Ojibwe Hymns

1 All Hail the Power

Anamikawik sa Jesus
ishpiming eyaayeg
Wiindamoyok dash gakina
odoogimaawiwin

Gaye giinawaa anangoog
imaa mishagiizhig
wiindamoyok epiichiwiid
'aw Gichi-Ogimaa

Gaye giinawaa sa akiing
wenji-noojimoyeg
zhagashkiitawik sa Jesus
gaa-pimaaji'ineg

Maano sa gakina akiing
anooj ezhi-wiinzod
da-nakwe'amaagewag 'iw
ji-nagamotawind

Oo apegish dash ishpiming
negamotawaajig
nakwe'amawangwaaban 'iw
nagamotawaawaad

2 All Hail the Power

Gidaa-gichitwaawendaamin
Jesus owiinzowin
gidaa-inaajimaanaan sa
gichi-ogimaawid

Giinawaa bemaaji'igooyeg
zhewendaagoziyeg
gibimaaji'igowaa 'aw
Gechi-Ogimaawid

Giinawaa bayaataaziyeg
zhewenimigooyeg
maamoyawamik sa Jesus
Gechi-Ogimaawid

Giinawaa gaa-miinigooyeg
minodanakiiwin
zhagashkiitawik sa imaa
endazhi-ogimaawid

Ishpiming dazhi-naazheneg
nakwe'amaadiwag
imaa enaasamabid 'aw
Jesus Wegimaawid

3 All People that on Earth Do Dwell

Maamawi da-nagamowag
gakina eyaawaad akiing
ji-mooj igizitawaawaad
oGizhemanidoomiwaan

Wiin omaanishtaanishiiman
giinawind sa gidaawimin
geget gidashamigonaan
wa'aw genaweniminang

Ambe biindigedaa imaa
ishkwaandemiwang wiigiwaam
Manidoo endazhi-ayaad
ji-gichi-nagamotawang

Wiin maa gichi-dibeninge
gaye gichi-zhawenjige
wiin odebwewin gaaginig
da-ni-ayaamagadini

Praise God, from Whom All Blessings Flow
Maamoyawamaadaa wa'aw
wenji-zhawendaagoziyang
Weyoosimind, Wegwisimind,
gaye Baanizid Ojichaag

4 Awake, My Soul

Ambe, goshkozin, ninjichaag
giizis ezhi-minwewizid
izhi-minwewizin dash giin
gigizheb dash anami'aan

Dibishkoo go waa-nibongin
noongom giizhigak anokiin
Manidoo maan'kin ganawendan
giga-dibaakonigoo maa

Goshkozin, onishkaan ninde'
nakwe'amaw 'giw Angelag
gabedibik negamojig
wawizhenimaawaad Man'doon

Maamoyawamaadaa wa'aw
wenji-zhawendaagoziyang
Weyoosimind, Wegwisimind
gaye Baanizid Ojichaag

5 Come, Holy Spirit, Heavenly Dove

Ondaashaan, Gichi-Ojichaag
wiidookawishinaam
atoon i'iw zaagi'iwewin
imaa ninde'inaang

Waabamishinaam niinawind
gedimaagiziyaang
onzaam sa nimbejiwiimin
ishpiming wii'izhaayaang

Aanawi nindinendaamin
nagamotaagooyan
nimaamoyawewininaan
noonde go dakisin

Noosinaan, mii na apane
ge-izhi-bejiwiiyaang
onzaam bangii zaagi'igooyan
zaagi'iyaang dash Giin

Ondaashaan, Gichi-Ojichaag
zhawenimishinaam,
mooshkinatoon ninde'inaang
gizaagi'iwewin

6 Come, Let us Join Our Cheerful Songs

Nakwe' amawaadaanig sa
ishpiming eyaajig
gakina moojigiziwag
gotaamigwiinowag

Gichi-apiitendaagozi
'aw gaa-nibotaaged
ina'amoog, naasaab sa 'iw
gidaa-ina'aamin

Gichitwaawendaagoziwin
da-miinaa 'aw Jesus
odaa-ayaan sa niibowa
zhawendaagoziwin

Maano giizhigong eyaajig
akiing gaye nibiing
maamawi da-inendamoog
ji-mmwaajimikwaa

Gakina bemaadizijig
miziwe eyaajig
odaa-mino-waawiinaawaan
Wegimaawabinid.

7 Come, Thou Fount

Ondaashaan sa Debendaman
gichi-zhawenjigewin
wawezhitoon o'o ninde'
ji-nanagamotoonaan
gikino' amawishin sa
ishpiming negamowaad
oo miigwech minjiminiyan
gizhawenjigewining

Gigii-tagwishim sa omaa
ji-zhiibiniketoonaan
enenimiwanen dash go
miinawaa ninga-giiwe
Jesus ningii-mikaag megwaa
babaa-wanishinaambaan
mii 'iw naniizaaniziyaan
gaa'-onji-nibotawid

Oo geget zhawenjigewin
ningichi-mazina'aan
maano zaagi'idiwining
minjimapidoon ninde'
netaa-wanishinaanin sa
nindizhi-gidimaagiz
gimiinin ninde', oo maano
odaapinamawishing

8 Come, Ye That Love the Lord

Ondaashaag giinawaa
Jesus zayaagi'eg
moojigiziyok gakina
gaye nagamoyok

Zhewendaagozijig
ogikendaanaawaa
ezhi-onizhishininig
iwidi ishpiming

Nagamodaa sa dash
gego mawisiidaa
gibimosemin sa akiing
ishpiming izhaayang

9 God Moves in a Mysterious Way

Manidoo eyizhichiged
mamaandawakamig
Gichigamiing babaamose
memaangaashkaanigin

Gichi-dimiimagadini
'iw onibwaakaawin
Aapiji ogwayakwendaan
ge-zhi-wiidookaaged

Giinawaa sa gwetaajiyeg
mashkawendamoyok
Da-webaasin 'iw aanakwad
naaskaaji'igoyeg

Gaawiin inendaagozisii
'o ezhi-ayaashang
Giwii-minodoodaagowaa
zenagiziyegon

Wayiiba da-izhichige
i'iw eyinendang
gakina ji-wiishkobiitood
iniw waasagangin

Nitaa-baataa'iwemagad
aagonwetamowin
Geget dash wiin go da-debwe
Manidoo ekidod

10 Holy, Holy, Holy

Maamawi-biinizi Gizhemanidoo
ambe enigok sa wawizhenimaadaa
maamawi-biinizi 'aw Debeninged
gaye dash 'aw Baanizid ojichaag

Baaniziyan Manidoo! Enami'aajig
giwawizhenimigoog waaseyaaziwining
gakina ishpiming meshkawiziijig
gaagining giwawizhenimigoog

Baaniziyan Manidoo, aano-gashkiidib'kak
ji-waabandanzigwaa giwaaseyaaziwin
Giin sa Baaniziyan, Giin gaye go eta
Giin Mayaamawi-biinaadiziyan!

11 How Great Thou Art

NiManidoom, maamakaadeniminaan
gakina akiiwan ozhitooyan
anangoog gaye aanakwad chi-madweweg
gimashkawiziiwin minz'we ayaag

Nanagamoomagad sa go ninde'
Gwetaamigwendaagoziyan
nanagamoomagad sa go ninde'
Gechi-ishpendaagoziyan!

Megwekwaang gechi-bishigendaagwak,
bineshiijyag mino' amaazowaad,
wajiwing gichi-minwaabishinaan
zhiibiiwishe chi-minwewejiwang

Mikwendamaan Manidoo gii-miigiwed
Ogwisan maa aazhideyaatigong
bimoondang gakina baataaziwinan
ina'amaan Gwetaamigoziyan

Apii go Christ ninga-bi-gaganoonig
giiwewizhid ninga-moojigendam
ojijiingwanigaabawiitawag sa
nagamoyaan gechi-ishpenimag

12 Jesus Saves

Ginoondaamin enweweg
Jesus bimaaji'iwe
Minziwe dibaajimog
Jesus bimaaji'iwe
Minziwe da-baswewe
bemi-ayinadinaag
Minziwe gidigoomin
Jesus bimaaji'iwe

Ge-bimi-ayinaashkaag
Jesus bimaaji'iwe
Oo bemi-baataaziyeg
Jesus bimaaji'iwe
Nagamoyok minising
Minziwe da-zakwewem,
minziwe gichigamiing
Jesus bimaaji'iwe

Enigok nagamoyok
Jesus bimaaji'iwe
gaa-onji-nibotoonang
Jesus bimaaji'iwe
Bebekaa-nagamoyok onji-giw gaa-maajaajig
ji-bagidenimindwaa
Jesus bimaaji'iwe

Bemi-gichi-noodingin
Jesus bimaaji'iwe
gakina minwendandaa
Jesus bimaaji'iwe
Enigok zasaakweyok
bemi-ayinadinaag
Giga-mamaazhitwaamin
Jesus bimaaji'iwe

13 Love Divine, All Loves Excelling

Zaagi'iyaang gichitwaawad
biidoon minwendamowin
bi-ozhigen ninde'inaang
gaaginig ji-bi-daayan
Jesus, Giin Zhewenjigeyan
gaaginig zaagi'iyaang,
oo ambe bi-dagwishinin
endasing ninde'inaang

Bi-bagidanaamonodan
endasing niiyawinaang
Giin dash ji-zaagi'igooyan
ge-onji-anwebiyaang
ikonan baataaziwinan
biinitoon ninde'inaan
ninga-zhazhiibendaamin dash
oo zhawenimishinaam

Gwetaamigwendaagoziyan
odaapenimishinaam
giga-wiij ayaawigoo dash
apane dash gaaginig
minawaanigwaadakamig
baakaj gii-tagwishinaang
ji-anami'etaagooyan
ji-zaakwaadamaagooyan

Ambe ninga-na'endaamin
ji-godagizisiwaang
ninga-mikwendaamin eta
waa'-izhi-zhawenimiyaang
ninga-ishpiwinigoomin
apii aabijiibaayaang
bagijikwaanetaagooyan maamakaazaabishinaang

14 O for a Thousand Tongues to Sing

Oo ambegish sa midaaswaak
Niijanishinaabeg
ji-nanagamotawaawaad
ninGizhemanidoom

Noosinaan, wiiji'ishinaam
ji-wiindamaageyaan
omaa enigokamigaag
ezhiwebeziyan

Jesus gaa-nanaandawi'inang
gaa-kaasibiingwe'inang
geget sa minonikaazo
gaa-noojimo'inang

Wiin sa ogii-mamaazhi'aan
majimanidooshan
gii-pi-ziigwebinamoonang
wiin Jesus omiskwiim

Ogashkitoon ji-webinang
baataaziwinishan
biini'iwemagadini
'iw Jesus omiskwiim

Na, Jesus obimoondaanan
waani'igoyegon
gakina ji-noojimoyeg
Jesus gii'-onjine

Jesus wenji-zegizising,
wenji-gashkendanzing
gichi-minotaagwadini
'iw owaawiinzowin

Noondawik sa 'iw ekidod,
anishinaabedog!
debwetawik Bemaaji'iwed
ji-bimaadiziyeg

Nind-Oogimaam, wiiji'ishin
ji-dibaadodamaan
gibishigendaagoziwin
omaa minziwe akiing

15 Salvation, Oh the Joyful Sound

Oo geget sa minotaagwad
Nwaandamang minwaajimowin
Wendago ginoojimomin
'iw enaapineyangiban

Zhawendaagwad baswewesing
gakina giiwitaakamig
gotaamigwiino ishpiming
waadookang minwaajimowin

Oo zhewenjigeyan Jesus
Giin sa ginagamotaagoo
waaseshkan ninde'maanin
wii-dibenimishinaang noongom

Geget gotaamigwiinowag
ishpiming dazhi-Angelag
gaa-waawezhigaabawijig
wii-nakwe' amooninangwaa

16 Showers of Blessing

Niw zhawendaagoziwinan
waawiindamaadiwinan
ishpiming onjibidewan
ezhinaazha'amanin

Zhewenjigeyan!
zhawendaagoziwinan
nindizhi-anami'aamin
ji-bi-zhawenimiyaang

Niw zhawendaagoziwinan
ji-miikogichigeyaang
wajiwing, babasadinaag
bimi-dazhi-gimiwang

Niw zhawendaagoziwinan
niibide-oozhishinaam
minziwe dibishkosetoon
waawiindamaagewinan

Niw zhawendaagoziwinan
da-gichi-gimiwanoon
Gakina anami'aadaa,
Jesus nanaandomaadaa!

17 Angels, from the Realms of Glory

Naazheneg gii-maajisewag
minziwe omaa akiing
gakina ji-noondamowaad
aazha gii-niigid Jesus

Bamiitawik! bamiitawik!
aazha gii-niigid Jesus!

Igiw genawenimaajig
iniw maanishtaanishan
naazhenen ganoonigowaad
ayaad 'aw Abinoojii

Nibwaakaawininiiwidog
naanaagadawendameg
nandone'ok Abinoojii
'aw gaa-waabameg anang

Giinawaa enami'aayeg
moozhag akawaabiyok
zezikaa maa Debeninged
giga-odisigowaa

18 Come, Thou Long-Expected Jesus

Bi-naazikawishinaam Christ
giin Bemaaji'iweyan
ji-onji-zegizisiwaang
aabweyenimishinaam

Giin Jesus waadookawadwaa
gwayak enami'aajig
giminode'eshkawaag sa
igiw epenimikig

Gii-abinoojiiyiwiyan
gigii-Kichi-Ogimaaw
biinjina sa ninde'inaang
gaaginig ogimaawin

Geget sa gigichi-ondiz
gii-gwayakwaadiziyan
Oo maano debi'ishinaam
ishpiming ji-izhaayaang

19 Hark, the Glad Sound!

Bizindandaa, minotaagwad
iw minwaajimowin
genapii dagwishin Jesus
giwiindamaagomin

Ambe moojigide'edaa
bimaaji'iwewin
giwii-kashkitamaagonaan
'aw ishpiming wenjiid

Owii-niisaakonamawaan
maji-ishkwaandeman
gakina majimanidoo
gaa-kibaakwa'waajin

Igiw gedimaagizijig
ji-zhawenimindwaa
igiw dash bayaataazijig
ji-aanjiniigi'indwaa

Igiw egaasenimojig
ji-gichi-miinindwaa
gichi-zhawendaagoziwin
bi-onji-dagwishin

Ambe nagamotawaadaa
bizaaniziwin baadood
Geget gidanamikaagoo
Giin Manidoo Jesus!

20 Hark, the Herald Angels Sing

Naazheneg nagamowag
onji gii-niigid Jesus
baadood aabweyendiwin
gaye bizaaniziwin
Akiing endanakiiyeg
moojigi-nakwe'amawik
ishpiming dazhi naazheneg
azhigwa gii-niigid Jesus

Naazheneg nagamowag
onji gii-niigid Jesus

Christ a'aw ishpiming wenjiid
Christ 'aw gaaginig eyaad
genapii gii-tagwishin
oshki-ikwen wegiijin
gii-Kizhemanidoowi
gaye gii-ininiiwi
giwiijayaawigonaan
gaa-wiinind Immanuel

Naazheneg nagamowag
onji gii-niigid Jesus

Anamikawaadaa Christ
wiin sa wenji-waaseyaag
obimaaji'iwewin
gakina gii-piidawaad
nashke, obagidinaan
bishigendaagoziwin
ji-onji-bimaaji'aad
niw eyaanijin akiing

Naazheneg nagamowag
onji gii-niigid Jesus

21 Silent Night

Gichitwaa-dibikad
waaseyaaziwin maa
ayaamagad ayaad Mary
baanizid Abinoojii niigid
Christ sa gii-niigid!

Gichitwaa-dibikad
gichi-zegiziwag
apii wayaabandamowaad
i'iw bishigendaagoziwin
Christ sa gii-niigid!

Gichitwaa-dibikad
Gizhemanidoo sa
gichi-bishigendaagozi
miigiwed iniw Ogwisan
Jesus gii-niigid!

22 Thou Didst Leave Thy Throne

Gidayaawin gigii-nagadaan
gii-naazikaman aki
Awakaaniwigamigong
omaa gigii-pi-niig

Bi-odayaawinin ninde'ing
bi-biindigawishin
Jesus, gidawisidamoon
ge-daayan ninde'ing

Bineshii waziswaanike
odayaawini awesii
Giin dash gaawiin omaa akiing
gidoodabino'onisii

Bimaadad gidikidowin
gaa-piidamawiyaang
gigii-nishibaapinodaagoog
dash gii'-odaapinisinokwaa

Dabiidweweyaaniwan giizhigong
bi-ogimaawiyan
Ambe, wiindamawishiikan
Mii o'omaa ge-daayan

Jesus, ninga-zasaakwe
apii ba-nandomiyan
Jesus, ninga-onaanigoz apii bi-naazhiyan

23 While Shepherds Watched

Maanishtaanishiwininiwag
ganawenjigewaad
naazhenen gii-tagwishinoon
bi-ganoonigowaad

Gego wiin zegizikegon
ogii-pi-igowaan
gibi-minwaajimotooninim
akiing endashiyeg

Noongom giniigitamaagoom
David Wegwisijin
ishpiming dazhi-Manidoo
ba-noojimo'iwed

Izhaayok 'aw Abinoojii
ishpiming wenjibaad
awakaaniwigamigong
gidaa-waabamaawaa
Gaa-ishkwaa-ganoonigowaad
gii-waaseyaaziwan
ishpiming dazhi-naazhenen
'o gii'-ina'amoon

Gakina maamoyawamik
Meno-Manidoowid
zhawendaagoziwin miinaad
akiing eyaanijin

24 Who Is He in Yonder Stall?

Awenen Abinoojii
wejijiingwanitawind?

Jesus sa 'aw menwaajimind
gechi-bishigendaagozid
zhagashkiitawaadaa sa
'aw Gechi-Ogimaawid

Awakaan-adoopowin
gaa-odikinaaganid

Bi-waabamik ishpiming
wenjibaad Abinoojii

Awakaanigamigong
sa gidaa-mikawaawaa

Awenen Wegimaawid
noongom eyaad ishpiming

25 Alas, and Did My Savior Bleed

Geget na ningii-nibotaag
gaa-Nanaandawi'id
Gichi-maamakaadakamig
niin go gii'-onjined

Mii na 'iw nimbaataaziwin
gaa'-onji-agoonind
Geget maamakaadakamig
gii-pi-zhawenimid

Gwayak sa gii-kaadood giizis
owaaseyaaziwin
apii nebod Debeninged
wii-noojimo'iwed

Mikwendamaan gaa-doodawind
ningidimaagendam
ningidemagad go ninde'
maamoyawendamaan

Gaa gegoo gimiinisinoon
gii-zhawenimiyan
Nashke, mii eta go niiyaw
begidinamoonaan

Aazhideyaatigong
wayeshkad waabandamaan
maazhendamowin gii-naganigoyaan
debweyendamaan
maazhid ji-waabiyaan
noongom niminwendam apane

26 Alas, and Did My Savior Bleed

Geget ningii-nibotamaag
'aw Bemaaji'iwed
wiinge nimaamakaadendaan
niin gaa-onji-nibod

Ninzaagi'ig Jesus
mii 'iw gekendamaan
ningii-onji-nibotamaag
'iw gii-shawenimid

Nimajidoodamowinan
gaa-onji-agoonind
wiinge nimaamakaadendaan
'iw gii-shawenimid

Gii-nibowaasige giizis
gii-gashkiidibikad
apii nebod Debenjiged
gii-bimaaji'iwed

Jesus ningii-pi-diba'og
ji-bimaadiziyaan
gaye nimbimaadiziwin
nimiinaa gakina

27 Behold the Savior

Ina, 'aw Nwaajimo'iwed
mitigong egoojing
gotaamigwiiwiimagadini
ozhawenjigewin

Ina, megwaa mamaapined
naningishkaa aki
gaye daashkaabikisewan
gakina asiniin

Aazha sa ningii-tiba'aan
gii'-izhi-biibaagi
Ina dash nawagikwesed
ani-ishkwaanaamo

Wayiiba sa da-onishkaa
ji-waaseyaazid dash
Jesus, epiichi-zaagi'iyaang
gigii-pi-onjine

28 Father, I Stretch My Hands to Thee

Noose, gizhiibiniketoon
ji-wiidookawiyan
giishpin sa gaazotawiyan
aaniindi ge-izhaayaan

Aaniin minik gaa-bimoondang
godagiziwinan
Gigwizis, jibwaa-neseyaan,
wii-nanaandawi'id

Oo Jesus debweyendamaan
nindaa-baapinendam
noongom gidaa-wawezhi'aa
ninjichaag, noongom igo

Gidaatagaabamin isa
Giin Waadookaageyan
oo miizhishin nibwaakaawin
ji-noojimo'iyan
Gaawiin gidinenimaasii
ninjichaag ji-nibod
oo maano zhawenimishin
ji-bimaadiziyaan

Gechi-gagiibaadizijig
gikenimikwaaban
daa-gichi-baapinendamoog
gii-zhawenimadwaa

Nindebweyenimaa Jesus
'iw gii-nibotawid
gii-ziiginang 'iw omiskwiim
wii-nanaandawi'id

29 God Loved the World of Sinners

Gizhemanidoo zaagi'aad
bayaataazinijin
gii-gichi-inagindeni
wenipazh waa-miigiwed

Oo maamakaadakamig
ezhi-zaagi'inang
Jesus gii-bi-nibotoonang
Imaa Calvary-ing

Ningikendaan dibenimid
Jesus Wegwisimind
gii-diba'iged omiskwiim
ge-biini'igoyaan

Mii sa 'iw gii-zaagi'inang
wenji-wiindamoonang
zhawendaagwak anwebiwin
Jesus ge-miininang

Igiw dayebweyendangig
gii'-ani-maajaawag
gii-daangandamowaad iniw
ishpiming eyaagin

Apii sa gii-mamaanzhi'ang
majimaaniziwin
da-moojiga'amoog naazheneg
onji 'aw Jesus Christ

30 Jesus Paid It all

Niwiindamaag Jesus
ezhi-bejiwiiyaan
i'iw anami'aayaan
Wiin go Debenimid

Gakina Jesus
ogii-tiba'aan
ezhi-biinizid 'aw goon
ji-izhi-blin'ziyaan

Jesus, ningii-mikaan
gimashkawiziiwin
Gidaa-gashkitoon sa
ji-biinak 'iw ninde'

Gaawiin nindayaanziin
gegoo wenizhishing
Giziibiiginishin
imaa gimiskwiiming

Apii gii-niboyaan
nga-izhaanan Jesus
a'aw gaa-kiishpinazhid
ji-izhaayaan ishpiming

Ogimaawiwining
ninga-niibawi'ig
enaasamiid Jesus
ji-zhagashkiitawag

31 My Savior's Pierced Side

Imaa owiiyawing
gaa nanaandawi'id
gii-pi-onjijiwanini
baani'iwemagak

Andomigooyaan dash
iwidi ishpiming
ni-wawiinge-giziibiigii
Jesus omiskwiiming
Gichi waashegami
i'iw bemijiwang
mii go imaa waanizijig
ji-giziibiigiiwaad

32 There Is a Fountain

Ayaamagad bemijiwang
omiskwiim 'aw Jesus
bayaataazid sa bakobiid
wiinge biinaabaawe

A'aw nebod gii-paapinendam
waabandang i'iw miskwi
gaye niin bayaataaziyaan
ninga-biinaabaawe

Apii dash nebod 'aw Jesus
gii-siigise miskwi
gakina enami'aajig
ji-bimaadiziwaad

Niwaabandaan onjijiwang
imaa wiiyawing miskwi
Jesus gii-kiishpinaninang
epiichi-zaagi'inang

Da-minwewe nagamowin
'iw ge-nagamoyaan
ishkwaa-naniinawiziyaan
gii-nagadamaan aki

33 When I Survey the Wondrous Cross

Apii ko enaabiyaanin
imaa aazhideyaatigong
gaa-dapined nind-Oogimaam
gakina ningide ninde'

Gaa gegoo sa nindayaanziin
'iw ge-mamiikwaadamaambaan
mii sa eta ni-Manidoom
gaa-izhi-miizhid 'iw wiiyaw

Waabandamawik oninjiin
gaye go iniw ozidan
binaazhaakojiwan miskwi
gaye ozaagi'idiwin

Giishpin gakina miininaan
enigokwaag o'o aki
geyaabi sa daa-noondese
gaa-bi-zhi-zhawenimiyan

34 When I Survey the Wondrous Cross

Genawaabandamaanin ko
Jesus odaazhideyaatigom
ningichi-gidimaagenim gaye nindabasenindiz

Jesus sa niin gaa'-onji-nisind
nindaa-onji-giigid iko
Iniw zayaagitooyaanin
nimbagidinamawaa Christ

Gii-miskwiiwi oshtigwaaning
oninjiing gaye ozidaang
Wiikaa na awiiya o'o
izhi-gichi-zaagi'iwe

Gechi-zaagi'iyan Jesus
izhisin 'iw ji-miininaan
gakina gegoo eyaayaan
ninjichaag gaye dash niiyaw

35 Christ the Lord Is Risen Today

Gii'-aabijiibaa Jesus, oo maamoyawedaa!
Ambe wawizhendandaa, oo maamoyawedaa!
Gaa-kichi-wiisagined, oo maamoyawedaa!
ji-onji-giishpinaninang, oo maamoyawedaa!

Nagamotawaadaa Christ, oo maamoyawedaa!
ishpiming nemadabid, oo maamoyawedaa!
jiibegamigong gaa'-asind, oo maamoyawedaa!
Giinawind gaa'-onjined, oo maamoyawedaa!

Ogodagiziwinan, oo maamoyawedaa!
gibimaaji'igomin, oo maamoyawedaa!
iwidi ogimaawi, oo maamoyawedaa!
endazhi-nagamotawind, oo maamoyawedaa!

36 Christ the Lord is Risen Today

Noongom aabijiibaa Jesus! Alleluia!
gakina moojigendandaa, Alleluia
'iw gii-wiisagaapined, Alleluia
'iw ji-onji-bimaadiziyang, Alleluia!

Aanoo-gu-na'inimind, Alleluia
Manidoo Ogwizisan, Alleluia
azhigwa onishkaawan, Alleluia
noongom bimaadiziwan, Alleluia!

Ogagwaadagitoowin, Alleluia
gibimaaji'igomin, Alleluia
noongom dash ogimaawi, Alleluia
imaa ishpabid giizhigong, Alleluia!

Iwidi giwiijiiwaanaan, Alleluia
Jesus ji-wiidaadiziimang, Alleluia
giga-wiijayaawaanaan, Alleluia
odoogimaawiwining, Alleluia!

37 I Know That My Redeemer Liveth

Ningikendaan Jesus bimaadizid
neyaab akiing wii-pi-mookiid
omiigiwen bimaaji'iwewin
gaye nitaa-zhawenjige

Ningikendaan geget bimaadizid
neyaab akiing wii-niibawid
ningikendaan bimaaji'iwed
gaye nitaa-zhawenjiged

I'iw owaawiindamaagewin
geget wii-pagami-ayaa
aano zhaaboshkamaan nibowin
wayiiba ninga-waabamaa

Ningikendaan ozhitamawid
besho ayaad ge-wii-taayaan
ningikendaan ninga-bi-naanig
a'aw gaa' -ondinamawid

38 O How I Love Jesus

Ninzaagi'aa Jesus
ningii-zaagi'ig maa

Jew-yag ogii-agoonaawaan
aazhideyaatigong

Mary gii-bi-mawi
mawimaad Jesusan

Joseph gii-gagwedwe
wii'-asaad Jesusan

Angel gii-dagwishin
gii'-ikonaad asiniin

Wiindamaw Simon Peter
gii'-onishkaad Jesus

Gii'-onishkaa Jesus
giizhigong gii'-izhaad

Angelag bii'owag
ombishkaad 'aw Jesus

Mii sa go 'aw Jesus
omaa noongom ayaad

39 Jesus Shall Reign

Jesus da-ogimaawiwi
enigokoshkang 'aw giizis
odoogimaawiwin minziwe
da-debishkaamagadini

Giiwedinong gaye dash go
zhaawanong bi-onjibaawag
wegimaawijig gakina
wii-pi-zhagashkiitawaawaad

Mii 'aw ge-bagosenimind
gaye ge-maamoyawamind
odizhinikaazowin
da-ombishkaamagadini

Anooj enwejig gakina
oga-nagamotawaawaan
gaye go abinoojiiyag
da-nakwe'amaageshiwag

40 Lo! He Comes

Bina, bi-dagwishin Jesus
giinawind gaa-onjined
Geget sa onzaamiinowan
'niw nwaapinanigojin
Hallelujah! Hallelujah!
Ogimaa bi-dagwishin

Oga-waabandaanaawaa sa
gakina 'nishinaabeg
Jesus ogotaam'goziwin
booch igiw gaa-nisaajig
da-mawiwag, da-mawiwag
apii wayaabamaawaad

'Giw gedimaagizipaniig
gaa-anami'aawaad
oga-nakweshkawaawaan sa
'niw Bemaaji'iwenid
Hallelujah! Hallelujah!
Jesus wii-pi-dagwishin

Na, giga-zhagashkiitaagoog
neyaab bemaadizijig
Oo Giin Bemaaji'iweyan
gaaginig Eshpabiyan
odaapinan, odaapinan
'iw gidoogimaawiwin

41 When He Cometh

Bi-dagwishing nind-Oogimaam
ji-bi-odaapinang
debendangin omaa akiing
zayaagitoojin

Dibishkoo sa anangong
da-izhinaagozi
ge-biizikang gakina
beshigendaagwak

Oga-maawandoonaan dash
gakina debendang
gakina sa baanizijig
enami'aajig

Abinoojii enami'aad
o'omaa akiing
da-bishigendaagozi sa
imaa ishpiming

42 Amazing Grace

Gichi-zhawenjigewining
bemaaji'igooyaan
ningagiibiingwenaaban go
noongom idash niwaab

Ningii-segiz maa ninde'ing,
ozhawenjigewining
nind-oonji-bizaaniz igo
gii-tebweyendamaan

Niibowa neniizaanak go
nimbimi-zhaabwitoon
ninga-de-dagwishimigon
owiidookaagewin

Apii gichi-gabe-ayi'ii
gii-wiijayaawang
dibishkoo go giga-oshki-
mamiikwaanaanaan dash

43 Amazing Grace

Geget gichi-minotaagwad
nwaajimo'igooyaan
'iw megwaa wanishinaambaan
gii-gagiibiingweyaan

Megwaa dash wanishinaambaan
Jesus ningii-mikaag
gaye gagiibiingweyaambaan
ningii-waabi'igoo

Ninde' imaa ningikendaan
naniizaaniziyaan
ningii-paapinendam dash wiin
gii-kwayakwendamaan

Niibowa godagiziwin
ningii-bi-zhaaboshkaan
gii-zhawenimid 'aw Jesus
ninga-giiwewinig

Apii dash gaa-dagwishinang
iwidi ishpiming
ga-miinigoomin gaaginig
baapinendamowin

44 At Calvary

Ginwezh gii-inaadiziyaambaan
ningichi-inendizonaaban
Jesus dash ningii-nibotamaag
gii-saagi'id

Ogichi-zhawenjigewining
nindoonji-boonendamaag Jesus
geget sa ningii-pimaaji'ig
gii-saagi'id

Ningii-izhi-waabandaan imaa
Manidoo odikidowining
gaa-zhi-majidoodawag a'aw
gaa-zaagi'id

Noongom gakina niwii-miinaa
Jesus Christ ninGichi-Ogimaa
niwii-waawizhenimaa ya'aw
Zayaagi'id

45 Beulah Land

Ningii-oditaan sa aki
endazhi-mooshkinemagak
gaye endazhi-waaseyaag
ogichi-zhawenjigewin

Ogidaki sa niniibaw
Zaagi'iwewini-akiing
inaabiyaan dash agaaming
niwaabandaanan sa iniw
gechi-bishigendaagwakin
iniw abinaasowinan

Nimbi-wiidosemig sa 'aw
gaa-bi-nibotawid akiing
niwiindamaag dash gakina
bishigendaagwak ishpiming

Gichi-minomaagwad noodin
baateyiinad maa waabigoon
wiikaa waatebagaasinog
ziibi bemi-izhijiwang

Nindebitawaag sa igiw
gechi-minwewechigejig
bi-aazhawewidamowaad
endazhiinowaad angel-ag

46 Blessed Assurance

Ningwayakwendaan sa go geget
'aw nind-Oogimaam bimaaji'id
nindibenimig ni-Manidoom
gii-kiishpinazhid omiskwiiming

Nindibaajimaa nagamoyaan
nagamotawag gabegiizhig
nindibaajimaa nagamoyaan
nagamotawag nind-Oogimaam

Gichi-waaseyaamagad nanda
wayaabanda'id nind-Oogimaam
nimbi-wiindamaagoog naazheneg
ezhi-zaagi'id nind-Oogimaam

Nimbagidinidiz onikaang
nimbaapinendam dash ninde'ing
akawaabiyaan baabii'oyaan
zhewenimid sa ni-Manidoom

47 Glory to His Name

Imaa sa aazhideyaatigong
gaa-dapined 'aw nind-Oogimaam
mii maa ninde' gii-piinaabaaweg
gichitwaawi'ik!

Gichitwaawidog ezhinikaazod!
mii maa ninde' gii-piinaabaaweg
gichitwaawi'ik!

Geget ningichi-zhawendaagoz
Jesus omaa niwiijayaawig
aazhideyaatig bemaaji'id
gichitwaawi'ik

Oo biinad miskwi mwaakijiwang
niminwendam gaa-bakobiiyaan
Jesus dash ningii-pimaaji'ig
gichitwaawi'ik

Bi-izhaag omaa mookijiwang
miinik gijichaagowaan Jesus
wewiib go noongom giizhendamok
gichitwaawi'ik

48 He Hideth My Soul

Mamaandawendaagozi Jesus geget
apane nimbi-wiidookaag
Nindabinooshkaag ezhi-onizhishing
bemi-izhijiwang ziibi

Nindabinooshkaag agawaateshkawid
maa bimi-bengwakamigaag
odakonaan 'iw nimbimaadiziwin
gizhaadang imaa oninjiing

Mamaandawendaagozi Jesus geget
Omamoon nimbimiwanaan
Nindaasonig imaa nindizhaawining
Nimiinig mashkawiziiwin

Niwiidookaag bemi-daso-giizhigak
apane nimikwenimaa
zaakwaadamawag gaye nagamoyaan
onji 'aw gaa-Pimaaji'id

Gii-piizikamaan 'iw baanak agwinaan
ninga-izhise ishpiming
ji-ayaamaan baanak bimaadiziwin
mii ji-gichi-zasaakweyaan

49 How Sweet the Name of Jesus Sounds

Geget minotaagwadini
Jesus owiinzowin
mii 'iw wenji-minode'ed
'aw dayebweyendang

Mii 'iw wenji-bizaan-ayaad
'aw megoshkaadendang
'aw inini eyekozid
odanwebi'igon

Ningichi-zaagitoon, Jesus
i'iw giwiinzowin
mii sa 'iw nindaazhibikoom
imaa ko gaazoyaan

Jesus, nindlnawemaagan
ninGichi-Ogimaam
odaapinamawishin sa
nimaamoyawewin

Zhaagwiiwiimagad 'iw ninde'
dakisin iko gaye
apii dash wiin waabaminaan
gwayak ninga-nagam

50 I Would Not Be Denied

Gikendamaan baataaziyaan
ningii-kanoonaa Christ
ningii-nanaandawi' ig dash
ningii-pimaaji'ig

Ningikendaan geget
ningikendaan geget
Jesus bimaaji'id niin go
ningikendaan geget

Ningii-nandawendaan geget
gii'-anami'aayaan
Nindoonji-mashkawigaabaw
onji gwayakomid

Nindaano-gii-kagweji'ig
'aw majimanidoo
Gichimiigwech dash wiin Jesus
aazha gii-kiizhiitaa

51 It Is Well With My Soul

Bizaaniziwin nimbi-wiijiiwigon
apii bimi-gashkendamaan
namanj go bimi-izhiwebadogwen
na'endam, na'endam ninjichaag

Na'endam ninjichaag
na'endam ninjichaag
na'endam, na'endam ninjichaag

Misawaa gagweji'igoowiziyaan
nimbi-wiidookamawewiz
'aw Christ ninganawenimig apane
gii-nibotawaad ninjichaagwan

Nimbaataaziwinan, mii sa gakina
ningii-webinamaagoonan
onji aazhideyaatig gaye miskwi
Oo miigwech! ikido ninjichaag

Oo Debeningeyan, wewiib dash da-aawan
ji-baakaakoshkaag 'iw giizhig
biibigwan da-madwewe,
da-dagwishin Christ
misawaa na'endam ninjichaag

52 Jesus Is All the World to Me

Jesus niniigaanenimaa
nindoonj i-bimaadiz
Wiin nindoonji-mashkawendam
Wiin nimbi-aasonig
gashkendamaan nindizhaanan
nindapenimonan eta
gashkendamaan niwiijiiwig
Niikaanis

Jesus niniigaanenimaa
Wiin nimbi-wiidookaag
nindizhaanan Zhewenimid
endaso-giizhigak
gimiwan gemaa mizhakwad
Wiin gidoondinamaagonaan
wenji-nitawigichigeng
Niikaanis

Jesus niniigaanenimaa
ninga-debwetawaa
gaawiin nindaa-gashkitoosiin
ji-aagonwetawag
noopinanag gwayak ezhaad
ninga-ni-ganawenimig
noopinanag gaaginig 'aw
Niikaanis

Jesus niniigaanenimaa
Wiin niwii'-ayaawaa
nindapenimonodawaa
ji-gwayako-ayaayaan
onizhishin 'iw ayaa wind
bishigendaagwad gaaginig
bimaadizing ji-wiijiiwind
Niikaanis

53 Jesus Loves Me

Ninzaagi'ig sa Jesus!
Jesus niwaawiindamaag
gaye abinoojiiyan
gakina ozaagi'aan

Eye' ninzaagi'ig
Eye' ninzaagi'ig
Eye' ninzaagi'ig
Jesus niwiindamaag

Ninzaagi'ig sa Jesus
Gii-kichi-wiisagine
wii-shawenimaad iniw
odabincojiiyiman

Ninzaagi'ig sa Jesus
aano niinamiziyaan
geyaabi niwiidookaag
apii ko nebaayaanin

Ninzaagi'ig sa Jesus
gaye go besho ayaa
Gaye apii niboyaan
ishpiming ninga-izhaa

54 My Redeemer

Ninagamotawaa 'aw Jesus
'iw sa ezhi-zaagi'id
gii'-onjined imaa mitigong
'iw sa wii-pimaaji'id

Ninagamotawaa 'aw Jesus
omiskwiim gii-tiba'od
aazhideyaatigong gii'-agoonaa
bimaadiziwin diba'ang

Ninga-maamakaadaajimaa Jesus
i'iw wii-pimaaji'inang
onji ezhi-zaagi'inang
gii-pagidinidizod

Ninagamotawaa 'aw Jesus
gaa'-izhi-zhaagooji'iwed
gii-shaagoojitood gakina,
nibowin, maji-ishkode

55 O How Happy Are They

Na gosha ezhi-baapinendamowaad
Gizhemanidoon genawaabamaajig
aapiji sa go gichi-baapinendamoog
bijiinag zhawendaagoziwaad

Mii sa gaye niin gaa-zhi-baapinendamaan
wayeshkad apii mekawag 'aw
omiskwiim gaa-bi-ziigwebinamawid
gii-gichi-baapinendamaan dash

Ishpiming sa go gii'-inakamigaa
ozidaang gii-apagizoyaan
gii-biibaagimag 'aw gaa-nanaandawi'id
aapiji ningii-paapinendam

Jesus gabe-giizhig ningii'-ina'amaaz,
begish gakina waabandamowaad,
ningii'-inademosh, ezhi-onizhishing
ogichi-odanami'aawin

Oo geget sa go gichi-baapinendaagwad
miskwi gaa-noojimo'igoyang
gii-taangandamaan wendago maajiigin
ninde' epiich-baapinendamaan

56 Safe in the Arms of Jesus

Nimbimaaji'ig Jesus,
nindabinooshkaag sa
Ozaagi'idiwining
ninjichaag anwebi
Ninoondawaag naazheneg
beshwewidamowaad
Madwe-nagamowag sa
iwidi agaaming

Nimbimaaji'ig Jesus,
nindabinooshkaag sa
Ozaagi'idiwining
ninjichaag anwebi

Nimbimaaji'ig Jesus,
nimbi-mino-doodaag
nimbi-wiidookaag sa go
gagweji'igooyan
Ninzhaabowinig sa dash
gisaadendamowining
ji-zhaaboshkamaan dash naa
ojaanimiziwin

Jesus debinooshkawid
niin gaa'-onji-nibod
Aazhibikong sa geget
inendaagozi a'aw
Mii sa go 'aw gaaginig
gii'-apenimoyaan
nanaazh ji-biindigeyaan
'iw gaagige-giizhig

57 The Haven of Rest

Naniizaanak gii-danizi ninjichaag
bwaawizid baataaziwin
Bijiinag gaa-noondawag gaa-ganoozhid
ningii-onji-agoshimon

Anwebiwining ayaa ninjichaag
Gaawiin geyaabi wiikaa
nindaa-babaa-ayaasii naniizaanak
Jesus ninganawenimig

Ningii-biibaagimaa 'aw Zhewenimid
gii-debweyendamaan igo
gaa-gichiwinigoyaan gii-pangisin
Jesus Wiin gii-anwebi'id

Nindizhi-nagam gaa-ko-bimaaji'id
gete-waawiindamaadiwin
Jesus bemaaji'aad awegwenan go
ge-anwebi'igoowizid

58 The Name of Jesus Is So Sweet

Minonikaazo sa Jesus
ninzaagitoon 'iw enweweg
gichi-onaanigoziyaan
gichitwaawinikaazod

Jesus chi-minotaagwad
Jesus naasaab gaaginig
Jesus—ambe wiindandaa
wawizhenimik Jesus

Ninzaagi'aa 'aw gekendang
baataaziwin gaa-bimoondang
mayaazhitood wejaanimak
ninzaagitoon 'iw Jesus

Gichi-minotaagwadini
niminode' eshkaagon 'iw
onaanigwewemagad sa
gichitwaawi'ik Jesus

59 What a Fellowship

Zaagi'ididaa, wawizhendandaa
aasoshinang imaa onikaang
zhaweniminang ninanaa'endam
aasoshinang imaa onikaang

Aasoshinang
gaawiin gidaa-zegizisiimin
aasoshinang
aasoshinang imaa onikaang

Onizhishin sa gwayak bimoseng
aasoshinang imaa onikaang
ezhi-waaseyaag 'iw sa miikanens
aasoshinang imaa onikaang

Wegonen dash ge-gotamangiban
aasoshinang imaa onikaang
ninanaa'endam Jesus omaa ayaad
aasoshinang imaa onikaang

60 What a Friend

Wiijikiwendiwin Jesus
bemoondang baataaziwin
Minwendaagwad gaganoonind
debweyenimind Jesus
Bizaanendanziwang omaa
dazhi-wiisagineyang
wiindamawaasiwang Jesus
anami'aawining

Gigagweji'igoowiz na
migoshkaadiziwining?
Gego aanizhiitangen
gaganoozh Debenjiged
Gaawiin awiiya bekaanizid
gekendang gashkendamang
Zhaagwiiwiyang ogikendaan
maano Jesus wiindamaw

61 What Can Wash Away My Sin?

Wenen ge-biini'ipan
mii eta omiskwiim Jesus
wenen ge-noojimo'id
mii eta omiskwiim Jesus

Oo ninzaagitoon sa
'iw baani'igoyaan
gaawiin gegoo bakaan
mii eta omiskwiim Jesus

'Iw gaa-biini'igoyaan
mii eta omiskwiim Jesus
gaa-onji-boonenimid
mii eta omiskwiim Jesus

Mii 'iw begwisendamaan
mii eta omiskwiim Jesus
ningii-biini'igon sa
mii eta omiskwiim Jesus

Wenji-mamaazhitwaayaan
mii eta omiskwiim Jesus
ninga-giiwewinigon
mii eta omiskwiim Jesus

62 Anywhere with Jesus

Apane 'aw Jesus ninga-wiijiiwaa
apane go ge-izhiwizhid akiing
apane sa ninga-minawaanigoz
apane sa gaawiin ningotaajisiin

Apane, gaawiin maa ningotaajisiin
apane 'aw Jesus ninga-wiijiiwaa

Apane 'aw Jesus ninga-wiijiiwaa
misawaa nagazhiwaad omaa akiing
misawaa ani-gichi-naniizaanak
wiijiiwag 'aw Jesus niwawizhendam

Dibi ezhiwizhid niminonibaa
apii go eni-gashkiidibikakin
ningikendaan sa go ji goshkoziyaan
imaa sa 'aw Jesus ge-danakiiyang

63 Anywhere with Jesus

Dibi go 'aw Jesus ninga-wiijiiwaa
dibi go 'iw ge-izhiwizhid akiing
Dibi sa go ninga-minawaanigoz
Dibi sa go gaawiin ningotaajisiin

Dibi go gaawiin go ningotaajisiin
Dibi go 'aw Jesus ninga-wiijiiwaa

Dibi go 'aw Jesus ninga-wiijiiwaa
misawaa nagazhiwaad omaa akiing
Misawaa ani-gichi-naniizaanak
dibi go 'aw Jesus niwaawizhendam

Dibi ezhiwizhid nimino-nibaa
apii ko eni-gashkiidibikakin
Ningikendaan sa go ji-goshkoziyaan
imaa sa 'aw Jesus ge-danakiiyaang

64 As I Journey through This Pilgrim Land

Gaawiin sa nimbimi-nazhikewizisii o'omaa
bezhig sa niwiidosemig
ezhi-wiinzod Jesus
wiin sa dash nindoonji-gwayako-bimose
bima'adooyaan 'o miikana
enamog ishpiming

Jesus, daga nawaj
giga-beshojinodoon ji-
gabe'adooyaan 'o miikana
enamog ishpiming

Geget sa naaningodinong gichi-zanagad
ayaad 'aw waa-wanishkwe'id
wii-pizogeshimid
Jesus dash wiin nmdoonji-maamiinokamii
bima'adooyaan 'o miikana
enamog ishpiming

65 Hand in Hand with Jesus

Niwanishininaaban
geget sa gii-sanagad
Jesus dash ningii-mikaag
niwiidosemig dash

Wiidosendiyaang Jesus
gaawiin niwanishinzii
endaso-giizhigak sa
wiidosendiyaang Jesus

Gii-kashkiidibikad sa
gii'-apenimoyaan dash
Jesus ogii-waaseshkaan
maaji-wiidosemag

Jesus gii'-ikido sa
"Niin izhaawin, 'iw gaye
gwayak aawang debwewin -
bi-noopinazhishin"

Apii baakishkaag giizhig
Jesus bi-naanaad iniw
gakina debwetaagod
ninga-ni-wiijiiwaa

66 He Leadeth Me

Ningikendaan 'iw wiijiiwid
nimoozhitoon maa ninde'ing
dibi go bimi-ayaayaan
Wiin Manidoo niwiijiiwig

Niwiijiiwig, niwiijiiwig
Debeninged niwiijiiwig
Ninga-noopinanaa wiin go
Debeninged niwiijiiwig

Apii bimi-gashkendamaan
gaye bimi-ayaanwaating
gemaa gaye bimi-niiskaadak
nindaasonig, niwiijiiwig

Jesus, gizagmmjiinin
Gaawiin nindaa-azhetaasiin
Nawaj go ninga-na'endam
Wiin Manidoo niwiijiiwig

Apii ishkwaa-anokiiyaan
zhigwa gii-shaagoojitwaayaan
gaawiin ninga-zegizisiin
wiijiiwid aazhawaadagaaziiyaan

67 Holy Bible, Book Divine

Biinad GidIkidowin
ningichi-bishigendaan
Niminwaajimotaagon
gikino'amaagoyaan

Ningii-pizaani'igon
i'iw gizaagi'iwewin
Ningikino'amaagon
ge-izhi-bimaadiziyaan

Nindoonji-minode'e
a'aw Baanizid Ojichaag
Ninga-zhazhiibendam sa
nanaazh go ji-niboyaan

Niwiindamaagon baanimaa
ji-onaanigwendamaan
Gichi-biinad Ikidowin!
wenji-bishigendamaan

68 How Firm a Foundation

Inashke gosha ezhi-gichi-zoongang
i'iw sa gaa'-izhi-waawiindamaagooyeg
awegonen 'iw geyaabi nwaandeseg
giin aazha Jesus gaa-pi-naazikawad

Gego zegiziken, mashkawiziin sa!
Niin maa nindaaw 'aw giGizhemanidoom
giga-miinin sa 'iw ji-niibawiyan
minjimininaan imaa sa nininjiing

Apii ani-aazhawaadagaaziiyan
imaa gichi-nisaanendamowining
gaawiin giga-mamaazhi'igosiinan
giwiijiiwin maa 'iw ji-naadamoonaan

Apii ishkodeng ani-inendaagwak
ono gichi-godagendaagoziwinan
gaawiin gegoo giga-doodaagosiinan
anishaa maa wiin gigagweji'igoo

Nanaazh go gikaawaad ninga-wiijiiwaag
ogo gakina dayebweyendamowaad
Apii waabikwed wa'aw zayaagi'id
ninga-dakonaa sa imaa ninikaang

'Aw epenimod iniw sa Jesusan
gaawiin sa wiikaa nindaa-naganaasii
misawaa gakina majimanidoo
ayood iniw omashkawiziiwin.

69 Follow On

Ezhi-basadinaag niwiijiiwaa Jesus
maajiiging waabigoniin
gaye nibiikaang
minziwe ezhiwizhid ninga-noopinanaa
ninaasaaba'anaa biinish iwidi

Nwaapinanag, nwaapinanag Jesus
dibi go, minziwe, ninoopinanaa
nwaapinanag, nwaapinanag Jesus
minziwe ezhiwizhid ninga-izhaa

Ezhi-basadinaag niwiijiiwaa Jesus
imaa gichi-nooding gaye
gashkiidibikak
ninzaginikenig, gaawiin ningotaajisiin
ninganawenimig-maa naniizaanak

Ezhi-basadinaag gaye wagidajiw
besho niwiijiiwig wa'aw
Debenimid
ninga-izhiwinig miikanaang gweyakwamog
owajiwiming wa'aw ni-Manidoom

70 I Will Guide Thee

Owaawiindamawaan Jesus
iniw eyekozinijin
waa'-izhaanijin ishpiming
ji-ni-ganawenimaad

"Giwiijiiwin! giwiijiiwin
ji-ganaweniminaan,
nanaazh iwidi ishpiming
ji-ganaweniminaan''

Apii naanamiziyaanin
naganik ekawaabid
mikwenim sa waawiindamook
"Niin giganawenimin"

Inendamowin ishkwaaseg
gaa-pi-inendamamban
giwaawiindamaag geyaabi
ji-wiijiiwik ishpiming

Apii niinamak 'iw giiyaw
gaye go wii-niboyan
giga-noondawaa sa Jesus
ji-nandomik ishpiming

71 I Will Pilot Thee

Aaningodinong zanagak
gashki'ewizisiwaan
daataganaabamag Jesus
mii 'o ezhi-ganoozhid

Gego dash wiin zegiziken,
geyaabi giwiijiiwin
Nichiiwak babaamendangen
Minjiminan 'iw nininj

Naniinamiziyaanin go
ani-biichi-giizhigak
daataganaabamag Jesus
mii 'o ena'amaazod

Gagweji'igoowiziyaan
gegaa baa-wanishinaan
megwaa go bimi-nichiiwak
mii 'o ezhi-ganoozhid

Jordan ziibiing dagoshinaan
migoshkaadaagamishkaag
jiigibiig niibawi Jesus
Wiin wii-aazhawa'oozhid

72 Lead, Kindly Light

Maano sa Giin Wayaaseyaaziyan
zagin'ken'shin
Gashkiidib'kad, waasa go endaayaan
zagin'ken'shin
Wiijiiwishin apii wii-maajaayaan
'iw waasa eyaag ji-waabandamaan

Gichi-ginwezh gaawiin ngii-'nendanzii
ji-wiijiiw'yan
Noongom sa dash wiijiiwishin gaye
zagin'ken'shin
Ningii-segiz sa gii-baataaziyaan
Maano sa Giin aabweyenimishin

Giin Waaseyaa, maano go geyaabi
zagin'ken'shin
Zanagad sa waa-ni-'zhaayaan nanaazh
ji-'shkwaa-dib'kak
Gigizheb sa naazheneg da-mooj'giziwag
apii wiijiiwagwaa gaa-zaagi'agig

Giin sa aazha 'iw zenagak miikan
'gii-b'ma'adoon
Zagin'ken'shin, Jesus, ji-giiweyaan
endaad Man'doo
j'anwebiyaan apane gaaginig
endazhi sa waaseyaag giizhigong

73 O I want to See Him

Bimi-ayaayaan omaa
bekish ninagam
wiindamaageyaan ge-onji-bimaadizing
wesitawi'igoyaan ninakweshkaagon
Nind-Oogimaan dash wiin
nimbi-aasonig

Oo niwii-waabamaa dediibinawe
ji-nanagamoyaan ishpiming igo
ezhi-bimaaji'id,
gii'-ishkwaasing sa godagendamowin
gaagigekamig

Bemi-gashkiidibikak
aaningodinong
nawaj dash beshwaji'ag
onji-waaseyaag
Aano-wii-wanishkwe'id
majimanidoo
nind-Oogimaam sa wiin
nindoonji-zhaabwii

74 Blessed Be the Fountain

Gichitwaawad mwaakijiwang
'iw miskwi onji giinawind
gichitwaawi'aadaa Jesus
wiin ge-onji-biiniziyang
Ginwezh dash ningii-wanishin
noongom wenji-gashkendamaan
Giziibiiginishin miskwiing
gooning ji-izhi-biiniziyaan

Waabishkizi goon
waabishkizi goon
giziibiiginishin miskwiing
gooning ji-izhi-biiniziyaan
Noose, ningii-kiiwashitoo
gii-pabaa-wanisin ninde'
makadewan baataaziwin
bwaawaabaawewan nibiing
Jesus, gimookijiwanim
Giin giwaawiindamawimin
Giin dash biinaabaawazhishin
gooning ji-izhi-biiniziyaan

75 Come to the Savior

Naazikawik Nwaajimo'iwed
bizindawik dash 'iw ekidod
Mii go omaa noongom niibawid
wiikwajiwinineg

Geget da-minwendaagwad apii
gakina gii-biini'igooyang
Giga-waabamaanaan dash Jesus
iwidi ishpiming

Enami'aayeg, oo noondawik
gakina moojigendamoyok
Wenipazh odaapinik Jesus
noongoom naazikawik

Mikwendamok 'iw wiijiiwinang
giwii-shawenimigowaa sa
Noondawik wiikwajiwinineg
ambe naazikawik

76 Come, Ye Disconsolate

Ondaashaayok giinawaa geshkendameg
ji-zhagashkiiyeg Jesus ozidaang
biidooyok sa 'iw ojaanimiziwin
ishpiming ga-onji-minode'em

Wiin sa Jesus aawi moojigiziwin
waaseyaaziwin sa waa-miinineg
na! medwe-ikidod Gichi-Ojichaag
ishpiming ga-onji-bizaanendaam

Bimaadiziwini-bakwezhigan sa
gaye 'iw nibi bi-waabandamok
bi-izhaag Jesus mino-wiikomineg
ishpiming ga-onji-moojigendaam

77 Come, Ye Sinners

Ondaashaayok sa giinawaa
minik bayaataaziyeg
Jesus wawezhigaabawi
wii-nanaandawi'ineg
mashkawizii, mashkawizii
ge-bi-zhawenimineg

Gego zhaagwenimokegon
onji 'iw bwaanawitooyeg
eta ji-nandawenimeg
gidinenimigowaa
Ojichaagwan, Ojichaagwan
noongom giga- miinigowaa

Giinawaa bwayaawiziyeg
'iw nishwanaadiziyeg
baanimaa ninga-bi-izhaamin
gego inendangegon
Jesus noongom, Jesus noongom
bi-izhaag, gidigowaa

78 Free from the Law

Niwawizhendam gii-nibotoonang
Jesus gii-siigwebinang omiskwiim
'iw naaniboomigoyangoban
gigii-kiishpinaanigonaan

Gakina, oo bayaataaziyeg
gakina go debweyendamok
ayiindinik aazhideyaatig
Jesus gii-kiishpinaninang

Gaawiin ginaaniboomigoosiimin
Jesus miininang ji-noojimoyang
Ondaashaayok sa gidigonaan
gaa-noojimo'inang gakina

Gaa-panaajitooyang gagiikwewin
gaye go 'iw dibaakonigewin
Jesus dash gii-pi-onji-izhaa
gii-pi-diba'ang gakina

79 Have You Any Room for Jesus?

Dawatemagad na gide'
Jesus ji-biindigepan
Aabiji-niibawi Jesus
'aw ba-nanda-biindiged

Jesus Ogimaa ishpiming
debwetaw igo noongom!
Chi-baakaakonan ishkwaandem,
maanoo noongom biindigazh

Odaminowin na noongom
giin gigii-onzaamiikaan
bizikenimaasiwad 'aw,
a'aw gaa-bi-nibotook

Debi-gaabawi na Jesus
'aw giin go gaa-onjined
gide'ing ji-bi-biindiged
Ambe noongom giizhendan

Gaa ningod gidinendanziin
baataaziyan naabishkook
wiikwazomik noongom Jesus
ji-ogimaawabi'ad

80 I Am Coming, Lord

Ninoondawaa Jesus
izhinoo'amawid
baani'iwemagak miskwi
gaa-siig'seg wajiwing

Gibi-naazikoon
sa Debeninge
giziibiiginishin sa
imaa gimiskwiiming

Niin bayaataaziyaan
'iw binaazikoonaan
gidaa-gashkitoon gakina
'iw ji-biiniziyaan

Jesus sa nendomid
nawaj ji-zaagi'ag
gaye ji-apenimoyaan
omaa danakiiyaan

Jesus aayiinjitoon
gaa-shawenimiyan
eshkam ji-anami'aayaan
mashkawiziiwining

81 I Am Coming to the Cross

Gibi-naazikoon Jesus
Niin gedimaagiziyaan
gaye gegiibiingweyaan
maanoo zhawenimishin

Nindapenimonan sa
gii-dapined Calvary
wenji-zhagashkiitawag
Jesus ji-zhawenimid

Ninisaanendam sa ko
ginwezh gii-baataaziyaan
Jesus dash niwiindamaag
gakina wii-biini'id

Gibagidinamoon sa
gakina debendamaan
ninjichaag gaye niiyaw
Giin ji-debenimiyan

Giwaawiindamaagewin
noongom nindapenimon
apagizoyaan Jesus
gaa-dazhi-agwaakwa'ond

Jesus nimbi-naazikaag
ge-onji-biiniziyaan
gakina dash biini'id
'aw beshigendaagozid

82 I Am Coming to the Cross

Nimbi-naazikawaa sa
wa'aw aazhideyaatig
ningichi-gidimaagiz
gaye ningagiibiingwe

Nindapenimonan sa
wa'aw Maanishtaanishens
noongom ji-bimaaji'id
Jesus, bimaaji'ishin

Nimbi-nanisaanendam
onji 'iw baataaziyaan
Jesus dash ninganoonig,
"Noongom ginoojimo'in"

Nindebweyendaan sa 'iw
owaawiindamaagewin
nindoodaapinaan dash 'iw
odabasenimowin

83 I Am Praying for You

Ayaa ya'aw gaa-pimaaji'id ishpiming
misawaa maajaawaad zayaagi'agig
Wiin dash ninganawenimig
gichi-wawiinge
'Aw Bemaaji'id giwii'pimaaji'ig

Gidanami'etamoon anami'aayaan
Gidanami'etamoon anami'aayaan

Ayaa 'aw News, maazhid apenimowin
gii-wiindamawid zhawendaagoziwin
wayiiba ninandomig
ji-nakweshkawag
Begish gaye giin ji-ni-wiijiiwiyan

Nindayaan wayaabishkaag agwiwinan
Nimbaabii'igon iwidi ishpiming
bijiinag ninga-biizikaan
dagwishinaan
gaye giin biizikan, giwii-waabamin

Ayaamagad i'iw bizaanendamowin
'iw wiikaa gekendanzing omaa akiing
Wiin eta Bemaaji'id
omiigiwewin
gaye giin giwii-waabamin mamooyan

84 I Heard the Voice of Jesus Say

Ningii-noondawaa 'aw Jesus,
Ondaashaan, ekidod
Aasoshinon nikaakiganaang
giin eyekoziyan
Ningii'-izhaanan dash Jesus
aano-baataaziyaan
wiin sa gaa'-onji-mikamaan
gii-minode'eyaan

Ningii-noondaan ezhid Jesus,
Wenipazh gimiinin
bemaadak nibi, minikwen
ji-bimaadiziyan.
Ningii'-izhaanan dash Jesus
gii'-o-minikweyaan
gaa-minikweyaan, ninjichaag
gii'-aabiziwizi

Ninoondaan ekidod Jesus,
Niwaasey aaziwiniw.
Niin sa ganawaabamishin
geget giga-waaseshkoon.
Ganawaabamag dash Jesus
nindani-waabi'ig
ji-wanishinziwaan minik
ge-ayaayaan akiing

85 Is My Name Written There?

Gaa ninandawendanziin
gichi-daniziwin
Mii eta go ishpiming
nenda-biindigeyaan
ji-dagobii'igaadeg
nmdizhinikaazon
Mii na go geget, Jesus
ozhibii'igaadeg?

Gichi-giizhigong na
ozhibii'igaade
nindizhinikaazowin
ji-bimaadiziyaan?

Biingwiing, mii endasing
nimbaataaziwinan
'Iw gimiskwiim, oo Jesus
ninga-biini'igon
Ozhibii'igaade sa
waawiindamaadiwin —
Misawaa baataaziyaan
giga-biinaabaawazh

Onizhishin oodena,
giizhigaatemagad
Bishigendaagoziwag
wayaabishki'ojig
Gaa gegoo baataaziwin,
wenizhishing eta
Naazheneg nimbii'igoog
Nindoozhibii'igaaz

Gichi-giizhigong sa
ozhibii'igaade
nindizhinikaazowin
ji-bimaadiziyaan

86 Jesus Is Calling

Nookaaji-giigido Jesus noongom
'iw nandomik, 'iw nandomik
wegonen 'iw wenji-wanishinan
eshkam waasa izhaayan

Ginandomig, ginandomig
noongom 'aw Jesus gimadwe-ganoonig

Binaazikaw, giin eyekoziyan
ginandomig, ginandomig
giin bwayaawaneyan, bi-naazikaw
giga-gitaabinig dash

Noongom 'aw Jesus naaniibawi 'iw
baabii'ineg, baabii'ineg
bi-zhagashkiitaayok enaasamiid
gego baabii'okegon

Noongom 'aw Jesus giwiikwazomig
oo bizindaw! oo bizindaw!
ji-bi-debweyenimad dash noongom
wewiib sa bi-bazigwiin!

87 Just as I Am

'Iw go ezhi-baataaziyaan
gii-siigise 'iw gimiskwiim
nandomiyan Debeninge
oo gibi-naazikoon, Jesus

'Iw go ezhi-baataaziyaan
giga-biini'aa ninjichaag
ji-biini'igod gimiskwiim
oo gibi-naazikoon, Jesus

'Iw go babaa-wanishinaan
miigaazowining, zeg'ziwining
gaye zanagitoowining
oo gibi-naazikoon, Jesus

'Iw go gidimaagiziyaan
ayaasiwaan nis'dotamowin
miinooj sa ji-wii-mikoonaan
oo gibi-naazikoon, Jesus

Aanoo sa go baataaziyaan
giwii-webinamaw gakina
debwetoonaan gaa'-izhiyan
oo gibi-naazikoon, Jesus

'Iw sa gebishkaagoyaambaan
gigii-sheyaakowebishkaan
'iw dash ji-dibenimiyan
oo gibi-naazikoon, Jesus

88 Lord, I Hear of Showers of Blessing

Debeninge, bi-gimiwan
'iw gizhawenjigewin
Zhawenimad gaashkaabaagwed
maano zhawenimishin

Gaye niin, gaye niin
maano zhawenimishin

Gego gabikawishiken
Zhewenimiyan Noose
Aano go 'iw baataaziyaan
maano zhawenimishin

Gego gabikawishiken
oo Giin Nwaajimo'iwe
Geget gibagwisenimin
ji-nandomiyan, Jesus

Gego gabikawishiken
Baaniziyan Ojichaag
Oo Giin Wayaabi'iweyan
gaye niin waabi'ishin

Gizaagi'iwewin, Noose
'iw sa gimiskwiim, Jesus
mashkawiziiwin, Ojichaag
izhi-zhawenimishin

89 Let Jesus Come into Your Heart

Oo webinan gibaataaziwinan
biindigazh 'aw Jesus gide'ing
giishpin wii'-aanji-bimaadiziyan
biindigazh 'aw Jesus gide'ing

Noongom sa bi-bazigwiin
gego dash miiwinaaken
baakaakonan ishkwaandem
da-biindige Jesus gide'ing

Giishpin wii-piini-bimaadiziyan
wii-biindigazh Jesus gide'ing
mookijiwan ji-biinaabaaweyan
wii-biindigazh Jesus gide'ing

Giishpin naganigooyan maa akiing
oo biindigazh Jesus gide'ing
giga-mikawaa dash Enawemik
oo biindigazh Jesus gide'ing

Ambe dash nakwe' amawishinaam
wawizhenimaadaa 'aw Jesus
giga-biindiganigoo ishpiming
oo biindigazh Jesus gide'ing

90 Only a Step

Besho ayaa 'aw Jesus
Odaapinik noongom
bi-aanwenindizoyok
enaasamiid Jesus

Gichi-beshoo, gichi-beshoo dazhi-baabii'o
Bi-aanwenindizoyok ji-zhawendaagoziyeg
Gego sa miiwitooken wenipazh waa-miinik

Besho ayaa 'aw Jesus
Noongom debweyenim
Noongom sa gibaabii'ig
'iw wii-zhawenimik

Besho ayaa 'aw Jesus
'iw wii-zhawenimik
Ambe sa wii-giizhendan,
noongom wewiibitaan

Besho ayaa 'aw Jesus
Oo ambe naanzikaw
Nwaajimo'iwed Jesus,
bagidinidizon

91 Power in the Blood

Bagijiwanen gibaataaziwin
biinaabaawen omiskwiiming
gidaa-zhaagooji'iwe sa noongom
gashki'ewadini omiskwiim

A—yaamagad mashkawiziiwin
omiskwiiming Jesus
A—yaamagad mashkawiziiwin
gechitwaawak miskwiiming

Gego geyaabi ayinwaazoken
biinaabaawen omiskwiiming
naasikan dash ji-biinaabaaweyan
gashki'ewadini omiskwiim

Gooning na go gidaa-izhi-biiniz
biinaabaawen omiskwiiming
bimaadiziwini-mookijiwan
gashki'ewadini omiskwiim

Jesus na go gidaa-bamiitawaa
biinaabaawen omiskwiiming
endaso-giizhig nanagamodaa
gashki'ewadini omiskwiim

92 Softly and Tenderly

Nookaaji-giigido Jesus nandomik
nandominang gakina
Ishpiming gidakawaab amigonaan
gakina endashiyang

Ondaas, ondaas!
eyekoziyan, ondaas!
Nookaaji-giigido Jesus nandomik,
Ondaas, bayaataaziyan!

Ozaagi'idiwin waawindamaage
endaso-bezhigoyang
Aanoo-baataaziyang wii-shawenjige
giwebinamaagonaan
Ani-gizhiiyaasin bimaadiziwin
bi-ojichaagwisinoon
nibowayi'iin, ginaazikaagomin
gakina endashiyang

93 Take the Name of Jesus with You

Mamoon izhinikaazowin
giin gegwaadagitooyan
giga-onji-nanaa'endam
ji-bimiwidooyan go

Jesus ezhi-wiinzod
gii-onj i- minwendamang
Jesus ezhi-wiinzod
gii-onji-minwendamang

Jesus apane ikidon
giga-wiidookaag idash
gagweji'igowiziyan
izhi-anami'aan go

Onizhishin apenimong
onji-minwendaam igo
wiin go debibininang
gaye ginagamomin

94 Take the Name of Jesus with You

Odaapinik sa 'aw Jesus
giinawaa geshkendameg
ga-minode' eshkaagowaa
ge-bimi-daniziyeg

Jesus, menotaming!
wenji-apenimoyang
Jesus, menotaming!
ishpiming negamowaad
Odaapinik sa 'aw Jesus
ji-odashwiiwiniyeg
gegweji'igooyegon sa
waawiinik sa 'aw Jesus

Minonikaazo 'aw Jesus
wawizhendam ninjichaag
'aw Jesus wii'-odaapinid
ji-nakwe'amaageyaan

Giwaawiinzowining, Jesus
giga-zhagashkiitaagoo
Wegimaawiyan ishpiming
Giin odaapinishiikaang

95 Tell It to Jesus

Gigodagendam na, gigashkendam?
Wiindamaw Jesus! Wiindamaw Jesus!
Aapiji giga-onji-na'endam
Wiindamaw Jesus eta

Wiindamaw Jesus! Wiindamaw Jesus!
gaawiin bekaanizid
odaa-gashkitoosiin ji-wiidookook
Wiindamaw Jesus eta!

Gibaataanigon na baataaziwin?
Wiindamaw Jesus! Wiindamaw Jesus!
Apenimon, giga-gidiskinig
Wiindamaw Jesus eta!

Gizegiz ina 'iw ji-niboyan?
Wiindamaw Jesus! Wiindamaw Jesus!
Wiin eta gidaa-onji-giizhiitaa
Wiindamaw Jesus eta!

96 There Is a Gate That Stands Ajar

Ayaamagad sa ishpiming
gechi-misawinaagwak
waasa dash gidoonzaabimin
inaabiyang ishpiming

Oo gichi-zhawenjigewin!
ninzheyaakosidamaagoo
Niin go, niin go
onji-niisaakosin

Baakaakosidamawaawag
wenipazh 'iw ishpiming
gakina anishinaabeg
anooj ezhi-wiinzojig

Maajaayok, mashkawendamok
megwaa 'iw zheyaakosing
ji-ayaameg sa gaaginig
ogimaa-wiiwakwaanan

Agaami-ziibi niibawi
'aw Jesus waa-miininang
gaagige-bimaadiziwin
epiichi-zaagi'inang

97 This World Is Not My Home

Ninagadaan 'iw nibowin
niibowa bema'adoowaad
aaniin dash wiin ekidoyan?
ninandone'aan ishpiming

Gaawiin, gaawiin akiing ndaasiin
gaawiin, gaawiin akiing ndaasiin,
akiing ndazhi-anwebisiin
gaawiin, gaawiin akiing ndaasiin

Wii-beji'iwaad niibowa
ji-gii-akawaabisiwaan
gaa baapish nimbizindanziin
ishpiming sa niwii-izhaa

Baataaziyan, wiijiiwishin
nandone'an bimaadiziwin
aaniin dash wenji-ishkwiiyan
nanda giiwesiwan 'shpiming?

98 Who at My Door Is Standing?

Awenen 'aw naabawid
agwaji-ishkwaandem
ninde'ing wii-piindiged —
Awenen nwaandawag?

"Baakaakonamawishin"
geyaabi ikido
"Apii biindigazhiyan
giga-bi-wiidookoon"

Geyaabi gii-paabii'o
ojaanimitaayaan
ginwezh bagaakwa'iged
wii-pi-zhawenimid

Noongom nimbiindiganaa
waa-bi-wiidokawid,
waa-kikinoo'amawid
ninga-wiijayaawig

99 Why Do You Wait?

Aaniish wiin naa, niikaanis
'iw gichi-ondamiziyan
Gimadwe-ganoonig sa Jesus
noongom ji-bi-naazikawad

Noongom, noongom
ambe bi-naazikaw
Noongom, noongom
ambe bi-naazikaw

Wegonen dash, niikaanis
geyaabi bayaabiitooyan
Wiin eta maa go a'aw Jesus
gidaa-noojimo'ig noongom

Gaa na gimoozhitoosiin
nandomik Gichi-Ojichaag
Oo maano sa debwetaw noongom
'iw madwe nandomik Jesus

Aaniish wiin naa, niikaanis
naniizaani'idizoyan
Wewiib naazikaw a'aw Jesus
baabii'ik wii-zhawenimik

100 Wonderful Story of Love

Waawiindamawishin
'o minwaajimowin
Waawiindamawishin
'iw bimaadiziwin
Naazheneg gii'-ikidowag
ji-odaapinamaadizod
wegwen go gedimaagizid
Oo minwaajimowin!

Oo geget! oo geget!
Maamakaadendaagwad! Maamakaadendaagwad!
oo ge-get!
Maamakaadendaagwad o'o minwaajimowin

Oo minwaajimowin!
Waasa go eyaayan
Oo minwaajimowin!
Geyaabi nandonge
Calvary onji-biibaagi
dakibi bimijiwang
'iw go gaa-giizhitamoonang
Oo minwaajimowin!

Oo minwaajimowin!
Jesus anwebi'iwe
Oo minwaajimowin!
Gakina baan'zijig
da-ayaawag danakiiwin
ayaawaad gaa-niigaaniijig
endazhi-nakwe'amaagewaad
Oo minwaajimowin!

101 Ye Must Be Born Again

Bezhig ogii-odisaan Jesusan
gii-gagwejimaad bimaaji'iwewin
ogii-nisidotamoonigon o'o
ji-aanjiniigipan

Aanjiniigin igo
aanjiniigin igo
geget igo, geget igo gidinin
aanjiniigin igo

Bemaadiziyeg bizindamok o'o
gii-kagetanaamigiizhwed 'aw Jesus
izhichigen dash o'o gaa-ikidod
aanjiniigin igo

Giishpin wii-piindigeyan ishpiming
ji-minawaanigotooyan gaye giin
ji-gaagige-bimaadiziyan gaye
aanjiniigin igo

Bezhig gaa-saagi'ad ina gii-nibo
ishpiming maagizhaa gibaa—bii'ig
debwetan idash 'iw egooyan maano
aanjiniigin igo

102 You May Have the Joy-Bells

Giga-gichi-minawaanigode'e
na'endamowin ge-wanitoosiwan
gwayakosen miikanens
Jesus anokiitawad
giga-gichi-minawaanigode'e

Minawaanigode'en!
minawaanigode'en!
bimiwizh Debeninged
minziwe go ezhaayan
giga-gichi-minawaanigode'e

Zaagi'ik 'aw Jesus imaa gide'iwaang
ozaagi'iwewin waabanda'iweg
bimi-mino-giigidog
bimi-minochigeyok
giga-gichi-minawaanigode'em

Gigagweji'igoom bemi-giiweyeg
zoongendamowin dash gimiinigowaa
aano waabamaasiweg
booch giwiijiiwigowaa
gidaa-gichi-minawaanigode'em

103 Abide with Me

Bi-wiijiiwishin Debeningeyan
aazha maa gii-pangishimo giizis
niijikiwfyag ninaganigoog
Giin dash wiin gegoo nagazhishiken

Gegaa sa go nindishkwaa-bimaadiz
anooj gegoo da-wayekwaasewan
Giin eta Gweyakwendaagoziyan
Debeningeyan, bi-wiijiiwishin

Begish moozhag ji-wiidookawiyan
ji-mamaazhi'ag majimanidoo
Naniizaaniziyaan wiijiiwishin
ikonamawishin gotaajiwin

Gaawiin ninga-gosaasii maagaazhid
gaawiin nimigoshkaajide'esii
gaawiin ninga-gotanziin nibowin
Debeninge, megwaa wiijiiwiyan

Inenimishin ji-waabandamaan
gidaazhideyaatig ni-niboyaan
Zhayigwa gegaa mookise giizis
aki nagadamaan — wiijiiwishin

104 Asleep in Jesus!

Ji-minonibong Jesusing
aapiji go zhawendaagwad
Gaawiin wiikaa da-mawisiim
Mii eta go ji-anwebing

Ji-minonibong Jesusing
aapiji sa go anwaating
Mii eta go ji-nagamong
aazha ishkwaa-wiisagineng

Ji-minonibong Jesusing
geget mino-anwebiwin
Gaa wiikaa da-zegizisiim
Jesus gaagige wiijiiwind

Ji-minonibong Jesusing
geget minodanakiiwin
Maano ninga-bizaanishin
nanaazh Jesus ombiwizhid

105 From Every Stormy Wind That Blows

Gotaamigwad o'o aki
gaye dash gotaamigwewe
ishpiming sa ayaamagad
'iw endazhi-ayaanwaating

Mii sa iwidi gaaginig
endazhi-ziiginang Jesus
'niw gechi-minwendaagwakin
gii-tiba'iged omiskwiim

Mii sa iwidi ayaawaad
igiw menawaanigozijig
giishpin sa mashkawendamang
giga-wiidabimaanaanig

Mii sa iwidi ishpiming
gaaginig ji-mino-ayaang
wiikaa go ji-baataazising
geget da-bishigendaagwad

106 Hark, My Soul! It Is the Lord

Bizindan, oo ninjichaag
awiiya gaagiigido
Jesus sa o'o gidig,
"Geget na go gizaagi?"

"Gigii-aaba'on apii
menjimapinigooyan
gigii-nandawaabamin
apii gaa-wanishinan"

"Aaningodinong na ko
ikwe owanenimaan
iniw oniijaanisan?
Giga-mikwenimin Niin"

"Ninzaagi'iwewin sa
aapiji ishpaamagad
aapiji dimiimagad
gaye dash gichi-zoongan"

"Wayiiba giga-waabandaan
mbishigendaagoziwin
giga-wiidabim sa go —
aaniin, gizaagi' ina?"

Jesus, ningashkendam sa
gwech zaagi'isinowaan
maano wiidookawishin
nawaj ji-zaagi'inaan

107 Hiding in Thee

Oo Giin eshpendaagoziyan Aazhibik
odaapin ninjichaag ji-bi-izhised
Giin eta gidaaw 'aw ge-wiidookawiyan
Gaagige-Aazhibik, gigaazonodoon.

Gigaazonodoon, gigaazonodoon
Gaagige-Aazhibik, gigaazonodoon

Apii bemi-nazhikewiziyaanin
mii bimi-zhaagooji'igoowiziyaan
geget mamaangaashkaa bimaadiziwin
Gaagige-Aazhibik, gigaazonodoon

Apii bemi-gashki'ewiziyaanin
gimikwenimin ji-wiidookawiyan
mamaangadigooj iwang imaa ezhaayaan
gidood Aazhibikoomig 'aw ninjichaag

108 I Am Thine, O Lord

Gidibenim giin, gimadwe-ganoozh
izhiyan zaagi'iyan
Begish dash nawaj mashkawendamaan
besho giwii-wiijiiwin

Nawaj besho, besho, giin Jesus
aazhideyaatigong
Nawaj besho, besho, besho, Jesus
imaa gikaakiganaang

Ozhiitaa'ishin ji-anokiiyaan
'iw ji-mashkawiziiyaan
Giin eta giwii-kanawaabamin
'iw ji-wiidookawiyan

Niwawizhendam anami'aayaan
imaa enaasamiyan
ojijiingwanigaabawitoonaan
gakina wiindamoonaan

'Iw gechi-dimiig zaagi'idiwin
ninga-biindigeshkaagon
Gaye 'iw eshpaag minwendamowin
mii 'iw ji-moozhitooyaan

109 I Need Thee Every Hour

Moozhag, Debeninge
wiijiiwishin
Mii dash ji-ayaamaan
bizaaniziwin

Apane, oo apane
moozhag wiijiiwishin
maanoo zhawenimishin
binaazikoonaan

Moozhag besho ayaan
mii dash naa 'iw
gagweji'idiwin
ji-binaadak

Moozhag wiijiiwishin
wiisagendamaanin
wewiib bi-danizin
omaa eyaayaan

Gikinoo' amawishin
enendaman
Mooshkinatoon nde'ing
'iw wenizhishing

Moozhag wiijiiwishin
Giin baaniziyan
Oo dibenimishin
niManidoom

110 Jesus, Lover of My Soul

Jesus, gibi-naazikoon
menwenimad ninjichaag
megwaa 'iw mamaangaashkaag
gaye 'iw gichinooding
gaazhishin epiich-megwaa-
niiskaadak bimaadizing
bagamiwizh ninjichaag
endazhi-ayaanwaating

Giin eta 'aw ninjichaag
gibagwisenimigosh
gego nagazhishiken
bi-mino-ayaawishin
gidapenimonodoon
Giin eta giwiidookaw
maano agwana'oshin
igiw giningwiiganag

Giwiidookaagewining
ninga-onji-noojimosh
wenji-noojimwaabaaweng
ninga-bi-biini'igon
Giin maa bimaadiziwin
Wenipazh ninga-ayaan
ambe, ninde'ing atoon
moozhag bimaadiziwin

111 Jesus, Lover of My Soul

Jesus zayaagi'iyan
gibi-naazikoon noongom
megwaa 'iw ojaanimak
gaye 'iw gichi-nooding
dabinooshkawishin sa
megwaa 'iw gichi-nooding
biindigazh sa ninjichaag
endazhi-dabinawaag

Gaa sa nindaa-mikanziin
bekaanak anwebiwin
gego nagazhishiken
bi-mino-wiijiiwishin
giin sa nindapenimon
ji-bi-wiikookawiyan
maano agwana'oshin
igiw giningwiiganag

Giin oo Christ gidayaanan
iniw nwaandeseyaanin
bazigwindinishin sa
gaye noojimo'ishin
gechi-biinad sa i'iw
gidizhiwebiziwin
mooshkinatoon ninde'ing
'iw gizhawenjigewin

Gichi-mishiinad i'iw
waa-zhi-zhawenjigeyan
maano da-minojiwan
ge-biinaabaawazhiyan
Giin sa bi-onjijiwan
gaagige-bimaadiziwin
ninde'ing maanoo atoon
ji-dazhi-mookijiwang

112 Just a Closer Walk with Thee

Ninzhaagwiiwii niin, Jesus
Maanoo wiidookawishin
Ninga-na'endam idash
ji-beshwaji'inaan igo

Ji-zaagiwiijiiwinaan
maanoo Jesus, ambe sa noo
endaso-giizhigak go
maanoo go, Jesus, maanoo go

Zanagak omaa akiing
bishigwiiyaan, awenen
ge-wiidookawipanen?
Giin eta, Jesus, Giin eta

Apii ishkwaa-ayaayaan,
nagadamaan o'o aki,
ani-gwayakowinishin
ji-dagwishinaan ishpiming

113 More Love to Thee

Gizaagi'in, oo Christ, gizaagi'in
megwaa zhagashkiiyaan noondawishin
Mii sa o'o eta ezhi-ganooninaan
nawaj sa go ji-zaagi'inaan

Ninzaagitoonaaban o'o aki
noongom dash Giin eta gizaagi'in
Mii sa o'o eta ezhi-ganooninaan
eshkam sa go ji-zaagi'inaan

Apii dash 'iw giizhig ji-maajaayaan
mii o'o ge-izhi-nagamoyaan
Eshkam gizaagi'in,
oo Christ nind-Oogimaam
eshkam sa go gizaagi'in

114 My Faith Looks up to Thee

Gidebweyenimin Giin Maanishtaanishens
Bemaaji'iyan
noondawishin noongom 'iw anami'aayaan
Oo zhawenimishin nind-Oogimaam

Aabaakawitoon sa nindinendamowin
gedimaagak
gaa-zhi-zaagi'iyan
oo maano gaye niin giga-zhi-zaagi'in
nind-Oogimaam

Megwaa ji-ayaamaan migoshkaadiziwin
wiijiiwishin
Ikonamawishin gisaadendamowin
niigaaniwidoon sa o'o ninde'

Apii dash nibowin bi-odisigoyaan
omaa akiing
giiwewizhishiikan iwidi ishpiming
ji-wiijiiwinaan dash nind-Oogimaam

115 My Mother's Prayers

Gaa wiikaa niwanendanzii
'aw nimaamaa gaa'-izhipan
"Zhigwa wii-pakewizhiyan
gimaamaa da-anami'aa"

Apii dash mekwenimagin
nimoozhi'aa 'aw Ojichaag
ninoondaan 'iw inwewinens
"Gimaamaa da-anami'aa"

Nimikwendaan odinwewin
wenji-gichi-minwendamaan
aano anooj gii'-izhaayaan
ningii-mikwenimaa ninga

Gaa wiikaa niwanendanzii
zhigwa zhewendaagoziyaan
mii imaa gii-nakwetawind
nimaamaa gii'-anami'aad

Oo miigwech, Debeningeyan
'iw ezhi-zhawenimiyan
ji-maamawi-waabandiyaang
nakwetawad 'aw nimaamaa

116 Near the Cross

Jesus, mmjiminishin
aazhideyaatigong
gaa-tazhi-noojimoyaan
bimijiwang miskwi

Aazhideyaatigong
wenji-noojimoyaan
ge-onji-anwebiyaan
iwidi agaaming

Naningishkaa ninjichaag
mikang zaagi'iyan
wayaaseyaazid Anang
nimbi-waaseshkamaag

Maanishtaanishens Giin sa
giminwaabamigoo
wiidosemishin noongom
endaso-giizhigak

Ninga-ani-akawaab
'iw bagwisendamaan
ji-gabaayaan iwidi
awas nakakegaam

117 Near to the Heart of God

Ayaamagad anwebiwin
Manidoo ode'ing
dazhi-migoshkaadendanzing
Manidoo ode'ing

Oo Jesus Bemaaji'id
Manidoong Wenjibaad
minjiminishin imaa
Manidoo ode'ing

Dabinooshimoonidiwin
Manidoo ode'ing
nakweshkawang Bemaaji'inang
Manidoo ode'ing

Mooshkine-gidiskaakonid
Manidoo ode'ing
bizaani-moojigiziwin
Manidoo ode'ing

118 Nearer, My God, to Thee

Besho ginaazikoon, niManidoom
aano go zanagak nekweshkamaan
negamoyaanin ko
besho ginaazikoon
besho ginaazikoon, niManidoom

Dibishkoo wenishing inendaagwad
bimoseyaan, giizis bangishimo
apii nebaayaanin nindinaabandam ko
besho naazikoonaan, Debeninge

Waabanda shin ishpiming enamog
gakina niisinan maazhiyanin
naazheneg ishpiming
nandomiwaad besho
ji-bi-naazikoonaan, niManidoom

Gweshkoziyaan, besho gi-bi-wiijiiw
megwaa gashkendamaan ginakweshkoon
niwawizhendam sa
besho naazikoonaan
besho naazikoonaan, niManidoom

Apii dash ombishkaad 'aw ninjichaag
ishpiming ji-izhaad da-bimise
ji-ni-nanagamod
besho naazikawag
besho naazikawag niManidoom

119 Nearer, My God, to Thee

Besho giwujiiwin, niManidoom
aano go zanagak nekweshkamaan
nindizhi-nagam sa, besho wiijiiwinaan
besho wiijiiwinaan, niManidoom

Bebaa-giiwaadizid, inendaagwad
nisaanendamowin eyaamaangin
geyaabi dash wiin go
nimbawaajigemin
besho bi-izhaayaang, niManidoom

Akwaandawaagan sa niwaabandaan
zakaakosidooyan omaa akiing
Naazheneg ishpiming nandomiwaad besho
ji-bi-naazikoonaan, niManidoom

Besho gi-bi-wiijiiw, nind-Oogimaam
gibi-odish megwaa gashkendamaan
nimbaapinendam dash
besho wiijiiwinaan
besho wiijiiwinaan, niManidoom

Apii dash gakina aanawewak
wenizhishing akiing bimaadizing
ninga-bimise sa ji-ni-nagamoyaan
besho naazikoonaan, niManidoom

120 O for a Closer Walk with God

Oo begish Gizhemanidoo
besho wiidosemag
begish waaseshkang miikana
mayaada'adooyaan

Aaniindi dash 'iw wayeshkad
baapinendamowin
gaa-kikendamaambaan apii
zhewenimid Jesus

Nimbaapinendaanaaban ko
gii-aangwaamiziyaan
ningii-naganigon sa dash
wenji-bejiiwishaan

Bi-giiwen, Gichi-Ojichaag
Menwendaagoziyan
maano biindigesen imaa
gaa-onji-maajaayan

Ningagwaanisagendaanan
nimbaataaziwinan
wiiji'ijshin ji-webinamaan
menwendanziwanin

Mii dash besho ji-wiijiiwag
nin-Gizhemanidoom
ji-ni-waaseshkamawid dash
ishpiming izhaayaan

121 O Jesus, Thou Art Standing

Oo Jesus, ginaaniibaw
agwaji-ishkwaandem
Geget gizhazhiibendam
wii-piindigawiyaang
Agajidaa giinawind,
aano-anami'aayang
nishagadaagakamig
imaa naaniibawi'ang

Oo Jesus, gimadwe'aan
i'iw nindishkwaandem
Gininjiin miskwiiwanoon
biinish gimadwemaw
Oo ezhi-zaagi'iyaang
gidoonji-bii'imin
Nimbaataa-izhichige
gashkaakwa'igeyaan

Oo Jesus, ginanaandom,
ginaniinawendam,
"Aaniish wiin doodawiyeg,
niniijaanisidog?"
Oo Jesus, nimaanendam,
nimbaakaakonige
Ambe dash bi-biindigen,
wiijayaawishinaam

122 Pass Me Not

Gego gabikawishiken
noondawishin sa
Megwaa ganoonadwaa, gego
gabikawishiken

Jesus, Jesus, noondawishin sa
Megwaa ganoonadwaa, gego
gabikawishiken

Zhawenjigeyan sa, Jesus
nindoonji-noojim
Bi-ojijiingwanitoonaan
wiidookawishin

Giin sa gibagwisenimin
ji-waabaminaan
Nanaandawi' sa ninjichaag,
Zhewenjigeyan

Giin wenjimino-ayaayaan
moojigendamaan
Gaa awiiya waadookawid
Giin eta, Jesus

Gego gabikawishiken
bagwisendamaan
Noongom sa gaye niin, Jesus
bi-ganoozhishin

123 Rock of Ages

Nind-Aazhibikom Jesus
gaazhishin sa Giiyawing
baataaziyaan gakina
wiinge noojimo'ishin
'iw nibi gaye miskwi
wenjijiwang Giiyawing

Gaawiin nindanokiiwin
nimbimaaji'igosiin
aano apenimoyaan
gaawiin ninziibiingwayan
daa-gashki'ewasinoon
ji-bamaaji'igoyaan

Gaa gegoo nimbiidoosiin
bi-bagwisenimoyaan
miizhishin ge-agwiyaan
Giin gibagwisaabamin
bimijiwang gimiskwiim
ji-giziibiiginiyan

Apii ishkwaaneseyaan
nagadamaan 'iw aki
ninga-waabandaan wiikaa
gaa-pi-waabandanziwaan
nind-Aazhibikom Jesus
gaazhishiikan Giiyawing

124 Something for Thee

Gichi-zaagi'iyan gaa-niboyan
wii-pimaaji'iyan, nind-Oogimaam
Gibiidamoon o'o gechi-dimiimagak
ninzaagi'iwewin wii-miininaan

Giganoodamaw sa, nind-Oogimaam
Nindebweyendam sa zaagi'iyan
Wiidookawishin sa ji-dibaajiminaan
ji-nagamotoonaan omaa akiing

Inendaagwitoon sa i'iw ninde'
gizaagi'idiwin ji-ayaamaan
awiiyag ji-nanda-minodoodawagwaa
ji-nandone'wagwaa wenishingig

Geshkitooyaanin sa eyaamaanin
gakina gimiinin, nind-Oogimaam
Apii dash ishpiming gii-dagwishimiyan
geyaabi gimiinin eyaamaanin

125 Sun of My Soul

Giin sa ningiizisoom Jesus
giishpin sa bi-wiijiiwiyan
oo gego sa dash gaazoken
'iw ji-waabamisinoowaan

Apii sa ko nebaayaanin
Giin iko wenji-anwebiyaan
ninga-mikwendaan gaaginig
ji-anwebi'iyan, Jesus

Wiijiiwishin gabe-giizhig
ge-onji-bimaadiziyaan
wiijiiwishin niibaadibik
mii eta ji-minwendamaan

Ambe waabam ayaakozijig
Giin netaa-zhawenjigeyan
mino-doodaw gabe-dibik
ge-onji-mino-nibaawaad

Ondaas zhawenimishinaam
minik ge-ayaayaang akiing
nanaazh gizaagi'iwewin
ji-ni-ombiwinigoyaang

126 Sweet Hour of Prayer

Minwendaagwad anami'aang
apii waawiindamaagooyaan
madwe-nandomid Goosinaan
wii-miizhid nendawendamaan
neniinawiziyaanin ko
ninjichaag wiin baapinendam
Maano sa wiidookawishin
ji-nitaa-anami'aayaan

Minwendaagwad anami'aang
apii waawiindamaagooyaan
'iw ezhi-gwayakwaadizid
Zhewenimaad ninjichaagwan
gaye go nandawenimid
ji-debwetawag ekidod
bagidinamawag niiyaw
imaa anami'aawining

Minwendaagwad anami'aang
apii waawiindamaagooyaan
omaa akiing onzaabiyaan
nindebaabandaan ge-daayaan
ge-izhaayaan gii-niboyaan
gaaginig ge-danakiiyaan
ninga-zasaakwe giizhigong
apii nagadamaan aki

127 Take Me As I Am

Jesus gibiibaagimin sa
noongom ji-wiidookawiyan
wenipazh ji-noojimoyaan
Giin odaapinishin

Odaapinishin
odaapinishin
Jesus gimiinin 'iw niiyaw
oo odaapinishin

Niin geget bayaataaziyaan
gaa-onji-ziig'seg gimiskwiim
wawezhi'ishin sa noongom
ji-odaapiniyan

Gibi-zhagashkiitoon noongom
Giin Jesus ji-waabamiyan
apane ji-bamiitoonaan
Giin odaapinishin

Giishpin sa inenimiyan
ambe ji-anokiitoonaan
biini'ishin sa ninde'ing
ji-odaapiniyan

Apii ishkwaa-anokiiyaan
aazha gii-mamaazhitwaayaan
geyaabi ninga-nandodaan,
Oo odaapinishin

128 Trusting Jesus, That is All

Nindapenim apane
nindapenim nwaadingin
bemi-zhaagwiiwiyaanin
Wiin a'aw Jesus niigaanii

Wiin nindapenimonan
bemi-daso-giizhigak
Wiin nindapenimonan
Wiin 'aw Jesus niigaanii

Ojichaag zaagaasige
makademagak ninde'
Gaawiin nimbangishinzii
Wiin a'aw Jesus niigaanii

Apane dash ninagam
gaye nindanami'aa
Wiin dash ninanaandomaa
Wiin a'aw Jesus niigaanii

Ninga-apenimonan
biinish ishkwaa-ayaayaan
ji-ni-biindigeyaan dash
Wiin a'aw Jesus niigaanii

129 Unto the Hills Around Do I Lift Up

Megwe wajiwing nindaataganaab
nimbagwisaab
Aaniindi da ge-onjibaamagak
noojimowin?
Gizhemanidoo ninga-wiidookaag
gaa'-ozhitood
giizhig gaye aki

Debeninged giganawenimig
waniseyan
Gaawiin nibaasii 'aw gezhaadiged
Debeninged
Wawiingezi go ji-dabinooshkook
gizoongizi'ig
niinamiziyan

Bimaaji'iwe naniizaaniziyan
Debenimik
Babaa-izhaayan ganawenjige
giManidoom
Ishpiming ayaa 'aw Bemiitawind
gaaginig dash
giganawenimig

130 Wait and Murmur Not

Oo megoshkaajide'eyan
ishpiming ayaa waa-taayan
wiikaa ge-banaadasinog
ge-wii-dazhi-anwebiyan

Bii'on, gego zhigadendangen
bii'on, gego zhigadendangen
bii'on, bii'on!
gego zhigadendangen

Apii bimi-bwaawondaman
akiing maa debendaagwakin
ishpiming gwayak inaabin
gego wiin zhigadendangen

Iniw minesagaawanzhiin
gaye wiin gii-padakiijin
apii bimi-gashkendaman
mikwenim gaa-kodagizid

Aano zanagak, anokiin
moozhag gaye anami'aan
bijiinag giga-wii'-anweb
gego wiin zhigadendangen

131 Walk in the Light

Gichi-waaseyaazi Jesus
ge-ni-wiijiiwinang
gaye Baanizid Ojichaag
da-ni-waaseyaazi

Bimoseyok, bimoseyok, bimoseyok
bimoseyok sa waaseyaag

Gichi-gizhi-waaseyaa sa
'iw minwaajimowin
ge-gikino'amaagoyang
ji-mashkawendamang

Bimoseg imaa waaseyaag
gwanaajiwan miikaans
bema'adooyang enamog
bimaadiziwining

Bimoseg imaa waaseyaag
saagi'inang Jesus
gidaa-wiidookodaadimin
ishpiming izhaayang

132 A Charge to Keep I Have

Ji-anokiitoonaan
Noose, nimbimaadiz
ji-wii-kiizhiitaad ninjichaag
ishpiming wii-izhaad

Ginandawenim sa
Ji-anokiitoonaan
oo aangwaami' ishin gwayak
ji-anami'aayaan

Wawezhi'ishin sa
ji-agaasenimoyaan
ji-de-giizhiitaayaan, Noose
apii nakweshkoonaan

Wiidookawishin sa
ji-akawaabiyaan
gaye ji-anami'aayaan
wii-pimaadiziyaan

133 Am I a Soldier of the Cross

Mii na 'iw Aazhideyaatig
wenji-andobaniyaan
ninga-zhaagwenim na Jesus
ji-maminwaajimag

Wenipazh na go ishpiming
nindaa-de-dagwishin
megwaa wiin gii- miigaazowaad
gaa-pi-niigaaniijig

Gaawiin na go ayaasiiwag
ge-maamiigaanagwaa
nindaa-dagwishin na giishpin
aanawenjigeyaan

Geget sa go ninga-miigaaz
miizhishin zoongide'ewin
wiidookawishin sa onji
gidikidowining

Gakina debenimajig
da-mamaazhitwaawag
odebaabandaanaawaa go
ge-wii-tanakiiwaad

Apii gii-maawandoonadwaa
ge-waaseyaazijig
giga-zaakwaadamaagoog sa
ge-wawizhendangig

134 Blow Ye the Trumpet

Madwewetooyok 'iw
gechi-minotaagwak
biibaagim gakina
giijanishinaabeg

Aazha dagwishinoomagad
aazha dagwishinoomagad
ji-bi-zhawendaagoziyeg

Jesus ogii-kiizh'toon
noojimo'iwewin
Baapinendamoyok
gedimaagiziyeg

Goosinaan Ogwisan
maano minwaajimik
dibaajimik Jesus
enigokamigaag

Giinawaa gakina
gwedagitoowegwen
odaapinik Jesus
gaa-noojimo'ineg

Debwetamoyok 'iw
baapinaajimowin
Ambe giizhiitaayok
ishpiming ji-izhaayeg

135 From Greenland's Icy Mountains

Giiwedinong eyaajig
gaye go waabanong
igiw endanakiijig
iwidi gizhaateg
gaye badakizowaad
palm-inagaawanzhiig
ginandomigonaanig
ji-zhawenimindwaa

Aaniin da enaabadak
gwanaajiwaninig
endanakiiwaad aanind
enami'aasigoog
aano zhawenimindwaa
mino-danakiiwaad
ozhagashkiitawaawaan
mitigoon, asiniin

Giinawind nebwaakaayang
wayaaseshkaagooyang
gizhaagwenimomin na
ji-wiidookaageyang
o-wiindamawaadaanig
'iw bimaaji'iwewin
nanaazh igo gakina
gii-minotamowaad

136 Hold the Fort, For I Am Coming

Niikaanisidog inaabig!
Na, gikiwe'on
wayewebaasing zhigwa gi-
mamaanzhitwaamin

"Mashkawiziig, nimbi-izhaa"
Jesus ikido
Nakomik neyaab ishpiming
"Zhawenimiyaang"

Waabamik nendobaniijig
Satan naagaaniid
Ininiwag apangishinoog,
zwaangide'ejig

Waabandamok gwenaajiwang
'iw gikiwe'on
gaye noondamok madweweg
gichi-biibigwan

Gotaamigoziwag igiw
maagaaninangoog
Besho dash wiin Jesus ayaa
ge-wiidookoonang

137 Jesus, My All, to Heaven Is Gone

Jesus ishpiming gaa'-izhaad
mii sa 'iw epenimoyaan
niwaabandaan gaa-ni-izhaad
gaye niin ge-ni-izhaayaan

Gaa-izhaawaad nebwaakaajig
miikanaang gweyakwamonig
gaye niin nimaada'adoon
'iw miikanens zhewendaagwak

Mii sa 'aw gaa-maneziyaan
gaa-onji-gidimaagiziyaan
gikenimaasiwag a'aw
Gizhemanidoo Ogwisan

Ginwezh dash gagiibiingweyaan
eshkam ningii-kidimaagiz
noomayaa dash naa bijiinag
ningii-pi-zhawenimigoo

Niwawizhendam bi-izhaayaan
ji-odaapiniyan dash Giin
waasa nindapagidaanan
iniw ningagiibaadiziwinan

Minziwe bayaataazijig
ninga-babaa-wiindamawaag
ji-mikawaawaad Jesusan
ninga-izhinoo'amawaag

138 Just a Word for Jesus

Maminwaajim sa Jesus
Waajikiwejimik
ninga-moojigendaamin
wiindaman gaa-toodook

Minwaajim sa 'aw Jesus
ji-wiidookawiyaang
minwaajim sa 'aw Jesus
ji-nanagamoyaang

Maminwaajim sa Jesus
gaa ningashkitoosiin
'iw ji-zaagi'aasiwag
gaa-bi-nibotawid

Maminwaajim Jesus, ge-
go bizaanabiken
giishpin bizaanabiyan
nindaa-wanishindiz

Maminwaajim sa Jesus!
giishpin bejiwiiyan
bazigwiin, maajidaw sa!
mashkawizii Jesus

Maminwaajim sa Jesus
gaa'-izhi-biini'ik
gaye gii-noojimo'ik
ishpiming ji-izhaayan

139 Let the Lower Lights Be Burning

Waaseyaazi 'aw Goosinaan
waas'konewigamigong
ambe ganawaabandandaa
waasakoneg jiigibiig

Maano giizhiwaasizodaa
biinish maa mishawagaam
maagizha'wiiya gwenzaabiid
gidaa-bimaaji'aanaan

Geget basagiishkidibik
i'iw sa baataaziwin
apane inaabishiwag
waasakoneg jiigibiig

Biinitoon ge-waasakoneg
maagizhaa gichigamiing
da-bi-onji-agwaashkaawag
'iw ji-bimaadiziwaad

140 Must Jesus Bear the Cross Alone?

Nizhike na go 'aw Jesus
obiminigaanaan
iniw aazhideyaatigoon
odinimaanganaang

Ayaamagad sa gaye niin
'iw aazhideyaatig
ge-ni-biminigaadamaan
ji-ni-noopinanag

Gichi-baapinendamoog sa
igiw gaa-maajaajig
gaa-pi-gaagisaadendangig
gii-pimaadiziwaad

Ninga-biminigaadaan sa
'iw aazhideyaatig
ji-awi-biizikamaan dash
ogimaawiiwakwaan

141 O Land of Rest, for Thee I Sigh

Oo aki begosenimoyaan
endazhi-anwebing
aazha ji-ishkwaa-ashwiiyaan
ishpiming ge-daayaan

Anokiidaa nanaazh
Jesus ji-dagwishing
anokiidaa nanaazh
ishpiming ji-zhaayang

Gaawiin akiing ayaasinoon
minodanakiiwin
mishiinad godagiziwin
gaa gegoo endaayaan

Ningii-izhaanaan dash Jesus
wiin ji-anwebi'id
gaye go ji-wiidookawid
nanaazh ji-giiweyaan

Gaa-ako-izhaayaan Jesus
ningichi-bizaaniz
gaaginig ninga-wiijiiwig
nanaazh go ishpiming

142 Onward, Christian Soldiers

Maajaag enami'aayeg, nandobaniiyok!
Naadamaage Jesus, ani-niigaanii
Ga-miigaadamaagowaa Wedoogimaamiyeg
Ambe mamaakwiiyok waabamik enosed

Maajaag enami'aayeg, nandobaniiyok
Naadamaage Jesus, ani-niigaanii

Gizhaagoojitwaamin, Satan ozhimo
Gichi-jiikendandaa mamaazhitwaayang
Gininingisetoomin meshkawaadakin
Wiikaanisimaadog, enigok zaakweg!

Gigotaanugwiinomin, maajiishkaamagad
odanami'aawin Gizhemanidoo
Anami'aawining gibimosemin
Gibezhigomin isa zhawenjigewining

Ogimaawinan isa da-banaadadoon
Da-ni-ayaamagad anami'aawin
'iw ji-maajiishkaamagak minziwekamig
Geget da-wii-izhiwebad Christ gaa-ikidod

Ambe dash nagamodaa, wawizhendandaa
imaa nagamoning ji-ishpendamang
ji-wawizhenimang Wegimaawid Christ
Apane gaaginig wawizhendandaa

143 Rescue the Perishing

Bimaaji'ik sa 'aw waa-tazhi-nibod
zhawenimik sa gaye zaagi'ik
wiidookawik sa 'iw ji-bi-bazigwiid
begish 'iw Jesus ji-wiindamaweg

Bimaaji'ik sa waa-tazhi-nibod
Jesus bimaaji'iwe, zhawenjige

Megwaa miiwinaawaad, aanawenimind
geyaabi Jesus dazhi-baabii'o
dazhi-wiikwazomaad gichiweweni
wii-webinamawaad dash gakina

Gaa-panaajitoojin 'aw neshkenjiged
oga-noojimotoon sa Jesus
zaagi'idiwin sa, nookaadiziwin
oga-biindigadoon ode'iwaang

Bimaaji'ik sa 'aw waa-tazhi-nibod
mashkawiziiwin giga-miinigoom
ji-bi-izhiwineg imaa miikaansing
wiindamawik 'iw Jesus gii-nibod

144 Seeking the Lost

Onandone'waan niw weni'aajin
gii-zasweshkaanid maa wajiwing
omaa bi-izhaag, izhi-biibaagi
noongom giizhigak 'aw Ogimaa

Waasa izhaa imaa wajiwing
obiinaan gaa-wani'aajin
endanakiid a'aw nind-Oogimaam
Jesus 'aw Maanishtaanishens (gaa-nisind)

Onandone'waan gakina Jesus
niw ojichaagwan weni'aajin
odizhiwinaan gwayak miikaansing
enamog bimaadiziwining

Nindizhi-maajaa anokiiwining
noopinanag Christ gabe-giizhig
bazigwindinagwaa bengishingig
izhinoo'wamawagwaa miikaans

145 Soldiers of Christ, Arise

Zhimaaganishidog
ambe sa ashwiiyok
Jesus ga-wiidookaagowaa
ji-mashkawiziiyeg
Gotaamigwiiwi sa
a'aw Debeninge
Wegwen ge-apenimogwen
mii 'aw memaazhitwaad

Mashkawigaabawig
zoongide'ewining
endobaniiyeg ayaamog
aagoshimonowin
Aazha dash gakina
gii-goopaaji'egwaa
Giga-niibawi'igowaa
gid-Oogimaamiwaa

146 Stand Up, Stand Up for Jesus

Niibawiyok gakina
zhimaaganishidog
ombaabiiginamok sa
'iw ogikiwe'on
ji-ni-zhaagoojitwaayeg
niigaaniwinineg
nanaazh dash go 'aw Jesus
wiin ji-ogimaawid

Niibawiyok gakina
zoongide'ewining
ji-apenimoyeg dash
gidOogimaamiwaa
biizikamok gakina
miigaazowayaanan
ji-zhaagoojitooyeg dash
naniizaniziwin

Niibawiyok gakina
onji sa 'aw Jesus
wayiiba sa gakina
giga-mamaazhitwaam
giga-nagamom dash 'iw
oshki-nagamowin
ji-biizikoonineg dash
ogimaa-wiiwakwaan

147 The Call for Reapers

Minziwe noongom nandodim
ji-wii-maawandonigeng
minziwe azhigwa giizhashkide
bemi-ayinadinaag

Debeninge, maajinaazha'
ji-ga-maawandonigewaad
ginanaandomigoom wewiib
jibwaa-bawaasinoomagak

Aanind gigizhebaawagak
aanind bimi-naawakweg
biinish go i'iw ji-onaagoshig
da-giishkashkizhigewag

Oo mayaajinaazha'ogooyan
biidoon dekobidegin!
giga-bi-izhaa ishpiming
giga-diba'amaagoo

148 The Race

Geget nimbaapinenimosh
gagwenaganiding
gaagige-bimaadiziwin
wii'-oditinamaan

Gichi-zhi-waasaabikide
ogimaa-wiiwakwaan
Jesus ba-ininamawid
andonged giizhigong

Akiing gaa-onji-maajaajig
naazheneg gaye go
niwaawaatikwa' amaagoog
ganawaab amiwaad

Geget ningizhiikaabatoo
naanginidizoyaan
gwezigwangin agwiwinan
gii-kiijwebinamaan

Naazheneg da-zasaakwewag
gii-nagazhiweyaan
Jesus ninga-biizikoonig
ogimaa-wiiwakwaan

Awe moozhag ninga-inaa
Jesus enaasamiid
maagiwed mashkawiziiwin
wenji-nagazhiweng

149 To the Work! to the Work!

Anokiitawaadaa 'aw Gizhemanidoo
noopinanaadaa sa gaa-ni-izhaad Jesus
Odinaakonigewin bimiwidoodaa
ji-inanokiiyang ezhi-waabandamang

Maajaayok, maajaayok!
maajaayok, maajaayok!
jibagosendameg
ji-anokiitaweg Jesus

Mii sa 'iw anokiiwin ji-ashamindwaa
bekadejig gaye go gaashkaabaagwejig
Aazhideyaatigong agoode gikiwe'on
megwaa waawiidamang zhawendaagoziwin

Gakina go debise ji-anokiiyang
ji-bangising dash 'iw maji-anokiiwin
ji-ombishkaag Jehovah odanoozowin
gichi-zaasaakwewaad zhewendaagozijig

Jesus ga-miinigonaan mashkawiziiwin
ogimaawiiwakwaan gaye ge-miininang
Apii odisangwaa ishpiming eyaajig
giga-zaakwemin gii-zhawendaagoziyang

150 While the Days Are Going By

Ayaawag sa geshkendangig
megwaa bimi-giizhigak
Ayaawag eyekozijig
megwaa bimi-giizhigak
Wiidookawaadaanig sa
ji-onaanigoziwaad
ji-minodoodaadiyang
megwaa bimi-giizhigak

Megwaa sa giizhigak
megwaa sa giizhigak
ga-mino-anokiimin
ga-mino-anokiimin

Gego sa gitimishkiken
megwaa bimi-giizhigak
Maano minz'we waaseyaazin
megwaa bimi-giizhigak
Gichi-migoshkaadad sa
mishiinowag mewijig
Maano sa mino-doodaw
megwaa bimi-giizhigak

Maano sa zaagi'ididaa
megwaa bimi-giizhigak
moozhag gibake'idimin
megwaa bimi-giizhigak
igiw menochigejig
da-ni-waaseyaaziwag
ji-onaanigowewaad
megwaa bimi-giizhigak

151 A Home on High

Iwedi wayaasakoneg
aapiji ishpiming
wiikaa ge-dibikasinog
iwedi waa-taayaan

Wezhisingin abiwinan
atewan ishpiming
Wii-nagamowag naazheneg
iwedi waa-taayaan

Ji-ishkwaa-wiisagendamaan
ji-bagakendamaan
wiikaa ji-gwekisesinog
ate 'iw waa-taayaan

Gaa wiikaa dibikasinoon
gaagige waaseyaa
Da-waabishkizi ninjichaag
iwidi wii-taayaan

Iniw nimbaataaziwinan
nimbakewidoonan
Gaagigekamig apane
Christ n'wii-wiijayaawaa

152 Come On, My Partners in Distress

Bi-maajaayok waajiiwiyeg
ojaanimendamowining
geyaabi eyaayeg
wenibik sa wanendamog
wejaanimi'igoyegon
niigaan ji-inaabiyeg

Ishpiming sa inaabiyok
endaawaad gaa-nibwaakaajig
gwanaajiwanini
gichi-debweyendamowin
maanoo oningwiiganiyok
ji-ombishkaayeg dash

GidOogimaaminaan Jesus
onji godagi'igooyang
giga-waabamaanaan
gakina meshkawendangig
da-miinaawag wiiwakwaanan
beshigendaagwakin

Gichi-wiidookaagemagad
maanda bagwisendamowin
nwaajimo'igoyang
Wayiiba sa giga-ishkwaa-
migoshkaadendaamin akiing
ji-izhaayang ishpiming

Geget go Gichi-Manidoo
minzhisha ga-waabamaanaan
gechi-gwanaajiwid
da-gichi-minwewemagad
gimaamoyawewininaan
waaseyaaziwining

Weyoosimind, Wegwisimind
gaye Baanizid Ojichaag
giga-waabamaanaan
giga-moojigendaamin dash
waabamang Wegimaawabid
Gaagige-Manidoo

Mii 'iw wii-de-dagwishinaang
wenji-bagwisenimoshaang
zhagashkiitaagooyan
baamaa ninga-waabandaanan
'iw ge-mooshkineshkaagoyaang
giManidoowiwin

153 Face to Face

Ji-waabamag nind-Oogimaam
ninga-minawaanigoz
ji-maamakaazaabishinaan
Jesus gaa-nibotawid

Ninga-waabamaa 'aw Jesus
iwidi awasagaam
Ninga-waabandaan gakina
waabamag nind-Oogimaam

Noongom nimoozhi'aa eta
zhaabwaabaminaagozi
Ningoding ji-ni-giizhigak
ninga-bagakaabamaa

Ji-minawaanigoziyang
ishkwaa-godagendamang
ji-gwayakosijigaadeg
gaa-wanichigeyangon

Gii-waabamag gichimiigwech
ji-bagakisidawid
ji-waabamag Bemaaji'id
Jesus Christ zayaagi'id

154 How Bright These Glorious Spirits Shine

Ogo wayaaseyaazijig
zhewendaagozijig
wegonen gaa-piini'igowaad
iwidi giizhigong

Ogo sa ningoding geget
gii-wiisagendamoog
gii-piini'idizowag dash
Jesus omiskwiiming

Noongom dash moojigiziwag
ishpiming giizhigong
Obamiitawaawaan gaye
Debeningenijin

Onji-moojigide'ewag
waabamaawaad iniw
gaazhigakin, debikakin
minwa'amaazowag

Jesus imaa endanakiid
oganawenimaan
Oga-ashamaan gaye ko
wenizhishing miijim

Oga-izhiwinaan imaa
ji-mino-ayaanid
oga-gaasiziibiingwe'waan
gakina mewinid

155 I Shall Know Him

Gaa'-ishkwaa-anokiiyaan
ninga-aazhoge ziibiing
ji-waabandamaan beshigwendaagwakin
Ninga-waabamaa Jesus
dagwishinaan agaaming
Ninga-zhoomiingwetaag 'aw
nind-Oogimaam

Ningikenimaa 'aw Jesus
ji-niibawi'id enaasamiid
ningikenimaa 'aw Jesus
'iw gaa'-inaganaamind oninjiing

Minawaanigwaadakamig
I'iw gii-tagwishinaan
ji-waabandamaan odengway 'aw Jesus
ji-gichi-nagamoyaan
'iw ji-miigwechiwi'ag
gii'-ozhiitawid 'iw gedanakiiyaan

Waatakwa' igewag
igiw gaa-nagazhipaniig
Nimikwendaan 'iw sa gaa-ni-izhiwaad
ji-bii'iwaad ishpiming
ji-bi-nakweshkawiwaad
Mii nitam mekwenimag nind-Oogimaam

156 Jerusalem, My Happy Home

Jerusaleming ninga-daa,
ningichi-zaagitoon
Apii ishkwaa-anokiiyaan
nga-minawaanigoz

Ninga-waabandaan oodena
gechi-gwanaajiwang
Gichi-zoongan sa wendago
wawaashkeshkaag miikan

Ninga-wawizhendam wiikaa
ji-gashkendanziwaan
Megwaa sa aanimiziyaan
giga-bi-naazikoon

Gaa wiikaa wiisaginewin
gaye 'iw nibowin
da-ayaasinoon iwidi
endazhi-giizhigak

Mii sa iwidi ayaawaad
giw gaa-kagiikwejig
gaye gaa-anami'aajig
ge-wii-wiijiiwagig

Jerusaleming ninga-daa
begwiseniminaan
Apii ishkwaa-anokiiyaan
ninga-wawizhendam

157 Meet Me There

Iwidi sa ishpiming
ji-bakewinidising
iskwaa-godagiziyang o'omaa
ji-waaseyaag gaaginig
ji-minawaanigozing
sa niwii'-izhi-giiwe ningoding

Ningoding, ningoding
da-onizhishin eta ningoding
Begish sa naa gakina
waabandiyang iwidi
ji-onizhishing eta ningoding

Giga-zaagi'idimin
ezhi-wiiji'idiyang
Gibimi-maazhendaamin o'omaa
Bijiinag dash ishpiming
gaawiin gegoo mawiwin —
da-gagige-minwewe ningoding

Naazheneg nagamowag
ji-nakwe'amawangwaa
da-minotaagwad geget iwidi
ji-minowiijiindiyang
gaagige ayindaayang
o-wiijayaawang Jesus ningoding

158 My Heavenly Home Is Bright and Fair

Bishigendaagwad ishpiming
'iw ezhi-giiweyang
Gaawiin wiikaa nibosiiwag
'iw ezhi-giiweyang

Waasaabikide odena
'iw ezhi-giiweyang
ishpiming abinaasowin
nindawi-dibendaan

Goosinaan sa daa ishpiming
iwidi ezhaayang
Bishigendaagwad giizhigong
'iw ezhi-giiweyang

Omaa endazhi-niiskaadak
apii negadamang
moozhag wu-mino-giizhigad
'iw ezhi-giiweyang

Gidizhi-gii-we—min sa...
(Wa-yaa-se—yaag aki)
iwidi ishpiming
Gidizhi-gii-we—min sa...
(Wa-yaa-se—yaag aki)
gaaginig ge-daayang

159 O Paradise! O Paradise!

Oo ishpiming, oo ishpiming!
mino-anwebiwin!
Gichi-zhawenimaawag sa
iwidi eyaajig

Begish sa biini'id
Jesus Debeninged
ji-wii-anwebi'id
iwidi ishpiming

Oo ishpiming, oo ishpiming!
baanak danakiiwin!
Gaye niin sa niwii-biiniz
ji-baataazisiwaan

Oo ishpiming, oo ishpiming!
begosenimoyaan
Jesus besho ji-wiijiiwag
iwidi ishpiming

Oo ishpiming, oo ishpiming!
Ninandawaabandaan
anwebiwin Debeninged
gaa-ozhitamawid

Oo Jesus Wegimaawiyan
iwidi ishpiming
zagaabiig'nishin sa nanaanzh
'shpiming j'-anwebiyaan

160 Oh That Will Be Glory

Ningoding ninga-ishkwaa-anokii
Ninga-izhaa iwidi ishpiming
Ninga-wiijayaawaa Debenimid
Niigaan da-aawan 'iw wenizhishing

Oo da-aawan wenizhishing!
wenizhishing, wenizhishing!
Menwaadizid ji-ganawaabamag
geget da-aawan 'iw wenizhishing!

Onji maa ozhawenjigewining
nimiinigoo 'iw abinaasowin
gaaginig ji-gaganawaabamag —
Niigaan da-aawan 'iw wenizhishing

Ninga-waabamaag enawemagig
gichi-minawaanigwaadakamig!
Ji-zhoomiingwetawid nind-Oogimaam
Niigaan da-aawan 'iw wenizhishing!

161 O Think of the Home Over There

Oo mikwendamok iwidi
jiigiziibi wayaasijiwang
ayaawaad gaa-ni-niigaaniijig
gwanaaj iniw egwiwaajin

Iwidi, iwidi
oo mikwendamok iwidi!
Giga-danakiimin
iwidi ishpiming
Oo mikwendamok iwidi!

Oo mikwenimik sa igiw
gaa-pi-waawiijiiwangibaniig
gaa-pi-nanakwe' amawangoog
Noongom ayaawag ishpiming

Jesus iwidi danakii
gaye gaa-wiijiiwangibaniig
Mii sa wenji-gashkendanziwaan
gaye niin epa'iweyaan

Wayiiba ninga-dagwishin
ji-waabamagwaa dash gakina
igiw gaa-gichi-zaagi'agig
bi-inaabiwag bii'iwaad

162 On Jordan's Stormy Banks

Omaa sa inakakegaam
endazhi-niiskaadak
niniibawish inaabiyaan
iwidi ishpiming

Oo gichi-bishigendaagwad
o'o ezhinamaan
waabandamaan gitigaanan
wayaabigoniigin

Mii sa iwidi endazhi-
mikookiing niw miinan
gaye go endanijiwang
'iw nibi bemaadak

Mii sa iwidi gaaginig
endazhi-giizhigak
waaseshkang a'aw Ogimaa
Goosinaan Ogwisan

Gaa wiikaa majinesewin
gaye aakoziwin
da-gikenjigaadesinoon
iwidi ishpiming

Aaniin apii wenizhishing
ge-ayaamowaanen
gaye ge-waabamaawagen
Noos ge-anwebi'id
Moojigendamaan wendago
wii-maajaa ninjichaag
naaskaaji'iwemagakin
akiing wii-nagadang

Mii dash iwidi ishpiming
gaaginig ge-dazhi-
baapinakamigiziyang
gii-te-dagwishinang

163 Shall We Gather at the River

Giga-izhaamin na ziibiing
niibawiwaad naazheneg
imaa waasijiwaninig
Debeninged oziibiim

Geget gidizhaamin ziibiing
mino-akiing ge-izhijiwang ziibi
giga-izhaamin sa iwidi
gwenaajiwang ziibi

Imaa minwaabaminaagwak
zhaabwaateyaagamin ziibi
giga-wiidosemaanaan
'aw Bemaaji'iwed

Wii'-oditinandaa ziibi
gego bwaatamiikegon
giga-dagwishinomin sa
ji-ayaamang wiiwakwaan

Manidoo Wegwizisimind
endazhi-ogimaawabid
onjijiwanini ziibi
wenji-bimaadizing

Gaa wiikaa da-onjinesiim
gaawiin da-niiskaadizisiim
minogiizhigad gaaginig
wiikaa dibikasinog

Gichi-minojiwan ziibi
niibawid Debeninged
gaa wiikaa bakewinaasii
gaaginig Zhewenjiged

Wayiiba ga-debinaamin
wayaaseyaagamig ziibi
ge-dazhi-moojigendamang
gaagige mino-ayaawining

164 Some Sweet Day

Giga-dagwishinomin
ningoding giizhigak
Ga-gabaamin agaaming
ningoding giizhigak
Giga-bimosemin sa
zhwaaniyaawang miikana
ishpiming gwenaajiwang
ningoding giizhigak

Giga-ni-biindigemin
ningoding giizhigak
ge-zhi-waanadiziyang
ningoding giizhigak
Giga-noondaamin Jesus
ji-nanagamotawind
gaa-nibopan bimaadizi
ningoding giizhigak

Giga-nakweshkawaanaan
ningoding giizhigak
gaa-gichi-zaagi'angoog
ningoding giizhigak
Bimaadiziwini-mitig
endazhi-minwaabiigoniid
oo gichi-minwendaagwad
ningoding giizhigak

165 There Is a Happy Land

Minodanakiiwin ayaamagad
ishpiming giizhigong gichiwaasa
gichi-minwa'amoog ighvidi eyaajig
da-nagamotawaa Bemaji'inang

Awi-danakiidaa sa iwidi
Wegonen wenji-zhaagwenimoyeg?
Oo da-minwendaagwad
gii-pooni-gashkendamang
giga-wiijiiwaanaan 'aw Manidoo

Gichi-minwendaagwad danakiiwin
Goosinaan ge-dazhi-zaagi'inang
Ambe sa maajaadaa
ishpiming ji-izhaayang
gaaginig ji-mino-danakiiyang

166 There Is a Land of Pure Delight

Ayaamagad sa gaagige
minodanakiiwin
Gaa wiikaa dibikasinoon
epiich-onaanigwak
Gaaginig minokamini
minwaabigoniinig
Mii eta go 'iw nibowin
gebishkaagemagak

Gichi-misawinaagwad sa
iwidi agaaming
omaa ondaas inakegaam
onzaabanjigeshang
Nitaa-zhaagwenimoshiwag
waa'-aazhawa'ojig
gwimawi-gijiikaazowaad
ondaas inakegaam

Oo gashkitooyangoban 'iw
ji-mashkawendamang
gidaa-bagakaabandaamin
gwenaajiwang aki
Giishpin onzaabiyangoban
Moses gaa-onzaabid
gaa gidaa-biswendanziimin
nibowin zenagak

167 There's a Land That Is Fairer

Ayaamagad sa danakiiwin
Waasa dash gidoonzaabandaamin
enzhi-bii'inang Goosinaan
wewezhitood ge-danakiiyang

Da-minwendaagwad sa
nakweshkodaadiyang baanimaa
Da-minwendaagwad sa
nakweshkodaadiyang ishpiming

Giga-nagamomin ishpiming
menotaagwakin nagamonan
Gaa wiikaa giga-mawisiimin
ayaawaad zhewendaagozijig

Gaa-shaweniminang Goosinaan
giga-gichitwaawenimaanaan
beshigendaagwak gii-miininang
wenji-zhawendaagoziyang dash

Da-minwendaagwad sa baanimaa
nakweshkodaadiyang ishpiming
ji-waabamangwaa enwebijig
'iw beshigendaagwak ishpiming

168 When I Can Read My Title Clear

Apii gweyakwendamaanin
ishpiming izhaayaan
gakina agwaskiiwinan
nimbakewidoonan

Misawaa eyaagin akiing
maamiigaanigoyaan
gaawiin baapish ndaa-gosaasii
maji-aya'aawish

Booch go bi-gotaamigwiinak
migoshkaadiziwin
ninga-wii-te-dagwishin sa
ishpiming ge-daayaan

Mii dash iwidi ge-dazhi-
anwebid ninjichaag
gaa wiikaa godagiziwin
ninga-gikendanziin

169 A White Rose

Ninandomig nind-Oogimaam
gaa-bi-bamiitawag
ji-awi-anwebiyaan dash
iwidi ishpiming

Gichi-minwewechigewag
igiw nwaandawagig
gichi-baatayenowag sa
igiw negamojig

Niwaabamaa sa 'aw Jesus
beshoo bi-niibawid
odakonaan dash waabigoon
ba-ininamawid

Gakina bi-wiijiiwishig
zayaagi'inagog
gaye ningitiziimidog
bi-wiijiiwishiyok

Gego nisaanendangegon
gaye mawikegon
gichi-onaanigwad gosha
iwidi ezhaayaan

Gaa-bi-minowiijiiwagig
anami'aawining
wiindamawik sa gakina
ji-bi-gizhiikaawaad

O Jesus ganawenim sa
ogo naabawijig
ji-aawiwaad dash gakina
ge-bimaadizijig

170 Blest Be the Tie

Gichi-minwendaagwad
'iw sa bezhigoyang
ishpiming go inendaagwad
minowiijiindiyang

Ginaazikawaanaan
gi-Gichi-Goosinaan
biidooyang dash gakina 'iw
begwisenimoshang

Ginaadamaadimin
zenagiziyangon
gidoonji-mawishimin sa
nisaanenindiyang

Bekewinidiyangon
gimaanendazhimin
giwiijiindimin dash wiin go
imaa gide'inaang

171 Children of the Heavenly King

Ishpiming Wegimaawid
weniijaanisimineg
minwa'amaazoyok sa
onji 'aw Bemaaji'iwed

Oo baapinendamoyok
waasa eyaayegiban
Christ 'aw genoodamoonang
Giikaanisinaan aawi

Onji-moojiga'amok
Jesus ji-wiidabimeg
giwawezhitamaagoom
baan'maa ge-miinigooyeg

Gego zegizikegon,
mashkawigaabawiyok
Jesus sa gidigowaa
ji-ani-bimoseyeg

Debeninge, inendan
ji-nitaa-bizindamaang
Bi-giiwewizhishinaam,
giga-noopinanigoo

172 God Be With You

Manidoo sa giga-wiijiiwig
ji-ni-gaganawenimik
ji-bimi-waawiidookook sa
nanaazh go 'iw ji-waabandiyang

Nanaazh go, nanaazh go
ji-nakweshkodaadiyang
imaa sa, imaa sa
Jesus ojijiingwanitawang

Giga-bimi-agwana'og sa
wiin iniw oningwiiganan
ji-bimi-ashamik miijim
wenjibaamagak sa ishpiming

Manidoo sa giga-wiijiiwig
apii naniizaaniziyan
ji-bimi-minjiminik sa
nanaazh go 'iw ji-waabandiyang

Apane go giga-zaagi'ig
ge-ni-onji-dabinooshkook
Da-bimi-mamaazhitwaa dash
imaa sa go ge-ni-izhaayan

173 One Sat Alone

Gaa-kagiibiingwed gii-namadabi
jiigikana
andodamaaged
waabi nange
ji-bami'idizopan

Aabiding idash wiin
ogii-pi-waabamigon
iniw Jesus-an
gii-onji-minawaanigozi dash
gii-aanjitoonid
odizhi-ayaawin

Gaa-mamaanjigozid gii-inigaazi
zhaashingishing
gaawiin awiiya gii-ayaasiiwan
ge-bizikenimigod

Gaa-kigishkawaad maji-ojichaagwan
gii-pabaa-ayindaa
jiibegamigong
gii-pwaanawi'aa wii-pizaani'ind

Awegwen igo gaa-inigaazid
anooj igo
gaa-inaapined
inaajimigoowizi gichi-mazina'iganing

174 Pentecost

Debeninge maano sa 'iw
izhi-zhawenimishinaam
gaa-zhi-zhawendaagoziwaad
nitam gaa-bi-anokiijig
Gii-maajiishkaamagadini
'iw odanokiiwiniwaa
Gigii-wiijiiwaag sa megwaa
gii-bimi-godagi'indwaa

Gii-izhi-debweyendamoog
gaa-izhi-wiindamawadwaa
Gii-izhi-baabii'owag sa
gaye gii-anami'aawag
Gii-bezhigwanini sa 'iw
odinendamowiniwaa
Gii-nagamowag sa gaye
gii-ojijiingwanitaawag

Gii-biidweweyaanimad sa
gechi-onizhishing Noodin
Gii-mooshkineshkaagowaad dash
gakina ojichaagowaang
Gii-miinigoowiziwag dash
iniw oshki-inwewinan
Gii-maamakaadendamoog dash
gakina bemaadizijig

Nising midaaswaak 'iw apii
gii-zhawendaagozibaniig
megwaa gagiikwed 'aw Peter
gigii-kichi-zhawenimaag
Gii-siiga'andaagoziwag
iniw Gichi-Ojichaagwan
Gii-mooshkineshkaagowaad dash
gichi-baapinendamowin

Nind-Oogimaam oo maano sa
bi-niisinamawishinaam
o'o Noodin eshkodewang
gaye go beshigendaagwak
Gakina sa giiwedinong
gaye go ningaabii'anong
ji-ni-zhawendaagoziwaad
niijanishinaabenaanig

Oo Debeninge maano sa
noongom zhawenimishinaam
ji-onjitooyaang dash noongom
iniw inendamowinan
oshki-giigidowinan dash
gaye oshki-inwewinan
gaye oshki-nagamonan
endashiyaang mizhishinaam

175 See How Great a Flame Aspires

Inaa sa enakoneg o'o anami'aawin
Jesus obiskanetoon minz'we giiwitaakamig
Ji-odishkodemiyang gii-bi-onji-dagwishin
Oo apegish gakina gizhigendamowaapan

Wayeshkad 'aw enokiid gii-bangiiwagadini
Noongom dash minziwekamig
ombweshkaamagadini
Eshkam ani-maajiiging gotaamigwiiwiimagad
Ani-angoshkaawan dash maji-anokiiwinan

Weniijaanisimineg a'aw Gizhemanidoo
maamoyawamik Jesus gaa-bi-zhawenimiyeg
Jesus sa mashkawizii wii-nanaandawi'iwed
Gii-mamaandawichige gii-ozhitood 'iw aki

Giwaabandaanaawaa na
aanakwadoons baadaasing
Eshkam bi-mangagoode omaa bayaateg akiing
Mii go aazhiya geget wii-bi-bagamibiisaag
Da-bi-gichi-gimiwan Wenizhishid Ojichaag

176 Welcome, Sweet Day of Rest

Miigwech sa weweni
degwishinoomagak
o'o anami'egiizhig
ji-bizaani-ayaang

Ogimaa sa noongom
gidashamigonaan
besho sa bi-wawenabi
ji-wiidoopaminang

Gabegiizhig besho
danenimag Jesus
ningichi-moojigide'e
gii-bi-zhawenimid

Gaaginig go omaa
nindaa-nanaamadab
ji-nanaapagamoyaambaan
wawizhendamowin