᓂᑫᓂᒡ᙮ ᐊᐎᔭ ᑕᔥ ᑫᐃᓈᑴᓐ ᐐᒋᑭᐌᔭᓐ: ᑮᓐ ᑮᐗᔥᑴᑳᓐ! ᑕᓇᓃᓴᓂᐃᑎᓱ ᒋᐃᔖᒡ ᒪᒋ ᐃᔥᑯᑌᕽ᙮ 23 ᒦᑕᔥ ᐅᐌ ᐅᒋ, ᑮᔥᐱᓐ ᐲᑑᔭᓐ ᑭᐸᑭᑎᓂᑫᐎᓐ ᐃᐃᒫ ᐸᑭᑎᓈᓱᐎᓈᐱᑯᕽ ᒋᐸᑭᑎᓇᒪᐎᓐᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᒦᐃᒫ ᑕᔥ ᒣᑲᐎᓭᔭᓐ ᓂᑯᑕᓄ ᐁᐃᓀᓂᒥᒃ ᑮᒋᑭᐌ, 24 ᓇᑲᑕᓐ ᐊᒦᐃᒫ ᑭᐸᑭᑎᓂᑫᐎᓐ ᒌᑲᔭᐄ ᐸᑭᑎᓈᓱᐎᓈᐱᑯᕽ᙮ ᐊᒦ ᐊᓂ ᐃᔑ ᒫᒑᓐ, ᐊᑲᐌ ᒋᐌᐱᓇᒪᐎᒃ ᑮᒋᑭᐌ, ᔑᑾ ᐱᑮᐌᓐ ᒋᐸᑭᑎᓂᑫᔭᓐ᙮ 25 ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᐐᑎᐹᑯᓂᒃ ᑲᔦ ᐃᔑᐎᓂᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᕽ, ᔐᒫᒃ ᒋᑲᑴ ᑲᔥᑭᐊᒡ ᒋᐴᓂ ᓂᔥᑫᓂᒥᒃ ᑫᔮᐱ ᐁᔥᒀ ᐃᔑᓭᔭᓐ ᒋᑆ ᑕᑯᔑᓀᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᐹᑲᒡ ᐃᒫ ᑮᐊᔮᔭᓐ, ᐊᒦ ᑫᓂ ᐃᔑᐸᑭᑎᓂᒃ ᒋᐅᓇᔓᐙᓂᒥᒃ ᑎᐹᑯᓂᑫᐎᓂᓂᐗᓐ᙮ ᑎᐹᑯᓂᑫᐎᓂᓂ ᑕᔥ ᑭᑲ ᐸᑭᑎᓂᒃ ᔑᒫᑲᓂᔕᓐ ᒋᑭᐸᐅᒥᒃ᙮ 26 ᑌᐺ ᑭᑎᓂᓐ, ᐊᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑫᐊᔮᔭᓐ ᑭᐸᐅᑏᐎᑲᒥᑯᕽ, ᐹᓂᒫ ᑮᑎᐸᐊᒪᓐ ᐃᐌ ᒥᓂᒃ ᑫᑎᐸᐃᑫᐃᑰᔭᓐ᙮ 27 ᑭᑮᓅᑖᒻ ᐁᐃᑭᑐᕽ: ᑫᑯ ᐸᐹᒣᓂᒫᑫᓐ ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᐐᒋᐙᑲᓇᓐ᙮ 28 ᓃᓐ ᑕᔥ ᑭᑎᔑ ᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ: ᐊᐎᔭ ᐱᑯ ᑳᑲᓇᐙᐸᒫᒡ ᐁᒥᓴᐌᓂᒫᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ, ᐋᔕ ᐅᐐᒋᐱᔑᒀᑎᓰᒫᓐ ᐃᐃᒫ ᐅᑎᓀᑕᒧᐎᓂᕽ᙮ 29 ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᔥᑮᔑᒃ ᐅᒋ ᐗᓂᑑᑕᒪᓐ, ᐸᑾᒋᐱᑑᓐ, ᐌᐱᓇᓐ! ᓇᐗᒡ ᑖᐅᓂᔑᔑᓐ ᐯᔑᒃ ᑭᑎᔑᓈᑯᓯᐎᓐ ᒋᓂᔑᐗᓈᑕᒃ, ᐁᑳ ᑕᔥ ᒥᓯᐌ ᑭᐐᔭᐤ ᒪᒋ ᐃᔥᑯᑌᕽ ᒋᐃᔑᐌᐱᓂᑳᑌᓯᓄᒃ᙮ 30 ᑮᔥᐱᓐ ᑭᑭᒋᓂᒃ ᐅᒋ ᐗᓂᑑᑕᒪᓐ, ᑮᔥᑲᐊᓐ, ᐌᐱᓇᓐ! ᐋᓃᔥ ᓇᐗᒡ ᑖᐅᓂᔑᔑᓐ ᐯᔑᒃ ᑭᐸᑫᓯᐎᓐ ᒋᓂᔑᐗᓈᑕᒃ, ᐁᑳ ᑕᔥ ᒥᓯᐌ ᑭᐐᔭᐤ ᒪᒋ ᐃᔥᑯᑌᕽ ᒋᐃᔑᐌᐱᓂᑳᑌᓯᓄᒃ᙮ 31 ᐊᒦ ᐅᐌ ᑳᐃᑭᑐᓈᓂᐗᑭᐸᓐ: ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓂᓂ ᐐᐌᐱᓈᒡ ᐃᓂ ᐐᐗᓐ, ᐊᑲᐌ ᐅᑲ ᒦᓈᓐ ᐌᐱᓂᑎᐎᒪᓯᓇᐃᑲᓀᔅ᙮ 32 ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ: ᐊᐎᔭ ᑫᐌᐱᓈᑴᓐ ᐐᐗᓐ, ᒥᓴᐙ ᑯ ᐋᓇᑮ ᐱᔑᒀᑎᓯᓯᓂᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᓐ ᐐᑎᑫᒫᓂᒡ, ᒦᐃᐌ ᐁᐃᔑᒋᑫᐋᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ ᒋᐱᔑᒀᑎᓯᓂᒡ᙮ ᑲᔦ ᐊᐌᓀᓇᓐ ᐃᑕᔥ ᑫᐐᑎᑫᒫᓂᑴᓐ ᐃᓂᐌ ᑳᐌᐱᓂᒥᓐᒡ, ᒦ ᑲᔦ ᐁᓇᑭᒥᓐᒡ ᐁᐱᔑᒀᑎᓯᓂᒡ᙮ 33 ᑭᑮᓅᑖᒻ ᑳᑮᐃᓂᑣ ᒣᐎᔕ: ᑫᑯ ᐲᑯᓇᑫᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᔓᑕᒫᑫᔭᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑫᑰᓐ ᑮᐋᔩᒋ ᐊᔓᑕᒫᑫᔭᓐ ᑭᑲ ᑑᑕᒪᐙ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐃᐃᐌ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᔓᑕᒪᐗᒡ᙮ 34 ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ: ᑫᑯ ᐐᑕᑫᓐ ᑫᑰᓐ ᐐᒪᔥᑲᐎ ᐃᑭᑐᔭᓐ ᐁᐊᔓᑕᒫᑫᔭᓐ ᑫᑰᓐ᙮ ᑫᑯ ᐐᑕᑫᓐ ᑭᒋᑮᔑᒃ ᐐᒪᔥᑲᐎ ᐃᑭᑐᔭᓐ᙮ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐅᔕ ᐌᑎ ᑳᔑ ᓇᒪᑕᐱᒡ ᐅᑑᑭᒫᐗᐱᐎᓂᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ 35 ᑫᑯ ᐐᑕᑫᓐ ᐅᐅ ᐊᑭ ᐐᒪᔥᑲᐎ ᐃᑭᑐᔭᓐ᙮ ᐊᑭ ᐅᔕ ᐃᐃᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐊᐱᓯᑌᐱᒡ᙮ ᑫᑯ ᑲᔦ ᐐᑕᑫᓐ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒻ ᐋᓃᔥ ᐊᒦᐃᐌ ᐅᑑᑌᓇᐎᒻ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒫᐗᒡ ᑳᑭᒋᐅᑭᒫᐎᒡ᙮ 36 ᑫᑯ ᑲᔦ ᐊᐙᒡ ᐸᑮ ᐐᑕᑫᓐ ᐃᐃ ᑭᑎᒀᓐ ᐐᒪᔥᑲᐎ ᐃᑭᑐᔭᓐ ᐊᐲ ᑫᑰᓐ ᐊᔓᑕᒫᑫᔭᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐅᔕ ᑭᑲ ᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᐯᔑᒀᐲᒃ ᑮᓂᓯᔅ ᒋᒪᑲᑌᐙᒃ ᔑᑾ ᒋᐙᐱᔥᑳᒃ ᐯᔑᒃ᙮ 37 ᐁᐊᐞ ᐁᑕ ᐃᑭᑐᓐ, ᔑᑾ ᑳᐐᓐ᙮ ᐌᑯᓀᓐ ᐊᐗᔑᒣ ᐁᔑᓭᒃ ᐊᐲᒡ ᐅᓄ, ᐊᒦᐃᒫ ᐌᒋᓭᒃ ᑳᒫᓈᑕᒃ᙮ 38 ᑭᑮᓅᑖᒻ ᐅᐅᐌ ᑳᐃᑭᑐᓈᓂᐗᑭᐸᓐ: ᐊᐎᔭ ᓴ ᑕᐃᔑ ᑲᒀᑕᑭᐋ ᐋᓃᓐ ᑳᑑᑕᕽ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑭᒑᐱᐌᐸᑲᓈᒫᒡ ᐊᐎᔭᓐ, ᑫᐐᓐ ᐃᓴ ᑕᑭᒑᐱᐌᐸᑲᐃᑲᓂᐎ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᒪᓈᐱᑌᐌᐸᑲᓈᒫᒡ ᐊᐎᔭᓐ, ᑫᐐᓐ ᐃᓴ ᑕᒪᓈᐱᑌᐌᐸᑲᓈᓱ᙮ 39 ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᑭᑎᓂᓂᓂᒻ: ᑫᑯ ᑮᐌᑑᑕᐙᑫᓐ ᐊᐊ ᑮᒋᐱᒫᑎᔅ ᐃᐃ ᑳᑑᑕᐎᒃ᙮ ᐊᐎᔭ ᑕᔥ ᐸᓰᑴᑲᓈᒥᒃ ᑭᑭᒋᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫ, ᑴᑸᑴᓄᑕᐤ ᑭᓇᒪᑎᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫ ᒋᐃᔑ ᐸᓰᑴᑲᓈᒥᒃ᙮ 40 ᔑᑾ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᐃᔑᐎᓂᒃ ᑎᐹᑯᓂᑫᐎᓂᓂᐗᓐ ᒋᑎᐸᐃᑫᐃᒃ ᑭᐸᐸᑭᐗᔮᓂᓂ, ᑭᐲᓯᑲᐙᑲᓂᓂ ᑲᔦ ᐊᓂᒦᔥ᙮ 41 ᐱᑯ ᐊᐎᔭ ᐸᑳᓐ ᐊᑮᕽ ᑳᐅᒌᐙᒡ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᑳᒋᓂᔕᐅᒃ ᒋᐃᓂᒃ ᐯᔑᑯᑎᐸᐃᑲᓐ ᒋᐃᔑᐎᑖᐗᒡ ᐅᐱᒥᐗᓈᓐ, ᑫᔮᐱ ᐯᔑᑯᑎᐸᐃᑲᓐ ᐃᔑᐎᑖᐤ ᐊᐗᔑᒣ᙮ 42 ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᑫᑰᓐ ᑲᑴᒋᒥᒃ, ᒦ ᐃᔑ ᒦᔥ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᐐᐊᐎᐋᓱᒥᒃ ᑫᑰᓐ, ᒦ ᐃᔑᐊᐎᐞ᙮ 43 ᑭᑮᓅᑖᒻ ᑳᑮᐃᑭᑐᓈᓂᐗᕽ: ᓵᑭᐞ ᐃᑭ ᑳᓵᑭᐃᒀ, ᔒᑫᓂᒻ ᐃᑭ ᑳᔒᑫᓂᒥᒀ᙮ 44 ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᑎᓂᓂᓂᒻ: ᓵᑭᐃᑯᒃ ᐃᑭ ᑳᔒᑫᓂᒥᓀᒀ, ᑲᔦ ᐊᓇᒥᐁᑕᒪᐎᑯᒃ ᑳᒪᒋᑑᑕᐎᓀᒀ᙮ 45 ᒦᑕᔥ ᒋᐅᓃᒑᓂᓯᒥᓀᒃ ᑭᑌᑌᐙ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᒡ᙮ ᐋᓃᔥ ᐐᓐ ᐅᑎᔑᑕᒪᐙᐞ ᑮᓯᓲᓐ ᒋᓵᑳᓱᑯᓂᒡ ᒣᒋ ᐃᔑᐌᐱᓯᓂᒡ ᑲᔦ ᒣᓍᑎᓯᓂᒡ᙮ 46 ᐌᑯᓀᓐ ᑫᐅᒋ ᑎᐸᐊᒪᐎᓀᑭᐸᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑮᔥᐱᓐ ᓵᑭᐁᒀ ᐁᑕ ᐃᑭ ᑳᓵᑭᐃᓀᒀ? ᐊᐴᔥᑫ ᒦ ᐯᔑᑾᓐ ᐁᔑᒋᑫᐙᒡ ᐃᑭ ᑳᒫᐗᑑᓈᐙᒡ ᑖᑭᔅ ᔔᓂᔮᓐ᙮ 47 ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓇ ᐁᑕ ᐴᔔᐊᑣ ᐅᑯ ᑭᑕᓇᒥᐁᐎᓂᕽ ᑳᐅᒌᐙᒡ, ᐌᑯᓀᓐ ᐁᑑᑕᒣᒃ ᐊᐲᒡ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᒃ? ᐊᐴᔥᑫ ᐃᑭ ᑳᑭᑫᓂᒫᓯᒀ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᒦᐃ ᐁᔑᒋᑫᐙᒡ᙮ 48 ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᒋᒥᓄᐱᒫᑎᓯᔦᑭᐸᓐ ᒥᓯᐌ ᑭᐱᒫᑎᓯᐎᓂᐙᕽ, ᐋᓃᔥ ᐐᑫ ᑌᒥᓯᐌ ᒥᓄᐱᒫᑎᓯ ᑭᑌᑌᐙ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᒡ᙮

ᒫᑎᔪ 6

1 ᒋᓴᔅ ᐅᐅᐌ ᑮᐊᓂ ᐃᑭᑐ: ᐊᔮᒀᒥᓯᒃ! ᐊᐲ ᐙᒥᓄᑑᑕᒣᒃ ᐅᒋ ᐊᓇᒥᐋᐎᓂᕽ, ᑫᑯ ᑑᑕᑫᒃ ᐁᔑ ᐊᔮᐙᒡ ᐊᐎᔭᒃ ᒋᑲᓇᐙᐱᒥᓀᒀ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑑᑕᒣᒃ ᑭᑌᑌᐙ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᒡ ᑳᐐᓐ ᑭᑲ ᑎᐸᐊᒫᑯᓰᐙ᙮ 2 ᒦᐃᐌ ᑕᔥ ᐅᒋ, ᐊᐲ ᐁᒦᓇᒡ ᐊᐎᔭ ᑳᑭᑎᒫᑭᓯᒡ ᑫᑰᓐ, ᑫᑯ ᑲᑴ ᐙᐸᑕᐃᐌᑫᓐ, ᑖᐱᔥᑰ ᐐᓇᐙ ᑳᑑᑕᒧᐙᒡ ᑳᒥᓍᑎᓰᔑᑑᐙᒡ, ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᔑᑾ ᒦᑲᓈᕽ ᐁᑑᑕᒧᐙᒡ ᒋᑭᑕᑭᒥᑯᐙᒡ ᐊᐎᔭᐞ᙮ ᑫᑯ ᑮᓐ ᓇᓈᐱᓇᐙᑫᓐ᙮ ᑭᑫᑕᓐ ᐅᐅᐌ! ᐋᔕ ᑲᑭᓇ ᑮᑎᐸᐊᒪᐙᐗᒃ᙮ 3 ᑮᓐ ᐃᑕᔥ, ᐊᐲ ᐁᐐᒋᐊᑣ ᐃᑭ ᑫᑎᒫᑭᓯᐙᒡ, ᑫᑰ ᐊᐎᔭ ᐐᑕᒪᐙᑫᓐ, ᑑᑕᓐ ᐐᑫ ᒋᒪᓈᓈᑯᑑᔭᓐ, 4 ᐐᑫ ᑮᒨᒋᒋᑫᓐ ᑲᔦ ᐊᐙᒡ ᐸᑮ ᐊᐎᔭᒃ ᒋᑭᑫᑕᓯᒀ᙮ ᒦᑕᔥ ᑮᓀᑕ ᒋᑭᑫᑕᒪᓐ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑭᑌᑌ ᑳᐙᐸᑕᕽ ᓂᔑᑫ ᑳᑑᑕᒪᓐ, ᐐᓐ ᑭᑲ ᑎᐸᐊᒫᒃ᙮ 5 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐊᓇᒥᐋᔦᒃ, ᑳᐐᓐ ᑭᑲ ᐃᔑᓈᑯᓯᓰᒻ ᑳᐃᔑᓈᑯᓯᐙᒡ ᑳᒥᓍᑎᓰᑳᓱᐙᒡ᙮ ᐅᓵᑭᑑᓈᐙ ᐁᓃᐸᐎᐙᒡ ᐁᐊᓇᒥᐋᐙᒡ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᔑᑾ ᐁᑮ ᑫᒧᓂᓂᑭᓐ ᒦᑲᓇᐗᓐ, ᒋᐙᐸᒥᑯᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ᙮ ᑭᑫᑕᒧᒃ ᐅᐅ! ᐋᔕ ᑲᑭᓇ ᑮᑎᐸᐊᒪᐙᐗᒃ᙮ 6 ᑮᓐ ᐃᑕᔥ ᐁᐊᓇᒥᐋᔭᓐ, ᐲᑎᑫᓐ ᑭᐸᑫᒋᑲᓂᕽ, ᑭᐸᐊᓐ ᑭᑎᔥᒀᑌᒻ, ᐊᓇᒥᐁᑕᐤ ᑭᑌᑌ ᑳᐙᐸᒫᓯᐎᓐᒡ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑭᑌᑌ ᑳᑭᑫᑕᕽ ᓂᔑᑫ ᑳᐃᔑᒋᑫᔭᓐ, ᐐᓐ ᑭᑲ ᑎᐸᐊᒫᒃ᙮ 7 ᐊᐲ ᓴ ᐁᐊᓇᒥᐋᔦᒃ ᑫᑯ ᓈᐱᑮᔗᐎᓇᓐ ᑫᑰᓐ ᐁᓈᐸᑕᓯᓄᑭᓐ ᐋᐸᒋᑑᑫᒃ, ᑳᑑᑕᒧᐙᒡ ᐅᒪᓂᑑᑫᔥᑲᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᒦ ᐁᑕ ᑫᐃᔑ ᓅᑕᐎᔭᒥᓐᒡ ᒪᓂᑑ ᑮᔥᐱᓐ ᓃᐱᐗᐞ ᐃᐌ ᑳᑮᑭᑐᔮᕽ ᐁᐃᓀᑕᒧᐙᒡ᙮ 8 ᑫᑯ ᓈᓈᐱᓇᐙᑫᒀᓂᒃ, ᐋᓃᔥ ᑭᑌᑌᐙ ᐅᑭᑫᑖᓐ ᐌᑯᓀᓐ ᐁᔑ ᓅᑌᓭᔦᒃ ᒋᑆ ᑲᑴᒋᒣᒃ᙮ 9 ᐅᐅ ᑕᔥ ᑮᓇᐙ ᐃᔑ ᐊᓇᒥᐋᒃ: ᓂᑌᑌᓈᓐ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐁᔮᔭᓐ! ᑭᑲᑴᒋᒥᑰ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᒋᑭᒋ ᐃᓀᑕᕽ ᑭᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓐ᙮ 10 ᑭᑲᑴᒋᒥᑰ ᐃᐃᐌ ᒋᐱ ᐅᔑᓯᑑᔭᓐ ᑭᑑᑭᒫᐎᐎᓐ, ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᒃ ᒋᑑᑕᒧᐙᒡ ᑭᑎᓀᑕᒧᐎᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᑑᒋᑳᑌᒃ ᐌᑎ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ᙮ 11 ᒦᔑᔑᓈᒻ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑲᒃ ᒦᒋᒻ ᑫᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᔮᕽ᙮ 12 ᐴᓀᑕᒪᐎᔑᓈᒻ ᑳᑮᐃᔑ ᒪᒋᑑᑕᒫᕽ, ᑳᐃᔑ ᐴᓀᑕᒪᐗᑭᑣ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᒪᒋᑑᑕᐎᔭᒥᑣ᙮ 13 ᑫᑯ ᐃᔑᐎᔑᔑᓈᑳᕽ ᑯᒋᐃᑰᐎᓂᕽ᙮ ᑲᓇᐌᓂᒥᔑᓈᒻ ᑕᔥ ᐅᒋ ᐊᐊ ᒪᒋᐊᔭᐋ ᒋᔖᑰᒋᐃᓯᓄᐎᔭᒥᓐᒡ᙮ 14 ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᐴᓀᑕᒪᐌᒀ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᑳᒪᒋᑑᑕᐎᓀᒀ, ᑭᑌᑌᐙ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᒡ ᑲᔦ ᐐᓐ ᑭᑲ ᐴᓀᑕᒫᑯᐙ᙮ 15 ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᐁᑳ ᐴᓀᑕᒪᐙᓯᐌᒀ ᐃᓂ ᒪᒋᑫᑰᓇᓐ ᑳᑑᑕᐎᓀᒀ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐐᓐ ᑭᑌᑌᐙ ᑭᑲ ᐴᓀᑕᒫᑯᓰᐙ ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ᙮ 16 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ, ᐊᐲ ᑮᐐᓯᓂᓯᐌᒃ ᐊᓇᒥᐋᐎᓂᕽ ᐅᒋ, ᑫᑯ ᐃᔑᓈᑯᓯᑫᒃ ᑳᐃᔑᓈᑯᓯᐙᒡ ᐅᒥᓍᑎᓰᔑᑑᒃ, ᐁᑲᔥᑫᑕᒥᓈᑯᓯᐙᒡ᙮ ᐋᓃᔥ ᑲᒀᑕᑭᓈᑯᓯᐃᑎᓱᐗᒃ ᒋᐙᐸᒥᑯᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ ᐁᐐᓯᓂᓯᒀ ᐊᓇᒥᐋᐎᓂᕽ ᐅᒋ᙮ ᑭᑫᑕᒧᒃ ᐅᐅ: ᐋᔕ ᑲᑭᓇ ᑮᑎᐸᐊᒪᐙᐗᒃ᙮ 17 ᑮᓐ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ, ᐊᐲ ᑮᐅᒋ ᐐᓯᓯᐗᓐ, ᑭᓰᔩᑴᓐ, ᐱᓈᑴᐅᓐ, 18 ᐁᑳ ᒋᑭᑫᓂᒥᓯᓄᒀ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᒃ ᐁᐐᓯᓂᓯᐗᓐ, ᐐᓐ ᐁᑕ ᑭᑌᑌ ᑳᐙᐸᒫᓯᐎᓐᒡ᙮ ᐊᐌ ᑕᔥ ᑭᑌᑌ ᐅᑭᑫᑖᓐ ᓂᔑᑫ ᑳᐃᔑᒋᑫᔭᓐ᙮ ᐐᓐ ᑭᑲ ᑎᐸᐊᒫᒃ᙮ 19 ᑫᑯ ᓇᐊᑑᑫᒃ ᑭᑕᑣᑲᓂᑳᓱᐎᓂᐙᓐ ᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑫᑕᔑ ᓂᔑᐗᓈᒋᒪᓂᒎᔑᐗᑭᓐ, ᑲᔦ ᑫᑕᔑ ᐊᒀᒀᐱᑭᓯᑭᓐ, ᑲᔦ ᐃᒫ ᑭᒨᑎᔥᑲᒃ ᒋᐲᑾᐊᒧᐙᒡ ᒋᐲᑎᑫᐙᒡ ᒋᑭᒨᑎᐙᒡ᙮ 20 ᐊᑑᒃ ᐃᑕᔥ ᑭᐌᓅᑎᓯᐎᓂᐙᓐ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ, ᐃᒫ ᑫᑕᔑ ᓂᔑᐗᓈᒋᑑᓯᑾ ᒪᓂᒎᔕᒃ, ᑫᑕᔑ ᐊᒀᒀᐱᑭᓯᓯᓄᑭᓐ ᑲᔦ᙮ ᒦ ᐌᑎ ᑳᐐᓐ ᑕᐲᑾᐃᑫᓰᐗᒃ ᑭᒨᑎᔥᑲᒃ ᒋᐱ ᑭᒨᑎᐙᒡ᙮ 21 ᐋᑎ ᐃᒫ ᑫᐃᔑ ᐊᑌᒃ ᑭᐌᓅᑎᓯᐎᓂᐙᓐ, ᒦ ᑯ ᐃᒫ ᑲᔦ ᑮᓐ ᑫᐃᔑ ᒥᓴᐌᑕᒪᓐ ᒋᐊᔮᔭᓐ᙮ 22 ᑭᐙᑉ ᑭᔥᑮᔑᑰᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓐ ᐁᐙᑌᓇᒫᑯᔭᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᐅᓂᔑᔑᑭᓐ ᑭᔥᑮᔑᑰᓐ, ᑭᐸᑲᑭᓇᒻ, ᐙᓭᔮ ᐁᑭᑭᔥᑳᑯᔭᓐ᙮ 23 ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᐁᑳ ᐅᓂᔑᔑᓯᓄᑭᓐ ᑭᔥᑮᔑᑰᓐ, ᑳᐐᓐ ᑭᐙᐱᓰ, ᑎᐱᑭᓯᐎᓐ ᑭᑭᑭᔥᑳᑯᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᐌ ᑎᐱᑭᓯᐎᓐ ᐅᒋᐊᔮᔭᓐ ᐃᒫ ᑭᐙᐱᐎᓂᕽ, ᐋᓇ ᐃᓀᑖᑾᒃ ᒋᐙᑌᓇᒫᑰᔭᓐ, ᐅᒋᑕ ᐱᑯ ᑲᔥᑮᑎᐱᑲᓐ ᑭᑲ ᑭᑭᔥᑳᑯᓐ! 24 ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑲ ᑎᐯᓂᒥᑯᓰᐞ ᓃᔑᓐ ᐅᑭᒫᐞ᙮ ᐋᓃᔥ ᐯᔑᒃ ᐅᑲ ᔒᑫᓂᒫᓐ, ᔑᑾ ᐯᔑᒃ ᐅᑲ ᓵᑭᐋᓐ᙮ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᐌ ᐅᑲ ᑭᒋᐎᓈᓐ, ᔑᑾ ᐯᔑᒃ ᐅᑲ ᐌᐱᓈᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑭᑖ ᑎᐯᓂᒥᑯᓰ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑲᔦᔥ ᒋᑕᑯᑎᐯᓂᒥᑭᐸᓐ ᔔᓂᔮ᙮ 25 ᐊᒦ ᐅᐌ ᑳᐅᒋ ᑲᓅᓂᓇᑰᒃ: ᑫᑯ ᐅᒋ ᒥᑯᔥᑳᑌᑕᑫᒃ ᐌᑯᓀᓐ ᑫᒦᒋᔦᒃ ᑲᔦ ᑫᒥᓂᑴᔦᒃ, ᑲᔦ ᐃᒫ ᑭᐐᔭᐎᐙᕽ ᑫᑭᑭᔥᑲᒣᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᐊᐗᔑᒣ ᐃᓀᑖᑾᓯᓅᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐊᐲᒡ ᐃᐃᐌ ᒦᒋᒻ? ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᐊᐗᔑᒣ ᐊᐲᑌᑖᑾᓯᓅᓐ ᑭᐐᔭᐎᐙᓐ ᐊᐲᒡ ᑭᑭᔥᑭᑲᓇᓐ? 26 ᓇᔥᑫ ᐱᓀᔒᔕᒃ ᑳᐸᐹᒥᓭᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᑭᑎᑫᓰᐗᒃ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᒫᐗᒋᒋᑫᓰᐗᒃ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᓇᐊᑕᒫᓱᓰᐗᒃ ᐊᑖᓱᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᑫᔮᐱ ᑕᔥ ᑭᑌᑌᐙ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᒡ ᑫᔮᐱ ᐅᑕᔕᒫᐞ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑮᓇᐙ ᐊᐗᔑᒣ ᑭᑕᐲᑌᑖᑯᓯᓰᒻ ᐊᐲᒡ ᐃᑭ ᐱᓀᔒᔕᒃ? 27 ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᒥᑯᔥᑳᑌᑕᒣᒃ ᐋᓃᓐ ᑫᑮᐃᔑᐱᒫᑎᓯᒡ ᑭᓉᔥ, ᑫᑫᑦ ᐃᓇ ᑭᓉᔥ ᑕᐱᒫᑎᓯ? 28 ᐌᑯᓀᔥ ᐌᒋ ᒥᑯᔥᑳᑌᑕᒣᒃ ᐋᓃᓐ ᑫᐅᒋ ᑭᑭᔥᑭᑫᔦᒃ? ᓇᔥᑫ ᐙᐱᑾᓃᓐ ᐱᑾᒐᔭᐄ ᑳᓂᑖᐎᑭᑭᓐ! ᐱᓵᓂᑯ ᓂᑖᐎᑭᓅᓐ, ᑳᐐᓐ ᐊᓄᑮᒪᑲᓯᓅᓇᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐅᔑᑕᒫᓲᒪᑲᓯᓅᓇᓐ ᑭᑭᔥᑭᑲᓇᓐ᙮ 29 ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᐃᑕᔥ: ᐊᐴᔥᑫ ᐊᐌ ᑭᒋᐅᑭᒫ ᔂᓬᐊᒪᓐ ᐋᓇᑮ ᑭᒋᐌᓅᑎᓯᒡ, ᑳᐐᓐ ᑮᐃᔑ ᐅᓂᔑᔑᓯᓂᓂᐗᓐ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓇᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐯᔑᒃ ᐅᓄ ᐙᐱᑾᓃᓐ ᑳᐃᔑ ᒥᓄᓈᑾᒃ᙮ 30 ᑲᔦ ᐃᓂ ᒪᔥᑯᓰᓐ ᑳᓂᑖᐎᑭᑭᓐ, ᐐᐸ ᑳᐊᓂ ᓂᐴᒪᑲᑭᓐ, ᑳᐸᑾᒋᐱᑑᔭᕽ ᑫᐐ ᐴᑕᐙᑫᔭᕽ, ᐊᐴᔥᑫ ᒦᐗᓄᓄ ᑎᓄ ᒪᔥᑯᓰᓐ ᐅᐱᒋᑯᓇᔦᑑᓇᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ ᑫᒋᓈᒡ ᐄᑐᒃ ᑲᔦ ᑮᓇᐙ ᑭᑲ ᒦᓂᑯᐙ ᑫᑭᑭᔥᑲᒣᒃ! ᐁᑕᑕᐌ ᐊᑳᓯᓐ ᑭᑌᐺᔦᑕᒧᐎᓂᐙ! 31 ᑫᑯ ᓇᔥᑫ ᒥᑯᔥᑳᑌᑕᑫᒃ ᒋᐃᑭᑐᔦᒃ: ᐋᑎ ᑫᐅᑎᓇᒫᕽ ᑫᒦᒋᔮᕽ ᑲᔦ ᑫᒥᓂᑴᔮᕽ? ᐋᑎ ᑲᔦ ᑫᐅᒋ ᑭᑭᔥᑭᑫᔮᕽ? 32 ᐊᒦᐗᓄᓄ ᒨᔕᒃ ᑳᓇᓈᑐᓀᐊᒧᐙᒡ ᐃᑭ ᐁᑳ ᑳᑭᑫᓂᒫᓯᒀ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᑭᑌᑌᐙ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᒡ ᐅᑭᑫᑖᓐ ᐁᓅᑌᓭᔦᒃ ᒦᐗᓄᓄ᙮ 33 ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐐᓐ, ᒦ ᐅᐌ ᒫᐗᒡ ᑫᑮᐃᔑ ᐊᑐᓀᐊᒣᒃ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᐅᑭᒫᑲᑕᐎᓀᒃ, ᑲᔦ ᒋᑑᑕᒣᒃ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐃᐌ ᑳᐃᔑ ᐊᑕᐌᓂᒥᓀᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑫᐃᔑ ᒦᓂᓀᒃ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑫᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᔦᒃ᙮ 34 ᑫᑯ ᒥᑯᔥᑳᑌᑕᑫᒃ ᐋᓃᓐ ᐙᐃᔑᐌᐸᒃ ᐙᐸᕽ᙮ ᐙᐸᕽ ᑭᑲ ᐙᐸᑖᒻ ᑯᑕᒃ ᑫᑰᓇᓐ ᒋᓈᑲᑕᐌᑕᒣᒃ᙮ ᑫᑯ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐊᓂᔖ ᐊᐗᔑᒣ ᐊᓂ ᐅᔑᑕᒫᓱᑫᒃ ᑫᐅᒋ ᒥᑯᔥᑳᑌᑕᒣᒃ᙮ ᐋᔕ ᑮᑌᐱᓭ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑲᒃ ᑫᐅᒋ ᒥᑯᔥᑳᑌᑕᒣᒃ᙮

ᒫᑎᔪ 7

1 ᑫᑯ ᒪᒐᑭᒫᑫᓐ ᐊᐊ ᑮᒋᐱᒫᑎᔅ, ᐁᑳ ᑲᔦ ᑮᓐ ᒋᑎᐹᑯᓂᓯᓄᒃ ᐊᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ 2 ᐋᓃᓐ ᑫᐃᔑ ᑲᓇᐙᐸᒪᒡ ᐊᐊᐌ ᑮᒋᐱᒫᑎᔅ, ᒦᐃᐌ ᑫᐃᔑ ᑲᓇᐙᐸᒥᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ ᔑᑾ ᐌᑯᓀᓐ ᐃᐃᐌ ᑫᐃᔑ ᑑᑕᐗᒡ ᐊᐊ ᑮᒋᐱᒫᑎᔅ, ᒦᐃᐌ ᑲᔦ ᐐᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑫᐃᔑ ᑎᐸᐊᒪᐎᒃ᙮ 3 ᐋᓃᔛᓐ ᐌᒋ ᐱᓯᔅᑳᐸᑕᒧᐗᒡ ᐃᐌ ᑮᒋᑭᐌ ᑳᐊᑳᓯᓂᓂᒃ ᑳᐱᓯᓂᒡ ᐅᔥᑮᔑᑯᕽ, ᔑᑾ ᑮᓐ ᐁᑳ ᐁᐱᓯᔅᑳᐸᑕᓯᐗᓐ ᐃᐌ ᑭᒋᒥᑎᒃ ᑳᐱᒥᑖᑯᓯᕽ ᑭᔥᑮᔑᑯᕽ? 4 ᐋᓃᓐ ᑲᔦ ᑫᑮ ᐃᔑ ᐃᓇᑎᐸᓐ ᑮᒋᑭᐌ: ᑕᑲ ᓂᑲ ᐅᑖᐱᓈᓐ ᐃᐃ ᑳᐱᓯᓂᔭᓐ, ᑲᔦ ᑮᓐ ᐃᑕᔥ ᐁᐱᒥᑖᑾᒧᒃ ᑭᒋᒥᑎᒃ ᑭᔥᑮᔑᑯᕽ? 5 ᑮᓐ ᐅᒥᓍᑎᓰᔑᑑ! ᐊᑲᐌ ᑮᓐ ᓃᑳᓐ ᐌᐱᓇᓐ ᐃᐃ ᑳᐱᒥᑖᑾᒧᒃ ᑭᔥᑮᔑᑯᕽ, ᑭᑲ ᓇᐋᑉ ᐃᑕᔥ ᒋᐅᑖᐱᓇᒪᐗᒡ ᐃᐃ ᑳᐱᓯᓂᒡ ᑮᒋᑭᐌ! 6 ᐌᑯᓀᓐ ᑳᑎᐯᑕᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑫᑯ ᒦᓈᑫᒀᓂᒃ ᐃᑭ ᐊᓂᒨᒃ᙮ ᒫᑭᔖ ᑕᐱ ᑴᑮᐗᒃ, ᒋᒦᑳᓂᓀᒀ᙮ ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑲᓇᐌᓂᒣᒀ ᑳᐋᑾᑭᓱᓂᒡ ᐊᓯᓃᐞ ᑫᑯ ᐊᐸᑭᑕᐙᑫᒀᓂᒃ ᐃᑭ ᑰᑰᔕᒃ᙮ ᒫᑭᔖ ᐅᑲ ᑕᑖᑯᑳᓈᐙᐞ᙮ 7 ᑲᑴᑗᒃ ᐃᓴ, ᑭᑲ ᒦᓂᑰᒻ᙮ ᓇᓈᑐᓂᑫᒃ, ᑭᑲ ᒥᑳᒻ ᐃᑕᔥ᙮ ᐹᐹᐗᐃᑫᒃ, ᑭᑲ ᐹᑭᑌᓇᒫᑰᒻ ᐃᑕᔥ᙮ 8 ᐊᐌᓀᓐ ᐊᐊ ᑳᑲᑴᑗᒡ, ᒦ ᐊᐌ ᑫᒦᓂᓐᒡ᙮ ᐊᐊ ᑳᓇᓈᑐᓂᑫᒡ ᐅᒥᑳᓐ᙮ ᑲᔦ ᐊᐌ ᑳᐹᐹᐗᐃᑫᒡ ᑕᐹᑭᑌᓇᒪᐙ᙮ 9 ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᑳᐅᑯᓯᓯᔦᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑲᑴᒋᒥᑯᒡ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ, ᐊᓯᓃᓐ ᐃᓇ ᐅᑲ ᒦᓈᓐ? ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ! 10 ᑯᒫ ᑲᔦ ᑭᓅᔐᓐ ᑲᑴᒋᒥᑯᒡ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᑭᓀᐱᑰᓐ ᐃᓇ ᐅᑲ ᒦᓈᓐ? ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ! 11 ᓇᔥᑫ ᑮᓇᐙ ᐋᓇᐃᔑᒪᒋ ᐃᓂᓃᐎᔦᒃ, ᐁᓂᐌᒃ ᑭᑭᑫᑖᒻ ᑳᐅᓂᔑᔑᓂᓂᑭᓐ ᑫᐃᔑ ᒦᓀᒀ ᑭᓃᒑᓂᓯᐙᒃ᙮ ᑫᒋᓈᒡ ᐊᐗᔑᒣ ᑭᑌᑌᐙ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᒡ ᐅᑲ ᒦᓈᐞ ᑫᑰᓇᓐ ᑳᐅᓂᔑᔑᓂᓂᑭᓐ ᐃᐃ ᑳᑲᑴᒋᒥᑯᒡ᙮ 12 ᒦ ᓴ ᐅᐌ ᐅᒋ, ᑫᐃᔑ ᐊᑕᐌᓂᒣᒀ ᑮᒋᐱᒫᑎᓯᐙᒃ ᒋᑑᑕᐎᓀᒀ, ᒪᔮ ᒦᐃᐌ ᑲᔦ ᑮᓇᐙ ᑑᑕᐎᑯᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᒦᐃᐌ ᑳᐃᓇᑌᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓐ, ᒦᐃᐌ ᑳᑮᐃᔑᐲᐃᑫᐙᒡ ᐃᑭ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮ ᑲᓅᒋᑫᑕᒪᐙᐙᒡ᙮ 13 ᐅᒋᐲᑎᑫᒃ ᐃᐃ ᐃᔥᒀᑌᒻ ᑳᐊᑳᓴᑌᔮᒃ᙮ ᒪᑲᑌᔮ ᐅᔕ ᐃᔥᒀᑌᒻ, ᐌᑕᓐ ᐃᐃ ᑳᐃᓇᒧᒃ ᒦᑲᓇ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐎᓂᕽ᙮ ᐹᑏᓄᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑭᐌ ᐃᒫ ᑳᐱᒪᐊᑑᐙᒡ᙮ 14 ᐋᓃᔥ ᐊᑳᓴᑌᔮ ᐃᐌ ᐃᔥᒀᑌᒻ ᑲᔦ ᓴᓇᑲᓐ ᒦᑲᓇ ᑳᐃᓇᒧᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᕽ᙮ ᐊᑳᓰᓄᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᑫᒥᑲᒧᐙᒡ᙮ 15 ᐊᔛᑲᑕᐎᑯᒃ ᐃᑭ ᑳᐗᓂᔑᒥᐌᐙᒡ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᔑᑑᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᑭᐱᐅᑎᓯᑰᒃ ᒫᓇᒑᓂᔑᕽ ᐁᔑᓈᑯᓯᐙᒡ ᐗᑭᒐᔭᐄ᙮ ᐲᒋᓇᐤ ᐃᑕᔥ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᐋᒀᑎᓯᐙᒡ ᒪᐄᑲᓇᒃ ᐃᔑᐊᔮᐗᒃ᙮ 16 ᒦᐃᒫ ᑫᐅᒋ ᑭᑫᓂᒣᒀ ᐁᐙᐸᒣᒀ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᔑᐱᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ ᐃᓇᔥᑫ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᒪᐎᔂᓈᓰᐞ ᔔᒥᓇᐞ ᒋᐅᑎᓈᒡ ᐅᑳᐎᒥᓇᑲᔒᐙᑎᑯᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑳᒦᒋᓈᑳᑌᓂᑭᓐ ᐅᒪᐎᔂᑕᓰᓇᓐ ᑳᔕᔥᑯᕽ ᒋᐅᑎᓇᕽ᙮ 17 ᐊᒦᑕᔥ ᐅᐌ ᐯᔑᑾᓐ, ᑳᐅᓂᔑᔑᒡ ᒥᑎᒃ ᑾᔭᒃ ᐅᓂᑖᐎᑭᑑᓐ ᑳᐅᓂᔑᔑᓂᓂᒃ ᑳᒦᒋᓈᑳᑌᓂᒃ, ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐁᑳ ᑳᐅᓂᔑᔑᓯᒃ ᒥᑎᒃ ᐅᓂᑖᐎᑭᑑᓐ ᑎᓄ ᑳᐅᓂᔑᔑᓯᓂᓂᒃ ᑳᒦᒋᓈᑳᑌᓯᓂᓂᒃ᙮ 18 ᐊᐌ ᑳᐅᓂᔑᔑᒡ ᒥᑎᒃ ᑳᐐᓐ ᐅᓂᑖᐎᑭᑑᓰᓐ ᑳᒦᒋᓈᑳᑌᓯᓂᓂᒃ᙮ ᑲᔦ ᐊᐌ ᐁᑳ ᑳᐅᓂᔑᔑᓯᒃ ᒥᑎᒃ ᑳᐐᓐ ᐅᓂᑖᐎᑭᑑᓰᓐ ᑳᒦᒋᓈᑳᑌᓂᒃ᙮ 19 ᐊᐌ ᑕᔥ ᒥᑎᒃ ᑭᑎᑫᐎᓂᕽ ᑳᐊᔮᒡ ᐁᑳ ᑳᒥᓄᓂᑖᐎᑭᑑᓯᒃ ᑳᒦᒋᓈᑳᑌᓂᒃ, ᑕᑮᔥᑲᑕᐙ ᒋᒪᒍᑌᐅᓐᒡ᙮ 20 ᐊᒦᑕᔥ ᐃᐌ ᐯᔑᑾᓐ, ᑭᑲᐅᒋ ᓂᓯᑕᐎᓇᐙᒃ ᐃᑭ ᑳᐗᓂᔑᒥᐌᐙᒡ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᔑᑑᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᐙᐸᑕᒣᒃ ᐋᓃᓐ ᐁᑑᑕᒧᐙᒡ᙮ 21 ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐃᑭ ᑲᑭᓇ ᑳᐃᔑᐙᒡ ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ! ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ! ᑕᐲᑎᑲᓈᓰᐗᒃ ᐃᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᐃᔑ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᓂᒡ᙮ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐁᑕ ᑳᑑᑕᒧᐙᒡ ᐁᔑ ᐊᑕᐌᑕᒥᓂᒡ ᓂᑌᑌᓐ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ᙮ 22 ᓃᐱᐗᐞ ᓂᑲ ᐃᑰᒃ ᐊᐲ ᐅᓇᔓᐌᐎᑮᔑᑲᓂᓂᒃ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ! ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ! ᓂᑮ ᑲᓅᒋᑫᑕᒪᐙᓈᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑮᓐ ᐁᑮ ᐊᐱᒧᔮᕽ ᑭᐐᓱᐎᓐ! ᑲᔦ ᑮᓐ ᑭᐐᓱᐎᓂᕽ ᓂᑮ ᓵᑭᒋᓂᔕᐙᓈᓂᒃ ᒪᒋᐊᒑᑾᒃ᙮ ᑲᔦ ᑮᓐ ᑭᐐᓱᐎᓂᕽ ᓂᑮᐅᒋ ᑑᑖᒥᓐ ᓃᐱᐗᐞ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ, ᓂᑲ ᐃᑰᒃ᙮ 23 ᔑᑾ ᓴ ᐅᐌ ᓂᑲ ᐃᓈᒃ: ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑭᑑᒋ ᑭᑫᓂᒥᓯᓅᓂᓂᒻ! ᓂᑯᒋ ᐃᔖᒃ, ᑮᓇᐙ ᑳᒪᒋᑑᑕᒣᒃ! ᓂᑲ ᐃᓈᒃ᙮ 24 ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᐅᒋ, ᐊᐎᔭ ᐱᓯᑕᕽ ᐅᓄ ᓂᑮᑭᑐᐎᓇᓐ ᑲᔦ ᐊᓂ ᑑᑕᕽ, ᒦ ᓴ ᐅᐌ ᑫᐃᔑ ᐋᐌᒋᑳᓇᒃ, ᐁᑲᑮᑖᐌᑕᕽ ᐃᓂᓂ ᑳᑮᐅᔑᑑᒡ ᐅᐙᑳᐃᑲᓐ ᐗᑭᒐᔭᐄ ᑭᑖᐱᑯᕽ᙮ 25 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑭᒋᑭᒥᐗᕽ, ᔑᑾ ᑮᓂᑭᐲᓭ, ᐁᑭᒋᓅᑎᕽ ᐁᑮ ᐸᑭᑌᓭᒃ ᐃᒫ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᒋ ᐸᑭᓯᓯᓅᓐ ᐃᐌ ᐙᑳᐃᑲᓐ, ᐋᓃᔥ ᐁᑮᐃᔑ ᐅᔑᒋᑳᑌᒃ ᐗᑭᒋ ᑭᑖᐱᑯᕽ᙮ 26 ᔑᑾ ᒦᓇᐙ ᐊᐎᔭ ᑮᓅᑕᕽ ᐅᓄ ᓂᑎᑭᑐᐎᓇᓐ, ᐁᑳ ᑕᔥ ᐐᑑᑕᓯᒃ, ᑕᐃᔑᓈᑯᓯ ᑖᐱᔥᑰ ᐊᐌ ᐃᓂᓂ ᑳᑲᑮᐹᑎᓯᒡ, ᑳᐙᑳᐃᑫᒡ ᒥᑖᐗᑳᕽ᙮ 27 ᑮᑭᒋᑭᒥᐗᓐ ᐃᑕᔥ, ᑭᒥᐗᓈᐳ ᒥᓯᐌ ᐁᑮᐅᒋ ᑭᒋ ᓭᓴᑰᒋᐲᒋᒋᐗᕽ ᐁᑭᒋᓅᑎᕽ ᐁᑮ ᐸᑭᑌᓭᑭᓐ ᐃᒫ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ ᑲᐎᓭᒃ ᐃᐃ ᐙᑳᐃᑲᓐ, ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑮᓂᔑᐗᓈᑕᓐ᙮ 28 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐴᓂ ᑮᑭᑐᒡ ᐅᑮᒫᒪᑳᓯᑕᒥᓂ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᒫᒪᐌᓄᓂᒡ ᐅᓄ ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓇᓐ᙮ 29 ᐋᓃᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᐞ ᐁᐊᔮᒡ ᐃᐃ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ, ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐃᐃ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᑮᐃᔑ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᐃᐃ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᒎᐗᐞ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓂᓂ᙮

ᒫᑎᔪ 8

1 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᑮ ᐱᓃᓵᒪᒋᐌᒡ, ᐋᐱᒋ ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᑮ ᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ᙮ 2 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐁᐅᒥᑮᐙᐱᓀᓂᒡ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᓐ ᐁᑮᐅᒋᒌᑾᓇᐱᓂᒡ, ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓀᑕᒪᓐ ᑭᑖ ᑲᔥᑭᐃᔥ ᒋᐯᑭᐃᑰᐎᓯᔮᓐ᙮ 3 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᔐᒫᒃ ᑮᐃᔑᓂᑫᓂ ᐁᑮ ᓵᒥᓈᒡ, ᐅᐅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᓂᑎᓀᑕᒻ ᒋᒥᓄᐊᔮᐃᓈᓐ, ᒦᐃ ᐃᔑᒥᓄᐊᔮᓐ᙮ ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᓇᑲᓂᑯᓂ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᔑ ᐅᒥᑮᐙᐱᓀᓂᒡ᙮ 4 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐱᓯᑕᐎᔑᓐ, ᑫᑯ ᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐐᑕᒪᐙᑫᓐ᙮ ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᐊᑕᐙᐸᒻ ᐊᐊ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᒋᐊᑕᐎᒥᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᔑ ᐸᑭᑎᓈᓲᑲᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ ᐊᐊ ᒨᓯᔅ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᒋᑌᐺᑕᐎᒃ ᐋᔕ ᐁᑮ ᐯᑭᐃᑰᔭᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 5 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᐱ ᑕᑯᔑᕽ ᐃᐃᒫ ᑲᐸᕒᓂᔭᒦᕽ, ᐅᕒᐆᒻ ᑳᐅᒋ ᑎᐯᑖᑯᓯᓂᒡ ᔑᒫᑲᓂᔒᐎᑭᒫᓐ ᐅᑮᓇᑭᔥᑳᑰᓐ ᐁᑮ ᐸᑯᓭᓂᒥᑯᒡ ᒋᐐᑑᑲᐙᒡ, 6 ᐅᐅ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐯᔑᒃ ᓂᑕᓄᑮᐋᑲᓐ ᐐᑫ ᑭᒋᐋᑯᓯ ᐃᐃᐌᑎ ᑳᐃᔑᑖᔮᓐ᙮ ᒥᒋᐱᒥᔑᓐ ᐅᓂᐯᐎᓂᕽ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐙᑲᐐᓰ, ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᐁᑲᒀᑕᑭᑑᒡ᙮ 7 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᓐ: ᓂᑲ ᐃᔖ, ᓂᑲ ᐊᑕᒥᓄᐊᔮᐋ᙮ 8 ᔑᒫᑲᓂᔒᐎᑭᒫ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᑳᐐᓐ ᓂᑌ ᐊᐲᑌᑖᑯᓯᓰ ᒋᐲᑎᑫᔭᓐ ᓂᐙᑳᐃᑲᓂᕽ᙮ ᒥᒋᑮᑭᑐᓐ ᐁᑕ, ᒦᑕᔥ ᒋᒥᓄᐊᔮᒡ ᓂᑕᓄᑮᐋᑲᓐ᙮ 9 ᐋᓃᔥ ᑫᓃᓐ ᓂᑕᔮᐙᒃ ᓂᑑᑭᒫᒪᒃ, ᓂᑑᑭᒫᑲᑕᐙᒃ ᑲᔦ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐯᔑᒃ ᑮ ᐃᓇᒃ: ᒫᒑᓐ, ᒦᐃ ᐁᔑ ᒫᒑᒡ᙮ ᒦᓇᐙ ᐯᔑᒃ ᐁᐃᓇᒃ: ᐲᔖᓐ, ᒦᐃ ᐁᔑ ᐲᔖᒡ᙮ ᐗᐊ ᑲᔦ ᑮᐊᓅᓇᒃ ᑳᐸᒦᑕᒪᐎᒡ ᑫᑰᓂᓂ ᒋᐃᔑᒋᑫᒡ, ᒦᐃ ᐁᔑᒋᑫᒡ᙮ 10 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᑮᓅᑕᕽ, ᐋᐱᒋ ᑮᑭᒋᒫᒪᑳᑌᑕᒻ, ᐁᑮᐃᓈᒡ ᐃᐃ ᑳᑮᐐᒌᐎᑯᒡ: ᑫᑰᓐ ᑭᑎᓂᓂᓂᒻ: ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᓂᐙᐸᒫᓰ ᐊᐎᔭ ᐃᐃᒫ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐃᕽ ᑳᐅᒌᒡ ᒋᐊᐲᒋ ᑌᐺᔦᑕᕽ ᑖᐱᔥᑰ ᐗᐊ ᑳᐃᔑ ᐙᐸᒪᒃ ᓅᑯᒻ᙮ 11 ᑲᑴ ᒫᒥᑲᐎᒃ ᑕᔥ ᐅᐅᐌ: ᐹᓂᒫ ᒫᐗᒋᓯᑑᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ, ᐋᐱᒋ ᑕᐹᑏᓄᐗᒃ ᐊᐎᔭᒃ ᐙᐸᓄᕽ ᑲᔦ ᓂᑳᐲᐊᓄᕽ ᑫᐱ ᐅᒌᐙᒡ ᒋᐐᑕᐱᒫᐙᒡ ᒋᐐᒋᐐᓯᓃᒫᐙᒡ ᐁᐸᕒᐊᐋᒪᓐ, ᐋᐃᓯᑰᓐ, ᒉᑲᐴᓐ ᑲᔦ ᑳᐐᐃᔑ ᐐᑾᑎᓈᓂᐗᓂᓂᒃ᙮ 12 ᐃᑭ ᑕᔥ ᒪᔮ ᑫᑮᐊᔮᐙᐸᓐ ᐃᐃᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᕽ, ᒦᐗᑭᑭ ᑫᐃᔑ ᐌᐱᓂᑣ ᐃᐃᒫ ᐗᓂᑎᐱᑲᓄᕽ, ᒦᑕᔥ ᐌᑎ ᑫᔑ ᒪᐎᐙᒡ, ᐅᑲ ᒪᑗᑖᓈᐙᓐ ᑲᔦ ᐐᐱᑎᐙᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 13 ᒦᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐃᓂ ᔑᒫᑲᓂᔒᐎᑭᒫᓐ: ᒫᒑᓐ, ᒦᐃ ᐃᔑ ᑮᐌᓐ, ᒦ ᑯ ᐱᑯ ᑫᐃᔑᓈᑾᒃ ᑳᐃᔑ ᑌᐺᑕᒪᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᑕᔥ ᑮᒥᓄᐊᔮᐗᓐ ᐃᐃᐌ ᐊᐲ ᐯᔑᑾᓐ ᐁᑕᓱ ᑎᐸᐃᑲᓀᔮᓂᒃ᙮ 14 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᔖ ᐲᑕᕒᐆᓐ ᐁᔑᑖᓂᒡ᙮ ᐅᑮᐙᐸᒫᓐ ᐲᑕᕒᐆᓐ ᐅᓯᑯᓯᓂ ᐁᑭᔑᓱᐙᐱᓀᓂᒡ ᐁᒥᒋᐱᒥᔑᓂᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᓂᐯᐎᓈᑯᕽ᙮ 15 ᐅᑮ ᓵᒥᓈᓐ ᐅᓂᒌᓃᕽ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ᙮ ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᓇᑲᓂᑯᓂ ᐃᐃ ᐅᑖᑯᓯᐎᓂᓂ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐗᓂᔥᑳᓂᒡ ᔐᒫᒃ ᐁᑮ ᐸᒥᐃᑯᐙᒡ᙮ 16 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐅᓈᑯᔑᓂᓂᒃ ᐊᐎᔭᒃ ᐅᑮ ᐲᑕᒪᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐃᐃᐌᓂᐗᐞ ᑳᑮ ᑭᑭᔥᑳᑯᓂᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐃᑭᑐᐎᓐ ᐅᑮᐋᐸᒋᑑᓐ ᐁᓵᑭᒋᐌᐱᓈᒡ ᐃᐃ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ, ᐁᑮᒥᓄᐊᔮᐋᒡ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑳᐋᑯᓯᓂᒡ᙮ 17 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᑮᐅᒋ ᐃᔑᒋᑫᒡ, ᒪᔮ ᐱᑯ ᒋᐃᔑᓭᓂᒃ ᐋᓃᓐ ᑳᑮᐃᑭᑐᑯᐸᓀᓐ ᐊᐊ ᐅᑎᐹᒋᒧ ᐋᐃᓭᔭ ᐊᐊ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᒣᐎᔕ: ᐐᓐ ᐃᓴ ᐱᑯ ᑭᑮᐅᑖᐱᓇᒫᑯᓈᓐ ᑭᑖᑯᓯᐎᓂᓈᓂᓐ ᑲᔦ ᐅᑮᒫᒌᑑᓇᓐ ᑲᑭᓇ ᑭᑎᓈᐱᓀᐎᓂᓈᓂᓐ᙮ 18 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐁᑮᐙᐸᒫᒡ ᐁᐲᒋ ᐹᑏᓄᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ ᐁᐙᑳᔥᑳᑯᒡ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐊᑳᒥᓵᑲᐃᑲᓐ ᒋᐃᔖᐙᒡ᙮ 19 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᓐ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᑭᑲ ᐐᒌᐎᓐ ᐋᑎ ᐱᑯ ᑫᐃᔖᔭᓐ᙮ 20 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᓐ: ᐃᑭ ᐙᑯᔕᒃ ᐅᐙᔑᐗᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᐱᓀᔒᔕᒃ ᐅᐗᓯᔀᓂᐗᒃ᙮ ᓃᓐ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑳᐐᓐ ᓂᑕᔮᓰᓐ ᐋᑎ ᑫᔑ ᐱᒥᔑᓈᓐ ᒋᐊᓉᔑᓈᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 21 ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᐃᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᓐ ᑳᑮ ᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ ᐅᑮ ᑲᓅᓂᑰᓐ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑕᑲ ᐸᑭᑎᓂᔑᓐ ᐊᑲᐌ ᒋᐐᐊᐎ ᓇᐃᓇᒃ ᓂᑌᑌ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 22 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᓐ: ᐱᒥᓂᔕᐅᔑᓐ᙮ ᓇᑲᔥ ᐃᑭ ᑳᓂᐳᐌᑖᑯᓯᐙᒡ᙮ ᐐᓇᐙ ᑯ ᐅᑲ ᑕᔒᑳᓈᐙ ᒋᓇᐃᓈᐙᒡ ᐅᑎᓇᐌᒫᑲᓂᐙᐞ ᑳᐐᓂᐳᓂᒡ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 23 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᐴᓯ ᐃᐃᒫ ᒌᒫᓂᕽ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐅᑮᐊᓂ ᐐᒌᐎᑰᐞ᙮ 24 ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᑮᓭᓴᑰᒋ ᐸᑲᒫᓂᒪᓂᓂ ᐃᐃᒫ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ᙮ ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᑮᑭᒋᒪᒫᑳᔥᑳᓂ, ᐁᑮ ᑭᒋ ᓵᓰᑲᐅᑯᐙᒡ᙮ ᐋᒋᑯ ᑕᔥ ᐐᓐ ᒋᓴᔅ ᑮᓇᓂᐹ᙮ 25 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐯᔓ ᐅᑮᓈᓯᑲᐙᐙᓐ ᐁᑮᐋᒪᒋᐋᐙᒡ ᑲᔦ ᐁᑮᐃᓈᐙᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐱᒫᒋᐃᔑᓈᒻ! ᐋᔕ ᑭᓂᔑᐗᓈᑎᓯᒥᓐ! 26 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑮᓇᐙ ᑳᔭᑳᓯᕽ ᑭᑌᐺᔦᑕᒧᐎᓂᐙ! ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋ ᓭᑭᓯᔦᒃ? ᑮᐙᓂᔥᑳ ᑕᔥ ᐁᑮ ᑲᓅᑕᕽ ᓅᑎᓂᓂ, ᓵᑲᐃᑲᓃᓂ ᑲᔦ, ᐐᑫ ᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᐊᓍᑎᓂᓂ᙮ 27 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᑮᑭᒋᒫᒪᑳᑌᑕᒨᒃ ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ: ᑳᓇᑲ ᐊᐌᑴᓐ ᐁᑎᓅᐎᑴᓐ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ? ᐊᐙᒡ ᑲᔦ ᓅᑎᓐ, ᓵᑲᐃᑲᓐ ᑲᔦ ᐁᐱᓯᑖᑯᒡ! 28 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐊᐲ ᑳᐱ ᑕᑯᔑᕽ ᐃᐃᒫ ᑳᑕᕒᐊ ᐊᑮᕽ ᐊᑳᒥᕽ ᐅᑮᓇᑭᔥᑳᑰᐞ ᓃᔑᓐ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐁᑮᐅᒌᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑᑖᓂᒡ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᐊᔮᓂᑭᓐ ᑳᔑ ᐐᐸᑲᒥᑳᓂᑭᓐ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᑳᐊᐲᒋ ᑯᑖᓀᑖᑯᓯᓂᒡ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᑮᐃᔖᓰ ᐃᐃᒫ ᒌᑲᔭᐄ, ᐋᓃᔥ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᐅᑮ ᑭᑭᔥᑳᑯᓂ᙮ 29 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᐲᐹᑭᐙᒡ: ᐋᓃᓐ ᐙᑑᑕᐎᔮᕽ ᑮᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ! ᒦ ᓇ ᐃ ᐋᔕ ᐁᐐ ᑲᒀᑕᑭᐃᔮᕽ ᒋᑆ ᐅᒋᒋᓭᒃ ᐊᐲ ᑳᐐ ᑲᒀᑕᑭᑑᔮᕽ? 30 ᑳᐐᓐ ᐋᐱᒋ ᐙᓴ ᐃᐃᒫ ᑮᑕᔑ ᐐᓯᓂᐗᒃ ᐁᑮ ᐹᑏᓄᐙᒡ ᑰᑰᔕᒃ᙮ 31 ᐃᑭ ᑕᔥ ᒪᒋᐊᒑᑾᒃ ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ: ᑮᔥᐱᓐ ᐐ ᓵᑭᒋᓂᔕᐅᔑᔮᕽ ᐃᐃᒫ ᐃᔑ ᐲᑎᑫᓂᔕᐅᔑᓈᒻ ᑰᑰᔑᑳᕽ᙮ 32 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᒫᒑᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓵᑲᐊᒥᓂᒡ, ᐁᑮᐊᐎ ᐲᑎᑫᔥᑲᐙᓂᒡ ᐃᐃ ᑰᑰᔕᐞ᙮ ᔐᒫᒃ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑳᐅᑴᓄᓂᒡ ᑰᑰᔕᐞ ᑮᒫᒌᐸᐃᑎᐗᐞ ᐁᔑ ᑮᔥᑳᒪᑎᓈᓂᒃ ᐁᑮ ᑲᑲᒋᐌ ᐸᑯᐲᐸᑑᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ, ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᑮᓂᓵᐹᐌᐗᐞ᙮ 33 ᑳᑮ ᑲᓇᐌᓂᒫᐙᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᑰᑰᔕᐞ ᑮᑕᐸᓰᐗᒃ᙮ ᐆᑌᓈᕽ ᑮᐃᔖᐗᒃ ᐁᑮ ᒑᑭᑎᐹᒋᒧᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᓇᑲᒥᑲᓂᓂᒃ᙮ ᐅᑮ ᑎᐹᒋᒫᐙᐞ ᑲᔦ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᔑᓭᓂᒡ ᐃᐃ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᑳᑮ ᑭᑭᔥᑳᑯᓂᐸᓐ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ᙮ 34 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐅᒌᐙᒡ ᐆᑌᓈᕽ ᐅᑮᐱᐊᑕ ᓇᑭᔥᑲᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐙᐸᒫᐙᒡ, ᐅᑮᐊᑕᐌᓂᒫᐙᓐ ᐃᑯᒋ ᐃᒫ ᒋᐅᒋ ᐃᔖᓂᒡ ᐅᑕᑮᒥᐙᕽ᙮

ᒫᑎᔪ 9

1 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐴᓯ ᒌᒫᓂᕽ ᐊᑳᒥᕽ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᐁᑮ ᑮᐌᒡ ᑳᑮᐅᒌᒡ ᐆᑌᓈᕽ᙮ 2 ᑮᐲᑕᒪᐙ ᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐁᑳ ᐁᑮ ᐱᒧᓭᓯᓂᒃ, ᐁᑮᒥᒋᐱᒥᔑᓂᓂᒡ ᓂᐯᐎᓂᕽ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᑮᐙᐸᑕᒪᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᐁᐲᒋ ᑌᐺᔦᑕᒥᓂᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᐲᓂᑯᓂᒡ, ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐃᓂ ᑳᐋᑯᓯᓂᒡ: ᒪᔥᑲᐌᑕᓐ, ᓃᒌ! ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓇᓐ ᐴᓀᒋᑳᑌᐗᓐ᙮ 3 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᐃᑭ ᑳᑮᐊᔮᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᑮᐊᔨᓀᑕᒨᒃ: ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᐅᐹᐱᓀᓂᒫᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ! 4 ᒋᓴᔅ ᐅᑮ ᑭᑫᓂᒫᐞ ᐋᓃᓐ ᐁᓀᑕᒥᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᓅᒋᑯ ᐌᒋ ᐃᓀᑕᒣᒃ? 5 ᐋᓃᓐ ᐃᐃᐌ ᑫᐌᑕᑭᐸᓐ ᒋᐃᑭᑐᔮᐹᓐ? ᐴᓀᒋᑳᑌᐗᓐ ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓇᓐ, ᒫᑭᔖ ᑲᔦ ᒋᐃᑭᑐᔮᐹᓐ: ᐸᓯᑸᓐ ᒋᐱᒧᓭᔭᓐ? 6 ᒋᐙᐸᑕᒣᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᐊᔮᒡ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᒋᐴᓀᑕᒫᑫᓂᒡ ᐃᓂ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓇᓐ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐃᓂ ᑳᐋᑯᓯᓂᒡ: ᐸᓯᑸᓐ, ᐅᑖᐱᓇᓐ ᑭᓂᐯᐎᓐ, ᑮᐌᓐ! ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 7 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᑮᐸᓯᑸ ᔐᒫᒃ ᐁᑮ ᑮᐌᒡ᙮ 8 ᐃᑭ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᒫᒪᐌᓄᐙᒡ ᐊᐲ ᑳᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᑳᑮᐃᓇᑲᒥᑲᓂᓂᒃ, ᐋᐱᒋ ᑮᓭᑭᓯᐗᒃ, ᐁᑮᒦᑴᒋᐌᓂᒫᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᒦᓈᒡ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐅᐅ ᑎᓄ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ᙮ 9 ᒦᑕᔥ ᐃᒫ ᒋᓴᔅ ᐁᐊᓂᐅᒋ ᒫᒑᒡ, ᐅᑮᐙᐸᒫᓐ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐁᓇᒪᑕᐱᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᑮ ᑕᓇᓄᑮᓂᒡ, ᒫᑎᔪ ᐁᑮᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ᙮ ᒫᑎᔪ ᑕᔥ ᑮᑎᓄᐎ ᑳᒫᐗᑑᓈᒡ ᑎᐸᐃᑫᐎᔔᓂᔮᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐱᒥᓂᔕᐅᔑᓐ᙮ ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐸᓯᑸᐗᓐ ᐁᑮ ᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ᙮ 10 ᒣᒀ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑲᔦ ᐁᐐᓯᓂᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᒫᑎᔫᓐ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ, ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᑳᒫᐗᑑᓈᓂᒡ ᑖᑭᔅ ᔔᓂᔮᓐ, ᑯᑕᒃ ᑲᔦ ᑳᐋᓇᐌᓂᒥᒥᓐᒡ, ᐁᑮᐐᒋ ᐐᓯᓃᒥᑯᐙᒡ᙮ 11 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᑳᐙᐸᑫᐙᒡ ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᑭᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒥᐙ ᐌᒋ ᐐᑑᐸᒫᒡ ᐃᐃ ᑎᓄ ᑳᒫᐗᑑᓈᓂᒡ ᑖᑭᔅ ᔔᓂᔮᓐ, ᑯᑕᒃ ᑲᔦ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᐋᓇᐌᓂᒥᒥᓐᒡ? 12 ᒋᓴᔅ ᐁᑮᓅᑕᐙᒡ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐃᑭ ᐁᑳ ᑳᐋᑯᓯᓯᒀ ᑳᐐᓐ ᐅᓇᑕᐌᓂᒫᓯᐙᐙᓐ ᒪᔥᑭᑮᐎᓂᓂᐗᓐ, ᑳᐋᑯᓯᐙᒡ ᐁᑕ᙮ 13 ᐊᓂ ᒫᒑᒃ ᐃᑕᔥ ᒋᑲᑴ ᑭᑫᑕᒣᒃ ᐌᑯᓀᓐ ᐅᐅ ᑳᐅᒋ ᐃᔑᐲᐃᑳᑌᒃ: ᐅᐅ ᑳᐊᑕᐌᑕᒫᓐ ᐃᐃ ᒋᔕᐌᓂᑎᔦᒃ, ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐁᑕ ᐊᐗᑳᓇᒃ ᒋᓂᓭᒀ ᒋᐸᑭᑎᓂᑳᑫᔦᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᓂᑮᐅᒋ ᐲᔖᓰ ᒋᐊᑐᒪᒀ ᐅᑾᔭᒀᑎᓰᒃ, ᐃᑭ ᓴ ᒋᐊᑐᒪᒀ ᑳᐋᓇᐌᓂᒥᑣ᙮ 14 ᐃᑭ ᑳᑮ ᐱᒥᓂᔕᐙᐙᒡ ᒞᓇᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂᐗᓐ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑲᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮᐃᓈᐙᒡ: ᓃᓇᐎᓐᑦ ᐃᑭ ᑲᔦ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᒨᔕᒃ ᓂᑑᒋ ᐊᓇᒥᐁᒪᑕᐐᐃᑎᓱᒥᓐ᙮ ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᐐᓇᐙ ᑭᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐐᑳ ᐌᒋ ᐊᓇᒥᐁᒪᑕᐐᐃᑎᓱᓯᒀ? ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 15 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᐞ: ᒥᓂᒃ ᐃᑯ ᑫᐊᔮᒡ ᐃᐃᒫ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᑳᑭᒋᐐᑎᑫᒡ, ᑭᑎᓀᑖᒻ ᐃᓇ ᒋᒫᓀᑕᒥᓂᐸᓐ ᐃᐃ ᑳᐱ ᐊᑕᐙᐸᒥᑯᒡ? ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ! ᓂᑯᑎᕽ ᐃᑕᔥ ᑕᐃᔑᓭᓂ ᒋᒫᒌᒋᑲᓂᐎᒡ ᐊᐊ ᑳᑭᒋᐐᑎᑫᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᔑ ᐊᔮᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᑫᒫᓀᑕᒥᓂᒡ ᒋᐅᒋ ᐐᓯᓂᓯᓂᒃ᙮ 16 ᐊᐎᔭ ᐁᐸᑾᐊᕽ ᑫᑌᐲᓯᑲᐙᑲᓂᓂ, ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐅᑖᐸᒋᑑᓰᓐ ᐅᔥᑭ ᐃᔒᑭᓅᓂ᙮ ᐋᓃᔥ ᑮᔥᐱᓐ ᐯᑾᒋᓭᒃ ᐃᐃ ᐸᑾᐃᑲᓐ ᑖᑭᑭ ᐸᑾᒋᓭ ᐃᐃ ᑫᑌᐲᓯᑲᐙᑲᓐ᙮ ᐋᒌᑫ ᑕᔥ ᑖᒪᑭᐸᑯᓀᓭ᙮ 17 ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐊᐎᔭ ᐅᓰᑭᓇᓰᓐ ᐅᔥᑭᔔᒥᓈᐳ ᐃᐃᒫ ᑫᑌᔔᒥᓈᐳᐗᔑᕽ᙮ ᐋᓃᔥ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᔑᒋᑫᐸᓐ ᑖᑮ ᐲᑯᓭᐗᓐ ᔔᒥᓈᐳᐗᔕᓐ, ᑲᔦ ᐅᔥᑭᔔᒥᓈᐳ ᑖᑮ ᓰᑭᓭ, ᐃᓂ ᑕᔥ ᔔᒥᓈᐳᐗᔕᓐ ᑕᓂᔑᐗᓈᒋᒋᑳᑌᐗᓐ᙮ ᐃᒫ ᑕᔥ ᐅᔥᑭᔔᒥᓈᐴᐗᔒᕽ ᐃᔑᐲᒋᓰᑭᓂᑳᑌ ᐃᐃ ᐅᔥᑭᔔᒥᓈᐳ, ᒦᑕᔥ ᒥᒋᓃᔥ ᐁᔑ ᒥᓄᑲᓇᐌᒋᑳᑌᑭᓐ ᔔᒥᓈᐳ ᑲᔦ ᔔᒥᓈᐳᐗᔕᓐ᙮ 18 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐅᐅ ᒋᓴᔅ ᐁᐃᑭᑐᒡ, ᐯᔑᒃ ᒎᐗᓐ ᑳᐅᑭᒫᐌᑖᑯᓯᓂᒡ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᓐ ᐁᑮᐅᒋᒌᑾᓇᐲᑖᑯᒡ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᓂᑖᓂᔅ ᑮᐃᔥᒀᐱᒫᑎᓯ ᓅᑯᒻ᙮ ᑕᑲ ᐱᓵᒥᓐ ᒋᐱᒫᑎᓯᒡ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 19 ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑮᐸᓯᑸ ᐁᑮᐊᓂ ᐐᒌᐙᒡ᙮ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑲᔦ ᑮᐃᔖᐗᐞ᙮ 20 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑴ ᒥᑖᔑᓃᔓᐱᐴᓐ ᐁᑮᐅᒋᑲᐎᓂᓂᒃ ᐅᒥᔅᑶ, ᐅᑖᓈᕽ ᐅᑮᐱᐅᒋ ᓈᓯᑲᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐃᑴ ᐅᑮ ᓵᒥᓇᒪᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᑳᔑ ᑮᑫᔩᑲᓂᓂᒃ ᐅᑲᔥᑮᑮᐎᓂᓂ᙮ 21 ᐋᓃᔥ ᑮᐃᑎᓱ: ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑕ ᓵᒥᓇᒧᐗᒃ ᐃᐃ ᐅᑲᔥᑮᑮᐎᓐ, ᒦᐃ ᒋᒥᓄᐊᔮᔮᓐ᙮ 22 ᒋᓴᔅ ᐁᑮ ᑴᑭᑖᒡ ᐅᑮᐙᐸᒫᓐ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᒪᔥᑲᐌᑕᓐ! ᑭᑌᐺᔦᑕᒧᐎᓐ ᑭᒥᓄᐊᔮᐃᑯᓐ᙮ ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᒥᓄᐊᔮ ᐊᐊ ᐃᑴ᙮ 23 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᑮ ᐲᑎᑫᒡ ᑳᐅᑭᒫᐌᑖᑯᓯᓂᒡ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ, ᐅᑮᐙᐸᒫᐞ ᑳᑮ ᑭᑐᒋᑫᐴᑖᒋᑫᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ ᑲᔦ ᐁᒥᑯᔥᑳᒋᒋᑫᓂᒡ᙮ 24 ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐃᑕᔥ: ᑲᑭᓇ ᑳᑕᔑᔦᒃ ᓵᑲᐊᒧᒃ! ᐊᐊ ᐃᑴᓭᔅ ᑳᐐᓐ ᓂᐳᓰ, ᒥᒋᓂᐹ ᐅᔕ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐅᑮ ᐹᐱᐃᑰᐞ ᐁᑮᒫᓀᓂᒥᑯᒡ᙮ 25 ᐁᑮ ᓵᑭᒋᓂᔕᐅᑣ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ, ᒋᓴᔅ ᑮᐲᑎᑫ ᐋᑎ ᑳᑮᐃᔑ ᐱᒥᔑᓂᓂᒡ ᐃᑴᓭᓴᓐ, ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐃᔑ ᐅᑖᐱᓇᒪᐙᒡ ᐅᓂᒌᓂ᙮ ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐗᓂᔥᑳᐗᓐ᙮ 26 ᒥᓯᐌ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐊᑮᕽ ᑮᓅᑖᑳᓂᐗᓂᓂ ᐅᐅ ᑳᑮᐃᓇᑲᒥᑲᒃ᙮ 27 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐊᓂᐅᒋ ᒫᒑᒡ, ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐱᒧᓭᒡ, ᓃᔑᓐ ᑳᑮᐙᐱᓯᓂᒃ ᐅᑮ ᐱᒥᓂᔕᐅᑰᐞ ᐁᑮᐃᔑ ᔖᑯᐌᓂᒡ: ᑮᓐ ᑌᐱᑎᕽ ᑳᐅᑕᑳᓀᓯᔭᓐ! ᑯᐹᑌᓂᒥᔑᓈᒻ! 28 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᑮᐊᓂ ᐲᑎᑫᒡ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᐞ ᐃᐃ ᑳᑮᐙᐱᓯᓂᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᒡ: ᑭᑌᐺᑖᒻ ᐃᓇ ᒋᑲᔥᑭᑑᔮᓐ ᐅᐅ ᒋᐃᔑᒋᑫᔮᓐ? ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐃᑯᒡ: ᐁᐊᐞ᙮ 29 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ ᓵᒥᓈᐞ ᐅᔥᑮᔑᑯᓃᕽ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑕᐃᔑᓈᑾᓐ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᔑ ᑌᐺᔦᑕᒣᒃ᙮ 30 ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐙᐱᐗᐞ᙮ ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᐅᑮᐊᔮᒀᒥᒫᐞ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑫᑯ ᐐᓐ ᐐᑕᒪᐙᑫᒀᓂᒃ ᐊᐎᔭᒃ᙮ 31 ᐱᓵᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᒦᐃ ᑳᐃᔑ ᐸᐹ ᑎᐹᒋᒥᑯᒡ ᐃᐃᒫ ᒥᓯᐌ ᐊᑮᕽ᙮ 32 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐊᓂ ᒫᒑᓂᒡ ᐃᐃ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᑳᑮᐙᐱᐋᒡ, ᐊᐎᔭᒃ ᐅᑮ ᐲᑕᒪᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᑮᑭᑐᓯᓂᒃ, ᐋᓃᔥ ᐅᑮ ᑭᑭᔥᑳᑯᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ᙮ 33 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐃᔥᒀ ᓵᑭᒋᐌᐱᓂᑲᓂᐎᒡ ᐊᐊ ᒪᒋᐊᒑᒃ, ᔐᒫᒃ ᑕᔥ ᑮᑲᑭᑐ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ᙮ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᒃ ᑮᑭᒋᒫᒪᑳᑌᑕᒨᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᐙᐸᒋᑳᑌᓯᓅᓐ ᑫᑰᓐ ᒋᐃᔑᓈᑾᒃ ᐅᐅᒫ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐃᑳᕽ ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 34 ᐯᕒᐊᓰᒃ ᑕᔥ ᐐᓇᐙ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᑭᒋᐅᑭᒫ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ ᐅᔕ ᐅᒦᓂᑰᓐ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᑳᐅᒋ ᑲᔥᑭᐋᒡ ᐁᓵᑭᒋᐌᐱᓈᒡ ᐃᐃ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ᙮ 35 ᒥᓯᐌ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑮᐸᐹ ᐃᔖ ᐆᑌᓇᐗᓐ ᑲᔦ ᑳᐊᔨᔑᑖᓂᐗᓂᓂᒃ ᐁᑮ ᐸᐹᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ ᒎᐗᒃ ᐅᑕᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᐙᕽ ᐁᑮ ᑲᑮᒀᑕᕽ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ, ᐃᐃᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐐᐸ ᑳᐐᐅᔑᓯᑑᒡ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ᙮ ᐅᑮᒥᓄᐊᔮᐋᐞ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᐋᑯᓯᓂᒡ ᐋᓃᓂᑯ ᑳᑮᐃᓈᐱᓀᓂᒡ᙮ 36 ᐁᑮᐙᐸᒫᒡ ᐃᑕᔥ ᐁᐲᒋ ᐹᑏᓄᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ, ᐋᐱᒋ ᐅᑮ ᑭᒋᑰᐹᑌᓂᒫᐞ᙮ ᐋᓃᔥ ᑮᒥᑯᔥᑳᒋᐋᐗᐞ, ᑮᑆᓇᐎᒋᑫᐗᐞ ᑲᔦ, ᑖᐱᔥᑰ ᒪᓇᒑᓂᔕᒃ ᑳᐊᔮᐙᓯᒀ ᑳᑲᓇᐌᓂᒥᑯᐙᒡ᙮ 37 ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐅᒋ ᑲᓅᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐃᓇᔥᑫ ᐹᑏᓇᑦ ᑫᒪᓂᔑᑳᑌᒃ᙮ ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᐸᑮᐎᐗᒃ ᑳᒨᔕᑭᓂᑫᐙᒡ᙮ 38 ᑲᑴᒋᒥᒃ ᐃᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑎᐯᑕᕽ ᒪᓂᔑᑫᐎᓐ ᒋᐃᔑᓂᔕᐙᒡ ᑫᔮᐱ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᑫᒨᔕᑭᓇᒥᓂᒡ ᑫᒪᓂᔑᑳᑌᓂᑭᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮

ᒫᑎᔪ 10

1 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐊᑐᒫᐞ ᐃᐃ ᑳᒥᑖᔑᓃᔑᓂᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᑮᒦᓈᒡ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᒋᓵᑭᒋᐌᐱᓈᓂᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ, ᒋᒥᓄᐊᔮᐋᓂᒡ ᑲᔦ ᐊᐎᔭᐞ ᐋᓃᓐ ᐃᑯ ᑳᐃᓈᐱᓀᓂᒡ᙮ 2 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᒥᑖᔑᓃᔑᓐ ᐅᑎᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ: ᐊᐊᐌ ᓂᑕᒻ, ᓵᐃᒪᓐ ᑳᑮᐅᔑᓂᑳᓂᓐᒡ ᐲᑕᕒ, ᑲᔦ ᐐᒋᑭᐌᓯᐗᓐ ᐁᑕᕒᐆᓐ, ᔑᑾ ᒌᒥᔅ ᑲᔦ ᐐᒋᑭᐌᓯᐗᓐ ᒞᓇᓐ ᑳᑮᐅᑌᑌᐙᒡ ᓭᐸᑏᓐ ᙮ 3 ᔑᑾ ᐱᓬᐊᑉ ᑲᔦ ᐹᕒᑖᓬᐊᒥᔪ, ᔑᑾ ᑣᒪᔅ, ᑲᔦ ᒫᑎᔪ ᑳᑮ ᑎᐸᐃᑫᐃᐌᒡ, ᔑᑾ ᒌᒥᔅ ᑳᑮᐅᑌᑌᒡ ᐋᓬᐱᔭᓴᓐ, ᑲᔦ ᑖᑎᔭᔅ ᙮ 4 ᔑᑾ ᓵᐃᒪᓐ ᒦ ᐊᐌ ᐯᔑᒃ ᑳᐐ ᑲᑴ ᐋᒋᓭᑑᒡ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᑳᑎᓅᐎᒡ᙮ ᑲᔦ ᒎᑕᔅ ᐃᔅᑫᕒᐃᔭᑦ ᑳᐐᒪᒥᔑᐋᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 5 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᒫᒋᓂᔕᐙᐞ ᐃᐃ ᑳᒥᑖᔑᓃᔑᓂᒡ ᐅᐅ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑫᑯ ᐐᓐ ᐃᔖᑫᒃ ᑳᐃᓇᒧᒃ ᑳᒎᐎᐎᓯᒀ ᑳᐃᔑ ᐊᔮᐙᒡ, ᐃᐃᒫ ᑲᔦ ᑳᐃᔑ ᐆᑌᓇᐎᐃᑎᐙᒡ ᓴᒣᕒᐃᔮᐎᓂᓂᐗᒃ ᙮ 6 ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᐁᑕ ᐃᔖᒃ, ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐃᓂᓂᐗᒃ ᑳᔑ ᐊᔮᐙᒡ, ᑖᐱᔥᑰ ᒫᓇᒑᓂᔕᒃ ᑳᐗᓂᔑᓄᐙᒡ ᑳᐃᔑᓈᑯᓯᐙᒡ᙮ 7 ᒫᒑᒃ ᐃᑕᔥ ᒋᔑ ᐐᑕᒫᑫᔦᒃ ᐅᐅ ᐃᑭᑐᐎᓐ: ᐊᔕ ᐯᔓᓈᑾᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᐐᐅᔑᓯᑑᒡ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ᙮ 8 ᒥᓄᐊᔮᐃᑯᒃ ᐅᑖᑯᓰᒃ, ᐱᒫᒋᐃᑯᒃ ᑳᓂᐳᐙᒡ, ᒥᓄᐊᔮᐃᑯᒃ ᑳᐅᒥᑮᐙᐱᓀᐙᒡ, ᓵᑭᒋᐌᐱᓂᑯᒃ ᒪᒋᐊᒑᑾᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᑭᑮ ᑎᐸᐊᓰᒻ ᑳᑮᒦᓂᑰᔦᒃ: ᒦᔥ ᐃᐃ ᐯᔑᑾᓐ ᐃᔑ ᒦᑭᐌᒃ᙮ 9 ᑫᑯ ᐐᓐ ᑭᐲᑖᓱᓂᐙᕽ ᐃᔑ ᒫᒌᓈᑫᒃ ᐅᓵᐎ ᔔᓂᔮ, ᐙᐹᐱᑯ ᔔᓂᔮ ᑲᔦ, ᑫᑯ ᑲᔦ ᒫᒌᓈᑫᒃ ᐸᑮ ᑳᐃᓇᑭᓱᒡ ᐅᓵᐙᐱᑯ ᔔᓂᔮ᙮ 10 ᑫᑯ ᐐᓐ ᑲᔦ ᒫᒌᑑᑫᒃ ᒪᔥᑭᒧᑦ, ᑯᑕᒃ ᐸᐸᑭᐗᔮᓐ, ᑯᑕᒃ ᒪᑭᓯᓇᓐ, ᓴᑲᐅᓈᒃ ᑲᔦ᙮ ᐋᓃᔥ ᐅᑕᓄᑮ ᑖᒦᓈ ᐋᓃᓐ ᐁᔑ ᓅᑌᓭᒡ᙮ 11 ᐊᐲ ᐊᓂᑕᑯᔑᓀᒃ ᐌᑎ ᐆᑌᓈᕽ ᑯᒫ ᑲᔦ ᑖᐎᓂᕽ, ᓇᓈᑕᐙᐸᒥᒃ ᐊᐎᔭ ᑫᐃᓈᑎᓯᒡ ᑫᐲᑎᑲᓂᓀᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑫᐊᔮᔦᒃ ᐹᒫ ᐅᒋᒋᓭᒃ ᒋᓂ ᒫᒑᔦᒃ᙮ 12 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐲᑎᑲᓂᑰᔦᒃ ᐃᐃᒫ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ, ᒦᑕᔥ ᑫᐃᑭᑐᔦᒃ: ᐱᓵᓂᓯᐎᓐ ᑭᑲ ᐐᒌᐎᑯᒻ᙮ 13 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᒥᓄᐐᒌᐎᓀᒀ ᐃᐃᒫ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ, ᐃᐃᒫ ᐃᔑᓇᑲᑕᒧᒃ ᐃᐃᐌ ᑳᑮᐃᑭᑐᔦᒃ ᑮᐱ ᐲᑎᑫᔦᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐃᓈᑎᓯᓯᒀ ᐃᐃᒫ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ, ᑮᐌ ᐅᑖᐱᓇᒧᒃ ᐃᐃᐌ ᑳᑮᐃᑭᑐᔦᒃ: ᐱᓵᓂᓯᐎᓐ ᑭᑲ ᐐᒌᐎᑯᒻ᙮ 14 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐲᑎᑲᓂᑰᓯᐌᒃ, ᐱᓯᑖᑰᓯᐌᒃ ᑲᔦ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᑖᐎᓂᕽ, ᒦᑕᔥ ᐃᔑ ᐹᐹᐎᓯᑌᔑᒨᓄᒃ, ᒋᓂ ᒫᒑᔦᒃ᙮ 15 ᓇᐗᒡ ᓃᐱᐗᐞ ᐅᑲ ᐃᓈᑯᓈᐞ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐃᐃᒫ ᑳᐊᔮᓂᒡ ᐆᑌᓈᕽ, ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐊᔮᓂᒡ ᔂᑕᒦᕽ, ᑲᒸᕒᐊ ᐆᑌᓈᕽ ᑲᔦ᙮ 16 ᐱᓯᑕᐎᔑᒃ! ᐅᐅ ᑳᐃᔑᓂᔕᐅᓇᑰᒃ, ᒦᐃ ᐁᔑᓈᑯᓯᔦᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᑫᓈᑕᒫᑎᓱᓯᒀ ᒫᓇᒑᓂᔕᒃ ᑳᐃᔖᐙᒡ ᒣᑴ ᒪᐄᑲᓂᑳᕽ᙮ ᑳ ᐊᐲᒋ ᐊᔮᒀᒥᓯᒡ ᐃᑕᔥ ᑭᓀᐱᒃ ᒦᐃ ᓇᑫ ᐃᔑ ᐊᔮᒀᒥᓯᒃ; ᑳᐊᐲᒋ ᓅᑳᑎᓯᒡ ᐊᐊ ᐅᒦᒦᔅ, ᒦᐃ ᐊᐲᒋ ᓅᑳᑎᓯᒃ᙮ 17 ᐊᔮᒀᒥᓯᒃ! ᐊᔮᐗᒃ ᐅᔕ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑫᑕᑯᓂᓀᒀ ᑫᐃᔑᐎᓂᓀᒀ ᑲᔦ ᑎᐹᑯᓂᑫᐎᑲᒥᑯᕽ, ᑭᑲ ᐸᐸᔕᔐᐅᑯᐙᒃ ᑲᔦ ᐅᑕᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᐙᕽ᙮ 18 ᓃᓐ ᐁᑎᐯᓂᒥᓇᑰᒃ ᑭᑲᐅᒋ ᐃᔑᐎᓂᑰᒻ ᐋᑎ ᑫᐃᔑ ᑎᐹᑯᓂᓀᒀ ᐃᑭ ᑳᐅᑭᒫᐌᑖᑯᓯᐙᒡ, ᑭᒋᐅᑭᒫᒃ ᑲᔦ, ᒋᐐᑕᒪᐌᒀ ᐃᐃ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ ᐃᑭ ᑳᑮ ᐲᓂᓀᒀ ᑲᔦ ᐃᑭ ᑳᒎᐎᐎᓯᒀ᙮ 19 ᑫᑯ ᐐᓐ ᐗᐙᓀᑕᑫᒃ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᑭᑐᔦᒃ, ᐋᓃᓐ ᑲᔦ ᒪᔮ ᑫᐃᑭᑐᔦᒃ᙮ ᑭᑲ ᒦᓂᑰᒻ ᐅᔕ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᑭᑐᔦᒃ ᐊᐲ ᐅᒋᒋᓭᒃ᙮ 20 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑮᓇᐙ ᑳᑮᑭᑐᔦᒃ, ᐃᓂ ᓴ ᑭᑌᑌᐙ ᐅᑕᒑᑾᓐ ᑭᑲ ᐐᒋᐃᑯᐙ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᑭᑐᔦᒃ᙮ 21 ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑲᔦ ᐱᓵᓂᑯ ᑕᒦᑭᐌᐗᒃ ᐐᒋᑭᐌᐙᐞ ᒋᓂᓯᒥᓐᒡ᙮ ᐅᑌᑌᒫᒃ ᑲᔦ ᒦ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᑑᑕᐙᐙᒡ ᐅᓃᒑᓂᓯᐙᐞ᙮ ᐊᐱᓅᒌᔕᒃ ᑲᔦ ᐅᑲ ᔒᑫᓂᒫᐙᐞ ᐅᓃᑭᐃᑯᐙᐞ, ᐅᑲ ᐸᑭᑎᓈᐙᐞ ᑲᔦ ᐱᓵᓂᑯ ᒋᓂᓯᒥᓐᒡ᙮ 22 ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᒃ ᑭᑲ ᔒᑫᓂᒥᑯᐙᒃ ᓃᓐ ᐅᒋ ᐁᑎᐯᓂᒥᓇᑰᒃ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑫᒪᔥᑲᐌᑕᕽ ᐁᐸᑭᒌᓯᒃ, ᐲᓂᔥ ᐌᑎ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑮᐃᔥᒀᓭᓂᒃ, ᒦ ᐊᐌ ᑫᐱᒫᒋᐃᓐᒡ᙮ 23 ᑲᒀᑕᑭᐃᑰᔦᒃ ᑲᔦ ᐃᐃᒫ ᐯᔑᒃ ᐆᑌᓈᕽ, ᐸᑳᓐ ᐆᑌᓈᕽ ᐊᐸᐃᐌᒃ᙮ ᑭᑎᔑ ᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ, ᑳᐐᓐ ᑭᑲ ᑌᑮᔑᑑᓰᒻ ᑭᑕᓄᑮᐎᓂᐙ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᑳᕽ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐃᑳᕽ, ᒦ ᐋᔕ ᒋᑕᑯᔑᓂᓂᒡ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ 24 ᐊᐊ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᑳᐐᓐ ᐊᐗᔑᒣ ᐊᐲᑌᑖᑯᓯᓰ ᑳᐊᐲᑌᑖᑯᓯᓂᒡ ᐃᓂ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑯᒡ᙮ ᐊᐊ ᑲᔦ ᑳᐸᒦᑖᑫᒡ ᑳᐐᓐ ᐊᐗᔑᒣ ᐊᐲᑌᑖᑯᓯᓰ ᑳᐊᐲᑌᑖᑯᓯᓂᒡ ᐃᓂ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ᙮ 25 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑌᒥᓂᒃ ᒋᐃᓀᑕᑭᐸᓐ ᒋᐃᔑ ᐊᔮᒡ ᐊᐊ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᑳᐃᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑯᒡ, ᐊᐊ ᑲᔦ ᑳᐸᒦᑖᑫᒡ ᒋᐃᔑ ᐊᔮᒡ ᑳᐃᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐃᓂ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᒪᒋᐊᔭᐋ ᐱᐁᓬᓯᐳᓬ ᐃᔑᓂᑳᒋᑲᓂᐎᒡ ᐊᐊ ᑳᓃᑳᓂᔥᑲᕽ ᐃᐃ ᑖᐎᓐ, ᐊᐗᔑᒣ ᑕᔥ ᑕᑭᒋ ᐃᔑᓂᑳᒋᑲᓂᐎᐗᐞ ᑳᓃᑳᓂᔥᑲᐙᒡ᙮ 26 ᑫᑯ ᐐᓐ ᑯᓵᑫᒀᓂᒃ ᐃᓂᓂᐗᒃ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᑳᐊᑾᓇᐃᑳᑌᒃ ᐲᓂᔥ ᑕᓂ ᒧᔐᓯᓐ᙮ ᑲᑭᓇ ᑲᔦ ᑫᑰᓐ ᑳᑮ ᒨᑌᑖᑾᒃ ᒥᓯᐌ ᑕᑭᑫᒋᑳᑌ᙮ 27 ᐌᑯᓀᓐ ᑳᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ ᐁᑎᐱᑲᒃ, ᑎᐹᑐᑕᒧᒃ ᒣᒀ ᐁᑮᔑᑲᒃ᙮ ᐌᑯᓀᓐ ᑲᔦ ᑳᑮ ᒨᒋᓅᑕᒣᒃ, ᐗᑭᒋᐙᑳᐃᑲᓂᑳᕽ ᑭᑲᐅᒋ ᑭᔒᐌᐐᑕᒫᑫᒻ᙮ 28 ᑫᑯ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑯᓵᑫᒀᓂᒃ ᐃᑭ ᑳᓂᑑᐙᒡ ᐐᔭᐎᒫᓂ, ᑳᑆᓇᐎᐋᐙᒡ ᑕᔥ ᒋᓂᓵᐙᒡ ᐃᓂ ᐊᒑᑯᒫᓐ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑯᓯᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑲᔥᑭᑑᒡ ᒋᓂᔑᐗᓈᒋᑑᒡ ᐐᔭᐎᓂ ᑲᔦ ᑳᑲᔥᑭᐋᒡ ᒋᓂᔑᐗᓈᒋᐋᒡ ᐊᒑᑯᒫᓐ ᐃᐃᒫ ᒪᒋ ᐃᔥᑯᑌᕽ᙮ 29 ᑮᔥᐱᓐ ᐯᔑᒃ ᐲᐙᐱᑰᔅ ᐊᔮᐗᒡ, ᓃᔑᓐ ᒥᔅᑯᒥᓂᑫᓯᐗᒃ ᑭᑖᑌᑎᐸᐙᒃ᙮ ᒥᓴᐙ ᐱᑯ ᐯᔑᒃ ᒥᔅᑯᒥᓂᑫᓯ ᑮᐸᑭᔑᕽ ᒥᑕᑲᒥᑳᕽ, ᑭᑌᑌᐙ ᐅᔕ ᐅᑭᑫᓂᒫᓐ᙮ 30 ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐐᓐ, ᑳᑕᓱᐯᔑᑾᑭᓐ ᑮᓂᓯᓯᐙᓐ ᑲᑭᓇ ᑭᑫᒋᑳᑌᐗᓐ᙮ 31 ᑫᑯ ᑕᔥ ᑮᓇᐙ ᓭᑭᓯᑫᒃ, ᓇᐗᒡ ᑮᓇᐙ ᑭᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒻ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᒥᔅᑯᒥᓂᑫᓯᐗᒃ᙮ 32 ᐊᐊᐌ ᓴ ᑫᐐᔑᒡ ᐁᐱᒥᓂᔕᐅᒡ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ, ᒦᐃ ᑫᓃᓐ ᓂᑲ ᐐᓈ ᐁᑎᐯᓂᒪᒃ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᓂᑌᑌᓐ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ᙮ 33 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑫᐃᑭᑐᒡ ᐁᐱᒥᓂᔕᐅᓯᒃ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ, ᒦᑕᔥ ᑫᓃᓐ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᐃᓇᒃ ᐁᑎᐯᓂᒫᓯᐗᒃ ᐃᒫ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᓂᑌᑌᓐ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ᙮ 34 ᑫᑯ ᐐᓐ ᐃᓀᑕᑫᒃ ᒋᒥᓄᐐᒌᑎᐙᒡ ᐊᐎᔭᒃ ᒋᐃᔑᐊᒀ ᑳᑮᐅᒋ ᐲᔖᔮᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᒥᓄᐐᒌᑎᐎᓐ ᓂᑮ ᐲᑑᓰᓐ, ᐃᐃ ᓴ ᒦᑳᑎᐎᓐ᙮ 35 ᑳᑮᐅᒋ ᐲᔖᔮᓐ, ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᒋᐅᒋ ᒫᓀᓂᒫᒡ ᐃᓂ ᐅᑌᑌᓐ, ᐅᑖᓂᓯᒫ ᑲᔦ ᒋᐅᒋ ᒫᓀᓂᒫᒡ ᐅᒫᒫᓐ, ᐅᔑᒥᓯᒫ ᑲᔦ ᒋᐅᒋ ᒫᓀᓂᒫᒡ ᐅᓯᑯᓴᓐ᙮ 36 ᐃᓂᓂ ᑕᔥ ᒫᐗᒡ ᑫᔑ ᐃᑫᓂᒥᑯᒡ ᐃᐃᒫ ᑕᐅᒌᐗᐞ ᑳᔑᑖᒡ᙮ 37 ᐊᐌᓀᓐ ᓇᐗᒡ ᑫᓵᑭᐋᒡ ᐃᓂ ᐅᑌᑌᓐ ᑯᒫ ᑲᔦ ᐅᒫᒫᓐ ᐊᐲᒡ ᓃᓐ ᑳᐃᔑ ᓵᑭᐃᒡ, ᑳᐐᓐ ᑌᐊᐲᑌᑖᑯᓯᓰ ᒋᐱᒥᓂᔕᐅᒡ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᑲᔦ ᓇᐗᒡ ᑫᓵᑭᐋᒡ ᐃᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑯᒫ ᑲᔦ ᐅᑖᓂᓴᓐ ᐊᐲᒡ ᓃᓐ ᑳᐃᔑ ᓵᑭᐃᒡ, ᑳᐐᓐ ᑌᐊᐲᑌᑖᑯᓯᓰ ᒋᐱᒥᓂᔕᐅᒡ᙮ 38 ᐊᐌᓀᓐ ᑲᔦ ᐁᑳ ᑫᐱᒥᐎᓈᓯᒃ ᐅᑖᔑᑌᔮᑎᑯᒪᓐ, ᑳᐱᒥᓂᔕᐅᓯᒃ ᑲᔦ, ᑳᐐᓐ ᑕᑌᐊᐲᑌᑖᑯᓯᓰ ᒋᐱᒥᓂᔕᐅᒡ᙮ 39 ᐊᐊ ᑕᔥ ᑫᒪᓈᐗᓂᑑᒡ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᐋᒋᑯ ᑳᐐᓐ ᑕᑌᐱᓇᒫᓱᓰ ᑌᐺ ᑫᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑫᐸᑭᑎᓇᕽ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᓃᓐ ᐅᒋ, ᑕᑌᐱᓇᒫᓱ ᑌᐺ ᑫᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ 40 ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᑳᐲᑎᑲᓂᒃ, ᓂᐲᑎᑲᓂᒃ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᑳᐲᑎᑲᔑᒡ ᐅᐲᑎᑲᓈᓐ ᐃᓂ ᑳᑮ ᐲᒋᓂᔕᐅᒥᒡ᙮ 41 ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᑳᐲᑎᑲᓈᒡ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ ᐋᓃᔥ ᐁᑲᓅᒋᑫᑕᒪᐙᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑫᐐᓐ ᓴ ᑕᑕᑯ ᑎᐸᐊᒪᐙ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᑳᐲᑎᑲᓈᒡ ᑳᑾᔭᑯ ᐱᒫᑎᓯᓂᒡ ᐋᓃᔥ ᐁᑾᔭᑯ ᐱᒫᑎᓯᓂᒡ, ᑫᐐᓐ ᓴ ᑕᑕᑯ ᑎᐸᐊᒪᐙ᙮ 42 ᒫᒥᑲᐎᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᐅ! ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᑫᒥᓇᐋᒡ ᑕᑭᐲᓂ ᐃᓂ ᐯᔑᒃ ᑳᐱᒥᓂᔕᐅᒥᒡ ᒥᓴᐙ ᑯ ᐸᑮ ᑳᐊᐲᑌᑖᑯᓯᓂᒡ, ᐁᐅᒋ ᒥᓇᐋᒡ ᐁᐱᒥᓂᔕᐅᒥᒡ, ᑫᑫᑦ ᐃᑯ ᑫᐐᓐ ᑕᑎᐸᐊᒫᑰᐎᓯ᙮

ᒫᑎᔪ 11

1 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔥᒀᑲᓅᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᑮᐊᓂ ᒫᒑ ᐁᐸᐹ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ, ᐁᐸᐹ ᐐᑕᒫᑫᒡ ᑲᔦ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᐃᐃᒫ ᐯᐸᑳᓐ ᐆᑌᓈᑳᕽ᙮ 2 ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ ᑕᔥ ᑭᐹᑾᐅᑏᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᑮᐊᔮᒡ, ᐁᑮᓅᑕᕽ ᐋᓃᓐ ᐁᓇᓄᑮᓂᒡ ᐃᓂ Xᑕᓐ, ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑳᐃᔑ ᐊᔮᓂᒡ, 3 ᐁᑮᐃᓈᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ: ᑮᓐ ᐃᓇ ᒞᓐ ᑳᑮ ᑎᐹᒋᒫᒡ ᐁᐐ ᑕᑯᔑᓂᓂᒡ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᓂᑲ ᐲᐋᓈᓐ? 4 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᒫᒑᒃ, ᑮᐌᒃ, ᐐᑕᒪᐎᒃ ᒞᓐ ᐌᑯᓀᓐ ᑳᓅᑕᒣᒃ, ᑳᐙᐸᑕᒣᒃ ᑲᔦ᙮ 5 ᐃᑭ ᑳᐙᐱᓯᒀ ᐁᐙᐱᐙᒡ, ᑳᐱᒧᓭᓯᒀ ᐁᐱᒧᓭᐙᒡ, ᑳᐅᒥᑮᐙᐱᓀᐙᒡ ᐁᑮᒥᓄᐊᔮᐃᑣ, ᑳᓅᑕᓯᒀ ᐁᓅᑕᒧᐙᒡ, ᑳᓂᐳᐙᒡ ᐁᐱᒫᒋᐃᑣ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑭᑎᒫᑭᓯᐙᒡ ᐁᐐᑕᒪᐎᑣ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ᙮ 6 ᐋᐱᒋ ᑕᒥᓉᑕᒻ ᐊᐊ ᐐᑳ ᑫᐴᓂ ᑌᐺᔦᓂᒥᓯᒃ᙮ 7 ᒞᓐ ᐃᑕᔥ ᑳᐊᓂ ᒫᒑᓂᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᒋᓴᔅ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᑳᒫᒪᐌᓄᓂᒡ ᐁᑮ ᑕᔑᒫᒡ ᐃᓂ ᒞᓇᓐ: ᐊᐲ ᑮᐊᑕᐙᐸᒣᒃ ᐊᐊ ᒞᓐ ᐌᑎ ᐱᑾᑕᑲᒥᒃ, ᐌᑯᓀᓐ ᓂᑲ ᐙᐸᑖᒥᓐ ᑳᐃᓀᑕᒣᒃ? ᒪᔥᑯᓰᐤ ᓇ ᒋᐌᐌᐹᓯᕽ? 8 ᐌᑯᓀᔥ ᑳᐊᑕᐙᐸᑕᒣᒃ? ᐊᐎᔭ ᓇ ᒋᒥᓄᑯᓇᔦᒡ ᑭᑮᐊᑕᐙᐸᒫᐙ? ᐃᑭ ᑳᒥᓄᑯᓇᔦᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐊᔮᐗᒃ ᑭᒋᐅᑭᒫᐞ ᑳᔑ ᐊᔮᓂᒡ᙮ 9 ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᑳᐊᑕᐙᐸᑕᒣᒃ? ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓇ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ? ᑌᐺ ᑭᑎᓂᓂᓂᒻ, ᒦ ᐊᐌ ᑎᓄ ᐃᓂᓂ ᑳᑮᐊᑕᐙᐸᒣᒃ! ᐊᐊ ᑕᔥ ᒞᓐ ᓇᐗᒡ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᑯᑕᒃ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓂᐗᐞ ᑳᑲᓅᒋᑫᑕᒪᐙᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 10 ᐃᐃᐌ ᑕᔥ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᒃ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐃᑭᑐ, ᒦ ᐊᐌ ᑳᐱᒥᐎᑑᒡ ᓂᑎᐹᒋᒧᐎᓐ, ᓂᑲ ᓃᑳᓂᓂᔕᐙ ᒋᐅᔒᑖᑕᒪᐎᒃ ᐋᑎ ᑫᐃᔖᐗᒡ᙮ ᒞᓐ ᑕᔥ ᐊᐊᐌ ᑳᑕᔑᒥᓐᒡ᙮ 11 ᒫᒥᑲᐎᒃ ᐅᐅ! ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ ᓇᐗᒡ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᒥᓂᒃ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᑳᑮ ᐱᐱᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᐸᑮ ᑳᐊᐲᑌᑖᑯᓯᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓃᕽ, ᓇᐗᒡ ᐃᔥᐯᑖᑯᓯ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᒞᓇᓐ᙮ 12 ᐃᐃ ᑕᔥ ᐊᐲ ᒞᓐ ᑳᑮᒫᒌ ᐐᑕᒫᑫᒡ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᐲᓂᔥ ᐅᐅ ᐃᔑ ᐊᐲ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑲᒃ, ᐁᐲᒌᐙᒡ ᐊᐎᔭᒃ ᐃᔑᑲᑴ ᐲᑎᑫᐗᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓃᕽ, ᑳᒪᔥᑲᐎᒋᑫᐙᒡ ᑲᔦ ᐅᑑᑖᐱᓈᓈᐙ᙮ 13 ᑲᑭᓇ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᐞ, ᒨᓯᔅ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓐ ᑲᔦ ᐅᑮᓃᑳᓂᑎᐹᑐᑖᓈᐙ ᑫᐃᔑᓭᓂᒃ, ᐲᓂᔥ ᒞᓐ ᑮᑕᑯᔑᕽ᙮ 14 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐐᑌᐺᑕᒣᒃ ᑳᑮᐃᑭᑐᐙᐸᓐ, ᒦᓴ ᒞᓐ ᐊᐊ ᐃᓬᐋᐃᒐ ᑳᑮᐐᓱᒡ ᐁᐐ ᑕᑯᔑᕽ᙮ 15 ᐱᓯᑕᒧᒃ ᑮᓇᐙ ᑳᐅᑕᐗᑳᔦᒃ! 16 ᐋᓃᔥ ᑫᐃᔑ ᓈᐱᓈᑯᐊᒀ ᐅᑯᐌᓂᐗᒃ ᓅᑯᒻ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᒡ? ᒦ ᑖᐱᔥᑰ ᐊᐱᓅᒌᔕᒃ ᑳᐊᔫᑾᐱᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐊᑾᒌᕽ ᑳᑕᓇᑖᐌᕽ, ᐁᔖᑯᐙᓈᐙᒡ ᑳᐐᒌᐙᒡ ᐁᐅᑕᒥᓄᐙᒡ: 17 ᓂᑖᓇᑮᐃᓉᐌᒧᒋᑫ ᐴᑖᒋᑫᒥᓐ ᒋᓃᒥᔦᒃ, ᑳᐐᓐ ᓴ ᓈ ᑭᑮᓃᒥᓰᒻ᙮ ᓂᑖᓇᑮᐃᓇᐋᒥᓐ ᑲᔦ ᓇᐃᓂᑫᓂᑲᒧᓇᓐ, ᑳᐐᓐ ᓴ ᓈ ᑭᑮᒪᐎᓰᒻ᙮ 18 ᒞᓐ ᑕᔥ ᑮᑕᑯᔑᓐ, ᑮᒪᑕᐎ ᐊᓇᒥᐋ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑮᒥᓂᑴᓰ ᔔᒥᓈᐳ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᒋᑲᓂᐎᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ ᐅᑭᑭᔥᑲᐙᓐ᙮ 19 ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐃᑕᔥ ᑮᑕᑯᔑᓐ, ᑮᐐᓯᓂ, ᑮᒥᓂᑴ ᑲᔦ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᒋᑲᓂᐎᒡ: ᑳᔕᑫᔥᑭ, ᒥᓂᑴᔥᑭ, ᐅᓵᑭᐐᒌᐙᐞ ᑖᑭᔅ ᑳᑎᐸᐃᑫᐃᐌᓂᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᑳᐋᓇᐌᓂᒥᒥᓐᒡ᙮ ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᐯᒥᓂᔕᐊᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑲᑮᑖᐌᑕᒧᐎᓂᓂ, ᐱᒌᓇᒃ ᑕᓂ ᐯᑌᓈᑾᓂᓂ ᑌᐺ ᐃᐃ ᐁᑎᓄᐗᓂᓂᒃ ᐊᐲ ᑯᑕ ᐊᓂ ᓈᑾᓂᓂᒃ ᐌᑯᓀᓐ ᐃᐃᒫ ᐅᑎᔑᒋᑫᐎᓂᕽ ᐌᒋᓭᓂᒃ᙮ 20 ᐃᒫ ᑕᔥ ᑳᔑ ᐆᑌᓈᐗᑭᓐ ᓇᐗᒡ ᑳᑮ ᑕᔑ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᒡ ᑳᐐᓐ ᑮᓀᐱᒋ ᑴᑳᑎᓯᓰᐗᐞ ᐊᐎᔭᐞ, ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐅᒋ ᑭᒋᓅᒋᐋᒡ, ᐅᐅ ᐁᑮᐃᓈᒡ: 21 ᑮᓇᐙ ᑾᕒᐋᓯᓐ ᑳᐊᔮᔦᒃ ᑭᑲ ᐅᒑᓂᒥᓯᒻ! ᑫᑮᓇᐙ ᑭᑲ ᐅᒑᓂᒥᓯᒻ ᐯᓭᑕ ᑳᐊᔮᔦᒃ! ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓂ ᑳᐙᐸᑕᒣᒃ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᑮᓈᑯᒋᑳᑌᑯᐸᓀᓇᓐ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ ᑕᔭᕒᐃᕽ, ᓵᐃᑕᓂᕽ ᑲᔦ, ᐋᔕ ᒣᐎᔕ ᐅᑖᑮ ᐱᓯᑳᓈᐙ ᑳᐊᓴᐱᐌᑲᓂᓂᑭᓐ ᑲᔦ ᒣᐎᔕ ᐅᑖᑮ ᐲᐎᐌᐱᓈᓈᐙ ᐲᑸᓂ ᐅᑎᒀᓂᐙᕽ ᒋᓈᑯᑑᐙᒡ ᑳᑮ ᑴᑳᑎᓯᐙᒡ᙮ 22 ᒫᒥᑲᐎᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᐅ: ᐊᐲ ᑎᐹᑯᓂᑫᐎᑮᔑᑲᒃ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓇᐗᒡ ᐅᑲ ᑰᐹᓯᓇᐙᐞ ᐃᐃ ᑕᔭᕒᐃᕽ, ᓵᐃᑕᓂᕽ ᑲᔦ ᑳᐃᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐊᐲᒡ ᑮᓇᐙ᙮ 23 ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᑲᐸᕒᓂᔭᒦᕽ ᑳᐊᔮᔦᒃ! ᑭᑮᐃᓀᑖᒻ ᐃᓇ ᐁᐐᐃᔥᐯᓂᑎᓱᔦᒃ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐃᓇᑫ ᒫᐗᒡ ᒋᑭᒋ ᐃᓀᑖᑾᒃ ᑭᑑᑌᓈᒥᐙ? ᐌᑎ ᐅᓂᐴᒃ ᑳᔑ ᐊᔮᐙᒡ ᑭᑲ ᐃᔑᐌᐱᓂᑰᒻ! ᑮᔥᐱᓐ ᓈᑯᒋᑳᑌᑯᐸᓀᓇᓐ ᐃᓂ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᐃᐃᒫ ᔂᑕᒦᕽ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᔑ ᐙᐸᑕᒣᒃ, ᑫᔮᐱ ᔂᑕᒻ ᑖᑮᐊᔮ ᓅᑯᒻ᙮ 24 ᒫᒥᑲᐎᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᐅ! ᐊᐲ ᑎᐹᑯᓂᑫᐎᑮᔑᑲᒃ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓇᐗᒡ ᐅᑲ ᑰᐹᓯᓇᐙᐞ ᔂᑕᒦᕽ ᑳᑮᐊᔮᓂᒡ ᐊᐲᒡ ᑮᓇᐙ ᑲᐸᕒᓂᔭᒦᕽ ᑳᐊᔮᔦᒃ᙮ 25 ᐊᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᒋᓴᔅ ᑮᐃᑭᑐ: ᓂᑌᑌ! ᑮᓐ ᑳᑎᐯᑕᒪᓐ ᑮᔑᒃ, ᐊᑭ ᑲᔦ, ᑭᓇᓈᑯᒥᓐ ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑭᑮ ᑭᑫᑕᒨᓈᓰᒃ ᐅᓄ ᑫᑰᓇᓐ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᑲᑮᑖᐌᑕᒧᐙᒡ ᑳᑭᑫᑖᓱᐙᒡ ᑲᔦ, ᐃᑭ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐋᐱᒋ ᑳᑭᑫᑕᓯᒀ ᑫᑰᓂᓂ ᑭᑮᐙᐸᑕᐋᒃ᙮ 26 ᐋᓃᔥ ᑮᓐ ᓂᑌᑌ, ᒦ ᐅᐌ ᒫᐗᒡ ᐁᔑ ᒥᓍᐸᑕᒪᓐ᙮ 27 ᒦᑕᔥ ᑳᐊᓂ ᐃᑭᑐᒡ: ᓂᑌᑌ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓂᓂ ᓂᑮᒦᓂᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑭᑫᓂᒫᓰᓐ ᐃᓂ ᐅᑯᓯᓯᒫᓐ, ᒦ ᐁᑕ ᐊᐊ ᑳᐅᔫᓯᒥᓐᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐊᐎᔭ ᐅᑭᑫᓂᒫᓰᓐ ᐃᓂ ᑳᐅᔫᓯᒥᒥᓐᒡ, ᒦ ᐁᑕ ᐊᐊ ᐅᑯᓯᓯᒫ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᐁᑕ ᑲᔦ ᑳᐃᓀᑕᕽ ᐅᑯᓯᓯᒫ ᒋᑭᑫᑕᒨᓈᒡ᙮ 28 ᐱᓈᓯᑲᐎᔑᒃ ᑲᑭᓇ ᑮᓇᐙ ᑳᐊᔦᑯᓯᔦᒃ, ᐁᑆᐗᓀᔦᒃ ᑲᔦ, ᑭᑲ ᒦᓂᓂᓂᒻ ᐃᑕᔥ ᐊᓉᐱᐎᓐ᙮ 29 ᐅᑖᐱᓇᒧᒃ, ᐱᓯᑲᒧᒃ ᓂᑕᐱᑲᓈᑎᒃ ᑭᑭᓇᐙᐸᒥᔑᒃ, ᐋᓃᔥ ᓂᓅᑳᑎᔅ, ᓂᑕᐸᓭᓂᒻ ᑲᔦ᙮ ᑭᑲ ᒥᑳᓈᐙ ᑕᔥ ᐊᓉᐱᐎᓐ᙮ 30 ᐃᐃ ᑕᔥ ᐊᐱᑲᓈᑎᒃ ᑫᒦᓂᓇᑰᒃ ᐋᐱᒋ ᑭᑲ ᒥᓄᐗᓀᐃᑰᒻ, ᓃᓐ ᑫᐱᒥᐗᓀᐃᓇᑰᒃ ᐋᐱᒋ ᑕᓈᑲᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮

ᒫᑎᔪ 12

1 ᓂᑯᑎᕽ ᐃᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐃᔑᓭᓂᒃ, ᒋᓴᔅ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑲᔦ ᐁᐱᒧᓭᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐸᑴᔑᑲᓂ ᑭᑎᑳᓂᕽ ᐅᑮᒫᒋ ᐅᒌᔑᐱᑑᓂ ᐸᑴᔑᑲᓂ ᒪᔥᑯᓯᐗᓐ ᐁᑮᐅᒋ ᐐᓯᓂᓂᒡ, ᐋᓃᔥ ᑮᓅᑌᔅᑲᑌᐗᐞ ᐃᐃ ᐊᐲ᙮ ᑮᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂ ᑕᔥ᙮ 2 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᑳᐙᐸᑫᐙᒡ ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ: ᐃᓇᔥᑫ ᑭᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐅᐲᑯᓈᓈᐙ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᐋᓃᔥ ᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓐ ᓅᑯᒻ᙮ 3 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᐐᑳ ᑭᑕᓇᒥᑑᓰᒻ ᐋᓃᓐ ᑌᐱᑦ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᒡ ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᑮᐐᒌᐎᑯᒡ ᐊᐲ ᐁᐐ ᐐᓯᓂᐙᒡ? 4 ᐁᑮ ᐲᑎᑫᒡ ᐃᐃᒫ ᐸᒀᓀᑲᒥᑯᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᐃᔑ ᐊᓇᒥᐁᑕᐎᒥᓐᒡ, ᐁᑮᐊᒸᐙᒡ ᐸᑴᔑᑲᓇᐞ ᑳᑮᒦᓂᒥᑎᐸᓐ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐋᓇᐐᓐ ᐁᑮ ᐲᑯᓇᒧᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓂ᙮ ᐋᓃᔥ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᐁᑕ ᑮᐸᑭᑎᓈᐗᒃ ᒋᐊᒸᐙᐸᓐ ᐃᐃ ᐸᑴᔑᑲᓇᐞ᙮ 5 ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᑕᓇᒥᑑᓰᒻ ᒨᓯᔅ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓐ ᐁᐃᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ, ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᐁᐲᑯᓇᒧᐙᒡ ᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᑕᓱ ᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᔑᑾ ᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᐃᓈᑯᓂᑲᓂᐎᓰᐗᒃ᙮ 6 ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ, ᑫᑰᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᔮ ᓇᐗᒡ ᐁᑭᒋ ᐃᓀᑖᑾᒃ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐃᐃᐌ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ᙮ 7 ᐅᐅ ᐋᓃᔥ ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ: ᑳᐐᓐ ᐃᑭ ᐊᐗᑳᓇᒃ ᒋᐸᑭᑎᓈᔂᓂᐎᐙᒡ ᓂᓇᑕᐌᓂᒫᓰᒃ, ᐃᐃ ᑕᔥ ᑳᐊᑕᐌᑕᒫᓐ, ᒋᒥᓄᑑᑖᑫᔦᑭᐸᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑭᑫᑕᒣᑭᐸᓐ ᐋᓃᓐ ᐅᐅ ᐁᑭᑑᒪᑲᒃ, ᑳᐐᓐ ᑭᑖ ᒪᒋ ᐃᓈᓯᐙᐙᒃ ᐃᑭ ᑫᑰᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᒪᒫᔒᓯᒀ᙮ 8 ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐅᔕ ᐅᑎᐯᑖᓐ ᑳᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ᙮ 9 ᒋᓴᔅ ᑮᐊᓂᐅᒋ ᒫᒑ ᐁᑮᐊᓂ ᐲᑎᑫᒡ ᐃᐃᒫ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ 10 ᐃᓂᓂ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑮᐊᔮ ᐁᑮ ᔒᑯᔥᑳᓂᒃ ᐅᓂᓐᒡ᙮ ᑮᐊᔮᐗᒃ ᑲᔦ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐁᑮᒥᓴᐌᑕᒧᐙᒡ ᐁᐐ ᐊᓈᒥᒫᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᒋᒪᒋᑑᑕᒥᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐃᓈᐙᒡ: ᒦ ᓇ ᐃ ᒋᐲᑯᓂᑳᑌᑭᐸᓐ ᑭᑑᓇᔓᐌᐎᓂᓈᓐ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᒥᓄᐊᔮᐃᓐᒡ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ? 11 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒻ: ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᐲᑖᓂᑳᓀᓭᓂᒡ, ᑆᓇᐎᐅᓂᒡ ᐅᒫᓇᒑᓂᔑᒪᓐ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᐅᑖᑌᐱᓈᓰᓐ ᒋᑭᑖᓂᑳᓀᐱᓈᒡ? 12 ᐃᓂᓂ ᑕᔥ ᓇᐗᒡ ᐃᔥᐯᑖᑯᓯ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐊᐊ ᒫᓇᒑᓂᔥ! ᒦᑕᔥ ᐱᓵᓂᑯ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᕽ ᐁᔑ ᐸᑭᑎᓂᑳᑌᒃ ᒋᐐᒋᐃᓐᒡ ᐊᐎᔭ ᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ᙮ 13 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ: ᓃᒥᓂᑫᓂᓐ! ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᓃᒥᓂᑫᓂᐗᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒥᓄᐊᔮᓂᒡ ᐅᓂᒌᓃᕽ ᑖᐱᔥᑰ ᐃᐃ ᐯᔑᒃ ᑯᑕᒃ ᐅᓂᒌᓂ᙮ 14 ᐯᕒᐊᓰᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᒫᒑᐗᒃ ᐁᑮᓈᓈᑲᑕᐌᑕᒧᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᑫᑮᐃᔑ ᓂᓵᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 15 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑭᑫᑖᓐ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ ᒫᒑᒡ᙮ ᐋᐱᒋ ᑲᔦ ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᑳᑮ ᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ᙮ ᐅᑮᒥᓄᐊᔮᐋᐞ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᐅᑖᑯᓰᐞ᙮ 16 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐊᐎᔭᐞ ᒋᑎᐹᒋᒥᑯᓯᒃ᙮ 17 ᒦᐃᐌ ᑳᑮᐅᒋ ᑑᑕᕽ, ᒋᐃᔑᓭᓂᒃ ᒪᔮ ᐱᑯ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᐃᑭᑐᓂᑯᐸᓀᓐ, ᐋᐃᓭᔭᐗᓐ ᐁᑮᐋᐸᒋᐋᓂᑯᐸᓀᓐ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒫᑯᓂᒡ᙮ 18 ᒦ ᐊᐊᐌ ᓂᑕᓄᑮᐋᑲᓐ, ᑳᑮᐅᓀᓂᒪᒃ, ᒦ ᐊᐌ ᑳᓵᑭᐊᒃ ᑳᒥᓉᑕᒧᐃᒡ᙮ ᓂᑲ ᐸᑭᑎᓇᒪᐙ ᓂᑕᒑᑾᓐ, ᐅᑲ ᐐᑕᒪᐙᐞ ᓂᑎᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᑲᑭᓇ ᐁᑕᓶᐙᓇᑭᓯᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ᙮ 19 ᑳᐐᓐ ᑕᑲᑴ ᔖᑰᓱᑖᑯᓯᓰ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑕᐲᐹᑭᓰ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑕᑭᔒᐌᓰ ᒋᒫᒦᒀᓂᑎᓱᒡ ᐃᐃᒫ ᒦᑲᓈᑳᕽ᙮ 20 ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᐴᑯᔥᑳᓂᒃ ᒪᔥᑯᓰᐙᑎᒃ ᑳᐐᓐ ᐊᐗᔑᒣ ᐅᑲ ᐲᑯᓇᓰᓐ, ᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓀᔮᐲᓂ ᑲᔦ ᑳᓂ ᐋᑕᐌᓂᒃ ᑳᐐᓐ ᐅᑲ ᐋᑕᐌᐊᓰᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᐸᑭᒌᓰ ᐹᒫ ᑮᑲᔥᑭᑑᒡ ᑾᔭᒃ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᒥᓯᐌ ᒋᐊᔮᓂᒃ᙮ 21 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐁᑕᓶᐙᓇᑭᓯᐙᒡ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᐅᑲ ᐊᐯᓂᒧᓄᑕᐙᐙᓐ᙮ 22 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐲᑕᒪᐙ ᐯᔑᒃ ᐊᐎᔭᓐ ᐁᐙᐱᓯᓂᒃ, ᐁᑮᑭᑐᓯᓂᒃ, ᐋᓃᔥ ᐅᑮ ᑭᑭᔥᑳᑯᓂ ᒪᒋᐊᒑᑯᓂ᙮ ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᒥᓄᐊᔮᐋᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐙᐱᓂᒡ, ᐁᑮ ᑮᑭᑐᓂᒡ ᑲᔦ᙮ 23 ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᑮᑭᒋ ᒫᒪᑳᑌᑕᒨᒃ ᐁᑭᒋᐹᑏᓄᐙᒡ ᐊᐎᔭᒃ, ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ: ᑰᓂᑫ ᒦ ᐗᐊ ᑌᐱᑎᕽ ᑳᐅᑕᑳᓀᓯᒡ? 24 ᐯᕒᐊᓰᒃ ᑕᔥ ᐁᑮᓅᑕᒧᐙᒡ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᑭᒋᐅᑭᒫ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ ᐱᐁᓬᓯᐳᓬᐆᓐ ᐅᔕ ᐅᒦᓂᑰᓐ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᒋᓵᑭᒋᐌᐱᓈᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ᙮ 25 ᒋᓴᔅ ᐅᑮ ᑭᑫᓂᒫᐞ ᐋᓐ ᐁᓀᑕᒥᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᓴ ᑎᐯᒋᑫᐎᓂᕽ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᐐᐯᐸᑳᓂᑑᐙᒡ ᒋᒦᑳᑎᐙᒡ, ᐋᐱᒋ ᐐᐸ ᑕᓂᔑᐗᓈᑕᓂᓂ ᐃᐃ ᑎᐯᒋᑫᐎᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑲᔦ ᐆᑌᓇ ᑯᒫ ᑲᔦ ᑖᐎᓐ ᐯᐸᑳᓂᐃᑎᓲᒪᑲᑭᓐ, ᒫᒦᑳᑎᓈᓂᐗᕽ ᑲᔦ, ᐋᐱᒋ ᐐᐸ ᑕᓂᔑᐗᓈᑕᓅᓐ᙮ 26 ᑮᔥᐱᓐ ᓭᑕᓐ ᑳᑕᔑᐅᑭᒫᐎᒡ ᒫᒦᑳᑎᓈᓂᐗᓂᓂᒃ, ᐋᐱᒋ ᐐᐸ ᑕᐸᑭᓯᓂᓂ᙮ 27 ᑭᑎᔑᒻ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐁᒦᔑᒡ ᐱᐁᓬᓯᐳᓬᐆᓐ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᑳᐅᒋ ᓵᑭᒋᐌᐱᓂᒪᒃ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ᙮ ᐋᑎ ᑕᔥ ᑮᓇᐙ ᐌᑎᓇᒧᐙᒡ ᐃᑭ ᑳᐱᒥᓂᔕᐅᓀᒀ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᒋᓵᑭᒋᐌᐱᓈᐙᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ? ᐃᑭ ᓴ ᑳᐱᒥᓂᔕᐅᓀᒀ ᐅᓈᑯᑑᓈᐙ ᑮᓇᐙ ᐊᓂᔖ ᐁᐃᔑᔦᒃ᙮ 28 ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ ᐅᔕ ᓃᓐ ᑳᒦᔑᒥᒡ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᒋᓵᑭᒋᐌᐱᓂᒪᒃ ᐃᐃ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᐅᒫ ᐁᔑᓈᑾᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ ᐋᔕ ᐁᑮᓈᓯᑳᑯᔦᒃ᙮ 29 ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐊᐎᔭ ᐅᑖᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᐲᑎᑫᒡ ᒋᑮ ᒪᑲᒫᒡ ᐅᑕᔭᐄᒥᓂ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ ᐃᓂ ᑳᒪᔥᑲᐎᓰᓂᒡ ᐃᓂᓂᐗᓐ᙮ ᐱᓇᒫ ᐁᑕ ᑕᑯᐱᓈᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᒦᐃ ᐹᒫ ᒋᑲᔥᑭᑑᐸᓐ ᒋᑮ ᒪᑲᒫᒡ ᐅᑕᔭᐄᒥᓂ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ᙮ 30 ᐊᐌᓀᓐ ᐃᓴ ᑳᐐᒌᐎᓯᒃ ᒦᐃ ᐁᔑᓈᑯᓯᒡ ᐁᓂᔥᑫᓂᒥᒡ, ᐊᐌᓀᓐ ᑲᔦ ᑳᐐᒋᐃᓯᒃ ᑮᒫᐗᑑᓂᑫᔮᓐ ᒦᐃ ᐁᔑᓈᑯᓯᒡ ᑳᐅᓶᐌᐱᓂᑫᒡ᙮ 31 ᒦᑕᔥ ᑳᐅᒋ ᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ ᐅᐅ: ᐋᓃᓂᑯ ᐃᓂᓂ ᐁᔑ ᒪᒋ ᐃᔑᒋᑫᒡ, ᐋᓃᓂᑯ ᑲᔦ ᐁᔑ ᒪᒋ ᐃᑭᑐᒡ ᑕᐴᓀᑕᒪᐙ᙮ ᐊᐎᔭ ᑕᔥ ᐐᓐ ᒪᒋ ᐃᓈᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᑳᐐᓐ ᑕᐴᓀᑕᒪᐙᓰ᙮ 32 ᐊᐎᔭ ᐱᑯ ᑫᒪᒋ ᐃᓈᒡ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑲᔥᑭᐁᐎᓰᒥᓂ, ᑕᐴᓀᑕᒪᐙᑲᓂᐎ᙮ ᐊᐎᔭ ᑕᔥ ᐐᓐ ᒪᒋ ᐃᓈᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᑳᐐᓐ ᑕᐴᓀᑕᒪᐙᓰ, ᑳᐐᓐ ᓅᑯᒻ ᑕᐴᓀᑕᒪᐙᓰ ᑲᔦ ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑕᐴᓀᑕᒪᐙᓰ᙮ 33 ᒥᓄᒥᑎᒃ ᐅᓂᑖᐎᑭᑑᓐ ᒥᓄᔒᐎᒦᒋᒻ᙮ ᒪᒋᒥᑎᒃ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᐅᓂᑖᐎᑭᑑᓇᓐ ᐐᓴᑭᒥᓇᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᐊᐊ ᒥᑎᒃ ᐋᓃᓐ ᐁᔑ ᓂᑖᐎᑭᒋᑫᒡ ᐅᒋ ᑭᑫᒋᑲᓂᐎ ᐊᐌᓀᓐ ᐁᑎᓄᐙᑎᑯᐎᒡ᙮ 34 ᑮᓇᐙ ᑭᓀᐱᑰᒃ! ᐋᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑾᔭᒃ ᑫᐅᒋ ᐃᑭᑐᔦᑭᐸᓐ ᐁᒪᒋ ᐃᓂᓃᐎᔦᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᐊᐎᔭ ᑳᐃᔑ ᒨᔥᑭᓀᓂᒃ ᐅᑌᐞ ᐃᔑᑮᑭᑐ᙮ 35 ᑾᔭᒃ ᐃᓂᓂ ᐅᑑᒋᐲᑑᓇᓐ ᑾᔭᒃ ᑫᑰᓇᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᑲᓇᐌᒋᑫᒡ ᐅᑌᐃᕽ, ᑲᔦ ᐊᐊ ᒪᒋ ᐃᓂᓂ ᐅᑑᒋᐲᑑᓇᓐ ᒪᒋᑫᑰᓇᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᑲᓇᐌᒋᑫᒡ ᐅᑌᐃᕽ᙮ 36 ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ, ᐊᐎᔭ ᑳᑕᓱ ᐃᔑᑮᔗᒡ, ᒥᓴᐙ ᑯ ᑌᐱᓈᒃ ᐁᐃᔑᑮᔗᒡ ᑕᑕᑾᑭᑕᒪᐙ ᐊᐲ ᑎᐹᑯᓂᑫᐎᑮᔑᑲᓂᓂᒃ᙮ 37 ᑭᑎᑭᑐᐎᓇᓐ ᐅᔕ ᑕᐋᐸᑕᓅᓐ ᐊᐲ ᐐᑎᐹᑯᓂᑰᔭᓐ᙮ ᑯᒫ ᑲᔦ ᑭᑎᑭᑐᐎᓂᕽ ᑭᑲᐅᒋ ᐃᑰ ᐁᑾᔭᒀᑎᓯᔭᓐ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᑭᑎᑭᑐᐎᓂᕽ ᑭᑲᐅᒋ ᐃᑰ ᐁᑳ ᐁᑾᔭᒀᑎᓯᓯᐗᓐ᙮ 38 ᐃᑭ ᑕᔥ ᐅᓇᔓᐌᐎ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᓂᐗᒃ, ᐯᕒᐊᓰᒃ ᑲᔦ ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᑭᒥᓴᐌᓂᒥᑰ ᐁᐐ ᐙᐸᒥᑰᔭᓐ ᒋᒫᒪᑳᒋᒋᑫᔭᓐ᙮ 39 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐋᐱᒋ ᒪᒋ ᐃᓇᑫ, ᐊᓅᒋᑯ ᑲᔦ ᐃᔑᐱᒫᑎᓯᐗᒃ ᓅᑯᒻ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᒡ, ᒦ ᐁᑕ ᑯ ᐁᔑᒋᑫᐙᒡ ᐁᓇᓈᑕᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ᙮ ᐃᐃᐌᓂ ᑕᔥ ᐁᑕ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓐ ᑫᐙᐸᑕᒧᐙᒡ, ᑖᐱᔥᑰ ᒎᓇ ᑳᑮᐃᔑ ᒫᒪᑳᒋᓭᒡ᙮ 40 ᒎᓇ ᑳᑮ ᐲᓱᒡ ᑭᒋᑮᑰᔭᓐ ᐅᒥᓴᑖᓃᕽ ᓂᓱᑮᔑᒃ 3 ᓂᓱᑎᐱᒃ ᑲᔦ, ᒦ ᑖᐱᔥᑰ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᓂᓱᑮᔑᒃ ᓂᓱᑎᐱᒃ ᑲᔦ ᑫᐃᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐊᓈᒪᑲᒥᒃ᙮ 41 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑎᐹᑯᓂᑫᐎᑮᔑᑲᒃ, ᓂᓂᐯ ᐆᑌᓈᕽ ᑳᑮ ᑖᐙᒡ ᐊᐎᔭᒃ ᑕᐸᓯᑸᐗᒃ ᒋᐊᓈᒥᒥᓀᒀ, ᐋᓃᔥ ᑮᑴᑳᑎᓯᐗᒃ ᐐᓇᐙ ᐊᐲ ᐁᑮᓅᑕᐙᐙᒡ ᒎᓇᐗᓐ ᐁᑲᑮᑴᓂᒡ᙮ ᑭᑎᓂᓂᓂᒻ ᐃᑕᔥ, ᓇᐗᒡ ᑫᑰᓐ ᐁᑭᒋ ᐃᓀᑖᑾᒃ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᒎᓇ ᐅᐅᒫ ᐊᔮ᙮ 42 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑎᐹᑯᓂᑫᐎᑮᔑᑲᒃ ᑭᒋᐅᑭᒫᑴ ᔖᐗᓄᕽ ᑳᑮᐅᒌᒡ ᑕᐸᓯᑸ ᒋᐊᓈᒥᒥᓀᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᐐᓐ ᐙᓴ ᑮᐱ ᐃᔖ ᐁᐐ ᓅᑕᐙᒡ ᔂᓬᐊᒪᓇᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᑲᑮᑖᐎ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ᙮ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᐃᑕᔥ ᓇᐗᒡ ᐁᑭᒋ ᐃᓀᑖᑾᒃ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᔂᓬᐊᒪᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᔮ ᓅᑯᒻ᙮ 43 ᐊᐲ ᒪᒋᐊᒑᒃ ᑮᐅᒋ ᓵᑭᒋᐌᐱᓂᑲᓂᐎᒡ ᐃᓂᓃᕽ, ᒦᐃ ᒥᓯᐌ ᐁᔑ ᐸᐹᒥ ᐊᔮᒡ ᐱᑾᑕᑲᒥᒃ ᑳᐃᔑ ᐹᑌᓂᒃ ᐁᑲᑴ ᒥᑲᕽ ᐋᑎ ᑫᐃᔑ ᐊᓉᐱᒡ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑫᑰᓂᓂ ᐅᒥᑲᓰᓐ᙮ 44 ᒦᑕᔥ ᐁᑭᑐᒡ: ᓂᑲ ᑮᐌ ᓂᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᐋᑎ ᑳᑮᐅᒋ ᓵᑲᐊᒫᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᔑ ᑮᐌᒡ ᐁᒥᑲᕽ ᐅᐙᑳᐃᑲᓐ ᐐᑫ ᐁᐱᔑᔑᒀᓂᒃ, ᐁᑮ ᐯᑭᒋᑳᑌᓂᒃ, ᐁᓴᑲᑭᒋᑳᑌᓂᒃ ᑲᔦ᙮ 45 ᒦᑕᔥ ᐁᔑ ᑮᐌ ᑕᑯᔑᕽ ᐁᑕᑯᐲᓈᒡ ᓃᔣᓱ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᓇᐗᒡ ᐁᒪᒑᑎᓯᓂᒡ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᔑ ᐲᑎᑫᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐁᐃᔑᑖᐙᒡ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᓇᐗᒡ ᑭᒋ ᐃᔑ ᐊᔮ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᔮᐸᓐ ᓂᑕᒻ᙮ ᒦᑕᔥ ᒪᔮ ᑫᔑᓈᑯᓯᐙᒡ ᐅᑯ ᑳᒪᒑᑎᓯᐙᒡ ᓅᑯᒻ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ 46 ᒣᒀ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᑲᑲᓅᓈᒡ ᐃᐃ ᑳᒫᒪᐌᓄᓂᒡ, ᐅᒫᒫᓐ, ᐐᒋᑭᐌᔭᐞ ᑲᔦ ᑮᐱ ᑕᑯᔑᓅᐞ ᐁᐐ ᑲᓅᓂᑯᒡ᙮ ᐊᑾᒌᕽ ᐃᑕᔥ ᑮᓃᐸᐎᐗᐞ᙮ 47 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᑕᑲ ᐱᓇᒫ, ᑭᒫᒫ ᑮᒋᑭᐌᔭᒃ ᑲᔦ ᐊᑾᒌᕽ ᓃᐸᐎᐗᒃ ᐁᐐ ᑲᓅᓂᒀ᙮ 48 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᓂᒫᒫ, ᐊᐌᓀᓇᒃ ᑲᔦ ᓃᒋᑭᐌᔭᒃ? 49 ᑮᐃᔑᓂᑫᓂ ᑕᔥ ᐃᓇᑫ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐃᐃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᒦᐗᒃ ᐅᔕ ᐅᑯ ᓂᒫᒫ, ᓃᒋᑭᐌᔭᒃ ᑲᔦ᙮ 50 ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᑳᐃᔑᒋᑫᒡ ᑳᔑ ᐊᑕᐌᓂᒥᑯᒡ ᓂᑌᑌᓐ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ, ᒦᐃ ᐅᔕ ᐊᐊᐌ ᓃᒋᑭᐌᓯ, ᓂᑕᐌᒫ, ᓂᒫᒫ ᑲᔦ᙮

ᒫᑎᔪ 13

1 ᐯᔑᑾᓐ ᑕᔥ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓇᑲᑖᓐ ᐃᐃ ᐙᑳᐃᑲᓂᓂ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓈᓯᐲᒡ, ᐁᑮᐅᓇᐱᒡ ᐁᐐ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ᙮ 2 ᐁᑮ ᐹᑏᓄᓂᒡ ᐃᑕᔥ ᑳᑮ ᐱᓈᓯᑳᑯᒡ, ᒌᒫᓂᕽ ᑮᐴᓯ ᐁᑮᐅᓇᐱᒡ ᐁᐐᐅᒋ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐊᐎᔭᒃ ᒌᑭᐲᒃ ᑮᓃᐸᐎᐗᒃ᙮ 3 ᐋᐌᒋᑲᓇᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᐋᐸᒋᑑᓇᓐ ᓃᐳᐗᐞ ᑫᑰᓇᓐ ᐁᑕᑎᐹᒋᒧᑕᐙᒡ᙮ ᑮᐊᔮ ᓴ ᐃᓂᓂ ᐁᑮ ᑭᑎᑳᑕᕽ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ᙮ 4 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᐅᓶᐌᐱᓇᕽ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ, ᐋᓂᑕ ᒦᑲᓈᕽ ᑮᐃᔑ ᐸᑭᓯᓂᓂᐗᓐ᙮ ᐱᓀᔒᔕᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑭᑖᓈᐙᓐ᙮ 5 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ, ᐁᔑ ᐊᓯᓃᑳᒃ ᑳᐃᔑ ᑕᐸᓴᑲᒥᑳᒃ ᑮᐃᔑ ᐸᑭᓯᓅᓐ᙮ ᐐᐸ ᑕᔥ ᑮᓂᑖᐎᑭᓅᓐ ᑭᑎᑳᓇᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᐅᓵᒻ ᑮᑕᐸᓴᑲᒥᑳ᙮ 6 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑮᓯᔅ ᐁᓂ ᐃᔥᐸᑰᒋᕽ ᑲᑭᓇ ᑮᒑᑭᑌᐗᓐ ᐃᓂ ᑭᑎᑳᓇᓐ ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᐙᓴ ᑮᑯᑖᐎᑭᓯᓅᓇᓐ᙮ 7 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᐅᑳᐎᒥᓇᑲᔒᑳᕽ ᑮᐃᔑ ᐸᑭᓯᓅᓐ᙮ ᐅᑳᐎᒥᓇᑲᔒᓐ ᑕᔥ ᐁᐅᐱᑭᑭᓐ ᐅᑮ ᑭᐱᔥᑳᓈᐙᓐ ᐃᓂ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ᙮ 8 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ, ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᐁᔑ ᒥᓄᑲᒥᑳᒃ ᑮᐃᔑ ᐸᑭᓯᓅᓐ᙮ ᐐᑫ ᑕᔥ ᑮᒥᓄᑭᓅᓐ ᐃᓂ ᑭᑎᑳᓇᓐ᙮ ᓂᑯᑣᒃ 100 ᑕᓯᓐ ᐃᑯ ᐋᓂᑕ ᑮᐅᑎᓂᑳᑌᐗᓐ ᐃᓂ ᑭᑎᑳᓇᓐ, ᑯᑕᒃ ᓂᑯᑣᓯᒥᑕᓇ 60, ᑯᑕᒃ ᓂᓯᒥᑕᓇ 30᙮ 9 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐱᓯᑕᒧᒃ ᑮᓇᐙ ᑳᐅᑕᐗᑳᔦᒃ᙮ 10 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᑮᐃᔑ ᑲᑴᒋᒥᑯᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋ ᐋᐸᒋᑖᐗᒡ ᐋᐌᒋᑲᓇᓐ ᑮᑲᓅᓇᑣ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ? 11 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᐞ: ᑮᓇᐙ ᐅᔕ ᑭᐸᑭᑎᓇᒫᑰᒻ ᒋᑭᑫᑕᒣᒃ ᐃᓂ ᑳᑮ ᑭᑫᒋᑳᑌᓯᓄᑭᓐ ᑫᑰᓇᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ ᑳᑕᔑᑌᑭᓐ᙮ ᐐᓇᐙ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᐐᓐ ᐸᑭᑎᓇᒪᐙᓰᐗᒃ ᒋᓂᓯᑐᑕᒧᐙᒡ᙮ 12 ᐊᐊ ᓴ ᑳᐊᔮᒡ ᑫᑰᓇᓐ ᑕᒦᓈᑲᓂᐎ ᑫᑰᓇᓐ ᐋᒋᑯ ᒋᐌᓅᑎᓯᒡ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐸᑮ ᐁᑕ ᑫᑰᓂᓂ ᑳᐊᔮᒡ ᑕᐅᑖᐱᓇᒪᐙ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓂᓂ ᑳᐊᔮᒡ᙮ 13 ᒦᑕᔥ ᑳᐅᒋ ᐋᐸᒋᑖᐗᒃ ᐋᐌᒋᑲᓇᓐ ᑫᑰᓂᓂ ᐁᑮᐃᓇᒀ: ᒥᓴᐙ ᐋᓇ ᐃᓈᐱᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᐙᐱᓰᐗᒃ; ᒥᓴᐙ ᐋᓇ ᓅᑕᒧᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᐱᓯᑕᓰᐗᒃ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᓂᓯᑐᑕᓰᐗᒃ᙮ 14 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐋᐃᓭᔭ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ ᑳᑮᐃᑭᑐᑯᐸᓀᓐ ᒪᔮ ᐃᔑᓭᓂ: ᐱᔑᔑᒃ ᐋᓇ ᓈᓅᑕᒣᒃ, ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᑲ ᓂᓯᑐᑕᓰᒻ᙮ ᐱᔑᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐋᓇ ᐙᐸᒋᑫᔦᒃ ᑳᐐᓐ ᑭᑲ ᓂᓯᑕᐎᓇᓰᒻ ᑳᐙᐸᑕᒣᒃ᙮ 15 ᐋᒋᑯ ᑲᑳᒋᒡ ᐃᓀᑕᓯᒀ ᒋᓂᓯᑐᑕᒧᐙᒡ, ᐅᑮ ᑭᐱᓈᓈᐙᓐ ᑲᔦ ᐅᑕᐗᑭᐙᓐ, ᐸᓴᒀᐱᐗᒃ ᑲᔦ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐅᐅ ᐃᔑᒋᑫᓯᒀᐸᓐ ᑖᐙᐱᐗᒃ, ᑖᓅᑕᒨᒃ ᑲᔦ, ᑖᓂᓯᑐᑕᒨᒃ ᑲᔦ, ᓂᑖᐱ ᑴᑮᑖᑰᒃ ᑲᔦ, ᒋᒥᓄᐊᔮᐊᒀᐸᓐ ᑲᔦ, ᑮᐃᑭᑐᓂᑯᐸᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 16 ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑭᔕᐌᑖᑯᓯᒻ, ᐋᓃᔥ ᑭᔥᑮᔑᑯᐙᕽ ᐁᐅᒋ ᐙᐸᑕᒣᒃ ᐃᓂ ᑳᐙᐸᑕᒣᒃ, ᑭᑕᐗᑭᐙᕽ ᐁᐅᒋ ᓅᑕᒣᒃ ᐃᓂ ᑳᓅᑕᒣᒃ᙮ 17 ᒫᒥᑲᐎᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᐅᐌ: ᐋᐱᒋ ᓃᐳᐗᐞ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᐞ ᑲᔦ ᐅᑾᔭᒀᑎᓰᒪᐞ ᑲᔦ, ᐅᑮᒥᓴᐌᑖᓈᐙ ᒋᑮᐙᐸᑕᒧᐙᐸᓐ ᑳᐙᐸᑕᒣᒃ, ᒋᑮᓅᑕᒧᐙᐸᓐ ᑲᔦ ᑳᓅᑕᒣᒃ; ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᓅᑕᓰᓈᐙ᙮ 18 ᐌᐌᓂ ᑕᔥ ᐱᓯᑕᒧᒃ ᒋᓂᓯᑐᑕᒣᒃ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᑳᐋᐌᒋᑳᓱᒡ ᐁᑮ ᑭᑎᑫᒡ᙮ 19 ᐊᐎᔭ ᑳᓅᑕᕽ ᐁᑎᐹᑐᑌᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓂ, ᐁᓂᓯᑐᑕᓯᒃ ᐃᑕᔥ, ᒦ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᔑᓈᑯᓯᒡ ᐃᓂ ᓴ ᑳᑮ ᐸᑭᓯᑭᓐ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᐃᐃᒫ ᒦᑲᓈᕽ᙮ ᒪᒋᐊᔭᐋ ᐁᐱ ᑕᑯᔑᕽ ᐁᐅᑖᐱᓇᕽ ᐃᐃ ᐋᔕ ᑳᑮ ᑭᑎᑳᑌᓂᑭᓐ᙮ 20 ᐃᓂ ᑕᔥ ᑳᑮ ᐸᑭᓯᑭᓐ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᑳᔑ ᐊᓯᓃᑳᒃ, ᒦᐃ ᐁᔑᓈᑯᓯᒡ ᐊᐊ ᔐᒫᒃ ᑳᐅᑖᐱᓇᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᐊᐲ ᐁᓅᑕᕽ, ᐋᐱᒋ ᐁᒥᓉᑕᕽ᙮ 21 ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐙᓴ ᑯᑖᐐᒪᑲᓯᓂᓂ ᐃᐃ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᐅᑌᐃᕽ᙮ ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᐊᒋᓇ ᐁᑕ ᓃᐸᐎ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐋᓇᒥᓯᐎᓐ, ᑲᒀᑕᑭᑑᐎᓐ ᑲᔦ ᐁᐱᓈᓯᑳᑯᒡ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᐅᒋ, ᒦᐃ ᐁᔑ ᐸᑭᒌᒡ᙮ 22 ᐃᓂ ᑕᔥ ᑳᑮ ᐸᑭᓯᑭᓐ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᑳᔑ ᐅᑳᐎᒥᓇᑲᔒᑳᒃ, ᒦᐃ ᐁᔑᓈᑯᓯᒡ ᐊᐊ ᑳᓅᑕᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓐ, ᐅᓵᒻ ᐃᑕᔥ ᐁᐅᒑᓂᒣᑕᕽ, ᐅᓵᒻ ᑲᔦ ᐁᓵᑭᑑᒡ ᐌᓅᑎᓯᐎᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐅᒋ ᓵᑭᒋᐌᐱᔥᑭᑳᑌᒃ ᐃᐃ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑫᑰᓐ ᐅᑲ ᓈᑯᑑᓰᓐ᙮ 23 ᐃᓂ ᑕᔥ ᑳᑮ ᐸᑭᓯᑭᓐ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᔑ ᒥᓄᑲᒥᑳᒃ ᒦᐃ ᐁᔑᓈᑯᓯᒡ ᐊᐎᔭ ᑳᓅᑕᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓐ, ᑳᓂᓯᑐᑕᕽ ᑲᔦ᙮ ᐋᐱᒋ ᐅᑲ ᓈᑯᑑᓇᓐ ᑫᑰᓂᓂ ᐌᓂᔑᔑᓂᓂᑭᓐ᙮ ᐋᓂᑕ ᐊᐎᔭ ᓂᑯᑣᒃ 100 ᐊᐗᔑᒣ ᐃᔑᓈᑾᓂᓂ ᐃᐃ ᑳᑮᒦᓂᓐᒡ, ᐋᓂᑕ ᑲᔦ ᓂᑯᑣᓯᒥᑕᓇ 60 ᐊᐗᔑᒣ, ᐋᓂᑕ ᑲᔦ ᓂᓯᒥᑕᓇ 30᙮ 24 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐐᑕᒪᐙᐞ ᑯᑕᒃ ᐋᐌᒋᑲᓂᓂ᙮ ᒦᐃ ᑫᐃᔑᓈᑾᒃ ᐊᐲ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐱᐅᔑᓯᑑᒡ ᐅᑑᑭᒫᐎᐎᓐ, ᑖᐱᔥᑰ ᐃᓂᓂ ᑳᑭᑎᑳᑕᕽ ᐃᓂ ᓴᓭᑳ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᐃᐃᒫ ᐅᑕᑮᒥᕽ᙮ 25 ᐋᐱᑎᕽ ᐃᑕᔥ ᐁᑎᐱᑲᓂᓂᒃ, ᑲᑭᓇ ᐁᓂᐹᐙᒡ, ᐊᐎᔭᓐ ᑳᔑ ᐃᑫᓂᒥᑯᒡ ᑮᐲᔖᐗᓐ ᐁᑮ ᑭᑎᑳᑕᒥᓂᒡ ᒪᒋᑭᑎᑳᓂᓂ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐃᔑ ᑭᑎᑳᓈᐸᓐ ᐃᓂ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐊᓂ ᐃᔑ ᒫᒑᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ᙮ 26 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᓵᑲᑮᓂᑭᓐ ᐃᓂ ᑳᑮ ᑭᑎᑳᑕᑭᐸᓐ, ᒦᑕᔥ ᐃᓂ ᒪᒋᑭᑎᑳᓇᓐ ᑲᔦ ᑮᐱ ᓵᑭᑭᓅᓐ᙮ 27 ᐊᐊ ᑕᔥ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᐞ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᐅᑭᒫ, ᐁᑮ ᑭᑎᑳᑕᒪᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᓴᓭᑳ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ, ᐋᑎ ᑕᔥ ᑳᐅᒋ ᐃᑭᓐ ᐃᓂ ᒪᒋᑭᑎᑳᓇᓐ? 28 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᑳᔒᑫᓂᒥᒡ ᑫᒋᓈᒡ ᐊᐊ ᑳᑮ ᑭᑎᑳᑕᕽ ᐃᓂ ᒪᒋᑭᑎᑳᓇᓐ᙮ ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑑᑭᒫᒥᐙᓐ: ᑭᓇᑕᐌᓂᒥᓈᒻ ᐃᓇ ᒋᐸᐹᑾᒋᐱᑑᔮᕽ ᐃᓂ ᒪᒋᑭᑎᑳᓇᓐ? 29 ᐅᐅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑳᐐᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐸᑾᒋᐱᑑᔦᒃ ᒪᒋᑭᑎᑳᓇᓐ, ᑭᑲ ᑕᑯ ᐸᑾᒋᐱᑑᓈᐙᓐ ᐃᓂ ᐸᑴᔑᑲᓂ ᑭᑎᑳᓇᓐ᙮ 30 ᒫᓄ ᐸᑴᔑᑲᓐ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᒪᒋᑭᑎᑳᓇᓐ ᑕᐃᔑ ᓃᔓᓂᑖᐎᑭᓅᓐ ᐲᓂᔥ ᐊᐲ ᒋᒪᓂᔑᑫᓈᓂᐗᕽ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᐊᐲ ᓂᑲ ᐃᓈᒃ ᐅᑕᓄᑮᒃ: ᐃᓂ ᐱᓇᒫ ᒪᒋᑭᑎᑳᓇᓐ ᒪᒪᓂᐱᑑᒃ, ᐅᑾᐱᑑᒃ ᒋᒪᒍᑌᐌᐱᓇᒣᒃ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐸᑴᔑᑲᓐ ᒫᐗᑑᓂᒃ, ᒋᓇᐃᓀᒃ ᐃᐃᒫ ᓂᑕᑖᓱᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ 31 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑮᐋᐌᒋᑫ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑑᑭᒫᐎᐎᓐ ᒦᓴ ᐁᔑᓈᑾᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᐃᓂᓂ ᑳᑭᑎᑳᑕᕽ ᐅᑭᑎᑫᐗᑲᒥᑯᕽ ᐊᐸᒋᑲᓂᑭᑎᑳᓀᔅ ᒪᔅᑕᕒᑦ ᑳᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ ᑭᑎᑳᓀᔅ᙮ 32 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᒫᐗᒡ ᐁᑳᓯᕽ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᑯᑕᒃ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᑮᔑᑭᒃ, ᓇᐗᒡ ᑭᓍᑾᓐ ᐊᐲᒡ ᐸᑳᓐ ᑫᑰᓇᓐ ᑳᓂᑖᐎᑭᑭᓐ, ᑖᐱᔥᑰ ᒥᑎᑯᕽ ᐁᐃᓂᑯᒀᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐁᔑ ᐴᓃᐙᒡ ᐱᓀᔒᔕᒃ, ᑫᔑ ᐗᓯᓱᓂᑫᐙᒡ ᐗᑎᑾᓂᑳᕽ᙮ 33 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮ ᑎᐹᑐᑖᓐ ᑯᑕᒃ ᐋᐌᒋᑲᓂᓂ᙮ ᒦᓴ ᐁᔑᓈᑾᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐅᐱᓯᑲᓀᓯᕽ, ᐊᐊ ᐃᑴ ᑳᐅᑖᐱᓇᕽ ᐁᑕᑯᓇᕽ ᐃᐃᒫ ᐯᔑᑯᔥᑭᒧᑦ ᐸᑴᔑᑲᓂᕽ, ᒦᑕᔥ ᐲᓂᔥ ᒥᓯᐌ ᐁᔑ ᐅᐱᔥᑳᓂᒡ ᐅᐸᑴᔑᑲᓂᑳᓇᐞ᙮ 34 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐋᐸᒋᑑᓇᓐ ᐋᐌᒋᑲᓇᓐ ᑫᑰᓂᓂ ᐁᐃᓈᒡ ᐊᐎᔭᐞ᙮ ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓂᓂ ᑮᐃᑭᑐᓰ ᑮᔥᐱᓐ ᐋᐌᒋᑲᓂᓂ ᐁᐋᐸᒋᑑᓯᒃ᙮ 35 ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐅᒋ ᐃᔑᒋᑫᒡ, ᒪᔮ ᐱᑯ ᒋᐃᔑᓭᓂᒃ ᑳᑮᐃᑭᑐᓂᑯᐸᓀᓐ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ: ᐋᐌᒋᑲᓇᓐ ᐃᓴ ᓂᑲ ᐋᐸᒋᑑᓇᓐ ᐊᐲ ᑲᓅᓇᒀ, ᓂᑲ ᐐᑕᒪᐙᒃ ᑫᑰᓇᓐ ᑳᑮᐱ ᑭᑫᒋᑳᑌᓯᓄᑭᓐ ᐊᐲ ᑮᒫᒌᐊᑮᐗᕽ᙮ 36 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᓇᑲᓈᐞ ᐃᐃ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᐲᑎᑫ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ᙮ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᐞ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᓂᓯᑐᑕᒨᔑᔑᓈᒻ ᐃᐃ ᐋᐌᒋᑲᓐ, ᒪᒋᑭᑎᑳᓇᓐ ᑳᑮ ᑭᑎᑳᑌᑭᓐ ᐃᐃᒫ ᑭᑎᑳᓇᑲᒥᑯᕽ᙮ 37 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐐᑕᒪᐙᐞ: ᐊᐊ ᓴ ᐃᓂᓂ ᑳᑮ ᑭᑎᑳᑕᕽ ᐃᓂ ᓴᓭᑳ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᒦᓴ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ 38 ᐃᐃ ᑕᔥ ᑭᑎᑳᓇᑲᒥᒃ ᒦᓴ ᐃᐃᐌ ᐊᑭ᙮ ᐃᓂ ᑕᔥ ᓴᓭᑳ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᒦᐃ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐅᐱᒫᑎᓰᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᕽ ᑳᐅᒋ ᑎᐯᑖᑯᓯᐙᒡ᙮ ᐃᓂ ᑕᔥ ᒪᒋᑭᑎᑳᓀᓴᓐ, ᒦᐗᑭᑭ ᑳᒪᒋᐊᔭᐋᐎᓂᒡ ᑳᑎᐯᓂᒥᑯᐙᒡ᙮ 39 ᐊᐊ ᑕᔥ ᑳᑮ ᔒᑫᓂᒥᐌᒡ ᑳᑮ ᑭᑎᑳᑕᕽ ᒪᒋᑭᑎᑳᓀᓴᓐ, ᒦᓴ ᐊᐊ ᒪᒋᐊᔭᐋ ᐐᓂᑯ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᑳᒫᐗᑑᓂᑫᓈᓂᐗᕽ, ᒦᓴ ᐃᐃ ᐊᐲ ᑫᐃᔥᒀᓭᑭᓐ ᐅᓄ ᓅᑯᒻ ᑳᐱᒥᓭᑭᓐ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᐁᒐᓬᐊᒃ ᒦᓴ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᒫᐗᑑᓂᑫᐙᒡ᙮ 40 ᑖᐱᔥᑰ ᑳᐐᐃᔑ ᐅᑯᓂᑳᑌᑭᓐ ᐁᐐ ᒑᑭᓯᑳᑌᑭᓐ ᐃᓂ ᒪᒋᑭᑎᑳᓀᓴᓐ, ᒦᓴ ᑫᐃᔑᐌᐸᒃ ᐊᐲ ᐃᔥᒀᓭᑭᓐ ᐅᓄ ᓅᑯᒻ ᑳᐱᒥᓭᑭᓐ᙮ 41 ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐃᓴ ᐅᑲ ᐃᔑᓂᔕᐙᓂ ᐅᑌᒐᓬᐃᒥᓂ ᒋᐅᒋ ᒫᒨᔕᑭᓈᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᕽ ᑲᑭᓇ ᑳᑲᑴ ᒪᒋᑑᑕᒧᐃᐌᓂᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᐅᒪᒋᑑᑕᒨᐞ᙮ 42 ᒦᑕᔥ ᑫᔑ ᒪᒍᑌᐌᐱᓂᒥᓐᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᑭᔕᑾᓀᓂᒃ ᐃᔥᑯᑌᓂ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑫᔑ ᒪᐎᓂᒡ, ᒋᒪᑗᑕᒥᓂᒡ ᑲᔦ ᐐᐱᑖᓂ᙮ 43 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑾᔭᒃ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᑖᐱᔥᑰ ᑮᓯᓱᕽ ᑕᔑ ᐙᓭᓈᑯᓯᐗᒃ ᐊᐲ ᐅᑌᑌᐙᓐ ᐅᔑᓯᑑᓂᒡ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓂ᙮ 44 ᐃᐃ ᓴ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ ᒦᐃ ᐁᔑᓈᑾᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᔔᓂᔮ ᐁᑮᓂᑾᐅᓐᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᑎᑳᓇᑲᒥᑯᕽ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᐁᐱᒋ ᒥᑲᐙᒡ, ᒦᐃ ᑳᐃᔑ ᑮᐌ ᓂᑾᐙᒡ᙮ ᐁᐲᒋ ᒥᓉᑕᕽ ᑕᔥ ᒦᐃ ᑳᐃᔑ ᐊᑖᐙᑫᒡ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓂᓂ ᑳᑎᐯᑕᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᑖᐌᒡ ᐃᐃᐌᓂ ᑭᑎᑳᓇᑲᒥᑯᓂ᙮ 45 ᒦ ᓴ ᐃ ᒦᓇᐙ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ ᐁᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᐊᑖᐌᐎᓂᓂ ᑳᐸᐹ ᓇᓈᑕ ᐊᑖᐌᒡ ᒫᐗᒡ ᑳᐅᓂᔑᔑᓂᒡ ᒦᑭᓴᐞ᙮ 46 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᒥᑲᐙᒡ ᒫᐗᒡ ᐁᐋᑾᑭᓱᓂᒡ, ᒦᔥ ᑳᐊᐎ ᐃᔑ ᐊᑖᐙᑫᒡ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓇᓐ ᑳᐊᔮᒡ, ᐁᐊᑖᐌᒡ ᐃᓂ ᑳᐅᓂᔑᔑᓂᒡ ᒦᑭᓴᓐ᙮ 47 ᒦ ᑲᔦ ᑫᐃᔑᓈᑾᒃ ᐊᐲ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑮᔑᓯᑑᒡ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ, ᑖᐱᔥᑰ ᐁᐸᑯᐲᐅᓐᒡ ᐊᓴᑉ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ, ᑮᑰᔭᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᐱᑕᐌᐙᒡ᙮ 48 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᒨᔥᑭᓀᐱᑕᐌᐙᒡ ᑮᑰᔭᒃ, ᒦᔥ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐁᔑ ᐊᒀᔑᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᐊᓴᐲᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐯᐸᑳᓐ ᐁᔑ ᐊᓵᐙᒡ ᐃᐃ ᑮᑰᔭᐞ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᐅᓂᔑᔑᐙᒡ ᐊᑭᑯᕽ ᐃᔑᐊᓵᐗᒃ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᒫᓈᑎᓯᐙᒡ ᐌᐱᓂᑲᓂᐎᐗᒃ᙮ 49 ᒦᑕᔥ ᒪᔮ ᑫᐃᔑᓈᑾᒃ ᐊᐲ ᐃᔥᒀᓭᓂᑭᓐ ᐅᓄ ᓅᑯᒻ ᑳᐱᒥᓭᑭᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ᙮ ᐁᒐᓬᐊᒃ ᐅᑲ ᒫᐗᑑᓈᐙᐞ ᐅᒪᒋ ᐃᔑᐌᐱᓰᐞ ᐸᑳᓐ ᒋᐊᓵᐙᒡ᙮ ᐅᑾᔭᒀᑎᓰᐞ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐸᑳᓐ ᑕᐊᔮᐗᐞ᙮ 50 ᒦᑕᔥ ᐅᒪᒋ ᐃᔑᐌᐱᓰᒃ ᑫᐃᔑ ᐃᔑᐌᐱᓂᑣ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᑭᔕᑾᓀᓂᒃ ᐃᔥᑯᑌᓂ᙮ ᑕᒪᐎᐗᒃ ᑕᔥ, ᐅᑲ ᒪᑗᑖᓈᐙᓐ ᑲᔦ ᐐᐱᑎᐙᓐ᙮ 51 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑭᓂᓯᑐᑖᒻ ᐃᓇ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ? ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᑫᑫᑦ᙮ 52 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐋᒋᑯ: ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᑳᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ: ᐁᑕᔑᒡ ᐊᐊ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓂᓂ, ᐊᐲ ᑫᑭᓄᐊᒪᐎᓐᒡ ᐋᓃᓐ ᐁᓀᑖᑾᓂᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓂ, ᒦᐃᐌ ᐁᔑᓈᑯᓯᒡ ᑖᐱᔥᑰ ᐊᐎᔭ ᑖᐎᓐ ᑳᑎᐯᑕᕽ ᑳᐅᒋ ᓵᑭᓯᑑᒡ ᐅᔥᑲᔭᐄᐎ ᑫᑰᓇᓐ ᑲᔦ ᑫᑌᐊᔭᐄᐎ ᑫᑰᓇᓐ ᐃᐃᒫ ᐅᑕᑖᓱᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ 53 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔥᒀ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ ᐃᓂ ᐋᐌᒋᑲᓇᓐ, ᑮᐊᓂ ᒫᒑ᙮ 54 ᐃᐃᐌᑎ ᑕᔥ ᑮᐃᔖ ᑳᑮᐅᒌᒡ ᐆᑌᓈᕽ, ᐁᑮ ᑕᔑᑭᑭᓄᐊᒪᐙᒡ ᑳᐊᔮᓂᒡ ᐅᑕᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓃᕽ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᑳᑮᓅᑖᑯᒡ ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ: ᑳᓇᑲ ᐋᑎ ᑳᐅᑎᓇᒧᑴᓐ ᐃᐃᐌᓂ ᑲᑮᑖᐌᑕᒧᐎᓐ, ᐃᓂ ᑯᑕ ᑲᔦ ᐅᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ? 55 ᒥᑎᑯᓈᐯ ᐄᑐᒃ ᐃᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᒣᕒᐃ ᐄᑐᒃ ᐃᔑᓂᑳᓱᐗᓐ ᐃᓂ ᐅᒫᒫᓐ᙮ ᒌᒥᔅ, ᒎᓴᑉ, ᓵᐃᒪᓐ, ᒎᑕᔅ ᐄᑐᒃ ᐃᔑᓂᑳᓱᐗᐞ ᐐᒋᑭᐌᔭᐞ᙮ 56 ᔑᑾ ᐅᑕᐌᒫᐞ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᐅᐅᒫ ᐃᔑᑖᐗᐞ᙮ ᐋᑎ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᐅᑎᓇᒧᑴᓐ ᑲᑭᓇ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ? ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ᙮ 57 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐋᓇᐌᓂᒥᑯᒡ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐊᐊ ᓴ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑭᒋ ᐃᓀᒋᑲᓂᐎ ᐸᑳᓐ ᐃᑯᒋ ᑮᐃᔖᒡ, ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐅᑑᑌᓈᒥᕽ, ᐅᑖᐎᓂᕽ ᑲᔦ, ᑳᐐᓐ ᑭᒋ ᐃᓀᒋᑲᓂᐎᓰ᙮ 58 ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐋᐱᒋ ᑮᒫᒪᑳᒋᒋᑫᓰ ᐃᐃᒫ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᐅᑮ ᑌᐺᔦᓂᒥᑯᓰᐞ᙮

ᒫᑎᔪ 14

1 ᒦᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᐊᐲ ᐁᕒᐊᑦ ᑳᑮᐋᓂᑫᐎᑭᒫᐎᐃᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ, ᑮᓈᓅᑕᒻ ᐁᐃᓈᒋᒥᒥᓐᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 2 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᐞ: ᒦ ᓴ ᐊᐌ ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ ᐁᑮ ᑮᐌᐱᒫᑎᓯᒡ, ᒦ ᒫᐐᓐ ᐃᐃᐌ ᑳᐅᒋ ᐊᔮᒡ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᑳᐅᒋ ᓈᑯᑑᒡ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 3 ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᒞᓐ ᑳᑮᐅᒋ ᑭᐸᐃᑲᓂᐎᑯᐸᓀᓐ, ᐁᕒᐊᑦ ᑮᐐᐎᑯᐸᓐ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ ᐃᕒᐆᑎᔭᓴᓐ, ᐃᓂ ᐐᒋᑭᐌᔭᓐ ᐱᓬᐊᑉ ᐐᐎᓂ᙮ 4 ᒞᓐ ᑕᔥ ᑮᐃᓈᑯᐸᓐ ᐃᓂ ᐁᕒᐊᑕᓐ: ᑳᐐᓐ ᑭᑖ ᐃᔑᒋᑫᓰ ᐃᐃ ᑳᐃᔑᒋᑫᔭᓐ ᒋᐅᑖᐱᓂᒪᒡ ᑮᒋᑭᐌᓯ ᐱᓬᐊᑉ ᐐᐗᓐ, ᒦᐃ ᑳᐃᓈᑯᐸᓀᓐ᙮ 5 ᐁᕒᐊᑦ ᐃᓴ ᐐᓂᓵᑯᐸᓐ ᒞᓇᓐ ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑯᓵᐞ ᒎᐗᐞ ᐋᓃᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ ᐅᑮᐃᓀᓂᒫᓂ ᒞᓇᓐ᙮ 6 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᕒᐊᑦ ᐁᑮ ᑎᐱᔥᑲᕽ, ᐃᕒᐆᑎᔭᔅ ᐅᑖᓂᓴᓐ ᑮᓃᒥᐗᓐ ᐁᓈᓴᒪᐱᐙᒡ, ᐁᕒᐊᑦ ᐃᑕᔥ ᐐᑫ ᑮᒥᓉᑕᒻ᙮ 7 ᐅᑮᐊᔓᑕᒪᐙᓐ ᑕᔥ ᐃᓂ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴᓐ ᐁᐐ ᒦᓈᒡ ᐌᑯᓀᓂᑯ ᑫᑲᑴᒋᒥᑯᒡ᙮ 8 ᐁᑮ ᑭᑭᓄᐊᒫᑯᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᒫᒫᓐ ᐊᐊ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴ, ᒦᐃ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ ᐅᑎᒀᓐ ᒦᔑᔑᓐ ᐅᐅᒫ ᔐᒫᒃ ᐅᓈᑲᓂᕽ ᒋᐲᒋᑳᑌᒃ, ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ᙮ 9 ᑭᒋᐅᑭᒫ ᑕᔥ ᐐᑫ ᑮᒥᒋᓇᐌᓯ᙮ ᐋᔕ ᑕᔥ ᐁᑮ ᐹᑲᒋ ᐊᔓᑕᒫᑫᒡ, ᐁᐹᑏᓄᓂᒡ ᑲᔦ ᑳᑮᒪᐗᑎᓯᑯᒡ, ᑮᐃᑭᑐ ᐱᓵᓂᑯ ᒋᒦᓂᒥᓐᒡ ᐃᓂ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᑲᑴᑗᓂᒡ᙮ 10 ᑭᒋᐅᑭᒫ ᑕᔥ ᑮᐊᓅᑮ ᒋᑮᔥᑭᑴᑕᐅᒥᓐᒡ ᒞᓇᓐ ᐃᐃᒫ ᑭᐸᐅᑏᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ 11 ᐅᓈᑲᓂᕽ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᐲᑕᒪᐙ ᐃᐃᐌᓂ ᐅᑎᑾᓂᒫ᙮ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴ ᑕᔥ ᑮᒦᓈᑲᓂᐎ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒦᓈᒡ ᐃᓂ ᐅᒫᒫᓐ᙮ 12 ᒞᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑮᐱ ᑕᑯᔑᓅᐞ ᐁᑮᒫᒌᑑᐙᒡ ᒞᓇᓐ ᐅᐐᔭᐎᓂ, ᐁᑮᓂᑾᐊᒧᐙᒡ ᑲᔦ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᑮᐊᐎ ᐐᑕᒪᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 13 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᓅᑕᕽ, ᒌᒫᓂᕽ ᑮᐴᓯ ᐸᑳᓐ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᐐᓀᑕ ᑫᔑ ᐸᐯᔑᑯᒡ᙮ ᐁᑮᓅᑕᒧᐙᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐋᑎ ᐁᔮᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᑮᐃᓈᔕᑳᒣᐗᒃ ᐁᑮᓈᓯᑲᐙᐙᒡ᙮ ᒥᓯᐌ ᑕᔥ ᐆᑌᓈᑳᕽ ᑮᐱ ᐅᒌᐗᒃ᙮ 14 ᐁᑮ ᑲᐹᒡ ᐃᑕᔥ ᒌᒫᓂᕽ, ᐁᑮᐙᐸᒫᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐁᐲᒋ ᐹᑏᓄᓂᒡ, ᐋᐱᒋ ᐅᑮ ᑭᒋᑰᐹᑌᓂᒫᐞ, ᐁᑮᒥᓄᐊᔮᐋᒡ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᐃᒫ ᑳᑮᐋᑯᓯᓂᒡ᙮ 15 ᐁᐊᓂ ᐅᓈᑯᔑᓂᓂᒃ ᐊᐲ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᐞ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᐋᐱᒋ ᐅᔕ ᐋᔕ ᐅᓈᑯᔑᓐ, ᐱᑾᒐᔭᐄ ᑲᔦ ᐅᐅ ᑳᐊᔮᔭᕽ᙮ ᐃᑯᒋ ᑕᔥ ᐃᔑᓂᔕᐅ, ᐁᔨᔑᑖᓂᐗᓂᓂᒃ ᒋᐃᔖᐙᒡ ᒋᐊᑖᐌᐙᒡ ᑫᒦᒋᐙᒡ, ᐁᑮᐃᑯᒡ᙮ 16 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑳᐐᓐ ᒣᒬᒡ ᐃᑯᒋ ᑕᐃᔖᓰᐗᒃ, ᑮᓇᐙ ᐊᔕᒥᑯᒃ, ᒦ ᑳᐃᓈᒡ᙮ 17 ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑖᑰᐞ ᐃᑕᔥ: ᓈᓇᓐ 5 ᐅᔐᑕ ᓂᑕᔮᐙᓈᓂᒃ ᐸᑴᔑᑲᓇᒃ, ᓃᔑᓐ 2 ᐃᑕᔥ ᑮᑰᔭᒃ, ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ᙮ 18 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐅᐅᒫ ᓴ ᐱᒦᔑᔑᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 19 ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᐃᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ ᒋᓇᒪᑕᐱᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᒪᔥᑯᓰᑳᕽ᙮ ᐁᑮᐅᑖᐱᓈᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᓈᓇᓐ ᐸᑴᔑᑲᓇᐞ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᓃᔑᓐ ᑮᑰᔭᐞ, ᐃᔥᐱᒥᕽ ᑮᐃᓈᐱ ᐁᑮᓇᓈᑯᒫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᐸᑴᐱᓈᒡ ᐃᐃ ᐸᑴᔑᑲᓇᐞ ᐁᑮᒫᒦᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒫᑕᐆᓈᓂᒡ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᓇᒪᑕᐱᓂᒡ᙮ 20 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᑮᑌᐐᓯᓂ᙮ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑕᔥ ᐅᑮᒫᒨᔕᑭᓈᓈᐙ ᑳᑮᐃᔥᑯᓭᓂᒃ ᒦᒋᒻ᙮ ᒥᑖᔑᓃᔓ 12 ᐐᑯᐲᒪᑲᒃ ᒥᓂᒃ ᑮᐃᔥᑯᓭᓂ᙮ 21 ᑯᒫ ᓈᓂᕽ ᒥᑖᔂᒃ 5,000 ᑮᑕᔑᐗᐞ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᑳᑮᐊᔕᒫᒡ, ᔑᑾ ᑲᔦ ᐃᑴᐗᐞ, ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ ᑲᔦ᙮ 22 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᐴᓯᓂᔕᐙᐞ ᐁᑮᓃᑳᓂ ᓂᔕᐙᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐊᑳᒥᕽ ᒋᐃᔖᓂᒡ, ᐁᑮ ᑲᓅᓈᒡ ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᒫᒪᐌᓄᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ ᒋᐊᓂ ᒫᒑᓂᒡ᙮ 23 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐸᑭᑎᓈᒡ ᒋᒫᒑᓂᒡ, ᐗᑭᑕᑎᓐ ᑮᐃᔖ ᐐᓀᑕ ᐁᑮᐊᑕ ᐊᓇᒥᐋᒡ᙮ ᐁᐅᓈᑯᔑᓂᓂᒃ ᑕᔥ ᐐᓀᑕ ᒋᓴᔅ ᑮᒥᒋᐯᔑᑯ ᐃᐃᐌᑎ᙮ 24 ᐅᐅ ᑕᔥ ᐊᐲ ᐋᔕ ᐙᓴ ᒥᔕᐗᑳᒻ ᑮᐊᓂ ᐊᔮᐗᒃ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐃᐃᒫ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ, ᐋᐱᒋ ᐁᑮᐅᒑᓂᒪᐅᑯᐙᒡ ᐁᑮ ᑭᒋᓅᑎᓂᓂᒃ, ᐁᑮᐅᒋᔥᑲᐙᓂᒪᓂᓂᒃ᙮ 25 ᓂᑯᒋᑯ ᑫᑳ ᐁᐊᓂ ᐲᑖᐸᓂᓂᒃ, ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓈᓯᑲᐙᐞ ᐗᑭᒋᓂᐲᕽ ᐃᑕᔥ ᐁᑮ ᐱᒧᓭᒡ᙮ 26 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᐙᐸᒫᐙᒡ ᐁᐱᓈᑯᓯᓂᒡ ᐗᑭᒋᓂᐲᕽ, ᐐᑫ ᑮᑭᒋ ᓭᑭᓯᐗᒃ, ᒌᐸᔾ! ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᔖᑯᐌᐙᒡ ᐁᓭᑭᓯᐙᒡ᙮ 27 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᔐᒫᒃ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ: ᒪᔥᑲᐌᑕᒧᒃ! ᓃᓐ ᐅᔕ! ᑫᑯ ᓭᑭᓯᑫᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 28 ᐅᑮ ᑲᓅᓂᑰᓐ ᐃᑕᔥ ᐲᑕᕒᐆᓐ : ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᑮᓐ ᐋᐎᐗᓀᓐ, ᑲᓅᔑᔑᓐ ᒋᐱᓈᓯᑲᐎᓈᓐ ᓂᐲᕽ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 29 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐋᐎᓴ ᐊᐯ! ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᑮᑲᐹ ᒌᒫᓂᕽ ᐁᑮ ᐱᒧᓭᒡ ᐗᑭᒋᓂᐲᕽ ᐁᓈᓯᑲᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 30 ᐁᐙᐸᑕᕽ ᐃᑕᔥ ᐁᑭᒋᓅᑎᓂᓂᒃ, ᑮᓭᑭᓯ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐊᓂ ᑯᓵᐲᒡ᙮ ᑮᐃᔑ ᔖᑯᐌ ᑕᔥ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ ᐱᒫᒋᐃᔑᓐ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ 31 ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮ ᑌᐱᓈᓐ ᐁᑮᐐᑯᐱᓈᒡ ᐁᑮᐃᓈᒡ ᑲᔦ: ᑮᓐ ᑳᔭᑳᓯᕽ ᑭᑌᐺᔦᑕᒧᐎᓐ, ᐌᑯᓀᓐ ᑳᐅᒋ ᐋᓉᑕᒪᓐ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 32 ᐁᑮ ᐴᓯᐙᒡ ᐃᑕᔥ ᒌᒫᓂᕽ, ᒦ ᓴ ᐐᑫ ᑳᐃᔑ ᐃᔥᒀ ᑭᒋᓅᑎᓂᓂᒃ᙮ 33 ᐃᓂ ᑕᔥ ᑳᑮ ᐴᓯᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᒌᒫᓂᕽ, ᐅᑮᐅᒋᒌᑾᓇᐲᑖᑰᐞ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᑌᐺ ᓴ ᑮᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑭᑎᓄᐤ! ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 34 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᑮᐃᔥᒀ ᐋᔕᐎᔥᑳᐙᒡ ᐃᐃᐌᓂ ᓵᑲᐃᑲᓐ, ᑫᓀᓴᕒᐃᑎᑳᕽ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᒥᔕᑳᐗᒃ᙮ 35 ᐁᑮᓂᓯᑕᐎᓇᐙᐙᒡ ᑕᔥ ᒋᓴᓲᓐ ᐃᑭ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐊᔮᐙᒡ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒌᔮᒋᒧᐙᒡ᙮ ᒦᔥ ᑲᑭᓇ ᐅᑖᑯᓰᒃ ᑳᑮ ᐲᒋᑲᓂᐎᐙᒡ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 36 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ: ᑕᑲ ᐸᑭᑎᓐ ᐅᑖᑯᓰᒃ ᐱᓵᓐ ᒋᓵᒥᓇᒧᐙᒡ ᑳᐃᔑ ᓇᓃᓰᑭᒀᑌᓂᒃ ᑭᑲᔥᑮᑮᐎᓐ, ᒦ ᑳᐃᑯᒡ᙮ ᒥᓂᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᑮ ᓵᒥᓇᒥᓂᒡ ᑲᑭᓇ ᑮᒥᓄᔭᔮᐗᐞ᙮

ᒫᑎᔪ 15

1 ᐯᕒᐊᓰᒃ ᐃᑭ ᑲᔦ ᐅᓇᔓᐌᐎ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒃ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᑮᐱ ᐅᒌᐗᒃ ᐁᑮ ᐱᓈᓯᑲᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮᐃᓈᐙᒡ: 2 ᐌᑯᓀᓂᓂ ᑕᔥ ᑭᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐌᒋ ᑑᑕᓯᒀ ᐃᐃ ᑳᑮᐱ ᐋᔮᓂᑫ ᑭᑭᓄᐊᒫᑰᔭᕽ ᑳᑮᐱ ᓂᑖ ᐃᔑᒋᑫᓂᒡ ᐃᐃᐌᓂᐗᐞ ᐅᑖᓈᕽ ᑳᑮ ᐱᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᑾᔭᒃ ᐃᓇᑫ ᐃᔑᑭᓰᓂᒌᓰᐗᒃ ᑭᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᒋᑆ ᐐᓯᓂᐙᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 3 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐌᑯᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᑫᑮᓇᐙ ᐌᒋ ᑑᑕᓯᐌᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑲᑮ ᑭᒥᐌᐎᓐ, ᓇᐗᒡ ᐃᓂ ᑭᑖᓂᑫ ᑭᑭᓄᐊᒫᑎᐎᓂᐙ ᐁᑲᓇᐌᑕᒣᒃ? 4 ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᑭᑌᓂᒻ ᑭᑌᑌ, ᑭᒫᒫ ᑲᔦ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᒪᒋ ᐃᓈᒡ ᐅᑌᑌᓐ, ᐅᒫᒫᓐ ᑲᔦ, ᑕᑲ ᑕᓂᓵᑲᓂᐎ᙮ 5 ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐅᐅ ᑭᑎᔑᒋᑫᒻ, ᐊᐎᔭ ᑫᑰᓂᓂ ᐁᐊᔮᒡ ᑫᑮᐅᒋ ᐐᒋᐋᐸᓐ ᐃᓂ ᐅᑌᑌᓐ ᑯᒫ ᑲᔦ ᐅᒫᒫᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐃᑭᑐᒡ, ᑫᑮᒦᓂᓈᐹᓐ ᐋᔕ ᓂᑮᒦᓈ ᑭᔐᒪᓂᑑ, 6 ᒦᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᒣᒬᒡ ᐅᑲ ᑭᑌᓂᒫᓰᓐ ᐃᓂ ᐅᑌᑌᓐ, ᐁᑭᑐᔦᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᔑ ᐲᑯᓇᒧᐌᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᑭᑐᐎᓐ, ᐃᐃᐌ ᓇᐗᒡ ᐁᐐ ᐱᒥᓂᔕᐊᒣᒃ ᑮᓇᐙ ᑭᑎᔑᑣᐎᓂᐙᓐ᙮ 7 ᑮᓇᐙ ᐅᒥᓍᑎᓰᔑᑑᒃ! ᐋᐱᒋ ᑾᔭᒃ ᑭᑮᐃᑯᐙᑯᐸᓐ ᐋᐃᓭᔭ ᐁᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᑯᐸᓀᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ: 8 ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐃᑭᑐ, ᐅᑯ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᓂᑎᑰᒃ ᐁᑭᒋ ᐃᓀᓂᒥᐙᒡ᙮ ᐅᑌᐃᐙᕽ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᓇᐹᒡ ᐃᓇᑫ ᐃᓀᑕᒨᒃ ᑳᐃᓀᑕᒧᐗᒃ᙮ 9 ᐊᓂᔖ ᓴ ᓂᑕᓇᒥᐁᑖᑰᒃ, ᐋᓃᔥ ᐊᐗᔑᒣ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐗᒃ ᐃᓂ ᐃᓂᓃᐎ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓇᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᐃᓍᑕᒧᐙᒡ ᐃᓴ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᓂ᙮ 10 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᐊᐎᔭᐞ ᒋᓈᓯᑳᑯᒡ, ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐱᓯᑕᒧᒃ, ᓂᓯᑐᑕᒧᒃ ᐅᐅ! 11 ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᑳᐃᓇᒋᑫᒡ ᐅᒋ ᐃᓇᑭᒫᓰ ᐁᑌᐊᐲᑌᑖᑯᓯᓯᒃ ᒋᐊᓇᒥᐁᑕᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐃᐃᐌᓂ ᓴ ᑳᐅᒋ ᑮᑭᑐᒡ ᐅᑑᓂᕽ ᐅᒋ ᐃᓇᑭᒫ ᐁᑌᐊᐲᑌᑖᑯᓯᓯᒃ᙮ 12 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ: ᑭᑭᑫᓂᒫᒃ ᐃᓇ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᐋᓃᓐ ᐁᐲᒋ ᒫᓀᑕᒧᐙᒡ ᑳᑮᐃᑭᑐᔭᓐ? ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 13 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᑭᑎᑳᓇᓐ ᑳᑮ ᑭᑎᑳᑕᓯᒃ ᐊᐊ ᓂᑌᑌ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᒡ, ᑲᑭᓇ ᑕᒪᓂᐱᒋᑳᑌᐗᓐ᙮ 14 ᑫᑯ ᐸᐹ ᐱᓯᔅᑫᓂᒫᑫᒀᓂᒃ! ᑳᐐᓐ ᐅᔕ ᐙᐱᓰᐗᒃ ᒥᓴᐙ ᐋᓇᑲᑴ ᓃᑳᓃᑕᐙᐙᒡ ᑳᐙᐱᓯᓂᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑳᐙᐱᓯᒃ ᓃᑳᓃᑕᐙᒡ ᐃᓂ ᑯᑕᒃ ᑳᐙᐱᓯᓂᒃ, ᒥᒋᓃᔥ ᑕᐲᑖᓂᑳᓀᓭᐗᒃ᙮ 15 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐐᑕᒪᐎᔑᓈᒻ ᐋᓃᓐ ᒪᔮ ᐁᑭᑑᒪᑲᒃ ᐃᐃ ᐁᔑ ᑭᑭᓄᐃᑫᔭᓐ᙮ 16 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑫᑮᓇᐙ ᒪᔑ ᑭᑑᓂᓯᑐᑕᒫᐎᓂᓰᒻ? 17 ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᓂᓯᑐᑕᓰᒻ? ᑫᑰᓂᓂ ᐊᐎᔭ ᑳᒦᒋᒡ ᐅᒥᓴᑖᕽ ᐃᔑᓭᓂ, ᑕᓂ ᓵᑲᐊᒨᒪᑲᓂᓂ ᑕᔥ᙮ 18 ᐃᐃᐌᓂ ᑕᔥ ᑫᑰᓂᓂ ᑳᐱ ᐅᒌᓂᒃ ᐃᐃᒫ ᐅᑌᐃᕽ, ᒦᓴ ᐃᐃᐌᓂ ᑫᐅᒋ ᑌᐊᐲᑌᓂᒥᑯᓯᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 19 ᒦᑕᔥ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ ᑳᐅᒌᑭᓐ ᐃᐃᒫ ᐊᐎᔭ ᐅᑌᐃᕽ, ᒪᒋ ᐃᓀᑕᒧᐎᓇᓐ, ᓂᔑᐌᐎᓐ, ᑳᐱᒣᓂᒫᒡ ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᐐᑎᑫᒫᑲᓂᓂ, ᐊᓅᒋᑯ ᐊᐎᔭ ᑳᔑ ᐱᔑᒀᑎᓯᒡ, ᑭᒨᑎᐎᓐ, ᑮᐗᓂᒧᐎᓐ, ᒪᒋᑕᔑᒥᐌᐎᓐ᙮ 20 ᒦᐗᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᑳᐅᒋ ᐃᓇᑭᒥᓐᒡ ᐊᐎᔭ ᐁᑌᐊᐲᑌᓂᒥᑯᓯᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᑭᓰᓂᒌᓯᒃ ᒋᑆ ᐐᓯᓂᒡ, ᑳᐐᓐ ᐃᐃᒫ ᐃᐃ ᐃᓇᑫ ᑕᐅᒋ ᐃᓇᑭᒫᓰ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 21 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐊᓂᐅᒋ ᒫᒑ ᐌᑎ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᐊᑮᕽ ᑕᔭᕒ ᔑᑾ ᓵᐃᑕᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᔮᓂᑭᓐ᙮ 22 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐃᑴ ᐃᐃᒫ ᑫᓇᓐ ᐊᑮᕽ ᑳᑮᐅᒌᒡ, ᑳᑮ ᒎᐎᐎᓯᒃ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑᑖᒡ ᐊᑮᕽ, ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑲᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮ ᑭᔒᐌᒡ: ᑮᓐ ᑌᐱᑎᕽ ᑳᐅᑕᑳᓀᓯᔭᓐ! ᑯᐹᓯᓇᐎᔑᓐ! ᓂᑖᓂᔅ ᐅᔕ ᐅᑭᑭᔥᑳᑯᓐ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ, ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᐁᑭᒋ ᒫᔑ ᐊᔮᒡ, ᐁᑮᐃᓈᒡ᙮ 23 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᓰᓐ᙮ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᑰᐞ: ᐃᑯᒋ ᐃᔑᓂᔕᐅ ᐊᐊ ᐃᑴ! ᑭᓂᐹᒋ ᓂᔕᐅᑯᓈᓐ, ᐅᐲᑭᓯ ᑲᔦ, ᐁᑮᐃᑯᒡ᙮ 24 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐃᑭ ᐅᔕ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐃᑳᕽ, ᑳᐗᓂᔑᓄᐙᒡ ᒫᓇᒑᓂᔕᒃ, ᑳᑮᐅᒋ ᐲᒋᓂᔕᐅᑰᔮᓐ᙮ 25 ᐅᐅ ᑕᔥ ᐊᐲ ᐊᐊ ᐃᑴ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑲᐙᓐ ᐁᑮᐅᒋᒌᑾᓇᐲᑕᐙᒡ, ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᑕᑲ ᓈᑕᒪᐎᔑᓐ᙮ 26 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐃᑭ ᓴ ᐊᐱᓅᒌᔕᒃ ᐅᒦᒋᒥᒥᐙ ᑳᐐᓐ ᑖᒥᓄᓈᑾᓯᓅᓐ ᒋᐅᑖᐱᓇᒪᐎᑣᐸᓐ ᒋᐊᐸᑭᑕᒪᐎᑣᐸᓐ ᐃᑭ ᐊᓂᒧᔕᒃ᙮ 27 ᐃᑴ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᑌᐺ ᐃᐃ ᑳᐃᑭᑐᔭᓐ, ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᐊᓂᒧᔕᒃ ᐅᒦᒋᓈᐙᓐ ᐃᓂ ᐃᔥᑾᒋᑲᓇᓐ ᐐᓯᓂᐎᓈᑎᑯᕽ ᑳᐅᒋ ᐸᑭᓯᓂᓂᑭᓐ ᑮᐐᓯᓂᓂᒡ ᐃᐃ ᑳᑎᐯᓂᒥᑯᐙᒡ᙮ 28 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐋᐱᒋ ᑭᒪᔥᑲᐎᑌᐺᔦᑕᒻ! ᒦᓴ ᑫᑑᑖᑰᔭᓐ ᑳᔑ ᒥᓴᐌᑕᒪᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐊᐲ ᑳᑮᒥᓄᐊᔮᓂᒡ ᐃᓂ ᐅᑖᓂᓴᓐ ᐊᐊ ᐃᑴ᙮ 29 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐊᓂᐅᒋ ᒫᒑ᙮ ᐌᑎ ᑕᔥ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᑮᐊᓂ ᐃᔑ ᐱᒫᔕᑳᒣ᙮ ᑮᐊᒀᒪᒋᐌ ᑕᔥ ᐁᑮᐅᓇᐱᒡ᙮ 30 ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᑳᑮ ᐱᓈᓯᑳᑯᒡ, ᐁᑮ ᐲᓈᓂᒡ ᑳᒫᑭᔥᑳᓂᒡ, ᑳᐙᐱᓯᓂᒃ, ᑳᒫᑭᓯᓂᒡ, ᑳᑮ ᑭᑐᓯᓂᒃ, ᑯᑕᒃ ᑲᔦ ᐅᑖᑯᓰᐞ, ᐁᑮᐃᔑ ᐸᑭᑎᓂᒥᓐᒡ ᐃᐃᒫ ᐁᔑ ᓯᑌᐱᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒥᓄᐊᔮᐋᒡ᙮ 31 ᐅᑯ ᑕᔥ ᑳᑮᒫᒪᐎ ᐊᔮᐙᒡ ᐐᑫ ᑮᑭᒋ ᒫᒪᑳᑌᑕᒨᒃ ᐊᐲ ᐁᐙᐸᒫᐙᒡ ᑳᑮ ᑭᑐᓯᓂᒃ ᐁᑮᑭᑐᓂᒡ, ᑳᒫᑭᓯᓂᒡ ᑲᔦ ᐁᒥᓄᐊᔮᓂᒡ, ᑳᐱᒧᓭᓯᓂᒃ ᑲᔦ ᐁᐱᒧᓭᓂᒡ, ᑳᐙᐱᓯᓂᒃ ᑲᔦ ᐁᐙᐱᓂᒡ, ᐁᓇᓈᑯᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ ᐅᑭᔐᒪᓂᑑᒥᐙᓐ᙮ 32 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐋᐱᒋ ᓴ ᓂᑯᐹᑌᓂᒫᒃ ᐅᑯ ᑳᐹᑏᓄᐙᒡ, ᐋᓃᔥ ᐋᔕ ᓂᓱᑮᔑᒃ ᓂᐱᒥ ᐐᒌᐎᑰᒃ, ᑫᑰᓂᓂ ᑕᔥ ᐁᐊᔮᓯᒀ ᑫᒦᒋᐙᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᓂᑎᓀᑕᓰ ᒋᑮᐌ ᓂᔕᐗᒀ ᐊᑲᐌ ᐐᓯᓂᓯᒀ᙮ ᑕᓅᑌᑆᓇᐎᒋᑫᐗᒃ᙮ 33 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᐱᑾᑕᑲᒥᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᐊᔮᔭᕽ, ᐋᑎ ᑕᔥ ᐃᓈ ᑫᐅᑎᓇᒪᑭᐸᓐ ᒦᒋᒻ ᒋᐊᔕᒥᑣᐸᓐ ᐅᑯ ᑳᐹᑏᓄᐙᒡ? 34 ᒋᓴᔅ ᑮᐃᑭᑐ: ᐋᓃᒥᓂᒃ ᐸᑴᔑᑲᓐ ᐁᔮᐌᒃ? ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ ᑕᔥ: ᓃᔣᓱ 7 ᐸᑴᔑᑲᓂᑳᓇᒃ ᐸᑮ ᑲᔦ ᑮᑰᔦᓴᒃ᙮ 35 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᑲᑭᓇ ᒋᓇᒪᑕᐱᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᒥᑕᑲᒥᒃ᙮ 36 ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᓃᔣᓱ 7 ᐸᑴᔑᑲᓀᓯᑳᓇᐞ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑮᑰᔦᓴᐞ, ᐁᑮᓇᓈᑯᒫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᐸᑴᐱᓈᒡ ᐁᑮᒫᒦᓈᒡ ᐃᐃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ ᐅᑯ ᑕᔥ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐅᑮᐊᔕᒫᐙᐞ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐊᔮᓂᒡ᙮ 37 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᑮᑌᐐᓯᓂᐗᒃ᙮ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑕᔥ ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᓈᐙ ᓃᔣᓱ ᒪᔥᑯᓰᒪᑲᒃ ᑳᑮᐃᔥᑯᓭᓂᒃ ᒦᒋᒥᓂ᙮ 38 ᓃᐎᕽ ᒥᑖᔂᒃ 4,000 ᑕᔥ ᑮᑕᔑᐗᒃ ᐃᑭ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑳᑮᐊᔕᒥᑣ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐁᑕᑾᑭᒥᑣ ᐃᑭ ᐃᑴᐗᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᐊᐱᓅᒌᔕᒃ᙮ 39 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑ ᑮᐌᓂᔕᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ, ᒌᒫᓂᕽ ᐃᑕᔥ ᑮᐴᓯ, ᐌᑎ ᓴ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᐊᑮᕽ ᒫᑲᑕᓂᕽ ᙮

ᒫᑎᔪ 16

1 ᐯᕒᐊᓰᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᓵᒐᓰᒃ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑲᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮ ᑲᑴᒋᐋᐙᒡ, ᐁᑲᑴᒋᒫᐙᒡ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓐ ᒋᑑᑕᒥᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᒋᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᒥᓍᐸᒥᑯᓂᒡ᙮ 2 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓴ ᑮᒥᔅᑾᑾᒃ ᐁᐊᓂ ᐅᓈᑯᔑᒃ, ᒦᐃ ᐁᑭᑐᔦᒃ: ᒦᓴ ᐃ ᐁᐐ ᒥᓄᑮᔑᑲᒃ᙮ 3 ᑮᔥᐱᓐ ᑲᔦ ᑮᒥᔅᑯ ᒪᑲᑌᐙᓇᑾᒃ ᐐᐸ ᑭᑭᔐᑉ, ᒦᐃ ᐁᑭᑐᔦᒃ: ᐐᒫᔑᑮᔑᑲᓐ ᓅᑯᒻ᙮ ᑭᓂᓯᑕᐎᓈᒻ ᐃᓴ ᐋᓃᓐ ᑫᐊᓂ ᐃᔑᐌᐸᒃ ᐁᒥᒋᑲᓇᐙᐸᑕᒣᒃ ᐃᐃ ᑮᔑᒃ᙮ ᐋᓇ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐙᐸᑕᒣᒃ ᐅᓄ ᑫᑰᓇᓐ ᒣᒀ ᑳᐱᒥᓭᑭᓐ, ᔖᑰᒡ ᑳᐐᓐ ᐃᐃᒫ ᑭᑑᒋ ᓂᓯᑐᑕᓰᒻ ᐋᓃᓐ ᐙᓂ ᐃᔑᐌᐸᒃ᙮ 4 ᐋᐱᒋ ᓴ ᒪᒋᐱᒫᑎᓯᐗᒃ ᐁᑮᐌᐱᓈᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᓅᑯᒻ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ ᑭᓇᑕᐌᓂᒥᔑᒻ ᑭᑭᓇᐙᓯᓈᑯᒋᑲᓐ ᒋᐙᐸᑕᐃᓇᑰᒃ ᑫᑰᓐ ᐙᐅᒋ ᑭᑫᓂᒥᔦᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᑕ ᑳᑮᐃᔑᓭᑯᐸᓀᓐ ᐊᐊ ᒎᓇ, ᒦ ᐁᑕ ᐃ ᑫᔑ ᑭᑭᓇᐙᒋᑕᒫᑰᔦᒃ ᐋᓃᓐ ᑫᐅᒋ ᑭᑫᓂᒥᔦᒃ᙮ ᒦᐃ ᑳᐃᓈᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑲᓈᒡ ᐁᑮᐊᓂ ᒫᒑᒡ᙮ 5 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᑮᒥᔕᑳᐙᒡ ᐌᑎ ᐊᑳᒥᕽ, ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑮᑭᑫᑕᒨᒃ ᐁᑮᐗᓂᓯᐙᒡ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ᙮ 6 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐊᔮᒀᒥᓯᒃ, ᑫᑯ ᐸᐹᒣᑕᑫᒃ ᐅᑑᐱᓯᑲᓂᐙ ᐃᑭ ᐯᕒᐊᓰᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᓵᒐᓰᒃ ᙮ 7 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑕᔥ ᑮᐃᑎᐗᒃ: ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᐅᔕ ᐁᑮ ᐱᓇᐗᐳᓯᐗᕽ, ᑳᐅᒋ ᐃᓂᓇᕽ᙮ 8 ᐅᑮ ᑭᑫᓂᒫᐞ ᐃᑕᔥ ᐁᓀᑕᒥᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋ ᑲᑲᓅᓂᑎᔦᒃ ᐁᑮ ᐱᓇᐗᐳᓯᐌᒃ ᐸᑴᔑᑲᓐ? ᐋᐱᒋ ᐊᑳᓭᑖᑾᓐ ᑭᑌᐺᔦᑕᒧᐎᓂᐙ᙮ 9 ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᒪᔑ ᑭᓂᓯᑐᑕᓰᒻ? ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᐋᔕ ᑭᒫᒥᑲᐎᓰᒻ, ᓈᓂᕽ ᒥᑖᔂᒃ 5,000 ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐁᑮᐅᒋ ᐐᓯᓂᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᓈᓇᓐ ᐸᑴᔑᑲᓂᑳᓂᕽ? ᐋᓃᓐ ᒥᓂᒃ ᑳᑮᒨᔥᑭᓇᑑᔦᒃ ᐐᑯᐲᒪᑲᑰᓐ ᑮᒫᒨᔕᑭᓇᒣᒃ ᐃᔥᑾᒋᑲᓇᓐ? 10 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᓃᐎᕽ ᒥᑖᔂᒃ 4,000 ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐁᑮᐅᒋ ᐐᓯᓂᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᓃᔣᓱ ᐸᑴᔑᑲᓂᑳᓂᕽ, ᐋᓃᓐ ᒥᓂᒃ ᑳᒨᔥᑭᓇᑑᔦᒃ ᒪᔥᑯᓰᒪᑲᑰᓐ? 11 ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᒪᔑ ᐌᒋ ᓂᓯᑐᑕᐎᓯᐌᒃ? ᑳᐐᓐ ᑭᑕᔑᑕᒪᐎᓯᓅᓂᓂᒻ ᐊᐊ ᐸᑴᔑᑲᓐ᙮ ᐊᔮᒀᒥᓯᒃ ᑫᑯ ᒋᐸᐹᒣᑕᓯᐌᒃ ᐅᑑᐱᓯᑲᓂᐙ ᐃᑭ ᐯᕒᐊᓰᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᓵᒐᓰᒃ᙮ 12 ᒦᑕᔥ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑳᐃᔑ ᓂᓯᑐᑕᒧᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᒋᐊᔮᒀᒥᓰᑲᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃ ᐸᑴᔑᑲᓂᐎ ᐅᐱᓯᑲᓂᓂ, ᐃᐃᐌᓂ ᓴ ᑳᑮᐃᔑ ᑭᑭᓄᐃᑫᓂᒡ ᐃᐃ ᐯᕒᐊᓰᐞ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᓵᒐᓰᐞ᙮ 13 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐱ ᑕᑯᔑᕽ ᐃᐃᒫ ᓭᓴᕒᐄᔭ ᐱᓬᐃᐹᔨᕽ, ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐊᐌᓀᓐ ᐁᑭᑐᐙᒡ ᐊᐎᔭᒃ ᐁᑎᓄᐎᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ? 14 ᐅᐅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ: ᐋᓂᑕ ᑭᑎᑰᒃ, ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ᙮ ᑯᑕᒃ ᑭᑎᑰᒃ ᐃᓬᐋᐃᒐ ᙮ ᑯᑕᒃ ᑭᑎᑰᒃ ᒉᕒᐊᒫᔭ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᐯᔑᒃ ᐃᑭ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᑯᐸᓀᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᐋᐎᔭᓐ᙮ 15 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐊᐌᓀᓐ ᑕᔥ ᑮᓇᐙ ᐁᑭᑐᔦᒃ ᐁᑎᓄᐎᔮᓐ? 16 ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑮᓐ ᐃᓴ ᐊᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮ ᑮᔖᒋ ᐅᓀᓂᒥᑯᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᒡ, ᑮᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐱᒫᑎᓯᒡ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ 17 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᓵᐃᒪᓐ, ᒞᓐ ᑳᐅᑯᓯᓯᒥᒃ, ᐋᐱᒋ ᑭᔕᐌᑖᑯᔅ! ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐃᓂᓃᑳᕽ ᑭᑮᐅᑎᓇᓰᓐ ᐃᐃ ᐃᑭᑐᐎᓐ, ᐊᐊ ᓴ ᓂᑌᑌ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᒡ, ᑎᐱᓇᐌ ᑭᑮᒦᓂᒃ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᐐᑕᒪᓐ᙮ 18 ᐅᐅ ᑕᔥ ᑭᑎᓂᓐ, ᐲᑕᕒ, ᑮᓐ ᐃᓴ ᐊᓯᓐ, ᒦᓴ ᐃᐃᒫ ᑭᑖᐱᑯᕽ ᑫᐃᔑ ᒫᐗᑑᓇᒀ ᑲᑭᓇ ᑳᑎᐯᓂᒪᒀ᙮ ᒥᓴᐙ ᑯ ᓂᐳᐎᓐ ᑳᐐᓐ ᐅᑲ ᔖᑰᒋᐃᑯᓰᓈᐙ᙮ 19 ᑭᑲ ᒦᓂᓐ ᐃᓂ ᐋᐹᐱᑲᐃᑲᓇᓐ ᑫᐅᒋ ᐹᑭᓇᒪᐎᑣ ᐊᐎᔭᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᕽ᙮ ᐌᑯᓀᓐ ᐃᑯ ᑫᑭᐱᑎᓇᒪᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑫᒋᓈᒡ ᑕᑭᐱᑎᓂᑳᑌ ᑲᔦ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ᙮ ᐌᑯᓀᓐ ᐃᑯ ᑫᐸᑭᑎᓇᒪᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑫᒋᓈᒡ ᑕᐸᑭᑎᓂᑳᑌ ᑲᔦ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 20 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐊᔮᒀᒥᒫᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᒋᑎᐹᒋᒥᑯᓯᒃ ᐐᓐ ᐁᐋᐎᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮ ᑮᔖᒋ ᐅᓀᓂᒥᑯᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᒡ᙮ 21 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᒫᒌ ᐐᑕᒪᐙᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐅᒋᑕ ᓴ ᑯ ᐃᔑᓈᑾᓐ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᒋᐃᔖᔮᓐ, ᒋᑲᒀᑕᑭᐃᐙᒡ ᐃᑭ ᑳᓃᑳᓂᓯᐙᒡ ᒎᐗᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ᙮ ᓂᑲᓂᓯᑰᒃ ᐃᑕᔥ, ᐊᓂᓂᓱᑮᔑᑲᒃ ᐃᑕᔥ ᓂᑲ ᑮᐌᐱᒫᑎᔅ᙮ 22 ᐲᑕᕒ ᐃᑕᔥ ᐸᑫᔭᐄ ᐅᑮᐃᔑᐎᓈᓐ ᐁᑮᒫᒋ ᐅᒋᐋᒡ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑳᐐᓐ ᑕᐃᓀᑕᓰ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐃᐃ ᒋᐃᔑᓭᔭᓐ! 23 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᑴᑭᑖ ᐁᑮᐃᓈᒡ ᐲᑕᕒᐊᓐ: ᓭᑕᓐ, ᐃᑯᒋ ᐃᔖᓐ! ᑮᓐ ᐅᔕ ᑳᑭᐱᔥᑲᐎᔭᓐ, ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐋᓃᔥ ᑳᔑ ᓈᑲᑕᐌᑕᒧᐙᒡ ᑭᑎᔑ ᓈᑲᑕᐌᑕᒻ, ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᔑ ᓈᑲᑕᐌᑕᕽ᙮ 24 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᐐᐐᒌᐎᒡ, ᒦ ᐁᑕ ᑯ ᒋᐋᓇᐌᓂᑎᓱᒡ, ᒋᐱᒥᐎᓈᒡ ᐅᑖᔑᑌᔮᑎᑯᒪᓐ, ᒋᐱᒥᓂᔕᐅᒡ ᐃᑕᔥ᙮ 25 ᐊᐊ ᓴ ᐃᓂᓂ ᑳᑲᑴ ᐱᒫᒋᑑᒡ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐋᒋᑯ ᑳᐐᓐ ᑕᑌᐱᓇᒫᓱᓰ ᑌᐺ ᒋᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᒡ, ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑫᐸᑭᑎᓇᕽ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᓃᓐ ᐅᒋ ᑕᑌᐱᓇᒫᓱ ᑌᐺ ᑫᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ 26 ᐌᑯᓀᓂᓂ ᑫᐅᑎᓯᐸᓐ ᐊᐎᔭ ᒥᓴᐙ ᑯ ᐋᓇ ᑌᐱᓇᕽ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓂᓂ ᑫᑮᐊᔮᑳᑌᓂᑭᐸᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᑌᐱᓇᒫᓱᓯᒃ ᑌᐺ ᑫᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᒡ? ᐌᑯᓀᓂᓂ ᒣᔥᑾᒡ ᑫᒦᑭᐌᐸᓐ ᒋᑌᐊᐲᑌᑖᑾᓂᓂᒃ ᐃᐃ ᓴ ᑫᐅᒋ ᒦᓂᑎᐸᓐ ᑌᐺ ᒋᐱᒫᑎᓯᒡ? 27 ᐋᓃᔥ ᐐᐸ ᓂᑲ ᐱ ᑕᑯᔑᓐ, ᓃᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑳᑎᓄᐎᔮᓐ᙮ ᓂᑲᐱ ᐐᒌᐙᒃ ᐃᑭ ᓂᑌᒐᓬᐃᒪᒃ᙮ ᑳᔑ ᐙᓭᓈᑯᓯᒡ ᐊᐊ ᓂᑌᑌ ᑫᓃᓐ ᓂᑲ ᐃᔑ ᐙᓭᓈᑯᔅ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᒋᑎᐸᐊᒪᐗᒀ ᑲᑭᓇ ᐁᑕᓱᐯᔑᑯᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᑳᐱ ᐃᔑᒋᑫᐙᒡ᙮ 28 ᒫᒥᑲᐎᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᐅᐌ! ᐋᓂᑕ ᓴ ᐅᐅᒫ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᑳᐐᓐ ᑕᓂ ᐳᓰᐗᒃ ᐹᓂᒫ ᐙᐸᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐱᑕᑯᔑᓂᓂᒡ ᒋᑭᒋ ᐅᑭᒫᐎᓂᒡ᙮

ᒫᑎᔪ 17

1 ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᓂᑯᑣᓱᑮᔑᒃ ᐁᐃᔑᓭᓂᒃ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᒫᒌᓈᓐ ᐲᑕᕒᐆᓐ, ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑲᔦ ᑳᐐᒋᑭᐌᑎᓂᒡ ᒌᒥᓴᓐ ᔑᑾ ᒞᓇᓐ, ᐗᑭᑕᑎᓐ ᑕᔥ ᐁᑮᐃᔑᐎᓈᒡ, ᐐᓀᑕᐙ ᐌᑎ ᐁᑮᐃᔖᐙᒡ ᑳᑮᐃᔑ ᐃᔥᐸᑎᓈᓂᒃ᙮ 2 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᑲᓇᐙᐸᒥᑯᒡ, ᐸᑳᓐ ᑮᐊᓂ ᐃᔑᓈᑯᓯ ᑖᐱᔥᑰ ᑮᓯᔅ ᑳᐊᐲᒋ ᐙᓭᓈᑯᓯᒡ, ᒦᔑᐃ ᑳᐊᐲᒋ ᐙᓭᓈᑯᓯᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ᙮ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓇᓐ ᑲᔦ ᐐᑫ ᑮᐙᐱᔥᑭᐙᓭᓈᑾᓂᓂᐗᓐ᙮ 3 ᐃᑭ ᑲᔦ ᓂᓯᓐ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐅᑮᐙᐸᒫᐙᓐ ᒨᓯᓲᓐ ᔑᑾ ᐃᓬᐋᐃᒐᐗᓐ ᐁᑮᐐᒌᐙᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᐁᑲᑲᓅᓂᑎᓂᒡ᙮ 4 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᐅᑮᐅᒋ ᑲᓅᓈᓐ ᒋᓴᓲᓐ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐋᐱᒋ ᓴ ᒦᐃ ᑾᔭᒃ ᐅᐅᒫ ᑳᐊᔮᔭᕽ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᔑ ᒥᓴᐌᑕᒪᓐ, ᓂᓯᓐ ᐊᑲᐙᑌᐃᑲᓇᓐ ᓂᑲ ᐸᑕᑭᑑᓇᓐ, ᑮᓐ ᐯᔑᒃ ᒋᐊᔮᔭᓐ, ᒨᓯᔅ ᑲᔦ ᐯᔑᒃ, ᐃᓬᐋᐃᒐ ᑲᔦ ᐯᔑᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 5 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᑲᑭᑐᒡ, ᐙᓭᐗᑸᓂ ᐅᑮᐋᑲᐎᔥᑳᑯᓈᐙ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐅᒋ ᓅᑕᐎᒥᓐᒡ ᐊᐎᔭᓐ ᐁᑮᑭᑐᓂᒡ: ᒦ ᓴ ᐊᐊ ᑎᐱᓇᐌ ᓂᑯᓯᔅ ᑳᓵᑭᐊᒃ, ᑳᒥᓍᐸᒪᒃ ᑲᔦ᙮ ᐱᓯᑕᐎᒃ᙮ 6 ᐁᑮᓅᑕᐙᐙᒡ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᓐ ᐁᑮᑭᑐᓂᒡ, ᐐᑫ ᑮᑭᒋ ᓭᑭᓯᐗᒃ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᓂᒥᑯᐸᓂᐅᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᒥᑕᑲᒥᒃ᙮ 7 ᒋᓴᔅ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑲᐙᐞ ᐁᑮ ᓵᒥᓈᒡ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐸᓯᑸᒃ᙮ ᑫᑯ ᓭᑭᓯᑫᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 8 ᐁᐃᓈᐱᐙᒡ ᐃᑕᔥ, ᑳᐐᓐ ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮᐙᐸᒫᓯᐙᐙᓐ, ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑕ᙮ 9 ᐁᐱ ᓃᓵᒪᒋᐌᐙᒡ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑫᑯ ᐐᓐ ᐐᑕᒪᐙᑫᒃ ᐊᐎᔭ ᐅᐅᐌ ᑳᐃᔑ ᐙᐸᑕᐃᑰᐎᓯᔦᒃ, ᐹᓂᒫ ᓴ ᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐃᒥᓐᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ 10 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ: ᐌᑯᓀᓂᓂ ᐌᒋ ᐃᑭᑐᐙᒡ ᐃᑭ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᐃᓬᐋᐃᒐ ᐱᓇᒫ ᑕᑕᑯᔑᓐ? 11 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐃᓬᐋᐃᒐ ᓴ ᓂᑕᒻ ᑕᑕᑯᔑᓐ ᒋᐱ ᐅᓇᑑᒡ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓂᓂ᙮ 12 ᐅᐅᐌ ᑕᔥ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ: ᐃᓬᐋᐃᒐ ᓴ ᐋᔕ ᑮᑕᑯᔑᓐ, ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᐅᑮᓂᓯᑕᐎᓇᐙᓯᐙᐙᓐ, ᐅᑮ ᑑᑕᐙᐙᓐ ᑲᔦ ᐐᓇᐙ ᐋᓃᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᒥᓴᐌᑕᒧᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᑑᑕᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ 13 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐅᒋ ᓂᓯᑐᑕᒨᒃ ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂᐗᓐ ᐃᓴ ᑳᑮ ᑕᔑᒥᒥᓐᒡ᙮ 14 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᑮ ᐱᓈᓯᑲᐙᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ, ᐃᓂᓂ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑲᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮᐅᒋᒌᑾᓇᐲᑕᐙᒡ, 15 ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑯᐹᑌᓂᒻ ᓂᑯᓯᔅ! ᐅᒋᐱᓂᑯᐙᐱᓀ ᐅᔕ, ᑲᔦ ᒨᔕᒃ ᐁᑭᒋ ᐃᔑᐊᔮᒡ᙮ ᒪᒍᑌᓭ ᒨᔕᒃ, ᐸᑯᐲᓭ ᑲᔦ ᒨᔕᒃ᙮ 16 ᓂᑖ ᓇᑮᐲᑕᒪᐙᒃ ᐃᓴ ᐃᑭ ᑭᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᔥᑭᐋᓯᐙᐙᓐ ᒋᒥᓄᐊᔮᓂᒡ᙮ 17 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐅᐅᒫ ᑲᑭᓇ ᐁᔮᔦᒃ, ᐁᑕᑕᐌ ᑳᐐᓐ ᑭᑌᐺᑕᓰᒻ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑾᔭᒃ ᑭᑎᔑ ᐊᔮᓰᒻ! ᑳᓇᑲ ᓈ ᒥᓂᒃ ᑫᐐᒌᐎᓇᑰᑭᐸᓐ? ᑳᓇᑲ ᓈ ᒦ ᓇ ᑭᑖ ᔕᔒᐯᓂᒥᓂᓂᒻ! ᐲᑕᒪᐎᔑᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᐊ ᑸᐎᓭᔅ! 18 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᓐ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ, ᒦᑕᔥ ᔐᒫᒃ ᑳᐃᔑ ᓵᑲᐊᒥᓂᒡ᙮ ᔐᒫᒃ ᑕᔥ ᐐᑫ ᑮᒥᓄᐊᔮ ᐊᐊ ᑸᐎᓭᔅ᙮ 19 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑮᒨᒋ ᓈᓯᑲᐙᐙᓐ ᐁᑮᐃᓈᐙᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᑳᐅᒋ ᑆᓇᐎᐊᑭᒡ ᐊᐊ ᒪᒋᐊᒑᒃ ᒋᓵᑭᒋᐌᐱᓇᑭᒡ? 20 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᐞ: ᐋᓃᔥ ᐅᓵᒻ ᐸᑮ ᑭᑌᐺᔦᑖᒻ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓴ ᓵᐱᐊᔮᔦᒃ ᑌᐺᔦᑕᒧᐎᓐ, ᑖᐱᔥᑰ ᑳᐃᔑ ᓈᑾᒃ ᐃᐃ ᒫᐗᒡ ᑳᐊᑳᓯᕽ ᑭᑎᑳᓀᔅ ᒪᔅᑕᕒᑦ, ᐱᓵᓂᑯ ᑭᑖᑲᓅᑖᒻ ᐁᐱᑾᑎᓈᒃ ᒋᑮᐃᑭᑐᔦᑭᐸᓐ: ᑕᑲ ᐅᐅᒫ ᐅᒋᒫᒑᓐ, ᐌᑎ ᐃᔖᓐ! ᒦᑕᔥ ᐃᑯ ᑫᔑ ᒫᒑᒪᑲᒃ᙮ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑭᑖ ᐃᔑᒋᑫᒻ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 21 ᐊᐎᔭ ᐅᔕ ᐁᑕ ᐊᓇᒥᐁᑕᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐐᓯᓂᓯᒃ ᑮᐊᓇᒥᐋᒡ, ᒦ ᐁᑕ ᐃᒫ ᑫᐅᒋ ᓵᑭᒋᐌᐱᓈᐸᓐ ᐅᓄ ᑎᓄ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 22 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐃᑭ ᑲᑭᓇ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐁᒫᐗᒋᐃᑎᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ, ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᓃᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᓂᑲ ᐸᑭᑎᓂᑰ ᒋᐅᑖᐱᓂᐙᒡ 23 ᐃᑭ ᑳᐐᓂᔑᐙᒡ᙮ ᓂᓱᑮᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᔑᓭᒃ ᒦᓇᐙ ᓂᑲ ᑮᐌᐱᒫᑎᔅ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑕᔥ ᐐᑫ ᑮᒫᓀᑕᒨᒃ᙮ 24 ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᐆᑌᓈᕽ ᑲᐸᕒᓂᔭᒦᕽ ᑮᐱ ᐃᔑ ᑕᑯᔑᓅᒃ᙮ ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᐅᑮᐱ ᐊᑕᐙᐸᒥᑰᐞ ᐃᐃ ᑳᑮ ᑎᐸᐃᑫᐃᐌᓂᒡ ᔔᓂᔮᓐ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᑳᑮᐃᔑ ᐋᐸᑎᓯᓂᒡ, ᒦᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᑯᒡ: ᑳᑭᑭᓄᐊᒪᐎᓀᒃ ᐃᓇ ᐅᑎᐸᐋᓐ ᐃᐃ ᑳᑎᐸᐃᑳᑌᓂᒃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 25 ᒦᓇᑫ, ᑕᔥ ᐲᑕᕒ ᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒻ᙮ ᐁᐱ ᐲᑎᑫᒡ ᐃᑕᔥ, ᒋᑆ ᑮᑭᑐᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᓵᐃᒪᓐ, ᐋᓃᓐ ᐁᓀᑕᒪᓐ? ᐃᑭ ᓴ ᑳᐊᑖᐙᑫᐙᒡ ᑫᑰᓇᓐ ᐃᔑᐋᐗᒃ ᒋᑎᐸᐊᒪᐙᐙᒡ ᐌᑭᒫᐙᑎᓯᓂᒡ᙮ ᑲᑭᓇ ᓴ ᑲᔦ ᐁᑕᔑᐙᒡ ᐊᐎᔭᒃ ᐅᑎᐸᐊᒪᐙᐙᓐ ᐌᑭᒫᐙᑎᓯᓂᒡ᙮ ᐊᐌᓀᓇᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᑎᐸᐊᒪᐙᐙᒡ ᐅᐅᐌᓂ ᐊᑮᐎ ᑭᒋᐅᑭᒫᐞ? ᐊᐊ ᓇ ᑭᒋᐅᑭᒫ ᐅᑯᓯᓴᐞ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ ᑎᐸᐃᑫᐋᐗᐞ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᒃ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 26 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᑯᑕᒃ ᐃᓴ ᐊᐎᔭᒃ ᑎᐸᐃᑫᐋᐗᒃ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑌᐺ ᓴ, ᑭᒋᐅᑭᒫ ᐅᑯᓯᓴᐞ ᑳᐐᓐ ᒣᒬᒡ ᐅᑎᐸᐊᓰᓂ᙮ 27 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑭᓇᑕᐌᓂᒫᓯᐙᓈᓂᒃ ᒋᒫᓈᐸᒥᓇᒀ ᑳᐐ ᑎᐸᐃᑫᐃᓇᒀ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᑳᐅᒌᐙᒡ᙮ ᒫᒑᓐ ᐃᑕᔥ, ᐊᑕᒀᔥᑴᐱᒋᑫᓐ ᐌᑎ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ᙮ ᓂᑕᒻ ᐃᑕᔥ ᑫᒀᔥᑴᐱᓇᒡ ᑮᑰᔾ, ᐅᑲᑕᑾᒫᓐ ᔔᓂᔮᓴᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᒋᑌᑎᐸᐊᒪᕽ ᐃᐃ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᑳᐐᐅᒋ ᑎᐸᐃᑫᐃᑰᔭᕽ ᐅᐅ ᑳᐃᔑ ᓃᔑᔭᕽ᙮ ᐃᔑᐎᑖᐤ ᒋᐊᐎ ᒦᓇᑣ ᐃᐃᐌ ᑭᑎᐸᐃᑫᐎᓂᓈᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮

ᒫᑎᔪ 18

1 ᒦᐃ ᑕᔥ ᐊᐲ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐅᑮᓈᓯᑲᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮ ᑲᑴᒋᒫᐙᒡ: ᐊᐌᓀᓐ ᒫᐗᒡ ᑫᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᕽ? 2 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐊᑐᒫᓐ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ, ᐁᑮᓃᐸᐎᐋᒡ ᐁᓈᓴᒥᑳᐸᐎᓂᒡ, 3 ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑌᐺ ᑭᑎᓂᓂᓂᒻ, ᑮᔥᐱᓐ ᑴᑳᑎᓯᓯᐌᒃ, ᐃᔑ ᐊᔮᓯᐌᒃ ᑲᔦ ᑳᐃᔑ ᐊᔮᐙᒡ ᐊᐱᓅᒌᔕᒃ, ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑭᑲᐅᒋ ᑎᐯᑖᑯᓯᓰᒻ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᕽ᙮ 4 ᐊᐊ ᓴ ᑳᑕᐸᓭᓂᒧᐃᑎᓱᒡ ᑖᐱᔥᑰ ᐗᐊ ᐊᐱᓅᒌᔥ ᑳᔑ ᑕᐸᓭᓂᒧᒡ, ᒦᓴ ᐊᐊ ᒫᐗᒡ ᑳᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᕽ᙮ 5 ᐊᐌᓀᓐ ᐃᓴ ᑳᐅᑖᐱᓈᒡ ᐅᓄ ᑎᓄ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ ᓂᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓂᕽ, ᓃᓐ ᐅᔕ ᑳᐅᑖᐱᓂᒡ᙮ 6 ᐊᐎᔭ ᓴ ᑳᐗᓂᔥᑴᐋᒡ ᐯᔑᒃ ᐅᓄ ᑳᐊᑳᔒᔑᓂᒡ ᑳᑌᐺᔦᓂᒥᓂᒡ ᒋᐴᓂᒋᑫᓂᒡ, ᓇᐗᒡ ᑖᐅᓂᔑᔑᓂᓂ ᑳᒥᒑᐱᑭᓯᓂᒡ ᐲᓯᐴᒋᑲᓇᓯᓃᓐ ᒋᑕᑯ ᐱᒋᑲᓂᐎᓂᐸᓐ ᐅᑴᑲᓂᕽ ᒋᓂᓵᐹᐗᒋᑲᓂᐎᐸᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᔑ ᑮᔥᑳᔭᐙᓂᒃ ᑭᒋᑲᒦᕽ, ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᒋᐸᑭᔑᒫᐸᓐ ᐃᓂ ᑳᑌᐺᔦᓂᒥᓂᒡ᙮ 7 ᑰᐹᓯᓈᑾᓐ ᐃᓴ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᐁᐊᔮᑭᓐ ᐃᓂ ᑳᐅᒋ ᒪᒋᑑᑕᒥᕽ! ᐃᔑᓈᑾᓐ ᑲᔦ ᐅᒋᑕ ᐱᑯ ᒋᑕᑯᔑᓅᒪᑲᑭᓐ᙮ ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᑕᑰᐹᓯᓈᑯᓯ ᐊᐊ ᐊᐎᔭ ᐐᓐ ᑳᐅᒋ ᐅᑎᔑᐌᒪᑲᓂᓂᑭᓐ᙮ 8 ᑮᔥᐱᓐ ᑭᓂᒌᕽ ᑯᒫ ᑲᔦ ᑭᓯᑎᕽ ᐅᒋ ᒪᒋᑑᑕᒪᓐ, ᒦᓴ ᐃᔑ ᑮᔥᑭᔕᓐ, ᐌᐱᓇᓐ ᑲᔦ᙮ ᓇᐗᒡ ᑖᐅᓂᔑᔑᓐ ᒋᐲᑎᑫᔥᑳᔭᐸᓐ ᐃᐃᒫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᕽ ᒋᑮᔥᑭᓂᒌᔭᓐ, ᒋᑮᔥᑭᓯᑌᔭᓐ ᑲᔦ, ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᒋᑭᑭ ᒪᒍᑌᐌᐱᓂᑰᔭᓐ ᐃᐃ ᑭᓂᓐᒡ ᑯᒫ ᑲᔦ ᑭᓯᑦ ᐃᐃᒫ ᒪᒋ ᐃᔥᑯᑌᕽ ᐐᑳ ᑫᐋᑕᐌᓯᓄᒃ᙮ 9 ᑮᔥᐱᓐ ᑲᔦ ᑭᔥᑮᔑᑯᕽ ᐅᒋᒪᒋᑑᑕᒪᓐ ᐅᑖᐱᓇᓐ, ᐃᑯᒋ ᑲᔦ ᐊᐸᑭᑑᓐ᙮ ᓇᐗᒡ ᑖᐅᓂᔑᔑᓐ ᒋᐲᑎᑫᔥᑳᔭᐸᓐ ᐃᐃᒫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᕽ ᒋᒥᒋᐯᔑᑯᔥᑮᔑᑴᔭᓐ, ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᒋᑭᑭ ᒪᒍᑌᐌᐱᓂᑰᔭᓐ ᐃᓂ ᒥᒋᓃᔥ ᑭᔥᑮᔑᑰᓐ ᐃᐃᒫ ᒪᒋ ᐃᔥᑯᑌᕽ ᑳᓀᐱᒋ ᐱᔅᑲᓀᓂᒃ᙮ 10 ᐊᔮᒀᒥᓯᒃ ᐃᑕᔥ ᒋᑕᐸᓭᓂᒫᓯᐌᒃ ᐗᐊ ᐯᔑᒃ ᐅᑯ ᑎᓄ ᑳᐊᑳᔒᔑᐙᒡ᙮ ᑭᑎᔑᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᐃᑕᔥ, ᐅᑌᒐᓬᐃᒥᐙᐞ ᒨᔕᒃ ᐌᑎ ᐊᔮᐗᐞ ᑳᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᓂᑌᑌᓐ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ᙮ 11 ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑮᐲᔖᐗᓐ ᒋᐱ ᒫᒋᐋᓂᒡ ᐃᐃ ᑳᐗᓂᔑᓂᓂᒡ᙮ 12 ᐋᓃᓐ ᐁᓀᑕᒣᒃ? ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓂᓂ ᐊᔮᐙᒡ ᓂᑯᑣᒃ 100 ᒫᓇᒑᓂᔕᐞ, ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᐗᓂᔑᓂᓂᒡ, ᐋᓃᓐ ᑫᐃᔑᒋᑫᐸᓐ? ᐅᑖᓇᑲᓈᐞ ᒫᐐᓐ ᐃᐃ ᔖᑲᓯᒥᑕᓇᔑᔖᑲᓱ 99 ᒫᓇᒑᓂᔕᐞ ᐃᐃᒫ ᐋᓴᒪᑎᓈᕽ ᒋᐊᑐᓀᐙᐸᓐ ᐃᓂ ᐯᔑᒃ ᑳᐗᓂᔑᓂᓂᒡ᙮ 13 ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᐃᑕᔥ ᐊᐲ ᒥᑲᐙᒡ, ᓇᐗᒡ ᐃᓂ ᑕᐅᒋ ᒌᑫᑕᒻ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐃᐃ ᔖᑲᓯᒥᑕᓇᔑᔖᑲᓱ ᑳᑮᐗᓂᔑᓯᓂᒃ᙮ 14 ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑭᑌᑌᐙ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᒡ ᑳᐐᓐ ᐅᓇᑕᐌᓂᒫᓰᐞ ᐅᐅ ᑳᐊᑳᔒᔑᓂᒡ ᒋᐗᓂᔑᓂᓂᒡ᙮ 15 ᑮᔥᐱᓐ ᑮᑕᓇᒥᐋ ᒪᒋᑑᑕᐎᒃ, ᓈᓯᑲᐤ ᒋᐙᐸᑕᐊᒡ ᐋᓃᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᒪᒋᑑᑕᐎᒃ, ᑮᒨᒡ ᐃᑕᔥ ᑮᓀᑕᐙ ᒋᑲᑲᓅᓂᑎᔦᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐱᓯᑕᐎᒃ, ᒦᓴ ᐃ ᑮᑲᔥᑭᐊᒡ ᒦᓇᐙ ᒋᒥᓄ ᐐᒌᐎᒃ᙮ 16 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐱᓯᑕᐎᓯᓄᒃ, ᐯᔑᒃ ᒫᒌᔥ ᑯᒫ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᓃᔑᓐ ᒋᐊᑕᐙᐸᒣᒃ, ᐋᓃᔥ ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓂᕽ, ᑮᔥᐱᓐ ᓃᔑᐙᒡ ᑯᒫ ᑲᔦ ᓂᓯᐙᒡ ᐊᐎᔭᒃ, ᐅᑎᑭᑐᐎᓂᐙ ᓴ ᑕᒥᒋᒣᒋᑳᑌᓂ᙮ 17 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐱᓯᑕᐙᓯᒃ, ᑎᐹᑐᑕᒧᐙᒃ ᑕᔥ ᐅᐅ ᐃᐃᒫ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ ᑳᐃᔑ ᒫᐗᒋᐃᑎᐙᒡ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᑫᔮᐱ ᐱᓯᑕᓯᒃ, ᑖᐱᔥᑰ ᓴ ᐊᐎᔭ ᑳᑭᑫᓂᒫᓯᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑯᒫ ᑲᔦ ᑳᒫᐗᑑᓈᒡ ᑖᑭᔅ ᔔᓂᔮᓐ ᑭᑲ ᐃᓇᑭᒫᐙ᙮ 18 ᐅᐅᐌ ᓴ ᑌᐺ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ: ᐌᑯᓀᓐ ᑫᑭᐱᑎᓇᒣᒃ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑕᑭᐱᑎᓂᑳᑌ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ᙮ ᐌᑯᓀᓐ ᑲᔦ ᑫᐸᑭᑎᓇᒣᒃ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᑕᐸᑭᑎᓂᑳᑌ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ᙮ 19 ᑫᔮᐱ ᑕᔥ ᑭᑎᓂᓂᓂᒻ: ᑮᔥᐱᓐ ᓃᔑᔦᒃ ᑫᑰᓐ ᐯᔑᑾᓐ ᐃᓀᑕᒣᒃ ᐁᐐ ᐊᓇᒥᐋᔦᒃ, ᓂᑌᑌ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐋᔮᒡ ᐅᑲ ᑑᑖᓐ ᑳᐃᔑ ᒥᓴᐌᑕᒣᒃ᙮ 20 ᐋᑎ ᐱᑯ ᓃᔑᓐ ᑯᒫ ᑲᔦ ᓂᓯᓐ ᐁᔑ ᒫᐗᒋᐃᑎᐙᒡ ᓂᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓂᕽ, ᒦᐃᒫ ᑫᓃᓐ ᐁᔮᐗᒃ ᐁᔑ ᐊᔮᐙᒡ᙮ 21 ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᓐ ᑕᔥ ᐲᑕᕒᐆᓐ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᐋᓃᓐ ᑕᔂ ᑫᐴᓀᑕᒪᐗᒃ ᓃᒋᑭᐌ ᑮᔥᐱᓐ ᒪᒋᑑᑕᐎᒡ? ᓃᔣᒋᕽ ᐃᓇ? 22 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᓃᔣᒋᕽ ᐁᑕ, ᓃᔣᓯᒥᑕᓇ ᑕᓯᕽ ᓃᔣᒋᕽ ᐅᔕ᙮ 23 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᐁᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ, ᑖᐱᔥᑰ ᑭᒋᐅᑭᒫ ᐁᐐ ᓴᑲᑲᑭᑕᕽ ᐅᑕᓄᑮᐎᓂᓂ ᐃᐃ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᐞ᙮ 24 ᐋᔕ ᑕᔥ ᐁᑮᒫᒌ ᓴᑲᑲᑭᒋᑫᒡ, ᑮᐲᑕᒪᐙ ᓴ ᐯᔑᒃ ᐃᓂ ᑳᑮ ᑲᔦᔑᒥᑯᒡ ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᓃᐳᐗᐞ ᑕᔂᐱᒃ ᔔᓂᔮᓐ᙮ 25 ᐁᑮᐊᔮᐙᓯᓂᒃ ᑕᔥ ᐃᓂ ᔔᓂᔮᓐ ᒋᑎᐸᐊᒫᑯᒡ, ᑭᒋᐅᑭᒫ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ ᒋᐊᑖᐙᑳᓂᐎᓂᒡ ᐃᓂ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᓐ, ᔑᑾ ᐅᐐᑎᑫᒫᑲᓂᓂ, ᔑᑾ ᐅᓃᒑᓂᓯᓂ, ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓂᓂ ᑲᔦ ᑳᑮ ᑎᐯᑕᒥᓂᒡ, ᒦᓴ ᐃᒫ ᒋᐅᒋ ᑎᐸᐊᒥᓂᒡ ᑳᑮ ᑲᔦᔑᒥᑯᒡ᙮ 26 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᑮᐅᒋᒌᑾᓂᐸᓂᐅ ᐁᓈᓴᒪᐱᓂᒡ ᐃᓂ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑕᑲ ᔕᔒᐯᓂᒥᔑᓐ, ᑭᑲ ᑎᐸᐊᒪᐎᓐ ᐃᓴ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑳᒪᓯᓇᐊᒪᐎᓈᓐ! 27 ᑭᒋᐅᑭᒫ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑯᐹᑌᓂᒫᓐ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᑭᑎᓈᒡ, ᐁᑮ ᐴᓀᑕᒪᐙᒡ ᑲᔦ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᑮᒪᓯᓇᐊᒫᑯᒡ᙮ 28 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒑᒡ ᐊᐊ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᐁᑮᓇᑭᔥᑲᐙᒡ ᐃᓂ ᐅᐐᑕᓄᑮᒫᑲᓇᓐ ᑳᑮᒪᓯᓇᐊᒫᑯᒡ ᐸᑮ ᐁᑕ ᑕᔂᐱᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓴᑳᑭᑲᓀᓈᒡ ᐁᑮ ᑭᐱᓀᐌᓈᒡ ᐁᑮᐃᓈᒡ ᑲᔦ: ᑎᐸᐊᒪᐎᔑᓐ ᑲᑭᓇ ᑳᒪᓯᓇᐊᒪᐎᔭᓐ! 29 ᐅᐐᑕᓄᑮᒫᑲᓇᓐ ᑕᔥ ᑮᐅᒋᒌᑾᓇᐱᐸᓂᐅᐗᓐ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᔒᐱᐲᐃᔑᓐ ᑭᑲ ᑮᐌᑎᐸᐊᒪᐎᓐ ᐃᓴ᙮ 30 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑮᐃᓀᑕᓰ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᓅᑮᒡ ᒋᐲᑎᑫᑰᑯᐌᐱᓂᒥᓐᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᐹᑾᐅᑏᐎᑲᒥᑯᕽ, ᐹᒫ ᓴ ᑎᐸᐃᑫᓂᒡ ᒋᐴᓂ ᑭᐸᐅᒥᓐᒡ᙮ 31 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᒃ ᐁᑮᐙᐸᑫᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᐁᓇᑲᒥᑲᓂᓂᒃ, ᐐᑫ ᑮᒫᓀᑕᒨᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐐᑕᒪᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᑭᒋᐅᑭᒫᓐ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓂᓂ ᑳᑮᐙᐸᑕᒧᐙᒡ᙮ 32 ᑭᒋᐅᑭᒫ ᑕᔥ ᐅᑮᐊᑐᒫᓐ ᐃᓂ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐁᑕᑕᐌ ᐊᓅᒋᑯ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᑭᑎᓄᐤ! ᑭᑮ ᐴᓀᑕᒪᐎᓐ ᓴ ᒥᓂᒃ ᑳᑮ ᑲᔦᔑᒥᔭᓐ, ᐋᓃᔥ ᑭᑮ ᑲᑴᒋᒻ᙮ 33 ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᑮᐃᔑ ᑰᐹᑌᓂᒪᑎᐸᓐ ᐊᐊ ᑭᐐᑕᓄᑮᒫᑲᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᑮᐃᔑ ᑰᐹᑌᓂᒥᓈᓐ᙮ 34 ᐐᑫ ᑕᔥ ᑮᓂᔥᑳᑎᓯ ᐊᐊ ᑭᒋᐅᑭᒫ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᑯᓂᑫᒡ ᒋᑭᐸᐅᒥᓐᒡ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᓄᑮᐋᑲᓇᓐ, ᒋᑲᒀᑕᑭᐃᒥᓐᒡ ᐹᓂᒫ ᓴ ᑮᒥᓯᐌ ᑎᐸᐊᒪᐎᓐᒡ ᒥᓂᒃ ᑳᑮ ᑲᔦᔑᒥᑎᐸᓐ᙮ 35 ᒦᓴ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᑕᔑᔦᒃ ᑫᑑᑕᐎᓀᒃ ᓂᑌᑌ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᒡ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑌᐃᕽ ᑌᐺ ᐅᒋ ᐴᓀᑕᒪᐙᓯᒃ ᐃᓂ ᐐᑕᓇᒥᐋᓐ᙮

ᒫᑎᔪ 19

1 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᑮᐃᔥᒀᑲᑭᑐᒡ ᑮᐊᓂᐅᒋ ᒫᒑ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᐃᐃᐌᑎ ᐁᑮᐃᔑ ᑮᐌᒡ ᐊᑮᕽ ᒎᑏᔮᑳᕽ ᐊᑳᒥᓰᐱ ᒞᕒᑕᓐ ᙮ 2 ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᑳᑮ ᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ ᑲᔦ ᐁᑮᒥᓄᐊᔮᐋᒡ ᐅᑖᑯᓰᐞ᙮ 3 ᐯᕒᐊᓰᒃ ᑕᔥ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑲᐙᐙᓐ ᐁᑮ ᑲᑴᒋᐋᐙᒡ ᐁᑮᐃᓈᐙᒡ: ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᐃᓇ ᐃᑭᑑᒪᑲᓐ ᐱᓵᓂᑯ ᐃᓂᓂ ᒋᐌᐱᓈᒡ ᐐᐗᓐ ᐌᑯᓀᓐ ᐃᑯ ᐅᒋ? 4 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᑕᓇᒥᑑᓰᒻ ᐁᐃᔑᐲᐃᑳᑌᒃ, ᐊᐲ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑮᐅᔑᒋᑳᑌᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑮᐅᔑᐋᓐ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐃᓂ ᑲᔦ ᐃᑴᐗᓐ? 5 ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ ᑲᔦ: ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌᓂ ᑫᐅᒋ ᓇᑲᓈᒡ ᐃᓂ ᐅᑌᑌᓐ, ᐅᒫᒫᓐ ᑲᔦ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ, ᒋᐐᒌᐙᒡ ᐃᓴ ᐃᓂ ᐐᐗᓐ᙮ ᐁᓃᔑᐙᒡ ᑕᔥ ᑕᐯᔑᑾᑭᑌᓂᐗᓐ ᐅᐐᔭᐎᐙᓐ᙮ 6 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᓃᔑᓰᐗᒃ, ᒦᑕᔥ ᐁᔑ ᐯᔑᑯᐙᒡ᙮ ᐊᐌᓀᓇᐞ ᐃᓴ ᑳᑮᒫᒪᐎᓂᐃᔓᐸᑭᑎᓈᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᑳᐐᓐ ᓴ ᐊᐎᔭ ᐅᑲᐸᑫᐎᓂᑎᐋᓰᐞ᙮ 7 ᐯᕒᐊᓰᒃ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᐙᓐ: ᐌᑯᓀᓂᓂ ᑕᔥ ᒨᓯᔅ ᑳᐅᒋ ᐃᓈᑯᓂᑫᒡ, ᐃᓂᓂ ᓴ ᒋᒦᓈᒡ ᐐᐗᓐ ᐃᐃ ᐌᐱᓂᐌᐎᒪᓯᓇᐃᑲᓀᓯᓂ ᒋᓵᑭᒋᓂᔕᐙᒡ ᑲᔦ ᐃᓂ ᐐᐗᓐ? 8 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᒨᓯᔅ ᓴ ᑭᑮ ᐸᑭᑎᓂᑯᐙ ᒋᐸᑫᐎᓂᒣᒃ ᑭᐐᐎᐙᐞ, ᐋᓃᔥ ᐐᑫ ᑭᔕᔒᐱᑖᒻ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐃᐃᐌ ᑮᐃᔑᓭᓯᓅᓐ ᓂᑕᒻ ᑮᒫᒋᓭᒃ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ᙮ 9 ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᐃᑕᔥ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓂᓂ ᐌᐱᓈᒡ ᐐᐗᓐ, ᒥᓴᐙ ᑯ ᐋᓇ ᐱᔑᒀᑎᓯᓯᓂᒃ, ᐐᑎᑫᒫᒡ ᐃᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᐃᑴᐗᓐ, ᒦᓴ ᐃ ᐁᑮ ᐱᔑᒀᑎᓯᒡ᙮ 10 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓴ ᐃᐃ ᐁᔑᓈᑾᓂᓂᑴᓐ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᐊᐊ ᑲᔦ ᐃᑴ ᐁᐐᑎᑫᑎᐙᒡ, ᓇᐗᒡ ᐄᓴᓐ ᑖᐅᓂᔑᔑᓂᓂ ᐐᑳ ᒋᐐᑎᑫᑎᓈᓂᐗᓯᓄᑭᐸᓐ᙮ 11 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐅᐅ ᓴ ᑭᑭᓄᐃᑫᐎᓐ ᑳᐐᓐ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᒦᓂᑰᐎᓯᓰ, ᐃᑭ ᐁᑕ ᑳᔑ ᒦᓂᑯᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 12 ᐹᑏᓇᑎᓂᓂᓂᐗᓐ ᐅᔕ ᐋᓂᑕ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑳᐅᒋ ᐐᑎᑫᓯᒀ᙮ ᐋᓂᑕ ᐃᔑ ᓂᑖᐎᑭᐗᒃ, ᐋᓂᑕ ᑲᔦ ᐃᔑᒋᑲᓂᐎᐗᒃ ᒋᐐᑎᑫᓯᒀ, ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑳᐅᒋ ᐐᑎᑫᓯᒀ ᒦᓴ ᐃᐃᐌᓂ ᐌᐌᓂ ᒋᐊᓄᑮᑕᒧᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓂ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑳᑲᔥᑭᑑᒡ ᒋᐅᑖᐱᓇᕽ ᐅᐅ ᑭᑭᓄᐃᑫᐎᓐ, ᐱᓵᓂᑯ ᐅᑲ ᐅᑖᐱᓈᓐ᙮ 13 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐲᑕᒪᐙ ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ ᒋᓵᒥᓈᒡ, ᒋᐊᓇᒥᐁᑕᒪᐙᒡ ᑲᔦ᙮ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑭᔒᑲᓅᓈᐞ ᐃᐃ ᑳᑮ ᐲᓈᓂᒡ᙮ 14 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᒫᓄ ᐊᐱᓅᒌᔕᒃ ᓂᑲ ᐱ ᓈᓯᑳᑰᒃ᙮ ᑫᑯ ᐐᓐ ᑭᐱᑎᓈᑫᒀᓂᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᒦᐗᒃ ᐃᓴ ᐃᑭ ᑎᓄ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐅᑯ ᑳᐃᓈᑎᓯᐙᒡ ᐊᐱᓅᒌᔑᕽ ᑫᑎᐯᓂᒥᑯᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 15 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ ᓵᓵᒥᓈᒡ, ᐁᑮᐊᓂ ᐃᔑ ᒫᒑᒡ᙮ 16 ᐋᐱᑎᕽ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᐅᑮᓈᓯᑲᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᐌᑯᓀᓐ ᓴᓭᑳ ᐃᔑᒋᑫᐎᓐ ᑫᐃᔑᒋᑫᔮᐹᓐ ᑫᐅᒋ ᒦᓂᑰᔮᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐐᑳ ᑫᐴᓂᓭᓯᓄᒃ? 17 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᓐ: ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋ ᑲᑴᒋᒥᔭᓐ ᑫᑰᓐ ᑳᓴᓭᑳᐗᕽ? ᒥᒋᐯᔑᑯ ᐅᔕ ᑳᓴᓭᑳᐌᑖᑯᓯᒡ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓴ ᐊᑕᐌᑕᒪᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᒋᒦᓂᑰᔭᓐ, ᑑᑕᓐ ᒨᓯᔅ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓇᓐ᙮ 18 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᑮᐃᔑ ᑲᑴᑗ: ᐋᓃᓐ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ? ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑫᑯ ᓂᔑᐌᑫᓐ, ᑫᑯ ᐸᐹᒣᓂᒥᒫᑫᓐ ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭ ᐐᐗᓐ, ᑫᑯ ᑭᒨᑎᑫᓐ, ᑫᑯ ᑲᔦ ᐊᐎᔭ ᓅᒋᑯ ᐃᓈᒋᒫᑫᓐ ᑎᐹᑯᓂᓐᒡ, 19 ᑭᒋ ᐃᓀᓂᒻ ᑭᑌᑌ, ᑭᒫᒫ ᑲᔦ, ᓵᑭᐞ ᑲᔦ ᑭᐐᒋᑖᒫᑲᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᔑ ᓵᑭᐃᑎᓱᔭᓐ᙮ 20 ᐅᔥᑭᓃᑭ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᑲᑭᓇ ᐅᔕ ᐃᓂ ᐅᓇᔓᐌᐎᓇᓐ ᓂᓂᑖ ᑑᑖᓇᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᐊᐗᔑᒣ ᑫᐃᔑᒋᑫᔮᐹᓐ? 21 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑮᔥᐱᓐ ᐐᑫ ᐐᑾᔭᑯᓈᑯᓯᔭᓐ, ᒫᒑᓐ, ᐊᐎ ᐊᑖᐙᑫᓐ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓇᓐ ᑳᐊᔮᔭᓐ, ᒋᒦᓇᑣ ᑲᔦ ᔔᓂᔮᓐ ᐅᑭᑎᒫᑭᓰᒃ᙮ ᐌᓅᑎᓯᐎᓐ ᑕᔥ ᑭᑲ ᐊᔮᓐ ᐌᑎ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᔑᐲᔖᑲᓐ ᒋᐱᒥᓂᔕᐅᔭᓐ᙮ 22 ᐁᑮᓅᑕᕽ ᐃᑕᔥ ᐊᐊ ᐅᔥᑭᓃᑭ ᐁᑮᐃᒋᑲᓂᐎᒡ, ᑮᐊᓂ ᒫᒑ, ᐁᑮᒫᓀᑕᕽ, ᐋᓃᔥ ᐐᑫ ᑮᐌᓅᑎᓯ᙮ 23 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᑌᐺᐎᓐ: ᐋᐱᒋ ᓴᓇᑲᓂᓂ ᑳᐌᓅᑎᓯᒡ ᒋᐅᑭᒫᑲᑖᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 24 ᑫᔮᐱ ᑫᑰᓐ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ, ᓇᐗᒡ ᑖᐌᑕᓂᓂ ᐱᒀᐎᑲᓀᒥᑕᑎᒻ ᒋᔒᐹᔥᑳᐸᓐ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᔑ ᐸᑯᓀᔮᓂᒃ ᔖᐳᓂᑲᓂᓂ, ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᑳᐌᓅᑎᓯᒡ ᐃᓂᓂ ᒋᐅᑭᒫᑲᑖᑯᐸᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 25 ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐃᑕᔥ ᐁᓅᑖᑯᒡ ᑮᑭᒋᒫᒪᑳᑌᑕᒨᐞ, ᐁᑮᐃᑭᑐᓂᒡ: ᐊᐌᓀᓐ ᑕᔥ ᐃᓈ ᑫᐱᒫᒋᐃᑰᐎᓯᐸᓐ? 26 ᒋᓴᔅ ᐅᑮ ᑲᓇᐙᐸᒫᐞ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐃᓂᓂ ᐐᓐ ᑳᐐᓐ ᐅᑖ ᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᐅᐅ ᒋᐃᔑᒋᑫᒡ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓂᓂ ᐅᐌᒋᑑᓐ᙮ 27 ᐅᑮᐃᑰᓐ ᐃᑕᔥ ᐲᑕᕒᐆᓐ : ᐃᓇᔥᑫ, ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᓂᑮᓇᑲᑖᒥᓐ ᐁᐐ ᐱᒥᓂᔕᐅᑰᔭᓐ᙮ ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᑫᐊᔮᔮᕽ? 28 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑌᐺ ᓴ ᑭᑎᓂᓂᓂᒻ: ᐊᐲ ᓴ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐊᐱᓂᒡ ᐅᑑᑭᒫᐗᐱᐎᓂᓃᕽ ᑫᔑ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᓂᒡ, ᐊᐲ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐅᔥᑭᐅᔑᒋᑳᑌᒃ, ᑫᑮᓇᐙ ᑳᒥᑖᔑᓃᔑᔦᒃ ᑳᐱᒥᓂᔕᐅᔦᒃ, ᑭᑲ ᐊᐱᒻ ᐅᑭᒫᐗᐱᐎᓂᕽ ᒋᐅᓇᔓᐙᓀᒀ ᐃᑭ ᑳᒥᑖᔑᓃᔗᐙᓇᑭᓯᐙᒡ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ ᙮ 29 ᐊᐎᔭ ᓴ ᑳᓇᑲᑕᕽ ᐅᐙᑳᐃᑲᓐ, ᑳᓇᑲᓈᒡ ᑲᔦ ᐐᒋᑭᐌᔭᐞ, ᐅᑕᐌᒫᐞ ᑲᔦ, ᐅᑌᑌᓐ ᑲᔦ, ᐅᒫᒫᓐ ᑲᔦ, ᐅᓃᒑᓂᓴᐞ ᑲᔦ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᐅᑭᑎᑳᓇᑲᒥᒃ, ᓃᓐ ᐁᐅᒋ ᑑᑕᕽ, ᓂᑯᑣᒃ ᐊᐗᔑᒣ ᑕᓯᕽ ᑕᒦᓈ, ᑕᑕᑯ ᒦᓈ ᑲᔦ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐐᑳ ᑫᐴᓂᓭᓯᓂᓂᒃ᙮ 30 ᐃᑭ ᓴ ᓅᑯᒻ ᑳᓃᑳᓂᓯᐙᒡ, ᐃᔥᒀᒡ ᑕᐊᔮᐗᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᓅᑯᒻ ᐃᔥᒀᒡ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᑕᓃᑳᓂᓯᐗᒃ᙮

ᒫᑎᔪ 20

1 ᐊᐲ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑮᔑᓯᑑᒡ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ, ᒦᓴ ᐃᐌ ᑫᐃᔑᓈᑾᒃ, ᑖᐱᔥᑰ ᑭᑎᑫᐎᑭᒫ ᑳᑎᐯᑕᕽ ᔔᒥᓈᑎᑰᐎ ᑭᑎᑳᓂᓂ ᐁᑮᐊᓂ ᒫᒑᒡ ᐐᐸ ᑭᑭᔐᑉ ᐁᑮᓇᓈᑕᐙᐸᒫᒡ ᐊᐎᔭᐞ ᒋᐊᓄᑮᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐅᑭᑎᑳᓂᕽ᙮ 2 ᐁᑮᐊᔓᑕᒪᐙᒡ ᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐙᐹᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᓐ ᐁᐐ ᐃᔑ ᑎᐸᐊᒪᐙᒡ ᐯᔑᑯᑮᔑᒃ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ ᓇᐁᑕᒥᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᐞ ᒋᐊᓄᑮᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐅᔔᒥᓈᑎᑯᐎ ᑭᑎᑳᓂᕽ᙮ 3 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐁᔖᑲᓱ ᑎᐸᐃᑲᓀᔮᓂᒃ ᑭᑎᑫᐎᑭᒫ ᐌᑎ ᐊᑾᒌᕽ ᑳᑕᓇᑖᐌᕽ ᑮᐃᔖ᙮ ᐅᑮᐙᐸᒫᐞ ᑕᔥ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐁᓈᓃᐸᐎᓂᒡ᙮ 4 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᒫᒑᒃ ᑫᑮᓇᐙ, ᐊᑕᐗᓄᑮᒃ ᓂᔔᒥᓈᑎᑰᐎ ᑭᑎᑳᓂᕽ, ᑾᔭᒃ ᑲᔦ ᑭᑲ ᑎᐸᐊᒪᐎᓂᓂᒻ᙮ 5 ᔐᒫᒃ ᑕᔥ ᑮᐊᑕᐗᓄᑮᐗᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᐃᔑᒋᑫᒡ ᐁᓈᐗᑴᓂᒃ, ᐁᓂᓱᑎᐸᐃᑲᓀᔮᓂᒃ 3 ᑲᔦ᙮ 6 ᑫᑳ ᑕᔥ ᐁᓈᓄᑎᐸᐃᑲᓀᔮᓂᒃ ᒦᓇᐙ ᑮᐃᔖ ᐌᑎ ᑳᔑ ᐊᑖᐌᕽ᙮ ᐅᑮᐙᐸᒫᐞ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐁᒥᒋ ᓈᓃᐸᐎᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋ ᑭᑎᒥᑳᐸᐎᔦᒃ ᑲᐯᑮᔑᒃ ᑫᑰᓐ ᐁᐃᔑᒋᑫᓯᐌᒃ? 7 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑖᑯᒡ: ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᓂᑕᓄᑮᐃᑯᓰᓈᓐ᙮ ᐅᑮᐊᓂ ᐃᓈᐞ ᐃᑕᔥ: ᒫᒑᒃ, ᑫᑮᓇᐙ ᐊᑕᐗᓄᑮᒃ ᓂᔔᒥᓈᑎᑰᐎ ᑭᑎᑳᓂᕽ᙮ 8 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐅᓈᑯᔑᓂᓂᒃ, ᑭᑎᑫᐎᑭᒫ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᓐ ᐋᓂᑫᐎᑭᒫᓐ: ᑲᓅᔥ ᐃᑭ ᐅᑕᓄᑮᒃ, ᑎᐸᐊᒪᐤ ᑲᔦ ᐅᑕᓄᑮᐎᓂᐙᓐ᙮ ᐃᑭ ᓴ ᐃᔥᒀᒡ ᑳᑮᐊᓄᑮᐃᑣ ᒦᐗᑭᑭ ᓂᑕᒻ ᑎᐸᐊᒪᐤ, ᐲᓂᔥ ᒋᓂ ᑎᐸᐊᒪᐗᑣ ᐃᑭ ᓂᑕᒻ ᑳᑮᐊᓄᑮᐃᑣ, ᐁᑮᐃᓈᒡ᙮ 9 ᐃᑭ ᑕᔥ ᐅᑕᓄᑮᒃ ᑳᑮᒫᑕᓄᑮᐙᒡ ᐁᓈᓄᑎᐸᐃᑲᓀᔮᓂᒃ ᑮᐅᑎᓯᐗᒃ ᐯᐯᔑᒃ ᐙᐹᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᓐ᙮ 10 ᐃᑭ ᑕᔥ ᓂᑕᒻ ᑳᑮᒫᑕᓄᑮᐙᒡ ᐁᐐ ᑎᐸᐊᒪᐎᑣ ᒦᐃ ᑳᐃᓀᑕᒧᐙᒡ: ᓇᐗᒡ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᐊᐗᔑᒣ ᓂᑲ ᑎᐸᐊᒫᑰᒥᓐ᙮ ᑫᐐᓇᐙ ᑕᔥ ᐯᐯᔑᒃ ᐁᑕ ᐙᐹᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᓐ ᑮᑎᐸᐊᒪᐙᐗᒃ᙮ 11 ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᐙᓐ ᑕᔥ ᐅᔔᓂᔮᒥᐙᓐ ᐁᑮᒫᔑᑲᓅᓈᐙᒡ ᐃᓂ ᐅᑑᑭᒫᒥᐙᓐ: 12 ᐅᑯ ᓴ ᐃᔥᒀᒡ ᑳᑮᒫᑕᓄᑮᐙᒡ ᐯᔑᑯᑎᐸᐃᑲᓐ ᐁᑕ ᑮᐊᓄᑮᐗᒃ᙮ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᑕᔥ ᑲᐯᑮᔑᒃ ᐋᓴᒫᑌᕽ ᓂᑮ ᐃᔑ ᑭᒋ ᐊᓄᑮᒥᓐ᙮ ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑭᑎᔑ ᑎᐸᐊᒪᐙᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᐃᔑ ᑎᐸᐊᒪᐎᔮᕽ! 13 ᑭᑎᑫᐎᑭᒫ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐃᓂ ᐯᔑᒃ: ᓃᒌ, ᐱᓯᑕᐎᔑᓐ! ᑳᐐᓐ ᑭᑮᐗᔦᔑᒥᓯᓅᓐ᙮ ᑭᑮᐃᓀᑕᒻ ᐄᑐᒃ ᐁᐐ ᐊᓄᑮᔭᓐ ᒋᐅᑎᓯᔭᓐ ᐯᔑᒃ ᐙᐹᐱᑯ ᔔᓂᔮᔅ᙮ 14 ᐅᑖᐱᓐ ᑕᔥ ᐊᐊ ᑭᔔᓂᔮᒻ, ᐊᓂᑮᐌᓐ ᑲᔦ᙮ ᓂᑮᐃᓀᑕᒻ ᐅᔕ ᐯᔑᑾᓐ ᐁᐐ ᐃᔑ ᑎᐸᐊᒪᐗᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᑎᐸᐊᒪᐎᓈᓐ ᐊᐊ ᐃᔥᒀᒡ ᑳᑮᒫᑕᓄᑮᒡ᙮ 15 ᓃᓐ ᐃᓴ ᓂᔔᓂᔮᒻ, ᐙᑑᑕᐗᒃ ᐃᑯ ᓂᑖ ᑑᑕᐙ᙮ ᒦ ᓇᔥ ᑳᐅᒋ ᒫᓈᐸᒥᔭᓐ ᐁᒥᓍᑎᓯᔮᓐ? 16 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᓂ ᐃᑭᑐ: ᒦᐃᐌ ᐁᔑᓈᑾᒃ, ᐃᑭ ᓴ ᐅᑖᓈᕽ ᑳᐃᓀᑖᑯᓯᐙᒡ ᑕᓃᑳᓂᓯᐗᒃ, ᐃᑭ ᓴ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓂᓯᐙᒡ ᐅᑖᓈᕽ ᑕᐃᓇᑭᓱᐗᒃ᙮ 17 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐁᐃᔖᐙᒡ ᐌᑎ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐸᑫᔭᐄ ᐅᑮᐃᔑᐎᓈᐞ ᐃᐃ ᒥᑖᔑᓃᔑᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐁᑮ ᑮᒨᒋ ᑲᓅᓈᒡ ᓴ ᒣᒀ ᐁᐱᒧᓭᐙᒡ, ᐁᑮᐃᓈᒡ: 18 ᐃᓇᔥᑫ ᐱᓯᑕᐎᔑᒃ, ᐅᐅ ᓴ ᑳᐃᔖᔭᕽ ᐌᑎ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ, ᒦᓴᐃ ᓃᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᒋᐸᑭᑎᓂᑰᔮᓐ ᒋᐅᑖᐱᓂᐙᒡ ᐃᑭ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᒦᑕᔥ ᒋᐃᑭᑐᐙᒡ ᐱᓵᓂᑯ ᒋᓂᓯᑰᐗᒃ᙮ 19 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐌᑎ ᓂᑲᔑ ᐸᑭᑎᓂᑰᒃ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᓂᒃ ᒋᐅᑖᐱᓂᒥᒡ᙮ ᒦᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᑫᒫᓀᓂᒥᒥᒡ, ᑫᐸᐸᔕᔐᐅᒥᒡ, ᒦᐗᐃᐃ ᑲᔦ ᑫᐊᑯᓴᑲᐅᒥᒡ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ᙮ ᓂᓱᑮᔑᒃ ᑕᔥ ᐃᔑᓭᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓂᑲ ᑮᐌᐱᒫᑎᓰᐃᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 20 ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᓐ ᑕᔥ ᓭᐸᑏᓐ ᐐᐎᓂ ᐁᑮᐱ ᐐᒌᐙᓂᒡ ᑳᑮᓃᔑᓂᒡ 2 ᐅᑯᓯᓯᓂ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐅᒋᒌᑾᓇᐲᑖᑯᒡ ᐁᑲᑴᒋᒥᑯᒡ: ᑫᑰᓐ ᑭᓇᑕᐌᓂᒥᓐ ᒋᑑᑕᐎᔭᓐ᙮ 21 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐌᑯᓀᓐ ᐁᑕᐌᑕᒪᓐ? ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ ᐃᑴᐗᓐ: ᐃᑭᑐᓐ ᐅᑯ ᓃᔑᓐ 2 ᓂᑯᓯᓴᒃ ᒋᐐᑕᐱᒥᒀ ᐊᐲ ᒫᒌᐅᑭᒫᐎᔭᓐ᙮ ᐊᐊ ᓴ ᐯᔑᒃ ᑭᑭᒋᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫ ᒋᐃᔑ ᐊᐱᒡ, ᐊᐊ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᑭᓇᒪᑎᓂᑭᕽ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 22 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒻ: ᑳᐐᓐ ᐃᓴ ᑭᑭᑫᑕᓰᒻ ᐋᓃᓐ ᐁᔑ ᑲᑴᑗᔦᒃ᙮ ᑭᑖ ᑲᔥᑭᑑᒻ ᐃᓇ ᓂᒥᓂᒀᑲᓂᕽ ᒋᐅᒋ ᒥᓂᒀᑕᒣᒃ ᐃᐃ ᑳᐐᐃᔑ ᑲᒀᑕᑭᑑᔮᓐ? ᒦᔥ ᑳᐃᑭᑐᓂᒡ: ᒦᓇᑫ ᓂᑖ ᑲᔥᑭᑑᒥᓐ᙮ 23 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑌᐺ ᓴ ᑭᑲᐅᒋ ᒥᓂᑴᒻ ᐃᐃᒫ ᓂᒥᓂᒀᑲᓂᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᓃᓐ ᓂᑑᓀᓂᒫᓰᒃ ᐊᐌᓀᓇᒃ ᑫᐊᐱᐙᒡ ᓂᑭᒋᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫ, ᓂᓇᒪᑎᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫ ᑲᔦ᙮ ᐋᔕ ᐅᔕ ᓂᑌᑌ ᐅᑮᐅᓀᓂᒫᐞ ᐊᐌᓀᓇᐞ ᑫᐊᐱᓂᒡ᙮ 24 ᐊᐲ ᐁᓅᑕᒧᐙᒡ ᐃᑭ ᑯᑕᒃ ᒥᑖᓱ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐅᑮᓂᔥᑭᐃᑯᐙᐞ ᐃᐃ ᓃᔑᓐ 2 ᑳᐅᐐᒋᑭᐌᑎᓂᒡ᙮ 25 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐊᑐᒫᐞ ᐃᐃ ᑲᑭᓇ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑭᑭᑫᑖᓈᐙ ᐄᑐᒃ ᐃᑭ ᑳᑎᐯᓂᒫᐙᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᑳᑭᑫᓂᒫᓯᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐐᑫ ᐅᑎᐯᓂᒫᐙᐞ, ᐃᑭᔥ ᑲᔦ ᑳᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐙᒡ ᐐᑫ ᐅᒥᓄ ᑎᐯᓂᒫᐙᐞ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 26 ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᐐᓐ ᐃᐃ ᑭᑲ ᐃᔑᒋᑫᓰᒻ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᒥᓴᐌᑕᕽ ᐐᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ, ᒦᓴ ᐊᐌ ᑫᐸᒥᐃᓀᒃ ᑯᑕᒃ ᑳᑕᔑᔦᒃ᙮ 27 ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓴ ᐊᐎᔭ ᐐᓃᑳᓀᑖᑯᓯᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᑕᔑᔦᒃ, ᒦᓴ ᐊᐌ ᑫᐃᓀᓂᑎᓱᒡ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᓐ ᐁᐅᑑᑭᒫᒥᒡ᙮ 28 ᒦ ᓃᓐ ᐁᔑᒋᑫᔮᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑳᑎᓄᐎᔮᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᓂᑮ ᐲᔖᓰ ᒋᐸᒥᐃᑰᔮᓐ, ᒋᐸᒥᐃᐌᔮᓐ ᐃᓴ ᑳᐅᒋ ᐲᔖᔮᓐ, ᐁᐐ ᐸᑭᑎᓇᒫᓐ ᑲᔦ ᓂᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐁᐐ ᑎᐸᐗᒀ ᓃᐳᐗᐞ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᑣ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 29 ᐁᑮᐊᓂᐅᒋ ᒫᒑᐙᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐊᑯᕽ, ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᑕᔥ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᑳᑮ ᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ᙮ 30 ᓃᔑᓐ 2 ᑕᔥ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑳᑮᐙᐱᓯᒀ ᒌᑭᑲᓇ ᐁᓇᒪᑕᐱᐙᒡ ᑮᓅᑕᒨᒃ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐱᒥᐊᔮᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᔖᑯᐌᐙᒡ: ᑌᐱᑎᕽ ᑳᐅᑕᑳᓀᓯᔭᓐ! ᑰᐹᑌᓂᒥᔑᓈᒻ! ᐁᑮᐃᓈᐙᒡ᙮ 31 ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ ᑳᑮᐊᔮᓂᒡ ᐅᑮ ᑭᔒᑲᓅᓂᑯᐙᐞ: ᑭᑑᐲᑭᓯᒻ! ᐅᑮᐃᑯᐙᐞ᙮ ᐋᒋᑯ ᑕᔥ ᐊᐗᔑᒣ ᑮᑭᔒᐌᐗᒃ: ᑌᐱᑎᕽ ᑳᐅᑕᑳᓀᓯᔭᓐ! ᑰᐹᑌᓂᒥᔑᓈᒻ! 32 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑭᐱᒌᒡ ᒋᓴᔅ ᐁᑮᐊᑐᒫᒡ: ᐋᓃᓐ ᐁᔑ ᐊᑕᐌᓂᒥᔦᒃ ᒋᑑᑕᐎᓇᑰᒃ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 33 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑭᓇᑕᐌᓂᒥᑰ ᒋᐙᐱᐃᔮᕽ᙮ 34 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑰᐹᑌᓂᒫᐞ, ᐅᑮ ᓵᒥᓈᐞ ᐅᔥᑮᔑᑯᓃᕽ᙮ ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐙᐱᐗᐞ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ᙮

ᒫᑎᔪ 21

1 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑫᑳ ᐁᐊᓂ ᑕᑯᔑᓄᐙᒡ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ, ᐅᑮᐊᓂ ᐅᑎᑖᓈᐙ ᐯᐸᒋ ᑳᑮᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ ᑳᑮᐃᔑᑖᓂᐗᓂᓂᒃ᙮ ᐃᐃ ᓴ ᐯᐸᒋ ᑮᐃᔒᐊᔮᒪᑲᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐃᔑ ᐱᑾᑎᓈᒃ ᐋᓬᐃᑉ ᑭᑎᑳᓈᑎᑯᑳᕽ ᑳᑮᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᓃᑳᓂᓂᔕᐙᐞ ᓃᔑᓐ 2 ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, 2 ᐅᐅ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐊᓂ ᓃᑳᓂ ᐃᔖᒃ ᑳᒪᑗᐊᔮᒃ ᑳᐃᔑᑖᓂᐗᕽ, ᑭᑲ ᐙᐸᒫᐙ ᑕᔥ ᒫᔑᒥᑕᑎᒻ ᒋᐐᒋᓴᑳᑯᐱᓲᒫᒡ ᐃᓂ ᒫᔑᒥᑕᑎᒨᓴᓐ᙮ ᐋᐸᐅᑾᒃ ᑕᔥ ᐲᓈᑫᒀᓂᒃ᙮ 3 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᑫᑰᓂᓂ ᐃᓂᓀᒃ, ᒦᓴ ᑫᐃᓀᒃ: ᓂᑑᑭᒫᒥᓈᓐ ᐅᔕ ᐅᐐᐋᐸᒋᐋᐞ, ᔐᒫᒃ ᑕᔥ ᐅᑲ ᐲᒋᓂᔕᐙᐞ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 4 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐅᒋ ᐃᔑᓭᒃ, ᒋᐃᔑᓭᓂᒃ ᑳᑮᐃᑭᑐᓂᑯᐸᓀᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ: 5 ᐐᑕᒪᐎᑾᒃ ᐃᑭ ᓵᔭᓐ ᐆᑌᓈᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ, ᐃᓇᔥᑫ ᐙᐸᒥᒃ ᑭᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙ, ᑭᐱᓈᓯᑳᑯᐙ! ᐋᐱᒋ ᓅᑳᑎᓯ, ᐁᐱᒥᐗᓈᓱᒡ ᐃᐃᒫ ᒫᔑᒥᑕᑎᒧᕽ, ᐁᐱᒥᐗᓈᓱᒡ ᐃᐃᒫ ᒫᔑᒥᑕᑎᒨᓯᕽ, ᒫᔑᒥᑕᑎᒻ ᐅᑑᔥᑲᔭᐋᓯᒪᓐ᙮ 6 ᒦᑕᔥ ᐃᑭ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑳᐊᐎ ᐃᔑ ᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᑯᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 7 ᐅᑮ ᐲᓈᐙᓐ ᑕᔥ ᒫᔑᒥᑕᑎᒨᓐ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᒫᔑᒥᑕᑎᒨᓴᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐗᑭᑕᑑᐙᒡ ᐅᑲᔥᑮᑮᐎᓂᐙᓐ; ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ ᐊᐸᐱᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 8 ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐁᑮ ᐹᑏᓄᐙᒡ ᐅᑮ ᑕᔗᑭᓯᑑᓈᐙᓐ ᐅᑲᔥᑮᑮᐎᓂᐙᓐ ᐃᐃᒫ ᒦᑲᓈᕽ᙮ ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑮᔥᑭᑲᐋᓈᐙᓐ ᐗᑎᑾᓇᓐ ᐁᑮᐊᐸᑭᑑᐙᒡ ᒦᑲᓈᕽ ᑳᐐᐱ ᐃᔖᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 9 ᑳᐹᑏᓄᐙᒡ ᑕᔥ ᑳᑮᓃᑳᓂᔥᑲᐙᐙᒡ, ᐅᑖᓈᕽ ᑲᔦ ᑳᑮ ᐱᒧᓭᐙᒡ ᑮᐃᔑ ᔖᔖᑯᐌᐗᒃ: ᐅᓵᓇ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ ᑕᓇᓈᑯᒫ ᐊᐊ ᑌᐱᑎᕽ ᑳᐅᑕᑳᓀᓯᒡ᙮ ᔕᐌᑖᑯᓯ ᓴ ᐊᐊ ᑳᐱ ᑕᑯᔑᕽ ᐅᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓃᕽ ᐃᓂ ᑌᐯᒋᑫᓂᒡ᙮ ᑕᓇᓈᑯᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑ! 10 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᑮᐊᓂ ᑕᑯᔑᕽ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ, ᑲᑭᓇ ᓴ ᐊᐎᔭᒃ ᑮᑭᒋ ᐃᓉᐎᐃᑎᐗᒃ ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ: ᐊᐌᓀᓐ ᑕᔥ ᐊᐊ? 11 ᑳᐹᑏᓄᐙᒡ ᑕᔥ ᑳᑮᐱ ᐐᒌᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᑮᓇᑴᔖᑯᐌᐗᒃ: ᒦᓴ ᐗᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑲᓅᒋᑫᑕᒪᐙᒡ, ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᒡ, ᓈᓴᕒᐃᑦ ᐆᑌᓈᕽ, ᑳᓬᐊᓬᐄ ᐊᑮᕽ ᑳᐅᒌᒡ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 12 ᒋᓴᔅ ᑮᐲᑎᑫ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᐁᑮ ᓵᓵᑭᒋᓂᔕᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᐃᐃ ᑳᑮᐊᑖᐌᐎᑲᒥᑯᑫᓂᒡ ᑲᔦ ᑳᑮᐊᑖᐌᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐲᒋ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᐁᑮᐅᐱᒣᐌᐱᓇᕽ ᑑᐳᐎᓈᑰᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐃᐃ ᑳᒣᔥᑯᑑᓂᑫᓂᒡ, ᐁᑮᐅᐱᒣᐌᐱᓇᕽ ᑲᔦ ᑌᓴᐱᐎᓇᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐃᐃ ᑳᑮᐊᑖᐙᑫᓂᒡ ᐅᒦᒦᐞ᙮ 13 ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐃᑕᔥ: ᒦᓴ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᓂᐙᑳᐃᑲᓐ ᓴ ᑕᐃᔑᓂᑳᑌ ᐊᓇᒥᐁᐙᑳᐃᑲᓐ, ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐁᐃᔑᓈᑯᑑᔦᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᒋᐅᑳᓱᐎᑲᒥᑯᐙᒡ ᐅᒪᑲᒒᔥᑲᒃ! 14 ᑳᐙᐱᓯᓂᒃ ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᒫᑭᓯᓂᒡ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᐞ ᐃᐃᒫ ᐲᒋ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒥᓄᐊᔮᐋᒡ᙮ 15 ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᑮᓂᔥᑳᑎᓯᐗᒃ ᐁᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᓂᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ ᐁᑮ ᔖᑯᐌᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐲᒋ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ: ᑕᓇᓈᑯᒫ ᐊᐊ ᑌᐱᑎᕽ ᑳᐅᑕᑳᓀᓯᒡ! 16 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ: ᑭᓅᑕᐙᒃ ᐃᓇ ᐁᑭᑐᐙᒡ? ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᐞ: ᒦᓇᑫ ᓂᓅᑕᐙᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᑑᒋ ᐊᓇᒥᑑᓰᒻ ᐅᐅ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᒃ: ᑭᑮᐃᔑ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᒃ ᐃᓴ ᐃᑭ ᐊᐱᓅᒌᔕᒃ, ᐴᔥᑫ ᑲᔦ ᑳᓅᓂᐙᒡ, ᒋᓂᑖᑾᔭᒃ ᓇᓈᑯᒥᐌᐙᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 17 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ ᓇᑲᓈᒡ, ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ ᐁᑮᐅᒋ ᒫᒑᒡ᙮ ᐌᑎ ᑕᔥ ᐯᑕᓃᕽ ᑮᐃᔖ ᐁᑮᐊᑕ ᓂᐹᒡ᙮ 18 ᐁᐊᓂ ᐙᐸᓂᓂᒃ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑮᑮᐌᐃᔖ ᐌᑎ ᑭᒋᐆᑌᓈᕽ᙮ ᐁᓂᐱᒥ ᐊᔮᒡ ᑕᔥ ᑮᓅᑌᐐᐐᓯᓂ᙮ 19 ᐁᐙᐸᒫᒡ ᐃᑕᔥ ᔔᒥᓂ ᑭᑎᑳᓈᑎᑰᓐ ᐱᒃ ᐁᑎᓄᐙᑎᑯᐎᓂᒡ, ᐁᑮᒥᑲᓯᒃ ᑕᔥ ᑫᑰᓂᓂ, ᐊᓃᐲᔕᓐ ᐁᑕ, ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐃᓈᒡ ᐃᓂ ᒥᑎᑰᓐ: ᑳᐐᓐ ᐃᓴ ᒦᓇᐙ ᐐᑳ ᑭᑲ ᔔᒥᓂᐎᓰ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᔐᒫᒃ ᐊᐊ ᒥᑎᒃ ᑳᐃᔑ ᐹᓱᒡ᙮ 20 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑕᔥ ᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒨᒃ ᐁᐙᐸᒫᐙᒡ ᒥᑎᑰᓐ ᑳᐃᔑᓭᓂᒡ, ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋᑭᔒᐹᓱᒡ ᐊᐊ ᒥᑎᒃ? 21 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᒦ ᓴ ᐱᑯ ᐁᔑ ᑌᐺᔮᓐ ᐅᐅ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᑌᐺᔦᑕᒣᒃ, ᐋᓉᑕᓯᐌᒃ ᑲᔦ, ᑭᑖ ᑲᔥᑭᑑᒻ ᒋᐃᔑᒋᑫᔦᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᑮ ᑑᑕᐗᒃ ᐊᐊ ᔔᒥᓂᑭᑎᑳᓈᑎᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐁᑕ ᐃᐃ ᑭᑖᐃᔑ ᑲᔥᑭᑑᓰᒻ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᓴ ᐃᑕᒣᒃ ᐃᐃ ᐱᑾᑎᓈ: ᒪᔮᐐᓐ, ᐊᑕᐸᑯᐲᒀᔥᑾᓂᓐ ᑭᒋᑲᒦᕽ, ᒦᓴᐃ ᑫᐃᔑᓭᑭᐸᓐ᙮ 22 ᑮᔥᐱᓐ ᑌᐺᑕᒣᒃ, ᑭᑲ ᒦᓂᑰᐎᓯᒻ ᐌᑯᓀᓂᑯ ᑫᑲᑴᑗᔦᒃ ᐊᐲ ᐊᓇᒥᐋᔦᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 23 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮ ᐱᑮᐌ ᓈᓯᑳᓐ ᐃᐃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ᙮ ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ, ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓂᓯᓂᒡ ᒎᐗᐞ, ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᐞ ᐁᑮᐃᔑ ᑲᑴᒋᒥᑯᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᑎᓄ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᑳᐋᐸᒋᑑᔭᓐ ᐅᓄ ᑳᐃᔑᒋᑫᔭᓐ? ᐊᐌᓀᓐ ᑲᔦ ᑳᒦᓂᒃ ᐃᐃ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ? 24 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᐞ: ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᑫᑰᓐ ᑫᓃᓐ ᑭᐐ ᑲᑴᒋᒥᓂᓂᒻ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᓇᑴᑕᐎᔦᒃ, ᑭᑲ ᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᑕᔥ ᐌᑯᓀᓐ ᑎᓄ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᑳᐅᒋ ᐃᔑᒋᑫᔮᓐ ᐅᐅ ᑳᐃᔑᒋᑫᔮᓐ᙮ 25 ᐋᑎ ᑳᐅᒌᓂᒃ ᐊᐊ ᒞᓐ ᐅᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓐ? ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ ᐃᓇ ᑯᒫ ᑲᔦ ᐃᓂᓃᑳᕽ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒌ ᑲᑲᓅᓂᑎᓂᒡ ᐁᑮᐗᐙᓀᑕᒥᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᓂᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑭᑐᔭᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ, ᑭᑲ ᐃᑯᓈᓐ ᑕᔥ ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᑳᐅᒋ ᑌᐺᑕᐙᓯᐌᒃ ᐊᐊ ᒞᓐ? 26 ᑮᔥᐱᓐ ᑲᔦ ᐃᑭᑐᔭᕽ ᐃᓂᓃᑳᕽ, ᑭᑯᓵᓈᓂᒃ ᐃᓴ ᐃᑭ ᑳᐹᑏᓄᐙᒡ, ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ ᐅᑎᓇᑭᒫᐙᓐ ᐃᓂ ᒞᓇᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ᙮ 27 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ ᒋᓴᔅ: ᑳᐐᓐ ᓂᑭᑫᑕᓰᒥᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑫᓃᓐ ᑭᑲ ᐐᑕᒪᐎᓯᓅᓂᓂᒻ ᐌᑯᓀᓐ ᑎᓄ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᑳᐋᐸᒋᑑᔮᓐ ᐅᐅ ᑳᐃᔑᒋᑫᔮᓐ᙮ 28 ᐋᓃᓐ ᐁᓀᑕᒣᒃ? ᑮᐊᔮ ᓴ ᐃᓂᓂ ᐁᑮᓃᔑᓂᒡ 2 ᐅᑯᓯᓴᐞ᙮ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᑕᔥ ᐃᓂ ᑳᑮ ᓴᓰᑭᓯᓂᒡ: ᓂᑯᓯᔅ, ᑕᑲ ᐊᑕᐗᓄᑮᓐ ᔔᒥᓈᑎᑯᐎᑭᑎᑳᓂᕽ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑲᒃ᙮ 29 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᑕᑲ ᒦᐃ᙮ ᓈᓈᑫ ᑕᔥ ᑮᐋᑌᑕᒨᓐ, ᐁᑮᐊᑕ ᐗᓄᑮᓂᒡ᙮ 30 ᐅᑌᑌᒫ ᑕᔥ ᐅᑮᓈᓯᑲᐙᓐ ᐃᓂ ᑯᑕᒃ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐁᑮᐃᓈᒡ ᒋᐊᑕᐗᓄᑮᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᐊᐤ, ᓂᑲ ᐃᔖ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑮᐃᔖᓰᐗᓐ᙮ 31 ᐋᓐ ᐁᓀᑕᒣᒃ ᐊᐊᐌᑎ ᐅᑯᓯᓯᒫ ᑳᐃᔑᒋᑫᒡ ᑳᑮᐃᔑ ᒥᓴᐌᑕᒥᓂᒡ ᐅᑌᑌᓐ? ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᑳᓴᓰᑭᓯᒡ ᒫᐐᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐊᓂ ᐃᓈᐞ: ᑌᐺ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ, ᑳᑎᐸᐃᑫᐃᐌᐙᒡ, ᐱᔑᒀᒋᑴᒃ ᑲᔦ ᑭᑖᒋᓇᐃᑯᐙᒃ ᐁᐅᑑᑭᒫᑲᑖᑯᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 32 ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ ᐅᔕ ᑮᐲᔖ ᐁᑮᐙᐸᑕᐃᓀᒃ ᐃᐃ ᑫᑮᐃᔑᑾᔭᒀᑎᓯᔦᑭᐸᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑭᑮ ᑌᐺᑕᐙᓯᐙᐙ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᑎᐸᐃᑫᐃᐌᐙᒡ ᐃᑭ ᑲᔦ ᐱᔑᒀᒋᑴᒃ ᐅᑮ ᑌᐺᑕᐙᐙᓐ᙮ ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐐᓐ ᒥᓴᐙ ᑯ ᐁᑮᐙᐸᒣᒀ ᑳᐐᓐ ᑭᑮᐋᑌᑕᓰᒻ, ᐴᔥᑫ ᓈᑫ ᐱᑯ ᒋᑮ ᑌᐺᑕᒣᑭᐸᓐ᙮ 33 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐱᓯᑕᐎᔑᒃ ᒦᓇᐙ ᐁᐐᐋᐌᒋᑫᔮᓐ᙮ ᑮᐊᔮ ᓴ ᑭᑎᑫᐎᑭᒫ ᐁᑮ ᑭᑎᑳᓈᒡ ᔔᒥᓇᐞ ᑳᐃᔑ ᑭᑎᑳᓱᓂᒡ ᐅᔔᒥᓂᑭᑎᑳᓂᕽ᙮ ᐊᓯᓃᐞ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐅᑮᐙᑳᔮᐱᑭᔑᒫᐞ ᐅᑭᑎᑳᓂᕽ ᐁᑮᒣᓂᑲᓂᑫᒡ᙮ ᑮᐙᓂᑫ ᑲᔦ ᑫᑕᔑᓰᔅᑯᐲᑭᔥᑲᐎᒥᓐᒡ ᐃᐃ ᔔᒥᓇᐞ, ᐅᓵᐱᐎᓐ ᑲᔦ ᐅᑮᐅᔑᑑᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᐎᐋᒡ ᐅᑭᑎᑫᐞ ᒋᓈᑲᒋᑕᒫᑯᒡ, ᐹᓂᒫ ᑫᐐᓐ ᐃᐃᒫ ᒣᔥᑾᒡ ᒋᐅᒋ ᐅᑎᓯᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒑᒡ᙮ 34 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐅᒋᒋᓭᓂᒃ ᒋᒪᐎᔂᓱᓂᒡ ᐃᐃ ᔔᒥᓇᐞ, ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᐞ ᐃᓴ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᑭᑎᑳᓱᓂᒡ ᔔᒥᓇᐞ ᑫᐐᓐ ᐃᐃᒫ ᐁᐐᐅᑎᓯᒡ ᒥᓂᒃ ᑫᑮᐅᑎᓯᐸᓐ᙮ 35 ᑳᑮᐊᐎᐃᑣ ᑕᔥ ᐅᑮᐅᑎᑎᓈᐙᐞ ᐃᐃ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᐞ, ᐁᑮ ᑭᒋᓃᐗᓇᐙᐙᒡ ᐯᔑᒃ, ᐁᑮᓂᓵᐙᒡ ᐃᓂ ᑯᑕᒃ ᐯᔑᒃ, ᐁᑮ ᐸᐲᒶᓯᓇᐋᐙᒡ ᑲᔦ ᐯᔑᒃ᙮ 36 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐊᐊ ᑭᑎᑫᐎᑭᒫ ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᐞ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᐊᐗᔑᒣ ᐁᑮ ᐹᑏᓄᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᐃᑭ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂᐗᒃ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᑑᑕᐙᐙᒡ᙮ 37 ᐃᔥᒀᒡ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᓐ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᐅᑲ ᑭᑌᓂᒫᐙᓐ ᐃᓴ ᐃᓂ ᓂᑯᓯᓴᓐ᙮ 38 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂᐗᒃ ᐁᐙᐸᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᐅᑯᓯᓯᒫᓐ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ: ᒦᓴ ᐃᓂ ᑭᑎᑫᐎᑭᒫ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ ᐊᐯᔪᒃ ᑕᑲ ᓂᓯᒫᑖᓂᓐ, ᒋᐊᔮᐗᕽ ᐃᐃ ᑳᐐ ᑎᐱᓇᐌᐎᓯᓂᒡ! 39 ᒦᑕᔥ ᐅᑮᐅᑎᑎᓈᐙᓐ, ᐁᑮ ᓵᑭᒋᐌᐱᓈᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᑎᑳᓂᕽ, ᐁᑮᓂᓵᐙᒡ ᑲᔦ᙮ 40 ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑫᑑᑕᐙᒡ ᐊᐊ ᑭᑎᑫᐎᑭᒫ ᑳᑎᐯᑕᕽ ᔔᒥᓂ ᑭᑎᑳᓂᓂ ᐃᐃ ᑳᑮᐊᐎᐋᒡ ᐊᐲ ᑕᑯᔑᕽ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 41 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᑫᑫᑦ ᐃᓴ ᒫᐐᓐ ᐅᑲ ᑲᒀᑕᑭᓂᓵᐞ ᐃᐃ ᒪᒋᑭᑎᑫᐎᓂᓂᐗᐞ, ᑯᑕᒃ ᑕᔥ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂᐗᐞ ᐅᑲᐊᐎᐋᐞ ᑫᒦᓂᑯᒡ ᑫᑮᐅᒋ ᐅᑎᓯᐸᓐ ᐊᐲ ᒪᐎᔂᓂᐗᓂᓂᒃ, ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ᙮ 42 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᑐᒋ ᐊᓇᒥᑑᓰᒻ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᑫᑌᒪᓯᓇᐃᑲᓂᕽ? ᐃᓂ ᓴ ᐊᓯᓃᓐ ᑳᑮᐋᓇᐌᓂᒫᐙᒡ ᐃᑭ ᐅᐙᑳᐃᑫᒃ ᒦᓴ ᐊ ᒫᐗᒡ ᑳᑮ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ ᐊᓯᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐃᐃ ᐅᑎᔑᒋᑫᐎᓐ᙮ ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᒫᒪᑳᓯᓈᑾᓐ, ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ᙮ 43 ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᐌᒋ ᐃᓂᓇᑰᒃ: ᑭᑲ ᒪᑲᒥᑰᒻ ᐃᓴ ᐃᐃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ ᒣᔥᑾᒡ ᒋᒦᓂᑣ ᐃᑭ ᑯᑕᒃ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑫᓈᑯᑑᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᐊᑕᐌᑕᒥᓂᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 44 ᐊᐌᓀᓐ ᓴ ᑫᐸᑭᔑᕽ ᐃᐃᒫ ᐗᑭᒋᐊᓯᓐ ᑕᐱ ᑭᔥᑭᔑᓐ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑫᐸᑕᑯᔥᑳᑯᒡ ᐃᓂ ᐊᓯᓃᓐ, ᐐᑫ ᑕᔑᑯᔥᑰᓱ, ᑖᐱᔥᑰ ᑫᑰᓐ ᑳᐹᔥᑭᓀᓭᒃ ᑕᐃᔑᓈᑯᓯ᙮ 45 ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᑕᔥ, ᐯᕒᐊᓰᒃ ᑲᔦ, ᐁᑮᓅᑕᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᐅ ᐁᐃᔑ ᐋᐌᒋᑫᓂᒡ, ᐅᑮ ᑭᑫᑖᓈᐙ ᓴ ᐐᓇᐙ ᐁᑮ ᑕᔑᒥᑯᐙᒡ᙮ 46 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᑴᑕᑯᓈᐙᒡ, ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑯᓵᐙᐞ ᐃᐃ ᑳᑮ ᐹᑏᓄᓂᒡ, ᐋᓃᔥ ᐅᑮᐃᓇᑭᒫᓂ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ ᐁᑎᓄᐎᓂᒡ᙮

ᒫᑎᔪ 22

1 ᒦᓇᐙ ᓴ ᒋᓴᔅ ᑮᐋᐌᒋᑫ ᐁᑲᑲᓅᓈᒡ ᐊᐎᔭᐞ: 2 ᐊᐲ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑮᔑᓯᑑᒡ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ, ᒦᐃ ᑫᐃᔑᓈᑾᒃ, ᑖᐱᔥᑰ ᑭᒋᐅᑭᒫ ᑳᑮᐐᑾᑫᒡ ᐁᐐ ᑭᒋᐐᑎᑫᓂᒡ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ 3 ᐅᑮᒫᒋᓂᔕᐙᐞ ᑕᔥ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᒋᐸᐹ ᐊᑐᑫᓂᒡ ᒋᐱᔖᓂᐗᓂᓂᒃ ᐃᐃᒫ ᑲᐐᐃᔑ ᐐᑾᑎᓈᓂᐗᓂᓂᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑮᐐ ᐲᔖᓰᐗᐞ ᐃᐃ ᑳᑮᐊᑐᒫᐸᓐ᙮ 4 ᑯᑕᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᐅᑮᒫᒋᓂᔕᐙᐞ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑲᓅᓂᑾᒃ ᐃᑭ ᐋᔕ ᑳᑮᐊᑐᒥᑣ: ᐋᔕ ᐅᔕ ᑮᑮᔑᒋᑳᑌ ᑳᐐᐐᑾᑳᑫᔮᓐ᙮ ᓂᑖᐯᐱᔑᑮᒪᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑮᐋᒋᐳᓂᑣ ᐱᔑᑮᓴᒃ ᐋᔕ ᑮᑮᔑᔑᑲᓂᐎᐗᒃ᙮ ᐋᔕ ᓴ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑮᑮᔑᒋᑳᑌ᙮ ᐊᐤ ᐱᒥᐊᑕ ᐐᓯᓂᒃ ᑳᐐᐃᔑ ᐐᑾᑫᔮᓐ! 5 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᑮᐊᑐᒥᑣ ᑳᐐᓐ ᑮᐸᐹᒥᑕᓰᐗᒃ, ᐋᒋᑯ ᓴ ᐁᑮᐊᓄᑮᐙᒡ, ᐯᔑᒃ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᐅᑭᑎᑳᓇᑲᒥᑯᕽ, ᑯᑕᒃ ᑕᔥ ᐅᑕᑖᐌᐎᑲᒥᑯᕽ; 6 ᑯᑕᒃ ᑕᔥ ᐁᑮᐅᑎᑎᓈᐙᒡ ᐃᐃ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᑳᑮ ᐸᐹ ᐊᑐᑫᓂᒡ, ᐁᑮ ᐸᐸᑭᑌᐙᐙᒡ, ᐁᑮᓂᓵᐙᒡ ᑲᔦ᙮ 7 ᑭᒋᐅᑭᒫ ᑕᔥ ᐐᑫ ᑮᓂᔥᑳᑎᓯ, ᐁᑮᐃᔑᓂᔕᐙᒡ ᐅᔑᒫᑲᓂᔒᒪᐞ, ᒋᓂᓵᓂᒡ ᐃᐃ ᑳᑮᓂᔑᐌᓂᒡ, ᐁᑮ ᓴᑲᐊᒥᓂᒡ ᑲᔦ ᐅᑑᑌᓈᒥᓂ᙮ 8 ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᑕᔥ ᐅᑕᓄᑮᐊᑲᓇᐞ: ᐃᐃ ᓴ ᐐᑎᑫᐐᑾᑎᐎᓐ ᐋᔕ ᑮᑮᔑᒋᑳᑌ, ᔑᑾ ᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᑮᐊᑐᒥᑣᐸᓐ ᑳᐐᓐ ᑮᑌ ᐊᐲᑌᑖᑯᓯᓰᐗᒃ᙮ 9 ᒫᒑᒃ ᑕᔥ ᑭᒋᒦᑲᓈᕽ ᒋᐃᔖᔦᒃ, ᒥᓂᒃ ᐃᑯ ᑫᐙᐸᒣᒀ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᐊᑐᒥᑾᒃ ᒋᐱ ᐐᓯᓂᐙᒡ ᑳᐐᐃᔑ ᐐᑾᑫᔮᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 10 ᒦᑕᔥ ᐃᑭ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᒃ ᑳᐃᔑ ᐃᔖᐙᒡ ᒥᓯᐌ ᒦᑲᓈᕽ ᐁᑮᐊᑐᒫᐙᒡ, ᐋᓂᑕ ᓴ ᑾᔭᒃ ᐁᑮ ᐱᒫᑎᓯᓂᒡ, ᑯᑕᒃ ᑲᔦ ᐁᑮᒪᒋᐱᒫᑎᓯᓂᒡ ᐯᔑᑾᓐ ᐅᑮᐃᔑ ᒫᒪᐎᐊᑐᒫᐙᐞ, ᐲᓂᔥ ᐐᑫ ᑮᒨᔥᑭᓀᐱᐗᒃ ᑳᑮᐃᔑ ᑭᒋᐐᑎᑫᑎᓈᓂᐗᕽ᙮ 11 ᑭᒋᐅᑭᒫ ᑕᔥ ᑮᐲᑎᑫ ᐁᐐᐙᐸᒫᒡ ᐃᐃ ᑳᑮᐱᐊᑕ ᐐᓯᓂᓂᒡ᙮ ᐅᑮᐙᐸᒫᓐ ᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᑮᒥᓄᐅᓯᓂᒃ᙮ 12 ᐅᑮᐃᓈᓐ ᑕᔥ: ᓃᒌ, ᐋᑎ ᑳᐅᒋ ᐲᑎᑫᔭᓐ ᐁᒥᓄᐅᓯᐗᓐ? ᐊᐊ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᑮᑸᓇᐎ ᐃᑭᑐ᙮ 13 ᑭᒋᐅᑭᒫ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐅᑕᓄᑮᐊᑲᓇᐞ: ᒪᒫᒋᑾᐱᓂᒃ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᐅᓂᒌᕽ, ᐅᓯᑎᕽ ᑲᔦ, ᐊᑾᒌᕽ ᐃᔑᐌᐱᓂᒃ ᑳᔑ ᑲᔥᑮᑎᐱᑲᓂᓂᒃ! ᒦᑕᔥ ᐌᑎ ᑳᔑ ᒪᐎᓈᓂᐗᕽ, ᒦ ᑲᔦ ᐌᑎ ᑫᔑ ᒪᒪᑗᔮᐱᑌᓭᓈᓂᐗᕽ ᑫᐊᐲᒋ ᐐᓴᑫᑕᒧᓈᓂᐗᕽ᙮ 14 ᒋᓴᔅ ᑮᐊᓂ ᐃᑭᑐ: ᓃᐳᐗᐞ ᓴ ᐋᓇ ᐊᑐᒫᐗᒃ, ᑕᐊᑳᓰᓄᐗᒃ ᑕᔥ ᐁᑕ ᑫᐅᑖᐱᓂᑣ᙮ 15 ᐯᕒᐊᓰᒃ ᑕᔥ ᐃᑯᒋ ᑮᐃᔖᐗᒃ ᐁᑮᐊᐎ ᑕᔑᑕᒧᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᔑ ᑲᑴᒋᒋᑲᓂᐎᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᓭᓯᒃ ᑫᔑ ᓇᑴᑕᓯᓂᒃ᙮ 16 ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᐙᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᐙᐞ, ᐁᑮ ᑕᑯᐐᒌᐙᓂᒡ ᐋᓂᑕ ᐁᕒᐊᑕᓐ ᑳᐐᒋᐃᑯᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᑮᐃᓈᓂᒡ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᑭᑭᑫᓂᒥᑰ ᐋᐱᒋ ᐁᓂᑖᑌᐺᔭᓐ, ᑾᔭᒃ ᐁᐃᔑ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐗᒡ ᑲᔦ ᐋᓃᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᔑ ᐊᑕᐌᓂᒫᒡ ᐊᐎᔭᓐ ᒋᐃᔑᐱᒫᑎᓯᓂᒡ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑭᐗᓂᔥᑴᐃᑯᓰᒃ ᐋᓃᓐ ᐊᐎᔭᒃ ᐁᓀᓂᒥᒀ, ᑭᑭᑫᓂᒥᑰ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᐯᔑᑾᓐ ᐁᑑᑕᐗᒡ ᑳᑑᑕᐗᒡ ᐊᐊ ᐯᔑᒃ ᐊᐎᔭ᙮ 17 ᐐᑕᒪᐎᔑᓈᒻ ᑕᔥ ᐋᓃᓐ ᐁᓀᑕᒪᓐ: ᑫᑮᓇᐎᓐᑦ ᐃᓇ ᐃᔑᓈᑾᓐ ᒋᑎᐸᐊᒪᕽ ᐃᐃ ᑖᑭᔅ ᑳᑎᐸᐃᑫᐃᐌᒡ ᐊᐊ ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᑭᒋᐅᑭᒫ ᐌᑎ ᐅᕒᐆᒥᕽ ᑳᐊᔮᒡ? ᐅᑮᐃᓈᓂ᙮ 18 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑭᑫᓂᒫᐞ ᐁᑮᒪᒋ ᐃᓀᑕᒥᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᑮᓇᐙ ᐅᒥᓍᑎᓰᔑᑑᒃ! ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋ ᑲᑴᒋᐃᔦᒃ? 19 ᐙᐸᑕᐃᔑᓐ ᐊᐊ ᐙᐹᐱᑯ ᔔᓂᔮᔅ ᑳᐋᐸᑎᓯᒡ ᑮᑎᐸᐊᒪᐎᒥᓐᒡ ᐌᑭᒫᐙᑎᓯᓂᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᐅᑮ ᐲᑕᒫᑰᐞ ᐃᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐙᐹᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᓐ᙮ 20 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᐊᐌᓀᓐ ᐗᐊ ᑳᒪᓯᓂᔑᕽ? ᐊᐌᓀᓐ ᐅᐅᐌᓂ ᐅᐐᓱᐎᓐ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 21 ᐅᑮᐃᑰᐞ ᐃᑕᔥ: ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᑭᒋᐅᑭᒫ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᒦᓂᒃ ᓴ ᐊᐊ ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᑭᒋᐅᑭᒫ ᑳᑎᐯᑕᕽ, ᒦᓂᒃ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐐᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑎᐯᑕᕽ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 22 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᓅᑖᑯᒡ, ᐐᑫ ᑮᑭᒋᒫᒪᑳᑌᑕᒨᐞ᙮ ᐅᑮᓇᑲᓂᑰᐞ ᐃᑕᔥ ᐁᑮᐊᓂ ᒫᒑᓂᒡ᙮ 23 ᐯᔑᑾᓐ ᑕᔥ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᐋᓂᑕ ᓵᒐᓰᒃ ᐅᑮᐱ ᐊᑕᐙᐸᒫᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᒦᐗᒃ ᐅᑯᐌᓂᐗᒃ ᑳᐃᔑ ᑭᑭᓄᐃᑫᐙᒡ: ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᒦᓇᐙ ᑕᑮᐌᐱᒫᑎᓯᓰ ᐃᔥᒀᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ 24 ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᐙᓐ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᒨᓯᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓂᓂ ᓂᐳᒡ ᐁᓇᑲᓈᒡ ᐃᓂ ᐐᐗᓐ, ᐁᑮᐊᔮᐙᓯᒀ ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ, ᐐᒋᑭᐌᔭᓐ ᓴ ᐅᑲ ᐐᑎᑫᒫᓂ ᐃᓂ ᐐᐗᓐ ᒋᐊᔮᑕᒫᑯᒡ ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ᙮ 25 ᐃᓇᔥᑫ ᑕᔥ ᑮᓃᔣᒋᐗᒃ ᐃᑭ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐁᑮᐐᒋᑭᐌᑎᐙᒡ ᐅᐅᒫ ᑳᔑ ᐊᔮᔮᕽ᙮ ᑳᓴᓰᑭᓯᒡ ᑕᔥ ᓂᑕᒻ ᑮᐐᐎ, ᐁᑮᓂᐳᒡ ᑕᔥ ᐁᑮᐊᔮᐙᓯᒃ ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᐃᓂ ᑳᑮᐊᓂ ᐅᔒᒣᔑᒡ ᒋᐐᑎᑫᒫᓂᒡ ᐃᓂ ᑳᑮᐐᐎᒡ᙮ 26 ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᐊᐊ ᐅᔒᒣᔑᒫ ᑳᐃᔑᓭᒡ ᐁᑮᓂᐳᒡ, ᐊᐊ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ, ᐲᓂᔥ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᓃᔣᒋᐙᒡ ᑳᑮᐐᒋᑭᐌᑎᐙᒡ ᐁᑮᐃᔑᓭᐙᒡ᙮ 27 ᑫᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐊ ᐃᑴ ᐃᔥᒀᒡ ᑮᓂᐳ᙮ 28 ᑮᐌᐱᒫᑎᓯᓈᓂᐗᕽ ᐃᑕᔥ, ᐊᐌᓀᓐ ᑕᔥ ᐊᐊ ᒪᔮ ᑫᐐᐎᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ? ᐋᓃᔥ ᒥᒋᓃᔣᓱ ᐅᑮᐐᑎᑫᒫᐙᓐ᙮ 29 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐁᑕᑕᐌ ᓴ ᑭᑭᒋᐗᓂᑭᑭᓄᐃᑫᒻ ᐃᐃ ᑳᐃᑭᑐᔦᒃ ᐊᐎᔭ ᒋᑮᐌᐱᒫᑎᓯᓯᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᓇᑫ ᑳᐅᒋ ᐃᔑᑭᑭᓄᐃᑫᔦᒃ ᐁᑭᑫᑕᓯᐌᒃ ᐋᓃᓐ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ, ᐁᑭᑫᑕᒧᐙᓯᐌᒃ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ᙮ 30 ᐊᐲ ᓴ ᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐙᒡ, ᑳᓂᐳᐙᒡ ᐃᓂᓂᐗᒃ, ᐃᑴᐗᒃ ᑲᔦ ᑳᐐᓐ ᑕᐐᑎᑫᓰᐗᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᐁᒐᓬᐊᐞ ᐁᓈᑎᓯᓂᒡ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐁᔮᓂᒡ ᑕᐃᓈᑎᓯᐗᒃ᙮ 31 ᐃᐃ ᑕᔥ ᑳᑮᐌᐱᒫᑎᓯᓈᓂᐗᕽ, ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᐐᑳ ᑭᑕᓇᒥᑑᓰᒻ ᐋᓃᓐ ᑳᑮᐃᓂᓀᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: 32 ᓃᓐ ᐃᓴ ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ ᐅᒪᓂᑑᒪᓐ, ᐋᐃᓯᒃ ᐅᒪᓂᑑᒪᓐ, ᒉᑲᑉ ᑲᔦ ᐅᒪᓂᑑᒪᓐ᙮ ᒦᐅᐌ ᐁᑭᑐᕽ, ᐅᑯ ᑳᐅᑭᔐᒪᓂᑑᒥᐙᒡ, ᒥᓴᐙ ᐋᓇ ᐃᓂᑣ ᐁᓂᐳᐙᒡ, ᑫᔮᐱ ᐅᔕ ᐱᒫᑎᓯᐗᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 33 ᐁᑮᓅᑖᑯᒡ ᑕᔥ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ, ᐅᑮᒫᒪᑳᑌᓂᒥᑰᐞ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᔑ ᑭᑭᓄᐃᑫᒡ᙮ 34 ᐯᕒᐊᓰᒃ ᑕᔥ ᑮᐅᑯᓈᓯᑯᑖᑎᐗᒃ ᐊᐲ ᐁᑮᓅᑕᒧᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮ ᔖᑰᓱᒫᓂᒡ ᐃᐃ ᓵᒐᓰᐞ ᙮ 35 ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᐅᑮᑲᑴ ᐗᓂᑮᔗᐋᓐ ᐁᑮ ᑲᑴᒋᒫᒡ: 36 ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᐌᑯᓀᓐ ᒫᐗᒡ ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑾᒃ ᐃᐃᒫ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᕽ? ᑮᐃᑭᑐ᙮ 37 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑭᑖᓵᑭᐋ ᑌᐯᒋᑫᒡ ᑭᑭᔐᒪᓂᑑᒻ ᐃᐃᒫ ᒥᓯᐌ ᑭᑌᐃᕽ, ᐃᐃᒫ ᑲᔦ ᒥᓯᐌ ᑭᑕᒑᑯᕽ, ᐃᐃᒫ ᑲᔦ ᒥᓯᐌ ᑭᓈᑲᑕᐌᑕᒧᐎᓂᕽ᙮ 38 ᒦ ᐅᔕ ᐃᐃᐌ ᒫᐗᒡ ᑳᓃᑳᓀᑖᑾᒃ ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑾᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ᙮ 39 ᑯᑕᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᓂ ᐋᓂᑫ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑾᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᑫᑳ ᒦ ᐯᔑᑾᓐ ᐁᔑᓯᕽ: ᒋᓵᑭᐊᑎᐸᓐ ᑮᒋᐱᒫᑎᔅ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᐃᔑ ᓵᑭᐃᑎᓱᔭᓐ᙮ 40 ᐅᓄ ᐅᔕ ᓃᔑᓐ ᐅᓇᔓᐌᐎᓇᓐ ᑳᐐᑕᒫᓐ, ᒦ ᐃᒫ ᐁᔑ ᒫᒪᐗᑌᓂᑭᓐ ᑲᑭᓇ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓐ ᒨᓯᔅ, ᑳᔑ ᑭᑭᓄᐃᑫᓂᒡ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᐞ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 41 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᒫᐗᒋᐃᑎᓂᒡ ᐯᕒᐊᓰᐞ, ᒋᓴᔅ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᐞ: 42 ᐋᓃᓐ ᐁᓀᓂᒥᒣᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐅᓈᐸᒫᒡ? ᐋᑎ ᑫᐱᐅᑕᑳᓀᓯᒡ? ᐅᑮᐃᑰᐞ ᐃᑕᔥ: ᑌᐱᑎᕽ ᐅᔕ ᑕᐅᑕᑳᓀᓯ᙮ 43 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᑲᑴᑗ: ᐌᑯᓀᓂᓂ ᑕᔥ ᑌᐱᑦ ᐁᑭᑭᔥᑳᑯᒡ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ, ᑳᐅᒋ ᐃᔑᓂᑳᓈᒡ, ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ? ᐃᓇᔥᑫ ᑌᐱᑦ ᑮᐃᑭᑐ: 44 ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐃᓂ ᑳᑎᐯᓂᒥᒥᒡ: ᐃᐃᒫ ᐃᔑᓇᒪᑕᐱᓐ ᓂᑭᒋᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫ, ᐹᓂᒫ ᓴ ᑭᑲ ᐃᔑᐃᓐ ᒋᔖᑰᒋᐊᑣ ᑳᓂᔥᑫᓂᒥᒀ᙮ 45 ᒦᔥ ᐃᐃ ᐊᐊ ᐅᓈᐸᒫᑲᓐ ᑳᐅᒋ ᐃᑯᒡ ᑌᐱᑕᓐ ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ ᐁᐃᑯᒡ᙮ ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐃᓈ ᑫᐃᔑᓭᑭᐸᓐ ᒋᐃᔑ ᐅᑕᑳᓀᓯᒡ ᑌᐱᑎᕽ? ᑮᐃᑭᑐ᙮ 46 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᓐ ᐋᐲᓐᒡ ᐃᑯ ᐅᑮᓇᑴᑖᑯᓰᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᑯᓈᒃ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᒦᓇᐙ ᐐᑳ ᑫᑰᓂᓂ ᐊᐗᔑᒣ ᐅᑮᐅᒋ ᑲᑴᒋᒥᑯᓰᓐ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᑮᑌ ᐸᑫᓂᒧᓰᐗᓐ ᒋᑲᑴᒋᒥᑯᒡ᙮

ᒫᑎᔪ 23

1 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᑲᓅᓈᐞ ᑳᒫᒪᐐᓄᓂᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ 2 ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐃᑭ ᓴ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᐯᕒᐊᓰᒃ, ᐃᓇᓄᑮᐗᒃ ᒋᐙᐐᑕᒫᑫᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᒨᓯᓲᓐ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓂᓂ᙮ 3 ᐃᔑᒋᑫᐙᒃ ᑕᔥ ᑳᐃᓂᓀᒀ, ᑑᑕᒧᐙᒃ ᑲᔦ ᑳᔑ ᐊᓅᓂᓀᒀ᙮ ᑫᑯ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐃᔑᒋᑫᑫᒃ ᑳᐃᔑᒋᑫᐙᒡ᙮ ᐋᓃᔥ ᒥᒋ ᐃᓍᓂᑎᓱᐗᒃ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐃᔑᒋᑫᓰᐗᒃ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ᙮ 4 ᒦᑕᔥ ᑲᔦ ᐁᔑᒋᑫᐙᒡ, ᐁᑯᓯᑾᓂᓂᒃ ᑫᑰᓂᓂ ᐅᐱᒋᐗᓀᐋᐙᐞ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᐁᐊᑯᐱᑕᒪᐙᐙᒡ ᐅᐱᑾᓂᓃᕽ ᑫᒋᓈᒡ ᐃᑯ ᒋᐱᒥᐎᑑᓂᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐐᓇᐙ ᑲᓇᑫ ᐯᔑᒃ ᒋᐐᐋᐸᒋᑑᐙᒡ ᐅᓃᓰᑭᓂᒑᓂᐙ ᒋᐐᐐᒋᐋᐙᒡ ᐁᐱᒥᐗᓀᓂᒡ᙮ 5 ᑲᑭᓇ ᑲᔦ ᑫᑰᓂᓂ ᐃᔑᒋᑫᐗᒃ ᒋᐙᐸᒥᑯᐙᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ ᐃᓇᔥᑫ ᐙᐸᑕᒧᐙᒃ ᐁᐲᒋ ᒥᒑᓂᑭᓐ ᐃᓂ ᐊᓇᒥᐁᒪᔥᑭᒨᑌᓴᓐ ᑳᓈᐱᔥᑲᒧᐙᒡ ᐅᔅᑲᑎᑯᐙᕽ, ᐅᓂᑭᐙᕽ ᑲᔦ᙮ ᐃᓇᔥᑫ ᑲᔦ ᐁᐲᒋ ᑭᓍᐲᑲᓂᓂᑭᓐ ᑳᔑ ᓃᓰᑭᒀᒋᑳᑌᓂᑭᓐ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓂᐙᓐ᙮ 6 ᐋᐱᒋ ᑲᔦ ᐁᐐᒥᓋᐱᐙᒡ ᒨᔕᒃ ᑮᐐᑾᑎᓈᓂᐗᓂᓂᒃ, ᑲᔦ ᒪᒪᔦᒡ ᐃᑯ ᑳᐃᔥᐯᑖᑾᓂᓂᑭᓐ ᐊᐱᐎᓇᓐ ᐁᑕ ᐁᐐᐃᔑ ᐊᐱᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ 7 ᒦ ᐁᑕ ᐁᔑ ᐊᑕᐌᑕᒧᐙᒡ ᒋᑭᑌᓂᒥᑣ ᐁᐴᔔᐃᑣ ᐊᑖᐌᐎᑲᒥᑯᑳᕽ, ᒪᒪᔦᒡ ᐃᑯ ᑲᔦ ᐁᑕ ᒋᐃᓂᑣ ᐅᑭᑫᑖᓱ᙮ 8 ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᐐᓐ ᐅᑭᑫᑖᓱ ᑭᑲ ᐃᔑᓂᑳᓂᑰᓰᒻ, ᐋᓃᔥ ᑮᓇᐙ ᑲᑭᓇ ᑭᑑᐐᒋᑮᐌᑎᒻ᙮ ᒥᒋᐯᔑᑯ ᐁᑕ ᑳᑭᑭᓄᐊᒪᐎᓀᒃ᙮ 9 ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᓂᑌᑌᓈᓐ ᑭᑲ ᐃᔑᓂᑳᓈᓯᐙᐙ ᐊᐎᔭ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ᙮ ᐋᓃᔥ ᒥᒋᐯᔑᑯ ᑭᑌᑌᐙ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᒡ᙮ 10 ᑫᑯ ᑲᔦ ᑭᑲ ᐃᔑᓂᑳᓂᑰᓰᒻ ᑳᓃᑳᓂᔥᑳᑫᒡ᙮ ᐋᓃᔥ ᒥᒋᐯᔑᑯ ᐊᐊ ᑳᓃᑳᓂᔥᑲᐎᓀᒃ, ᒦᓴ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᐅᓈᐸᒥᑯᒡ ᒋᑎᐯᒋᑫᒡ᙮ 11 ᐊᐎᔭ ᓴ ᑳᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ, ᒦᓴ ᐊᐊ ᑫᐸᒥᐃᓀᒃ᙮ 12 ᐊᐎᔭ ᓴ ᑳᐃᔥᐯᓂᑎᓱᒡ, ᑕᑕᐸᓭᓂᒫ᙮ ᐊᐎᔭ ᓴ ᑳᑕᐸᓭᓂᑎᓱᒡ, ᒦ ᓴ ᐊᐌ ᑫᐃᔥᐯᑖᑯᓯᒡ᙮ 13 ᐋᐱᒋ ᓴ ᑭᑲ ᐅᒑᓂᒥᓯᒻ, ᑮᓇᐙ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᔦᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᑫᑮᓇᐙ ᐯᕒᐊᓰᒃ ! ᑮᓇᐙ ᑳᒥᓍᑎᓰᔑᑑᔦᒃ! ᐋᓃᔥ ᑭᑭᐸᐊᒧᐙᒻ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᔑ ᐃᔥᒀᑌᒥᐗᓂᓂᒃ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ ᒋᐲᑎᑫᓯᒀ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑫᑮᓇᐙ ᑭᐲᑎᑫᓰᒻ᙮ ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑭᐸᑭᑎᓈᓯᐙᐙᒃ ᐃᑭ ᑳᐐ ᐲᑎᑫᐙᒡ᙮ 14 ᑭᑲ ᐅᒑᓂᒥᓯᒻ ᐅᓇᔓᐌᐎᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒃ, ᐯᕒᐊᓰᒃ ᑲᔦ, ᑳᒥᓍᑎᓰᔑᑑᔦᒃ! ᐋᓃᔥ ᑭᑑᑖᐱᓇᒪᐙᐙᒃ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᐙᓐ ᐃᑭ ᑳᑮᐙᒋᑑᐙᒡ ᐃᑴᐗᒃ, ᒦᑕᔥ ᑭᓉᔥ ᐁᔑ ᑳᑮᑭᑐᔦᒃ ᑮᐊᓇᒥᐋᔦᒃ ᒋᐙᐸᒥᑰᔦᒃ᙮ ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᑭᑲ ᓇᑭᒦᓂᑰᒻ ᑲᒀᑕᑭᑑᐎᓐ᙮ 15 ᑭᑲ ᐅᒑᓂᒥᓯᒻ, ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᔦᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᑫᑮᓇᐙ ᐯᕒᐊᓰᒃ! ᑮᓇᐙ ᑳᒥᓍᑎᓰᔑᑑᔦᒃ! ᒥᓯᐌ ᑭᐸᐹᐃᔖᒻ ᑭᒋᑲᒦᕽ, ᒥᓯᐌ ᑲᔦ ᐊᑮᕽ, ᐁᑲᑴᑲᔥᑭᒣᒃ ᐊᐎᔭ ᒋᐱᒥᓂᔕᐅᓀᒃ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᑲᔥᑭᒣᒃ, ᒦᑕᔥ ᐊᐗᔑᒣ ᐁᔑᓈᑯᓯᒡ ᒋᐃᔖᒡ ᒪᒋ ᐃᔥᑯᑌᕽ ᐊᐲᒡ ᑮᓇᐙ᙮ 16 ᑭᑲ ᐅᒑᓂᒥᓯᒻ, ᑮᓇᐙ ᑳᐙᐱᓯᐌᒃ ᐁᓃᑳᓃᑕᒫᑫᔦᒃ ᑕᔥ, ᐅᐅ ᓴ ᐁᐃᔑ ᑭᑭᓄᐃᑫᔦᒃ: ᐊᐎᔭ ᓴ ᑮᐊᐱ ᐊᔓᑕᒫᑫᒡ ᑳᔑ ᑯᑖᓀᑖᑾᒃ ᐲᑎᒃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᑳᐐᓐ ᒣᒬᒡ ᑕᐃᔑᒋᑫᓰ ᑳᐃᔑ ᐊᐱᒧᒡ᙮ ᐊᐎᔭ ᑕᔥ ᑮᐊᐱ ᐊᔓᑕᒫᑫᒡ ᐃᓂ ᐅᓵᐎ ᔔᓂᔮᓐ ᐃᐃᒫ ᐲᑎᒃ ᑳᐊᔮᓂᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᒦᓴ ᐃᐌᓂ ᑫᑑᑕᕽ ᑳᑮᐊᔓᑕᒫᑫᒡ, ᒦ ᐃ ᐁᔑ ᑭᑭᓄᐃᑫᔦᒃ᙮ 17 ᑮᓇᐙ ᑫᑮᐹᑎᓯᔦᒃ, ᐁᐙᐱᓯᐌᒃ ᑲᔦ! ᐋᓃᓐ ᐃᐃᐌ ᒫᐗᒡ ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑾᒃ? ᐅᓵᐎ ᔔᓂᔮ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᑳᑯᑖᓀᑖᑾᒃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᑳᔑ ᐋᐸᑎᓯᒡ ᐅᓵᐎ ᔔᓂᔮ? ᒦ ᐄᑐᒃ ᐃᐃᒫ ᑳᐅᒋ ᐃᓀᒋᑲᓂᐎᒡ ᐅᓵᐎ ᔔᓂᔮ ᐁᑎᐯᓂᒥᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 18 ᐁᐃᑭᑐᔦᒃ ᑲᔦ: ᑮᔥᐱᓐ ᓴ ᐊᐎᔭ ᐊᐱ ᐊᔓᑕᒫᑫᒡ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᔑ ᐸᑭᑎᓂᑫᕽ, ᑳᐐᓐ ᒣᒬᒡ ᑕᐃᔑᒋᑫᓰ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᑭᑐᒡ᙮ ᐊᐎᔭ ᓴ ᑳᐊᐱ ᐊᔓᑕᒫᑫᒡ ᒦᑭᐌᐎᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᔑ ᐸᑭᑎᓂᑫᕽ ᑳᐊᑌᓂᒃ, ᒦᓴ ᐊᐌ ᑫᐃᔑᒋᑫᒡ, ᐁᐃᑭᑐᔦᒃ᙮ 19 ᑮᓇᐙ ᑳᐙᐱᓯᐌᒃ! ᐌᑯᓀᓐ ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑾᒃ ᒫᐗᒡ, ᐃᐃᐌ ᓇ ᒦᑭᐌᐎᓐ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᑳᔑ ᐸᑭᑎᓂᑫᓈᓂᐗᕽ? ᐊᐗᔑᒣ ᐄᑐᒃ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑾᓐ ᐃᐃᐌ ᑳᔑ ᐸᑭᑎᓂᑫᕽ, ᐋᓃᔥ ᒦᐃᒫ ᐊᐲ ᑮᑕᔑ ᒦᑭᐙᓂᐗᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᔑ ᒫᒌᑎᐯᑕᕽ᙮ 20 ᐊᐎᔭ ᓴ ᑳᐊᐱ ᐊᔓᑕᒫᑫᒡ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᔑ ᐸᑭᑎᓂᑫᕽ, ᒦᓴ ᐁᐃᔑ ᐊᔓᑕᒫᑫᒡ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᔑ ᐸᑭᑎᓂᑫᓈᓂᐗᓂᓂᒃ, ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᐸᑭᑎᓂᑫᐎᓇᓐ᙮ 21 ᐊᐎᔭ ᑲᔦ ᑳᐊᐱ ᐊᔓᑕᒫᑫᒡ ᐃᐃ ᑳᔑ ᑯᑖᓀᑖᑾᓂᓂᒃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᒦᓴ ᐁᐃᔑ ᐊᔓᑕᒫᑫᒡ ᐃᐃᐌᓂ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓂ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑᑖᓂᒡ ᐲᑎᒃ᙮ 22 ᐊᐎᔭ ᑲᔦ ᑳᐊᐱ ᐊᔓᑕᒫᑫᒡ ᐃᐃᐌᓂ ᑭᒋᑮᔑᑯᓂ, ᒦᓴ ᐁᔑ ᐊᔓᑕᒫᑫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑑᑭᒫᐗᐱᐎᓂᓃᕽ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᐃᐃᒫ ᑳᐊᐱᓂᒡ᙮ 23 ᑭᑲ ᐅᒑᓂᒥᓯᒻ, ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᔦᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᑫᑮᓇᐙ ᐯᕒᐊᓰᒃ! ᐅᒥᓍᑎᓰᔑᑑᒃ! ᐌᐌᓂ ᓴ ᑭᑑᒋ ᒦᓈᐙ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐯᔑᒃ ᑫᑰᓂᓂ ᐁᑕᓱᒥᑖᒋᕽ ᑳᓂᑖᐎᑭᑑᔦᒃ, ᑖᐱᔥᑰ ᑳᔑ ᒦᑭᐌᔦᒃ ᑕᑯᓭᒀᓇᓐ ᒥᓐᑦ, ᑎᓬ, ᑲᒥᓐ ᑳᐃᒋᑳᑌᑭᓐ᙮ ᔑᑾ ᑕᔥ ᐁᑑᑕᓯᐌᒃ ᐃᓂ ᒪᔮ ᑳᑭᒋ ᐃᓀᑖᑾᑭᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᐅᔑᐲᐃᑳᑌᑭᓐ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᕽ ᑫᑮ ᑑᑕᒣᑭᐸᓐ᙮ ᒦᐗᓐ ᐃᓴ ᐃᓂ ᐌᐌᓂ ᒋᐅᓈᑯᓀᒀᐸᓐ ᐊᐎᔭᒃ, ᒋᑰᐹᓯᓈᑫᔦᑭᐸᓐ, ᒋᑭᔐᐙᑎᓯᔦᑭᐸᓐ, ᒋᑌᐺᔦᑖᑯᓯᔦᑭᐸᓐ ᑲᔦ᙮ ᒦᐗᓐ ᐅᔕ ᐅᓄ ᑫᑮᐃᔑᒋᑫᔦᑭᐸᓐ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᒋᑑᑕᒣᑭᐸᓐ ᐅᓇᔓᐌᐎᓇᓐ᙮ 24 ᑮᓇᐙ ᑳᐙᐱᓯᐌᒃ, ᐁᓃᑳᓃᑕᒫᑫᔦᒃ ᑕᔥ! ᑭᓰᔅᑰᐲᑭᓈᒻ ᓴ ᓂᐱ ᒋᑆ ᒥᓂᑴᔦᒃ ᒋᑯᓈᓯᐌᒃ ᐱᑯᒌᓯ, ᔖᑰᒡ ᑕᔥ ᑭᑯᓈᐙ ᐱᒀᐎᑲᓀᒥᑕᑎᒻ᙮ 25 ᑭᑲ ᐅᒑᓂᒥᓯᒻ, ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᔦᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᑫᑮᓇᐙ ᐯᕒᐊᓰᒃ! ᑮᓇᐙ ᑳᒥᓍᑎᓰᔑᑑᔦᒃ! ᓵᑭᒐᔭᐄ ᐋᓃᔥ ᑭᑎᔑ ᐯᑭᑑᒻ ᑭᒥᓂᒀᑲᓂᐙᓐ, ᑭᑑᓈᑲᓂᐙᓐ ᑲᔦ᙮ ᐲᒐᔭᐄ ᑕᔥ ᑭᒨᔥᑭᓇᑑᒻ ᑫᑰᓇᓐ ᑳᑮᐅᑎᓇᒣᒃ ᑭᒪᑲᑗᐎᓂᐙᕽ, ᑭᑕᔫᓵᒥᓯᐎᓂᐙᕽ ᑲᔦ᙮ 26 ᑮᓐ ᑳᐙᐱᓯᐗᓐ ᐯᕒᐊᓰ! ᐱᓇᒫ ᓴ ᐯᑭᑑᓐ ᑭᒥᓂᒀᑲᓂᕽ, ᑭᑑᓈᑲᓂᕽ ᑲᔦ ᐲᒐᔭᐄ ᑳᐊᔮᑭᓐ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐸᔦᔥ ᒋᐯᑭᓈᑾᑭᓐ ᓵᑭᒐᔭᐄ᙮ 27 ᑭᑲ ᐅᒑᓂᒥᓯᒻ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᔦᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᑫᑮᓇᐙ ᐯᕒᐊᓰᒃ! ᑮᓇᐙ ᑳᒥᓍᑎᓰᔑᑑᔦᒃ! ᑖᐱᔥᑰ ᓴ ᒦᐃᐌ ᐁᓈᑎᓯᔦᒃ, ᑳᐙᐱᔥᑭᐲᐃᑳᑌᑭᓐ ᐃᓂ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑰᓐ, ᒦᓴ ᐁᐲᒋ ᒥᓄᓈᑾᑭᓐ ᐊᑾᒌᕽ᙮ ᐲᑎᒃ ᑕᔥ ᐐᑫ ᒨᔥᑭᓀᐗᓐ ᓂᐳᐎᑲᓇᓐ, ᐐᑫ ᑲᔦ ᐁᐱᔥᑲᓇᑕᑭᓐ ᐁᐗᓈᑕᑭᓐ᙮ 28 ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᐁᐲᒋ ᒥᓄᓈᑯᓯᔦᒃ ᐊᐎᔭᒃ ᐁᐙᐸᒥᓀᒀ᙮ ᐲᒐᔭᐄ ᑕᔥ ᑭᑎᔑᑌᐁᒻ ᒥᓯᐌ ᐁᒥᓍᑎᓰᔑᑑᔦᒃ, ᐐᑫ ᑲᔦ ᐹᑏᓇᑎᓐ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ᙮ 29 ᑭᑲ ᐅᒑᓂᒥᓯᒻ ᑮᓇᐙ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᔦᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᑫᑮᓇᐙ ᐯᕒᐊᓰᒃ! ᑮᓇᐙ ᑳᒥᓍᑎᓰᔑᑑᔦᒃ! ᐋᐱᒋ ᓴ ᑭᒥᓄᑑᒻ ᑳᐃᔑᓇᐃᓂᑣ ᐃᑭ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᐙᐸᓐ, ᐋᐱᒋ ᑲᔦ ᐁᑲᑴᒥᓄᓈᑯᐁᒀ ᐊᓯᓃᐞ ᑳᑭᑭᓇᐙᒋᔑᒥᒥᓐᒡ ᐋᑎ ᐁᔑ ᐱᒥᔑᓄᐙᒡ ᐃᑭ ᑳᑮ ᑾᔭᒀᑎᓯᐙᒡ᙮ 30 ᑲᔦ ᓴ ᐁᐃᑭᑐᔦᒃ: ᑮᔥᐱᓐ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᐱᒫᑎᓯᔭᑭᐸᓐ ᐊᐲ ᑮᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᐃᑭ ᒣᐎᔕ ᑳᑮᐅᑫᑌᔭᐋᒥᔭᕽ, ᑳᐐᓐ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᓂᑖᑮᐃᔑᒋᑫᓰᒥᓐ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᐙᐸᓐ, ᐁᑮᓂᓵᐙᒡ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᓂᐸᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 31 ᒦᑕᔥ ᐁᐐᑕᒣᒃ ᑮᓇᐙ ᐁᑮᐱ ᐅᒌᔦᒃ ᐃᐃᒫ ᓴ ᐃᑭ ᑳᑮᓂᓵᐙᒡ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᓂᐸᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 32 ᐱᓵᓐ ᑕᔥ ᐃᑯ ᑮᔑᑑᒃ ᑳᑮᒫᒌ ᐃᔑᒋᑫᐙᑯᐸᓀᓐ ᒣᐎᔕ ᑭᑫᑌᔭᐋᒥᐙᒃ! 33 ᑮᓇᐙ ᓴ ᑭᓀᐱᑰᒃ, ᒪᒋᑭᓀᐱᑰᒃ ᑲᔦ ᑳᓂᑖᐎᑭᐃᓀᒀ! ᐋᑎ ᑕᔥ ᐁᓀᑕᒣᒃ ᑫᐅᒋ ᑲᔥᑭᑑᔦᒃ ᒋᐃᓈᑯᓂᑰᓯᐌᒃ ᒪᒋ ᐃᔥᑯᑌᕽ ᒋᐃᔖᓯᐌᒃ? 34 ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᑕᔥ, ᑭᑲ ᐃᔑᓂᔕᐊᒪᐎᓂᓂᒻ ᓴ ᐃᑭ ᐅᑎᐹᒋᒨᒃ, ᑳᑲᑮᑖᐌᑕᒧᐙᒡ ᑲᔦ, ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒃ ᑲᔦ᙮ ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑭᑲ ᓂᓵᐙᒃ, ᐋᓂᑕ ᑲᔦ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ ᑭᑲ ᐊᑯᓴᑲᐙᐙᒃ, ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑭᑲ ᐸᐸᔕᔐᐙᐙᒃ ᐃᐃᒫ ᑳᔑ ᐊᔭᔮᓂᑭᓐ ᑭᑕᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᐙᕽ ᒋᐸᐹᒫᒧᑮᔦᒃ ᐁᔑ ᐊᔫᑌᓈᐗᓂᓂᒃ᙮ 35 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑮᓇᐙ ᑫᐅᒋ ᓇᓇᐊᓯᑰᔦᒃ, ᑳᑮ ᑑᑕᐎᑣ ᑲᑭᓇ ᑳᑮ ᑾᔭᒀᑎᓯᐙᒡ ᑳᑮ ᐱᓂᓯᑣ᙮ ᑳᑮ ᑾᔭᒀᑎᓯᒡ ᐁᐸᓬ ᓂᑕᒻ ᑮᓂᒋᑲᓂᐎ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᓭᑲᕒᐋᔭ ᑳᑮᐅᑯᓯᓯᒥᑯᒡ ᐯᕒᐊᑳᔭᐗᓐ, ᐃᔥᒀᒡ ᑮᓂᒋᑲᓂᐎ᙮ ᒦ ᓴ ᐊᐌ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᑳᑮ ᑕᔑᓂᓯᓐᒡ ᐃᐃᒫ ᓇᓴᐗᔭᐄ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᔮᓂᒃ ᑳᑮᐃᔑ ᑯᑖᓀᑖᑾᓂᓂᒃ ᐲᑎᒃ, ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑳᑮᐃᔑ ᐸᑭᑎᓈᓱᓈᓂᐗᓂᓂᒃ᙮ ᑮᓇᐙ ᓴ ᐄᑐᒃ ᑎᓄ ᑳᑮᓂᓭᒃ᙮ 36 ᑫᑫᑦ ᑕᔥ ᑭᑎᓂᓂᓂᒻ: ᐃᐃᐌᓂ ᓴ ᐅᑲᒀᑕᑭᐃᑰᐎᓂᐙ ᐃᑭ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᓂᔑᐌᐙᒡ, ᐅᑲ ᐸᑲᒥᔥᑳᑯᓈᐙ ᓅᑯᒻ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ 37 ᐆ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒻ ! ᑮᓇᐙ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᑳᐊᔮᔦᒃ! ᑮᓇᐙ ᑳᓂᓭᒀ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑳᐸᐲᒧᓯᓇᐁᒀ ᑲᔦ ᐅᐐᑕᒫᑫᐞ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐃᔑᓂᔕᐊᒪᐎᓀᒃ! ᒨᔕᒃ ᓴ ᐁᑮᐃᔑ ᒥᓴᐌᑕᒫᓐ ᐁᐐᒫᐗᑑᓂᓇᑰᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᓅᔐ ᐹᑲᐋᒀᓐ ᑳᐃᔑ ᑕᐱᓇᐎᔥᑲᐙᒡ ᐅᓃᒑᓂᓴᐞ ᐃᐃᒫ ᐊᓈᒥ ᓂᑸᑲᓂᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑭᑮ ᐸᑭᑎᓂᓰᒻ᙮ 38 ᒦᑕᔥ ᑭᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᐙ ᑕᓇᑲᒋᑳᑌ, ᑕᐱᔑᔑᒀ ᑲᔦ᙮ 39 ᑭᑎᓂᓂᓂᒻ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐐᑳ ᒦᓇᐙ ᑭᑲ ᐙᐸᒥᓰᒻ, ᐹᒫ ᓴ ᐊᐲ ᐅᒋᒋᓭᒃ ᑮᐃᑭᑐᔦᒃ: ᑕᔕᐌᑖᑯᓯ ᐗᐊ ᑳᐱ ᑕᑯᔑᕽ ᐃᐃᒫ ᐅᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓃᕽ ᐃᓂ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ᙮ ᒦ ᐃ ᑳᐃᑭᑐᒡ᙮

ᒫᑎᔪ 24

1 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐁᑮᐊᓂᐅᒋ ᒫᒑᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐅᑮᐱ ᐊᑕᐙᐸᒥᑰᐞ ᐁᐐᐙᐸᑕᐃᑯᒡ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᔑᒋᑳᑌᓂᑭᓐ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᑳᑮᐅᒋ ᑎᐯᑖᑾᓂᓂᑭᓐ ᐃᔑᒫᒌᐎᓇᓐ᙮ 2 ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐃᑕᔥ: ᐱᓵᓂᑯ ᐙᐸᑕᒧᒃ ᐅᓄ ᐃᔑᒫᒌᐎᓇᓐ᙮ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᑕᔥ, ᐃᑭ ᓴ ᐊᓯᓃᒃ ᑳᐙᐸᒣᒀ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᐊᐱᐙᒡ ᑳᐐᓐ ᑕᐊᐱᓰᐗᒃ, ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᑕᓈᓃᓯᐌᐱᓂᑳᓱᐗᒃ᙮ 3 ᐁᓇᒪᑕᐱᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐱᑾᑎᓈᕽ ᐋᓬᐃᑉ ᑭᑎᑳᓈᑎᑯᑳᕽ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ, ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᐞ ᐁᑮ ᑮᒨᒋ ᑲᑴᒋᒥᑯᒡ: ᐐᑕᒪᐎᔑᓈᒻ ᐋᓃᓐ ᐊᐲ ᑫᐃᔑᓭᒃ ᐃᐃᐌ ᑳᐃᑭᑐᔭᓐ᙮ ᐋᓃᓐ ᑫᐅᒋ ᓂᓯᑕᐎᓈᑾᒃ ᐐᐱ ᑕᑯᔑᓇᓐ, ᐐᐃᔥᒀᓭᑭᓐ ᐅᓄ ᑫᑰᓇᓐ ᒣᒀ ᑳᐙᐸᑕᒪᕽ᙮ 4 ᒋᓴᔅ ᓴ ᑮᐃᑭᑐ: ᐊᔮᒀᒥᓯᒃ, ᒋᐗᓂᐎᓂᓯᓄᐎᓀᒃ ᐊᐎᔭ᙮ 5 ᐋᓃᔥ ᑕᐹᑏᓄᐗᒃ ᒋᐱ ᑕᑯᔑᓄᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᓂᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓂᕽ ᒋᐃᑭᑐᐙᒡ: ᓃᓐ ᓴ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑑᓈᐸᒫᑲᓇᓐ᙮ ᓃᐳᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᑲ ᐗᓂᐎᓈᐙᐞ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 6 ᑭᑲ ᑌᐱᑖᒻ ᓴ ᐃ ᒦᑳᑎᐎᓐ, ᑭᑲ ᓈᓅᑖᒻ ᑲᔦ ᐁᒫᒦᑳᑎᓈᓂᐗᕽ᙮ ᑫᑯ ᑕᔥ ᓭᑭᓯᑫᒃ᙮ ᐱᓇᒫ ᓴ ᐅᐅ ᑕᐃᔑᓭ ᒋᑆ ᐃᔥᒀᓭᑭᓐ ᐅᓄ ᑫᑰᓇᓐ ᒣᒀ ᑳᐙᐸᑕᒪᕽ᙮ 7 ᑕᑭᒋ ᒦᑳᑎᐗᒃ ᓴ ᐯᐸᑳᓐ ᑳᑕᓶᐙᓇᑭᓯᐙᒡ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᑲᔦ ᑳᑕᓯᑭᓐ ᐅᑭᒫᐎᐎᓇᓐ᙮ ᐯᐸᑳᓐ ᒥᓯᐌ ᒦᒋᒻ ᑕᓈᓅᑌᓭ, ᐯᐸᑳᓐ ᑲᔦ ᐊᑮᕽ ᑕᐃᔑ ᑯᑯᔥᑯᓭ᙮ 8 ᐅᓄ ᑕᔥ ᑳᐐᑕᒫᓐ ᒦ ᑫᔑᓈᑾᑭᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐃᑴ ᑳᒫᒋᐋᑯᓯᒡ ᐁᐐᐙᐸᒫᐗᓱᒡ᙮ 9 ᑭᑲ ᑕᑯᓂᑰᒻ, ᑭᑲ ᒦᑭᐙᓂᐎᒻ ᑲᔦ ᒋᑲᒀᑕᑭᐃᑰᔦᒃ, ᒦᑕᔥ ᑫᔑ ᓂᓯᑰᔦᒃ᙮ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᐁᑕᓶᐙᓇᑭᓯᒡ ᑭᑲ ᔒᑫᓂᒥᑯᐙ ᓃᓐ ᐅᒋ᙮ 10 ᑕᐹᑏᓄᐗᒃ ᑲᔦ ᑫᐋᓇᐌᒋᑫᐙᒡ ᐃᐃ ᐊᐲ᙮ ᑕᒪᒥᔑᑎᐗᒃ ᑲᔦ, ᑕᔒᑫᓂᑎᐗᒃ ᑲᔦ᙮ 11 ᒦᑕᔥ ᐋᐱᒋ ᑕᐹᑏᓄᐗᒃ ᑫᐃᓍᓂᑎᓱᐙᒡ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᓃᐳᐗᐞ ᑫᔑ ᐗᓂᔑᒫᐙᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 12 ᑫᓂ ᐊᐲᒋ ᐹᑏᓇᑎᒃ ᐃᑕᔥ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ, ᐃᐃ ᓴ ᓃᐳᐗᐞ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑳᐃᔑ ᓵᑭᐃᑎᐙᒡ, ᐲᓂᔥ ᑳᐐᓐ ᑕᓂ ᓵᑭᐃᑎᓰᐗᒃ᙮ 13 ᐊᐎᔭ ᓴ ᑫᔕᔒᐯᑕᕽ ᐲᓂᔥ ᐌᑎ ᐃᔑᐊᐲ ᑳᐐᐃᔥᒀᓭᒃ ᑫᑰᓇᓐ ᓅᑯᒻ ᑳᐙᐸᒋᑳᑌᒃ, ᒦᓴ ᐊᐊ ᑫᐱᒫᒋᐃᓐᒡ᙮ 14 ᐱᓇᒫ ᓴ ᐅᐅ ᑳᔑ ᒥᓍᑐᑌᒃ ᐅᐅ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ ᑕᐸᐹᑎᐹᑐᑌ ᒥᓯᐌ ᐊᑮᕽ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᒋᓅᑕᒧᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐸᔦᔥ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᒋᐃᔥᒀᓭᒃ᙮ 15 ᑭᑲ ᐙᐸᑕᒧᐙᒻ ᐃᓴ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᐐ ᑲᒀᓂᓴᑭᓈᑾᓂᓂᒃ ᑳᓂᔑᐗᓈᒋᒋᑫᒪᑲᓂᓂᒃ ᑖᓂᔫ ᑳᑮ ᑕᔑᑕᕽ ᑳᑮ ᑮᑭᑐᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᐃᐃᒫ ᓴ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᑕᐃᔑ ᓃᐸᐐᒪᑲᓂᓂ᙮ ᑮᓇᐙ ᑫᐊᓇᒥᑑᔦᒃ ᐅᐅ, ᓂᓯᑐᑕᒧᒃ! 16 ᒦᔥ ᐃᐃᐌ ᐊᐲ, ᐃᑭ ᓴ ᑳᑖᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᒎᑏᔮᑳᕽ ᐌᑎ ᓴ ᑕᐊᐸᐃᐌᐗᒃ ᑳᔑ ᐸᐲᑾᑎᓈᓂᒃ᙮ 17 ᐊᐎᔭ ᑲᔦ ᑳᔑ ᓇᐸᑳᓂᒃ ᐗᑭᒋᐙᑳᐃᑲᓐ ᑳᐊᔮᒡ, ᑳᐐᓐ ᑕᐃᔑᓭᓰ ᐊᓂᓃᓵᑕᐌᒡ ᒋᓂ ᒫᒌᑑᐸᓐ ᐅᑕᔭᐄᒪᓐ ᐃᐃᒫ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᕽ᙮ 18 ᐊᐎᔭ ᑲᔦ ᑳᐊᓄᑮᒡ ᐌᑎ ᐅᑭᑎᑳᓂᕽ ᑳᐐᓐ ᐅᑲ ᐱᑮᐌᓄᑕᓰᓐ ᒋᐱᓈᓯᑲᕽ ᐃᐃ ᑳᑮ ᑮᒋᑯᔥᑲᕽ ᐅᑲᔥᑮᑮᐎᓐ᙮ 19 ᐃᐃᐌ ᑕᔥ ᐊᐲ ᑮᔑᑲᒃ, ᐋᐱᒋ ᑕᐅᒑᓂᒥᓯᐗᒃ ᐃᑭ ᐃᑴᐗᒃ ᑳᑭᑭᔥᑲᐙᐗᓱᐙᒡ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᐅᒫᒫᒫᒃ ᑳᓅᓂᐋᐙᒡ ᐅᓃᒑᓂᓯᐙᐞ᙮ 20 ᐊᓇᒥᐁᑕᐎᒃ ᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᒋᐱᐴᓯᓄᒃ, ᒋᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓯᓄᒃ ᑲᔦ ᐃᐃ ᐊᐲ ᒫᒌᐸᐃᐌᔦᒃ᙮ 21 ᐃᐃᐌ ᓴ ᒫᐗᒡ ᑳᐐ ᑭᒋᐅᒑᓂᒪᑲᒥᑲᒃ, ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᐱᒥ ᐃᔑᐌᐸᓯᓅᓐ ᐊᐸᓀ ᑳᐅᒋ ᒫᒋᐊᑮᐗᕽ ᐲᓂᔥ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑲᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᒦᓇᐙ ᐐᑳ ᑕᓂ ᐃᔑᐌᐸᓯᓅᓐ᙮ 22 ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐋᔕ ᐅᑮ ᑕᑾᑭᑖᓐ ᐋᓃᓐ ᑕᓱᑮᔑᒃ ᑫᑭᒋ ᐃᔑᑮᔑᑲᓂᓂᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐃᐃ ᐃᔑᒋᑫᓯᑭᐸᓐ, ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᑖᐱᒪᑎᓯᓰ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᐋᔕ ᑳᑮᐅᓈᐸᒫᒡ ᐁᐐ ᐱᒫᒋᐋᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᑫᐅᒋ ᑕᑾᑭᑕᕽ ᑕᓱᑮᔑᒃ ᑫᑭᒋ ᐃᔑᑮᔑᑲᓂᓂᒃ᙮ 23 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᐃᓂᓀᒃ: ᐃᓇ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑑᓈᐸᒫᑲᓇᓐ! ᑯᒫ ᑲᔦ: ᐊᐊᐌᑎ ᓴ ᑳᒪᑗᐊᔮᒡ! ᑫᑯ ᐊᐙᒡ ᐸᑮ ᑌᐺᑕᑫᒃ᙮ 24 ᑕᐹᑏᓄᐗᒃ ᐃᓴ ᑫᐃᓍᓂᑎᓱᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑑᓈᐸᒫᑲᓂᓂ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑫᐃᓍᓂᑎᓱᐙᒡ ᐁᑮᑭᑐᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᒦᓴ ᐃᑭ ᑳᐗᓂᐎᔑᐌᐙᒡ᙮ ᐋᐱᒋ ᓴ ᑕᒪᒫᑕᐎᒋᑫᐗᒃ, ᒦᑕᔥ ᑫᐅᒋ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐙᒡ, ᒋᐗᓂᐎᓈᐙᒡ ᐴᔥᑫ ᐋᔕ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᐅᓈᐸᒫᓂᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᑮᔥᐱᓐ ᑲᔥᑭᑑᐙᒡ᙮ 25 ᐱᓯᑕᐎᔑᒃ! ᑭᑮᔖᒋ ᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᓴ ᐙᐃᔑᐌᐸᒃ᙮ 26 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᐃᓂᓀᒃ: ᐌᑎ ᓴ ᐱᑾᑕᑲᒥᒃ ᐊᔮ, ᑫᑯ ᑕᔥ ᑮᓇᐙ ᐃᔖᑫᒃ᙮ ᑯᒫ ᑲᔦ ᑭᑲ ᐃᑯᐙᒃ: ᐃᓇᔥᑫ ᑮᒨᒋ ᐊᔮ ᐃᓴ ᐲᑎᒃ ᐃᐃᒫ᙮ ᑫᑯ ᑕᔥ ᑌᐺᑕᑫᒃ᙮ 27 ᑖᐱᔥᑰ ᓴ ᐙᐸᓄᕽ ᐁᐅᒋ ᐙᑌᓭᒃ, ᓂᑳᐲᐊᓄᕽ ᐃᑕᔥ ᐁᐃᓈᓴᑾᓀᓭᒃ, ᒦᓴ ᑫᐃᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᐊᐲ ᐱᑕᑯᔑᕽ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ 28 ᐋᑎ ᓴ ᑳᔑ ᐊᑌᒃ ᑳᓂᐴᒪᑲᒃ ᐐᔭᐎᒫ, ᒦᓴ ᐃᐃᒫ ᑫᔑ ᐅᑯᐲᒋᓭᐙᒡ ᐃᑭ ᒥᑕᔥᑭᑎᒀᓈᑫᒃ᙮ 29 ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᔥᒀᓭᑭᓐ ᐃᓂ ᑳᐐᐅᒑᓂᒥᑮᔑᑲᑭᓐ, ᑮᓯᔅ ᐃᓴ ᑕᑲᔥᑮᑎᐱᑭᓯ, ᑎᐱᑭᑮᓯᔅ ᑲᔦ ᑳᐐᓐ ᑕᓵᑳᓯᑫᓰ, ᐗᓇᑯᔕᒃ ᑲᔦ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᑕᐅᒋ ᐸᑭᔑᓅᒃ, ᑳᒪᔥᑲᐌᑖᑾᑭᓐ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᑕᐯᐸᑳᓂᓭᐗᓐ᙮ 30 ᑫᑰᓐ ᓴ ᑕᓈᑾᓐ ᑫᐅᒋ ᓂᓯᑕᐎᓂᑳᑌᓂᒃ ᐁᐐ ᑕᑯᔑᕽ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐃᐃᒫ ᑮᔑᑯᕽ᙮ ᐁᑕᓶᐙᓇᑭᓯᐙᒡ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᓴ ᑕᒪᐎᐗᒃ ᐊᐲ ᐙᐸᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑲᔥᑭᐁᐎᓰᒥᓂ ᐱᒥ ᐃᔑ ᑕᑯᔑᓂᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐗᑸᕽ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᑳᐊᑰᑌᓂᑭᓐ, ᐁᔑ ᒪᔥᑲᐎᓰᓂᒡ ᑲᔦ ᐁᔑ ᑭᒋᐅᑭᒫᐌᑖᑯᓯᓂᒡ᙮ 31 ᑭᒋᐴᑖᒋᑲᓐ ᐃᓴ ᑕᓅᑖᑾᓐ, ᒦᑕᔥ ᐊᐊ ᑫᐱᑕᑯᔑᕽ ᑫᔑ ᐃᔑᓂᔕᐙᒡ ᐃᐃ ᐅᑌᒐᓬᐃᒪᐞ ᓃᐎᕽ ᐃᓇᑫ ᑳᐅᑖᓂᒪᓂᓂᒃ, ᒥᓯᐌ ᐊᑮᕽ ᒋᐅᒋ ᒫᒨᔕᑭᓈᓂᒡ ᐃᐃ ᐋᔕ ᑳᑮᐅᓈᐸᒫᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐁᐐ ᐱᒫᒋᐋᒡ᙮ 32 ᑫᑰᓐ ᑕᔥ ᐅᒋ ᑭᑫᑕᒧᒃ ᐊᐊ ᑳᐋᐌᒋᑳᓱᒡ ᑭᑎᑳᓈᑎᒃ, ᐱᒃ ᑳᑎᓍᑎᑯᐎᒡ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᓴ ᐃᐃ ᐗᑎᑾᓐ ᑮᐊᓂ ᓅᑲᒃ, ᐁᐊᓂ ᓵᑭᐸᑭᒃ, ᒦᓴᐃ ᐋᔕ ᐁᐐᓃᐱᕽ᙮ 33 ᑫᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐙᐸᑕᒣᒃ ᐃᐃ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓇᓐ, ᒦᓴ ᒋᑭᑫᑕᒣᒃ ᐋᔕ ᐁᐅᒋᒋᓭᒃ ᒋᒫᒋᓭᑭᓐ ᐃᓂ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ᙮ 34 ᒫᒥᑲᐎᒃ ᑕᔥ ᐅᐅ! ᑳᐐᓐ ᓴ ᑕᒑᑭᓂᐳᓰᐗᒃ ᐅᑯ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᒡ, ᒦᐃ ᐋᔕ ᑲᑭᓇ ᒋᐃᔑᐌᐸᑭᓐ ᐅᓄ ᑳᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ᙮ 35 ᒥᓴᐙ ᑯ ᑮᔑᒃ, ᐊᑭ ᑲᔦ ᐃᔥᒀᓭᑭᓐ, ᓂᑎᑭᑐᐎᓇᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑕᐃᔥᒀᓭᓯᓅᓇᓐ ᑳᔑ ᑌᐺᒪᑲᑭᓐ᙮ 36 ᑳᐐᓐ ᓴ ᐊᐎᔭ ᐅᑭᑫᑕᓰᓐ ᐊᐲ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᐋᓃᓐ ᑲᔦ ᑫᑕᓱᑎᐸᐃᑲᓀᔮᓂᒃ ᐃᐃ ᐊᐲ ᐅᒋᒋᓭᓂᒃ᙮ ᐁᒐᓬᐊᒃ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᑳᐐᓐ ᐅᑭᑫᑕᓰᓈᐙ, ᑲᔦ ᓃᓐ ᐅᑯᓯᓯᒫ ᑳᐐᓐ ᓂᑭᑫᑕᓰᓐ᙮ ᒦ ᐁᑕ ᐊᐊ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ ᑫᑫᑕᕽ᙮ 37 ᐃᐃ ᓴ ᑳᑮᐃᔑᐌᐸᒃ ᒣᐎᔕ ᐊᐲ ᓅᐗ ᑮᐱᒫᑎᓯᒡ, ᒦᓴ ᑫᐃᔑᐌᐸᒃ ᐊᐲ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑲᔥᑭᐁᐎᓯᒪᓐ ᐱᑕᑯᔑᓂᓂᒡ᙮ 38 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᑆ ᓂᑭᐲᒃ ᐃᐃ ᐊᑭ ᒣᐎᔕ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑮᐙᐐᓯᓂᐗᒃ, ᑮᒥᓂᑴᐗᒃ ᑲᔦ, ᑮᐐᑎᑫᑎᐗᒃ ᑲᔦ, ᐲᓂᔥ ᐊᐸᓀ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᓅᐗ ᑮᐴᓯᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᒌᒫᓂᕽ᙮ 39 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑭᑫᑕᓰᓈᐙ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᓇᑲᒥᑲᓂᓂᒃ, ᐹᓂᒫ ᓴ ᓂᐲᓂ ᐁᑮᓂᑭᐸᓂᑯᐙᒡ ᐁᑮᒫᒌᔮᐳᑯᐙᒡ ᑲᑭᓇ᙮ ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᐃᔑᐌᐸᒃ ᐊᐲ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐱᑕᑯᔑᓂᓂᒡ᙮ 40 ᓃᔑᓐ 2 ᓴ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐊᓄᑮᐙᒡ ᑭᑎᑳᓂᕽ, ᐯᔑᒃ ᓴ ᑕᒫᒌᒋᑲᓂᐎ, ᑯᑕᒃ ᑕᔥ ᑕᓇᑲᒋᑲᓂᐎ᙮ 41 ᓃᔑᓐ 2 ᐃᑴᐗᒃ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᑳᐱᑭᔥᑲᑖᐗᑲᐙᐙᒡ, ᐯᔑᒃ ᓴ ᑕᒫᒌᒋᑲᓂᐎ, ᑯᑕᒃ ᑕᔥ ᑕᓇᑲᒋᑲᓂᐎ᙮ 42 ᐊᔕᐙᐱᒃ ᐃᑕᔥ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑭᑭᑫᓂᒫᓯᐙᐙ ᐊᐲ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᑫᑕᑯᔑᕽ ᑭᑎᐯᒋᑫᒥᐙ᙮ 43 ᒫᒥᑲᐎᒃ ᑕᔥ ᐅᐅ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓂᓂ ᑳᑎᐯᑕᕽ ᐙᑳᐃᑲᓂᓂ ᑭᑫᓂᒫᒡ ᐊᐲ ᐙᐱᑕᑯᔑᓂᓂᒡ ᐅᑮᒨᒋᔥᑲᓐ, ᑳᐐᓐ ᑖᓂᐹᓰ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐅᑖ ᐸᑭᑎᓈᓰᓐ ᐃᓂ ᐅᑮᒨᒋᔥᑲᓐ ᒋᐲᑾᐊᒥᓂᒡ ᒋᐱᐲᑎᑫᓂᒡ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᕽ᙮ 44 ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᑮᓇᐙ ᑫᔑ ᐅᔒᑖᔦᑭᐸᓐ ᒨᔕᒃ, ᐋᓃᔥ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑕᑕᑯᔑᓅᓐ ᐊᐲ ᑎᐸᐃᑲᓂᕽ ᑫᐲᐃᒫᓯᐌᒃ᙮ 45 ᐊᐌᓀᓐ ᓴ ᐊ ᑾᔭᒃ ᑳᑲᑮᑖᐌᑕᕽ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ? ᒦᓴ ᐊᐊᐌ ᑳᒦᓂᑯᒡ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ ᑳᒫᒑᓂᒡ, ᒋᑎᐯᓂᒫᒡ ᑯᑕᒃ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᒋᐊᔕᒫᒡ ᐊᐲ ᐅᒋᒋᓭᓂᒃ ᒋᐐᓯᓂᓈᓂᐗᓂᓂᒃ᙮ 46 ᐋᐱᒋ ᓴ ᑕᒥᓄᓭ ᐊᐊ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᐊᐲ ᑕᑯᔑᓂᓂᒡ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ ᐁᐙᐸᒥᑯᒡ ᐁᐃᔑᒋᑫᒡ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᓅᓂᑯᐸᓐ᙮ 47 ᑫᑫᑦ ᓴ ᑭᑎᓂᓂᓂᒻ, ᐊᐊ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᐅᑲ ᒦᓂᑰᓐ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ ᑲᑭᓇ ᐅᑕᔭᐄᒥᓂ ᒋᓈᓈᑲᒋᑑᒡ᙮ 48 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᒪᒋᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᑎᓄᐎᐸᓐ ᑖᐃᓀᑕᒻ: ᑳᐐᓐ ᓴ ᐐᐸ ᑕᑕᑯᔑᓰ ᓂᑑᑭᒫᒻ᙮ 49 ᒦᑕᔥ ᑫᔑ ᒫᒌᐸᐸᑭᑌᐙᒡ ᐅᐐᑕᓄᑮᒫᑲᓇᐞ, ᒋᐐᒋᐐᓯᓃᒫᒡ ᒋᐐᒋᒥᓂᑴᒫᒡ ᑲᔦ ᐃᐃ ᐅᒥᓂᑴᐞ᙮ 50 ᐊᐊ ᑕᔥ ᑎᓄ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᑕᑕᑯᔑᓅᓐ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ ᓂᑯᑎᕽ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᐊᐲ ᐁᐲᐋᓯᒃ, ᐁᑭᑫᓂᒫᓯᒃ ᐋᓃᓐ ᐊᐲ ᑕᓱᑎᐸᐃᑲᓀᔮᓂᒃ ᑫᑕᑯᔑᓂᓂᒡ᙮ 51 ᐐᑫ ᐅᑲ ᑲᒀᑕᑭᐃᑰᓐ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ, ᒦᑕᔥ ᑲᔦ ᑫᑑᑖᑯᒡ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᑑᑕᐎᒥᓐᒡ ᐅᒥᓍᑎᓰᔑᑑᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᐌᑎ ᑫᑕᔑᒪᐎᒡ, ᒦ ᑲᔦ ᐌᑎ ᑫᑕᔑᒪᑗᔮᐱᑌᓭᒡ ᑫᐊᐲᒋᒥᒋᓇᐌᓯᒡ᙮

ᒫᑎᔪ 25

1 ᐊᐲ ᓴ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐱᐅᑭᒫᑲᑕᒥᓐᒡ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ, ᐊᒦᓴ ᑫᐃᔑᓈᑾᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᒥᑖᓱ ᐯᑭᐅᔥᑭᓃᑭᑴᒃ ᑳᑮᒫᒌᑑᐙᒡ ᐅᐱᒥᑌᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓂᐙᓐ, ᐁᑮᒫᒑᐙᒡ ᐁᐊᑕ ᒣᒀᔥᑲᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᐊᑕ ᑭᒋᐐᑎᑫᓂᒡ ᐁᐐᐊᓂ ᐐᒌᐙᐙᒡ᙮ 2 ᓈᓇᓐ ᑕᔥ ᑮᑲᑮᑖᐌᑕᒨᒃ, ᐃᑭ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᓈᓇᓐ ᑳᐐᓐ ᑮᐁᔖᐙᑎᓯᓰᐗᒃ᙮ 3 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᑮᐁᔖᐙᑎᓯᓯᒀ ᑮᒫᒌᑑᐙᒡ ᐅᐱᒥᑌᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓂᐙᓐ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐱᒥᑌᓂ ᐅᑮ ᑕᑯᒫᒌᑑᓰᓈᐙ᙮ 4 ᐃᑭ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᑮ ᑲᑮᑖᐌᑕᒧᐙᒡ ᐅᑮ ᑕᑯᒫᒌᑑᓈᐙ ᐱᒥᑌᓂ ᑮᒫᒌᑑᐙᒡ ᐃᓂ ᐅᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓂᐙᓐ᙮ 5 ᑳᐐ ᑭᒋᐐᑎᑫᓂᒡ ᑕᔥ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑮᐯᓯᑳᐗᓐ᙮ ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᐲᐋᐙᒡ ᒦᐃ ᑳᐃᔑ ᑲᐐᑾᔑᐙᒡ ᐃᑭ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴᒃ᙮ 6 ᐁᐋᐱᑖᑎᐱᑲᓂᓂᒃ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᑮᔖᑯᐌ: ᒦ ᐅᔕᐃ ᐋᔕ ᐁᑕᑯᔑᕽ ᐊᐊ ᑳᐐ ᑭᒋᐐᑎᑫᒡ! ᐊᐯᔪᒃ ᓴ, ᐊᑕᒣᒀᔥᑲᐎᒃ! 7 ᒦᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴᒃ ᑮᐃᔑ ᐗᓂᔥᑳᐗᒃ ᐁᑮᓇᓇᐋᔐᓇᒧᐙᒡ ᐅᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓂᐙᓐ᙮ 8 ᑳᑲᑮᐹᑎᓯᐙᒡ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐙᐞ ᐃᐃ ᑳᑲᑮᑖᐌᑕᒥᓂᒡ: ᑕᑲ ᒦᔑᔑᓈᒻ ᐸᑮ ᑭᐱᒥᑌᒥᐙ, ᓂᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓂᓈᓂᓐ ᐅᔕ ᐊᓂᐋᑕᐌᐗᓐ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 9 ᑳᑲᑮᑖᐌᑕᒧᐙᒡ ᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒨᒃ: ᑕᑲ ᒦᐃ! ᑳᐐᓐ ᐅᔕ ᑭᑖ ᑌᐱᓭᓰᒥᓐ ᒥᓴᐙ ᑯ ᒦᓂᑰᔦᒃ ᐱᒥᑌ᙮ ᐃᓇᔥᑫ ᐃᔖᒃ ᐊᑖᐌᐎᓂᓂᐗᒃ ᒋᐊᑕᐊᑖᐌᑕᒫᓱᔦᒃ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 10 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᐅᑌᑎᓂᒡ, ᐁᑮᓈᓯᑲᒥᓂᒡ ᐱᒥᑌᓂ, ᒦᓴ ᐃ ᐊᐲ ᐃᓂ ᑳᐊᑕ ᑭᒋᐐᑎᑫᓂᒡ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑮᐱ ᑕᑯᔑᓅᓐ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴᒃ ᑳᑮ ᑮᔒᑖᐙᒡ ᐅᑮᐊᓂ ᐲᑎᑫᐐᒌᐙᐙᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐃᔑ ᑭᒋᐐᑎᑫ ᐐᓯᓂᓈᓂᐗᓂᓂᒃ᙮ ᐃᔥᒀᑌᒻ ᑕᔥ ᑮᑭᐸᐃᑳᑌ᙮ 11 ᓈᓈᑫ ᑕᔥ ᐃᑭ ᑯᑕᒃ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴᒃ ᑮᐱ ᑕᑯᔑᓅᒃ ᐁᑮ ᑲᓅᓈᐙᒡ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᑭᒋᐐᑎᑫᓂᒡ: ᑕᑲ ᑫᓃᓇᐎᓐᑦ ᐹᑭᓇᒪᐎᔑᓈᒻ! ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 12 ᐅᐅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᑯᐙᓐ: ᑳᐐᓐ ᐊᐙᒡ ᓂᑖ ᑑᑕᓰ, ᑳᐐᓐ ᑭᑭᑫᓂᒥᓯᓅᓂᓂᒻ, ᒦ ᑳᐃᑯᐙᒡ᙮ 13 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᐃᑭᑐ: ᐊᔮᒀᒥᐊᔕᐙᐱᒃ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑭᑭᑫᑕᓰᒻ ᐊᐲ ᑮᔑᑲᒃ, ᑕᓱᑎᐸᐃᑲᓀᔮᒃ ᑲᔦ ᑫᐱ ᑕᑯᔑᓈᓐ᙮ 14 ᒦᓴ ᑫᔑᓈᑾᒃ, ᑖᐱᔥᑰ ᐃᓂᓂ ᑳᐐᒫᒑᒡ, ᐁᑮ ᑲᓅᓈᒡ ᓴ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᐞ, ᐁᑮ ᑲᓇᐌᑕᐋᒡ ᒋᓈᑲᒋᑑᓂᒡ ᐃᐃ ᑳᑎᐯᑕᕽ᙮ 15 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᓇᐌᑕᐋᒡ ᐅᑕᓄᑮᐊᑲᓇᐞ ᐋᓃᒥᓂᒃ ᑫᑲᔥᑭᑑᓂᒡ ᑫᑰᓂᓂ ᒋᓈᑲᒋᑑᓂᒡ᙮ ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᐅᑮᒦᓈᓐ ᓈᓂᕽ ᒥᑖᔂᒃ 5,000 ᐅᓵᐙᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᐞ᙮ ᑯᑕᒃ ᑕᔥ ᐅᑮᒦᓈᓐ ᓃᔑᕽ ᒥᑖᔂᒃ 2,000 ᐅᓵᐙᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᐞ, ᑯᑕᒃ ᑲᔦ ᒥᑖᔂᒃ 1,000 ᐅᓵᐙᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᐞ ᐅᑮᒦᓈᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒑᒡ᙮ 16 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᑳᑮ ᑲᓇᐌᑕᐃᓐᒡ ᓈᓂᕽ ᒥᑖᔂᒃ ᐅᓵᐙᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᐞ, ᔐᒫᒃ ᑮᒫᒑ ᐁᑮ ᐸᑭᑎᓈᒡ ᐃᓂ ᔔᓂᔮᓐ ᐋᑎ ᑫᔑ ᑲᔥᑭᒋᑫᓂᒡ ᒦᓇᐙ ᓈᓂᕽ ᒥᑖᔂᒃ ᐅᓵᐙᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᐞ᙮ 17 ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᐃᔑᒋᑫᒡ ᐊᐊ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᑳᑮ ᑲᓇᐌᑕᐃᓐᒡ ᓃᔑᕽ ᒥᑖᔂᒃ ᐅᓵᐙᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᐞ, ᐁᑮ ᑲᔥᑭᐋᒡ ᑯᑕᒃ ᓃᔑᕽ ᒥᑖᔂᒃ ᐅᓵᐙᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᐞ᙮ 18 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᒥᑖᔂᒃ ᑳᑮ ᑲᓇᐌᑕᐃᓐᒡ ᐅᓵᐙᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᐞ, ᑮᐊᐎ ᐙᓂᑫ ᒥᑕᑲᒥᑯᕽ, ᑳᐃᔑ ᑳᓈᒡ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ ᐅᔔᓂᔮᒥᓂ᙮ 19 ᓈᓈᑫ ᑕᔥ ᐐᑳ ᐁᐃᔑᓭᓂᒃ, ᐅᑭᒫ ᑮᐱ ᑕᑯᔑᓐ ᐁᐐᐊᑕ ᑭᑫᓂᒫᒡ ᐃᐃ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᐋᓃᓐ ᒥᓂᒃ ᑳᑲᔥᑭᒋᑫᓂᒡ᙮ 20 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᓈᓂᕽ ᒥᑖᔂᒃ ᐅᓵᐙᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᐞ ᑳᑮ ᑲᓇᐌᑕᐃᑎᐸᓐ ᑮᒪᑌᑳᐸᐎ ᐁᑮᒦᓈᒡ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ ᐃᓂ ᑯᑕᒃ ᓈᓂᕽ ᒥᑖᔂᒃ ᑕᔂᐱᒃ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᓂᑑᑭᒫᒻ, ᐃᑭ ᑕᔥ ᓈᓂᕽ ᒥᑖᔂᒃ ᐅᓵᐙᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᒃ ᑳᑮ ᑲᓇᐌᑕᐃᔑᔭᐸᓐ, ᓈᓂᕽ ᒥᑖᔂᒃ ᒦᓇᐙ ᐃᒫ ᓂᑮᐅᒋ ᑲᔥᑭᒋᑫ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 21 ᐅᑭᒫ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐋᐱᒋ ᓴ ᑾᔭᒃ ᑭᑮᐃᔑᒋᑫ! ᐋᐱᒋ ᑲᔦ ᑾᔭᒃ ᑳᑌᐺᔦᓂᒥᑣ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᑭᑎᓄᐤ᙮ ᑾᔭᒃ ᑕᔥ ᐁᑮ ᑲᓇᐙᐸᑕᒪᓐ ᑫᑰᓀᓴᓐ, ᑭᑲ ᒦᓂᓐ ᓴ ᑭᒋᑫᑰᓇᓐ ᒋᑲᓇᐙᐸᑕᒪᓐ᙮ ᐊᐤ ᐊᐯ ᐱᐐᒋᐐᓯᓃᒥᔑᓐ ᐁᔑ ᐐᑾᑫᔮᓐ ᑫᑮᓐ ᒋᐐᒋᒥᓉᑕᒨᒥᔭᓐ! ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 22 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᑳᑮ ᑲᓇᐌᑕᐃᑎᐸᓐ ᓃᔑᕽ ᒥᑖᔂᒃ ᑕᔂᐱᒃ ᑮᒪᑌᑳᐸᐎ, ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᓂᑑᑭᒫᒻ, ᐁᑮ ᑲᓇᐌᑕᐃᔑᔭᐸᓐ ᓃᔑᕽ ᒥᑖᔂᒃ ᐅᓵᐙᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᒃ, ᐃᓇᔥᑫ ᓂᑮ ᑲᔥᑭᐋ ᑯᑕᒃ ᓃᔑᕽ ᒥᑖᔂᒃ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ 23 ᐅᑭᒫ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐋᐱᒋ ᓴ ᑾᔭᒃ ᑭᑮᐃᔑᒋᑫ! ᐋᐱᒋ ᑲᔦ ᑾᔭᒃ ᑳᑌᐺᔦᓂᒥᑣ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᑭᑎᓄᐤ᙮ ᑾᔭᒃ ᑕᔥ ᐁᑮ ᑲᓇᐌᑕᒪᓐ ᑫᑰᓀᓴᓐ, ᑭᑲ ᒦᓂᓐ ᓴ ᑭᒋᑫᑰᓇᓐ ᒋᑲᓇᐙᐸᑕᒪᓐ᙮ ᐊᐤ ᐊᐯ ᐱᐐᒋᐐᓯᓃᒥᔑᓐ ᐁᔑ ᐐᑾᑫᔮᓐ, ᑫᑮᓐ ᒋᐐᒋᒥᓉᑕᒨᒥᔭᓐ! ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 24 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᑮ ᑲᓇᐌᑕᐃᓐᒡ ᒥᑖᔂᒃ ᐅᓵᐙᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᐞ ᐁᑮᒪᑌᑳᐸᐎᒡ, ᑮᐃᑭᑐ: ᓂᑑᑭᒫᒻ, ᑭᑮ ᑭᑫᓂᒥᓐ ᓴ ᐁᑲᒀᓂᓴᑭᓯᔭᓐ, ᐁᐃᔑ ᒨᔕᑭᓂᑫᔭᓐ ᓴ ᑳᑮᐃᔑ ᑭᑎᑫᓯᐗᓐ, ᐁᐅᑖᐱᓇᒪᓐ ᑲᔦ ᑭᑎᑳᓇᓐ ᑳᑮ ᑭᑎᑳᑕᓯᐗᓐ᙮ 25 ᑭᑮ ᑯᓯᓐ ᐃᑕᔥ, ᒦᔥ ᑳᑮᐅᒋ ᑳᓇᒃ ᑭᔔᓂᔮᒻ ᐃᐃᒫ ᒥᑕᑲᒥᒃ᙮ ᐃᓇᔥᑫ ᑕᔥ, ᐃᓇ ᐗᐊᐌ ᓴ ᑭᔔᓂᔮᒻ ᑳᑎᐯᓂᒪᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 26 ᐅᑭᒫ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐋᐱᒋ ᓴ ᑭᒪᒋᐊᔮ, ᑳᑭᑎᒥᐙᒡ ᓴ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᑭᑎᓄᐤ᙮ ᐁᑮ ᑭᑫᓂᒥᔭᓐ ᓴ ᐁᐃᔑ ᒨᔕᑭᓂᑫᔮᓐ ᓴ ᑳᑮᐃᔑ ᑭᑎᑫᓯᐙᓐ, ᐁᐅᑖᐱᓇᒫᓐ ᑲᔦ ᑭᑎᑳᓇᓐ ᑳᑮ ᑭᑎᑳᑕᓯᐙᓐ, 27 ᑭᑖᑮ ᐸᑭᑎᓈ ᐅᔕ ᐊᐊ ᓂᔔᓂᔮᒻ ᐃᐃᒫ ᔔᓂᔮᐎᑲᒥᑯᕽ ᒋᑮᐊᓂ ᐹᑏᓄᐸᓐ᙮ ᐃᓇᔥᑫ ᑕᔥ ᑮᐱ ᑕᑯᔑᓈᓐ ᑲᑭᓇ ᓂᑖᑮᐅᑖᐱᓈ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 28 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐊᓂ ᐃᑭᑐᒡ: ᐅᑖᐱᓇᒪᐎᒃ ᓴ ᐃᓂ ᔔᓂᔮᓐ, ᐊᐊ ᓴ ᒥᑖᒋᕽ ᒥᑖᔂᒃ ᐅᓵᐙᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᐞ ᑳᐊᔮᐙᒡ, ᐅᑲ ᐊᔮᐙᓐ ᐃᓂ ᔔᓂᔮᓐ᙮ 29 ᐊᐎᔭ ᓴ ᑫᑰᓂᓂ ᑳᐊᔮᒡ, ᑕᒦᓈ ᑫᑰᓂᓂ ᐊᐗᔑᒣ, ᐌᐌᓂ ᓴ ᒋᑌᐱᓭᒡ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑫᑰᓂᓂ ᑳᐊᔮᓯᒃ, ᒥᓴᐙ ᑯ ᐸᑮ ᑫᑰᓀᓯᓂ ᐊᔮᒡ ᓴ ᑕᐅᑖᐱᓇᒪᐙ᙮ 30 ᐊᐊ ᓴ ᑫᑰᓂᓂ ᑳᐃᓈᐸᑎᓯᓯᒃ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ, ᐃᔑᐌᐱᓂᒃ ᐃᐃᒫ ᑳᔑ ᑲᔥᑮᑎᐱᑲᓂᓂᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑫᑕᔑᒨᑯᑭᑖᓱᒡ, ᑫᑕᔑᒪᒪᑗᔮᐱᑌᓭᒡ ᑲᔦ᙮ 31 ᐊᐲ ᓴ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐱᑕᑯᔑᓂᓂᒡ ᑳᐐᐱ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᓂᒡ, ᐅᑲᐱ ᐐᒌᐎᑯᓂ ᓴ ᐃᐃ ᑲᑭᓇ ᐁᒐᓬᐊᐞ᙮ ᒦᓴ ᐃᐃᒫ ᑳᑭᒋᐅᑭᒫᐌᑖᑾᓂᓂᒃ ᐅᑕᐱᐎᓂᓃᕽ ᑫᔑ ᐊᐱᓂᒡ᙮ 32 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᒥᓯᐌᑲᒥᒃ ᑳᑕᓶᐙᓇᑭᓯᐙᒡ ᑕᐅᑯᐊᔮᐗᒃ ᐋᑎ ᑫᐊᔮᓂᒡ᙮ ᒦᓴ ᐊᐌ ᑳᐅᑭᒫᐗᐱᒡ ᓃᔡᔦᒃ ᐅᑲᐃᔑ ᐸᐹᐸᑭᑎᓈᐞ ᐃᓂ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᑖᐱᔥᑰ ᓴ ᐅᑲᓇᐎᒫᓇᒑᓂᔑᐌ ᐯᐸᑳᓐ ᑳᐃᔑ ᐊᓵᒡ ᒫᓇᒑᓂᔕᐞ ᐃᐃ ᑲᔦ ᒫᓇᑎᑾᐞ᙮ 33 ᑳᑾᔭᒀᑎᓯᓂᒡ ᓴ ᐅᑭᒋᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫ ᐅᑲᐃᔑ ᐊᓵᐞ, ᑯᑕᒃ ᑕᔥ ᐅᓇᒪᑎᓂᑭᕽ ᐅᑲᐃᔑ ᐊᓵᐞ᙮ 34 ᑭᒋᐅᑭᒫ ᑕᔥ ᐅᑲ ᐃᓈᐞ ᐃᐃ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐅᑭᒋᓂᑭᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ: ᐲᔖᒃ ᓴ ᑮᓇᐙ ᑳᔕᐌᓂᒥᓀᒃ ᓂᑌᑌ, ᐲᔖᒃ ᒋᑎᐯᑕᒣᒃ ᐃᐃ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᑳᑮᐱ ᐅᔒᑕᒫᑰᔦᒃ ᐊᐲ ᑮᒫᒌᐊᑮᐗᕽ᙮ 35 ᐋᓃᔥ ᐁᐐᐐᓯᓂᔮᓐ, ᑭᑮᐊᔕᒥᔑᒻ, ᐁᐐᒥᓂᑴᔮᓐ ᑲᔦ ᑭᑮᒥᓇᐃᔑᒻ᙮ ᐁᐲᐎᑌᐎᔮᓐ ᑲᔦ ᑭᑮ ᐲᑎᑲᔑᒻ ᑭᑖ ᐎᓂᐙᕽ᙮ 36 ᐁᑮ ᑭᑭᑯᓇᔦᓯᐙᓐ ᑲᔦ ᑭᑮ ᐱᒋᑯᓇᔦᐃᒻ, ᐁᐋᑯᓯᔮᓐ ᑲᔦ ᑭᑮᓈᑲᒋᐃᔑᒻ, ᐁᑮ ᑭᐸᐅᑰᔮᓐ ᑲᔦ ᑭᑮᐊᑕᐙᐸᒥᔑᒻ, ᐅᑲᐃᓈᐞ᙮ 37 ᐅᑾᔭᒀᑎᓰᒃ ᑕᔥ ᐅᑲᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᐙᓐ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐋᓇᐲ ᑳᐙᐸᒥᑰᔭᓐ ᐁᑲᐗᔅᑲᑌᔭᓐ, ᐁᑮᐊᔕᒥᑰᔭᓐ ᑕᔥ, ᐁᓅᑕᔮᐹᑴᔭᓐ ᑲᔦ, ᐁᑮᒥᓇᐃᑰᔭᓐ ᑕᔥ? 38 ᐋᓇᐲ ᑲᔦ ᑳᐙᐸᒥᑰᔭᓐ ᐁᐲᐎᑌᐎᔭᓐ ᐁᑮ ᐲᑎᑲᓂᑰᔭᓐ ᑕᔥ ᓂᑖᐎᓂᓈᓂᕽ, ᐁᑮ ᑭᑭᑯᓇᔦᓯᐗᓐ ᑲᔦ ᐁᑮ ᐱᒋᑯᓇᔦᐃᑰᔭᓐ ᑕᔥ? 39 ᐋᓇᐲ ᑲᔦ ᑳᐙᐸᒥᑰᔭᓐ ᐁᐋᑯᓯᔭᓐ, ᐁᑭᐸᐅᑰᔭᓐ ᑲᔦ, ᒦᑕᔥ ᐁᑮᐊᑕᐙᐸᒥᑰᔭᓐ? ᐅᑲ ᐃᓈᐙᓐ᙮ 40 ᑭᒋᐅᑭᒫ ᑕᔥ ᑕᐃᔑ ᓇᑴᑕᒻ: ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᓴ, ᐊᐲ ᓴ ᐅᐅ ᑳᑮ ᑑᑕᐌᒃ ᐗᐊ ᐯᔑᒃ ᑫᑰᓐ ᑳᐊᐲᑌᑖᑯᓯᓯᒃ, ᓃᒋᑭᐌᓯ ᑳᐃᓇᒃ, ᓃᓐ ᓴ ᑳᑮ ᑑᑕᐎᔦᒃ, ᐅᑲ ᐃᓈᐞ᙮ 41 ᐃᐃ ᑕᔥ ᐅᓇᒪᑎᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫ ᑳᐊᔮᓂᒡ ᐅᑲ ᐃᓈᐞ: ᓂᑯᒋ ᑮᓇᐙ ᐃᔖᒃ, ᑳᐃᓇᑭᒥᑰᔦᒃ ᒋᓂᔑᐗᓈᑎᓯᔦᒃ! ᐃᔖᒃ ᐌᑎ ᐐᑳ ᑫᔑ ᐋᑕᐌᓯᓄᒃ ᐃᔥᑯᑌ, ᑳᑮ ᑾᔮᒌᑕᒪᐎᑣ ᒪᒋᐊᔭᐋ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐅᑌᒐᓬᐃᒪᐞ᙮ 42 ᐋᓃᔥ ᐁᓅᑌᔅᑲᑌᔮᓐ ᑳᐐᓐ ᑭᑮᐊᔕᒥᓰᒻ, ᐁᓅᑕᔮᐹᑴᔮᓐ ᑲᔦ ᑳᐐᓐ ᑭᑮᒥᓇᐃᓰᒻ᙮ 43 ᐁᐲᐎᑌᐎᔮᓐ ᑲᔦ ᑳᐐᓐ ᑭᑮ ᐲᑎᑲᔑᓰᒻ ᑭᑖ ᐎᓂᐙᕽ, ᐁᑮ ᑭᑭᑯᓇᔦᓯᐙᓐ ᑲᔦ ᑳᐐᓐ ᑭᑮ ᐱᒋᑯᓇᔦᐃᓰᒻ, ᐁᐋᑯᓯᔮᓐ ᑲᔦ, ᐁᑮ ᑭᐸᐅᑰᔮᓐ ᑲᔦ ᑳᐐᓐ ᑭᑮᐊᑕᐙᐸᒥᓰᒻ, ᐅᑲ ᐃᓈᐞ᙮ 44 ᑫᐐᓇᐙ ᑕᔥ ᐅᑲᔑ ᓇᑴᑕᐙᐙᓐ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐋᓇᐲ ᓴ ᑳᐙᐸᒥᑰᔭᓐ ᐁᓅᑌᔅᑲᑌᔭᓐ, ᐁᓅᑕᔮᐹᑴᔭᓐ, ᐁᐲᐎᑌᐎᔭᓐ, ᐁᑮ ᑭᑭᑯᓇᔦᓯᐗᓐ, ᐁᑮᐋᑯᓯᔭᓐ, ᐁᑮ ᑭᐸᐅᑰᔭᓐ ᑲᔦ, ᐁᑮᐃᔑ ᐐᒋᐃᑰᓯᐗᓀᓐ ᐃᑕᔥ? ᐅᑲ ᐃᓈᐙᓐ᙮ 45 ᑭᒋᐅᑭᒫ ᑕᔥ ᐅᑲᔑ ᓇᑴᑕᐙᐞ: ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᓴ, ᐃᐃ ᓴ ᑳᑮᐃᔑ ᐐᒋᐋᓯᐌᒃ ᐯᔑᒃ ᐃᑯ ᐗᐊ ᑫᑰᓐ ᑳᐊᐲᑌᑖᑯᓯᓯᒃ, ᓃᒋᑭᐌᓯ ᑳᐃᓇᒃ, ᓃᓐ ᓴ ᑳᑮᐐᒋᐃᓯᐌᒃ, ᐅᑲ ᐃᓈᐞ᙮ 46 ᒦᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑯ ᑫᐃᔑᓂᔕᐅᑣ ᐃᐃᒫ ᐐᑳ ᑫᐃᔑ ᐃᔥᒀᓭᓯᓂᓂᒃ ᑲᒀᑕᑭᐃᑰᐎᓐ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᑾᔭᒀᑎᓯᐙᒡ ᑕᐃᔖᐗᒃ ᐐᑳ ᑫᐃᔑ ᐃᔥᒀᓭᓯᓂᓂᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮

ᒫᑎᔪ 26

1 ᐁᑮᐃᔥᒀ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓂᓂ, ᐅᑮᐃᓈᐞ ᑕᔥ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: 2 ᓃᔓᑮᔑᑾᑳᓂᒃ ᐃᓴ ᐁᑭᑫᑕᒣᒃ ᒦᐃ ᐋᔕ ᒋᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᓈᓂᐗᕽ, ᒦᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᒋᐃᔑᐎᒋᑲᓂᐎᓂᒡ ᒋᐊᑯᓴᑲᐅᒥᓐᒡ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ, ᒦ ᑳᐃᑭᑐᒡ᙮ 3 ᐃᐃᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᐊᐲ, ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓂᓯᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᕽ ᑮᓇᑭᔥᑯᑖᑎᐗᒃ ᒋᐅᓈᑯᓂᑫᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ ᐃᓂ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᓐ ᑫᔭᐸᔅ ᑳᑮᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ, 4 ᐁᑮᐅᓀᑕᒧᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᑫᑮᐃᔑ ᑮᒨᒋ ᑳᒋᑎᓈᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐐᓂᓵᐙᒡ᙮ 5 ᑳᐐᓐ ᐃᐃ ᑭᑖᑮᐃᔑᒋᑫᓰᒥᓐ ᒣᒀ ᐁᐐᑾᑎᓈᓂᐗᕽ, ᒫᑭᔖ ᐅᓵᒻ ᑖᐅᒻᐺᑲᒥᑭᓯᓈᓂᐗᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 6 ᒣᒀ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᐊᔮᒡ ᐃᐃᒫ ᓵᐃᒪᓇᓐ ᑳᑮᐅᒥᑮᐙᐱᓀᓂᐸᓐ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ ᐃᐃᒫ ᐯᑕᓃᕽ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ, 7 ᐃᑴᐗᓐ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᓐ ᐁᑮ ᐲᑑᓂᒡ ᐴᓯᒥᓈᑾᐅᓂᓂ ᐐᑫ ᐁᑮᐋᑾᑭᑌᓂᒃ, ᑳᑮᐃᔑ ᐲᑌᓂᒃ ᐋᓬᐊᐹᔅᑕᕒ ᐊᓯᓃᐎᐅᒨᑕᔮᐱᑯᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓰᑭᓇᒥᓂᒡ ᒥᓈᑾᐅᓂᓂ ᐅᑎᒀᓂᕽ, ᒣᒀ ᐁᐊᔫᐱᒣᔑᕽ ᐁᐐᓯᓂᒡ᙮ 8 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐁᑮᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ ᐁᑮᒫᓈᐸᑕᒧᐙᒡ: ᐁᑕᑕᐌ ᑮᑭᒋᐗᓂᒋᑫᒻ! 9 ᐃᐃ ᓴ ᒥᓈᑾᐅᓐ ᐋᐱᒋ ᓃᐳᐗᐞ ᑖᑮᐃᓇᑭᑌ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᑖᐙᑲᓂᐗᑭᐸᓐ᙮ ᔔᓂᔮᓐ ᑕᔥ ᑖᑮᒦᓈᐗᒃ ᑳᑭᑎᒫᑭᓯᐙᒡ᙮ ᒦ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ᙮ 10 ᒋᓴᔅ ᐅᑮ ᑭᑫᓂᒫᐞ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᑭᑐᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋᑲᑴᐗᓈᐁᒃ ᐊᐊ ᐃᑴ? ᐋᐱᒋ ᓴ ᐅᓂᔑᔑᓐ, ᒥᓄᓈᑾᓂᓂ ᑲᔦ ᐃᐃ ᑳᑑᑕᐎᔑᒡ᙮ 11 ᑳᑭᑎᒫᑭᓯᐙᒡ ᐃᓴ ᒨᔕᒃ ᑭᐐᒌᐙᐙᒃ, ᓃᓐ ᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᒨᔕᒃ ᑭᑲ ᐐᒌᐎᓰᒻ᙮ 12 ᐅᐅᐌᓂ ᓴ ᑳᓰᑭᓇᕽ ᒥᓈᑾᐅᓂᓂ ᓂᐐᔭᐎᕽ, ᒦᓴ ᐱᑯ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᑾᔮᒋᑑᒡ ᓂᐐᔭᐤ ᐁᐐᓂᑾᐅᑰᔮᓐ᙮ 13 ᑫᑫᑦ ᑕᔥ ᑭᑎᓂᓂᓂᒻ, ᑕᔑᑌᒃ ᓴ ᐃᐃ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ ᒥᓯᐌ ᐊᑮᕽ, ᑕᑎᐹᒋᒫ ᓴ ᐊᐊ ᐃᑴ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᔑᒋᑫᒡ ᒋᒫᒥᑲᐎᓄᑕᐎᓐᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 14 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ, ᐯᔑᒃ ᐃᑭ ᑳᒥᑖᔑᓃᔑᐙᒡ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ, ᒎᑕᔅ ᐃᔅᑫᕒᐃᔭᑦ, ᑳᐃᔑ ᐊᑕᐙᐸᒫᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ 15 ᐁᑮ ᑲᓅᓈᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᑫᒦᔑᔦᑭᐸᓐ ᐃᔑᐎᓂᓇᑰᒃ ᑳᔑ ᐊᔮᒡ ᒋᓴᔅ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓴᑲᑲᑭᒫᓂᒡ ᐃᓂ ᔔᓂᔮᓐ, ᓂᓯᒥᑕᓇ ᑭᒋᐙᐹᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᐞ ᐁᑮᒦᓂᑯᒡ᙮ 16 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᒎᑕᔅ ᑳᐃᔑ ᒫᒌᐊᑕᐙᐸᑕᕽ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᔑᓭᓂᒃ ᐁᐐᐃᔑᐎᓈᒡ ᐋᑎ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 17 ᓂᑕᒻ ᐃᑕᔥ ᐁᐐᑾᑎᐎᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᐊᐲ ᑮᐊᒧᒥᓐᒡ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᑳᑮᐅᐱᓯᑲᓂᐎᓯᓂᒃ, ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐅᑮᓈᓯᑲᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮᐃᓈᐙᒡ: ᐋᑎ ᑕᔥ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᑫᔑ ᑾᔮᒋᑕᒫᑰᔭᓐ ᒋᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᕽ? ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 18 ᐅᐅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐊᑕᐙᐸᒥᒃ ᓴ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ᙮ ᐅᐅ ᑕᔥ ᑭᑲ ᐃᓈᐙ: ᓂᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒥᓈᓐ ᓴ ᐃᑭᑐ: ᐋᔕ ᐯᔓᓈᑾᓐ ᐃᐃ ᑳᐐᐃᔑᓭᔮᓐ, ᓂᐐᐐᑑᐸᒫᒃ ᓴ ᓂᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐃᐃᒫ ᑭᐙᑳᐃᑲᓂᕽ, ᐁᐐᐐᒋᐐᓯᓃᒪᒀ ᐅᐅ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᐎᓐ᙮ 19 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑕᔥ ᑮᐃᔑᒋᑫᐗᒃ ᑳᑮᐃᑯᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮ ᑾᔮᒋᑑᐙᒡ ᑳᐐᐃᔑ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᐙᒡ᙮ 20 ᐁᐊᓂ ᐅᓈᑯᔑᓂᓂᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐅᔑᔑᓅᒃ ᒋᓴᔅ, ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑲᔦ, ᐁᐐᐐᓯᓂᐙᒡ᙮ 21 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᐐᓯᓂᐙᒡ ᒋᓴᔅ ᑮᐃᑭᑐ: ᑭᑎᓂᓂᓂᒻ, ᐯᔑᒃ ᐅᐅᒫ ᓂᑲ ᑑᑖᒃ ᒋᑕᑯᓂᑰᐗᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 22 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑕᔥ ᑮᒫᓀᑕᒨᒃ ᐁᑮᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᐙᒡ ᒣᒣᔥᑾᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᓃᓐ ᑳᐃᔑᔭᓐ? 23 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒻ: ᑮᓇᐙ ᓴ ᑳᐐᒋᐐᓯᓃᒥᓇᑰᒃ ᐯᔑᒃ ᑳᒉᑭᐲᓈᒡ ᐅᐸᑴᔑᑲᓂᒪᓐ, ᑫᓃᓐ ᑳᐃᔑ ᒉᑭᐲᓂᒪᒃ ᓂᐸᑴᔑᑲᓂᒪᓐ ᐅᓈᑲᓂᕽ, ᒦᓴ ᐊᐌ ᑳᐐ ᑑᑕᐎᒡ᙮ 24 ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᓴ ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ ᒋᓂᐳᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ ᑌᐺ ᓴ ᓂᑲ ᓂᑉ᙮ ᐋᐱᒋ ᓴ ᑕᑰᐹᓯᓈᑯᓯ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᑳᐐ ᑑᑕᐙᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᒋᑕᑯᓂᒥᓐᒡ᙮ ᐋᐱᒋ ᑖᑮᐅᓂᔑᔑᓂᓂ ᐐᑳ ᓂᑖᐎᑭᓯᑭᐸᓐ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 25 ᒎᑕᓴᓐ ᑕᔥ ᑳᐐᒪᒥᔑᒥᑯᒡ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᓃᓐ ᑳᐃᔑᔭᓐ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑮᓐ ᐄᑐᒃ ᑳᐃᑎᓱᔭᓐ᙮ 26 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᐐᓯᓂᐙᒡ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᓐ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᐁᑮᓇᓈᑯᒧᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᐸᑴᐱᓈᒡ, ᐁᑮᒫᒦᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐅᑖᐱᓂᒃ ᐊᐊ ᐸᑴᔑᑲᓐ, ᐊᒧᒃ, ᒦ ᐄᑐᒃ ᐃᐃ ᓂᐐᔭᐤ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 27 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᓐ ᒥᓂᒀᑲᓐ, ᐁᑮᓇᓈᑯᒧᒡ, ᐁᑮᒦᓈᒡ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᒦ ᓴ ᐃᒫ ᐅᒋ ᒥᓂᑴᒃ ᑲᑭᓇ ᑳᑕᔑᔦᒃ᙮ 28 ᒦᓴ ᐃᐌ ᓂᒥᔅᑸᒻ᙮ ᒦ ᐃᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᔓᑕᒫᑫᐎᓐ ᑳᐅᒋ ᒫᒋᐊᓄᑮᒪᑲᓂᓂᒃ᙮ ᒦᐃ ᑳᐹᑏᓄᐙᒡ ᑳᐅᒋ ᓰᑭᓇᒪᐎᑣ ᒥᔅᑸᓂ ᒋᐴᓀᑕᒪᐎᑣ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ᙮ 29 ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᐃᑕᔥ, ᑳᐐᓐ ᓴ ᐐᑳ ᒦᓇᐙ ᓂᑲ ᒥᓂᑴᓰ ᐅᐅ ᔔᒥᓈᐳ, ᐹᒫ ᓴ ᐌᑎ ᑭᑲ ᐐᒋᒥᓂᑴᒥᓂᓂᒻ ᒋᒥᓂᑴᔭᕽ ᐅᔥᑭᔔᒥᓈᐳ ᐊᐲ ᓂᑌᑌ ᑮᔑᓯᑑᒡ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ᙮ 30 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᓇᒥᐁᓂᑲᒧᐙᒡ, ᐁᑮᐊᓂ ᒫᒑᐙᒡ ᐌᑎ ᐁᑮᐃᔖᐙᒡ ᐱᑾᑎᓈᕽ ᐋᓬᐃᑉ ᑭᑎᑳᓈᑎᑯᑳᕽ ᑳᑮᐃᔑᓂᑳᑌᒃ᙮ 31 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᓅᑯᒻ ᓴ ᑳᑎᐱᑲᒃ ᑲᑭᓇ ᑳᑕᔑᔦᒃ ᑭᑲ ᑕᐸᓰᒻ, ᒋᓇᑲᔑᔦᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓴ ᐅᑲ ᐸᑭᑌᐙᓐ ᐅᑲᓇᐎᒫᓇᒑᓂᔑᐌᓐ, ᑳᐅᑯᐊᔮᓂᒡ ᑕᔥ ᒫᓇᒑᓂᔕᐞ ᑕᒥᒋᐲᐎᐸᐃᐌᐗᐞ, ᐃᑭᑑᒪᑲᓐ᙮ 32 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑮᐌᐱᒫᑎᓯᔮᓐ, ᑭᑲᐊᐎᐲᐃᓂᓂᒻ ᐌᑎ ᑳᓬᐊᓬᐄ ᐊᑮᕽ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 33 ᐅᑮᐃᑰᓐ ᐃᑕᔥ ᐲᑕᕒᐆᓐ : ᒥᓴᐙ ᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᑯᑕᒃ ᓇᑲᓂᒀ, ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᐐᑳ ᑭᑲ ᓇᑲᓂᓯᓅᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 34 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑭᑎᓂᓐ ᓴ, ᐅᐅ ᓴ ᓅᑯᒻ ᑳᑎᐱᑲᒃ, ᒋᑆ ᓅᑖᑯᓯᒡ ᓈᐯᐹᑲᐋᒀᓐ, ᒦ ᓴ ᐋᔕ ᓂᓯᕽ 3 ᒋᐃᑭᑐᔭᓐ ᐁᑭᑫᓂᒥᓯᐗᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 35 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᓂᑖ ᐃᑭᑐᓰ ᐃᐃ ᑳᐃᔑᔭᓐ, ᒥᓴᐙ ᐱᑯ ᐐᐐᒋ ᓂᐴᒥᓈᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑯᑕᒃ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ᙮ 36 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑᐎᓈᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐊᔮᐎᓂᕽ ᑫᓭᒪᓂ ᑳᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ᙮ ᐅᐅ ᑕᔥ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᒦᓴ ᐅᐅᒫ ᐊᐱᒃ, ᐌᑎ ᑕᔥ ᓃᓐ ᓂᐐᐃᔖ ᐁᐐᐊᑕ ᐊᓇᒥᐋᔮᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 37 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᐁᑕ ᑳᒫᒌᓈᒡ, ᐲᑕᕒᐆᓐ, ᐃᓂᔥ ᑲᔦ ᓃᔑᓐ 2 ᓭᐸᑏᓐ ᐅᑯᓯᓯᓂ᙮ ᑲᒀᑕᑫᑕᒧᐎᓐ, ᐐᓴᑫᑕᒧᐎᓐ ᑲᔦ ᐅᑮᐅᑎᓯᑯᓐ ᒋᓴᔅ᙮ 38 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᑫᑳ ᐅᔕ ᓂᓂᓯᑯᓐ ᓂᒫᓀᑕᒧᐎᓐ ᐁᐲᒋ ᑲᒀᑕᑫᑕᒫᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᐅᒫ ᐊᔮᒃ, ᑫᑯ ᑫᑮᓇᐙ ᓂᐹᑫᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 39 ᓈᑫ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐙᓴ ᑮᐃᔖ ᐁᑮᐊᓂᒥᑯᑖᒡ, ᐁᑮᐃᔑ ᐊᓇᒥᐋᒡ: ᓂᑌᑌ! ᑮᔥᐱᓐ ᓴ ᐃᔑᓈᑾᑭᐸᓐ, ᑕᑲ ᐅᑖᐱᓇᒪᐎᔑᓐ ᐅᐅ ᒥᓂᒀᑲᓐ ᑳᐐᐃᔑ ᑲᒀᑕᑭᑑᔮᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᓴ ᓃᓐ ᐁᔑ ᒥᓴᐌᑕᒫᓐ, ᑮᓐ ᓴ ᐁᔑ ᐊᑕᐌᑕᒪᓐ ᑕᐃᔑᒋᑳᓂᐗᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 40 ᐁᑮ ᑮᐌᓈᓯᑲᐙᒡ ᑕᔥ ᐃᐃ ᓂᓯᓐ 3 ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐅᑮᐙᐸᒫᐞ ᐁᓂᐹᓂᒡ᙮ ᐲᑕᕒᐆᓐ ᓴ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐌᑯᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐌᒋ ᑆᓇᐎᑑᔦᒃ ᒋᓂᐹᓯᐌᒃ ᑲᓇᑫ ᐯᔑᑯ ᑎᐸᐃᑲᓐ? 41 ᐊᔕᐙᐱᒃ ᓴ, ᐊᓇᒥᐋᒃ ᑲᔦ, ᒋᐅᑎᓯᑯᓯᐌᒃ ᐃᐃ ᑳᐐᐃᔑ ᑯᒋᐃᑯᔦᒃ᙮ ᐋᓇᐐᓐ ᐁᒥᓴᐌᑕᒣᒃ ᒋᑑᑕᒣᑭᐸᓐ ᐃᐃ ᑳᑾᔭᑯᓈᑾᒃ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑭᑌᐊᐲᒋᑌᐁᓰᒻ ᐃᐃ ᒋᐃᔑᒋᑫᔦᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 42 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑮᐊᓂ ᒫᒑ ᐁᑮᐊᑕ ᐊᓇᒥᐋᒡ᙮ ᓂᑌᑌ! ᑮᔥᐱᓐ ᐃᔑᓈᑾᒃ ᒋᐅᑖᐱᓂᑳᑌᓯᓄᒃ ᐅᐅ ᒥᓂᒀᑲᓐ ᑳᐐᐃᔑ ᑲᒀᑕᑭᑑᔮᓐ, ᐃᔑᓈᑾᒃ ᐃᑕᔥ ᒋᒥᓂᒀᑕᒫᓐ, ᑭᑎᓀᑕᒧᐎᓐ ᓴ ᑕᑑᒋᑳᑌ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 43 ᐁᑮ ᑮᐌᐊᑕᐙᐸᒫᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐅᑮᐙᐸᒫᐞ ᐁᓇᓂᐹᓂᒡ ᐁᑮ ᑲᐐᑾᔑᓂᒡ᙮ 44 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓇᑲᓈᐞ, ᓂᓯᕽ 3 ᐁᑮᐊᓇᒥᐋᒡ, ᐯᔑᑾᓐ ᐁᑮᐊᐎ ᐃᑭᑐᒡ᙮ 45 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐅᑮᓈᓯᑲᐙᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑫᔮᐱ ᓇ ᑭᓂᐹᒻ, ᐁᐊᓉᔑᓀᒃ ᑲᔦ? ᐃᓇᔥᑫ ᒦ ᐅᔕ ᐃ ᐋᔕ ᐁᐯᔓᓈᑾᒃ ᑳᐐᐃᔑᓭᔮᓐ᙮ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐃᓴ ᑕᐅᑖᐱᓂᑲᓂᐎᐗᓐ, ᒦᑕᔥ ᐅᒪᒋᑑᑕᒨᒃ ᒋᑑᑕᐙᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᐃᑯ ᐁᔑ ᐊᑕᐌᑕᒧᐙᒡ᙮ 46 ᐗᓂᔥᑳᒃ, ᐊᓂ ᒫᒑᑖ! ᐃᓈᐱᒃ, ᒦᓴ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᑳᒪᒥᔑᐃᒡ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ 47 ᒣᒀ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᑳᑮᑭᑐᒡ, ᒎᑕᔅ ᑮᐱ ᑕᑯᔑᓐ, ᒦ ᓴ ᐃᓂ ᐯᔑᒃ ᑳᒥᑖᔑᓃᔑᓂᒡ ᒋᓴᔅ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ ᒎᑕᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐱ ᐐᒌᐙᐞ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐁᐹᑏᓄᓂᒡ, ᐸᔑᐸᐃᑫᐎᑯᒫᓇᓐ, ᐸᑲᒫᑲᓇᓐ ᑲᔦ ᐁᑮ ᐲᑑᓂᒡ᙮ ᐅᑯ ᓴ ᑲᑭᓇ ᐅᑮ ᐲᒋᓂᔕᐅᑯᐙᐞ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓂᓯᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᕽ᙮ 48 ᑳᑮᒪᒥᔑᒥᐌᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᑯᐸᓐ: ᐊᐊ ᓴ ᐃᓂᓂ ᑫᐅᒌᒪᒃ, ᒦᓴ ᐊᐊᐌ ᑳᐊᑕᐌᓂᒣᒃ, ᐅᑖᐱᓈᑫᒃ ᐃᑕᔥ᙮ 49 ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᐊᐊ ᒎᑕᔅ ᐅᑮᓈᓯᑲᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐴᔔ, ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ! ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐅᒌᒫᒡ᙮ 50 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᓃᒌ, ᐌᔩᑉ ᓴ ᐃᔑᒋᑫᓐ ᑳᐐ ᐃᔑᒋᑫᔭᓐ! ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐲᔖᐗᒃ, ᐁᑮᐅᑖᐱᓈᐙᒡ ᐁᑮᒪᒫᒋᑯᓈᐙᒡ᙮ 51 ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐐᒌᐎᑯᒡ, ᐅᑮᒪᓂᐱᑑᓂ ᐸᔑᐸᐃᑫᐎᑯᒫᓂᓂ, ᐁᑮ ᐸᑭᑌᐙᓂᒡ ᐯᔑᒃ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓂᓂ ᐃᓂ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᓐ, ᒦᑕᔥ ᐁᑮ ᑮᔥᑭᐌᐸᑲᓈᑕᒪᐙᒡ ᐅᑕᐗᑳᓂ᙮ 52 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐲᓇᐊᓐ ᓴ ᐃᐃ ᑭᐸᔑᐸᐃᑫᐎᑯᒫᓐ ᐋᑎ ᐁᔑᐲᑌᒃ᙮ ᑲᑭᓇ ᓴ ᑳᐋᐸᒋᑑᐙᒡ ᐃᐃ ᐸᔑᐸᐃᑫᐎᑯᒫᓐ, ᒦᓴ ᐃᐃᒫ ᑫᐅᒋ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐙᒡ᙮ 53 ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᑭᑫᑕᓰᓐ ᒋᑲᓅᓇᑭᐸᓐ ᓂᑌᑌ ᒋᓈᑕᒪᐎᒡ? ᔐᒫᒃ ᐃᓴ ᐅᑖ ᐲᒋᓂᔕᐙᐞ ᑳᒥᑖᔑᓃᔗᐙᓇᑭᓯᓂᒡ ᑳᐊᔫᑯᐹᑏᓄᓂᒡ ᐁᒐᓬᐊᐞ᙮ 54 ᑮᔥᐱᓐ ᓴ ᐃ ᐃᔑᒋᑫᔮᐹᓐ, ᑳᐐᓐ ᓴ ᐄᓴᓐ ᑖᐃᔑᓭᓯᓅᓐ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ, ᒦ ᐄᑐᒃ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᒋᐃᔑᓭᑭᐸᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 55 ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᐊᐲ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᐃᐃ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ ᑳᑮ ᐱᓈᓯᑳᑯᒡ: ᑖᐱᔥᑰ ᑮᒨᒋᔥᑮᐎᓂᓃᕽ ᑭᑑᑕᐎᔑᒻ, ᐸᔑᐸᐃᑫᐎᑯᒫᓇᓐ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᐸᑲᒫᑲᓇᓐ ᐁᐋᐸᒋᑑᔦᒃ ᐁᐱ ᑳᒋᑎᓂᔦᒃ᙮ ᐁᑕᓱᑮᔑᒃ ᑕᔥ ᐁᑮᓇᒪᑕᐱᔮᓐ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᑭᑭᓄᐊᒫᑫᔮᓐ, ᑳᐐᓐ ᑭᑮᐅᑖᐱᓂᓰᒻ᙮ 56 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᑮᐅᒋ ᐃᔑᓭᒃ, ᒪᔮ ᓴ ᑯ ᒋᐃᔑᓭᓂᒃ ᐋᓃᓐ ᑳᑮᐃᔑᐲᐃᑫᐙᒡ ᐃᑭ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑳᐃᔑ ᓇᑲᓂᑯᒡ ᐁᑮ ᑕᐸᓰᓂᒡ᙮ 57 ᑫᔭᐸᔅ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᓴ ᑮᐃᔑ ᒫᐗᑑᐱᐃᑎᐗᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᑭᑭᓄᐃᑫᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓂᓯᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑᐎᓂᑯᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᑳᑮ ᑕᑯᓂᑯᒡ᙮ 58 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᐁᑯᑌᐹᐱᒡ ᑮᐱᒥᓂᔕᐃᑫ᙮ ᐃᐃᒫ ᓴ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᓐ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ ᐊᑾᒌᕽ ᑳᑮᐃᔑ ᐐᐱᒋᑳᑌᓂᒃ ᑮᐃᔖ᙮ ᐅᑮᐐᑕᐱᒫᐞ ᑲᔦ ᐃᐃ ᔑᒫᑲᓂᔕᐞ ᑳᑮᓂᑖ ᑲᓇᐌᒋᑫᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᐁᐐᐙᐸᑫᒡ ᐋᓃᓐ ᑫᔑ ᐃᔥᒀᑲᒥᑲᓂᓂᒃ᙮ 59 ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᑕᔥ ᐃᑭ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑳᓂᑖ ᐅᓈᑯᓂᑫᐙᒡ ᐅᑮ ᑲᑴᒥᑳᓈᐙ ᑫᑰᓂᓂ ᑳᑌᐺᐎᓂᐗᓯᓂᓂᒃ ᒋᐃᓈᒋᒥᒥᓐᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᒋᐅᒋ ᓂᓯᒥᓐᒡ᙮ 60 ᐋᓇ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐁᑮ ᐹᑏᓄᐙᒡ ᐊᐎᔭᒃ ᐁᑮᐱ ᓂᒥᓈᐌᑳᐸᐎᐙᒡ ᐁᑮ ᑮᐗᓂᒧᐙᒡ ᓅᒋᑯ ᐁᑮᐃᓈᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᑳᐐᓐ ᓴ ᔖᑰᒡ ᑮᑌᐱᒥᒫᓰ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᓂᒥᓐᒡ᙮ ᓃᔑᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑮᐸᓯᑸᐗᒃ 61 ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ: ᐊᐊ ᓴ ᐃᓂᓂ ᑮᐃᑭᑐ: ᓂᑖ ᑲᔥᑭᑑᓐ ᓴ ᒋᐲᑯᐱᑑᔮᓐ ᐃᐃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ, ᒋᑮᐌᐸᑕᑭᑑᔮᐹᓐ ᑕᔥ ᓂᓱᑮᔑᑾᑳᒃ, ᑮᐃᑭᑐ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 62 ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᑕᔥ ᑮᐸᓯᑸ ᐁᑮᐃᓈᒡ ᒋᓴᓲᓐ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑫᑰᓐ ᑭᐐᐃᑭᑐᓰ ᐅᐅ ᑳᐃᔑ ᐊᓈᒥᒥᑰᔭᓐ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 63 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᑮᓅᑖᑎᓰ᙮ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᓐ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓅᓂᑰᓐ ᒦᓇᐙ᙮ ᐅᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓂᕽ ᓴ ᑳᐱᒫᑎᓯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑭᑎᔑ ᑲᓅᓂᓐ ᒋᐃᔑᑌᐺᔭᓐ! ᐐᑕᒪᐎᔑᓈᒻ ᑮᔥᐱᓐ ᑮᓐ ᐁᑎᓄᐎᐗᓀᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐅᓀᓂᒫᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 64 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᒪᔮ ᑭᑌᐺ ᑳᐃᑭᑐᔭᓐ! ᐅᐅ ᑕᔥ ᑭᑎᓂᓂᓂᒻ: ᐐᐸ ᓴ ᑕᐃᔑᓭ ᒋᐙᐸᒥᒣᒃ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᒋᐊᐱᓂᒡ ᐅᑭᒋᓂᑭᓃᕽ ᐃᓇᑫ ᒫᐗᒋᑯ ᑳᒪᔥᑲᐎᓰᓂᒡ ᐱᑕᑯᔑᓂᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᑮᔑᑰᐗᑸᕽ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 65 ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᑕᔥ ᐁᓅᑕᕽ ᐅᐅᐌᓂ, ᐁᐲᒋ ᔒᑭᑕᕽ, ᐅᑮ ᑖᔥᑭᐱᑑᓇᓐ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓇᓐ, ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᒦᓴ ᐅᐅ ᐁᐹᐱᓄᑕᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ! ᑳᐐᓐ ᓴ ᐊᐗᔑᒣ ᑭᓇᑕᐌᓂᒫᓯᐙᓈᓂᒃ ᐅᑎᐹᒋᒨᒃ᙮ ᑭᑮᓅᑕᐙᐙ ᐄᑐᒃ ᐁᐹᐱᓄᑖᑫᒡ᙮ 66 ᐋᓃᓐ ᓴ ᑫᑑᑕᐎᑎᐸᓐ? ᐅᑮᐃᓈᐞ ᑳᐅᓈᑯᓂᑫᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᑯᒡ: ᒦᓴ ᐃ ᐁᑲᔥᑭᑕᒫᓱᒡ ᒋᑮᓂᐳᐸᓐ᙮ 67 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓴᓰᒀᓈᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᐐᒀᓂᓃᕽ, ᐁᑮ ᐸᐸᑭᑌᐙᐙᒡ ᑲᔦ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᑮ ᐸᐸᑭᑌᐙᐙᒡ 68 ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ: ᑮᓐ ᐄᑐᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐅᓀᓂᒥᒃ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᔭᓐ! ᐐᑕᒪᐎᔑᓈᒻ ᓴ ᐊᐌᓀᓐ ᐊᐊ ᑳᐸᑭᑌᐅᒃ! 69 ᐲᑕᕒ ᒣᒀ ᐁᓇᒪᑕᐱᒡ ᐃᐃᒫ ᐊᑾᒌᕽ ᑳᔑ ᐐᐱᒋᑳᑌᓂᒃ, ᐯᔑᒃ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᑳᑮᐃᑴᐎᓂᒡ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᓐ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᓴ ᑳᐅᒌᒡ ᒋᓴᔅ, ᑫᑮᓐ ᓴ ᑭᑮᐐᒌᐙ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 70 ᑮᐋᓉᑕᒻ ᐃᑕᔥ ᐁᑮ ᑲᓇᐙᐸᒥᑯᒡ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᐊᓂᔖ ᐅᔕ ᑭᑎᑭᑦ ᑳᐃᑭᑐᔭᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 71 ᐃᔥᒀᑌᕽ ᐃᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᐃᔖ ᑳᑮᐅᒋ ᐲᑎᑫᓈᓂᐗᓂᓂᒃ᙮ ᑯᑕᒃ ᐃᑕᔥ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᑳᑮᐃᑴᐎᓂᒡ ᐅᑮᐙᐸᒥᑰᓐ, ᐁᑮᐃᓈᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐊᔮᓂᒡ: ᑫᐐᓐ ᐅᔕ ᐗᐊ ᐅᑮᐐᒌᐙᓐ ᐃᓂ ᓈᓴᕒᐊᑎᕽ ᑳᐅᒌᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᓐ᙮ 72 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐲᑕᕒ ᑮᐋᓉᑕᒻ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᑌᐺ ᓴ ᓂᑎᑭᑦ ᑳᐃᑭᑐᔮᓐ! ᑳᐐᓐ ᓂᑭᑫᓂᒫᓰ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ 73 ᓈᓈᑫ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐃᔑᓭᓂᒃ, ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐃᐃᒫ ᑳᓈᓃᐸᐎᓂᒡ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᐞ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᑫᑫᑦ ᓴ ᑮᓐ ᐯᔑᒃ, ᐋᓃᔥ ᑭᑎᔑᑮᔗᐎᓂᕽ ᑭᑑᒋ ᑭᑫᓂᒥᑰ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 74 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐐᑫ ᐱᑯ ᓂᑌᐺ ᑳᐃᑭᑐᔮᓐ! ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓴ ᓂᑲ ᑲᒀᑕᑭᐃᒃ ᑮᔥᐱᓐ ᑌᐺᓯᐙᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᓴ ᓂᑭᑫᓂᒫᓰ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ! ᒦᑕᔥ ᑳᑮᓅᑖᑯᓯᒡ ᐊᐊ ᓈᐯᐹᑲᐋᒀᓐ᙮ 75 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᑮᒫᒥᑲᐎ ᑳᑮᐃᑯᒡ ᒋᓴᓲᓐ: ᒋᑆ ᓅᑖᑯᓯᒡ ᓴ ᓈᐯᐹᑲᐋᒀᓐ, ᒦᓴ ᐋᔕ ᓂᓯᕽ 3 ᒋᐃᑭᑐᔭᓐ ᐁᑭᑫᓂᒥᓯᐗᓐ, ᐁᑮᐃᑯᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓵᑲᐊᕽ ᐁᑮᐊᐎ ᑭᒋᒪᐎᒡ᙮

ᒫᑎᔪ 27

1 ᐐᐸ ᑭᑭᔐᑉ, ᑲᑭᓇ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᑳᓃᑳᓂᓯᐙᒡ ᑲᔦ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᕽ ᐅᑮᐅᓀᑖᓈᐙ ᒋᓂᓯᒥᓐᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 2 ᐲᐙᐱᑴᔮᐲᓐ ᑕᔥ ᑮᐋᐸᑕᓂᓂᐗᓐ ᐁᑮ ᑕᑕᑯᐱᓂᓐᒡ, ᐌᑎ ᓴ ᐁᑮᐃᔑᐎᒋᑲᓂᐎᒡ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ, ᑭᒋᐅᓇᔓᐌᐎᑭᒫᓐ ᐅᕒᐆᒥᕽ ᑳᐅᒋ ᑎᐯᑖᑯᓯᓂᒡ᙮ 3 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒎᑕᔅ ᑳᑮᒪᒥᔑᐃᐌᒡ ᐁᑮ ᑭᑫᑕᕽ ᐁᐐᓂᒋᑲᓂᐎᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᑮᒫᓀᑕᒻ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑮᐌᒦᓈᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓂᓯᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᕽ ᐃᓂ ᓂᓯᒥᑕᓇ ᑭᒋᐙᐹᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᐞ ᑳᑮᒦᓂᑎᐸᓐ᙮ 4 ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᓂᑮᒪᒫᔒ ᓴ ᐁᑮᒪᒥᔑᐊᒃ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᑫᑰᓂᓂ ᑳᑮᐃᔑ ᒪᒫᔒᓯᒃ, ᒋᓂᓯᓐᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᐅᐅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑖᑰᐞ: ᑳᐐᓐ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᑫᑰᓐ ᓂᑎᓀᑕᓰᒥᓐ, ᐋᓃᔥ ᑮᓐ ᐃᐃ ᑭᑎᔑᒋᑫᐎᓐ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 5 ᒦᑕᔥ ᒎᑕᔅ ᑳᐃᔑ ᐲᑎᑫ ᐸᑭᑌᓴᑭᔑᒫᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐃᐃ ᑭᒋᐙᐹᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᐞ, ᐁᑮᐊᓂ ᒫᒑᒡ ᐁᑮᐊᐎ ᐊᑰᓂᑎᓱᒡ᙮ 6 ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᑕᔥ ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᐙᐞ ᐃᐃ ᔔᓂᔮᓴᐞ ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ: ᒦ ᓴ ᐗᐊ ᔔᓂᔮ ᑳᑮᐃᓈᐸᑎᓯᒡ ᒋᐅᒋ ᓂᓯᓐᒡ ᐊᐎᔭ᙮ ᑳᐐᓐ ᓴ ᐃᓇᑌᓯᓅᓐ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᒋᐊᓴᑭᐸᓐ ᐃᐃᒫ ᐊᓇᒥᐁᐎᐸᑭᑎᓂᑫᐎᓂᕽ᙮ 7 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐅᓀᑕᒧᐙᒡ ᐁᐐᐃᓇᓄᑳᓈᐙᒡ ᐃᓂ ᔔᓂᔮᓐ ᒋᐊᑖᐌᐙᒡ ᐃᐃ ᐊᑭ ᐅᑑᓈᑲᓂᑫ ᐅᑕᑮᒻ ᑳᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐅᒋ ᐊᑖᐌᐙᒡ ᑫᐃᔑ ᓇᐃᓂᒥᓐᒡ ᑳᓂᐳᓂᒡ ᐲᐎᑌᐞ᙮ 8 ᒦᑕᔥ ᑳᐅᒋ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ ᐃᐃ ᐸᑮ ᐊᑮᓂ, ᑳᐃᔑ ᒥᔅᑸᐗᑲᒥᑳᒃ, ᐲᓂᔥ ᐅᐅ ᐊᐲ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑲᒃ᙮ 9 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐅᒋ ᐃᔑᓭᒃ, ᒋᐃᔑᓭᓂᒃ ᓴ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ ᒉᕒᐊᒫᔭ ᑳᑮᐃᑭᑐᓂᑯᐸᓀᓐ: ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᐙᐞ ᐃᐃ ᓂᓯᒥᑕᓇ ᑭᒋᐙᐹᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᐞ ᑳᐃᓇᑭᒫᓂᒡ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᐞ ᑳᐃᔑ ᐃᓇᓵᐙᒡ ᒋᐃᓇᑖᐙᑲᓂᐎᓂᒡ᙮ 10 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᐸᒋᐋᐙᒡ ᐃᓂ ᔔᓂᔮᓐ ᐁᑮᐊᑖᐌᐙᒡ ᐃᐃ ᐸᑮ ᐊᑮᓂ ᑳᑮᐅᑎᓈᐙᒡ ᐙᐱᑲᓇᓐ ᐅᓈᑲᓂᑫᒃ, ᑖᐱᔥᑰ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑳᑮᐃᔑᐸᓐ ᒋᐃᔑᒋᑫᓈᓂᐗᓂᓂᒃ᙮ ᒦ ᑳᑮᐃᑭᑐᓂᑯᐸᓀᓐ᙮ 11 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑮᓃᐸᐎ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᐃᓂ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ ᑭᒋᐅᓇᔓᐌᐎᑭᒫᓐ, ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᑮᓐ ᐃᓇ ᑭᑎᓄᐤ ᒎᐗᒃ ᐅᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᓐ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒻ: ᑭᑌᐺ ᑳᐃᑭᑐᔭᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 12 ᐃᐃ ᑕᔥ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓂᓯᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᕽ ᐅᑮᐊᓈᒥᒥᑰᐞ ᓭᓯᒃ ᐁᑮᐃᔑᒋᑫᓯᒃ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑫᑰᓂᓂ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᓰᐞ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᓈᒥᒥᑯᒡ᙮ 13 ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᓅᑕᐙᓰᒃ ᐃᐃ ᑲᑭᓇ ᐁᔑ ᐊᓈᒥᒥᒀ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 14 ᔖᑰᒡ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐐᓐ ᐊᐙᒡ ᐸᑮ ᑮᑮᑭᑐᓰ, ᐁᑮ ᓇᑴᑕᓯᒃ ᐋᐲᓐᒡ ᐃᑯ ᐯᔑᒃ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᓈᒥᒥᓐᒡ᙮ ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᑭᒋᐅᓇᔓᐌᐎᑭᒫ ᑮᑭᒋᒫᒪᑳᑌᑕᒻ᙮ 15 ᐊᐊ ᑕᔥ ᑭᒋᐅᓇᔓᐌᐎᑭᒫ ᑮᓂᑖ ᐃᔑᒋᑫ ᐁᑮ ᐸᑭᑎᓈᒡ ᐯᔑᒃ ᑭᐸᐙᑲᓇᓐ᙮ ᑮᔖᒡ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮᐅᓀᓂᒫᐙᓐ ᐊᐌᓀᓇᓐ ᑫᐸᑭᑎᓂᒥᓐᒡ᙮ ᒦ ᓴ ᐅ ᑳᓂᑖᐃᔑᒋᑫᒡ ᐁᑕᔂ ᑳᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᕽ᙮ 16 ᐃᐃ ᑕᔥ ᐊᐲ ᑮᐊᔮ ᐯᔑᒃ ᑭᐸᐙᑲᓐ ᐸᕒᐋᐸᔅ ᐁᑮᐃᔑᓂᑳᓱᒡ᙮ ᑲᑭᓇ ᓴ ᐊᐎᔭᐞ ᐅᑮ ᑭᑫᓂᒥᑰᐞ᙮ 17 ᐁᑮᐅᑸᓄᓂᒡ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᐞ, ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᐞ: ᐊᐌᓀᓐ ᐁᑕᐌᓂᒥᔦᒃ ᒋᐸᑭᑎᓇᒪᐎᓇᑰᒃ? ᐸᕒᐋᐸᔅ ᐃᓇ? ᑯᒫ ᑲᔦ ᒋᓴᔅ, ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐅᓈᐸᒫᒡ ᑳᐃᓂᓐᒡ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 18 ᐅᑮ ᑭᑫᓂᒫᐞ ᐋᓃᔥ ᐃᐃ ᑳᓃᑳᓂᓯᓂᒡ ᒎᐗᐞ ᐁᑮᒥᒋᐅᑌᓂᒫᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐅᒋ ᐲᑕᒪᐎᓐᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 19 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᓇᒪᑕᐱᒡ ᑎᐹᑯᓂᑫᐗᐱᐎᓂᕽ, ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮᐱ ᑲᓅᓂᑰᓐ ᐁᑮᐃᓉᑕᒪᐙᓂᒡ ᐐᐗᓐ: ᑫᑯ ᐸᐹᒣᓂᒫᑫᓐ ᐊᐊ ᑾᔭᒃ ᐃᓂᓂ, ᐋᓃᔥ ᓃᐱᐗᐞ ᓂᑮ ᑲᒀᑕᑭᑑ ᐁᑮ ᐸᐙᓇᒃ ᑎᐱᑯᕽ᙮ 20 ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓂᓯᐙᒡ, ᐅᑮᐅᒻᐺᐋᐙᐞ ᐃᐃ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ ᐅᐅ ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᑦ: ᐐᑕᒪᐎᒃ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᒋᐸᑭᑎᓈᒡ ᐃᓂ ᐸᕒᐋᐸᓴᓐ, ᒣᔥᑾᒡ ᐃᑕᔥ ᒋᓂᓯᒥᓐᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 21 ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᐞ: ᐊᐌᓀᓐ ᓴ ᑫᐸᑭᑎᓇᒃ ᐃᑭ ᑳᓃᔑᐙᒡ? ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᐸᕒᐋᐸᔅ ᐸᑭᑎᓐ! 22 ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᑲᑴᑗ: ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑫᑑᑕᐗᒃ ᒋᓴᔅ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐅᓈᐸᒫᒡ ᑳᐃᒋᑲᓂᐎᒡ? ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᓂᒡ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ: ᑕᐊᑯᓴᑲᐙ! 23 ᐹᐃᓬᐊᑦ ᓴ ᒦᓇᐙ ᑮᐃᔑ ᑲᑴᑗ: ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒪᒫᔒᒡ? ᒦᑕᔥ ᐋᒋᑯ ᐁᓂᑯᒃ ᑳᐃᔑ ᒫᒌᔖᔖᑯᐌᓂᒡ: ᑕᐊᑯᓴᑲᐙ! ᑮᐃᔑ ᔖᑯᐌᐗᐞ᙮ 24 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐁᑮᐙᐸᑕᕽ ᐊᐗᔑᒣ ᑫᑰᓂᓂ ᒋᐃᔑᒋᑫᓯᒃ, ᐁᑮᓇᓃᓵᓀᑕᕽ ᑲᔦ ᒋᑭᒋ ᐃᓇᑲᒥᑭᓯᓂᒡ ᑳᑮᐅᑸᓄᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐅᑖᐱᓇᕽ ᓂᐲᓂ ᐁᑮ ᑭᓰᓂᒌᒡ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᑫᑯ ᑕᔥ ᓃᓐ ᑫᑰᓐ ᓂᑲ ᐸᑲᒥᔥᑳᑯᓰᓐ ᐗᐊ ᑳᐐᓂᓭᒃ ᐃᓂᓂ! ᑮᓇᐙ ᐋᓃᔥ ᐃᐃ ᑭᑎᔑᒋᑫᐎᓂᐙ᙮ 25 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑲᑭᓇ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᔖᑯᐙᓂᑯᒡ: ᑕᑲ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᐱᓵᓐ ᓂᑲ ᐃᓇᑭᒥᑰᒥᓐ, ᐁᑮᓂᓴᑭᒡ, ᓂᓃᒑᓂᓯᓈᓂᒃ ᑲᔦ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 26 ᒦᑕᔥ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑳᐃᔑ ᐸᑭᑎᓇᒪᐙᒡ ᐃᐃ ᐸᕒᐋᐸᓴᓐ᙮ ᐁᑮᐃᔥᒀ ᐸᐸᔕᔐᐅᒥᓐᒡ ᑕᔥ ᒋᓴᓲᓐ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᑭᑎᓇᒪᐙᒡ ᔑᒫᑲᓂᓴᐞ ᒋᐊᑯᓴᑲᐙᓂᒡ᙮ 27 ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐅᔑᒫᑲᓂᔒᒪᐞ ᐅᑮᐃᔑᐎᓈᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᔑᒫᑲᓂᔕᐞ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐊᔮᓂᒡ ᐅᑮᐙᑳᔥᑲᐙᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 28 ᒦᑕᔥ ᐃᑭ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᑳᐃᔑ ᑮᒋᑯᓇᔦᐱᓈᐙᒡ ᐁᑮ ᐱᓯᑲᒧᐋᐙᒡ ᐁᒥᔅᑴᑲᓂᓂᒃ ᓈᐱᔥᑭᑲᓐ᙮ 29 ᐅᑳᐎᒥᓇᑲᔒᕽ ᑲᔦ ᐁᑮᐅᒋ ᐅᔑᑑᐙᒡ ᐸᓯᑴᐱᓱᓐ ᐁᑮ ᓈᐱᓈᑯᑑᐙᒡ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᐸᓯᑴᐱᓱᓂᕽ, ᐁᑮ ᐱᓯᑲᒧᐋᐙᒡ᙮ ᒥᑎᑯᓯᓂ ᑲᔦ ᐅᑮᒦᓈᐙᓐ ᒋᑕᑯᓇᒥᓂᒡ ᐅᑭᒋᓂᑭᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐅᒋᒌᑾᓇᐲᑕᐙᐙᒡ ᐁᑮᒫᓀᓂᒫᐙᒡ ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ: ᑭᑭᒋ ᐃᓀᓂᒥᑰ, ᑳᑭᒋᐅᑭᒫᑲᑕᐗᑣ ᒎᐗᒃ! 30 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓴᓰᒀᓈᐙᒡ, ᐁᑮᒪᑲᒫᐙᒡ ᐃᐃ ᒥᑎᑰᔅ ᑳᑮᒦᓈᐙᐸᓐ, ᐁᑮ ᐸᐸᑭᑌᔮᑯᑎᒀᓀᐙᐙᒡ᙮ 31 ᒦᑕᔥ ᐁᑮ ᑌᒦᑭᒋᐋᐙᒡ ᐁᑮ ᑮᒋᑯᓇᔦᐱᓈᐙᒡ ᓈᐱᔥᑭᑲᓐ, ᑳᐃᔑ ᑮᐌᐱᓯᑲᒨᓈᐙᒡ ᐃᓂ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓂᓂ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒌᓈᐙᒡ ᐁᐐᐊᑯᓴᑲᐙᐙᒡ᙮ 32 ᐁᑮᐊᓂ ᒫᒑᐙᒡ ᐃᑕᔥ, ᐅᑮᓇᑭᔥᑲᐙᐙᓐ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᓵᐃᒪᓐ ᐁᑮᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ, ᓵᐃᕒᐄᓃᕽ ᐁᑮᐅᒌᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᓂ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᑳᐃᔑᐋᐙᒡ ᒋᐱᒥᐎᑕᒪᐙᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᑖᔑᑌᔮᑎᑯᒥᓂ᙮ 33 ᐌᑎ ᑕᔥ ᐁᓂ ᐅᑎᑕᒧᐙᒡ ᓴ ᑳᓬᑲᑖ ᑳᑮᐃᒋᑳᑌᒃ᙮ ᒦᓴ ᐃᐌ ᐅᑎᒀᓂᑫᑲᓐ ᑳᐃᒋᑳᑌᒃ᙮ 34 ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐃᔑᐐᒥᓇᐋᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᔔᒥᓈᐳᓂ ᑳᑮ ᑕᒀᑲᒥᓂᑳᑌᒃ ᑫᑰᓂᓂ ᑳᐐᓴᑲᓂᓂᒃ᙮ ᐁᑮᒪᓯᐱᑕᕽ ᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᑮᐐᒥᓂᑴᓰ᙮ 35 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᑯᓴᑲᐙᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ, ᔑᑾ ᐁᑮᓀᓈᐎᓇᒫᑎᐙᒡ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓂᓂ ᐁᑮᐊᐸᑭᒋᑫᐙᒡ ᐁᑮᐊᑕ ᐸᓇᐊᒧᐙᒡ ᐊᐌᓀᓐ ᑫᐊᔮᒡ ᐃᐃ ᐅᑭᑭᔑᑲᓂᓂ᙮ 36 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐅᓇᐱᐙᒡ ᐁᑮ ᑲᓇᐌᓂᒫᐙᒡ᙮ 37 ᐁᓂᑴᑰᒋᕽ ᐃᑕᔥ ᑮᐊᑰᑌᓂ ᐅᔑᐲᐃᑲᓐ ᐅᑕᓈᒥᒥᑰᐎᓐ ᐁᑮᐃᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ: ᒦ ᓴ ᐗᐊ ᒋᓴᔅ ᑳᑭᒋᐅᑭᒫᑲᑕᐙᒡ ᒎᐗᐞ᙮ 38 ᓃᔑᓐ 2 ᓴ ᐅᑮᒨᒋᔥᑲᐞ ᐅᑮ ᑕᑯᐐᒋ ᐊᑯᓴᑲᐅᑰᒫᐞ, ᐯᔑᒃ ᐅᑭᒋᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫ ᐁᑮᐃᔑ ᐊᑰᒋᓂᓂᒡ, ᑯᑕᒃ ᑕᔥ ᐅᓇᒪᑎᓂᑭᕽ᙮ 39 ᐊᐎᔭᐞ ᓴ ᑳᑮᒪᔮᔥᑳᑯᒡ ᑮᐌᐌᐱᑴᐸᓂᐅᐗᐞ ᐁᑮ ᑲᑳᓱᒥᑯᒡ 40 ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᑮᓐ ᐃᓴ ᑳᐐ ᐲᑯᐱᑑᔭᐸᓐ ᐃᐃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ, ᑳᐐ ᑮᔕᑭᑑᔭᐸᓐ ᑲᔦ ᓂᓱᑮᔑᑾᑳᒃ! ᐱᒫᒋᐃᑎᓱᓐ! ᑮᔥᐱᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑌᓄᐎᐗᓀᓐ, ᓃᓵᑕᐌᓐ ᐃᐃᒫ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ! ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 41 ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᐅᓇᔓᐌᐎᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓂᓯᐙᒡ ᒎᐗᒃ, ᒦᓴ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᐐᓇᐙ ᑳᐃᔑ ᒦᑭᓱᒫᐙᒡ: 42 ᐁᑮ ᐱᒫᒋᐋᒡ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᐞ, ᔑᑾ ᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᐅᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᐱᒫᒋᐃᑎᓱᒡ᙮ ᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᐃᓈ ᐁᑭᒋᐅᑭᒫᑲᑕᐙᒡ ᐃᐃ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᐞ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᓴ ᑲᔥᑭᐅᒡ ᒋᓃᓵᑕᐌᒡ ᐃᐃᒫ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ, ᒦ ᓴ ᐃ ᐸᔦᔥ ᒋᑌᐺᑕᐗᕽ᙮ 43 ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐄᑐᒃ ᐅᑕᐯᓂᒧᓄᑕᐙᓐ᙮ ᑕᑲ ᓴ ᔐᒫᒃ ᐅᑲ ᓈᑕᒫᑰᓐ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑕᐌᓂᒥᑯᑴᓐ᙮ ᒦ ᐄᑐᒃ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓂᑑᑯᓯᓯᒥᒃ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 44 ᐃᑭ ᓴ ᐅᑮᒨᒋᔥᑲᒃ ᑳᑮᐐᒋᐊᑰᒋᓅᒫᐙᒡ, ᐯᔑᑾᓐ ᐅᑮᐃᔑ ᒦᑭᓱᒫᐙᓐ᙮ 45 ᐁᓈᐗᑴᒃ ᑕᔥ ᒥᓯᐌ ᐃᐃᒫ ᐊᑮᕽ ᑮᑲᔥᑮᑎᐱᑲᓐ ᓂᓱᑎᐸᐃᑲᓐ ᒥᓂᒃ᙮ 46 ᐁᓂᓱᑎᐸᐃᑲᓀᔮᓂᒃ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᓂᑯᒃ ᑮᐃᑭᑐ: ᐄᓬᐋᐃ, ᐄᓬᐋᐃ! ᓬᐊᒫ ᓴᐹᑖᓃ? ᒦ ᓴ ᐃᐃ ᑳᐃᒋᑳᑌᒃ: ᓂᑭᔐᒪᓂᑑᒻ, ᓂᑭᔐᒪᓂᑑᒻ! ᐌᑯᓀᓐ ᑳᑮᐅᒋ ᓇᑲᔑᔭᓐ? 47 ᐃᑭ ᑕᔥ ᐋᓂᑕ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᓃᐸᐎᐙᒡ ᐁᓅᑕᐙᐙᒡ ᐁᐃᑭᑐᓂᒡ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᐃᓬᐋᐃᒐᐗᓐ ᐅᔕ ᐅᓇᑐᒫᓐ ᒋᐱᓈᑕᒫᑯᒡ᙮ 48 ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᑮᐊᐸᑑ ᐁᑮᐅᑖᐱᓈᒡ ᐃᔅᑲᐃᐹᓇᓐ, ᔔᒥᓈᐳ ᑳᐌᑕᑭᑌᒃ ᑎᓄ ᐁᑮ ᔖᐳᐸᓈᒡ ᐁᑮ ᒉᑭᐲᓈᒡ, ᐁᑮᓃᒫᑾᐊᒪᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᐁᑮ ᑲᑴᒥᓇᐋᒡ᙮ 49 ᑯᑕᒃ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᑕᑲ ᐲᐃᒫᑖᓂᓐ ᐃᓬᐋᐃᒐᐗᓐ ᒋᐱᐱᒫᒋᐃᑯᒡ᙮ 50 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᐁᓂᑯᒃ ᑮᑭᔒᐌ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐴᓂᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ 51 ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐲᑎᒃ, ᑭᐲᑲᐃᑲᓐ ᑮᑕᔗᑲᑰᑌ, ᐁᑮᐋᑲᐗᑰᑌᒃ ᑳᔑ ᑯᑖᓀᑖᑾᒃ ᐲᑎᒃ᙮ ᒦ ᓴ ᐃᐃ ᐊᐲ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ ᑖᔥᑮᑭᓭᒃ, ᐃᔥᐱᒥᕽ ᐁᑮᐅᒋ ᒫᒋᑖᔥᑭᓭᒃ ᐲᓂᔥ ᑕᐸᔒᔥ ᐁᑮᐃᔑ ᑖᔥᑮᑭᓭᒃ᙮ ᒦ ᑲᔦ ᐃ ᐊᐲ ᑳᑯᔥᑾᑲᒥᑭᓭᒃ᙮ ᐊᓯᓃᒃ ᑲᔦ ᑮᑖᑖᔥᑭᓭᐗᒃ᙮ 52 ᒌᐯᑲᒥᑰᓐ ᑲᔦ ᑮᐹᑭᓭᐗᓐ, ᓃᐳᐗᐞ ᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑾᔭᒀᑎᓰᒪᐞ ᑳᑮᓂᐳᓂᐸᓐ ᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐋᐗᐞ, 53 ᐁᑮ ᓵᑲᐊᒧᐙᒡ ᒌᐯᑲᒥᑯᕽ᙮ ᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐃᒥᓐᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᑮᐃᔑ ᐲᑎᑫᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑑᑌᓈᒥᕽ᙮ ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᑕᔥ ᑳᑮᐙᐸᒥᑯᐙᒡ᙮ 54 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐊᐊ ᔑᒫᑲᓂᔒᐎᑭᒫ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐅᔑᒫᑲᓂᔒᒪᐞ ᑳᑮᐐᒌᐎᑯᒡ ᑳᑮ ᑲᓇᐌᓂᒫᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᐊᑮᓂ ᐁᑯᔥᑯᓭᓂᒃ, ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓂᓂ ᑲᔦ ᑳᑮᐃᔑᓭᓂᒃ, ᐐᑫ ᓴ ᑮᑭᒋᓭᑭᓯᐗᒃ, ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ: ᑌᐺ ᓴ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐃᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ! 55 ᑮᐹᑏᓄᐗᒃ ᓴ ᑲᔦ ᐃᑴᐗᒃ ᐌᑎ ᐙᓴ ᐁᑮᐅᓵᐱᐙᒡ, ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᑳᑮᐱᐅᒋ ᐱᒥᓂᔕᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮᐱ ᐱᒥᐐᒋᐋᐙᒡ᙮ 56 ᒦᐗᑭᓴ ᐅᑯ ᑳᑮ ᑕᑸᓄᐙᒡ ᐃᐃᒫ, ᒣᕒᐃ ᒫᑲᑕᓬᐊ ᐆᑌᓈᓯᕽ ᑳᐅᒌᒡ, ᔑᑾ ᑯᑕᒃ ᒣᕒᐃ ᑳᑮᐅᑯᓯᓯᒡ ᒌᒥᓴᓐ, ᒎᓴᐴᓐ ᑲᔦ᙮ ᓭᐸᑏ ᑕᔥ ᐐᐗᓐ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐃᐃᒫ ᑮᐊᔮᐗᓐ᙮ 57 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐅᓈᑯᔑᓂᓂᒃ, ᑮᑕᑯᔑᓐ ᐁᐌᓅᑎᓯᒡ ᐃᓂᓂ ᒎᓴᑉ ᐁᑮᐃᔑᓂᑳᓱᒡ, ᐌᑎ ᐁᑮᐅᒌᒡ ᐆᑌᓈᕽ ᐁᕒᐊᒪᑏᔭ ᑳᑮᐃᒋᑳᑌᓂᒃ᙮ 58 ᐅᑮᓈᓯᑲᐙᓐ ᑕᔥ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ ᐁᑮ ᑲᑴᑗᒡ ᒋᒦᓂᓐᒡ ᐃᐃ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᐐᔭᐎᓂ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ ᐱᓵᓂᑯ ᒋᒦᓂᓐᒡ᙮ 59 ᐅᑮᐊᐎ ᐅᑖᐱᓈᓐ ᑕᔥ ᐐᔭᐎᓂ ᐁᑮ ᑕᑎᐸᐱᑑᒡ ᐅᔥᑭ ᐙᐱᔥᑮᑭᓅᓂ ᐁᑮᐋᐸᒋᑑᒡ᙮ 60 ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐃᔑ ᓇᐃᓇᕽ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ ᐐᓐ ᓴ ᑳᑮᐊᓅᑮᑯᐸᓀᓐ ᒋᐅᔑᑕᒪᐎᓐᒡ ᐃᐃᒫ ᑮᔥᑳᐱᑳᕽ᙮ ᑭᒋᐊᓯᓃᓐ ᓴ ᐅᑮᐃᔑ ᑭᐱᑎᑎᐱᓈᓐ ᐃᐃᒫ ᐃᔥᒀᑌᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒑᒡ᙮ 61 ᑮᐊᔮᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᒣᕒᐃ ᒫᑲᑕᓬᐊᐎᑴ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᒣᕒᐃ ᐁᑮᐃᓈᓴᒪᐲᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃ ᒌᐯᑲᒥᑯᓂ᙮ 62 ᐁᑮᐊᓂ ᐙᐸᓂᓂᒃ ᑕᔥ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᐯᕒᐊᓰᒃ, ᐅᑮᓈᓯᑲᐙᐙᓐ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ, 63 ᐁᑮᐃᓈᐙᒡ: ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᔭᓐ, ᓂᒫᒥᑲᐎᒥᓐ ᓴ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ ᐊᐊ ᐅᑲᑮᓇᐎᔥᒃ ᒣᒀ ᑮᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ ᐅᐅ ᓴ ᑮᐃᑭᑐ: ᓂᓱᑮᔑᑾᑳᒃ 3 ᓴ ᓂᑲ ᑮᐌᐱᒫᑎᔅ᙮ 64 ᐃᓈᑯᓂᑫᓐ ᑕᔥ ᐋᐱᒋ ᐌᐌᓂ ᒋᑲᓇᐌᒋᑳᑌᒃ ᐃᐃ ᒌᐯᑲᒥᒃ ᐲᓂᔥ ᒋᓂᓱᑮᔑᑲᒃ᙮ ᒫᑭᔖ ᓴ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑕᑭᒨᑎᐗᐞ ᐃᐃ ᐐᔭᐤ ᒋᐃᓈᒋᒧᓂᒡ ᓴ ᐁᑮ ᑮᐌᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᑫᐃᔑ ᑮᐗᓂᒧᓂᒡ ᓇᐗᒡ ᐄᑐᒃ ᐃᐃ ᑕᒫᔑᐱᒋᑫᒪᑲᓂᓂ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᓂᑕᒻ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᓍᓂᑎᓱᑯᐸᓀᓐ ᐊᐊ ᐅᑲᑮᓇᐎᔥᒃ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 65 ᐹᐃᓬᐊᑦ ᓴ ᑮᐃᑭᑐ: ᐊᔮᐗᒃ ᐄᑐᒃ ᑳᑲᓇᐌᒋᑫᐙᒡ, ᒦᐗᑭᑭ ᐋᐸᒋᐃᑾᒃ ᒋᐋᔩᒋ ᑲᓇᐌᒋᑳᑌᒃ ᐋᓃᓐ ᐃᐃ ᑫᐊᑯᑲᔥᑭᒋᑳᑌᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 66 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒑᐙᒡ ᐁᑮᐊᑾᔅᑭᐗᓴᒧᐙᒡ ᐊᐎᔭᓐ ᒋᐹᑭᓇᓯᓂᒃ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᑲᓇᐌᒋᑫᐙᒡ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᐌᐌᓂ ᐅᑮ ᑲᓇᐌᑖᓈᐙ᙮

ᒫᑎᔪ 28

1 ᐁᐃᔥᒀ ᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐙᐸᓂᓂᒃ ᐁᐊᓇᒥᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᒣᕒᐃ ᒫᑲᑕᓬᐊᐎᑴ, ᐊᐊ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᒣᕒᐃ ᑮᐃᔖᐗᒃ ᐁᑮᐊᑕᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᒌᐯᑲᒥᒃ᙮ 2 ᓭᓴᑰᒡ ᑕᔥ ᑮ ᑯᔥᑾᑲᒥᑭᓭᓂ᙮ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐅᑌᒐᓬᐃᒪᓐ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑮᐱ ᐅᒌᐗᓐ, ᓂᑯᒋ ᐅᑮᐃᔑ ᑎᑎᐱᓈᓂ ᐃᓂ ᐊᓯᓃᓐ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐊᓯᓃᕽ ᑳᐃᔑ ᓇᒪᑕᐱᓂᒡ᙮ 3 ᒦᓴ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᐙᑌᓭᒃ ᑳᐊᐲᒋᐙᓭᓈᑯᓯᓂᒡ, ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓂᓂ ᑲᔦ ᑖᐱᔥᑰ ᑰᓂᕽ ᐁᑮᐊᐲᒋᐙᐱᔥᑭᓈᑾᓂᓂᑭᓐ᙮ 4 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᑮ ᑲᓇᐌᒋᑫᐙᒡ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᐐᑫ ᑮᓂᓂᑳᓂᒥᓯᐗᒃ ᑳᐊᐲᒋ ᓭᑭᓯᐙᒡ, ᐁᑮ ᑲᐎᓭᐙᒡ, ᑖᐱᔥᑰ ᐁᑮᓂᐳᐙᒡ ᐁᑮᐃᔑᓈᑯᓯᐙᒡ᙮ 5 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐁᒐᓬ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᐃᐃ ᐃᑴᐗᐞ: ᑫᑯ ᓭᑭᓯᑫᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᑭᑭᑫᓂᒥᓂᓂᒻ ᐋᓃᔥ ᐁᓇᓈᑕᐙᐸᒣᒃ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐊᑯᓴᑲᐅᓐᒡ᙮ 6 ᑳᐐᓐ ᓴ ᐅᐅᒫ ᐊᔮᓰ᙮ ᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯ ᐅᔕ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᑮᐃᑭᑐᒡ᙮ 7 ᐌᔩᑉ ᑕᔥ ᐊᑕ ᐐᑕᒪᐎᒥᒃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐁᑮ ᑮᐌᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ ᐋᔕ ᑕᔥ ᐌᑎ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᑭᑕᐎᐲᐃᑯᐙ᙮ ᒦ ᐃᒫ ᑫᔑ ᐙᐸᒣᒃ᙮ ᒫᒥᑲᐎᒃ ᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ, ᐅᑮᐃᑯᐙᓐ᙮ 8 ᒦᑕᔥ ᔐᒫᒃ ᑳᐃᔑ ᓇᑲᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃ ᒌᐯᑲᒥᒃ ᐁᑮ ᑯᑖᒋᐙᒡ᙮ ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᐐᑫ ᑮᒌᑫᑕᒨᒃ, ᐁᑮᐊᐸᑑᐙᒡ ᐁᐐᐐᑕᒪᐙᐙᒡ ᐃᐃ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ 9 ᓭᓴᑰᒡ ᑕᔥ ᐅᑮᓇᑭᔥᑳᑯᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ: ᐴᔔ, ᐁᐃᑯᐙᒡ᙮ ᐅᑮ ᓴᑭᓯᑌᓈᐙᓐ ᓴ ᐁᑮᐅᒋᒌᑾᓃᑕᐙᐙᒡ᙮ 10 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᐙᒡ: ᑫᑯ ᓭᑭᓯᑫᒃ! ᒫᒑᒃ ᓴ, ᐊᐎᑲᓅᓂᑾᒃ ᓃᒋᑭᐌᔭᒃ ᒋᐃᔖᐙᒡ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ, ᒦᑕᔥ ᐌᑎ ᑫᔑ ᐙᐸᒥᐙᒡ, ᐅᑮᐃᑯᐙᓐ᙮ 11 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐱᒥᐊᔮᐙᒡ ᐃᑭ ᐃᑴᐗᒃ, ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᑳᑮ ᑲᓇᐌᑕᒧᐙᒡ ᒌᐯᑲᒥᒃ, ᑮᑮᐌᐃᔖᐗᒃ ᐌᑎ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐁᑮᐐᑕᒪᐙᐙᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓂᓂ ᑳᑮᐃᓇᑲᒥᑲᓂᓂᒃ᙮ 12 ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓂᓯᐙᒡ ᒎᐗᒃ ᑮᐅᓀᑕᒨᒃ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᔑᒋᑫᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒦᓈᐙᑦ ᓃᐳᐗᐞ ᔔᓂᔮᓐ ᐃᓂ ᔑᒫᑲᓂᔕᐞ, 13 ᐁᐃᓈᐙᒡ: ᐅᐅ ᓴ ᑭᑲ ᐃᑭᑐᒻ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑮᐱ ᑕᑯᔑᓅᐞ ᐁᑎᐱᑲᓂᓂᒃ ᒣᒀ ᐁᓂᐹᔮᕽ, ᒦᑕᔥ ᐄᓴᓐ ᑳᐃᔑ ᑭᒨᑎᓂᒡ ᐃᐃ ᐅᐐᔭᐤ᙮ 14 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᑭᒋᐅᓇᔓᐌᐎᑭᒫ ᓅᑕᕽ ᐅᐅᐌᓂ, ᓃᓇᐎᓐᑦ ᓴ ᓂᑲ ᑲᔥᑭᒫᓈᓐ ᑮᓇᐙ ᑫᑰᓐ ᒋᐸᑲᒥᔥᑳᑯᓯᐌᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐙᐞ᙮ 15 ᐃᑭ ᑕᔥ ᐅᑲᓇᐌᒋᑫᒃ ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᐙᓐ ᐃᓂ ᔔᓂᔮᓐ, ᐁᑮᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᑳᑮᐃᓂᑣ᙮ ᒦᑕᔥ ᒎᐗᒃ ᑫᔮᐱ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᐅᐅ ᐯᐹᐃᑭᑐᐙᒡ᙮ 16 ᐃᑭ ᑕᔥ ᒥᑖᔑᐯᔑᒃ 11 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑮᐃᔖᐗᒃ ᐌᑎ ᑳᐃᔑ ᐱᑾᑎᓈᓂᒃ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᑳᑮᐃᑯᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᒋᐃᔖᐙᒡ᙮ 17 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐙᐸᒫᐙᒡ ᐅᑮᐅᒋᒌᑾᓃᑕᐙᐙᓐ᙮ ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᐅᑮ ᑾᔭᑴᓂᒫᓯᐙᐙᓐ᙮ 18 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐯᔓ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑲᐙᐞ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑲᑭᓇ ᓴ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᓂᑮᒦᓂᑰᐎᔅ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᒋᑎᐯᑕᒫᓐ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ, ᐊᑮᕽ ᑲᔦ᙮ 19 ᒫᒑᒃ ᑕᔥ, ᓈᓯᑲᐎᑾᒃ ᐃᑭ ᑲᑭᓇ ᑳᑕᓶᐙᓇᑭᓯᐙᒡ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᑭᑭᓄᐊᒪᐎᑾᒃ ᒋᐱᒥᓂᔕᐅᐙᒡ᙮ ᓰᑲᐊᑕᐎᑾᒃ ᑲᔦ ᐅᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓃᕽ ᐃᓂ ᐌᔫᓯᒥᒥᓐᒡ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᐌᑯᓯᓯᒥᒥᓐᒡ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ᙮ 20 ᒋᑭᑭᓄᐊᒪᐌᒀ ᑲᔦ ᒋᑑᑕᒧᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓂᓂ ᑳᑮᐃᓂᓇᑰᒃ᙮ ᒨᔕᒃ ᑕᔥ ᐁᔮᑕᓱᑮᔑᒃ ᑭᑲ ᐐᒌᐎᓂᓂᒻ ᐲᓂᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᒋᐃᔥᒀᓭᑭᓐ ᐅᓄ ᑳᐱᒥᓭᑭᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᑮᐃᑭᑐ᙮

ᒫᕒᒃ 1

1 ᒦ ᐃᐌ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ ᑳᐃᔑ ᑎᐹᒋᒥᓐᒡ ᐊᐊᐌ ᒋᓴᔅ X ᐌᑯᓯᓯᒥᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᒦᐃᐌ ᑳᐃᔑ ᒫᒋᓭᒃ ᐃᐃ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ, 2 ᒪᔮ ᑳᐃᓇᑌᓂᒃ ᐅᑑᔑᐱᐃᑫᐎᓐ ᐋᐃᓭᔭ ᐅᑎᐹᒋᒧ ᐌᔥᑲᒡ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᓃᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓂᓃᑳᓂᓂᔕᐙ ᓂᐐᑕᒫᑫᐎᓂᓃᒻ᙮ ᓇᑲᐌ ᑭᑲ ᑾᔮᒋᑕᒫᒃ ᒦᑲᓇ ᑫᔑ ᑕᑶᔑᓇᓐ, ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ᙮ 3 ᔑᑾ ᑮᐃᑭᑐ ᐋᐃᓭᔭ: ᒪᑗᐊᔮ ᐊᐎᔭ ᐱᑾᑕᑲᒥᑳᕽ ᐁᔖᔖᑯᐌᒡ: ᑾᔮᒋᑕᒪᐎᒃ ᐅᒦᑲᓈᒻ ᐊᐊ ᑌᐯᒋᑫᒡ, ᒋᑾᔭᑾᒧᓂᓂᒃ ᑫᐃᔑ ᐱᒥᐊᔮᒡ, ᐃᑭᑑᒪᑲᓐ᙮ 4 ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᐊᐊ ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ ᑮᓈᓈᑯᓯ ᐃᐃᒫ ᐱᑾᑕᑲᒥᑳᕽ᙮ ᑮᐃᔑ ᐐᑕᒫᑫ ᑕᔥ ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᑴᑭᐱᒫᑎᓯᒃ, ᓰᑲᐊᑖᓱᒃ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑭᑲ ᐴᓀᑕᒫᑯᐙ ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 5 ᒥᓯᐌ ᑯ ᑮᐱ ᐅᒌᐗᒃ ᐊᐎᔭᒃ ᐃᐃᒫ ᒎᑏᔮᐎ ᐊᑮᕽ ᑲᔦ ᑯ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒦᐎ ᐆᑌᓈᕽ, ᐁᑮ ᐱᓈᓯᑕᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᒞᓇᓐ᙮ ᔑᑾ ᐁᑮᐱ ᑕᑎᐹᑐᑕᒧᐙᒡ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ, ᐅᑮ ᓰᑲᐊᑖᑯᐙᓐ ᐃᓂ ᒞᓇᓐ ᐃᐃᒫ ᒞᕒᑕᓇᐎ ᓰᐲᕽ ᙮ 6 ᔑᑾ ᐅᑖᑰᐅᓐ ᐊᐊ ᒞᓐ, ᐱᒀᐎᑲᓀᐎᒥᑕᑎᒻ ᐅᐲᐗᔨᕽ ᑮᐅᒌᒪᑲᓂᓂ ᑎᓄᐌᑭᓐ ᑳᑭᑭᔥᑲᕽ, ᐁᑮ ᑭᑎᒫᑭᓈᑯᓯᒡ ᐁᑮᐃᔑᐅᒡ᙮ ᔑᑾ ᑲᔦ ᑮᑭᒋᐱᓱ ᐃᐃ ᐸᔥᑴᑭᓅᓂ᙮ ᔑᑾ ᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᐅᒦᒋᒥᒥ ᑭᒋᐸᐸᑭᓀᐞ ᐁᑮᐊᒸᒡ ᑲᔦ ᐱᑾᒋ ᐋᒨᐎ ᓰᓯᐹᑾᑦ᙮ 7 ᔑᑾ ᑮᐃᔑ ᐐᑕᒫᑫ ᐅᐅᐌ: ᐱᐊᔮᐲᑌᑎ ᓴ ᐱᒌᓇᒃ ᑫᐱᑕᑶᔑᕽ ᐃᓂᓂ, ᓇᐗᒡ ᑫᐃᔥᐯᑖᑯᓯᒡ ᐊᐲᒡ ᐃᑕᔥ ᓃᓐ᙮ ᐊᐊᐌ ᓴ ᑯ ᑳᐱ ᐱᒥᓂᔕᐅᒡ, ᐃᓇᔥᑫ ᑯ ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᑲᓇᑫ ᓂᑌᐊᐲᑌᑖᑯᓯᓰ ᒋᓇᐗᑮᔮᐹᓐ ᒋᐋᐸᐊᒧᐗᒃ ᐅᒪᑭᓯᓀᔮᐲᓐ᙮ 8 ᑭᑎᔑ ᓰᑲᐊᑕᐎᓂᓂᒻ ᓃᓐ ᓂᐲᕽ᙮ ᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᑭᑲ ᑭᑭᔥᑲᒨᓂᑯᐙ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ᙮ ᒦ ᐅᐌ ᑳᐐᐃᔑ ᓰᑲᐊᑕᐎᓀᒃ, ᑮᐃᑭᑐ ᐊᐊ ᒞᓐ᙮ 9 ᑮᐃᔑᓭ ᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ, ᐁᑮ ᑕᑶᔑᕽ ᐊᐊᐌ ᒋᓴᔅ, ᐁᑮᐱ ᐅᒌᒡ ᐌᑎ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ ᓈᓴᕒᐃᑦ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ, ᐃᐃᒫ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᐊᑮᕽ ᐁᐊᔮᓂᒃ ᐆᑌᓇᐌᔅ᙮ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑲᐙᓐ ᑕᔥ ᐃᓂ ᒞᓇᓐ, ᐁᑮ ᓰᑲᐊᑖᑯᒡ ᐃᐃᒫ ᒞᕒᑕᓇᐎ ᓰᐲᕽ ᙮ 10 ᐱᒌᓇᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᐊᒀᓰᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ, ᐅᑮᐙᐸᑖᓐ ᐃᐃ ᑮᔑᒃ ᐁᐹᑭᓭᓂᒃ᙮ ᔑᑾ ᐅᑮᐙᐸᒫᓐ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᐁᐱᓈᔒᓂᒡ, ᐅᒦᒦᓯᕽ ᐁᐃᔑᓈᑯᓯᓂᒡ ᐁᐱ ᐴᓃᓴᑖᑯᒡ ᐁᐱ ᐲᒋᔥᑳᑯᒡ ᐃᓂ ᐊᒑᑾᓐ᙮ 11 ᔑᑾ ᑮᑌᐱᑖᑾᓐ ᐃᓉᐎᓐ ᑮᔑᑯᕽ: ᑮᓐ ᐃᓴ ᓂᑯᓯᔅ ᓯᔮᑭᐃᓈᓐ, ᑮᓐ ᑳᓇᐁᑕᒥᐃᔭᓐ᙮ 12 ᔐᒫᒃ ᑕᔥ ᐌᑎ ᐅᑮᐃᔑ ᐐᑯᔥᑳᐃᑰᓐ ᒋᓴᔅ ᐃᓂ ᐊᒑᑾᓐ, ᐱᑾᑕᑲᒥᑳᕽ ᐁᑮᐃᔑ ᒫᒑᒡ᙮ 13 ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᓃᒥᑕᓇ ᑕᓱᑯᓂᒡ ᐱᑾᑕᑲᒥᑳᕽ᙮ ᐊᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᓭᑕᓐ ᐅᑮ ᑲᑴ ᑲᔥᑭᐋᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᒋᒪᒋᑑᑕᒥᓂᒡ᙮ ᐱᑾᒋ ᐊᔭᐋᐎᔕᒃ ᑲᔦ ᑮᐊᔮᐗᒃ ᐌᑎ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᔮᓂᒡ᙮ ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᐁᒐᓬᐊᒃ ᐅᑮᐱ ᑲᓇᐌᓂᒫᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 14 ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᑳᑭᐸᐅᓐᒡ ᐊᐊ ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ, ᑮᐊᓂ ᑕᑶᔑᓐ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᐊᑮᕽ ᐁᐐᑕᒫᑫᒡ ᐃᐃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᒥᓍᒋᒧᐎᓐ, 15 ᐅᐅᐌ ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᒦ ᐋᔕ ᐁᐅᒋᒋᓭᒃ! ᐋᔕ ᐯᔓᓈᑾᓂᓂ ᐃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᐅᑭᒫᑲᑖᑫᒡ! ᑴᑭᐱᒫᑎᓯᒃ, ᑌᐺᑕᒧᒃ ᐅᐅ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ 16 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᑮᐱ ᐱᒫᔕᑳᒣᒡ ᒋᓴᔅ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ ᐅᑮᐊᓂ ᐙᐸᒫᐞ ᓵᐃᒪᓇᓐ ᑲᔦ ᓵᔨᒪᓐ ᐐᒋᑭᐌᔭᓐ ᐁᑕᕒᐆᓐ, ᒣᒀ ᐁᐸᑯᐲᐙᓂᒡ ᐊᓴᐲᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᐃᐃ ᒦ ᐅᐌ ᐅᑕᓄᑮᐎᓂᐙ ᐃᐃ ᐸᑭᑕᐌᐎᓐ᙮ 17 ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᐃᑕᔥ: ᐊᐤ ᐊᐯᔪᒃ, ᐱᐐᒌᐎᔑᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᐃᓇᔥᑫ ᓴ ᑳᐱ ᐃᓇᓄᑮᔦᒃ ᐁᐸᑭᑕᐙᔦᒃ, ᓅᑯᒻ ᐃᑕᔥ ᑭᑲ ᒫᒌᑭᑭᓄᐊᒪᐎᓂᓂᒻ ᒋᐲᑕᒪᐎᔦᒃ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 18 ᒦᑕᔥ ᔐᒫᒃ ᑳᐃᔑ ᓇᑲᓈᐙᒡ ᐅᑕᓴᐲᐙᐞ, ᐁᑮᐊᓂ ᐐᒌᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 19 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐃᑯ ᓈᑫᐙᓴ ᐁᐊᓂ ᑕᑶᔑᕽ ᒋᓴᔅ, ᐅᑮᐙᐸᒫᐞ ᐃᓂ ᒌᒥᓴᓐ ᑲᔦ ᒞᓇᓐ, ᐁᐐᒋᑭᐌᔨᑎᓂᒡ, ᐅᑯᓯᓴᐞ ᐊᐊ ᓭᐸᑏ ᙮ ᐃᐃᒫ ᑮᐊᔮᐗᐞ ᐲᑑᓇᒃ, ᒣᒀ ᐁᑾᔮᒋᐋᓂᒡ ᐅᑕᓴᐲᓂ᙮ 20 ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐊᑐᒫᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑲᓈᐙᒡ ᐅᑌᑌᐙᓐ ᓭᐸᑏᓐ, ᐃᐃᒫ ᒌᒫᓂᕽ ᐁᐊᔮᓂᒡ, ᐃᐃᐌᓂᐗᐞ ᑲᔦ ᐊᓄᑮᐊᑲᓇᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐊᓂ ᐃᔑ ᐐᒌᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 21 ᒦᑕᔥ ᐌᑎ ᑳᓂ ᐃᔑ ᑕᑶᔑᓄᐙᒡ ᐆᑌᓈᕽ, ᑲᐸᕒᓂᔭᒻ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐱᒌᓇᒃ ᐁᐃᔑᑮᔑᑲᒃ ᑳᐅᑕᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓅᒥᐙᒡ ᐃᑭ ᒎᐗᒃ, ᒦᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᐲᑎᑫᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᒎᐗᐞ ᐅᑕᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓃᕽ, ᐁᑮᒫᒌᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ᙮ 22 ᐅᑮᒫᒪᑳᓯᑖᑰᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐁᔑ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ᙮ ᐐᓐ ᐋᓃᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᐞ ᑖᐱᔥᑰ ᒦ ᐗᐊᐌ ᐁᐅᑭᒫᐌᑖᑯᓯᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᑮᐃᔑ ᐊᔮᓰ ᐅᑯ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐃᐃ ᒎᐗᐞ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓂᓂ᙮ 23 ᒦᐃ ᐊᐲ ᑮᐲᑎᑫ ᐃᒫ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐊᐊ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᐁᑭᑭᔥᑲᐙᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ, ᐁᑮᐃᔑ ᔖᑯᐌᒡ: 24 ᑮᓐ ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕒᐃᑎᕽ ᐌᒌᔭᓐ! ᐌᑯᓀᔥ ᐌᒋ ᐸᐹᒣᓂᒥᔮᕽ? ᑭᐱᐅᒋ ᐃᔖ ᓇ ᒋᓂᔑᐗᓈᒋᐃᔮᕽ? ᑭᑭᑫᓂᒥᓐ ᑮᓐ ᐊᐌᓀᓂᐎᔭᓐ, ᑮᓐ ᐊᐊ ᑳᐯᑭᓯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ ᑳᐅᒌᒡ! ᑮᐃᔑᑭᔒᐌ᙮ 25 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑭᔒᑲᓅᓈᓐ: ᐱᓵᓐ! ᑫᑯ ᑫᑰᓐ ᐃᑭᑐᑫᓐ! ᓇᑲᔥ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ! ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ᙮ 26 ᒦᑕᔥ ᐁᑮᐅᒋᐱᓂᑯᔥᑲᐙᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐊᐊ ᒪᒋᐊᒑᒃ, ᐁᑮ ᑭᒋᓅᑖᑯᓯᒡ, ᒦᐃ ᑳᐃᔑ ᓇᑲᓈᒡ᙮ 27 ᑮᑭᒋᑯᔥᑴᑕᒨᒃ ᐃᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᐃᑭ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᑳᐅᒋ ᑲᑴᒋᑎᐙᒡ: ᐌᑯᓀᔥ ᐅᐅᐌ? ᒦ ᓴ ᐅᐌ ᐅᔥᑭᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓐ! ᑖᐱᔥᑰ ᐁᐅᑭᒫᐌᑖᑯᓯᒡ ᐅᑎᔑᑲᓅᓈᐞ ᐃᐃ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ, ᑲᔦ ᐅᓇᐃᑖᑰᐞ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 28 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐌᔩᑉ ᐁᑮ ᐸᐹᑎᐹᒋᒥᓐᒡ ᒥᓯᐌ ᐃᐃᒫ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᐊᑮᕽ ᙮ 29 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐁᐊᓂᐅᒋ ᒫᒑᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᒎᐗᐞ ᐅᑕᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓃᕽ, ᐌᔩᑉ ᐃᑯ ᑮᐊᓂ ᐃᔑ ᐲᑎᑫᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᐁᔑᑖᓂᒡ ᓵᐃᒪᓐ ᑲᔦ ᐁᑕᕒᐆ, ᐁᑮᐊᓂ ᐐᒌᐎᑯᐙᒡ ᒌᒥᓴᓐ ᑲᔦ ᒞᓇᓐ ᙮ 30 ᐃᓂ ᑕᔥ ᓵᐃᒪᓐ ᐅᓯᑯᓴᓐ ᑮᑭᔑᓱᐙᐱᓀᐗᓐ ᐁᑮ ᐱᒥᔑᓂᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᔐᒫᒃ ᑳᐃᔑ ᐐᑕᒪᐎᓐᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐁᐃᔑ ᐊᔮᓂᒡ᙮ 31 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓈᓯᑲᐙᒡ ᐁᑮ ᓴᑭᓂᑫᓈᒡ ᐁᑮᐃᔑ ᐗᓂᔥᑳᐱᓈᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᔐᒫᒃ ᑳᐃᔑ ᓇᑲᓂᑯᓂᒡ ᐃᐃ ᑭᔑᓱᐙᐱᓀᐎᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒌᐸᒥᐃᑯᐙᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ᙮ 32 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐌᓈᑯᔑᓂᓂᒃ, ᐋᔕ ᐁᑮ ᐸᑭᔑᒧᓂᒡ ᑮᓯᓲᓐ, ᑮᐹᐲᑕᒪᐙ ᒋᓴᔅ ᑲᑭᓇ ᑳᐋᑯᓯᓂᒡ ᑲᔦ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᑭᑭᔥᑲᐙᓂᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ᙮ 33 ᐲᓂᔥ ᐃᑯ ᑲᑭᓇ ᒥᓂᒃ ᐁᔮᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ ᑮᐱ ᒫᐗᒋᐃᑎᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᐊᑾᒋ ᐃᔥᒀᑌᕽ᙮ 34 ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᐱᒫᒋᐋᐞ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᐋᓃᓐ ᐃᑯ ᐁᓈᐱᓀᓂᒡ᙮ ᑲᔦ ᓃᐱᐗᐞ ᐅᑮ ᓵᑭᒋᓂᔕᐊᒪᐙᐞ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᑳᑭᑭᔥᑲᐙᓂᐸᓐ ᐊᐎᔭᐞ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐙᓰᐞ ᒋᑮᑭᑐᓂᒡ ᐃᐃ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ, ᐋᓃᔥ ᐅᑮ ᑭᑫᓂᒥᑰᐞ ᐁᐅᑯᓯᓯᒥᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 35 ᐐᐸ ᑕᔥ ᐁᑭᔐᐹᐗᑲᓂᓂᒃ ᒋᑆ ᐲᑖᐸᓂᓂᒃ, ᑮᐗᓂᔥᑳ, ᐁᑮᐊᓂ ᓵᑲᐊᕽ, ᐁᑮᓂᔑᑫᐃᔖᒡ ᐃᑯᒋ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᐊᓇᒥᐋᒡ᙮ 36 ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᐊᐊ ᓵᐃᒪᓐ ᑲᔦ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᐐᒌᐎᑯᒡ ᐅᑮ ᐱᒪᐊᓈᐙᓐ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮᓇᓈᑐᓀᐙᐙᒡ᙮ 37 ᒦᑕᔥ ᐁᒥᑲᐙᐙᒡ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐙᓐ: ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᑭᓈᓈᑐᓈᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 38 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑕᑲ ᐌᑎ ᐃᔑ ᒫᒑᑖ ᒌᑲᔭᐄ ᐁᔮᑭᓐ ᐊᔮᐎᓇᓐ, ᐃᐃᒫ ᑲᔦ ᒋᑕᔑ ᐐᑕᒫᑫᔮᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᑭᑐᐎᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᒦᐃᐌ ᑳᐅᒋ ᐲᔖᔮᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 39 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ ᐸᐹᒥᐊᔮᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᐊᑮᕽ ᒥᓯᐌ, ᐁᑮ ᐸᐹᑲᑮᑴᒡ ᐃᐃᒫ ᒎᐗᐞ ᐅᑕᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓃᕽ᙮ ᔑᑾ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐅᑮ ᓵᑭᒋᓂᔕᐊᒪᐙᐞ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᐊᐎᔭᐞ᙮ 40 ᐋᐱᑎᕽ ᐃᑕᔥ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᐅᑮᐱ ᐅᑎᓯᑰᓐ ᒋᓴᔅ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐁᑮᐅᒥᑮᐙᐱᓀᓂᒡ, ᐁᐱ ᐸᑯᓭᓂᒥᑯᒡ ᑲᔦ ᑯ ᐁᐅᒋᒌᑾᓇᐲᑖᑯᒡ, ᐁᐃᑯᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓀᑕᒪᓐ ᑭᑖ ᑲᔥᑭᑑᓐ ᒋᐯᑭᐃᔭᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᓐ᙮ 41 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐐᑫ ᐁᑮ ᑭᑎᒫᑫᓂᒫᒡ, ᐅᑮ ᔒᐱᓂᑫᑕᐙᓐ ᐁᑮ ᓵᒥᓈᒡ᙮ ᔑᑾᔥ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐁᐊᐞ, ᓂᑎᓀᑕᒻ᙮ ᑭᑲ ᐯᑭᐃᑰᐎᔅ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 42 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᔐᒫᒃ ᑳᐃᔑ ᓇᑲᓂᑯᓂᒡ ᐃᐃ ᐅᑎᓈᐱᓀᐎᓂᓂ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ᙮ ᑮᒥᓄᐊᔮᐗᓐ ᐁᓈᐱᓈᑯᓯᓂᒡ᙮ 43 ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᒫᒌᓂᔕᐙᓐ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ᙮ ᐊᑲᐌ ᑕᔥ ᐐᑫ ᐅᑮᐊᔮᒀᒥᒫᓐ ᐅᐅ: 44 ᐊᔮᒀᒥᓯᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᑫᑯ ᑫᑰᓐ ᐊᐎᔭ ᐐᑕᒪᐙᑫᓐ᙮ ᐃᔖᓐ ᐃᑕᔥ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᒋᐙᐸᒥᒃ᙮ ᒨᓯᔅ ᑮᐃᓈᑯᓂᑫ ᐃᐃ ᐸᑭᑎᓂᑫᐎᓐ ᒋᒦᑭᐌᒡ ᐊᐎᔭ ᐊᐲ ᑮᒥᓄᐊᔮᐃᓐᒡ᙮ ᒦᐃᐌ ᒦᑭᐌᓐ ᒋᑭᑫᓂᒥᒀ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐁᒥᓄᐊᔮᔭᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 45 ᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᑳᑮᒥᓄᐊᔮᐃᓐᒡ, ᐋᒋᑯ ᑮᐊᓂ ᑎᐹᒋᒧᑖᑫ ᒥᓯᐌ ᐁᑮ ᑭᑫᑕᒨᔑᐌᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᐅᒋ, ᑳᐐᓐ ᑮᒥᒋᒉᑭᔥᑳᓰ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ, ᐁᑳ ᒋᑭᑫᓂᒫᓯᐎᓐᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᑕᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐱᑾᒐᔭᐄ ᐁᑳ ᑳᐃᔑᑖᓂᐗᓯᓂᓂᒃ ᑮᐊᔭᔮ᙮ ᒥᓯᐌ ᑕᔥ ᐅᑮᐱ ᐊᔪᒋᐅᑎᓯᑰᐞ ᐊᐎᔭᐞ᙮

ᒫᕒᒃ 2

1 ᐹᓂᒫ ᐸᑮ ᑮᑕᓱᑰᓇᑳᓂᒃ ᒦᓇᐙ ᑮᐊᓂᐅᒋ ᑕᑯᔑᓐ ᐃᐃᒫ ᑲᐸᕒᓂᔭᒦᐎ ᐆᑌᓈᕽ ᙮ ᑮᑕᓈᒋᒫ ᑕᔥ ᐁᐊᔭᐱᒡ ᑳᔑᑖᒡ᙮ 2 ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᑮᐱ ᒫᐗᒋ ᐃᔖᐗᐞ, ᐲᓂᔥ ᐐᑫ ᑮᓵᑭᑕᔥᑭᓀᐗᐞ, ᐊᐴᔥᑫ ᐊᑾᒋ ᐃᔥᒀᑌᕽ᙮ ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᒣᒀ ᐅᑮ ᑲᑲᑲᓅᓈᐞ ᐁᑮ ᑕᔑᑕᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᑭᑐᐎᓂᓂ᙮ 3 ᑮᐲᔖᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐊᐎᔭᒃ ᐁᐲᓈᐙᒡ ᐯᔑᒃ ᐁᓂᐳᐙᐱᓀᓂᒡ᙮ ᑮᓃᐎᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᑳᐱᒥᐎᓈᐙᒡ᙮ 4 ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᔥᑭᑑᓰᓈᐙ ᐯᔔ ᒋᓈᓯᑲᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᑳᐊᐲᒋ ᒨᔥᑭᓀᓂᒃ ᐃᐃ ᐙᑳᐃᑲᓂᓂ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ ᐃᒀᑕᐌᐙᒡ ᐁᓇᐸᑳᓂᒃ ᐗᑮᒡ ᐙᑳᐃᑲᓐ ᐁᑮ ᐸᐸᑾᒋᐱᑑᐙᒡ ᐊᐸᒀᓐ ᑎᐱᔥᑰ ᒋᓴᓲᓐ ᑳᐃᔑ ᓃᐸᐎᓂᒡ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᐸᑯᓀᐱᒋᑫᐙᒡ, ᑳᐃᔑ ᐸᑭᑖᐲᑭᓈᐙᒡ ᐃᓂ ᑳᓂᐳᐙᐱᓀᓂᒡ ᐊᐱᔑᒧᓂᕽ ᑳᐱᒥᔑᓂᓂᒡ᙮ 5 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᐙᐸᑕᕽ ᐁᐃᔑᒋᑫᓂᒡ ᐁᑌᐺᔦᓂᒥᑯᒡ ᐃᐃ ᐃᓂᓂᐗᐞ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᓅᓈᒡ ᐃᓂ ᑳᓂᐳᐙᐱᓀᓂᒡ: ᓃᒌ! ᐴᓀᒋᑳᑌᐗᓐ ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓇᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 6 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᐃᑭ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᒎᐗᐞ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓂᓂ ᐃᐃᒫ ᑮᓇᒪᑕᐱᐗᒃ, ᒦ ᐅᐌ ᐁᑮᐃᔑ ᓈᓈᑲᑕᐌᑕᒧᐙᒡ: 7 ᐋᓃᔥ ᐗᐊ ᐌᒋ ᐃᔑᑮᔗᒡ? ᐅᐹᐱᓀᓂᒫᓐ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ! ᑮᐄᓀᑕᒨᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑖ ᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᐴᓀᑕᒪᐙᒡ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᓂ; ᐐᓀᑕ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑲᔥᑭᑑᓐ, ᑮᐃᓀᑕᒨᒃ᙮ 8 ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮ ᑭᑫᓂᒫᐞ ᐅᐅᐌ ᐁᐃᔑ ᓈᓈᑲᑕᐌᑕᒥᓂᒡ᙮ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ: ᐌᑯᓀᔥ ᐌᒋ ᐃᔑᓈᓈᑲᑕᐌᑕᒣᒃ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 9 ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐁᔑ ᐌᑕᑭᐸᓐ? ᒋᑮ ᐃᓇᑭᐸᓐ ᐊᐊ ᑳᓂᐳᐙᐱᓀᒡ: ᑭᐴᓀᑕᒪᐎᓐ ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓇᓐ, ᑫᒫ ᒋᑮ ᐃᓇᑭᐸᓐ: ᐸᓯᑸᓐ, ᐅᑖᐱᓇᓐ ᑭᑕᐱᔑᒧᓐ, ᐱᒧᓭᓐ? 10 ᓃᓐ ᐃᓂ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ; ᑭᑲ ᑭᑫᓂᒥᒻ ᐁᒦᓂᑰᔮᓐ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᐁᐊᔮᔮᓐ ᒋᐴᓀᑖᐗᒃ ᐊᐎᔭ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓇᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᓐ ᐃᓂ ᑳᓂᐳᐙᐱᓀᓂᒡ: 11 ᐊᐤ ᐸᓯᑸᓐ, ᑭᑎᓂᓐ! ᐅᑖᐱᓇᓐ ᐃᐃ ᑭᑕᐱᔑᒧᓐ, ᐊᓂᑮᐌᓐ! ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 12 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᓯᑸᒡ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ᙮ ᔐᒫᒃ ᐅᑮᐅᒋ ᐅᑖᐱᓈᓐ ᐅᑕᐱᔑᒧᓐ ᐁᑮᐊᓂ ᓵᑲᐊᕽ, ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ ᐁᐙᐸᒥᑯᒡ᙮ ᑮᐅᒋ ᒫᒪᑳᑌᑕᒨᒃ ᐃᑕᔥ ᑲᑭᓇ᙮ ᑌᐺ ᒫᒪᑳᓯᓈᑾᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑑᑕᕽ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑭᑎᔑ ᐙᐸᑕᓰᒥᓐ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 13 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᒦᓇᐙ ᑮᐊᓂ ᓈᓯᐲ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ, ᐁᑮ ᐱᒫᔕᑳᒣᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ᙮ ᑮᐱ ᒫᐗᒋ ᐃᔖᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᐃᓂ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᐁᑮᒫᒌᑭᑭᓄᐊᒪᐙᒡ᙮ 14 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐊᓂ ᐃᔑ ᒫᒑᒡ, ᐅᑮᐊᓂ ᐙᐸᒫᓐ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᐅᑖᐱᓇᒪᐙᓂᒡ ᑖᑭᔅ ᔔᓂᔮᓐ ᑭᒋᐅᑭᒫᓐ ᒋᑎᐸᐊᒪᐎᒥᓐᒡ᙮ ᓬᐄᐸᔾ ᑮᐃᔑᓂᑳᓱ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ, ᐁᐅᔫᓯᒡ ᐋᓬᐱᔭᓴᓐ ᙮ ᒣᒀ ᑮᓇᒪᑕᐱ ᐊᐊ ᓬᐄᐸᔾ ᐃᐃᒫ ᐁᑕᔑ ᑎᐸᐊᒪᐎᓐᒡ᙮ ᐅᑮ ᑲᓅᓂᑰᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ: ᐱᒥᓂᔕᐅᔑᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᓯᑸᒡ ᐊᐊ ᓬᐄᐸᔾ, ᐁᐊᓂ ᐐᒌᐙᒡ᙮ 15 ᓈᓈᑫ ᑕᔥ ᑮᑕᔑᐐᓯᓂ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᐁᔑᑖᓂᒡ ᐃᓂ ᓬᐄᐸᔭᓐ᙮ ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑮᐊᔮᐗᒃ ᐃᑭ ᑳᒫᐗᑑᓈᐙᒡ ᑖᑭᔅ ᔔᓂᔮᓐ ᑳᑮᐋᓇᐌᑖᑯᓯᐙᒡ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᑮᐋᓇᐌᑖᑯᓯᐙᒡ, ᐃᐃᒫ ᑮᐊᔮᐗᒃ᙮ ᐅᑮᐐᑕᐱᒫᐙᓐ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᓂ᙮ ᐋᓃᔥ ᑮᐹᑏᓄᐗᒃ ᐅᑯ ᑎᓄ ᑳᐱᒥᓂᔕᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 16 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᒦᐗᑭᑭ ᐃᐃᒫ ᐯᕒᐊᓰᐎᓂᓂᐗ ᑳᐅᒋ ᑎᐯᑖᑯᓯᐙᒡ, ᐅᑮᐙᐸᒫᐙᓐ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐐᒋᐐᓯᓃᒫᓂᒡ ᐃᐃ ᑎᓄ ᑳᔮᓇᐌᑖᑯᓯᓂᒡ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᑳᒫᐗᑑᓈᓂᒡ ᑖᑭᔅ ᔔᓂᔮᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᓅᓈᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᓂ: ᐋᓃᔛᓐ ᐌᒋ ᐐᒋᐐᓯᓃᒫᒡ ᒋᓴᔅ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᑎᐸᐃᑫᐃᐌᓂᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᔮᓇᐌᑖᑯᓯᓂᒡ? ᐅᑮᐃᓈᐙᐞ᙮ 17 ᐅᑮᓅᑖᓐ ᐃᑕᔥ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ᙮ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᐃᐃ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ: ᐃᑭ ᑳᒥᓄᔭᔮᐙᒡ ᑳᐐᓐ ᐅᓇᑕᐌᓂᒫᓯᐙᐙᓐ ᐃᓂ ᒪᔥᑭᑮᐎᓂᓂᐗᓐ, ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐃᓴ ᑳᔮᑯᓯᐙᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᓃᓐ ᓂᑮᐅᒋ ᐲᔖᓰ ᒋᐱᐊᑐᒪᒀᐸᓐ ᐃᑭ ᑴᔭᑯᔅᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᑳᐃᓇᑭᒥᑣ ᒋᑴᑳᑎᓯᐙᒡ, ᐃᑭ ᓴ ᐐᓐ ᑳᔮᓇᐌᑖᑯᓯᐙᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 18 ᐃᐃ ᑕᔥ ᐊᐲ ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑲᔦ ᐃᑭ ᐯᕒᐊᓰᐎᓂᓂᐗᒃ ᑳᐐᓐ ᑮᐅᒋ ᐐᓯᓂᓰᐗᒃ ᐁᐃᔑᑣᐙᒡ ᒣᒀ᙮ ᐅᑮᐱ ᑲᑴᒋᒥᑰᐞ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐊᐎᔭᐞ: ᐃᓂ ᒞᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑲᔦ ᐃᑭ ᐯᕒᐊᓰᐎᓂᓂᐗᒃ ᑲᑭᓇ ᑳᐐᓐ ᐅᒋ ᐐᓯᓂᓰᐗᒃ ᐁᐃᔑᑣᐙᒡ᙮ ᐋᓃᔛᓐ ᑮᓐ ᐌᒋ ᑑᑕᓯᒀ ᑭᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 19 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᐞ: ᐃᑭ ᑳᐐᑾᒥᑖ ᐁᑭᒋᐐᑎᑫᑎᕽ, ᑕ ᒪᑕᐐᐃᑎᓱᐗᒃ ᐃᓇ ᒣᒀ ᐁᐐᒌᐎᑯᐙᒡ ᐃᓂ ᑳᐐᑭᑑᓂᒡ ᐃᓂᓂᐗᓐ? ᑳᐐᓐ ᑲᓇᑫ! ᒥᓂᒃ ᓴ ᑯ ᑫᐐᒌᐎᑯᐙᒡ ᑳᐐᓐ ᑫᒋᓈᒡ ᑕᐃᔑᒋᑫᓰᐗᒃ᙮ 20 ᐃᑯᑎᕽ ᐃᑕᔥ ᑕᒫᒌᓈ ᐊᐌ ᑳᐐᑭᑑᒡ ᐃᓂᓂ᙮ ᒦᓴ ᐊᐲ ᒋᒪᑕᐐᐃᑎᓱᐙᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 21 ᒦᓇᐙ ᑮᐊᓂ ᐃᑭᑐ: ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑕᑯᑕᐊᓰᓐ ᐸᑾᐃᑲᓐ ᐁᐅᔥᑭ ᐃᔒᑭᓄᐗᕽ ᑫᑌᑭᑭᔥᑭᑲᓂᕽ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐅᐅ ᐃᔑᒋᑫᕽ, ᐃᐃ ᐅᔥᑭᐸᑾᐃᑲᓐ ᑕᓈᓂᑭᔥᑭᑫᒪᑲᓐ ᐃᐃᒫ ᑫᑌᐃᔒᑭᓄᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᓇᐗᒡ ᒋᐲᑯᔥᑳᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 22 ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐊᐎᔭ ᐅᐲᓇᐊᓰᓐ ᐅᔥᑭᔔᒥᓈᐳ ᐃᐃᒫ ᑫᑌ ᐸᔥᑴᑭᓄᐊᑑᐹᓂᕽ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐅᐅ ᐃᔑᒋᑫᑭᐸᓐ, ᐹᓂᒫ ᐊᓂ ᒪᔥᑲᐙᓂᒃ ᐃᐃ ᔔᒥᓈᐳ, ᑕᑖᑐᔥᑭᑫᒪᑲᓐ ᐃᓂ ᐸᔥᑴᑭᓄ ᐊᑑᐹᓇᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᒋᓂᔑᐗᓈᑕᑭᓐ ᐃᐃ ᔔᒥᓈᐳ ᑲᔦ ᐃᓂ ᐸᔥᑴᑭᓄᐊᑑᐹᓇᓐ᙮ ᐅᔥᑭᐸᔥᑴᑭᓄᐊᑑᐹᓂᕽ ᐁᑕ ᑕᐃᔑᐲᓇᐃᑳᑌ ᐃᐌ ᐅᔥᑭᔔᒥᓈᐳ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 23 ᐋᐱᑎᕽ ᐃᑕᔥ ᐁᑮᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᑮᐊᓂ ᐃᔖ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᐸᑴᔑᑲᓂᑭᑎᑫᐎᓂᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐐᒌᐎᑯᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᑳᐃᔑ ᒫᒌᐅᒌᔑᐱᑑᓂᒡ ᐸᑴᔑᑲᓂᒪᔥᑯᓯᐗᓐ ᐁᑮᐅᒋ ᐐᓯᓂᐙᒡ᙮ 24 ᐃᐃ ᑕᔥ ᐯᕒᐊᓰᐎᓂᓂᐗᐞ ᐅᑮᐃᑰᐞ: ᐃᓇᔥᑫ ᓴ, ᐋᓃᓐ ᐌᒋ ᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᐅᑯ ᑭᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐁᑳ ᒋᑮ ᐃᔑᒋᑫᓯᒀᐸᓐ ᐁᐃᓇᑌᓂᒃ ᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 25 ᐅᐅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ ᒋᓴᔅ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᐐᑳ ᑭᑮᐊᓇᒥᑑᓰᒻ ᐃᐃᐌ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᑯᐸᓀᓐ ᐊᐊᐌ ᑌᐱᑦ ᐊᐲ ᑮᒪᓀᓯᒡ, ᐁᑮ ᑕᑯᒪᑕᐐᒡ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐃᐃᐌᓂᐗᐞ ᑳᑮᐐᒌᐎᑯᒡ? ᑭᑮᐊᓇᒥᑑᒻ ᑫᒋᓈᒡ, 26 ᐁᑮ ᐲᑎᑫᒡ ᐃᐃᒫ ᐸᒀᓀᑲᒥᑯᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᔑ ᐊᓇᒥᐁᑕᐎᒥᓐᒡ, ᐃᐃ ᐊᐲ ᐁᔮᓂᑯᐸᓀᓐ ᐃᓂ ᑳᑮᓃᑳᓀᑖᑯᓯᓂᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᓐ ᐊᐹᔭᑕᕒ ᐁᑮᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ᙮ ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᑮᐊᓵᐗᐞ ᐸᑴᔑᑲᓂᑳᓇᐞ ᐁᓈᓴᒦᒡ ᐊᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ ᑳᐐᓐ ᑮᐃᓀᑖᑯᓯᓰ ᐊᐎᔭ ᒋᐊᒸᐸᓐ ᐅᐅ ᐸᑴᔑᑲᓂᑳᓇᐞ, ᒦ ᐁᑕ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᑮᐸᑭᑎᓈᐗᒃ ᒋᐊᒸᐙᒡ᙮ ᑌᐱᑦ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐊᒸᐞ ᐃᓂ ᐸᑴᔑᑲᓂᑳᓇᐞ ᑲᔦ ᐃᐃᐌᓂᐗᐞ ᑳᐐᒌᐙᒡ ᐅᑮ ᑕᑯᒫᑕᐆᓈᐞ ᒋᐊᒸᓂᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 27 ᒦᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐃᓇᔥᑫ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑮᐃᓍᑖᓐ ᒋᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᒋᐐᒋᐃᑯᐙᒡ ᐃᑭ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᐅᔕ ᐐᓐ ᐁᑕ ᑮᐃᓇᓵᓰᐗᒃ ᐃᑭ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᒋᒥᒋ ᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓄᑫᐙᒡ᙮ 28 ᓃᓐ ᐃᓂ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ ᓂᑎᔑᐅᑭᒫᑲᑕᐙᒃ ᐃᑭ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᐃᐴᔥᑫ ᐁᓇᒀ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᑫᐃᔑᒋᑫᐙᒡ, ᑮᐃᑭᑐ ᒋᓴᔅ᙮

ᒫᕒᒃ 3

1 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᐲᑎᑫ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᒎᐗᐞ ᐅᑕᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓃᕽ᙮ ᑮᐊᔮ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᐁᔒᑯᔥᑳᓂᒃ ᐅᓂᓐᒡ᙮ 2 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑮᐊᔮᐗᒃ ᑳᐐ ᑲᑴ ᒪᒥᔑᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᐅᑮ ᑲᓇᐙᐸᒫᐙᓐ, ᑕᑲ ᒋᒥᓄᔭᔮᐋᓂᑴᓐ ᒣᒀ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ᙮ 3 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᓐ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᔒᑯᔥᑳᓂᒃ ᐅᓂᒌᓂ: ᐲᔖᓐ ᐅᐅᒫ ᓃᑳᓇᔭᐄᕽ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 4 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᒡ ᐃᐃ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ: ᑮᐃᓈᑯᓂᑳᑌ ᓇ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᒃ ᒋᒥᓄᒋᑫᕽ, ᑫᒫ ᒋᒫᔑᒋᑫᕽ? ᑮᐃᓈᑯᓂᑫᒻ ᐃᓇ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᕽ ᑫᒫ ᒋᓂᔑᐌᕽ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑮᓇᐐᑖᑎᓰᐗᐞ᙮ 5 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐁᑮᐙᑳᔮᐸᒫᒡ ᐅᑮᓂᔥᑳᐸᒫᐞ, ᐁᑮᐅᒋ ᐗᓯᑖᐌᓂᒫᒡ ᐁᑳ ᐁᑭᑎᒫᑭᓈᑫᓯᓂᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᓐ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ: ᓃᒥᓂᑫᓂᓐ, ᐅᑎᓈᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᑮᓃᒥᓂᑫᓂᓂᒡ ᑮᒥᓄᔭᔮᓭᓂ ᐃᐌᓂ ᐅᓂᒌᓂ᙮ 6 ᒦᐃ ᑳᓂ ᐃᔑ ᓵᑲᐊᒧᐙᒡ ᐃᑭ ᐯᕒᐊᓰᐎᓂᓂᐗᒃ, ᐌᔩᑉ ᐃᑯ ᑮᒫᐗᒋᐃᑎᐗᒃ ᑕᑯ ᑲᔦ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᐐᒌᐙᐙᒡ ᐁᕒᐊᑕᓐ ᑭᒋᐅᑭᒫᓐ᙮ ᐅᑯ ᑲᑭᓇ ᐅᑮ ᑕᔑᒫᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ, ᐋᓃᓐ ᐃᐃ ᑫᐃᔑ ᓂᓵᐙᐸᓐ᙮ 7 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑮᐊᓂ ᐃᔑ ᒫᒑᐗᐞ ᐃᐃᒫ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ ᙮ ᑭᒋᓃᐱᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐅᑮ ᐱᒥᓂᔕᐅᑰᐞ, ᐃᐃᒫ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᐊᑮᕽ ᐁᐅᒌᓂᒡ, ᑲᔦ ᒎᑏᔮᐎ ᐊᑮᕽ, 8 ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒦᐎ ᐆᑌᓈᕽ, ᐃᒍᒦᔮᐎ ᐊᑮᕽ ᔑᑾ ᐌᑎ ᐊᐗᓯᓇᑫ ᒞᕒᑕᓇᐎ ᓰᐲᕽ ᑮᐱ ᐅᒌᐗᒃ ᐋᓂᑕ, ᔑᑾ ᒦᑖᒃ ᐃᓂ ᐆᑌᓈᕽ ᑕᔭᕒ, ᓵᐃᑕᓐ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᑭᓐ᙮ ᑮᑭᒋᐹᑏᓄᐗᒃ ᐃᑭ ᑳᑮᓅᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᓂ ᐃᔑᒋᑫᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᐁᑮᐱ ᐅᒋ ᐅᑎᓵᐙᒡ᙮ 9 ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᒋᐌᐯᒥᓯᑕᒫᑯᒡ ᒌᒫᓂᓂ, ᐁᑳ ᐅᓵᒻ ᒋᓰᒋᔥᑳᑯᓯᒃ, ᐁᑮᐊᐲᒋ ᐹᑏᓄᓂᒡ᙮ 10 ᐋᓃᔥ ᐋᔕ ᐅᑮ ᐱᒫᒋᐋᐞ ᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᑮᐱ ᐅᒋ ᓰᒋᔥᑳᑯᒡ ᑲᑭᓇ ᑳᐋᑯᓯᓂᒡ ᐁᑮᐱ ᑲᑴᓵᒥᓂᑯᒡ᙮ 11 ᔑᑾ ᐊᐲ ᐱᑯ ᐁᐙᐸᒥᑯᒡ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᑳᑭᑭᔥᑳᑯᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ, ᑮᐃᔑ ᑲᐎᐸᓂᐅᐗᐞ ᐃᐃᒫ ᒋᓴᔅ ᐁᓈᓴᒥᑳᐸᐎᒡ, ᐁᑭᔒᐌᓂᒡ: ᑮᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ! ᐁᐃᑯᒡ᙮ 12 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑭᒋᐌᐌᓂ ᐅᑮᐅᒋᐋᐞ: ᑫᑯ ᐃᑭᑐᑫᒃ ᑮᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 13 ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᐋᒪᒋᐌ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᐁᐱᑾᑎᓈᓂᒃ᙮ ᔑᑾ ᐅᑮᐊᑐᒫᐞ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᐐᓐ ᐃᑯ ᑳᑮᐅᓈᐸᒫᒡ᙮ ᔑᑾ ᑕᔥ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᐞ ᐅᑑᓈᐸᒫᑲᓇᐞ᙮ 14 ᐅᑮᐅᓇᑭᒫᐞ ᐃᑕᔥ ᒥᑖᔑᓃᔑᓐ ᐃᓂᓂᐗᐞ, ᐁᐃᓈᒡ: ᑮᓇᐙ ᓂᑎᔑᓂᔕᐙᑲᓇᒃ᙮ ᑭᑮᐅᓇᑭᒥᓂᓂᒻ ᒋᐱᒥ ᐐᒋᐊᔮᒥᔦᒃ᙮ ᑲᔦ ᑕᔥ ᑭᑲ ᐃᔑᓂᔕᐅᓂᓂᒻ ᒋᐸᐹᑲᑮᑴᔦᒃ, 15 ᑲᔦ ᑭᑲ ᒦᓂᑰᒻ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᒋᓵᑭᒋᓂᔕᐊᒪᐌᒀ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᐊᐎᔭᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 16 ᐅᑮᐅᓈᑯᓈᐞ ᐅᐅ ᒥᑖᔑᓃᔑᓐ᙮ ᐯᔑᒃ ᐃᓂ ᑳᑮᐅᓈᑯᓈᒡ ᓵᐃᒪᓐ ᑮᐃᔑᓂᑳᓱᐗᓐ᙮ ᐲᑕᕒ ᑲᔦ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑭᓂᑳᓈᓐ᙮ 17 ᔑᑾ ᑮᐊᔮᐗᒃ ᒌᒥᔅ, ᒞᓐ, ᑳᐐᒋᑭᐌᔨᑎᐙᒡ᙮ ᒦᐗᐞ ᐅᑯᓯᓴᐞ ᐊᐌ ᓭᐸᑏ ᙮ ᒦ ᓴ ᐃ ᑳᐃᔑ ᓇᑭᓂᑳᓈᒡ ᒋᓴᔅ, ᐳᐗᓀᕒᒌᓴᒃ, ᐅᐗᑫᓂᔥᑳᑎᓰᒃ ᐅᐅ ᐁᒋᑳᑌᒃ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ᙮ 18 ᔑᑾ ᐅᑯ ᑮᐊᔮᐗᒃ, ᐁᑕᕒᐆ, ᐱᓬᐊᑉ, ᐹᕒᑖᓬᐊᒥᔪ, ᒫᑎᔪ, ᑣᒪᔅ, ᒌᒥᔅ ᑳᐅᑯᓯᓯᒥᑯᒡ ᐋᓬᐱᔭᓴᓐ, ᑖᑎᔭᔅ, ᓵᐃᒪᓐ ᑲᔦ, ᒦ ᐊᐌ ᐯᔑᒃ ᑳᐐ ᑲᑴ ᐋᒋᓭᑑᒡ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᑳᑎᓄᐎᒡ᙮ 19 ᔑᑾ ᒎᑕᔅ ᐃᔅᑫᕒᐃᔭᑦ, ᒦ ᐊᐌ ᐹᓂᒫ ᑫᐃᔑᒋᑫᐋᒡ ᒋᑕᑯᓂᒥᓐᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 20 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔥᒀ ᐅᓈᑯᓈᒡ ᐅᐅ ᐃᓂᓂᐗᐞ, ᑮᐊᓂ ᑮᐌ ᐊᐌ ᒋᓴᔅ ᑳᔑᑖᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᑮᐱ ᒫᐗᒋ ᐃᔖᐗᐞ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐁᔑ ᐊᔮᐙᒡ ᒋᓴᔅ, ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑲᔦ᙮ ᐲᓂᔥ ᑳᐐᓐ ᑮᐃᔑᓭᓯᓂᓂ ᐃᐴᔥᑫ ᒋᐐᓯᓂᐙᒡ᙮ 21 ᐃᐃ ᑕᔥ ᐅᑎᓇᐌᒫᑲᓇᐞ ᒋᓴᔅ, ᐊᐲ ᑳᓅᑕᒥᓂᒡ, ᐅᑮ ᑲᑴᑌᐱᐱᓂᑰᐞ, ᑮᐗᔥᑴ ᐄᑐᒃ, ᐁᑮᐃᑯᒡ᙮ 22 ᐌᑎ ᑕᔥ ᑮᐱ ᐅᒌᐗᒃ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐋᓂᑕ ᐃᑭ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐃᐃ ᒎᐗᐞ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓂᓂ᙮ ᐅᐅ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ ᐁᑕᔑᒫᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ: ᐅᑭᑭᔥᑲᐙᓐ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᔭᐋᓐ ᐱᐁᓬᓯᐳᓬᐆᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ ᔑᑾ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ ᐋᓂᑕ: ᒦᐗᓂᓂ ᐅᑑᑭᒫᒥᓂ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᑳᐐᒋᐃᑯᒡ ᒋᓴᔅ ᒋᓵᑭᒋᓂᔕᐊᒪᐙᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᐊᐎᔭᐞ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 23 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐊᑐᒫᐞ ᐃᐃ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ ᐅᑮ ᑲᑲᓅᓈᐞ ᐁᑮᐋᐌᒋᑫᒡ: ᐊᐊᐌ ᒪᒋᐊᔭᐋ ᓭᑕᓐ ᑳᐐᓐ ᐅᑖ ᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᓵᑭᒋᓂᔕᐊᒫᓱᐸᓐ ᐃᐃ ᐐᒋᒪᒋᐊᒑᑾᐞ, ᒦ ᑳᐐᓐ ᐃᓇᔥ ᐃᐃ? 24 ᔑᑾ ᑮᔥᐱᓐ ᓀᐱᒋᒦᑳᑎᕽ ᐃᐃᒫ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᕽ, ᑳᐐᓐ ᑫᔮᐱ ᑖᐅᑭᒫᑲᑖᑎᓰᒻ᙮ 25 ᔑᑾ ᑕᔥ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᐯᔑᑴᐙᓇᑭᑖᐙᒡ, ᑮᔥᐱᓐ ᓀᐱᒋᒦᑳᑎᐙᒡ ᑳᐐᓐ ᑫᔮᐱ ᒋᐐᒋᑖᑎᐙᒡ, ᒋᒦᐌᐃᑎᐙᒡ ᐃᑕᔥ᙮ 26 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐊᐌ ᓭᑕᓐ ᒦᑳᓈᐸᓐ ᐅᑑᔥᑭᓃᑮᒪᐞ ᑲᔦ ᐯᐸᑳᓀᓂᑎᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᑫᔮᐱ ᑕᒪᔥᑲᐎᓰᓰ, ᒦᐃ ᒋᐴᓂᔭᔮᐃᑎᓱᒡ᙮ 27 ᔑᑾ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᐲᑎᑫᒡ ᐅᑖᐎᓂᓃᕽ ᐃᓂ ᑳᒪᔥᑲᐎᓰᓂᒡ ᒋᒪᑲᒫᒡ ᐅᑕᔭᐄᒥᓂ, ᐹᓂᒫ ᐁᑕ ᐊᑲᐌ ᒪᒫᒋᑾᐱᓈᒡ ᐃᓂ ᑳᒪᔥᑲᐎᓰᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᐸᔦᔥ ᒋᓵᑭᓯᑑᐸᓐ ᐅᑕᔭᐄᒥᓂ᙮ 28 ᑾᔭᒃ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ: ᑲᑭᓇ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓇᓐ ᑖᑮ ᐴᓀᑕᒪᐙᐗᒃ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᑲᔦ ᒥᓂᒃ ᐃᑯ ᑫᑮ ᒪᒋ ᐃᓈᐙᑴᓐ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᐹᐱᓄᑕᐙᐙᒡ ᑕᑮ ᐴᓀᑕᒪᐙᐗᒃ᙮ 29 ᐊᐊᐌ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑫᒪᒋ ᐃᓈᑴᓐ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ, ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑕᐴᓀᑕᒪᐙᓰ᙮ ᐱᔑᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᑕᑭᑭᓯ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐊᐌ ᒋᓴᔅ᙮ 30 ᐋᓃᔥ ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ: ᐅᑭᑭᔥᑲᐙᓐ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ᙮ 31 ᑮᐱᑕᑯᔑᓅᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᐐᒋᑭᐌᔭᐞ ᒋᓴᔅ ᑲᔦ ᐃᓂ ᐅᒫᒫᓐ᙮ ᐊᑾᒌᕽ ᐃᑕᔥ ᑮᓃᐸᐎᐗᐞ ᐁᑮᐃᔑᓂᔕᐅᐌᓂᒡ ᐁᐱᐊᑐᒥᑯᒡ᙮ 32 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᒣᒀ ᐅᑮᐙᐐᑕᐱᒥᑰᐞ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᒫᒪᐐᓄᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓂᓐᒡ: ᓇ! ᑭᒫᒫ ᑲᔦ ᑮᒋᑭᐌᔭᒃ ᑭᐱ ᐊᑕᐌᓂᒥᑰᒃ ᐃᐃᒫ ᐊᑾᒌᕽ, ᑮᐃᓈ᙮ 33 ᐅᐅ ᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒻ: ᐊᐌᓀᓐ ᐊᐊ ᓂᒫᒫ? ᐊᐌᓀᓇᒃ ᐃᑭ ᓃᒋᑭᐌᔭᒃ? ᑮᐃᑭᑐ᙮ 34 ᐅᑮᐙᑳᔮᐸᒫᐞ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᐐᑕᐱᒥᑯᒡ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᒦ ᓴ ᐐᓇᐙ ᓂᒫᒫ ᑲᔦ ᐅᑯ ᓃᒋᑭᐌᔭᒃ᙮ 35 ᐊᐌᓀᓇᒃ ᐃᑯ ᑫᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᐃᓀᑕᕽ ᐊᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᒦᐗᑯᑯ ᑫᐃᓇᒀ, ᓃᒋᑭᐌ, ᑲᔦ ᓂᑕᐌᒫ, ᑲᔦ ᓂᒫᒫ, ᑮᐃᑭᑐ᙮

ᒫᕒᒃ 4

1 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᑮᒫᒌᑭᑭᓄᐊᒫᑫ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᒌᑭᐲᒃ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᐗᒋᐃᑎᓂᒡ ᑫᒋᐹᑏᓄᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐁᐊᔮᒡ, ᐁᑮᐅᒋ ᐴᓯᒡ ᒌᒫᓂᕽ᙮ ᒦ ᑳᐃᔑ ᐅᓇᐱᒡ ᐁᑮᐊᑯᒧᒡ ᒌᑲᑳᒻ᙮ ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑮᐊᔮᐗᐞ ᐃᐃ ᐱᔮᑏᓄᓂᒡ ᒥᑕᑲᒥᒃ ᐁᑯᐊᑮᐗᓂᓂᒃ᙮ 2 ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᑫᑰᓇᓐ ᐅᑮᐅᒋ ᐐᑕᒪᐙᐞ ᐁᐋᐌᒋᑫᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᑮ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ ᐅᑮᐃᓈᐞ: 3 ᐃᓇᔥᑫ ᐱᓯᑕᒧᒃ! ᐋᐱᑎᕽ ᑮᐃᔖ ᐯᔑᒃ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂ ᐁᑮᐊᐎ ᓴᓰᓶᐌᐱᓇᕽ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ᙮ 4 ᐁᓴᓰᓶᐌᐱᓇᕽ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ, ᑮᐸᑭᓯᓅᓐ ᐋᓂᓐᑦ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᒪᔥᑲᐗᒧᒃ ᒦᑲᓀᔅ᙮ ᐱᓀᔒᔕᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑮᐱ ᐴᓂᓭᐗᒃ ᐁᑮᐊᓂᑭᑖᐙᒡ᙮ 5 ᔑᑾ ᐋᓂᓐᑦ ᑲᔦ ᑮᐃᔑ ᐸᑭᓯᓅᓐ ᐃᓂ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᐃᐃᒫ ᔔᔥᒀᐱᑳᕽ ᐁᐱ ᐸᑲᑲᒥᑳᓂᒃ᙮ ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐱᓵᑲᑮᐗᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑮᑭᐸᑲᑲᒥᑳᓯᓅᓐ᙮ 6 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᓂ ᐃᔥᐸᑰᒋᕽ ᑮᓯᔅ, ᑮᐊᓂ ᐹᑌᐗᓐ, ᑮᐊᓂ ᐸᐲᒀᑾᑑᔥᑳᐗᓐ᙮ ᐸᑮ ᐋᓃᔥ ᐁᑕ ᑮᐅᒌᐱᑯᐗᓅᓐ᙮ 7 ᔑᑾ ᐋᓂᑕ ᑲᔦ ᑮᐃᔑ ᐸᑭᓯᓅᓐ ᐃᓂ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᐃᐃᒫ ᐅᑳᐎᒥᓇᑭᔒᒃ ᑳᔑ ᓂᑖᐎᑭᐙᐸᓐ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᐁᔑ ᓵᑲᑮᐙᒡ ᐅᑯ ᐅᑳᐎᒥᓇᑭᔒᒃ, ᐅᑮᐗᓈᑑᓈᐙᓐ ᐃᓂ ᑳᑮ ᑭᑎᑳᑌᓂᑭᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᑮᑮᔑ ᓂᑖᐎᑭᓯᓅᓇᓐ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᒦᓇᐙ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᑮᐅᒋ ᓂᑖᐎᑭᓯᓅᓇᓐ ᐃᐃᒫ᙮ 8 ᔑᑾ ᐋᓂᓐᑦ ᑲᔦ ᑮᐸᑭᓯᓅᓐ ᐃᐃᒫ ᐁᔑ ᐅᓂᔑᔑᕽ ᐊᑭ᙮ ᒦᑕᔥ ᑮᓵᑲᑮᐗᓐ, ᐲᓂᔥ ᑲᔦ ᑮᐊᓂ ᑮᔑᑭᓅᓐ; ᑲᔦ ᑫᔮᐱ ᑮᐅᒋ ᓂᑖᐎᑭᓅᓐ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ, ᐲᓂᔥ ᐋᓂᓐᑦ ᓂᓯᒥᑕᓇ ᑕᓯᓐ ᑮᐅᒋ ᓂᑖᐎᑭᓅᓐ, ᑲᔦ ᐋᓂᓐᑦ ᓂᑯᑣᓯᒥᑕᓇ, ᑲᔦ ᐋᓂᓐᑦ ᓂᑯᑣᒃ ᑕᓯᓐ ᑮᐅᒋ ᓂᑖᐎᑭᓅᓐ ᐁᑕᓯᕽ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 9 ᔑᑾ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑕᑲ ᐱᓯᑕᒧᒃ, ᒥᓂᒃ ᐌᑕᐗᑳᔦᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 10 ᐊᐲ ᑕᔥ ᓂᔑᑫ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᑳᑮᐐᒌᐎᑯᒡ, ᒫᒪᐤ ᐃᐃ ᒥᑖᔑᓃᔑᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒥᑰᐞ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᔑ ᓂᓯᑐᑖᑾᓂᓂᑭᐸᓃᓐ ᐃᓂ ᐋᐌᒋᑲᓇᓐ᙮ 11 ᐅᐅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑮᓇᐙ ᑭᑭᑫᑕᒧᐃᑯᐙ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᓴᓇᑲᓂᓂᑭᓐ ᑫᑰᓇᓐ ᑳᑮ ᑭᑫᑖᑾᓯᓂᓂᑭᐸᓃᓐ, ᒦᐃᐌᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ ᐁᑕᔑᑌᓂᒃ᙮ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᑳ ᑳᐐᒌᐎᓯᓄᐗᒀ, ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐋᐌᒋᑲᓂᕽ ᐃᔑᑭᑭᓄᐊᒪᐙᐗᒃ᙮ 12 ᒦ ᐅᐌ ᑳᐅᒋ ᐃᔑᒋᑫᐃᑣ: ᒥᓴᐙ ᓴ ᑯ ᐋᓇ ᐙᐙᐸᑕᒧᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᐅᑲ ᓂᓯᑖᐌᑕᓰᓈᐙ᙮ ᔑᑾ, ᒥᓴᐙ ᓴ ᑯ ᐋᓇ ᓈᓅᑕᒧᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᑕᓂᓯᑐᑕᓰᐗᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᓂᓯᑐᑕᒧᐙᐸᓐ ᐅᑖ ᐱᑮᐌᓄᑕᐙᐙᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᒦᑕᔥ ᒋᑮ ᐴᓀᑕᒫᑯᐙᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 13 ᔑᑾ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᓂᓯᑐᑕᓰᒻ? ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑫᑮᐅᒋ ᓂᓯᑐᑕᒣᑭᐸᓐ ᑲᑭᓇ ᐃᓂ ᐋᐌᒋᑲᓇᓐ ᑮᔥᐱᓐ ᓂᓯᑐᑕᓯᐌᒃ ᐅᐅ ᐯᔑᒃ ᐋᐌᒋᑲᓐ? 14 ᐊᐊ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂ, ᒦ ᑳᐃᒋᑳᓱᒡ ᐊᐎᔭ ᐁᐸᐹᐐᑕᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓂ᙮ 15 ᐃᓇᔥᑫ ᐋᓂᑕ ᐊᐎᔭᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᐃᔑ ᐊᔮᐗᒃ ᐃᐃᐌ ᑳᐃᔑ ᒪᔥᑲᐗᒧᒃ ᐃᐃᒫ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᐁᐃᔑ ᐸᑭᓯᑭᓐ᙮ ᐅᓅᑖᓈᐙ ᐃᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓂ᙮ ᐱᒌᓇᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᓅᑕᒧᐙᒡ, ᐅᐱ ᐅᑖᐱᓇᒫᑯᐙᓐ ᐃᓂ ᓭᑕᓇᓐ ᒋᐗᓃᑫᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᑮᓅᑕᒧᐙᒡ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ᙮ 16 ᔑᑾ ᐋᓂᑕ ᐊᐎᔭᒃ ᐃᓀᑖᑯᓯᐗᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᐁᐸᑭᓯᑭᓐ ᐃᐃᒫ ᐁᔑ ᐱ ᐸᑲᑲᒥᑳᒃ ᐁᔔᔥᒀᐱᑳᒃ᙮ ᑮᓅᑕᒧᐙᒡ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ, ᔐᒫᒃ ᐃᑯ ᐅᑑᑖᐱᓈᓈᐙ ᐁᒨᒋᑫᑕᒧᐙᒡ᙮ 17 ᒦᑕᔥ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᓂᑖᐎᑭᑭᓐ ᐁᐅᒌᐱᑳᐗᓯᓄᑭᓐ, ᑳᐐᓐ ᑭᓉᔥ ᐊᔮᓰᐗᒃ᙮ ᐊᒋᓇ ᐁᑕ ᑌᐺᑕᒨᒃ᙮ ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᐅᑑᒋ ᒥᑯᔥᑳᒋᐃᑯᐙᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᑯᒫ ᑲᔦ ᐅᑑᒋ ᑲᒀᑕᑭᐃᑯᐙᓐ ᐁᑮᐅᑖᐱᓇᒧᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓂ᙮ ᒦᑕᔥ ᐌᔩᑉ ᐃᑯ ᐃᔑ ᐸᑭᒌᐗᒃ᙮ 18 ᔑᑾ ᐋᓂᓐᑦ ᑖᐱᔥᑰ ᐃᔑ ᐊᔮᐗᒃ ᐁᑮᐃᔑ ᐸᑭᓯᑭᓐ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᐃᐃᒫ ᐊᑮᕽ ᐁᔑ ᐅᑳᐎᒥᓇᑭᔒᑳᒃ᙮ ᐅᑖᓇ ᓅᑖᓈᐙ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓂ᙮ 19 ᐅᑑᓵᒣᑖᓇᐙᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᓄ ᑫᑰᓇᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑳᔭᔮᓂᑭᓐ, ᑲᔦ ᐅᒥᓉᑖᓈᐙ ᐌᓅᑎᓯᐎᓐ, ᑲᔦ ᐸᑳᓐ ᑫᑰᓇᓐ ᐅᓇᓈᑕᐌᑖᓈᐙᓐ᙮ ᒦ ᓴ ᐅᓄ ᑫᑰᓇᓐ ᑳᐗᓈᐃᑯᐙᒡ ᐁᑳ ᒋᐸᐹᒥᑕᓯᒀ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓂ, ᒦᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑕᐅᒌᒪᑲᓯᓅᓐ᙮ 20 ᐋᓂᓐᑦ ᐃᑕᔥ ᐃᔑᔭᔮᐗᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᑮᐃᔑ ᐸᑭᓯᑭᓐ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᐃᐃᒫ ᐁᔑ ᒥᓄᑲᒥᑳᒃ᙮ ᒦᐗᒃ ᐅᑯ ᑳᓅᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓂ, ᐁᐅᑖᐱᓇᒧᐙᒡ ᑲᔦ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐲᒋᓂᔥᑳᐙᒡ, ᑖᐱᔥᑰ ᑳᓂᑖᐎᑭᑭᓐ ᐁᐃᔑᓈᑯᓯᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᑫᔮᐱ ᑳᓂᑖᐎᑭᑭᓐ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ, ᐋᓂᓐᑦ ᓂᓯᒥᑕᓇ 30 ᑕᓯᓐ, ᐋᓂᓐᑦ ᑲᔦ ᓂᑯᑣᓯᒥᑕᓇ 60 ᑕᓯᓐ, ᐋᓂᓐᑦ ᑲᔦ ᓂᑯᑣᒃ 100 ᑕᓯᓐ, ᒦᐃ ᐁᔑᓈᑯᓯᐙᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 21 ᔑᑾ ᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᐃᑭᑐ ᒋᓴᔅ: ᐊᐎᔭ ᐲᑎᑲᑑᒡ ᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓐ, ᐅᑲᔭᓂᒥᑯᔑᒫᓐ ᐃᓇ ᐊᑑᐹᓇᑭᑾᓐ ᒋᑳᑑᒡ? ᔒᐹᓂᐯᐎᓈᒃ ᐃᓇ ᐅᑲᔑ ᔐᑯᓈᓐ? ᑳ ᒫᐐᓐ᙮ ᐃᓍᑌ ᐋᓃᔥ ᒋᐊᑰᑌᑭᐸᓐ ᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓈᑎᑯᕽ᙮ 22 ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑳᑳᒋᑳᑌᒃ, ᒦᐃᐌ ᐱᒌᓇᒃ ᒋᒧᔐᔮᐸᒋᑳᑌᒃ᙮ ᔑᑾ ᑮᔥᐱᓐ ᐋᓇᑮᐋᑾᓇᐃᑳᑌᑭᐸᓐ ᑫᑰᓐ, ᒥᓴᐙ ᑕᓈᑾᓐ ᐙᓭᔮᕽ᙮ 23 ᒥᓂᒃ ᐌᑕᐗᑳᔦᒃ, ᐌᐌᓂ ᐱᓯᑕᒧᒃ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ 24 ᔑᑾ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐊᔮᒀᒣᑕᒧᒃ ᐅᐅ ᑳᐱᓯᑕᒣᒃ᙮ ᐃᐃᐌ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᑫᐅᒋ ᑎᐹᑯᓀᒀ ᑮᒋᐱᒫᑎᓰᐙᒃ, ᐊᒦᐃᐌ ᐯᔑᑾᓐ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᑫᑮᓇᐙ ᑫᐅᒋ ᑎᐹᑯᓂᓀᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᑲᔦ ᐊᐗᔑᒣ ᑭᑲ ᐃᓇᑭᑕᒫᑯᐙ᙮ 25 ᐊᐊᐌ ᓴ ᑳᒥᓄᔮᐸᒋᑑᒡ ᐃᐌ ᑳᓂᓯᑐᑕᕽ, ᒦᐊᐌ ᑫᔮᐱ ᑫᒦᓂᓐᒡ ᓂᓯᑐᑕᒧᐎᓐ᙮ ᐊᐊᐌ ᑕᔥ ᑳᒪᓈᔮᐸᒋᑑᒡ ᐃᐌ ᑳᓂᓯᑐᑕᕽ, ᐊᐴᔥᑫ ᑕᐅᑖᐱᓇᒪᐙ ᐃ ᒥᓂᒃ ᐋᓇᑮᓂᓯᑐᑕᑭᐸᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 26 ᐅᐅ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑮᐊᓂ ᐃᑭᑐ: ᒦ ᓴ ᐅᐌ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ, ᑖᐱᔥᑰ ᐊᐎᔭ ᐃᓂᓂ ᐃᐃᒫ ᐁᐊᐸᑭᑑᒡ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᐊᑮᕽ᙮ 27 ᓂᐹ ᐁᑎᐱᑲᓂᓂᒃ, ᐗᓂᔥᑳ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ᙮ ᐲᓂᔥ ᐃᓂᐌ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᐊᓂ ᓵᑲᑮᓂᐗᓐ, ᐁᐊᓂ ᓂᑖᐎᑭᓂᓂᑭᓐ, ᐋᓇᐐᓐ ᐁᑭᑫᑕᓯᒃ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᐋᓃᓐ ᐁᔑ ᒫᒌᑭᑭᓐ᙮ 28 ᑎᐱᓇᐌ ᐋᓃᔥ ᐅᐅ ᐊᑭ ᓂᑖᐎᑭᒋᑫᒪᑲᓐ, ᓂᑕᒻ ᐁᐊᓂ ᒪᔥᑯᓯᐗᕽ, ᐲᓂᔥ ᐁᐊᓂ ᓃᔅᑲᓇᑭᑭᕽ, ᒦᑕᔥ ᐲᓂᔥ ᐁᑮᔑᑭᒃ᙮ 29 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᑮᔑᑭᒃ, ᒦᑕᔥ ᐌᔩᑉ ᐁᔑ ᑮᔥᑭᔑᑫᒡ ᐃᓂᓂ, ᐋᓃᔥ ᒦ ᐅ ᐊᐲ ᒋᒫᐗᒋᒋᑫᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 30 ᔑᑾ ᑲᔦ ᑮᐃᑭᑐ ᒋᓴᔅ: ᐌᑯᓀᔥ ᒦᓇᐙ ᑫᐐᑕᒪᐎᓇᑰᑭᐸᓐ ᒋᑭᑫᑕᒨᓂᓇᑰᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ? ᐌᑯᓀᔥ ᑎᓄ ᐸᑳᓐ ᐋᐌᒋᑲᓐ ᑫᐅᒋ ᐙᐸᑕᐃᓇᑰᑭᐸᓐ ᐋᓃᓐ ᐃᐃ ᐁᔑᓈᑾᒃ? 31 ᒦ ᐅᐌ ᐁᔑᓈᑾᒃ: ᑖᐱᔥᑰ ᐃᐌ ᐯᔑᒃ ᑭᑎᑳᓀᔅ, ᐃᐌ ᒫᐗᒡ ᑳᔭᑳᓯᕽ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑳᐸᑭᑎᓂᑳᑌᒃ ᑭᑎᑳᓀᔅ᙮ 32 ᒦ ᓴ ᐅ ᑳᐅᒋ ᐲᒋᓂᑭᒃ ᐅᐅ ᒫᐗᒡ ᑳᒥᒑᑾᒃ, ᐃᓂ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑲᑭᓇ ᑳᒥᒋᐱᒥᐊᔮᒪᑲᑭᓐ᙮ ᑭᒋᒪᒫᑲᑎᑾᓇᑭᓯ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᐱᓀᔒᔕᒃ ᐱ ᐃᔑᐗᓯᔀᓂᑫᐗᒃ ᐁᔑ ᐊᑲᐙᑌᓂᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 33 ᓃᐱᐗᐞ ᐃᓴ ᐅᓄ ᑎᓄ ᐋᐌᒋᑲᓇᓐ ᐅᑮᐃᔑ ᐐᑕᒪᐙᐞ ᐃᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓂ, ᒥᓂᒃ ᐃᓴ ᑳᐃᔑ ᑲᔥᑭᑑᓂᒡ ᒋᐃᔑ ᓂᓯᑐᑕᒥᓂᒡ᙮ 34 ᐋᐌᒋᑫᐎᓂᕽ ᐁᑕ ᐅᑮᐅᒋ ᑲᑲᓅᓈᐞ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᓂᔑᑫᐊᔮᐙᒡ ᐅᑮᓂᓯᑐᑕᒨᓈᐞ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐃᐃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ 35 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐯᔑᑾᓐ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᐊᐲ ᐌᓈᑯᔑᓂᓂᒃ, ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᐃᐃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐊᐤ ᐃᓴ ᐃᔖᑖ ᐌᑎ ᐊᑳᒥᕽ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 36 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ ᓇᑲᓈᐙᒡ ᐃᐃ ᒥᔮᒪᐌᓄᓂᒡ, ᐁᑮᐃᔑ ᒫᒌᐆᓈᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐃᔑ ᓇᒪᑕᐱᓂᒡ ᐲᑑᓇᒃ᙮ ᐸᑳᓐ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᑮᐊᔮᐗᓐ ᒌᒫᓇᓐ ᑳᐐᑕᐆᒥᑯᒡ᙮ 37 ᒦᑕᔥ ᑫᑕᑐ ᑮᑭᒋᐸᑲᒫᓂᒪᓐ ᐁᑮ ᑭᒋᒪᒫᑳᔥᑳᓂᒃ ᐃᑕᔥ, ᑮᓵᓰᑲᐅᑯᐗᒃ ᐁᑮᐊᓂ ᒨᔥᑭᓀᐲᒃ ᐃᐃ ᒌᒫᓐ᙮ 38 ᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᑮᑕᔑᓂᐹ ᐅᑖᑳᓂᕽ, ᐊᐸᐱᐎᓂᕽ ᐁᑮᐊᐱᑴᔑᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᑮᐋᒪᒋᐃᑰᐞ ᐁᐃᑯᒡ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ! ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᐐ ᐸᐹᒣᑕᓰᓐ ᐁᐐᓂᓵᐹᐌᔭᕽ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 39 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐗᓂᔥᑳᒡ᙮ ᐅᑮ ᑭᔒᑲᓅᑖᓐ ᓅᑎᓐ, ᑲᔦ ᐅᑮ ᑲᓅᑖᓐ ᐃᐃ ᓂᐱ: ᒦᐃ ᒥᓂᒃ! ᒦᐃ ᑫᔑ ᐋᓍᑎᕽ! ᐅᑮᐃᑖᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑭᐱᑖᓂᒪᓂᓂᒃ, ᐐᑫ ᑲᔦ ᑳᐃᔑ ᐋᓍᔮᔥᑳᓂᒃ᙮ 40 ᐅᐅᐌ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ ᒋᓴᔅ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐋᓃᔛᓐ ᐌᒋ ᓭᑭᓯᔦᒃ? ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᒪᔑ ᑭᑕᐯᓂᒧᓄᑕᐙᓯᐙᐙ ᑭᔐᒪᓂᑑ? ᑮᐃᑭᑐ᙮ 41 ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᑮᑭᒋᓭᑭᓯᐗᒃ᙮ ᐅᐅᐌ ᑕᔥ ᑮᐃᑎᐗᒃ: ᐊᐌᓀᓐ ᐗᐊ? ᐊᐴᔥᑫ ᓅᑎᓐ ᑲᔦ ᓵᑲᐃᑲᓐ ᐅᓇᐃᑖᑯᓐ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮

ᒫᕒᒃ 5

1 ᒦᑕᔥ ᑳᐊᓂ ᐋᔕᐗᐊᒧᐙᒡ ᒋᓴᔅ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐌᑎ ᐊᑳᒥᕽ, ᐁᐊᓂ ᒥᔕᑳᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ ᐃᐃ ᑫᕒᐊᓵᐎᓂᓂᐗᒃ ᙮ 2 ᐱᒌᓇᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᐁᑲᐹᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ, ᐅᑮᐱᐊᑕ ᓇᑭᔥᑳᑰᓐ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐱᑾᒐᔭᐄ ᑳᐱ ᐅᒌᓂᒡ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑰᓐ ᐁᔮᓂᑭᓐ ᑳᔑ ᐐᐸᑲᒥᑳᓂᑭᓐ, ᐁᑭᑭᔥᑲᐙᓂᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ᙮ 3 ᒦᐃᒫ ᑳᐃᔑᑖᒡ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᒣᑴ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᑳᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᑫᔮᐱ ᐅᑮ ᑲᔥᑭᐃᑯᓰᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᒋᒪᒫᒋᑾᐱᓂᑯᐸᓐ, ᐊᐴᔥᑫ ᓴᑳᐹᓇᓐ ᐋᓇ ᐋᐸᑕᓂᓂᑭᓐ᙮ 4 ᓴᓴᑾᓈ ᑮᑕᑕᑯᐱᓈ ᑕᑯᐱᓱᓈᐱᑰᓐ ᒦᓇ ᓴᑳᐹᓇᓐ, ᐅᓯᑎᕽ ᑲᔦ ᐅᓂᒌᕽ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ᙮ ᐅᑮ ᐴᐴᒀᐱᑭᐱᑑᓇᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᓴᑳᐹᓇᓐ, ᑲᔦ ᑕᑯᐱᓱᓈᐱᑰᓐ ᐁᑮᐋᐸᑕᓂᓂᑭᓐ ᐐᑫ ᐅᑮ ᐲᓯᐱᑑᓇᓐ᙮ ᔑᑾ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᑮᑌᐊᐲᒌᓰ ᒋᐙᑲᐎᐋᐸᓐ᙮ 5 ᒦᐃᒫ ᒨᔕᒃ ᑳᐊᔮᒡ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᒣᑴ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ ᑲᔦ ᐁᔑ ᐸᐲᑾᑎᓈᓂᒃ, ᑲᐯᑮᔑᒃ, ᑲᐯᑎᐱᒃ, ᐊᓅᒋᑯ ᐁᑭᒋ ᐃᓂᑖᑯᓯᒡ, ᐁᐯᐯᔑᓱᑎᓱᒡ ᐊᓯᓃᐞ᙮ 6 ᒦᑕᔥ ᐁᑯ ᑌᐱᓈᑾᓂᓂᒃ ᐁᑮᐅᒋ ᐙᐸᒫᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᑳᐃᔑ ᐊᐸᑑᒡ, ᐁᑮᐊᐸᑭᓱᒡ ᐁᔑ ᓯᑌᑳᐸᐎᓂᒡ᙮ 7 ᐁᐲᑐᐌᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᔖᑯᐙᓈᓐ: ᑮᓐ ᒋᓴᔅ ᐌᑯᓯᓯᒥᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒫᐗᒡ ᑳᐃᔥᐯᑖᑯᓯᒡ! ᐌᑯᓀᓐ ᐙᑑᑕᐎᔭᓐ? ᑭᐸᑯᓭᓂᒥᓐ ᒋᐃᓇᔓᑕᒪᐎᔭᓐ, ᐊᐱᒧᓐ ᐊᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᑳ ᒋᑲᒀᑕᑭᐃᓯᐗᓐ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ 8 ᐋᓃᔥ ᒋᓴᔅ ᐋᔕ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᓐ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ: ᓇᑲᔥ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ, ᑮᓐ ᒪᒋᐊᒑᒃ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 9 ᔑᑾ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᓐ: ᐋᓃᓐ ᐁᔑᓂᑳᓱᔭᓐ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᔑ ᓇᑴᑖᑯᒡ: ᐅᐹᑏᓄ ᓂᑎᔑᓂᑳᔅ, ᐋᓃᔥ ᓂᐹᑏᓄᒥᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᓐ᙮ 10 ᐁᓂᑯᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᐸᑯᓭᓂᒥᑰᓐ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ: ᑫᑯ ᐃᑯᒋ ᐃᔑᓂᔕᐅᔑᓈᑳᕽ ᐅᐅᒫ ᐊᔮᐎᓂᕽ ᓂᐐᒋᒪᒋᐊᒑᑾᒃ! ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 11 ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᓀᐗᑕᑎᓐ ᑭᒋᓃᐱᐗᐞ ᑮᐃᔑ ᐅᑴᓄᐗᒃ ᑰᑰᔕᒃ ᐁᑮᐅᑕᒋᑫᐙᒡ᙮ 12 ᐅᑮ ᐸᑯᓭᓂᒥᑰᐞ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ: ᒦᐃᒫ ᐃᔑᓂᔕᐅᔑᓈᒻ ᑰᑰᔕᒃ ᑳᐃᔑ ᐊᔮᐙᒡ, ᓂᑲ ᐊᑕ ᑭᑭᔥᑲᐙᓈᓂᒃ, ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ᙮ 13 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᑭᑎᓈᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑲᓈᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ, ᐁᑮᐊᓂ ᐃᔑ ᐲᑎᑫᔥᑲᐙᐙᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᑰᑰᔕᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑰᑰᔕᒃ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᓈᓯᐲᐸᐃᑎᐙᒡ ᐁᔑᑮᔥᑳᒪᑎᓈᓂᒃ ᐁᑮ ᐸᑯᐲᐸᐃᑎᐙᒡ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᑮᓂᓵᐹᐌᐗᒃ, ᓃᔑᕽ ᒥᑖᔂᒃ 2,000 ᑲᓇᐸᒡ ᐁᑮ ᑕᔑᐙᒡ᙮ 14 ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᑮ ᑲᓇᐎᑰᑰᔑᐌᐙᒡ ᑮᒫᒌᐸᐃᐌᐗᒃ, ᐁᑮᐊᐎ ᐐᑕᒪᐙᐙᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ ᑲᔦ ᐊᓅᒋᑯ ᐱᑯ ᑳᔑᑖᓂᐗᓂᓂᒃ ᑳᐊᔮᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐱ ᐃᔑ ᐙᐸᑕᒥᓂᒡ ᐃᐃᐌ ᑳᐃᔑᐌᐸᓂᓂᒃ᙮ 15 ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑲᐙᐙᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᐁᑮᐙᐸᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᑮ ᑭᑭᔥᑲᐙᓂᐸᓐ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ, ᐃᐃᒫ ᐁᐃᔑ ᑯᔥᒀᐙᑕᐱᓂᒡ, ᐁᑮ ᑭᑭᑯᓇᔦᓂᒡ, ᐁᑾᐞ ᑾᔭᒃ ᐁᑮᐃᔑᐊᔮᒡ ᐅᑎᓀᑕᒧᐎᓂᕽ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃ ᑲᑭᓇ ᑳᐃᔑ ᓭᑭᓯᐙᒡ᙮ 16 ᒦᑕᔥ ᐃᑭ ᓂᑕᒻ ᑳᑮᐙᐸᑕᒧᐙᒡ, ᐅᑮᐐᑕᒪᐙᐙᐞ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᔑᐌᐱᓯᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᑮ ᑭᑭᔥᑲᐙᓂᐸᓐ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ, ᑲᔦ ᐃᐌ ᑳᐃᔑᐌᐱᓯᓂᒡ ᐃᐃ ᑰᑰᔕᐞ᙮ 17 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒌ ᐸᑯᓭᓂᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᒋᐅᒋ ᒫᒑᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐅᑕᑮᒥᐙᕽ᙮ 18 ᒦᑕᔥ ᐁᑮᐃᔑ ᑮᐌᐴᓯᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ, ᐅᑮᐱ ᐸᑯᓭᓂᒥᑰᓐ ᑳᑮ ᑭᑭᔥᑲᐙᓂᐸᓐ ᐃᐃ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ: ᐊᐯ ᓴ ᑭᑲᓂ ᐐᒌᐎᓐ! ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 19 ᑳᐐᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ᙮ ᐃᔖᓐ ᐌᑎ ᑭᐙᑳᐃᑲᓂᕽ, ᐊᐎ ᐐᑕᒪᐤ ᑭᑎᓇᐌᒫᑲᓇᒃ ᐃᐃᐌ ᑳᑭᑑᑕᐎᒃ ᑭᒋᑫᑰᓐ ᐊᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᑲᔦ ᑳᑮᐃᔑ ᔕᐌᓂᒥᒃ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 20 ᒦᑕᔥ ᑳᐊᓂ ᐃᔑ ᒫᒑᒡ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᐁᑮ ᐸᐹᐃᔖᒡ ᐃᐃᒫ ᐊᑮᕽ, ᒥᑖᓱ ᐆᑌᓇᐎ ᐊᑭ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ, ᐁᑮ ᐸᐹᐐᑕᒫᑫᒡ ᐋᓃᓐ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᐃᑯᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᐐᑫ ᑕᔥ ᑮᑭᒋᒫᒪᑳᑌᑕᒨᒃ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᒃ᙮ 21 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᓂ ᐃᔑ ᑮᐌᐋᔕᐗᐊᕽ ᐊᑳᒥᕽ ᐃᐃᒫ ᒌᒫᓂᕽ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ᙮ ᐁᑮ ᐱᒥᔕᑳᒡ ᐃᑕᔥ ᐐᑫ ᑭᒋᓃᐱᐗᐞ ᐅᑮᓈᓯᐲᐗᒥᑰᐞ᙮ 22 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐱᑕᑯᔑᓐ ᐃᑭ ᑳᑮᐅᑭᒫᑲᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃ ᒎᐗᐞ ᐅᑕᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓂ, ᒉᐃᕒᐊᔅ ᐁᑮᐃᔑᓂᑳᓱᒡ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ᙮ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᑮᐱ ᐊᐸᑭᓱ ᐃᐃᒫ ᐁᓈᓴᒥᑳᐸᐎᓂᒡ, ᐁᑮ ᑭᒋᐸᑯᓭᓂᒫᒡ: 23 ᓂᑖᓂᓭᔅ ᐋᔕ ᐊᑳᐙ ᐱᒫᑎᓯ᙮ ᑕᑲ ᐱᑖᑭᓐ ᒋᐱᒫᒋᐊᒡ ᒋᓂᐳᓯᒃ! ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 24 ᒦᑕᔥ ᑳᓂ ᐃᔑᐐᒌᐙᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐃᓂ ᒉᐃᕒᐊᓴᓐ᙮ ᐅᑮᐊᓂ ᑯᐱ ᓰᒋᔥᑳᑰᐞ ᐃᑕᔥ ᑭᒋᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᐱ ᐅᑴᓄᓂᒡ᙮ 25 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑴ ᐃᐃᒫ ᒣᑴᔭᐄ ᑮᐊᔮ᙮ ᒥᑖᔀᔑᓃᔓᔭᑭ 12 ᑮᒥᔅᑸᐎ ᐁᓀᐱᒋ ᐃᔑᐊᔮᒡ᙮ 26 ᐋᒋᑯ ᑕᔥ ᑮᐐᓴᑳᐱᓀ ᐋᓇᑮᐊᑕᐎᐃᑯᒡ ᓃᐱᐙ ᒪᔥᑭᑮᐎᓂᓂᐗᐞ᙮ ᐐᑫ ᑕᔥ ᐅᑭᒑᑭᓈᓐ ᑲᑭᓇ ᐅᔔᓂᔮᒪᓐ ᒥᓂᒃ ᐁᔮᐙᑯᐸᓀᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐊᐗᔑᒣ ᑮᐊᓂ ᒥᓄᐊᔮᓰ, ᐋᓃᔥ ᐊᐗᔑᒣ ᑮᐊᓂ ᐋᑯᓯ ᐊᐲᒡ ᓂᑕᒻ ᑮᒫᑖᐱᓀᒡ᙮ 27 ᐗᐊ ᑕᔥ ᐃᑴ ᑮᓅᑕᒻ ᐁᐲᑖᒋᒥᒥᓐᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐁᑮ ᐱᓈᓯᑲᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐃᔥᑴᐊᔭᐄᕽ ᐁᒣᑴᔦᓄᐙᒡ ᐁᑮᐱ ᓵᒥᓇᒪᐙᒡ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓂᓂ, 28 ᐁᐃᑎᓱᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑕ ᓵᒥᓇᒪᐗᒃ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓐ, ᓂᑲ ᒥᓄᐊᔮ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 29 ᒦᑕᔥ ᔐᒫᒃ ᐃᑯ ᑮᑭᐱᔅᑾᑭᓯ᙮ ᐅᑮᒨᔑᑑᓐ ᐐᔭᐎᕽ ᐁᑮᒥᓄᐊᔮᒡ ᐃᐃ ᐅᑎᓈᐱᓀᐎᓐ᙮ 30 ᐊᐊ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑮᑭᑫᓂᑎᓱ ᐁᑮ ᓵᑲᐊᒨᒪᑲᓂᓂᒃ ᐅᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᐃᐃᒫ ᐐᔭᐎᕽ᙮ ᑮᑴᑭᑳᐸᐎ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᒣᑴᔦᓄᓂᒡ ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᐊᐌᓀᓐ ᐊᐊ ᑳᓵᒥᓇᕽ ᐃᐃ ᓂᑭᑭᔥᑭᑲᓐ? ᑮᐃᑭᑐ᙮ 31 ᐅᐅᐌ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᑰᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᑭᐙᐸᒫᒃ ᐄᑐᒃ ᐃᑭ ᑳᓰᒋᔥᑲᐎᒀ, ᑭᑎᑭᑦ ᐃᓇ ᑕᔥ, ᐊᐌᓀᓐ ᑳᓴᒥᓂᒡ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 32 ᑫᔮᐱ ᑕᔥ ᑮᐊᔨᓈᐱ ᐊᐌ ᒋᓴᔅ ᐁᐐᐙᐸᒫᒡ ᐊᐌᓀᓇᓐ ᑳᑑᑕᒥᓂᒡ᙮ 33 ᐗᐊ ᑕᔥ ᐃᑴ ᐅᑮ ᑭᑫᑖᓐ ᐃᐃᐌ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᐃᓐᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᐱ ᐃᔑ ᐊᐸᑭᓱᒡ ᐁᓈᓴᒥᑳᐸᐎᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᐁᓭᑭᓯᒡ ᐁᐅᒋ ᓂᓂᑭᔥᑳᒡ᙮ ᔑᑾ ᑕᔥ ᐅᑮ ᒑᑭᐐᑖᓐ ᐋᓃᓐ ᐃᐃ ᒪᔮ ᑳᑮᐃᔑᐌᐱᓯᒡ᙮ 34 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ: ᐁᐊᐯᓂᒧᓄᑕᐎᔭᓐ ᑭᑑᒋ ᒥᓄᐊᔮ᙮ ᐊᓂᒫᒑᓐ, ᒥᓉᑕᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑫᔮᐱ ᑭᑲ ᐃᓈᐱᓀᓰ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 35 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᑕᓉᐌᑑᒡ ᒋᓴᔅ, ᐋᓂᓐᑦ ᐊᐎᔭ ᑮᐱ ᐅᑐᓭᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᐁᔑᑖᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᐅᑭᒫᑲᑕᒥᓂᒡ ᐃᐃ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ᙮ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐙᓐ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ: ᐋᔕ ᑮᓂᐳ ᑭᑖᓂᔅ᙮ ᑫᑯ ᑫᔮᐱ ᐅᑕᒥᐋᑫᓐ ᐊᐊ ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 36 ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᐸᐹᒥᑕᐙᓰᐞ ᐊᐌ ᒋᓴᔅ᙮ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᒉᐃᕒᐊᓴᓐ: ᑫᑯ ᓭᑭᓯᑫᓐ, ᐊᐯᓂᒧᓄᑕᐎᔑᓐ ᐁᑕ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 37 ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑮᐃᓈᓰᓐ ᒋᐐᒌᐎᑯᒡ, ᒦ ᐁᑕ ᐲᑕᕒᐆᓐ, ᒌᒥᓴᓐ, ᒞᓇᓐ, ᒦᐗᓂᓂ ᐐᒋᑭᐌᔭᓐ ᐊᐊ ᒌᒥᔅ᙮ 38 ᐁᐊᓂ ᑕᑶᔑᓄᐙᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑᑖᓂᒡ ᐃᓂ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᑳᐅᑭᒫᑲᑕᒥᓂᒡ, ᐅᑮᐃᔑ ᐙᐸᑖᓐ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ, ᐐᑫ ᐁᑮ ᑭᒋ ᐃᓇᑲᒥᑲᓂᓂᒃ ᐁᑭᒋᒪᐎᓈᓂᐗᓂᓂᒃ ᑲᔦ ᐁᑭᒋᓅᑖᑯᓯᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ᙮ 39 ᒦᑕᔥ ᐁᑮ ᐲᑎᑫᒡ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᐃᐃ ᑳᒪᐎᑳᓈᓂᒡ ᐃᑴᓭᓴᓐ: ᐋᓃᔛᓐ ᐌᒋ ᑭᒋ ᐃᓉᐎᑕᒣᒃ ᐁᑭᒋᒪᐎᔦᒃ? ᑳᐐᓐ ᓂᐳᓰ ᐊᐊ ᐃᑴᓭᔅ, ᓂᐹ ᐅᔕ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 40 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ ᒥᒋ ᑲᑳᒋᐃᑯᒡ ᑲᑭᓇ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓵᑭᒋᓂᔕᐙᑦ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐐᒌᐙᑦ ᐃᓂ ᐅᑌᑌᓂ ᑲᔦ ᐅᒫᒫᓂ ᐃᓂ ᐃᑴᓭᓴᓐ, ᑲᔦ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᐐᒌᐎᑯᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ, ᐃᐃᒫ ᐁᑮᐃᔖᐙᒡ ᑳᑮᐃᔑ ᐱᒥᔑᓂᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᓭᓴᓐ᙮ 41 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓴᑭᓂᑫᓈᒡ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑖᓬᐃᑕ ᑯᒻ! ᒦᐃᐌ ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᐃᑴᓭᔅ, ᐗᓂᔥᑳᓐ, ᑭᑎᓂᓐ! ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 42 ᔐᒫᒃ ᑮᐗᓂᔥᑳ ᐊᐌ ᐃᑴᓭᔅ, ᑮᐱᒧᓭ᙮ ᑮᒥᑖᔀᔑᓃᔓᐱᐴᓉ 12᙮ ᐗᐐᑫ ᑕᔥ ᑮᑭᒋᒫᒪᑳᑌᑕᒨᒃ ᐃᑭᐌ ᑳᐙᐸᑕᒧᐙᒡ᙮ 43 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐊᔮᒀᒥᒫᐞ: ᑫᑯ ᐊᐎᔭ ᑭᑫᑕᒨᓈᑫᒃ᙮ ᐊᔕᒥᒃ ᐗᐊ ᐃᑴᓭᔅ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮

ᒫᕒᒃ 6

1 ᑮᐊᓂᐅᒋ ᒫᒑ ᑕᔥ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᐃᐃᒫ ᐅᑕᔮᐎᓂᕽ ᑳᑮ ᑕᔑᐅᐱᑭᒡ, ᐁᑮᐊᓂ ᐐᒌᐎᑯᒡ ᐃᓂ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ 2 ᒦᑕᔥ ᐁᑮᐃᔑᑮᔑᑲᒃ ᑳᐅᑕᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓄᑫᐙᒡ ᐃᑭ ᒎᐗᒃ, ᑮᒫᒌᑭᑭᓄᐊᒫᑫ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᒎᐗᐞ ᐅᑕᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓃᕽ᙮ ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑮᐊᔮᐗᒃ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᐅᑮᒫᒪᑳᓯᑕᐙᐙᓐ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᐁᐃᑭᑐᐙᒡ: ᐋᓃᑎ ᓈ ᐌᑎᓇᕽ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᐅᓄ ᑫᑰᓇᓐ? ᐌᑯᓀᓐ ᑎᓄ ᑲᑮᑖᐌᑕᒧᐎᓐ ᑳᒦᓂᓐᒡ? ᐃᓇ ᑳᐊᐲᒋ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᒡ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 3 ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᒦ ᐗᐊ ᒥᑎᑯᓈᐯ, ᑳᐅᑯᓯᓯᒥᑯᒡ ᒣᕒᐄᓐ ? ᒦ ᐗᐊ ᑳᐅᔒᒣᔑᒡ ᒌᒥᓴᓐ, ᒎᓯᓴᓐ, ᒎᑕᓴᓐ, ᓵᔨᒪᓇᓐ ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑲᔦ ᒦ ᐗᐊ ᐅᑕᐌᒫᐞ ᑳᐐᒋᐊᔮᒪᒀ ᐅᐅᒫ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ? ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐐᓐ ᐅᑮᐐᐅᑖᐱᓈᓯᐙᐙᓐ᙮ 4 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᒡ ᒋᓴᔅ: ᐊᐎᔭ ᐅᑎᐹᒋᒧ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᐅᒪᒉᓂᒥᑰᐞ ᐅᐐᒋᐅᒌᒫᑲᓇᐞ ᐁᑕ, ᑲᔦ ᐅᑎᓇᐌᒫᑲᓇᐞ, ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑲᔦ ᑳᐐᒋᔭᔮᒥᑯᒡ᙮ ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑎᔥᐯᓂᒥᑰᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 5 ᑳᐐᓐ ᐃᐃᒫ ᐅᑮ ᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᑭᒋᐊᓄᑮᐎᓐ ᒋᑑᑕᕽ, ᒦ ᐁᑕ ᒋᒥᒋ ᐃᔑᓂᒌᓂᒡ ᐸᑮ ᐊᐎᔭᐞ ᐁᐋᑯᓯᓂᒡ, ᐁᑮᒥᓄᐊᔮᐋᒡ᙮ 6 ᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒻ ᐃᑕᔥ ᐊᐎᔭᓐ ᐁᑮ ᑌᐺᔦᓂᒥᑯᓯᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑮᐸᐹᐃᔖ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓇᐌᓴᓐ ᐁᑮ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ᙮ 7 ᐅᑮᐊᑐᒫᐞ ᐃᐃ ᑳᒥᑖᔑᓃᔑᓂᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐁᑮᒫᒋᓂᔕᐙᒡ ᐁᑮᓀᓃᔑᓂᒡ, ᐁᑮᐃᓈᑯᓈᒡ ᒋᔖᑰᒋᐋᓂᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ᙮ 8 ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐃᑕᔥ: ᑫᑯ ᑫᑰᓐ ᐱᒥᐎᑑᑫᒃ ᐁᒫᒑᔦᒃ, ᒦ ᐁᑕ ᓴᑲᐅᓇᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐸᑴᔑᑲᓐ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐸᑯᓭᒋᑫᐎᐲᓇᐃᑲᓐ᙮ 9 ᑭᑲ ᑭᑲᑭᓯᓀᒻ ᐃᑕᔥ᙮ ᑫᑯ ᑕᔥ ᓃᔗᑭᑯᓇᔦᑫᒃ᙮ ᐁᔑᐅᔦᒃ ᐁᑕ ᑯ ᐃᔑ ᒫᒑᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 10 ᒦ ᐅ ᑲᔦ ᑳᐃᓈᒡ: ᐃᐃᒫ ᑫᐃᔑ ᑮᔫᑌᔦᒃ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ, ᒦᐃᒫ ᐯᔑᑾᓐ ᐊᔮᒃ ᐲᓂᔥ ᐃᐃᒫ ᒋᐅᒋ ᒫᒑᔦᒃ ᐆᑌᓈᕽ᙮ 11 ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᑯᒋ ᐊᓂ ᑕᑯᔑᓀᒃ ᐅᑖᐱᓂᑰᓯᐌᒃ, ᓀᐱᒋᐱᓯᑖᑰᓯᐌᒃ, ᐃᑯᒋ ᐃᒫ ᐅᒋ ᐃᔖᒃ᙮ ᐹᐹᐎᓯᑌᔑᒨᓄᒃ ᒋᐅᒋ ᑭᑫᑕᒧᐙᒡ ᐁᐗᓂᑑᑕᒧᐙᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 12 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒑᐙᒡ ᐃᑭ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ, ᐁᑮᐃᔑ ᑲᑮᑴᐙᒡ, ᐃᐃ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᒋᑴᑳᑎᓯᓂᒡ᙮ 13 ᒦᑕᔥ ᓃᐱᐗᐞ ᐅᑮ ᓵᑭᒋᓂᔕᐊᒪᐙᐙᐞ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᐊᐎᔭᐞ, ᐁᑮ ᐴᓯᓈᐙᒡ ᑲᔦ ᓃᐱᐗᐞ ᑳᐋᑯᓯᓂᒡ ᐁᑮᒥᓄᐊᔮᐋᐙᒡ᙮ 14 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐁᕒᐊᑦ ᑭᒋᐅᑭᒫ ᐅᑮᓅᑖᓐ ᐁᐸᐹᒥᒥᒥᓐᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᐋᓂᓐᑦ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᒦ ᓇᑾᓇ ᐗᐊ ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ ᐁᑮ ᑮᐌᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ ᒦ ᒫᐐᓐ ᐃᐃᒫ ᐌᑎᓇᒧᑴᓐ ᒋᒫᒪᑲᒋᒋᑫᒡ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 15 ᐋᓂᓐᑦ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᒦ ᐗᐊ ᐃᓬᐋᐃᒐ ᙮ ᐋᓂᓐᑦ ᑲᔦ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᒦ ᐗᐊ ᐯᔑᒃ ᐅᑎᐹᒋᒧ ᐯᔑᑾᓐ ᐁᐃᔑᓈᑯᓯᒡ ᐃᑭ ᐌᔥᑲᒡ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᐙᑯᐸᓀᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 16 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᓅᑕᕽ ᐊᐊᐌ ᐁᕒᐊᑦ, ᑮᐃᑭᑑ: ᒦ ᐗᐊ ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ ᑳᑮ ᑮᔥᑭᑴᑕᐗᒃ᙮ ᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯ ᑫᒋᓈᒡ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ 17 ᐐᓐ ᐋᓃᔥ ᐁᕒᐊᑦ ᑮᐊᓅᑮᐸᓐ ᒋᑌᐱᐱᓂᒥᓐᒡ ᐃᓂ ᒞᓇᓐ ᑲᔦ ᒋᑕᔑᒪᒫᒋᑾᐱᓱᓂᒡ ᑭᐹᑾᐅᑏᐎᑲᒥᑯᕽ ᒋᐊᔮᓂᒡ᙮ ᒦ ᓴ ᐅᐌ ᑳᑮᐅᒋ ᐃᔑᒋᑫᒡ ᐁᕒᐊᑦ, ᒋᒥᓉᑕᒥᓂᒡ ᐃᑴᐗᓐ ᐃᕒᐆᑎᔭᔅ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ᙮ ᐋᓃᔥ ᒣᒀ ᐅᑮᐐᑎᑫᒫᓐ᙮ ᐗᐊ ᑕᔥ ᐃᑴ ᐋᔕ ᑮᐅᓈᐯᒥ ᐃᓂ ᐱᓬᐊᐴᓐ, ᒦᐗᓐ ᐃᓂ ᐐᒋᑭᐌᔭᓐ ᐊᐊ ᐁᕒᐊᑦ᙮ 18 ᒞᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐸᓃᓐ ᐃᓂ ᐁᕒᐊᑕᓐ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇᑌᓯᓅᓐ ᑮᒋᑭᐌ ᐅᐐᑎᑫᒫᑲᓇᓐ ᒋᐐᒋᔭᔮᒪᑎᐸᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 19 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐃᑴ, ᒦ ᐊᐌ ᐃᕒᐆᑎᔭᔅ, ᐅᑮᐅᒋ ᓂᔥᑫᓂᒫᓐ ᐁᑮᐐᓂᓵᒡ ᐃᓂ ᒞᓇᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᔥᑭᑑᓰᓐ᙮ 20 ᐊᐊᐌ ᐋᓃᔥ ᐁᕒᐊᑦ ᐅᑮ ᑯᓵᓐ ᐃᓂ ᒞᓇᓐ, ᐁᑮ ᑭᑫᓂᒫᒡ ᑾᔭᒃ ᐁᐃᔑᐌᐱᓯᓂᒡ, ᑲᔦ ᐁᐅᓇᑭᒥᑯᓂᒡ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᒦᐃ ᑳᐃᔑ ᑲᓇᐌᓂᒫᒡ᙮ ᐅᑮᒥᓄᑕᐙᓐ ᐃᓂ ᒞᓇᓐ ᐁᐱᓯᑕᐙᒡ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐃᑯ ᐁᓅᑕᐙᒡ, ᑮᒥᑯᔥᑳᑌᑕᒻ᙮ 21 ᐃᑯᑎᕽ ᐃᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᑲᔥᑭᒋᑳᑌᓂ ᐃᐌ ᑳᒥᓴᐌᑕᕽ ᐊᐊ ᐃᑴ᙮ ᐃᑯᑎᕽ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᐁᕒᐊᑦ ᑮᐐᑾᑫ ᐁᑎᐱᔥᑲᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᑮᐐᑾᒫᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᓃᑳᓀᑖᑯᓯᓂᒡ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᕽ, ᑲᔦ ᔑᒫᑲᓂᔒᐎᑭᒫᐞ, ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓀᑖᑯᓯᓂᒡ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᐊᑮᕽ ᙮ 22 ᐃᕒᐆᑎᔭᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑖᓂᓴᓐ ᑮᐱ ᐲᑎᑫᐗᓐ ᐁᑮᓃᒥᑕᐙᓂᒡ, ᐁᑮᒥᓉᑕᒥᐋᓂᒡ ᐃᓂ ᐁᕒᐊᑕᓐ, ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑲᔦ ᑳᑮᐐᑾᒥᒥᓐᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐊᐊ ᐁᕒᐊᑦ ᐃᓂ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴᓐ: ᐌᑯᓀᓐ ᐃᑯ ᒣᓴᐌᑕᒪᓐ ᑲᑴᒋᒥᔑᓐ, ᑭᑲ ᒦᓂᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 23 ᔑᑾ ᑕᔥ ᑮᑭᒋᐊᔓᑕᒫᑫ, ᐁᑮᐊᐱᒧᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ: ᐌᑯᓀᓐ ᐃᑯ ᑫᑲᑴᒋᒥᔭᓐ ᑭᑲ ᒦᓂᓐ, ᐃᐴᔥᑫ ᑲᑴᒋᒥᔭᓐ ᐋᐱᑕ ᑳᑎᐯᑕᒫᓐ ᑭᑲ ᒦᓂᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 24 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓵᑲᐊᕽ ᐊᐊ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴ, ᐁᑮᐊᐎ ᑲᓅᓈᒡ ᐃᓂ ᐅᒫᒫᓐ: ᐌᑯᓀᓐ ᑫᑲᑴᒋᒪᒃ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ ᐅᑎᒀᓐ, ᒦᐃᐌᓂ ᑲᑴᑗᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 25 ᒦᑕᔥ ᐌᔩᑉ ᑳᐃᔑ ᓈᓯᑲᐙᒡ ᐃᓂ ᑭᒋᐅᑭᒫᓐ ᐁᐃᓈᒡ: ᔐᒫᒃ ᓂᓇᑕᐌᑖᓐ ᐃᐃ ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ ᐅᑎᒀᓐ ᑭᒋᐅᓈᑲᓂᕽ ᒋᐊᑌᓂᒃ, ᒋᒦᔑᔭᓐ, ᑮᐃᑭᑐ ᐊᐊ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴ᙮ 26 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑭᒋ ᒥᒋᓇᐌᓯᒡ ᐊᐊ ᑭᒋᐅᑭᒫ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᓀᑕᓰ ᒋᐋᓉᑕᐙᒡ, ᐁᑮ ᑭᒋᐊᔓᑕᒪᐙᒡ ᐁᑮᓅᑖᑯᒡ ᑲᑭᓇ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᑮᐐᑾᒫᒡ᙮ 27 ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐅᑮᐊᑐᒫᓐ ᔑᒫᑲᓂᔕᓐ ᐁᑮᐊᓅᓈᒡ ᒋᐲᑑᓂᒡ ᐃᐃ ᒞᓇᓐ ᐅᑎᒀᓂᓂ᙮ ᒦᑕᔥ ᔐᒫᒃ ᑳᐃᔑ ᐃᔖᓂᒡ ᐌᑎ ᑭᐹᑾᐅᑏᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᑮᐊᐎ ᑮᔥᑭᑴᑕᐙᓂᒡ᙮ 28 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐲᑑᓂᒡ ᐃᐃ ᐅᑎᒀᓂᒫ ᐅᓈᑲᓂᕽ, ᐁᑮᒦᓈᓂᒡ ᐃᓂ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴᓐ᙮ ᒦᐃ ᑳᐃᔑ ᒦᓈᒡ ᐅᒫᒫᓐ ᐃᐃ ᐅᑎᒀᓂᒫ, ᐊᐊ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴ᙮ 29 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᓅᑕᒥᓂᒡ ᐃᐃ ᒞᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑲᒥᓂ ᐃᐃ ᐐᔭᐤ, ᐁᑮᓂᑾᐊᒥᓂᒡ᙮ 30 ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᒫᒋᓂᔕᐙᐸᓐ ᑮᐱ ᐃᔑᑮᐌᐗᐞ ᐃᐃᒫ ᐁᔑ ᐊᔮᒡ, ᐁᑮᐱ ᐐᑕᒫᑯᒡ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑳᐸᐹᐃᔑᒋᑫᓂᒡ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᑳᐸᐹᐃᔑᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ᙮ 31 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᐊᐯᔪᒃ, ᐃᑯᒋ ᐃᔖᑖ ᑮᓀᑕᐎᓐᑦ ᓂᔑᑫᐊᔭᐄ ᒋᐊᔮᔭᕽ ᐱᓇᒫ ᒋᐊᓉᐱᔦᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᐋᓃᔥ ᓃᐱᐗᐞ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑯᐙᐞ ᑲᔦ ᑮᐊᓂ ᒫᒫᒑᐗᐞ, ᐁᑮᐃᔑ ᐅᒑᓂᒪᑲᒥᑭᓯᐙᒡ ᒋᓴᔅ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ ᐊᐴᔥᑫ ᑳᐐᓐ ᑮᑕᐎᓭᓰᐗᒃ ᒋᐐᓯᓂᐙᒡ᙮ 32 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᒌᒫᓂᕽ ᑳᐃᔑ ᒫᒌᐅᐙᒡ ᐌᑎ ᓂᔑᑫᐊᔭᐄᕽ ᐁᐐᐃᔖᐙᒡ ᐐᓀᑕᐙ᙮ 33 ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐙᐸᒥᑯᐙᐞ ᐁᐊᓂ ᒫᑾᑯᒧᐙᒡ, ᐁᑮ ᑭᑫᓂᒥᑯᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᓂ ᐃᔑ ᐱᒫᔕᑳᒣᐸᐃᑎᓂᒡ ᐁᑮᐋᓯᑳᑯᐙᑦ ᐁᑮᐅᒌᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᑲᑭᓇ ᐆᑌᓈᕽ᙮ 34 ᐊᐲ ᐁᐱᒥᔕᑳᒡ ᐋᔕ ᐅᑮᐙᐸᒫᐞ ᒋᓴᔅ ᐁᐹᑌᓄᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᐱᒫᐗᒋᐃᑎᓂᒡ᙮ ᐅᑮ ᑭᑎᒫᑫᓂᒫᐞ ᐁᐃᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᒫᓇᒑᓂᔑᕽ ᐁᑳ ᐊᐎᔭ ᐁᑲᓇᐌᓂᒥᑯᓯᓂᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒌ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᒡ ᓃᐱᐗᐞ ᑫᑰᓐ᙮ 35 ᐋᔕ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐅᓈᑯᔑᓂᓂᒃ ᐅᑮᐱ ᑲᓅᓂᑰᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐱᑾᒐᔭᐄ ᐅᐅᒫ, ᐋᔕ ᑕᔥ ᓈᒋᐅᓈᑯᔑᓐ᙮ 36 ᑕᑲ ᒫᒌᓂᔕᐅ ᐌᑎ ᐁᔑ ᐯᔓᐗᑭᓐ ᐊᔮᐎᓇᓐ ᑲᔦ ᐆᑌᓇᐌᓴᓐ, ᒋᐐᐊᑖᐌᐙᒡ ᑫᒦᒋᐙᒡ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 37 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᑮᓇᐙ ᑯ ᒦᓂᑰᒃ ᑫᒦᒋᐙᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᐅᐅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᑰᐞ: ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᑫᔑ ᐊᑖᐌᔮᑭᐸᓐ ᐊᐊ ᒥᓂᒃ ᐸᑴᔑᑲᓐ ᒋᐊᔕᒪᑭᑣ? ᐃᑯᑣᓱᑮᓯᔅ ᐊᐗᔑᒣ ᑖᑮᐊᓄᑮ ᐊᐎᔭ ᐃᓂ ᒥᓂᒃ ᒋᑲᔥᑭᐋᐸᓐ ᔔᓂᔮᓐ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 38 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᐊᐎ ᐙᐸᒥᑰᒃ ᐋᓃᓐ ᑕᔂᑎᒃ ᐸᑴᔑᑲᓐ ᐁᔮᐌᒃ, ᐃᑭᑐ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᑭᑫᓂᒫᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᒥᓂᒃ ᐁᔮᐙᐙᒡ ᐅᑮᐱ ᐃᓈᐙᓐ: ᓈᓇᓐ ᐊᔮᐗᒃ, ᔑᑾ ᓃᔑᓐ 2 ᑭᓅᔐᒃ, ᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 39 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ ᑲᑭᓇ ᒋᐊᔫᑾᐱᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐁᔑ ᒥᓋᔥᑯᓯᐗᓂᓂᒃ᙮ 40 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᔫᑾᐱᓂᒡ, ᐋᓂᓐᑦ ᓀᓂᑯᑣᒃ, ᐋᓂᓐᑦ ᓀᓈᓂᒥᑕᓇ ᐁᑮ ᑌᑕᓱᐱᐙᒡ᙮ 41 ᐊᐊ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᐞ ᐃᐃ ᓈᓇᓐ ᐸᑴᔑᑲᓇᐞ ᑲᔦ ᐃᐃ ᓃᔑᓐ ᑭᓅᔐᐞ᙮ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᓈᐱ, ᐁᑮᓇᓈᑯᒧᒡ, ᐁᑮ ᐸᐸᑴᐱᓈᒡ ᐸᑴᔑᑲᓇᐞ, ᐁᑮᓀᓈᐎᓇᒪᐙᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᒋᒫᒫᑕᐆᑮᓂᒡ᙮ ᑲᔦ ᑯ ᐃ ᓃᔑᓐ ᑭᓅᔐᐞ ᐅᑮᓀᓇᐎᓇᒪᐙᐞ ᒋᒫᒫᑕᐆᓂᒥᓐᒡ ᐁᑕᔑᓂᒡ᙮ 42 ᒦᔥ ᐃᐃ ᑲᑭᓇ ᑳᐅᒋ ᑌᐐᓯᓂᓂᒡ᙮ 43 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᐹ ᒫᐗᑑᓇᒧᐙᒡ ᐃᔥᑾᒋᑲᓇᓐ ᐃᑭᐌ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ, ᐸᑫᔑᑲᓇᐞ ᑲᔦ ᑭᓅᔐᐞ᙮ ᒥᑖᔑᓃᔑᓐ ᐐᑯᐲᒪᑲᑰᓐ ᑮᒨᔥᑭᓀᓂᐗᓐ᙮ 44 ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᑮᐐᓯᓂᐙᒡ, ᓈᓂᕽ ᒥᑖᔂᒃ 5,000 ᑮᑕᔑᐗᒃ ᐃᑭ ᐃᓂᓂᐗᒃ᙮ 45 ᒦᔥ ᐃᐃ ᔐᒫᒃ ᑳᐃᔑ ᑲᓅᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐊᐌ ᒋᓴᔅ: ᒦᐃ ᑮᓇᐙ ᐊᓂ ᐃᔑᒫᒌᐅᒃ᙮ ᐌᑎ ᐊᑳᒥᕽ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ ᐊᓂ ᐃᔑᒥᔕᑳᒃ ᐯᓭᑕ ᑳᐃᔑᓂᑳᑌᒃ᙮ ᐹᓂᒫ ᑲᔦ ᓃᓐ ᓂᑲᐱ ᐃᔑ ᑕᑯᔑᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᐊᑲᐌ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᐃᓂ ᑳᒫᒪᐌᓄᓂᒡ ᒋᐊᓂ ᑮᐌᓂᒡ᙮ 46 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐴᔔᐋᒡ, ᐐᓀᑕ ᑮᐃᔖ ᐁᐱᑾᑎᓈᓂᒃ ᐁᑮᐊᐎ ᐊᓇᒥᐋᒡ᙮ 47 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᓂᒥᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᐋᔕ ᒥᔕᐗᑳᒻ ᑮᐊᔮᐗᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐃᐃᒫ ᒌᒫᓂᕽ᙮ ᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᒋᓴᔅ ᓂᔑᑫ ᑮᐊᔮ ᒥᑕᑲᒥᒃ᙮ 48 ᐅᑮᐙᐸᒫᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᑮᐅᒑᓂᒪᐅᑯᓂᒡ ᐁᑲᑴ ᐊᔐᐳᔦᓂᒡ ᐁᐅᒋᔥᑲᐗᐊᒥᓂᒡ᙮ ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᐊᐲ ᐹᑖᐸᓂᓂᒃ ᐅᑮᓈᓯᑲᐙᐞ, ᐁᑮ ᐱᒧᓭᒡ ᐗᑭᒋᐲᒃ ᐁᑮᐐᐊᓂ ᒪᔮᔥᑲᐙᒡ᙮ 49 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐙᐸᒫᐙᒡ ᐁᐗᑭᒋᐲᑭᓇᒥᓂᒡ, ᒌᐸᔾ ᒫᐐᓐ ᐊᐊᐌ, ᑮᐃᓀᑕᒨᒃ, ᐁᑮ ᔖᑯᐌᐙᒡ᙮ 50 ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᐅᑮᐙᐸᒫᐙᓐ, ᑳᑮᐅᒋ ᓭᑭᓯᐙᒡ᙮ ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓅᓂᑯᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ: ᒪᔥᑲᐎᑌᐁᒃ! ᐅᑮᐃᑯᐙᓐ᙮ ᓃᓐ ᐅᔕ! ᑫᑯ ᓭᑭᓯᑫᒃ, ᐅᑮᐃᑯᐙᓐ᙮ 51 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐴᓯᓄᑖᑯᐙᒡ᙮ ᒦ ᑳᐃᔑ ᑭᐱᑖᓂᒪᒃ᙮ ᐐᑫ ᑕᔥ ᑮᑸᓇᐎ ᐃᓀᑕᒨᒃ᙮ 52 ᑳᐐᓐ ᐋᓃᔥ ᒪᔑ ᐅᑮᓂᓯᑖᐌᑕᓰᓈᐙ ᐃᐌ ᑳᑑᒋᑲᓂᐎᓂᒡ ᐸᑴᔑᑲᓇᐞ, ᐅᓵᒻ ᐁᑮ ᐯᑌᑕᒧᐙᒡ᙮ 53 ᒦ ᓴ ᑳᐃᔑ ᐋᔕᐗᐊᒧᐙᒡ, ᐁᑮᐃᔑ ᒥᔕᑳᐙᒡ ᐊᑮᕽ ᑫᓀᓴᕒᐃᑦ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᒃ, ᐁᑮ ᑭᒋᐙᑾᐱᑑᐙᒡ ᐅᒌᒫᓂᐙ᙮ 54 ᐱᒌᓇᒃ ᐃᑯ ᐁᑲᐹᐙᒡ ᐅᑮᓂᓯᑖᐎᓈᑰᐞ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 55 ᒥᓯᐌ ᐊᔮᐎᓂᕽ ᐊᐎᔭᒃ ᐅᑮ ᐸᐹ ᐃᔑ ᓈᒋᐸᐋᐙᐞ ᐅᑖᑯᓰᐞ ᐁᐱ ᐃᔑᐎᓈᐙᒡ ᐅᑕᐱᔑᒧᓂᓃᕽ ᐁᐱᒥᔑᓂᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐁᓅᑕᒧᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐊᔮᓂᒡ᙮ 56 ᒦᑕᔥ ᐋᑎ ᑯ ᑳᐃᔖᒡ ᒋᓴᔅ, ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ ᑲᔦ ᑭᒋᐆᑌᓈᕽ, ᑲᔦ ᐅᐱᒣᔭᐄ, ᐅᑮᐃᔑ ᐱᒥᔑᒫᐙᐞ ᐅᑖᑯᓰᐞ ᐃᐃᒫ ᐁᑕᔑ ᐊᑖᐌᕽ᙮ ᔑᑾ ᑕᔥ ᐅᑮ ᐸᑯᓭᓂᒫᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ: ᑕᑲ ᐅᑲ ᒥᒋᓵᒥᓈᓈᐙ ᐗᓇᑴᒃ ᑭᑭᑭᔥᑭᑲᓂᕽ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ ᐊᐌᓀᓇᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᑳᓵᒥᓇᕽ ᐗᐐᑫ ᑮᒥᓄᐊᔮᐗᒃ᙮

ᒫᕒᒃ 7

1 ᐃᑯᑎᕽ ᐃᑕᔥ ᐁᑮᔑᑲᒃ ᐅᑮᐱ ᐅᑎᓯᑰᐞ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᐯᕒᐊᓰᐎᓂᓂᐗᐞ ᑲᔦ ᐋᓂᓐᑦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐁᑮᐱ ᐅᒌᓂᒡ᙮ 2 ᐅᑮᐙᐸᒫᓂ ᐋᓂᓐᑦ ᐃᐃ ᒋᓴᔅ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᑮᐐᓯᓂᓂᒡ ᐁᑳ ᐁᐯᑭᓂᒌᓯᓂᒃ, ᐁᑳ ᐊᑲᐌ ᐁᑮᐃᔑ ᑭᓰᓂᒌᓯᓂᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᐃᔑᑣᐙᒡ ᐃᑭ ᐯᕒᐊᓰᐎᓂᓂᐗᒃ᙮ 3 ᐃᑭ ᐋᓃᔥ ᐯᕒᐊᓰᐎᓂᓂᐗᒃ ᑲᔦ ᐃᑭ ᒎᐗᒃ ᑲᑭᓇ ᑳᐐᓐ ᐐᓯᓂᓰᐗᒃ ᐁᑳ ᒪᔑ ᐌᐌᓂ ᐁᑭᓰᓂᒌᓯᒀ, ᐁᐃᔑ ᑲᓇᐌᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ ᐋᔮᓂᑫ ᑭᑭᓄᐊᒫᑎᐙᒡ ᐃᑭ ᒣᐎᔕ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᐙᑯᐸᓀᓐ᙮ 4 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐃᑯ ᐃᐃᒫ ᑳᐱᐅᒋ ᑕᑯᔑᓄᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐊᑖᐌᐎᑲᒥᑯᕽ, ᑳ ᒪᔑ ᐐᓯᓂᓰᐗᒃ, ᐱᓇᒫᔥ ᒋᑭᓰᔮᐹᐗᓂᑎᓱᐙᒡ᙮ ᓃᐱᐗᐞ ᑲᔦ ᑫᑰᓇᓐ ᑳᐅᑖᐱᓇᒧᐙᒡ ᒋᑲᓇᐌᑕᒧᐙᒡ, ᐅᐌ ᑖᐱᔥᑰ ᐌᐌᓂ ᒋᑭᓰᓯᐸᑑᐙᒡ ᒥᓂᒀᑲᓇᓐ, ᐊᑑᐹᓇᓐ, ᐅᓵᐙᐱᑯᓈᑲᓇᓐ, ᓃᐯᐎᓈᑰᓐ ᑲᔦ᙮ 5 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᐙᒡ ᐃᑭ ᐯᕒᐊᓰᐎᓂᓂᐗᒃ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ: ᐌᑯᓀᔥ ᑳᐅᒋ ᐃᔑᒋᑫᓯᒀ ᐃᑭ ᑭᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐃᐃᐌ ᑳᑮᐋᓂᑫᑲᑲᓅᓂᒥᓇᒀ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᒣᐎᔕ ᑳᐱᒫᑎᓯᓂᑯᐸᓀᓐ, ᒦ ᑯ ᑭᑭ ᐐᓂᓂᓐᒡ ᐁᐃᔑᐐᓯᓂᐙᒡ? ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 6 ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ: ᑮᓇᐙ ᐅᒥᓍᑎᓰᔑᑑᒃ! ᑾᔭᒃ ᑭᑮ ᑎᐹᒋᒥᑯᐙ ᐊᐌ ᐋᐃᓭᔭ ᐁᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᒦ ᓴ ᐅ ᑳᐃᔑᐲᐊᕽ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐃᑭᑐ: ᐗᑭᒐᔭᐄ ᓂᑖᓇ ᐊᐲᒋᒥᓄᑕᔑᒥᑰᒃ ᐅᑯ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᐅᑌᐃᐙᕽ ᐃᑕᔥ ᓂᓈᐙᐸᒥᑰᒃ᙮ 7 ᐊᓂᔖ ᓂᑕᓇᒥᐁᑖᑰᒃ, ᐋᓃᔥ ᐃᔑᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐗᒃ ᐃᓂᓃᓈᕽ ᐁᐅᒌᒪᑲᓂᓂᑭᓐ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓇᓐ, ᑖᐱᔥᑰ ᐁᐋᐗᓂᓂᑭᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓇᓐ, ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ᙮ 8 ᒦᐃ ᑮᓇᐙ ᑯ ᑭᑖᓇᐌᑖᓈᐙ ᐃᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᓈᑯᓂᑫᐎᓐ᙮ ᒣᔥᑾᒡ ᑭᑲᓇᐌᑖᓈᐙᓐ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐅᑖᓂᑫ ᑭᑭᓄᐊᒫᑎᐎᓂᐙᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 9 ᔑᑾ ᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᐃᑭᑐ: ᒫᒪᑳᒡ ᑭᑎᔑᒋᑫᒻ! ᐌᐌᓂ ᐁᐋᓇᐌᑕᒣᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᓈᑯᓂᑫᐎᓐ, ᓇᐗᒡ ᐁᐐ ᑲᓇᐌᑕᒫᑎᓱᔦᒃ ᑮᓇᐙ ᑭᑖᓂᑫ ᑭᑭᓄᐊᒫᑎᐎᓂᐙᓐ! 10 ᒨᓯᔅ ᐋᓃᔥ ᐅᐅ ᑮᐃᓈᑯᓂᑫ: ᑭᑲ ᑭᒋ ᐃᓀᓂᒫ ᑭᑌᑌ ᑲᔦ ᑭᒫᒫ᙮ ᐅᐅᐌ ᑲᔦ ᑮᐃᑭᑐ: ᐊᐌᓀᓐ ᑫᐃᓈᒡ ᐅᑌᑌᓐ ᑯᒫ ᑲᔦ ᐅᒫᒫᓐ: ᑭᓇᑕᐌᓂᒥᓐ ᒋᒫᔑᓭᔭᓐ ᐃᓈᒡ, ᑫᒋᓈᒡ ᒋᓂᓵᑲᓂᐎᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 11 ᑮᓇᐙᔥ ᐐᓐ ᑭᑎᑭᑐᒻ: ᐃᓂᓂ ᐅᑲ ᐃᓈᓐ ᐅᑌᑌᓐ ᑯᒫ ᑲᔦ ᐅᒫᒫᓐ: ᐅᐅᐌ ᑳᐐᒦᓂᓇᑰᑭᐸᓐ ᒋᐐᒋᐃᑯᔦᑭᐸᓐ, ᒦ ᐅᐌ ᒀᕒᐹᓐ, ᐅᑲ ᐃᓈᓐ᙮ ᒦ ᐅᐌ ᑳᐃᒋᑳᑌᒃ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑎᐯᑕᕽ᙮ 12 ᒦᑕᔥ ᐅᐌ ᓇᑫ ᐁᔑ ᑭᐱᑎᓀᒃ ᐊᐎᔭ ᐁᑳ ᒋᐐᒋᐋᓯᒃ ᐃᓂ ᐅᑌᑌᓐ ᑲᔦ ᐅᒫᒫᓐ᙮ 13 ᐋᓃᔥ ᒦᐃᐌ ᑳᐅᒋ ᐋᓂᓯᑑᔦᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᑭᑐᐎᓐ, ᑮᓇᐙ ᑯ ᐁᑭᑭᓄᐊᒫᑫᔦᒃ ᑭᑖᓂᑫ ᑭᑭᓄᐊᒫᑎᐎᓂᐙ᙮ ᓃᐱᐗᐞ ᐅᐌ ᑎᓄ ᑫᔮᐱ ᑭᑎᔑᒋᑫᒻ, ᑮᐃᑭᑐ ᒋᓴᔅ᙮ 14 ᒦᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᑳᐃᔑ ᐊᑐᒫᒡ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᑳᒫᒪᐌᓄᓂᒡ, ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐱᓯᑕᐎᔑᒃ ᑲᑭᓇ ᐁᑕᔑᔦᒃ! ᑲᑴᓂᓯᑐᑕᐎᔑᒃ ᐙᐃᓂᓇᑰᒃ᙮ 15 ᑳᐐᓐ ᐅᒋ ᐐᓈᑎᓯᓰ ᐊᐎᔭ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᒦᒋᒡ᙮ ᐃᓇᔥᑫ ᒦᐃᐌ ᐅᑎᓀᑕᒧᐎᓐ ᑲᔦ ᐅᑑᑕᒧᐎᓐ ᑳᐅᒋ ᐐᓈᑎᓯᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 17 ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᑮᓇᑲᓈᒡ ᒋᓴᔅ ᐅᐅ ᑳᐅᑴᓄᓂᒡ, ᐁᑮ ᐱᐲᑎᑫᒡ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ, ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒥᑰᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐋᓃᔥ ᐁᒋᑳᑌᒃ ᐅᐅ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓐ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 18 ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐃᑕᔥ: ᑳ ᒪᔑ ᑫᑮᓇᐙ ᑭᓂᓯᑐᑕᓰᒻ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᒪᔑ ᑭᑭᑫᑕᓰᒻ? ᐃᐃ ᒦᒋᒻ ᐗᑭᒐᔭᐄ ᐁᐅᒌᒪᑲᒃ, ᐊᐲ ᒦᒋᒡ ᐊᐎᔭ, ᑳᐐᓐ ᐅᑖ ᐐᓈᒋᐃᑯᓰᓐ᙮ 19 ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᐃᔖᒪᑲᓯᓂᓂ ᐃᐃ ᒦᒋᒻ ᐃᐃᒫ ᑳᐅᒋ ᓈᓈᑲᑕᐌᑕᕽ, ᐃᐃᒫᔥ ᐐᓐ ᐅᒥᓴᑖᕽ ᐃᔖᒪᑲᓂᓂ᙮ ᒦᐃᒫ ᐁᓂᐅᒋ ᓵᑲᐊᒨᒪᑲᓂᓂᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᒦ ᐅᐌ ᑳᐃᑕᕽ ᒋᓴᔅ, ᑲᑭᓇ ᑯ ᑎᓄ ᒦᒋᒻ ᐁᐯᑫᑖᑾᓂᓂᒃ᙮ 20 ᔑᑾ ᑮᐊᓂ ᐃᑭᑐ: ᐃᐃᐌ ᑳᐃᓀᑕᕽ ᒦᓇ ᑳᑑᑕᕽ ᐊᐎᔭ, ᒦᐃᐌ ᑳᐅᒋ ᐐᓈᑎᓯᒡ᙮ 21 ᒦ ᐋᓃᔥ ᐃᐃᒫ ᐌᒋ ᓈᑲᑕᐌᑕᒥᕽ ᐌᒌᒪᑲᓂᓂᑭᓐ ᐅᒪᒋ ᐃᓀᑕᒧᐎᓂᐙᓐ ᐊᐎᔭᒃ᙮ ᒦ ᐅᐌ ᑳᐅᒋ ᒪᒋᑑᑕᒧᐙᒡ᙮ ᐱᔑᒀᑎᓯᐗᒃ, ᑭᒨᑎᔥᑭᐗᒃ, ᓂᔑᐌᐗᒃ, ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᐐᑎᑫᒫᑲᓂᓂ ᐅᐱᒣᑕᒪᐙᐙᐞ᙮ 22 ᔑᑾ ᐅᒥᓴᐌᑕᒪᐙᐙᐞ ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭᐞ ᐅᑕᔭᐄᒥᓂ, ᔑᑾ ᐊᓅᒋᑯ ᐃᔑᒋᑫᐗᒃ᙮ ᐗᔦᔑᑫᐗᒃ, ᐊᓅᒋᑯ ᐅᒥᓉᑖᓈᐙ, ᐅᑌᑕᒨᒃ, ᑕᔑᒥᐌᐗᒃ, ᐃᔥᐯᓂᑎᓱᐗᒃ, ᑲᑮᐹᑎᓯᐗᒃ᙮ 23 ᒦᐗᓄᓄ ᑲᑭᓇ ᐌᒌᒪᑲᑭᓐ ᐌᒋ ᓈᑲᑕᐌᑕᕽ ᐊᐎᔭ᙮ ᒦᐃ ᑳᐅᒋ ᐐᓀᑖᑯᓯᒡ ᐃᓂᓂ, ᑮᐃᑭᑐ ᒋᓴᔅ᙮ 24 ᑮᐊᓂᐅᒋ ᒫᒑ ᒋᓴᔅ, ᐌᑎ ᓇᑫ ᐁᐊᓂ ᐃᔖᒡ ᐊᔮᐎᓂᕽ, ᐯᔓ ᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᐆᑌᓇᐗᓂᓂᒃ, ᑕᔭᕒ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ ᐆᑌᓇ᙮ ᒦᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᐲᑎᑫ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ, ᐁᑮᐃᓀᑕᕽ ᐁᑳ ᐊᐎᔭᓐ ᒋᑭᑫᓂᒥᑯᓯᒃ ᐃᐃᒫ ᐁᐊᔮᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᑮᒨᒋ ᐊᔮᒡ᙮ 25 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐊᔮ ᐃᑴ, ᐁᑮ ᑭᑭᔥᑲᐙᓂᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ ᐅᑖᓂᓭᓴᓐ᙮ ᔐᒫᒃ ᐁᓅᑕᕽ ᐊᐊ ᐃᑴ ᐃᐃᒫ ᐁᐊᔮᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᑮᐱ ᐃᔑ ᐊᓂᒥᑯᐸᓂᐅ ᐁᔑ ᓯᑌᑳᐸᐎᓂᒡ᙮ 26 ᑳᐐᓐ ᒎ ᐊᑮᕽ ᑮᐅᒌᓰ ᐊᐊ ᐃᑴ, ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᑮᐊᔨᑖ ᐱᓃᔑᔭ ᐊᑮᕽ ᓰᕒᐃᔭ ᐊᑮᕽ ᑳᐅᒋ ᑎᐯᑖᑾᓂᓂᒃ᙮ ᐅᑮ ᐸᑯᓭᓂᒫᓐ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᐃᑯᒋ ᒋᐅᒋ ᒫᒌᓂᔕᐙᓂᒡ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ ᑳᑭᑭᔥᑲᐙᓂᒡ ᐅᑖᓂᓭᓴᓐ᙮ 27 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ: ᑳᐐᓐ ᑾᔭᑯᒋᑫᓈᓂᐗᓯᓅᓐ ᒋᐅᑖᐱᓇᒪᐎᑣᐸᓐ ᐃᑭ ᐊᐱᓅᒌᔕᒃ ᐅᒦᒋᒥᒥᐙ ᒋᐊᔕᒥᑣᐸᓐ ᐃᑭ ᐊᓂᒨᓴᒃ᙮ ᐊᑲᐌ ᓂᑕᒻ ᑕᔭᔕᒫᐗᒃ ᐃᑭ ᐊᐱᓅᒌᔕᒃ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 28 ᐅᑮᓇᑴᑖᑰᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ: ᑭᑌᐺ, ᐊᐴᔥᑫᔥ ᐐᓇᐙ ᐊᓂᒨᓴᒃ ᐅᒦᒋᓈᐙ ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ ᑳᐲᐗᑕᒥᓂᒡ ᔒᐹᐐᓯᓂᐎᓈᑎᒃ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 29 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᒋᓴᔅ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ: ᐱᓵᓐ ᐊᓂᑮᐌᓐ, ᐅᒋ ᐃᐌ ᐁᑮᒥᓄᓇᑴᑕᒪᓐ᙮ ᒦᐃ ᑮᓇᑲᓂᑯᒡ ᑭᑖᓂᔅ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 30 ᒦᑕᔥ ᑳᐊᓂ ᐃᔑᑮᐌᒡ ᐊᐊ ᐃᑴ᙮ ᐅᑮᒥᑲᐙᓐ ᐃᓂ ᐅᑕᐱᓅᒌᔑᒪᓐ ᐁᐱᒥᔑᓂᓂᒡ ᓂᐯᐎᓂᕽ, ᐁᑮᓇᑲᓂᑯᓂᒡ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ᙮ 31 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᑮᐊᓂᐅᒋ ᒫᒑ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᐊᑮᕽ ᑳᑕᑯᓂᓂᒃ ᑕᔭᕒ, ᐌᑎ ᐁᑮᐊᓂ ᐃᔖᒡ ᓵᐃᑕᓃᐎ ᐆᑌᓈᕽ, ᐲᓂᔥ ᐌᑎ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ, ᐁᑮᐊᓂ ᑕᑶᔑᕽ ᑲᔦ ᐊᑮᕽ, ᒥᑖᓱ ᐆᑌᓇᐎ ᐊᑭ ᑳᐃᔑᓂᑳᑌᒃ᙮ 32 ᑮᐱ ᐃᔑᐎᑕᐙ ᑕᔥ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᑲᑮᐱᑌᓂᒡ, ᐸᑮ ᐁᑕ ᐁᐅᑲᑭᑐᐎᓂᓂᒡ, ᐁᐸᑯᓭᓂᒥᓐᒡ ᒋᓵᒥᓈᒡ ᒋᒥᓄᐊᔮᐋᒡ᙮ 33 ᐅᐱᒣᔭᐄ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑᐎᓈᓐ ᐁᔑ ᐊᔮᓯᓂᒃ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ ᒫᒪᐌᓄᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᐲᒋᑕᐗᑫᓈᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓯᒀᑕᕽ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐅᓂᓐᒡ, ᐁᑮᐃᔑ ᓵᒥᓇᒪᐙᒡ ᐅᑌᓇᓂᐎᓂ᙮ 34 ᒦᑕᔥ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐃᓇᑫ ᐁᐃᓈᐱᒡ, ᑮᑭᒋᐸᑭᑕᓈᒧ᙮ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ: ᐁᐹᑖ! ᒦ ᐅᐌ ᑳᐃᑕᕽ, ᔐᓭᓐ! 35 ᔐᒫᒃ ᑮᔐᑕᐗᑫᓭ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ, ᑲᔦ ᐅᑌᓇᓂᐤ ᑮᓅᑲᓂᓂ᙮ ᒦᑕᔥ ᑲᔦ ᑾᔭᒃ ᑮᒫᒌᑮᑭᑐ᙮ 36 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑ ᐊᔮᒀᒥᒫᒡ ᑲᑭᓇ ᐁᑳ ᒋᐐᑕᒪᐙᓯᓂᒃ ᐊᐎᔭᓐ᙮ ᐋᓇᑮ ᑭᒋ ᐊᔮᒀᒥᒫᒡ, ᐋᒋᑯᔥ ᐊᐗᔑᒣ ᑮᑭᒋᐐᑕᒫᑫᐗᐞ᙮ 37 ᐐᑫ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑮᑭᒋᑯᔥᑴᑕᒨᒃ ᐁᐃᑭᑐᐙᒡ: ᒥᓯᐌ ᑮᒥᓄᒋᑫ! ᐊᐴᔥᑫ ᐅᑲᔥᑭᐋᐞ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᑲᑮᐱᑌᓂᒡ ᒋᓅᑕᒫᓂᒡ, ᑲᔦ ᑳᓂᑖᐌᓯᓂᒃ ᒋᑲᑭᑐᓂᒡ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮

ᒫᕒᒃ 8

1 ᒦᑕᔥ ᐹᓂᒫ ᐁᓂ ᑮᔑᑲᓂᓂᑭᓐ ᑭᒋᓃᐱᐗᐞ ᑳᒫᐗᒋᐃᑎᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᐅᑮᐊᔮᓰᓈᐙ ᑫᒦᒋᐙᒡ᙮ ᐅᑮᐊᑐᒫᐞ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᑮ ᑲᓅᓈᒡ: 2 ᓂᑭᑎᒫᑫᓂᒫᒃ ᐃᓴ ᐅᑯ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ ᓂᓱᑮᔑᒃ ᐋᔕ ᓂᐐᒌᐎᑰᒃ, ᐁᑳ ᑫᔮᐱ ᑫᑰᓐ ᐁᐊᔮᓯᒀ ᑫᒦᒋᐙᒡ᙮ 3 ᑮᔥᐱᓐ ᐃᔑᑮᐌᓂᔕᐗᒀ, ᐁᑳ ᐊᑲᐌ ᐐᓯᓂᓯᒀ, ᑕᓅᑌᔑᓅᒃ, ᐋᓃᔥ ᐙᓴ ᐋᓂᑕ ᑮᐅᒌᐗᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 4 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑖᑯᒡ: ᐋᓐ ᑕᔥ ᑌᒥᓂᒃ ᑫᐅᒋ ᐊᔕᒪᒀᐸᓐ ᐸᑴᔑᑲᓇᐞ, ᐅᐅᒫ ᐱᑾᑕᑲᒥᑳᕽ ᐁᐊᔮᔭᕽ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 5 ᒦᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᐞ: ᐋᓃᓐ ᒥᓂᒃ ᐁᔮᐌᒃ ᐸᑴᔑᑲᓐ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᓃᔣᔂᑎᒃ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 6 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐃᐃ ᑳᒫᒪᐌᓄᓂᒡ ᒋᐅᓇᐱᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᒥᑕᑲᒥᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐅᑖᐱᓈᒡ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᐸᑴᔑᑲᓇᐞ ᓃᔣᔂᑎᒃ, ᐁᑮᓇᓈᑯᒧᒡ, ᐁᑮ ᐸᐸᑴᐱᓈᒡ, ᐁᑮᒫᒦᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᒋᒫᑕᐆᓈᓂᒡ ᐃᐃ ᑳᒫᒪᐌᓄᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᔑᒋᑫᓂᒡ᙮ 7 ᐸᑮ ᑲᔦ ᐅᑮᐊᔮᐙᐙᐞ ᑭᓅᔐᓴᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔥᒀᓇᓈᑯᒧᒡ ᒋᓴᔅ, ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐅᓄᐌᓂᐗᐞ ᑲᔦ ᒋᐊᑕᒪᐙᓂᒡ᙮ 8 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐐᓯᓂᓂᒡ ᑲᑭᓇ᙮ ᐐᑫ ᑮᑌᐐᓯᓂᐗᐞ᙮ ᐃᑯᒋ ᑯ ᓃᐎᕽ ᒥᑖᔂᒃ 4,000 ᑮᑕᔑᐗᐞ᙮ 9 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒨᔕᑭᓇᒧᐙᒡ ᐃᔥᑾᒋᑲᓇᓐ ᐃᑭ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ᙮ ᓃᔣᓱ 7 ᑮᒨᔥᑭᓀᓂᐗᓐ ᒪᔥᑯᓰᒪᑲᑰᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑮᐌᓂᔕᐙᒡ ᒋᓴᔅ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ᙮ 10 ᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᑮᐴᓯ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐌᑎ ᓇᑫ ᑖᓬᒪᓅᑕ ᐊᑮᕽ ᐁᑮᐱ ᐃᔑᒥᔕᑳᐙᒡ᙮ 11 ᐃᐃ ᑕᔥ ᐯᕒᐊᓰᐎᓂᓂᐗᐞ ᐅᑮᐱ ᐅᑎᓯᑰᐞ ᐁᐱ ᑲᑴᔖᑰᓱᒥᑯᒡ, ᐁᑮᐊᑕᐙᐸᑕᒫᑯᒡ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᐌᒌᓂᒃ ᑭᑭᓇᐙᒋᒋᑲᓐ᙮ 12 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐐᑫ ᑮᑭᒋᓃᓴᓈᒧ ᐁᑮᐃᓇᒪᒋᐅᒡ, ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᐋᓃᔥ ᐅᑯ ᓅᑯᒻ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐌᒋ ᐊᑕᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᑭᑭᓇᐙᒋᒋᑲᓐ? ᓂᑌᐺ ᐁᐃᓂᓇᑰᒃ, ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑭᑭᓇᐙᒋᒋᑲᓐ ᑕᒦᓈᓰᐗᒃ ᐅᑯ ᓅᑯᒻ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 13 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑲᓈᒡ ᐁᑮᒫᒌᐅᒡ ᒦᓇᐙ ᐊᑳᒥᕽ᙮ 14 ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑮᒫᒥᑲᐎᓰᐗᐞ ᒋᓴᔅ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᒋᒫᒌᓈᓂᒡ ᐸᑴᔑᑲᓇᐞ᙮ ᒦ ᐁᑕ ᐯᔑᒀᑎᒃ ᐅᑮᒫᒌᓈᐙᓐ ᒌᒫᓂᕽ᙮ 15 ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐊᔮᒀᒥᓯᒃ! ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᑫᑯ ᐱᒣᑕᑫᒃ ᐃᐃ ᐅᑑᐱᓯᑲᓀᓯᒥᐙ ᐃᑭ ᐯᕒᐊᓰᐎᓂᓂᐗᒃ ᑲᔦ ᐁᕒᐊᑦ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 16 ᒦᑕᔥ ᐁᓂᓯᑐᑕᓯᓂᒃ ᒋᓴᔅ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑳᐃᔑ ᒫᒌ ᑕᔑᑕᒫᑎᓂᒡ, ᐁᐅᐸᑴᔑᑲᓂᒥᓯᓂᒃ᙮ 17 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐁᑭᑫᓂᒫᒡ ᐁᑳ ᐁᓂᓯᑐᑕᓯᓂᒃ ᐅᑮᐅᒋ ᑲᓅᓈᐞ: ᐋᓃᓐ ᐁᔑ ᐸᐹᒥᑎᔦᒃ ᐁᐊᔮᐙᓯᐌᒃ ᐸᑴᔑᑲᓐ? ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᒪᔑ ᑭᑭᑫᑕᓰᒻ? ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᓂᓯᑖᐌᑕᓰᒻ? ᐅᓵᒻ ᐃᓇ ᑭᐯᑌᑖᒻ? 18 ᑭᑕᔮᓈᐙᓐ ᑭᔥᑮᔑᑯᐙᓐ! ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᐙᐱᓰᒻ? ᑲᔦ ᑭᑑᑕᐗᑳᒻ! ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᓅᑕᓰᒻ? ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑲᔦ ᑭᒫᒥᑲᐎᓰᒻ 19 ᓈᓂᕽ ᒥᑖᔂᒃ 5,000 ᐁᑮ ᑕᔑᐙᒡ, ᐁᑮ ᐸᐸᑴᐱᑕᒪᐗᒀ ᓈᓇᓐ ᐸᑴᔑᑲᓇᐞ? ᐋᓃᔥ ᒥᓂᒃ ᑳᐃᔥᑯᓭᑭᓐ ᐃᔥᑾᒋᑲᓇᓐ ᒥᓂᒃ ᑳᒨᔥᑭᓀᑭᓐ ᐐᑯᐲᒪᑲᑰᓐ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᒥᑖᔑᓃᔑᓐ 12᙮ 20 ᔑᑾᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᒦᓇᐙ ᐃᑭ ᓃᐎᕽ ᒥᑖᔂᒃ 4,000, ᓃᔣᓱ 7 ᐸᑴᔑᑲᓇᐞ ᐁᑮ ᐸᐸᑴᐱᑕᒪᐗᒀ, ᐋᓃᓐ ᒥᓂᒃ ᑳᒨᔥᑭᓀᑭᓐ ᐃᓂ ᒪᔥᑯᓰᒪᑲᑰᓐ ᑳᒨᔕᑭᓇᒣᒃ ᐃᓂ ᐃᔥᑾᒋᑲᓇᓐ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᓃᔣᓱ 7, ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ᙮ 21 ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᒪᔑ ᑭᓂᓯᑖᐌᑕᓰᒻ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 22 ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑮᐱᒥᔕᑳᐗᒃ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ ᐯᓭᑕ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ᙮ ᑮᐲᑕᐙ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐯᔑᒃ ᐎᔮᐱᓯᓂᒃ ᐃᓂᓂᐗᓐ, ᐁᐸᑯᓭᓂᒥᓐᒡ ᒋᑖᑭᓈᒡ᙮ 23 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓴᑭᓂᑫᓈᒡ ᐁᑮᐃᔑᐎᓈᒡ ᐅᐱᒣᔭᐄ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓯᒀᑕᒪᐙᒡ ᐅᔥᑮᔑᑯᓂ, ᒥᒋᓃᔥ ᐅᓂᒌᓐ ᐅᑮ ᓵᒥᓈᓐ, ᐁᑲᑴᒋᒫᒡ: ᑭᐙᐸᑖᓐ ᐃᓇ ᑫᑰᓐ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 24 ᒦᑕᔥ ᐁᐃᓈᐱᓂᒡ, ᑮᐃᑭᑐᐗᓐ: ᓂᐙᐸᒫᒃ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ ᒥᑎᑰᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᐸᐹᒧᓭᐙᒡ ᓂᑎᔑᓇᐙᒃ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 25 ᒦᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᐋᐱᑎᕽ ᐅᑮ ᓵᒥᓇᒪᐙᓐ ᒋᓴᔅ ᐃᓂ ᐅᔥᑮᔑᑯᓂ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑾᔭᒃ ᑮᐃᓈᐱᐗᓐ, ᐁᑮᒥᓄᐊᔮᓂᒡ ᐃᓂ ᐅᔥᑮᔑᑯᓂ᙮ 26 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑮᐌᓂᔕᐙᒡ ᒋᓴᔅ ᐌᑎ ᐁᔑᑖᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ᙮ ᑫᑯ ᐊᑲᐌ ᒉᑭᔥᑲᑫᓐ ᐆᑌᓇᐌᔅ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 27 ᒦᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᒫᒑ ᒋᓴᔅ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐌᑎ ᐁᑮᐃᔖᐙᒡ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ ᐯᔔ ᐃᒫ ᓭᓴᕒᐄᔭ ᐱᓬᐃᐹᔨᕽ ᑳᐊᔮᓂᑭᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐱᒧᓭᐙᒡ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᐞ: ᐋᓃᓐ ᐁᔑᐙᒡ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐁᐋᐎᔮᓐ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 28 ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ ᑭᑎᑰᒃ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ ᐋᓂᓐᑦ ᑲᔦ ᐊᐎᔭ ᑭᑎᑰᒃ ᐃᓬᐋᐃᒐ, ᑲᔦ ᐋᓂᓐᑦ, ᐯᔑᒃ ᐃᓂ ᒣᐎᔕ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᐞ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒫᑯᒡ ᐋᐎᐎᑐᒃ, ᑭᑎᑰᒃ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 29 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᒡ: ᐊᐌᓀᓐ ᑮᓇᐙ ᐁᓀᑕᒣᒃ ᒋᐋᐎᔮᓐ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑖᑯᒡ ᐃᓂ ᐲᑕᕒᐊᓐ : ᑮᓐ ᑭᑖᐤ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᐅᓀᓂᒥᑯᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᒡ, ᐅᑮᐃᑰᓐ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐃᓂ ᐲᑕᕒᐊᓐ᙮ 30 ᐅᑮᐊᔮᒀᒥᒫᐞ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᑫᑯ ᐊᐎᔭ ᐐᑕᒪᐙᑫᒃ ᐁᐋᐎᔮᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 31 ᒦᑕᔥ ᐅᑮᒫᒌ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᐞ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᓃᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᐅᒋᑕ ᓴ ᑯ ᓃᐱᐗᐞ ᒋᑲᒀᑕᑭᐃᑯᔮᓐ, ᑲᔦ ᒋᐸᑫᔮᑯᓂᐙᒡ ᐃᐃ ᒎᐗᒃ ᐅᓃᑳᓂᓰᒥᐙᐞ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ᙮ ᔑᑾ ᓂᑲ ᓂᓯᑰ᙮ ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᓂᓱᑮᔑᑾᑳᒃ ᓂᑲ ᑮᐌᐱᒫᑎᔅ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 32 ᒦᐃᐌ ᑾᔭᒃ ᐅᑮᐐᑕᒪᐙᐞ ᒋᓴᔅ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ ᐲᑕᕒ ᐃᑕᔥ ᐅᐱᒣᔭᐄ ᐅᑮᐃᔑᐎᓈᓐ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᒫᒌᑭᒋᑲᓅᓈᒡ ᒋᐅᒋᐋᒡ᙮ 33 ᒦᑕᔥ ᐁᑴᑭᑳᐸᐎᒡ ᒋᓴᔅ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᑯᑕᒃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐅᑮ ᑭᒋᑲᓅᓈᓐ ᐲᑕᕒᐊᓐ: ᐃᑯᒋ ᓴ ᐃᔖᓐ, ᓭᑕᓐ! ᐅᑎᓈᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑮᓐ ᑭᐐᒋᐋᓰ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᓀᑕᕽ, ᐃᑭᔥ ᐐᓐ ᑭᐐᒋᐋᒃ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐁᓀᑕᒧᐙᒡ, ᐅᑮᐃᓈᓐ ᒋᓴᔅ ᐃᓂ ᐲᑕᕒᐊᓐ᙮ 34 ᒦᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᐅᑮᐊᑐᒫᐞ ᐃᐃ ᑳᐅᑴᓄᓂᒡ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐁᑮ ᑲᓅᓈᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᐐᐱᒥᐐᒌᐎᒡ, ᐅᒋᑕ ᑯ ᐃᔑᓈᑾᓂᓂ ᒋᐋᓇᐌᓂᑎᓱᐸᓐ, ᒋᐸᑭᑎᓂᑎᓱᐸᓐ, ᐊᐴᔥᑫ ᐲᓂᔥ ᒋᐃᔑ ᓂᐳᐸᓐ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ᙮ ᒦᐃ ᒋᐃᔑ ᐱᒥᐐᒌᐎᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 35 ᐊᐌᓀᔥ ᐃᑯ ᐙᒪᓈᒋᑑᒡ ᐃᐃ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᑕᐃᔑ ᑎᐸᐊᒪᐙ ᒋᐗᓂᑑᒡ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᑫᐸᑭᑎᓇᕽ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᓃᓐ ᐅᒋ ᑲᔦ ᐃ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ ᐅᒋ, ᐅᑲ ᐱᒫᒋᑑᓐ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 36 ᐌᑯᓀᔥ ᐃᐃ ᑫᐅᑎᓯᐸᓐ ᐊᐎᔭ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐋᓇᑮ ᑌᐱᐱᑕᒫᓱᒡ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᑮᔥᐱᓐ ᐗᓂᑑᒡ ᐃᐃ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ? ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑕᐅᑎᓇᒫᓱᓰ᙮ 37 ᐌᑯᓀᔥ ᑫᒦᑭᐌᐸᓐ ᒦᓇᐙ ᒋᑮᐌ ᒦᓂᑎᐸᓐ ᐃᐃ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ? ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 38 ᐃᓇᔥᑫ ᓃᐱᐗᐞ ᐅᑯ ᓅᑯᒻ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐅᑮᓇᑲᓈᐙᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐁᓂᑖ ᒪᒋ ᐃᔑᐌᐱᓯᐙᒡ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᓅᑯᒻ ᐯᒫᑎᓯᒡ ᑫᐊᑲᑌᓂᒥᒡ ᑲᔦ ᑫᐊᑲᑌᑕᕽ ᓂᑎᑭᑐᐎᓇᓐ, ᒦ ᐊᐌ ᑫᓃᓐ ᑫᐊᑲᑌᓂᒪᒃ ᐱ ᑕᑶᔑᓈᓐ᙮ ᓃᓐ ᐋᓃᔥ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐁᑎᓄᐎᔮᓐ ᓂᑲ ᐱᑭᑭᔅ ᑭᒋᐙᓭᓯᐎᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᔑ ᐙᓭᓯᒡ ᐊᐊ ᓂᑌᑌ, ᐱᐐᒌᐎᒪᒃ ᑲᔦ ᐃᐃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑌᒐᓬᐃᒪᐞ, ᒦᐃ ᑳᐃᓈᒡ᙮

ᒫᕒᒃ 9

1 ᔑᑾ ᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᐃᑭᑐ ᐊ ᒋᓴᔅ: ᓂᑌᐺ ᐁᑲᓅᓂᓇᑰᒃ᙮ ᐋᓂᓐᑦ ᑮᓇᐙ ᐅᐅᒫ ᑳᐊᔮᔦᒃ ᑳᐐᓐ ᑕᓂᐳᓰᐗᒃ, ᐹᓂᒫ ᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓂ ᐱᓈᑾᓂᓂᒃ, ᑭᑭᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᒋᐅᑭᒫᐎᓂᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 2 ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᓀᑯᑣᓱᑯᓇᑳᓂᒃ, ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐐᒌᐙᐞ ᐲᑕᕒᐊᓐ, ᒌᒥᓴᓐ, ᒞᓇᓐ, ᐌᑎ ᑳᐃᔑ ᑭᒋᐱᑾᑎᓈᓂᒃ ᐁᑮᐃᔑᐎᓈᒡ, ᐐᓀᑕᐙ ᐁᑮᐊᓂ ᐋᒪᒋᐌᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᒣᒀ ᐁᑲᓇᐙᐸᒥᑯᒡ, ᐸᑳᓐ ᑮᐃᔑᓈᑯᓯ ᐊᐊᐌ ᒋᓴᔅ᙮ 3 ᐗᐐᑫ ᑮᐙᓯᑯᓇᔦᓱ ᐁᐊᐲᒋ ᐙᐱᔥᑳᓂᑭᓐ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓇᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᐃᐃ ᑖᐊᐲᒋᐙᐱᔥᑭᐲᑭᓂᑫᓰ ᐃᐌ ᑳᐃᔑ ᐙᐱᔥᑳᓂᑭᓐ ᒋᓴᔅ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓇᓐ᙮ 4 ᐅᑮᐙᐸᒫᐞ ᐃᑕᔥ ᐁᓈᑯᓯᓂᒡ ᐃᓬᐋᐃᒐᐗᓐ ᑲᔦ ᒨᓯᓲᓐ ᐁᑲᓅᓈᓂᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 5 ᐲᑕᕒ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᓐ ᒋᓴᓲᓐ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᐅᓂᔑᔑᓐ ᐅᐅᒫ ᐁᐊᔮᔭᕽ᙮ ᑕᑲ ᓂᑲ ᐊᑲᐙᑌᐃᑫᒥᓐ᙮ ᓂᓯᓐ 3 ᓂᑲ ᐅᔑᑑᒥᓐ, ᐯᔑᒃ ᑮᓐ, ᑲᔦ ᒨᓯᔅ ᐯᔑᒃ, ᑲᔦ ᐯᔑᒃ ᐃᓬᐋᐃᒐ᙮ 6 ᐋᓃᔥ ᑮᑸᓇᐎ ᐃᑭᑐ, ᐁᑮ ᓭᑭᓯᐙᒡ᙮ 7 ᒦᑕᔥ ᑮᐱ ᐃᔑᓈᑾᓂᓂ ᐗᑶ, ᐁᑮᐱᔮᑲᐎᔥᑳᑯᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐅᒋ ᓅᑕᐎᒥᓐᒡ ᐊᐎᔭᓐ ᐁᑮᑭᑐᓂᒡ: ᒦ ᐗᐊ ᓂᑯᓯᔅ᙮ ᓂᓵᑭᐋ᙮ ᒦ ᐊᐌ ᐱᓯᑕᐎᒃ! ᑮᐃᓈᐗᒃ᙮ 8 ᓭᓴᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᑮᐊᔨᓈᐱᐗᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᑫᔮᐱ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮᐙᐸᒫᓯᐙᐙᓐ, ᒦ ᐁᑕ ᒋᓴᓲᓐ ᑳᐐᒌᐎᑯᐙᒡ᙮ 9 ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᒣᒀ ᐁᓃᓴᒋᐌᐙᒡ, ᐌᐌᓂ ᐅᑮᐋᔩᓱᒫᐞ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᓂᓯᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᑫᑯ ᐊᐎᔭ ᐐᑕᒪᐙᑫᒃ ᐃᐃ ᑳᐙᐸᑕᒣᒃ, ᐹᓂᒫ ᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯᔮᓐ, ᓃᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐁᐋᐎᔮᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 10 ᒦᑕᔥ ᐅᑮᓇᓇᐃᑕᐙᐙᓐ ᐃᐃᐌ ᑳᐃᑯᐙᒡ, ᐐᓇᐙ ᑕᔥ ᐃᑯ ᐅᑮ ᑕᔑᑖᓈᐙ, ᐌᑯᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᑳᐃᑕᒥᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᓂᑲ ᑮᐌᐱᒫᑎᔅ, ᐁᐃᑭᑐᓂᒡ᙮ 11 ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᐙᓐ ᐃᑕᔥ: ᐃᑭ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐃᐃ ᒎᐗᐞ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓂᓂ ᐃᑭᑐᐗᒃ ᐅᐅ: ᐊᑲᐌ ᓂᑕᒻ ᑕᐱ ᑕᑯᔑᓐ ᐊᐊ ᐃᓬᐋᐃᒐ᙮ ᐋᓃᔛᓐ ᐅᑯ ᐌᒋ ᐃᑭᑐᐙᒡ? ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 12 ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ: ᑌᐺ ᑮᐃᓇᑌᓂ ᐊᐌ ᐃᓬᐋᐃᒐ ᓂᑕᒻ ᒋᑕᑯᔑᕽ ᒋᐙᐌᓇᑑᒡ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ᙮ ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐁᓀᑕᒣᒃ ᐃᐃᐌ ᓃᓐ ᐁᐃᔑᐲᐃᑳᓱᔮᓐ, ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᒋᐐ ᑲᒀᑕᑭᐃᒥᓐᒡ ᒋᐋᓇᐌᓂᒥᒥᓐᒡ ᐁᐃᑭᑑᒪᑲᒃ? 13 ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᐃᑕᔥ, ᐋᔕ ᑌᐺ ᑮᐱᑕᑯᔑᓐ ᐊᐊ ᐃᓬᐋᐃᒐ᙮ ᐌᑯᓀᓐ ᐃᑯ ᑳᐃᓀᓂᒥᓐᒡ ᑮᑑᑕᐙ᙮ ᒦᐃᐌ ᒪᔮ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ ᐁᑮ ᑕᔑᒥᓐᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 14 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐱ ᐅᑎᓵᐙᒡ ᐃᐃ ᑯᑕᒃ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐅᑮᐙᐸᒫᐙᐞ ᐁᑮᐙᑳᔥᑳᑯᓂᒡ ᑭᒋᓃᐱᐗᐞ ᑳᒫᒪᐌᓄᓂᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᒎᐗᐞ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓂᓂ ᐁᑮ ᑲᑴ ᔖᑰᓱᒥᑯᓂᒡ᙮ 15 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐙᐸᒥᑯᒡ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᑳᒫᒪᐌᓄᓂᒡ, ᑮᒌᑫᑕᒧᓭᐗᐞ, ᑮᐊᐸᐃᑎᐗᐞ ᑲᑭᓇ, ᐁᑮᐱ ᐴᔔᐃᑯᒡ᙮ 16 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐌᑯᓀᓐ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ ᑲᓅᓀᒀ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 17 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐅᑴᓄᓂᒡ ᐅᑮᓇᑴᑖᑰᓐ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ ᑭᑖᓇᐐ ᐲᑕᒪᐎᓐ ᓂᑯᓯᔅ ᐁᑭᑭᔥᑲᐙᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ ᑎᓄ ᑳᓂᑖ ᐌᔥᑳᑯᓯᒃ᙮ 18 ᐱᑯ ᐋᑎ ᐁᐅᑎᓯᑯᒡ, ᐅᐸᑭᔑᒥᑰᓐ᙮ ᐲᑌᐎᑑᓀ ᑲᔦ ᒪᒫᑗᔮᐱᑌᔥᑳ ᐁᐅᒋᐱᓂᑯᔥᑳᑯᒡ᙮ ᓂᑖᓇᑮ ᑲᑴᒋᒫᒃ ᐃᑭ ᑭᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᒋᓵᑭᒋᓂᔕᐊᒪᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ᙮ ᐅᑮ ᑆᓇᐎᐋᐙᓐ ᐃᑕᔥ, ᐅᑎᑰᓐ᙮ 19 ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ: ᐅᐅᒫ ᑲᑭᓇ ᐁᔮᔦᒃ! ᐁᑕᑕᐌ ᑳᐐᓐ ᑭᓂᑖ ᑌᐺᔦᑕᓰᒻ! ᑳᓇᑲ ᓈ ᒥᓂᒃ ᑫᐐᒌᐎᓇᑰᑭᐸᓐ ᒋᑆ ᒫᒌ ᑌᐺᔦᑕᒣᒃ? ᑳᓇᑲ ᓈ ᒥᓂᒃ ᑫᔕᔒᐯᓂᒥᓇᑰᒃ? ᑕᑲ ᐲᑕᒪᐎᔑᒃ ᐊᐊ ᑸᐎᓭᔅ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 20 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐲᓈᐙᒡ ᐃᓂ ᑸᐎᓭᓴᓐ᙮ ᐊᐲᔥ ᐎᔮᐸᒫᒡ ᐊᐊ ᒪᒋᐊᒑᒃ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᔐᒫᒃ ᐅᑮᐅᒋᐱᓂᑯᔥᑲᐙᓐ ᐃᓂ ᑸᐎᓭᓴᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᐎᓭᓂᒡ ᐁᑮ ᑎᑎᑎᐱᐸᓂᐅᓂᒡ ᐁᑮ ᐲᑌᐎᑑᓀᓂᒡ᙮ 21 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᓐ ᐃᓂ ᐌᓃᒑᓂᓯᓂᒡ: ᐋᓇᐲ ᐃ ᐌᒋ ᐃᔑᐊᔮᒡ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᐊᐸᓀ ᑯ ᐌᒋ ᐊᐱᓅᒌᔑᐎᒡ᙮ 22 ᓃᐱᐗᐋᕽ ᐅᑮᐊᐸᑭᓂᑰᓐ ᐃᐃᒫ ᐃᔥᑯᑌᕽ ᑲᔦ ᐃᐃᒫ ᓂᐲᕽ ᐁᐐ ᓂᓯᑯᒡ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᑮᓐ ᑫᑰᓐ ᑲᔥᑭᑑᔭᓐ, ᑭᑎᒫᑫᓂᒥᔑᓈᒻ, ᐐᒋᐃᔑᓈᒻ! ᐃᑭᑐᐗᓐ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ᙮ 23 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑮᔥᐱᓐ ᑮᓐ ᑲᔥᑭᑑᔭᓐ ᑭᑎᓂᓐ! ᐊᐎᔭ ᑌᐺᔦᓂᒫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑕᑲᔥᑭᒋᑳᑌᓂ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 24 ᔐᒫᒃ ᑮᑭᔒᐌ ᐊᐊ ᐌᑯᓯᓯᒡ ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᓂᑌᐺᔦᓂᒫ! ᐐᒋᐃᔑᓐ ᐅᓵᒻ ᐸᑮ ᐁᑌᐺᔦᓂᒪᒃ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ 25 ᒦᑕᔥ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᒋᓴᔅ ᒫᒪᐤ ᐁᐲᒋᐸᐃᑎᓂᒡ ᐃᐃ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᐅᑮ ᑭᒋᑲᓅᓈᓐ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ: ᑮᓐ ᓀᑖᐌᐃᐌᓯᐗᓐ ᑲᔦ ᑫᑮ ᐱᑌᐃᐌᔭᓐ ᒪᒋᐊᒑᒃ! ᐅᒋᓇᑲᔥ ᐊᐊ ᑸᐎᓭᔅ ᑭᑎᓂᓐ! ᑫᑯ ᒦᓇᐙ ᐐᑳ ᐱᑭᑭᔥᑲᐙᑫᓐ! ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 26 ᒦᑕᔥ ᑮᑭᔒᐌ ᐊᐊ ᒪᒋᐊᒑᒃ, ᐁᑮᐊᐲᒋ ᐊᔪᒋᐱᓂᑯᔥᑲᐙᒡ ᐃᓂ ᑸᐎᓭᓴᓐ᙮ ᐅᑮᓇᑲᓈᓐ ᐃᑕᔥ᙮ ᑖᐱᔥᑰ ᑕᔥ ᐁᑮᓂᐳᒡ ᑮᐃᔑᓈᑯᓯ ᐊᐊ ᑸᐎᓭᔅ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ ᓃᐱᐗᐞ: ᐋᔕ ᓂᐳ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 27 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᓴᑭᓂᑫᓈᓐ ᐁᑮ ᐸᓯᑸᐋᒡ ᐃᓂ ᑸᐎᓭᓴᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓃᐸᐎᓂᒡ᙮ 28 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐲᑎᑫᒡ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ, ᓂᔑᑫ ᐅᑮ ᑲᓅᓂᑰᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐋᓃᔥ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᑳᐅᒋ ᑲᔥᑭᑑᓯᐙᕽ ᒋᓵᑭᒋᓂᔕᐊᒪᐗᑭᒡ ᐊᐊ ᑸᐎᓭᔅ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 29 ᒦᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐅᓄ ᑎᓄ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑖ ᑲᔥᑭᐋᓰᓐ ᒋᓵᑭᒋᓂᔕᐙᒡ; ᒦ ᐁᑕ ᐊᓇᒥᐁᑕᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑫᑮᐅᒋ ᓵᑭᒋᓂᔕᐙᒡ ᐊᐎᔭ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 30 ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᐊᓂᐅᒋ ᒫᒑᐙᒡ ᐁᑮᐊᓂ ᔖᐳᔥᑳᐙᒡ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᐊᑮᕽ ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᓀᑕᓰ ᐊᐎᔭ ᒋᑭᑫᑕᒥᓂᒡ᙮ 31 ᐋᓃᔥ ᐅᑮ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᐞ ᐃᐃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᐃᓈᒡ: ᓃᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᓂᑲᐃᔑ ᐸᑭᑎᓂᑰᐎᔅ ᒋᑕᑯᓂᐙᒡ ᐃᓂᓂᐗᒃ, ᑲᔦ ᓂᑲ ᓂᓯᑰᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑮᓂᓱᑮᔑᑾᑳᒃ ᒦᓇᐙ ᓂᑲ ᑮᐌᐱᒫᑎᔅ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 32 ᐐᓇᐙᔥ ᐐᓐ ᑳᐐᓐ ᑮᓂᓯᑐᑕᓰᐗᒃ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᑕᕽ᙮ ᑮᔖᑴᓂᒧᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᑮᐅᒋ ᒪᓈᓱᒫᐙᒡ᙮ 33 ᐌᑎ ᑕᔥ ᑮᐱᑕᑯᔑᓅᒃ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ, ᑲᐸᕒᓂᔭᒻ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᑮ ᐲᑎᑫᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ, ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᐞ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐌᑯᓀᔥ ᑳᐱ ᑕᔑᑕᒣᒃ ᑮᐱ ᐱᒧᓭᔭᕽ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 34 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐃᑯᑕᓄ ᑮᐃᑭᑐᓰᐗᒃ᙮ ᒦ ᐋᓃᔥ ᐃᐃ ᑳᑮ ᑕᔑᑕᒧᐙᒡ, ᐊᐌᓀᓐ ᓇᐗᒡ ᐊᐊ ᑫᓃᑳᓂᓯᒡ, ᐁᑮ ᑲᑴᔖᑰᓱᑎᐙᒡ᙮ 35 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐅᓇᐱᒡ, ᐁᑮᐊᑐᒫᒡ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᑳᒥᑖᔑᓃᔑᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᐊᐎᔭ ᐐᓃᑳᓀᑖᑯᓯᒡ, ᒫᒪᐤ ᐅᑖᓈᕽ ᑕᐃᓀᓂᑎᓱ, ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ ᐅᑲ ᐊᓄᑮᑕᐙᐞ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 36 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓴᑭᓂᑫᓈᒡ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ, ᐁᐃᓈᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: 37 ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᑫᐐᒋᐋᒡ ᐯᔑᒃ ᐅᐅ ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ, ᓃᓐ ᐅᒋ ᐁᐅᒋ ᐃᔑᒋᑫᒡ, ᒦ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᓃᓐ ᐁᐃᔑ ᐐᒋᐃᒡ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᐃᓴ ᐙᒋᐃᑴᓐ, ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᐁᑕ ᓂᐐᒋᐃᑯᓰ, ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᐃᓴ ᐅᐐᒋᐋᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᒦᐗᓐ ᐃᓂ ᑳᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᓂᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 38 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᓅᓂᑯᒡ ᐃᓂ ᒞᓇᓐ : ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᓂᑮᐙᐸᒫᓈᓐ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᐁᓵᑭᒋᓂᔕᐊᒪᐙᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᐊᐎᔭᐞ, ᑮᓐ ᐁᐊᐱᒧᒡ ᑭᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓐ᙮ ᐃᑕᐙᔥ ᓂᑮᐅᒋᐋᓈᓐ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑭᐸᐹᐐᒌᐎᑯᓰᓈᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 39 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑫᑯ ᐅᒋᐋᑫᒃ᙮ ᐊᐎᔭ ᑳᑮᐃᔑ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᒡ ᓃᓐ ᐁᐊᐱᒧᒡ ᓂᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓐ, ᑳᐐᓐ ᐐᐸ ᓂᑲ ᒪᒋᑕᔑᒥᑯᓰ᙮ 40 ᐊᐊᐌ ᓴ ᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐁᑳ ᑳᑲᑴᑭᐱᑎᓂᓯᓄᐗᕽ, ᑭᐐᒋᐃᑯᓈᓐ᙮ 41 ᑌᐺ ᑭᑎᓂᓂᓂᒻ, ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᑫᒥᓇᐃᓄᐌᑴᓐ ᐯᔑᑯᒥᓂᒀᑲᓐ ᓂᐱ, ᐁᑭᑫᓂᒥᓀᒃ ᓃᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᐱᒫᒋᐃᐌᐎᓂᓃᒪᓐ ᑳᐱᒥᓂᔕᐅᔦᒃ, ᐁᐅᒋ ᐃᔑᒋᑫᒡ, ᑕᑎᐸᐊᒪᐙ ᑫᒋᓈᒡ᙮ 42 ᔑᑾ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᒪᒋᑑᑕᒧᐋᒡ ᐯᔑᒃ ᐅᓄᐌᓂᐗᐞ ᑳᐊᑳᔒᔑᓂᒡ ᑳᑌᐺᑕᐎᓂᒡ, ᓇᐗᒡ ᑖᐅᓂᔑᔑᓐ ᑳᒥᒑᐱᑭᓯᓂᒡ ᐊᓯᓃᓐ ᒋᑕᑯᐱᒋᑲᓂᐎᓂᐸᓐ ᐅᑴᑲᓂᕽ ᒋᐸᑯᐲᐌᐱᓂᑲᓂᐎᐸᓐ ᑭᒋᑲᒦᕽ, ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᒋᒪᒋᑑᑕᒧᐋᒡ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ᙮ 43 ᑮᔥᐱᓐ ᐌᒋ ᒪᒋᑑᑕᒧᐃᑯᐗᓀᓐ ᐃᐌ ᑳᐃᓈᐸᒋᑑᔭᓐ ᑭᓂᓐᒡ, ᑮᔥᑲᑕᐊᓐ! ᓇᐗᒡ ᑖᐅᓂᔑᔑᓐ ᓇᐸᓀᓂᒌᔭᐸᓐ ᒋᐅᑎᑕᒪᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑫᐴᓂ ᐊᔮᓯᓄᒃ, ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᓃᔓᓂᒌᔭᓐ ᒋᐃᔖᔭᐸᓐ ᒪᒋ ᐃᔥᑯᑌᕽ, ᐃᐃᐌ ᐁᑳ ᐐᑳ ᐃᔮᑕᐌᓯᓄᒃ᙮ 45 ᑮᔥᐱᓐ ᑲᔦ ᐌᒋ ᒪᒋᑑᑕᒧᐃᑯᐗᓀᓐ ᑭᓯᑦ ᑳᐃᓈᐸᒋᑑᔭᓐ, ᑮᔥᑭᔕᓐ! ᓇᐗᒡ ᑖᐅᓂᔑᔑᓐ ᒋᒫᑭᓭᔭᓐ, ᒋᐅᑎᑕᒪᓐ ᐃᐃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐐᑳ ᑫᐴᓂ ᐊᔮᓯᓄᒃ, ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᒥᒋᓃᔥ ᒋᐊᔮᔭᐸᓐ ᑭᓯᑕᓐ ᒋᐊᐸᑭᓂᑰᔭᓐ ᐃᐃᒫ ᒪᒋ ᐃᔥᑯᑌᕽ᙮ 47 ᑮᔥᐱᓐ ᑲᔦ ᐌᒋ ᒪᒋᑑᑕᒧᐃᑯᐗᓀᓐ ᑭᔥᑮᔑᒃ ᑳᐃᓈᐸᒋᑑᔭᓐ, ᑭᒑᐱᐌᐸᐅᑎᓱᓐ! ᓇᐗᒡ ᑖᐅᓂᔑᔑᓐ ᐯᔑᑾᒃ ᐁᑕ ᑭᔥᑮᔑᒃ, ᒋᐅᑎᑕᒪᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᑕᔑ ᐅᑭᒫᐎᒡ, ᐊᐲᒡ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᓃᔓᔥᑮᔑᑴᔭᓐ ᒋᐊᐸᑭᓂᑰᔭᐸᓐ ᐃᐃᒫ ᒪᒋ ᐃᔥᑯᑌᕽ, 48 ᐃᐃᒫ ᐐᑳ ᐁᔑ ᓂᐳᓯᓂᒃ ᐃᐃ ᐆᑴᐞ ᑳᐸᓈᒋᐃᑯᒡ ᐊᐎᔭ, ᑲᔦ ᐐᑳ ᑳᐃᔑ ᐋᑕᐌᓯᓄᒃ ᐃᔥᑯᑌ ᑳᒑᑭᓱᑯᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 49 ᔑᑾ ᑮᐃᑭᑐ: ᑲᑭᓇ ᐸᑭᑎᓈᓱᐎᓇᓐ ᔒᐎᑖᑲᓇᐃᑳᑌᐗᓐ ᑫᐅᒋ ᐯᑲᑭᓐ ᑫᐅᒋ ᐅᑖᐱᓂᑳᑌᑭᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᐁᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᑲᒀᑕᑭᑑᐎᓐ ᒋᐅᑎᓵᐸᑕᕽ ᑖᐱᔥᑰ ᐃᔥᑯᑌᓂ ᐁᐯᑭᐃᑯᒡ᙮ 50 ᐅᓂᔑᔑᓐ ᐃᐃ ᔒᐎᑖᑲᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᐐᐋᓂᓯᐳᑾᒃ ᐃᐃ ᔒᐎᑖᑲᓐ, ᐋᓃᔥ ᑫᑑᑕᒪᐸᓐ ᒦᓇᐙ ᒋᔒᐎᑖᑲᓂᐳᑾᑭᐸᓐ? ᑖᐱᔥᑰ ᑳᔑ ᒥᓄᐳᑾᒃ ᐃᐃ ᒦᒋᒻ ᐁᔒᐎᑖᑲᓂᐳᑾᒃ, ᒦᐃ ᐃᔑ ᒥᓄᐐᒌᑎᒃ ᐁᑕᓱᐯᔑᑯᔦᒃ, ᒋᒥᓄᓭᔦᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮

ᒫᕒᒃ 10

1 ᑮᐊᓂ ᐅᒋ ᒫᒑ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐊᔮᐎᓂᕽ᙮ ᐌᑎ ᑮᐃᔖ ᒎᑏᔮᐎ ᐊᑮᕽ ᐃᓇᑫ, ᔑᑾ ᑮᐋᔕᐎᔥᑳ ᒞᕒᑕᓇᐎ ᓰᐲᕽ ᙮ ᒦᓇᐙ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᐞ ᐃᐃ ᑳᐱᒫᒪᐌᓄᓂᒡ᙮ ᔑᑾ ᑕᔥ ᐃᐃᐌ ᑳᑮᓂᑖ ᐃᔑᒋᑫᒡ, ᐅᑮᐊᓂ ᐃᔑᑭᑭᓄᐊᒪᐙᐞ᙮ 2 ᐋᓂᓐᑦ ᑕᔥ ᐅᑮᐱ ᑲᑴᐗᓂᑮᔗᐃᑰᐞ ᐃᐃ ᐯᕒᐊᓰᐎᓂᓂᐗᐞ, ᐁᑮ ᑲᑴᒋᒥᑯᒡ: ᐃᓈᑯᓈ ᓇ ᐃᓂᓂ ᒋᐌᐱᓈᒡ ᐅᐐᑎᑫᒫᑲᓇᓐ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 3 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ: ᐋᓃᓐ ᑳᑮᐃᓈᑯᓂᓀᒃ ᒨᓯᔅ ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 4 ᐅᐅᐌ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ: ᒨᓯᔅ ᐅᑮ ᐸᑭᑎᓈᓐ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᒋᐅᔑᐲᐊᒥᓂᒡ ᐃᐃ ᐌᐱᓂᐌᐎᒪᓯᓇᐃᑲᓐ, ᔑᑾ ᒋᐸᑫᓂᔕᐙᓂᒡ ᐃᓂ ᐅᐐᑎᑫᒫᑲᓂᓂ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 5 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑭᑮᐅᒋ ᐃᓈᑯᓂᑯᐙ ᒨᓯᔅ ᐅᐅ ᑭᔕᔒᐱᑕᒧᐎᓂᐙ ᐅᒋ᙮ 6 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐅᔑᑑᒡ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᑮᐃᑭᑐᒻ ᐅᐅᐌ: ᐅᑮᐅᔑᐋᐞ ᒋᓈᐯᔭᐋᐎᓂᒡ ᑲᔦ ᒋᓅᔐᔭᐋᐎᓂᒡ᙮ 7 ᔑᑾ ᑮᐃᑭᑐᒻ: ᒦ ᐅᐌ ᑫᐅᒋ ᓇᑲᓈᒡ ᐃᓂᓂ ᐅᑌᑌᓐ ᑲᔦ ᐅᒫᒫᓐ, ᒋᓀᐱᒋ ᐐᒋᔭᔮᒫᒡ ᐃᓂ ᐅᐐᑎᑫᒫᑲᓇᓐ, 8 ᒦᑕᔥ ᓅᑯᒻ ᒋᐯᔑᑴᑖᑾᓂᓂᒃ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓂᐙ, ᑮᐃᑭᑐᒻ᙮ ᒦᐃ ᑳᐐᓐ ᑫᔮᐱ ᓃᔗᑖᑯᓯᓰᐗᒃ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᑲᔦ ᐅᐐᑎᑫᒫᑲᓇᓐ᙮ ᓅᑯᒻ ᐃᑕᔥ ᐯᔑᑴᑖᑯᓯᐗᒃ᙮ 9 ᒦᐃ ᐊᐎᔭ ᑫᐅᒋ ᐸᑫᐎᓈᓯᒃ ᐃᓂ ᐅᐐᑎᑫᒫᑲᓇᓐ, ᐋᔕ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᑮ ᐯᔑᑯᐋᒡ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑲᔦ ᐅᐐᑎᑫᒫᑲᓂᓂ, ᑮᐃᑭᑐ ᒋᓴᔅ᙮ 10 ᒦᓇᐙ ᐲᑎᒃ ᐁᐊᔮᐙᒡ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒥᑰᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐃᐃᐌ ᐌᐱᓂᑎᐎᓐ᙮ 11 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐊᐎᔭ ᐅᐐᑎᑫᒫᑲᓇᓐ ᐌᐱᓈᒡ, ᒦᓇᐙᔥ ᐯᔑᒃ ᐅᑖᐱᓈᒡ ᐃᑴᐗᓐ, ᐅᒪᒋᑑᑕᐙᓐ ᐃᓂ ᓂᑕᒻ ᑳᑮᐐᑎᑫᒫᒡ᙮ 12 ᑯᒫ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑴ ᐌᐱᓈᒡ ᐅᓈᐯᒪᓐ, ᔑᑾ ᐯᔑᒃ ᒦᓇᐙ ᐐᑎᑫᒫᒡ ᐃᓂᓂᐗᓐ, ᒪᒋᑑᑕᒻ ᑲᔦ ᐐᓐ ᐊᐊ ᐃᑴ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 13 ᒦ ᐅ ᐊᐲᔥ ᐋᓂᓐᑦ ᐊᐎᔭᒃ ᐅᑮ ᐹᐲᑕᒪᐙᐙᓐ ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ ᒋᓴᓲᓐ ᒋᓵᓵᒥᓈᓂᒡ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐅᑮᐅᒋᐋᐙᐞ ᑳᑮ ᐲᓈᓂᒡ ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ᙮ 14 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐁᑮᐙᐸᑕᕽ ᑮᓂᔥᑳᑌᑕᒻ᙮ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᒫᓄ ᑭᑲ ᐸᑭᑎᓈᐙᒃ ᐃᑭ ᐊᐱᓅᒌᔕᒃ ᒋᐱᓈᓯᑲᐎᐙᒡ᙮ ᑫᑯ ᑭᐱᑎᓈᑫᒀᓂᒃ᙮ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐋᓃᔥ ᐊᐱᓅᒌᔑᕽ ᐁᓀᑖᑯᓯᐙᒡ, ᒦᐗᒃ ᐃᑭ ᒪᔮ ᑳᐅᑭᒫᑲᑖᑯᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 15 ᑌᐺ ᑭᑎᓂᓂᓂᒻ: ᐊᐎᔭ ᐐᐃᔑ ᐅᑖᐱᓈᓯᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᒋᐅᑭᒫᑲᑖᑯᒡ ᑖᐱᔥᑰ ᐊᐱᓅᒌᔥ ᐁᐃᔑ ᐅᑖᐱᓈᒡ, ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᐅᑲ ᐅᑎᑕᓰᓐ ᐊᐎᔭ ᐃᐃᒫ ᐁᑕᔑ ᐅᑭᒫᐎᓂᒡ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 16 ᒦᑕᔥ ᐯᐯᔑᒃ ᐅᑮ ᑕᑯᓈᐞ ᐃᐃ ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ ᐁᓵᒥᓈᒡ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑲᔕᐌᓂᒥᒃ ᒋᒥᓄᓭᔭᓐ, ᐁᑮᐃᓈᒡ᙮ 17 ᒦᓇᐙ ᐁᑮᐊᔮᒋᒫᒑᒡ ᒋᓴᔅ, ᐯᔑᒃ ᐅᑮ ᐱᓈᒋᐸᑣᓂᑰᓐ, ᐁᑮᐱ ᐅᒋᒌᑾᓇᐲᑖᑯᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ, ᐁᑲᑴᒋᒥᑯᒡ: ᑮᓐ ᒣᓍᑎᓯᔭᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ! ᐁᐃᑯᒡ᙮ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᔑᒋᑫᔮᓐ ᒋᐅᑎᓯᑯᔮᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑫᐴᓂ ᐊᔮᓯᓄᒃ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 18 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐋᓃᓐ ᐌᒋ ᐃᔑᔭᓐ ᐅᒥᓍᑎᓰ? ᑳᐐᓐ ᐅᔕ ᐊᐎᔭ ᒥᓍᑎᓯᓰ, ᒦ ᐁᑕ ᐊᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᒥᓍᑎᓯᒡ᙮ 19 ᑭᑭᑫᑖᓇᓐ ᐅᓄ ᐅᓇᔓᐌᐎᓇᓐ: ᑫᑯ ᓂᔑᐌᑫᓐ, ᑫᑯ ᐱᒣᑕᒪᐙᑫᓐ ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᐐᑎᑫᒫᑲᓇᓐ, ᑫᑯ ᑭᒨᑎᑫᓐ, ᑫᑯ ᑮᐗᓂᒧᑫᓐ ᒋᐊᓈᒥᒪᒡ ᐊᐎᔭ ᑎᐹᑯᓂᑎᐎᓂᕽ, ᑫᑯ ᐗᔦᔑᑖᑯᓯᑫᓐ, ᑭᑲ ᑭᒋ ᐃᓀᓂᒫ ᑭᑌᑌ ᑲᔦ ᑭᒫᒫ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 20 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᐅᓄ ᑲᑭᓇ ᓂᑮᐱ ᐅᒋ ᓈᑲᒋᑑᓇᓐ ᐊᐸᓀ ᐯᒥ ᐅᒋ ᐅᔥᑭᓃᑮᐎᔮᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 21 ᒋᓴᔅ ᐅᑮ ᓵᑭᐋᓐ ᐁᑲᓇᐙᐸᒫᒡ, ᐁᐃᓈᒡ: ᐯᔑᒃ ᑫᑰᓐ ᑭᓅᑌᓭ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᐊᐎ ᐊᑖᐙᑫᓐ ᑲᑭᓇ ᑳᑎᐯᑕᒪᓐ᙮ ᐃᐃᐌ ᑕᔥ ᑭᑑᑎᓯᐎᓐ ᑲᑭᓇ ᒦᔥ ᐃᑭ ᑫᑎᒫᑭᓯᐙᒡ, ᐌᑎ ᑭᑲ ᐊᔮᓐ ᐌᓅᑎᓯᐎᓐ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᐱᐱᒥᓂᔕᐅᔑᓐ ᒋᑭᑭᓄᐊᒪᐎᓈᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ ᒋᓴᔅ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ᙮ 22 ᒦᑕᔥ ᐁᓅᑕᕽ, ᑳᐃᔑᓃᓭᑕᒧᓭᒡ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ᙮ ᒦᑕᔥ ᑮᒫᒑ, ᐁᑮᐅᒋ ᑭᒋᑲᔥᑫᑕᕽ᙮ ᐋᓃᔥ ᑮᑭᒋᐌᓅᑎᓯ᙮ 23 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓇᐙᐸᒫᐞ ᐃᐃ ᑳᐙᑳᓂᑳᐸᐎᓂᒡ᙮ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᒦᐃ ᐁᐲᒋ ᓴᓇᑲᓂᓂᒃ ᐃᑭ ᑳᑭᒋᐌᓅᑎᓯᐙᒡ ᒋᐅᑎᑕᒧᐙᒡ ᐁᑕᔑ ᐅᑭᒫᐎᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 24 ᐅᑮᒫᒪᑳᓯᑖᑰᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᐃᑭᑐ: ᓯᔮᑭᐃᓇᑰᒃ, ᐐᑫ ᐊᐲᒋ ᓴᓇᑲᓂᓂ ᐊᐎᔭ ᒋᐅᑭᒫᑲᑖᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ! 25 ᐃᓇᔥᑫ ᐅᑖᑆᓇᐎᑑᓐ ᐱᒀᐎᑲᓀᐎᒥᑕᑎᒻ ᐋᓇ ᑲᑴ ᑌᐸᐆᓱᒡ ᐁᔑ ᐸᑯᓀᔮᓄᐌᔮᓂᒃ ᔖᐳᓂᑲᓐ᙮ ᓇᐗᒡ ᐃᑕᔥ ᐊᐗᔑᒣ ᐅᑲ ᑆᓇᐎᑑᓐ ᑳᐌᓅᑎᓯᒡ ᐊᐎᔭ ᒋᐅᑭᒫᑲᑖᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 26 ᒦᑕᔥ ᑳᐊᐲᒋᒫᒪᑳᑌᑕᒧᐙᒡ ᐃᑭ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ, ᐁᑮ ᑲᑴᒋᑎᐙᒡ: ᒦᑕᔥ ᒋᑲᔥᑭᑑᓯᑭᐸᓐ ᐊᐎᔭ ᒋᐱᒫᒋᐃᓐᒡ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 27 ᒦᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ ᑲᓇᐙᐸᒫᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐁᐃᓈᒡ: ᐊᐎᔭ ᓴ ᑯ ᐅᑆᓇᐎᑑᓐ᙮ ᐊᐊᔥ ᐐᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐐᓐ ᐅᑆᓇᐎᑑᓰᓐ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐅᑲᔥᑭᑑᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 28 ᐲᑕᕒ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐅᒋ ᑲᓅᓈᓐ ᒋᓴᓲᓐ: ᐃᓇᔥᑫ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᓂᑮᓇᑲᑖᒥᓐ ᐁᑮᐱ ᐐᒌᐎᑰᔭᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 29 ᑌᐺ, ᑮᐃᑭᑐ ᐊᐌ ᒋᓴᔅ᙮ ᐅᐅᐌ ᑕᔥ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ: ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᑳᓇᑲᑕᕽ ᐅᑕᔮᐎᓐ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᓇᑲᓈᒡ ᐐᒋᑭᐌᔭᐞ, ᐅᑕᐌᒫᐞ, ᐅᒫᒫᓐ, ᐅᑌᑌᓐ, ᐅᓃᒑᓂᓴᐞ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᐅᑭᑎᑫᐎᓇᓐ, ᓃᓐ ᑲᔦ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ ᐁᐅᒋ ᐃᔑᒋᑫᒡ, 30 ᐗᐊ ᑎᓄ ᑕᑭᒋᑎᐸᐊᒪᐙ ᓅᑯᒻ ᒣᒀ ᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ ᑕᒦᓈ ᐃᑯᑣᒃ ᐊᐗᔑᒣ ᐊᔮᐎᓇᓐ, ᐐᒋᑭᐌᔭᐞ, ᐅᑕᐌᒫᐞ, ᐅᒫᒫᐞ, ᐅᓃᒑᓂᓴᐞ, ᑭᑎᑫᐎᓇᓐ᙮ ᑕᑯ ᑲᔦ ᑕᔒᑫᓂᒫ ᒋᐅᒌᑭᑲᓂᐎᒡ ᐃᐃᐌ ᐁᐱᒥᓂᔕᐅᒡ᙮ ᔑᑾ ᐹᓂᒫ ᐌᑎ ᓃᑳᓇᔭᐄ ᑫᓂ ᐃᔑᓭᒃ ᑕᒦᓈ ᐱᔑᔑᒃ ᒋᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ 31 ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᓅᑯᒻ ᑳᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐙᒡ ᑕᐊᑳᓭᑖᑯᓯᐗᒃ, ᑲᔦ ᐅᑯ ᓅᑯᒻ ᑳᐊᑳᓭᑖᑯᓯᐙᒡ, ᒦ ᐊᐲ ᐌᑎ ᑕᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐗᒃ, ᑮᐃᑭᑐ ᒋᓴᔅ᙮ 32 ᑮᐊᓂ ᐃᔖᐗᒃ ᐌᑎ ᒦᑲᓈᕽ ᑳᐃᓇᒧᓂᓂᒃ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒦᐎ ᐆᑌᓈᕽ, ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐁᑮᓃᑳᓄᓭᒡ᙮ ᑮᐅᒋ ᒥᑯᔥᑳᑌᑕᒨᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᐅᑖᓈᕽ ᑳᐱᒧᓭᐙᒡ ᑮᑯᑖᒋᐗᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᐅᐱᒣᔭᐄ ᐁᑮᐃᔑᐎᓈᒡ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᒥᑖᔑᓃᔑᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐅᑮᒫᒌᐐᑕᒪᐙᐞ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᔑᒋᑫᐃᓐᒡ ᐁᑮᐃᓈᒡ: 33 ᐃᓇᔥᑫ ᓅᑯᒻ ᐃᑯ ᑭᑕᓂ ᐃᔖᒥᓐ ᐌᑎ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ᙮ ᓃᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᓂᑲ ᐃᔑᒋᑫᐃᑰ ᒋᑕᑯᓂᐙᒡ ᐃᑭ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᑲᔦ ᐃᑭ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ᙮ ᓂᑲ ᐃᓈᑯᓂᑰᒃ ᐃᑕᔥ ᒋᓂᓯᑰᔮᓐ᙮ ᑲᔦ ᑕ ᐊᓅᑮᐗᒃ ᒋᑕᑯᓂᒥᒡ ᐃᐃ ᒎᐗᒃ ᑳᐲᐎᑌᔦᓂᒫᐙᒡ᙮ 34 ᒦᑕᔥ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᓂᑲ ᓂᔑᐹᐱᓄᑖᑰᒃ ᑲᔦ ᓂᑲ ᓴᓰᒀᓂᑰᒃ, ᔑᑾ ᓂᑲ ᐸᔕᔐᐅᑰᒃ, ᔑᑾ ᓂᑲ ᓂᓯᑰᒃ᙮ ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᑮᓂᓱᑮᔑᑾᑳᒃ ᓂᑲ ᑮᐌᐱᒫᑎᔅ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 35 ᒦᑕᔥ ᐯᔓ ᐅᑮᐱ ᑲᓅᓂᑰᐞ ᒌᒥᓴᓐ ᑲᔦ ᒞᓇᓐ, ᓭᐸᑏ ᐅᑯᓯᓴᐞ᙮ ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ ᓂᓇᑕᐌᑖᒥᓐ ᐌᑯᓀᓐ ᐃᑯ ᑫᑲᑴᒋᒥᑰᔭᓐ ᒋᐃᔑᒋᑫᐃᔮᕽ, ᐃᑭᑐᐗᐞ᙮ 36 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ: ᐋᓃᓐ ᐁᔑ ᐊᑕᐌᑕᒣᒃ ᒋᐃᔑᒋᑫᐃᓇᑰᒃ? ᐅᑎᓈᐞ᙮ 37 ᒦᑕᔥ ᐅᑮᐃᑰᐞ: ᑕᑲ ᑫᓃᓇᐎᓐᑦ ᒋᐊᔪᑭᒫᐗᐱᔮᕽ, ᐯᔑᒃ ᑭᑭᒋᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫ, ᐯᔑᒃ ᑲᔦ ᑭᓇᒪᑎᓂᑭᕽ, ᐊᐲ ᑮᐊᐲᒋ ᐅᑭᒫᐎᔭᓐ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 38 ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ ᐃᑕᔥ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ: ᑳᐐᓐ ᑭᑭᑫᑕᓰᒻ ᐌᑯᓀᓐ ᑫᑴᒋᒥᐌᔦᒃ᙮ ᑭᑖ ᑲᔥᑭᑑᒻ ᐃᓇᔥ ᐃᐃᒫ ᐙᐅᒋ ᒥᓂᑴᔮᓐ ᑫᑮᓇᐙ ᒋᐅᒋ ᒥᓂᑴᔦᒃ ᐃᐃ ᑳᐐ ᓴᑳᑲᒥᒃ? ᑭᑖ ᑲᔥᑭᑑᒻ ᐃᓇ ᒋᐃᔑ ᓰᑲᐊᑖᑰᔦᒃ ᓃᓐ ᐙᐃᔑ ᓰᑲᐊᑖᑰᔮᓐ? ᑮᐃᑭᑐ, ᒦ ᐅᐌ ᐁᑮᐃᑕᕽ: ᑭᑖ ᑲᔥᑭᑑᒻ ᐃᓇ ᑫᑮᓇᐙ ᒋᑲᒀᑕᑭᐃᑰᔦᒃ ᑫᓃᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᑫᔑ ᑲᒀᑕᑭᐃᑰᔮᓐ? 39 ᑮᓇᑴᑕᒨᒃ ᐃᑕᔥ ᒌᒥᔅ, ᒞᓐ: ᐁᐊᐞ, ᓂᑲ ᑲᔥᑭᑑᒥᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑌᐺ ᓴ ᑭᑲᐅᒋ ᒥᓂᑴᒻ ᑳᐐ ᓴᑳᑲᒥᒃ ᐃᐃᒫ ᒥᓂᒀᑲᓂᕽ ᑳᐐᐅᒋ ᒥᓂᑴᔮᓐ, ᑫᑮᓇᐙ ᑭᑲᐃᔑ ᓰᑲᐊᑖᑰᒻ ᑫᓃᓐ ᑳᐐᐃᔑ ᓰᑲᐊᑖᑰᔮᓐ᙮ 40 ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᓂᑑᓈᐸᒫᓰ ᑫᓇᒪᑕᐱᒡ ᐃᐃᒫ ᓂᑭᒋᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫ, ᓂᓇᒪᑎᓂᑭᕽ ᑲᔦ᙮ ᐃᑭ ᓴ ᐁᑕ ᑳᑮᐊᑣᑲᓂᑲᐎᑣ, ᑕᓇᒪᑕᐱᐗᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 41 ᐃᑭ ᑕᔥ ᒥᑖᓱ ᑯᑕᒃ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ, ᐁᑮᓅᑕᒧᐙᒡ ᐅᑮᓂᔥᑳᑌᓂᒫᐙᐞ ᒌᒥᓴᓐ ᑲᔦ ᒞᓇᓐ᙮ 42 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᒫᒪᐤ ᐅᑮᐊᑐᒫᐞ ᑲᑭᓇ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑭᑭᑫᓂᒫᐙᒃ ᐃᑭ ᒥᒋᑲᑭᓇ ᐸᑳᓐ ᑳᑕᓶᐙᓇᑭᓯᐙᒡ ᐊᑮᕽ, ᐋᓃᓐ ᐁᔑ ᐅᑭᒫᑲᑖᑎᐙᒡ᙮ ᐅᓴᓇᑭᓰᑲᑖᑰᐞ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᐅᑭᒫᐌᓂᒫᐙᒡ᙮ ᔑᑾ ᐅᓃᑳᓂᓰᒥᐙᐞ ᐅᒪᔥᑲᐙᑯᓂᑯᐙᐞ᙮ 43 ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑫᑮᓇᐙ ᑭᑖᐃᔑᒋᑫᓰᒻ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᐃᐃᒫ ᑳᑕᔑᔦᒃ ᐙᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ, ᐅᒋᑕ ᓴ ᑯ ᑭᑲ ᐊᓄᑮᑖᑯᐙ ᐊᐎᔭ᙮ 44 ᐊᐊᐌ ᑲᔦ ᑳᐐᓃᑳᓀᑖᑯᓯᒡ, ᐅᒋᑕ ᓴ ᑯ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᓐ ᒋᐊᓄᑮᐃᑯᒡ ᐁᑳ ᒣᒬᒡ ᒋᐅᑎᓯᓯᒃ᙮ 45 ᐋᓃᔥ ᓃᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐁᐋᐎᔮᓐ, ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᓂᑮᐅᒋ ᐲᔖᓰ ᒋᐊᓄᑮᑕᐎᐙᒡ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᒃ, ᐃᐃ ᑕᔥ ᐐᓐ ᒋᐊᓄᑮᑕᐗᒀ, ᑲᔦ ᓂᑲ ᐸᑭᑎᓂᑎᓱᑲᑕᐙᒃ ᒋᑎᐸᐃᑳᑫᐗᒃ ᓂᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭᒃ ᑫᐐᓇᐙ ᒋᐅᒋ ᐱᒫᒋᐃᑣ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 46 ᑮᑕᑯᔑᓅᒃ ᐃᐃᐌᑎ ᒉᕒᐊᑯᕽ ᑳᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ ᐆᑌᓇ᙮ ᔑᑾ ᑕᔥ ᐁᐅᒋ ᒫᒑᒡ ᒋᓴᔅ ᐁᐐᒌᐎᑯᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑲᔦ ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭᐞ ᐁᑮᐊᓂ ᐹᑏᓄᓂᒡ, ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮᒪᔮᔥᑲᐙᐙᓐ ᐁᑳ ᐁᐙᐱᓯᓂᒃ, ᐁᐸᑯᓭᒋᑫᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᒌᑭᑲᓇ ᐁᓇᒪᑕᐱᓂᒡ᙮ ᐹᕒᑎᒦᔭᔅ ᑮᐃᔑᓂᑳᓱᐗᓐ, ᑎᒦᔭᓴᓐ ᐁᐅᑌᑌᒫᓂᒡ᙮ 47 ᐗᐊ ᑕᔥ ᐹᕒᑎᒦᔭᔅ ᐅᑮᓅᑖᓐ ᒦ ᐊᐌ ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕒᐃᑏᐎᓂᓂ ᐁᐃᑭᑐᐎᓐᒡ᙮ ᐃᑭᑐ ᑕᔥ ᐁᑭᔒᐌᒡ: ᒋᓴᔅ! ᑮᓐ ᑌᐱᑎᕽ ᑳᐅᑕᑳᓀᓯᔭᓐ! ᑭᑎᒫᑭᓇᐎᔑᓐ! ᑮᐃᔑ ᔖᑯᐌ᙮ 48 ᒦᑕᔥ ᐅᑮᐅᒋ ᐃᑰᐞ ᓃᐱᐗᐞ: ᐁᑕᑕᐌ ᑭᓂᐹᑗᐎᑕᒻ! ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ ᓇᐗᒡ ᐃᑕᔥ ᐋᒋᑯ ᐁᓂᑯᒃ ᑮᔖᑯᐌ: ᑮᓐ ᑌᐱᑎᕽ ᑳᐅᑕᑳᓀᓯᔭᓐ, ᑭᑎᒫᑭᓇᐎᔑᓐ! ᐁᐃᑭᑐᒡ᙮ 49 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑭᐱᒋᑳᐸᐎᒡ ᒋᓴᔅ᙮ ᐊᑐᒥᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᑐᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᐎᔮᐱᓯᓂᒃ: ᒪᔥᑲᐎᑌᐁᓐ! ᐸᓯᑸᓐ, ᑭᓇᑐᒥᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 50 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᑭᒋᐌᐱᓇᕽ ᐅᑲᔥᑮᑮᐎᓐ ᐊᐊ ᐎᔮᐱᓯᒃ, ᐁᑮ ᐸᓯᑶᒋᓭᒡ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 51 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᓐ: ᐌᑯᓀᔥ ᑫᐃᔑᒋᑫᐃᓈᓐ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᐅᑮᐃᑰᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᑳᐙᐱᓯᓂᒃ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᐊᐯᔥ ᒦᓇᐙ ᐙᐱᔮᓐ! ᐃᑭᑐᐗᓐ᙮ 52 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᒋᓴᔅ: ᐊᒦᐃ ᐱᓵᓂᑯ ᐊᓂ ᒫᒑᓐ᙮ ᑭᒥᓄᔭᔮᐃᑯᓐ ᐃᐃ ᑳᔑ ᐊᐯᓂᒧᓄᑕᐎᔭᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐙᐱ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ᙮ ᐅᑮ ᐱᒥᓂᔕᐙᓐ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᓲᓐ ᐃᐃᒫ ᒦᑲᓈᕽ᙮

ᒫᕒᒃ 11

1 ᐁᐊᓂ ᐯᔓ ᐃᔖᐙᒡ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ, ᑫᑳ ᐁᐊᓂ ᐅᑎᑕᒧᐙᒡ ᐯᐸᒋ ᑲᔦ ᐯᑕᓂ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᑭᓐ ᐆᑌᓇᐌᓴᓐ, ᐃᐃᒫ ᓀᐗᑕᑎᓐ ᑳᔭᔮᓂᑭᓐ ᐋᓬᐃᑉ ᑭᑎᑳᓈᑎᑯᑳᕽ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ ᐱᑾᑎᓈ, ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᓃᑳᓂᓂᔕᐙᐞ ᓃᔑᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ 2 ᐁᐃᓈᒡ: ᐃᔖᒃ ᐃᐃᒫ ᐌᑎ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ ᑳᐯᔓᐊᔮᒃ, ᐅᑎᓈ᙮ ᐊᓂ ᐊᐲᒋᑕᑯᔑᓀᒃ ᐃᑯ ᑭᑲ ᐙᐸᒫᐙ ᒫᔑᒥᑕᑎᒨᔅ, ᐐᑳ ᐊᐎᔭᓐ ᐁᑮ ᑌᓴᐱᓄᑖᑯᓯᒃ᙮ ᒦ ᐊᐌ ᐋᐸᐙᑫᒃ, ᐲᓈᑫᒃ ᐃᑕᔥ᙮ 3 ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᐃᓂᓀᒃ: ᐌᑯᓀᓐ ᐃᐃ ᐌᒋ ᐃᔑᒋᑫᔦᒃ? ᐅᐅ ᑭᑲ ᐃᑭᑐᒻ: ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐅᓇᑕᐌᓂᒫᓐ, ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑲ ᐱᑮᐌᓂᔕᐙᓐ, ᐃᓂᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᓃᔑᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ 4 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐃᔖᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐙᐸᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᒫᔑᒥᑕᑎᒨᓴᓐ ᐁᓴᑳᑾᐱᓱᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᒌᑭᔥᒀᓐᑦ ᓈᐎᑲᓇ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐋᐸᐙᐙᒡ᙮ 5 ᐊᐎᔭᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᓈᓃᐸᐎᓂᒡ ᐅᑮ ᑲᓅᓂᑯᐙᐞ: ᐋᓐ ᐁᔑᒋᑫᔦᒃ ᐁᐋᐸᐌᒃ ᐊᐊ ᒫᔑᒥᑕᑎᒨᔅ? ᐅᑮᐃᑰᐙᐞ᙮ 6 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᐙᒡ ᑳᑮᐃᑯᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐴᓂᒥᑯᐙᒡ᙮ 7 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ ᐲᑕᒪᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐃᓂ ᒫᔑᒥᑕᑎᒨᓴᓐ᙮ ᐅᐗᑮᒋᑯᓇᔮᓂᐙᓐ ᐅᑮᐊᐸᑭᑑᓈᐙᓐ ᐗᑭᑖᐎᑲᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᑌᓴᐱᒡ ᒋᓴᔅ᙮ 8 ᓃᐱᐗᐞ ᑲᔦ ᐅᑮ ᑕᔗᑭᓯᑑᓈᐙᓐ ᐅᐗᑮᒋᑯᓇᔮᓂᐙᓐ ᒦᑲᓈᕽ᙮ ᐋᓂᓐᑦ ᑲᔦ ᐅᑮᐅᒋ ᑮᔥᑮᔥᑭᑲᐋᓈᐙᓐ ᐌᑎ ᐅᐱᒣᔭᐄ ᐗᑎᑾᓀᓴᓐ ᑳᔭᓃᐲᔑᐗᓂᓂᑭᓐ, ᐁᑮ ᑕᔗᑭᐸᑭᓯᑑᐙᒡ ᒦᑲᓈᕽ᙮ 9 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᓃᑳᓃᐙᒡ ᑲᔦ ᐅᑖᓈᕽ ᑳᐱᒥᔭᔮᐙᒡ ᑮᐊᓂ ᔖᔖᑯᐌᐗᒃ: ᓇᓈᑯᒥᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ ᑕᔕᐌᑖᑯᓯ ᐊᐌ ᑳᐱᑕᑯᔑᕽ ᐁᐱ ᐅᒋᓂᔕᐅᑯᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 10 ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑲ ᔕᐌᑕᒫᑰᓐ ᐅᑖᓂᑫᑭᒫᐎᐎᓐ ᐊᐊ ᑌᐱᑦ ᑭᑫᑌᔭᐊᒥᓈᐸᓐ᙮ ᐐᐸ ᑕᐱᓈᐱᓭᓂ ᐅᑑᑭᒫᐎᐎᓐ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ ᑭᒋᓇᓈᑯᒥᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ! ᑮᐃᔑ ᔖᔖᑯᐌᐗᒃ᙮ 11 ᒦᑕᔥ ᐁᑮ ᒉᑭᔥᑳᒡ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ, ᑮᐲᑎᑫ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᒎᐗᐞ ᐅᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓃᕽ᙮ ᑳᐃᔥᒀ ᐙᐙᐸᑕᕽ ᐃᐃᒫ ᐲᑎᒃ ᒥᓂᒃ ᑫᑰᓐ ᐃᐃᒫ ᐁᔮᓂᒃ, ᒦᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᒫᒑ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᒥᑖᔑᓃᔑᓐ, ᐁᑮᐊᓂ ᐃᔖᐙᒡ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ, ᐯᑕᓂ ᑳᐃᔑ ᐐᑌᓂᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᐋᔕ ᑮᐊᓂ ᓈᒋᐅᓈᑯᔑᓂᓂ᙮ 12 ᒦᑕᔥ ᐁᓂ ᐙᐸᓂᓂᒃ ᐁᐊᓂᐅᒋ ᒫᒑᐙᒡ ᐯᑕᓃᕽ, ᑮᓅᑌᔅᑲᑌ ᒋᓴᔅ᙮ 13 ᐅᑮ ᑌᐹᐸᒫᓐ ᐃᑕᔥ ᐁᐸᑕᑭᓱᓂᒡ ᑭᑎᑳᓈᑎᑰᓐ, ᐱᒃ ᐁᐃᔑᐐᓱᓂᒡ ᑎᓄᐙᑎᑰᓐ, ᐁᐊᓃᐲᔑᐎᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᓈᓯᑲᐙᒡ, ᑕᑲ ᑫᑰᓐ ᒋᑮᒥᑲᕽ ᐁᐐ ᐊᒧᒥᓀᒡ᙮ ᐁᐅᑎᓵᒡ ᐃᑕᔥ, ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᐅᑮᒥᑲᓰᓐ᙮ ᑮᒥᒋᐊᓃᐲᔑᐎᐗᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᑳ ᒪᔑ ᒋᑮ ᔔᒥᓂᐎᓂᒡ᙮ 14 ᐅᑮᐅᒋ ᑲᓅᓈᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᒥᑎᑰᓐ: ᑫᑯ ᒦᓇᐙ ᐐᑳ ᐊᐎᔭ ᑕᐅᒋ ᐊᒧᒥᓀᓰ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᐅᑮᓅᑖᑰᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ 15 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᐁᓂ ᑕᑯᔑᓄᐙᒡ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ, ᑮᐲᑎᑫ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᒎᐗᐞ ᐅᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓃᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᑮᒫᒌ ᓵᓵᑭᒋᓂᔕᐙᐞ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᑕᔑ ᐊᑖᐌᓂᒡ ᑲᔦ ᑳᑕᓇᑖᐙᑫᓂᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᐅᑮᐅᐱᒣᐌᐱᓇᒪᐙᐞ ᐅᑕᑖᓱᓈᑯᓂ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᒣᔥᑾᑑᓂᑫᓂᒡ, ᑲᔦ ᐅᑌᓴᐱᐎᓂᓂ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᔭᑖᐙᑫᓂᒡ ᐅᒦᒦᓴᐞ᙮ 16 ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐅᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐙᓰᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᒋᔖᐳᐎᑑᓂᒡ ᐅᐲᓇᐃᑲᓂᓂ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ 17 ᒦ ᑳᐃᔑ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᑕᓀᓄᓂᒡ ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ ᐅᔕ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᓃᓐ ᓂᐙᑳᐃᑲᓐ ᑕᐃᔑᓂᑳᑌ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᐁᑕᓶᐙᓇᑭᓯᒡ ᐊᑮᕽ ᒋᑕᔑ ᐊᓇᒥᐋᒡ, ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ᙮ ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑭᑮᐋᒋᑑᒻ, ᑖᐱᔥᑰ ᒋᐅᑳᓱᐎᑲᒥᑯᐙᒡ ᐅᒪᑲᑗᒃ! ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 18 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᐅᑮᓅᑖᓈᐙ ᐃᐌ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᓂᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᔑᑾᔥ ᐅᑮᐋᑐᓀᐋᓈᐙ ᐋᓃᓐ ᑫᔑ ᓂᓯᒥᓐᒡ᙮ ᐋᓃᔥ ᐅᑮ ᑯᓵᐙᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐅᑮᒫᒪᑳᓯᑕᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ᙮ 19 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᓂ ᑎᐱᑲᓂᓂᒃ ᑮᒫᒑᐗᒃ ᒋᓴᔅ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐅᒋ ᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ᙮ 20 ᐁᓂ ᑭᔐᐹᐗᑲᓂᓂᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᐱᒥᔭᔮᐙᒡ ᐅᑮᐙᐸᒫᐙᓐ ᐃᓂ ᑭᑎᑳᓈᑎᑰᓐ ᐋᔕ ᐁᐹᓱᓂᒡ ᐐᑫ, ᐊᐴᔥᑫ ᐃᐃᒫ ᐅᒌᐱᑳᓂᕽ᙮ 21 ᐲᑕᕒ ᐃᑕᔥ ᑮᒫᒥᑲᐎ, ᐁᐃᓈᒡ ᒋᓴᓲᓐ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᐃᓇᔥᑫ ᑭᑮᐃᓈ ᒋᓂᔑᐗᓈᑎᓯᒡ ᐊᐊ ᑭᑎᑳᓈᑎᒃ᙮ ᐋᔕ ᐹᓲ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ 22 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐊᐯᓂᒧᓄᑕᐎᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ 23 ᑌᐺ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ, ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᑫᐃᑕᒧᑴᓐ ᐅᐅ ᐱᑾᑎᓈ: ᐊᐎ ᐸᑯᐲᓭᓐ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᑲᒦᕽ! ᐁᐃᑕᕽ, ᐁᑳ ᓃᔡᔭᑫᑕᓯᒃ, ᑌᐺᔦᑕᕽ ᐃᐃ ᒋᐃᔑᐌᐸᓂᓂᒃ ᐅᑎᑭᑐᐎᓐ, ᑌᐺ ᑕᐃᔑ ᐙᐸᑕᐃᑰᐎᓯ᙮ 24 ᒦᐃᐌ ᑳᐅᒋ ᐃᓂᓇᑰᒃ: ᐊᓇᒥᐋᔦᒃ, ᐌᑯᓀᓐ ᐃᑯ ᑫᑲᑴᑗᔦᒃ, ᑌᐺᔦᑕᒧᒃ ᐋᔕ ᐁᑮ ᑌᐱᓇᒣᒃ, ᑭᑲ ᐙᐸᑕᐃᑰᒻ᙮ 25 ᔑᑾ ᐊᐲ ᓃᐸᐎᐊᓇᒥᐋᔦᒃ ᑲᔦ ᐊᐎᔭ ᓂᔥᑫᓂᒣᒃ, ᐊᑲᐌ ᐴᓀᑕᒪᐎᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑭᑌᑌᐙ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᔭᔮᒡ ᒋᐴᓀᑕᒪᐎᓀᒃ ᑫᑮᓇᐙ ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ᙮ 27 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᑮᐱᑕᑯᔑᓅᒃ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐲᑎᒃ ᐁᐱᒧᓭᒡ ᒋᓴᔅ ᒎᐗᐞ ᐅᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓃᕽ ᐅᑮᐱ ᑲᓅᓂᑰᐞ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ ᑲᔦ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᑲᔦ ᐃᐃ ᒎᐗᐞ ᐅᓃᑳᓂᓰᒥᓂ᙮ 28 ᒦᑕᔥ ᐅᑲᑴᒋᒥᑰᐞ: ᐋᑎ ᐌᒋ ᐃᓈᑯᓂᑰᔭᓐ ᒋᐃᔑᒋᑫᔭᓐ ᐅᓄ ᑫᑰᓇᓐ? ᐊᐌᓀᓐ ᑳᐃᓈᑯᓂᒃ ᒋᑑᑕᒪᓐ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 29 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᒋᓴᔅ: ᑫᓃᓐ ᐯᔑᒃ ᑭᑲᑴᒋᒥᓂᓂᒻ, ᓇᑴᑕᐎᔑᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑭᑲ ᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᐋᑎ ᐅᐅ ᐌᒋ ᐃᔑᒋᑫᔮᓐ᙮ 30 ᐊᐌᓀᓇᓐ ᑳᑮᐃᓈᑯᓂᑯᒡ ᐊᐌ ᒞᓐ ᒋᓰᑲᐊᑖᑫᒡ? ᑯᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᐃᓂᓂᐗᐞ? ᓇᑴᑕᐎᔑᒃ! ᐅᑮᐃᓈᐞ ᒋᓴᔅ᙮ 31 ᒦᑕᔥ ᑮ ᑲᑴᒋᑎᐗᒃ ᐁᐃᑭᑐᐙᒡ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐃᓈᑯᓂᑯᒡ ᐋᓇ ᐃᓇᕽ, ᑭᑖ ᐃᑯᓈᓐ: ᐋᓃᔥ ᑳᐅᒋ ᑌᐺᑕᐙᓯᐌᒃ? 32 ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᑖᐃᑭᑐᓰᒥᓐ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐅᑮ ᐃᓈᑯᓂᑰᐞ ᐊᐊ ᒞᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᐅᑮ ᑯᓵᐙᐞ ᐃᐃ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᐁᑮᐃᓇᑭᒫᓂᒡ ᒞᓇᓐ ᐁᑎᓄᐎᓂᒡ ᐯᔑᒃ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 33 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ: ᑳᐐᓐ ᓂᑭᑫᓂᒫᓯᐙᓈᓐ, ᐊᐌᑴᓇᓐ ᑳᑮᐃᓈᑯᓂᑯᒡ ᐊᐊ ᒞᓐ ᒋᓰᑲᐊᑖᑫᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᐙᒡ: ᒦᔥ ᐃᐃ ᑳᐐᓐ ᑫᓃᓐ ᑭᑲ ᐐᑕᒪᐎᓯᓅᓂᓂᒻ ᐋᑎ ᑳᐅᒋ ᐃᓈᑯᓂᑰᔮᓐ ᒋᐃᔑᒋᑫᔮᓐ, ᐅᑮᐃᑯᐙᓐ᙮

ᒫᕒᒃ 12

1 ᒦᑕᔥ ᐅᑮᒫᒌᑲᓅᓈᐞ ᒋᓴᔅ ᐁᐋᐌᒋᑫᒡ᙮ ᐅᐅ ᑮᐃᑭᑐ: ᐋᐱᑎᕽ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᐅᑮ ᑭᑎᑳᓈᐞ ᔔᒥᓈᑎᑰᐞ᙮ ᔑᑾ ᐅᑮᐙᑳᒣᓂᑲᓂᑲᑖᓐ ᐅᑭᑎᑫᐎᓐ᙮ ᔑᑾ ᑕᔥ ᑮᐙᓈᐱᑲᐃᑫ ᑫᔑ ᓰᓂᐲᑭᔥᑲᐎᑣ ᔔᒥᓇᒃ ᐁᒥᓋᑎᓱᐙᒡ᙮ ᔑᑾ ᑕᔥ ᐅᑮᐅᔑᑑᓐ ᐅᑕᔕᐙᐲᐎᑲᒥᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᑮᐋᐎᐋᐞ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂᐗᐞ ᐃᐃ ᑭᑎᑫᐎᓐ ᒋᑲᓇᐌᑕᒫᑯᒡ, ᔑᑾ ᐹᓂᒫ ᒋᐸᑴᓇᒫᑯᒡ ᑫᐅᑎᓯᓂᒡ ᑭᑎᑫᐎᓂᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᐸᑳᓐ ᐊᑮᕽ ᐁᐃᔖᒡ ᐙᓴ᙮ 2 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐌᒋᒋᓭᒃ ᒋᒪᐎᔂᓂᑣ ᔔᒥᓇᒃ ᐁᒣᒀᑎᓱᐙᒡ, ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᓐ ᐃᓂ ᐯᔑᒃ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᒋᐸᑴᓇᒫᑯᒡ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂᐗᐞ ᐅᑑᑎᓯᐎᓂᓂ, ᒥᓂᒃ ᐌᑎᓇᒥᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐁᐊᑖᐙᑫᓂᒡ ᐃᐃ ᔔᒥᓇᐞ᙮ 3 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂᐗᒃ ᐅᑮᐅᑎᑎᓈᐙᓐ ᐃᓂ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᐁᑮ ᐸᐸᑭᑌᐙᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐱᔑᔑᑾᔭᐄ ᑳᐃᔑ ᑮᐌᓂᔕᐙᐙᒡ ᐁᑳ ᑫᑰᓐ ᐁᑮᒦᓈᓯᒀ᙮ 4 ᒦᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᐯᔑᒃ ᐅᑮᐊᓅᓈᓐ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᑳᑎᐯᑕᕽ ᑭᑎᑫᐎᓐ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂᐗᒃ ᐅᑮ ᑭᒋ ᐸᐸᑭᑌᔮᑯᑎᒀᓀᐙᐙᓐ ᑲᔦ ᐁᑭᒋ ᐊᑲᒋᐎᓈᑾᓂᓂᒃ ᐅᑮ ᑑᑕᐙᐙᓐ ᐃᓂ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᓐ᙮ 5 ᔑᑾ ᒦᓇᐙ ᐯᔑᒃ ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᓐ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᓂᓯᑯᓂᒡ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂᐗᐞ᙮ ᓃᐱᐗᐞ ᑫᔮᐱ ᐅᑮᐊᓅᓈᐞ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᐊᐌ ᑳᑎᐯᑕᕽ᙮ ᐋᓂᓐᑦ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᐸᐸᑭᑌᐅᑯᓂ, ᐋᓂᓐᑦ ᑲᔦ ᐅᑮᓂᓯᑯᓂ ᐃᐃ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂᐗᐞ᙮ 6 ᐲᓂᔥ ᐃᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐁᑕ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮᐊᔮᐙᓐ, ᒦᐗᓂᓂ ᑳᑮ ᓵᑭᐋᒡ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ᙮ ᒦᐗᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᑫᑲᐲ ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᓐ, ᑫᒋᓈᒡ ᐅᑲ ᑭᒋ ᐃᓀᓂᒫᐙᓐ ᓂᑯᓯᓴᓐ, ᐁᐃᑭᑐᒡ᙮ 7 ᒦᑕᔥ ᐋᒋᑯ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂᐗᒃ: ᒦᐗᓐ ᐅᔕ ᐅᓄ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐊᐊ ᑳᑎᐯᑕᕽ ᐅᐌ ᑭᑎᑫᐎᓐ! ᑕᑲ ᓂᓯᒫᑖᓂᓐ, ᒋᑌᐱᐱᑖᐗᕽ ᑳᐐ ᑎᐱᓇᐌᐎᓯᓂᐸᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 8 ᒦᑕᔥ ᑌᐺ ᑳᐃᔑ ᑳᒋᑎᓈᐙᒡ ᐃᓂ ᑳᑎᐯᑕᕽ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᐁᑮᓂᓵᐙᒡ, ᐌᑎ ᐅᐱᒣᑭᑎᑫᐎᓐ ᐁᑮᐊᐸᑭᑑᐙᒡ ᐃᐃ ᒦᔭᐤ᙮ 9 ᐋᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑮᓇᐙ ᐁᓀᑕᒣᒃ ᑫᐃᔑᒋᑫᐸᓐ ᐊᐊ ᑳᑎᐯᑕᕽ ᑭᑎᑫᐎᓐ? ᑕᐱ ᑕᑶᔑᓐ ᓴ ᒋᐱᓂᓵᒡ ᐃᐃ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂᐗᐞ, ᔑᑾ ᐅᑲᔮᐎᐋᐞ ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭᐞ ᐃᐃ ᔔᒥᓂᑭᑎᑫᐎᓐ ᒋᑲᓇᐌᑕᒫᑯᒡ᙮ 10 ᑫᒋᓈᒡ ᑭᑮᐊᓇᒥᑑᒻ ᐅᐅᐌ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᑭᑐᐎᓐ: ᐃᑭ ᑳᐙᑳᐃᑫᐙᒡ ᐊᓂᔖ ᐅᑮᐌᐱᓈᐙᓐ ᐃᓂ ᐯᔑᒃ ᑳᐅᓂᔑᔑᓂᒡ ᐊᓯᓃᓐ, ᒦᐗᓂᓂ ᒪᔮ ᑳᔮᐸᒋᐋᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᒋᑮᔑᒋᑳᑌᒃ ᐃᐃ ᐙᑳᐃᑲᓐ᙮ 11 ᒦᐅᐌ ᑳᒫᒪᑳᒋ ᐃᔑᒋᑫᒡ ᐊᐊ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ, ᐃᑭᑑᒪᑲᓐ, ᑮᐃᑭᑐ ᒋᓴᔅ᙮ 12 ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᓃᑳᓇᑭᓱᐙᒡ ᒎᐗᒃ ᐅᑖᓇᐐ ᑕᑯᓈᐙᐸᓃᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᐅᑮ ᑭᑫᓂᒫᐙᓐ ᐋᓃᔥ ᐁᐋᐌᒋᑫᓂᒡ ᐐᓇᐙ ᐁᑕᔑᒥᑯᐙᒡ᙮ ᐅᓵᒻ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑯᓵᐙᐞ ᐃᐃ ᑳᒫᒪᐌᓄᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᓂ ᐃᔑᓇᑲᓈᐙᒡ ᐁᑮᐊᓂ ᒫᒑᐙᒡ᙮ 13 ᒦᑕᔥ ᑮᐊᓅᓈᐗᒃ ᐃᑭ ᐋᓂᓐᑦ ᐯᕒᐊᓰᐎᓂᓂᐗᒃ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐁᕒᐊᑦ ᐅᐐᒌᐙᑲᓇᐞ ᑫᑰᓐ ᒋᑲᑲᑴᒋᒫᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐐᐅᒋ ᑳᒋᑎᓈᐙᒡ᙮ 14 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐌᑎᓵᐙᒡ ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᓂᑭᑫᑖᒥᓐ ᐁᓂᑖᑌᐺᔭᓐ ᑲᔦ ᐁᑳ ᐐᑳ ᐊᐎᔭ ᐁᐸᐹᐱᓯᔅᑫᓂᒫᓯᐗᒡ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᓀᓂᒥᒃ᙮ ᑖᐱᔥᑰ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᑭᑎᔑ ᑲᓅᓈ᙮ ᑳᐐᓐ ᐋᓃᔥ ᑭᐸᐹᐱᓯᔅᑫᑕᒧᐙᓰᓐ ᐊᐎᔭ ᐗᑭᒐᔭᐄ ᐁᔑ ᐊᔮᒡ᙮ ᑾᔭᒃ ᐃᑕᔥ ᑭᑭᑭᓄᐊᒫᑫ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᔑ ᐊᑕᐌᓂᒫᒡ ᐊᐎᔭᓐ ᒋᐃᓈᑎᓯᓂᒡ᙮ ᐐᑕᒪᐎᔑᓈᒻ ᐃᑕᔥ: ᐃᓇᑌ ᓇ ᒋᑎᐸᐊᒪᐗᕽ ᑖᑭᔅ ᔔᓂᔮᓐ ᐊᐊᐌ ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᑭᒋᐅᑭᒫ, ᑫᒫ ᑳᐐᓐ? 15 ᑭᑲ ᑎᐸᐊᒪᐙᓈᓐ ᐃᓇ, ᑫᒫ ᑳᐐᓐ? ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐁᑭᑫᓂᒫᒡ ᐁᑲᑴᐗᔦᔑᒥᑯᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐋᓃᔥ ᐌᒋ ᑯᒋᐃᔦᒃ? ᑕᑲ ᐲᑕᒪᐎᔑᒃ ᐯᔑᒃ ᐙᐹᐱᑯ ᔔᓂᔮᔅ ᒋᐙᐸᒪᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 16 ᐅᑮ ᐲᑕᒫᑰᐞ ᐃᑕᔥ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᐊᐌᓀᔥ ᐗᐊ ᑳᒪᓯᓂᓯᓂᓂᒃ ᐅᑎᒀᓐ, ᐊᐌᓀᔥ ᑲᔦ ᐅᐌ ᐅᐐᓱᐎᓐ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑖᑯᒡ: ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᑭᒋᐅᑭᒫ ᐊᐌ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 17 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᑭᑖ ᒦᓈᐙ ᐅᔕ ᐊᐊᐌ ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᑭᒋᐅᑭᒫ ᑳᑎᐱᓇᐌᐎᓯᒡ, ᑲᔦ ᐊᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑭᑖ ᒦᓈᐙ ᐃᐃ ᐐᓐ ᑳᑎᐱᓇᐌᐎᓯᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᐅᑮᒫᒪᑳᓯᑖᑰᐞ ᐃᑕᔥ᙮ 18 ᐅᑮᐱ ᐅᑎᓵᐙᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᓵᒐᓰᐎᓂᓂᐗᒃ ᙮ ᒦᐗᒃ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ ᐁᑳ ᐊᐎᔭ ᒋᑮᐌᐱᒫᑎᓰᐃᓐᒡ ᑮ ᐃᔥᒀᓂᐳᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᑲᑴᒋᒫᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ: 19 ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᑭᑮᐅᔑᐲᐊᒫᑯᓈᓐ ᐅᐅᐌ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᐊᐊ ᒨᓯᔅ : ᐊᐎᔭ ᓂᐳᓂᒡ ᐐᒋᑭᐌᔭᓐ, ᐁᑳ ᑳᐅᓂᒑᓂᓯᓯᓂᒃ, ᒋᐅᑖᐱᓇᒪᐙᒡ ᐃᓂ ᐅᐐᑎᑫᒫᑲᓂᓂ ᑲᔦ ᒋᐅᓃᒑᓂᓯᒡ, ᒋᓂᑖᐎᑭᑕᒪᐙᒡ ᐃᓂ ᐐᒋᑭᐌᔨᐸᓃᓐ᙮ 20 ᐋᐱᑎᕽ ᐃᑕᔥ ᑮᓃᔣᒋᐗᒃ 7 ᐁᐅᐐᒋᑭᐌᔨᑎᐙᒡ᙮ ᔑᑾ ᑮᐐᑎᑫ ᐊᐊ ᑳᓴᓰᑭᓯᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓅᑌᓂᐳᒡ ᐁᑮᐅᓃᒑᓂᓯᓯᒃ᙮ 21 ᒦᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᐊ ᑯᑕᒃ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐊᓂ ᐅᒋ ᐅᔒᒣᔑᒫᐎᒡ ᑳᐃᔑ ᐐᑎᑫᒫᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑫᐐᓐ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᐃᔑ ᓂᐳᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᑫᐐᓐ ᑮᐅᓃᒑᓂᓯᓰ᙮ ᒦᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᐃᔑᐌᐱᓯᒡ ᐊᐊ ᐁᑯᓂᓯᐙᒡ᙮ 22 ᒦᑕᔥ ᐲᓂᔥ ᐃᑭ ᑳᓃᔣᒋᐙᒡ ᑳᑮᐐᑎᑫᒫᐙᒡ ᑮᒑᑭᓂᐳᐗᒃ, ᑳᐐᓐ ᑮᐅᓃᒑᓂᓯᓰᐗᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑫᑲᐲ ᑳᐃᔑ ᓂᐳᒡ ᑫᐐᓐ ᐊᐊ ᐃᑴ ᐃᔥᒀᒡ᙮ 23 ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᑫᐅᐐᑎᑫᒫᑲᓂᐸᓐ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ ᐹᓂᒫ ᐱ ᑮᐌᐱᒫᑎᓰᐎᑮᔑᑲᒃ? ᑮᐃᔑ ᑲᑴᑗᐗᒃ ᐃᑭ ᓵᒐᓰᐎᓂᓂᐗᒃ᙮ 24 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ: ᒦ ᐅᔕ ᐃᐌ ᐌᒋ ᐗᓂᑮᔗᔦᒃ, ᐁᑳ ᐁᑭᑫᑕᓯᐌᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᑭᑐᐎᓐ, ᑲᔦ ᐁᔑ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ 25 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑮᐌᐱᒫᑎᓯᕽ, ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐃᓂᓂ ᑕᐐᑎᑫᓰ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐃᑴ ᑕᐐᑎᑫᒫᓰ᙮ ᑖᐱᔥᑰ ᑕᐃᔑᐱᒫᑎᓯᐗᒃ ᐁᒐᓬᐊᐞ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐁᔮᓂᒡ ᐁᐐᑎᑫᑎᓯᓂᒃ᙮ 26 ᔑᑾ ᑕᔥ ᐃᐌ ᑳᓂᐳᐙᒡ ᒋᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐃᑣ, ᑫᒋᓈᒡ ᑭᑮᐊᓇᒥᑑᒻ ᐃᐃ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᒨᓯᔅ ᑳᑮᐅᔑᐲᐊᕽ, ᐃᐃᒫ ᐁᑕᔑᑌᓂᒃ ᐃᐃ ᐱᑯᑯᐹᔅ ᐁᑮ ᓴᑭᑌᓂᒃ ᐁᑮᐊᒀᑭᑌᓯᓂᓂᒃ, ᑳᑮᐃᔑ ᑳᓅᓂᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ: ᓃᓐ ᐅᒪᓂᑑᒪᓐ ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ, ᔑᑾ ᐅᒪᓂᑑᒪᓐ ᐋᐃᓯᒃ, ᔑᑾ ᐅᒪᓂᑑᒪᓐ ᒉᑲᑉ, ᒦᐃ ᑳᐃᑯᑯᐸᓀᓐ ᒨᓯᔅ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 27 ᒦᐅᐌ ᐁᑭᑐᕽ, ᐅᑯ ᑳᐅᑭᔐᒪᓂᑑᒥᐙᒡ, ᒥᓴᐙ ᐋᓇ ᐃᓂᑣ ᐁᓂᐳᐙᒡ, ᑫᔮᐱ ᐅᔕ ᐱᒫᑎᓯᐗᒃ᙮ ᐗᐐᑫ ᑭᐗᓂᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒻ ᐁᐃᑭᑐᔦᒃ ᐁᑳ ᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐁᐊᔮᒪᑲᓯᓄᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᓵᒐᓰᐎᓂᓂᐗᐞ᙮ 28 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᐅᑮᓈᓯᑕᐙᐞ ᐁᑲᑲᓅᓂᑎᓂᒡ᙮ ᔑᑾ ᐅᑮᓂᓯᑐᑕᐙᓐ ᐁᐅᓂᔑᔑᓂᓂᒃ ᐁᔑ ᓇᑴᑕᒥᓂᒡ ᐐᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐅᐱᑲᑴᒋᒫᓐ: ᐌᑯᓀᓐ ᓈᑳᓀᑖᑾᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 29 ᒦᑕᔥ ᐁᔑ ᓇᑴᑕᕽ ᒋᓴᔅ: ᐅᐅ ᓴ ᓈᑳᓀᑖᑾᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ: ᐱᓯᑕᒧᒃ ᑮᓇᐙ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬ ᐃᓂᓂᐗᒃ! ᐯᔑᒃ ᐁᑕ ᐊᔮ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ᙮ ᒦᐊᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑎᐯᓂᒥᓇᕽ᙮ 30 ᒥᓯᐌ ᑕᔥ ᑭᑌᐃᐙᕽ ᑭᑲ ᓵᑭᐋᐙ ᐊᐌ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑭᑭᔐᒪᓂᑑᒥᐙ᙮ ᑭᑲ ᓵᑭᐋᐙ ᒥᓂᒃ ᑫᐱᒫᑎᓯᔦᒃ᙮ ᔑᑾ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐁᔑ ᓈᑲᑕᐌᑕᒣᒃ, ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐁᔑᒋᑫᔦᒃ ᒥᓂᒃ ᑫᔑ ᑲᔥᑭᑑᔦᒃ, ᑭᑲ ᓵᑭᐋᐙ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ᙮ 31 ᐅᐅ ᒦᓇᐙ ᐯᔑᒃ ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑾᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ: ᑭᑲ ᓵᑭᐋᐙᒃ ᑮᒋᐱᒫᑎᓰᐙᒃ, ᐋᓃᓐ ᐁᐲᒋ ᓵᑭᐃᑎᓱᔦᒃ, ᒦᐃ ᒋᐊᐲᒋ ᓵᑭᐁᒀ, ᐃᑭᑑᒪᑲᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐊᐗᔑᒣ ᐊᐲᑌᑖᑾᓯᓅᓐ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐅᓄ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 32 ᒦᑕᔥ ᐁᐃᑯᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᑾᔭᒃ ᑭᑎᑭᑦ᙮ ᑌᐺ ᐯᔑᒃ ᐁᑕ ᐊᔮ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᑳᐐᓐ ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭ ᐊᔮᓰ᙮ 33 ᑲᔦ ᑭᑲ ᓵᑭᐋᓈᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᓂ ᑯᑯᑌᐁᔭᕽ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐁᔑ ᓈᑲᑕᐌᑕᒪᕽ, ᑲᔦ ᒥᓂᒃ ᐁᔑ ᑲᔥᑭᑑᔭᕽ᙮ ᑲᔦ ᑭᑲ ᓵᑭᐋᓈᓐ ᐊᐊ ᑮᒋᐱᒫᑎᓰᓈᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᔑ ᓵᑭᐃᑎᓱᔭᕽ᙮ ᐊᐗᔑᒣ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑾᓐ ᐃᔑᒋᑫᔭᕽ ᐅᓄ ᓃᔑᓐ ᐅᓇᔓᐌᐎᓇᓐ, ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᑲᑭᓇ ᐲᓇᑾ ᐊᐗᑳᓇᒃ ᒋᒑᑭᓱᑣ ᐁᐸᑭᑎᓂᑳᑳᓂᐎᐙᒡ, ᑲᔦ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐸᑳᓐ ᑫᑰᓇᓐ ᐸᑭᑎᓂᑫᐎᓇᓐ ᐋᓇ ᒦᓇᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᑮᐃᑭᑐ ᐊᐌ ᐃᓂᓂ᙮ 34 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐁᐙᐸᑕᒪᐙᒡ ᐌᐌᓂ ᐁᓇᑴᑕᒥᓂᒡ, ᐅᑎᓈᓐ: ᐋᔕ ᑫᑳ ᒋᐅᑑᑭᒫᒥᔭᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᐊᐙᒡ ᑮᐃᓇᒪᒋᐅᓰᐗᒃ ᐊᐎᔭᒃ ᑫᔮᐱ ᒋᑲᑴᒋᒫᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᑫᑰᓐ᙮ 35 ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᐁᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᐅᐅᐌ ᑮᐊᓂ ᐃᑭᑐ: ᐃᑭ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᐅᐅᐌ ᐃᑭᑐᐗᒃ: ᐊᐊᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᐅᓈᐸᒥᑯᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᒡ, ᐃᐃᒫ ᑌᐱᑎᕽ ᑕᐅᑕᑳᓀᓯ᙮ ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐌᒋ ᐃᑭᑐᐙᒡ ᐅᐅ? 36 ᐐᓐ ᑌᐱᑦ ᑳᑮ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᑯᐸᓀᓐ, ᐁᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑮᐃᑭᑑᐸᓐ ᐅᐅᐌ: ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐃᓂ ᑳᑎᐯᓂᒥᓂᒡ: ᐃᐃᒫ ᐃᔑ ᓇᒪᑕᐱᓐ ᓂᑭᒋᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫ, ᐱᒌᓇᒃ ᑭᑲ ᐃᔑᐃᓐ ᐐᑫ ᒋᔖᑰᒋᐊᑣ ᒋᑕᑯᑳᓇᑣ ᐃᑭ ᑳᓂᔥᑫᓂᒥᒀ, ᒦᐃ ᑳᐃᑭᑐᑯᐸᓀᓐ᙮ 37 ᐐᓐ ᑌᐱᑦ ᐁᑕᔑᒫᒡ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᐅᓈᐸᒫᓂᒡ, ᒦᐊᐌ ᑳᑎᐯᓂᒥᒡ, ᐅᑎᓈᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᐅᐲᐌᓰᒪᓐ ᐁᑕᔑᒫᒡ, ᓂᑎᐯᓂᒥᒃ ᐅᑖ ᐃᓈᓰᓐ, ᑮᐃᑭᑐ ᒋᓴᔅ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᒫᒪᐌᓄᐙᒡ ᐅᑮᒥᓄᑕᐙᐙᓐ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 38 ᔑᑾ ᑕᔥ ᐁᑮᐊᓂ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ ᐅᐅ ᑮᐃᑭᑐ: ᐊᔓᐎᓂᑰᒃ ᐃᑭ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᐃᑭ ᑳᒥᓉᑕᒧᐙᒡ ᒋᑲᑳᓍᐲᑲᐊᔐᐙᒡ, ᑲᔦ ᐁᑭᒋᐴᔔᐃᑣ ᐁᑕᔑ ᐊᑖᐌᕽ᙮ 39 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐁᔖᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᐅᑲᑴ ᐐᑕᐱᒫᐙᐞ ᐃᐃ ᑳᓃᑳᓇᑭᓱᓂᒡ᙮ ᐃᐃᒫᔥ ᑲᔦ ᑳᑕᔑ ᐐᑾᑎᐎᓐᒡ ᒫᐗᒡ ᐐᑲᑴ ᓃᑳᓇᐱᐗᒃ᙮ 40 ᔑᑾ ᐅᐗᔦᔑᒫᐞ ᐃᐃ ᑳᑮᐙᑎᓯᓂᒡ ᐃᑴᐗᐞ ᒋᑮᒪᑲᒫᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᐊᑖᔭᐄᒥᓂ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑲᑳᓉᔥ ᐁᓂᑯᒃ ᑳᐅᒋ ᐊᓇᒥᐋᐙᒡ ᐅᑯ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᐁᑾᔭᑯᒋᑫᑳᓱᐙᒡ᙮ ᐐᑫ ᑕᔥ ᐊᐗᔑᒣ ᑕᑭᒋ ᑎᐹᑯᓂᑲᓂᐎᐗᒃ, ᑮᐃᑭᑐ ᒋᓴᔅ᙮ 41 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑮᐅᓇᐱ ᐃᐃᒫ ᐃᔑᑎᐱᔥᑰ ᐁᔑ ᐊᑌᓂᒃ ᐃᐃ ᐁᔑ ᐸᑭᑎᓂᑫᕽ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᐅᑮᐙᐸᒫᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐁᐸᑭᑎᓈᓂᒡ ᔔᓂᔮᓐ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᑮᐌᓅᑎᓯᐙᒡ ᓃᐱᐗᐞ ᑮᐸᑭᑎᓂᑫᐗᒃ᙮ 42 ᑮᐱᔭᔮ ᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐅᑮᐙᑎᓰᑴ ᐁᑮ ᑭᑎᒫᑭᓯᒡ, ᐁᐱ ᐸᑭᑎᓂᑫᒡ ᓃᔑᓐ ᐅᓵᐙᐱᑰᓴᐞ, ᒫᑭᔖ ᐯᔑᒃ ᐲᐙᐱᑰᔅ ᐁᐃᓇᑭᓱᓂᒡ᙮ 43 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᑐᒫᒡ ᒋᓴᔅ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᐃᓈᒡ: ᐃᓇ ᐗᐊᐌᑎ! ᑌᐺ ᑫᑰᓐ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ᙮ ᐗᐊᐌᑎ ᐅᑮᐙᑎᓰᑴ ᐁᑭᑎᒫᑭᓯᒡ, ᓇᐗᒡ ᑭᑕᑭᑌᓂ ᐅᐌ ᐐᓐ ᑳᑮ ᐸᑭᑎᓂᑫᒡ, ᐊᐲᒡ ᐃᑭ ᒥᓂᒃ ᑳᐸᑭᑎᓂᑫᐙᒡ᙮ 44 ᐃᑭᔥ ᐐᓐ ᑲᑭᓇ ᑮᐸᑭᑎᓂᑫᐗᒃ ᐁᑭᒋ ᐃᓇᔥᑭᓇᐋᐙᒡ ᐅᔔᓂᔮᒥᐙᓐ᙮ ᐊᐊᔥ ᐐᓐ ᐅᑮᐙᑎᓰᑴ, ᐋᓇ ᑭᑎᒫᑭᓯᒡ ᐅᑮᐃᔑ ᐸᑭᑎᓈᓐ ᑲᑭᓇ, ᐊᐴᔥᑫ ᑯ ᑫᑮᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᐸᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮

ᒫᕒᒃ 13

1 ᐊᐲ ᒋᓴᔅ ᐁᓂ ᓵᑲᐊᕽ ᐃᐃᒫ ᒎᐗᒃ ᐅᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᐙᕽ ᐅᑮ ᑲᓅᓂᑰᓐ ᐯᔑᒃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᓐ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᐅᑯ ᑭᓃᓐ ᐌᓂᔑᔑᐙᒡ ᑭᒋᐊᓯᓃᒃ, ᑲᔦ ᐅᓄ ᐌᓂᔑᔑᑭᓐ ᑭᒋᐙᑳᐃᑲᓇᓐ! ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 2 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑭᐙᐸᑖᓐ ᐃᓇ ᐅᓄ ᑫᒋ ᐃᔑᓈᑾᑭᓐ ᐙᑳᐃᑲᓇᓐ? ᑳᐐᓐ ᑲᓇᑫ ᐊᐙᒡ ᐯᔑᒃ ᐊᓯᓐ ᑕᔭᑸᑕᐙᐱᑭᔑᓰ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᓃᓯᐌᐸᐃᑲᓂᐎᐗᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 3 ᒦᑕᔥ ᐁᑮᐃᔑ ᓇᒪᑕᐱᒡ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᓀᐗᑕᑎᕽ ᐁᐱᑾᑎᓈᒃ ᐋᓬᐃᑉ ᑭᑎᑳᓈᑎᑯᑳᕽ ᑳᐃᔑᓂᑳᑌᒃ, ᐁᑮᐃᓈᓴᒪᐲᑕᕽ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒃ᙮ ᐅᑮ ᐱᓈᓯᑳᑰᐞ ᐃᑕᔥ ᐲᑕᕒᐊᓐ, ᒌᒥᓴᓐ, ᒞᓇᓐ, ᐁᑕᕒᐆᓐ, ᑮᒨᒡ ᐁᑮ ᐐᑲᓅᓂᑯᒡ᙮ 4 ᐐᑕᒪᐎᔑᓈᒻ, ᐋᓇᐲ ᐅᓄ ᑫᐃᔑᐌᐸᑭᓐ? ᐌᑯᓀᔥ ᑫᑭᑭᓇᐙᒋᓭᒃ ᐃᐃ ᐊᐲ ᐙᐅᒋᒋᓭᑭᓐ? ᐁᑮᐃᑯᒡ᙮ 5 ᒦᑕᔥ ᐅᑮᒫᒌᑭᑭᓄᐊᒪᐙᐞ ᒋᓴᔅ: ᐊᔮᒀᒥᓯᒃ, ᑫᑯ ᐊᐎᔭ ᑭᑲ ᐗᔦᔑᒥᑯᓰᐙ᙮ 6 ᓃᐱᐗᐞ ᐃᓴ ᐅᑲᐱ ᐋᐸᒋᑑᓈᐙ ᓂᐐᓱᐎᓐ ᐃᐃᐌ ᒋᐃᑭᑐᐙᒡ: ᓃᓐ ᐊᐊ ᓂᑖᐤ᙮ ᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭᐞ ᐅᑲ ᐗᔦᔑᒫᐙᐞ᙮ 7 ᔑᑾ ᐊᐲ ᓅᑕᒣᒃ ᐯᔓ ᐁᒪᑗᒦᑳᑎᕽ, ᑫᒫ ᑲᔦ ᒥᒋᑎᐹᑐᑌᒃ ᐙᓴ ᐁᒦᑳᑎᕽ, ᑫᑯ ᒥᑯᔥᑳᑌᑕᑫᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᑫᒋᓈᐅᐌᑖᑾᓅᓐ ᒋᐅᒋᒋᓭᑭᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᒪᔑ ᑕᐃᔥᒀᓭᓯᓅᓐ ᐅᐅ ᑳᐱᒥᓭᒃ ᐊᑭ᙮ 8 ᑕᑭᒋ ᒦᑳᑎᐗᒃ ᐊᐎᔭᒃ ᐯᐸᑳᓐ ᑳᑕᓶᐙᓇᑭᓯᐙᒡ ᑲᔦ ᑳᑕᓯᑭᓐ ᐅᑭᒫᐎᐎᓇᓐ᙮ ᐊᔮᓂᓐᑦ ᐊᔮᐎᓂᕽ ᑕᑯᔥᑾᑲᒥᑭᓭ ᐃᐃ ᐊᑭ, ᔑᑾ ᑕᒪᑕᐐᓈᓂᐗᓐ᙮ ᐅᓄ ᑕᔥ ᑫᐱ ᐃᔑᐌᐸᑭᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐃᓀᑖᑾᓅᓐ ᐁᒫᒌ ᐐᓴᑳᐱᓀᒡ ᐃᑴ ᐁᐐ ᐙᐸᒫᐗᓱᒡ᙮ 9 ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐊᔮᒀᒥᐃᑎᓱᒃ᙮ ᑭᑲ ᐃᔑᐎᓂᑰᒻ ᐃᐃᒫ ᐁᑕᔑ ᐅᓇᔓᐌᕽ᙮ ᑲᔦ ᑭᑲ ᑕᔑ ᐸᐸᔕᔐᐅᑰᒻ ᐃᐃᒫ ᒎᐗᒃ ᐅᑕᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᐙᕽ᙮ ᔑᑾ ᐃᐌ ᓃᓐ ᐁᑌᐺᑕᐎᔦᒃ ᑭᑲᐅᒋ ᐃᔑᐎᓂᑰᒻ ᐃᐃᒫ ᐁᔑ ᐊᔮᐙᒡ ᑭᒋᐅᓇᔓᐌᐎᑭᒫᒃ ᑲᔦ ᑭᒋᐅᑭᒫᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᒋᐃᔑᓭᔦᒃ ᒋᐐᑕᒪᐌᒀ ᐃᐃ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ᙮ 10 ᐅᐅ ᑕᔥ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ ᐊᑲᐌ ᑕᐐᑕᒪᐙᐗᒃ ᑲᑭᓇ ᑳᑕᓶᐙᓇᑭᓯᐙᑦ ᐯᒫᑎᓯᐙᑦ᙮ 11 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑕᑯᓂᑰᔦᒃ ᑲᔦ ᐃᔑᐎᓂᑰᔦᒃ ᐃᐃᒫ ᑎᐹᑯᓂᑎᐎᓂᕽ, ᑫᑯ ᑮᔖᒡ ᓈᓈᑲᑕᐌᑕᑫᒃ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᔑ ᓇᑴᑕᒣᒃ᙮ ᐌᑯᓀᓂᑯ ᑫᒦᓂᑰᐎᓯᔦᒃ ᐃᐃ ᐊᐲ ᐁᐃᔑᓭᒃ, ᒦᐃ ᐃᑭᑐᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᑮᓇᐙ ᑭᑎᑭᑐᐎᓂᐙ ᑭᑲᔮᐸᒋᑑᓰᒻ᙮ ᐃᓂ ᓴ ᐐᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ ᐅᑮᑭᑐᐎᓂᓂ ᑭᑲᔮᐸᒋᑑᒻ᙮ 12 ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐅᑲ ᒪᒥᔑᒫᐙᐞ ᐃᓂ ᐐᒋᑭᐌᔨᐙᐞ ᒋᓂᓯᒥᓐᒡ᙮ ᐃᑭ ᑲᔦ ᐅᑌᑌᒫᒃ ᐅᑲ ᑑᑕᐙᐙᐞ ᐅᓃᒑᓂᓯᐙᐞ, ᔑᑾ ᐃᑭ ᐊᐱᓅᒌᔕᒃ ᐅᑲ ᔒᑫᓂᒫᐙᐞ ᐅᓃᑭᐃᑰᐙᐞ᙮ ᐅᑲ ᐃᔑᒋᑫᐋᐙᐞ ᐃᐃ ᒋᓂᓯᒥᓐᒡ᙮ 13 ᑲᔦ ᑮᓇᐙ ᐁᑌᐺᑕᐎᔦᒃ ᑭᑲᐅᒋ ᔒᑫᓂᒥᑯᐙ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ᙮ ᐊᐊ ᓴ ᐐᓐ ᑫᔕᔒᐯᑕᕽ ᐲᓂᔥ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᒋᐃᔥᒀᓭᓂᒃ, ᑕᐱᒫᒋᐋ᙮ 14 ᑭᑲ ᐙᐸᒫᐙ ᐊᐌ ᐁᑲᒀᓂᓴᑫᑖᑯᓯᒡ ᑳᐐᓂᔑᐗᓈᑕᑲᒥᑭᓯᒡ᙮ ᑕᓃᐸᐎ ᐃᐃᒫ ᑫᑮᐃᔑ ᓃᐸᐎᓯᑭᐸᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ (ᑕᑲ ᐊᐌ ᐁᓇᒥᑑᒡ ᐅᐅᐌᓂ ᑳᐃᔑᐲᐃᑫᐗᒃ ᐅᑲ ᓂᓯᑐᑖᓐ ᐌᑯᓀᓐ ᑳᐃᑕᒥᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮) ᐊᐲ ᑕᔥ ᐙᐸᑕᒣᒃ, ᑮᐃᑭᑐ, ᒫᓄ ᐃᑭ ᐁᔮᐙᒡ ᒎᑏᔮᐎ ᐊᑮᕽ ᑕᔭᐸᐃᐌᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᐁᔑ ᐊᔨᔥᐸᑎᓈᓂᒃ᙮ 15 ᐊᐎᔭ ᑕᔥ ᑫᐊᔭᐱᒡ ᐁᔑ ᑕᑕᒀᓂᒃ ᐗᑭᒋᐙᑳᐃᑲᓐ ᐃᐃ ᐊᐲ, ᔐᒫᒃ ᐃᑯ ᑕᑭᔒᓃᓵᑕᐌ ᒋᒫᒌᐸᐃᐌᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᐊᑲᐌ ᑕᐲᑎᑫᓰ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᒋᒪᓂᐱᑑᒡ ᑫᑰᓐ ᒋᒫᒌᑑᒡ᙮ 16 ᔑᑾ ᐊᐎᔭ ᒣᒀ ᐁᐊᓄᑮᒡ ᑭᑎᑫᐎᓂᕽ ᐃᐃ ᐊᐲ, ᑫᑯ ᐊᑲᐌ ᑕᑮᐌᓰ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᒋᒪᓂᐱᑑᒡ ᐅᐲᓯᑲᐙᑲᓐ᙮ 17 ᑕᐅᒑᓂᒥᓯᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᑫᑭᑭᔥᑲᐙᐗᓱᐙᒡ ᑲᔦ ᑫᓅᓂᐋᐗᓱᐙᒡ ᐃᐃ ᐊᐲ ᑫᓂ ᐃᔑᐌᐸᓂᓂᒃ! 18 ᐃᔑ ᐊᓇᒥᐋᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᑳ ᒋᓂ ᐃᔑᐌᐸᓯᓄᒃ ᒣᒀ ᐁᐱᐴᕽ᙮ 19 ᐃᐃᐌ ᑫᐊᐲᒋ ᑲᒀᑕᑭ ᐃᔑᐌᐸᒃ, ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑮᐅᒋ ᑭᑫᑖᑾᓯᓅᓐ, ᐊᐸᓀ ᑳᑮᐅᔑᑑᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐃᐃ ᐊᑭ, ᐲᓂᔥ ᑲᔦ ᓅᑯᒻ ᐅᐌ ᐊᐲ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᒦᓇᐙ ᐐᑳ ᑕᐃᔑ ᑭᑫᑖᑾᓯᓅᓐ᙮ 20 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑎᐱᓇᐌ, ᐅᑮᐅᒋ ᐅᓀᑖᓐ ᐊᒋᓇ ᐁᑕ ᒋᐃᔑᑮᔑᑲᓂᓂᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐅᐅᐌ ᑮᐃᔑᓭᓯᑭᐸᓐ, ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᑖᑮ ᔖᐾᓰ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐅᑑᓈᐸᒋᑲᓇᐞ ᑳᑮᐅᒋ ᐅᓇᑭᒫᒡ ᑎᐱᓇᐌ, ᐅᑮᐅᒋ ᐅᓀᑖᓐ ᐁᑳ ᐅᓵᒻ ᑭᓉᔥ ᒋᐃᔑᑮᔑᑲᓯᓂᓂᑭᓐ᙮ 21 ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᐃᐃ ᐊᐲ ᐃᓂᓀᒃ: ᐃᓇᔥᑫ ᐅᒫ ᐊᔮᐗᓐ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐅᓀᓂᒫᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ! ᑯᒫ ᑲᔦ ᐃᑭᑐᒡ ᐊᐎᔭ: ᐃᓇᔥᑫ ᐊᔮ ᐌᑎ! ᐃᑭᑐᒡ, ᑫᑯ ᑌᐺᑕᐙᑫᒃ᙮ 22 ᑌᐺ ᑕᐱᔭᔮᐗᒃ ᐊᐎᔭᒃ ᓃᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐲᒋᓂᔕᐅᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᐗᒃ, ᑫᐃᓍᓂᑎᓱᐙᒡ᙮ ᑯᒫ ᑲᔦ ᓃᓐ ᑳᑲᓅᑕᒪᐗᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᑕᐃᑎᓱᐗᒃ, ᒋᐗᔦᔑᑫᐙᒡ ᐃᑕᔥ᙮ ᑕᐙᐸᑕᐃᐌᐗᒃ ᑭᑭᓇᐙᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᑲᔦ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᑫᐅᒋ ᐗᔦᔑᑫᐙᒡ᙮ ᐊᐴᔥᑫ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑑᓈᐸᒋᑲᓂᓂ ᐅᑲᐐᐗᔦᔑᒫᐙᐞ ᑮᔥᐱᓐ ᒋᑮ ᑲᔥᑭᐋᐙᒡ᙮ 23 ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐊᔛᒃ! ᐋᔕ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑭᑮᓃᑳᓈᒋᒧᑕᐎᓂᓂᒻ ᑫᓂ ᐃᔑᐌᐸᒃ᙮ 24 ᐃᐃ ᑕᔥ ᐊᐲ ᓈᑫ, ᑮᐃᔥᒀ ᐅᒑᓂᒥᓯᕽ, ᑕᓂ ᑲᔥᑮᑎᐱᑭᓭ ᑮᓯᔅ, ᑲᔦ ᐊᐌ ᑎᐱᑭᑮᓯᔅ ᑳᐐᓐ ᑕᓵᑳᓯᑫᓰ᙮ 25 ᐃᑭ ᑕᔥ ᐗᓇᑯᔕᒃ ᑕᒪᑗ ᐸᑭᔑᓅᒃ ᐃᐃᒫ ᐅᒋ ᑮᔑᑯᕽ᙮ ᔑᑾ ᐃᓂ ᑫᑰᓇᓐ ᑳᓲᑫᑖᑾᑭᓐ ᑮᔑᑯᕽ ᑳᔭᔮᑭᓐ, ᑕᐗᔥᑭᓭᐗᓐ ᐃᐃᒫ ᐅᒋ ᐁᔑ ᑭᔑᐹᔥᑳᒪᑲᑭᓐ᙮ 26 ᔑᑾ ᒦᐃ ᐊᐲ ᒋᐸᔭᑌᓈᑯᓯᔮᓐ ᓃᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᒋᐱᔭᔮᔮᓐ ᐃᐃᒫ ᐗᑸᑳᕽ᙮ ᑭᒋᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᑲᔦ ᐙᓭᓯᐎᓐ ᓂᑲᐱ ᑭᑭᓈᑯᔅ᙮ 27 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᓂᑲᐱ ᐃᔑᓂᔕᐙᒃ ᓂᑌᒐᓬᐃᒪᒃ, ᓂᑲᐃᔑ ᒫᐗᑑᓈᒃ ᐃᑭ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑳᑮᐅᓈᐸᒪᒀ, ᒥᓯᐌ ᑯ ᒋᐅᑎᓂᑣ ᑳᐅᑖᓂᒪᓂᓂᒃ ᐁᔑ ᒥᓯᐌᑲᒥᑳᓂᒃ᙮ 28 ᑕᑲ ᑲᑴᑭᑫᑕᒧᒃ ᐁᐃᔑ ᑭᑭᓇᐙᓯᓈᑯᓯᒡ ᐊᐊ ᑭᒋᔓᒥᓈᑎᒃ ᐱᒃ ᑳᑎᓍᑎᑯᐎᒡ, ᐁᐃᔑᒋᑫᒡ᙮ ᑭᑭᑫᑖᓈᐙ ᐊᐲ ᐁᓅᑲᑎᑾᓇᑭᓯᒡ ᐁᓵᑭᐸᑳᒃ, ᐋᔕ ᐯᔓ ᐁᐐ ᓃᐱᕽ᙮ 29 ᒦᓴᑯ ᑖᐱᔥᑰ, ᐊᓂ ᐃᔑ ᐙᐸᑕᒣᒃ ᐅᓄ ᑫᓂ ᐃᔑᐌᐸᑭᓐ, ᑭᑲᐅᒋ ᑭᑫᑖᓈᐙ ᐋᔕ ᐁᐯᔗᑖᑾᒃ ᒋᐅᒋᒋᓭᒃ᙮ 30 ᑌᐺ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ: ᑲᑭᓇ ᐅᓄ ᑫᑰᓇᓐ ᑕᓂ ᐃᔑᐌᐸᓅᓐ ᒋᑆ ᓂᐳᐙᒡ ᐅᑯ ᓅᑯᒻ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ 31 ᑮᔑᒃ ᒦᓇ ᐊᑭ ᑲᑭᓇ ᑕᔭᑾᓅᓐ, ᐃᓂᔥ ᐐᓐ ᓃᓐ ᓂᑎᑭᑐᐎᓇᓐ ᑳᐐᓐ ᑕᐃᔥᒀᓭᓯᓅᓇᓐ, ᐱᔑᔑᒃ ᑕᑌᐺᐎᓂᐗᓅᓐ᙮ 32 ᔑᑾ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑭᑫᑕᓰᓐ ᐃᐃ ᐊᐲ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᑫᐃᔑᐌᐸᓂᓂᒃ, ᑲᔦ ᑫᑕᓱᑎᐸᐃᑲᓀᔮᓂᒃ᙮ ᐊᐴᔥᑫ ᐁᒐᓬᐊᒃ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐁᔮᐙᒡ ᑳᐐᓐ ᐅᑭᑫᑕᓰᓈᐙ, ᑲᔦ ᓃᓐ ᐅᑯᓯᓯᒫ ᑳᐐᓐ ᓂᑭᑫᑕᓰᓐ᙮ ᓂᑌᑌ, ᒦ ᐁᑕ ᐊᐌ ᑫᑫᑕᕽ᙮ 33 ᐊᔮᒀᒥᓯᒃ, ᐊᔕᐙᐱᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐋᓃᔥ ᑭᑭᑫᑕᓰᒻ ᐋᓇᐲ ᑫᐅᒋᒋᓭᒃ᙮ 34 ᑖᐱᔥᑰ ᑕᐃᔑᓈᑾᓐ ᐊᐊ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᐙᓴ ᑳᐃᔖᒡ, ᑳᓇᑲᑕᕽ ᐅᑖᐎᓐ, ᐁᑲᓇᐌᑕᐋᒡ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᐁᑕᓱᐯᔑᒃ ᒋᐃᓇᓄᑮᓂᒡ, ᐁᐃᓈᒡ ᐃᓂ ᑳᑲᓇᐌᑕᒥᓂᒡ ᐃᔥᒀᑌᒻ ᒋᐊᔕᐙᐱᓂᒡ᙮ 35 ᑫᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐊᔕᐙᐱᒃ᙮ ᓃᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᓂᑎᓀᑖᑯᔅ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᑳᑎᐯᑕᕽ ᐙᑳᐃᑲᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑭᑭᑫᓂᒥᓰᒻ ᐋᓇᐲ ᑫᑕᑶᔑᓈᓐ, ᑯᒫ ᐊᓂ ᐅᓈᑯᔑᒃ, ᑯᒫ ᐋᐱᑖ ᑎᐱᑲᒃ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᐊᓂ ᐲᑖᐸᕽ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᐐᐸ ᑭᑭᔐᑉ᙮ 36 ᐊᔕᐙᐱᒃ, ᓭᓴᑰᒡ ᑕᑯᔑᓈᓐ ᐁᑳ ᒋᒣᒀᓂᐹᓯᐌᒃ ᐊᐲ ᐱ ᐅᑎᓯᓇᑰᒃ᙮ 37 ᐅᐅ ᑕᔥ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ, ᒦᐃ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᐁᓇᒃ: ᐊᔕᐙᐱᒃ! ᑮᐃᑭᑐ ᒋᓴᔅ᙮

ᒫᕒᒃ 14

1 ᑫᔮᐱ ᑮᓃᔓᑮᔑᑾᑳ ᒋᑆ ᐅᒋᒋᓭᓂᒃ ᑳᐐᐃᔑ ᒌᑲᑲᒥᑭᓯᓈᓂᐗᕽ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᐎᓐ ᑲᔦᔥ ᐁᐃᔑ ᑮᔑᑲᒃ ᐁᐅᐱᓯᑲᓂᐎᓯᒃ ᐸᑴᔑᑲᓐ ᒋᐊᒧᓐᒡ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᒎᐗᒃ ᐅᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒥᐙᐞ ᑲᔦ ᐃᑭ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᐅᑮᓈᓈᑐᓀᐋᓈᐙ ᑫᐃᔑ ᑮᒨᒋ ᑕᑯᓈᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᐁᑮᐐᓂᓵᐙᒡ᙮ 2 ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ ᐃᑕᔥ: ᑳᐐᓐ ᑭᑖᑕᑯᓈᓯᐙᓈᓐ ᒣᒀ ᐁᐐᑾᑎᓈᓂᐗᕽ, ᒫᑭᔖ ᑕᑭᒋ ᐅᒻᐺᑲᒥᑭᓯᐗᒃ, ᒋᐲᑾᑲᒥᑭᓯᐙᐸᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 3 ᑮᐊᔮ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᐯᑕᓃᕽ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ ᐆᑌᓇᐌᔅ, ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑᑖᓂᒡ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂᐗᓐ, ᓵᐃᒪᓐ ᐁᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ, ᒦ ᐊᐌ ᑳᑮᐅᒥᑮᐙᐱᓀᐸᓐ᙮ ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᑕᔑ ᐐᓯᓂᓂᒡ ᒋᓴᔅ, ᑮᐱ ᐲᑎᑫ ᐯᔑᒃ ᐃᑴ ᐁᑮᐊᔮᒡ ᑳᔮᑾᑭᑌᓂᒃ ᒥᓈᑾᐅᓂᓂ, ᐁᑮᐃᔑ ᐲᑌᓂᒃ ᐃᐃᒫ ᐊᓯᓃᐎ ᐅᒨᑕᔮᐱᑯᕽ ᐋᓬᐊᐹᔅᑕᕒ ᑎᓄ ᐊᓯᓃᕽ ᑳᑮᐅᒋ ᐅᔑᒋᑳᑌᓂᒃ᙮ ᓈᕒᑦ ᑳᑮ ᑎᓄᐙᑲᒥᒃ ᒥᓈᑾᐅᓐ, ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑮᑕᒀᑲᒥᓂᑳᑌᓯᓅᓐ᙮ ᐅᑮ ᐴᒀᐱᑭᓈᓐ ᐃᑕᔥ ᐁᔑ ᐊᑳᓯᒌᑆᐱᑲᓂᓂᒃ ᐃᐃ ᐅᒨᑕᔮᐱᒃ ᐊᐊ ᐃᑴ, ᐁᑮ ᓰᑭᓇᒪᐙᒡ ᐃᐃ ᒥᓈᑾᐅᓐ ᐃᐃᒫ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᑎᒀᓂᓃᕽ᙮ 4 ᐋᓂᓐᑦ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐲᑎᒃ ᑳᔭᔮᐙᒡ ᑮᐗᓯᑖᐌᑕᒨᒃ ᐁᐋᔨᑎᐙᒡ: ᐋᓃᔛᓐ ᐌᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᑑᒡ ᐃᐃ ᒥᓈᑾᐅᓐ? 5 ᓃᐱᐗᐞ ᔔᓂᔮ ᑖᑮᐃᓇᑖᐙᑳᓂᐗᓐ᙮ ᑫᑳ ᐯᔑᑯᐊᑭ ᑖᔭᓄᑮ ᐊᐎᔭ ᒋᑲᔥᑭᐋᒡ ᐃᓂ ᒥᓂᒃ ᔔᓂᔮᓐ᙮ ᑖᑮᐅᒋ ᒦᓈᐸᓃᒃ ᑫᑎᒫᑭᓯᐙᒡ ᑮᐃᓇᑖᐙᑳᓂᐗᑭᐸᓐ ᒥᓈᑾᐅᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ ᒦᐃ ᐁᑮ ᑭᔒᑲᓅᓈᐙᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ᙮ 6 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐴᓂᒥᒃ! ᐋᓃᔛᓐ ᐌᒋ ᒥᑯᔥᑳᓱᒣᒃ? ᑫᒋᐅᓂᔑᔑᓂᓂᒃ ᑳᑮ ᑑᑕᐎᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 7 ᒨᔕᒃ ᐊᔮᐗᒃ ᐅᐅᒫ ᑳᔑ ᐊᔭᔦᒃ ᐃᑭ ᑫᑎᒫᑭᓯᐙᒡ, ᐱᑯ ᐊᐲ ᒋᒥᓄᒋᑫᐁᒀᐸᓐ ᐃᓀᑕᒣᒃ᙮ ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᐱᔑᔑᒃ ᑭᑲᔭᔮᐎᓰᒻ᙮ 8 ᑮᐃᔑᒋᑫ ᓴ ᐗᐊ ᐃᑴ ᐃᐌ ᒥᓂᒃ ᐁᔑ ᑲᔥᑭᑑᒡ᙮ ᑮᔖᒡ ᐅᑮ ᓰᑭᓈᓐ ᐃᐃ ᒥᓈᑾᐅᓐ ᐃᐃᒫ ᓃᔭᐎᕽ ᐁᐐ ᓇᐊᓯᑰᔮᓐ᙮ 9 ᑌᐺ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ: ᐋᑎ ᑯ ᑫᔑ ᑎᐹᑐᒋᑳᑌᒃ ᐃᐃ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ ᒥᓯᐌᑲᒥᒃ, ᑲᔦ ᐅᐅ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᒡ ᑕᑕᔑᒫ ᐗᐊ ᐃᑴ ᒋᒫᒥᑰᒥᓐᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 10 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒑᒡ ᐊᐊ ᐯᔑᒃ ᐃᑭ ᑳᑮᒥᑖᔑᓃᔑᐙᒡ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ, ᒎᑕᔅ ᐃᔅᑫᕒᐃᔭᑦ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᒡ, ᐁᑮᐃᔖᒡ ᐃᐃ ᒎᐗᒃ ᐅᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒥᐙᐞ, ᐁᑮᐊᐎ ᑲᓅᓈᒡ: ᑭᑲ ᑭᑭᓄᐎᓂᓂᓂᒻ ᐃᐃᒫ ᑫᔑ ᑳᒋᑎᓀᒃ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ, ᐁᑮᐃᓈᒡ᙮ 11 ᐐᑫ ᑕᔥ ᑮᒥᓉᑕᒨᒃ ᐃᑭ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᐁᑮᐃᓇᔓᑕᒪᐙᐙᒡ ᔔᓂᔮᓐ ᒋᑎᐸᐊᒪᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᒎᑕᓴᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᑐᓀᐊᕽ ᐊᐊ ᒎᑕᔅ ᐋᓃᓐ ᑫᔑ ᑳᒋᑎᓂᒥᓐᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 12 ᒫᐗᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᓂᑕᒻ ᐁᑮᔑᑲᒃ ᐁᒫᑕᑲᒥᑲᒃ ᐐᑾᑎᐎᓐ ᒦᐃ ᐊᐲ ᐁᒫᒌᐊᒧᓐᒡ ᐸᑴᔑᑲᓐ ᐁᑳ ᐁᐅᐱᓯᑲᓂᐎᓯᒃ, ᑲᔦ ᒦᐃ ᐊᐲ ᑳᐃᔑ ᓂᓯᑣ ᒫᓇᒑᓂᔐᓴᒃ ᑳᐐᐊᒧᑣ ᐁᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᓈᓂᐗᕽ, ᒦᐃ ᐊᐲ ᒋᓴᔅ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒥᑰᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐋᓃᑎ ᑕᔥ ᐁᔑ ᐊᑕᐌᑕᒪᓐ ᒋᐃᔑ ᐅᔒᑕᒫᑰᔭᓐ ᑫᑕᔑᐐᓯᓂᔭᓐ ᐁᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᕽ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 13 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᓅᓈᒡ ᓃᔑᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᐃᓈᒡ: ᐃᔖᒃ ᐆᑌᓈᕽ, ᑭᑲ ᒣᒀᔥᑲᐙᐙ ᐃᓂᓂ ᐁᑮᓈᑕᐃᐲᒡ ᐅᑕᑑᐹᓐ᙮ ᒦ ᐊᐌ ᐱᒥᓂᔕᐅᒃ᙮ 14 ᐋᑎ ᑕᔥ ᐃᑯ ᑫᐃᔑ ᐲᑎᑫᒡ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ, ᒦᐃᒫ ᐃᔑ ᑲᑴᒋᒥᒃ ᐊᐊ ᑳᑎᐯᑕᕽ ᐙᑳᐃᑲᓐ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ ᐃᑭᑐ: ᐋᑎ ᐁᔮᒃ ᑖᐎᓐ ᑫᑕᔑᐐᓯᓂᔮᕽ ᓂᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐁᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᕽ ᑭᑎᒃ, ᒦᐃᐌ ᐃᓂᒃ᙮ 15 ᑭᑲ ᐙᐸᑕᐃᑯᐙ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᐁᒥᒑᒃ ᐸᑫᒋᑲᓐ ᐋᔕ ᐁᑕᔑ ᐗᐌᔑᒋᑳᑌᓂᒃ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐁᑾᔮᑕᑌᒃ᙮ ᒦᐃᒫ ᐃᔑ ᐅᔒᑖᒃ ᒋᐐᓯᓂᔭᕽ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 16 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒑᐙᒡ ᐁᑮᐃᔑ ᑕᑯᔑᓄᐙᒡ ᐆᑌᓈᕽ᙮ ᒪᔮ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᒥᑳᓈᐙ ᐃᐌ ᑳᐃᔑ ᐐᑕᒫᑯᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐅᔒᑖᐙᒡ ᒋᐐᓯᓂᐙᒡ ᐁᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᕽ᙮ 17 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐌᓈᑯᔑᓂᓂᒃ ᐅᑮᐱ ᐐᒋᑕᑯᔑᓅᒫᐞ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᒥᑖᔀᔑᓃᔑᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ 18 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᐅᐱᒣᔑᓄᐐᓯᓂᐙᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ ᒋᓴᔅ: ᐱᓯᑕᒧᒃ ᐅᐅ: ᐯᔑᒃ ᐊᐊ ᓂᑲ ᐃᔑᒋᑫᐃᒃ ᑮᓇᐙ ᑳᐐᒋᐐᓯᓃᒥᓇᑰᒃ ᒋᑕᑯᓂᑰᔮᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 19 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒥᑯᔥᑳᑌᑕᒥᓂᒡ ᑲᑭᓇ, ᐁᑮᐅᒋ ᑲᑴᒋᒫᐙᒡ ᐯᐯᔑᒃ ᐁᐃᓈᐙᒡ: ᑳ ᒫᐐᓐ ᓃᓐ, ᐃᓇ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 20 ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ ᐃᑕᔥ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ: ᐯᔑᒃ ᑮᓇᐙ ᑳᒥᑖᔀᔑᓃᔑᔦᒃ, ᐯᔑᒃ ᑳᑭᑖᓈᒡ ᐅᐸᑴᔑᑲᓂᒪᓐ ᐁᐐᑑᐸᒥᒡ, ᒦᐊᐌ ᑫᐃᔑᒋᑫᐃᒡ᙮ 21 ᓃᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᑌᐺ ᓂᑕᐎᓂᑉ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᑭᑐᐎᓐ, ᐁᐃᓈᒋᒥᑰᔮᓐ᙮ ᑲᒀᓂᓴᑲᑲᒥᒃ ᐃᑕᔥ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᑫᐃᔑᒋᑫᐃᒡ! ᓇᐗᒋᑯ ᑖᐅᓂᔑᔑᓐ ᐁᑳ ᐐᑳ ᒋᑮᓂᑖᐎᑭᓯᑯᐸᓀᓐ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 22 ᒣᒀᔥ ᐁᐐᓯᓂᐙᒡ ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᓐ ᒋᓴᔅ ᐃᓂ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ, ᐁᑮᓇᓈᑯᒧᒡ, ᐁᑮ ᐸᐸᑴᐱᓈᒡ, ᐁᐃᔑ ᒫᒦᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐁᐃᓈᒡ: ᐅᑖᐱᓂᒃ᙮ ᒦᓴ ᐅᐌ ᓃᔭᐤ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 23 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐅᑖᐱᓇᕽ ᒥᓂᒀᑲᓐ, ᐁᓇᓈᑯᒧᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒦᓈᒡ᙮ ᑲᑭᓇ ᑮᐅᒋ ᒥᓂᑴᐗᐞ᙮ 24 ᒦᑕᔥ ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᒦᓴ ᐅᐌ ᓂᒥᔅᑸᒻ, ᑳᐐᐅᒋᑲᐎᒃ ᐊᐲ ᓂᐳᑕᒪᐗᒀ ᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭᒃ᙮ ᒦ ᐅᐌ ᒋᑭᑕᑌᒃ ᐃᐃ ᐊᔓᑕᒫᑎᐎᓐ ᑳᒦᓈᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐃᐃ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 25 ᐌᐌᓂ ᐱᓯᑕᒧᒃ ᐅᐅ: ᑳᐐᓐ ᑫᔮᐱ ᓇᓈᔥ ᓂᑲ ᒥᓂᒀᑕᓰᓐ ᔔᒥᓈᐳ, ᐹᓂᒫ ᐌᑎ ᐁᑮᔑᑲᒃ ᒋᒥᓂᒀᑕᒫᓐ ᐃᐃ ᐅᔥᑭᔔᒥᓈᐳ, ᐌᑎ ᐊᐲ ᑮ ᑮᔑ ᐅᔑᓯᑑᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 26 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔥᒀ ᓇᓈᑯᒥᐌᐎ ᓂᑲᒧᐙᒡ ᑮᒫᒑᐗᒃ ᐌᑎ ᐱᑾᑎᓈᕽ ᐋᓬᐃᑉ ᑭᑎᑳᓈᑎᑯᑳᕽ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᒃ᙮ 27 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᒋᓴᔅ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᑲᑭᓇ ᑭᑲ ᓇᑲᔑᒻ᙮ ᒦᐃ ᐋᓃᔥ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᑭᑐᐎᓐ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑲ ᓂᓵᓐ ᐃᓂ ᐅᑲᓇᐎᒫᓇᒑᓂᔑᐌᓐ, ᒦᑕᔥ ᐃᑭ ᒫᓇᒑᓂᔕᒃ ᑲᑭᓇ ᑫᐃᔑ ᐅᓶᐸᐃᐌᐙᒡ, ᐃᑭᑑᒪᑲᓐ᙮ 28 ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐃᒡ, ᑭᑲ ᐊᐎ ᐲᐃᓂᓂᒻ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᐊᑮᕽ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 29 ᐅᑮ ᑲᓅᓂᑰᓐ ᐃᑕᔥ ᐲᑕᕒᐆᓐ : ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᒃ ᐋᓇ ᓇᑲᓂᒀ, ᑳᐐᓐ ᑫᓃᓐ ᐃᐃ ᓂᑖ ᐃᔑᒋᑫᓰ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 30 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐌᐌᓂ ᒫᒥᑲᐎᓐ! ᓅᑯᒻ ᑳᑎᐱᑲᒃ, ᒋᑆ ᐊᑲᐙᐸᓉᒡ ᓃᔣ 2 ᐊᐊ ᓈᐯᐹᑲᐋᒀᓐ, ᑳᐐᓐ ᓂᑭᑫᓂᒫᓰ, ᓃᔣ 3 ᑭᑲ ᐃᔥ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 31 ᓇᐗᒡ ᒦᓇᐙ ᐁᓂᑯᒃ ᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒻ ᐊᐊ ᐲᑕᕒ: ᒥᓴᐙ ᐋᓇ ᐐᒋᓂᐴᒥᓈᓐ, ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᓃᓐ ᓂᑖ ᐃᑭᑐᓰ ᐁᑳ ᒋᑭᑫᓂᒥᓯᓄᐙᓐ! ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᒦᓴ ᑯ ᐯᔑᑾᓐ ᑲᑭᓇ ᑳᐊᔨᑭᑐᐙᒡ ᐃᑭ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ᙮ 32 ᑮᐊᓂ ᑕᑯᔑᓅᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐊᔮᐎᓂᕽ, ᑫᓭᒪᓂ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᒋᓴᔅ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐅᐅᒫ ᓇᓇᒪᑕᐱᒃ ᒣᒀ ᐊᓇᒥᐋᔮᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 33 ᐅᑮᐐᒌᐙᐞ ᐃᑕᔥ ᐲᑕᕒᐆᓐ, ᒌᒥᓴᓐ, ᒞᓇᓐ ᙮ ᒦᑕᔥ ᑮᑭᒋᑯᑖᒋᓭ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ, ᐁᐊᐲᒋ ᒥᑯᔥᑳᑌᑕᕽ᙮ 34 ᔑᑾ ᐅᐌ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐋᔕ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᓂᓯᑯᔮᓐ ᐃᐃ ᓂᒫᓀᑕᒧᐎᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᐅᐅᒫ ᐊᔮᒃ, ᐊᔕᐙᐱᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 35 ᐸᑮ ᑯ ᐊᐗᓶᑎ ᑮᐊᓂ ᐃᔖ ᒋᓴᔅ᙮ ᑮᐊᓂ ᒥᑯᐸᓂᐅ ᒥᑕᑲᒥᒃ ᐁᑮᐊᓇᒥᐋᒡ, ᐁᐸᑯᓭᓂᒧᒡ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᔑᓭᑭᐸᓐ, ᐊᐯᔥ ᒋᐸᑭᑎᓈᓯᐎᓐᒡ ᐃᐃᒫ ᒋᐃᔖᒡ ᑲᒀᑕᑭᑑᐎᓂᕽ ᑳᐐᐅᒋᒋᓭᓂᒃ᙮ 36 ᐋᐸ, ᓂᑌᑌ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑭᑲᔥᑭᑑᓐ᙮ ᐊᐯᔥ ᐃᑯᒋ ᒋᐅᒋ ᐅᑖᐱᓇᒪᐎᔭᓐ ᐅᐅ ᒥᓂᒀᑲᓐ ᐁᑳ ᒋᐅᒋ ᒥᓂᑴᓯᐙᓐ! ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑳᒥᓴᐌᑕᒫᓐ ᑳᐐᓐ ᑕᐃᔑᐌᐸᓯᓅᓐ᙮ ᑮᓐ ᐃᓴ ᑳᐊᑕᐌᓂᒥᔭᓐ, ᑕᐃᔑᐌᐸᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 37 ᒦᑕᔥ ᐅᑮ ᐱᑮᐌᓄᑕᐙᐞ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᓂᓯᓐ 3 ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ ᐅᑮᐙᐸᒫᐞ ᐁᓂᐹᓂᒡ᙮ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐃᑕᔥ ᐲᑕᕒᐆᓐ: ᓵᐃᒪᓐ, ᑭᓂᐹ ᓇ? ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᑮ ᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᐯᔑᑯᑎᐸᐃᑲᓐ ᐁᑕ ᒋᔒᐱᑾᔑᔭᓐ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 38 ᐊᔕᐙᐱᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᐊᓇᒥᐋᒃ ᐁᑳ ᒋᐊᓂ ᑲᑴᒋᐃᑰᓯᐌᒃ᙮ ᐋᓇᐐᒪᔥᑲᐌᑕᒣᒃ, ᑳᐐᓐ ᑌᐊᐲᒌᒪᑲᓯᓅᓇᓐ ᑭᐐᔭᐎᐙᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 39 ᒦᓇᐙ ᑮᐃᔖ ᒋᓴᔅ ᑳᑮ ᑕᔑᐊᓇᒥᐋᒡ, ᐯᔑᑾᓐ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ᙮ 40 ᒦᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᐁᐱᑮᐌᒡ ᐅᑮᐙᐸᒫᐞ ᐁᓂᐹᓂᒡ, ᐁᑮ ᑲᐎᑾᔑᓂᒡ᙮ ᐅᑮ ᑸᓇᐎ ᐃᑰᐞ ᐃᑕᔥ᙮ 41 ᒦᑕᔥ ᓃᔣ 3 ᐁᑮᐱ ᑲᓅᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᑫᔮᐱ ᓇ ᑭᓂᐹᒻ? ᑭᑕᓉᔑᓂᒻ ᐃᓇᔥ? ᒦ ᑭᔥᑫ ᒥᓂᒃ ᓂᐹᒃ! ᒦ ᐋᔕ ᐁᐅᒋᒋᓭᒃ! ᓇ! ᐋᔕ ᓃᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᓂᐸᑭᑎᓂᑰᐎᔅ ᒋᑕᑯᓂᐙᒡ ᐅᒪᒋᑑᑕᒨᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 42 ᐊᐤ ᐸᓯᑸᒃ, ᐃᔖᑖ! ᓇ ᐊᐌᑎ! ᐋᔕ ᑕᑯᔑᓐ ᐊᐊ ᑳᑭᑭᓄᐎᓈᒡ ᐃᐃ ᑫᑕᑯᓂᒥᒡ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ 43 ᒦᑕᔥ ᒣᒀ ᐁᑲᑭᑐᒡ ᒋᓴᔅ, ᑮᐱᑕᑯᔑᓐ ᐊᐊ ᒎᑕᔅ, ᒦ ᐊᐌ ᐯᔑᒃ ᐃᑭ ᒥᑖᔑᓃᔑᓐ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ᙮ ᑮᐱ ᑭᑭ ᑕᑯᔑᓐ ᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭᐞ ᐁᑮ ᑭᑰᑯᒫᓀᓂᒡ᙮ ᒦᓴ ᐌᑎ ᑳᐱᐅᒋ ᒫᒋᓂᔕᐅᑯᐙᒡ ᐃᐃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᑲᔦ ᒎᐗᐞ ᐅᓃᑳᓂᓰᒥᓂ᙮ 44 ᐊᐊᐌ ᑕᔥ ᒎᑕᔅ, ᒦ ᐊᐌ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᐎᓈᒡ ᐃᐃ ᑫᑕᑯᓈᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᐅᑮ ᑮᔖᒋ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᐞ: ᒦ ᐊᐌ ᑫᐅᒌᒪᒃ ᐅᑎᑎᓈᑫᒃ, ᐌᐌᓂ ᒫᒌᓈᑫᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐸᓃᐞ ᐊᐌ ᒎᑕᔅ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᐐᒌᐎᑯᒡ᙮ 45 ᒦᑕᔥ ᐱᒌᓇᑭᑯ ᐁᐅᑎᑕᕽ ᐃᐃ ᐊᔮᐎᓐ ᐅᐱᑲᓅᓈᓐ ᒋᓴᓲᓐ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ! ᐅᑎᓈᓐ, ᐁᐅᒌᒫᒡ᙮ 46 ᒦᑕᔥ ᐅᑮ ᑌᐱᐱᓈᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ, ᐁᑮᒪᒫᒋᑯᓈᐙᒡ᙮ 47 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐊᐊ ᑳᒌᑭᑳᐸᐎᐙᒡ ᐅᑮ ᑭᒋᑯᐱᑑᓐ ᐸᔑᐸᐃᑫᐎᑯᒫᓐ ᐁᑮ ᐸᑭᑌᐙᒡ ᐃᓂ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓂᓂ ᐃᓂ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᓐ, ᐁᑮᒪᔑᑕᐗᑫᐌᐸᐙᒡ᙮ 48 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᑕᑯᓂᑯᒡ: ᑭᐱ ᑳᒋᑎᓂᒻ ᐃᓇ ᑖᐱᔥᑰ ᑮᒨᒋᔥᑮᐎᓂᓂ ᐁᑎᓄᐎᐙᓀᓐ, ᐁᑭᑭᓯᔦᒃ ᑭᒋᒨᑯᒫᓇᓐ ᑲᔦ ᐸᑲᒫᑲᓇᓐ? 49 ᑕᓱᑮᔑᒃ ᑭᑮᐐᒌᐎᓂᓂᒻ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᑮ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᔮᓐ᙮ ᑳᐐᔥ ᐐᑳ ᑭᑮ ᑕᑯᓂᓰᒻ᙮ ᒦᑕᔑᑯ ᐃ ᒋᐅᒋᒋᓭᒃ ᐃᐃ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᑭᑐᐎᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 50 ᒦᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑮᒫᒌᐸᐃᐌᐗᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐁᑮᓇᑲᓂᑯᒡ᙮ 51 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᐱᒥᓂᔕᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᔥᑭ ᐃᓂᓂ, ᐙᐱᔥᑮᑭᓐ ᐁᑕ ᐁᑮ ᑲᔥᑮᑮᒡ᙮ ᐅᑮᐅᑎᑎxxa ᓂᑰᐞ ᐃᐃ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐁᐐ ᑲᑴ ᑕᑯᓂᑯᒡ᙮ 52 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑲᒋᐸᑣᒡ ᐅᔥᑭ ᐃᓂᓂ ᐃᐃ ᐙᐱᔥᑮᑭᓐ, ᐁᑮᒫᒌᐸᐃᐌᒡ ᑫᑰᓐ ᐁᑮᑭᑭᔥᑲᓯᒃ᙮ 53 ᒦᑕᔥ ᐁᓂ ᐃᔑᐎᓂᓐᒡ ᒋᓴᔅ ᐌᑎ ᐁᐊᔮᓂᒡ ᐃᓂ ᑳᓃᑳᓀᑖᑯᓯᓂᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᓐ᙮ ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᐋᔕ ᑮᒫᐗᒋᐃᑎᐗᒃ ᐃᑭ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᑲᔦ ᒎᐗᒃ ᐅᓃᑳᓂᓰᒥᐙᐞ, ᑲᔦ ᐃᑭ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ᙮ 54 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐱᒥᐎᓂᒥᓐᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᐊᐊ ᐲᑕᕒ ᑮᐊᓂ ᒥᒋᐊᔫᓵᐱ, ᐲᓂᔥ ᐃᐃᒫ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ ᐃᓂ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᓐ, ᐊᑾᒌᕽ ᐃᐃᒫ ᑳᔑ ᐐᐱᒋᑳᑌᓂᒃ ᐁᑮᐃᔑ ᐲᑎᑫᒡ᙮ ᒦᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᐐᑕᐱᒫᒡ ᐃᐃ ᑲᓇᐌᒋᑫᐎᔑᒫᑲᓂᔕᐞ ᐁᑮᐅᒋ ᐊᐗᓱᒡ ᒌᑭᔥᑯᑌ᙮ 55 ᐌᑎ ᑕᔥ ᐲᑎᒃ ᐃᑭ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᐃᑭ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓂᐗᒃ ᐅᑮᓇᓈᑕᐅᑎᓈᓈᐙ ᑫᐃᔑ ᒫᓈᑯᓈᐙᐸᓐ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᑫᐅᒋ ᓂᓵᐙᒡ᙮ ᑮᑸᓇᐎ ᐅᑎᓂᑫᐗᒃ ᐃᑕᔥ᙮ 56 ᐋᓃᔥ ᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭᒃ ᐅᑮ ᑲᑮᓇᐎᔥᑭ ᐃᓉᐋᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ, ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑮᐃᓈᒋᒧᓰᐗᒃ᙮ 57 ᐋᓂᓐᑦ ᐃᑕᔥ ᑮᐱᐸᓯᑸᐗᒃ ᐁᑮ ᑲᑮᓇᐎᔥᑭᐙᒡ ᐁᐃᔑ ᑎᐹᒋᒫᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐃᓈᐙᒡ: 58 ᓂᑮᓅᑕᐙᓈᓐ ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᓂᑲ ᐲᑯᐱᑑᓐ ᐅᐅ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᔑ ᐊᓇᒥᐁᑕᐎᓐᒡ ᐃᓂᓃᕽ ᑳᑮᐅᒋ ᐅᔑᒋᑳᑌᓂᒃ᙮ ᑮᓂᓱᑮᔑᑾᑳᒃ 3 ᐃᑕᔥ ᓂᑲ ᑮᔑ ᐅᔑᑑᓐ ᐯᔑᒃ ᒣᒋ ᐅᔑᒋᑳᑌᓯᓄᒃ, ᑮᐃᑭᑐ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 59 ᐅᐅ ᓴ ᐐᓐ ᑳᐐᓐ ᐯᔑᑾᓐ ᑮᐃᑭᑐᓰᐗᒃ ᑫᐐᓇᐙ᙮ 60 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᓯᑸᒡ ᐊᐊ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ᙮ ᓈᐗᔭᐄ ᑮᓃᐸᐎ ᐁᑮ ᑲᓅᓈᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑫᑰᓐ ᑭᐐᐃᔑ ᓇᑴᑕᓰ ᑳᐃᔑ ᒪᒑᒋᒥᒀ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 61 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᐊᐙᒡ ᑫᑰᓐ ᑮᐃᑭᑐᓰ᙮ ᑳᐐᓐ ᑮᓇᑴᑕᓰ᙮ ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐊᐊ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᓐ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑮᓐ ᐃᓇ ᐊᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐅᓈᐸᒫᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ? ᑮᓐ ᐃᓇ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐊᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐃᔥᐯᑖᑯᓯᒡ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 62 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᒦ ᐊᐌ ᓂᑎᓄᐤ᙮ ᓃᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑭᑲ ᐙᐸᒥᒻ ᒋᐅᑭᒫᐗᐱᔮᓐ ᐅᑭᒋᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫ ᐊᐊ ᑳᒫᒪᐎᒪᔥᑲᐌᑖᑯᓯᒡ᙮ ᒣᑴ ᐗᑸᕽ ᓂᑲ ᐱᓈᑯᔅ ᑮᔑᑯᕽ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 63 ᒦᑕᔥ ᐁᔑ ᑖᔥᑭᐱᑑᒡ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓇᓐ ᐊᐊ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᐁᓂᔥᑳᑎᓯᒡ, ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᐊᐌᓀᓐ ᐊᐗᔑᒣ ᑫᑮᐃᑭᑐᐸᓐ? 64 ᐋᔕ ᑭᑮᓅᑖᓈᐙ ᐁᑮᒪᒋᑮᔣᓈᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᑮᓇᐙ ᐁᓀᑕᒣᒃ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑳᐃᔑ ᐹᑖᔮᑯᓈᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᐁᐃᓈᐙᒡ ᐁᑲᔥᑭᑕᒫᓱᓂᒡ ᓂᐳᐎᓐ᙮ 65 ᔑᑾ ᐋᓂᓐᑦ ᐅᑮᒫᒌ ᓴᓰᒀᓈᐙᓐ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᔑᑾᔥ ᐁᑮ ᑭᑆᐸᐱᓈᐙᒡ, ᐅᑮ ᐸᐸᑭᑌᐙᐙᓐ᙮ ᑮᓐ ᐅᑭᑫᑕᒫ! ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ ᐐᓐᔥ ᐊᐌᓀᓐ ᑳᐸᑭᑌᐅᒃ! ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ ᔑᑾ ᐃᑭ ᑲᔦ ᑲᓇᐌᒋᑫᐎ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᐅᑮ ᐸᐸᓰᑴᑲᓈᒫᐙᓐ᙮ 66 ᐲᑕᕒ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᓃᓴᔭᐄ ᑮᐊᔮ ᐊᑾᒌᕽ ᐃᐃᒫ ᑳᔑ ᐐᐱᒋᑳᑌᓂᒃ ᐃᐃ ᐙᑳᐃᑲᓐ᙮ ᐅᑮᒪᔮᔥᑳᑰᓐ ᐃᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴᓐ, ᒦᐗᓂᓂ ᐯᔑᒃ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᐊᐊ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ᙮ 67 ᒦᑕᔥ ᐁᐙᐸᒥᑯᒡ ᐁᐊᐗᓱᒡ, ᐅᑮ ᑲᓇᐙᐸᒥᑰᓐ: ᑲᔦ ᑮᓐ ᐄᑐᒃ ᑭᑮᐐᒌᐙ ᐊᐌ ᒋᓴᔅ, ᐊᐌ ᓈᓴᕒᐃᑏᐎᓂᓂ, ᐅᑮᐃᑰᓐ ᐃᓂ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴᓐ᙮ 68 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐋᓉᑕᕽ ᐊᐊ ᐲᑕᕒ: ᐋᓃᓐ ᐁᑭᑐᔭᓐ? ᑳᐐᓐ ᓂᑭᑫᑕᓰᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑭᓂᓯᑐᑕᐎᓯᓅᓐ ᐃᐃ ᑳᐃᑭᑐᔭᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐃᓂ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴᓐ᙮ ᒦᔥ ᐁᓂ ᐃᔑ ᓵᑲᐊᕽ ᐃᐃᒫ ᓇᓴᐗᔭᐄ ᑳᓂ ᐅᒋ ᓵᑭᑕᒧᒃ᙮ 69 ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᒦᓇᐙ ᑳᐃᔑ ᐙᐸᒥᑯᒡ ᐅᓄ ᐊᓄᑮᐋᑲᓂᑴᓐ, ᔑᑾ ᒦᓇᐙ ᐁᑮ ᑲᓅᓈᓂᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᐃᐃᒫ ᑳᐐᒋᑳᐸᐐᑕᐙᓂᒡ: ᒦ ᐗᐊ ᐯᔑᒃ ᑳᐐᒌᐙᐙᒡ, ᑮᐃᑭᑐᐗᓐ᙮ 70 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᑮᐋᓉᑕᒻ ᐊᐊ ᐲᑕᕒ᙮ ᓈᑫᔨᔥ ᒦᓇᐙ ᐅᑮᐃᑰᐞ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᐐᒋᑳᐸᐐᑖᑯᒡ: ᑌᐺ ᐅᔕ ᑮᓐ ᐯᔑᒃ ᑭᑖᐤ! ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᐊᑮᕽ ᑫᑮᓐ ᑭᑑᒌ! ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 71 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒪᔥᑲᐎᑮᔗᒡ ᐊᐊ ᐲᑕᕒ: ᒫᓄ ᑫᑰᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓂᑲ ᑑᑖᒃ ᑮᔥᐱᓐ ᑌᐺᓯᐙᓐ! ᑳᐐᓐ ᓂᑭᑫᓂᒫᓰ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᑳᑕᔑᒣᒃ! ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 72 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᔐᒫᒃ ᑮᓅᑖᑯᓯ ᒦᓇᐙ ᐊᐊ ᓈᐯᐹᑲᐋᒀᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒥᑲᐎᓭᒡ ᐲᑕᕒ ᐃᐃ ᑲᑮᐃᑯᐸᓐ ᒋᓴᓲᓐ: ᒋᑆ ᓅᑖᑯᓯᒡ ᐊᐊ ᓈᐯᐹᑲᐋᒀᓐ ᓃᔣ 2, ᐋᔕ ᓃᔣ 3 ᒋᐋᓉᑕᒪᓐ ᒋᑭᑫᓂᒥᔭᓐ, ᐁᑮᐃᑯᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒨᑴᑕᕽ ᑳᐊᓂ ᐃᔑ ᑭᒋᒪᐎᒡ᙮

ᒫᕒᒃ 15

1 ᐱᒌᓇᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᐱᒨᑲᐊᒥᓂᒡ, ᐁᐸᐹᔒᕽ, ᑮᒫᐗᒋᐃᑎᐗᒃ ᐃᑭ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓇᑭᓱᐙᒡ ᒎᐗᒃ, ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᑲᑭᓇ ᑲᔦ ᑳᓂᑖ ᐅᓈᑯᓂᑫᐙᒡ, ᒥᒋᑲᑭᓇ ᐁᑮᓈᓈᑲᓱᐌᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒪᒫᒋᑾᐱᓈᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᐃᑯᒋ ᐁᐃᔑᐎᓈᐙᒡ ᐁᒦᓈᐙᒡ ᐃᓂ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ ᙮ 2 ᒦᑕᔥ ᐁᔑ ᑲᑴᒋᒫᒡ ᐊᐊ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ: ᑮᓐ ᐃᓇ ᐃᑭ ᒎᐗᒃ ᐅᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᓐ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᓐ: ᒦᐃᐌ ᐁᑭᑐᔭᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 3 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᓃᐱᐗᐞ ᑫᑰᓂᓂ ᐅᑲᑴᒋᒫᐙᓐ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 4 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᑮᐅᒋ ᑲᑴᑗ ᐊᐊ ᐹᐃᓬᐊᑦ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑫᑰᓐ ᑭᐐᐃᔑ ᓇᑴᑕᓰ? ᐃᓇᔥᑫ ᒥᓂᒃ ᐁᔑ ᐊᓈᒥᒥᑰᔭᓐ! ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 5 ᑫᔮᐱ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑮᓇᑴᑕᓰ᙮ ᒫᒪᑳᒡ ᐅᑮᐅᒋ ᐃᓀᓂᒥᑰᓐ ᐃᓂ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ᙮ 6 ᑕᓯᕽ ᐃᑕᔥ ᐁᐃᔑ ᒌᑲᑲᒥᑭᓯᓈᓂᐗᕽ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᐎᓐ, ᑮᓂᑖ ᐃᔑᒋᑫ ᐊᐊ ᐹᐃᓬᐊᑦ, ᐁᑮ ᐸᑭᑎᓈᒡ ᐯᔑᒃ ᐊᐎᔭᓐ ᑳᑭᐸᐅᒥᓐᒡ, ᐊᐌᓀᓇᓐ ᐃᑯ ᒣᓴᐌᓂᒫᓂᒡ ᐃᐃ ᒎᐗᐞ᙮ 7 ᐃᐃ ᐊᐲ ᑮᑭᐹᑾᐃᑲᓂᐎ ᐊᐊ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ, ᐸᕒᐋᐸᔅ ᐁᐃᔑᓂᑳᓱᒡ᙮ ᐅᑮ ᑕᑯᑭᐸᐅᑰᒫᐞ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᑮᓂᔑᐌᓂᒡ ᐁᑮᒦᑳᓈᓂᒡ ᐃᓂ ᐌᑭᒫᐙᑎᓯᓂᒡ, ᐁᑮᓂᔑᐗᓈᑕᑲᒥᑭᓯᐙᒡ᙮ 8 ᒦᑕᔥ ᑳᐱ ᐃᔑ ᒫᐗᒋ ᐃᔖᐙᒡ ᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭᒃ ᐃᐃᒫ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ, ᐁᒫᒌᑲᑴᒋᒫᐙᒡ: ᐃᔑᒋᑫᐃᔑᓈᒻ ᑖᐱᔥᑰ ᒨᔕᒃ ᐁᔑᒋᑫᐃᔮᕽ ᐅᐅ ᐊᐲ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 9 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᒡ ᐊᐊ ᐹᐃᓬᐊᑦ: ᑭᑲ ᐸᑭᑎᓇᒪᐎᓂᓂᒻ ᐃᓇ ᐃᓂ ᒎᐗᒃ ᐅᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᓐ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 10 ᐋᓃᔥ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐐᑫ ᐅᑮ ᑭᑫᓂᒫᐞ ᐃᐃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ ᐁᐅᑌᓂᒫᓂᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᒦᐃᐌ ᑳᐅᒋ ᐃᔑᐎᑕᒫᑯᒡ᙮ ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᐅᑮᒥᓄᑕᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 11 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᐅᑮ ᑲᑳᓱᒫᐙᐞ ᐃᐃ ᑳᐅᑴᓄᓂᒡ ᒋᑲᑴ ᑌᐱᒫᓂᒡ ᐃᓂ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ, ᒣᔥᑾᒡ ᒋᐸᑭᑎᓇᒪᐎᑣ ᐃᓂ ᐸᕒᐋᐸᓴᓐ᙮ 12 ᒦᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᑳᐃᔑ ᑲᓅᓈᒡ ᐊᐊ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐃᐃ ᑳᐅᑴᓄᓂᒡ: ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐁᓀᑕᒣᒃ ᒋᐃᔑᒋᑫᐊᒃ ᐊᐊᐌ ᑳᐃᓀᒃ ᐅᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᓐ ᐃᑭ ᒎᐗᒃ? 13 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᔖᑯᐌᐙᒡ: ᓴᑲᐅ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ! 14 ᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒻ ᐃᑕᔥ ᐹᐃᓬᐊᑦ: ᐋᓃᓐ ᐃᑕᔥ? ᐋᓃᔥ ᑳᐃᔑ ᒪᒋᒋᑫᒡ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᓇᐗᒡ ᐃᑕᔥ ᐊᐗᔑᒣ ᑮᑭᒋᔖᔖᑯᐌᐗᒃ, ᓴᑲᐅ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ! ᐁᐃᑭᑐᐙᒡ᙮ 15 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ ᐸᑭᑎᓈᒡ ᐊᐊ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐃᓂ ᐸᕒᐋᐸᓴᓐ, ᐁᐃᓀᑕᕽ ᒋᒥᓉᑕᒥᓂᒡ ᐃᐃ ᑳᐅᑴᓄᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᓅᑮᒡ ᒋᐸᔕᔐᐅᒥᓐᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᔑᑾ ᐅᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐙᐞ ᔑᒫᑲᓂᔕᐞ ᒋᓴᑲᐙᓂᒡ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ᙮ 16 ᐃᑭ ᑕᔥ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᐅᑮᐃᔑᐎᓈᐙᓐ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᐃᐃᒫ ᐲᑎᑲᒥᒃ, ᒦᐃᒫ ᑭᒋᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓂ ᑳᐃᔑᑖᒡ, ᐸᕒᐄᑑᕒᐃᔭᒻ ᑳᐃᔑᓂᑳᑌᒃ ᐁᑮᐊᑐᒫᐙᒡ ᐃᐃ ᐁᓂ ᑯᑴᓄᓂᒡ ᔑᒫᑲᓂᔕᐞ᙮ 17 ᒦᑕᔥ ᐁᑮ ᑮᒋᑯᓇᔦᐋᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᑳᐃᔑ ᐱᓯᑲᒧᐋᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᒪᑲᑌᒥᔅᑴᑲᓂᓂᒃ ᑲᔥᑮᑮᐎᓐ᙮ ᔑᑾ ᐅᑮᐊᐱᑳᓈᐙᐞ ᐁᐅᔑᑑᐙᒡ ᐅᑳᐎᒥᓇᑲᔒᐞ ᐐᐗᒀᓐ, ᐁᑮ ᐱᓯᑲᒧᐋᐙᒡ᙮ 18 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᓇᒥᑲᐙᐙᒡ ᐁᐃᓈᐙᒡ: ᐴᔔ ᑮᓐ ᑫᒋᐅᑭᒫᑲᑕᐗᑣ ᒎᐗᒃ! ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 19 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᐸᑭᑌᐙᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐅᑎᒀᓂᓃᕽ ᐃᐃ ᐐᓯᑯᑉ, ᑲᔦ ᐁᓴᓰᒀᓈᐙᒡ ᑲᔦ ᐁᐅᒋᒌᑾᓇᐲᑕᐙᐙᒡ, ᐁᓇᓈᐗᑮᑕᐙᐙᒡ ᑲᔦ᙮ 20 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔥᒀ ᓂᔑᐹᐱᓄᑕᐙᐙᒡ ᐅᑮ ᑮᒋᑯᓇᔦᐋᐙᓐ ᐃᐃ ᑳᒪᑲᑌᒥᔅᑴᑲᓂᓂᒃ ᑲᔥᑮᑮᐎᓐ, ᒦᓇᐙ ᐐᓐ ᐃᑯ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓂᓂ ᐁᑮ ᐱᓯᑲᒧᐋᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒌᓈᐙᒡ ᐁᑮᐊᑕ ᐊᑯᓴᑲᐙᐙᒡ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ᙮ 21 ᑮᐱᒥᐊᔮ ᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᒣᒀ ᐁᐱᒪᑲᒥᑲᓂᓂᒃ, ᓵᐃᒪᓐ ᐁᐃᔑᓂᑳᓱᒡ, ᐃᐃᒫ ᓵᐃᕒᐄᓃᕽ ᑳᑮᐅᒌᒡ᙮ ᒦᐊᐌ ᑳᐅᑯᓯᓯᒡ ᐋᓬᐃᑭᓵᑕᕒᐆᓐ ᑲᔦ ᐅᕒᐆᐸᓴᓐ ᙮ ᐃᐃᒫ ᐅᐱᒣᐊᔭᐄ ᑮᐱᐅᒋ ᑕᑯᔑᓐ ᐁᐐ ᐊᓂᒉᑭᔥᑲᕽ ᐆᑌᓇ᙮ ᒦᐊᐌ ᑳᐃᔑ ᑰᑯᓂᑯᒡ ᔑᒫᑲᓂᔕᐞ ᒋᐱᒥᐎᑕᒪᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᑖᔑᑌᔮᑎᑯᒥᓂ᙮ 22 ᒦᑕᔥ ᐌᑎ ᑳᐃᔑᐎᓂᓐᒡ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᐁᔑ ᐱᑾᑎᓈᓂᒃ ᑳᓬᑲᑖ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ, ᒦᐃᐌ ᐁᑭᑐᕽ ᐅᑎᒀᓂᑫᑲᓂᑳᕽ᙮ 23 ᐅᑖᓇᑮᐐᒥᓇᐋᐙᓐ ᐃᐃ ᔔᒥᓈᐳ ᐁᑮᐗᓂᓇᐌᔮᑲᒥᓂᑳᑌᓂᒃ ᑫᑰᓐ ᐁᑳ ᑫᐅᒋ ᓂᓯᑐᓯᓯᓂᒃ, ᒪᕒ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑮᐐᒥᓂᑴᓰ᙮ 24 ᒦᑕᔥ ᐁᑮ ᑮᒋᑯᓇᔦᐱᓈᐙᒡ ᑳᐃᔑ ᐊᑯᓴᑲᐙᐙᒡ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᐸᑭᒋᑫᐙᒡ ᑫᐅᒋ ᑭᑫᑕᒧᐙᒡ ᐌᑯᓀᓐ ᐃᐃ ᑭᑭᔥᑭᑲᓐ ᑫᐅᑖᐱᓇᒧᐙᒡ ᐁᑕᓱᐯᔑᑯᐙᒡ᙮ ᒦᐃ ᓇᑫ ᑳᐃᔑ ᓀᓈᐗᐆᓂᑎᐙᒡ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓂᓂ᙮ 25 ᑮᔖᑲᓱ ᑎᐸᐃᑲᓀᔮᓂ ᐁᑭᔐᐹᐗᑲᓂᓂᒃ, ᒦᐃ ᐊᐲ ᑳᑮᐊᑯᓴᑲᐙᐙᒡ᙮ 26 ᔑᑾ ᑮᐅᔑᐲᐃᑳᑌ ᑭᑭᓇᐙᒋᑕᒫᑫᐎᓐ, ᐌᑯᓀᓐ ᑳᐅᒋ ᐊᑯᓴᑲᐅᓐᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ᙮ ᒦ ᐗᐊ ᒎᐗᒃ ᐅᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᓐ, ᑮᐃᑭᑑᒪᑲᓐ᙮ 27 ᔑᑾ ᓃᔑᓐ 2 ᐅᒪᑲᑗᔥᑲᒃ ᑫᐐᓇᐙ ᑮᐊᑯᓴᑲᐃᑳᓱᐗᒃ, ᑫᔮᐱ ᐁᓃᔑᓂᒡ ᐋᔑᑌᔮᑎᑰᐞ, ᐯᔑᒃ ᐃᐃᒫ ᐅᑭᒋᓂᑭᓃᕽ ᐃᓇᑫ, ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐅᓇᒪᑎᓂᑭᓃᕽ ᐃᓇᑫ ᐁᔑᐊᑰᒋᓂᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 28 ᒦ ᐃ ᐐᑫ ᐁᑮᐃᔑᓭᓂᒃ ᐃᐃ ᑳᑮ ᑮᔖᒋᐲᐃᑳᑌᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᑭᑐᐎᓐ: ᑮᑕᑾᑭᒫ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᐲᑯᓇᒥᓂᒡ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ, ᑮᐃᑭᑑᒪᑲᓂᓂ᙮ 29 ᒦᑕᔥ ᐃᑭ ᑳᒪᔮᔥᑲᐙᐙᒡ ᐅᑮᓂᔑᐹᐱᐋᐙᓐ ᐁᑮᓇᓈᒥᑴᓂᐙᒡ ᐁᐃᓈᐙᒡ: ᔪᐆ! ᑭᐐ ᐲᑯᐱᑑᓈᐸᓐ ᐄᑐᒃ ᐃᐃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᔑ ᐊᓇᒥᐁᑕᐎᓐᒡ, ᒦᓇᐙ ᑮᓂᓱᑮᔑᑾᑳᒃ ᐁᐐ ᑮᐌ ᐅᔑᑑᔭᐸᓐ! 30 ᑮᓐ ᐱᒫᒋᐃᑎᓱᓐ! ᐱᓃᓵᑕᐌᓐ ᐃᐃᒫ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ ᐁᐃᔑ ᒦᑭᓱᒫᐙᒡ᙮ 31 ᔑᑾ ᐯᔑᑾᓐ ᐃᑭ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᐅᑮ ᐹᐱᐋᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐃᑎᐙᒡ: ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭᐞ ᐅᑮ ᐱᒫᒋᐋᐞ᙮ ᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᐅᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᐱᒫᒋᐃᑎᓱᒡ! 32 ᒦ ᐊᐌ ᑳᐃᑎᓱᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐅᓀᓂᒫᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ ᐁᐋᐎᒡ, ᑲᔦ ᑫᑭᒋᐅᑭᒫᑲᑕᐙᒡ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐃᓂᓂᐗᐞ ᙮ ᑕᑲ ᒋᑮᐅᒋ ᓃᓵᑕᐌᒡ ᐃᐃᒫ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ, ᑭᑲ ᑌᐺᑕᐙᓈᓐ ᐁᐋᐎᒡ, ᐙᐸᑕᒧᐗᕽ! ᑮᐃᑎᐗᒃ᙮ ᐃᑭ ᑲᔦ ᓃᔑᓐ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑳᑮᐐᒋ ᐊᑯᓴᑲᐅᑰᒫᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᑲᔦ ᐐᓇᐙ ᐯᔑᑾᓐ ᐅᑮᐃᔑ ᑲᑳᓱᒫᐙᓐ᙮ 33 ᒦᑕᔥ ᐁᐋᐱᑕ ᑮᔑᑲᒃ ᑮᒫᒌ ᑲᔥᑮᑎᐱᑲᓐ ᒥᓯᐌ ᐊᑮᕽ, ᐲᓂᔥ ᐁᓂᓱᑎᐸᐃᑲᓀᔮᒃ᙮ 34 ᐁᓂᓱᑎᐸᐃᑲᓀᔮᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᑭᔒᐌ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ: ᐃᓬᐆᐃ! ᐃᓬᐆᐃ! ᓬᐊᒫ ᓴᐹᑕᓃ? ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᒦᐃ ᐁᑭᑐᕽ: ᓂᒪᓂᑑᒻ! ᓂᒪᓂᑑᒻ! ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑳᐅᒋ ᓇᑲᔑᔭᓐ? 35 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ ᐋᓂᓐᑦ ᐃᐃᒫ ᑳᒌᑭᑳᐸᐎᐙᒡ: ᐃᓇ ᑕᔥ, ᐅᓇᑗᐌᒫᓐ ᐃᓬᐋᐃᒐᐗᓐ ! 36 ᒦᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᑳᐃᔑ ᐲᒋᐸᑣᒡ ᐃᔅᑲᐃᐹᓐ ᐁᑮ ᑭᑖᐲᑭᓇᕽ ᔔᒥᓈᐴᕽ, ᐁᑮᓃᒫᑾᐊᕽ ᒥᑎᑰᓯᕽ, ᐁᑮᐃᓈᑾᐊᒪᐙᒡ ᐅᑑᓂᓃᕽ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐐ ᒥᓇᐋᒡ, ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᑕᑲ ᒋᐱᓃᓯᓂᑯᒡ ᐃᓂ ᐃᓬᐋᐃᒐᐗᓐ! 37 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑮᑭᒋᑭᔒᐌ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐴᓂᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ 38 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᐌᑎ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᑳᐃᔑ ᑖᔥᑮᑭᓭᒃ ᑳᑭᐸᑳᒃ ᐋᑲᐌᑭᓂᑲᓐ ᐃᐃᒫ ᐲᑎᒃ ᑳᐊᑰᑌᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᐙᑳᐃᑲᓃᕽ᙮ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᐃᓇᑫ ᑮᐱᐅᒋ ᒫᒌ ᑖᔥᑮᑭᓭ ᐲᓂᔥ ᐌᑎ ᓈᔕᔭᐄ᙮ 39 ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᐯᔓ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ ᑳᑮᓃᐸᐎᒡ ᐅᑭᒫᐎᔑᒫᑲᓂᔥ ᑳᐃᓈᓴᒥᑳᐸᐐᑕᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᐊᐲ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᐁᔑ ᐴᓂᐱᒫᑎᓯᓂᒡ, ᑮᐃᑭᑐ: ᑌᐺ ᐄᓴᓐ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑮᐅᑯᓯᓯᒥᑰᓐ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ 40 ᔑᑾ ᑮᐊᔮᐗᒃ ᐃᑴᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᐁᑯᑌᐱᓈᑾᓂᓂᒃ ᐁᑮᐅᓵᐱᐙᒡ᙮ ᒣᑴᔭᐄ ᑯ ᑮᐊᔮᐗᒃ ᐅᑯ ᓂᓯᓐ 3 ᓴᓬᐆᒥ, ᔑᑾ ᒣᕒᐃ ᒦᐊᐌ ᒫᑲᑕᓬᐊ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ ᑳᑮᐅᒌᒡ, ᔑᑾ ᑯᑕᒃ ᐊᐊ ᒦᓇᐙ ᐯᔑᒃ ᒣᕒᐃ ᒦᐊᐌ ᐅᑯᓯᓴᐞ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ ᒎᓯᔅ ᑲᔦ ᒌᒥᔅ ᐅᔒᒣᔑᒫ᙮ 41 ᒦᐗᑯᑯ ᐃᑴᐗᒃ ᑳᑮ ᐱᒥᓂᔕᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᐊᑮᕽ ᒣᒀ ᐃᐃᒫ ᐁᑮᐊᔮᓂᒡ, ᐁᑮ ᐸᐹᐸᒥᐋᐙᒡ᙮ ᔑᑾ ᑫᔮᐱ ᓃᐱᐗᐞ ᑮᐊᔮᐗᒃ ᐃᑴᐗᒃ ᑳᑮᐱ ᐐᒋ ᑕᑯᔑᓅᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᙮ 42 ᐋᔕ ᑮᐊᓂ ᐅᓈᑯᔑᓐ, ᐁᑳ ᒪᔑ ᐁᐸᑭᔑᒧᓯᒃ ᐁᑮ ᐸᑴᔑᑲᓂᑮᔑᑲᒃ᙮ ᒦᐃ ᐊᐲ ᐁᑮᐗᐌᔒᑖᐙᒡ ᒎᐗᒃ ᒋᑆ ᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ᙮ 43 ᑮᐊᔮ ᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐁᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓂ, ᒎᓴᑉ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᒡ, ᐁᑮᐅᒌᒡ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ ᐁᕒᐊᒪᑏᔭ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ᙮ ᑫᐐᓐ ᐅᑮᐊᔕᐙᐸᑖᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᒋᐅᔑᓯᑑᓂᒡ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓂ᙮ ᑮᓲᑭᑌᐁ ᒎᓴᑉ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ, ᐁᑮ ᑲᑴᒋᒫᒡ ᐃᐃ ᒋᓴᓲᓐ ᐐᔭᐎᓂ ᒋᓇᐃᓇᕽ᙮ 44 ᑮᑯᔥᑴᑕᒻ ᐃᑕᔥ ᐊᐊ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐋᔕ ᐁᓂᐳᓂᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐐᑕᒪᐎᓐᒡ᙮ ᔑᑾ ᑮᐊᓅᑮ ᒋᐱᓈᓯᑳᑯᒡ ᐃᓂ ᐅᑭᒫᐎᔑᒫᑲᓂᔕᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᑲᑴᒋᒫᒡ: ᐋᔕ ᓇ ᑭᓉᔥ ᑳᑮ ᓂᐳᒡ ᒋᓴᔅ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 45 ᐁᐊᐞ, ᐋᔕ ᑮᓂᐳ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᓅᓈᒡ ᐊᐊ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐃᓂ ᒎᓴᐴᓐ: ᐊᐤ ᑭᑲ ᓇᐃᓈᓐ ᐃᐃ ᒦᔭᐤ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 46 ᒦᑕᔥ ᑳᐊᐎ ᐃᔑ ᐊᑖᐌᒡ ᒎᓴᑉ ᐃᐃ ᐙᐱᔥᑮᑭᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐅᒋ ᐱᓇᐊᕽ ᐃᐃ ᐐᔭᐎᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᑰᑌᓂᒃ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ, ᔑᑾ ᐁᑮ ᑎᑎᐯᔩᑭᓇᕽ ᐙᐱᔥᑮᑭᓄᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᐃᓇᕽ ᐃᐃᒫ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ ᑳᐃᔑ ᐐᐹᐱᑲᐃᑳᑌᓂᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᑎᑎᐱᓈᒡ ᐃᓂ ᑭᒋᐊᓯᓃᓐ ᑳᑭᐸᐃᑳᑳᓂᐎᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐁᔑ ᐃᔥᒀᑌᒥᐗᓂᓂᒃ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᒃ᙮ 47 ᔑᑾ ᑲᔦ ᑮᐊᔮᐗᒃ ᒣᕒᐃ ᒫᑲᑕᓬᐊᐎᑴ ᑲᔦ ᐊᐊ ᑯᑕᒃ ᒣᕒᐃ ᑳᐅᑯᓯᓯᒡ ᒎᓯᓴᓐ ᙮ ᐅᑮᐙᐸᑖᓈᐙ ᐁᔑ ᐱᒥᔑᒥᒥᓐᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮

ᒫᕒᒃ 16

1 ᑳᐃᔥᒀᓭᓂᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᑮᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᒦᐃ ᐊᐲ ᑳᐃᔖᐙᒡ ᒣᕒᐃ ᒫᑲᑕᓬᐊᐎᑴ, ᑲᔦ ᒣᕒᐃ ᒌᒥᔅ ᐅᒫᒫᓐ, ᑲᔦ ᓴᓬᐆᒥ, ᐁᑮᐊᐎ ᐊᑖᐌᐙᒡ ᐃᓂ ᒥᓈᑾᐅᓇᓐ ᐁᐐᐊᐎ ᒥᓈᑾᐊᒪᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐐᔭᐎᓂ᙮ 2 ᒦᑕᔥ ᐌᔮᐸᓂᓂᒃ ᐁᐊᓇᒥᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᐱᒌᓇᒃ ᐃᑯ ᐁᐱᒨᑲᐊᒥᓂᒡ ᐁᑭᔐᐹᐗᑲᓂᓂᒃ, ᑮᐃᔖᐗᒃ ᐃᑭ ᐃᑴᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ 3 ᑮᐊᓂ ᑲᑴᒋᑎᐗᒃ ᐃᑕᔥ: ᐊᐌᓀᔥ ᐃᑯᒋ ᑫᔑ ᑎᑎᐱᓇᒪᐎᓇᕽ ᐃᓂ ᐊᓯᓃᓐ ᑳᑭᐱᔑᓂᓂᒡ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ? ᑮᐃᑎᐗᒃ᙮ 4 ᐋᓃᔥ ᐐᑫ ᑮᒥᒑᐱᑭᓯᐗᓐ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐌᑎ ᐁᐃᓈᐱᐙᒡ, ᐅᑮ ᑌᐹᐸᒫᐙᓐ ᐋᔕ ᐃᑯᒋ ᐁᑮᒪᑗ ᐊᐱᓂᒡ᙮ 5 ᒦᑕᔥ ᐁᐲᑎᑫᐙᒡ ᐅᑮᐙᐸᒫᐙᓐ ᐅᔥᑭ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐃᐃᒫ ᓇᑫ ᐅᑭᒋᓂᑭᐙᕽ ᐁᓇᒪᑕᐱᓂᒡ, ᐁᑭᓍᐲᑲᐊᔐᓂᒡ ᐁᐙᐱᔥᑭᐅᓂᒡ᙮ ᐐᑫ ᑮᓭᑭᓯᐗᒃ᙮ 6 ᐅᑮ ᑲᓅᓂᑯᐙᓐ ᐃᑕᔥ: ᑫᑯ ᓭᑭᓯᑫᒃ᙮ ᑭᐱ ᐊᑕᐙᐸᒫᐙ ᐊᐌ ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕒᐃᑎᕽ ᑳᐅᒌᒡ, ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᑯᓴᑲᐅᑎᐸᓐ᙮ ᐋᔕ ᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯ! ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᐅᒫ ᐊᔮᓰ᙮ ᐃᓇᔥᑫ ᑕᔥ ᐅᐅᒫ ᑳᑮᐃᔑ ᐱᒥᔑᒥᑎᐸᓐ! 7 ᐊᓂ ᒫᒑᒃ ᐃᑕᔥ, ᐊᐎ ᐐᑕᒪᐎᑰᒃ ᐃᐃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑲᔦ ᐐᓐ ᐲᑕᕒ ᙮ ᒦ ᐅᐌ ᐃᓂᑰᒃ, ᐁᓃᑳᓂ ᐃᔖᒡ ᒋᓴᔅ ᐌᑎ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᐊᑮᕽ, ᑫᓂ ᐃᔖᔦᒃ᙮ ᒦ ᐌᑎ ᑫᐃᔑ ᐙᐸᒣᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᐃᓂᓀᑭᐸᓐ, ᐅᑮᐃᑯᐙᓐ ᐃᓂ ᐅᔥᑭ ᐃᓂᓂᐗᓐ᙮ 8 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓵᑲᐊᒧᐙᒡ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ, ᐁᑮᒫᒌᐸᐃᐌᐙᒡ ᐁᑮᓂᓂᑭᓭᐙᒡ ᐁᑮ ᑭᒋᓭᑭᓯᐙᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᑫᑰᓐ ᐅᑮᐃᓈᓯᐙᐙᓐ ᑳᐊᐲᒋ ᓭᑭᓯᐙᒡ᙮ 9 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐌᐱᒫᑎᓯᒡ ᐐᐸ ᑭᑭᔐᑉ ᐁᐊᓇᒥᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᓂᑕᒻ ᐅᑮᓈᑯᓰᑲᑕᐙᓐ ᒣᕒᐃ ᒫᑲᑕᓬᐊᐎᑴᓐ, ᒦᐗᓐ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᓃᔣᓱ 7 ᑳᑮ ᓵᑭᒋᓂᔕᐊᒪᐙᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ᙮ 10 ᐐᓐ ᐊᐊ ᐃᑴ ᐅᑮᐊᐎ ᑲᓅᓈᐞ ᐃᐃ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᓂᑖᐐᒌᐙᒡ, ᒣᒀ ᐁᑕᓇᑌᒧᓂᒡ ᐁᒪᐎᓂᒡ᙮ ᐅᑮᐐᑕᒪᐙᐞ ᐅᐅᐌ ᑳᐃᔑᐌᐸᓂᓂᒃ᙮ 11 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᓅᑕᒧᐙᒡ ᐁᐱᒫᑎᓯᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᑲᔦ ᐁᑮᐙᐸᒥᑯᓂᒡ ᒣᕒᐄᓐ, ᑳᐐᓐ ᑮᑌᐺᑕᓰᐗᒃ᙮ 12 ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᓈᑫ ᑮᐊᓂ ᐃᔖᐗᐞ ᓃᔑᓐ ᒋᓴᔅ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐅᐱᒣᔭᐄ ᑳᐃᔑ ᐆᑌᓇᐗᓂᓂᒃ ᐁᑮᐃᔖᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐁᑮᓈᑯᐃᑎᓱᒡ ᐊᐌ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑ ᐱᒧᓭᓂᒡ᙮ ᐸᑳᓐ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᔑᓈᑯᓯ᙮ 13 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑮᐌᐙᒡ ᐃᑭ ᓃᔑᓐ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ, ᐁᑮᐊᐎ ᐐᑕᒪᐙᐙᒡ ᐃᐃ ᑯᑕᒃ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑌᐺᑖᑯᓰᐙᐞ᙮ 14 ᐹᓂᒫ ᒦᓇᐙ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓈᑯᓰᑲᑕᐙᐞ ᐃᐃ ᒥᑖᔑᐯᔑᒃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᒣᒀ ᐁᐐᓯᓂᓂᒡ᙮ ᐅᑮᐅᒋ ᑭᔒᑲᓅᓈᐞ ᐃᐃᐌ ᐁᑮ ᑌᐺᔦᑕᓯᓂᒃ, ᐁᐯᒋ ᓂᓯᑐᑕᒥᓂᒡ ᑲᔦ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᐅᑮᓀᐱᒋ ᑌᐺᑕᐙᓰᓂ ᐃᐃᐌᓂᐗᐞ ᑳᑮᐙᐸᒥᑯᒡ ᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐃᓐᒡ᙮ 15 ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ: ᐃᔖᒃ ᐃᐃᒫ ᒥᓯᐌᑲᒥᒃ᙮ ᐐᑕᒪᐎᑰᒃ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐅᐅ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ᙮ 16 ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᑫᑌᐺᑕᕽ, ᑫᓰᑲᐊᑖᓱᒡ ᑲᔦ, ᑕᐱᒫᒋᐋ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᑫᑌᐺᑕᓯᒃ ᑕᑎᐹᑯᓂᑲᓂᐎ᙮ 17 ᐃᑭ ᑕᔥ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ ᐅᑲ ᐐᒌᐎᑯᓈᐙᓐ ᐅᓄ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᒋᑭᑫᓂᒥᑣ ᐁᑌᐺᐙᒡ: ᓃᓐ ᓂᐐᓱᐎᓐ ᐊᐱᐐᑕᒧᐙᒡ ᐅᑲ ᓵᑭᒋᓂᔕᐊᒪᐙᐞ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᐊᐎᔭᐞ, ᔑᑾ ᑕᐅᔥᑭ ᐃᔑᑮᔗᐗᒃ᙮ 18 ᔑᑾ ᑮᔥᐱᓐ ᐅᑖᐱᓈᐙᒡ ᑭᓀᐱᑰᐞ ᑳᐐ ᓴᑭᒌᓱᐌᓂᒡ, ᑳᐐᓐ ᐃᑯᑕᓄ ᐅᑲ ᑑᑖᑯᓰᐙᐞ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑲᔦ ᑫᑰᓂᓂᑯ ᒥᓂᑴᐙᒡ ᐯᒋᐳᐙᑲᒥᓂᓂᒃ, ᑳᐐᓐ ᐊᐙᒡ ᐅᑲ ᒫᓂᔥᑳᑯᓰᓈᐙ᙮ ᑲᔦ ᓵᒥᓈᐙᒡ ᐅᑖᑯᓰᐞ, ᑕᒥᓄᐊᔮᐗᐞ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 19 ᒦᑕᔥ ᐊᐲ ᑳᐃᔥᒀ ᑲᓅᓈᒡ ᐊᐊ ᑌᐯᒋᑫᒡ ᒋᓴᔅ, ᑮᐅᑖᐱᓂᑲᓂᐎ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ, ᐌᑎ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑭᒋᓂᑭᓃᕽ ᐃᓇᑫ ᐁᑮᐃᔑ ᐐᑕᐱᒫᒡ᙮ 20 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑮᐃᔑ ᒫᒑᐗᒃ ᒥᓯᐌ, ᐁᐊᐎ ᐐᑕᒫᑫᐙᒡ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ᙮ ᔑᑾ ᐅᑮᐐᑕᓄᑮᒥᑯᐙᓐ ᐃᓂ ᑌᐯᒋᑫᓂᒡ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᐁᑮᒦᓂᑯᐙᒡ ᒋᑑᑕᒧᐙᒡ, ᐁᑮᐃᔑ ᑭᑫᑕᒧᐃᐌᓂᒡ ᐁᑌᐺᒪᑲᓂᓂᒃ ᐅᑎᑭᑐᐎᓂᐙ᙮

ᓬᐅᒃ 1

1 ᑮᓐ ᑎᔮᐱᓬᐊᔅ ᑳᓃᑳᓀᑖᑯᓯᔭᓐ, ᑭᑑᔑᐲᐊᒪᐎᓐ᙮ ᐱᐹᑏᓄᐗᒃ ᐃᓴ ᑳᐱ ᐅᔑᐲᐃᑫᐙᒡ ᐁᑎᐹᑐᑕᒧᐙᒡ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ ᑫᑰᓇᓐ ᑳᑮ ᐊᔨᔑᓭᑭᓐ ᐅᐅᒫ ᑳᐃᔑ ᐊᔮᔮᕽ᙮ 2 ᐐᓇᐙ ᐁᑮᐃᔑᐲᐃᑫᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᑳᑮᐱ ᐃᔑ ᐐᑕᒫᑯᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᐐᑕᒫᑫᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᑭᑐᓂᒡ ᑳᑮᐙᐸᑕᒥᓂᒡ ᓂᑕᒻ ᑫᑰᓇᓐ ᑮᒫᒋᓭᓂᑭᓐ᙮ 3 ᑮᓐ ᑫᒋᐃᓀᑖᑯᓯᔭᓐ, ᑫᓃᓐ ᐅᔕ ᐌᐌᓂ ᓂᐱᑲᑴ ᑭᑫᑖᓇᓐ ᑲᑭᓇ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ ᑳᑮ ᐱᐅᒋ ᒫᒋᓭᑭᓐ᙮ ᒦᔥ ᑳᑮᐃᓀᑕᒫᓐ ᒋᐅᔑᐲᐊᒪᐎᓈᓐ ᐌᐌᓂ ᒋᐐᑕᒪᐎᓈᓐ ᒪᔮ ᐁᔑᓭᑭᓐ᙮ 4 ᒦᑕᔥ ᑳᐅᒋ ᐃᔑᒋᑫᔮᓐ ᑫᑮᓐ ᒋᒥᓯᐌ ᑭᑫᑕᒪᓐ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓇᓐ ᑳᑮᐱ ᐃᔑ ᑭᑭᓄᐊᒫᑰᔭᓐ᙮ 5 ᒣᒀ ᑭᒋᐅᑭᒫ ᐁᕒᐊᑦ ᑳᑎᐯᑕᕽ ᒎᑏᔭ ᐊᑭ, ᑮᐊᔮ ᐯᔑᒃ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᓭᑲᕒᐋᔭ ᐁᔑᓂᑳᓱᒡ᙮ ᒦ ᐊᐌ ᑳᑮᐅᒋ ᑎᐯᑖᑯᓯᒡ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐎᓂᑯᐸᓀᓐ ᐊᐹᐃᒐᐗᓐ ᙮ ᐐᐙᓐ ᑕᔥ ᐃᓬᐃᓯᐸᑦ ᑮᐃᔑᓂᑳᓱᐗᓐ᙮ ᑫᐐᓐ ᐊᐊ ᐃᑴ ᐁᑮᐅᑕᑳᓀᓯᒡ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐎᓂᒡ ᐁᕒᐊᓇᓐ ᙮ 6 ᒥᒋᓃᔥ ᐃᑕᔥ ᑮᑾᔭᒀᑎᓯᐗᒃ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑫᑰᓐ ᐁᑮᐃᔑ ᐊᓈᒣᑖᑯᓯᓯᒀ ᐁᔑ ᐱᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ ᐁᑮᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᐁᔑᓯᓂᓂᑭᓐ ᐅᓇᔓᐌᐎᓇᓐ, ᐁᓈᑯᓂᑫᓂᒡ ᑲᔦ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ᙮ 7 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ ᒋᑮᐊᔮᐙᐙᒡ, ᐋᓃᔥ ᐐᓐ ᐃᓬᐃᓯᐸᑕᓐ ᑳᐐᓐ ᐅᑮ ᑲᔥᑭᑑᓰᓂ ᒋᐊᔮᐙᓂᒡ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ᙮ ᒥᒋᓃᔥ ᐃᑕᔥ ᑮᑭᒋ ᐊᔭᐋᐎᐗᒃ᙮ 8 ᐯᔑᒀ ᑕᔥ ᐁᑮᔑᑳᒃ ᓭᑲᕒᐋᔭ ᑮᐊᓇᒥᐁᐗᓄᑮ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᐁᑮᐃᔑ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᐐᓐ ᓂᑕᒻ ᐃᐃ ᒋᐃᓇᓄᑮᒡ᙮ 9 ᐃᐃᐌ ᑳᑮᐊᐸᑭᒋᑫᐙᒡ ᐁᐊᑕ ᑭᑫᒋᑫᐙᒡ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᐐᓐ ᒪᔮ ᑮᒦᑯᓭ ᒋᐲᑎᑫᒡ ᐅᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓃᕽ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᒋᒥᓈᓯᑫᒡ᙮ 10 ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᐊᐎᔭᐞ ᐊᑾᒌᕽ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᓇᒥᐋᓂᒡ ᒣᒀ ᐁᒥᓈᓯᑫᒡ᙮ 11 ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐅᑎᓯᑯᒡ ᐁᑮᓈᑯᓯᓂᒡ ᑌᐯᒋᑫᓂᒡ ᐅᑌᒐᓬᐃᒥᓂ ᐁᓃᐸᐎᓂᒡ ᑭᒋᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫ ᒥᓈᓯᑲᓐ ᐁᔑ ᐸᑭᑎᓈᔂᑌᓂᒃ᙮ 12 ᐊᐲ ᑕᔥ ᓭᑲᕒᐋᔭ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᑮᒥᑯᔥᑳᑌᑕᒻ ᐁᑮ ᓭᑭᓯᒡ᙮ 13 ᐅᑮᐃᑰᓐ ᑕᔥ ᐁᒐᓬᐊᓐ: ᓭᑲᕒᐋᔭ, ᑫᑯ ᓭᑭᓯᑫᓐ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᔕ ᑭᓅᑖᒃ ᑳᐃᔑ ᐸᑯᓭᓂᒧᔭᓐ᙮ ᐃᓇᔥᑫ ᑕᔥ ᑭᐐᐤ ᐃᓬᐃᓯᐸᑦ ᑭᑲ ᓂᑖᐎᑭᑕᒫᒃ ᒋᐅᑯᓯᓯᔭᓐ᙮ ᒞᓐ ᑭᑲ ᐃᔑᓂᑳᓈ᙮ 14 ᐐᑫ ᓴ ᑭᑲ ᒌᑫᑕᒻ ᒋᒥᓉᑕᒪᓐ᙮ ᓃᐱᐗᐞ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᒃ ᑕᒥᓉᑕᒧᒃ ᐊᐲ ᓂᑖᐎᑭᓂᒡ᙮ 15 ᐊᐊ ᑭᑯᓯᔅ ᐅᑲᑭᒋ ᐃᓀᓂᒥᑰᓐ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᒥᓂᑴᓰ ᔔᒥᓈᐳ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᑳᒪᔥᑲᐙᑲᒥᓂᓂᒃ ᒥᓂᑴᐎᓐ᙮ ᐊᐲ ᐱᑯ ᓂᑖᐎᑭᒡ ᐅᑲ ᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑰᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ᙮ 16 ᐅᑲᑴᑳᒋᐋᐞ ᐃᓴ ᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭᐞ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐃᑳᕽ ᑳᐅᒋ ᑎᐯᑖᑯᓯᓂᒡ ᒋᐱᑮᐌᓄᑕᐙᓂᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᐅᑭᔐᒪᓂᑑᒥᐙᓐ᙮ 17 ᐐᓐ ᑕᓃᑳᓂ ᑕᑯᔑᓐ ᒋᑆ ᑕᑯᔑᓂᓂᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ᙮ ᑖᐱᔥᑰ ᐃᓬᐋᐃᒐ ᑳᑮᐃᔑ ᐐᒌᐎᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᐁᑮᒪᔥᑲᐎᓰᒡ, ᒦ ᓴ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᐃᔑᓈᑯᓯᒡ ᑭᑯᓯᔅ᙮ ᐅᑲ ᑴᑭᓈᓐ ᐅᑌᑌᒫᓐ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐅᑕᐱᓅᒌᔑᒥᓂ ᒦᓇᐙ ᒋᐱᓵᓂ ᐐᒌᑎᓂᒡ᙮ ᐅᑲᑴᑭᓈᓐ ᑲᔦ ᐊᐎᔭᓐ ᑳᔕᔒᐱᑕᒥᓂᒡ ᒋᐱᓯᑕᒥᓂᒡ ᐁᔑ ᑲᑮᑖᐌᑕᒥᓂᒡ ᑴᔭᒀᑎᓯᓂᒡ᙮ ᐐᓐ ᒋᑾᔮᒌᑕᒪᐙᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᐅᐱᒫᑎᓰᒥᓂ, ᐅᑮᐃᑰᓐ ᐁᒐᓬᐊᓐ᙮ 18 ᒦᑕᔥ ᓭᑲᕒᐋᔭ ᑳᐃᓈᒡ ᐃᓂ ᐁᒐᓬᐊᓐ: ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑫᐅᒋ ᑭᑫᑕᒫᓐ ᑌᐺ ᐅᐅ ᒋᐃᔑᐌᐸᒃ, ᐋᓃᔥ ᐁᑭᒋ ᐊᔭᐋᐎᔮᓐ ᓂᐐᐤ ᑕᔥ ᑫᐐᓐ ᑌᐺ ᐁᑭᒋᐊᔭᐋᐎᒡ᙮ 19 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ ᐁᒐᓬᐊᓐ: ᓃᓐ ᐅᔕ ᑫᐸᕒᐃᔭᓬ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᓂᑎᓈᓴᒥᑳᐸᐎᑕᐙ ᐅᔕ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ ᒦ ᐊᐌ ᑳᑮ ᐲᒋᓂᔕᐅᒡ ᒋᐱ ᐐᑕᒪᐎᓈᓐ ᐅᐅᐌ ᒥᓄ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ᙮ 20 ᔖᑰᒡ ᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᑭᑌᐺᑕᓰᓐ ᐅᐅᐌ ᑳᐃᓈᒋᒧᑕᐎᓈᓐ, ᐃᐃ ᑫᒋᓈᒡ ᑳᐐᐃᔑᐌᐸᒃ ᐊᐲ ᐅᒋᒋᓭᒃ᙮ ᐁᑌᐺᑕᓯᐗᓐ ᐃᑕᔥ, ᑳᐐᓐ ᑭᑲ ᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᑲᑭᑐᔭᓐ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑭᑲ ᓅᑖᑯᓯᓰ᙮ ᐹᓂᒫ ᐱᑯ ᑮᔑᑳᒃ ᐅᒋᒋᓭᒃ ᑳᐃᓇᔓᑕᒪᐎᓈᓐ ᒋᐃᔑᐌᐸᒃ, ᒦᔥ ᒦᓇᐙ ᒋᑲᔥᑭᑑᔭᓐ ᒋᑲᑭᑐᔭᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ ᐁᒐᓬᐊᓐ᙮ 21 ᓭᑲᕒᐋᔭ ᓴ ᐅᑮ ᐲᐃᑰᐞ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᐁᑮᐗᐙᓀᑕᒥᓂᒡ ᐌᑯᓀᓐ ᐌᑕᒥᐃᑯᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ 22 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑮᐱ ᓵᑲᐊᕽ ᑳᐐᓐ ᐅᑮ ᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᑲᑲᓅᓈᒡ᙮ ᒦᔥ ᑳᑮ ᑭᑫᓂᒥᑯᒡ ᑫᑰᓐ ᐁᑮᐙᐸᑕᕽ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᐅᑮ ᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᑫᑰᓐ ᒋᐃᑭᑐᒡ, ᒦ ᐁᑕᑯ ᐁᑮᒥᒋ ᐊᔨᔑᓂᑫᓂᒡ᙮ 23 ᓭᑲᕒᐋᔭ ᑕᔥ ᑳᐃᔥᒀᓭᓂᒃ ᐅᑕᓇᒥᐁᐗᓄᑮᐎᓐ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᒦ ᐃ ᑳᐊᓂ ᐃᔑ ᑮᐌᒡ᙮ 24 ᓈᓈᑫ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐃᔑᓭᒃ, ᒦ ᐃ ᐐᐙᓐ ᐃᓬᐃᓯᐸᑕᓐ ᑳᑮ ᑭᑭᔥᑲᐙᐗᓱᓂᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᓂᑯᒋ ᑮᐃᔖᓰᐗᓐ ᓈᓄᑮᓯᔅ ᒥᓂᒃ᙮ 25 ᒦᔥ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᓇᑫ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐁᔑᒋᑫᑕᒪᐎᒡ ᐁᒥᓍᐸᒥᒡ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑲᓂᓂᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᐐᑳ ᓂᑲᐊᑲᒋᓰ ᐊᐎᔭᒃ ᒋᐃᔑᐙᒡ ᐁᑲᔥᑭᑑᓯᐙᓐ ᐄᓴᓐ ᒋᐊᔮᐗᒃ ᐊᐱᓅᒌᔥ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 26 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐋᔕ ᓂᑯᑣᓱᑮᓯᔅ ᐃᓬᐃᓯᐸᑦ ᐁᑭᑭᔥᑲᐙᐗᓱᒡ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᓐ ᐅᑌᒐᓬᐃᒪᓐ ᑫᐸᕒᐃᔭᓬ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ, ᑳᓬᐊᓬᐄ ᐊᑮᕽ ᒋᐃᔖᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᓈᓴᕒᐃᑦ ᐆᑌᓈᕽ᙮ 27 ᐁᑮᐃᔑᓂᔕᐅᓐᒡ ᐊᐊ ᐁᒐᓬ ᐁᔑᐊᔮᓂᒡ ᐃᓂ ᐯᑭ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴᐗᓐ ᒣᕒᐃ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ᙮ ᐋᔕ ᐄᑐᒃ ᑮᐊᔓᑕᒫᑎᐙᑯᐸᓐ ᒎᓴᑉ ᐁᔑᓂᑳᓱᓂᒡ ᒋᐐᑎᑫᑎᐙᒡ᙮ ᐊᐊ ᓴ ᒎᓴᑉ ᑮᐅᑕᑳᓀᓯ ᑌᐱᑎᕽ ᑳᑮ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᓂᑯᐸᓀᓐ᙮ 28 ᒦᑕᔥ ᐁᒐᓬ ᑳᑮᐱ ᓈᓯᑲᐙᒡ ᐃᓂ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴᐗᓐ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑭᐴᔔᐃᓐ, ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐅᔕ ᑭᐐᒌᐎᒃ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐋᐱᒋ ᑭᑭᒋ ᔕᐌᓂᒥᒃ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 29 ᒣᕒᐃ ᑕᔥ ᑮᐅᒋ ᒥᑯᔥᑳᑌᑕᒻ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᑯᒡ ᐁᒐᓬᐊᓐ, ᑮᐗᐙᓀᑕᒻ ᑲᔦ ᐌᑯᓀᓐ ᐃᐃ ᓇᑫ ᑳᑮᐃᔑ ᐴᔔᐃᑯᒡ᙮ 30 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᐁᒐᓬᐊᓐ ᑳᐃᑯᒡ: ᒣᕒᐃ, ᑫᑯ ᐃᐃᐌ ᐅᒋ ᓭᑭᓯᑫᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᔕ ᑭᒥᓄ ᑲᓇᐙᐸᒥᒃ᙮ 31 ᐃᓇᔥᑫ ᑕᔥ ᑭᑲ ᑭᑭᔥᑲᐙᐗᔅ ᒋᓂᑖᐎᑭᐊᒡ ᑫᐅᑯᓯᓯᔭᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑭᑲ ᐃᔑᓂᑳᓈ᙮ 32 ᐐᑫ ᓴ ᑕᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯ, ᒦᔥ ᑲᔦ ᑫᔑᓂᑳᓂᓐᒡ ᒫᐗᒡ ᑳᐃᔥᐯᑖᑯᓯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑲᔦ ᐅᑲ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᐃᑰᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐯᔑᑾᓐ ᑌᐱᑕᓐ ᐅᑫᑌᔭᐋᒥᐸᓃᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᓂᒡ᙮ 33 ᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᓀᐱᒡ ᐅᑲ ᐅᑭᒫᑲᑕᐙᐞ ᒉᑲᐴᕽ ᐌᑕᑳᓀᓯᓂᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑕᐃᔥᒀᓭᓯᓂᓂ ᐅᑭᒋᐅᑭᒫᐎᐎᓐ, ᑮᐃᑭᑐ ᐁᒐᓬ᙮ 34 ᒦᑕᔥ ᒣᕒᐃ ᑳᐃᓈᒡ ᐃᓂ ᐁᒐᓬᐊᓐ: ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐃᐃ ᑫᐅᒋ ᐃᔑᓭᒃ? ᑫᔮᐱ ᐄᑐᒃ ᐯᑭ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴ ᓂᑎᓄᐤ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 35 ᒦᑕᔥ ᐁᒐᓬᐊᓐ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑖᑯᒡ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ ᑭᑲᐱ ᓈᓯᑳᒃ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐅᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᐊᐊᐌ ᒫᐗᒡ ᑳᐃᔥᐯᑖᑯᓯᒡ ᑭᑲᐱ ᐊᑲᐙᑌᔥᑳᑯᐙᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌᓂ ᐅᒋ, ᐊᐊ ᑳᐐ ᓂᑖᐎᑭᐊᒡ, ᒥᓯᐌ ᑳᐐ ᑎᐯᓂᒥᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᒋᐋᐸᒋᐃᑯᒡ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑕᐃᔑᓂᑳᒋᑲᓂᐎ᙮ 36 ᐃᓇᔥᑫ ᐊᐊ ᑭᑎᓇᐌᒫᑲᓐ ᐃᓬᐃᓯᐸᑦ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᒡ ᐋᓇ ᐁᑭᒋ ᐊᔭᐋᐎᒡ ᐋᔕ ᓂᑯᑣᓱᑮᓯᔅ ᐱᑭᑭᔥᑲᐙᐗᓱ᙮ ᐋᓇᐐᓐ ᐁᐃᓂᓐᒡ ᐁᑲᔥᑭᑑᓯᒃ ᒋᐊᔮᐙᒡ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ᙮ 37 ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑆᓇᐎᑑᓰᓐ ᑳᐐᐃᔑᒋᑫᒡ, ᐅᑮᐃᑰᓐ ᐁᒐᓬᐊᓐ᙮ 38 ᑭᓅᑕᐎᓐ, ᓃᓐ ᓴ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᓐ, ᑮᐃᑭᑐ ᒣᕒᐃ᙮ ᒫᓄ ᓂᑲ ᐃᔑᓭᐙᓐ ᐋᓃᓐ ᐁᑭᑐᔭᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐊᐸᓐ ᐁᒐᓬᐊᓐ ᑳᐃᔑᓇᑲᓂᑯᒡ᙮ 39 ᒦᑕᔥ ᐃᑯ ᐌᔩᑉ ᒣᕒᐃ ᑳᑮᒫᒑᒡ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᐌᑎ ᐆᑌᓈᕽ ᐁᔑ ᐸᐲᑾᑎᓈᓂᒃ ᒎᑏᔭ ᐊᑮᕽ᙮ 40 ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐊᓂ ᐲᑎᑫᒡ ᐃᐃᒫ ᓭᑲᕒᐋᔭᐗᓐ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮ ᐴᔔᐋᒡ ᐅᑎᓇᐌᒫᑲᓇᓐ ᐃᓬᐃᓯᐸᑕᓐ ᙮ 41 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐃᓬᐃᓯᐸᑦ ᐁᓅᑕᐙᒡ ᒣᕒᐄᓐ ᐁᐴᔔᐃᑯᒡ, ᒦᔥ ᑳᑮᒪᑗ ᑑᑭᐸᓂᐅᓂᒡ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ ᐊᓈᒥᕽ ᐅᒥᓴᑖᕽ, ᒦᑕᔥ ᐃᓬᐃᓯᐸᑦ ᑳᑮᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ᙮ 42 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᒡ ᐁᑮ ᑭᔒᐌᒡ: ᑮᓐ ᒫᐗᒡ ᑭᑑᒋ ᑭᒋ ᔕᐌᑖᑯᔅ ᑳᑕᔑᐙᒡ ᐃᑴᐗᒃ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑭᒋ ᔕᐌᑖᑯᓯᒡ ᐊᐱᓅᒌᔥ ᑫᓂᑖᐎᑭᐊᒡ᙮ 43 ᐌᑯᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᐅ ᑭᒋᑫᑰᓐ ᐌᒋ ᐃᔑᓭᔮᓐ, ᓂᑎᐯᒋᑫᒻ ᐅᒫᒫᓐ ᐁᐱ ᒪᐗᑎᔑᒥᒡ? 44 ᐊᐲ ᐱᑯ ᑳᓅᑕᐎᓈᓐ ᑳᑮᐱ ᐴᔔᐃᔭᓐ ᒦ ᐃ ᐊᐊ ᐊᐱᓅᒌᔥ ᑳᑭᑭᔥᑲᐗᒃ ᑳᑮ ᑑᑭᐸᓂᐅᒡ ᐁᐲᒋ ᒌᑫᑕᕽ᙮ 45 ᐋᐱᒋ ᔕᐌᑖᑯᓯ ᐊᐊ ᐃᑴ ᑳᑌᐺᑕᕽ ᑲᑭᓇ ᒋᒧᔥᑭᓀᓭᓂᒃ ᑳᑮᐃᑯᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ᙮ 46 ᒣᕒᐃ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᓂᑌᐃᕽ ᓂᑑᒋᓇᓈᑯᒫ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ, 47 ᓂᑕᒑᑯᕽ ᓂᑑᒋᑌᐱᓇᐌᐃᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓂᑑᐱᒫᒋᐃᐌᒻ! 48 ᐋᓃᔛᓐ ᑳᒫᒥᑲᐎᓄᑕᐎᒡ ᓃᓐ ᑳᑕᐸᓭᑖᑯᓯᓂᒡ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓂᑴᒪᓐ ᐁᑎᓄᐎᔮᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᓅᑯᒻ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᒃ ᑫᒫᒌ ᐃᔑᓂᑳᔑᐙᒡ ᑳᔕᐌᑖᑯᓯᒡ! 49 ᑌᐺ ᓴ ᑭᒋᑫᑰᓇᓐ ᐊᐊ ᑫᒋᒪᔥᑲᐎᓰᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓂᑮᐃᔑᒋᑫᑕᒫᒃ᙮ ᒦᔥ ᐁᔑᓂᑳᓱᒡ ᑫᑌᑖᑯᓯᒡ᙮ 50 ᐅᔕᐌᓂᒫᓐ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᑳᑯᑖᓀᓂᒥᑯᒡ, ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑫᐊᓂ ᐋᔮᓂᑫᐱᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 51 ᑌᑕᑯ ᓲᑫᑖᑯᓯ ᐁᑮᒪᔥᑲᐎᑑᑕᕽ, ᐁᑮᐅᓶᓂᔕᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᑳᑭᑌᓂᒧᓂᒡ ᐅᑌᐃᓃᕽ᙮ 52 ᐅᑮᓃᓯᓈᓐ ᑳᒪᔥᑲᐎᓰᓂᒡ ᑭᒋᐅᑭᒫᓐ ᐃᐃᒫ ᐅᒋ ᑳᑮᐃᔑ ᐅᑭᒫᐗᐱᓂᒡ᙮ ᐅᑮᐅᐱᓈᓐ ᑕᔥ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᑳᑕᐸᓭᑖᑯᓯᓂᒡ᙮ 53 ᐅᑮ ᑌᐐᓯᓂᐋᓐ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᑳᐐᐐᓯᓂᓂᒡ ᐱᔑᔑᒃ ᐁᐊᔕᒫᒡ ᐌᓂᔑᔑᓂᓂᑭᓐ ᑫᑰᓇᓐ, ᐃᓂ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᐌᓅᑎᓯᓂᒡ ᐱᓂᔅᑴ ᐃᑯᒋ ᐅᑎᔑᓂᔕᐙᓐ᙮ 54 ᑮᐃᔑᒋᑫ ᑲᔦ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᔓᑕᒪᐙᒡ ᑭᑫᑌᔭᐋᒥᓈᐸᓃᐞ, ᐁᑮᐱ ᐃᔖᒡ ᒋᐱᐐᒋᐋᒡ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐃᕽ ᐌᒋ ᑎᐯᑖᑯᓯᓂᒡ᙮ 55 ᐅᑮᐃᔑᒫᒥᑴᑖᓐ ᐅᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓂᕽ ᒋᐐᒋᐋᒡ ᐁᐸᕒᐊᐋᒪᓐ ᐃᐃ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑫᓂᐅᐲᐌᓰᒥᓂᒡ ᓀᐱᒡ ᐃᑯ᙮ ᒦ ᐅᐌᓂ ᑳᐃᔑᓇᓈᑯᒧᒡ ᒣᕒᐃ᙮ 56 ᒣᕒᐃ ᐅᑮᐐᒋᐊᔮᒫᓐ ᓂᑯᒋ ᑯ ᓂᑯᑣᓱᑮᓯᔅ ᐃᓬᐃᓯᐸᑕᓐ, ᒦᑕᔥ ᒣᕒᐃ ᑳᐊᓂᔑ ᑮᐌᒡ ᐅᑖᐎᓂᕽ᙮ 57 ᐊᐱ ᑕᔥ ᑳᐅᒋᒋᓭᓂᒃ ᐃᓬᐃᓯᐸᑦ ᒋᓂᑖᐎᑭᓈᐗᓱᒡ, ᒦᔥ ᑳᑮᐊᔮᐙᒡ ᑫᐅᑯᓯᓯᒡ᙮ 58 ᐁᓅᑕᒥᓂᒡ ᑕᔥ ᐅᐐᒋᑖᒫᑲᓇᐞ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐅᑎᓇᐌᒫᑲᓇᐞ ᑳᐊᐲᒋ ᒥᓄᑑᑖᑯᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ, ᑲᑭᓇ ᓴ ᐅᑮᐐᒋ ᒌᑫᑕᒨᒥᑰᐞ᙮ 59 ᓃᔣᓱᑮᔑᒃ 8 ᐃᑕᔥ ᐁᐃᔑᓭᓂᒃ, ᐅᑮ ᑭᑭᓇᐙᑕᔕᑫᔣᐙᓐ ᐃᓂ ᐅᔥᑲᐱᓅᒌᔕᓐ᙮ ᒦᔥ ᑲᔦ ᑳᐃᓀᑕᒧᐙᒡ ᒋᐃᔑᓂᑳᓂᒥᓐᒡ ᓭᑲᕒᐋᔭ ᐋᓃᔥ ᒦ ᐃ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ ᐅᑌᑌᓐ᙮ 60 ᑳᐎᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᓐ ᐅᒫᒫᓐ᙮ ᒞᓐ ᑕᐃᔑᓂᑳᓱ, ᑮᐃᑭᑐᐗᓐ᙮ 61 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᐙᒡ ᐃᓬᐃᓯᐸᑕᓐ: ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᐊᐎᔭ ᑭᑎᓇᐌᒫᑲᓐ ᐃᐃ ᐃᔑᓂᑳᓱᓰ! 62 ᒦᑕᔥ ᐁᑮᐊᔨᔑᓂᑫᑕᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᐅᑌᑌᒫᓐ ᐁᑲᑴᒋᒫᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᑫᔑ ᐊᑕᐌᓂᒫᓂᒡ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᒋᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ᙮ 63 ᓭᑲᕒᐋᔭ ᑕᔥ ᑮᐊᑐᑕᒫᑫ ᑫᔑ ᐅᔑᐲᐃᑫᒡ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᐲᐃᑫᒡ: ᒞᓐ ᐃᔑᓂᑳᓱ᙮ ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑮᑯᔥᑴᑕᒨᐞ᙮ 64 ᒦᑕᔥ ᔐᒫᒃ ᓭᑲᕒᐋᔭ ᐁᑮ ᑲᔥᑭᑑᒡ ᒦᓇᐙ ᒋᑲᑭᑐᒡ ᑲᔦ ᐁᑮᒫᒌ ᑭᒋᓇᓈᑯᒫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 65 ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᐅᐐᒋᑖᒫᑲᓇᐞ ᑮᓭᑭᓯᐗᐞ᙮ ᒥᓯᐌ ᓴ ᑕᔥ ᑮᑕᔑᒋᑳᑌ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᔑᐌᐸᒃ ᐃᐃᒫ ᒎᑏᔭ ᐯᐲᑾᑎᓈᒃ᙮ 66 ᑲᑭᓇ ᓴ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᑮᓅᑕᒧᐙᒡ ᐅᐅ ᐅᑮᓈᓈᑲᑕᐌᑖᓈᐙ ᐁᑮᐃᔑ ᑲᑴᑗᐙᒡ: ᑳᓇᑲ ᐊᐌᑴᓐ ᑫᓂᑎᓄᐎᑴᓐ ᐊᐊ ᐊᐱᓅᒌᔥ? ᑮᐸᔭᑌᓈᑾᓂᓂ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᐁᔑ ᒪᔥᑲᐎᓰᓂᒡ ᐁᐐᒌᐎᑯᒡ ᐊᐊ ᐊᐱᓅᒌᔥ᙮ 67 ᒦᔥ ᒞᓐ ᐅᑌᑌᓐ ᓭᑲᕒᐋᔭᐗᓐ ᑳᑮᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑯᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑯᓂ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᑮᐃᑭᑐᓂᒡ: 68 ᑕᑲ ᑕᓇᓈᑯᒫᑲᓂᐎ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑳᐅᑭᔐᒪᓂᑑᒥᐙᒡ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ ᐐᓐ ᐁᑮ ᐲᔖᒡ, ᐁᑮᐱ ᐊᑕᓈᑕᒪᐙᒡ ᐅᐱᒫᑎᓰᒪᐞ ᒋᐱᒫᒋᐃᒥᓐᒡ᙮ 69 ᐐᓐ ᓴ ᐱᑯ ᑮᒦᑭᐌ ᒣᔥᑲᐌᑖᑯᓯᓂᒡ ᐅᐱᒫᒋᐃᐌᓐ ᐌᑕᑳᓀᓯᓂᒡ ᑌᐱᑎᑳᕽ ᑳᑮᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓂᒥᑯᐸᓀᓐ᙮ 70 ᒣᐎᔕ ᐅᐅ ᑭᑮᐊᔓᑕᒫᑯᓈᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᑮᐋᐸᒋᐋᒡ ᑴᔭᒀᑎᓯᓂᒡ ᑫᓅᑕᒫᑯᒡ, 71 ᐁᐐᓈᑕᒪᐎᓇᕽ ᐅᒋ ᑳᒦᑳᓂᔭᒥᑣ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐁᔑᒪᔥᑲᐎᓰᓂᒡ ᑳᔒᑫᓂᒥᔭᒥᑣ᙮ 72 ᑮᐃᑭᑐᑯᐸᓐ ᒋᑯᐹᑌᓂᒫᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑭᑭᒋᐊᔭᐋᒥᓈᐸᓃᐞ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᒋᑲᐧᓃᑫᒡ ᑳᑭᒋᐃᓀᑖᑾᓂᓂᒃ ᐅᑕᔓᑕᒫᑫᐎᓐ᙮ 73 ᐁᑮᐋᔩᒋᐊᔓᑕᒪᐙᑯᐸᓀᓐ ᑭᑭᒋᐊᔭᐋᒥᓈᐸᓃᓐ ᐁᐸᕒᐊᐋᒪᓐ, 74 ᐁᐐᓈᑕᒪᐎᓇᕽ ᐃᐃ ᐅᒋ ᑳᔒᑫᓂᒥᔭᒥᑣ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐱᓵᓐ ᒋᑲᔥᑭᑖᐗᑭᒡ ᐊᓄᑮᑕᐗᑭᒡ ᒣᒬᒡ ᒋᓭᑭᓯᓯᐙᕽ᙮ 75 ᒦᑕᔥ ᑮᓇᐎᓐᑦ ᒋᐯᑫᑖᑯᓯᔭᕽ, ᒋᑾᔭᒀᑎᓯᔭᕽ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᓈᓴᒦᒡ, ᒥᓂᒃ ᓴᑯ ᐁᑕᓱ ᑮᔑᒃ ᑫᐊᓂ ᐱᒫᑎᓯᔭᕽ᙮ 76 ᑮᓐ, ᓂᓃᒑᓂᔅ, ᑭᑲ ᐃᔑᓂᑳᓂᑰ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᒫᐗᒡ ᑳᐃᔥᐯᑖᑯᓯᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᑭᐐ ᓃᑳᓂ ᐃᔑᓂᔕᐅᓐ ᓴ ᓂᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒻ, ᒦ ᓴ ᐊᐌ ᑫᑾᔮᒋᑕᒪᐗᒡ ᐋᑎ ᑫᓂ ᐃᔖᒡ᙮ 77 ᒋᐐᑕᒪᐎᒪᒡ ᐅᐱᒫᑎᓰᒪᐞ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎᓯᐎᓐ, ᑕᑯ ᒋᐴᓀᒋᑳᑌᓂᑭᓐ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ᙮ 78 ᑭᑭᔐᒪᓂᑑᒥᓈᓐ ᐋᐱᒋ ᑰᐹᑌᓂᒥᐌ ᐁᑭᔐᐙᑎᓯᒡ᙮ ᐁᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᐱ ᓵᑳᑌᒃ ᑫᓵᑳᓱᑯᔭᕽ᙮ 79 ᑕᓵᑳᑌᓇᒪᐙᐗᒃ ᓴ ᐃᑭ ᑳᐃᔑ ᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᑳᔑ ᑲᔥᑮᑎᐱᑲᓂᓂᒃ, ᑳ~ᐊᔮᐙᒡ ᑲᔦ ᑳᐃᔑ ᐋᑲᐙᑌᓯᓂᓂᒃ ᓂᐳᐎᓐ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᒋᑭᑭᓄᐎᓂᑯᔭᕽ ᒦᑲᓇ ᑳᐃᓇᒧᒃ ᐯᔭᑕᑫᓂᒧᐎᓂᕽ᙮ 80 ᒦᑕᔥ ᐊᐊ ᐊᐱᓅᒌᔥ ᑮᐊᓂ ᒥᑎᑐ, ᑮᐊᓂ ᒪᔥᑲᐎᓰ ᑲᔦ ᐅᐐᔭᐎᕽ, ᐅᑕᒑᑯᕽ ᑲᔦ᙮ ᐱᑾᑕᑮᕽ ᑕᔥ ᑮᑕᔑ ᐱᒫᑎᓯ, ᐹᓂᒫ ᐱᑯ ᐁᑮᐅᒋᒋᓭᓂᒃ ᒣᑴᔭᐄ ᒋᓈᑯᓯᒡ ᑳᐃᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐃᑳᕽ᙮

ᓬᐅᒃ 2

1 ᒣᒀ ᐊᐲ ᑮᑭᒋᐅᑭᒫᐎᒡ ᐊᑲᔅᑕᔅ ᑮᐃᓇᔓᐌ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ ᒋᐊᑭᒋᑳᓱᓂᒡ᙮ 2 ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᓂᑕᒻ ᐁᑮᐃᔑᒋᑳᓂᐗᕽ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᕽ ᒋᐅᔑᐲᐅᒥᓐᒡ ᐊᐎᔭᐞ ᒣᒀ ᑶᕒᐄᓂᔭᔅ ᑮᑎᐯᑕᕽ ᓰᕒᐃᔭ ᐊᑭ᙮ 3 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᒃ ᑮᐃᔖᐗᒃ ᐆᑌᓈᕽ ᑳᐅᒋ ᑎᐯᑖᑯᓯᐙᒡ ᒋᐅᔑᐲᐃᑲᓂᐎᐙᒡ᙮ 4 ᒎᓴᑉ ᑕᔥ ᑮᐅᒋ ᒫᒑ ᐃᐃᒫ ᓈᓴᕒᐃᑦ ᐆᑌᓈᕽ ᑳᓬᐊᓬᐄ ᐊᑮᕽ, ᐁᑮᐃᔖᒡ ᐯᑕᓬᐃᐁᒻ ᐆᑌᓈᕽ ᒎᑏᔭ ᐊᑮᕽ᙮ ᒦ ᐃ ᐄᑐᒃ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᑕᔑ ᓂᑖᐎᑯᐸᓀᓐ ᑭᒋᐅᑭᒫ ᑌᐱᑦ ᙮ ᒦᑕᔥ ᐌᑎ ᒎᓴᑉ ᑳᐃᔖᒡ, ᐋᓃᔥ ᑌᐱᑎᑳᕽ ᑮᐅᑕᑳᓀᓯ᙮ 5 ᒎᓴᑉ ᑕᔥ ᐅᑮᐐᒌᐙᓐ ᒣᕒᐄᓐ ᒋᐊᑕᐎ ᐅᔑᐲᐃᑳᓱᐙᒡ, ᐋᔕ ᐐᓐ ᐁᑮᐊᔓᑕᒫᑎᐙᒡ ᒋᐐᑎᑫᑎᐙᒡ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᒣᕒᐄᓐ ᐋᔕ ᐁᑭᑭᔥᑲᐙᐗᓱᓂᒡ, ᐋᔕ ᑫᑳ ᒋᓂᑖᐎᑭᓈᐗᓱᓂᒡ᙮ 6 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᐊᔮᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐯᑕᓬᐃᐁᒦᕽ ᒦ ᐃ ᑳᑮ ᑎᐱᓭᓂᒃ ᒋᓂᑖᐎᑭᓈᐗᓱᓂᒡ᙮ 7 ᒦᑕᔥ ᑳᑮᓂᑖᐎᑭᐋᒡ ᓂᑕᒻ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ ᒦᔥ ᑳᑮ ᑲᔥᑮᑭᓈᒡ ᑕᑯᐱᓱᓃᑭᓄᕽ ᑲᔦ ᐁᑮ ᐱᒥᔑᒫᒡ ᐱᔑᑭᐗᐞ ᓀᑖᑕᔑ ᐐᓯᓂᓂᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᑮᑕᐙᓯᓂᓂ ᓂᑯᒋ ᓂᐯᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ 8 ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐃᓇᑫᑲᒥᒃ ᑮᐊᔮᐗᒃ ᐅᑲᓇᐎ ᒫᓇᒑᓂᔑᐌᒃ ᓃᑲᑌᔭᐄ ᐁᔑ ᒪᔥᑯᓰᑳᓂᒃ ᐁᓃᐹ ᑲᓇᐌᓂᒫᐙᒡ ᐅᒫᓇᒑᓂᔑᒥᐙᐞ ᐁᐊᔫᑸᓄᓂᒡ᙮ 9 ᓭᓴᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐅᒋ ᐙᐸᒫᐙᓐ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᐅᑌᒐᓬᐃᒥᓂ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᒥᓯᐌ ᐁᑮᐙᓭᔥᑳᑯᐙᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᐅᐙᓭᔮᓯᐎᓂᓂ, ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᑮᓭᑭᓯᐗᒃ᙮ 10 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᐙᒡ ᐁᒐᓬᐊᓐ: ᑫᑯ ᓭᑭᓯᑫᒃ! ᓂᐲᑑᓐ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ ᑫᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ, ᐋᑎ ᑫᐅᒋ ᑭᒋ ᒌᑫᑕᒧᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ 11 ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑲᒃ ᐌᑎ ᐆᑌᓈᕽ ᑳᑮᑕᔑ ᓂᑖᐎᑭᑯᐸᓀᓐ ᑌᐱᑦ ᒦ ᐃᒫ ᑳᑕᔑ ᓂᑖᐎᑭᒡ ᐅᐱᒫᒋᐃᐌ, ᒦ ᐊᐌ X ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᐅᓈᐸᒥᑯᒡ ᒋᑎᐯᒋᑫᒡ᙮ 12 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑫᐅᒋ ᑫᒋᓈᐅᔦᒃ: ᑭᑲ ᒥᑲᐙᐙ ᐅᔥᑲᐱᓅᒌᔥ ᒋᑲᔥᑮᑲᐱᓱᒡ ᒋᐱᒥᔑᕽ ᐃᐃᒫ ᐱᔑᑭᐗᒃ ᑳᓂᑖ ᑕᓇᒋᑫᐙᒡ, ᑮᐃᑭᑐ ᐊᐊ ᐁᒐᓬ᙮ 13 ᒦᑕᔥ ᑴᑕᑐ ᑳᑮ ᓈᑯᓯᐙᒡ ᐋᐱᒋ ᐁᐹᑏᓄᐙᒡ ᑭᒋᑮᔑᑯᐎ ᐁᒐᓬᐊᒃ ᐁᓇᓈᑯᒫᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐅᐅ ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ: 14 ᑕᐐᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᒫᐗᒡ ᐃᔥᐱᒥᕽ, ᑕᒦᓂᑰᐎᓯᐗᒃ ᑲᔦ ᐱᓵᓂᓯᐎᓐ ᐃᑭ ᐊᑮᕽ ᐁᔮᐙᒡ, ᐊᐌᓀᓇᓐ ᐃᓴ ᐱᑯ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑫᒥᓍᐸᒫᒡ, ᑮᐃᑭᑐᐗᓐ᙮ 15 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᓇᑲᓂᑯᐙᒡ ᐃᓂ ᐁᒐᓬᐊᓐ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐁᑮᐃᔑ ᑮᐌᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᑳᐊᔨᑎᐙᒡ ᐅᑲᓇᐎ ᒫᓇᒑᓂᔑᐌᒃ: ᑕᑲ ᓴ ᐃᔖᑖ ᐌᑎ ᐯᑕᓬᐃᐁᒦᕽ ᒋᐊᑕ ᐙᐸᑕᒪᕽ ᑳᑮᐃᔑᐌᐸᒃ, ᐋᓃᓐ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑳᑮ ᑭᑫᑕᒨᐃᓇᕽ᙮ 16 ᒦᑕᔥ ᐃᑯ ᔐᒫᒃ ᑳᐊᓂ ᐃᔑᒫᒑᐙᒡ᙮ ᐁᑮᒥᑲᐙᐙᒡ ᒣᕒᐄᓐ ᑲᔦ ᒎᓴᐴᓐ ᐃᓂ ᑲᔦ ᐅᔥᑲᐱᓅᒌᔕᓐ ᐁᐱᒥᔑᓂᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐱᔑᑭᐗᐞ ᓀᑖᑕᓇᒋᑫᓂᒡ᙮ 17 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐙᐸᒫᐙᒡ, ᑮᑎᐹᒋᒧᐗᒃ ᐋᓃᓐ ᐁᒐᓬᐊᓐ ᑳᑮᐃᑯᐙᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ ᐅᒋ᙮ 18 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᑮᓅᑕᒧᐙᒡ ᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒧᐗᒃ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᑮᐐᑕᒫᑯᐙᒡ ᐅᑲᓇᐎ ᒫᓇᒑᓂᔑᐌᐞ᙮ 19 ᒣᕒᐃ ᑕᔥ ᐅᑮᒪᓈ ᐗᓂᑫᓄᑖᓇᓐ ᑲᑭᓇ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ, ᒨᔕᒃ ᐁᑮᓈᓈᑲᑕᐌᑕᕽ᙮ 20 ᒦᑕᔥ ᑳᐊᓂ ᐃᔑ ᑮᐌᐙᒡ ᐅᑲᓇᐎ ᒫᓇᒑᓂᔑᐌᒃ ᐁᑮᑭᒋ ᐃᓀᓂᒫᐙᒡ, ᐁᓇᓈᑯᒫᐙᒡ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐃᐃᐌ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓇᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᓅᑕᒧᐙᒡ᙮ ᐁᑮᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᑲᔦ ᒪᔮ ᐁᑮᐃᔑᓭᓂᒃ ᐁᒐᓬᐊᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᐐᑕᒫᑯᐙᒡ᙮ 21 ᓂᔣᓱᑮᔑᒃ ᑕᔥ ᐁᐃᔑᓭᓂᒃ, ᒦ ᐃ ᐁᑮᐅᒋᒋᓭᓂᒃ ᐊᐊ ᐅᔥᑲᐱᓅᒌᔥ ᒋᑭᑭᓇᐙᑕᔕᑫᔑᑲᓂᐎᒡ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᓂᑳᒋᑲᓂᐎ, ᒦ ᐃᐌᓂ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᐁᒐᓬᐊᓐ ᑳᑮ ᐐᓂᑯᒡ ᒋᑆ ᑭᑭᔥᑲᐙᐗᓱᒥᓐᒡ᙮ 22 ᒦᑕᔥ ᐁᑮᐅᒋᒋᓭᒃ ᒎᓴᑉ, ᐊᐊ ᑲᔦ ᒣᕒᐃ ᒋᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᒨᓯᓲᓐ ᑳᑮᐃᓈᑯᓂᑫᓂᒡ ᐃᐃᐌ ᐯᑭᐃᐌᐎᓐ ᑳᓂᑖ ᐃᔑᒋᑳᓂᐗᕽ ᑳᐃᔥᒀ ᐙᐸᒫᐗᓱᒡ ᐃᑴ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐃᔑᐎᓈᐙᒡ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐁᑮ ᐊᑕ ᐸᑭᑎᓇᒪᐙᐙᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ᙮ 23 ᐋᓃᔥ ᒦ ᐃ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ ᐅᑎᓈᑯᓂᑫᐎᓂᕽ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ: ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᓂᑕᒻ ᑸᐎᓭᔅ ᑳᓂᑖᐎᑭᒡ, ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᐅᑎᐯᓂᒥᑰᓐ ᑕᐃᓇᑭᒫᑲᓂᐎ, ᐁᐃᑭᑑᒪᑲᒃ᙮ 24 ᑲᔦ ᑕᔥ ᑮᐊᑕ ᐸᑭᑎᓈᓱᐗᒃ ᐁᑮᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᑭᑑᒪᑲᓂᓂᒃ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐅᑎᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᒋᐸᑭᑎᓈᐙᒡ ᓃᔑᓐ 2 ᐅᒦᒦᓯᐗᐞ ᑳ ᐊᑳᔒᔑᓂᒡ ᑎᓄ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᓃᔑᓐ ᐅᒦᒦᓭᓴᐞ᙮ 25 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᑮᐊᔮ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ, ᓯᒥᔭᓐ ᐁᔑᓂᑳᓱᒡ᙮ ᑾᔭᒃ ᑮᐃᔑ ᐱᒫᑎᓯ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮ ᑯᓯᑴᓂᒫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᐁᑮ ᐲᑑᒡ ᑳᐐ ᐱᒫᒋᐃᒥᓐᒡ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᐞ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮ ᑭᑭᔥᑳᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ᙮ 26 ᐅᑮ ᑭᑫᑕᒨᐃᑰᓐ ᐄᓴᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᒋᓅᑌ ᓂᐳᓯᒃ, ᐹᓂᒫ ᐱᑯ ᑮᐙᐸᒫᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᑳᑮ ᐲᑖᒋᒥᒥᓐᒡ ᐅᐱᒫᒋᐃᐌᓐ᙮ 27 ᓯᒥᔭᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐅᑰᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᒋᐊᑕᐎ ᐲᑎᑫᒡ᙮ ᐊᐲ ᐊᐊ ᐊᐱᓅᒌᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐱ ᐲᑎᑲᓂᑯᒡ ᐅᓃᑭᐃᑰᐞ, ᐁᐃᔑᓭᓂᒃ ᒋᑑᑕᒥᓂᒡ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᐁᔑᓯᓂᓂᒃ᙮ 28 ᒦᔥ ᓯᒥᔭᓐ ᑳᑮᐅᑖᐱᓈᒡ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ ᐁᑕᑯᓈᒡ ᐯᑭᔥ ᐁᓇᓈᑯᒫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: 29 ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᒦᑕᔥ ᐱᓵᓐ ᐃᔑ ᐸᑭᑎᓂᔑᓐ ᑭᑕᓄᑮᐋᑲᓐ ᑳᑎᓄᐎᔮᓐ ᒋᐃᔥᒀ ᐱᒫᑎᓯᔮᓐ, ᒋᐃᔑᓭᒃ ᑳᑮᐃᑭᑐᔭᓐ᙮ 30 ᐋᓃᔥ ᑎᐱᓇᐌ ᐱᑯ ᓃᓐ ᓂᔥᑮᔑᑯᕽ ᓂᑑᒋᐙᐸᑖᓐ ᑭᐱᒫᒋᐃᐌᐎᓐ, 31 ᐃᐃᐌ ᑳᑮᑾᔮᒋᑕᒪᐗᑣ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐊᐎᔭᒃ᙮ 32 ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌᓂ ᑫᐙᓭᔥᑳᑯᐙᒡ ᑳᒎᐎᐎᓯᒀ ᒋᑭᑫᑕᒧᐙᒡ ᑭᑎᓀᑕᒧᐎᓐ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᑫᐅᒋ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐙᒡ ᑭᐱᒫᑎᓰᒪᒃ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 33 ᐃᓂ ᑕᔥ ᐅᑌᑌᓐ, ᐅᒫᒫᓐ ᑲᔦ ᐊᐊ ᐊᐱᓅᒌᔥ ᑮᑭᒋ ᒫᒪᑳᑌᑕᒨᐞ ᑫᑰᓇᓐ ᓯᒥᔭᓇᓐ ᑳᑮᐃᓈᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 34 ᓯᒥᔭᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑭᑲ ᔕᐌᓂᒥᑯᐙ᙮ ᒦᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᓈᒡ ᒣᕒᐄᓐ ᐊᐊ ᐊᐱᓅᒌᔥ ᐅᒫᒫᓐ: ᐐᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑮᐅᓀᓂᒫᓐ ᐃᓂ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ ᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭᐞ ᑫᐅᒋ ᑆᓇᐎᒋᑫᓂᒡ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭᐞ ᑫᐅᒋ ᐱᒫᒋᐃᒥᓐᒡ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐃᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ᙮ ᐐᓐ ᒋᑭᑭᓇᐙᒋᓈᑯᑑᒡ ᐅᑎᓀᑕᒧᐎᓂᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᑕᐹᑏᓄᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᑫᐋᓇᐌᓂᒥᑯᒡ᙮ 35 ᒦᑕᔥ ᑳᐹᑏᓇᑎᓂᓂᑭᓐ ᐅᑮᒨᒋ ᐃᓀᑕᒧᐎᓂᐙᓐ ᒋᓈᑯᒋᑳᑌᓂᑭᓐ᙮ ᑫᑮᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᑲ ᐃᓀᑕᒻ ᐁᐸᔑᐸᐅᑰᔭᓐ ᐸᔑᐸᐃᑫᐎᑯᒫᓐ ᑫᐊᐲᒋ ᒥᒋᓇᐌᓯᔭᓐ᙮ 36 ᑮᐊᔮ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐃᐃᒫ ᐃᑴ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐋᓇ ᐁᐃᔑᓂᑳᓱᒡ, ᐹᓂᔪᐌᓬᐊᓐ ᐁᑮᐅᑌᑌᒡ, ᐋᔑᕒᐃᕽ ᐌᑕᑳᓀᓯᒡ᙮ ᐋᐱᒋ ᑮᑭᒋ ᑰᑯᒥᓈᐎᓂ, ᓃᔣᓱ ᐱᐴᓐ 7 ᐁᑕ ᐁᑮ ᐐᑎᑫᑯᐸᓐ᙮ 37 ᓂᔣᓯᒥᑕᓇᔑ ᓃᐎ ᐱᐴᓐ 84 ᐋᔕ ᐁᑮ ᑮᐙᒋᑴᐎᒡ᙮ ᒦ ᐃᒫ ᐱᔑᔑᒃ ᑳᐊᔮᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᑎᐱᑲᓂᓂᒃ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᐁᐸᒦᑕᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐁᑮᒪᑕᐐᐃᑎᓱᒡ, ᐁᑕ ᑯ ᐊᓇᒥᐋᒡ᙮ 38 ᒦᑕᔥ ᒪᔮ ᑫᐐᓐ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᑮᐱ ᑕᑯᔑᕽ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᓈᑯᒫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᐅᑮ ᑕᔑᒫᓐ ᐃᓂ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ, ᐁᑮᐐᑕᒪᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᐲᑑᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᒋᐱᒫᒋᑑᓂᒡ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒻ ᑳᐃᔑ ᒫᔑᓭᓂᒃ᙮ 39 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒎᓴᑉ, ᐊᐊ ᑲᔦ ᒣᕒᐃ ᑳᑮᔑᑑᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᑳᐃᓇᑌᓂᒃ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓂᓂ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᒋᑑᑕᒧᐙᒡ ᐃᓂ ᐅᒋ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ, ᒦ ᐃ ᑳᐊᓂ ᐃᔑ ᑮᐌᐙᒡ ᐅᑖᐎᓂᐙᕽ ᓈᓴᕒᐃᑎᕽ ᐆᑌᓈᕽ, ᑳᓬᐊᓬᐄ ᐊᑮᕽ᙮ 40 ᐊᐊ ᓴ ᐊᐱᓅᒌᔥ ᑮᐊᓂ ᐅᐱᑭ ᑲᔦ ᐁᑮᐊᓂ ᒪᔥᑲᐎᓰᒡ, ᑲᔦ ᑲᑮᑖᐌᑕᒧᐎᓐ ᐅᑮᐊᓂ ᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑯᓐ, ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑲᔦ ᐅᑮ ᔕᐌᓂᒥᑰᓐ᙮ 41 ᐁᑕᓱᐱᐴᓐ ᒋᓴᔅ ᐅᓃᑭᐃᑰᐞ ᑮᐃᔖᐗᐞ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐁᒪᔮᓭᓂᒃ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᐎᓐ ᑳᐃᒋᑳᑌᒃ᙮ 42 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᒥᑖᔑᓃᔑᓐ 12 ᑮᑕᓱ ᐱᐴᓉᒡ, ᑮᐃᔖᐗᒃ ᒫᒪᐤ ᐁᑕᔑ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᓈᓂᐗᓂᓂᒃ᙮ 43 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐃᔥᒀ ᐐᑾᑏᐗᑲᒥᑲᓂᓂᒃ, ᒦ ᐃ ᑳᐊᓂ ᐃᔑ ᑲᑮᐌᐙᒡ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑸᐎᓭᔅ ᒋᓴᔅ ᑮᐊᔮ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᓃᑭᐃᑰᐞ ᐅᑮ ᑭᑫᑕᓰᓂ ᐅᐅ᙮ 44 ᒦ ᒫᐐᓐ ᐃᑯ ᑫᐐᓐ ᐃᐃᒫ ᒣᑴᔭᐄ ᐱᐊᔮᑐᒃ, ᐅᑮᐃᓀᓂᒥᑰᐞ᙮ ᐋᔕ ᑕᔥ ᑲᐯᑮᔑᒃ ᐁᑮᐱᒥᐊᔮᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᐸᔦᔥ ᐁᑮᒫᒌ ᓇᓈᑕᐙᐸᒥᑯᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐅᑎᓇᐌᒫᑲᓂᓂ ᐃᓂ ᑲᔦ ᑳᓇᑲᑌᓂᒫᓂᒡ᙮ 45 ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᒥᑲᐙᓯᐙᐙᓐ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᑮᐌᐙᒡ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐁᑮᐃᔑ ᓇᓈᑕᐙᐸᒫᐙᒡ᙮ 46 ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᓂᓱᑮᔑᒃ 3 ᐁᐃᔑᓭᓂᒃ ᐲᑎᒃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐅᑮᐃᔑ ᒥᑲᐙᐙᓐ, ᐁᐐᑕᐱᒫᓂᒡ ᒎᐎᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐞ᙮ ᐁᑮ ᐱᓯᑖᑯᓂᒡ, ᐁᑮ ᑲᑴᒋᒥᑯᓂᒡ ᑲᔦ ᑫᑰᓇᓐ᙮ 47 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᑮᓅᑖᑯᓂᒡ ᐅᑮᒫᒪᑳᓯᑖᑯᓂ ᐋᓃᓐ ᑳᐊᐲᒋ ᑾᔭᑯ ᓂᓯᑐᑕᕽ ᑲᔦ ᐁᑲᑮᑖᐎ ᓇᑴᑕᕽ᙮ 48 ᐅᓃᑭᐃᑰᐞ ᑕᔥ ᐐᑫ ᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒨᐞ ᐊᐲ ᐁᐙᐸᒥᑯᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ ᐅᒫᒫᓐ: ᓂᑯᓯᔅ, ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᐅᐅ ᐌᒋ ᑑᑕᐎᔮᕽ? ᐁᑕᑕᐌ ᐅᔕ ᓂᑮᒥᑯᔥᑳᑌᑖᒥᓐ ᑭᑌᑌ ᐁᑲᑴ ᒥᑳᑰᔭᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 49 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑖᑯᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᐌᒋ ᓇᓈᑕᐙᐸᒥᔦᒃ? ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᑭᑫᓂᒥᓰᒻ ᒋᐃᔑᒋᑫᐗᒃ ᓂᑌᑌ ᐅᐸᐹᒥᓯᐎᓐ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 50 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᓂᓯᑐᑖᑯᓰᐞ ᐃᐃ ᑳᐃᓈᒡ᙮ 51 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑᑮᐌ ᐐᒌᐙᒡ ᐌᑎ ᓈᓴᕒᐃᑎᕽ, ᐌᑎ ᐁᑮᑕᔑ ᓇᐃᑕᐙᒡ ᐅᓃᑭᐃᑰᐞ᙮ ᐅᒫᒫᓐ ᑕᔥ ᐅᑮ ᓵᑭᑑᓂ ᐅᐅ ᐃᐃᒫ ᐅᑌᐃᓃᕽ᙮ 52 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᐅᐱᑭ ᐅᐐᔭᐎᕽ, ᐊᐗᔑᒣ ᑲᔦ ᐁᑮᐊᓂ ᑲᑮᑖᐌᑕᕽ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑮᒥᓍᐸᒥᑰᓐ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ᙮

ᓬᐅᒃ 3

1 ᒦ ᓴ ᐃ ᒥᑖᔑᓈᓄᐱᐴᓐ 15 ᑖᐃᐲᕒᐃᔭᔅ ᒫᐗᒡ ᐁᑮ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᒡ, ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᒎᑏᔭ ᐊᑮᕽ ᑮᑕᔑ ᑭᒋ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓃᐎ ᐹᑎᔭᔅ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᙮ ᐃᐃᒫ ᑲᔦ ᑳᓬᐊᓬᐄ ᐊᑮᕽ ᑮᑕᔑ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎ ᐁᕒᐊᑦ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᒡ᙮ ᐅᐐᒋᑭᐌᔭᓐ ᐱᓬᐊᑉ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐃᒍᕒᐄᔭ ᑲᔦ ᒍᕒᐋᑯᓈᐃᑎᔅ ᐃᓇᑫᑲᒥᒃ ᑮᑕᔑ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᐗᓐ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᓬᐃᓭᓂᔭᔅ ᐋᐸᓬᐄᓐ ᐊᑮᕽ ᑮᑕᔑ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎ᙮ 2 ᐋᓇᔅ ᐊᐊ ᑲᔦ ᑫᔭᐸᔅ ᐁᑮᒫᐗᒡ ᑭᒋ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐎᐙᒡ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᐊᐊ ᒞᓐ ᓭᑲᕒᐋᔭᐗᓐ ᑳᑮᐅᑌᑌᒡ ᑳᑮᐅᑎᓯᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᑭᑐᐎᓂᓂ ᒣᒀ ᐱᑾᑕᑮᕽ ᐁᐊᔮᒡ᙮ 3 ᒦᑕᔥ ᒞᓐ ᑳᑮᐃᔖᒡ ᐃᐃᒫ ᒥᓯᐌ ᓇᑫᑲᒥᒃ ᒞᕒᑕᓐ ᓰᐲᕽ ᐁᐃᔑ ᐐᑕᒫᑫᒡ: ᓇᑲᑕᒧᒃ ᑭᒪᒋ ᐃᔑᐌᐱᓯᐎᓂᐙᓐ ᑲᔦ ᑕᔥ ᓰᑲᐊᑖᑰᐎᓯᒃ, ᒦᔥ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᐴᓀᑕᒪᐎᓀᒃ ᑭᒪᒋ ᐃᔑᐌᐱᓯᐎᓂᐙᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 4 ᒦᐅᐌ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᑳᑮᐃᑭᑐᑯᐸᓀᓐ ᐋᐃᓭᔭ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ: ᐊᐎᔭ ᐌᑎ ᐱᑾᑕᑮᕽ ᑮᒪᑗᔖᑯᐌ: ᑮᔑᑕᒪᐎᒃ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐅᒦᑲᓈᒻ, ᐅᔑᑕᒪᐎᒃ ᒋᑾᔭᒀᓂᒃ ᒦᑲᓇ ᑫᐃᔑ ᐱᒥ ᐊᔮᒡ᙮ 5 ᑲᑭᓇ ᑳᔑ ᐙᐙᓇᑎᓈᑭᓐ ᑕᒨᔥᑭᓇᒋᑳᑌᐗᓐ, ᑲᑭᓇ ᐱᒪᑎᓈᓐ ᑲᔦ ᑳᑭᒋ ᐃᔥᐸᑎᓈᑭᓐ ᑕᑕᐸᓴᓂᑳᑌᐗᓐ, ᑳᐙᐙᑳᔥᑲᒧᑭᓐ ᒦᑲᓈᓐ ᑕᑾᔭᑯᒋᑳᑌᐗᓐ, ᑳᒫᓇᒧᑭᓐ ᒦᑲᓈᓐ ᑕᔔᔥᑯᒋᑳᑌᐗᓐ᙮ 6 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᐅᑲᐙᐸᑖᓈᐙ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᔑ ᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ, ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ᙮ 7 ᓃᐱᐗᐞ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᒃ ᐅᑮᐱ ᐊᑕᐙᐸᒫᐙᓐ ᒞᓇᓐ ᒋᓰᑲᐊᑖᑯᐙᒡ᙮ ᑮᓇᐙ ᑭᓀᐱᑰᒃ, ᐁᑮᐃᓈᒡ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᑳᑮ ᐐᑕᒪᐎᓀᒃ ᒋᑲᔥᑭᑑᔦᒃ ᒋᔖᐴᔥᑲᒣᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᑯᓂᑫᐎᓐ, ᐋᔕ ᑫᑳ ᐅᐅᐌ ᑳᐐ ᑕᑯᔑᓅᒪᑲᓂᓂᒃ? 8 ᐃᔑᒋᑫᒃ ᑫᑰᓇᓐ ᑫᐅᒋ ᓈᑾᒃ ᐁᑮᓇᑲᑕᒣᒃ ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ᙮ ᑫᑯ ᑲᔦ ᐃᑎᓱᑫᒃ: ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ ᐅᔕ ᓂᑭᒋᐊᔭᐋᒥᓈᓐ᙮ ᒦᔥ ᐁᔑ ᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᔕ ᐅᑖ ᑲᔥᑭᐋᐞ ᐃᐃ ᐊᓯᓃᐞ ᒋᑮᐅᐱᑭᐋᐸᓐ ᒋᑮ ᐅᑕᑳᓀᓯᓂᒡ ᐁᐸᕒᐊᐋᒥᑳᕽ᙮ 9 ᐋᔕ ᐙᑳᑾᑦ ᐋᐸᑕᓐ ᑫᐅᒋ ᑮᔥᑭᑲᐅᑣ ᒥᑎᑰᒃ ᐅᒌᐱᑯᐙᕽ᙮ ᐁᑕᓱᐯᔑᑯᒡ ᐃᑕᔥ ᒥᑎᒃ ᑳᐅᒋ ᓂᑖᐎᑭᑑᓯᒃ ᐌᓂᔑᔑᓂᓂᑭᓐ ᒦᓀᓴᓐ, ᒋᑮᔥᑲᑕᐙᑲᓂᐎᒡ ᒋᒪᒋᑌᐌᐱᓂᑲᓂᐎᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 10 ᒦᑕᔥ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᐃᔑ ᑲᑴᒋᒥᑯᒡ: ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑫᐃᔑᒋᑫᔮᕽ? 11 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᒡ: ᐱᑯ ᐊᐌᓀᓐ ᐁᔮᑴᓐ ᓃᔑᓐ 2 ᓈᐱᔥᑭᑲᓇᓐ, ᐯᔑᒃ ᐅᑲᒦᓈᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᐁᔮᓯᓂᒃ ᓈᐱᔥᑭᑲᓐ᙮ ᐊᐎᔭ ᑲᔦ ᐁᔮᑴᓐ ᒦᒋᒻ ᐅᑲᐊᔕᒫᓐ ᐁᔮᓯᓂᒃ ᒦᒋᒻ᙮ 12 ᐋᓂᑕ ᑲᔦ ᑳᒫᐗᑑᓈᐙᒡ ᑖᑭᔅ ᑎᐸᐃᑫᐎᔔᓂᔮᓐ ᑮᐱᐊᑕ ᓰᑲᐊᑖᓱᐗᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᐙᒡ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᐋᓃᓐ ᑫᐃᔑᒋᑫᔮᕽ? ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 13 ᑫᑯ ᐹᔑᒡ ᐊᐗᔑᒣ ᑎᐸᐃᑫᐃᐌᑫᒃ, ᑳᐃᑰᔦᒃ ᐁᑕ ᐃᔑ ᑎᐸᐃᑫᐃᐌᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 14 ᐋᓂᑕ ᑲᔦ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᐅᑮᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᐙᓐ: ᓃᓇᐎᓐᑦ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᔑᒋᑫᔮᕽ? ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᑫᑯ ᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᒪᑲᒫᑫᓐ ᐅᔔᓂᔮᒪᓐ, ᑫᑯ ᑲᔦ ᐊᐎᔭ ᐃᔑᐊᓂᔖ ᐊᓈᒥᒫᑫᓐ᙮ ᒦ ᐱᑯ ᐃ ᐃᔑᓇᐁᑕᒧᒃ ᑭᑑᑎᓯᐎᓂᐙ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 15 ᐊᐎᔭᒃ ᑕᔥ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑮᐅᒑᓂᒥᐲᐅᐗᒃ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮᓈᓈᑲᑕᐌᓂᒫᐙᒡ ᒞᓇᓐ, ᒦ ᒫᐐᓐ ᐊᐊᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐊᔓᑕᒫᑫᒡ ᑫᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ, ᐁᐃᓀᓂᒫᐙᒡ᙮ 16 ᒦᑕᔥ ᒞᓐ ᑳᐃᓈᒡ ᑲᑭᓇ: ᓂᐱ ᓂᑖᐸᒋᑑᓐ ᐁᓰᑲᐊᑕᐎᓇᑰᒃ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᐐ ᐲᔖᒡ ᓇᐗᒡ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯ ᐊᐲᒡ ᓃᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐊᐙᒡ ᓂᑌᐸᑫᑖᑯᓯᓰ ᑲᓇᑫ ᒋᐋᐸᐊᒧᐗᒃ ᐅᒪᑭᓯᓇᓐ᙮ ᐐᓐ ᑕᔥ ᓰᑲᐊᑕᐎᓀᒃ ᐅᑲ ᐋᐸ ᒋᐋᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐃᔥᑯᑌᓂ᙮ 17 ᑖᐱᔥᑰ ᐃᓀᑖᑯᓯ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂ ᑳᑕᑯᓇᕽ ᐅᐸᐎᐌᐸᐃᑲᓈᑎᒃ, ᐁᐐ ᐸᐙᔑᒫᒡ ᐅᐸᑴᔑᑲᓂᒪᓐ᙮ ᐅᑲ ᓇᐃᓈᓐ ᑕᔥ ᐅᐸᑴᔑᑲᓂᒪᓐ ᐊᑖᓱᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᐅᑲ ᒪᒍᑌ ᐌᐱᓈᓇᓐ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᐅᑯᓄᔮᓇᓐ ᐃᐃᒫ ᐃᔥᑯᑌᕽ ᐐᑳ ᑳᔑ ᐋᑕᐌᓯᓂᓂᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 18 ᒞᓐ ᐃᑕᔥ ᓃᐱᐗᐞ ᐃᓇᑫ ᐅᑮᐃᔑ ᐊᔮᒀᒥᒫᐞ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐁᑮᐙᐐᑕᒪᐙᒡ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ᙮ 19 ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᒞᓐ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᓐ ᐁᕒᐊᑦ ᐁᔑᓂᑳᓱᓂᒡ ᐌᑭᒫᐙᑎᓯᓂᒡ, ᐁᑮ ᐅᒋᐋᒡ, ᐋᓃᔥ ᐁᕒᐊᑕᓐ ᐅᑮᐐᑎᑫᒫᓂ ᐁᕒᐆᑎᔭᓴᓐ ᐐᒋᑭᐌᓯᐗᓐ ᐅᐐᐎᓂ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᓃᐱᐗᐞ ᒪᒋᐃᔑᒋᑫᐎᓇᓐ ᐁᑮᐃᔑᒋᑫᓂᒡ᙮ 20 ᐱᑯ ᑕᔥ ᓇᐗᒡ ᑫᔮᐱ ᑮᒪᒋ ᐃᔑᒋᑫ ᐁᕒᐊᑦ ᑭᐸᐅᑏᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᑮ ᑭᐸᐙᒡ ᒞᓇᓐ᙮ 21 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᐃᔥᒀ ᓰᑲᐊᑖᑰᐎᓯᐙᒡ, ᒋᓴᔅ ᑫᐐᓐ ᑮᓰᑲᐊᑖᑰᐎᓯ᙮ ᒣᒀ ᐁᐊᓇᒥᐋᒡ ᑭᒋᑮᔑᒃ ᑮᐹᑭᑌᔥᑳᓂ᙮ 22 ᒦᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᑳᑮᐱ ᓈᓯᑳᑯᒡ ᑖᐱᔥᑰ ᐅᒦᒦᕽ ᐁᐃᔑᓈᑯᓯᓂᒡ ᑲᔦ ᑕᔥ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐊᐎᔭᓐ ᐁᐅᒋ ᑮᑭᑐᓂᒡ: ᑮᓐ ᑎᐱᓇᐌ ᑳᓵᑭᐃᓈᓐ ᓂᑯᓯᔅ, ᑮᓐ ᑳᓇᐁᑕᒥᐃᔭᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᓐ᙮ 23 ᓂᓯᒥᑕᓇ 30 ᒫᐐᓐ ᐁᑕᓱᐱᐴᓉᒡ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᒫᒌ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ᙮ ᒦᔥ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᑮᐃᓀᑕᒧᐙᒡ ᒎᓴᐴᓐ ᐁᑮᐅᑯᓯᓯᒥᑯᒡ ᒋᓴᔅ᙮ ᒎᓴᑉ ᐃᑕᔥ ᑮᐅᑌᑌ ᐄᓬᐋᔫᓐ ᙮ 24 ᐄᓬᐋᐃ ᑮᐅᑌᑌ ᒫᑕᑑᓐ ᙮ ᒫᑖᑦ ᑮᐅᑌᑌ ᓬᐄᐹᔭᓐ ᙮ ᓬᐄᐹᐃ ᑮᐅᑌᑌ ᒣᓬᑳᔫᓐ ᙮ ᒣᓬᑳᐃ ᑮᐅᑌᑌ ᒑᓈᔫᓐ ᙮ ᒑᓈᐃ ᑮᐅᑌᑌ ᒎᓴᐴᓐ ᙮ 25 ᒎᓴᑉ ᑮᐅᑌᑌ ᒫᑕᑖᔭᓲᓐ ᙮ ᒫᑕᑖᔭᔅ ᑮᐅᑌᑌ ᐁᒪᓲᓐ ᙮ ᐁᒪᔅ ᑮᐅᑌᑌ ᓀᐊᒨᓐ ᙮ ᓀᐊᒻ ᑮᐅᑌᑌ ᐁᔅᓬᐋᔫᓐ ᙮ ᐁᔅᓬᐋᐃ ᑮᐅᑌᑌ ᓈᑳᔫᓐ ᙮ 26 ᓈᑳᐃ ᑮᐅᑌᑌ ᒣᔮᑑᓐ ᙮ ᒣᔮᑦ ᑮᐅᑌᑌ ᒫᑕᑖᔭᓲᓐ ᙮ ᒫᑕᑖᔭᔅ ᑮᐅᑌᑌ ᓭᒥᔭᓅᓐ ᙮ ᓭᒥᔭᓐ ᑮᐅᑌᑌ ᒎᓭᑰᓐ ᙮ ᒎᓭᒃ ᑮᐅᑌᑌ ᒎᑕᐗᓐ ᙮ 27 ᒎᑕ ᑮᐅᑌᑌ ᒎᐁᓇᓅᓐ ᙮ ᒎᐁᓇᓐ ᑮᐅᑌᑌ ᐅᕒᐄᓴᐗᓐ ᙮ ᐅᕒᐄᓴ ᑮᐅᑌᑌ ᓯᕒᐊᐸᐸᓬᐊᓐ ᙮ ᓯᕒᐊᐸᐸᓬ ᑮᐅᑌᑌ ᔑᔮᓬᑏᔭᓬᐆᓐ ᙮ ᔑᔮᓬᑏᔭᓬ ᑮᐅᑌᑌ ᓃᕒᐋᔫᓐ ᙮ 28 ᓃᕒᐋᐃ ᑮᐅᑌᑌ ᒣᓬᑳᔫᓐ ᙮ ᒣᓬᑳᐃ ᑮᐅᑌᑌ ᐋᑖᔫᓐ ᙮ ᐋᑖᐃ ᑮᐅᑌᑌ ᑰᓴᒨᓐ ᙮ ᑰᓴᒻ ᑮᐅᑌᑌ ᐁᓬᒪᑖᒨᓐ ᙮ ᐁᓬᒪᑖᒻ ᑮᐅᑌᑌ ᐁᕒᐆᓐ ᙮ 29 ᐁᕒ ᑮᐅᑌᑌ ᒑᔓᐙᐆᓐ ᙮ ᒑᔓᐙ ᑮᐅᑌᑌ ᐁᓬᐃᐄᓴᕒᐆᓐ ᙮ ᐁᓬᐃᐄᓴᕒ ᑮᐅᑌᑌ ᒞᕒᐃᒨᓐ ᙮ ᒞᕒᐃᒻ ᑮᐅᑌᑌ ᒫᑕᑑᓐ ᙮ ᒫᑕᑦ ᑮᐅᑌᑌ ᓬᐄᐹᔭᓐ ᙮ 30 ᓬᐄᐹᐃ ᑮᐅᑌᑌ ᓯᒥᔭᓇᓐ ᙮ ᓯᒥᔭᓐ ᑮᐅᑌᑌ ᒎᑕᐗᓐ ᙮ ᒎᑕ ᑮᐅᑌᑌ ᒎᓴᐴᓐ ᙮ ᒎᓴᑉ ᑮᐅᑌᑌ ᒎᓇᒨᓐ ᙮ ᒎᓇᒻ ᑮᐅᑌᑌ ᐃᓬᐋᔭᑭᒪᓐ ᙮ 31 ᐃᓬᐋᔭᑭᒻ ᑮᐅᑌᑌ ᒣᓬᐄᔭᐗᓐ ᙮ ᒣᓬᐄᔭ ᑮᐅᑌᑌ ᒣᓇᐗᓐ ᙮ ᒣᓇ ᑮᐅᑌᑌ ᒫᑕᑕᐗᓐ ᙮ ᒫᑕᑕ ᑮᐅᑌᑌ ᓀᑕᓅᓐ ᙮ ᓀᑕᓐ ᑮᐅᑌᑌ ᑌᐱᑕᓐ ᙮ 32 ᑌᐱᑦ ᑮᐅᑌᑌ ᒉᓯᐗᓐ ᙮ ᒉᓯ ᑮᐅᑌᑌ ᐆᐯᑑᓐ ᙮ ᐆᐯᑦ ᑮᐅᑌᑌ ᐴᐙᓴᓐ ᙮ ᐴᐙᔅ ᑮᐅᑌᑌ ᓵᓬᒪᓇᓐ ᙮ ᓵᓬᒪᓐ ᑮᐅᑌᑌ ᓇᔕᓅᓐ ᙮ 33 ᓇᔕᓐ ᑮᐅᑌᑌ ᐊᒥᓇᑖᐴᓐ ᙮ ᐊᒥᓇᑖᑉ ᑮᐅᑌᑌ ᐋᑎᒥᓅᓐ ᙮ ᐋᑎᒥᓐ ᑮᐅᑌᑌ ᐋᕒᓇᔫᓐ ᙮ ᐋᕒᓇᐃ ᑮᐅᑌᑌ ᐄᓯᕒᐊᓅᓐ ᙮ ᐄᓯᕒᐊᓐ ᑮᐅᑌᑌ ᐲᕒᐃᓴᓐ ᙮ ᐲᕒᐃᔅ ᑮᐅᑌᑌ ᒎᑕᐗᓐ ᙮ 34 ᒎᑕ ᑮᐅᑌᑌ ᒉᑲᐴᓐ ᙮ ᒉᑲᑉ ᑮᐅᑌᑌ ᐋᐃᓯᑰᓐ ᙮ ᐋᐃᓯᒃ ᑮᐅᑌᑌ ᐁᐸᕒᐊᐋᒪᓐ ᙮ ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ ᑮᐅᑌᑌ ᑎᕒᐊᐗᓐ ᙮ ᑎᕒᐊ ᑮᐅᑌᑌ ᓀᐅᕒᐊᓐ ᙮ 35 ᓀᐅᕒ ᑮᐅᑌᑌ ᓰᕒᐋᑰᓐ ᙮ ᓰᕒᐋᒃ ᑮᐅᑌᑌ ᕒᐄᐆᓐ ᙮ ᕒᐄᐅ ᑮᐅᑌᑌ ᐲᓬᐁᑰᓐ ᙮ ᐲᓬᐁᒃ ᑮᐅᑌᑌ ᐄᐸᕒᐆᓐ ᙮ ᐄᐸᕒ ᑮᐅᑌᑌ ᔒᓬᐊᐗᓐ ᙮ 36 ᔒᓬᐊ ᑮᐅᑌᑌ ᑮᓇᓅᓐ ᙮ ᑮᓇᓐ ᑮᐅᑌᑌ ᐋᕒᐹᑭᓵᑑᓐ ᙮ ᐋᕒᐹᑭᓵᑦ ᑮᐅᑌᑌ ᔐᒪᓐ ᙮ ᔐᒻ ᑮᐅᑌᑌ ᓅᐗᐙᓐ ᙮ ᓅᐗ ᑮᐅᑌᑌ ᓬᐁᒣᑰᓐ ᙮ 37 ᓬᐁᒣᒃ ᑮᐅᑌᑌ ᒦᑑᓴᓬᐊᐗᓐ ᙮ ᒦᑑᓴᓬᐊ ᑮᐅᑌᑌ ᐄᓈᑰᓐ ᙮ ᐄᓈᒃ ᑮᐅᑌᑌ ᒉᕒᐁᑑᓐ ᙮ ᒉᕒᐁᑦ ᑮᐅᑌᑌ ᒪᐁᓬᐊᓬᐄᔭᓬᐊᓐ ᙮ ᒪᐁᓬᐊᓬᐄᔭᓬ ᑮᐅᑌᑌ ᑫᓇᓅᓐ ᙮ 38 ᑫᓇᓐ ᑮᐅᑌᑌ ᐄᓄᔔᓐ ᙮ ᐄᓄᔥ ᑮᐅᑌᑌ ᓭᑑᓐ ᙮ ᓭᑦ ᑮᐅᑌᑌ ᐋᑕᒨᓐ ᙮ ᐋᑕᒻ ᐅᑮᐅᑌᑌᒫᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮

ᓬᐅᒃ 4

1 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᑮᐌ ᒞᕒᑕᓐ ᓰᐲᕽ ᐁᑮᐅᒋ ᒫᒑᒡ, ᐁᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ᙮ ᒦᐗᓐ ᐃᑕᔥ ᐊᒑᑾᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᓃᑳᓃᐎᓂᑯᒡ ᐱᑾᑕᑲᒥᒃ᙮ 2 ᒦ ᐌᑎ ᑳᑮᑕᔑ ᑲᑴᒋᐃᑯᒡ ᒪᒋᐊᔭᐋᓐ ᓃᒥᑕᓇ 40 ᑕᓱᑮᔑᒃ ᒥᓂᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᐅᑮᐅᒋ ᒦᒋᓰᓐ ᐃᐃᐌ ᒥᓂᒃ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐃᔥᒀᓭᓂᒃ, ᐐᑫ ᑮᓅᑌᔅᑲᑌ᙮ 3 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ ᒪᒋᐊᔭᐋᓐ: ᑮᔥᐱᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑌᓄᐎᐗᓉᓐ, ᐊᓅᔥ ᐊᐊ ᐊᓯᓐ ᒋᐸᑴᔑᑲᓂᐎᒡ᙮ 4 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᒡ: ᒦ ᐅᐌ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᒃ: ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐸᑴᔑᑲᓂᕽ ᐁᑕ ᑕᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᓯ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 5 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᒪᒋᐊᔭᐋᓐ ᐅᑮᐃᔑ ᐐᒌᐎᑰᓐ ᐗᑭᑕᑎᓐ, ᑮᔖᑕᑉ ᐃᑯ ᐁᑮᐙᐸᑕᐃᑯᒡ ᑲᑭᓇ ᑳᑭᒋ ᐅᑭᒫᐌᑖᑾᓂᓂᒃ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᓂᑭᓐ᙮ 6 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᑭᑲ ᒦᓂᓐ ᐅᐅ ᑲᑭᓇ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᒋᑎᐯᑕᒪᓐ ᐁᔑ ᐌᓅᑎᓰᒪᑲᒃ ᐅᐅ ᐊᑭ᙮ ᓃᓐ ᑲᑭᓇ ᓂᑮᒦᓂᑰ ᐅᓄ, ᒋᑲᔥᑭᑑᔮᓐ ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᐁᓀᓂᒪᒃ ᒋᒦᓇᒃ᙮ 7 ᒦᐗᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ ᑲᑭᓇ ᑫᑎᐱᓇᐌᐎᓯᔭᓐ ᑮᔥᐱᓐ ᓃᓐ ᐅᒋᒌᑾᓃᑕᐎᔭᓐ ᒋᐊᓇᒥᐁᑕᐎᔭᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 8 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑᓇᑴᑕᐙᒡ: ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ: ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑭᑭᔐᒪᓂᑑᒻ ᑭᑲ ᐅᒋᒌᑾᓃᑕᐤ, ᐐᓐ ᐁᑕ ᑲᔦ ᑭᑲ ᐊᓄᑮᑕᐙ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 9 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᒪᒋᐊᔭᐋᓐ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐅᑮᐃᔑᐎᓂᑰᓐ, ᐁᑮᐃᔑ ᐸᑭᑎᓂᑯᒡ ᒫᐗᒡ ᑳᐃᔑ ᐃᔥᐸᑭᑌᓂᒃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑌᓄᐎᐗᓉᓐ, ᒦ ᐅᒫ ᐅᒋ ᒀᔥᑾᓂᓐ᙮ 10 ᐋᓃᔥ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓴ ᐅᑲᐊᓅᓈᐞ ᐅᑌᒐᓬᐃᒪᐞ ᒋᓈᓈᑲᒋᐃᒥᒃ, ᒋᑲᓇᐌᓂᒥᒥᒃ ᐋᓃᓐ ᐱᑯ ᑫᓂ ᐃᔑᒋᑫᐗᒡ᙮ 11 ᐃᑭᑑᒪᑲᓐ ᑲᔦ: ᒦᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᑫᒥᒋᒥᓂᒀ ᒋᐐᓴᑭᓯᑌᔑᓄᐙᓯᐗᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᔑ ᐊᓯᓃᑳᓂᒃ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 12 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᓐ: ᐃᑭᑑᒪᑲᓐ ᑲᔦ: ᑳᐐᓐ ᑭᑲ ᑯᑌᓂᒫᓰ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑭᑭᔐᒪᓂᑑᒻ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 13 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐃᔥᒀ ᑲᑴᒋᐃᑯᒡ ᒪᒋᐊᔭᐋᓐ ᒥᓯᐌ ᑫᑰᓂᕽ, ᒦ ᐃ ᐱᓇᒫ ᐊᒋᓇ ᑳᐃᔑ ᓇᑲᓂᑯᒡ᙮ 14 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑ ᑮᐌᒡ ᐌᑎ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ, ᐁᑮ ᑭᑭᔥᑳᑯᒡ ᐁᔑ ᒪᔅᑲᐎᓰᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ᙮ ᐅᑎᐹᒋᒥᑰᐎᓐ ᑕᔥ ᒥᓯᐌᑲᒥᒃ ᑮᒥᓯᑌᔥᑳᒪᑲᓂᓂ᙮ 15 ᒦᑕᔥ ᑳᑮᒫᒋᑖᒡ ᐁᑮ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ ᐃᐃᒫ ᒎᐗᐞ ᐅᑕᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓃᕽ, ᑲᑭᓇ ᑲᔦ ᐊᐎᔭᐞ ᐅᑮᑭᒋ ᓇᓈᑯᒥᑰᐞ᙮ 16 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐱᑕᑯᔑᓐ ᐃᐃᒫ ᓈᓴᕒᐃᑦ ᐆᑌᓈᕽ, ᑳᑮᑕᔑ ᐅᐱᑭᒡ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᐯᔑᑾᓐ ᑳᓂᑖ ᐃᔑᒋᑫᒡ, ᑮᐃᔖ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᑮᐸᓯᑸ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᐁᓈᓴᒪᐱᓂᒡ ᒋᐊᓇᒥᑑᒡ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ᙮ 17 ᒦᔥ ᑳᑮᒦᓂᓐᒡ ᑎᑎᐲᑭᓅᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᐋᐃᓭᔭᐗᓐ ᐅᑲᓅᑕᒫᑫᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᐅᔑᐲᐃᑫᓂᑯᐸᓀᓐ᙮ ᐅᑮᐋᐱᓂᔅᑴᑭᓈᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᑎᑎᐲᑭᓂᑳᑌᓂᒃ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ᙮ ᐅᑮᒥᑳᓐ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ: 18 ᓂᐐᒌᐎᒥᒃ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐅᑕᒑᑾᓐ᙮ ᓃᓐ ᐋᓃᔥ ᓂᑮᐅᓀᓂᒥᒃ ᒋᐲᑕᒪᐗᒀ ᑳᑰᐹᑎᓯᐙᒡ ᒥᓍᒋᒧᐎᓂᓂ᙮ ᓂᑮ ᐲᒋᓂᔕᐅᒃ ᒋᐐᑕᒪᐗᒀ ᑭᐸᐙᑲᓇᒃ ᒋᐸᑭᑎᓂᑣ, ᑲᔦ ᒋᑮᐌ ᐅᑎᓇᒧᐙᒡ ᐅᐙᐱᐎᓂᐙᓐ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᐙᐱᓯᒀ, ᒋᐸᑭᑎᓇᒀ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑲᑲᒀᑕᑭᐃᑣ, 19 ᑲᔦ ᑕᔥ ᒋᐐᑕᒫᓐ ᐃᐃᐌ ᐋᔕ ᐁᐃᔑᓭᒃ ᐊᐲ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑫᔕᐌᓂᒫᒡ ᐅᐱᒫᑎᓰᒪᐞ᙮ 20 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᑮᐌ ᑎᑎᐲᑭᓈᓐ ᐃᐃ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᐁᑮᒦᓈᒡ ᐃᓂ ᐅᐐᒋᐃᐌᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᐊᓄᑮᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᓃᑳᓇᔭᐄ ᑳᐃᔑ ᐅᓇᐱᒡ ᐁᐐ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ᙮ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ ᐃᐃᒫ ᑳ ᐊᔮᓂᒡ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐅᑮ ᑲᓇᐙᐸᒥᑰᐞ᙮ 21 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐁᒫᒌ ᑲᑲᓅᓈᒡ: ᒦ ᐃ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑳᒃ ᐅᐅ ᑳᓅᑕᒣᒃ ᐁᑮᐅᒋᒋᓭᒃ ᐃᐃ ᑳᐃᑭᑑᒪᑲᒃ ᑭᒋ ᐅᔑᐲᐃᑫᐎᓐ᙮ 22 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐅᑮᒥᓍᐸᒥᑰᐞ ᐁᑮᒫᒪᑳᓯᑖᑯᒡ ᑲᔦ ᑳᐊᐲᒋ ᒥᓄᑖᑯᓯᒡ ᑳᑮᐃᑭᑐᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᓂᒡ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᐐᓐ ᒎᓴᑉ ᐃᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ? 23 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᑫᒋᓈᒡ ᐃᑯ ᑭᑲ ᐐᑕᒪᐎᔑᒻ ᐃᐃᐌ ᑲᑮᑖᐎ ᑮᔗᐎᓐ, ᐊᐤ ᑮᓐ ᒪᔥᑭᑮᐎᓂᓂ, ᐊᑕᐎᐃᑎᓱᓐ᙮ ᑲᔦ ᑕᔥ ᑭᑲᐃᔑᒻ, ᑕᑲ ᐅᐅᒫ ᑳᐅᒌᔭᓐ ᐆᑌᓈᕽ ᐃᔑᒋᑫᓐ ᐃᓂ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᓅᑕᒫᕽ ᑫᑰᓇᓐ ᑳᐃᔑᒋᑫᐗᓀᓐ ᑲᐸᕒᓂᔭᒻ ᐆᑌᓈᕽ᙮ 24 ᒦᔥ ᑳᐊᓂ ᐃᓈᒡ: ᑌᐺ ᐅᐅᐌ ᑳᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ, ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᒥᓉᓂᒫᑲᓂᐎᓰ ᐊᐎᔭ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑑᑌᓈᒥᕽ ᑳᐅᒌᒡ᙮ 25 ᐃᓇᔥᑫ ᐱᓯᑕᐎᔑᒃ: ᑌᐺ ᐋᐱᒋ ᑮᐹᑏᓄᐗᒃ ᑮᐙᒋᑴᒃ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐃᕽ ᒣᒀ ᐊᐲ ᐃᓬᐋᐃᒐ ᑮᐊᔮᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᑮᐅᒋ ᑭᒥᓋᓯᓅᓐ ᓂᓱᐱᐴᓐ ᐋᐱᑕ ᒥᓂᒃ᙮ ᐐᑫ ᐁᑮᓅᑌᓭᒃ ᒦᒋᒻ ᒥᓯᐌᑲᒥᒃ᙮ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬ ᐊᑮᕽ᙮ 26 ᑳᐎᓐ ᑕᔥ ᐃᓬᐋᐃᒐ ᑮᐃᔑᓂᔕᐙᓰ ᑲᓇᑫ ᐯᔑᒃ ᒋᐊᑕ ᐐᒋᐋᒡ᙮ ᒦ ᐁᑕ ᐃᒫ ᑳᑮᐃᔑᓂᔕᐅᓐᒡ ᐁᔑᐊᔮᓂᒡ ᐯᔑᒃ ᑮᐙᒋᑴᓐ ᒋᐊᐎ ᐐᒋᐋᒡ ᓭᕒᐊᐸᑦ ᐆᑌᓈᕽ ᐃᐃᒫ ᐯᔓ ᑭᒋᐆᑌᓈᕽ ᓵᐃᑕᓐ ᑳᐃᒋᑳᑌᒃ᙮ 27 ᐋᐱᒋ ᑲᔦ ᑮᐹᑏᓄᐗᒃ ᐊᐎᔭᒃ ᐌᒥᑮᐙᐱᓀᐙᒡ ᒣᒀ ᐊᐲ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑲᓅᑕᒫᑫᓐ ᐃᓬᐋᐃᔕᐆᓐ ᑮᐊᔮᓂᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑲᓇᑫ ᐯᔑᒃ ᑮᐅᒋ ᐯᑭᐋᑲᓂᐎᓰ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᑮᐃᓈᐱᓀᒡ, ᒦ ᐁᑕ ᓀᐊᒪᓐ, ᓰᕒᐃᔭ ᐊᑮᕽ ᑳᐅᒌᒡ ᑳᑮᐊᑕᐎᐃᓐᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 28 ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᐊᐲ ᐁᓅᑕᒧᐙᒡ ᐅᐅ, ᐋᐱᒋᑯ ᑲᑭᓇ ᑮᓂᔥᑳᑎᓯᐗᒃ᙮ 29 ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᓯᑯᒋᓭᐙᒡ ᐁᑮ ᓵᑭᒋ ᐌᐱᓈᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ, ᐁᑮᐃᔑᐎᓈᐙᒡ ᐗᑭᑕᑎᓐ ᐃᐃᒫ ᐁᔑᐊᔮᓂᒃ ᐅᑑᑌᓈᒥᐙ, ᐁᐐ ᐱᓂᐌᐱᓈᐙᒡ ᑳᔑ ᑮᔥᑲᑎᓈᓂᒃ᙮ 30 ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑮᐊᓂ ᔖᐳᔥᑳ ᒣᑴᔭᐄ ᐊᐎᔭᐞ ᐁᔑ ᐹᑏᓄᓂᒡ, ᐁᑮᐊᓂ ᒫᒑᒡ᙮ 31 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑮᐃᔖ ᐌᑎ ᑲᐸᕒᓂᔭᒻ ᐆᑌᓈᕽ, ᑳᓬᐊᓬᐄ ᐊᑮᕽ, ᒦ ᐌᑎ ᑳᑮᑕᔑ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ᙮ 32 ᑌᐺ ᓴ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ ᐅᑮᒫᒪᑳᓯᑖᑰᐞ ᐃᐃᐌᓂ ᐁᔑ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᒡ, ᐋᓃᔥ ᐃᐃ ᐅᑎᑭᑐᐎᓐ ᑮᐃᓂᑖᑾᓂᓂ ᐁᑮᒦᓂᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ᙮ 33 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᑮᐊᔮᑯᐸᓐ ᐃᐃᒫ ᐲᑎᑲᒥᒃ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᐁᑮ ᑭᑭᔥᑳᑯᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ ᑳᐯᑫᑕᑯᓯᓯᓂᒃ, ᐁᓂᑯᒃ ᐁᑮᓅᑖᑯᓯᓂᒡ ᐁᔖᑯᐌᓂᒡ, 34 ᐅᐅ ᐁᐃᑭᑐᓂᒡ: ᐋᐃ! ᐋᓃᓐ ᐙᑑᑕᐎᔮᕽ, ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕒᐃᑦ ᑳᐅᒌᔭᓐ? ᑭᐱᐊᑕ ᓂᔑᐗᓈᒋᐃᓈᒻ ᐃᓇ? ᑭᑭᑫᓂᒥᓐ ᐊᐌᓀᓂᐎᔭᓐ ᑮᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮ ᐲᒋᓂᔕᐙᒡ ᐅᑾᔭᒀᑎᓰᒪᓐ! ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 35 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᓐ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ: ᑭᑑᐲᑭᔅ, ᐅᒋ ᓵᑲᐊᓐ ᐃᐃᒫ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓂᕽ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐊᐊ ᒪᒋᐊᒑᒃ ᑳᐃᔑ ᐊᐸᑭᓈᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐃᐃᒫ ᒣᑴ ᐁᔑᐊᔮᓂᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᑲᔦ ᐁᑮᓇᑲᓈᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑫᑰᓐ ᐅᑮ ᑑᑕᐙᓰᓐ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ᙮ 36 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒨᒃ ᐅᐅ ᐁᑮᐊᔨᑎᐙᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᐅᐅ ᑎᓄ ᑭᑭᓄᐃᑫᐎᓐ, ᐁᐊᔮᒡ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ, ᑕᑯ ᑲᔦ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᐁᑲᔥᑭᒫᒡ ᑳᐯᑭᓯᓯᓂᒃ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ, ᒋᓵᑲᐊᒥᓂᒡ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 37 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑎᓈᒋᒥᑰᐎᓐ ᒥᓯᐌᑲᒥᒃ ᑮᐊᓂ ᑭᑫᑖᑾᓂᓂ᙮ 38 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑᓵᑲᐊᕽ ᐃᐃᒫ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᓵᐃᒪᓅᓐ ᐁᔑᑖᓂᒡ ᐁᑮᐃᔖᒡ᙮ ᓵᐃᒪᓐ ᑕᔥ ᐅᓯᑯᓴᓐ ᑮᐋᑯᓯᐗᓐ, ᐋᐱᒋ ᐁᑮᑭᒋ ᑭᔑᓱᐙᐱᓀᓂᒡ᙮ ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑮᐐᑕᒪᐙ ᐋᓃᓐ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ᙮ 39 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑᐊᑕ ᐙᐸᒫᒡ ᐃᑴᐗᓐ, ᐁᑮᓃᐸᐎᒡ ᒌᑭ ᓂᐯᐎᓂᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᓅᑕᕽ ᐃᐃᐌᓂ ᑭᔑᓱᐙᐱᓀᐎᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐊᐊ ᐃᑴ ᑳᑮᓇᑲᓂᑯᒡ ᐅᑖᑯᓯᐎᓐ᙮ ᒦᔥ ᔐᒫᒃ ᐁᑮᐗᓂᔥᑳᒡ ᐁᑮ ᐸᒥᐋᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᑮ ᐐᒌᐎᑯᓂᒡ᙮ 40 ᐊᐲ ᐁᐊᓂ ᐸᑭᔑᒧᒡ ᑮᓯᔅ, ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᑮ ᑲᓇᐌᓂᒫᐙᒡ ᑳᐋᑯᓯᓂᒡ ᐯᐸᑳᓂ ᐋᑯᓯᐎᓐ ᐁᓈᐱᓀᓂᒡ ᐅᑮ ᐲᑕᒪᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐅᑮ ᓵᒥᓈᓂ ᐁᑕᓱ ᐯᔑᑯᓂᒡ ᐁᑮᒥᓄᐊᔮᓂᒡ᙮ 41 ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᑲᔦ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᑳᑮᓇᑲᓈᓂᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᑮᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᐁᑮᐃᔑ ᔖᑯᐙᓂᑯᒡ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐅᒋᐋᐞ ᑫᑰᓐ ᒋᐃᑭᑐᓯᓂᒃ, ᐋᓃᔥ ᐅᑮ ᑭᑫᓂᒥᑰᐞ ᐁᑮᐅᓀᓂᒥᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᐎᓂᓃᐎᒡ᙮ 42 ᐊᐲ ᐁᐊᓂ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ ᑮᐅᒋ ᒫᒑ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᐁᔑᓂᔑᑫ ᐊᔮᓂᒃ᙮ ᐊᐎᔭᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᒫᒋ ᓇᓈᑕᐙᐸᒥᑰᐞ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᒥᑳᑯᒡ ᐅᑖᓇᑮ ᑲᑴ ᑭᒋᐎᒥᑰᐞ ᒋᒫᒑᓯᒃ᙮ 43 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᐃᔑᓭ ᑲᔦ ᐅᒋᑕ ᑯᑕᒃ ᐃᓂ ᐆᑌᓇᐗᓐ ᒋᐐᑕᒫᑫᔮᓐ ᐃᐃᐌᓂ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐐᐃᔑ ᐅᔑᓯᑑᒡ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ, ᒦ ᐃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐅᒋ ᐲᒋᓂᔕᐅᒡ ᒋᐃᔑᒋᑫᔮᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 44 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᐹᑲᑮᑴᒡ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᑳᕽ ᐃᐃᒫ ᒎᑏᔭ ᐊᑮᕽ᙮

ᓬᐅᒃ 5

1 ᐯᔑᑾ ᒋᓴᔅ ᒣᒀ ᐁᓃᐸᐎᒡ ᐃᐃᒫ ᑯᐸᔭᐄ ᑫᓀᓴᕒᐃᑦ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ, ᐊᐎᔭᐞ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ ᐅᑮᒦᐎᔥᑳᑰᐞ ᐁᐱᓯᑖᑯᒡ ᐁᐐᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᑭᑐᐎᓂᓂ᙮ ᐁᑯᐲᓈᓂᒃ ᑮᐃᔑᓃᐸᐎ᙮ 2 ᐅᑮᐙᐸᑖᓇᓐ ᓃᔑᓐ 2 ᒌᒫᓇᓐ ᐁᒉᑭᓯᓂᓂᑭᓐ ᒌᑭᐲᒃ, ᐅᐸᑭᑕᐙᐞ ᐁᑮᓇᑲᑕᒥᓂᒡ ᐄᓴᓐ, ᐁᑮᐊᑕ ᑭᓰᓯᐸᓈᓂᒡ ᐅᑕᓴᐲᓂ᙮ 3 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐴᓯᒡ ᐃᐃ ᐯᔑᒃ ᒌᒫᓐ, ᓵᐃᒪᓅᓐ ᑌᐯᑕᒥᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᓂᒥᓈᐌᐱᓇᓐ ᐸᑮ᙮ ᒋᓴᔅ ᐲᑑᓇᒃ ᑮᓇᒪᑕᐱ ᐁᑮ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᒡ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 4 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐃᔥᒀ ᑲᑭᑐᒡ, ᒦ ᐃ ᑳᐃᓈᒡ ᓵᐃᒪᓅᓐ: ᓂᒥᓈᐌᔭᐄ ᑳᐊᑯᑮᔥᑳᔭᐙᒃ, ᒦ ᐌᑎ ᐃᔑ ᐸᑯᐲᐅ ᑭᑕᓴᐲᒻ, ᒋᐱᑕᐊᓈᔭᓐ ᑮᑰᔭᒃ᙮ 5 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ ᑲᐯᑎᐱᒃ ᐅᔕ ᓂᑖᓇᑮ ᑭᒋᐊᓄᑮᒥᓐ ᐁᐸᑭᑕᐙᔮᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᓂᑑᒋ ᐱᑕᐊᓈᓰᒥᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐸᑭᑕᐙᓐ ᐃᔑᔭᓐ, ᒦᓇᐙ ᓂᑲ ᐸᑯᐲᐙ ᓂᑕᓴᐲᒻ᙮ 6 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᑭᑕᐙᐙᒡ᙮ ᓃᐱᐗᐞ ᑮᑰᔭᐞ ᐁᑮ ᐱᑕᐊᓈᐙᒡ, ᒦᔥ ᑳᑮᒫᒌ ᐲᑯᔥᑰᓱᓂᒡ ᐅᑕᓴᐲᐙᐞ᙮ 7 ᐅᑮᐙᑕᐊᒪᐙᐙᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᐐᒌᐙᑲᓂᐙᐞ ᑯᑕᒃ ᒌᒫᓂᕽ ᒣᑗ ᐊᔮᓂᒡ ᒋᐱᐊᑕᐎ ᐐᒋᐃᑯᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐲᔖᓂᒡ ᐁᐱ ᐐᒋᐃᑯᐙᒡ ᐁᒫᒪᐎ ᐊᓄᑮᐙᒡ ᐁᑮ ᒨᔥᑭᓇᐋᐙᒡ ᑮᑰᔭᐞ ᓃᔓᐅᓇᒃ᙮ ᒦᔥ ᑳᑮᐊᓂ ᑯᓵᐲᓂᑭᓐ ᐅᒌᒫᓂᐙᓐ, ᑳᐊᐲᒋ ᑭᒋ ᐱᑕᐊᓈᐙᒡ᙮ 8 ᐊᐲ ᑕᔥ ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕒ ᑳᐙᐸᑕᕽ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᔑᓭᓂᒃ ᑮᐅᒋᒌᑾᓇᐱᑖ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ ᓃᓐ ᓴ ᐐᑫ ᓂᒪᒋᐱᒫᑎᔅ᙮ ᐃᔑᓈᑾᓐ ᓴ ᒋᓇᑲᔑᔭᐸᓐ᙮ 9 ᐋᓃᔥ ᐐᑫ ᑮᑭᒋ ᒫᒪᑳᑌᑕᒻ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᐱ ᐐᒋᐃᑯᒡ, ᐋᓃᓐ ᒥᓂᒃ ᑳᐊᐲᒋ ᑭᒋ ᐱᑕᐊᓈᐙᒡ᙮ 10 ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᐃᑭ ᑳᐃᓀᑕᒧᐙᒡ ᒌᒥᔅ, ᐊᐊ ᑲᔦ ᒞᓐ ᑳᐅᑯᓯᓯᒥᑯᐙᒡ ᓭᐸᑏᓐ ᙮ ᒦᐗᐞ ᐄᑐᒃ ᐅᐅ ᓵᐃᒪᓐ ᑳᑮᐐᒋᐃᑯᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ ᓵᐃᒪᓅᓐ: ᑫᑯ ᓭᑭᓯᑫᓐ, ᒦᑕᔥ ᓅᑯᒻ ᒋᑳᒋᑎᓇᑣ ᐊᐎᔭᒃ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 11 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐃᑯᐱᑑᐙᒡ ᐅᒌᒫᓂᐙ ᐃᐃᒫ ᒥᑕᑲᒥᒃ᙮ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐁᑮᓇᑲᑕᒧᐙᒡ, ᐁᑮ ᐱᒥᓂᔕᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 12 ᐯᔑᒀ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᐊᔭᔮᒡ ᐯᔑᒃ ᑭᒋ ᐅᑌᓈᕽ, ᑮᐊᔮᐗᓐ ᐃᐃᒫ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᒥᓯᐌ ᐁᓂᔑᒥᑮᓂᒡ᙮ ᐊᐲ ᐁᐙᐙᐸᒥᑯᒡ ᒦ ᐃ ᑳᑮᐱ ᐊᐸᑭᓂᑎᓱᓂᒡ ᐁᓈᓴᒦᒡ ᐁᐸᑯᓭᓂᒥᑯᒡ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓀᑕᒪᓐ ᑭᑖ ᑲᔥᑭᑑᓐ ᒋᑮ ᐯᑭᐃᔭᐸᓐ᙮ 13 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑ ᓃᒥᓂᑫᓂᒡ ᐁᓵᒥᓈᒡ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᒦ ᐃ ᑌᐺ ᐁᓀᑕᒫᓐ, ᑭᑲ ᐯᑭᐃᑰᐎᔅ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᑯ ᔐᒫᒃ ᑳᑮᓇᑲᓂᑯᓂᒡ ᐃᐃᐌᓂ ᐁᔑ ᐅᒥᑮᐎᓂᐸᓐ᙮ 14 ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑ ᐅᒋᐋᒡ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑫᑯ ᐊᐎᔭ ᐐᑕᒪᐙᑫᓐ ᐅᐅ᙮ ᒫᒑᓐ ᐃᔖᓐ ᐊᑕᐙᐸᒻ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᒋᐙᐸᒥᒃ, ᒋᐸᑭᑎᓈᓱᔭᓐ ᑲᔦ ᐁᑮ ᐯᑭᐃᑰᔭᓐ᙮ ᐃᔑᒋᑫᓐ ᒪᔮ ᐁᓇᑌᓂᒃ ᒨᓯᔅ ᑳᑮᐃᓇᔓᐌᒡ, ᒋᐅᒋ ᑫᒋᓈᐅᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᒃ ᑌᐺ ᓅᑯᒻ ᐁᒥᓄᐊᔮᔭᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 15 ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑎᐹᒋᒥᑰᐎᓐ ᐋᒌᑫ ᐙᓴ ᑮᐊᓂ ᐅᒻᐺᔥᑳᒪᑲᓂᓂ᙮ ᓃᐱᐗᐞ ᑲᔦ ᐊᐎᔭᐞ ᑮᐲᔖᐗᐞ ᐁᐱᐊᑕ ᐱᓯᑖᑯᒡ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᒋᒥᓄᐊᔮᐋᒡ ᐃᐃᐌᓂ ᐅᑖᑯᓯᐎᓂᓂ᙮ 16 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᐁᑕ ᑮᓂᑖᐃᔖ ᐃᐃᒫ ᐱᑾᑕᑲᒥᒃ ᐁᑮᐊᐎ ᐊᑕ ᐊᓇᒥᐋᒡ᙮ 17 ᐯᔑᒀ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᒣᒀ ᒋᓴᔅ ᐁᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ ᐋᓂᑕ ᐯᕒᐊᓯᐗ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᑮᓇᒪᑕᐱᐗᐞ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐱ ᐅᒌᓂᒡ ᐁᑕᓱ ᐆᑌᓈᑳᕽ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᑲᔦ ᒎᑏᔭ ᑲᔦ ᑕᔥ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᙮ ᐅᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓂᓂ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᓴ ᑮᒦᓈᑲᓂᐎ ᒋᓴᔅ ᒋᐅᒋ ᒥᓍᒋᐃᒥᓐᒡ ᑳᐋᑯᓯᓂᒡ᙮ 18 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑮᐲᔕᐗᒃ ᐁᑮᐃᔑ ᐱᒥᐎᓈᐙᒡ ᐅᓂᐯᐎᓂᓃᕽ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᓂᐳᐙᐱᓀᓂᒡ, ᐁᑮ ᑯᒋᑑᐙᒡ ᒋᐲᑎᑲᓈᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ, ᐁᐐ ᐱᒥᔑᒫᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐯᔓ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ᙮ 19 ᐅᓵᒻ ᑕᔥ ᐁᐹᑏᓄᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᐐᓐ ᐅᑮᒥᑲᓰᓈᐙ ᐋᑎ ᑫᐊᓂ ᐃᔑᐎᓈᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐗᑭᑕᐸᒃ ᐁᓇᐸᑳᓂᒃ ᐙᑳᐃᑲᓐ ᑳᐃᔑ ᐃᔑᐎᓈᐙᒡ ᐙᐱᑲᓂ ᐊᐸᒀᓐ ᐁᑮ ᐸᑯᓀᐱᑑᐙᒡ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᐸᑭᑖᐲᑭᓈᐙᒡ ᒣᑴᔭᐄ ᐁᔑ ᐹᑏᓄᓈᓂᐗᓂᓂᒃ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᓈᓴᒥᑳᐸᐎᓂᒡ᙮ 20 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᐁᐲᒋ ᑌᐺᔦᑕᒥᓂᒡ, ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓋᓐ: ᓃᒌ, ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓇᓐ ᑭᐴᓀᑕᒫᑰ᙮ 21 ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᐅᐅ ᑮᐊᔨᑭᑐᐗᒃ: ᐊᐌᓀᓐ ᑕᔥ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ ᑳᐃᓇᑭᑎᓱᒡ? ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑖ ᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᐴᓀᑕᒫᑫᒡ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓇᓐ, ᒦ ᐁᑕ ᑯ ᐊᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ 22 ᒋᓴᔅ ᐅᑮ ᑭᑫᓂᒫᐞ ᐁᔑ ᓈᓈᑲᑕᐌᑕᒥᓂᒡ, ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᓇᑫ ᐌᒋᐃᔑ ᓈᓈᑲᑕᐌᑕᒣᒃ? 23 ᓇᐗᒡ ᐃᓇ ᑖᐌᑕᓐ ᒋᐃᑭᑐᔮᐹᓐ: ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓇᓐ ᑭᐴᓀᑕᒫᑰ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᒋᐃᑭᑐᔮᐹᓐ: ᐸᓯᑸᓐ ᒋᐱᒧᓭᔭᓐ? 24 ᒋᑭᑫᑕᒣᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐁᔮᒡ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᒋᐴᓀᑕᒫᑫᒡ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓇᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᓅᓈᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᓂᐳᐙᐱᓀᓂᒡ ᒦᑕᔥ ᐁᓂᓈᓐ, ᐸᓯᑸᓐ, ᐅᑖᐱᓇᓐ ᑭᑕᐱᔑᒧᓐ, ᒦᑕᔥ ᐃᔑᑮᐌᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 25 ᒦᑕᔥ ᐃᑯ ᔐᒫᒃ ᑳᐃᔑ ᐸᓯᑸᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᑲᑭᓇ ᐁᓈᓴᒦᐙᒡ᙮ ᐁᑮᐅᑖᐱᓇᒥᓂᒡ ᐅᑕᐱᔑᒧᓂᓂ ᐁᔑ ᐱᒥᔑᓂᓂᐸᓐ, ᒦᔥ ᑳᐊᓂ ᐃᔑᑮᐌᓂᒡ ᐁᑭᒋ ᓇᓈᑯᒫᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 26 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐊᔮᐙᒡ ᐅᑮᑭᒋ ᒫᒪᑳᑌᑖᓈᐙ ᐅᐅᐌᓂ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑯᐙᒡ ᓭᑭᓯᐎᓐ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᑭᒋ ᓇᓈᑯᒫᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ: ᑌᐺ ᓴ ᒫᒪᑳᒡ ᑫᑰᓇᓐ ᑭᐙᐸᑖᒥᓐ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑲᒃ᙮ 27 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐅᐅ ᐁᐃᔥᒀᓭᒃ ᒋᓴᔅ ᑮᓵᑲᐊᒻ, ᐁᑮᐊᓂ ᒫᒑᒡ᙮ ᒦᔥ ᑳᑮᐙᐸᒫᒡ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐁᓇᒪᑕᐱᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐁᔑ ᑎᐸᐃᑫᐎᓐᒡ ᑳᒫᐗᑑᓈᓂᒡ ᑖᑭᔅ ᑎᓄ ᔔᓂᔮᓐ ᓬᐄᐹᐃ ᐁᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᐱᒥᓂᔕᐅᔑᓐ᙮ 28 ᒦᑕᔥ ᓬᐄᐹᔭᓐ ᑳᐃᔑ ᐸᓯᑸᓂᒡ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐁᑮᓇᑲᑕᒥᓂᒡ ᐁᑮ ᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ᙮ 29 ᒦᑕᔥ ᓬᐄᐹᐃ ᑳᐃᔑ ᑭᒋ ᐊᔕᑫᒡ ᐁᑮᐊᔕᒫᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐃᐃᒫ ᐲᑎᒃ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᕽ᙮ ᑮᐹᑏᓄᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᑳᒫᐗᑑᓈᐙᒡ ᑖᑭᔅ ᔔᓂᔮᓐ ᐃᐃᒫ ᐁᑮᐊᔮᐙᒡ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᒃ ᐁᑮᐐᑕᐱᒫᐙᒡ᙮ 30 ᐋᓂᑕ ᐯᕒᐊᓯᐗᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᐅᑮᐅᒋ ᑭᒋ ᑲᓅᓈᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᓂ: ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋ ᐐᒋ ᐐᓯᓃᒣᒀ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐌᒋ ᐐᒋ ᒥᓂᑴᒣᒀ ᑳᑎᐸᐃᑫᐃᐌᐙᒡ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᐊᐎᔭᒃ ᐅᒪᒋᑑᑕᒨᒃ? 31 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᒡ: ᐊᐎᔭᒃ ᑳᒥᓄᐊᔮᐙᒡ ᑳᐐᓐ ᐅᓇᑕᐌᓂᒫᓯᐙᐙᓐ ᒪᔥᑭᑮᐎᓂᓂᐗᓐ, ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐁᑕ ᑳᐋᑯᓯᐙᒡ᙮ 32 ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᑳᑮᐅᒋ ᐲᔖᔮᓐ ᒋᐊᑐᒪᒀ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᑾᔭᒀᑎᓯᐙᒡ, ᐃᑭ ᓴ ᐱᑯ ᐅᒪᒋᑑᑕᒨᒃ ᒋᑴᑳᑎᓯᐙᒡ᙮ 33 ᐋᓂᑕ ᐊᐎᔭᒃ ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ: ᒋᓴᓲᓐ ᒞᓐ ᐐᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᔅᑲᒻ ᑳᐐᓐ ᐅᒋ ᐐᓯᓂᓰᐗᐞ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᐊᓇᒥᐋᓂᒡ᙮ ᒦ ᐯᔑᑾᓐ ᐯᕒᐊᓯᐗᒃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᐙᐞ ᐁᔑᒋᑫᓂᒡ᙮ ᑮᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐃᑭ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐗᐐᓯᓂᐗᒃ, ᑕᑯ ᑲᔦ ᒪᒥᓂᑴᐗᒃ᙮ 34 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᔑᓇᑴᑕᒻ: ᑭᑎᓀᑖᒻ ᐃᓇ ᒋᑲᔥᑭᐁᒀᐸᓐ ᒋᐐᓯᓂᓯᒀᐸᓐ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᐊᑐᒥᑣ ᐃᐃᒫ ᑳᔑ ᐐᑎᑫ ᐐᓯᓂᓈᓂᐗᕽ ᒣᒀ ᐐᒌᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᐅᔥᑭ ᐐᑎᑫᓂᒡ? ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ᙮ 35 ᓂᑯᑎᕽ ᓴ ᑕᐃᔑ ᑮᔑᑲᓂᓂ ᐊᐲ ᑫᐅᑖᐱᓇᒪᐎᑣ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᐅᔥᑭ ᐐᑎᑫᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐊᐲ ᑫᐐᓇᐙ ᒋᐐᓯᓂᓯᒀ᙮" 36 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐐᑕᒫᑫ ᐁᑮᐃᔑ ᐊᐌᒋᑫᒡ: ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑖᐅᒋ ᐸᑴᐱᑑᓰᓐ ᐅᔥᑭ ᑭᑭᔥᑭᑲᓂᕽ ᒋᐸᑾᐊᕽ ᑫᑌ ᑭᑭᔥᑭᑲᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᐃ ᑑᑕᕽ ᐅᑖ ᐲᑯᐱᑑᓐ ᐃᐃᐌᓂ ᐅᔥᑭ ᑭᑭᔥᑭᑲᓐ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐃᐃᐌ ᐅᔥᑭ ᐸᑾᐃᑲᓐ ᑳᐐᓐ ᒥᓴᐙ ᒪᔮ ᑕᐃᔑᓈᑾᓯᓅᓐ ᑫᑌ ᑭᑭᔅᑭᑲᓂᕽ᙮ 37 ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐊᐎᔭ ᐅᑖᐃᔑ ᓰᑭᓇᓰᓐ ᐅᔥᑭ ᔔᒥᓈᐳᓂ ᐃᐃᒫ ᑫᑌ ᔔᒥᓈᐳ ᐸᔥᑴᑭᓄᐗᔑᕽ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᐃ ᑑᑕᕽ ᑖᑕᒪᑯᓭᓂᐗᓐ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᐸᔥᑴᑭᓄᐗᔕᓐ᙮ ᒦᔥ ᒋᓰᑭᓭᑭᐸᓐ ᐅᔥᑭ ᔔᒥᓈᐳ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐸᔥᑴᑭᓄᐗᔕᓐ ᑕᓂᔑᐗᓈᑕᓅᓐ᙮ 38 ᓇᐗᒡ ᐅᔥᑭ ᔔᒥᓈᐳ ᐃᔑᓈᑾᓐ ᒋᐃᔑ ᓰᑭᓂᑳᑌᑭᐸᓐ ᐅᔥᑭ ᐸᔥᑴᑭᓄᐗᔑᕽ᙮ 39 ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐊᐎᔭ ᐅᓇᑕᐌᑕᓰᓐ ᐅᔥᑭ ᔔᒥᓈᐳ ᑮᐃᔥᒀ ᒥᓂᒀᑕᕽ ᑫᑌ ᔔᒥᓈᐳ᙮ ᑫᑌᔭᐄ ᓇᐗᒡ ᒥᓄᐳᑾᓐ ᑕᐃᑭᑐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮

ᓬᐅᒃ 6

1 ᒋᓴᔅ ᐁᐱᒧᓭᑯᐸᓀᓐ ᐃᐃᒫ ᐸᑴᔑᑲᓂᐎ ᑭᑎᑫᐎᓂᕽ, ᒣᒀ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᒌᔑᐱᓈᓂ ᑳᐃᔑ ᐅᑎᒀᓂᐗᓂᓂᑭᓐ ᐃᓂ ᐸᑴᔑᑲᓂᐎ ᑭᑎᑳᓇᓐ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᔑᑯᓇᒥᓂᒡ ᐅᓂᒌᓃᕽ ᐁᑮᒦᒋᓂᒡ᙮ 2 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᐯᕒᐊᓯᐗᒃ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᐋᓃᓐ ᐌᒋ ᐃᔑᒋᑫᓯᐌᒃ ᑳᐃᓇᑌᒃ ᐃᐃ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᑫᑮᑑᑕᒣᑭᐸᓐ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᒃ? 3 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᐞ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᑭᑫᑕᓰᓈᐙ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᐋᓃᓐ ᑌᐱᑦ ᑳᐃᔑᒋᑫᒡ ᐊᐲ ᑮᓅᑌᔅᑲᑌᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐅᐐᒌᐙᑲᓇᐞ? 4 ᐁᑮ ᐲᑎᑫᒡ ᑭᒋ ᐸᒀᓀᑲᒥᑯᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᐃᔑ ᐊᓇᒥᐁᑕᐎᒥᓐᒡ ᐁᑮᐅᑖᐱᓈᒡ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᐁᑮᐊᒸᒡ, ᐁᑮᐊᔕᒫᒡ ᑲᔦ ᑳᐐᒌᐎᑯᒡ ᑳᐸᑭᑎᓇᒪᐎᒥᓐᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᐃᑭᑑᒪᑲᓯᓅᓐ ᐃᐃᐌ ᒋᑮᐃᔑᒋᑫᐸᓐ᙮ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᐄᑐᒃ ᐁᑕ ᒋᑮᐊᒸᐙᐸᓐ ᐃᓂ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 5 ᒦᑕᔥ ᐁᓂᐃᓈᒡ: ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐅᔕ ᐅᑎᐯᑖᓐ ᑳᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ᙮ 6 ᒦᓇᐙ ᑯᑕᒃ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᒋᓴᔅ ᑮᐲᑎᑫ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ᙮ ᑮᐊᔮᐗᓐ ᓴ ᐃᐃᒫ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐅᑭᒋᓂᒋᓂ ᐁᑮᒪᒫᒋᑯᔥᑳᓂᒡ᙮ 7 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᐃᑭ ᑲᔦ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᐅᑮᑲᑴ ᑳᒋᒋᐋᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᑕᑲ ᒋᒥᓄᐊᔮᐃᐌᓂᒡ ᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ᙮ ᐅᑮᑲᑴ ᒥᑳᓈᐙ ᑫᑰᓐ ᑫᐅᒋ ᐊᓈᒥᒫᐙᒡ᙮ 8 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑭᑫᓂᒫᐞ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ ᓈᓈᑲᑕᐌᑕᒥᓂᒡ᙮ ᒦᔥ ᑳᑮ ᑲᓅᓈᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᒪᒫᒋᑯᔥᑳᓂᒃ ᐅᓂᒌᓂ: ᐸᓯᑸᓐ, ᐲᔖᓐ ᐅᐅᒫ ᓃᑳᓇᔭᐄ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᓯᑸᓂᒡ ᐁᑮᐱ ᓃᐸᐎᓂᒡ᙮ 9 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᓅᓈᒡ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᐃᐃ ᑲᔦ ᐯᕒᐊᓰᐞ: ᒦᑕᔥ ᐁᔑ ᑲᑴᒋᒥᓇᑰᒃ, ᐋᓃᓐ ᐁᓇᑌᒃ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᑫᐃᔑᒋᑫᓈᓂᐗᑭᐸᓐ ᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᒃ? ᐊᐎᔭ ᒋᒥᓄᑑᑕᐎᑎᐸᓐ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᒋᒫᔑ ᑑᑕᐎᑎᐸᓐ᙮ ᒋᐱᒫᒋᒋᑳᑌᑭᐸᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᒋᓂᔑᐗᓈᒋᒋᑳᑌᓂᒃ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 10 ᒦᑕᔥ ᒥᓯᐌ ᑳᑮᐊᔨᓈᐱᒡ ᑲᑭᓇ ᐁᑮ ᑲᓇᐙᐸᒫᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᐊᔮᓂᒡ ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ: ᓃᒥᓂᑫᓂᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓃᒥᓂᑫᓂᓂᒡ, ᐐᑫ ᐁᑮᒥᓄᐊᔮᓂᒃ ᐅᓂᒌᓂ᙮ 11 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑯᓂᒡ ᑭᒋ ᓂᔥᑳᑎᓯᐎᓐ ᐁᑮᐊᓂ ᒫᒌ ᑕᔑᑕᒥᓂᒡ ᐋᓃᓐ ᑫᑮ ᑑᑕᐙᐙᐸᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 12 ᒦ ᐃᐌ ᐊᐲ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐃᔖᒡ ᐗᑭᑕᑎᓐ ᐁᑮᐊᑕᐎ ᐊᓇᒥᐋᒡ᙮ ᑲᐯᑎᐱᒃ ᑕᔥ ᐌᑎ ᑮᐊᔮ ᐁᑮᐊᓇᒥᐁᑕᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 13 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᐅᑮᐊᑐᒫᐞ ᐯᔔ ᒋᐲᔖᓂᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ ᒥᑖᔑᓃᔑᓐ 12 ᐁᑮᐅᑖᐱᓈᒡ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᒃ ᑳᑮᐃᔑᓂᑳᓈᒡ᙮ 14 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᔑ ᓂᑳᓱᐙᒡ ᑳᑮᐅᓀᓂᓂᒻᑣ᙮ ᓵᐃᒪᓐ ᒦ ᐊᐌ ᐲᑕᕒ ᑳᑮᐃᔑᓂᑳᓂᑯᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᐃᓂ ᑕᔥ ᑲᔦ ᓵᐃᒪᓐ ᐐᒋᑭᐌᓯᐗᓐ ᐁᑕᕒᐆ ᙮ ᐊᐊ ᑲᔦ ᒌᒥᔅ, ᒞᓐ ᑲᔦ, ᐱᓬᐊᑉ ᑲᔦ, ᐊᐊ ᑲᔦ ᐹᕒᑖᓬᐊᒥᔪ ᙮ 15 ᒫᑎᔪ ᑕᔥ, ᐊᐊ ᑲᔦ ᑣᒪᔅ, ᒌᒥᔅ ᐌᑌᑌᒡ ᐋᓬᐃᐱᔭᓴᓐ, ᐊᐊ ᑲᔦ ᓵᐃᒪᓐ ᑳᑮ ᑕᑯᐃᓂᓐᒡ ᑳᐐᑲᑴ ᐋᒋᓭᑑᒡ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ᙮ 16 ᐊᐊ ᑲᔦ ᒎᑕᔅ ᐌᑌᑌᒡ ᒌᒥᓴᓐ ᙮ ᐊᐊ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᒎᑕᔅ ᐃᔅᑳᕒᐃᔭᑦ ᑳᑮᒪᒥᔑᒫᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 17 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᐱ ᓃᓵᒪᒋᐌ ᐐᒌᐙᒡ ᐅᑎᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ, ᒦ ᐃ ᑳᐊᓂ ᐃᔑ ᑭᐱᒋᑳᐸᐎᒡ ᐁᔑ ᑕᑕᒀᓂᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐋᐱᒋ ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᑯᑕᒃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ ᐋᐱᒋ ᑲᔦ ᐁᐹᑏᓄᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ ᐃᐃᒫ ᐁᑮᐊᔮᓂᒡ ᒥᓯᐌ ᒎᑏᔭ ᐁᑮ ᐱᐅᒌᓂᒡ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᙮ ᐌᑎ ᑲᔦ ᑮᐱᐅᒌᐗᐞ ᓈᓀᐤ ᑭᒋᑲᒦᕽ ᐆᑌᓇᐗᓐ ᐁᔮᓂᑭᓐ ᐁᔑᓂᑳᑌᓂᑭᓐ ᑕᔭᕒ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᓵᐃᑕᓐ ᙮ 18 ᐅᑮᐱ ᐊᑕ ᐱᓯᑕᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᒋᒥᓍᒋᐃᑣ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᔑ ᐋᑯᓯᐙᒡ᙮ ᒦᔥ ᑲᔦ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᒪᒋᑑᑖᑯᐙᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᑫᐐᓇᐙ ᑮᒥᓍᒋᐋᐗᒃ᙮ 19 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᒃ ᐅᑮ ᑲᑴ ᓵᒥᓈᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᐁᓵᒥᓈᐙᒡ ᒦ ᐃᒫ ᑳᐅᒌᒪᑲᓂᓂᒃ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᑳᑮᐊᑕᐎᐃᑯᐙᒡ᙮ 20 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᑭᑐᒡ ᐁᑲᓇᐙᐸᒫᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᑭᔕᐌᑖᑯᓯᒻ ᑮᓇᐙ ᑳᑭᑎᒫᑫᑕᒣᒃ ᑮᓇᐙ ᑭᑎᐱᓇᐌᐎᓯᒻ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑑᑭᒫᐎᐎᓐ᙮ 21 ᑭᔕᐌᑖᑯᓯᒻ ᑮᓇᐙ ᓅᑯᒻ ᑳᓅᑌᔅᑲᑌᔦᒃ, ᐱᒌᓇᒃ ᑭᑲ ᑌᐐᓯᓂᒻ᙮ ᑭᔕᐌᑖᑯᓯᒻ ᑮᓇᐙ ᓅᑯᒻ ᑳᒪᐎᔦᒃ, ᐱᒌᓇᒃ ᑭᑲ ᐹᐱᒻ᙮ 22 ᑭᔕᐌᑖᑯᓯᒻ ᐊᐲ ᐊᐎᔭᒃ ᑮᔒᑫᓂᒥᓀᒀ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᑮᐐᒌᐎᓯᓄᐎᓀᒀ, ᑮᒪᒋ ᐃᓂᓀᒀ ᑲᔦ, ᓅᒋᑯ ᑲᔦ ᑮᐃᑕᒧᐙᒡ ᑭᐐᓱᐎᓂᐙ ᐃᓂ ᐅᒋ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ 23 ᒥᓉᑕᒧᒃ ᐊᐲ ᐅᐅᐌ ᐃᔑᓭᔦᒃ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᒋᓃᒥᔦᒃ ᑫᐊᐲᒋ ᒌᑫᑕᒣᒃ ᐋᓃᔥ ᑭᒋ ᐅᑎᓯᐎᓐ ᑭᑲᓇᐌᑕᒫᑰᒻ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ᙮ ᐋᓃᔥ ᒦᐃᐌ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᐱ ᑑᑕᐎᑣ ᐅᑫᑌ ᑭᒋᐊᔭᐋᒥᐙᐸᓃᐞ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 24 ᐋᓃᓐ ᐄᑐᒃ ᑫᐊᐲᒋ ᑲᒀᑕᑫᑖᑯᓯᔦᒃ, ᑮᓇᐙ ᓅᑯᒻ ᑳᐌᓅᑎᓯᔦᒃ; ᐋᔕ ᑳᐌᑕᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐁᑮᐱ ᐊᔮᔦᒃ᙮ 25 ᐋᓃᓐ ᐄᑐᒃ ᑫᐊᐲᒋ ᑲᒀᑕᑫᑖᑯᓯᔦᒃ ᑮᓇᐙ ᓅᑯᒻ ᑳᑌᐐᓯᓂᔦᒃ: ᐱᒌᓇᒃ ᐊᐲ ᑭᑲ ᓅᑌᔅᑲᑌᒻ᙮ ᐋᓃᓐ ᐄᑐᒃ ᑫᐊᐲᒋ ᑲᒀᑕᑫᑖᑯᓯᔦᒃ ᑮᓇᐙ ᓅᑯᒻ ᑳᐹᐱᔦᒃ: ᐱᒌᓇᒃ ᐅᔕ ᑭᑲ ᒨᑯᓀᒻ, ᑭᑲ ᒪᐎᒻ ᑲᔦ᙮ 26 ᐋᓃᓐ ᐄᑐᒃ ᑮᓇᐙ ᑫᐊᐲᒋ ᑲᒀᑕᑫᑖᑯᓯᔦᒃ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᒃ ᒥᓄᑕᔑᒥᓀᒀ᙮ ᒦ ᐃ ᐄᑐᒃ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᐃᓈᐙᒡ ᐅᑫᑌ ᑭᒋᐊᔭᐋᒥᐙᐞ ᑳᑮᐃᓍᓱᓂᒡ ᐁᑲᓅᑕᒪᐙᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 27 ᒦᑕᔥ ᐁᓂᓇᑰᒃ ᑳᐱᓯᑕᐎᔦᒃ: ᓵᑭᐃᑾᒃ ᐃᑭ ᑳᔒᑫᓂᒥᓀᒀ, ᒥᓄᑑᑕᐎᑾᒃ ᑲᔦ ᐃᑭ ᑳᓂᔥᑫᓂᒥᓀᒀ᙮ 28 ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᐃᓂᒃ: ᑭᓇᑕᐌᓂᒥᓐ ᒋᒪᒋᓭᔭᓐ, ᑮᓐ ᑕᔥ ᑭᑲᐃᓈ: ᑭᓇᑕᐌᓂᒥᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᔕᐌᓂᒥᒃ᙮ ᐊᓇᒥᐁᑕᒪᐎᑾᒃ ᐃᑭ ᑳᒪᒋᑑᑕᐎᓀᒀ᙮ 29 ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᐸᓰᑴᑲᓈᒥᒃ ᐸᑭᑎᓇᒪᐤ ᐱᓵᓐ ᑲᔦ ᑴᑭᓇᑫ ᒋᐃᔑ ᐸᓰᑴᑲᓈᒥᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᒪᑲᒥᒃ ᑭᐱᓯᑲᐙᑲᓐ, ᐱᓵᓐ ᑲᔦ ᑭᑲ ᒦᓈ ᑭᐸᐸᑭᐗᔮᓐ᙮ 30 ᒦᓐᔥ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᑫᑰᓐ ᑲᑴᒋᒥᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᒪᑲᒥᒃ ᑫᑰᓐ ᑳᑎᐯᑕᒪᓐ ᑫᑯ ᑮᐌ ᐊᑐᑕᒪᐙᑫᓐ᙮ 31 ᐃᔑᑑᑕᒪᐎᑾᒃ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᐃᔑ ᐊᑕᐌᓂᒣᒀ ᒋᑑᑕᐎᓀᒀ᙮ 32 ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑕ ᐁᓵᑭᐁᒀ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᓵᑭᐃᓀᒀ, ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᑫᐅᒋ ᔕᐌᑖᑯᓯᔦᑭᐸᓐ? ᐃᓇᔥᑫ ᑫᐐᓇᐙ ᑳᒪᒋᑑᑕᒧᐙᒡ ᐅᓵᑭᐋᐙᓐ ᐃᓂ ᑳᓵᑭᐃᑯᐙᒡ᙮ 33 ᑮᔥᐱᓐ ᑲᔦ ᒥᓄᑑᑕᐌᒀ ᐁᑕ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᒥᓄᑑᑕᐎᓀᒀ ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᑫᐅᒋ ᔕᐌᑖᑯᓯᔦᑭᐸᓐ? ᒦ ᓴ ᑫᐐᓇᐙ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᒪᒋᑑᑕᒧᐙᒡ ᐁᔑᒋᑫᐙᒡ᙮ 34 ᑮᔥᐱᓐ ᑲᔦ ᐊᐎᐁᒀ ᐁᑕ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᑕᓀᓂᒣᒀ ᒋᑮᐌᓇᒪᐎᓀᒀ, ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᑫᐅᒋ ᔕᐌᑖᑯᓯᔦᑭᐸᓐ᙮ ᒦᔥ ᑫᐎᓇᐙ ᑳᒪᒋᑑᑕᒧᐙᒡ ᐁᔑ ᐊᐎᐋᐙᒡ ᑯᑕᒃ ᑳᒪᒋᑑᑕᒥᓂᒡ ᐯᔑᑾᓐ ᒋᐃᔑ ᑮᐌ ᒦᓂᑣ ᒥᓂᒃ ᑳᑮᐊᐎᐃᐌᐙᒡ᙮ 35 ᓵᑭᐃᑾᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᑳᔒᑫᓂᒥᓀᒀ, ᒥᓄᑑᑖᑫᒃ ᑲᔦ᙮ ᐱᓵᓐ ᑲᔦ ᐊᐎᐃᐌᒃ, ᑫᑯ ᑫᑰᓐ ᑮᐌ ᐊᑕᐌᑕᑫᒃ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᑭᑎᐸᐊᒫᑰᐎᓂᐙ ᑕᑭᒋ ᐌᓅᑕᓐ᙮ ᒦᔥ ᑫᐃᑰᔦᒃ ᐁᐅᓃᒑᓂᓯᒥᓀᒃ ᒫᐗᒡ ᑳᐃᔥᐯᑖᑯᓯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ ᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᑲᔦ ᑳᒥᓄᑑᑕᐙᒡ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᑌᐱᓇᐌᐎᓯᓯᓂᒃ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᒪᒋ ᐃᔑᐌᐱᓯᓂᒡ᙮ 36 ᑰᐹᑌᓂᒥᐌ ᑰᓯᐙ, ᒦᑕᔥ ᑫᑮᓇᐙ ᐃᔑ ᑰᐹᑌᓂᒥᐌᒃ᙮ 37 ᑫᑯ ᐅᓇᑯᓈᑫᒀᓂᒃ ᐊᐎᔭᒃ, ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑭᑲ ᐅᓈᑯᓂᑯᓰᐙ᙮ ᑫᑯ ᑲᔦ ᐃᓈᑫᒀᓂᒃ ᐊᐎᔭᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᒋᓂᐴᒥᑯᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑫᑮᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑭᑲ ᓂᐴᒥᑯᓰ᙮ ᐴᓀᑕᒪᐤ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᒃ, ᒦᑕᔥ ᑫᑮᓐ ᒋᐴᓀᑕᒪᐎᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ 38 ᒦᑭᐌᒃ, ᒦᑕᔥ ᒋᑮᐌ ᒦᓂᑰᐎᓯᔦᒃ᙮ ᑕᒥᓄ ᒨᔥᑭᓀ ᐃᐃ ᑫᒦᓂᑰᔦᒃ, ᒋᑭᓂᑲᐎ ᐌᐱᓂᑳᑌᒃ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᒋᒫᒫᑯᓂᑳᑌᒃ, ᒋᐅᓵᒪᔥᑭᓀᒃ ᐃᐃᐌ ᑳᔑᓇᐃᓂᑫᔦᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᒥᓂᒃ ᐃᑯ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᑑᑕᒪᐌᒀ ᒦ ᐃᐌ ᑫᐐᓐ ᒥᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑫᑑᑕᒪᐎᓀᒃ᙮ 39 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮ ᐐᑕᒪᐙᐞ ᐅᐅᐌ ᐊᐌᒋᑫᐎᓐ: ᐅᑖ ᑲᔥᑭᑑᓐ ᐃᓇ ᐊᐎᔭ ᑳᐙᐱᓯᒃ ᒋᓃᑳᓃᑕᒪᐙᐸᓐ ᑯᑕᒃ ᐃᓂ ᑳᐙᐱᓯᓂᒃ? ᒥᒋᓃᔥ ᐄᑐᒃ ᑖᐲᑖᓂᑳᓀᓭᐗᒃ᙮ 40 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᑳᐐᓐ ᓇᐗᒡ ᑭᑫᑖᓱᓰ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐃᓂ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑯᒡ᙮ ᔖᑰᒡ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐊᐊ ᑳᑭᑭᓄᐊᒪᐎᓐᒡ ᐊᐲ ᑌᑮᔑᑑᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑰᐎᓐ, ᒦᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᐐᓐ ᑫᐊᐲᒋ ᑭᑫᑖᓱᒡ ᑖᐱᔥᑰ ᐃᓂ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑯᒡ᙮ 41 ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋ ᑲᓇᐙᐸᑕᒧᐗᒡ ᑳᐱᓯᓂᒡ ᑮᒋᑭᐌᓯ ᐅᔥᑮᔑᑯᕽ, ᑮᓐ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᐁᑭᑫᑕᓯᐗᓐ ᑭᒋᒥᑎᒃ ᐁᐊᔮᒃ ᑭᔥᑮᔑᑯᕽ? 42 ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐌᒋ ᑲᔥᑭᑑᔭᓐ ᐁᐃᓇᒡ ᑮᒋᑭᐌᓯ: ᓃᒋᑭᐌᓯ ᐸᑭᑎᓂᔑᓐ ᒋᐅᑖᐱᓇᒫᓐ ᐃᐃᐌ ᑳᐱᓯᓂᔭᓐ, ᑮᓐ ᐃᑕᔥ ᐁᐙᐸᑕᓯᐗᓐ ᐃᐃ ᑭᒋᒥᑎᒃ ᑭᔥᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᒃ? ᑮᓐ ᑳᒥᓍᑎᓰᑳᓱᔭᓐ ᐱᓇᒫ ᐅᑖᐱᓇᓐ ᐃᐃ ᒥᑎᒃ ᑭᔥᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᒃ, ᒦᔥ ᐸᔦᔥ ᒋᐙᐱᔭᓐ ᒋᐅᑖᐱᓇᒧᐗᒡ ᑳᐱᓯᓂᒡ ᑮᒋᑭᐌᓯ ᐅᔥᑮᔑᑯᕽ᙮ 43 ᑳᒥᓄᓂᑖᐎᑭᒡ ᒥᑎᒃ ᑳᐐᓐ ᒪᒋᒦᓂᐎᓰ᙮ ᑳᒪᒋᓂᑖᐎᑭᒡ ᒥᑎᒃ ᑳᐐᓐ ᐅᓂᑖᐎᑭᑑᓰᓇᓐ ᒥᓄᒦᓇᓐ᙮ 44 ᐁᑕᔑᒡ ᒥᑎᒃ ᐅᒋ ᑭᑫᓂᒫᑲᓂᐎ ᐋᓃᓐ ᐁᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᐅᒦᓂᒪᓐ ᑳᓂᑖᐎᑭᑑᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐅᑑᑎᓇᓰᓈᐙᓐ ᐱᒃ ᑎᓄᐎᒥᓇᓐ ᐃᐃᒫ ᑲᐎᒥᓇᑭᔒᐙᑎᑯᕽ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᔔᒥᓈᑎᑯᕽ᙮ 45 ᒥᓄᑫᑰᓐ ᐅᒌᒪᑲᓂᓂ ᐃᐃᒫ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓂᕽ ᐊᐊᐌ ᐃᓂᓂ ᑳᒥᓄ ᐱᒫᑎᓯᒡ ᐋᓃᔥ ᑳᐃᔑ ᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑯᒡ ᒥᓄ ᑫᑰᓐ ᐅᑌᐃᕽ ᓈᑾᓂᓂ᙮ ᒦᓇᐙ ᒪᒋ ᑫᑰᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐅᒌᒪᑲᓂᓂ ᐃᐃᒫ ᐊᐎᔭ ᑳᒪᒋ ᐱᒫᑎᓯᒡ ᐋᓃᔥ ᑳᐃᔑ ᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑯᒡ ᒪᒋ ᑫᑰᓇᓐ ᐅᑌᐃᕽ ᑳᓈᑾᓂᓂᒃ ᐊᓃᔥ ᐃᓂᓂ ᐃᑭᑑᒪᑲᓂᓂ ᐅᑑᓐ ᑳᐃᔑ ᒨᔥᑭᓀᓂᒃ ᐅᑌᐃᕽ᙮ 46 ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋ ᐃᔑᓂᑳᔑᔦᒃ ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ! ᐁᐃᔑᒋᑫᓯᐌᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ? 47 ᐊᐌᓀᓐ ᓴ ᐱᑯ ᑳᐱᓈᓯᑲᐎᒡ, ᑳᐃᔑᒋᑫᒡ ᐃᑕᔥ ᐋᓃᓐ ᐁᔑ ᓅᑕᕽ ᓂᑎᑭᑐᐎᓇᓐ, ᒦᔥ ᐅᐅ ᐁᔑᓈᑯᓯᒡ᙮ 48 ᑖᐱᔥᑰ ᐃᓂᓂ ᑳᐅᔑᑑᒡ ᐙᑳᐃᑲᓐ, ᐊᓈᒥᕽ ᑳᐃᓈᓂᑫᒡ ᐁᔑ ᐊᓯᓃᑳᓂᒃ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᑭᑕᓯᓃᕽ ᐁᔑ ᐅᓈᑯᓯᒋᑫᒡ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᓰᐱ ᑮᒨᔥᑲᐊᕽ, ᑳᐐᓐ ᒋᐗᑲᐎᓭᒃ ᐃᐃ ᐙᑳᐃᑲᓐ ᐊᐲ ᐋᓇᑮᐅᒋᒋᐲᒃ ᐋᓃᔥ ᑾᔭᒃ ᑮᐅᓇᑭᒋᑳᑌ᙮ 49 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᓅᑕᕽ ᓂᑎᑭᑐᐎᓇᓐ ᑳᐃᔑᒋᑫᓯᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᑭᑐᐗᒃ, ᒦ ᐃ ᐁᔑᓈᑯᓯᒡ ᑖᐱᔥᑰ ᐃᓂᓂ ᑳᐅᓈᑯᓯᑑᒡ ᐙᑳᐃᑲᓐ ᐁᔑ ᐊᓯᓃᑳᓯᓂᓂᒃ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᑮᓂᑭᐲᒃ, ᑮᐊᓂ ᐅᒋᒋᐲᒃ ᐃᐃᐌ ᐙᑳᐃᑲᓐ ᔐᒫᒃ ᐃᑯ ᑕᑲᐎᓭ ᒋᐲᓯᓭᒃ᙮

ᓬᐅᒃ 7

1 ᐊᐲ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐃᔥᒀ ᐐᑕᒪᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᐅᓄᐌᓂᐗᐞ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᑮᐃᔖ ᑲᐸᕒᓂᔭᒥᕽ ᐆᑌᓈᕽ᙮ 2 ᑮᐊᔮᑯᐸᓐ ᐯᔑᒃ ᔑᒫᑲᓂᔒᐎᑭᒫ ᐁᑮᐊᔮᐙᒡ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᐐᑫ ᐁᑮᑭᒋ ᓵᑭᐋᒡ, ᐐᑫ ᑕᔥ ᐁᑮᐋᑯᓯᓂᒡ ᐋᔕ ᑫᑳ ᒋᓂᐳᓂᒡ᙮ 3 ᐊᐲ ᔑᒫᑲᓂᔒᐎᑭᒫ ᐁᓅᑕᕽ ᐯᔓ ᐁᑕᓈᒋᒥᒥᓐᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᐞ ᐋᓂᑕ ᑳᓃᑳᓀᑖᑯᓯᓂᒡ ᒎᐗᐞ ᒋᑲᑴᒋᒫᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᒋᐲᔖᓂᒡ ᒋᐱᒥᓍᒋᐋᓂᒡ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᓐ᙮ 4 ᐁᑮᐱ ᓈᓯᑲᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᓂᑯᒃ ᐅᑮ ᐸᑯᓭᓂᒫᐙᓐ: ᑌᐺ ᑌᐊᐲᑌᑖᑯᓯ ᐅᐅ ᒋᐃᔑᒋᑫᑕᒪᐗᒡ᙮ 5 ᐋᓃᔥ ᐐᓐ ᓂᓵᑭᐃᑯᓈᓐ ᑳᒎᐎᐎᔮᕽ, ᐐᓐ ᑲᔦ ᑳᑮᐅᔑᑕᒪᐎᔭᒥᓐᒡ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓂ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 6 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐊᓂ ᐐᒌᐙᒡ ᐋᔕ ᐯᔓ ᐁᐊᓂ ᐅᑎᑕᒥᓂᒡ ᐙᑳᐃᑲᓂᓂ᙮ ᒦᔥ ᔑᒫᑲᓂᔒᐎᑭᒫ ᑳᑮᐃᔑᓂᔕᐙᒡ ᓭᔮᑭ ᐐᒌᐙᒡ ᐅᐅ ᒋᐊᐎ ᐃᓈᓂᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑫᑯ ᐐᓐ ᑫᔮᐱ ᒥᑯᔥᑳᒋᐃᑎᓱᑫᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᓂᑌᐸᑫᑖᑯᓯᓰ ᒋᑮ ᐲᑎᑫᔭᓐ ᐅᐅᒫ ᓂᐙᑳᐃᑲᓂᕽ᙮ 7 ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᓂᑎᓀᓂᑎᓱᓰ ᐁᑌᐸᑫᑖᑯᓯᔮᓐ ᒋᑮᐱ ᓈᓯᑲᐎᓈᓐ᙮ ᒥᒋ ᐃᑭᑐᓐ ᐁᑕ, ᒦᔥ ᒋᒥᓄᐊᔮᒡ ᓂᑕᓄᑮᐋᑲᓐ᙮ 8 ᒦ ᐃ ᑫᓃᓐ ᐁᔑᓈᑯᓯᔮᓐ ᐃᓂᓂ ᐁᑮᒦᔑᒡ ᑎᐯᒋᑫᐎᓐ ᓂᑑᑭᒫᒪᒃ ᐃᑕᔥ ᓂᑲᓇᐙᐸᒥᑰᒃ᙮ ᓂᑕᔮᐗᒃ ᑲᔦ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᑳᑲᓇᐙᐸᒪᒀ᙮ ᐅᐅ ᐯᔑᒃ ᑮᐃᓇᒃ: ᒫᒑᓐ, ᒦ ᐃ ᐁᔑᒫᒑᒡ᙮ ᒦᓇᐙ ᑯᑕᒃ ᑮᐃᓇᒃ: ᐲᔖᓐ, ᒦ ᐃ ᐁᔑ ᐲᔖᒡ᙮ ᓂᑕᓄᑮᐋᑲᓐ ᑲᔦ ᑮᐃᓇᒃ: ᐅᐅ ᐃᔑᒋᑫᓐ, ᒦ ᐱᑯ ᐃ ᐁᑑᑕᕽ᙮ 9 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒻ ᐊᐲ ᑳᓅᑕᕽ ᐅᐅᐌᓂ᙮ ᐅᑮ ᑴᑭᑳᐸᐎᑕᐙᐞ ᐁᑮᐃᓈᒡ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ ᑳᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ: ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ, ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᐊᐎᔭ ᓂᐱᒥᑲᐙᓰ ᐅᐅ ᓇᑫ ᒋᔑ ᑌᐺᔦᑕᕽ ᐅᐅᒫ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬ ᐊᑮᕽ᙮ 10 ᐃᐃ ᑕᔥ ᑳᑮ ᐲᒋᓂᔕᐅᑣᐸᓐ ᐊᐲ ᐁᑮᐌᐙᒡ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ ᔑᒫᑲᓂᔒᐎᑭᒫᓐ, ᒦᔥ ᑳᑮᒥᑲᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᐁᒥᓄᐊᔮᓂᒡ᙮ 11 ᐐᐸ ᓈᑫ ᒋᓴᔅ ᑮᐃᔖ ᐆᑌᓈᕽ ᓀᓐ ᐁᔑᓂᑳᑌᓂᒃ ᐁᐐᒌᐎᑯᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 12 ᐋᔕ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐅᑎᑕᕽ ᐁᔑ ᐃᔥᒀᑌᒥᐗᓂᓂᒃ ᐃᐃ ᐆᑌᓇ, ᓇᐃᑖᒃ ᐅᑮᒣᒀᔥᑳᓐ ᐁᓇᐃᓂᑫᐎᓐᒡ᙮ ᐊᐊ ᓴ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᑳᑮᓂᐳᒡ ᐄᓴᓐ ᑮᒥᒋ ᐯᔑᑯ ᐁᐅᑯᓯᓯᒥᑯᒡ ᑮᐙᒋᑴᐗᓐ᙮ ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᐊᐎᔭᐞ ᐁᐐᒌᐎᑯᓂᒡ ᐆᑌᓈᕽ ᐌᒌᓂᒡ᙮ 13 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ ᐋᐱᒋ ᐅᑮ ᑰᐹᓯᓇᐙᓐ, ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᑫᑯ ᒪᐎᑫᓐ᙮ 14 ᒦᑕᔥ ᐯᔓ ᑳᑮᐃᔖᒡ, ᐁᑮ ᓵᒥᓇᕽ ᐱᒫᑾᐃᑲᓐ᙮ ᒦᔥ ᑳᑮ ᑭᐱᒌᓂᒡ ᐃᐃ ᑳᐱᒥᐎᑑᓂᒡ ᐱᒫᑾᐃᑲᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐅᔥᑭᓃᑭ, ᐗᓂᔥᑳᓐ ᑭᑎᓂᓐ᙮ 15 ᒦᑕᔥ ᐃᓂ ᑳᑮᓂᐳᓂᐸᓐ ᑮᐅᒋ ᒪᔮᐗᐱᐗᓐ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮᒫᒌ ᑲᑭᑐᓂᒡ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᐸᑭᑎᓈᓐ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐅᒫᒫᓂ᙮ 16 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐅᑮᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑯᓈᐙ ᑯᑖᓀᑕᒧᐎᓐ, ᐁᑮᓇᓈᑯᒫᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᑮ ᐃᑭᑐᐙᒡ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑭᒦᓂᑯᓈᓐ ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᓐᒡ ᑫᓅᑕᒫᑯᒡ ᐁᔑ ᐊᔮᐗᕽ, ᒦᔥ ᑲᔦ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑮᐲᔖ ᐁᐐ ᐱᒫᒋᐋᒡ ᐅᐱᒫᑎᓰᒪᐞ᙮ 17 ᐃᐃ ᓴ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᓈᒋᒥᓐᒡ ᑮᓅᑖᑳᓂᐗᓂᓂ ᒥᓯᐌ ᒎᑏᔭ ᐊᑮᕽ, ᒥᓯᐌ ᑲᔦ ᐙᑳᔭᐄ ᐃᐃᒫ ᐊᑮᕽ᙮ 18 ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐃᑕᔥ ᒞᓐ ᐅᑮᐐᑕᒫᑰᐞ ᑲᑭᓇ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ᙮ 19 ᒦᔥ ᑳᑮᐊᑐᒫᒡ ᓃᔑᓐ 2 ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᑮᐃᔑᓂᔕᐙᒡ ᒋᐊᐎ ᑲᑴᒋᒫᓂᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ: ᑮᓐ ᐃᓇ ᐊᐊ ᑳᐃᑰᔭᓐ ᑳᐐᐱ ᑕᑯᔑᕽ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭ ᒋᐲᐃᑎᐸᓐ? 20 ᐊᐲ ᐁᐱ ᓈᓯᑲᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ ᓂᑮ ᐲᒋᓂᔕᐅᑯᓈᓐ ᒋᑲᑴᒋᒥᑰᔭᓐ ᑮᔥᐱᓐ ᑮᓐ ᐊᐊ ᑳᐃᑰᔭᓐ ᑳᐐᐱ ᑕᑯᔑᕽ ᑯᒫ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭ ᒋᐲᐃᑎᐸᓐ? 21 ᒦᐃᐌ ᐊᐲ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᒥᓍᒋᐋᒡ ᓃᐱᐗᐞ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐁᑕᓱ ᐃᓈᐱᓀᓂᒡ, ᐋᓃᓐ ᑲᔦ ᐁᔑ ᐋᑯᓯᓂᒡ᙮ ᐃᐃ ᑲᔦ ᑫᑭᔥᑳᑯᓂᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ᙮ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮᐙᐱᐋᒡ ᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᐙᐱᓯᓂᒃ᙮ 22 ᐅᑮᐋᔑᑌᒫᐞ ᒞᓇᓐ ᑳᑮ ᐲᒋᓂᔕᐙᓂᒡ: ᑮᐌᒃ, ᐐᑕᒪᐎᒃ ᒞᓐ ᐌᑯᓀᓐ ᑳᑮᐙᐸᑕᒣᒃ, ᑳᑮᓅᑕᒣᒃ ᑲᔦ᙮ ᐁᐙᐱᐃᑣ ᐃᑭ ᑳᐙᐱᓯᒀ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᐁᐱᒧᓭᐃᑣ ᑳᐱᒧᓭᓯᒀ, ᐃᑭ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐌᒥᑮᐙᐱᓀᐙᒡ ᐁᐯᑭᐃᑣ᙮ ᐁᑮᐌ ᐱᒫᑎᓰᐃᑣ ᑲᔦ ᑳᓂᐳᐙᒡ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑫᑎᒫᑭᓯᐙᒡ ᐁᐐᑕᒪᐎᑣ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ᙮ 23 ᐋᓃᓐ ᑫᐊᐲᒋ ᒥᓉᑕᒧᐙᒡ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳ ᐋᓉᑕᓯᒀ ᐁᑕᔑᒥᑰᐗᒃ᙮ 24 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒞᓇᓐ ᑳᑮ ᐲᒋᓂᔕᐙᒡ ᐁᑮᒫᒑᓂᒡ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᒫᒌ ᐐᑕᒪᐙᐞ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ ᐁᑕᔑᒫᒡ ᒞᓇᓐ: ᐊᐲ ᑳᑮᐃᔖᔦᒃ ᒞᓐ ᑳᔑ ᐊᔮᒡ ᐱᑾᑕᑮᕽ ᐌᑯᓀᓐ ᑳᐃᓀᑕᒣᒃ ᒋᐙᐸᑕᒣᒃ, ᒋᐯᔑᑾᑭᑌᒃ ᐃᓇ ᒪᔥᑯᓯ ᐁᐗᑲᐙᓯᕽ? 25 ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᑳᐊᑕ ᐙᐸᑕᒣᒃ ᑮ ᐃᔖᔦᒃ? ᐊᐊ ᐃᓇ ᐃᓂᓂ ᐌᓂᔑᔑᓂᓂᑭᓐ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓇᓐ? ᒦᐗᒃ ᐄᑐᒃ ᐃᑭ ᑎᓄ ᑳᑭᒋ ᒥᓄᑯᓇᔦᐙᒡ ᑳᐌᓅᒋ ᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᐁᔑᑖᐙᒡ ᐅᑭᒫᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ 26 ᐐᑕᒪᐎᔑᒃ, ᐌᑯᓀᓐ ᑳᐊᑕ ᐙᐸᑕᒣᒃ ᐌᑎ ᑮᐃᔖᔦᒃ? ᐊᐎᔭ ᓇ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ? ᒦᑕᔥ ᐁᔑ ᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ, ᑭᑮᐙᐸᒫᐙ ᐄᑐᒃ ᐊᐎᔭ ᓇᐗᒡ ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐃᑭ ᑫᓅᑕᒪᐙᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 27 ᒞᓐ ᐅᔕ ᑳᑕᔑᒥᓐᒡ ᐋᓃᓐ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᑳᐃᑭᑑᒪᑲᒃ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐃᑭᑐ, ᓂᑲ ᐃᔑᓂᔕᐙ ᓂᑲ ᓅᒋᑫᑕᒫᑫ ᒋᓃᑳᓃᒡ ᒋᐊᐲᒋ ᐅᔑᑕᒪᐎᒃ ᑫᐊᓂ ᐃᔖᐗᒡ, ᐃᑭᑑᒪᑲᓐ᙮ 28 ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᑕᔥ ᒞᓐ ᒫᐗᒡ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯ ᐊᐲᒡ ᑯᑕᒃ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑳᑮᐱ ᐱᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ ᔖᑰᒡ ᑕᔥ ᐊᐊ ᒫᐗᒡ ᐸᑮ ᑳᐃᓀᑖᑯᓯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᕽ ᓇᐗᒡ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐃᓂ ᒞᓇᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 29 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐃᑭ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᒫᐗᑑᓈᐙᒡ ᑎᐸᐃᑫᐎᔔᓂᔮᓐ ᐅᐅ ᐁᓅᑕᒧᐙᒡ, ᒦ ᐃ ᑳᑮ ᑭᑫᑕᒧᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑾᔭᒃ ᐁᐃᓈᑯᓂᐌᓂᒡ, ᐁᑮ ᓰᑲᐊᑖᑯᐙᒡ ᒞᓇᓐ᙮ 30 ᐃᑭ ᑕᔥ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᒥᓯᐌ ᑭᑫᑕᒧᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᐅᑮᐋᓉᑕᐙᐙᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᔑ ᐊᑕᐌᑕᒥᓂᒡ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑮᐃᓀᑕᓰᐗᒃ ᒋᓰᑲᐊᑖᑯᐙᒡ ᒞᓇᓐ᙮ 31 ᒋᓴᔅ ᑮᐊᓂ ᐃᑭᑐ: ᐋᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑫᐃᑭᑐᔮᐹᓐ ᐄᓴᓐ ᐁᐃᔑᓈᑯᓯᐙᒡ ᐅᑯ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᓅᑯᒻ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᒡ? ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐁᓀᑖᑯᓯᐙᒡ? 32 ᒦᔥ ᐁᓀᑖᑯᓯᐙᒡ ᑖᐱᔥᑰ ᐊᐱᓅᒌᔕᒃ ᑳᐊᐱᐙᒡ ᑳᔑ ᐊᑖᐙᓂᐗᓂᓂᒃ᙮ ᒦᔥ ᐅᐅ ᐁᔑ ᔖᔖᑯᐙᓂᑎᐙᒡ: ᑭᑮ ᑭᑐᒋᑫᑕᒫᑰᒻ ᐐᑎᑫᐎ ᑭᑐᒋᑫᐎᓐ ᑳᐐᓐ ᒋᑮᐅᒋ ᓃᒥᔦᒃ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᓂᑮᓂᑲᒧᒥᓐ ᓇᐃᓂᑫᐎ ᓂᑲᒧᐎᓇᓐ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᒋᑮᐐᒪᐎᔦᒃ, ᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 33 ᐃᓇᔥᑫ ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ ᑮᐲᔖᒡ ᑳᐐᓐ ᑮᐅᒋ ᐐᓯᓂᓰ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑮᐅᒋ ᒥᓂᑴᓰ ᔔᒥᓈᐳ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐃᓀᒃ: ᐅᑭᑭᔥᑳᑰᓐ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ᙮ 34 ᐃᓂ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑮᐲᔖᐗᓐ ᐁᐱ ᐐᓯᓂᓂᒡ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᐱ ᒥᓂᑴᓂᒡ᙮ ᒦᔥ ᐁᓂᒣᒃ: ᑲᓇᐙᐸᒥᒃ ᐊᐊ ᒫᐗᒡ ᐁᓂᑖ ᐐᓯᓂᒡ, ᑲᔦ ᐁᓂᑖ ᒥᓂᑴᒡ, ᐁᓵᑭ ᐐᒌᐙᒡ ᑳᒫᐗᑑᓈᓂᒡ ᑎᐸᐃᑫᐎᔔᓂᔮᓐ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐅᒪᒋᑑᑕᒨᐞ, ᒦᐃ ᐁᓀᒃ᙮ 35 ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑕᔥ ᑳᐅᑖᐱᓇᒧᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑲᑮᑖᐌᑕᒧᐎᓂᓂ, ᒦᐗᒃ ᐃᑭ ᑳᓈᑯᑑᐙᒡ ᐁᑾᔭᒀᓂᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 36 ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᐯᕒᐊᓰᓐ ᐅᑮᐊᑐᒥᑰᓐ ᒋᐊᑕᐎ ᐐᒋ ᐐᓯᓃᒫᒡ᙮ ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᑮ ᐲᑎᑫᒡ ᐯᕒᐊᓰᓐ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ ᐁᑮᐐᒋ ᐐᓯᓃᒫᒡ, ᐁᑮᐅᐱᒣᔑᕽ ᑕᐸᓯ ᑑᐳᐎᓈᑯᕽ᙮ 37 ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᐆᑌᓈᕽ ᑮᐊᔮ ᐃᑴ ᒪᒋ ᐃᔑᐌᐱᓯᐎᓂᕽ ᐁᔑ ᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ ᑮᓅᑕᒻ ᐄᓴᓐ ᐊᐊ ᐃᑴ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐐᓯᓂᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐯᕒᐊᓰᓐ ᐅᐙᑲᐃᑲᓂᓃᕽ᙮ ᒦᔥ ᑳᑮ ᐲᑑᒡ ᒥᓈᑯᐅᓐ ᐊᓯᓃᐎ ᐙᐹᐱᑯ ᐅᒨᑕᔮᐱᑯᕽ ᐁᒧᔥᑭᓀᓂᒃ᙮ 38 ᑮᐲᔖ, ᐅᑖᓈᕽ ᐃᓇᑫ ᐁᑮᐃᔑ ᓃᐸᐎᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᔑ ᓯᑌᔑᓂᓂᒡ᙮ ᑮᒪᐎ, ᐅᑑᒋᑲᐙᐱᐎᓇᓐ ᐁᑮᐋᐸᒋᑑᒡ ᐁᑭᓰᐲᑭᓯᑌᓈᒡ᙮ ᐐᓂᓯᓴᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐋᐸᒋᑑᓇᓐ ᐁᐹᑾᐊᕽ ᐅᓯᑎᓂ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᐅᒌᒫᒡ ᐅᓯᑎᓃᕽ, ᐁᑮ ᓰᑭᓇᕽ ᑲᔦ ᒥᓈᑯᐅᓐ ᐅᓯᑎᓃᕽ᙮ 39 ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᐃᑕᔥ ᐯᕒᐊᓰᓐ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐊᑐᒥᑯᒡ ᒋᐐᒋ ᐐᓯᓃᒫᒡ ᐊᐲ ᐁᐙᐸᒫᓂᒡ ᐃᑴᐗᓐ ᐁᔑᒋᑫᓂᒡ ᑮᐃᓀᑕᒨᓐ: ᑮᔥᐱᓐ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᑎᓄᐎᐸᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᐅᑖ ᑭᑫᓂᒫᓐ ᐊᐌᓀᓂᐎᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ ᑳᓵᒥᓂᑯᒡ᙮ ᐅᑖ ᑭᑫᓂᒫᓐ ᐄᑐᒃ ᐁᒪᒋ ᐃᔑ ᐌᐱᓯᓂᒡ᙮ 40 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᐅ ᑳᐃᓈᒡ: ᓵᐃᒪᓐ ᑫᑰᓐ ᑭᐐᐃᓂᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᐊᐤ, ᐐᑕᒪᐎᔑᓐ ᐙᐃᔑᔭᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 41 ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᑮᐊᔮᐗᒃ ᐄᓴᓐ ᓃᔑᓐ 2 ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐁᑮᒪᓯᓇᐊᒪᐙᐙᒡ ᑳᒪᓯᓇᐃᑫᐃᐌᓂᒡ ᔔᓂᔮᓐ᙮ ᐊᐊ ᐯᔑᒃ ᐅᑮᒪᓯᓇᐊᒪᐙᓐ ᒥᓂᒃ ᓈᓍᒃ 500 ᐙᐹᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᐞ, ᐊᐊ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᓈᓂᒥᑕᓇ 50 ᐁᑕ᙮ 42 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᔥᑭᑑᓰᓈᐙ ᒋᑮᐌ ᑎᐸᐊᒪᐙᐙᒡ᙮ ᒦᔥ ᑳᒪᓯᓇᐃᑫᐃᐌᓂᒡ ᑳᑮ ᑭᓰᐊᒫᑯᐙᒡ ᐁᐴᓀᑕᒫᑯᐙᒡ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓂᐙᓐ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐁᓀᑕᒪᓐ ᒫᐗᒡ ᑫᓵᑭᐋᒡ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 43 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᒦ ᐃ ᐁᓀᑕᒫᓐ, ᐊᐊ ᒫᐐᓐ ᐯᔑᒃ ᓃᐱᐗᐞ ᑳᑮ ᐴᓀᑕᒪᐎᓐᒡ᙮ ᑭᑌᐺ, ᑮᐃᑭᑐ ᒋᓴᔅ᙮ 44 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑴᑭᑴᓂᒡ ᐁᑮ ᑲᓇᐙᐸᒫᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᓵᐃᒪᓅᓐ: ᑭᐙᐸᒫ ᓇ ᐗᐊ ᐃᑴ? ᓂᑮᐱ ᐲᑎᑫ ᑭᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑭᑑᒋ ᒦᔑᓰ ᓂᐱ ᒋᑭᓰᐲᑭᓯᑌᔮᓐ᙮ ᐗᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐃᑴ ᐅᑭᓰᓯᐸᑑᓇᓐ ᓂᓯᑕᓐ ᐅᓯᐲᒀᓇᓐ ᐁᐋᐸᒋᑑᒡ, ᐐᓂᓯᓴᓐ ᑲᔦ ᐁᐹᑾᐃᑳᑫᒡ᙮ 45 ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑭᑮᐅᒋ ᐅᒌᒥᓰ ᐊᐲ ᑳᐲᑎᑫᔮᓐ᙮ ᐗᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐃᑴ ᑳᐐᓐ ᐅᒋ ᑭᐱᒌᓰ ᐁᐊᔪᒌᑕᕽ ᓂᓯᑎᓇᓐ ᐊᐲ ᑳᐲᑎᑫᐗᒃ᙮ 46 ᑳᐐᓐ ᑲᓇᑫ ᑭᑮᓰᑭᓇᓰᓐ ᐋᓬᐃᑉ ᑎᓄ ᐱᒥᑌ ᓂᑎᒀᓂᕽ᙮ ᐗᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐃᑴ ᐅᑮ ᓰᑭᓈᓐ ᒥᓈᑯᐅᓐ ᓂᓯᑎᕽ᙮ 47 ᑭᐐᑕᒪᐎᓐ ᑕᔥ ᐃᐃᐌᓂ ᐅᑭᒋ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ ᒦ ᐃᒫ ᐌᒋ ᑭᑫᑖᑾᓂᓂᒃ ᐁᑮ ᐴᓀᑕᒪᐎᓐᒡ ᓃᐱᐗᐞ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓇᓐ᙮ ᐊᐎᔭ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐸᑮ ᐁᑕ ᑳᐴᓀᑕᒪᐎᓐᒡ, ᐸᑮ ᐁᑕ ᐅᓈᑯᑑᓐ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 48 ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ: ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓇᓐ ᑭᐴᓀᑕᒫᑰ᙮ 49 ᑯᑕᒃ ᑕᔥ ᐃᑭ ᑳᑮᐊᐱᐙᒡ ᑑᐳᐎᓈᑯᕽ ᑮᐊᔨᑎᐗᒃ: ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐗᐊ ᑳᐴᓀᑕᒫᑫᒡ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓇᓐ? ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 50 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ: ᑭᑌᐺᐗᑫᑕᒧᐎᓐ ᑭᐱᒫᒋᐃᑰᓐ᙮ ᒦ ᐃ ᐱᓵᓐ ᐊᓂᔑ ᒫᒑᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮

ᓬᐅᒃ 8

1 ᓈᓈᑫ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐃᔑᓭᓂᒃ, ᒋᓴᔅ ᑮᐸᐹ ᐃᔖ ᐅᑌᓈᑳᕽ, ᐁᔑ ᑲᑲᐯᔑᐎᓐᒡ ᑲᔦ᙮ ᑮᐸᐹ ᐐᑕᒫᑫ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ, ᐃᐃᐌᓂ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓂ, ᐁᑮᐐᒌᐎᑯᒡ ᒥᑖᔑᓃᔑᓐ 12 ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ 2 ᐃᐃ ᑲᔦ ᐋᓂᑕ ᐃᑴᐗᐞ ᐅᑮ ᐱᒥᓂᔕᐅᑰᐞ ᑳᑮᐱ ᒥᓍᒋᐋᒡ ᐋᑯᓯᐎᓂᕽ, ᐋᓂᑕ ᑲᔦ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᑳᑮ ᓵᑭᒋᓂᔕᐊᒪᐙᒡ᙮ ᒦ ᐊᐌ ᐯᔑᒃ ᒣᕒᐃ ᒫᑲᑕᓬᐊᐎᑴ ᑳᐃᔑᓂᑳᓂᓐᒡ ᒦ ᐊᐌ ᓃᔣᓱ 7 ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᑳᑮ ᓵᑭᒋᓂᔕᐊᒪᐎᓐᒡ᙮ 3 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᒍᐋᓇ ᑮᐃᔑᓂᑳᓱ, ᐅᓈᐯᒪᓐ ᑰᓴ ᑮᐃᔑᓂᑳᓱᐗᓐ ᑳᑮᐅᑭᒫᑲᑕᒥᓂᒡ ᐁᕒᐊᑕᓐ ᐅᑕᔮᐎᓂᓂ, ᐊᐊ ᑕᔥ ᑲᔦ ᓱᓵᓇ ᐁᔑᓂᑳᓱᒡ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᐃᑴᐗᒃ ᑳᑮᐋᐸᒋᑑᐙᒡ ᐅᑕᔭᐄᒥᐙᓐ ᐁᐐᒋᐋᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᓂ᙮ 4 ᐐᑫ ᑕᔥ ᑮᐹᑏᓄᐗᒃ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐁᑮᐅᑸᓄᐃᑎᐙᒡ ᐁᑮᐱ ᐊᑕ ᐙᐸᒫᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᐯᐸᑳᓐ ᐆᑌᓈᕽ ᐁᑮᐱ ᐊᔪᒌᓂᒡ᙮ ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐐᑕᒪᐙᒡ ᐅᐅ ᐊᐌᒋᑫᐎᓐ: 5 ᑮᐊᔮ ᓴ ᐃᓂᓂ ᐁᑮ ᑭᑎᑳᑕᕽ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ᙮ ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᐅᓶ ᐌᐱᓇᕽ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ, ᐋᓂᑕ ᒦᑲᓈᕽ ᑮᐃᔑ ᐸᑭᓯᓂᓂᐗᓐ᙮ ᒦᐗᓐ ᑕᔥ ᐃᓂ ᑳᑮ ᑕᑕᑯᑳᑌᑭᓐ, ᐱᓀᔒᔕᒃ ᑲᔦ ᐅᑮ ᑭᑖᓈᐙᓐ᙮ 6 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ, ᐁᔑ ᐊᓯᓃᑳᒃ ᑳᐃᔑ ᑕᐸᓴᑲᒥᑳᒃ ᑮᐃᔑ ᐸᑭᓯᓅᓐ᙮ ᐐᐸ ᑕᔥ ᑮᓂᑖᐎᑭᓅᓐ ᑭᑎᑳᓇᓐ᙮ ᒦᔥ ᑳᐊᓂ ᐃᔑ ᐹᑌᑭᓐ ᑳᐐᓐ ᐋᓃᔥ ᑮᓂᐲᐗᓯᓅᓇᓐ᙮ 7 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᐅᑳᐎᒥᓇᑲᔒᑳᕽ ᑮᐃᔑ ᐸᑭᓯᓅᓐ᙮ ᐅᑳᐎᒥᓇᑲᔒᓐ ᑕᔥ ᐁᐅᐱᑭᑭᓐ ᐅᑮ ᑭᐱᔥᑳᓈᐙᓐ ᐃᓂ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᓂᐴᒪᑲᓂᓂᑭᓐ᙮ 8 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ, ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᐁᔑ ᒥᓄᑲᒥᑳᒃ ᑮᐃᔑ ᐸᑭᓯᓅᓐ᙮ ᐐᑫ ᑕᔥ ᑮᒥᓄᑭᓅᓐ ᐃᓂ ᑭᑎᑳᓇᓐ᙮ ᓂᑯᑣᒃ 100 ᑕᓯᕽ ᑮᐅᑎᓂᑳᑌᐗᓐ ᒥᓂᒃ ᑳᑮ ᑭᑎᑳᑌᑯᐸᓀᓐ ᐃᓂ ᑭᑎᑳᓇᓐ᙮ ᒦᔥ ᑳᐊᓂ ᐃᑭᑐᒡ: ᐊᐌᓀᓐ ᓴ ᐱᑯ ᐌᓅᑕᒫᐎᓂᒡ ᑕᑲ ᑕᐱᓯᑕᒻ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 9 ᒦᑕᔥ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑳᑮ ᑲᑴᒋᒥᑯᒡ ᐋᓃᓐ ᐁᑭᑑᒪᑲᓂᓂᒃ ᐃᐃᐌᓂ ᐊᐌᒋᑫᐎᓐ᙮ 10 ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᒡ: ᑮᓇᐙ ᐅᔕ ᑭᐸᑭᑎᓇᒫᑰᒻ ᒋᑭᑫᑕᒣᒃ ᐃᓂ ᑳᑮ ᑭᑫᒋᑳᑌᓯᓄᑭᓐ ᑫᑰᓇᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ ᑳᑕᔑᑌᑭᓐ᙮ ᐐᓇᐙ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐊᐌᒋᑫᐎᓇᓐ ᓂᑖᐸᒋᑖᐙᓇᓐ ᐁᑲᓅᓇᒀ: ᒥᓴᐙ ᐋᓇ ᐃᓈᐱᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᐙᐱᓰᐗᒃ; ᒥᓴᐙ ᐋᓇ ᓅᑕᒧᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᓂᓯᑐᑕᓰᐗᒃ᙮ 11 ᒦᐅᐌ ᐁᑭᑑᒪᑲᒃ ᐅᐅ ᐊᐌᒋᑲᓐ, ᐃᐃ ᓴ ᑭᑎᑳᓀᔅ, ᒦ ᐃᐌᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᑭᑐᐎᓐ᙮ 12 ᐊᐎᔭ ᑳᓅᑕᕽ ᐁᑎᐹᑐᑌᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓂ, ᐁᓂᓯᑐᑕᓯᒃ ᐃᑕᔥ, ᒦ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᔑᓈᑯᓯᒡ ᐃᓂ ᑳᑮ ᐸᑭᓯᑭᓐ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᐃᐃᒫ ᒦᑲᓈᕽ᙮ ᒪᒋᐊᔭᐋ ᐱᑕᑯᔑᓐ ᐁᐅᑖᐱᓇᕽ ᐃᓂ ᐋᔕ ᑳᑮ ᑭᑎᑳᑌᓂᑭᓐ ᐅᑌᐃᒫᕽ ᐊᐎᔭᓐ ᒋᑌᐺᑕᓯᓂᒃ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᒋᐱᒫᒋᐋᓯᐎᒥᓐᒡ᙮ 13 ᐃᓂ ᑕᔥ ᑳᑮ ᐸᑭᓯᑭᓐ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᑳᔑ ᐊᓯᓃᑳᒃ, ᒦ ᐃ ᐁᔑᓈᑯᓯᒡ ᐊᐊ ᔐᒫᒃ ᑳᐅᑖᐱᓇᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᐊᐲ ᐁᓅᑕᕽ, ᐋᐱᒋ ᐁᒥᓉᑕᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐙᓴ ᒋᑯᑖᐎᑮᕽ᙮ ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᐊᒋᓇ ᐁᑕ ᑌᐺᑕᒻ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᑯᒋᐃᑰᐎᓯᐎᓐ ᐁᐅᑎᓯᑯᒡ, ᒦ ᐃ ᐁᔑ ᐸᑭᒌᒡ᙮ 14 ᐃᓂ ᑕᔥ ᑳᑮ ᐸᑭᓯᑭᓐ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᑳᔑ ᐅᑳᐎᒥᓇᑲᔒᑳᒃ, ᒦ ᐃ ᐁᔑᓈᑯᓯᒡ ᐊᐊ ᑳᓅᑕᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓐ᙮ ᐁᐊᓂ ᐱᒫᑎᓯᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᓵᒻ ᐁᐅᒑᓂᒣᑕᕽ, ᐅᓵᒻ ᑲᔦ ᐁᓵᑭᑑᒡ ᐌᓅᑎᓯᐎᓐ, ᐃᐃᐌᓂ ᑲᔦ ᐊᑮᐎ ᒌᑫᑕᒧᐎᓐ, ᒦ ᐃ ᑳᐐᓐ ᒋᓂ ᑮᔑᑭᒡ᙮ 15 ᐃᓂ ᑕᔥ ᑳᑮ ᐸᑭᓯᑭᓐ ᑭᑎᑳᓀᓴᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᔑ ᒥᓄᑲᒥᑳᒃ ᒦ ᐃ ᐁᔑᓈᑯᓯᒡ ᐊᐎᔭ ᑳᓅᑕᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓐ᙮ ᒦᐗᒃ ᐃᑭ ᐌᐌᓂ ᑳᑭᒋᐌᑕᒧᐙᒡ, ᑳᒥᓄ ᑲᓇᐌᑕᒧᐙᒡ ᑲᔦ ᐅᑌᐃᐙᕽ᙮ ᐁᔕᔒᐯᑕᒧᐙᒡ ᐃᑕᔥ, ᒦ ᐃ ᑳᐅᒋ ᓂᑖᐎᑭᑑᐙᒡ ᔒᐎᒦᒋᒻ᙮ 16 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᒋᓴᔅ ᑳᐊᓂ ᐃᑭᑐᒡ: ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑕᑑᓰᓐ ᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓐ ᐊᓈᒥ ᐊᑭᑯᕽ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᐊᓈᒥ ᓂᐯᐎᓈᑯᕽ᙮ ᐗᑭᒋ ᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓈᑯᕽ ᐅᔕ ᐃᔑ ᐸᑭᑎᓂᑳᑌ ᐃᐃ ᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓐ, ᐃᑭ ᑳᐲᔖᐙᒡ ᒋᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᐁᐙᓴᑯᓀᓂᒃ᙮ 17 ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑳᑳᒋᑳᑌᒃ, ᒦ ᐃᐌ ᐱᒌᓇᒃ ᒋᒧᔐᔮᐸᒋᑳᑌᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑲᔦ ᐋᓇᑮᐊᑾᓇᐃᑳᑌᑭᐸᓐ ᑫᑰᓐ, ᒥᓴᐙ ᑕᓈᑾᓐ ᐙᓭᔮᕽ᙮ 18 ᐊᔮᒀᒥᓯᒃ ᐃᑕᔥ ᐋᓃᓐ ᐁᔑ ᐱᓯᑕᒣᒃ᙮ ᐊᐎᔭ ᓴ ᑫᑰᓂᓂ ᑳ ᐊᔮᒡ, ᑕᒦᓈ ᑫᑰᓐ ᐊᐗᔑᒣ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑫᑰᓂᓂ ᑳ ᐊᔮᓯᒃ, ᒥᓴᐙ ᑯ ᐸᑮ ᑫᑰᓀᓯᓂ ᐁᔮᒡ ᑕᐅᑖᐱᓇᒪᐙ᙮ 19 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᒫᒫᓐ, ᐐᒋᑭᐌᔭᐞ ᑲᔦ ᑮᐱ ᑕᑯᔑᓅᐞ ᐁᐐᐙᐸᒥᑯᒡ, ᑳᐐᓐ ᑮᑲᔥᑭᐅᓰᐗᐞ ᐅᓵᒻ ᐋᓃᔥ ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᐊᐎᔭᐞ᙮ 20 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᑕᑲ ᐱᓇᒫ, ᑭᒫᒫ, ᑮᒋᑭᐌᔭᒃ ᑲᔦ ᐊᑾᒌᕽ ᓃᐸᐎᐗᒃ ᐁᐐᐙᐸᒥᒀ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 21 ᐅᐅ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑮᐃᔑᓇᑴᑕᒻ: ᒦᐗᒃ ᐅᔕ ᐅᑯ ᓂᒫᒫ, ᓃᒋᑭᐌᔭᒃ ᑲᔦ ᑳᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᐁᔑᓅᑕᒧᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᑭᑐᓂᒡ᙮ ᐃᑭ ᐅᔕ ᑳᓇᐃᑕᐙᐙᒡ ᑳᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᑲᔦ ᐁᑭᑐᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᒦ ᐅᔕ ᐊᐌ ᓂᒫᒫ, ᓃᒋᑭᐌᔭᒃ ᑲᔦ᙮ 22 ᐋᐱᑎᕽ ᑕᔥ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᒋᓴᔅ ᑮᐴᓯ ᒌᒫᓐ ᐁᑮᐐᒌᐎᑯᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᐊᐤ, ᑕᑲ ᐃᔖᑖ ᐌᑎ ᐊᑳᒥᕽ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᐋᔕᐗᐊᒧᐙᒡ᙮ 23 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᐱᒫᔑᐙᒡ ᒋᓴᔅ ᑮᓂᐹ ᐲᑑᓇᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑫᑕᑐ ᑮᑭᒋ ᐸᑲᒫᓂᒪᓐ ᐁᑮᑭᒋ ᒪᒫᑳᔥᑳᓂᒃ᙮ ᑮᓵᓰᑲᐅᑯᐗᒃ ᐁᑮᐊᓂ ᒨᔥᑭᓀᐲᒃ ᐃᐃ ᒌᒫᓐ᙮ ᑲᑭᓇ ᑮᓇᓃᓵᓂᓯᐗᒃ᙮ 24 ᑮᐃᔖᐗᒃ ᑕᔥ ᐁᔑ ᓂᐹᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮᐊᒪᒋᐋᐙᒡ ᐁᐃᓈᐙᒡ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ ᐋᔕ ᑫᑳ ᓂᑲ ᓂᓵᐹᐌᒥᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐸᓯᑸ ᐁᑮ ᑲᓅᑕᕽ ᑭᒋ ᓅᑎᓐ, ᓂᐲᓂ ᑲᔦ ᑫᒋ ᒪᒫᑳᔥᑳᓂᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐊᓂ ᐃᔑ ᐊᓍᓅᐌᓂᒃ, ᐐᑫ ᑕᔥ ᑮᐊᓍᑎᓐ᙮ 25 ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐋᑎ ᑕᔥ ᐃᐃ ᑭᑌᐺᑕᒧᐎᓂᐙ? ᐐᑫ ᑕᔥ ᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒨᐞ, ᐁᑮ ᓭᑭᓯᓂᒡ ᐁᑮᐊᔨᑎᓂᒡ: ᑳᓇᑲ ᐊᐌᓀᓐ ᑌᓄᐎᑴᓐ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ᙮ ᐁᑲᓅᑕᕽ ᑭᒋ ᓅᑎᓐ, ᑳᒪᒫᑳᔥᑳᓂᒃ ᑲᔦ, ᒦᔥ ᐁᔑ ᓇᐃᑖᑯᒡ! 26 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐋᔕᐗᐊᒧᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᓵᑲᐃᑲᓐ, ᐁᑮᐃᔑ ᒥᔕᑳᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᑫᕒᐊᓵᐗᑮᕽ ᙮ 27 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐁᐱ ᑲᐹᒡ, ᐅᑮᐱ ᐊᑕ ᓇᑭᔥᑳᑰᓐ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐁᑭᑭᔥᑳᑯᓂᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ ᐁᐅᒌᓂᒡ᙮ ᐋᔕ ᑭᓉᔥ ᐁᑮᐱ ᐅᒋ ᑭᑭᑯᓇᔦᓯᓂᒃ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᑮᐃᔑᑖᓰᐗᓐ᙮ ᒌᐯᑲᒥᑯᕽ ᑮᐃᔑᑖᐗᓐ, ᐁᔑ ᓇᐃᓂᒥᓐᒡ ᑳᓂᐳᓂᒡ ᑮᐃᔑᑖ᙮ 28 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐊᐊ ᐃᓂ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐲᑐᐌᒡ ᑮᐃᔑ ᔖᑯᐌ: ᑮᓐ ᒋᓴᔅ ᐌᑯᓯᓯᒥᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒫᐗᒡ ᑳᐃᔥᐯᑖᑯᓯᒡ᙮ ᐋᓃᓐ ᐙᑑᑕᐎᔭᓐ? ᑭᐸᑯᓭᓂᒥᓐ ᒋᑲᒀᑕᑭᐃᓯᐗᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 29 ᒋᓴᔅ ᐄᑐᒃ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᓐ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ ᒋᓵᑭᒋ ᓇᑲᓈᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ᙮ ᒨᔕᒃ ᐁᑮᐅᑎᑎᓂᑯᓂᒡ, ᒨᔕᒃ ᑲᔦ ᐁᑮ ᑲᓇᐌᒋᑲᓂᐎᓂᒡ᙮ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮᒪᒫᒋᑾᐱᓂᒥᓐᒡ ᓴᑳᐹᓇᓐ ᐁᐋᐸᑕᓂᓂᑭᓐ, ᐁᑮ ᑭᒋᐅᓯᑌᐅᒥᓐᒡ ᑲᔦ ᒥᑎᑯᕽ᙮ ᒨᔕᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᐲᑯᐱᑑᓂ᙮ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ ᐁᑮᐃᔑ ᐐᑯᔥᑳᐃᑯᓂᒡ ᐱᑾᒐᔭᐄᕽ᙮ 30 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᓐ: ᐋᓃᓐ ᐁᔑᓂᑳᓱᔭᓐ? ᒦᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᐅᐹᑏᓄ ᓂᑎᔑᓂᑳᔅ, ᐋᓃᔥ ᓂᐹᑏᓄᒥᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 31 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ ᐸᑯᓭᓂᒥᑰᐞ ᒋᐃᔑᓂᔕᐙᓯᒃ ᑳᔑ ᐐᐹᓂᒃ ᑳᔑ ᒥᔕᑮᔮᓯᓂᓂᒃ᙮ 32 ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᓀᐗᑕᑎᓐ ᑮᐹᑏᓄᐗᒃ ᑰᑰᔕᒃ ᐁᑮᐅᑕᒋᑫᐙᒡ᙮ ᐅᑮ ᐸᑯᓭᓂᒥᑰᐞ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᒋᐸᑭᑎᓈᒡ ᐃᐃ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᐃᐃᒫ ᑰᑰᔑᕽ ᒋᔑ ᐲᑎᑫᔥᑳᓂᒡ᙮ ᒦᔥ ᑳᑮ ᐸᑭᑎᓈᒡ᙮ 33 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑲᓈᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ, ᐁᑮᐊᓂ ᐃᔑ ᐲᑎᑫᔥᑲᐙᓂᒡ ᐃᐃ ᑰᑰᔕᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑰᑰᔕᒃ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᓈᓯᐲᐸᐃᑎᐙᒡ ᐁᔑ ᑮᔥᑳᒪᑎᓈᓂᒃ ᐁᑮ ᐸᑯᐲᐸᐃᑎᐙᒡ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᑮᓂᓵᐹᐌᐗᒃ᙮ 34 ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑫᓇᐌᓂᒫᐙᒡ ᑰᑰᔕᐞ ᐁᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᐅᐅ, ᑮᒫᒌᐸᐃᑎᐗᒃ ᐁᑮᐊᐎ ᐸᐹ ᑎᐹᒋᒧᐙᒡ, ᐆᑌᓈᑲᕽ, ᐃᐃᒫ ᑲᔦ ᐙᑳᔭᐄ ᐊᑮᕽ᙮ 35 ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑕᔥ ᑮᐃᔖᐗᒃ ᐁᑮᐊᑕ ᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᓇᑲᒥᑲᓂᓂᒃ᙮ ᐅᑮᐱ ᓈᓯᑲᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ, ᐅᑮᐙᐸᒫᐙᓐ ᑲᔦ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᑮ ᑭᑭᔥᑲᐙᓂᐸᓐ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᐁᓇᒪᑕᐱᓂᒡ ᐁᔑ ᓯᑌᑳᐸᐎᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᑮᑭᑭᑯᓇᔦᐗᓐ, ᑾᔭᒃ ᐁᑮᐃᓀᑕᒥᓂᒡ᙮ ᒦᔥ ᑲᑭᓇ ᑳᑮ ᓭᑭᓯᐙᒡ᙮ 36 ᒦᑕᔥ ᐃᑭ ᑳᑮᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᐅᐅ ᐁᐃᓇᑲᒥᑲᓂᓂᒃ ᐅᑮ ᑎᐹᒋᒫᐙᓐ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᑮ ᑭᑭᔥᑲᐙᓂᐸᓐ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ ᐋᓃᓐ ᑲᔦ ᑳᐃᔑ ᐱᒫᒋᐃᒥᓐᒡ᙮ 37 ᒦᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐊᔮᓂᒡ ᑫᕒᐊᓵ ᐊᑮᕽ ᑳᑮᐱ ᑲᓅᓂᑯᒡ ᒋᐊᓂ ᒫᒑᒡ, ᐅᓵᒻ ᐋᓃᔥ ᑮᑭᒋ ᓭᑭᓯᐗᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑ ᐴᓯᒡ ᒌᒫᓐ ᐁᑮᐊᓂ ᒫᒑᒡ᙮ 38 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐱ ᐸᑯᓭᓂᒥᑰᓐ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᑳᑮᐅᒋ ᓵᑭᒋᓂᔕᐅᒥᓐᒡ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓃᕽ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᑕᑲ ᐸᑭᑎᓂᔑᓐ ᒋᐐᒌᐎᓈᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᒫᒋᓂᔕᐙᓐ ᐁᑮᐃᓈᒡ: 39 ᒫᒑᓐ ᐊᓂᑮᐌᓐ, ᒋᓂ ᐐᑕᒫᑫᔭᓐ ᐋᓃᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐃᔑᒋᑫᑕᒪᐎᒃ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐊᓂ ᐃᔑ ᒫᒑᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐁᑮ ᐸᐹ ᑎᐹᒋᒧᒡ ᐃᐃᒫ ᒥᓯᐌ ᐆᑌᓈᕽ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᔑᒋᑫᑕᒫᑯᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 40 ᐊᐲ ᑳᐱᑮᐌ ᐋᔕᐗᐊᕽ ᐃᐃ ᓵᑲᐃᑲᓐ, ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᒣᓉᑕᒥᓂᒡ ᐁᒥᔕᑳᒡ, ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᐅᑮ ᐲᐃᑰᐞ᙮ 41 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐱ ᑕᑯᔑᓅᓐ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᓃᑳᓂᔅᑲᒥᓂᒡ ᐃᐃ ᒎᐗᐞ ᐅᑕᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓂ, ᒉᐃᕒᐊᔅ ᐁᔑᓂᑳᓱᓂᒡ᙮ ᐁᔑ ᓯᑌᑳᐸᐎᒡ ᐃᓇᑫ ᐁᑮᐊᐸᑭᓱᓂᒡ ᐁᐸᑯᓭᓂᒥᑯᒡ ᒋᐃᔖᒡ ᐅᑖᐎᓂᓃᕽ᙮ 42 ᑮᒥᒋ ᐯᔑᑯᐗᓐ ᐄᑐᒃ ᐅᑖᓂᓴᓐ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᐁᑮᒥᑖᔑᓃᔓ ᐱᐴᓉᓂᒡ 12, ᐁᐐᐊᓂ ᓂᐳᓂᒡ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐱᒥ ᐊᔮᒡ, ᐐᑫ ᐅᑮ ᓰᒋᔥᑳᑰᐞ ᑳᑮ ᐹᑏᓄᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ᙮ 43 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑴ ᐃᐃᒫ ᒣᑴᔭᐄ ᑮᐊᔮ ᒥᑖᔑᓃᔓ ᐱᐴᓐ 12 ᐁᑮᐐᓴᑫᑕᕽ ᐁᒥᔅᑸᐙᐱᓀᒡ᙮ ᐋᒋᑯ ᑕᔥ ᑮᐐᓴᑳᐱᓀ ᐋᓇᑮᐊᑕᐎᐃᑯᒡ ᒪᔥᑭᑮᐎᓂᓂᐗᐞ, ᐁᑮ ᒑᑭᓈᒡ ᑲᔦ ᐅᔔᓂᔮᒪᓐ ᒥᓂᒃ ᐁᔮᐙᑯᐸᓀᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮ ᑲᔥᑭᐃᑯᓰᓐ ᒋᒥᓄᐊᔮᒡ᙮ 44 ᐗᐊ ᑕᔥ ᐃᑴ ᐅᑖᓈᕽ ᐃᓇᑫ ᐅᑮᐃᔑ ᓈᓯᑲᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮ ᓵᒥᓇᕽ ᐗᓇᑴᔩᒃ ᐅᐗᑭᒋ ᑲᔥᑮᑮᐎᓂᓂ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᑯ ᔐᒫᒃ ᑳᑮᐴᓂ ᒥᔅᑸᐎᒡ᙮ 45 ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑ ᑲᑴᑗᒡ: ᐊᐌᓀᓐ ᑳᓵᒥᓂᒡ? ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ ᐅᑮᐋᓉᑖᑰᐞ᙮ ᐲᑕᕒᐆᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᑭᐙᐸᒫᒃ ᐄᑐᒃ ᐁᐹᑏᓄᐙᒡ ᐊᐎᔭᒃ ᐙᑳᔭᐄ ᑳᓰᒋᔥᑲᐎᒀ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 46 ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᐊᐎᔭ ᐅᔕ ᓂᑮ ᓵᒥᓂᒃ; ᓂᑭᑫᑖᓐ ᓂᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᐁᓵᑲᐊᒨᒪᑲᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 47 ᐗᐊ ᑕᔥ ᐃᑴ ᐅᑮ ᑭᑫᑖᓐ ᐊᐗᔑᒣ ᐁᑳᒋ ᐊᔮᓯᒃ, ᒦᔥ ᑳᑮ ᐲᔖᒡ ᐁᓭᑭᓯᒡ ᐁᑮᐊᐸᑭᓱᒡ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ᙮ ᑮᑎᐹᒋᒧ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᐌᑯᓀᓐ ᑳᐅᒋ ᓵᒥᓈᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᐋᓃᓐ ᑲᔦ ᔐᒫᒃ ᑳᐃᔑ ᒥᓄᐊᔮᒡ᙮ 48 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ: ᓂᑖᓂᔅ, ᑭᑌᐺᑕᒧᐎᓂᕽ ᑭᑑᒋ ᒥᓄᐊᔮ, ᒦ ᐃ ᐱᓵᓐ ᐊᓂᔑ ᒫᒑᓐ᙮ 49 ᒣᒀ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᑕᓉᐌᑑᒡ, ᐊᐎᔭᓐ ᑮᐱᐅᒋ ᑕᑯᔑᓅᓐ ᐁᔑᑖᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᓃᑳᓂᔥᑲᒥᓂᒡ ᐃᐃ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᐁᑮᐃᑭᑐᓂᒡ: ᐋᔕ ᑮᓂᐳ ᑭᑖᓂᔅ᙮ ᑫᑯ ᐊᐗᔑᒣ ᐅᑕᒥᐋᑫᓐ ᐊᐊ ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᑮᐃᑭᑐᐗᓐ᙮ 50 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐁᓅᑕᕽ ᐅᐅ, ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐃᓂ ᒉᐃᕒᐊᓴᓐ: ᑫᑯ ᓭᑭᓯᑫᓐ, ᒥᒋ ᑌᐺᑕᓐ, ᒦᔥ ᒋᒥᓄᐊᔮᒡ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 51 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᑕᑯᔑᓄᐙᒡ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ, ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮ ᐸᑭᑎᓈᓰᓐ ᒋᐐᒋ ᐲᑎᑫᒥᑯᒡ, ᒦ ᐁᑕ ᐲᑕᕒᐆᓐ, ᒞᓇᓐ, ᒌᒥᓴᓐ ᑲᔦ᙮ ᐅᑮ ᐸᑭᑎᓈᓐ ᑲᔦ ᐃᓂ ᐅᑌᑌᒫᓐ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᐅᒫᒫᒫᓐ ᐌᑖᓂᓯᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᓭᓴᓐ᙮ 52 ᑲᑭᓇ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐊᔮᐙᒡ ᐅᑮᒪᐎᒫᐙᓐ ᐁᑮᐅᒋ ᒥᒋᓇᐌᓯᐙᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᓭᓴᓐ᙮ ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ: ᑫᑯ ᒪᐎᑫᒃ, ᑳᐐᓐ ᐅᔕ ᓂᐳᓰ, ᒥᒋ ᓂᐹ ᐄᑐᒃ, ᐁᑮᐃᓈᒡ᙮ 53 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐅᑮ ᐹᐱᓄᑖᑰᐞ ᐋᓃᔥ ᐅᑮ ᑭᑫᓂᒫᓂ ᐁᑮᓂᐳᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᓭᓴᓐ᙮ 54 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᑮ ᓴᑭᓂᑫᓈᒡ ᐃᑴᓭᓴᓐ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐃᑴᓭᔅ, ᐗᓂᔥᑳᓐ, ᐁᑮᐃᓈᒡ᙮ 55 ᔐᒫᒃ ᑕᔥ ᑮᑮᐌ ᐱᒫᑎᓯᐗᓐ ᐁᑮᐗᓂᔥᑳᓂᒡ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐊᓅᓈᐞ ᐃᐃᒫ ᐁᔮᓂᒡ ᒋᐊᔕᒫᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᓭᓴᓐ᙮ 56 ᐅᓃᑭᐃᑯᒫᐞ ᐃᑕᔥ ᑮᑭᒋ ᒫᒪᑳᑌᑕᒨᐞ᙮ ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᐊᐎᔭᓐ ᒋᐐᑕᒪᐙᓯᓂᒃ ᐅᐅ ᑳᑮᐃᔑᓭᓂᒃ᙮

ᓬᐅᒃ 9

1 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐊᑐᒫᐞ ᒥᑖᔑᓃᔑᓐ 12 ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᑮᒦᓈᒡ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ, ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᑲᔦ ᒋᓵᑭᒋᓂᔕᐙᓂᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ, ᒋᑲᔥᑭᑑᓂᒡ ᑲᔦ ᒋᒥᓄᐊᔮᐃᐌᓂᒡ᙮ 2 ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐃᔑ ᒫᒋᓂᔕᐙᒡ ᒋᐸᐹᐐᑕᒫᑫᓂᒡ ᐃᐃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᐐᐅᔑᓯᑑᓂᒡ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓂ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᒋᒥᓍᒋᐋᓂᒡ ᑳᐋᑯᓯᓂᒡ᙮ 3 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ: ᑫᑯ ᑫᑰᓐ ᒫᒌᑑᑫᒃ ᐊᐲ ᐊᓂ ᒫᒑᔦᒃ, ᓴᑲᐅᓈᑎᒃ, ᐸᔥᑴᐗᔥ, ᑫᒦᒋᔦᒃ, ᔔᓂᔮ, ᑫᑰᓐ ᑲᔦ ᑫᒣᔥᑯᒋᔥᑲᒣᒃ᙮ 4 ᐱᑯ ᐋᑎ ᑫᔑ ᐊᑐᒥᑰᔦᒃ ᒋᐲᑎᑫᔦᒃ, ᒦ ᐃᒫ ᐃᔑ ᑲᐯᔑᒃ, ᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᑫᓂᐅᒋ ᒫᒑᔦᒃ᙮ 5 ᐋᓃᑎ ᑕᔥ ᐃᑯ ᑫᔑ ᐲᑎᑫ ᐊᑐᒥᑰᓯᐌᒃ, ᐊᐲ ᑕᔥ ᐊᓂ ᓇᑲᑕᒣᒃ ᐃᐃ ᐆᑌᓇ, ᒦᔥ ᐃᔑ ᐹᐸᐎᓯᑌᔑᒨᓄᒃ ᒋᐅᒋ ᑭᑫᑕᒧᐙᒡ ᐁᐗᓂᑑᑕᒧᐙᒡ᙮ 6 ᒦᑕᔥ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑳᐃᔑ ᒫᒑᓂᒡ ᐁᑮᐃᔖᓂᒡ ᒥᓯᐌ ᐁᔑ ᐊᔨᔑᑖᓂᐗᓂᓂᒃ ᐁᐐᑕᒫᑫᓂᒡ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᒥᓍᒋᐋᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ ᐱᑯ ᐋᑎ ᐁᔮᓂᒡ᙮ 7 ᐊᐲ ᐁᕒᐊᑦ ᑳᑭᒋ ᐅᑭᒫᐎᒡ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᐁᓅᑕᕽ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑳᐊᔨᔑᓭᓂᒃ ᑮᐅᒋ ᐗᐙᓀᑕᒻ ᐃᐃᐌ ᐋᓂᑕ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᑮᐃᑭᑐᓂᒡ᙮ ᐁᑮᐃᑭᑐᓈᓂᐗᓂᓂᒃ ᐄᓴᓐ ᒞᓇᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂᐗᓐ ᐁᑮ ᐱᑮᐌ ᐱᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 8 ᑯᑕᒃ ᑕᔥ ᐁᑮᐃᑭᑐᓂᒡ: ᐃᓬᐋᐃᒐ ᑮᓈᑯᓯ, ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᐁᑮᐃᑭᑐᓂᒡ ᒦ ᓴ ᐊᐌ ᐯᔑᒃ ᐁᑮᑮᐌ ᐱᒫᑎᓯᒡ ᒣᐎᔕ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 9 ᒦᑕᔥ ᐁᕒᐊᑦ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᒞᓐ ᐐᓐ ᓂᑮ ᑮᔥᑭᑴᑕᐙ, ᐊᐌᓀᓐ ᑕᔥ ᐊᐊ ᑎᓄ ᐃᓂᓂ ᑳᓈᓅᑕᒫᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᒨᔕᒃ ᑳᑮᑲᑴ ᐙᐸᒫᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 10 ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᒃ ᑕᔥ ᐁᑮ ᐱᑮᐌᐙᒡ, ᐅᑮᐐᑕᒪᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑳᑮᐊᔨᔑᒋᑫᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒌ ᐐᒌᐙᒡ ᐅᑎᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ ᐐᓀᑕᐙ ᑯ ᐁᑮᐃᔖᐙᒡ ᐆᑌᓈᕽ ᐯᓭᑕ ᐁᔑᓂᑳᑌᓂᒃ᙮ 11 ᐅᑮ ᑭᑫᓂᒥᑰᐞ ᑕᔥ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐌᑎ ᐁᑮᐃᔖᒡ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐃᓈᒡ ᐁᒥᓉᑕᕽ ᐁᐲᔖᓂᒡ, ᐁᑮ ᑕᔑᑕᒪᐙᒡ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓂ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮᒥᓍᒋᐋᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᑮ ᑲᑴᒋᒥᑯᒡ ᒋᒥᓄᐊᔮᓂᒡ᙮ 12 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐅᓈᑯᔑᓂᓂᒃ, ᐅᑮᐱ ᓈᓯᑳᑰᐞ ᐃᐃ ᑳᒥᑖᔑᓃᔑᓂᒡ 12 ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᑲᓅᔥ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᒋᒫᒑᐙᒡ ᒋᐃᔖᐙᒡ ᐁᔑ ᐆᑌᓈᓯᐗᓂᓂᒃ, ᑳᔑ ᐊᔮᓂᐗᓂᓂᒃ ᑲᔦ, ᒋᐊᐎ ᓇᓈᑕ ᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᒦᒋᒻ, ᐋᓃᑎ ᑲᔦ ᑫᔑ ᓂᐹᐙᒡ᙮ ᐱᑾᒐᔭᐄ ᐄᑐᒃ ᑭᑕᔮᒥᓐ, ᐁᑮᐃᑯᒡ᙮ 13 ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ: ᑮᓇᐙ ᒦᓂᑾᒃ ᑫᑰᓂᓂ ᑫᒦᒋᐙᒡ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᓈᓇᓐ ᐁᑕ ᐸᑴᔑᑲᓂᑳᓀᓴᒃ ᓂᑕᔮᐙᓈᓂᒃ, ᓃᔑᓐ ᑮᑯᔭᒃ᙮ ᑭᓇᑕᐌᓂᒥᔑᓈᒻ ᐃᓇ ᒋᐊᐎ ᐊᑖᐌᔮᕽ ᒦᒋᒻ ᒋᑌᐱᓭᒃ ᑲᑭᓇ ᐅᑯ ᒋᐐᓯᓂᐙᒡ? 14 ᓂᑯᒋᑯ ᓈᓇᓐ ᒥᑖᔂᒃ 5,000 ᑮᑕᔑᐗᐞ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐃᐃᒫ᙮ ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᓀᓈᓂᒥᑕᓇ 50 ᐃᔑ ᐊᔫᑾᐱᐃᑾᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 15 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᑑᑕᒥᓂᒡ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᑮᐅᓇᐱᐗᐞ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐊᔮᓂᒡ᙮ 16 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐅᑖᐱᓈᒡ ᐃᓂ ᓈᓇᓐ ᐸᑴᔑᑲᓂᑳᓀᓴᐞ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᓃᔑᓐ ᑮᑰᔭᐞ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐁᑮᐃᓈᐱᒡ ᐁᑮᓇᓈᑯᒫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᐅᒋ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᑴᐱᓈᒡ, ᐁᑮᒦᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᒋᒫᒫᑕᐆᓈᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐊᔮᓂᒡ᙮ 17 ᑲᑭᓇ ᓴ ᑮᑌᐐᓯᓂᐗᒃ᙮ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑕᔥ ᐅᑮᒫᐗᑑᓈᓈᐙ ᐃᐃ ᒦᒋᒻ ᑳᑮᐃᔥᑯᓭᓂᒃ ᒥᑖᔑᓃᔑᓐ 12 ᒪᔥᑯᓰᐎ ᒦᒋᒥᐗᔕᓐ, ᐁᑮᒨᔥᑭᓀᑭᓐ᙮ 18 ᐋᐱᑎᕽ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐐᓐ ᐁᑕ ᐁᐊᓇᒥᐋᒡ, ᐁᐐᒌᐎᑯᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑᑲᑴᒋᒫᒡ: ᐊᐌᓀᓇᓐ ᐁᑭᑐᐙᒡ ᐊᐎᔭᒃ ᐁᑎᓄᐎᐗᒃ? 19 ᒦᔥ ᐅᐅ ᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᐋᓂᑕ ᑭᑎᑰᒃ, ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ᙮ ᑯᑕᒃ ᑭᑎᑰᒃ ᐃᓬᐋᐃᒐ ᙮ ᑯᑕᒃ ᑭᑎᑰᒃ ᒉᕒᐃᒫᔭ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᐯᔑᒃ ᑮᑮᐌ ᐱᒫᑎᓯᐎᑐᒃ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᑯᐸᓀᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑭᑎᑰ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 20 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐊᐌᓀᓐ ᑕᔥ ᑮᓇᐙ ᐁᑭᑐᔦᒃ ᐁᑎᓄᐎᔮᓐ? ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑮᓐ ᐃᓴ ᐊᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮ ᑮᔖᒋ ᐅᓀᓂᒥᑯᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᒡ᙮ 21 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᐅᑮᐋᔨᒋᑲᓅᓈᐞ ᒋᐐᑕᒪᐙᓯᓂᒃ ᐅᐅᐌᓂ ᐊᐎᔭᓐ᙮ 22 ᒦᑕᔥ ᑲᔦ ᑳᐃᓈᒡ: ᐅᒋᑕ ᐱᑯ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑕᑭᒋᑲᒀᑕᑭᑑᐗᓐ, ᐅᑲ ᐋᓇᐌᓂᒥᑰᐞ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓂᓯᓂᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᐙᐞ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ᙮ ᒦᔥ ᒋᓂᓯᒥᓐᒡ᙮ ᓂᓱᑮᔑᒃ ᑕᔥ ᐃᔑᓭᓂᒃ ᑕᑮᐌ ᐱᒫᑎᓰᐋᐗᓐ᙮ 23 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑲᑭᓇ ᑳᐃᓈᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᐐᐱᒥᓂᔕᐅᒡ, ᑕᑲ ᑕᐋᓇᐌᓂᑎᓱ, ᐅᑲ ᐅᑖᐱᓈᓐ ᐅᑖᔑᑌᔮᑎᑯᒪᓐ ᑫᐱᒥᐎᓈᒡ ᐁᑕᓱᑮᔑᒃ ᒋᐱᒥᓂᔕᐅᒡ᙮ 24 ᐊᐊ ᑕᔥ ᑫᒪᓈ ᐗᓂᑑᒡ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᐋᒋᑯ ᑳᐐᓐ ᑕᑌᐱᓇᒫᓱᓰ ᑌᐺ ᑫᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑫᐸᑭᑎᓇᕽ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᓃᓐ ᐅᒋ, ᑕᑌᐱᓇᒫᓱ ᑌᐺ ᑫᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ 25 ᐌᑯᓀᓐ ᑫᑲᔥᑭᑕᒫᓱᐸᓐ ᐊᐎᔭ ᑮᔥᐱᓐ ᐋᓇᑌᐱᓇᒫᓱᒡ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᓂᔑᐗᓈᒋᐃᑎᓱᒡ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐅᒋ ᑲᒀᑕᑭᑑᒡ? 26 ᐊᐌᓀᓐ ᓴ ᐱᑯ ᑫᐅᒋ ᐊᑲᒋᒡ ᓃᓐ ᐅᒋ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᓂᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓇᓐ, ᒦᓴᐌ ᑫᐊᑲᒌᑖᑯᒡ ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᓂᒡ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓯᓂ ᐊᐲ ᐱᑕᑯᔑᓂᓂᒡ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐅᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓂᓃᕽ ᐌᔫᓯᒥᒥᓐᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑫᑌᑖᑯᓯᓂᒡ ᐁᒐᓬᐊᐞ᙮ 27 ᑌᐺ ᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ᙮ ᐋᓂᑕ ᓴ ᐅᐅᒫ ᑳᓃᐸᐎᐙᒡ ᑳᐐᓐ ᑕᓂᐳᓰᐗᒃ ᐹᓂᒫ ᑮᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑑᑭᒫᐎᓂᓂ᙮ 28 ᓂᔣᓱᑮᔑᒃ 8 ᑕᔥ ᐁᐃᔑᓭᓂᒃ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᒫᒌᓈᓐ ᐲᑕᕒᐆᓐ, ᒌᒥᓴᓐ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᒞᓇᓐ ᙮ ᑮᐃᔖᐗᒃ ᐁᔑ ᐃᔥᐸᑎᓈᓂᒃ ᐁᑮᐊᐎ ᐊᓇᒥᐋᐙᒡ᙮ 29 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᐊᓇᒥᐋᒡ ᐸᑳᓐ ᑮᐊᓂ ᐃᔑᓈᑯᓯ ᐅᐐᒀᕽ, ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓇᓐ ᐐᑫ ᑮᐙᐱᔥᑭᐙᓭᓈᑾᓂᓂᐗᓐ᙮ 30 ᒦᑕᔥ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑳᑮᐙᐸᒫᐙᒡ ᓃᔑᓐ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐁᑲᑲᓅᓂᑯᓂᒡ᙮ ᒨᓯᓲᓐ ᐃᓂ ᑲᔦ ᐃᓬᐋᐃᒐᐗᓐ ᙮ 31 ᐐᑫ ᑮᑭᒋ ᐙᓭᓈᑯᓯᐗᐞ, ᐁᑮ ᑕᔑᑕᒥᓂᒡ ᐋᓃᓐ ᑫᔑ ᓂᓯᒥᓐᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐋᔕ ᑫᑳ ᑳᐐᐃᔑᓭᓂᒃ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᙮ 32 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᑮᐐᒌᐎᑯᒡ ᑮᑭᐸᑭᑾᔑᐗᒃ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᑯᔥᑯᓯᐙᒡ ᐅᑮᐙᐸᒫᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᔑᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᓂᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᓃᔑᓐ ᑳᑮᐐᒋ ᑲᐸᐎᑖᑯᓂᒡ᙮ 33 ᐋᔕ ᑕᔥ ᑫᑳ ᐁᐐᐊᓂ ᓇᑲᓂᑯᓂᒡ, ᐲᑕᕒ ᐅᐅ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᒋᓴᓲᓐ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐋᐱᒋ ᓴ ᒦ ᐃ ᑾᔭᒃ ᐅᐅᒫ ᑳᐊᔮᔭᕽ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᔑᒥᓴᐌᑕᒪᓐ, ᓂᓯᓐ ᐊᑲᐙᑌᐃᑲᓇᓐ ᓂᑲ ᐸᑕᑭᑑᒥᓐ, ᑮᓐ ᐯᔑᒃ ᒋᐊᔮᔭᓐ, ᒨᓯᔅ ᑲᔦ ᐯᔑᒃ, ᐃᓬᐋᐃᒐ ᑲᔦ ᐯᔑᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ (ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᐅᑮ ᑭᑫᑕᓰᓐ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᑭᑐᒡ᙮) 34 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᑲᑭᑐᒡ, ᐗᑸᓂ ᐅᑮᐊᑲᐙᑌᔥᑳᑯᓈᐙ᙮ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᓭᑭᓯᐗᒃ ᐁᑮᐋᑲᐎᔥᑳᑯᐙᒡ ᐗᑸᓂ᙮ 35 ᒦᑕᔥ ᑳᑮᓅᑕᐙᐙᒡ ᐊᐎᔭᓐ ᐗᑸᕽ ᐁᐅᒋ ᑮᑭᑐᓂᒡ: ᒦ ᐅᔕ ᐗᐊ ᓂᑯᓯᔅ, ᑳᑮᐅᓈᐸᒪᒃ; ᐱᓯᑕᐎᒃ᙮ 36 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᓐ ᑳᐃᔥᒀ ᑮᑭᑐᓂᒡ, ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑕ ᐃᒫ ᑮᐊᔮᐗᓐ᙮ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑳᐐᓐ ᑮᓅᑖᑎᓰᐗᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮᐐᑕᒪᐙᓯᐙᐙᓐ ᐅᐅ ᑳᑮᐃᓈᐱᔑᓄᐙᒡ᙮ 37 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᔑᓭᓂᒃ ᐁᐊᓂᐙᐸᓂᓂᒃ ᐊᐲ ᒋᓴᔅ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᓂᓯᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐃᔥᐸᑎᓈᕽ ᐁᐱᐅᒋ ᓃᓴᒋᐌᐙᒡ᙮ ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᑳᑮᓇᑭᔥᑳᑯᐙᒡ᙮ 38 ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐃᐃᒫ ᒣᑴᔭᐄ ᐁᔑ ᐹᑏᓄᓈᓂᐗᓂᓂᒃ ᑮᐅᒋ ᑭᔒᐌ ᑮᑭᑐᐗᓐ ᐁᑮᐃᑭᑐᓂᒡ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᑭᐸᑯᓭᓂᒥᓐ ᒋᑲᓇᐙᐸᒪᒡ ᓂᑯᓯᔅ, ᒦᐁᑕᐊᐌ ᓂᓃᒑᓂᔅ᙮ 39 ᑫᑕᑐ ᐅᓂᑖ ᐅᑎᑎᓂᑰᓐ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ, ᒦᔥ ᐁᔑᔖᑯᐌᒡ᙮ ᐅᒋᐱᓂᑯ ᑲᔦ ᐲᓂᔥ ᐁᐲᑌᐗᓂᓂᒃ ᐅᑑᓐ᙮ ᐅᐐᓴᑫᑕᒥᐃᑰᓐ ᑲᔦ, ᑳᐐᓐ ᓇᓈᔥ ᒋᐴᓂᐃᑯᒡ᙮ 40 ᓂᑖᓇᑮᐸᑯᓭᓂᒫᒃ ᑭᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᒋᓵᑭᒋᓂᔕᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᔥᑭᐋᓯᐙᐙᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 41 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐁᑕᑕᐌ ᑳᐐᓐ ᑭᑌᐺᑕᓰᒻ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑾᔭᒃ ᑭᑎᔑᐊᔮᓰᒻ! ᑳᓇᑲ ᓈ ᒥᓂᒃ ᑫᐐᒌᐎᓇᑰᑭᐸᓐ? ᑳᓇᑲ ᓈ ᒦᓇ ᑭᑖᔕᔒᐯᓂᒥᓂᓂᒻ? ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ: ᐲᑕᒪᐎᔑᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᐊ ᑸᐎᓭᔅ᙮ 42 ᒦᑕᔥ ᑳᑮ ᐲᔖᓂᒡ ᐃᓂ ᑸᐎᓭᓴᓐ᙮ ᒦᔥ ᑳᑮᐅᑎᑎᓂᑯᓂᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ ᒥᑕᑲᒥᒃ ᐁᑮᐃᔑ ᑲᐎᐌᐱᓂᑯᓂᒡ, ᑕᑯ ᑲᔦ ᐁᑮᐅᒋᐱᓂᑯᓂᒡ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᓐ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᔐᒫᒃ ᑳᐃᔑ ᓵᑲᐊᒥᓂᒡ᙮ ᔐᒫᒃ ᑕᔥ ᑮᒥᓄᐊᔮᐗᓐ ᐃᓂ ᑸᐎᓭᓴᓐ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᔑᒦᓈᓂᒡ ᐃᓂ ᐅᑌᑌᓂ᙮ 43 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐊᔮᐙᒡ ᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒨᒃ ᐋᓃᓐ ᐁᐲᒋ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᒣᒀ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᐞ ᐁᒫᒪᑳᑌᑕᒥᓂᒡ ᐅᐅ ᑲᑭᓇ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᒡ, ᒦᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ 44 ᐌᐌᓂ ᐱᓯᑕᐎᔑᒃ ᐅᐅ ᑳᐐᐃᓂᓇᑰᒃ, ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐅᔕ ᑕᔑ ᐸᑭᑎᓂᑳᓱᐗᓐ ᐃᓂᓃᑳᕽ᙮ 45 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᐅᑮᓂᓯᑐᑕᓰᓈᐙ ᐅᐅ ᐃᑭᑐᐎᓐ, ᑳᐐᓐ ᐋᓃᔥ ᐅᐅ ᑮᐃᔑ ᒦᓂᑰᐎᓯᓰᐗᒃ ᒋᓂᓯᑐᑕᒧᐙᒡ ᐅᐅᐌᓂ᙮ ᑮᔖᑴᓂᒧᐗᒃ ᑲᔦ ᒋᑲᑴᒋᒫᐙᒡ ᐅᐅᐌᓂ᙮ 46 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᓇᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᒫᒌ ᑭᒋᑲᑲᓅᓂᑎᐗᒃ ᐊᐌᓀᓐ ᐊᐊ ᒪᔮ ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ᙮ 47 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑭᑫᑖᓐ ᐋᓃᓐ ᐁᓀᑕᒥᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐅᑖᐱᓈᒡ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ ᐁᑮᓃᐸᐎᐋᒡ ᒋᐐᒋᑳᐸᐎᑖᑯᒡ᙮ 48 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᓈᒡ: ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᑫᐐᒋᐋᒡ ᐯᔑᒃ ᐅᐅ ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ, ᓃᓐ ᐅᒋ ᐁᐅᒋ ᐃᔑᒋᑫᒡ, ᒦ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᓃᓐ ᐁᐃᔑᐐᒋᐃᒡ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᐃᓴ ᐙᒋᐃᑴᓐ, ᑳᐐᓐ ᓃᓀᑕ ᓂᐐᒋᐃᑯᓰ, ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᐃᓴ ᐅᐐᒋᐋᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᒦᐗᓐ ᐃᓂ ᑳᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᒥᒡ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᓴᑯ ᒫᐗᒡ ᐸᑮ ᐁᓀᑖᑯᓯᑴᓐ ᑳᑕᔑᔦᒃ, ᒦ ᓴ ᐊᐌ ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 49 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᓅᓂᑯᒡ ᐃᓂ ᒞᓇᓐ : ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᓂᑮᐙᐸᒫᓈᓐ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᐁᓵᑭᒋᓂᔕᐊᒪᐙᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᐁᐊᐱᒧᒡ ᑭᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓐ᙮ ᐃᑕᐙ ᑕᔥ ᓂᑮᐅᒋᐋᓈᓐ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑭᐸᐹᐐᒌᐎᑯᓰᓈᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 50 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑫᑯ ᐅᒋᐋᑫᒃ᙮ ᐊᐎᔭ ᑳᓇᑳᔥᑲᐎᓱᓄᐎᓇᑭᒡ ᐅᔕ ᑭᐐᒋᐃᑯᓈᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 51 ᐋᔕ ᑕᔥ ᑫᑳ ᐁᐅᒋᒋᓭᓂᒃ ᒋᓴᔅ ᒋ ᐃᔑᐎᓂᓐᒡ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ, ᑮᐃᓀᑕᒻ ᐁᐐᐃᔖᒡ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᙮ 52 ᐅᑮᓃᑳᓂᓂᔕᐙᐞ ᑕᔥ ᑫᓂᓃᑳᓈᒋᒧᓂᒡ ᑳᐐᐊᓂ ᐃᔖᒡ ᒋᐃᔖᓂᒡ ᓴᒣᕒᐃᔭ ᐊᑮᕽ ᒋᑾᔮᒋᑕᒫᑯᒡ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ᙮ 53 ᐃᐃ ᑕᔥ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐁᔮᓂᒡ ᑳᐐᓐ ᐅᑮᒥᓍᐸᒥᑯᓰᐞ, ᐋᓃᔥ ᑮᒥᒋ ᐱᒥᐊᔮ ᐃᐃᒫ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ᙮ 54 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᒌᒥᔅ ᐊᐊ ᑲᔦ ᒞᓐ ᐁᐙᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᐅᐅ ᒦ ᐃ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑭᓇᑕᐌᓂᒥᔑᓈᒻ ᐃᓇ ᒋᑲᓅᑕᒫᕽ ᐃᔥᑯᑌ ᒋᐱᐅᒋ ᓈᔒᔥᒪᑲᒃ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑫᓂᔑᐗᓈᒋᐃᑯᐙᒡ? 55 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᑴᑭᑖ ᐁᑮᑭᔒ ᑲᓅᓈᒡ, ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑳᐐᓐ ᑭᑭᑫᓂᒫᓯᐙᐙ ᐁᔑᐊᔮᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ ᐌᒋ ᑎᐯᑖᑯᓯᔦᒃ, ᐋᓃᔥ ᓃᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑮᐲᔖᐗᓐ ᒋᐱ ᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ, ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᒋᓂᔑᐗᓈᒋᐃᐌᓂᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 56 ᒦᑕᔥ ᐸᑳᓐ ᐁᔮᐎᓂᒃ ᑳᑮᐃᔖᐙᒡ᙮ 57 ᐁᐊᓂᐱᒥᐊᔮᐙᒡ ᐃᑕᔥ ᒦᑲᓈᕽ, ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᑭᑲ ᐐᒌᐎᓐ ᐋᑎ ᐱᑯ ᑫᐃᔖᔭᓐ᙮ 58 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑᓇᑴᑕᐙᒡ: ᐃᑭ ᐙᑯᔕᒃ ᐅᐙᔑᐗᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᐱᓀᔒᔕᒃ ᐅᐗᓯᔀᓂᐗᒃ᙮ ᓃᓐ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑳᐐᓐ ᓂᑕᔮᓰᓐ ᐋᑎ ᑫᔑ ᐱᒥᔑᓈᓐ ᒋᐊᓉᔑᓈᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 59 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐱᒥᓂᔕᐅᔑᓐ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑖᑯᒡ: ᐸᑭᑎᓂᔑᓐ ᐱᓇᒫ ᒋᑮᐌᔮᓐ ᒋᐊᑕᐎ ᓇᐃᓇᒃ ᓂᑌᑌ᙮ 60 ᒦᔥ ᐅᐅ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᒡ: ᑕᑲ ᐐᓇᐙ ᐱᑯ ᐅᑲᑕᔒᑳᓈᐙ ᒋᓇᐃᓈᐙᒡ ᐅᑎᓇᐌᒫᑲᓂᐙᐞ ᑳᐐᓂᐳᓂᒡ, ᑮᓐ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᒫᒑᓐ ᒋᐸᐹᐐᑕᒫᑫᐗᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑑᑭᒫᐎᐎᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 61 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑭᑲ ᐱᒥᓂᔕᐅᓐ᙮ ᐱᓇᒫ ᑕᔥ ᓂᑕᒻ ᐸᑭᑎᓂᔑᓐ ᒋᑮᐌᔮᓐ ᒋᐊᐎ ᐴᔔᐊᒀ ᓂᑖᐎᓂᕽ ᐁᔮᐙᒡ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 62 ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᐱᑯ ᐊᐎᔭ ᑳᒫᒌ ᐅᒻᐺᑲᒥᑭᐱᒋᑫᒡ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᔑ ᐋᐸᓈᐱᒡ ᑳᐐᓐ ᑕᑌᐊᐲᑌᑖᑯᓯᓰ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓃᕽ ᒋᔑ ᐋᐸᑎᓯᒡ᙮

ᓬᐅᒃ 10

1 ᐊᐲ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑳᐃᔥᒀ ᑲᑲᓅᓈᒡ, ᒦᔥ ᑳᑮᐅᓇᑭᒫᒡ ᓃᔣᓯᒥᑕᓇᔑᓃᔑᓐ 72 ᐃᓂᓂᐗᐞ ᒋᓀᓃᔑᓂᒡ ᒋᑮ ᓃᑳᓂ ᐊᔨᔖᓂᒡ ᒥᓯᐌ ᐆᑌᓈᑳᕽ, ᐊᔮᐎᓂᕽ ᑲᔦ ᐐᓐ ᐃᑯ ᐙᐊᓂ ᐃᔖᒡ᙮ 2 ᐅᐅ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐹᑏᓇᑦ ᑫᒪᓂᔑᑳᑌᑭᐸᓐ, ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᐊᑳᓰᓄᐗᒃ ᐅᑕᓄᑮᒃ᙮ ᑲᑴᒋᒥᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑎᐯᑕᕽ ᒪᓂᔑᑫᐎᓐ ᒋᐃᔑᓂᔕᐙᒡ ᐅᑕᓄᑮᐞ ᒋᒫᒨᔕᑭᓂᑫᓂᒡ ᐅᑭᑎᑫᐎᓂᕽ᙮ 3 ᒦᑕᔥ ᐃᔑ ᒫᒑᒃ᙮ ᒦ ᐃ ᐁᔑᓈᑯᓯᔦᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᒫᓇᒑᓂᔕᒃ ᑳᐃᔖᐙᒡ ᒣᑴ ᒪᐄᑲᓂᑳᕽ᙮ 4 ᑫᑯ ᒫᒌᑑᑫᒃ ᑭᔔᓂᔮᐗᔑᐙᓐ, ᑭᐲᓇᐃᑲᓂᐗᔑᐙᓐ ᑲᔦ, ᑳᑭᑭᔥᑲᒣᒃ ᐁᑕ ᑭᒪᑭᓯᓂᐙᓐ ᑭᑲᒫᒌᑑᒻ᙮ ᑫᑯ ᑭᐱᒌᑫᒃ ᒋᐅᑕᒬᐌᑑᔦᒃ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᓇᑭᔥᑲᐌᒃ᙮ 5 ᐋᑎ ᑕᔥ ᐃᑯ ᑫᔑ ᐲᑎᑫᔦᒃ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ, ᒦ ᐅᐌ ᓂᑕᒻ ᑫᐃᑭᑐᔦᒃ: ᑭᑲᔕᐌᑖᑯᓯᒻ ᐅᐅᒫ ᐙᑲᐃᑲᓃᕽ ᐁᔮᔦᒃ᙮ 6 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᒥᓄᐐᒌᐎᓀᒀ ᐃᐃᒫ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ, ᐃᐃᒫ ᐃᔑᓇᑲᑕᒧᒃ ᐃᐃᐌ ᑳᑮᐃᑭᑐᔦᒃ ᑮᐱᐲᑎᑫᔦᒃ: ᐱᓵᓐ ᐱᒫᑎᓯᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐃᓈᑎᓯᓯᒀ ᐃᐃᒫ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ, ᑮᐌ ᐅᑖᐱᓇᒧᒃ ᐃᐃᐌ ᑳᑮᐃᑭᑐᔦᑭᐸᓐ᙮ 7 ᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐃᔑ ᐲᑎᑲᓂᑰᔦᒃ ᑫᔑ ᐊᔮᔦᒃ, ᐱᓵᓐ ᐃᑯ ᐃᓇᒋᑫᒃ, ᐃᔑᒥᓂᑴᒃ ᑲᔦ ᐋᓃᓐ ᐃᑯ ᐁᓇᔕᒥᑰᔦᒃ, ᐊᓃᔥ ᒋᑎᐸᐊᒪᐎᑎᐸᓐ ᐊᐎᔭ ᑳᐊᓄᑮᒡ᙮ ᑫᑯ ᐐᓐ ᐹᐲᑎᑫᑫᒃ ᐯᐸᑳᓐ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᑳᕽ᙮ 8 ᐋᑎ ᐱᑯ ᐆᑌᓈᑳᕽ ᐁᔑ ᐲᑎᑫᔥᑳᔦᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐃᑭ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐃᓀᓂᒥᓀᒀ ᐱᓵᓐ ᒋᐲᔖᔦᒃ, ᐱᓵᓐ ᐃᑯ ᒦᒋᒃ ᑫᑰᓐ ᑫᐊᔕᒥᑰᔦᒃ᙮ 9 ᒥᓍᒋᐃᑾᒃ ᑳᐋᑯᓯᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᐅᐅ ᒋᔑ ᐐᑕᒪᐌᒀ: ᐋᔕ ᑭᐯᔕᐙᐸᑕᒧᐙᒻ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᑎᐯᓂᒥᓀᒃ᙮ 10 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐊᓂ ᐲᑎᑫᔥᑳᔦᒃ ᐆᑌᓈᕽ, ᐊᐎᔭᒃ ᑕᔥ ᐃᓀᑕᓯᒀ ᐃᐃᒫ ᒋᐲᔖᔦᒃ, ᒦᑲᓈᕽ ᐃᔖᒃ ᐅᐅ ᒋᐃᑭᑐᔦᒃ: 11 ᐃᐃ ᓴ ᑳᐹᔥᑭᓀᓭᒃ ᑭᑑᑌᓈᒥᐙᕽ ᑳᐊᑯᑫᒃ ᓂᓯᑎᓈᕽ ᓂᑑᒋ ᐹᐹᐎᓯᑌᔑᒨᓄᒥᓐ ᒋᐅᒋ ᑭᑭᓇᐙᒋᓈᑯᑑᔮᕽ ᐁᓈᑎᓯᔦᒃ᙮ ᑫᑯ ᑕᔥ ᐗᓃᑫᑫᒃ ᐋᔕ ᐁᐯᔣᐸᑕᒧᐌᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᑎᐯᓂᒥᓀᒃ᙮ 12 ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᐊᐲ ᑎᐹᑯᓂᑫᐎᑮᔑᑲᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓇᐗᒡ ᐅᑲᑰᐹᓯᓈᓐ ᐃᐃ ᔂᑕᒻ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐃᐃ ᐆᑌᓈᓂ᙮ 13 ᑮᓇᐙ ᑾᕒᐋᓯᓐ ᑳᐊᔮᔦᒃ ᑭᑲ ᐅᒑᓂᒥᓯᒻ᙮ ᑫᑮᓇᐙ ᑭᑲ ᐅᒑᓂᒥᓯᒻ ᐯᓭᑕ ᑳ ᐊᔮᔦᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓂ ᑳᐙᐸᑕᒣᒃ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᑮᓈᑯᒋᑳᑌᑯᐸᓀᓇᓐ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ ᑕᔭᕒᐃᕽ, ᓵᐃᑕᓂᕽ ᑲᔦ, ᐋᔕ ᒣᐎᔕ ᐅᑖᑮ ᐱᓯᑳᓈᐙᓐ ᑳᐊᓴᐱᐌᑲᓂᓂᑭᓐ ᑲᔦ ᒣᐎᔕ ᐅᑖᑮ ᐲᐎᐌᐱᓈᓈᐙ ᐲᑸᓂ ᐅᑎᒀᓂᐙᕽ ᒋᓈᑯᑑᐙᒡ ᑳᑮ ᑴᑳᑎᓯᐙᒡ᙮ 14 ᒫᒥᑲᐎᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᐅ: ᐊᐲ ᑎᐹᑯᓂᑫᐎ ᑮᔑᑲᒃ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓇᐗᒡ ᐅᑲ ᑰᐹᓯᓇᐙᐞ ᐃᐃ ᑕᔭᕒᐃᕽ, ᓵᐃᑕᓂᕽ ᑲᔦ ᑳᐃᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐊᐲᒡ ᑮᓇᐙ᙮ 15 ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᑲᐸᕒᓂᔭᒥᕽ ᑳᐊᔮᔦᒃ; ᑭᑮᐃᓀᑖᒻ ᐃᓇ ᐁᐐᐃᔥᐯᓂᑎᓱᔦᒃ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐃᓇᑫ ᒫᐗᒡ ᒋᑭᒋ ᐃᓀᑖᑾᒃ ᑭᑑᑌᓈᒥᐙ? ᐌᑎ ᐅᓂᐴᒃ ᑳᔑ ᐊᔮᐙᒡ ᑭᑲᐃᔑ ᐌᐱᓂᑰᒻ᙮ 16 ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᑫᐱᓯᑕᐎᓀᒃ, ᓃᓐ ᑳᐱᓯᑕᐎᒡ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᑳᐋᓇᐌᓂᒥᓀᒃ, ᓃᓐ ᐅᔕ ᑳᐋᓇᐌᓂᒥᒡ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᑳᐋᓇᐌᓂᒥᒡ ᐅᑖᓇᐌᓂᒫᓐ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᑳᐲᒋᓂᔕᐅᒥᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 17 ᐃᑭ ᑕᔥ ᓃᔣᓯᒥᑕᓇᔑᓃᔑᓐ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑳᐱᑮᐌᐙᒡ ᐐᑫ ᑮᐱ ᒌᑫᑕᒨᒃ ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᒪᒋᐊᒑᑾᒃ ᓴ ᑮᐸᑕᐲᐗᒃ ᒋᓵᑲᐊᒧᐙᒡ ᐊᐲ ᑮᑲᓅᓇᑭᑣ ᑭᐐᓱᐎᓂᕽ ᐅᒋ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 18 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ: ᓂᑮᐙᐸᒫ ᓭᑕᓐ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐁᐅᒋ ᐸᑭᔑᕽ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᓈᔕᑮᔮᑌᓭᒃ ᐁᑮᐃᔑᓈᑯᓯᒡ᙮ 19 ᐱᓯᑕᐎᔑᒃ, ᑭᑮᒦᓂᓂᓂᒻ ᐅᔕ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᒋᑕᑯᑳᓀᒀ ᑳᑯᑖᓀᑖᑯᓯᐙᒡ ᑭᓀᐱᑰᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᐅᓱᐎᐙᕽ ᑳᐅᒋ ᒌᓱᐌᐙᒡ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᒋᔖᑰᒋᑑᔦᒃ ᒥᓯᐌ ᐁᔑ ᒪᔥᑲᐎᓰᒡ ᐊᐊ ᓭᑕᓐ ᑳᓇᑳᓂᐌᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑭᑲ ᐐᓴᑳᐱᓇᓂᑯᓰᒻ᙮ 20 ᑫᑯ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐅᒋ ᒌᑫᑕᑫᒃ ᐁᐱᓯᑕᐎᓀᒀ ᒪᒋᐊᒑᑾᒃ, ᓇᐗᒡ ᐅᒋ ᒥᓉᑕᒧᒃ ᑭᐐᓱᐎᓂᐙᓐ ᐁᐅᔑᐲᐃᑳᑌᑭᓐ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ᙮ 21 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐯᔑᑾᓐ ᑎᐸᐃᑲᓐ ᒋᓴᔅ ᐅᑮ ᒌᑫᑕᒧᔥᑳᑰᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᓂᑌᑌ, ᒦᑴᒡ ᑭᑎᓂᓐ, ᑳᑎᐯᑕᒪᓐ ᑮᔑᒃ, ᐊᑭ ᑲᔦ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑭᑮ ᑭᑫᑕᒨᓈᓰᒃ ᐅᓄ ᑫᑰᓇᓐ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᑲᑮᑖᐌᑕᒧᐙᒡ ᑳᑭᑫᑖᓱᐙᒡ ᑲᔦ, ᐃᑭ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐋᐱᒋ ᑳᑭᑫᑕᓯᒀ ᑫᑰᓐ ᑭᑮᐙᐸᑕᐋᒃ᙮ ᓂᑌᑌ, ᒦ ᐅᐌ ᐁᔑ ᒥᓍᐸᑕᒪᓐ᙮ 22 ᒦᑕᔥ ᑳᐊᓂ ᐃᑭᑐᒡ: ᓂᑌᑌ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓂᓂ ᓂᑮᒦᓂᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑭᑫᓂᒫᓰᓐ ᐃᓂ ᐅᑯᓯᓯᒫᓐ, ᒦ ᐁᑕ ᐊᐊ ᑳᐅᔫᓯᒥᓐᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐊᐎᔭ ᐅᑭᑫᓂᒫᓰᓐ ᐃᓂ ᑳᐅᔫᓯᒥᒥᓐᒡ, ᒦ ᐁᑕ ᐊᐊ ᐅᑯᓯᓯᒫ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᐁᑕ ᑲᔦ ᑳᐃᓀᑕᕽ ᐅᑯᓯᓯᒫ ᒋᑭᑫᑕᒨᓈᒡ᙮ 23 ᒋᓴᔅ ᐅᑮ ᑴᑭᑳᐸᐎᑕᐙᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᐃᓈᒡ: ᐁᑕᑕᐌ ᑮᓇᐙ ᑭᔕᐌᑖᑯᓯᒻ ᐁᐙᐸᑕᒣᒃ ᐅᐅ ᑳᐙᐸᑕᒣᒃ᙮ 24 ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᐱᐹᑏᓄᐗᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑫᓅᑕᒪᐙᐙᒡ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑭᒋᐅᑭᒫᒃ ᐁᑮᐃᔑ ᒥᓴᐌᑕᒧᐙᒡ ᒋᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᓅᑯᒻ ᑮᓇᐙ ᑳᐙᐸᑕᒣᒃ, ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐙᐸᑕᓰᓈᐙ᙮ ᑲᔦ ᑕᔥ ᒋᓅᑕᒧᐙᒡ ᑫᑰᓇᓐ ᑮᓇᐙ ᑳᓅᑕᒣᒃ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᓅᑕᓰᓈᐙ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 25 ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᐅᑮᑲᑴ ᐗᓂᑮᔗᐃᑰᓐ ᐁᑮᐃᔑ ᑲᑴᒋᒥᑯᒡ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᐋᓃᓐ ᑫᐃᔑᒋᑫᔮᓐ ᒋᐊᔮᔮᓐ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 26 ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ: ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᐃᐃ ᑫᑌ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ? ᐋᓃᓐ ᐁᔑᓂᓯᑐᑕᒪᓐ? 27 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᑭᑖ ᓵᑭᐋ ᑌᐯᒋᑫᒡ ᑭᑭᔐᒪᓂᑑᒻ ᐃᐃᒫ ᒥᓯᐌ ᑭᑌᐃᕽ, ᐃᐃᒫ ᑲᔦ ᒥᓯᐌ ᑭᑕᒑᑯᕽ, ᐃᐃᒫ ᑲᔦ ᒥᓯᐌ ᑭᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓂᕽ, ᐃᐃᒫ ᑲᔦ ᒥᓯᐌ ᑭᓈᑲᑕᐌᑕᒧᐎᓂᕽ᙮ ᒋᓵᑭᐋᒡ ᑲᔦ ᑮᒋᐱᒫᑎᔅ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᔑ ᓵᑭᐃᑎᓱᔭᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 28 ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ: ᑾᔭᒃ ᑭᑎᔑᓇᑴᑕᒻ᙮ ᒦ ᐅᐌ ᐃᔑᒋᑫᓐ, ᒦᔥ ᒋᐊᔮᔭᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 29 ᐃᓂ ᑕᔥ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᑮᐐᑲᑴ ᑫᒋᓇᐅᐙᓐ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᑴᒋᒥᑯᒡ: ᐊᐌᓀᓐ ᑕᔥ ᐊᐊ ᓃᒋᐱᒫᑎᔅ? 30 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ: ᐯᔑᒀ ᐃᓂᓂ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᑮᐅᒋ ᒫᒑ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᒉᕒᐊᑰ ᐆᑌᓈᕽ᙮ ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᐱᒥ ᐊᔮᒡ ᐅᑮᒨᒋᔥᑲᐞ ᐅᑮᐅᑎᑎᓂᑰᐞ ᐁᑮᒪᑲᒥᑯᒡ, ᑳᑮ ᑭᑭᔥᑲᕽ ᑲᔦ ᐁᑮᒪᑲᒥᓐᒡ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮ ᐸᐸᑭᑌᐅᑯᒡ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑲᓂᑯᒡ, ᐁᑮᐋᐱᑑᓂᐳᒡ᙮ 31 ᓇᐃᑖᒃ ᑕᔥ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᑫᐐᓐ ᑮᐱᐱᒪᐊᑑ ᐃᐃ ᒦᑲᓈᓂ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᐁᐱᒥᔑᓂᓂᒡ ᐃᓂ ᑳᑮᒦᑳᒋᑲᓂᐎᓂᒡ, ᒦ ᐃ ᓇᐹᒡ ᐃᓇᑫ ᑳᐃᔑ ᐌᒫᔥᑲᐙᒡ᙮ 32 ᒦᑕᔥ ᑫᐐᓐ ᐊᐊ ᐊᓇᒥᐁᐗᓄᑮᐋᑲᓐ ᓬᐄᐸᔨᕽ ᐌᑕᑳᓀᓯᒡ ᐅᑮᐱ ᐅᑎᑖᓐ ᐃᐃᒫ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᐁᐱᒥᔑᓂᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ, ᒦ ᐃ ᑫᐐᓐ ᓇᐹᒡ ᐃᓇᑫ ᑳᐃᔑ ᐌᒫᔥᑲᐙᒡ᙮ 33 ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᓴᒣᕒᐃᔭ ᐌᒌᒡ ᐁᐱᒥ ᐊᔮᒡ ᐃᐃᒫ ᒦᑲᓈᕽ ᐅᑮᐱ ᐅᑎᑖᓐ ᐁᔑ ᐱᒥᔑᓂᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ᙮ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑰᐹᓯᓇᐙᓐ᙮ 34 ᒦᔥ ᑳᑮᓈᓯᑲᐙᒡ ᐁᐱᒥᔑᓂᓂᒡ᙮ ᐅᑮ ᓰᑭᓈᓐ ᔔᒥᓈᐴᓂ, ᐱᒥᑌᓂ ᑲᔦ ᐁᑮᐋᐸᒋᑑᒡ ᐁᑮ ᐴᓯᓈᒡ ᑳᐃᔑ ᓇᒣᔮᐱᓇᓂᒥᓐᒡ᙮ ᒦᔥ ᑲᔦ ᑳᐃᔑ ᓰᑑᐱᓈᒡ, ᐁᑮᐊᓂ ᐗᑭᒋᔑᒫᒡ ᐃᐃᒫ ᒥᑕᑎᒨᓯᕽ᙮ ᐅᑮᐃᔑᐎᓈᓐ ᑲᔦ ᑲᐯᔒᐎᑲᒥᑯᕽ, ᐁᑮᐊᐎ ᓈᓈᑲᒋᐋᒡ᙮ 35 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐙᐸᓂᓂᒃ ᐁᐐᐊᓂ ᒫᒑᒡ, ᐅᑮ ᑭᑎᓈᐞ ᓃᔑᓐ 2 ᐙᐹᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᐞ ᐁᑮᒦᓈᒡ ᑳᑲᓇᐌᑕᒥᓂᒡ ᑲᐯᔒᐎᑲᒥᒃ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑾᔭᒃ ᑲᓇᐌᓂᒻ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐱᑮᐌᔮᓐ ᐱᑭᐱᒌᔮᓐ ᐅᐅᒫ, ᑭᑲ ᑎᐸᐊᒪᐎᓐ ᐋᓃᓐ ᒥᓂᒃ ᑫᒣᑎᓂᑫᐃᒃ ᐁᑲᓇᐌᓂᒪᒡ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᒦ ᐃ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒋᒧᒡ᙮ 36 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑᑲᑴᒋᒫᒡ: ᐋᓃᓐ ᑮᓐ ᐁᓀᑕᒪᓐ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᓂᓯᓐ 3 ᑳᑮᐱᒥ ᐊᔮᐙᒡ, ᐊᐌᓀᓐ ᐊᐊ ᑳᑮ ᑑᑕᕽ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᐐᒋᐱᒫᑎᓰᒫᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᑮ ᒦᑳᓂᑯᓂᒡ ᐅᑮᒨᒋᔥᑲᐞ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 37 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᐊᐊᐌ ᓴ ᑳᑮ ᑰᐹᓯᓇᐙᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ: ᒦ ᐃ ᐊᓂᔑ ᒫᒑᓐ, ᐯᔑᑾᓐ ᐅᐅ ᒋᐃᔑᒋᑫᔭᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 38 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑲᔦ ᒣᒀ ᐁᐱᒥ ᐊᔮᐙᒡ ᐅᑮᐱ ᐅᑎᑖᓈᐙ ᐆᑌᓇᐌᔅ᙮ ᒦ ᐃᒫ ᑳᑮ ᐲᑎᑲᓂᑯᒡ ᐃᑴᐗᓐ ᒫᕒᑕ ᐁᔑᓂᑳᓱᓂᒡ᙮ 39 ᒫᕒᑕ ᑮᐊᔮᐗᓐ ᐐᒋᑴᓐ ᒣᕒᐃ ᐁᔑᓂᑳᓱᓂᒡ᙮ ᒦᐗᓐ ᐃᓂ ᑳᑮᐊᐱᓂᒡ ᐁᔑᓯᑌᐱᓂᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᐁᐱᓯᑖᐙᓂᒡ ᐋᓃᓐ ᐁᔑ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ᙮ 40 ᒫᕒᑕ ᑮᐅᒋ ᐅᒑᓂᒣᑕᒻ ᐐᓐ ᐁᑕ ᒋᐊᓄᑮᒡ ᐁᐸᒦᑖᑫᒡ᙮ ᐯᔓ ᑮᐲᔖ ᐁᑮᐱ ᐃᑭᑐᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑫᑰᓐ ᑭᑎᓀᑕᓰ ᐁᐐᒋᐃᓯᒃ ᓂᒋᑴ ᐅᐅᐌ ᐊᓄᑮᐎᓐ ᑳᑑᑕᒫᓐ᙮ ᐐᑕᒪᐤ ᒋᐱ ᐐᒋᐃᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 41 ᒦᔥ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᒡ: ᒫᕒᑕ, ᒫᕒᑕ, ᐁᑕᑕᐌ ᓃᐱᐗᐞ ᑫᑰᓐ ᑭᒥᑯᔥᑳᒋᐃᑯᓐ, ᐁᐗᓇᔥᑴᐃᑯᔭᓐ ᑲᔦ᙮ 42 ᐯᔑᒃ ᐁᑕ ᔖᑰᒡ ᑫᑰᓐ ᓃᑳᓀᑖᑾᓐ᙮ ᒣᕒᐃ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᓐ ᐁᐐᐃᔑᒋᑫᒡ ᑳᒥᓄᓈᑾᓂᓂᒃ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑕᒪᑲᒫᓰ ᐃᐃᐌᓂ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮

ᓬᐅᒃ 11

1 ᐋᐱᑎᕽ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑮᐊᓇᒥᐋ ᐯᔑᒃ ᐊᔮᐎᓂᕽ᙮ ᐊᐲ ᑳᐃᔥᒀ ᐊᓇᒥᐋᒡ ᐯᔑᒃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᓐ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑭᑭᓄᐊᒪᐎᔑᓈᒻ ᐋᓃᓐ ᑫᔑ ᐊᓇᒥᐋᔮᕽ ᑖᐱᔥᑰ ᒞᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ 2 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᐊᐲ ᐊᓇᒥᐋᔦᒃ, ᒦ ᐅᐌ ᑫᐃᑭᑐᔦᒃ: ᑳᐅᔫᓯᒥᑰᔭᓐ, ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᒃ ᐅᑲᑭᒋ ᐃᓀᑖᓈᐙ ᑭᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓐ, ᐱᐅᔑᓯᑑᓐ ᑭᑎᐯᒋᑫᐎᓐ᙮ 3 ᒦᔑᔑᓈᒻ ᐁᑕᓱ ᑮᔑᒃ ᑫᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᔮᕽ᙮ 4 ᐴᓀᑕᒪᐎᔑᓈᒻ ᑲᔦ ᓂᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᓈᓇᓐ, ᐋᓃᔥ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᓂᐴᓀᑕᒪᐙᓈᓂᒃ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᐗᓂᑑᑕᐎᔭᒥᑣ᙮ ᑫᑯ ᐃᔑᐎᔑᔑᓈᑳᕽ ᑲᑴᒋᐃᑰᐎᓂᕽ᙮ 5 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᑮᔥᐱᓐ ᐅᐅᒫ ᑳᑕᔑᔦᒃ ᐯᔑᒃ ᐊᔮᐙᑴᓐ ᑳᓵᑭ ᐐᒌᐙᒡ, ᐊᑕ ᐙᐸᒫᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ ᐋᐱᑖ ᑎᐱᑲᓂᓂᒃ ᐅᐅ ᐃᓈᒡ: ᑳᓵᑭ ᐐᒌᐎᓈᓐ, ᑕᑲ ᐊᐎᐃᔑᓐ ᓂᓯᓐ 3 ᐸᑴᔑᑲᓇᒃ? 6 ᓂᓵᑭ ᐐᒌᐙᑲᓐ ᐅᔕ ᑮᑕᑯᔑᓐ ᐁᐱᒥ ᐊᔮᒡ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑫᑰᓐ ᓂᑕᔮᓰᓐ ᑫᐊᔕᒪᒃ, ᐁᐃᓇᒡ᙮ 7 ᐅᐅ ᑕᔥ ᑮᒋᐱᒫᑎᔅ ᐲᑎᒃ ᒪᑗᐅᒋ ᑲᓅᓂᒃ: ᑫᑯ ᒥᑯᔥᑳᒋᐃᔑᑫᓐ᙮ ᐃᔥᒀᑌᒻ ᐋᔕ ᓂᑮ ᑭᐸᐋᓐ᙮ ᐋᔕ ᑲᔦ ᓂᑮ ᑲᐎᔑᒧᒥᓐ ᓂᑕᐱᓅᒌᔑᒪᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᓂᑲ ᐗᓂᔥᑳᓰ ᒋᒦᓂᓈᓐ ᑫᑰᓐ, ᐁᐃᓂᒃ᙮ 8 ᒦᑕᔥ ᐁᔑ ᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ, ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᑕᐃᓀᑕᓰ ᒋᐗᓂᔥᑳᒡ ᒋᒦᓂᒃ ᑫᑰᓂᓂ ᒥᓴᐙ ᐃᑯ ᐁᓵᑭ ᐐᒌᐎᒃ᙮ ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᑕᐗᓂᔥᑳ ᒋᒦᓂᒃ ᐋᓃᓐ ᐁᔑ ᓅᑌᓭᐗᒡ ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑭᐸᑭᒌᐙᓰᓐ ᐁᑲᑴᒋᒪᒡ᙮ 9 ᒦᑕᔥ ᐁᓂᓇᑰᒃ: ᑲᑴᑗᔦᒃ ᐃᓴ, ᑭᑲ ᒦᓂᑰᒻ᙮ ᓇᓈᑐᓂᑫᔦᒃ, ᑭᑲ ᒥᑭᑫᒻ ᐃᑕᔥ᙮ ᒪᑗᐋᑾᐃᑫᔦᒃ, ᑭᑲ ᐹᑭᑌᓇᒫᑰᒻ ᐃᑕᔥ᙮ 10 ᐊᐌᓀᓐ ᐊᐊ ᑳᑲᑴᑗᒡ, ᒦ ᐊᐌ ᑫᒦᓂᓐᒡ᙮ ᐊᐊ ᑳᓇᓈᑐᓂᑫᒡ ᐅᒥᑳᓐ᙮ ᑲᔦ ᐊᐌ ᑳᐹᐹᐗᐃᑫᒡ ᑕᐹᑭᑌᓇᒪᐙ᙮ 11 ᑮᓇᐙ ᑳᐅᑌᑌᒫᐎᔦᒃ ᑮᔥᐱᓐ ᑭᑯᓯᔅ ᑲᑴᒋᒥᒃ ᑮᑰᔭᓐ, ᒣᔅᑾᒡ ᐃᓇ ᑭᑖ ᒦᓈ ᑭᓀᐱᑰᓐ? 12 ᑯᒫ ᑲᔦ ᑭᑯᓯᔅ ᑲᑴᒋᒥᒃ ᐙᐗᓐ, ᒣᔥᑾᒡ ᐃᓇ ᑭᑖᒦᓈ ᑳᒌᓱᐌᓂᒡ ᒪᓂᒎᔕᓐ? 13 ᓇᔥᑫ ᑮᓇᐙ ᐋᓇ ᐃᔑᒪᒋ ᐃᓂᓃᐎᔦᒃ, ᐁᓂᐌᒃ ᑭᑭᑫᑖᒻ ᑳᐅᓂᔑᔑᓂᓂᑭᓐ ᑫᐃᔑ ᒦᓀᒀ ᑭᓃᒑᓂᓯᐙᒃ᙮ ᑫᒋᓈᒡ ᐊᐗᔑᒣ ᑭᑌᑌᐙ ᑭᒋᑮᔥᑯᕽ ᑳᐊᔮᒡ ᑕᒦᑭᐌ ᐅᑕᒑᑾᓐ, ᒋᒦᓈᒡ ᐊᐌᓀᓇᓐ ᐃᑯ ᑫᑲᑴᒋᒥᑯᒡ, ᑮᐃᑭᑐ ᒋᓴᔅ᙮ 14 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ ᓵᑭᒋᓂᔕᐙᓐ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ ᑲᓂᑖᐌᓯᓂᒃ᙮ ᐊᐲ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ ᑳᓵᑲᐊᒥᓂᒡ, ᒦᔥ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᑮ ᑲᔥᑭᑑᓂᒡ ᒋᑲᑭᑐᓂᒡ᙮ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑕᔥ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ ᑮᑭᒋ ᒫᒪᑳᑌᑕᒨᐞ᙮ 15 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ: ᑭᒋᐅᑭᒫ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ ᐱᐁᓬᓯᐳᓬᐆᓐ ᐅᔕ ᐅᒦᓂᑰᓐ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᒋᓵᑭᒋ ᐌᐱᓈᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ, ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ᙮ 16 ᑯᑕᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᐃᑰᐞ ᐁᑮ ᑲᑳᓱᒥᑯᒡ ᒋᓴᔅ ᒋᒫᒪᑳᒋᒋᑫᒡ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᒋᐱ ᐅᒌᓂᒃ᙮ ᒋᓈᑯᑑᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᑮᐅᓈᐸᒥᑯᒡ᙮ 17 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑭᑫᓂᒫᐞ ᐋᓃᓐ ᐁᓀᑕᒥᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᓴ ᑎᐯᒋᑫᐎᓂᕽ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᐐᐯᐸᑳᓂᑑᐙᒡ ᒋᒦᑳᑎᐙᒡ, ᐋᐱᒋ ᐐᐸ ᑕᓂᔑᐗᓈᑕᓐ ᐃᐃ ᑎᐯᒋᑫᐎᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑲᔦ ᑖᐎᓐ ᐯᐸᑳᓂᐃᑎᓲᒪᑲᒃ ᐋᐱᒋ ᐐᐸ ᑕᐸᑭᓯᓐ᙮ 18 ᑮᔥᐱᓐ ᓭᑕᓐ ᑳᑕᔑ ᐅᑭᒫᐎᒡ ᒫᒦᑳᑎᓈᓂᐗᓂᓂᒃ, ᐋᐱᒋ ᐐᐸ ᑕᐸᑭᓯᓂᓂ᙮ ᑭᑎᔑᒻ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐁᒦᔑᒡ ᐱᐁᓬᓯᐳᓬ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᑳᐅᒋ ᓵᑭᒋ ᐌᐱᓂᒪᒃ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ᙮ 19 ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᐄᓴᓐ ᐐᒋᐃᒡ ᐱᐁᓬᓯᐳᓬ ᑮᓵᑭᒋ ᐌᐱᓂᒪᒃ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ, ᐋᑎ ᑕᔥ ᐃᑭ ᑳᐱᒥᓂᔕᐅᓀᒀ ᐌᑎᓇᒧᐙᒡ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᒋᓵᑭᒋ ᐌᐱᓈᐙᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ? ᐃᑭ ᓴ ᑳᐱᒥᓂᔕᐅᓀᒀ ᐅᓈᑯᑑᓈᐙ ᑮᓇᐙ ᐋᓂᔖ ᐁᐃᔑᔦᒃ᙮ 20 ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᐋᐸᒋᑖᐗᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᐁᓵᑭᒋᓂᔕᐗᒀ ᐃᑭ ᒪᒋᐊᒑᑾᒃ, ᒦᑕᔥ ᐄᓴᓐ ᑫᒋᓈᒡ ᐁᐅᑎᓯᑯᐌᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ᙮ 21 ᐊᐲ ᑳᒪᔥᑲᐎᓰᒡ ᐃᓂᓂ, ᐌᐌᓂ ᐱᑯ ᐁᑭᑮᒡ ᐅᒦᑳᓲᐎ ᐋᐸᒋᒋᑲᓇᓐ ᐁᑲᓇᐌᑕᕽ ᐅᐙᑳᐃᑲᓐ, ᑳᑎᐯᑕᕽ ᐱᓵᓐ ᐊᔮᓂᐗᓐ᙮ 22 ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐊᐎᔭ ᐅᑖ ᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᐲᑎᑫᒡ ᒋᑮ ᒪᑲᒫᒡ ᐅᑕᔭᐄᒥᓂ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ ᐃᓂ ᑳᒪᔥᑲᐎᓰᓂᒡ ᐃᓂᓂᐗᓐ᙮ ᐱᓇᒫ ᐁᑕ ᑕᑯᐱᓈᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᒦ ᐃ ᐹᓂᒫ ᒋᑲᔥᑭᑑᐸᓐ ᒋᑮ ᒪᑲᒫᒡ ᐅᑕᔭᐄᒥᓂ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ᙮ 23 ᐊᐌᓀᓐ ᓴ ᐱᑯ ᑳᐐᒌᐎᓯᒃ ᒦ ᐊᐌ ᑳᓇᑲᔥᑲᐎᒡ, ᐊᐌᓀᓐ ᑲᔦ ᑳᐐᒋᐃᓯᒃ ᑮᒫᐗᑑᓂᑫᔮᓐ, ᒦ ᐊᐌ ᐄᓴᓐ ᑳᐅᓶ ᐌᐱᓂᑫᒡ᙮ 24 ᐊᐲ ᒪᒋᐊᒑᒃ ᑮᐅᒋ ᓵᑭᒋ ᐌᐱᓂᑲᓂᐎᒡ ᐃᓂᓃᕽ, ᒦ ᐃ ᒥᓯᐌ ᐁᔑ ᐸᐹᒥ ᐊᔮᒡ ᐱᑾᑕᑲᒥᒃ ᑳᐃᔑ ᐹᑌᓂᒃ ᐁᑲᑴ ᒥᑲᕽ ᐋᑎ ᑫᔑ ᐊᓉᐱᒡ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑫᑰᓂᓂ ᐅᒥᑲᓰᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᑭᑐᒡ: ᓂᑲ ᑮᐌ ᓂᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᐋᑎ ᑳᑮᐅᒋ ᓵᑲᐊᒫᓐ᙮ 25 ᒦᑕᔥ ᐁᔑ ᑮᐌᒡ ᐁᒥᑲᕽ ᐅᐙᑳᐃᑲᓐ ᐐᑫ ᐁᑮ ᐯᑭᒋᑳᑌᓂᒃ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᓴᑲᑭᒋᑳᑌᓂᒃ᙮ 26 ᒦᑕᔥ ᐁᔑᑮᐌ ᑕᑯᔑᕽ ᐁᑕᑯ ᐲᓈᒡ ᓃᔣᓱ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᓇᐗᒡ ᐁᒪᒑᑎᓯᓂᒡ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᔑ ᐲᑎᑫᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐁᐃᔑᑖᐙᒡ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᓇᐗᒡ ᑭᒋ ᐃᔑᐊᔮ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᔮᐸᓐ ᓂᑕᒻ᙮ 27 ᒣᒀ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᐅ ᐁᐃᑭᑐᒡ, ᐯᔑᒃ ᐃᑴᐗᓐ ᐅᑮᐅᒋ ᑲᓅᓂᑰᓐ ᐃᐃᒫ ᒣᑴᔭᐄ ᐁᔑ ᐹᑏᓄᓈᓂᐗᓂᓂᒃ ᐁᐃᑯᒡ: ᑳᓇᑲ ᐁᐲᒋ ᔕᐌᑖᑯᓯᑴᓐ ᐊᐊ ᐃᑴ ᑳᑮᓂᑖᐎᑭᐃᒃ, ᑳᑮᓅᓂᐃᒃ ᑲᔦ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 28 ᒦᔥ ᐅᐅ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᒡ: ᓇᐗᒡ ᐄᑐᒃ ᐃᑭ ᔕᐌᑖᑯᓯᐗᒃ ᑳᓅᑕᒧᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᑭᑐᓂᒡ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᑳᓇᐃᑕᒧᐙᒡ᙮ 29 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᐞ ᐋᒌᑫ ᐁᐊᓂ ᐹᑏᓄᓂᒡ, ᒋᓴᔅ ᑮᐊᓂ ᐃᑭᑐ: ᐋᐱᒋ ᒪᒋ ᐃᓇᑫ, ᐊᓅᒋᑯ ᑲᔦ ᐃᔑᐱᒫᑎᓯᐗᒃ ᓅᑯᒻ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᒡ, ᒦ ᐁᑕ ᑯ ᐁᔑᒋᑫᐙᒡ ᐁᓇᓈᑕ ᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ᙮ ᐃᐃᐌᓂ ᑕᔥ ᐁᑕ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓐ ᑫᐙᐸᑕᒧᐙᒡ, ᑖᐱᔥᑰ ᒎᓇ ᑳᑮᐃᔑ ᒫᒪᑳᒋᓭᒡ᙮ 30 ᑖᐱᔥᑰ ᒎᓇ ᑳᑮᐃᓍᓂᓐᒡ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓂᕽ ᑫᐅᒋ ᐙᐱᓂᒡ ᑳᑮᐊᔮᓂᒡ ᓂᓂᐸ ᑭᒋ ᐆᑌᓇ, ᒦᔥ ᑫᐐᓐ ᐯᔑᑾᓐ ᐃᓂ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑫᐅᒋ ᐙᐸᒋᑳᓱᓂᒡ ᐅᐅ ᓅᑯᒻ ᑳᐱᒫᑎᓯᔭᕽ᙮ 31 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑎᐹᑯᓂᑫᐎ ᑮᔑᑲᒃ ᑭᒋᐅᑭᒫᑴ ᔖᐗᓄᕽ ᑳᑮᐅᒌᒡ ᑕᐸᓯᑸ ᒋᐊᓈᒥᒥᓀᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᐐᓐ ᐙᓴ ᑮᐱ ᐃᔖ ᐅᑕᑮᒥᕽ ᐁᑮᐱ ᐅᒌᒡ ᐁᐐᓅᑕᕽ ᔂᓬᐊᒪᓇᓐ ᐁᔑ ᑲᑮᑖᐎ ᑭᑭᓄᐃᑫᓂᒡ᙮ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᐃᑕᔥ ᓇᐗᒡ ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ ᐊᐎᔭ ᐊᔮ ᐅᐅᒫ ᓅᑯᒻ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐊᐊ ᔂᓬᐊᒪᓐ᙮ 32 ᐊᐲ ᑎᐹᑯᓂᑫᐎ ᑮᔑᑲᒃ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᓂᓂᐸ ᐆᑌᓈᕽ ᑳᐅᒌᐙᒡ ᑎᐹᑯᓂᑎᐎᓂᕽ ᑕᐃᔖᐗᒃ ᒋᐊᓈᒥᒥᓀᒀ ᓅᑯᒻ ᑳᐱᒫᑎᓯᔦᒃ᙮ ᑮᑴᑳᑎᓯᐗᒃ ᐄᑐᒃ ᐐᓇᐙ ᐊᐲ ᐁᓅᑕᐙᐙᒡ ᒎᓇᐗᓐ ᐁᑲᑮᑴᓂᒡ᙮ ᑌᐺ ᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ, ᑭᑕᔮᐙᐙ ᐊᐎᔭ ᓇᐗᒡ ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐊᐊ ᒎᓇ, ᑮᐃᑭᑐ ᒋᓴᔅ᙮ 33 ᐊᐎᔭ ᑮᓴᑲᐊᕽ ᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓐ ᑳᐐᓐ ᐅᑎᔑ ᐊᑑᓰᓐ ᐃᐃᒫ ᐊᓈᒥᒪᑲᒃ᙮ ᐃᐃᒫ ᓴ ᐅᑎᔑ ᐊᑑᓐ ᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓈᑎᑯᕽ ᒋᐙᐱᓂᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᐱ ᐲᑎᑫᓂᒡ ᐁᐙᓭᔮᓂᒃ᙮ 34 ᑭᔥᑮᔑᑰᓐ ᓴ ᑖᐱᔥᑰ ᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓐ ᐃᔑᓈᑾᓅᓐ ᐁᐙᓭᓇᒫᑯᔭᓐ ᑭᐐᔭᐎᕽ᙮ ᐊᐲ ᑭᔥᑮᔑᑰᓐ ᒥᓄᐊᔮᒪᑲᑭᓐ ᒥᓯᐌ ᑭᐐᔭᐎᕽ ᒨᔥᑭᓀᒪᑲᓐ ᐙᓭᔮ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᑾᔭᒃ ᐊᓄᑮᒪᑲᓯᓄᑭᓐ ᑭᔥᑮᔑᑰᓐ, ᒥᓯᐌ ᐄᓴᓐ ᑭᐐᔭᐎᕽ ᒨᔥᑭᓀᒪᑲᓐ ᐗᓃᑎᐱᑲᓐ᙮ 35 ᐊᔮᒀᒥᓯᓐ ᑕᔥ ᐃᐃᐌ ᑳᐙᓭᔮᒃ ᑳᑭᑭᔥᑳᑯᔭᓐ ᒋᑎᓄᐗᓯᓄᒃ ᑳᑲᔥᑮ ᑎᐱᑲᒃ᙮ 36 ᑮᔥᐱᓐ ᒥᓯᐌ ᑭᐐᔭᐎᕽ ᒨᔥᑭᓀᒪᑲᒃ ᐙᓭᔮ, ᐊᐙᒡ ᐃᑯ ᐸᑮ ᐊᔮᓯᓄᒃ ᑳᑲᔥᑮ ᑎᐱᑲᒃ, ᒦᐃ ᒥᓯᐌ ᒋᒨᔥᑭᓀᒃ ᐙᓭᔮ ᑭᐐᔭᐎᕽ ᑖᐱᔥᑰ ᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓐ ᑳᐸᑲᑳᑌᒃ ᑳᐙᑌᓇᒫᑯᔭᓐ᙮ 37 ᑳᐃᔥᒀ ᑲᑭᑐᒡ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ, ᐯᔑᒃ ᐯᕒᐊᓰᓐ ᐅᑮᐊᑐᒥᑰᓐ ᐁᐐᐐᒋ ᐐᓯᓃᒥᑯᒡ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᐃᔖᒡ ᐁᑮᐊᐎ ᐅᓈᐱᒡ ᒋᐐᓯᓂᒡ ᑑᐳᐎᓈᑯᕽ᙮ 38 ᐐᑫ ᑕᔥ ᐃᓂ ᐯᕒᐊᓰᓐ ᑮᑯᔥᑴᑕᒨᓐ ᐁᐙᐸᒥᑯᒡ ᐱᓇᒫ ᐁᑭᓰᓂᒌᓯᒃ ᒋᑆ ᐐᓯᓂᒡ᙮ 39 ᒦᑕᔥ ᑳᑎᐯᒋᑫᑦ ᑳᐃᓈᒡ: ᑌᐺ ᓴ ᑮᓇᐙ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᑭᑭᓰᔮᐱᑭᓈᓈᐗ ᓵᑭᒐᔭᐄ ᓇᑫ ᐅᓈᑲᓐ ᐃᐃ ᑲᔦ ᒥᓂᒀᑲᓐ, ᐲᒐᔭᐄ ᑕᔥ ᐁᒨᔥᑭᓀᒪᑲᒃ ᐅᓵᒥᓯᐎᓐ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᒪᒑᑎᓯᐎᓐ᙮ 40 ᐋᓃᓐ ᐁᐲᒋ ᑲᑮᐹᑎᓯᔦᒃ? ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐄᑐᒃ ᑳᑮᐅᔑᑑᒡ ᓵᑭᒐᔭᐄ ᑳᐊᔮᓂᒃ, ᐃᐃᐌᓂ ᑲᔦ ᐲᒐᔭᐄ ᑳᐊᔮᓂᒃ᙮ 41 ᒦᓂᑾᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᑭᑎᒫᑭᓯᐙᒡ ᐃᐃᐌᓂ ᐁᔮᓂᒃ ᐲᒐᔭᐄ ᑭᒥᓂᒀᑲᓂᐙᕽ, ᑭᑑᓈᑲᓂᐙᕽ ᑲᔦ, ᒦᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᒋᐯᑭᓈᑾᒃ ᑮᓇᐙ ᐅᒋ᙮ 42 ᑭᑲ ᐅᒑᓂᒥᓯᒻ, ᑮᓇᐙ ᐯᕒᐊᓰᒃ, ᐁᒦᑭᐌᔦᒃ ᐯᔑᒃ ᑫᑰᓐ ᐁᑕᓱ ᒥᑖᒋᕽ ᑳᓂᑖᐎᑭᑑᔦᒃ ᑕᑯᓭᒀᓇᓐ, ᒥᓐᑦ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐅᕒᐆ ᑎᓄ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᐸᐹᐱᓯᔅᑫᑕᓰᒻ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᓵᑭᐃᐌᐎᓐ, ᐋᓃᓐ ᑲᔦ ᐌᐌᓂ ᐁᓈᑯᓂᑫᒡ᙮ ᒦ ᓴ ᐃ ᑫᐃᔑᒋᑫᔦᑭᐸᓐ, ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᑲᔦ ᒋᐋᓶᔮᐸᒣᒀ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᒃ᙮ 43 ᑭᑲ ᐅᒑᓂᒥᓯᒻ ᑮᓇᐙ ᐯᕒᐊᓰᒃ, ᐁᓵᑭᑑᔦᒃ ᐁᐃᔑ ᐊᐱᔦᒃ ᑳᑭᑕᑭᑌᒃ ᐊᐱᐎᓐ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᒥᓉᑕᒣᒃ ᑮᐴᔔᐃᑯᔦᒃ ᒋᑕᑯ ᑭᑌᓂᒥᑰᔦᒃ ᐃᐃᒫ ᑳᑕᔑ ᐊᑖᐌᓈᓂᐗᕽ᙮ 44 ᑭᑲ ᐅᒑᓂᒥᓯᒻ, ᑮᓇᐙ ᑭᑎᔑᓈᑯᓯᒻ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᑭᑭᓇᐙᒋᒋᑳᑌᓯᓄᑭᓐ ᓂᑾᐊᑳᓇᓐ᙮ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐁᐃᔑ ᐱᒧᓭᐙᒡ ᐁᑭᑫᑕᓯᒀ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 45 ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᑳᒥᓯᐌ ᑭᑫᑕᒥᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ ᐊᐲ ᐅᐅᐌᓂ ᑮᐃᓇᑣ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᑫᓃᓇᐎᓐᑦ ᐅᔕ ᓂᑑᒋ ᒪᒋᑖᒥᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 46 ᐅᐅ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᓐ: ᑫᑮᓇᐙ ᑭᑲ ᐅᒑᓂᒥᓯᒻ ᑳᒥᓯᐌ ᑭᑫᑕᒣᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᐋᓃᔥ ᑭᑑᓇᑕᒪᐙᐙᒃ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑳᑯᓯᑾᓂᓂᑭᓐ ᑫᐱᒥᐎᑑᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑮᓇᐙ ᐯᔑᒀᑯᓂᓐᒡ ᑭᑖᐸᒋᑑᓰᓈᐙ ᒋᐐᒋᐁᒀᐸᓐ ᐃᑭ ᑳᐱᒥᐎᑑᐙᒡ ᑳᑯᓯᑾᓂᓂᑭᓐ᙮ 47 ᐋᐱᒋ ᑭᑲ ᐅᒑᓂᒥᓯᒻ ᐋᓃᔥ ᑭᒥᓄ ᓈᑯᑑᒻ ᑳᑮᐃᔑ ᓇᐃᓂᑣ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑫᓅᑕᒫᑯᒡ᙮ ᑭᑫᑌᔭᐋᒥᐙᐸᓃᒃ ᐄᑐᒃ ᐅᑮᓂᓵᐙᐞ ᐃᐃ ᐅᑲᓅᑕᒫᑫᐞ᙮ 48 ᑮᓇᐙ ᐄᑐᒃ ᑭᑭᑫᑖᒻ, ᑭᑎᔑ ᓇᐁᑖᒻ ᑲᔦ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᑭᑫᑌᔭᐋᒥᐙᐸᓃᒃ ᐁᑮᓂᓵᐙᒡ ᑫᓅᑕᒫᑫᓂᒡ᙮ ᒦᔥ ᑳᑮᐅᒋ ᐅᔑᑑᔦᒃ ᑫᔑ ᓇᐃᓂᑣ᙮ 49 ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌᓂ ᐅᒋ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑫᑮᑖᐌᑕᕽ ᑳᐅᒋ ᐃᑭᑐᒡ: ᓂᑲ ᐃᔑᓂᔕᐊᒪᐙᒃ ᓴ ᑫᑲᓅᑕᒪᐎᒥᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑫᐱᒥᐎᑑᓂᒡ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ᙮ ᒦᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᐋᓂᑕ ᑫᓂᓵᐙᒡ᙮ 50 ᐃᓇᔥᑫ ᑕᔥ ᐐᓇᐙ ᐊᐎᔭᒃ ᓅᑯᒻ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᐅᑲ ᐸᑲᒥᔥᑳᑯᓈᐙ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᑮᐱ ᓂᓯᒥᓐᒡ ᑫᓅᑕᒪᐙᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐊᐲ ᑳᑮᐅᔑᒋᑳᑌᒃ ᐅᐅ ᐊᑭ ᐲᓂᔥ ᐅᐅ ᐃᔑᐊᐲ᙮ 51 ᐃᐃᒫ ᐅᒋ ᐊᐲ ᐁᐸᓬ ᑳᑮᓂᓯᓐᒡ ᐲᓂᔥ ᐃᑕᔥ ᐊᐲ ᓭᑲᕒᐋᔭ ᑳᑮᓂᓯᓐᒡ ᐃᐃᒫ ᐃᔑᓇᓴᐗᔭᐄ ᐸᑭᑎᓈᓱᐎᓈᐱᑯᕽ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᐃᔑ ᑯᑖᓀᑖᑾᒃ ᐃᐃᒫ ᐲᑎᒃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᑌᐺ ᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ, ᓅᑯᒻ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᐅᑲ ᐸᑲᒥᔥᑳᑯᓈᐙ ᐃᐃᐌᓂ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᐱ ᓂᓯᒥᓐᒡ ᑫᓅᑕᒪᐙᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 52 ᐋᓃᓐ ᑫᐊᐲᒋ ᐅᒑᓂᒥᓯᔦᒃ ᑮᓇᐙ ᑳᒥᓯᐌ ᑭᑫᑕᒣᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ᙮ ᑮᓇᐙ ᐄᑐᒃ ᑳᑮᐅᑖᐱᓇᒣᒃ ᐋᐹᐱᑲᐃᑲᓐ ᑳᐅᒋ ᑭᑫᒋᑳᑌᒃ ᑫᑰᓐ, ᑳᐐᓐ ᑮᓇᐙ ᑭᑮᐐ ᐲᑎᑫᓰᒻ, ᐁᑭᐱᔥᑲᐌᒀ ᑕᔥ ᐃᑭ ᑳᐐ ᐲᑎᑫᐙᒡ᙮ 53 ᐊᐲ ᒋᓴᔅ ᑳᐅᒋ ᒫᒑᒡ ᐃᐃᒫ ᐊᔮᐎᓂᕽ, ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᐯᕒᐊᓰᐞ ᐅᑮᒫᔑ ᐐᒌᐎᑰᐞ, ᐁᑮ ᑲᑳᓱᒥᑯᒡ ᒋᑕᔑᑕᕽ ᓃᐱᐗᐞ ᑫᑰᓐ ᐙᐅᒋ ᑲᑴᒋᒥᑯᒡ᙮ 54 ᐁᑮ ᐲᐃᑯᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᐁᐐ ᑳᒋᒋᐃᑯᒡ, ᑮᔥᐱᓐ ᑫᑰᓐ ᐃᔑ ᐗᓂᑮᔗᒡ ᐁᐐᐅᒋ ᑭᒋ ᓅᒋᐃᑯᒡ᙮

ᓬᐅᒃ 12

1 ᒦᑕᔥ ᐊᐲ ᐃᐃᐌ ᓃᐱᐗᐞ ᒥᑖᔂᒃ ᐁᐱ ᒫᐗᒋᐃᑎᓂᒡ ᐐᑫ ᐁᑮ ᓰᒋᔥᑯᑖᑎᓂᒡ ᑮᐊᓂ ᑕᑕᑯᑳᓂᑎᐗᐞ ᑲᔦ᙮ ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᒫᒌ ᑲᑲᓅᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐊᔮᒀᒥᓯᒃ ᒋᐃᔑᓈᑯᓯᓯᐌᒃ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᑳᐃᓍᓂᑎᓱᐙᒡ ᐅᒥᓍᑎᓰᒃ᙮ ᑖᐱᔥᑰ ᐅᐱᓯᑲᓀᔅ ᒥᓯᐌ ᑳᐃᔖᒪᑲᒃ ᐊᓈᒥᕽ ᐸᑴᔑᑲᓂᕽ, ᒦ ᐃ ᐁᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓂᐙ᙮ 2 ᑫᑰᓐ ᓴ ᐱᑯ ᑳᐊᑾᓇᐃᑳᑌᒃ ᑕᒧᔐ ᓈᑯᒋᑳᑌ, ᑫᑰᓐ ᑲᔦ ᑳᑮᒨᑌᑖᐗᒃ ᑕᑭᑫᑖᑾᓐ᙮ 3 ᐋᓃᓐ ᐃᓴ ᑯ ᐁᑭᑐᔦᒃ ᑮᑎᐱᑲᒃ ᑕᓅᑖᑳᓂᐗᓐ ᑮᔑᑲᒃ᙮ ᐋᓃᓐ ᑲᔦ ᐁᔑᑮᒨᒋ ᑮᑭᑐᔭᓐ ᐸᑫᒋᑲᓂᕽ ᐗᑭᒋ ᐙᑳᐃᑲᓂᑳᕽ ᑕᐅᒋ ᑭᔒᐌ ᑕᔑᒋᑳᑌ᙮ 4 ᒦᑕᔥ ᐁᓂᓇᑰᒃ, ᑫᑯ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑯᓵᑫᒀᓂᒃ ᐃᑭ ᑳᓂᑑᐙᒡ ᐐᔭᐎᒫ, ᐁᑲᔥᑭᑑᓯᒀ ᑕᔥ ᐊᐗᔑᒣ ᒋᐊᓂ ᐃᔑᒋᑫᐙᒡ᙮ 5 ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᐃᑕᔥ ᐊᐌᓀᓐ ᑫᑯᓭᑭᐸᓐ᙮ ᑯᓯᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᑳᑲᔥᑭᑑᒡ ᑮᐃᔥᒀ ᓂᓵᒡ ᐊᐎᔭᓐ ᒋᐃᔑ ᐌᐱᓈᒡ ᒪᒋ ᐃᔥᑯᑌᕽ᙮ ᑌᐺ ᑕᔥ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᒋᑯᓭᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ 6 ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᓈᓇᓐ ᒥᔅᑯᒥᓂᑫᓯᐗᒃ ᓃᔓ ᐲᐙᐱᑰᔅ ᐃᓇᑭᓱᓰᐗᒃ? ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᐊᐙᒡ ᐯᔑᒃ ᐅᐗᓃᑫᑖᑯᓰᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 7 ᐃᓇᔥᑫ ᑕᔥ ᑮᓇᐙ ᑳᑕᓱ ᐯᔑᑾᑭᓐ ᑮᓂᓯᓯᐙᓐ ᑲᑭᓇ ᑭᑫᒋᑳᑌᐗᓐ ᐁᑕᓯᑭᓐ᙮ ᑫᑯ ᑕᔥ ᑮᓇᐙ ᓭᑭᓯᑫᒃ, ᓇᐗᒡ ᑮᓇᐙ ᑭᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒻ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐃᑭ ᒥᔅᑯᒥᓂᑫᓯᐗᒃ! 8 ᒦᑕᔥ ᐁᓂᓇᑰᒃ, ᐊᐊᐌ ᓴ ᑫᐐᔑᒡ ᐁᑭᑫᓂᒥᒡ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᒦ ᐃ ᑫᓃᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᓂᑲ ᐐᓈ ᐁᑭᑫᓂᒪᒃ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑌᒐᓬᐃᒥᓂ᙮ 9 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᐋᓇᐌᓂᒥᒡ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᑫᐐᓐ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᔑ ᐋᓇᐌᑖᑯᓯᒡ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑌᒐᓬᐃᒥᓂ᙮ 10 ᐊᐎᔭ ᐱᑯ ᑫᒪᒋ ᐃᓈᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓯᒫᓐ ᑕᐴᓀᑕᒪᐙᑲᓂᐎ᙮ ᐊᐎᔭ ᑕᔥ ᐐᓐ ᒪᒋ ᐃᓈᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᑳᐐᓐ ᑕᐴᓀᑕᒪᐙᓰ᙮ 11 ᐊᐲ ᓴ ᐃᔑᐎᓂᑰᔦᒃ ᐁᑕᔑ ᒫᐗᒋᐃᑎᐙᒡ ᐁᐐ ᑎᐹᑯᓂᓀᒀ ᐁᓈᓴᒦᐙᒡ ᐌᑭᒫᐌᑖᑯᓯᐙᒡ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑭᒋᐅᑭᒫᒃ, ᑫᑯ ᐐᓐ ᐗᐙᓀᑕᑫᒃ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᔑ ᓈᑕᒫᓱᔦᒃ, ᐋᓃᓐ ᑲᔦ ᑫᐃᑭᑐᔦᒃ᙮ 12 ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ ᐅᔕ ᑭᑲ ᑭᑭᓄᐊᒫᑯᐙ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᑭᑐᔦᒃ ᐃᐃ ᐊᐲ᙮ 13 ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑮᐅᒋ ᑮᑭᑐᐗᓐ ᐃᐃᒫ ᐁᔑ ᐹᑏᓄᓈᓂᐗᓂᓂᕽ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᑕᑲ ᑲᓅᔥ ᓃᒋᑭᐌᓯ ᒋᓀᓈᐎᓇᒪᐎᒡ ᐃᐃᐌᓂ ᒥᓂᒃ ᑫᑰᓐ ᑳᑮᓇᑲᑕᒪᐎᔭᒥᓐᒡ ᓂᑌᑌᓈᓐ ᐊᐲ ᑳᑮᐃᔥᒀ ᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ 14 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᓐ, ᓃᒋᐱᒫᑎᔅ: ᐊᐌᓀᓐ ᑳᐃᓇᑭᒥᒡ ᒋᑎᐹᑯᓂᐌᔮᓐ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᒋᐅᓀᑕᒫᓐ ᐋᓃᓐ ᑫᔑ ᓀᓈᐎᓇᒫᑎᔦᒃ ᐃᓂ ᑳᑮᓇᑲᑕᒫᑰᔦᒃ? 15 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᑲᑭᓇ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐊᔮᓂᒡ: ᐊᔮᒀᒥᓯᒃ, ᑲᓇᐌᓂᑎᓱᒃ ᒋᐊᔪᓵᒥᓯᓯᐌᒃ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᓰ ᐋᓃᓐ ᒥᓂᒃ ᑫᑰᓐ ᐁᔮᒡ, ᒥᓴᐙ ᑯ ᐋᓇ ᑭᒋ ᐌᓅᑎᓯᒡ᙮ 16 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐐᑕᒪᐙᐞ ᐅᐅ ᐊᐌᒋᑲᓐ: ᐋᐱᑎᕽ ᑮᐊᔮ ᐃᓂᓂ ᐁᑮᐌᓅᑎᓯᒡ, ᐅᑭᑎᑫᐗᑲᒥᒃ ᐁᑮᒥᓄ ᓂᑖᐎᑭᒋᑫᒪᑲᓂᓂᒃ᙮ 17 ᒦᔥ ᐄᓴᓐ ᑳᐃᓀᑕᕽ: ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑫᐃᔑᒋᑫᔮᓐ? ᑳᐐᓐ ᐊᐗᔑᒣ ᓂᑕᔮᓰᓐ ᐊᑖᓱᐎᑲᒥᒃ ᑫᔑ ᐊᑑᔮᓐ ᑳᓂᑖᐎᑭᑭᓐ ᓂᑭᑎᑫᐗᑲᒥᑯᕽ᙮ 18 ᒦᔥ ᐄᓴᓐ ᑳᐃᑎᓱᒡ: ᒦᐅᐌ ᑫᐃᔑᒋᑫᔮᓐ, ᓂᑲ ᐲᑯᐱᑑᓇᓐ ᓂᑖᑖᓱᐎᑲᒥᑰᓐ, ᒦᔥ ᒋᐅᔑᑑᔮᓐ ᑯᑕᒃ ᓇᐗᒡ ᒋᒪᒥᒑᑭᓐ ᑫᔑ ᑲᓇᐌᑕᒫᓐ ᑲᑭᓇ ᑳᓂᑖᐎᑭᑭᓐ ᓂᑭᑎᑫᐗᑲᒥᑯᕽ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᑫᑰᓇᓐ ᑳᑎᐯᑕᒫᓐ᙮ 19 ᒦ ᓴ ᑫᐃᑎᓱᔮᓐ: ᐆᐗ, ᐁᑕᑕᐌ ᑭᒥᓄᓭ, ᓃᐱᐗᐞ ᑫᑰᓇᓐ ᐁᐊᔮᔭᓐ ᑳᐅᓂᔑᔑᑭᓐ, ᑭᓉᔥ ᑕᓱᐱᐴᓐ ᐐᑳ ᒋᓅᑌᓭᓯᐗᓐ᙮ ᒦᔥ ᐃᔑ ᒥᒋ ᐊᔭᔮᓐ, ᒋᐐᓯᓂᔭᓐ, ᒋᒥᓂᑴᔭᓐ ᑲᔦ ᑕᔥ ᒋᒌᑫᑕᒪᓐ ᐁᐱᒫᑎᓯᔭᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 20 ᒦᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᐃᑯᒡ: ᑮᓐ ᑳᑲᑮᐹᑎᓯᔭᓐ᙮ ᓅᑯᒻ ᑳᐐ ᑎᐱᑲᒃ ᑭᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑕᐅᑖᐱᓂᑳᑌ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᑕᔥ ᑫᐊᔮᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᑮᓐ ᑳᑮ ᑾᔮᒋᑕᒫᓱᔭᓐ ᐁᐐᐊᔮᔭᓐ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 21 ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐊᓂ ᐃᑭᑐᒡ: ᒦ ᐅᐌ ᑫᐃᔑᓈᑯᓯᒡ ᐊᐊᐌ ᑳᑾᔮᒋᑕᒫᓱᒡ ᐌᓅᑎᓯᐎᓐ, ᑳᐐᓐ ᐌᓅᑎᓯᓰ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 22 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᑫᑯ ᐅᒋ ᒥᑯᔥᑳᑌᑕᑫᒃ ᑭᐱᒫᑎᓯᐎᓂᐙᓐ, ᐌᑯᓀᓐ ᑫᒦᒋᔦᒃ, ᐌᑯᓀᓐ ᑲᔦ ᑫᒥᓂᑴᔦᒃ᙮ ᑫᑯ ᑲᔦ ᐅᒋ ᐅᒑᓂᒣᑕᑫᒃ ᑭᐐᔭᐎᐙᓐ, ᐌᑯᓀᓐ ᑲᔦ ᑫᑭᑭᔥᑲᒣᒃ᙮ 23 ᓇᐗᒡ ᐅᔕ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑾᓐ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᒦᒋᒻ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᒦᔭᐤ ᓇᐗᒡ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑾᓐ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᑭᑭᔥᑭᑲᓇᓐ᙮ 24 ᐃᓇᔥᑫ ᑳᑳᑭᐗᒃ ᑳᐸᐹᒥᓭᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᑭᑎᑫᓰᐗᒃ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᒫᐗᒋᒋᑫᓰᐗᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐅᑕᔮᓰᓈᐙ ᒦᒋᒥᑲᒥᒃ, ᐊᑖᓱᐎᑲᒥᒃ ᑲᔦ᙮ ᔖᑰᒡ ᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᔕᒥᑯᐙᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑮᓇᐙ ᐊᐗᔑᒣ ᑭᑕᐲᑌᑖᑯᓯᓰᒻ ᐊᐲᒡ ᐃᑭ ᐱᓀᔒᔕᒃ? 25 ᑭᓉᔥ ᐃᓇ ᑭᑖᐅᒋ ᐱᒫᑎᔅ ᐁᒥᑯᔥᑳᑌᑕᒪᓐ? ᑫᑫᑦ ᐃᓇ ᑭᓉᔥ ᑕᐱᒫᑎᓯ? 26 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐁᑲᔥᑭᑑᓯᐌᒃ ᒋᑑᑕᒣᒃ ᐃᐃᐌ ᑳᐊᑳᓯᕽ, ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᐌᒋ ᐅᒑᓂᒣᑕᒣᒃ ᑯᑕᒃ ᑫᑰᓇᓐ? 27 ᐃᓇᔥᑫ ᐙᐸᑕᒧᒃ ᐙᐱᑾᓃᓐ ᐁᐱᒥᑭᑭᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐊᓄᑮᒪᑲᓯᓅᓇᓐ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐅᔑᑕᒫᑎᓲᒪᑲᓯᓅᓇᓐ ᑭᑭᔥᑭᑲᓇᓐ᙮ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᐃᑕᔥ, ᐊᐴᔥᑫ ᐊᐌ ᑭᒋᐅᑭᒫ ᔂᓬᐊᒪᓐ ᐋᓇ ᑮᑭᒋ ᐌᓅᑎᓯᒡ, ᑳᐐᓐ ᐃᐃ ᑮᐃᔑ ᒥᓄᓈᑾᓯᓂᓂᐗᓐ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓇᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐯᔑᒃ ᐅᐅ ᐙᐱᑾᓐ ᑳᐃᔑ ᒥᓄᓈᑾᒃ᙮ 28 ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐄᑐᒃ ᑳᐱᒋᑯᓇᔦᑑᒡ ᒪᔥᑯᓰᓐ ᐁᔮᓂᑭᓐ ᐱᑾᒐᔭᐄ᙮ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑲᒃ ᐁᔮᓂᑭᓐ ᐃᓂ ᒪᔥᑯᓰᓐ, ᐙᐸᓂᓂᒃ ᑕᔥ ᐁᒪᒍᑌ ᐌᐱᓂᑳᑌᑭᓐ᙮ ᓇᐗᒡ ᐃᑕᔥ ᑮᓇᐙ ᑭᑲ ᐱᒋᑯᓇᔦᐃᑯᐙ᙮ ᐁᑕᑕᐌ ᐊᑳᓭᑖᑾᓐ ᑭᑌᐺᑕᒧᐎᓂᐙ᙮ 29 ᑫᑯ ᑕᔥ ᐅᒋ ᒥᑯᔥᑳᑌᑕᑫᒃ ᐌᑯᓀᓐ ᑫᒦᒋᔦᒃ, ᑫᒥᓂᑴᔦᒃ ᑲᔦ? ᑫᑯ ᐅᒑᓂᒣᑕᑫᒃ᙮ 30 ᒦᐗᓐ ᐅᓄ ᒨᔕᒃ ᑳᓇᓈᑐᓀᐊᒧᐙᒡ ᐃᑭ ᑳᑭᑫᓂᒫᓯᒀ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᑰᓯᐙ ᐅᔕ ᐅᑭᑫᑖᓐ ᐁᓅᑌᓭᔦᒃ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ᙮ 31 ᓇᐗᒡ ᑕᔥ ᐊᑐᓀᐊᒧᐙᒃ ᐅᑑᑭᒫᐎᐎᓐ, ᑭᑲ ᒦᓂᑰᐎᓯᒻ ᑕᔥ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ ᑲᔦ᙮ 32 ᑫᑯ ᑕᔥ ᓭᑭᓯᑫᒃ, ᑮᓇᐙ ᑳᐊᑳᓰᓄᔦᒃ ᒫᓇᒑᓂᔐᓴᒃ ᑰᓯᐙ ᐅᔕ ᐅᑎᔑ ᒥᓍᐸᑖᓐ ᒋᒦᓂᓀᒃ ᑫᑮᓇᐙ ᒋᑎᐯᒋᑫᔦᒃ ᐃᐃᒫ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᕽ᙮ 33 ᐊᑖᐙᑫᒃ ᑲᑭᓇ ᑭᑕᔭᐄᒥᐙᓐ ᒋᒦᓀᒀ ᑕᔥ ᔔᓂᔮᓐ ᐃᑭ ᑳᑭᑎᒫᑭᓯᐙᒡ᙮ ᑾᔮᒋᑕᒫᓱᒃ ᑕᔥ ᔔᓂᔮᐗᔕᓐ ᐐᑳ ᑫᓅᑌ ᓂᔑᐗᓈᑕᓯᓄᑭᓐ᙮ ᒋᐊᑕᒫᓱᔦᒃ ᑳᑭᒋ ᐃᓀᑕᒣᒃ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐐᑳ ᑫᔑ ᒑᑭᓭᓯᓄᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐌᑎ ᐅᑮᒨᒋᔥᒃ ᑕᐅᑎᑕᓰ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᒦᑾᓇᔥᒃ ᐅᑲ ᓂᔑᐗᓈᒋᑑᓰᓇᓐ᙮ 34 ᐋᑎ ᓴ ᐱᑯ ᑫᐊᔮᒃ ᑳᑭᒋ ᐃᓀᑕᒣᒃ, ᒦ ᓴ ᐃᒫ ᑫᐊᔮᑭᓐ ᑭᑌᐃᐙᓐ᙮ 35 ᑭᑭᑯᓇᔦᒃ ᒨᔕᒃ ᒋᐊᔦᐲᒣᔦᒃ, ᒫᓄ ᒋᐙᓴᑯᓀᑭᓐ ᑭᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓂᐙᓐ᙮ 36 ᑖᐱᔥᑰ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᒃ ᑳᓃᐯᐱᐙᒡ ᐁᐲᐋᐙᒡ ᑳᑎᐯᓂᒥᑯᐙᒡ ᒋᐱᑮᐌᓂᒡ ᑳᑮᐃᔖᓂᒡ ᑭᒋ ᐐᑎᑫ ᐐᓯᓂᐎᓂᕽ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐱ ᑕᑯᔑᓂᓂᒡ ᐁᐱ ᐹᐹᐗᐃᑫᓂᒡ ᔐᒫᒃ ᐃᑯ ᐅᐹᑭᑌᓇᒪᐙᐙᓐ ᐃᔥᒀᑌᒻ᙮ 37 ᐋᐱᒋ ᓴ ᑕᔕᐌᑖᑯᓯᐗᒃ ᐃᑭ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᒃ ᒥᑳᑯᐙᒡ ᑳᑎᐯᓂᒥᑯᐙᒡ ᐁᐲᐋᐙᒡ ᒋᐱᑕᑯᔑᓂᓂᒡ᙮ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᑕᔥ, ᒦᔥ ᑫᔑ ᐱᓯᑲᒥᓂᒡ ᐋᑰᐱᓱᓐ ᐁᐐᐊᔕᒥᑯᐙᒡ᙮ ᐅᑲ ᐊᐱᐃᑯᐙᓐ ᑕᐸᓯ ᑑᐳᐎᓈᑯᕽ ᐁᐐ ᐸᒥᐃᑯᐙᒡ ᒋᐐᓯᓂᐙᒡ᙮ 38 ᐋᐱᒋ ᓴ ᑕᔕᐌᑖᑯᓯᐗᒃ ᐃᑭ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᒃ ᐁᒥᑳᑯᐙᒡ ᐁᑾᔮᒌᐙᒡ, ᒥᓴᐙ ᑯ ᐋᐱᑖ ᑎᐱᑲᓂᓂᒃ ᐱᑕᑯᔑᓂᓂᒡ, ᒥᓴᐙ ᑯ ᑲᔦ ᐹᓂᒫ ᓇᐗᒡ ᓈᑫ ᐐᐱ ᑕᑯᔑᓂᓂᒡ! 39 ᑭᑫᑕᒧᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᐅ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓂᓂ ᑳᑎᐯᑕᕽ ᐙᑳᐃᑲᓐ ᑭᑫᓂᒫᒡ ᐊᐲ ᑎᐸᐃᑲᓐ ᐙᐱ ᑕᑯᔑᓂᓂᒡ ᐅᑮᒨᒋᔥᑲᓐ, ᑳᐐᓐ ᐅᑖ ᐸᑭᑎᓈᓰᓐ ᐃᓂ ᐅᑮᒨᒋᔥᑲᓐ ᒋᐲᑾᐊᒥᓂᒡ ᒋᐱ ᐲᑎᑫᓂᒡ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᕽ᙮ 40 ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᑮᓇᐙ ᑫᔑ ᐅᔒᑖᔦᑭᐸᓐ ᒨᔕᒃ, ᐋᓃᔥ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑕᐱ ᑕᑯᔑᓅᓐ ᐊᐲ ᑎᐸᐃᑲᓂᕽ ᑫᐲᐃᒫᓯᐌᒃ᙮ 41 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᑲᑴᑗ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᓃᓇᐎᓐᑦ ᐃᓇ ᐱᑯ ᑳᐐᑕᒪᐎᔮᕽ ᐅᐅ ᐊᐌᒋᑫᐎᓐ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᐐᑕᒪᐗᑣ? 42 ᒦᔥ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᐊᐌᓀᓐ ᓴ ᐊ ᑾᔭᒃ ᑳᑲᑮᑖᐌᑕᕽ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ? ᒦ ᓴ ᐊᐊᐌ ᑳᒦᓂᑯᒡ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ ᑳᒫᒑᓂᒡ, ᒋᑎᐯᓂᒫᒡ ᑯᑕᒃ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᒋᐊᔕᒫᒡ ᐊᐲ ᐅᒋᒋᓭᓂᒃ ᒋᐐᓯᓂᓈᓂᐗᓂᓂᒃ᙮ 43 ᐋᐱᒋ ᓴ ᑕᔕᐌᑖᑯᓯ ᐊᐊ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᒥᑳᑯᒡ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ ᐱᑮᐌᓂᒡ ᐁᐃᔑᒋᑫᒡ ᑳᑮᐃᓇᓄᑮᐃᑎᐸᓐ᙮ 44 ᑫᑫᑦ ᓴ ᑭᑎᓂᓂᓂᒻ, ᐊᐊ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᐅᑲ ᒦᓂᑰᓐ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ ᑲᑭᓇ ᐅᑕᔭᐄᒥᓂ ᒋᓈᓈᑲᒋᑑᒡ᙮ 45 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐊᐊ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᐃᓀᑕᕽ: ᑳᐐᓐ ᓴ ᐐᐸ ᑕᑕᑯᔑᓰ ᓂᑑᑭᒫᒻ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᔑᒫᒌ ᐸᐸᑭᑌᐙᒡ ᐅᐐᑕᓄᑮᒫᑲᓇᐞ ᑳᐃᓂᓃᐎᓂᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᐃᑴᐎᓂᒡ᙮ ᒦᔥ ᐁᔑ ᐐᓯᓂᒡ, ᐁᔑ ᒥᓂᑴᒡ ᑲᔦ, ᑕᑯ ᑲᔦ ᐁᑮᐗᔥᑴᐲᒡ᙮ 46 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᑕᑕᑯᔑᓅᓐ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ ᓂᑯᑎᕽ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᐊᐲ ᐁᐲᐋᓯᒃ, ᐁᑭᑫᓂᒫᓯᒃ ᐋᓃᓐ ᐊᐲ ᑕᓱ ᑎᐸᐃᑲᓀᔮᓂᒃ ᑫᑕᑯᔑᓂᓂᒡ᙮ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ ᑕᔥ ᐅᑲ ᐲᓯᔓᑰᓐ ᒋ ᐃᔑᐌᐱᓂᑯᒡ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᑳᑌᐺᑕᓯᓂᒃ᙮ 47 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᑳᑮ ᑭᑫᑕᕽ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ ᐋᓃᓐ ᑳᔑ ᓇᑕᐌᓂᒥᑯᒡ ᒋᑑᑕᕽ, ᐃᔑ ᑾᔮᒌᓯᒃ ᑕᔥ ᒋᐐ ᑑᑕᕽ, ᐁᔑ ᐊᑕᐌᓂᒥᑯᒡ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ ᒋᐃᔑᒋᑫᒡ ᑕᐐ ᑲᒀᑕᑭᐋ ᐹᑏᓍ ᒋᑭᒋ ᐸᐸᔕᔐᐅᓐᒡ᙮ 48 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᑳᑭᑫᑕᓯᒃ ᐋᓃᓐ ᐁᔑ ᐊᑕᐌᓂᒥᑯᒡ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ, ᑑᑕᕽ ᐃᑕᔥ ᑫᑰᓐ ᑫᑮᐅᒋ ᐸᐸᔕᔐᐅᑎᐸᓐ, ᔖᑰᒡ ᐸᑮ ᐁᑕ ᑕᐸᔕᔐᐙ᙮ ᐊᐊ ᓴ ᓃᐱᐗᐞ ᑳᒦᓂᑰᐎᓯᒡ ᐊᑕᐌᓂᒫ ᓃᐱᐗᐞ ᒋᐸᑭᑎᓂᑫᒡ᙮ ᐊᐊ ᑲᔦ ᑭᒋ ᓃᐱᐗᐞ ᑳᒦᓂᓐᒡ ᐊᑕᐌᑖᑯᓯ ᐊᐗᔑᒣ ᐐᓐ ᓃᐱᐗᐞ ᒋᐸᑭᑎᓂᑫᒡ᙮ 49 ᓂᑮ ᐲᔖ ᐁᐐ ᓴᑲᐊᒫᓐ ᐅᐅᐌ ᐊᑭ, ᐋᓃᓐ ᐁᐲᒋ ᒥᓴᐌᑕᒫᓐ ᐋᔕ ᒋᐱᔅᑲᓀᑭᐸᓐ! 50 ᐊᔮ ᑲᒀᑕᑫᑕᒧᐎᓐ ᑳᐐ ᓰᑲᐊᑖᑰᔮᓐ, ᐁᑕᑕᐌ ᑕᔥ ᓂᑑᒋ ᒥᑯᔥᑳᑌᑕᒻ ᐁᐲᑑᔮᓐ ᒋᐃᔥᒀᓭᒃ᙮ 51 ᑭᑎᓀᑕᒻ ᐃᓇ ᐁᑮ ᐲᑑᔮᓐ ᐱᓵᓂᓯᐎᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ? ᑳᐐᓐ ᐱᓵᓂᓯᐎᓐ ᓂᑮ ᐲᑑᓰᓐ, ᐃᐃ ᒪᐎᓀᔥᑯᑖᑎᐎᓐ ᓂᑮ ᐲᑑᓐ᙮ 52 ᐅᐅ ᑕᔥ ᐃᔑᓅᑯᒻ ᓈᓇᓂᐙᒡ 5 ᐊᐎᔭᒃ ᐯᔑᒃ ᑖᐎᓂᕽ ᐃᔑᑖᐙᒡ ᑕᒪᐎᓀᔥᑯᑖᑎᐗᒃ᙮ ᓂᓯᓐ 3 ᐃᑭ ᐅᑲ ᒪᐎᓀᔥᑲᐙᐙᐞ ᐃᐃ ᑯᑕᒃ ᓃᔑᓐ 2 ᐁᔮᓂᒡ᙮ ᐃᑭ ᑳᓃᔑᐙᒡ 2 ᐅᑲ ᒪᐎᓀᔥᑲᐙᐙᐞ ᐃᐃ ᑳᓂᓯᓂᒡ 3᙮ 53 ᐅᑌᑌᒫ ᐅᑲ ᒪᐎᓀᔥᑲᐙᓐ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᐅᑯᓯᓯᒫ ᐅᑲ ᒪᐎᓀᔥᑲᐙᓐ ᐅᑌᑌᓐ᙮ ᐅᒫᒫᒫ ᐅᑲ ᒪᐎᓀᔥᑲᐙᓐ ᐅᑕᓂᓴᓐ, ᐅᑖᓂᓯᒫ ᐅᑲ ᒪᐎᓀᔥᑲᐙᓐ ᐅᒫᒫᓐ᙮ ᐅᓯᑯᓯᒫ ᐅᑲ ᒪᐎᓀᔥᑲᐙᓐ ᐅᔑᒥᓴᓐ, ᐅᔑᒥᓯᒫ ᐅᑲ ᒪᐎᓀᔥᑲᐙᓐ ᐅᓯᑯᓴᓐ᙮ 54 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ: ᐊᐲ ᐁᐙᐸᑕᒣᒃ ᐗᑶ ᐁᐱ ᓵᑳᓇᑾᒃ ᓂᑳᐲᐊᓄᕽ ᐃᓇᑫ, ᒦ ᐃ ᐁᑭᑐᔦᒃ ᐁᐐ ᑭᒥᐗᕽ, ᒦᔥ ᑌᐺ ᐁᔑ ᑭᒥᐗᕽ᙮ 55 ᐊᐲ ᑲᔦ ᐁᑭᑫᑕᒣᒃ ᔖᐗᓄᕽ ᐁᐅᒋᓄᐌᒃ, ᒦ ᐃ ᒦᓇᐙ ᐁᑭᑐᔦᒃ ᐁᐐ ᑭᔖᑌᒃ, ᒦᔥ ᑌᐺ ᐁᔑ ᑭᔖᑌᒃ᙮ 56 ᑮᓇᐙ ᑳᐐᓐ ᓂᓂᓯᑐᑕᓰᒥᓐ ᑳᐃᓍᓂᑎᓱᔦᒃ, ᐁᑲᓇᐙᐸᑕᒣᒃ ᐅᐅᐌ ᐊᑭ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᑮᔑᑯᕽ ᐁᐃᓈᐱᔦᒃ ᑭᑑᒋ ᑭᑫᑖᒻ ᑳᐐᐊᓂ ᐃᔑᐌᐸᒃ᙮ ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐌᒋ ᑭᑫᑕᓯᐌᒃ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᑕᒣᒃ ᐅᐅᐌ ᓅᑯᒻ ᑳᐊᓂ ᐃᔑᐌᐸᒃ! 57 ᐌᑯᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᑮᓇᐙ ᐱᑯ ᐌᒋ ᐅᓀᑕᓯᐌᒃ ᑾᔭᒃ ᒋᑮᐃᔑᒋᑫᔦᑭᐸᓐ? 58 ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᐐᑎᐹᑯᓂᒃ ᐁᓀᐱᑕᓯᓇᐊᒪᐗᒡ, ᐃᔑᐎᓂᒃ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑎᐹᑯᓂᑫᐎᑲᒥᑯᕽ, ᒥᓂᒃ ᐃᑯ ᐁᑯ ᑲᔥᑭᑑᔭᓐ ᑯᒋᑑᓐ ᒋᑾᔭᑯᑕᒪᐗᒡ ᒋᑆ ᐃᔑᐎᓂᒃ ᐌᑎ ᑎᐹᑯᓂᑫᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐅᐅᐌ ᐃᔑᒋᑫᓯᐗᓐ ᑭᑲ ᐃᔑᐎᓂᒃ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᑎᐹᑯᓂᑫᐎᓂᓂᐗᓐ ᒦᑕᔥ ᑫᐃᔑ ᐸᑭᑎᓇᒪᐙᒡ ᔑᒫᑲᓂᔕᓐ ᑲᔦ ᒋᐲᒋ ᐌᐱᓂᑯᔭᓐ ᑭᐸᐅᑏᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ 59 ᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᑫᐊᔮᔭᓐ, ᑳᐐᓐ ᑭᑲ ᓵᑲᐊᓰ ᐹᓂᒫ ᐃᔥᒀ ᑎᐸᐃᑫᔭᓐ ᑕᓱ ᐲᐙᐱᑰᔅ ᑳᑮᐃᓈᑯᓂᑰᔭᓐ, ᑮᐃᑭᑐ ᒋᓴᔅ᙮

ᓬᐅᒃ 13

1 ᐃᐃᐌ ᐊᐲ ᐁᐃᔑᓭᒃ ᐋᓂᑕ ᐃᐃᒫ ᑮᐊᔮᐗᒃ ᑳᑮᐐᑕᒪᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᔑᓭᓂᒡ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᑳᑮ ᐅᒌᓂᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ ᐊᐊ ᐄᑐᒃ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑮᐃᓈᑯᓂᑫ ᒋᓂᓯᒥᓐᒡ ᒣᒀ ᐁᐸᑭᑎᓈᓱᓂᒡ ᐅᒥᔅᑸᒥᓂ ᐁᑮᑕᒀᑲᒥᓂᑳᑌᓂᑭᓐ᙮ 2 ᐅᐅ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒻ: ᑭᑎᓀᑕᒻ ᐃᓇ ᐃᑭ ᑳᑮᓂᓯᑣ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᑳᐅᒌᐙᒡ ᑳᑮᐅᒋ ᑲᒀᑕᑭᑑᐙᒡ ᓇᐗᒡ ᐐᓇᐙ ᐁᑭᒋ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᒡ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᑯᑕᒃ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᑳᐅᒌᓂᒡ? 3 ᑳᐐᓐ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᑮᐅᒋ ᐃᔑᓭᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐐᓐ ᐁᔑ ᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐅᒋ ᑴᑭᐱᒫᑎᓯᓯᐌᒃ ᒋᓇᑲᑌᒣᒃ ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ ᒦ ᐃ ᑫᑮᓇᐙ ᑲᑭᓇ ᒋᓂᔑᐗᓈᑎᓯᔦᒃ᙮ 4 ᐃᑭ ᑕᔥ ᐐᓐ ᒥᑖᔑᓂᔣᓱ 18 ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑳᑮ ᐋᐱᓯᑰᓱᐙᒡ ᑮᑲᐎᓭᓂᒃ ᐃᐃ ᐃᔥᐸᑭᒋᑲᓐ ᐃᐃᒫ ᓯᓬᐆᐗᒦᕽ, ᑭᑎᓀᑖᒻ ᐃᓇ ᓇᐗᒡ ᐐᓇᐙ ᐁᑮᒪᒑᑎᓯᐙᒡ ᐊᐲᒡ ᑲᑭᓇ ᑯᑕᒃ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᑳᑮᐃᔑᑖᐙᒡ? 5 ᑳᐐᓐ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᑮᐅᒋ ᐃᔑᓭᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐐᓐ ᐁᔑ ᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐅᒋ ᑴᑭᐱᒫᑎᓯᓯᐌᒃ ᒋᓇᑲᑌᒣᒃ ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ ᒦ ᐃ ᑫᑮᓇᐙ ᑲᑭᓇ ᒋᓂᔑᐗᓈᑎᓯᔦᒃ᙮ 6 ᒋᓴᔅ ᑮᐐᑕᒫᑫ ᐅᐅᐌᓂ ᐊᐌᒋᑫᐎᓐ: ᑮᐊᔮ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᐁᑮᐊᔮᐙᒡ ᒦᓂᔖᑎᑰᓐ ᐅᔔᒥᓂᑭᑎᑫᐎᓂᕽ᙮ ᐅᑮᐊᑕᐙᐸᒫᓐ ᐃᓂ ᒥᑎᑰᓐ ᑕᑲ ᒋᓂᑖᐎᑭᑑᓂᑴᓐ ᒦᓂᔕᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᒥᑲᓰᓇᓐ᙮ 7 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐅᑭᑎᑫᐗᓄᑮᐋᑲᓇᓐ: ᐃᓇᔥᑫ ᐋᔕ ᓂᓱ ᐱᐴᓐ 3 ᒨᔕᒃ ᐁᐱ ᐊᑕ ᐙᐸᑕᒫᓐ ᒦᓂᔕᓐ ᐅᐅᒫ ᒦᓂᔖᑎᑯᕽ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐐᑳ ᓂᒥᑲᓰᓇᓐ᙮ ᑲᐗᐅᒃ ᐊᐊ ᒥᑎᒃ᙮ ᐊᓂᔖ ᐅᑭᐱᔥᑳᓐ ᐃᐃ ᑭᑎᑫᐗᑮᓂ᙮ 8 ᐊᐊ ᑕᔥ ᑭᑎᑫᐗᓄᑮᐋᑲᓐ ᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒻ: ᐅᑭᒫ, ᑫᑯ ᐸᐹᒣᓂᒫᑫᓐ᙮ ᑕᑲ ᒫᓄ ᐯᔑᑯ ᐱᐴᓐ ᑕᐸᑕᑭᓱ ᐊᐊ ᒥᑎᒃ᙮ ᓂᑲ ᐲᑾᑲᒥᑭᐌᐸᐃᑫ ᐙᑳᔭᐄ ᒥᑎᑯᕽ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᓂᑲ ᐊᑑᓐ ᑳᒥᓄ ᓂᑖᐎᑭᒋᑫᒪᑲᒃ᙮ 9 ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐊ ᒥᑎᒃ ᒦᓂᔑᐎᒡ ᒦᓇᐙ ᐊᓂ ᓃᐱᓂᓂᒃ, ᐋᐱᒋ ᑕᐅᓂᔑᔑᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᒦᓂᔑᐎᓯᒃ, ᒦᔥ ᐃᑕᐙ ᒋᑲᐗᐅᓐᒡ ᑳᔑ ᐊᑕᐌᑕᒪᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 10 ᐯᔑᒀ ᑕᔥ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᒋᓴᔅ ᑮᑭᑭᓄᐊᒫᑫ ᐃᐃᒫ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ 11 ᐃᑴ ᐃᐃᒫ ᑮᐊᔮ ᐁᑮ ᑭᑭᔥᑳᑯᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ ᐁᑮᒪᒫᒋᑯᓂᑯᒡ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮᒦᓂᑯᒡ ᐋᑯᓯᐎᓐ ᒥᑖᔑᓂᔣᓱ 18 ᑕᓱ ᐱᐴᓐ᙮ ᑮᐱᔅᑮᒌᔥᑳ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐅᑮ ᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᑕᔓᑖᒡ᙮ 12 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᓐ ᒋᐲᔖᓂᒡ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᓅᑯᒻ ᑳᔑ ᐋᑯᓯᔭᓐ ᑭᑲ ᒥᓄᐊᔮ, ᑳᐐᓐ ᑫᔮᐱ ᑭᑲ ᐋᑯᓯᓰ᙮ 13 ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑴᑴᑭᓂᓐᒡ ᑳᐃᔑ ᓵᒥᓈᒡ ᐃᑴᐗᓐ, ᒦᑕᔥ ᔐᒫᒃ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ ᑳᐃᔑ ᑕᔣᑯᑳᐸᐎᓂᒡ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮᓇᓈᑯᒫᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 14 ᑳᓃᑳᓂᔥᑲᒥᓂᒡ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᑮᐅᒋ ᓂᔥᑳᑎᓯᐗᓐ ᐃᐃᐌ ᒋᓴᔅ ᐁᑮᒥᓍᒋᐃᐌᒡ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᓂᒡ ᐁᑲᓅᓈᓂᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᑳᐱ ᒫᐗᒋᐃᑎᓂᒡ: ᓂᑯᑣᓱ ᑮᔑᒃ ᐄᑐᒃ ᐊᔮᐗᓐ ᐊᐎᔭ ᑫᐊᓄᑮᐸᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᐌ ᐊᐲ ᑫᐲᔖᔦᑭᐸᓐ ᒋᒥᓍᒋᐃᑰᔦᑭᐸᓐ, ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᒃ᙮ 15 ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᓐ: ᑮᓇᐙ ᑳᐊᓇᒥᐁᑳᓱᔦᒃ, ᑮᓇᐙ ᑳᑕᔑᔦᒃ, ᑮᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᒃ ᐄᑐᒃ ᑭᑖᐸᐋᐙ ᑭᐱᔑᑮᒥᐙ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᑭᒫᔑᒥᑕᑎᒨᒥᐙ ᐋᑎ ᐁᔑ ᑲᓇᐌᑖᑯᓯᐙᒡ ᐁᐃᔑᐎᓀᒀ ᐋᑎ ᑫᐅᒋ ᒥᓂᑴᐙᒡ᙮ 16 ᐃᓇᔥᑫ ᑕᔥ ᐗᐊ ᐯᔑᒃ ᐃᑴ ᐁᐸᕒᐊᐋᒥᕽ ᐌᑕᑳᓀᓯᒡ ᓭᑕᓇᓐ ᑳᐱ ᒪᒫᒋᑾᐱᓂᑯᒡ ᐋᑯᓯᐎᓂᕽ ᒥᑖᔑ ᓂᔣᓱ ᑕᓱ ᐱᐴᓐ 18᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑕᔥ ᑖᐅᒋ ᐋᐸᐅᑰᐎᓯᓰ ᒋᒥᓄᐊᔮᒡ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ? 17 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᐋᓍᐸᒥᑯᒡ ᐅᑮᑲᑳᓱᒫᐞ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᐞ ᑮᐅᒋ ᒥᓉᑕᒨᐞ ᑲᑭᓇ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᓂᒡ᙮ 18 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᑲᑴᑗ: ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ ᐁᓀᑖᑾᓂᓂᒃ? ᐋᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑫᔑ ᑎᐱᓯᑑᔮᐹᓐ? 19 ᒦᑕᔥ ᐁᔑᓈᑾᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᐃᓂᓂ ᑳᑭᑎᑳᑕᕽ ᑳ ᐊᑳᓯᓂᓂᒃ ᑭᑎᑳᓀᔅ ᐅᑭᑎᑫᐗᑮᕽ ᐃᐃ ᑭᑎᑳᓀᔅ ᑮᐊᓂ ᐅᐱᑭᓐ, ᐲᓂᔥ ᐁᑮᐊᓂ ᒥᑎᑯᐗᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐗᑎᑾᓂᕽ ᐱᓀᔒᔕᒃ ᑳᐃᔑ ᐊᑰᓯᐙᒡ ᐁᑮᐅᔑᑑᐙᒡ ᐅᐗᓯᓴᓂᐙᓐ᙮ 20 ᒦᓇᐙ ᒋᓴᔅ ᑮᐃᔑ ᑲᑴᑗ: ᐋᓃᓐ ᑫᔑ ᑎᐱᓯᑖᐗᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ? 21 ᒦ ᐃ ᐁᔑᓈᑾᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᐃᑴ ᑳᐅᑖᐱᓇᕽ ᐸᑮ ᐅᐱᓯᒋᑲᓐ ᐁᐃᔑ ᑭᓂᑲᐎᓇᕽ ᐃᐃᒫ ᓈᓂᒥᑕᓇ ᑕᓱ ᑎᐹᐲᔥᑰᒋᑲᓐ ᐸᑴᔑᑲᓂᐗᔑᕽ ᐲᓂᔥ ᒥᓯᐌ ᐃᓂ ᐸᑴᔑᑲᓂᑳᓇᓐ ᐁᐅᐱᔑᓂᓂᒡ᙮ 22 ᒋᓴᔅ ᑮᐊᓂ ᐃᔖ ᐃᓇᑫ ᑳᔑ ᐗᐆᑌᓈᐗᓂᓂᒃ, ᐃᐃᒫ ᑲᔦ ᑳᐊᔨᔑᑖᓂᐗᓂᓂᒃ ᐁᑭᑭᓄᐊᒪᐙᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐁᑮᐊᓂ ᐃᔖᒡ ᑕᔥ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᙮ 23 ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮᐅᒋ ᑲᑴᒋᒥᑰᓐ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑕ ᐊᑳᓰᓄᐗᒃ ᐃᓇ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑫᐱᒫᒋᐃᑰᐎᓯᐙᒡ? ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᒡ: 24 ᒫᐗᒡ ᑯᒋᑑᒃ ᒋᑲᑴ ᐲᑎᑫᔦᒃ ᐃᐃᐌ ᑳᐊᑳᓴᑌᔮᒃ ᐃᔥᒀᑌᒻ᙮ ᐹᑏᓄᐗᒃ ᐅᔕ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᑲᑴ ᐲᑎᑫᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᑲ ᑲᔥᑭᑑᓰᓈᐙ᙮ 25 ᐊᐲ ᐊᐊ ᑳᑎᐯᑕᕽ ᐙᑳᐃᑲᓐ ᑮᐸᓯᑸᒡ ᑮᑭᐸᐊᕽ ᑕᔥ ᐃᔥᒀᑌᒻ, ᒦᔥ ᐊᑾᒌᕽ ᒋᓃᐸᐎᔦᒃ ᒋᒪᑗ ᔮᑾᐃᑫᔦᒃ ᒋᒪᑗ ᐸᑯᓭᑕᒧᐎᑖᑯᓯᔦᒃ ᑲᔦ ᐅᐅ ᒌᑭᑐᔦᒃ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐹᑭᓇᒪᐎᔑᓈᒻ᙮ ᒦᔥ ᑫᒪᑗ ᐃᓂᓀᒃ: ᑳᐐᓐ ᑭᑭᑫᓂᒥᓯᓅᓂᓂᒻ, ᐋᑎ ᑲᔦ ᑳᐱ ᐅᒌᔦᒃ᙮ 26 ᒦᑕᔥ ᑫᐃᓀᒃ: ᑭᑮᐐᒋ ᐐᓯᓃᒥᑰ ᐄᑐᒃ, ᑭᑮᐐᒋ ᒥᓂᑴᒥᑰ ᑲᔦ᙮ ᑭᑮᐱ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫ ᑲᔦ ᓂᑖᐎᓂᓈᓂᕽ᙮ 27 ᒦᔥ ᐅᐅ ᑫᐃᓂᓀᒃ: ᑳᐐᓐ ᑭᑭᑫᓂᒥᓯᓅᓂᓂᒻ, ᐋᑎ ᑲᔦ ᐌᒌᐌᑴᓐ᙮ ᓂᑯᒋ ᐅᒫ ᐅᒋ ᐃᔖᒃ, ᑲᑭᓇ ᑮᓇᐙ ᐅᒪᒋᑑᑕᒨᒃ᙮ 28 ᒦᑕᔥ ᒋᑭᒋ ᒪᐎᔦᒃ ᒋᑲᒌᔥᑲᑕᒣᒃ ᑲᔦ ᑮᐱᑎᐙᓐ ᐊᐲ ᐙᐸᒣᒃ ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ, ᐋᐃᓯᒃ ᑲᔦ ᐊᐊ ᑲᔦ ᒉᑲᑉ ᙮ ᐃᑭ ᑲᔦ ᐙᐸᒣᒀ ᑲᑭᓇ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐊᔮᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓂᕽ, ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐐᓐ ᓵᑭᒋ ᐌᐱᓂᑰᔦᒃ᙮ 29 ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᓴ ᑕᐱ ᐅᒌᐗᒃ ᐙᐸᓄᕽ, ᓂᑳᐲᐊᓄᕽ, ᑮᐌᑎᓄᕽ, ᔖᐗᓄᕽ ᑲᔦ ᒋᐱ ᐊᐱᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐁᔑ ᐐᑾᑎᐎᓐᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᕽ᙮ 30 ᒦᑕᔥ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐃᔥᒀᒡ ᑳᑮᐱ ᐊᔮᐙᒡ ᓂᑕᒻ ᑕᐊᔮᐗᒃ, ᐃᑭ ᑕᔥ ᐐᓐ ᓂᑕᒻ ᑳᑮᐱ ᐊᔮᐙᒡ ᐃᔥᒀᒡ ᑕᐊᔮᐗᒃ᙮ 31 ᒣᒀ ᐃᐃᐌ ᐁᔑᓭᓂᒃ ᐋᓂᑕ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᐅᑮᐱ ᓇᑭᔥᑲᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐃᓈᐙᒡ: ᐃᑯᒋ ᐅᒫ ᐅᒋ ᒫᒑᓐ ᐸᑳᓐ ᐃᑯᒋ ᒋᐊᐎᐊᔮᔭᓐ, ᑭᒋ ᐅᑭᒫ ᐁᕒᐊᑦ ᐅᔕ ᑭᓇᑐᓀᐅᒃ ᐁᐐᓂᓯᒃ᙮ 32 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᐞ: ᐊᐎ ᐐᑕᒪᐎᒃ ᐊᐊ ᐙᑯᔥ ᐁᓵᑭᒋᓂᔕᐗᒀ ᒪᒋᐊᒑᑾᒃ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᒥᓍᒋᐃᐌᔮᓐ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑲᒃ᙮ ᓂᓱ ᑮᔑᒃ 3 ᑕᔥ ᑮᐃᔑᓭᓂᒃ, ᒦ ᐃ ᒋᑮᔑᑖᐗᒃ ᓂᑕᑯᑮᐎᓐ᙮ 33 ᒦᑕᔥ ᐐᓐ ᐃᑯ ᐋᔕ ᐁᔑᓭᒃ ᒋᐊᓂ ᒫᒑᔮᓐ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑲᒃ, ᐙᐸᕽ ᑲᔦ, ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᐊᓂ ᐙᐸᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᑖᐃᔑᓭᓯᓅᓐ ᐊᐎᔭ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐱᑯ ᐊᑎ ᒋᑕᔑ ᓂᓯᑎᐸᓐ, ᒦ ᐁᑕ ᑯ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᙮ 34 ᑮᓇᐙ ᐁᔮᔦᒃ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ᙮ ᑭᑮᓂᓵᐙᒃ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑭᑮ ᐸᐲᒶᓯᓇᐋᐙᒃ ᑲᔦ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮ ᐲᒋᓂᔕᐊᒫᐎᓀᒃ᙮ ᐋᓃᓐ ᑕᓯᕽ ᑳᐃᔑ ᐊᑕᐌᑕᒫᓐ ᒋᑮᒫᒪᐎᓂᓇᑰᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᓅᔐ ᐊᐹᑲᐋᒀᓐ ᑳᔑ ᒫᐗᒋᐋᒡ ᐅᓃᒑᓂᓴᐞ ᔒᐹᔭᐄ ᐅᓂᑸᑲᓂᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑭᑮᐅᒋ ᐃᓀᑕᓰᒻ ᒋᒫᒪᐎ ᐃᓂᓇᑰᒃ᙮ 35 ᒦᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᓇᑲᑕᕽ ᑭᑕᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᐙ ᒋᐸᐹᐱᓯᔅᑫᑕᓯᒃ᙮ ᑌᐺ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ ᑳᐐᓐ ᑭᑲ ᐅᒋ ᐙᐸᒥᓰᒻ ᐹᓂᒫ ᐅᒋᒋᓭᒃ ᐅᐅ ᒋᐃᑭᑐᔦᒃ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑲ ᔕᐌᓂᒫᓐ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᑳᐱ ᐃᔖᓂᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᐅᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓃᕽ᙮

ᓬᐅᒃ 14

1 ᐯᔑᒀ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᒋᓴᔅ ᑮᐊᑕ ᐐᓯᓂ ᑳᐃᔑᑖᓂᒡ ᐯᔑᒃ ᑳᓃᑳᓀᑖᑯᓯᓂᒡ ᐯᕒᐊᓰᓐ ᙮ ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᑳᑮᐊᔮᓂᒡ ᐯᔓ ᐐᑫ ᐅᑮᓈᑲᒋᐃᑰᐞ᙮ 2 ᑮᐊᔮ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᐅᑳᑕᓐ, ᐅᓂᑲᓐ ᑲᔦ ᐁᑮ ᐹᑭᓭᓂᑭᓐ᙮ ᒦᐗᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᑳᑮᐱ ᓈᓯᑳᑯᒡ ᒋᓴᔅ, 3 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᑮᑭᑐ ᐁᑲᑴᒋᒫᒡ ᑳᑭᒋ ᑭᑫᑕᒥᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐯᕒᐊᓰᐞ: ᐃᓇᑌ ᓇ ᑭᑑᓇᔓᐌᐎᓂᓈᓐ ᐊᐎᔭ ᐱᓵᓐ ᒋᒥᓄᐊᔮᐃᑎᐸᓐ ᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᑳᐐᓐ᙮ 4 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑮᓅᑖᑎᓰᐗᐞ᙮ ᒋᓴᔅ ᐅᑮ ᑌᐱᓈᓐ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐁᑮᒥᓍᒋᐋᒡ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒋᓂᔕᐙᒡ᙮ 5 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐊᓂ ᐃᓈᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᑭᑯᓯᓯᐙ ᑯᒫ ᑲᔦ ᑭᐱᔑᑮᒥᐙ ᐲᒋᓭᒡ ᐙᓂᑳᓂᕽ ᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑕᔥ ᔐᒫᒃ ᑭᑖ ᑲᑴ ᑲᔥᑭᐋᓯᐙᐙ? 6 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑫᑰᓐ ᐅᑮᐊᔮᓰᓂ ᑫᔑ ᓇᑴᑖᑯᒡ᙮ 7 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐁᑲᓇᐙᐸᒫᒡ ᐅᑮᓂᓯᑕᐎᓈᓐ ᐋᓂᑕ ᐊᑐᒫᑲᓇᐞ ᐁᐃᔑ ᐊᐱᐃᑎᓱᓂᒡ ᒫᐗᒡ ᑫᑕᑭᑌᓂᑭᓐ ᐊᐱᐎᓇᓐ ᑑᐳᐎᓈᑯᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑ ᐐᑕᒪᐙᒡ ᐊᐌᒋᑫᐎᓐ ᑲᑭᓇ ᐃᐃᒫ ᑳᐊᔮᓂᒡ: 8 ᐊᐲ ᐱᑯ ᐊᐎᔭ ᐊᑐᒥᒃ ᒋᐃᔖᐗᒡ ᐐᑎᑫ ᐐᑾᑎᐎᓂᕽ ᑫᑯ ᐐᓐ ᐃᔑ ᐅᓇᐱᑫᓐ ᑳᔑ ᑭᑌᑖᑾᒃ ᐊᐱᐎᓐ᙮ ᒫᑭᔕ ᑕᐃᔑᓭ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭ ᓇᐗᒡ ᐁᑭᑌᑖᑯᓯᒡ ᐄᓴᓐ ᐁᑮᐊᑐᒥᓐᒡ ᐊᐲᒡ ᑮᓐ᙮ 9 ᐊᐊ ᑕᔥ ᑳᑮᐊᑐᒥᒃ ᒫᑭᔖ ᑭᑲᐱ ᓈᓯᑳᒃ ᐅᐅ ᒋᐃᓂᒃ: ᑕᑲ ᑕᐎᔅᑲᐤ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᐃᐃᒫ ᑳᔑ ᐊᐱᔭᓐ᙮ ᒦᔥ ᒋᐊᑲᒋᔭᓐ ᒋᔑ ᐊᐱᔭᓐ ᑳᔑ ᑕᐸᓭᑖᑾᒃ ᐊᐱᐎᓐ᙮ 10 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐊᑐᒥᑰᔭᓐ, ᐃᔑ ᐅᓇᐱᓐ ᑳᔑ ᑕᐸᓭᑖᑾᒃ ᐊᐱᐎᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐊᐊᐌ ᑳᑮᐊᑐᒥᒃ ᑭᑲᐱ ᓈᓯᑳᒃ ᐅᐅ ᒋ ᐃᓂᒃ: ᓃᒋ ᐲᔖᓐ ᐌᑎ ᑾᔭᒃ ᐊᐱᐎᓐ ᑳᐃᔑ ᐊᔮᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑮᓐ ᒋᐙᐸᒥᒀ ᐁᒦᓂᑰᔭᓐ ᑭᑌᓂᒥᑰᐎᓐ ᐁᓈᓴᒦᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᑯᑕᒃ ᐊᑐᒫᑲᓇᒃ᙮ 11 ᐊᐎᔭ ᓴ ᑳᐃᔥᐯᓂᑎᓱᒡ, ᑕᑕᐸᓭᓂᒫ᙮ ᐊᐎᔭ ᓴ ᑳᑕᐸᓭᓂᑎᓱᒡ, ᒦ ᓴ ᐊᐌ ᑫᐃᔥᐯᑖᑯᓯᒡ᙮ 12 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᑮᐊᑐᒥᑯᒡ: ᐊᐲ ᐊᔕᑫᔭᓐ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᐐᑾᑫᔭᓐ, ᑫᑯ ᐐᓐ ᐊᑐᒫᑫᓐ ᑳᓵᑭᐊᑣ, ᑮᒋᑭᐌᓯᐗᒃ, ᐯᔓ ᑳᐃᓇᐌᒪᑣ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᐌᓅᑎᓯᐙᒡ ᐯᔓ ᑳᐐᒋᑖᒪᑣ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᐃ ᐃᔑᒋᑫᔭᓐ, ᑭᑲᑮᐌ ᐊᑐᒥᑰᒃ ᐅᔕ, ᒦᔥ ᐄᓴᓐ ᒋᐃᔑᓈᑾᒃ ᐁᑮᐌ ᑎᐸᐊᒫᑰᔭᓐ᙮ 13 ᑮᓐ ᑕᔥ ᐊᐲ ᐐᑾᑫᔭᓐ, ᐊᑐᒻ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᑭᑎᒫᑭᓯᐙᒡ, ᑳᒫᑭᓯᐙᒡ, ᑳᐱᒧᓭᓯᒀ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᐙᐱᓯᒀ᙮ 14 ᑭᑲ ᔕᐌᑖᑯᔅ᙮ ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᐅᑲᔥᑭᑑᓰᓈᐙ ᒋᑮᐌ ᑎᐸᐊᒪᐎᒀ᙮ ᑭᑲ ᑎᐸᐊᒫᑰᐎᔅ ᐅᔕ ᐊᐲ ᑮᔑᑲᒃ ᑳᐐ ᑮᐌ ᐱᒫᑎᓯᐃᑣ ᐅᑾᔭᒀᑎᓰᒃ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 15 ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᑳᐐᑕᐱᒥᑯᒡ ᐃᐃᒫ ᑑᐳᐎᓈᑯᕽ ᐁᓅᑕᒥᓂᒡ ᐅᐅᐌᓂ ᒦ ᐃ ᑳᐃᑯᒡ: ᐋᐱᒋ ᔕᐌᑖᑯᓯᐎᑐᒃ ᐊᐎᔭ ᑳᑕᔑ ᐐᓯᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᔑ ᑎᐯᒋᑫᓂᒡ᙮ 16 ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ: ᑮᐊᔮ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᐁᑮ ᑭᒋ ᐐᑾᑫᒡ ᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭᐞ ᐁᑮᐊᑐᒫᒡ ᒋᐱ ᐐᓯᓂᓂᒡ᙮ 17 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐅᒋᒋᓭᒃ ᒋᐐᓯᓂᐙᒡ ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᓐ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᒋᐊᑕᐎ ᐐᑕᒪᐙᓂᒡ ᑳᑮᐊᑐᒫᒡ: ᐲᔖᒃ, ᐋᔕ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑾᔮᑕᑌ᙮ 18 ᒦᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑳᑮ ᑕᔑᓂᒡ ᑳᑮᒫᒋ ᐃᑭᑐᓂᒡ ᐁᐅᑕᒥᓭᓂᒡ᙮ ᐃᓂ ᓂᑕᒻ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐅᑮᐃᓈᓂ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᓐ: ᓂᑮᐊᑖᐌ ᑭᑎᑫᐗᑭ, ᐅᒋᑕ ᑯ ᐃᔑᓈᑾᓐ ᒋᑮ ᐃᔖᔮᓐ ᒋᐊᑕ ᐙᐸᑕᒫᓐ᙮ ᑭᐸᑯᓭᓂᒥᓐ ᑫᑰᓐ ᒌᓀᓂᒥᓯᐗᓐ ᐅᐅᐌ ᑳᔑ ᐅᑕᒥᓭᔮᓐ᙮ 19 ᐃᓂ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᑮᐃᑭᑐᐗᓐ: ᓂᑮᐊᑖᐌ ᓈᓇᓐ ᐱᔑᑭᐗᒃ᙮ ᒦᔥ ᐁᐊᓂ ᒫᒑᔮᓐ ᐁᐊᑕ ᑲᑴᒋᐊᒀ᙮ ᑭᐸᑯᓭᓂᒥᓐ ᑕᔥ ᑫᑰᓐ ᒋᐃᓀᓂᒥᓯᐗᓐ ᐅᐅᐌ ᑳᔑ ᐅᑕᒥᓭᔮᓐ᙮ 20 ᒦᓇᐙ ᑯᑕᒃ ᑮᐃᑭᑐᐗᓐ: ᓅᑯᒻ ᐃᑯ ᓂᑮᐃᔥᒀ ᑭᒋᐐᑎᑫ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐃᔑᓭᓯᓅᓐ ᒋᑮ ᐲᔖᔮᐹᓐ᙮ 21 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᑮᑮᐌ ᐁᑮᐊᐎ ᐐᑕᒪᐙᒡ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᐃᓂᓐᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐊᐊ ᑳᑎᐯᑕᕽ ᐙᑳᐃᑲᓐ ᑮᓂᔥᑳᑎᓯ᙮ ᒦᔥ ᒦᓇᐙ ᑳᐃᓈᒡ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᓐ: ᑕᑲ ᐌᔩᑉ ᐃᔖᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᐱᒪᒧᒃ ᑭᒋ ᒦᑲᓇ, ᐃᐃᒫ ᑲᔦ ᑳᔑ ᐸᐸᑫᒧᑭᓐ ᒦᑲᓇᓐ ᐆᑌᓈᕽ᙮ ᐲᔥ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᑭᑎᒫᑭᓯᐙᒡ, ᑳᒫᑭᓭᐙᒡ, ᑳᐙᐱᓯᒀ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑲᔥᑭᑑᓯᒀ ᒋᐱᒧᓭᐙᒡ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 22 ᐐᐸ ᑕᔥ ᐃᑯ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᐅᑮᐱ ᑲᓅᓈᓐ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ: ᐋᔕ ᑮᐃᔑᒋᑫᓈᓂᐗᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᓅᑮᔭᓐ᙮ ᑫᔮᐱ ᑕᔥ ᑕᐙ ᑫᔑ ᐊᐱᓈᓂᐗᕽ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 23 ᒦᑕᔥ ᐊᐊ ᐅᑭᒫ ᑳᐃᓈᒡ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᓐ: ᑕᑲ ᐃᔑ ᒫᒌᐊᑑᓐ ᒦᑲᓈᕽ ᑳᒫᒌᒧᑭᓐ, ᐃᔖᓐ ᑲᔦ ᑳᐸᐸᑫᒧᑭᓐ ᒋᐲᒋᓂᔕᐗᑣ ᐊᐎᔭᒃ, ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᐃᔑᒋᑫᔭᓐ ᓂᐙᑳᐃᑲᓐ ᒋᒨᔥᑭᓀᒃ᙮ 24 ᒦᑕᔥ ᐁᔑ ᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ ᑲᑭᓇ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᓂᑕᒻ ᑳᑮᐊᑐᒥᑣ ᑳᑮ ᐲᔖᓯᒀ ᑳᐐᓐ ᐅᑲ ᑯᒋᐳᑕᓰᓈᐙ ᒦᒋᒻ ᐁᔑ ᐐᑾᑫᐗᒃ, ᑮᐃᑭᑑ᙮ 25 ᐯᔑᒀ ᒋᓴᔅ ᐁᐱᒥ ᐐᒌᐎᑯᒡ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ ᑮᐅᒋ ᑴᑭ ᑳᐸᐎ ᐁᑮ ᑲᓅᓈᒡ: 26 ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᑳᐱ ᓈᓯᑲᐎᒡ ᔒᑫᓂᒫᓯᒃ ᑕᔥ ᐅᑌᑌᓐ, ᐅᒫᒫᓐ ᑲᔦ, ᐐᐗᓐ, ᐅᓃᒑᓂᓴᐞ ᑲᔦ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᐐᒋᑭᐌᓯᐗᓐ, ᐅᑕᐌᒫᓐ ᑲᔦ, ᑮᔥᐱᓐ ᑲᔦ ᔒᑫᑕᓯᒃ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑳᐐᓐ ᐊᐊ ᑕᑎᓄᐎᓰ ᓂᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ᙮ 27 ᐊᐎᔭ ᑫᐱᒥᐎᓈᓯᒃ ᐅᑖᔑᑌᔮᑎᑯᒪᓐ, ᑳᐱᒥᓂᔕᐅᓯᒃ ᑲᔦ, ᑳᐐᓐ ᑕᑎᓄᐎᓰ ᓂᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ᙮ 28 ᑮᔥᐱᓐ ᑮᓇᐙ ᑳᑕᔑᔦᒃ ᐯᔑᒃ ᐃᓀᑕᕽ ᐁᐐᐅᔑᑑᒡ ᑳᐃᔥᐸᑭᑌᓂᒃ ᐊᔕᐙᐱᐎᓐ, ᐱᓇᒫ ᓇ ᑖᐅᓇᐱ ᒋᑲᑴ ᑭᑫᑕᕽ ᐋᓃᓐ ᒥᓂᒃ ᑫᐃᓇᑭᑌᓂᒃ ᑳᐐᐅᔑᑑᒡ, ᑕᑲ ᒋᐊᔮᐙᑴᓐ ᔔᓂᔮᓐ ᒋᑮᔑᑑᒡ ᐃᐃ ᑳᐐᐅᔑᑑᒡ? 29 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐁᑕ ᐁᑮᒥᒋ ᐅᓇᑑᒡ ᐙᐃᔑ ᐅᔑᑑᒡ ᐅᑕᔕᐙᐲᐎᑲᒥᒃ, ᑮᔑᑑᓯᒃ ᐃᑕᔥ, ᒦᔥ ᑲᑭᓇ ᑳᐙᐸᑕᒥᓂᒡ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᔑ ᒫᒌᒡ ᒋᐹᐱᐃᑯᒡ᙮ 30 ᒦᔥ ᐅᐅ ᑫᐃᑯᒡ: ᐃᓇᑭᓃᓐ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᐁᑮᒫᒌ ᐅᔑᒋᑫᒡ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑮᔑᑑᓰᓐ ᑳᑮ ᒫᒋᑑᒡ᙮ 31 ᑮᔥᐱᓐ ᑭᒋ ᐅᑭᒫ ᐊᔮᐙᒡ ᒥᑖᒋᕽ ᒥᑖᔂᒃ 10,000 ᔑᒫᑲᓂᔕᐞ ᐁᐐᐊᑕ ᒦᑳᓈᒡ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᑭᒋᐅᑭᒫᓐ ᐁᔮᐙᓂᒡ ᓃᔥᑕᓇ ᒥᑖᔂᒃ 20,000 ᔑᒫᑲᓂᔕᐞ, ᐱᓇᒫ ᓇ ᑕᓇᒪᑕᐱ ᒋᐅᓀᑕᕽ ᑕᑲ ᒋᑌ ᐊᐲᒌᑴᓐ ᒋᔖᑰᒋᐋᒡ ᐃᓂ ᑯᑕᒃ ᑭᒋᐅᑭᒫᓐ? 32 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᑌᐸᑫᓂᒧᓯᒃ ᒦᔥ ᑫᔑ ᐃᔑᓂᔕᐙᒡ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓂᐗᐞ ᒋᐊᑕ ᓇᑭᔥᑲᐙᓂᒡ ᐃᓂ ᑭᒋᐅᑭᒫᓐ ᒥᓴᐙ ᑯ ᐁᓈᐎᓈᑯᓯᓂᒡ, ᐁᐃᔑ ᐸᑯᓭᓂᒫᒡ ᐱᓵᓐ ᒋᐐᒌᐎᑯᒡ᙮ 33 ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᐁᔑᓈᑾᒃ, ᐊᐎᔭ ᑳᐸᑭᑎᓇᓯᒃ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓇᓐ ᐅᑕᔭᐄᒪᓐ ᑳᐐᓐ ᑕᑎᓄᐎᓰ ᓂᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ᙮ 34 ᐋᐱᒋ ᐅᓂᔑᔑᓐ ᔒᐎᑖᑲᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐊᓂ ᓂᓯᑐᐳᑾᓯᓄᒃ, ᐋᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᑫᔑ ᑮᐌ ᔒᐎᑖᑲᓂᐗᑭᐸᓐ? 35 ᑳᐐᓐ ᐊᐲᑌᑖᑾᓯᓅᓐ ᒋ ᐋᐸᑕᑭᐸᓐ ᑭᑎᑫᐗᑮᕽ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᑳᔑ ᐅᑯᓯᕽ ᒨᐤ, ᒦ ᐁᑕ ᑯ ᒋᐌᐱᓂᑳᑌᑭᐸᓐ᙮ ᑕᑲ ᐊᐎᔭ ᑳᐅᑕᐗᑳᒡ ᑕᐱᓯᑕᒻ᙮

ᓬᐅᒃ 15

1 ᐯᔑᒀ ᐁᑮᔑᑲᒃ ᑖᑭᔅ ᔔᓂᔮᓐ ᑳᒫᐗᑑᓈᐙᒡ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᑳᐋᓇᐌᓂᒥᑣ ᐅᑮᐱ ᓈᓯᑲᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐱ ᐱᓯᑕᐙᐙᒡ᙮ 2 ᒦᑕᔥ ᐃᑭ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᑮᐊᔨᑭᑐᐗᒃ ᐁᐋᓍᐸᒋᑫᐙᒡ: ᐊᐊᐌ ᐃᓂᓂ ᐅᒥᓉᑖᓐ ᐁᐐᒌᐙᒡ ᐅᒪᒋᑑᑕᒨᐞ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᐐᒋ ᐐᓯᓃᒫᒡ᙮ 3 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐐᑕᒪᐙᒡ ᐅᐅᐌᓂ ᐊᐌᒋᑫᐎᓐ: 4 ᑮᔥᐱᓐ ᑮᓇᐙ ᐊᐎᔭ ᐊᔮᐙᒡ ᓂᑯᑣᒃ 100 ᒫᓇᒑᓂᔕᐞ, ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᐗᓂᔑᓂᓂᒡ, ᐋᓃᓐ ᑫᐃᔑᒋᑫᐸᓐ? ᐅᑖ ᓇᑲᓈᐞ ᒫᐐᓐ ᐃᐃ ᔖᑲᓯᒥᑕᓇᔑ ᔖᑲᓱ 99 ᒫᓇᒑᓂᔕᐞ ᐃᐃᒫ ᒥᔕᐗᑲᒥᒃ ᒋᐊᑐᓀᐙᐸᓐ ᐃᓂ ᐯᔑᒃ ᑳᐗᓂᔑᓂᓂᒡ, ᐁᑮ ᐸᑭᒌᓯᒃ ᐹᓂᒫ ᑳᒥᑲᐙᒡ᙮ 5 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒥᑲᐙᒡ, ᑕᒌᑫᑕᒻ, ᒦᔥ ᑫᔑ ᐗᑭᑕᓵᒡ ᐅᑎᓂᒫᑲᓂᕽ, 6 ᒦᔥ ᑫᓂᔑ ᑮᐌᐎᓈᒡ᙮ ᐅᑲ ᒫᒪᐎ ᐊᑐᒫᐞ ᑕᔥ ᑳᓵᑭ ᐐᒌᐙᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐯᔓ ᐅᐐᒋᑖᒫᑲᓇᐞ ᐅᐅ ᒌᓈᒡ: ᐐᒋ ᒥᓉᑕᒨᒥᔑᒃ, ᓂᑮᒥᑲᐙ ᑳᑮᐗᓂᔑᕽ ᓂᒫᓇᒑᓂᔑᒻ! 7 ᒦᑕᔥ ᐁᔑ ᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ, ᒦᔥ ᐯᔑᑲᓐ ᐁᔑ ᒌᑫᑕᒧᓈᓂᐗᕽ ᐌᑎ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐊᐊ ᐅᒋ ᑳᒪᒋᑑᑕᕽ ᑮᑴᑳᑎᓯᒡ, ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᔖᑲᓯᒥᑕᓇᔑ ᔖᑲᓱ 99 ᑴᔭᒀᑎᓯᓂᒡ ᒣᒬᒡ ᑫᑴᑳᑎᓯᓯᓂᒃ᙮ 8 ᐃᓇᔥᑫ ᐃᑴ ᑮᐊᔮᐙᒡ ᒥᑖᓱ ᐙᐹᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᐞ, ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᐗᓂᐋᒡ, ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑫᐃᔑᒋᑫᒡ? ᒦ ᐃ ᑫᔑ ᓴᑲᐊᕽ ᐅᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓐ, ᐁᐌᐸᐃᑫᒡ ᑲᔦ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᕽ, ᐌᐌᓂ ᐁᑲᑴ ᒥᑲᐙᒡ ᐁᐸᑭᒌᓯᒃ ᐹᓂᒫ ᐁᑮᒥᑲᐙᒡ᙮ 9 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᒥᑲᐙᒡ, ᒦ ᐃ ᐁᔑ ᒫᒪᐎ ᐊᑐᒫᒡ ᑳᓵᑭ ᐐᒌᐙᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐯᔓ ᑳᐐᒋᑖᒥᑯᒡ ᐅᐅ ᐁᐃᓈᒡ: ᐐᒋ ᒥᓉᑕᒨᒥᔑᒃ, ᓂᑮᒥᑲᐙ ᐅᔕ ᑳᑮᐗᓂᐊᒃ ᓂᐙᐹᐱᑯ ᔔᓂᔮᓯᒻ᙮ 10 ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᐌᑎ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑌᒐᓬᐃᒪᐞ ᐁᔑ ᒌᑫᑕᒥᓂᒡ ᐃᓂ ᐅᒋ ᐯᔑᒃ ᐅᒪᒋᑑᑕᒨᓐ ᑳᑴᑳᑎᓯᓂᒡ᙮ 11 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᐃᑭᑐ: ᑮᐊᔮ ᐃᓂᓂ ᐁᑮᓃᔑᓂᒡ 2 ᐅᑯᓯᓴᐞ᙮ 12 ᐃᓂ ᑳᐅᔒᒣᔑᒫᐎᓂᒡ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᓂᑌᑌ, ᑕᑲ ᓅᑯᒻ ᑮᔖᒡ ᒦᔑᔑᓐ ᒥᓂᒃ ᑫᑰᓐ ᑳᐐᒦᔑᔭᓐ ᑭᑎᐯᒋᑫᐎᓂᕽ ᐅᒋ ᑫᑎᐯᑕᒫᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐊᐊ ᐅᑌᑌᒫ ᑳᐃᔑ ᓀᓈᐎᓇᕽ ᐃᐃ ᐅᐌᓅᑎᓯᐎᓐ ᐁᑮᒫᒦᓈᒡ ᑳᓃᔑᓂᒡ ᐅᑯᓯᓴᐞ᙮ 13 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑕᔑ ᓈᓈᑫ, ᒦ ᐃ ᐋᔕ ᑳᑮᐊᑖᐙᑫᒡ ᒥᓂᒃ ᑳᑮ ᑎᐯᑕᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒑᒡ ᐙᓴ ᐸᑳᓐ ᐊᑮᕽ ᐁᑮᐃᔖᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐌᑎ ᑳᑕᔑ ᒑᑭᓈᒡ ᐅᔔᓂᔮᒪᓐ, ᐁᑮ ᑮᐗᔥᑴ ᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ 14 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᑫᑰᓐ ᑳᑮᐊᔮᒡ ᑮᒑᑭᓭ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᑳᑮᑭᒋ ᓅᑌᓭᒃ ᒦᒋᒻ ᐃᐃᒫ ᒥᓯᐌ ᐊᑮᕽ᙮ ᐐᑫ ᑫᐐᓐ ᑮᑰᐹᒋ ᓅᑌᓭ᙮ 15 ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐃᔖᒡ ᐁᑮᐊᐎ ᐊᓄᑮᑕᐙᒡ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐃᐃᒫ ᐊᑮᕽ ᐁᔮᓂᒡ᙮ ᒦᔥ ᑳᑮᐃᔑᓂᔕᐅᓐᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᑎᑫᐎᑲᒥᑯᕽ ᒋᐸᒥᐋᒡ ᒋᐊᔕᒫᒡ ᑰᑰᔕᐞ ᒋᐐᓯᓂᓂᒡ᙮ 16 ᐅᑮᒥᓴᐌᑖᓐ ᑕᔥ ᑫᐐᓐ ᒋᑮᒦᒋᐸᓐ ᐃᐃᐌᓂ ᑰᑰᔕᐞ ᑳᒦᒋᓂᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮᒦᓂᑯᓰᓐ ᑫᑰᓐ ᑫᒦᒋᒡ᙮ 17 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐊᓂ ᐸᑲᑫᑕᕽ ᐅᐅ ᑮᐃᑎᓱ: ᐃᓇᔥᑫ ᐐᓐ ᓂᑌᑌ ᐁᐹᑏᓄᓂᒡ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇ ᑌᐐᓯᓂᐗᐞ, ᐃᔥᑯᓭᐗᐞ ᑲᔦ ᒦᒋᒻ, ᓃᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐁᑲᐗᔅᑲᑌᔮᓐ᙮ 18 ᑕᑲ ᓴ ᓂᑲ ᒫᒑ ᒋᑮᐌᔮᓐ ᒋᐃᔖᔮᓐ ᓂᑌᑌᑳᕽ ᐅᐅ ᒋᐃᓇᒃ: ᓂᑌᑌ, ᓂᑮᒪᒋᑑᑕᐙ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᑫᑮᓐ ᑲᔦ ᑭᑮᒪᒋᑑᑕᐎᓐ᙮ 19 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᓂᑌᐸᑫᑖᑯᓯᓰ ᓂᑯᓯᔅ ᒋᐃᔑᓂᑳᒥᔑᔭᓐ᙮ ᑭᐸᑯᓭᓂᒥᓐ ᑕᔥ ᑭᑕᓄᑮᐋᑲᓇᒃ ᑳᑑᑕᐗᑣ ᑫᓃᓐ ᒋᑑᑕᐎᔭᓐ, ᑮᐃᓀᑕᒻ ᐁᐐᐃᓈᒡ 20 ᒦᑕᔥ ᑌᐺ ᑳᐃᔑ ᐸᓯᑸᒡ ᐁᑮᒫᒑᒡ ᐁᑮ ᑮᐌᓄᑕᐙᒡ ᐅᑌᑌᓐ᙮ ᑫᔮᐱ ᑕᔥ ᐁᓈᐎᓈᑾᓂᓂᒃ ᒋᑆ ᐅᑎᑕᕽ ᐅᑌᑌᓐ ᐅᑕᔮᐎᓂᓂ, ᒦ ᐃ ᐋᔕ ᐁᑮᐙᐸᒥᑯᒡ ᐅᑌᑌᓐ ᐁᐱ ᓈᑯᓯᒡ ᐁᑮ ᑰᐹᓯᓈᑯᒡ᙮ ᒦᔥ ᑳᑮᐊᐸᑑᓂᒡ ᐁᐱ ᓈᑯᓯᒡ ᐁᑮ ᑭᑭᒋᒌᓂᑯᒡ ᐁᐅᒌᒥᑯᒡ᙮ 21 ᐅᑯᓯᓯᒫ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᓂᑌᑌ, ᓂᑮᒪᒋᑑᑕᐙ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᑫᑮᓐ ᑲᔦ ᑭᑮᒪᒋᑑᑕᐎᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᓂᑌᐸᑫᑖᑯᓯᓰ ᓂᑯᓯᔅ ᒋᐃᔑᓂᑳᒥᔑᔭᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 22 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐅᑌᑌᒫ ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᐞ: ᑕᑲ ᐌᔩᑉ ᐲᑑᒃ ᒫᐗᒡ ᐌᓂᔑᔑᒃ ᑭᑭᔥᑭᑲᓐ, ᐱᓯᑲᒧᐃᒃ᙮ ᐱᓯᑲᒧᐃᒃ ᑲᔦ ᓈᐱᓂᒌᐱᓱᓇᓐ ᐅᓂᒌᕽ, ᒪᑭᓯᓇᓐ ᑲᔦ ᐱᑕᑭᓯᓀᐃᒃ᙮ 23 ᒦᑕᔥ ᐃᔑ ᒫᒑᒃ ᒋᓈᓯᑲᐌᒃ ᑳᒥᓄᓈᑯᓯᒡ ᑳᐋᒋᐳᒡ ᐱᔑᑮᔅ ᒋᓂᓭᒃ᙮ ᒫᐗᐤ ᑭᑲᑭᒋ ᐐᓯᓂᒥᓐ ᐁᐲᒋ ᒥᓉᑕᒪᕽ᙮ 24 ᐗᐊ ᓴ ᓂᑯᓯᔅ ᐁᑮᓂᐳᐸᓐ ᓅᑯᒻ ᑕᔥ ᐱᒫᑎᓯ᙮ ᐁᑮᐗᓂᔑᑭᐸᓐ ᓅᑯᒻ ᑕᔥ ᐁᑮᒥᑲᐎᓐᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒋ ᑭᒋ ᐐᓯᓂᐙᒡ᙮ 25 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᑭᒋ ᐃᓇᑲᒥᑲᓂᓂᒃ ᐊᐊ ᐐᓐ ᑳᐅᓴᔦᓯᒫᐎᒡ ᐅᑯᓯᓯᒫ ᑮᐊᓄᑮ ᑭᑎᑫᐗᑮᕽ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐱᑮᐌᒡ ᐯᔓ ᐁᐊᓂ ᐅᑎᑕᕽ ᐙᑳᐃᑲᓐ, ᐅᑮᓅᑖᓐ ᐁᒪᑗ ᑭᑐᒋᑳᓂᐗᓂᓂᒃ, ᑲᔦ ᐁᒪᑗ ᓃᒥᓈᓂᐗᓂᓂᒃ᙮ 26 ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐊᑐᒫᒡ ᐯᔑᒃ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᐁᑲᑴᒋᒫᒡ ᐋᓃᓐ ᐁᔑᒋᑳᓂᐗᓂᓂᒃ᙮ 27 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᑭᔒᒣᓐᔥ ᐅᔕ ᑮᑕᑯᔑᓐ᙮ ᑭᑌᑌ ᑕᔥ ᐅᑮᓂᓵᓐ ᐃᓂ ᒫᐗᒡ ᑳᒥᓄᓈᑯᓯᓂᒡ, ᑳᐐᓂᓄᓂᒡ ᐱᔑᑮᓴᓐ ᐋᓃᔥ ᒥᓉᑕᒻ ᐁᐱᑮᐌᓄᑖᑯᒡ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐁᐱᒫᑎᓯᓂᒡ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᒥᓄᐊᔮᓂᒡ᙮ 28 ᐊᐊ ᑕᔥ ᑳᐅᓴᔦᓯᒫᐎᒡ ᑮᓂᔥᑳᑎᓯ ᐁᑮᐐ ᐲᑎᑫᓯᒃ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ᙮ ᐅᑌᑌᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᐱ ᓈᓯᑳᑰᓐ ᐁᑮᐱ ᑳᑮᓱᒥᑯᒡ ᐱᓵᓐ ᒋᐲᑎᑫᒡ᙮ 29 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐃᓂ ᐅᑌᑌᓐ: ᐃᓇᔥᑫ ᐋᓃᓐ ᑕᓱ ᐱᐴᓐ ᐋᔕ ᑳᐱ ᐊᓄᑮᑕᐎᓈᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐊᐊᐌ ᐯᔑᒃ ᑭᑕᓄᑮᐋᑲᓐ ᑳᐊᓄᑮᑕᐎᒃ, ᒨᔕᒃ ᐁᐱ ᐃᔑᒋᑫᔮᓐ ᑳᔑ ᐊᑕᐌᓂᒥᔭᓐ᙮ ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᑳᐱ ᒦᓂᔑᔭᓐ? ᑳᐐᓐ ᑲᓇᑫ ᐯᔑᒃ ᑭᑮᒦᔑᓰ ᒫᓇᒑᓂᔐᔅ ᒋᑮᐐᒋ ᐐᓯᓂᒪᒀᐸᓐ ᓂᓵᑭ ᐐᒌᐙᑲᓇᒃ! 30 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑭᑯᓯᔅ ᐁᑮᓂᔑᐗᓈᒋᑑᒡ ᑲᑭᓇ ᑭᑎᐱᓇᐌᐎᓯᐎᓐ ᐁᑮᒥᒋ ᒑᑭᓂᑫᒡ ᐁᐸᐹ ᓅᑎᑴᐌᒡ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐱᑮᐌᒡ ᒦ ᐃ ᑳᐃᔑ ᓂᑕᒪᐗᒡ ᑳᐅᓂᔑᔑᓂᒡ, ᑳᐐᓂᓄᓂᒡ ᐱᔑᑮᓴᓐ! 31 ᐅᐅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑖᑰᓐ ᐅᑌᑌᓐ: ᓂᑯᓯᔅ, ᒨᔕᒃ ᐅᐅᒫ ᑭᐱᐐᒋ ᐊᔮᒥᔥ᙮ ᒥᓂᒃ ᓴ ᑫᑰᓐ ᑳᑎᐱᓇᐌᐎᓯᔮᓐ ᒦ ᓴ ᐃᐌ ᑫᑮᓐ ᑌᐱᓇᐌᐎᓯᔭᓐ᙮ 32 ᐅᒋᑕ ᑕᔥ ᐃᑯ ᐃᔑ ᓇᐃᓈᑾᓐ ᒋᑭᒋ ᐐᓯᓂᔭᑭᐸᓐ, ᒋᒥᓉᑕᒪᑭᐸᓐ ᑲᔦ ᐋᓃᔥ ᑭᔒᒣᓐᔥ ᐁᑮᓂᐳᐸᓐ, ᓅᑯᒻ ᑕᔥ ᐁᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ ᐁᑮᐗᓂᔑᑭᐸᓐ ᑲᔦ, ᓅᑯᒻ ᑕᔥ ᐁᑮᒥᑲᐎᓐᒡ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮

ᓬᐅᒃ 16

1 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐯᔑᒀ ᑮᐊᔮ ᐃᓂᓂ ᐋᐱᒋ ᐁᑮᐌᓅᑎᓯᒡ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮᐊᔮᐙᒡ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᑳᑮ ᑲᓇᐌᑕᒫᑯᒡ ᐅᑎᐯᑖᓱᐎᓇᓐ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᑮᐱ ᐐᑕᒪᐙ ᑳᑲᓇᐌᑕᒫᑯᒡ ᑾᔭᒃ ᐁᑮᐃᓈᐸᒋᑑᓯᓂᒃ ᐅᑕᔭᐄᒪᓐ ᑳᑎᐯᑕᕽ᙮ 2 ᒦᑕᔥ ᑳᑮ ᑲᓅᓈᒡ ᒋᐲᑎᑫᓂᒡ ᐅᐅ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᐅᐅ ᑳᐃᔑ ᓅᑕᒫᓐ ᐁᐃᔑᒋᑫᐗᓉᓐ? ᐱᐙᐸᑕᐃᔑᓐ ᒥᓯᐌ ᐋᓃᓐ ᐁᓈᐸᒋᑑᔭᓐ ᓂᑎᐯᑖᓱᐎᓇᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐗᔑᒣ ᑭᑲ ᑲᓇᐌᑕᓰᓇᓐ ᓂᑎᐯᑖᓱᐎᓇᓐ᙮ 3 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᑮᐃᑎᓱ: ᓂᑑᑭᒫᒻ ᑳᐊᓄᑮᑕᐗᒃ ᓂᐐ ᐸᑭᑎᓂᒃ ᐃᐃ ᐁᓇᓄᑮᐗᒃ᙮ ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑫᐃᔑᒋᑫᔮᓐ? ᐅᓵᒻ ᓂᓃᓇᒫᑎᔅ ᒋᐙᓂᑫᔮᐹᓐ, ᓂᑖ ᐊᑲᒡ ᑲᔦ ᒋᐸᐹ ᐸᑯᔑᐃᐌᔮᓐ᙮ 4 ᐋᔕ ᓂᑭᑫᑖᓐ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᔑᒋᑫᔮᓐ ᑳᓵᑭ ᐐᒌᐎᐙᒡ ᑫᐅᒋ ᐲᑎᑲᔑᐙᒡ ᐅᑖᐎᓂᐙᕽ ᐊᐲ ᐸᑭᑎᓂᑰᔮᓐ ᐅᐅ ᐁᓇᓄᑮᔮᓐ᙮ 5 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᓅᓈᒡ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᒪᓯᓇᐊᒪᐙᓂᒡ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᒡ ᐃᓂ ᓂᑕᒻ ᐃᓂᓂᐗᓐ: ᐋᓃᓐ ᒥᓂᒃ ᒣᓯᓇᐊᒪᐗᒡ ᓂᑑᑭᒫᒻ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 6 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ: ᓂᔣᔂᒃ 800 ᑕᓱ ᑎᐸᐆᐹᓐ ᐋᓬᐃᑉ ᑎᓄ ᐱᒥᑌ ᓂᒪᓯᓇᐊᒪᐙ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᐅᐅᒫ ᐃᔑ ᐊᐱᓐ᙮ ᔐᒫᒃ ᐃᑯ ᓃᐙᒃ 400 ᐃᔑᐲᐊᓐ ᐃᐃ ᑭᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 7 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᐅᑮᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᓐ: ᑮᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐋᓃᓐ ᒥᓂᒃ ᒣᓯᓇᐊᒪᐗᒡ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᒥᑖᔂᒃ 1,000 ᑕᓱ ᒪᑲᒃ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᓂᒪᓯᓇᐊᒪᐙ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᐃᓇ ᐅᐌ ᑭᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ, ᓂᔣᔂᒃ 800 ᐃᔑᐲᐊᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 8 ᒦᑕᔥ ᐊᐊ ᐅᑭᒫ ᑳᑮᐊᑐᒫᒡ ᐃᓂ ᑳᑲᓇᐌᑕᒫᑯᒡ ᐅᑕᔭᐄᒪᓐ ᑳᑮᐗᔦᔑᒋᑫᓂᒡ: ᐐᑫ ᑭᑲᑮᑖᐎᒋᑫ ᐁᑲᓇᐙᐸᑎᓱᔭᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᐃᓇᔥᑫ ᐐᓐ ᐃᑯ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᓅᑯᒻ ᐊᑮᕽ ᑳᐅᒋ ᑎᐯᑖᑯᓯᐙᒡ ᓇᐗᒡ ᑾᔭᒃ ᐅᑲᓇᐌᑖᓈᐙ ᑳᔑ ᐊᓄᑮᐙᒡ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐙᓭᔮᕽ ᑳᐅᒋ ᑎᐯᑖᑯᓯᐙᒡ᙮ 9 ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑫᔮᐱ ᑳᐊᓂ ᐃᑭᑐᒡ: ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᐁᔑ ᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ᙮ ᐊᑮᐎ ᐌᓅᑎᓯᐎᓐ ᐋᐸᒋᑑᒃ ᒋᐅᑎᓇᒫᓱᔦᒃ ᑫᓵᑭ ᐐᒌᐎᓀᒀ, ᐊᐲ ᓴ ᑕᔥ ᑮᒑᑭᓭᒃ, ᒦᑕᔥ ᒋᒥᓉᑕᒧᓈᓂᐗᕽ ᒋᐲᑎᑲᓂᑰᔦᒃ ᑖᐎᓂᕽ ᐐᑳ ᑫᐃᔥᒀᓭᓯᓄᒃ᙮ 10 ᐱᑯ ᐊᐌᓀᓐ ᑫᐊᔮᒀᒥᓰᑲᑕᒧᑴᓐ ᑳᐊᑳᓭᑖᑾᓂᓂᒃ ᒦ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᔑ ᐊᔮᒀᒥᓰᑲᑕᕽ ᑳᑭᒋ ᐃᓀᑖᑾᓂᓂᒃ ᑫᑰᓐ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᑲᔦ ᑫᐅᒋ ᐗᔦᔑᐃᐌᑴᓐ ᒥᓴᐙ ᐊᑳᓭᑖᑾᓂᓂᒃ ᒦ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᐃᔑ ᐗᔦᔑᐃᐌᒡ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᑭᒋ ᐃᓀᑖᑾᓂᓂᒃ᙮ 11 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᑌᐺᔦᑖᑯᓯᔦᒃ ᒋᓇᓈᑲᒋᑑᔦᒃ ᐊᔮᒀᒥᓰᑲᑕᓯᐌᒃ ᐁᔑ ᐋᐸᒋᑑᔦᒃ ᐊᑮᐎ ᐌᓅᑎᓯᐎᓐ, ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑫᔑ ᐸᑭᑎᓇᒫᑰᔦᑭᐸᓐ ᑳᑾᔭᑾᒃ ᐌᓅᑎᓯᐎᓐ? 12 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᑌᐺᔦᑖᑯᓯᓯᐌᒃ ᒋᓈᑲᒋᑑᔦᒃ ᐁᑮᐅᒋ ᐊᔮᒀᒥ ᐋᐸᒋᑑᔦᒃ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭ ᐅᑕᔭᐄᒪᓐ, ᐋᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑫᑮᐃᔑ ᐸᑭᑎᓇᒫᑰᔦᑭᐸᓐ ᑫᑰᓐ ᒋᑎᐯᑕᒣᒃ? 13 ᑳᐐᓐ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᐅᑲ ᑎᐯᓂᒥᑯᓰᐞ ᓃᔑᓐ ᐅᑭᒫᐞ᙮ ᐋᓃᔥ ᐯᔑᒃ ᐅᑲ ᔒᑫᓂᒫᓐ, ᔑᑾ ᐯᔑᒃ ᐅᑲᓵᑭᐋᓐ᙮ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᐌ ᐅᑲ ᑭᒋᐎᓈᓐ, ᔑᑾ ᐯᔑᒃ ᐅᑲ ᐌᐱᓈᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑭᑖ ᑎᐯᓂᒥᑯᓰ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑲᔦᔥ ᒋᑕᑯ ᑎᐯᓂᒥᑭᐸᓐ ᔔᓂᔮ᙮ 14 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐃᑭᐯᕒᐊᓰᒃ ᐁᓅᑕᒧᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᐅᐅᐌᓂ, ᐅᑮ ᐹᐱᓄᑕᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ, ᐋᓃᔥ ᐅᑮ ᓵᑭᐋᐙᓐ ᔔᓂᔮᓐ᙮ 15 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ: ᑮᓇᐙ ᐅᔕ ᑳᑲᑴ ᒥᓄᓈᑯᐃᑎᓱᔦᒃ ᐁᓈᓴᒦᐙᒡ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑭᑭᑫᓂᒥᑯᐙ ᐁᓈᑎᓯᔦᒃ ᑭᑌᐃᐗᕽ᙮ ᐃᐃᐌᓂ ᐅᔕ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᑭᒋ ᐃᓀᑕᒧᐙᒡ, ᒦ ᐃᐌᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᔒᑫᑕᕽ᙮ 16 ᒨᓯᔅ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓇᓐ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᑮᐃᔑᐲᐃᑫᐙᒡ ᑫᓅᑕᒪᐙᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑮᐱ ᑕᔑᑌᓂ ᐲᓂᔥ ᑮᐱ ᐊᔮᒡ ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᑳᑮᒫᒌ ᑕᔑᑌᓂᒃ ᐁᔑᒥᓍᑐᑌᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ᙮ ᒦᔥ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᒃ ᐁᓂᑯᒃ ᐁᔑ ᑲᑴᒋᑑᐙᒡ ᒋᐲᑎᑫᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᒋᐅᒋ ᑎᐯᑖᑯᓯᐙᒡ᙮ 17 ᓇᐗᒡ ᐌᑕᓐ ᐃᐃᐌ ᑮᔑᒃ, ᐊᑭ ᑲᔦ ᒋᐴᓂᓭᒃ, ᐊᐲᒡ ᐃᐌ ᐯᔑᒃ ᒐᑭᐲᐃᑲᓐ ᒋᐅᑖᐱᓂᑳᑌᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᕽ ᐅᒋ᙮ 18 ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᐃᓂᓂ ᑳᐌᐱᓈᒡ ᐐᐗᓐ ᑯᑕᒃ ᑕᔥ ᐃᑴᐗᓐ ᑳᐐᑎᑫᒫᒡ ᐱᔑᒀᑎᓯ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᑳᐐᑎᑫᒫᒡ ᐃᑴᐗᓐ ᑳᑮ ᐌᐱᓂᑯᓂᒡ ᐅᓈᐯᒥᓂ ᐱᔑᒀᑎᓯ᙮ 19 ᐯᔑᒃ ᑮᐊᔮ ᐃᓂᓂ ᐋᐱᒋ ᐁᑮᐌᓅᑎᓯᒡ ᐁᑭᑭᔥᑲᕽ ᑲᔦ ᒫᐗᒡ ᑳᐋᑾᑭᑌᓂᑭᓐ ᑭᑭᔥᑭᑲᓇᓐ᙮ ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᐁᑮᑭᒋ ᐌᓅᑖᑎᓯᒡ ᐁᑕᓱ ᑮᔑᒃ᙮ 20 ᑮᐊᔮ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐁᑭᑎᒫᑭᓯᒡ ᐃᓂᓂ ᓬᐋᓴᕒᐊᔅ ᐁᔑᓂᑳᓱᒡ, ᒥᓯᐌ ᐅᐐᔭᐎᕽ ᐁᑮᐅᒥᑮᐎᒡ᙮ ᑮᓂᑖ ᐊᐱ ᐅᑎᔥᒀᑌᒥᓃᕽ ᐃᓂ ᑳᐌᓅᑎᓯᓂᒡ ᐃᓂᓂᐗᓐ᙮ 21 ᑮᐃᔑ ᒥᓴᐌᑕᒻ ᒋᒦᒋᒡ ᐃᔥᑾᒋᑲᓇᓐ ᑳᐅᒋ ᐸᑭᓯᓂᓂᑭᓐ ᐅᑑᐳᐎᓈᑯᓃᕽ ᐃᓂ ᑳᐌᓅᑎᓯᓂᒡ᙮ ᐊᓂᒨᐞ ᐃᑕᔥ ᑮᐲᔖᐙᐞ ᐁᑮᐱ ᓅᔅᒀᑕᐊᒥᓂᒡ ᓬᐋᓴᕒᐊᔅ ᑳᔑ ᐅᒥᑮᐎᒡ᙮ 22 ᑳᑭᑎᒫᑭᓯᒡ ᐃᓂᓂ ᑮᐃᔥᒀ ᐱᒫᑎᓯ᙮ ᐁᒐᓬᐊᐞ ᑕᔥ ᐅᑮᒫᒌᓂᑰᐞ ᐁᑮᐃᔑᐎᓂᑯᒡ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᒋᐊᐎ ᐐᑕᐱᒫᒡ ᐁᐸᕒᐊᐋᒪᓐ ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑫᐐᓐ ᑳᐌᓅᑎᓯᒡ ᐃᓂᓂ ᑮᐃᔥᒀ ᐱᒫᑎᓯ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᐃᓂᓐᒡ᙮ 23 ᐃᐃᒫ ᓴ ᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᐊᔮ ᑳᔑ ᑲᓇᐌᑖᑯᓯᐙᒡ ᑳᓂᐳᐙᒡ᙮ ᐐᑫ ᑮᑲᒀᑕᑭ ᐐᓴᑫᑕᒻ᙮ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᑕᔥ ᐁᐃᓈᐱᒡ ᐅᑮᐙᐸᒫᓐ ᐁᐸᕒᐊᐋᒪᓐ ᐙᓴ ᐁᒪᑗ ᐊᔮᓂᒡ, ᐁᒪᑗ ᐐᑕᐱᒫᓂᒡ ᓬᐋᓴᕒᐊᓴᓐ᙮ 24 ᒦᑕᔥ ᑳᑮ ᔖᑯᐙᓈᒡ: ᓂᑌᑌ ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ ᑰᐹᓯᓇᐎᔑᓐ, ᑕᑲ ᐲᒋᓂᔕᐅ ᓬᐋᓴᕒᐊᔅ ᒋᒉᑭᐲᓂᒌᓂᒡ ᓂᐲᕽ ᒋᐱ ᑕᑳᐹᐗᑑᒡ ᓂᑌᓇᓂᐤ, ᐁᑕᑕᐌ ᐅᔕ ᓂᐐᓴᑳᑭᔅ ᐅᐅᒫ ᐃᔥᑯᑌᕽ᙮ 25 ᐅᐅ ᑕᔥ ᐁᐸᕒᐊᐋᒪᓐ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᓂᑯᓯᔅ, ᒫᒥᑴᑕᓐ ᒣᒀ ᑮᐱᒫᑎᓯᔭᓐ ᑳᐅᓂᔑᔑᑭᓐ ᑫᑰᓇᓐ ᑭᑮᐊᔮᓇᓐ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᓬᐋᓴᕒᐊᔅ ᑳᐅᓂᔑᔑᓯᓂᑭᓐ ᐅᑮᐊᔮᓇᓐ᙮ ᓅᑯᒻ ᑕᔥ ᐐᓐ ᒥᓉᑕᒥᐋ, ᑮᓐ ᑕᔥ ᐎᓐ ᐁᑭᒋ ᐐᓴᑫᑕᒪᓐ᙮ 26 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐁᑕ ᐃᐃ ᒥᓂᒃ, ᐊᔮᒪᑲᓐ ᓴ ᐃᐌ ᐁᒥᔕᑮᔮᓯᓄᒃ ᐙᓇᐃᑲᓐ ᐅᐅᒫ ᓇᓴᐤ ᑳᔑ ᐊᔮᔭᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᐅᒫ ᑳᔑ ᐊᔮᔮᕽ ᑳᐅᒋ ᑲᔥᑭᑑᓯᒀ ᐌᑎ ᒋᐃᔖᒡ ᑳᔑ ᐊᔮᔦᒃ, ᒦᔥ ᑲᔦ ᐌᑎ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᐁᔑ ᐊᔮᔦᒃ ᑳᐅᒋ ᑲᔥᑭᑑᓯᒀ ᐅᐅᒫ ᓇᑫ ᒋᐲᔖᐙᒡ᙮ 27 ᑳᐌᓅᑎᓯᒡ ᐃᓂᓂ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᓂᑌᑌ, ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ ᑭᐸᑯᓭᓂᒥᓐ ᐁᑲᑴᒋᒥᓈᓐ ᒋᐃᔑᓂᔕᐗᒡ ᓬᐋᓴᕒᐊᔅ ᓂᑌᑌᓐ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ᙮ 28 ᒦ ᐅᔕ ᐌᑎ ᐁᔮᐙᒡ ᓈᓇᓐ ᓃᒋᑭᐌᓯᐗᒃ᙮ ᐸᑭᑎᓐ ᒋᐃᔖᒡ ᒋᐊᑕᐎ ᐐᑕᒪᐙᒡ, ᒋᐲᔖᓯᓂᒃ ᐅᐅᒫ ᑲᒀᑕᑭ ᐐᓴᑫᑕᒧᐎᓐ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒃ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 29 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᑯᒡ ᐁᐸᕒᐊᐋᒪᓐ : ᑮᒋᑭᐌᓯᐗᒃ ᐄᑐᒃ ᐅᑕᔮᐙᐙᓐ ᒨᓯᓲᓐ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᒦᐗᐞ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑫᐱᓯᑕᐙᐙᒡ᙮ 30 ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᒡ: ᓂᑌᑌ ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ ᑳᐐᓐ ᐃᐃᐌ ᑌᒥᓂᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᓴ ᐊᐎᔭᓐ ᓂᐳᐎᓂᕽ ᐱᐅᒋ ᓈᓯᑳᑯᐙᒡ, ᒦ ᐃ ᑫᒋᓈᒡ ᒋᑴᑳᑎᓯᐙᒡ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 31 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ ᐁᐸᕒᐊᐋᒪᓐ: ᑮᔥᐱᓐ ᐐᐱᓯᑕᐙᓯᒀ ᒨᓯᓲᓐ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑳᐐᓐ ᑖᑲᔥᑭᒫᓰᐗᒃ ᒥᓴᐙ ᑯ ᐊᐎᔭᓐ ᓂᐳᐎᓂᕽ ᐅᒋ ᐗᓂᔥᑳᓂᒡ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮

ᓬᐅᒃ 17

1 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᑫᑰᓇᓐ ᓴ ᑕᑕᑯᔑᓅᒪᑲᓅᓐ ᑫᐅᒋ ᒪᒋᑑᑕᒥᕽ᙮ ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᑕᑯᐹᓯᓈᑯᓯ ᐊᐊ ᐊᐎᔭ ᐐᓐ ᑳᐅᒋ ᐅᑎᔑᐌᒪᑲᓂᓂᑭᓐ᙮ 2 ᓇᐗᒡ ᐄᑐᒃ ᑖᐅᓂᔑᔑᓂᓂ ᑳᒥᒑᐱᑭᓯᓂᒡ ᐲᓯᐴᒋᑲᓇᓯᓃᓐ ᒋᑕᑯᐱᒋᑲᓂᐎᓂᐸᓐ ᐅᑴᑲᓂᕽ ᒋᓂᓵᐹᐗᒋᑲᓂᐎᐸᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᔑ ᑮᔥᑳᔭᐙᓂᒃ ᑭᒋᑲᒦᕽ, ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᒋᐸᑭᔑᒫᐸᓐ ᐃᓂ ᑳᑌᐺᔦᓂᒥᒥᒡ᙮ 3 ᑲᓇᐌᓂᑎᓱᓐ ᑕᔥ ᐁᔑᒋᑫᔭᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑮᒋᑭᐌᓯ ᒪᒋᑑᑕᕽ, ᑭᑖ ᑲᓅᓈ ᐅᔕ, ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐐᐴᓂᑑᒡ ᐅᑎᔑᒋᑫᐎᓐ, ᑭᑲ ᐴᓀᑕᒪᐙ᙮ 4 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᒪᒋᑑᑕᐎᒃ ᓃᔣᒋᕽ ᐋᐱᑎᕽ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᓃᔣᒋᕽ ᑕᔥ ᐱᓈᓯᑲᐎᒃ ᐅᐅ ᐃᓂᒃ: ᑕᑲ ᐴᓀᑕᒪᐎᔑᓐ᙮ ᐱᓵᓐ ᓴ ᑭᑲ ᐴᓀᑕᒪᐙ᙮ 5 ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᒃ ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ: ᐐᒋᐃᔑᓈᒻ ᒋᒪᔥᑲᐎᓰᒪᑲᒃ ᓂᑌᐺᑕᒧᐎᓂᓈᓐ᙮ 6 ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒻ: ᑮᔥᐱᓐ ᐊᔮᔦᑭᐸᓐ ᑌᐺᐗᑫᑕᒧᐎᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐯᔑᑯᒥᓐ ᒫᐗᒡ ᑳᐊᑳᓯᕽ ᑭᑎᑳᓀᔅ ᑭᑖᐃᓈᐙ ᐗᐊᐌᑎ ᑭᒋ ᒥᑎᒃ: ᐸᑾᒋᒌᐱᑫᐱᓂᑎᓱᓐ ᐊᑕᐎ ᐸᑕᑭᓱᓐ ᑭᒋᑲᒦᕽ, ᑭᑕ ᓇᐃᑖᑯᐙ ᐅᔕ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 7 ᑳᓂᑲ ᐐᓐ ᑮᓇᐙ ᐯᔑᒃ ᐊᔮᐌᒃ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᐁᐅᒻᐺᑲᑲᒥᑭᐱᑑᒡ ᑭᑎᑫᐗᑮᓂ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᓇᓈᑲᒋᐋᒡ ᒫᓇᒑᓂᔕᐞ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐱ ᐅᒋ ᑕᑯᔑᕽ ᑭᑎᑫᐗᑲᒥᑯᕽ ᑭᑖᐃᓈ ᓇ: ᑕᑲ ᐌᔩᑉ ᑲᑭᑖᑕᐲᓐ ᒋᐐᓯᓂᔭᓐ? 8 ᑳᐐᓐ ᐃᐃᐌ ᑭᑎᔑᒋᑫᓰ᙮ ᓇᐗᒡ ᐅᐅᐌᓂ ᑭᑖᐃᓈ: ᑾᔮᒋᑕᒪᐎᔑᓐ ᑫᐅᓈᑯᔑ ᒦᒋᔮᓐ᙮ ᐱᓯᑲᓐ ᐋᑰᐱᓱᓐ ᒋᐸᒥᐃᔭᓐ ᐁᐐᓯᓂᔮᓐ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᒥᓂᑴᔮᓐ᙮ ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᐃᔥᒀ ᐐᓯᓂᔮᓐ, ᒦ ᑮᓐ ᐃᐃ ᐸᔦᔥ ᒋᐐᓯᓂᔭᓐ, ᑭᑲᐃᓈ᙮ 9 ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑕᔥ ᒦᑴᒡ ᑖᐃᒋᑲᓂᐎᓰ ᐊᐊ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᐁᑮᐃᔑᒋᑫᒡ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᓅᓂᓐᒡ? 10 ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᑮᓇᐙ ᑫᐃᔑᒋᑫᔦᑭᐸᓐ᙮ ᐊᐲ ᑮᐃᔥᒀ ᐃᔑᒋᑫᔦᒃ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᐃᑰᔦᒃ, ᒦ ᐃ ᑫᐃᑭᑐᔦᑭᐸᓐ: ᓃᓇᐎᓐᑦ ᓴ ᐱᑯ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᒃ ᓂᒥᒋ ᑎᓄᐎᒥᓐ, ᐁᑮᒥᒋ ᐃᔑᒋᑫᔮᕽ ᐁᑕ ᑫᑮᐃᓇᓄᑮᔮᑭᐸᓐ᙮ 11 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐁᐊᓂᐱᒥ ᐊᔮᒡ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐁᐃᔖᒡ, ᓇᓴᐗᔭᐄ ᐃᓇᑫ ᑮᐊᓂ ᐃᔖ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒃ ᓴᒣᕒᐃᔭ ᐊᑭ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᓬᐊᓬᐄ ᐊᑭ᙮ 12 ᐋᔕ ᑕᔥ ᑫᑳ ᐁᐊᓂ ᐅᑎᑕᕽ ᐁᔑᑖᓂᐗᓂᓂᒃ, ᒥᑖᓱ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐌᒥᑮᐙᐱᓀᓂᒡ ᐅᑮᐱ ᐊᑕ ᓇᑭᔥᑳᑰᐞ᙮ ᐙᓴᔩᔥ ᐃᑯ ᑮᒪᑗ ᓃᐸᐎᐗᐞ᙮ 13 ᒦᑕᔥ ᑳᒪᑗᐃᑯᒡ: ᒋᓴᔅ ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᑕᑲ ᑰᐹᓯᓇᐎᔑᓈᒻ! 14 ᒋᓴᔅ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᒦ ᐃ ᑳᐃᓈᒡ: ᒫᒑᒃ, ᐊᑕ ᐙᐸᒥᒃ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᒋᐊᑕ ᑭᑫᓂᒥᓀᒃ᙮ ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐱᒥ ᐊᔮᐙᒡ, ᒦ ᐃ ᑳᑮ ᐯᑭᐃᑰᐎᓯᐙᒡ ᐁᔑ ᐅᒥᑮᐙᐱᓀᐙᐸᓐ᙮ 15 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐊᐊ ᐁᐙᐸᑕᕽ ᐁᐯᑭᐃᑰᐎᓯᒡ, ᐅᑮᑮᐌ ᓈᓯᑲᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ, ᐁᑮᑭᔒᐌᒡ ᐁᓇᓈᑯᒫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 16 ᐁᔑᓯᑌᑳᐸᐎᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᑮᐃᔑ ᐊᓂᒥᑯᐸᓂᐅ ᐁᑮᓇᓈᑯᒫᒡ᙮ ᐊᐊ ᓴ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᓴᒣᕒᐃᔭ ᐊᑮᕽ ᑮᐅᒌ᙮ 17 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᒥᑖᓱ ᐅᔕ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑮᐯᑭᐃᑰᐎᓯᐗᒃ, ᐋᑎ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐃᑭ ᑯᑕᒃ ᔖᑲᓱ? 18 ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐁᑕ ᐗᐊ ᐸᑳᓐ ᐊᑮᕽ ᑳᐅᒌᒡ ᐌᒋ ᐱᑮᐌᒡ ᐁᐱ ᓇᓈᑯᒫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ? 19 ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ: ᐸᓯᑸᓐ ᒦ ᐃ ᐃᔑ ᒫᒑᓐ᙮ ᑭᑌᐺᐗᑫᑕᒧᐎᓐ ᑭᑮᒥᓍᒋᐃᑯᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 20 ᐋᓂᑕ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐋᓇᐲ ᑫᐅᔑᓯᒋᑳᑌᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ᙮ ᐅᐅ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐊᐲ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐱᐅᔑᓯᑑᒡ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᑕᓂᓯᑕᐎᓈᑯᓯᓂᓂ᙮ 21 ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐊᐎᔭ ᑖᐃᑭᑐᓰ: ᐃᓇᔥᑫ, ᒦ ᐅᐌᓂ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᐃᓇ ᐃᐌᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ ᐅᔕ ᐊᔮᒪᑲᓐ ᑭᐱᒫᑎᓯᐎᐙᕽ᙮ 22 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᑕᐅᒋᒋᓭ ᐅᓴ ᑎᐸᐃᑲᓐ ᐊᐲ ᒋᒥᓴᐌᑕᒣᒃ ᒋᑮᐙᐸᑕᒣᑭᐸᓐ ᐯᔑᒃ ᐅᑮᔑᑲᓄᒻ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑭᑲ ᐙᐸᑕᓰᒻ᙮ 23 ᑕᓂ ᐊᔮᐗᒃ ᑕᔥ ᐅᐅ ᑫᐃᓂᓀᒀ: ᐃᓇᔥᑫ ᐌᑎ ᐃᓈᐱᓐ᙮ ᐃᓇᔥᑫ ᐅᒫ ᐃᓈᐱᓐ᙮ ᑫᑯ ᑕᔥ ᐌᑎ ᐃᔖᑫᒃ ᒋᐊᐎ ᐃᓈᐱᔦᒃ᙮ 24 ᑖᐱᔥᑰ ᑳᔑ ᐙᑌᓭᒃ ᐌᑎ ᐃᔥᐱᒥᕽ, ᑴᑴᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᓇᑫ ᐌᑎ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᐁᐃᔑ ᒪᒥᔕᑮ ᐙᓭᔮᒃ, ᒦᓴ ᑫᐃᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᐊᐲ ᐱᑕᑯᔑᓂᓂᒡ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ 25 ᐱᓇᒫ ᑕᔥ ᓂᑕᒻ ᓃᐱᐗᐞ ᑕᔑ ᑲᒀᑕᑭᑑ, ᒋᐋᓇᐌᓂᒥᑯᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐅᐅ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑲᓂᓂᒃ᙮ 26 ᐃᐃᐌᓴ ᑳᑮᐱ ᐊᔨᔑᓭᓂᒃ ᒣᒀ ᐊᐲ ᓅᐗ ᑮᐱ ᐱᒫᑎᓯᒡ, ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᐃᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐅᑮᔑᑲᓄᒻ᙮ 27 ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑮᐐᓯᓂᐗᒃ, ᑮᒥᓂᑴᐗᒃ ᑲᔦ᙮ ᐃᓂᓂᐗᒃ, ᐃᑴᐗᒃ ᑲᔦ ᐁᑮᐙᐐᑎᑫᑎᐙᒡ ᐲᓂᔥ ᐊᐲ ᓅᐗ ᑳᑮ ᐴᓯᒡ ᑭᒋ ᒌᒫᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᑮᓂᑭᐲᒃ ᒥᓯᐌ ᐊᑮᕽ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑮᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐗᒃ᙮ 28 ᒦᑕᔥ ᐃᐃᐌ ᑫᐃᔑᓭᒃ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᓭᒃ ᒣᒀ ᓬᐋᑦ ᑮᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐄᑐᒃ ᑮᐐᓯᓂᐗᒃ, ᑮᒥᓂᑴᐗᒃ ᑲᔦ᙮ ᑮᐊᑖᐌᐗᒃ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᑮᐊᑖᐙᑫᐗᒃ᙮ ᑮᑭᑎᑫᐗᒃ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᑮᐙᑳᐃᑫᐗᒃ᙮ 29 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᓬᐋᑦ ᐃᐃᒫ ᑮᐅᒋ ᒫᒑᒡ ᔂᑕᒻ ᐆᑌᓈᕽ, ᒦᔥ ᐃᔥᑯᑌ, ᐊᐊ ᑲᔦ ᐊᓯᓐ ᑳᐐᓴᑳᐸᓱᐌᒡ ᑳᑮᐅᒋ ᐸᑭᔑᕽ ᑮᔑᑯᕽ ᑲᑭᓇ ᐃᐃᒫ ᐁᔮᐙᒡ ᐁᑮᓂᓯᑯᐙᒡ᙮ 30 ᒦᑕᔥ ᐃᐃᐌ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᐃᔑᓈᑾᒃ ᑮᔑᑲᒃ ᐊᐲ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᓈᑯᓯᓂᒡ᙮ 31 ᐊᐲ ᐃᐃ ᐃᔑ ᑮᔑᑲᒃ, ᐊᐎᔭ ᐗᑭᒋ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᑳ ᐊᔮᒡ ᑕᑲ ᑳᐐᓐ ᑕᐱ ᓃᓵᑕᐌᓰ ᐱᓇᒫ ᒋᐱ ᓈᓯᑲᕽ ᐅᑕᔭᐄᒪᓐ᙮ ᐊᐊ ᑲᔦ ᐌᑎ ᑳᐊᔮᒡ ᒥᔕᐗᑲᒥᒃ ᑳᐐᓐ ᑕᑮᐌᓰ ᒋᓈᓯᑲᕽ ᑫᑰᓐ᙮ 32 ᒫᒥᑴᓂᒥᒃ ᑳᑮᐃᔑᐌᐱᓯᓂᒡ ᓬᐋᑦ ᐐᐗᓐ᙮ 33 ᐊᐌᓀᓐ ᓴ ᐱᑯ ᑫᑲᑴ ᑭᒋᐎᓇᕽ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑳᐐᓐ ᐅᑲ ᐅᑎᓇᓰᓐ ᒋᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑫᐸᑭᑎᓇᕽ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᓃᓐ ᐅᒋ, ᒦ ᐊᐌ ᑫᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ 34 ᒦᔥ ᐁᔑ ᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ᙮ ᓃᔑᓐ ᐊᐎᔭᒃ ᑕᓂᐹᐗᒃ ᓂᐯᐎᓈᑯᕽ ᐁᑎᐱᑲᓂᓂᒃ᙮ ᐯᔑᒃ ᑕᐅᒋ ᐅᑖᐱᓈ, ᑯᑕᒃ ᐃᑕᔥ ᑕᓇᑲᓈ᙮ 35 ᓃᔑᓐ ᐃᑴᐗᒃ ᑕᐊᓄᑮᐗᒃ ᐁᐲᓯᐴᒋᑫᐙᒡ᙮ ᐯᔑᒃ ᑕᐅᒋ ᐅᑖᐱᓈ, ᐊᐊ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᑕᓇᑲᓈ᙮ 36 ᓃᔑᓐ ᓴ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑕᐊᔮᐗᒃ ᐃᔑᐯᔑᑾᓐ ᒥᔕᐗᑲᒥᒃ, ᐯᔑᒃ ᑕᐅᒋ ᐅᑖᐱᓈ, ᐊᐊ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᑕᓇᑲᓈ᙮ 37 ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᑲᑴᒋᒥᑰᐞ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐋᓇᐲ ᐃᐃᐌ ᑫᐃᔑᓭᒃ? ᐅᐅ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑮᐃᔑᓇᑴᑕᒻ: ᐋᑎ ᓴ ᐱᑯ ᑫᔑᐊᑌᒃ ᑳᓂᐴᒪᑲᒃ ᒦᔭᐤ, ᒦ ᓴ ᐃᒫ ᑫᑕᔑ ᒫᐗᒋᐃᑎᐙᒡ ᐃᑭ ᒥᑕᔅᑭᑎᒀᓀᓯᐗᒃ᙮

ᓬᐅᒃ 18

1 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐐᑕᒪᐙᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐊᐌᒋᑲᓐ ᑫᐅᒋ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᒡ ᒨᔕᒃ ᒋᐊᓇᒥᐁᑕᐙᓂᐸᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐐᑳ ᒋᐋᓇᐌᒋᑫᓯᓂᒃ᙮ 2 ᑮᐊᔮ ᐄᓴᓐ ᐃᓂᓂ ᐆᑌᓈᕽ ᐁᑮ ᑯᑖᓀᓂᒫᓯᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐁᑮ ᐸᐹ ᐱᓯᔅᑫᓂᒫᓯᒃ ᑲᔦ ᐃᓂᓂᐗᐞ᙮ 3 ᑮᐙᒋᑴ ᑲᔦ ᐃᐃᒫ ᑮᐊᔮ ᐯᔑᑾᓐ ᐆᑌᓈᕽ ᐁᑮᓂᑖ ᓈᓯᑲᐙᒡ ᐃᓂ ᐅᑎᐹᑯᓂᐌᓐ ᐁᑮ ᑲᑴᒋᒫᒡ ᐁᐊᑕᐌᑕᕽ ᑾᔭᒃ ᒋᑑᑕᐎᓐᒡ ᐅᐅ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐐᒋᐃᔑᓐ ᒋᔖᑰᒋᐊᒃ ᑳᑲᑴ ᒪᒋᓭᐃᔑᒡ! 4 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᓇᓈᓐᔥ ᐅᑎᐹᑯᓂᐌ ᑮᐃᓀᑕᓰ᙮ ᑫᑲᐲ ᑕᔥ ᐅᐅ ᑮᐃᓀᑕᒻ: ᐋᓇᐐᓐ ᐁᑯᑖᓀᓂᒫᓯᐗᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᐁᐸᐹ ᐱᓯᔅᑫᓂᒫᓯᐗᒀ ᑲᔦ ᐊᐎᔭᒃ 5 ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᐊᐊ ᑮᐙᒋᐌ ᓂᒥᑯᔥᑳᓱᒥᒃ, ᐃᑕᐙ ᓴ ᓂᑲ ᐐᒋᐋ ᒋᑌᐱᓇᕽ ᐃᐃ ᑳᔑ ᐊᑕᐌᑕᕽ᙮ ᑫᒋᓈᒡ ᒫᐐᓐ ᓂᑲ ᓅᑌ ᒑᑮᐃᒃ ᐁᓂᐹᒋ ᐲᔖᒡ᙮ 6 ᒦᔥ ᑎᐯᒋᑫᒡ ᑳᐊᓂ ᐃᑭᑐᒡ: ᐃᓇᔥᑫ ᐱᓯᑕᒧᒃ ᐋᓃᓐ ᐁᑭᑐᒡ ᐊᐊ ᑳᑾᔭᑯᒋᑫᓯᒃ ᐅᑎᐹᑯᓂᐌ᙮ 7 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᓇᑫ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑾᔭᒃ ᑫᔑ ᐅᓈᑯᓈᒡ ᐃᐃ ᑳᑮᐅᓈᐸᒫᒡ ᑳᔖᑯᐙᓂᑯᒡ ᒋᐐᒋᐋᒡ ᐁᑕᓱ ᑮᔑᒃ, ᐁᑕᓱ ᑎᐱᒃ ᑲᔦ᙮ ᑕᑆᑕᐐ ᓇ ᒋᐐᒋᐋᒡ? 8 ᒦᔥ ᐁᓂᓇᑰᒃ, ᐋᐱᒋ ᐅᔕ ᑕᑭᑖᑕᐲ ᑾᔭᒃ ᒋᔑ ᐐᒋᐃᒥᓐᒡ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐱᑕᑯᔑᕽ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᐅᑲ ᒥᑳᓐ ᐃᓇ ᑌᐺᔦᑕᒧᐎᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ? 9 ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᑮᐊᔮᐙᐞ ᐋᓂᑕ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᑮ ᑾᔭᒀᑎᓰᐎ ᑌᐸᑫᓂᑎᓱᓂᒡ, ᐁᑮᐋᓍᐸᒫᓂᒡ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᐞ ᐁᔑᒋᑫᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᐅ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᐌᒋᑫᒡ᙮ 10 ᐋᐱᑎᕽ ᑮᓃᔑᐗᒃ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐁᑮ ᐃᔖᐙᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᑮᐊᑕ ᐊᓇᒥᐋᐙᒡ᙮ ᐯᔑᒃ ᑮᐯᕒᐊᓰᐎ, ᐊᐊ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᑳᑎᐸᐃᑫᐃᐌᒡ ᑖᑭᔅ ᔔᓂᔮᓐ ᐁᑮ ᑎᓄᐎᒡ᙮ 11 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐯᕒᐊᓰ ᑮᓃᑲᑌᑳᐸᐎ ᐅᐅ ᐁᑮᐃᔑ ᐊᓇᒥᐋᒡ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒦᑴᒡ ᓴ ᑭᑎᓂᓐ ᐁᑎᓄᐎᓯᐙᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᑭᒨᑎᐙᒡ, ᑳᒪᒋᑑᑕᒧᐙᒡ, ᑳᐱᔑᒀᑎᓯᐙᒡ ᑲᔦ᙮ ᐊᐊ ᑲᔦ ᑳᑎᐸᐃᑫᐃᐌᒡ ᑖᑭᔅ ᔔᓂᔮᓐ ᑳᒪᑗ ᐊᔮᒡ᙮ 12 ᓃᔓᑮᔑᒃ ᐁᑕᓱ ᑕᐗᑌ ᑳᐐᓐ ᓂᑑᒋ ᐐᓯᓂᓰ ᐱᑯ ᐁᐊᓇᒥᐋᔮᓐ᙮ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᒥᑖᓱ ᐁᐸᑭᑎᓂᑫᔮᓐ ᒥᓯᐌ ᒥᓂᒃ ᑳᑲᔥᑭᒋᑫᔮᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 13 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᑎᐸᐃᑫᐃᐌᒡ ᑖᑭᔅ ᔔᓂᔮᓐ ᓇᐗᒡ ᐙᓴ ᑮᒪᑗ ᓃᐸᐎ᙮ ᑳᐐᓐ ᑳᓇᑫ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᑮᐃᓈᐱᓰ᙮ ᑮᐸᑭᑌ ᔮᑭᑲᓀᐅᑎᓱ ᐁᑭᒋ ᒥᒋᓇᐌᓯᒡ ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑰᐹᓯᓇᐎᔑᓐ, ᓃᓐ ᐁᒪᒑᑎᓯᔮᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 14 ᒦᑕᔥ ᐁᓂᓇᑰᒃ, ᐗᐊ ᑕᔥ ᑳᑎᐸᐃᑫᐃᐌᒡ ᑖᑭᔅ ᔔᓂᔮᓐ ᐊᐲ ᐊᓂ ᑮᐌᒡ ᓇᐗᒡ ᐅᑮᒥᓍᐸᒥᑰᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐊᐊ ᐯᕒᐊᓰ᙮ ᐊᐎᔭ ᓴ ᑳᐃᔥᐯᓂᑎᓱᒡ, ᑕᑕᐸᓭᓂᒫ᙮ ᐊᐎᔭ ᓴ ᑳᑕᐸᓭᓂᑎᓱᒡ, ᒦ ᓴ ᐊᐌ ᑫᐃᔥᐯᑖᑯᓯᒡ᙮ 15 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᒃ ᐅᑮ ᐲᓈᐙᐞ ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᒋᓵᒥᓈᓂᒡ᙮ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑕᔥ ᐅᐅ ᐁᐙᐸᑕᒧᐙᒡ, ᐅᑮ ᑭᔒ ᑲᓅᓈᓂ ᐃᐃ ᑳᑮ ᐲᓈᓂᒡ᙮ 16 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐊᑐᒫᐞ ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ ᒋᓈᓯᑳᑯᒡ ᐅᐅ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᒫᓄ ᐊᐱᓅᒌᔕᒃ ᓂᑲᐱ ᓈᓯᑳᑰᒃ᙮ ᑫᑯ ᐐᓐ ᑭᐱᑎᓈᑫᒀᓂᒃ᙮ ᒦᐗᒃ ᐄᑐᒃ ᐃᑭ ᑳᑎᐯᑕᒥᐃᑰᐎᓯᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓂ᙮ ᐋᓃᔥ ᒦᐗᒃ ᐃᓴ ᐃᑭ ᑎᓄ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐅᑯ ᑳᐃᓈᑎᓯᐙᒡ ᐊᐱᓅᒌᔑᕽ ᑫᑎᐯᓂᒥᑯᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 17 ᑌᐺ ᓴ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ, ᐊᐌᓀᓐ ᓴ ᐱᑯ ᑫᐅᑖᐱᓇᓯᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓂ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᐃᔑ ᐅᑖᐱᓇᕽ ᐗᐊ ᐊᐱᓅᒌᔥ, ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᐅᑲ ᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᐲᑎᑫᒡ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᕽ᙮ 18 ᐋᐱᑎᕽ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᐅᑮᓈᓯᑲᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐅᓴᓭᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᐌᑯᓀᓐ ᓴᓭᑳ ᐃᔑᒋᑫᐎᓐ ᑫᐃᔑᒋᑫᔮᐹᓐ ᑫᐅᒋ ᒦᓂᑰᔮᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐐᑳ ᑫᐴᓂᓭᓯᓄᒃ? 19 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᓐ: ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋ ᐃᔑᔭᓐ ᐁᓴᓭᑳᐎᔮᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᓴᓭᑳᐎᓰ, ᒦ ᐁᑕ ᑯ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ 20 ᑭᑭᑫᑖᓇᓐ ᐄᑐᒃ ᐃᓂ ᐅᓇᔓᐌᐎᓇᓐ: ᑫᑯ ᐸᐹᒣᓂᒥᒫᑫᓐ ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭ ᐐᐗᓐ, ᑫᑯ ᓂᔑᐌᑫᓐ, ᑫᑯ ᑭᒨᑎᑫᓐ, ᑫᑯ ᑲᔦ ᐊᐎᔭ ᓅᒋᑯ ᐃᓈᒋᒫᑫᓐ ᑎᐹᑯᓂᓐᒡ, ᑭᒋ ᐃᓀᓂᒻ ᑭᑌᑌ, ᑭᒫᒫ ᑲᔦ᙮ 21 ᐅᔥᑭᓃᑭᐗᓐ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᑮᐱ ᐅᔥᑳᑎᓯᔮᓐ ᐅᔕ ᐱᑯ ᐅᓄ ᑲᑭᓇ ᐅᓇᔓᐌᐎᓇᓐ ᓂᐱ ᓇᐃᑖᓇᓐ᙮ 22 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᐅ ᐁᓅᑕᕽ, ᒦ ᐃ ᑳᐃᓈᒡ: ᐯᔑᒃ ᑫᑰᓐ ᑭᓅᑌᓭ ᑫᑮᐃᔑᒋᑫᔭᐸᓐ᙮ ᐊᑖᐙᑫᓐ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓇᓐ ᑳᐊᔮᔭᓐ, ᒋᒦᓇᑣ ᔔᓂᔮᓐ ᑫᑎᒫᑭᓯᐙᒡ᙮ ᐌᓅᑎᓯᐎᓐ ᑕᔥ ᑭᑲ ᐊᔮᓐ ᐌᑎ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᔑ ᐲᔖᑲᓐ ᒋᐱᒥᓂᔕᐅᔭᓐ᙮ 23 ᐁᓅᑖᑯᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐅᐅ ᐁᐃᓈᒡ, ᐐᑫ ᑮᒫᓀᑕᒨᓐ ᐋᓃᔥ ᑭᑭᒋ ᐌᓅᑎᓯᐗᓐ᙮ 24 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᐁᒫᓀᑕᒥᓂᒡ ᒦ ᐃ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᐋᐱᒋ ᓴᓇᑲᓂᓂ ᑳᐌᓅᑎᓯᒡ ᒋᑮ ᐲᑎᑫᐸᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᔑ ᑎᐯᒋᑫᓂᒡ᙮ 25 ᓇᐗᒡ ᓴᓇᑲᓂᓂ ᑳᐌᓅᑎᓯᒡ ᒋᐲᑎᑫᐸᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᔑ ᑎᐯᒋᑫᓂᒡ, ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐱᒀᐎᑲᓀᒥᑕᑎᒻ ᒋᔒᐹᔥᑳᐸᓐ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᔑ ᐸᑯᓀᔮᓂᒃ ᔖᐳᓂᑲᓐ᙮ 26 ᐃᐃ ᑕᔥ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐁᓅᑖᑯᒡ ᐅᐅ ᐁᐃᑭᑐᒡ ᒦ ᐃ ᑳᐃᑭᑐᓂᒡ: ᐊᐌᓀᓐ ᑕᔥ ᐃᓈ ᑫᑮᐱᒫᒋᐃᑰᐎᓯᐸᓐ? 27 ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑕᕽ: ᐃᓂᓂ ᐐᓐ ᑳᐐᓐ ᐅᑖ ᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᐅᐅ ᒋᐃᔑᒋᑫᒡ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐅᐌᒋᑑᓐ᙮ 28 ᐅᑮᐃᑰᓐ ᐃᑕᔥ ᐲᑕᕒᐆᓐ : ᐃᓇᔥᑫ, ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᓂᑮᓇᑲᑖᒥᓐ ᐁᐐ ᐱᒥᓂᔕᐅᑰᔭᓐ᙮ 29 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᑌᐺ ᐅᐅᐌ ᑳᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ, ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᑫᓇᑲᑕᕽ ᐅᑕᔮᐎᓐ, ᑫᓇᑲᓈᒡ ᑲᔦ ᐐᐗᓐ, ᐐᒋᑭᐌᓯᐗᓐ ᑲᔦ, ᐅᓃᑭᐃᑰᐞ ᑲᔦ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐅᑕᐱᓅᒌᔑᒪᐞ ᒋᑮ ᑎᐯᓂᒥᑰᐸᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 30 ᒦ ᐊᐌ ᐊᐗᔑᒣ ᑕᓯᕽ ᑫᒦᓂᓐᒡ ᒣᒀ ᐅᐅᒫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᕽ᙮ ᒦᔥ ᑲᔦ ᒋᑕᑯ ᒦᓂᓐᒡ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐐᑳ ᑫᐴᓂᓭᓯᓂᓂᒃ᙮ 31 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐸᑫᔭᐄ ᐅᑮᐃᔑᐎᓈᐞ ᒥᑖᔑ ᓃᔑᓐ 12 ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐱᓯᑕᐎᔑᒃ, ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᑭᑲ ᐊᓂ ᐃᔖᒥᓐ᙮ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑳᑮᐃᔑᐲᐃᑫᐙᒡ ᐃᑭ ᑫᓅᑕᒪᐙᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑕᒨᔥᑭᓀᓭᓂ ᐁᑮ ᑕᔑᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐁᓂᒥᓐᒡ᙮ 32 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑕᔑ ᐸᑭᑎᓈ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᑳᒎᐎᐎᓯᓂᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᒋᐹᐱᐃᓐᒡ, ᒋᒫᔑ ᑑᑕᐎᓐᒡ ᑲᔦ, ᒦᔥ ᑲᔦ ᒋᓴᓰᒀᓂᓐᒡ᙮ 33 ᒦᑕᔥ ᑲᔦ ᒋᐸᐸᔕᔐᐅᓐᒡ, ᒦᔥ ᑲᔦ ᑫᔑ ᓂᓯᓐᒡ᙮ ᓂᓱ ᑮᔑᒃ 3 ᑕᔥ ᐃᔑᓭᓂᒃ, ᑕᑮᐌ ᐱᒫᑎᓯ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 34 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᒋᑮᓂᓯᑐᑕᒧᐙᒡ ᑫᑰᓐ ᑳᑮ ᑕᔑᑕᒥᓂᒡ ᐋᓃᔥ ᑮᑑᑕᐙᐗᒃ ᒋᓂᓯᑐᑕᓯᒀ ᐃᓂ ᐃᑭᑐᐎᓇᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᒋᑮ ᑭᑫᑕᒧᐙᒡ ᐌᑯᓀᓐ ᑳᑮ ᑕᔑᑕᒥᓂᒡ᙮ 35 ᐋᔕ ᒋᓴᔅ ᐯᔓ ᐁᐊᓂ ᐅᑎᑕᕽ ᒉᕒᐊᑯ ᐆᑌᓇ, ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᐙᐱᓯᓂᒃ ᑮᓇᒪᑕᐱᐗᓐ ᒌᑭ ᒦᑲᓇ ᐁᐸᑯᔑᐃᐌᓂᒡ᙮ 36 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᐁᓅᑕᕽ ᐁᐹᑏᓄᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ ᐁᐱᒥ ᐊᔮᓂᒡ ᑮᑲᑴᑗ ᐋᓃᓐ ᐁᓇᑲᒥᑲᓂᓂᒃ᙮ 37 ᒦᔥ ᑳᐃᓂᓐᒡ: ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕒᐃᑎᕽ ᑳᐅᒌᒡ ᐱᒥ ᐊᔮ, ᑮᐃᓈ᙮ 38 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᔖᑯᐌᒡ: ᒋᓴᔅ, ᑌᐱᑎᕽ ᑳᐅᑕᑳᓀᓯᔭᓐ ᑰᐹᓯᓇᐎᔑᓐ᙮ 39 ᐃᐃ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᓃᑳᓃᓂᒡ ᐅᑮ ᑭᔒ ᑲᓅᓂᑰᐞ ᐁᑮᐃᑯᒡ ᒋᐅᐲᑭᓯᓯᒃ᙮ ᐋᒋᑯ ᑕᔥ ᐁᓂᑯᒃ ᑮᔖᑯᐌ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᑌᐱᑎᕽ ᑳᐅᑕᑳᓀᓯᔭᓐ ᑰᐹᓯᓇᐎᔑᓐ᙮ 40 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᑮ ᑭᐱᒌᒡ ᐁᑮᐊᓅᑮᒡ ᒋᐲᑕᒪᐎᓐᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐯᔓ ᐁᐱ ᐊᔮᓂᒡ ᒦ ᐃ ᑳᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᒡ: 41 ᐋᓃᓐ ᐁᔑ ᐊᑕᐌᓂᒥᔭᓐ ᒋᐃᔑᒋᑫᑕᒪᐎᓈᓐ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᓂᓇᑕᐌᑖᓐ ᒋᐙᐱᔮᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 42 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᒦᑕᔥ ᐃᔑᐙᐱᓐ᙮ ᑭᑌᐺᐗᑫᑕᒧᐎᓐ ᓴ ᑭᒥᓍᒋᐃᑯᓐ᙮ 43 ᔐᒫᒃ ᑕᔥ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᐅᑮᑲᔥᑭᑑᓐ ᒋᐙᐱᒡ, ᐁᑮ ᐱᒥᓂᔕᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮᓇᓈᑯᒫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐃᑭ ᑳᐹᑏᓄᐙᒡ ᐊᐎᔭᒃ ᐁᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᐅᐅᐌᓂ, ᒦ ᐃ ᑫᐐᓇᐙ ᑲᑭᓇ ᑳᐃᔑ ᓇᓈᑯᒫᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮

ᓬᐅᒃ 19

1 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐱ ᐅᑎᑖᓐ ᒉᕒᐊᑯ ᐆᑌᓇ ᐁᑮᒥᒋ ᔖᐳᔥᑳᒡ᙮ 2 ᑮᐊᔮ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐃᓂᓂ ᓵᑮᔭᔅ ᐁᔑᓂᑳᓱᒡ ᒫᐗᒡ ᑳᓃᑳᓂᔥᑲᐙᒡ ᑳᒫᐗᑑᓈᓂᒡ ᑖᑭᔅ ᔔᓂᔮᓐ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐐᑫ ᐁᑮᐌᓅᑎᓯᒡ᙮ 3 ᐅᑮᑲᑴ ᐙᐸᒫᓐ ᐊᐌᓀᓂᐎᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᐙᐸᒫᓰᓐ ᐋᓃᔥ ᑮᑕᑰᓰ, ᐅᓵᒻ ᑲᔦ ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 4 ᒦᑕᔥ ᑮᓃᑳᓂᐸᑑ ᐁᐱᒧᓭᓈᓂᐗᓂᓂᒃ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮᐊᒀᑕᐌᒡ ᓯᑲᒶᕒᐃᐙᑎᑯᕽ ᐙᐅᒋ ᐙᐸᒫᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᒪᔮ ᐃᐃᐌᑎ ᐐᐊᓂ ᐃᔑ ᐱᒧᓭᓂᒡ ᐁᔑ ᐊᑰᓯᒡ᙮ 5 ᐊᐲ ᒋᓴᔅ ᑳᐱ ᐅᑎᑕᕽ ᐁᔑ ᐊᑰᓯᓂᒡ ᓵᑮᔭᓴᓐ, ᐃᔥᐱᒥᕽ ᑮᐃᓈᐱ ᐁᑲᓅᓈᒡ: ᓵᑮᔭᔅ, ᐌᔩᑉ ᐱᓃᓵᑕᐌᓐ᙮ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑲᒃ ᐅᒋᑕ ᓂᑲᐱ ᐊᔮ ᐃᐃᒫ ᑭᑕᔮᐎᓂᕽ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 6 ᓵᑮᔭᔅ ᑕᔥ ᑮᐸᐹᔒ ᐁᓃᓵᑕᐌᒡ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮᒥᓉᑕᕽ ᒋᓴᓲᓐ ᐱᓵᓐ ᒋᐲᑎᑳᑯᒡ᙮ 7 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᒃ ᐅᐅ ᐁᐃᔑ ᐙᐸᑫᐙᒡ ᑮᒫᒌ ᑭᒋ ᑳᑮᑭᑐᐗᒃ ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ: ᒦ ᐃ ᐊᐸᓐ ᒋᓴᔅ ᐁᐊᑕ ᒪᐗᑎᓵᒡ ᐅᑖᐎᓂᓃᕽ ᐅᒪᒑᑎᓴᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 8 ᓵᑮᔭᔅ ᑕᔥ ᑮᐸᓯᑸ ᐁᑲᓅᓈᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ: ᐃᓇᔥᑫ ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ ᐋᐱᑕ ᓂᑲ ᐸᑭᑎᓈᓇᓐ ᓂᑕᔭᐄᒪᓐ ᒋᒦᓇᒀ ᑳᑭᑎᒫᑭᓯᐙᒡ᙮ ᒥᓂᒃ ᑲᔦ ᑳᑮᐱ ᐗᔦᔑᒪᒀ ᐊᐎᔭᒃ ᓃᐎᕽ 4 ᐊᐗᔑᒣ ᒥᓂᒃ ᓂᑲᔑ ᑮᐌ ᑎᐸᐊᒪᐙᒃ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 9 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ: ᐱᒫᒋᐃᑰᐎᓯᐎᓐ ᐅᑑᑎᓯᑯᓈᐙ ᐅᐅᒫ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᑖᐎᓂᕽ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑲᒃ ᐋᓃᔥ ᑫᐐᓐ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᐁᐸᕒᐊᐋᒥᕽ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᕽ ᐅᑕᑳᓀᓯ᙮ 10 ᓃᓐ ᐋᓃᔥ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᓂᑮ ᐲᔖ ᐁᐱ ᐊᑐᓀᐗᒀ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᐐ ᐱᒫᒋᐊᒀ ᑳᐗᓂᔑᓄᐙᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 11 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐁᐱᓯᑖᑯᒡ ᒋᓴᔅ ᑫᔮᐱ ᐅᑮᐊᓂ ᐐᑕᒪᐙᐞ ᐊᐌᒋᑫᐎᓐ ᐋᔕ ᐁᐯᔓᓈᑾᓂᓂᒃ ᒋᐅᑎᑕᕽ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒻ ᙮ ᒦ ᐄᑐᒃ ᑳᐃᓀᑕᒥᓂᒡ ᐋᔕ ᔐᒫᒃ ᒋᓈᑾᓂᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓂ᙮ 12 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᐯᔑᒀ ᑮᐊᔮ ᐃᓂᓂ ᒫᐗᒡ ᐁᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ᙮ ᑮᑾᔮᒌ ᐙᓴ ᐊᑮᕽ ᐁᐐᐃᔑ ᒫᒑᒡ, ᐌᑎ ᐁᐐᐊᐎ ᑕᔑ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᐃᓐᒡ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᑮᐃᔥᒀ ᐅᓇᑭᒥᓐᒡ, ᐁᐐ ᐱᑮᐌᒡ ᒋᐅᑭᒫᑲᑕᕽ ᐊᑮᕽ ᑳᐅᒌᒡ᙮ 13 ᒋᑆ ᒫᒑᒡ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᒥᑖᓱ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᑲᑭᓇ ᐁᑮᒫᒦᓈᒡ ᐯᐯᔑᒃ ᐅᓵᐎ ᔔᓂᔮᓴᐞ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᐃᔑ ᐸᑭᑎᓂᒃ ᐗᐊ ᔔᓂᔮ ᑫᐅᒋ ᔔᓂᔮᑫᔮᓐ ᒥᓂᒃ ᐃᑯ ᑫᐅᑌᑎᔮᓐ ᐲᓃᔥ ᒋᐱᑕᑯᔑᓈᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 14 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᑳᔒᑫᓂᒥᑯᒡ ᐅᐐᒋ ᐯᒫᑎᓰᒫᑲᓇᐞ ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᓂ ᑳᑎᐹᒋᒧᓂᒡ ᐅᐅ ᒋᐊᐎ ᐃᑭᑐᓂᒡ: ᑳᐐᓐ ᓂᓇᑕᐌᓂᒫᓯᐙᓈᓐ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᒋᑭᒋ ᐅᑑᑭᒫᒥᔮᕽ᙮ 15 ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᑮᑭᒋᐅᑭᒫᐎᐋ, ᒦᔥ ᑳᐱᔑ ᑮᐌᒡ᙮ ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᓈᑯᓂᑫ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᒋᐱ ᓃᐸᐎᓂᒡ ᐁᓈᓴᒦᒡ ᐁᐐᐊᑕ ᑭᑫᑕᕽ ᐋᓃᓐ ᒥᓂᒃ ᑳᑲᔥᑭᒋᑫᓂᒡ᙮ 16 ᐃᓂ ᓂᑕᒻ ᑳᐲᔖᓂᒡ ᑮᐃᑭᑐᐗᓐ: ᓂᑑᑭᒫᒻ, ᑯᑕᒃ ᒥᑖᓱ ᓂᑕᔮᐙᒃ ᐅᓵᐎ ᔔᓂᔮᓴᒃ ᑳᑮᐅᒋ ᑲᔥᑭᒋᑫᔮᓐ ᐊᐊ ᐯᔑᒃ ᑳᑮᒦᔑᔭᓐ ᐅᒋ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 17 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᒦ ᐃᐌ ᐁᑮᒥᓄᒋᑫᔭᓐ, ᑮᓐ ᑾᔭᒃ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᑭᑎᓄᐤ᙮ ᐁᑾᔭᑯ ᑑᑕᒪᓐ ᑕᔥ ᒥᓴᐙᑯ ᑳ ᐊᑳᓭᑖᑾᒃ, ᑭᒦᓂᓐ ᒋᓈᓈᑲᒋᑑᔭᓐ ᒥᑖᓱ ᑭᒋᐆᑌᓇᐗᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 18 ᐃᓂ ᑯᑕᒃ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᑮᐲᔖᐗᓐ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᓂᑑᑭᒫᒻ ᑯᑕᒃ ᓈᓇᓐ ᓂᑕᔮᐙᒃ ᐅᓵᐎ ᔔᓂᔮᓴᒃ ᑳᑮᐅᒋ ᑲᔥᑭᒋᑫᔮᓐ ᐊᐊ ᐯᔑᒃ ᑳᑮᒦᔑᔭᓐ ᐅᒋ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 19 ᒦᑕᔥ ᐐᓐ ᐃᓂ ᑳᐃᓈᒡ: ᑮᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑭᑲ ᒦᓂᓐ ᓈᓇᓐ ᒋᓈᓈᑲᒋᑑᔭᓐ ᑭᒋ ᐆᑌᓇᐗᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 20 ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᐃᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᑮᐲᔖᐗᓐ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᓂᑑᑭᒫᒻ, ᐃᓇ ᐗᐊ ᑭᑑᓵᐎ ᔔᓂᔮᓯᒻ᙮ ᐋᐱᑳᑲᓂᕽ ᓂᑮᑲᔥᑮᑭᓈ ᐁᑮ ᑲᓇᐌᓂᒪᒃ, 21 ᐁᑮ ᑯᓯᓈᓐ ᐋᓃᔥ ᑭᑭᑫᓂᒥᓐ ᐋᓃᓐ ᐁᐲᒋ ᐋᒀᑎᓯᔭᓐ ᐁᐅᑖᐱᓇᒪᓐ ᑮᓐ ᑳᑎᐯᑕᓯᐗᓐ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᒫᐗᑑᓇᒪᓐ ᐁᒪᓂᔑᒪᓐ ᑮᓐ ᑳᑮ ᑭᑎᑳᑕᓯᐗᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 22 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ: ᑮᓐ ᒫᐗᒡ ᓅᒋᑯ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ᙮ ᑭᑎᑭᑐᐎᓇᓐ ᓂᑲ ᐋᐸᒋᑑᓇᓐ ᑫᐅᒋ ᐅᓈᑯᓂᓈᓐ᙮ ᑭᑭᑫᑖᓐ ᐋᐱᒋ ᐁᐋᒀᑎᓯᔮᓐ, ᐁᐅᑖᐱᓇᒫᓐ ᑲᔦ ᑳᑎᐯᑕᓯᐙᓐ, ᐁᒪᓂᔕᒫᓐ ᑲᔦ ᑳᑮᑭᑎᑳᑕᓯᐙᓐ᙮ 23 ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᑳᐅᒋ ᐊᓵᓯᐙᒡ ᓂᔔᓂᔮᒻ ᑫᑮᐅᒋ ᑲᔥᑭᒋᑫᔮᐹᓐ ᐊᐲ ᑕᔥ ᑮᐱᑕᑯᔑᓈᓐ ᒋᑮ ᓵᑭᓯᐊᑭᐸᓐ ᓂᔔᓂᔮᒻ, ᒥᓂᒃ ᑲᔦ ᑳᐋᓂᑫ ᑲᔥᑭᒋᑫᒡ? 24 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᓃᐸᐎᓂᒡ: ᐅᑖᐱᓂᒥᒃ ᐃᓂ ᐅᓵᐎ ᔔᓂᔮᓴᓐ ᑳᐊᔮᐙᒡ, ᐃᓂ ᑕᔥ ᒦᓂᒥᒃ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᒥᑖᓱ ᐅᓵᐎ ᔔᓂᔮᓴᐞ ᑳᐊᔮᐙᓂᒡ᙮ 25 ᒦᔥ ᑳᐃᓂᓐᒡ ᐊᐊ ᑭᒋᐅᑭᒫ: ᓂᑑᑭᒫᒥᓈᓐ, ᐋᔕ ᐄᑐᒃ ᐐᓐ ᒥᑖᓱ ᔔᓂᔮᓴᐞ ᐅᑕᔮᐙᐞ, ᑮᐃᓈ᙮ 26 ᑭᒋᐅᑭᒫ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᐅᐅ, ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᑫᑰᓐ ᑳᐊᔮᒡ ᐋᒌᑫ ᐊᐗᔑᒣ ᑕᒦᓈᑲᓂᐎ, ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑳᐊᔮᓯᒃ, ᑕᐅᑖᐱᓇᒪᐙ ᒥᓴᐙ ᑯ ᐸᑮ ᑫᑰᓐ ᑳᐊᔮᒡ᙮ 27 ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᔒᑫᓂᒥᐙᒡ ᑳᑮᐊᑕᐌᓂᒥᓯᒀ ᒋᐅᑭᒫᑲᑕᐗᒀ, ᐲᓂᑾᒃ ᐅᐅᒫ ᐁᔑ ᐊᔮᐗᒃ᙮ ᓂᓯᑾᒃ ᐁᓈᓴᒦᐗᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 28 ᐅᐅ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔥᒀ ᐃᑭᑐᒡ, ᑮᐊᓂ ᓃᑳᓂ ᒫᒑ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐁᐃᔖᐙᒡ᙮ 29 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑫᑳ ᐁᐊᓂ ᑕᑯᔑᕽ ᐯᐸᒋ ᐁᔑᓂᑳᑌᓂᒃ ᐃᔥᑖᐎᓂᕽ ᑲᔦ ᐯᑕᓂ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᑭᓐ ᐁᐱᑾᑎᓈᓂᒃ ᐋᓬᐃᑉ ᐁᒋᑳᑌᓂᒃ, ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᓃᑳᓂᓂᔕᐙᐞ ᓃᔑᓐ 2 ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, 30 ᐅᐅ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐊᓂ ᓃᑳᓂ ᐃᔖᒃ ᑳᒪᑗ ᐊᔮᒃ ᑳᐃᔑᑖᓂᐗᕽ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐊᓂ ᐲᑎᑫᔥᑳᔦᒃ ᑭᑲ ᐙᐸᒫᐙ ᒫᔑᒥᑕᑎᒻ ᒋᓴᑳᑾᐱᓱᒡ ᒪᔑ ᐊᐎᔭᓐ ᐁᐴᓱᓄᑖᑯᓯᒃ᙮ ᐋᐸᐙᑫᒃ ᑕᔥ ᒋᐲᓀᒃ᙮ 31 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᐅᐅ ᐃᔑ ᑲᑴᒋᒥᓀᒃ: ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋ ᐋᐸᐌᒃ ᐊᐊ ᒫᔑᒥᑕᑎᒻ? ᐅᐅ ᓴ ᑭᑲ ᐃᓈᐙ: ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐅᐐᐋᐸᒋᐋᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 32 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᑮᓃᑳᓂᓂᔕᐅᑣ ᑮᐃᔖᐗᒃ ᐁᑮᐃᔑ ᒥᑲᒧᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᐃᓂᑣ᙮ 33 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᐋᐸᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᒫᔑᒥᑕᑎᒨᓐ, ᑌᐯᓂᒥᑯᓂᒡ ᐅᑮᐃᑯᐙᓐ: ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᐌᒋ ᐋᐸᐌᒃ ᒫᔑᒥᑕᑎᒻ᙮ 34 ᒦᔥ ᑳᐃᓈᐙᒡ: ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐅᐐᐋᐸᒋᐋᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 35 ᐅᑮ ᐲᓈᐙᓐ ᑕᔥ ᐃᓂ ᒫᔑᒥᑕᑎᒨᓐ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐗᑭᑕᑑᐙᒡ ᐅᑲᔥᑮᑮᐎᓂᐙᓐ, ᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᐊᐸᐱᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 36 ᐁᐊᓂ ᐱᒥ ᐊᔮᒡ ᐃᑕᔥ, ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐅᑮ ᑕᔗᑮᑭᓯᑑᓂ ᐅᑲᔥᑮᑮᐎᓂᓂ ᐃᐃᒫ ᒦᑲᓈᕽ᙮ 37 ᐊᐲ ᐯᔓ ᐁᐊᓂ ᐅᑎᑕᕽ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒻ ᐁᔑ ᓃᓴᒋᐌᒧᓂᓂᒃ ᒦᑲᓇ ᑳᔑ ᐃᔥᐸᑎᓈᓂᒃ ᐋᓬᐃᑉ ᑭᑎᑳᓈᑎᑯᑳᕽ ᐁᒋᑳᑌᓂᒃ, ᐋᐱᒋ ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᑳᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ ᐁᑮᒫᒌ ᒌᑫᑕᒥᓂᒡ ᐁᓂᑯᒃ ᐁᑮ ᔖᑯᐌᓂᒡ ᐁᓇᓈᑯᒫᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑲᑭᓇ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᑳᑮᐙᐸᑕᒥᓂᒡ: 38 ᔕᐌᑖᑯᓯ ᐊᐊ ᑭᒋᐅᑭᒫ ᑳᐱ ᑕᑯᔑᕽ ᐅᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓃᕽ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ᙮ ᐱᓵᓂᓯᐎᓐ ᐊᔮᒪᑲᓐ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᒫᐗᒡ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓐ ᐅᑕᔮᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒫᐗᒡ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᑳᐊᔮᒡ, ᑮᐃᔑ ᔖᑯᐌᐗᒃ᙮ 39 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᒣᑴᔭᐄ ᑳᔑ ᐹᑏᓄᓈᓂᐗᓂᓂᒃ ᐅᑮᐅᒋ ᑲᓅᓈᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮᐃᓈᐙᒡ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᑲᓅᔥ ᑭᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᒋᓅᑖᑎᓯᒀ᙮ 40 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒻ: ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ, ᑮᔥᐱᓐ ᐐᓇᐙ ᓅᑖᑎᓯᒀ, ᐊᓯᓃᒃ ᐅᔕ ᑕᔖᔖᑯᐌᐗᒃ᙮ 41 ᐊᐲ ᒋᓴᔅ ᐋᔕ ᐯᔓ ᐁᐊᓂ ᐅᑎᑕᕽ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒻ ᑭᒋᐆᑌᓇ, ᐊᐲ ᐁᑌᐹᐸᑕᕽ ᐅᑮᒪᐎᑖᓐ, 42 ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᑮᑭᑫᑕᒣᑭᐸᓐ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑲᒃ ᐋᑎ ᑫᐅᒋ ᒦᓂᑰᔦᑭᐸᓐ ᐱᓵᓂᓯᐎᓐ; ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑭᑮ ᐙᐸᑕᐃᑰᓰᒻ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ᙮ 43 ᑭᑲ ᐅᑎᓵᐸᑖᒻ ᐅᔕ ᑮᔑᑲᒃ, ᐊᐲ ᑳᔒᑫᓂᒥᓀᒀ ᒋᐙᑳ ᐱᑾᑲᒥᑲᐃᑫᐙᒡ ᑫᐅᒋ ᒦᑳᓂᓀᒀ᙮ ᑭᑲ ᐙᑳᔥᑳᑯᐙᒃ ᑲᔦ, ᒥᓯᐌ ᑲᔦ ᐃᓇᑫ ᑭᑲ ᐅᒌᑳᑯᐙᒃ᙮ 44 ᐐᑫ ᓴ ᑯ ᐅᑲ ᓂᔑᐗᓈᒋᑑᓈᐙ ᑭᑑᑌᓈᒥᐙ᙮ ᑭᑲ ᓂᓯᑰᒻ, ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ ᑲᔦ ᐅᑲ ᓂᓵᐙᐞ᙮ ᑳᐐᓐ ᑲᓇᑫ ᐯᔑᒃ ᐊᓯᓐ ᑕᐃᓇᐱᓰ ᑳᑮᐃᔑ ᑭᑕᐱᐸᓐ, ᐅᓵᒻ ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑭᑮᓂᓯᑕᐎᓇᓰᒻ ᐊᐲ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑫᑮ ᐱᒫᒋᐃᓀᑭᐸᓐ᙮ 45 ᒋᓴᔅ ᑮᐲᑎᑫ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᐁᑮᒫᒌ ᓵᓵᑭᒋᓂᔕᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᑳᑮ ᐊᑖᐌᐎᑲᒥᑯᑫᓂᒡ᙮ 46 ᒦᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᓈᒡ: ᒦ ᓴ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᓂᐙᑳᐃᑲᓐ ᓴ ᑕᐃᔑᓂᑳᑌ ᐊᓇᒥᐁ ᐙᑳᐃᑲᓐ, ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐁᐃᔑ ᓈᑯᑑᔦᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᒋᐅᑳᓲᐎᑲᒥᑯᐙᒡ ᐅᒪᑲᑗᔥᑲᒃ᙮ 47 ᑕᓱ ᑮᔑᒃ ᒋᓴᔅ ᑮᑭᑭᓄᐊᒫᑫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓃᑕᒪᐙᓂᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐅᑮ ᑲᑴ ᓂᓯᑰᐞ᙮ 48 ᑳᐐᓐ ᐅᑮ ᑭᑫᑕᓰᓂ ᐋᓃᓐ ᑫᑮᐅᒋ ᓂᓯᑯᐸᓐ ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐅᑮ ᑭᒋᐌᑕᒥᓂ ᑳᑮᐃᑭᑐᒡ᙮ ᑮᑭᒋᐎ ᐊᔮᐗᐞ ᐁᑮ ᐱᓯᑖᑯᒡ ᐋᓃᓐ ᐁᑭᑐᒡ᙮

ᓬᐅᒃ 20

1 ᐋᐱᑎᕽ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᒋᓴᔅ ᑮᐊᔮ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ, ᐁᑮ ᑕᔑᑕᕽ ᑲᔦ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ᙮ ᒦᔥ ᑳᑮᐱ ᓈᓯᑳᑯᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ, ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓂᓯᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᕽ, 2 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᐐᑕᒪᐎᔑᓈᒻ, ᐌᑯᓀᓐ ᑎᓄ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᑳᐋᐸᒋᑑᔭᓐ ᐅᓄ ᑳᐃᔑᒋᑫᔭᓐ? ᐊᐌᓀᓐ ᑲᔦ ᑳᒦᓂᒃ ᐃᐃ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ? 3 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᐞ: ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᑫᑰᓐ ᑫᓃᓐ ᑭᐐ ᑲᑴᒋᒥᓂᓂᒻ᙮ ᓇᑴᑕᐎᔑᒃ ᐃᑕᔥ᙮ 4 ᐋᑎ ᑳᐅᒌᓂᒃ ᐊᐊ ᒞᓐ ᐅᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓐ? ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ ᐃᓇ ᑯᒫ ᑲᔦ ᐃᓂᓃᑳᕽ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 5 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒌ ᑲᑲᓅᓂᑎᓂᒡ ᐁᑮ ᑕᔑᑕᒫᑎᓂᒡ ᐁᑮᐃᑭᑐᓂᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑭᑐᔭᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ, ᑭᑲᐃᑯᓈᓐ ᑕᔥ ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᑳᐅᒋ ᑌᐺᑕᐙᓯᐌᒃ ᐊᐊ ᒞᓐ? 6 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐃᑭᑐᔭᕽ ᐃᓂᓃᑳᕽ, ᑲᑭᓇ ᐃᑭ ᑳᐹᑏᓄᐙᒡ ᑭᑲ ᐸᐲᒶᓯᓇᐃᑯᓈᓂᒃ ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᐅᑎᓇᑭᒫᐙᓐ ᐃᓂ ᒞᓇᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᓂᒡ᙮ 7 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᑳᐐᓐ ᓂᑭᑫᑕᓰᒥᓐ ᐋᑎ ᐌᒌᒪᑲᓄᑴᓐ᙮ 8 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑫᓃᓐ ᑭᑲ ᐐᑕᒪᐎᓯᓅᓂᓂᒻ ᐌᑯᓀᓐ ᑎᓄ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᑳᐋᐸᒋᑑᔮᓐ ᐅᐅ ᑳᐃᔑᒋᑫᔮᓐ᙮ 9 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐐᑕᒪᐙᐞ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐅᐅ ᐊᐌᒋᑫᐎᓐ: ᑮᐊᔮ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᐁᑮ ᑭᑎᑳᑕᕽ ᔔᒥᓂᑭᑎᑫᐎᓐ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᐎᐋᒡ ᑯᑕᒃ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂᐗᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒑᒡ ᑭᓉᔥ ᐁᑮᐃᓀᑎᒡ᙮ 10 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐅᒋᒋᓭᓂᒃ ᒋᒪᐎᔂᓱᓂᒡ ᐃᐃ ᔔᒥᓇᐞ, ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᓐ ᐃᓴ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᑭᑎᑳᓱᓂᒡ ᔔᒥᓇᐞ ᑫᐐᓐ ᐃᐃᒫ ᐁᐐᐅᑎᓯᒡ ᒥᓂᒃ ᑫᑮᐅᑎᓯᐸᓐ᙮ ᑳᑮᐊᐎᐃᑣ ᑕᔥ ᐅᑮ ᐸᐸᑭᑌᐙᐙᓐ ᐃᓂ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᓐ, ᑫᑰᓐ ᐋᐲᓐᒡ ᐁᑮᒫᒌᑑᓯᓂᒃ᙮ 11 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐊᐊ ᑭᑎᑫᐎᑭᒫ ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᓐ ᑯᑕᒃ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᓐ, ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐊᐎᐃᑣ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᐃᔑ ᐸᐸᑭᑌᐙᐙᒡ, ᐁᑮᒫᔑ ᑑᑕᐙᐙᒡ ᑲᔦ, ᑫᑰᓐ ᐋᐲᓐᒡ ᐁᑮᒫᒌᑑᓯᓂᒃ᙮ 12 ᒦᓇᐙ ᑯᑕᒃ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᓐ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᑭ ᑑᑕᐎᒥᓐᒡ ᐁᑮ ᓵᑭᒋ ᐌᐱᓂᑲᓂᐎᓂᒡ ᑲᔦ᙮ 13 ᒦᑕᔥ ᐊᐊ ᑭᑎᑫᐎᑭᒫ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐃᓈ ᑫᐃᔑᒋᑫᔮᓐ? ᓂᑯᓯᓴᓐ ᓂᑲ ᐃᔑᓂᔕᐅᒫᓐ ᑳᓵᑭᐃᒪᒃ, ᒫᑭᔖ ᑕᔥ ᐅᑲ ᑭᑌᓂᒫᐙᓐ᙮ 14 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᑮᐊᐎᐃᑣ ᐁᐙᐸᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᐅᑯᓯᓯᒫᓐ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ: ᒦ ᓴ ᐃᓂ ᑭᑎᑫᐎᑭᒫ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ ᐊᐯᔪᒃ ᑕᑲ ᓂᓯᒫᑖᓂᓐ, ᒋᐊᔮᐗᕽ ᐃᐃ ᑳᐐ ᑎᐱᓇᐌᐎᓯᓂᒡ! 15 ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐅᑎᑎᓈᐙᒡ ᐁᑮ ᓵᑭᒋ ᐌᐱᓈᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᔔᒥᓂᐎ ᑭᑎᑳᓂᕽ, ᐁᑮᓂᓵᐙᒡ ᑲᔦ᙮ ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑫᑑᑕᐙᒡ ᐊᐊ ᑭᑎᑫᐎᑭᒫ ᑳᑎᐯᑕᕽ ᔔᒥᓂ ᑭᑎᑫᐎᓐ ᐃᐃ ᑳᑮᐊᐎᐋᒡ? 16 ᑕᐱ ᑕᑯᔑᓐ ᐄᑐᒃ ᒋᐱ ᓂᓵᒡ ᐃᐃ ᑳᑮᐊᐎᐋᐸᓐ ᔔᒥᓂᐎ ᑭᑎᑫᐎᓐ, ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᐞ ᒋᒦᓈᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᐁᓅᑖᑯᒡ ᐃᑕᔥ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐅᐅ ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ: ᑕᑲ ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᐃᐃ ᑕᐃᔑᓭᓯᓅᓐ! 17 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓇᐙᐸᒫᐞ ᐁᑮ ᑲᑴᒋᒫᒡ: ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐁᑭᑑᒪᑲᒃ ᐅᐅ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᑫᑌᒪᓯᓇᐃᑲᓂᕽ? ᐃᓂ ᓴ ᐊᓯᓃᓐ ᑳᐙᑳᐃᑫᐙᒡ ᑳᐋᓇᐌᓂᒫᐙᒡ, ᒦᐗᓐ ᐃᓴ ᐃᓂ ᒫᐗᒡ ᑳᓃᑳᓀᑖᑯᓯᓂᒡ ᐊᓯᓃᓐ᙮ 18 ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᐃᒫ ᑫᔑ ᐸᑭᔑᕽ ᐊᓯᓃᕽ, ᑕᐲᓯᔑᓐ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑫᐱᓯᑰᓱᒡ ᐃᓂ ᐊᓯᓃᓐ ᑕᔑᑯᒌᔥᑰᓱ᙮ 19 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᔐᒫᒃ ᐅᑮᑲᑴ ᑳᒋᑎᓈᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐊᓃᔥ ᐅᑮ ᑭᑫᑖᓈᐙ ᐐᓇᐙ ᐁᑕᔑᒥᑯᐙᒡ ᑮᐊᐌᒋᑫᓂᒡ᙮ ᐅᑮ ᑯᓵᐙᐞ ᐃᑕᔥ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 20 ᐐᑫ ᑕᔥ ᐅᑮᓈᑲᒋᐋᐙᓐ ᐁᑮᐃᔑᓂᔕᐙᐙᒡ ᑲᔦ ᐊᐎᔭᐞ ᒌᓍᓂᑎᓱᓂᒡ ᑾᔭᒃ ᑎᓄ ᐁᓈᑎᓯᓂᒡ ᑫᑮᒨᒋ ᓈᑲᒋᐋᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᐅᑮᐃᔑ ᐊᑕᐌᑖᓈᐙ ᐁᐐ ᑳᒋᒋᐋᐙᒡ ᑫᑰᓐ ᐃᑭᑐᓂᒡ, ᐁᐐᐃᔑ ᐸᑭᑎᓈᐙᒡ ᐃᑕᔥ ᒋᐅᓈᑯᓂᑯᓂᒡ ᑫᔥᑭᐁᐎᓯᓂᒡ, ᒣᔥᑲᐎᓰᓂᒡ ᑲᔦ ᑭᒋ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓂᐗᓐ ᐅᕒᐆᒥᕽ ᐌᒌᓂᒡ᙮ 21 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᑮᐃᔑᓂᔕᐅᑣ ᐅᑮᒨᒋ ᓈᓈᑲᑎᓰᒃ ᐅᐅ ᐅᑮᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᑭᑭᑫᓂᒥᑰ ᑾᔭᒃ ᐁᐃᑭᑐᔭᓐ, ᑾᔭᒃ ᑲᔦ ᐁᐃᔑ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ᙮ ᑭᑭᑫᓂᒥᑰ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᐯᔑᑾᓐ ᐁᑑᑕᐗᒡ ᑳᑑᑕᐗᒡ ᐊᐊ ᐯᔑᒃ ᐊᐎᔭ᙮ ᑌᐺᐎᓐ ᑲᔦ ᐁᑭᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ ᐋᓃᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᔑ ᐊᑕᐌᓂᒫᒡ ᐊᐎᔭᓐ ᒋᐃᔑ ᐱᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 22 ᐐᑕᒪᐎᔑᓈᒻ ᑕᔥ ᐋᓃᓐ ᐁᓀᑕᒪᓐ: ᑫᑮᓇᐎᓐᑦ ᐃᓇ ᐃᔑᓈᑾᓐ ᒋᑎᐸᐊᒪᕽ ᐃᐃ ᑖᑭᔅ ᑳᑎᐸᐃᑫᐃᐌᒡ ᐊᐊ ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᑭᒋᐅᑭᒫ ᐌᑎ ᐅᕒᐆᒥᕽ ᑳᐊᔮᒡ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᑳᐐᓐ ᓂᑖ ᑎᐸᐊᓰᒥᓐ? ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 23 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑭᑫᓂᒫᐞ ᐁᑮᒪᒋ ᐃᓀᑕᒥᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: 24 ᐙᐸᑕᐃᔑᓐ ᐊᐊ ᐙᐹᐱᑯ ᔔᓂᔮᔅ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᐗᐊ ᑳᒪᓯᓂᔑᕽ? ᐊᐌᓀᓐ ᐅᐅᐌᓂ ᐅᐐᓱᐎᓐ ᑳᐅᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᑭᒋᐅᑭᒫ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 25 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᒦᓂᒃ ᓴ ᐊᐊ ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᑭᒋᐅᑭᒫ ᑳᑎᐯᑕᕽ, ᒦᓂᒃ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐐᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑎᐯᑕᕽ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 26 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᔥᑭᑑᓰᓈᐙ ᒋᐅᒋ ᑳᒋᒋᐋᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᑭᑐᓂᒡ᙮ ᐐᑫ ᑮᑭᒋ ᒫᒪᑳᑌᑕᒨᒃ ᑳᑮᐃᔑ ᓇᑴᑖᑯᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᒋᑮᓅᑖᑎᐙᒡ᙮ 27 ᐋᓂᑕ ᓵᒐᓰᒃ ᐅᑮᐱ ᐊᑕ ᐙᐸᒫᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᒦᐗᒃ ᐅᑯᐌᓂᐗᒃ ᑳᐃᔑ ᑭᑭᓄᐃᑫᐙᒡ: ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᒦᓇᐙ ᑕᑮᐌ ᐱᒫᑎᓯᓰ ᐃᔥᒀ ᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ 28 ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᐙᓐ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᒨᓯᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᔑᐲᐃᑫ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓂᕽ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓂᓂ ᓂᐳᒡ ᐁᓇᑲᓈᒡ ᐃᓂ ᐐᐗᓐ, ᐁᑮᐊᔮᐙᓯᒀ ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ, ᐐᒋᑭᐌᔭᓐ ᓴ ᐅᑲ ᐐᑎᑫᒫᓂ ᐃᓂ ᐐᐗᓐ ᒋᐊᔮᑕᒫᑯᒡ ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ᙮ 29 ᐃᓇᔥᑫ ᑕᔥ ᑮᓃᔣᒋᐗᒃ ᐃᑭ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐁᑮᐐᒋᑭᐌᑎᐙᒡ᙮ ᑳᓴᓰᑭᓯᒡ ᑕᔥ ᓂᑕᒻ ᑮᐐᐎ, ᐁᑮᓂᐳᒡ ᑕᔥ ᐁᑮᐊᔮᐙᓯᒃ ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ᙮ 30 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐁᓂᐅᔒᒣᔑᒫᐎᒡ ᑫᐐᓐ ᑮᐊᓂ ᐐᐎ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ᙮ 31 ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᐊᐊ ᐊᓂ ᐋᓂᑫ ᐅᔒᒣᔑᒫ ᑳᐃᔑᓭᒡ᙮ ᑲᑭᓇ ᐃᑭ ᑳᑮᓃᔣᒋᐙᒡ ᑳᑮᐐᒋᑭᐌᑎᐙᒡ ᐯᔑᑾᓐ ᑮᐃᔑᓭᐗᒃ ᐁᑮᓂᐳᐙᒡ, ᐁᑮᐅᒋ ᐊᔮᐙᓯᒀ ᑕᔥ ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ᙮ 32 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐃᑴ ᐃᔥᒀᒡ ᑮᓂᐳ᙮ 33 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑮᐌ ᐱᒫᑎᓯᓈᓂᐗᕽ, ᐊᐌᓀᓐ ᑕᔥ ᐊᐊ ᒪᔮ ᑫᐐᐎᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ? ᐋᓃᔥ ᒥᒋᓃᔣᓱ ᐅᑮᐐᑎᑫᒫᐙᓐ᙮ 34 ᐅᐅ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐃᓂᓂᐗᒃ, ᐃᑴᐗᒃ ᑲᔦ ᐙᐐᑎᑫᑎᐗᒃ ᐅᐅ ᓅᑯᒻ ᑳᐱᒥᓭᒃ ᐊᑭ᙮ 35 ᐃᑭ ᑕᔥ ᐃᓂᓂᐗᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᐃᑴᐗᒃ ᑳᑌᐸᑫᑖᑯᓯᐙᒡ ᑕᑮᐌ ᐱᒫᑎᓯᐗᒃ᙮ ᑕᐊᓂ ᐱᒫᑎᓯᐗᒃ ᑲᔦ ᐌᑎ ᓃᑳᓇᔭᐄ ᑫᓂ ᐱᒥᓭᓂᒃ ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᑕᐐᑎᑫᓈᓂᐗᓯᓅᓐ᙮ 36 ᒦᑕᔥ ᐁᒐᓬᐃᕽ ᒋᑎᓄᐎᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑕᓂᐳᓰᐗᒃ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑑᓃᒑᓂᓯᒥᑯᐙᓐ, ᐋᓃᔥ ᓂᐳᐎᓂᕽ ᑮᐅᒋ ᑮᐌ ᐱᒫᑎᓯᐗᒃ᙮ 37 ᐃᐃᒫ ᓴ ᑳᔑ ᑕᔑᑌᒃ ᐃᐃ ᑳᑮ ᐱᔅᑲᓀᒃ ᐁᔑ ᐱᑾᑯᐹᒃ, ᒦ ᐃᒫ ᒨᓯᔅ ᐁᔑ ᐯᑌᓈᑯᑑᒡ ᐃᑭ ᑳᓂᐳᐙᐸᓐ ᐁᑮᐌ ᐱᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ ᒨᓯᔅ ᑮᐃᑭᑐᑯᐸᓐ: ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᓴ ᐅᑭᔐᒪᓂᑑᒥ ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ, ᐋᐃᓯᒃ ᑲᔦ, ᐊᐊ ᑲᔦ ᒉᑲᑉ ᙮ 38 ᑳᐱᒫᑎᓯᓂᒡ ᐃᓴ ᐅᑑᑭᔐᒪᓂᑑᒥᑰᐞ, ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐃᐃ ᑳᓂᐳᓂᒡ᙮ ᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᓐ ᑳᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᓂᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 39 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑫᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᐅᑮᐃᑰᐞ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᑾᔭᒃ ᐃᐃ ᑳᐃᑭᑐᔭᓐ᙮ 40 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑮᑲᔥᑭᑌᐁᓰᐗᐞ ᐊᐗᔑᒣ ᑫᑰᓐ ᒋᑲᑴᒋᒥᑯᒡ᙮ 41 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ: ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐌᒋ ᐃᑭᑐᓈᓂᐗᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐅᓈᐸᒫᒡ ᐁᐅᑯᓯᓯᒥᑯᓂᒡ ᑌᐱᑕᓐ ? 42 ᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᐃᑯ ᑌᐱᑦ ᐃᑭᑐ ᐃᐃᒫ ᓂᑲᒧᓂᕽ ᑫᑌ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᕽ: ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐃᓂ ᑳᑎᐯᓂᒥᒥᒡ: ᐃᐃᒫ ᐃᔑᓇᒪᑕᐱᓐ ᓂᑭᒋᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫ, 43 ᐹᓂᒫ ᓴ ᑭᑲᐃᔑᐃᓐ ᒋᔖᑰᒋᐊᑣ ᑳᓂᔥᑫᓂᒥᒀ᙮ 44 ᑌᐱᑦ ᑕᔥ ᐁᑮᐃᔑᓂᑳᓈᒡ: ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ᙮ ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐃᓈ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᐅᓈᐸᒥᑯᒡ ᑫᔑ ᐅᑯᓯᓯᒥᑯᐸᓐ ᑌᐱᑕᓐ? 45 ᒣᒀ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐁᐱᓯᑖᑯᒡ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: 46 ᐊᔮᒀᒥᓰᑕᐎᑾᒃ ᐃᑭ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ᙮ ᐅᒥᓉᑖᓈᐙ ᐁᐸᐹᒧᓭᐙᒡ ᐁᑭᑭᔥᑲᒧᐙᒡ ᑫᓍᐲᑲᓂᓂᑭᓐ ᑲᔥᑮᑮᐎᓇᓐ᙮ ᐅᒥᓉᑖᓈᐙ ᑲᔦ ᐁᐴᔓᐃᑣ ᐊᑾᒌᕽ ᑳᑕᓇᑖᐌᕽ᙮ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᐃᔑ ᐊᐱᐙᒡ ᒫᐗᒡ ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑾᓂᓂᑭᓐ ᐊᐱᐎᓇᓐ ᐃᐃᒫ ᒎᐎ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᐃᐃᒫ ᑲᔦ ᑳᑕᔑ ᐐᑾᑎᐎᓐᒡ᙮ 47 ᒦᐗᒃ ᐄᑐᒃ ᐃᑭ ᑳᐌᓵᓂᐋᐙᒡ ᑮᐙᒋᑴᐗᐞ ᐁᑭᒨᑎᒫᐙᒡ ᐅᑕᔮᐎᓂᓂ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᑭᓉᔥ ᐁᐊᓇᒥᐋᐙᒡ ᒋᐙᐸᒥᑣ᙮ ᐊᐗᔑᒣ ᑕᔥ ᐐᓇᐙ ᐅᑲ ᐅᒋ ᐊᔮᓈᐙ ᑲᒀᑕᑭᐃᑰᐎᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮

ᓬᐅᒃ 21

1 ᒋᓴᔅ ᐁᐊᔨᓈᐱᒡ ᐅᑮᐙᐸᒫᐞ ᑳᐌᓅᑎᓯᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ ᐁᐸᑭᑎᓇᒥᓂᒡ ᐅᐸᑭᑎᓂᑫᐎᓂᓂ ᑳᐃᔑ ᑲᓇᐌᓂᒥᒥᓐᒡ ᔔᓂᔮᓐ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ 2 ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐙᐸᒫᒡ ᐁᑭᑎᒫᑭᓯᓂᒡ ᑮᐙᒋᑴᐗᓐ ᐁᐸᑭᑎᓈᓂᒡ ᓃᔑᓐ 2 ᐅᓵᐙᐱᑰᓴᐞ᙮ 3 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᑌᐺ ᐅᐌ ᑳᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ, ᐊᐊᐌ ᑳᑭᑎᒫᑭᓯᒡ ᑮᐙᒋᑴ ᓇᐗᒡ ᓃᐱᐗᐞ ᐸᑭᑎᓂᑫ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐃᑭ ᑲᑭᓇ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᒃ᙮ 4 ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᓴ ᐐᓐ ᑯᑕᒃ ᐅᐌᓅᑎᓯᐎᓂᐙᕽ ᐅᒋ ᐸᑭᑎᓂᑫᐗᒃ, ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐃᑴ ᐁᑭᑎᒫᑭᓯᒡ ᐅᒥᓯᐌ ᐸᑭᑎᓈᓐ ᐅᑑᑖᑎᓯᐎᓐ᙮ 5 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐅᑮ ᑕᔑᑕᒥᓂ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᐋᓃᓐ ᑳᐊᐲᒋ ᒥᓄᒋᑳᑌᓂᒃ᙮ ᐅᑮ ᑕᔑᑕᒥᓂ ᑲᔦ ᐸᑭᑎᓂᑫᐎᓇᓐ ᑳᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐎᒥᓐᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᑭᑐᒡ: 6 ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ ᑕᔥ ᑳᐙᐸᑕᒣᒃ, ᓂᑯᑎᕽ ᐃᑯ ᑕᐅᒋᒋᓭ, ᐊᐙᒋᑯ ᐯᔑᒃ ᐊᓯᓐ ᒋᐃᔑ ᐊᐱᓯᒃ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᐱᐸᓐ᙮ ᑲᑭᓇ ᐅᔕ ᐊᓯᓃᒃ ᑕᓈᓃᓯ ᐌᐱᓂᑳᓱᐗᒃ᙮ 7 ᒦᑕᔥ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑳᐃᔑ ᑲᑴᒋᒥᑯᒡ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᐐᑕᒪᐎᔑᓈᒻ ᐋᓃᓐ ᐊᐲ ᑫᐃᔑᓭᒃ ᐃᐃᐌ ᑳᐃᑭᑐᔭᓐ᙮ ᐋᓃᓐ ᑲᔦ ᓃᔮᒃ ᑫᐅᒋ ᓂᓯᑕᐎᓈᑾᒃ ᐃᐃᐌ ᐊᐲ ᐐᐃᔑᐌᐸᒃ? 8 ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ: ᐊᔮᒀᒥᓯᒃ, ᒋᐗᓂᐎᓂᓯᓄᐎᓂᓀᒃ ᐊᐎᔭ᙮ ᐋᓃᔥ ᑕᐹᑏᓄᐗᒃ ᐊᐎᔭᒃ ᒋᐱ ᑕᑯᔑᓄᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᓂᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓂᕽ ᒋᐃᑭᑐᐙᒡ: ᓃᓐ ᓴ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑑᓈᐸᒫᑲᓇᓐ᙮ ᐋᔕ ᐯᔓᓈᑾᓐ ᐃᐃ ᒋᐃᔑᓭᒃ᙮ ᑫᑯ ᑕᔥ ᐱᒥᓂᔕᐙᑫᒀᓂᒃ᙮ 9 ᑭᑲ ᓅᑖᒻ ᓴ ᐃ ᒦᑳᑎᐎᓐ, ᑭᑲ ᓈᓅᑖᒻ ᑲᔦ ᐁᒫᒦᑳᑎᓈᓂᐗᕽ᙮ ᑫᑯ ᑕᔥ ᓭᑭᓯᑫᒃ᙮ ᐱᓇᒫ ᓴ ᐅᐅ ᑕᐃᔑᓭ ᒋᑆ ᐃᔥᒀᓭᑭᓐ ᐅᓄ ᑫᑰᓇᓐ ᒣᒀ ᑳᐙᐸᑕᒪᕽ᙮ 10 ᒦᑕᔥ ᑳᐊᓂ ᐃᓈᒡ: ᑕᒫᒦᑳᑎᐗᒃ ᓴ ᐯᐸᑳᓐ ᑳᑕᓶᐙᓇᑭᓯᐙᒡ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᐅᑭᒫᐎᐎᓇᓐ ᑲᔦ ᑕᒫᒦᑳᑏᒪᑲᓅᓐ᙮ ᐯᐸᑳᓐ ᐊᑮᓐ ᑕᒫᒦᑳᑏᒪᑲᓅᓐ᙮ 11 ᑕᐃᔑᐌᐸᓐ ᒋᑲᑯᔥᑯᓭᒃ ᐊᑭ, ᒥᓯᐌ ᑲᔦ ᒦᒋᒻ ᑕᓈᓅᑌᓭ, ᐯᐸᑳᓐ ᐊᑮᕽ᙮ ᑕᐊᔮᒪᑲᓐ ᑲᔦ ᑭᒋ ᐋᑯᓯᐎᓐ ᒥᓯᐌ ᐯᐸᑳᓐ ᐊᑮᕽ᙮ ᑫᐃᔑᐌᐸᒃ ᑲᔦ ᑕᑯᑖᓀᑖᑾᓐ, ᑮᔑᑯᕽ ᑲᔦ ᑕᐱᐅᒋ ᒫᒪᑳᓯᓈᑾᓐ᙮ 12 ᐅᐅ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᒋᑆ ᐃᔑᓭᒃ ᑭᑲ ᑕᑯᓂᑰᒻ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᒋᑲᒀᑕᑭᐃᑰᔦᒃ᙮ ᑭᑲᔑ ᐸᑭᑎᓂᑰᒻ ᒎᐎ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᑳᕽ, ᑭᐸᐅᑏᐎᑲᒥᑯᕽ ᑲᔦ᙮ ᑭᑲᐃᔑᐎᓂᑰᒻ ᑲᔦ ᐁᓈᓴᒦᐙᒡ ᑭᒋᐅᑭᒫᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓂᓯᐙᒡ ᓂᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓂᕽ ᐅᒋ᙮ 13 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᑫᓇᐃᓭᒃ ᒋᐐᑕᒫᑫᔦᒃ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ᙮ 14 ᑮᔖᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᓀᑕᒧᒃ ᒋᒥᑯᔥᑳᑌᑕᓯᐌᒃ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᑭᑐᔦᒃ ᓈᑕᒫᓱᔦᒃ᙮ 15 ᓃᓐ ᓴ ᐱᑯ ᑭᑲ ᒦᓂᓂᓂᒻ ᐃᑭᑐᐎᓇᓐ, ᑲᑮᑖᐌᑕᒧᐎᓐ ᑲᔦ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᑲ ᑲᔥᑭᑑᓰᓈᐙ ᐃᑭ ᑳᔒᑫᓂᒥᓀᒀ ᒋᐸᐹᒥᑕᓯᒀ ᐁᑭᑐᔦᒃ, ᑳᐐᓐ ᑭᑲ ᔖᑰᓱᒥᑯᓰᐙᒃ᙮ 16 ᑭᑲᒪᒥᔑᐃᑯᐙᒃ ᑭᓃᑭᐃᑯᐙᒃ, ᑮᒋᑭᐌᓯᐙᒃ, ᑭᑎᓇᐌᒫᑲᓂᐙᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᓵᑭ ᐐᒋᐎᓀᒀ᙮ ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑮᓇᐙ ᑭᑲ ᓂᓯᑰᒻ᙮ 17 ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᑭᑲ ᔒᑫᓂᒥᑯᐙ ᓃᓐ ᐅᒋ᙮ 18 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑲᓇᑫ ᐊᐙᒡ ᐯᔑᒃ ᑮᓂᓯᓯᐙ ᑭᑎᒀᓂᐗᕽ ᑕᐗᓂᓭᓯᓅᓐ᙮ 19 ᐋᔩᒋᑳᐸᐎᒃ ᐃᑕᔥ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑫᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᔦᒃ᙮ 20 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐙᐸᒣᒀ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᐙᑲᔥᑲᒧᐙᒡ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒻ ᒦ ᐃ ᒋᑭᑫᑕᒣᒃ ᐋᔕ ᐁᐯᔓᓈᑾᒃ ᒋᓂᔑᐗᓈᒋᒋᑳᑌᒃ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒻ᙮ 21 ᐃᑭ ᓴ ᑳᑖᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᒎᑏᔮᑳᕽ ᐌᑎ ᑕᐊᐸᐃᐌᐗᒃ ᑳᔑ ᐸᐲᑾᑎᓈᓂᒃ᙮ ᐃᑭ ᑲᔦ ᐲᒋ ᑭᒋ ᐆᑌᓇ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᑕᑲ ᑕᓵᑭᒋᐸᐃᐌᐗᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᐱᑾᒐᔭᐄ ᐁᔮᐙᒡ ᑳᐐᓐ ᑕᐲᑎᑫᓰᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᑭᒋ ᐆᑌᓈᕽ᙮ 22 ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᑮᔑᑲᓐ ᑳᐃᔑᓂᑳᑌᒃ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᓇᓇᐊᔑᐌᐎᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᒋᒨᔥᑭᓀᓭᒃ ᑲᑭᓇ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑲᓂᕽ᙮ 23 ᐃᐃᐌ ᑕᔥ ᐊᐲ ᑮᔑᑲᒃ, ᐋᐱᒋ ᑕᑰᐹᒋᓭᐗᒃ ᐃᑭ ᐃᑴᐗᒃ ᑳᑭᑭᔥᑲᐙᐗᓱᐙᒡ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᐅᒫᒫᒫᒃ ᑳᓅᓂᐋᐙᒡ ᐅᓃᒑᓂᓯᐙᐞ᙮ ᐐᑫ ᓴ ᑕᑭᒋ ᐗᓯᑖᐌᑖᑾᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᓂᔅᑳᑎᓯᐎᓐ ᐅᑲ ᐸᑲᒥᔥᑳᑯᓈᐙ ᐅᑯ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ 24 ᐋᓂᑕ ᑲᔦ ᑕᐅᒋ ᓂᓵᐗᒃ ᐸᔑᐸᐃᑫᐎᑯᒫᓂᕽ, ᐋᓂᑕ ᑲᔦ ᑕᒫᒌᒋᑲᓂᐎᐗᒃ ᐁᑕᑯᓂᑣ ᒋᐊᔨᔑᐎᒋᑲᓂᐎᐙᒡ ᒥᓯᐌ ᐯᐸᑳᓐ ᐊᑮᕽ᙮ ᐐᑫ ᐅᑲᐱ ᑕᑕᑯᑳᑖᓈᐙ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒻ ᐃᑭ ᑳᒎᐎᐎᓯᒀ ᐲᓂᔥ ᑫᐐᓇᐙ ᒋᐅᒋᒋᓭᓂᒃ ᒋᐃᔥᒀ ᑎᐯᑕᒧᐙᒡ᙮ 25 ᑕᒪᔭᑭ ᓈᑯᓯ ᑮᓯᔅ, ᑎᐱᑭ ᑮᓯᔅ ᑲᔦ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᐗᓇᑯᔕᒃ᙮ ᑲᑭᓇ ᑳᐯᐸᑳᓉᐙᓇᑭᓯᐙᒡ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑕᑲᒀᑕᑫᑕᒨᒃ, ᒋᐙᓀᑕᒥ ᑯᑕᒧᐙᒡ ᐁᒪᑗᔮᑲᒥᔥᑳᓂᒃ ᑭᒋᑲᒻ, ᑲᔦ ᐁᑭᒋ ᒪᒫᑳᔥᑳᓂᒃ᙮ 26 ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑕᐗᓃᑫᐗᒃ ᑫᐊᐲᒋ ᓭᑭᓯᐙᒡ ᐋᓃᔥ ᐅᑲᑭᑫᑖᓈᐙ ᐋᓃᓐ ᐙᓂ ᐃᔑᐌᐸᓂᓂᒃ ᐅᐅᒫ ᒥᓯᐌ ᐊᑮᕽ᙮ ᑮᔑᑯᕽ ᑲᔦ ᐁᔮᒪᑲᑭᓐ ᒣᔅᑲᐌᑖᑾᑭᓐ ᑕᑯᔥᑯ ᐌᐱᓂᑳᑌᐗᓐ᙮ 27 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑫᓈᑯᓯᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐗᑸᕽ ᒋᐱ ᐱᒥ ᐊᔮᓂᒡ ᒋᐱ ᑭᑮᓂᒡ ᑭᒋ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᑭᒋ ᑭᑌᑖᑯᓯᐎᓐ᙮ 28 ᐊᐲ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ ᒫᒌ ᐃᔑᓭᑭᓐ, ᒦ ᐃ ᐃᔑ ᐸᓯᑸᒃ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᒋᐃᓈᐱᔦᒃ, ᐋᔕ ᐯᔓᓈᑾᓐ ᑭᐱᒫᒋᐃᑰᐎᓂᐙ᙮ 29 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐐᑕᒪᐙᐞ ᐅᐅᐌᓂ ᐊᐌᒋᑫᐎᓐ: ᑲᓇᐙᐸᒥᒃ ᐊᐊ ᒦᓂᔖᑎᒃ ᐱᒃ ᑎᓄᐙᑎᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᒥᑎᑰᒃ᙮ 30 ᐊᐲ ᐁᐙᐸᒣᒀ ᐁᓵᑭᐸᑮᐙᒡ, ᒦ ᐃ ᐁᑭᑫᑕᒣᒃ ᐋᔕ ᐐᐸ ᐁᐐᓃᐱᕽ᙮ 31 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐯᔑᑾᓐ, ᐊᐲ ᐊᓂ ᐙᐸᑕᒣᒃ ᐅᓄ ᐊᓂ ᐃᔑᓭᑭᓐ, ᒦ ᐃ ᒋᑭᑫᑕᒣᒃ ᐋᔕ ᐁᐯᔓᓈᑾᓂᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ᙮ 32 ᑌᐺ ᐅᐌ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ, ᑳᐐᓐ ᓴ ᑕᒑᑭ ᓂᐳᓰᐗᒃ ᐅᑯ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᒡ, ᒦ ᐃ ᐋᔕ ᑲᑭᓇ ᒋᐃᔑᐌᐸᑭᓐ ᐅᓄ ᑳᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ᙮ 33 ᒥᓴᐙ ᑯ ᑮᔑᒃ, ᐊᑭ ᑲᔦ ᐃᔥᒀᓭᑭᓐ, ᓂᑎᑭᑐᐎᓇᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑕᐃᔥᒀᓭᓯᓅᓇᓐ ᑳᔑ ᑌᐺᒪᑲᑭᓐ᙮ 34 ᐊᔮᒀᒥᓯᒃ ᐅᓵᒻ ᒋᐅᑕᒣᑕᓯᐌᒃ ᑲᑮᐹᑎᓯᐎᓐ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᒥᓂᑴᐎᓐ᙮ ᑫᑯ ᑲᔦ ᐅᓵᒣᑕᑫᒃ ᐅᐅ ᐊᑮᐎ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᒫᑭᔖ ᐃᐃᐌ ᑳᐐᐃᔑ ᑮᔑᑲᒃ ᑭᑲ ᑴᑕᑐ ᐅᑎᓯᑯᒻ, ᒋᑳᒋᑎᓂᑯᔦᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᐗᓃᐃᑲᓐ᙮ 35 ᑲᑭᓇ ᓴᑯ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᐁᔮᐙᒡ ᐅᑲᐅᑎᓯᑯᓈᐙ ᐅᐅᐌᓂ᙮ 36 ᐊᔕᐙᐱᒃ, ᒨᔕᒃ ᑲᔦ ᒋᐊᓇᒥᐋᔦᒃ ᒋᐊᔮᔦᒃ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᒋᑲᔥᑭᑑᔦᒃ ᒋᔖᐳᔥᑲᒣᒃ ᐃᐃ ᑲᑭᓇ ᑳᐐᐃᔑᐌᐸᒃ, ᒋᑲᔥᑭᑑᔦᒃ ᑲᔦ ᒋᓃᐸᐎᔦᒃ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 37 ᐁᑕᓱ ᑮᔑᒃ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑮᑭᑭᓄᐊᒫᑫ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᐁᐊᓂ ᐅᓈᑯᔑᓂᓂᒃ ᑕᔥ ᐊᑯ ᑮᒫᒑ ᐁᑮᐊᐎ ᑎᐱᑭᔑᒡ ᐁᔑ ᐃᔥᐸᑎᓈᓂᒃ ᐋᓬᐃᑉ ᑭᑎᑳᓈᑎᑯᑳᕽ ᑳᐃᔑᓂᑳᑌᒃ᙮ 38 ᐐᐸ ᑕᔥ ᐁᑭᔐᐹᐗᑲᓂᓂᒃ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑮᐃᔖᐗᒃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᐐ ᐱᓯᑕᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮

ᓬᐅᒃ 22

1 ᐋᔕ ᐁᐊᓂ ᐯᔓᓈᑾᒃ ᐃᐃᐌ ᑳᑮᓂᑖ ᒫᐗᒋᐃᑎᓈᓂᐗᕽ ᑮᐊᒧᓐᒡ ᑳᐅᐱᓯᑲᓂᐎᓯᒃ ᐸᑴᔑᑲᓐ, ᒦ ᐃ ᑳᐃᔑᓂᑳᑌᒃ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᐎᓐ᙮ 2 ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᐅᑮ ᑯᓵᐙᐞ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᑲᑴ ᒥᑲᒧᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᐃᓇᑫ ᑫᔑ ᑮᒨᒋ ᓂᓵᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 3 ᒦᑕᔥ ᓭᑕᓇᓐ ᑳᑮ ᐲᑎᑫᔥᑳᑯᒡ ᒎᑕᔅ ᐃᔅᑫᕒᐃᔭᑦ ᑳᐃᓂᓐᒡ, ᑫᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᒎᑕᔅ ᐯᔑᒃ ᑮᑎᓄᐎ ᑳᑮᒥᑖᔑ ᓃᔑᓂᒡ 12 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ 4 ᒦᑕᔥ ᒎᑕᔅ ᑳᐃᔑ ᒫᒑᒡ ᐁᑮᐊᐎ ᑲᓅᓈᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᔑᒫᑲᓂᔕᓐ ᑳᓂᑖ ᑲᓇᐌᑕᒥᓂᒡ ᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓂ ᑭ ᐋᓃᓐ ᑫᔑ ᐐᒋᐋᒡ ᒋᑳᒋᑎᓈᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 5 ᐐᑫ ᓴ ᑮᒥᓉᑕᒨᐞ, ᒦᔥ ᑳᑮᐊᔓᑕᒫᑯᒡ ᐁᐐᒦᓂᑯᒡ ᔔᓂᔮᓐ᙮ 6 ᒎᑕᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ ᓇᐁᑖᓐ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒌ ᓈᓈᑲᒋᐋᒡ ᐋᓃᓐ ᐊᐲ ᑫᓇᐃᓭᓂᒃ ᒋᑳᒋᑎᓈᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᐊᐲ ᑲᔦ ᐁᐐᒪᒥᔑᒫᒡ ᒋᑭᑫᑕᓯᓂᒃ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 7 ᑮᐱ ᐅᒋᒋᓭ ᐁᑮᐃᔑ ᑮᔑᑲᒃ ᐊᐲ ᑮᐊᒧᓐᒡ ᑳᐅᐱᓯᑲᓂᐎᓯᒃ ᐸᑴᔑᑲᓐ᙮ ᒦ ᐄᑐᒃ ᐃᐃ ᐊᐲ ᑳᑮᓂᓯᑣ ᒫᓇᒑᓂᔐᓴᒃ ᑫᐋᐸᑎᓯᐙᒡ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᕽ᙮ 8 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᓐ ᐲᑕᕒᐆᓐ ᐃᓂ ᑲᔦ ᒞᓇᓐ ᐅᐅ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᒫᒑᒃ, ᐊᑕᐎ ᑾᔮᒋᑑᒃ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᐎᓐ ᑫᑕᔑ ᐐᓯᓂᔭᕽ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 9 ᐋᑎ ᐁᔑ ᐊᑕᐌᑕᒪᓐ ᒋᐃᔑ ᑾᔮᒋᑑᔮᕽ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 10 ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᐊᐲ ᐊᓂ ᐲᑎᑫᔥᑳᔦᒃ ᑭᒋ ᐆᑌᓇ ᑭᑲ ᐙᐸᒫᐙ ᒋᒣᒀᔥᑲᐌᒃ ᐃᓂᓂ ᐄᓴᓐ ᐁᑮ ᓈᑕᐃᐲᒡ ᐊᑑᐹᓂᕽ᙮ ᑭᑲ ᐱᒥᓂᔕᐙᐙ ᑕᔥ ᐋᑎ ᐱᑯ ᐁᓂᔑ ᐲᑎᑫᒡ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ᙮ 11 ᐅᐅᐌ ᑭᑲᐃᓈᐙ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ ᑭᑎᒃ, ᐋᑎ ᒪᐗᑎᔑᐌᐎᑲᒥᒃ ᐁᔮᒃ ᑫᑕᔑ ᐐᒋ ᐐᓯᓃᒪᒀ ᓂᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐁᐐ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᔮᕽ, ᒦ ᐃ ᑫᐃᓀᒃ᙮ 12 ᑭᑲ ᐙᐸᑕᐃᑯᐙ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᐁᔮᓂᒃ ᐁᒥᒑᓂᒃ ᒪᐗᑎᔑᐌᐎᑲᒥᒃ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐃᐃᒫ ᐁᑾᔮᑕᑌᓂᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑫᔑ ᑾᔮᑕᑑᔦᒃ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 13 ᒦᑕᔥ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑳᐃᔑ ᒫᒑᐙᒡ ᐁᑮᐃᔑ ᒥᑲᒧᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐃᐃᐌᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᐐᑕᒫᑯᐙᒡ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᑕᔑ ᑾᔮᒌᐙᒡ ᑫᑕᔑ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᐙᒡ᙮ 14 ᐊᐲ ᑎᐸᐃᑲᓐ ᐁᐃᔑᓭᓂᒃ ᒋᐐᓯᓂᓈᓂᐗᕽ ᒋᓴᔅ ᑮᐅᓈᑯᔑᓐ ᐃᔑ ᐅᐱᒣ ᑕᐸᓯ ᑑᐳᐎᓈᑯᕽ᙮ ᐅᑎᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ ᑲᔦ ᑮᐅᓇᐱᐗᐞ᙮ 15 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᒫᐗᒡ ᐁᑮᐊᑕᐌᑕᒫᓐ ᐅᐅᐌ ᒋᐐᒋ ᐐᓯᓃᒥᓇᑰᒃ ᐅᐅᐌ ᑳᑑᑕᒪᕽ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᐗᓐ ᒋᑆ ᑲᒀᑕᑭᑑᔮᓐ᙮ 16 ᑌᐺ ᐅᐌ ᑳᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ, ᑳᐐᓐ ᒦᓇᐙ ᐅᐅ ᓂᑲᐃᔑ ᐐᓯᓂᓰ ᑳᐐᑾᑎᔭᕽ ᐹᓂᒫ ᑮᑎᐱ ᑮᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ᙮ 17 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐅᑖᐱᓇᕽ ᒥᓂᒀᑲᓐ ᐁᑮᓇᓈᑯᒫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᐅᑖᐱᓇᒧᒃ ᐅᐅᐌ ᑳᑕᔑᔦᒃ ᒋᐅᒋ ᒫᒪᐎ ᒥᓂᑴᔦᒃ᙮ 18 ᒦᔥ ᐁᔑ ᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ, ᑳᐐᓐ ᒦᓇᐙ ᓂᑲᐅᒋ ᒥᓂᑴᓰ ᐅᐅ ᑎᓄ ᔔᒥᓈᐳ ᐹᓂᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ ᐱᑕᑯᔑᓅᒪᑲᓂᓂᒃ᙮ 19 ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᓐ ᑲᔦ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᐁᑮᓇᓈᑯᒧᒡ ᐁᑮ ᐸᑴᐱᓈᒡ ᐁᑮᒫᒦᓈᒡ ᒋᐊᒸᓂᒡ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᒦ ᐅᐌ ᓃᐎᔭᐤ ᑳᐸᑭᑎᓇᒫᑰᔦᒃ᙮ ᒨᔕᒃ ᐅᐅ ᐃᔑᒋᑫᒃ ᒋᒫᒥᑲᐎᓄᑕᐎᔦᒃ᙮ 20 ᑳᐃᔥᒀ ᐐᓯᓂᐙᒡ ᑕᔥ, ᒦ ᐃ ᐯᔑᑾᓐ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑ ᒦᓈᒡ ᐃᐃ ᒥᓂᒀᑲᓐ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᒦ ᐅᐌ ᒥᓂᒀᑲᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑑᔥᑭ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓐ ᓂᒥᔅᑸᒥᕽ ᑳᐅᒋ ᐋᔩᒋᓈᑾᒃ ᑳᓰᑭᓂᑳᑌᒃ ᑮᓇᐙ ᐅᒋ᙮ 21 ᐃᓇᔥᑫ ᑭᐐᒋ ᐐᓯᓃᒥᑯᓈᓐ ᐅᐅᒫ ᑑᐳᐎᓈᑯᕽ ᐊᐊ ᑳᐐᒪᒥᔑᐃᒡ᙮ 22 ᐃᓂ ᓴ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑕᐃᔑᓭᐗᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐃᔑ ᐅᓀᑕᕽ᙮ ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᑕᑭᒋ ᑰᐹᒋᓭᐗᓐ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᑫᒪᒥᔑᒥᑯᒡ᙮ 23 ᒦᑕᔥ ᑳᑮᒫᒌ ᑲᑴᒋᑎᓂᒡ ᑳᓂᑲ ᐊᐌᓀᓐ ᐅᐅᐌ ᑫᐃᔑᒋᑫᑴᓐ᙮ 24 ᒦᑕᔥ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᑮᒫᒌ ᑲᑲᓅᓂᑎᓂᒡ ᐊᐌᓀᓐ ᐊᐊ ᑳᑕᔑᓂᒡ ᒫᐗᒡ ᑫᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᓂᒡ᙮ 25 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ: ᐃᑭ ᓴ ᑳᑎᐯᓂᒫᐙᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᑳᑭᑫᓂᒫᓯᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐐᑫ ᐅᑎᐯᓂᒫᐙᐞ, ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᐅᑭᒫᑲᑖᑫᐙᒡ ᐃᔑᓂᑳᓂᑎᓱᐗᒃ ᑳᒥᓄᓭᐃᐌᐙᒡ᙮ 26 ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᐐᓐ ᐃᐃ ᑭᑲ ᐃᔑᒋᑫᓰᒻ᙮ ᑌᑾᒡ ᓴ ᑮᓐ ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᔭᓐ ᒋᑮᐃᓀᑖᑯᓯᔭᐸᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᒫᐗᒡ ᑳᐅᔥᑳᑎᓯᒡ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑳᑎᐯᓂᒥᐌᒡ ᒋᑮᐃᓀᑖᑯᓯᐸᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᐸᒦᑖᑫᒡ᙮ 27 ᐊᐌᓀᓐ ᑕᔥ ᓇᐗᒡ ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ? ᐊᐊ ᓇ ᑳᓇᒪᑕᐱᒡ ᑳᐐ ᐐᓯᓂᒡ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᐊᐊ ᑳᐸᒦᑖᑫᒡ? ᐊᐊᐌ ᐄᑐᒃ ᑳᓇᒪᑕᐱᒡ᙮ ᐁᐐᒌᐎᓇᑰᒃ ᑕᔥ ᓃᓐ ᑭᐸᒦᑕᐎᓂᓂᒻ᙮ 28 ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᑳᐱ ᐐᒌᐎᔦᒃ ᐃᐃ ᑲᑭᓇ ᑳᐱᔑ ᑲᑴᒋᐃᑰᔮᓐ᙮ 29 ᑖᐱᔥᑰ ᓅᔅ ᑳᑮᐃᔑ ᒦᔑᒡ ᒋᐅᑭᒫᑲᑖᑫᐗᒃ, ᒦᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᑮᓇᐙ ᐁᔑ ᒦᓂᓇᑰᒃ᙮ 30 ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᑭᑲᑕᔑ ᐐᓯᓂᒻ, ᑭᑲᑕᔑ ᒥᓂᑴᒻ ᑲᔦ ᓂᑑᐳᐎᓈᑯᕽ ᑳᑕᔑ ᑎᐯᒋᑫᔮᓐ᙮ ᑮᓇᐙ ᑭᑲᔑ ᐊᐱᒻ ᑭᒋᐅᑭᒫᐗᐱᐎᓂᕽ ᒋᐅᓈᑯᓀᒀ ᒥᑖᔑ ᓃᔑᓐ 12 ᑳᑕᓶᐙᓇᑭᓯᐙᒡ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ 31 ᓵᐃᒪᓐ, ᓵᐃᒪᓐ ᐱᓯᑕᐎᔑᓐ, ᓭᑕᓐ ᐅᔕ ᑮᑲᑴᑗ, ᑮᐸᑭᑎᓇᒪᐙ ᑲᔦ ᐁᐐ ᑯᒋᐃᓀᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂ ᑳᔑ ᓀᓈᐎᓇᕽ ᐌᓂᔑᔑᓂᓂᑭᓐ, ᑳᒪᒋᓈᑾᓂᓂᑭᓐ ᑲᔦ ᐸᑴᔑᑲᓂᒥᓇᓐ᙮ 32 ᓵᐃᒪᓐ, ᐋᔕ ᑕᔥ ᑭᑮᐊᓇᒥᐁᑕᒪᐎᓐ, ᒋᑆᓇᐎᒋᑫᒪᑲᓯᓄᒃ ᑭᑌᐺᑕᒧᐎᓐ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐱᑮᐌᓄᑕᐎᔭᓐ, ᐐᒋᐋᑲᓐ ᑭᐐᒋ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᒋᒪᔥᑲᐎᓰᐙᒡ᙮ 33 ᐅᐅ ᑕᔥ ᐲᑕᕒ ᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒻ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᓂᑲ ᑾᔮᒌ ᐅᔕ ᐁᐐᐃᔑ ᐐᒌᐎᓈᓐ ᑭᐸᐅᑏᐎᑲᒥᑯᕽ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᓂᐳᐎᓂᕽ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 34 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ: ᑭᐐᑕᒪᐎᓐ ᐲᑕᕒ, ᒋᑆ ᓅᑖᑯᓯᒡ ᐋᐯ ᐊᐹᑲᐋᒀᓐ ᓅᑯᒻ ᑳᑎᐱᑲᒃ, ᒦ ᐃ ᐋᔕ ᓂᓯᕽ 3 ᒋ ᐃᑭᑐᔭᓐ ᐁᑭᑫᓂᒥᓯᐗᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 35 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᒡ ᑲᑭᓇ: ᐊᐲ ᑳᑮᒫᒋᓂᔕᐅᓇᑰᑭᐸᓐ ᐌᑎ ᐅᑖᓈᕽ, ᑮᒫᒌᑑᓯᐌᑭᐸᓐ ᔔᓂᔮᐗᔥ, ᐸᔥᑴᐗᔥ ᑲᔦ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᒪᑭᓯᓇᓐ, ᑫᑰᓐ ᐃᓇ ᑭᑮᓅᑌᓭᒻ? ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᓂᑮᓅᑌᓭᓰᒥᓐ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 36 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᓅᑯᒻ ᐃᑕᔥ ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᐁᔮᑴᓐ ᔔᓂᔮᐗᔥ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᐸᔥᑴᐗᔥ ᐱᓵᓐ ᐅᑲ ᒫᒌᑑᓐ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᐁᔮᓯᒃ ᐸᔑᐸᐃᑫᐎᑯᒫᓐ, ᐅᑲ ᐊᑖᐙᑫᓐ ᐅᑲᔥᑮᑮᐎᓐ ᒋᐊᑖᐌᒡ ᐸᔑᐸᐃᑫᐎᑯᒫᓐ᙮ 37 ᒦᑕᔥ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᒃ: ᑫᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᑮᐃᓇᑭᑎᓱ ᐁᐐᒌᐙᒡ ᐅᒪᒋᑑᑕᒨᐞ᙮ ᒦᔥ ᐁᔑ ᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ ᓃᓐ ᐃᐃ ᑳᑕᔑᒥᑰᔮᓐ ᒋᑎᐱᓭᒃ᙮ ᐃᐃ ᓴ ᑌᐺ ᑳᔑ ᑕᔑᒥᑰᔮᓐ ᒦ ᐃ ᐋᓴ ᒋᒨᔥᑭᓀᓭᒃ᙮ 38 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐃᓇᔥᑫ ᐲᓈᐱᓐ᙮ ᐃᓇ ᐅᓄ ᓃᔑᓐ ᐸᔑᐸᐃᑫᐎᑯᒫᓇᓐ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ ᒦ ᐃ ᑌᒥᓂᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 39 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᒫᒑ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᑳᑮᓂᑖ ᐃᔖᐙᒡ ᑳᔑ ᐃᔥᐸᑎᓈᓂᒃ ᐋᓬᐃᑉ ᑭᑎᑳᓈᑎᑯᑳᕽ, ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᐐᒌᐎᑯᒡ᙮ 40 ᐊᐲ ᐌᑎ ᑳᑕᑯᔑᕽ ᑳᑮᓂᑖ ᐃᔖᐙᒡ, ᐅᐅ ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐊᓇᒥᐋᒃ ᒋᓈᓯᑳᑯᓯᐌᒃ ᑲᑴᒋᐃᑰᐎᓐ᙮ 41 ᒦᑕᔥ ᐐᓐ ᑫᔮᐱ ᐊᐗᔑᒣ ᑮᐊᓂ ᒫᒑ ᐁᑮᓇᑲᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ ᐁᑯ ᑌᐱ ᐌᐱᓂᑳᓂᐗᕽ ᒥᓂᒃ ᑮᐃᔖ, ᐁᑮᐅᒋᒌᑾᓇᐱᑖᒡ ᐁᑮᐊᓇᒥᐋᒡ: 42 ᓅᔅ, ᑮᔥᐱᓐ ᓴ ᐃᔑᓈᑾᑭᐸᓐ, ᑕᑲ ᐅᑖᐱᓇᒪᐎᔑᓐ ᐅᐅ ᒥᓂᒀᑲᓐ ᑳᐐᐃᔑ ᑲᒀᑕᑭᑑᔮᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᓴ ᓃᓐ ᐁᔑ ᒥᓴᐌᑕᒫᓐ, ᑮᓐ ᓴ ᐁᔑ ᐊᑕᐌᑕᒪᓐ ᑕᐃᔑᒋᑳᓂᐗᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 43 ᐁᒐᓬᐊᐗᓐ ᑕᔥ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐅᑮᐱ ᐅᒋ ᓈᓯᑳᑰᓐ ᐁᒦᓂᑯᒡ ᓰᑐᓂᑰᐎ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ᙮ 44 ᐐᑫ ᓴ ᑮᑭᒋ ᐐᓴᑫᑕᒻ ᐁᑮᐊᓇᒥᐋᒡ ᑌᐺ ᐱᑯ, ᒦᔥ ᐅᑖᐺᓱᐎᓐ ᑳᑮ ᐱᒫᔑᑲᐎᓂᓂᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᒥᔅᑶ ᑳᐸᑭᑲᐎᕽ ᐊᑮᑳᕽ᙮ 45 ᑮᐸᓯᑸ ᑕᔥ ᑳᐃᔥᒀ ᐊᓇᒥᐋᒡ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ ᐅᑮᐅᑎᓵᐞ ᐁᓂᐹᓂᒡ, ᐋᓃᔥ ᑮᐊᔦᑯᓯᐗᐞ ᑳᐊᐲᒋ ᒥᒋᓇᐌᓯᓂᒡ᙮ 46 ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋ ᓂᐹᔦᒃ? ᐗᓂᔥᑳᒃ, ᐊᓇᒥᐋᒃ ᒋᓈᓯᑳᑯᓯᐌᒃ ᑲᑴᒋᐃᑰᐎᓐ᙮ 47 ᒣᒀ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᑲᑮᑭᑐᒡ, ᑮᐱᐅᒋ ᑕᑯᔑᓅᐞ ᐁᐹᑏᓄᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ ᒎᑕᔅ ᐁᔑᓂᑳᓱᓂᒡ ᐯᔑᒃ ᑳᑮᒥᑖᔑ ᓃᔑᓂᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᓐ ᐁᑮ ᐲᓈᓂᒡ᙮ ᒦᐗᓐ ᑕᔥ ᐃᓂ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐅᒌᒥᑯᒡ᙮ 48 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ: ᒎᑕᔅ, ᑭᑑᒌᒥᒫᓐ ᐃᓇ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᒋᒪᒥᔑᐃᒪᒡ? 49 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐁᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᐙᐃᔑᓭᓂᒃ ᒦ ᐃ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᓂᐸᔑᐸᐃᑫᐎᑯᒫᓂᓈᓂᓐ ᐃᓇ ᓂᑲ ᐋᐸᒋᑑᒥᓐ ᒋᒦᑳᓱᔮᕽ᙮ 50 ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᓐ ᐅᑮ ᐸᑭᑌᐙᓂ ᐃᓂ ᐯᔑᒃ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓂᓂ ᐃᓂ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᓐ, ᒦᑕᔥ ᐁᑮ ᑮᔥᑭ ᐌᐸᑲᓈᑕᒪᐙᒡ ᐅᑕᐗᑳᓂ᙮ 51 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᒦ ᐃ ᒥᓂᒃ! ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᓵᒥᓈᒡ ᐅᑕᐗᑳᓃᕽ ᐃᓂ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᐁᑮᒥᓍᒋᐋᒡ᙮ 52 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑫᓇᐌᑕᒥᓂᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ, ᐃᐃ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓀᑖᑯᓯᓂᒡ ᑳᑮᐱ ᓈᓯᑳᑯᒡ: ᓃᓐ ᐃᓇ ᐅᑮᒨᒋᔥᒃ, ᐁᐲᔖᔦᒃ ᐁᐱ ᑭᑮᔦᒃ ᐸᔑᐸᐃᑫᐎᑯᒫᓇᓐ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᐸᑭᑌᐃᑲᓈᑎᑰᓐ? 53 ᐁᑕᓱ ᑮᔑᒃ ᐄᑐᒃ ᑭᑮᐐᒌᐎᓂᓂᒻ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑭᑮ ᐸᐹᒣᓂᒥᓰᒻ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᑮᓇᐙ ᑭᑎᐸᐃᑲᓂᐙ, ᐊᐲ ᑳᑲᔥᑮ ᑎᐱᑲᒃ ᑮᒫᒌ ᑎᐯᒋᑫᒪᑲᒃ᙮ 54 ᒦᔥ ᑳᑮᐅᑖᐱᓈᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮᐃᔑᐎᓈᐙᒡ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᓐ᙮ ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᓇᐗᒡ ᐃᑯ ᐙᓴ ᐅᑖᓈᕽ ᑮᐅᒋ ᐱᒥᓂᔕᐃᑫ᙮ 55 ᐊᑾᒌᕽ ᑕᔥ ᑮᐴᑕᐌᐗᐞ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᓐ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ ᓈᐗᔭᐄ ᑳᔑ ᐙᑳ ᒣᓂᑲᓈᑰᓂᑳᑌᓂᒃ ᐁᑮᐙᑳᓇᐱᓂᒡ᙮ ᒦᔥ ᑫᐐᓐ ᐃᐃᒫ ᐲᑕᕒ ᑳᑕᑾᐱᒡ᙮ 56 ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᐃᓂ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴᐎ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᐅᑮᐙᐸᒥᑰᓐ ᐃᐃᒫ ᐁᓇᒪᑕᐱᒡ ᒌᑭᔥᑯᑌ᙮ ᐌᐌᓂ ᐅᑮ ᑲᓇᐙᐸᒥᑰᓐ ᒦᔥ ᑳᐃᑭᑐᓂᒡ: ᐗᐊ ᓴ ᐃᓂᓂ ᑫᐐᓐ ᐅᑮᐐᒌᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 57 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᑮᐋᓉᑕᒻ: ᐃᑴ, ᑳᐐᓐ ᐅᔕ ᓂᑭᑫᓂᒫᓰ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 58 ᓈᓈᑫ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐃᔑᓭᒃ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐲᑕᕒ ᐅᑮᐙᐸᒥᑰᓐ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᑫᑮᓐ ᐄᑐᒃ ᐯᔑᒃ ᑳᑎᓄᐎᔭᓐ᙮ ᒦᔥ ᐲᑕᕒ ᑳᐃᓈᒡ: ᐃᓂᓂ, ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᓂᑖᐎᓰ! 59 ᓈᓈᑫ ᑕᔥ ᐯᔑᑯ ᑎᐸᐃᑲᓐ ᐁᐃᔑᓭᓂᒃ ᑯᑕᒃ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑮᑲᑴ ᑌᐺᐗᓐ ᐁᑮᐃᑭᑐᓂᒡ: ᐗᐊ ᓴ ᐃᓂᓂ ᑫᐐᓐ ᐅᑮᐐᒌᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ, ᑫᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎᓂᓃᐎ ! 60 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᒡ: ᑳᐐᓐ ᑲᓇᑫ ᓂᑭᑫᑕᓰᓐ ᐃᐃ ᑳᑕᔑᑕᒪᓐ᙮ ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᑮᑭᑐᒡ, ᐋᐯ ᐋᐸᑲᐋᒀᓇᓐ ᑮᐅᒋ ᓅᑖᑯᓯᐗᓐ᙮ 61 ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑮᑴᑭᑳᐸᐎ ᐁᑮ ᑲᓇᐙᐸᒫᒡ ᐱᑦᑕᕒᐆᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐲᑕᕒ ᑳᑮᒫᒥᑲᐎᒡ ᑳᑮᐃᑯᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ: ᒋᑆ ᓅᑖᑯᓯᒡ ᓈᐯ ᐊᐹᑲᐋᒀᓐ ᓅᑯᒻ ᑳᑎᐱᑲᒃ, ᒦ ᐃ ᐋᔕ ᓂᓯᕽ 3 ᒋᐃᑭᑐᔭᓐ ᐁᑭᑫᓂᒥᓯᐗᓐ᙮ 62 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᑮᓵᑲᐊᒻ ᐁᑮᐊᐎ ᐐᓴᑲᑌᒧᒡ᙮ 63 ᐃᑭ ᑕᔥ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑳᑮ ᑲᓇᐌᓂᒫᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᑮᒫᒌ ᒦᑭᓱᒫᐙᓐ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮ ᐸᐸᑭᑌᐙᐙᒡ᙮ 64 ᐅᑮᐋᑲᐙᐸᐱᓈᐙᓐ ᐁᑮ ᑲᑴᒋᒫᐙᒡ: ᐊᑕᑭᑫᑕᓐ, ᐐᑕᒪᐎᔑᓈᒻ ᐊᐌᓀᓐ ᑳᐸᑭᑌᐅᒃ᙮ 65 ᓃᐱᐗᐞ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᑫᑰᓇᓐ ᐅᑮᐊᔨᓈᐙᓐ ᐁᑮᒫᓀᓂᒫᐙᒡ᙮ 66 ᐊᐲ ᐁᐊᓂ ᑭᔐᐹᐗᑲᓂᓂᒃ ᑳᓃᑳᓂᓯᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᕽ, ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᑲᔦ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᑮᒫᒪᐎ ᓇᑭᔥᑯᑖᑎᐗᒃ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑫᐐᓐ ᐃᐃᒫ ᑮᐲᒋᑲᓂᐎ ᒋᐅᒋᔥᑲᐎ ᑳᐸᐎᑕᐙᒡ ᑳᓂᑖ ᐅᓈᑯᓂᑫᓂᒡ᙮ 67 ᒦᔥ ᑳᐃᓈᐙᒡ: ᐐᑕᒪᐎᔑᓈᒻ, ᑮᓐ ᐃᓇ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐅᓈᐸᒫᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ? ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᐋᓇ ᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ, ᑳᐐᓐ ᑭᑖ ᑌᐺᑕᐎᓰᒻ᙮ 68 ᑲᑴᒋᒥᓇᑰᒃ ᑲᔦ ᑫᑰᓐ ᑳᐐᓐ ᑭᑖ ᓇᑴᑕᐎᓰᒻ᙮ 69 ᐅᐅ ᑕᔥ ᐃᔑᐊᐲ ᒦ ᐃ ᒋᒫᒋᓭᒃ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᒋᐊᐱᓂᒡ ᐅᑭᒋᓂᑭᓃᕽ ᐃᓇᑫ ᑳᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᒋᓴᔅ ᑮᐃᑭᑐ᙮ 70 ᒦᔥ ᑲᑭᓇ ᑳᐃᑭᑐᓂᒡ: ᑮᓐ ᐃᓇ ᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ? ᐅᐅ ᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒻ: ᒦ ᐃ ᐁᑭᑐᔦᒃ ᓃᓐ ᐁᐋᐎᔮᓐ᙮ 71 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᓂᒡ: ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᐊᐗᔑᒣ ᐅᑖ ᑎᐹᒋᒥᑯᓰᓐ ᐋᓃᔥ ᑮᓇᐎᓐᑦ ᐃᑯ ᑭᓅᑕᐙᓈᓐ ᐋᓃᓐ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᐃᑭᑐᒡ᙮

ᓬᐅᒃ 23

1 ᑲᑭᓇ ᓴ ᑳᐅᓇᔓᐌᐙᒡ ᒫᒪᐤ ᑮᐸᓯᑸᐗᒃ ᐁᑮᐃᔑᐎᓈᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ ᙮ 2 ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᒫᒌ ᐊᓈᒥᒫᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ: ᓂᑮ ᑳᒋᑎᓈᓈᓐ ᐅᔕ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᐁᐗᓂᒫᒡ ᑭᐱᒫᑎᓰᒥᓈᓂᐞ, ᐁᐐᑕᒫᑫᒡ ᒋᑎᐸᐊᒪᐙᓯᐎᒥᓐᒡ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐅᑭᒫᓐ ᑖᑭᔅ ᔔᓂᔮᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑲᔦ ᐁᓍᓂᑎᓱᒡ ᐐᓐ ᐁᐋᐎᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᐅᓈᐸᒥᑯᒡ, ᐐᓐ ᐄᓴᓐ ᐁᑭᒋᐅᑭᒫᐎᒡ᙮ 3 ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᓐ ᒋᓴᓲᓐ: ᑮᓐ ᐃᓇ ᐅᑭᒋ ᐅᑑᑭᒫᒥᐙᓐ ᒎᐗᒃ? ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᒦ ᑾᑐᔕ ᐃ ᐁᑭᑐᔭᓐ᙮ 4 ᒦᑕᔥ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑳᐃᓈᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ: ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᓂᒥᑲᒧᐙᓰᓐ ᑫᐅᒋ ᑎᐹᑯᓂᑎᐸᓐ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 5 ᐋᒋᑯ ᑕᔥ ᑮᑲᑴ ᔖᑰᓱᑖᑯᓯᐗᐞ ᐁᑮᐃᑭᑐᓂᒡ: ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᐁᔑ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ ᑮᐅᒋ ᐅᒻᐺᑲᒥᑲᓂᓂ ᒥᓯᐌ ᒎᑏᔭ ᐊᑮᕽ᙮ ᐌᑎ ᓴ ᑮᐃᔑ ᒫᒋᑖ ᑳᓬᐊᓬᐃᐎ ᐊᑮᕽ ᐲᓃᔥ ᑕᔥ ᐅᐅᒫ ᐁᑮ ᐱᑕᑯᔑᕽ᙮ 6 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑳᓅᑕᕽ ᐅᐅ ᑮᑲᑴᑗ: ᐊᐊᐌ ᐃᓂᓂ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᐃᓇ ᐅᒌ? 7 ᐊᐲ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑳᑭᑫᑕᕽ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐅᒌᓂᒡ ᐁᕒᐊᑕᓐ ᑳᐃᔑ ᑎᐯᒋᑫᓂᒡ, ᒦ ᐃ ᑳᑮᐃᔑᓂᔕᐙᒡ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐁᕒᐊᑕᓐ᙮ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐄᑐᒃ ᓇᐃᑖᒃ ᑮᐊᔮᐗᓐ ᐃᐃ ᐊᐲ᙮ 8 ᐐᑫ ᑕᔥ ᐁᕒᐊᑦ ᑮᒥᓉᑕᒻ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᐋᔕ ᑭᓉᔥ ᑮᐱᐅᒋ ᓈᓅᑕᒻ ᐁᑕᔑᒥᒥᓐᒡ, ᐅᑮᐃᔑ ᒥᓴᐌᑖᓐ ᑲᔦ ᐁᐐᐙᐸᒫᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᓂᒡ᙮ 9 ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᑫᑰᓇᓐ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᓐ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᑮᐅᒋ ᓇᑴᑖᑯᓰᓐ᙮ 10 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᑮᒪᑌ ᑳᐸᐎᐗᒃ ᐁᑮᑲᑴ ᒪᔥᑲᐎ ᐊᓈᒥᒫᐙᒡ᙮ 11 ᒦᔥ ᐁᕒᐊᑦ ᐃᐃ ᑲᔦ ᐅᔑᒫᑲᓂᔒᒪᐞ ᐅᑮ ᐹᐱᓄᑕᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮ ᒦᑭᓱᒫᐙᒡ᙮ ᐅᑮ ᐱᓯᑲᒨᓈᐙᓐ ᑲᔦ ᒫᐗᒡ ᐌᓂᔑᔑᓂᓂᒃ ᑲᔥᑮᑮᐎᓐ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᑮᐌᓂᔕᐙᐙᒡ ᒦᓇᐙ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ᙮ 12 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᐁᕒᐊᑦ ᐊᐊ ᑲᔦ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑳᑮᒥᓄ ᐐᒌᑎᐙᒡ, ᐅᑖᓈᕽ ᐄᑐᒃ ᑮᔒᑫᓂᑎᐗᒃ᙮ 13 ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐅᑮᒫᒪᐎ ᐊᑐᒫᐞ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ, ᑳᓃᑳᓂᑕᒪᐙᓂᒡ ᑲᔦ ᒎᐗᐞ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 14 ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᑭᑮ ᐲᑕᒪᐎᔑᒻ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᐁᑮᐃᑭᑐᔦᒃ ᐁᐗᓂᒫᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᑳᐅᒋ ᐅᒻᐺᑲᒥᑭᓯᓂᒡ᙮ ᐁᓈᓴᒦᔦᒃ ᑕᔥ ᑮᐊᑕᑭᑫᓂᒫ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑫᑰᓐ ᓂᑎᔑ ᒥᑲᒧᐙᓰᓐ ᑫᐅᒋ ᑌᐱᒣᑭᐸᓐ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᐃᓀᒃ᙮ 15 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐁᕒᐊᑦ ᐅᑮᒥᑲᓰᓐ ᑫᑰᓐ ᒋᑮᐗᓂᑑᑕᒥᓂᒡ ᒦᔥ ᑳᑮᐱ ᐅᒋ ᑮᐌᓂᔕᐙᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᒥᑭᑳᑌᓯᓂᓂ ᑫᑰᓐ ᑫᐅᒋ ᓂᓯᑎᐸᓐ᙮ 16 ᒦᑕᔥ ᑫᐃᔑᒋᑫᔮᓐ ᒋᐸᐸᔕᔐᐅᓐᒡ, ᒦᔥ ᑫᔑ ᐸᑭᑎᓇᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 17 ᒦ ᐃ ᐄᑐᒃ ᑳᐃᔑᓭᓂᒃ ᐅᒋᑕ ᑯ ᐯᔑᒃ ᑕᑯᓂᑲᓇᓐ ᒋᑮ ᐸᑭᑎᓈᐸᓐ ᐃᐃ ᐊᐲ ᐁᐐᑾᑏᐗᑲᒥᑭᓯᐎᓐᒡ᙮ 18 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑳᒫᐗᒋᐃᑎᐙᒡ ᑮᒫᒪᐎ ᔖᑯᐌᐗᒃ: ᓂᓯᒃ ᐐᓐ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ᙮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐎᔑᓈᒻ ᐊᐊ ᐸᕒᐋᐸᔅ ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 19 ᐊᐊ ᐄᑐᒃ ᐸᕒᐋᐸᔅ ᑮᐲᒋ ᐌᐱᓈ ᑭᐸᐅᑏᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᑮᒪᒫᔑᒡ ᐁᑮᐅᒻᐺᑲᒥᓯᑯᐸᓀᓐ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ᙮ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮᓂᔑᐌᑯᐸᓀᓐ᙮ 20 ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐅᑮᐊᑕᐌᑖᓐ ᒋᑮ ᐸᑭᑎᓈᐸᓐ ᒋᓴᓲᓐ, ᒦᔥ ᒦᓇᐙ ᑳᑮ ᑲᓅᓈᒡ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 21 ᒦᑕᔥ ᐁᓂᑯᒃ ᑳᑮ ᔖᑯᐌᓂᒡ ᐁᑮᐃᑭᑐᓂᒡ: ᐊᑯᓴᑲᐅ, ᐊᑯᓴᑲᐅ! 22 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᓂᓯᕽ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑳᐃᓈᒡ: ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒪᒫᔑᒡ? ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᓂᒥᑲᒧᐙᓰᓐ ᑫᐅᒋ ᓂᓯᑎᐸᓐ᙮ ᓂᑲ ᐊᓅᑮ ᒋᐸᐸᔕᔐᐅᓐᒡ, ᒦᔥ ᑫᔑ ᐸᑭᑎᓂᓐᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 23 ᐋᒋᑯ ᑕᔥ ᐁᓂᑯᒃ ᑮᑭᔒᐌᐗᐞ ᐁᔖᑯᐌᓂᒡ ᐁᑮᐃᑭᑐᓂᒡ ᒋᐊᑯᓴᑲᐅᒥᓐᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᐲᓂᔥ ᐁᑮ ᔖᑰᓱᑖᑯᓯᓂᒡ᙮ 24 ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᑯᓈᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᔑ ᑲᑴᑗᓂᒡ᙮ 25 ᒦᑕᔥ ᑳᑮ ᐸᑭᑎᓈᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᑮᐊᑕᐌᓂᒥᒥᓐᒡ ᑳᑮᒪᒫᔑᓂᐸᓐ ᐁᐅᒻᐺᑲᒥᑭᓯᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ᙮ ᐅᑮ ᐸᑭᑎᓈᐞ ᐱᓵᓐ ᐃᑯ ᐁᓀᑕᒥᓂᒡ ᒋᑑᑕᐙᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 26 ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᑕᔥ ᐅᑮᒫᒌᓈᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᒣᒀ ᐁᐊᓂ ᐱᒥ ᐊᔮᐙᒡ ᐅᑮᒣᒀᔥᑲᐙᐙᓐ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᓴᐃᕒᐄᓃᕽ ᐌᒌᓂᒡ, ᓵᐃᒪᓐ ᐁᔑᓂᑳᓱᓂᒡ, ᐁᐱ ᑕᑯᔑᓂᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ ᐱᑾᒐᔭᐄᕽ ᐁᑮᐲ ᐅᒌᓂᒡ᙮ ᒦᐗᓐ ᐃᓂ ᑳᑮᒪᓂᐱᓈᐙᒡ ᐁᑮ ᐱᒋᐗᓀᐋᐙᒡ ᐋᔑᑌᔮᑎᑰᓐ ᒋᐱᒥᐎᑕᒪᐙᓂᒡ ᐅᑖᓈᕽ ᐃᓇᑫᔭᐄ ᒋᓴᓲᓐ ᑳᐃᔑ ᐱᒧᓭᓂᒡ᙮ 27 ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᑮᐹᑏᓄᐗᒃ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐁᐱᒥᓂᔕᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᐋᓂᑕ ᑲᔦ ᐃᑴᐗᒃ ᐁᑮᒪᐎᐙᒡ, ᐁᑮᒥᒋᓇᐌᓯᐙᒡ ᑲᔦ᙮ 28 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᑴᑭ ᑳᐸᐎ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑮᓇᐙ ᐃᑴᐗᒃ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐌᒌᔦᒃ, ᑫᑯ ᓃᓐ ᒪᐎᒥᔑᑫᒃ᙮ ᑮᓇᐙ ᐱᑯ ᒪᐎᑎᓱᒃ, ᑭᑕᐱᓅᒌᔑᒥᐙᒃ ᑲᔦ ᒪᐎᒥᑾᒃ᙮ 29 ᓂᑯᑎᕽ ᐅᔕ ᑕᐅᒋᒋᓭ ᒋᔑ ᑮᔑᑲᒃ ᐊᐲ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᒋᐃᑭᑐᐙᒡ: ᐋᐱᒋ ᔕᐌᑖᑯᓯᐗᒃ ᐃᑭ ᐃᑴᐗᒃ ᑳᑆᓇᐎ ᐅᑕᐱᓅᒌᔑᒥᐙᒡ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᓂᑖᐎᑭᐋᓯᒀ ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ, ᐐᑳ ᑲᔦ ᑳᐱ ᓅᓂᐋᐗᓱᓯᒀ᙮ 30 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑫᐃᑕᒧᐙᒡ ᑭᒋ ᐗᒌᓐ: ᐸᑕᑯᔥᑲᐎᔑᓈᒻ᙮ ᒦᔥ ᑲᔦ ᒋ ᐃᑕᒧᐙᒡ ᑳᐱᑾᑎᓈᓂᑭᓐ: ᐋᑲᐎᔥᑲᐎᔑᓈᒻ᙮ 31 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐅᐅᐌᓂ ᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᒣᒀ ᒥᑎᑰᓐ ᐁᐊᔥᑳᑎᑯᐎᓂᒡ, ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑫᐃᔑᐌᐸᒃ ᐊᐲ ᐹᓱᒡ ᐊᐊ ᒥᑎᒃ? 32 ᓃᔑᓐ ᑕᔥ 2 ᑯᑕᒃ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑳᑮ ᑭᒋ ᒪᒫᔑᐙᒡ ᑫᐐᓇᐙ ᑮᐃᔑᐎᒋᑲᓂᐎᐗᒃ ᒋᐐᒋ ᓂᐴᒫᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 33 ᐊᐲ ᑳᐅᑎᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐅᑎᒀᓂᑫᑲᓂᑳᕽ ᐁᔑᓂᑳᑌᓂᒃ ᒦ ᐃᒫ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᑕᔑ ᐊᑯᓴᑲᐅᓐᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᓃᔑᓐ ᐅᒪᒫᔑᐞ᙮ ᐯᔑᒃ ᐅᑭᒋ ᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫ, ᑯᑕᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᓇᒪᑎ ᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫ ᑮᐃᔑ ᐊᑯᓴᑲᐅᒫᐗᐞ᙮ 34 ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᓅᔅ, ᐴᓀᑕᒪᐤ, ᑳᐐᓐ ᐅᑭᑫᑕᓰᓈᐙ ᐋᓃᓐ ᐁᔑᒋᑫᐙᒡ᙮ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᑕᔥ ᑮᑲᑴ ᐸᑭᓈᑎᐗᒃ ᐁᑮᐊᐸᑭᒋᑫᐙᒡ ᐁᑮᓀᓈᐎᓇᒫᑎᐙᒡ ᐃᐃ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓂᓂ᙮ 35 ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑕᔥ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓃᑕᒫᑫᐙᒡ ᒎᐗᒃ ᑮᓃᐸᐎᐗᒃ ᐁᑲᓇᐙᐱᐙᒡ ᐅᑮ ᐸᐱᓄᑕᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮᐃᓈᐙᒡ: ᐅᑮ ᐱᒫᒋᐋᐞ ᐄᑐᒃ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᐞ᙮ ᑕᑲ ᑕᔥ ᑕᐱᒫᒋᐃᑎᓱ ᑮᔥᐱᓐ ᐐᓐ ᑌᐺ ᐊᔮᐎᑴᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑐᓈᐸᒫᑲᓇᓐ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ᙮ 36 ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᑕᔥ ᑫᐐᓇᐙ ᐅᑮ ᐹᐱᓄᑕᐙᐙᓐ᙮ ᐁᑮᐱ ᓈᓯᑲᐙᐙᒡ ᐁᑮᐎᒥᓇᐋᐙᒡ ᔔᒥᓈᐳ ᑳᐐᓴᑳᑲᒥᓂᓂᒃ 37 ᐁᑮᐃᓈᐙᒡ: ᐱᒫᒋᐃᑎᓱᓐ ᑮᔥᐱᓐ ᑮᓐ ᐅᑭᒋᐅᑑᑭᒫᒥᐙᓐ ᒎᐗᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 38 ᐃᔥᐱᒥᕽ ᐃᓇᑫ ᑳᐃᔑ ᐊᑰᒋᕽ ᑮᐊᑰᑌᓂ ᐅᔑᐲᐃᑲᓐ ᐁᑮᐃᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ: ᒦᐗᓐ ᐅᓄ ᐅᑭᒋᐅᑑᑭᒫᒥᐙᓐ ᒎᐗᒃ᙮ 39 ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᐅᒪᒫᔒᓐ ᑳᑮᐐᒋ ᐊᑯᓴᑲᐅᑰᒫᒡ ᐅᑮᐅᒋ ᑲᓅᓂᑰᓐ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑮᓐ ᑳᐅᓈᐸᒥᓐᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᒡ? ᐱᒫᒋᐃᑎᓱᓐ, ᑫᓃᓇᐎᓐᑦ ᑕᔥ ᐱᒫᒋᐃᔑᓈᒻ᙮ 40 ᐃᓂ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᐅᒪᒫᔒᓐ ᐅᑮ ᑭᔒ ᑲᓅᓈᓂ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᑯᓵᓰ ᑭᔐᒪᓂᑑ? ᑲᑭᓇ ᐅᐅ ᑳᔑ ᓂᓯᔭᕽ 3 ᐯᔑᑾᓐ ᑭᑮᐃᔑ ᐅᓇᔓᐙᓂᑰᒥᓐ ᑫᔑ ᑲᒀᑕᑭᐃᑰᔭᕽ᙮ 41 ᑮᓇᐎᓐᑦ ᐐᓐ ᑾᔭᒃ ᑭᑎᓈᑯᓂᑰᒥᓐ, ᑭᑎᔑᒋᑫᐎᓂᓈᓂᕽ ᐁᐅᒋ ᑲᔥᑭᑕᒫᓱᔭᕽ ᐅᐅ᙮ ᐐᓐ ᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑮᐃᔑ ᐗᓂᑑᑕᓰ᙮ 42 ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᒋᓴᓲᓐ: ᒋᓴᔅ, ᒫᒥᑲᐌᓂᒦᔒᑲᓐ ᐊᐲ ᐱᑕᑯᔑᓇᓐ ᑭᑑᑭᒫᐎᐎᓂᕽ᙮ 43 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ: ᑭᑕᔓᑕᒪᐎᓐ, ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑲᒃ ᑭᑲ ᐐᒌᐎᔥ ᐃᐃᒫ ᐸᕒᐊᑖᐃᓯᕽ ᑳᐃᔑᐎᓂᑣ ᑳᔕᐌᑖᑯᓯᐙᒡ᙮ 44 ᒦᑕᔥ ᐃᐃᐌ ᓂᑯᒋ ᑯ ᐊᐲ ᐁᐋᐱᑕ ᑮᔑᑲᒃ ᑮᐊᓂ ᑲᔥᑮ ᑎᐱᑲᓐ ᒥᓯᐌ ᐊᑮᕽ ᐲᓂᔥ ᐁᑮᐊᓂ ᓂᓱᑎᐸᐃᑲᓀᔮᒃ 3᙮ 45 ᑮᓯᔅ ᑲᔦ ᑮᐴᓂ ᓵᑳᓯᑫ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᑭᒋᑭᐲᑲᐃᑲᓐ ᓈᐗᔭᐄ ᑳᑮ ᑖᔥᑮᑭᓭᒃ᙮ 46 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᓂᑯᒃ ᑳᑮ ᔖᑯᐌᒡ ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᓅᔅ, ᑭᑲᓇᐌᑕᐃᓐ ᓂᑕᒑᒃ! ᐊᐲ ᐃ ᑳᐃᔥᒀ ᐃᑭᑐᒡ, ᒦ ᐃ ᑳᐃᔑ ᓂᐳᒡ᙮ 47 ᐊᐊ ᑕᔥ ᔑᒫᑲᓂᔒᐎᑭᒫ ᑳᐙᐸᑕᕽ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᔑᓭᓂᒃ ᐅᑮᓇᓈᑯᒫᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᑌᐺ ᐄᓴᓐ ᑾᔭᒃ ᑮᐃᓂᓃᐎ ᐗᐊ! 48 ᐃᑭ ᑕᔥ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑳᑮ ᐹᑏᓄᐙᒡ ᐁᒫᐗᒋᐃᑎᐙᒡ ᐁᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᐅᐅᐌᓂ, ᐋᓃᓐ ᑲᔦ ᑳᐃᔑᓭᓂᒃ, ᑮᐊᓂ ᑮᐌᐗᒃ ᐁᑮ ᐸᐸᑭᑌ ᔮᑭᑲᓀᐅᑎᓱᐙᒡ ᑳᐊᐲᒋ ᒥᒋᓇᐌᓯᐙᒡ᙮ 49 ᑲᑭᓇ ᐃᑭ ᑳᑮ ᑭᑫᓂᒫᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᐃᑴᐗᒃ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᑳᑮᐅᒋ ᐱᒥᓂᔕᐙᐙᒡ ᐙᓴᔩᔥ ᐃᑯ ᑮᓃᐸᐎᐗᒃ ᑳᐅᓵᐱᐙᒡ᙮ 50 ᑮᐊᔮ ᐃᓂᓂ ᒎᓴᑉ ᐁᑮᐃᔑᓂᑳᓱᒡ᙮ ᑾᔭᒃ ᑮᐃᓂᓃᐎ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᑮᒥᓍᑎᓯ, ᐁᑮ ᑕᑾᐱᒡ ᑳᓂᑖ ᐅᓈᑯᓂᑫᓂᒡ᙮ 51 ᐁᕒᐊᒪᑏᔭ ᐆᑌᓈᕽ, ᒎᑏᔭ ᐊᑮᕽ ᑮᐅᒌ᙮ ᑫᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᐅᑮ ᐲᑑᓐ ᐃᐃ ᑳᐐᒫᒌ ᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐐᓐ ᐅᑮᓇᐁᑕᓰᓐ ᑳᑮᐃᓀᑕᒥᓂᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᓂᒡ᙮ 52 ᑮᐃᔖ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ ᐁᑮ ᑲᑴᑗᒡ ᐅᐐᔭᐎᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 53 ᒦᑕᔥ ᑳᑮ ᐱᓇᐊᕽ, ᐁᑮᐐᑴᔩᑭᓇᕽ ᐙᐱᔥᑮᑭᓄᕽ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᑑᒡ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ ᑳᑮᐃᔑ ᐐᐹᐱᑲᐃᑳᑌᓂᒃ ᐊᓯᓃᑳᕽ, ᐐᑳ ᐁᑮ ᐱᐅᒋ ᐋᐸᑕᓯᓂᓂᒃ᙮ 54 ᒦ ᐃ ᐁᑮᐃᔑ ᑮᔑᑲᒃ ᑳᓂᑖ ᑾᔮᒌᐙᒡ, ᐋᓃᔥ ᐋᔕ ᑫᑳ ᑮᒫᒋᓭ ᒋᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᒃ᙮ 55 ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑕᔥ ᐃᑴᐗᒃ ᑳᑮᐱ ᐅᒋ ᐱᒥᓂᔕᐙᐙᐸᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᐅᒋ, ᐅᑮ ᐱᒥᓂᔕᐙᐙᓐ ᒎᓴᐴᓐ᙮ ᐅᑮᐙᐸᑖᓈᐙ ᑕᔥ ᐃᐃ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᒃ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐅᑮᐙᐸᑖᓈᐙ ᐋᓃᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᐐᔭᐎᓂ ᑳᐃᓇᒋᑳᑌᓂᒃ᙮ 56 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑮᐌᐙᒡ ᐁᑮ ᑾᔮᒋᑑᐙᒡ ᒥᓈᑯᐅᓇᓐ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᑎᓄ ᒣᓄᒫᑾᓂᓂᒃ ᐴᓰᐎᓐ ᑳᐊᒋᑳᑌᒃ ᐐᔭᐎᒫᕽ᙮ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᑮᐊᓉᐱᐗᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᑳᐃᓇᑌᒃ ᒋᑑᒋᑳᑌᒃ᙮

ᓬᐅᒃ 24

1 ᐐᐸ ᑭᑭᔐᑉ ᐁᐊᓇᒥᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᐃᑴᐗᒃ ᑮᐃᔖᐗᒃ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᐃᔑᐎᑑᐙᒡ ᑕᑯᓭᒀᓇᓐ ᑳᑮ ᑾᔮᒋᑑᐙᒡ᙮ 2 ᐅᑮᒥᑲᐙᐙᓐ ᐊᓯᓃᓐ ᐁᑮᒫᒋ ᑎᑎᐱᓂᑳᓱᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᑮ ᑭᐸᐱᓂᐸᓐ ᑳᐅᒋ ᐲᑎᑳᓂᐗᕽ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ 3 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐲᑎᑫᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᒥᑲᓰᓈᐙ ᐅᐐᔭᐎᓂ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 4 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᓃᐸᐎᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐁᒫᒪᑳᑌᑕᒧᐙᒡ ᐅᐅ ᑳᑮᐃᔑᓭᓂᒃ, ᒦᑕᔥ ᑫᑕᑐ ᓃᔑᓐ 2 ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐁᐙᓭᔮᓂᑭᓐ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓂᓂ ᑳᑮᐅᒋ ᐐᒋ ᑳᐸᐎᑖᑯᐙᒡ᙮ 5 ᐁᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑯᐙᒡ ᑕᔥ ᓭᑭᓯᐎᓐ ᐃᑭ ᐃᑴᐗᒃ ᒦ ᐃ ᑳᑮᐊᓂᒥᑯᑖᐙᒡ ᒥᑕᑲᒥᒃ᙮ ᒦᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᑯᐙᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᐞ: ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋ ᓇᓈᑕᐙᐸᒣᒃ ᑳᐱᒫᑎᓯᒡ ᐃᐃᒫ ᒣᑴᔭᐄ ᑳᐃᔑᐊᔮᓂᒡ ᑳᓂᐳᓂᒡ? 6 ᑳᐐᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᔮᓰ᙮ ᐋᔕ ᑮᑮᐌ ᐱᒫᑎᓯ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᒫᒥᑲᐎᓰᒻ ᑳᑮᐃᓂᓀᑭᐸᓐ ᒣᒀ ᑮᐐᒌᐌᒃ ᐌᑎ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ? 7 ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑕᔑ ᐸᑭᑎᓂᒫᐗᓐ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᒋᐅᓇᔓᐙᓂᑯᓂᒡ ᑳᒪᒋᑑᑕᒥᓂᒡ ᐃᓂᓂᐗᐞ, ᒋᐊᑯᓴᑲᐅᓐᒡ ᑲᔦ᙮ ᓂᓱ ᑮᔑᒃ 3 ᑕᔥ ᐃᔑᓭᓂᒃ ᒋᑮᐌ ᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ 8 ᒦᑕᔥ ᐃᑴᐗᒃ ᑳᑮᒫᒥᑲᐎᐙᒡ ᑳᐃᑭᑐᓂᐸᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 9 ᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᐃᑭ ᐃᑴᐗᒃ ᑳᐅᒋ ᑮᐌᐙᒡ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᑮᐊᐎ ᐐᑕᒪᐙᐙᒡ ᑳᒥᑖᔑ ᐯᔑᑯᓂᒡ 11 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᐙᐸᑕᒧᐙᒡ᙮ ᐃᐃ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑯᑕᒃ ᐅᑮᐐᑕᒪᐙᐙᐞ᙮ 10 ᒦᐗᒃ ᑕᔥ ᐅᑯ ᐃᑴᐗᒃ ᑳᑮᐃᔖᐙᒡ ᒣᕒᐃ ᒫᑲᑕᓬᐊᐎᑴ, ᒍᐋᓇ, ᐊᐊ ᑲᔦ ᒣᕒᐃ ᐅᒫᒫᓐ ᒌᒥᔅ ; ᐃᐃ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᐃᑴᐗᐞ ᑳᑮᐐᒌᐎᑯᐙᒡ ᐅᑮᐐᑕᒪᐙᐙᐞ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ ᑳᑮᐃᓈᐱᔑᓄᐙᒡ᙮ 11 ᐃᑭ ᑕᔥ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᒃ ᑳᐐᓐ ᐅᑮ ᑌᐺᑕᐙᓯᐙᐙᐞ ᐃᐃ ᐃᑴᐗᐞ ᐋᓃᔥ ᐅᑮ ᑲᑮᐹᓯᑕᐙᐙᐞ᙮ 12 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᑮᐸᓯᑸ, ᐁᑮᐊᐸᑑᒡ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᐊᐲ ᐌᑎ ᑳᐅᑎᑕᕽ ᑮᓇᐗᑭᑖ ᐁᑮᐃᓈᐱᒡ᙮ ᒦᔥ ᑳᑮᐙᐸᑕᕽ ᐁᑕ ᓇᐃᓂᑫᐎ ᐃᔒᑭᓅᓐ ᐁᐊᑌᓂᑭᓐ᙮ ᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒻ ᐋᓃᓐ ᑳᑮᐃᔑᓭᓂᒃ᙮ 13 ᐃᐃᐌ ᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᐁᑮᔑᑲᒃ, ᓃᔑᓐ 2 ᒋᓴᔅ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑮᐃᔖᐗᐞ ᐃᒣᔭᔅ ᐁᔑᓂᑳᑌᓂᒃ ᐊᔮᐎᓐ᙮ ᑫᑳ ᒫᐐᓐ ᓃᔣᓱ 7 ᑎᐸᐃᑲᓐ ᑮᐊᐲᒑᓂ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐅᒋ᙮ 14 ᑮᑲᑲᓅᓂᑎᐗᐞ ᐁᐸᐱᒧᓭᓂᒡ ᐁᑮ ᑕᔑᑕᒥᓂᒡ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑳᑮᐃᔑᓭᓂᒃ᙮ 15 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᑲᑲᓅᓂᑎᓂᒡ ᐁᑕᔑᑕᒫᑎᓂᒡ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ, ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐱ ᐊᑎᒫᐞ, ᐁᑮᐊᓂ ᐐᑕᐊᑑᒫᒡ᙮ 16 ᐅᑮᐙᐸᒥᑰᐞ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᐅᒋ ᓂᓯᑕᐎᓈᑯᓰᐞ᙮ 17 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᐃᐃ ᑳᐱᒥ ᑕᔑᑕᒫᑎᔦᒃ ᐁᐱᒧᓭᔦᒃ? ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᑭᐱᒌᓂᒡ ᐁᑮᒫᓀᑕᒧᐎᓈᑯᓯᓂᒡ᙮ 18 ᐃᓂ ᐯᔑᒃ ᑲᓬᐄᔭᐸᔅ ᐁᔑᓂᑳᓱᓂᒡ ᐅᑮᐃᔑ ᑲᑴᒋᒥᑰᓐ: ᒦ ᓇ ᑮᓐ ᐁᑕ ᐁᐸᐯᔑᑰᔭᓐ ᐁᐱ ᑮᔫᑌᔭᓐ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ, ᐁᑭᑫᑕᓯᐗᓐ ᑕᔥ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ ᑳᐱ ᐃᓇᑲᒥᑲᒃ ᓅᑯᒻ ᑳᐱ ᑲᑮᔑᑲᑭᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 19 ᐌᑯᓀᓇᓐ ᑳᐃᑕᒪᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ? ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓇᑴᑕᑰᒡ: ᐃᐃᐌᓂ ᐋᓃᓐ ᑳᑮ ᑑᑕᐎᓐᒡ ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕒᐃᑎᕽ ᑳᐅᒌᒡ᙮ ᑮᑎᓄᐎ ᑲᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᐋᐱᒋ ᑮᒪᔥᑲᐎᑮᔗ, ᑮᒪᔥᑲᐎᒋᑫ ᑲᔦ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 20 ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑎᐯᓂᒥᔭᒥᑣ ᐅᑮᐃᔑ ᐸᑭᑎᓈᐙᓐ ᒋᐅᓇᔓᐙᓂᒥᓐᒡ ᒋᓂᓯᒥᓐᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐊᑯᓴᑲᐙᐙᒡ᙮ 21 ᒦ ᓴ ᐃ ᑳᐃᔑ ᐸᑯᓭᓂᒧᔮᑭᐸᓐ ᐐᓐ ᒋᑮ ᐱᒫᒋᐋᐸᓐ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᐞ ᙮ ᐅᐅ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᐃᔑᓭᒃ, ᒦ ᐃ ᐋᔕ ᓂᓱᑮᔑᒃ ᑳᑮᐃᓇᑲᒥᑲᑭᐸᓐ᙮ 22 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐃᑴᐗᒃ ᑳᐐᒌᐎᔭᒥᑣ ᓂᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒥᐃᑯᓈᓂᒃ᙮ ᐐᐸ ᑭᑭᔐᑉ ᑮᐃᔖᐗᒃ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ 23 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᒥᑲᓰᓈᐙ ᐅᐐᔭᐎᓂ᙮ ᒦᔥ ᐁᐱᑮᐌᐙᒡ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ ᐁᑮᐙᐸᒫᐙᒡ ᐄᓴᓐ ᐁᒐᓬᐊᐞ, ᐁᑮᐃᑯᐙᒡ ᐁᐱᒫᑎᓯᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 24 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑳᐐᒌᐎᔭᒥᑣ ᑮᐃᔖᐗᒃ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᑮᒥᑲᒧᐙᒡ ᒪᔮ ᐁᑮᐃᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᑳᑮᐃᑭᑐᓂᒡ ᐃᑴᐗᐞ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐅᑮᐅᒋ ᐙᐸᒫᓯᐙᐙᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 25 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ: ᐋᓃᓐ ᐁᐲᒋ ᑲᑮᐹᑎᓯᔦᒃ᙮ ᐁᑕᑕᐌ ᑭᐸᐯᒌᒻ ᑭᑌᐃᐙᕽ ᒋᑌᐺᑕᒣᒃ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᐱ ᐃᑭᑐᐙᒡ ᑫᓅᑕᒪᐙᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 26 ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᐅᒋᑕ ᐱᓇᒫ X ᐅᐅᓇᑫ ᒋᑮᐃᔑ ᑲᒀᑕᑭᑑᐸᓐ, ᒋᑮᐊᓂᔑ ᐲᑎᑫᐸᓐ ᑕᔥ ᐅᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓂᕽ? 27 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐊᐗᔑᒣ ᑳᐊᓃᔑ ᐐᑕᒪᐙᒡ ᐐᓐ ᐁᑮ ᑕᔑᒥᓐᒡ ᐃᐃᒫ ᒥᓯᐌ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑫᐎᓂᕽ᙮ ᐃᐃᒫ ᐁᑮᐅᒋ ᒫᒌ ᑕᔑᒥᓐᒡ ᒨᓯᓲᓐ ᐁᔑᐲᐃᑫᓂᒡ ᐲᓂᔥ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᐃᔑᐲᐃᑫᓂᒡ ᑫᓅᑕᒪᐙᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 28 ᐋᔕ ᐁᐊᓂ ᐯᔓᓈᑾᓂᓂᒃ ᐃᐃᒫ ᐊᔮᐎᓂᕽ ᑳᐃᔖᐙᒡ, ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᔑᓈᑯᑑᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᑫᔮᐱ ᐙᓴ ᐁᐐᐊᓂ ᐃᔖᒡ᙮ 29 ᐅᑮᑲᑴ ᑲᔥᑭᒫᐙᓐ ᑕᔥ ᐁᑮᐃᓈᐙᒡ: ᒦ ᐅᒫ ᐃᔑᓂᐹᓐ ᑳᐐᐃᔑ ᓂᐹᔮᕽ᙮ ᐋᔕ ᐄᑐᒃ ᐊᓂ ᐊᐲᒋᓈᑯᔑᓐ, ᐋᔕ ᑲᔦ ᑫᑳ ᑕᑎᐱᑲᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑ ᐲᑎᑫᒡ ᒋᐐᒋ ᑲᐯᔑᒫᒡ᙮ 30 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐅᓇᐱ ᐁᐐᐐᑑᐸᒫᒡ᙮ ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᓐ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮᓇᓈᑯᒧᒡ᙮ ᐅᑮ ᐸᑴᐱᓈᓐ ᑕᔥ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᐁᑮᐊᓂ ᐊᔕᒫᒡ᙮ 31 ᒦᑕᔥ ᑳᑮ ᐹᑳᐱᐃᑣ ᐁᑮᓂᓯᑕᐎᓇᐙᐙᒡ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐅᒋ ᐊᑯᓈᑯᓯ᙮ 32 ᒦᑕᔥ ᑳᐊᔨᑎᐙᒡ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑖᐱᔥᑰ ᐃᔥᑯᑌ ᑳᐱᔅᑲᓀᒃ ᑭᑮᐅᒋ ᐃᓇᒪᒋᐅᓰᒥᓐ ᑭᑌᐃᓈᕽ ᒣᒀ ᐃᐃ ᑳᐱ ᑲᑲᓅᓂᓇᕽ ᒦᑲᓈᕽ ᑲᔦ ᑕᔥ ᑳᐱ ᐐᑕᒪᐎᓇᕽ ᐁᑭᑑᒪᑲᓂᓂᒃ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑲᓐ? 33 ᔐᒫᒃ ᑕᔥ ᑮᐗᓂᔥᑳᐗᒃ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐁᑮᐃᔑ ᑮᐌᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᒥᑲᐙᐙᒡ ᒥᑖᔑ ᐯᔑᒃ 11 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᐞ ᐁᒫᐗᒋᐃᑎᓂᒡ᙮ 34 ᒦᔥ ᑳᐃᑭᑐᓂᒡ: ᑌᐺ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑮᑮᐌ ᐱᒫᑎᓯ᙮ ᐅᑮᓈᑯᓰᑕᐙᓐ ᑕᔥ ᓵᐃᒪᓅᓐ ! 35 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᔑ ᓃᔑᐙᒡ ᑮᐐᑕᒫᑫᐗᒃ ᐋᓃᓐ ᑳᑮ ᐊᔨᔑᓭᓂᒃ ᒣᒀ ᐁᐱᒧᓭᐙᒡ ᒦᑲᓈᕽ, ᐋᓃᓐ ᑲᔦ ᑳᐃᔑ ᓂᓯᑕᐎᓇᐙᐙᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᐊᐲ ᑳᐸᑴᓈᓂᒡ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ᙮ 36 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐃᐃ ᓃᔑᓐ 2 ᐁᐙᐐᑕᒫᑫᓂᒡ ᐅᐅᐌᓂ ᑫᑕᑐ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐐᓐ ᑮᐅᒋ ᓃᐸᐎ ᐃᐃᒫ ᒣᑴᔭᐄ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐁᑮᒫᒪᐎ ᐃᓈᒡ: ᐱᓵᓀᑕᒧᐎᓐ ᑭᑲ ᐐᒌᐎᑯᒻ! 37 ᑮᑭᒋ ᓭᑭᓯᐗᐞ ᒌᐸᔾ ᓂᐙᐸᒫᓈᓐ ᐁᐃᓀᑕᒥᓂᒡ᙮ 38 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋ ᒥᑯᔥᑳᑌᑕᒣᒃ? ᐌᑯᓀᓐ ᑲᔦ ᐌᒋ ᐋᓉᑕᒣᒃ ᑭᑎᓀᑕᒧᐎᓂᐙᕽ? 39 ᐃᓇᔥᑫ ᐙᐸᑕᒧᒃ ᓂᓂᒌᓐ, ᓂᓯᑕᓐ ᑲᔦ᙮ ᓃᓐ ᐅᔕ ᐱᑯ ᓃᓐ᙮ ᐃᓇᔥᑫ ᓵᒥᓂᔑᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᒌᐸᔾ ᐐᔮᓯᐎᓰ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐅᑲᓂᐎᓰ ᐃᐃᐌ ᓃᓐ ᑳᔑ ᐙᐸᒥᔦᒃ᙮ 40 ᐅᐅ ᑕᔥ ᑳᐃᔥᒀ ᐃᑭᑐᒡ, ᒦ ᐃ ᑳᐃᔑ ᐙᐸᑕᐋᒡ ᐅᓂᒌᓐ, ᐅᓯᑕᓐ ᑲᔦ᙮ 41 ᑳᐐᓐ ᑫᔮᐱ ᑮᑌᐺᑕᓰᐗᐞ ᑳᐊᐲᒋ ᒥᓉᑕᒥᓂᒡ ᑲᔦ ᑕᔥ ᑳᐊᐲᒋ ᒫᒪᑳᑌᑕᒥᓂᒡ᙮ ᒦᔥ ᐅᐅ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᓈᒡ: ᑭᑕᔮᒻ ᐃᓇ ᑫᑰᓐ ᑫᒦᒋᔮᓐ? 42 ᐅᑮᒦᓈᐙᓐ ᑕᔥ ᑮᑰᔭᓐ ᐋᔕ ᑳᑮ ᑮᔑᓱᓂᒡ᙮ 43 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᑮᐅᑖᐱᓈᒡ ᐁᑮᐊᒸᒡ ᒣᒀ ᐁᑲᓇᐙᐸᒥᑯᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ 44 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᓈᒡ: ᒦ ᓴ ᐅᐌ ᑳᑮᐐᑕᒪᐎᓂᓇᑰᒃ ᒣᒀ ᑳᐱ ᐐᒌᐎᓂᓇᑰᒃ᙮ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑳᐅᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᐁᑕᔑᒥᑰᔮᓐ ᐃᐃᒫ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓂᕽ ᒨᓯᔅ ᐃᑭ ᑲᔦ ᐅᑑᔑᐲᐃᑲᓂᐙᕽ ᐃᑭ ᑫᓅᑕᒪᐙᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐃᐃᒫ ᑲᔦ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᕽ ᓂᑲᒧᓇᓐ, ᓂᑕᔑᒥᑰ᙮ 45 ᒦᑕᔥ ᑳᑮᒦᓈᒡ ᒋᓂᓯᑐᑕᒥᓂᒡ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑫᐎᓇᓐ᙮ 46 ᒦᔥ ᑳᐊᓂ ᐃᓈᒡ: ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᒃ, ᐁᑮᐃᔑᓈᑾᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐅᓈᐸᒫᒡ ᒋᑮ ᑲᒀᑕᑭᑑᓂᒡ ᑲᔦ ᑕᔥ ᓂᐳᐎᓂᕽ ᒋᐅᒋ ᑮᐌ ᐱᒫᑎᓯᓂᒡ ᓂᓱ ᑮᔑᒃ 3 ᐃᔑᓭᓂᒃ᙮ 47 ᑴᑳᑎᓯᐎᓐ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐊᐎᔭ ᑳᐴᓀᑕᒪᐎᓐᒡ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓇᓐ ᒋᑲᑮᒀᑌᓂᒃ ᐅᐐᓱᐎᓂᕽ ᐅᒋ ᒋᐐᑕᒪᐎᑣ ᑲᑭᓇ ᑳᐯᐸᑳᓉᐙᓇᑭᓯᐙᒡ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᒋᐅᒋ ᒫᒌ ᑲᑮᒀᑌᒃ᙮ 48 ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᑭᐙᐸᑖᓈᐙᓐ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ᙮ 49 ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᑭᑲ ᐲᒋᓂᔕᐊᒪᐎᓂᓂᒻ ᓅᔅ ᑳᑮᐊᔓᑕᒫᑫᒡ᙮ ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᑭᒋ ᐆᑌᓈᕽ ᑭᑲ ᑕᔑ ᐲᐅᒻ ᐹᓂᒫ ᑮᐱ ᐅᑎᓯᑯᔦᒃ ᐃᐃ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᑳᐐᐱ ᐅᒌᒪᑲᒃ᙮ 50 ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑭᒋ ᐆᑌᓈᕽ ᑳᐅᒋ ᒫᒋ ᐐᒌᐙᒡ ᐲᓂᔥ ᐌᑎ ᐁᐊᓂ ᐅᑎᑕᒧᐙᒡ ᐯᑕᓃᕽ ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐅᐱᓂᑫᑖᒡ ᑴᑴᑭᓂᒃ ᐁᑮ ᔕᐌᓂᒫᒡ᙮ 51 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᔕᐌᓂᒫᒡ, ᐅᑮᐅᒋ ᓇᑲᓈᐞ ᐁᑮᐅᐱᔥᑳᒡ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐁᐃᔑᐎᓂᓐᒡ᙮ 52 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᓇᒥᐁᑕᐙᐙᒡ, ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐁᑮᐊᓂ ᐃᔑ ᑮᐌᐙᒡ ᐁᑮᒧᔥᑭᓀᔥᑳᑯᐙᒡ ᑭᒋ ᒥᓉᑕᒧᐎᓐ᙮ 53 ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᒨᔕᒃ ᑮᐊᔮᐗᒃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᓇᓈᑯᒫᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮

ᒞᓐ 1

1 ᒫᐗᒡ ᓂᑕᒻ ᒋᑆ ᒫᒋᓭᒃ ᐊᑭ ᐋᔕ ᑮᐊᔮ ᐊᐊ ᐃᑭᑐᐎᓐ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᒡ᙮ ᐗᐊ ᑕᔥ ᐃᑭᑐᐎᓐ ᐅᑮᐐᒋᔭᔮᒫᓐ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᔑᑾᔥ ᐗᐊ ᐃᑭᑐᐎᓐ ᑮᑭᔐᒪᓂᑑᐎ᙮ 2 ᒦ ᓴ ᑯ ᐗᐊ ᒫᐗᒡ ᓂᑕᒻ ᑳᐱᐐᒌᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 3 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐃᑭᑐᐎᓐ ᑮᐋᐸᑎᓯ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑮᐅᔑᒋᑳᑌᓂᒃ᙮ ᐐᓐ ᐊᓄᑮᓯᑭᐸᓐ ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑖᑮᐅᔑᒋᑳᑌᓯᓅᓐ ᐃᐃ ᒥᓂᒃ ᑳᑮᐅᔑᒋᑳᑌᒃ᙮ 4 ᐐᓐ ᑳᐅᒋᐱᒫᑎᓯᓈᓂᐗᓂᓂᒃ᙮ ᐅᐅ ᑕᔥ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐅᑮᐲᑕᒫᑯᓈᐙ ᐙᓭᔮ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ 5 ᐃᐃ ᑕᔥ ᐙᓭᔮ ᓵᑳᑌ ᐃᐃᒫ ᑲᔥᑮᑎᐱᑭᓯᐎᓂᕽ᙮ ᔑᑾᔥ ᐃᐃᐌ ᑲᔥᑮᑎᐱᑭᓯᐎᓐ ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᐅᑮᐱᐋᑕᐌᐊᓰᓐ ᐃᐃ ᐙᓭᔮ᙮ 6 ᑮᐱᐊᔮ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᒞᓐ ᐁᐃᔑᓂᑳᓱᒡ, ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᑯᒡ᙮ 7 ᒦ ᓴ ᐗᐊ ᑳᑮᐱᐊᔮᒡ ᒋᐐᑕᒫᑫᒡ ᐊᐌᓀᓂᐎᓂᒡ ᐃᓂ ᐙᓭᔮᓐ, ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐐᓐ ᒋᐅᒋᑌᐺᔦᑕᒥᓂᒡ᙮ 8 ᑳᐐᓐ ᒞᓐ ᑮᐋᐎᓰ ᐃᐃᐌ ᐙᓭᔮ᙮ ᐗᐊ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐙ ᒋᑎᐹᒋᒫᒡ ᐃᓂ ᐙᓭᔮᓐ᙮ 9 ᒦ ᓴ ᐗᐊ ᑌᐹᒋᒥᓐᒡ ᑌᐺ ᒪᔮ ᑾᔭᒃ ᐙᓭᔮ ᐁᐱᑕᑶᔑᕽ ᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᒦ ᐊᐌ ᑳᐙᓭᔥᑲᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᑳᐱᒫᑎᓯᓂᒡ ᐊᑮᕽ᙮ 10 ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑮᐊᔮ ᐊᐊ ᐃᑭᑐᐎᓐ᙮ ᐐᓐ ᑮᐅᒋᐅᔑᒋᑳᑌᓂ ᐊᑮᓂ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᑭᑫᓂᒥᑯᓰᐞ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ᙮ 11 ᐅᑮᐱᐅᑎᑖᓐ ᑎᐱᓇᐌ ᐅᑕᓇᑮᐎᓐ, ᐐᓐ ᑎᐱᓇᐌ ᐅᐐᒋᐅᒌᒫᑲᓇᐞ ᑳᐐᓐ ᐅᑮᐅᑖᐱᓂᑯᓰᐞ᙮ 12 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᑳᑮᐅᑖᐱᓂᑯᒡ, ᒦᐗᐞ ᑳᑮᑌᐺᔦᓂᒥᑯᒡ, ᐅᑮᒦᓈᐞ ᒋᐅᓃᒑᓂᓯᒥᑯᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 13 ᐃᐃᐌ ᑕᔥ ᐁᐅᓃᒑᓂᓯᒥᑯᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑳᐐᓐ ᐃᐃᒫ ᐃᓂᓃᓈᕽ ᑮᐅᒌᒪᑲᓯᓅᓐ, ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐁᐊᔮᓂᑫᓂᑖᐎᑭᐃᑎᐙᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᐃᒫ ᐅᒥᓴᐌᒋᑫᐎᓂᕽ ᐃᓂᓂ ᐁᐐᐅᓃᒑᓂᓯᒡ ᑮᐅᒋᓂᑖᐎᑭᓰᐗᒃ᙮ ᐐᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑮᒦᓂᑯᐙᓐ ᒋᐅᔾᐆᓯᒫᐙᒡ᙮ 14 ᐗᐊ ᐃᑭᑐᐎᓐ ᑮᐱ ᐃᓂᓃᐎ, ᔑᑾᔥ ᑭᑮᐱᐐᒋᔭᔮᒥᑯᓈᓐ ᐁᒨᔥᑭᓀᒡ ᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓐ, ᑌᐺᐎᓐ᙮ ᐅᑭᑕᑭᓱᐎᓐ ᑲᔦ ᑭᑮᐙᐸᑕᒧᐙᒥᓐ, ᒦ ᐃᐌ ᐅᑭᑕᑭᓱᐎᓐ ᑳᐅᒋᒦᓂᑯᒡ ᐃᓂ ᐌᔫᓯᒥᒥᓐᒡ, ᐁᒥᒋᐯᔑᑯᒡ ᑳᐅᑯᓯᓯᒥᑯᒡ ᐃᓂ ᐅᑌᑌᓐ᙮ 15 ᒞᓐ ᐅᑮᑎᐹᒋᒫᓐ ᐁᒪᑗᔖᑯᐌᒡ: ᒦᑕᔥ ᐊᐌᑎ ᑳᑮᑎᐹᒋᒪᒃ ᐁᐃᑭᑐᔮᓐ: ᐱᐊᔮᐲᑌᑎ ᑫᐱᓈᐱᔥᑲᐎᒡ ᐊᐎᔭ ᐊᐗᔑᒣ ᑳᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ ᐊᐲᒡ ᓃᓐ᙮ ᐋᔕ ᐋᓃᔥ ᑮᐊᔮ ᒋᑆ ᓂᑖᐎᑭᔮᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 16 ᐐᓐ ᐁᐃᔑᐹᑏᓇᑎᓂᓂᒃ ᐅᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓐ ᑲᑭᓇ ᑮᓇᐎᓐᑦ ᑭᑮᐅᒋᔕᐌᓂᒥᑯᓈᓐ, ᐊᔮᑸᑕᐤ ᐁᑮᐱᔕᐌᓂᒥᓇᕽ᙮ 17 ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑮᐋᐸᒋᐋᓐ ᐃᓂ ᒨᓯᓲᓐ ᒋᐲᑑᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ᙮ ᒋᓴᔅ Xᑕᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐅᑮᐋᐸᒋᐋᓐ ᒋᐙᐸᑕᐃᐌᒡ ᐅᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓐ, ᒋᓈᑯᐃᑯᒡ ᑲᔦ ᐋᓃᓐ ᑌᐺ ᐁᔑᐊᔮᒡ᙮ 18 ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐐᑳ ᐅᑮᐅᒋᐙᐸᒫᓰᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᐊᐊ ᐁᑕ ᐱᔦᔑᑯᒡ ᑳᐅᑯᓯᓯᒫᐎᒡ, ᐐᓐ ᐁᑭᔐᒪᓂᑑᐎᒡ ᑲᔦ ᑳᓵᑭᐃᑯᒡ ᐃᓂ ᐌᔫᓯᒥᒥᓐᒡ, ᐐᓐ ᒪᔮ ᑾᔭᒃ ᐅᑮᑎᐹᒋᒫᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 19 ᐋᐱᑎᕽ ᐃᑕᔥ ᑳᓃᑳᓂᓯᐙᒡ ᒎᐗᒃ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᐙᐞ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ ᑲᔦ ᐊᓇᒥᐁᐗᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᒋᑲᑴᒋᒫᓂᒡ ᒞᓇᓐ : ᐊᐌᓀᓐ ᑮᓐ? ᒋᐃᓈᓂᒡ᙮ 20 ᒦᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᔑᑎᐹᒋᒧᒡ ᒞᓐ, ᑳᐐᓐ ᑮᒪᓈᐃᑭᑐᓰ, ᑾᔭᒃ ᑮᐃᑭᑐ: ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐅᓀᓂᒫᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 21 ᔑᑾᔥ ᐅᑮᑲᑴᒋᒥᑰᐞ: ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᑮᓐ? ᐃᓬᐋᐃᒐ ᓇ? ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᑳᐐᓐ ᓂᑖᐎᓰ᙮ ᒦᓇᐙᔥ ᐅᑮᐃᑰᐞ: ᑮᓐ ᐃᓇ ᑳᐊᔕᐙᐸᒥᓐᒡ ᑳᐐᐱᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᐎᒡ? ᑮᓇᑴᑕᒻ ᐃᑕᔥ: ᑳᐐᓐ᙮ 22 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᑰᐞ: ᐐᑕᒪᐎᔑᓈᒻ ᐊᐌᓀᓐ ᐁᔮᐎᔭᓐ, ᓂᑲᐐᑕᒪᐙᓈᓂᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᔭᒥᑣ᙮ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᔑᐐᓂᑎᓱᔭᓐ? 23 ᒞᓐ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᓃᓐ ᐊᐊ ᑳᒪᑗᑌᐱᑖᑯᓯᒡ ᐱᑾᑕᑮᕽ: ᑾᔭᑾᒧᑕᐎᒃ ᑌᐯᒋᑫᒡ ᐅᑎᔖᐎᓐ! ᒦ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᑮᐃᑭᑐᑯᐸᓀᓐ ᐋᐃᓭᔭ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ᙮ 24 ᐅᑯᐌᓂᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᑮᐱᑲᑴᑗᐙᒡ ᐅᑮᐱᐊᓅᓂᑯᐙᐞ ᐃᐃ ᐯᕒᐊᓰᐞ ᙮ 25 ᒦᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᑳᐃᔑᑲᑴᒋᒫᐙᒡ ᒞᓇᓐ: ᑮᔥᐱᓐ ᐁᔮᐎᓯᐗᓀᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐅᓈᐸᒫᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ, ᑫᒫ ᐃᓬᐋᐃᒐ ᑫᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ, ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋᓰᑲᐊᑖᑫᔭᓐ? ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 26 ᒞᓐ ᐅᑮᐃᔑᐐᑕᒪᐙᐞ: ᓂᐱ ᓴ ᓃᓐ ᓂᑖᐸᒋᑑᓐ ᐁᓰᑲᐊᑖᑫᔮᓐ᙮ ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᑭᐐᒋᑳᐸᐎᑖᑯᐙ, ᐁᑳ ᑳᑭᑫᓂᒫᓯᐌᒃ᙮ 27 ᒦ ᓴ ᐗᐊ ᑫᐱᑭᑫᑖᑯᓯᒡ ᒋᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ ᐃᔥᒀᐗᓀᑖᑯᓯᔮᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᓃᓐ ᓂᑌᐃᓇᑭᓱᓰ ᒋᐋᐸᐊᒧᐗᑭᐸᓐ ᐅᒪᑭᓯᓀᔮᑉ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 28 ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᑮᐱᐊᔨᔑᐌᐸᓐ ᐯᑕᓃᕽ, ᐌᑎ ᐊᑳᒥᕽ ᒞᕒᑕᓇᐎ ᓰᐲᕽ ᐆᑌᓇᐌᔅ ᑳᐊᔮᒃ, ᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᒞᓐ ᑳᑮᑕᔑᓰᑲᐊᑖᑫᒡ᙮ 29 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐁᓂᐙᐸᓂᓂᒃ ᒞᓐ ᐅᑮᐙᐸᒫᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐱᓈᓯᑳᑯᒡ᙮ ᐅᐅ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐃᓇ ᐊᐌᑎ ᒫᓇᒑᓂᔐᔅ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑫᐅᒋᐴᓀᑕᒪᐙᒡ ᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ ᐅᒪᒋ ᐃᔑᐌᐱᓯᐎᓂᓂ᙮ 30 ᒦ ᓴ ᐗᐊ ᑳᑮᐃᓇᒃ: ᓂᑲᐱᓈᐱᔥᑳᒃ ᐊᐊᐌ ᐃᓂᓂ ᑫᐱᑭᑫᑖᑯᓯᒡ, ᐊᐗᔑᒣ ᐁᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ ᐊᐲᒡ ᐃᑕᔥ ᓃᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᐋᔕ ᐐᓐ ᑮᐊᔮ ᒋᑆ ᓂᑖᐎᑭᔮᓐ᙮ 31 ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᒪᔑ ᓂᑮᑭᑫᓂᒫᓰ ᐊᐌᓀᓐ ᐊᐊᐌ ᑫᑎᓄᐎᒡ᙮ ᐅᐅ ᑕᔥ ᑳᑮᐱᐅᒋᓰᑲᐊᑖᑫᔮᓐ ᓂᐱ, ᒋᑭᑫᑕᒨᓇᒀ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐊᐌᓀᓇᓐ ᐁᔮᐎᓂᒡ᙮ 32 ᔑᑾᔥ ᐅᑮᐃᔑᑎᐹᒋᒫᓐ ᒞᓐ: ᓂᑮᐙᐸᒥᒫᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᐁᑮᐱᐅᒋᓈᔕᑮᓂᒡ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ, ᐅᒦᒦᓯᕽ ᐁᐃᔑᓈᑯᓯᓂᒡ ᐁᑮᐴᓃᓴᑖᑯᓂᒡ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑᓀᐱᒋᑭᑭᔥᑳᑯᓂᒡ᙮ 33 ᑫᔮᐱ ᑳᐐᓐ ᓂᑖᑮᑭᑫᓂᒫᓰ ᐊᐌᓀᓐ ᑳᑎᓄᐎᒡ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᒡ ᒋᓰᑲᐊᑖᑫᔮᓐ ᓂᐲᓂ, ᐋᔕ ᒦ ᐅᐌ ᓂᑮᐃᒃ: ᑭᑲᐙᐸᒫ ᐊᐎᔭ ᒋᐴᓃᓴᑖᑯᒡ ᐃᓂ ᐊᒑᑾᓐ, ᓀᐱᒡ ᐃᐃᒫ ᒋᐊᔮᓂᒡ, ᒦ ᐗᐊ ᑫᓰᑲᐊᑖᑳᑫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ, ᓂᑮᐃᒃ᙮ 34 ᓂᑮᐙᐸᑖᓐ, ᒦᑕᔥ ᐌᒋᑎᐹᒋᒪᒃ ᒦ ᐊᐌ ᑳᐅᑯᓯᓯᒥᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑮᐃᑭᑐ ᒞᓐ᙮ 35 ᒦᓇᐙᔥ ᐁᓂᐙᐸᓂᓂᒃ ᒞᓐ ᐅᑮᐐᒋᑳᐸᐐᑕᐙᐞ ᓃᔑᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ 36 ᐅᑮᑲᓇᐙᐸᒫᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐃᐃᒫ ᐁᐱᒧᓭᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᒡ ᒞᓐ: ᐃᓇ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᐅᒫᓇᒑᓂᔐᓯᒪᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐅᑎᓇᒫᑫᒡ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ 37 ᐃᑭ ᓃᔑᓐ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐅᑮᓅᑕᐙᐙᓐ ᒞᓇᓐ ᐁᑎᐹᒋᒫᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᒦᔥ ᑳᓂ ᐃᔑᐱᒥᓂᔕᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 38 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐱ ᐃᔑᑴᑭᑳᐸᐎᒡ, ᐁᑲᓇᐙᐸᒫᒡ ᐁᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ, ᔑᑾ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐌᑯᓀᓐ ᓀᑕᐙᐸᑕᒣᒃ? ᒦᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᐅᕒᐋᐹᐃ, ᐋᑎ ᐁᔑᑖᔭᓐ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ ᐅᐅᐌᔥ ᐅᕒᐋᐹᐃ ᑳᐃᒋᑳᑌᒃ, ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ᙮ 39 ᐲᔖᒃ, ᐙᐸᑕᒧᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᑲᓇᐸᒡ ᐋᔕ ᑮᓃᔪᑎᐸᐃᑲᓀᔮ ᐃ ᐊᐲ᙮ ᐅᑮᐊᓂᐐᒌᐙᐙᓐ ᐃᑕᔥ ᐁᐊᐎᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᐁᔑᑖᓂᒡ᙮ ᐲᓂᔥ ᐃ ᓈᑯᔥ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐐᒌᐙᐙᓐ᙮ 40 ᐅᑯ ᓃᔑᓐ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑳᓅᑕᐙᐙᒡ ᒞᓇᓐ ᑲᔦ ᑳᐱᒥᓂᔕᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᒦ ᐊᐌ ᐯᔑᒃ ᐁᑕᕒᐆ ᓵᐃᒪᓐ ᐐᒋᑭᐌᔭᓐ᙮ 41 ᑾᔭᒃ ᓴ ᐅᑮᒥᑲᐙᓐ ᓵᐃᒪᓇᓐ ᐐᒋᑭᐌᔭᓐ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᓂᑮᒥᑲᐙᓈᓐ ᐊᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᐅᓈᐸᒥᑯᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᒡ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᒦ ᐅᐌ X ᑳᐃᒋᑳᑌᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐅᓈᐸᒫᒡ᙮ 42 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐃᔑᐎᓈᒡ ᐃᓂ ᓵᐃᒪᓇᓐ ᐁᔑᐊᔮᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᑲᓇᐙᐸᒫᓐ ᓵᐃᒪᓇᓐ, ᒦᑕᔥ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑮᓐ ᓵᐃᒪᓐ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᒞᓐ᙮ ᒦ ᐅᒫ ᐊᑯᓈᒃ ᑭᑲᐃᔑᓂᑳᔅ ᓰᐸᔅ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᒦ ᐯᔑᑾᓐ ᐁᑮᐃᔑᓂᑳᓱᒡ ᐲᑕᕒ, ᐊᓯᓐ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᒃ ᐐᓱᐎᓐ᙮ 43 ᒦᓇᐙ ᐁᓂᐙᐸᓂᓂᒃ ᒋᓴᔅ ᑮᐐᐃᔖ ᑳᓬᐊᓬᐄ ᐊᑮᕽ᙮ ᐅᑮᒥᑲᐙᓐ ᐃᓂ ᐱᓬᐊᐴᓐ ᙮ ᐐᒌᐎᔑᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 44 ᐊᐊᔥ ᐱᓬᐊᑉ ᑮᐅᒌ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ ᐯᓭᑕ ᐁᑮᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ᙮ ᒦ ᐃᐌ ᐯᔑᑾᓐ ᐆᑌᓇᐌᔅ ᑳᐅᒌᐙᒡ ᐁᑕᕒᐆ ᑲᔦ ᐲᑕᕒ ᙮ 45 ᐱᓬᐊᑉ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᒥᑲᐙᓐ ᐃᓂ ᓇᑖᓂᔭᓬᐊᓐ, ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᓂᑮᒥᑲᐙᓈᓐ ᐊᐊ ᑳᑎᐹᒋᒥᓐᒡ ᒨᓯᔅ ᐅᑎᓈᑯᓂᑫᐎᓂᕽ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑲᔦ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᐞ ᑳᑮᑕᔑᒫᓂᒡ᙮ ᒦ ᓴ ᐗᐊ ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕒᐃᑎᕽ ᑳᐅᒌᒡ, ᒎᓴᑉ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 46 ᐅᑮᐃᑰᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᓇᑖᓂᔭᓬᐊᓐ: ᑫᑰᓐ ᐃᓇ ᑖᐅᒌᒪᑲᓐ ᐃᐃᐌ ᐌᓂᔑᔑᕽ ᐃᐃᒫ ᓈᓴᕒᐃᑎᕽ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᐃᓇᔥᑫ ᐱᐙᐸᒻ, ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐊᐊ ᐱᓬᐊᑉ᙮ 47 ᒦᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᑮᐙᐸᒫᒡ ᓇᑖᓂᔭᓬᐊᓐ ᐁᐱᓈᓯᑳᑯᒡ, ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᒦ ᐗᐊ ᑌᐺ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬ ᐃᓂᓂ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᐅᑭᑭᔥᑳᑯᓰᓐ ᐗᔦᔑᒥᐌᐎᓐ! ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 48 ᒦᔥ ᑳᐃᔑᑲᓅᓂᑯᒡ ᓇᑖᓂᔭᓬᐊᓐ: ᐁ, ᐋᑎ ᐌᒋᑭᑫᓂᒥᔭᓐ ᐁᓈᑎᓯᔮᓐ? ᒦᔥ ᐁᔑᓇᑴᑕᐙᒡ: ᒋᑆ ᐊᑐᒥᒃ ᐱᓬᐊᑉ, ᑭᑮᐙᐸᒥᓐ ᑳᑮᓇᒪᑕᐱᔭᓐ ᐃᐃᒫ ᐁᔑᐋᑲᐗᑭᓱᒡ ᔔᒥᓈᑎᒃ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 49 ᒦᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ! ᑮᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ! ᑮᓐ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ ᑫᐅᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᒡ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ 50 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑭᑑᒋᑌᐺᔦᑕᒻ ᐃᓇ ᐁᑮᐃᓂᓈᓐ ᐁᑮᐙᐸᒥᓈᓐ ᐃᐃᒫ ᐁᔑᐋᑲᐗᑭᓱᒡ ᔔᒥᓈᑎᒃ? ᐊᐗᔑᒣ ᑕᔥ ᑭᑲᐙᐸᑖᓇᓐ ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑾᑭᓐ ᐊᐲᒡ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᐅᐅ ᑳᐙᐸᑕᒪᓐ᙮ 51 ᔑᑾᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑌᐺ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᐅᐅ: ᐱᒌᓇᒃ ᑭᑲᐙᐸᑖᒻ ᑭᒋᑮᔑᒃ ᒋᐹᑭᓂᑳᑌᒃ, ᑲᔦ ᑭᑲᐙᐸᒥᒫᐙᐞ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑌᒐᓬᐃᒪᐞ ᐱᓵᓂᑯ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᒋᐃᓈᐲᑲᒧᓂᒡ ᑲᔦ ᒋᐱᐅᑖᐲᑲᒧᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐁᔑᐊᔮᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮

ᒞᓐ 2

1 ᐁᓂᓃᔓᑮᔑᑾᑳᓂᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᑭᒋᐐᑎᑫᓈᓂᐗᓐ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ ᑫᓇ ᐁᑮᐃᔑᓂᑳᑌᒃ, ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᒃ᙮ ᐅᒫᒫᓐ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᑮᐊᔮᐗᓐ᙮ 2 ᑫᐐᓇᐙ ᐁᑮᐊᑐᒥᑣᐸᓐ ᒋᓴᔅ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑮᐊᔮᐗᒃ ᑭᒋᐐᑎᑫᑎᐎᓂᕽ᙮ 3 ᐊᐲᔥ ᐁᐊᓂᓅᑌᓭᓂᒃ ᔔᒥᓈᐳ, ᒋᓴᔅ ᐅᒫᒫᓐ ᐅᑮᑲᓅᓂᑰᓐ: ᑳᐐᓐ ᑌᐱᓭᓯᓅᓐ ᔔᒥᓈᐳ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 4 ᒋᓴᔅ ᑮᐃᑭᑐ: ᐋᓃᓐ ᓃᓐ ᐁᔑᐸᐹᒥᒥᔭᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᑳ ᒪᔑ ᑎᐱᓭᓯᓅᓐ ᒋᒫᑕᓄᑮᔮᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐅᒫᒫᓐ᙮ 5 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᑲᓅᓈᓂᒡ ᐅᒫᒫᓐ ᐃᐃ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᐞ: ᐋᓃᓂᑯ ᑫᐃᓂᓀᒃ, ᒦ ᐃ ᐃᔑᒋᑫᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 6 ᑮᐊᔮᐗᓐ ᐃᐃᒫ ᓂᑯᑣᓱ ᐊᓯᓃᐎ ᐊᑑᐹᓇᓐ ᐁᒥᔖᑭᓐ, ᓂᐱ ᑳᔑᐊᑌᒃ ᑎᓄ᙮ ᐐᓇᐙ ᒎᐗᒃ ᐅᑕᓇᒥᐋᐎᓂᐙᕽ ᐅᑮᐃᓍᑖᓈᐙᓐ ᐊᓯᓃᐎ ᐊᑑᐹᓇᓐ ᐁᑮᐯᑳᐹᐗᒋᑳᑫᐙᒡ ᑲᔦ ᐁᑭᓰᔮᐹᐗᓱᐙᒡ᙮ ᑲᓇᐸᒡ ᓃᔥᑕᓇ ᑕᓱ ᑎᐸᐆᐹᓀᔮ ᑫᒫ ᓂᓯᒥᑕᓇ ᐯᐯᔑᒃ ᑮᑌᐱᐲᐗᓐ᙮ 7 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᑲᓅᓈᐞ ᐃᓂ ᐊᓄᑮᐊᑲᓇᐞ: ᒨᔥᑭᓀᐸᑑᒃ ᓂᐱ ᐊᓯᓃᐎ ᐊᑑᐹᓂᕽ᙮ ᐐᑫᔥ ᐅᑮᑎᐱᒨᔥᑭᓀᐸᑑᓈᐙ᙮ 8 ᒦᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐊᐤ ᒀᐸᐊᒧᒃ, ᐊᐎᒦᓂᒃ ᐃᑕᔥ ᐊᐌ ᐐᑾᑫᐎᑭᒫ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᐅᑮᐃᔑᐎᑕᐙᐙᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᓂᐱ 9 ᐋᔕ ᐁᑮᔔᒥᓈᐳᐗᓂᓂᒃ᙮ ᒦᔥ ᐁᑯᒋᐱᑕᕽ ᐊᐊ ᐐᑾᑫᐎᑭᒫ, ᑳᐐᓐ ᐅᑮᑭᑫᑕᓰᓐ ᐋᑎ ᑳᐅᒌᓂᒃ ᐃᐃ ᔔᒥᓈᐳ᙮ ᐃᑭᔥ ᐐᓐ ᑳᑮᒀᐸᐊᒧᐙᒡ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᒃ ᐅᑮᑭᑫᑖᓈᐙ ᑳᐅᒌᓂᒃ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᑾᑫᐎᑭᒫ ᐅᑮᑲᓅᓈᓐ ᐃᓂ ᐐᑭᑑᐎᓂᓂᐗᓐ: 10 ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭ ᐁᐐᑾᑫᒡ, ᓃᑳᓐ ᑳᐅᓂᔑᔑᓂᓂᒃ ᒥᓇᐃᐌ ᔔᒥᓈᐳ, ᐹᒫᔥ ᓃᐱᐗᐞ ᐁᐊᓂᒥᓂᑴᓂᒡ, ᑳᐌᑕᑭᑌᒃ ᔔᒥᓈᐳ ᐃᔥᒀᒡ ᐅᑲᒥᓇᐋᐞ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᑮᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᑮᑲᓇᐌᑖᓐ ᐌᓂᔑᔑᕽ ᔔᒥᓈᐳ, ᓅᑯᒻ ᐅᐅᐌ ᐃᔥᒀᒡ ᒣᓇᐃᐌᔭᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 11 ᒦ ᐅᐌ ᓂᑕᒻ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓐ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑᒋᑫᒡ ᐃᐃᒫ ᑫᓈᕽ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᐁᑮᐊᔮᒡ᙮ ᒦ ᐅᒫ ᑳᐃᔑᓈᑯᑑᒡ ᐅᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓐ᙮ ᔑᑾᔥ ᐅᑮᐅᒋᑌᐺᔦᓂᒥᑰᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ 12 ᒦᔥ ᑳᐃᔥᒀᐃᔑᐌᐸᒃ ᐅᐅ, ᐌᑎ ᑮᐃᔖ ᑲᐸᕒᓂᔭᒦᕽ ᙮ ᐅᑮᐊᓂᐐᒌᐎᑰᐞ ᐅᒫᒫᓐ, ᐐᒋᑭᐌᔭᐞ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐋᐱᒋ ᑭᓉᔥ ᐃᒫ ᑕᓱᑯᓐ ᑮᐊᔮᓰᐗᒃ᙮ 13 ᐋᔕ ᑫᑳ ᑮᐅᒋᒋᓭᓂ ᑳᐃᔑᐐᑾᑎᐗᑲᒥᑭᓯᓈᓂᐗᕽ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᐎᓐ ᑳᐃᔑᓂᑳᑌᒃ, ᐁᑮᓂᑖᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᒎᐗᒃ᙮ ᒦ ᐅ ᐊᐲ ᒋᓴᔅ ᑮᐃᔖᒡ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᙮ 14 ᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᐅᑮᐅᑎᓵᐞ ᒋᓴᔅ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᐁᑕᓇᑖᐙᑫᓂᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐱᔑᑭᐗᐞ, ᒫᓇᒑᓂᔕᐞ, ᐅᒦᒦᓴᐞ, ᑲᔦ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᔔᓂᔮᓐ ᑳᒣᔥᑾᑑᓂᑫᓂᒡ ᐁᓇᒪᑕᐱᓂᒡ᙮ 15 ᒦᔥ ᐅᑮᐅᒋᐅᔑᑑᓐ ᐸᔕᔐᐃᑲᓐ ᐲᒥᓇᒀᓂᕽ, ᐁᑮᓵᑭᒋᐸᔕᔐᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᑲᑭᓇ, ᒫᓇᒑᓂᔕᐞ ᑲᔦ ᐱᔑᑭᐗᐞ᙮ ᔑᑾᔥ ᐅᑮᑾᓇᐳᐌᐱᓇᒪᐙᐞ ᐃᓂ ᐐᓯᓂᐎᓈᑎᑰᓐ ᑳᑕᔑᒣᔥᑾᑑᓂᑫᓂᒡ, ᐁᑮᐅᓶᐌᐱᓇᒪᐙᒡ ᑲᔦ ᐅᔔᓂᔮᒥᓂ᙮ 16 ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐃᐃ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐅᒦᒦᓴᐞ ᑳᑮᐊᑖᐙᑫᓂᒡ: ᒫᒌᓂᑰᒃ! ᓵᑭᓯᐃᑰᒃ! ᑫᑯ ᐃᔑᑑᑫᒃ ᓂᑌᑌ ᐅᐙᑳᐃᑲᓐ ᒋᑕᔑᐊᑖᐌᐎᑲᒥᑯᑫᔦᒃ! ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 17 ᑮᒫᒥᑲᐎᐗᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓂᕽ: ᐆ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᑖᐱᔥᑰ ᑫᑰᓐ ᑳᒑᑭᑌᒃ ᓂᑎᓇᒪᒋᐞ ᐁᐲᒋᓵᑭᑑᔮᓐ ᑭᐙᑳᐃᑲᓐ, ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ᙮ 18 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᑲᑴᒋᒥᑯᒡ ᒋᓴᔅ ᐃᓂ ᒎᐗᐞ ᐅᓃᑳᓂᓰᐞ: ᐌᑯᓀᓐ ᑎᓄ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓐ ᑫᑑᑕᒪᓐ ᑫᐙᐸᑕᐃᔮᕽ ᐁᑌᐸᑫᑖᑯᓯᔭᓐ ᐅᐅ ᑳᑑᑕᒪᓐ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 19 ᒦᔥ ᑳᐃᔑᓇᑴᑕᐙᒡ ᒋᓴᔅ: ᐲᑯᐱᑑᔦᒃ ᐅᐅ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ, ᓂᓱᑮᔑᑲᒃ 3 ᐃᑕᔥ ᐋᔕ ᓂᑲᑮᔑᐸᑕᑭᑑᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 20 ᒦᔥ ᐅᑮᐃᑰᐞ: ᓃᒥᑕᓇ ᔑ ᓂᑯᑣᓱ 46 ᐊᑭ ᐅᔕ ᑮᑕᔒᑭᑳᑌ ᐅ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ, ᓂᓱᑮᔑᑲᒃ 3 ᐃᑕᔥ ᑮᓐ ᐁᐐᑮᐌᐸᑕᑭᑑᔭᓐ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 21 ᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᐐᔭᐤ ᑳᑮᐃᑕᕽ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ᙮ 22 ᐹᓂᒫᔥ ᐁᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐃᓐᒡ ᑮᐃᔥᒀᓂᐳᒡ, ᑮᒫᒥᑲᐎᐗᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐃᐌ ᑳᑮᐃᑭᑐᒡ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃ ᑮᑌᐺᔦᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᐃᔑᓯᕽ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑫᐎᓐ, ᑲᔦ ᑳᑮᐃᑭᑐᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 23 ᐊᐲ ᐁᐊᔮᒡ ᐃᐃᒫ ᒋᓴᔅ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐁᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᓈᓂᐗᕽ, ᐅᑮᑌᐺᔦᓂᒥᑰᐞ ᓃᐱᐗᐞ ᐁᐙᐸᑕᒥᓂᒡ ᐅᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ᙮ 24 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᑌᐺᐗᑫᓂᒫᓰᐞ ᒋᐐᒌᐙᒡ, ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᐐᑫ ᐅᑮᑭᑫᓂᒫᐞ ᐁᔑᐊᔮᓂᒡ᙮ 25 ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮᐊᑕᐌᓂᒫᓰᓐ ᒋᐐᑕᒫᑯᒡ ᐁᔑᐊᔮᓂᒡ ᐃᐃ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ ᐐᓐ ᑲᑭᓇ ᐅᑮᑭᑫᓂᒫᐞ ᐌᑯᓀᓐ ᑫᑭᔥᑳᑯᓂᒡ ᐅᑌᐃᓃᕽ᙮

ᒞᓐ 3

1 ᑮᐊᔮ ᐊ ᐯᔑᒃ ᐯᕒᐊᓰ ᓂᑲᑏᒪᔅ ᐁᑮᐃᔑᓂᑳᓱᒡ᙮ ᒦ ᓴ ᐗᐊ ᐯᔑᒃ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓂᓃᒥᐙᓐ ᒎᐗᒃ᙮ 2 ᐊᒦ ᐗᐊ ᐅᑮᓈᓯᑲᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑎᐱᑲᓂᓂᒃ, ᒦ ᐃᐌ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᑭᑭᑫᓂᒥᑰ ᐁᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐎᔭᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᑮᐲᒋᓂᔕᐅᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐃᓂᓂ ᑖᑑᑕᓰ ᐅᓄ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᑮᓐ ᑳᑑᑕᒪᓐ, ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᑕ ᐐᒌᐎᑯᒡ ᑖᑑᑕᒻ᙮ 3 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᓐ: ᑌᐺ ᑭᐐᑕᒪᐎᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐊᐎᔭ ᒦᓇᐙ ᓂᑖᐎᑭᓯᒃ, ᑳᐐᓐ ᐅᑲᐙᐸᑕᓰᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓂ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 4 ᓂᑲᑏᒪᔅ ᑮᐃᑭᑐ: ᐋᓃᔥ ᑫᐃᔑᓂᑖᐎᑭᐸᓐ ᐃᓂᓂ ᐋᔕ ᐁᑭᑖᑎᓯᒡ? ᑫᒋᓈᒡ ᑳᐐᓐ ᐅᑖᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᐲᓯᑲᐙᐸᓐ ᐃᓂ ᐅᒫᒫᓐ ᒦᓇᐙᔥ ᒋᓂᑖᐎᑭᐸᓐ᙮ 5 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᓐ: ᑌᐺᒪᑲᓐ ᐅᐅ ᑳᐐᑕᒪᐎᓈᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐊᐎᔭ ᓂᐲᕽ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓃᕽ ᐅᒋᓂᑖᐎᑭᓯᒃ, ᑳᐐᓐ ᑕᐲᑎᑫᓰ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓃᕽ᙮ 6 ᐊᐎᔭ ᐅᓃᑭᐃᑰᐞ ᑳᐅᒋᓂᑖᐎᑭᒡ, ᒦ ᐃᒫ ᐌᑎᓇᕽ ᐐᔭᐎᕽ ᐁᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ ᔑᑾ ᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓃᕽ ᐁᐅᒋᓂᑖᐎᑭᒡ ᐊᐎᔭ, ᒦ ᐃᒫ ᑫᐅᑎᓇᕽ ᑌᐺ ᒋᐱᒫᑎᓯᓂᒡ ᐅᑕᒑᑾᓐ᙮ 7 ᑫᑯ ᒫᒪᑳᑌᑕᑫᓐ ᐁᐃᓂᓈᓐ ᐅᒋᑕ ᐱᑯ ᒦᓇᐙ ᒋᓂᑖᐎᑭᔦᒃ᙮ 8 ᐃᓇᔥᑫ ᑕᔥ ᐙᐊᔨᔑᓅᐌᒃ ᓅᑎᓐ ᐊᔨᔑᓅᐌ᙮ ᑭᓅᑖᓐ ᐁᒪᑗᓅᐌᒃ, ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᑲᑮᐐᑕᓰᓐ ᐋᑎ ᐌᒌᒃ ᑲᔦ ᐋᑎ ᐁᔖᒪᑲᒃ᙮ ᒦ ᐃᐌ ᐁᔑᐊᔮᒡ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓃᕽ ᑳᐅᒋᓂᑖᐎᑭᒡ᙮ 9 ᓂᑲᑏᒪᔅ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᓐ: ᐋᓃᔥ ᐅᐅ ᑫᐃᔑᐊᔮᒃ ᑳᐃᑭᑐᔭᓐ? 10 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑮᓐ ᑭᑭᑭᓄᐊᒪᐙᒃ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᑭᑫᑕᓰᓐ ᐅᐅ? 11 ᑌᐺ ᑭᐐᑕᒪᐎᓐ, ᓂᐐᑖᒥᓐ ᐃᓂ ᑳᑭᑫᑕᒫᕽ, ᓂᑎᐹᑐᑖᒥᓐ ᑲᔦ ᑳᑮᐙᐸᑕᒫᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑭᐐᐅᑖᐱᓇᓰᓈᐙ ᓂᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓈᓐ᙮ 12 ᑮᔥᐱᓐ ᑌᐺᔦᑕᓯᐌᒃ ᐊᐲ ᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔨᔑᐌᐸᒃ, ᐋᓃᔥ ᑫᔑᑌᐺᔦᑕᒣᑭᐸᓐ ᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔨᔑᐌᐸᒃ? 13 ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐐᑳ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑮᐃᔑᒫᒑᓰ, ᒦ ᐁᑕ ᐊ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᑮᐱᐅᒋᓃᓰᒡ, ᒦ ᐊᐌ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᐌᑎ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐊᔮᒡ᙮ 14 ᔑᑾ ᑳᑮᐃᔑᐅᐹᑾᐙᒡ ᒨᓯᔅ ᐅᑭᓀᐱᑯᑳᓇᓐ ᐱᑾᑕᑲᒥᑳᕽ, ᒦ ᐃᐌ ᑫᔑᐅᐹᑾᐃᑲᓂᐎᒡ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ 15 ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᑫᐅᒋᑑᒋᑲᓂᐎᒡ, ᐱᑯ ᐊᐎᔭ ᐁᑌᐺᔦᓂᒫᒡ ᐱᔑᔑᒃ ᒋᐊᔮᒡ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐁᑳ ᐐᑳ ᑫᐃᔥᒀᓭᓯᓄᒃ᙮ 16 ᐋᓃᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᐲᒋᔕᐌᓂᒫᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐊᑮᕽ, ᑮᒦᑭᐌ ᐁᐯᔑᑯᓂᒡ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᐊᐌᓀᓇᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᑫᑌᐺᔦᓂᒫᒡ, ᐁᑳ ᒋᓂᔑᐗᓈᑎᓯᓯᒃ, ᒋᐊᔮᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᐌᓂ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐐᑳ ᑫᐃᔥᒀᓭᓯᓂᓂᒃ᙮ 17 ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐙᓐ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᒋᐱᑎᐹᑯᓈᓂᒡ ᐃᐃ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ, ᐐᓐ ᒋᐅᒋᐱᒫᑎᓯᓂᒡ ᐃᐃ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ᙮ 18 ᐊᐊ ᑕᔥ ᑎᔦᐺᔦᓂᒫᒡ ᐃᓂ ᐅᑯᓯᓯᒫᓐ ᑳᐐᓐ ᑕᑎᐹᑯᓈᓰ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐁᑳ ᑳᑌᐺᔦᓂᒫᓯᒃ, ᒦ ᐗᐊ ᐋᔕ ᑮᑎᐹᑯᓂᑲᓂᐎ, ᐁᑮᑌᐺᑕᐙᓯᒃ ᐁᔑᓂᑳᓱᓂᒡ ᑳᐅᐯᔑᑯᑯᓯᓵᒥᑯᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 19 ᐊᒦ ᐅᐌ ᐁᔑᓭᒃ ᐃᐃ ᑎᐹᑯᓂᑰᐎᓐ, ᐙᓭᔮ ᐁᑮᐱᒥ ᑕᑶᔑᓅᒪᑲᓂᓂᒃ ᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᐃᑭ ᑕᔥ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᓇᐗᒡ ᐅᑮᓵᑭᑑᓈᐙ ᑲᔥᑮᑎᐱᑲᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐅᑮᒥᓉᑕᓰᓈᐙ ᐃᐌ ᐙᓭᔮ, ᐋᓃᔥ ᐅᑑᑕᒧᐎᓂᐙᕽ ᑮᒪᒋ ᐃᔑᐌᐱᓯᐗᒃ᙮ 20 ᑕᓯᓐ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᒪᒋᑑᑕᒧᐙᒡ ᐅᔒᑫᑖᓈᐙ ᐃ ᐙᓭᔮ᙮ ᑳᐐᓐ ᐅᐐᓈᓯᑲᓰᓈᐙ ᐃ ᐙᓭᔮ, ᐁᑳ ᒋᓈᑾᓯᓂᓂᒃ ᐅᑎᔑᒋᑫᐎᓂᐙᓐ᙮ 21 ᐊᐊᐌᔥ ᐐᓐ ᑾᔭᒃ ᑳᑑᑕᕽ ᐅᓈᓯᑳᓐ ᐃ ᐙᓭᔮ ᒋᓈᑾᓂᓂᒃ ᐅᑎᔑᒋᑫᐎᓇᓐ, ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ ᑳᑮᐅᒌᒪᑲᓂᓂᒃ ᐁᑮᓇᓇᐃᑕᐙᒡ᙮ 22 ᐊᐲ ᐅᐌ ᐁᐃᔥᒀᐃᔑᓭᒃ, ᒋᓴᔅ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑮᐃᔖᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᒎᑏᔭ ᐊᑮᕽ᙮ ᑭᓉᔒᔥ ᐃᐃᒫ ᐅᑮᐃᔑᐙᐐᒌᐙᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑲᔦ ᐁᑮᑕᔑᓰᑲᐊᑖᑫᒡ᙮ 23 ᒞᓐ ᑫᐐᓐ ᑮᑕᔑ ᓰᑲᐊᑖᑫ ᐄᓇᓂᕽ ᒌᑲᔭᐄ ᐃᒫ ᓭᓬᐃᒻ ᐁᑮᓂᐲᑳᓂᒃ ᐃᐃᒫ᙮ ᑮᐹᐲᔖᐗᒃ ᐊᐎᔭᒃ ᐁᐐᓰᑲᐊᑕᐎᑣ᙮ 24 ᑳ ᒪᔑ ᐅᐅ ᐊᐲ ᑮᑭᐸᐙᓰ ᒞᓐ᙮ 25 ᐋᓂᓐᑦ ᒞᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑲᔦ ᐯᔑᒃ ᒎ ᑮᐃᔑᑲᑴ ᔖᑰᓱᑎᐗᒃ ᐋᓃᓐ ᐁᐃᓀᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃᐌᓂ ᑮᑭᓰᔮᐹᐗᒋᑫᕽ ᑲᔦ ᑮᑭᓰᔮᐹᐗᓱᕽ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑᐊᓇᒥᐋᐙᒡ᙮ 26 ᐅᑮᓈᓯᑲᐙᐙᓐ ᐃᓂ ᒞᓇᓐ ᐁᑮᐃᓈᐙᒡ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᑭᑭᑫᓂᒫ ᓇ ᐊᐊ ᑳᑮᐐᒌᐎᒃ ᐊᑳᒥᕽ ᒞᕒᑕᓂᕽ, ᐊᐊ ᑕᔥ ᑳᑮᑎᐹᒋᒪᒡ? ᓇᔥᑫ ᓅᑯᒻ ᓰᑲᐊᑖᑫ, ᑲᑭᓇ ᐅᐱᓈᓯᑳᑰᐞ᙮ 27 ᒞᓐ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ: ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑲᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᑫᑰᓐ ᒋᐊᔮᒡ, ᐹᓂᒫ ᐁᑕ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᒦᓂᑯᒡ᙮ 28 ᑮᓇᐙᔥ ᐃᑯ ᑭᑲᑎᐹᒋᒥᒻ ᐁᑮᐃᑭᑐᔮᓐ: ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᐱᒫᒋᐃᐌᐎᓂᓃᒪᓐ᙮ ᓃᓐ ᑕᔥ ᓂᑮᐱ ᓃᑳᓂᓂᔕᐅᑰ ᑫᐱ ᐃᔖᒡ, ᓂᑮᐃᑭᑦ᙮ 29 ᐊᐊ ᑳᑭᒋᐐᑭᑑᒡ ᐃᓂᓂ, ᒦ ᐗᐊ ᐙᑎᑫᒫᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ᙮ ᐃᓂᔥ ᐅᐐᒌᐙᑲᓇᓐ ᐊᐊ ᑳᐅᔥᑭᑴᐌᒡ ᐅᐐᒋᑳᐸᐐᑖᑰᓐ ᐁᐱᓯᑕᒥᓂᒡ᙮ ᒥᓉᑕᒨᓐ ᐃᑕᔥ ᐁᓅᑖᑯᒡ ᐊᐊ ᐌᔥᑭᑴᐌᒡ᙮ ᒦ ᐅᐌ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᓃᓐ ᓂᒨᔥᑭᓀ ᒥᓉᑕᒻ᙮ 30 ᓇᐗᒡ ᐐᓐ ᐊᐗᔑᒣ ᑕᐃᔥᐯᑖᑯᓯ, ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᐸᑮ ᓂᑲᓂ ᐃᓀᑖᑯᔅ᙮ 31 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᑳᐅᒌᒡ ᐊᒦ ᐊᐌ ᒫᐗᒡ ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ᙮ ᐊᐊᐌ ᑕᔥ ᐊᑮᕽ ᑳᐅᒌᒡ, ᐊᑮᕽ ᐅᒋᑎᐯᑖᑯᓯ, ᑲᔦ ᐊᑮᕽ ᑳᐃᔑᓭᓂᑭᓐ ᐅᑕᔑᑖᓇᓐ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐅᒌᒡ ᐊᒦ ᐊᐌ ᒫᐗᒡ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯ ᐊᐲᒡ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ᙮ 32 ᐃᐌ ᑳᑮᐙᐸᑕᕽ ᑲᔦ ᑳᑮᓅᑕᕽ, ᐊᒦ ᐅᐌ ᑌᐹᑐᑕᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑑᑖᐱᓇᒫᑯᓰᓐ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓐ᙮ 33 ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᑳᐅᑖᐱᓇᒪᐙᒡ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓂ, ᐊᒦ ᐃᒫ ᐁᔑᑭᑭᓇᐙᒋᑑᒡ ᐁᑌᐺᔦᓂᒫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᑌᐺᐎᓂᐎᓂᒡ᙮ 34 ᐊᐊᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᑯᒡ ᐅᑕᔑᑖᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᑭᑐᐎᓂᓂ, ᐋᓃᔥ ᐐᑫ ᐱᑯ ᐁᔑ ᒨᔥᑭᓀ ᐃᔑᐊᔮᓂᒡ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᐅᑮᒦᓂᑰᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 35 ᐊᐊ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ ᐅᓵᑭᐋᓐ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᑲᑭᓇ ᓴ ᑯ ᑫᑰᓐ ᐁᑮᒦᓈᒡ ᒋᑎᐯᑕᒥᓂᒡ᙮ 36 ᐊᐊ ᑕᔥ ᑎᔦᐺᔦᓂᒫᒡ ᐃᓂ ᐌᑯᓯᓯᒥᒥᓐᒡ ᐅᑕᔮᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐐᑳ ᑫᐃᔥᒀᓭᓯᓂᓂᒃ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐁᑳ ᑳᑌᐺᔦᓂᒫᓯᒃ ᐃᓂ ᐅᑯᓯᓯᒫᓐ ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᐅᑲᐙᐸᑕᓰᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᓂᔥᑳᑎᓯᐎᓂᓂ ᐅᑲᐸᑕᑯᔥᑳᑯᓐ ᒨᔕᒃ ᐱᔑᔑᒃ᙮

ᒞᓐ 4

1 ᑮᓅᑕᒨᒃ ᐃᑭ ᐯᕒᐊᓰᐎᓂᓂᐗᒃ, ᓇᐗᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᓃᐱᐗᐞ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᑲᔥᑭᐋᓂᒡ ᑲᔦᔥ ᐁᑮᓰᑲᐊᑕᐙᓂᒡ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐃᓂ ᒞᓇᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂᐗᓐ᙮ 2 ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓰᑲᐊᑕᐙᓰᓐ ᐊᐎᔭᓐ, ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᑕ ᑮᓰᑲᐊᑖᑫᐗᐞ᙮ 3 ᐊᐲᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᓅᑕᕽ ᐃᐃ ᑳᐃᒋᑲᓂᐎᒡ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑᒫᒑᒡ ᐁᑮᓇᑲᑕᕽ ᐃᐃ ᒎᑏᔭᐗᑭ, ᐁᑮᐃᔖᒡ ᐌᑎ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᙮ 4 ᐌᑎ ᐁᐊᓂ ᐃᔖᒡ ᐅᒋᑕ ᐱᑯ ᒋᓂ ᐃᔑᔖᐳᐱᒧᓭᒡ ᐃᐃᒫ ᓴᒣᕒᐃᔮᕽ ᙮ 5 ᑮᐊᓂᑕᑯᔑᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᓴᒣᕒᐃᔮᕽ ᐆᑌᓈᕽ, ᓵᐃᑳᕒ ᑳᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ, ᒌᑲᔭᐄ ᐃᒫ ᐁᐊᔮᓂᒃ ᐊᑮᔅ ᐊᐊ ᒉᑲᑉ ᑳᑮᒦᓈᑯᐸᓀᓐ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᒎᓴᐴᓐ ᙮ 6 ᑮᐊᔮᓂ ᐃᐃᒫ ᐅᑕᐃᐹᓐ ᑳᑮᑎᐯᑕᕽ ᐊᐊ ᒉᑲᑉ᙮ ᒋᓴᔅ ᑮᐅᓇᐱ ᐯᔓ ᐃᒫ ᐅᑕᐃᐹᓂᕽ ᐁᐊᔦᑯᓯᒡ ᐁᑮᑭᒋᐱᒧᓭᒡ᙮ ᑯᒫ ᑮᐋᐱᑕᑮᔑᑲᓐ ᐃ ᐊᐲ᙮ 7 ᑮᐱᑕᑯᔑᓐ ᑕᔥ ᐃᒫ ᓴᒣᕒᐃᔮᐎᑴ ᐁᐱᓈᑕᐃᐲᒡ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᑲᓅᓈᓐ: ᒥᓇᐃᔑᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 8 ᒣᒀᔥ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᐅᑌᑎᓂᒡ ᐆᑌᓈᕽ ᐁᐊᑕᐊᑖᐌᓂᒡ ᑫᒦᒋᐙᒡ᙮ 9 ᐅᐌᔥ ᐅᑮᐃᑰᓐ ᓴᒣᕒᐃᔮᐎᑴᓐ: ᑮᓐ ᒎᐎᓂᓂ, ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᐁᓴᒣᕒᐃᔮᐎᑴᐎᔮᓐ᙮ ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋᐊᑐᑕᒪᐎᔭᓐ ᒋᒥᓇᐃᓈᓐ? ᒦ ᐅ ᐌᒋ ᐃᑭᑐᒡ, ᒎᐗᒃ ᑳᐐᓐ ᐯᔑᑾᓐ ᐅᑮᐃᔑᐋᐸᒋᑑᓰᓈᐙᓐ ᐅᓈᑲᓇᓐ, ᒀᐸᐆᐹᓇᓐ ᓴᒣᕒᐃᔮᐎᓂᓂᐗᐞ ᑳᐃᔑᐋᐸᒋᑑᓂᒡ᙮ 10 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᓐ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ: ᑮᔥᐱᓐ ᑮᑭᑫᑕᒧᐗᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᒦᑭᐌᒡ ᑲᔦ ᑮᑭᑫᓂᒪᒡ ᐊᐌᓀᓐ ᑌᓄᐎᒡ ᒥᓇᐃᔑᓐ ᑳᐃᓂᒃ, ᑭᑖᓇᑐᑕᒪᐙ, ᑭᑖᒦᓂᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᓂᐲᓂ ᑎᓄ ᑳᐱᒫᑎᓰᔥᑳᑫᒪᑲᓂᓂᒃ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 11 ᐃᑴ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑭᑕᔮᓰᓐ ᒋᒀᐸᐃᑳᑫᔭᓐ, ᓈᐎᓈᑾᓐ ᓂᐱ ᐅᑕᐃᐹᓂᕽ! ᐋᑎ ᑕᔥ ᑮᓐ ᑫᐅᑎᓇᒪᓐ ᐃᐃ ᓂᐱ ᑫᐱᒫᑎᓰᔥᑳᑫᒪᑲᑭᐸᓐ ᑳᐐᑕᒪᓐ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 12 ᓅᓯᓈᐸᓐ ᒉᑲᑉ ᐐᓐ ᓂᑮᒦᓂᑯᓈᐸᓐ ᐅᐌ ᐅᑕᐃᐹᓐ᙮ ᐅᐅᒫ ᑳᑮᐅᑎᓇᕽ ᓂᐱ ᑮᒥᓂᑴ, ᑲᔦ ᐅᑯᓯᓴᐞ, ᐅᑕᐗᑳᓇᐞ ᑲᔦ, ᑲᑭᓇ ᑯ ᑮᒥᓂᑴᐗᐞ ᑳᐅᑎᓂᑳᑌᒃ ᓂᐱ᙮ ᐊᐗᔑᒣ ᓇ ᑮᓐ ᑭᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᔅ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᒉᑲᑉ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 13 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᓐ: ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᐅᒫ ᑫᐅᒋᒥᓂᑴᑴᓐ ᐅᐅ ᓂᐱ ᒦᓇᐙ ᑕᓅᑕᔮᐹᑴ᙮ 14 ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᑫᒥᓂᑴᑴᓐ ᓂᐱ ᓃᓐ ᑫᒥᓇᐊᒃ ᑳᐐᓐ ᒦᓇᐙ ᐐᑳ ᑕᓅᑕᔮᐹᑴᓰ᙮ ᐃᐃᔥ ᓂᐱ ᑫᒦᓇᒃ, ᐅᑲᑭᑭᔥᑳᓐ ᐅᑕᐃᐹᓐ ᐁᒨᑭᒋᐗᓂᐲᓂᒃ᙮ ᐅᑲᐅᑎᓈᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᐱᒫᑎᓰᔥᑳᑫᒪᑲᒃ ᓂᐱ᙮ ᐅᑲᒦᓂᑯᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᐌᓂ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐁᑳ ᐐᑳ ᑫᐃᔥᒀᓭᓯᓂᓂᒃ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 15 ᒦᔥ ᐃᐌ ᐃᑴ ᑮᐃᑭᑐ: ᒦᔑᔑᓐ ᐃ ᓂᐱ, ᐁᑳ ᒦᓇᐙ ᐐᑳ ᒋᓅᑕᔮᐹᑴᓯᐙᓐ, ᑲᔦ ᐁᑳ ᒋᐱᓈᓯᑲᓯᐙᓐ ᓂᐱ ᐅᒫ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 16 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐊᐎᐊᑐᒻ ᑭᓈᐯᒻ, ᒦᓇᐙᔥ ᐲᔖᑲᓐ ᐅᒫ᙮ 17 ᐅᑮᓇᑴᑖᑰᓐ ᑕᔥ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ: ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᓂᓈᐯᒻ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᑾᔭᒃ ᑭᑎᑭᑦ, ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᓂᓈᐯᒻ, ᑳᐃᑭᑐᔭᓐ᙮ 18 ᐋᓃᔥ ᐋᔕ ᑮᓈᓇᓂᐗᒃ ᑭᓈᐯᒪᒃ, ᐊᐊᔥ ᓅᑯᒻ ᑳᐐᒌᐗᒡ ᑳᐐᓐ ᒪᔮ ᑭᓈᐯᒻ, ᐐᑫ ᐱᑯ ᐁᑌᐺᔭᓐ ᑳᐃᑭᑐᔭᓐ᙮ 19 ᐅᑮᐃᑰᓐ ᑕᔥ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ: ᓂᓂᓯᑕᐎᓈᓐ ᑮᓐ ᐯᔑᒃ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᑎᓄᐎᔭᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 20 ᓅᓯᓈᐸᓃᒃ ᑮᑕᔑᐊᓇᒥᐋᐗᒃ ᐅᒫ ᐗᒌᕽ᙮ ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᑭᑎᑭᑐᒻ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ, ᒦ ᐱᑯ ᐃᒫ ᑫᑕᔑᐊᓇᒥᐁᑕᐎᓐᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 21 ᒋᓴᔅ ᑮᐃᑭᑐ: ᑌᐺᑕᐎᔑᓐ᙮ ᑕᐅᒋᒋᓭ ᐃ ᐊᐲ ᑳᐐᓐ ᑫᔮᐱ ᑕᑕᔑᐊᓇᒥᐁᑕᐙᓰ ᐊ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ ᐅᒫ ᐗᒌᕽ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ᙮ 22 ᑮᓇᐙ ᓴᒣᕒᐃᔮᕽ ᑳᐅᒌᔦᒃ ᑭᑕᓇᒥᐁᑕᐙᐙ ᐊᐌ ᐁᑳ ᑳᑭᑫᓂᒫᓯᐌᒃ᙮ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᑳᒎᐎᐎᔮᕽ ᐐᓐ ᓂᑭᑫᓂᒫᓈᓐ ᑳᐊᓇᒥᐁᑕᐗᑭᒡ᙮ ᐋᓃᔥ ᐱᒫᒋᐃᐌᐎᓐ ᒎᐎᓈᕽ ᐅᒌᒪᑲᓐ᙮ 23 ᐱᒌᓇᒃ ᑕᐐᐅᒋᒋᓭ, ᐋᔕ ᓴ ᑯ ᐅᒋᒋᓭ ᐃ ᐊᐲ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑾᔭᒃ ᑫᐊᓇᒥᐋᐙᒡ ᐅᑲᔑᐐᑑᑳᑯᐙᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᒋᐊᓇᒥᐁᑕᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᐌᔫᓯᒥᒥᓐᒡ᙮ ᔑᑾ ᑲᔦ ᑾᔭᑭᑯ ᐁᔑᐊᔮᓂᒡ ᐅᑲᐃᓀᓂᒫᐙᓐ ᐁᐊᓇᒥᐁᑕᐙᐙᒡ᙮ ᐋᓃᔥ ᒦᐗᐃᐃ ᑎᓄ ᐊᐎᔭᐞ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ ᑳᐊᑕᐌᓂᒫᒡ ᒋᐊᓇᒥᐁᑖᑯᒡ᙮ 24 ᐋᓃᔥ ᐊᒑᑯᐎ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᒦ ᐁᑕ ᐅᐌ ᓇᑫ ᐌᐌᓂ ᐊᐎᔭᒃ ᑫᔑᐊᓇᒥᐁᑕᐙᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᑳᐐᑑᑳᑯᐙᒡ, ᒦ ᐃᒫ ᑳᐅᒋᑭᑫᓂᒫᐙᒡ ᑌᐺ ᐁᔑᐊᔮᓂᒡ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 25 ᐅᑮᐃᑰᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ: ᓂᑭᑫᑖᓐ ᒋᑕᑯᔑᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐅᓈᐸᒫᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ, X ᑫᐃᔑᓂᑳᓱᒡ᙮ ᐊᐲ ᑕᑶᔑᕽ ᓂᑲᐐᑕᒫᑯᓈᓐ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ᙮ 26 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᓃᓐ ᐊᐊ ᑳᐃᑰᔮᓐ ᐅᐅ ᑳᑲᓅᓂᓈᓐ᙮ 27 ᒦᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᑮᐱᑕᑯᔑᓅᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ ᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒨᐞ ᐁᐐᒋᑲᑭᑑᒫᒡ ᐃᑴᐗᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᐅᑮᐃᓈᓰᓐ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ: ᐌᑯᓀᔥ ᐁᑕᐌᑕᒪᓐ? ᑳᐐᔥ ᑲᔦ ᐅᑮᐃᓈᓯᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ: ᐌᑯᓀᔥ ᐌᒋᐐᒋᑲᑭᑑᒪᒡ? 28 ᐅᑮᓇᑲᑖᓐ ᐊᐊ ᐃᑴ ᐅᑕᑑᐹᓐ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᐆᑌᓈᕽ ᐁᑮᐊᐎᐃᓈᒡ ᐃᓂ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ: 29 ᐊᐯ ᐲᔖᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᐱᐊᑕᐙᐸᒥᒃ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᑳᐐᑕᒪᐎᒡ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑳᑮᐱᐊᔨᔑᒋᑫᔮᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᒦ ᐗᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐊᔓᑕᒫᑫᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ? 30 ᑳᑮᐐᑕᒪᐙᒡ ᐃᑕᔥ ᐆᑌᓈᕽ ᑮᐱᐅᒋᒫᒑᐗᐞ ᐁᐱᐊᑕᐙᐸᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 31 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᓇᑲᒥᑲᓂᓂᒃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐅᑮᑲᓅᓂᑰᐞ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᐐᓯᓂᓐ! ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 32 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᓂᑕᔮᓐ ᒦᒋᒻ ᒋᒦᒋᔮᓐ ᐁᑳ ᑮᓇᐙ ᑳᑭᑫᑕᓯᐌᒃ᙮ 33 ᐅᐌᔥ ᑮᐃᔑᑲᑴᒋᑎᐗᒃ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ: ᑰᓂᑫ ᐊᐎᔭ ᑫᑰᓐ ᐅᑮᐲᑕᒫᑰᓐ ᒋᒦᒋᒡ? 34 ᒋᓴᔅ ᐅᐅᐌ ᑮᐃᑭᑐ: ᐊᒦ ᐅᐌ ᓃᓐ ᓂᒦᒋᒥᒻ, ᒋᐃᔑᒋᑫᔮᓐ ᐅᑎᓀᑕᒧᐎᓐ ᐊᐊ ᑳᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᒡ ᑲᔦ ᐊᓄᑮᐎᓐ ᒋᑮᔑᑑᔮᓐ ᑳᑮᒦᔑᒡ᙮ 35 ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᓂᑖᐃᑭᑐᓰᒻ: ᑫᔮᐱ ᓃᔪᑮᓯᔅ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᒋᒪᓂᔑᑫᕽ? ᐃᓇᔥᑫ ᑭᑎᓂᓂᓂᒻ, ᐃᓈᐱᒃ ᐌᑎ, ᑲᓇᐙᐸᑕᒧᒃ ᑭᑎᑫᐎᓇᓐ! ᐋᔕ ᐙᐸᔥᑯᓯᐗᑌᐗᓐ ᐁᑮᔑᑭᑭᓐ, ᐋᔕ ᐃᔑᓈᑾᓐ ᒋᐊᐎᒪᓂᔑᑫᕽ! 36 ᐊᐊᐌ ᑳᒪᓂᔑᑫᒡ ᐊᓂᑎᐸᐊᒪᐙ ᐁᐊᓄᑮᒡ᙮ ᐅᒫᐗᒋᑑᓇᓐ ᐃᓂ ᑳᑭᑎᑳᑌᓂᑭᓐ ᐱᔑᔑᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᕽ ᒋᐊᔮᓂᑭᓐ᙮ ᒫᒪᐤ ᐃᑕᔥ ᐊᐊ ᑳᑭᑎᑫᒡ ᒦᓇᐙ ᐊ ᑳᒪᓂᔑᑫᒡ ᑕᒥᓉᑕᒨᒃ᙮ 37 ᒦ ᐅᐌ ᑎᔦᐺᒪᑲᒃ ᐃᑭᑐᐎᓐ: ᐯᔑᒃ ᑭᑎᑫ, ᑯᑕᒃ ᑲᔦ ᒪᓂᔑᑫ᙮ 38 ᑭᑮᒫᒋᓂᔕᐅᓂᓂᒻ ᒋᐊᐎᒪᓂᔑᑫᔦᒃ ᐁᑳ ᒪᔑ ᑳᑮᑕᔑᐊᓄᑮᓯᐌᒃ᙮ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭ ᑮᐃᔑᐊᓄᑮᐗᒃ, ᑮᓇᐙᔥ ᑭᑑᒋᑲᔥᑭᒋᑫᒻ ᐃᐃ ᐅᑕᓄᑮᐎᓂᐙ᙮ 39 ᓃᐱᐗᐞ ᓴᒣᕒᐃᔮᐎᓂᓂᐗᐞ ᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ ᑳᑮᐊᔮᓂᒡ ᐅᑮᑌᐺᔦᓂᒥᑰᐞ ᐁᑮᑎᐹᒋᒥᑯᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ ᐃᐃᐌ ᐁᑮᐃᓈᒋᒧᓂᒡ: ᓂᑮᐙᐐᑕᒫᒃ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᐱᐊᔨᔑᒋᑫᐗᒃ᙮ 40 ᐊᐲ ᓴᒣᕒᐃᔮᐎᓂᓂᐗᐞ ᑳᐱᐅᑎᓯᑯᒡ ᐅᑮᐸᑯᓭᓂᒥᑰᐞ ᒋᐐᒋᔭᔮᒫᒡ᙮ ᔑᑾ ᑮᐊᔮ ᐃᒫ ᑫᔮᐱ ᓃᔓᑮᔑᒃ 2 ᒥᓂᒃ᙮ 41 ᑫᔮᐱ ᓃᐱᐗᐞ ᐊᐗᔑᒣ ᐅᑮᑌᐺᔦᓂᒥᑰᐞ ᐐᓐ ᐅᑎᑭᑐᐎᓂᕽ ᐅᒋ᙮ 42 ᒦᔥ ᐃᐃ ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ: ᐁᑾᐞ ᓂᑌᐺᑖᒥᓐ, ᑳᐐᓐ ᑮᓐ ᐃᐃᐌ ᑭᑎᑭᑐᐎᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᑎᐱᓇᐌ ᓂᓅᑕᐙᓈᓐ, ᓂᑭᑫᑖᒥᓐ ᑌᐺ ᒦᐗᐊ ᑳᐐᐱᒪᒋᐋᒡ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ᙮ 43 ᓃᔓᑮᔑᒃ 2 ᐃᐃᒫ ᑳᐊᔮᒡ, ᒦ ᐃᒫ ᑳᓂᐅᒋᒫᒑᒡ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᙮ 44 ᐐᓐ ᑎᐱᓇᐌ ᒋᓴᔅ ᑮᐃᑭᑑᐸᓐ, ᐊᐎᔭ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᐐᓐ ᑕᑭᒋ ᐃᓀᒋᑲᓂᐎᓰ ᐐᓂᑯ ᑎᐱᓇᐌ ᐅᑕᑮᕽ᙮ 45 ᐊᐲ ᑳᑕᑶᔑᕽ ᐃᒫ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ, ᑳᓬᐊᓬᐄᐎᓂᓂᐗᒃ ᑮᒥᓉᑕᒨᒃ ᐁᐅᑎᓯᑯᐙᒡ, ᐋᔕ ᐁᑮᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑳᑮᐊᔨᑑᑕᒥᓂᒡ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᒣᒀ ᐁᐐᑾᑎᕽ᙮ ᐋᓃᔥ ᑲᔦ ᐐᓇᐙ ᑮᐃᔖᐗᒃ ᐐᑾᑎᐎᓂᕽ᙮ 46 ᒦᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᑮᐊᓂ ᐃᔖ ᑫᓇ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᐊᑮᕽ ᑳᐃᔑᐊᔮᓂᒃ, ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐃᔑᔔᒥᓈᐳᑳᑫᒡ ᓂᐲᓂ᙮ ᑮᐊᔮ ᐃᒫ ᐅᑭᒫᐎᓂᕽ ᐁᑮᓃᑳᓂᓯᒡ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐁᐋᑯᓯᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᑲᐸᕒᓂᔭᒦᕽ ᙮ 47 ᐊᐲ ᑳᓅᑕᕽ ᐁᑮᐱᑕᑶᔑᓂᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᑳᓬᐊᓬᐄ ᐊᑮᕽ, ᒎᑏᔮᕽ ᐃᑕᔥ ᐁᑮᐱᐅᑐᓭᓂᒡ, ᐅᑮᓈᓯᑲᐙᓐ ᐁᑮᐊᐎᐸᑯᓭᓂᒫᒡ, ᒋᑮᐌᐐᒌᐎᑯᒡ ᐃᐃᒫ ᑲᐸᕒᓂᔭᒦᕽ ᒋᐱᒫᒋᐋᓂᒡ ᐃᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᐋᔕ ᑫᑳ ᐁᓂᐳᓂᒡ᙮ 48 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐙᐸᑕᓯᐌᒃ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᑲᔦ ᑳᒫᒪᑳᑌᑖᑾᑭᓐ ᑳᐐᓐ ᑭᑲᑌᐺᑕᓰᒻ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 49 ᐅᑮᐃᑰᓐ ᑕᔥ ᐃᓂ ᑳᐅᑭᒫᐌᑖᑯᓯᓂᒡ: ᑕᑲ ᓴ ᐲᔖᓐ ᒋᑆ ᓂᐳᒡ ᓂᑕᐱᓅᒌᔑᒻ᙮ 50 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᐌ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐱᓵᓐ ᐊᓂᑮᐌᓐ, ᑕᐱᒫᑎᓯ ᑭᑯᓯᔅ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᐅᑮᑌᐺᑖᓐ ᐃᐃ ᒋᓴᓲᓐ ᑳᑮᐃᑯᒡ, ᒦᔥ ᑳᓂ ᐃᔑᒫᒑᒡ ᐁᑮᐊᓂᑮᐌᒡ᙮ 51 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐃᑯ ᐁᐊᓂᑮᐌᒡ ᐅᑮᓇᑭᔥᑲᐙᐞ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᐁᐱᐐᑕᒫᑯᒡ: ᑕᐱᒫᑎᓯ ᐅᔕ ᑭᑯᓯᔅ, ᐁᑮᐃᑯᒡ᙮ 52 ᐅᑮᑲᑴᒋᒫᐞ ᐋᓃᓐ ᒪᔮ ᐁᐃᔑᓭᓂᒃ ᐊᐲ ᑳᐊᓂᒥᓄᐊᔮᓂᒡ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ ᐅᐌᔥ ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ: ᐱᒌᓈᑯ ᐁᓂ ᐃᔥᒀᐋᐱᑕᑮᔑᑲᒃ ᐁᐯᔑᑯᑎᐸᐃᑲᓀᔮᓂᒃ, ᒦ ᐊᐲ ᑳᓇᑲᓂᑯᒡ ᐅᑭᔑᓱᐙᐱᓀᐎᓐ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 53 ᐅᑮᑭᑫᑖᓐ ᐊᐊ ᐅᑌᑌᒫ ᒪᔮ ᒦ ᐃᐌ ᐊᐲ ᑳᑮᐃᑯᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐃᐌ, ᑕᐱᒫᑎᓯ ᑭᑯᓯᔅ, ᑳᑮᐃᑯᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐐᓐ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᐁᑖᒡ ᑳᑮᐊᔮᓂᒡ ᑮᑌᐺᑕᒨᐞ᙮ 54 ᒦᑕᔥ ᐋᔕ ᓃᔣ ᒋᓴᔅ ᐁᑮᐱᐅᒌᒡ ᒎᑏᔮᕽ ᐁᑮᐱᑕᑶᔑᕽ ᐃᐃᒫ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᐁᑮᑑᑕᕽ ᐃᐃᒫ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ᙮

ᒞᓐ 5

1 ᐊᐲ ᐁᐃᔥᒀᐃᔑᐌᐸᒃ ᑮᒫᒑ ᒋᓴᔅ ᐌᑎ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐁᑮᐃᔖᒡ, ᐁᑮᐅᒋᒋᓭᓂᒃ ᑳᔑᐐᑾᑎᐗᑲᒥᑭᓯᐙᒡ ᐃᑭ ᒎᐗᒃ ᐅᑕᓇᒥᐋᐎᓂᐙᕽ᙮ 2 ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐊᔮ ᐯᔑᒃ ᓵᑲᐃᑲᓂᑳᓀᔅ ᐃᐃᒫ ᐙᑳᔭᐄ ᐁᐊᔮᑭᓐ ᐁᓈᓉᐙᓇᑲᑭᓐ ᑳᔑᑕᐱᓇᐗᑭᑌᑭᓐ᙮ ᒦ ᐃᒫ ᑕᑾᓐ ᐃᐃ ᓵᑲᐃᑲᓂᑳᓀᔅ ᐃᐃᒫ ᐯᔓ ᑭᒋᒫᓇᒑᓂᔑᐎ ᐃᔥᒀᑌᒥᕽ᙮ ᐯᑦ ᓵᑕ ᐃᔑᓂᑳᑌ ᐃ ᓵᑲᐃᑲᓂᑳᓀᔅ, ᐄᐸᕒᐆ ᐃᔑᑮᔗᐎᓂᕽ᙮ 3 ᒦ ᐃᒫ ᑳᐃᔑᐱᒥᔑᓄᐙᒡ ᑳᑮᐹᑏᓄᐙᒡ ᐅᑖᑯᓰᒃ, ᐁᑳ ᑳᑮᐙᐱᓯᒀ ᑲᔦ ᑳᒫᑭᔥᑳᐙᒡ ᑲᔦ ᑳᓂᐳᐎᐊᔮᐙᒡ᙮ 5 ᑮᐊᔮ ᐃᒫ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᐋᔕ ᓂᓯᒥᑕᓇᔑᓂᔣᓱ 38 ᑕᓱᐊᑭ ᐁᐋᑯᓯᒡ᙮ 6 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐙᐸᒫᓐ ᐁᐱᒥᔑᓂᓂᒡ, ᔑᑾᔥ ᐁᑭᑫᓂᒫᒡ ᐋᔕ ᑭᓉᔥ ᒦ ᐃᐌ ᐁᑮᐃᔑᐊᔮᓂᒡ, ᐅᑮᑲᓅᓈᓐ: ᑭᓇᑕᐌᑖᓐ ᐃᓇ ᒋᒥᓄᐊᔮᔭᓐ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 7 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ ᐃᓂ ᑳᐋᑯᓯᓂᒡ: ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᓂᑕᔮᐙᓰ ᒋᐸᑯᐲᐅᒡ ᐊᐲ ᐁᒫᑖᑲᒥᔥᑳᒃ ᓂᐱ᙮ ᒣᒀ ᑕᔥ ᐃᑯ ᐁᐲᔖᔮᓐ, ᐋᔕ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭ ᓂᑖᒋᓈᐃᒃ ᐁᐸᑯᐲᒡ᙮ 8 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐗᓂᔥᑳᓐ, ᐅᑖᐱᓇᓐ ᑭᑕᐱᔑᒧᓐ, ᐱᒧᓭᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 9 ᔐᒫᒃ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᑮᒥᓄᐊᔮ᙮ ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᓐ ᐅᑕᐱᔑᒧᓐ ᐁᑮᐱᒧᓭᒡ᙮ ᒦ ᐃᐌ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᐊᐲ ᑳᑮᐱᒧᓭᐃᓐᒡ᙮ 10 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐅᒋᑲᓅᓂᑯᒡ ᐅᓃᑳᓂᓰᐎ ᒎᐗᐞ: ᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓐ ᐅᔕ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᓇᑌᓯᓅᓐ ᑭᑑᓇᔓᐌᐎᓂᓈᓐ ᒋᐱᒥᐎᑑᔭᐸᓐ ᑭᑕᐱᔑᒧᓐ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 11 ᒦᔥ ᑳᐃᔑᓇᑴᑕᐙᒡ: ᐊᐊᐌ ᑳᑮᐱᒫᒋᐃᒡ ᒦ ᐅᐌ ᑳᑮᐃᔑᒡ: ᐅᑖᐱᓇᓐ ᑭᑕᐱᔑᒧᓐ, ᐱᒧᓭᓐ, ᓂᑮᐃᒃ᙮ 12 ᒦᔥ ᐅᑭᑲᑴᒋᒥᑰᐞ: ᐊᐌᓀᓐ ᐊᐊ ᑳᑮᐃᓂᒃ? 13 ᐊᐊ ᑕᔥ ᑳᑮᐱᒫᒋᐃᓐᒡ ᑳᐐᓐ ᐅᑮᑭᑫᓂᒫᓰᓐ ᐊᐌᓀᓇᓐ ᐃᓂ᙮ ᐋᔕ ᐋᓃᔥ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᑮᐅᒋᒫᒑ, ᒦ ᐃᒫ ᐁᔑᐹᑏᓄᓂᒡ ᒣᑴᔭᐄ ᐁᑮᐃᔑᐗᓂᓈᑯᐃᑎᓱᒡ᙮ 14 ᓈᑫ ᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᒥᑲᐙᓐ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ᙮ ᐅᐅᐌᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᒋᓴᔅ: ᐃᓇᔥᑫ ᐋᔕ ᑭᒥᓄᐊᔮ᙮ ᑫᑯ ᒦᓇᐙ ᐊᓂᒪᒋᑑᑕᑫᓐ, ᓇᐗᒡ ᐊᐗᔑᒣ ᑫᑰᓐ ᑭᑲᒫᔑᐅᑎᓯᑯᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 15 ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᐃᔖᒡ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᐁᑮᐊᐎᐐᑕᒪᐙᒡ ᐃᐃ ᐅᓃᑳᓂᓰᐎ ᒎᐗᐞ, ᒋᓴᓲᓐ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᑳᑮᐱᒫᒋᐃᑯᒡ᙮ 16 ᒦᑕᔥ ᐅᐅᒫ ᐅᒋ ᐅᓃᑳᓂᓰᒃ ᑳᐅᒋᒫᒌᒥᑯᔥᑳᒋᐋᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᐁᑮᑑᑕᒥᓂᒡ ᐃᐃᐌ ᐁᑮᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ᙮ 17 ᐅᐅ ᑕᔥ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᑮᐃᔑᓇᑴᑖᑯᐙᓐ: ᓂᑌᑌ ᐊᐸᓀ ᐱᑯ ᐱᑑᑕᒻ ᐅᐌ ᐊᓄᑮᐎᓐ, ᒦᔥ ᑫᓃᓐ ᐁᔑᓈᑾᒃ ᒋᐃᓇᓄᑮᔮᓐ᙮ 18 ᒦᔥ ᐅᐅᐌ ᐅᒋ ᐁᑮᐃᑭᑐᓂᒡ, ᐅᓃᑳᓂᓰᐎ ᒎᐗᒃ ᐊᐗᔑᒣ ᐅᑮᓇᓈᑐᓀᐋᓈᐙ ᐁᐐᓂᓵᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐁᑕ ᐃᐌ ᐁᑮᐲᑯᓇᒥᓂᒡ ᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᐃᐃᐌ ᐅᔕ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓂᑌᑌ ᐁᑮᐃᑭᑐᓂᒡ; ᒦ ᐃᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᔑᐊᐲᑌᑖᑯᓯᒡ, ᑲᔦ ᓃᓐ ᐯᔑᑾᓐ ᓂᑕᐲᑌᑖᑯᔅ ᐁᑮᐃᔑᑮᔗᓂᒡ᙮ 19 ᒦᔥ ᐃᒫ ᐅᐌ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑌᐺᒪᑲᓐ ᐃᐃ ᑳᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ᙮ ᐊᐊᐌ ᐅᑯᓯᓯᒫ ᑳᐐᓐ ᑎᐱᓇᐌ ᑫᑰᓐ ᑖᑑᑕᓰᓐ, ᐱᑯ ᐁᔑᐙᐸᒫᒡ ᐅᑌᑌᓐ ᐁᐊᔨᑑᑕᒥᓂᒡ᙮ ᐃᐌ ᑳᐊᔨᔑᒋᑫᒡ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ, ᐊᒦ ᑫᐐᓐ ᒪᔮ ᐯᔑᑾᓐ ᐃᐌ ᑳᐊᔨᑑᑕᕽ ᐊᐊ ᐅᑯᓯᓯᒫ᙮ 20 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐅᔫᓯᒫ ᐅᓵᑭᐋᓐ ᐃᓂ ᐅᑯᓯᓯᒫᓐ, ᔑᑾ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐅᐙᐸᑕᐋᓐ ᐁᔑᒋᑫᒡ᙮ ᔑᑾ ᑫᔮᐱ ᐊᐗᔑᒣ ᑳᑭᒋ ᐃᓀᑖᑾᓂᓂᑭᓐ ᐅᑲᐙᐸᑕᐋᓐ ᑭᒋᐊᓄᑮᐎᓇᓐ ᒋᑑᑕᒥᓂᒡ ᐊᐲᒡ ᐅᓄ ᑳᑑᒋᑳᑌᑭᓐ, ᒋᒫᒪᑳᑌᑕᒣᒃ᙮ 21 ᔑᑾ ᐊᐌ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ ᑳᐃᔑ ᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐋᒡ ᑳᓂᐳᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ ᐁᒦᓈᒡ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᑫᐐᓐ ᐯᔑᑾᓐ ᐅᑯᓯᓯᒫ ᐅᒦᓈᐞ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐊᐌᓀᓇᐞ ᐃᑯ ᑳᐃᓀᓂᒫᒡ᙮ 22 ᔑᑾ ᐊᐌ ᐅᔫᓯᒫ ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑎᐹᑯᓈᓰᓐ᙮ ᐅᑮᒦᓈᓐ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑎᐹᑯᓂᐌᐎᓐ ᐃᓂ ᐅᑯᓯᓯᒫᓐ ᐐᓐ ᒋᑎᐹᑯᓂᐌᓂᒡ᙮ 23 ᒦ ᐯᔑᑾᓐ ᑲᑭᓇ ᐃᑭ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᒋᑭᒋ ᐃᓀᓂᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᐅᑯᓯᓯᒫᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᐃᔑ ᑭᒋ ᐃᓀᓂᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᐅᔫᓯᒫᓐ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑳᑭᒋ ᐃᓀᓂᒫᓯᒃ ᐅᑯᓯᓯᒫᓐ ᑳᐐᓐ ᐅᑭᒋ ᐃᓀᓂᒫᓰᓐ ᑲᔦ ᐅᔫᓯᒫᓐ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᑯᓂᒡ᙮ 24 ᑌᐺᒪᑲᓐ ᐅᐅ ᑳᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ: ᐊᐌᓀᓂᑯ ᑫᓅᑕᕽ ᓂᑎᑭᑐᐎᓇᓐ ᑲᔦ ᑎᔦᐺᔦᓂᒫᒡ ᐃᓂ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᓂᒡ, ᐅᑕᔮᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐐᑳ ᑫᐃᔥᒀᓭᓯᓄᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᑎᐹᑯᓂᑲᓂᐎᓰ, ᐋᔕ ᐃᒫ ᓂᐳᐎᓂᕽ ᐁᑮᐅᒋᐋᔕᐎᔥᑳᒡ, ᐌᑎ ᐁᐊᔮᒡ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᕽ᙮ 25 ᑌᐺᐎᓐ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ: ᐱᒌᓇᒃ ᓴ ᑕᐱᐅᒋᒋᓭ, ᐋᔕ ᓴ ᑯ ᐅᒋᒋᓭ ᐊᐲ, ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐋᔕ ᑳᓂᐳᐙᒡ ᒋᓅᑕᒧᐙᒡ ᐅᑎᓉᐎᓂᓂ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᓅᑕᒧᐙᒡ ᑕᐱᒫᑎᓯᐗᒃ᙮ 26 ᔑᑾ ᐊᐌ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ ᑳᔑᑲᔥᑭᑕᒪᐙᒡ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐊᐎᔭᐞ, ᒦ ᐯᔑᑾᓐ ᐅᑮᐃᓇᓵᓐ ᐃᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑫᐐᓐ ᒋᑲᔥᑭᑕᒪᐙᓂᒡ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮ 27 ᑲᔦ ᐅᑮᒦᓈᓐ ᐃᓂ ᐅᑯᓯᓯᒫᓐ ᒋᑎᐹᑯᓂᐌᓂᒡ, ᐋᓃᔥ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑎᓄᐎᐗᓐ᙮ 28 ᑫᑯ ᒫᒪᑳᑌᑕᑫᒃ ᐅᐅ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ, ᐋᓃᔥ ᐋᔕ ᐌᔩᑉ ᑕᐃᔑᓭ ᐊᐲ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᐃᔥᒀᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᑫᓅᑕᒧᐙᒡ ᓂᑎᓉᐎᓐ᙮ 29 ᑕᐱᐅᒋᐗᓂᔥᑳᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑᓇᐃᓂᑣ᙮ ᐃᑭ ᑳᑮᒥᓄᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᑕᐗᓂᔥᑳᐗᒃ ᒋᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᑌᐺ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᕽ᙮ ᐃᑭᔥ ᑲᔦ ᑳᑮᒪᒋᒋᑫᐙᒡ ᑕᐃᔑᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐗᒃ ᐐᓇᐙ ᐐᓐ ᒋᐅᓇᔓᐙᓂᑣ᙮ 30 ᔑᑾ ᑮᐊᓂ ᐃᑭᑐ: ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᑫᑰᓐ ᐁᒥᒋᐯᔑᑯᔮᓐ ᓂᑖᑲᔥᑭᑑᓰᓐ᙮ ᐁᔑᓅᑕᐗᒃ ᐁᑕ ᐊ ᓂᑌᑌ, ᓂᑎᔑᑎᐹᑯᓂᑫ᙮ ᑾᔭᑾᓐ ᓴ ᑳᐃᔑᑎᐹᑯᓂᑫᔮᓐ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᓂᓇᑐᓇᓰᓐ ᓃᓐ ᓂᑎᓀᑕᒧᐎᓐ, ᐅᑎᓀᑕᒧᐎᓐ ᓴ ᐊ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᒡ᙮ 31 ᑮᔥᐱᓐ ᓃᓀᑕ ᑎᐹᒋᑎᓱᔮᓐ ᒋᑲᓅᑕᒫᑎᓱᔮᓐ, ᑳᐐᓐ ᐄᓴᓐ ᑌᐺ ᑭᑖᐃᓂᑕᐎᓰᒻ᙮ 32 ᐊᔮ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᑳᑎᐹᒋᒥᒡ᙮ ᓂᑭᑫᑕᒧᐙᓐ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᑳᐃᓈᒋᒥᒡ ᐁᑌᐺᒪᑲᓂᓂᒃ᙮ 33 ᑭᑮᐃᔑᓂᔕᐙᐙᒃ ᐊᐎᔭᒃ ᒋᑲᑴᒋᒫᐙᒡ ᒞᓇᓐ ᙮ ᐅᑮᑎᐹᑐᑖᓐ ᐃᐌ ᑌᐺᐎᓐ᙮ 34 ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐃᓂᓂ ᓂᐸᑯᓭᓂᒫᓰ ᒋᑎᐹᒋᒥᒡ, ᒦ ᐃᐌ ᐁᑕ ᐌᒋᑎᐹᒋᒪᒃ ᒞᓐ ᑳᑮᐃᔑᑕᔑᒥᒡ, ᑮᓇᐙ ᒋᐱᒫᒋᐃᑰᔦᒃ᙮ 35 ᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓐ ᐁᒥᓍᓴᑯᓀᒃ ᑮᐃᓍᓈ ᐊ ᒞᓐ ᒋᑎᓄᐎᒡ᙮ ᑭᑮᐃᓀᑖᓈᐙ ᓅᒪᑫ ᒋᐅᒋᒥᓉᑕᒣᒃ ᐅᐙᓭᓯᐎᓐ᙮ 36 ᓇᐗᒡ ᐃᑕᔥ ᓂᑕᔮᓐ ᑭᒋᑎᐹᒋᒥᑰᐎᓐ ᐊᐲᒡ ᐊᐊ ᒞᓐ ᑳᐃᓈᒋᒥᒡ᙮ ᐃᓂ ᓴ ᐊᓄᑮᐎᓇᓐ ᑳᑮᒦᔑᒡ ᐊᐊ ᓂᑌᑌ ᒋᑮᔑᑑᔮᓐ, ᒦᐗᓄᓄ ᐊᓄᑮᐎᓇᓐ ᓅᑯᒻ ᐁᑑᑕᒫᓐ ᑳᑎᐹᒋᒥᑯᔮᓐ ᑌᐺ ᐁᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᒡ ᐊᐊ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ᙮ 37 ᐐᓐ ᐊᐊ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᒡ ᑲᔦ ᐐᓐ ᓂᑎᐹᒋᒥᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑭᑮᐅᒋᓅᑕᓰᓈᐙ ᐅᑎᓉᐎᓐ, ᑲᔦ ᑳᐐᓐ ᑭᑮᐅᒋᐙᐸᒫᓯᐙᐙ ᐁᔑᓈᑯᓯᒡ᙮ 38 ᑲᔦ ᑳᐐᓐ ᑭᑮ ᑭᑭᔥᑳᑯᓰᓈᐙ ᐅᑎᑭᑐᐎᓐ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑭᑌᐺᑕᐎᒫᓯᐙᐙᓐ ᐃᓂ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐙᒡ᙮ 39 ᑭᓇᓈᑐᓀᐃᑫ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑫᐎᓂᕽ ᐋᓃᔥ ᒦ ᐃᒫ ᓂᑑᒋᐊᔮᒥᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑫᐃᔥᒀᓭᓯᓄᒃ ᑭᑎᓀᑖᒻ᙮ ᒦ ᐅᔕ ᐃᒫ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑫᐎᓂᕽ ᑳᐃᔑᑎᐹᒋᒥᑰᔮᓐ᙮ 40 ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᐐᐱᓈᓯᑲᐎᓰᒻ ᒋᐊᔮᔦᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮ 41 ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐃᒫ ᐃᓂᓃᕽ ᓂᑑᒋᐊᑐᓀᐊᓰᓐ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓐ᙮ 42 ᑭᑭᑫᓂᒥᓂᓂᒻ ᐃᑕᔥ ᐋᓃᓐ ᐁᑎᓄᐎᔦᒃ, ᐁᑳ ᐁᑭᑭᔥᑲᓯᐌᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᓵᑭᐁᒃ᙮ 43 ᓂᑌᑌ ᐅᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᓂᑮᐱᑭᑭᔅ, ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᐐᐅᑖᐱᓂᓰᒻ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭ ᑎᐱᓇᐌ ᐐᓂᑯ ᐅᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᐱᑭᑭᓯᒡ, ᐊᒦ ᐗᐊ ᑭᑲᐅᑖᐱᓈᐙ᙮ 44 ᑮᓇᐙ ᑭᒥᓉᑖᓈᐙ ᐁᒦᓂᑎᔦᒃ ᐃᐃ ᒥᓋᑭᒥᑰᐎᓐ, ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᑑᒋᐊᑐᓀᐊᓰᓈᐙ ᒥᓋᑭᒥᑰᐎᓐ ᐊᐌ ᑳᔑᐯᔑᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑫᒦᓂᓀᑭᐸᓐ᙮ ᐋᓃᔑᐃ ᑫᔑᑌᐺᑕᐎᔦᒃ ᐃᐃᐌ ᑳᐃᔑᐊᔮᔦᒃ? 45 ᑫᑯ ᓃᓐ ᐃᓀᓂᒥᔑᑫᒃ ᒋᒪᒋ ᐃᓈᒋᒧᑕᐗᒃ ᐊᐊ ᓂᑌᑌ ᑮᓇᐙ ᐁᓈᑎᓯᔦᒃ᙮ ᐊᔮ ᓴ ᐯᔑᒃ ᐁᒫᔑᑎᐹᒋᒥᓀᒃ, ᐊᒦ ᐗᐊ ᒨᓯᔅ ᑳᐊᐯᓂᒧᓄᑕᐌᒃ᙮ 46 ᑮᔥᐱᓐ ᑌᐺ ᑮᑌᐺᑕᐙᐌᑯᐸᓀᓐ ᐊᐊ ᒨᓯᔅ, ᑫᓃᓐ ᑭᑖᑮᑌᐺᑕᐎᒻ᙮ ᓃᓐ ᐋᓃᔥ ᑳᑮᑎᐹᒋᒥᒡ ᐃᐃᒫ ᐅᑑᔑᐲᐃᑫᐎᓂᕽ᙮ 47 ᐃᓂᐌ ᑕᔥ ᐁᑳ ᐁᑌᐺᑕᓯᐌᒃ ᐅᑑᔑᐲᐃᑫᐎᓇᓐ, ᐋᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᓃᓐ ᑫᑮᐃᔑᑌᐺᑕᒣᒃ ᓂᑎᑭᑐᐎᓐ? ᐅᑮᐃᓈᐞ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᓃᑳᓂᓰᐎ ᒎᐗᐞ᙮

ᒞᓐ 6

1 ᐹᓂᒫᔥ ᓈᑫ ᒋᓴᔅ ᑮᒫᒑ ᐊᑳᒥᕽ ᐃᐃ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᓵᑲᐃᑲᓐ, ᒦ ᐃᐌ ᑖᐃᐲᕒᐃᔭᔅ ᓵᑲᐃᑲᓐ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᒃ᙮ 2 ᑮᑭᒋᐹᑏᓄᐗᐞ ᑳᑮᐊᔫᑴᓄᓂᒡ ᑳᑮᐸᐹᒥᓂᔕᐅᑯᒡ, ᐋᓃᔥ ᐁᑮᐙᐸᑕᒥᓂᒡ ᐅᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᑳᑮᐊᔨᑑᑕᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᔮᑯᓯᓂᒡ᙮ 3 ᒋᓴᔅ ᑮᐋᒪᒋᐌ ᐱᑾᑎᓈᕽ, ᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᐁᑮᐐᑕᐱᒫᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑳᑮᐱᐐᒌᐙᒡ᙮ 4 ᒦ ᐋᔕ ᑫᑳ ᒋᐊᓂᐅᒋᒋᓭᓂᒃ ᒎᐗᒃ ᑳᐐᐃᔑᒌᑲᑲᒥᑭᓯᐙᒡ ᐁᐐᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᓈᓂᐗᓂᓂᒃ᙮ 5 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐁᐊᔨᓈᐱᒡ ᐅᑮᐙᐸᒫᐞ ᐁᐱᐹᑏᓄᓂᒡ ᐁᐱᓈᓯᑳᑯᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᑲᓅᓈᒡ ᐱᓬᐊᐴᓐ : ᐋᑎ ᑫᐅᒋᐊᑖᐌᔭᕽ ᒦᒋᒻ ᒋᐐᓯᓂᐙᒡ ᐅᑯ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 6 ᐅᐅᐌ ᑳᐅᒋ ᐃᑭᑐᒡ ᐁᐐᑯᒋᐋᒡ ᐱᓬᐊᐴᓐ, ᐋᓃᔥ ᐐᓐ ᐅᑮᑭᑫᑖᓐ ᐋᔕ ᐙᐃᔑᒋᑫᒡ᙮ 7 ᐱᓬᐊᑉ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᓐ: ᒥᓴᐙ ᓃᔣᒃ 200 ᐙᐹᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᒃ ᐊᐗᔑᒣ ᐋᓇᐊᑖᐌᕽ ᐸᑴᔑᑲᓐ ᑳᐐᓐ ᑖᑌᐱᓭᓰᐗᒃ ᐯᐸᑮ ᑲᑭᓇ ᒋᑮᐐᓯᓂᐙᐸᓐ ᐅᑯ ᑳᐹᑏᓄᐙᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 8 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐅᒋᑮᑭᑐ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᐁᑕᕒᐆ, ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕒ ᐐᒋᑭᐌᔭᓐ, ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: 9 ᐊᔮ ᐅᒫ ᐅᔥᑭᓃᑭ ᓈᓇᓐ ᐁᐊᔮᐙᒡ ᐸᑴᔑᑲᓂᑳᓀᓴᐞ ᐸᕒᓬᐄ ᒪᓅᓂᓂᕽ ᑳᐅᒋᐅᔑᒋᑲᓂᐎᓂᒡ, ᑲᔦ ᓃᔑᓐ ᑭᓅᔐᓴᐞ᙮ ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑫᔑᑌᐱᓭᐙᐸᓐ ᐅᑯ ᑳᐅᓵᒦᓄᐙᒡ ᒋᐊᔕᒥᑣᐸᓐ? 10 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᑲᓅᓂᑰᒃ ᐅᓇᐱᐃᑰᒃ ᐅᑯ ᑲᑭᓇ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᑮᒪᔥᑯᓰᑳᓂ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᔑᐅᓇᐱᐙᒡ ᑲᑭᓇ, ᓈᓂᕽ ᒥᑖᔂᒃ 5,000 ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐁᑮᑕᔑᐙᒡ ᑲᓇᐸᒡ᙮ 11 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᐞ ᐅᓄ ᐸᑴᔑᑲᓂᑳᓀᓴᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᓇᓈᑯᒧᒡ ᐁᑮᓀᓈᐎᓇᒪᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᓇᒪᑕᐱᓂᒡ ᐋᓃᓐ ᒥᓂᒃ ᑳᐐᐊᒸᓂᒡ᙮ ᒦᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᒦᓇᐙ ᐃᐃ ᓃᔑᓐ ᑭᓅᔐᓴᐞ ᑳᑑᑕᐙᒡ ᐁᑮᓀᓈᐎᓈᒡ, ᒥᓂᒃ ᑳᐊᑕᐌᓂᒫᓂᒡ᙮ 12 ᒦᔥ ᐃᐃ ᑲᑭᓇ ᑳᑌᐐᓯᓂᐙᒡ, ᐅᑮᑲᓅᓈᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᒫᒨᔕᑭᓇᒧᒃ ᐃᓂ ᑳᐃᔥᑯᓭᑭᓐ, ᒦᓇᐙ ᒋᒦᒋᓈᑳᑌᑭᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 13 ᐅᑮᒫᒨᔕᑭᓈᓈᐙᓐ ᐃᑕᔥ᙮ ᒥᑖᔑᓃᔑᓐ 12 ᐐᑯᐲᒪᑲᑰᓐ ᐅᑮᒨᔥᑭᓇᑑᓈᐙᓐ ᑳᑮᐃᔥᑾᒫᓂᒡ ᐃᐃ ᓈᓇᓐ ᐸᕒᓬᐄ ᐸᑴᔑᑲᓂᑳᓀᓴᐞ ᐃᑭ ᑳᑮᐐᓯᓂᓂᒡ᙮ 14 ᐅᑯᐌᓂᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᐅᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓂᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᑳᑮᑑᑕᒥᓂᒡ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᐗᐊ ᑌᐺ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ ᐋᐎᐎᑐᒃ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 15 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᑭᑫᓂᒫᐞ ᑫᑕᑐ ᐁᐐᐅᑖᐱᓂᑯᒡ ᐁᐐᑲᑴ ᑭᒋᐅᑭᒫᑳᓂᐎᐃᑯᒡ ᐋᓇᐃᓀᑕᓯᒃ᙮ ᑮᐃᔖ ᑕᔥ ᐌᑎ ᐸᐲᑾᑎᓈᒃ ᐁᑮᐊᐎᐯᔑᑯᒡ ᐌᑎ᙮ 16 ᑮᐊᓂᐅᓈᑯᔑᓂᓂᒃ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑮᓈᓯᐲᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ᙮ 17 ᑮᐴᓯᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᒌᒫᓂᕽ ᐁᑮᐊᓂᐋᔕᐗᐊᒧᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᑲᐸᕒᓂᔭᒦᕽ ᐃᓇᑫ᙮ ᐋᓃᔥ ᐋᔕ ᐁᐊᓂᑎᐱᑲᓂᓂᒃ ᑳ ᒪᔑ ᐃᐃᒫ ᐅᑮᐱᐅᑎᓯᑯᓰᐙᓐ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 18 ᐋᔕ ᑮᐊᓂᑭᒋᓅᑎᓐ, ᐁᑮᓂᒪᒫᑳᔥᑳᒃ ᐃ ᓵᑲᐃᑲᓐ᙮ 19 ᐋᔕ ᒫᐐᓐ ᓂᓯᓐ ᑯᒫ ᓃᐎᓐ ᑕᓱᑎᐸᐃᑲᓐ ᑳᐊᓂᐱᒥᔥᑳᐙᒡ ᐁᑮᐊᔐᐳᔦᐙᒡ, ᐅᑮᐙᐸᒫᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐱᒧᓭᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ ᐁᐱᓈᓯᑲᒥᓂᒡ ᐃ ᒌᒫᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑮᑭᒋᓭᑭᓯᐗᒃ᙮ 20 ᐅᑮᑲᓅᓂᑯᐙᓐ ᐃᑕᔥ: ᓃᓐ ᐅᔕ! ᑫᑯ ᓭᑭᓯᑫᒃ! ᐅᑮᐃᑯᐙᓐ᙮ 21 ᔐᒫᒃ ᑮᐃᓀᑕᒨᒃ ᐁᐐᐴᓯᐋᐙᒡ᙮ ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᐌᑎ ᑮᒥᔕᑳᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᑳᐐᐃᔖᐙᒡ᙮ 22 ᒦᓇᐙ ᐁᐊᓂᑭᔐᐹᐗᑲᓂᓂᒃ ᐌᑎ ᓇᑫ ᓇᐹᒡ ᐃᓇᑫᑳᒻ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ ᐌᑎ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐱᐅᒌᒡ, ᐁᑮᐹᑏᓄᐙᒡ ᐊᐎᔭᒃ ᐁᑮᐊᔮᐙᒡ, ᐁᑮᑭᑫᑕᒧᐙᒡ ᐁᑮᒥᒋᐯᔑᑾᓂᓂᒃ ᒌᒫᓂᓂ ᐁᑮᐊᔮᓂᒃ ᐃᐃᒫ, ᔑᑾᔥ ᐅᑮᑭᑫᓂᒫᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮᐊᓂᐴᓯᓯᓂᒃ, ᐁᑮᓇᑲᑕᐅᑯᓂᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᐁᑕ ᐁᑮᐊᓂᒫᒌᐅᓂᒡ᙮ 23 ᑯᑕᒃ ᐃᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᑮᐱᐅᒋ ᑕᑶᔑᓅᒪᑲᓅᓐ ᒌᒫᓇᓐ, ᐌᑎ ᑖᐃᐲᕒᐃᔭᔅ ᐆᑌᓈᕽ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᒃ ᐁᑮᐅᑕᐅᐙᒡ ᐃᑭ ᑳᐱᐱᒫᔑᐙᒡ᙮ ᐯᔓ ᐃᒫ ᑮᐃᔑᒥᔕᑳᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᐃᓂ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ ᑳᑮᑕᔑᐊᒸᓂᒡ ᐃᓂ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᑳᑮᐃᔑᓇᓈᑯᒧᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 24 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᑮᐹᑏᓄᐙᒡ ᑳᑮᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᐁᑳ ᐁᐊᔮᓯᓂᒃ ᐃᐃᒫ ᒋᓴᓲᓐ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᓂ, ᒦᑕᔥ ᑫᐐᓇᐙ ᑳᐊᓂ ᐃᔑᐴᓯᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐃᓂ ᒌᒫᓂᕽ, ᐁᑮᐊᓂ ᐃᔑᐋᔕᐗᐊᒧᐙᒡ ᐌᑎ ᑲᐸᕒᓂᔭᒦᕽ, ᐁᑮᓇᓈᑐᓇᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 25 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᒥᑲᐙᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐊᑳᒥᕽ, ᒦᔥ ᐅᑮᑲᑴᒋᒫᐙᓐ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᐋᓇᐲ ᐅᒫ ᑳᑕᑶᔑᓇᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 26 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ: ᓂᑌᐺ ᐁᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ: ᑳᐐᓐ ᑭᑑᒋᓇᓈᑐᓀᐅᓰᒻ ᐁᑮᓂᓯᑕᐌᑕᒣᒃ ᓂᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ᙮ ᐅᐅᔥ ᑭᑑᒋᓇᓈᑐᓇᐎᒻ, ᐁᑮᐊᒬᒃ ᐸᑴᔑᑲᓐ ᑲᔦ ᐁᑮᑌᐐᓯᓂᔦᒃ᙮ 27 ᑫᑯ ᐐᓐ ᐃᔑᐊᓄᑮᑫᒃ ᐃᐃᐌ ᒦᒋᒻ ᑳᐐᓂᔑᐗᓈᑕᒃ ᒋᑲᑴᑳᒋᒋᑑᔦᒃ, ᐃᐃᐌᔥ ᑯᑕᒃ ᒦᒋᒻ ᑫᓀᐱᒋ ᐅᒌᓂᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑫᐃᔥᒀᓭᓯᓄᒃ, ᒦ ᐃᐌ ᑳᒋᒋᑑᒃ᙮ ᒦ ᐅᐌ ᒦᒋᒻ ᓃᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑫᒦᓂᓇᑰᒃ᙮ ᓃᓐ ᐋᓃᔥ ᓂᑮᑭᑭᓇᐙᒋᐃᒃ ᐊᐊ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᐁᑮᑌᐸᑫᓂᒥᔑᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 28 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᓂᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᑫᑑᑕᒫᕽ ᒋᐊᓄᑳᑕᒫᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᔑᐊᑕᐌᑕᕽ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 29 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᒦ ᐅᐌ ᐊᓄᑮᐎᓐ ᑳᔑᐊᑕᐌᓂᒥᓀᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ: ᑌᐺᔦᓂᒥᒥᒃ ᐃᓂ ᑳᑮᐲᒋᓂᔕᐙᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 30 ᒦᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᐌᑯᓀᔥ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓐ ᑫᑑᑕᒪᓐ ᒋᐅᒋᐙᐸᑕᒫᕽ, ᒋᐅᒋᑌᐺᑖᑰᔭᓐ ᑲᔦ? ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑫᑑᑕᒪᓐ? 31 ᑰᓯᓈᐸᓃᒃ ᐄᑐᒃ ᒣᐎᔕ ᐱᑾᑕᑲᒥᑳᕽ ᐅᑮᐊᒸᐙᐸᓃᓐ ᐃᓂ ᒣᓇ ᑳᐃᓂᒥᓐᒡ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ᙮ ᒦ ᐋᓃᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑫᐎᓐ: ᐅᑮᐊᔕᒫᐞ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐅᒋ ᒋᐊᒸᓂᒡ, ᐃᑭᑑᒪᑲᓐ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 32 ᒋᓴᔅ ᐅᐅᐌ ᑮᐃᑭᑐ: ᑌᐺᒪᑲᓐ ᐅᐅᐌ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ: ᑾᔭᒃ ᐸᑴᔑᑲᓐ ᑳᑮᐅᒌᒡ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ, ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐊᐊᐌ ᐸᑴᔑᑲᓐ ᒨᓯᔅ ᑳᑮᒦᓂᓀᒃ; ᐊᐊᐌ ᑕᔥ ᐸᑴᔑᑲᓐ ᒪᔮ ᑳᑮᐅᒌᒡ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ, ᐊᒦ ᐊᐌ ᓅᔅ ᑳᒦᓂᓀᒃ᙮ 33 ᐊᒦᐗᓂᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᐸᑴᔑᑲᓂᒪᓐ ᑳᐱᒦᑭᐌᒡ, ᒦ ᐊᐌ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐱᐅᒌᒡ ᑲᔦ ᑳᒦᓈᒡ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐃᐃ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 34 ᐅᐅᐌᔥ ᐅᑮᐃᑰᐞ: ᒦ ᐃ ᐱᔑᔑᒃ ᐃᔑᒦᔑᔑᓈᒻ ᐗᐊ ᐸᑴᔑᑲᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ᙮ 35 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᐌ ᑮᐃᑭᑐ: ᓃᓐ ᐸᑴᔑᑲᓐ ᑳᒦᑭᐌᒡ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮ ᐊᐎᔭ ᑕᔥ ᑳᐱᓈᓯᑲᐎᒡ, ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑕᓅᑌᔅᑲᑌᓰ; ᑲᔦ ᑳᑌᐺᔦᓂᒥᒡ ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑕᓅᑕᔮᐹᑴᓰ᙮ 36 ᐅᐅᐌ ᑕᔥ ᑭᑮᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ: ᑭᑖᓇᐱᐙᐸᒥᒻ, ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᑭᐐᑌᐺᔦᓂᒥᓰᒻ᙮ 37 ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᑳᑮᒦᔑᒡ ᐊᐊ ᓅᔅ, ᑲᑭᓇ ᓂᑲᐱᓈᓯᑳᑰᒃ᙮ ᐊᐌᔥ ᑳᐱᓈᓯᑲᐎᒡ ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᓂᑲᔮᓇᐌᓂᒫᓰ᙮ 38 ᐋᓃᔥ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᓂᑮᐱᐅᒌ, ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᐃᐃ ᐁᓀᑕᒫᓐ ᒋᐱ ᐃᔑᒋᑫᔮᓐ, ᐅᑎᓀᑕᒧᐎᓐ ᑕᔥ ᐊᐊ ᑳᑮᐲᒋᓂᔕᐅᒡ ᒋᑑᑕᒫᓐ᙮ 39 ᐊᒦ ᐅᐅ ᐅᑎᓀᑕᒧᐎᓐ ᐊᐊ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᒡ: ᑲᑭᓇ ᐃᓂ ᑳᑮᒦᔑᒡ ᐁᑳ ᐊᐎᔭ ᒋᐗᓂᐋᓯᐗᒃ, ᒦᓇᐙᔥ ᑲᑭᓇ ᒋᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐊᒀ ᐃᔥᒀᒡ ᑮᔑᑲᒃ᙮ 40 ᐋᓃᔥ ᒦ ᐅᐅᐌ ᐅᑎᓀᑕᒧᐎᓐ ᐊᐊ ᓅᔅ, ᒥᓂᒃ ᐊᐎᔭ ᓀᓯᑕᐎᓇᐎᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᐅᑯᓯᓯᒥᓂᒡ ᑲᔦ ᑎᔦᐺᔦᓂᒥᒡ, ᒦ ᐊᐌ ᑫᐊᔮᒡ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐐᑳ ᑫᐃᔥᒀᓭᓯᓂᓂᒃ; ᑲᔦ ᓂᑲᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐋ ᐃᔥᒀᒡ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 41 ᐅᑯ ᑕᔥ ᑳᑮᓅᑕᐙᐙᒡ ᐅᑮᐅᒋᑕᔑᒫᐙᓐ ᐃᐃ ᐁᑭᑐᓂᒡ: ᓃᓐ ᐊᐊ ᐸᑴᔑᑲᓐ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᐅᒌᒡ, ᐁᑮᐃᑭᑐᓂᒡ᙮ 42 ᐅᐅᐌ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᒦ ᐗᐊ ᒋᓴᔅ, ᒎᓴᑉ ᐅᑯᓯᓴᓐ? ᑭᑭᑫᓂᒫᓈᓂᓐ ᐅᑌᑌᓐ ᑲᔦ ᐅᒫᒫᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᓅᑯᒻ ᐌᒋ ᐃᑭᑐᒡ: ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᓂᑮᐱᐅᒌ? ᑮᐃᑎᐗᒃ᙮ 43 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ: ᑫᑯ ᓂᔥᑭᑲᑲᓅᓂᑎᑫᒃ, ᐴᓂᑑᒃ! 44 ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᓂᑲᐱᓈᓯᑳᑯᓰ, ᑮᔥᐱᓐ ᐹᓂᒫ ᐁᑕ ᓅᓴᓐ ᐐᑯᐱᓂᑯᒡ ᓂᑲᐱᓈᓯᑳᑰᒃ; ᔑᑾᔥ ᒦ ᐊᐌ ᓂᑲᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐋ ᐃᔥᒀᒡ ᑮᔑᑲᒃ᙮ 45 ᒦ ᐅᐌ ᑳᑮᐃᔑᐲᐃᑫᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᐞ: ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᑳᑕᔑᐙᒡ ᐅᑲᑭᑭᓄᐊᒫᑯᐙᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ᙮ ᒦ ᑲᑭᓇ ᓂᑲᐱᓈᓯᑳᑰᒃ ᑳᓅᑕᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᐌᔫᓯᒥᒥᓐᒡ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑯᐙᒡ᙮ 46 ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐃᐃ ᑳᐃᑕᒫᓐ ᐊᐎᔭ ᐁᑮᐙᐸᒫᒡ ᐊᐲ ᐱᑯ ᐌᔫᓯᒥᒥᓐᒡ᙮ ᓃᓐ ᑳᑮᐱᐅᒌᔮᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ, ᓃᓂᑕᔥ ᐁᑕ ᑳᑮᐙᐸᒪᒃ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ᙮ 47 ᑌᐺᒪᑲᓐ ᐅᐅᐌ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ: ᑳᑌᐺᔦᓂᒥᒡ ᐅᑕᔮᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐐᑳ ᑫᐃᔥᒀᓭᓯᓄᒃ᙮ 48 ᓃᓐ ᐸᑴᔑᑲᓐ ᑳᒦᑭᐌᒡ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮ 49 ᒥᓴᐙᒡ ᑭᑭᒋᐊᔭᐋᒥᐙᐸᓃᒃ ᐋᓇᑮᐊᒸᐙᒡ ᒣᓇ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᐱᑾᑕᑲᒥᑳᕽ, ᑳᐐᓐ ᑮᐱᓱᓂᐳᓰᐗᒃ᙮ 50 ᐗᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐸᑴᔑᑲᓐ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᑮᐱᐅᒌᒡ, ᐊᐎᔭ ᐊᒸᒡ ᑳᐐᓐ ᑕᓂᐳᓰ᙮ 51 ᓃᓐ ᐃᓴ ᐗᐊ ᐸᑴᔑᑲᓐ ᐯᒫᑎᓰᔥᑳᑫᒡ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᑮᐱᐅᒌᒡ᙮ ᐱᑯ ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᐊᒸᒡ ᐱᔑᔑᒃ ᑕᐱᒫᑎᓯ᙮ ᐅᓄ ᑕᔥ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᑫᒦᓇᒃ, ᒦ ᐅᐌ ᓂᐐᔭᐤ ᑫᒦᑭᐌᔮᓐ ᒋᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 52 ᐅᑮᓂᔥᑭᒥᑯᓈᐙᓐ ᑕᔥ ᑳᑮᐃᑭᑐᓂᒡ ᐁᑮᐅᒋᑮᑳᑎᐙᒡ ᒎᐗᒃ: ᐋᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᑫᐃᔑᑲᔥᑭᑑᐸᓐ ᒋᒦᓂᓇᕽ ᐅᐐᔭᐤ ᒋᒦᒋᐗᑭᐸᓐ, ᑮᐃᑎᐗᒃ᙮ 53 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑌᐺᒪᑲᓐ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ: ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᒦᒋᓯᐌᒃ ᐅᐐᔭᐎᓂ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑲᔦ ᒥᓂᑴᓯᐌᒃ ᐅᒥᔅᑸᓂ, ᑳᐐᓐ ᑭᑲᑭᑭᔥᑳᑯᓰᓈᐙ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮ 54 ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᑳᒦᒋᒡ ᓂᐐᔭᐤ ᑲᔦ ᑳᒥᓂᑴᒡ ᓂᒥᔅᑶ, ᐅᑕᔮᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐐᑳ ᑫᐃᔥᒀᓭᓯᓂᓂᒃ᙮ ᓂᑲᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐋ ᑕᔥ ᑲᔦ ᒋᐱᒫᑎᓯᒡ ᐃᔥᒀᒡ ᑮᔑᑲᒃ᙮ 55 ᐋᓃᔥ ᓂᐐᔭᐤ ᐊᒦ ᐅᐌ ᑌᐺ ᑎᓄᐗᓐ ᒋᐐᓯᓂᕽ, ᑲᔦ ᓂᒥᔅᑶ, ᒦ ᐅᐌ ᑌᐺ ᑎᓄᐙᑲᒥᓐ ᒋᒥᓂᑴᕽ᙮ 56 ᐱᑯ ᐊᐎᔭ ᑳᒦᒋᒡ ᓂᐐᔭᐤ ᑲᔦ ᑳᒥᓂᑴᒡ ᓂᒥᔅᑶ ᓂᑭᑭᔥᑳᒃ, ᑲᔦ ᓃᓐ ᑕᔥ ᓂᑭᑭᔥᑲᐙ᙮ 57 ᐊᐊᐌ ᑳᐱᒫᑎᓯᒡ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᒡ᙮ ᒦ ᐊᐌ ᑲᔦ ᓃᓐ ᐌᒋᐱᒫᑎᓯᔮᓐ᙮ ᒦᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᐃᑯ ᐊᐎᔭ ᐊᒧᒡ, ᒦ ᑫᐐᓐ ᐃᐃᒫ ᑫᐅᒋᐱᒫᑎᓯᒡ ᓃᓐ ᐅᒋ ᐁᒦᓇᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮ 58 ᒦ ᓴ ᐗᐊ ᑳᑕᔑᒪᒃ ᐸᑴᔑᑲᓐ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᑮᐱᐅᒌᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐃᔑᓈᑯᓯᓰ ᑭᑭᒋᐊᔭᐋᒥᐙᐸᓃᒃ ᐃᓂ ᑳᑮᐊᒸᐙᒡ ᒣᓇ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ᙮ ᒥᓴᐙ ᐋᓇᑮᐊᒸᐙᒡ, ᔖᑰᒡ ᑮᓂᐳᐗᒃ᙮ ᐅᓄ ᑕᔥ ᐐᓐ ᓅᑯᒻ ᑳᔭᒸᒡ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᐱᔑᔑᒃ ᑕᐱᒫᑎᓯ᙮ 59 ᐊᒦ ᐅᐌ ᑳᑮᐊᔨᑭᑐᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᒣᒀ ᐁᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ ᐃᐃᒫ ᒎᐗᐞ ᐅᑕᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓃᕽ, ᑲᐸᕒᓂᔭᒦᕽ ᑳᐊᔮᓂᒃ᙮ 60 ᓃᐱᐗᐞ ᐃᐃᒫ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐅᑮᓅᑕᒥᓂ ᐅᐅ, ᒦᔥ ᐅᐌ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ: ᐅᓵᒻ ᓴᓇᑲᓐ ᐅᐅ ᐃᑭᑐᐎᓐ! ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓈ ᑫᐱᓯᑕᑭᐸᓐ? 61 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐁᑮᓂᓯᑕᐌᑕᕽ ᐅᐅ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᑕᔑᑕᒥᓂᒡ, ᒦᔥ ᐅᐅᐌ ᑳᐃᓈᒡ: ᑭᑑᒋᐐᐋᓇᐌᒋᑫᒻ ᐃᓇ ᐅᐅ ᑳᐃᑭᑐᔮᓐ? 62 ᐋᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑫᐃᓀᑕᒣᒃ ᐙᐸᒥᒣᒃ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐊᓂ ᐃᔑᐅᐱᔥᑳᓂᒡ ᐌᑎ ᑳᑮᐃᔑᐊᔮᓂᐸᓐ? 63 ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ ᒦᐗᓂᓂ ᑳᒦᑭᐌᓂᒡ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮ ᐊᐎᔭ ᐐᓂᑯ ᐅᑎᔑᐊᔮᐎᓐ, ᑳᐐᓐ ᑲᓇᑫ ᑫᑰᓐ ᐃᓈᐸᑕᓯᓂᓂ᙮ ᐅᓄ ᑕᔥ ᓃᓐ ᓂᑎᑭᑐᐎᓇᓐ ᑳᑮᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ, ᑫᐅᒋᐅᑎᓯᓀᒃ ᐊᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ, ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑫᒦᓂᓀᒃ᙮ 64 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑮᓇᐙ ᑳᐐᓐ ᑭᑌᐺᑕᓰᓈᐙ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᐋᓃᔥ ᐋᔕ ᐌᑎ ᐊᐸᓀ ᑳᐊᑯᐱᒥᐐᒌᐙᒡ ᐅᑮᑭᑫᓂᒫᐞ ᐊᐌ ᒋᓴᔅ ᐊᐌᓀᓇᐞ ᐃᐃ ᑳᐐᑌᐺᑖᑯᓯᒃ᙮ ᐅᑮᑭᑫᓂᒫᓐ ᑲᔦ ᐊᐌᓀᓇᓐ ᐃᓂ ᑫᒪᒥᔑᒥᑯᒡ᙮ 65 ᒦᔥ ᑳᐊᓂ ᐃᑭᑐᒡ: ᒦ ᓴ ᐅᐌ ᑳᐅᒋᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ, ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑲᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᐱᓈᓯᑲᐎᒡ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑕ ᒦᓂᑯᒡ ᓂᑌᑌᓐ ᐅᑲᑲᔥᑭᑑᓐ᙮ 66 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᐊᐸᓀ ᓃᐱᐗᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐅᑮᓇᑲᓂᑰᐞ, ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᐅᑮᐱᐅᒋᐐᒌᐎᑯᓰᐞ᙮ 67 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐅᒋᑲᑴᒋᒫᒡ ᐃᐃ ᑳᒥᑖᔑᓃᔑᓂᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐐᓐ, ᑫᑮᓇᐙ ᓇ ᑭᐐᓇᑲᔑᒻ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 68 ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕒ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᓐ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐊᐌᓀᓐ ᐸᑳᓐ ᑫᓈᓯᑲᐗᑭᒡ? ᑮᓐ ᐄᑐᒃ ᐁᑕ ᑭᑕᔮᓐ ᐃᑭᑐᐎᓐ ᑳᐅᒌᒪᑲᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐐᑳ ᑫᐃᔥᒀᓭᓯᓄᒃ᙮ 69 ᓂᑌᐺᔦᑖᒥᓐ ᑲᔦ ᑭᑫᒋᓈᐁᓂᒥᑰ ᑮᓐ ᐁᐋᐎᔭᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐙᒡ ᑳᑭᑌᑖᑯᓯᒡ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 70 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᒡ ᒋᓴᔅ: ᓃᓐ ᐄᑐᒃ ᑭᑮᐅᓀᓂᒥᓂᓂᒻ ᑮᓇᐙ ᑳᒥᑖᔑᓃᔑᔦᒃ, ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐄᓴᓐ ᑳᑕᔑᔦᒃ ᒪᒋᐊᔭᐋ ᑎᓄᐎ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 71 ᒦᐗᓂᓂ ᒎᑕᓴᓐ ᑳᑮᑕᔑᒫᒡ ᑫᓂᒪᒥᔑᒥᑯᒡ᙮ ᐋᓇᐐᓐ ᐯᔑᒃ ᐁᑮᑎᓄᐎᓂᒡ ᐃᐃ ᑳᒥᑖᔑᓃᔑᓂᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ ᒎᑕᔅ ᐅᑌᑌᓐ ᓵᐃᒪᓐ ᐃᔅᑫᕒᐃᔭᑦ ᑮᐃᔑᓂᑳᓱᐗᓐ᙮

ᒞᓐ 7

1 ᑳᐃᔥᒀᓭᒃ ᐅᐅ ᒋᓴᔅ ᑮᐸᐹᒧᓭ ᐃᐃᒫ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᙮ ᑳᐐᓐ ᑮᐃᓀᑕᓰ ᐃᐃᒫ ᒋᐸᐹᐃᔖᒡ ᒎᑏᔮᕽ ᐋᓃᔥ ᐌᑎ ᒎᐗᐞ ᐅᓃᑳᓂᓰᒥᓂ ᐅᑮᐊᑲᒫᑰᐞ ᐁᑮᓇᓈᑐᓀᐅᑯᒡ ᐁᐐᓂᓯᑯᒡ᙮ 2 ᐋᔕ ᑫᑳ ᑮᐊᓂᐅᒋᒋᓭᓂ ᒎᐗᒃ ᐁᐐᐃᔑᐐᑾᑎᐗᑲᒥᑭᓯᐙᒡ ᐊᑲᐙᑌᐃᑭᐙᒥᕽ ᐁᑮᐊᔨᔑᑖᐙᒡ ᐊᒋᓇ᙮ 3 ᐅᑮᑲᓅᓂᑰᐞ ᒋᓴᔅ ᐐᒋᑭᐌᔭᐞ: ᐅᒫ ᐅᒋᒫᒑᓐ, ᐃᔖᓐ ᐌᑎ ᒎᑏᔮᕽ, ᐐᓇᐙ ᐌᑎ ᑳᑮᐱᒥᓂᔕᐅᒀᐸᓐ ᒋᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᐃᓂ ᑭᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᑳᑑᑕᒪᓐ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 4 ᐊᐎᔭ ᒥᓯᐌ ᐐᑲᑴᑭᑫᓂᒥᓐᒡ ᑳᐐᓐ ᐅᑳᑑᓰᓐ ᐅᒥᓄᒋᑫᐎᓇᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐋᓃᔥ ᐅᓄ ᐁᔑᒋᑫᐗᓀᓐ, ᓈᑯᓯᓐ ᒥᓯᐌ ᐊᑮᕽ ᐁᑑᑕᒧᐗᓀᓐ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 5 ᐋᓃᔥ ᐊᐴᔥᑫ ᑫᐐᓇᐙ ᐐᒋᑭᐌᔭᐞ ᑳᐐᓐ ᐅᑮᑌᐺᔦᓂᒥᑯᓰᐞ᙮ 6 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᐌ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᒪᔑ ᓇᐃᓭᓯᓅᓐ ᒋᐃᔖᔮᓐ᙮ ᑮᓇᐙ ᐐᓐ ᐋᓃᓂᑯ ᐃᐌ ᐊᐲ ᑕᐃᔑᓭ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 7 ᑳᐐᓐ ᐋᓃᔥ ᑮᓇᐙ ᑭᑲᔒᑫᓂᒥᑯᓰᐙᒃ ᐊᑮᕽ ᑳᐅᒋᑎᐯᑖᑯᓯᐙᒡ᙮ ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᓂᔑᑫᓂᒥᑰᒃ, ᐋᓃᔥ ᓂᑎᐹᑐᑕᒧᐙᓐ ᐅᑎᔑᒋᑫᐎᓂᐙᓐ ᐁᒪᒋ ᐃᔑᐌᐸᓂᓂᑭᓐ᙮ 8 ᐃᔖᒃ ᑮᓇᐙ ᐃᒫ ᑳᔑᐐᑾᑎᐗᑲᒥᑭᓯᓈᓂᐗᕽ᙮ ᑳ ᒪᔑ ᓃᓐ ᓂᑲᐃᔖᓰ ᐃᒫ ᑳᐐᐃᓇᑲᒥᑭᓯᓈᓂᐗᕽ᙮ ᑳ ᒪᔑ ᓃᓐ ᐃᔑᓭᓯᓅᓐ ᒋᐃᔖᔮᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 9 ᐊᐲ ᐅᐌ ᑳᐃᑭᑐᒡ ᑫᔮᐱ ᐃᒫ ᑮᐊᔭᔮ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᙮ 10 ᐊᐲᔥ ᐃᐃ ᐐᒋᑭᐌᔭᐞ ᑳᐊᓂᒫᒑᓂᒡ ᐁᑮᐃᔖᓂᒡ ᑳᐐᐃᔑᐐᑾᑎᐗᑲᒥᑭᓯᓈᓂᐗᓂᓂᒃ, ᑫᐐᓐ ᑕᔥ ᑮᐃᔖ, ᑮᒨᒋᑯ, ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᒧᔐᔭᐄ, ᒋᑭᑫᓂᒥᑯᓯᒃ ᐊᐎᔭᐞ ᐊᐌᓀᓂᐎᒡ᙮ 11 ᐌᑎ ᑕᔥ ᑳᔑᐐᑾᑎᐗᑲᒥᑲᓂᓂᒃ ᐅᑮᓇᓈᑐᓂᑰᐞ ᐃᐃ ᒎᐗᐞ ᐅᓃᑳᓂᓰᒥᓂ, ᐃᐌ ᐁᑮᐃᑭᑐᓂᒡ: ᐋᑎ ᐁᔮᒡ? 12 ᓃᐱᐗᐞ ᐃᐃᒫ ᑮᑮᒨᒋ ᑲᓅᓂᑎᐗᒃ ᐃᑭ ᐱᔮᑌᓄᐙᒡ ᐐᓐ ᐅᒋ: ᑾᔭᒃ ᐃᓂᓃᐎ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ ᐋᓂᑕ᙮ ᑯᑕᒃ ᐃᑕᔥ: ᑳᐐᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ, ᐅᐗᔦᔑᒫᐞ ᐃᓂ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 13 ᑳᐐᓐ ᐃᑯ ᐊᐎᔭ ᒧᔐ ᐅᑮᑕᔑᒫᓯᐙᐙᓐ, ᐋᓃᔥ ᐅᑮᑯᓵᐙᐞ ᐅᓃᑳᓂᓰᐎ ᒎᐗᐞ᙮ 14 ᐊᐲ ᑫᑳ ᐋᐱᑕ ᐁᐊᓂ ᐃᔑᓭᒃ ᑳᔑᐐᑾᑎᐗᑲᒥᑲᓂᓂᒃ, ᑮᐃᔖ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᐊᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᑮᒫᒌᑭᑭᓄᐊᒫᑫ᙮ 15 ᐅᓃᑲᓂᓰᐎ ᒎᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒨᒃ: ᐋᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᐌᒋᑭᑫᑖᓱᒡ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ, ᐐᑳ ᐁᐅᒋᑭᑭᓄᐊᒪᐙᓯᐎᓐᒡ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 16 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ: ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᓂᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓐ, ᐊᐊᐌ ᓴ ᑳᑮᐲᒋᓂᔕᐅᒡ, ᒦᐊᐌ ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 17 ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᐐᑑᑕᕽ ᑳᐃᓇᑌᓂᒃ ᐅᑎᓀᑕᒧᐎᓂᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐅᑲᑭᑫᑖᓐ ᑮᔥᐱᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ ᐌᒌᒪᑲᓄᑴᓐ ᓂᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓐ, ᑫᒫ ᓃᓐ ᐱᑯ ᐌᒌᒪᑲᓄᑴᓐ ᓂᑮᑭᑐᐎᓐ᙮ 18 ᐊᐊᐌ ᐐᓂᑯ ᐃᐃᒫ ᑳᐅᒋᑮᑭᑐᒡ, ᐐᓂᑯ ᐅᓇᑐᓈᓐ ᐅᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓐ᙮ ᐊᐊᔥ ᐐᓐ ᑳᐊᓄᑮᒡ ᒋᐅᒋᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᓂᒡ ᐃᓂ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᑯᒡ, ᒦ ᐗᐊ ᐐᑫ ᒥᓯᐌ ᑳᑾᔭᑯᑌᐺᒡ ᐃᓂᓂ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑫᑰᓐ ᐗᔦᔑᑫᐎᓐ ᐅᑕᔮᓰᓐ ᑳᐃᔑᒋᑫᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 19 ᒨᓯᔅ ᐄᑐᒃ ᑭᑮᒦᓂᑯᐙ ᐃᐌ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᑳᑕᔑᔦᒃ ᐅᑎᐱᑑᑕᓰᓐ ᐃᐌ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ᙮ ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᐙᐅᒋᓂᔑᔦᒃ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 20 ᐅᑮᓇᑴᑖᑰᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ: ᑫᒋᓈᒡ ᐄᑐᒃ ᒪᒋᐊᒑᒃ ᑭᑕᔮᐙᑐᒃ! ᐊᐌᓀᓐ ᐙᑲᑴᓂᓯᒃ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 21 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ: ᐯᔑᒃ ᑭᒋᐊᓄᑮᐎᓐ ᓂᑮᐃᔑᒋᑫ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᒃ, ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᑭᑮᒫᒪᑳᑌᑖᓈᐙ᙮ 22 ᒨᓯᔅ ᑭᑮᐃᓈᑯᓂᑯᐙ ᒋᑭᑭᓇᐙᑕᔕᑫᔓᑎᔦᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᒪᔮ ᒨᓯᔅ ᐅᑎᓈᑯᓂᑫᐎᓂᕽ ᑮᐅᒌᒪᑲᓯᓅᓐ, ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑰᓯᐙᐸᓃᒃ, ᒦ ᐌᑎ ᑳᐅᒌᒫᒋᓭᒃ᙮ ᒨᔕᒃ ᑭᑭᑭᓇᐙᑕᔕᑫᔣᐙᒃ ᑸᐎᓭᓴᒃ ᐋᓇᐐᓐ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ᙮ 23 ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᑸᐎᓭᔅ ᐃᔑᒋᑫᐃᓐᒡ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᐁᑳ ᒋᐴᓂᒋᑳᑌᓯᓂᓂᒃ ᒨᓯᔅ ᐅᑎᓈᑯᓂᑫᐎᓐ, ᐌᑯᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐌᒋᓂᔥᑫᓂᒥᔦᒃ ᒥᓯᐌ ᐁᑮᒥᓄᐊᔮᐊᒃ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 24 ᑫᑯ ᐐᓐ ᐁᑕ ᐗᑭᒐᔭᐄ ᐁᔑᐙᐸᑕᒣᒃ ᐃᔑᐅᓇᔓᐙᔑᐌᑫᒃ, ᐃᐃᐌ ᐁᔑᑾᔭᑾᒃ ᐃᔑᐅᓇᔓᐙᔑᐌᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 25 ᒣᒀ ᐋᓂᑕ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᒦᐗᓐ ᐅᓄ ᑳᐐᑲᑴᓂᓵᐙᒡ ᑭᓃᑳᓂᓰᒥᓈᓂᒃ? 26 ᓇᔥᑫ ᐱᓵᓂᑯ ᒧᔐ ᐱᑯ ᑮᑭᑐ! ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭᐞ ᑫᑰᓐ ᐅᑎᑯᓰᐞ᙮ ᑰᓂᑫ ᒦ ᐃ ᐁᑭᑫᓂᒫᐙᒡ ᐅᓃᑳᓂᓰᒃ ᒦᐗᓐ ᐅᓄ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐅᓈᐸᒫᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ ᐁᐋᐎᓂᒡ? 27 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑕᑶᔑᕽ ᐊᐊ ᑳᑮᐅᓈᐸᒥᓐᒡ, ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑲᑭᑫᓂᒫᓰᓐ ᐋᑎ ᐌᒌᒡ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᑮᓇᐎᓐᑦ ᑭᑭᑫᓂᒫᓈᓐ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᐌᒌᒡ, ᑮᐃᑎᐗᒃ᙮ 28 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᒋᓴᔅ ᑮᔖᑯᐌ ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᑌᐺ ᓇ ᑭᑭᑫᓂᒥᒻ? ᑭᑭᑫᑖᓈᐙ ᓇ ᐌᒌᔮᓐ? ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᑎᐱᓇᐌ ᓂᑎᓀᑕᒧᐎᓂᕽ ᓂᑑᒋᐲᔖᓰ᙮ ᐊᐊᐌ ᑕᔥ ᑳᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᒡ ᑌᐺᐎᓂᐎ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑮᓇᐙ ᑭᑭᑫᓂᒫᓯᐙᐙ᙮ 29 ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᓂᑭᑫᓂᒫ᙮ ᐐᓐ ᑳᔑᐊᔮᒡ ᓂᐱᐅᒌ, ᓂᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᒃ ᐃᑕᔥ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 30 ᒦᔥ ᒦᓇᐙ ᐅᑮᑲᑴ ᑕᑯᓈᐙᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᐅᑮᐅᑎᑎᓈᓰᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐋᓃᔥ ᒪᔑ ᑾᔭᒃ ᑮᐅᒋᒋᓭᓯᓂᓂ ᐃᐃᐌ ᒋᐃᔑᐌᐱᓯᒡ᙮ 31 ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᑳᑮᒫᐗᒋᐃᑎᐙᒡ ᐅᑮᑌᐺᔦᓂᒫᐙᓐ ᐃᐃᐌ ᐁᐃᑭᑐᐙᒡ: ᐊᐲ ᑕᑶᔑᓂᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐅᓈᐸᒫᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ, ᐊᐗᔑᒣ ᓇ ᑕᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐗᓐ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᐋᔕ ᑳᐃᔑᒋᑫᒡ? ᑮᐃᑎᐗᒃ᙮ 32 ᐃᑭ ᐋᓂᑕ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᐅᑮᓅᑕᐙᐙᐞ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ ᐁᑮᒨᒋᑕᔑᒫᓂᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᒦᔥ ᐃ ᐊᐲ ᐅᑯ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᑲᔦ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᐅᑮᒫᒌᓂᔕᐙᐙᐞ ᑲᓇᐌᒋᑫᐎᔑᒫᑲᓂᔕᐞ ᒋᐊᐎᑕᑯᓈᓂᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 33 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᑳᐐᓐ ᐋᐱᒋ ᑭᓉᔥ ᑭᑲᐐᒌᐎᓯᓅᓂᓂᒻ, ᐋᔕ ᑫᑳ ᐁᐅᒋᒋᓭᒃ ᒋᒫᒑᔮᓐ ᒋᓈᓯᑲᐗᒃ ᐊᐊᐌ ᑳᑮᐲᒋᓂᔕᐅᒡ᙮ 34 ᑭᑲᓇᓈᑐᓇᐎᒻ ᐃᑕᔥ ᐃ ᐊᐲ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑭᑲᒥᑲᐎᓰᒻ᙮ ᐋᓃᔥ ᐌᑎ ᓃᓐ ᑫᔑᐊᔮᔮᓐ ᑳᐐᓐ ᑮᓇᐙ ᑭᑲᑲᔥᑭᑑᓰᒻ ᒋᐲᔖᔦᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 35 ᑮᑲᑴᒋᑎᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᐅᓃᑳᓂᓰᐎ ᒎᐗᒃ: ᑎᐱ ᐙᐃᔖᑴᓐ, ᒋᒥᑲᐙᓯᐗᕽ ᐃᑕᔥ? ᑰᓂᑫᔥ ᐌᑎ ᐐᐃᔖᑐᒃ ᑲᕒᐄᑲᐞ ᐅᑑᑌᓈᒥᓃᕽ ᑳᔑᓴᓰᓶᑕᑖᓂᒡ ᑭᐐᒋᑎᓄᑳᓂᒥᓈᓂᐞ? ᑰᓂᑫ ᐅᐐᐸᐹ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑐᑫᓇᐞ ᐃᐃ ᑲᕒᐄᑲᐞ? 36 ᐌᑯᑐᑴᓐ ᐅᐅ ᑎᓄ ᑳᐃᑕᕽ: ᑭᑲᓇᓈᑐᓇᐎᒻ, ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᑲᒥᑲᐎᓰᒻ, ᔑᑾ: ᐃᐃᒫ ᑫᔑᐊᔮᔮᓐ ᑳᐐᓐ ᑮᓇᐙ ᑭᑲᐲᔖᓰᒻ, ᑳᐃᓂᓇᕽ? ᑮᐃᑎᐗᒃ᙮ 37 ᐃᔥᒀᒡ ᐃᑕᔥ ᐁᑮᐃᔑᑮᔑᑲᒃ ᐁᑮᐐᑾᑎᐗᑲᒥᑭᓯᓈᓂᐗᕽ, ᐊᒦ ᐃᐌ ᒫᐗᒡ ᑳᑭᒋ ᐃᓀᑖᑾᒃ ᐁᑮᐃᔑᑮᔑᑲᒃ, ᒦ ᐃ ᐊᐲ ᒋᓴᔅ ᑮᓃᐸᐎ ᐁᑮᔖᑯᐌᒡ ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᓍᑖᔮᐹᑴᑴᓐ, ᒫᓄ ᓂᑲᐱᓈᓯᑳᒃ, ᒦᔥ ᐃ ᑕᒥᓂᑴ᙮ 38 ᒪᔮ ᑳᐃᑭᑑᒪᑲᒃ ᐃᐌ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑫᐎᓐ: ᐊᐊ ᓴ ᑳᑌᐺᔦᓂᒥᒡ, ᐃᐃᒫ ᐅᑌᐃᕽ ᑕᐅᒋᒋᐗᓂᓂᐗᓐ ᓰᐲᐗᓐ ᑳᐱᒫᑎᓰᔥᑳᑫᒪᑲᓂᓂᒃ ᓂᐱ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 39 ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑾᓐ ᐃᓂ ᑳᐃᓈᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ, ᒦᐗᓂᓂ ᐊᒑᑾᓐ ᑫᐅᑖᐱᓈᓂᒡ ᐊᐌᓀᓇᐃᑯ ᑫᑌᐺᔦᓂᒥᑯᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᐋᓃᔥ ᒪᔑ ᑮᐅᒋᒦᑭᐙᓂᐎᓰ ᐊᐊ ᐊᒑᒃ, ᐋᓃᔥ ᑳᒪᔑ ᒋᓴᔅ ᑮᐅᐱᓈᓰ ᐅᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓂᕽ᙮ 40 ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐅᑮᓅᑕᐙᐙᓐ ᐃᐃ ᑳᐃᑭᑐᓂᒡ, ᒦᔥ ᐃᐃ ᐁᑭᑐᐙᒡ: ᐊᒦ ᐗᐊ ᑌᐺ ᑳᐊᔕᐙᐸᒥᒥᓐᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 41 ᑯᑕᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᑫᒋᓈᒡ ᐊᒦ ᐗᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐅᓈᐸᒫᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ! ᐋᓂᑕ ᒦᓇᐙ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᑳᐐᓐ ᐅᔕ ᑕᐱᐅᒌᓰ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᐊᐊ ᑳᐅᓈᐸᒥᓐᒡ! 42 ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑫᐎᓐ ᐃᑭᑑᒪᑲᓯᓅᓐ ᐊᐊ ᑳᑮᐅᓈᐸᒥᓐᒡ ᒋᐅᑕᑳᓀᓯᒡ ᑌᐱᑎᕽ, ᔑᑾ ᐯᑕᓬᐃᐁᒦᕽ ᒋᑕᔑᓂᑖᐎᑭᒡ, ᒦ ᐃᐌ ᐆᑌᓇᐌᔅ ᐃᐃᒫ ᑌᐱᑦ ᑳᑮᐃᔑᐅᑖᐎᓂᒡ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 43 ᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᐯᐸᑳᓐ ᐅᑮᐊᔨᓀᓂᒫᐙᓐ ᐅᑯ ᑳᐹᑏᓄᐙᒡ, ᐊᐌᓀᓐ ᐁᔮᐎᓂᑴᓐ᙮ 44 ᐋᓂᓐᑦ ᐊᐎᔭ ᐅᑮᐐᑕᑯᓈᐙᓐ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᑫᑰᓐ ᐅᑮᑑᑕᐙᓰᓐ᙮ 45 ᒦᑕᔥ ᑲᓇᐌᒋᑫᐎ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᑳᐃᔑᑮᐌ ᓈᓯᑲᐙᐙᒡ ᐃᐃ ᐯᕒᐊᓰᐞ ᑲᔦ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ ᑳᑮᐃᔑᓂᔕᐅᑯᐙᑯᐸᓀᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᐙᒡ: ᐌᑯᓀᔥ ᐌᒋᐲᓈᓯᐌᒃ? ᐅᑮᐃᑯᐙᐞ᙮ 46 ᐃᑭ ᑕᔥ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐙᐞ: ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᐃᓂᓂ ᐃᔑᑮᑭᑐᓰ ᐅᐅ ᑳᔑᑮᑭᑐᒡ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 47 ᐯᕒᐊᓰᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐙᐞ: ᑫᑮᓇᐙ ᓇ ᑕᔥ ᑭᐗᓂᔑᒥᑯᐙ? 48 ᐐᑳ ᓇ ᐊᐎᔭ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓂ ᑯᒫ ᑲᔦ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᐅᑮᑌᐺᔦᓂᒫᐙᓐ? ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ! 49 ᐅᑯ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑳᐐᓐ ᐅᑭᑫᑕᓰᓈᐙ ᒨᓯᔅ ᐅᑎᓈᑯᓂᑫᐎᓐ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑮᐃᓇᑭᒥᑯᐙᓐ ᒋᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐙᒡ! ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 50 ᓂᑲᑏᒪᔅ ᑫᐐᓐ ᑮᑎᓄᐎ ᐯᕒᐊᓰᒃ᙮ ᒦ ᐗᐊ ᑳᑮᓈᓯᑲᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᑖᓈᕽ ᐃᐌᑎ᙮ ᐅᑮᑲᑴᒋᒫᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᐐᒋᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓃᒪᐞ: 51 ᑳᐐᓐ ᐃᓇᑌᓯᓅᓐ ᑭᑎᓈᑯᓂᑫᐎᓂᓈᓐ ᒋᐅᓇᔓᐙᓇᕽ ᐊᐎᔭ, ᐹᓂᒫ ᐁᑕ ᑯ ᑮᓅᑕᐎᓐᒡ ᑲᔦ ᑮᑭᑫᓂᒥᓐᒡ ᐁᔑᒋᑫᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 52 ᑮᓇᑴᑕᒨᒃ ᐃᑕᔥ: ᑫᑮᓐ ᐃᓇ ᑭᑑᒌ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ? ᐊᐤ ᑲᑴᒥᑲᓐ, ᐊᑐᓀᐊᓐ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑫᐎᓂᕽ, ᑭᑲᐙᐸᑖᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᐊᐎᔭ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ ᐃᐃᒫ ᐅᒌᓰᐗᓐ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 53 ᒦᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᐃᐃᒫ ᐁᑕᔑᐙᒡ ᑳᓂ ᐃᔑᑲᑮᐌᐙᒡ ᐁᑖᐙᒡ᙮

ᒞᓐ 8

1 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᔖ ᐋᓬᐃᑉ ᐱᑾᑎᓈᕽ᙮ 2 ᐐᐸ ᑭᑭᔐᑉ ᒦᓇᐙ ᑮᐲᔖ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐃᐃ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐅᑮᐱᓈᓯᑖᑰᐞ᙮ ᐊᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᐅᓇᐱᒡ ᐁᑭᑭᓄᐊᒪᐙᒡ᙮ 3 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ, ᐯᕒᐊᓰᒃ ᑲᔦ, ᐅᑮᐱ ᐃᔑᐎᑕᐙᐙᓐ ᐃᑴᐗᓐ ᐁᑮᐅᒋᐅᑖᐱᓈᐙᒡ ᒣᒀ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎᓂᕽ ᐁᐐᒌᐙᓂᒡ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᐅᓈᐯᒥᓯᓂᒃ᙮ ᐃᐃᒫᔥ ᓈᐗᔭᐄ ᐅᑮᐅᔑᑳᐸᐎᐋᐙᓐ᙮ 4 ᒦᔥ ᐃᐌ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ! ᐗᐊ ᐃᑴ ᑮᒥᑎᓈ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎᓂᕽ᙮ ᑮᒥᑲᐙ ᒣᒀ ᐁᐃᔑᒋᑫᒡ ᐁᑮᐐᒌᐙᒡ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᐅᓈᐯᒥᓯᒃ᙮ 5 ᒨᓯᔅ ᓂᑮᐃᓈᑯᓂᑯᓈᓐ ᐗᐊ ᑎᓄ ᒋᓂᓯᐸᐲᒶᓯᓇᐃᓐᒡ᙮ ᐋᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑮᓐ ᐁᑭᑐᔭᓐ? 6 ᐅᐅᐌᔥ ᐌᒋ ᐃᓈᐙᒡ, ᐁᐐᑲᑴᑲᔥᑭᐋᐙᒡ ᒋᐗᓂᑮᔗᓂᒡ, ᐁᐐᐅᑎᓇᒧᐙᒡ ᑫᐅᒋᑎᐹᑯᓈᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑮᓇᐗᑭᑳᐸᐎ, ᐅᓂᓐᒡ ᐁᑮᐅᔑᐲᐃᑳᑫᒡ ᐃᒫ ᒥᑕᑲᒥᒃ᙮ 7 ᑫᔮᐱ ᑕᔥ ᐁᑲᑴᒋᒥᑯᒡ ᑮᑕᔓᑳᐸᐎ, ᒦ ᐃᐌ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐊᐎᔭ ᑮᓇᐙ ᐁᑳ ᐐᑳ ᒣᒋ ᐃᔑᒋᑫᓯᑴᓐ ᒫᓄ ᒦᐗᐊ ᓃᑳᓐ ᐅᑲᐱᒶᓯᓇᐋᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 8 ᒦᓇᐙ ᑮᓇᐗᑭᑳᐸᐎ ᐁᑮᐅᔑᐲᐃᑫᒡ ᒥᑕᑲᒥᒃ᙮ 9 ᐃᑭ ᑕᔥ ᐊᐲ ᑳᓅᑕᐙᐙᒡ ᑮᓂᐅᒋᒫᒫᒑᐗᒃ ᐁᔑᐯᐯᔑᑯᐙᒡ, ᓂᑕᒻ ᑳᑫᑌᔮᑎᓯᐙᒡ ᐲᓂᔥ ᐁᑮᒑᑭᒫᒑᐙᒡ᙮ ᐲᓂᔥ ᒋᓴᔅ ᑮᒥᒋᐯᔑᑯ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᐃᑴᐗᓐ ᐃᐃᒫ ᐁᓃᐸᐎᓂᒡ᙮ 10 ᒋᓴᔅ ᐁᑕᔓᑳᐸᐎᒡ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ: ᐋᑎ ᐊᐸᓐ ᐃᑭ ᑳᐐᑎᐹᑯᓂᒀᐸᓐ? ᑳᐐᓐ ᐃᓇᔥ ᐊᐎᔭ ᓂᐳᐎᓂᕽ ᑭᑲᐃᓇᑭᒥᑯᓰ? 11 ᒦᔥ ᑳᐃᑯᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ: ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ᙮ ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᐌ ᑮᐃᑭᑐ: ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑫᓃᓐ ᑭᑲᐃᓇᑭᒥᓯᓅᓐ᙮ ᐊᓂᒫᒑᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᑫᑯ ᒦᓇᐙ ᐐᑳ ᒪᒋ ᐃᔑᒋᑫᑫᓐ᙮ 12 ᒋᓴᔅ ᒦᓇᐙ ᐅᑮᑲᓅᓈᐞ: ᓃᓐ ᑳᐱᐙᓭᔥᑲᐗᒀ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑫᐱᒥᓂᔕᐅᒡ ᑳᐐᓐ ᑲᔥᑮᑎᐱᑲᓄᕽ ᑕᐱᒧᓭᓰ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᐅᑲᐊᔮᓐ ᐙᓭᔮ ᑌᐺ ᑫᐅᒋᐱᒫᑎᓯᓈᓂᐗᕽ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 13 ᐯᕒᐊᓰᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ: ᑮᓐ ᑳᑎᐹᒋᑎᓱᔭᓐ, ᑳᐐᓐ ᑕᐅᒋᑭᑫᒋᑳᑌᓯᓅᓐ ᐁᑌᐺᔭᓐ᙮ 14 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐋᓇᐐᓐ ᓃᓐ ᓂᑎᐹᒋᑎᔅ, ᐁᓂᐌᒃ ᐃᑕᔥ ᑌᐺᒪᑲᓐ ᓂᑎᐹᒋᒧᐎᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᓂᑭᑫᑖᓐ ᐯᒥᐅᒌᔮᓐ ᒦᓇᐙ ᑲᔦ ᐁᔖᔮᓐ᙮ ᑮᓇᐙ ᑳᐐᓐ ᑭᑖᐐᑕᓰᓈᐙ ᐌᒌᔮᓐ ᒦᓇᐙ ᑲᔦ ᐁᔖᔮᓐ᙮ 15 ᐃᓂᓃᐎ ᐃᓀᑕᒧᐎᓂᕽ ᐃᑕᔥ ᑮᓇᐙ ᑭᐐᐅᒋᑎᐹᑯᓂᐌᒻ᙮ ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᐊᐎᔭ ᓂᐐᑎᐹᑯᓈᓰ᙮ 16 ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᓃᓐ ᑎᐹᑯᓂᐌᔮᐹᓐ, ᑖᑌᐺᒪᑲᓐ ᑫᔑᑎᐹᑯᓂᐌᔮᓐ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᓂᐯᔑᑯᓰ᙮ ᓂᐐᒌᐎᒃ ᐊᐊᐌ ᐌᔫᓯᒪᒃ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᒡ᙮ 17 ᒦᔥ ᐅᐌ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᑭᑑᓇᔓᐌᐎᓂᐙᕽ, ᑕᑌᐺᑕᐙᐗᒃ ᐁᓈᒋᒧᐙᒡ ᓃᔑᓐ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐯᔑᑾᓐ ᑮᐃᓈᒋᒧᐙᒡ᙮ 18 ᓃᓐ ᐯᔑᒃ ᑳᑎᐹᒋᑎᓱᔮᓐ, ᒦᓇᐙ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᒡ ᑫᐐᓐ ᓂᑎᐹᒋᒥᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 19 ᐅᑮᐃᑰᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᐅᐌᓂᐗᐞ: ᐋᓃᓐ ᐊᐊ ᐌᔫᓯᒪᒡ? ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ: ᑳᐐᓐ ᑭᑭᑫᓂᒥᓰᒻ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑭᑭᑫᓂᒫᓯᐙᐙ ᐊ ᐌᔫᓯᒪᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑮᑭᑫᓂᒥᐌᑯᐸᓀᓐ, ᓅᔅ ᑲᔦ ᑭᑖᑕᑯ ᑮᑭᑫᓂᒫᐙ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 20 ᒦᐗᓐ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᑕᔑᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ ᐃᐃᒫ ᐁᐊᔮᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᐯᔓ ᓇᐃᑖᒃ ᑮᐊᔮ ᐃᒫ ᔔᓂᔮᓴᒃ ᑳᑕᔑᐸᑭᑎᓂᑣ᙮ ᑳᐐᓐ ᒪᔑ ᐅᑮᐅᒋᐅᑎᑎᓂᑯᓰᓐ ᐊᐎᔭᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᒪᔑ ᑮᐅᒋᒋᓭᓯᓂᓂ ᐃᐃ ᒋᔑᐌᐱᓯᒡ᙮ 21 ᒋᓴᔅ ᒦᓇᐙ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᓂᒫᒑ, ᑭᑲᓇᓈᑐᓇᐎᒻ᙮ ᔑᑾ ᑭᑲᑭᑭᓂᐳᒻ ᐃᓂ ᑭᒪᒋᒋᑫᐎᓂᐙᓐ᙮ ᔑᑾ ᐌᑎ ᐁᔖᔮᓐ ᑳᐐᓐ ᑭᑲᑲᔥᑭᑑᓰᓈᐙ ᒋᐲᔖᔦᒃ᙮ 22 ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᓃᑳᓂᓰᐎ ᒎᐗᒃ: ᐐᓂᓯᑎᓱ ᒫᐐᓐ ᑳᐅᒋ ᐃᑭᑐᒡ: ᐌᑎ ᐁᔖᔮᓐ ᑳᐐᓐ ᑭᑲᑲᔥᑭᑑᓰᓈᐙ ᒋᐲᔖᔦᒃ᙮ 23 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᐌ ᑮᐃᑭᑐ: ᐅᐅᒫ ᓃᓴᔭᐄᕽ ᑮᓇᐙ ᑭᑑᒌᒻ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᓂᑮᐱᐅᒌ᙮ ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐊᑮᕽ ᑭᑑᒋᑎᐯᑖᑯᓯᒻ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᐊᑮᕽ ᓂᑑᒋᑎᐯᑖᑯᓯᓰ᙮ 24 ᒦ ᐅᐌ ᑳᐅᒋ ᐃᓂᓇᑰᒃ, ᑭᑲᑭᑭᓂᐳᒻ ᑭᒪᒋᒋᑫᐎᓂᐙᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᑌᐺᔦᑕᓯᐌᒃ ᓃᓐ ᐊᐊᐌ ᒪᔮ ᐁᑎᓄᐎᔮᓐ, ᑭᑲᑭᑭᓂᐳᒻ ᑭᒪᒋᒋᑫᐎᓂᐙᓐ᙮ 25 ᒦᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᓈᐙᒡ: ᐊᐌᓀᓐ ᐊᐊ ᐁᑎᓄᐎᔭᓐ? ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᑮᐃᑭᑐ: ᒦ ᐊᐌ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᑮᐱᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ ᐁᑎᓄᐎᔮᓐ, ᑖᐱᔥᑰ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᒫᒌᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ᙮ 26 ᓃᐱᐗᐞ ᑫᑰᓐ ᓂᑕᔮᓐ ᒋᐃᓂᓇᑰᒃ ᑲᔦ ᒋᐅᒋᑎᐹᑯᓂᓇᑰᒃ᙮ ᐊᐊᐌ ᑳᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᒡ ᑌᐺᐎᓂᐎ᙮ ᒦ ᐊᐌ ᑳᔑᓅᑕᐗᒃ ᐁᑕ ᓂᐐᑕᒪᐙᒃ ᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 27 ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᓂᓯᑐᑕᐙᓯᐙᐙᓐ ᐁᑎᐹᒋᒫᓂᒡ ᐌᔫᓯᒥᒥᓐᒡ, ᐊᐊ ᑳᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᒡ ᐁᑭᑐᒡ᙮ 28 ᒦᔥ ᐃᐃ ᑳᐅᒋ ᐃᑭᑐᒡ: ᐹᒫ ᐊᐲ ᑮᐅᐹᑯᓂᒣᒃ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᒦ ᐃ ᐊᐲ ᑫᑭᑫᓂᒥᔦᒃ ᓃᓐ ᐊᐊᐌ ᒪᔮ ᐁᑎᓄᐎᔮᓐ᙮ ᑭᑲᑭᑫᓂᒥᒻ ᐃᑕᔥ ᓃᓐ ᐁᓀᑕᒫᓐ ᑫᑰᓐ ᐁᐅᒋ ᐃᔑᒋᑫᓯᐙᓐ; ᑳᔑᑭᑭᓄᐊᒪᐎᒡ ᐅᔕ ᐁᑕ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ, ᒦ ᐃ ᐁᑭᑐᐗᒃ᙮ 29 ᐊᐊ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᒡ ᓂᐐᒌᐎᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᓂᐯᔑᑯᓰ, ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᓂᓇᑲᓂᑯᓰ᙮ ᐋᓃᔥ ᒨᔕᒃ ᓂᑑᑕᒧᐙᓐ ᐃᐃᐌ ᑳᒥᓍᐸᑕᕽ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 30 ᐅᐌᓂ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐁᐃᔑᑲᑭᑐᒡ, ᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᑮᓅᑖᑯᒡ ᐅᑮᑌᐺᔦᓂᒥᑰᐞ᙮ 31 ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐃᐃ ᒎᐗᐞ ᑳᑌᐺᔦᓂᒥᑯᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᐃᐌ ᐊᓂᑑᑕᒣᒃ ᓂᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓐ, ᒦ ᐃᐌ ᑌᐺ ᑭᑲᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᒥᓂᓂᒻ᙮ 32 ᑭᑲᑭᑫᑖᓈᐙ ᑕᔥ ᐃᐃ ᑌᐺᐎᓐ, ᑌᐺᐎᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᑲᐸᑭᑎᓂᑯᒻ ᑫᔮᐱ ᒋᑎᐯᓂᒫᑲᓂᐎᓯᐌᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 33 ᐅᐅᐌᔥ ᐅᑮᓇᑴᑖᑰᐞ: ᓃᓇᐎᓐᑦ ᐁᐸᕒᐊᐋᒥᕽ ᓂᑑᑕᑳᓀᓯᒥᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᐊᐎᔭ ᓂᑮᐸᑭᑎᓈᓯᐙᓈᓐ ᒋᑎᐯᓂᒥᔭᒥᓐᒡ᙮ ᐋᓃᔥ ᑮᓐ ᐁᔑᔮᕽ, ᑭᑲᐸᑭᑎᓂᑰᒻ ᒋᑎᐯᓂᒫᑲᓂᐎᓯᐌᒃ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 34 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑌᐺᒪᑲᓐ ᐅᐅ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ, ᐊᐎᔭ ᐁᒪᒋ ᐃᔑᒋᑫᒡ ᐅᑎᐯᓂᒥᑯᓐ ᐃᐃ ᒪᒋᒋᑫᐎᓐ᙮ 35 ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᐊᐸᓀ ᑕᑎᐯᑖᑯᓯᓰ ᐃᐃᒫ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ ᐃᓂ ᑳᑎᐯᓂᒥᑯᒡ᙮ ᐊᐊᐌ ᐐᓐ ᐅᑯᓯᓯᒫ ᐱᔑᔑᒃ ᑕᑎᐯᑖᑯᓯ ᐅᑌᑌᓐ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ᙮ 36 ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐸᑭᑎᓂᓀᒃ ᐅᒋ ᐃᐌ ᑳᐐᑲᑴᑎᐯᓂᒥᑯᔦᒃ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑌᐺ ᑫᐃᔑᓈᑯᓯᔦᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᐊᐎᔭ ᑳᑎᐯᓂᒥᑯᓯᒃ ᐊᐎᔭᓐ᙮ 37 ᑭᑭᑫᓂᒥᓂᓂᒻ ᐁᐸᕒᐊᐋᒥᕽ ᐁᐅᑕᑳᓀᓯᔦᒃ᙮ ᑭᑮᓇᓈᑐᓈᓈᐙ ᑕᔥ ᐁᐐᓂᔑᔦᒃ, ᐋᓃᔥ ᓂᑭᑭᓄᐃᑫᐎᓇᓐ ᑳᐐᓐ ᑭᐐᐅᑖᐱᓇᓰᓈᐙ᙮ 38 ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᓃᓂᑯ ᑳᑮᐙᐸᑕᒧᐗᒃ ᓅᔅ ᐁᑮᐐᒌᐗᒃ, ᒦ ᐅᐌ ᑌᐹᑐᑕᒫᓐ᙮ ᑫᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᑰᓯᐙ ᑳᑮᐃᔑᓅᑕᐌᒃ ᑭᑎᔑᒋᑫᒻ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 39 ᐅᑮᓇᑴᑖᑰᐞ ᐃᑕᔥ: ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ ᓂᑑᔫᓯᒥᓐ ᑳᐅᑕᑳᓀᓯᔮᕽ᙮ ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑮᔥᐱᓐ ᑌᐺ ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ ᐌᔫᓯᐌᑴᓐ, ᑭᑖᑮᓈᐱᑑᑖᒻ ᐊᐊ ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᒡ᙮ 40 ᓅᑯᒻ ᐃᑕᔥ ᐙᐃᔑᒋᑫᔦᒃ ᑭᑲᑴᓂᔑᒻ, ᓃᓐ ᑳᑮᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ ᐁᑕ ᑌᐺᐎᓐ ᑳᑮᐃᔑᓅᑕᐗᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ ᐅᑮᑑᑕᓰᓐ ᐅᐅᐌ ᑳᐃᔑᒋᑫᔦᒃ᙮ 41 ᐃᐃᐌᔥ ᑭᑎᔑᒋᑫᒻ ᑮᓇᐙ ᐱᑯ ᑰᓯᐙ ᑳᑑᑕᕽ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᐅᐅᐌᔥ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᐃᐃᒫ ᐱᑾᑑᔖᓂᐎᐎᓂᕽ ᓂᑮᐅᒋᓂᑖᐎᑭᓰᒥᓐ᙮ ᐯᔑᑯ ᐊᐊᐌ ᓅᓯᓈᓐ, ᒦ ᐊᐌ ᐁᑕ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ ᑌᐺ ᐱᑯ ᓂᑑᑯᓯᓯᒥᑯᓈᓐ᙮ 42 ᒋᓴᔅ ᐃᐃᐌ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑮᔥᐱᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑮᐅᔾᐆᓯᔦᑭᐸᓐ ᑭᑖᑮᓵᑭᐃᒻ, ᐋᓃᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ ᓂᑮᐱᐅᒌ, ᒦᔥ ᓅᑯᒻ ᐅᐅᒫ ᑳᐅᒋᐊᔮᔮᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᐁᓀᑕᒫᓐ ᓂᑮᐱᐅᒋᐲᔖᓰ᙮ ᐐᓐ ᓂᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᒃ᙮ 43 ᐌᑯᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᐌ ᑳᐅᒋᓂᓯᑐᑕᓯᐌᒃ ᓂᑎᐹᒋᒧᐎᓐ? ᑳᐐᓐ ᑭᐐᐱᓯᑕᓰᓈᐙ ᐃᓂ ᓂᑎᑭᑐᐎᓇᓐ, ᒦ ᐃ ᐌᒋᓂᓯᑐᑕᓯᐌᒃ᙮ 44 ᑮᓇᐙ ᑭᑑᒋᑎᐯᑖᑯᓯᒻ ᐊᐊ ᑰᓯᐙ ᑳᐃᔑᐊᔮᒡ, ᐊᒦ ᐗᐊ ᒪᒋᐊᔭᐋ᙮ ᐃᐃᐌ ᑳᐐᑑᑕᕽ, ᒦᔥ ᑫᑮᓇᐙ ᐙᑑᑕᒣᒃ᙮ ᐌᔥᑲᒡ ᐱᔑᔑᒃ ᑮᐱᐅᒋᓂᑖᓂᔑᐌᔥᑭ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑌᐺᐎᓐ ᐅᑮᐱᐐᒋᑑᓰᓐ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑲᓇᑫ ᑫᑰᓐ ᑌᐺᐎᓐ ᐅᑭᑭᔥᑲᓰᓐ᙮ ᐊᐲ ᐁᐐᑮᐗᓂᒧᒡ, ᒦ ᐱᑯ ᐁᑕ ᐁᑑᑕᕽ ᐃᐃᐌ ᑳᐃᓈᑎᓯᒡ᙮ ᐋᓃᔥ ᐱᔑᔑᒃ ᑲᑮᓇᐎᔥᑭ᙮ ᐅᑑᑌᑌᒥᑯᓐ ᑲᑭᓇ ᑮᐗᓂᒧᐎᓐ᙮ 45 ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑮᑮᑭᑐᔮᓐ ᐁᑌᐺᔮᓐ, ᐊᒦ ᐃᐌ ᑳᐐᐅᒋᑌᐺᑕᐎᓯᐌᒃ᙮ 46 ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᑳᑕᔑᔦᒃ ᑫᑎᐹᒋᒥᒡ ᑭᑮᒪᒋᒋᑫ ᒋᑮᐃᔑᐸᓐ? ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᑎᔦᐺᐙᓀᓐ, ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᐃᐃ ᐌᒋᑌᐺᑕᐎᓯᐌᒃ? 47 ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ ᑳᐅᒌᒡ ᐅᐱᓯᑖᓇᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᑭᑐᐎᓂᓂ᙮ ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐌᒋᐱᓯᑕᓯᐌᒃ, ᐋᓃᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ ᑳᐐᓐ ᑭᑑᒋᑎᐯᑖᑯᓯᓰᒻ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 48 ᐅᑮᑲᑴᒋᒫᐙᓐ ᑕᔥ ᐃᑭ ᒎᐗᒃ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑾᔭᒃ ᓂᑎᑭᑐᓰᒥᓐ ᐁᓴᒣᕒᐃᔮᐎᓂᓃᐎᔭᓐ ᑲᔦ ᐁᑭᑭᔥᑲᐗᒡ ᒪᒋᐊᒑᒃ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 49 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑳᐐᓐ, ᑳᐐᓐ ᓂᑕᔮᐙᓰ ᒪᒋᐊᒑᒃ᙮ ᓂᑭᒋ ᐃᓀᓂᒫ ᐊ ᓅᔅ; ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐊᓅᒋᑯ ᑭᑎᔑᒻ᙮ 50 ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᑎᐱᓇᐌ ᓂᓇᑐᓀᐊᓰᓐ ᓂᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓐ᙮ ᐊᔮ ᐊᐌ ᐁᑐᓀᐊᕽ ᐃᐃᐌ ᑳᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᔮᓐ, ᑲᔦ ᑾᔭᒃ ᐁᓈᑯᓂᐌᒡ᙮ 51 ᑌᐺᒪᑲᓐ ᐅᐌ ᑳᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ: ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᑑᑕᕽ ᐃᓂ ᓂᑭᑭᓄᐃᑫᐎᓇᓐ, ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑕᓂᐳᓰ᙮ 52 ᒦᓇᐙ ᐅᑮᓇᑴᑖᑰᐞ ᐃᓂ ᒎᐗᐞ: ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐁᑭᑫᑕᒫᕽ ᐁᐊᔮᐗᒡ ᒪᒋᐊᒑᒃ, ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ᙮ ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ ᑮᓂᐳ, ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᐞ ᑮᓂᐳᐗᐞ᙮ ᑮᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑭᑎᑭᑦ: ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᑲᓇᐌᑕᕽ ᓂᑭᑭᓄᐃᑫᐎᓇᓐ, ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑕᓂᐳᓰ᙮ 53 ᐊᐗᔑᒣ ᓇᔥ ᑮᓐ ᑭᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᔅ ᐊᐲᒡ ᐊᐊ ᓅᓯᓈᐸᓐ ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ ᑳᑮᓂᐳᒡ, ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᐞ ᑳᑮᓂᐳᓂᒡ? ᐊᐌᓀᔥ ᑮᓐ ᐁᓀᓂᑎᓱᔭᓐ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 54 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ: ᑮᔥᐱᓐ ᓃᓐ ᑭᒋ ᐃᓇᑭᑎᓱᔮᐹᓐ ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑖᐃᓈᐸᑕᓯᓅᓐ ᓂᑭᒋ ᐃᓇᑭᒥᑰᐎᓐ᙮ ᓅᔅ ᐃᑕᔥ ᐊᐊ ᑳᑭᒋ ᐃᓇᑭᒥᒡ, ᒦ ᐊᐌ ᑳᐃᓀᒃ ᓂᑭᔐᒪᓂᑑᒥᓈᓐ᙮ 55 ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑭᑑᒋᑭᑫᓂᒫᓯᐙᐙ᙮ ᓃᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᓂᑭᑫᓂᒫ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑳᐐᓐ ᓂᑭᑫᓂᒫᓰ ᐃᑭᑐᔮᐹᓐ ᓂᑲᒥᒋᑮᐗᓂᒻ ᑖᐱᔥᑰ ᑮᓇᐙ ᑳᐃᔑᒋᑫᔦᒃ᙮ ᑌᐺ ᑕᔥ ᓃᓐ ᓂᑭᑫᓂᒫ ᑲᔦ ᓂᑲᓇᐌᑕᒧᐙᓇᓐ ᐅᑎᑭᑐᐎᓇᓐ᙮ 56 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ ᑰᓯᐙᐸᓐ ᑮᒌᑫᑕᒻ ᐱᒌᓇᒃ ᐁᐐᐙᐸᑕᕽ ᓂᑮᔑᑳᒻ ᐊᐲ ᑫᑕᑶᔑᓄᐗᒃ᙮ ᑌᐺ ᐅᑮᓃᑳᓂᐙᐸᑖᓐ, ᑮᒥᓉᑕᒻ ᐃᑕᔥ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 57 ᐅᐅᐌᔥ ᐅᑮᐃᑰᐞ ᒎᐗᐞ: ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᒪᔑ ᓈᓂᒥᑕᓇ ᑭᑕᓱᐱᐴᓉᓰ᙮ ᐋᑎ ᑕᔥ ᐃᓈ ᑫᑮᐅᓵᐸᒪᑎᐸᓐ ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 58 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᓂᑌᐺ ᐁᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ: ᒋᑆ ᐊᔮᒡ ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ, ᐋᔕ ᐅᐅ ᑳᑎᓄᐎᔮᓐ ᓂᑮᑎᓄᐤ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 59 ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᐙᐞ ᐃᑕᔥ ᐊᓯᓃᐞ ᐃᑭ ᒎᐗᒃ ᐁᐐᐸᐲᒶᓯᓇᐋᐙᒡ᙮ ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑮᑕᐸᓰ ᐁᑮᐊᓂᐅᒋᒫᒑᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐅᒋ᙮

ᒞᓐ 9

1 ᒋᓴᔅ ᐁᓂᐱᒧᓭᒡ ᐅᑮᐙᐸᒫᓐ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐁᑳ ᐁᐙᐱᓯᓂᒃ ᐁᑮᐃᔑᓂᑖᐎᑭᓂᒡ᙮ 2 ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐅᑮᑲᑴᒋᒥᑰᐞ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᐊᐌᓀᓐ ᐊᐊ ᑳᒪᒋᑑᑕᕽ, ᑳᑮᐅᒋ ᐃᔑᓂᑖᐎᑭᒡ ᐁᑳ ᑮᐙᐱᓯᒃ? ᑯᒫ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ, ᑯᒫ ᐅᓃᑭᐃᑰᐞ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 3 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ: ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᐁᑮᒪᒋᑑᑕᕽ ᑲᔦ ᐃᐃ ᐅᓃᑭᐃᑰᐞ᙮ ᒦ ᐃᐌ ᑳᐅᒋ ᐃᔑᐊᔮᒡ ᒋᐙᐸᒋᑳᑌᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᐋᓃᓐ ᐃᐃ ᑫᔑᐐᒋᐃᑯᒡ᙮ 4 ᓇᑕᐌᑖᑾᓐ ᒋᑑᑕᒪᕽ ᐅᑕᓄᑮᐎᓐ ᐊᐊ ᑳᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᒡ ᒣᒀ ᓴ ᑳᑮᔑᑲᒃ᙮ ᑕᐱᑎᐱᑲᓐ ᐃᓴ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᐊᐎᔭ ᑫᐊᓄᑮᓯᒃ᙮ 5 ᒥᓂᒃ ᑫᐊᔮᔮᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᓂᐙᓭᔥᑲᐙᒃ ᐅᐅᒫ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᐊᑮᕽ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 6 ᐊᐲ ᐅ ᑳᐃᑭᑐᒡ, ᑮᓯᑯ ᐃᒫ ᒥᑕᑲᒥᒃ, ᐊᔑᔥᑭ ᐅᑮᐅᒋᐅᔑᑑᓐ ᐅᓯᑯᐎᓂᕽ, ᐁᑮᔑᔔᓇᒪᐙᒡ ᐅᔥᑮᔑᑯᓃᕽ ᐃᓂ ᐁᑳ ᑳᐙᐱᓯᓂᒃ ᐃᓂᓂᐗᓐ᙮ 7 ᐅᐅᐌᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᒫᒑᓐ, ᐊᐎᑭᓰᔩᑴᓐ ᐃᒫ ᓵᑲᐃᑲᓂᑳᓀᓯᕽ ᓯᓬᐆᐗᒻ ᑳᐃᔑᓂᑳᑌᒃ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᒦ ᐅᐌ ᐁᐃᓉᑕᒪᐙᑌᒃ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ, ᒫᒌᓂᔕᐃᑲᓐ᙮ ᐊᒦᔥ ᐃᐌ ᑮᐃᔖᐗᓐ ᐃᒫ, ᐁᑮᐊᐎᑭᓰᔩᑴᓂᒡ᙮ ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐁᐲᔖᓂᒡ ᑮᐙᐱᐗᓐ᙮ 8 ᐃᐃ ᑳᐐᒋᑖᒫᓂᒡ ᐃᐃ ᑲᔦ ᑲᔭᑌ ᑳᑮᓂᑖᐙᐸᒥᑯᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐁᑮᐸᑯᓭᓂᒧᓂᒡ, ᒦ ᐅᐌ ᑮᑲᑴᑗᐗᐞ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᒦ ᐗᐊ ᑳᑮᓇᒪᑕᐱᒡ ᐁᐸᑯᓭᓂᒧᒡ? ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ᙮ 9 ᐋᓂᓐᑦ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᐁᐊᐞ, ᒦ ᐗᐊ᙮ ᑯᑕᒃ ᒦᓇᐙ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐊᐊ, ᒥᒋ ᐃᔑᓈᑯᓯ ᐅᔕ᙮ ᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᓃᓐ ᐅᔕ ᐗᐊ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 10 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᑮᐃᔑᑲᑴᑗᐗᐞ: ᐋᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑳᐅᒋᐙᐱᔭᓐ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 11 ᒦᔥ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ: ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᒡ, ᐊᔑᔥᑭ ᐅᑮᐅᔑᑑᓐ ᐁᑮᔑᔔᔮᐱᓂᒡ, ᐊᒦᑕᔥ ᓂᑮᐃᒃ: ᐃᔖᓐ ᐃᒫ ᓯᓬᐆᐗᒻ ᓵᑲᐃᑲᓂᑳᓀᓯᕽ, ᑭᓰᔩᑴᓐ, ᓂᑮᐃᒃ᙮ ᓂᑮᑑᑕᒻ ᐁᑮᐊᐎᑭᓰᔩᑴᔮᓐ, ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᓂᑮᐙᑉ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 12 ᐋᑎ ᑕᔥ ᐁᔮᒡ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ ᑳᐐᓐ ᓂᑭᑫᓂᒫᓰ ᐁᔮᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 13 ᐅᑮᐃᔑᐎᓈᐙᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᑳᑮᐙᐱᓯᓂᒃ, ᐃᐃᒫ ᐯᕒᐊᓰᐞ ᐁᔑᐊᔮᓂᒡ᙮ 14 ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᒦ ᐃ ᐊᐲ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐅᔑᑑᒡ ᐊᔑᔥᑭ ᑲᔦ ᑳᑮᐙᐱᐋᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ᙮ 15 ᐃᑭ ᑕᔥ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᐅᑮᑲᑴᒋᒫᐙᓐ: ᐋᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᐌᒋᐙᐱᔭᓐ? ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ ᒦᔥ ᐃᐌ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᓂᑮᔑᔔᔮᐱᓂᒃ ᐊᔑᔥᑭ, ᐊᒦ ᓂᑮᑭᓰᔩᑴ, ᒦᔥ ᐃᑯ ᓅᑯᒻ ᐁᔑᐙᐱᔮᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 16 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᐊᐊᐌ ᐃᓂᓂ ᑳᐐᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ ᑮᐅᒌᓰ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᐅᑲᓇᐌᑕᓰᓐ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᑳᐃᓇᑌᓂᒃ ᐋᓃᓐ ᑫᑮᐃᔑᒋᑫᓯᑭᐸᓐ ᐁᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ᙮ ᑯᑕᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᑫᐃᔑᑲᔥᑭᑑᐸᓐ ᐅᓄ ᑎᓄ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᐊᓅᒋᑯ ᐁᐃᔑᐱᒫᑎᓯᒡ? ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃ ᐯᐸᑳᓐ ᐅᑮᐊᔨᓀᓂᒫᐙᓐ᙮ 17 ᒦᓇᐙᔥ ᐅᐌ ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ ᐃᓂ ᑳᑮᐙᐱᓯᓂᑭᐸᓐ ᐃᓂᓂᐗᓐ: ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐁᓀᓂᒪᒡ ᑮᓐ ᐊᐊ ᑳᑮᐙᐱᐃᒃ? ᐅᐅᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᒦ ᐊᐌ ᑎᓄᐎ ᐯᔑᒃ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 18 ᐅᓃᑳᓂᓰᐎ ᒎᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᑮᐐᑌᐺᑕᓰᐗᒃ ᑳᐃᓈᒋᒥᒥᓐᒡ ᐃᓂ ᐁᑳ ᑳᑮᐙᐱᓯᓂᒃ, ᐁᑮᒦᓂᓐᒡ ᐙᐱᐎᓐ, ᐹᓂᒫ ᐱᑯ ᑳᓇᑐᒫᐙᒡ ᐅᓃᑭᐃᑯᓂ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ᙮ 19 ᐅᑮᑲᑴᒋᒫᐙᐞ: ᑌᐺ ᓇ ᒦ ᐗᐊ ᑭᑯᓯᓯᐙ? ᐗᐊ ᓇ ᑳᐃᓀᒃ ᐁᑳ ᐁᑮᐙᐱᓯᒃ ᐁᑮᐃᔑᓂᑖᐎᑭᒡ? ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐁᑾᐞ ᐌᒋᐙᐱᒡ? 20 ᐅᓃᑭᐃᑰᐞ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᔑᓇᑴᑕᒨᐞ: ᓂᑭᑫᑖᒥᓐ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᐗᐊ ᓂᑯᓯᓯᓈᓐ, ᑲᔦ ᐁᑮᐙᐱᓯᒃ ᐁᑮᐃᔑᓂᑖᐎᑭᒡ᙮ 21 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᓂᑭᑫᑕᓰᒥᓐ ᐌᒋᐙᐱᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᓂᑭᑫᓂᒥᒫᓯᐙᓈᓂᓐ ᐊᐌᓀᓇᓐ ᑳᑮᒥᓄᐊᔮᐃᑯᒡ ᐅᔥᑮᔑᑯᕽ᙮ ᐋᔕ ᑮᔖᐯᐎ, ᑲᑴᒋᒥᒃ! ᐐᓐ ᑭᑲᐐᑕᒫᑯᐙ᙮ 22 ᐊᒦᔥ ᐅᐌ ᑳᑮᐅᒋ ᐃᑭᑐᓂᒡ ᐅᓃᑭᐃᑰᐞ, ᐁᑮᑯᓵᐙᒡ ᐅᓃᑳᓂᓰᐎ ᒎᐗᐞ, ᐋᓃᔥ ᐋᔕ ᐁᑮᐃᓈᑯᓂᑫᓂᒡ, ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᐃᓈᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᒦ ᐗᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐅᓈᐸᒫᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ, ᑕᐅᒋᓵᑭᒋᐌᐱᓈ ᐊᐎᔭ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ 23 ᒦ ᐅᐌ ᑳᐅᒋ ᐃᑭᑐᓂᒡ ᐅᓃᑭᐃᑰᐞ ᑳᑮᐙᐱᐃᓐᒡ: ᐋᔕ ᑮᔖᐯᐎ, ᑲᑴᒋᒥᒃ! 24 ᒦᓇᐙ ᐃᑭ ᒎᐗᒃ ᐅᑮᐊᑐᒫᐙᓐ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᑮᐙᐱᓯᓂᑭᐸᓐ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐊᔓᑕᒪᐤ ᒋᑌᐺᔭᓐ! ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ ᓂᑭᑫᓂᒫᓈᓐ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᐊᓅᒋᑯ ᐁᐃᔑᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ 25 ᐅᐅᐌ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑮᔥᐱᓐ ᐊᓅᒋᑯ ᐁᔑᐱᒫᑎᓯᑴᓐ ᑯᒫ ᑳᐐᓐ, ᑳᐐᓐ ᓂᑭᑫᓂᒫᓰ᙮ ᐯᔑᒃ ᐁᑕ ᑫᑰᓐ ᓂᑭᑫᑖᓐ: ᑳᐐᓐ ᓂᑮᐙᐱᓰ, ᔑᑾ ᓅᑯᒻ ᓂᐙᑉ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ 26 ᐅᐅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᑰᐞ: ᐋᓃᔥ ᑳᑑᑕᐎᒃ? ᐋᓃᔥ ᑳᐃᔑᒥᓄᔭᔮᐃᒃ ᐃᓂ ᑭᔥᑮᔑᑰᓐ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 27 ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ ᐃᑕᔥ: ᐋᔕ ᐅᔕ ᑭᑖᓇᑮᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑭᑮᐱᓯᑕᓰᓈᐙ᙮ ᐌᑯᓀᔥ ᐙᐅᒋᓅᑕᒣᒃ ᒦᓇᐙ? ᑫᑮᓇᐙ ᓇ ᑭᓇᑕᐌᑖᒻ ᒋᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᒥᓀᒃ? 28 ᐅᑮᑭᒋᓅᒋᐋᐙᓐ ᐃᑕᔥ: ᑮᓐ ᐯᔑᒃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᓐ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ! ᓃᓇᐎᓐᑦ ᐐᓐ ᒨᓯᔅ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ! 29 ᓂᑭᑫᑖᒥᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᑮᑲᓅᓈᒡ ᒨᓯᓲᓐ᙮ ᐗᐊ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᑳᐐᓐ ᓂᑭᑫᑕᒧᐙᓰᒥᓐ ᐋᑎ ᑳᑕᔑᓂᑖᐎᑭᒡ ᐆᑌᓈᕽ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 30 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ: ᒫᒪᑳᒡ ᑌᐺ ᐅᐌ, ᐁᑳ ᐁᑭᑫᓂᒫᓯᐌᒃ ᐋᑎ ᐌᒌᒡ, ᐁᓂᐌᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᑮᐙᐱᐃᒡ! 31 ᑭᑭᑫᑖᒥᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᐱᓯᑕᐙᓯᒃ ᐊᐎᔭᓐ ᐊᓅᒋᑯ ᑳᐃᔑᐱᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᑳᑭᒋ ᐃᓀᓂᒫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑑᑕᕽ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐅᑎᓀᑕᒧᐎᓂᓂ, ᒦ ᐊᐌ ᐯᓯᑖᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 32 ᐊᐸᓐ ᑳᐱᐅᒋᐊᑮᐗᕽ ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑮᐅᒋᐊᑯᓅᑖᑾᓯᓅᓐ ᐊᐎᔭ ᒋᐙᐱᐋᒡ ᐊᐎᔭᓐ ᐁᑮᐃᔑᓂᑖᐎᑭᓂᒡ ᐁᐙᐱᓯᓂᒃ᙮ 33 ᑮᔥᐱᓐ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ ᐅᒌᓯᑭᐸᓐ, ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᐅᑖᑮᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᑑᑕᕽ᙮ 34 ᐅᑮᓇᑴᑖᑰᐞ ᐃᑕᔥ: ᐗᐐᑫ ᐊᓅᒋᑯ ᑭᑮᐱ ᐃᔑᐱᒫᑎᔅ ᐊᐸᓀ ᑳᑮᓂᑖᐎᑭᔭᓐ! ᑭᐐᑲᑴᑭᑭᓄᐊᒪᐎᓈᒻ ᐃᓇᔥ! ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᓵᑭᒋᐌᐱᓈᐙᒡ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐅᒋ᙮ 35 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᓅᑕᕽ ᐁᑮᓵᑭᒋᐌᐱᓂᒥᓐᒡ, ᐅᑮᐊᐎᒥᑲᐙᓐ, ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑭᑌᐺᔦᓂᒫ ᓇ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑳᐃᓂᓐᒡ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 36 ᐅᐅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᐊᐌᓀᓐ ᐊᐊ? ᐐᑕᒪᐎᔑᓐ, ᑫᓃᓐ ᒋᑌᐺᔦᓂᒪᒃ᙮ 37 ᒋᓴᔅ ᐅᐅᐌ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑭᑮᐙᐸᒫ, ᒦ ᐗᐊ ᑳᑲᑲᓅᓂᒃ᙮ 38 ᐅᐅ ᑮᐃᑭᑐᐗᓐ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ! ᓂᑌᐺᔦᑕᒻ! ᐊᒦᔥ ᐃᐃ ᑳᔑᐅᒋᒌᑾᓇᐲᑖᑯᒡ᙮ 39 ᒋᓴᔅ ᑮᐃᑭᑐ: ᒦ ᐅᐌ ᑳᑮᐅᒋᐲᔖᔮᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᐅᑯ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᒋᓈᑾᓂᓂᑭᓐ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ; ᒦᑕᔥ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᐙᐱᓯᒀ ᒋᐙᐱᐙᒡ, ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᐙᐱᐙᒡ ᒋᐙᐱᓯᒀ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 40 ᐋᓂᓐᑦ ᐃᑭ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᐃᐃᒫ ᑳᐐᒋᑳᐸᐎᑕᐙᐙᒡ, ᐁᑮᓅᑕᒧᐙᒡ ᐅᐌ ᐃᑭᑐᐎᓐ, ᒦᔥ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ: ᑳᐐᓐ ᒫᐐᓐ ᑭᑎᔑᓰᒥᓈᑐᒃ ᑫᓃᓇᐎᓐᑦ ᐁᐙᐱᓯᐙᕽ? ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 41 ᒋᓴᔅ ᐅᐅᐌ ᑮᐃᑭᑐ: ᑮᔥᐱᓐ ᐙᐱᓯᐌᑭᐸᓐ ᑳᐐᓐ ᑭᑖᐅᒋ ᐃᓇᑭᒥᑰᓰᒻ ᒋᑭᑭᔥᑳᑯᔦᒃ ᒪᒋᒋᑫᐎᓐ᙮ ᓂᐙᐱᒥᓐ ᐃᑕᔥ ᐁᐃᑭᑐᔦᒃ, ᒦᐃᐌ ᑳᐅᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᔦᒃ ᑫᔮᐱ ᐁᑭᑭᔥᑳᑯᔦᒃ ᒪᒋᒋᑫᐎᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮

ᒞᓐ 10

1 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᑌᐺᐎᓂᐗᓐ ᐅᐌ ᑳᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ: ᐊᐎᔭ ᐁᑳ ᑳᐲᑎᑫᓯᒃ ᐁᐃᔑ ᐃᔥᒀᑌᒥᐗᓂᓂᒃ ᐊᓯᓃᐎᐙᑳᔮᐱᑭᓯᒋᑲᓐ ᒫᓇᒑᓂᔕᐞ ᑳᔑᐲᓱᓂᒡ, ᐸᑳᓐ ᐃᑕᔥ ᑳᐅᒋᐹᔑᑖᑕᐌᒡ, ᒦ ᐗᐊ ᑮᒨᒋᔥᑮᐎᓂᓂ ᑯᒫ ᐅᒪᑲᑗ᙮ 2 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐃᔥᒀᑌᒥᕽ ᑳᐅᒋᐲᑎᑫᒡ, ᒦ ᐗᐊ ᐅᑲᓇᐎᒫᓇᒑᓂᔑᐌ᙮ 3 ᐐᓐ ᑳᐹᑭᑌᓇᒫᑯᒡ ᐃᓂ ᐅᑲᓇᐎᔥᒀᑕᐌᓐ, ᔑᑾ ᐁᔑᐯᐯᔑᑯᓂᒡ ᐁᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ ᐅᑎᔑᐊᑐᒫᐞ ᐐᓐ ᑎᐱᓇᐌ ᐅᒫᓇᒑᓂᔑᒪᐞ᙮ ᐅᓅᑖᑰᐞ ᐃᑕᔥ ᑳᐃᓂᑖᑯᓯᒡ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃ ᐁᔑᓵᑭᓯᐋᒡ᙮ 4 ᐊᐲ ᑕᔥ ᓯᔮᑭᓯᐋᒡ, ᐊᓂᓃᑳᓂ ᐃᔖ᙮ ᒦᔥ ᐁᓂᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ ᐅᒫᓇᒑᓂᔑᒪᐞ, ᐐᓐ ᐁᓂᓯᑐᑖᑯᒡ ᐁᓂᑖᑯᓯᒡ ᐊᐊ ᑳᑲᓇᐌᓂᒫᒡ᙮ 5 ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᑳᐐᓐ ᐅᐐᐱᒥᓂᔕᐙᓯᐙᐙᓐ, ᑕᐸᓰᐗᒃ ᐃᑕᔥ, ᐋᓃᔥ ᐅᐸᑳᓂᑕᐙᐙᓐ ᐁᓂᑖᑯᓯᓂᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 6 ᒦ ᐅᐌ ᐋᐌᒋᑲᓐ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐐᑕᒪᐙᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᓂᓯᑐᑖᑯᓰᐞ ᐌᑯᓀᓐ ᑳᑮᐐᑕᒪᐙᒡ᙮ 7 ᒦᑕᔥ ᐃ ᒦᓇᐙ ᑳᐃᔑᐐᑕᒪᐙᒡ ᒋᓴᔅ᙮ ᑌᐺᐎᓂᐗᓐ ᐅᐌ ᑳᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ: ᓃᓐ ᐃᐌ ᐅᑎᔥᒀᑌᒥᐙ ᒫᓇᒑᓂᔕᒃ᙮ 8 ᑲᑭᓇ ᐃᑭ ᑳᑮᐱᐊᔮᐙᒡ ᒋᑆ ᐊᔮᔮᓐ, ᐅᑮᒨᒋᔥᑲᒃ, ᐅᒪᑲᑗᔥᑲᒃ ᑮᑎᓄᐎᐗᒃ᙮ ᒫᓇᒑᓂᔕᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᐅᑮᐱᓯᑕᐙᓯᐙᐙᐞ᙮ 9 ᓃᓐ ᐃᔥᒀᑌᒻ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᓃᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᒋᐲᑎᑫᒡ, ᒦ ᐊᐌ ᑫᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ ᑕᐲᑎᑫ ᒦᓇᐙ ᑕᓵᑲᐊᒻ᙮ ᐅᑲᒥᑳᓐ ᐃᑕᔥ ᑫᐅᑕᒋᑫᒡ᙮ 10 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐅᑭᒨᑎᔥᒃ, ᐊᒦ ᐁᑕ ᐅ ᐌᒋᐲᔖᒡ, ᐁᐐᑭᒨᑎᒡ, ᐁᐐᓂᔑᐌᒡ, ᐁᐐᐱᓂᔑᐗᓈᒋᐃᐌᒡ ᑲᔦ᙮ ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᓂᑮᐱᐊᔮ ᒋᐅᒋᐊᔮᔦᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᒋᐅᒋᐌᓅᒋᐊᔮᔦᒃ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ᙮ 11 ᓃᓐ ᐊᐊ ᑳᑾᔭᑯᑲᓇᐌᓂᒫᒡ ᐅᒫᓇᒑᓂᔑᒪᐞ᙮ ᐊᐊ ᑾᔭᒃ ᑳᑲᓇᐎᒫᓇᒑᓂᔑᐌᒡ ᑳᐐᓐ ᐃᑯᑕᓄ ᐗᓂᑑᒡ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᒋᐱᒫᒋᐋᒡ ᐅᒫᓇᒑᓂᔑᒪᐞ᙮ 12 ᐊᐊ ᑕᔥ ᑳᒥᒋᐊᓄᑮᒡ, ᐁᑳ ᑳᑎᓄᐎᓯᒃ ᒋᐅᑲᓇᐎᒫᓇᒑᓂᔑᐌᐎᒡ, ᐁᑳ ᐐᓐ ᐁᑎᐱᓇᐌᐎᓯᓯᒃ ᐃᐃ ᒫᓇᒑᓂᔕᐞ, ᐁᐙᐸᒫᒡ ᒪᐄᑲᓇᓐ ᐁᐲᒋᐸᑑᓂᒡ, ᐊᒦ ᐁᔑᑕᐸᓰᒡ, ᐊᒦ ᐁᔑᓇᑲᒋᐸᐋᒡ ᐃᐃ ᒫᓇᒑᓂᔕᐞ᙮ ᒦᔥ ᐊᐊ ᒪᐄᑲᓐ ᐁᔑᑳᒋᑎᓈᒡ ᐃᐃ ᒫᓇᒑᓂᔕᐞ ᐁᐅᒻᐺᓂᔕᐙᒡ᙮ 13 ᐊᐌ ᑳᒥᑕᓄᑮᒡ, ᒦ ᐁᔑᒫᒌᐸᐃᐌᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᐌᐌᓂ ᐅᓈᑲᑕᐌᓂᒫᓰᐞ, ᐋᓃᔥ ᒥᒋᐊᓄᑮ᙮ 14 ᓃᓐ ᑕᔥ ᑾᔭᒃ ᑳᑲᓇᐎᒫᓇᒑᓂᔑᐌᒡ᙮ ᓂᑭᑫᓂᒫᒃ ᓂᒫᓇᒑᓂᔑᒪᒃ, ᑲᔦ ᓂᑭᑫᓂᒥᑰᒃ ᐃᑭ ᑳᐊᔮᐗᒀ, 15 ᑖᐱᔥᑰ ᑳᔑᑭᑫᓂᒥᒡ ᐊᐊ ᓂᑌᑌ, ᑲᔦ ᓃᓐ ᑕᔥ ᑳᔑᑭᑫᓂᒪᒃ ᓂᑌᑌ᙮ ᑲᔦ ᓂᑎᓀᑕᒻ ᑳᐐᓐ ᐃᑯᑕᓄ ᐗᓂᑑᔮᓐ ᓂᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᒋᐅᒋᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᓂᒫᓇᒑᓂᔑᒪᒃ᙮ 16 ᐊᔮᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᒫᓇᒑᓂᔕᒃ ᑳᑎᐯᓂᒪᒀ, ᐅᐅᒫ ᑳᐊᔮᓯᒀ ᐙᑳᔮᐱᑭᓯᒋᑲᓂᕽ ᑳᔑᑲᓇᐌᓂᒥᑣ ᒫᓇᒑᓂᔕᒃ᙮ ᒦᐗᒃ ᐅᑯᐌᓂᐗᒃ ᑲᔦ ᓂᑲᐲᓈᒃ, ᓂᑲᐱᓯᑖᑰᒃ ᐁᓉᐗᒃ᙮ ᒫᒪᐤ ᐃᑕᔥ ᑕᒥᒋᐯᔑᑴᐙᓇᑭᓯᐗᒃ, ᔑᑾ ᑕᒥᒋᐯᔑᑯᐗᓐ ᐃᓂ ᑫᑲᓇᐌᓂᒥᑯᐙᒡ᙮ 17 ᒦ ᐅᐌ ᐌᒋᓵᑭᐃᒡ ᓂᑌᑌ, ᐋᓃᔥ ᓂᑎᓀᑕᒻ ᐁᐐᐸᑭᑎᓇᒫᓐ ᓂᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᒦᓇᐙᔥ ᐁᐐᑮᐌᐱᒫᑎᓯᔮᓐ᙮ 18 ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑲᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᐅᑖᐱᓇᒪᐎᒡ ᓂᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮ ᓃᓐ ᐋᓃᔥ ᐁᐃᓀᑕᒫᓐ ᐃᑯ ᓂᐸᑭᑎᓈᓐ᙮ ᓂᑕᔮᓐ ᐃᑕᔥ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᒋᐸᑭᑎᓇᒫᓐ, ᔑᑾᔥ ᓂᑕᔮᓐ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᒦᓇᐙ ᒋᑮᐌᐱᒫᑎᓯᔮᓐ᙮ ᒦ ᐅᐌ ᑳᑮᐃᔑᑲᓅᔑᒡ ᐊᐊ ᓂᑌᑌ ᒋᑑᑕᒫᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 19 ᒦ ᒦᓇᐙ ᐯᐸᑳᓐ ᑮᐊᔨᓀᓂᑎᐗᒃ ᐃᑭ ᒎᐗᒃ, ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ ᑳᑮᐃᑭᑐᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 20 ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᐅᑭᑭᔥᑲᐙᓐ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ, ᑮᐗᔥᑴᔦᑕᒻ! ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ ᐋᓃᔛᓐ ᐌᒋᐱᓯᑕᐌᒃ? ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 21 ᑯᑕᒃ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᑳᐐᓐ ᐃᐃ ᑖᐃᓂᑖᑯᓯᓰ ᐊᐎᔭ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ ᑳᐊᔮᐙᒡ! ᐋᓃᓐ ᐅᐅ ᑫᑮᐃᔑᑲᔥᑭᑑᐸᓐ ᒪᒋᐊᒑᒃ ᒋᐙᐱᐋᒡ ᐃᓂ ᑳᐙᐱᓯᓂᒃ? ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 22 ᑮᐱᐴᓐ ᐃᐌ ᐊᐲ᙮ ᑮᐐᑾᑎᐗᑲᒥᑭᓯᓈᓂᐗᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ, ᒎᐗᒃ ᐁᒫᒥᑲᐎᓄᑕᒧᐙᒡ ᑳᑮᐅᓈᐱᑭᓯᑑᐙᑯᐸᓀᓐ ᐃᐃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᒋᑎᐯᑕᒥᓂᒡ᙮ 23 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑮᐱᒧᓭ ᐃᒫ ᔂᓬᐊᒪᓐ ᐅᑕᐱᓇᐗᑭᒋᑲᓂᕽ ᐁᔑᐐᑌᒃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᑳᑮᐊᔮᓂᒃ᙮ 24 ᒎᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐱᐙᑳᑳᐸᐎᐃᑎᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᐁᔑᐊᔮᓂᒡ ᐁᐱᑲᑴᒋᒫᐙᒡ: ᐋᓃᓐ ᒥᓂᒃ ᑫᔮᐱ ᑫᐗᐙᓀᑕᒥᐃᔮᕽ? ᑾᔭᒃ ᐐᑕᒪᐎᔑᓈᒻ! ᑌᐺ ᓇ ᑮᓐ ᐊᐊ ᑭᑖᐤ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᐅᓀᓂᒥᑯᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᒡ? ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 25 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ: ᐋᔕ ᐅᔕ ᑭᑮᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑭᑮᐐᑌᐺᑕᐎᓰᒻ᙮ ᐃᓂ ᐊᓄᑮᐎᓇᓐ ᑳᑮᑑᑕᒫᓐ ᓂᑌᑌ ᑳᑮᐃᔑᑲᓅᔑᒡ, ᐊᒦᐗᓐ ᐅᓄ ᑳᑎᐹᒋᒥᑯᔮᓐ ᐁᑌᐺᐎᓂᐎᔮᓐ᙮ 26 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑭᐐᑌᐺᑕᐎᓰᒻ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑮᓇᐙ ᑭᑎᓄᐎᓰᒻ ᓂᒫᓇᒑᓂᔑᒪᒃ᙮ 27 ᐃᓇᔥᑫ ᓂᒫᓇᒑᓂᔑᒪᒃ ᐅᐱᓯᑖᓈᐙ ᓂᑎᓉᐎᓐ, ᑲᔦ ᓂᑭᑫᓂᒫᒃ, ᑲᔦ ᓂᐱᒥᐐᒌᐎᑰᒃ᙮ 28 ᓂᒦᓈᒃ ᐃᐌ ᐐᑳ ᑫᐃᔥᒀᓭᓯᓂᓂᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑕᓂᐳᓰᐗᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑖᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᒪᑲᒥᒡ ᐁᑲᓇᐌᓂᒥᒪᒃ᙮ 29 ᔑᑾ ᐊᐌ ᓂᑌᑌ ᑳᑮᒦᔑᒡ ᓂᒫᓇᒑᓂᔑᒪᐞ, ᒦ ᐊᐌ ᐊᐗᔑᒣ ᒣᔥᑲᐌᑖᑯᓯᒡ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ, ᑲᔦ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑲᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᐅᑖᐱᓇᒪᐙᒡ ᓂᑌᑌᓐ ᐁᑲᓇᐌᓂᒫᓂᒡ᙮ 30 ᓃᓐ ᑲᔦ ᓂᑌᑌ ᒦ ᐁᔑᐯᔑᑴᑖᑯᓯᔮᕽ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 31 ᒎᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᐙᐞ ᐊᓯᓃᐞ ᐁᐐᐸᐲᒶᓯᓇᐋᐙᒡ ᐁᐐᓂᓵᐙᒡ᙮ 32 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᓃᐱᐗᐞ ᒥᓄᐊᓄᑮᐎᓇᓐ ᑭᑮᐙᐸᒥᒻ ᐁᑮᐃᔑᒋᑫᔮᓐ, ᓂᑌᑌ ᑳᑮᒦᔑᒡ ᐃᓂ ᒋᑑᑕᒫᓐ᙮ ᐌᑯᓀᔥ ᐅᓄ ᐙᐅᒋᐱᒶᓯᓇᐃᔦᒃ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 33 ᒦᔥ ᒎᐗᒃ ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ: ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᒥᓄᐊᓄᑮᐎᓇᓐ ᑳᐐᐅᒋᐱᒶᓯᓇᐃᑰᔭᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ, ᐁᐹᐱᓄᑕᐗᒡ ᐅᔕ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐌᒋᑑᑖᑰᔭᓐ᙮ ᑮᓐ ᐋᓃᔥ ᐁᒥᒋ ᐃᓂᓂᓃᐎᔭᓐ, ᓃᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑭᑎᑭᑦ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 34 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᐃᓇᑌᓯᓅᓐ ᐃᒫ ᑮᓇᐙ ᑭᑑᓇᔓᐌᐎᓂᐙᕽ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ, ᑭᒪᓂᑑᐎᒻ? 35 ᑳᐐᓐ ᐅᔕ ᐐᑳ ᑕᐴᓂᑌᐺᐎᓂᐗᓯᓅᓐ ᐃᐌ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑫᐎᓐ᙮ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᑭᑐᐎᓂᓂ ᑳᐅᑎᓯᑯᐙᒡ, ᑭᒪᓂᑑᐎᒻ ᑮᐃᓈᐗᒃ᙮ 36 ᓃᓐ ᐊᐊ ᑳᑮᐅᓀᓂᒥᑯᒡ ᐃᓂ ᐌᑌᑌᒥᒥᓐᒡ, ᑲᔦᔥ ᐊᐊ ᐁᑮᐲᒋᓂᔕᐅᑯᒡ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ᙮ ᑭᑎᔑᒻ ᐃᓇ ᑕᔥ, ᑭᐹᐱᓄᑕᐙ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᐃᐃᐌ ᐁᑮᐃᑭᑐᔮᓐ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᓂᑖᐤ? 37 ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐁᑑᑕᓯᐙᓀᓐ ᐅᑕᓄᑮᐎᓇᓐ ᓂᑌᑌ ᑳᔑᐊᑕᐌᓂᒥᒡ ᒋᑑᑕᒫᓐ, ᐊᒦ ᐃᐌ ᒋᐃᔑᓈᑾᒃ ᒋᑌᐺᑕᐎᓯᐌᒃ᙮ 38 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᑌᐺ ᐁᑑᑕᒧᐙᓀᓐ, ᐋᓇᐐᓐ ᓃᓐ ᐁᑌᐺᑕᐎᓯᐌᒃ, ᐁᓂᐌᒃ ᐃᑕᔥ ᑭᑖᑌᐺᑖᒻ ᐃᓂ ᐊᓄᑮᐎᓇᓐ ᑳᑑᑕᒫᓐ, ᒦᔥ ᒋᑫᒋᓈᐁᑕᒣᒃ ᑌᐺ ᐁᑭᑭᔥᑲᐎᒡ ᓂᑌᑌ, ᑲᔦ ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᐁᑭᑭᔥᑲᐗᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 39 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᑫᔮᐱ ᐅᑮᑲᑴᑕᑯᓂᑰᐞ; ᐅᑮᐸᓂᓂᑰᐞ ᐃᑕᔥ᙮ 40 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᑮᐃᔖ ᐌᑎ ᐊᑳᒥᕽ ᒞᕒᑕᓇᐎ ᓰᐲᕽ, ᒞᓇᓐ ᓂᑕᒻ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐃᔑᓰᑲᐊᑖᑫᓂᒡ᙮ ᒦ ᐃᐌᑎ ᑮᐊᔭᔮ ᒋᓴᔅ᙮ 41 ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᒫ ᐅᑮᐱᓈᓯᑳᑰᐞ, ᐅᐅᐌᔥ ᐁᑮᐃᑭᑐᓂᒡ: ᒞᓐ ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᑮᒫᒪᑳᒋᒋᑫᓰ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᑫᑰᓐ ᑳᑮᐃᔑᑎᐹᒋᒫᒡ ᐅᓄ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑮᑌᐺ! ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ᙮ 42 ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐅᑮᐅᒋᑌᐺᔦᓂᒫᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮

ᒞᓐ 11

1 ᑮᐊᔮ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᐁᑮᐋᑯᓯᒡ, ᓬᐋᓴᕒᐊᔅ ᐁᐃᔑᓂᑳᓱᒡ᙮ ᑮᐃᔑᑖ ᐃᒫ ᐯᑕᓃᕽ, ᒦᐃᒫ ᐆᑌᓈᓯᕽ ᑲᔦ ᐐᓇᐙ ᑳᐃᔑᑖᐙᒡ ᒣᕒᐃ ᐃᓂ ᑲᔦ ᐐᒋᑴᓐ ᒫᕒᑕ ᙮ 2 ᒦ ᐗᐊ ᒣᕒᐃ ᑫᐴᓯᓯᑌᓈᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐃᐃᐌ ᒥᓈᑾᐅᓐ ᑲᔦ ᑫᑳᓯᓯᑌᐙᒡ ᐐᓂᓯᓴᓐ ᑫᐋᐸᒋᑑᒡ᙮ ᒦᐗᓂᓂ ᑳᑮᐋᑯᓯᓂᒡ ᓬᐋᓴᕒᐊᓴᓐ ᑳᑮᐅᑕᐌᒫᒡ᙮ 3 ᐅᑯ ᐃᑴᐗᒃ ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᐙᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᒋᐊᐎᐐᑕᒪᐙᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᒋᑎᐹᒋᒫᓂᒡ ᐅᑕᐌᒫᐙᓐ᙮ ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐋᑯᓯ ᑳᓵᑭᐊᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 4 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᓅᑕᕽ, ᒦ ᐃᐌ ᑮᐃᑭᑐ ᒋᓴᔅ: ᐅᐅᐌ ᑳᔑᐋᑯᓯᒡ ᑲᑭᓇ ᐃᐌ ᑮᐃᔥᒀᓭᓂᒃ ᑳᐐᓐ ᑕᓂᐳᓰ᙮ ᒋᐅᒋᐙᐸᒋᑳᑌᓂᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᐌ ᐅᒋ ᐃᔑᐊᔮ, ᑲᔦᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᒋᐅᒋᑭᒋ ᐃᓀᒋᑲᓂᐎᓂᒡ᙮ 5 ᒋᓴᔅ ᐋᓃᔥ ᐅᑮᓵᑭᐋᐞ ᐃᓂ ᒫᕒᑕᐗᓐ ᑲᔦ ᐃᓂ ᐐᒋᑴᓂ ᑲᔦ ᐃᓂ ᓬᐋᓴᕒᐊᓴᓐ᙮ 6 ᐃᐌᔥ ᐊᐲ ᑳᑮᓅᑕᕽ ᐁᐋᑯᓯᓂᒡ, ᑫᔮᐱ ᓃᔓᑯᓐ ᐃᐃᒫ ᑮᐊᔮ ᑳᑮᐃᔑᐊᔮᒡ᙮ 7 ᒦᑕᔥ ᑫᑲᐲ ᐅᑮᑲᓅᓈᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐊᐤ, ᒦᓇᐙ ᑮᐌᓄᑕᑖ ᒎᑏᔭ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 8 ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᑰᐞ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ! ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ ᒦ ᐌᑎ ᒎᐗᒃ ᑮᐃᓀᑕᒨᒃ ᐁᐐᐱᒶᓯᓇᐃᒀ! ᑭᐐᐃᔖ ᓇ ᒦᓇᐙ ᐌᑎ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 9 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᒥᑖᔀᔑᓃᔓ ᑎᐸᐃᑲᓀᔮᓯᓅᓐ ᐁᐯᔑᑯᑮᔑᑲᒃ? ᐊᐎᔭ ᐱᑯ ᐁᐱᒧᓭᒡ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᑳᐐᓐ ᑕᐱᓱᔑᓰ, ᐁᐙᐸᑕᕽ ᐁᐙᓭᔮᓂᒃ ᐅᐅ ᐊᑭ᙮ 10 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᓃᐹᐱᒧᓭᒡ ᑕᐱᓱᔑᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᐅᐐᒌᐎᑯᓰᓐ ᐃᐃ ᐙᓭᔮ ᐁᑎᐱᑲᓂᓂᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 11 ᐅᐅᐌᔥ ᑮᐊᓂ ᐃᑭᑐ: ᑮᒌᓈᓐ ᓬᐋᓴᕒᐊᔅ ᓂᐹ᙮ ᓂᐐᐃᔖ ᑕᔥ, ᓂᐐᐊᑕᐊᒪᒋᐋ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 12 ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ: ᑮᔥᐱᓐ ᓴ ᓂᐹᑴᓐ ᑕᒥᓄᐊᔮ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 13 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᑖᓐ ᐃᐌ ᐁᑮᐃᔥᒀᐱᒫᑎᓯᓂᒡ ᓬᐋᓴᕒᐊᓴᓐ, ᐐᓇᐙ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓂᑕᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᑮᐃᓈᓂᒡ ᐁᒥᒋᐋᑌᔑᓂᓂᒡ ᐁᓂᐹᓂᒡ᙮ 14 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑾᔭᒃ ᐅᑮᐐᑕᒪᐙᐞ: ᓬᐋᓴᕒᐊᔅ ᑮᓂᐳ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 15 ᓂᒥᓉᑕᒻ ᐃᑕᔥ ᑮᓇᐙ ᐅᒋ ᐃᐃᒫ ᐁᑮᐊᔮᓯᐙᓐ, ᒋᐅᒋᑌᐺᔦᑕᒣᒃ᙮ ᐊᐤ ᐃᑕᔥ, ᐊᑕᐙᐸᒫᑖ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 16 ᑣᒪᔅ ᐃᑕᔥ, ᓃᔓᐅᑌ ᑳᐃᔑᐐᓱᒡ, ᐅᑮᑲᓅᓈᐞ ᐅᐐᒋᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᒦ ᑯ ᒫᓄ ᐐᒌᐙᑖ ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᒋᑕᔑᐐᒋᓂᐴᒪᕽ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 17 ᐊᐲᔥ ᐌᑎ ᑌᑶᔑᕽ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ, ᐅᑮᓅᑖᓐ ᐋᔕ ᓃᔪᑯᓐ ᐊᐸᓐ ᐁᑮᓇᐃᓂᑲᓂᐎᓂᒡ ᓬᐋᓴᕒᐊᓴᓐ ᙮ 18 ᐃᐌ ᑕᔥ ᐯᑕᓂ ᑳᐐᓐ ᑮᐅᒋᐙᓴᐗᓯᓅᓐ ᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᙮ ᑳᐐᓐ ᑮᑌ ᓃᔓᑎᐸᐃᑲᓀᔮᓯᓅᓐ ᒥᓂᒃ᙮ 19 ᓃᐱᐗᐞ ᐃᒫ ᒎᑏᔮᕽ ᑳᐅᒌᐙᒡ ᐅᑮᐱᐅᒋᓈᓯᑲᐙᐙᐞ ᒫᕒᑕᐗᓐ ᑲᔦ ᒣᕒᐄᓐ ᐁᐐᑲᑴᐱᓵᓂᐋᐙᒡ ᐃᓂ ᐅᑕᐌᒫᓂ ᐁᑮᐃᔥᒀᐱᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 20 ᐱᒌᓇᒃ ᐃᑯ ᒫᕒᑕ ᐁᑮᓅᑕᕽ ᐁᐱᑕᑶᔑᓂᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᔐᒫᒃ ᑮᐊᓂᓵᑲᐊᒻ ᐁᐊᑕᓇᑭᔥᑲᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᐊᐊᔥ ᒣᕒᐃ ᑫᔮᐱ ᑮᐊᔭᐱ ᐃᒫ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᐙᕽ᙮ 21 ᒫᕒᑕ ᑕᔥ ᐅᑮᑲᓅᓈᓐ ᒋᓴᓲᓐ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ! ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐅᐅᒫ ᑮᐊᔮᔭᐸᓐ, ᑳᐐᓐ ᑖᑮᓂᐳᓰ ᓂᑕᐌᒫ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 22 ᓂᑭᑫᑖᓐ ᑕᔥ ᐊᐴᔥᑫ ᓅᑯᒻ ᐃᑯ ᑫᔮᐱ, ᐱᑯ ᑫᑰᓐ ᑲᑴᒋᒪᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᑭᑲᒦᓂᒃ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 23 ᑕᑮᐌᐱᒫᑎᓯ ᑭᑕᐌᒫ, ᐅᑮᐃᓈᓐ ᒋᓴᔅ ᐃᓂ ᒫᕒᑕᐗᓐ᙮ 24 ᒦᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᓂᑭᑫᑖᓐ ᒦᓇᐙ ᒋᑮᐌᐱᒫᑎᓯᒡ ᐃᔥᒀᒡ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 25 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᓃᓐ ᐗᐊ ᑳᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐊᒀ ᐊᐎᔭᒃ, ᓃᓐ ᑫᒦᑭᐌᒡ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮ ᐊᐌᔥ ᑳᑌᐺᔦᓂᒥᒡ, ᐋᓇ ᓂᐳᒡ, ᑫᔮᐱ ᑕᐱᒫᑎᓯ᙮ 26 ᐊᐎᔭ ᐁᐱᒫᑎᓯᒡ ᑌᐺᔦᓂᒥᒡ, ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑕᓂᐳᓰ᙮ ᑭᑌᐺᔦᑖᓐ ᐃᓇᔥ ᐅᐅ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 27 ᐁᐊᐞ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᓂᑌᐺᔦᑖᓐ, ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ᙮ ᑮᓐ ᐗᐊ ᑭᑖᐤ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐅᓀᓂᒫᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᑮᓐ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐐᐱᔭᔮᓂᒡ ᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᐅᑮᐃᑰᓐ ᒫᕒᑕᐗᓐ᙮ 28 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᔥᒀᐃᑭᑐᒡ ᒫᕒᑕ, ᑮᐊᓂᑮᐌ ᐁᑮᐊᐎᐊᑐᒫᒡ ᐐᒋᑴᓐ ᒣᕒᐄᓐ, ᑮᒨᒡ ᐁᑮᑲᓅᓈᒡ᙮ ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ ᑕᑶᔑᓐ, ᑭᐐᐙᐸᒥᒃ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 29 ᐊᐲᔥ ᑳᓅᑖᑯᒡ, ᔐᒫᒃ ᑮᐸᓯᑶᒋᓭᐗᓐ ᐁᑮᐊᐎᓈᓯᑲᐙᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 30 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑳ ᒪᔑ ᐃᐃᒫ ᑮᐱ ᐃᔖᓰ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ᙮ ᑫᔮᐱ ᐌᑎ ᑮᐊᔮ ᒫᕒᑕᐗᓐ ᑳᑮᐃᔑᓇᑭᔥᑳᑯᒡ᙮ 31 ᐃᑭ ᑕᔥ ᒎᐗᒃ ᑳᑮᐐᑕᐱᒫᐙᒡ ᒣᕒᐄᓐ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ ᐁᐐᐱᓵᓂᐋᐙᒡ ᐃᑕᔥ ᐁᑮᐸᓯᑶᒋᓭᓂᒡ ᐁᐊᓂᒫᒑᓂᒡ, ᐅᑮᐊᓂᐱᒥᓂᔕᐙᐙᓐ᙮ ᐃᔖᑐᒃ ᑳᔑᓇᐃᓂᑎᕽ ᐁᐊᐎᒪᐎᒡ ᐌᑎ, ᑮᐃᓀᑕᒨᒃ᙮ 32 ᒣᕒᐃ ᐊᐲ ᑌᑶᔑᕽ ᐃᐃᒫ ᐁᐊᔮᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᐁᐙᐸᒫᒡ ᑮᐊᐸᓂᐅ ᑳᔑᓯᑌᑳᐸᐎᓂᒡ᙮ ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᐅᒫ ᐊᔮᔭᐸᓐ, ᑳᐐᓐ ᑖᑮᐃᔥᒀᐱᒫᑎᓯᓰ ᓂᑕᐌᒫ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 33 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐁᑮᐙᐸᒫᒡ ᐁᒪᐎᓂᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᒎᐗᐞ ᑳᑮᐱᐐᒌᐎᑯᓂᒡ ᐁᒪᐎᓂᒡ, ᑮᐐᓴᑲᒪᒋᐅ᙮ ᐐᑫ ᑮᒥᑯᔥᑳᑌᑕᒻ ᐅᑕᒑᑯᕽ᙮ 34 ᐋᑎ ᑕᔥ ᑳᐃᔑᓇᐃᓀᒃ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᐱᐙᐸᑕᓐ, ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 35 ᒋᓴᔅ ᑮᐅᒋᑲᐙᐱ᙮ 36 ᒦᔥ ᐃᐌ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᐃᓇᔥᑫ ᑳᐊᐲᒋᓵᑭᐋᒡ! ᑮᐃᑎᐗᒃ᙮ 37 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ: ᒦ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᑳᑮᐙᐱᐋᒡ ᐃᓂ ᑳᐙᐱᓯᓂᒃ᙮ ᑰᓂᑫ ᑕᔥ ᐅᑖᑮᑲᔥᑭᑑᓐ ᒋᑮᓂᐳᓯᓂᑭᐸᓐ ᑳᑮᓂᐳᓂᒡ? 38 ᒋᓴᔅ ᒦᓇᐙ ᐊᐲ ᐁᑮᒥᑯᔥᑳᑌᑕᕽ ᐲᒋᓇᐤ, ᑮᐃᔖ ᑕᔥ ᑳᐃᔑᓇᐃᓂᒥᓐᒡ᙮ ᑮᐐᐸᑲᒥᑳ ᐃᒫ, ᐊᓯᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑮᑭᐸᐱ ᐁᐃᔥᒀᑌᒥᐗᕽ᙮ 39 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᑲᓅᓈᐞ: ᑕᐎᔑᒥᒃ ᐊᐊ ᐊᓯᓐ! ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᒫᕒᑕ, ᐅᑕᐌᒫᓂ ᐃᓂ ᑳᑮᓂᐳᓂᒡ, ᐅᑮᑲᓅᓈᓐ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐋᔕ ᒫᔑᒫᑾᓄᑐᒃ, ᐋᔕ ᓃᔪᑯᓐ ᐊᐸᓐ ᑳᑮᐊᔮᒡ ᐃᐃᒫ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 40 ᒋᓴᔅ ᑮᐃᑭᑐ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᑮᐃᓂᓯᓅᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᑌᐺᔦᑕᒪᓐ ᑭᑲᐙᐸᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᓈᑯᑑᒡ ᐅᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓐ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 41 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᑕᐎᔑᒫᐙᒡ ᐊᓯᓃᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᐁᑮᐃᓈᐱᒡ ᑮᐃᑭᑐ: ᓂᑌᑌ! ᑭᒦᑴᒋᐎᐃᓐ ᐁᐱᓯᑕᐎᔭᓐ! 42 ᓂᑭᑫᑖᓐ ᒨᔕᒃ ᐁᐱᓯᑕᐎᔭᓐ᙮ ᐅᑯ ᑕᔥ ᑳᓃᐸᐎᐙᒡ ᐅᒫ ᑳᐅᒋ ᐃᑭᑐᔮᓐ, ᒋᑌᐺᔦᓂᒥᐙᒡ ᑮᓐ ᐁᑮᐲᒋᓂᔕᐅᔭᓐ᙮ 43 ᐊᐲᔥ ᐅᐌ ᑳᐃᑭᑐᒡ, ᑮᔖᑯᐌ: ᓬᐋᓴᕒᐊᔅ! ᐱᓵᑲᐊᓐ! 44 ᒦᔥ ᑮᐱᓵᑲᐊᒨᓐ ᐃᓂ ᑳᑮᐃᔥᒀᐱᒫᑎᓯᓂᒡ, ᐅᓂᑭᓃᕽ, ᐅᓯᑎᓃᕽ ᑫᔮᐱ ᐁᒥᒋᒪᐱᓱᓂᒡ ᓇᐃᓂᑏᐎ ᑎᑎᐯᔩᑭᓂᑲᓇᓐ, ᑲᔦ ᐁᐊᑲᐙᐸᐱᓱᓂᒡ ᐙᐱᔥᑮᑭᓅᓂ᙮ ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑮᐃᑭᑐ: ᐋᐱᔅᑯᓂᒃ, ᐸᑭᑎᓂᒃ! ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 45 ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑭ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᑮᐱᒪᐗᑎᓵᐙᒡ ᒣᕒᐄᓐ ᐅᑮᐙᐸᒫᐙᓐ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᑫᐐᓇᐙ ᑕᔥ ᐅᑮᑌᐺᔦᓂᒫᐙᓐ᙮ 46 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑮᐊᓂᒫᒑᐗᒃ ᐁᑮᐊᑕᐙᐸᒫᐙᒡ ᐃᐃ ᐯᕒᐊᓰᐞ ᐁᑮᐐᑕᒪᐙᐙᒡ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 47 ᒦᔥ ᑮᒫᒪᐎ ᒫᐗᒋᐃᑎᐗᒃ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᑲᔦ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᑲᔦ ᑳᓂᑖᐅᓈᑯᓂᑫᐙᒡ, ᐁᑮᓈᓈᑲᓱᐌᐙᒡ᙮ ᐋᓃᓐ ᑫᑑᑕᒪᕽ? ᑮᐃᑎᐗᒃ᙮ ᓃᐱᐗᐞ ᐅᔕ ᐊᓂᑑᑕᒻ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 48 ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑯ ᐃᔑᐸᑭᑎᓇᒪᐗᕽ, ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ ᐅᑲᓂᑌᐺᔦᓂᒥᑰᐞ! ᐃᑭ ᑕᔥ ᐅᕒᐆᒥᕽ ᑳᐅᒋᑎᐯᑖᑯᓯᐙᒡ ᑳᐅᑭᒫᐌᑖᑯᓯᐙᒡ ᑕᐱᓇᓇᐃᒋᑫᐗᒃ, ᑭᑲᐱᓂᔑᐗᓈᒋᑕᒫᑯᓈᓐ ᑭᑕᑮᒥᓈᓐ ᑲᔦ ᑭᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓈᓐ, ᑮᐃᑎᐗᒃ᙮ 49 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐊᐊ, ᑫᔭᐸᔅ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᒡ, ᒫᐗᒡ ᑮᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐎ ᐃᐃᐌ ᑳᑮᐊᑮᐗᕽ᙮ ᒦ ᐃᐌ ᑮᐃᑭᑐ: ᑳᐐᓐ ᐊᐙᒡ ᑫᑰᓐ ᑭᑭᑫᑕᓰᓈᐙ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ 50 ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᐙᐸᑕᓰᓈᐙ? ᓇᐗᒡ ᐃᐃ ᑖᒥᓄᐋᐸᑕᓂᓂ ᒣᔥᑾᒡ ᐯᔑᒃ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᒋᓂᐴᑕᒪᐙᐸᓐ ᐃᐃ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᑕᔑᔭᕽ ᐅᐅᒫ ᑭᑕᑮᒥᓈᓂᕽ ᒋᓂᔑᐗᓈᑎᓯᓯᐗᕽ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 51 ᑳᐐᓐ ᐋᓃᔥ ᐐᓐ ᐃᑯ ᐃᐃᒫ ᑮᐅᒋᑮᑭᑐᓰ ᐃᐃᐌ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ᙮ ᒫᐗᒡ ᐁᑮᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐎᒡ ᐃᐃᐌ ᑳᑮᐊᑮᐗᕽ, ᑮᒦᓂᑰᐎᓯ ᑭᔐᒪᓂᑑᓈᕽ ᒋᐅᒋᑮᑭᑐᒡ, ᐁᑮᐅᒋᓃᑳᓂᑎᐹᒋᒫᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᒋᓂᐴᑕᒪᐙᓂᒡ ᑲᑭᓇ ᒎᐗᐞ ᑳᑕᓶᐙᓇᑭᓯᓂᒡ᙮ 52 ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᐁᑕ ᒋᓂᐴᑕᒪᐙᓂᒡ, ᑲᑭᓇ ᓴ ᐐᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᓃᒑᓂᓴᐞ ᒥᓯᐌ ᐯᐸᑳᓐ ᐊᑮᕽ ᑳᔑᐊᔪᓶ ᐅᑕᔮᐎᓂᓂᒡ, ᒋᒫᒪᐎᐋᓂᒡ ᒋᐯᔑᑴᑖᑯᓯᓂᒡ ᐅᓃᒑᓂᓴᐞ᙮ 53 ᒦᔥ ᐅᐌ ᐅᒋ ᐊᐲ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᐅᑮᐊᓂ ᐃᔑᐆᓀᑖᓈᐙ ᐅᓃᑳᓂᓰᒃ ᒋᓂᓵᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 54 ᒦᔥ ᐅᐌ ᐅᒋ, ᒋᓴᔅ ᑳᐐᓐ ᑫᔮᐱ ᐃᒫ ᑮᐐᐸᐹᓈᑯᓯᓰ ᐃᐃᒫ ᒎᑏᔮᕽ ᙮ ᑮᒫᒑ ᑕᔥ, ᐃᐌᑎ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᐊᑮᕽ ᐁᔑᐯᔓᐗᓂᓂᒃ ᐱᑾᑕᑲᒥᑳᕽ, ᐁᑮᑕᑶᔑᕽ ᐌᑎ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ ᐄᐸᕒᐃᔭᒻ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᑮᐊᔭᔮ ᐁᑮᐐᒋᐊᔮᒫᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ 55 ᐋᔕ ᑫᑳ ᑮᐊᓂᐅᒋᒋᓭᓂ ᐁᐐᐃᔑᒌᑲᑲᒥᑭᓯᐙᒡ ᒎᐗᒃ ᐁᐐᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᓈᓂᐗᕽ᙮ ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᑮᐱᐊᔫᒌᐗᒃ ᑳᔑᐆᑌᓇᐗᓯᓂᓂᒃ ᑳᔑᑕᑖᓂᐗᓂᓂᒃ, ᐁᑮᐃᔖᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ, ᐱᓇᒫ ᐊᑲᐌ ᐁᐐᐯᑭᐃᑎᓱᐙᒡ ᒋᑆ ᐐᒋᐃᐌᐙᒡ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᐎᓂᕽ ᒋᒥᓍᐸᒥᑯᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 56 ᐅᑮᓇᓈᑕᐙᐸᒫᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ; ᔑᑾᔥ ᐁᓈᓃᐸᐎᐙᒡ ᐃᑯ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᑮᐃᔑᑲᓅᓂᑎᐗᒃ: ᐋᓃᓐ ᑮᓐ ᐁᓀᑕᒪᓐ? ᑳ ᒫᐐᓐ ᑕᐱ ᐃᔖᓰ ᐅᒫ ᐐᑾᑎᐎᓂᕽ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 57 ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐯᕒᐊᓰᒃ ᐋᔕ ᑮᐃᔑᐅᓇᔓᐌᐗᒃ: ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᑭᑫᑕᕽ ᐋᑎ ᐁᔮᓂᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᑕᑎᐹᒋᒧ, ᓂᑲᐱᐐᑕᒫᑯᓈᓐ, ᓂᑲᑕᑯᓂᒫᓈᓂᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮

ᒞᓐ 12

1 ᑫᔮᐱ ᓂᑯᑣᓱᑯᓐ ᒋᑆ ᒫᑕᑲᒥᑲᓂᓂᒃ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᐎᓐ, ᑮᐃᔖ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᐯᑕᓃᕽ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑᑖᓂᒡ ᓬᐋᓴᕒᐊᓴᓐ, ᒦᐗᓂᓂ ᑳᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐋᒡ ᑳᑮᓂᐳᓂᒡ᙮ 2 ᐃᒫ ᑮᐅᔒᑕᒪᐙ ᐐᓯᓂᐎᓐ ᐁᐐᒫᒪᐎᐐᓯᓂᐙᒡ᙮ ᒦᔥ ᐃᒫ ᒫᕒᑕ ᑮᐸᒥᐃᐌ᙮ ᓬᐋᓴᕒᐊᔅ ᐃᑕᔥ ᐊᒦ ᐊᐌ ᐯᔑᒃ ᑳᑮᐐᒋᐐᓯᓃᒫᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 3 ᐊᐊ ᑕᔥ ᒣᕒᐃ ᐅᑮᐱᐅᑖᐱᓈᓐ ᐯᔑᑯᑯᓯᑾᓐ ᒥᓈᑾᐅᓐ, ᓈᕒᑦ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ, ᒦ ᐁᑕ ᑯ ᐃ ᑳᑎᓄᐙᑲᒥᒃ, ᐋᐱᒋ ᐁᑮᐋᑾᑭᑌᓂᒃ᙮ ᐅᑮᓰᑭᓇᒪᐙᓐ ᑕᔥ ᐅᓯᑎᓃᕽ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᑲᔦᔥ ᐅᑮᑳᓰᓯᑌᐙᓐ ᐐᓂᓯᓴᓐ ᐁᑮᐋᐸᒋᑑᒡ᙮ ᒦᔥ ᑮᑌᐱᒫᑾᓐ ᒥᓯᐌ ᐃᒫ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᐃᐃ ᒥᓈᑾᐅᓐ᙮ 4 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᒫ ᑮᐊᔮᐗᓐ ᒋᓴᔅ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᓐ, ᒎᑕᔅ ᐃᔅᑫᕒᐃᔭᑦ, ᒦᐗᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᑫᐃᔑᒋᑫᓂᒡ ᒋᑕᑯᓂᑲᓂᐎᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ᙮ ᒦ ᐊᐌ ᒎᑕᔅ ᑮᐅᒋᑮᑭᑐ: 5 ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᐌᒋᐊᑖᐙᑳᓂᐗᓯᓄᒃ ᐅᐅ ᒥᓈᑾᐅᓐ? ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᓃᔣᒃ 300 ᐅᔕ ᒥᓂᒃ ᑖᑮᐃᔑᓭᐗᒃ ᐙᐹᐱᑯ ᔔᓂᔮᓴᒃ! ᓇᐗᒡ ᒋᑮᒦᓂᑣᐸᓐ ᐃᑭ ᑫᑎᒫᑭᓯᐙᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 6 ᐅᐅᐌ ᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᒡ, ᑳᐐᓐ ᐅᑮᓈᑲᑕᐌᓂᒫᓰᐞ ᐃᐃ ᑫᑎᒫᑭᓯᓂᒡ, ᐋᓃᔥ ᑮᑭᒨᑎᔥᑭ, ᐋᓃᔥ ᐐᓐ ᐅᑮᑲᓇᐌᑖᓐ ᐃᐃ ᐅᔔᓂᔮᐗᔑᐙ᙮ ᐐᓐ ᐃᑯ ᐃᒫ ᑮᐊᓂᐅᒋᑭᒨᑎ ᐃᓂ ᔔᓂᔮᓐ᙮ 7 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐴᓂᒥᒃ! ᒦ ᐃᐌ ᒋᑕᔑᑲᓇᐌᑕᕽ ᑳᐊᔮᒡ ᐊᐊ ᐃᑴ ᐅᒋ ᐊᐲ ᑮᔑᑲᒃ ᓇᐃᓂᑰᔮᓐ᙮ 8 ᒨᔕᒃ ᑭᐐᒌᐎᑯᐙᒃ ᐃᑭ ᑫᑎᒫᑭᓯᐙᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᓃᓐ ᒨᔕᒃ ᐅᐅᒫ ᑭᑲᐙᐸᒥᓰᒻ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 9 ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᒎᐗᒃ ᑮᐅᒋᓅᑕᒨᒃ ᐃᐃᒫ ᐁᐊᔮᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᑮᐱ ᐃᔖᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᐁᑕ ᐱᑯ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᒋᐙᐸᒫᐙᒡ, ᑕᑯ ᐱᑯ ᐃᓂ ᓬᐋᓴᕒᐊᓴᓐ ᐁᐐᐙᐸᒫᐙᒡ, ᑳᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐋᒡ ᒋᓴᔅ ᓂᐳᐎᓂᕽ ᐅᒋ᙮ 10 ᒦᑕᔥ ᐃᐌ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᐁᑮᐅᓀᓂᒫᐙᒡ ᓬᐋᓴᕒᐊᓴᓐ ᑫᐐᓐ ᒋᓂᓵᐙᒡ᙮ 11 ᐋᓃᔥ ᑮᐹᑏᓄᐗᒃ ᐃᑭ ᒎᐗᒃ ᐁᑮᐋᓇᐌᓂᒫᐙᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ, ᒦᑕᔥ ᒣᔥᑾᒡ ᑳᐃᔑᒫᒌᑌᐺᔦᓂᒫᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 12 ᐁᓂᐙᐸᓂᓂᒃ ᐃᑕᔥ ᓃᐱᐗᐞ ᐁᑮᐱᑕᑶᔑᓄᐙᒡ ᐁᐐᐃᔑᒌᑲᑲᒥᑭᓯᐙᒡ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᐎᓂᕽ, ᑮᓅᑕᒨᒃ ᒋᓴᓲᓐ ᐃᐃᒫ ᐁᐊᓂᑕᑶᔑᓂᓂᒡ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᙮ 13 ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᓈᐙᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᐗᑎᑾᓇᓐ, ᐊᐊ ᐹᒻ ᑎᓄᐙᑎᑯᕽ ᐁᑮᐅᑎᓇᒧᐙᒡ, ᐁᑮᐊᓂ ᐃᔑᑭᑭᒫᒑᐙᒡ ᐆᑌᓈᕽ ᐅᒋ, ᐁᐐᐊᑕᓇᑭᔥᑲᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᐁᑮᐊᓂ ᐃᔑᔖᔖᑯᐌᐙᒡ: ᐅᓵᓇ! ᓇᓈᑯᒻ ᑭᔐᒪᓂᑑ! ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑲᔕᐌᓂᒥᑰᓐ ᐊᐌ ᑳᐱᑕᑶᔑᕽ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᐅᐐᓱᐎᓂᓃᕽ, ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᐞ ᑫᐅᑭᒫᑲᑕᐙᒡ! ᑮᐃᔑᔖᑯᐌᐗᒃ᙮ 14 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᒥᑲᐙᓐ ᐅᔥᑭ ᒫᔑᒥᑕᑎᒨᓴᓐ᙮ ᑮᐱᒥᑌᓴᐱ ᑕᔥ᙮ ᒦ ᐃᐌ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑫᐎᓐ: 15 ᑫᑯ ᑫᑰᓐ ᑯᑕᑫᒃ ᑮᓇᐙ ᓵᔭᓐ ᑳᐅᑑᑌᓈᒥᔦᒃ! ᐙᐸᒥᒃ ᑭᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙ ᐁᐱᑕᑶᔑᕽ, ᐁᐱᒥᑌᓴᐱᒡ ᐃᓂ ᐅᔥᑭ ᒫᔑᒥᑕᑎᒨᓴᓐ᙮ 16 ᑳᐐᓐ ᐃᐌ ᐊᐲ ᐅᑮᐃᔑᓂᓯᑕᐎᓇᓰᓂ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ ᐹᓂᒫ ᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯᒡ ᑮᐅᐱᔥᑳᐃᓐᒡ ᐅᑎᔥᐯᑖᑯᓯᐎᓂᕽ, ᐁᑾᐞ ᑮᒫᒥᑲᐎᐗᐞ ᒦ ᐅᐌ ᐁᐃᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ ᐁᑎᐹᒋᒥᓐᒡ, ᑲᔦᔥ ᐅᓄ ᐁᑮᐊᔨᑑᑕᐎᓐᒡ᙮ 17 ᐅᑯᐌᓂᐗᒃ ᑳᑮᐐᒌᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐊᐲ ᑳᑮᐊᑐᒫᓂᒡ ᓬᐋᓴᕒᐊᓴᓐ ᐃᐃᒫ ᒌᐯᑲᒥᑯᕽ ᒋᐱᓵᑲᐊᒥᓂᒡ ᐁᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐋᓂᒡ ᓂᐳᐎᓂᕽ ᐅᒋ, ᐋᔕ ᐅᑮᑎᐹᒋᒫᐙᓐ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᓂᒡ᙮ 18 ᒦ ᐅᐌ ᑳᑮᐅᒋᐊᑕᓇᑭᔥᑲᐙᐙᒡ ᑳᐹᑏᓄᐙᒡ, ᐁᑮᓅᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᑮᑑᑕᒥᓂᒡ ᐃᐃᐌ ᐁᑮᒫᒪᑳᒋᒋᑫᓂᒡ᙮ 19 ᒦᑕᔥ ᐯᕒᐊᓯᐗᒃ ᑳᐅᒋ ᐃᔑᑲᓅᓂᑎᐙᒡ: ᐃᓇ! ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑭᑲᔥᑭᑑᓰᒥᓐ! ᐃᓇᔥᑫ ᐋᔕ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᐊᑮᕽ ᐅᐱᒥᓂᔕᐅᑰᐞ! 20 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑮᑕᑯᐊᔮᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᑲᕒᐄᑲᒃ ᐁᑮᐱᐐᒌᐙᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᐱᑕᑶᔑᓂᓂᒡ ᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐁᐱᐊᑕᐊᓇᒥᐋᓂᒡ ᒣᒀ ᐁᐐᑾᑎᐗᑲᒥᑭᓯᓈᓂᐗᕽ᙮ 21 ᐅᑯᐌᓂᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐊᐎᑲᓅᓈᐙᓐ ᐃᓂ ᐱᓬᐊᐴᓐ, ᒦᐗᓄᓄ ᐯᓭᑕ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᐃᐃᒫ ᑳᐅᒌᓂᒡ᙮ ᑕᑲ ᓂᐐᐙᐸᒫᓈᓐ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 22 ᐱᓬᐊᑉ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐊᐎᐐᑕᒪᐙᓐ ᐁᑕᕒᐆᓐ, ᐁᔑᓃᔑᐙᒡ ᐃᑕᔥ ᐁᑮᐊᐎᐐᑕᒪᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 23 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ: ᐋᔕ ᓴ ᐅᒋᒋᓭ ᐃ ᐊᐲ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᒋᒦᓂᒥᓐᒡ ᐅᑎᔥᐯᑖᑯᓯᐎᓂᓂ᙮ 24 ᑌᐺᐎᓂᐗᓐ ᐅᐌ ᑳᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ: ᐯᔑᑯᒥᓐ ᐸᑴᔑᑲᓂ ᑭᑎᑳᓀᔅ ᐸᑭᑎᓂᑳᑌᒃ, ᓂᑾᐃᑳᑌᒃ ᐊᑮᕽ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᓂᐳᒡ ᐊᐎᔭ, ᓃᐱᐗᐞ ᑕᓂᑖᐎᑭᒋᑫᒪᑲᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᔑᓂᐴᒪᑲᓯᓄᒃ, ᑕᒥᒋᐸᐯᔑᑯᐊᔮ᙮ 25 ᔑᑾ ᐊᐌ ᑳᑭᒋᐎᓇᒫᓱᒡ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᐅᑲᐗᓂᑑᓐ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑳᐸᑭᑎᓇᒫᑫᒡ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᐅᑲᐃᔑᑲᓇᐌᑖᓐ ᐱᔑᔑᒃ ᒋᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ 26 ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᐱᑯ ᐃᓀᑕᕽ ᒋᐸᒥᐃᒡ, ᒫᓄ ᒋᐱᒥᓂᔕᐅᒡ᙮ ᐃᐌᑎ ᑕᔥ ᑫᐃᔑᐊᔮᐗᒃ, ᒦᔥ ᐌᑎ ᑲᔦ ᐐᓐ ᑫᐊᔮᒡ ᐊᐊ ᑳᐸᒥᐃᒡ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᑫᐐᐸᒥᐃᒡ, ᐊᒦᑕᔥ ᐊᐊᐌ ᑫᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐃᑯᒡ ᓂᑌᑌᓐ᙮ 27 ᓅᑯᒻ ᐃᑯ ᓂᒥᑯᔥᑳᑌᑕᒻ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᐋᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑫᐃᑭᑐᔮᓐ? ᓂᑌᑌ, ᐃᓇᔥ ᓂᑲᐃᓈ, ᐱᒫᒋᐃᔑᓐ ᐁᑳ ᒋᐅᑎᑕᓯᐙᓐ ᐅᐌ ᑳᐐᐃᔑᓭᒃ ᓅᑯᒻ? ᐊᒦᔥ ᐅᐌ ᐅᒋ ᑳᐱᐅᒋᐲᔖᔮᓐ ᒋᔖᐳᔥᑲᒫᓐ ᐅᐌ ᐙᐃᔑᐌᐱᓯᔮᓐ᙮ 28 ᓂᑌᑌ, ᒫᓄ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᑑᓐ ᑭᐐᓱᐎᓐ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᒦᔥ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑮᐅᒋᓅᑖᑾᓐ ᐃᓂᑖᑯᓯᐎᓐ: ᐋᔕ ᓂᑮᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᑑᓐ, ᒦᓇᐙᔥ ᓂᑲᐃᔑᒋᑫ ᒋᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᑑᔮᓐ, ᑮᐃᓉᒪᑲᓐ᙮ 29 ᐃᑭ ᐱᔮᑏᓄᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᓃᐸᐎᐙᒡ ᐅᑮᓅᑖᓈᐙ ᐃᐌ ᐃᓂᑖᑯᓯᐎᓐ᙮ ᒦᔥ, ᐃᑎᑯ ᓈ ᑮᐱᓀᓯᑳ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ ᐋᓂᑕ᙮ ᑯᑕᒃ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ, ᐁᒐᓬᐊᓐ ᐅᑮᑲᓅᓂᑰᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 30 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐅᐌ ᐃᓂᑖᑯᓯᐎᓐ ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᐅᒋ ᒋᐐᒋᐃᑯᔮᓐ ᑮᐃᔑᓅᑖᑾᓯᓅᓐ᙮ ᑮᓇᐙ ᐅᔕ ᑮᐅᒋᑮᑭᑐ ᑫᑰᓐ ᒋᑭᑫᑕᒣᒃ᙮ 31 ᓅᑯᒻ ᐅᐅ ᐃᔑᓭ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᐐᑕᕽ ᑫᔑᑎᐹᑯᓂᒥᓐᒡ ᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ᙮ ᐊᒦᔥ ᐃᐃ ᓅᑯᒻ ᒋᒫᒌᔮᒧᑳᓂᒥᓐᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᑳᐅᑭᒫᑲᑕᒥᓂᒡ ᐅᐅ ᐊᑮᓂ, ᒋᐅᑭᒫᑲᑕᓯᓂᒃ᙮ 32 ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᐊᐲ ᐊᑮᕽ ᐅᒋᐅᐱᓂᑰᔮᓐ, ᑲᑭᓇ ᐁᑕᓶᐙᓇᑭᓯᐙᒡ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᓂᑲᐐᑯᔥᑳᐋᒃ ᒋᓈᓯᑲᐎᐙᒡ᙮ 33 ᒦ ᐅᐌ ᑳᐃᑭᑐᒡ ᒋᑭᑫᒋᑳᑌᒃ ᑫᐃᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᐅᓂᓯᑰᐎᓐ᙮ 34 ᒦᔥ ᐅᐌ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ ᐃᑭ ᑳᐹᑏᓄᐙᒡ: ᓂᑮᓅᑖᒥᓐ ᑭᑑᓇᔓᐌᐎᓂᓈᓂᕽ ᐁᑎᐹᒋᒥᒥᓐᒡ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐅᓀᓂᒫᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ, ᐱᔑᔑᒃ ᑕᐱᒫᑎᓯᐗᓐ ᐁᐃᑭᑑᒪᑲᒃ᙮ ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᐌᒋ ᐃᑭᑐᔭᓐ, ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᒋᐅᐱᓂᑲᓂᐎᓂᒡ? ᐊᐌᓀᓐ ᑕᔥ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ? ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 35 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑫᔮᐱ ᐊᒋᓇ ᑭᐐᒌᐎᑯᓈᐙ ᐃ ᐙᓭᔮ᙮ ᐃᔑᐱᒧᓭᒃ ᑫᔮᐱ ᐁᔥᒀᐊᔮᔦᒃ ᐃᐃ ᐙᓭᔮ, ᐁᑳ ᒋᓅᑌᑎᐱᑭᔑᓯᐌᒃ᙮ ᐊᐌ ᓴ ᑲᔥᑮᑎᐱᑲᓄᕽ ᑳᐱᒧᓭᒡ, ᑳᐐᓐ ᐅᓂᓯᑕᐎᓇᓰᓐ ᐋᑎ ᐁᔖᒡ᙮ 36 ᒣᒀ ᑕᔥ ᑫᔮᐱ ᐁᐊᔮᔦᒃ ᐃᐃ ᐙᓭᔮ, ᑌᐺᔦᑕᒧᒃ ᐃᐃ ᐙᓭᔮ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᐌ ᑫᑎᓄᐎᔦᒃ ᐃᐃᒫ ᒋᐅᒋᑎᐯᑖᑯᓯᔦᒃ ᐙᓭᔮᕽ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᐅᐌᔥ ᑳᐃᔥᒀᐐᑕᕽ ᒋᓴᔅ, ᐃᑯᒋ ᑯ ᐃᒫ ᑮᐊᓂ ᐃᔖ ᐁᑮᑳᓲᑕᐙᒡ ᒋᒥᑳᑯᓯᒃ᙮ 37 ᐋᓇᐐᓐ ᐋᔕ ᓃᐱᐗᐞ ᐅᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᐁᑮᐊᔨᑑᑕᕽ ᐁᑲᓇᐙᐸᒥᑯᒡ, ᑳᐐᓐ ᔖᑰᒡ ᐅᑮᑌᐺᔦᓂᒥᑯᓰᐞ ᐋᓇᑮᐙᐸᒥᑯᒡ᙮ 38 ᒦ ᐅᐌ ᒋᐅᒋᑎᐱᓭᒃ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᑭᑐᐸᓐ ᐋᐃᓭᔭ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐊᐌᓀᓐ ᑳᑌᐺᑕᕽ ᓂᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓈᓐ? ᐊᐌᓀᓇᓐ ᑳᑮ ᑭᑫᑕᒨᓈᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐅᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᒋᐙᐸᑕᒥᓂᒡ? 39 ᒦ ᐅᐌ ᐁᑳ ᑳᑮᐅᒋᑲᔥᑭᑑᓯᒀ ᒋᑌᐺᔦᑕᒧᐙᒡ, ᐋᓃᔥ ᒦᓇᐙ ᐸᑳᓄᕽ ᑮᐃᑭᑐ ᐋᐃᓭᔭ: 40 ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑮᐃᔑᒋᑫᐋᐞ ᐁᑳ ᒋᐙᐱᓯᓂᒃ ᑲᔦᔥ ᐅᑮᒪᔥᑲᐎᑌᐁᐋᐞ, ᐁᑳ ᒋᐙᐸᑕᓯᒀ ᐅᔥᑮᔑᑯᐙᕽ, ᐁᑳ ᒋᐅᒋᓂᓯᑐᑕᓯᒀ ᐅᓈᑲᑕᐌᑕᒧᐎᓂᐙᕽ᙮ ᓂᑮᐃᔑᒋᑫᐋᒃ ᒋᐐᐱᑴᑮᓄᑕᐎᓯᒀ᙮ ᓂᑖᑮᒥᓄᐊᔮᐋᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᔑᒋᑫᐙᐸᓐ, ᐃᑭᑐ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ 41 ᒦᔥ ᐅᐌ ᑳᑮᐅᒋ ᐃᑭᑐᒡ ᐋᐃᓭᔭ, ᐃᐌ ᑳᑮᓃᑳᓂᐙᐸᑕᒪᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓂᓂ, ᒦᔥ ᐃᓂ ᑳᑮᑎᐹᒋᒫᒡ᙮ 42 ᐁᓂᐌᒃ ᐃᑕᔥ ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑭ ᑳᑮᓃᑳᓇᑭᓱᐙᒡ ᐅᑮᑌᐺᔦᓂᒫᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᐯᕒᐊᓰᐞ ᐃᑕᔥ ᐁᑮᑯᓵᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᐅᑮᐅᒋ ᒧᔐ ᐐᑕᓰᓈᐙ ᐁᑮᑌᐺᔦᓂᒫᐙᒡ, ᐁᑮᑯᑖᒋᐙᒡ ᒋᐅᒋᓵᑭᒋᐌᐱᓂᑲᓂᐎᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ 43 ᐊᐗᔑᒣ ᐋᓃᔥ ᐅᑮᓵᑭᑑᓈᐙ ᐁᒥᒋᒥᓍᒋᒥᑯᐙᒡ ᐃᓂᓂᐗᐞ, ᐊᐲᒡ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᒋᑭᑕᑭᒥᑯᐙᐸᓐ᙮ 44 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑮᑭᔒᐌ ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᐊᐊ ᑳᑌᐺᔦᓂᒥᒡ, ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᐁᑕ ᓂᑌᐺᔦᓂᒥᑯᓰ, ᐃᓂ ᓴ ᒪᔮ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᓂᒡ᙮ 45 ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᐎᔮᐸᒥᒡ ᐅᐙᐸᒫᓐ ᑲᔦ ᐃᓂ ᑳᐲᒋᓂᔕᐅᓂᒡ᙮ 46 ᓃᓐ ᓂᑎᓄᐤ ᒋᐙᓭᔥᑲᐗᒀ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐱᑯ ᐊᐎᔭ ᑳᑌᐺᔦᓂᒥᒡ ᐁᑳ ᑫᔮᐱ ᐃᐃᒫ ᑎᐱᑲᓄᕽ ᒋᐊᔮᓯᒃ᙮ 47 ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᓅᑕᕽ ᓂᑎᐹᒋᒧᐎᓐ, ᐁᑳ ᑕᔥ ᑲᓇᐌᑕᓯᒃ, ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᓂᑲᑎᐹᑯᓈᓰ᙮ ᑳᐐᓐ ᓂᐱᐅᒋᐱ ᐃᔖᓰ ᒋᐅᓈᑯᓇᒀ ᐃᑭ ᐊᑮᕽ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᒋᐱᒫᒋᐊᒀ ᑕᔥ᙮ 48 ᐊᐊ ᑕᔥ ᑳᐋᓇᐌᓂᒥᒡ, ᐁᑳ ᑲᔦ ᐅᑖᐱᓇᓯᒃ ᓂᑎᐹᒋᒧᐎᓐ, ᐊᔮᐗᓐ ᐯᔑᒃ ᑫᐅᓈᑯᓂᑯᒡ᙮ ᐅᓄᐌ ᓂᑎᑭᑐᐎᓇᓐ ᑳᑮᐐᑕᒫᓐ, ᒦ ᐅᐌᓂ ᑫᑎᐹᑯᓂᑯᒡ ᐃᔥᒀᒡ ᑮᔑᑲᒃ᙮ 49 ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᑳᐃᓀᑕᒫᓐ ᓂᑮᐅᒋᑮᑭᑐᓰ᙮ ᐊᐊᐌ ᓴ ᐐᓐ ᓂᑌᑌ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᒡ, ᐐᓐ ᓂᑮᑭᑭᓄᐊᒫᒃ ᑫᐊᔨᑭᑐᔮᓐ, ᑲᔦᔥ ᑫᑕᔑᑕᒫᓐ᙮ 50 ᓂᑭᑫᑕᒧᐙᓐ ᐃᐃᐌ ᐅᑎᓇᔓᐌᐎᓂᕽ ᐁᐅᒌᒪᑲᓂᓂᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑫᐃᔥᒀᓭᓯᓂᓂᒃ᙮ ᒦᓴᑯ ᒪᔮ ᐁᔑᑮᔗᔮᓐ ᐊᐊ ᓂᑌᑌ ᑳᑮᐃᔑᒡ ᒋᐊᔨᑭᑐᔮᓐ᙮

ᒞᓐ 13

1 ᓅᑯᒻ ᐃᑕᔥ ᒦᔥ ᐃᐃ ᐊᓂᐙᐸᕽ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᐎᓐ ᒋᐃᔑᓭᒃ᙮ ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᑭᑫᑖᓐ ᐋᔕ ᒋᐊᓂᐅᒋᒋᓭᓂᒃ ᒋᐅᒋᓇᑲᑕᕽ ᐅᐅ ᐊᑭ ᐁᐐᓈᓯᑲᐙᒡ ᐃᓂ ᐌᔫᓯᒥᒥᓐᒡ᙮ ᒨᔕᒃ ᐅᑮᐱᐅᒋᓵᑭᐋᐞ ᐃᓂ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ ᐐᓐ ᐃᑯ ᑳᑎᐯᓂᒫᒡ᙮ ᐲᓂᔥ ᐃᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᐁᑮᐊᓂ ᐃᔥᒀᓭᒃ ᐅᑮᐊᓂᐊᐲᒋᓵᑭᐋᐞ᙮ 2 ᒣᒀ ᑮᐅᓈᑯᔑᐐᓯᓂᐗᒃ ᒋᓴᔅ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ ᐊᐊᐌ ᑕᔥ ᒎᑕᔅ, ᓵᐃᒪᓐ ᐃᔅᑫᕒᐃᔭᑕᓐ ᑳᐅᔫᓯᒡ, ᐋᔕ ᒦ ᐗᐊ ᐅᑮᐃᓂᑌᐁᔥᑳᑰᓐ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᔭᐋᓐ ᐁᑮᐃᔑᐅᓀᑕᕽ ᐁᐐᐃᔑᒋᑫᐋᒡ ᒋᑕᑯᓂᒥᓐᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 3 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᑭᑫᓂᒫᓐ ᐃᓂ ᐌᔫᓯᒥᒥᓐᒡ ᒥᓯᐌ ᐁᑮᒦᓂᑯᒡ ᒋᑲᔥᑭᐁᐎᓯᒡ᙮ ᑲᔦ ᐅᑮᑭᑫᑖᓐ ᐌᑎ ᐁᑮᐱᐅᒌᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ, ᒦᓇᐙᔥ ᐁᐐᑮᐌᓈᓯᑲᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 4 ᒦᑕᔥ ᑳᐅᒋᐸᓯᑸᒡ ᐃᒫ ᑳᐃᔑᐅᐱᒣᔮᑯᔑᕽ ᐐᓯᓂᐎᓈᑎᑯᕽ᙮ ᒦᔥ ᐁᑮᑮᒋᑯᔥᑲᕽ ᐅᑲᔥᑮᑮᐎᓐ ᑳᐃᔑᐅᑖᐱᓈᒡ ᑭᓰᓯᐸᓱᐎᑭᓰᒀᓇᓐ ᐁᑮᑭᒋᐱᔂᑫᒡ᙮ 5 ᐊᒦᔥ ᑳᐃᔑᓰᑭᓇᕽ ᓂᐲᓂ ᑭᓰᑾᓂᓈᑲᓂᕽ, ᐁᑮᒫᒌ ᑭᓰᐲᑭᓯᑌᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᐹᑯᓯᑌᐙᒡ ᐁᑮᐋᐸᒋᐋᒡ ᑭᓰᒀᓇᓐ ᑳᑮᑭᒋᐱᔂᑫᒡ᙮ 6 ᒦᑕᔥ ᐲᓂᔥ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐊᓂᓈᓯᑲᐙᓐ ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕒᐆᓐ ᐁᔑᓯᑌᔑᓂᓂᒡ᙮ ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ, ᑮᓐ ᐃᓇ ᑭᐐᑭᓰᐲᑭᓯᑌᓂᔥ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 7 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᓐ: ᐅᐌ ᑳᑑᑕᐎᓈᓐ ᑳᐐᓐ ᓅᑯᒻ ᑭᑭᑫᑕᓰᓐ᙮ ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᑭᑲᑭᑫᑖᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 8 ᑳᐐᓐ! ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑭᑲᑭᓰᐲᑭᓯᑌᓂᓰ, ᐅᑮᐃᑰᓐ ᐃᓂ ᐲᑕᕒᐆᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᑭᓰᐲᑭᓂᓯᓄᐎᓈᓐ, ᑳᐐᓐ ᐄᓴᓐ ᐊᐙᒡ ᑭᑖᐐᑑᑲᐎᓰ, ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ᙮ 9 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ ᐃᓂ ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕒᐆᓐ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑳᐐᓐ ᐁᑕ ᓂᓯᑕᓐ ᑭᑲᑭᓰᐲᑭᓇᓰᓇᓐ, ᓂᓂᒌᓐ ᑲᔦ, ᓂᑎᒀᓐ ᑲᔦ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 10 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐊᐌ ᐋᔕ ᑳᑮᑭᓰᐲᑮᒡ, ᑳᐐᓐ ᒣᒬᒡ ᒦᓇᐙ ᐅᓇᑕᐌᑕᓰᓐ ᒋᑭᓰᐲᑮᒡ, ᐱᑯ ᐅᓯᑕᓐ ᐁᑕ, ᐋᔕ ᒥᓯᐌ ᐁᐯᑭᓯᒡ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᑮᓇᐙ ᓴ ᑭᐯᑭᓯᒻ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᑳᑕᔑᔦᒃ ᐯᔑᒃ ᑳᐐᓐ ᐯᑭᓯᓰ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 11 ᐋᓃᔥ ᐅᑮᑭᑫᓂᒫᓐ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᐙᐃᔑᒋᑫᐃᑯᒡ ᒋᑕᑯᓂᓐᒡ᙮ ᒦ ᐃᐌ ᐌᒋ ᐃᑭᑐᒡ: ᑳᑕᔑᔦᒃ ᐯᔑᒃ ᑳᐐᓐ ᐯᑭᓯᓰ᙮ 12 ᐊᐲ ᑳᐃᔥᒀᑭᓰᐲᑭᓯᑌᓈᒡ ᑮᐊᓂᐱᒋᑯᓇᔦ᙮ ᒦᔥ ᐃ ᒦᓇᐙ ᑮᑮᐌᐅᓈᑯᔑᓐ᙮ ᑭᑭᑫᑖᓈᐙ ᓇ ᐅ ᑳᐊᔨᑑᑕᐎᓇᑰᒃ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 13 ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ ᑲᔦ ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ ᑭᑎᔑᓂᑳᔑᒻ᙮ ᑾᔭᒃ ᐃᓴ ᑭᑎᑭᑐᒻ᙮ ᒦ ᐗᐊ ᐋᓃᔥ ᐁᑎᓄᐎᔮᓐ᙮ 14 ᓅᑯᒻ ᐃᑯ ᓃᓐ ᑭᑮ ᑭᓰᐲᑭᓯᑌᓂᓂᓂᒻ, ᓃᓐ ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ ᑳᐃᔑᔦᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᑫᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᑭᑖᐃᔑ ᑭᓰᐲᑭᓯᑌᓂᑎᒻ᙮ 15 ᐋᓃᔥ ᓂᑮᐃᔑᒋᑫ ᑫᑭᑭᓇᐙᐸᑕᒣᒃ, ᐯᔑᑾᓐ ᑕᔥ ᒋᐊᔨᑑᑕᒣᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᐅᐌ ᑳᑑᑕᐎᓇᑰᒃ᙮ 16 ᓂᑌᐺ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ: ᐊᐊ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᑳᐐᓐ ᐊᐗᔑᒣ ᐃᓀᑖᑯᓯᓰ ᐊᐲᒡ ᐃᓂ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐊᐗᔑᒣ ᐃᓀᑖᑯᓯᓰ ᐅᐲᑖᒋᒧ ᐊᐲᒡ ᐃᓂ ᑳᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᑯᒡ᙮ 17 ᐋᔕ ᑕᔥ ᐅᓄ ᐁᑮᐱᑭᑫᑕᒣᒃ, ᐗᐐᑫ ᑭᑲᔕᐌᑖᑯᓯᒻ ᐅᓄ ᑑᑕᒣᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 18 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑭᑎᓂᓯᓅᓂᓂᒻ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᓂᑭᑫᓂᒫᒃ ᐃᑭ ᑳᑮᐅᓀᓂᒪᒀ᙮ ᑕᐃᔑᐌᐸᓐ ᐃᑕᔥ ᒋᑎᐱᓭᒃ ᐅᐅ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑫᐎᓐ: ᐊᐊ ᑳᐐᒋᐐᓯᓃᒪᒃ ᐁᐊᒸᒡ ᓂᐸᑴᔑᑲᓂᒪᓐ, ᒫᓄ ᓂᑮᐃᓀᓂᒥᒃ ᐁᐐᒪᒋᑑᑕᐎᒡ, ᐃᑭᑑᒪᑲᓐ᙮ 19 ᓅᑯᒻ ᑮᔖᒡ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᒋᑆ ᐃᔑᐌᐸᒃ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᑮᐃᔑᐌᐸᒃ ᑭᑲᑌᐺᔦᓂᒥᒻ ᓃᓐ ᐊᐊᐌ ᒪᔮ ᐁᑎᓄᐎᔮᓐ᙮ 20 ᑌᐺᒪᑲᓐ ᐅᐅ ᑳᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ: ᐊᐊᐌ ᐌᑖᐱᓈᒡ ᐊᐎᔭᓐ ᑳᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᒪᒃ, ᓃᓐ ᓂᑑᑖᐱᓂᒃ᙮ ᐊᐊᐌᔥ ᐌᑖᐱᓂᒡ ᐅᑑᑖᐱᓈᓐ ᐃᓂ ᓂᑌᑌᓐ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᓂᒡ᙮ 21 ᑳᐃᔥᒀᐃᑭᑐᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᐅ ᒋᓴᔅ ᑮᑭᒋᒥᑯᔥᑳᑌᑕᒻ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᑮᒥᒋᑎᐹᑐᑖᓐ ᐅᐅᐌ ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᑌᐺᒪᑲᓐ ᐅᐅᐌ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ: ᐯᔑᒃ ᐃᑯ ᐅᒫ ᑳᑕᔑᔦᒃ ᓂᑲᒪᒥᔑᒥᒃ ᒋᑕᑯᓂᑰᐗᒃ᙮ 22 ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᑲᑲᓇᐙᐸᑎᐗᒃ ᐁᐗᐙᓀᑕᒧᐙᒡ, ᐊᐌᑴᓇᓐ ᑳᐃᓈᒡ ᐁᐃᓀᑕᒧᐙᒡ᙮ 23 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ, ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ ᒋᓴᔅ ᓇᐗᒡ ᑳᑮᓵᑭᐋᒡ, ᐯᔓ ᐃᒫ ᐅᑮᐐᑖᑯᔑᓅᒥᑰᓐ᙮ 24 ᒦᑕᔥ ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕒ ᑳᐃᔑ ᐃᓂᑴᑖᒡ ᐃᓂ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᓐ ᒋᑲᑴᒋᒫᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐊᐌᓀᓇᓐ ᑳᑕᔑᒫᓂᒡ᙮ 25 ᒦᑕᔥ ᐊᐊ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᑳᐃᔑ ᐃᓂᑖᒡ ᐯᔓ ᐅᑳᑭᑲᓂᓃᕽ ᒋᓴᓲᓐ, ᐁᑲᓅᓈᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐊᐌᓀᓐ ᐊᐊ ᑫᑑᑕᐎᒃ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 26 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᓐ: ᑮᑭᑖᓇᒃ ᐊᐊ ᐸᑴᔑᑲᓐ ᐃᒫ ᐊᐴᐲᕽ, ᒦ ᐊᐌ ᓂᑲᒦᓈ᙮ ᒦ ᐊᐌ ᑫᑑᑕᐎᒡ᙮ ᒦᔥ ᐅᑮᐸᑴᐱᓈᓐ ᐃᓂ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ᙮ ᒦᔥ ᑳᑭᑖᓈᒡ ᐅᑮᒦᓈᓐ ᒎᑕᓴᓐ, ᓵᐃᒪᓐ ᐃᔅᑫᕒᐃᔭᑦ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ 27 ᐊᐲ ᑳᐊᒸᒡ ᐃᓂ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᐊᐊ ᒎᑕᔅ, ᐅᑮᐲᒋᓇᐌᔥᑳᑰᓐ ᐃᓂ ᓭᑕᓇᓐ ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᒎᑕᓴᓐ: ᑳᐐᑑᑕᒪᓐ ᐌᔩᑉ ᐃᔑᒋᑫᓐ᙮ 28 ᐃᐃᐌᓂᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᑳᐐᒋᐐᓯᓃᒥᑯᒡ ᑳᐐᓐ ᐊᐙᒡ ᐯᔑᒃ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮᓂᓯᑐᑕᓰᓂ ᐌᑯᓀᓐ ᐃᐃ ᑳᐅᒋ ᐃᓈᒡ᙮ 29 ᐋᓃᔥ ᒦ ᐅᐌᓂ ᑳᐃᓀᑕᒧᐙᒡ ᐋᓂᑕ: ᐅᑮᐃᓈᑐᑫᓇᓐ ᒎᑕᓴᓐ: ᐊᐎᐊᑖᐌᓐ ᑫᐋᐸᒋᑑᔭᕽ ᐁᒣᒀᐐᑾᑎᐗᑲᒥᑭᓯᕽ᙮ ᒫᑭᔖ ᑲᔦ, ᐊᐎᒦᔥ ᑫᑰᓐ ᑳᑭᑎᒫᑭᓯᐙᒡ, ᐁᑮᐃᓈᑴᓐ, ᑮᐃᓀᑕᒨᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᐅᑮᐃᓇᓄᑮᐋᐙᓐ ᒎᑕᓴᓐ ᒋᑲᓇᐌᑕᒥᓂᒡ ᐅᔔᓂᔮᐗᔑᐙ᙮ 30 ᑳᐅᑖᐱᓈᓂᒡ ᐃᑕᔥ ᐊᐲ ᐃᓂ ᑳᑮᑭᑖᓂᒥᓐᒡ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ, ᐊᒦᔥ ᐃᐃ ᔐᒫᒃ ᑳᐊᓂ ᐃᔑ ᓵᑲᐊᒥᓂᒡ᙮ ᐋᔕ ᐁᑎᐱᑲᓂᓂᒃ᙮ 31 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐊᓂᒫᒑᓂᒡ ᒎᑕᓴᓐ ᒋᓴᔅ ᑮᐃᑭᑐ: ᒦ ᐋᔕ ᒋᐙᐸᒋᑳᑌᓂᒃ ᐅᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑕᐅᒋ ᐙᐸᒋᑳᑌᓂ ᐅᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓐ ᐃᐃᐌ ᑳᐐᐃᔑᒋᑫᓂᒡ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ 32 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓐ ᐃᔑᐙᐸᒋᑳᑌᓂᒃ ᐃᐌ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑳᑑᑕᒥᓂᒡ, ᑲᔦ ᐐᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑎᐱᓇᐌ ᐅᑲᓈᑯᑕᒪᐙᓐ ᐅᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓂᓂ ᐃᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᑕᐃᔑᒋᑫ᙮ 33 ᑮᓇᐙ ᓂᓃᒑᓂᓴᒃ ᑳᔕᐌᓂᒥᓇᑰᒃ! ᐊᒋᓇ ᐁᑕ ᑫᔮᐱ ᑭᑲᐐᒌᐎᓂᓂᒻ᙮ ᐱᒌᓇᒃ ᑭᑲᓇᓈᑐᓀᐅᔑᒻ᙮ ᒦᔥ ᐅᐅᐌ ᒪᔮ ᑳᑮᐃᓇᒀ ᐅᓃᑳᓂᓰᐎ ᒎᐗᒃ: ᐃᐌᑎ ᐙᐃᔖᔮᓐ ᑳᐐᓐ ᑭᑲᐲᔖᓰᒻ, ᐁᑮᐃᓇᒀ, ᐯᔑᑾᓐ ᐅᐅᐌ ᓅᑯᒻ ᑫᑮᓇᐙ ᐁᓂᓇᑰᒃ᙮ 34 ᐅᔥᑭ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᒦᓂᓂᓂᒻ: ᒋᓵᑭᐃᑎᔦᒃ᙮ ᒪᔮ ᑳᑮᐃᔑᓵᑭᐃᓇᑰᒃ, ᐊᒦᑕᔥ ᑫᑮᓇᐙ ᒋᐃᔑᓵᑭᐃᑎᔦᒃ᙮ 35 ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᑲᑭᓇ ᑭᑲᐅᒋᑭᑫᓂᒥᑯᐙᒃ ᓃᓐ ᓂᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐁᑎᓄᐎᔦᒃ, ᐃᔑᒋᑫᔦᒃ ᓵᑭᐃᑎᔦᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 36 ᐅᑮᐃᑰᓐ ᐃᑕᔥ ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕒᐆᓐ : ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐋᑎ ᐁᔖᔭᓐ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᓐ: ᐃᐌᑎ ᐙᐃᔖᔮᓐ, ᑳᐐᓐ ᓅᑯᒻ ᑭᑲᐱᒥᓂᔕᐅᓰ᙮ ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᑭᑲᐱᒥᓂᔕᐞ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 37 ᒦᔥ ᐃᐌ ᑳᐃᑯᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᐁᑳ ᑫᐅᒋᐱᒥᓂᔕᐅᓯᓅᐙᓐ ᓅᑯᒻ? ᓂᑲᐸᑭᑎᓈᓐ ᓂᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑮᓐ ᐅᒋ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 38 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᓐ: ᑭᑲᐸᑭᑎᓈᓐ ᐃᓇ ᑭᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᓃᓐ ᐅᒋ? ᑌᐺᑕᓐ ᐅᐅ ᑳᐃᓂᓈᓐ: ᓈᐯᐹᑲᐋᒀᓐ ᓅᑖᑯᓯᒡ, ᒦ ᐋᔕ ᓃᔣ 3 ᑳᐐᓐ ᓂᑭᑫᓂᒫᓰ ᒋᐃᔑᔭᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮

ᒞᓐ 14

1 ᑫᑯ ᐐᓐ ᒥᑯᔥᑳᑌᑕᑫᒃ᙮ ᓇᔥᑫ ᑌᐺᔦᓂᒥᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ ᑲᔦ ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑌᐺᔦᓂᒥᔑᒃ᙮ 2 ᓂᑌᑌ ᑳᔑᐊᔮᒡ ᐹᑏᓇᑎᓅᓐ ᐊᔮᐎᓇᓐ᙮ ᐊᒦ ᐅᔕ ᐁᐊᓂᒫᒑᔮᓐ ᐁᐊᑕᑾᔮᒋᑑᔮᓐ ᐃᐃᒫ ᑫᔑᐊᔮᔦᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐅᔕ ᑭᑖᐃᔑᐐᑕᒪᐎᓯᓅᓂᓂᒻ ᑮᔥᐱᓐ ᐅᐅᐌ ᐃᔑᓈᑾᓯᓄᑭᐸᓐ᙮ 3 ᐹᒫ ᑮᒫᒑᔮᓐ ᑮᐊᐎᑾᔮᒋᑑᔮᓐ ᑫᔑᐊᔮᔦᒃ, ᓂᑲᐱᑮᐌ ᒦᓇᐙ ᒋᐱᐅᑖᐱᓂᓇᑰᒃ᙮ ᐃᒫ ᑕᔥ ᓃᓐ ᑳᐐᐃᔑᐊᔮᔮᓐ, ᐊᒦ ᐃᒫ ᑲᔦ ᑮᓇᐙ ᒋᐊᔮᔦᒃ᙮ 4 ᑭᑭᑫᑖᒻ ᐄᑐᒃ ᐃᐃᐌ ᑫᓂ ᐃᔖᔦᒃ ᑫᓂ ᐃᔑᑕᑶᔑᓀᒃ ᐌᑎ ᓃᓐ ᑳᐐᐃᔖᔮᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 5 ᑣᒪᓲᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑳᐐᓐ ᐅᔕ ᓂᑭᑫᑕᓰᒥᓐ ᑳᐐᐃᔖᔭᓐ᙮ ᐋᓃᑎ ᑕᔥ ᑫᐅᒋᑭᑫᑕᒫᕽ ᐃᒫ ᑫᔑᑕᑶᔑᓈᕽ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 6 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᓐ: ᓃᓐ ᐅᔕ ᐃᔖᐎᓐ᙮ ᓃᓐ ᑌᐺᐎᓐ᙮ ᓃᓐ ᑲᔦ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮ ᓃᓀᑕ ᐊᐎᔭ ᐅᑲᐅᒋᑲᔥᑭᑑᓐ ᒋᐃᔖᒡ ᐃᓂ ᐌᔫᓯᒥᒥᓐᒡ᙮ 7 ᓃᓐ ᐋᔕ ᐁᑭᑫᓂᒥᔦᒃ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑫᐅᒋᑭᑫᓂᒣᒃ ᐊᐊ ᓂᑌᑌ᙮ ᓅᑯᒻ ᐃᑕᔥ ᑌᐺ ᑭᒫᒌᑭᑫᓂᒫᐙ, ᐋᔕ ᑕᔥ ᑭᑮᐙᐸᒫᐙ᙮ 8 ᐅᑮᐃᑰᓐ ᐃᑕᔥ ᐱᓬᐊᐴᓐ : ᑕᑲ ᓴ ᐙᐸᑕᐃᔑᓈᒻ ᐊᐌ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ, ᒦ ᐁᑕ ᐃ ᐁᔑᐊᑕᐌᑕᒫᕽ᙮ 9 ᐅᐌ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐱᓬᐊᑉ, ᐋᔕ ᐅᔕ ᒣᐎᔕ ᑭᐱᐅᒋᐐᒌᐎᓂᓂᒻ᙮ ᑫᔮᐱ ᓇᔥ ᑳᐐᓐ ᑭᑭᑫᓂᒥᓰ ᐊᐌᓀᓂᐎᔮᓐ? ᐊᐌᓀᓐ ᐃᓴ ᐊᐌ ᑳᐙᐸᒥᒡ, ᐅᐙᐸᒫᓐ ᐌᔫᓯᒥᒥᓐᒡ᙮ ᐋᓃᔛᓐ ᐌᒋ ᐃᑭᑐᔭᓐ, ᐙᐸᑕᐃᔑᓈᒻ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ? 10 ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᒪᔑ ᑭᑌᐺᑕᓰ, ᒫᐗᒡ ᐯᔓ ᐁᐐᒌᐗᒃ ᐊᐊ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ, ᑲᔦ ᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐯᔓ ᐁᐐᒌᐎᒡ? ᐃᓂ ᐃᑭᑐᐎᓇᓐ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᑲᓅᓂᓇᑰᒃ, ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᐃᓂ ᓂᑎᑭᑐᐎᓇᓐ᙮ ᐊᐊᐌ ᐅᔕ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ ᑳᐐᒌᐎᒡ, ᐐᓐ ᐅᔕ ᐅᑑᑖᓇᓐ ᑎᐱᓇᐌ ᐅᑕᓄᑮᐎᓇᓐ᙮ 11 ᑌᐺᑕᐎᔑᒃ ᒫᐗᒡ ᐯᔓ ᐁᐐᒌᐗᒃ ᐊᐊ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ, ᑲᔦ ᐐᓐ ᐯᔑᑾᓐ ᐁᐃᔑᐐᒌᐎᒡ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐅᐅ ᐃᔑᑌᐺᑕᓯᐌᒃ, ᑕᑲ ᑲᓇᑫ ᑌᐺᑕᒧᒃ ᐅᓄ ᐊᓄᑮᐎᓇᓐ ᑳᑑᑕᒧᐗᒃ᙮ 12 ᑌᐺᒪᑲᓐ ᐅᐅ ᓅᑯᒻ ᑳᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ: ᐊᐌᓀᓐ ᑫᑌᐺᔦᓂᒥᒡ, ᑫᐐᓐ ᐅᑲᑑᑖᓇᓐ ᐃᓂ ᑎᓄ ᐊᓄᑮᐎᓇᓐ ᓃᓐ ᑳᑑᑕᒫᓐ᙮ ᐊᐴᔥᑫ ᓇᐗᒡ ᐐᓐ ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑾᑭᓐ ᐅᑲᑑᑖᓇᓐ, ᐋᓃᔥ ᓂᑎᔖ ᐃᐌᑎ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ ᑳᐃᔑᐊᔮᒡ᙮ 13 ᔑᑾ ᐌᑯᓀᓐ ᐃᑯ ᑫᔑᑲᑴᑗᔦᒃ ᓃᓐ ᓂᐐᓱᐎᓂᕽ, ᒦᓴᑯ ᐃᐌ ᑫᑑᑕᒫᓐ᙮ ᔑᑾ ᑕᔥ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ ᑕᐅᒋᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᐋ ᓃᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐃᐃ ᐁᑑᑕᒧᐗᒃ᙮ 14 ᑮᔥᐱᓐ ᑫᑰᓐ ᐃᑯ ᐃᔑᑲᑴᒋᒥᔦᒃ ᓂᐐᓱᐎᓂᕽ, ᒦ ᐃᐌ ᑫᑑᑕᒫᓐ᙮ 15 ᑮᔥᐱᓐ ᓵᑭᐃᔦᒃ, ᑭᑲᑲᓇᐌᑖᓈᐙ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 16 ᓃᓐ ᑕᔥ ᓂᑲᑲᓅᓈ ᐊᐌ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ, ᑭᑲᒦᓂᑯᐙ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᑫᐱᐐᒋᐃᓀᒃ, ᐊᐸᓐ ᐃᑯ ᑫᐐᒌᐎᓀᒃ ᐐᑳ ᑫᓇᑲᓂᓯᓄᐌᒃ᙮ 17 ᒦ ᐊᐌ ᐊᒑᒃ ᑳᐙᐸᑕᐃᐌᒡ ᐃᐃ ᑌᐺᐎᓐ ᐁᔑᑭᑫᓂᒥᓐᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᑳᐐᓐ ᐅᑲᑲᔥᑭᑑᓰᓈᐙ ᒋᐅᑖᐱᓈᐙᒡ ᐃᓂ ᐊᒑᑾᓐ, ᑳᐐᓐ ᐋᓃᔥ ᐅᐙᐸᒫᓯᐙᐙᓐ ᑲᔦ ᑳᐐᓐ ᐅᑭᑫᓂᒫᓯᐙᐙᓐ᙮ ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐋᔕ ᑭᑭᑫᓂᒥᒫᐙᓐ, ᐋᓃᔥ ᒨᔕᒃ ᐃᑯ ᑭᐐᒌᐎᑯᐙ ᑲᔦ ᑭᑭᑭᔥᑳᑯᐙ᙮ 18 ᐊᐲ ᒫᒑᔮᓐ ᑳᐐᓐ ᒋᑮᐗᔑᔖᓂᐎᔦᒃ ᐃᓇᑫ ᑭᑲᔑᓇᑲᓂᓯᓅᓂᓂᒻ᙮ ᒦᓇᐙ ᐅᔕ ᑭᑲᐱᑮᐌᓄᑕᐎᓂᓂᒻ᙮ 19 ᐊᒋᓇ ᐱᑯ ᑫᔮᐱ ᐅᒫ ᓂᑲᔭᔮ, ᒦᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᒦᓇᐙ ᐐᑳ ᓂᑲᐙᐸᒥᑯᓰᒃ ᐃᑭ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ᙮ ᑭᑲᐙᐸᒥᒻ ᐃᑕᔥ ᑮᓇᐙ᙮ ᓃᓐ ᐅᒋ ᐁᐱᒫᑎᓯᔮᓐ, ᑫᑮᓇᐙ ᑭᑲᐱᒫᑎᓯᒻ᙮ 20 ᐹᓂᒫ ᐃᐌ ᐊᐲ ᑮᔑᑲᒃ ᑭᑲᑭᑫᓂᒥᒻ ᐯᔓ ᐁᐐᒌᐗᒃ ᐊᐊ ᓂᑌᑌ, ᑲᔦ ᑭᑲᑭᑫᓂᑎᓱᒻ ᐯᔓ ᐁᐐᒌᐎᔦᒃ, ᑖᐱᔥᑰ ᑲᔦ ᓃᓐ ᐯᔓ ᐁᐐᒌᐎᓇᑰᒃ᙮ 21 ᐊᐌ ᑳᐅᑖᐱᓇᕽ ᑳᐃᑭᑐᔮᓐ ᑲᔦ ᑳᑲᓇᐌᑕᕽ ᐁᑑᑕᕽ, ᐊᒦ ᐅᔕ ᐊᐌ ᓯᔮᑭᐃᒡ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᓯᔮᑭᐃᒡ ᐅᓵᑭᐃᑰᓐ ᓂᑌᑌᓐ, ᑲᔦ ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᓂᑲᓵᑭᐋ, ᓂᑲᑭᑫᑕᒨᓈ ᐁᐐᒌᐗᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 22 ᐅᑮᑲᓅᓂᑰᓐ ᐃᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐃᓂ ᒎᑕᓴᓐ ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐊᐊ ᐃᔅᑫᕒᐃᔭᑦ ᑳᐃᔑ ᐃᔥᑴᓂᑳᓱᓂᒡ᙮ ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ, ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐃᐃ ᑫᑮᐃᔑᑭᑫᑕᒨᔑᔮᕽ ᐁᐐᒌᐎᔮᕽ, ᐃᑭ ᑕᔥ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᒋᐙᐸᒥᓯᓄᒀ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 23 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᓐ: ᐊᐎᔭ ᐱᑯ ᓵᑭᐃᒡ ᐅᑲᑲᓇᐌᑖᓐ ᓂᑭᑭᓄᐃᑫᐎᓇᓐ ᒋᑑᑕᕽ᙮ ᓂᑌᑌᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑲᓵᑭᐃᑰᓐ᙮ ᓂᑲᐱᓈᓯᑲᐙᓈᓐ ᐃᑕᔥ ᐊᐊ ᑳᓵᑭᐃᒡ, ᒋᐐᒋᐊᔮᒪᑭᒡ ᑲᔦ᙮ 24 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐁᑳ ᑳᓵᑭᐃᓯᒃ ᑳᐐᓐ ᐅᑑᑕᓰᓐ ᐁᔑᑭᑭᓄᐃᑫᔮᓐ᙮ ᐅᓄ ᑕᔥ ᓂᑭᑭᓄᐃᑫᐎᓇᓐ ᑳᔑᓅᑕᐎᔦᒃ ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᐃᓂ ᓂᑎᑭᑐᐎᓇᓐ; ᐊᐊᐌ ᓴ ᓂᑌᑌ ᑳᑮᐲᒋᓂᔕᐅᒡ, ᒦ ᐊᐌ ᐅᑎᑭᑐᐎᓇᓐ ᑳᔮᐸᒋᑖᐗᒃ᙮ 25 ᐊᒦ ᐅᐌ ᑳᐙᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ ᒣᒀ ᐁᐐᒌᐎᓇᑰᒃ᙮ 26 ᐊᐌ ᑕᔥ ᐅᐐᒋᐃᐌ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑭᑲᑭᑭᓄᐊᒫᑯᐙ᙮ ᑲᑭᓇ ᑲᔦ ᑫᑰᓐ ᑭᑲᒫᒥᑲᐙᓱᒥᑯᐙ ᑳᑮᐃᔑᑲᑲᓅᓂᓇᑰᒃ᙮ ᒦ ᐊᐌ ᐅᐐᒋᐃᐌ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ, ᑫᐱ ᐃᔑᓂᔕᐙᒡ ᐊᐊ ᓂᑌᑌ, ᓂᐐᓱᐎᓂᕽ ᑫᐱ ᐃᔑᓂᔕᐊᒪᐎᓀᒃ᙮ 27 ᐱᓵᓀᑕᒧᐎᓐ ᑭᓇᑲᑕᒪᐎᓂᓂᒻ᙮ ᓃᓐ ᐃᐃ ᓂᐱᓵᓀᑕᒧᐎᓐ ᑳᒦᓂᓇᑰᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐃᐃ ᑳᔑᒦᓂᓇᑰᒃ ᑳᔑᐱᓵᓂᐃᑎᐙᒡ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ᙮ ᑫᑯ ᑕᔥ ᒥᑯᔥᑳᑌᑕᑫᒃ, ᑫᑯ ᑲᔦ ᓭᑭᓯᑫᒃ᙮ 28 ᑭᑮᓅᑕᐎᒻ ᑳᑮᐃᓂᓇᑰᒃ: ᓂᒫᒑ, ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᑭᑲᐱᑮᐌᓄᑕᐎᓂᓂᒻ, ᑭᑮᐃᓂᓂᓂᒻ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᓵᑭᐃᔦᑭᐸᓐ, ᑭᑖᑮᒥᓉᑖᒻ ᐁᐃᔖᔮᓐ ᐊᐊ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ᙮ ᐐᓐ ᐋᓃᔥ ᐊᐊ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ ᐊᐗᔑᒣ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯ ᐊᐲᒡ ᓃᓐ᙮ 29 ᐋᔕ ᐅᔕ ᓅᑯᒻ ᑭᑮᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᒋᑆ ᐅᒋᒋᓭᒃ, ᐊᐲ ᑕᔥ ᐃᑯ ᐅᒋᒋᓭᒃ, ᒋᑌᐺᑕᒣᒃ᙮ 30 ᑳᐐᓐ ᐋᐱᒋ ᑭᓉᔥ ᑫᔮᐱ ᑭᑲᑲᓅᓂᓯᓅᓂᓂᒻ᙮ ᐋᓃᔥ ᐱᑕᑶᔑᓐ ᐊᐊ ᑳᐅᑭᒫᑲᑕᕽ ᐅᐅ ᐊᑮᓂ᙮ ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᐅᑕᔮᓰᓐ ᓃᓐ ᐃᐃᒫ ᒋᐅᒋᑎᐯᓂᒥᒡ᙮ 31 ᐃᔑᓈᑾᓐ ᐃᑕᔥ ᐊᑮᕽ ᒋᑭᑫᑖᑾᒃ ᐁᓵᑭᐊᒃ ᐊᐊ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ᙮ ᒦ ᐃᐌ ᐌᒋᑑᑕᒫᓐ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑳᔑᑭᑭᓄᐊᒪᐎᒡ ᐊᐊ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ᙮ ᐊᐎᔪᒃ, ᒦ ᐃ ᐃᔑᓵᑲᐊᑖ, ᐃᔑᒫᒑᑖ! ᑮᐃᑭᑐ᙮

ᒞᓐ 15

1 ᓃᓐ ᑌᐺ ᐊᐊ ᑾᔭᒃ ᔔᒥᓈᑎᒃ᙮ ᐊᐊᔥ ᓂᑌᑌ ᑭᑎᑫᐎᓂᓃᐎ ᑳᑲᓇᐌᓂᒫᒡ ᔔᒥᓈᑎᑰᓐ᙮ 2 ᒥᓂᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᑕᓱ ᐗᑎᑾᓂᐎᔮᓐ ᑳᔔᒥᓂᐗᓯᓄᒃ ᐅᐸᑾᒋᐱᑑᓐ᙮ ᑕᓯᓐ ᐃᑕᔥ ᑳᔔᒥᓂᐗᓂᓂᒃ, ᐸᑮ ᐅᑮᔥᑭᔖᓐ, ᒦ ᐁᑮᔖᒋᑑᒡ ᐊᐗᔑᒣ ᒋᒥᓄᔔᒥᓂᐗᓂᓂᒃ᙮ 3 ᑫᑮᓇᐙ ᐋᔕ ᑭᑮᑮᔖᒋᐃᑰᒻ ᐁᑮᐯᑭᐃᑯᔦᒃ ᐅᐅᐌ ᑳᐱᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ᙮ 4 ᒨᔕᑭᑯ ᐐᒌᐎᔑᒃ᙮ ᑫᑮᓇᐙ ᓴ ᑭᑲᐐᒌᐎᓂᓂᒻ᙮ ᐃᓇᔥᑫ, ᑳᐐᓐ ᑖᓂᑖᐎᑭᒋᑫᒪᑲᓯᓅᓐ ᐱᓂᔅᑴᐊᔮᒃ ᐗᑎᑾᓐ᙮ ᒦ ᐁᑕ ᑫᐅᒋᔔᒥᓂᐗᕽ ᐊᐸᓂᑯ ᐃᒫ ᐅᒋᓂᑖᐎᑭᒃ ᔔᒥᓈᑎᑯᕽ᙮ ᐊᒦᔥ ᐃᐃ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᑮᓇᐙ ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑭᑲᑲᔥᑭᑑᓰᒻ, ᐱᔑᔑᒃ ᐁᑕ ᐐᒌᐎᔦᒃ ᑭᑲᑲᔥᑭᑑᒻ᙮ 5 ᓃᓐ ᔔᒥᓈᑎᒃ, ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐗᑎᑾᓇᓐ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐱᔑᔑᒃ ᑳᐐᒌᐎᒡ, ᑲᔦ ᓃᓐ ᐁᐐᒌᐗᒃ, ᒦᑕᔥ ᐊᐊᐌ ᓃᐱᐗᐞ ᑫᑰᓐ ᒋᑲᔥᑭᑑᒡ, ᑖᐱᔥᑰ ᐗᑎᑾᓐ ᐁᔔᒥᓂᐗᕽ᙮ ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑭᑲᑲᔥᑭᑑᓰᓈᐙ ᐁᑳ ᐐᒌᐎᓯᐌᒃ᙮ 6 ᐊᐎᔭ ᐱᑯ ᐊᐸᓀᑯ ᐐᒌᐎᓯᒃ, ᒦᐃ ᑫᐃᔑᓈᑯᓯᒡ ᑖᐱᔥᑰ ᐗᑎᑾᓐ ᑳᔔᒥᓂᐗᓯᓄᒃ ᑳᐌᐱᓂᑳᑌᒃ ᐁᐊᓂ ᐃᔑᐹᑌᒃ ᐃᑕᔥ᙮ ᐅᓄ ᑕᔥ ᑎᓄ ᐗᑎᑾᓇᓐ ᒫᒪᐎᓂᑳᑌᐗᓐ, ᒪᒍᑌᐌᐱᓂᑳᑌᐗᓐ, ᒦᔥ ᐁᔑᒑᑭᑌᑭᓐ᙮ 7 ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᐱᔑᔑᒃ ᐐᒌᐎᔦᒃ ᑲᔦ ᓂᑎᑭᑐᐎᓇᓐ ᐐᒌᐎᑯᔦᒃ, ᐱᑯ ᑫᑰᓐ ᑳᐊᑕᐌᑕᒣᒃ ᑭᑲᑲᓅᓈᐙ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ, ᑭᑲᒦᓂᑯᐙ ᑕᔥ᙮ 8 ᒦᔥ ᐅᐌ ᑫᔑᑭᑫᒋᑳᑌᓂᒃ ᐅᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓐ ᐊᐊ ᓂᑌᑌ, ᓃᐱᐗᐞ ᑫᑰᓐ ᑲᔥᑭᑑᔦᒃ᙮ ᐊᒦᑕᔥ ᐃᒫ ᑭᑲᐃᔑ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᒥᓂᓂᒻ᙮ 9 ᑳᐃᔑᓵᑭᐃᒡ ᐃᑕᔥ ᐊᐊ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ, ᒦ ᑫᓃᓐ ᐯᔑᑾᓐ ᐁᔑᓵᑭᐃᓇᑰᒃ᙮ ᐊᐸᓂᑯ ᐊᔮᒃ ᓂᓵᑭᐃᐌᐎᓂᕽ᙮ 10 ᑮᔥᐱᓐ ᑲᓇᐌᑕᒣᒃ ᐃᓂ ᑳᐃᑭᑐᔮᓐ ᒋᑑᑕᒣᒃ, ᐊᐸᓂᑯ ᑭᑲᔭᔮᒻ ᓂᓵᑭᐃᐌᐎᓂᕽ᙮ ᒦ ᑲᔦ ᓃᓐ ᑳᐃᔑᑲᓇᐌᑕᒧᐗᒃ ᑳᐃᔑᒡ ᐊᐊ ᓂᑌᑌ ᑲᔦ ᐁᐊᔮᐗᒃ ᐅᓵᑭᐃᐌᐎᓂᕽ᙮ 11 ᒦᔥ ᐅᐅᐌ ᑳᐅᒋᐙᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ, ᐯᔑᑾᓐ ᑲᔦ ᓃᓐ ᑳᔑᒌᑫᑕᒫᓐ, ᑲᔦ ᑮᓇᐙ ᒋᐐᒌᐎᑯᔦᒃ ᒌᑫᑕᒧᐎᓐ, ᑲᔦ ᑭᒌᑫᑕᒧᐎᓂᐙ ᒥᓯᐌ ᒋᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑯᔦᒃ᙮ 12 ᒦ ᐅᐌ ᐁᔑᐊᓅᓂᓇᑰᒃ: ᐃᔑᓵᑭᐃᑎᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᔑᓵᑭᐃᓇᑰᒃ᙮ 13 ᑳᐐᓐ ᐋᓃᔥ ᐊᐗᔑᒣ ᐊᐎᔭ ᐅᓵᑭᐃᐌᐎᓂᓰ, ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᒋᐸᑭᑎᓇᕽ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᐊᐎᔭᐞ ᑳᓵᑭᐋᒡ ᒋᐱᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 14 ᑮᓇᐙ ᓴ ᑳᓵᑭᐊᒀ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᔑᒋᑫᔦᒃ ᐃᐃᐌ ᑳᐃᔑᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ᙮ 15 ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐁᑾᐞ ᓂᑕᓄᑮᐋᑲᓇᒃ ᑭᑎᓂᓯᓅᓂᓂᒻ᙮ ᐊᐎᔭ ᒥᒋᐊᓄᑮᐋᑲᓂᐎᒡ, ᑳᐐᓐ ᑌᐺ ᐅᑲᑭᑫᑕᓰᓐ ᐅᑎᓀᑕᒧᐎᓂᓂ ᐃᓂ ᑳᑎᐯᓂᒥᑯᒡ ᐌᑯᓀᓐ ᐃᐃ ᐙᑑᑕᒥᓂᒡ᙮ ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐁᑾᐞ ᑳᓵᑭᐃᓇᑰᒃ ᑭᑎᔑᓂᑳᓂᓂᓂᒻ᙮ ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑳᑮᓅᑕᐗᒃ ᓂᑌᑌ, ᑭᑮᑭᑫᑕᒨᓂᓂᓂᒻ᙮ 16 ᐃᓇᔥᑫ ᓴ, ᑳᐐᓐ ᑮᓇᐙ ᓃᑳᓐ ᑭᑮᐅᓈᐸᒥᓰᒻ᙮ ᓃᓐ ᐋᓃᔥ ᑭᑮᐅᓈᐸᒥᓂᓂᒻ, ᑲᔦ ᑭᑮᐅᓇᓯᓂᓂᒻ ᒋᒫᒑᔦᒃ, ᓃᐱᐗᐞ ᒋᐊᑕᑲᔥᑭᑑᔦᒃ᙮ ᐃᐌ ᑕᔥ ᐋᓃᓂᑯ ᑫᑰᓐ ᑫᔑᑲᔥᑭᑑᔦᒃ, ᒦᑕᔥ ᒋᐊᔮᒪᑲᒃ ᐱᔑᔑᒃ᙮ ᐊᒦᑕᔥ ᐱᑯ ᑫᑰᓐ ᑫᐅᒋᑲᑴᒋᒣᒃ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ, ᓃᓐ ᐁᐱᒥᓂᔕᐅᔦᒃ, ᑭᑲᒦᓂᑯᐙ᙮ 17 ᐊᒦᔥ ᐅᐌ ᐁᔑᑲᓅᓂᓇᑰᒃ, ᒋᓵᑭᐃᑎᔦᒃ᙮ 18 ᑮᔥᐱᓐ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᔒᑫᓂᒥᓀᒀ, ᒫᒥᑲᐎᒃ ᐃᑕᔥ ᓃᓐ ᓃᑳᓐ ᐁᑮᔒᑫᓂᒥᐙᒡ᙮ 19 ᑮᔥᐱᓐ ᑮᐐᒋᑎᐯᑖᑯᓰᒣᒀᐸᓐ ᐃᑭ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ, ᑭᑖᑮᓵᑭᐃᑯᐙᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᓂᐐᒋᑎᐯᑖᑯᓰᒥᑯᓈᓂᒃ ᑭᑖᐃᑯᐙᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᒫ ᑭᑑᒋᑎᐯᑖᑯᓯᓰᒻ ᐊᑮᕽ᙮ ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᑮᐅᓈᐸᒥᓂᓂᒻ ᐃᒫ ᐊᑮᕽ ᒋᐅᒋᑎᐯᑖᑯᓯᓯᐌᒃ᙮ ᒦᔥ ᐅᐅᐌ ᐌᒋᔒᑫᓂᒥᓀᒀ᙮ 20 ᒫᒥᑲᐎᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᑮᐃᓂᓇᑰᒃ: ᑳᐐᓐ ᐊᐗᔑᒣ ᐃᓀᑖᑯᓯᓰ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᐊᐲᒡ ᐅᑑᑭᒫᒪᓐ, ᑭᑮᐃᓂᓂᓂᒻ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᓃᓐ ᐊᑮᕽ ᐁᑮᐱ ᐃᔑᑲᒀᑕᑭᐃᐙᒡ, ᒦ ᑫᑮᓇᐙ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᓂ ᐃᔑᑲᒀᑕᑭᐃᓀᒀ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑲᔦ ᐁᑲᓇᐌᑕᒧᐙᒡ ᓂᑎᑭᑐᐎᓇᓐ, ᑲᔦ ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᑭᑲᑲᓇᐌᑕᒫᑯᐙᒃ ᑫᐃᑭᑐᔦᒃ᙮ 21 ᐅᐌ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑭᑲᐅᒋᐊᔨᑑᑖᑯᐙᒃ ᑳᐐᑲᒀᑕᑭᐃᐌᐙᒡ, ᓃᓐ ᐅᒋ ᐁᑎᐯᓂᒥᓇᑰᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᐅᑭᑫᓂᒫᓯᐙᐙᓐ ᐃᓂ ᑳᑮᐲᒋᓂᔕᐅᓂᒡ᙮ 22 ᑮᔥᐱᓐ ᑮᐱᑲᑲᓅᓈᓯᐗᒀᐸᓐ, ᑳᐐᓐ ᑖᑮᐃᓀᑖᑯᓯᓰᐗᒃ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᒋᑭᑭᔥᑲᒧᐙᒡ᙮ ᐋᔕ ᑕᔥ ᐅᑮᓅᑖᓈᐙ ᐁᑮᑲᑲᓅᓂᑣ, ᑳᐐᓐ ᑖᐃᑭᑐᓰᐗᒃ, ᑳᐐᓐ ᓂᑮᑭᑫᑕᓰᒥᓐ, ᒋᑮᐃᑭᑐᐙᐸᓐ, ᐃᐌ ᑳᐃᔑᒋᑫᐙᒡ᙮ 23 ᐊᐎᔭ ᑳᔒᑫᓂᒥᒡ, ᓂᑌᑌᓐ ᑲᔦ ᐅᔒᑫᓂᒫᓐ᙮ 24 ᓂᑮᐱᒥᐊᔨᔑᒋᑫ ᐃᐃᐌ ᐁᑳ ᐐᑳ ᐊᐎᔭ ᑳᐃᔑᒋᑫᓯᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᐌ ᑳᐃᔑᒋᑫᓯᐙᐹᓐ, ᑳᐐᓐ ᐅᒪᒋᒋᑫᒃ ᑖᑮᐃᓀᑖᑯᓯᓰᐗᒃ᙮ ᐋᔕ ᑕᔥ ᑌᐺ ᓂᑮᐙᐸᒥᑰᒃ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ ᐁᐃᔑᒋᑫᔮᓐ, ᓂᔑᑫᓂᒥᑰᒃ ᐃᑕᔥ ᓃᓐ, ᑲᔦ ᓂᑌᑌᓐ ᐅᔒᑫᓂᒫᐙᓐ᙮ 25 ᒦ ᐱᑯ ᑫᐃᔑᐌᐸᒃ, ᒋᑎᐱᓭᒃ ᐃᐌ ᑳᑮᐅᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓂᐙ ᐁᐃᑭᑑᒪᑲᒃ: ᐊᓂᔖ ᓴ ᑯ ᓂᑮᔒᑫᓂᒥᑰᒃ, ᑫᑰᓐ ᐁᑮᐅᒋᐗᓂᑑᑕᓯᐙᓐ, ᐃᑭᑑᒪᑲᓐ᙮ 26 ᐱᒌᓇᒃ ᑕᐱᑕᑶᔑᓐ ᐊᐊᐌ ᐅᐐᒋᐃᐌ, ᒦ ᐊᐌ ᐊᒑᒃ ᑳᐙᐸᑕᐃᐌᒡ ᐃᐃ ᑌᐺᐎᓐ ᐁᔑᑭᑫᓂᒥᒥᓐᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑲᔦ ᐌᔫᓯᒥᒥᓐᒡ ᐌᒌᒡ᙮ ᑭᑲᐱ ᐃᔑᓂᔕᐊᒪᐎᓂᓂᒻ ᐗᐊ ᐊᒑᒃ ᐃᒫ ᐌᔫᓯᒥᒥᓐᒡ ᒋᐱᐅᒌᒡ ᒋᐱᐅᑎᓯᓀᒃ᙮ ᐊᒦᔥ ᐗᐊ ᓃᓐ ᓂᑲᑎᐹᒋᒥᒃ᙮ 27 ᑫᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᑭᑲᑎᐹᒋᒥᒻ ᑳᐃᔑᐙᐸᒥᔦᒃ, ᐋᓃᔥ ᐊᐸᓂᑯ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᒫᑕᓄᑮᔮᓐ ᑭᑮᐱᐅᒋᐐᒌᐎᔑᒻ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮

ᒞᓐ 16

1 ᒦ ᐅᐌ ᑳᑮᐊᔨᓂᓇᑰᒃ ᐁᑳ ᒋᐅᒋᐋᓇᐌᒋᑫᓯᐌᒃ ᐃᐌ ᑳᔑᑌᐺᔦᓂᒥᔦᒃ᙮ 2 ᐋᓃᔥ ᑭᑲᐅᒋᓵᑭᒋᐌᐱᓂᑯᐙᒃ ᐅᑕᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᐙᕽ᙮ ᑕᐃᔑᐌᐸᓐ ᓴ ᑯ, ᐊᐎᔭ ᐁᓂᓯᓀᒃ, ᓂᑕᓄᑮᑕᐙ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᑕᐃᓀᑕᒻ᙮ 3 ᐊᒦ ᐅᐌ ᑫᐅᒋᑑᑕᒧᐙᒡ ᐁᑳ ᐁᑭᑫᓂᒫᓯᒀ ᐃᓂ ᐌᔫᓯᒥᒥᓐᒡ, ᑲᔦ ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᐁᑭᑫᓂᒥᓯᒀ᙮ 4 ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᑳᑮᐅᒋᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ, ᐊᐲ ᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᐃᔑᐌᐸᒃ ᑑᑕᐎᓀᒀ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᒋᒫᒥᑲᐎᔦᒃ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ ᑳᑮᐃᔑᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ᙮ ᐊᐲ ᑳᐱᒫᑕᓄᑮᔮᓐ ᑳᐐᓐ ᒣᒬᒡ ᐅᓄ ᑭᑮᐐᑕᒪᐎᓯᓅᓂᓂᒻ, ᐋᓃᔥ ᑭᑮᐐᒌᐎᓂᓂᒻ᙮ 5 ᓅᑯᒻ ᐃᑕᔥ ᓂᐐᐃᔖ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐙᒡ ᐯᔑᒃ ᑮᓇᐙ ᑭᑲᑴᒋᒥᓰᒻ: ᐋᑎ ᐙᐃᔖᔭᓐ? 6 ᐅᐅᐌ ᑕᔥ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ, ᐐᑫ ᑭᒥᒋᓇᐌᓯᒻ᙮ 7 ᐅᐅᐌ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐐᑫ ᓂᑌᐺ ᑳᔑᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ: ᓇᐗᒡ ᑭᑲᒥᓄᓭᐃᑯᓈᐙ ᒫᓄ ᒋᒫᒑᔮᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᒫᒑᓯᐙᓐ ᑳᐐᓐ ᑭᑲᐱᐅᑎᓯᑯᓰᐙ ᐊᐌ ᐅᐐᒋᐃᐌ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᒫᒑᔮᓐ, ᑭᑲᐲᒋᓂᔕᐊᒪᐎᓂᓂᒻ᙮ 8 ᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐲ ᑕᑶᔑᕽ, ᒧᔐ ᐱᑯ ᐅᑲᐙᐸᑕᐋᐞ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ, ᐅᑲᑭᑫᑕᒨᓈᐞ ᐁᐗᓂᓇᒥᓂᒡ ᐌᑯᓀᓐ ᐃᐃ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ, ᑲᔦ ᑾᔭᒃ ᐃᔑᒋᑫᐎᓐ, ᑲᔦ ᐁᔑᐊᔮᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᑯᓂᑫᐎᓐ᙮ 9 ᐊᒦ ᐃᒫ ᐌᒋᐗᓂᓇᒧᐙᒡ ᐌᑯᓀᓐ ᐃᐃ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ, ᐋᓃᔥ ᐁᐐᑌᐺᔦᓂᒥᓯᒀ᙮ 10 ᔑᑾ ᒦ ᐃᒫ ᑫᐅᒋᑭᑫᑖᑾᒃ ᐁᐗᓂᓂᓯᑐᑕᒧᐙᒡ ᐊᐌᓀᓐ ᐊᐊ ᑾᔭᒃ ᐁᔑᒋᑫᒡ, ᐋᓃᔥ ᓂᑎᔖ ᐊᐌ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ, ᑲᔦ ᑳᐐᓐ ᒦᓇᐙ ᒨᔕᒃ ᑭᑲᐙᐸᒥᓰᒻ᙮ 11 ᑲᔦ ᐅᐗᓂᓈᓈᐙ ᑎᐹᑯᓂᑫᐎᓐ ᐁᓀᑖᑾᒃ, ᐋᓃᔥ ᐊᐌ ᑳᐅᑭᒫᑲᑕᕽ ᐅᐅ ᐊᑭ ᐋᔕ ᑮᐅᓇᔓᐙᓈ᙮ 12 ᑫᔮᐱ ᓃᐱᐗᐞ ᑫᑰᓐ ᓂᑕᔮᓐ ᒋᐃᔑᑲᓅᓂᓇᑰᑭᐸᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐃᑯ ᓅᑯᒻ ᑭᑲᑮᐐᑕᒪᐎᓯᓅᓂᓂᒻ᙮ ᐅᓵᒻ ᑭᑖᑯᓯᑴᑕᒧᐃᑯᓈᐙ ᐐᑕᒪᐎᓇᑰᑭᐸᓐ᙮ 13 ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᐱᐅᑎᓯᓀᒃ ᐊᐊ ᐊᒑᒃ ᑳᐙᐸᑕᐃᐌᒡ ᐃᐃ ᑌᐺᐎᓐ ᐁᓀᑖᑯᓯᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑭᑲᑭᑭᓄᐎᓂᑯᐙ ᒋᑭᑫᑕᒣᒃ ᒥᓯᐌ ᑌᐺᐎᓐ ᑲᑭᓇ ᑳᐅᒌᒪᑲᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ᙮ ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᐐᓂᑯ ᑎᐱᓇᐌ ᑕᐅᒋᑮᑭᑐᓰ: ᐃᐃᐌ ᓴ ᑯ ᑫᓅᑕᕽ, ᒦ ᐃᐌ ᑫᑎᐹᑐᑕᕽ᙮ ᑲᔦ ᑭᑲᓂᑎᐹᑐᑕᒫᑯᐙ ᓃᑳᓇᔭᐄᕽ ᑫᓂ ᐃᔑᐊᔮᑭᓐ᙮ 14 ᐐᓐ ᐊᐊ ᐊᒑᒃ ᐅᑲᐅᑖᐱᓈᓐ ᐃᐃ ᓃᓐ ᑳᐃᑭᑐᔮᓐ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃᐌ ᑫᑮᓇᐙ ᑭᑲᑎᐹᑐᑕᒫᑯᐙ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃ ᑫᐃᔑᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᐃᒡ᙮ 15 ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ ᑳᐊᔮᒡ, ᓃᓐ ᓂᑎᐯᑖᓐ᙮ ᐊᒦ ᐅᐌ ᑳᐅᒋ ᐃᑭᑐᔮᓐ, ᐊᐊᐌ ᐊᒑᒃ ᐅᑲᐅᑖᐱᓈᓐ ᐃᐃ ᑳᐊᔮᔮᓐ ᑲᔦ ᑭᑲᑎᐹᑐᑕᒫᑯᐙ᙮ 16 ᐊᒋᓇ ᐱᑯ ᑭᐐᒌᐎᒻ, ᒦᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᑭᑲᐙᐸᒥᓰᒻ᙮ ᐹᓂᒫᔥ ᓈᑫᔨᔥ ᒦᓇᐙ ᑭᑲᐙᐸᒥᒻ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 17 ᐋᓂᓐᑦ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑮᑲᑴᒋᑎᐗᐞ: ᐌᑯᑐᑴᓐ ᐅᐅ ᐌᒋ ᐃᓂᓇᕽ? ᐊᒋᓇ ᐱᑯ ᑭᐐᒌᐎᒻ, ᒦᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᑭᑲᐙᐸᒥᓰᒻ, ᐃᑭᑐ, ᑲᔦ, ᐹᓂᒫᔥ ᓈᑫᔨᔥ ᒦᓇᐙ ᑭᑲᐙᐸᒥᒻ, ᐁᐃᑭᑐᒡ᙮ ᒦᓇᐙᔥ ᑲᔦ ᑭᑎᑯᓈᓐ, ᓂᑎᔖ ᐊᐌ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ, ᒦ ᐃ ᑳᐅᒋ ᐃᔑᓭᒃ, ᐃᑭᑐ᙮ 18 ᐌᑯᑐᑴᓐ ᐃᐃ ᑳᐃᑕᕽ: ᐊᒋᓇ ᐱᑯ, ᓈᑫᔨᔥ, ᐁᐃᑭᑐᒡ? ᐌᑯᑐᑴᓐ ᐄᑐᒃ ᐅᐅ ᑳᐃᑭᑐᒡ? ᑳᐐᓐ ᑭᑭᑫᑕᓰᒥᓐ, ᑮᐃᑎᐗᒃ᙮ 19 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᑭᑫᓂᒫᐞ ᐁᐐᑲᑴᒋᒥᑯᒡ, ᒦᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᓈᒡ: ᐅᐅᐌ ᓇ ᑳᐃᑭᑐᔮᓐ, ᐊᒋᓇ ᐱᑯ ᑭᐐᒌᐎᒻ, ᒦᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᑭᑲᐙᐸᒥᓰᒻ, ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᓈᑫᔨᔥ ᒦᓇᐙ ᑭᑲᐙᐸᒥᒻ, ᒦ ᓇ ᐃᐌ ᑳᑲᑴᒋᑎᔦᒃ? ᑮᐃᑭᑐ᙮ 20 ᓂᑌᐺ ᑳᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ, ᑭᑲᒪᐎᒻ ᑲᔦ ᑭᑲᑲᒀᑕᑫᑖᒻ᙮ ᐊᑮᕽ ᐃᑕᔥ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᑕᒌᑫᑕᒨᒃ᙮ ᑮᓇᐙ ᐱᓇᒫ ᑭᑲᒥᒋᓇᐌᔦᑖᒻ᙮ ᑭᑲᐴᓂᒥᒋᓇᐌᓯᒻ ᐃᑕᔥ, ᑭᑲᓂᒌᑫᑖᒻ ᐃᑕᔥ᙮ 21 ᐃᓇᔥᑫ ᐃᑴ ᐁᐐᐙᐸᒫᐗᓱᒡ, ᐱᓇᒫ ᑲᒀᑕᑫᑕᒻ ᐁᐅᑎᓯᑯᒡ ᒋᐐᓴᑳᐱᓀᒡ᙮ ᑳᐃᔥᒀᓂᑖᐎᑭᓈᐗᓱᒡ ᐃᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᐅᑖᒥᑲᐎᓄᑕᓰᓐ ᑳᑮᐊᐲᒋ ᐐᓴᑳᐱᓀᒡ, ᐁᐲᒋᒥᓉᑕᕽ ᐁᐱᓂᑖᐎᑭᐋᒡ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ ᐅᒫ ᐊᑮᕽ᙮ 22 ᐃᓇᔥᑫ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᑮᓇᐙ ᒣᒀ ᓅᑯᒻ ᑭᑲᒀᑕᑫᑖᒻ᙮ ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᑭᑲᐙᐸᒥᓂᓂᒻ᙮ ᒦᑕᔥ ᐐᑫ ᑭᑲᒌᑫᑖᒻ᙮ ᐃᐃᐌᔥ ᑭᒌᑫᑕᒧᐎᓂᐙ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᑭᑲᐅᑖᐱᓇᒫᑯᓰᐙ᙮ 23 ᒦ ᐃᐌ ᐊᐲ ᑮᔑᑲᒃ, ᑳᐐᓐ ᒣᒬᒡ ᑫᑰᓐ ᑭᑲᑲᑴᒋᒥᓰᒻ ᒋᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ᙮ ᓂᑌᐺ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ: ᐱᑯ ᑫᑰᓐ ᑫᑴᒋᒣᒃ ᐊᐊ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ, ᓃᓐ ᐁᑎᐯᓂᒥᓇᑰᒃ ᐃᔑᐊᑐᑕᒫᑫᔦᒃ, ᑭᑲᒦᓂᑯᐙ᙮ 24 ᑳ ᒪᔑ ᓅᑯᒻ ᑭᐱᐅᒋᐊᑐᑕᒫᑫᓰᒻ ᐃᐃᐌ ᐁᑎᐯᓂᒥᓇᑰᒃ᙮ ᐊᑐᑕᒫᑫᒃ, ᑭᑲᒦᓂᑰᒻ, ᑭᑲᒨᔥᑭᓀᒥᓉᑖᒻ ᐃᑕᔥ᙮ 25 ᓂᑮᑭᑭᓇᐙᓯᑖᑯᔅ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ ᐁᐙᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ᙮ ᑕᐃᔑᓭ ᑕᔥ ᐁᑳ ᑫᔮᐱ ᒋᑭᑭᓇᐙᓯᑖᑯᓯᓯᐙᓐ᙮ ᒦ ᐃᐌ ᐊᐲ ᑭᑲᔑᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᑫᔑᑾᔭᑯᓂᓯᑐᑕᐌᒃ ᐊᐊ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ ᐁᓀᑖᑯᓯᒡ᙮ 26 ᒦᔥ ᐃᐃᐌ ᐊᐲ ᑮᔑᑲᒃ ᑾᔭᒃ ᑭᑲᐃᔑᑲᓅᓈᐙ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ᙮ ᑭᑲᐙᐐᔑᒻ ᐁᑎᐯᓂᒥᓇᑰᒃ ᐁᐊᑐᑕᒫᑫᔦᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᑭᑎᓂᓯᓅᓂᓂᒻ ᓃᓐ ᒋᑲᓅᒋᑫᑕᒪᐎᓇᑰᒃ ᒋᒦᓂᓀᒃ ᑫᑰᓐ ᐊᐊ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ᙮ 27 ᐊᐊᐌ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ ᐐᓐ ᑭᓵᑭᐃᑯᐙ᙮ ᑮᓇᐙ ᐋᓃᔥ ᑭᑮᓵᑭᐃᒻ ᑲᔦ ᐁᑮᐱᑌᐺᑕᒣᒃ ᐃᐃᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ ᐁᑮᐱᐅᒌᔮᓐ᙮ 28 ᑌᐺ ᐃᒫ ᓂᑮᐱᐅᒌ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ, ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᐁᑮᐲᔖᔮᓐ᙮ ᓅᑯᒻ ᐃᑕᔥ ᓂᓇᑲᑖᓐ ᐅᐅ ᐊᑭ ᐁᐃᔖᔮᓐ ᐊᐌ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 29 ᐅᑮᐃᑰᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐆ, ᐁᑾᐞ ᑭᐸᑲᑭᑮᔗ! ᑳᐐᓐ ᐁᑾᐞ ᑭᑭᑭᓇᐙᒋᑮᔗᓰ᙮ 30 ᐋᔕ ᓅᑯᒻ ᑭᑭᑫᓂᒥᑰ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐁᑭᑫᑕᒪᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᒣᒬᒡ ᐊᐎᔭ ᒋᑲᑴᒋᒥᒃ ᑫᑰᓐ ᒋᑭᑫᓂᒪᒡ ᐋᓃᓐ ᐁᓀᑕᕽ᙮ ᒦ ᐅᐌ ᐌᒋᑌᐺᑖᑰᔭᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ ᐁᑮᐱᐅᒌᔭᓐ᙮ 31 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ: ᐁᑾᐞ ᐃᓇᔥ ᑭᑌᐺᔦᓂᒥᒻ? 32 ᑕᐱ ᐃᔑᓭ ᐃ ᐊᐲ, ᐋᔕ ᓴ ᐊᓂᐅᒋᒋᓭ, ᑲᑭᓇ ᑭᑲᐅᓶᔮᒧᐅᑰᒻ᙮ ᐁᑕᓱᐯᐯᔑᒃ ᐃᐃᒫ ᐁᑕᔑᔦᒃ ᑭᑲᐃᔖᒻ ᑳᐃᔑᑖᔦᒃ᙮ ᒦᔥ ᓃᓐ ᐅᐅᒫ ᑫᐯᔑᑯᓇᑲᔑᔦᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑌᐺ ᓂᐯᔑᑯᓰ᙮ ᐋᓃᔥ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ ᒨᔕᒃ ᓂᐐᒌᐎᒃ᙮ 33 ᒦ ᐅᐌ ᑭᑮᐃᔑᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ, ᓃᓐ ᐃᐃᒫ ᒋᐅᑎᓇᒣᒃ ᐱᓵᓀᑕᒧᐎᓐ ᐁᐐᒌᐎᓇᑰᒃ᙮ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᔦᒃ ᑭᑑᑎᓈᒻ ᐅᒑᓂᒣᑕᒧᐎᓐ᙮ ᐊᐤ ᐊᐯ ᒪᔥᑲᐌᑕᒧᒃ! ᐋᔕ ᓃᓐ ᓂᑮᔖᑰᒋᑑᓐ ᑲᑭᓇ ᐃᐌ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᒃ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮

ᒞᓐ 17

1 ᐅᐅᐌᓂᐗᓐ ᑳᐃᔥᒀ ᐃᑭᑐᒡ ᒋᓴᔅ, ᒦᑕᔥ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᑮᐃᓈᐱ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ, ᐅᐌ ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᓂᑌᑌ! ᐋᔕ ᑎᐱᓭ ᐃᐌ ᑎᐸᐃᑲᓐ᙮ ᓅᑯᒻ ᐙᐸᑕᐃᐌᓐ ᐁᔑᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ ᑭᑯᓯᔅ, ᑲᔦ ᐐᓂᑕᒻ ᐃᑕᔥ ᑭᑯᓯᔅ ᒋᑮᐅᒋᐙᐸᑕᐃᐌᒡ ᑮᓐ ᐁᔑᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᔭᓐ᙮ 2 ᐋᓃᔥ ᓃᓐ ᑭᑯᓯᔅ ᑭᑮᒦᔥ ᒋᑎᐯᓂᒪᒀ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᒦᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᓃᓐ ᒋᒦᓇᒀ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐐᑳ ᑫᐃᔥᒀᓭᓯᓄᒃ, ᑲᑭᓇ ᑳᑕᔑᐙᒡ ᑳᑮᒦᔑᔭᓐ ᒋᒦᓇᒀ᙮ 3 ᒦ ᐋᓃᔥ ᐅᐌ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐐᑳ ᑫᐃᔥᒀᓭᓯᓄᒃ, ᐁᑭᑫᓂᒥᑰᔭᓐ ᑮᓐ ᐱᑯ ᑌᐺ ᑳᑭᔐᒪᓂᑑᐎᔭᓐ, ᑲᔦ ᐁᑭᑫᓂᒥᓐᒡ ᒋᓴᔅ X, ᑮᓐ ᑳᑮᐲᒋᓂᔕᐗᒡ᙮ 4 ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᓂᑮᐙᐸᑕᐃᐌ ᐁᔑᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᔭᓐ᙮ ᐋᔕ ᓂᑮᑮᔑᑑᓐ ᐃᐃ ᐊᓄᑮᐎᓐ ᑳᑮᒦᔑᔭᓐ ᒋᑑᑕᒫᓐ᙮ 5 ᓂᑌᑌ! ᓅᑯᒻ ᒦᔑᔑᓐ ᒋᑕᔑ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᔮᓐ ᐃᒫ ᑮᓐ ᐁᔑᐊᔮᔭᓐ᙮ ᐃᐃᐌ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓐ ᐯᔑᑾᓐ ᐃᔑᒦᔑᔑᓐ ᑳᑮᐊᔮᔮᓐ ᐌᑎ ᑳᑮᐐᒋᔭᔮᒥᓈᓐ ᒋᑆ ᐱᒫᒋᐊᑮᐗᕽ, ᑕᑲ ᒦᓇᐙ ᒦ ᐃᐌ ᑮᐌᒦᔑᔑᓐ! 6 ᓂᑮᑭᑫᑕᒨᓈᒃ ᐁᔑᐊᔮᔭᓐ, ᒋᐅᒋᑭᑫᓂᒥᒀ ᐅᑯ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑳᑮᐅᒋᒦᔑᔭᓐ ᐃᒫ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ᙮ ᑮᓐ ᑭᑮᑎᐯᓂᒫᒃ᙮ ᑭᑮᒦᔥ ᐃᑕᔥ, ᑲᔦ ᐅᑮᑑᑖᓈᐙ ᐃᐌ ᑳᑮᐃᑭᑐᔭᓐ᙮ 7 ᐊᒦᑕᔥ ᓅᑯᒻ ᐅᑭᑫᑖᓈᐙ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑳᑮᒦᔑᔭᓐ ᑮᓐ ᐁᐅᒌᒪᑲᒃ᙮ 8 ᐃᐃᔥ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᑳᑮᒦᔑᔭᓐ, ᓂᑮᐊᓂᒦᓈᒃ ᐅᑯ ᐃᓂᓂᐗᒃ᙮ ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᓈᐙ ᑕᔥ, ᑲᔦ ᓂᑭᑫᓂᒥᑰᒃ ᑫᒋᓈᒡ ᑌᐺ ᐃᒫ ᑮᓐ ᐁᑮᐱᐅᒌᔮᓐ, ᑲᔦ ᑌᐺᑕᒨᒃ ᐁᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᔭᓐ᙮ 9 ᓂᑕᓇᒥᐁᑕᐙᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑯᐌᓂᐗᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑳᐅᒋᑎᐯᑖᑯᓯᐙᒡ ᓂᑕᓇᒥᐁᑕᒪᐙᓰᒃ, ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐃᓴ ᑳᑮᒦᔑᔭᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᑮᓐ ᑭᑎᐯᓂᒫᒃ᙮ 10 ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᓃᓐ ᑳᐊᔮᔮᓐ, ᑮᓐ ᐃᐌ ᑭᑎᐯᑖᓐ᙮ ᑲᔦ ᑮᓐ ᑳᐊᔮᔭᓐ, ᓃᓐ ᓂᑎᐯᑖᓐ᙮ ᐅᑯᐌᓂᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᐊᔮᐗᒀ, ᒦ ᐃᒫ ᐌᒋᑭᑫᑖᑾᒃ ᓂᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓐ᙮ 11 ᓃᓐ ᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᑫᔮᐱ ᓂᑲᐊᔮᓰ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ᙮ ᐐᓇᐙ ᑕᔥ ᐊᑮᕽ ᐊᔮᐗᒃ, ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᓂᑲᐲᔖ ᐁᔑᐊᔮᔭᓐ᙮ ᑮᓐ ᐌᔫᓯᒥᑰᔭᓐ ᒫᐗᒡ ᐁᔥᐯᑖᑯᓯᔭᓐ! ᐃᐃᒫ ᐁᔑᑲᔥᑭᐁᐎᓰᒪᑲᒃ ᑭᐐᓱᐎᓐ, ᐃᐃᐌ ᑳᑮᒦᔑᔭᓐ, ᒦ ᐃᒫ ᐃᔑᑲᓇᐌᓂᒻ ᐅᑯᐌᓂᐗᒃ, ᑫᐐᓇᐙ ᒋᒥᒋᐯᔑᑯ ᐐᒌᑎᐙᒡ, ᑖᐱᔥᑰ ᑫᑮᓇᐎᓐᑦ ᑳᐃᔑᐐᒌᑎᔭᕽ᙮ 12 ᒣᒀ ᐁᑮᐐᒌᐗᒀ ᓂᑮᐅᒋᑲᓇᐌᓂᒫᒃ ᐃᒫ ᐁᔑᑲᔥᑭᐁᐎᓰᒪᑲᒃ ᑭᐐᓱᐎᓐ, ᒦ ᐅᐌ ᑭᐐᓱᐎᓐ ᑳᑮᒦᔑᔭᓐ, ᓂᑮᐃᔑᑲᓇᐌᓂᒫᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐗᓂᐋᓰ ᒋᓂᔑᐗᓈᑎᓯᒡ, ᒦ ᐊᐌ ᐁᑕ ᑳᑮᐃᓀᑖᑯᓯᒡ ᒋᓂᔑᐗᓈᑎᓯᒡ᙮ ᒦ ᐃᐌ ᑫᐃᔑᑎᐱᓭᒃ ᐃᐌ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑫᐎᓐ᙮ 13 ᓅᑯᒻ ᑕᔥ ᓂᑲᐲᔖ ᐁᔑᐊᔮᔭᓐ᙮ ᓂᑎᐹᑐᑖᓇᓐ ᑕᔥ ᐅᓄ ᑫᑰᓇᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᐐᓇᐙ ᑕᔥ ᒋᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑯᐙᒡ ᐁᓂᑯᒀᒃ ᐃᐌ ᓂᒌᑫᑕᒧᐎᓐ᙮ 14 ᓂᑮᒦᓈᒃ ᐃᐃ ᑭᑎᐹᒋᒧᐎᓐ᙮ ᐅᑮᔒᑫᓂᒥᑯᐙᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᐋᓃᔥ ᐅᑯ ᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᐅᒋᑎᐯᑖᑯᓯᓰᐗᒃ, ᑖᐱᔥᑰ ᑲᔦ ᓃᓐ ᐁᑳ ᑳᔑᑎᐯᑖᑯᓯᓯᐙᓐ ᐊᑮᕽ᙮ 15 ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᑭᑎᓂᓯᓅᓐ ᒋᐃᔑᐅᑖᐱᓇᑣ ᒋᐊᔮᓯᒀ ᐊᑮᕽ᙮ ᑭᑎᔑᑲᑴᒋᒥᓐ ᑕᔥ ᒋᑲᓇᐌᓂᒪᑣ, ᐁᑳ ᑫᑰᓐ ᒋᑑᑖᑯᓯᒀ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᔭᐋᓐ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ᙮ 16 ᑳᐐᓐ ᐃᓴ ᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᐅᒋᑎᐯᑖᑯᓯᓰᐗᒃ, ᑖᐱᔥᑰ ᑲᔦ ᓃᓐ ᑳᔑᑎᐯᑖᑯᓯᓯᐙᓐ ᐅᒫ ᐊᑮᕽ᙮ 17 ᑮᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᒫ ᑭᑌᐺᐎᓂᕽ ᐃᔑᐅᑖᐱᓇᒫᓱᓐ ᐅᑯᐌᓂᐗᒃ, ᑮᓐ ᐁᑕ ᒋᑎᐯᓂᒪᑣ᙮ ᑌᐺᐎᓐ ᐃᓴ ᐃᐌ ᑭᑎᑭᑐᐎᓐ᙮ 18 ᑖᐱᔥᑰ ᑮᓐ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᔭᓐ ᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᒦ ᐃ ᓃᓂᑕᒻ ᑫᓃᓐ ᓂᑮᐃᔑᓂᔕᐙᒃ ᐊᑮᕽ᙮ 19 ᑲᔦ ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᓂᑮᐅᓇᓯᑎᔅ ᒋᑎᐯᓂᒥᔭᓐ᙮ ᐐᓇᐙ ᓴ ᑯ ᓂᑑᒋ ᐃᔑᒋᑫ, ᒦ ᑫᐐᓇᐙ ᐯᔑᑾᓐ ᑭᑌᐺᐎᓂᕽ ᒋᐅᒋᐅᓇᓯᑣ ᒥᓯᐌ ᒋᑎᐯᓂᒪᑣ᙮ 20 ᑳᐐᓐ ᐐᓀᑕᐙ ᓂᑕᓇᒥᐁᑕᒪᐙᓰᒃ: ᑲᑭᓇ ᓴ ᑯ ᑲᔦ ᑫᓂᐅᒋᑌᐺᔦᓂᒥᓂᒡ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᐙᕽ ᐅᑯ ᑳᑎᐯᓂᒪᒀ, ᐊᒦᐗᐞ ᐃᓴ ᐃ ᑳᐊᓇᒥᐁᑕᒪᐎᒪᒃ᙮ 21 ᑭᑲᑴᒋᒥᓐ ᑲᑭᓇ ᒋᒥᒋᐯᔑᑯᐐᒌᑎᐙᒡ᙮ ᓂᑌᑌ! ᒫᓄ ᑫᐐᓇᐙ ᐯᔓ ᑭᑲᐐᐐᒌᐎᑯᓈᓂᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᑮᓐ ᒫᐗᒡ ᐯᔓ ᑳᔑᐐᒌᐎᔭᓐ, ᑲᔦ ᓃᓐ ᑳᔑᐯᔑᑯᐐᒌᐎᓈᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᒋᐅᒋᑌᐺᔦᑕᒧᐙᒡ ᑮᓐ ᐁᑮᐲᔑᓂᔕᐅᔭᓐ᙮ 22 ᐃᐃᐌ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓐ ᑳᑮᒦᔑᔭᓐ, ᒦ ᐃᐌ ᐯᔑᑾᓐ ᓂᑮᒦᓈᒃ ᒋᐐᒌᐎᑯᐙᒡ, ᑫᐐᓇᐙ ᒋᒫᒪᐎ ᐯᔑᑯ ᐐᒌᑎᐙᒡ, ᑖᐱᔥᑰ ᑫᑮᓇᐎᓐᑦ ᐁᔑᐯᔑᑴᑖᑯᓯᔭᕽ᙮ 23 ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᑫᔑᐊᔮᒃ ᐃᐃ ᐯᔑᑴᑖᑯᓯᐎᓐ, ᓃᓐ ᐁᐯᔑᑯᐐᒌᐗᒀ, ᑲᔦ ᑮᓐ ᐃᑕᔥ ᐁᐯᔑᑯᐐᒌᐎᔭᓐ, ᐲᓂᔥ ᐃᑯ ᐗᐐᑫ ᒋᒫᒪᐎᐯᔑᑴᑕᒧᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᒋᐅᒋᑭᑫᑕᒧᐙᒡ ᑮᓐ ᐁᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᔭᓐ, ᑲᔦ ᐁᓵᑭᐊᑣ ᐅᑯ ᑳᑌᐺᔦᓂᒥᐙᒡ, ᐯᔑᑾᓐ ᐃᑯ ᑫᓃᓐ ᑳᔑᓵᑭᐃᔭᓐ᙮ 24 ᓂᑌᑌ! ᑭᑮᒦᔥ ᐅᑯᐌᓂᐗᒃ᙮ ᓂᓇᑕᐌᓂᒫᒃ ᐃᐃᒫ ᑫᐊᔮᔮᓐ, ᑫᐐᓇᐙ ᐃᒫ ᒋᐐᒋᐊᔮᒥᐙᒡ, ᒦ ᐃᒫ ᒋᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᓂᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓐ ᑳᑮᒦᔑᔭᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᑭᑮᓵᑭᐞ ᒋᑆ ᐅᔑᒋᑳᑌᒃ ᐊᑭ᙮ 25 ᐆ ᓂᑌᑌ, ᑾᔭᒃ ᐁᓈᑎᓯᔭᓐ! ᑳᐐᓐ ᑭᑮᐱ ᑭᑫᓂᒥᑯᓰᒃ ᐊᑮᕽ ᑳᑎᐯᑖᑯᓯᐙᒡ᙮ ᓃᓐ ᐐᓐ ᑭᑭᑫᓂᒥᓐ᙮ ᐅᑯᐌᓂᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᑳᑌᐺᑕᐎᐙᒡ ᐅᑭᑫᑖᓈᐙ ᑮᓐ ᐁᑮᐱ ᐃᔑᓂᔕᐅᔭᓐ᙮ 26 ᓂᑮᑭᑫᑕᒨᓈᒃ ᑮᓐ ᐁᓀᑖᑯᓯᔭᓐ᙮ ᑫᔮᐱ ᑕᔥ ᓂᑲᓂᑭᑫᑕᒨᓈᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᑮᐃᔑᓵᑭᐃᔭᓐ ᑫᐐᓇᐙ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᐞ ᒋᓵᑭᐋᐙᒡ, ᑲᔦ ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᐯᔓ ᒋᐐᒌᐗᒀ, ᑮᐃᑭᑐ᙮

ᒞᓐ 18

1 ᑳᐃᔥᒀᑲᑭᑐᒡ, ᑮᐊᓂᒫᒑᐗᒃ ᒋᓴᔅ, ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐊᑳᒥᕽ ᓰᐲᔅ ᑭᑕᕒᐊᓐ ᐁᑮᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ, ᐁᑮᐊᓂᐋᔕᐎᔥᑳᐙᒡ᙮ ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᑮᐊᔮ ᑭᑎᑫᐎᓐ ᐁᑮᑭᑎᑳᓈᑎᑯᑳᒃ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᑮᐊᓂ ᐃᔖᐗᒃ ᒋᓴᔅ, ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ 2 ᐊᐊ ᑕᔥ ᒎᑕᔅ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᒡ, ᐊᒦ ᐗᐊ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᐋᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᒋᐅᑖᐱᓂᒥᓐᒡ, ᑲᔦ ᐐᓐ ᐅᑮᑭᑫᑖᓐ ᐃᐃ ᐊᔮᐎᓐ, ᐋᓃᔥ ᓃᐱᐗᐋᕽ ᐃᐃᒫ ᐋᔕ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᔑᐐᒌᐙᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ 3 ᐊᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔖᒡ ᐊᐊ ᒎᑕᔅ ᑭᑎᑫᐎᓂᕽ, ᐋᔕ ᐁᑮᒦᓂᓐᒡ ᐯᔑᑴᐙᓐ ᔑᒫᑲᓂᔕᐞ ᑳ ᐅᕒᐆᒻ ᐃᓂᓃᐎᓂᒡ, ᐊᔑᒡ ᑲᔦ ᑲᓇᐌᒋᑫᐎ ᔑᒫᑲᓂᔕᐞ ᑎᓄ ᑳᑕᓇᓄᑮᓂᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᒦᐗᐞ ᐅᐅ ᑳᑮᐃᔑᓂᔕᐅᑯᓂᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ ᑲᔦ ᐯᕒᐊᓰᐞ ᙮ ᒦᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᑮᑕᑯᔑᓅᒃ ᐁᑮᑭᑭᑯᒫᓀᐙᒡ ᑲᔦ ᐙᓴᑯᓀᒋᑲᓇᓐ ᐁᑮᑕᑯᓇᒧᐙᒡ, ᑲᔦ ᐋᓂᑕ ᐁᑮᓃᒫᑾᐊᒧᐙᒡ ᐃᔥᑯᑌᓐ ᐁᑮᐙᓴᑯᓀᒋᑳᑫᐙᒡ᙮ 4 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐋᔕ ᐁᑮᑭᑫᑕᕽ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐙᐃᔑᐅᑎᓯᑯᒡ, ᐸᑮ ᓃᑳᓇᔭᐄ ᑮᐃᔖ ᐁᑮᑲᓅᓈᒡ: ᐊᐌᓀᓐ ᐁᑐᓀᐌᒃ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 5 ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕒᐃᑎᕽ ᑳᐅᒌᒡ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ ᓃᓐ ᐅᔕ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᒎᑕᔅ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᐋᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᒋᐅᑖᐱᓂᒥᓐᒡ, ᒦ ᐃᒫ ᑫᐐᓐ ᑮᑕᑯᑳᐸᐎ ᒣᑴ ᔑᒫᑲᓂᔥ᙮ 6 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᓈᒡ ᒋᓴᔅ, ᓃᓐ ᐅᔕ, ᑮᐊᔐᔥᑳᐗᒃ, ᒥᑕᑲᒥᒃ ᑮᐃᔑᐸᑭᔑᓅᒃ᙮ 7 ᒦᓇᐙ ᐅᑮᑲᑴᒋᒫᐞ: ᐊᐌᓀᓐ ᐁᑐᓀᐌᒃ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᒦᔥ ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ: ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕒᐃᑎᕽ ᑳᐅᒌᒡ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 8 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ: ᐋᔕ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᓃᓐ ᐅᔕ ᐗᐊ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᓃᓐ ᐁᑐᓀᐅᔦᒃ, ᐸᑭᑎᓂᑰᒃ ᐅᑯ ᑳᐐᒌᐗᒀ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 9 ᒦ ᐅᐌ ᑳᐅᒋ ᐃᑭᑐᒡ ᒋᑎᐱᓭᓂᒃ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᑭᑐᒡ: ᓂᑌᑌ, ᐃᑭ ᑳᑮᒦᔑᔭᓐ, ᑳᐐᓐ ᐊᐙᒡ ᐯᔑᒃ ᓂᑮᐗᓂᐋᓰ᙮ 10 ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕒ ᑭᒋᒨᑯᒫᓐ ᐁᐊᔮᒡ, ᐅᑮᒪᓂᐱᑑᓐ ᐁᑮᐸᑭᑌᐙᒡ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᓐ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓂᓂ, ᐁᐸᑾᒋᐌᐸᐊᒪᐙᒡ ᐅᑕᐗᑭᓂ ᐅᑭᒋᓂᑭᓃᕽ ᐃᓇᑫ᙮ ᒦ ᐅᐌ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᒡ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ, ᒫᓬᑲᔅ ᙮ 11 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᑲᓅᓈᓐ ᐲᑕᕒᐆᓐ: ᑮᐌᐲᓇᐊᓐ ᐃᐃ ᑭᒨᑯᒫᓐ! ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᓂᑲᒥᓂᑴᓰ ᐃ ᓂᒥᓂᒀᑲᓐ ᐊᐊ ᓅᔅ ᑳᑮᒦᔑᒡ? ᐅᑮᐃᓈᓐ, ᐅᑲᒀᑕᑭᑑᐎᓐ ᐃᐃ ᑳᐃᑕᕽ ᐃᐌ ᒥᓂᒀᑲᓐ᙮ 12 ᒦᔥ ᑳᐃᔑᑕᑯᓈᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐃᑭ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᑳᐅᕒᐆᒥᓂᓃᐎᐙᒡ, ᒫᒪᐤ ᑲᔦ ᐅᔑᒫᑲᓂᔒᐎᑭᒫᒥᐙᓐ ᑲᔦ ᑲᓇᐌᒋᑫᐎ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᑳᑮᐃᔑᓂᔕᐅᑯᐙᒡ ᒎᐗᐞ᙮ ᐅᑮᒪᒫᒋᑾᐱᓈᐙᓐ ᐃᑕᔥ᙮ 13 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐅᑮᐃᔑᐎᑕᐙᐙᓐ ᐋᓇᓴᓐ ᓂᑕᒻ᙮ ᐋᓃᔥ ᒦ ᐅᓄ ᑳᐅᔑᔐᔑᒡ ᐊᐊ ᑫᔭᐸᔅ ᙮ ᒦ ᐗᐊ ᑫᔭᐸᔅ ᒫᐗᒡ ᑳᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐎᒡ ᒦ ᐃᐌ ᐊᐲ ᐁᐊᑮᐗᕽ᙮ 14 ᔑᑾ ᒦ ᐗᐊ ᑫᔭᐸᔅ ᑳᑮᐐᑕᒪᐙᒡ ᒎᐗᐞ: ᓇᐗᒡ ᑖᒥᓍᐸᑕᓐ ᒣᔥᑾᒡ ᐯᔑᒃ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᒋᓂᐴᑕᒪᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᐁᑮᐃᓈᒡ᙮ 15 ᐌᑎ ᑕᔥ ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕒ ᐅᑮᐊᓂᑲᓇᐙᐸᒫᓐ ᒋᓴᓲᓐ, ᑯᑕᒃ ᑲᔦ ᐯᔑᒃ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᐁᑮᐱᒥᓂᔕᐃᑫᐙᒡ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᐅᑮᓇᓇᒫᔦᓂᒥᑰᓐ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᐐᒋᐲᑎᑫᒫᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐃᐃᒫ ᐲᑕᐎᔭᐄ ᐃᒫ ᐙᑳᐃᑲᓐ ᐁᒣᓂᑲᓂᑲᑌᒃ, ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᓐ ᑳᔑᐊᔮᓂᒡ᙮ 16 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐲᑕᕒ ᐃᐃᒫ ᑮᓃᐸᐎ ᐊᑾᒋ ᐃᔥᒀᑌᒥᕽ᙮ ᐗᐊ ᑯᑕᒃ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᑳᓇᓇᒫᔦᓂᒥᑯᒡ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᓐ, ᒦᓇᐙ ᑮᑮᐌᓵᑲᐊᒻ᙮ ᒦᔥ ᐅᑮᐊᐎᑲᓅᓈᓐ ᐃᓂ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴᓐ ᑳᑲᓇᐌᑕᒥᓂᒡ ᑭᒋᒣᓂᑲᓂ ᐃᔥᒀᑌᒻ᙮ ᒦᔥ ᐊᐊᐌ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᑳᐃᔑᐲᑎᑲᓈᒡ ᐲᑕᕒᐆᓐ᙮ 17 ᐅᑮᑲᓅᓂᑰᓐ ᑕᔥ ᐲᑕᕒ ᐃᓂ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴᓐ ᑳᑲᓇᐎᔥᒀᑕᐌᓂᒡ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑮᓐ ᐯᔑᒃ ᐃᓂ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᒦᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᑳᐐᓐ ᓃᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 18 ᐃᑭᔥ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᒃ ᑲᔦ ᑲᓇᐌᒋᑫᐎᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᐃᐃᒫ ᑮᓈᓃᐸᐎᐗᒃ, ᐁᑮᐴᑕᐌᐙᒡ ᐊᑲᑲᔐᐎ ᐃᔥᑯᑌ, ᐁᑮᐊᐗᓱᐙᒡ᙮ ᐋᓃᔥ ᑮᐅᓵᒥᑕᑳᔮ᙮ ᑲᔦ ᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐊ ᐲᑕᕒ ᐅᑮᐊᐎᐐᒋᑳᐸᐐᑕᐙᐞ ᐁᑮᐊᐗᓱᒡ᙮ 19 ᒦᑕᔥ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᐅᑮᑲᑴᒋᒫᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᑫᐃᓈᒋᒫᓂᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᓂ, ᑫᐃᑕᒥᓂᒡ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐃᑫᐎᓂᓂ᙮ 20 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᓐ: ᒧᔐ ᐱᑯ ᓂᑮᑳᑮᑭᑦ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᒋᓅᑕᐎᐙᒡ᙮ ᒨᔕᒃ ᓂᑮᐸᐹᑭᑭᓄᐊᒫᑫ ᐊᓇᒥᐎᑲᒥᑯᕽ ᑳᔑᐊᔮᑭᓐ ᑲᔦ ᐅᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᑲᑭᓇ ᑳᔑᒫᐗᒋᐃᑎᐙᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᓂᑮᑮᒨᒋ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓰ᙮ 21 ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᓃᓐ ᐌᒋᑲᑴᒋᒥᔭᓐ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᑲᑴᒋᒻ ᐃᑭ ᑳᑮᓅᑕᐎᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᑳᑮᐃᓇᒀ᙮ ᐅᑭᑫᑖᓈᐙ ᑳᑮᐃᓇᒀ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 22 ᐃᐌᔥ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ, ᐯᔑᒃ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᑲᓇᐌᒋᑫᐎᔑᒫᑲᓂᔕᓐ ᐁᓃᐸᐎᓂᒡ ᐅᑮᐸᓰᑴᑲᓈᒥᑰᓐ᙮ ᒦ ᓇ ᐃ ᐁᔑᓇᑴᑕᐗᒡ ᐊᐊ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 23 ᒋᓴᔅ ᐃᐌ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑮᔥᐱᓐ ᒣᒋᑮᑭᑐᐙᓀᓐ, ᑎᐹᑐᑕᓐ ᑕᔥ ᒥᔮᓈᑕᓄᑴᓐ, ᑲᑭᓇ ᒋᓅᑕᐎᒀ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᑾᔭᒃ ᐁᑭᑐᐙᓀᓐ, ᐌᑯᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐌᒋᐸᑭᑌᐅᔭᓐ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 24 ᒦᑕᔥ ᐊᐊ ᐋᓇᔅ ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᑫᔮᐱ ᐁᑮᒪᒫᒋᑾᐱᓱᓂᒡ, ᐃᐃᒫ ᒋᐃᔑᐎᓂᒥᓐᒡ ᑳᔑᐊᔮᓂᒡ ᑫᔭᐸᓲᓐ, ᒪᔮ ᒫᐗᒡ ᑳᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐎᓂᒡ᙮ 25 ᑫᔮᐱᔥ ᐃᒫ ᐲᑕᕒ ᑮᓈᓃᐸᐎ ᑳᐃᔑᐊᐗᓱᒡ᙮ ᐃᐃᔥ ᑯᑕᑭᔭᐞ ᐅᑮᑲᓅᓂᑰᐞ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑫᑮᓐ ᐯᔑᒃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᓐ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ ᑮᐋᓉᑕᒻ: ᑳᐐᓐ ᓃᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 26 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᐊᐊ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ, ᐅᑎᓇᐌᒫᑲᓇᓐ ᐃᓂ ᐅᑕᐗᑳᓂ ᐲᑕᕒ ᑳᑮᒪᓂᐌᐸᐊᒪᐙᒡ, ᐅᑮᑲᓅᓂᑰᓐ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᑮᐙᐸᒥᓯᓅᓐ ᐁᑮᐐᒌᐗᒡ ᑭᑎᑫᐎᓂᕽ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 27 ᐲᑕᕒ ᒦᓇᐙ ᑮᐋᓉᑕᒻ: ᑳᐐᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᒦᔥ ᔐᒫᒃ ᐃᑯᒋ ᑯ ᐃᒫ ᑮᑌᐱᑖᑯᓯ ᓈᐯᐹᑲᐋᒀᓐ ᐁᓅᑖᑯᓯᒡ᙮ 28 ᐐᐸ ᑮᑭᔐᐹᐗᑲᓐ ᐃᐃ ᐊᐲ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑫᔭᐸᓲᓐ ᑳᑮᐃᔑᐊᔮᓂᒡ ᐅᑮᐊᓂᐅᒋᒫᒌᓈᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ, ᐁᑮᐃᔑᐎᓈᐙᒡ ᑎᐹᑯᓂᑫᐎᑲᒥᑯᕽ, ᐸᕒᐄᑑᕒᐃᔭᒻ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᓇᐙ ᑮᐲᑎᑫᓰᐗᒃ ᐅᓃᑳᓂᓰᐎ ᒎᐗᒃ, ᐁᑮᐃᓀᑕᒧᐙᒡ ᐁᐐᒪᓈᐐᓂᐃᑎᓱᐙᒡ, ᐁᐐᐯᑭᓯᐙᒡ ᐃᒫ ᐁᐐᐃᔑᐐᓯᓂᐙᒡ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᐎᓂᕽ ᐁᑮᐃᓀᑕᒧᐙᒡ᙮ 29 ᐊᐊ ᑕᔥ ᑭᒋᐅᓇᔓᐌᐎᑭᒫ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑮᐱᓵᑲᐊᒻ ᐁᑮᑲᓅᓈᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᐁᔑᐊᓈᒥᒣᒃ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 30 ᐅᑮᓇᑴᑖᑰᐞ ᐃᑕᔥ: ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᑮᒪᒋᑑᑕᓯᑭᐸᓐ, ᑳᐐᓐ ᑭᑖᑮᐱ ᐃᔑᐎᑕᒫᑰᓰ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ, ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ᙮ 31 ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐃᑕᔥ ᐹᐃᓬᐊᑦ: ᑮᓇᐙ ᐅᑖᐱᓂᒃ, ᑎᐹᑯᓂᒃ ᐁᓇᑌᒃ ᐃᐃ ᑮᓇᐙ ᑭᑑᓇᔓᐌᐎᓂᐙ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᒎᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᓇᑴᑕᒨᒃ: ᑮᓇᐙ ᑳ ᐅᕒᐆᒻ ᐃᓂᓃᐎᔦᒃ ᑳᐐᓐ ᑭᐸᑭᑎᓂᓰᓈᒻ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᐊᐎᔭ ᒋᑎᐹᑯᓇᑭᒡ ᒋᓂᓴᑭᒡ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 32 ᐅᐅᐌ ᑕᔥ ᑮᐃᔑᐌᐸᓐ ᒋᑎᐱᓭᓂᒃ ᐃᐃ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐃᑭᑐᒡ ᐁᑮᓃᑳᓂᐐᑕᕽ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᔑᓂᐳᒡ᙮ 33 ᒦᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑮᑮᐌᐲᑎᑫ ᐅᑎᐹᑯᓂᑫᐎᑲᒥᑯᕽ, ᐁᑮᐊᑐᒫᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᒦᑕᔥ ᐁᑮᑲᓅᓈᒡ: ᑮᓐ ᐃᓇ ᑳᐐᐅᑭᒫᑲᑕᐗᑣ ᐃᑭ ᒎᐗᒃ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 34 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᓐ: ᑮᓐ ᐃᓇ ᐅ ᑭᑎᓀᑕᒧᐎᓐ ᑳᐃᑭᑐᔭᓐ? ᑯᒫ ᓇ ᐊᐎᔭᒃ ᑫᑰᓐ ᑭᑮᐐᑕᒫᑰᒃ ᐁᑕᔑᒥᐙᒡ? 35 ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᒎᐗᒃ ᐃᓇ ᑎᓄᐎ ᑭᑎᓀᓂᒻ? ᑮᓐ ᑭᐐᒋᑕᓇᑮᒫᑲᓇᒃ ᑲᔦ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᒦᐗᒃ ᐅᔕ ᐃᑭ ᑳᑮᒦᔑᐙᒡ ᒋᑎᐹᑯᓂᓈᓐ! ᐌᑯᓀᔥ ᑳᐃᔑᒪᒫᔒᔭᓐ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 36 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑮᓇᑴᑕᒻ: ᑳᐐᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᓂᑑᒋᒦᓂᑰᓰ ᐁᔑᐅᑭᒫᐎᔮᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᑮᕽ ᐅᒋᒦᓂᑰᔮᐹᓐ, ᑖᑮᒦᑳᓱᐗᒃ ᐃᑭ ᑳᐐᒋᐃᐙᒡ ᒋᑮᓈᑕᒪᐎᐙᐸᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᓂᑖᑮᑳᒋᑎᓂᑯᓰᒃ ᐃᑭ ᓃᑳᓂᓰᐎ ᒎᐗᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᓂᑑᒋᒦᓂᑰᓰ ᓂᑑᑭᒫᐎᐎᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 37 ᐊᒦᔥ ᑳᐃᑯᒡ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ: ᒦ ᓇ ᑕᔥ ᑌᐺ ᑭᒋᐅᑭᒫ ᐁᑎᓄᐎᔭᓐ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑮᓐ ᑭᑎᔥ ᑭᒋᐅᑭᒫ ᐁᑎᓄᐎᔮᓐ᙮ ᐅᐅᐌᔥ ᐁᑕ ᐌᒋᑕᑶᔑᓈᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᑲᔦ ᒦ ᐅᐌ ᑳᑮᐅᒋᓂᑖᐎᑭᔮᓐ, ᒋᑎᐹᑐᑕᒫᓐ ᐃᐃ ᑌᐺᐎᓐ᙮ ᐊᐎᔭ ᐱᑯ ᑌᐺᐎᓂᕽ ᐅᒋᑎᐯᑖᑯᓯᒡ ᓂᑲᐱᓯᑖᒃ ᐃᐃ ᐁᑭᑐᔮᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 38 ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐌᑯᓀᔥ ᐃᐃ ᑌᐺᐎᓐ? ᐊᐲᔥ ᐃᐌ ᑳᐃᑭᑐᒡ ᐹᐃᓬᐊᑦ, ᒦᓇᐙ ᑮᓵᑲᐊᒻ ᐁᑮᑲᓅᓈᒡ ᒎᐗᐞ ᑳᒫᒪᐌᓄᓂᒡ: ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᓂᒥᑲᒧᐙᓰᓐ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᒋᐅᒋᓂᓯᑎᐸᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 39 ᐃᐃᐌ ᑕᔥ ᑳᓂᑖ ᐃᔑᒋᑫᐃᑰᔦᒃ, ᑕᓯᕽ ᐃᑯ ᐁᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᓈᓂᐗᕽ ᒨᔕᒃ ᑭᐸᑭᑎᓇᒪᐎᓂᓂᒻ ᐯᔑᒃ ᑳᑭᐸᐅᓐᒡ᙮ ᑭᓇᑕᐌᓂᒫᐙ ᓇ ᐅᐌ ᐊᐲ ᒋᐸᑭᑎᓇᒪᐎᓇᑰᒃ ᑮᓇᐙ ᒎᐗᒃ ᑭᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 40 ᑮᔖᑯᐌᐗᒃ ᐃᑕᔥ: ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ ᐸᕒᐋᐸᔅ ᐸᑭᑎᓇᒪᐎᔑᓈᒻ! ᑮᐃᔑᔖᑯᐌᐗᒃ᙮ ᐅᒪᑲᑗᔥᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᑎᓄᐎᑳᓂᐎ ᐊᐊ ᐸᕒᐋᐸᔅ᙮

ᒞᓐ 19

1 ᒦᑕᔥ ᑮᐊᓅᑮ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᒋᐃᔑᐎᓂᒥᓐᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᒋᐸᐸᔕᔐᐃᑲᓂᐎᓂᒡ᙮ 2 ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᑕᑎᐸᓂᓈᓈᐙᓐ ᑭᒋᐅᑳᐎᒥᓇᑲᔒᐗᑎᑾᓇᓐ, ᐁᑮᐅᒋᐅᔑᑑᐙᒡ ᐸᓯᑴᐱᓱᐙᓄᒀᓐ᙮ ᐅᑮᐱᑖᓄᒀᓀᐋᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᐱᒋᑯᓇᔦᐋᐙᒡ ᐁᒪᑲᑌᒥᔅᒀᓂᒃ ᐁᑭᓉᑲᓂᓂᒃ ᑭᒋᐅᑭᒫᕽ ᒋᐃᔑᓈᑯᓯᓂᒡ᙮ 3 ᐅᑮᓈᓈᓯᑲᐙᐙᓐ ᑕᔥ ᐁᑮᐃᓈᐙᒡ: ᑭᒋᐴᔔ ᑮᓐ ᐅᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᓐ ᒎᐗᒃ! ᐅᑮᐊᔨᓈᐙᓐ᙮ ᐁᑮᐸᐸᓰᑴᑲᓈᒫᐙᒡ ᑲᔦ᙮ 4 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐊᐊ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑮᓵᑲᐊᒻ ᐁᑮᑲᓅᓈᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑᒫᒪᐌᓄᓂᒡ: ᐃᓇᔥᑫ ᓴ, ᒦᓇᐙ ᑭᑲᓵᑭᓰᑕᒪᐎᓂᓂᒻ, ᒋᑭᑫᓂᒣᒃ ᐁᑳ ᐁᒥᑲᒧᐙᓯᐗᒃ ᑫᑰᓐ ᒋᐅᒋᓂᓯᑎᐸᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 5 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᓵᑲᐊᕽ ᒋᓴᔅ ᐁᑭᑭᔥᑲᕽ ᐃᐃᐌ ᐅᑳᐎᒥᓇᑭᔒᐙᓄᒀᓐ ᑲᔦ ᑳᒪᑲᑌᒥᔅᒀᓂᒃ ᐁᑭᓉᑲᓂᓂᒃ᙮ ᐊᒦᔥ ᐃᐃᐌ ᑳᐃᑭᑐᒡ ᐹᐃᓬᐊᑦ: ᐃᓇ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ! 6 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᑲᔦ ᑲᓇᐌᒋᑫᐎ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᐁᐙᐸᒫᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᑮᔖᑯᐌᐗᒃ: ᐊᑯᓴᑲᐅ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ! ᐊᑯᓴᑲᐅ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᑮᓇᐙ ᑯ ᐃᔑᐎᓂᒃ, ᐊᐎᐊᑯᓴᑲᐅᒃ᙮ ᓃᓐ ᐐᓐ ᑳᐐᓐ ᓂᒥᑲᒧᐙᓰᓐ ᑫᐅᒋᑮᔖᑯᓂᑲᓂᐎᒡ ᒋᐅᒋᓂᓯᓐᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 7 ᑮᓇᑴᑕᒨᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᑳᒫᒪᐌᓄᐙᒡ: ᓃᓇᐎᓐᑦ ᓂᑕᔮᒥᓐ ᐃᐃᐌ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ᙮ ᐃᓇᑌ ᐱᑯ ᒋᓂᓯᓐᒡ, ᐋᓃᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑮᐃᔑᓂᑳᓂᑎᓱ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 8 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑳᓅᑕᕽ ᐅᐅᐌ ᐃᑭᑐᐎᓐ, ᐊᐗᔑᒣ ᑮᑭᒋᓭᑭᓯ᙮ 9 ᒦᓇᐙ ᑮᐲᑎᑫ ᐅᑎᐹᑯᓂᑫᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᑮᑲᓅᓈᒡ ᒋᓴᓲᓐ: ᐋᑎ ᐌᒌᔭᓐ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑫᑰᓐ ᐅᑮᐃᑯᓰᓐ᙮ 10 ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᐐᑲᓅᔑᓰ? ᑳᐐᓐ ᐃᓇᔥ ᑭᑭᑫᑕᓰᓐ ᒋᑲᔥᑭᑑᔮᓐ ᒋᐸᑭᑎᓂᓈᓐ ᑲᔦ ᒋᑲᔥᑭᑑᔮᓐ ᒋᐊᑯᓴᑲᐅᑰᔭᓐ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 11 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᓇᑴᑖᑯᒡ: ᑳᐐᓐ ᑭᑖᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᑫᑰᓐ ᒋᑑᑕᐎᔭᓐ, ᒦ ᐁᑕ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᐅᒋᒦᓂᑰᔭᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌᓂ ᐅᒋ ᑳᑮᐸᑭᑎᓇᒪᐎᒃ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᒋᑎᐹᑯᓂᑰᔮᓐ, ᓇᐗᒡ ᒦ ᐊᐌᑎ ᐃᓀᑖᑯᓯ ᐁᑭᑭᓯᒡ ᐃᐃ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 12 ᒦᑕᔥ ᐁᑮᓅᑕᕽ ᐊᐊ ᐹᐃᓬᐊᑦ, ᐅᑖᓇᑮᑲᑴᒥᑳᓐ ᑫᔑᐸᑭᑎᓈᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᒎᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᑮᐹᑏᓄᐙᒡ ᑮᔖᑯᐌᐗᒃ: ᑮᔥᐱᓐ ᐸᑭᑎᓇᒡ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᑳᐐᓐ ᑭᐐᒥᓉᓂᒫᓰ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᑯᑭᒫ᙮ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᑳᐃᑎᓱᒡ ᐐᓐ ᐁᑭᒋᐅᑭᒫᐎᒡ ᐁᐃᑎᓱᒡ, ᐅᑖᓇᐌᓂᒫᓐ ᐃᓂ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐅᑭᒫᓐ᙮ 13 ᐊᐲᔥ ᐊᐊ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑳᓅᑕᕽ ᑳᐃᑭᑐᓂᒡ, ᐅᑮᓵᑭᓯᐋᓐ ᒦᓇᐙ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᐊᒦᔥ ᑳᐃᔑᐅᓇᐱᒡ ᐅᑎᐹᑯᓂᑫᐗᐱᐎᓂᕽ ᐃᐃᒫ ᑳᐊᔮᓂᒃ, ᑳᐊᓯᓃᐙᐱᑲᒃ ᑳᐃᔑᓂᑳᑌᒃ᙮ ᐊᒦ ᐃᐌ ᐄᐸᕒᐆ ᑳᐃᔑᑮᔗᒪᑲᒃ, ᑳᐸᑖ ᙮ 14 ᒦ ᐃᐌ ᐊᐲ ᑫᑳ ᐁᐋᐱᑕᑮᔑᑲᒃ, ᐁᑮᐃᔑᑮᔑᑲᒃ ᐁᐗᐌᔑᒋᑫᐙᒡ ᐁᐐᐱᒫᒋᐃᑰᐎ ᐐᑾᑎᕽ᙮ ᒦᔥ ᐅᐌ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐅᑮᐃᓈᐞ ᒎᐗᐞ: ᐗᐊ ᑭᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙ! 15 ᑮᔖᑯᐌᐗᐞ ᐃᑕᔥ: ᐃᑯᒋ ᐌᑎ ᒫᒌᔥ! ᐊᐎᓂᔑ! ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ ᒋᐊᑯᓴᑲᐗᒡ! ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᓂᑲᐊᑯᓴᑲᐙ ᓇ ᑭᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙ? ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐙᓐ: ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᓂᑭᒋᐅᑭᒫᒥᓈᓐ ᓂᑕᔮᐙᓯᐙᓈᓐ, ᒦ ᐁᑕ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐅᑭᒫ᙮ 16 ᒦᑕᔥ ᑫᑲᐲ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑳᐃᔑᐸᑭᑎᓇᒪᐙᒡ ᒋᐊᑯᓴᑲᐙᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᒫᒌᓈᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ, 17 ᐐᓐ ᐁᑮᐱᒥᓂᑫᑕᒫᓱᓂᒡ ᐅᑖᔑᑌᔮᑎᑯᒥᓂ, ᐁᑮᐊᓂᓵᑲᐊᒥᓂᒡ ᐆᑌᓈᕽ, ᐲᓂᔥ ᐁᑮᐊᓂ ᐃᔖᒡ ᐌᑎ ᐅᑎᒀᓂᑫᑲᓂᑳᕽ ᑳᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ ᐱᑾᑎᓈ, ᒦ ᐃᐌ ᒎᐗᒃ ᑳᐃᔑᑮᔗᐙᒡ ᑳᓬᑲᑖ ᙮ 18 ᐊᒦᑕᔥ ᐌᑎ ᑳᑕᔑᐊᑯᓴᑲᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ᙮ ᑕᑯ ᐊᔑᒡ ᓃᔑᓐ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐅᑮᓴᑲᐙᐙᐞ᙮ ᑴᑴᒃ ᐃᓇᑫ ᑮᐊᑰᒋᓅᐞ ᑳᐃᔑᐸᑕᑭᓱᓂᒡ ᐋᔑᑌᔮᑎᑰᐞ᙮ ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᓇᓴᐗᔭᐄ ᐃᒫ ᑮᐊᑰᒋᓐ᙮ 19 ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑕᔥ ᐅᑮᐅᔑᐲᐋᓐ ᑭᑭᓇᐙᐸᒋᑲᓐ᙮ ᑮᐊᓅᑮ ᒋᐊᒋᑳᑌᓂᒃ ᐃᒫ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ᙮ ᒦᔥ ᐃᐌ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᒃ: ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕒᐃᑎᕽ ᐌᒌᒡ, ᒎᐗᒃ ᐅᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᓐ᙮ 20 ᐅᐅ ᑭᑭᓇᐙᐸᒋᑲᓐ ᐅᑮᐊᓇᒥᑑᓈᐙ ᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭ, ᐋᓃᔥ ᐯᔓ ᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ ᑮᐊᔮ ᒋᓴᔅ ᐁᑮᑕᔑᐊᑯᓴᑲᐃᑲᓂᐎᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐌ ᓂᔀᔭᒃ ᐁᐃᔑᑮᔗᕽ ᑮᐃᔑᐲᐃᑳᑌ ᑭᑭᓇᐙᐸᒋᑲᓐ, ᐄᐸᕒᐆ, ᓬᐋᑎᓐ, ᑲᕒᐄᒃ ᑳᐊᔨᔑᑮᔗᕽ ᑮᐃᔑᐲᐃᑳᑌ᙮ 21 ᐅᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒥᐙᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᒎᐗᒃ ᐅᑮᑲᓅᓈᓂ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ: ᑫᑯ ᐐᓐ ᐃᔑᐲᐊᑫᓐ, ᒎᐗᒃ ᐅᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᓐ! ᐅᐌ ᐐᓐ ᐃᔑᐲᐊᓐ: ᐗᐊ ᑳᐃᑭᑐᒡ, ᓃᓐ ᒎᐗᒃ ᐅᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᓐ, ᒦ ᐃᐌ ᐃᔑᐲᐊᓐ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 22 ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑕᔥ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ: ᐃᐃᐌ ᑳᑮᐅᔑᐲᐊᒫᓐ, ᐋᓃᔥ ᐃᓈ ᓂᑮᐅᔑᐲᐋᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 23 ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᐃᑕᔥ ᐊᐲ ᑳᐃᔥᒀᐊᑯᓴᑲᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᓈᐙᓐ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓂᓂ ᐃᒫ ᑳᔭᑌᓂᑭᓐ᙮ ᐅᑮᓃᐎᑑᓈᐙᓐ ᑕᔥ ᑌᑕᒃ ᐯᐸᑮ ᒋᐊᔮᐙᒡ ᐃᑭ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᐁᑮᓃᐎᐙᒡ᙮ ᑕᑯᔥ ᑲᔦ ᑮᐊᔮᓂ ᑳᑮᓈᐱᔥᑲᒥᓂᒡ᙮ ᒥᒋᐯᔑᑾᓐ ᑮᐅᔑᒋᑳᑌ ᒥᓯᐌ ᐲᓂᔥ ᒥᔕᑳᒣᔩᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᑮᓃᔓᒀᑌᓯᓅᓐ᙮ 24 ᒦ ᐃᐌ ᑳᐃᔑᑲᓅᓂᑎᐙᑦ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ: ᑳᐐᓐ ᑭᑲᐲᑯᐱᑑᓰᒥᓐ, ᒥᒋᔑᓇᐎᐌᐱᓂᑫᑖ, ᐊᐌᓀᓐ ᑫᐊᔮᒡ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ ᒦ ᐃᐌ ᑳᐃᔑᐌᐸᒃ ᒋᑎᐱᓭᒃ ᐃᐃ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑫᐎᓐ ᑳᐃᑭᑑᒪᑲᒃ: ᑮᓀᓈᐎᓇᒫᑎᐗᒃ ᐃᓂ ᓂᑭᑭᔥᑭᑲᓇᓐ ᑲᔦ ᑳᑮᓈᐱᔥᑲᒫᓐ ᑮᐅᒋᔑᓇᐎᐌᐱᓂᑫᐗᒃ, ᐃᑭᑑᒪᑲᓐ᙮ ᒦ ᐃᐌ ᑌᐺ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᑮᐃᔑᒋᑫᐗᒃ᙮ 25 ᐃᒫ ᑕᔥ ᐅᑖᔑᑌᔮᑎᑯᒥᕽ ᒋᓴᔅ, ᒌᑲᔭᐄ ᑮᓃᐸᐎᐗᓐ ᐅᒫᒫᓐ, ᑲᔦ ᐅᒫᒫᓐ ᐐᒋᑴᓂ ᑮᑕᑯᓃᐸᐎᐗᓐ᙮ ᔑᑾ ᒣᕒᐃ ᑲᓬᐆᐸᔅ ᐐᐗᓐ, ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᒣᕒᐃ ᒫᑲᑕᓬᐋᕽ ᑳᐅᒌᒡ, ᑮᐊᔑᒋᑳᐸᐎᐗᒃ᙮ 26 ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐙᐸᒫᓐ ᐃᓂ ᐅᒫᒫᓐ ᑲᔦ ᐃᓂ ᐯᔑᒃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᓐ ᒫᐗᒡ ᑳᓵᑭᐋᒡ ᐁᒌᑭᑳᐸᐎᓂᒡ ᐃᐃᒫ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᑲᓅᓈᒡ ᐃᓂ ᐅᒫᒫᓐ: ᓂᒫᒫ! ᐅᑮᐃᓈᓐ, ᑭᑯᓯᔅ ᐗᐊ᙮ 27 ᔑᑾ ᐅᑮᑲᓅᓈᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᓐ: ᐗᐊ ᑭᒫᒫ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᒫ ᐊᐸᓂᑯ ᐗᐊ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᐅᑮᐃᔑᐎᓈᓐ ᐐᓐ ᑳᐃᔑᑖᒡ ᐁᑮᑕᔑᑲᓇᐌᓂᒫᒡ ᐃᓂ ᐅᒫᒫᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 28 ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᑭᑫᑖᓐ ᐋᔕ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐁᑮᔑᒋᑳᑌᓂᒃ, ᒦᔥ ᒋᑎᐱᓭᒃ ᐃᐃ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑫᐎᓐ ᑮᐅᒋ ᐃᑭᑐ: ᓂᓅᑌᐐᒥᓂᑴ᙮ 29 ᑮᐊᑌ ᐃᒫ ᐅᓈᑲᓐ ᐁᒨᔥᑭᓀᐲᒃ ᑳᐌᑕᑭᑌᒃ ᔔᒥᓈᐳ᙮ ᐃᔅᑲᐃᐹᓐ ᐃᑕᔥ ᑮᒉᑭᐱᓂᑳᑌ ᔔᒥᓈᐳᕽ, ᒦᑕᔥ ᐅᑮᐊᑑᓈᐙᓐ ᐋᓂᑲᐗᔥᒀᑎᑯᕽ, ᐃᓴᑉ ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᒃ, ᐁᑮᓃᒫᑾᐊᒪᐙᐙᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᑑᓂᓃᕽ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᒥᓇᐋᐙᒡ᙮ 30 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᑮᒥᓂᑴᒡ, ᒦ ᐃᐌ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᐋᔕ ᑲᑭᓇ ᑮᔑᓭ! ᑮᐊᒋᑕᐎᑴᓂ ᑕᔥ, ᐊᒦ ᑯ ᐁᑮᓂᐳᒡ᙮ 31 ᒎᐗᒃ ᑳᓃᑳᓂᓯᐙᒡ ᐅᑮᑲᑴᒋᒫᐙᓐ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ ᒋᐴᑯᑳᑌᑲᓈᒥᒥᒡ ᐃᐃ ᑳᑮᐊᑯᓴᑲᐃᑲᓂᐎᓂᒡ, ᑲᔦ ᒋᐅᒋᐅᑖᐱᓂᑳᑌᓂᑭᓐ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ ᐐᔭᐎᓂ᙮ ᒦ ᐅᐌ ᑳᑮᐅᒋᑲᑴᒋᒫᐙᒡ, ᐁᑮᐸᑴᔑᑲᓂᑮᔑᑲᒃ ᐁᑮᐃᔑᑮᔑᑲᒃ ᐁᑮᐗᐌᔑᒋᑫᐙᒡ ᐁᐐᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑮᐃᓀᑕᓰᐗᒃ ᑫᔮᐱ ᒋᐊᑰᑌᓂᑭᓐ ᐁᐐᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᐋᓃᔥ ᐋᐱᒋ ᑮᑭᒋ ᐃᓀᑖᑾᓐ ᐃᐃ ᑳᐐᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᒃ᙮ 32 ᒦᑕᔥ ᐃᐃᐌ ᑳᑮᐅᒋ ᐃᔖᐙᒡ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᐁᑮᐊᐎᐴᑯᑳᑌᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᓂᑕᒻ ᑲᔦ ᐃᓂ ᑯᑕᒃ ᑳᑮᑕᑯ ᐊᑯᓴᑲᐅᑰᒫᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 33 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐌᑎᓵᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᑮᐙᐸᒫᐙᓐ ᐋᔕ ᐁᑮᓂᐳᓂᒡ᙮ ᒦᐃ ᑳᐐᓐ ᐅᑮᐴᑯᑳᑌᐙᓯᐙᐙᓐ᙮ 34 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ, ᐸᔑᐸᐃᑲᓐ ᐅᑮᐸᔑᐸᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᐱᒣᓇᐤ᙮ ᔐᒫᒃ ᑮᐅᒋᓵᑭᒋᒋᐗᓐ ᓂᐱ ᑲᔦ ᒥᔅᑶ᙮ 35 ᐊᐊ ᑕᔥ ᑳᑮᐙᐸᑕᕽ ᐅᑮᑎᐹᑐᑖᓐ, ᑫᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᒋᐅᒋᐅᑌᐺᑕᒧᐎᓂᔦᒃ᙮ ᑌᐺᒪᑲᓂᓂ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓐ᙮ ᐅᑭᑫᑖᓐ ᐃᑯ ᐁᑌᐺᒡ᙮ 36 ᐅᐅ ᑮᐅᒋ ᐃᔑᒋᑫᐋ ᒋᓴᔅ ᒋᑎᐱᓭᒃ ᐃᐃᐌ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑫᐎᓐ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᒃ: ᑳᐐᓐ ᐊᐙᒡ ᐯᔑᒃ ᐅᑲᓐ ᒋᐲᑯᓂᑳᑌᓂᒃ, ᐃᑭᑑᒪᑲᓐ᙮ 37 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑫᐎᓐ ᐃᑭᑑᒪᑲᓐ: ᐅᑲᑲᓇᐙᐸᒫᐙᓐ ᐃᓂ ᑳᑮᐸᔑᐸᐙᐙᒡ᙮ 38 ᑲᑭᓇ ᑳᐃᔥᒀᐃᔑᓭᒃ ᐅᐅ, ᑮᐃᔖ ᒎᓴᑉ, ᒦ ᐌᑎ ᐁᕒᐊᒪᑏᔭ ᐆᑌᓈᕽ ᑳᑮᐅᒌᒡ᙮ ᒦᐗᓂᓂ ᐯᔑᒃ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ᙮ ᑮᒨᒡ ᐃᑕᔥ ᑮᐱᒥᓂᔕᐃᑫ ᒎᓴᑉ, ᐁᑮᑯᓵᒡ ᐅᓃᑳᓂᓰᐎ ᒎᐗᐞ᙮ ᒦ ᐗᐊ ᐅᑮᐊᐎᑲᑴᒋᒫᓐ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ ᐁᐐᐅᑖᐱᓇᕽ ᐐᔭᐎᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᐁᐊᐞ ᑭᑲᐅᑖᐱᓈᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐃᔖᒡ ᒎᓴᑉ ᐁᑮᐊᐎᐅᑖᐱᓇᕽ ᐃᐃ ᐐᔭᐎᓂ ᐁᑮᐊᓂᒫᒌᑑᒡ᙮ 39 ᑮᐲᔖ ᑫᐐᓐ ᓂᑲᑏᒪᔅ, ᐊᐊ ᓂᑕᒻ ᐁᑎᐱᑲᓂᓂᒃ ᑳᑮᐊᑕᐙᐸᒫᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᐅᑮᐲᑑᓐ ᑳᒥᓄᒫᑾᓂᓂᑭᓐ᙮ ᒪᕒ, ᐋᓬᐆᔅ ᑳᑭᓂᑲᐎᓂᑳᑌᑭᓐ ᑮᑎᓄᐗᓐ, ᒫᑭᔖ ᓂᑯᑣᒃ ᑕᓱᑯᓯᑾᓐ ᒥᓂᒃ᙮ 40 ᒦᑕᔥ ᐅᑯ ᓃᔑᓐ ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᓈᐙ ᐐᔭᐎᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᐁᑮᑎᑎᐯᔩᑭᓇᒧᐙᒡ ᐙᐱᔥᑮᑭᓐ, ᑕᑯ ᐃ ᑳᒥᓄᒫᑾᓂᓂᒃ ᐁᑮᒪᔥᑭᑮᐎᑑᐙᒡ᙮ ᒦ ᐃ ᑳᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᒎᐗᒃ ᐁᓇᐃᓇᒧᐙᒡ ᒦᔭᐤ᙮ 41 ᐃᐃᒫ ᑳᑮᑕᔑᓂᓯᓐᒡ ᒋᓴᔅ, ᐯᔓ ᐃᒫ ᑮᐊᔮ ᑭᑎᑫᐎᓐ᙮ ᐃᐃᒫᔥ ᑭᑎᑫᐎᓂᕽ ᐐᐹᐱᑯᑳᓐ ᑎᓄ ᑳᔑᓇᐃᓂᑎᕽ ᑮᐊᔮ, ᐁᑳ ᐐᑳ ᒪᔑ ᐊᐎᔭ ᐃᒫ ᐁᑮᓇᐃᓈᓯᐎᓐᒡ᙮ 42 ᒦ ᐃᒫ ᑳᐃᔑᓇᐃᓯᑑᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐐᔭᐎᓂ, ᐋᓃᔥ ᐋᔕ ᑮᐃᔑᑮᔑᑲᓐ ᒋᑆ ᐊᓉᐲᐎ ᑮᔑᑲᒃ, ᑲᔦ ᑮᐯᔓᐗᓐ ᐃᐃ ᑳᔑᓇᐃᓂᑎᕽ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᑕᔑᓂᐳᓂᒡ᙮

ᒞᓐ 20

1 ᐹᓂᒫ ᐁᐊᓂᐊᓇᒥᐁᑮᔑᑲᒃ ᐐᐸ ᒋᑆ ᐲᑖᐸᓂᓂᒃ, ᒣᕒᐃ ᒫᑲᑕᓬᐋᕽ ᑳᐅᒌᒡ ᑮᐃᔖ ᐌᑎ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᐅᑮᐙᐸᒫᓐ ᐃᓂ ᐊᓯᓃᓐ ᐋᔕ ᐁᑮᑕᐎᓂᑲᓂᐎᓂᒡ ᐃᒫ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ ᑳᑭᐸᐱᓂᐸᓐ᙮ 2 ᑮᒫᒌᐸᑑ, ᐁᑮᓈᒋᐸᐋᒡ ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕒᐆᓐ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᓐ ᐃᓂ ᒫᐗᒡ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᓵᑭᐋᒡ᙮ ᒦᔥ ᐅᑮᐐᑕᒪᐙᐞ: ᐊᐎᔭᒃ ᐅᑮᐅᑖᐱᓈᓈᐙ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᐐᔭᐎᓂ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᓂᑭᑫᑕᓰᒥᓐ ᐋᑎ ᑳᐊᑑᐙᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 3 ᒦᑕᔥ ᑮᐊᓂᒫᒑᐗᒃ ᐲᑕᕒ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᐊᐊ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ, ᐁᑮᐃᔖᐙᒡ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ 4 ᒥᒋᓃᔥ ᑮᐊᓂᐱᒥᐸᑑᐗᒃ᙮ ᐊᐊᔥ ᑯᑕᒃ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᐅᑮᓇᑲᒋᐸᐋᓐ ᐲᑕᕒᐆᓐ᙮ ᓃᑳᓐ ᐅᑮᐊᓂᐅᑎᑖᓐ ᐃᐃ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᒃ᙮ 5 ᑮᓇᐗᑮ ᐁᑮᐲᓵᐱᒡ᙮ ᐅᑮᐙᐸᑖᓇᓐ ᐃᓂ ᐙᐱᔥᑮᑭᓅᓐ ᐁᑕ ᐁᐊᑌᓂᑭᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᑮᐲᑎᑫᓰ᙮ 6 ᒦᔥ ᐲᑕᕒ ᐅᑖᓈᕽ ᑮᐱᐅᒋᑕᑯᔑᓐ᙮ ᑾᔭᒃ ᐃᑯ ᑮᐲᑎᑫ ᐃᒫ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᐅᑮᐙᐸᑖᓇᓐ ᐃᓂ ᐙᐱᔥᑮᑭᓅᓐ ᐁᐊᑌᓂᑭᓐ᙮ 7 ᑲᔦ ᐅᑮᐙᐸᑖᓐ ᐙᐱᔥᑮᑭᓅᔅ ᑳᑮ ᑎᑎᐯᔩᑭᑎᒀᓀᐱᓱᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᒫ ᑮᑕᑾᑌᓯᓅᓐ ᐃᓂ ᐙᐱᔥᑮᑭᓅᓐ ᑳᔑᐊᔮᑭᓐ, ᐱᑭᔥ ᐃᑕᔥ ᐃᒫ ᑮᐊᑌ ᐁᑮᑎᑎᐯᔩᑭᓯᕽ᙮ 8 ᒦᑕᔥ ᑫᐐᓐ ᑳᐃᔑᐲᑎᑫᒡ ᐊᐊ ᑯᑕᒃ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᓂᑕᒻ ᑳᑮᑕᑶᔑᕽ ᐃᐃᒫ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᐅᑮᐙᐸᑖᓐ ᑕᔥ, ᒦᑕᔥ ᑮᑌᐺᔦᑕᒻ᙮ 9 ᑳᐐᓐ ᐋᓃᔥ ᒪᔑ ᐅᑮᑭᑫᑕᓰᓈᐙ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑫᐎᓐ, ᐅᒋᑕ ᐱᑯ ᒋᑮᐌᐱᒫᑎᓯᓂᒡ ᐊᐲ ᐃᔥᒀᓂᐳᓂᒡ ᑳᐃᑭᑑᒪᑲᒃ᙮ 10 ᒦᔥ ᐃᑭ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑮᐊᓂᑮᐌᐗᒃ ᐃᒫ ᑳᐃᔑᑖᐙᒡ᙮ 11 ᒣᕒᐃ ᑕᔥ ᑮᓃᐸᐎ ᐊᑾᒌᕽ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᒪᐎᒡ᙮ ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᒪᐎᒡ ᑮᓇᐗᑮ, ᐁᑮᐲᓵᐸᑕᕽ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ, 12 ᐁᑮᐙᐸᒫᒡ ᐃᑕᔥ ᓃᔑᓐ ᐁᒐᓬᐊᐞ ᐁᐙᐱᔥᑭ ᑭᑭᔥᑭᑫᓂᒡ, ᐁᓇᒪᑕᐱᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐃᔑᐊᑌᓂᑯᐸᓀᓐ ᐐᔭᐎᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᐯᔑᒃ ᐃᒫ ᑳᑮᐃᔑᑎᒀᓀᓯᓂᓂᑯᐸᓀᓐ ᑮᐃᔑᓇᒪᑕᐱᐗᓐ, ᔑᑾ ᐯᔑᒃ ᑳᑮᐃᔑᓯᑌᓯᓂᓂᑯᐸᓀᓐ᙮ 13 ᐅᑮᑲᓅᓂᑰᐞ ᐃᑕᔥ: ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋᒪᐎᔭᓐ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ ᐅᐌᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐊᐎᔭᒃ ᐅᑮᒫᒌᑑᓈᐙ ᓂᑎᐯᒋᑫᒪᓐ ᐐᔭᐎᓂ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᓂᑭᑫᑕᓰᓐ ᐋᑎ ᑳᐃᔑᐊᑑᐙᒡ᙮ 14 ᒦᑕᔥ ᑮᑴᑭᑳᐸᐎ, ᐁᐙᐸᒫᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᓃᐸᐎᓂᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᑭᑫᓂᒫᓰᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐋᐎᓂᒡ᙮ 15 ᐅᑮᑲᓅᓂᑰᓐ: ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋᒪᐎᔭᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᓀᓈᑕᐙᐸᒪᒡ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐊ ᐃᑴ, ᑭᑎᑫᐎᓂᓂ ᒫᐐᓐ ᐁᑮᐃᓀᓂᒫᒡ ᒋᐋᐎᓂᒡ, ᒦ ᐅ ᑳᐃᓈᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᑳᒫᒌᑑᐗᓀᓐ ᐃᐃ ᐐᔭᐤ, ᐐᑕᒪᐎᔑᓐ ᐋᑎ ᑳᐊᑑᔭᓐ, ᓂᑲᐊᐎᐅᑖᐱᓈᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 16 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᒣᕒᐃ! ᒣᕒᐃ ᑕᔥ ᑮᑴᑭᑳᐸᐎ᙮ ᐅᕒᐋᐴᓂ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᐃᑕᕽ ᓂᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒻ ᐃᒫ ᐄᐸᕒᐆ ᐃᔑᑮᔗᐎᓂᕽ᙮ 17 ᐅᑮᐃᑰᓐ ᑕᔥ: ᑫᑯ ᒥᒋᒥᓂᔑᑫᓐ᙮ ᑳ ᒪᔑ ᓂᑎᔑᐅᐱᔥᑳᓰ ᒋᓈᓯᑲᐗᒃ ᐊᐊᐌ ᓂᑌᑌ᙮ ᐊᐎᑲᓅᔥ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᓃᒋᑭᐌᔭᒃ ᑳᐃᔑᓂᑳᓇᒀ, ᐅᐌ ᒋᐊᐎ ᐃᓇᑣ: ᓂᐐᐃᔥᐱᔥᑳ, ᓂᑮᐌᓄᑕᐙ ᐊᐌ ᓂᑌᑌ ᑲᔦ ᑮᓇᐙ ᑳᐅᑌᑌᔦᒃ᙮ ᒦ ᐗᐊ ᓃᓐ ᓂᑭᔐᒪᓂᑑᒻ ᑲᔦ ᑮᓇᐙ ᑭᑭᔐᒪᓂᑑᒥᐙ, ᓂᑎᓈᒃ᙮ 18 ᒦᑕᔥ ᒣᕒᐃ ᒫᑲᑕᓬᐊᐎᑴ ᐅᑮᐊᐎᐐᑕᒪᐙᐞ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ ᓂᑮᐙᐸᒫ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᔑᑾ ᐅᑮᐐᑕᒪᐙᐞ ᐃᐌ ᒋᓴᓲᓐ ᑳᑮᐃᑯᑦ᙮ 19 ᒦᑕᔥ ᐃᐌ ᐁᐊᓂᐅᓈᑯᔑᒃ ᐃᐃᐌ ᐁᐊᓇᒥᐁᑮᔑᑲᒃ, ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐲᑎᒃ ᑮᒫᐗᒋᐃᑎᐗᒃ, ᐁᑮᑭᐹᑾᐊᒧᐙᒡ ᐃᔥᒀᑌᒪᓐ, ᐁᑮᑯᓵᐙᒡ ᐋᓃᔥ ᐅᓃᑳᓂᓰᐎ ᒎᐗᐞ᙮ ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐃᒫ ᓈᐗᔭᐄ ᑮᐱᓃᐸᐎ, ᒦᔥ ᐁᑮᑲᓅᓈᒡ: ᐱᓵᓀᑕᒧᐎᓐ ᑭᑲᐐᒌᐎᑯᒻ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 20 ᐊᐲᔥ ᐃᐌ ᑳᐃᓈᒡ ᐅᑮᐙᐸᑕᐋᐞ ᐅᓂᒌᓐ ᑲᔦ ᐃ ᐅᐱᒣᓇᐤ ᑳᔑᐁᓇᐃᑲᓂᐎᒡ ᐁᐅᒌᔑᓯᒡ᙮ ᑮᑭᒋᒥᓉᑕᒨᒃ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐊᐲ ᐁᐙᐸᒫᐙᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ᙮ 21 ᒦᓇᐙ ᑫᔮᐱ ᐅᑮᐃᓈᐞ ᒋᓴᔅ: ᐱᓵᓀᑕᒧᐎᓐ ᑭᑲᐐᒌᐎᑯᒻ᙮ ᑳᑮᐃᔑᐲᒋᓂᔕᐅᒡ ᐊᐊ ᓂᑌᑌ, ᑫᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᑎᔑᒫᒋᓂᔕᐅᓂᓂᒻ ᑫᑮᓇᐙ᙮ 22 ᒦᑕᔥ ᐅᑮᐹᐴᑖᓈᐞ, ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᐅᑖᐱᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ ᒋᐲᒋᔥᑲᐎᓀᒃ᙮ 23 ᐊᐎᔭᒃ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ ᐃᓀᒀ ᐁᐴᓀᑕᒪᐎᑣ, ᑫᐐᓐ ᐅᑲᐴᓀᑕᒪᐙᐞ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᐊᐸᓂᑯ ᐴᓀᑕᒪᐙᐗᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐴᓀᑕᒪᐙᓯᐌᒃ, ᑕᑭᒋᐎᓇᒪᐙᐗᒃ᙮ 24 ᐯᔑᒃ ᐊᐊ ᑳᑮᒥᑖᔑᓃᔑᐙᒡ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ, ᑣᒪᔅ, ᓃᔓᐅᑌ ᑳᐃᔑ ᓀᑳᒥᓂᑳᒋᑲᓂᐎᒡ, ᑳᐐᓐ ᐃᒫ ᑮᐐᒋᐃᐌᓰ ᐊᐲ ᒋᓴᓲᓐ ᑮᐱᓈᑯᓯᓂᒡ᙮ 25 ᑯᑕᒃ ᐃᑕᔥ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑮᑎᐹᒋᒧᐗᒃ: ᓂᑮᐙᐸᒫᓈᓐ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ ᑣᒪᓲᓐ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᑭᑐᒡ ᑣᒪᔅ: ᑮᔥᐱᓐ ᐙᐸᑕᒧᐙᓯᐗᒃ ᐅᓂᒌᕽ ᐁᔑᐁᔑᓯᓂᓂᑭᓐ ᓴᑲᐃᑲᓇᓐ ᑲᔦ ᓂᓂᓐᒡ ᓵᒥᓇᒪᐙᓯᐗᒃ ᑳᔑᐁᓇᐃᑲᓂᐎᒡ ᑲᔦ ᐅᐱᒣᓇᐤ ᓵᒥᓇᒪᐙᓯᐗᒃ, ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᓂᑲᑌᐺᑕᓰ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 26 ᓂᔣᓱᑮᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᐃᔑᓭᓂᒃ ᒦᓇᐙ ᑮᒫᐗᒋᐃᑎᐗᒃ᙮ ᑣᒪᔅ ᑲᔦ ᐐᓐ ᑮᐐᒋᐃᐌ᙮ ᐋᓇᐐᓐ ᑮᑭᐸᐃᑳᑌᐗᓐ ᐃᔥᒀᑌᒪᓐ, ᑮᐅᒋᐊᔮ ᐃᒫ ᐲᑎᒃ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ, ᓈᐗᔭᐄ ᐃᒫ ᐁᓃᐸᐎᒡ᙮ ᐱᓵᓀᑕᒧᐎᓐ ᑭᑲᐐᒌᐎᑯᒻ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 27 ᒦᑕᔥ ᐅᑮᑲᓅᓈᓐ ᑣᒪᓲᓐ: ᐱᐃᔑᓂᒌᓂᓐ ᐅᐅᒫ, ᐙᐸᑕᓐ ᓂᓂᒌᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᑲᔦ ᐱᐃᔑᓂᑫᓂᓐ, ᐱᓵᒥᓂᔑᓐ ᐃᒫ ᐅᐱᒣᓇᐤ᙮ ᑫᑯ ᑫᔮᐱ ᐃᑭᑐᑫᓐ ᐁᐋᓉᑕᒪᓐ, ᑌᐺᑕᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 28 ᒦᑕᔥ ᐅᑮᐃᑰᓐ ᑣᒪᓲᓐ: ᑮᓐ ᓂᑎᐯᒋᑫᒻ! ᑮᓐ ᓂᑭᔐᒪᓂᑑᒻ! ᑮᐃᑭᑐᐗᓐ᙮ 29 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐁᑮᐙᐸᒥᔭᓐ ᐃᓇ ᑭᑑᒋᑌᐺᑕᒻ? ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᑕᔕᐌᑖᑯᓯᐗᒃ ᐃᑭ ᐁᑳ ᑳᐙᐸᒥᓯᒀ, ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᑳᔑᑌᐺᑕᒧᐙᒡ! 30 ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᑫᑰᓇᓐ ᑮᒫᒪᑳᒋᒋᑫ ᒋᓴᔅ ᐁᑮᐙᐸᒥᑯᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐁᑳ ᑳᐅᔑᐲᐃᑳᑌᓯᓄᑭᓐ ᐅᐅᒫ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᕽ᙮ 31 ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ ᑕᔥ ᐅᔑᐲᐃᑳᑌᐗᓐ ᒋᑌᐺᑕᐌᒃ ᒋᓴᔅ, ᐊᒦ ᐗᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑳᑮᐅᓀᓂᒫᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ᙮ ᐅᐅᐌ ᑕᔥ ᐁᐃᔑᑌᐺᔦᓂᒣᒃ, ᐐᓐ ᒋᐅᒋᒦᓂᑰᔦᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮

ᒞᓐ 21

1 ᑮᐃᔥᒀᓭᒃ ᐅᐅ, ᒦᓇᐙ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓈᑯᓰᑲᑕᐙᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑖᐃᐲᕒᐃᔭᔅ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ ᐁᑮᐊᔮᓂᒡ᙮ ᒦ ᐅᐌ ᑳᑮᐱ ᐃᔑᐌᐸᒃ ᐌᑎ ᑳᑮᐃᔑᐙᐸᒥᓐᒡ ᒋᓴᔅ᙮ 2 ᑮᒫᒪᐎᐊᔮᐗᒃ ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕒ ᑲᔦ ᑣᒪᔅ ᓃᔓᐅᑌ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᒡ, ᑲᔦ ᓇᑖᓂᔭᓬ ᐃᐃᒫ ᑫᓇ ᑳᑮᐅᒌᒡ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᐊᑮᕽ, ᑲᔦ ᓭᐸᑏ ᐅᑯᓯᓴᐞ ᑲᔦ ᓃᔑᓐ ᑯᑕᒃ ᒋᓴᔅ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ 3 ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕒ ᐅᑮᑲᓅᓈᐞ: ᓂᐐᐊᑕᐸᑭᑕᐙ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᐊᐤ ᑭᑲᐐᒌᐎᑰ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑮᐊᓂᐴᓯᐗᒃ, ᑮᐊᓂᒫᒋᐅᐗᒃ᙮ ᑲᐯᑎᐱᒃ ᐃᑕᔥ ᐋᓇᑮᑕᓇᑲᒥᑭᓯᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᐊᐙᒡ ᐯᔑᒃ ᑮᐱᑕᐊᓈᓰᐗᒃ ᑭᓅᔐᓐ᙮ 4 ᐋᔕ ᑕᔥ ᐁᐊᓂᒨᑲᐊᓂᓂᒃ, ᒋᓴᔅ ᑮᓃᐸᐎ ᒌᑭᐲᒃ᙮ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᐅᑮᑭᑫᓂᒫᓯᐙᐙᓐ ᐁᐋᐎᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 5 ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᑲᓅᓈᐞ: ᓃᒌᑐᒃ! ᑭᑮᐱᑕᐊᓈᒻ ᐃᓇ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᑳᐐᓐ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 6 ᒦᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᑭᒋᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫᔫᓇᒃ ᐃᔑᐸᑯᐲᐌᐱᓂᒃ ᐊᓴᑉ, ᑭᑲᐱᑕᐊᓈᒻ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᑳᐃᔑᐸᑭᑕᐙᓂᒡ᙮ ᒦᔥ ᐁᑮᑆᐎᐱᓈᓂᒡ ᐅᐐᐸᓴᐲᓂ ᑳᐊᐲᒋᑭᒋᐱᑕᐊᓈᓂᒡ ᑭᓅᔐᐞ ᐃᒫ᙮ 7 ᐊᐊᔥ ᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᒫᐗᒡ ᑳᑮᓵᑭᐃᑯᒡ ᐅᑮᑲᓅᓈᓐ ᐲᑕᕒᐆᓐ: ᒦ ᓇᑾᓇ ᐊ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ, ᐃᑭᑐ᙮ ᐊᐲ ᑳᓅᑕᕽ ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕒ ᒦᐗᓂᓂ ᐁᐋᐎᓂᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᓈᐱᐌᐱᔥᑲᕽ ᐅᐲᓯᑲᐙᑲᓂᔥᑭᑲᓐ ᑳᑮᑮᒋᑯᔥᑲᕽ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᐸᑯᐲᒀᔥᑾᓂᒡ᙮ 8 ᑯᑕᒃ ᐃᑕᔥ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑮᐱᓈᑕᑳᐊᒨᒃ ᒌᒫᓂᕽ, ᐁᓈᑕᑳᒣᔫᓈᐙᒡ ᐃᓂ ᐊᓴᐲᓐ, ᐐᑫ ᐁᒨᔥᑭᓀᓂᒡ ᑭᓅᔐᐞ ᐃᒫ ᐊᓴᐲᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᐋᐱᒋ ᐙᓴ ᒥᔕᐗᑳᒻ ᑮᐊᔮᓰᐗᒃ, ᒫᑭᔖ ᓂᑯᑣᒃ ᑕᓱᓂᒃ ᐃᐃᐌᑎ᙮ 9 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᓂᐊᒀᑕᑯᑮᐙᒡ ᐅᑮᐙᐸᑖᓈᐙ ᐃᔥᑯᑌᐎᐊᑲᑲᔐ, ᔑᑾ ᐗᑭᑕᑲᑲᔐ ᑭᓅᔐᐞ ᐁᑭᔑᓱᓂᒡ, ᐸᑴᔑᑲᓇᐞ ᑲᔦ ᐁᐊᐱᓂᒡ᙮ 10 ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑮᐃᑭᑐ: ᐲᓂᑯᒃ ᐋᓂᑕ ᑭᓅᔐᒃ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᐱᑕᐊᓈᔦᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 11 ᒦᔥ ᐃᐃ ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕒ ᒦᓇᐙ ᑮᑮᐌᐴᓯ ᐁᑮᐊᒀᓯᑖᐲᒡ ᐃᓂ ᐊᓴᐲᓐ, ᐁᒨᔥᑭᓀᓂᒡ ᑭᒋᑭᓅᔐᐞ, ᐃᑯᑣᒃ ᓈᓂᒥᑕᓇᔑᓂᓯᓐ 153 ᐁᑕᔑᓂᒡ᙮ ᐋᓇᑮᐊᐲᒋᐹᑏᓄᓂᒡ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑮᐲᑯᔥᑳᓰ ᐊᐊ ᐊᓴᑉ᙮ 12 ᒦᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ ᒋᓴᔅ: ᐱᐐᓯᓂᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᑳᐐᓐ ᐊᐙᒡ ᐊᐎᔭ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑮᑌᐃᓀᓂᑎᓱᓰᐗᒃ: ᐊᐌᓀᓐ ᑮᓐ, ᒋᐃᓈᐙᒡ, ᐋᓃᔥ ᐅᑮᑭᑫᓂᒫᐙᓐ ᐁᐋᐎᓂᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ᙮ 13 ᒦᔥ ᐃᐃ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐊᐎᐅᑖᐱᓈᓐ ᐃᓂ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᐁᑮᐊᔕᒫᒡ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃ ᑲᔦ ᐃᓂ ᑭᓅᔐᐞ᙮ 14 ᐊᒦ ᐃᐌ ᓂᓯᕽ ᒋᓴᔅ ᐁᑮᓈᑯᐃᑎᓱᑕᐙᒡ ᐃᐃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐋᔕ ᐁᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ 15 ᑳᐃᔥᒀᐐᓯᓂᐙᒡ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᑲᓅᓈᓐ ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕒᐆᓐ : ᑮᓐ ᑕᔥ ᓵᐃᒪᓐ, ᐅᑯᓯᓴᓐ ᒞᓐ, ᐊᐗᔑᒣ ᓇ ᑭᓵᑭᐞ ᐊᐲᒡ ᐅᑯ ᑳᔑᓵᑭᐃᐙᒡ? ᒦᔥ ᐃᐌ ᐃᑭᑐᐗᓐ: ᐁᐊᐞ, ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑭᑭᑫᑖᓐ ᐁᓵᑭᐃᓈᓐ, ᐅᑎᑰᓐ᙮ ᒦᔥ ᑮᐃᑭᑐ ᒋᓴᔅ: ᐊᔕᒻ, ᑲᓇᐌᓂᒻ ᓂᒫᓇᒑᓂᔐᓯᒪᒃ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 16 ᒦᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᐅᑲᓅᓈᓐ: ᓵᐃᒪᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ, ᑮᓐ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᒞᓐ, ᑭᓵᑭᐞ ᐃᓇ? ᒦᔥ ᑮᐃᑭᑐᐗᓐ: ᐁᐊᐞ, ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑭᑭᑫᑖᓐ ᐁᓵᑭᐃᓈᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑲᓇᐌᓂᒻ ᓂᒫᓇᒑᓂᔑᒪᒃ᙮ 17 ᑫᔮᐱ ᐋᐱᑎᕽ ᐅᑮᑲᑴᒋᒫᓐ, ᒦ ᓂᓯᕽ: ᓵᐃᒪᓐ, ᑮᓐ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᒞᓐ, ᑭᓵᑭᐞ ᐃᓇ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᑮᒫᓀᑕᒻ ᐃᑕᔥ ᐊᐊ ᐲᑕᕒ, ᐋᓃᔥ ᐋᔕ ᓂᓯᕽ ᐁᑮᑲᑴᒋᒥᑯᒡ: ᑭᓵᑭᐞ ᐃᓇ? ᒦᔥ ᐃᐃᐌ ᑳᐃᓈᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑭᑭᑫᑖᓐ ᐄᑐᒃ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ᙮ ᑭᑭᑫᓂᒻ ᐁᓵᑭᐃᓈᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑲᓇᐌᓂᒻ ᓂᒫᓇᒑᓂᔑᒪᒃ᙮ 18 ᓂᑌᐺ ᐁᐐᑕᒪᐎᓈᓐ: ᒣᒀ ᐁᐅᔥᑭᓃᑭᔭᓐ ᑭᑮᐅᔒᑖ ᑯ, ᐙᐃᔖᔭᓐ ᓴ ᑯ ᑭᑮᐃᔖ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐊᓂᐊᑭᐌᓯᐎᔭᓐ, ᑭᑲᔕᔒᐱᓂᑫᑖ, ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭ ᑭᑲᒪᒫᒋᑾᐱᓂᒃ, ᑭᑲᐃᔑᐎᓂᒃ ᑳᐐᐃᔖᓯᐗᓐ᙮ 19 ᐅᐌᔥ ᐁᑮᐃᓈᒡ, ᐅᑮᑭᑭᓇᐙᒋᐐᑕᒪᐙᓐ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᔑᓂᐳᓂᒡ, ᑫᐃᔑᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᐋᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᑳᐃᑭᑐᒡ ᒋᓴᔅ: ᐱᒥᓂᔕᐅᔑᓐ᙮ 20 ᐲᑕᕒ ᐁᑴᑭᑳᐸᐎᒡ ᐅᑮᐙᐸᒫᓐ ᐁᐱᐱᒥᓂᔕᐃᑫᓂᒡ ᐃᓂ ᑯᑕᒃ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᓐ ᒫᐗᒡ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᓵᑭᐋᒡ, ᒦᐗᓂᓂ ᑳᑮᐃᓂᑖᓂᒡ ᐯᔓ ᐅᑳᑭᑲᓂᓃᕽ ᒋᓴᓲᓐ ᒣᒀ ᐁᐅᓈᑯᔑᐐᓯᓂᐙᒡ ᐁᑮᑲᑴᒋᒫᓂᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐊᐌᓀᓐ ᑳᐐᒪᒥᔑᒥᒃ? 21 ᐊᐲᔥ ᐲᑕᕒ ᐁᑮᐙᐸᒫᒡ ᐁᐱᒥᓂᔕᐅᑯᐙᒡ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᒋᓴᓲᓐ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐗᐊ ᑫᐃᔑᒋᑫᐃᓐᒡ? ᑮᐃᑭᑐ᙮ 22 ᒋᓴᔅ ᑮᐃᑭᑐ: ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓀᑕᒫᓐ ᑫᔮᐱ ᒋᐱᒫᑎᓯᒡ ᐲᓂᔥ ᐃᑯ ᒋᐱᑕᑶᔑᓈᓐ, ᐌᑯᓀᔥ ᑮᓐ ᑫᐅᒋᐸᐹᒥᓯᐎᓂᔭᓐ? ᑮᓐ ᐱᒥᓂᔕᐅᔑᓐ, ᐅᑎᓈᓐ᙮ 23 ᐅᐅ ᑕᔥ ᑮᒫᒌᔮᑐᑌ ᐁᑮᐊᓂᐐᑕᒫᑎᐙᒡ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ, ᐁᑳ ᒋᓂᐳᓯᒃ ᐊᐊ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᑮᐅᒋ ᐃᑭᑐᓰ ᐁᑳ ᒋᓂᐳᓯᓂᒃ᙮ ᐅᐅᐌ ᓴ ᒪᔮ ᑮᐃᑭᑐ: ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓀᑕᒫᓐ ᑫᔮᐱ ᒋᐱᒫᑎᓯᒡ ᐲᓂᔥ ᒋᐱᑕᑶᔑᓈᓐ, ᐌᑯᓀᔥ ᑮᓐ ᐌᐸᐹᒥᓯᐎᓂᔭᓐ? ᑮᐃᑭᑐ᙮ 24 ᐊᒦ ᐗᐊ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᑳᑮᑎᐹᑐᑕᕽ ᐅᓄ, ᑲᔦ ᑳᑮᐅᔑᐲᐊᕽ ᐅᓄ᙮ ᓂᑭᑫᑖᒥᓐ ᐃᓴ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᐁᑌᐺᒪᑲᓂᓂᒃ᙮ 25 ᐃᓇᔥᑫ ᑕᔥ ᐊᔮᓂᐗᓐ ᓃᐱᐗᐞ ᑯᑕᒃ ᑫᑰᓇᓐ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐊᔨᑑᑕᕽ ᐅᐅᒫ ᐁᐐᑌᓯᓂᓂᑭᓐ᙮ ᐊᐴᔥᑫ ᐄᑐᒃ ᑲᑭᓇ ᐁᑕᓱᐯᔑᒃ ᐅᔑᐲᐃᑳᑌᑭᐸᓃᓐ, ᑳᐐᓐ ᐊᐙᒡ ᑖᑮᑌᐸᔥᑭᓀᓯᓅᓇᓐ ᒥᓯᐌ ᐊᑮᕽ ᐃᓂ ᒪᓯᓇᐃᑲᓇᓐ ᑫᑮᐅᔑᐲᐃᑳᑌᑭᐸᓃᓐ ᓂᑎᓀᑕᒻ᙮

ᐃᔑᒋᑫᐎᓇᓐ 1

1 ᑮᓐ ᑎᔮᐱᓬᐊᔅ ᓂᑕᒻ ᑳᑮᐅᔑᐲᐊᒪᐎᓈᓐ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᐁᑮ ᑕᔑᑕᒪᐎᓈᓐ ᑲᑭᓇ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᒡ, ᐋᓃᓐ ᑲᔦ ᑳᐃᔑ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ ᐊᐲ ᑮᒫᑕᓄᑮᒡ᙮ 2 ᐲᓂᔥ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᑳᑮᐃᔥᐱᔥᑳᒡ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ᙮ ᒋᑆ ᐅᐱᔥᑳᐃᓐᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓅᓇᐞ ᐅᑎᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ ᑳᑮ ᐅᓈᐸᒫᒡ, ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᐁᑮᐅᒋ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᒡ ᑫᐃᔑᒋᑫᓂᒡ᙮ 3 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐴᓂᓭᓂᒃ ᐅᑲᒀᑕᑭᑑᐎᓐ, ᐅᑮᓈᑯᓰᑕᐙᐞ ᓃᐱᐗᐞ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᑫᐅᒋ ᑫᒋᓈᐁᑕᒥᓂᒡ᙮ ᓃᒥᑕᓇ ᑕᓱᑮᔑᒃ ᒥᓂᒃ ᐁᑮᐙᐸᒥᑯᒡ, ᐁᑮ ᑕᔑᑕᒪᐙᒡ ᐁᓀᑖᑾᓂᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓂ᙮ 4 ᐋᐱᑎᕽ ᑕᔥ ᐁᐐᒋ ᐐᓯᓃᒫᒡ, ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐊᔦᒀᒥᒫᐞ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑫᑯ ᐅᒋ ᒫᒑᑫᒃ ᐅᐅᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ, ᒋᐲᑑᔦᒃ ᐃᐃ ᓂᑌᑌ ᑳᑮᐊᔓᑕᒫᑫᒡ ᐁᐐᒦᑭᐌᒡ, ᑳᑮ ᓅᑕᐎᔦᒃ ᐁᑕᔑᑕᒪᐎᓇᑰᒃ᙮ 5 ᐃᓇᔥᑫ ᐐᓐ ᒞᓐ ᐅᓰᑲᐊᑖᑫ ᓂᐲᓂ ᐅᑮᐋᐸᒋᑑᓐ ᐁᓰᑲᐊᑖᑫᒡ᙮ ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐐᐸ ᑭᑲ ᑭᑭᔥᑳᑯᐙᒻ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ, ᒦ ᐃ ᓇᑫ ᑮᓇᐙ ᑫᔑ ᓰᑲᐊᑖᑰᔦᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 6 ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᒃ ᑕᔥ ᐊᐲ ᐁᒫᒪᐎ ᐊᔮᐙᒡ ᐅᐅ ᐅᑮᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᒦ ᓇ ᐃ ᐋᔕ ᐁᐅᒋᒋᓭᒃ ᒋᑮᐌ ᒦᓇᑣ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ ᒋᑎᐯᓂᑎᓱᐙᒡ ᒋᐅᑭᒫᑲᑖᓱᐙᒡ? 7 ᐅᐅ ᑕᔥ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑖᑯᐙᓐ: ᑳᐐᓐ ᑮᓇᐙ ᑭᒦᓂᑰᐎᓯᓰᒻ ᒋᑭᑫᑕᒣᒃ ᐋᓃᓐ ᐊᐲ ᒪᔮ ᐃ ᑫᐃᔑᓭᒃ᙮ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ ᐄᑐᒃ ᑎᐱᓇᐌ ᐅᑮᐅᓇᑑᓐ ᒋᑲᔥᑭᑑᒡ ᐃᐃ ᐊᐲ ᒋᐃᔑᓭᓂᒃ᙮ 8 ᑭᑲ ᒦᓂᑰᐎᓯᒻ ᐃᑕᔥ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᐊᐲ ᐅᑎᓯᓀᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᒋᑎᐹᒋᒥᔦᒃ ᐁᑭᑫᓂᒥᔦᒃ, ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᒥᓯᐌ ᑲᔦ ᒎᑏᔭ ᐊᑮᕽ, ᓴᒣᕒᐃᔭ ᐊᑮᕽ, ᐲᓂᔥ ᐃᑕᔥ ᐁᑯ ᑲᑭᔑᐸᑲᒥᑳᒃ ᐊᑭ, ᐅᑮᐃᑯᐙᓐ᙮ 9 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᔥᒀᐃᑯᐙᒡ, ᒣᒀ ᐁᑲᓇᐙᐸᒫᐙᒡ, ᐃᔥᐱᒥᕽ ᑮᐃᔑ ᐅᐱᔥᑳᐗᓐ ᐲᓂᔥ ᐗᑸᕽ ᐁᑮᐊᓂ ᐃᔑ ᐊᑯᓈᑯᓯᓂᒡ᙮ ᐲᓂᔥ ᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᐅᑮᐙᐸᒫᓯᐙᐙᓐ᙮ 10 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᑭᒋ ᐌᐌᓂ ᐁᐃᓈᐱᐙᒡ ᑳᑮᐃᔑ ᐃᔥᐱᔥᑳᓂᒡ, ᑴᑕᑐ ᓃᔑᓐ ᐊᐎᔭᐞ ᐅᑮᐅᒋ ᐐᒋᑳᐸᐎᑖᑯᐙᐞ ᐁᐙᐱᔥᑭᑯᓇᔦᓂᒡ᙮ 11 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᑯᐙᒡ: ᑮᓇᐙ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎᓂᓂᐗᒃ ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋ ᐃᔑᑳᐸᐎᔦᒃ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᐁᐃᓈᐱᔦᒃ? ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᓅᑯᒻ ᑳᓇᑲᓂᓀᒃ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᔑ ᐅᐱᔥᑳᐃᓐᒡ, ᒦ ᐃ ᓇᑫ ᒦᓇᐙ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᐱᔑ ᑕᑯᔑᕽ ᑳᔑ ᐙᐸᒣᒃ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐁᐃᔖᒡ, ᐅᑮᐃᑯᐙᓐ᙮ 12 ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᐋᓬᐃᑉ ᐱᑾᑎᓈᕽ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᔮᐙᒡ ᑮᐅᒋ ᒫᒑᐗᒃ, ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐁᑮᐃᔑ ᑮᐌᐙᒡ ᐁᑮ ᐯᔓᐗᓂᓂᒃ, ᐋᐱᑕ ᑎᐸᐃᑲᓐ ᐁᑕ ᐁᑮᐊᐲᒑᓂᒃ᙮ 13 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑌᑯᔑᓄᐙᒡ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ, ᑮᐊᓂ ᐊᒀᑕᐌᐗᒃ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᐁᔑ ᐃᔥᐱᒦᑲᑌᓂᒃ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐲᑕᕒᐆᓐ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᒞᓇᓐ, ᒌᒥᓴᓐ, ᐁᑕᕒᐆᓐ, ᐱᓬᐊᐴᓐ, ᑣᒪᓲᓐ, ᐹᕒᑖᓬᐊᒥᔫᓐ, ᒫᑎᔫᓐ, ᒌᒥᓴᓐ ᑳᑮᐅᑯᓯᓯᒥᑯᓂᒡ ᐋᓬᐱᔭᓴᓐ ; ᐊᐊ ᑕᔥ ᑲᔦ ᓵᐃᒪᓐ ᑳᑮᐐᒋᐃᐌᒡ ᐁᒪᐎᓀᔥᑲᐎᒥᓐᒡ ᐸᑳᓐ ᐊᑮᕽ ᐁᔮᓂᒡ ᑭᒋᐅᑭᒫᓐ ᑳᑎᐯᓂᒥᑯᐙᒡ; ᒎᑕᔅ ᑲᔦ ᑳᑮᐅᑯᓯᓯᒥᑯᒡ ᑯᑕᒃ ᒌᒥᓲᓐ ᙮ 14 ᑲᑭᓇ ᓴ ᐅᑯᐌᓂᐗᒃ ᑮᓇᑭᔥᑯᑖᑎᐗᒃ ᐁᑮᒫᒪᐎ ᐃᓀᑕᒧᐙᒡ ᐁᑮᓂᑖᐊᓇᒥᐋᐙᒡ, ᐁᑮᐐᒌᐙᐙᒡ ᒣᕒᐄᓐ ᒋᓴᔅ ᐅᒫᒫᓐ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᐐᒋᑭᐌᔨᓂ᙮ 15 ᒦᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᐁᒫᐗᒋᐃᑎᐙᒡ ᓃᐱᐗᐞ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ, ᓂᑯᒋ ᑯ ᓂᑯᑣᒃ ᓃᔥᑕᓇ 120 ᑮᑕᔑᐗᒃ᙮ ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᑮᐸᓯᑸ ᐁᑲᓅᓈᒡ ᐃᐃᒫ ᐁᔮᓂᒡ, ᐅᐅ ᐁᑮᐃᓈᒡ, 16 ᓃᒋ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ, ᐅᒋᑕᑯ ᐃᔑᓈᑾᓐ ᒋᑮᐃᔑᓭᑭᐸᓐ ᑳᐃᓇᑌᒃ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ ᑳᑮᐃᑭᑐᓂᑯᐸᓀᓐ ᒣᐎᔕ, ᑌᐱᑑᓐ ᐁᔮᐸᒋᐋᓂᒡ ᐁᑮ ᑕᔑᒫᓂᒡ ᒎᑕᓴᓐ᙮ ᒦ ᐃ ᐄᑐᒃ ᐊᐊ ᒎᑕᔅ ᑳᑮ ᑭᑭᓄᐎᓈᒡ ᐃᐃ ᑳᑮ ᑕᑯᓈᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 17 ᒎᑕᔅ ᐅᔕ ᑫᐐᓐ ᑮᐃᔑ ᑕᑾᑭᓱ ᑮᓇᐎᓐᑦ ᐁᔑ ᐊᔮᔭᕽ, ᐁᑮᐅᓇᐸᒥᓐᒡ ᑫᐐᓐ ᒋᐐᑑᑳᓱᐸᓐ ᐅᐅ ᐁᓇᓄᑮᔭᕽ᙮ 18 ᐊᐊᐌ ᑕᔥ ᒎᑕᔅ ᑮᐊᑖᐌᑯᐸᓐ ᑭᑎᑫᐗᑮᓂ ᐁᑮ ᑎᐸᐃᑳᑫᒡ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᒃ ᑳᑮᐅᒋ ᑲᔥᑭᒋᑫᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐊᒋᒋᐸᑭᔑᕽ ᐁᑮ ᐹᔥᑭᒌᔑᕽ, ᑲᑭᓇ ᐅᒥᓴᑖᕽ ᐁᔮᓂᑭᓐ ᑮᓵᑭᒋᓭᓂᐗᓐ᙮ 19 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᑳᑮᐊᔮᐙᒡ ᑮᓅᑕᒨᒃ ᐅᐅ ᐁᑮᐃᔑᓭᓂᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᑎᔑᑮᔗᐎᓂᐙᕽ ᑳᑮᐐᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃ ᑭᑎᑫᐗᑲᒥᒃ ᐊᑫᓬᑕᒫᒃ ᐁᑮᐃᑭᑑᒪᑲᓂᓂᒃ, ᐊᑭ ᒥᔅᑶ ᑳᔑᓰᑭᓭᒃ᙮ 20 ᐋᓃᔥ ᒦ ᐃ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᐃᐃᒫ ᓂᑲᒧᓇᓐ ᑳᐃᒋᑳᑌᒃ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓂᕽ: ᑕᑲ ᐅᐙᑳᐃᑲᓐ ᑕᓀᐱᒋ ᐱᔑᔑᒀᓂ, ᐊᐎᔭᓐ ᐃᐃᒫ ᒋᐃᔑᑖᓯᓂᒃ᙮ ᒦᔥ ᐁᓂ ᐃᑭᑑᒪᑲᒃ, ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑲ ᐅᑖᐱᓇᒥᓂ ᐅᑕᓄᑮᐎᓐ᙮ 21 ᒦᑕᔥ ᐁᔑᓈᑾᒃ ᐯᔑᒃ ᐊᐎᔭ ᒋᐅᓈᐸᒥᑎᐸᓐ ᑫᐐᒌᐎᔭᒥᓐᒡ᙮ ᒋᐅᑎᓂᓐᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᓂᑖ ᐐᒌᐎᔭᒥᓐᒡ ᒣᒀ ᒋᓴᓲᓐ ᑮᐸᐹ ᐊᔮᓂᒡ ᒣᑴᔭᐄ ᐁᔑ ᐊᔮᐗᑭᒡ, 22 ᒞᓇᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂᐗᓐ ᐊᐲ ᑮᒫᒌ ᓰᑲᐊᑖᑫᓂᒡ ᐲᓂᔥ ᒋᓴᓲᓐ ᑮᐅᒋ ᐗᓂᔥᑳᓂᒡ ᓂᐳᐎᓂᕽ᙮ ᒦ ᓴ ᐊᐌ ᑫᐐᒌᐎᔭᒥᓐᒡ ᑎᐹᑐᑌᓂᒃ ᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᑮᐃᑭᑑ᙮ 23 ᓃᔑᓐ ᑕᔥ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐅᑮᐅᓈᐸᒫᐙᐞ, ᒎᓴᑉ ᐹᕒᓴᐸᓲᓐ ᑳᑮᐃᓂᒥᓐᒡ, ᒐᔅᑕᔅ ᑲᔦ ᑮᐃᔑᓂᑳᒋᑲᓂᐎ, ᐃᓂ ᑕᔥ ᑲᔦ ᒪᑖᔭᔅ ᑳᑮᐃᓂᒥᓐᒡ᙮ 24 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᓇᒥᐋᐙᒡ ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑮᓐ ᑭᑭᑫᓂᒫ ᐊᐎᔭ ᐋᓃᓐ ᐁᔑ ᐊᔮᒡ ᐅᑌᐃᕽ᙮ ᐙᐸᑕᐃᔑᓈᒻ ᐊᐌᓀᓐ ᐌᓈᐸᒪᒡ ᐅᑯ ᑳᔑ ᓃᔑᐙᒡ᙮ 25 ᒋᓈᐱᔥᑲᐙᒡ, ᒋᐃᓇᓄᑮᒡ ᒎᑕᓴᓐ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓐ ᑳᑮ ᑎᓄᐎᓂᒡ, ᐁᑮᐃᔖᓂᒡ ᑳᑮᐃᔑᑲᔥᑭᑕᒫᓱᓂᒡ, ᑮᐃᔑ ᐊᓇᒥᐋᐗᒃ᙮ 26 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐅᑖᐱᓇᒧᐙᒡ ᐐᓱᐎᓇᓐ᙮ ᒫᑖᔭᔅ ᐃᑕᔥ ᒪᔮ ᑮᒦᑲᐎ ᐅᑖᐱᓂᑳᑌᓂ ᐅᐐᓱᐎᓐ᙮ ᑫᐐᓐ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑮᐃᔑ ᑕᑾᑭᒫ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᒥᑖᔑᐯᔑᒃ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇ᙮

ᐃᔑᒋᑫᐎᓇᓐ 2

1 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐅᒋᒋᓭᓂᒃ ᐃᐃ ᐯᑎᒀᔅᑦ ᑮᔑᑲᓐ ᑳᑮᐃᒋᑳᑌᓂᒃ, ᐯᔑᑾᓄᕽ ᑲᑭᓇ ᑮᐃᔑ ᒫᐗᒋᐃᑎᐗᒃ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ᙮ 2 ᑫᑕᑐ ᐃᑕᔥ ᑫᑰᓐ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑮᐱᐅᒋ ᓅᑖᑾᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᑭᒋ ᒪᑗᓅᐌᒃ ᐁᑮᐃᓂᑖᑾᒃ, ᒥᓯᐌ ᐃᐃᒫ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᑮᒨᔥᑭᓀᑖᑾᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᐱᐙᒡ᙮ 3 ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᑫᑰᓇᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐃᔥᑯᑌᐎᑌᓇᓂᐎᒫᕽ ᐁᐃᔑᓈᑾᓂᓂᑭᓐ, ᐁᓃᑲᑌᔥᑳᓂᑭᓐ᙮ ᐯᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᐅᑮᐱ ᓈᓯᑳᑯᓈᐙ ᐁᑮ ᓵᒥᔥᑳᑯᐙᒡ ᑳᑮ ᑕᔑᐙᒡ᙮ 4 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐅᑮᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑯᐙᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂᓂ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒌ ᑲᑭᑐᐙᒡ ᐯᐸᑳᓐ ᐁᑮᐃᔑᑮᔗᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᐁᑮᒦᓂᑯᐙᒡ ᐅᐅ ᒋᔑ ᑲᔥᑭᑑᐙᒡ᙮ 5 ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᑮᐃᔑᑖᐗᐞ ᒎᐗᐞ ᐁᑮᐊᓇᒥᐁᐙᑎᓯᓂᒡ ᒥᓯᐌ ᐁᐅᒌᓂᒡ ᐁᔑ ᐯᐸᑳᓉᐙᓇᑭᓯᓂᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ᙮ 6 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᓅᑖᒥᓂᒡ ᐋᓃᓐ ᐁᓂᑖᑾᓂᓂᒃ, ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᑳᑮ ᐹᑏᓄᓂᒡ ᑮᒫᒪᐎ ᐲᔖᐗᐞ ᐁᑮᐗᐙᓀᑕᒥᓂᒡ᙮ ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᑳᑮ ᑕᔑᓂᒡ ᐅᑮᓅᑖᑯᐙᐞ ᐁᐃᔑᑮᔗᐙᒡ ᑎᐱᓇᐌ ᐅᑎᔑᑮᔗᐎᓂᓃᕽ᙮ 7 ᑲᑭᓇ ᓴ ᑯ ᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒨᐞ, ᐁᑮᐗᐙᓀᑕᒥᓂᒡ ᐁᐃᑭᑐᓂᒡ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑲᑭᓇ ᐅᑯᐌᓂᐗᒃ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎᓂᓂᐗᒃ ᑳᑳᑮᑭᑐᐙᒡ? 8 ᐋᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᐌᒋ ᓅᑕᐗᑭᑣ ᐁᐃᔑᑮᔗᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᐅᑯᐌᓂᐗᒃ ᐯᐸᑳᓐ ᑮᓇᐎᓐᑦ ᑎᐱᓇᐌ ᑳᐃᔑ ᑮᔗᔭᕽ? 9 ᐯᐸᑳᓐ ᐄᑐᒃ ᑭᑕᐊᔪᒌᐙᒥᓐ: ᐹᕒᑎᔭ, ᒦᑎᔭ, ᐄᓬᐊᒻ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑮᐅᒌᐙᒡ ᒣᓱᐳᑌᒥᔭ, ᒎᑏᔭ, ᑳᐸᑑᔕ, ᐹᑕᔅ, ᐁᔑᔭ, 10 ᐸᕒᐃᒋᔭ, ᐹᐱᓬᐃᔭ, ᐄᒋᑉ, ᐃᐃᒫ ᑲᔦ ᐯᐸᑳᓐ ᑳᔑ ᐊᔮᓂᐗᕽ ᐯᔓ ᓵᐃᕒᐄᓂ ᐆᑌᓈᕽ ᓬᐃᐱᔭ ᐊᑮᕽ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐅᕒᐆᒥᕽ ᑳᑮᐱ ᐅᒋ ᑮᔫᑌᐙᒡ᙮ ᐃᑭ ᑲᔦ ᐋᓂᑕ ᒎᐗᒃ ᑳᑮ ᑴᑭᓂᑣ ᒋᐱᒥᓂᔕᐊᒧᐙᒡ ᒎᐎ ᐊᓇᒥᐋᐎᓐ᙮ 11 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑲᕒᐄᑎᕽ, ᐊᕒᐁᐱᔭ ᐊᑮᕽ ᐁᐅᒌᔭᕽ᙮ ᐗᐐᑫ ᑕᔥ ᑭᓂᓯᑐᑕᐙᓈᓂᒃ ᒪᔮ ᑭᑎᔑᑮᔗᐎᓂᓈᓂᕽ ᐁᐃᔑ ᑕᔑᑕᒧᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᔑ ᒪᔥᑲᐎᒋᑫᓂᒡ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 12 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒨᒃ ᐁᑮᐗᐙᓀᑕᒧᐙᒡ ᑲᔦ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ: ᑳᓇᑲ ᐌᑯᑐᑴᓐ ᐅᐅ ᐌᒋ ᐃᔑᓭᑴᓐ? 13 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᑮᐹᐱᓄᑖᑫᐗᒃ ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ: ᐅᓵᒻ ᐅᔕ ᓃᐱᐗᐞ ᒥᓂᑴᐗᒃ ᐅᔥᑭ ᔔᒥᓈᐴᓂ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 14 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᑮᐸᓯᑸ ᑳᑮ ᐐᒌᐙᒡ ᐃᐃ ᑯᑕᒃ ᒥᑖᔑᐯᔑᒃ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ᙮ ᑮᑭᔒᐌ ᑕᔥ ᐅᐅ ᐁᑮᐃᓈᒡ ᑳᑮ ᐹᑏᓄᓂᒡ: ᑮᓇᐙ ᓃᒋᒎᐗᒃ, ᑲᑭᓇ ᑲᔦ ᐅᐅᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐁᔑᑖᔦᒃ! ᐌᐌᓂ ᐱᓯᑕᐎᔑᒃ ᐅᐅᐌ ᑳᐐᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ᙮ 15 ᑳᐐᓐ ᐅᔕ ᑮᐗᔥᑴᐲᓯᐗᒃ ᐅᑯᐌᓂᐗᒃ ᑮᐗᔥᑴᐲᐗᒃ ᑳᐃᓀᓂᒣᒀ᙮ ᐸᔨᔥ ᐄᑐᒃ ᐃᓈ ᔖᑲᓱ ᑎᐸᐃᑲᓀᔮ ᐁᑭᔐᐹᐗᑲᒃ᙮ 16 ᒦ ᓴ ᐅᐌᓂ ᑳᐃᑭᑐᑯᐸᓀᓐ ᒎᐗᓬ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᒡ: 17 ᑕᔨᔑᓭ ᐃᔥᒀᒡ ᐊᓂᑲᑮᔑᑲᒃ, ᐃᑭᑐ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᒋᓰᑭᓇᒪᐗᒀ ᓂᑕᒑᑾᓐ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ ᑭᑯᓯᓯᐗᒃ, ᑭᑖᓂᓯᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐅᑲ ᑲᓅᑕᒪᐙᐙᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑭᑑᔥᑭᓃᑭᒥᐗᒃ ᑕᔥ ᑫᑰᓇᓐ ᐅᑲ ᐙᐸᑖᓈᐙᓐ ᐃᔑᓇᒧᐎᓇᓐ, ᑭᑭᒋᐊᔭᐋᒥᐗᒃ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑕᐸᐙᒋᑫᐗᒃ᙮ 18 ᐃᑭ ᓴ ᑲᔦ ᑭᑕᓄᑮᐋᑲᓇᒃ ᑳᐃᓂᓃᐎᐙᒡ, ᑳᐃᑴᐎᐙᒡ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ, ᐌᑎ ᐊᓂᑲᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᓂᑲ ᒦᓈᒃ ᑲᑭᓇ ᒋᓈᓯᑳᑯᐙᒡ ᓂᑕᒑᑾᓐ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐅᑲ ᑲᓅᑕᒪᐙᐙᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 19 ᓂᑲ ᐃᔑᒋᑫ ᑕᔥ ᑫᑰᓇᓐ ᒋᒫᒪᑳᓯᓈᑾᑭᓐ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᑕᐸᓴᔭᐄ ᑲᔦ ᐊᑮᕽ᙮ ᑕᐙᐸᒋᑳᑌ ᒥᔅᑶ, ᐃᔥᑯᑌ, ᑕᑭᒋ ᐃᓈᐸᑌ ᑕᔥ ᑲᔦ᙮ 20 ᑮᓯᔅ ᑕᔥ ᑕᑲᔥᑮᑎᐱᑭᐋ, ᑎᐱᑭᑮᓯᔅ ᒥᔅᑸᕽ ᑕᔑ ᒥᔅᑯᓈᑯᓯ᙮ ᒦᐃᐌ ᑕᔥ ᑫᐃᔑᐌᐸᒃ ᒋᑆ ᐅᒋᒋᓭᓂᒃ ᐊᐲ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐅᑮᔑᑲᓄᒻ ᑳᐐᑭᒋ ᐃᓀᑖᑾᓂᓂᒃ, ᑳᐐᒪᔥᑲᐌᑖᑾᓂᓂᒃ ᑲᔦ᙮ 21 ᑕᐃᔑᓭ ᑕᔥ, ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᑫᑲᓅᓈᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᒋᓈᑕᒫᑯᒡ ᑕᐱᒫᒋᐋ᙮ 22 ᑮᓇᐙ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ, ᐱᓯᑕᒧᒃ ᑳᐐᐃᑭᑐᔮᓐ: ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕒᐃᑎᕽ ᑳᑮᐅᒌᒡ ᐃᓂᓃᕽ ᑮᐃᓀᑖᑯᓯ ᐁᑮᐅᓈᐸᒥᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑕᔥ ᑭᑮ ᐯᑌᔮᐸᑕᐃᑯᐙ ᐁᑮᐅᓈᐸᒫᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᐁᑮ ᐋᐸᒋᐋᒡ ᒋᒫᒪᑳᒋᒋᑫᓂᒡ, ᒋᒪᒫᑖᐎᒋᑫᓂᒡ, ᒋᑭᑭᓇᐙᒋᒋᑫᓂᒡ ᑲᔦ᙮ ᑲᑭᓇ ᐄᑐᒃ ᑭᑭᑫᑖᒻ ᐅᐅ᙮ 23 ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐄᑐᒃ ᓃᔭᒃ ᑮᐃᔑ ᐅᓀᑕᒧᑯᐸᓐ, ᓃᔭᒃ ᑲᔦ ᑮᑭᑫᑕᒧᑯᐸᓐ ᐱᓵᓐ ᒋᑳᒋᑎᓂᒥᓐᒡ᙮ ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᑳᑮᐊᑯᓴᑲᐅᒣᒃ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ ᐁᑮᓂᓯᒣᒃ, ᐁᑮᐐᒋᐃᓀᒀ ᐃᑭ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐯᒥᓂᔕᐊᓯᒀ ᐁᔑ ᐊᑕᐌᑕᒥᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 24 ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑕᔥ ᐅᑮᑮᐌ ᐱᒫᑎᓰᐋᓐ, ᐁᑮ ᑭᐱᑎᓇᕽ ᒋᑲᒀᑕᑭᐃᑯᓯᓂᒃ ᐃᐃ ᓂᐳᐎᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᐅᑖ ᑲᔥᑭᐃᑯᓰᓂ ᒋᑭᒋᐎᓂᑯᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᓂᐳᐎᓂᕽ᙮ 25 ᑌᐱᑦ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑮᐃᑭᑐᑯᐸᓐ ᐁᑕᔑᒫᒡ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ: ᓂᑲᓇᐙᐸᒫ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᒨᔕᒃ ᐁᐅᒋᔥᑲᐎᔥᑲᐎᒡ᙮ ᓂᑭᒋᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫ ᐁᐃᔑ ᐐᒋᐃᒡ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᓂᑲ ᐗᑲᐎᓂᑯᓰ᙮ 26 ᒦᑕᔥ ᐃᐃᐌ ᐐᑫ ᒥᓯᐌ ᓂᑌᐃᕽ ᐌᒋ ᒨᒋᑫᑕᒫᓐ, ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᐁᒌᑫᑕᒫᓐ ᐅᐅ ᑳᑲᑭᑐᔮᓐ᙮ ᒥᓴᐙ ᐱᑯ ᓂᐐᔭᐤ ᒋᓂᐴᒪᑲᒃ, ᑌᐺ ᓴ ᓂᑫᒋᓇᐋ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐃᐃᐌ ᒋᐃᔑᒋᑫᐃᒡ᙮ 27 ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᐊᐙᒡ ᑭᑲᐃᔑ ᓇᑲᔑᓰ ᐊᓈᒪᑲᒥᒃ ᐌᑎ ᐅᓂᐴᒃ ᑳᐃᔑ ᐊᔮᐙᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑮᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑭᑲ ᐸᑭᑎᓂᓰ ᑳᓇᐁᑕᒥᐃᓈᓐ ᒋᑕᔑᐗᓈᑕᒃ ᓂᐐᔭᐤ ᐃᐃᒫ ᓂᐳᐎᓂᕽ᙮ 28 ᑭᑮ ᑭᑫᑕᒨᐃᔥ ᑫᓂᐃᓇᐊᑑᔮᓐ ᑌᐺ ᒋᐱᒫᑎᓯᔮᓐ, ᐐᑫ ᓴ ᑭᑲ ᑌᐱᒨᒋᑫᑕᒧᐃᔥ ᐁᐐᒌᐎᔭᓐ᙮ 29 ᓃᒋ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ, ᐅᒋᑕ ᐃᑯ ᑭᐐᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᑭᑫᑌᔭᐋᒥᓈᐸᓐ ᑳᑮ ᑭᑌᑖᑯᓯᒡ ᑌᐱᑦ ᐁᑮᓂᐳᒡ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑮᓂᑾᐅᓐᒡ᙮ ᑳᑮᐃᔑ ᓇᐃᓂᓐᒡ ᑫᔮᐱ ᐅᐅ ᐃᔑᐊᐲ ᐁᐊᔮᓂᒃ ᐅᐅᒫ᙮ 30 ᑫᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᑮᑎᓄᐎ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᐅᑮᑭᑫᑖᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᔓᑕᒫᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐯᔑᒃ ᐅᐲᐌᓰᒪᓐ ᒋᐊᓂ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᓂᒡ, ᑖᐱᔥᑰ ᑌᐱᑦ ᑳᑮᐃᔑᑭᒫᐎᒡ᙮ 31 ᑌᐱᑦ ᓃᔭᒃ ᐅᑮᐙᐸᑖᓐ ᐋᓃᓐ ᐙᐃᔑᒋᑫᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᑮ ᑕᔑᑕᕽ ᑫᔑ ᑮᐌ ᐱᒫᑎᓯᐃᒥᓐᒡ ᐃᓂ ᐅᐱᒫᒋᐃᐌᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ ᑫᐱᐅᒌᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑌᐱᑦ ᑳᑮᐃᑭᑐᒡ: ᑳᐐᓐ ᑮᓇᑲᓈᓰ ᒋᓀᐱᒋᐊᔮᒡ ᐊᓈᒪᑲᒥᒃ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᑳᓂᐳᓂᒡ, ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐅᐐᔭᐤ ᑕᐗᓈᑕᓯᓂᓂ᙮ 32 ᒦᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮ ᑮᐌ ᐱᒫᑎᓯᐃᑯᒡ᙮ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᐄᑐᒃ ᓂᑮ ᐙᐸᒫᓈᓐ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ᙮ 33 ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐅᐱᓂᓐᒡ ᐃᐃᒫ ᓇᑫ ᐅᑭᒋᓂᑭᓃᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᒋᔑᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃ ᑳᑮᒦᓂᑰᐎᓯᒡ ᐌᔫᓯᒥᒥᓐᒡ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᑳᑮ ᐊᔓᑕᒪᐎᑎᐸᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᐌᓂ ᐅᒦᓂᑰᐎᓐ ᑳᓰᑭᓇᕽ ᑮᓇᐙ ᓅᑯᒻ ᑳᐙᐸᑕᒣᒃ, ᑳᓅᑕᒣᒃ ᑲᔦ᙮ 34 ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᐐᓐ ᑌᐱᑦ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑳᑮᐃᔑ ᐅᐱᔥᑳᒡ, ᐅᐅᐌ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑮᐃᑭᑐ: ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐃᓂ ᑳᑎᐯᓂᒥᒥᒡ: ᐃᐃᒫ ᐃᔑᓇᒪᑕᐱᓐ ᓂᑭᒋᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫ, 35 ᐹᓂᒫ ᓴ ᑭᑲ ᐃᔑᐃᓐ ᒋᔖᑰᒋᐊᑣ ᑳᓂᔥᑫᓂᒥᒀ᙮ 36 ᑕᑲ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑮᓇᐙ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ ᑳᑎᓄᐎᔦᒃ ᑫᒋᓈᒡ ᑭᑫᑕᒧᒃ, ᒦ ᐊᐌ ᒋᓴᔅ ᑳᑕᔑᒪᒃ ᑳᑮᐊᑯᓴᑲᐌᒃ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ, ᐅᑮᐅᓇᓯᑰᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᒋᒫᒪᐎ ᑎᐯᒋᑫᒡ, ᐐᓐ ᑲᔦ ᐅᑮᐅᓈᐸᒥᑰᓐ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᒡ᙮ 37 ᐋᐲ ᑕᔥ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐁᓅᑕᒧᐙᒡ ᐅᐅ, ᑮᐅᒋ ᒥᑯᔥᑳᑌᑕᒨᒃ ᐁᑮᐃᓈᐙᒡ ᐲᑕᕒᐆᓐ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ: ᓃᒋ ᐅᑌᐺᑕᒨᒥᓈᓂᒃ, ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑫᐃᔑᒋᑫᔮᕽ? 38 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᐙᐞ: ᑴᑭᐱᒫᑎᓯᒃ, ᓰᑲᐊᑖᓱᒃ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑳᑕᔑᔦᒃ ᐅᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓂᕽ ᒋᓴᔅ, ᒋᐴᓀᒋᑳᑌᑭᓐ ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ; ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᒋᒦᓂᑰᐎᓯᔦᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ᙮ 39 ᒦ ᐅᐌᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐊᔓᑕᒪᐎᓀᒃ ᐁᐐᒦᓂᓀᒃ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑭᓃᒑᓂᓯᐙᐞ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐙᓴ ᐁᔮᓂᒡ᙮ ᑲᑭᓇ ᓴ ᑯ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑭᑭᔐᒪᓂᑑᒥᓈᓐ ᑫᐊᑐᒫᒡ ᒋᐱᓈᓯᑳᑯᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 40 ᓃᐱᐗᐞ ᑕᔥ ᐲᑕᕒ ᑮᐊᔨᑭᑐ ᐁᑮᐊᔦᒀᒥᒫᒡ ᐁᑮ ᑲᑴ ᑲᔥᑭᒫᒡ: ᑕᐸᓰᓄᑕᒧᐗᒃ ᐅᑎᔑᐌᐱᓯᐎᓂᐙᓐ ᑳᒪᒑᑎᓯᐙᒡ, ᒋᐃᔑᓭᓯᐌᒃ ᑫᔑᓭᐙᒡ᙮ 41 ᐃᐃ ᑕᔥ ᑳᑮ ᑌᐺᑖᑯᒡ ᐁᑭᑐᒡ ᑮᓰᑲᐊᑖᓱᐗᐞ ᓂᓯᕽ ᒥᑖᔂᒃ 3,000 ᐁᑮ ᑕᔑᓂᒡ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᑕᑾᑭᒥᒥᓐᒡ ᐃᐃᒫ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐅᑌᐺᑕᒨᐞ᙮ 42 ᒦᑕᔥ ᐃᑯ ᒨᔕᒃ ᐃᐃᒫ ᑳ ᐊᔮᓂᒡ ᐁᑮ ᐱᓯᑕᒥᓂᒡ ᐁᔑ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᒃ᙮ ᐁᑮᐃᔑ ᐐᑑᑳᓱᓂᒡ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐁᔑ ᐐᓯᓂᓈᓂᐗᓂᓂᒃ ᐯᑭᔥ ᐁᑮᐊᓇᒥᐁᓈᓂᐗᓂᓂᒃ᙮ 43 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒨᒃ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ ᓃᐱᐗᐞ ᐁᑮ ᑑᑕᒥᓂᒡ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᑭᑭᓇᐙᒋᒋᑫᐎᓇᓐ᙮ 44 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ ᑮᒫᒫᐎᐃᑎᐗᒃ᙮ ᑲᑭᓇ ᑲᔦ ᐅᑕᔭᐄᒥᐙᓐ ᐯᐯᔑᑾᓐ ᐁᑮᐃᔑ ᒫᒪᐎᒋᑫᐙᒡ᙮ 45 ᐅᑮᐊᑖᐙᑫᓈᐙᓐ ᑕᔥ ᐅᑕᔭᐄᒥᐙᓐ, ᑌᐯᑕᒧᐙᒡ ᑲᔦ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐊᓂ ᐃᔑ ᐊᔮᓂᑫ ᒫᒫᐗᑕᐆᓂᑎᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᓴ ᑯ ᐊᐎᔭᓐ ᐁᔑ ᓅᑌᓭᓂᒡ᙮ 46 ᐁᑕᓱᑮᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᓂᑖ ᒫᐗᒋᐃᑎᐗᒃ ᐲᒐᔭᐄ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᐅᑖᐎᓂᐙᕽ ᐁᑮᑕᔑ ᐸᑴᐱᓈᒡ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᐁᑮᒫᒪᐎ ᐐᓯᓂᐙᒡ, ᐐᑫ ᐁᑮ ᒌᑫᑕᒧᐙᒡ ᐅᑌᐃᐙᕽ᙮ 47 ᐁᑮᓇᓈᑯᒫᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑲᑭᓇ ᑲᔦ ᐊᐎᔭᐞ ᐁᑮᒥᓍᐸᒥᑯᐙᒡ᙮ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑕᔥ ᐅᑮᐊᓂ ᑕᑾᑭᒫᐞ ᐃᐃ ᐁᑕᓱᑮᔑᒃ ᑳᑮ ᐱᒫᒋᐃᒥᓐᒡ᙮

ᐃᔑᒋᑫᐎᓇᓐ 3

1 ᐋᐱᑎᕽ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᐲᑕᕒ, ᐊᐊ ᑲᔦ ᒞᓐ ᑮᐃᔖᐗᒃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᐃᔥᒀ ᓈᐗᑴᓂᒃ ᐊᐲ ᑳᑮ ᓂᑖ ᐊᓇᒥᐋᓂᐗᓂᓂᒃ ᐁᓂᓱ ᑎᐸᐃᑲᓀᔮᓂᒃ᙮ 2 ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᑳᑮ ᑲᔥᑭᑑᓯᒃ ᒋᐱᒧᓭᒡ ᐁᑮᒫᑭᓂᑖᐎᑭᒡ ᑮᓂᑖ ᐲᒋᑲᓂᐎ ᐃᐃᒫ ᐌᒋ ᐲᑎᑫᕽ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐌᓂᔑᔑᕽ ᐁᒋᑳᑌᓂᒃ᙮ ᒦ ᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᓂᑖ ᐸᑯᓭᓂᒧᒡ ᒋᒦᓂᑯᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᑳᐲᑎᑫᓂᒡ᙮ 3 ᐊᐊ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᐲᑕᕒᐆᓐ, ᒞᓇᓐ ᑲᔦ ᐁᐊᓂ ᐲᑎᑫᓂᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᐞ ᒌᒦᓂᑯᒡ ᔔᓂᔮᓐ᙮ 4 ᐲᑕᕒ ᐁᐐᒌᐎᑯᒡ ᒞᓇᓐ ᐅᑮ ᑲᓇᐙᐸᒫᐙᓐ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐁᑮᐃᓈᐙᒡ: ᑲᓇᐙᐸᒥᔑᓈᒻ! 5 ᐅᑮ ᑲᓇᐙᐸᒥᑯᐙᓐ ᐃᑕᔥ, ᑫᑰᓐ ᓂᑲ ᒦᓂᑰᒃ ᐁᐃᓀᑕᒥᓂᒡ᙮ 6 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑳᐐᓐ ᓂᑕᔮᐙᓰ ᐙᐹᐱᑯ ᔔᓂᔮ, ᐅᓵᐙᐱᑯ ᔔᓂᔮ ᑲᔦ ᒋᒦᓂᓈᐸᓐ᙮ ᑳᐊᔮᔮᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑭᑲ ᒦᓂᓐ᙮ ᒋᓴᔅ X ᐅᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓂᕽ ᓈᓴᕒᐃᑎᕽ ᑳᐅᒌᒡ ᑭᑎᔑᑲᓅᓂᓐ: ᐸᓯᑸᓐ ᒋᐱᒧᓭᔭᓐ! 7 ᐅᑮ ᑌᐱᓈᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑭᒋᓂᑭᓃᕽ ᐁᑮ ᐸᓯᑯᒋᐱᓈᒡ᙮ ᔐᒫᒃ ᑕᔥ ᐅᓯᑎᓂ, ᐅᓈᓂᓂ ᑲᔦ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑮᒪᔥᑲᐎ ᐊᔮᒪᑲᓂᓂᐗᓐ᙮ 8 ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᑮᐸᓯᑯᒋᓭ ᐁᑮᐊᔨᔥᐱᒀᔥᑾᓂᒡ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᐱᒧᓭᒡ ᐁᑮᐊᓂ ᐲᑎᑫᐐᒌᒞᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᐐᑫ ᑮᑭᒋ ᐊᔨᔥᐱᒀᔥᑾᓂ ᐁᑮᒦᑴᒋᐌᓂᒫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 9 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᒃ ᐁᐙᐸᒪᐙᒡ ᐁᐱᒧᓭᓂᒡ, ᐁᓇᓈᑯᒫᓂᒡ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, 10 ᐅᑮᓂᓯᑕᐎᓇᐙᐙᓐ ᐁᔮᐎᓂᒡ ᑳᑮᓂᑖ ᓇᒪᑕᐱᓂᒡ ᐁᐸᑯᓭᓂᒥᐌᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐌᓂᔑᔑᕽ ᐃᔅᒀᑌᒻ ᐁᐃᒋᑳᑌᓂᒃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᐐᑫ ᑕᔥ ᑮᐗᐙᓀᑕᒨᒃ, ᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒨᒃ ᑲᔦ ᐋᓃᓐ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᔑᓭᓂᒡ᙮ 11 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᑳᑮ ᒥᓄᐊᔮᐃᓐᒡ ᐁᑭᒋᐎᓈᒡ ᐲᑕᕒᐆᓐ, ᒞᓇᓐ ᑲᔦ, ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ ᑮᒫᒪᐎ ᐲᒋᐸᐃᑎᐗᐞ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᔮᐙᒡ ᐁᔑ ᐸᑕᑭᑌᓂᒃ ᔂᓬᐊᒪᓐ ᐅᑖᓂᑲᐎᒋᑲᓐ ᐁᒋᑳᑌᓂᒃ ᐁᑮᑭᒋ ᒫᒪᑳᑌᑕᒥᓂᒡ᙮ 12 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐲᑕᕒ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᐅᑮ ᑲᓅᓈᐞ ᐅᐅ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑮᓇᐙ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ, ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋ ᒫᒪᑳᑌᑕᒣᒃ ᐅᐅ, ᐌᑯᓀᓐ ᑲᔦ ᐌᒋ ᑭᒋ ᑲᓇᐙᐸᒥᔮᕽ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᐃᓀᑕᒣᒃ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᐃᑯ ᓂᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓂᓈᓃᕽ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᐁᔑ ᑾᔭᑯ ᐊᓇᒥᐋᔮᕽ ᐁᐅᒋ ᑲᔥᑭᑑᒡ ᒋᐱᒧᓭᒡ᙮ 13 ᐅᑭᔐᒪᓂᑑᒥᐙᓐ ᐅᔕ ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ, ᐋᐃᓯᒃ, ᒉᑲᑉ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᐅᑭᔐᒪᓂᑑᒥᐙᓐ ᑭᑫᑌᔭᐋᒥᓈᐸᓃᒃ, ᒦ ᐅᔕ ᐊᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐙᐸᑕᐃᐌᒡ ᐋᓃᓐ ᐁᐲᒋ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᓂᒡ ᐃᓂ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᑮᓇᐙ ᐄᑐᒃ ᑳᑮ ᐸᑭᑎᓂᒣᒃ ᒋᐅᓇᔓᐙᓱᓂᒡ, ᐁᑮᐋᓇᐌᓂᒥᒣᒃ ᑲᔦ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᑭᒫᓐ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ ᐋᓇᑮᐃᓀᑕᒥᓂᒡ ᒋᐸᑭᑎᓂᒥᓐᒡ᙮ 14 ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᑮᓇᐙ ᑭᑮᐋᓇᐌᓂᒫᐙ ᐊᐊ ᑫᑌᑖᑯᓯᒡ, ᑴᔭᒀᑎᓯᓂᒡ ᑲᔦ, ᒣᔥᑾᒡ ᐁᑮᐊᑐᑕᒫᑫᔦᒃ ᒋᒦᓂᑰᔦᒃ ᐅᓂᔑᐌ᙮ 15 ᑭᑮᓂᓵᐙ ᑕᔥ ᐊᐊ ᑌᐯᑕᕽ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᑮᐌ ᐱᒫᑎᓰᐃᑰᓐ᙮ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᐅᔕ ᐅᐅ ᓂᑮᐱ ᐙᐸᑖᒥᓐ᙮ 16 ᐃᓇᔥᑫ ᑭᐙᐸᒫᐙ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ, ᑭᑭᑫᓂᒫᐙ ᑲᔦ᙮ ᐁᑮ ᑌᐺᔦᑕᕽ ᐅᐐᓱᐎᓂᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᒦ ᐃ ᐌᒋ ᒥᓄᐊᔮᒡ᙮ ᐁᑮ ᑌᐺᔦᓂᒫᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᒦ ᐃ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᐐᑫ ᐌᒋ ᒥᓄᐊᔮᒡ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᓐ ᑳᐙᐸᒥᑯᒡ᙮ 17 ᓂᑎᓇᐌᒫᑲᓇᒃ, ᓂᑭᑫᑖᓐ ᐅᔕ ᐁᑮᓂᓯᑐᑕᓯᐌᒃ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᔦᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᑭᓃᑳᓂᓰᒥᐗᒃ᙮ 18 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᓇᑫ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐃᔑ ᒨᔥᑭᓀᓭᓂᒃ ᑳᑮᐃᑭᑐᑯᐸᓀᓐ ᑮᐋᐸᒋᐋᒡ ᑲᑭᓇ ᑫᓅᑕᒫᑯᒡ᙮ ᐁᑮᐱ ᐃᑭᑐᓂᒡ ᒋᑲᒀᑕᑭᑑᓂᒡ ᐃᓂ ᑳᑮᐅᓈᐸᒫᒡ᙮ 19 ᑴᑭ ᐱᒫᑎᓯᒃ ᐃᑕᔥ, ᐱᑮᐌ ᓈᓯᑲᐎᒃ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᐴᓀᒋᑳᑌᑭᓐ ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᒋᐃᔑᓭᓂᒃ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᒋᒦᓂᓀᒃ ᐊᓉᔑᓄᐎᓐ ᐃᐃᒫ ᑭᑕᒑᑯᐙᕽ, 20 ᐁᑮ ᐲᒋᓂᔕᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᒦᐗᓐ ᐄᑐᒃ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮ ᑮᔖᒋ ᐅᓈᐸᑕᒪᐎᓀᒃ᙮ 21 ᒦᑕᔥ ᐌᑎ ᒋᓴᔅ ᑫᐊᔮᒡ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐲᓂᔥ ᐊᐲ ᐅᒋᒋᓭᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᐐ ᑮᐌ ᐅᔑᑑᒡ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ᙮ ᒦ ᐃ ᐄᑐᒃ ᑳᐃᔑ ᐊᔓᑕᒫᑫᑯᐸᓀᓐ ᒣᐎᔕ ᑮᐋᐸᒋᐋᒡ ᑫᑌᑖᑯᓯᓂᒡ ᐅᑲᓅᑕᒫᑫᐞ᙮ 22 ᒨᓯᔅ ᐄᑐᒃ ᑮᐃᑭᑐ: ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑭᑭᔐᒪᓂᑑᒥᐙ ᑭᑲᐃᔑᓂᔕᐊᒫᑯᐙ ᐅᑲᓅᑕᒫᑫᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᓃᓐ ᑎᓄ ᒋᐅᑎᓈᒡ ᒣᑴᔭᐄ ᑭᐱᒫᑎᓰᒥᐗᕽ᙮ ᒦᐗᓐ ᑕᔥ ᐃᓂ ᑫᐱᓯᑕᐎᒣᒃ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐁᔑ ᐐᑕᒪᐎᓂᒣᒃ᙮ 23 ᐊᐌᓀᓐ ᑕᔥ ᐃᑯ ᑫᐱᓯᑕᐙᓯᒃ ᐃᓂ ᐅᑲᓅᑕᒫᑫᓐ ᑕᑑᑕᐙ ᒋᐐᒌᐙᓯᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᐱᒫᑎᓰᒥᓂ᙮ 24 ᓵᒥᔫ ᑳᑮ ᐱᐃᑭᑐᒡ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᐅᑲᓅᑕᒫᑫᒃ ᑳᑮ ᐱᐋᐙᒡ ᑮᐃᔥᒀᐊᔮᓂᒡ, ᐅᑮ ᑕᔑᑖᓈᐙ ᐅᐅ ᓅᑯᒻ ᑳᐃᔑᓭᓂᒃ᙮ 25 ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᑭᒦᓂᑰᒻ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᔓᑕᒫᑫᐎᓇᓐ ᑫᓅᑕᒫᑯᒡ ᑳᑮᐃᑭᑐᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑲᔦ ᑳᐅᒋ ᑎᐯᑖᑯᓯᔦᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᔓᑕᒪᐙᒡ ᑭᑫᑌᔭᐋᒥᓈᐸᓃᐞ ᐁᑮᐃᓈᑯᐸᓀᓐ ᐁᐸᕒᐊᐋᒪᓐ : ᑮᓐ ᓴ ᑭᐲᐌᓰᒪᒃ ᐅᒋ, ᑲᑭᓇ ᑳᐯᐸᑳᓉᐙᓇᑭᓯᐙᒡ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑕᐅᒋ ᔕᐌᑖᑯᓯᐗᒃ᙮ 26 ᒦᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐅᓈᐸᒫᒡ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᓐ᙮ ᐁᑮᐃᔑᓂᔕᐊᒪᐎᓀᒃ ᑮᓇᐙ ᓂᑕᒻ ᐋᓃᔥ ᑭᑮ ᔕᐌᓂᒥᑯᐙ ᐁᑕᓱ ᐯᔑᑯᔦᒃ, ᒋᓇᑲᑕᒧᐌᒃ ᑭᒪᒋ ᐃᔑᐌᐱᓯᐎᓂᐙᓐ, ᑮᐃᑭᑐ ᐲᑕᕒ ᙮

ᐃᔑᒋᑫᐎᓇᓐ 4

1 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᑲᓅᓈᐙᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐅᑮᐱ ᐅᑎᓯᑯᐙᓐ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᓐ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᑳᑮᐅᑭᒫᑲᑕᐙᓂᒡ ᑫᓇᐌᑕᒥᓂᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ, ᐃᐃ ᑕᔥ ᑲᔦ ᓵᒐᓰᐞ ᙮ 2 ᑳᐐᓐ ᐅᑮᒥᓄᑖᑯᓰᐙᐞ ᐁᑮᐅᒋ ᒥᑯᔥᑳᑌᑕᒥᓂᒡ ᐁᑭᑭᓄᐊᒪᐙᐙᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ ᐋᓃᔥ ᐅᑮ ᑕᔑᑖᓈᐙ ᐁᑮᑮᐌ ᐱᒫᑎᓯᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᐊᐎᔭᓐ ᑲᔦ ᓂᐳᐎᓂᕽ ᐁᐅᒋ ᑮᐌ ᐱᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 3 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐅᑎᑎᓂᑯᐙᒡ ᐁᑮ ᑭᐸᐅᑯᐙᒡ ᑲᐯᑎᐱᒃ, ᐋᓃᔥ ᐋᔕ ᑮᐅᓈᑯᔑᓂᓂ᙮ 4 ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᑳᑮᓅᑕᒥᓂᒡ ᐃᐃ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᑮᑌᐺᑕᒨᐞ, ᓂᑯᒋᑯ ᓈᓃᕽ ᒥᑖᔂᒃ 5,000 ᐁᑮ ᑕᔑᓂᒡ᙮ 5 ᐁᐊᓂ ᐙᐸᓂᓂᒃ ᑕᔥ ᐃᑭ ᐌᑭᒫᐎᐙᒡ ᒎᐗᒃ, ᑳᓃᑳᓂᓯᐙᒡ ᑲᔦ, ᐃᑭ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑫᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᑮᒫᐗᒋᐃᑎᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᙮ 6 ᐋᓇᔅ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐃᐃᒫ ᑮᐊᔮ, ᑫᔭᐸᔅ ᑲᔦ, ᐊᐊ ᑲᔦ ᒞᓐ, ᐊᐊ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐋᓬᐃᑭᓵᑕᕒ ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᐁᓇᐌᒫᐙᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᓐ᙮ 7 ᓈᐗᔭᐄ ᑕᔥ ᐁᔑ ᐊᔮᐙᒡ ᐅᑮᐃᔑ ᓃᐸᐎᐋᐙᐞ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ ᐅᐅ ᐁᑮᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᐙᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᑎᓄ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᐅᐅ ᐌᒋ ᑑᑕᒣᒃ, ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐅᐐᓱᐎᓐ ᑳᔮᐸᒋᑖᐌᒃ? ᐅᑮᐃᓈᐙᐞ᙮ 8 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᐁᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᐅᐅ ᐅᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒻ: ᑮᓇᐙ ᐌᑭᒫᐎᔦᒃ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ, ᑳᓃᑳᓂᓯᔦᒃ ᑲᔦ, 9 ᑮᔥᐱᓐ ᐐᑲᑴᒋᒥᔮᕽ ᐅᐅᐌ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑲᒃ ᑳᑮᒥᓄᑑᑕᐎᓐᒡ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᑳᒫᑭᓯᒡ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᔑ ᒥᓄᐊᔮᐃᓐᒡ, 10 ᑕᑲ ᓴ ᑭᑫᑕᒧᒃ ᐅᐅ ᑲᑭᓇ ᑳᑕᔑᔦᒃ, ᑫᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ : ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᑳᓃᐸᐎᒡ ᐅᐅᒫ ᐐᑫ ᑮᐅᒋ ᒥᓄᐊᔮ ᐅᐐᓱᐎᓂᓃᕽ ᒋᓴᔅ Xᑕᓐ ᓈᓴᕒᐃᑎᕽ ᑳᑮᐅᒌᓂᒡ᙮ ᒦᐗᓐ ᐃᓂ ᑳᑮᐊᑯᓴᑲᐅᒣᒃ, ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐃᑕᔥ ᑳᑮ ᑮᐌ ᐱᒫᑎᓰᐃᑯᒡ᙮ 11 ᒋᓴᔅ ᓴ ᑳᑕᔑᒥᓐᒡ ᐅᐅ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ: ᐊᐊ ᓴ ᐊᓯᓐ ᑳᑮᐋᓇᐌᓂᒣᒃ ᑳᐙᑳᐃᑫᔦᒃ, ᒦᐊᐌ ᒪᔮ ᑫᐱ ᒫᒌ ᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ ᐊᓯᓐ, ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ᙮ 12 ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭ ᐅᑕᔮᓰᓐ ᐱᒫᒋᐃᐌᐎᓐ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑯᑕᒃ ᐊᔮᓯᓅᓐ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᐊᐎᔭ ᑫᐅᒋ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎᓯᐸᓐ᙮ 13 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᐁᐲᒋ ᓲᑭᑌᐁᓂᒡ ᐲᑕᕒᐆᓐ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᒞᓇᓐ, ᒦ ᐃ ᑳᑮ ᑭᑫᑕᒧᐙᒡ ᑫᑰᓐ ᐁᑮᐃᓇᑭᓱᓯᓂᒃ, ᐁᑮ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᓯᐎᒥᓐᒡ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ, ᐐᑫ ᑮᑭᒋ ᒫᒪᑳᑌᑕᒨᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᑮ ᑭᑫᓂᒫᐙᒡ ᐁᑮᐐᒌᐙᓂᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 14 ᐁᐙᐸᒫᐙᒡ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᑮᒥᓄᐊᔮᐃᒥᓐᒡ ᐁᐐᒋᑳᐸᐎᑖᑯᓂᒡ, ᒦ ᐃ ᐐᑫ ᑳᐃᔑ ᑴᓇᐎᐃᑭᑐᐙᒡ᙮ 15 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑲᓅᓈᐙᒡ ᐅᐱᒣᔭᐄ ᒋᐃᔖᓂᒡ ᑳᑮᐃᔑ ᒫᐗᒋᐃᑎᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᑲᒥᑯᕽ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒌ ᑲᑲᓅᓂᑎᐙᒡ᙮ 16 ᒦᔥ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ: ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑫᑑᑕᐗᒀ ᐅᑯ ᐃᓂᓂᐗᒃ᙮ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᑖᓂᒡ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐅᑭᑫᑕᒥᓂ ᐅᐅ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᑭᒋ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓐ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑭᑲ ᑲᔥᑭᑑᓰᒥᓐ ᒋᔮᓄᑕᒪᕽ᙮ 17 ᐅᐅ ᑕᔥ ᐊᐗᔑᒣ ᒋᒥᓯᑌᔥᑳᒪᑲᓯᓄᒃ ᐁᔑ ᐊᔮᐙᒡ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᑕᑲ ᓴ ᑭᒋ ᓅᒋᐋᑖᓂᒃ ᒦᓇᐙ ᒋᑕᔑᑕᒪᐙᓯᒀ ᐊᐎᔭᐞ ᐅᐅ ᐐᓱᐎᓐ᙮ 18 ᐅᑮᑮᐌ ᐊᑐᒫᐙᐞ ᐃᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ ᒋᐲᑎᑫᓂᒡ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᔦᒀᒥᒫᐙᒡ ᐊᐗᔑᒣ ᒋᑕᔑᑕᓯᓂᕽ, ᒋᑭᑭᓄᐃᑫᓯᓂᒃ ᐅᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓃᕽ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 19 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ, ᐊᐊ ᑲᔦ ᒞᓐ ᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒨᒃ: ᑮᓇᐙ ᐅᓀᑕᒧᒃ ᐋᓃᓐ ᐁᔑ ᒥᓄᓇᒧᑴᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ ᒫᑭᔖ ᑮᓇᐙ ᒋᓇᐃᑖᑰᔦᒃ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᐱᓯᑕᐗᑭᐸᓐ᙮ 20 ᑳᐐᓐ ᐅᔕ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᓂᑖ ᑲᔥᑭᑑᓰᒥᓐ ᒋᐴᓂ ᑕᔑᑕᒫᕽ ᑳᑮᐙᐸᑕᒫᕽ, ᑳᑮᓅᑕᒫᕽ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 21 ᐋᐲ ᑳᐃᔥᒀ ᐊᔦᒀᒥᒥᑣ ᐊᐗᔑᒣ ᐁᐐ ᑲᒀᑕᑭᐃᑣ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᑭᑎᓂᑣ᙮ ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑮᒥᑭᑳᑌᓯᓂᓂ ᑫᐅᒋ ᐅᓈᑯᓂᑣᐸᓐ ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐅᑮᓇᓈᑯᒫᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᐅ ᐅᒋ ᑳᑮᐃᔑᓭᓂᒃ᙮ 22 ᐊᐊ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐃᓂᓂ ᑳᑮᒫᒪᑳᒋᒥᓄᐊᔮᐃᓐᒡ ᐊᐗᔑᒣ ᓃᒥᑕᓇ 40 ᑮᑕᓱᐱᐴᓉ᙮ 23 ᐊᐲ ᑳᐃᔥᒀ ᐸᑭᑎᓂᑣ ᑮᐃᔑ ᑮᐌᐗᒃ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐅᐐᒋ ᐅᑌᐺᑕᒨᒥᐙᐞ ᐁᑮ ᑎᐹᒋᒧᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᑯᐙᒡ ᐃᐃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓂᓯᓂᒡ ᒎᐗᐞ᙮ 24 ᐊᐲ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ ᐁᓅᑕᒧᐙᒡ ᐅᐅ, ᐅᑮᒫᒪᐎ ᐊᓇᒥᐁᑕᐙᐙᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᐃᑭᑐᐙᒡ: ᐆ ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑮᓐ ᑳᑮᐅᔑᑑᔭᓐ ᑭᒋᑮᔑᒃ, ᐊᑭ, ᑭᒋᑲᒻ ᑲᔦ, ᑲᑭᓇ ᑲᔦ ᐃᐃᒫ ᐁᔮᑭᓐ, 25 ᑮᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑭᑕᒑᒃ ᑭᑮᐋᐸᒋᐋ ᑮᒥᓇᒡ ᑭᑕᓄᑮᐋᑲᓐ ᑌᐱᑦ ᓂᑫᑌᔭᐋᒥᓈᐸᓐ ᐅᐅ ᑮᐃᑭᑐᑯᐸᓀᓐ: ᐌᑯᓀᓂᓂ ᐌᒋ ᑭᑖᓱᐙᒡ ᐸᑳᓐ ᐌᒌᐙᒡ ᐊᑮᕽ, ᐌᑯᓀᓂᓂ ᓴ ᑲᔦ ᐃᔑᐊᓂᔖ ᐌᒋ ᐃᓀᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃ ᐁᐐᐃᔑᒋᑫᐙᒡ᙮ 26 ᑭᒋᐅᑭᒫᒃ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑮᐅᔒᑖᐗᒃ, ᑌᐯᓂᒥᐌᐙᒡ ᑲᔦ ᑮᒫᐗᒋᐃᑎᐗᒃ ᐁᐐᒦᑳᓈᐙᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ, ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᑲᔦ ᑳᑮᐅᓈᐸᒫᓂᒡ᙮ 27 ᐅᐅᒫ ᓴ ᐅᑌᓈᕽ ᑌᐺ ᑕᔑ ᒫᐗᒋᐃᑎᐗᒃ ᐊᐊ ᐁᕒᐊᑦ, ᐹᑎᔭᔅ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᑲᔦ, ᐃᑭ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑳᒎᐎᐎᓯᒀ᙮ ᐁᐐᒫᔑ ᑑᑕᐙᐙᒡ ᑳᓇᐁᑕᒥᐃᒥᒃ ᑫᑌᑖᑯᓯᓂᒡ ᑭᑕᓄᑮᐋᑲᓇᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᑳᑮᐅᓈᐸᒥᒪᒡ᙮ 28 ᐁᑮᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᑭᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓂᕽ, ᑭᑎᓀᑕᒧᐎᓂᕽ ᑲᔦ ᓃᔮᒃ ᑳᑮᐅᒋ ᐅᓇᑑᐗᐸᓀᓐ ᒋᐃᔑᓭᒃ᙮ 29 ᐃᓇᔥᑫ ᑕᔥ ᓅᑯᒻ ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐙᐸᑕᒧᐤ ᐁᔑ ᐊᔓᑕᒪᐎᔭᒥᑣ ᐁᐐ ᑑᑕᐎᔭᒥᑣ᙮ ᑕᑲ ᓴ ᑕᔥ ᒦᔑᔑᓈᒻ ᓲᑭᑌᐁᐎᓐ ᐁᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓂᒥᔮᕽ ᒋᐐᑕᒫᑫᔭᕽ ᑭᑎᑭᑐᐎᓐ᙮ 30 ᐙᐸᑕᐃᐌᓐ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᐁᐊᔮᔭᓐ ᒋᒥᓄᐊᔮᐃᐌᔭᓐ᙮ ᐸᑭᑎᓇᓐ ᑲᔦ ᑭᑭᓇᐙᒋᒋᑫᐎᓇᓐ, ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᑲᔦ ᒋᑑᒋᑳᑌᑭᓐ ᐅᐐᓱᐎᓂᕽ ᑳᑭᑌᑖᑯᓯᒡ ᑭᑕᓄᑮᐋᑲᓐ ᒋᓴᔅ᙮ 31 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐃᔥᒀ ᐊᓇᒥᐋᐙᒡ ᑮᑯᔥᑯᓭᓂ ᐃᐃᒫ ᐁᔑ ᐊᔮᐙᒡ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐅᑮᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑯᐙᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᐙᐐᑕᒧᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᑭᑐᐎᓂᓂ ᐁᑮ ᓲᑭᑌᐁᐙᒡ᙮ 32 ᐁᒫᒪᐎ ᐊᔮᐙᒡ ᑕᔥ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ ᐯᔑᑾᓐ ᑮᐃᓀᑕᒨᒃ, ᐯᔑᑾᓐ ᑮᐃᔑᑌᐁᐗᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᒋᑮᐃᑭᑐᒡ ᑫᑰᓇᓐ ᐁᐊᔮᒡ ᐐᓐ ᐁᑕ ᐁᑎᐱᓇᐌᐎᓯᒡ, ᑲᑭᓇ ᓴ ᑯ ᑫᑰᓇᓐ ᑮᒫᒪᐎᒋᑫᐗᒃ᙮ 33 ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᑮᑭᒋ ᒪᔥᑲᐎᒋᑫᐗᒃ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᒃ ᐁᑎᐹᑐᑕᒧᐙᒡ ᑳᑮᐃᔑ ᑮᐌᐱᒫᑎᓯᓂᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑳᑕᔑᐙᒡ ᐅᑮᐅᑎᓯᑯᓈᐙ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑭᒋ ᔕᐌᒋᑫᐎᓂᓂ᙮ 34 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᑮᑭᑎᒫᑭᓯᓰ ᐁᔑ ᐊᔮᐙᒡ, ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᑳᑮ ᑎᐯᑕᒧᐙᒡ ᐊᑮᓐ, ᐙᑳᐃᑲᓇᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐊᑖᐙᑫᓈᐙᓐ᙮ ᔔᓂᔮᓐ ᑕᔥ ᑳᑮ ᑎᐸᐊᒪᐎᑣ ᐅᑮ ᐲᓈᐙᓐ, 35 ᐁᑮᐃᔑ ᐸᑭᑎᓈᐙᒡ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ; ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐃᔑ ᒫᒫᑕᐅᑮᓂᒡ᙮ 36 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᒎᓴᑉ ᑳᐃᔑᒋᑫᒡ, ᐊᓇᒥᐁ ᐊᓄᑮᐋᑲᓐ ᓬᐄᐸᐃᑦ ᑳᑎᓄᐎᒡ ᑳᑮᐅᒌᒡ ᓵᐃᐸᕒᐊᔅ ᒥᓂᓯᕽ, ᐹᕒᓇᐸᔅ ᑳᑮᐃᔑᓂᑳᓂᑯᒡ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ᙮ ᐅᐐᓱᐎᓐ ᑕᔥ ᒣᓉᑕᒥᐃᐌᒡ ᑮᐃᑭᑑᒪᑲᓂᓂ᙮ 37 ᑭᑎᑫᐗᑮᓂ ᐅᑮᐊᔮᓐ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᑖᐙᑫᒡ ᐁᑮ ᐲᓈᒡ ᔔᓂᔮᓐ ᑳᑮ ᑎᐸᐊᒪᐎᓐᒡ ᐃᐃᒫ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ᙮

ᐃᔑᒋᑫᐎᓇᓐ 5

1 ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᐋᓇᓈᔭᔅ ᐁᔑᓂᑳᓱᒡ, ᐐᐗᓐ ᑕᔥ ᐁᐐᒌᐎᑯᒡ ᓴᐸᐃᕒᐊ ᐁᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ, ᐅᑮᐊᑖᐙᑫᓈᐙ ᐋᓂᑕ ᐅᑕᑮᒥᐙ ᑌᐯᑕᒧᐙᒡ᙮ 2 ᐐᐗᓐ ᑕᔥ ᐁᑮᐐᒋ ᐃᓀᑕᒨᒥᑯᒡ ᑮᑲᓇᐌᑕᒫᓱ ᐋᓂᑕ ᔔᓂᔮᓐ ᑳᑮᐅᑎᓯᒡ᙮ ᒥᓂᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᐃᔥᑯᓭᓂᒡ ᐅᑮᐃᔑᐎᓈᓐ ᐁᑮ ᐸᑭᑎᓈᒡ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ᙮ 3 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐋᓇᓈᔭᓲᓐ: ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᐌᒋ ᐸᑭᑎᓇᒪᐗᒡ ᓭᑕᓐ ᒋᑎᐯᑕᕽ ᑭᑌᐃᓂ ᐁᑮᐗᓂᒧᑕᐎᒪᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ, ᐁᑮ ᑭᒋᐎᓇᒫᓱᔭᓐ ᐋᓂᑕ ᔔᓂᔮ ᑳᑮᐃᓇᑭᑌᒃ ᑭᑕᑮᒻ᙮ 4 ᑮᓐ ᐄᑐᒃ ᑭᑮ ᑎᐱᓇᐌᐎᔅ ᐃᐃ ᐊᑭ ᒋᑆ ᐊᑖᐙᑫᔭᓐ᙮ ᑮᐃᔥᒀ ᐊᑖᐙᑴᔭᓐ ᑕᔥ, ᑮᓐ ᑭᑭᑎᐯᓂᒫ ᐊᐊ ᔔᓂᔮ᙮ ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᑳᐅᒋ ᐃᓀᑕᒪᓐ ᓭᓯᒃ ᐁᐐᐃᔑᒋᑫᓯᐗᓐ? ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐃᓂᓂ ᑳᑮᐗᓂᒧᑕᐗᒡ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᔕ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 5 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐋᓇᓈᔭᔅ ᐁᓅᑕᕽ ᐋᓃᓐ ᐁᒋᑲᓂᐎᒡ, ᒦ ᐃ ᑳᐃᔑ ᑲᐎᓭᒡ ᐁᑮᓂᐳᒡ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᑳᑮᓅᑕᒧᐙᒡ ᐅᐅ ᐐᑫ ᑮᓭᑭᓯᐗᒃ᙮ 6 ᐅᔥᑭᓃᑭᐗᒃ ᑕᔥ ᑮᐱᐲᑎᑫᐗᒃ ᐁᑮ ᑎᑎᐯᔩᑭᓇᒧᐙᒡ ᐃᐃ ᐐᔭᐤ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓵᑭᓯᑑᐙᒡ ᐁᑮᐊᐎ ᓇᐃᓇᒧᐙᒡ᙮ 7 ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᓂᑯᒋ ᑯ ᓂᓱᑎᐸᐃᑲᓐ 3 ᐁᐃᔑᓭᓂᒃ, ᑮᐱᐲᑎᑫᐗᓐ ᐋᓇᓈᔭᔅ ᐐᐗᓐ ᐁᑮ ᑭᑫᑕᓯᓂᒃ ᐋᓃᓐ ᑳᑮᐃᓇᑲᒥᑲᓂᓂᒃ᙮ 8 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ: ᐐᑕᒪᐎᔑᓐ, ᒦ ᓇ ᐅᐌ ᒥᓂᒃ ᑳᐅᑎᓯᔦᒃ ᑮᐊᑖᐙᑫᔦᒃ ᑭᑕᑮᒥᐙ? ᐅᐅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᐁᐊᐞ, ᒦ ᐃᐌ ᒥᓂᒃ ᑳᐅᑎᓯᔮᕽ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 9 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᒥᒋᓃᔥ ᑳᐅᒋ ᐃᓀᑕᒣᒃ ᐁᐐ ᑯᑌᓂᒥᒣᒃ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐅᑕᒑᑾᓐ? ᐃᓇᔥᑫ ᐃᑭ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑳᑮᐊᐎ ᓇᐃᓈᐙᒡ ᑭᓈᐯᒪᓐ ᐋᔕ ᐅᐅᒫ ᐃᔥᒀᑌᕽ ᐱᒥᐊᔮᐗᒃ, ᑫᑮᓐ ᑕᔥ ᑭᑲ ᓵᑭᓯᐃᑰᒃ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 10 ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᑲᐎᓭᐗᓐ ᐁᔑ ᓯᑌᑳᐸᐎᒡ ᐁᑮᓂᐳᓂᒡ᙮ ᐅᔥᑭᓃᑭᐗᒃ ᐁᐱᐲᑎᑫᐙᒡ ᐅᑮᐙᐸᒫᐙᓐ ᐁᓂᐳᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓵᑭᓯᐋᐙᒡ ᐁᑮᐊᐎ ᓇᐃᓈᐙᒡ ᐃᔑᐅᐱᒣ ᐅᓈᐯᒥᐸᓂᓂ ᑳᑮᐃᔑ ᓇᐃᓂᒥᓐᒡ᙮ 11 ᓭᑭᓯᐎᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᐅᑎᓯᑯᓈᐙ ᑲᑭᓇ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ ᑳᔑ ᒫᐗᒋᐃᑎᐙᒡ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᓅᑕᒧᐙᒡ ᐅᐅ᙮ 12 ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᒃ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑑᑖᓈᐙᓐ ᓃᐱᐗᐞ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ, ᑭᑭᓇᐙᓵᐸᑕᐃᐌᐎᓇᓐ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ ᑮᐃᔑ ᒫᐗᒋᐃᑎᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᔂᓬᐊᒪᓐ ᐅᑕᐱᓇᐎᒋᑲᓐ ᐁᐃᒋᑳᑌᓂᒃ᙮ 13 ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᐯᑳᓂᓯᓂᒡ ᑳᐐᓐ ᑮᑌᐸᑫᓂᒧᓰᐗᐞ ᒋᐐᒌᐎᑯᐙᒡ᙮ ᔖᑰᒡ ᓴ ᑯ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐅᑮᑭᑕᑭᒥᑯᐙᐞ᙮ 14 ᐊᐗᔑᒣ ᓴ ᑮᐊᓂ ᐹᑏᓄᐗᒃ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ ᑳᑮ ᑌᐺᑕᐙᐙᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ, ᐃᓂᓂᐗᒃ, ᐃᑴᐗᒃ ᑲᔦ᙮ 15 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᐁᑮᐃᔑᐎᓈᐙᒡ ᑳᐋᑯᓯᓂᒡ ᒦᑲᓈᑳᕽ᙮ ᐁᑮᐃᔑ ᐱᒥᔑᒫᐙᒡ ᓂᐯᐎᓂᕽ, ᐊᐱᔑᒧᓂᕽ ᑲᔦ, ᑲᓇᑫ ᓴ ᑯ ᒋᓵᒥᔥᑳᑯᓂᒡ ᐅᑕᑲᐙᑌᔑᓄᐎᓂᓂ ᐲᑕᕒᐆᓐ ᐃᐃᒫ ᐱᒧᓭᓂᒡ᙮ 16 ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᓴ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᑳᑮ ᐲᔖᓂᒡ, ᐙᑳᔭᐄ ᐆᑌᓇᐗᓐ ᐁᔮᓂᑭᓐ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐁᑮᐊᔪᒌᓂᒡ᙮ ᐅᑮᐲᓈᓂ ᑳᑮᐋᑯᓯᓂᒡ, ᑳᑮ ᑲᒀᑕᑭᐃᑯᓂᒡ ᑲᔦ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ, ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᑮᒥᓄᐊᔮᐙᐞ᙮ 17 ᒦᑕᔥ ᐊᐊ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᐐᒌᐎᑯᒡ ᓵᒐᓰᑳᕽ ᑳᑮᐃᔑ ᐐᒋᑣᓂᒡ, ᐐᑫ ᓴ ᐅᑮᐊᔮᔐᓂᒫᐙᐞ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ᙮ ᑫᑰᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐐᑑᑕᐙᐙᐞ᙮ 18 ᐅᑮᐅᑎᑎᓈᐙᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ ᐁᑮ ᑕᑯᓈᐙᒡ, ᐁᑮᐃᔑ ᐲᒋᐌᐱᓈᐙᒡ ᓀᑖᑕᔑᐊᔮᓂᒡ ᑳᑭᐸᐅᒥᓐᒡ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᐞ᙮ 19 ᐁᑎᐱᑲᓂᕽ ᑕᔥ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐅᑌᒐᓬᐃᒪᓐ ᑮᐲᔖᐗᓐ ᐁᑮ ᐹᑭᑌᓇᒥᓂᒡ ᑭᐸᐅᑏᐎ ᐃᔥᒀᑌᒻ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓵᑭᒋᐎᓈᒡ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ ᐁᑮᐃᓈᒡ: 20 ᒫᒑᒃ, ᐊᐎᓂᐃᐸᐎᒃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᒋᐐᑕᒪᐌᒀ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᒋᒨᔥᑭᓀᔮᑐᑌᒃ ᐅᐅ ᐅᔥᑭ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 21 ᑮᐃᔑᒋᑫᐗᒃ ᑳᑮᐃᓂᑣ᙮ ᑮᑎᐱᑭᓈᐙᓂᓂ ᐱᑯ ᐁᐲᑎᑫᐙᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᒫᒌ ᑭᑭᓄᐃᑫᐙᒡ᙮ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᑕᔥ, ᑳᐐᒌᐎᑯᒡ ᑲᔦ, ᐅᑮᒫᒪᐎ ᐊᑐᒫᐙᐞ ᐃᐃ ᑲᑭᓇ ᑳᐅᓇᔓᐌᓂᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓂᓯᓂᒡ ᒎᐗᐞ ᒋᐅᓈᑯᓂᑫᐙᒡ᙮ ᑮᐃᔑᓂᔕᐅᐌᐗᒃ ᑕᔥ ᑮᐸᐅᑏᐎᑲᒥᑯᕽ ᒋᐲᓂᒥᓐᒡ ᑕᑯᓂᑲᓇᐞ᙮ 22 ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᑕᔥ ᐁᐃᔖᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᐅᑮᒥᑲᐙᓯᐙᐙᐞ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ᙮ ᑮᑮᐌᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᐊᐎ ᑎᐹᒋᒧᐙᒡ ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ: 23 ᓂᑮᐙᐸᑖᒥᓐ ᑭᐸᐅᑏᐎ ᐃᔥᒀᑌᒪᓐ ᐁᔮᔩᒋ ᑭᐹᐱᑲᐃᑳᑌᑭᓐ, ᐅᑲᓇᐌᒋᑫᒃ ᑲᔦ ᐁᓃᐸᐎᐙᒡ ᐃᔥᒀᑌᒥᑳᕽ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐹᑭᑌᓇᒫᕽ, ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐲᑎᒃ ᓂᑮᒥᑲᐙᓯᐙᓈᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 24 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑲᓇᐌᒋᑫᐎ ᔑᒫᑲᓂᔒᐎᑭᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᐊᐊ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᐁᓅᑕᒧᐙᒡ ᐅᐅ ᐁᐃᑭᑐᓂᒡ, ᐐᑫ ᑮᒥᑯᔥᑳᑌᑕᒨᒃ ᐁᑮ ᑭᑫᑕᓯᒀ ᐋᓃᓐ ᑫᓂᐊᔨᔑᐌᐸᓄᑴᓐ᙮ 25 ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮᐱ ᐐᑕᒫᑯᐙᓐ: ᐃᓇᔥᑫ ᓈ ᐃᑭ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑳᑮ ᑕᑯᓀᒀ ᑭᐸᐅᑏᐎᑲᒥᑯᕽ, ᑮᒪᑗ ᓃᐸᐎᐗᒃ ᐃᓈ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᑭᑭᓄᐊᒪᐙᐙᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᐅᑮᐃᑯᐙᓐ᙮ 26 ᑮᐃᔖ ᑕᔥ ᐊᐊᐌ ᔑᒫᑲᓂᔒᐎᑭᒫ ᐁᑮᐐᒌᐙᒡ ᐅᔑᒫᑲᓂᔒᒪᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐲᓈᐙᒡ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ ᐌᐌᓂ ᐁᑮ ᑑᑕᐙᐙᒡ ᐋᓃᔥ ᐅᑮ ᑯᓵᐙᐞ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᒋᐸᐲᒶᓯᓇᐃᑯᐙᒡ᙮ 27 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐲᓈᐙᒡ, ᐅᑮᐃᓈᓴᒥᑳᐸᐎᐋᐙᐞ ᐁᔑ ᐊᐱᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓂᐗᐞ᙮ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᐞ, 28 ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᐐᑫ ᐄᑐᒃ ᑭᑖᓇᑮᐊᔦᒀᒥᒥᑰᒻ ᐊᐗᔑᒣ ᒋᔑ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓯᐌᒃ ᒋᓴᔅ ᐅᐐᓱᐎᓂᕽ᙮ ᐃᓇᔥᑫ ᑕᔥ ᒥᓯᐌ ᐊᔮᒪᑲᓐ ᐃᐃ ᑭᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᐙ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᙮ ᒦᑕᔥ ᑫᑴᑑᑕᐎᔮᕽ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᒋᐊᓈᒣᑖᑯᓯᔮᕽ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᔑᓂᓯᓐᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 29 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑯᑕᒃ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᒃ ᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒨᒃ ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ: ᓇᐗᒡ ᑖᐃᔑᓈᒀᓐ ᒋᓇᐃᑕᐗᑭᑎᐸᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐊᐲᒡ ᐃᓂᓂᐗᒃ᙮ 30 ᑳᑮᐅᑭᔐᒪᓂᑑᒥᐙᒡ ᑭᑫᑌᐊᔭᐋᒥᓈᐸᓃᒃ ᐅᔕ ᐅᑮᑮᐌ ᐱᒫᑎᓰᐋᓐ ᒋᓴᓲᓐ, ᑮᓇᐙ ᑳᑮᓂᓯᒣᒃ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ᙮ 31 ᒦᐗᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐃᔑ ᐸᑭᑎᓈᒡ ᐅᑭᒋᓂᑭᓂᕽ ᐃᓇᑫ ᐁᑮᐃᓇᑭᒫᒡ ᐅᓃᑳᓃᑕᒫᑫ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐅᐱᒫᒋᐃᐌ ᒋᒦᓂᑰᐎᓯᓂᒡ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᐞ ᒋᑴᑳᑎᓯᓂᒡ ᒋᐴᓀᑕᒪᐎᒥᓐᒡ ᐁᔑ ᒪᒋᑑᑕᒥᓂᒡ᙮ 32 ᓃᓇᐎᓐᑦ ᑕᔥ ᓂᑎᐹᑐᑖᒥᓐ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᑳᐙᐸᑕᒫᕽ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ ᑲᔦ ᑎᐹᒋᒧᐗᓐ᙮ ᒦᐗᓐ ᐃᓴ ᐃᓂ ᑳᒦᑭᐙᑫᒡ ᐁᒦᓈᒡ ᐃᐃ ᑳᓇᐃᑖᑯᒡ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 33 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᐅᓇᔓᐌᐙᒡ ᐊᐲ ᐁᓅᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃ, ᐐᑫ ᓴ ᐅᑮᓂᔥᑭᒥᑯᐙᐞ ᐁᑮᐃᓀᑕᒧᐙᒡ ᒋᓂᓵᐙᒡ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ᙮ 34 ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᐯᕒᐊᓰ ᑲᒣᓬᐃᔭᓬ ᐁᔑᓂᑳᓱᒡ ᐁᑮᓂᑖ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᑲᑭᓇ ᑲᔦ ᐊᐎᔭᐞ ᐅᑮᑭᑌᓂᒥᑰᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᐊᐊ ᑳᑮ ᐸᓯᑸᒡ ᐁᑮᐊᓅᑮᒡ ᐱᓇᒫ ᒋᓵᑭᓯᐃᒥᓐᒡ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ᙮ 35 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᓈᒡ: ᑮᓇᐙ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ, ᐊᔦᒀᒥᓯᒃ ᐋᓃᓐ ᑳᐐ ᑑᑕᐌᒀ ᐅᑯ ᐃᓂᓂᐗᒃ᙮ 36 ᐃᓇᔥᑫ ᒣᐎᔕᔩᔥᑯ ᑮᐱᐊᔮ ᑎᔫᑕᔅ ᐁᑮᑭᒋ ᐃᓍᓂᑎᓱᒡ, ᑫᑳ ᒫᐐᓐ ᓃᐙᒃ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐅᑮ ᐱᒥᓂᔕᐅᑰᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᑮᓂᓯᓐᒡ, ᑳᑮ ᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ ᐃᑕᔥ ᑮᐅᓶᔮᒧᑳᓱᐗᐞ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑮᑭᑫᑖᑾᓯᓂᓂ ᐅᑎᔑᒋᑫᐎᓐ᙮ 37 ᑳᐃᔥᒀ ᓂᓯᓐᒡ ᑕᔥ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ, ᒎᑕᔅ ᑫᐐᓐ ᑮᐱᐊᔮ ᑳᓬᐊᓬᐃᐎᐊᑮᕽ ᐁᑮᐅᒌᒡ ᐊᐲ ᑮᐊᑭᒥᑣ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᒃ᙮ ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᐊᐎᔭᐞ ᐅᑮᑲᔥᑭᐋᐞ ᒋᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ᙮ ᑫᐐᓐ ᑕᔥ ᑮᓂᒋᑲᓂᐎᒡ, ᑲᑭᓇ ᑳᑮ ᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ ᑮᐅᓶᐸᐃᐌᐗᐞ᙮ 38 ᐅᐅ ᑕᔥ ᓅᑯᒻ ᑳᐃᓇᑲᒥᑲᒃ, ᒦ ᐅᐌ ᐁᓂᓇᑰᒃ, ᑫᑯ ᑫᑰᓐ ᑑᑕᐙᑫᒀᓂᒃ ᐃᑭ ᐃᓂᓂᐗᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᓴ ᐃᐃ ᐁᓀᑕᒧᐙᒡ, ᐁᔑᒋᑫᐙᒡ ᑲᔦ, ᐃᓂᓃᕽ ᐌᒌᒪᑲᓂᓂᑴᓐ, ᑳᐐᓐ ᑕᓂ ᑭᑫᑖᑾᓯᓂᓂ᙮ 39 ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ ᐌᒌᒪᑲᓂᓂᑴᓐ ᑳᐐᓐ ᑭᑲ ᔖᑰᒋᐋᓯᐙᐙᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᒋᑯᔥᑴᑕᒣᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐄᓴᓐ ᐁᒦᑳᓀᒃ, ᑲᒣᓬᐃᔭᓬ ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᑮᐃᔑᒋᑫᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᑮᐃᓂᑣ᙮ 40 ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᑮᐌᐲᑎᑲᓈᐙᒡ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ ᐁᑮ ᐸᔕᔐᐙᐙᒡ, ᐁᑮᑭᔒ ᑲᓅᓈᐙᒡ ᑲᔦ ᐊᐗᔑᒣ ᒋᐅᒋ ᑳᑮᑭᑐᓯᓂᒃ ᐅᐐᓱᐎᓂᓃᕽ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᑭᑎᓈᐙᒡ᙮ 41 ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᒃ ᑕᔥ ᑮᐅᒋ ᒫᒑᐗᒃ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓂᐗᐞ, ᐐᑫ ᐁᑮᒥᓉᑕᒧᐙᒡ ᐁᑮᐃᓇᑭᒥᑣ ᐁᑌ ᐊᐲᑌᑖᑯᓯᐙᒡ ᒋᐅᒋ ᐊᑲᒋᐃᑣ ᐅᐐᓱᐎᓂᓃᕽ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᒋ᙮ 42 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᒋᑮᑭᐱᒌᐙᒡ ᐁᑕᓱᑮᔑᒃ ᐁᑮ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ, ᐁᑮ ᑲᑮᑴᐙᒡ ᑲᔦ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᐁᔨᔑᑖᓂᒡ ᑲᔦ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ: ᒋᓴᔅ ᐅᔕ ᒦ ᐊᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᐅᓈᐸᒥᑯᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᒡ᙮

ᐃᔑᒋᑫᐎᓇᓐ 6

1 ᒣᒀ ᓴ ᐊᐲ ᑮᓂ ᐹᑏᓄᐙᒡ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑳᑮ ᑌᐺᑕᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᑲᕒᐄᒃ ᑕᔥ ᑳᑮᐃᔑᑮᔗᐙᒡ ᒎᐗᒃ ᐅᑮᐋᓍᐸᒫᐙᐞ ᐄᐸᕒᐆ ᐁᔑᑮᔗᓂᒡ ᒎᐗᐞ᙮ ᒦ ᐃ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ ᐁᐸᐹ ᐱᓯᔅᑫᒋᑲᓂᐎᓯᓂᒃ ᐅᑮᐙᒋᑴᒥᐙᐞ ᐊᐲ ᑮᐊᔕᑎᓈᓂᐗᓂᓂᒃ ᐃᐃ ᒦᒋᒻ ᑳᑮ ᓂᑖ ᐸᑭᑎᓂᑳᑌᓂᒃ ᐁᑕᓱᑮᔑᒃ᙮ 2 ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᒥᑖᔑᓃᔑᐙᒡ 12 ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᒃ ᐅᑮᐊᑐᒫᐙᐞ ᐁᒫᒪᐎ ᐊᔮᓂᒡ ᐅᑌᐺᑕᒨᐞ ᐅᐅ ᐁᑮᐃᓈᐙᒡ: ᑳᐐᓐ ᓴ ᑕᒥᓄ ᓈᑾᓯᓅᓐ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᒋᑭᐱᒌᔮᑭᐸᓐ ᐁᐐᑕᒫᑫᔮᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᑭᑑᐎᓐ, ᒋᑮ ᑎᐯᑕᒫᑭᐸᓐ ᐁᔑ ᓈᓈᑲᒋᐃᑣ ᑳᓅᑌᓭᐙᒡ᙮ 3 ᐊᐤ ᓴ ᓃᒋ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ, ᑮᓇᐙ ᓴ ᐅᓈᐸᒥᑾᒃ ᓃᔣᓱ 7 ᑳᒥᓍᑎᓰᐗᑭᒥᑣ, ᑫᑮᑖᐌᑕᒧᐙᒡ, ᑳᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑯᐙᒡ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ᙮ ᒦᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᑫᓈᓈᑲᒋᑑᐙᒡ ᐃᐃ ᐊᓄᑮᐎᓐ᙮ 4 ᓃᓇᐎᓐᑦ ᑕᔥ ᐐᓐ ᒨᔕᒃ ᐃᑯ ᓂᑲᐊᓇᒥᐋᒥᓐ, ᒋᐃᓇᓄᑮᔮᕽ ᑲᔦ ᒋᐐᑕᒫᑫᔮᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᑭᑐᐎᓐ᙮ 5 ᑳᒫᒪᐎᓄᐙᒡ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ ᑕᔥ ᐅᑮᒥᓄᑖᓈᐙ ᑳᑮᐃᓂᑣ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᑮᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᑳᑮᐅᓈᐸᒫᐙᒡ, ᐃᔅᑏᐱᓐ ᐁᔑᓂᑳᓱᓂᒡ ᑳᑮᒨᔥᑭᓀ ᑌᐺᔦᑕᒥᓂᒡ, ᑳᑮᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑯᓂᒡ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ᙮ ᐱᓬᐊᑉ, ᐸᕒᐋᑯᕒᐊᔅ, ᓂᑫᓇᕒ, ᑖᐃᒪᓐ, ᐹᕒᒥᓇᔅ, ᓂᑲᓬᐊᔅ ᑲᔦ ᑳᑮᒎᐎᐎᓯᒃ ᑮᐅᑖᐱᓇᒧᑯᐸᓀᓐ ᒎᐎᐊᓇᒥᐋᐎᓐ ᐁᑎᔮᒃ ᐆᑌᓈᕽ ᐁᑮᐅᒌᒡ᙮ 6 ᐃᐃ ᑕᔥ ᑳᑮᐅᓈᐸᒫᐙᒡ ᐃᓂᓂᐗᒃ, ᐅᑮ ᐲᓈᐙᐞ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᓇᒥᐁᑕᒪᐙᓂᒡ ᐁᓵᒥᓈᓂᒡ᙮ 7 ᑫᔮᐱ ᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᑭᑐᐎᓐ ᑮᐊᓂ ᒥᓯᑌᔥᑳᒪᑲᓂᓂ᙮ ᐋᒌᑫ ᑮᐊᓂ ᐹᑏᓄᐗᒃ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᙮ ᑮᐊᓂ ᐹᑏᓄᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᑳᑮᐊᓂ ᑌᐺᑕᒧᐙᒡ᙮ 8 ᐃᔅᑏᐱᓐ ᐄᑐᒃ ᐐᑫ ᐅᑮᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑰᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓂᓂ, ᐅᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓂᓂ ᑲᔦ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᒡ ᓃᐱᐗᐞ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ, ᒫᒪᑳᒋᐙᐸᑕᐃᐌᐎᓇᓐ ᑲᔦ ᒣᑴᔭᐄ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 9 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᒎᐗᐞ ᑳᐐᓐ ᐅᑮᒥᓍᐸᒥᑯᓰᐞ ᐃᐃᒫ ᐯᔑᒃ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᑳᑮᐅᒌᓂᒡ, ᑳᑕᑎᐯᓂᑎᓲᒪᑲᒃ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᐁᒋᑳᑌᒃ᙮ ᒦᐗᐞ ᐃᓴ ᐃ ᒎᐗᐞ ᑳᑮᐅᒌᓂᒡ ᓵᐃᕒᐄᓂ, ᐋᓬᐃᑭᓵᑕᕒᐃᔭ, ᐃᐃ ᑕᔥ ᑲᔦ ᒎᐗᐞ ᑳᑮᐅᒌᓂᒡ ᓯᓬᐃᔑᔭ ᐊᑮᕽ ᐌᑎ ᑲᔦ ᐁᔑᔭ ᐊᑮᕽ᙮ ᒦᐙᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᑮ ᑲᑴ ᔖᑰᓱᒥᑯᒡ᙮ 10 ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᑲᔥᑭᑑᓰᓂ ᒋᔖᑰᓱᒥᑯᒡ ᑳᐊᐲᒋ ᑲᑮᑖᐌᑕᕽ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᑮᐃᔑ ᒦᓂᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᒋᔑ ᑳᑮᑭᑐᒡ᙮ 11 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᑮᒨᒋ ᑎᐸᐊᒪᐙᓂᒡ ᐋᓂᑕ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐅᐅ ᒋᐃᑭᑐᓂᒡ: ᓂᑮᓅᑕᐙᓈᓐ ᐃᔅᑏᐱᓐ ᐁᐹᐱᓄᑕᐙᒡ ᒨᓯᓲᓐ, ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑲᔦ᙮ 12 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᑮᐅᒋ ᐅᒻᐺᐋᓂᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓂᓯᓂᒡ ᒎᐗᐞ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ᙮ ᒦᐗᐞ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᐃᔅᑏᐱᓐ ᑳᑮ ᐱᐊᑕ ᐙᐸᒥᑯᒡ ᐁᑮᐅᑎᑎᓂᑯᒡ ᐁᑮᐃᔑᐎᓂᑯᒡ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓂᐗᐞ᙮ 13 ᒦᔥ ᑳᑮ ᐲᓂᒥᓐᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᓅᒋᑯ ᑫᐃᓈᒋᒥᑯᒡ ᐅᐅ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᑳᐐᓐ ᓴ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᐅᒋ ᑭᐱᒌᓰ ᐁᐹᐱᓄᑕᕽ ᐅᐅ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑌᐯᑕᒥᓂᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᒨᓯᓲᓐ ᐁᓇᔓᐌᓂᒡ᙮ 14 ᓂᑮᓅᑕᐙᓈᓐ ᑲᔦ ᐁᐃᑭᑐᒡ ᐊᐊᐌ ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕒᐃᑎᕽ ᑳᐅᒌᒡ ᐅᑲ ᓂᔑᐗᓈᒋᑑᓐ ᐅᐅᐌᓂ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ, ᐅᑲ ᔮᒋᑑᓇᓐ ᑲᔦ ᐃᔑᒋᑫᐎᓇᓐ ᒨᓯᓲᓐ ᑳᑮᒦᓂᓂᒪᕽ, ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ᙮ 15 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐊᐱᐙᒡ ᑳᑕᔑ ᐅᓇᔓᐌᕽ ᐅᑮᑭᒋ ᑲᓇᐙᐸᒫᐙᓐ ᐃᔅᑏᐱᓇᓐ, ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐙᐸᒫᐙᒡ ᐁᐃᔒᑴᓂᒡ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᐃᔑᓈᑯᓯᓂᒡ ᐁᒐᓬᐊᓐ᙮

ᐃᔑᒋᑫᐎᓇᓐ 7

1 ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᓐ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒥᑰᓐ: ᑌᐺᐗᒃ ᐃᓇ ᐃ ᑳᐃᓂᒀ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 2 ᒦᔥ ᐃᔅᑏᐱᓐ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᓂᑎᓇᐌᒫᑲᓇᒃ, ᑫᒋᐊᔭᐋᐎᔦᒃ ᑲᔦ! ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ ᐅᑮᓈᑯᓰᑕᐙᓐ ᑭᑫᑌᔭᐋᒥᓈᐸᓃᓐ ᐁᐸᕒᐊᐋᒪᓐ ᒣᒀ ᒣᓱᐳᑌᒥᔭᑮᕽ ᑮᐊᔮᓂᒡ, ᒋᑆ ᐃᔑᑖᓂᒡ ᐆᑌᓈᕽ ᐁᕒᐊᓂᕽ ᙮ 3 ᒦᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᓈᑯᐸᓀᓐ: ᓇᑲᑕᓐ ᐃᐃ ᑭᑕᑮᒻ, ᓇᑲᔥ ᑲᔦ ᑭᑎᓇᐌᒫᑲᓇᒃ ᒋᐃᔖᔭᓐ ᐌᑎ ᐊᑮᕽ ᑳᐐᐙᐸᑕᐃᓈᓐ᙮ 4 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑌᐺ ᑳᑮᓇᑲᑕᕽ ᑳᓬᑎᔭ ᐊᑮᓂ ᐁᑮᐊᐎ ᐃᔑ ᑲᐯᔑᒡ ᐌᑎ ᐁᕒᐊᓂᕽ ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ ᐅᑌᑌᓐ ᑳᓂᐳᓂᒡ, ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑮ ᐲᒋᑯᓰᐃᑰᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᑮᓇᐙ ᓅᑯᒻ ᑳᑖᓄᑕᒣᒃ᙮ 5 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑫᑰᓐ ᐅᑮᒦᓂᑯᓰᓐ ᒋᑎᐱᓇᐌᐎᓯᒡ, ᑳᐐᓐ ᐃᑯ ᑲᓇᑫ ᐁᓂ ᑯᑯᓯᑌᒡ ᒋᑕᑯᑳᑕᕽ ᐅᑮᐃᔑ ᒦᓂᑯᓰᓐ᙮ ᐅᑮᐊᔓᑕᒫᑰᓐ ᐃᑕᔥ ᐁᐐᒦᓂᑯᒡ ᒋᑎᐱᓇᐌᐎᓯᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑫᓂ ᐅᐲᐌᓰᒥᒡ, ᐋᓇᐐᓐ ᒪᔑ ᐁᑮᐊᔮᐙᓯᒃ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ᙮ 6 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ: ᑭᐲᐌᓰᒪᒃ ᓴ ᑕᐲᐎᑌᐎᐗᒃ ᒪᔭᑭᐊᑮᕽ, ᒦᑕᔥ ᐌᑎ ᑫᑕᔑ ᑲᒀᑕᑲᓄᑮᐃᑣ, ᐯᑭᔥ ᒋᑲᒀᑕᑭᐃᑣ ᓃᐙᒃ 400 ᑕᓱᐱᐴᓐ ᒥᓂᒃ᙮ 7 ᓂᑲ ᓇᓇᐊᓯᒫᐞ ᑕᔥ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᑫᑲᒀᑕᑲᓄᑮᐃᑯᐙᒡ, ᒦᑕᔥ ᒋᓇᑲᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃ ᐊᑭ, ᒋᐲᔖᐙᒡ ᐅᐅᒫ ᒋᐱ ᐊᓇᒥᐁᑕᐎᐙᒡ᙮ 8 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᑮ ᒦᓂᑯᒡ ᑭᑭᓇᐙᑕᔕᑫᔓᑰᐎᓐ ᐁᑭᑭᓇᐙᒋᑑᓂᒡ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᔑ ᐊᔓᑕᒫᑯᒡ᙮ ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ ᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᐋᐃᓯᑰᓐ, ᓂᔣᓱᑮᔑᒃ 8 ᑕᔥ ᐁᐃᔑᓭᓂᒃ ᐅᑮᑭᑭᓇᐙᑕᔕᑫᔣᓐ᙮ ᐋᐃᓯᒃ ᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᐅᑯᓯᓯ ᒉᑲᐴᓐ, ᒦᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᑑᑕᐙᒡ᙮ ᒉᑲᑉ ᑕᔥ ᑫᐐᓐ ᒦ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᑑᑕᐙᒡ ᒥᑖᔑᓃᔑᓐ 12 ᐅᑯᓯᓴᐞ᙮ ᒦᐗᒃ ᐄᑐᒃ ᐃᑭ ᑭᑫᑌᔭᐋᒥᓈᐸᓃᒃ᙮ 9 ᒦᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᑭᑫᑌᔭᐋᒥᓈᐸᓃᒃ ᑳᑮᐊᔮᔐᓂᒫᐙᒡ ᐯᔑᒃ ᐐᒋᑭᐌᔨᐙᓐ ᒎᓴᑉ ᑳᑮᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ᙮ ᑮᐃᔑᐊᑖᐙᑫᐗᒃ ᑕᔥ ᐌᑎ ᒋᐃᔑᑎᐯᓂᒥᒥᓐᒡ ᐄᒋᐸᑮᕽ ᙮ ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᒎᓴᑉ ᐅᑮᐐᒌᐎᑰᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 10 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᑮ ᓈᑕᒫᑯᒡ ᐋᓃᓐ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᐃᔑ ᐗᓯᑖᐎᓭᒡ᙮ ᐅᑮᑲᑮᑖᐌᑕᒧᐃᑰᓐ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ, ᐁᑮ ᑑᑕᐙᓂᒡ ᑲᔦ ᒋᒥᓍᐸᒥᑯᒡ ᐃᓂ ᐯᕒᐆᓐ ᑳᑮ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐄᒋᐸᑮᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐃᔑᐃᑯᒡ ᒋᑎᐯᑕᕽ ᑲᑭᓇ ᐄᒋᐸᑮᓂ, ᑲᑭᓇ ᑲᔦ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓂ᙮ 11 ᒦ ᓴ ᐃ ᑳᑮ ᓅᑌᓭᒃ ᒦᒋᒻ ᒥᓯᐌ ᐄᒋᐸᑮᕽ, ᒥᓯᐌ ᑲᔦ ᑫᓇᓐ ᐊᑮᕽ, ᐐᑫ ᑕᔥ ᑮᑭᒋ ᑲᒀᑕᑲᔥᑲᑌᓈᓂᐗᓐ᙮ ᑭᑫᑌᔭᐋᒥᓈᐸᓃᒃ ᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᐃᑯᒋ ᐅᑮᒥᑲᓰᓈᐙ ᒦᒋᒻ᙮ 12 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒉᑲᑉ ᑳᓅᑕᕽ ᐁᐊᔮᓂᒡ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᐄᒋᐸᑮᕽ, ᒦ ᐃ ᑳᑮᐃᔑᓂᔕᐙᒡ ᐅᑯᓯᓴᐞ ᑭᑫᑌᔭᐋᒥᓈᐸᓂᐞ ᒋᐃᔖᓂᒡ᙮ ᒦ ᐃ ᓂᑕᒻ ᐃᐃ ᐁᑮᐃᔖᓂᒡ᙮ 13 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐁᐃᔖᓂᒡ ᒎᓴᑉ ᐅᑮ ᑭᑫᑕᒧᐋᐞ ᐐᒋᑭᐌᔭᐞ ᐐᓐ ᐁᐅᐐᒋᑭᐌᒥᑯᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᒎᓴᑉ ᑳᑮ ᑭᑫᓂᒥᑯᒡ ᐯᕒᐆᓐ ᑭᒋᐅᑭᒫᓐ ᐋᑎ ᐌᑕᑳᓀᓯᒡ᙮ 14 ᒎᓴᑉ ᑕᔥ ᐅᑮᐊᑐᒫᓐ ᐅᑌᑌᓐ ᒉᑲᐴᓐ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᐅᑎᓇᐌᒫᑲᓇᐞ, ᓃᔣᓯᒥᑕᓇᔑᓈᓈᓐ 75 ᐁᑮ ᑕᔑᓂᒡ᙮ 15 ᒦᑕᔥ ᒉᑲᑉ ᑳᑮᐃᔖᒡ ᐄᒋᐸᑮᕽ᙮ ᒦᔥ ᐌᑎ ᑳᑕᔑ ᐃᔥᒀ ᐱᒫᑎᓯᒡ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑭᑫᑌᔭᐋᒥᓈᐸᓃᒃ᙮ 16 ᐅᐐᔭᐎᐙᓐ ᑕᔥ ᑮᐃᔑᐎᒋᑳᑌᓂᐗᓐ ᐌᑎ ᔐᑲᒻ ᐊᑮᕽ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᑭᓐ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑰᓐ ᐁᑮᐊᐎ ᓇᐃᓂᑳᑌᓂᑭᓐ᙮ ᒦ ᐄᑐᒃ ᐅᐅ ᐊᑮᓂ ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ ᑳᑮᐊᑖᒫᑯᐸᓀᓐ ᐅᑯᓯᓯᒫᐞ ᐌᑌᑌᓂᒡ ᐁᒧᕒᐊᓐ ᔔᓂᔮᓐ ᐁᑮᐊᑖᐙᑫᑯᐸᓀᓐ᙮ 17 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐋᔕ ᐁᐊᓂ ᐯᔓᓈᑾᓂᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᑑᑕᕽ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᔓᑕᒪᐙᒡ ᐁᐸᕒᐊᐋᒪᓐ, ᐐᑫ ᓴ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ ᑮᐊᓂ ᐹᑏᓄᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᐄᒋᐸᑮᕽ ᙮ 18 ᒦ ᓴ ᐃᐌ ᐊᐲ ᑮᐊᓂ ᐊᔮ ᑯᑕᒃ ᑭᒋᐅᑭᒫ ᐄᒋᐸᑮᕽ ᑳᑮ ᑭᑫᓂᒫᓯᒃ ᒎᓴᐴᓐ ᙮ 19 ᒦᑕᔥ ᐊᐊᐌ ᑳᑮ ᑲᔦᔑᑑᑕᐙᒡ ᑭᐐᒋ ᐅᒌᒫᑲᓂᓈᓃᐞ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑲᔦ ᓭᓯᒃ ᐅᑮ ᑑᑕᐙᓰᐞ ᑭᑫᑌᔭᐋᒥᓈᐸᓃᐞ, ᐁᑮᐃᔑᒋᑫᐋᒡ ᒋᐸᑯᐲ ᐌᐱᓈᓂᒡ ᐅᑑᔥᑲᐱᓅᒌᔑᒥᓂ ᒋᓂᓵᐹᐌᓂᒡ᙮ 20 ᒦ ᓴ ᐃ ᐊᐲ ᒨᓯᔅ ᑳᑮᓂᑖᐎᑭᒡ, ᐐᑫ ᑕᔥ ᑮᒥᓄᓈᑯᓯ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᓂᓱᑮᓯᔅ 3 ᐃᑕᔥ ᐅᑮ ᑲᓇᐌᓂᒥᑰᐞ ᐅᓃᑭᐃᑰᐞ ᐅᑖᐎᓂᓂᕽ᙮ 21 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᓇᑲᓂᓐᒡ ᐊᑾᒌᕽ, ᐅᑮᐅᑖᐱᓂᑰᓐ ᐅᑖᓂᓯᓂ ᐯᕒᐆᓐ ᑭᒋᐅᑭᒫᓐ᙮ ᒦᐗᓐ ᑕᔥ ᐃᓂ ᑳᐅᐱᑭᐃᑯᒡ ᐁᑲᓇᐌᓂᒥᑯᒡ ᐁᑮᐅᑯᓯᓯᒥᑯᒡ᙮ 22 ᒨᓯᔅ ᑕᔥ ᒥᓯᐌ ᑮᐃᔑ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙ ᐁᔑ ᑲᑮᑖᐌᑕᒥᓂᒡ ᐄᒋᐸᑮᕽ ᐌᒌᓂᒡ᙮ ᑮᐊᓂ ᑎᓄᐎ ᓴ ᐃᓂᓂ ᑳᒪᔥᑲᐎᑮᔗᒡ, ᑳᒪᔥᑲᐎᒋᑫᒡ ᑲᔦ᙮ 23 ᐊᐲ ᑕᔥ ᓃᒥᑕᓇ 40 ᐁᑕᓱ ᐱᐴᓉᒡ ᑮᐃᓀᑕᒻ ᒋᐊᑕ ᐙᐸᒫᒡ ᐅᐐᒋ ᐅᒌᒫᑲᓇᐞ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᐞ᙮ 24 ᐅᑮᐙᐸᒫᓐ ᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐄᒋᐸᑮᕽ ᐌᒌᓂᒡ ᑾᔭᒃ ᐁᑑᑖᑯᓯᓂᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓈᑕᒪᐙᒡ ᐁᑮ ᑎᐸᐃᑫᑕᒪᐙᒡ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᓂᓵᒡ ᐃᓂ ᐄᒋᐱᔑᐎᓂᓂᐗᓐ᙮ 25 ᒨᓯᔅ ᒫᐐᓐ ᑮᐃᓀᑕᒻ ᒋᑭᑫᑕᒥᓂᒡ ᐅᐐᒋ ᐅᒌᒫᑲᓇᐞ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᐐᐋᐸᒋᐃᑯᒡ ᒋᓈᑕᒪᐎᒥᓐᒡ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᐅᒋ ᑭᑫᑕᓰᓂ᙮ 26 ᐁᐊᓂ ᐙᐸᓂᓂᒃ ᑕᔥ ᐅᑮᐅᑎᓵᐞ ᓃᔑᓐ 2 ᐁᒦᑳᑎᓂᒡ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᑭᐱᑎᓈᒡ ᐁᒦᑳᑎᓂᒡ ᐅᐅ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐋᓃᓐ ᐃᓈ ᐅᓱᓵᒪᑲᒥᒃ, ᑭᑑᐐᒋᑭᐌᑎᒻ ᐄᑐᒃ! ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᐌᒋ ᒦᑳᑎᔦᒃ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 27 ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᑕᔥ ᒪᔮ ᑳᑮᒦᑳᓈᓂᒡ ᐐᒋ ᐱᒫᑎᓰᓂ, ᐃᑯᒋ ᐅᑮᐃᔑ ᑳᒋ ᐌᐱᓂᑰᓐ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᐊᐌᓀᓐ ᑳᐃᔑᐃᒃ ᒋᑎᐯᓂᒥᔮᕽ, ᒋᓈᓈᑲᒋᐃᔮᕽ ᑲᔦ? 28 ᑭᐐᓂᔑᔥ ᐃᓇ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᑮᐃᔑ ᓂᓴᒡ ᐄᒋᐸᑮᕽ ᐌᒌᒡ ᐱᒌᓈᑯ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 29 ᒦᑕᔥ ᒨᓯᔅ ᑳᑮ ᑕᐸᓰᒡ ᐅᐅ ᐁᓅᑕᕽ ᐁᐃᓂᓐᒡ᙮ ᒥᑎᔭᓐ ᐊᑮᕽ ᑕᔥ ᑮᐊᐸᐃᐌ, ᒦᐌᑎ ᑳᐃᔑ ᑲᐯᔑᒡ᙮ ᓃᔑᓐ 2 ᐅᑯᓯᓴᐞ ᐌᑎ ᑮᑕᔑ ᓂᑖᐎᑭᐗᐞ᙮ 30 ᐊᐲ ᑕᔥ ᓃᒥᑕᓇ 40 ᑕᓱ ᐱᐴᓐ ᑳᐃᔑᓭᓂᒃ, ᐁᒐᓬᐊᓐ ᐅᑮᓈᑯᓰᑖᑰᓐ ᒣᑴ ᐱᑯᑯᐹᕽ ᐁᐱᔅᑲᓀᓂᒃ ᐃᐃᒫ ᐱᑾᑕᑲᒥᒃ ᒌᑲᔭᐄ ᓵᐃᓇᐃ ᑭᒋᐗᒌᕽ᙮ 31 ᐊᐲ ᑕᔥ ᒨᓯᔅ ᐁᐙᐸᑕᕽ ᐅᑮ ᒫᒪᑳᑌᑖᓐ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᔑᓇᕽ᙮ ᐯᔓ ᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᐃᔖ ᐁᐐ ᐙᐸᑕᕽ᙮ ᐅᑮᐅᒋ ᓅᑕᐙᓐ ᑕᔥ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᐁᑲᓅᓂᑯᒡ: 32 ᓃᓐ ᐅᑭᔐᒪᓂᑑᒥᐙᓐ ᑳᑮᐅᑫᑌᔭᐋᒥᔭᓐ, ᐁᐸᕒᐊᐋᒻ, ᐋᐃᓯᒃ ᑲᔦ, ᐊᐊ ᑕᔥ ᑲᔦ ᒉᑲᑉ᙮ ᒨᓯᔅ ᑕᔥ ᑮᓇᓂᑳᓂᒥᓯ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐗᔑᒣ ᑮᐐᐃᓈᐱᓰ᙮ 33 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᑯᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ: ᑮᑕᑭᓯᓀᓐ! ᐃᐃᒫ ᐅᔕ ᑳᔑ ᓃᐸᐎᔭᓐ, ᐐᑫ ᑭᑌᑖᑾᓐ᙮ 34 ᑌᐺ ᓴ ᓂᐙᐸᑕᒧᐙᓐ ᐁᔑ ᑲᒀᑕᑭᐃᑣ ᓂᐱᒫᑎᓰᒪᒃ ᐄᒋᐸᑮᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ, ᓂᓅᑕᐙᒃ ᑲᔦ ᑳᔑ ᒨᑯᓀᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐱᐅᒋ ᓈᔑᔮᓐ ᐁᐐ ᐱᒫᒋᐊᒀ᙮ ᐊᐤ ᓴ ᐊᐯ, ᑮᓐ ᑕᔥ ᑭᐐᐃᔑᓂᔕᐅᓐ ᒋᐃᔖᔭᓐ ᐄᒋᐸᑮᕽ᙮ 35 ᒦ ᓴ ᐗᐊ ᒨᓯᔅ ᑳᑮᐋᓇᐌᓂᒥᑯᒡ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᐞ ᐅᐅ ᐁᑮᐃᑯᑯᐸᓀᓐ: ᐊᐌᓀᓐ ᑮᓐ ᑳᐃᔑᐃᒃ ᒋᑎᐯᓂᒥᔮᕽ, ᒋᓈᓈᑲᒋᐃᔮᕽ ᑲᔦ? ᒦ ᐊᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᐃᔑᓂᔕᐅᑯᒡ ᒋᑎᐯᓂᒥᐌᒡ, ᒋᓈᑕᒫᑫᒡ ᑲᔦ ᐁᑮ ᐐᒋᐃᑯᒡ ᐁᒐᓬᐊᓐ ᑳᑮ ᓈᑯᓰᑖᑯᒡ ᐌᑎ ᐱᑯᑯᐹᕽ᙮ 36 ᒦ ᓴ ᐊᐌ ᐃᓂᓂ ᑳᑮ ᓵᑭᒋᐎᓈᒡ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᐞ ᐄᒋᐸᑮᕽ᙮ ᑮᒪᒫᑖᐎᒋᑫ, ᑮᒫᒪᑳᒋᒋᑫ ᑲᔦ ᐌᑎ ᐄᒋᐸᑮᕽ, ᑭᒋᒥᔅᑯᑲᒦᕽ ᑕᔥ ᑲᔦ, ᐌᑎ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐱᑾᑕᑲᒥᒃ ᓃᒥᑕᓇ 40 ᑕᓱ ᐱᐴᓐ᙮ 37 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᒨᓯᔅ ᑳᐃᓈᒡ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᐞ: ᑭᑎᓇᐌᒫᑲᓂᐙᕽ ᑭᑲᐅᒋ ᒦᓂᑯᐙ ᐯᔑᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑫᑲᓅᑕᒫᑯᒡ, ᑖᐱᔥᑰ ᓃᓐ ᑎᓄ, ᑮᐃᓈᑯᐸᓐ᙮ 38 ᒦ ᓴ ᐊᐌ ᑳᑮᐐᒌᐙᒡ ᑮᒫᐗᒋᐃᑎᓂᒡ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᐞ ᐱᑾᑕᑲᒥᒃ; ᐁᑮᐐᒌᐙᒡ ᑭᑫᑌᔭᐋᒥᓈᐸᓃᐞ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᐁᒐᓬᐊᓐ ᑳᑮ ᑲᓅᓂᑯᒡ ᐌᑎ ᐗᒌᕽ ᓵᐃᓇᐃ ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᑮ ᒦᓂᑰᐎᓯᒡ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᒨᔕᒃ ᑫᐊᔮᓂᒃ, ᒦᔥ ᐅᐅ ᑳᑮᐱ ᐊᔮᓂᑫ ᒦᓂᑰᔭᕽ᙮ 39 ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑭᑫᑌᔭᐋᒥᓈᐸᓃᒃ ᑮᐃᓀᑕᓰᐗᒃ ᒋᓇᐃᑕᐙᐙᒡ, ᒦᑕᔥ ᑳᑮ ᐸᑫ ᐌᐱᔥᑲᐙᐙᒡ ᒨᓯᓲᓐ᙮ ᑌᑾᒡ ᐃᑕᔥ ᐁᑮᒥᓴᐌᑕᒧᐙᒡ ᐄᒋᐸᑮᕽ ᒋᔑ ᑮᐌᐙᐸᓐ᙮ 40 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᑮᐃᓈᐙᒡ ᐁᕒᐊᓅᓐ : ᐅᔑᑕᒪᐎᔑᓈᒻ ᒪᓂᑑᑳᓇᒃ ᑫᓃᑳᓃᑕᒪᐎᔭᒥᑣ᙮ ᐊᐊᐌ ᐐᓐ ᒨᓯᔅ ᑳᑮ ᓵᑭᒋᐎᔑᔭᒥᓐᒡ ᐄᒋᐸᑮᕽ ᑳᐐᓐ ᓂᑭᑫᓂᒫᓯᐙᓈᓐ ᐋᓃᑎ ᐁᔮᑴᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 41 ᒦᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᑳᑮᐅᔑᐋᐙᒡ ᐱᔑᑭᑳᓇᓐ, ᐁᑮ ᐲᑑᐙᒡ ᑫᐸᑭᑎᓈᓱᑕᒪᐙᐙᒡ ᒪᓂᑑᑳᓇᓐ, ᐐᑫ ᑲᔦ ᐁᑮᑭᒋ ᒌᑲᑲᒥᑭᓯᐙᒡ ᐁᑮᑭᒋ ᐃᓀᑕᒧᐙᒡ ᐅᓂᒌᐙᕽ ᑳᑮᐅᒋ ᐅᔑᑑᐙᒡ᙮ 42 ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑕᔥ ᑮᑴᑭᑖ, ᐱᓵᓐ ᐁᑮᐸᑭᑎᓈᒡ ᒋᐊᓇᒥᐁᑕᐙᓂᒡ ᑳᐹᑏᓄᓂᒡ ᐗᓇᑯᔕᐞ ᑮᔑᑯᕽ ᐁᔮᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᒪᔮ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ ᐅᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐙ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑲᓅᑕᒪᐙᐙᒡ: ᑮᓇᐙ ᓴ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ! ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᑮᓂᑖ ᐲᑕᒪᐎᔑᒻ ᑳᑮᓂᓭᒀ ᐊᔭᐋᐎᔕᒃ ᐁᐸᑭᑎᓈᓱᑕᒪᐎᔦᒃ ᓃᒥᑕᓇ 40 ᑕᓱ ᐱᐴᓐ ᐌᑎ ᐱᑾᑕᑲᒥᒃ? 43 ᑌᑾᒡ ᐄᑐᒃ ᑭᑮᒫᒌᑖᐙᒻ ᒨᓬᐁᒃ ᐅᐸᒀᓀᑲᒥᒃ, ᑭᒪᓂᑑᑳᓂᐙ ᐗᓇᑯᔑᕽ ᐁᓍᓀᒃ ᐅᕒᐁᐸᓐ ᑳᐃᓀᒃ᙮ ᑭᑮᐅᔑᐋᐙᒃ ᒪᓂᑑᑳᓇᒃ ᑫᐊᓇᒥᐁᑕᐌᒀ, ᒦᔥ ᑳᐐᐅᒋ ᑑᑕᐎᓇᑰᒃ ᐙᓴ ᐊᐗᓯᓇᑫ ᐹᐱᓬᐊᓐ ᒋᐃᔑᐎᓂᑰᔦᒃ᙮ 44 ᑭᑫᑌᔭᐋᒥᓈᐸᓃᒃ ᑕᔥ ᑮᐱᒥ ᐊᔮᐙᒡ ᐱᑾᑕᑲᒥᒃ ᐅᑮ ᐱᒥᐎᑑᓈᐙ ᑭᒋ ᐸᒀᓀᑲᒥᑯᓂ ᐁᑮ ᓈᑯᑑᐙᒡ ᐁᐐᒌᐎᑯᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᒪᔮ ᑮᐃᔑᒋᑳᑌᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐃᔑ ᐐᑕᒪᐙᒡ ᒨᓯᓲᓐ ᒋᐃᔑᑑᓂᒡ, ᒪᔮ ᐁᑮᐃᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᔑ ᐙᐸᑕᐋᒡ᙮ 45 ᒦ ᐃᐌᓂ ᐯᔑᑾᓐ ᑭᒋ ᐸᒀᓀᑲᒥᑯᓂ ᑭᑌᑌᔭᐋᒥᓈᐸᓃᒃ ᑳᑮᐋᓂᑫ ᒦᓂᑯᐙᒡ ᑳᑮᐅᑫᑌᔭᐋᒥᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᑮ ᐲᑎᑲᑑᐙᒡ ᒣᒀ ᐁᐐᒌᐙᐙᒡ ᒑᔓᐙᓐ, ᐊᐲ ᑮᒪᑲᒫᐙᒡ ᐅᑖᑮᒥᓂ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐊᔮᓂᒡ ᑳᐯᐸᑳᓉᐙᓇᑭᓯᓂᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᓴ ᐅᑮᓵᑭᑖᒪᐙᓂ ᐊᐲ ᑮᓂᐲᑎᑫᔥᑳᐙᒡ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᐊᔮᓂᒃ ᐃᐃ ᐸᒀᓀᑲᒥᒃ ᐲᓂᔥ ᑮᓂ ᐊᔮᓂᒡ ᑌᐱᑑᓐ ᙮ 46 ᒦᑕᔥ ᐊᐊ ᑌᐱᑦ ᑳᑮᒥᓍᐸᒥᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐅᑮ ᑲᑴᒋᒫᓐ ᑲᔦ ᒋᐸᑭᑎᓂᑯᒡ ᒋᐅᔑᑕᒪᐙᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᑫᑕᓀᑖᑯᓯᓂᒡ ᐅᑭᔐᒪᓂᑑᒥᓂ ᒉᑲᐴᓐ᙮ 47 ᔂᓬᐊᒪᓐ ᑕᔥ ᒪᔮ ᑳᑮᐅᔑᑕᒪᐙᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ᙮ 48 ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᒫᐗᒡ ᐁᔥᐯᑖᑯᓯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐐᓐ ᐊᔮᓰ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐌᔑᑑᓂᒡ᙮ ᒦ ᐅᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑫᓅᑕᒫᑯᒡ ᑳᐃᑭᑐᓂᒡ: 49 ᑭᒋᑮᔑᒃ ᐅᔕ ᓂᑑᑭᒫᐗᐱᐎᓐ ᐊᑭ ᑕᔥ ᓂᑕᐱᓯᑌᐱᐎᓐ᙮ ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᐃᓈ ᑎᓄ ᐙᑳᐃᑲᓐ ᑫᐅᔑᑕᒪᐎᔦᑭᐸᓐ? ᐋᑎ ᑕᔥ ᑫᔑ ᐊᓉᐱᔮᓐ? 50 ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᓃᓐ ᓂᓂᒌᕽ ᓂᑮᐅᒋ ᐅᓯᑑᓰᓇᓐ ᐅᓄ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓇᓐ? ᐃᑭᑐ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ 51 ᐁᑕᑕᐌ ᑮᓇᐙ ᑭᓂᑖ ᔕᔒᐱᑖᒻ, ᐁᐃᔑ ᐊᔮᓯᐌᒃ ᑭᑌᐃᐙᕽ ᒋᐐ ᑌᐺᑕᒣᒃ, ᐁᓅᑕᓯᐌᒃ ᑲᔦ ᑌᐺᐎᓐ᙮ ᐱᔑᔑᒃ ᑭᓇᑳᔥᑲᐎᒫᐙᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ, ᐁᐃᔑᒋᑫᔦᒃ ᒪᔮ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᑭᑫᑌᔭᐋᒥᐙᐸᓃᒃ᙮ 52 ᑯᓂᑫ ᑕᔥ ᑮᐊᔮᑐᑴᓇᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑫᓅᑕᒫᑯᒡ ᑳᑮ ᑲᒀᑕᑭᐋᓯᒀ ᑭᑫᑌᔭᐋᒥᐙᐸᓃᒃ? ᐅᑮᓂᓵᐙᐞ ᐄᑐᒃ ᐃᐃ ᓃᔮᒃ ᑳᑮ ᐐᑕᒫᑫᓂᒡ ᒋᑕᑯᔑᓂᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑫᐲᒋᓂᔕᐙᓂᒡ ᐅᑾᔭᒀᑎᓰᒥᓂ᙮ ᒦᐗᓐ ᐃᓂ ᐅᑾᔭᒀᑎᓰᒪᓐ ᑮᓇᐙ ᑳᑮᒪᒥᔑᐃᒣᒃ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᓂᓯᒣᒃ᙮ 53 ᑮᓇᐙ ᐄᑐᒃ ᑳᑮ ᒦᓂᑰᔦᒃ ᒨᓯᔅ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓐ ᐁᒐᓬᐊᒃ ᑳᑮ ᐊᓂᑫ ᒦᑭᐌᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐊᐙᒡ ᑭᑮ ᓇᐃᑕᓰᒻ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 54 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓂᐗᒃ ᐁᓅᑕᒧᐙᒡ ᐅᐅ, ᐐᑫ ᑮᓂᔥᑭᒫᐗᒃ, ᐁᑮᒪᑗᑕᒧᐙᒡ ᐐᐱᑎᐙᓐ ᑳᐊᐲᒋ ᓂᔥᑭᒥᑯᐙᒡ᙮ 55 ᐃᔅᑏᐱᓐ ᑕᔥ ᐁᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ, ᐃᔥᐱᒥᕽ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᑮᐃᔑ ᑭᒋᐙᐱ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐙᐸᑕᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓂᓂ, ᒋᓴᓲᓐ ᑲᔦ ᐁᓃᐸᐎᓂᒡ ᐅᑭᒋᓂᑭᓃᕽ ᐃᓇᑫ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 56 ᒦᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᐃᓇᔥᑫ ᓂᐙᐸᑖᓐ ᑭᒋᑮᔑᒃ ᐁᐹᑭᔥᑳᒃ, ᓂᐙᐸᒥᒫᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐁᓃᐸᐎᓂᒡ ᐅᑭᒋᓂᑭᕽ ᐃᓇᑫ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 57 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓂᐗᒃ ᑮᔖᑯᐌᐗᒃ, ᐁᑮ ᑭᐱᑌᓂᑎᓱᐙᒡ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᒨᑮᑕᐙᐙᒡ᙮ 58 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᓵᑭᒋᐌᐱᓈᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ, ᐁᑮᒫᒌ ᐸᐲᒶᓯᓇᐋᐙᒡ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᑮ ᑲᑮᓇᐎᔥᑳᒋᒧᐙᒡ ᐅᑮ ᑮᒋᑯᔥᑳᓈᐙᓐ ᐅᑲᔥᑮᑮᐎᓂᐙᓐ ᐁᑮᐃᔑ ᐸᑭᑎᓇᒧᐙᒡ ᐁᔑ ᓯᑌᑳᐸᐎᓂᒡ ᐅᔥᑭᓃᑭᐗᓐ ᔂᓬ ᐁᔑᓂᑳᓱᓂᒡ᙮ 59 ᐃᔅᑏᐱᓐ ᑕᔥ ᒣᒀ ᐁᐸᐲᒶᓯᓇᐃᓐᒡ ᐅᑮᐊᓇᒥᐁᑕᐙᓐ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ ᒋᓴᔅ, ᐅᑖᐱᓐ ᓂᑕᒑᒃ! 60 ᑮᐅᒋᒌᑾᓇᐱ ᑕᔥ ᐁᑮ ᑭᔒᐌᒡ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑫᑯ ᐊᑭᑕᒪᐙᑫᓐ ᐅᐅ ᒪᒋ ᐃᔑᒋᑫᐎᓐ ᑳᐃᔑᒋᑫᐙᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᐅᐅ ᑕᔥ ᑳᐃᔥᒀ ᐃᑭᑐᒡ, ᒦ ᐃ ᑳᐃᔑ ᐃᔥᒀ ᐱᒫᑎᓯᒡ᙮

ᐃᔑᒋᑫᐎᓇᓐ 8

1 ᔂᓬ ᑕᔥ ᐅᑮᒥᓍᐸᑖᓐ ᐁᓂᓯᒥᓐᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᐁᑮᔑᑲᒃ ᑳᑮᒫᒋᓭᒃ ᐁᑮᑭᒋ ᑲᒀᑕᑭᐃᑣ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐁᔮᐙᒡ᙮ ᑲᑭᓇ ᑲᔦ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ ᒥᓯᐌ ᑮᐃᔑ ᐊᔪᓶᑕᐸᓰᐗᒃ ᒎᑏᔭ ᐊᑮᕽ, ᓴᒣᕒᐃᔭ ᐊᑮᕽ ᑲᔦ᙮ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᒃ ᐁᑕ ᑳᐐᓐ ᑮᑕᐸᓰᓰᐗᒃ᙮ 2 ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᐌᐌᓂ ᐁᓇᒥᐁᐙᑎᓯᐙᒡ ᐅᑮ ᓇᐃᓈᐙᓐ ᐃᔅᑏᐱᓇᓐ, ᐐᑫ ᑕᔥ ᐅᑮᑭᒋ ᒨᑲᐙᓈᐙᓐ᙮ 3 ᔂᓬ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐅᑮᐌᓵᓂᐋᐞ ᐅᑌᐺᑕᒨᐞ ᐁᑮ ᐹᐲᑎᑫᒡ ᑲᑭᓇ ᐙᑳᐃᑲᓂᑳᕽ, ᐁᑮᐅᑎᑎᓈᒡ ᐃᓂᓂᐗᐞ, ᐃᑴᐗᐞ ᑲᔦ ᑭᐸᐅᑏᐎᑲᒥᑯᕽ ᐁᑮᐃᔑ ᐲᒋᐌᐱᓈᒡ᙮ 4 ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑕᔥ ᑳᑮᐅᓶ ᑕᐸᓰᐙᐸᓐ ᒥᓯᐌ ᑮᐸᐹ ᐃᔖᐗᒃ ᐁᑮᐐᑕᒫᑫᐙᒡ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ᙮ 5 ᐱᓬᐊᑉ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᔖ ᐌᑎ ᑳᔑ ᓃᑳᓀᑖᑾᓂᓂᒃ ᐆᑌᓈᕽ ᓴᒣᕒᐃᔭᑮᕽ ᐁᑮ ᑕᔑᒫᒡ Xᑕᓐ ᙮ 6 ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᐃᓴ ᑳᑮᓅᑖᑯᒡ ᐱᓬᐊᑉ, ᐁᐙᐸᑕᒥᓂᒡ ᑲᔦ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᑳᑮ ᑑᑕᕽ, ᒦᔥ ᑲᑭᓇ ᐌᐌᓂ ᑳᐃᔑ ᐱᓯᑕᒥᓂᒡ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᑭᑐᒡ᙮ 7 ᓃᐱᐗᐞ ᐋᓃᔥ ᑳᑮ ᑭᑭᔥᑳᑯᓂᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᐅᑮᓇᑲᓂᑯᓂ ᐁᑮ ᔖᑯᐌᓂᒡ ᐁᑭᔒᐌᓂᒡ᙮ ᓃᐱᐗᐞ ᑲᔦ ᒣᒫᒋᒀᐱᓀᓂᒡ, ᑳᑮᒫᑭᔥᑳᓂᒡ ᑲᔦ ᑮᒥᓄᐊᔮᐗᐞ᙮ 8 ᐊᐱᒋ ᑕᔥ ᑮᐹᑎᓇᑦ ᒥᓉᑕᒧᐎᓐ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ᙮ 9 ᑮᐊᔮ ᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ ᓵᐃᒪᓐ ᐁᑮᐃᔑᓂᑳᓱᒡ, ᒣᐎᔕ ᐁᑮ ᐱᐅᒋ ᐋᐸᒋᑑᒡ ᒥᑌᐎᐎᓐ᙮ ᐅᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒧᐋᐞ ᐃᑕᔥ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᓴᒣᕒᐃᔭᑮᕽ ᐁᔮᓂᒡ, ᐋᓃᔥ ᑮᐃᓍᓂᑎᓱ ᐁᑭᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ᙮ 10 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᑫᒋ ᐃᓀᑖᑯᓯᓂᒡ, ᑌᐸᓭᑖᑯᓯᓂᒡ ᑲᔦ ᐅᑮᑭᒋ ᐃᓂᑖᑰᐞ ᐅᐅ ᐁᑮᐃᑭᑐᓂᒡ: ᒦ ᓴ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᑳᐃᓂᓐᒡ ᐅᑭᒋ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ 11 ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᐅᑮᑭᒋ ᐃᓂᑖᑰᐞ ᐋᓃᔥ ᐋᔕ ᒣᐎᔕ ᐅᑮᐱ ᐅᒋ ᒫᒪᑳᑌᑕᒧᐋᐞ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᔑ ᒥᑌᐎᒋᑫᒡ᙮ 12 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᑌᐺᑕᒧᐙᒡ ᐱᓬᐊᐴᓐ ᐁᔑ ᑕᔑᑕᒥᓂᒡ ᐁᔑ ᒥᓍᑐᑌᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓂ, ᐅᐐᓱᐎᓂᓂ ᑲᔦ ᒋᓴᔅ Xᑕᓐ, ᒦ ᓴ ᐃ ᑳᐃᔑ ᓰᑲᐊᑖᓱᐙᒡ ᐃᓂᓂᐗᒃ, ᐃᑴᐗᒃ ᑲᔦ᙮ 13 ᑫᐐᓐ ᑕᔥ ᓵᐃᒪᓐ ᑮᑌᐺᑕᒻ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᓰᑲᐊᑖᓱᒡ᙮ ᒥᓯᐌ ᐅᑮᐃᔑ ᐸᐹ ᐐᒌᐙᓐ ᐱᓬᐊᐴᓐ᙮ ᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒻ ᐁᑮᐙᐸᑕᕽ ᐁᔑᒋᑫᓂᒡ ᒪᒫᑖᐎᒋᑫᐎᓇᓐ, ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ᙮ 14 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᒃ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐁᔮᐙᒡ ᐁᓅᑕᒧᐙᒡ ᓴᒣᕒᐃᔭ ᐌᒌᓂᒡ ᐁᑌᐺᑕᒥᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᑭᑐᐎᓂᓂ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᐃᔑᓂᔕᐙᐙᒡ ᐲᑕᕒᐆᓐ, ᒞᓇᓐ ᑲᔦ ᒋᐊᑕ ᐙᐸᒫᓂᒡ ᓴᒣᕒᐃᔭ ᐌᒌᓂᒡ᙮ 15 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᑕᑯᔑᓂᓂᒡ ᐅᑮᐊᓇᒥᐁᑕᐙᓂ ᑳᑮ ᑌᐺᑕᒥᓂᒡ ᒋᒦᓂᑰᐎᓯᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ᙮ 16 ᑳᐐᓐ ᒪᔑ ᐃᐃ ᐊᐲ ᒋᑮᐅᑎᓯᑯᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ, ᑮᐃᔑ ᓰᑲᐊᑖᓱᐗᐞ ᐁᑕ ᐅᐐᓱᐎᓂᓃᕽ ᑌᐯᒋᑫᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 17 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ, ᐊᐊ ᑲᔦ ᒞᓐ ᐅᑮ ᓵᒥᓈᐙᐞ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᐅᑎᓯᑯᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ᙮ 18 ᐊᐲ ᑕᔥ ᓵᐃᒪᓐ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ ᐁᓵᒥᓈᓂᒡ ᐅᑌᐺᑕᒨᐞ ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᐁᐅᒋ ᒦᓂᑰᐎᓯᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ, ᒦ ᐃ ᑳᑮᒦᓈᒡ ᔔᓂᔮᓐ ᐲᑕᕒᐆᓐ, ᒞᓇᓐ ᑲᔦ, 19 ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᑫᓃᓐ ᒦᔑᔑᒃ ᐃᐃ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ, ᐊᐎᔭ ᐱᑯ ᑫᓵᒥᓇᒃ ᒋᐅᑎᓯᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 20 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᐅᐅ ᐅᑭᐃᓈᓐ: ᑭᔑᓅᔮᒻ ᑭᑲ ᑭᑭᓂᔑᐗᓈᑎᔅ, ᐁᐃᓀᑕᒪᓐ ᔔᓂᔮᕽ ᒋᐅᒋ ᐊᑖᐌᐗᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᒦᑭᐌᐎᓐ! 21 ᑳᐐᓐ ᑲᓇᑫ ᑭᑕᑾᑭᒥᑰᓰ, ᐴᔥᑫ ᑳᐐᓐ ᑭᐐᑑᑳᓱᓰ ᐅᐅ ᐊᓄᑮᐎᓐ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑾᔭᑯᓈᑾᓯᓅᓐ ᑭᑌᐞ ᐁᓈᓴᒦᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ 22 ᐃᓇᔥᑫ ᑴᑳᑎᓯᓐ ᒋᓇᑲᑕᒪᓐ ᐃᐃ ᑭᑭᒋᒪᒋ ᐃᔑᐌᐱᓯᐎᓐ᙮ ᐊᓇᒥᐁᑕᐤ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᒫᑭᔖ ᑕᐃᓀᑕᒻ ᒋᐐ ᐴᓀᑕᒪᐎᒃ ᐁᓀᑕᒧᐗᒡ ᑭᑌᐃᕽ᙮ 23 ᓂᐙᐸᑖᓐ ᐅᔕ ᐁᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑯᔭᓐ ᓂᔥᑫᑕᒧᐎᓐ ᐁᒥᒋᒥᓂᑯᔭᓐ ᑲᔦ ᒪᒋ ᐃᔑᐌᐱᓯᐎᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 24 ᐅᐅ ᑕᔥ ᓵᐃᒪᓇᓐ ᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒻ: ᑕᑲ ᐊᓇᒥᐁᑕᐎᒃ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᓃᓐ ᐅᒋ ᑫᑰᓐ ᒋᐃᔑᓭᓯᐙᓐ ᐃᐃ ᑳᐃᑭᑐᔭᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 25 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐃᔥᒀ ᑎᐹᒋᒫᐙᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ, ᑳᐃᔥᒀ ᐐᑕᒫᑫᐙᒡ ᑲᔦ ᐅᑎᑭᑐᐎᓂᓂ, ᑮᐊᓂ ᑮᐌᐗᒃ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ᙮ ᑮᐊᓂ ᐐᑕᒫᑫᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ ᓃᐱᐗᐞ ᐁᔑ ᐊᔭᔮᓂᑭᓐ ᐆᑌᓇᐗᓐ ᓴᒣᕒᐃᔭ ᐊᑮᕽ᙮ 26 ᐱᓬᐊᑉ ᐃᓴ ᐅᑮ ᑲᓅᓂᑰᓐ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐅᑌᒐᓬᐃᒥᓂ: ᑕᑲ ᔖᐗᓄᕽ ᐃᓇᑫ ᐃᔑᒫᒑᓐ, ᒋᒣᒀᔥᑲᒪᓐ ᐌᑎ ᐃᐃ ᒦᑲᓇ ᑳᐃᓇᒧᒃ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐲᓂᔥ ᐌᑎ ᑫᓴ ᙮ ᐃᐃ ᐄᑐᒃ ᒦᑲᓇ ᐱᑾᒐᔭᐄ ᐃᔑᐱᒪᒧᓐ᙮ 27 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐅᔒᑖᒡ ᐁᑮᐊᓂ ᒫᒑᒡ᙮ ᒦᔥ ᑳᑮᒣᒀᔥᑲᐙᒡ ᐌᑭᒫᐌᑖᑯᓯᓂᒡ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐄᑎᔫᐱᔭ ᐊᑮᕽ ᐌᒌᓂᒡ᙮ ᐋᐱᒋ ᐁᑮᑕᑭᒥᑯᓂᒡ ᑭᒋᐅᑭᒫᑴᓐ ᑳᑕᔅ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ ᑳᑮ ᑎᐯᓂᒫᓂᒡ ᐄᑎᔫᐱᔭ ᐊᑮᕽ ᐌᒌᓂᒡ᙮ ᒦᐗᓐ ᐃᓂ ᑲᔦ ᑳᑮ ᑲᓇᐌᑕᒪᐙᓂᒡ ᐅᐌᓅᑎᓯᐎᓂᓂ᙮ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐁᑮ ᐲᔖᓂᒡ ᐁᑮᐱᐊᓇᒥᐁᑕᐙᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 28 ᑮᐱᒥ ᑮᐌᐗᓐ ᑕᔥ ᐁᓇᒪᑕᐱᓂᒡ ᐅᑑᑖᐹᓈᑯᓃᕽ, ᐁᐊᓇᒥᑑᓂᒡ ᑳᑮᐃᔑᐲᐃᑫᓂᒡ ᐋᐃᓭᔭᐗᓐ ᑳᑮ ᑲᓅᑕᒪᐙᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 29 ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᑕᔥ ᐱᓬᐊᑉ ᐅᐅ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᐯᔓ ᓈᓯᑲᐤ ᐊᐊ ᑳᐱᒥᑖᐹᓱᒡ, ᐊᓂᐐᒋᐤ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 30 ᒦᔥ ᐱᓬᐊᑉ ᐯᔓ ᑮᐊᐸᑑ ᐲᓂᔥ ᐁᑮᓅᑕᐙᒡ ᐁᐊᓇᒥᑑᓂᒡ ᑳᑮᐃᔑᐲᐃᑫᓂᒡ ᐋᐃᓭᔭᐗᓐ ᐅᑲᓅᑕᒫᑫᓐ᙮ ᒦᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᒡ: ᑭᓂᓯᑐᑖᓐ ᐃᓇ ᐁᑭᑑᒪᑲᒃ ᑳᐊᓇᒥᑑᔭᓐ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 31 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑫᔑ ᓂᓯᑐᑕᒫᐹᓐ, ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᐊᐎᔭ ᓂᑭᑭᓄᐊᒫᑯᓰ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᒦᔥ ᑳᑮᐃᔑᑲᓅᓂᑯᒡ ᒋᐴᓯᒡ ᒋᐐᑕᐱᒫᒡ᙮ 32 ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᓇᒥᑑᓂᒡ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᐅᐅ ᑮᐃᔑᐲᐃᑳᑌᓂ: ᑖᐱᔥᑰ ᓴ ᒫᓇᒑᓂᔥ ᑳᐃᔑᐎᓂᓐᒡ ᐙᑕᔑ ᓂᓯᓐᒡ, ᑖᐱᔥᑰ ᒫᓇᒑᓂᔐᔅ ᑳᓅᑖᑎᓯᒃ ᐁᐸᔥᑯᔓᓐᒡ, ᑳᐐᓐ ᐊᐙᒡ ᑫᑰᓐ ᑮᐅᒋ ᐃᑭᑐᓰ᙮ 33 ᑮᐊᑲᒋᑑᑕᐙᑲᓂᐎ ᑕᔥ, ᑳᐐᓐ ᑮᐊᔮᓯᓂᓂ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᑫᑮᐅᒋ ᓈᑕᒪᐎᑎᐸᓐ, ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᑕᑎᐹᒋᒧᓰᐗᓐ ᒋᑕᔑᒫᓂᒡ ᐅᐲᐌᓰᒪᐞ, ᐋᓃᔥ ᐋᔕ ᑮᐃᔥᒀᓭᓂ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ᙮ ᒦ ᐃ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ ᑳᑮᐊᓇᒥᑑᓂᒡ᙮ 34 ᐃᓂ ᑕᔥ ᐌᑭᒫᐌᑖᑯᓯᓂᒡ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᑭᓇᑕᐌᓂᒥᓐ ᒋᐐᑕᒪᐎᔭᓐ ᐊᐌᓀᓇᓐ ᐅᐅ ᑳᐃᓈᒡ ᐗᐊ ᐅᑲᓅᑕᒫᑫ᙮ ᐐᓐ ᐃᓇ ᐃ ᑳᐃᑎᓱᒡ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᑳᑕᔑᒫᒡ? ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 35 ᒦᑕᔥ ᐱᓬᐊᑉ ᑳᐃᔑ ᒫᒌ ᑲᑭᑐᒡ, ᐁᑮᒫᒌ ᑕᔑᑕᕽ ᐁᔑ ᐊᓇᒥᑑᓂᒡ ᐃᐃ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑲᓐ, ᐁᑮᐐᑕᒪᐙᒡ ᐁᔑ ᒥᓍᒋᒥᒥᓐᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 36 ᐁᐊᓂᐱᒥ ᐊᔮᐙᒡ ᑕᔥ ᒦᑲᓈᕽ ᐅᑮᐅᑎᑖᓈᐙ ᐁᓂᐲᑳᓂᒃ᙮ ᐃᓂ ᑕᔥ ᐌᑭᒫᐌᑖᑯᓯᓂᒡ ᐅᑮᑰᓐ: ᐃᓇᔥᑫ ᑭᓃᓐ ᐃᓈ ᐅᐅ ᓂᐱ! ᑫᑰᓐ ᐃᓇ ᑕᔥ ᐊᔮ ᑫᐅᒋ ᓰᑲᐊᑖᓱᓯᐙᐹᓐ? 37 ᐱᓬᐊᑉ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑮᔥᐱᓐ ᒥᓯᐌ ᑭᑌᐃᕽ ᐃᔑᑌᐺᑕᒪᓐ, ᐱᓵᓐ ᑭᑲ ᓰᑲᐊᑖᔅ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᐅᐅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᓂᑌᐺᑖᓐ ᒋᓴᔅ X ᐁᐅᑯᓯᓯᒥᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᓐ᙮ 38 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᓅᓈᓂᒡ ᐌᑖᐸᐃᐌᓂᒡ ᒋᑭᐱᑎᓈᓂᒡ ᑎᑎᐱᑖᐹᓇᓐ᙮ ᒥᒋᓃᔥ ᑕᔥ ᑮᐸᑯᐲᐗᒃ ᐱᓬᐊᑉ, ᐊᐊ ᑲᔦ ᐌᑭᒫᐌᑖᑯᓯᒡ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᓰᑲᐊᑕᐙᒡ᙮ 39 ᐊᐲ ᑳᐱ ᐊᒀᓰᐙᒡ, ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᐱᓬᐊᑉ ᑫᑕᑐ ᐅᑮᒫᒌᓂᑰᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐗᔑᒣ ᐅᑮᐙᐸᒥᑯᓰᓐ ᐌᑭᒫᐌᑖᑯᓯᓂᒡ, ᒦᔥ ᑳᐊᓂ ᐃᔑᒫᒑᓂᒡ ᐁᑭᒋ ᒥᓉᑕᒥᓂᒡ᙮ 40 ᐱᓬᐊᑉ ᑕᔥ ᑫᑕᑐ ᐅᑮᑭᑫᑖᓐ ᐊᓲᑕᔅ ᐆᑌᓈᕽ ᐁᐅᒋ ᐊᔮᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᐅᒋ ᒫᒑᒡ ᐁᑮᐊᓂ ᐙᐐᑕᒫᑫᒡ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ ᑲᑭᓇ ᑖᐎᓂᑳᕽ ᐲᓂᔥ ᓭᓴᕒᐄᔭ ᐆᑌᓈᕽ ᐁᑮᐊᓂ ᑕᑯᔑᕽ᙮

ᐃᔑᒋᑫᐎᓇᓐ 9

1 ᔂᓬ ᑕᔥ ᑫᔮᐱ ᐅᑮ ᐋᒀᑎᓰᑲᑕᐙᐞ ᐁᐊᔓᓈᒡ ᐁᐐᓂᓵᒡ ᐃᐃ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᓂ᙮ ᐅᑮᐊᑕ ᐙᐸᒫᓐ ᑕᔥ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᓐ, 2 ᐁᑮ ᑲᑴᑗᒡ ᒋᒦᓂᓐᒡ ᒪᓯᓇᐃᑲᓇᓐ ᑫᐅᒋ ᑭᑫᓂᒥᑯᒡ ᑎᒫᔅᑲᔅ ᐆᑌᓈᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ ᒎᐎᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᒥᑲᐙᒡ ᐊᐎᔭᓐ ᐱᑯ ᐯᐱᒥᓂᔕᐊᒥᓂᒡ ᐃᔖᐎᓐ, ᐃᓂᓂᐗᓐ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᐃᑴᐗᓐ, ᐁᐐᒪᒫᒋᑾᐱᓈᒡ ᒋᐃᔑᐎᓈᒡ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᙮ 3 ᐯᔓ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐱᒥᐊᔮᒡ ᐆᑌᓈᕽ ᑎᒫᔅᑲᓯᕽ, ᐅᑮ ᑯᔥᑯᐎᓂᑯᓐ ᐁᐙᑌᓭᓂᒃ ᐁᔑ ᐊᔮᒡ, ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐁᑮᐅᒋᓭᓂᒃ᙮ 4 ᒥᑕᑲᑲᒥᒃ ᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᐸᑭᔑᓐ, ᐊᐌᑴᓇᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᓅᑕᐙᓐ ᐁᑲᓅᓂᑯᒡ: ᔂᓬ, ᔂᓬ, ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋ ᑲᒀᑕᑭᐃᔭᓐ? ᐁᑮᐃᑯᒡ᙮ 5 ᒦᔥ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐊᐌᓀᓐ ᑮᓐ? ᐅᐅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᓃᓐ ᐅᔕ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᑳᑲᒀᑕᑭᐊᒡ᙮ 6 ᑕᑲ ᑕᔥ, ᐸᓯᑸᓐ᙮ ᐌᑎ ᐆᑌᓈᕽ ᐃᔖᓐ, ᒦᑕᔥ ᐌᑎ ᑫᔑ ᐐᑕᒫᑰᔭᓐ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᔑᒋᑫᔭᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 7 ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑕᔥ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᑳᑮᐐᒌᐎᑯᒡ ᑮᑭᐱᒌᐗᐞ ᑫᑰᓐ ᐁᑮᐃᑭᑐᓯᓂᒃ, ᐁᓅᑕᒥᓂᒡ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᑭᑐᐎᓐᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮ ᐙᐸᒫᓰᓂ᙮ 8 ᔂᓬ ᑕᔥ ᒥᑕᑲᒥᒃ ᑮᐅᒋ ᐸᓯᑸ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐃᓈᐱᒡ, ᑳᐐᓐ ᑮᐙᐱᓰ᙮ ᐌᑎ ᑕᔥ ᐆᑌᓈᕽ ᑎᒫᔅᑲᔅ ᑮᐃᔑᐎᒋᑲᓂᐎ ᐁᑮ ᓴᑭᓂᑫᓂᓐᒡ᙮ 9 ᓂᓱᑮᔑᒃ ᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᑮᐙᐱᓰ, ᑳᐐᓐ ᒋᑮᐐᓯᓂᒡ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᒋᑮᐅᒋ ᒥᓂᑴᒡ᙮ 10 ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᐆᑌᓈᕽ ᑎᒫᔅᑲᓯᕽ ᑮᐊᔮ ᐯᔑᒃ ᐅᑌᐺᑕᒨ, ᐋᓇᓈᔭᔅ ᐁᔑᓂᑳᓱᒡ᙮ ᐃᔑᓇᒧᐎᓂᕽ ᑕᔥ ᐅᑮᐅᒋ ᑲᓅᓂᑰᓐ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᐁᐃᑯᒡ: ᐋᓇᓈᔭᔅ! ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᐌᑯᓀᓐ, ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ? ᑮᐃᑭᑐ᙮ 11 ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ ᑕᔥ ᐅᐅ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᐃᔖᓐ ᐌᑎ ᐱᒧᓭᑲᓈᕽ ᑾᔭᑾᒧᓐ ᐁᒋᑳᑌᒃ᙮ ᒎᑕᔅ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᐃᔑᐲᑎᑫᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑫᔑᐊᑑᔥᑲᐗᒡ ᔂᓬ ᐁᔑᓂᑳᓱᒡ ᑖᕒᓴᔅ ᑳᐅᒌᒡ᙮ ᒣᒀ ᐅᔕ ᐊᓇᒥᐋ᙮ 12 ᑮᐃᔑᓇᒻ ᓴ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐋᓇᓈᔭᔅ ᐁᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ ᐁᐱ ᓈᓯᑳᑯᒡ ᐁᓵᒥᓂᑯᒡ ᒋᑮᐌ ᐙᐱᒡ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 13 ᐋᓇᓈᔭᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒻ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᓃᐱᐗᐞ ᐅᔕ ᓂᓈᓅᑕᒻ ᐁᓈᒋᒥᓐᒡ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ, ᐋᓃᓐ ᐁᔑ ᒫᔑ ᑑᑕᐙᒡ ᑳᑎᐯᓂᒥᒪᒡ ᐅᑌᐺᑕᒨᐞ ᐁᔮᓂᒡ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ᙮ 14 ᐅᑮᒦᓂᑰᓐ ᐄᑐᒃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᓐ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᒋᑕᑯᓈᒡ ᑲᑭᓇ ᑳᔑ ᑲᓅᓂᒥᒃ ᑭᐐᓱᐎᓂᓃᕽ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 15 ᒦᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᑯᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ: ᒫᒑᓐ, ᐃᔖᓐ! ᐐᓐ ᐅᔕ ᓂᑮᐅᓈᐸᒫ ᐁᐐᐋᐸᒋᐊᒃ ᒋᑭᑫᑕᒨᓈᒡ ᓂᐐᓱᐎᓐ ᑳᒎᐎᐎᓯᓂᒃ, ᑭᒋᐅᑭᒫᐞ ᑲᔦ, ᐃᐃ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᐞ᙮ 16 ᓃᓐ ᐅᔕ ᐱᑯ ᓂᐐᐙᐸᑕᐋ ᐋᓃᓐ ᒥᓂᒃ ᑫᔑᑲᒀᑕᑭᑑᒡ ᓂᐐᓱᐎᓂᕽ ᐅᒋ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 17 ᐋᓇᓈᔭᔅ ᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᒫᒑ ᐁᑮᐊᐎ ᐲᑎᑫᒡ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᔂᓬᐊᓐ᙮ ᐅᑮ ᓵᒥᓈᓐ ᑕᔥ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᓃᒋ ᐅᑌᐺᑕᒧ, ᔂᓬ, ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᒋᓴᔅ ᑳᑮ ᓈᑯᓰᑕᐎᒃ ᐌᑎ ᒦᑲᓈᕽ, ᓂᑮ ᐲᒋᓂᔕᐅᒃ ᒦᓇᐙ ᒋᐙᐱᔭᓐ, ᒋᒨᔥᑭᓀᔥᑲᐎᒃ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 18 ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᔥᑮᔑᑯᕽ ᑫᑰᓇᓐ ᑮᐅᒋ ᐸᑭᓯᓂᓂᐗᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐗᓇᑲᔭᒃ ᐁᐃᔑᓈᑾᓂᓂᑭᓐ᙮ ᔐᒫᒃ ᑕᔥ ᑮᐙᐱ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐸᓯᑸᒡ ᐁᑮ ᓰᑲᐊᑖᓱᒡ᙮ 19 ᑳᐃᔥᒀ ᐐᓯᓂᒡ ᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᑮᑮᐌ ᒪᔥᑲᐙᑎᓯ᙮ ᐊᒋᓇ ᑕᔥ ᐅᑮ ᐐᒌᐙᐞ ᐅᑌᐺᑕᒨᐞ ᑎᒫᔅᑲᓯᕽ ᑳᑮᐊᔮᓂᒡ᙮ 20 ᒦᑕᔥ ᔐᒫᒃ ᒎᐎ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᑳᕽ ᑳᐃᔑ ᐸᐹ ᐐᑕᒫᑫᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐅᑯᓯᓯᒥᑯᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 21 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᑳᑮ ᓅᑖᑯᒡ ᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒨᐞ ᐁᑮᐃᑭᑐᓂᒡ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᒦ ᐊᐌ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᑳᑮ ᑲᒀᑕᑭᐋᒡ ᐃᐃ ᑳᐐᑕᒥᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᐐᓱᐎᓂᓂ ᐁᓇᒥᐋᓂᒡ? ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᒦ ᐃ ᑳᐅᒋ ᐲᔖᒡ ᐅᐅᒫ ᐁᐐᑕᑯᓂᐌᒡ ᒋᐃᔑᐎᓈᒡ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ? ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ᙮ 22 ᔂᓬ ᑕᔥ ᐋᒌᑫ ᑮᐊᓂ ᒪᔥᑲᐙᓂ ᐁᔑ ᑲᑮᑴᒡ᙮ ᐅᑮᐗᐙᓀᑕᒥᐋᐞ ᐃᑕᔥ ᒎᐗᐞ ᐁᔑᑖᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᑎᒫᔅᑲᓯᕽ ᐁᑮ ᐯᑌᓈᑯᑑᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᔮᐎᓂᒡ ᑳᑮ ᐲᒋᓂᔕᐅᑯᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ᙮ 23 ᓈᓈᑫ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᑲᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᒎᐗᐞ ᑮᒫᐗᒋᐃᑎᐗᐞ ᐁᐅᓈᑯᓂᑫᓂᒡ ᐁᐐᓂᓯᑯᒡ ᔂᓬ᙮ 24 ᐅᑮ ᑭᑫᑖᓐ ᑕᔥ ᐋᓃᓐ ᐙᑑᑖᑯᒡ᙮ ᐁᑕᓱᑮᔑᒃ, ᐁᑕᓱ ᑎᐱᒃ ᑲᔦ ᐅᑮᐊᑲᒫᑰᐞ ᐁᔑ ᐊᔨᔥᒀᑌᒥᐗᓂᓂᒃ ᐃᐃ ᐆᑌᓇ ᐁᐐᓂᓯᑯᒡ᙮ 25 ᔂᓬ ᑕᔥ ᑳᑮ ᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ ᐅᑮᓈᓯᑳᑰᐞ ᒣᒀ ᐁᑎᐱᑲᓂᓂᒃ᙮ ᐁᔑ ᐸᑯᓀᔮᓂᒃ ᑕᔥ ᐙᑳᔮᐱᑭᓂᑲᓐ ᐅᑮᐅᒋ ᓃᓵᐲᑭᓂᑰᐞ ᒪᔥᑯᓰᒪᑲᑯᕽ ᐁᑮᐃᔑ ᓇᒪᑕᐱᒡ᙮ 26 ᔂᓬ ᑕᔥ ᑮᐃᔖ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ, ᐁᑮᑲᑴ ᐐᒌᐙᒡ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐅᑮ ᑯᓯᑰᐞ, ᐁᑮ ᑌᐺᑕᓯᓂᒃ ᑫᐐᓐ ᐄᓴᓐ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓐ ᐁᑎᓄᐎᒡ᙮ 27 ᐹᕒᓇᐸᔅ ᓴ ᐅᑮᐐᒋᐋᓐ ᐁᑮᐃᔑᐎᓈᒡ ᐁᔑ ᐊᔮᓂᒡ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ᙮ ᐅᑮᐐᑕᒪᐙᐞ ᒣᒀ ᐁᐱᒥᐊᔮᓂᒡ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᔑ ᐙᐸᒫᓂᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ, ᐁᑮᑲᑲᓅᓂᑯᓂᒡ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ᙮ ᐅᑮᐐᑕᒪᐙᐞ ᑲᔦ ᐋᓃᓐ ᐌᑎ ᑎᒫᔅᑲᓯᕽ ᑳᑮᐃᔑ ᓲᑭᑌᐁᓂᒡ ᐁᑲᑮᑴᓂᒡ ᐅᐐᓱᐎᓂᓃᕽ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 28 ᔂᓬ ᑕᔥ ᐅᑮ ᐐᒌᐙᐞ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᐞ ᒥᓯᐌ ᐁᑮᐸᐹ ᐃᔖᒡ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ, ᐁᑮ ᓲᑭᑌᐁᒡ ᐁᑲᑮᑴᒡ ᐅᐐᓱᐎᓂᓃᕽ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ᙮ 29 ᐅᑮ ᑲᑲᓅᓈᐞ ᑕᔥ ᐁᑮᑲᑴ ᔖᑰᓱᒫᒡ ᐃᐃ ᑲᕒᐄᒃ ᑳᐃᔑᑮᔗᓂᒡ ᒎᐗᐞ᙮ ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᑲᑴ ᓂᓯᑰᐞ᙮ 30 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐅᑌᐺᑕᒨᐞ ᑳᑭᑫᑕᒥᓂᒡ ᐋᓃᓐ ᐙᑑᑕᐎᓐᒡ ᐅᑮᐃᔑ ᐐᒌᐎᑰᐞ ᓭᓴᕒᐄᔭᐃᕽ, ᒦᔥ ᐌᑎ ᑳᑮᐃᔑᓂᔕᐅᓐᒡ ᒋᐃᔖᒡ ᑖᕒᓴᔅ ᐆᑌᓈᕽ᙮ 31 ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ ᑕᔥ ᒥᓯᐌ ᒎᑏᔭᑮᕽ, ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᑲᔦ, ᓴᒣᕒᐃᔭᑮᕽ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐱᓵᓐ ᑮᐊᔭᔮᐗᒃ᙮ ᑮᐊᓂ ᒪᔥᑲᐎᓰᐗᒃ ᑲᔦ, ᐯᑭᔥ ᐃᑕᔥ ᑮᐊᓂ ᐹᑏᓄᐗᒃ ᐁᐐᒋᐃᑯᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ᙮ ᑮᐃᔑᐱᒫᑎᓯᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐁᑮ ᑯᑖᓀᓂᒫᐙᒡ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ᙮ 32 ᑮᐊᓂ ᐊᔨᔑᓭᓂ ᑕᔥ ᐲᑕᕒ ᒥᓯᐌ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᐃᐃᒫ ᐊᑮᕽ, ᐁᑮᐊᓂ ᐅᑎᓵᒡ ᐅᑌᐺᑕᒨᐞ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑌᐯᓂᒥᑯᓂᒡ ᓬᐃᑕ ᑳᐯᔑᐎᓂᕽ ᐁᔮᓂᒡ᙮ 33 ᐅᑮᐅᑎᓵᓐ ᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐄᓃᔭᔅ ᐁᔑᓂᑳᓱᓂᒡ ᐁᒪᒫᒋᒀᐱᓀᓂᒡ᙮ ᐋᔕ ᓂᔣᓱ ᐱᐴᓐ 8 ᐃᐃ ᑮᔑ ᐊᔮᐗᓐ ᐁᑮᒥᒋ ᐱᒥᔑᓂᓂᒡ ᐁᐱᒧᓭᓯᓂᒃ᙮ 34 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐄᓃᔭᔅ, ᒋᓴᔅ X ᑭᒥᓄᐊᔮᐃᒃ᙮ ᐗᓂᔥᑳᓐ, ᒋᓇᐄᑭᓯᑑᔭᓐ ᑭᓂᐯᐎᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᔐᒫᒃ ᑕᔥ ᑮᐗᓂᔥᑳᐗᓐ᙮ 35 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᑳᑮᐃᔑᑖᓂᒡ ᓬᐃᑕ ᑲᐯᔑᐎᓂᕽ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᔐᕒᐊᓂᕽ ᐅᐅ ᐁᐃᔑ ᐙᐸᑕᒥᓂᒡ, ᐅᑮ ᑴᑮᓄᑕᐙᓂ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ᙮ 36 ᐌᑎ ᑕᔥ ᐆᑌᓈᕽ ᒑᐸ ᐁᒋᑳᑌᒃ, ᑮᐊᔮ ᐯᔑᒃ ᐃᑴ ᐅᑌᐺᑕᒨ ᑖᐱᑕ ᐁᐃᔑᓂᑳᓱᒡ᙮ ᑲᕒᐄᑲᒃ ᐅᑎᔑᑮᔗᐎᓂᐙᕽ ᑣᕒᑲᔅ ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ, ᐙᐙᔥᑫᔑ ᐁᑮᐃᒋᑳᑌᓂᒃ᙮ ᒦ ᐊᐌ ᐃᑴ ᒨᔕᒃ ᑮᓂᑖ ᒥᓄᒋᑫ, ᐁᑮ ᓂᑖ ᐐᒋᐋᒡ ᑲᔦ ᑫᑎᒫᑭᓯᓂᒡ᙮ 37 ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᑮᐊᓂ ᐋᑯᓯ ᐊᐊ ᐃᑴ, ᐁᑮᐊᓂ ᓂᐳᒡ᙮ ᐅᐐᔭᐤ ᐃᑕᔥ ᑮᑭᓰᓯᐸᒋᑳᑌᓂ, ᐃᔥᐱᒥᕽ ᐁᔑ ᐸᑫᒋᑳᑌᓂᒃ ᐙᑳᐃᑲᓐ ᐁᑮᐃᔑ ᐊᒋᑳᑌᓂᒃ᙮ 38 ᓬᐃᑕ ᐊᔮᐎᓂᕽ ᐃᑕᔥ ᑮᐅᒋ ᐯᔓᐗᓐ ᐃᐃᒫ ᐅᒋ ᒑᐸ ᐆᑌᓈᕽ᙮ ᐊᐲ ᓴ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ ᐁᓅᑕᒧᐙᒡ ᐲᑕᕒᐊᓐ ᐁᐊᔮᓂᒡ ᐌᑎ ᓬᐃᑕ ᑲᐯᔑᐎᓂᕽ, ᓃᔑᓐ 2 ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᐙᐞ ᐅᐅ ᒋᐊᐎᐃᓈᓂᒡ: ᑫᑯ ᐊᔪᑕᒦᑫᓐ ᒋᐱ ᓈᓯᑲᐎᔮᕽ, ᒋᐃᓈᓂᒡ᙮ 39 ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᐲᑕᕒ ᑮᐅᔒᑖ ᐁᑮᐊᓂ ᐐᒌᐙᒡ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᑕᑯᔑᕽ, ᑮᐃᔑᐎᒋᑲᓂᐎ ᐸᑫᒋᑲᓂᕽ ᐃᔥᐱᒥᕽ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᑮᐙᒋᑴᐗᐞ ᐅᑮᐙᑳᔥᑳᑰᐞ ᐁᑭᒋ ᒪᐎᓂᒡ ᐁᐙᐸᑕᐃᑯᒡ ᓈᐱᔥᑭᑲᓇᓐ, ᑭᑭᔥᑭᑲᓇᓐ ᑲᔦ ᑳᑮᐅᔑᑑᓂᐸᓐ ᒣᒀ ᐁᐱᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 40 ᒦᔥ ᐲᑕᕒ ᑳᐃᔑ ᑲᓅᓈᒡ ᑲᑭᓇ ᒋᓵᑲᐊᒥᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐅᒋᒌᑾᓇᐱᑖᒡ ᐁᑮᐊᓇᒥᐋᒡ᙮ ᑮᑴᑮ ᑕᔥ ᐁᔑ ᐊᑌᓂᒃ ᐃᐃ ᐐᔭᐎᒫ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᑖᐱᑕ ᐗᓂᔥᑳᓐ᙮ ᒦᔥ ᑳᐃᔑ ᐹᑳᐱᓂᒡ᙮ ᐁᐙᐸᒥᑯᒡ ᐃᑕᔥ, ᒦ ᐃ ᑳᐃᔑ ᒪᔮᐗᐱᓂᒡ᙮ 41 ᐅᑮ ᓴᑭᓂᑫᓈᓐ ᑕᔥ ᐁᐐᒋᐋᒡ ᐁᑮ ᐸᓯᑸᐋᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐊᑐᒫᒡ ᐅᑌᐺᑕᒨᐞ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑮᐙᒋᑴᐞ ᐁᑮᐙᐸᑕᐋᒡ ᐁᐱᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 42 ᒥᓯᐌ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᒑᐸ ᐆᑌᓈᕽ ᑮᑭᑫᑖᑾᓐ ᐅᐅ᙮ ᓃᐱᐗᐞ ᑕᔥ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐅᑮ ᑌᐺᑕᐙᐙᓐ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ᙮ 43 ᑭᓉᔒᔥ ᑕᔥ ᐃᑯ ᐃᐃᒫ ᐲᑕᕒ ᑮᐊᔮ ᒑᐸ ᐆᑌᓈᕽ, ᐁᑮᐐᒋᐊᔮᒫᒡ ᑳᐸᔥᑴᑭᓄᑫᓂᒡ ᓵᐃᒪᓐ ᐁᔑᓂᑳᓱᓂᒡ᙮

ᐃᔑᒋᑫᐎᓇᓐ 10

1 ᑮᐊᔮ ᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᓭᓴᕒᐄᔭ ᐆᑌᓈᕽ ᒀᕒᓃᓬᐃᔭᔅ ᐁᐃᔑᓂᑳᓱᒡ᙮ ᑮᔑᒫᑲᓂᔒᐎᑭᒫᐎ ᓂᑯᑣᒃ 100 ᔑᒫᑲᓂᔕᐞ ᐁᑮ ᑎᐯᓂᒫᒡ᙮ ᐃᐃ ᓴ ᔑᒫᑲᓂᔕᐞ ᐃᑕᓬᐃ ᑳᑮᐅᒌᓂᒡ ᐅᑮᓈᓈᑲᒋᐋᐞ᙮ 2 ᐊᐊ ᓴ ᐃᓂᓂ ᑮᐊᓇᒥᐁᐙᑎᓯ, ᐁᑮ ᑯᑖᓀᓂᒫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑲᑭᓇ ᑲᔦ ᐁᔮᓂᒡ ᐅᑖᐎᓂᕽ᙮ ᓃᐱᐗᐞ ᓴ ᑮᐃᔑᒋᑫ ᐁᑮᐐᒋᐋᒡ ᑫᑎᒫᑭᓯᓂᒡ ᒎᐗᐞ, ᒨᔕᒃ ᑲᔦ ᐁᑮᐊᓇᒥᐁᑕᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 3 ᐋᐱᑎᕽ ᑕᔥ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᓂᑯᒋᑯ ᐁᓂᓱ ᑎᐸᐃᑲᓀᔮᓂᒃ ᐁᐃᔥᒀ ᓈᐗᑴᓂᒃ, ᐅᑮᐙᐸᑖᓐ ᐃᔑᓇᒧᐎᓐ᙮ ᐅᑮᐙᐸᒫᓐ ᐁᒐᓬᐊᓐ ᐁᐱᐲᑎᑳᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᑮ ᐲᒋᓂᔕᐅᑯᓂᒡ ᐅᐅ ᐁᐃᑯᒡ: ᒀᕒᓃᓬᐃᔭᔅ! 4 ᐐᑫ ᑕᔥ ᑮᓭᑭᓯ ᐁᑮ ᑲᓇᐙᐸᒫᒡ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᐁᑕᐌᑕᒪᓐ ᓂᑑᑭᒫᒻ? ᑮᐃᔑ ᓭᑭᑖᑯᓯ᙮ ᐅᐅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᑰᓐ ᐁᒐᓬᐊᓐ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᔕ ᑭᒥᓍᐸᒥᒃ ᐃᐃ ᑳᔑ ᐊᓇᒥᐋᔮᓐ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᔑ ᐐᒋᐊᑣ ᑫᑎᒫᑭᓯᐙᒡ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᒫᒥᑴᓂᒥᒃ᙮ 5 ᑕᑲ ᓴ ᐃᔑᓂᔕᐅ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᒑᐸ ᐆᑌᓈᕽ ᒋᓈᓯᑲᐙᐙᒡ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᓵᐃᒪᓇᓐ ᐲᑕᕒ ᑳ ᐃᓂᒥᓐᒡ᙮ 6 ᐃᓂ ᓴ ᑳᐸᔥᑴᑭᓄᑫᓂᒡ ᓵᐃᒪᓐ ᐁᔑᓂᑳᓱᓂᒡ ᐅᐐᒋᐊᔮᒫᓐ, ᒋᑭᑭᒋᑲᒦᕽ ᑳᐃᔑᑖᓂᒡ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 7 ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᓇᑲᓂᑯᒡ ᐃᓂ ᐁᒐᓬᐊᓐ ᑳᑮ ᑲᓅᓂᑯᒡ, ᒀᕒᓃᓬᐃᔭᔅ ᐅᑮᐊᑐᒫᐞ ᓃᔑᓐ 2 ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᐁᔮᓂᒡ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᐁᓇᒥᐁᐙᑎᓯᓂᒡ ᔑᒫᑲᓂᔕᓐ ᒨᔕᒃ ᑳᑮ ᐸᒥᐃᑯᒡ᙮ 8 ᑳᐃᔥᒀ ᐙᐐᑕᒪᐙᒡ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ, ᒦ ᐃ ᑳᐃᔑ ᐃᔑᓂᔕᐙᒡ ᒑᐸ ᒋᐃᔖᓂᒡ᙮ 9 ᐁᐊᓂ ᐙᐸᓂᓂᒃ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᓈᐗᑴᓂᒃ ᑫᑳ ᐁᐊᓂ ᐅᑎᑕᒥᓂᒡ ᐃᐃ ᐆᑌᓇ ᒑᐸ, ᒦ ᐃ ᓇᐃᑖᒃ ᐊᐲ ᐲᑕᕒ ᑳᑮᐃᔖᒡ ᐗᑭᒋ ᓇᐸᑭ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᐁᑮᐊᑕ ᐊᓇᒥᐋᒡ ᐁᐊᓂ ᓈᐗᑴᓂᒃ᙮ 10 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᑮᓅᑌᔥᑲᑌ ᐁᑮᐊᑕᐌᑕᕽ ᑫᑰᓐ ᐁᐐᒦᒋᒡ᙮ ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᑾᔮᒋᒋᑳᑌᓂᒃ ᒦᒋᒻ, ᑫᑰᓐ ᑮᐃᔑᓇᒻ ᐁᓂᐹᐎ ᐃᔑᐊᔮᒡ᙮ 11 ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐙᐸᑕᕽ ᑮᔑᒃ ᐁᐹᑭᔥᑳᓂᒃ, ᑫᑰᓐ ᑲᔦ ᐁᑮᐙᐸᑕᕽ ᑖᐱᔥᑰ ᐙᐱᔥᑮᑭᓄᕽ, ᐁᔑᓃᐎ ᑮᑫᔩᑲᓂᓂᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐅᒋ ᐸᑭᑖᐲᑭᓂᑳᑌᓂ᙮ 12 ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑮᐊᔮᐗᐞ ᑲᑭᓇ ᑳᓃᐎᑳᑌᓂᒡ ᐊᔭᐋᐎᔕᐞ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑮᓀᐱᑰᐞ ᐊᑮᕽ ᐁᔮᓂᒡ, ᐱᓀᔒᔕᐞ ᑲᔦ ᐃᔑᐱᒥᕽ ᐯᐹᒥᓭᓂᒡ᙮ 13 ᒦᔥ ᑳᑮᓅᑕᐙᒡ ᐊᐎᔭᓐ ᐁᐃᑭᑐᓂᒡ: ᐗᓂᔥᑳᓐ ᐲᑕᕒ, ᓂᔑ ᒋᐊᒶᑣ᙮ 14 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᑮᐃᔑ ᓇᑴᑕᒻ: ᑳᐐᓐ ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ! ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᐐᑳ ᓂᐱᒦᒋᓰᓐ ᑫᑰᓐ ᓂᑕᓇᒥᐋᐎᓂᓈᓂᕽ ᐌᒋ ᒪᓈᒦᒋᓈᑳᑌᒃ ᑳᐐᓀᑖᑾᒃ᙮ 15 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐅᑮᓅᑕᐙᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᐁᑲᓅᓂᑯᒡ: ᑫᑯ ᐃᓀᑕᑫᓐ ᒋᒪᓈ ᒦᒋᓈᑳᑌᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐃᑕᕽ ᐁᐯᑲᓂᓂᒃ, ᑮᐃᓈ᙮ 16 ᓃᔣ 3 ᑕᔥ ᐅᐅ ᑮᑑᒋᑳᑌᓂ, ᒦᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᑮᔑᑯᕽ ᑳᐃᔑ ᑮᐌᐃᔥᐱᔥᑳᓂᒃ ᐃᐃ ᑳᑮ ᐙᐸᑕᕽ᙮ 17 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐲᑕᕒ ᐁᐗᐙᓀᑕᕽ ᐋᓃᓐ ᐁᓍᑌᓂᑴᓐ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᔑᓇᕽ, ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᑳᑮ ᐲᒋᓂᔕᐅᑯᓂᒡ ᒀᕒᓃᓬᐃᔭᓴᓐ, ᐅᑮ ᒥᑲᒥᓂ ᓵᐃᒪᓇᓐ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓂ᙮ ᐊᑾᒌᕽ ᐃᑕᔥ ᑮᓃᐸᐎᐗᐞ᙮ 18 ᒦᑕᔥ ᑳᑮ ᑭᔒᐌᓂᒡ ᐁᑲᑴᑗᓂᒡ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᔮᓂᑴᓐ ᐃᐃᒫ ᓵᐃᒪᓇᓐ ᐲᑕᕒ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ᙮ 19 ᒣᒀ ᑕᔥ ᐲᑕᕒ ᐁᓈᓈᑲᑕᐌᑕᕽ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᔑᓇᕽ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᐅᑮ ᑲᓅᓂᑰᓐ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᓂᓯᓐ ᐅᔕ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑭᐱᓇᓈᑕᐙᐸᒥᑰᒃ᙮ 20 ᐗᓂᔥᑳᓐ, ᒋᓃᓵᑕᐌᔭᓐ᙮ ᑫᑯ ᑆᑕᐌᑕᑫᓐ ᒋᐐᒌᐗᑣ, ᐋᓃᔥ ᓃᓐ ᓂᑮ ᐲᒋᓂᔕᐙᒃ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 21 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᑮᓃᓵᑕᐌ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ: ᓃᓐ ᐅᔕ ᑳᓇᓈᑕᐙᐸᒣᒃ᙮ ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᐌᒋ ᐲᔖᔦᒃ? ᐁᑮᐃᓈᒡ᙮ 22 ᒦᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᑯᒡ: ᐊᐊᐌ ᓴ ᒀᕒᓃᓬᐃᔭᔅ ᔑᒫᑲᓂᔒᐎᑭᒫ ᓂᑮ ᐲᒋᓂᔕᐅᑯᓈᓐ᙮ ᑾᔭᒀᑎᓯ, ᐅᑯᑖᓀᓂᒫᓐ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᑲᑭᓇ ᓴ ᒎᐗᐞ ᐅᑭᑌᓂᒥᑰᐞ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑕᔥ ᐅᑌᒐᓬᐃᒥᓂ ᐅᑮ ᐐᑕᒫᑰᓐ ᒋᐲᔖᐗᒡ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᒋᓅᑕᐎᒃ ᐋᓃᓐ ᑫᐃᑭᑐᐗᒡ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 23 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᐅᑮ ᐲᑎᑫᐊᑐᒫᐞ ᐁᑮᓂᐯᐋᒡ᙮ ᐁᐊᓂ ᐙᐸᓂᓂᒃ ᑕᔥ ᐅᑮᒫᒌ ᐐᒌᐙᐞ; ᐋᓂᑕ ᑲᔦ ᐅᐐᒋ ᐅᑌᐺᑕᒨᐞ ᒑᐸ ᐆᑌᓈᕽ ᐌᒌᓂᒡ ᐁᑮᐊᓂ ᐐᒌᐎᑯᒡ᙮ 24 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐁᐊᓂ ᐙᐸᓂᓂᒃ ᑮᑕᑯᔑᓅᒃ ᓭᓴᕒᐄᔭ ᐆᑌᓈᕽ᙮ ᒀᕒᓃᓬᐃᔭᓴᓐ ᐃᐃᒫ ᑮᑕᔑ ᐲᐅᐗᓐ, ᐁᑮᐊᑐᒫᓂᒡ ᐅᑎᓇᐌᒫᑲᓂᓂ, ᑳᑮ ᓵᑭ ᐐᒌᐙᓂᒡ ᑲᔦ᙮ 25 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐲᑕᕒ ᑳᐲᑎᑫᒡ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ, ᒀᕒᓃᓬᐃᔭᓴᓐ ᐅᑮᓇᑭᔥᑳᑰᓐ, ᐁᔑ ᓯᑌᑳᐸᐎᒡ ᐁᑮᐃᔑ ᐊᓂᒥᑯᑖᓂᒡ᙮ 26 ᐲᑕᕒ ᐅᑮ ᐸᓯᑸᐋᓐ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐸᓯᑸᓐ! ᑫᓃᓐ ᐅᔕ ᓂᑎᓂᓂᐤ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 27 ᐁᑲᑲᓅᓈᒡ ᐃᑕᔥ, ᑮᐊᓂ ᐲᑎᑫ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᑮ ᐙᐸᒫᒡ ᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭᐞ ᐁᒫᐗᒋᐃᑎᓂᒡ᙮ 28 ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᑭᑭᑫᑖᓈᐙ ᐄᑐᒃ ᓂᑑᓇᔓᐌᐎᓂᓈᓐ ᐁᐃᓇᑌᒃ ᐊᐎᔭ ᑳᒎᐎᐎᒡ ᒋᐐᒌᐙᓯᒃ, ᒋᐲᑎᑲᐙᓯᒃ ᑲᔦ ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᐌᒌᓂᒡ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑕᔥ ᓂᑮᐙᐸᑕᐃᒃ ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭ ᓅᒋᑯ ᒋᐃᓇᑭᒫᓯᐗᒃ, ᒋᐃᑭᑐᓯᐙᓐ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭ ᒋᒪᓈᐐᒌᐗᑭᐸᓐ᙮ 29 ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐅᒋ ᑆᑕᐐᓯᐙᓐ ᐊᐲ ᑮᐊᑐᒥᑰᔮᓐ ᑫᑰᓐ ᐁᑮᐅᑕᒣᑕᓯᐙᓐ᙮ ᑭᑲᑴᒋᒥᓂᓂᒻ ᑕᔥ ᐌᑯᓀᓐ ᑳᐅᒋ ᐊᑐᒥᔦᒃ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 30 ᒀᕒᓃᓬᐃᔭᓴᓐ ᑕᔥ ᐅᐅ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᓃᐎᑮᔑᒃ ᐋᔕ ᐃᔑᓭ ᑳᑮᐊᓇᒥᐋᔮᐹᓐ ᓂᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᐅᐅ ᐊᐲ ᐁᓂᓱ ᑎᐸᐃᑲᓀᔮᒃ ᐁᐃᔥᒀ ᓈᐗᑴᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᑳᑮᐙᐸᒪᒃ ᐃᓂᓂ ᐁᐅᒋᔥᑲᐎᑳᐸᐎᒡ ᐁᐙᓯᑌᓂᑭᓐ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓇᓐ᙮ 31 ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᔑᒡ: ᒀᕒᓃᓬᐃᔭᔅ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᔕ ᐅᓅᑖᓇᓐ ᑭᑕᓇᒥᐋᐎᓇᓐ, ᐅᒫᒥᑲᐎᓄᑖᓐ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑳᔑ ᒦᓂᒪᒡ ᑫᑎᒫᑭᓯᓂᒡ᙮ 32 ᐃᔑᓂᔕᐅᐌᓐ ᑕᔥ ᒑᐸ ᐆᑌᓈᕽ ᒋᐊᑐᒪᒡ ᒋᐱᐊᑕᐙᐸᒥᒃ ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕒ ᑳᐃᒋᑲᓂᐎᒡ᙮ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᑕᔥ ᐅᐐᒋᐊᔮᒫᓐ ᓵᐃᒪᓇᓐ ᑳᐸᔥᑴᑭᓄᑫᓂᒡ ᒌᑭᐲᒃ ᑭᒋᑲᒦᕽ ᑳᐃᔑᑖᓂᒡ, ᓂᑮᐃᒃ᙮ 33 ᔐᒫᒃ ᑕᔥ ᑭᑮ ᓈᒋᓂᔕᐅᓐ᙮ ᑭᒥᓄᒋᑫ ᑕᔥ ᑮᐲᔖᔭᓐ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐅᐅᒫ ᓂᑕᔮᒥᓐ ᐁᓈᓴᒦᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᐐ ᐱᓯᑕᒫᕽ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑳᑮᐃᔑ ᐊᓅᓂᒃ ᒋᔑ ᐐᑕᒪᐎᔮᕽ, ᐅᑮᐃᑰᓐ ᒀᕒᓃᓬᐃᔭᓴᓐ᙮ 34 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᑮᒫᒌ ᑲᑭᑐ ᐅᐅ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᑌᐺ ᓂᓂᓯᑕᐎᓇᒧᐙᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᓐ ᐯᔑᑾᓐ ᐁᐃᓀᓂᒫᒡ᙮ 35 ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐃᑯ ᑳᑕᓶᐙᓇᑭᓯᓂᒡ ᐊᐎᔭᓐ ᑴᑖᓀᓂᒥᑯᒡ, ᑫᑑᑕᒥᓂᒡ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᑳᑾᔭᑯ ᓈᑾᓂᕽ ᐅᑑᑖᐱᓈᓐ᙮ 36 ᑭᑭᑫᑖᒻ ᐄᑐᒃ ᐃᐃ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᑳᑮᐃᔑᓂᔕᐊᒪᐙᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᐞ, ᐁᑮᐐᑕᒪᐎᒥᓐᒡ ᐁᔑ ᒥᓍᑐᑌᓂᒃ ᐱᓵᓂᓯᐎᓐ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ Xᐃᕽ ᑳᒫᒪᐎ ᑎᐯᒋᑫᓂᒡ᙮ 37 ᑭᑭᑫᑖᒻ ᑲᔦ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᔑᐌᐸᒃ ᒥᓯᐌ ᒎᑏᔭᑮᕽ, ᐁᑮᐅᒋ ᒫᒋᓭᓂᒃ ᐃᐃᒫ ᑳᓬᐊᓬᐄᐗᑮᕽ ᐊᐲ ᒞᓇᓐ ᐅᓰᑲᐊᑖᑫᓐ ᑮᐃᔥᒀ ᑕᔑᑕᒥᓂᒡ ᓰᑲᐊᑖᓱᐎᓐ᙮ 38 ᑭᑭᑫᑖᒻ ᑲᔦ ᐋᓃᓐ ᐁᓈᒋᒥᓐᒡ ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕒᐃᑎᕽ ᑳᐅᒌᒡ, ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᑮᐅᓈᐸᒥᑯᒡ ᐁᑮ ᒦᓂᑯᒡ ᐅᑕᒑᑯᓂ, ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᑲᔦ᙮ ᒥᓯᐌ ᐁᑮᐸᐹ ᐃᔖᒡ ᐁᒥᓄᑑᑖᑫᒡ, ᐁᑮ ᒥᓄᐊᔮᐋᒡ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑳᑭᑎᒪᐃᑯᓂᒡ ᒪᒋᐊᔭᐋᓐ, ᐋᓃᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑮᐐᒌᐎᑰᓐ᙮ 39 ᓃᓇᐎᓐᑦ ᑕᔥ ᓂᑎᐹᑐᑖᒥᓐ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑳᑮᐃᔑ ᐙᐸᒪᑭᒡ ᐁᐃᔑᒋᑫᒡ ᐃᐃᒫ ᒎᐗᒃ ᐅᑕᑮᒥᐙᕽ, ᐃᐃᒫ ᑲᔦ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᑮ ᓂᓯᑯᒡ ᒎᐗᐞ, ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ ᐁᑮᐊᑯᓴᑲᐅᑯᒡ᙮ 40 ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑕᔥ ᐅᑮᑮᐌ ᐱᒫᑎᓰᐃᑰᓐ ᓂᓱᑮᔑᒃ ᐁᐃᔑᓭᓂᒃ, ᐁᑮ ᑑᑖᑯᒡ ᑲᔦ ᒋᓈᑯᓯᒡ᙮ 41 ᑳᐐᓐ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮᐙᐸᒥᑯᓰᓐ᙮ ᓃᓀᑕᐎᓐᑦ ᐁᑕ ᓃᑳᓐ ᑳᑮᐅᓈᐸᒥᔭᒥᓐᒡ ᒋᑎᐹᑐᑕᒪᐙᕽ ᑳᑮ ᐙᐸᑕᒫᕽ, ᑳᑮᐐᒋ ᐐᓯᓃᒪᑭᒡ, ᑳᑮ ᐐᒋ ᒥᓂᑴᒪᑭᒡ ᑲᔦ ᑮᐃᔥᒀ ᑮᐌ ᐱᒫᑎᓰᐃᓐᒡ᙮ 42 ᓃᓇᐎᓐᑦ ᑲᔦ ᓂᑮᐊᓅᓂᑯᓈᓐ ᒋᑲᑮᑭᒥᒪᑭᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᒋᑎᐹᒋᒧᐗᑭᒡ ᑲᔦ ᐐᓐ ᐁᔮᐎᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᐅᓇᑭᒥᑯᒡ ᒋᐅᓈᑯᓈᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᓂᐳᓂᒡ᙮ 43 ᒦᐗᓐ ᓴ ᐃᓂ ᑳᑮ ᑕᔑᒫᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑫᓅᑕᒪᐙᐙᒡ ᐅᐅ ᑮᐃᑭᑐᐙᑯᐸᓀᓐ, ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᐁᑕᓱ ᐯᔑᑯᒡ ᑫᑌᐺᔦᓂᒫᒡ ᐅᑲ ᑌᐱᓈᓐ ᒋᐴᓀᑕᒪᐎᓐᒡ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓇᓐ, ᐅᐐᓱᐎᓂᓃᕽ ᐅᒋ᙮ 44 ᒣᒀ ᑕᔥ ᑫᔮᐱ ᐲᑕᕒ ᐁᑕᔑᑕᕽ ᑳᑮᐃᔑᐌᐸᓂᓂᒃ, ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᐅᑮᐅᑎᓯᑯᓂ ᑲᑭᓇ ᑳᑮ ᓅᑕᒥᓂᒡ ᐃᐃ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ᙮ 45 ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑕᔥ ᑳᒎᐎᐎᓂᒡ ᐅᑌᐺᑕᒨᐞ ᐲᑕᕒ ᑳᑮᐱ ᐐᒌᐎᑯᒡ ᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒨᐞ, ᐋᓃᔥ ᐃᐃ ᑳᒎᐎᐎᓯᓂᒃ ᑮᒦᓂᑰᐎᓯᐗᐞ ᐁᑮ ᓰᑭᓇᒪᐎᒥᓐᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ᙮ ᑳᑮ ᑭᑭᓇᐙᑕᔕᑫᔓᒥᓐᒡ ᐅᑌᐺᑕᒨᐞ 46 ᐅᑮᓅᑕᐙᓂ ᐋᓃᔥ ᐯᐸᑳᓐ ᐁᐊᔨᔑᑮᔗᓂᒡ, ᐁᒦᑴᒋᐌᓂᒫᓂᒡ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 47 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐊᐎᔭ ᓇ ᑖᐅᒋᐃᐌ ᓂᐲᕽ ᒋᔑ ᓰᑲᐊᑖᓱᓯᓂᑭᐸᓐ ᐅᓄᐌᓂᐗᐞ ᑳᒦᓂᑰᐎᓯᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᑖᐱᔥᑰ ᑮᓇᐎᓐᑦ᙮ 48 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᑮᐊᓅᑮ ᒋᓰᑲᐊᑖᓱᓂᒡ ᐅᐐᓱᐎᓂᓃᕽ ᒋᓴᔅ Xᑕᓐ ᐅᒋ᙮ ᐅᑮᑲᑴᒋᒥᑰᐞ ᐃᑕᔥ ᐊᒋᓇ ᒋᐐᒋᐊᔮᒫᒡ᙮

ᐃᔑᒋᑫᐎᓇᓐ 11

1 ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᒃ ᑕᔥ, ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ ᑲᔦ ᒎᑏᔭᑮᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᑮᓅᑕᒨᒃ ᐃᐃ ᑳᒎᐎᐎᓯᓂᒃ ᐁᑮᐅᑖᐱᓇᒥᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᑭᑐᐎᓂᓂ᙮ 2 ᐊᐲ ᑕᔥ ᐲᑕᕒ ᑳᑕᑯᔑᕽ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐅᑮᐋᓍᐸᒥᑰᐞ ᐃᐃ ᑳᑭᑭᓇᐙᑕᔕᑫᔣᓱᐎᒥᓐᒡ ᐅᑌᐺᑕᒨᐞ ᐁᑮᐃᑯᒡ, 3 ᑭᑮ ᐲᑎᑲᐙᒃ ᐃᐃ ᑳᑭᑭᓇᐙᑕᔕᑫᔣᓱᐎᑣ, ᑭᑮᐐᒋ ᐐᓯᓃᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ, ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 4 ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᑮᒫᒌ ᑲᑭᑐ ᐁᑮ ᐐᑕᒪᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᒪᔮ ᑳᐃᔑᓭᓂᒃ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: 5 ᒣᒀ ᒑᐸ ᐆᑌᓈᕽ ᐁᐊᔮᔮᓐ ᐁᐊᓇᒥᐋᔮᓐ, ᑫᑰᓐ ᓂᑮᐃᔑᓇᒻ᙮ ᓂᑮ ᐙᐸᑖᓐ ᑫᑰᓐ ᑮᔑᑯᕽ ᐁᐲᓈᑾᒃ ᐁᐃᔑᓈᑾᒃ ᐃᔒᑭᓄᕽ ᑳᔑ ᓇᓃᐎᑮᑫᔩᑲᒃ ᐁᐱᐅᒋ ᓃᓵᐲᑭᓂᑳᑌᒃ᙮ ᓃᓐ ᓂᑮᐱ ᓈᓯᑳᑯᓐ᙮ 6 ᐁᑲᓇᐙᐸᑕᒫᓐ ᑕᔥ, ᓂᑮ ᐙᐸᒫᒃ ᑳᓃᐎ ᑳᑌᐙᒡ ᐊᔭᐋᐎᔕᒃ, ᐱᑾᒋᐊᔭᐋᐎᔕᒃ ᑲᔦ, ᑭᓀᐱᑰᒃ ᑲᔦ, ᐱᓀᔒᔕᒃ ᑲᔦ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᐯᒫᒥᓭᐙᒡ᙮ 7 ᓂᑮᓅᑕᐙ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᐁᑲᓅᔑᒡ ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᐗᓂᔥᑳᓐ ᐲᑕᕒ! ᓂᔑ ᒋᐊᒶᑣ, ᓂᑮᐃᒃ᙮ 8 ᐅᐅ ᑕᔥ ᓂᑮᐃᓈ: ᑳᐐᓐ ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ! ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᓂᐱᒦᒋᓰᓐ ᑳᐐᓀᑖᑾᒃ, ᑳᒪᓈ ᒦᒋᓈᑳᑌᒃ ᒦᒋᒻ᙮ 9 ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᐊᐎᔭ ᓂᑮᐅᒋ ᑲᓅᓂᒃ: ᑫᑰ ᐃᑕᑫᓐ ᐁᐐᓀᑖᑾᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐯᑭᑑᒡ, ᓂᑮᐃᒃ᙮ 10 ᓃᔣ ᐅᐅ ᑮᑑᒋᑳᑌ, ᒦᑕᔥ ᑮᔑᑯᕽ ᑳᐃᔑ ᑮᐌ ᐃᔥᐱᐱᒋᑳᑌᒃ᙮ 11 ᐃᓇᔥᑫ ᒦ ᐃ ᐊᐲ ᓂᓯᓐ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑮᑕᑯᔑᓅᒃ ᑳᑮ ᐲᒋᓂᔕᐅᑣ᙮ ᑮᐱᓃᐸᐎᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᑳᑮᐃᔑ ᑲᐯᔑᔮᓐ, ᓭᓴᕒᐄᔭ ᐆᑌᓈᕽ ᑮᐱᐅᒌᐗᒃ ᐁᑮᐱ ᓈᓯᑲᐎᐙᒡ᙮ 12 ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ ᑕᔥ ᓂᑮᐐᑕᒫᒃ ᒋᑆᑕᐐᓯᐙᓐ ᒋᐐᒌᐎᒪᒃ᙮ ᐅᑯ ᑕᔥ ᑲᔦ ᓂᑯᑣᓱ ᓃᒋ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ ᓂᑮ ᐐᒌᐎᑰᒃ᙮ ᒦᔥ ᑳᑮ ᐲᑎᑫᔮᕽ ᒀᕒᓃᓬᐃᔭᔅ ᐅᐙᑳᐃᑲᓐ᙮ 13 ᓂᑮᐐᑕᒫᑯᓈᓐ ᑕᔥ ᑳᐃᔑ ᐙᐸᒫᒡ ᐁᒐᓬᐊᓐ ᐁᓃᐸᐎᓂᒡ ᐅᐙᑳᐃᑲ