The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Mateo 1

1 Gu Dabii gio gu Abraam jir di' pɨx am gu bopxi'ñ guch Xoi'kam. Ja'pni ja'k moo tu tu'ii': 2 Gu Abraam maa'n tu mar kat na Isaak tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' moo gu Isaak maa'n jup tu mar kat na Jakob jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' moo gu Jakob jɨ'kchip tu maamar kat, maadɨt jir di' gui' na Judaa tɨɨgich. 3 Mi' dhɨr ba' gu Judaa gook jup tu maamar kat, maa'n Paaris tɨɨgich, gu jumai ba' Saara, gu ja naan ba' Tamaar jup tɨɨgich. Ba' gu Paaris maa'n jup tu mar kat, Isroom jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Isroom maa'n jup tu mar kat, Araam jup tɨɨgich. 4 Mi' dhɨr ba' gu Araam maa'n jup tu mar kat, Aminadaa jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Aminadaa maa'n jup tu mar kat, Nasoon jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Nasoon maa'n jup tu mar kat, Salomoon jup tɨɨgich. 5 Ba' gu Salomoon mi' dhɨr maa'n jup tu mar kat na Boos jup tɨɨgich, gu dɨ'ɨɨ'n ba' Raab jup tɨɨgich. Ba' gu Boos mi' dhɨr maa'n jup tu mar kat, Obed jup tɨɨgich, gu dɨ'ɨɨ'n ba' Rut jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Obed maa'n jup tu mar kat, Isayii jup tɨɨgich. 6 Mi' dhɨr ba' gu Isayii maa'n jup tu mar kat na pui' tɨɨgich Dabii. Mi' dhɨr ba' gu Dabii maa'n jup tu mar kat na Salomoon jup tɨɨgich, gui' nar dɨ'ɨɨ'n gui' na bɨɨpɨ' dɨr jir bɨnga'n kat gu Uriiyas. 7 Ba' gu Salomoon mi' dhɨr maa'n jup tu mar kat, Roboam jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Roboam maa'n jup tu mar kat, Abiiyas jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Abiiyas maa'n jup tu mar kat, Asaa jup tɨɨgich. 8 Mi' dhɨr ba' gu Asaa maa'n jup tu mar kat, Josapaat jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Josapaat maa'n jup tu mar kat, Joraam jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Joraam maa'n jup tu mar kat, Usiiyas jup tɨɨgich. 9 Mi' dhɨr ba' gu Usiiyas maa'n jup tu mar kat, Jotaam jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Jotaam maa'n jup tu mar kat, Akaas jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Akaas maa'n jup tu mar kat, Esekiiyas jup tɨɨgich. 10 Mi' dhɨr ba' gu Esekiiyas maa'n jup tu mar kat na Manasees jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Manasees maa'n jup tu mar kat, Amoon jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Amoon maa'n jup tu mar kat, Josiiyas jup tɨɨgich. 11 Mi' dhɨr ba' gu Josiiyas jɨ'kchip tu maamar kat jano' na mɨt pai' dhuuk ja u'uuk gu Israel kam ja'tkam mu ja'k Babiloonia. Ba' maadɨt Jekoniiyas tɨɨgich gui' jɨ' nam jir maamra'n kat. 12 Ba' mɨkkat gatuuk nam pai' dhuuk mu ja'k xi oi'ñkat Babiloonia, maa'n jup tu mar kat gu Jekoniiyas na Salatial jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Salatial maa'n jup tu mar kat, Robabeel jup tɨɨgich. 13 Mi' dhɨr ba' gu Robabeel maa'n jup tu mar kat, Abiot jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Abiot maa'n jup tu mar kat, Eliakiim jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Eliakiim maa'n jup tu mar kat, Asoor jup tɨɨgich. 14 Mi' dhɨr ba' gu Asoor maa'n jup tu mar kat, Sadook jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Sadook maa'n jup tu mar kat, Akiim jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Akiim maa'n jup tu mar kat, Eliob jup tɨɨgich. 15 Mi' dhɨr ba' gu Eliob maa'n jup tu mar kat, Eliasaar jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Eliasaar maa'n jup tu mar kat, Mataan jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Mataan maa'n jup tu mar kat, Jakob jup tɨɨgich. 16 Mi' dhɨr ba' gu Jakob maa'n jup tu mar kat na Josee jup tɨɨgich, gui' nar bɨnga'n kat gu Mariiya gui' nar dɨ'ɨɨ'n guch Xoi'kam gui' na Jesuus tɨɨ', gui' na saak Dios pu'ñi bha jootsa' jix dhaam dɨr. 17 Ba' jano' dɨr nat pai' dhuuk maaxir gu Abraam, mambhɨɨx daman maakob ai mɨt gu ja'tkam nat ba'p ba maaxir gu Dabii. Gio ba' mi' dhɨr gatuuk ja'kbui' aixkam jup ai mɨt na mɨt maaxir jano' dɨr nat pai' dhuuk gu Dabii maaxir mi' juugɨt na mɨt pai' dhuuk ja u'uuk gu Israel kam ja'tkam mu ja'k Babiloonia. Gio ba' mi' dhɨr jano' nam pai' dhuuk mu ja'k xi oi'ñkat Babiloonia gu Israel kam ja'tkam, ja'kbui'p ai mɨt mambhɨɨx daman maakob na mɨt maaxir gu ja'tkam mi' juugɨt nat pai' dhuuk maaxir guch Xoi'kam gui' na saak Dios pu'ñi bha jootsa' jix dhaam dɨr. 18 Ja'pni ja'k jum duu guch Xoi'kam jano' nat pai' dhuuk maaxir. Gu dɨ'ɨɨ'n Mariiya tu taanda' am na sap bɨɨma'n tu kiicha' maa'n gu chio'ñ na pui' tɨɨ' Josee, gu' ji na gu' bɨɨpɨ' dɨr nat chakui bɨɨma'n tu kiicha, dɨɨlh pɨx bar alhi'ch kɨɨkam ka' gu Mariiya, sia kum tɨi chakuir jum bɨpnagɨm, na gu' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' nat pui' ja'k bhaan jum tajaa na ba' dɨɨlh pɨx ba tɨgia' maa'n gu alhii. 19 Gu' ba' na gu' gu Josee jup jir jix bhai'kam ka', gui' na bɨɨma'n jix chu kiicham ka' gu Mariiya, pui' bam aagɨt nam jix xɨ'lhim xim jɨ'dɨlhkadai gɨt cham tu' bhaan ji chu a'gat, na gu'x joi'gɨ'n gu Mariiya, ba' cham aa' na ba ji iattulhdha' ja bui gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam, nam ba' cham tu chiñia' nam mu'aa'. 20 Ba' pui' bam aagɨk na moo mai' ba bua' gɨt gu Mariiya, gu' ji nat gu' ba tɨɨ maa'n gu nobii'ñ guch Gɨ'kora' tɨɨtki' bhaan na sap jup tɨtda: ―Aapi' Josee nap jir boxii'ñ gu Dabii, cha'p jax jum aagɨt bɨɨma'n xi chu kiichai gu Mariiya, na gu' gu alhii gui' na tɨgia', dhi' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' pɨx nat pui' ja'k tu duu nat bhaan jum tajaa. 21 Ba' gui' jɨ' gu alhii na tɨgia' gu Mariiya, Jesuus jap tɨɨtgɨ', na gu' dhi' ya ja'p uañchuda' gu ja ua'tulhdhara' gu Israel kam ja'tkam. Pui' ku ba'r am na pu'ñi ja'k tɨɨ'nka'. 22 Ba' dhi' pu'ñi ja'k tum duu jano' nat tum kuugalh gu pui' nat jax ja'k tɨ'ɨɨk bɨjɨk guch Gɨ'kora' nat bhaan jim ua'rgidhak maadɨt gui' nam bɨjɨk bhaankam tu a'gimɨk, nat pui' ja'k tu ua'nak na ja'pnim kai'ch: 23 Dɨɨlh pɨx ba tɨgia' gu alhii maa'n gu ubii tɨyaa. Emanoil jam ba' tɨɨtgɨ'. Ba' dhi' ja'p kai'ñkam jup jum kai'ch: Jich a'm tɨ nɨi'ñ gu Dios. 24 Ba' nat pai' dhuuk ba ñiñia gu Josee, cham jax ji chɨ'ɨɨk bhai'p ji bhɨi gu Mariiya na jax ba tɨtda gu nobii'ñ gu Dios. 25 Ku gu' chakui maap jix bhai' tu oi'ñcha mɨt ji ja'p na moo na jax no'm jir jum bɨpnagɨm. Dai gatuuk nat pai' dhuuk ba tɨɨ gu alhii gu Mariiya na mɨt ba' maap ba tu oi'ñcha. Ba' gu Josee, Jesuus tɨɨt gu alhii nat jax chia na tɨɨtgɨ' gu nobii'ñ gu Dios.

Mateo 2

1 Ba' gu Jesuus bhammɨ maaxir na pai' pui' tɨ tɨɨ' Beleen gui' na bhaan bipio' gu Judea dɨbɨɨr, ba' jano' maaxir na pai' dhuuk jir gɇ'kam ka' gu Eroodis na jɨ'x jir Judea. Ba' jano' jɨ'kchi bhammɨp ba ji bubua mɨt Jerusaleen gui' nam mu ja'k oi'ñka' xia'lhbui, gui' nam jix maatɨt ja nɨi'ñdha' gu chiichia', na mɨt mui' ba tɨɨgim guch Xoi'kam nat ba maaxir. 2 Ba' bhai' ba tɨ tɨkka am na sap pa ja'k jax chu'ii', jup kai'ch am: ―¿Pa ja'k jax chu'ii' guch Xoi'kam gui' nat ba maaxir, gui' na saak jir ja gɇ'kam tuk ka' gu ya' kam dhi Israel? Maa'n tɨɨ chich gu gɇ' chi'ɨɨ' na pui'r jum duukam nat ya' pai' ba maaxir guch Xoi'kam. Pui' ku chich ba' aach moo bhai' xi jii na chich bhai' bha tu daañim buiñor. 3 Ba' gampai' ji dhuu gu Eroodis nat pui' jɨ' ja kai, panaas kut giilhim jix buam jum ɨlh, gio gu jai' nam jɨ'k bhai' oi'dha' Jerusaleen ba pui' ɨp. 4 Ba' ba ja bai gu Eroodis gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, gio ba' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, ba' bhai' ba ja tɨkka na pai' ba' pui' maaxilhia' guch Xoi'kam gui' na saak Dios bha jootsa' jix dhaam dɨr. 5 Ba' gui'p tɨtda am: ―Dho mi' dho saak na pai'r Beleen gui' na bhaan bipio' ya' dhi Judea dɨbɨɨr, na gu' pui'm kai'ch gu ñio'ki'ñ gu Dios mi' nat pai' tu ua'nak maadɨt gui' nam bɨjɨk bhaankamu'n tu a'gimɨk, na ja'pnim kai'ch: 6 Ba' aapi'm na pim jɨ'k mi' oi'dha' na pai' pui' tɨ tɨɨ' Beleen, gui' na bhaan bipio' gu Judea dɨbɨɨr, cham tu' gampai' bipio' pim, sia ku gu' jai' kap tɨi gɇ'gɇr jir kikcham ya' dhi Judea, na gu' mi' aapi'm jam bui maa'n maaxilhia' gui' nar gɇ'kam ka' ja bui guñ ja'tkam tuk Israel kam. 7 Ba' ba ja bai ɨp gu Eroodis gui' nam jix maatɨt nɨi'ñdha' gu chiichia', ba' mu ja'p dɨlhkob jix xɨ'lhim ba ja tɨkka nam pai' ba' duuk mu pai' pu nɨi'ñ gu gɇ' chi'ɨɨ' na bhaan jix maatɨ' nat ba maaxir guch Xoi'kam. 8 Ba' daipu' nat xi ja tɨkkak mui' xi ja joot mu ja'k Beleen, jup ja tɨtda: ―Ea na pim mu jimia' mu Beleen. Mi ja'p japim nai' tu gaa'ngɨmɨi tɨgia' gu alhii gui' na pui'r jich Xoi'kam. Ba' no' pimɨt mi' pai' tɨɨ, ya' pim xiñ aa'ñdhidhat na pim pai' dhuuk gio ja'k jup ba suulhgia' na pai' sɨlh jup tui'ka', nañ ba' aañ mui'p jimia' nañ tu daañmɨra' buiñor. 9 Ba' gui' daipu' nat jax pu'ñi xi ja tɨɨ'n gu Eroodis, pu jii mɨt. Ba' gamai' gu bɨɨx boi nam mu jiim, bɨɨpɨ' gamai' ba jim gu gɇ' chi'ɨɨ' bha ja'p jix dhaam, gui' na mɨt bɨɨpɨ' dɨr mummɨ ja'k tɨɨ ja ki'aam na bha ja'p daa jix dhaam, ba' mui' pu jim bha ja'p jix dhaam gammɨjɨ nam jax jiim gu bɨɨx boi. Ba' na mɨt pai' dhuuk ba ai mummɨ Beleen, bhai' pɨx ja'p ji dhaibu gu gɇ' chi'ɨɨ' sɨlh mi' na pai'p tu'ii' gu alhii gui' nar jich Xoi'kam. 10 Ba' joidham jix bhai'm ɨlh jamɨt gui' nam jix maatɨt ja nɨi'ñdha' gu chiichia' na mɨt ba tɨɨ gu gɇ' chi'ɨɨ' nat bhai' pɨx ja'p ji dhaibu, nam gu'x maat na mi' bap tu'ii' guch Xoi'kam. 11 Ba' na mɨt mui' ji baap mɨjɨ ba'k chɨr, mi' pɨx ji chɨɨ mɨt gu alhii na mi ja'p daa, gio gu dɨ'ɨɨ'n. Ba' nam jax jiim, ja o'lhia kɨ'n gu'kɨk bhai' ji chu daanɨ mɨt buiñor gu alhii gui' nar jich Xoi'kam, gio na mɨt xi chu kukpio'kak mi ja'p xi chu dalhxi gui' na mi' tu jim gui' nax dha'ram tu namɨɨk, pui' na jax gu di'oor, gio gui' na joidham uub, gio ba' gui' na kɨ'n tum kubhionda'. 12 Gatuuk ba' dai na mɨt mi ja'p ba tɨbia. Ba' ba tɨ tɨɨtkɨ mɨt na sap cham bhaai' nam mu ja'k ka jiimda' buiñor gu Eroodis, na gu'x bhaam buiñor gu alhii gui' nar jich Xoi'kam. Ba' maakam ja'k bhɨi mɨt na mɨt pai' dhuuk ba jii mu ja'k ja ki'aam. 13 Ba' gatuuk na mɨt pai' dhuuk ba jii gui' nam jix maatɨt ja nɨi'ñdha' gu chiichia', ba tɨɨ gu Josee maa'n gu nobii'ñ gu Dios tɨɨtki' bhaan, ba'p tɨtda: ―Xi bamii' Josee, jix kɨɨ' bim duuñ kup mai' dai'ññia' mu ja'k Ejipto, xi bhɨɨji ap dhi alhii, gio gu dɨ'ɨɨ'n jap bɨɨx jup xi baidhai. Mummɨp ba' moo pɨx daaka', aañ dɨɨlh bam aagi'ñdha' na pai' dhuuk jix bhaai'n ka' nap gio bhai'p ba jimia', na gu' ya' gu Eroodis bha jimda' jia na bha gaa'mɨra' dhi alhii na ba' ya' mu'aa'. 14 Ba' nat pai' dhuuk ba ñiñia gu Josee, pu tukaa'ñ cha'm mi' bhɨi nat mai' ba mɨɨ mu ja'k Ejipto, xi bhɨɨk gu alhii gio gu dɨ'ɨɨ'n bɨɨx jup xi baidhak. 15 Mu ja'k ba' pu daaka' na jɨ'x duakat gu Eroodis. Ba' dhi' pu'ñi ja'k jum kuugalh gu pui' nat jax ja'k tɨ'ɨɨk gu Gɇ'kam jich Gɨ'kora' bhaan jim ua'rgidhak maadɨt gui' nam bɨjɨk bhaankam tu a'gimɨk, nat pui' ja'k tu ua'nak na ja'pnim kai'ch: “Mummɨ dɨr Ejipto ñich bha ja'k bai guñ mar.” 16 Ba' nat pai' dhuuk pui' ba tɨ kai gu Eroodis na mɨt maakam ja'k pɨx ba bhɨi gui' nam jix maatɨt ja nɨi'ñdha' gu chiichia', giilhim bhai' ji bhaam, na gu' tɨi ka ja nɨɨrat nam saak gio bhai' bhɨɨya' gɨt nam bhai' xi aa'ñdhidha' gɨt na pai'p tu'ii' guch Xoi'kam. Ba' mu ja joot gu sandaarui'x chugi'ñ mu Beleen nam sap ja kooda' bɨɨx gu a'aalh nam jɨ'k mi' jai'ch ka', sia gui' nam mu ja'p oi'ñka' ju'ñdharan. Ba' dai gui' nam jɨ'k jix io'm jir a'lhich tu chia nam ja kooda', gio gui' nam jɨ'k gook oidha' ba bia', na jɨ'x ɨlhii'ñ na bar gɇ' guch Xoi'kam jano' dɨr nam pai' dhuuk tu aagi'ñ na mɨt tɨɨ gu gɇ' chi'ɨɨ' gui' nam jix maatɨt ja nɨi'ñdha' gu chiichia'. 17 Ba' dhi' pu'ñi ja'k jum kuugalh gu pui' nat jax ja'k tu ua'nak gu Jeremiiyas gui' na bɨjɨk bhaankamu'n tu a'gimɨk na ja'pnim kai'ch: 18 Mu na pai' pui' tɨ tɨɨ' Ramaa pɨx giilhim tɨm tɨi nat bhai' ji chum susuanɨ, panaas kum giilhim jix buam jum aagɨt gɇ'gɇr kɨ'n suan, gu' bak gu Rakeel na suak na mɨt ba ja koi gu maamra'n. Ba' cham jɨ'x tɨ jɨjɨkgɨr na gu' giilhim jix buam jum aa', nam gu' ba ko'iix gu maamra'n na xi ja nɨi'ñ. 19 Ba' gatuuk nat pai' dhuuk ba muu gu Eroodis gio buiñor jup bam maax gu Josee gu nobii'ñ gu Dios na mu ja'k ka daa Egipto, ba'p tɨtda: 20 ―Xi bamii' Josee. Xib ba' bax bhaai' nap giop ba jimia' bhammɨ ja'k Israel, xi bhɨɨji ap dhi alhii gio dhi dɨ'ɨɨ'n jap bɨɨx jup xi baidhai, na mɨt gu' ba koi gui' nam jaroi' kax bhaamkidhat dhi alhii. 21 Ba' gu Josee nat jax jup bam pu jii ɨp bhammɨ ja'k Israel, xi bhɨɨk gu alhii, gio gu dɨ'ɨɨ'n bɨɨx jup xi baidhak. 22 Gu' ji na gu' nat chakui bhammɨ ai, pui' ba tɨ kai na gu Arkelao bhai'p bar gɇ'kam na jɨ'x jir Judea, gui' nar maraa'n gu Eroodis kat. Ba' pui' cham mui' ka ai gu Josee, na gu'x ɨɨbhi'ñ. Ba' gio buiñor jup bam maax gu nobii'ñ gu Dios tɨɨtki' bhaan, ba' pui' tɨtda na mu ja'k bhɨɨya' Galilea. Ba' gu Josee pu sɨlh bhɨi ɨp mu ja'k na pai' tu aagi'ñ. 23 Ba' nat jax mummɨ ai, mi' dhɨr mu ja'k jup bhɨi na pui' tɨ tɨɨ' Nasareet. Ba' dhi' pu'ñi ja'k jum kuugalh gu pui' na mɨt jax ja'k tu ua'nak gui' nam bɨjɨk bhaankam tu a'gimɨk gu Dios, na saak guch Xoi'kam pui' ja'k jix mat ka' am gu ja'tkam: Jesuus Nasareet kam.

Mateo 3

1 Ba' jano' mu ja'p gampɨx jix chu gak kɨr gui' na bhaan bipio' gu Judea dɨbɨɨr, pɨx ba kai'ñka' gu Juan ja'tkam bopkondam na oirɨt tu ja a'gi'ñdha' gu ja'tkam, 2 jup ja tɨtdada': ―Ya' mam ai na pai' dhuuk maaxik jum maaxdha' gu Dios aapi'm jam bui. Mi' pim sap pui' ba jimia' na jax jix aa'. 3 Ba' gu Juan ja'tkam bopkondam jir di' na aagɨt jup kai'ch gu Isaiiyas gui' na bɨjɨk bhaankamu'n tu a'gimɨk gu Dios nat pui' ja'k tu ua'nak na ja'pnim kai'ch: Maa'n gu maa'nkam mu ja'p gampɨx jix chu gak kɨr pɨx oirɨt ba tu ja a'gi'ñdha' gu ja'tkam, jup ja tɨtdada': “Gor jix kɨɨ' bim duuñ, ja'p pɨk bhai' bar jimdam gu Gɇ'kam. Mi' pim sap pui' ba jimia' na jax jix aa'.” 4 Ba' gu Juan gu tɨi'dhar ga'n, kameeyo bapoo jir jup duiñxim ka', gio gu bhiisparu'n jir jo' ka' ɨp. Gio ba' gu koi'dhar ga'n, gu sossoi ɨp na ja da'ngɨt ja kua'da' gio ba' gu mɨɨbat gui' na mu ja'p gampɨx jix jai'ch ka'. 5 Ba' mui' ja'tkam mi' aajidha' am mi' na pai' oirɨda' gu Juan nam jix kaim ka' na jax tu a'gada', pui' na jax gu Jerusaleen kam, gio ba' gui' nam mu ja'p jup oi'ñka' bɨɨx kap gui' na dhi' pɨx bhaan jup bipio' gu Judea dɨbɨɨr, gio ba' gui' nam jɨ'k mi ja'p amuub jup oi'dha' na pai'r Jordaan Ak. 6 Ba' pui' ba tɨtdada' am gu Juan nam sap cham ka aa' nam pui' ja'k tu jimda' na jax bɨɨpɨ' dɨr nam bɨɨx aixim jum ua'tulhi'ñdha', ba' gu Juan dai na xi ja bopkonda' suudai' kɨ'n mi' na pai'r Jordaan Ak. 7 Ba' jano' mui' mi'p ba ai mɨt gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' gio ba' gui' nam saduseos jup jum tɨɨtɨ'nda' nam pui'p xim bopkonamtu'. Ba'p ja tɨtda gu Juan: ―¿Jaroo jam aagi'ñ na cham xiim jam tulhiiñchuda' gu Dios ku pim ba' ga'm ba jiim na pim jix aa' nañ jam bopkona' na ba' cham jam tulhiiñchuda'? Giilhim gu' na pim jix bhaa'mna' ja'p na gu kooko'. 8 Gu' dhi' jam a'm jum aa' ji na pim ya' dɨr ja'p ja'k jix kɨɨ'p jum duukam bap tu buada' na ba' bhaan jix maatɨ' ka' na pim sɨlhkam mi' pui' ba jiim na jax jix aa' gu Dios. 9 Cha'pim jax jum aa'nda': “Aach matgɨm jich a'm tɨ nɨi'ñ ji gu Dios, nach gu'r bopxi'ñ gu Abraam.” Jax dhui na gu' gu Dios sia gu'ñi joodai jix bhaai' na pui' ja duñia' nam jir bopxi'ñ ka' gu Abraam, aapi'm ba' ja'p xi jam dui no' pimɨt cham mi' pui' jii na jax jix aa'. 10 Ba' amuub ba kaat gu baiñdhas gui' na kɨ'n jum ɨ'kia' gu takaa'n gu ɨ'ɨɨx, na gu' gu jax chu'm ɨ'ɨɨx no' cham kɨɨ' tu i'bhai'ñchar, jix bhaai' nam ɨɨkɨi mu baas buaji bhai' xi mɨidha'. 11 Ba' aañ nañ xib ya' tu bopkon, jir suudai' kɨ'n pɨx, ja'ppɨx na bhaan jix maatɨ' ka' nam jɨ'k mi' pui' jimiim na jax jix aa' gu Dios. Ba' gui' na gatuuk bha jim, gui' dho gi gu' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' ji na kɨ'n jam bopkona', gio ba' na bɨɨx mɨidha' gu jam ua'tulhdhara' ja'p tu'm na gu tai kɨ'n. Ba' gui'x io'm bɨxchu'x aichu'n na pu tu duñia', cham tu' pui' na jax aañ. Pu cham jɨ'x jir jupaabkamu'n iñ dho moo nam iam tu' suuska'n mui' ba ui'dhika' gɨt. 12 Ba' na pai' dhuuk bha jimda', pu ua'ka' gui' na kɨ'n jɨlhbidha' gu tiriik, ba' xi kɨɨ'mpigai dai ba ulhña' gui' na jɨ'k jix kɨɨ', gu tanaara' ba' mu ja'k xi ñu'aa' na pai' cham jɨ'xkat tuutkɨ gu tai. 13 Ba' jano' jɨ' na mummɨ gampɨx jix chu gak kɨr oirɨt ja bopkon gu Juan gu ja'tkam, mi' dhɨr mui' ma jii Galilea gu Jesuus nat ba chiañim ɨp na pui'p bakuana'. 14 Ba' nat pai' dhuuk mummɨ ba ai, ja'kbui' kat bhai' bax aa' gu Juan na bakuana' gu Jesuus, jup tɨtda: ―Gu' aañ pui' ɨlhii'ñ ji nap aap ja'kbui' kat jiñ bakuana', gu' aap ja'kbui' kat bhai' bañ chiañim nañ jum bakuana'. 15 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Dho gu'r am kat dho jia, gu' pɨx ji na gu'ch a'm jum aa' nach pui' ja'k tu kuugalhdha' na jax tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ gu Dios. Ba' pui' cham jax ka tɨi gu Juan, dai nat ba bakua gu Jesuus. 16 Ba' nat jax mi' dhɨr gamai' ji buus gu Jesuus suudai' chɨr, panaas kut joidham bhai' jim kukpio' gux dhaam, ba' ba tɨɨ gu Jesuus nat maaxik bhammɨ dɨr bhai' ji chɨm gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' ja'p tu'm na gu gioda'. 17 Mi' dhɨr ba' bhai' ji chum ñio bhammɨ dɨr jix dhaam, jup tum kai'ch: ―Dhi'ñir di' guñ mar nañ jix io'm jix dha', na ñich gu' pu bɨjɨk dɨr bhaan tɨ tɨɨ.

Mateo 4

1 Ba' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' pui' ja'k xi jurtuda gu Jesuus na mu jimia' mummɨ gampɨx jix chu gak kɨr na sap ba' mi' mai'chia' gɨt gu ja'ook. 2 Ba' mam saabu gook oo'm tanoolh gio gook oo'm tukaa' nat pu cham tu' juu, ba' gatuuk jix io'm tɨi bax bhio'. 3 Ba' mi' ba ai gu ja'ook na tɨi bax mai'chim, jup tɨtda: ―Eap pui' xi ja tɨɨ'n dhi joodai na paan jup jum duñia' no'p baabui' sɨlhkam Dios jir Maraa'n. 4 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Jax dhui nap jum kai'ch gu ñio'ki'ñ gu Dios mi' na pai' tu ua'ñix na cham tu' dai tu' koi' kɨ'n dua gu maa'nkam, gu' ja'pji sia ji no' mi' pui' jim na jɨ'k jax jum kai'ch gu ñio'ki'ñ gu Dios. 5 Ba' gatuuk ma baidhak gu ja'ook gu Jesuus bhammɨ Jerusaleen na tɨi ɨlhdhat na ma mai'chia' gɨt. Ba' bhɨjɨmmɨ daam dɨr kuugaran gu gɇ' chiop xi chɨsaa'ñdhak bhai' na pai'x io'm jix chu xidhuu ka', 6 jup tɨtda ba' bhai' xi kɨɨsak kookba'n: ―Eap ya' dɨr mui' xi chuudaiñ no' pich moo baabui' cham muu, na ba'x maatɨ' ka' no'p baabui' moo sɨlhkam Dios jir Maraa'n. Na gu'p jum kai'ch mi' u'uan ta'm na tu ua'ñix na ja'pni mui' jim kɨksa: Gu Dios bham joochxidha' gu noonbi'ñ nam ba'm nuukdaidha', gio nam jum noonob am tu daagɨi tɇ'kob jum ua'ka' nap ba' cham jodai cha'm jutbui ɨlhia'. 7 Ba'p tɨtda ɨp gio gu Jesuus: ―Jax dhui na moo ja'pnip jum kai'ch ɨp mi' na pai' tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ gu Dios na ja'pni mui' jim kɨksa: “Cham jir am nap mamai'chɨkda' gu Gɇ'kam jich Gɨ'kora', na gu'x io'm jix xidhuu.” 8 Ba' gatuuk maakam ja'k tɨip baidhak gu ja'ook gu Jesuus maa'n kap na pai' tɇ'kob jir oidha' ta'm, ba' bhammɨ kookba'n xi kɨɨsak mu ja'p nai' xi chu joojoi'ñchuda bɨɨx kap na jɨ'x jir oi'ñga'n na ba' tɨ tɨgia' na jɨ'k tu' nai' ja'p jix chu jai'ch. 9 Mi' dhɨr ba' moop tɨtda: ―Dhi' bɨɨx nap jɨ'k tu' mu ja'p nɨi'ñ nax chu jai'ch, dhi' bɨɨx jir aañ ga'n. Ba' aañ bɨɨx tum makia' no' pich mi'ñi ja'p jum o'lhia kɨ'n xi kɨkbok bhai' xiñ dhaanɨ. 10 Gu' ji na gu'p tɨtda pɨx gu Jesuus: ―Mu bi jim ja'ook. Cha'p tu' kɨ'n kañ juanda'. Na gu'p jum kai'ch ɨp mi' na pai' tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ gu Dios na ja'pni mui' jim kɨksa: “Xi chu daanɨt ap buiñor gu Dios gui' nar gɇ'kam. Ba' dai gui' buiñor jap pɨx tu daanda', cham tu' jumai buiñor ɨp.” 11 Ba' pui' ma jii gu ja'ook, nat gu' cham jɨ'xkat ma'iich gu Jesuus. Ba' mi' ba ai mɨt gu noonbi'ñ gu Dios nam ba' palhbuidha' gu Jesuus gu tu' na a'miram jum aa'nda'. 12 Ba' nat pai' dhuuk pui' ba tɨ kai gu Jesuus na mɨt ba kuu gu Juan ja'tkam bopkondam, pu jii mu ja'k Nasareet gui' na bhaan bipio' gu Galilea dɨbɨɨr. 13 Ba' mi' dhɨr mu ja'k jup bhɨi na pai' pui' tɨ tɨɨ' Kapernaum gui' na mummɨ bipio' na pai' gɇ'gɇr susda'ka' gu suudai', mi' na pai' jax bhaan bipio' gu ja dɨrba' gu bopxi'ñ gu Sabuloon gio ba' gu Neptalii. 14 Ba dhi' pu'ñi ja'k jum kuugalh gu pui' nat jax ja'k tu ua'nak gu Isaiiyas gui' na bɨjɨk bhaankam tu a'gimɨk gu Dios na ja'pnim kai'ch: 15 Ba' mummɨ na pai' jax tɨ dɨrba' gu Sabuloon, gio ba' mi' na pai' jax jup tɨ dɨrba' gu Neptalii, mummɨ na pai' baasɨ'n dɨr ja'k bipio' mi' na pai'r Jordaan Ak, mummɨ nam pai' oi'dha' gui' nam cham jir Israel kam ja'tkam. 16 Gu ja'tkam gui' na ja'p ji buusan nam jix chu tukgam tɨr ka oipot na pai'x chu muuki', ampɨx ja a'm ton gui' na ja'p ji buusan nax chu maax. 17 Ba' jano' dɨr mi' jɨ' dɨr bhai' ji chɨbgai gu Jesuus nat bhai' ji chu ja a'gi gu ja'tkam, jup ja tɨtdada': ―Ya' mam aiñ jaaduñ na pai' dhuuk saak maaxik jum maaxdha' gu Dios aapi'm jam bui. Ba' dai na jam a'm jum aa' na pim mi' pui' ba jimia' na jax jix aa'. 18 Ba' na mu ja'p ka jim gu Jesuus bɨɨx ju'ñdharan gu gɇ' suudai' gui' na Galilea bhaan bipio', ba' mi' ba ja tɨɨ gook gu ja'tkam daim sɨspidhim nam mu ja'p buppaim suudai' chɨr maa'n gu gɇ' asaak nam mi' tu bhibhia gu boptop. Ba' maadɨt dhi' jɨ' Simoon tɨɨ', gui' nam Peegro kɨ'n jup jix mat ka', gu jumai' ba' Anrees jup tɨɨ'. 19 Ba' ba ja baidhim gu Jesuus nam sap kaichgɨda', jup ja tɨtda: ―Aañ pui' ɨlhii'ñ jiñ jaaduñ na pim xib dɨr ja'p ja'k bañ kaichgɨda' na pim ba' bar ja'tkam bhiadam ka', na pim tu ja a'gidha' gux bhai'm kai'chdham ñi'ook. Ba' gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨ'ñdha', pui' ji buusnia' na pim ba ja bhia' ja'p na gu boptop. 20 Ba' gui' cham jax ji chɨ'ɨɨk jup ma oi mɨt. Mi' pui' pup tu tu'ii' gu gɇ'gɇr ja a'sak gui' nam kɨ'n ka tu bhiadat gu boptop. 21 Ba' gammɨjɨ gu bɨɨx ju'ñdharan gu gɇ' suudai' nam gamai' jiim, jai' mi'p ba ja tɨɨ gu Jesuus gook gu ja'tkam nam pui'p jir jum sɨspidhim. Ba' maadɨt jir di' gu Jakoobo, gu jumai ba'r Juan, gui' nam jir maamra'n gu Sebedeo. Ba' bhai' gɇ' kanuub ta'm ji dharaat jix bhai' ka ja bua am gu gɇ'gɇr ja a'sak gui' nam kɨ'n tu bhiada' gu boptop. Ba' gu Jesuus pui'p ba ja tɨtda nat jax ja tɨɨdak ja baidhak gu jai'. 22 Ba' gui' pui' cham jax ji chɨ'ɨɨk jup ma oi mɨt. Mi' pui' pup tu'ii' ɨp gu gɇ' ja kanuub gui' nam bhaan ka tu bhiadat gu boptop, dai ba' gu ja taat mi' pup oirɨ. 23 Ba' mi' dhɨr bɨɨx kap nai' ji chu a'ga gu Jesuus na jɨ'x bhaan bipio' gu Galilea dɨbɨɨr mu ja'p nam pai' jax tu daanda' gu dai Israel kam ja'tkam, na ja aa'ñdhidha' gux bhai'm kai'chdham ñi'ook nam jax ja'k duuji buiñor aaya' gu Dios, gio ba' na xi ja dudua'ñdhidhat gui' nam jɨ'k jix kako'k ka' na bɨɨx aixim tu'm ja ɇɇka' gu ko'kdai'. 24 Ba' pɨx ja'x pui' tu a'gada' am gu ja'tkam bɨɨx na jɨ'x bhaan bipio' gu Siiria dɨbɨɨr na gu Jesuus mu pai' pɨx oirɨt jix kɨɨ'p jum duukam jup tu bua. Ba' jai' dhɨt na bɨɨx aixim tu'm ja ɇɇka' gu ko'kdai', mui' ma ja u'uuk jamɨt mummɨ na pai' oirɨda' gu Jesuus na mɨt ba chiañim na ja dudua'ñdha', pui' na jax gui' nam jix ñanaanbi' ka' na ja a'm jup tui'ñgɨda' gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda', gio ba' jai' gui' nam ampɨx tu kaammukda', gio ba' jai' gui' nam jix mama'mkulhi' ka'. Ba' bɨɨx ja dudua'ñ gu Jesuus. 25 Ba' mu ja'p na jax jimda' gu Jesuus, mui' ja'tkam pɨx chɨbɨɨp kattu'nda' am nam oi'ñchu'nda', pui' na jax gu mi' kam Galilea, gio ba' jai' gu Dekaapolis kam, gio ba' gu Jerusaleen kam, gio ba' gui' nam mu ja'p jup oi'ñka' na pai' jax bhaan bipio' gu Judea dɨbɨɨr, gio ba' gui' nam baasɨ'n dɨr jup oi'ñka' mi' na pai'r Jordaan Ak, na pai' xia'lhbui ja'k bipio' gui' gu dɨbɨɨr.

Mateo 5

1 Ba' na nai' xi ja nɨi'ñ gu Jesuus gu ja'tkam nam jix io'm nammɨ xi ju' nam mui' mi'p tu'ii', ba' maa'n kap oidha' ta'm xi jimɨɨk bha ja'p ji dhaibo. Ba' gu noonbi'ñ mui' ji ai mɨt amuub, 2 ba' gu Jesuus bhai' ji chu ja a'gi, jup ja tɨtda: 3 ―Ja'p moo joidham jix bhai' tu ja jim gui' nam jɨ'k jix maat na ja a'm jum aa' nam mi' pui' jiimda' na jax jix aa' gu Dios, na gu' gammɨjɨ ja a'm tɨ nɨidhidha'. 4 ’Ja'p moo joidham jix bhai' tu ja jim gui' nam jɨ'k jix buam jum aa', nam gu'x maat na gu Dios gammɨjɨ ja guguuxi'ñdha'. 5 ’Ja'p moo joidham jix bhai' tu ja jim gui' nam jɨ'k cham gɇ'gɇrkam jum taat, na gu' gu Dios ja makia' gui' nat tu' ja iimchuda. 6 ’Ja'p moo joidham jix bhai' tu ja jim gui' nam jɨ'k ja'p ji buan nam jix bhio' gu ja i'ii'mda' am bhaan, nam jix aa' nam gammɨjɨ mi' pui' jiimda' na jax jix aa' gu Dios, na gu' pui' tu duñia' na pui' ji buusnia' nam jax ɨlhii'ñdha'. 7 ’Ja'p moo joidham jix bhai' tu ja jim gui' nam jɨ'k jix chu joi'gɨ'n, na gu' gu Dios pui'x joi'mdaip ja tɨgia'. 8 ’Ja'p moo joidham jix bhai' tu ja jim gui' nam jɨ'k cham u'ua'tulhdhix gu ja jujur am bhaan, nam gu'x maat nar tu'p tu'm da' gu Dios. 9 ’Ja'p moo joidham jix bhai' tu ja jim gui' nam jɨ'k gammɨjɨr jix bhabhai'kam ka', na gu' gu Dios pui' ja iim nam jir maamra'n. 10 ’Ja'p moo joidham jix bhai' tu ja jim gui' nam giilhim jum tulhiiñ nam jix ja bhaamki'ñ gu ja'tkam nam mi' pui' jiim na jax jix aa' gu Dios, na gu' gammɨjɨ ja a'm ba tɨ nɨidhidha'. 11 ’Ja'p moo joidham jix bhai' tu jam jimia' no' pim cham jax jum aa' nam pai' dhuuk giilhim jam tɨtdada' gu ja'tkam, piam no'm buam pɨx jam bua, piam no'm bɨɨx aixim jam iattulhi'ñ nam xi jam bhaamkidhat na pim tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui. 12 Ba' aapi'm cham jax jum aa'nda' sia kum cham jam kɨɨgalhi'ñ gu ja'tkam, jix bhai' pim pɨx jum taat ka', na pim gu' mai'chia' gux dha'ram namkɨm bhammɨx dhaam. Na gu' sia gui' nam jɨ'k bɨjɨk ya ja'p bhaankam jup tu a'gimɨk gu Dios pu'ñi cham jup ja kɨɨgalh jamɨt gu ja'tkam, dai na mɨt bɨɨx aixim ja buimɨk ja koi nam cham ja kaim ka' nam tɨi tu ja aagi'ñdha' na jax ja'k jix aa' gu Dios. 13 ’Ba' aapi'm ja'p ji buan ya' dhi oi'ñga'n na jax gu on. No' gu on mi' jotmoda' cham ka onkak, ¿jax japim dui ɨlhii'ñ na giop ka onkalhia'? Aañ pu kai'ch na cham jɨ'xkat ka onkalhia', pu cham tu' ka bhai' ka' dho ba', dai na mu ja'p xim nu'aa' dɨɨrap. Mi' dho gu' pu kɨɨyasa' am gu ja'tkam nam mi ja'p oipoda'. 14 ’Gio ba' moo ja'pnip ji buan japim ya' dhi oi'ñga'n na jax gux chu maax, na gu' na pim jax bax maat jia pai' jax chu'm oidha' ta'm no' daa'ñxim jir gɇ' kiicham, na gu' mɨk dɨr ja'p bhammɨx chu maax ka', ba' cham jɨ'xkat jum ɨxchu'. 15 Ni na cham jaroi' jai'ch gu maa'nkam na xi mɨichdhai gu kañdhiir mɨjɨ ja'p pai' xi chaa'bidha' tu' kɨ'n, gu' ja'pji na bhammɨ ja'p xi kɨɨsa' ji tɇ'kob na ba'x chu maax ka' mi' nam pai'p tui'ka' gui' nam mi' darka'. 16 Ba' aapi'm pu'ñi ja'k jup ji buan, jam a'm jum aa' na pim jir jix bhabhai'kam ka' ja bui gu ja'tkam nam ba' ji jam tɨɨgɨi jai' bhai'p ji chu dañia' buiñor guñ Gɨ'kora' gui' nax dhaam jup tu'ii'. 17 ’Aañ cham tu' pu kai'ñkam bha jii ji nañ ya' ja soo'mchulhdha' gu ja'tkam gu pui' nat jax ja'k ja chianɨk gu Moisees nam mi' pui' jiimda' gio gu pui' na mɨt jax ja'k ja aa'ñdhak gui' nam bhaankamu'n tu a'gimɨk gu Dios, gu' aañ ji ba'r di' na ñich bhai' ba tu kuugalhdham na mɨt jax tu daasak. 18 Tu' sɨlhkam kɨ'n jañ ya' pu jam tɨtda, no' gux dhaam ka pup jai'ch gio dhi dɨbɨɨr, chakui dho jɨ'xdhat jum pataasa' gu pui' nat jax ja'k ja tɨɨdak gu Moisees nam mi' pui' jiimda' gu ja'tkam, jano' ji ba' na pai' dhuuk bɨɨx ba tum kuugalhdha'. 19 Ba' no' jaroi' cham tu' ka'm nɨi'ñ gu pui' nat jax ja'k ja tɨɨdak gu Moisees nam mi' pui' jiimda' gu ja'tkam, sia ku moo mi' pai' maa'n kap tɨi cham pɨk jum aa', gio no' cham ja aagi'ñ gu ja'tkam nam ba' tu' ka'm nɨi'ñdha', dho gu' palhɨɨp jup jum duukam bhaan ji bi'ya' dho jix dhaam ja'k buiñor gu Dios. Ba' gu jaroi' no' tu' ka'm nɨi'ñ, gio no' xi ja aagi'ñ gu ja'tkam nam tu' ka'm nɨi'ñdha', dho gu' gɇ'p jum duukam bhaan ji chu bi'ya' dho jix dhaam ja'k buiñor gu Dios. 20 Ba' aañ pu jam tɨtda, no' pim cham ja bhai'bchichu' gui' nam sap jix maat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios gio gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', no' pim gu' cham mi' pui' jiim na jax jix aa' gu Dios, dho gu' pu cham jɨ'xkat aaya' pim dhox dhaam na pai' daa gu Dios. 21 ’Na gu' na pim jax bax maat jia gu pui' na mɨt jax ja'k tu ja daaxdhak gu jam bopxi kat nam ja'pni ja tɨtda: “Cha'p ja koo'nda' gu ja'tkam, na gu' gu jaroi' na pu'ñi ja koo'nda' gu ja'tkam, giilhim tulhiiñchuda' gu Dios, na gu' bam ua'tulhdha'.” 22 Ba' aañ ya' pu jam tɨtda na sia ji nar ua'tulhdhara' gu jaroi' no'x bhaam pɨx buiñor gu jax chu'm ja'nni'ñ, piam no' giilhim tɨtda na jax cham jir am. Pui' pɨx bax bhaai' nam daagɨi mu bhɨika' buiñor gu jax chu'm gɇ'kam nam ba' mi' maap jum jumpadai tu a'gidha'. Piam no'x bhaamut jax tɨtda gu ja'nni'ñ na cham juraa'n bia', dho gu' pu jimia' dho mu ja'k na pai' gammɨjɨ mi' pup jum tulhiiñdha'. 23 ’Ba' no' aapi'm maadɨt bax chu makgɨrxidham gu Dios, no' pich gu' ampɨk ba tɨ'ñcho nam buix bhaam gu jax chu'm jum jaduuñ, 24 jum aa' nap bɨɨpɨ' mu jimɨi xi chu a'gi'ñmɨrai na ba' cham ka bhaam ka'm bui. Gatuuk jap ba' mi' ɇɇji ba tu makgɨrxidha' gu Dios. 25 ’Piam ku gu' no' jaroi' ba xim iattulhdham buiñor gu jax chu'm gɇ'kam, jum aa' nap bɨɨpɨ' dɨr pu ba tu a'gidha' na ba' cham kam iattulhdha'. Na gu' no't pu mummɨ bam aich buiñor gu gɇ'kam, dho gu' dai dho na ba ja chiñia' gu sandaarui'x chugi'ñ nam jum kuupa'. 26 Ba' aañ ya' pum tɨtda nap cham jɨ'xkat buusnia' mi' pai' nam jum kuupa' no' pich cham tu namki nam jɨ'k bham taanda'. 27 ’Gio ba' moo ja'pni ja'k jup jum tɨi ɨp na pim jax bax maat jiñ jaaduñ: “Cha'p jix bhai' ja tɨtdada' gu u'uub gui' nam tɨ bɨpna', na gu'r ua'tulhdhara' buiñor gu Dios.” 28 ’Ba' aañ ya' pu jam tɨtda na sia ji nar ua'tulhdhara' gu jaroi' no' tɨi tɨ bɨɨna' no'x joidhat nɨi'ñ gu jax chu'm jumai ubii, na gu' pui' ji buusnia' na pu bɨɨma'n ba bo'ya' sia kut pui' pɨx jum aa. 29 ’Ba' no'p gu' gu jax chu'm jum bui kɨ'n jum ua'tulhi'ñ, jir am nap jupnai baas bua'. Cham jax bua sia kup maap dɨr pɨx ba tu bui, na gu' cham jir am no' mɨt bɨnkam mu ja'k xim bua nap pai' gammɨjɨ mi' pup jum tulhiiñdha'. 30 Piam ku gu' gu jax chu'm jum nob kɨ'n jum ua'tulhi'ñ ap, jir am ɨp nap ɨɨkɨi baas bua'. Cham jax bua sia kup maap dɨr pɨx tu nob, na gu' cham jir am no' mɨt bɨnkam mu ja'k xim bua nap pai' gammɨjɨ mi' pup jum tulhiiñdha'. 31 ’Gio ba' moo ja'pni ja'k jup jum tɨi ɨp na tu aagix ka': “Gu jaroi' no't mai' ba bua gu bɨnga'n, jum aa' na bɨɨpɨ' xi chu ua'nai makia' na ba' bhaan jix maatɨt ka' nam cham kar jum bɨpnagɨm ka'.” 32 Ba' aañ ya' pu jam tɨtda na cham jir am na mai' bua' gu jaroi' gu bɨnga'n no't cham jumai bɨɨma'n tɨɨ. Ba' gu ubii no't jumai tɨi xi oi gu chio'ñ, dho gu' dai na bam ua'tulhdha' buiñor gu Dios, gio gu chio'ñ ba pui' ɨp no't tɨi jumai bhai'p ji bhɨi gu ubii no' jumai tɨ bɨɨna'. 33 ’Gio ba' moo ja'pni ja'k jup ja tɨɨdak jamɨt gu jam bopxi kat: “Moop mi' pui' xi dhuñiidhat nap jax ja'k tu daasa' buiñor gu Dios nap tu duñia'.” 34 Ba' aañ ya' pu jam tɨtda na cham jir am na pim tu da'ñxi'ñdha' gu Dios na pim pu tu duñia' gu tu', na gu' giilhim jix xijai, cham pɨk jaroi' mi' pui' xi dhuñia'. Cha'pim jax kai'chdha' na gux dhaam bhaan jix maatɨ' ka' na pim pui' tu duñia', na gu' cham jir am, na gu' dhi'r di' na bhaan daa guñ Gɨ'kora'. 35 Ni dhi oi'ñga'n ku pim bha aa'nda' na bhaan jix maatɨ' ka' na pim pui' tu duñia', na gu' dhi' ya ja'p bhaan tɨ kɨisap guñ Gɨ'kora'. Ni bhai' Jerusaleen ku pim cham bhai' tu aa'nda' na bhaan jix maatɨ' ka', na gu' bhai'r kia'mi'ñ guñ Gɨ'kora'. 36 Ni sia gu aapi'm dɨɨlh jam mo' ku pim cham bha aa'nda', na pim gu' cham maat na pim jax dhui jix chuap duñia' gu jam kuup piam jix chuk, nim maa'n kuup dho moo kux bhaai' na pim maakam tu'm jup duñia'. 37 Ba' no' pim jax kai'ch na jɨɨ', pur maa'n ɨp na pim jax tɨ'ya', cham tu' na pim gatuuk maakam jup ba kai'chdha'. Piam no' pim jax kai'ch na cham, pur maa'n ɨp na pim jax tɨ'ya'. Na gu' no' pim bɨɨx aixim kai'ch, dhi' gux buam jum duukam pɨx pui' ja'k jix aa'nda'. 38 ’Gio ba' moo ja'pni ja'k jup jum tɨi ɨp na pim jax bax maat jiñ jaaduñ: “Gu jaroi' no't jum bui am jum gɨɨ', jir am nap aap pui' bhai'p gɨɨ'bia' bui'ran. Piam ku gu' no't jum chiñ am jum gɨɨ', jir am ɨp nap aap pui' bhai'p gɨɨ'bia' chiñi'ran.” 39 Ba' aañ ya' pu jam tɨtda na cham jir am na pim pui' bhai'p gɨɨ'bia' gu jaroi' no't jam gɨɨ', gu' ja'pji na pim pɨx am jix bhai' tɨtdada' ji. Pui' na jax no't jum kaam am jum gɨɨ', ja'p dɨr jap mu ja'k jup xi dhaa'ñdha' ku bham gɨɨ'bia'. 40 Piam kut gu' jaroi'm iattulh buiñor gu jax chu'm gɇ'kam, no' gu' bham taan gum kutuun nap makia', aap bɨɨx mu ja'k jup xi bhɨidha' gu daam dɨr kam jum kutuun. 41 Piam no't gu' jaroi' jam chia na pim bhɨidhika' jɨ'x juugɨt gu tu', aapi'm jix io'm gama ja'k pup xi aichulhdha'. 42 Piam ku gu' jaroi' tu' jam taan, aapi'm cham jax ji chɨ'ji xi makia', cham tu' na pim dai mi'p ka ji ñiokbo'. Piam ku gu' no' tu'm taiñbui'ñ, aapi'm cham jax ji chɨ'ji xi chaiñbuidha'. 43 ’Gio ba' moo ja'pni ja'k jup jum tɨi ɨp na tu aagix ka' na pim jax bax maat jiñ jaaduñ: “Dai gui' nam cham jam bhaamki'ñdha' pim jix bhai' ja tɨtdada', gui' ba' nam xi jam bhaamki'ñ cham.” 44 Ku ba' gu' aañ ya' pu jam tɨtda ji na cham jir am gu dhi' pu'ñi ja'k na pim tu jimda', gu' ja'pji na pim ja'kbui' kat pɨx am jix bhai' ja tɨtdada' ji gui' nam jɨ'k xi jam bhaamki'ñdha'. Gio ba' pui' na jax gui' nam jɨ'k xi jam koodak ka', aapi'm ja a'mkam pɨx xi chu ja daañxida' buiñor gu Dios. 45 Ba' dhi' pu'ñi ja'k jir maamra'n ka' pim guñ Gɨ'kora' gui' nax dhaam jup tu'ii', na gu' gui' pu'ñir jix bhai'kam jia, bɨɨx maa'n na jax ja ɨlhii'ñ gu ja'tkam. Tɨɨ' na bɨɨx ja bɨ'ñxi'ñ kɨ'n gu tanoolh gui' nam jix u'ua'tulhdhix gio gui' nam cham u'ua'tulhdhix, gio na bɨɨx ja dukxi'ñ ɨp, cham tu' jɨ'k pɨx. 46 Na gu' no' pim aapi'm dai gui'x bhai' ja tɨtda nam jɨ'k cham jam bhaamki'ñdha', dho gu' pu cham jam a'm tɨ nɨidhidha' dho guñ Gɨ'kora', na pim gu' ja'p pɨx ba ji buanda' na jax gui' nam jir tuumiñ tutaandam tugi'ñ gux io'm gɇ'kam Rooma kam. 47 Piam ku gu' no' pim dai gu jam jaaduñ pɨx ja ñio'ki'ñ, dho gu' pu cham dho jam a'm tɨ nɨidhidha' dho guñ Gɨ'kora', na pim gu' ja'p pɨx ba ji buanda' na jax gui' nam cham tu' ka'm nɨi'ñ gu Dios. 48 Ba' dhi' pu'ñi ja'k jam a'm jum aa' na pim gammɨjɨr jix bhabhai'kam ka', ja'p na jax guñ Gɨ'kora' gui' nax dhaam jup tu'ii' na gammɨjɨr jix bhai'kam.

Mateo 6

1 ’Cha'pim maaxik ja nɨi'ñchudat gu ja'tkam tu ja maakda' gu tu' gui' nam jɨ'k cham tu' bia'. Na gu' no' pim pu'ñi ja'k tu jim, cham jɨ'xkat jam makia' guñ Gɨ'kora' jix dhaam ja'k gux dha'ram namkɨm. 2 Ba' na pim pai' dhuuk tu ja maakda' gu tu' gui' nam cham tu' bia', cha'pim jaroi' aagi'ñdha' na pimɨt tu' ja onbai', na gu' dhi' gui' nam sap pɨk ba' tu' ka'm nɨi'ñ gu Dios na pu'ñi ja'k ja ko'raar nam mu ja'p pui' ba tu a'gidha' na pai' jax tum daanda' gio ba' mu ja'p ɨrban gu gɇ' kiicham nam pai' oipoda' gu ja'tkam, sap nam ba' pui' ja bia'ka' gu ja'tkam nam joidham jir jix bhabhai'kam. Ba' aañ ya' pu jam tɨtda na daipu' dhi' kɨ'n bar ja namki' gu pui' nam jɨ'k jax tu jim, cham tu' ka mai'chia' am jix dhaam ja'k gux dha'ram namkɨm buiñor gu Dios. 3 Gu' ba' na pim pai' dhuuk tu ja maakda' gu tu' gui' nam cham tu' bia', cha'pim jaroi' aagi'ñdha', ni gu jax chu'm mia'n jam bhai' kai'chdham tuk dho moo. 4 Gu' ja'pji jix ɨxchuixim ji na pim tu ja maakda', na ba' gu' guñ Gɨ'kora' maaxik jam makia' gu tu' na jam a'm jum aa'nda' na pu'ñi ji jam tɨɨgɨi na pim jix ɨxchuixim jix bhai' tu bua. 5 ’Gio na pim pai' dhuuk tu daanda' buiñor gu Dios, cha'pim pui' ja'k tu daanda' na jax gui' nam sap pɨk ba' tu' ka'm nɨi'ñ gu Dios, na ja ko'raar nam gu'kat tu daanda' mu ja'p na pai' jax tum daanda' gio ba' mu ja'p ɨrban gu gɇ' kiicham nam pai' oipoda' gu ja'tkam, nam sap ba' xi ja nɨi'ñdha' nam sap pɨk ba' tu daanda' buiñor gu Dios. Ba' aañ ya' pu jam tɨtdañ jaaduñ na daipu' dhi' kɨ'n bar ja namki' ka' gu pui' nam jɨ'k jax tu jim, cham tu' ka mai'chia' am jix dhaam ja'k gux dha'ram namkɨm buiñor gu Dios. 6 Ba' no' jaroi' aapi'm maadɨt bax chu daañim, jum aa' nap mu pai' dɨlhkob xim kuupai jax chu'm ba'k chɨr na ba' cham jaroi'm nɨi'ñdha' nap tu daanda' buiñor gu Dios. Ba' no' pu'ñim nɨi'ñ guñ Gɨ'kora' nap jix ɨxchuixim tu daan, jum makia' dho jix dhaam ja'k gux dha'ram namkɨm. 7 ’Ba' na pim pai' dhuuk tu daanda', cha'pim pɨx pui' ji kai'chdha' jax ña pim ja'k tu daanda', na gu' dhi' gui' nam cham tu' ka'm nɨi'ñ gu Dios na pu'ñi ja'k ja ko'raar nam tu daanda', nam gu' ja'p jum aa'nda' na pu'ñi ja'k jix io'm jix bhai' ja kaaya' gɨt gu Dios. 8 Ba' aapi'm cham pui' ja'k tu daanda' nam jax ja'k tu daan gui'am. Jax dhui na gu' guñ Gɨ'kora' pu bɨɨpɨ' dɨr jix bhai' bax maat ka' na tu' jam a'm jum aa'nda', sia ku pimɨt chakui pu tɨi. 9 Ba' ja'p japim kai'chdha' na pim pai' dhuuk tu daanda' buiñor gu Dios: Aapi' Gɇ'kam jich Gɨ'kora' nap jix dhaam jup tu'ii', nap jix io'm jir jix uañ, 10 iam jap ja mattuda' gu ja'tkam ya' dhi oi'ñga'n nam jax ja'k duuji mi' pui' jimia' nap jax jix aa', ba' gammɨjɨ ja a'm ba tɨ nɨidhidha' ap. Pui' tɨich aa' ich ɨp nap gɨt pui' joidham jix bhai'm duukam jup tu buada' ya ja'p dhi oi'ñga'n bhaan, ja'p nap jax jix bhai'm duukam jup tu bua jix dhaam ja'k. Ku gu' aap dɨɨlh ji no'p moo pui'p jix aa'nda' gɨt, aach pui' pɨx tɨip jum kai'chu'n ji. 11 Gio ba' dhich chutku' nam tu' kɨ'n jup dudua, aap gammɨjɨ nabap tanoolh xi ja maakidhat nam ba' kɨ'n jum guguuxi'ñdha'. 12 Gio ba' nap iam tuch uañi'ñka' ɨp nach jɨ'x mach ua'tulhdha' aap jum bui, nach gu' aach pui'p tu ja uañi'ñ gui' nam pui'p jum ua'tulhi'ñ aach jich bui. 13 Gio ba' nap gammɨjɨ jich a'm tɨ nɨidhidha' na ba' cham jich mai'chia' gux buam jum duukam. Ja'pni daipu'. 14 ’Na gu' no' pim pu'ñi tu ja uañi'ñ gui' nam jum ua'tulhi'ñ aapi'm jam bui, dho gu' pui' dhop tu jam uañi'ñka' guñ Gɨ'kora' gui' nax dhaam jup tu'ii'. 15 Gu' no' pim cham tu ja uañi'ñ gui' nam jum ua'tulhi'ñ aapi'm jam bui, dho gu' pui' dho cham jup tu jam uañi'ñka' guñ Gɨ'kora'. 16 ’Gio ba' moo ja'p jañ jup xi jam tɨɨdam jiñ jaaduñ na pim cham tu' pui' ja'k tui'ka' na pim pai' dhuuk jum saabda' na jax gui' nam sap pɨk ba' tu' ka'm nɨi'ñ gu Dios, na ja ko'raarda' nam ja'p tui'ka' no'm jum saab na jax no'm jix buam jum aa', nam sap ba' xi ja nɨi'ñdha' gu ja'tkam nam jum saab. Ba' aañ ya' pu jam tɨtda na daipu' dhi' kɨ'n bar ja namki' gu pui' nam jɨ'k jax tu jim. 17 Ba' no' pim aapi'm pai' dhuuk ba xim saabum, jum aa' na pim jix bhai' xim ikoimdhai, gio ba' na pim jix bhai' xim dui, 18 nam ba' cham machia' gu ja'tkam na pim jum saab, gu' ja'pji daipu' guñ Gɨ'kora' gui' nax dhaam jup tu'ii' na ba'x mat ka' na pim jum saab. Ba' na pu'ñi jam nɨi'ñdha' na pim jix ɨxchuixim jum saab, jam makia' dho jix dhaam ja'k gux dha'ram namkɨm. 19 ’Gio ba' moo ja'pni ja'k jañ jup xi chu jam a'gidham jiñ jaaduñ, na pim cham tu jumpadidha' gu tu'x dha'ram namkɨm ya' dhi oi'ñga'n bhaan, nam gu' ya ja'p jix jai'ch gui' nam xi chu xibua na ba' mi' dhɨr cham tu' ka bhaai'ñ ka', gio nam jix jai'ch gu ɨ'xkum. 20 Jix dhaam ja'k dho gi gu'r am ji na pim jir jix chutumñigam ka', nam gu' cham jai'ch gui' nam pu'ñi xi chu xibua, gio nam cham jai'ch gu ɨ'xkum. 21 Na gu' pai' na pim tu bia'ka' gu tu'x dha'ram namkɨm, mi' ja'k jup jujurtɨka' pim. 22 ’Ba' gu jam buupui ja'p ji buan na jax gu kañdhiir no' mɨim, na joidham gɇ' tanoorda' na nammɨx chu maax ka'. Ba' no' gu jam buupui joidham jix kɨkɨɨ', no' gu' cham jɨ'x jam ɇɇ gu buupui ko'k, dho gu' joidham dho jix bhai'x chu maax ka' na pim nai' xi chɨ nɨi'ñdha'. 23 Gu' ji no' gu' gu jam buupui cham kɨkɨɨ', no' gu' jam ɇɇ gu buupui ko'k, dho gu' pu cham tu maax ka' dho na pim nai' tɨi xi chɨ nɨi'ñdha', ba' pu cham bhaai'ñ ka' dho na pim pai' ja'k bhɨɨya', na gu' ja'p ji buusanda' na pim jix chu tukgam kɨr oipoda'. 24 ’Gio ba' moo ja'pni ja'k jañ jup xi jam tɨɨdam jiñ jaaduñ, na pim dai gu Dios pɨx buiñor tu daanda', cha'pim gu tuumiñ bhaan jup jujurtɨka'. Na gu' na pim jax bax maat na cham tu' jaroi' jai'ch gu maa'nkam na gook kap tu juan, na gu' jumai pɨx jix bhai'p tɨ'ya' gu gɇ'kam, gio gu tujuandam jumai pɨx jix bhai'p tu juañxidha', gio mɨkkat jumai ɨp. Mi' pum buada', pu cham jɨ'xkat jax chu'm jix bhai' tu juañxidha'. Ba' aapi'm pu'ñip ji buanda' no' pim tɨi buiñor tu daan gu Dios gio no' pim jɨ'x tuumiñ bhaan jup jujurtɨk. 25 ’Gio ba' moo ja'pni ja'k jañ jup xi jam tɨɨdam ɨp jiñ jaaduñ, na pim cham jax jum aa'nda' sia ku pim cham ka bia' na pim tu' jugia', piam no' pim cham ka bia' na pim tu' i'ya', ni ku pim cham jax jum aa'nda' na pim tu' tɨ'ya' no't ma saaskɨ gu jam jajannulh. Na gu' cham pɨk jum aa' gu jajannulh gio gu koi', gu' gui' ji nax io'm jum aa' na pim mi' pui' duñiidha' na jax ja'k jix kɨɨ' ka'm nɨi'ñ gu Dios. 26 Gu' matgɨm gu tu' na pim jugia', dɨɨlh jam makia' ji guñ Gɨ'kora'. ¿Jax japim gi ja nɨi'ñ gu'ñi u'ji' nam bha ja'p nɨnɨ' jix dhaam? Jaiñ nam cham pai' tɨ ɨsdat tu kua', ni nam cham pai' tu ba'pkichat mɨjɨ nammɨ ji chɨ kɨɨs gu tu' nam kua', na gu' tu ja maak guñ Gɨ'kora' gui' nat ya' ja do'ñcho dhi oi'ñga'n bhaan. Gu' gi ba' aapi'm nax io'm xi jam da' na pim jir ja'tkam, matgɨm jam makia' ji gu tu' na jam a'm jum aa'nda'. 27 Gio na gu' cham jɨ'xkat jaroi' ja'kbui' oidha' duaka' na jɨ'k tɨi xi ɨlhii'ñdha' dɨɨlh, sia chi moo tɨi bɨɨx juraa'n kɨ'n pui'm aa' na ja'kbui' oi'dha' duaka' gɨt, na gu' cham jaroi' jɨ'xkat dɨɨlh jup duñia' gu ii'mda'. 28 ’Ba' cha'pim jax jum aa'nda' sia ku cham ka jai'ch na pim tu' tɨ'ya' no't ma saaskɨ gu jam jajannulh, na gu' dɨɨlh jam makia' guñ Gɨ'kora'. ¿Jax japim gi nɨi'ñ gu'ñi yooxi' na mi'ñi ja'p tuut? Dɨɨlh pɨx na joidham tu'm ba yoota' no' bar gɇ'gɇr, cham tu' nam gu' ka jip tu duñia' gu ja tɨ'aa, piam kum gu' mu pai' ka ji chu juanpu' nam ba' joidham jix a'bhar ma tɨm tɨi'dha'. 29 Jax dhui na gu'r sai' pɨx na pim jax ba nɨi'ñ, ni kut iam pu'ñi joidham tu'm jix a'bhar tɨm tɨi'dhak gu Salomoon gui' na bɨjɨk jir gɇ'kam kat. Sia ku moo tɨi gux io'm jix a'bhar jajannulh xi chɨm tɨtɨi'ñdha', matgɨm gu yooxi' jix io'm ji nax a'bhar. 30 Gu Dios dho mi ja'p ja ɨ'xcha gux a'bhar yooxi'. Ba' no't ba yoo, ja'p ji buusnia' na joidham jix a'bhar ba tu ja tɨi'dha'. Tɨir sai' pɨx gu' na pim jax ba nɨi'ñ, dai ji na gu' cham mui' juruuxi'ñ. Jɨ'k gook tanoolh pɨx juruuñdha' piam jɨ'k baik, jumai buimgidhak jix gak mi ja'p tuutka'. ¿Gu ba' aapi'm cham pu'ñi joidham jix a'bhar jup tu jam tɨi'dha' aa guñ Gɨ'kora' no' pim bɨɨx jam jujur kɨ'n tɨ jɨɨgi'ñ buiñor? 31 Gu' ja'pji na pim cham jax jum aa'nda' ji jiñ jaaduñ sia ku cham ka jai'ch na pim tu' jugia'. Cha'pim jax kai'chdha': “¿Tu'ch ba' jugia' chi?” Piam ku gu' no' cham ka jai'ch na pim tu' i'ya', cha'pim jax kai'chdha': “¿Tu'ch ba' ka i'ya' chi?” Piam ku gu' na pim tu' tɨ'ya' no't ma saaskɨ gu jam jajannulh, aapi'm sia cham jax jum aa'nda'. 32 Na gu' dɨɨlh jix maat gu Dios na jax dhuuji jam makia' gu tu' na jam a'm jum aa'nda'. Na gu' no' pim jix buam jum aa', cham jir am, na gu' dhi' gui' nam cham maat gui' na jaroi' tu maak gu tu' nañ a'm jum aa'nda' nam ba' pu'ñi ja'k tu jim. Mi' cham ka bhaai'n ka' nam jax jum duñia' no'm cham ka bia' gu tu' nam jugia'. 33 Dai pɨx ji na pim gammɨjɨ mi' pui' jiimda' na jax jix aa' guñ Gɨ'kora' na ba' jam makiidha' gu tu' na jam a'm jum aagidha'. 34 Cha'pim tu' bhaan jax jum aa'nda', dai gu Dios japim pɨx buiñor jix biiñak ka' gammɨjɨ nabap tanoolh na ba' jam a'm tɨ nɨidhidha'.

Mateo 7

1 ’Gio ba' moo ja'pni ja'k jañ jup xi jam tɨɨdam jiñ jaaduñ, na pim cham juanda' gu jaroi' sia kut jix buam jum duukam jup tu duu jam bui. Tu uañi'ñka' pim pɨx. 2 Na gu' no' pim cham tu uañi'ñ gu jaroi', gu Dios pui' cham jup tu jam uañdha'. Ja'xbui' pui'p jam tɨɨda' na pim jax tɨɨda' gu jaroi'. 3 Aapi'm jax jix ñɨi'ñdha' gu jax chu'm jam jaduuñ no't palhɨɨp buupuiram suulh gu tanaara', aapi'm dɨɨlh gu' pu cham nɨi'ñdha' ji na gɇ'gɇr iam bha bɨtka' jam buupui am. 4 Ba' cham jir am na pim jax tɨɨda': “Bha ja'k jiñ jaduuñ kuñ xim boosgidha' dhi tanaara' na bha bɨɨt jum buupui am”, no' pim gu' aapi'm dɨɨlh pu cham nɨi'ñ na gɇ'gɇr iam bha bɨɨt jam buupui am. 5 Bɨɨpɨ'm aa' na pim xi boosgai na pim ba'x bhai' nɨi'ñdha' na pim jup boosgidha' gu jax chu'm jam jaduuñ. 6 ’Cham jir am na pim ja aagi'ñdha' gux kɨɨ'p jum duukam gui' nam ja'p ji buan na jax gu go'ngox nam giilhim jix bhaa'mna', nam ba' cham bhaakui ta'tak jup jam dooda', ni gui' nam ja'p ji buan na jax gu tatooxkolh ku pim cham jax ja tɨtdada'. 7 ’Gio ba' moo ja'pniñ jup xi jam tɨɨdam jiñ jaaduñ na pim tu daanda' buiñor guñ Gɨ'kora'. Ba' gu tu' na pim mu taanda', jam makia' dho, gio gu tu' na pim jix maachim ka', machia' pim dho, na gu' gui' dɨɨlh jam makia' gu matda'. Na gu' dhi' ja'pni ji buusan jia na jax no'ñ mu pai' kiicham paxiaraim nañ mui' xi chu ñio'kdha', na gu' bañ kupio'kdha' gu ki'ñgob gu kiokam, mi' dhɨr ba' dai na bañ chiñia' nañ mu ja'k ba bakia'. 8 Ba' pu'ñi ja'k ji buusan no' pim tu' taan guñ Gɨ'kora' soi'm ɨlhdhat, jam makia' dho, na gu'x chu joi'gɨ'n. Gio gu tu' no' pim jix maachim, machia' pim dho, na gu' gui' dɨɨlh jam makia' gu matda'. Na gu' dhi' kai'ñkam ja'p ji buusan jia na jax no'ñ mu tu ñio'ki'ñ ki'ñgob, dai na bañ kupio'kdha' gu kiokam, mi' dhɨr ba' bañ chiñia' nañ mu ja'k ba bakia'. 9 ’Na gu' na pim jax bax maat jia na cham jaroi' jai'ch gu maa'nkam na jodai pɨx mu makia' gu maraa'n no' tu' taan nar jum kua'dam. 10 Piam ku gu' no' tu' batoop taan, ¿ka' ko' aa pɨx mui' ba daagi'ñka'? ¿Jia na gu' cham jaroi' jai'ch na pu'ñi ja'k tu bua? Nam gu' bɨɨx pɨx jix ja da' gu ja maamar. 11 Dho jaña nam jax joidham jix bhai' tu ja maakda' gu ja maamar gu ja'tkam, sia kum gu' cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ. Gu' gi ba' guñ Gɨ'kora' gui' nax dhaam jup tu'ii' na joidham jir jix bhai'kam, matgɨm bha jam joochxidha' ji gux kɨɨ'p jum duukam no' pim taan. 12 ’Ba' pu'ñi jam a'm jum aa' na pim jix bhai' ja buada' gu ja'tkam, sia kum mu dɨr bha ja'k cham bhai' jam bua, na gu' pu'ñi ja'k tu aagix ja bui gu ya' kam dhi Israel, na mɨt gu' pui' ja'k tu ua'nak gui' nam bɨjɨk bhaankam tu a'gimɨk gu Dios. 13 ’Ba' no' pim jix aa' jiñ jaaduñ na pim buiñor aaya' gu Dios, jum aa' na pim gu ɨlhi'ch ki'ñgob ka'm bhaan mu baapkia' na pim ba' aaya' buiñor gui'. Na gu' jumaip jix jai'ch jia gu ki'ñgob gui' nax io'm jir gɇ' na bhaan mu ja'k jup tum bapkɨ na pai' gammɨjɨr tu tulhiiñara', gio ba' maa'n jup jix jai'ch ɨp gu komaarak gu boi, na dhi' pɨx jir di' na bhaan mu tɨm bhɨbhɨɨ mu ja'k. Ba' mui' gu ja'tkam dhi' ka'm bhaan mu baapkim am gu gɇ' ki'ñgob mu ja'k na pai' mai'x chɨ gɨɨxi'. 14 Ba'r ɨlhi'ch gu ki'ñgob gui' na bhaan mu tum bapkɨ mu ja'k na pai' gammɨjɨ cham jir tu tulhiiñara', gio gu boi jir ɨrdi'ch gui' na bhaan mu tɨm bhɨbhɨɨ. Ba' cham pɨk jaroi' xim guguuxi'ñ na dhi' ka'm bhɨɨya'. 15 ’Moo pim cham ja kɇkɇɇda' gui' nam sap pɨk ba' bhaankamu'n tu a'gada' gu Dios, na ja ko'raarda' nam ja'p xim buada' nam panaas cham bhaa'mna' ja'p na gu kakasnir, gu' gu ja jujur am bhaan giilhim ji nam jix buam tomaat ja'p na jax gu sɨsɨɨ' gux bhaa'mnagɨm. 16 Na gu'x maatɨ' ka' jia nam jax ja'k tu jimda' na pim xi ja nɨi'ñdha'. Na gu' na pim jax bax maat na cham jax chu'm jai'ch gu ɨ'ɨɨx nax maikak tu i'bhai'ñchar na moo gatuuk jix maimdagɨm jup ba iibhai'ñcha', ni gu jax chu'm ɨ'ɨɨx gui' na pux maimdagɨm tu i'bhai'ñchar ku moo joidham jix maikak jup ba iibhai'ñcha' gatuuk. 17 Na gu' gui' nar jix kɨɨ' ɨ'ɨɨx ka', joidham pux maikak tu i'bhai'ñcharda', gio gui' na cham kɨɨ' ka' gu ɨ'ɨɨx, pu maa'n na jax jix maimdagɨm jup tu i'bhai'ñcharda'. 18 Ba' pu maa'n na jax jix maikak tu i'bhai'ñcharda' gux kɨɨ' ɨ'ɨɨx, gio gui' na pux maimdagɨm jup tu i'bhai'ñchar gu ɨ'ɨɨx, pu maa'n ɨp na jax chu'm tu i'bhai'ñcharda'. 19 Ba' gu jax chu'm ɨ'ɨɨx no' pu'ñi cham kɨɨ' tu i'bhai'ñchar, jir am nam soiñchɨi mu baas buaji bhai' xi kɨɨxdha' gu tai. 20 Ba' pu'ñi ja'k jup ji buan am gui' nam sap pɨk ba' bhaankamu'n tu a'gada' gu Dios, jix maatɨ' ka' nam jax ja'k tu jimda' na pim xi ja nɨi'ñdha'. 21 ’Ba' cham tu' bɨɨx aaya' am buiñor gu Dios gui' nam pui'ñ chɨtdada' nañ aañ jir gɇ'kam, gu' ja'pji dai ji gui' nam jɨ'k mi' pui' jimia' na jax jix aa' guñ Gɨ'kora' gui' nax dhaam jup tu'ii'. 22 Mui' pui'ñ chɨɨda' am jano' na pai' dhuuk ba tum kuugalhdha' ya' dhi oi'ñga'n, jup kai'chdha' am: “Aach jum a'mkam tu a'gimɨk aapi' Gɇ'kam jich Gɨ'kora', gio nach jum a'mkam mai' ja jootsaimɨk gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' ja a'm dɨr gu ja'tkam, gio ba' nach jum a'mkam joidham jix bhai' xi chu buimɨk nam tu' cham pai' nɨidhat gu ja'tkam.” 23 Ba' aañ ya' dɨr mu ja'k jup ja tɨɨda': “Chaam ji nañ jam maat. Mu pim baas oipoda', na pim gu' cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ.” 24 ’Ba' gu jaroi' no't jiñ kɇɇk mi' pui' ba jii gu dhi' pui' nañ jax kai'ch, ja'p ji buusnia' na jax gu jaroi' no'x chu matda' na mi' kɨɨsa' gu ba'ki'ñ na pai'r ai' cha'm. 25 Ba' na pai' dhuuk jɨbɨɨlh kɨ'n bhai' ji dhuuduya' gio na mui' ji mɨlhia' gu suudai', pu cham jɨ'xkat ɨlhia' gu ba'aak, na gu'x bhai' mi' kɨɨka' bhaan gu ai'. 26 Gu' ba' gu jaroi' no't cham mi' pui' jii gu dhi' pui' nañ jax kai'ch, dhi' ja'p jup ji buusnia' na jax gu jaroi' na cham tu matda' ka' na mi' kɨɨsa' gu ba'ki'ñ na pai'x chu moik bhaan gu o'ya. 27 Ba' na pai' dhuuk jɨbɨɨlh kɨ'n bhai' ji dhuuduya' gio na mui' ji mɨlhia' gu suudai', pu maa'n na jax ɨlhia' gu ba'aak, na gu'x chu moik ka' mi' na pai' kɨɨka' bhaan gu o'ya. 28 Ba' nat pai' dhuuk tɨɨmo gu Jesuus na pu'ñi xi chu ja a'gidhimɨk, bɨɨx mi' pui' pup tu'ii' am gu ja'tkam, na mɨt gu'x io'm joidham kai. 29 Na gu' joidham jix bhai' xi bua na tu a'ga, cham tu' pui' na jax gui' nam sap pɨk ba'x maat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios nam pui' tɨip tu ja a'gi'ñdha'.

Mateo 8

1 Ba' nat pai' dhuuk ba jii gu Jesuus bhai' dhɨr oidha' ta'm, mui' ja'tkam pɨx chɨbɨɨp kattu' am nam oi'ñchu'. 2 Ba' maa'n mi' ba ai buiñor gu Jesuus gui' na tootolhidhat bha gakiidha' gu tukga'n, ba' mi ja'p bɨɨpɨ' dɨr o'lhia'n kɨ'n xi kɨkbok jup tɨtda: ―Aañ ja'p tɨi soi' bham tɨɨdam jiñ jaduuñ no'p moo pui'p ɨlhii'ñdha' gɨt nap iam jiñ dhua'ñdha' gɨt nañ ɇɇ dhi ko'kdai'. 3 Ba' gu Jesuus bhai' xi dhaagɨk jup tɨtda: ―Ea, jum dua'ñdha' iñ dho. Ba' mi' jotmoda' jix kɨɨ'p jum duu gui' na tootolhidhat bhai' ka gakiidhat gu tukga'n. Mi' dhɨr ba' moop tɨtda ɨp gio gu Jesuus: ―Jaña, bax kɨɨ' ap dhoñ jaduuñ. Cha'p jax kam aa'nda'. 4 Ba' xi soo'mchulhdhak ɨp na sap cham jaroi' aagi'ñdha' nat dua'ñ, jup tɨtda: ―Dai nap moo cham jaroi' aagi'ñdha' na ñich aañ jum dua'ñ. Dai nap sɨlh jimia' pɨx mu na pai'r chiop na pai' daa gui' na ja palhbui'ñ gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, na ba'm tɨgia' nap bax kɨɨ'. Xi chɨkkada' ap. Ba' no' jax kai'ch nap bax kɨɨ', dho gu' dai dho nap tu makgɨrta' na jax tu aagix nat tu ua'nak gu Moisees nam ba' bax mat ka' gu ja'tkam na pich ba dua na kam ɇɇkat gu ko'kdai'. 5 Ba' nat jax mummɨ ai gu Jesuus na pai'r Kapernaum, mi' ba ai buiñor maa'n gu ja gɇ'kam tuk gu sandaarui'x Rooma kam. Ba' soi' ba tɨtda gu Jesuus, 6 jup tɨtda: ―Aañ ja'p tɨi soi' bham tɨɨdam jiñ jaduuñ no'p moo pui'p ɨlhii'ñdha' gɨt nap iam dua'ñdha' gɨt guñ chujuandam tuk nax io'm jix ka'ook. Pu cham bhaai' na bamgia', na gu'x io'm jix chu ko'k. 7 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Ea, mu jimia' iñ dho nañ dhua'ñdhara'. 8 Ba' gio mui'p ji ñio gu ja gɇ'kam tuk gu sandaarui'x, jup kai'ch: ―Gu' pɨx ji nañ gu' cham jir jum jupaabkam jiñ jaduuñ nap iam mu bakia' gɨt jiñ ki'aam, nap gu' aap jix io'm jir gɇ'kam. Ku ba' gu' aañ jix maat ji na dai no' pich pui' ba tɨi sia ya' dɨr, pu dodhia' guñ chujuandam tuk. 9 Nañ gu' aañ cham gɇ'kam jiñ chaat, nañ gu' bɨta'n jup tu'ii' ja bui gu gɇ'gɇrkam na mɨt ya'ñ dhai. Gui' pɨx mu ja'k jup ja kaichu' iñ. Ba' pui'p ja bia' iñ jɨ'kchi gu sandaarui'x nañ pui'p tu ja chian, ba' xiñ kɇɇ am. No'ñ jaroi' maadɨt mu pai' jootos, mu jimia' cham jax ji chɨ'ji. Piam no'ñ mu pai' dhɨr bai'ñ, mu jimia' ɨp. Bɨɨx guñ chujuandam tuk mi' pui' duñiidha' am nañ tu' ja chianda'. 10 Ba' mi' pui' pup tu'ii' gu Jesuus nat pu'ñi kai gu ja gɇ'kam tuk gu sandaarui'x. Mi' dhɨr ba' moop ja tɨtda gu ja'tkam gui' nam oi'ñchu': ―Tu' sɨlhkam kɨ'n jañ ya' pu jam tɨtdañ jaaduñ na cham jaroi' jai'ch gu Israel kam na ja'xbui' pui' bɨɨx juraa'n kɨ'n jix biiñak buiñor gu Dios na jax dhiñ jaduuñ. 11 Ba' aañ pu kai'ch nam mui' ka jai'chdhɨlhia' mu ja'k na pai' dhɨr jir xia'lhbui gui' nam pu'ñix biiñak ka' buiñor gu Dios, gio ba' jai' mu dɨr ja'k jurnip. Ba' gatuuk na pai' dhuuk ba tum kuugalhdha' ya' dhi oi'ñga'n, maap ba daraibu' am gu Abraam, gio ba' gu Isaak, gio ba' gu Jakob, nam ba tu jugia' gu koi' jix dhaam ja'k na tu ja makia' gu Dios. 12 Gu' ba' gu Israel kam ja'tkam nam tɨi aagix nam buiñor aaya' gɨt gu Dios, mu ja'p pɨx ji bi'ya' am dɨɨrap dɨr na pai' giilhim jix chu tukgam, ba' tɨi bhai' ji susuañia' am nam giilhim jix buam jum aa'nda' na mɨt cham mi' pui' jii na jax jix aa' gu Dios. 13 Mi' dhɨr ba' moop tɨtda gu ja gɇ'kam tuk gu sandaarui'x: ―Ea ku gi na moo pui' tu tui'ka' nap jax kai'ch jiñ jaduuñ. Ba jimia' ap jum ki'aam ja'k cham jax jim aagɨt. Ba' moo jano' pu dua gu tujuandam tugi'ñ, jix kɨɨ'p jum duu. 14 Ba' gatuuk ma paxiaram gu Jesuus mu ja'p na pai' kioka' gu Peegro. Ba' mi' pɨx ji chɨɨ gu daada'n nam bakxidhat mi ja'p bo' na ɇɇ gu toiñdhi'. 15 Ba' amuub xi ɇɇk mi' xi dhaa nobi'ran. Ba' jotmoda' jix bhai' ji chu tatdat, jix kɨɨ' dho gu'p jum duu na ka ɇɇkat gu toiñdhi'. Mi' dhɨr dho gu' dai nat bamgɨk ba tu ja onbai'. 16 Ba' ja'xpɨx nat ba ji chuk, jix io'm mui' mi' ba aichulh jamɨt gu Jesuus gu ja'tkam gui' nam ampɨx pui'x ñanaanbi' ka' na pui' ja'k ja duuka' gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' na ja a'm jup tui'ka', gio ba' jai' gui' nam ja'ppɨx jix kako'k ka'. Ba' gu Jesuus pɨx ja'x jup ji ja dudua'ñ, pu bɨɨx jix kɨkɨɨ'p jum duu mɨt. 17 Ba' dhi' pu'ñi ja'k jum kuugalh gu pui' nat jax ja'k tu ua'nak gu Isaiiyas gui' na bɨjɨk bhaankamu'n tu a'gimɨk gu Dios na bhaan tu a'ga guch Xoi'kam na ja'pnim kai'ch: “Pu bɨɨx bhaan ji chu bii gu ko'kdai' na kach ɇɇkat.” 18 Ba' na mi ja'p nai' xi ja nɨi'ñ gu Jesuus nam jix io'm mui' mi' ba'p tu'ii' gu ja'tkam, nam gu' pɨx mi' ji aajim, ba ja baidhim gui' nam kaichu' nam sap baasɨ'n dɨr ja'k bhɨɨya' gu jumai ju'ñdharan gu gɇ' suudai'. 19 Ba' jotmoda' maa'n mi' ba ai gui' na sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, ba'p tɨtda: ―Aañ ja'p ɨlhii'ñ jiñ jaduuñ nañ aañ bɨɨx jup bam kaichgɨda' pai' nap ja'k oilhidha'. 20 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Jax dhui na gu' aañ nat bhañ joot guñ Gɨ'kora' ya' dhi oi'ñga'n bhaan, pu cham pai' bhaai' nañ gɨt joidham xiñ jɨɨpi'ñka', cham pui' na jax gu kaxio, na gu' sɨlh jimia' mu pai' nar chiob ka' no' bax kooxim. Gio gu u'ii' na gu' pui'p tu kos ka', dai na ba koxia' na pai' dhuuk ɨlhii'ñdha'. 21 Ba' maa'n mi' dhɨr ja'p mui'p ji ñio gui' nam kaichu', jup kai'ch: ―Aañ dho pui'p ɨlhii'ñ jiñ jaduuñ nañ gammɨjɨ bam kaichgɨda'. Dai nap ka xiñ ñɨɨra' nañ ka xi yaaspai guñ chaat no't ba muu. 22 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Aap moo cham tu' bhaan jim tukgidhat xiñ kaichgɨda'. Matgɨm gu ja'tkam gammɨjɨ ko'iidhat jum yaaspaidha' am ji. 23 Ba' gatuuk na mi' pui' jɨ' xi chu ja a'gidhimɨk gu Jesuus gu ja'tkam pu jii, dai nat jax bha tɨs bhaan gu gɇ' kanuub, ba' bɨɨx jup oi'ñchu' am gu noonbi'ñ. 24 Ba' nammɨ gama ja'k ɨrban gu gɇ' suudai' nam ba jiim, ba koi gu Jesuus. Ba' jotmoda' pɨx jix io'm bhai' jɨb, bhai' ji gu'ngukɨ gu suudai', pɨx bhai' ba jim tu'aim kanuub ta'm. 25 Ba' gu noonbi'ñ mu jimɨɨk ba ñiññichu'n am gu Jesuus, jup tɨtda am: ―¡Xi ñiñia jich jaduuñ! ¡Ya' chich ba ji bha'iik! ¡Iam xich palhbui'ñ nach ba' cham bhai'ko'! 26 Ba' ñiñiak jup ja tɨtda gu Jesuus: ―¿Kux moo ja'p chakui bɨɨx jam jujur kɨ'n jix biiñak japim aa aañ jiñ bui ku pim ba' moo ja'p jup bax chotdontu'? Ba' pui' xi chɨ'ɨɨk bamgɨk xi ñiok gu jɨbɨɨlh gio gu suudai'. Ba' mi' jotmoda' nai' ampɨx ji chu juu, pu cham pai' ka jɨbɨɨr, ni gu suudai' ku ka gu'nguk. 27 Ba' gu noonbi'ñ mi' pui' pup tui'dhi' am, dai nam jup jum tɨ tɨtdaim jix dhu'npi'ñ kɨ'n: ―¡Ja'p moor gɇ'kam ji bak jia dhich jaduuñ na ba' gam jɨbɨɨlh gio suudai' jix jɨɨgi'ñ! 28 Ba' pui' jim buidhat bhammɨ dɨr ba ai mɨt jumai ju'ñdharan gu gɇ' suudai' gui' na Gadaara dɨbɨɨr bhaan bipio'. Ba' bhai' dhɨr ja'p mui' ba boopo' am gook gu ja'tkam nam jix ñanaanbi'chu', nam pui' ja'k ja duuka' gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' na ja a'm jup tui'ñgɨda', ba' mi ja'p ji guguu mɨt na pai'p tu'ii' gu Jesuus. Mu dɨr ja'k xi boopo' am nam pai'm yassapda' gu koi'ñga'n, nam gu' mi'x joi'ñdha' nam oipoda', gio pui'x dha'npakat ɨp. Ba' cham jaroi' mi ja'p bhɨbhɨɨda' nam gu'x ja ɨɨbhi'ñdha', nam gu' giilhim jix bhaa'mna' ka'. 29 Ba' gɇ' kɨ'n jiiñkɨt jup tɨtda am gu Jesuus: ―¡Aapi' Jesuus nap jir Maraa'n gu Dios, chakuip jich chulhiiñchu'nda', nat gu' chakuim ai jano' nap pai' dhuuk jich chulhiiñchuda'! 30 Ba' mui' gu tatooxkolh amuub bha ja'p jup tum bipia'. 31 Ba' soi' ba tɨtda am gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' gu Jesuus na sap bhammɨ ja'k ka xi ja jootsa' nam ja a'm ka xi baapkia' gu tatooxkolh, nam ba' cham jimia' mu ja'k nam pai' giilhim jum tulhiiña'. 32 Ba' gu Jesuus bhammɨ ja'k jup xi ja joot. Ba' gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' jotmoda' bhai' dhɨr bubuakɨk bhammɨ ja'k pu baap jamɨt. Ba' gu tatooxkolh bhai' dhɨr ji boop jamɨt nai' gu a'nsap, pu mɨjɨmmɨ ji baap jamɨt suudai' chɨr, pu koi mɨt dho gu' bhai'kuk. 33 Ba' gui' nam bhai' ka tu bipia'dat gu tatooxkolh, totdonɨk pu jiboi'ññor jamɨt mu ja'k na pai' mui' daa'ñxim jir kikcham ka', ba' ba ja aagi'ñ am gu ja'tkam na mɨt jax jum duu gu tatooxkolh gio gu gook gu ja'tkam na mɨt dudua nam kax ñanaanbi' kat na ja a'm jup tui'ñgɨt gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda'. 34 Ba' bɨɨx gu ja'tkam nam jɨ'k mi' maap oi'ñka', mui' ma jii mɨt na mɨt mu tɨɨgim gu Jesuus. Ba' mu ji ɇɇk soi' ba tɨtda am na sap ba jimia' mi' dhɨr, nam gu'x ɨɨbhidhat nɨi'ñ.

Mateo 9

1 Ba' gu Jesuus pu jii ɨp nat jax bha tɨs bhaan gu gɇ' kanuub gui' na pu bhaan jim na mi ja'p sɇ' amuub suudai' jugii'ñ, ba' sɨlh pu bhɨi bhammɨ dɨr ja'k na pai' kioka'. 2 Ba' cham jɨ'x mɨɨkim na mɨt maa'n mi' ba aichulh gux ma'mkulhi' bhaan gu bakxidhara'. Ba' gu Jesuus nat ba ja tɨɨ nam buiñor jix biiñaktu' gui' nam mu ua', jup tɨtda gux ko'kkam: ―Cha'p jax kam aa'nda' jiñ jaduuñ. Ba uañchudhix ji matgɨm gum ua'tulhdhara'. 3 Ba' jɨ'kchi mi'p tu'ii' am ɨp gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, ba'p jum aa' am ja jujur am bhaan: “¿Jax ba' ɨlhdhat jup kai'ch? ¿Ja'xbui' aa sap tɨi gɇ'kam jup xim ɨlhii'ñ na jax gu Dios?” 4 Gu' ji na gu' gu Jesuus jix bhai'x maat nam jax jum aa' gu ja jujur am bhaan, ba'p ja tɨtda: ―Ni jɨ'x iam kur pui' na pim jax jum aa' gu jam jujur am bhaan. 5 Na gu' cham pɨk xijai jia no'ñ jax kai'ch: “Ba uañchudhix ji matgɨm gum ua'tulhdhara'”, na gu' cham maatɨ' ka' no' moo pui' ji chu buusnia' ka' ba' gu' cham. Gu' ji no'ñ jax kai'ch: “Xi bamii', munip ja'p ba oirɨda'”, dho gi gu'x xijai ji, na gu'x maatɨ' ka' no't cham pui' ji chu buus. 6 Ku ba' gu' aañ xib ya' dua'ñdha' ji dhiñ jaduuñ nax ma'mkulhi' na pim ba'x mat ka' nañ aañ jir gɇ'kam nat bhañ joot gu Dios jix dhaam dɨr nañ ba' ya' uañchuda' gu ja ua'tulhdhara' gu ja'tkam. Ba' pui' xi chɨ'ɨɨk jup tɨtda gux ma'mkulhi': ―Xi bamii'ñ jaduuñ. Ba jimia' ap jum ki'aam ja'k bhɨɨji ap dhim bakxidhara'. 7 Ba'x kɨɨ' bhai' ji bam gui' na kax ma'mkulhi' kat nat jax pu tɨɨ'n gu Jesuus. Mi' dhɨr ba' dai nat ba jii xi bhɨɨk gu bakxidharu'n, mi' ba buus ja saagi'ñ gu ja'tkam, gaammɨjɨ ji dhuu. 8 Ba' bɨɨx mi' pui' pup tu'ii' am gu ja'tkam na mɨt pui' jɨ' tɨ tɨɨ, na mɨt gu' bax chooto'n. Mi' dhɨr ba' dai na mɨt ma tu daanɨ buiñor gu Dios, nam gu' cham jɨ'xkat jaroi' pui' nɨidhat na tu duduadhi'ñ. 9 Ba' ja'xpɨx nat mi' dhɨr buusnɨk ba jii gu Jesuus, na mu ja'p ka jim, mi' ba tɨɨ maa'n gu maa'nkam, Mateo tɨɨgim, gui' nar tuumiñ tutaandam tugi'ñ ka' gux io'm gɇ'kam Rooma kam, na mi' daakat pɨx ji dhaagim gu tuumiñ gui' nam jɨ'k mi chu namkidhim. Ba' gu Jesuus mia'n xi ɇɇk jup tɨtda: ―Aañ pui' ɨlhii'ñ jiñ jaduuñ nap xib dɨr gammɨjɨ bañ kaichgɨda'. Ba' gu Mateo nat jax jup kɨkbo pɨx mi'p daibu cham jax ji chɨ'ɨɨk, gammɨjɨ pɨx jiim am. 10 Ba' mɨkkat mu ja'k daakat jup ba tu kua' gu Jesuus na pai' kio gu Mateo ja bɨɨm gu noonbi'ñ, gio ba' mui' gui' nam jir tuumiñ tutaandam tugi'ñ ka' gux io'm gɇ'kam Rooma kam, gio ba' jai' gui' nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñdha' gu ja'tkam. 11 Ba' gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', am jix bhaak am na mɨt pui' jɨ' tɨɨ gu Jesuus, ba'p ja tɨtda am gu noonbi'ñ: ―¿Jax ku ba' ja bɨɨm tu kua' dhi jam gɇ'kam tuk dhi' nam jir tuumiñ tutaandam tugi'ñ gux io'm gɇ'kam Rooma kam, gio dhi jai' ja'tkam nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ? Giilhim nam jix u'ua'tulhdhix. 12 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus, na gu' ja kɇɇ nam jax kai'ch: ―Dho na gu' dhi' ja'pni ji buusan jia na jax gu ja'tkam no'm jix kɨkɨɨ', na gu' cham tu' ja a'm jum aa'nda' na jaroi' ja dudua'ñdha', gu' gui' ji nam jix kako'k ka' na ba' ja a'm jum aa'nda' na jaroi' ja dudua'ñdha'. 13 Pu kagɨt na pim moo mu pai' jimɨi xi chu jiñkuidha' mi' na pai' tu ua'ñix, mi' dhɨr japim ba' xim ga'ngada' na jax kai'ñkam pui'm kai'ch mi' na pai' ja'pni tu ua'ñix: “Gu' aañ nañ jix aa' ji na pim jix chu joi'gɨ'nda', cham tu' na dai na pim tuñ makgɨrxi'ñdha' gu sasoi'.” Ba' aañ na ñich bha jii ya' dhi oi'ñga'n bhaan, cham tu' pu kai'ñkam bha jii ñich nañ ba' ja baidhika' gui' nam pui'm aa' nam tu' ka'm tɨ nɨi'ñ, gu' gui' ji nam jix u'ua'tulhdhix na ñich bha ja baidham. 14 Ba' mi' ba ai mɨt gui' nam kaichgɨda' gu Juan ja'tkam bopkondam, ba' bhai' ba tɨkka am gu Jesuus na sap jax kum ba' cham jum saabda' gu ja'tkam tugi'ñ, jup tɨtda am: ―¿Jax kum ba' cham jum saabda' dhim ja'tkam tuk? Nach ba' aach gammɨjɨch xaabda', gio gu pariseos ba pui' ɨp. 15 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho na gu' dhi' ja'pni ji buusan jia na jax gu jaroi' no' mu pai' ba xim tɨɨmom, nam gu' cham jɨ'x jum saabum jum ɨlhii'ñdha' gu ja'tkam mi' jotmoda', nam gu'x chu nak ka' gu koi'. Mi' dhɨr ba' no't ba jii gui' na mi' xim tɨɨmui nam dho gi ba' xim saabum bam ɨlhii'ñdha' ji gu ja'tkam. 16 ’Cham jaroi' jai'ch gu maa'nkam na alhi'ch ɨɨkɨi gu xibkam jannulh bhai' ja'k daaxdha' bhaan gu kɨlhii'ñga'n, na gu' maa'n na jax sarnia' bɨɨx xikoolh dhɨr na pai' dhuuk bhai' ji so'lhka' gu xibkam jannulh, mi' dhɨr dho gi ba' gu'x io'm bam duñia' ji, cham pui' kia' na jax bɨɨpɨ' dɨr. 17 Ni gu biiñ gux o'jo' ku cham mim tua'ba bhaan gu kɨklhi'ñga'n jajo' bopko, na gu' pu xi xipñia' no't jax dhuukat mim tua gux o'jo', bar tu' kub ka' ba' gu biiñ na bam nu'aa', gio gu jajo' bopko ba pui' ɨp na gu' ba saaskia', pu cham tu' ka bhai'n ka'. Pui' ku ba'm aa' na xixiibkam jajo' bopko bhaan jum tu'aidha' gu biiñ gux o'jo' na ba' cham jax jum duñia'. 18 Ba' na mi' ka tu ja a'gi'ñ gu Jesuus gu ja'tkam, mi' ba ai maadɨt gui' nam jir ja gɇ'gɇrkam tuk ka' gu Israel kam ja'tkam. Ba' mi ja'p o'lhia'n kɨ'n ji kɨkbok soi' ba tɨtda gu Jesuus, jup kai'ch: ―Aañ ja'p tɨi soi' bham tɨɨdam jiñ jaduuñ no'p moo pui'p ɨlhii'ñdha' gɨt nap mu jimia' gɨt jiñ ki'aam nap dua'ñdhara' guñ maraax nat ma muu xib kia'pɨx. 19 Ba' gu Jesuus nat jax kɨkbo cham jax ji chɨ'ɨɨk pɨx mi'p daibu ja bɨɨm gu noonbi'ñ. 20 Ba' maa'n gatuuk dɨr mui'p ja oi'ñchu' gu ubii na mambhɨɨx daman gook oidha' bax ka'ook ka' na ampɨx mɨrda' gu ɨ'ra'n. Ba' gatuuk dɨr mia'n xi ɇɇk bhai' xi dhaa ju'ñdharan gu jannulhi'ñ gu Jesuus gui' na daam dɨr tɨi'chu', 21 na gu' ja'p jum aa': “Dai no'ñ ba dagia' gɨt pɨx sia ju'ñdharan gu jannulhi'ñ gui' na daam dɨr tɨi'chu', pu dodhia' iñ.” 22 Ba' gu Jesuus ja'k xi gɨɨsɨk jup tɨtda gu ubii: ―Cha'p jax kam aa'nda'ñ jaduuñ. Pu ba dua pich ji matgɨm, nap gu' aañ jiñ bui bax biiñak. Ba' mi' jotmoda' joidham jix bhai' bhai' ji chu tatdat gu ubii nat jax pu tɨɨ'n gu Jesuus, jix kɨɨ' dhop jum duu na ka mɨrdat gu ɨ'ra'n. 23 Ba' nat pai' dhuuk mu ba ai gu Jesuus mu na pai' kio gu Jairo, jix io'm tum suan, gio gu sasabdam nam mi'p tu'ii' nam bax yaaspapuk gu alhii tɨɨyax na mi' muukix. 24 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―Ea na pim alhio ka xi bubuakia'ñ jaaduñ, na gu' cham tu' muukix jia dhi alhii tɨɨyax, gu' mi' pɨx ji na koos. Ba' gui' dai na mɨt xi a'sɨk. 25 Ba' bɨɨx xi ja bubuaxdhak gu Jesuus, dɨɨlh ba' mɨjɨ ji baa na pai' kaat gu alhii tɨɨyax. Ba' mi' pɨx xi dhaa nobi'ran, pu joidham jix kɨɨ' bhai' ji bam. 26 Ba' bɨɨx kap nai' pui' ba tɨm tɨi na jɨ'x bhaan bipio' gui' gu dɨbɨɨr gu dhi' pui' nat jax tum duu. 27 Ba' nat jax kia'pɨx mi' dhɨr gamai' ji buus gu Jesuus, gook gu ja'tkam cham ñiññia kam gatuuk dɨr mui' ba jiñkuidhim am, jup tɨtdaim am: ―¡Aapi'ch jaduuñ nap jir boxii'ñ gu Dabii, iam jap xich joi'mdai xich chɨɨgɨi xich dhudua'ñdhai nach cham ñiññia! 28 Ba' nammɨ gama ja'k nat mɨjɨ ba baa jumai ba'k chɨr gu Jesuus, mui' ji ai mɨt mia'n gui' nam cham ñiññia ka', ba' bhai' ba ja tɨkka gu Jesuus no'm sap moo tɨ jɨɨgi'ñ nax bhaai' na ja dudua'ñdha' nam cham ñiññia. Ba' gui'p tɨtda am nam sap tɨ jɨɨgi'ñ. 29 Ba' gu Jesuus bhai' xi ja daagɨk ja buupui am jup ja tɨtda: ―Ea ku gi na moo pui' tu tui'ka' na pim jax kai'ch jiñ jaaduñ, na pim gu' aañ jiñ bui bax biiñak. 30 Ba' mi' jotmoda' bhai' ji ñiññiata mɨt nat jax pu ja tɨɨ'n gu Jesuus, jix kɨkɨɨ' dho gu'p jum duu mɨt. Ba' xi ja soo'mchulhdhak nam sap cham jaroi' aagi'ñdha' nat ja dudua'ñ, jup ja tɨtda: ―Dai na pim moo cham jaroi' aagi'ñdha' na ñich jam dudua'ñ. 31 Gu' ji na gu' moo jano' na mɨt jax mi' dhɨr bubua, mi ja'p pɨx ja'x pui' tu ja a'gi'ñ am gu ja'tkam. Bɨɨx pui' bax chu maat am nam jɨ'k mi ja'p oi'dha' bhaan gui' gu dɨbɨɨr. 32 Ba' moo jano' na mɨt jax kia'pɨx mi' dhɨr gamai' ji bubua gui' nam cham ñiññia kat, jɨ'kchi gu ja'tkam mi' ba aichulh jamɨt gu Jesuus maa'n gu maa'nkam na cham tu ñiokda', na pui' ja'k duuka' maa'n gu cham kɨɨ' ii'mda' na bhaan jup tui'ka'. 33 Ba' gu Jesuus pu mai' joot gu cham kɨɨ' ii'mda' bhai' dhɨr bhaan gu maa'nkam. Ba' jotmoda' bhai' ji chu ñiokcha, jix kɨɨ' dho gu'p jum duu. Ba' mi' pui' pup tu'ii' am gu ja'tkam na mɨt pui' jɨ' tɨ tɨɨ, dai nam jup jum tɨ tɨtda: ―Mooch pɨk ja'p cham jɨ'xkat pui' tɨ nɨidhat ji ya' dhi Israel nach jax tɨ nɨi'ñ xib. 34 Gu' ba' gui' nam pariseos jup jum tɨɨtɨ'nda' jup kai'ch am ɨp: ―Ja gɇ'kam tuk dho gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' na bhaan jup tui'dhi' dhi maa'nkam, pui' ku ba'x bhaai' na mai' ja jootos gu bɨpnaga'n tuutu'm cham kɨkɨɨ' i'ii'mda'. 35 Ba' bɨɨx kap ai gu Jesuus mu ja'p na pai' jax ɨ'lhich daa'ñxim jir kikcham ka', gio ba' mu ja'p na pai' jax jɨ'dɨlh jup jir kikcham ka', tu ja a'gidhidha' gu Israel kam ja'tkam mu ja'p nam pai' jax tu daanda', na ja aa'ñdhidha' nam jax ja'k mi' pui' jimia' na ba' ja a'm ba tɨ nɨidhidha' gu Dios, gio ba' na xi ja dudua'ñdhidhat gux kako'kkam na bɨɨx aixim tu'm ja ɇɇka' gu ko'kdai'. 36 Ba'x joi'mdat ja nɨidhidha' gu Jesuus gu ja'tkam mu ja'p na pai' jax a'jidha', na gu' sap cham bhaai'n ka' nam jax xim buada', gio na cham jaroi' jai'ch na ja guguuxdha'. Ja'p ji buusan am na jax gu kakasnir no' cham jaroi' ja bipia'. 37 Ba' pui' xim aagɨt jup ja tɨtda gui' nam kaichu': ―Umri moo gɇ'r gaa tɨr ya ja'p, gu' ba' gu ordam jir gook alh am. Nam gu'r mui' gui' nam tɨix kaim gu ñio'ki'ñ gu Dios, gu' ba' gui' nam tu a'ga, jir gook alh am. 38 Ba' jam a'm jum aa' na pim pu tɨɨda' gu Dios gui' na ja'p ji buusan na ya' tu gaa, na jai' bhai'p ja jootsa' gui' nam ya ja'p tu ja a'gidha' gu ja'tkam gux bhai'm kai'chdham ñio'ki'ñ.

Mateo 10

1 Ba' ba ja bai gu Jesuus gu mambhɨɨx daman gook gu noonbi'ñ, ba' pui' ba ja tɨtda na sap bax bhaai' nam pui' mai'p ba ja jootosda' gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' ja a'm dɨr gu ja'tkam gui' nam ampɨx pui'x ñanaanbi' ka', gio sap ba' bax bhaai'n ka' ɨp nam pui'p ba ja duduadhi'ñdha' gux kako'kkam gui' na bɨɨx aixim tu'm ja ɇɇka' gu ko'kdai'. 2 Ba' dhi' nam jir jaroi' dha' gu noonbi'ñ gu Jesuus: Moo gu Simoon gui' nam Peegro kɨ'n jup jix mat ka', gio ba' gu ja'nni'ñ Anrees. Gio ba' moo gu Jakoobo ɨp, gio ba' gu ja'nni'ñ Juan, gui' nam jir maamra'n gu Sebedeo. 3 Gio ba' moo gu Piliip ɨp, gio ba' gu Bartolomee, gio ba' moo gu Tomaas ɨp. Gio ba' gu Mateo gui' na bɨɨpɨ' dɨr jir tuumiñ tutaandam tugi'ñ kat gux io'm gɇ'kam Rooma kam. Gio ba' moo gu jumai na pui'p tɨɨ' Jakoobo gui' na Alpeo jir maraa'n, gio ba' moo gu Tadeo ɨp. 4 Gio ba' moo gu jumai na pui'p tɨɨ' Simoon gui' na bɨɨpɨ' dɨr ka ja kaichgɨda' gui' nam Kananiistas jum tɨɨtɨ'nda'. Gio ba' moo gu Juudas Iskarioti ɨp gui' na gatuuk ja aa'ñdhara' gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam na pai' oirɨda' gu Jesuus nam ba' daagɨi tu chiñia' nam mu'aa'. 5 Ba' mu ja'p nai' ba ja jootos gu Jesuus gu mambhɨɨx daman gook gu noonbi'ñ nam sap tu ja a'gi'ñpu' gu ja'tkam gu ñio'ki'ñ gu Dios, jup ja tɨtda: ―Chakui pim mu ja'k jimmɨda' ja bui gui' nam cham jir Israel kam ja'tkam, ni mu ja'k ja bui gui' nam jir Samaaria kam. 6 Nai' ja'p ji na pim jimia' ja bui gui' nam jir Israel kam ja'tkam, gui' nam ja'p ji buan na jax gu kakasnir nam mai' suulhgix. 7 Xi ja aagi'ñdha' pim nat bam ai nam pai' dhuuk machia' nam jax ja'k mi' pui' jimia' na ba' ja a'm ba tɨ nɨidhidha' gu Dios. 8 Gio ba' na pim xi ja dudua'ñdhidhat ɨp gux kako'kkam pui' na jax gui' na tootolhidhat bha gakiidha' gu ja tutku'. Gio gui' nam ba ko'iix ka' pim sia xi ja dudua'ñdhidhat. Gio ba' gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' na pim mai' ja jootsaidha' ja a'm dɨr gu ja'tkam gui' nam ampɨx pui'x ñanaanbi' ka'. Ba' na pim pai' dhuuk pu'ñi xi ja dudua'ñdhidhat, cha'pim bha ja taanda' gu tuumiñ, na gu' dhi' na pim tu' kɨ'n ja dudua'ñdha', dhi' pui' pɨx jam maa jia gu Dios. 9 ’Ba' cham jum aa' na pim ua'ka' gu tuumiñ gux uam totbikdam, ni gux chooto totbikdam, piam gui' nax chɨɨdo' totbikda'. 10 Nix chu' asaak dho moo ku pim kusbioda', gio gu jam sussak pu daipu' ɨp na pim jax ja aa'ntu'nda', cham tu' na pim gu' jai'p ja ua'ka' na pim mu pai' ba aada' no't ma juu. Ni gu oxia ku pim ua'ka' na pim kɨ'n oxiakkidha', na gu' gu jaroi' na pu'ñi tu juanda' bhaankam gu Dios, pu bɨɨx tu makiidha' am mu ja'p na jax a'jidha' gu tu' na a'miram jum aagidha'. 11 ’Ba' mu pai' jax chu'm kiicham na pim aaya' na pai' mui' maap daa'ñxim jir kikcham ka', mi ja'p japim nai' xi gaaga' gu jaroi' nar jix bhai'kam ka', mi' pim ba' xi juruuñdhai buiñor na pim jɨ'x juugɨt tɨɨmo' na pim tu ja a'gidhimɨi gu ja'tkam gui' nam mi ja'p oi'ñka'. 12 Ba' na pim jax mui' ji baapkia' mi' pai' jax chu'm kiicham, xi chu ja daañxidhai pim mui' xi ja ñio'kdha' gui' nam mi' oi'ñka'. 13 Ba' no' mɨt jix kɨɨgalh gu pui' na pim jax tɨ'ya', dho gu' pui' dho ji chu buusnia' na pim jax ja'k tu ja daañxidha'. Piam no' mɨt gu' cham kɨɨgalh gu pui' na pim jax tɨ'ya', dho gu' pu cham dho pui' ji chu buusnia'. 14 Piam ku gu' no' ni jɨ'x kum cham jam kɨɨgalhi'ñ, gio no'm pu cham jam kaim, pu jimia' pim mi' dhɨr maakam ja'k, dai na pim mi ja'p xi xiixkai gu jam tooton nat jɨ'x mi' bam tɨɨ gu dɨbɨɨr na ba' bhaan jix maatɨ' ka' na mɨt cham jam kɨɨgalh. 15 Ba' aañ ya' pu jam tɨtda nax io'm cham bhai' tu ja jimia' dhi' dhi ja'tkam jano' na pai' dhuuk tum kuugalhdha' ya' dhi oi'ñga'n bhaan, nam gu' giilhim jum tulhiiña', cham tu' pui' na jax gu Sodooma kam gio gu Gomorra kam. 16 ’Ba' aañ mui' xi jam jootsa' ja'p na kakasnir mu ja'p ja bui gui' nam ja'p ji buan na jax gu sɨsɨɨ' nam giilhim jix bhaa'mna'. Ba' jam a'm jum aa' na pim jix chu matda' ka' na pim jax dhuim palhbuidha' ja'p na jax gu kooko' gui' nam jix chu mamatda', gio ba' na pim cham bhakkuda' ja'p na gu giokda' nam cham bhaa'mna'. 17 Moo pim cham jax jum aa'nda', nam gu' jam da'ngɨi jam ui'ka' ji ja bui gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam, gio ba' nam jam gɨɨ'bia' mu ja'p nam pai' jax tu daanda'. 18 Gio ba' gux io'm gɇ'gɇrkam ja buim jup jam ui'ka' no'm xi ɨlhii'ñ. Ba' dhi pu'ñi ja'k jiñ a'mkam tu ja a'gidha' pim gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam gio ba' gui' nam cham tu' ka'm nɨi'ñ gu Dios. 19 Ba' nam pai' dhuuk mu ba jam aichdha' ja bui gu gɇ'gɇrkam, cha'pim jax jum aa'nda' na pim jax ja'k tɨ'ya', na gu' jam makia' jia gu matda' gu Dios na pim jax ja'k tɨ'ya' na pim pai' dhuuk mui' ji chu a'ga'. 20 Ba' cham tu' aapi'm mu tu a'ga', gu' gui' jix Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mdaga'n guñ Gɨ'kora' na jam makia' gu matda'. 21 ’Ba' gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨ'ñdha' aañ jiñ bui, bhai' ji ja bhaamkidha' am gu ja jaaduñ. Pui' na jax gu ja maamar no' mɨt tɨ jɨɨ'ñ aañ jiñ bui, gu ja tataat jam bhai'p ji ja bhaamkidha'. Piam ku gu' no' mɨt gu ja tataat jiñ bui tɨ jɨɨ'ñ, gu ja maamar jam bhai'p ji ja bhaamkidha', ja kooda' am dho gu' no'm xi ɨlhii'ñ. 22 Ba' bɨɨx pɨx xi jam bhaamki'ñdha' am gu ja'tkam na pim jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui. Ku ba' gu' gu jaroi' no' gammɨjɨ cham jax jim aagɨt pu tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui, jix bhai' tu jimia' ji, na gu' jimia' jix dhaam ja'k na pai' dhuuk mukia'. 23 Ba' nam pai' dhuuk bhai' ji jam o'bhai'ñdha' mu pai' jax chu'm gɇ' kiicham, aapi'm mi' dhɨr pu ji jimia' maakam ja'k jumai gɇ' kiicham, na gu' aañ nañ xib bhaankamu'n ya' oirɨ guñ Gɨ'kora', cham xiim gio bhai'p jim iñ, aapi'm chakui bɨɨx tɨɨmo' na pim tu a'gimɨi na jɨ'k kap jir kikcham ya' dhi Israel. 24 ’Na gu' na pim jax bax maat jiñ jaaduñ, na cham jaroi' jai'ch gu maa'nkam na moo ja'xbui'p xim taat na jax gu jax chu'm gɇ'kam tugi'ñ, ni na cham jai'ch gu tujuandam na moo ja'xbui' pui'p xim ɨlhii'ñdha' na jax gui' na mi' buiñor tujuanda'. 25 Gu' dai ji na kɇɇjidha' pɨx na jax ja'k tɨɨdaidha' gui' na kaichgɨda', cham tu' na gu' mi' bɨɨpɨ' kat gɇ'kam jup bam taat ka', gio gu tujuandam na jax ja'k tɨɨdaidha' pɨx ɨp gu gɇ'kam tugi'ñ, mi' pui' duñiidha'. Gio pui' na jax gu kiokam no'm jax tɨtda na ja'ook bhaan jup tu'ii', ¿cham aa pim ɨlhii'ñ nam giilhim jix buam ja tɨtdada' gui' nam jɨ'k maap mi' oi'ñka'? Ba' aapi'm pu'ñip jam tɨtdada' am gu ja'tkam na pim tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui. 26 ’Ba' aañ ya' pu jam tɨtda na pim cham ja ɨɨbhi'ñdha' gu ja'tkam, na gu' pui' pɨx cham jɨ'xkat jup jum ɨxchu' gu tu' na jax jum kai'chdha' ya' dhi oi'ñga'n bhaan, pu maa'n nam jax machia' gu ja'tkam. 27 Ba' nañ jax jam tɨtdada' gux ɨxchuixim, aapi'm maaxik bhaamɨ ja'p ba'bhak dhaam xi gu'kɨi gɇ' kɨ'n pu ja tɨɨda' gu ja'tkam. 28 Cha'pim ja ɨɨbhidhat gui' nam xi jam koodam ka', na gu' dai gu jam tutku' nam jam kooda', gu' gu jam i'ii'mda' pu cham ji nam jax ja dooda', na gu' pu cham bhaai' nam jax dhui ja kooda'. Gu' gui' ji Dios na pim ba'x ɨɨbhi'ñdha', na gu'x bhaai' na mu ja'k ja jootsa' gu jam i'ii'mda' nam pai' gammɨjɨ mi' pup jum tulhiiñdha' no' xi ɨlhii'ñ. 29 ’Na gu' na pim jax bax maat jia, nam panaas cham mui' namɨɨk gu u'ji' gui' nam mu ja'p jum ga'ra. No't jaroi' jɨ'k maakob tumñix ka'm ja saba'lh, mui' ja aichdha'. Ku gu' bɨɨx ja nɨidhat jup tu'ii' ji guñ Gɨ'kora', sia kum gu' tɨi cham mui' namɨɨk. 30 Ba' aapi'm jix io'm jix dha'ram jam ɨlhii'ñ gu Dios, cham tu' pui' na jax gu u'ji'. Bɨɨx sia jam kuup jix maat na jɨ'k aix, sia ku gu' tɨix bii alh. Ba' aañ ya' pu jam tɨtda na pim cham jax jum aa'nda' sia kum giilhim jam tɨtda gu ja'tkam, na gu' jam a'm tɨ nɨi'ñ jia gu Dios. 32 ’Ba' no'm ba jam tɨkka gu ja'tkam no' pim moo sɨlhkam tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui, ba' no' pimɨt cham jax ji chɨ'ɨɨk jup xi ja aagi'ñ nar sɨlhkam, dho gu' aañ pui' dhop aagi'ñdha' guñ Gɨ'kora' nax dhaam jup tu'ii' na pim maaxik sɨlhkam jiñ bui tɨ jɨɨgi'ñ na ba' jam a'm tɨ nɨidhidha'. 33 Gu' ji no' pim gu'x ja ɨɨbhidhat cham ja aagi'ñ na pim tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui, dho gu' aañ pui' pɨx jup tɨɨda' dho guñ Gɨ'kora' nax dhaam jup tu'ii' na pim maaxik pu cham tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui. 34 ’Cha'pim jax jum aa'nda' jiñ jaaduñ na ñich aañ panaas pu kai'ñkam bha jii ya' dhi oi'ñga'n bhaan nañ ba' ya' maa'n ñi'ook jup ja duñia' gu ja'tkam nam ka xim bhabhaakui'ñdha', gu' ja'kbui' kat ja'p ji buus ji na ñich bha ja kookdhichdham. 35 Na gu' jai' dhɨt no'm tɨi ba tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui, bhai' ji ja bhaamkidha' am gu ja maamar, piam gu ja maamar gu ja gɨ'kora'm bhai'p ji ja bhaamkidha', jai' ba' gu ja kaka'mda'm bhai'p ji ja bhaamkidha' gu ja dadaa'n. 36 Dɨɨlh dho gu' daim oi'dhagɨm nam cham maa'n ñi'ook jup duuka'. 37 ’Ba' gu jaroi' no' aañ jiñ bui tɨi tɨ jɨɨgi'ñ, no' gu' dai gu taata'n pɨx jix io'm jix dhaan, dhi' ja'p ji buusan na pu cham tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui, na gu' cham pɨk jiñ buix biiñak ka'. Piam mu dɨr bha ja'k gu ja gɨ'kora' no'm dai gu ja maamar pɨx jix io'm jix ja da', pui' ja'p jup ji buusan nam pu cham tɨ jɨɨgi'ñdha' aañ jiñ bui. 38 Gio gu jaroi' no't dai ba ji choo'n no'm bax mu'aam na tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui, pui' ja'p jup ji buusanda' na pu cham tɨ jɨɨgi'ñdha' aañ jiñ bui. 39 Na gu' gu jaroi' no' tɨix aa' na gammɨjɨx bhai' tu jimda' ya' maaxik bhaan, gatuuk cham bhai' tu jimia', na gu' jimia' mu ja'k na pai' gammɨjɨ mi' pup jum tulhiiñdha'. Gu' cham ji no' gu' cham tu' ji kɇkɇɇdat gammɨjɨ pu tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui sia ku mɨt ma mua, dai na ba jimia' pɨx jix dhaam ja'k buiñor guñ Gɨ'kora'. 40 ’Ba' gu jaroi' no't jix bhai' jam tɨɨdak jix bhai' ba jam duu, dhi' ja'p ji buusnia' nat aañ jix bhai' bañ dhuu. Piam ku gu' no't aañ jiñ bui tɨ jɨɨ'ñdhak jix bhai' ba jam duu, dhi' ja'p jup ji buusnia' nat gui'x bhai' ba duu nat jaroi' bhañ joot jix dhaam dɨr. 41 Ba' gu jaroi' na pu'ñix bhai' tɨɨdaix bhai' ba duñia' gui' na bhaankam tu a'gada' gu Dios, no' gu'x maat pɨx nat Dios bha joot, dho gu' pu chu'm dhop mai'chia' jix dhaam ja'k buiñor gu Dios na jax chu'm mai'chia' gui' na bhaankamu'n tu a'gada' gu Dios. Piam pui' na jax gu jaroi' no'r jix bhai'kam, no't jaroi'x bhai' tɨɨdak jix bhai' ba duu, dho gu' pu chu'm dhop mai'chia' jix dhaam ja'k buiñor gu Dios na jax chu'm mai'chia' gui' nar jix bhai'kam ka'. 42 Ba' gu jaroi' no't pu'ñix bhai' tɨɨdak jix bhai' ba duu maadɨt gui' nam pu'ñi tɨ jɨɨgi'ñdha' aañ jiñ bui, sia tu' suudai' pɨx no't ba toi', dhi' kɨ'n ba mai'chia' gux dha'ram namkɨm jix dhaam ja'k buiñor guñ Gɨ'kora', aañ moo ya' pu jam tɨtda.

Mateo 11

1 Ba' nat pai' dhuuk tɨɨmo gu Jesuus na tu ja a'gidhimɨk gu mambhɨɨx daman gook noonbi'ñ, pu jii mu ja'p na pai' ɨ'lhich jir kikcham ka' gui' na dhi' pɨx bhaan jup bipio' gu dɨbɨɨr. 2 Ba' bhammɨ na pai' kuupka' gu Juan ja'tkam bopkondam, pui' ba tɨ kai na mu pai' pɨx oirɨt jix kɨɨ'p jum duukam jup tu bua gu Jesuus. Ba' mui' ma ja joot jɨ'kchi gu ja'tkam tugi'ñ gui' nam kaichgɨda' 3 nam sap tɨtkapu' no' sap moor di' guch Xoi'kam gui' na saak bha jootsa' gu Dios jix dhaam dɨr, piam ku gu' sap no' jax kai'ch nar jumai nam ba' nɨɨrada' gui'. 4 Ba' mummɨ jiimdat pui'p ba tɨtdaim am gu Jesuus. Ba' gui' cham ja aagi'ñ mi' jotmoda', dai nat xim jotma'ñ pɨx nat mi ja'p nai' xi ja dudua'ñ gux kako'kkam. Mi' dhɨr ba' moop ja tɨtda: ―Ea na pim aa'ñdhapu' gu Juan ja'tkam bopkondam gu pui' na pimɨt jax bañ chɨɨ na ñich ja dudua'ñ dhiñ jaaduñ nam kax kako'k kat, gio ba' pui' na pimɨt jax bañ kai nañ ja aagi'ñ nam jax ja'k duñia' nam ba' jimia' jix dhaam ja'k buiñor gu Dios. 5 Ja'p japim tɨɨda' na ñich tu ja tɨɨ'ñchoda gui' nam cham ñiññia kat, gio ba' gui' na tootolhidhat ka gakiidhat gu ja tutku' na ñich bɨɨx jup ja dudua'ñ. Gio ba' gui' nam kax mama'mkulhi' kat nam pu cham tu oipot, bɨɨx japim jup xi aagi'ñdha' na ñich ja dudua'ñ, gio ba' jai' gui' nam cham tɇ kɇɇkɇt. Gio ba' jai' gui' nam ba ko'iix kat na ñich bɨɨx jup ja baapmi' ja dudua'ñdhak. Gio ba' nañ tu ja a'gi'ñdha' gux bhai'm kai'chdham ñio'ki'ñ gu Dios gui' nam cham tu' bia' nam gampai' tu'm, nam soi' pɨx jum ɨlhii'ñ, nañ ja aagi'ñdha' nam jax ja'k duñia' nam ba' jimia' jix dhaam ja'k buiñor. 6 Ja'p moo joidham jix bhai' tu jimia' gu jaroi' no' pu gammɨjɨ tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui. 7 Ba' pu jii mɨt gu ja'tkam tugi'ñ gu Juan ja'tkam bopkondam daipu' nat pu'ñi xi ja tɨɨ'n gu Jesuus. Mi' dhɨr ba' moop ja tɨtda gu Jesuus gu ja'tkam gui' nam jɨ'k mi'p tu'ii': ―¿Tu' pimɨt mu tɨɨ'mpuk mummɨ gampɨx jix chu gak kɨr jano' na pimɨt pai' dhuuk mu jimɨɨk? ¿Gu junbo' aa na mi' joidham jum bua na bhai' xi jɨbɨɨr? 8 ¿Ka' tu' ji pimɨt mu tɨɨ'mpuk na pimɨt ba' moom dɨkoo'ñ na pimɨt mu jii? ¿ Ka' jaroi' aa mi oirɨ ji chɨm tɨi'dhat gu jajannulh jix a'bhar jix dha'ram namkɨm? Moo chi gu' cham ji, na gu' na pim jax bax maat bo jia na gui' nam pu chu'm tɨm tɨ'ii'ñka', dai mummɨx joi'ñdha' am nam darka' ja bui gux io'm gɇ'gɇrkam jum aa'ndam. 9 Moo chi gu' gui' ji na pimɨt mu tɨɨgim gui' nax io'm jix bhai' xi buada' na tu a'gada', cham tu' pui' na jax gui' nam bɨjɨk bhaankamu'n jup tu a'gimɨk gu Dios. 10 Gui' dho Juan ja'tkam bopkondam jañ aagat jup kai'ch, na gu' dhi' aagat jup kai'ch guñ Gɨ'kora' mi' na pai' tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ na ja'pnim kai'ch: Jumaiñ bɨɨpɨ' mu jootsa' na ba' ba ja mattuda' gu ja'tkam nap jootom mui' ba jim. 11 Ba' gu Juan ja'tkam bopkondam, aañ gɇ'kam kɨ'n bia' ja bui gu ja'tkam, nat gu' gɇ'kam kɨ'n bhaan tɨ tɨɨ guñ Gɨ'kora'. Ku ba' gu' gu jaroi' no' mi' pui' ba jim na jax jix aa' guñ Gɨ'kora', pui' pɨx gɇ'kam kɨ'n jup bia'ka' iñ ji, na gu' ja'xbui' pui' bhaan jup ba tɨ nɨidhidha' guñ Gɨ'kora'. 12 ’Ba' tɨix mu'aam ka' am gu ja'tkam gu Juan ja'tkam bopkondam jano' dɨr nat pai' dhuuk ya ai, nam gu' tɨi cham kaim ka' na tɨi ja aagi'ñdha' nam jax ja'k duñia' na ba' ja a'm ba tɨ nɨidhidha' gɨt gu Dios, gu' ji nam gu' dai xix bhaakut. 13 Ba' pu'ñi tɨi pu tu ja a'gi'ñdha' am gu ja'tkam gui' nam bɨjɨk bhaankam jup tu a'gimɨk gu Dios na jax ja'k tu ja a'gidhimɨk gu Juan ja'tkam bopkondam, gio ba' na mɨt tɨi tu ua'nak gu ñio'ki'ñ gu Dios nam ba' jiñkuidhai mi' pui' ba jimia' gɨt, gu' ji nam gu' ba pui' pɨx cham jup tɨ jɨɨgi'ñdha'. 14 Ba' gu Juan ja'tkam bopkondam jir di' pɨx gu Eliiyas gui' na bɨjɨk bhaankamu'n tu a'gimɨk gu Dios, na gu' pui' ja'k tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ gu Dios na saak pu'ñi gio ya'p ba aaya'. 15 Moo pim jix bhai' xim ga'ngada' na jax jir jum duukam gu dhi' pui' nañ jax jam tɨtda na pim ba' mi' pui' jimia' no' pim tɨ jɨɨgi'ñ nar sɨlhkam. 16 ’¿Tu'ñ gɨt bhaan ji ua'rgidhai tu jam aagidha' nam jax ja'k ji buan gu ja'tkam gui' nam xib jix jai'ch? Ja'p ji buan am dho na jax gu a'aalh no' mɨt mui' maap xim daagɨk mu pai' ma tɨtbim jax chu'm giotɨr. Ba' no' mɨt jai' bha ja'p ji dharaibuk ma tu saas, ba' nam pai' dhuuk xi saasbichui jup ja tɨɨda' am gu jai' ja bɨpna' a'aalh: 17 “Ni jɨ'x ku pimɨt iam tɨ nɨi na chich tɨi ma tu saas, ni ku pimɨt xi susuanɨ na tɨi joi'mdam jum kai'chɨt gu saasab.” 18 Pu'ñi ja'k ji buan am gu ja'tkam gui' nam xib jix jai'ch. Tɨɨ' na gu' gu Juan ja'tkam bopkondam nat tɨi ya' xi ɇɇk ja bui, pui' ai'chux jamɨt na ja'ook bhaan jup tui'ñgɨda', sia ku gu' gammɨjɨ tɨim saabda' gio na tɨi cham pai' dhuuk io'da' gu biiñ. 19 Gio ba' aañ nat bhañ joot guñ Gɨ'kora', maakam jup jiñ ai'chux jamɨt, sia kuñ gu' tɨi cham pai' dhuuk jiñ xaabda'. Pui' kai'chdha' am nañ sap giilhim gɇ' tu kua' gio sap nañ giilhim jix i'muk, jix ja oi'ñ iñ sap gui' nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ gio gui' nam jir tuumiñ tutaandam tugi'ñ gux io'm gɇ'kam Rooma kam. Ku ba' gu' gu Dios pɨx mattuda' ji gu jaroi' na tu' sɨlhkam jix maachim ka' nañ jir tu'p tu'm da'. 20 Ba' bhaan bhai'p ji chu a'ga gu Jesuus gook kap na pai' mui' maap daa'ñxim jir kikcham ka', mi' nat pai' pɨk jix io'm mui'x kɨɨ'p jum duukam jup tu duu, gu' ji na mɨt gu' cham mi' pui' jii na jax jix aa' gu Dios. Ba'p kai'ch: 21 ―¡Ja'p moo cham bhai' tu jam jimia' aapi'm na pim Korasiiñ oi'dha' gio ba' aapi'm na pim Betsaida ja'k jup oi'dha', na pimɨt gu' cham mi' pui' jii na jax jix aa' guñ Gɨ'kora'! Tɨi ñich jam nɨi'ñchudat joidham jix kɨɨ'p jum duukam jup tu duu jam bui na pim tu' cham pai' dhuuk nɨidhat. Iam chi na pimɨt gu' tɨɨgɨk mi' pui' ba jii. Na gu' no'ñ mu ja'k Tiiro pui' joidham jix bhai'm duukam jup tu duñia' gɨt, gio mu ja'k na pai' Sidoon jup tɨ tɨɨ', moo jano' gɨt nam tɨ jɨɨ'ñdhai gu ja'tkam buiñor guñ Gɨ'kora' mi' pui' ba jimia' na jax jix aa', ba' dai nam ba tɨm tɨi'dha' gɨt gu jajannulh jix xaasak, ni kum bar tu batbiadam ka' gɨt, gio nam mu ja'p pɨx ba daraaka' gɨt na pai' jax kaat gu matai, ba' dhi' bhaan jix maatɨ' ka' gɨt nam jix io'm soi' bam ɨlhii'ñ. 22 Ba' xib tu' na jax chui'ka', jano' na pai' dhuuk tum kuugalhdha' ya' dhi oi'ñga'n bhaan, na pai' dhuuk guñ Gɨ'kora' ja aagi'ñdha' bɨɨx gu ja'tkam nam jɨ'k tu' jax buimɨi, aapi'm giilhim jam tulhiiñchuda', cham tu' pui' na jax gu Sidoon kam ja'tkam gio gu Tiiro kam. 23 Ba' aapi'm na pim Kapernaum oi'dha', ¿ja'p jum aa' pim aa na pim aaya' jix dhaam ja'k buiñor guñ Gɨ'kora'? Matgɨm mu ja'k ji na xi jam jootsa' jix io'm tuukab ja'k na pai' gɇ' tɨ dɨ', na pimɨt gu' cham mi' pui' jii na jax jix aa'. Na gu' no'ñ mu ja'k Sodooma pui' joidham jix kɨɨ'p jum duukam jup tu duñia' gɨt, moo jano' gɨt nam tɨ jɨɨ'ñdhai mi' pui' jimia' na jax jix aa' guñ Gɨ'kora', xib dho pui mi'r kiicham ka' gɨt. 24 Ba' aañ ya' pu jam tɨtda na jano' na pai' dhuuk ja aagi'ñdha' guñ Gɨ'kora' bɨɨx gu ja'tkam nam tu' jax buimɨi, aapi'm giilhim jam tulhiiñchuda', cham tu' pui' na jax gu Sodooma kam kat. 25 Ba' mi' pui' xi kai'chimɨk gu Jesuus, bhai' ji chu daanɨ jix dhaam ja'k, jup kai'ch: ―Taxchaab ba'ñ Gɨ'kora' nap jir Gɇ'kam jix dhaam gio ya' dhi oi'ñga'n bhaan, na pich gu' ba ja mattuda gu ja'tkam gui' nam cham gɇ'gɇrkam jum ɨlhii'ñ na tu'r jix bhai'm duukam. Ja'p xi ja duuk japich gui' nam pui'm aa' nam panaas jix io'm jix maat gum ñi'ook, na gu' dai nam bhaan pɨx gɇ'gɇrkam jum ɨlhii'ñ. 26 Pui' dhoñ Gɨ'kora', pui' ja'k jix aa' ap. 27 Mi' dhɨr ba' moo ja'pni bhai'p ji chu ja a'gi gu ja'tkam, jup ja tɨtda: ―Aañ bhañ joot guñ Gɨ'kora' jix dhaam dɨr nañ ba' bhaankam ya ja'p ja aagi'ñdha' gu ja'tkam na tu'r jix bhai'm duukam. Ba' dɨɨlh pɨx jix maat guñ Gɨ'kora' nañ jir tu'p tu'm da', nañ gu'r Maraa'n, gio aañ ya' dɨr mu ja'k dɨɨlh pɨx jup jix maat ɨp guñ Gɨ'kora' nar tu'p tu'm da'. Ku ba' gu' gu jaroi' no' moo ja'p tu' sɨlhkam kɨ'n jix maachim nach jir tu'p tu'm da' gook dɨt guñ Gɨ'kora', aañi' dho aagi'ñdha'. 28 Bañ kaichgɨda' pim bɨɨx na pim jɨ'k jix xijaim tu jim, aañ jam aagi'ñdha' na pim jax ja'k duñia' na pim ba' cham pui' ja'k ka tu jimda'. 29 Mi' pim pui' xi jimɨi nañ jax jam tɨtda, cha'pim dai gɇ'gɇrkam jum taat ka', ja'p na jax aañ nañ gu' gampai'ñ ɨlhii'ñ, cham tu' gɇ'kam jiñ chaat iñ. Ba' aapi'm pu'ñi ja'k jam a'm jup jum aa' na pim mi' pui' jimia' na pim ba'x bhai'm taat ka'. 30 Ba' dhi' pui' nañ jax ja'k jam aagi'ñ na pim jiñ kaichgɨda', cham tu' pui'x xijai na pim mi' pui' jimia'.

Mateo 12

1 Ba' maa'nnim na pai' dhuuk aagix ka' na cham tum juanda' ja bui gu dai Israel kam ja'tkam, ma jii gu Jesuus, moo mi' buusnichu' na pai' tɨ ɨx ka' gu tiriik. Ba' gu ja'tkam tugi'ñ na ja bɨɨm mu jim, tu kaipgaidhat tu ko'iim am gu tiriik, nam gu' bax bhio'. 2 Gu' ba' nam gu' jai' mui'p jiim jia gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', ba' am jix bhaaktu' am nam ja nɨi'ñ nam pui' jɨ' tu buim gu ja'tkam tugi'ñ gu Jesuus, ba'p tɨtda am: ―¿Jax kum ba' tu kaipgaidhat tu ko'iim gu tiriik dhim ja'tkam tuk? ¿Kux cham maat am aa na xib aagix na cham tum juanda'? 3 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―¿Kux aapi'm cham jɨ'xkat tu jiñkui'ñ aa mi' na pai' tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ gu Dios nat jax tu duu gu Dabii gio gu ja'tkam tugi'ñ jano' nam pai' dhuuk ba ua'maim? 4 Na mɨt tu juu bo gu paan gux xidhuu kam gui' na mi' tɨkiix kat gɇ' chiop na saak dai gui'x bhaai' nam kua'da' gui' nam mi' ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, cham tu' gu tu' ja'ppɨx ja'tkam. 5 Gio ba' mi' nat pai'p tu ua'nak ɨp gu Moisees nap jum kai'ch ɨp na saak gui' nam bhai' gɇ' chiop ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, saak cham tu'm ua'tulhi'ñdha' am sia kum pu tu juan jano' na pai' dhuuk aagix na cham tum juanda' gɨt. 6 Ba' aañ ya' pu jam tɨtda na maadɨt ya oirɨ nax io'm jum aa' na pim tu' ka'm nɨi'ñdha', cham tu' pui' na pim jax tu' ka'm tɨ nɨi'ñ bhai' gɇ' chiop. 7 Cham dho bak maatɨt kɇɇ pim jia gu pui' na jax ja'k tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ gu Dios na ja'pnim kai'ch: “Gu' aañ nañ jix aa' ji na pim jix chu joi'gɨ'nda', cham tu' na pim jax jum aa'nda' nañ aañ jix aa' na pim dai na pim tuñ makgɨrxi'ñdha' pɨx gu tu' sasoi', dhi' kɨ'n mi' pui' ba jiim japim nañ jax jix aa'.” Na gu' no' pim jix maatɨt kɇɇkɇ' gɨt gu dhi' pui' jɨ' na jax ja'k jum kai'ch, cham tu' pui' kai'chdha' pim gɨt nam jum ua'tulhi'ñ dhiñ ja'tkam tuk, sia kum gu' tɨi cham tu'm ua'tulhi'ñ. 8 Ba' aañ nat bhañ joot guñ Gɨ'kora' ya' pu jam tɨtda na cham jax bua gu tu' no'ñ jax jix dhuñiim jano' na pai' dhuuk aagix na tɨi cham tum juanda' gɨt. 9 Ba' na mi' jɨ' pui' xi chu ja a'gidhimɨk gu Jesuus gu ja'tkam, ma jii maa'n kap mu ja'p nam pai' tu daanda' gu Israel kam ja'tkam. 10 Ba' moo maa'n mi'p jai'ch ka' gu maa'nkam na maap dɨr jix muuk ka' gu nobii'ñ. Ba' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios gio ba' gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', ba tɨkka' am gu Jesuus no' sap jix bhaai' na dua'ñdha' gu maa'nkam gui' na maap dɨr jix muuk gu nobii'ñ jano' na pai' dhuuk aagix na cham tum juanda', sap ba' no' jax kai'ch nax bhaai' na dua'ñdha', dhi' bhaan jix bhai' bhɨɨya' am nam iattulhdhai tu chiñia' nam mu'aa'. 11 Gu' ji na gu'p ja tɨtda gu Jesuus: ―¿Kux aapi'm jaroo maadɨt moo daas na mi' pɨx xi nɨi'ñdha' gu soiga'n no't mi' pai' ba gɨi jax chu'm tɨ dɨ'n kɨr, no' gu' jano' pɨk na pai' dhuuk aagix na cham tum juanda'? ¿Cham aa gu' moo jano' mu jimɨi xi bhiaji ap, cham tu' nap gu' mi' pɨx xi nɨi'ñdha'? 12 Gu' gi ba' dhi' nar maa'nkam, ¿cham aa gu'x io'm jum aa' nañ jix bhai' dhuñia', cham tu' pui' na jax gu tu' soi'? Ja'pji na moo pu cham jax bua ji no'ñ jax jix dhuñiim gux bhai'm duukam, sia ku cham tum juan. 13 Ba' pui' xi chɨ'ɨɨk jup tɨtda gui' nax muuk ka' gu nobii'ñ: ―Ea nap xi sɨlhña' dhim nob jiñ jaduuñ. Ba' gui' ja'p jup xi sɨlh, jix kɨɨ'p jum duu mi' jotmoda' ja'p na jax gu ja'p dɨr kam nobii'ñ, panaas ku moo pu cham pai' muuk kat. 14 Ba' gu pariseos bhaakuk mi' dhɨr pu jii mɨt, ba' ba tu a'ga mɨt nam jax ja'k duñia' nam ba' tu chiñia' nam mu'aa' gu Jesuus. 15 Gu' ji nat gu' pu jii gu Jesuus nat jax pui' tɨ kai nam bax mu'aam, ba' mui' ja'tkam pɨx chu'p jum duu mɨt na mɨt ba oi. Ba' gammɨjɨ kikcham na jax a'jim, xi ja dudua'ñdhidhat bɨɨx gux kako'k kam nam jɨ'k mi ja'p jix jai'ch ka'. 16 Ba' xi ja soo'mchulhdhidhat nam sap cham jaroi' aagi'ñdha' nat jaroi' ja dudua'ñ. 17 Ba' dhi' pu'ñi ja'k tum kuugalh gu pui' nat jax ja'k tu ua'nak gu Isaiiyas gui' na bɨjɨk bhaankam tu a'gimɨk gu Dios, na ja'pnim kai'ch: 18 Dhi'ñi jir di' guñ mar na ñich bhaan tɨ tɨɨ, ba'x io'm jix dha' iñ gio nañ jix bhai'ñ chaat buiñor. Ba' tajaañxidha' iñ gux Dhuudu' kam jix Uañ jiñ Ii'mda', mi' dhɨr ba' dai na ba tu ja aagi'ñdha' gu ja'tkam nam jax ja'k duñia' na ba'x bhai' tu ja jimia'. 19 Ba' cham pai' dhuuk jaroi' kokda', ni na cham pai' dhuuk am gɇ' kɨ'n jiñkui'ñdha' gu jaroi', ni mu ja'p dho moo na pai' jax gɇ' daa'ñxim jir kiicham ka' ku cham pai' pɨx am jaroi' kɇɇkɇ' na am bhaamda' kɨ'n tu a'gada'. 20 Gio ba' na bɨɨx pɨx jix ja kɨɨgalhi'ñdha' gu ja'tkam, cham tu' jaroi' maadɨt gampai' bia'ka'. Gio na gammɨjɨ pu tu ja aagi'ñdha' gu ja'tkam nam jax ja'k duñia' na ba'x bhai' tu ja jimia'. 21 Ba' bɨɨx na jɨ'x jir oi'ñga'n bax mat ka' am nax bhaai' nam dai gui' buiñor pɨx jix biiñak ka' nam ba' jimia' jix dhaam ja'k buiñor gu Dios. 22 Ba' ja'xpɨx mi' ba ai'chulh jamɨt gu Jesuus maa'n gu maa'nkam na bhaan jup tui'ñgɨda' gu cham kɨɨ' ii'mda' na pui' ja'k duuka' na cham ñia ka' gio na cham tu ñiokda'. Ba' cham jax ji chɨ'ɨɨk jup xi dhua'ñ gu Jesuus, jix kɨɨ' dho gu'p jum duu, ba tu ñiok gio na bax ñia. 23 Ba' gu ja'tkam na mɨt pui' jɨ' tɨ tɨɨ, mi' pui' pup tu'ii' am, dai nam jup kai'ch: ―¿Dhi' aa chi ba' saak bar di' guch Xoi'kam gui' na saak bha jimda' gɨt, nar boxii'ñ ka' gu Dabii? 24 Ba' gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' na mɨt pui' jɨ' ja kai nam kai'ch, jup ja tɨtda am: ―Chaam tu' ji nar pui' na pim jax ɨlhii'ñ. Ja'pji ja gɇ'kam tuk ji gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' na bhaan jup tui'dhi' dhi maa'nkam. Pui' kum ba'x jɨɨgi'ñdha' na mai' ja jootosda' gu bɨpnaga'n tuutu'm cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' ja a'm dɨr gu ja'tkam. 25 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus, na gu'x bhai'x maat nam jax jum aagɨt jup kai'ch: ―Matgɨm cham tu' ji nar pui' na pim jax ɨlhii'ñ jiñ jaaduñ. Jax dhui na gu' gu ja gɇ'kam tuk gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' ja'p pɨx ji buusan na jax pai' gɇ' kiicham no'm cham maa'n ñi'ook jup duuk gu tu' no'm tɨi jax jix dhuñiik. Piam pai' no' palhɨɨp jir kiicham piam ku gu' gu dai maap jum oi'dhagɨm, no'm cham maa'n ñi'ook jup duuk, dho pu cham tu' dho jax ji dhuñia' am, nam gu' daix bhaak ka'. 26 Ba' pu'ñi ja'k jup ji buusan gu ja gɇ'kam tuk gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' no't tɨi bhai' ji bhaam ja bui gu bɨpnaga'n tuutu'm cham kɨkɨɨ' i'ii'mda', nam gu' cham maa'n ñi'ook kap duuka' nam gu' ba bhaaku' buiñor. 27 Gu' ba' aapi'm na pim pui' kai'ch na pui' aañ jiñ a'm jup tui'dhi' gu ja gɇ'kam tuk gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda', ¿aapi'm ba' moo pu'ñi ɨp aa gu jam ja'tkam tuk gui' nam jam kaichu', pu'ñi aa ja gɇ'kam tuk gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' ja a'm jup tui'dhi', nam ba'x ja jɨɨgi'ñdha' nam pu'ñi mai' ja jootosda' gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' ja a'm dɨr gu ja'tkam? ¿Piam aa na gu' cham? Na gu' pu'ñi pɨx ja'k ji buusnia' nañ jax ba kai'ch. 28 Gu' aañ matgɨm gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mdaga'n ji gu Dios nañ a'm jup tui'dhi', pui' ku ba'x bhaai' nañ mai' ja jootos gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' ja a'm dɨr gu ja'tkam, na pim ba' ba machia' na dhi' ja'p jir jup duukam nat ya' bam ai na pim pai' dhuuk machia' na pim jax ja'k duñia' na ba' gammɨjɨ jam a'm ba tɨ nɨi'ñdha' gu Dios. 29 ’Na gu' cham jir am gu jaroi' na mu baakɨi ba'kiram tɨ ɨɨxdha' gu bɨxchuga'n gu maa'nkam jix oogɨm no'm gu' gook dɨt maa'n ñi'ook jup duuk. Dai no'm cham maa'n ñi'ook jup duuk na ba'x bhaai' na xi buuprai tɨ ɨxdha' gu bɨxchuga'n. 30 ’Gio pui' na jax gu ja'tkam jɨ'k gook no'm mu pai' tu or no'm cham maa'n ñi'ook jup duuk. Ba' maa'n no' bɨɨx gaamuim gui' na jɨ'k oraidha', dhi' ja'p ji buusnia' na tu ja a'gidha' gu ja'tkam nañ jax ja'k ɨlhii'ñdha' aañ. Gu' ba' gu jumai no' mai' xi iabuidhat gui' na jɨ'k tɨip oraidha', dhi' ja'p jup ji buusnia' na cham jɨ'xkat pui' tu ja a'gidha' gu ja'tkam nañ aañ jax jup ɨlhii'ñdha', gu' ja'kbui' kat maakam xi ja iatgi'ñdha' ji na dɨɨlh jax jup ɨlhii'ñdha'. Dhi' ba' ja'p jup ji buusanda' na cham maa'n ñi'ook jup duuk aañ jiñ bui. 31 ’Ba' aañ ya' pu jam tɨtda na gu Dios jix bhaai' na tu ja uañdha' gu ja'tkam bɨɨx nam jɨ'k jax jix u'ua'tulhdhix ka' no'm soi'm ɨlhii'ñ buiñor. Piam no'm gu' gampai' pɨx bia' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mdaga'n gu Dios, no' gu' tɨi ja mattu'n nam jix u'ua'tulhdhix, dho gu' pu cham dho tu ja uañdha' gu Dios gu ja ua'tulhdhara', nam gu' cham soi'm ɨlhii'ñdha' buiñor. 32 Ba' no'm gu' gampai' pɨx jiñ bia' aañ nat bhañ joot guñ Gɨ'kora', siax bhaai' na tu ja uañdha' gu Dios gu ja ua'tulhdhara' no'm soi'm ɨlhii'ñ buiñor. Gu' ba' no'm gu' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mdaga'n gu Dios gampai' pɨx bia', dho gi gu' pu cham jɨ'xkat tu ja uañdha' ji gu Dios gu ja ua'tulhdhara' sia pɨk nar jax ka' gɨt, nam gu' cham soi'm ɨlhii'ñdha' buiñor. 33 ’No' pimɨt jix bhai' moikxi gu jax chu'm jam ɨ'ɨɨx, joidham jix kɨɨ' i'bhai'ñcha' dho. Piam ku gu' no' pimɨt cham bhai' moikxi, cham kɨɨ' i'bhai'ñcha' dho. 34 Ba' aapi'm pu'ñi ɨp no' pim gu' cham jir kɨkɨɨ' ja'tkam, cham bhaai' na pim jax dhuix bhai' tu ñiokda' na jax ja'k jir am ka', na gu' dai pui' ja'k jam chiñ am dɨr buusnidha' na pim jax ja'k jum aa'nda' gu jam jujur am bhaan. 35 Na gu' gu jaroi' no' dɨɨlh pur jix bhai'kam, joidham jix bhai' tu ñiokda', na gu' dai pui' ja'k jum aa'nda' jura'ran bhaan. Gu' ba' gu jaroi' no' pu dɨɨlh cham jir kɨɨ' maa'nkam, giilhim jix buam tu ñiokda', na gu' dai pui' ja'k jup jum aa'nda' jura'ran bhaan. 36 Ba' aañ ya' pu jam tɨtda na bɨɨx matgilhia' jix dhaam ja'k na pim jɨ'k jax jix buam tu ñiokda', jano' na pai' dhuuk guñ Gɨ'kora' ja aagi'ñdha' bɨɨx gu ja'tkam nam jɨ'k tu' jax buimɨi ya' dhi oi'ñga'n bhaan. 37 Na gu' no' pimɨt cham soi'm ɨlh buiñor na ba' tu jam uañdha' gu jam ua'tulhdhara', dai na pim pɨx am tɨ'ñchoka' na jam aa'ñdhai giilhim jam tulhiiñchuda', no' pimɨt cham ja'p xi dhuuk gu dhi' pui' na pim jax jix buam tu ñiokda'. 38 Ba' jai' dhɨt gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' gio ba' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, ba chian am gu Jesuus na sap maa'n jup tu duñia' jix bhai'm duukam ja nɨi'ñchudat. Jup tɨtda am: ―Eap jix bhai'm duukam xip duuñ nach tu' cham pai' dhuuk nɨi'ñ. 39 Gu' ji na gu'p kai'ch gu Jesuus: ―Tɨix aa' am dhi ja'tkam nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ nañ jix bhai'm duukam jup tu duñia' ja nɨi'ñchudat nam tu' cham pai' dhuuk pu chu'm nɨi'ñ, gu' ji nañ gu' aañ cham tu' pui' tu duñia', nam gu' cham tu' mi' pui' jimiik kat jup kai'ch na jax jix aa' guñ Gɨ'kora'. Dai gatuuk nam jiñ chɨgia' nañ pui' ja'k jup jiñ dhuñia' nat jax jum duu bɨjɨk gu Jonaas. 40 Ba' pu'ñi nat jax jum duu gu Jonaas nat baik tanoolh jup duu gio baik tukaa' na mɨjɨ pu jim ɨrban dɨr gu gɇ' batoop, ba' aañ pu'ñi ɨp nat bhañ joot guñ Gɨ'kora', baik tanoolh gio baik tukaa'ñ mi' pu yaasapka' dɨbɨɨr bɨta'. 41 Ba' jano' na pai' dhuuk tum kuugalhdha' na ja aagi'ñdha' guñ Gɨ'kora' bɨɨx gu ja'tkam nam tu' jax buimɨi ya' dhi oi'ñga'n bhaan, gui' nam Niinibe oi'ñkat xi gu'kɨi pu tɨ'ya' am na pim maaxik pu cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ. Na gu' gu Niinibe oi'ñkam kat moo jano' cham jax ji chɨ'ɨɨk mi' pui' jii mɨt na jax jix aa' guñ Gɨ'kora' na pai' dhuuk pui' ba tu ja a'gi'ñ gu Jonaas. Ba' aañ nañ xib ya' oirɨ aapi'm jam bui, jix io'm jir gɇ'kam iñ, cham tu' pui' na jax gu Jonaas. 42 Gio gui' na bɨjɨk jix io'm jup jir gɇ'kam kat gu ubii na muni ja'k kiokat jurnip, pui'p xi kɨkboi pui' xi chɨ'ya' na pim maaxik pu cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ. Na gu' gui' jɨ' gu ubii jum dɨkoo'ñ nat mɨk dɨr bha jii nat bha kaim gu Salomoon gui' na ya'r gɇ'kam kat, na pui' tɇ kɇɇkɇ' nax io'm jix chu matda' ka'. Ba' aañ nañ xib ya' oirɨ aapi'm jam bui, jix io'm jix chu matda' iñ, cham tu' pui' na jax gu Salomoon. 43 ’Gu cham kɨɨ' ii'mda' no't ba buus bhaan dɨr gu maa'nkam, ba jimia' mummɨ ja'p pai' gampɨx jix chu gak kɨr, tu gaagidha' na pa ja'k jix bhaai' na kiicha'. Ba' no't cham pai' ji chɨɨ nar joidham na kiicha', jup jum aa'nda': 44 “Gi no' ñich moo gio mui'p jii mummɨ nañ pai' kiokat.” Ba' na gio bhaan jup ba bakia' gu maa'nkam, joidham tɨ tɨgia', na gu' ja'p tɨ ɨlhii'ñdha' na cham ka tu tanaara' ka' no' bax kɨɨ' gu maa'nkam. 45 Ba' xi dhai'ññia' na jai'p ja bai'ñmɨra' gu bɨpnaga'n tuutu'm cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' jɨ'k xijum gook pup aixim gui' nam giilhim xi chu xibua. Ba' nam pai' dhuuk gio maap bhai'p ba baapkia' bhaan gu maa'nkam, giilhim bhai' jim naanbicha' dho gi ji ba', cham tu' pui' kia' na jax bɨɨpɨ' dɨr. Ba' pu'ñi ja'k jup tu ja jimia' gu ja'tkam gui' nam jɨ'k cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñdha'. 46 Ba' na pui mi' ka tu ja a'gi'ñchu' gu Jesuus gu ja'tkam, mi' ba ai mɨt gu jajaa'nni'ñ gio gu dɨ'ɨɨ'n nam jix chu a'gidhamtu', ba' mummɨ ja'p dɨɨrap dɨr pɨx ji guguu mɨt. 47 Ba' maadɨt mu ba aa'ñdhim gu Jesuus, jup tɨtda: ―Muni mɨt ba ai gum jaaduñ gio gum naan. Mui'p sap xi jimda' nam tum a'gidha'. 48 Ba'p tɨtda gu Jesuus gui' na mi' pui' jɨ' kai'ch: ―Jax dhui nañ aañ cham tu' pui' ɨlhii'ñ nam dai gui'r jiñ jaaduñ gio na dai gui'r jiñ ñaan. 49 Ba' nobii'ñ kɨ'n mui' xi ja aa' gui' nam kaichu' nam mi ja'p daraa, jup kai'ch ba': ―Gu' bɨɨx ji sia dhi'ñi nam jɨ'k jiñ kaichu' nañ pui' ja ɨlhii'ñ nam jir jiñ jaaduñ gio nam jir jiñ ñaan. 50 Na gu' gu jaroi' na pu'ñi mi' pui' ba jimda' na jax jix aa' guñ Gɨ'kora' gui' nax dhaam jup tu'ii', dhi' pui' ji buusanda' na bar jiñ jaaduñ ka' gio na bar jiñ ñaan ka'.

Mateo 13

1 Ba' moo jano' pu jii gu Jesuus mi' dhɨr kiicham mu ja'k na pai' gɇ' suu'nka' gu suudai', ba' mi ja'p ju'ñdharan daakat bam jɨɨpi'ñ. 2 Ba' cham jɨ'x mɨɨkim na mɨt jix io'm mui' mi' mam jumaap gu ja'tkam, alh nammɨ ba xi ju' am. Ba' pui' bhai' ma tɨs gu Jesuus bhaan gu gɇ' kanuub na mi ja'p jup sɇ' amuub suudai' jugi'ñ, 3 bhai' ba' ji dhaakat ma tu ja a'gi gu ja'tkam bɨxchu' bhaan ji chu ua'rgidhak na tu' ya ja'p jix chu jai'ch dhi oi'ñga'n bhaan, jup ja tɨtda: ―Maa'nnim maa'n gu maa'nkam ma tu gii'ñdham gu tiriik. 4 Ba' nat pai' dhuuk mui' ji chu gii', jai' mu ja'k suulh na pai' pɨx am boi ba katka' na mi ja'p tum oipoda' gu tu', ba' maa'n na mɨt jax jugio gu u'ji' nam mi ja'p nɨnɨ'da'. 5 Ba' jai' nat ja'p ja'k iam jup suulh na pai'r ai' cha'm nax komaalhim jir dɨbɨɨr, dhi' dho gi gu' tɨi jotmoda' bubua ji, nat gu' daaman jum yaas. 6 Gu' ji na gu' nat pai' dhuuk bhaan mi' ji chotnorimɨ, maa'n nat jax gaa, nat gu' cham tuukab takta. 7 Ba' jai' nat ja'p ja'k iam jup suulh na pai' tuutka' gu tu'x bii u'uux jix jo'ii', maa'n nat jax bhai'bich, jix u'uam mi' pup tuut gu tiriik, ba' pu cham tu' ka bhai'. 8 Ba' jai' nat ja'p ja'k iam jup suulh na pai'x kɨɨ' gu dɨbɨɨr, dhi' dho gi gu' joidham jix bhai'm duu ji. Alh ja'p sa'sbar xim kaip, jɨ'ma'n moom kaip maa'n oo'm daman mambhɨɨx, jai' ba' baik oo'm, jai' jix chamaam oo'm, mi' pɨx pui'. 9 Moo pim jix bhai' xim ga'ngada' na pim jɨ'k jiñ kɇɇ na jax jir jum duukam gu dhi' pui' nañ jax jam tɨtda. 10 Ba' pui' ba tɨtda am gu noonbi'ñ gu Jesuus na sap ja aagi'ñdha' na jax kai'ñkam pui' ja'k tu ja a'gi'ñ gu ja'tkam na bhaan ji chu ua'rgidhat gu tu' na ya'x chu jai'ch dhi oi'ñga'n bhaan. 11 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Matgɨm aapi'm saalh ka jam mattuda' ji gu Dios na pim jax ja'k duñia' na ba' gammɨjɨ jam a'm ba tɨ nɨidhidha', na pim gu' bañ kaichu'. 12 Na gu' gu jaroi' no' pu'ñi tɨ jɨɨgi'ñ, jix io'm ba mattuda' guñ Gɨ'kora', ba'x io'm bax mat ka', cham tu' pui' na jax bɨɨpɨ' dɨr. Ba' gu jaroi' no' cham maachim, sia ku tɨi palhɨɨp am jix maat, saalh pui' dho cham ka tɨ'ñchoka', mɨkkat pu cham ka mat ka'. 13 Pui' kuñ ba' aañ pu'ñi pɨx ja'k tu ja a'gi'ñ gu ja'tkam bɨxchu' bhaan ji chu ua'rgidhat na tu' ya ja'p jix chu jai'ch dhi oi'ñga'n bhaan, na gu' sia kum tɨiñ nɨi'ñ gux bhai'm duukam nañ jup tu bua, pu cham maatɨ' nɨi'ñdha' am, gio ba' no'm tɨiñ kɇɇ nañ jax tu ja a'gi'ñdha', pu cham maatɨt jup jiñ kɇɇkɇ' am. 14 Ba' dhi' ja bui pui' ba tum kuugalh nat jax tu ua'nak gu Isaiiyas gui' na bɨjɨk bhaankam tu a'gimɨk gu Dios na ja'pnim kai'ch: No'm tɨi tɇ kɇɇ, cham maatɨt kaaya' am, gio no'm tɨi jax tɨ nɨi'ñ, cham maatɨt tɨgia' am na jax jir jum duukam ka'. 15 Nam gu' dɨɨlh cham maatɨt tɇ kɇɇkɇ' dhi' dhi ja'tkam, panaas ba' ku ja'p ji buusanda' nam pu cham ñiññia ka' gio nam pu cham tɇ kɇɇkɇ', gu' na ba' jax dhui pɨx cham bhaai'n ka' nam jix maatɨt tɇ kɇɇkɇ', gio na cham bhaai'n ka' nam jix maatɨt tɨ nɨi'ñdha', nam ba' cham maatɨi mi' pui' jimia' nañ jax jix aa', ba' aañ cham tu'p jiñ buixi'ñdha' ja bui. 16 ’Ku gu' aapi'm jix bhai' tu jam jim ji, na pim gu'x maatɨt tɇ kɇɇ gio na pim jix maatɨt tɨ nɨi'ñ. 17 Tu' sɨlhkam kɨ'n jañ pu jam tɨtda nam mui' gui' nam bhaankam tu a'gimɨk gu Dios gio gui' nam ja'ppɨx jir jix bhabhai'kam kat, pu chu'm tɨip jix chɨ tɨɨgik kat am na pim jax tɨ nɨi'ñ gu xib, gu' ji na mɨt gu' cham pu chu'm tɨ tɨɨ, gio nam pu chu'm tɨip jix chɨ kaik kat na pim aapi'm jax tɇ kɇɇ gu xib, gu' ji na mɨt gu' cham pu chu'm tɨ kai. 18 ’Ea na pim jix bhai' xiñ kaaya'ñ jaaduñ nañ jam aagi'ñdha' na jax jir jum duukam gu tiriik nat tu gii' gu maa'nkam. 19 Ja'p jañ dho kai'ñkam jup kai'ch: Gu ja'tkam no' mɨt tɨi kai gux bhai'm kai'chdham ñio'ki'ñ gu Dios na jax ja'k ja a'm ba tɨ nɨidhidha' gɨt, no' mɨt gu' cham maatɨt kai, dhi' ja'p ji buusnia' na jax gu tiriik nat mi' suulh boi cha'm na pai'x chu kabaak. Ba' na pai' dhuuk mi' ji ɇɇji gu ja'ook, maakam xi jurtuda', mi' pu cham tu' bhaan ka tɨtɨɨ'ñchoka'. 20 Gu' ba' gui' nat mi' ja'k jup suulh na pai'x komaalhim jir dɨbɨɨr nar ai' cha'm, dhi' gui' nam jotmoda' tɨi tɨ jɨɨ'ñdha' jix bhai'm ɨlhdhai, 21 gu' ji nam gu' pui' ji bubuakia' na jax gu tiriik nat cham tuukab takta. Ba' no' tu' jax ba ja duiñchu', mummɨ pui' giop suulhgia' am, nam gu' cham bɨɨx ja jujur kɨ'n tɨ jɨɨgi'ñdha'. 22 Ba' gui' nat mi' ja'k jup suulh na pai' tuutka' gu tu'x bii u'uux jix jo'ii', dhi' gui' nam pui' tɨi joidham jup kaaya', gu' ji na gu' bhai' ji ja tukgidha' gu tu' na ya'x chu jai'ch dhi oi'ñga'n bhaan. Tu' nam pɨx bax joi'ñdha' nam bia'ka' jix dha'ram namkɨm, piam ku tu' nam pɨx jax bax dhuñiim ka' na tu' cham jum aagidha'. 23 Ba' gui' nat mi' ja'k jup suulh na pai' joidham jix kɨɨ' gu dɨbɨɨr nat jum kaip jix chamaam oo'm, gio jai' baik oo'm, gio ba' jai' maa'n oo'm daman mambhɨɨx, dhi' gui' nam bɨɨx ja jujur kɨ'n tɨ jɨɨ'ñdhai mi' pui' ba jimia' na jax jix aa' guñ Gɨ'kora', ba' cham jɨ'xkat ja'k ka suulhgia' am, nam gu' gammɨjɨ buiñor bax biiñak ka'. 24 Ba' gio bhaan jup ji ua'rgidhak gu tiriik bhai' ji chu ja a'gi gu Jesuus gu ja'tkam, jup ja tɨtda: ―Gu jaroi' na bhaan tɨ nɨidhidha' gu Dios ja'p ji buusnia' na jax gu jaroi' no't mu pai' tu gii' gu tiriik pai' na tu ga'mbhar ka'. 25 Ba' no't gu' moo jano' pu gui' gu tukaa' bhaan na pai' dhuuk bɨɨx ka tum kookos ka', mi' ji ɇɇk gui' nax bhaamki'ñ daam dɨr mi'p xi gii'ñdhak ba jii gu sai' gu kai'ñ gui' na cham bhai' bua gu tiriik. 26 Ba' nat pai' dhuuk bhai' ji bubua gu tiriik, gatuuk dɨr bhai'p ji bubuakia' gu sai' gui' na cham bhai' bua. 27 Ba' na mɨt pai' dhuuk ba tɨɨ gui' nam mi' tu juanda', mu jimɨɨk ba aagi'ñ am gui' nat mi' tu gii' gu tiriik, jup tɨtda am: “Aapi'ch jaduuñ, gu tiriik na pich mu tu gii', ¿sai' bɨnkam aa pich mi' ɨi na ba' jai' mi'p tuut na cham bhai' bua gu tiriik? ¿Ka' jaroo ji chi mi' ɨi?” 28 Ba' gui' na mi' tu gaa jup kai'ch: “Jaroi' dho na xiñ bhaamki'ñ nat ba' mi' ɨi dhi' pu chu'm.” Ba' gu tujuandam tugi'ñ ba tɨkka am, jup tɨtda am: “¿Cham jir am aa no' chich boopnɨk mu baas iabu?” 29 Ba' gui' na mi' tu gaa jup kai'ch: “Cham ji nar am, na gu' na pim pai' dhuuk bhai' ji boopñia', bɨɨx bhai'p jim takbona' gu tiriik. 30 Mi' pui' ji na ba gɨ'lhia' bɨnkam, gatuuk ba' nañ pai' dhuuk ba ji chu oraa' nañ ba' tu chiñia' nam a'lhiok buuprai mɨidha', dai gu tiriik jañ ba' tu chiñia' nam ulhña' mi' na pai'm ulhiis.” 31 Ba' jumai bhaan ji ua'rgidhak gio bhai'p ji chu ja a'gi gu Jesuus gu ja'tkam, jup ja tɨtda: ―Ja'pni ja'k jup ji buusan gu jaroi' no' bhaan ba tɨ nɨidhim gu Dios, na jax gu jaroi' no't mu pai' ɨi gu mostaasa kai. 32 Cham jax chu'm ja'xbui'x jai'ch dho gu kaichuk na jɨ'x jir ɨlhi'ch gui', ku gu' no' ñich mi ja'p xi ɨi, joidham gɇ' gɨgɨ'r ji, cham tu' ja'xbui' na jɨ'x jup tɨ gɨgɨ'r gu jai' ɨ'ɨɨx gui' na pui'p jir jum ɨsdam. Jix bhai' nam bha ja'p maamragaran tu kakos ka' gu u'ji'. 33 Ba' ja'pni ja'k bhaan ji ua'rgidhak gio bhai'p ji chu ja a'gi gu Jesuus gu ja'tkam, jup ja tɨtda: ―Ja'pni ja'k jup ji buusan ɨp gu jaroi' no' bhaan ba tɨ nɨidhim gu Dios, na jax gu jax chu'm ubii no't ba jip duu gu paan na palhɨɨp bɨnda' gui' na kɨ'n jappukar, sia ku gu' tɨir gɇ' gu tui'. 34 Ba' dhi' pu'ñi ja'k tu ja a'gidhimɨk gu Jesuus gu ja'tkam bɨxchu' bhaan ji chu ua'rgidhimɨk na tu' ya ja'p jix chu jai'ch dhi oi'ñga'n bhaan. Dai pu'ñi ja'k pɨx tu ja a'gi'ñdha' nam ba'x maatɨt kaaya'. 35 Ba' dhi' pu'ñi ja'k jum kuugalh gu pui' nat jax ja'k tu ua'nak maadɨt gui' nam bɨjɨk bhaankam tu a'gimɨk gu Dios, na ja'pnim kai'ch: Aañ bɨɨx aixim bhaan ji chu ua'rgidhai tu a'ga' na tu'x maax dhi oi'ñga'n bhaan, ba' dhi' bhaan pɨx tu a'gat jup kai'chdha' iñ gui' nam tu' cham maat gu ja'tkam jano' dɨr nat jax jup duu gu Dios dhi oi'ñga'n. 36 Ba' mi' dhɨr ba jii gu Jesuus xi ja ñio'kdhak gu ja'tkam, nammɨ ja'k gama ja'k ji baa ba'k chɨr. Ba' gui' nam kaichgɨda' mia'n xi ɇɇk pui' ba tɨtda am na sap ja aagi'ñdha' na jax jir jum duukam gu sai' gui' na cham bhai' bua gu tiriik nat ba' pui' bhai'p ji bubua mi' na pai'm gii' gu tiriik. 37 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―Dho gu tiriik giigi'ñdham, dhi' aañ dɨɨlh jiñ aagat jup kai'ch, aañ nat bhañ joot guñ Gɨ'kora'. 38 Gu' ba' gu gaabhar, dhi' gu oi'ñga'n jañ aagat jup kai'ch, gio ba' gu tiriik, dhi' gui' na jɨ'k ja a'm ba tɨ nɨidhidha' gu Dios jañ ja aagɨt jup kai'ch. Gu' ba' gu sai' gui' na cham bhai' bua gu tiriik, dhi' gu ja'tkam gui' nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ jañ ja aagɨt jup kai'ch. 39 Gu' ba' gui' nat mi'p ɨi gu sai' gui' na cham bhai' bua gu tiriik, dhi' gu ja'ook jañ aagat jup kai'ch. Gio ba' gu maa'nkam gui' na tu oraa', dhi' jano' tu aagɨt jup kai'ch iñ na pai' dhuuk tum kuugalhdha' ya' dhi oi'ñga'n bhaan. Ba' gui' nañ jup ja aa' nam jix bhai' dhui ba ulhña' gui' na jɨ'k jum oraa' gu tiriik, dhi' gu noonbi'ñ guñ Gɨ'kora' nañ ja aagɨt jup kai'ch ɨp. 40 Ba' pui' na jax gu sai' nam maap xi jumpadai bhai' xi kɨɨxdha' gu tai, pu'ñi ja'k jup tum duñia' jano' na pai' dhuuk tum kuugalhdha' ya' dhi oi'ñga'n bhaan. 41 Ba' aañ nat bhañ joot guñ Gɨ'kora', nai' ja jootsa' iñ gu noonbi'ñ nam maap ja jumpada' gui' nam jɨ'k ja chianda' gu jai' ja'tkam nam pu tu duñia' gu tu' nar jix buam jum duukam, gio ba' bɨɨx nam jɨ'k jix buam tu buada'. 42 Mi' dhɨr ba' dai nam mu ja'k xi ja iabu' na pai' gammɨjɨ cham tutkɨ gu tai, ba' mi' pu tɨi suanda' am gammɨjɨ na giilhim tɨix buam tu tatda'ka' na ja mɨidhidha' gu tai. 43 Gu' ba' gui' nam jɨ'k gammɨjɨ mi' pui' jiimdat na jax jix aa' guñ Gɨ'kora', joidham tu'm jix a'bhar totbikdam jup jum duñia' am jano' nam pai' dhuuk buiñor bap tui'ka', ja'p tu'm jum maaxi'ñdha' am na jax gu tanoolh. Moo pim jix bhai' xim ga'ngada' na pim jɨ'k jiñ kɇɇ na jax jir jum duukam gu dhi' pui' nañ jax jam tɨtda. 44 ’Ba' gu jaroi' no' bhaan tɨ nɨidhim gu Dios, ja'p ji buusan na jax gu jaroi' no't mu pai' ba tɨɨ gux dha'ram namkɨm na mu pai' ɨxchuix ka' jax chu'm dɨrbagaran gu jaroi'. Ba' jotmoda' gio mi'p xi ɨxchui xi dhai'ññia' na tu ga'rara' gu bɨxchuga'n na jɨ'k tu' bia'ka' na ba' kɨ'n ba saba'da' gu dɨbɨɨr mi' na pai' ɨxchuix ka' gux dha'ram namkɨm. 45 ’Gu jaroi' no' bhaan tɨ nɨidhim gu Dios, ja'p ji buusan na jax maa'n gu maa'nkam no' mu ja'p pai' jimdat tu saba'daim gu joodai gux a'bhar jix dha'ram namkɨm. 46 Ba' no't maa'n mi' pai' ba tɨɨ gux io'm jix dha'ram namkɨm, xi dhai'ññia' na tu ga'rara' gu bɨxchuga'n na jɨ'k tu' bia'ka' na ba' kɨ'n ba saba'da' gu joodaix abhaar jix dha'ram namkɨm, na ba' mi' dhɨr ja'p ja'k ga'ra' jix dha'ram iam. 47 ’Gio ja'pni ja'k jup ji busaak gu jaroi' no' bhaan tɨ nɨidhim gu Dios, na jax gu ja'tkam no'm mu pai' tu bhia gu boptop, no' mɨt mui' xi bua suudai' chɨr gu gɇ' asaak nam bɨɨx aixim tu'm mim gaamu' gu boptop. 48 Ba' nam pai' dhuuk suuduya' gu boptop bhaan gu gɇ' asaak, ba bhɨika' am gui' nam mi' tu bhiada' mu ja'p ju'ñdharan gu gɇ' suudai'. Ba' mi ja'p daraibui xi gaamuimɨi am baalh cha'm dai gui' na jɨ'k jix kɨɨ' gu boptop, gu' ba' gui' na jɨ'k cham tu' bhai' ka', mummɨ pai' baas xi iabui am. 49 Ba' pu'ñi ja'k jup tum duñia' jano' na pai' dhuuk tum kuugalhdha' ya' dhi oi'ñga'n bhaan. Nai' ja'p ji jimia' am gu noonbi'ñ guñ Gɨ'kora' nam ja boosgapu' gui' nam jɨ'k cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñdha' mi' dhɨr ja bui gui' nam tu' ka'm tɨ nɨi'ñ. 50 Mi' dhɨr ba' dai nam mu ja'k xi ja iabu' na pai' gammɨjɨ cham tutkɨ gu tai, ba' mi' pu tɨi suanda' am gammɨjɨ na giilhim jix buam tu tatda'ka' na ja mɨidhidha' gu tai. 51 Mi' dhɨr ba' moo bhai' ba ja tɨkka gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―¿Jix maatɨt aa pimɨt kai gu dhi' pui' na ñich jax tu jam a'gi? Ba' gui'p kai'ch am: ―Jix maatɨt jachich dho kai. 52 Ba' gio mui'p ji ñio gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―No' maadɨt gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios mi' pui' ba jii na jax pɨk ja'k bhaan ba tɨ nɨidhidha', ja'p ji buusanda' na jax gu jaroi' no' mi' pai' tu bia' gu bɨxchuga'n, na gu' bɨɨx pɨx joidham tɨ nɨi'ñdha', sia ku jai' tɨir kɨklhi'ñga'n. 53 Ba' pu jii gu Jesuus nat pai' dhuuk tɨɨmo na mi' pu'ñi xi chu ja a'gidhimɨk gu ja'tkam bɨxchu' bhaan ji chu ua'rgidhimɨk na tu' ya ja'p jix chu jai'ch dhi oi'ñga'n bhaan, 54 mummɨ ja'k ba' ba ai nat pai' pɨk ja'k gɨ'ɨɨr. Ba' mi' bhai'p ji chu a'ga mi' nam pai' tu daanda' gu Israel kam ja'tkam gui' nam mi' oi'ñka' jano' na pai' dhuuk aagix ka' na cham tum juanda'. Ba' mi' pui' pup tu'ii' am na mɨt ba kai na joidham jix bhai' xi bua na tu a'ga, ba'p jum tɨ tɨtda am: ―¿Paa chi ba' ji chum mamtuxdhak pui' pɨk joidham jix bhai' xi bua na xi chu a'ga dhich jaduuñ? ¿Jax moo duukat jix aichu'n nap tu bua gux bhai'm duukam? 55 ¿Cham aa pɨn jir di' nar maraa'n gui' na u'uux tu jiibdat jup tu buada' gu bɨxchu', na Mariiya jir dɨ'ɨɨ'n, nam jir jum jajaa'nnim gu Jakoobo, gio gu Josee, gio gu Simoon, gio ba' gu Juudas? 56 Gio gu u'uub jajaa'nni'ñ, ¿cham ja pɨn ya' tu oi'dha' am aach jich bui? ¿Gu' jax ji chi ba' duukat jix chu matda' dhich jaduuñ? 57 Ba' pui' xi kai'chimɨk mi' pui' cham tu' kap jum buixi'ñ am. Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Gu jaroi' na tu a'gada' bhaankam gu Dios, cham kɨɨgalhi'ñdha' am gu ja'tkam mi' nar pai' kam ka', sia ji gu' gu mi' kia'mi'ñ kam. Dai no'r maakam ja'k kam nam ba' bɨɨx kap jix kɨɨgalhi'ñdha'. 58 Ba' cham tu' mui'x bhai'm duukam jup tu duu gu Jesuus mi' na pai'r Nasareet, nam gu' cham tɨ jɨɨgi'ñ gu mi' kam no' moop jir di' guch Xoi'kam.

Mateo 14

1 Ba' jano' pui' ba tɨ kai gu Eroodis gui' na mi'r gɇ'kam ka' Galilea na mu pai' pɨx oirɨt tu ja a'gi'ñ gu Jesuus gu ja'tkam. 2 Ba'p ja tɨtda gui' nam maap mi'r gɇ'gɇrkam ka': ―¿Jir di' dho bak jia gu Juan ja'tkam bopkondam nat duadɨk giop ba bam mu dɨr koi'ñga'n tɨr? Pui' ku ba' pui' joidham jix bhai'm duukam jup tu bua. 3 Gu' nax choo'nnɨt jup kai'ch gu Eroodis, nat gu' bɨɨpɨ' dɨr tu chia nam daagɨi kuupa' gu Juan buuplhixim kɨ'n gu bapaiñum tɨtropiñ, nat tu'm da'p duu gu Erodiiyas gui' nar bɨnga'n kat gu Piliip ja'nni'ñ gu Eroodis, gu' ji nat gu' bhai' ji chɨ ɨɨx. 4 Ba' na pui' tɨi xi chɨtdada' gu Juan gu Eroodis na cham jir am na bɨɨma'n tu kioka' gu Erodiiyas na gu' ja'nni'ñ jir bɨnga'n, gu' ji nat gu' dai bhai' ji bhaam. 5 Ba' cham bhaai'n ka' na jax dhui tu chiñia' gu Eroodis nam mu'aa' gu Juan na gu'x ja ɨɨbhi'ñdha' gu ja'tkam, nam gu' bɨɨx pɨx jix bhai'x mat ka' na gu Juan bhaankamu'n tu a'gada' gu Dios. 6 Gu' ji na gu' nat pai' dhuuk jum ai nar pai' dhuuk kam gu Eroodis, ma tu chia nam tu bhaidha' gu koi' nam ba' tu jugia'. Ba' nam mi' ka tu kua', mi' ba ai gu tɨyaa maraa'n gu Erodiiyas, ba' mi ja'p ma tɨ nɨi ja nɨi'ñchudat gu ja'tkam nam mi'p tu'ii'. Ba' iam ko'raaro gu Eroodis gu pui' nat jax ja'k tɨ nɨi, 7 ba' pui' ba tɨtda na makia' na tu' ɨlhii'ñdha'. 8 Ba' gu tɨyaa xi mɨɨ nat tɨkkam gu dɨ'ɨɨ'n na tu' bha tañia', ba' ja'xpɨx gio mi'p ba ai, jup tɨtda ba' gu Eroodis: ―Dho aañ jix aa' nap jiñ makia' jooxia' ta'm gu ma'oo'n gu Juan ja'tkam bopkondam. 9 Ba' nai' soi' jim duu gu Eroodis, giilhim jix buam jum ɨlh. Gu' ji nat gu' moo pui'p ba tɨɨ'n mi' ja kaixdhat gui' nam jɨ'k mi'p tu'ii' na makia' na tu' ɨlhii'ñdha', 10 ba' pui' ma tu joot nam ɨɨkpu' gu ma'oo'n gu Juan mu na pai' kuupka'. 11 Ba' ja'xpɨx mi' ba aich jamɨt jooxia' ta'm, mi' xi maa mɨt gu tɨyaa. Mi' dhɨr ba' gu tɨyaa mu ja'k jup xi bhɨidhak gu dɨ'ɨɨ'n. 12 Ba' na mɨt pui' ba tɨ kai gu ja'tkam tugi'ñ gu Juan na mɨt ba mua, mui' ma jii mɨt na mɨt bhɨim gu tukga'n nam ba' yaaspa'. Mi' dhɨr ba' mu ja'k jup bhɨi mɨt na pai' oirɨ gu Jesuus na mɨt aa'ñdham na mɨt ba mua gu Juan ja'tkam bopkondam. 13 Ba' pu jii gu Jesuus nat pai' dhuuk pui' ba tɨ kai na mɨt ba mua gu Juan ja'tkam bopkondam, baasɨ'n dɨr ja'k pu bhɨi na pai'r gampɨx ka' na cham jaroi' oirɨda', dai nat jax bha tɨs bhaan gu gɇ' kanuub na mi ja'p jup sɇ' amuub suudai' jugii'ñ. Ba' na mɨt ba maat gu ja'tkam gui' nam mi ja'p oi'ñka' jɨ'dɨlh kikcham nat pa ja'k bhɨi gu Jesuus, bhammɨ dɨr ja'p gakoolh jamɨt ji bhɨɨk bɨɨx dɨbɨɨr ta'm bhammɨ dɨr ba dar bɨɨpɨ' dɨr. 14 Ba' nat pai' dhuuk bhammɨ dɨr ba ai gu Jesuus, nat jax mui' ji chɨm bhai' dhɨr bhaan gu gɇ' kanuub, bhai' pɨx ji ja tɨɨ gu ja'tkam nam jix io'm mui' nammɨ ju' nam bhai'p tu'ii' ju'ñdharan gu gɇ' suudai'. Ba'x joi'mdak ba ja tɨɨ, ba' bhai' ji ja dudua'ñ gux kako'kkam gui' nam ja ua'. 15 Ba' ja'xpɨx nat pai' dhuuk ba ji jur, mu jimɨɨk jup tɨtda am gu Jesuus gu noonbi'ñ: ―Ya' ba ji jur jich jaduuñ. ¿Jax jach jich dhuñia', na gu' ya ja'p jir gampɨx? ¿Cham jir am aa nap ba ja jootsa' dhi ja'tkam kum ba jimia' mu ja'p pai' nar kikcham kum ba tu taañpu' gu tu' nam jugia'? 16 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―Yaa' pim dho ka tu ja makia' aapi'm, ¿tu' gi pɨk ɨp? Cham jum aa' nam moop jimia'. 17 Ba' gui'p kai'ch am: ―¿Tu'ch gip ja makia', nach gu' cham tu' ua' gu tu' koi'? Dai siamri jɨ'k jix chamaam gu paan muni pai' pɨx ua' maadɨt, gio ba' gook gu boptop. 18 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dhii' dho kɨ'n ba kokba'n am. ¡Ka gor bhañ u'ii'ñ! 19 Ba' xi ja chia gu ja'tkam nam mi ja'p xi dharaibu' sai' dhaam, ba' xi dhaagɨk gu paan jix dhaam ja'k xi chɨ tɨɨgɨk xi chu taxchaabgi buiñor gu Dios. Mi' dhɨr ba' dai nat pɨx ta'tak mui' ji ja maa gu noonbi'ñ, gui' ba' mi' dhɨr pɨx mu ja'k jup ji ja maa mɨt gu ja'tkam. 20 Ba' bɨɨx tu juu mɨt nam jɨ'k mi'p tu'ii', sia kum gu'x io'm tɨir mui', tu koi'mɨk am nam jɨ'x ɨlhii'ñ. Jai' mɨt pu cham ka jugio. Pui' mɨt giop ma tu jumaap nat jɨ'k bii, mambhɨɨx daman gook bapaalh dho moo giop suusu'n gu paan. 21 Ba' bɨɨx dhi' na mɨt jɨ'k mi' tu juu gu ja'tkam, aix am jix chamaam mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm (5000) gu dai chichio'ñ, gu u'uub gu' cham aagix kam ji gam a'aalh. 22 Mi' dhɨr ba' dai nat ba ja chia gu Jesuus gu noonbi'ñ nam bha tɨɨsdia' bhaan gu gɇ' kanuub, bɨɨpɨ' ba' gamai' xi ja joot nam bhammɨ dɨr ba aaya' baasɨ'n dɨr ja'k jumai ju'ñdharan gu gɇ' suudai'. Dɨɨlh ba' mi' pup oirɨ, na gu' mi ja'p ka tabuimgi'ñ gu mui' ja'tkam nam mi'p tu'ii'. 23 Ja'xpɨx ba' nat pai' dhuuk bɨɨx xi ja tabuimgidhak, pu jii maa'n kap na pai'r oidha' ta'm bhammɨ na pai' cham jaroi' oirɨda' nat ba tu daañim buiñor guch Gɨ'kora'. Dɨɨlh ba' bhai' pu tu daan, sia ku bax chukgam. 24 Ba' gu noonbi'ñ jiim am gammɨjɨ bɨɨx suudai' dhaam bhaan gu gɇ' kanuub. Ba' na mɨt jix io'm mɨk ba bhɨi nammɨ pai' na bar ɨrban gu gɇ' suudai', jix io'm bhai' ji jɨb mu dɨr ja'k nam pai' ja'k jiim, ba' bhai' ji gi'ndukɨ gu suudai', nai' tɇ'kob ba baapmigim gu gɇ' kanuub. 25 Ba' nammɨ na pai' bar katukgab, mui' ma jii gu Jesuus, bhammɨ dɨr pɨx chu'm duu nai' gu bɨɨx a'nsap, mummɨ ba' ba ai ɨp gio ju'ñdharan na pai' gɇ' suu'nka' gu suudai'. Mi' dhɨr ba' gamai' bɨɨx suudai' dhaam pɨx chu'm duu nat ba jii mu ja'k nam pai' jiim gu noonbi'ñ bhaan gu gɇ' kanuub. 26 Ba' nat mi ja'p jupaaban ji bhɨi nam pai' jiim gu noonbi'ñ, ba tɨɨ mɨt gu Jesuus na mi ja'p ba jim suudai' dhaam. Ba'x chotdonɨt gɇ'gɇr kɨ'n ba jiiñ jamɨt, jup kai'ch am: ―¡Kani gu tu' mi ja'p ba jim! 27 Gu' ji nat gu' jotmoda' mu ñio gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―Cha'pim totdon ka'. Aañi' pɨx jup tui'dhi'. 28 Ba' mui' ji ñio gu Peegro, jup kai'ch: ―No'p baabui' sɨlhkam aap jir di'ñ jaduuñ, pui'p xi chɨ'ya' nañ aañ ya' dɨr mui' xi jimia' bɨɨx suudai' dhaam mi' nap pai' dhɨr bha jim. 29 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Dho kap bhai' xi jim. Ba' gu Peegro nat jax jup tɨm bhai' dhɨr bhaan gu gɇ' kanuub, gamai' pɨx chu'p jum duu bɨɨx suudai' dhaam mu ja'k na pai' dhɨr bha jim gu Jesuus. 30 Gu' ji nat gu' gama ja'k bhai' ji choo'n, na gu'x ɨɨbhidhat nɨi'ñ gu suudai' na bha sɨlh gu'nguk. Ba' mi' gamai' ba ji baa gu Peegro, jup tɨtda gu Jesuus gɇ' kɨ'n: ―¡Xiñ dhaa'ñ jaduuñ! 31 Ba' gu Jesuus jotmoda' xi dhaa ɨp, jup tɨtda ba': ―¿Jax ku pich ba' dai ba ji choo'n? ¿Moo chakui bɨɨx jum jur kɨ'n tɨ jɨɨgi'ñ ap aa aañ jiñ bui? 32 Ba' ja'xpɨx bhai' ba tɨɨtɨs jamɨt bhaan gu gɇ' kanuub, ba' jotmoda' nai' pɨx ji kɨkbo gu jɨbɨɨlh na jix io'm bhai' ka jɨbɨɨrdat. 33 Ba' gui' nam jɨ'k bha jiim bhaan gu gɇ' kanuub, jotmoda' mi ja'p ja o'lhia kɨ'n gu'kɨk jup tɨtda am gu Jesuus: ―Tu' sɨlhkam ji bak aap jir di' gu Dios gu Maraa'n. 34 Ba' ja'xpɨx bhammɨ dɨr ba tɨɨtɨs jamɨt na pai' Genesareet bhaan bipio' gu dɨbɨɨr. 35 Ba' gu ja'tkam gui' nam bhai' oi'ñka' jix maatɨt tɨɨ mɨt na maadɨt jir di' gu Jesuus, ba' jotmoda' nai' xi boop jamɨt mɨjɨ ja'p kikcham gui' na dhi' pɨx bhaan jup bipio' gu dɨbɨɨr na mɨt tu aagam nat bhai' ba ai gu Jesuus. Ba' cham jɨ'x mɨɨkim jix io'm mui' bhai' ba aichulh jamɨt gu Jesuus gux kako'k kam, 36 ba' soi' ba tɨtdaim am nam sap palhɨɨp bhai' xi dhagia' gu jannulhi'ñ nam ba' ba duduadhia'. Ba' na mɨt pai' dhuuk bhai' xi dhaa, pu dudua mɨt, bɨɨx jamɨt dho gu'x kɨkɨɨ'p jum duu.

Mateo 15

1 Ba' jano' jɨ'kchi mi'p ba ji bubua mɨt buiñor gu Jesuus bhammɨ dɨr ja'k Jerusaleen gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' gio ba' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, ba'x bhaakut bhai' ba tɨkka am gu Jesuus, jup kai'ch am: 2 ―¿Jax kum ba' cham mi' pui' ka jiim dhim ja'tkam tuk gu pui' nam jax ja'k tu jimdat guch bopxi kat? Tɨɨ' na mɨt cham mui' kim jum ikoimdhak ba ji chu juu. 3 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho pui' na jax aapi'm na pim gu' cham mi' pui' jiim na jax ja'k tu daaxix gu ñio'ki'ñ gu Dios, dai dɨɨlh na pim jax ɨlhii'ñ na pim ba' pu tu bua. Gu' na jax pɨk ja'k jum kai'ch gu ñio'ki'ñ gu Dios, pu cham ji na pim mi' pui' jiim. 4 Pui' na jax maa'n kap na ja'pni tɨi tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ gu Dios: “Tu' ka'm jap nɨidhat gum taat gio gum naan.” Gio ba' moo ja'pnip jum kai'ch ɨp: “Gu jaroi' na cham tu' ka'm nɨi'ñdha' gu taata'n gio gu dɨ'ɨɨ'n, am tɨ'ñchoka' na joodai kɨ'n mai'yaxix kam muukix ka'.” 5 Gu' ji na pim gu' aapi'm maakam ja tɨtdada' gu ja'tkam na jax cham pui' ja'k tu daaxix gu ñio'ki'ñ gu Dios, na pim pui' ja tɨtdada' na cham kam aa' gu jaroi' na palhbui'ñdha' gu taata'n piam gu dɨ'ɨɨ'n, dai sap na ja'pni pɨx xi chɨɨdai: “Ja'p moo cham jax kax bhaai' ji gu' nañ jax dhuim palhbuidha', na ñich gu' pui' ba tɨɨ'n gu Dios nañ bɨɨx mu tu'aa' chiop gu tu' nañ jɨ'k bia'ka'. Cham jax kax bhaai' nañ jax dhuim taiñbuidha', sia ku ja'p moo tɨim a'm jum aa'.” Jaiñ na pim gu' maakam ja aagi'ñdha' gu ja'tkam, gu' ba' gu pui' na jax pɨk ja'k tu daaxix gu ñio'ki'ñ gu Dios, bɨɨx ja'p xi dhuukat japim, dɨɨlh japim ba' pu tu bua na pim jax ɨlhii'ñ. 7 Bak gu'r pui' nat jax ja'k tu ua'nak gu Isaiiyas gui' na bɨjɨk bhaankam tu a'gimɨk gu Dios na aapi'm jam aagɨt jup kai'ch, na ja'pnim kai'ch: 8 Dhi ja'tkam pui' tɨi xi kai'chdha' am nam sap aañ jiñ bui tu daan, gu' ji nam gu' cham tu' aañ jiñ bui jujurtɨkat jup kai'chdha'. 9 ¿Tu'm gi mi'p tɨgia' sia kum bɨɨx aixim tɨi tu jim? Na gu' dai nam jax pɨx ja'k ja aagi'ñdha' gu ja'tkam nam ba' pu tu bua. 10 Ba' pui' xi chɨ'ɨɨk bɨɨx maap xi ja jumpadak gu ja'tkam gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―Ka na pim moox bhai' xiñ kaaya'ñ jaaduñ nañ jax jam tɨɨda'. 11 Jax dhui na moo cham tu' xidhuu gu tu' koi' no' moo tu kua' pɨx gu jaroi'. Gu' ji no' giilhim kai'ch na jax cham jir am na ba' pui'm kai'ch nax xidhuu, na gu'r ua'tulhdhara'. 12 Ba' gui' nam jɨ'k kaichu' mia'n xi ɇɇk jup tɨtda am gu Jesuus: ―¿Jix maat ap aa na mɨt giilhim bhaak gu pariseos na mɨt jum kai gu dhi' pui' jɨ' na pich jax tu a'ga? 13 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―¿Dho jax gip bua? Na gu' gu ɨ'ɨɨx gui' nat cham ya ɨ'xcha guñ Gɨ'kora', jix bhaai' na takbonai mu baas bua'. 14 Cha'pim jax jum aagɨt ja nɨi'ñdha' dhi' dhi ja'tkam, nam gu' dhi' ja'p pɨx ji buan na jax gu cham ñiññia kam nam ja bai'ñchu' gu jai' cham ñiññia kam. Ba' gu jax chu'm cham ñia kam no' tɨi bai'ñchu' gu jumai cham ñia kam, maap jam dho mi' pai' suulhgia' jax chu'm tɨ dɨ'n kɨr. 15 Ba' gu Peegro pui' ba tɨtda gu Jesuus na sap ja aagi'ñdha' na jax jir jum duukam gu pui' nat jax ja'k tu ja a'gi bɨɨpɨ' dɨr. 16 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―¿Kux aapi'm aa pui' cham maatɨt jup jiñ kɇɇ nañ jax kai'ñkam jup kai'ch? 17 Ja'p jañ dho kai'ñkam jup kai'ch: Na cham xidhuu gu tu' koi' no' moo tu kua' pɨx gu jaroi', na gu' sɨlh bhɨɨya' bookaran ja'k, mi' dhɨr gatuuk dai na giop ba buusnia'. 18 Gu' ja'pji no' giilhim kai'ch ji gu maa'nkam na jax cham jir am na ba' pui'm kai'ch nax xidhuu, na gu'r ua'tulhdhara'. 19 Na gu' ja jujur am dɨr bhaan gu ja'tkam nam gɨgɨ'lhi'ñ gux buam jum duukam, pui' na jax gu ja'tkam nam jix ja koodam ka', gio gui' nam jai' ja bia'ka' gu u'uub sia kum tɨi tɨ bɨpna', gio gui' nam jir ganai' pɨx ka', gio ba' gui' nam tɨ ɨɨxi'ñdha', gio ba' gui' nam iatda', gio gui' nam giilhim ja tɨtdada' gu ja'tkam na jax cham jir am. 20 Dhi' jɨ' na ba' pui'm kai'ch nax xidhuu, na gu'r ua'tulhdhara' no'm pu tu bua. Gu' gu koi' pɨx no'm tu kua', chaam ji nax xidhuu, sia ku mɨt cham mui' kim jum ikoimdhak tu juu. 21 Mi' dhɨr ba' ma jii gu Jesuus mu ja'k na pai' bhaan bipio' gu Tiiro dɨbɨɨr gio ba' gui' na bhaan jup bipio' gu Sidoon. 22 Ba' maa'n mi' ba jimchu' gu ubii gui' na pur mi' kam ka', ba' soi'm ɨlhdhat suakɨt jup tɨtda gɇ' kɨ'n gu Jesuus: ―Aapi'ñ jaduuñ nap jir boxii'ñ gu Dabii, iam jap jix joi'mdai xiñ chɨɨgɨi xi dhua'ñdharai guñ maraax na ampɨx pui'x ñaanbi' ka' na bhaan jup tu'ii' gu cham kɨɨ' ii'mda'. 23 Ba' gu Jesuus cham tu'p jum buixi'ñ sia ku jax kai'ch gu ubii. Ba'p tɨtda am gu noonbi'ñ: ―Mu xi jootos dhi ubii ku mu ba jimia'. Bha ja'k jix oodam kai'ch. 24 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho gu' aañ gu Dios bhañ joot ji nañ bha ja gaa'mɨra' dai gui' nam jɨ'k jir Israel kam ja'tkam nam ja'p ji buan na jax gu kakasnir no'm mai' suulhgix. 25 Gu' ji nat gu' gu ubii jix io'm mia'n xi ɇɇk mi ja'p o'lhia'n kɨ'n xi kɨkbok jup tɨtda gu Jesuus: ―No' pich gi moo iam dua'ñ guñ maraax. 26 Gu' ji na gu'p tɨtda pɨx gu Jesuus: ―Ja'pji na gu' cham jir am no' ñich tɨip xi dhua'ñ gum maraax jiñ jaduuñ, na gu' bɨɨpɨ' aagix gu Israel kam ja'tkam nañ jix bhai' ja duñia'. Na gu' no' ñich aap bɨɨpɨ' jix bhai'm duu, ja'p ji buusnia' na jax gu a'aalh no'm mu pai' ka tu kua' gu tu' no' ñich mi' dhɨr ja boppoidhak mu ja'k xi ja maa gu go'ngox. 27 Ba'p kai'ch ɨp gio gu ubii: ―Dho gu'r pui' dat dho jia tɨiñ jaduuñ, gu' pɨx ji nañ gu' aañ soi'ñ ɨlhii'ñ. ¿Cham aa gu' cham jax jup bua no'p moo xiñ joi'mdaip jiñ chɨgia' gɨt? Na gu' ja'p ji buusnia' na jax gu go'ngox no'm mi' pai' tɨ tɨɨtɨb gu biimñiga'n gu koi' na iigɨsda' nam tu kua'da' gui' nam jaroi'r ja go'ngoxi' ka'. 28 Ba'p tɨtda ɨp gio gu Jesuus: ―Aa gu' moo ja'p tu' sɨlhkam soi'm ɨlhii'ñ ap ji jiañ jaduuñ. Ea ku gi na moo pui' tu tui'ka' nap jax kai'ch. Ba' moo jano' nat jax pui' jɨ' tɨi gu Jesuus, jix kɨɨ'p jum duu gu tɨɨyax, pu dua na kax ñaanbi' kat na bhaan jup tui'ñgɨt gu cham kɨɨ' ii'mda'. 29 Ba' mi' dhɨr giop ba jii gu Jesuus mu ja'k ju'ñdharan na pai' gɇ' suu'nka' gu suudai' na Galilea bhaan bipio'. Ba' maa'n kap oidha' daam xi jimɨɨk bha ja'p bam jɨɨpi'ñ. 30 Ba' cham jɨ'x mɨɨkim mui' gu ja'tkam pɨx ja'x ji ai mɨt mi' na pai'p tu'ii' ji ja ua'dat am gux kako'k kam, pui' na jax gui' nam jix mama'mkulhi' ka' nam cham tu oipoda', gio gui' nam cham ñiññia ka', gio ba' gui' nam jix mumuuk tu noonob ka', gio gui' nam cham tu ñiokda', gio ba' jai' mui' gui' na bɨɨx aixim tu'm ja ɇɇka' gu ko'kdai'. Ba' bɨɨx ja dudua'ñ gu Jesuus, jix kɨkɨɨ' mɨt jup jum duu. 31 Ba' gu ja'tkam nam jɨ'k mi'p tu'ii', mi' pui' pup tu'ii' am na mɨt ja tɨɨ na mɨt bhai' ji chu ñiokcha gui' nam cham tu ñiokdat, gio gui' nam jix muuk tu noonob kat na mɨt jix kɨkɨɨ'p jum duu, gio gui' nam jix mama'mkulhi' kat nam cham tu oipodat, gio gui' nam cham ñiññia kat. Ba' bɨɨx dhɨt bhai' ji chu daanɨ mɨt buiñor gu Dios, nam gu'x bhai'm taat gu dhi' pui' jɨ' na mɨt jax tɨ tɨɨ. 32 Ba' ba ja bai gu Jesuus gu noonbi'ñ, jup ja tɨtda: ―Jix joi'mdat ja nɨi'ñ iñ dhi ja'tkam, na gu' cham jai'ch nam tu' ka jugia', na mɨt gu' baik tanoolh ya' ba juruuñ aañ jiñ bui. Gio gu' cham jup jir am no' ñich tɨip xi ja joot nam ba jimia' ja ki'aam ja'k, nam gu' mu pai' tu kaamui mi' pup bɨtka' boi cha'm. 33 Ba'p tɨtda am gu noonbi'ñ: ―¿Dho tu'ch gip ja makia' aach ya', nach gu' cham gɇ' ua' gu koi'? Gio gu' ya ja'p jir gampɨx, ¿paach gip tu tañia'? Gio gu'r mui' am dhi ja'tkam, cham tu' tu'r gook alh am. 34 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―¿Gu' aapi'm jɨ'k pɨx ua' gu paan na pim saak ua'? Ba' gui'p tɨtda am: ―Dho xijum gook dho pɨx, gio ba' jɨ'kchi ɨp gu boptop. 35 Ba' xi ja chia nam pu ja tɨɨda' gu ja'tkam nam mi ja'p xi dharaibu'. 36 Mi' dhɨr ba' dai nat xi dhaagɨk gu xijum gook gu paan gio ba' gu boptop, jix dhaam ja'k xi chɨ tɨɨgɨk xi chu taxchaabgi buiñor gu Dios. Mi' dhɨr ba' dai nat pɨx mui' ji ja maa ta'tak gu noonbi'ñ, gui' ba' mi' dhɨr mu ja'k pɨx mui'p ji ja maa mɨt gu ja'tkam. 37 Ba' bɨɨx tu juu mɨt nam jɨ'k mi'p tu'ii' sia kum jix io'm tɨir mui', tu koi'mɨk am nam jɨ'x ɨlhii'ñ, jai' mɨt pu cham ka jugio. Ba' pui' giop ma tu jumaap jamɨt gu ta'tak ga'n nat bii, xijum gook bapaalh dho moo giop suusu'n. 38 Ba' bɨɨx dhi' na mɨt jɨ'k mi' tu juu gu ja'tkam, aixim am maakob mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm (4000) gu dai chichio'ñ, gu u'uub gu' cham aagix kam ji gam a'aalh. 39 Ba' daipu' nat mi' pui' xi chu ja maakak gu Jesuus gu mui' ja'tkam, pu jii xi ja ñio'kdhak, dai nat jax bha tɨs bhaan gu gɇ' kanuub na mi ja'p jup sɇ' amuub suudai' jugii'ñ, sɨlh bhɨi mu ja'k na pai' bhaan bipio' gu Magdaala dɨbɨɨr.

Mateo 16

1 Ba' jɨ'kchi mummɨp ba ji bubua mɨt buiñor gu Jesuus gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' gio ba' gui' nam saduseos jup jum tɨɨtɨ'nda'. Ba' tɨi bax aa' am na ja nɨi'ñchudat jup duñia' gɨt gu tu' nar jix bhai'm duukam, gu' nam jax dhui pɨx jix mai'chim no't sap moo baabui' sɨlhkam Dios bha joot. 2 Gu' ji na gu'p ja tɨtda pɨx gu Jesuus: ―¿Gu' jax dhuukat jix mat ka' pim na jax chu'm oidha' jimiidha' na pim ba' gu'p kai'chdha' pai'jɨ jax chu'm jurnɨk: “Xib moox kɨɨ' oidha' jimiim, tɨɨ' na gu'x bɨ'm maaxi'ñ gux dhaam”? 3 Gio ba' moop kai'chdha' pim ɨp pai'jɨ jax chu'm kabuimuk: “Xib moo cham kɨɨ' oidha' jimiim. Jaiñ na gu'x bɨ'm maaxi'ñ gux dhaam gio nax chɨbaa'.” ¿Gu' ba' cham pu'ñix maatɨt jup jiñ ñɨi'ñ japim aa aañ nañ jir tu'p tu'm da'? Tɨɨ' na pim ba' gu'x maatɨt nɨi'ñdha' gu tu' na jax chu'm oidha' jimiidha'. 4 Pu chuutu'm gu ja'tkam nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ, aañ cham tu' ja tɨɨ'ñchuda' gux kɨɨ'p jum duukam, sia kum bhai' tɨi aa'. Dai gatuuk nam jiñ chɨgia' nañ iampɨx pui' ja'k jup jiñ dhuñia' na jax gu Jonaas. Ba' daipu' xi ja tɨɨdak pu jii. 5 Ba' na mɨt pai' dhuuk mi' dhɨr ba jii baasɨ'n dɨr ja'k jumai ju'ñdharan gu gɇ' suudai', cham ka tɨ'ñcho am gu paan gu noonbi'ñ gu Jesuus nam gɨt xi gaamui nam mu pai' ba jugia'. 6 Ba' tu ja a'gidhim gu Jesuus gu noonbi'ñ, jup ja tɨtdaim: ―Moo pim cham ja kɇkɇɇda' gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' gio gui' nam saduseos jup jum tɨɨtɨ'nda', nam gu' joidham jix bhai' xi buada' nam tu a'gada', ja'p ji buusan na jax gui' na kɨ'n jappukar gu paan na giilhim jix chu ia'ñdhara'. 7 Ba' gu noonbi'ñ gu Jesuus dai paan bhaan jup tu a'gim am, jup kai'chim am: ―Bak gu' cham bhai' xi gaamuk jachich gu paan nach mu pai' ba jugia' gɨt. 8 Ba' ba ja kai gu Jesuus nam jax kai'chim, ba'p ja tɨtda: ―¿Jax ku pim ba' moox buam jup bam aa'ntu' gu tu' paan na pim cham ua'? ¿Moo chakui bɨɨx jam jujur kɨ'n tɨ jɨɨgi'ñ japim aa aañ jiñ bui nañ aañ jir gɇ'kam? 9 ¿Chakui aa pim maatɨt jiñ ñɨi'ñ nañ jir tu'p tu'm da'? ¿Cham aa pim tɨ'ñcho na ñich aañ mui'dhalh gu paan gux chamaam na ñich tu ja maa gu mui' ja'tkam aixkam jix chamaam mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm? Na mɨt jai' cham ka jugio bo na pimɨt ba' aapi'm giop ma tu jumaap bapaalh cha'm. ¿Cham aa pim tɨ'ñcho na pimɨt jɨ'k ja susdui'? 10 Gio ba' gatuuk na ñich giop mui'dhalh gu xijum gook gu paan na ñich giop tu ja maa bo gu ja'tkam gu maakob mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm aixkam, ba' jai' pui' cham jup ka jugio mɨt, ba' aapi'm giop ma tu jumaap bapaalh cha'm. ¿Cham aa pim tɨ'ñcho na pimɨt jɨ'k giop ja susdui'? 11 ¿Gu' jax ji ku pim ba' cham maatɨt jiñ kɇɇ nañ aañ cham tu' paan aagidhat jup kai'chim? Gu' ja'pji gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' ji gio ba' gui' nam saduseos jup jum tɨɨtɨ'nda' nañ ja aagɨt jup kai'chim na pim cham mi ja kɇkɇɇda', nam gu' joidham jix bhai' xi buada' nam pai' dhuuk tu a'gada', ja'p ji buusan na jax gui' na kɨ'n jappukar gu paan na giilhim jix chu ia'ñdhara'. 12 Ba'x maatɨt ba kai mɨt gu Jesuus na cham tu' gui' aagɨt jup kai'ch na kɨ'n jappukar gu paan, gu' ja'pji gui' ji nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' gio ba' gui' nam saduseos jup jum tɨɨtɨ'nda' na ja aagidhat jup kai'chim nam cham ja kɇkɇɇda' gu pui' nam jax ja'k tu a'gada'. 13 Ba' mi' dhɨr giop ba jii gu Jesuus mu ja'k na pai' Sesarea Piliipo tɨ tɨɨgim bhaan bipio' gu dɨbɨɨr. Ba' ba ja tɨkka gu noonbi'ñ, jup ja tɨtda: ―¿Jax jam kai'chdha' gu ja'tkam? ¿Jaroo sap da' iñ aañ nat bhañ joot guñ Gɨ'kora'? ¿Tu'ñ sap jir jup tu'm da'? 14 Ba' gui'p kai'ch am: ―Dho jɨ'ma'n jup kai'chdha' am nap sap aap jir di' gu Juan ja'tkam bopkondam. Jai' ba'p kai'chdha' am ɨp nap sap aap jir di' gu Eliiyas gui' nat saak pui' maaxik duakam jii jix dhaam ja'k. Jai'p ba'p kai'chdha' am ɨp nap sap aap jir di' gu Jeremiiyas, gio ba' moo jɨ'x jup kai'chdha' am ɨp nap sap aap maadɨt jir di' gui' nam bɨjɨk bhaankam tu a'gimɨk gu Dios. 15 Ba' dɨɨlh jup xi ja tɨkka gu noonbi'ñ gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―¿Aapi'm gi, xiñ maat japim aa nañ jir tu'p tu'm da'? 16 Ba' mui' ji ñio gu Simoon gui' nam Peegro kɨ'n jup jix mat ka', jup kai'ch: ―Dho aapi' dhor di' guch Xoi'kam gui' na saak bha jootsa' gɨt gu Dios. 17 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Ja'p moo joidham jix bhai' tum jii Simoon aap nap jir maraa'n gu Jonaas, nat gu' cham tu' jaroi' ya' kam dhi oi'ñga'n jum aa'ñ gu dhi' pui' na pich jax ja'k tɨi nañ jir tu'p tu'm da' aañ, gu' guñ Gɨ'kora' ji gui' nax dhaam jup tu'ii' nat jum aa'ñ. 18 Ba' xib aañ pum tɨtda, aap nap Peegro kɨ'n jup tɨɨ', na ja'p kai'ñkam jup jum kai'ch nap jir jodai, aap ya' ka ja sɨlhka'nda' gui' nam jɨ'k jiñ bui tɨ jɨɨgi'ñ gu ja'tkam nam ba' gammɨjɨ mi' pui' jiimda' nañ jax tu jam a'gi'ñ. Ba' dhi' ja'p ji buusnia' nañ jodai cha'm ba kɨɨsa' guñ chiop. Ba' cham jɨ'xkat jax dhooda' gux buam jum duukam, sia ku jax tɨi ɨlhii'ñdha' gɨt. 19 Jum makia' iñ gui' na bhaan jix maatɨ' ka' na bɨɨx jum a'm ji chu bi'ya' gu tu' nap jax jix dhuñiim ka', jix dhaam dɨr jañ ya' tum aichulhdha'. Ba' jax ñap tɨ'iidha' ya' dhi oi'ñga'n, pui'p tu tui'ka' jix dhaam ja'k, gio gu tu' nap jax jix dhuñiim ka', pui' ja'k jup tu tui'ka' jix dhaam ja'k. 20 Mi' dhɨr ba' dai nat xi ja soo'mchulhdhak gu Jesuus gu noonbi'ñ nam sap chakui jaroi' aagi'ñdha' na dhi'r di' guch Xoi'kam gui' na saak bha jootsa' gɨt gu Dios. 21 Ba' ba ja aagi'ñ gu Jesuus gu noonbi'ñ na sap bhammɨ ja'k jim Jerusaleen, sap ba' no't bhammɨ ba ai, tu chiñia' am nam tulhiiñchudai mu'aa' gu ja gɇ'gɇrkam tuk gu Israel kam ja'tkam, gio gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, gio ba' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios. Ku ba' gu' sap baik tanoolh kɨ'n duadɨi mi' ji na jax ba oirɨda'. 22 Ba' gu Peegro mu ja'p dɨlhkob xi baakuk jup tɨtda gu Jesuus na sap cham jir am gu pui' na jax kai'ch, jup tɨtda: ―Chaam ji nar am gu pui' nap jax kai'ch jiñ jaduuñ. Jax dhui na moo cham pui' aa' gu Dios. 23 Gu' ji nat gu' jotmoda' ku' xi kɨkbok gu Jesuus jup tɨtda: ―Moop cham tu' kɨ'n jiñ juanda' toobilhik, nap gu' cham pui' ɨlhii'ñ na jax jix aa' gu Dios, dai nam jax pɨx ja'k ɨlhii'ñ gu ja'tkam. 24 Mi' dhɨr ba' moop ja tɨtda bɨɨx gu noonbi'ñ gu Jesuus: ―No' jaroi'x aa' na gammɨjɨ bañ kaichgɨda', jum aa' na ja'p xi dhuuji na dɨɨlh jax ɨlhii'ñdha', dai na pɨx bhaan ji bamgia', cham jax bua sia kum jix mu'aam. 25 Na gu' gu jaroi' no' tɨix aa' na gɨt jix bhai' tu jimda' ya' dhi oi'ñga'n bhaan, cham bhai' tu jimia' gatuuk. Gu' cham ji no' gu' cham tu' ji kɇkɇɇdat gammɨjɨñ kaichu' sia ku mɨt ma mua, na gu'x bhai' tu jimia' mi' dhɨr ja'p ja'k. 26 ¿Tu' gi mi'p tɨgia' gu jaroi' sia ku tɨi bɨxchu' tu bia' gu tu' na ya' dhi oi'ñga'n jix chu jai'ch? Na gu' cham jɨ'xkat palhbuidha' na tɨsdia' jix dhaam ja'k no't jotmoda' am xi muu. 27 Na gu' aañ nañ pai' dhuuk gio bhai'p jimda' ya' dhi oi'ñga'n bhaan, jix io'm gɇ'kam kɨ'n bha jimda' iñ, na gu'ñ a'm tɨ nɨidhidha' guñ Gɨ'kora', sia gu noonbi'ñ jam jiñ bɨɨm jiimda'. Ba' ya' ja makia' iñ bɨɨx gu ja'tkam gu tu' nar ja mai'chɨk ka' bɨɨx jɨ'ma'n nam tu' jax buimɨi ya' dhi oi'ñga'n bhaan, no'm mi' pui' jiimdat na jax jix aa' gu Dios piam ku gu' cham. 28 Tu' sɨlhkam kɨ'n jañ ya' pu jam tɨtdañ jaaduñ na pim jɨ'k ya'p tu'ii' gu xib, na pim jai' dhɨt pui kapup duduaka' nañ gio ya' ɇɇji bar gɇ'kam ka' dhi oi'ñga'n bhaan, aañ nañ bhaankam ya' oirɨ guñ Gɨ'kora'.

Mateo 17

1 Ba' gatuuk jɨ'k xijum maa'n jurni'ñ kɨ'n ma jii gu Jesuus maa'n kap na pai'r oidha' ta'm nax io'm jir tɇ'kob, xi ja baidhak baik gu noonbi'ñ, moo gu Peegro, gio gu Jakoobo, gio ba' gu Juan ja'nni'ñ dhi' jɨ' dhi Jakoobo. 2 Ba' na mɨt pai' dhuuk bhɨjɨmmɨ ba tɨɨtɨs daam dɨr gu oidha', jotmoda' maakam tu'm jup jum duu gu buibsa'n gu Jesuus, ja'p tu'm jum maaxi'ñ na jax gu tanoolh, gio gu jajannulhi'ñ joidham jix chooto totbikdam jup jum duu, ja'p tu'm jum maaxi'ñ na jax gu tu' no' mɨichdhix na joidham tanoorda'. 3 Ba' ba ja tɨɨ mɨt gu noonbi'ñ gu Jesuus gook gu ja'tkam na mɨt mi' bam maax, maa'n jir di' gu Moisees, maa'n ba'r Eliiyas. Ba' mi' gu'kat tu a'gi'ñ am gu Jesuus nam mui' xi chɨ nɨi'ñ. 4 Ba' gu Peegro jotmoda' cham jum matda' ɨr mui' ba ñio, jup tɨtda gu Jesuus: ―Umri moor am jiñ jaduuñ nach kapbhai' ya'p tu'ii' aap jum bui. Jɨ'ma'n jach jam tuttuidha' gu o'nam, maa'n moor aap ga'n ka', maa'n ba'r Moisees ga'n ka', maa'n ba'r Eliiyas ga'n ka'. 5 Ba' na mi' pui' ka kai'ch gu Peegro, jotmoda' bhai' ji chɨbgɨr, jix chutuap tum duu mi' nam pai'p tu'ii'. Ba' bhɨjɨ dɨr ja'p tɨbaa'ñ cha'm bhai' ji chum ñio, jup tum kai'ch: ―Dhi Jesuus aañ jir jiñ mar, ba'x io'm jix dha' iñ. Aañi' ya' dɨr mu joot na pim ba' mi' pui' xi jimɨi na jax jam tɨɨda'. 6 Ba' na mɨt jax pui' tɨ kai gu noonbi'ñ guch Xoi'kam, mi ja'p ja o'lhia kɨ'n pu guguu mɨt na mɨt bax chooto'n, dɨɨrap xi chu siisap gu ja moom. 7 Ba' gu Jesuus ja'xpɨx mu jimɨɨk mi' xi ja joiñdhak jup ja tɨtda: ―Xi baapmi' gor. Cha'pim totdon ka'. 8 Ba' na mɨt pai' dhuuk gio mui'p ji chɨ tɨɨ, cham pai' tu jai'ch am gu ja'tkam gui' nam mi' ka gu'kat, dai dɨɨlh gu Jesuus mi ja'p kɨɨk. 9 Ba' giop ba jii mɨt bhai' dhɨr oidha' ta'm. Ba' nammɨ pai' a'nsap nam ba juurkichu', jup ja tɨtda gu Jesuus nam sap chakui jaroi' aagi'ñdha' gu pui' na mɨt jax tɨ tɨɨ, jup kai'ch: ―Moo pim chakui jaroi' aagi'ñdha' gu dhi' pui' na pimɨt jax tɨ tɨɨ. Dai no' ñich muukɨk giop ba dua na pim ba' ba tu aa'nda'. 10 Ba' moo ja'pni bhai'p ba tɨkka am gu Jesuus gu noonbi'ñ, jup kai'ch am: ―¿Jax kum ba'p kai'chdha' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios na gu Eliiyas bɨɨpɨ' ya' aaya' na ba' guch Xoi'kam ya'p ba aaya'? 11 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho gu'r pui' dho na bɨɨpɨ' ya' aaya' gu Eliiyas na ya' ja sɨlhkada' gu ja'tkam na ba' mi' dhɨr ya'p ba aaya' guch Xoi'kam. 12 Ku ba' gu' ja'p moo gu tu'x matgɨm nañ ya' jam aagi'ñdha', matgɨm gu Eliiyas ya' ba ai ji, gu' ji na mɨt gu' cham jɨ'xkat maat gu ja'tkam no' moop jir di', dai na mɨt tu' pɨx ɨlh. Ba' aañ nañ xib ya' oirɨ aapi'm jam bui nat bhañ joot guñ Gɨ'kora', pu'ñi tu' pɨx jup jiñ ɨlhdha' am gu ja'tkam. 13 Bax maatɨt ba kai mɨt gu Jesuus gu noonbi'ñ na gu Juan ja'tkam bopkondam aagɨt jup kai'ch nar di' gu Eliiyas. 14 Ba' na mɨt pai' dhuuk mummɨ ba ai nam pai' daraa gu mui' ja'tkam, maa'n mi' dhɨr ja'p mui' ji ai buiñor gu Jesuus, ba' mi ja'p o'lhia'n kɨ'n xi kɨkbok soi' ba tɨtda, jup kai'ch: 15 ―Aañ ja'p tɨi kai'chidhat jiñ jaduuñ nap gɨt iam dua'ñdha' dhiñ alhii chuk na giilhim jum tulhiiñ na tu kaammukda'. Jɨ'x tai chɨr ba gɨxia' piam suudai' chɨr. 16 Tɨi ñich ya ja aichulh dhi' nam jum kaichu', gu' ji na mɨt gu' cham jɨ'xkat dua'ñ, na gu' chix xijai jax ña ja'k. 17 Ba'p kai'ch gu Jesuus: ―¿Moo ja'p chakui bɨɨx jam jujur kɨ'n jix biiñak japim aa buiñor gu Dios? ¿Jɨ'x jañ ba' ya' pu oirɨt jup jam aagi'ñdha'? Bhai' gor jiñ bai'ñxi'ñbop gux ko'kkam ya'ni ja'k. 18 Ba' gui' xi bai'ñpuk mi'p ba aichulh jamɨt. Ba' ba ñiok gu Jesuus gu cham kɨɨ' ii'mda' na bhaan jup tui'dhi' gu biapma', jup tɨtda: ―Mup buusnia' bhai' dhɨr bhaan dhi biapma'. Cha'p bhai' pu tui'ñgɨda'. Ba'x kɨɨ'p jum duu gu biapma' mi' jotmoda' nat jax pu tɨɨ'n gu Jesuus. 19 Ba' gatuuk mu ja'p dɨlhkob ba tɨkka am gu Jesuus gui' nam kaichu', jup tɨtda am: ―¿Jax ba'r jum duukam chi ku chich ba' aach cham jɨ'xkat mai' joot gu cham kɨɨ' ii'mda' bhai' dhɨr bhaan gu biapma'? 20 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho na pim cham bɨɨx jam jujur kɨ'n tɨ jɨɨgi'ñ dho buiñor guñ Gɨ'kora'. Na gu' no' pim bɨɨx jam jujur kɨ'n tɨ jɨɨgi'ñdha' gɨt buiñor, sia ku pim gu' panaas cham tu' bhaigɨm tu'ii', ja'p na jax gu mostaasa kai na panaas cham tu' bhaigɨm tu'ii', aañ pu jam tɨtda na sia dhi oidha' jix bhaai' na pim pu tɨɨda' na maakam ja'k jimia', pui' dho ji chu buusnia' no' pim moo tu' sɨlhkam tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guñ Gɨ'kora'. 21 Ba' gu pu chuutu'm cham kɨkɨɨ' i'ii'mda', saabuix kam jum aa' na ba'x bhaai'n ka' nañ mai' ja jootosda', gio ba' nañ gammɨjɨ xi tu daanɨt buiñor gu Dios. 22 Ba' nam pui maap mi' ka oipo na pai' bhaan bipio' gu Galilea dɨbɨɨr, jup ja tɨtda gu Jesuus gu noonbi'ñ: ―Jum aaya' nam pai' dhuuk jiñ dhagia' gui' nam jiñ o'bhagi'ñ aañ nat bhañ joot guñ Gɨ'kora'. 23 Mi' dhɨr ba' dai nam ba tu chiñia' nam jiñ mu'aa', ku ba' gu' aañ baik tanoolh kɨ'n ya' ji nañ jax ba oirɨda'. Ba' bhai'x buam jim ɨlh jamɨt gu noonbi'ñ na mɨt pui' jɨ' kai gu Jesuus. 24 Ba' nat pai' dhuuk mummɨ ja'k jup ba ai gu Jesuus na pai'r Kapernaum ja bɨɨm gui' nam kaichu', mi' ba ji bubua mɨt buiñor gu Peegro gui' nam tu taanda' gu tuumiñ na jɨ'k aagix nam tu maakda' bhammɨ gɇ' chiop. Ba' ja'pni bhai' ba tɨkka am: ―¿Tu namki'ñ aa gui' na pim kaichu' na jɨ'k bhaan bipio' gu gɇ' chiop? 25 Ba'p ja tɨtda gu Peegro: ―Tu namki'ñ ji matgɨm. Ba' xi mɨɨ nat tɨkkam gu Jesuus na jax ja'k jix bhai' gu dhi' pui'. Ba' na kia'pɨx mui' ji baakim mɨjɨ ba'k chɨr, bɨɨpɨ' kat bhai' ba ñio gu Jesuus, jup kai'ch: ―¿Aap jax ɨlhii'ñ Simoon ja bui gux io'm gɇ'gɇrkam jum aa'ndam nam jix jai'ch ya' dhi oi'ñga'n bhaan? ¿Jaroom aagix nam ja namki'ñdha', gu dɨɨlh ja ja'tkam tuk aa, ka' gu jai' aa momkoran kam no'm ja daam kɨɨk? 26 Ba'p kai'ch gu Peegro: ―Dho gui' dho nam jir momkoran kam. Ba'p tɨtda ɨp gio gu Jesuus: ―Jir pui' dho nap jax kai'ch, gu' ba' gui' nam jir ja ja'tkam tuk tɨi cham tu' aagix nam ja namki'ñdha' gɨt. 27 Ba' aach pu'ñi ɨp, tɨi cham tu' aagix nach tu namki'ñdha' gɨt, nach gu' pui'p jir ja ja'tkam tuk. Ku ba' gu' ea nap mu jimia' mummɨ na pai' gɇ' suu'n gu suudai' xi bhɨɨji ap gu bhai'chdhakar, mup ba' xi bua' suudai' chɨr. Ba' gu jax chu'm na bɨɨpɨ' mi' sa'ya' gu batoop, maa'n tɨgia' ap gu tuumiñ na mi jimda' chiñi'ran, aixkam na jɨ'k jum aa' nach kɨ'n tu namkidha' aap gio aañ. Ba' xi bhɨɨji ap kɨ'n mu xi ja namki'ñmɨra' gui' nam pui' bham taan nam ba' cham tu' kɨ'n kach juanda'.

Mateo 18

1 Ba' moo ja'pni bhai'p ba tɨkka am gu Jesuus gu noonbi'ñ, jup tɨtda am: ―¿Jaroo chi ba'x io'm jir gɇ'kam ka' jix dhaam ja'k buiñor gu Dios? 2 Ba' xi bai'ñmɨrak gu Jesuus maa'n gu alhii mi ja'p ja saagi'ñ xi kɨɨsak 3 jup ja tɨtda: ―Tu' sɨlhkam kɨ'n jañ ya' pu jam tɨtda, gu jaroi' no' cham pui'm ɨlhii'ñ na jax dhi'ñi alhii, cham jɨ'xkat jimia' jix dhaam ja'k buiñor gu Dios. 4 Ba' gu jaroi' na pui'm ɨlhii'ñdha' na jax gu alhii na soi'm ɨlhii'ñdha', dhi' jɨ' ji na bar gɇ'kam ka' jix dhaam ja'k buiñor gu Dios. 5 Gu' ba' gu jaroi' no't jix bhai' ba duu gu jax chu'm alhii aañ jiñ a'mkam ja'p na jax dhi'ñi nañ ya' daa', ja'p ji buusnia' nat aañ jix bhai' bañ dhuu. 6 ’Ba' gu jaroi' no't maakam iatgidhak jix buam ba tu mamtux gu jax chu'm alhii pui' na jax dhi'ñi nañ ya' daa', no' gu' tɨi ka tɨ jɨɨ'ñdhat aañ jiñ bui, jir am kat nam kuxboran buulhdhai gu mattur mu nui'ñña' mu pai' na gɇ' suu'nka' gu suudai'. 7 Ja'p moox buam iam ja bui gu ja'tkam, nam gu' gammɨjɨ jai'ch ka' ja bui gui' nam ja baidhidha' nam jix buam jum duukam jup tu duiñpu'. Ku ba' gu' gu jaroi' na pu'ñi ja baidhidha' gu ja'tkam nam jum u'ua'tulhdhapu', giilhim joi'mdam jum duñia' ji gatuuk na pai' dhuuk tulhiiñchuda' gu Dios. 8 ’Gu' ba' no'p gu' aap gum nob kɨ'n jum ua'tulhi'ñ piam gum toon kɨ'n, jix bhai' nap ɨɨkɨi mu baas bua' nap ba' cham gammɨjɨ kɨ'n pup jum ua'tulhi'ñdha', cham jax bua sia kup maap dɨr cham tu nobtu' piam kup cham tu toontu' nap pai' dhuuk ba aaya' jix dhaam. Na gu' xi' cham jir am no' mɨt gu' bɨnkam mu ja'k xim bua na pai' gammɨjɨ cham tutkɨ gu tai nap mi' pup jum tulhiiñdha' gammɨjɨ, sia kup bɨɨx gook tɨi xi chu noonobtu' piam kup bɨɨx gook tɨi tu tootontu'. 9 Piam ku gu' no'p gu' maap dɨr gum buupui kɨ'n jup jum ua'tulhi'ñ, jix bhai' ɨp pui' nap jupnai mu baas bua' nap ba' cham gammɨjɨ kɨ'n pup jum ua'tulhi'ñdha'. Na gu' xi' cham jir am no' mɨt bɨnkam mu ja'k xim bua na pai' gammɨjɨ cham tutkɨ gu tai nap mi' pup jum tulhiiñdha' gammɨjɨ. Gu' cham ji no'p maap dɨr pɨx tu buupuichu' nap pai' dhuuk ba aaya' jix dhaam, cham jax bua, na gu'x bhai' ba tum jimia'. 10 ’Ba' aañ ya' pu jam tɨtdañ jaaduñ na pim cham tu' pɨx ja ɨlhii'ñdha' gu a'aalh ja'p na jax dhi'ñi nañ ya' daa', ni jax chu'm dho moo, nam gu' dhi' ja a'm tɨ nɨidhat jup tu'ii' jia gu noonbi'ñ guñ Gɨ'kora' gui' nam jix dhaam jup tu'ii' buiñor. 11 Nat gu' aañ pu kai'ñkam bhañ joot jia guñ Gɨ'kora' ya' dhi oi'ñga'n bhaan nañ ya' ja palhbuidha' nañ ja boosga' gui' nam jɨ'k mu ja'k bhɨichu' nam pai' gammɨjɨ mi' pup jum tulhiiñdha'. 12 ’¿Jax japim ɨlhdhat jiñ kɇɇ? Pui' na jax maa'n gu maa'nkam no' ja bia' gu kakasnir jɨ'k maa'n jix chamaam oo'm aix kam. Gu' ba' no't gu' jax dhuukat maa'n mai' ma bua mu pai' gampɨx no' ka tu bipia', ¿cham japim ɨlhii'ñ na mi' ka xi ja do'ñchoi gu jai' xi dhai'ññia' na tu gaa'mɨra'? 13 Ba' na pai' dhuuk tɨgia', jix io'm jix dha'dam dagia', cham tu' pui' ɨlhii'ñdha' na jax gu jai' na mu pai' xi ja do'ñchoi. 14 Ba' pu'ñi ɨp guñ Gɨ'kora' nax dhaam jup tu'ii', cham aa' na jaroi' maadɨt mai' gɨxia' dhi' dhi a'aalh. 15 ’Gu' ba' no' jax dhuukat aapi'm maadɨt tu' jax ma jam duiñ gu jax chu'm jam jaduuñ, jix bhai' nap mu ja'p dɨlhkob xi baabui xi chu a'gidha' na cham bhai' na pui' tu buada'. Ba' no' jax kai'ch na cham pui' ka tu buada', dho gu' pui' dho na pim jax jix bhai' ba kai'chdha' na jax bɨɨpɨ' dɨr. 16 Piam ku gu' no't gu' jax dhuukat cham jum kai gu pui' nap jax tu a'gidha', jir am nap jumaip xi bai'ñmɨrai gu jaroi' piam jɨ'k gook na pim ba' baik dɨt tu a'gidha', katti iam jam kɇɇji mi' pui' ba jimia'. 17 Piam ku gu' maa'n nat jax cham jam kai, dho gu' jai'p dho giop xi ja bai'ñmɨrai bɨɨx nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' aañ jiñ bui na pim ba' mui' dhɨt tu a'gidha'. Ba' no' gu' maa'n nat jax cham jam kai, dho gu' pui'p dho cham ka juanda', dai nap pui' pɨx ba bia'ka' na jax gui' nam cham tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui, piam pui' na jax gui' nam jir tuumiñ tu taandam tugi'ñ gux io'm gɇ'kam Rooma kam nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ. 18 ’Ba' jax ña pim jix aa'nda' ya' dhi oi'ñga'n bhaan, pui' ja'k jup tu tui'ka' jix dhaam ja'k buiñor guñ Gɨ'kora', aañ moo ya' pu jam tɨtda. Piam na pim jax tɨ'iidha' gio na pim tu' cham aa'nda' na pui' tu tui'ka' ya' dhi oi'ñga'n bhaan, pui' ja'k jup tu tui'ka' jix dhaam ja'k. 19 ’Ba' no' pimɨt jɨ'k gook maap xi chu a'gak ma tu daanɨ buiñor guñ Gɨ'kora', jam makia' dho na pim tu' taanda', aañ moo ya' pu jam tɨtda. 20 Na gu' no'm jɨ'k gook piam jɨ'k baik mi' pai' tu daan gu ja'tkam aañ jiñ bui, aañ mi'p tui'ñgɨda' ja bui. 21 Ba' gu Peegro mu jimɨɨk amuub bhai' ba tɨkka gu Jesuus, jup tɨtda: ―¿Gu' ba' jɨ'kim jix bhai' nañ pu tɨɨda' gu jax chu'm jiñ jaduuñ no't tu' jax jiñ duiñ nañ pui' pɨx ka tu uañi'ñka', jɨ'k xijum gookim aa? 22 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Ja'pji mui' kim ji nax bhai' nap pu tɨɨda' nap pui' pɨx ka tu uañi'ñka', cham tu' gu tu' xijum gookim pɨx, gu' ja'pji jɨ'k baik oo'm daman mambhɨɨx ja'kbui' kim ji. 23 ’Ba' gu jaroi' no' bhaan ba tɨ nɨidhim gu Dios, ja'p ji buusan na jax maa'n gu jax chu'm gɇ'kam no't mu pai' ba ji chu ja'kɨlh nam jɨ'k ua'tu'nda' gui' nam jɨ'k palhbui'ñdha' gu tu' na jax buada'. 24 Ba' nat jax kia'pɨx mui' ji chu ja'kɨlh, ba tɨɨ na maa'n jix io'm mui' tuumiñ ua'tu'n. 25 Ba' ba tu chia nam daagɨi ga'ra' bɨɨma'n gu bɨnga'n, gio gu maamra'n, gio ba' na jɨ'k tu' bia'ka', nam sap ba' pui' pɨx tujuandam kɨ'n ji bi'ya' cham ji namkidhat na sap ba' pu'ñi ja'k cham ka ua'tu'nda', na gu' cham bia'ka' na tu' kɨ'n tu namkidha' dhi' dhi maa'nkam. 26 Gu' ji nat gu' jotmoda' mi ja'p o'lhia'n kɨ'n xi kɨkbok bhai' soi' ji chɨɨ'n gu gɇ'kam gui' jɨ' gu maa'nkam na mui' tuumiñ ua'tu'nda', jup tɨtda: “Ka tuñ uañi'ñka' ap jiñ jaduuñ. Aañ matgɨm jum namkidha' ji bɨɨx nañ jɨ'k jum ua'tu'n.” 27 Ba' gu gɇ'kam jix joi'mdak ma kai, pui' cham ka juan sia ku ua'tu'n, dai nat ba tu chia nam giop do'ñcho'. 28 Gu' ji na gu' moo jano' nat jax mi' dhɨr buus gui' jɨ' gu maa'nkam na tu ua'tu'ndat, maa'n mi ja'p jup ba tɨɨ gui' nam maap tu juanda' na palhɨɨp jup ua'tu'nda'. Ba' bhai' pu ji dhaa kuxboran, bhai' xi bhiikchu'ntu' jup xi chɨtdat: “Bhai'p jiñ ñamkidha' gui' nap jiñ ua'tu'n.” 29 Ba' pui' tɨip xi chum uañ buiñor gui' na mi'x bhaam, jup tɨtda: “Ka tuñ uañi'ñka' ap jiñ jaduuñ. Aañ matgɨm jum namkidha' ji bɨɨx nañ jɨ'k jum ua'tu'n.” 30 Gu' ji na gu' cham pui' ɨlhii'ñ gui' na mi'x bhaam, ja'pji na bha taan ji na jɨ'k ua'tu'n. Tu chia dho gu' nam kuupa' na sap ba' namkidha'. 31 Ba' na mɨt pui' jɨ' tɨɨ nat tu dooda gui' nam pui'p jir tujuandam tugi'ñ ka' gu gɇ'kam, giilhim jix buam jum ɨlh jamɨt, ba' mu jimɨɨk ba aagi'ñ am gu gɇ'kam. 32 Ba' gu gɇ'kam mu tu joochxi na mu jimda' buiñor. Ba' nat pai' dhuuk mi' ba ai, jup tɨtda: “Ja'p moo alh jix buam tomaat ap. Tɨɨ' aa na ñich aañ cham jax jum dooda nap jix io'm mui' tuumiñ jiñ ua'tu'ndat, na ñich gu'x joi'mdak jum kai na pich bhai' soi' jiñ chɨɨ'n. 33 ¿Moo cham bhaai' aa nap pu'ñix joi'mdaip kaaya' gui' na pui'm ua'tu'n na ñich aañ jax xim joi'mdak jum kai nap soi' bañ chɨtda?” 34 Ba' bhaamuk tu chia gu gɇ'kam nam tulhiiñchuda' na ba' namkidha' ɨp gio gui' nat jɨ'k pui' tɨi ba tɨɨdak na cham ka namkidha' gɨt. 35 Ba' mi' pɨx juugɨt tu a'ga gu Jesuus gu dhi' pu'ñi ja'k. Mi' dhɨr ba' moop ja tɨtda: ―Ba' aapi'm pu'ñip jam dooda' guñ Gɨ'kora' gui' nax dhaam jup tu'ii' no' pim cham tu ja uañi'ñ gu jam jaaduñ bɨɨx jam jujur kɨ'n.

Mateo 19

1 Ba' gatuuk na mi' pui' jɨ' xi chu ja a'gidhimɨk gu Jesuus gu noonbi'ñ, pu jii mi' dhɨr na pai' bhaan bipio' gu Galilea dɨbɨɨr, mu ja'k jup bhɨi na pai' bhaan jup bipio' gu Judea dɨbɨɨr, maa'n kap na pai' iampɨx xia'lhbui ja'k bipio' mi' na pai' bhɨix gu Jordaan Ak. 2 Ba' cham jɨ'x mɨɨkim jix io'm mui' mi' mam jumaap jamɨt gu ja'tkam ji ja ua'dat am gux kako'kkam, ba' gu Jesuus cham jax ji chɨ'ɨɨk pɨx ja'x jup ji ja dudua'ñ. Bɨɨx jamɨt dho gu'x kɨɨ'p jum duu. 3 Ba' moo jɨ'kchi mi'p ba ai mɨt gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', ba' bhai' ba tɨkka am gu Jesuus nam mi' pɨx jix mai'chim no' sap moo jax kai'ch na cham jir am nam ba' pui' ja'k iattulhdhai tu chiñia' nam mu'aa', jup tɨtda am: ―¿Jix bhaai' aa gu jaroi' no' cham ka joi'ñ gu bɨnga'n na mai' xi buaji jumai bhai'p ji bhɨɨya', ka' gu' cham aa? 4 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―¿Kux aapi'm aa cham jɨ'xkat tu jiñkui'ñ mi' na mɨt pai' tu ua'nak gu bɨjɨk dɨr kam nap jum kai'ch nat guñ Gɨ'kora' pu kai'ñkam jup duu gu chio'ñ gio gu ubii nam ba' gammɨjɨ maap tu oi'ñka'? 5 Gio ba' moo ja'pnip jum kai'ch ɨp: “Ba' dɨlhkob ja'k ba tu kiicha' gu chio'ñ na pai' dhuuk bhɨɨya' gu ubii, cham tu' mi' ka tu kioka' nam pai' oi'ñka' gu gɨ'korga'n. Ba' dhi gook ja'p ji buan am nam jir maa'n maa'nkam ka' pɨx gu chio'ñ gio gu ubii.” 6 Pui' kuñ ba'p kai'ch nam cham tu' kar gooka'n ka', gu' maa'n pɨx ji. Ba' cham jir am na jaroi' ja'p xi dhuuji gu pui' nat jax ja'k duu gu Dios nam gammɨjɨ maap tu oi'ñka' gu chio'ñ gio gu ubii. 7 Ba'p kai'ch am gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda': ―¿Gu' jax ji nat ba' gu Moisees pui' ja'k ja chianɨk gu bɨjɨk dɨr kam na sap jix bhaai' gu jaroi' na palhɨɨp xi chu ua'nai mi' xi makia' gu bɨnga'n na ba' mi' dhɨr bhaan jix maatɨ' ka' nam cham kar jum bɨpnagɨm ka'? 8 Ba'p ja tɨtda ɨp gio gu Jesuus: ―Dho na gu' nam jax bar tuutu'm ka' ja'p na jax aapi'm nam cham maatɨt tɇ kɇɇkɇ' ni jɨ'x, na gu'x kaapak ka' gu ja jujur, cham aa'nda' am nam mi' pui' jimia' na jax jir am. Pui' kut ba' pu'ñi ja'k ja chianɨk gu Moisees nax bhaai' gu jaroi' na mai' bua' gu bɨnga'n, gu' bɨɨpɨ' dɨr cham tu' pui' ja'k tu jimdat am ji. 9 Ku gu' ja'p moo gu tu'x matgɨm nañ ya' jam aagi'ñdha', ja'pji na cham jir am ji na mai' bua' gu jaroi' gu bɨnga'n no't cham bɨɨpɨ' jumai bɨɨma'n tɨɨ na bo'ka'. Na gu' no't jumai tɨi bhai' ji bhɨi gu chio'ñ gu ubii, cham tu' pui' ka ji buanda' am nam jir jum bɨpnagɨm, nam gu' ja'p pɨx ba tu jimda' panaas na jax gui' nam jir ganai' pɨx. 10 Ba' gu noonbi'ñ gu Jesuus jup tɨtda am: ―Dho bak gu'r am kat ji na pu cham jaroi' maadɨt bhɨbhɨɨda' gu ubii, na gu' no't jaroi' pu'ñi ma tɨɨ na jumai bɨɨma'n bo'ka' gu bɨnga'n, cham jir am na gio mai'p ba bua'. 11 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Jax dhui nam gu' cham tu' bɨɨx gu ja'tkam jix maat no'r am nam tɨ bɨpna' ka' piam ku gu' cham, dai jɨ'k pɨx ji gui' nat pu pui' ja'k ja a'm tɨ tɨɨ gu Dios nam ba'x maat. 12 Ba' jai'p jix jai'ch am gu ja'tkam nam dɨɨlh jir pu chu'm nam cham tɨ bɨpna' ka', jai' ba' nam ja'p pɨx cham ja do'ñchoka', jai' ba' ja'p kai'ñkam cham jup tɨ bɨpna' ka' am nam gammɨjɨ mi' pui' duiñchu'nda' na jax ja'k jix aa' gu Dios. Aapi'm ba' dɨɨlh jix bhai' xim gaagidha' na pim jax ja'k tu't tu oi'ñka'. 13 Ba' moo ja'xpɨx gu ja'tkam mi'p ba aichulh jamɨt gu Jesuus gu ja a'aalh chuk nam jix aa' na bhai' xi ja daagɨi tu ja daañxidha' jix dhaam ja'k buiñor guch Gɨ'kora'. Gu' ji nam gu' cham aa' gu noonbi'ñ, dai na mɨt bhai' ji ja ñiok, jup ja tɨtda am nam sap cham mu ja'k ja ua'da' gu ja a'aalh chuk. 14 Gu' ji na gu' cham pui' ɨlhii'ñ gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―Cha'pim ja ñioki'ñdha' dhich jaaduñ nam bha ja ua' gu ja a'aalh chuk, na gu' dhi' pɨk jix io'm ja a'm tɨ nɨi'ñ gu Dios. 15 Ba' bhai' xi ja daagɨk ma tu daanɨ buiñor guch Gɨ'kora'. Mi' dhɨr ba' dai nat ba jii. 16 Ba' moo maa'n mi'p ba ai gu biapma' mi' na pai' oirɨ gu Jesuus, ba' ja'pni bhai' ba tɨkka: ―Aañ ja'p tu'm bham tɨkkam jiñ jaduuñ nañ ja'p tɇ kɇɇ nap jir jix bhai'kam, nañ tɨix maachim nap jiñ aagi'ñdha' gɨt nañ tu'x kɨɨ'p jum duukam pu duñia' nañ ba' jimia' jix dhaam ja'k buiñor gu Dios. 17 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―¿Gu' jax duukat jap jix maat jiñ jaduuñ nañ jir jix bhai'kam? Na gu' jumaip jix jai'ch jia gui' na pui'p jir jix bhai'kam, gui' dhoñ Gɨ'kora' nax dhaam jup tu'ii'. Ba' no'p jix aa' nap jimia' buiñor, jum aa' nap bɨɨpɨ' mi' pui' jimia' na jax jum kai'ch gu ñio'ki'ñ mi' na pai' tu ua'ñix. 18 Ba'p kai'ch gu biapma': ―¿Jax gi ja'k tu ua'ñix? Ba' gu Jesuus jup xi aagi'ñ jup tɨtda: ―Dho mi' na pai' ja'pnim kai'ch: “Cha'p ja koo'nda' gu ja'tkam. Gio nap cham mai' xi buaji gum bɨɨna' jumai bhai' ji bhɨɨya' gu ubii. Gio nap cham nai' tɨ ɨɨxi'ñdha'. Gio nap cham nai' ja iatgi'ñdha' gu ja'tkam, ni jaroi' dho moo. 19 Gio ba' nap tu' ka'm nɨidhat gum taat gio gum naan. Gio ba' nap bɨɨx pɨx jix ja joi'gɨ'nda' gu ja'tkam sia nar jaroi' ka' gɨt, ja'p nap jax xim joi'gɨ'nda' aap dɨɨlh.” 20 Ba'p kai'ch ɨp gio gu biapma': ―Dho gu' aañ bɨɨx mi' pui' tɨi duiñchu' ji gu dhi' pui' nap jɨ'k jax kai'ch jiñ jaduuñ. ¿Chi gu' moo cham ji jia? 21 Ba'p tɨtda ɨp gio gu Jesuus: ―Dho gu' maa'n kam bi'iix ji nap pu tu duñia', pui' na jax gui' nap jɨ'k tu' bia' nap tu ga'rai ja makia' gu tuumiñ gui' nam cham bia' nam pai' dhɨr u'ji kɨ'n tu saba'da'. Ba' dhi' pu'ñi ja'k jir jix chumñigam ka' ap jix dhaam ja'k. Mi' dhɨr ba' dai nap gammɨjɨ bañ kaichgɨda' cham tu' bhaan jim tukgidhat. 22 Ba' giilhim bhai'x buam jim ɨlh gu biapma' nat pui' jɨ' kai gu Jesuus, jix buam jum aagɨt pɨx ba jii, na gu' tɨi cham aa' na tu ga'ra' gu bɨxchu' na tu bia', na gu' giilhim jir jix chumñigam ka'. 23 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus gu noonbi'ñ: ―Dho jaña nam jax jix xijaim ɨlhii'ñ gux chutumñigam nam mi' pui' jimia' na jax jix aa' guñ Gɨ'kora' na ba' ja a'm ba tɨ nɨidhidha' gɨt. 24 Gu kameeyo chi iam cham xijaim jup ɨlhii'ñ ji na buupuiram baakɨi gu soomkar ja'p dɨr ja'k buusnia', cham tu' pui' na jax gux chutumñigam nam giilhim jix xijaim ɨlhii'ñ nam mi' pui' jimia' na jax jix aa' guñ Gɨ'kora', nam gu' dai mu ja'k bhaan jix chutkagix ka' gu tu' nam bia'ka'. 25 Ba' gu noonbi'ñ mi' pui' pup tu'ii' am na mɨt pui' jɨ' kai, cham bhaai' nam jax xim duñia', dai nam jup jum tɨ tɨtda dɨɨlh: ―Dho bak gu' cham jɨ'xkat jaroi' aaya' ji buiñor gu Dios, na gu' bak pui' giilhim jix xijai nañ mi' pui' jimia' na jax jix aa'. 26 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus mui' xi ja tɨɨgɨk: ―Jax dhui na cham tu' xijai kam ɨlhii'ñ gu Dios gu tu' nam jix xijai kam ɨlhii'ñdha' gu ja'tkam ya' dhi oi'ñga'n bhaan. 27 Ba' gu Peegro mi' dhɨr ja'p mui'p ji ñio, jup kai'ch: ―¿Aach ba' tu' mai'chia' jix dhaam ja'k, na chich gu' cham tu' kap jich buix gu tu' nach bia'kat jano' dɨr na chich pai' dhuuk jum kai? 28 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda bɨɨx nam jɨ'k jir gu noonbi'ñ: ―Dho gu' dai dho na pim jiñ bɨɨm ba daraibu' mambhɨɨx kap daman gook bhai' nañ pai' ba daibu' aañ nat bhañ joot guñ Gɨ'kora' nañ pai' dhɨr nai'r gɇ'kam ka', na joidham jix chu abhaar, jano' na pai' dhuuk jum aaya' na bɨɨx xixiibkam jup tum duñia' gu tu'. Ba' ba ja aagi'ñdha' pim gu ja bopxi gu mambhɨɨx daman gook maamra'n gu Israel nam tu' jax buimɨi ya' dhi oi'ñga'n bhaan. 29 Gu' ba' gu jaroi' no't cham tu'p jim buixdhak gammɨjɨ bañ kaichu', na cham bhaan ka tɨtɨɨ'ñchoka' gu ba'ki'ñ, piam gu sɨspidhi'ñ, piam gu taata'n, piam gu dɨ'ɨɨ'n, piam gu maamra'n, piam gu dɨrbaga'n, cham jax bua dho, na gu'x io'm mui' bhaan ba tu bi'ya' gatuuk, gio na pu jimia' jix dhaam ja'k buiñor guñ Gɨ'kora'. 30 Gu' ba' gui' nam xib jir gɇ'gɇrkam ya' dhi oi'ñga'n bhaan, kam aaya' gatuuk nam jir cham tu' ka', gu' ba' gui' nam xib jir ja'ppɨx ja'tkam ya' dhi oi'ñga'n bhaan, gatuuk gɇ'gɇrkam kɨ'n ji bi'ya' am jix dhaam ja'k buiñor guñ Gɨ'kora'.

Mateo 20

1 ’Ba' gu jaroi' no' bhaan ba tɨ nɨidhim gu Dios, ja'p ji buusan na jax gu jaroi' no' mu pai' tɨ ɨ'ɨɨx gu bhaidha'. Ba' no' bar am na pai' dhuuk tu u'ya', kapbhuimuk ba ja umua'ñdhara' gu tujuandam nam tu u'ya' gu bhaidha'. 2 Ba' na pai' dhuuk ba ja tɨgia', xi ja aagi'ñdha' na jɨ'k ja namkidha' gu maa'n tanoolh, ba' xi ja baidhai mi' xi ja chiñia' nam tɨ ɨ'kia' gu bhaidha' na pai' tɨ ɨ'ɨɨx ka'. 3 Ba' moo ja'xpɨx tɇ'kob pa' duuk iam, gio jai'p ma ja umua'ñdham gu tujuandam, ba' ba ja tɨɨ ɨp jɨ'kchi nam mummu ja'p pɨx daraa ɨrban gu gɇ' kiicham nam cham tu' jax bua. 4 Ba' pui'p ba ja tɨtda, jup kai'ch: “Aañ bha jam umua'ñdham jiñ jaaduñ na pim jiñ palhbuidha' na pim tɨ ɨ'kia' gu bhaidha' mu nañ pai' tɨ ɨ'ɨɨx.” Ba' gui' cham jax ji chɨ'ɨɨk jup ma oi mɨt na mɨt tu juanam. 5 Ba' nat mi' xi ja do'ñchok, ja'xpɨx jix dhaam duuk jai' giop ma ja umua'ñdham. Ba' pui'p ba ja tɨtda nat pai' dhuuk ba ja tɨɨ nat jax ja tɨɨdak ja baidhak gu jai'. Ba' xi ja baidhak mu xi ja do'ñchok ɨp. Mi' dhɨr ba' ja'xpɨx mia ji dhunɨɨk, gio jai'p ma ja umua'ñdham. Ba' ba ja tɨɨ ɨp jai', ba' pui'p ba ja tɨtda nat jax ja tɨɨdak ja baidhak gu jai'. Ba' pui'p xi ja baidhak mu xi ja do'ñchok ɨp. 6 Mɨkkat ba' nat jix io'm ba ji jur, jai' giop ma ja umua'ñdham mu ja'p ɨrban gu gɇ' kiicham. Ba' ba ja tɨɨ ɨp jai' nam mi' pɨx ja'p daraa nam cham tu' jax bua. Ba' ba ja tɨkka' na sap jax kum ba' cham tu juan, jup ja tɨtda: “¿Jax ku pim ba' cham tu juan jiñ jaaduñ? Ya' pɨx pu daraa japim bɨx chanoolh.” 7 Ba' gui'p kai'ch am: “Dho na cham jaroi'ch umuagi'ñ dho.” Ba' gui'p ja tɨtda ɨp gio: “Dho gu' aañ bha jam umua'ñdham dho na pim jiñ palhbuidha' na pim tu u'ya' gu bhaidha' mu nañ pai' tɨ ɨ'ɨɨx.” Ba' gui' cham jax ji chɨ'ɨɨk jup ma oi mɨt na mɨt tu juanam. 8 Ba' gatuuk nat pai' dhuuk ba ji chuk, jup tɨtda gu tujuandam tugi'ñ gui' na mi' tɨ ɨ'ɨɨx ka' gu bhaidha': “Eap ba' xib bhai' xi ja bai'ñ gui' na mɨt jich palhbui na mɨt tɨ ɨ'kɨ gu bhaidha', mi'p xi ja namkidha'. Bɨɨpɨ'p bhai' ji ja namkidha' gui' na mɨt jɨ'k jix io'm gatuuk ya' ai, mu ja'k jap ji chɨɨmo' ja bui gui' na mɨt jɨ'k kabuimuk dɨr bhai' ji chu jua.” 9 Ba' moo mi' ba ai mɨt gui' na mɨt jɨ'k jix io'm jurnɨk ka tu jua, ba' mi' xi ja namki mɨt. Ba' maa'n na mɨt jɨ'k ja namki na jɨ'k tum namki'ñdha' gu maa'n tanoolh sia ku mɨt tɨi palhɨɨp pɨx tu jua. 10 Ba' moo ja'xpɨx mi'p ba ai mɨt gui' na mɨt kabuimuk dɨr bhai' ji chu jua. Ba' tɨi ɨlhdhat am nam mui' pa' ja namkidha' gɨt, gu' ji na mɨt gu' ja'kbui' pɨx jup ja namki na jɨ'k tum namki'ñdha' gu maa'n tanoolh. 11 Ba' gatuuk na mɨt bɨɨx xi ja namki, bhai' ji ñiokbo mɨt buiñor gui' na mi' tɨ ɨ'ɨɨx ka' gu bhaidha', 12 jup tɨtda am: “¿Jax ku pich ba' dhi' ja'kbui' pɨx jup ja namki na pich jɨ'k jich ñamki aach? ¿Cham bhaai' aa nap mui' pa'ch ñamkidha' gɨt aach, na chich gu' bɨx chanoolh jich chulhii na chich tu jua, gio na bhax chatoiñ? Gu' dhi' tɨi palhɨɨp pɨx tu jua mɨt, na mɨt gu' jurnɨk ya' ka ai.” 13 Ba'p kai'ch gui' na mi' tɨ ɨ'ɨɨx ka' gu bhaidha': “Aañ cham pai' jax kai'ch jiñ jaaduñ nañ cham bɨɨx jam namkidha', nañ gu' pu jam aagi'ñ nañ pu ja'kbui' pɨx jam namkidha' gu maa'n tanoolh. 14 Ja'pji na pim cham jax ji kai'chɨt xi gaamui dhi tuumiñ na ñich jam maa, na gu' dhi' aañ dɨɨlh jup jix maat na ñich ba' ja'kbui'p ja namki na ñich jɨ'k jam namki aapi'm. 15 Na gu' dɨɨlh jir jiñ chumñi' siañ jax bua. ¿Ka' pim ji xiñ jɨɨgam aa nañ jir jix bhai'kam ja bui dhi jaaduñ?” 16 Ba' mi' pɨx juugɨt tu a'ga gu Jesuus gu dhi' pu'ñi ja'k, mi' dhɨr ba' moop ja tɨtda: ―Ba' pu'ñi ja'k jup tu ja jimia' gui' nam xib jir gɇ'gɇrkam ya' dhi oi'ñga'n bhaan, gatuuk cham tu' kɨ'n ji bi'ya' am. Gu' ba' gui' nam xib jir cham tu', gatuuk gɇ'gɇrkam kɨ'n jup ji bi'ya' am jix dhaam ja'k buiñor guñ Gɨ'kora'. 17 Ba' na pai' dhuuk gamai' ba jimchu' gu Jesuus bhammɨ ja'k Jerusaleen, mu ja'p xi ja boosgak dɨlhkob gu mambhɨɨx daman gook noonbi'ñ, jup ja tɨtda: 18 ―Xib jach ba' moo ba jiimchu' bhammɨ ja'k Jerusaleen nach jax ya' ba jiim gu xib. Ba' aañ nat bhañ joot guñ Gɨ'kora', jiñ dhagia' am gui' nam xiñ bhaamki'ñ gu ja'tkam, mi' dhɨr ba' dai nam jiñ bhɨika' mu ja'k nam pai' darka' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios gio ba' gui' nam jir ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios. Ba' maap xim daagɨi ja chiñia' am gu jai' ja'tkam nam cham jir Israel kam nam jiñ mu'aa'. 19 Ba' gui' bɨɨx aixim xiñ buimɨi kuruus ta'm jiñ sissapai xiñ mu'aa' am. Ku ba' gu' aañ baik tanoolh kɨ'n ya' ji nañ jax ba oirɨda', nañ gu' duadɨi giop bamgia' mi' dhɨr koi'ñga'n tɨr. 20 Ba' gu bɨnga'n gu Sebedeo xi ja baidhak gu maamra'n mui' ji ai mi' na pai'p tu'ii' gu Jesuus, ba' mi ja'p o'lhia'n kɨ'n xi kɨkbok soi' jim duu. 21 Ba' gu Jesuus xi chɨkka na tu' ba'x aagɨt mi' soi' ba tu'ii', ba' gui'p kai'ch: ―Dho nañ pui' tɨi ɨlhii'ñ dho nap pui' xi chɨ'ya' gɨt nam jum sanoop darka' dhiñ maamar jano' nap pai' dhuuk gɇ'kam kɨ'n ba daaka', maa'n kɨɨ'n dɨr ja'k nap chiñia' na daaka', maa'n ba' o'nsop dɨr ja'k. 22 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Matgɨm giilhim jix xijai ji na ba' pui' tu tui'ka' gu dhi' pui' na pim jax ɨlhii'ñ, na gu' bɨɨpɨ'm aa' na pim giilhim jum tulhiiña', ja'p na jax aañ. ¿Ka' pim jix ñakoo' aa na pim jum tulhiiña'? Ba' gui'p kai'ch am: ―Jix ñakoo' ich ji matgɨm. 23 Ba'p ja tɨtda ɨp gio gu Jesuus: ―Dho gu'r am dho no' pim gu'x ñakoo' na pim jum tulhiiña'. Ku ba' gu' aañ cham jax jam tɨɨda' ji na moo pui' tu tui'ka' gu dhi' na pim tu' bhaan tu a'ga, na pui' maa'n kɨɨ'n dɨr ja'k jiñ xanoop daaka', gu jumai ba' o'nsop dɨr ja'k. Na gu' dai jano' na pai' dhuuk tum kuugalhdha' ya' dhi oi'ñga'n bhaan na ba'x maatɨ' ka' na jaroi' bhai' ji aaga' guñ Gɨ'kora'. 24 Ba' gu jai' mambhɨɨx noonbi'ñ gu Jesuus am bhaak jamɨt ja bui gu jai' gook nam pui'p jir noonbi'ñ nam jir jum sɨspidhim na mɨt pui' jɨ' ja kai. 25 Gu' ji nat gu' gu Jesuus jotmoda' maap xi ja jumpadak jup ja tɨtda: ―Jax dhui na cham jir am na pim moo kɨ'n jup bax bhaak na pim jix aagɨt na pim jir gɇ'gɇrkam ka'. Na gu' dhi' ja'p pɨx ba ji buusan na jax gui' nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ, pui' na jax gui' nam jix kakai' kɨ'n dadarrɨ nam xi' gɇ'gɇrkam jum taat ka' ja bui gu ja ja'tkam tuk, sia ji gu' no'm jir miamdaga'n pɨx, gɇ'gɇrkam bam taat ka' am. 26 Gu' aapi'm matgɨm cham jir am ji na pim moo pui' ja'k jup tu jimda' na jax gui' am. Gu' matgɨm no' pim moo baabui'x aa' na pim jir gɇ'gɇrkam ka', jum aa' ji na pim soi'm duukat ja palhbui'ñdha' gu ja'tkam sia nar jaroi' ka' gɨt. 27 Ba' no' pu'ñi aapi'm maadɨt jix aa' na pim jir gɇ'gɇrkam ka', jum aa' na pim pui'm ɨlhii'ñdha' na jax gui' nam pui' pɨx tu juanda' nam cham ja namki'ñdha'. 28 Na gu' sia aañ nat bhañ joot guñ Gɨ'kora', cham tu' gɇ'kam jiñ ɨlhii'ñ iñ, na ñich gu' cham tu' pu kai'ñkam bha jii ya' dhi oi'ñga'n bhaan nam ba' ya'ñ palhbui'ñdha' gu ja'tkam tu' na pɨx kɨ'n. Gu' ja'pji na ñich ja'kbui' kat bha ja palhbuidham ji nañ ja a'mkam mukia' na ba' mi' dhɨr ba tu namkix ka' gu ja ua'tulhdhara'. 29 Ba' nat pai' dhuuk mi' dhɨr gamai' ji jii gu Jesuus na pai'r Jerikoo ja bɨɨm gu noonbi'ñ, mui' ja'tkam pɨx chu'p jum duu mɨt na mɨt ba oi. 30 Ba' palhɨɨp gama ja'k nam ba bhɨichu', mi' ba daraa am boi jugii'ñ gook gu ja'tkam nam cham ñiññia ka'. Ba' na mɨt pui' ba tɨ kai na gu Jesuus mi ja'p jim mui' ja bɨɨm, mui' ji jiñkui mɨt, jup tɨtda am: ―¡Aapi' jich jaduuñ nap jir boxii'ñ gu Dabii, iam jap xich joi'mdai jich chɨgia'! 31 Ba' gu ja'tkam nam mui'p oi'ñchu' gu Jesuus, am jix bhaaktu' am, jup ja tɨtda am nam sap cham ñiokat darka'. Gu' ji na mɨt gu' gui'x io'm ba xi jii nam gɇ' kɨ'n mu jiiñak, jup kai'ch am: ―¡Aapi' jich jaduuñ nap jir boxii'ñ gu Dabii, iam jap xich joi'mdai jich chɨgia'! 32 Ba' gu Jesuus mi' gan ji kɨkbo, dai na mui' pup tɨ nɨi'ñ mu nam pai' dhɨr bha jiiñak gu ja'tkam gui' nam cham ñiññia ka', ba' xi ja bai nam mu jimia'. Ba' na mɨt pai' dhuuk mi' ba ai, jup ja tɨtda: ―¿Tu'ni aa jam duuk jiñ jaaduñ na pim ba' bhañ jiñkui'ñ? 33 Ba' gui'p kai'ch am: ―Dho nach pui' tɨi ɨlhii'ñ dho nap xich dhudua'ñdhai gɨt nach cham ñiññia. 34 Ba' gu Jesuus cham jax ji chɨ'ɨɨk jix ja joi'mdak jup xi ja dudua'ñdhak, dai nat bhai' pɨx xi ja daa ja buupui am, pux kɨkɨɨ'p jum duu mɨt mi' jotmoda'. Mi' dhɨr ba' dai na mɨt jai'p ma oi mu ja'k na pai' jim.

Mateo 21

1 Ba' bhammɨ amuub ba ai gu Jesuus na pai'r Jerusaleen, maa'n kap na pai' pui' tɨ tɨɨ' Betpajee, sonpan gu oidha' gui' nam Oliibus kɨ'n jup jix mat ka' gu ja'tkam. Ba' ba ja jootos gook gu noonbi'ñ nam tɨɨmɨlhdhapu' maa'n gu bhuru'x, 2 jup ja tɨtda: ―Ea na pim mu jimia' bhammɨni na pai' pɨx jɨ'dɨlh jir kikcham na pim jiñ chɨɨmɨlhdhapu' maa'n gu bhuru'x. Mi' moo bulhka' na pim jax ya' dɨr mu aajidha'. Ba' dai na pim jax xi buplhio'kai bhai' pu tɨɨmɨrika', bɨɨx sia gu maraa'n. 3 Gu' ba' no' gu' jaroi' ampɨk ba jam tɨkka na pim jax dhuñia' gu bhuru'x, ja'p japim tɨɨda': “Dho gu Gɇ'kam nat bhach joot. Cham maat ich na tu' mi bhiiñora', ku ba' gu' sap ja'xñi gio ya'p bam aichulhdha' ji.” 4 Ba' dhi' pu'ñi ja'k tum kuugalh gu pui' nat jax ja'k tu ua'nak maadɨt gui' nam bɨjɨk bhaankam tu a'gimɨk gu Dios na ja'pnim kai'ch: 5 Xi ja aagi'ñ gor gu Sion oi'ñkam na soi' jim duiñchugɨt bhuru'x cha'm mui' ba jim gu ja gɇ'kam tuk. Jir bhi'ññordam gu bhuru'x na bhaan jim. 6 Ba' gu noonbi'ñ cham jax ji chɨ'ɨɨk mui'p ma jii mɨt mu nat pai' ja joot gu Jesuus. Ba' pui' ji chu buus na jax ja tɨtda, mi' bulh gu bhuru'x na pai' tu ja aagi'ñ, ba' gui' dai na mɨt jax buplhio' xi chɨɨmɨrak jamɨt bɨnkam gu maraa'n. Ba' mu ja aichdhak bhai' xi ja bakxi mɨt gu ja kuktun, ba' gu Jesuus maa'n bhai' xi dhaibuk gamai' pɨx chu'm duu bɨɨx boi. 8 Ba' gu ja'tkam joidham jix bhai' jim taatugɨt bɨɨpɨ' dɨr bapoi'dhat ja kookosidhat mi' ja iabuim am boi cha'm gu ja kuktun, nam gu'x io'm mui' mu jiim nam oi'ñchu' gu Jesuus, gam jai' gu tua jaaja' nam omsaidhat mi' iabuim mi' na pai' jax bhɨɨjim gu Jesuus. 9 Ba' nam pui' xi chu buidhat pɨx jiiñak bɨttu am bɨɨx gui' nam jɨ'k bɨɨpɨ' dɨr jiim gio gui' nam gatuuk dɨr jup jiim, jup kai'chim am: ―¡Taxchaab ba' guch Gɨ'kora' nat bhai' bach joochxi gu boxii'ñ gu Dabii gui' na bɨjɨk ya'r gɇ'kam kat! 10 Ba' ja'xpɨx nat pai' dhuuk bhammɨ ba ai gu Jesuus na pai'r Jerusaleen, cham maat am gu bhai' oi'ñkam nar jaroi' dha'. Nai' tɨim tɨ tɨkka am, jup kai'ch am: ―¿Jaroo chi ba' da' dhi maa'nkam? 11 Ba' jai' dhɨt jup kai'ch am: ―Dho dhi' dhor di' gu Jesuus gui' na bhaankamu'n tu a'ga gu Dios, gui' na mummɨ kio Nasareet gui' na mi' bipio' na pai' jax jir Galilea. 12 Ba' ja'xpɨx mu ja'k jup ba ai gu Jesuus na pai'r gɇ' chiop, ba' mi' pɨx ji ja tɨɨ gu ja'tkam nam jix io'm mui' mɨjɨ tu ga'ra gu bɨxchu'. Ba' bɨɨx mi' dhɨr ja'k ji ja aadi nam jɨ'k bhai' ka tu ga'ra gio gui' nam bhai' ka tu saba'n, ja ia'lhxichulh gu ja memees gui' nam bhai' bhaan ka tua' gu tuumiñ nam bhai' ja pataaxi'ñ gu ja'tkam kɨ'n gu jai' tuumiñ, gio ba' gui' nam giokda' bhaan bhai'p ka ja kuup nam bhai' ka ja ga'ra, bɨɨx jup ja ia'lhxichulh. 13 Ba'p ja tɨtda pui' xi ja doodak: ―¿Kux cham maat japim aa nap jum kai'ch gu ñio'ki'ñ guñ Gɨ'kora' mi' na pai' tu ua'ñix: “Dhi chiop nat mi'm kɨi, mi' dhɨr jix bhaai' nam bha tuñ a'gi'ñdha' gu ja'tkam soi' jim ɨlhdhat”? Aapi'm gu' ya ja'p tu'ii' na jax pai' no'm jum jumpa'n gu ɨ'xkum. 14 Ba' na pui bhai' ka oirɨ gu Jesuus na pai'r gɇ' chiop, bhai' ba ai mɨt jɨ'kchi gu ja'tkam nam cham ñiññia ka' gio ba' jai' gui' nam jix mama'mkulhi' ka', ba' soi' ba tɨtda am na ja dudua'ñdha'. Ba' gui' cham jax ji chɨ'ɨɨk jix ja joi'mdak jup xi ja dudua'ñ, jix kɨkɨɨ' mɨt jup jum duu. 15 Ba' giilhim bhai' ji bhaak jamɨt gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios gio ba' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, na mɨt tɨɨ gu Jesuus nat ja dudua'ñ gux kako'k kam. Gio gu' gu a'aalh mi' dhɨr ja'p pɨx jiiñak jup bɨɨt am nam jix bhai'm taat buiñor gu Jesuus, jup kai'ch am: “Taxchaab ba' guch Gɨ'kora' nat bhai' bach joochxi gu boxii'ñ gu Dabii gui' na bɨjɨk ya'r gɇ'kam kat.” 16 Ba'p tɨtda am gu Jesuus gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam: ―Ja'p xi ja tɨɨ'n nam cham ñiokda' dhi a'aalh. Moo ja'p ja kɇɇ ap pɨx nam jax kai'ch. Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho jax gip bua siam jax kai'ch, na gu' pui'm kai'ch gu ñio'ki'ñ guñ Gɨ'kora' mi' na pai' tu ua'ñix na saak siax bhaai' gu a'aalh nam tu daanda' buiñor gu Dios, sia gui' nam ka xio'da'. ¿Cham aa pim jɨ'xkat tu jiñkui'ñ mi' na pai' pu'ñim kai'ch? 17 Ba' daipu' xi ja tɨɨdak gu Jesuus mi' dhɨr pu jii mu ja'k na pai'r Betaania, mi' ba' gan ji chɨbia. 18 Ba' kabuimuk nat giop ba xia', ma jii ɨp gio gu Jesuus bhammɨ ja'k gɇ' kiicham. Ba' na gamai' ka jimchu', am jix bhiogɨm ba tu tatdatu'. 19 Ba' ba tɨɨ na mu ja'p kɨɨk boi jugii'ñ maa'n gu iigɨx, ba' mui' ma jii nat tɨɨgim. Ba' na bha ja'p tɨi xi ñɨnɨi'ñ, pu nim maa'n kut tɨɨ gu iibhai'ñga'n, ba'p kai'ch: ―Alh moo cham jɨ'xkat ka iibhai'ñcha' dhi iigɨx. Ba' moo jano' nat jax pu tɨɨ'n, pu mi' nai' ji gaa gu iigɨx. 20 Ba' mi' pui' pup tu'ii' am gu noonbi'ñ na mɨt pui' jɨ' tɨ tɨɨ, ja'xpɨx ba' ba tɨkka am gu Jesuus nat jax dhuukat nai' ji gaa gu iigɨx nat jax pu tɨɨ'n na cham ka iibhai'ñcha', jup tɨtda am: ―¿Jax chi kut ba' moo jotmoda' nai' ji gaa dhi iigɨx na pich jax pu tɨɨ'n na cham ka iibhai'ñcha'? 21 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho na bhaan jix maatɨ' ka' na cham tu' daipu' pu'ñix bhaai' na pim pu tu duñia' no' pim jix biiñak buiñor guñ Gɨ'kora', gu' ja'pji sia ji gu'ñi oidha' no' pim jax tɨtda: “Eap ya' dɨr ja'k jim muni ja'k na pai' gɇ' suu'n gu suudai'”, dho gu' pui' dho ji chu buusnia' no' pim bɨɨx jam jujur kɨ'n tɨ jɨɨgi'ñ na pui' ji chu buusnia' na pim jax tɨ'ya'. 22 Gu' ba' pu'ñi ɨp no' pim bɨɨx jam jujur kɨ'n jix biiñak buiñor guñ Gɨ'kora', jam makia' dho tu' na pim taanda'. 23 Ba' gio mi'p ba ai gu Jesuus na pai'r gɇ' chiop. Ba' na mi' ka tu ja a'gi'ñ gu ja'tkam, mi' ba ai mɨt gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, gio ba' gui' nam jir ja gɇ'gɇrkam tuk ka' gu Israel kam ja'tkam. Ba' bhai' ba tɨkka am, jup tɨtda am: ―¿Jax jap ba' kai'ñkam ya' pu tu bua? ¿Jaroom chianɨk bham joot nap ya' pu tu duñia' nap dɨɨlh jax ɨlhii'ñ? 24 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―Dho ea nañ aañ maa'n jup xi jam tɨkka' gu tu'x buadam na jax jir jum duukam. ¿Jaroo bha joot saak gu Juan na ja bopkona' gu ja'tkam? ¿Dios aa, ka' dɨɨlh aa mɨt chia gu ja'tkam na ja bopkona'? Ea gor xiñ aagi'ñ nañ ba' aañ jup jam aagi'ñdha'. Ba' gui' dai na mɨt ba jim tɨ tɨkka dɨɨlh, jup kai'ch am: ―¿Jax jach ja'k tɨɨda'? Na gu' no'ch jax kai'ch nat gu Dios bha joot gu Juan, pui' dho ji chɨ'ya': “¿Gu' jax ji ku pimɨt ba' cham mi' pui' jii na jax tɨi pup tu jam a'gidhimɨk?” 26 Gio no' chich jax tɨip xi chɨɨ'n na mɨt dɨɨlh chia gu ja'tkam na ja bopkona', bhaakuim dhoch ma'yasai joodai kɨ'n jich kooda', nam gu' bɨɨx pɨx tɨ jɨɨgi'ñ na gu Juan bhaankam tu a'gimɨk gu Dios. 27 Ba' pui' cham bhaai' nam jax tɨɨda', dai nam jup tɨtda pɨx: ―Chaam ji nach maat nat jaroi' bha joot gu Juan. Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho bak aañ pui' cham jup jam aagi'ñdha' ku gi nat jaroi' bhañ joot nañ ba' ya' pui' tu bua. 28 Ba' moo mi' dhɨr ja'pni bhai'p ba ja tɨkka gu Jesuus, jup kai'ch: ―¿Aapi'm jax ɨlhdhat kɇɇ? Pui' na jax maa'n gu maa'nkam no' gook tu maamar, ba' no' maa'n jax tɨtda: “Ea nap mu jimia' mu gaa tɨr nap tu juanmɨra'.” 29 Ba' no' gu' jax kai'ch pɨx gu maraa'n: “Aañ cham. Aañ moox oo'n. Cham pai' jimiim jiñ ɨlhii'ñ iñ.” Ba' na pui' xi kai'chimɨk ja'xpɨx siamri dɨkoo ma jii. 30 Gu' ba' gu jumai pui'p ba tɨtda ɨp, gui' dho gi gu'x bhai'm taatɨt jup kai'ch ji: “Ea ku gi nañ moo mu jimia'.” Ba' daipu' xi chɨ'ɨɨk pu cham mui' ba ji jii, pu cham jɨ'xkat dho gu' mu jii mu nat pai' joot gu taata'n. 31 Ba' mi' dhɨr jup ja tɨtda gu Jesuus: ―¿Jax chu'm gu gook jii mu nat pai' joot gu taata'n nam tu juanpu'? Ba' gui'p kai'ch am: ―Dho gui' nat jax bɨɨpɨ' dɨr pu tɨɨ'n dho. Ba'p ja tɨtda ɨp gio gu Jesuus: ―Dho aapi'm pu'ñip ji buusan na jax gui' nat pu cham jii mu nat pai' joot gu taata'n. Gu' ba' dhi' ja'p jir jum duukam nam bɨɨpɨ' jimia' jix dhaam ja'k buiñor gu Dios gui' nam jir tuumiñ tutaandam tugi'ñ gux io'm gɇ'kam Rooma kam, gio gu u'uub gui' nam jir ganai' pɨx ka'. Gu' ba' aapi'm cham, sia ku pim pui' tɨi xi ɨlhii'ñ na pim aapi'm bɨɨpɨ' jimia' gɨt jix dhaam ja'k, 32 na pimɨt gu' cham mi' pui' jii na jax tɨi pup tu jam a'gidhimɨk gu Juan ja'tkam bopkondam, dai na pimɨt tu' pɨx ɨlh. Gu' gu tuumiñ tutaandam tugi'ñ gux io'm gɇ'kam Rooma kam, sia kum giilhim tɨix u'ua'tulhdhix, gio gu u'uub gui' nam jir ganai' pɨx ka', moo jano' soi' jim ɨlhdhak mi' pui' jii mɨt nat jax tu ja a'gi gu Juan. Gu' aapi'm pu cham mi' pui' jii ji, sia ku pimɨt tɨi kai nat jax tu a'ga gio na pimɨt jax tɨɨ nat joidham jix bhai' tu duu. 33 Mi' dhɨr ba' moo ja'pni bhaan ji ua'rgidhak bhai'p ji chu a'ga gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―Kani na pim moo jumaip xiñ kaaya' nañ tu' bhaan jup tu jam a'gidha'. Maa'nnim maa'n gu maa'nkam tu darsak gu uubas gio ba' nat tu kuu mi' nat jɨ'x juugɨt tu darai. Mi' dhɨr ba' moo tu echkai ɨp mi' na pai'x bhai'n ka' nam ba kɨi'da', gio ba' nat mi' kɨi ɨp maa'n gu tɇb bhi'ñbak na ba' bhai' dhɨr bhaan daakat nai' tɨ nɨi'ñdha' na tu nuuka'nda'. ’Gu' ji na gu' moo ampɨk jup bar jimdam mɨk ja'k. Ba' mi' ka xi ja do'ñchok jɨ'kchi gu ja'tkam nam mi' ka tu juanda' pu jii ba'. 34 Ba' nat pai' dhuuk ba bhai gu uubas, mui' ba ja joot gu tujuandam tugi'ñ mu nat pai' ka xi ja do'ñchok gu jai' tujuandam tugi'ñ nam ua'pu' gui' na jɨ'k bhaan bipio'. 35 Gu' ji na gu' na mɨt pai' dhuuk tɨi mu ba ai gu tujuandam gui' nat mu ja joot, dai na mɨt bhai' ji ja da'ngɨ, ja gɨbiimɨk am, jai' mɨt pu ja koi, jai' ba' dai na mɨt joodai kɨ'n xi ja ma'yasak gio pui' mɨjɨp xi ja joot. 36 Ba' gatuuk jai' mui' tɨip ja joot, mui' pa' iam, cham tu' ja'kbui' nat jɨ'k mu ja joot bɨɨpɨ' dɨr, gu' ji na gu' maa'n na mɨt jax ja dooda. 37 ’Gu' ba' mɨkkat na cham ka jai'ch na jaroi' mui' ka jootsa', dai gu maraa'n pɨx ba bii gui' nax io'm jix dha'da'. Ba' pui' mui'p ma joot jup xi chɨ'ɨɨk: “Dhi' dho gi gu' chi jɨɨgi'ñdha' am ji, nam gu'x maat na aañ jir jiñ mar.” 38 Gu' ji nat gu' cham pui' ji chu buus nat pai' dhuuk mu tɨip ba ai gu maraa'n. Jup kai'ch am dɨɨlh jix dhu'npi'ñ kɨ'n gu tujuandam: “Dhi' moo bhaan ji chu bi'ya' bɨɨx na jɨ'k tu' ya'x chu jai'ch no't ba muu gu taata'n. Ja'pji nar am ji nach mu'aa' na ba' aach jich a'm ji chu bi'ya' kapbhai' nat dɨɨlh ya' ka ai.” 39 Ba' pui' xi chɨ'ɨɨk bhai' ji dhaa mɨt, baas dɨr ja'p koraar bɨɨbhi' mɨt xi baidhak xi mu'aak. 40 ’¿Gu' ba' aapi'm jax ɨlhii'ñ na ja dooda' dhi' dhi tujuandam na mɨt buam pɨx tu dooda na pai' dhuuk mi' aaya' gui' nat mi' tu darsak gu uubas? 41 Ba' gui'p kai'ch am: ―Dho gu' ja kooda' dho jia, jai' ba' mi' ja iabu' gu tujuandam, nam ba' mi' dhɨr ba maakidha' gui' na jɨ'k bhaan bipio'da' na pai' dhuuk bax bhai ka' gu uubas. 42 Ba'p ja tɨtda ɨp gio gu Jesuus: ―¿Cham aa pim jɨ'xkat tu jiñkui'ñ gu ñio'ki'ñ gu Dios mi' na pai' tu ua'ñix na ja'pnim kai'ch: Gu jodai na mɨt mai' xi buak gu bhibhi'ñbakchadam, gu' ji nat gu' gio mi'p dai guch Gɨ'kora' na ba' bhaan darka' gu jai' joodai, na gu' pui' ja'k jix aa', ba' aañ joidham jix bhai'ñ chaat buiñor gu dhi' pui' nat jax tu duu? 43 Ba' aapi'm pu'ñip ji buusan na jax gu bhibhi'ñbakchadam na mɨt mai' xi buak gu jodai gux kɨɨ', ba' cham jɨ'xkat aaya' pim jix dhaam ja'k buiñor gu Dios. Dai gui' nam jɨ'k mi' pui' jiim na jax jix aa' nam ba' jimia' buiñor. 44 Ba' aañ ya' pu jam tɨtda na pu ta'tak jup jum duñia' gu jaroi' no't bhaan jutbuk ia dhi' dhix kɨɨ' jodai. Piam ku gu' no't jax dhuukat bhaan gɨi gu jaroi' no' mi' pai' ka oirɨ, pu matai dhop jum duñia'. 45 Ba' tɨix dhaagik am gu Jesuus gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam, nam gu'x maat na dhi' ja aagɨt jup kai'ch nat tu a'ga bhaan ji ua'rgidhak gu tujuandam na mɨt buam pɨx tu dooda. 46 Gu' ji nam gu' moop jix ja ɨɨbhi'ñ gu ja'tkam, nam gu' bɨɨx pɨx jix bhai'x mat ka' na gu Jesuus sɨlhkam Dios bhaankamu'n tu a'gada'. Ba' pui' cham jɨ'xkat jax dhooda mɨt gu mi' jotmoda'.

Mateo 22

1 Ba' gio bhai'p ji chu ja a'gi gu Jesuus gu ja'tkam bhaan ji ua'rgidhak maa'n gu maa'nkam nam tɨɨmo', jup ja tɨtda: 2 ―Ba' na jax ja'k ja a'm tɨ nɨidhidha' gu Dios gu ja'tkam, ja'p ji buusan na jax maa'n gu gɇ'kam no' mu pai' ba xim tɨɨmom gu maraa'n, 3 na ba ja jootsa' gu tujuandam tugi'ñ nam ja bai'ñpu' gu ja'tkam nam tu jugia' gu koi'. Gu' ji na gu' ni jɨ'x kum cham aa' nam pai' dhuuk mu ja'p pui' tɨi ba ja tɨtdaim, pui' mɨt giop ba jii gu tujuandam tugi'ñ gu gɇ'kam. 4 Ba' gatuuk jai' gio mui' tɨip ja joot jup xi ja tɨɨdak: “Ea na pim aapi'm mui'p jimia' na pim ja bai'ñpu' gu ja'tkam nam ya'ni tu jugia' gu koi'. Ja'p japim ja tɨɨda' na ya' bax chu bhai, na ñich gu' tu chia gu tutuur gux dhudua kam nam ja koodai tu jidhoora' gu bakaax.” 5 Gu' ji na mɨt gu' sia cham aa gu ja'tkam nam mu tu koi'po' nam pai' dhuuk mu ja'p pui' tɨi ba ja tɨtdaim gu tujuandam tugi'ñ gu gɇ'kam. Maa'n dai nat mu ja'k ji dhuu na pai' tu ga'mbhar, maa'n ba' mu ja'k jup ji dhuu na pai' tu juanda'. 6 Gu jai' ba' dai na mɨt bhai' ji ja da'ngɨ gu tujuandam tugi'ñ gu gɇ'kam, ja gɨbiimɨk jamɨt mi ja'p xi ja koodak. 7 Ba' gu gɇ'kam giilhim bhai' ji bhaam na mɨt ja koi gu tujuandam tugi'ñ. Mu ja joot dho gu' gu sandaarui'x chugi'ñ nam pui'p ja kooda' gui' na mɨt jup tu dooda, gio nam pup xi ja mɨmɨidha' gu ja ba'bhak. 8 Mi' dhɨr ba' moop ja tɨtda gu jai' tujuandam tugi'ñ: “Dho gu' ya' tɨi bax chu bhai dho dhi koi', gu' ji na mɨt gu' cham aa gui' na ñich mui' tɨi tu ja joochxi nam bha tu koi'po' gɨt. 9 Ea na pim aapi'm mui'p jimia' mu ja'p ɨrban gu gɇ' kiicham na pim ja bai'ñpu' gu ja'tkam nam ya'ni tu jugia'. Bɨɨx japim bha ja baidhika' na pim jɨ'k mi ja'p ja tɨgia'.” 10 Ba' mui'p ma jii mɨt gu tujuandam tugi'ñ gu gɇ'kam mu ja'p ɨrban gu gɇ' kiicham, ba' bɨɨx ja baidhak jamɨt na mɨt jɨ'k mi ja'p ja tɨɨ, sia gui' nam giilhim jix buam tomaat ka' gio gui' nam jir jix bhabhai'kam ka'. Suu'n jamɨt mɨjɨ ba'k chɨr mi' na pai'r koi'cham ka'. 11 ’Ba' ja'xpɨx nat pai' dhuuk mi' ba baa gu gɇ'kam, ba tɨɨ na maa'n cham pu chu'm tɨ tɨi'chu' na jax chu'm tɨm tɨtɨ' na ba'x bhaai'n ka' nañ mu bakia' mi' pai' no' pu'ñir koi'cham ka'. 12 Ba'p tɨtda: “¿Jax japich dhuuk ya baañ jaduuñ? Nap moo cham pu chu'm tɨ tɨi'chu' na jax chu'm tɨm tɨtɨ' na ba'x bhaai'n ka' nañ mu bakia' mi' pai' no' pu'ñir koi'cham ka'.” Ba' cham ñiok gui' na mi' pui' tɨtda. 13 Ba'p ja tɨtda gu gɇ'kam gui' nam mi' tu bhiijim gu koi': “Ea gor buuprak gu tootna'n gio gu noonbi'ñ mu buañ dɨɨrap dhi maa'nkam mi' na pai' giilhim jix chukgam na tɨi suakda' na giilhim jix buam jum aa'nda'.” 14 Ba' pu'ñi tɨip jix aa' gu Dios nam gɨt mui' tɨ jɨɨ'ñdhai gu ja'tkam mi' pui' jimia' na jax jix aa', gu' ji na gu' jɨ'k pɨx nam ba'x aa' nam mi' pui' jimia'. 15 Ba' bhaakuk mi' dhɨr pu jii mɨt gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda'. Ba' tɨi bɨɨx maap xim jumpadak ma tu a'ga mɨt nam jax dhui mai'chia' gɨt gu Jesuus na pu tɨ'ya' gɨt na jax cham pui' ja'k tu aagix ka' nam ba' pui' ji chɨ'ji iattulhdhai tu chiñia' nam mu'aa'. 16 Ba' mui' tɨi ja joot jamɨt jɨ'kchi gu ja ja'tkam tuk ja bɨɨm gu Eroodis gu ja'tkam tugi'ñ nam sap tɨkkapu' gu Jesuus, katti sap iam maakam pɨx tɨ'ya' gɨt na jax cham pui' ja'k tu aagix ka' nam ba' pui' ji chɨ'ji iattulhdhai tu chiñia' nam mu'aa'. Ba'p tɨtda am mu ji ɇɇk: ―Jiñ jaduuñ, aach tɨ jɨɨgi'ñ nap sɨlhkam jup kai'chdha' nap pai' dhuuk tu ja a'gi'ñdha' gu ja'tkam, jir sɨlhkam nap jax ja tɨtdada' na pui' ja'k jix aa' gu Dios, gio na maa'n nap jax ja ɨlhii'ñ gu ja'tkam sia nar jaroi' ka' gɨt. 17 Ba' aach ja'p tu'm bham tɨkkam jich jaduuñ, ¿jir am aa nach namki'ñdha' gux io'm gɇ'kam Rooma kam Seesar tɨɨgim na jɨ'k aagix nach namki'ñdha', ka' cham aa? 18 Gu' ji na gu'x bhai'x maat gu Jesuus nam jax kai'ñkam jup tɨtda, ba'p ja tɨtda: ―¿Jax ku pim ba' moo ja'p tɨi xiñ mai'chim jiñ jaaduñ? 19 Ea gor maa'n bhañ chaiñbui'ñ gu tuumiñ gui' na kɨ'n tum namki'ñ na jɨ'k aagix nam namki'ñdha' gux io'm gɇ'kam Rooma kam. Ba' gui' maa'n jup xi bhɨidham jamɨt gu tuumiñ. 20 Ba' gu Jesuus xi dhaagɨk mi' xi chɨɨgɨk jup ja tɨtda: ―¿Jaroo da' dhi' na ya' jupñix bhaan dhi tuumiñ, gio na jaroi' mi' ua'ñix na jax chɨɨ'? 21 Ba' gui'p kai'ch am: ―Dho gux io'm gɇ'kam Rooma kam dho. Ba'p ja tɨtda ɨp gio gu Jesuus: ―Dho pim xi maakidhat ku gi gux io'm gɇ'kam Rooma kam na jɨ'k bhaan jup bipio'da', gio gu Dios japim jup xi maakidhat na jɨ'k bhaan jup bipio'da'. 22 Ba' pu cham ka ñio mɨt gui' nam mi' tɨkka, dai nam mi' pui' pup tu'ii' jɨ'x juugɨt. Mi' dhɨr ba' dai na mɨt ba jii cham jax ji chɨ'ɨɨk. 23 Ba' moo jano' mi'p ba ai mɨt ɨp gui' nam saduseos jum tɨɨtɨ'nda', gui' nam cham tɨ jɨɨgi'ñdha' nam gio mu pai'p ba oipoda' gui' nam jɨ'k ba ko'iix ka' gu ja tutku' am bhaan. Ba' bhai' ba tɨkka am gu Jesuus, jup tɨtda am: 24 ―Aach bhai' ma jii jich jaduuñ na chich bham tɨkkam gu pui' nat jax ja'k tu ua'nak gu Moisees, na sap no't maa'n ba muu gu maa'nkam, no't dɨɨlh mi' ji bii gu bɨnga'n, no' cham maa'n bhaan tu mar kat, jix bhai' na bhai' ji bhɨɨya' gu sɨpdhi'ñ gui' na mia'n oi'ñdha' na ba' bhaan ba tu mar ka', na ba' ja'p ji buusnia' nar dhi' ka' gu xio'gi'ñ gui' na ba mukia'. 25 Gu' ji nam gu' moo ja'pnip tu a'gada' gu ja'tkam nam sap mu pai' oi'ñkat xijum gook gu ja'tkam daim sɨspidhim. Sap ba' moo tɨi ba tɨ bɨɨna' kat gui' nar bɨɨpɨ' kam, gu' ji nat sap gu' am xi muu, pu cham sap maa'n bhaan tu mar kat gu ubii. Sap ba' gu sɨpdhi'ñ gui' na mia'n oi'ñ gui' nat ba muu, tɨix bhai' ba tɨɨdak gu nuuchixi'ñ. 26 Gu' ji nat sap gu' pui' am jup xi muu, pui' sap cham maa'n jup tɨɨgɨk jamɨt gu alhii. Gio gu tɨ'ɨraab kam sap pui' tɨix bhai'p ba tɨɨdak ɨp, gu' ji nat sap gu' pui' am jup xi muu. Pu bɨɨx dho sap koi mɨt gu xijum gook tɨi pup bhɨbhɨɨjimɨk, pu cham sap jaroi' maadɨt bhaan tɨɨgɨk gu alhii. 27 Mɨkkat sap bɨɨx am jup xi muu gu ubii. 28 Gu' ba' gu xijum gook gu ja'tkam nam tɨi pup bhɨbhɨɨjimɨk gu ubii, ¿jax chu'm ba' pɨk gio bhai'p ji bhɨɨya' jano' nam pai' dhuuk saak gio mu pai'p ba oipoda' sia ku mɨt tɨi ba koi gu ja tutku' am bhaan? 29 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho jax dhui na pim gu' cham maat gu pui' na jax tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ gu Dios, ni na pim jix maat na jax jir gɇ'kam na pu tu duñia' na jax ɨlhii'ñdha'. 30 Gu' matgɨm gui' nam jɨ'k ko'iim nam gio mu pai'p ba oipoda', cham tu' bhaan ka tɨtɨɨ'ñchoka' am ji, na gu' dai ya' dhi oi'ñga'n bhaan nam ba'x aa'nda' nam tɨ bɨpna' ka'. Gu' no'm maakam ja'k ba oipo, ja'ppɨx ba ji buanda' am ji na jax gu noonbi'ñ guñ Gɨ'kora' gui' nax dhaam jup tu'ii'. 31 Gio gu'x bhai'x maatɨ' nam bhai' pai' aajim maa'n kap gui' nam jɨ'k ko'iim gu ja tutku' am bhaan, na gu' pui'm kai'ch bo gu ñio'ki'ñ gu Dios mi' na pai' tu ua'ñix bhaan gu u'uan. ¿Cham aa pim jɨ'xkat tu jiñkui'ñ? Na ja'pnim kai'ch bo: 32 “Aañ jir di' gu Dios tugi'ñ gu Abraam, gio ba' gu Isaak, gio ba' gu Jakob.” Cham tu' na jax kai'ch: “Aañ jir ja Dios tuk kat”, gu' ja'pji na pui'm kai'ch ji na puir ja Dios tuk ji. Dhi' bhaan jix maatɨ' nam pui mu pai' oipo dhi' dhi ja'tkam, sia ku mɨt ba koi gu ja tutku' am bhaan. 33 Ba' pu cham ka ñio mɨt bɨɨx gu ja'tkam, dai nam mi' pui' pup tu'ii' na mɨt pu'ñi kai gu Jesuus, na gu' joidham jix bhai' xi bua na tu a'ga. 34 Ba' gu pariseos maap xim jumpadak giop ma tu a'ga mɨt na mɨt pai' dhuuk pui' ba tɨ kai nat maa'n nat jax ja ma'iich gu Jesuus gu saduseos. 35 Ba' maadɨt gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios mu jimɨɨk amuub na pai'p tu'ii' gu Jesuus, mi ja'p ji kɨkbok bhai' ba tɨkka, gu' na mi' pɨx tɨix mai'chim ku ba'p kai'ch, jup tɨtda: 36 ―¿Jax chu'm pɨk jix io'm jum aa' nañ mi' pui' duiñchu'nda' na jɨ'k jax tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ gu Dios? 37 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Dho mi' na pai' ja'pnim kai'ch: “Bɨɨx jum jur kɨ'n jap tu daanda' buiñor guch Gɨ'kora', gio nap jɨ'x jup jum taat.” 38 Dhi' jɨ' ji na bɨɨpɨ' kat jix io'm jum aa' nap mi' pui' duiñchu'nda'. 39 Gatuuk ba' moo mi' na pai' ja'pnip jum kai'ch: “Jix ja joi'gɨ'nda' ap bɨɨx gu ja'tkam sia nar jaroi' ka' gɨt, ja'p nap jax xim joi'gɨ'nda' aap dɨɨlh.” 40 Na gu' dhi' bɨɨx na jɨ'k jax tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ gu Dios, dai dhi' pɨk dhi gok kap nax io'm bhaan tum a'gada', gio gui' nam bɨjɨk bhaankam jup tu a'gimɨk gu Dios, dai dhi' bhaan jup tu ja a'gi'ñdha' am gu ja'tkam. 41 Ba' nam pui mi' kap tu'ii' gu pariseos, 42 ba ja tɨkka gu Jesuus na sap jaroi'r boxii'ñ guch Xoi'kam, jup ja tɨtda: ―¿Aapi'm jaroo ɨlhii'ñ jiñ jaaduñ nar boxii'ñ guch Xoi'kam? Ba' gui'p kai'ch am: ―Dho saak gu Dabii dho. 43 Ba'p ja tɨtda ɨp gio gu Jesuus: ―¿Gu' jax ji na ba' gu' dɨɨlh gu Dabii nat pui' ja'k jurtuda gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' pui' ja'k iim guch Xoi'kam nar gɇ'kam tugi'ñ? Mi' pai' na tu ua'ñix bhaan gu u'uan na ja'pni kai'ch gu Dabii: 44 Jup tɨtda gu Dios guñ gɇ'kam tuk: “Ya'ni kɨɨ'n dɨr jiñ xanoop jap ka xi dhaibu' nañ ka xi ja tulhiiñchuda' gui' nam xim bhaamki'ñ, nam ba' soi' bam ɨlhdha' aap jum bui.” 45 ¿Gu' ba' jax dhuukat pui' Dabii jir boxii'ñ ji guch Xoi'kam na ba' gu' dɨɨlh gu Dabii pui' ja'k iim nar gɇ'kam tugi'ñ guch Xoi'kam? 46 Ba' pu cham jaroi' ka ñio, dai nam mi' pɨx pui' pup tu'ii'. Jano' dɨr ba' pu cham jaroi' tu' ka tɨkkada' gu Jesuus, nam gu'x maat na maa'n na jax ja mai'chia'.

Mateo 23

1 Mi' dhɨr ba' moop ja tɨtda gu Jesuus gu ja'tkam gio gu noonbi'ñ, jup kai'ch: 2 ―Gui' nam sap pɨk ba' tɨi xix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios gio gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', gammɨjɨ bhaan tu a'gada' am gu pui' na jax ja'k tu aagix mi' nat pai' tu ua'nak gu Moisees. 3 Ba' aapi'm cham jax ji kai'chɨt tu' ka'm xi ja nɨidhat nam jax jam tɨtdada', dai ji na pim gu' cham pui' ja'k jup tu jimda' nam jax ja'k tu jim dɨɨlh, na gu' jax ñam xi chɨ'ji maakam tu buidha' am nam dɨɨlh jax ɨlhii'ñdha'. 4 Giilhim jix xijaim ja chianda' am gu ja'tkam nam mi' pui' jimia', sia kum gu' dɨɨlh pu cham mi' pui' jiimdat jup kai'chdha', ni palhɨɨp dho moo. 5 Ja'p pɨx ba' dai nam bhaan pɨx gɇ'gɇrkam jum taat ka' nam sap pɨk ba' panaas mi' pui' xi jiim nam xi ja nɨi'ñdha' gu ja'tkam, gu' pu paa gi mi' pui'p jiimda' am gu tu' sɨlhkam. Gio na ja ko'raarda' ɨp nam bha ja'p ja kokobtai' am xi ja buupratu'nda' gu bapket gui' na mi' tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ gu Dios, piam bha ja'p ja noonob am. Gio nam tɇ'tɇb tɨm tɨ'ii'ñka' gui' na am tu bhabha'salh ka' gu jajannulh. 6 Gio no' mu pai' tum kua', jix aa'nda' am ɨp nam jix kɨkɨɨ' a'toxkar ta'm xi dharka', gio mu ja'p na pai' jax tum daanda', jix aa'nda' am ɨp nam bɨɨpɨ' dɨr xi dharka'. 7 Gio nam jix aa'nda' ɨp nam soi'm duukat ja ñio'ki'ñdha' gu ja'tkam mu ja'p ɨrban gu gɇ' kiicham, gio nam jix aa'nda' ɨp nam pui' ja tɨɨtɨ'nda' nam jir jix chu mamatdagɨm. 8 ’Ba' aapi'm cham pui' ja'k jup tu jimda' nam jax ja'k tu jim gui'am. Cha'pim jix aa'nda' nam pui' jam tɨɨtɨ'nda' gu ja'tkam na pim jir jix chu mamatdagɨm, na pim gu' aapi'm ja'p ba ji buan na pim jir jum jajaa'nnim. Ba' maa'n pɨx jix jai'ch gui' nax dhaam jup tu'ii' na jam buir jix chu matdagɨm. 9 Gio na pim cham jaroi' pui' tɨɨtɨ'nda' ya' dhi oi'ñga'n nar jam gɨ'kora', na gu' maa'n pɨx jix jai'ch gui' nax dhaam jup tu'ii' nar jam Gɨ'kora'. 10 Ni na pim cham pui'm aa'nda' nam gɨt gɇ'gɇrkam jam bia'ka' gu ja'tkam, na gu' aañ nat bhañ joot guñ Gɨ'kora' nañ ba'r jam gɇ'kam tuk. 11 Ba' no' jaroi' aapi'm maadɨt jix aa' nar gɇ'kam ka', jum aa' nax bhai' ja buada' gu ja'tkam sia nar jaroi' ka' gɨt. 12 Na gu' gu jaroi' no' dai gɇ'kam jum taat, pu cham tu' dho tu' kɨ'n ji bi'ya', gu' no' gammɨjɨ soi'm ɨlhii'ñ, dho gi gu' gɇ'kam kɨ'n ji bi'ya' ji. 13 ’Gu' ba' aapi'm na pim jɨ'k sap pɨk ba' tɨip xix maat gu ñio'ki'ñ gu Dios gio aapi'm na pim pariseos jum tɨɨtɨ', cham bhai' tu jam jimia' na pim gu' cham sɨlhkam ja aagi'ñ gu ja'tkam nam jax ja'k mi' pui' jimia' na ba' ja a'm ba tɨ nɨidhidha' gɨt gu Dios, ni aapi'm dɨɨlh dho moo ku pim mi' pui' jiim, ni na pim cham aa' nam mi' pui' jimia' jai' dhɨt gu ja'tkam gui' nam jɨ'k mi' pui' tɨi xix jimiik. 14 ’Jam aagi'ñ iñ moo na cham bhai' tu jam jimia' aapi'm na pim sap pɨk ba' tɨi xix maat gu ñio'ki'ñ gu Dios gio aapi'm na pim pariseos jum tɨɨtɨ', na pim gu' ja ɨɨxi'ñdha' gu ja ba'bhak gu dɨ'dɨlhdhɨm u'uub, ba' giilhim mɨk tu daanda' pim pui' xi chu bua't na ba' jax dhui cham maatɨ' ka' gɨt na pim tu' jax buada'. Ku ba' gu' kam aaya' ji na pim pai' dhuuk giilhim jum tulhiiña'. 15 ’Cham bhai' tu jam jimia' moo aapi'm na pim sap pɨk ba' tɨi xix maat gu ñio'ki'ñ gu Dios gio aapi'm na pim pariseos jum tɨɨtɨ', na pim gu' mu ja'p nai' jiimdat ja chiñiidha' gu ja'tkam nam mi' pui' jimia' na pim jax ja'k tu jim aapi'm dɨɨlh. Gu' ba' no't jaroi' maadɨt mi' pui' ba jii na pim jax ja aagi'ñdha', aapi'm jix io'm maakam xi chiñia' na mi' pui' jimda' sia ku jax cham pui' aa' gu Dios, gu' na ba' jax dhui mu ja'k bhɨɨya' na pai' cham tutkɨ gu tai na ba' giilhim jum tulhiiña', cham tu' pui' na jax aapi'm. 16 ’Cham bhai' tu jam jimia' moo aapi'm na pim sap pɨk ba' tɨi xix maat gu ñio'ki'ñ gu Dios gio aapi'm na pim pariseos jum tɨɨtɨ', na pim gu' pui' kai'chdha' na cham jax bua sia kut cham pui' duu gu jaroi' no't pui' xi chɨ'ɨɨk na gu gɇ' chiop bhaan jix maatɨ' ka' na pui' tu duñia' jax ña ja'k jix chu duñiim ka' buiñor gu Dios. Gu' sap ba' no' jax kai'ch na gu di'oor gui' na mɨjɨ jai'ch ka' mɨjɨ ɨrban dɨr gu gɇ' chiop bhaan jix maatɨ' ka' na pui' tu duñia', dhi' dho gi gu' sap pɨk ba'x io'm jum aa' ji na pui' tu duñia' sia nar jax ka' gɨt. 17 Cham jam jur bia' pim dho jia ku pim ba' pui' kai'chdha', ja'p ji buan japim na pim cham ñiññia. Jax dhui na moox io'm jum aa' gu gɇ' chiop, cham tu' pɨx gu di'oor na mɨjɨ jai'ch ka' ɨrban dɨr. 18 Gio na pim jup kai'chdha' ɨp na sap pɨk ba' cham jax bua no't cham pui' tu duu gu jaroi' jax ña ja'k tu daasa' buiñor gu Dios na pu tu duñia', sia kut gu' pui' xi chɨ'ɨɨk na bhaan jix maatɨ' ka' gɨt gui' na bhaan bha tum makgɨrxi'ñ gu Dios. Gu' sap ba' no' gu' jax kai'ch na sap pɨk ba' bhaan jix maatɨ' ka' gui' na jɨ'k bhaan bipio'da' gu Dios gu tu' gui' na bhai' bɨtka' bhaan gui' na bha tum makgɨrxi'ñ, na sap pɨk ba' dho gi gu'x io'm jum aa' ji na pu duñia' sia nar jax ka' gɨt. 19 Ba' aapi'm jiñ jaaduñ na pim ja'p ji buan na pim cham ñiññia, jax dhui nax io'm jum aa' gui' na bhaan bha tum makgɨrxi'ñ gu Dios, cham tu' pɨk gui' nam bha makgɨrta'. 20 Na gu' gu jaroi' no't pui' tɨi na bhaan jix maatɨ' ka' gui' na bhaan tum makgɨrxi'ñ gu Dios na tu' sɨlhkam pui' tu duñia' jax ña ja'k jix chu duñiim ka', cham tu' dai gui' aagɨt jup kai'chdha' na bhaan bha tum makgɨrxi'ñ, gu' ja'pji bɨɨx ji sia na aagɨt jup kai'chdha' gui' na jɨ'k tu' bha tɨ bɨtka' bhaan. 21 Piam gu jaroi' no' jax kai'ch na gu gɇ' chiop bhaan jix maatɨ' ka' na sɨlhkam pui' tu duñia' jax ña ja'k jix chu duñiim ka' buiñor gu Dios, cham tu' dai gu gɇ' chiop aagɨt jup kai'chdha', gu' ja'pji sia bɨɨx ji gu Dios gui' na bhaan mi' tɨ nɨi'ñdha'. 22 Piam gu jaroi' no' jax kai'ch na gux dhaam bhaan jix maatɨ' ka' na pui' tu duñia' jax ña ja'k jix chu duñiim ka' buiñor gu Dios, sia bɨɨx aagɨt jup kai'chdha' bhammɨ na pai'r gɇ'kam gu Dios. 23 ’Ba' cham bhai' tu jam jimia' aapi'm na pim sap pɨk ba' tɨix maat gu ñio'ki'ñ gu Dios gio aapi'm na pim pariseos jum tɨɨtɨ', na pim gu' cham bɨɨx mi' pui' duiñchu' na jɨ'k jax jum kai'ch gu ñio'ki'ñ gu Dios, dai gui' na jɨ'k bhaan bipio'da' gu tu' gu Dios na pim ba' mi' aichdhidha' gɇ' chiop. Gu' gu jai' bi'iix ji na pim pu duñia', pui' na jax na pim sɨlhkam tu a'gada', gio na pim jix chu joi'gɨ'nda', gio na pim bɨɨx jam jujur kɨ'n buiñor jix biiñak ka' gu Dios. Dhi' jɨ' ji na bɨɨx jum aa' na pim mi' pui' duiñchu'nda', gio gu jai' na jax tu daaxix ba pui' ɨp. 24 Ba' aapi'm na pim cham sɨlhkam tu a'gada', jix ñɨi'ñ japim gu jaroi' no' am jum ua'tulhi'ñ, gu' aapi'm dɨɨlh pu cham jum nɨi'ñdha' na pim giilhim jum ua'tulhi'ñ. 25 ’Cham bhai' tu jam jimia' moo aapi'm na pim sap pɨk ba' tɨi xix maat gu ñio'ki'ñ gu Dios gio aapi'm na pim pariseos jum tɨɨtɨ', na pim gu' dai daam dɨr xi ja bopkonat gu jam bapaas gio gu jam jajooxia'. Aapi'm jañ dho jam aagɨt jup kai'ch na pim giilhim jix u'ua'tulhdhix, na pim gu' tu ja ɨɨxi'ñdha' gu ja'tkam gam na pim bɨɨx aixim tu buada' na jax cham kɨɨ' ka'm nɨi'ñ gu Dios. 26 Gu' dhi'm aa' ji na pim sia bɨɨx ɨrban dɨr ja'k ja bopkonda' gu jam bapaas na ba' pu'ñi ja'k jix kɨkɨɨ' ka' sia daam dɨr ja'k. 27 ’Cham bhai' tu jam jimia' moo aapi'm na pim sap pɨk ba' tɨi xix maat gu ñio'ki'ñ gu Dios gio aapi'm na pim pariseos jum tɨɨtɨ', na pim gu' ja'p ji buan na jax mu nam pai'm yassap gu ja'tkam, na daam dɨr joidham jix chua kɨ'n xi mamxidhix ka' na ba'x abhaar ka', gu' ɨrban dɨr ja'k jix io'm mui' mi chɨ bɨtka' ji gu kokkoidha' ja a'oo gam bɨxchu' gu tu' na cham kɨkɨɨ' na mix chu jai'ch ka'. 28 Ba' aapi'm pu'ñi ja'k jup tu jim, panaas ku pim joidham jir jix bhabhai'kam ka' ja bui gu ja'tkam, gu' gu jam jujur am bhaan ni jɨ'x ji iam kur pui', gio na pim giilhim jix buam tomaat. 29 ’Cham bhai' tu jam jimia' moo aapi'm na pim sap pɨk ba' tɨi xix maat gu ñio'ki'ñ gu Dios gio aapi'm na pim pariseos jum tɨɨtɨ', na gu' jam ko'raar na pim jix bhai' tu buada' mi' nam pai' yassap gui' nam bɨjɨk bhaankamu'n tu a'gimɨk gu Dios, am tu yooxma'nda' pim ji gu' mi' nam pai' jax yassapka' gui' nam jɨ'k jir jix bhabhai'kam kat. 30 Jup kai'chdha' pim ba' moo: “Jir am kat no'ch gɨt aach jano' bɨɨx mi'p oipoda' gɨt na mɨt pai' dhuuk gu bɨjɨk dɨr kam ja koi dhi' nam bhaankamu'n tu a'gimɨk gu Dios. Aach ja a'mkam nokia' gɨt ji nam ba' cham ja kooda' gɨt.” 31 Gu' ji na gu' sia ku pim pu'ñi tɨi kai'ch, jax dhui na gu'x bhai'x maatɨ' na pim aapi'm jir ja bopxi gui' na mɨt ja koi, 32 gio na pim pui' ja'k tu kuugalhdhim na mɨt jax ja'k bhai' ji chɨbgai gu jam bopxi kat nam buam pɨx tu buada' na jax cham pui' aa'nda' gu Dios. 33 ’¿Jax japim dui ɨlhii'ñ na pim cham mu ja'k bhɨɨya' na pai' gammɨjɨ cham tutkɨ gu tai na pim mi' pup jum tulhiiñdha' gammɨjɨ? Na pim gu' giilhim jix bhaa'mna' ja'p na kooko'. 34 Ba' aañ bhai' ka jam joochxidha' gui' nam bhaankam tu a'gada' gu Dios, gio ba' jai' gui' nam jix chu mamatda' ka', gio ba' jai' gui' nam bɨɨx aixim jup jix chu mat ka'. Ba' aapi'm ja da'ngɨi ja kooda', jai' ba' na pim kukrus ta'm ja sissapai ja kooda' ɨp pui', gio ba' jai' na pim ja gɨɨ'bia' mu ja'p na pai' jax tum daanda', jai' ba' na pim mu ja'p nai' ba ja gaagidha' na pai' jax jɨ'dɨlh ɨ'lhich jir kikcham ka'. 35 Ba' aapi'm jam a'm ji jimia' na ja a'mkam gu jam bopxi kat jam tulhiiñchuda' gu Dios, na ba' pu'ñi ja'k bɨɨx tu namkix ka' na mɨt jɨ'k ja koi gui' nam jir jix bhabhai'kam kat na bhai' tɨi ja jootosda' ya' dhi oi'ñga'n bhaan nam ba' ya ja'p bhaankam tu a'ga'. Mummɨ dɨr bhai' ji jam kusbidha' na mɨt pai' dhuuk mua gu Abeel, mi' juugɨt na mɨt pai' dhuuk jup mua gu Sakariiyas maraa'n gu Berekiiyas gui' na mɨt mi' saa'ñdhan mua na pai' kɨɨk gui' na bhaan mi chum makgɨrxi'ñ gu Dios, mi' na pai' kɨɨk gu bhi'ñbak na mi chum daanda'. 36 Jam aagi'ñ iñ moo na aapi'm jam a'm ji jimia' na ja a'mkam gu jam bopxi kat jam tulhiiñchuda' gu Dios aapi'm na pim xib ya' dudua. 37 Ba' bhai' joi'mdara' ji ai gu Jesuus ja a'mkam gu Jerusaleen oi'ñkam, jup kai'ch: ―Aapi'm Jerusaleen oi'ñkam na pim ja koo'n gui' na bhai' tɨi jam joochxi'ñdha' gu Dios nam ba' ya ja'p tu jam a'gidha' bhaankamu'n, gu' ji na pim gu' aapi'm joodai kɨ'n ma'yasimɨi mu'aa' gu jaroi' no't pu'ñi chu'm bhai' tɨi ba ji buus aapi'm jam bui. Ba' aañ tɨi pup xi jam aa'ñdhimɨk na jax ja'k jam a'm ba tɨ nɨidhidha' gɨt gu Dios, ja'p na jax gu pippilh no' ja bai'ñ gu ja naan nam mu ja'k xi boopoya', gu' ji na pimɨt gu' dɨɨlh cham aa. 38 Ba' aañ ya' pu jam tɨtda na cham ya' ka tɨ nɨi'ñdha' gu Dios ya' na pim pai' oi'dha'. 39 Gio nañ gu' aañ jup ba jimia' nañ pai' dhɨr jup jim, ba' cham pai' kañ chɨgia' pim. Dai jano' nañ pai' dhuuk gio bhai'p jimda' na pim ba' giop bañ chɨgia', na pim pai' dhuuk jup tɨ'ya': “Ja'p moo joidham iam na bhai' ba jim gui' nat bhach joochxi guch Gɨ'kora'.”

Mateo 24

1 Ba' gatuuk na mi' pu'ñi xi chu a'gimɨk gu Jesuus, ba buus mi' dhɨr gɇ' chiop. Ba' nat gamai' ba ji jii, mi ja'p amuub ji ɇɇk jup tɨtda am gu noonbi'ñ na sap joidham jix abhaar gu gɇ' chiop na jax ja'k tu't bha bhi'ñbakchix. 2 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―¿Jia na joidham jix abhaar na pim jax ba nɨi'ñ? Ku ba' gu' kam aaya' ji na pai' dhuuk am xim iara', pu nip pai' maa'n kap ku tukdhixim bi'ya' dhi joodai, aañ moo ya' pu jam tɨtda. 3 Ba' nam mi' pui' xi chu a'gimɨk, moo sɨlh bhɨi mɨt baasɨ'n dɨr ja'k oidha' ta'm bhai' nam pai' Oliibus kɨ'n jix chu mat ka' gu ja'tkam. Ba' jimdat bha ja'p ji dhaibu gu Jesuus, ba' gu noonbi'ñ mui' ji ai mɨt nam dɨɨlh jix chɨkkam, jup tɨtda am: ―¿Paa ba' pɨk duuk pui' ba jim iara' gu gɇ' chiop, gio na jax ba tum buidha' na pai' dhuuk bar mia'n ka' nam tɨɨmo' dhi oi'ñga'n, gio nap pai' dhuuk aap saak gio bhai'p ba jimda'? 4 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho gu' dai nam mui' ya' ba aaya' dho gui' nam pui' kai'chidha' nam sap aañ jir gui' ka'. Moo pim cham mi ja kɇkɇɇda' nam cham jam iatgidha'. Nam gu'p kai'chidha': “Aañ jir di' guch Xoi'kam.” Ba' mui' ja'tkam pui' ja tɨtdaimɨi ja iatgidha' am. 6 Gio ba' na pim pui' ba tɇ kɇɇkɇ' na ba jɨgialhcha' ya ja'p gio ba' jai' kap, ku ba' gu' aapi'm cham totdon ka' ji. Na gu' dhi' bɨɨpɨ'm aa' na pui' tum duñia' na ba' pɨk moo bam tɨɨmo' dhi oi'ñga'n, ku gu' chakuir jano' ka' ji na pai' pɨk duuk jum tɨɨmo'. 7 Na gu' bɨɨpɨ' ka xim kuugalhdha' nam bhai' ji bhaaku' gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam ja bɨɨm gu ja ja'tkam tuk nam ja kokda' gu jai' gɇ'gɇrkam gui' nam jumai momkoran ja'k jup tui'ka'. Gio ba' na mui' kap bhiogi' ba jimia', gio ba' jai' kap na ba joñia' dhi oi'ñga'n. 8 Ku ba' gu' dhi' na bhaan pɨx jix maatɨ' ka' ji na ba miamlhidha' na pai' dhuuk pɨk tum kuugalhdha' ya' dhi oi'ñga'n bhaan. 9 ’Ba' aapi'm na pim jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' aañ jiñ bui, jam da'ngɨi jam ui'ka' am nam jam tulhiiñchuda', gio ba' nam jam kooda' no'm xi ɨlhii'ñ, gio ba' nam bɨɨx cham jam kɨɨgalhi'ñdha' gu ja'tkam no' pim aañ jiñ bui tɨ jɨɨgi'ñ. 10 Mui' dho gu' cham ka tɨ jɨɨgi'ñdha' am jano' aañ jiñ bui na pai' dhuuk pui' tum duñia', dai nam dɨɨlh bhai' jim bhabhaakuidha', ja kooda' am jai' dhɨt. 11 Gio ba' nam mui' ya' ba aaya' gui' nam sap pɨk ba' Dios bhaankamu'n tu a'gidha', ba' mui' ja'tkam ja iatgidha' am. 12 Gio nam bɨɨx pɨx giilhim jix buam ba tomaat ka' gu ja'tkam, cham tu' jaroi' kar jix bhai'kam ka' jano'. 13 Ku ba' gu' gu jaroi' no' moo cham tu' bhaan jax jim aagɨt pu tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui, cham tu' kam tulhiiña' ji gatuuk, na gu' pu jimia' jix dhaam ja'k buiñor gu Dios. 14 Ba' dhix bhai'm kai'chdham ñi'ook na bhaan tu a'ga na jax ja'k bhaan tɨ nɨidhidha' gu Dios gu jaroi', dhi' bɨɨx kap na jɨ'x oi'ñga'n pui' ba tum a'ga' nam ba' bɨɨx kaaya' gu ja'tkam nam jɨ'k jix jai'ch, na ba' mi' dhɨr dho gi ba' am xim tɨɨmo' ji dhi oi'ñga'n. 15 ’Gio ba' moo ja'pni ja'k jup tum duñia' nat jax tu ua'nak gu Danial gui' na bɨjɨk bhaankamu'n tu a'gimɨk gu Dios nap jum kai'ch na sap jano' na pai' dhuuk pɨk ba jim tɨɨmo' dhi oi'ñga'n, maa'n ya' ba aaya' gu maa'nkam giilhim jix bhangɨm, ba' mɨjɨ ji baakɨi gɇ' chiop pu tu dooda' na jax ɨlhii'ñdha'. ¡Moo pim xi chɨ'ñchokat dhi' pui' na jɨ'k jax tu ua'ñix na pim jɨ'k tu jiñkui'ñdha'! 16 Ba' gui' nam jɨ'k ya ja'p amuub ka oipoda' na pai' jax jir Judea, jum aa' nam ba ji boi'ñgia' mu ja'p u'xchɨr na ba' cham jax ja dooda'. 17 Pui' na jax gu jaroi' no' bhai' pai' ka daa ba'k dhaam, jir am na bhai' dhɨr tɨmnɨi pu jimiññolhia', cham tu' na mɨjɨp ka bapkɨda' ba'k chɨr na ba' tu' xi bhɨɨji. 18 Piam no' jaroi' mu pai' ka oirɨ gampɨx, jir am na mi' dhɨr pu jimiññolhia', cham tu' na tu' jajannulhi'ñ jai'p ka xi chu ua'rai na ba' pɨk ba jimiññolhia'. 19 Ja'p moo joi'mdam jum duñia' am gu u'uub gui' nam a'aalh kɨ'n cham bhai'm taat ka' jano', gio gui' nam ɨlhi'ch xio'dam ka tu maamar ka' ba pui' ɨp. 20 Ba' aañ ya' pu jam tɨtda na pim gammɨjɨ tu daanda' buiñor gu Dios, na ba' cham jano' pɨk pui' tum duñia' na pai' dhuuk jix io'm jix jɨɨpi'ñ ka', piam na pai' dhuuk aagix na cham tum juanda'. 21 Na gu' jano' na pai' dhuuk pui' tum duñia', giilhim jir tulhiiñara' ka' jia, cham tu' pui' na mɨt jax jum tulhiiñak ba bubua gu jai' jano' dɨr nat gu Dios jup duu dhi oi'ñga'n ya' juugɨt, gu' ja'p jix io'm ji na pui' tum duñia' na ba' pɨk pu bar daipu' ka'. Mi' dhɨr ba' cham jɨ'xkat pai' dhuuk gio pui'p ka tum duñia' gatuuk, na gu' pu bɨɨx ba tum kuugalhdha'. 22 Nat gu' moo pu pui' tɨi ɨp gu Dios na sap jano' na pai' dhuuk ba ji chum kuugalhdha', cham tu' mɨk jir tulhiiñara' ka', na gu'x ja joi'gɨ'n gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor, pui' ku ba' cham aa' nam mɨk ya' oipot giilhim jum tulhiiñdha'. Na gu' no' cham tu daasa' gɨt na jɨ'x juugɨt jir tulhiiñara' ka', pu bɨɨx jam dho gɨt ko'ya', na gu' cham jaroi' nakoo' na giilhim jum tulhiiña'. 23 ’Gu' ba' jano' na pai' dhuuk bar mia'n ka' na pai' dhuuk tum kuugalhdha', no' jaroi' jax ba jam tɨtda: “Muni ba ai guch Xoi'kam. Maik gor jach kaipu'”, piam no' jax kai'ch: “Muni dhaa guch Xoi'kam”, aapi'm cham jɨɨgi'ñdha', na gu' cham tu' sɨlhkam aañ jir di' ka'. 24 Nam gu' kai'ñkam mui' ka jai'chdhɨlhia' jia gui' nam sap pɨk ba' Dios bhaankamu'n jup xi chu a'gidha'. Ba' pui'x bhai'p xi chu buidha' am gui' na tu'r jix kɨɨ'p jum duukam ka', gu' nam jax dhui pɨx ja iatgidha' ji gu ja'tkam, sia ji gu' gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' aañ jiñ bui, jai' dhɨt mu ja'k jup ji ja kaaya' am. 25 Mooñ pu ba jam aagi'ñ xib dɨr na pim ba' moox mat ka'. 26 Piam no' jaroi' jax ba jam tɨtda: “Maik gor jach kaipu' guch Xoi'kam. Muni sap pai' oirɨ gampɨx jix chu gak kɨr”, aapi'm moo cham mi kɇkɇɇda', na gu' cham tu' sɨlhkam aañ jir di' ka' jia kai'ñkam. Piam no' jax jam tɨtda: “Muni o'ñchix guch Xoi'kam. Maik gor jach kaipu'”, aapi'm moo sia cham mu jimmɨda', na gu' kai'ñkam cham tu' aañ jir di' ka'. 27 Na gu' aañ nañ pai' dhuuk gio bhai'p jimda' ya' dhi oi'ñga'n bhaan, aañ nañ xib bhaankam ya' oirɨ guñ Gɨ'kora', ja'p jiñ dhuñia' iñ na jax gu duuk na bɨpgia', na bhammɨni dhɨr xia'lhbui bhai' pu bhɨɨya', mummɨni ja'k ji aaya' na pai'r jurnip. Dhi' bhaan jix maatɨ' ka' nañ aañ jir di' ka'. 28 Na gu' na pim jax bax maat bo jia na jax gu nunnui no'm bhai' pai' pɨx xikoolh jiim, na gu' bhai' tu muukix ka'. Ba' aañ pu'ñi ɨp nañ pai' dhuuk gio bhai'p jimda', dhi' bhaan jix mat ka' pim nañ aañ jir di' ka' no't bhai' ba tɨm bɨpgɨ. 29 ’Ba' gatuuk na pai' dhuuk pu'ñi bɨɨx xi chum tulhiiñaimɨi, nai' ji chukia' gu tanoolh gio gu masaa'n, jix chukgam jup tum duñia'. Gio gu chiichia' na bhai' ji ii'ñxia' bhammɨ dɨr jix dhaam, gio nax io'm nai' ji gi'ndukia' dhix dhaam. 30 Ba' gu ja'tkam giilhim totdonɨi bhai' ji susuañia' am. Mi' dhɨr ba' dai nam bañ chɨgia' aañ nañ xib bhaankamu'n ya' oirɨ guñ Gɨ'kora' nañ jix io'm gɇ'kam kɨ'n bhai' ba jimda' bhammɨ dɨr jix dhaam bhaan gu tɨbaa', gio na gɇ' joidham nammɨ tum tonnichu'nda'. 31 Mi' dhɨr ba' dai na gɇ' kɨ'n ba tum kuichdha', ba' aañ jotmoda' nai' ja jootsa' gu noonbi'ñ guñ Gɨ'kora' mu ja'p na jɨ'x jir oi'ñga'n na jɨ'x juugɨt ju' kam tu'ii' dhix dhaam, nam ba' bɨɨx maap ja jumpada' gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' aañ jiñ bui. 32 ’Ba' dhi ja'p ji buusnia' na jax gu ɨ'ɨɨx na pai' dhuuk bhai' ji i'puñia' na joidham pɨx tɨɨ'ñgilhidha' gu jaaga'n. Dhi' bhaan jix maatɨ' ka' na bar mia'n ka' na pai' dhuuk ba ji chɨ'ngia'. Moo pim xi chɨ'ñchokat dhi' pui' nañ jax jam tɨtda. 33 Na gu' no' pu'ñi joidham ba tum buim nañ jax ba tu jam a'gi'ñ, dhi' bhaan jix maatɨ' ka' na bar mia'n ka' jano' nañ pai' dhuuk gio bhai'p jimda' ya' dhi oi'ñga'n bhaan, aañ nañ xib bhaankam ya' oirɨ guñ Gɨ'kora'. 34 Ba' dhi' bɨɨx na pui' ka xi chum kuugalhdhai nam ba' mi' dhɨr am xi ko'ya' bɨɨx gu ja'tkam nam jɨ'k ka duduaka' jano'. 35 Ba' cham jɨ'xkat jugia' dhiñ ñi'ook, dai dhi oi'ñga'n dho gi gu'm tɨɨmo' ji gio dhix dhaam. 36 ’Ba' dhi' pui' nañ jax ba tu jam a'gi'ñ, cham maatɨ' na pai' pɨk duuk pui' tum duñia', na gu' dai dɨɨlh guñ Gɨ'kora' nax maat nat pai' dhuuk tu dai na pui' tu duñia'. Sia gu noonbi'ñ gui' nam jix dhaam jup tu'ii' pu cham maat am, ni sia aañ nañ jir Maraa'n cham maat iñ, dai gui' dɨɨlh ji na ba'x maat. 37 ’Ba' jano' nañ pai' dhuuk gio bhai'p jimda' ya' dhi oi'ñga'n bhaan, aañ nañ xib ya' oirɨ bhaankam guñ Gɨ'kora', pu'ñi ja'k jup tum duñia' nat jax tum duu jano' na pai' dhuuk gu Noee tɨi pup tu ja a'gidhimɨk gu ja'tkam na tɨi ja aagi'ñdha' na jax ja dooda' gu Dios, gu' ji na mɨt gu' cham jɨ'xkat kai. 38 Dai nam xi chu kua'dat gɇ'gɇrkam jum taat ka', gio nam jix maik ka', gio nam jum tɨtmodat tu oi'ñchaidha' jano' juugɨt nat pai' dhuuk tɨsaa'ñ gu Dios gu suudai', nat pai' dhuuk bha tɨs gu Noee bhaan gu gɇ' kanuub gui' nat jup duu. 39 Ni jɨ'x kum cham pum aagɨt gu ja'tkam na jax jup tum duñia', na gu' jotmoda' pɨx nat bhai' ji dhuu'n nam cham pum aa', ba' pu bɨɨx koi mɨt bhai'kuk. Ba' pu'ñip tum duñia' jano' nañ pai' dhuuk aañ gio bhai'p jimda' ya' dhi oi'ñga'n bhaan, aañ nañ xib bhaankam ya' oirɨ guñ Gɨ'kora'. 40 Ba' jano' gook gu ja'tkam mu ja'p ka oipoda' am gampɨx, ba' maa'n am xi baidhai iñ, gu jumai ba' mi' pup oirɨda'. 41 Gio ja'p ja'k gook gu u'uub maap jup ka tu tua'da' am, maa'n am jup xi baidhai iñ, gu jumai ba' mi' pup bi'ya'. 42 ’Ba' aapi'm gammɨjɨ cham kooksɨt darka', na gu' cham maatɨ' nañ pai' dhuuk bha jimda' ya' dhi oi'ñga'n bhaan. 43 Na gu' dhi' ja'pni jia na jax gu jaroi' no' moox maat na jax chu'm tukaa' mi bakia' kia'mi'ñ gu ɨxkum, na gu' tɨ nɨi'ñdha' bɨx chukaa' na tu nuuka'nda' na ba' cham mi' baakɨi tɨ ɨɨxdha' gu tu' na mi' bia'ka'. 44 Ba' pu'ñi ɨp aapi'm, jum aa' na pim gammɨjɨ cham kooksɨt darka', na gu' aañ nañ xib bhaankam ya' oirɨ guñ Gɨ'kora', pu'ñiñ jotmoda' pɨx ya' ba aaya' na pim pai' dhuuk cham ɨlhii'ñdha'. 45 ’Ba' gui' na jaroi'r jix kɨɨ' tujuandam ka' gio nax chu matda' ka', pui' na jax maa'n gu jax chu'm gɇ'kam no' ampɨk mu pai' bar jimdam, na mi' ka xi dho'ñchoi maa'n gu tujuandam tugi'ñ na bhaankam mi' ka tu ja maakda' gui' nam mi' pup bi'ya' kia'mi'ñ na jɨ'x juugɨt gio mi'p aaya'. 46 Ja'p moo joidham jix bhai' tu jimia' gu tujuandam no' mi' pui' tu duiñchu' na jax xi chianɨi gu gɇ'kam tugi'ñ na pai' dhuuk ba tɨgia' na gio mi'p ba aaya'. 47 Ba' aañ ya' pu jam tɨtda na gu gɇ'kam tugi'ñ joidham jix bhai'm ɨlhdhai pui' ja'k tu'm kɨ'n ba daasa' na bɨɨx ba tu nuukxi'ñdha' gu tu' na jɨ'k bia'ka'. 48 Gu' ji no' gu' dhi' dhi tujuandam buam pɨx tomaat na jax cham jir am, no' gu' jax jum aa' na cham ob mi' aaya' gu gɇ'kam tugi'ñ, 49 ba' dai na bhai' ji ja gɨbichpaga' gu jai' tujuandam, gio ba' na bhai' ji maimu' ja bɨɨm gu jai' maikkam, gio na xi chu kua'dat na jɨ'x ɨlhii'ñdha'. 50 Ba' na pai' dhuuk cham pum aa'nda', jotmoda' mi' pɨx ba kɨɨka' gu gɇ'kam tugi'ñ, 51 dho gu' giilhim tulhiiñchuda' dho, pui' xi chɨɨdai na pui' pɨx ja'k jup tu jimia' na jax gui' nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ gu ja'tkam. Ba' giilhim tɨix buam jum aa'nda'.

Mateo 25

1 ’Ba' no' ja a'm ba tɨ nɨidhim gu Dios gu ja'tkam, ja'p ji buusan na jax jɨ'k mambhɨɨx gu tɨtɨɨya no' mɨt xi chɨ bɨ'ñdhak mi' pai' dhɨr gamai' ji jii, no' mɨt ba namkim maa'n gu biapma' na mi' aaya' na mi'm tɨɨmo'. 2 Ba' jai' jɨ'k jix chamaam gui' jɨ' gu tɨtɨɨya ampɨx pui' cham tu mamatda' ka' am, dai ba' gu jai'x chamaam joidham jup jix chu mamatda' ka' am. 3 Ba' gui' nam cham tu mamatda' ka' gu tɨtɨɨya, cham jai' pup xi bhɨɨk jamɨt gui' nam mi ja toi'dha' gui' nam kɨ'n tɨ bɨ'ñdhatu' no't am xi juum, pu daipu' gui' na jɨ'x mi jimchu'. 4 Gu' ba' gui' nam jɨ'k jix chu mamatda' ka' gu tɨtɨɨya, dhi' dho gi gu' jai'p xi chu'aak jamɨt ji gui' nam mi ja toi'dha' no't ba ji chutkɨ gui' nam kɨ'n tɨ bɨ'ñdhatu', gio ba' jai' na mi' pu jimchu'. 5 Gu' ba' nat gu' cham ob mi'p ji ai gu biapma' gui' na mi'm tɨɨmo', mi' pui' ma kookoi mɨt gu tɨtɨɨya nam tɨi tɨ nɨɨra. 6 Nammɨx io'm ɨraab tukaa' nat ba' pui' ba tɨm tɨi, jup tum kai'ch: “Xib ba' bhai' ba jim gu biapma' gui' na ya'm tɨɨmo'. Mui' gor xi ñamkibop.” 7 Ba' gu tɨtɨɨya jotmoda' na mɨt jax baapam jix bhai' ba ja duu mɨt gui' nam kɨ'n tɨ bɨ'ñdhatu'. 8 Ba' gu jai'x chamaam tɨtɨɨya jup ja tɨtda am gui' nam jix chu mamatda' ka' gu tɨtɨɨya: “Alhi'ch japim jich choi'dha' dhi' na kɨ'n mɨmɨimtu' dhi' nach kɨ'n tɨ bɨ'ñdhatu'. Jaiñ nat gu' ba ji chutkɨ dhi' nach aach ja ua'.” 9 Ba'p ja tɨtda am gui' nam jix chu mamatda' ka' gu tɨtɨɨya: “Chaam ji nach jam toi'dha', na gu' ja'p moo dɨɨlh jich a'm kam aa'. Mu ja'p japim xi chu taañpui na pai' jax jum ga'ra na ba' pu'ñi ja'k bɨɨx dhɨt cham jich a'm jum aa'nda'.” 10 Ba' na mɨt mu ja'k ka tu taañim na pai' jax jum ga'rada', mi' ja'k ba ai gu biapma' gui' na mi'm tɨɨmo'. Ba' gui' nam jɨ'k mi'p tu'ii' gu tɨtɨɨya, gui' nam jix matda' na mɨt jax ja'k duu na ba' cham tutkia' gui' nam kɨ'n tɨ bɨ'ñdhatu', bɨɨma'n mui' ji baap jamɨt mu ja'k ba'k chɨr mi' na pai'r koi'cham ka'. Mi' dhɨr ba' dai nat jix bhai' bhai' xim kuu gu ki'ñgob. 11 Ba' ja'xpɨx mi' tɨi ba ai mɨt gu tɨtɨɨya gui' na mɨt tu taañpuk gui' nam mi ja toi'dha' gui' nam kɨ'n tɨ bɨ'ñdhatu', gu' ji nat gu' pux bhai' bhai' bam kuu gu ki'ñgob. ¿Jax gi dhui mui' ka baapkia' am? Ba' tɨi mui' ba tu soon am jup xi kai'chɨt: “¡Xich kupio'ki'ñ jich jaduuñ kuch aach mui'p xi baapkia'!” 12 Gu' ji na gu' gui' mɨjɨ dɨr jup ja tɨtda: “Jax dhui na gu' cham jax kax bhaai' na pim bha baapkia', na pimɨt gu' mɨk dɨr ba suulh.” 13 ’Ba' aapi'm pu'ñi cham kooksɨt darka' ―jup ja tɨtda gu Jesuus―, na pim gu' pu'ñi cham mat ka' nañ pai' dhuuk bha jimda' ya' dhi oi'ñga'n bhaan aañ nañ xib bhaankam ya' oirɨ guñ Gɨ'kora'. 14 Mi' dhɨr ba' ja'pni ja'k gio bhai'p ji chu ja a'gi gu Jesuus gu ja'tkam bhaan ji ua'rgidhak gu tuumiñ, jup ja tɨtda: ―Gio ba' moo ja'pni ja'k jup ji buusan ɨp no' ja a'm tɨ nɨidhim gu Dios gu ja'tkam na jax maa'n gu maa'nkam no' mɨk ja'k bar jimdam jumai momkoran, no't ja baidhak gu tujuandam tugi'ñ xi ja maakak gu tuumiñ pui' ba ja tɨtda nam kɨ'n tu juana' na gui' ka jimia'. 15 ’Maadɨt mi' xi maa jix chamaam mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm gu bapaiñum tuumiñ, gu jumai ba' gook mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm mi'p xi maa ɨp, maa'n ba' maa'n mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm pɨx maa, na gu' na jax ja nɨi'ñ nam jax jix chu jujuanara' bɨɨx jɨ'ma'n. 16 Ba' gui' na mɨt jix chamaam mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm maa gu bapaiñum tuumiñ kɨ'n bhai' ji chu jua, ba' ja'kbui' aixim mi' pu buusai' na mɨt jɨ'k mi' xi dho'ñchidhak, ba'x io'm mui' bap jum duu gu tumñiga'n gui' nat mi' do'ñchidhak. 17 Gio ba' gui' na mɨt gook jix chamaam mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm jup maa, pui' kɨ'n bhai'p ji chu jua ɨp, ba' ja'kbui' aixkam mi'p buusai' na mɨt jɨ'k mi' xi dho'ñchidhak. 18 Gu' ba' gui' na mɨt maa'n mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm maa, dai nat xi u'uuk mu ja'p dɨbɨɨr bɨta' xi chɨ dɨ'rak mɨjɨ xi baapai, pu cham dho gu' kɨ'n ji chu jua gu tumñiga'n gu gɇ'kam tugi'ñ. 19 ’Ba' mɨkkat jix io'm mui' jurni'ñ kɨ'n gio mi'p ba ai gu ja gɇ'kam tuk dhi' dhi tujuandam, ba' giop ba tu ja joochxi nam sap mu ua'tulhi'ñdha' gu tumñiga'n na ba' tu ja'kɨlhdha' na mɨt jɨ'k mi' ba buusai' nam kɨ'n tu juan. 20 Ba' moo bɨɨpɨ' mi' ba ai gui' nat jix chamaam mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm mi' xi dho'ñchidhak gu bapaiñum tuumiñ, ba' mi ja'p ji kɨkbok jup tɨtda gu gɇ'kam tugi'ñ: “Pɨn jix chamaam mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm ya' xiñ dho'ñchidhak japich jia jiñ jaduuñ. Dho jaña, ja'kbui' aixim jañich pup mui'dhalh na pich jɨ'k ya' xiñ dho'ñchidhak.” 21 Ba'p kai'ch gu gɇ'kam tugi'ñ: “¡Aa gu' moo ja'p joidham jir jix kɨɨ' tujuandam ap ji jia! Ea nañ moo gɇ'kam kɨ'n jum daasa'. Jabaak bha ja'k ba'k chɨr nach ba' maap ya' joidham jix bhai'ch chaat ka'.” 22 Mi' dhɨr ba' moo mi'p ba ai gu jumai tujuandam tugi'ñ gui' nat gook mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm mi' xi maakak gu bapaiñum tuumiñ, ba' mi ja'p ji kɨkbok pui'p ba tɨtda ɨp gu gɇ'kam tugi'ñ, jup kai'ch: “Pɨn gook mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm ya' xiñ dho'ñchidhak japich jia jiñ jaduuñ dhi bapaiñum tuumiñ. Dho jaña, ja'kbui' aixim jañich pup mui'dhalh na pich jɨ'k ya xiñ dho'ñchidhak.” 23 Ba'p tɨtda gu gɇ'kam tugi'ñ: “¡Aa gu' moo ja'p joidham jir jix kɨɨ' tujuandam ap ji jia! Ea nañ moo gɇ'kam kɨ'n jum daasa'. Jabaak bha ja'k ba'k chɨr kuch ya'ni maap joidham jix bhai'ch chaat ka'.” 24 Ba' ja'xpɨx mi'p ba ai gu jumai tujuandam tugi'ñ gui' nat mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm pɨx mi' xi dho'ñchidhak gu bapaiñum tuumiñ, ba' pui' mi ja'p ji kɨkbok pui'p ba tɨtda gu gɇ'kam tugi'ñ, jup kai'ch: “Ya'ni ba' gum tumñi' jiñ jaduuñ. Cham jañich moo kɨ'n ji chu jua, nañ gu' xim ɨɨbhi'ñ, nañ gu'x maat nap giilhim jix bhanaa' sia palhɨɨp pɨx tu', pu duñia' ap jax no' pich ba ɨlh, sia kum gu' tɨi cham pu kai'ch gu ja'tkam. Pui' ku ñich ba' aañ mi ja'p xi chɨ dɨ'rak dɨbɨɨr ta'm mɨjɨ xi baapai dhim tumñi' na ba' cham mai' suulhgia'.” 26 Ba'p tɨtda gu gɇ'kam tugi'ñ na mi' pui' tɨtda: “Dho bak cham jir kɨɨ' tujuandam ap aañ nañ pai' jax kai'ch. ¿Moo cham bhai' aa nap muñ dho'ñchidha' gɨt nam pai' mumui'dhalhi'ñ gu tuumiñ, na ba' mi' mui'dhidha' gɨt nap ba' mi' dhɨr giop xi ua'rai ya' bañ do'ñxidha' gɨt mui' pa' iam? Jaiñ nap gu' moo pui' tɨix maat nañ pui' giilhim jix bhanaa' sia palhɨɨp pɨx tu', gio nañ pu tu duñia' nañ jax ɨlhii'ñdha', sia kum tɨi cham pu kai'ch gu ja'tkam.” 28 Ba' pui' xi chɨ'ɨɨk jup ja tɨtda gui' nam mi ja'p jup guguuk: “Ea gor bha boosgi'ñ dhi tuumiñ na mi' dhaa', mu ja'k japim makia' dhi' nat mambhɨɨx ja'kbui' aixkam pup mui'dhalh. 29 Na gu' gu jaroi' na pu'ñi joidham jix bhai' tu juanda', nam gu' dai dhi' pɨx ba ji umuagi'ñdha' gu ja'tkam. Gu' ji no't gu' gu palhɨɨp jup jum duukam cham mi' pui' duu no't mɨt tɨi umua', dho dhi' bhaan jam dho cham ka nɨnɨi'ñdha' gu ja'tkam. 30 Gu' ba' dhiñ chujuandam tuk nat cham pu dhuu nañ jax tɨi ɨlhdhat, ea gor daagɨk mu buañ dɨɨrap mi' na pai' giilhim jix chukgam, mi' na pai' tɨi suakda' na giilhim jix buam jum aa'nda'.” 31 Mi' dhɨr ba' moo ja'pni bhai'p ji chu ja a'gi ɨp gio gu Jesuus gu ja'tkam, jup ja tɨtda: ―Ba' aañ nañ xib bhaankam ya' oirɨ guñ Gɨ'kora', jano' nañ pai' dhuuk gio bhai'p jimda' ya' dhi oi'ñga'n bhaan ja bɨɨm gu noonbi'ñ guñ Gɨ'kora', joidham mɨk ja'p tum tonnichu'nda'. Mi' dhɨr ba' dai nañ bhai' ba daibu' bhai' nañ pai' dhɨr nai'r gɇ'kam ka', na pai' joidham jix chu abhaar. 32 Ba' bɨɨx gu ja'tkam nam jɨ'k jix jai'ch ka' ya' dhi oi'ñga'n bhaan mi' bam jumpada' am aañ jiñ bui, ba' aañ xi ja chiñia' nam jai' dɨlhkob ja'k xi gu'kuya', ja'p na jax ja'k tu buada' gu bipia'dam no't dɨlhkob ja'k xi ja sai gu dai kakasnir gio ja'p ja'k ɨp gu dai kakarbax. 33 Ba' aañ pu'ñip tu duñia', xi ja chiñia' iñ gui' nam ja'p ji buanda' na jax gu kakasnir nam mi' dhɨr ja'k xi gu'kuya' kɨɨ'n dɨr ja'k mi' nañ pai' daaka', gu' ba' gui' nam jɨ'k ja'p jup ji buanda' na jax gu kakarbax, mi' dhɨr ja'k o'nsop dɨr ja'k jañ jup xi ja chiñia' nam gu'kuya' mi' nañ pai' daaka'. 34 Ba' gui' nam jɨ'k kɨɨ'n dɨr ja'k gu'kuya' jup ja tɨɨda' iñ: “Gor ja ɇɇ bha ja'k aapi'm nat jɨ'k jam a'm tɨ tɨɨ guñ Gɨ'kora'. Ya' pim ba' oi'ñka' na pai' jax jir gɇ'kam, ya' na pim pai' pu iimchudhix jano' dɨr nat pai' dhuuk jup duu gu Dios dhi oi'ñga'n. 35 Na pimɨt gu' joidham jix bhai' dhuu na pimɨt tuñ onbai' jano' nañ pai' dhuuk ba uamaidhat, gio na pimɨt jiñ choi' gu suudai' jano' nañ pai' dhuuk ba tonmoidhat, gio na pimɨt jiñ chɨbiaptuda nañ mu ja'p ka paxiaraim aapi'm jam bui, 36 gio ba' na pimɨt tuñ onbai' gu jajannulh jano' nañ pai' dhuuk cham ka bia' nañ tu' tɨ'ya', gio na pimɨt muñ chɨɨgim jano' nat pai' dhuuk ma tuñ ai gio na mɨt mañ kuu.” 37 Ba' bɨɨx dhi' jɨ' nam jɨ'k pu'ñir jix bhabhai'kam ka' jup jiñ chɨɨda' am: “¿Paa chi ba' duuk pui' mu pai' tum onbai' chich jich jaduuñ nap pui' ba uamaidhat, nach gu' moo cham pai' dhuuk mu pai'm nɨidhat, dai xib na chich ba' ya' bam tɨɨ, gio na chich pui'm toi' gu suudai' nap pui' ba tonmoidhat, 38 gio ba' na chich pui'm tɨbiaptuda nap pui' mu ja'p ka jim aach jich bui, gio ba' na chich pui' tum onbai' gu jajannulh nap cham ka bia' kat nap tu' tɨ'ya', 39 gio na chich pui' mum tɨɨgim mu pai' nat ma tum ai gio na mɨt jum kuu?” 40 Ba' aañ jup ja tɨɨda' ɨp gio: “Dho gu' aañ gui' ji nañ ja aagɨt jup kai'ch nam gampai'm ɨlhii'ñdha' gui' nam jiñ bui tɨ jɨɨgi'ñdha' na pimɨt pu'ñix bhai' ja duu, pui' kuñ ba'p kai'ch na pimɨt aañ jix bhai'ñ dhuu. Na gu' dhi' pui' na pimɨt jax tu duu, dhi' aañ jiñ a'mkam na pimɨt pui' tu duu.” 41 ’Gu' ba' gui' nam o'nsop dɨr ja'k jup gu'kuya' jup ja tɨɨda' iñ ɨp: “Ba' aapi'm na pim cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ, na pim cham tu joi'gɨ'n, mu pim jimia' mu na pai' gammɨjɨ cham tutkɨ gu tai, mi' na mɨt pai'p duiñ gu ja'ook na ba' mi'm tulhiiña' ja bɨɨm gu noonbi'ñ jix io'm, ja bɨɨm ba' aapi'm na pim cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ. 42 Na pimɨt gu' cham tuñ onbai' jano' nañ pai' dhuuk tɨi ba uamaim, gio na pimɨt cham jiñ choi' gu suudai' jano' nañ pai' dhuuk tɨi ba tonmoim, 43 gio na pimɨt cham jiñ chɨbiaptuda jano' na ñich pai' dhuuk mu ja'p tɨi bhɨi aapi'm jam bui, gio na pimɨt cham tuñ onbai' gu jajannulh jano' nañ pai' dhuuk cham ka bia' nañ tu' tɨ'ya', gio na pimɨt cham muñ chɨɨgim jano' nat pai' dhuuk ma tuñ ai gio na mɨt mañ kuu.” 44 Ba' gui' mu dɨr bha ja'k jup jiñ chɨɨda' am ɨp: “Dho jax dhuip tum onbai'ñdha' ich, nach gu' cham jɨ'xkat pai' dhuuk mu pai'm nɨidhat na jax xib na chich ya' bam tɨɨ. ¿Jax gi dhuip tum onbai'ñdha' ich pai' nap duuk mu pai' tɨi pui' ba uamaim, gio na chich pui' cham jum toi' gu suudai' nap pui' tɨi ba tonmoim, gio na chich pui' cham jum tɨbiaptuda nap pui' mu ja'p pai' tɨi paxiaraim aach jich bui, gio na chich pui' cham jum onbai' gu jajannulh nap pui' cham ka bia' nap tu' tɨ'ya', gio na chich pui' cham mum tɨɨgim nat ma tum ai gio na mɨt jum kuu?” 45 Ba' aañ jup ja tɨɨda' ɨp gio: “Dho gu' aañ gui' ji nañ ja aagɨt jup kai'ch nam gampai'm ɨlhii'ñdha' nam aañ jiñ bui tɨ jɨɨgi'ñdha' na pimɨt cham pu'ñix bhai' ja duu, pui' kuñ ba'p kai'ch na pimɨt cham bhai'ñ dhuu aañ. Na gu' no' pim pu'ñi jix bhai' ja duñia' gɨt, dhi' pui' ji buusnia' gɨt na pim aañ jiñ a'mkam jix bhai' ja duñia' gɨt.” 46 Ba' bɨɨx dhi' nam jɨ'k pu'ñi buam pɨx tomaat ka', mu ja'k bhɨɨya' am na pai' gammɨjɨ cham tutkɨ gu tai, mi' nam pai' pup jum tulhiiñdha' gammɨjɨ. Gu' ba' gui' nam jɨ'k jup jir jix bhabhai'kam, mu ja'k jup bɨɨya' am nam pai' joidham gammɨjɨ jix bhai' bam taat ka'.

Mateo 26

1 Ba' gatuuk na mi' pu'ñi xi chu a'gimɨk gu Jesuus jup ja tɨtda gu noonbi'ñ: 2 ―Xib moo gook tanoolh pɨx ba bii na pai' dhuuk jir piasta ka' bhaan Paaskua ta'm, na pim jax bax maat jiñ jaaduñ. Ba' aañ nañ xib bhaankam ya' oirɨ guñ Gɨ'kora', ampɨx jiñ dhagia' am gui' nam jiñ o'bhagi'ñ, gio ba' nam tu chiñia' nam jiñ xissapa' kuruus ta'm. 3 Ba' jano' jɨ' na pui' jɨ' tu a'ga gu Jesuus, bɨɨx maap bam jumaap jamɨt gui' nam jɨ'k o'bhagi'ñdha', pui' na jax gu ja gɇ'gɇrkam tuk gu Israel kam ja'tkam, gio ba' gu ja gɇ'gɇrkam tuk ɨp gui' nam bhai' gɇ' chiop ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios. Ba' ma tu a'ga mɨt mi' na pai' daaka' gu Kaipaas gui' nax io'm jir ja gɇ'kam tuk ka', ba' pui' ja'k maa'n ñi'ook jup duu mɨt nam jax ja'k duñia' nam dagia' gu Jesuus, gio nam jax ja'k iattulhdhai tu chiñia' nam mu'aa'. 5 Ku gu'p kai'ch am ɨp ji nam sap chakui juanda' jano' na pai' dhuuk jir piasta ka', na ka xi buusnia' sap nam ba' ba dagia', jup kai'ch am: ―Dai ji nach gu' chakui juanda' jano' na pai' dhuuk jir piasta ka'. Na ka xi buusnia' nach ba' ba dagia', nam ba' cham bhai' ji bhaaku' gu ja'tkam. 6 Ba' mu ja'k Betaania daakat jup ba tu kua' gu Jesuus buiñor gu Simoon gui' nam pui' ja'k jup jix mat ka' gu ja'tkam na tootolhidhat bha gakiidha' gu tukga'n. 7 Ba' cham jɨ'x mɨɨkim mi' ba ai maa'n gu ubii ji ua'dat maa'n gu alhi'ch ja'aa na mi jimchu' gui' na joidham uub nax io'm jix dha'ram namɨɨk. Ba' na jax jim xi kupio'kak bhai' xi choi' mo'ran gu Jesuus na mi' daakat ka tu kua'. 8 Ba' gu noonbi'ñ am bhaak jamɨt na mɨt pui' jɨ' tɨɨ, jup kai'ch am: ―¿Cham jir tu' kub aa dhi' na joidham uub nat ya' ba nua dhi ubii? 9 Aixim nat mu ga'rak ja maa gu tuumiñ gui' nam cham bia' nam pai' dhɨr u'ji kɨ'n tu saba'da'. 10 Gu' ji nat gu' ba ja kai gu Jesuus nam jax kai'ch, ba'p ja tɨtda: ―Cha'pim tu' kɨ'n juanda' dhiñ jaduuñ, nat gu' dhi'x bhai' ba duu nat bhai' bañ choi' dhi' na joidham uub. 11 Matgɨm gu' dhi' na pim jaroi' ja aa' nam pui' cham bia' gu tuumiñ na pai' dhɨr u'ji kɨ'n tu saba'da', dhi' gammɨjɨ pɨx ya'x jai'ch ka' am ji aapi'm jam bui. Gu' aañ dai xib ji nañ ya' oirɨ aapi'm jam bui, nañ gu' aañ bar boi cha'm kam. 12 Pui' kut ba' bhai' bañ choi' dhiñ jaduuñ dhi' na joidham uub, na ba' cham xijai ka' nam jiñ yaaspa' nam pai' dhuuk jiñ mu'aa'. 13 Ba' aañ tu' sɨlhkam kɨ'n ya' pu jam tɨtdañ jaaduñ, na pai' dhuuk tum a'gada' gux bhai'm kai'chdham ñi'ook mu ja'p pai', bɨɨx jai' mi'p xim a'gada' dhiñ jaduuñ nat jax tu duu nat bhañ choi' dhi' na joidham uub. 14 Ba' maadɨt gui' nam jir mambhɨɨx daman gook noonbi'ñ gu Jesuus gui' nam Juudas Iskarioti kɨ'n jix mat ka' gu ja'tkam, xi mɨɨ nat ja tɨkkam gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, 15 jup ja tɨtda mu ji ɇɇk: ―¿Jɨ'k japim jiñ ñamkidha' no' ñich jam aa'ñ na pai'r am ka' na pim dagia' gu Jesuus? Ba' gui' mi' xi aagi'ñ am nam makia' maa'n oo'm daman mambhɨɨx gu bapaiñum tuumiñ jix chooto totbikdam. 16 Ba' jano' dɨr pɨx am nɨidhidha' gu Juudas gu Jesuus na pai' ja'k jax jimda' na ba' giop xi ja aa'ñdhara' gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam no't mi' pai' tɨɨ na oirɨ na pai'r am ka' nam dagia'. 17 Ba' nat pai' dhuuk kia'pɨx mui' ba jim bhɨi na pai' dhuuk jir piasta ka', jano' na pai' dhuuk jum kua'da' gu paan gui' na cham bɨnka' gui' na kɨ'n jappukar, ba tɨkka am gu Jesuus gu noonbi'ñ na sap pa ja'k jix aa' nam tu bhaidha' gu koi', jup tɨtda am: ―¿Paap ja'k jix aa'ch jaduuñ nach tu bhaidha' gu koi' nach ba' tu jugia' xib nat kapbhai' ya' bam ai gu piasta bhaan Paaskua ta'm? 18 Ba' gui'p ja tɨtda: ―Dho bhai' dho gɇ' kiicham na pai' kio maa'n gui' nañ jix maat. Ka na pim mu jimia' na pim pu tɨɨ'npu' na pim bhai' tu bhaidha' gu koi'. Ja'p japim tɨɨda': “Aach ja'p jich chɨɨdak bhach joot gu Gɇ'kam nap sap ya' pai' maa'n kap ka taiñbuidha' gum ba'aak pai' nax chu bhaai'ñ ka' nach sap ba' ya' tu bhaidha' gu koi' na tu jugia' na bha jimda' ja'xñi ja bɨɨm gu noonbi'ñ, nat gu' ya' bam ai gu piasta bhaan Paaskua ta'm.” 19 Ba' gui' cham jax ji chɨ'ɨɨk mui'p ma jii mɨt na jax ja tɨtda gu Jesuus, pui' dho ji chu buus na jax kai'ch. Ba' gui' dai na mɨt ba tu bhai'ñ gu koi' mi' na mɨt pai'm taiñbui gu ba'aak. 20 Ba' ja'xpɨx nat pai' dhuuk ba jur, mi' ba ai gu Jesuus ja bɨɨm gu noonbi'ñ, ba' mi ja'p ji dharaibuk ma tu juu mɨt. 21 Ba' nam mi' ka tu kua', jup ja tɨtda gu Jesuus gu noonbi'ñ: ―Xib dhi tukaa' maadɨt aapi'm maaxik jiñ kɨɨsa' nam jiñ dhagia' gui' nam jiñ o'bhagi'ñ. 22 Ba' nai' soi' jim duu mɨt gu noonbi'ñ nat pui' jɨ' xi ja tɨɨ'n gu Jesuus. Ba' gatuuk jix bhai' bhai' ba tɨkka am na sap jaroi' pɨk jir di' na maaxik kɨɨsa', jup tɨtda am: ―¿Jaroo chi ba' moo pui' pɨk maaxik jum kɨɨsa'ñ jaduuñ? ¿Ka' ba' moo aañi' aa chi? Gio gu jumai pui'p kai'ch ɨp: ―¿Ka' moo aañi' aa chi? Gio gu jai' bɨɨx nam jɨ'k jir noonbi'ñ maa'n nam jax kai'ch. 23 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―Dho gu' maa'n pɨx ji gu' na maaxik jiñ kɨɨsa', maadɨt dhi' nach jɨ'k maap tɨ sɨssɨ bhaan dhi jooxia'. Dhi'r di' ka' na maaxik jiñ kɨɨsa'. 24 Ku ba' gu' dhi' na mi' pɨx pui' ba jim ji na jax dhui pɨx pui' ja'k tum kuugalhdha' na mɨt jax tu ua'nak gui' nam bɨjɨk ya ja'p bhaankam tu a'gimɨk gu Dios nam aañ jiñ aagɨt jup kai'chdha' nam saak pu'ñi bañ dhooda' aañ nañ xib bhaankam ya' oirɨ guñ Gɨ'kora'. Ba' gui' na jaroi' maaxik jiñ kɨɨsa', giilhim jum tulhiiña'. Jir am kat na moo pu cham jai'ch ka' gɨt na ba' cham pu'ñim ua'tulhdhai bam tulhiiña'. 25 Ba' gu Juudas gui' na maaxik kɨɨsa' gu Jesuus, jai' pui' xi kai'ch nam jax kai'ch gu jai' noonbi'ñ gu Jesuus na sap ba' jax dhui bhaan cham xi maatɨ' ka' gɨt na tu' jax dhuñia', jup tɨtda gu Jesuus: ―¿Ka' moo aañi' aa chi pui' pɨk maaxik jum kɨɨsa'ñ jaduuñ? Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Dho aapi' dhor di' nap jax ba kai'ch jiñ jaduuñ. 26 Ba' nam pui mi' daraat ka tu kua', jotmoda' nat jax dhaa gu Jesuus maa'n gu paan, xi chu taxchaabgidhak buiñor gu Dios mui' xi ja maa gu noonbi'ñ ta'tak jaisak, jup ja tɨtda: ―Dhi'ñi pim mui'p xi jugia', na gu' dhi'r jiñ chuuku'. 27 Gio ba' moo maa'n mi' dhɨr ja'p bhai' ji bhɨi ɨp gu alhi'ch ja'aa na mi suu'ntu' gu biiñ gui' na uubas kɨ'n jup duñiix, ba' pui'p xi chu taxchaabgidhak buiñor gu Dios mu ja'k xi ja maa nam bha i'ya', jup ja tɨtda: ―Dhi'ñi pim mui'p xi i'ya', 28 na gu' dhi'r jiñ ɨ'ɨɨr na ba' bhaan jix maatɨ' ka' na xib dɨr ja'p ja'k maakam ba tu aagix ka' na jax jix aa' guñ Gɨ'kora', na mɨlhia' guñ ɨ'ɨɨr na ba' pu'ñi ja'k tu namkix ka' bɨɨx gu ja ua'tulhdhara' gu ja'tkam. 29 Ba' cham pai' dhuuk giop ka i'ya' iñ dhi ja'p tu'm gu uubas baraa', nañ gu' aañ bar boi cha'm kam. Dai jano' nach pai' dhuuk gio maap bap tui'ka'x dhaam ja'k buiñor guñ Gɨ'kora' nañ ba' giop ba i'ya', ku ba' gu' gux uañ ji gu uubas baraa', cham tu' dhi' ja'p tu'm. 30 Ba' gatuuk nam mi' xi chu laalagimɨk buiñor gu Dios, ma jii mɨt bhammɨ ja'k oidha' ta'm bhai' nam pai' Oliibus kɨ'n jix chu mat ka' gu ja'tkam. 31 Gu' ji na gu' gama ja'k nam ba jiimchu', jup ja tɨtda gu Jesuus gu noonbi'ñ: ―Ja'xñi tukaa' pu bɨɨx ji boi'ñgia' pim nam pai' dhuuk jiñ dhagia' gui' nam jiñ o'bhagi'ñ nam tu chiñia' nam jiñ mu'aa'. Na gu' pui' ja'k jum kai'ch gu ñio'ki'ñ gu Dios mi' na pai' tu ua'ñix na ja'pni mui' jim kɨksa: “Mu'aa' iñ gu bipia'dam, ba' gu kakasnir nai' pɨx ta'tak boopoya' am.” 32 Ku ba' gu' aañ nañ pai' dhuuk duadɨi giop ba bamgia' mi' dhɨr koi'ñga'n tɨr, bɨɨpɨ' kat mummɨ ba oirɨda' iñ ji Galilea na pim ba' aapi'm gatuuk mup ba aaya'. 33 Ba'p kai'ch gu Peegro: ―¿Cham aa gu' aañ moo chakui pɨk jup jimiññolhia'ñ jaduuñ? ¿Dai chi dhi jai' jia no'm jiboi'ñgia'? Aañ dho gi gu' cham ji. 34 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Pui'p dho kai'ch gu xib, nat gu' chakui tu' jax jum duu. Gu' ja'xñi tukaa' pui' ji na ji chu buusnia' nañ jax jam tɨtda, pui' na jax aap na kia'pɨx maa'nnim ba jiiñkia' gu takaarui', aap baikim pui' ba tɨ'ya' nap cham tu'ñ kaichu'. 35 Gu' ji na gu' xi kɨɨk gu Peegro na pui' kai'ch, jup tɨtda gu Jesuus: ―Aañ dho gi gu' pu tɨ'ya' dho gi ji nañ jum kaichu'ñ jaduuñ. Cham jax bua sia ku mɨt jum bɨndak jiñ mua. Ba' bɨɨx sia gu jai' noonbi'ñ pui'p xi kai'ch am. 36 Ba' mi' pɨx ji ai mɨt na pai' Getsemanii tɨ tɨɨ'. Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda gu noonbi'ñ: ―Aapi'm moo ya'ni pɨx kañ ñɨɨrada'ñ jaaduñ. Aañ moo bha'ñi ka jimia' nañ tu daanmɨra' buiñor guñ Gɨ'kora'. 37 Ba' gammɨjɨ pɨx chu'm duu dai gu Peegro xi baidhak, gio ba' gu Jakoobo, gio ba' gu Juan. Ba' baasɨ'n na mɨt ba ai, bhai' gampai' jim duu gu Jesuus nam bhai' xi nɨi'ñ gu noonbi'ñ gui' na ja bai'ñchu', panaas kux buam bam aa'. 38 Ba'p ja tɨtda: ―Aañ moo cham pui' ka tu tatda' ji, bax chaat iñ nam jiñ mu'aa'. Ba' aañ pui' ɨlhii'ñ na pim aapi'm ya' pɨx jup kañ ñɨɨrada', aañ moo bha'ñi ka tu daanmɨra' buiñor guñ Gɨ'kora'. Dai na pim moo jai' xi chu daanda' ja'p na jax aañ, cha'pim koksoda'. 39 Ba' palhɨɨp baasɨ'n iam xi jimɨɨk mi ja'p o'lhia'n kɨ'n xi kɨkbok jix io'm xi dhumaartɨk na dɨɨrap xi chu siisap gu ma'oo'n bhai' ji chu daanɨ buiñor guch Gɨ'kora', jup kai'ch: ―Aapi'ñ Gɨ'kora' nap jix dhaam jup tu'ii', jiñ palhbuidha' ap nam ba' cham jiñ mu'aa' gui' nam jiñ o'bhagi'ñ, na gu' dhi' ja'p ji buusnia' nañ i'ya' gu tu' na giilhim jix xibu'. Ku gu' cham tu' ji na moo pui' tu tui'ka' nañ jax kai'ch aañ, gu' ja'pji nap jax ɨlhii'ñdha' ji aap jiñ Gɨ'kora'. 40 Ba' daipu' pu'ñi ja'k xi chu daanɨk ba jii ɨp gio gu Jesuus mu ja'k nam pai' pup dar gu noonbi'ñ. Ba' nat mu ba ai, kookos am. Ba'p tɨtda gu Peegro: ―¿Moo cham bhaai' aa na pim tɨ nɨi'ñdha' sia jɨ'x juugɨt na ñich jam chianɨk na pim jai' xi chu daanda' ja'p na jax aañ? 41 Gu' pim ji tɨ nɨi'ñdha' ji, cha'pim koksoda'. Tu daanda' pim na ba' cham jam mai'chia' gu ja'ook. Na pim gu' aapi'm dɨɨlh tɨix aa' jia na pim mi' pui' jiimda' gɨt na jax jix aa' guñ Gɨ'kora', gu' pɨx ji na pim gu' giilhim jix xijaim ɨlhii'ñ na pim jum tulhiiña'. 42 Ba' daipu' xi ja tɨɨdak gio mu ja'k jup ji dhuu nat ba tu daañim ɨp gio. Ba' maa'n na jax kai'ch na tu daan na jax bɨɨpɨ' dɨr, jup kai'ch: ―Aapi'ñ Gɨ'kora' nap jix dhaam jup tu'ii', jiñ palhbuidha' ap nam ba' cham jiñ mu'aa' gui' nam jiñ o'bhagi'ñ, na gu' dhi' ja'p ji buusnia' nañ i'ya' gu tu' na giilhim jix xibu'. Ku ba' gu' cham tu' ji na moo pui' tu tui'ka' nañ jax kai'ch aañ, gu' ja'pji nap jax ɨlhii'ñdha' ji aap jiñ Gɨ'kora'. 43 Ba' daipu' nat pu'ñi ja'k xi chu daanɨk giop ba jii mu ja'k nam pai' pup daraa gu noonbi'ñ. Ba' maa'n nam jax kookos nat gio mi'p ba ai, na gu' giilhim jix buam tu tatda' nam jix kookxik. 44 Ba' gui' mi' pɨx xi ja tɨɨgɨk giop ba jii nat ba tu daañim ɨp gio buiñor gu Dios, ba' maa'n na jax kai'ch nat jax ja'k tu daañmɨrak bɨɨpɨ' dɨr. 45 Mi' dhɨr ba' giop ba jii mu ja'k na pai' gu noonbi'ñ, ba'p ja tɨtda mu ji ɇɇk: ―¿Jir maa'n aa na pim jax kookos? ¿Moo ja'p jix momgon japim aa? Aañ nañ xib bhaankam ya' oirɨ guñ Gɨ'kora', ya' bam ai nam pai' dhuuk jiñ mu'aa' gui' nam cham tu' ka'm nɨi'ñ. 46 Muni dhɨr bhai' ba jim mui' ja bɨɨm gui' na maaxik jiñ kɨɨsa'. Xi baapmi' gor jach mui' xi ñamkia'. 47 Ba' na mi' pui' ka ja tɨtda gu Jesuus gu noonbi'ñ, mi' ba ai gu Juudas gui' na maadɨt jir di' gu mambhɨɨx daman gook gu noonbi'ñ, ji ja baidhat mui' gu ja'tkam kukxir ji chu ua'kat gam u'uux jix kaapak na mɨt mui' ba daagim gu Jesuus, na mɨt mu ja joot gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, gio ba' gu jai' ja gɇ'gɇrkam tuk gu Israel kam ja'tkam. 48 Ba' bɨɨpɨ' dɨr pu xi ja aa'ñdhak gu Juudas nam baas dɨr bhai' ka jiim, jup ja tɨtda: ―Gui' nañ jaroi' mi' xi ñio'kdha', dhi' jɨ'r di' ka' gu Jesuus. Moo pim mi' pu dagia', jix bhai' pim buuprai pu bhɨika'. 49 Ba' pui'm duu ɨp jia, na jax jim gu Juudas pɨx jix bhai' kai'chim, jup tɨtda gu Jesuus: ―¡Aach bha ja'k ɨp jiñ jaduuñ! Gio ba' nat mi' xi ñio'ki pui' xi chɨɨdak. 50 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―¿Pu'ñi ja'k japich maaxik bañ kɨiñ jaduuñ? Ba' gui' na ja bai'ñchu' gu Juudas mi' pu daa mɨt gu Jesuus. 51 Ba' maadɨt gui' nam kaichu' gu Jesuus, jotmoda' nat jax baabu gu kuxiir bhai' pu soñiich naakaran maadɨt gui' na mɨt mi' ba daa gu Jesuus, gui' nar tujuandam tugi'ñ ka' gux io'm ja gɇ'kam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios. 52 Gu' ji nat gu' jotmoda' soo'mchulh gu Jesuus, jup tɨtda: ―Pui' pɨx ka tui'ka'ñ jaduuñ. Cha'p juanda'. Xi ulhña' ap dhim kuxiir. Na gu' gu jaroi' na pu chu'm kɨ'n tu kokdada', pu chu'm kɨ'n jup mu'aa' am jia. 53 ¿Cham maat ap aa na aañ jix bhai' nañ pu tɨɨda' gɨt guñ Gɨ'kora' na bhañ joochxidha' mui' gu noonbi'ñ nam ba'ñ a'mkam tu kokda' gɨt? 54 Gu' ji na gu' dhi' mi' pɨx pui' ba jim na jax dhui pɨx jum kuugalhdha' na mɨt jax ja'k tu ua'nak gui' nam bɨjɨk bhaankam ya ja'p tu a'gimɨk gu Dios nam aañ jiñ aagɨt jup kai'chdha' nam saak pu'ñi bañ dhooda'. Pui' kuñ ba'p jum tɨtda nap cham ja juanda' dhi' na mɨt ya' bañ dhaa. 55 Mi' dhɨr ba' moop ja tɨtda gui' na mɨt mi' ba daa: ―¿Gu' aapi'm jax ku pim ba' bɨxchu' kukxir ji chu ua'kat bha ja'k jiim gam u'uux jix kaapak? ¿Tu' ɨxkum jiñ ɨlhii'ñ japim aa? ¿Moo cham bhaai' aa na pim bhammɨ puñ dhagia' gɨt gɇ' chiop nañ moo bhai' pu oirɨt tu jam a'gi'ñdha' gammɨjɨ nabap tanoolh? 56 Ku ba' gu' na gu' dhi' mi' pɨx pui' ba jim na jax dhuim kuugalhdha' gu pui' na mɨt jax ja'k tu ua'nak gui' nam bɨjɨk ya ja'p bhaankam tu a'gimɨk gu Dios nam aañ jix aagɨt jup kai'chdha' na pim saak pu'ñiñ dhaagɨi tu chiñia' nam jiñ mu'aa'. Ba' gu noonbi'ñ gu Jesuus dɨɨlh mi' xi buak pu jiboi'ññor jamɨt. 57 Ba' mu ba aich jamɨt gu Jesuus mi' na pai' daaka' gu Kaipaas gui' nax io'm jir ja gɇ'kam tuk ka' gui' nam bhai' gɇ' chiop ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios. Ba' bɨɨx mi'p tu'ii' am gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, gio ba' gu jai' ja gɇ'gɇrkam tuk gu Israel kam ja'tkam. 58 Ba' bɨɨpɨ' dɨr na mɨt chakui mu aich gu Jesuus mu na pai' gu Kaipaas, gatuuk dɨr jum a'oo'ñchoidhat mui'p jimchu' gu Peegro, na gu'x ja ɨɨbhi'ñ nam dagia'. Ba' mi' pɨx ji ai nam pai' tu naadat juuka' gu o'rosiiris tugi'ñ gu Kaipaas, na gu' tɨix chɨɨgim gu Jesuus nam jax ba' ba ji dhooda'. 59 Ba' bɨɨx gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, gio ba' gu jai' gɇ'gɇrkam jum aa'ndam nam mi'p tu'ii', bhai' ji chu a'ga mɨt nam jax ja'k dui tu chiñia' nam mu'aa' gu Jesuus. Gu' ji na mɨt gu' bɨɨx aixim pɨx bhai' ji chɨi, jai' maakam jup kai'ch am, gio jai' maakam ɨp, nam gu' cham jɨ'xkat pai' dhuuk nɨi'ñ na mu pai' pɨx jix buam jum duukam jup tu bua gu Jesuus. Mui' mi' tɨip tu'ii' am ɨp jai' gui' nam pui' tɨip iattulhi'ñ. Mɨkkat jai' gook mi'p ba ai mɨt ɨp gu ja'tkam, pui' mi ja'p gu'kɨk bhai' tɨip ji iattulh jamɨt, 61 jup kai'ch am: ―Dho gu' aach mi' pai' pui' kɇɇ ji dhi maa'nkam nap kai'ch: “Alh jañ moo iara' dhi gɇ' chiop ga'n gu Dios, baik tanoolh kɨ'n jañ ba' moo gio ya'p kɨɨsa'.” 62 Ba' gu Kaipaas xi kɨkbok ba tɨkka gu Jesuus, jup tɨtda: ―¿Jax jap ɨlhdhat ja kɇɇ dhi ja'tkam? ¿Jir pui' aa nam jax kai'ch, ka' cham aa? 63 Gu' ji na gu' cham ñiok gu Jesuus, mi' pɨx pu tu'ii'. Ba'p tɨtda ɨp gio gu Kaipaas: ―Tu' sɨlhkam kɨ'n jañ ya' pum tɨtda buiñor gu Dios nap jich aagi'ñdha' no'p moo sɨlhkam aap jir di' guch Xoi'kam gu Dios gu Maraa'n gui' na saak bha jootsa' gɨt jix dhaam dɨr. 64 Mi' dho gi gu' mui' ji ñio ji gu Jesuus, jup kai'ch: ―Jir pui' dho nap jax kai'ch jiñ jaduuñ. Aañ jir di'. Ka na pim moo bañ chɨgia' gatuuk aañ nañ xib bhaankamu'n ya' oirɨ guñ Gɨ'kora', nañ bhammɨ sonpan kɨɨ'n dɨr ja'k ba daaka' buiñor gui' na jaroi' bɨxchu'x chu aichu'n na pu tu duñia', gio ba' na pim bañ chɨgia' ɨp jano' nañ pai' dhuuk gio bhai'p jimda' ya' dhi oi'ñga'n bhaan gu tɨbaa'. 65 Ba' gu Kaipaas xi saassa gu kutuuna'n na sap ba' bhaan jix maatɨ' ka' na giilhim cham jir am gu pui' nat jax ja'k tɨi gu Jesuus. Jup ja tɨtda ba' gu ja'tkam gui' nam jɨ'k mi'p tu'ii': ―Dho jaña na jax kai'ch dhi maa'nkam. ¿Jarooch ba'p ka nɨɨra na tu aa'nda' na tu' bhaan kuiñcha bia', na chich gu' dɨɨlh jich ñaanak kɨ'n ba kai nat ya' bam ua'tulh buiñor gu Dios? ¿Cham aa gu' giilhim jir ua'tulhdhara' gu dhi' pui' nat jax ja'k tɨi? 66 ¿Ka' cham aar pui'ñ jaaduñ? Ba' gui'p kai'ch am: ―Jir pui' ji matgɨm, ja'pji na pim mu tu chiñia' nam mu mu'aa' dhi maa'nkam, na gu' giilhim bax ua'tulhdhix. 67 Ba' pui' xi chɨ'ɨɨk bhai' ji dhaa mɨt, jai' mɨt bhai' ji xixbuidhimɨ buibsaran, jai' ba' na mɨt bhai' xi bulhdhak gu jannulh buupuiram bhai' xeeggɨb, 68 jup tɨtda am ba' moo: ―Eap xich aagi'ñ na jaroi' bham gɨb no'p baabui' sɨlhkam aap jir di' guch Xoi'kam gui' na saak Dios bha jootsa' jix dhaam dɨr. 69 Ba' gu Peegro mi' daakat juuka' mi' nam pai' tu naadat juuka' gu o'rosiiris. Ba' ja'xpɨx maa'n mi' ba ai gu ubii nar tujuandam tugi'ñ gu Kaipaas, ba' bhai' xi ñɨidhimɨk jup tɨtda: ―Aap dho maadɨt jir di' jia gui' nam kaichu' gu Jesuus Galilea kam. 70 Gu' ji na gu' cham tu aa' gu Peegro, dai nap kai'ch pɨx: ―Chaam tu' ji matgɨm jiñ jaduuñ. Pu cham maat iñ gu jaroi' nap aa'. 71 Ba' jotmoda' nat jax kɨkbo gu Peegro mi ja'p bhɨi, gama ja'k ki'ñgob ji kɨkbo. Gu ba' na gu' mi ja'p tum oipo jia gu ja'tkam, jumai mi'p ba tɨɨ na mi' kɨɨk. Ba' bhai' xi ñɨidhimɨk jup ja tɨtda gu jai' nam mi ja'p jup oipo: ―Gu'ñi dho bak maadɨt jup jir di' gui' nam kaichu' gu Jesuus Nasareet kam. 72 Gu' ji na gu' maa'n na jax kai'ch gu Peegro, jup kai'ch: ―Chaam tu' ji matgɨm jiñ jaduuñ. Aañ dɨɨlh ji nañ jup oilhim. Pu cham maat iñ gu jaroi' nap aa'. 73 Ba' ja'xpɨx jup tɨtda am ɨp jai' gu Peegro gui' nam mi'p tu'ii', jup kai'ch am: ―Aap dho maadɨt jir di' gui' nam kaichu' gu Jesuus. Tɨɨ' nap ba' moo ja'p pui' tu ñiok nam jax tu ñiok gu mu kam nar pai' kam gui'. 74 Gu' ji na gu' xi kɨɨk gu Peegro na pui' kai'ch na cham maat gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―Chaam tu' ji matgɨm jiñ jaaduñ. Pu cham maat iñ gu jaroi' na pim aa'. Ba' na mi' pui' ka kai'ch gu Peegro, ba kai gu takaarui' nat maa'n ba jiiñ. 75 Ba' jotmoda' bhai' pup tɨ'ñcho na bak pɨn bɨɨpɨ' dɨr jup tɨtda gu Jesuus: “Kia'pɨx maa'n ba jiiñkia' gu takaarui' nap aap baikim pui' ba tɨ'ya' nap cham tu'ñ kaichu'.” Ba' giilhim bhai'x buam ji chu tatdat gu Peegro, baas dɨr ja'p xi buusnɨk ma susua.

Mateo 27

1 Ba' buimgidhak nat pai' dhuuk ba xia', bɨɨx maap bam jumaap jamɨt gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, gio ba' gu jai' ja gɇ'gɇrkam tuk gu Israel kam ja'tkam. Ba' pui' ja'k ma tu a'ga mɨt nam sap tu chiñia' nam mu'aa' gu Jesuus. 2 Ba' ba tu chia mɨt nam buuplhia' gu Jesuus, mi' dhɨr ba' dai na mɨt mui' ba baidhak buiñor gux kai' Pilaato gui' na mi'r nobii'ñ gux io'm gɇ'kam Rooma kam. 3 Ba' gu Juudas gui' nat maaxik kɨi gu Jesuus, giilhim jix buam bhai' jim ɨlh na xi ñɨi'ñ gu Jesuus na mɨt ba bhɨɨk. Ba' giop xi u'uuk gu bapaiñum tuumiñ jix chooto totbikdam gui' na mɨt bɨɨpɨ' dɨr maa, xi mɨɨ nat ja do'ñchidham gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, gio ba' gu jai' ja gɇ'gɇrkam tuk gu Israel kam ja'tkam. 4 Ba'p ja tɨtda mu ji ɇɇk: ―Aañ tak gɇ'kam kɨ'n mañ ua'tulh buiñor gu Dios na ñich maaxik jam kɨɨx gu Jesuus na pim ba' tu chiñia' nam mu'aa', sia ku gu' tɨi cham tu' jax bua gu tu' nar jix buam jum duukam. Ba' gui'p tɨtda am: ―¿Cham aa gu' dhi' aap dɨɨlh jir jum kuiñcha, cham tu' aach? 5 Ba' gu Juudas mi ja'p xi iabuk gu tuumiñ mɨjɨ gɇ' chiop ba jii nat bam sai'chdham mu ja'p gampɨx, pu muu dho gu'. 6 Ba' gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam maap xi jumpadak giop xi u'uuk jamɨt gu tuumiñ, jup kai'ch am ba': ―Cham kar am nach gio mi'p tu'aa' dhi tuumiñ mi' na pai'm tua'ba na jɨ'k bhaan bipio' gu Dios, na gu' cham ka kɨɨ', na gu' kɨ'n ba tu namkix gui' nach jaroi' tu chiñia' nam mu'aa'. 7 Ba' pui' ja'k maa'n ñi'ook jup duu mɨt nam sap dɨbɨɨr kɨ'n saba'da' mi' na pai' pui' tɨ tɨɨ' Bhi'ñ Kaat, nam sap ba' mi' ja yassapda' gu jai' ja'tkam nam cham jir mi' kam ka' gui' nam mi ja'p ko'da' ja bui. 8 Ba' mi' na mɨt pai' saba'lh gu dɨbɨɨr, Jix Ɨ'rma' Dɨbɨɨr pup tɨ tɨɨtɨ' am gu ja'tkam, sia gu xib maa'n nam jax tɨ tɨɨtɨ'. 9 Ba' dhi' mi' pɨx pui' ba jim na jax dhuim kuugalhdha' gu pui' nat jax ja'k tu ua'nak gu Jeremiiyas gui' na bɨjɨk bhaankam tu a'gimɨk gu Dios na ja'pnim kai'ch: “Ba' giop xi u'uuk jamɨt gu bapaiñum tuumiñ gui' na mɨt tɨi ja maakak gu Israel kam ja'tkam, 10 ba' dɨbɨɨr kɨ'n saba'lh jamɨt mi' na pai' pui' tɨ tɨɨ' Bhi'ñ Kaat pui' nat jax jiñ chia guñ Gɨ'kora'.” 11 Ba' mu ba aich jamɨt gu Jesuus buiñor gux kai' Pilaato gui' na mi'r gɇ'kam ka'. Ba' bhai' ba tɨkka gu Jesuus, jup tɨtda: ―¿Aapi' aar di' nap saak jir ja gɇ'kam tuk gu ya' kam dhi Israel? Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Jir pui' dho nap jax kai'ch jiñ jaduuñ. Aañ jir di'. 12 Ba' gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam bɨɨx aixim bhai' ji iattulh jamɨt gu Jesuus, gu' ji na gu' gui' cham ñiok sia kum jax kai'ch. 13 Ba'p tɨtda gu Pilaato: ―¿Jir pui' aa ba' nam jax kai'ch dhi ja'tkam nap ba' moo ja'p cham ñiok? 14 Gu' ji na gu' sia cham ñiok gu Jesuus. Ba' mi' pu cham maat gu Pilaato na jax dhuñia' na tɨi xim ga'nga. 15 Ba' gu Pilaato jix joi'ñdha' ɨp na maa'n ba ji dho'ñcho' gui' nam mi kuupka' nabap maa'n oidha' na pai' dhuuk jum aajidha' gu piasta bhaan Paaskua ta'm, jax ñam tu'm jix aa'nda' gu ja'tkam. 16 Ba' jano' maa'n mi'p kuupka' gu maa'nkam Jesuus Barrabaas tɨɨgim. 17 Ba' gu Pilaato bhai' ba ja tɨkka gu ja'tkam gui' nam jɨ'k mi'x bhaak, jup ja tɨtda: ―Aañ pui' ɨlhii'ñ nañ maa'n do'ñcho' dhi' nam jɨ'k ya' kuup dhi ja'tkam. ¿Jaroo pim jix aa', gui' aa na Jesuus Barrabaas tɨɨ', ka' gui' aa jumai na pui'p tɨɨ' Jesuus gui' nam jich Xoi'kam jup tɨɨtɨ'? 18 Ba' gu Pilaato, guch Xoi'kam pɨk na tɨix aagɨt jup kai'ch na do'ñcho' gɨt, na gu'x bhai'x maat na ja'p pɨx nam jix bhaamki'ñ na mɨt ba' mi aichulh, cham tu' na moo gu tu' nat jax dhuu nar jix buam jum duukam. 19 Ba' moo jano' na pui mi' ka daa gu Pilaato mi' na pai'r gɇ'kam ka', mui' ba tu joochxi gu bɨnga'n nam sap jup tɨɨda' na cham juanda' gu Jesuus, nat gu' sap pui' tɨ tɨɨtkɨ tukaa' na cham bhai' tu jimia' no't tu chia nam mu'aa'. 20 Gu' ji na gu' gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam bɨɨx pui' ja'k ba ja tɨɨ'n jamɨt gu ja'tkam nam sap gu Jesuus Barrabaas tɨɨgim bhai' ji aaga' na do'ñcho' gu Pilaato na pai' dhuuk gio bhai'p ji ja tɨkka', dai sap ba' gu Jesuus gui' nar jich Xoi'kam tu chiñia' nam mu'aa'. 21 Ba' pui'm duu dho, nat pai' dhuuk gio bhai'p ji ja tɨkka gu Pilaato, jup ja tɨtda: ―¿Gu' jaroo pim bax aa' nañ do'ñcho'? Ba' gui'p kai'ch am: ―Dho gu Barrabaas dho. 22 Ba'p ja tɨtda gu Pilaato: ―¿Gu' dhi' gi ba' Jesuus nam jich Xoi'kam tɨɨtɨ', jax jañ dhuñia'? Ba' gui'p kai'ch am ɨp gio: ―Dho nap tu chiñia' dho nam kuruus ta'm sissapa'. 23 Ba'p kai'ch ɨp gio gu Pilaato: ―¿Gu' tu' gi moo gɇ'kam kɨ'n jix buam jum duukam jax jam duiñ ku pim ba' moo ja'p jup jix bhaamki'ñ? Gu' ji nam gu' gui' cham tu' kɇkɇɇ, dai nam jup kai'ch gɇ' kɨ'n: ―¡Tu chian kum mu sissapa' kuruus ta'm! 24 Ba' ba tu joot gu Pilaato nam alhi'ch bhɨi'ñpu' gu suudai' na ba' kɨ'n jum ikoimdha' na bhaan jix maatɨ' ka' na cham tu'r kuiñcha'n ka' na tu chiñia' nam mu'aa' gu Jesuus, jup ja tɨtda ba': ―Aapi'm dɨɨlh jir jam kuiñcha ka' nam mu'aa' dhi Jesuus, cham tu' aañ. 25 Ba' gui'p kai'ch am: ―Dho cham jax bua dho sia ku aach jir jich kuiñcha ka' ja bɨɨm guch maamar. 26 Ba' ba ja chia gu Pilaato gu sandaarui'x chugi'ñ nam do'ñcho' gu Barrabaas, dai ba' gu Jesuus xi chu chia nam gɨbiipu' gio nam sissappu' kuruus ta'm. 27 Ba' pui'p tu buim am gu sandaarui'x nat jax ja chia gu Pilaato, ba baidhak jamɨt gu Jesuus maa'n kap na pai' gɇ'x chɨ gɨ'ɨɨr. Ba' bɨɨx maap ba ja jumaap jamɨt gu jai' sandaarui'x gui' nam jɨ'k mɨjɨ ja'p jup tu'ii' nam sap ba' tɨgia' nam jax dhooda' gu Jesuus. 28 Ba' jax ña mɨt pɨx bhai' ji buimɨ, jumai mɨt ba tɨi' gu jannulh jix ñakaabma' xi chu kookoxdhak jamɨt gu dɨɨlh jajannulhi'ñ. 29 Gio ba' gu tu'x jo'ii' xi xikoolhkadak jamɨt bhai' xi dhaax mo'ran ja'p na kuruun, gio ba' maa'n gu oxia mɨt mi'p xi dhaa'ñchuda nobi'ran. Gio ba' na mɨt mi ja'p ja o'lhia kɨ'n xi gu'kɨk jax ñam pɨx tɨtda, jup kai'ch am: ―¡Ja'p moo joidham jix bhai'ch chaat ich na ya'p tu'ii' dhi ja gɇ'kam tuk gu ya' kam dhi Israel! 30 Gio ba' nam bhai' xi xixbui'ñ pui' xi chɨtdat, gio nam bha gɨb mo'ran kɨ'n gu oxia gui' na mɨt mi' xi dhaa'ñchudak. 31 Ba' gatuuk nam pu'ñi bɨɨx aixim xi buimɨk giop xi kuañdhak jamɨt gu jannulh gux ñakaabma', gu dɨɨlh jajannulhi'ñ jamɨt ba' giop xi chɨ tɨi'dhak. Mi' dhɨr ba' dai na mɨt ba baidhak bhammɨ ja'k nam pai' sissapa' kuruus ta'm. 32 Ba' nam gama ja'k ba bai'ñchu' gu Jesuus na pai' bar dɨɨrap dɨr mi' gu gɇ' kiicham, mi' ba ja nam maa'n gu maa'nkam Simoon tɨɨgim nar mu ja'k kam ka' Sireene. Ba' gu sandaarui'x mi' dhɨr ja'k buak gamai' chia mɨt na mootika' gu kuruus, nat gu' ba magoo gu Jesuus na tɨi mooto'. 33 Ba' na mɨt bhammɨ ba ai oidha' ta'm bhai' na pai' pui' tɨ tɨɨ' Golgota, na ja'p kai'ñkam jup jum kai'ch: Kakoi' Mo' Daa, 34 ba' bhai' tɨi i'chu'n am gu Jesuus gu uubas baraa' na sap ba' kɨ'n cham pɨk tu taat ka' gɨt nam sissapa', gu' ji nat gu' ba dɨɨ nar tu' da', ba' cham bha ii. 35 Ba' gatuuk na mɨt pai' dhuuk bhai' xi sissapak bhaan gu kuruus, xim mamai'chɨk jamɨt gu sandaarui'x a'lhiok xi chu u'uuk gu jajannulhi'ñ. Pui' ji chu buus nat jax tum ua'nak bɨjɨk, nap jum kai'ch: “A'lhiok jamɨt xi chu u'uuk guñ jajannulh.” 36 Mi' dhɨr ba' dai nam mi ja'p daraat ba tu nuuka'n nam ba' cham mu aaya' gu ja'tkam. 37 Ba' amuub daam dɨr ja'p na pai' mo'tɨk gu Jesuus, maa'n bha siis jamɨt gux komaalhik taa'mla na gɇ'gɇr kɨ'n bha tu ua'ñix na bhaan jix maatɨ' na jax kai'ñkam bhai' sissap gu Jesuus, jup jum kai'ch: “Dhi'ñir di' gu Jesuus gui' nar ja gɇ'kam tuk gu ya' kam dhi Israel.” 38 Ba' gook bɨxxik dɨr jup ja sissapa mɨt gu ɨ'xkum jai' kukrus ta'm, maa'n kɨɨ'n dɨr ja'k, jumai ba' o'nsop dɨr ja'k. 39 Ba' gui' nam jɨ'k mi ja'p amuub buan gu ja'tkam, jax ñam pɨx xi chɨtdaidhat gu Jesuus, 40 jup kai'chdha' am: ―¡Jaña nap jax chu'ii'! Nap saak iara' gu gɇ' chiop, gio nap saak baik tanoolh kɨ'n gio jumai bhai'p kɨɨsa'. Eap xi chɨmiiñ bhai' dhɨr bhaan dhi kuruus nach xim nɨi'ñdha' no'p baabui' moo sɨlhkam Dios jir Maraa'n, ka' ba' gu' nap pui' pɨx kai'chdha'. 41 Sia ji gu' jai' gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam gui' na mɨt tu chia nam sissapa', jai' pui'p xi chɨtda am gu Jesuus, jup kai'ch am: 42 ―¿Gu' ba' moo cham jup bhai' ji jia na dɨɨlh bhai' dhɨr ji chɨmñia' bhaan dhi kuruus, nat ba' gu' gu jai' ja'tkam jix bhai' ja duu? No' baabui' pui' sɨlhkam jir ja gɇ'kam tuk gu ya' kam dhi Israel. 43 Na gu'p kai'chdha' na saak Dios jir Maraa'n, nat gu' sap pɨk ba' bhaan tɨ tɨɨ nar jix kɨɨ' maa'nkam. ¿Cham bhaai' aa na bha jimɨi bhai' dhɨr ji chɨbaañdha' gu Dios no' baabui' moo sɨlhkam jix io'm jix dha' na jax ba kai'chdha'? 44 Bɨɨx ji gu' sia jai' pui'p xi chɨtda am gu ɨ'xkum gui' nam mi' dhɨr ja'p bɨxxik dɨr jup sissap jai' kukrus ta'm. 45 Ba' nat jix dhaam ba ji dhuu, nai' ji chum tukgamta, pu cham ka tu maax, nammɨ jix io'm mia ji dhunɨɨk nat ba' gio bhai'p jix chu maaxir. 46 Ba' jotmoda' gɇ' kɨ'n ba jiiñ gu Jesuus, jup kai'ch: ―Elii, Elii, ¿lama sabaktani? ―na ja'p kai'ñkam jup jum kai'ch: Aapi' Dios jiñ Gɨ'kora', panaas kup cham jiñ a'm ka tɨ nɨidhim. 47 Ba'p kai'ch am jai' dhɨt gui' na mɨt kai nam jɨ'k mi'p tu'ii': ―Kani na tɨi bai'ñ gu Eliiyas gui' na bɨjɨk bhaankam tu a'gimɨk gu Dios. 48 Ba' maadɨt jotmoda' xi mɨɨ nat bhɨim maa'n gux moik ja'p tu'm na tok, ba' xi ba'nnidhak kɨ'n gu uubas baraa' gux jɨ'ɨɨk uux cha'm xi buraak kuugaran mui' xi ñamkich chiñi'ran gu Jesuus na sap ba' xio'pna' gɨt na kɨ'n kapup xi dhuatgɨda' gɨt jɨ'x juugɨt. 49 Gu' ji na mɨt gu' xi soo'mchulh gu jai' nam mi'p tu'ii', jup tɨtda am: ―Cha'p juanda'. Ya'ch pɨx ka tɨ nɨɨrada', ea no't moo ya' ba ji ai gu Eliiyas na tɨbaañdha' bhai' dhɨr bhaan dhi kuruus. 50 Ba' gio gɇ' kɨ'n jup xi jiiñkɨk gu Jesuus dho gi ba' nai' ji muu ji. 51 Ba' gu jannulh gui' na bhai' gɇ' chiop sɇ'ka', daam dɨr mui' pu sar sɨlh ɨrban. Gio ba' nat jix io'm bhai' ji gi'ndukɨ gu oi'ñga'n, jai' pu jaikɨ gu joodai, ta'tak mi ja'p pup daraa. 52 Gio ba' na mɨt duduadɨk pu baapam gu koi'ñga'n mi' dhɨr nam pai' yassapkat gui' na mɨt jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdhak ba ko'ɨɨk buiñor gu Dios. 53 Ba' nat pai' dhuuk duadɨk giop bam gu Jesuus mi' dhɨr koi'ñga'n tɨr, maap mui' ji ai mɨt bhai' gɇ' kiicham na pai'r Jerusaleen, ba' mui' ja'tkam ja tɨɨ mɨt. 54 Ba' gu ja gɇ'kam tuk gu sandaarui'x ja bɨɨm gui' nam maap mi' tu nuuka'n, giilhim bhai' ji chooto'n jamɨt nat pai' dhuuk bhai' ji gi'ndukɨ gu oi'ñga'n gio na bɨɨx aixim tum bua nam nai' xi chɨ nɨi'ñ, ba'p kai'ch am: ―Bak ji gu' moo sɨlhkam Dios jir Maraa'n ji dhich jaduuñ na chich ya' ba mua. 55 Ba' mui' gu u'uub mɨk pa' gu'kat mui'p tɨ nɨi'ñ am, gui' na mɨt mummɨ dɨr Galilea mui' pu oi nam palhbui'ñchu'nda' gu Jesuus tu' na pɨx kɨ'n, 56 na maadɨt jir di' gu Mariiya Magdaleena, gio ba' gu jumai Mariiya gui' nar dɨ'ɨɨ'n gu Jakoobo gio gu Josee, gio ba' gu jumai gui' nar ja naan gu Sebedeo gu maamra'n. 57 Ba' mɨkkat nat pai' dhuuk ba ji chuk, mi' ba ai maa'n gu maa'nkam nar jix chumñigam ka' Josee tɨɨgim, nar mu ja'k kam ka' Arimatea, na maadɨt jir di' gui' na pui'p kaichu' gu Jesuus. 58 Ba' dhi' jɨ' dhi Josee mui' ma jii buiñor gux kai' Pilaato nat tɨkkam no' moox bhaai' nam tɨbaañdhai yaaspa' gu Jesuus. Ba' pɨx cham jax jup tɨi gux kai' Pilaato na pai' dhuuk pui' ba tɨtda. 59 Ba' gu Josee mu jimɨɨk ba tɨbaañ gu Jesuus bhai' dhɨr bhaan gu kuruus, mi' dhɨr ba' dai nat ba bhiib kɨ'n gu gɇ' jannulh jix dha'ram namkɨm. 60 Mi' dhɨr ba' dai nat mu ba tɨkaam gai dɨ'n kɨr mi' nat pai' kia'pɨx tu chia nam tɨ dɨ'ra' jix moik ai' cha'm, nat chakui jaroi' maadɨt mi'm ja'bsu gu tukga'n. Ba' mɨjɨ xi chɨkaak maa'n gɇ' jodai kɨ'n bhai' xi kuupak ba jii. 61 Ba' bɨɨx jup jiim am gu Mariiya Magdaleena gio gu jumai Mariiya, ba' mi' pup daraa am mi' na pai' dhɨr mu tum bapkɨ mi' na mɨt pai' tɨɨ gu Jesuus. 62 Ba' buimgidhak na pai' dhuuk aagix ka' na cham tum juanda', gio mui'p ma jii mɨt gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam ja bɨɨm gu pariseos na mɨt ñio'kdham gux kai' Pilaato, 63 jup tɨtda am mu ji ɇɇk: ―Aach moo gio bhai'p ma jii jich jaduuñ na chich bhai' pui'm tɨɨdam nap ja chiñia' gum sandaarui'x chuk nam mi' ka tu nuuka'nda' mi' nat pai'm tɨɨ gu tukga'n gu Jesuus gui' na nai' ja iatgi'ñdha' gu ja'tkam, na chich gu' ba tɨ'ñcho na bak pɨn jup kai'ch na sap baik tanoolh kɨ'n duadɨi giop bamgia' mi' dhɨr koi'ñga'n tɨr. Pui' kuch ba'p kai'ch nap ka tu chiñia' nam mi' tu nuuka'nda' sia gu baik tanoolh pɨx juugɨt nam ba' cham tukaa' mi' ji ɇɇji gu noonbi'ñ xi bhɨɨji gu tukga'n pui' ba tɨ'ya' nat giop dua. Na gu'x io'm bhai' jim gɨ'lhdha' nam nai' pui' ji ja iatgidha' gu ja'tkam, cham tu' pui' na jax bɨɨpɨ' dɨr. 65 Ba' gu Pilaato pɨx cham jax jup tɨi, dai nat xi ja chia nam ja baidhai gu sandaarui'x chugi'ñ ja bɨɨm mu xi chu nuukdapu' mu na pai' yaasap gu Jesuus. 66 Ba' gui' dai na mɨt xi ja baidhak mu jii na mɨt tu nuukdam. Ba' mu ji ɇɇk jix io'm jix bhai' bhai' xi kuu mɨt gu ki'ñgob, gio ba' na mɨt bhai' pup xi matgilh na bhaan jix maatɨ' ka' na cham bhai' na jaroi' mu ja'k bapkɨda'. Mi' dhɨr ba' giop ba jii mɨt pui' xi chu duuk, dai ba' gu sandaarui'x jamɨt mi' xi ja chianɨk nam tu nuuka'nda'.

Mateo 28

1 Ba' na bar jumai buimgidhak nat kia'pɨx ba ji chu maaxir, nat pai' dhuuk ba buus jano' na pai' dhuuk aagix ka' na cham tum juanda', nat kia'pɨx mui' ba jim bhɨi gu maa'n simaan, mui' ma jii gu Mariiya Magdaleena gio gu jumai Mariiya na mɨt ba tɨ tɨɨgim mu na mɨt pai' yaas gu Jesuus. 2 Ba' na mɨt chakui mu ai, jotmoda' jix io'm bhai' ji chum gi'ndukɨ mi' na mɨt pai' yaas gu Jesuus. Bak gu' gu nobii'ñ guch Gɨ'kora' nat mi' ba ai jix dhaam dɨr, ba' mui' ji ai mu ja'k na pai'r ki'ñgob, ba' daagɨk ja'p ja'k xi nu'ya gu gɇ' jodai gui' na kɨ'n bha kuup, ba' mi ja'p xi chɨkaak daam dɨr bhaan bhai' ji dhaibu. 3 Ba' gu buibsa'n jix chua totbikdam jum maaxi'ñ ja'p tu'm na jax gu duuk na bɨpgia', gio ba' gu jajannulhi'ñ pui'x chooto ɨp, ja'p tu'm jum maaxi'ñ na jax gu jabook kɨb. 4 Ba' gu sandaarui'x gui' nam mi' ka tu nuuka'n, giilhim jix chooto'n jamɨt na mɨt tɨɨ gu nobii'ñ guch Gɨ'kora' nat mi' bam maax, ba' ji gi'bokɨk mi ja'p nai' ji ia'rɨ mɨt, mi ja'p pup bɨɨt am na mɨt ba tu kaam. 5 Ba' na mɨt pai' dhuuk mummɨ ba ai gu u'uub mi' na pai' ka yaasapkat gu Jesuus, jup ja tɨtda gu nobii'ñ guch Gɨ'kora': ―Cha'pim totdon ka'ñ jaaduñ. Aañ jix maat jia na pimɨt gu Jesuus bhai' ba gaagam gui' na mɨt kuruus ta'm sissapa. 6 Xib cham tu' ya' kap tu'ii', nat gu' duadɨk giop bam pui' na jax ba jam tɨtda bɨɨpɨ' dɨr. Ka gor mɨjɨ tɨi xi chɨ tɨɨ' na cham tu jai'ch mi' na mɨt pai' ka tɨkaak. 7 Ba' gu xib dai na jam a'm jum aa' na pim xi boopoya' na pim ja aa'ñdhapu' gu noonbi'ñ, ja'p japim ja tɨɨda': “Jup jich chɨtda gu nobii'ñ guch Gɨ'kora' nat sap duadɨk giop bam gu Jesuus, sap ba' bɨɨpɨ' kat mummɨ ba oirɨda' na pai' Galilea dɨbɨɨr bhaan bipio', mummɨ sap ba' tɨgia' pim.” Ba' aañ dhi' pu kai'ñkam pɨx bha jii na ñich bha jam tɨ'ñchoixdham gu dhi' pu'ñi. 8 Ba' gu u'uub jotmoda' na mɨt jax bubua mɨjɨ dɨr na pai' ka yaaspich gu Jesuus, xi boop jamɨt na mɨt ja aa'ñdham gu noonbi'ñ ji gi'bokidhat nam gu' pui'p jix chotdontu', ku gu'x bhai'm taattu' am ji. 9 Ba' gamai' gu bɨɨx boi nam mui' ka boopo', mi ja'p bɨɨpɨ' dɨr jim maaxdhak gu Jesuus mui' xi ja ñio'ki. Ba' gui' amuub xi ɇɇk mi ja'p ja o'lhia kɨ'n xi gu'kɨk mi' xi komkɨk jamɨt gu tootna'n bhai' ji chu daanɨ buiñor. 10 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Cha'pim totdon ka'ñ jaaduñ, nat gu' pu cham tu' jax jum duu. Cha'pim jax jum aagɨt xi boopoya' na pim pu ja tɨɨ'npu' gu jai'ñ jaaduñ gui' nam pui'p jiñ kaichu' nam mu jimia' Galilea nam ba' mummɨñ chɨgia'. 11 Ba' na mɨt chakui ai gu u'uub mu na mɨt pai' ja'k ba ja aa'ñdham gu noonbi'ñ gu Jesuus, jɨ'kchi gu sandaarui'x kia'pɨx jum tɨtɨɨ'ñchok mi' dhɨr baapmigɨk xi boop jamɨt bhammɨ ja'k gɇ' kiicham na mɨt ja aa'ñdham gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios. 12 Ba' gui' mi' dhɨr jotmoda' xi boop jamɨt ɨp na mɨt ja aa'ñdha' gu jai' ja gɇ'gɇrkam tuk gu Israel kam ja'tkam. Ba' bɨɨx maap xim jumpadak maa'n ñi'ook bap duu mɨt nam sap mui' tuumiñ ja namkidhai ja soo'mchulhdha' gu sandaarui'x nam cham tu aa'nda' nat giop dua gu Jesuus. 13 Ba' pui' ba ja tɨtda am gatuuk, jup kai'ch am: ―Aapi'm moo ja'p ja tɨɨda' gu ja'tkam na mɨt dɨɨlh gu noonbi'ñ gu Jesuus jam ɨɨx gu tukga'n tukaa' na pim pai' dhuuk ka kookos. 14 Gu' ba' no't jax dhuukat ma maat gux kai' Pilaato gu dhi' pui' nach jax jam tɨtda, aach pu tɨɨda' na cham tu' aapi'm jir jam kuiñcha na ba' cham jax jam dooda'. 15 Ba' gu sandaarui'x pui'p tu duu mɨt nam jax ja tɨtda gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam, dai na mɨt xi gaamuk gu tuumiñ gui' na mɨt ja maa. Ba' gammɨjɨ mi' pui' pup tu daa'ñchu' am gu Israel kam ja'tkam, sia gu xib pui pui' kai'chdha' am nat sap cham tu' giop dua guch Xoi'kam. 16 Ba' gu noonbi'ñ gu Jesuus mui' ma jii mɨt ɨp mummɨ Galilea, maa'n kap na pai'r oidha' ta'm mi' na pai' tu ja aagi'ñ nam tɨgia'. 17 Ba' jotmoda' pɨx mi ja'p bam maax ja bui, ba' gui' mi ja'p ja o'lhia kɨ'n xi gu'kɨk bhai' ji chu daanɨ mɨt buiñor, sia kum gu' jai' cham pɨk tɨ jɨɨgi'ñ no' moo sɨlhkam jir di' gu Jesuus ka' ba' gu' cham. 18 Ba' gu Jesuus amuub xi ɇɇk jup ja tɨtda: ―Guñ Gɨ'kora' gɇ'kam kɨ'n jiñ dhai jix dhaam ja'k gio ya' dhi oi'ñga'n bhaan. 19 Ba' xib dai na jam a'm jum aa' na pim nai' xi chu ja a'gi'ñpu' gu ja'tkam bɨɨx kap na jɨ'x oi'ñga'n nam tɨ jɨɨ'ñdhai aañ jiñ bui mi' pui' jimia' nañ jax jix aa', gio ba' na pim xi ja bopkonidhat bhaankam guñ Gɨ'kora', gio ba' aañ nañ jir Maraa'n, gio ba' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' ɨp. 20 Gio ba' na pim xi ja aa'ñdhidhat ɨp nam tu' ka'm xi nɨidhat gu pui' na ñich jax ja'k jam aa'ñ aapi'm na pim mi' pui' jiimda'. Ba' aañ gammɨjɨ nabap tanoolh jam buip tui'ñgɨda' siat ba' am xim tɨɨmo dhi oi'ñga'n.

Maarkos 1

1 Ja'pni ja'k bhai' jim tɨbgai dhix bhai'm kai'chdham ñi'ook na bhaan tu a'ga guch Xoi'kam, Maraa'n gu Dios, 2 nat tu ua'nak bɨjɨk gu Isaiiyas jano' nat pai' dhuuk bha ñio'kdhak gu Dios, na sap jup tɨtda guch Gɨ'kora' gu Maraa'n: Jumaiñ bɨɨpɨ' mu jootsa' na ba' ba ja mattuda' gu ja'tkam nap jootom mui' ba jim. 3 Na mu ja'p pɨx ba tu ja a'gi'ñdha' gu ja'tkam gampɨx jix chu gak kɨr nap ja tɨtdada': “Gor jix kɨɨ' bim duuñ. Ja'p pɨk bhai' bar jimdam gu Gɇ'kam. Mi' pim sap pui' ba jimia' na jax jix aa'.” 4 Ba' pui'p jum duu ɨp, mummu ja'p pɨx ba oirɨda' gu Juan na pai'r gampɨx jix chu gak kɨr, ja bopkonda' gu ja'tkam pui' xi ja tɨtdat na sap jir am nam xim bopkonai mi' pui' ba jimia' na jax jix aa' guch Gɨ'kora', na sap ba'x ja joi'mdai ba uañchuda' gu ja ua'tulhdhara'. 5 Ba' mui' ja'tkam mi' aajidha' am gu bhammɨ dɨr kam Jerusaleen na pai'r gɇ' kiicham, gio ba' jai' mui' kap dɨr na jɨ'x Judea dɨbɨɨr bhaan bipio', nam jix kaim ka', na gu' giilhim joidham jix bhai' xi buada' na tu a'gada'. Ba' gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' na sɨlhkam jir pui' na jax tu ja a'gi'ñdha', pui' ba tɨtdada' am nam sap cham ka aa' nam jix ua'tulhdhix ka'. Ba' gu Juan dai na xi ja bopkonda' mi' na pai' mɨrda' gu suudai' Jordaan Ak. 6 Ba' gu Juan gu tɨi'dharga'n, kameeyo gu bapoo'n jir jup duiñxim ka', gio ba' gu bhisparu'n jir jo' ka' ɨp. Ba' na pai' dhuuk bax bhio'n ka', dai gu sossoi na tu da'ngɨt tu kua'da' gio ba' gu mɨɨbat gu gampɨx kam. 7 Ba' na tu ja a'gi'ñdha' gu ja'tkam jup ja tɨtdada': ―Gatuuk dɨr bha jim gui' nax io'm jir gɇ'kam, cham tu' pui' na jax aañ, na ni jɨ'x kuñ cham jir jupaabkamu'n nañ dhumartɨi tu' suska'n jup ba kookoxdha' gɨt. 8 Ba' aañ xib suudai' kɨ'n pɨx ka jam bopkon, gu' ba' gui' na pai' dhuuk ya' aaya', pui'p ji buusnia' na jam bopkona', na gu' ba jam tajaañdha' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mdaga'n gu Dios. 9 Ba' jano' mui'p ma jii gu Jesuus mummu dɨr Nasareet na pai' Galilea dɨbɨɨr bhaan bipio'. Ba' mummu ba ji buus Jordaan Ak mi' na pai' oirɨt ja bopkon gu Juan gu ja'tkam, ba' mi' pui' ba tɨtda ɨp na sap bakuana'. 10 Ba' nat pai' dhuuk mui' ji buus mi' dhɨr suudai' chɨr gu Jesuus na ba bakuañixchu', ba tɨɨ nat bhai' jim kupio' gux dhaam, gio ba' nat bhai' ji chɨm gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' ja'p tu'm na gioda', ba' nai' ji jaa bhai' bhaan. 11 Gio ba' nat ba kai nat bhai' ba tum a'ga bhammɨ dɨr jix dhaam, jup tum kai'ch: ―Aap jir di' nap jir jiñ mar nañ xim kɨɨgalhi'ñ, gio nañ gɇ'kam kɨ'n jix bhai'ñ chaat aap jum bui. 12 Ba' gatuuk mi' dhɨr ma jii gu Jesuus mummu ja'k maa'n kap na pai'r gampɨx, nat gu' pui' ja'k jurtuda gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda'. 13 Ba' mi' juruuñ maa'n masaa'n daman mambhɨɨx tanoolh, mɨjɨ ja'p pu oirɨda' dɨɨlh na pai' cham jaroi' oirɨda'. Dai gu tu' jɨ'ngiarum na mi ja'p tum oipoda', gio ba' guch Gɨ'kora' gu noonbi'ñ nam guguuxi'ñdha'. Ba' mi' ba ai gu ja'ook na ɨlhdhat na moo mi' mai'chia' gɨt, gu' ji nat gu' cham jax dhooda. 14 Ba' mɨkkat na mɨt pai' dhuuk ba kuu gu Juan, ma jii gu Jesuus bhammɨ ja'k Galilea nat ba tu ja a'gidham gu ja'tkam gux bhai'm kai'chdham ñio'ki'ñ gu Dios. 15 Ba'p ja tɨtdada' bhammɨ ja'p ji oirɨt: ―Ya' mam aiñ jaaduñ na pai' dhuuk tu daaxix na maaxik jum maaxdha' gu Dios aapi'm jam bui, na pim ba' bax mat ka' nax chu joi'gɨ'n sia kux io'm jir gɇ'kam. Ba' dai na jam a'm bam aa' na pim mi' pui' ba jimia' na jax jix aa', gio ba' na pim tɨ jɨɨ'ñdha' na bhai' ji chu jam a'gidha' gux bhai'm kai'chdham ñio'ki'ñ. 16 Ba' ma jii gu Jesuus mummu ja'p ju'ñdharan na pai' gɇ' suu'nka' gu suudai' gui' na Galilea dɨbɨɨr bhaan bipio'. Ba' mi' ba ja tɨɨ gook gu boptop bhibhiadam daim sɨspidhim nam mi ja'p buppaim suudai' chɨr maa'n gu gɇ' asaak. Maa'n Simoon tɨɨgim, jumai ba' Anrees. 17 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Aañ pui' ɨlhii'ñ jiñ jaaduñ na pim xib dɨr gammɨjɨ bañ kaichgɨda', na pim ba' jai'ñ palhbuidha' nañ tu ja a'gidha' gu ja'tkam. Bar ja'tkam bhibhiadam ka' pim pɨx ba', cham tu' boptop bhibhiadam kia', na gu' gui' nam jɨ'k ba tɨ jɨɨ'ñdha' na pim jɨ'k jax tu ja a'gidha', dhi' ja'p ji buusnia' na pim ba ja bhia'. 18 Ba' gui'p ma oi mɨt cham jax ji chɨ'ɨɨk. Mi' xi iabok jamɨt gu ja a'sak. 19 Ba' palhɨɨp gama ja'k iam xi jii mɨt bɨɨx ju'ñdharan, mi'p ba ja tɨɨ mɨt gu Jakoobo gio gu Juan, maamra'n gu Sebedeo, nam mi' daraat kanuub ta'm ka ja jiisom gu ja a'sak gui' nam kɨ'n tu bhibhia gu boptop. 20 Ba' pui'p ba ja tɨtda nat jax ja tɨɨdak ja baidhak gui' na ja bɨɨm ba jim. Ba' gui' pui' cham jax ji chɨ'ɨɨk ma oi mɨt ɨp, mi' xi buak jamɨt gu ja taat Sebedeo ja bɨɨm gu tujuandam tugi'ñ. 21 Moo mɨt mummu ja'k bhɨi Kapernaum na pai'r kikcham na ba' moo bam aaya' na pai' dhuuk cham ka tum juanda'. Ba' jano' nat pai' bam ai, mui' ma jii gu Jesuus mu nam pai' tu chiopi' gu Israel kam ja'tkam. Ba' mi' baakɨk bhai' ji chu ja a'gi. 22 Alh ni jaroi' ku ñiok, mi' pui' pup tu'ii' am na mɨt ba kai, na gu'x io'm bhai' xi bua na xi chu a'ga, cham tu' pui' na jax gui' nam jup kai'chdha' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios. 23 Ba' maa'n mi'p oirɨda' gu maa'nkam na ampɨx jix ñaanbi' ka', na bhaan baax ka' gu cham kɨɨ' ii'mda'. Ba' na mi' ka tu ja a'gi'ñ gu Jesuus gu ja'tkam, mi' baakɨk chiop gɇ' kɨ'n mui' ba ñio gux ñaanbigɨm, na gu' pui' ja'k jurtu'ntu' gu cham kɨɨ' ii'mda', jup kai'ch: 24 ―¿Jax japich bhai' bach dhoodam Jesuus Nasareet kam? ¿Ka'p ti bhai' bach koodam aa? ¡Aañ jix maat jia nap aap jir di' gu Dios gu maaxik duakam! 25 Gu' ji na gu' maa'n nat jax ñiok gu Jesuus, jup tɨtda: ―¡Cha'p ñiokda' cham kɨɨ' ii'mda' nap naanbichu'n dhiñ jaduuñ! ¡Mup buusnia' bhai' dhɨr bhaan! ¡Cha'p bhai' pu tui'ñgɨda'! 26 Ba'x io'm xi bhɨi gu maa'nkam nat pai' ba ji buus gu cham kɨɨ' ii'mda' bhai' dhɨr bhaan. Gɇ' xi jiiñkɨk nat ba' pɨk ba buus. 27 Ba' dappaam mi' pui' pup tu'ii' am dho gi ji ba'x io'm gu ja'tkam, dai nam nai' tɨim tɨ tɨkka'n dɨɨlh jix dhu'npi'ñ kɨ'n, jup kai'ch am: ―¿Jax ba'r jum duukam chi dhi' pui'? Gi nach cham jɨ'xkat pai' dhuuk pui' chɨ nɨidhat na jax tu buim dhi Jesuus. Tɨɨ' na sia gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' tu' pɨx ja ɨlhii'ñ, jix jɨɨgi'ñ am. 28 Ba' cham mɨɨkim na mɨt bɨɨx pui' ba tɨ kai gu ja'tkam na jɨ'x jir Galilea na jɨ'k jax tu buim gu Jesuus. 29 Ba' ja'xpɨx nat ba buus gu Jesuus mi' dhɨr chiop, na xi chu ja a'gidhimɨk gu ja'tkam, sɨlh jii mummu gama ja'k nam pai' tu ba'aak gu Simoon gio gu Anrees. Ba' bɨɨx jai' xi jiim am gu Jakoobo gio gu Juan. 30 Ba' gu daada'n gu Simoon mɨjɨ ka bo' ba'k chɨr jum bakxidhat na ɇɇ gu toiñdhi'. Ba' nat jax mu ai gu Jesuus, ba aagi'ñ am gu mi' oi'ñkam nax ka'ook. 31 Ba' mui' ji ai gu Jesuus mi' na pai' bo', ba' daagɨk nobi'ran xi bamii'. Jix kɨɨ' bhai' ji bam mi' jotmoda' pɨx, ba' dai nat ba tu ja onbai'. 32 Ba' nat pai' ba bhi'ñ gu tanoolh, na pui' bax dhɨdɨmpu', mui' ja'tkam pɨx ja'x ji ai mɨt mi' ba'aak kɨɨk na pai' daa gu Jesuus ji ja baidhat gux kako'kkam, jai' gui' nam ampɨx jix ñanaanbi' ka' na ja a'm jup tui'ka' gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda'. 33 Giilhim mui' mɨt mi' mam jumaap ki'ñgob gu mi ja'p oi'ñkam na jɨ'x jir kiicham. 34 Ba' pɨx ja'x ji ja dudua'ñ gu Jesuus gux kako'kkam, na gu' mi ja'p moo bɨɨx aixim tu'm jup tɇ ɇɇka' gu ko'kdai'. Jai' gui' nam ampɨx jix ñanaanbi' ka', bɨɨx ja'k ja joot gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' ja a'm dɨr. Pu cham ja do'ñcho nam jax bha tu a'ga gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda', na gu'x bhai'x maat na no't jax dhuuk xi ja do'ñcho nam bha tu a'ga', mi' maaxik ba kɨɨsa' am nar tu'p tu'm da'. 35 Ba' bɨjɨk ba bam gu Jesuus na kapup jix chukgam, ba' ma jii nammɨ gama ja'k na pai'r gampɨx. Mi' ba' bhai' ji chu a'ga jix dhaam ja'k buiñor guch Gɨ'kora'. 36 Ba' ja'xpɨx nat pai'x bhai' ba xia', mui'p ma gaagam gu Simoon bamgɨk ja bɨɨm gui' nam takaab dɨr maap jii mɨt gu Jesuus. 37 Ba' nammɨ pɨx ji chɨɨ mɨt na pai' ka oirɨ, ba'p tɨtda am: ―Bhammɨ tɨim ga'nga' am mui' gu ja'tkam. 38 Gu' ji na gu'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Gatuuk jach dho gio bhai'p aaya', na gu' ka tum aagim. Maik gor kia' mɨjɨni ja'p na jax jir kikcham, sia dai ya ja'p mia'n kia', nam ba' gu' bɨɨx jup jix mat ka' gu ja'tkam nañ jɨ'k jax tu a'ga, na ñich gu' pu kai'ñkam bha jii. 39 Bhai' ba' pu oirɨda' na jɨ'x jir Galilea na tu ja a'gi'ñdha' gu ja'tkam bha ja'p nam jax tu chichiopi'. Gio ba' na ja'k ja jootsaim gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' ja a'm dɨr gui' nam jix ñanaanbi' ka'. 40 Ba' maa'nnim mu ba ai maa'n gux ko'kkam na pai' oirɨda' gu Jesuus, na tootolhidhat bha gakiidha' gu tukga'n. Ba' mi' o'lhia'n kɨ'n ji kɨkbuk bɨɨpɨ' dɨr jup tɨtda: ―Aañ ja'pni moo soi' bham tɨɨdam jiñ jaduuñ nañ ja'p tɇ kɇɇ nap bɨxchu'x aichu'n nach chu' cham pai' nɨi'ñ, nap iam jiñ dhua'ñdha' no'p moo pui'p ɨlhii'ñdha' gɨt. 41 Ba'x joi'mdak ba tɨɨ gu Jesuus, ba'p tɨtda bhai' xi dhaagɨk: ―Jir am dho, nañ gu' pu kai'ñkam ya oirɨ. Jaiñ, ba dua pich. Cha'p jax kam aa'nda'. 42 Ba' dai nat pui' jɨ' xi chɨɨ'n, jotmoda'x bhai' bhai' ji chu taatdat. Jix kɨɨ'p jum duu, pu cham pai' ka tu ko'k. 43 Ba' gu Jesuus tɨi xi soo'mchulhdhak ba joot na cham tu aa'nda' nat jax dhuuk dua, jup tɨtda: 44 ―Dai nap moo cham jaroi' aagi'ñdha' na ñich aañ jum dua'ñ. Dai nap sɨlh jimia' bhammɨ na pai' daa gui' na jai' ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, na ba'm tɨgia' na pich ba dua. Xi chɨkkada' ap. No' jax kai'ch nap bax kɨɨ', dai nap tu makgɨrtai tɨtɨkia' na jax ja'k aagix nat tu ua'nak gu Moisees, nam ba' bax mat ka' gu ja'tkam nat ba buus gu ko'kdai' dhi' nap kɨ'n kax ka'ook kat. 45 Gu' ji na gu' gui' moo jano' nat jax jii, pɨx ja'x ja aagi'ñ gu ja'tkam. Giilhim bɨɨx pui' bax chu maat am. Ba' pui' mi' pup oirɨ gu Jesuus gampɨx, mɨjɨ ja'p tɨbiappuda', na gu' cham ka aa' na maaxik bhammɨ ja'p oirɨda' gɇ'gɇr kikcham. Ku gu' pui' pɨx mui' mi'p aajidha' am ji na pai' oirɨda'.

Maarkos 2

1 Ba' gatuuk jɨ'kchi jurni'ñ kɨ'n gio mi'p ba ai gu Jesuus Kapernaum. Mi' pai' maa'n kiicham pɨx ba kaidha' na tɨbiap. 2 Ba' jotmoda' pɨx ja'x ji ai mɨt gu ja'tkam, giilhim mui' mi' mam jumaap jamɨt. Jix kabkam suu'n jamɨt mɨjɨ ba'k chɨr, pu cham jir buusan mi ki'ñgob, na gu' mi' dhɨr dɨɨrap dɨr nammɨ ja'p jup xi ju' am. Gu Jesuus ba' dai na tu ja a'gi'ñchu'. 3 Ba' ja'xpɨx maa'n mi' ba aich jamɨt gux io'm jix ma'mkulhi' maakob dɨt. 4 Ba' ɨlhdhat am nam jiimɨt mɨjɨ pu baapkia' gɨt ba'k chɨr na pai'p tu'ii' gu Jesuus, gu' ji na gu' cham bhaai', nam gu' giilhim jix kabkam suuda' gu ja'tkam. Pui' mɨt alhi'ch ma dɨgaar gu ba'aak daam dɨr na mɨt ba' mu tɨsaa'ñdhak bhai' dhɨr mu tɨbaañ bakxidhar ta'm mɨjɨ na pai'p tu'ii' gu Jesuus. 5 Ba' nat ba ja tɨɨ gu Jesuus nam buiñor jix biiñaktu', jup tɨtda gux ma'mkulhi': ―Cha'p jax kam aa'nda'ñ jaduuñ. Ba uañchudhix ji matgam gum ua'tulhdhara', na ñich gu' aañ pui' ba tɨi. 6 Ba' jɨ'kchi mi'p daraa am gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, ba'p jum aa' am ja jujur am bhaan: 7 “¿Jax ba' ɨlhdhat jup kai'ch? ¿Ja'xbui' aa sap tɨi gɇ'kam jup xim ɨlhii'ñ na gu Dios? ¿Jaroo gip ba uañchuda gu tu' ua'tulhdhara' gu jaroi' ya' kam pu chu'm ɨp jix ua'tulhdhix kam? Dios dho gi jɨɨ' ji.” 8 Gu' ji na gu'x bhai'x maat gu Jesuus jura'ran bhaan nam jax jum aa', ba'p ja tɨtda: ―Ni jɨ'x iam kur pui' na pim jax jum aa' gu jam jujur am bhaan. 9 Na gu' cham pɨk xijai no'ñ jax kai'ch: “Ba uañchudhix ji matgam gum ua'tulhdhara'”, na gu' cham maatɨ' ka' no' moo pui' ji buusnia' piam ku gu' cham. Gu' ji no'ñ jax kai'ch: “Xi bamii', munip ja'p ba oirɨda' bhɨɨji gum bakxidhara'”, dho gi gu'x xijai ji, na gu'x maatɨ' ka' no't cham pui' ji buus. 10 Ku ba' gu' aañ xib ya' dua'ñdha' ji dhiñ jaduuñ nax ma'mkulhi' na pim bax mat ka' na aañ nat bhañ joot gu Dios, jir gɇ'kam iñ nañ ba' ya' tu uañchuda' gu ua'tulhdhara' ya' dhi oi'ñga'n. Ba'p tɨtda gux ma'mkulhi' pui' xi chɨ'ɨɨk: 11 ―Aapi'ñ jaduuñ nap jix ma'mkulhi', xi bamii'. Ba jimia' ap jum ki'aam, bhɨɨji ap dhim bakxidhara'. 12 Ba'x kɨɨ' bhai' ji bam gui' na kax ma'mkulhi' kat nat jax pu tɨɨ'n gu Jesuus. Ba' dai nat ba jii xi bhɨɨk gu bakxidharu'n, mui' ba buus ja saagi'ñ gu ja'tkam gaammɨjɨ ji dhuu. Ba' mi' pui' pup tu'ii' am bɨɨx, mi' dhɨr ba' ma tu daanɨ mɨt buiñor gu Dios, jup kai'ch am: ―¡Mooch pɨk cham jɨ'xkat pui' tɨ nɨidhat ji jich Gɨ'kora'! 13 Ba' mɨkkat gio'p ma jii gu Jesuus mummu ja'p ju'ñdharan na pai' gɇ' suu'nka' gu suudai'. Ba' mui' ja'tkam mi' mam jumaap jamɨt na pai' ka oirɨ, ba' xi chu ja a'gidhimɨk. 14 Ba' ja'xpɨx nat giop ba jii, nat nammɨ ba ji bhɨi jupaaban na pai' tum namki'ñ no'ñ gɇ' tu bhiiñor, mi' pɨx ji chɨɨ gu Lebii, maraa'n gu Alpeo, gui' nar tuumiñ tu taandam tugi'ñ ka' gux io'm gɇ'kam Rooma kam, Seesar tɨɨgim, na mi' daakat pɨx ji dhaagim gu tuumiñ gui' nam mi' tu namkidhim. Ba' mui' ji ai gu Jesuus, mi ja'p amuub xi kɨkbuk jup tɨtda: ―Aañ pui' ɨlhii'ñ jiñ jaduuñ nap xib dɨr gammɨjɨ bañ kaichgɨda'. Ba' gui' nat jax kɨkbuk pɨx chu'p jum duu cham jax ji chɨ'ɨɨk, gammɨjɨ pɨx ko'kmar jiim am. 15 Ba' gatuuk ma ja baidhak gu Lebii gu ja'tkam mummu kia'mi'ñ nam mi' tu jugia' buiñor. Moo jimchu' gu Jesuus gio gu ja'tkam tugi'ñ, gio jai' gui' nam jir tuumiñ tutaandam tugi'ñ ka' gux io'm gɇ'kam Rooma kam Seesar tɨɨgim, gio gui' nam pui' ja bia'ka' gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam nam sap cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ. Ba' gu Jesuus jix bhai'm taatɨt bhai' ji chu juu ja bɨɨm, nam gu' mui' ba kaichu'. 16 Ba' jɨ'kchi gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios gio gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', am bhaak jamɨt na mɨt tɨɨ gu Jesuus na ja bɨɨm tu kua' gui' nam jir tuumiñ tutaandam tugi'ñ ka' gux io'm gɇ'kam Rooma kam, Seesar tɨɨgim, gio gui' nam pui' ja bia'ka' nam sap cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ. Ba' ja'p ja'k xi ja boosgak jamɨt gu ja'tkam tugi'ñ gu Jesuus, jup ja tɨtda am: ―¿Jax ku ba' ja bɨɨm tu kua' dhi jam gɇ'kam tuk dhi tuumiñ tutaandam gio dhi' nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ? 17 Gu' ji na gu' ja kɇɇ gu Jesuus nam jax kai'ch, ba'p ja tɨtda: ―Dho na gu' dhi' ja'pni jia na jax gu ja'tkam no'm jix kɨkɨɨ', na gu' cham ja a'm jum aa'nda' na jaroi' ja duduadhi'ñdha', na gu' dai nam gɇ'gɇrkam jum taat ka'. Gu' gui' ji nam jɨ'k jix kako'k ka' na ba' ja a'm jum aa'nda', nam gu' soi'm ɨlhii'ñdha' nam jix dhuduadhim ka'. Ba' aañ na ñich bha jii ya' dhi oi'ñga'n bhaan, cham tu' pu kai'ñkam bha jii ñich nañ ba' ja baidhika' gui' nam gɇ'gɇrkam jum taat, nam pui'm aa' nam tu' ka'm tɨ nɨi'ñ, gu' ja'pji gui' ji nam jɨ'k bax maat nam jix u'ua'tulhdhix, nam gu' soi'm ɨlhii'ñ buiñor gu Dios. Dhi' jɨ' ji nañ ba' ja baidhika'. 18 Ba' maa'nnim jɨ'kchi gu ja'tkam mui' ma tɨkkam jamɨt gu Jesuus na sap jax kum ba' cham jɨ'xkat pai' dhuuk ja nɨi'ñ nam jum saab gu ja'tkam tugi'ñ. Na gu' gui' nam kaichu' gu Juan gio gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', gammɨjɨ pɨx ja nɨi'ñdha' am nam jum saabda'. Ba'p tɨtda am mummu ɇɇk: ―¿Jax ku ba' aap gum ja'tkam tuk cham jɨ'xkat pai' dhuuk ja nɨi'ñ ich nam jum saab? 19 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho na gu' dhi' ja'pni ji buusan jia na jax no' jaroi' mu pai' ba xim tɨɨmum, nam gu' cham jum saabum jum ɨlhii'ñdha' gu jajaa'nni'ñ, nam gu'x chu nak ka' gu koi'. Ba' pu'ñip ji buusan ja bui dhiñ ja'tkam tuk, cham jum saabum jum ɨlhii'ñ am gu xib, nam gu'x bhai'm taat nañ ya' kap tu'ii' ja bui. 20 Ku gu' kam aajim ji nam pai' dhuuk jiñ dhagia' gui' nam boiñ bhɨichdha', jano' dho gi ba' bam saabu' am ji. 21 ’Na gu' dhi' ja'pni ji buusan jia na jax gu jaroi' no't alhi'ch ɨɨkɨk gu xibkam jannulh tɨi xi dhaax gu tɨi'dharga'n no'r kɨlhii'ñga'n. Maa'n na jax giop sarnia' bɨɨx xikoolh dhɨr, na gu' bhai' ji so'lhka' gu xibkam jannulh na pai' dhuuk xi bakuana'. 22 Piam ja'p na jax gu biiñ, nam gu' xixiibkam jajo' bopko bhaan tu aidha' gu buusai'ñdham, na gu' no'r kɨklhi'ñga'n, maa'n na jax xixiipñia', pu bɨɨx jum nu'aa' dho gu', na gu' giilhim jix o'jo' ka'. Pui' kum ba' xixiibkam jajo' bopko ta'm bhaan tu aidha' gu biiñ gui' na kia'pɨx buusnidha'. 23 Ba' maa'nnim na pai' dhuuk cham tum juanda', ma jii gu Jesuus nammɨ gama ja'k maa'n kap, moo mi' buusnichu' na pai' tɨ ɨx gu tiriik. Ba' gu ja'tkam tugi'ñ na ja bɨɨm jimchu', xi u'iidhat gu muraa'n ga'n xi kaipgaidhat tu ko'iim am. 24 Ba' pɨx am bhaak jamɨt jɨ'kchi gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', na mɨt gu' ja tɨɨ nam ka tu u'iim gu tiriik muraada'. Ba' mu boopok jup tɨtda am gu Jesuus: ―¿Jax kum ba' pui' tu buim dhim ja'tkam tuk? ¿Kux cham maat am aa na xib cham tum juan? 25 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―¿Kux aapi'm cham jɨ'xkat tu jiñkui'ñ aa mi' u'uan ta'm nat jax tu duu gu Dabii gio gu ja'tkam tugi'ñ jano' maa'nnim nam pai' dhuuk ba ua'maim? 26 Na mɨt tu juu bo gu paan gui' na mi' tɨkiix kat gɇ' chiop, nat ja maa gu Abiatar gui' na mi'r ja gɇ'kam tuk ka' jano' gui' nam jai' ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, na saak dai gui'x bhaai'n ka' nam kua'da' gɨt. 27 Ja'pni ba' moop ja tɨtda jia: ―Pui' kuñ ba' aañ cham pai' jax ja tɨtda dhiñ ja'tkam tuk, sia kuñ ja nɨi'ñ nam jax tu buim. Na gu' na pai' dhuuk cham tum juanda', dai nañ jiñ jɨɨpi'ñka' no'ñ jix aa' cham jax ji kai'chɨt. Piam kuñ gu' tu' jax jup jix dhuñiim, ¿jax gip bua? Na gu' dhi tanoolh cham tu' jax kai'ñkam pui' ja'k jum duu nañ bɨxchu' jix chu xidhuutu'n ka'. 28 Na gu' pur cham tu' gu pui' na pim jax ja'k tɨi xi ɨlhii'ñ aapi'm. Aañi' ji nañ jix maat, nat gu' pu kai'ñkam bhañ joot guñ Gɨ'kora' nañ ba' ya' ja aagi'ñdha' gu ja'tkam bɨɨx nam jɨ'k tu' jax buada', sia na pai' dhuuk cham tum juanda'.

Maarkos 3

1 Ba' mɨkkat nat giop bam ai na pai' dhuuk cham tum juanda', gio mui'p ma jii gu Jesuus maa'n kap nam pai' tu daanda' gu Israel kam ja'tkam, ba' jimdat mɨjɨ ji baa. Ba' maa'n mɨjɨp daa gu maa'nkam nax muuk ka' gu nobii'ñ. 2 Ba' pɨx nɨidhim am gu Jesuus gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', ea no't sap moo ba ji dhua'ñ gui' nax muuk ka' gu nobii'ñ, na sap ba' dhi' bhaan jix bhaai'n ka' nam jax tɨ'ya' nam iattulhdha'. Na gu' jano' aagix ka' na cham tum juanda', nam cham tu' jax buada' gu ja'tkam. 3 Ba' mui' ba bai'ñ gu Jesuus gui' nax muuk ka' gu nobii'ñ, jup tɨtda: ―Eap bhai' xi jim jiñ jaduuñ. Ya'ni ja'p jap xi kɨkbu' amuub. 4 Ba' pui' xi chɨɨdak jup ja tɨtda ɨp gu jai' gui' nam mi'x bhaamut nɨi'ñ: ―¿Jax pɨn jum kai'ch gu ñio'ki'ñ gu Dios mi' na pai' tu ua'ñix? ¿Tu' pɨn jix bhaai' nach jax buada' na pai' dhuuk cham tum juanda', nach jix bhai' tu buada' aa pɨn, ka' pɨn nach jix buam tu buada' aa? Pui' na jax gu jaroi' no'x io'm jix ka'ook, ¿jax ja'k jum aagidha', nañ dhua'ñdha' aa, ka' nañ mi' pɨx xi ñɨi'ñdha' aa no' mi ja'p ba mumkɨ jiñ chaagiob? Alh pu ni jaroi' ku ñiok, mi' pɨx pu tu'ii' am. 5 Ba' nai' xi ja nɨi'ñ gu Jesuus bɨɨx xikoolh gu ja'tkam jix buam jum ɨlhdhat, jɨ'x tɨi am jix bhaamum jum ɨlhii'ñ, na gu' ni jɨ'x ku ja jujur am baapak na jax tɨi tu ja a'gi'ñ. Ba'p tɨtda ɨp gio gu maa'nkam gui' nax muuk ka' gu nobii'ñ: ―Eap xi sɨlhiiñ dhim nob jiñ jaduuñ. Ba' gui' ja'p jup xi sɨlh, jix kɨɨ'p jum duu na ja'p xi joiñi'ñ, panaas ku moo pu cham pai'x muuk kat. 6 Ba' bhaakuk jotmoda' jii mɨt gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' bhammɨ ja'k ja bui gu ja'tkam tugi'ñ gu Eroodis gui' na sap jir gɇ'kam ka', nam sap ba' bhai' xi chu a'gai maap nam jax ja'k duuji mu'aa' gu Jesuus. 7 Gu' ji nat gu' ba jii gu Jesuus ja bɨɨm gu ja'tkam tugi'ñ mummu ja'k na pai' gɇ' suu'nka' gu suudai' na Galilea bhaan bipio' gu dɨbɨɨr. Ba' mui' ja'tkam pɨx chu'p tui'dhi' am nam mu oi'ñchu', moo gu Galilea oi'ñkam gio gu Judea kam. 8 Gio jai'm mui'p jimchu' gu bhammɨ dɨr ja'k kam Jerusaleen, gio gu Idumea kam, jai' gu baasɨ'n dɨr ja'k kam xia'lhbui na pai' bhɨix gu Jordaan Ak, gio gui' nam bɨɨx xikoolh oi'dha' mummu na pai' gɇ'gɇr jir kikcham na pai' Tiiro tɨ tɨɨ' gio ja'p ja'k na pai' Sidoon tɨ tɨɨ', nam gu' pui' tɇ kɇɇ na gɇ'gɇr jup jum duu'nkam jix bhai' tu buim gu Jesuus. 9 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus gu ja'tkam tugi'ñ nam sap maa'n jix io'm ju'ñdharan ja'k xi buusaichulhdha' gu kanuub, na sap ba' bhaan bha tɨsdia' nam cham mi' ki'spa' gu ja'tkam no' mi' pɨx ja'p kɨɨk dɨɨrap. 10 Nam gu' giilhim mui' pɨx ji aajim gux kako'kkam, gio nam gu' alh na jɨ'x kɨ'n nam amuub jix aik na pai'p tu'ii', pɨx am jum tutki'ñ am, aa'nda' gɨt nam jax pɨk jum duñia', nam gu' pui' tɇ kɇɇ nat mui' ba ja dudua'ñ. 11 Ba' jɨ'ma'n mi'p oipo am gu ja'tkam na ja a'm jup tui'ñgɨda' gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' na ja naanbichu'nka'. Ba' nam jax tɨgia' gu Jesuus, mi' ja o'lhia kɨ'n ji gu'nguk am bɨɨpɨ' dɨr, ba' gɇ' kɨ'n mui' pu nokia' gu maa'nkam, na gu' pui' ja'k jurtu'nda' gu cham kɨɨ' ii'mda', jup tɨ'ya': ―Aap jir di' nap jir Maraa'n gu Dios. 12 Gu' ji na gu' pu ja sosbhichulhi'ñ gu Jesuus nam mui' tɨi ji ñokia' nam sap cham mi' maaxik kɨɨsa' nar tu'p tu'm da'. 13 Ba' gatuuk ma jii gu Jesuus maa'n kap na pai'r oidha' ta'm, xi ja baidhak jɨ'kchi gu ja'tkam tugi'ñ na jax chu'm jix aa' dɨɨlh na ja bɨɨm jimda', ba' gui' ma oi mɨt ɨp. 14 Ba' na mɨt pai' dhuuk bhammɨ tɨɨtɨs oidha' daam, bhai' ji ja aa nam jax chu'm bar noonbi'ñ ka' gammɨjɨ, mambhɨɨx daman gook moo aich. Dhi' sap ba' bhaankamu'n nai' ja jootsa' nam tu ja a'gi'ñpu' gu ja'tkam gu ñio'ki'ñ gu Dios, 15 gio nap ja tɨtda nam pui'p ba ja duduadhi'ñdha' gux kako'kkam, gio nam mai' ja jootosda' gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' ja a'm dɨr gu ja'tkam gui' nam jix ñanaanbi' ka'. 16 Ba' gu Simoon maadɨt jir di' na bar nobii'ñ, gui' na gook kɨ'n jix mat ka' gu Jesuus, Simoon Peegro tɨɨtɨ'nda'. 17 Mi' dhɨr ba' moo gu Jakoobo gio gu Juan, daim sɨspidhim, maamra'n gu Sebedeo, gui' nax joi'ñdha' na Boarnerjes ja tɨɨtɨ'nda' gu Jesuus, na ja'p kai'ñkam jup jum kai'ch: Jix bhaa'mnagɨm. 18 Gio ba' mi' dhɨr moo gu Anrees, Piliip, Bartolomee, Mateo, Tomaas, gio gu jumai Jakoobo, maraa'n gu Alpeo, gio gu Tadeo, gio ba' gu jumai Simoon, gui' na ja kaichgɨda' gui' nam kananiistas jum tɨɨtɨ'nda', 19 gio ba' gu Juudas Iskariote, gui' na gatuuk ja aa'ñdhara' gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam na pai' oirɨda' gu Jesuus nam ba' boi bhɨichdha'. Ba' gatuuk na mɨt ja'k suulhgɨk bhammɨ dɨr na mɨt pai' jimɨɨk, gio mi'p ji ai mɨt nam pai'x joi'ñdha' nam tɨbiappuda'. 20 Ba' cham jɨ'x mɨɨkim gio pɨx ja'x jup ji ai mɨt gu ja'tkam, giilhim mui' mi' mam jumaap jamɨt, pu cham jax jix bhaai' na tu jugia' gu Jesuus ni gu noonbi'ñ, na gu' dai nam tɨi ja palhbui'ñchu' gux kako'kkam. 21 Ba' pui' ba tɨ kai mɨt gu jajaa'nni'ñ gu Jesuus na cham bhaai' na jax tu jugia'. Ba' bhai' ma jii mɨt mummu dɨr nam pai' oi'dha' na mɨt bhai' ba baidham, nam gu' ja'p jum aa' na cham juraa'n ka bia'. 22 Gu' ba' gu Jerusaleen kam na mɨt mi'p ai gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, maakam jup ai'chuxi'ñ am gu Jesuus, jup kai'ch am na sap jajo'k gu ja gɇ'kam tuk bhaan jup tui'dhi', pui' sap kum ba'x jɨɨgi'ñ gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' na mai' ja jootos ja a'm dɨr gu ja'tkam jix ñanaanbigɨm. 23 Gu' ji na gu'x maat gu Jesuus nam jax kai'ch, ba' maap ja jumpadak bhai' ji chu ja a'gi bhaan ji chu ua'rgidhidhat gu tu' na ya' dhi oi'ñga'n jix chu jai'ch nam sap ba'x maatɨt kaaya'. Jup ja tɨtda jia: ―Ni jɨ'x iam kur pui' na pim jax kai'ch. Jax dhui na cham jɨ'xkat mai' ja jootsa' gu ja'ook gɇ'kam jum aa'ndam gu bɨɨma'n tuutu'm jajo'k, nam gu' maa'n ii'mda'p duuk. Na gu' no't maadɨt tɨi mai' xi joot, ja'p ji buusnia' na dɨɨlh mai'm jootsa'. 24 Na gu' dhi' ja'pni na jax gu dai gɇ'gɇrkam jix kakai' no'm cham maa'n ñi'ook jup duuk, no'm jɨ'ma'n tu' tɨi jax jix dhuñiim na jax ja'k jir joidham, no'm gu' jai' maakam jup kai'chim, mi' pu cham tu' jax ji dhuuji mam pataasa' am. 25 Piam ja'p na jax gu ja'tkam no'm jir maap jum oi'dhagɨm no'm daim kokda, nam gu' mi' pui' xi kai'chimɨi gammɨjɨ pɨx ta'tak jimia'. 26 Pu'ñip jum duñia' gɨt gu ja'ook gɇ'kam jum aa'ndam no' jax dhuukat bhai' ji bhaamu' gɨt ja bui gu bɨɨma'n tuutu'm jajo'k, na gu' mi' pɨx ja'p ji bi'ya' gɨt ba', cham ka nɨnɨi'ñdha' am gɨt gu noonbi'ñ, nam gu' ba bhaaku' gɨt buiñor. 27 ’Gu' matgam gu ja'ook gɇ'kam jum aa'ndam cham aa' ji na jaroi' tu' kɨ'n ja juanda' gu bɨɨma'n tuutu'm jajo'k. Na gu' dhi' ja'pni ji buusan na jax maa'n gu maa'nkam jix oogɨm jix bhangɨm no' mi' pai' kio, nam bɨɨx pɨx jix ɨɨbhi'ñdha' gu ja'tkam nam amuub aaya', sia kum tɨix chɨ ɨɨxdham gu bɨxchuga'n. Dai gu jaroi' no'x maat nax io'm jix oo' na ba' mu jimɨi xi buuprai bha ja'p xi dhaasai na ba' ba tɨ ɨɨxdha' gu bɨxchuga'n. Ba' aañ xib pu'ñip ji buusan na jax gui' nax io'm jix oo', na gu' pur cham tu' aañ jiñ bui gu ja'ook gɇ'kam jum aa'ndam, pu ni jɨ'x dho moo kur jiñ jupaabkam. 28 ’Tu' sɨlhkam kɨ'n jañ ya' pu jam tɨɨda', bɨɨx na jɨ'k ja'tkam jix bhaai' na jax ja'k duuji uañchudhix ka' gu ja ua'tulhdhara', sia kum giilhim jix buam tu ñiok, dai na bɨɨpɨ'm aa' nam soi'm ɨlhdha' buiñor guñ Gɨ'kora'. 29 Gu' ba' gui' nam jɨ'k jix kɨ'ɨɨ'n gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda', dai nam pɨx am tɨ'ñchuka' nam gammɨjɨm tulhiiña', na gu' cham jɨ'xkat ka oñia' gu ja ua'tulhdhara'. 30 Ba' dhi' na pui' jɨ' ja tɨtda, na mi' pɨx ja aagi'ñ na gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' bhaan jup tui'dhi', cham tu' na tu' jajo'k gu ja gɇ'kam tuk nam jax ai'chuxi'ñ gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios. 31 Ba' ja'xpɨx mi' ba ai mɨt dho gi ji ba' gu jajaa'nni'ñ gu Jesuus gio gu dɨ'ɨɨ'n, mummu ja'p ji guguu mɨt gama ja'k, na gu' cham bhai' nam jax mia'n aaya', nam gu' giilhim mui' mi jumpax gu ja'tkam bɨɨx xikoolh dhɨr mi' na pai'p tu'ii'. Ba' mɨjɨ xi chu joochxi mɨt na sap mu jimda'. 32 Ba' pui'p ba tɨtda am gui' nam mi ja'p mia'n daraa bɨɨx xikoolh dhɨr: ―Mi' sap pai' ba ai mɨt gum jaaduñ gio gum naan, sap jum gaagim am. 33 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―¿Jax japim ba' ɨlhdhat pui' kai'ch? Jax dhui nañ aañ cham tu' pui' ɨlhii'ñ nam dai gui'r jiñ jaaduñ gio guñ ñaan. 34 Ba' pui' xi chɨ'ɨɨk nai' xi ja tɨɨgɨk gui' nam mi ja'p daraa bɨɨx xikoolh dhɨr, jup ja tɨtda: ―Na gu' aapi'm jai' dhɨt na pim ya' daraa, pui'p bar jiñ jaaduñ japim. 35 Na gu' gu jaroi' no' mi' pui' ba jimchu' na jax jix aa' gu Dios, dhi' bar jiñ jaduuñ ka' gio nar jiñ ñaan ka'.

Maarkos 4

1 Ba' mɨkkat jɨ'kchi jurni'ñ kɨ'n gio bhai'p ji chu ja a'gi gu Jesuus gu ja'tkam, mummu ɇɇk ju'ñdharan na pai' gɇ' suu'n gu suudai' na Galilea bhaan bipio' gu dɨbɨɨr. Ba' gook alh mi' ka jumpax am nat jax bhai' ji chu a'ga, gu' ji na gu' cham jɨ'x mɨɨkim giilhim mui' mi' mam jumaap jamɨt. Pui' bhai' ma tɨs kanuub ta'm, na gu' mi ja'p amuub jup sɇ' suudai' jugi'ñ. Bhai' ba' ji dhaakat bha tu ja a'gi'ñ gu mui' ja'tkam nam mi'p tu'ii' dɨɨrap. 2 Bɨxchu' bhaan ji chu ua'rgidhat na ya' dhi oi'ñga'n jix chu jai'ch nam sap ba'x maatɨt kaaya'. Ba' maa'n ja'pni moo mui' ji kɨi nat mui' ji chu a'ga: 3 ―Ea na pim moo bɨɨx jam jujur kɨ'n xiñ kaaya' nañ jax jam tɨɨda'. Maa'nnim maa'n gu maa'nkam xi chu moikdak mummu pai'p ka jii, jɨ'kchi moo xi jur na mi' pɨx katka' gu moikda'n. Gu' ji na gu' mi ja'p tum oipoda', jotmoda' pɨx am boi ba kaat mi moika'n tɨr. 4 Ba' gatuuk nat mui' ji chu gii' gu tiriik, maa'n na mɨt jax jugio gu u'ji' nam mi ja'p nɨnɨ' gui' nat mi' suulh na pai' pɨx am boi ba kaat, na gu' maaxik pɨx dharaat, na gu' bax chu kabaak. 5 Ba' jai' ja'p ja'k ai' cha'm jup suulh ɨp na pai'x komaalhim jir dɨbɨɨr. Dhi dho gi gu' tɨi jotmoda' bubua ji, nat gu' daaman jum yaas. 6 Gu' ji na gu' maa'n nat jax mɨi'ñ gu tanoolh nat bhaan mi' ji chotnorimɨ, nat gu' cham tuukab takta, dai nat ba gaa pɨx. 7 Ba' jai' nat ja'p ja'k jup suulh na pai'x joi'ñdha' na tuutka' gu tu'x bii u'uux jix jo'ii', ba' pui' tɨi bhai'p ji bubua. Gu' ji na gu' jotmoda' bhai'p ji i'pu gu u'uux jix jo'ii', maa'n nat jax bhai'bich, jix u'uam mi' pup tuut gu tiriik, pu cham tu' ka bhaai'. 8 Ba' gu jai' nat ja'p iam jup suulh na pai'x kɨɨ' gu dɨbɨɨr, dhi' dho gi gu' joidham jix bhai'm duu ji, alh ja'p sa'sbar jum kaip. Jɨ'ma'n moom kaip maa'n oo'm daman mambhɨɨx, jai' baik oo'm, jai' jix chamaam oo'm, mi' pɨx pui'. 9 Ba' mi' dhɨr na pui' jɨ' xi chu ja a'gidhimɨk, jup ja tɨtda ɨp gio: ―Mi' pim pui' ba jimia' jɨ'k na pim jix maatɨt jiñ kɇɇ. 10 Ba' ja'xpɨx na mɨt pai' ba jii gu mui' ja'tkam gui' na mi' tu ja a'gidhimɨk gu Jesuus, ba tɨkka'n am gu mambhɨɨx daman gook gu noonbi'ñ gio gu jai' gui' nam pui'p kaichu' na sap ja aagi'ñdha' na tu' aagɨt jup kai'ch gu tu' tiriik giigi'ñdham. 11 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Matgam aapi'm saalh ka maachim ji na jax ja'k jix bhaai' na jam a'm tɨ nɨi'ñdha' gu Dios, na pim gu' bañ kaichu'. Gu' ba' gui' nam jɨ'k cham jiñ kaim nañ bhaankam tu a'ga guñ Gɨ'kora', pu'ñi pɨx ja'k jañ tu ja a'gi'ñdha' bɨxchu' bhaan ji chu ua'rgidhat ya' kam dhi oi'ñga'n. 12 Na ba' sia kum tɨiñ ñɨi'ñ nañ jax tu buada', pu cham maatɨt ji ñɨi'ñdha' am, piam no'm tɨiñ kɇɇ nañ jax tu ja a'gi'ñdha', pu cham maatɨt jiñ kɇɇka' am. Ja'pni dhuuji ba' matgilhia' nam pu cham aa' nam mi' pui' jimia' na jax jix aa' gu Dios, ba' dai nam pɨx am tɨ'ñchuka' na ja tulhiiñchuda' gu ja ua'tulhdhara'. 13 Mi' dhɨr ba'p ja tɨtda ɨp gio: ―¿Cham aa pim maatɨt jiñ kɇɇ? ¿Jax japim ba' duuji jix maatɨt jup kaaya' gu jai' nañ pai' dhuuk giop tu ja a'gidha' gu ja'tkam bhaan ji chu ua'rgidhai gu tu' ya' kam dhi oi'ñga'n? 14 Ja'pniñ dho kai'ñkam jup kai'ch: Gu jaroi' na tu ja a'gidha' gu ñio'ki'ñ gu Dios gu ja'tkam, ja'p ji buusnia' na jax no't ba tu gii' gu tiriik. 15 Ba' jɨ'ma'n no' mɨt cham bɨɨx ja jujur kɨ'n kai sia kum jɨ'x tɨi kapup xi chɨ'ñchutgɨt palhɨɨp, na pai' dhuuk mi' ɇɇji gu ja'ook maakam xi jurtuda', mi' pu cham tu' kap jum buixi'ñdha'. Dhi ja'p ji buusnia' na jax gu tiriik gui' nat boi cha'm suulh. 16 Gu' ba' gui' nam jotmoda' tɨ jɨɨ'ñdha' jix bhai'm ɨlhdhai, dhi' ja'p ji buusnia' na jax gui' nat mi' suulh na pai'x komaalhim jir dɨbɨɨr nar ai' cha'm nat tɨi jotmoda' bubua, dai nat cham tuukab takta. 17 Ba' maa'n nam jax gio mummu pui'p suulhgia' no' tu' ba ja duiñchu', nam gu' palhɨɨp pɨx nɨɨrda', na gu' mi' pɨx tu ja mamai'chɨkda' no'm baabui' moo tu' sɨlhkam tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guñ Gɨ'kora'. 18 Gio gu jai' gui' nam pui' tɨi joidham jup kaaya', dhi' ja'p ji buusnia' na jax gui' nat mi' suulh na pai'x joi'ñdha' na tuutka' gu tu'x bii u'ux jix jo'ii'. 19 Na gu' no' mɨt tɨi ba tɨ jɨɨ'ñ, bhai' ji ja tukgidha' gu tu' na ya' dhi oi'ñga'n jix chu jai'ch. Tu' nam pɨx bax joi'ñdha' nam bia'ka' jix dha'ram namkɨm, piam ku tu' nam pɨx jax bax dhuñiik ka' na tu' cham jum aagidha', nam jax dhui pɨx mi' bhaan jim iatat cham mi' pui' ka tui'ñgɨda' na jax jix aa' guñ Gɨ'kora'. Ba' cham tu' pui' ka' kia', na gu' nai' pɨx ji jugiidha' gux Uañ Ii'mda'. 20 Ba' gui' nam bɨɨx ja jujur kɨ'n tɨ jɨɨ'ñdha', mi' pui' ba jimia' am na jax ja'k jix aa' guñ Gɨ'kora', cham jɨ'xkat ja'k ka suulhgia' am, nam gu' gammɨjɨ buiñor bax biiñak ka'. Dhi' ja'p ji buusnia' na gui' nat mi' suulh na pai' joidham jix kɨɨ' gu dɨbɨɨr, nat jum kaip maa'n oo'm daman mambhɨɨx, gio jai' ja'p na jax gui' nat baik oo'm jum kaip, piam ja'p na jax gui' nat jix chamaam oo'm jum kaip. 21 Ja'pni ba' moop ja tɨtda: ―¿Jaroo pim nɨi'ñ nat xi mɨichdhak gu kañdhiir mɨjɨ ja'p pai' xi kɨi tu' kɨ'n xi chaa'bidhak no'x chukgam? ¿Piam aa na cham? Jax dhui na gu' cham tu maax ka' no' mɨjɨ pai' taa'bidhix, dai no' tɇ'kob kɨɨk tu' ka'm na ba'x bhai'x chu maax ka'. 22 Ba' xib pu'ñi pɨx ɨlhii'ñ am gu mui' ja'tkam, nam gu' cham maatɨt jiñ kɇɇ nañ jax kai'ñkam jup ja tɨtda. Ja'p jum aa' am nañ iam pɨx jix ɨxchuixim tu a'ga, gu' tɨi cham ji. Ku ba' gu' kam aaya' ji nam pai' dhuuk bɨɨx ka machia' na jax jir jum duukam. 23 Mi' pim pui' ba jimia' jɨ'k na pim jix maatɨt jiñ kɇɇ. 24 Ba' mi' dhɨr nat pui' jɨ' xi chɨ'ɨɨk, jup ja tɨtda ɨp gio: ―Jix bhai' pim moo xim ga'ngada' na pim jax ja'k duuji jix maatɨt kaaya' no'ñ pu'ñi pai' tu a'ga ja'p na xib. Na gu' no' pim moo soi'm ɨlhdhat jix maachik, dɨɨlh pɨx bhai' ji machia' pim, na gu' xi jam joi'mdai ba jam mattuda' gu Dios na jax jir jum duukam ka'. 25 Gu' ba' gui' nam jɨ'k cham soi'm ɨlhii'ñdha', no'm cham maachik, mi' pɨx ganai' jix ooda' am, panaas kum ja'p jix xijaim ɨlhii'ñdha', nam gu' cham biiñak ka' buiñor guñ Gɨ'kora'. 26 Ja'pni ba' moop ja tɨtda mi' na pai' tu ja a'gidhimɨk gu Jesuus gu ja'tkam: ―Iam pɨx pui' ji buusan na pai' dhuuk ja a'm ba tɨ nɨi'ñdha' gu Dios gui' nam jɨ'k buiñor bax biiñak ka', ja'pni na jax gu jaroi' no't ba tɨ ɨi gu ɨxchukga'n, no' mi' pai' bia'kat. 27 Na mi' pɨx xi ɨsai, mi' dhɨr dai na ka nɨɨrda' jɨ'k tanoolh, dɨɨlh bha bubuakia', tukaa'ñ cha'm piam tataab, pai' na pɨx dhuuk cham daaxix kam. Mi' pɨx ba tuutka' na pai' dhuuk ba tɨgia' gu ɨsdam, pu cham mat ka' na jax ja'k bhai' jim duñia' na jax kia'pɨx bhai' ji bubuakia', piam na jax bua't gɨ'lhidha'. 28 Na gu' mi' no't ba bubua dɨbɨɨr ta'm dɨr, mi' dhɨr dai na bhai' ji sa'sarka' gu jaaga'n, gio na ba muraa'nta', gio na ba kaicha', suuduya' bhai' na jɨ'x jir muraa'nga'n ka'. 29 Ba' na pai' bax kabaak ka', dai na jiikai xi kaipgai ba' ulhña'. 30 Ba' mi' dhɨr gio mui'p ji chu ja a'gi gu Jesuus gu ja'tkam, jup ja tɨtda: ―¿Tu'ñ gɨt bhaan ji ua'rgidhai jam aa'ñdha' na jax ja'k duuji ja a'm tɨ nɨi'ñdha' gu Dios gui' nam buiñor bax biiñak ka'? 31 Ja'pni dho ji buusan na jax gu mostaasa kai nar ɨlhi'ch alh, pu ni jax chu'm kaichuk kur ja'xbui'. 32 Ku ba' gu' no' ñich mi ja'p xi ɨi, giilhim gɇ'p jum duñia' ji na pai' dhuuk bhai' ji buusnia', jix io'm tɇ'kob tu jimmɨ, cham jax chu'm ja'xbui' tu jimmɨ gu jai' na pui'p jir jum ɨsdam. Joidham xi boorak jup jum bua, gu u'ji' ja ko'raar nam bha tu kakos ka'. 33 Ja'pni ja'k ba' tu ja a'gidhimɨk gu Jesuus gu mui' ja'tkam bɨxchu' bhaan ji chu ua'rgidhimɨk na ya' dhi oi'ñga'n jix chu jai'ch. Nam pai' cham ka kaim nat ba' cham ka tu a'ga. 34 Pu cham maa'nnim tu ja a'gi nat cham tu' bhaan ji chu ua'rgidhak, gu' ja'pji pu bɨɨx nat jɨ'x juugɨt tu a'ga na bɨxchu' bhaan ji chu ua'rgidhimɨk. Ku ba' gu'x bhai' ja aagi'ñ ji dai gui' nam jɨ'k kaichu' na jax jir jum duukam. 35 Ba' moo jano' jurnɨk nat pai' ba ji dhɨdɨmpu, jup ja tɨtda gu Jesuus gu noonbi'ñ: ―Maik gor jach jimia' bhammɨ baasɨ'n dɨr ja'k dhi gɇ' suudai'. 36 Ba' gamai' ji jii mɨt bɨɨx suudai' dhaam pu gui' gu kanuub ta'm na bhai' dhɨr bhaan daakat bha tu ja a'gidhimɨk gu Jesuus, dai na mɨt jax xi ja tabuimgidhak gu mui' ja'tkam. Ba' gatuuk dɨr mui'p ji jii mɨt gu jai' gui' nam pui'p kaichu' pui' kaknub ta'm ɨp. 37 Ba' na mɨt nammɨ ba ji bhɨi ɨrban, giilhim jix io'm bhai' ji jɨb, gio nat bhai' ji gu'ngukɨ gu suudai', pɨx bhai' jim tu'aim kanuub ta'm. 38 Ba' gu Jesuus mi' dhɨr ja'p kuu' dɨr gu kanuub kooxchu' jim mo'xdhat. Ba' ma ñiñiich jamɨt gu noonbi'ñ, jup tɨtda am: ―Aapi'ñ jaduuñ, ¡bi ñiñia! ¡Tɨɨ' na jax jum bua gu suudai'! ¿Cha'ch ba' ya' bhai'ku'? 39 Ba' gu Jesuus bamgɨk ba ñiok gu jɨbɨɨlh, jup tɨtda: ―¡Cha'p bha ja'k buam jum buada'! Gio ba' gu suudai' jup tɨtda ɨp: ―¡Cha'p joiñat suu'nka'! Ba' jotmoda' nai' ampɨx ji chu juu, pu cham pai' ka jɨbɨɨr. 40 Ba' mi' dhɨr jup ja tɨtda gu noonbi'ñ: ―¿Jax ku pim ba' ja'p xi' pɨk jup jix chotdon? ¿Moo chakui bɨɨx jam jujur kɨ'n jix biiñak japim aa aañ jiñ bui? 41 Ba' mi' pui' pup tui'dhi' am, ja'x moo xi mɨɨkim pa', na gu' cham bhai' nam jax tɨ'ya'. Dai nam jup kai'chim jix dhu'npi'ñ kɨ'n: ―¡Ja'p moor gɇ'kam ji bak jia dhich jaduuñ na ba' gam jɨbɨɨlh gio suudai' jix jɨɨgi'ñ!

Maarkos 5

1 Ba' bhammɨ dɨr ba ai mɨt na pai' giop bar ju'ñdharan, Gadaara tɨ tɨɨgim. 2 Ba' nat jax mui' ji chɨm gu Jesuus bhai' dhɨr kanuub ta'm, ba tɨɨ na mu ja'p ba jim maa'n gu maa'nkam na cham kɨɨ' tu ii'mda', ampɨx jix ñaanbi' ka'. Mu dɨr ja'k jim nam pai'm yassap gu koi'ñga'n, 3 na gu' pui' tɨ ɨlhii'ñdha' nar kia'mi'ñ pai' no'm jum yassap gu koi'ñga'n. Pu cham bhaai'n ka' ɨp moo nam jax dhui buuplhia' sia tu' baiñum tɨrbiñ kɨ'n, na gu' giilhim jix oo' ka'. 4 Pai'jɨ tɨi ma buuplhia' am baiñum tɨrbiñ kɨ'n sia tootnaran, gu' ji na gu' maa'n na jax ɨ'kɨda', ba' pui' cham ka juanda' am. 5 Ba' nabap tanoolh gio nabap tukaa' mummu ja'p oirɨt jiiñakda' u'xchɨr gio nam pai' jax jum yassap gu koi'ñga'n, gio na dɨɨlh jum ko'ktolhdhidha' joodai kɨ'n. 6 Ba' nat ba tɨɨ na mu ja'p oirɨ gu Jesuus, jotmoda' mu mɨraak mi' o'lhia'n kɨ'n ji kɨkbu bɨɨpɨ' dɨr, 7 jup tɨtda gɇ' kɨ'n: ―¿Jax japich bhai' bañ dhoodam Jesuus nap jir Maraa'n gu Dios gux io'm Gɇ'kam? Cha'p tu' kɨ'n jiñ juanda'. Ka tuñ uañi'ñka' ap gu xib. 8 Gu' nax choo'nnɨt na ba' pui' kai'ch, nat gu' maa'nnim pu ba ñiok gu Jesuus, jup tɨtda: ―Mu buusaiñ cham kɨɨ' ii'mda' bhai' dhɨr bhaan dhiñ jaduuñ. 9 Ba' ba tɨkka'n gu Jesuus gux ñaanbigɨm, jup tɨtda: ―¿Jax jap tɨɨ'? ―Lejion jañ dho tɨɨ' ―jup kai'ch gux ñaanbigɨm―, nach gu'r mui' gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda'. 10 Ba' soi'm duuk gio bhai'p ji ñio mɨt gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' bhai' dhɨr bhaan gux ñaanbigɨm nam jup kai'ch na sap chakui mu ja'k ja jootosda' mu pai' nam giilhim jum tulhiiña'. 11 Ba' ampɨk mia'n oipot jup ka tu kob am mui' gu tatooxkolh bha ja'p juurap oidha' ta'm. 12 Ba'p tɨtda am gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' gu Jesuus: ―Bhammɨni gu'ñi tatooxkolh bhaan jap ka xich jootsa' nach ja a'm ka xi baapkipu'. 13 Ba' siamri pui' ma ja tɨɨ'n gu Jesuus nax bhaai' nam bhammɨ ja'k ka xi baapkipu'. Ba' gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' jotmoda' bubuakɨk bhai' dhɨr bhaan gu maa'nkam bhammɨ ja'k pu baapkim jamɨt. Ba' bhai' dhɨr ji boop jamɨt gu tatooxkolh na mɨt jax bha baap ja a'm, bha ja'p bhɨi mɨt gu bɨɨx a'nsap, boopok mɨjɨmmɨ pu baap jamɨt na pai' gɇ' suu'nka' gu suudai', mi' mɨt pu koi dappaam bhai'kuk. Gook mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm kat am gu tatooxkolh. 14 Ba' gui' nam ka ja bipia'dat gu tatooxkolh, totdonɨk pu jiboi'ññor jamɨt na mɨt ja aa'ñdham gu ja'tkam gu mummu gɇ' kiicham oi'ñkam, gio gui' nam mu ja'p oi'dha' jɨ'dɨlh mɨ'mɨk. Ba' bhai' ma jii mɨt ɨp na mɨt bha tɨ tɨɨgim no' baabui' moor sɨlhkam na jax tum kai'ch. 15 Ba' na mɨt mi' ba ai na pai'p tu'ii' gu Jesuus, mi' pɨx ji chɨɨ mɨt nax kɨɨ' juraa'n bia'kam mi ja'p daa gui' nam mui' bhaan kap tui'ñgɨt gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda', bam tɨ'ii'ñ, na gu' gammɨjɨ jix dhaapkat mu ja'p ka oirɨda'. Ba' giilhim bhai' ji chooto'n jamɨt. 16 Ba' gu jai' gui' nam jɨ'k nɨi'ñ nat jax ja'k dua'ñ gu maa'nkam gui' na kax ñaanbi' kat, gio na mɨt jax dhuuk koi gu mui' gu tatooxkolh, mi' dhɨr jup ba ja aagi'ñdha' am gui' nam jɨ'k kia'pɨx mi' aajidha'. 17 Mi' dhɨr ba' bɨɨx na jɨ'k ja'tkam nam mi'p tu'ii' soi'm duuk jup tɨtda am gu Jesuus na ba jimia' mi' dhɨr. 18 Ba' nat jax bha tɨs kanuub ta'm ba jii ɨp. Ba' tɨix oidhamɨt gui' nat dua'ñ na kax ñaanbi' kat, 19 gu' ji na gu' cham aa' gu Jesuus, dai nat jup xi chɨɨdak: ―Ja'p ji nap ba jimia'ñ jaduuñ jum ki'aam ja bui gum jaaduñ. Ja aagi'ñdha' ap nat maadɨt jix joi'mdak jum tɨɨgɨk jum dua'ñ gui' na bhaankam ya oirɨ gu Dios. 20 Ba' ma jii ɨp gu maa'nkam nat tu aagam nat jax dhuuk dua'ñ gu Jesuus, mu ja'p ji bhɨi mui' kap na Dekaapolis bhaan bipio'. Ba' bɨɨx nat jɨ'k kap ai, mi' pui' pup tui'ka' am na ba ja aagi'ñdha'. 21 Ba' nat gio bhammɨ dɨr jup ba tɨs gu Jesuus baasɨ'n dɨr ja'k mi' na pai' gɇ' suu'nka' gu suudai', giilhim mui' mi' mam jumaap jamɨt ɨp gio gu ja'tkam, ba' mi' pup oirɨ ju'ñdharan. 22 Ba' mi' ba ai maa'n gu maa'nkam Jairo tɨɨgim gui' na mi'r gɇ'kam ka' maa'n kap nam pai' tu daanda' gu Israel kam ja'tkam. Ba' mi' o'lhia'n kɨ'n ji kɨkbu bɨɨpɨ' dɨr gu Jesuus, 23 ba'p tɨtda soi'm ɨlhdhat: ―Aañ ja'p tɨi kai'chɨt jiñ jaduuñ nap iam mu jimia' gɨt jiñ ki'aam nap dua'ñdhara' guñ maraax, umri moo ba muukim. Aañ jix maat na dai no' pich xi dhaa, pu dodhia'. 24 Ba' gu Jesuus cham jax ji chɨ'ɨɨk mui'p ma oi. Ba' mui' ja'tkam pɨx chu'p tui'dhi' am, pɨx am kiki'spaim am. 25 Ba' maa'n mui'p jimchu' gu ubii na mambhɨɨx daman gook oidha' bax ka'ook. Nat pai' dhuuk ai gu masaa'n, pui' ja'k pu bii, cham ka duduarda', gammɨjɨ pɨx ba mɨrda' gu ɨ'ra'n. 26 Mui' ko'kdai' mamtɨm tɨi ba ja umua', pui' na jax ba tu'ii'. Bɨɨx tɨi ba tu ga'ra gu tu' na bia'kat na tɨix dhuadhim ka', gu' ji na gu' jix io'm bhai' ji bhɨbhɨɨda'. 27 Gu' ji na gu' pui' ba tɇ kɇɇ gu ubii na tu dudua'ñdhim gu Jesuus, ba' xi' mui' xi jimchu' mɨjɨ ja'tkam tɨr na mia'n jix bhɨim na pai' jax jimchu'. Ba' mia'n bhɨɨk bhai' xi dhaa gu jannulhi'ñ, 28 na gu' pui' pɨx kai'ñkam ba' xi' mui' xi jii nap jum aa': “Dai pɨx no' ñich ba daa gu jannulhi'ñ gu Jesuus, pu dodhia' iñ.” 29 Ba' jotmoda' pu kɨkbu gu ɨ'ra'n, gio nat jix bhai' bhai' ji chu tatdat na kax chu ko'k kat. 30 Gu' ji na gu'x bhai'x maat gu Jesuus nat maadɨt ba dua'ñ gu jaroi' nat jax bha dhaa jannulhiran, na gu'x io'm jir gɇ'kam. Ba' ja'k gɨɨsɨk jup ja tɨtda gu ja'tkam: ―¿Jaroo bhañ dhaa jiñ jannulh am? 31 Ba'p tɨtda am gu noonbi'ñ: ―¡Jaroo bhañ dhaa jiñ jannulh am sap! ¿Jax jap gi dhuip machia'? Na gu' mui' ja'tkam ya tum jiimchu', pɨx am jum kiki'spaim am. 32 Gu' ji na gu' gu Jesuus jix bhai' gan xi ja nɨi'ñ, panaas ku cham xi maat nat jaroi' bha dhaa. 33 Ba' gu ubii jix choo'nnɨt gi'bukidhat mi' o'lhia'n kɨ'n ji kɨkbu bɨɨpɨ' dɨr gu Jesuus, na gu'x maat na dhi' aagɨt jup kai'ch. Ba' bɨɨx ba aagi'ñ nat jax kai'ñkam bha dhaa jannulhiran. 34 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Pu ba dua pich ji matgam jiñ jaduuñ, nap gu' aañ jiñ bui bax biiñak. Ba jimia' ap, cha'p jax kam aa'nda'. Cham tu' ja'k ka gɨxia' gu ko'kdai' nam ɇɇkat. 35 Ba' na mi' ka tu a'gichu' gu Jesuus, mi' ba ji bubua mɨt jɨ'kchi gu ja'tkam mummu kam nar pai' kam gu Jairo, ba'p tɨtda am: ―Ba muu ji matgam gum mar. ¿Jax gip kax bhaai' sia kup mui' tɨi ba bai'ñchu' dhi gɇ'kam? 36 Gu' ji na gu' gu Jesuus ja kɇɇ nam pui' jɨ' tɨtda gu Jairo, ba'p tɨtda: ―Aap moo cham jax jum aa'nda'. Dɨɨlh jup kai'ch am ji matgam. Aañ jiñ bui pɨx jap jix biiñak ka'. 37 Ba' mi' cham ka aa' gu Jesuus na ja bɨɨm ka jimda' gu mui' ja'tkam. Dai gu Peegro, gio gu Jakoobo, gio ba' gu Juan sɨpdhi'ñ gu Jakoobo, xi ja baidhak mu ja'k ji dhuu na pai' kio gu Jairo. 38 Ba' na mɨt mummu ba ai, giilhim tum kai'ch, gɇ' kɨ'n tum suan, gio nam giilhim jix buam jum aa' nat ba muu gu tɨɨyax. 39 Ba' gu Jesuus mu baakɨk ba'k chɨr jup ja tɨtda: ―¿Tu' ma jam duu jiñ jaaduñ na pim ba' moo ja'p giilhim kai'ch? Gɇ'gɇr suan japim. Jax dhui na cham tu' muukix gu tɨɨyax, matgam mi' pɨx ji na koos. 40 Ba' dai na mɨt xi a'sɨk nat pui' jɨ' xi ja tɨɨ'n, nam gu' cham jɨɨgi'ñ, ja'p jum aa' am na pɨx ja'p kai'ch. Ba'p ja tɨtda nam sap ka xi bubuakia' mi' dhɨr ba'k chɨr. Ba' gui' pɨx jup ji bubua mɨt, dai ba' gu taata'n gio gu dɨ'ɨɨ'n gu tɨɨyax mi' ji bii mɨt, gio ba' gu noonbi'ñ gui' na pu ja bɨɨm jimchu'. Ba' mui' ji ai mɨt mi' na pai' kaat gu mukdha'. 41 Ba' gu Jesuus nobi'ran xi dhaagɨk jup tɨtda: ―Talita kumi ―na ja'p kai'ñkam jup jum kai'ch: Xi bamii' tɨɨyax. 42 Ba' nat jax pu tɨɨ'n, bhai' ji bam gu tɨɨyax, mi ja'p pɨx gan ba oirɨ na gu' bar gɇ', mambhɨɨx daman gook oidha' bia'kam. Ba' mi' pui' pup tum tu'ii' na mɨt pui' tɨ tɨɨ, am cham bhaai' nam jax jum duñia', nam gu'x io'm jix bhai'm taat. 43 Ba' xi ja soo'mchulhdhak gu Jesuus nam sap cham jaroi' aagi'ñdha' nat jax dhuuk dua'ñ gu tɨɨyax, dai nat xi chianɨk gu dɨɨdɨ'n na ba tu makia'.

Maarkos 6

1 Ba' giop ba jii gu Jesuus ja bɨɨm gu noonbi'ñ mummu ja'k Nasareet nar pai' kam. 2 Ba' nat bam ai na pai' dhuuk cham tum juanda', mui' ma jii maa'n kap mu nam pai' tu daanda' gu Israel kam ja'tkam. Ba' mi' ɇɇk bhai' ji chu ja a'gi gui' nam jɨ'k mi'p tu'ii'. Bɨɨx mi' pui' pup tu'ii' am na mɨt kai, na gu' giilhim jix bhai' xi bua na xi chu a'ga. Ba'p kai'ch am dɨɨlh: ―¿Paa ba' ji chum mamtuxdhak pui' pɨk joidham jix bhai' xi bua? ¿Jax moo duukat jix aix na jax tɨ'ya'? Tɨɨ' na gu' bɨxchu' pɨx nar jix bhai'm duukam jup tu buim. 3 ¿Cham aar di' gui' na u'uux ka tu jibda' na bɨxchu' kap tu buada', na Mariiya jir dɨ'ɨɨ'n, nam jir jum sɨspidhim gu Jakoobo gio gu Josee gio gu Juudas gio ba' gu Simoon? Gio gu u'uub sɨspidhi'ñ, ¿cham aa pɨn ya' tu bɨpna' am? Mi' pui' xi kai'chimɨk gan ji ɨɨ mɨt, nam gu' ja'ppɨx maa'nkam ɨlhii'ñ. 4 Gu' ji na gu'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Cham dho jɨɨgi'ñdha' am gu mia'n jum oi'dhagɨm gu jaroi' no' tɨi xi chu ja a'gi'ñ bhaankam gu ñio'ki'ñ gu Dios, gu' chi ba' pɨk no'm jir jum jaja'nnim. Dai no'm jir mɨk kam nam ba' siamri jɨɨgi'ñdha'. 5 Ba' mi' xi ja dudua'ñdhak jɨ'kchi gux kako'kkam, dai na bhai' pɨx xi ja da'ngɨ, pu duduar am. Cham pai' moo maa'n jup duu gu tu' nax io'm jix bhai'r jum duukam, na gu' ampɨx jix chum bhaak. 6 Gampai' ji dhuu gu Jesuus, na gu' ni jɨ'x kum buiñor jix biiñak gu mi' oi'ñkam. Pui' ma jii mi' dhɨr mummu ja'p jai' kap, na jɨ'x jir mia'n pa', na pai' jax jir kikcham, na tu ja a'gidhim gu ja'tkam. 7 Ba' maa'nnim maa'n kap maap ja jumpadak gu mambhɨɨx daman gook gu noonbi'ñ gu Jesuus, nai' ja joot go'gok nam jai' nai'p xi chu ja a'gi'ñpu' gu ja'tkam. Jup ja tɨtda na sap ja palhbuidha' guch Gɨ'kora', na ba'x bhaai'n ka' nam bhaankamu'n mai' ja jootsaidha' gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' ja a'm dɨr gu ja'tkam gui' nam jɨ'k jix ñanaanbi' ka'. 8 Gio ba' nap ja tɨtda na cham bhaai' nam kusbioda' tu' asaak, nich chu' koi' kum ua'da', nich chu' tuumiñ, dai uux tapoorak nam kɨ'n oxiakkidha'. 9 Gio gu ja sussak daipu' nam jax aa'ntu'nda', gio gu ja jajannulh pu daipu' nam jax tɨ tɨichgɨda', cham bhaai' sap nam jai'p tu ua'da'. 10 Ja'pni ba' moop ja tɨtda: ―Pai' kikcham na pim aaya', no' ampɨk maadɨt jam tɨbiapputu'n gu jaroi', mi' pim xi juruuñdhai, na pim pai' tɨɨmu' tu ja a'gidhimɨi gu mi' oi'ñkam na pim ba' giop ba jimia'. 11 Piam ku pimɨt gu' mi' pɨk ai nam pai' cham jam kɨɨgalhi'ñdha', nam cham jɨ'x jam kaim ka', pu jimia' pim maakam ja'k, dai na pim xi xiixkai gu dɨbɨɨr mi jam tooton am na pim jax gamai' ji jimia', na ba' bhaan jix maatɨ' ka' na mɨt cham jam kɨɨgalh. Tu' sɨlhkam kɨ'n jañ ya' jam aagi'ñdha', cha'pim jax jum aa'nda' sia kum jai' cham jam kaim. Na gu' jano' na pai' dhuuk jum aaya' na tum kuugalhdha' ya' dhi oi'ñga'n nam ba' pui' tɨi bam aa'nda', nam gu' giilhim jum tulhiiña' jix io'm, cham tu' pui' na gu Sodooma kam gio gu Gomorra kam. 12 Ba' gui' ma jii mɨt ɨp nai' ja'p na jax jir kikcham na mɨt tu ja a'gidham gu ja'tkam, jup ja tɨtdaim am nam sap mi' pui' ba jimia' na jax jix aa' guch Gɨ'kora'. 13 Gio ba' na mɨt mui' mai' ja joot gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' ja a'm dɨr gux ñanaanbigɨm, gam na mɨt mui' ja dudua'ñ gux kako'kkam, dai nam bhai' pɨx xi ja julhii'ñdhim gu tu' joidham jix xuu'ngi'. 14 Ba' gu Eroodis gui' nar gɇ'kam ka' pui' ba tɨ kai na mu pai' oirɨt jix bhai' tu bua gu Jesuus, nam gu' pɨx ja'x pui' tu a'ga gu ja'tkam. Ba'p kai'chdha': ―Dhi' bak gu Juan ja'tkam bopkondam gio duadɨk jup ba buus mu dɨr koi'ñga'n tɨr, pui' ku ba'x io'm jix bhai' ba tu buim gu tu' nax bhai'r jum duukam. 15 Jai'p kai'chdha' am: ―Ja'pji Eliiyas ji chi, gui' nat saak maaxik tɨs jix dhaam ja'k. Jai' maakam jup kai'chdha' am: ―Ja'pji chi maadɨt pɨx jir di' gui' nam bɨjɨk ya ja'p bhaankam tu a'gimɨk gu Dios. 16 Ba'p kai'ch gu Eroodis na pui' ba tɇ kɇɇ nam pui' jɨ' kai'chdha': ―Ja'pji Juan ji nat gio duadɨk jup ba buus mu dɨr koi'ñga'n tɨr, gui' na ñich tu chia na mɨt ɨɨ gu ma'oo'n. 17 Ba' giilhim bax choodon pui' xi kai'chɨt, nat gu' dhi' tu'm da'p duu na mɨt pai' dhuuk daa gu Juan jano' nat baiñum tɨrbiñ kɨ'n buuprak tu chia nam mu kuuppu' nam pai'm kukpa gu ja'tkam, na mɨt gook dɨt maap jim daagɨk gu bɨnga'n Erodiiyas tɨɨgim, gui' na bɨɨpɨ' dɨr kar bɨnga'n kat gu Piliip nam jir jum sɨspidhim gu Eroodis, gu' ji nat gu' bhai' ji ɨɨx, sia kum tɨir jum sɨspidhim. 18 Ba'p tɨtdada' gu Juan: ―Cham jir am nap bɨɨma'n tu kioka' dhi ubii jiñ jaduuñ, na gu' moo mia'n jir jum jaduuñ ga'n. 19 Ba' giilhim bhai' ji bhaam gu Herodiiyas buiñor gu Juan nat pui' tɨ kai na sap pui' jɨ' kai'chdha', tɨix chu chiañim ka' nam mu'aa'. 20 Gu' ji na gu' soo'mcholhi'ñka' gu Eroodis, na gu'x ɨɨbhi'ñdha', na gu'x mat ka' na bhaan tɨ nɨi'ñdha' guch Gɨ'kora' gu Juan, na gu' gammɨjɨ tu' ka'm tɨ nɨi'ñdha', gio na gu'x io'm jix bhai' xi buada' na xi chu a'gi'ñdha'. Ba' joidham kɇɇkɇ' gu Eroodis, sia ku tɨi cham pɨk maatɨt kɇɇka' na jax kai'ñkam jup tɨtdada', pui' ku ba' cham aa' nam mu'aa', pui' pɨx tɨi ka xi kuu. 21 Gu' ji na gu' moo jano' pɨk bhai'p jir koi'cham kat nat bhai' tu chia gu Eroodis nat tum bhai'ñ gu koi' nat sap jum ai gu oidharga'n. Ba' ma tu juu ja bɨɨm gu o'rosiiris tugi'ñ, gio gu sandaarui'x chugi'ñ, gio jai' gu Galilea kam gui' nam pui'p jir gɇ'gɇrkam jum aa'ndam ka'. Ba'x bhai' pɨx jum ɨlh gu Herodiiyas, na gu' bax maat nat noonbiran ba gɨi gu kɨ'darga'n. Ba' dai na mɨt xi chu a'gak gook dɨt gu tɨyaa maraa'n nam jax ja'k duuji jix bhai' bhɨɨya' gu Eroodis na ba' mi' bhaan jim tukgidhai aaga' na tu chiñia' nam boi bhɨichdha' gu Juan. 22 Ba' mi' dhɨr ja'xpɨx nam mi' ka tu kua', mi' ba baa gu tɨyaa, ba' mi ja'p ma chɨ nɨi ja nɨi'ñchudat gu ja'tkam. Alh iam ko'raaru gu Eroodis pui' nat jax ja'k tɨ nɨi, gio gui' nam mi'p tu'ii' bɨɨma'n ba pui' ɨp. Ba'p tɨtda gu Eroodis: ―¿Tu'm a'm jum aa'? Ya'ñ dhop tu'ii' no'p tu'x aa' nañ jum makia'. 23 Jix bhai' moo xi chɨtda na ba' jɨɨgi'ñdha', jup tɨtda: ―Ja'p ji moox gɨ'm jañ ya' pum tɨtda. Jum makia' iñ dho nap tu' ɨlhii'ñdha', sia dɨbɨɨr jañ dhom makia' ɨrban juugɨt gui' na jɨ'x bhaan bipio' ya' nach pai'p tu'ii'. Cham jax bua, nañ gu' bɨɨx ja daa' gu ja'tkam. 24 Ba' xi mɨɨ gu tɨyaa nat tɨkkam gu dɨ'ɨɨ'n, jup tɨtda mu ɇɇk: ―Jup jiñ chɨtda gu ya' kiokam na sap jiñ makia' nañ tu'x aa'nda'. ¿Tu'ñ bha tañia'? Ba'p tɨtda gu dɨ'ɨɨ'n: ―Ja'p jap tɨɨda' na ɨɨkɨi bham makia' gu ma'oo'n gu Juan ja'tkam bopkondam. 25 Ba' jotmoda' gio mɨjɨp xi mɨɨ gu tɨyaa mu na pai' daa gu Eroodis, ba' mu ɇɇk jup tɨtda: ―Aañ jix aa' nap jiñ makia' jooxia' ta'm gu ma'oo'n gu Juan ja'tkam bopkondam, xib ɨp moo. 26 Ba' nai' soi' jim duu gu Eroodis, giilhim jix buam jum ɨlh. Gu' ji nat gu' moo pui'p ba tɨɨ'n mi' ja kaichdhat gui' nam jɨ'k mi'p tu'ii' na makia' na tu' ɨlhii'ñdha'. 27 Ba' pui' tɨix buam jim aagɨt mui' ma joot maa'n gu sandaarui'x chugi'ñ na ɨɨkdhara' gu ma'oo'n gu Juan. 28 Ba' mui'p ma jii maa'n gu sandaarui'x nat ɨɨkim gu ma'oo'n. Ba' ja'xpɨx mi' ba aich, mi' xi maa gu tɨyaa. Mi' dhɨr ba' gu tɨyaa mu ja'k jup xi bhɨidhak gu dɨ'ɨɨ'n. 29 Ba' pui' ba tɨ kai mɨt gu noonbi'ñ gu Juan na mɨt ba mua, ba' mui' ma jii mɨt na mɨt bhɨim gu tukga'n nam yaaspa'. 30 Ba' gio maap jup bam jumaap jamɨt gu noonbi'ñ gu Jesuus na mɨt ja'k suulhgɨk mu ja'p pai' nam jax oipimɨk, ba' ba aagi'ñ am na mɨt jɨ'k tu'x bhai' tu duu, gio nam jax ja'k ja tɨtdaim gu ja'tkam nam tu ja a'gidhim. 31 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Maik gor pai' na cham jaroi' oirɨ na pim ba'm jɨɨpdha'. Nam gu' giilhim mui' ja'tkam mi'p oipo, jai' jimiim am, jai'm mi'p aajim, pu cham bhai' nam jax tu jugia'. 32 Ba' dɨɨlh dai na mɨt jax bha tɨɨtɨs kanuub ta'm na mi ja'p jup sɇ' suudai' jugii'ñ, pu cham xi chu tabuimgidhak pu jii mɨt jotmoda' baasɨ'n dɨr ja'k na pai'r gampɨx. 33 Gu' ji na mɨt gu' sia ja tɨɨ mui' jai' dhɨt, jix maatɨt tɨɨ mɨt na bɨɨx gu Jesuus bhammɨ pɨx daichu' nam mui' xi chɨ nɨi'ñ. Ba' bhɨjɨ ja'p pu boop jamɨt bɨɨx ju'ñdharan gu suudai', bɨɨpɨ' kat bhammɨ dɨr bap tu'ii' am na mɨt ba' gui' bhammɨ dɨr jup ba ai. Ja'x xikoor jumpax am, nam gu' jano' pɨk mui' mi'p oipo jai' kap dɨr, sia mɨk dɨr kam. 34 Ba' nat mui' ji chɨm gu Jesuus bhai' dhɨr kanuub ta'm, nammɨ ja'p xi ju' am gu ja'tkam nat ba ja tɨɨ. Ba'x ja joi'mdat ja tɨɨ, nam gu' sap ja'p ji buusan na jax gu kakasnir no' cham jaroi' ja bipia'. Ba' bhai' ji chu ja a'gi bɨɨx aixim na jax ja'k jir am nam tui'ñgɨda'. 35 Ba' ja'xpɨx jurnidhak mu ja'p ba baabu mɨt gu noonbi'ñ gu Jesuus, jup tɨtda am: ―¿Jax jach jich dhuñia'? Tɨɨ' nat ya' pɨx ba ji jur. ¿Cham aach ba jimia' nach ba tu koi'po'? Na gu' ya' cham bhaai' nach pai' tu jugia', na gu' ya'r gampɨx. 36 Dai nap xi ja jootsai dhi jaaduñ kum ba tu taañpu' gu koi' mɨjɨ ja'p pai' na jax jir kikcham, nam gu' cham tu' ua' gu tu' nam jugia', gio na gu' ya' cham bhaai' nam pai' tu saba'da'. 37 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Yaa' pim dho ka tu ja makia' aapi'm. ¿Tu' gi pɨk? Ba'p kai'ch am ɨp gio: ―Jax dhui na gu' sia kut maadɨt tɨi ma chu jua jɨ'k xijum baik masaa'n, pu cham ja aix nam tu jugia' siat tɨi ma chu saba'lh bɨɨx ka'm na jɨ'k mai'chia' gu tuumiñ. 38 Ba' ba ja chia nam ja tɨkka' no'm sap cham jai' dhɨt iam ua' gu koi', jup ja tɨtda: ―Ea gor xi ja tɨkka no'm iam jai' dhɨt ua' gu koi'. Ba' gui' mɨjɨ ja'p jup xi ja tɨkkapuk jup tɨtda am gu Jesuus: ―Muni tɨi ua' maadɨt, dai nar gook alh, jix chamaam gu paan gio ba' gook gu boptop. 39 ―Dhii' dho ba ja kokba'ñchu'n ―jup kai'ch gu Jesuus. Ba'p ja tɨtda gu noonbi'ñ nam sap xi ja chiñia' nam mi ja'p xi dharaibu' xi'xkor gu ja'tkam sai' dhaam na joidham jix chɨ tɨɨdu'. 40 Ba' pui'p xi ja tɨɨ'n jamɨt, ba' mi ja'p jup ji dharaibu mɨt xi'xkor. Jɨ'kchi kap moo gui' na mɨt maap daraibu nam aix jix chamaam oo'm, jai' kap ba' gook oo'm daman mambhɨɨx, mi' pɨx pui'. 41 Ba' gu Jesuus nat jax dhaa gux chamaam gu paan gio gu gook gu boptop, jix dhaam ja'k xi chɨ tɨɨgɨk xi chu taxchaabgidhak pɨx mui' ji ja maa gu noonbi'ñ ta'tak jaisaidhat, ba' gui' mi' dhɨr nai'p ji ja maa mɨt gu ja'tkam. Na mɨt pai' bɨɨx xi ja maakak gu paan, gio gu boptop nai'p ji ja maa mɨt. 42 Bɨɨx chu juu mɨt nam jɨ'k mi'p tu'ii', tu koi'mɨk am nam jɨ'x ɨlhii'ñ. 43 Jai' mɨt pu cham ka jugio, pui' mɨt ma chu jumaap ɨp gio, mambhɨɨx daman gook bapaalh jamɨt ja susdui', ku gu' bɨnkam ji gu boptop, cham tu' moo dai gu paan. 44 Alh moo mui' ja'tkam na mɨt mi' tu juu, jix chamaam mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm (5000) aixim gu chichio'ñ, gu u'uub gu' cham daaxix kam ji gam a'alh. 45 Mi' dhɨr ba' nat jax ja chia gu Jesuus nam bha tɨsdia' kanuub ta'm gu noonbi'ñ, mɨjɨ xi ja joot bɨɨpɨ' kat nam ba jimia' Betsaida ja'k. Ba' gui' mi' ji bii, na gu' mi ja'p ka ja tabuimgi'ñ gu mui' ja'tkam. 46 Ba' ja'xpɨx nat pai' bɨɨx xi ja tabuimgidhak, pu jii bhɨjɨmmɨ pai' oidha' daam nat tu a'gam jix dhaam ja'k buiñor guch Gɨ'kora'. 47 Ba' kia'pɨx ɨrban ba ji bhɨɨk jamɨt gu noonbi'ñ nat ba tuk, gu Jesuus pui bhammɨp tu'ii' oidha' daam. 48 Ba' na bhammɨ dɨr mui' xi chɨ nɨi'ñ, ba ja tɨɨ nam mummu tɨi tɨ bhɨɨ, cham ka jimmɨ gu kanuub, nat gu' giilhim jix io'm bhai' ji jɨb mu dɨr ja'k nam pai' ja'k tɨi ka jiimɨt. Ba' nammɨ na pai' bar katukgab, mui' ma jii gu Jesuus, bhammɨ dɨr pɨx tu tui'dhi' bɨɨx a'nsap, mi' ba ai ɨp gio na pai' gɇ' suu'nka' gu suudai'. Mi' dhɨr ba' bɨɨx suudai' dhaam pɨx chu'm duu, ja'p gai dhɨr pa' moo bhɨichu' nam pai'p tu'ii' gu noonbi'ñ kanuub ta'm. Ba' nat mi ja'p jupaaban ji bhɨi, 49 gɇ'gɇr ba jiiñ jamɨt jix xusuañim na mɨt ba tɨɨ na mi ja'p ba jimchu' suudai' dhaam. Ja'p jum aa' am na tu' mi' bax ja naa. 50 Giilhim jix chotdonɨt mui' ba tɨ nɨi'ñ am, gu' ji nat gu' jotmoda' bha ñio, jup ja tɨtda: ―¡Cha'pim totdon ka'! ¡Aañi' pɨx jup tui'dhi'! 51 Ba' mui' ji ai. Ba' nat jax bha tɨs kanuub ta'm, nai' ji kɨkbu gu jɨbɨlh. Ba' gui' mi' pui' pup tu'ii' am, nam gu' giilhim jix juraapgix, 52 nam gu' chakui maat no'r gɇ'kam gu Jesuus, sia kum tɨi nɨi'ñ nat mui'dhalh gux chamaam gu paan, nam gu' cham bɨɨx ja jujur kɨ'n xim ga'nga na jax jir jum duukam. 53 Ba' ja'xpɨx bhammɨ dɨr ba tɨɨtɨs jamɨt ju'ñdharan na pai' Genesareet tɨ tɨɨ', mia'n Betsaida. Ba' bha ja'p xi buraak jamɨt gu kanuub 54 mui' ji chɨɨtɨm. Gu' ji nam gu' ampɨk mui'p tɨ nɨi'ñ gu ja'tkam, jix maatɨt tɨɨ mɨt na maadɨt jir di' gu Jesuus. 55 Jotmoda' mɨt nai' xi chu aagam mɨjɨ ja'p na jax jix chum kako'k, gio jai' na mɨt mui' ji ja u'uuk na pai' oirɨ gu Jesuus. 56 Ba' nat mɨjɨ ja'p xi jii na jax jir kikcham, pup xim ja booso' am gux kako'kkam mɨjɨ dɨr ja'p ba'pki chɨr, ba' soi' tɨtdada' am na sap sia palhɨɨp nam bhai' xi dhagia' ju'ñdharan gu jannulhi'ñ, pu duduadhia' am. Pui' ba'p ji buus, pu dudua mɨt bɨɨx gui' na mɨt jɨ'k daa gu jannulhi'ñ sia gu palhɨɨp.

Maarkos 7

1 Ba' jano' na mi' ka oirɨ gu Jesuus, mi' ba ai mɨt bhammɨ dɨr ja'k Jerusaleen gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' gio ba' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios. 2 Ba' moo ampɨk jup ba ji chu juu mɨt gu ja'tkam tugi'ñ gu Jesuus, ba' ba ja tɨɨ mɨt na mɨt jai' dhɨt cham mui'kim jum i'koim, na gu' sap jix xidhuu ka' no' cham mui'kim ikoimdhix gu jaroi'. 3 Na gu' gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' gio gu jai' Israel kam ja'tkam, pui mi' pui' tu daa'ñchu' am nam jax ja'k tu jimdat gu bɨjɨk dɨr kam kat, na sap no'm cham mui'kim ikoimdhix, cham jir am nam gan tu kua'da', nam gu' sap jum ua'tulhdha'. 4 Gio jai' cham daaxix kam, pui' na jax gu jaroi' no't jii pai' na bɨxchu' tum ga'ra, jum aa'nda' sap na mui'kim batbia' ja'k gɨɨsɨi, na gu' sap jix xidhuu na tu jugia' no't jax dhuuk cham mui'kim batbia. Gio gam gu tu' na bhaan tu io'da' na mui'kim ja bopkonda', gio gu bhi'mkar, gio ba' gu tu' na bhaan dadarrɨda' na pai' dhuuk ba ji chu jugia'. 5 Mi' dhɨr ba' bhai' ji chɨkka mɨt gu Jesuus gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' gio gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, jup tɨtda am: ―¿Jax kum ba' dhim ja'tkam tuk cham mi' pui' ka jimchu' nam jax tu jimdat guch bopxikat? Tɨɨ' nam cham mui'kim jum i'koimdhat tu kua'. 6 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho pui' na jax aapi'm na pim gu' cham tu' mi' pui' jiim na pim jax ja'k tu ja a'gi'ñdha' gu ja'tkam nam tui'ñgɨda'. Bak gu'r pui' nat jax tu ua'nak mi' u'uan ta'm gu Isaiiyas gui' nat mui'kim bha ñio'kdhak guñ Gɨ'kora', nap jum kai'ch: Dhi ja'tkam pui' xi kai'ch am nam sap tu' ka'm jiñ ñɨi'ñ, gu' ji na gu' gu ja jujur mɨk ja'k jup tu'ii' aañ jiñ bui. 7 ¿Tu'm gi mi'p tɨgia' siam bɨɨx aixim tu daan? Nam gu' cham tu' mi' pui' jiim nañ jax jix aa', gio na gu' nam jɨ'k jax tu ja a'gi'ñdha' gu ja'tkam, dɨɨlh pɨx nam jax ɨlhii'ñdha'. 8 ’Jix matgam dho ―jup kai'ch gu Jesuus―, na pim gu' ja'p xi dhuukat na jax jix aa' gu Dios. Dai na pim mi' pui' tu daa'ñchu' nam jax tu jimdat gu bɨjɨk dɨr kam kat nam mui'kim ja bopkondat gu tu' nam bhaan tu io'da', gio jai' cham aagix kam ku pim pu tu buim. 9 ’Gu' ba' na jax jix aa' gu Dios, tu' pɨx ɨlhii'ñ japim. Dai na pim mu ja'k jix chutkagix na pim jax ɨlhii'ñ dɨɨlh. 10 ¿Moo ja'p cham jam a'm baapak aa? Gi nat ja'pni tu ua'nak bo gu Moisees nap jum kai'ch mi' u'uan ta'm: “Tu' ka'm jap nɨidhat gum taat gio gum naan.” Gio ba' moo ja'pnip jum kai'ch ɨp: “Gu jaroi' na cham tu' ka'm nɨi'ñdha' gu taata'n piam gu dɨ'ɨɨ'n, pɨx am tɨ'ñchoka' na joodai kɨ'n ma'yaxix kam muukix ka'.” 11 Gu' ji na gu' aapi'm jix io'm maakam ba xi buim, ja'p jum aa' pim nar am na ja'p tɨɨda' gu jaroi' gu taata'n piam gu dɨ'ɨɨ'n: “Pui' ba tɨɨ'n jañich gu Dios nañ bɨɨx mu tu tu'aa' chiop nañ jɨ'k tu bia'. Cham ka bhaai' nañ jax dhuim taiñbuidha', sia ku ja'p moo tɨim a'm jum aa'.” 12 Dai no't pu'ñi ba tɨɨ'n gu taata'n piam gu dɨ'ɨɨ'n, aapi'm pui' ba tɨ'ya' na mi' pui' ba jimchu' na jax jix aa' guñ Gɨ'kora', ja'p moo sɨlhkam xi kai'chdha' pim. 13 Ba xi jii pimɨt na pim bɨɨx aixim tu bua bhaan jim iatat nam jax tu jimdat gu bɨjɨk dɨr kam. Gu' ba' na jax jix aa' gu Dios, gampai' pɨx bia' pim, panaas ku pu cham tu' bhai', gio jai' cham aagix kam ku pim pu tu buim. 14 Ba' gu Jesuus maap ja jumpadak gu mui' ja'tkam jup ja tɨtda: ―Ka na pim moox bhai' xiñ kaaya' bɨɨx na pim jɨ'k ya'p tu'ii' nañ jax jam tɨɨda'. 15 Jax dhui na gu' cham tu' xidhuu no' moo tu kua' pɨx gu jaroi', gu' ji no'x bhaamut nai' tɨtɨɨ'ñcho, piam ku jax ña pɨx jum aa' na jax cham jir am na ba'x xidhuu, na gu'r ua'tulhdhara'. 16 Mi' pim pui' ba jimia' jɨ'k na pim jix maatɨt jiñ kɇɇ. 17 Ba' mi' pui' xi ja tɨtdaimɨk pu jii mummu na pai' tɨbiapka'. Ba' nat mu ba ai, ba tɨkka am gu noonbi'ñ na jax kai'ñkam jup kai'ch gu pui' na jax ja tɨtda gu mui' ja'tkam. 18 Ba'p ja tɨtda: ―¿Aapi'm aa pui' cham maatɨt jup tɇ kɇɇ? Ja'p jañ dho kai'ch na cham tu' xidhuu no' moo tu kua' pɨx gu jaroi', 19 na gu' sɨlh bookaran ja'k bhɨɨya' gu koi', mi' dhɨr dai na giop ba buusnia', cham tu' na jura'ran ja'k baapkɨi mi'x buam ba jurtu'nka'. Ba' dhi' na pui' jɨ' kai'ch gu Jesuus, ja'p kai'ñkam jup kai'ch na sap cham tu' xidhuu gu tu' koi', pu ni jax chu'm. 20 Ba' ja'pnip ja tɨtda: ―Gu' ji no'x bhaamut nai' tɨtɨɨ'ñchu gu jaroi' piam ku jax ña pɨx jum aa' nax buam jir jum duukam na ba'x xidhuu, na gu'r ua'tulhdhara'. 21 Na gu' kai'ñkam ja jujur am dɨr gu ja'tkam na bhai' jim gɨgɨ'lhi'ñ gux buam jum duukam, jax ñam pɨx bam aa'nda', ja'p na jax gui' nam jai' jix bhai' ja tɨtdada' gu u'uub sia kum tɨi tɨ bɨpna', gio gu u'uub ba pui' ɨp. Gio gui' nam cham tɨɨmui'x ka', siam tɨi maap tu oi'dha'. Gio gui' nam ja'tkam ja koo'nda'. 22 Gio gui' nam tɨ ɨɨxi'ñdha'. Gio gui' nam jix bhaamut nɨi'ñdha' gu jaroi' no' tu' bia', nam jai' pui'p jix aagɨt. Gio gui' nam jax ñam pɨx tu buada' na jax cham jir am. Gio gui' nam iatda'. Gio gui' nam jotmoda' pɨx jix bhai' tɨɨda' gu ubii, mi' dhɨr jumai ɨp. Gio gui' nam jix chɨ jɨɨgak ka'. Gio gui' nam giilhim tu ñiok. Gio gui' nam jix buam ja a'gada' gu ja'tkam. Gio gui' nam gɇ'gɇrkam jum taat ka'. Gio gui' nam bɨɨx aixim tu buada', panaas kum cham ja jujur bia'ka'. 23 Bɨɨx dhi'ñi na jɨ'k jix buam jir jum duu'nkam, ja jujur am dɨr jum gɨgɨ'lhi'ñ gu ja'tkam. Dhi' ji na ba' pui'm kai'ch nax xidhuu, na gu' giilhim jir ua'tulhdhara'. 24 Mi' dhɨr ba' ma jii gu Jesuus mummu maa'n kap, mia'n pɨx iam na pai' gɇ'r kiicham Tiiro tɨ tɨɨgim. Ba' mi' nat pai' ai, tɨi cham pai' jimmɨda' na tɨi cham aagɨt na jaroi'x mat ka' na pa ja'k jax chui'ka'. Gu' ji nat gu' cham pui' ji chu buus, moo jano' pui' ba tɨm tɨi. 25 Mi' ba jimchu' maa'n gu ubii nat jax pui' tɨ kai, na sap cham kɨɨ' tu ii'mda' ka' maa'n gu maraa'n, ampɨx pui'x ñaanbi' ka', ba' mi' o'lhia'n kɨ'n ji kɨkbu bɨɨpɨ' dɨr gu Jesuus. 26 Gui' gu ubii cham tu'r Israel kam ka', pur mi' kam ka' Peniisia, na Siiria bhaan bipio' gui' gu dɨbɨɨr. Ba' soi' xi chɨtda, jup tɨtda na sap iam mai' jootsa' gu cham kɨɨ' ii'mda' bhai' dhɨr bhaan gu tɨɨyax. 27 Gu' ji na gu'p tɨtda gu Jesuus: ―Ea nañ bɨɨpɨ' ka xi ja palhbuidha' gu Israel kam ja'tkam nañ ba' aap jup bam palhbuidha'. Na gu' no' ñich aap bɨɨpɨ'm palhbui, ja'p ji buusnia' na jax gu a'aalh no'm ka tu kua' gu tu' koi' no' ñich mi' dhɨr ja boppoidhak mu xi ja maa gu go'ngox. 28 Ba'p kai'ch gu ubii: ―Dho gu' pui' dat do jia tɨi, gu' ji nañ gu' aañ soi'ñ ɨlhii'ñ. ¿Cham aa gu' cham jax jup bua no'p moo xich joi'mdai jich palhbuidha' gɨt? Na gu' ja'p ji buusnia' na jax no'm tɨ tɨɨtɨb gu go'ngox gu biimuñga'n na iigɨsda' pai' nam tu kua'da' gu a'aalh. 29 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Ja'pji moo sɨlhkam jia nap soi'm ɨlhii'ñ jiñ jaduuñ. Ba buus ji matgam gu cham kɨɨ' ii'mda' bhai' dhɨr bhaan gum maraax. Cha'p jax kam aa'nda', ba jimia' ap. 30 Ba' ba jii ɨp gu ubii. Nat pai' dhuuk mu ai kia'mi'ñ, jix kɨɨ' mi ja'p bo'm bakxidhat gu tɨɨyax, pu ba buus gu cham kɨɨ' ii'mda' bhai' dhɨr bhaan na kɨ'n kax ñaanbi' kat. 31 Ba' mi' na pai' daakat gu Jesuus mia'n gɇ' kiicham Tiiro tɨ tɨɨgim, mi' dhɨr giop ma jii, moo bhai' buus na pai' Sidoon tɨ tɨɨ', na pui'p jir gɇ' kiicham. Bhai' dhɨr ja'p gakoolh bhɨɨk mummu ba buus na pai' Dekaapolis bhaan bipio' gu dɨbɨɨr. Mu ji ai mia'n na pai' gɇ' suu'nka' gu suudai', na Galilea bhaan ba bipio'. 32 Ba' mi' ba bai'ñchu' am gu ja'tkam maa'n gux ko'kkam na cham tɇ kɇɇkɇ' gio na cham tu ñiokda', ba' soi' tɨtda am na sap palhɨɨp bhai' xi dhagia' na ba' dodhia'. 33 Ba' gu Jesuus ja'p ja'k xi baidhak dɨɨlhkob palhɨɨp bhɨjɨ xi kɨɨ'mpi naankaran, gio ba' nat xi xixbuidhak gu nobii'ñ palhɨɨp bhai' xi dhaa nɨɨnɨran. 34 Gio ba' nat jax jix dhaam ja'k xi chɨ tɨɨgɨk ii'mdaga'n xi buak jup kai'ch: ―¡Epaata! ―na ja'p kai'ñkam jup jum kai'ch: ¡Xim kukpio'k! 35 Ba' joidham bhai' jim kukpio' gu naanka'n gui' na cham tɇ kɇɇkat, gio gu nɨɨnɨ'n pu dua ɨp, jix bhai' ba tu a'ga. 36 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus gui' nam mi'p tu'ii' nam sap cham jaroi' aagi'ñdha' nat jax dhuuk dua'ñ, gu' ji nam gu' gui' moo jano' nai' pɨx ja'x pui' tu ja a'gi'ñ, sia kut tɨi xi ja soo'mcholhdhak. 37 Ba' gu ja'tkam gui' nam pui' tu ja a'gi'ñdha' mi' pui' pup tui'ka' am, ja'xpɨx dai nam jup kai'chdha': ―¡Joidham dho bak jia! Jaiñ na gu' pui' ja dudua'ñdhim gui' nam cham tɇ kɇɇ gio gui' nam cham tu ñiok.

Maarkos 8

1 Ba' mi' na pai' ka oirɨ gu Jesuus, gio mui' mi'p ma ai mɨt gu ja'tkam. Ba' baik jurni'ñ kɨ'n ma juu gu koi' nam tu ua'dat. Ba' maap xi ja jumpadak gu noonbi'ñ, jup ja tɨtda: 2 ―Jix joi'mdat ja nɨi'ñ iñ dhi ja'tkam, na mɨt gu' baik tanoolh ya' ba ji juruuñ. Cham ka tu ua' am gu tu' nam jugia'. 3 Na gu' no' ñich pui' cham tu ja maakak ba ja joot ja ki'aam ja'k, mu pai' ua'ma' am boi cha'm, nam gu' jai' mɨk dɨr tu jim. 4 Ba'p tɨtda am gu noonbi'ñ: ―¿Jax gi dhui jaroi'p ba tu ja maa, na gu' ya'r gampɨx? ¿Paach gip tu saba'da' gu tu' nach ja makia'? 5 Ba' ba ja tɨkka'n, jup ja tɨtda: ―¿Gu' jɨ'k japim pɨx ua' gu paan na pim saak ua'? Ba' gui'p tɨtda am: ―Xijum gook dho pɨx. 6 ―Dhi'ch dho ta'tak jaisai ja makia' ―jup kai'ch gu Jesuus. Mi' dhɨr ba'p ja tɨtda nam sap xi ja chiñia' gu ja'tkam nam xi dharaibu'. Ba' gui' pui'p xi ja tɨɨ'n jamɨt, ba' pɨx mi ja'p jup ji dharaibu mɨt. Ba' gu Jesuus nat jax dhaa gu xijum gook gu paan xi chu taxchaabgidhak pɨx mui' ji ja maa gu noonbi'ñ ta'tak jaisaidhat, ba' gui' mi' dhɨr pɨx nai'p ji ja maa mɨt gu ja'tkam. 7 Gio ba' gu boptop jɨ'kchip ua'dat am. Nat jax jup daa, pui'p xi chu taxchaabgidhak pɨx mui'p ji ja maa gu noonbi'ñ, mi' dhɨr ba' gui' pɨx nai'p ji ja maa mɨt ɨp gu ja'tkam. 8 Dappaam tu juu mɨt, tu koi'mɨk am nam jɨ'x ɨlhii'ñ. Jai' mɨt pu cham ka jugio, pui' mɨt ma chu jumaap, xijum gook bapaalh susda gu ta'tak ga'n nat bii. 9 Maakob mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm (4000) aix am gu ja'tkam na mɨt mi' tu juu. Mi' dhɨr ba' dai nat jax xi ja tabuimgidhak, 10 nat jax bha tɨs bhaan gu kanuub, pu jii ja bɨɨm gu noonbi'ñ baasɨ'n dɨr ja'k maa'n kap na pai' Dalmanuuta bhaan bipio' gui' gu dɨbɨɨr. 11 Ba' na mɨt bhammɨ dɨr ba tɨɨtɨs, bhai'p ba ai mɨt gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda'. Ba' pɨx am bhakku am buiñor gu Jesuus, bhax aa' am na sap jup duñia' gu tu' nar jix bhai'm duukam ja nɨi'ñchudat, na sap ba' bhaan matgilhia' no't baabui' sɨlhkam bha joot guch Gɨ'kora'. 12 Gu' ji na gu' gu Jesuus cham aa', dai nat jix buam jum aagɨt ii'mdaga'n xi buak jup ja tɨtda: ―¿Jax ku pim ba'x aa' nañ jup duñia' maa'n gu tu' nar jix bhai'm duukam? Na pim gu' gammɨjɨ pu nɨi'ñdha'. Aañ pu kai'ch tu' sɨlhkam kɨ'n nañ cham tu'p duñia' dai aapi'm jam nɨi'ñchudat, na pim gu' cham jɨ'xkat tɨ jɨɨ'ñdha' aañ jiñ bui, sia kuñ jix bhai' tɨi tu bua. 13 Daipu' xi ja tɨɨdak nat jax bha tɨs kanuub ta'm, pu jii ɨp gio baasɨ'n dɨr ja'k mi' na pai' gɇ' suu'nka' gu suudai'. 14 Ja'p moo cham jup ka tɨ'ñchu' am nam xi chu gaamui gɨt gu tu' nam tu jugia' gu noonbi'ñ gu Jesuus, maa'n pɨx bha ua' am gu paan kanuub ta'm. 15 Ba' nammɨ gama ja'k nam ba jiimchu', jup ja tɨtda gu Jesuus: ―Moo pim cham ja kɇkɇɇda' gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' gio gui' nam kaichu' gu Eroodis. Nam gu' ja'p ji buusan na jax gui' na kɨ'n jappukar gu paan, giilhim jix chu ia'ñdhara'. 16 Ba' bhai' jim tɨ tɨkka mɨt dɨɨlh jix dhu'npi'ñ kɨ'n, jup kai'ch am: ―¿Jax ba' ku ba'p kai'ch? Gu' bak nach cham ka tɨ'ñchu gu paan nach bha ui'ka'. 17 Gu' ji na gu'x bhai'x maat gu Jesuus nam jax kai'ch, jup ja tɨtda ɨp gio: ―¿Jax ku pim ba' dai gu tu' paan bhaan tu a'gim na pim cham ua'? Nañ gu' aañ cham tu' tu' koi' aagɨt jup kai'chim. ¿Moo ja'p cham maatɨt tɇ kɇɇ pim aa? ¡Moo ja'p jix kaapak ji jia gu jam jujur! 18 ¿Ka' pim ji cham tu buupui aa, ka' cham tu naanak japim aa? ¿Kux moo ja'p cham tɨtɨ'ñchura' pim aa? 19 ¿Jɨ'k japimɨt bapaalh ja susdui' gu paan gu ta'takga'n nat bii jano' na ñich mui'dhalhdhak tu ja maa gux chamaam mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm gu ja'tkam? Ba' gui'p tɨtda am: ―Mambhɨɨx daman gook bapaalh dho. 20 ―Jano' gi na ñich pai' dhuuk mui'dhalh gu xijum gook gu paan, na ñich tu ja maa gu maakob mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm, ¿jɨ'k japimɨt bapaalh ja susdui'? Ba' gui'p tɨtda am: ―Xijum gook bapaalh dho. 21 Ba'p ja tɨtda: ―¿Gu' jax ji ku pim ba' moo ja'p cham maatɨt tɇ kɇɇ, ni ku pim xim ga'nga na jax jir jum duukam? Nañ gu' aañ cham tu' tu' koi' a'gidhat jup kai'chim, ja'pji gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ' gio gui' nam kaichu' gu Eroodis nañ ja aagɨt jup kai'chim, na cham jir am nam jax ja'k tu ja a'gi'ñdha' gu ja'tkam. 22 Ba' mi' dhɨr mui' ma jii gu Jesuus mummu na pai'r gɇ' kiicham, Betsaida tɨ tɨɨgim. Ba' mi' ba bai'ñchu' am maa'n gu maa'nkam na cham ñia ka', ba' soi' ba tɨtda am na sap palhɨɨp bhai' xi dhagia' na ba' dodhia'. 23 Ba' gu Jesuus am xi ñobchɨk gammɨjɨ pɨx chu'm duu, nammɨ baas ju'ñdharan xi baabuk palhɨɨp bhai' xi julh gu chiñbur ga'n buupuiran gio nat palhɨɨp bhai' xi dhaa, ba' xi chɨkka no' sap moo bax chu maax na nai' xi chɨ nɨi'ñ. 24 Ba'p kai'ch gu cham ñia kam nai' xi chɨ nɨidhat: ―Bax chu maax pa' dho. Ja'p tu'm jum maaxi'ñ am gu ja'tkam na gu tutua. 25 Ba' gio bhai'p xi dhaa buupuiran, jix bhai' bhai' ji ñiata, pu dua, sap joidham jix bhai'x chu maax na nai' xi chɨ nɨi'ñ. 26 Mi' dhɨr ba' dai nat ba joot kia'mi'ñ ja'k, jup tɨtda: ―Ba jimia' ap jum ki'aam ja'k. Gakoolh jap moo bhɨɨya' mi' dhi gɇ' kiicham nam cham bam tɨkkada' gu mi' oi'ñkam na pich jax dhuuk dua. 27 Ba' mɨkkat giop ma jii gu Jesuus ja bɨɨm gu noonbi'ñ mummu ja'k jɨ'kchi kap na pai'r kikcham, mia'n gɇ' kiicham na Sesarea Piliipo tɨ tɨɨ'. Ba' nam nammɨ ka jimchu' bɨɨx boi, ba ja tɨkka, jup ja tɨtda: ―¿Jax jam kai'chdha' gu ja'tkam? ¿Jaroo sap da' iñ? ¿Tu'ñ sap jir jup tu'm da'? 28 Ba' gui'p tɨtda am: ―Dho jɨ'ma'n jup kai'chdha' am nap sap aap jir di' gu Juan gui' na ja'tkam ja bopkondat. Jai' ba'p kai'chdha' am ɨp nap sap aap jir di' gu Eliiyas, gui' nat saak maaxik jii jix dhaam ja'k. Gio ba' jai'p kai'chdha' am ɨp nap sap aap maadɨt jir di' gui' nam bɨjɨk ya ja'p bhaankam tu a'gimɨk guch Gɨ'kora'. 29 Ba' dɨɨlh jup xi ja tɨkka gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―Aapi'm gi, ¿xiñ maat japim aa nañ jir tu'p tu'm da'? Ba' mui' ji ñio gu Peegro, jup kai'ch: ―Dho aapi' dhor di' guch Xoi'kam gui' na saak bha jootsa' gɨt guch Gɨ'kora'. 30 Ba' xi ja soo'mcholhdhak nam sap cham jaroi' aagi'ñdha', dɨɨlh jam sap pɨx pui'x chu mat ka'. 31 Mi' dhɨr ba' gio bhai'p ji chu ja a'gi gu Jesuus gu noonbi'ñ, jup ja tɨtda: ―Giilhim kañ chulhiiña' iñ, ku ba' gu' cham jax bua ji, nat gu' pu kai'ñkam bhañ joot guñ Gɨ'kora'. Cham jiñ kɨɨgalhdha' am gui' nam jir ja gɇ'gɇrkam tuk ka' gu Israel kam ja'tkam, gio gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam jai' ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, gio ba' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, tu chiñia' am nam jiñ mu'aa'. Ku ba' gu' aañ baik tanoolh kɨ'n yaa' ji nañ jax ba oirɨda'. 32 Dhi' pui' dho gi gu'x bhai' ja aagi'ñ ji, cham tu' pai' tu' bhaan ji ua'rgidhat. Ba' gu Peegro ja'p ja'k dɨlhkob xi baabuk jup tɨtda na sap cham jir am gu pui' na jax kai'ch. 33 Gu' ji na gu' gu Jesuus jotmoda' kuu' kɨkbu, mu ja'k tɨ nɨidhat nam pai' pup daraa gu jai' gu noonbi'ñ, jup tɨtda: ―¡Cha'p tu' kɨ'n jiñ juanda' toobolhik! Nap gu' cham pui' ɨlhii'ñ na jax jix aa' gu Dios. Pui' pɨx ja'k ɨlhii'ñ ap nam jax ɨlhii'ñ gu ja'tkam. 34 Ba' maap xi ja jumpadak gu noonbi'ñ gio gu ja'tkam, jup ja tɨtda: ―No' jaroi'x aa' na gammɨjɨ bañ kaichgɨda', jum aa' na ja'p xidhui na dɨɨlh jax ɨlhii'ñdha', dai na pɨx bhaan ji bamgia', cham jax bua sia kum jix mu'aam. 35 Na gu' gu jaroi' no' tɨi bañ kaichgɨt, no't dai mi' ba ji choo'n no'm bax mu'aam, cham bhai' ka tu jimia', na gu' cham jɨ'xdha' ka tɨsdia' jix dhaam ja'k. Gu' cham ji no' gu' cham tu' ji kɇkɇɇdat gammɨjɨñ kaichu', no' mi' pui' xi jimchu' na jax jum kai'ch gux bhai'm kai'chdham ñio'ki'ñ guñ Gɨ'kora', jix bhai' dho tu jimia', na gu' pu jimia'x dhaam ja'k, sia ku mɨt ba mua. 36 ¿Tu' gix bhai' sia ku jaroi' bɨxchu' tu bia' gu tu' na ya' dhi oi'ñga'n jix chu jai'ch? Na gu' pui' pɨx cham jup palhbuidha' na jax dhui tɨsdia' jix dhaam ja'k, 37 gu' ji na soi'm duujim uana' no'x aa' na cham jum tulhiiña'. Na gu' cham jum aa' na mu pai' tu namki'ñdha', dai na pu tɨɨda' guñ Gɨ'kora' jix dhaam ja'k na uana' gu ua'tulhdhar ga'n. 38 Gu' ba' gu jaroi' no' jax dhuukat tɨi ba tɨ jɨɨgi'ñ jiñ bui, aañ nat bhañ joot guñ Gɨ'kora', no' gu' daix xi'ɨr nañ a'mkam tu ja a'gidha' gu ja'tkam gui' nam chakui tɨ jɨɨgi'ñdha' nam jix ua'tulhdhix ka', pɨx am tɨ'ñchuka' nañ cham baidhika' jix dhaam ja'k, jano' nañ pai' dhuuk bhammɨ dɨr gio ya'p ba aaya' ya' dhi oi'ñga'n ja bɨɨm gu noonbi'ñ guñ Gɨ'kora', nam ba' ampɨx machia' bɨɨx gu ja'tkam nañ jir gɇ'kam.

Maarkos 9

1 Ja'pni ba' moop ja tɨtda: ―Tu' sɨlhkam kɨ'n jañ ya' pu jam tɨɨda', jai' dhɨt na pim jɨ'k ya'p tu'ii' xib, ka tɨgia' pim na pim tu' cham pai' nɨi'ñ na ba' bhaan matgilhia' nañ aañ ja'xbui'p jir gɇ'kam na jax gu Dios, ba' bhaankam bhañ joot nañ ya ja'p jup tui'ñgɨda' ja bui gui' nam jɨ'k jix biiñak ka' buiñor na ba' cham tu' ja duñia'. 2 Ba' gatuuk xijum maa'n jurni'ñ kɨ'n ma jii gu Jesuus ja bɨɨm baik gu noonbi'ñ, moo gu Peegro, gio gu Jakoobo, gio ba' gu Juan, bhammɨ mɨt ba tɨɨtɨs maa'n gu gɇ' oidha' ta'm. Ba' bhai' jotmoda' maakam tu'm bhai'p jim duu, 3 bhai' ji chotbikɨ gu jajannulhi'ñ, jix chuaap jum duu, ni na cham ja'p jix chua na jax gu jabook kɨb no' bhaan mi chanoor. Ja'p jix io'm jix chua ji, na moo sia ku dɨɨlh pux chua gu jannulh, cham jɨ'xkat pu chu'm oñia', siat mui'kim tɨim bakua. 4 Ba' bhai' bam maax gu Eliiyas gio gu Moisees, bɨxxik dɨr guguukat tu a'gi'ñ am gu Jesuus na mɨt ba tɨɨ gu noonbi'ñ. 5 Ba' mui' ji ñio gu Peegro, jup kai'ch: ―¡Umri moor am na pich bhach baidhak jiñ jaduuñ nach ya'p tui'ka' jum bɨɨm! Xib ba' tu' na jax chui'ka', jɨ'ma'n jach jam o'namdha', maa'n jir aap ga'n ka', jumai ba'r Moisees ga'n ka', jumai ba'r Eliiyas ga'n ka'. 6 Cham jum matda'ɨr pui' ba tɨi gu Peegro, na gu' giilhim jix juraapgix, gio gu jai' ba pui' ɨp. 7 Ba' jotmoda' bhai' ji chɨ ɨɨka dai mi' nam pai'p tu'ii', sɨlh bhai' jim gɨ'ɨɨlh gu tɨbaa' na pai' dhɨr bha tanoor. Ba' bhɨjɨmmɨ dɨr tɨbaa'ñ chɨr bhai' ji chum ñio, jup tum kai'ch: ―Dhi'r jiñ mar na pim ba' moox mat ka'. Mi' pim pui' xi chui'ñgɨt na jax jam tɨɨdaidha'. 8 Ba' jotmoda' mu tɨ tɨɨ mɨt na pai'p tu'ii' gu Jesuus, cham pai' ka tu jai'ch am gui' nam bɨɨma'n mi' ka gu'kat. Dɨɨlh pɨx mi' ba kɨɨk. 9 Mi' dhɨr ba' dai na mɨt giop ba jii. Ba' bhammɨ dɨr a'nsap nam bhai' ba juurkim, jup ja tɨtda gu Jesuus: ―Moo pim chakui jaroi' aagi'ñdha' gu xib pui' na pimɨt jax tɨ tɨɨ. Jano' ba' nañ pai' dhuuk muukɨi ya' nañ jax ba oirɨda' aañ nat bhañ joot guñ Gɨ'kora'. 10 Ba' gui' cham jaroi'p aagi'ñdha' am, dɨɨlh pɨx pui'x chu mat ka' am. Dai nam tɨim tɨ tɨkka'nda' dɨɨlh na sap jax kai'ñkam jup ja tɨtda na pui' muukɨi mi' na jax ba oirɨda'. 11 Mi' dhɨr ba' moop ba tɨkka am, jup tɨtda am: ―¿Jax kum ba'p kai'chdha' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios na pui' bɨɨpɨ' ya' aaya' gu Eliiyas na ba' guch Xoi'kam ya'p ba aaya'? 12 Ba'p ja tɨtda: ―Jir pui' dho, na gu' pui'm kai'ch mi u'uan ta'm gu ñio'ki'ñ gu Dios. Bɨɨpɨ' bha jimia' gu Eliiyas na ba' ya' ba ja mattuda' gu ja'tkam na bhai' ba jim gui' na bha jootsa' guñ Gɨ'kora'. Dai ji na gu' giilhim jum tulhiiña', ja'ppɨx maa'nkam ɨlhdha' am gu ja'tkam, na gu' pui' ja'k jup jum kai'ch mi u'uan ta'm. 13 Ku ba' gu' ja'p moo gu tu'x matgam ba tum kuugalh ji, nat gu' ya' tɨi ai gu Eliiyas, gu' ji na mɨt gu' tu' pɨx ɨlh gu ja'tkam pui' na jax jup jum kai'ch mi u'uan ta'm gu ñio'ki'ñ gu Dios. Juan ja'tkam bopkondam jañ aagɨt jup kai'ch na pui' ji buusan na jax gu Eliiyas. 14 Ba' ja'xpɨx nat mummu ba ai gu Jesuus ja bɨɨm gu baik gu noonbi'ñ, mi' na mɨt pai' pup bii gu jai' noonbi'ñ, ba ja tɨɨ nam ja'x xikoor guguuk gu ja'tkam xikoolh dhɨr, mi' ñiokbotu' am ja bɨɨm gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, nam gu' mi'p oipo. 15 Ba' gu ja'tkam na mɨt ba tɨɨ gu Jesuus na mi' amuub ba aajim, joidham jix bhai'm ɨlh jamɨt. Jotmoda' mɨt mu boop, baas jamɨt namkɨk ba ñio'ki. 16 Ba' nat mi' ba ai na pai' pɨx tu' tum kai'ch, ba ja tɨkka gu noonbi'ñ nam tu' a'gat pɨx tu' kai'ch, jup ja tɨtda: ―¿Tu' pim ba' kɨ'n ñiokbo ja bɨɨm dhi jaaduñ? 17 Ba' mi' dhɨr ja'p bhai' ji ñio maadɨt gu jaroi', jup kai'ch: ―Aañi' dhoñ a'm jup tu tu'ii' jiñ jaduuñ na ñich bhai' ma baidhak guñ mar nap kapbhai' yɨjɨ pai' pɨx kaidha' nap oirɨ, nap gɨt iam mai' jootsa' gu cham kɨɨ' ii'mda' bhai' dhɨr bhaan na kɨ'n cham tu ñiok. 18 Pai'jɨ jix io'm ba xi bhɨɨya', jotmoda' iarɨi bhai' jim totbhiopa', gio na bhai' ji choksolhia' gu chiñii'ñ, gio ba' na kio'ñcho'nda' gu taatmu'n. Ja'p ba' moox gak pɨx ba'. Tɨi ñich ba ja umua' dhiñ jaaduñ dhi' nam jum kaichu' nam mai' jootsa' gɨt, gu' ji na gu' chix xijai, jax ña ja'k. 19 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus bɨɨx nam jɨ'k mi'p tu'ii': ―¿Jax ku pim ba' moo ja'p cham jɨ'x buiñor jix biiñak guñ Gɨ'kora'? ¿Jɨ'x jañ ba' ya ja'p oirɨt jup tu jam aagi'ñdha'? Bhai' gor xiñ bai'ñxi'ñbup gux ko'kkam. 20 Ba' ma bai'ñxidham jamɨt. Ba' nam amuub ba bai'ñchu', bhai' jim bhaamtuda gu cham kɨɨ' ii'mda' nat ba tɨɨ gu Jesuus na mi'p tu'ii'. Ba xi bhɨi gu biapma', mi ja'p nai' ji ia, giilhim bhai' jim totbhiopa, gio nat bhai' ji choksogir gu chiñii'ñ. 21 Ba' xi chɨkka gu Jesuus gu taata'n gu biapma', jup tɨtda: ―¿Paa duuk dɨr pui' bam bua? Ba' gui'p kai'ch: ―Alhi'ch dhɨm dɨr do. 22 Pai'jɨ pu'ñi bhai' jim bhammutu'nda' gu cham kɨɨ' ii'mda' na jax xib, mi' ba gɨxia' tai chɨr dhiñ mar piam pai' suudai' chɨr. Ja'p moo tɨip mumua'da' dho, kux ba' gu joidham aa. Pui' kuñ ba' soi'm tɨtdañ jaduuñ no'p moo pui'p ɨlhii'ñdha' gɨt nap xich joi'mdai mach palhbuidha'. 23 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Dho gu' no'p gu' bax biiñak ka' buiñor guñ Gɨ'kora', xib dho pui' ji chu buusnia', na gu' gui' cham tu' xijaichu'n. 24 Ba' gu taata'n gu biapma' xi'kam mu ñio ɨp gio, jup kai'ch: ―Dho gu' aañ chɨix biiñak ji panaas, gu' chi moo chakuir pui' ji jia. Aa' nap mañ aa'ñdha'ñ jaduuñ nañ ba'x bhai' machia' nañ jax ja'k jix io'm bax biiñak ka' buiñor. 25 Ba' pɨx ji aajim am gu ja'tkam na ja nɨi'ñ gu Jesuus, ba' xim jotma'ñ nat mai' joot gu cham kɨɨ' ii'mda', jup tɨtda: ―Aapi' cham kɨɨ' ii'mda' nap mi' naanbichu'n dhiñ jaduuñ na ba' cham tu ñiok gio na cham tɇ kɇɇ, mu buusaiñ bhai' dhɨr bhaan. Cha'p ba' gio bhai'p ka bapkɨda'. 26 Ba' panaas kut jix io'm ba xi bhɨi gu biapma' nat pai' dhuuk ba ji buus gu cham kɨɨ' ii'mda' bhai' dhɨr bhaan, panaas kut nai' ji muu. Ba' xeej jiiñkɨk gu cham kɨɨ' ii'mda' nat ba' pɨk ba buus. Ba' jai' dhɨt jup kai'ch am gu ja'tkam: ―Pu muukɨk jup jum duu ji dhi'. 27 Gu' ji na gu' gu Jesuus nat jax nobi'ran daa, xi bamii'. Joidham bhai' ji bam, jix kɨɨ'p jum duu. 28 Ba' mɨkkat nat gio mummup ba ai gu Jesuus na pai' tɨbiapka', ba tɨkka am gu noonbi'ñ, jup tɨtda am: ―¿Jax ku chich ba' aach cham jax dhooda gu cham kɨɨ' ii'mda' nach tɨip tɨtda na buusnia' gɨt bhai' dhɨr bhaan gu biapma'? 29 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho na gu' gui' pu chu'm gu cham kɨɨ' ii'mda', saabuix kam jum aa', gio nañ gammɨjɨ xi chu a'gat jix dhaam ja'k buiñor guñ Gɨ'kora' na ba'x bhaai'n ka' nañ mai' jootsa'. 30 Mi' dhɨr ba' giop ma jii mɨt, mummu mɨt ba bubua na pai' Galilea bhaan bipio' gu dɨbɨɨr. Ba' tɨi cham aagɨt gu Jesuus na jaroi'x mat ka' na mi' buusnichu', 31 na gu'p ja tɨtdaim gu noonbi'ñ: ―Aañ nat bhañ joot guñ Gɨ'kora', jum aaya' gu tanoolh nañ mi' pɨx ji buusnia' nam pai'ñ o'bhagi'ñdha' gu ja'tkam gɇ'gɇrkam jum aa'ndam. Mi' puñ dhaagɨi tu chiñia' am nam jiñ mu'aa', ku ba' gu' aañ baik tanoolh kɨ'n yaa' ji nañ jax ba oirɨda'. 32 Gu' ji na mɨt gu' cham maatɨt kai na jax kai'ñkam jup ja tɨtda. Tɨi xix chɨkkam ka' am, gu' ji nam gu'x ɨɨbhi'ñdha'. 33 Ba' mummu ba ai mɨt gɇ' kiicham na pai' Kapernaum tɨ tɨɨ'. Ba' nam mi' ka daraa nam pai' tɨbiapka', ba ja tɨkka gu Jesuus gu ja'tkam tugi'ñ nam tu' a'gim bhɨjɨ bɨɨx boi nam pai' dhuuk bha jimchu', jup ja tɨtda: ―¿Tu' pim ba' a'gim bhɨjɨ bɨɨx boi nach bha jim na pim ba'x dhu'npi'ñ kɨ'n pɨx chu' kai'chim? 34 Pu cham jaroi' ñiok, nam gu'x xi'ɨr, nam gu'm tɨ tɨkkaim na jaroi' jix io'm jir gɇ'kam gui' nam jɨ'k bha jiimchu' dai gui' nam jɨ'k kaichu'. 35 Ba' maap ja jumpadak gu mambhɨɨx daman gook gu noonbi'ñ, mi ja'p ji dhaibuk jup ja tɨtda: ―No' jaroi'x aa' nax io'm jir gɇ'kam ka', jum aa' na soi'm ɨlhii'ñdha' gio na ja palhbui'ñdha' gu ja'tkam, sia nar jaroi'. 36 Ba' maa'n gu alhii nat jax nobchɨk mi ja'p ba kɨɨs ja saagi'ñ. Mi' dhɨr ba' xi dhaagɨk jup ja tɨtda: 37 ―No't jaroi'x bhai' ba duu maa'n gu alhii jiñ a'mkam ja'p na dhi'ñi nañ ya' daa', pui' ji buusnia' nat aañ jix bhai' bañ dhuu. Ku ba' gu' cham tu' ji na moo dai aañ nax bhai'ñ dhuñia', gu' ja'pji bɨɨx ji sia guñ Gɨ'kora' gui' nat bhañ joot. 38 Ba' bhai' ji ñio gu Juan, jup kai'ch: ―Aañ chɨi xim tɨkkam na chich maa'n tɨɨ gu maa'nkam nam a'mkam mai' ja jootos gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' ja a'm dɨr gu ja'tkam. Aach ba' xi soo'mcholhdhak, na gu' cham jich bɨɨm oirɨ. 39 Ba'p kai'ch gu Jesuus: ―¿Jax ku pimɨt ba'p soo'mchulh? Na gu' cham jɨ'xkat jiñ a'mkam jix bhai' tu duñia' gu jaroi' no' cham tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui. 40 Na gu' gu jaroi' no' cham jix buam jich a'ga, mi' pui' tu da'ñchu'nda' na jax aach. 41 Ba' gu jaroi' no't tu jam maa gu koi', piam sia dai suudai' no't jam toi', no'x maat na pim jiñ kaichu', tu' sɨlhkam kɨ'n jañ ya' pu jam tɨɨda', dhi' bhaan ba tɨ nɨi'ñdha' guñ Gɨ'kora'. 42 ’Gu' ba' gu jaroi' no't maakam iatgidhak jix buam ba tu mamtux maadɨt gu alhii pui' na dhi'ñi, no' gu' tɨi ka tɨ jɨɨgi'ñdhat aañ jiñ bui, piam sia kur gɇ' maa'nkam no't kia'pɨx ba ji chɨ jɨɨ'ñdhak, aañ pu jam tɨtda na dhi' ba' pui'm kai'ch na cham jir kɨɨ'. Dhi' ba' pui' pɨx bax bhaigɨt nam bha bulhdhai gu mattur kuxburan mɨjɨmmɨ pai' bua' suudai' chɨr, na ba' cham gammɨjɨ pup jum ua'tulhdhidha', gio nam ba' cham mi' ji kɇɇji gu jai' mi' bhai'p jim ua'tulhdha'. 43 Gu' ba' no't jax dhuuk mam ua'tulh gu jaroi', no't gu' gu nobii'ñ chu'm da'p duu, pui' pɨx bax bhai' na tu chiñia' nam ɨɨkdha' na ba' cham pɨx ba jim ua'tulhdhidha'. Na gu' cham jax bua sia ku maa'n pɨx tu nob, no' tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guñ Gɨ'kora', cham tu'm tulhiiña' no't bam ja'bsu gu tukga'n, pu jimia'x dhaam ja'k. Gu' gi ba' no' gu' cham tɨ jɨɨgi'ñ, sia ku tɨi bɨɨx gook jix kɨkɨɨ' gu noonbi'ñ, mu ja'k pu bhɨɨya' dhox chu tukgam kɨr na pai'r tulhiiñara' gammɨjɨ, na pai' cham tutkɨ gu tai, 44 mu na pai' ja'p ji buusan na jax pai' ju'ñdharan gu gɇ' kiicham na tum nu'aidha' gu tanaarada', nam giilhim mui' mi bɨtka' bo gu botpoda' nam tu kua'da' gu tu' dɨbaalhga'n na mi chu suulhgidha', gio ba' na gammɨjɨ tɨ mɨɨjidha' dai mi', na gu' mim kuusdaidha'. 45 Piam ku gu' no't jax dhuuk mam ua'tulh gu jaroi', no't gu' gu toona'n tu'm da'p duu, pui' pɨx bax bhai' ɨp na tu chiñia' nam ɨɨkdha' na ba' cham pɨx ba jim ua'tulhdhidha'. Na gu' cham jax bua sia ku maa'n pɨx chu toon, no' tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guñ Gɨ'kora', cham tu'm tulhiiña' no't bam ja'bsu gu tukga'n, pu jimia'x dhaam ja'k. Gu' gi ba' no' gu' cham tɨ jɨɨgi'ñ, sia ku tɨi bɨɨx gook jix kɨkɨɨ' gu tootna'n, mu ja'k dho pu bhɨɨya' jix chu tukgam kɨr na pai'r tulhiiñara' gammɨjɨ, na pai' cham tutkɨ gu tai, 46 mu na pai' ja'p ji buusan na jax pai' ju'ñdharan gu gɇ' kiicham na tum nu'aidha' gu tanaarada', nam giilhim mui' mi bɨtka' bo gu botpoda' nam tu kua'da' gu dɨbaalhga'n na mi chu suulhgidha', gio ba' na gammɨjɨ tɨ mɨɨjidha' dai mi', na gu' mim kuusdaidha'. 47 Piam ku gu' no't jax dhuuk mam ua'tulh gu jaroi', no't gu' gu bui'ñ tu'm da'p duu, pui' pɨx jup bax bhai' ɨp na tu chiñia' nam jupñidha' na ba' cham pɨx ba jim ua'tulhdhidha'. Na gu' cham jax bua sia ku maa'n pɨx tu bui, no' tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guñ Gɨ'kora', cham tu'm tulhiiña' no't bam ja'bsu gu tukga'n, pu jimia'x dhaam ja'k. Gu' gi ba' no' gu' cham tɨ jɨɨgi'ñ, sia ku tɨi bɨɨx gook jix kɨkɨɨ' gu buupui'ñ, mu ja'k dho pu bhɨɨya' jix chu tukgam kɨr na pai'r tulhiiñara' gammɨjɨ, na pai' cham tutkɨ gu tai, 48 mu na pai' ja'p ji buusan na jax pai' ju'ñdharan gu gɇ' kiicham na tum nu'aidha' gu tanaarada', nam giilhim mui' mi bɨtka' bo gu botpoda' nam tu kua'da' gu tu' dɨbaalhga'n na mi chu suulhgidha', gio ba' na gammɨjɨ tɨ mɨɨjidha' dai mi', na gu' mim kuusdaidha'. 49 ’Gu' ba' gui' nam jɨ'k jiñ kaichgɨda', jax ña pɨx ba tu tatdaka' pai'jɨ, panaas ku tu' na pɨx jax ba ja duñia', ja'p ji na jax dhui ja tɨ'ñchuixi'ñka' nam ba'x io'm mui' xim biiñkada' buiñor guñ Gɨ'kora'. Ba' dhi' iampɨx ja'pniñ ja'k ua'rgidhat jup kai'ch na jax gu bɨjɨk dɨr kam nam tu makgɨrtarda' na ba' ja uañdhidha' gu Dios gu ja ua'tulhdhara', bɨɨpɨ'm mi' xi buidhai gɇ' gu on nam ba' ba mɨidha'. Ba' gu xib gui' nam jɨ'k jix aa'nda' na oñia' gu ja ua'tulhdhara', ja a'm jum aa' nam jix io'm xim biiñkada' aañ jiñ bui na ba' ja'p ji buusnia' na jax gu makgɨr gu bɨjɨk dɨr kam kat, cham tu' kam aa' nam moo pui'p tu buidha' kia'. 50 Na gu' gui' nam jɨ'k mi' pui' ba jimchu'nda', no'm cham tu' bhaan jim banoosat tu oi'dha', dhi' ja'pni ja'k ji busaak na jax gu koi' no' ampɨx jix onkak. Gu' ba' no' mɨt gu' dai mi' bɨxchu' bhaan ba jim banoosa, no'm gu' cham pui' ɨlhii'ñ gu jai', dhi' ja'p ji buusnia' na jax gu on gui' nar jai' pa' no't maa'nnim ba ba'n, na cham tu' ka bhai'n ka', na gu' cham pui' ka onkak ka'.

Maarkos 10

1 Ba' giop ma jii gu Jesuus mi' dhɨr Kapernaum mummu ja'k maa'n kap na pai' Judea bhaan bipio' gui' gu dɨbɨɨr. Mɨkkat ba' baasɨ'n dɨr ja'k gu Jordaan Ak xi jii, iampɨx xia'lhbui ja'k, na pai' maakam ja'k ba bipio' gui' gu dɨbɨɨr. Ba' mui' bhai' mam jumaap jamɨt gu ja'tkam, ba' bhai' xi chu ja a'gidhimɨk, pui' na jax ba tu ja a'gi'ñdha' gammɨjɨ na jax ja'k jix bhai' nam tui'ñgɨda'. 2 Ba' moo bhai'p ba ai mɨt gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', ba' ba tɨkka'n am gu Jesuus no' sap jix bhaai' gu jaroi' no' cham ka joi'ñ gu bɨnga'n na mai' xi buaji jumai xi bhɨɨji. Nam mi' pɨx mamtɨ, ee jax pɨk sap tɨ'ya'. 3 Ba' xi ja tɨkka ɨp gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―¿Jax gi ja'k jum kai'ch mi u'uan ta'm nat tu ua'nak gu Moisees? Tɨix maat, gu' ji na gu' pɨx jap ja tɨtda. 4 Ba' gui'p kai'ch am: ―Dho saak dai na palhɨɨp tum ua'na' u'uan ta'm na bhaan jix maatɨ' ka' nam cham tu' kar jum bɨpnagɨm ka'. 5 Ba'p ja tɨtda ɨp gio gu Jesuus: ―¿Jax japim ba' ɨlhdhat kɇɇ gu pui' nat tu ua'nak? ¿Panaas kur joidham aa? Ja'pni dho kai'ñkam pui' ja'k tu ua'na, na gu' giilhim jix kaapak ka' gu ja jujur gu bɨjɨk dɨr kam, cham jɨ'xkat mi' pui' jii mɨt na jax tɨi pɨk tu ja a'gidhimɨk. Ba' aapi'm alh ja'p moox ja oi'ñ. 6 Gu' matgam ja'pjani ja'k na aagix jano' dɨr nat pai' dhuuk jup duu gu Dios dhi oi'ñga'n, na gu' pui' tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ mi u'uan ta'm nap jum kai'ch: “Gook pɨx ya ja do'ñcho gu ja'tkam, maa'n chio'ñ gio maa'n ubii.” 7 Gio ba' moo ja'pnip jum kai'ch ɨp: “Na pai' dhuuk ba tɨ bɨɨna' ka' gu jaroi' maadɨt, jix bhai' na maakam ja'k ba tu kiicha' bɨɨma'n gu bɨnga'n, cham tu' mi' ka kioka' nam pai' oi'ñka' gu gɨ'korga'n. 8 Ba' maa'n ii'mda'p duuka' am gook dɨt daim bɨpnagɨm.” Ba' dhi' ja'pnir jum duukam, na ba' ja'p ji buusnia' na bar maa'n maa'nkam ka', sia kum jir gook. 9 Na gu' gu Dios cham tu' aa' gu pui' ja'k nam xim u'ji gatuuk giop bam jɨ'dɨlhkada'. 10 Ba' na mɨt pai' dhuuk gio mummup ba ai nam pai' tɨbiapka', ba tɨkka am gu noonbi'ñ na jax kai'ñkam jup ja tɨtda gu pariseos mi' na pai' xi chu ja a'gidhimɨk. 11 Ba'x bhai' xi ja aagi'ñ gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―Ja'pniñ dho kai'ñkam jup kai'ch, na gu jaroi' no't mai' xi buak gu bɨnga'n jumai bhai' tɨip ji bhɨi, cham tu' pui' ka ja bia'ka' guñ Gɨ'kora' nam jir jum bɨpnagɨm ka', pui' pɨx bar tuutu'm ka' am gu' buiñor na jax gui' nam jir ganai' pɨx ka'. 12 Gio gu ubii no't mai' xi buak gu bɨnga'n jumai tɨip xi oi, cham tu' pui'p ka ja bia'ka' guñ Gɨ'kora' nam jir jum bɨpnagɨm ka', pui' pɨx ja'k jup ba ji buusanda' buiñor nañ jax ba kai'ch. 13 Mi' dhɨr ba' mɨkkat mi' ba ai mɨt gu ja'tkam na pai'p tu'ii' gu Jesuus, ji ja ua'dat am gu ja a'aalh chuk na sap ba' bɨɨx jɨ'ma'n xi ja daagɨi tu a'ga' ja a'mkam jix dhaam ja'k buiñor guch Gɨ'kora'. Gu' ji nam gu' gu noonbi'ñ cham aa', ba ja ñiok jamɨt, jup ja tɨtda am na cham bhai' nam mu ja'k ja ua'da'. 14 Gu' ji nat gu' gu Jesuus ba ja kai gu noonbi'ñ nam ja ñioki'ñ gu ja'tkam nam pɨx ji aajim, ba'x buam jum ɨlh, jɨ'x chɨi pɨx am jix bhaamum jum ɨ'lhi'ñ, ba'p ja tɨtda: ―Cha'pim ja ñioki'ñdha' dhi jaaduñ nam bha ja ua' gu ja a'aalh chuk, na gu' no'm soi'm ɨlhii'ñ gu ja'tkam, ja a'm tɨ nɨi'ñdha' gu Dios. Nam gu' ja'p ji buusanda' na jax gu a'aalh no'm chakui tu' bhaan tɨtɨɨ'ñchu nax buam jir jum duukam. 15 Tu' sɨlhkam kɨ'n jañ ya' pu jam tɨɨda', gu jaroi' no'x aa' na bhaan tɨ nɨidhidha' gu Dios, jum aa' na soi'm duuka' gio na soi'm ɨlhii'ñdha' gammɨjɨ. Ba' dhi' ja'p ji busaak na jax gu alhii no'x chɨ kɇɇ nam tu' chianda'. 16 Daipu' xi ja tɨɨdak, mi' dhɨr ba' dai na jax ja da'ngɨ gu a'aalh, mui' xi chu a'ga ja a'mkam jix dhaam ja'k. 17 Ba' maa'nnim nat ba jii gu Jesuus, nammɨ gama ja'k ba ai mɨrdat maa'n gu biapma'x chumñigam, ba' mi ja'p o'lhia'n kɨ'n xi kɨkbuk bɨɨpɨ' dɨr jup kai'ch: ―Aañ ja'p tɇ kɇɇ nap joidham jir jix bhai'kam jiñ jaduuñ. Ba' bhai' ma mɨɨ ñich na ñich bham tɨkkam na jax ja'k jix bhai' nañ duuji mi' pui' jimia' na saak jax jix aa' guch Gɨ'kora' nañ ba' buiñor bap tui'ka', na ba' gammɨjɨ jiñ a'm ba tɨ nɨi'ñdha'. 18 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―¿Jax jap duukat jix maat nañ jir jix bhai'kam jiñ jaduuñ? Na gu' jumaip jix jai'ch gui' na ja'xbui' pui'p jir jix bhai'kam na jax aañ, gui' dhoñ Gɨ'kora' nax dhaam jup tu'ii'. Gui' jɨ' ji na ba'm baidhika' jix dhaam ja'k, 19 no'p dho ji mi' pui' jimia' na jax tu ua'ñix mi u'uan ta'm gu ñio'ki'ñ nap jum kai'ch: “Cha'p jai'x bhai' ka ja tɨtdada' gu u'uub nap pai' dhuuk ba tɨ bɨɨna' ka'. Gio nap cham ja koo'nda' gu ja'tkam. Gio nap cham tɨ ɨɨxi'ñdha'. Gio nap cham iatda'. Gio nap tu' ka'm tɨ nɨi'ñdha', pui' na jax gum taat nap moo tu' ka'm xi ñɨidhat gio gum naan.” 20 Ba'p kai'ch ɨp gio gu biapma': ―Dho gu' aañ moo tɨi cham pai' dhuuk mu pai' jax tu bua ji na ñich dhɨr bhai'ñ jur ji bhɨi. Bɨɨx jañ mi' pui' jimchu' nap jax ba kai'ch. 21 Ba'x joi'mdat ba tɨɨ gu Jesuus, na gu'x maat nar pui' na jax kai'ch. Ba'p tɨtda: ―Maa'n ka bi'iix ji matgam nam a'm jum aa' nap mi' pui' jimia', nap bɨɨx tu ga'ra' gui' nap jɨ'k tu' bia', ja makia' ap ba' gu tuumiñ gui' nam alh cham bhai' nam pai' dhɨr u'ji tu' kɨ'n tu saba'da'. Na gu' cham jax bua no'p bañ kaichu' sia pich pui' ji bii gu xib, na gu'x dhaam ja'k pui' nap jax bar jix chumñigam ka'. 22 Ba' gampai' jim duu gu biapma' nat pui' jɨ' xi chɨɨ'n. Giilhim jix buam jum aagɨt ba jii, na gu' dai mu ja'k bhaan jix chukgix, na gu' giilhim jir jix chumñigam ka'. 23 Ba' gu Jesuus bhai' xi ja tɨɨgɨk gu ja'tkam tugi'ñ nam mi ja'p guguuk bɨɨx xikoolh dhɨr, jup ja tɨtda: ―¿Jax japim ɨlhdhat tɨ nɨi'ñ jiñ jaaduñ? Tɨɨ' na jax jix xijai na tɨ jɨɨ'ñdha' buiñor gu Dios gu jaroi' no'r jix chumñigam. 24 Ba' mi' pui' pup tu'ii' am nat pui' jɨ' xi ja tɨɨ'n. Ba'x bhai' xi ja aagi'ñ, jup ja tɨtda: ―Ja'pniñ dho kai'ñkam jup kai'ch jiñ jaaduñ. Giilhim jix xijaim ɨlhii'ñdha' na bhaan tɨtɨɨ'ñchuka' gu Dios gu jaroi' no'r jix chumñigam, na gu' dai mu ja'k bhaan jix chukgix ka' gu tu' na tu bia'ka'. 25 Na gu' ja'p ji busaak na jax gu soomkar na alhi'ch alh tu bui. ¿Jax dhui mu baakɨi ja'p dɨr ja'k ji buusnia' gu tu' no' giilhim jir gɇ', ja'p na jax gu kameeyo? Pu'ñip ji buusan gu jaroi' no'r jix chumñigam. 26 Jix io'm mi' pui' pup tu'ii' am gu ja'tkam tugi'ñ nat gio pui' jɨ'p xi ja tɨɨ'n. Nai' tɨim tɨ tɨkka am dɨɨlh, jup kai'ch am: ―Dho bak gu' cham jɨ'xkat jaroi' tɨsdia' jix dhaam ja'k, na gu' bak pui' giilhim jix xijai nañ gammɨjɨ bhaan tɨtɨɨ'ñchoka' na jax ja'k jix bhai'r jum duukam. 27 Ba' gu Jesuus bhai' xi ja tɨɨgɨk jup ja tɨtda ɨp gio: ―Dho gu' gu ja'tkam giilhim jix xijaim ɨlhii'ñ am dho. Gu' gu Dios buiñor pur cham tu', na gu' bɨxchu'x bhaai' nap tu duñia'. 28 Ba' bhai' ji ñio gu Peegro, jup kai'ch: ―Dho gu' aach chɨi bɨɨx ja'p xi dhuuk ji gu tu' palhɨɨp nach bia'kat na chich pai' dhuuk dɨr bhai' ji chɨ jɨɨ'ñ aap jum bui. 29 Ba'p kai'ch gu Jesuus: ―Tu' sɨlhkam kɨ'n jañ ya' pu jam tɨɨda', gu jaroi' no't ja'p xi dhuuk gu tu' na tu bia'ka', pui' na jax gu ba'pki'ñ, piam gu xiixio'gi'ñ, piam gu sɨspidhi'ñ, piam gu taata'n, piam gu dɨ'ɨɨ'n, piam gu bɨnga'n, piam gu maamra'n, piam gu dɨppɨr pai' nar ga'n ka', no't aañ jiñ bui ba tɨ jɨɨ'ñ na ba' mi' dhɨr dai nañ a'mkam ba tu a'gada' gux bhai'm kai'chdham ñi'ook, 30 jix io'm mui' tu makia' guñ Gɨ'kora', jix chamaam oo'm pup. Cham tu' ja'kbui' na jɨ'k ja'p xi dhuu ji, gu' ja'pji mui' ji na ja'k iabuidha' gu ba'bhak, gio gu xiixio'gi'ñ, gio gu sɨspidhi'ñ, gio gu dɨɨdɨ'n, gio gu maamra'n, gio gu dɨppɨr, sia ku gu'x buam tu tatdaka' pai'jɨ. Ku ba' gu' na pai' dhuuk ja'bsuñia' gu tukga'n, pu jimia' ji jix dhaam ja'k. 31 Gio ba' jano' na pai' dhuuk jum aaya' na tum kuugalhdha' ya' dhi oi'ñga'n, gui' nam xib jir gɇ'gɇrkam jum aa'ndam, ja'ppɨx ja'tkam ji bi'ya' am, gu' ba' gui' nam xib panaas jir ja'ppɨx ja'tkam, bar gɇ'gɇrkam ka' am jano'. 32 Ba' nam bhammɨ ba tɨɨsdim nam Jerusaleen ja'k ba jiim, bɨɨpɨ' jimchu' gu Jesuus, gatuuk dɨr ba' mui'p jiimchu' am gu ja'tkam tugi'ñ. Mi' pɨx pu tui'dhi' am, cham tum ñiokim, jix chotdontu' am, nam gu'x maat nam bhai' o'bhagi'ñ. Ba'x io'm baasɨ'n ja'p xi ja boosgak dɨlhkob dai gu mambhɨɨx daman gook gu noonbi'ñ ba ja aagi'ñ nam jax dhooda', 33 jup ja tɨtda: ―Ba aajim ich jia Jerusaleen na pim jax ba tɨ nɨi'ñ. Moo mam ai na pai' dhuuk tu daaxix nam jiñ dhagia' gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam jai' ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, gio gui' nam sap jix maat gu ñio'ki'ñ gu Dios, ba' ja chiñia' am nam jiñ mu'aa' gui' nam cham jir Israel kam ja'tkam. 34 Ba' gui' jax ñam pɨx jiñ buimɨi, jiñ gɨbiimɨi am, gio nam bhañ xixbuidhimɨi. Ja'pnim jiñ buimɨiñ mu'aa', ku ba' gu' aañ baik tanoolh kɨ'n yaa' ji nañ jax ba oirɨda'. 35 Ba' gu Jakoobo gio gu Juan, maamra'n gu Sebedeo, moop ba tɨkka am gu Jesuus nam jax ɨlhii'ñ, jup tɨtda am: ―Aach tɨi xim tɨkkam jich jaduuñ no'p moo cham jax tɨ'ji jich aa'ñdha' gɨt nach aach jax jup ɨlhii'ñ. 36 Ba' xi ja tɨkka gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―¿Jax gi ja'k ɨlhii'ñ japim jiñ jaaduñ? ¿Tu' pim jix aa' nañ jax dhuñia' aapi'm jam bui? 37 Ba' gui'p kai'ch am: ―Dho nach ja'p tɨi ɨlhdhat nap bɨxxik dɨr jich dharsa' jum sanoop nap pai' daaka' aap jich jaduuñ, maa'n kɨɨ'n dɨr, jumai ba' o'nsop dɨr, jano' na pai' dhuuk saak maaxik bax maatɨ' ka' nap jix io'm jir gɇ'kam. 38 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―¿Kux ɨlhii'ñ japim aa na cham xijaiñ jaaduñ ku pim ba' bɨxxik dɨr jix aa' na pim daraibu' jiñ xanop? ¿Katti no' pim gu'x ñakoo' jia na pim tu i'ya' gux xibu' nam aañ jax chu'm jiñ ichdha', gio nam jam bopkona' kɨ'n gui' nam aañ jax chu'm kɨ'n jiñ bakuana'? Ja'p jañ kai'ñkam jup kai'ch nar tulhiiñara' na pim ba' ba mai'chia' na pim jax jix aa'. 39 Ba' gui'p kai'ch am: ―Jix ñakoo' ich dho. Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho ea na pim pɨx am tɨ nɨrda' ku gi nam jam ichdha' gux xibu', gio nam jam bopkona' pui' nam jax ja'k jiñ bakuana' aañ. 40 Gu' ba' dhi' na pim tu'ñ chɨkka na pim bɨxxik dɨr jix aa' na pim daraibu' jiñ xanop, maa'n kɨɨ'n dɨr, gio jumai o'nsop dɨr, cham maatɨ' ji gu xib. Gu' jano' ji na pai' dhuuk tum kuugalhdha' na ba' bax maatɨ' ka' na jaroi' bhai' ji ja aaga' guñ Gɨ'kora'. 41 Ba' gu jai' gu mambhɨɨx gu noonbi'ñ gu Jesuus am bhaak jamɨt ja bui gu gook, Jakoobo gio gu Juan, nam ja kɇɇ nam pui' jɨ' kai'ch. 42 Gu' ji nat gu' gu Jesuus jotmoda' maap xi ja jumpadak jup ja tɨtda: ―Jax dhui na cham jir am na pim moo kɨ'n jup bax bhaak na pim jix aagɨt na pim jir gɇ'gɇrkam ka'. Na gu' dhi' ja'p pɨx ba ji buusan na jax gui' nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ, pui' na jax gui' nam jix kakai' kɨ'n dadarrɨ, nam dai giilhim gɇ'gɇrkam jum taat ka', sia ji gu' gui' nam miamdaga'n kɨ'n dadarrɨ. 43 Gu' matgam no' pim aapi'm jix aa' na pim jir gɇ'gɇrkam ka', jum aa' ji na pim soi'm duukat ja palhbui'ñdha' gu ja'tkam, sia nar jaroi', 44 sia pɨk jax ka' gɨt. No' pɨx maadɨt jix aa' ji gu jaroi' nar gɇ'kam ka', jum aa' moo na soi'm duuka' gio nar jix bhai'kam ka', panaas ku moo pu cham jir gɇ'kam ka' gɨt. 45 Tɨi pɨk aañ nañ jix io'm jir gɇ'kam, cham pai' iam jax jiñ aa' iñ nañ pɨx am cham ja nɨnɨi'ñdha' gui' nam alh gampai' tuutu'm. Na ñich gu' cham tu' pu kai'ñkam bha jii nañ ya' ɇɇji dai gɇ'kam bañ chaat ka', nañ moo pɨx chu' ja tɨtdada' bɨɨx na jɨ'k ja'tkam nam mi' pui' jimia' nañ jax ɨlhii'ñdha'. Gu' ja'pji nañ jix ja joi'gɨ'n na ñich ba' bhai' ma jii nañ ba' ya' maaxik jiñ kɨɨsa' nam boiñ bhɨichdha', na ba' tu namkix ka' gu ja ua'tulhdhara' buiñor guñ Gɨ'kora'. 46 Ba' bhammɨ ba ai mɨt na pai'r kikcham Jerikoo tɨ tɨɨgim, alhiom bhai' xi oipimɨk. Ba' ja'xpɨx nat gamai' ji jii gu Jesuus ja bɨɨm gu noonbi'ñ gio jai' mui' gu ja'tkam, baasɨ'n ju'ñdharan nam ba bubuakim, bha ja'p daakat tu taan gu tuumiñ maa'n gu cham ñia kam Bartimeo tɨɨgim. 47 Ba' nat ba maat na dhi' gu Jesuus Nasareet kam mu jim, gɇ' kɨ'n ba jiiñak, jup kai'ch: ―Aapi' Gɇ'kam Jesuus nap jir boxii'ñ gu Dabii, iam jap xiñ dhua'ñdhai no'p moo xiñ joi'gɨ'nda' gɨt. 48 Ba' pɨx am bhaak jamɨt gu ja'tkam buiñor, jup tɨtda am na sap cham ñiokat daaka'. Gu' ji nat gu' gui'x io'm ba xi jii na gɇ' kɨ'n mu jiiñak, jup kai'ch: ―Aapi' nap jir boxii'ñ gu Dabii, iam jap xiñ dhua'ñdhai no'p moo xiñ joi'gɨ'nda' gɨt. 49 Ba' mi' pup kɨɨk gu Jesuus nat kai na mu pai' dhɨr bha jiiñkai'ñ gu jaroi', ba' mɨjɨ xi chu joot nam bai'ñxi'ñpu'. Ba' mui'p ma boop jamɨt gu ja'tkam, jup tɨtda am mu ɇɇk: ―Cha'p jax kam aa'nda'ñ jaduuñ. Bha tum joochxi gu Gɇ'kam nap jaroi' jiiñkai'ñ. Xib jach jum nobchɨi mum aichdha'. 50 Ba' gui' jotmoda' nat jax jum tɨi'bhio', mi ja'p xi buak gu sa'ua'n kɨkbuk ga'm pɨx chu'm duu ja bɨɨm gui' nam bha nobchichu'. Bhai' mɨt ba aich nat pai' dhɨr mu tu joochxi gu Jesuus, 51 ba' xi chɨkka gu Jesuus, jup tɨtda: ―¿Tu'ni aam duuk jiñ jaduuñ nap ba' bhañ jiiñkai'ñ? Ba' gui'p kai'ch: ―Dho nañ ja'p tɨi ɨlhdhat no'p moo pui'p ɨlhii'ñdha' gɨt nap iam xiñ dhua'ñdhai gɨt nañ cham ñia. 52 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Bax kɨɨ' ap ji matgam, nap gu' aañ jiñ bui bax biiñak. Cha'p jax kam aa'nda'. Ba' dai nat pui' jɨ' xi chɨɨ'n, bhai' ji chɨ tɨɨ gui' na cham ñia kat, jix kɨɨ' dho gu'p jum duu. Mi' dhɨr ba' dai nat ba oi bhammɨ ja'k nat pai' ba jii gu Jesuus ja bɨɨm gu jai'.

Maarkos 11

1 Ba' bhammɨ ba ai mɨt na pai' Betpajee tɨ tɨɨ', bhai' na pai' ja'p iam Betaania tɨ tɨɨ' ɨp, sonpan maa'n gu oidha' nam Oliibus kɨ'n jix chu mat ka', nam ba' pɨk moo ba aaya' Jerusaleen. Ba' bɨɨpɨ' mɨjɨ xi ja joot gu Jesuus gook gu noonbi'ñ, 2 jup ja tɨtda: ―Aañ ja'p tɨi kai'chɨt jiñ jaaduñ na pim mu jimia' muni na pai'r kikcham na pim jiñ chɨɨmɨlhdhapu' maa'n gu jigiarum bhuru'x na chakuir jum ulhisdam. Mi' moo bulhka' na pim jax ya' dɨr mu aajidha', dai na pim jax bulhio'kai bha tɨɨmɨrika'. 3 No' moo jaroi' ba jam tɨkka, no' jax jam tɨtda: “¿Jax japim ba' duñia' dhi bhuru'x ku pimɨt ba' gamai' ba ji chɨɨmɨrak?”, ja'p japim tɨɨda': “Bhach joot gu Gɇ'kam. Tu' chi na mi bhiiñora'. Ku gu' sap gio ya'p aichdha' ji ja'xñi.” 4 Ba' gui' mui' ma jii mɨt, pui' dho ji buus. Nam jax kia'pɨx mu aajim, mi' bulh maa'n gu bhuru'x mia'n ki'ñgob maa'n gu ba'aak. Ba' na mɨt jax bulhio', ga'mpɨx chu' dooda mɨt. 5 Ba' jai' dhɨt nam ja nɨi'ñ, ba ja tɨkka am, jup ja tɨtda am: ―¿Jax japim ba' duñia' dhi bhuru'x ku pimɨt ba' gamai' ba ji chɨɨmɨrak cham ji aa'ñdhak gui' nar jaroi' ga'n? 6 Ba' gui' dai na mɨt pui' xi ja tɨɨdak nat jax mu ja tɨɨ'n gu Jesuus nam tɨ'ya', ba' pui' cham ka ja tɨkka mɨt. 7 Ba' mummu ba aichulh jamɨt. Ba' pui' bhai' bax dhaibum kat gu Jesuus, gu' ji na gu' gu noonbi'ñ siamri bhai' xi bakxi mɨt gu tɇ'tɇb ja kuktun, gui' nam daam dɨr ja tɨi'chu'nda', nat ba' bhai' xi dhaibuk gamai' ji jii. 8 Ba' gu ja'tkam tugi'ñ bɨɨpɨ' dɨr boopok mi' ba tu iabu mɨt gu jaaja' na pai' jax bhɨichu'. Ba' gu jai' mui' ja'tkam na mɨt ji ja tɨɨgɨk, pup xiim mi chu iabu mɨt ɨp tu o'msak gu jaaja', jai' gu tɇ'tɇb ja kuktun. 9 Ba' jai' bɨɨpɨ' jii mɨt jai' gatuuk dɨr pɨx jiiñak bɨɨt am, jup kai'chim am: ―¡Taxchaab ba' guch Gɨ'kora' nat bhai' bach joochxi nach jaroi' nɨɨrat! 10 ¡Taxchaab ba' guch Gɨ'kora' gui' nax dhaam jup tu'ii'! Na gu' dhi'r di' nat ya' ba ai nat bha joot, dhi' ya' bar gɇ'kam ka' ja'p na jax gu Dabii. Iam gɨt ba' moo gammɨjɨ bhaan tɨ nɨi'ñdha' guch Gɨ'kora'. 11 Ba' bhai' ba ai gu Jesuus Jerusaleen. Jimdat mɨjɨmmɨ ji baa gɇ' chiop, alhio mɨjɨ ja'p xi oilhimɨk bɨɨx xikoolh na tɨ nɨidhim na tu' jax jum bua. Mi' dhɨr ba' dai nat ba jii Betaania ja'k ja bɨɨm gu mambhɨɨx daman gook gu noonbi'ñ, nat gu' pu ba jur. 12 Ba' buimgidhak na mɨt ba jii mi' dhɨr Betaania, Jerusaleen ja'k ɨp gio, chi gu' am jix bhiogɨm tu tatda' gu Jesuus. 13 Ba' na nai' gan xi chɨ nɨidhim, ba tɨɨ na mu ja'p pɨx kɨɨk maa'n gu iigɨx joidham xiboorak jix jaagam, jix iibhaidha' kam tu'ii'. Ba' mui' ma jii gu Jesuus nat tɨɨgim, gu' ji na gu' pu nim maa'n ku bha dhaa na bha ja'p tɨi xi ñɨnɨi'ñ, bak gu' jano' pɨk cham jup iibhai'ch. 14 Ba'p tɨtda ja kaixdhat gu noonbi'ñ: ―¡Alh jap moo cham jɨ'xkat ka iibhai'ñcha' xib dɨr ja'p ja'k! 15 Ba' gatuuk na mɨt pai' dhuuk bhammɨ ba ai Jerusaleen, mɨjɨ ji baakɨk gu Jesuus ɨrban dɨr gu gɇ' chiop, bɨɨx ja'k ja joot mu ja'p dɨɨrap gui' nam bhai' ka tu ga'rat gu bɨxchu', gio gui' nam bhai' tu saba'n. Gio ba' gui' nam bhai' ja pataaxi'ñ gu tuumiñ gu ja'tkam, ja ia'lhxichulh gu ja memees. Gio ba' gui' nam bhai' ka tu ga'ra gu giokda', pu bɨɨx jup ja ia'lhxichulh gu ja a'toxkar, mɨjɨ ja'p pɨx ja'x tu da'nsa. 16 Gio nat cham ka ja do'ñcho na jaroi' bɨxchu' tu ua'dat mu ja'k jimda' ɨrban dɨr gu gɇ' chiop, 17 dai na tu ja a'gi'ñ mi oirɨt, jup ja tɨtda: ―¿Jax ku pim ba' ya' pu tu bua? Na pim gu'x maat gu ñio'ki'ñ gu Dios na mi' tu ua'ñix u'uan ta'm nap jum kai'ch: “Dhi' dhi chiop nat mi' bam kɨi, mi' dhɨr jix bhaai' nam bha tuñ a'gi'ñdha' soi'm ɨlhdhat bɨɨx na jɨ'k ja'tkam, sia nam jir pa ja'k kam.” Ja'pni bo nam kai'ch, ¿cham maat japim? Aapi'm gu' ya ja'p tu duuk na pai' chiob nam jum jumpa'n gu ɨ'xkum. 18 Ba' giilhim bhaak jamɨt gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios gio gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam jai' ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios. Maap jim daagɨk ma chu a'ga mɨt nam jax dhuuji tu chiñia' nam mu'aa', nam gu'x ɨɨbhidhat jix jɨɨgam, na gu' joidham jix bhai' xi bua na xi chu a'ga. Mi' pɨx pui' ba tu'ii' am na jɨ'k ja'tkam, 19 gu' ji na gu' ja'xpɨx nat pai' dhuuk ba tuk, pu jii gu Jesuus mi' dhɨr gɇ' kiicham. 20 Ba' buimgidhak jix dha'npam ji chu maaxirɨk gio mui'p ba jiim am Jerusaleen ja'k. Ba tɨɨ mɨt nax gak mi kɨɨk gu iigɨx na joidham jix chɨɨdu' mi' ka kɨɨkat takaab dɨr, bɨɨx chakaa'n jix gak. 21 Ba' ba tɨ'ñchu gu Peegro nat bak pɨn ñiok gu Jesuus, ba'p tɨtda: ―Kagɨt jiñ jaduuñ nat ba gaa dhi iigɨx na pich ñiok takaab. Attiiru dho moox gak sia gu takaa'n. 22 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho pu'ñi ku pim jix io'm mui' xim biiñkada' buiñor gu Dios. 23 Tu' sɨlhkam kɨ'n jañ ya' pu jam tɨɨda', no' jaroi' jax tɨtda dhi oidha': “Ja'k jim ya' dɨr, mup jimia' na pai' gɇ' suu'n gu suudai'”, no' moo ja'p tu' sɨlhkam jix biiñak bɨɨx juraa'n kɨ'n, no' moo pɨx pum aa' nar pui' ka' na jax tɨ'ya', pui' dho ji chu buusnia', kux ba' cham ɨp. 24 Aañ moo jam aagi'ñ no' pim tu' ya' dɨr mu taan guñ Gɨ'kora' jix dhaam ja'k soi'm ɨlhdhat, no' pim moo pɨx pum aa' nar pui' ka' na pim jax tɨɨda', pui' dho ji buusnia'. 25 Ba' na pim pai' dhuuk tu a'gada' jix dhaam ja'k buiñor guñ Gɨ'kora', no' pim ampɨk tɨ'ñchu na pim jix bhaamut nɨi'ñ gu jaroi', cha'pim bhaamut ka tɨ'ñchuka', tu uañi'ñka' pim pɨx na ba' guñ Gɨ'kora' pui'p tu jam uañi'ñka' gu jam ua'tulhdhara'. 26 Na gu' no' pim aapi'm daix bhaamut nɨidhat tɨ'ñchu gu jaroi', no' pim cham tu uañi'ñ, guñ Gɨ'kora' nax dhaam jup tu'ii' pui' cham jup tu jam uañi'ñka' gu jam ua'tulhdhara'. 27 Ba' gio mi'p ba ai mɨt Jerusaleen. Ba' na mɨjɨ ja'p ka oirɨ gu Jesuus gɇ' chiop, mi' ba ai mɨt gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam jai' ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, gio ba' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, gio jai' gui' nam jir ja gɇ'gɇrkam tuk ka' gu Israel kam ja'tkam. Ba' mi ja'p soo'mdhak 28 ba tɨkka am, jup tɨtda am: ―¿Jax jap ba' kai'ñkam ya' pu tu bua? ¿Jaroom chianɨk bham joot nap ya' pu tu dooda' nap jax ɨlhii'ñ? 29 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho bak aañ maa'n jup jam tɨkka' gu tu'x buadam na jax jir jum duukam, no' pim moox maat na pim jiñ aagi'ñdha' nañ ba' aañ jup jam aagi'ñdha'. 30 ¿Jaroo bha jootsak gu Juan nat ja bopko gu ja'tkam? ¿Dios aa, ka' dɨɨlh aa mɨt chia gu ja'tkam? Ea gor xiñ aagi'ñ. 31 Ba' dai na mɨt ba jim tɨ tɨkka dɨɨlh, jup kai'ch am: ―¿Jax ja'k jach tɨɨda'? Na gu' no'ch jax tɨtda nat Dios bha joot, pui' ji chɨ'ya': “¿Gi jax ji na pimɨt ba' cham tɨ jɨɨ'ñ na jax tɨi tu jam a'gidhimɨk?” 32 Cham dho bhai' jia no' chich pui' ja'k tɨɨ'n. Na gu' no'ch jax jup tɨtda na mɨt dɨɨlh chia gu ja'tkam, pui' cham jup jir am. Cham aa' am nam tu aaga', nam gu'x bhai'x maat nam mui' ja'tkam tɨ jɨɨgi'ñ na gu Juan bhaankam tu a'gimɨk gu Dios. 33 Mi' pui' cham ka bhai' nam jax tɨ'ya', dai na mɨt jup xi chɨɨdak gu Jesuus: ―Cham ji nach maat nat jaroi' bha joot gu Juan. Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho bak gu' aañ pui' cham jup jam aagi'ñdha' nat jaroi' bhañ joot.

Maarkos 12

1 Mi' dhɨr ba' gio bhai'p ji chu ja a'gi gu Jesuus bhaan ji ua'rgidhak maa'n gu ɨ'xchadam, jup ja tɨtda: ―Maa'n gu maa'nkam tu darsak gu uubas, gio ba' nat tu kuu mi' nat jɨ'x juugɨt tu darai. Mi' dhɨr ba' moop tɨ kɨɨ'mpi na pai'x bhaai'n ka' nam ba kɨi'ñdha', gio ba' nat mi kɨi maa'n gu tɇb bhi'ñbak na ba' bhai' dhɨr bhaan nai' tɨ nɨi'ñdha' na tu nuuka'nda'. Gu' ji na gu' moo ampɨk jup bar jimdam mɨk ja'k, ba' mi' xi ja do'ñchok jɨ'kchi gu ja'tkam nam mi' ka tu juanda', pu jii ba'. 2 ’Ba' nat pai' dhuuk ba bhai gu uubas, mui' tɨi joot maa'n gu tujuandam tugi'ñ mi' nat pai' ka xi ja do'ñchok gu jai' tujuandam tugi'ñ, na sap mu ua'ra' gui' na jɨ'k bhaan bipio'. 3 Gu' ji na gu' nat jax mi' ai, dai na mɨt bhai' ji dhaa gui' nam mi' tu juan, gɨbichpagak pui' mɨjɨ xi joot jamɨt ɨp gio. 4 Jumai ba' mui'p joot. Dho gi ba' joodai kɨ'n ma'yasa mɨt ji, giilhim ko'ktolh jamɨt gu ma'oo'n, gio nam bɨɨx aixim tɨtdaimɨk nam jax ɨlhii'ñ, pui' mɨt mɨjɨp xi joot. 5 Ba' jumai mui' tɨip joot. Dho gi ba' pu mua mɨt ji. Jai' ba' mui' tɨip ja joot gatuuk. Pui' mɨt jup ja dooda, jai' mɨt ja ko'ktolh pɨx, jai' mɨt pu ja koi. 6 ’Ba' mɨkkat na cham jaroi' ka jai'ch na mu jootsa', dai gu maraa'n pɨx ba bii gui' nax io'm jix dha'da', pui' mui'p ma joot jup xi chɨ'ɨɨk: “Dhi' dho gi gu' jɨɨ'ñdha' am ji, nam gu'x maat na aañ jir jiñ mar.” 7 Gu' ji na gu' nat pai' dhuuk tɨi mi' ba ai, jup kai'ch am dɨɨlh jix dhu'npi'ñ kɨ'n gu tujuandam: “Dhi' moo bhaan ji chu bi'ya' bɨɨx gu tu' na jɨ'k ya'x chu jai'ch no't ba muu gu taata'n. Jir am nach mu'aa', kapbhai' nat dɨɨlh ya' ka ai na ba' aach jich a'm ji chu bi'ya'.” 8 Ba' pui' xi chɨ'ɨɨk bhai' ji dhaa mɨt, pu mua mɨt dho, baas dɨr ja'p koraar bɨɨbhi' mɨt xi buak. 9 Ba' nat pai' xi chɨɨmuk na pu'ñi xi chu ja a'gidhimɨk gu Jesuus, ba' moop xi ja tɨkka, jup ja tɨtda: ―¿Jax japim ba' ɨlhii'ñ na ja dooda' gu kiokam? ¿Cham aa na mi' ɇɇji pui'p ja kooda', jai' ba' mi ja iabu' gu tujuandam? 10 ¿Kux cham tu jiñkai'ñdha' pim aa gu ñio'ki'ñ gu Dios mi u'uan ta'm? Nap jum kai'ch: Gu jodai na mɨt tɨi mai' xi buak gu bhibhi'ñbakchadam, xib dhi' pɨk bhaan jix oo' bɨɨx gu jai'. 11 Ba'x bhai'ch chaat ich nat pui' jɨ' tu duu guch Gɨ'kora'. 12 Ba' tɨix dhaagik am gu Jesuus gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam, nam gu'x maat na dhi' ja aagɨt jup kai'ch nat tu a'ga bhaan ji ua'rgidhak gu ɨ'xchadam. Gu' ji nam gu'x ja ɨɨbhi'ñ gu mui' ja'tkam, pui' cham juan am, dai na mɨt ma jii pɨx. 13 Ba' mɨkkat gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam mu joochxi mɨt gu Jesuus jɨ'kchi gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' gio jɨ'kchi ɨp gu Eroodis gu ja'tkam tugi'ñ nam sap tɨkkapu', sap ba' no't moo jax ji chɨi na cham jir am gu tu' nam tɨkka', bax bhaai'n ka' nam jax dhuuji iattulhdha'. 14 Ba' mu ɇɇk jup tɨtda am: ―Aach bhai' ma jiich jaduuñ nap jich aagi'ñdha' no'r am nach aach jax ɨlhii'ñ, nach gu'x maat nap aap sɨlhkam jup kai'chdha' nap pai' dhuuk tu a'gada', gio nap cham jax tɨ ɨlhii'ñ sia kum giilhim jum a'ga, nap gu' bhaankam tu a'ga na jax jix aa' gu Dios, cham tu' nam jax ja'k ɨlhii'ñ gu ja'tkam. Tɨɨ' nap gu' moo cham jaroi' ɨɨbhi'ñ, sia ku tɨir gɇ'kam. Ba' ja'p tu'm jachich bham tɨkkam: ¿Jir am aa nach namki'ñdha' gux io'm gɇ'kam Rooma kam Seesar tɨɨgim gui' na jɨ'k aagix nach tu namki'ñdha', ka' cham aa? Dhi' pɨx kɨ'n jachich moo bhai' xi jii, no'r am nach namki'ñdha' piam ku gu' cham. 15 Gu' ji na gu'x bhai'x maat gu Jesuus nam cham mi' pui' jiimchu' nam jax tu ja a'gi'ñdha' gu ja'tkam. Ba'p ja tɨtda: ―¿Jax ku ba' ja'p moo jam ko'raar aapi'm na pim iatda'? Ea gor maa'n bhɨibup gu tuumiñ nañ xi chɨgia' na jax jir tu'm da'. 16 Ba' maa'n bhɨi'ñpuk mi' xi maa mɨt. Ba' mi' xi chɨɨgɨk jup ja tɨtda: ―¿Jaroo da' dhi' na ya' jupñix? Ba' gui'p kai'ch am: ―Dho gu Seesar gux io'm gɇ'kam Rooma kam. Ba'p ja tɨtda ɨp gio: ―Dhi' gi na ya' tu ua'ñix, ¿jax jum kai'ch? Ba' gui'p kai'ch am ɨp gio: ―Dho dhi' na jax chɨɨ'. 17 Ba'p ja tɨtda: ―Dho pim xi maakidhat ku gi gu Seesar na pui'r jam gɇ'kam tuk na jɨ'k bhaan bipio'da', gio gu Dios japim jup xi maakidhat na jɨ'k bhaan jup bipio'da'. Ba' mi' pui' pup tu'ii' am nat pui' jɨ' xi ja tɨɨ'n, na gu' joidham jix bhai' xi bua na xi chu a'ga. Cham jaroi' pui' kɇɇkɇt am. 18 Ba' moo mi'p ba ai mɨt jɨ'kchi gui' nam saduseos jum tɨɨtɨ'nda', nam cham tɨ jɨɨgi'ñdha' no'r sɨlhkam nam gio mu pai'p ba oipoda' gui' na ba ja'bsuñia' gu ja tutku'. Ba' bhai' ji chu a'gi mɨt gu Jesuus, jup tɨtda am: 19 ―Aach bhai' ma jiich jaduuñ na chich bham tɨkkam ja'p tu'm na cham jir jich jujur. Nach gu' aach mi' pui' tu daa'ñchu' nat jax tu ua'nak gu Moisees na sap no't maa'n ba muu gu maa'nkam, no't dɨɨlh mi' ji bii gu bɨnga'n, no' cham maa'n bhaan tu mar kat, jix bhai' na bhai' ji bhɨɨya' gu sɨpdhi'ñ na mia'n oi'ñdha' na ba' bhaan ba tu mar ka', na ba' ja'p ji buusnia' nar di' ka' gu xio'gi'ñ na mukia'. 20 Gu' ji nam gu' moo ja'pnip tu a'gada' gu ja'tkam, sap mu pai' oi'ñkat am xijum gook gu ja'tkam daim sɨspidhim. Sap ba' tɨi ba tɨ bɨɨna' kat gui' nar bɨɨpɨ' kam, gu' ji nat gu' sap am xi muu, pu cham sap maa'n bhaan tu mar kat gu ubii. 21 Sap ba' gu sɨpdhi'ñ na mia'n oi'ñ ɨp gui' nat ba muu, tɨix bhai' ba tɨɨdak ɨp gu nuuchixi'ñ, gu' ji nat gu' sap pui' am jup xi muu, pui' sap cham maa'n jup tɨɨgɨk jamɨt gu alhii. Gio gu tɨ'ɨrab kam sap mɨjɨ dɨr tɨip jimɨɨ, bhai' sap tɨix bhai'p ji chɨɨ'n, pui' sap pɨx jup jum duu. 22 Bɨɨx sap pu koi mɨt gu xijum gook tɨi pɨk bhɨbhɨimɨk, pu cham dho sap moo maadɨt bhaan tɨɨgɨk gu alhii. Mɨkkat sap pui' am jup xi muu gu ubii. 23 ¿Gu' ba' jax chu'm pɨk gio bhai'p ji bhɨɨya' jano' nam saak pai' dhuuk gio mu pai'p ba oipoda', sia kut tɨi bam ja'bsu gu ja tutku'? Jaiñ nam gu' pui'r xijum gook ja'tkam kat. 24 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―¿Jix maat japim aa na pim pai' jax chu't jup kai'ch? ¿Kux gu' ɨlhii'ñ japim aa na pui' kai'ñkam jup jum kai'ch gu ñio'ki'ñ gu Dios mi' na pai' tu ua'ñix? Cham tu'r pui' ɨp ji siamri. Gu' matgam gu Dios tu' na pɨx jix aichu'n ji, gu' ji na pim gu' aapi'm cham maat. 25 Na gu' gui' nat jɨ'k bam ja'bsu gu ja tutku', cham tu' bhaan ka tɨtɨɨ'ñchuka' am gu pui' ja'k jano' nam pai' dhuuk gio maakam ja'k jup ba oipoda', nam pai' chakui tu mat ka' gu xib. Nam gu' ja'p ji buusanda' na jax gu noonbi'ñ gu Dios nam bhammɨp tu'ii' jix dhaam, cham tu' nam jup kax aa'nda' nam tɨ bɨpna' ka' na jax ya' maaxik. 26 Gu' dhi' na pim jax ja'k tɨi xi ɨlhii'ñ na pim cham tɨ jɨɨgi'ñ nam maakam ja'k ba oipoda', cham tu'r pui' ji, na gu' dɨɨlh pɨx na pim pui'm aa', cham pai' pui' tu ua'ñix. ¿Kux cham jɨ'xkat tu jiñkai'ñ japim aa mi u'uan ta'm nat pai' tu ua'na gu Moisees jano' nat pai' dhuuk bha ñio'kdhak gu Dios? Nap tɨtda bhaan jim ua'rgidhak gux bii u'ux: “Aañ jir di' pɨx gu Dios nam jax jiñ bui bax biiñak gu jam bopxi kat Abraam, gio gu Isaak, gio ba' gu Jakob.” Ja'pni bo nam kai'ch, ¿moo cham jup tɨ'ñchu pim? 27 Ja'p jum aa' pim na cham tu' bhaan ka tɨ nɨidhidha' gu Dios gu ja'tkam no't bam ja'bsu gu ja tutku'. Matgam jir maa'n ji na jax ja a'm tɨ nɨidhidha', na gu' pui' nam jax buiñor bax biiñaktu'nda' na jax maaxik nam ya' oipoda'. Ja'p dho moo cham maat japim na pim pai' jax chu't jup kai'ch, ni palhɨɨp ku iam jir pui' na pim jax tɨi xi ɨlhii'ñ. 28 Ba' maa'n gui' na sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios mi ja'p kɨɨkat jup tɇ kɇɇ nam jax kai'ch, ba' joidham kai pui' na jax ja'k tu a'ga gu Jesuus. Ba'x io'm mia'n xi kɨkbuk xi chɨkka, jup tɨtda: ―¿Jax ba' tu'm pɨk jix io'm jum aa' nañ mi' pui' jimda' na jax jix aa' guch Gɨ'kora' na jax tu ua'ñix mi u'uan ta'm? 29 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―¿Na jax chu'm jix io'm jum aa' aa na jɨ'k mi' tu ua'ñix? Gui' dho na ja'pnim kai'ch: “Gor xi chɨ kai Israel kam ja'tkam, maa'n pɨx jix jai'ch gu Dios nax io'm jir gɇ'kam. 30 Tu daanda' pim bɨɨx jam jujur kɨ'n jix dhaam ja'k na pai'p tu'ii', gio bɨɨx na jɨ'x jam i'ii'mda' kɨ'n. Dai gui' pim pɨx tɨ'ñchuka' gammɨjɨ, mui' pim xim biiñkada' na pim jɨ'x pup jum taat.” Dhi' ja'pni moo bɨɨpɨ' kat jum aa' nam tui'ñgɨda' gu ja'tkam. 31 Gio ba' gu jumai na iampɨx pui' ja'k jup tu ua'ñix nap jum kai'ch: “Moo pim xim ga'ngada' na tu' ja a'm jum aa'nda' gu jai', panaas ku moo aapi'm jam a'm jum aa'nda'.” Ja'pni ja'k jum kai'ch. Dhi' jɨ' dhi gook na jax jum kai'ch moox io'm jum aa', sia pɨk jax ka' gɨt. 32 Ba'p kai'ch gui' na sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios: ―Umri moor pui' nap jax kai'ch jiñ jaduuñ na maa'n pɨx jix jai'ch gu Dios nax io'm jir gɇ'kam, cham tu' jumaip jix jai'ch. 33 Jir am dho nach tu daanda' bɨɨx jich jujur kɨ'n na jɨ'k ja'tkam jix dhaam ja'k, gio bɨɨx na jɨ'x jich i'ii'mda' kɨ'n. Dai gui'ch pɨx tɨ'ñchuka' gammɨjɨ, gio nach mui' xich biiñkada' nach jɨ'x pup jich chaat. Gio nach xich ga'ngada' na tu' ja a'm jum aa'nda' gu jai', panaas ku moo aach jich a'm jum aa'nda'. Moo dho gu'x io'm jix bhai' ji busaak gu pui' ja'k, gui' bak gu' cham pɨk tu' bhai' ji nañ mu pai' tu makgɨrtat tɨ tɨkkada'. 34 Ba' gu Jesuus na gu'x maat na iampɨx mi' pui' jimchu' na jax tu ua'ñix, ba' mui' xi guguux, jup tɨtda: ―Alhi'ch pɨx bam aagɨt jiñ jaduuñ nap buiñor bap tui'ka' gu Dios na ba' gammɨjɨ jum a'm ba tɨ nɨi'ñdha'. Mi' pui' cham jaroi' tu' ka tɨkka'n, nam gu' bax xi'ɨrgi'ñ, na gu'x io'm jix matda' na jax ja'k tɨ'ya'. 35 Ba' gio bhai'p ji chu ja a'gi gu Jesuus gu ja'tkam pu mi' pui' ɨrban dɨr gu gɇ' chiop, xi ja tɨkka'n na sap jax jir jum duukam na ba' pui' Dabii jir boxi'ñ. Jup ja tɨtda: ―¿Jax kum ba'p kai'chdha' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios na guch Xoi'kam Dabii jir boxi'ñ? 36 ¿Gu' jax ku ba' gu Dabii pui'p kai'ch nax io'm jir gɇ'kam guch Xoi'kam? Ja'pni bo nat tu ua'na jano' nat pai' dhuuk pui' ja'k jurtuda gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda', nap jum kai'ch: Jup tɨtda gu Dios guñ Gɇ'kam tuk gui' nar jich Xoi'kam: “Ya'niñ xanoop jap xi dhaibu' nañ aañ ka xi ja tulhiiñchuda' gui' nam xim bhaamki'ñ nam ba' soi'm ɨlhdha' aap jum bui.” 37 ¿Gu' jax jam ba' duukat pui' ja'k iimchu'n na pui'r boxii'ñ, na ba' gu' gu Dabii jup kai'ch nar Gɇ'kam tugi'ñ guch Xoi'kam? Alh iam tɨix xi'ɨr am gui' nam mi' gɇ'gɇrkam jum taat, nam gu' jano' mui' ja'tkam mi'p tu'ii' nam kɇɇ na joidham tu a'ga gu Jesuus. Ba' pu cham ka bhaai' nam jax tɨɨda'. 38 Mi' dhɨr ba' maakam bhai'p ji chu ja a'gi gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―Moo pim cham ja kɇkɇɇdat gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, na gu' ja'p moo ja ko'raarda' bo nam nai' jiimda' tɇ'tɇb ji chɨm tɨi'dhat nam sap ba' gɇ'gɇrkam ja ɨlhii'ñdha' gu ja'tkam. Gio nam jix aa'nda' nam tu' ka'm ja nɨi'ñdha', jum aa'nda' sap na xi kuanai gu bonma'n na ja ñio'kdha' gu jaroi' mu ja'p nam jax jiimda'. 39 Gio nam jix joi'ñdha' nam ja'xbui' pui'p xim taat ka' na jax gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam. Jai' mɨjɨmmɨp xi dharka' am nam pai' darka' mu ja'p nam pai' jax tu daanda' gu Israel kam ja'tkam, piam pai' nam jax tu piastatda'. 40 Gio ba' nam jix joi'ñ nam ja iatgidhat ja boosgi'ñdha' gu ja bɨxchu' gu u'uub dɨ'dɨlhdhɨm. Mi' dhɨr ba' mɨk tu ñiokidha' am nam pai' dhuuk ba ji chu nokia', na ba' jax dhui cham maatɨ' ka' nam tu' jax buada'. Ku gu' dhi' kam tulhiiña' am ji ja'p jix io'm jano' na pai' dhuuk tum kuugalhdha' nam ba' mi' xi aaya'. 41 Ba' ja'xpɨx mɨjɨ daakat gɇ' chiop jup ba ja nɨi'ñ gu Jesuus gu ja'tkam nam pɨx mi' ji chu'aim gu tuumiñ na pai'm tua'ba. Jai' moo mui' mi chu'aim am, nam gu'r jix chutumñigam. 42 Ba' moo mi'p ba ai maa'n gu ubii na cham jir tu bia'kam ka' gio nat muu gu bɨnga'n, ba' mi'p xi chua gook gu tuumiñ na cham pɨk tu' bhaigɨm tu'ii'. 43 Ba' gu Jesuus maap xi ja jumpadak gu noonbi'ñ, jup ja tɨtda: ―Tu' sɨlhkam kɨ'n jañ ya' pu jam tɨɨda', dhi ubii na cham jir jix chumñigam nat gook pɨx mi chua gu tuumiñ, ja'p ji buusan nat jix io'm mui' mi chua, nat gu' soi'm ɨlhdhak mi chua. Gu' ba' gu jai' na mɨt panaas mui' mi' tɨi xi chua, pur cham tu', 44 na gu' gui' na jɨ'k cham ja a'm kam aa' nam ba' mi chu'aim. Gu' gu ubii bɨɨx mi' pu tua na jɨ'k ua'dat, sia ku gu' daipu' bia'kat na kɨ'n ka tu saba'da' gɨt.

Maarkos 13

1 Ba' ja'xpɨx nat ba buus gu Jesuus mɨjɨ dɨr gɇ' chiop, jup tɨtda maadɨt gu nobii'ñ: ―¡Kagɨt na jax joidham tu'm dhi bhi'ñbak jiñ jaduuñ! Jupaaban sobkoñxim gu joodai bha bhi'ñbakchix. 2 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Ya' dho pui' ka tu'ii' gu xib nap nɨi'ñ. Ku gu' dhi' kam aaya' ji na pai' dhuuk jum iara', pu cham pai' maa'n kap tukdhixim bi'ya' gu joodai. 3 Mi' dhɨr ba' pu jii mɨt amuub baasɨ'n dɨr ja'p oidha' ta'm nam Oliibus kɨ'n jix chu mat ka', na sɨlh jix chu maax bhai' dhɨr gɇ' chiop. Ba' gu Jesuus bhammɨ tɨsdɨk mi ja'p ji dhaibu. Ba' gu Peegro gio gu Jakoobo gio gu Juan gio ba' gu Anrees, mui' ji ai mɨt mu na pai' daa, ba' ba tɨkka am jix dhu'npi'ñ kɨ'n, 4 jup tɨtda am: ―Aach ja'p tu'm tɨix maachim jich jaduuñ no'p moo cham jax ji chɨ'jich aagi'ñdha' gɨt. ¿Paa ba' duuk pui'm iara' saak gu'ñi gɇ' chiop nap jax ba kai'ch bɨɨpɨ'? ¿Jax ja'k ba tum buidha' na bhaan jix maatɨ' ka' na bar mia'n nam iara'? 5 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho dai na pim tɨ nɨidhat oipoda' na cham jaroi' jam iatgidha'. 6 Nam gu' mui' ya' aaya' nam pui' ja tɨtdaidha' gu ja'tkam nam aañ jir gui' ka', jup kai'chidha' am: “Aañ jir di' guch Xoi'kam.” Ba' giilhim mui' ja iatgidha' am. 7 ’Gu' no' moo bar mia'n, pui' ba tɨ kaaya' pim ji na jɨgialhcha' mi' pai' na pim jup tui'ka' piam maakam ja'k. Ku ba' gu' aapi'm cham jax jum aa'nda' ji, na gu' dhi' pui' ji chu buusnia' sia pɨk jax ka' gɨt, giilhim jix buam tum buidha', ku gu' chakuir dhi' ka' ji na pai' dhuuk pɨk tum kuugalhdha'. 8 Bɨɨx aixim ka xi chum duñia' ji matgam. Bhai' ji bhaaku' am gu ja'tkam gɇ'gɇr kikcham dɨr ja bui gu jai' na pui'p jir gɇ'gɇr kikcham ka', jum kokda' am, jum mama'yasa' am. Gio na joñia' dhi oi'ñga'n mui' kap, gio ba' na bhiogi' jimia'. Ku gu' dhi' na bhaan pɨx ba pup xi chum tulhiiñdha' ji, na bhaan jix maatɨ' ka' na ba tum kuugalhdhidha'. 9 Ja'pni ba' moop ja tɨtda: ―Moo pim cham jum o'jolhdhat tɨ jɨɨgi'ñdha' aañ jiñ bui. Nam gu' jam da'ngɨi jam u'ji jam gɨɨ'bia' gu tutpilh mu ja'p nam pai' jax tu chichiopi' ka'. Gio nam mu jam ui'ka' nam pai' darka' gux kakai' gio jai' ja bui gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam, mi'm ba' bhai' ji jam tɨkka' no'r sɨlhkam na pim tɨ jɨɨgi'ñdha' aañ jiñ bui. 10 Ba' nam pai' bɨɨx ka xi kaaya' na jɨ'k ja'tkam ya' dhi oi'ñga'n gux bhai'm kai'chdham ñio'ki'ñ gu Dios na ba' pɨk moo ba tum kuugalhdha'. 11 Ba' na pim pai' dhuuk mu suulhgia' nam pai' darka' gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam, cha'pim jax jum aa'nda' na panaas ku cham ka bhaai'n ka' na pim jax tɨ'ya', ni ku pim jax jum aa'nda': “¿Jax jañ ba' ja'k tɨ'ya' chi?” Matgam dɨɨlh pɨx ya' dɨr ja'p ji buusnia' ji gu ñi'ook, na gu' jam a'm jup tui'ñgɨda' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda'. Gui' pɨx jup tu duiñchu'nda', cham tu' aapi'm dɨɨlh, panaas ku gui' pɨk tu a'gidha', na gu' jam maakidha' gu matda' na pai' dhuuk ba xi chum aagidha'. 12 Ja'p na pai' jigialhi' chɨr jup tum tui'ka' dho gu' panaas, na gu' bɨɨx pɨx jix chum bhaak ka' gui' nam jɨ'k cham tɨ jɨɨgi'ñdha' aañ jiñ bui. Dɨɨlh jum i'iattulhdha' am gu ja'tkam siam sɨspidhim, jai' gu ja maamar nam bhai' ji ja bhaamkidhai ja iattulhdha' no'm ba tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui, jai' gu ja tataat nam ja iattulhdha' nam ba'x bhai' ja bhɨɨya' gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam nam ja kooda' no'm xi ɨlhii'ñ. 13 Bɨɨx na jɨ'k ja'tkam gui' nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñdha', cham ja kaim ka' am gio nam cham ja nɨidham ka' gui' nam jɨ'k ba tɨ jɨɨgi'ñdha' aañ jiñ bui. Ku ba' gu' gu jaroi' na cham jim o'jolhdhat gammɨjɨ tɨ jɨɨgi'ñdha', cham jax bua ji sia mɨt ma mua, na gu'x dhaam ja'k bhɨɨya'. 14 ’Ja'pni moop tum duñia' nat jax tu ua'nak gu Danial, gui' na bɨjɨk ya ja'p bhaankam tu a'gimɨk guñ Gɨ'kora', nap jum kai'ch na jano' na pai' dhuuk pɨk ba ji chum kuugalhdha', ya' ba aaya' maa'n gu maa'nkam giilhim jix bhangɨm, ɨɨbhidham tu buidha' nam ba tɨgia' gu ja'tkam. Bhai' baakɨi gɇ' chiop pu tu dooda' na jax ɨlhii'ñdha'. ―Moo pim tɨ'ñchukat dhi'ñi na jax ya' tu ua'ñix, aapi'm na pim jɨ'k tu jiñkai'ñdha'―. Ba' aañ pu kai'ch na gui' nam jɨ'k ya ja'p mia'n jup tui'ka' jano', pui' na jax ya' dhi Judea, jir am nam ba ji boi'ñgia' mu ja'p pai' oi'dha' ta'm na ba' cham ja tulhiiñchuda'. 15 Piam no' jaroi' bhai' pai' ka daa ba'k dhaam, jir am na bhai' dhɨr tɨmnɨi pu jimɨiññolhia', cham tu' na mɨjɨp ka bapkɨda' ɨrban dɨr na ba' tu' xi bhɨɨji. 16 Piam no' jaroi' mu pai' ka oirɨ ga'ran, jir am na mi' dhɨr pu jimɨiññolhia', cham tu' na tu' jajannulhi'ñ jai'p ka xi chu ua'rai kia'mi'ñ na ba' pɨk ba jimɨiñolhia'. 17 ¡Ja'p moo joi'mdam tum duñia' ji jano', kux ba' gu' pui' aa! Nam gu' giilhim jum tulhiiña' gu u'uub gui' nam a'aalh kɨ'n cham bhai'm taat ka', gio jai' nam ɨ'lhich ka tu maamar ka' xio'dam. 18 Ba' aañ pu kai'ch na pim gammɨjɨ tu a'gada'x dhaam ja'k buiñor gu Dios na ba' cham jano' pɨk pui' tum duñia' na pai' dhuuk jix jɨɨpi'ñ ka'. 19 Na gu' jano' na pai' dhuuk pui' tum duñia', giilhim jir tulhiiñara' ka' jix io'm, cham tu' pui' na mɨt jax jum tulhiiñak gu jai' bɨjɨk, jano' nat dɨr jup duu gu Dios dhi oi'ñga'n. Gu' ja'pji jix io'm ji na ba' pɨk bar daipu' ka', cham jɨ'xkat pui' ka tum duñia' gatuuk, na gu' ba tum kuugalhdha'. 20 Nat gu' pui' pu tɨi ɨp gu Dios na jano' na pai' dhuuk tum kuugalhdha', cham mɨk jir tulhiiñara' ka', na gu'x ja joi'gɨ'n gui' nam jɨ'k ba tɨ jɨɨgi'ñ buiñor, cham aa' nam mɨk ya' oipot giilhim jum tulhiiñdha'. No' gu' cham tu daasa' gɨt na jɨ'x juugɨt jir tulhiiñara' ka', bɨɨx jam dho pu ko'ya' gɨt. ¿Jaroo gip jix ñakoo' na giilhim jum tulhiiñdha'? 21 ’Ba' jano' na pai' dhuuk bar mia'n ka' na tum kuugalhdha', no' jaroi' jax jam tɨtda: “Muni dhaa guch Xoi'kam. Maik gor jach kaipu'”, piam no' jax kai'ch: “Muni ba ai guch Xoi'kam”, cha'pim jɨɨgi'ñdha'. 22 Nam gu' mui' jai'chdhɨlhia' gui' nam pui' xi kai'chidha': “Aañ jir di' guch Xoi'kam”, gio jai' nam pui' xi kai'chidha' na maadɨt jir di' ka' gui' nam bɨjɨk ya ja'p bhaankam tu a'gimɨk guñ Gɨ'kora'. Pui'x bhai'p xi chu buidha' am gui' nax bhai'r jum duukam ka', nam jax dhui pɨx ja iatgidha' gu ja'tkam, sia gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' aañ jiñ bui. No'm gu' cham pɨk bɨɨx ja jujur kɨ'n jix biiñak, jix bhai' ja bhɨɨya' dho gu'. 23 Ba' aañ pu kai'ch na pim cham ja kɇkɇɇdat, nam gu' tu iatgidhidha' pɨx. Mooñ ba jam aagi'ñ xib dɨr. 24 ’Mi' dhɨr ba' na xi chum tulhiiñai, dai na bhai' ji chum tukgamta'. Cham jɨ'xkat ka tonnia' kɨ'n gu tanoolh, ni na cham jɨ'xkat ka masbagia'. 25 Gio gu chiichia' nam bhai' ji ii'ñxia', na gu' giilhim jix io'm gi'ndukia' gux dhaam. 26 Ba' aañ nat bhañ joot guñ Gɨ'kora', bañ chɨgia' pim nañ bhɨjɨmmɨni dhɨr bhai' ji buusnia' tɨbaa'ñ chɨr, nam ba' ba machia' bɨɨx na jɨ'k ja'tkam nañ aañ pui'p jir gɇ'kam na jax guñ Gɨ'kora'. 27 Ba' nai' ja jootsa' iñ gu noonbi'ñ guñ Gɨ'kora' na jɨ'x jir oi'ñga'n, pui' na jax mummɨni ja'p na pai' am ju'kam tu'ii' dhix dhaam, nam ba' ja jumpada' gu ja'tkam gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' aañ jiñ bui. 28 ’¿Cham jɨ'xkat nɨi'ñ japim aa gu iigɨx na pai' dhuuk bhai' ji iipoñia', na joidham pɨx tɨɨ'ngilhidha' gu jaaga'n? Dhi' na bhaan jix maatɨ' ka' no't ba ji chaa'm, na pai' dhuuk ba ji chu juuka'. 29 Ba' iam pɨx pu'ñip ji buusnia' dhi' pui' nañ jɨ'k jax ba kai'ch. Pɨx am tɨ'ñchuka' pim no't ba jim tɨɨmu dhi oi'ñga'n, bax maatɨ' ka' na bar mia'n ka' nañ bha jimda'. 30 Tu' sɨlhkam kɨ'n jañ ya' pu jam tɨɨda, bɨɨpɨ' pu'ñi xi chum duuji nam ba' pɨk ba ko'ya' dappaam gu ja'tkam gui' nam jɨ'k ka duduaka' jano'. 31 Dai dhi oi'ñga'n nam tɨɨmu' gio gux dhaam, gu' guñ ñi'ook cham jɨ'xkat jum tɨɨmu' ji. 32 ’Ku ba' gu' dhi' cham maatɨ' ji na pai' dhuuk pɨk pui' tum duñia', na gu' dai dɨɨlh guñ Gɨ'kora' nat tu dai na pui' tum duñia'. Cham maat am gu noonbi'ñ, sia kum bhammɨp tu'ii'x dhaam, ni aañ kuñ cham maat nañ jir Maraa'n, dai gui' dɨɨlh nax maat. 33 ’Ba' gu xib tu' na jax chui'ka', aañ pu kai'ch na pim gammɨjɨ tu a'gada' jix dhaam ja'k buiñor guñ Gɨ'kora', cha'pim jɨ'x mɨk buppada', na pim gu' cham maat na pai' dhuuk tu daaxix. Gu' dhi' jotmoda' pɨx pui' tum duñia' cham jum ɨlhdham. 34 Na gu' dhi' ja'p ji buusnia' na jax gu jaroi' no't ka paxiaram mu pai' ja'k mɨk, no't mi' ka xi ja do'ñchok jai' gu ja'tkam nam mi' ka tu juanda', dai na xi ja chianɨi nam jax ja'k tu juanda', pui' na jax mi' na pai' tuutka' gu ba'pki'ñ, na gu' maa'n mi'p xi chianɨi na ka tu nuuka'nda'. Ba' gui' dai na pɨx am tɨ nɨɨrka' na pai' dhuuk gio mi'p aaya', na gu' bhai' ji o'bhai'ñdha' no' mi' pɨx cham tu jai'ch. 35 Ba' aapi'm pu'ñi ɨp, pɨx am tɨ nɨɨrka' pim, na pim gu' cham maat nañ pai' dhuuk ya' aaya', no' jaxjɨ ji dhɨdɨmpugidhak, piam ɨrab tukaa', piam ku gu' katukgab na pai' dhuuk ba jiiñkia' gu takaarui', piam ku gu'x dha'npam ji chu maaxirɨk. 36 Mooñ ba jam aagi'ñ xib dɨr na pim tɨ'ñchukat. Cha'pim moo kooksɨt darka', nañ gu' jotmoda' ya' pɨx ji buusnia' cham jum ɨlhdham. 37 Bɨɨx dhi'ñi pui' nañ jɨ'k jax jam tɨtda aapi'm, dappaam na jɨ'k ja'tkam jañ jup ja tɨtdat jup kai'ch: Nam cham kooksɨt darka', gammɨjɨ pɨx tɨ'ñchuka' am nañ jax ba kai'ch.

Maarkos 14

1 Ba' nat gook tanoolh pɨx ba ji bii na ba' moo bam aaya' na bar piasta ka' bhaan Paaskua ta'm, gio jumai na mia'n oi'ñ nam pai' dhuuk jix basdak tu kua'da' gu paan gakdhi'ñchix kam, iampɨx ja'p tu'm na ariin tɨmkalh. Ba' jano' gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam jai' ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, gio ba' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, tɨi moom ga'nga' am nam jax ja'k duuji iatgidhai tu chiñia' nam mu'aa' gu Jesuus. Aa'nda' gɨt am nam ba dagia', 2 gu' ji na gu' sap cham jax jix bhaai', na gu' kar piasta ka'. Ba' ja'pni pɨx ka xi chɨ'ɨɨk jamɨt: ―Mooch chakui juanda' na kar piasta ka', no't ba buus ba'. Na gu' no' chich xib daagɨk mi ja'p pai' jax ba buim ja nɨi'ñchudat gu ja'tkam, giilhim bhai' ji bhaaku' am jich bui. 3 Ba' ja'xpɨx gu Jesuus jimɨɨk mummup ba tu kua' Betaania, na pai' kio gu Simoon gui' na tootolhidhat ka gakiidhat gu tukga'n. Ba' moo mi'p ba ai maa'n gu ubii ua'dat maa'n gu ɨlhi'ch jix moik gu jodai ja'aachix kam, nam alabaastro kɨ'n jix mat ka', na mi suu'ntu' gu osbhaga'n gui' nam nardo kɨ'n jix mat ka' nax dha'ram namɨɨk, na joidham uub. Ba' nat jax kukpio'kak bhai' xi choi' mo'ran gu Jesuus, pu bɨɨx ɨp moo nat bha toi'. 4 Ba' jɨ'kchi gu ja'tkam nam mi'p tu'ii' bhai' ji bhaak jamɨt, jup kai'ch am: ―¿Jax ba'm aagɨt pui' tu bua dhi ubii? Tɨɨ' nat bɨɨx xi dhoodak dhi' na tu'x dha'ram namkɨt. 5 ¿Cham bhai' aa na tu chiñia' gɨt nam ga'ra' nam ba' ja makia' gɨt gui' nam alh cham jir tu bia' kam, nam attiiru cham bia' nam tu' kɨ'n tu saba'da'? Jaiñ na gu' ja'kbui' busaakdat gu tuumiñ na jax no' ñich maa'n oidha' ba tu jua. Ba' pui' jɨ' xi kai'chimɨk am bhai' ji ñiok jamɨt gu ubii, 6 gu' ji nat gu' jotmoda' ja soo'mcholh gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―Cha'pim tu' kɨ'n juanda' dhiñ jaduuñ, na pim gu' cham maat nat jax kai'ñkam bhañ juulh dhi' na pimɨt tu' bhaan ba ji chu a'ga. 7 Gu' matgam gu jaaduñ na pim ja aa', gammɨjɨ ya' jam buip tui'ka' am ji, xi ja maakat japim dho nam alh kɨ'n jup xia'ñdhidha'. Gu' aañ nañ bar boi cha'm kam 8 nat ba' bhai' bañ choi' dhi ubii dhi' na joidham uub, na ba' cham xijai ka', dai nam bañ yaaspa'. 9 Tu' sɨlhkam kɨ'n jañ ya' pu jam tɨɨda', na pai' dhuuk bhai' ji chum a'ga' gux bhai'm kai'chdham ñi'ook ya' dhi oi'ñga'n, bɨɨx jup jum a'gidha' dhi ubii na ba' bhaan jix maatɨ' ka' nat jix bhai' dhuu nat bhañ choi' dhi osbhaga'n gu nardo na joidham uub. 10 Ba' maadɨt gu mambhɨɨx daman gook gu noonbi'ñ, gui' na Juudas Iskariote tɨɨ'ka', xi mɨɨ nat ja aa'ñdham gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam jai' ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, na ba' maaxik kɨɨsa' nam boi bhɨichdha' gu Jesuus. 11 Ba' joidham jix bhai'm ɨlh jamɨt na ba ja aagi'ñ, jup tɨtda am nam mui' namkidha' na mu ja baidhika' gu ja o'rosiiris tuk na pai' sɨlh oirɨda' gu Jesuus. Ba' gu Juudas ba jim gaa na jax ja'k jix bhai' ji buusnia' nam jix bhai' bhɨɨya', nam ba' cham xijaichdha' nam daagɨi boi bhɨichdha'. 12 Ba' buimgidhak bɨɨpɨ' dɨr na ba' moo mui' jim kɨɨsa' ja'xpɨx na pai' dhuuk kasnir bakaax tum jugia', gio ba' gu jumai na mia'n oi'ñ nam jix basdak tu kua'da' gu paan gakdhi'ñchix kam, ba' moop ba tɨkka am gu noonbi'ñ gu Jesuus, jup tɨtda am: ―¿Paap ja'k jix aa' nach jimɨi tu bhaidha' nach tu jugia' ja'xñi nat ya' bam ai gu piasta bhaan Paaskua ta'm? 13 Ba' gu Jesuus gook mɨjɨ xi ja joot bhammɨ gɇ' kiicham, jup ja tɨtda: ―Aañ ja'p tɨi kai'chɨt na pim mu jimia' aapi'm gook bhammɨ gɇ' kiicham. Bhai' pim tɨgia' maa'n gu chio'ñ nar tujuandam na mi ja'p ba tu bai'ntu'nda' maa'n gu bai'ñdhakar ta'm. Ba' aapi'm mui' xi oidha' gatuuk dɨr, pɨx nɨidhidha' pim na mummu ji aaya' kiicham. 14 Ba' aapi'm cham xi'ɨrdat mui' xi aaya', ja'p japim tɨɨda' gu mi' kiokam: “Aach ja'p jich chɨɨdak bhach joot gu Gɇ'kam nap sap taiñbuidha' maa'n kap gum ba'aak pai' na tu bio', na sap ya' tu jugia' ja bɨɨm gu noonbi'ñ nat bam ai gu piasta bhaan Paaskua ta'm.” 15 Ba' gui' tu jam tɨɨ'ñchuda' bhɨjɨ ja'p tɇ'kob, na pai' tɨ kɨɨ'mpigix gio na gɇ'x chu bhai'. Bhai' pim ba' tu bhaidha' nach tu jugia' ja'xñi. 16 Ba' mui'p ma jii mɨt gu gook gu noonbi'ñ, bhammɨ mɨt ba ai gɇ' kiicham. Pui' dho ji chu buus na jɨ'k jax ja tɨtda gu Jesuus. Cham xijaich jamɨt, dai na mɨt xi chu bhaidhak gu koi' nam tu jugia'. Ja'xpɨx ba' giop ka xi jii mɨt mummu nat pai' dhɨr bha ja joot. 17 Ba' ji chukgɨk mi' ba ai gu Jesuus ja bɨɨm gu mambhɨɨx daman gook gu noonbi'ñ. 18 Mi' ba' bhai' ji chu juu mɨt. Ba' nam mi' daraat ka tu kua', jup ja tɨtda: ―Tu' sɨlhkam kɨ'n jañ ya' pu jam tɨɨda', maadɨt aapi'm na pim ya'p tu'ii', maaxik jiñ kɨɨsa' ja bui gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam nam boiñ bhɨichdha'. 19 Ba' gui' gampai' ji dhuu mɨt, ba' pɨx bhai' ji chɨkka mɨt jɨ'ma'n, jup tɨtda am: ―¿Aañi' aa chi? Gio gu jumai: ―¿Ka' aañi' aa chi? 20 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Maa'n pɨx ji gu' aapi'm mambhɨɨx daman gook na pim ya'p tu'ii', nach jɨ'k maap ya tɨ sɨssɨ dhi jooxia' ta'm nañ jax chu'm ka'm tu kua' aañ. 21 Jir am kat na pu cham jai'ch ka' gɨt gu jaroi' na maaxik jiñ kɨɨsa' nam boiñ bhɨichdha'. Tɨix joi'gɨ'ñ iñ, na gu' giilhim jum tulhiiña' maaxik xiñ kɨɨsai. Ku ba' gu' dhi' mi' pɨx pui' ba jimda' ji, na bhaan pɨx jum kuugalhdha' na jax jum kai'ch mi u'uan ta'm gu ñio'ki'ñ gu Dios, na pu'ñi ja'k jiñ dhooda' am aañ nat bhañ joot. 22 Ba' mi' pui' nam tu kua', nat jax dhaa ɨp gio gu Jesuus jai' gu paan, xi chu taxchaabgidhak jix dhaam ja'k ta'tak xi jaisaidhat pɨx mui' ji ja maa gu noonbi'ñ, jup ja tɨtda: ―Dhi'ñi pim pup mui' xi jugia', na gu' dhi'r jiñ chuuku'. 23 Gio ba' maa'n mi' dhɨr ja'p bhai'p ji bhɨi gu alhi'ch ja'aa na mi suu'ntu' gu biiñ gui' na uubas kɨ'n jup duñiix, ba' mu ja'k xi ja maakak xi ja chia nam i'ya'. Ba' gui' bhai'p xi ii mɨt jɨ'ma'n kaam. 24 Na mɨt xi i'chuk ba'p ja tɨtda: ―Dhi' na pimɨt tu ii, dhi'r jiñ ɨ'ɨɨr na kɨ'n xib dɨr maakam aagix ka' na jax ja'k jix aa' guñ Gɨ'kora' nam mi' pui' jiimda' gu ja'tkam, na gu' ka mɨlhia' guñ ɨ'ɨɨr na ba' tu namkix ka' gu ja ua'tulhdhara', na ba'x bhai' tu ja jimia'. 25 Tu' sɨlhkam kɨ'n jañ ya' pu jam tɨɨda', daipu' dhi maa'n kaam nañ xi io'ji dhi uubas baraa' gu xib, nañ gu' moo bar boi cha'm kam. Jano' ba' na pai' dhuuk ba tum kuugalhdha' nañ ba' giop ba i'ya' jix dhaam ja'k, ku gu' gux uañ ji, cham tu' dhi' pu chu'm. 26 Mi' dhɨr ba' maa'n xi laalagɨk tɨi ma jii mɨt bhammɨ ja'k oidha' ta'm, nam pai' Oliibus kɨ'n jix chu mat ka'. 27 Gu' ji na gu' na mɨt baas ba ji bhɨi, jup ja tɨtda gu Jesuus: ―Ya' moo mam ai nam kuugalhdha' na jax tu ua'ñix mi u'uan ta'm nap jum kai'ch: “Mu'aa' am gu bipia'dam, ba' gu kakasnir jum jɨ'dɨlhkadai pɨx cha'tak boopoya' am jɨ'ma'n.” Ba' dhi' na pui' jɨ' tu ua'ñix, aapi'm jam aagɨt pui' ja'k jum kai'ch, na pim pu jiboi'ñgia' xib dhi tukaa' nam bañ dhagia' gui' nam bha ja jootsa' gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam. Na gu' cham tu' dai nam jiñ kuupa' pɨx, gu' ja'pji nam pu tu chiñia' nam jiñ mu'aa'. 28 Ku ba' gu' aañ gatuuk yaa' ji nañ jax ba oirɨda'. Kagɨt nañ bɨɨpɨ' mu ba oirɨda' Galilea na pim ba' aapi'm mup ba aaya'. 29 Ba'p kai'ch gu Peegro: ―Aañ dho gi chakui jimɨiññolhia' ji, sia mɨt dhi jai' jiboi'ññor. Cham jax bua sia ku mɨt jum bɨndak jiñ dhaa. 30 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Tu' sɨlhkam kɨ'n jañ ya' pum tɨɨda' na gookim ka jiiñkia' gu takaarui' xib dhi tukaa', aap baikim pui' ba tɨ'ya' nap cham jiñ kaichu'. 31 Gu' ji na gu' xi kɨɨk gu Peegro, jup kai'ch: ―Aañ dho gi pu tɨ'ya' ji nañ jum kaichu', cham jax bua sia mɨt jum bɨndak jiñ mua. Ba' bɨɨx pui'p ji chɨi mɨt gu jai' noonbi'ñ. 32 Ba' mi' pɨx ji ai mɨt na pai' Getsamanii tɨ tɨɨ', ba'p ja tɨtda ɨp gio gu Jesuus: ―Ya'ni pim ka darka'. Aañ bha'ñi ka tu a'gara' jix dhaam ja'k buiñor guñ Gɨ'kora'. 33 Ba' baasɨ'n iam xi jimɨɨk baik pɨx xi ja baidhak gu noonbi'ñ, dai gu Peegro, gio gu Jakoobo, gio ba' gu Juan. Ba' gampai' jim duu nam bhai' xi ñɨi'ñ, panaas kux buam jum aa', 34 ba'p ja tɨtda: ―Aañ moo cham pui' ka tu tatda' ji, bax chaat iñ nam mia'n ba jiim gui' nam boiñ bhɨichdha'. Aañ ja'p ɨlhii'ñ na pim ya' pɨx kañ ñɨɨrda' ɨp aapi'm, dai na pim moo cham kooksoda', tɨ nɨi'ñdha' pim. 35 Ba'x io'm baasɨ'n iam xi jimɨɨk mi ja'p o'lhia'n kɨ'n xi kɨkbuk xi dhumartɨk, dɨɨrap na xi chu siisap gu ma'oo'n. Ba' mui' ji chu a'ga jix dhaam ja'k buiñor guch Gɨ'kora', na tɨkka'n no' sap jix bhaai' na palhbuidha' nam ba' cham boi bhɨichdha', 36 jup kai'ch: ―Aapi'ñ Gɨ'kora' nap jix dhaam jup tu'ii', nap bɨxchu'x bhaai' nap pu tu duñia', xiñ palhbui'ñ nam cham boiñ bhɨichdha', na gu' dhi' ja'p ji buusan na jax gu tu' na giilhim jix xibu' nañ tu i'ya'. Piam jap xiñ guguuxdha' nañ ba' cham jax jiñ aa'nda' no'p gu'x aa' nam kuugalhdha' nap aap jax ɨlhii'ñ. Ku gu' aañ cham tu' ji nañ moo cham aagɨt jup kai'ch. 37 Ba' ja'xpɨx nat ja'k gɨi mi' nat pai' xi ja chianɨk nam ka darka' gu baik gu noonbi'ñ, mi' pɨx kookos am nat ba ja tɨɨ. Ba'p tɨtda gu Jesuus gu Peegro: ―Simoon, ¿moo ja'p jix kooxim ap aa? Tɨ nɨi'ñdha' ap. Moo pich chi moo jano' koi na ñich jax jii. ¿Ka'p ji siamri jɨ'x xi chɨ nɨidhimɨk aa? 38 Gu' pim ji tɨ nɨi'ñdha' ji, gio na pim tu a'gada' jix dhaam ja'k buiñor guñ Gɨ'kora' na ba' cham jam mai'chia' gu ja'ook. Pui' dho pɨx tɨi xi chu tatda' jia na pim nakga' gɨt na pim jum tulhiiña' na jax aañ, gu' ji na pim gu' cham nakoo'. 39 Ba' dai nat xi ja ñiññichdhak gio mu ja'k jup ji dhuu nat tu a'gam jix dhaam ja'k, jir maa'n na jax kai'chim nat jax ja'k tu a'ga bɨɨpɨ' dɨr. 40 Ba' ja'xpɨx nat gio ja'k jup gɨi, kookos am nat giop ba ja tɨɨ, pu cham ñiok am na tɨi xi chu ja a'gi'ñ, nam gu' giilhim jix kookxik. 41 Ba' na bar baikim nat xi chu a'garak jix dhaam ja'k nat gio mi'p ba ai, maa'n nam jax kookos nat ba ja tɨɨ, ba'p ja tɨtda: ―¿Kux ba' moo ja'p jix kookxik japim aa? Gi nañ jup jam tɨtda na pim tɨ nɨi'ñdha' nañ jɨ'x ka tu daan. Xib na gu' cham kam aa' na pim tɨ nɨi'ñdha', nat gu' bam ai na pai' dhuuk tu daaxix na aañ nat bhañ joot guñ Gɨ'kora' boi bañ bhɨichdha' am gui' nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ. 42 Mummuni dhɨr bhai' ba jimchu' mui' ja bɨɨm gui' nañ jaroi' jam aagi'ñ bɨɨpɨ' na maaxik jiñ kɨɨsa'. Maik gor jach mui' xi ñamkia'. 43 Ba' na pui' jɨ' ka ja tɨtda gu Jesuus gu noonbi'ñ, mi' ba ai ji gu' gu Juudas, gui' na maadɨt jir di' gu mambhɨɨx daman gook gu noonbi'ñ, ja bɨɨm mui' gu ja'tkam kukxir ji chu ua'dat am, jai' gu u'uux jix kaapak, na mɨt bha ja joot gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam jai' ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, gio gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, gio ba' gui' nam jir ja gɇ'gɇrkam tuk ka' gu Israel kam ja'tkam. 44 Ba' gu Juudas bɨɨpɨ' dɨr xi ja aa'ñdhak nam baas dɨr ka jiim na jax ja'k duñia' nam ba' ba machia' na jax chu'm jir di' ka', jup ja tɨtda: ―Gui' nañ jaroi' mi' xi ñio'kdha', dhi'r di' ka'. Ba' aapi'm jotmoda' mi' pu dagia', jix bhai' pim buuprai pu bhɨika'. 45 Pui' dhom duu. Na mɨt jax mi' ai, pɨx jix bhai' kai'chim gu Juudas, jup tɨtda gu Jesuus: ―Aach bha ja'k ɨp jiñ jaduuñ. Gio ba' nat mi' xi ñio'ki. 46 Ba' gui' jotmoda' mi' pu daa mɨt, buuprak gamai' pu bhɨich jamɨt. 47 Ba' maa'n gu maa'nkam tugi'ñ gu Jesuus, nat jax baabuk gu kuxiiru'n bhai' tɨi soñiich maadɨt gui' na mɨt mu ja joot gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam jai' ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios. Gu' ji nat gu' cham ai, nat gu' ja'p xi ñɨɨra, dai naaka'n pɨx ai palhɨɨp. 48 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus gui' na mɨt ba daa: ―¿Jax ku pim ba' bɨxchu' kukxir tu ua'dat bha ja'k jiim gam u'ux jix kaapak? ¿Tu' ɨxkum jiñ ɨlhii'ñ japim aa? 49 ¿Jax ku pimɨt ba' cham mummu puñ dhaa gɇ' chiop nañ moo mi' pu oirɨt tu jam a'gi'ñdha' nabap tanoolh? Ka' ba' na gu' dhi' na bhaan pɨx jum kuugalhdha' na jax jum kai'ch mi u'uan ta'm gu ñio'ki'ñ gu Dios. 50 Ba' dɨɨlh mi' xi buak jamɨt gu Jesuus gu noonbi'ñ pu jiboi'ññor. 51 Ba' nam nammɨ gama ja'k ba ua' buuplhixim gu Jesuus, gatuuk dɨr mui' ka jimchu' maa'n gu biapma' dai tɇb kutuun ji chɨi'chgɨt. Ba' o'bhai'ñdhak tɨi daa mɨt, 52 gu' ji na mɨt gu' cham bhai' daa, kutuunaran pɨx daa mɨt. Jum jupnak pu jimɨiññor jix dhaapkat. 53 Ba' mummu ba aich jamɨt gu Jesuus na pai' kioka' gui' nax io'm jir ja gɇ'kam tuk ka' gui' nam jai' ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios. Ba' bɨɨx maap bam jumaap jamɨt gu jai' gui' nam cham pɨk jir ja gɇ'gɇrkam tuk ka', gio ba' gui' nam jir ja gɇ'gɇrkam tuk ka' gu Israel kam ja'tkam, gio ba' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios. 54 Ba' gu Peegro gatuuk mi'p ba ai, na gu' gatuuk dɨr pɨx mui' ji jim jix choo'nnɨt. Mi' dhɨr ja'p dɨɨrap pɨx ji dhaibu mi' na pai' mɨim gu tai, nam pai' tu naadat juuka' gu o'rosiiris. 55 Ba' gu gɇ'gɇrkam tɨim tɨ tɨkka'n am nam jax ja'k duuji iattulhdhai tu chiñia' nam mu'aa' gu Jesuus, gu' ji nam gu' cham jɨ'xkat nɨi'ñ na mu pai' giilhim tu buim, ni nam pai' dhuuk pui' tɇ kɇɇ. Mi' dho gu' pu cham bhaai' nam jax tɨ'ya'. 56 Ba' jai' dhɨt tɨi xi iattulhi'ñ am, gu' ji nam gu' pui' pɨx cham jup ja jɨɨgi'ñ, na gu' maa'n maakam jup kai'chdha', gio gu jumai maakam ɨp. Mi' pui' cham ka nokia', mi' dhɨr jumai bhai' tɨip ji chu a'ga'. 57 Jai' gu'ngukɨt tɨi xi iattulhi'ñ am, jup kai'ch am: 58 ―Dho gu' aach mi' pai' pui' kai ji nap kai'ch: “Alh jañ moo ka iara' dhi gɇ' chiop ja'tkam jup ja duiñ, baik tanoolh kɨ'n jañ ba' gio jumai ya'p kɨɨsa', dhi' ba' Dios bap jir duñii'ñ ka', cham tu' tu' ja'tkam.” 59 Ni gu pui' kum cham maa'n ñi'ook jup bua, sia kum panaas tɨi sɨlhkam kam xi kai'ch. 60 Ba' gux io'm ja gɇ'kam tuk gui' nam jai' ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, xi kɨkbuk xi ja soo'mchulhdhak nam sap cham ñiokda', ba' ba tɨkka gu Jesuus, jup tɨtda: ―¿Jax jap ɨlhdhat ja kɇɇ dhi jaaduñ? ¿Jir sɨlhkam aa nam jax kai'ch, ka'm ji iat aa? Eap xi chu a'ga nach xim kɇɇka'. 61 Gu' ji na gu' cham ñiok gu Jesuus, mi' pɨx pu daa. Ba' giop xi chɨkka jix bhai' pɨx, jup tɨtda: ―¿Jir sɨlhkam aa nap saak aap jir di' guch Xoi'kam, nap saak jir Maraa'n gu Dios gux io'm Gɇ'kam? 62 Mi' dho gi ba' bhai' ji ñio ji gu Jesuus, jup kai'ch: ―Aañi' dhor di'. Kani na pim bañ chɨgia' nañ bhɨjɨmmɨni dhɨr bhai' ji buusnia' tɨbaa'ñ chɨr gatuuk nañ bhammɨx dhaam xi dhaakat sonpan gu Dios kɨɨ'n dɨr. 63 Ba' gux io'm ja gɇ'kam tuk gui' nam jai' ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, ais saassa gu jannulhi'ñ na sap ba' bhaan jix maatɨ' ka' na cham jir am pui' nat jax tɨi gu Jesuus, jup kai'ch ba': ―¡Dho jaña! ¿Jarooch ba'p ka nɨɨra nax bhai' tu aa'nda'? Tɨɨ' nat dɨɨlh ya' maaxik bam kɨi. 64 ¿Jax japimɨt gi ɨlhdhat kai? ¿Cham aa pim ɨlhii'ñ na giilhim jir ua'tulhdhara' gu pui' nat jax tɨi, na moo ja'xbui' gɇ'kam jup xim taat na jax gu Dios? Ba' bɨɨx bhai' ji bhaak jamɨt nam jɨ'k mi'p tu'ii', pui' ji chɨi mɨt na sap pui' pɨx bax bhaai' nam tu chiñia' nam mu'aa'. 65 Ba' bhai' ji dhaa mɨt pui' xi chɨ'ɨɨk. Jai' mɨt bhai' ji xixbuidhimɨ, jai' na mɨt bhai' xi bulhdhak gu jannulh buupuiran bhai' xi gɨb, gio ba' nam xi chɨkka, jup tɨtda am: ―¿Jaroo bham gɨɨ'? Eap xich aagi'ñ. Mi' dhɨr ba' gu o'rosiiris jai' bhai'p ji gɨbiimɨ mɨt buibsaran. 66 Ba' gu Peegro na mi' ka daa cham joiñat, bhɨjɨ dɨr ja'p tɨmnɨk tɇ'kob mi' ba ai maa'n gu tɨyaa na mi'r tujuandam ka'. 67 Ba' mi' pɨx ji chɨɨ gu Peegro na mi' daakat ka juuka' taikob, ba' bhai' xi ñɨidhimɨk jup tɨtda: ―¿Aap aa maadɨt jir di' nap kaichu' gu Jesuus Nasareet kam? 68 Gu' ji na gu' gu Peegro cham tu aa', dai nap kai'ch: ―Cham. Aañ dɨɨlh ji nañ jup oilhim jiñ jaduuñ. Pu ni nañ jix maat gu jaroi' nap aagɨt jup kai'ch. Ba' mi' dhɨr jimɨɨk gama ja'k jup ba kɨɨk ki'ñgob. Ba' mi kɨɨkat jix buam jum aa', ba' moo maa'nnim ba jiiñ gu takaarui'. 69 Ba' gu tɨyaa mui' xi ñɨidhimɨk ɨp gio, jup ja tɨtda gui' nam mi'p tu'ii': ―Gu'ñi dho bak maadɨt jir di' na kaichu' gu Jesuus. 70 Gu' ji na gu' gu Peegro jir maa'n na jax kai'ch. Ba' ja'xpɨx bhai'p ji chɨkka mɨt gui' nam jɨ'k mi'p tu'ii', jup tɨtda am: ―¿Ja'p aa moor sɨlhkam nap cham tu' maadɨt jir di' gui' nam kaichu' gu Jesuus Nasareet kam? Chi moo tɨi kaichu' ap ji, gu' ji nap gu' cham tu aagam. Jax dhui na pim gu'r mia'n jum oi'dhagɨm. ¿Ka' cham aa aap jir Galilea kam? Tɨɨ' nap ba' moo ja'p pui' tu ñiok nam jax tu ñiok gu mu kam. 71 Gu' ji na gu' xi kɨɨk gu Peegro, dai nat bhai' pɨx ji bhaam nam tɨix bhai' pɨx xi chɨkka. Bɨɨx aixim ja tɨtda na jax ɨlhii'ñ, jup kai'ch no' gu' sap cham jir pui' na jax kai'ch, ku gammɨjɨ pu dooda' ku gi gu Dios na jax ɨlhii'ñdha'. Ja'pni moo kai'ch: ―No' gu' cham jir pui' ku gi nañ jax jam tɨtda, ku puñ dhooda' ku gi gu Dios na jax ɨlhii'ñdha', nañ gu' aañ tɨi ba jam aagi'ñ nañ dɨɨlh jup oilhim. Gio pu cham jup nɨi'ñ iñ na jax chu'm tɨ nɨi'ñ gu jaroi' na pim mɨjɨ pai' aa'. ¿Jax japim ba' duukat pui' ja'k ɨlhii'ñ nañ aañ kaichu'? 72 Ba' daipu' xi ja tɨɨdak gio mi ja'p gampai'p jim duu. Ba' giop ba jiiñ gu takaarui', bar gookim nat giop ba jiiñ. Ba' bhai' pup tɨ'ñcho gu Peegro na bak pɨn pu'ñi tɨtda gu Jesuus bɨɨpɨ' dɨr: “Gookim ka jiiñkia' gu takaarui' nap aap baikim pui' ba tɨ'ya' nap cham jiñ kaichu'.” Ba' bhai' ji susua, nat gu' giilhim bhai'x buam ji chu tatdat na pui' xim aa'.

Maarkos 15

1 Ba' buimgidhak nat jax pɨx bhai' ji chu maaxir, gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam jai' ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, gio ba' gui' nam jir ja gɇ'gɇrkam tuk ka' gu Israel kam ja'tkam, gio ba' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, xi chu a'gak jamɨt nam jax ja'k duuji tu chiñia' nam boi bhɨichdha' gu Jesuus. Ba' ja'xpɨx na mɨt pai' maa'n ñi'ook xip duuk, dai na mɨt mui' ba bhɨɨk jix bhai' buuplhixim mu na pai' daa gux kai' Pilaato. 2 Ba' gu Pilaato xi chɨkka'n gu Jesuus na mɨt jax mu aichulh, jup tɨtda: ―¿Aapi' aar di' nap saak jir ja gɇ'kam tuk ya' dhi Israel kam ja'tkam? Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Jir pui' dho nap jax kai'ch jiñ jaduuñ. 3 Ba' gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam jai' ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, bɨɨx aixim tɨi iattulhi'ñ am gu Jesuus. 4 Ba' gio bhai'p ji chɨkka gu Pilaato, jup tɨtda: ―Jir sɨlhkam chi moo pui' nam jax kai'ch nam bɨɨx aixim jum iattulhi'ñ dhi ja'tkam. Tɨɨ' nap ba' cham ñiok. ¿Pui' aap ba' cham tu' bhaan jum palhbuidha'? Tɨɨ' nam jax kai'ch dhi ja'tkam. 5 Gu' ji nat gu' cham ka ñio gu Jesuus nat gio tɨip xi chɨkka. Ba' mi' pu cham maat gu Pilaato na jax dhuñia' na tɨi xim ga'nga. 6 Ba' ja'pni ja'k moop tu jimda' gux kai' Pilaato: Nabap oidha' na pai' dhuuk jum aajidha' gu piasta bhaan Paaskua ta'm, maa'n dado'ñcho' gu maa'nkam gui' nam jɨ'k kuupka', dai na gu' gu jaroi' na ɨlhii'ñdha' nam cham pɨk bhaamki'ñdha' gu ja'tkam. 7 Ba' jano' maadɨt mi'p kuupka' gu maa'nkam Barrabaas tɨɨgim, gui' na bɨɨx jimdat bɨɨpɨ' dɨr na mɨt pai' dhuuk ja koi jɨ'kchi gu ja'tkam na mɨt ja kokda gu gɇ'gɇrkam. 8 Mi' dhɨr ba' mi'm jumpadak gu ja'tkam jup tɨtda am gux kai' Pilaato, na sap jix bhaai' na do'ñcho' maadɨt gui' nam mɨjɨ kuup nam pai'm kukpa gu ja'tkam. 9 Ba'p ja tɨtda gu Pilaato: ―Aañ ja'p ɨlhii'ñ nañ do'ñcho' dhi Jesuus, na gu'p kai'ch nar jam gɇ'kam tuk bɨɨx aapi'm ya' dhi Israel. ¿Jir am aa, ka' cham aa? ¿Jax japim ɨlhii'ñ aapi'm? 10 Ba' dhi' na pui' jɨ' ja tɨtda gu Pilaato na mi' pɨx mamtɨ, ee jax pɨk tɨ'ya' am. Na gu'x maat na gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam jai' ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, nam jix bhaamkidhat jamɨt ba' mu aichulh gu Jesuus na sap ba' mi' dhɨr ja chiñia' gu sandaarui'x chugi'ñ nam mu'aa', nam gu' giilhim jix jɨɨgam. 11 Gu' ji na gu' gui' pu bɨɨpɨ' dɨr ba ja iatgi mɨt gu ja'tkam, jup ja tɨtda am nam sap pui' tɨ'ya' na cham dado'ñchoda' gu Jesuus, Barrabaas jamɨt ja chia nam bhai' ji aaga' na do'ñcho'. 12 Ba' xi ja tɨkka'n gu Pilaato nax bhai'x maachim no'm sap cham iam jax tɨ'ya' na do'ñcho' gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―¿Jax japim ba' ja'k ɨlhii'ñ nañ tu chiñia' nam dooda' dhi Jesuus? Na gu' kai'ñkam pui' kai'ch nar jam gɇ'kam tuk bɨɨx aapi'm ya' dhi Israel. 13 Ba' gu ja'tkam pɨx jiiñak suulh jamɨt, jup tɨtda am gɇ' kɨ'n: ―¡Mu ja chian gum sandaarui'x chuk kum sissappu' kuruus ta'm! 14 Ba' gio tɨi mui'p ka xi ñio gu Pilaato, jup ja tɨtda: ―¿Tu' gi moo jax dhuu mu pai' ku pim ba' moo ja'p jix kɨ'ɨɨ'n? Gu' ji nam gu' gu ja'tkam cham tɇ kɇɇ. Jix io'm gɇ' kɨ'n pui' ba xi chɨtda am: ―¡Mu ja chian gum sandaarui'x chuk kum sissappu' kuruus ta'm! 15 Ba' pui' ma do'ñcho gu Pilaato gu Barrabaas nam ba' cham bhaaku' gu ja'tkam, nam gu' dhi' bhax aa'. Mi' dhɨr ba' pui' ma ja chia gu sandaarui'x chugi'ñ nam gɨɨ'bia' chipliin kɨ'n gu Jesuus nam ba' mi' dhɨr ba sissappu' kuruus ta'm. 16 Ba' gu sandaarui'x chugi'ñ gu Pilaato na mɨt pai' xi gɨbiimɨk gu Jesuus, mu ja'k jup bhɨɨk jamɨt gɇ' bhi'ñbak chɨr, mi' na pai' gɇ'x chɨ gɨ'ɨɨr, nax bhaai' na mi ja'p tum oipoda' gu ja'tkam bɨɨx xikoolh. Ba' gu sandaarui'x gui' na mɨt gɨɨ' gu Jesuus, bɨɨx bhai' ji ja bai mɨt gu jai' sandaarui'x nam mi ja'p jup tu'ii', 17 ba' xi chɨ tɨi'dhak jamɨt jix ñakaabma', gio na mɨt bhai' xi dhaaxdhak gu joi' kuruuñchix kam mo'ran. 18 Giilhim bhai' ji chɨtdaimɨ, jup tɨtda am: ―¿Gammɨjɨ aap tɨi ɨlhdhat nap jir ja gɇ'kam tuk ka' gɨt gu ja'tkam ya' dhi Israel? 19 Gio na mɨt bhai' ji gɨbiimɨ mo'ran maa'n gu uux tapoorak kɨ'n, gio nam bha xixbui'ñ. Gio ba' nam ja o'lhia kɨ'n gu'ngukɨt bɨɨpɨ' dɨr pɨx am tum uañi'ñ, tu' ka'm nɨi'ñ am chi sap panaas, gu' ja'pji nam mi' pɨx xi'ɨrappu. 20 Ba' ja'xpɨx nam mi' pui' xi buimɨk, giop xi chu kookoxchulhdhak jamɨt gux ñakaabma' na mɨt bɨɨpɨ' dɨr tɨ tɨi', dɨɨlh jajannulhi'ñ jamɨt ba' xi chɨ tɨi'dhak ɨp gio, na mɨt ba' moo baabuk mɨjɨ dɨr gɇ' bhi'ñbak chɨr ba bhɨɨk na mɨt ba sissapam kuruus ta'm. 21 Ba' nam baasɨ'n ba ua' gu Jesuus na mɨt ba sissapam, maa'n bhai' ka jimchu' gu maa'nkam Sireene kam Simoon tɨɨgim, nar taata'n gu Alijaanru gio ba' gu Ruupu, sap mu pai' dhɨr ja'k jimchu' gampɨx. Ba' gu sandaarui'x bhai' dhɨr ja'k buak gamai' chia mɨt na mootika' gu kuruus, nat gu' ba magoo gu Jesuus. 22 Ba' bhammɨ ba aich jamɨt gu Jesuus na pai' Golgota tɨ tɨɨ', na ja'p kai'ñkam jup jum kai'ch: Kakoi' Mo' Daa. 23 Ba' jɨ'kchi gu ja'tkam bhammɨ ɇɇk tɨi maak am gu uubas baraa', bɨnkam gu osbhaga'n gu u'uux gui' nam mirra kɨ'n jix mat ka', na sap ba' kɨ'n cham pɨk tu ko'k ka', na gu' cham pɨk tu taat ka' gu tukga'n, gu' ji na gu' cham aa' na i'ya' gu Jesuus. 24 Ba' gu sandaarui'x xi chu kookoxchulhdhak jamɨt gu jajannulhi'ñ, na mɨt ba' bhai' ba sissapa kuruus ta'm. Mi' dhɨr ba' dai na mɨt xim mamai'chɨk a'lhiok xi chu u'uuk. 25 Bhammɨni ja'p moo tɇ'kob pa' ba ji dhuu na mɨt pai' dhuuk bhammɨ sissapa. 26 Ba' daam dɨr iam na pai' mo'tɨk gu Jesuus, maa'n bhai'p siis jamɨt gu taa'mla alhi'ch komaarak pa', gɇ'gɇr kɨ'n bha tu ua'ñix na sap ba' bhaan jix maatɨ' ka' na mɨt tu' kɨ'n jup dooda. Ba' ja'pnim kai'ch gui' na bha tu ua'ñix: “Dhi'ñi jir di' gui' nar ja gɇ'kam tuk bɨɨx gu ja'tkam ya' dhi Israel.” 27 Ba' gook ɨ'xkum jamɨt bɨɨma'n bhai' sissapa bɨxxik dɨr jai' kukrus ta'm. 28 Ba' dhi' nat pui' jɨ' tum duu, nat jax dhuuk pɨx jum kuugalh gu ñio'ki'ñ gu Dios na jax tu ua'ñix mi u'uan ta'm nap jum kai'ch na guch Xoi'kam tu' pɨx ɨlhdha' am gu ja'tkam, pui' na jax gu jaroi' no' cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ. 29 Ba' jai' dhɨt gu ja'tkam mi ja'p amuub buanɨt giilhim tɨtdaidha' am bhai' xi ñɨidhidhat, am gagai buppaidha' am gu ja moom. Ja'pnim moo tɨtda: ―Jaña nap jax chu'ii' aap nap saak iarai gu gɇ' chiop baik tanoolh kɨ'n gio jumai bhai'p kɨɨsa'. 30 Eap xi chɨmiiñ bhai' dhɨr dhi kuruus ta'm nach xim nɨi'ñdha' no'p baabui' moox io'm jir gɇ'kam. 31 Ba' gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam jai' ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, gio gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, ba xi jii mɨt ɨp nam giilhim a'ga gu Jesuus, jup kai'ch am gɇ' kɨ'n ja kaixdhat: ―Gi jax ji nat ba' gu' gu jai' ja'tkam ja palhbui, dɨɨlh ba' moo ja'p cham jup bhai' ji jia na jax dhuim palhbuidha' xib na bhai' sissap. 32 No' gɨt jich ñɨi'ñchudat bhai' dhɨr bhai' ji chɨmñia' dhi' na saak jir jich Xoi'kam, na saak jir jich gɇ'kam tuk bɨɨx aach ya' dhi Israel, dho gi gu' bɨɨx tɨ jɨɨ'ñdha'ch gɨt ji buiñor. Ba' gui' nam bhai' bɨɨma'n sissap pɨx am jup bhakku' am buiñor, jax ñam pɨx chɨtda. 33 Ba' nat jix dhaam ba ji dhuu, bhai' ji chum tukgamta, pu cham pai' ka tu maax ja'p na jax no'r tukaa', attiiru pui' mia ba ji dhuu nat ba' giop ba tu maaxir. 34 Ba' nat jax kia'pɨx gio bhai'p ji chu maaxir, gɇ' kɨ'n jup kai'ch gu Jesuus: ―Eloi, Eloi, ¿lama sabaktani? ―na ja'p kai'ñkam jup jum kai'ch: Dios jiñ Gɨ'kora', ¿jax kup ba' cham jiñ a'm ka tɨ nɨidhim? Tɨɨ' na mɨt jax jiñ dhooda. 35 Ba'p kai'ch am gui' nam mi'p tu'ii' nam kɇɇ: ―Ka gɨt na tɨi bai'ñ gu Eliiyas gui' nat bɨjɨk ya ja'p bhaankam tu a'gimɨk gu Dios. 36 Ba' maadɨt gui' nam mi'p tu'ii' jup kai'ch: ―Ea nach nɨɨrada' gu Eliiyas no' bha jim na tɨbaañdha'. Na gu' ja'p jum aa' na dhi' bai'ñ gu Jesuus nat gɇ' kɨ'n tu a'ga. Ba' pui' xi chɨ'ɨɨk, jotmoda' xi ba'nnidhak maa'n gux moik ja'p na tok kɨ'n gu uubas barga'n jix jɨ'ɨɨk, uux cha'm xi ɨxkunak mui' xi maa chiñi'ran gu Jesuus na sap ba' xio'pna' na kɨ'n kapup xi dhuatgɨda'. 37 Gu' ji nat gu' nai' ji muu, dai nat gɇ' kɨ'n xi jiiñkɨk. 38 Ba' nat jax muu gu Jesuus, gu jannulh gu gɇ'x kabook na mu sɇ'ka' ɨrban dɨr gu gɇ' chiop, pu ɨrban sar. Daam dɨr dɨr mui' ji sar, mɨjɨmmɨ ji chɨm. 39 Ba' gui' nar ja mo' ka' gu sandaarui'x nɨi'ñ nat gɇ' kɨ'n xi jiiñkɨk gu Jesuus nat ba muu, ba'p kai'ch: ―Bak ji gu' sɨlhkam ji na Dios jir Maraa'n kat dhi jaduuñ na ba' saak pui' kai'ch nar gɇ'kam. 40 Ba' jai' gu u'uub mɨk pa' guguukat mui'p nɨi'ñ am. Maadɨt moor di' gui' na Mariiya Magdalena tɨɨ', gio gu jumai Mariiya, gui' nar ja naan gu Josee gio gu Jakoobo, gui' nam gatuuk kam kɨ'n jix mat ka', gio ba' jumai ɨp gu ubii Salomee tɨɨgim. 41 Ba' dhi' dhi u'uub jir di' am gui' nam gammɨjɨ bɨɨx jup xi jiimda' mu ja'p Galilea, na pai' jax tu ja a'gidhidha' gu Jesuus gu ja'tkam, nam palhbuidhidha' nam mu bhɨidhidha' na tu'm aagidha'. Gio jai' mui' gu u'uub nam mi'p tu'ii', gui' na mɨt bha oi ɨp jano' nat jax bha ai Jerusaleen. 42 Ba' mɨkkat nat pai' ba tuk nam ba' moox kɨɨ' bam duñia' gu Israel kam ja'tkam, na gu' buimgidhak cham ka tum juanda', 43 mi' ba ai maa'n gu maa'nkam Arimatea kam, Josee tɨɨgim. Dhi' maadɨt jir ja gɇ'kam tuk ka' gu Israel kam ja'tkam. Jir jix bhai'kam ka', na gu' pui' tɨip nɨɨrada' guch Xoi'kam na pai' dhuuk ya' aaya' dhi oi'ñga'n. Ba' juraa'n xi dhaasak mui' ma jii na pai' daa gux kai' Pilaato, nat tɨkkam no'x bhai' na tɨbaañdhai yaaspara' gu Jesuus. 44 Ba' bhammɨ ɇɇk pui' ba tɨtda. Mi' pui' pup tu'ii' gu Pilaato, na gu' cham ɨlhdhat no' jotmoda' mukia' gɨt. Ba' ba bai'ñ gui' nar ja mo' ka' gu sandaarui'x, nat mi' ai ba' xi chɨkka no'r sɨlhkam nat ba muu gu Jesuus. 45 Ba' gui'p kai'ch nar sɨlhkam. Ba'p tɨtda gu Pilaato gu Josee nax bhaai' na tɨbaañdhai ba bhɨika'. 46 Ba' gu Josee xi saba'dak maa'n gɇ' gu jannulh jix dha'ram namkɨm, kɨ'n xi bhiibgak mummu tɨkaam jamɨt gai dɨ'n kɨr, mu nat pai' tɨm dɨgaar bɨɨpɨ' dɨr jix moik ai' cha'm, gio ba' na mɨt bhai' xi kuupak maa'n gu gɇ' jodai kɨ'n. 47 Ba' gu Mariiya Magdalena, gio gu jumai Mariiya gui' nam jax maap ba jiimda', nɨi'ñ am na mɨt pai' tɨɨ gu tukga'n gu Jesuus.

Maarkos 16

1 Ba' mɨkkat nat ba buus gu tanoolh na cham tum juanat, gu Mariiya Magdalena, gio gu jumai Mariiya gui' nar dɨ'ɨɨ'n gu Jakoobo, gio ba' gu jumai gu ubii gui' na Salomee tɨɨ', ba tu saba'lh jamɨt gui' na joidham uub nam sap mu juulhdhapu' gu tukga'n gu Jesuus mu na pai' kaat, na sap ba' cham giilhim uub ka' na bhai' ji dhɨbaa'. 2 Ba' tumiiñku ta'm jix kɨ'nkob nat kia'pɨx bhai' ba ji chon, mui' ma jii mɨt mummu dɨ'n kɨr, nam gu' ja'p jum aa' na pui mu kaat gu Jesuus. 3 Ba' nam nammɨ gama ja'k ba jiimchu', jup kai'chim am: ―¿Jarooch ba' umua'ñdha' na ja'k daasa' gu jodai gui' na kɨ'n bha kuup? Nach gu' aach cham nakoo' nach jax dhui ja'k daasa'. 4 Gu' ji na gu' na mɨt mu ba ai, mi' pɨx kupio'kix, ja'p gai dhɨr pɨx dhaa gu jodai gu gɇ' na kɨ'n bha kuupich. 5 Ba' gui' dai na mɨt jiimɨt pu baap bhɨjɨ dɨ'n kɨr, ba' mɨjɨ pɨx ji chɨɨ mɨt na daa maa'n gu biapma' tɇb kutuun am jix chua, kɨɨ'n dɨr daa mi' na pai' kaatɨt gu Jesuus. Ku gu' cham tu'r maa'nkam ji, ja'pji gu nobii'ñ guch Gɨ'kora' jix dhaam kam. Ba' giilhim jix chooto'n jamɨt, 6 gu' ji nat gu' jotmoda' bha ñio, jup ja tɨtda: ―Cha'pim totdon ka'. ¿Jesuus Nasareet kam aa pimɨt tɨi gio bhai'p ba tɨɨgim, gui' na mɨt bas takaab bhammɨ sissapa kuruus ta'm? Ba jii ji bo, nat gu' giop ba dua. Cham tu' ka muukix. Ka gor mi' xi chɨ tɨɨ' na pai' kaatɨt na cham pai' tu jai'ch. 7 Cham tu' ji na pim jix buam jum aagɨt yɨjɨ ka tɨ nɨnɨi'ñdha' dɨ'n kɨr, ja'pji dai na pim ja aa'ñdhapu' gu noonbi'ñ, pui' na jax gu Peegro. Ja'p japim tɨɨda' nat giop ba dua gu Jesuus, mummu ja'k japim ba tɨgia' Galilea na ba oirɨda', pui' na jax ba jam tɨtda bɨɨpɨ' dɨr nam ba' moo daagɨi ba mu'aa'. 8 Ba' gui' bubuakɨk pu jiboi'ññor jamɨt gi'bukidhat, na mɨt gu' giilhim jix chooto'n. Pu cham jaroi' aagi'ñ am na mɨt jax tɨ tɨɨ, nam gu' daix juraapgixchu'. 9 Ba' ja'xpɨx cham mɨɨkim mu bam maax gu Jesuus buiñor gu Mariiya Magdalena, gui' nat xijum gook mai' joochxi gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' bhai' dhɨr bhaan na kɨ'n jix ñaanbi' kat. 10 Mi' dhɨr ba' xi mɨɨ nat ja aa'ñdham gu jai' gui' nam pui'p tɨ jɨɨgi'ñ buiñor gu Jesuus mu nam pai' daraat suan nam jix buam jum aa' nat sap muu. 11 Ba' mu ɇɇk tɨi ba ja aagi'ñ nat giop ba dua. Tɨip ja tɨtda nat maaxik tɨɨ, pu cham jɨɨgi'ñ am. 12 Ba'x io'm ja'xpɨx mummu ja'k jup bam maax gu Jesuus ja bui gook gu ja'tkam tugi'ñ nam mu ja'p ka jiimchu' bɨɨx boi. Dai na maakam tu'm, cham ob maatɨt tɨɨ mɨt. 13 Ba' gui' tɨip xi boop jamɨt na mɨt ja aa'ñdham gu jai'. Pui' cham jup jɨɨgi'ñ am. 14 Ba' mɨkkat mummu bam maax dho gi ji ba' gu Jesuus ja bui gu mambhɨɨx daman maa'n gu noonbi'ñ, mu nam pai' daraat ka tu kua'. Ba' pɨx am ja ñioki'ñ, tu' sap ku ba' moo ja'p jix kaapak gu ja jujur nam ba' cham ja jɨɨgi'ñ nam tɨi ja aagi'ñ gui' na mɨt bɨɨpɨ' dɨr tɨɨ nat giop ba dua. 15 Mi' dhɨr ba'p ja tɨtda: ―Ba' xib dɨr tu' na jax chui'ka', nai' pim xi jimia' jiñ jaaduñ na jɨ'x oi'ñga'n na pim tu ja a'gi'ñpu' jiñ a'mkam dappaam na jɨ'k ja'tkam gux bhai'm kai'chdham ñi'ook. 16 Ba' gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨ'ñdhai bam bopkona', dai nam ba jimia' jix dhaam ja'k. Gu' ba' gui' nam jɨ'k cham tɨ jɨɨgi'ñdha', pɨx am tɨ'ñchuka' am nam gammɨjɨm tulhiiña'. 17 Gam gui' nam tu' sɨlhkam tɨ jɨɨgi'ñdha' aañ jiñ bui, ja makia' iñ gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' nam ba' kɨ'n mai' ja jootsa' jiñ a'mkam gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' ja a'm dɨr gu ja'tkam, gio ba' nam kɨ'n tu a'gada' jai' gu ñi'ook na ba' bhaan jix maatɨ' ka' nañ aañ ja a'm tɨ nɨidhidha'. 18 Gio ba' na cham jɨ'xkat ia'ñdha' no't tu' ko' ba kɨi maadɨt. Piam no't jax dhuuk juu gu pa'ch, cham tu' maimtuda'. Gio ba' nam ja duduadhi'ñdha' gux kako'kkam, dai nam bhai' pɨx xi ja da'ngɨda', pu duduarda' am. 19 Ba' daipu' na jax pui' jɨ' xi chu ja a'gidhimɨk gu Jesuus, pu jiix dhaam ja'k, ba' bhammɨ ji dhaibu kɨɨ'n dɨr sonpan gu Dios. 20 Ba' gu noonbi'ñ nai'p ji jii mɨt na mɨt tu ja a'gidham gu ja'tkam gux bhai'm kai'chdham ñi'ook na jax ba' ba tum a'gichu' sia gu xib. Jix bhai' dho tu buimɨk am gu tu' nax bhai'r jum duukam, na gu' guch Xoi'kam pɨx jup tu duiñchu' na jax ba ja tɨtda bɨɨpɨ' dɨr nat ba' moo ba jii jix dhaam ja'k.

Luukas 1

1 Mui' dhɨt gu ja'tkam tu u'uantu' am nam tu daasaim na jɨ'k tu' jax buimɨk guch Xoi'kam jano' na ya' xi oilhimɨk aach jich bui. 2 Pui' ja'k tu daasaim am nam jax ja aagi'ñ gui' na mɨt maaxik ja buupui kɨ'n tɨ tɨɨ nammɨ dɨr nat jax bhai' ji oilhimɨ guch Xoi'kam, nat gu' dhi' ba' ja a'm bii nam nai' pui' tu ja a'gidha' gu ja'tkam, pui' kuch ba' aach pui'p bax chu maat jai' dhɨt. 3 Gu' ba' aañ jup mañ guguux nañ tum ua'ñxidha' aap jiñ jaduuñ Tiopil nañ kapbhai' bax maat nat jax tu duuk guch Xoi'kam gio nat jax pɨk ja'k jum duu dɨɨlh, na ñich gu'x bhai' xi chɨ tɨkkaimɨk. 4 Pu'ñi ja'k jap dho gi ba' gu'x io'm jix bhai' pui' bax chu mat ka' ji nam jax jup tum a'gi'ñ jai' dhɨt. 5 Jano' na gu Eroodis bhai'r gɇ'kam ka' na jɨ'x Judea bhaan bipio' gu dɨbɨɨr, maa'n jano'p jix jai'ch ka' gu maa'nkam Sakariiyas tɨɨgim na ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam bhammɨ gɇ' chiop. Jɨ'k jam maap jim daagɨt dai pu chuutu'm Abiiyas jum tɨɨtɨ'nda', nam gu'r bopxi'ñ ka' gu Abiiyas. Ba' Isabeel tɨɨ'nka' gu bɨnga'n gu Sakariiyas, dhi'r boxii'ñ ka' ɨp gu Aroon. 6 Ba' daim bɨpnagɨm mi' pui' jiimda' am na jax jix aa' gu Dios, mi' pui' tu duiñchu'nda' am na jax tu aagix ka', nam gu' tu' ka'm nɨi'ñdha' gu Dios. Sia bɨɨx gu ja'tkam jai'p jix mat ka' am nam tu' ka'm tɨ nɨi'ñdha', cham ba' pai' jaroi' tu' kɨ'n jax ja tɨtdada'. 7 Ba' cham jup tu maamar ka' am, na gu' gu Isabeel cham jir ai'ñ ka' gu a'aalh, ku gu' bar jagɨ'gɨr ka' am ji. 8 Ba' maa'nnim giop mam ai na pai' dhuuk mu jimia' gu Sakariiyas bhammɨ gɇ' chiop nam gio maap jup jum jumpada' gui' nam jɨ'k maap jum daa'nka' dai pu chuutu'm. 9 Ba' bhammɨ na mɨt bɨɨx maap xim jumpadak, bɨɨpɨ' mɨt xim mamai'chɨk na ba' bhaan matgilhia' nam tu' jax dhuñia' bɨɨx jɨ'ma'n, nam gu' pui' ja'k pu buada' gammɨjɨ nam bɨɨpɨ' xim mamai'chɨi. Ba' bhaan ji bii gu Sakariiyas na bhɨjɨ tu kubhiona' na pai'x chu xidhuu kɨ'n gui' na joidham uub. 10 Ba' na pai' bhɨjɨ ba tu kubhion gu Sakariiyas, gu ja'tkam mi' dhɨr ja'k tu daañchu' am nam pai' pum jumpa'nda' gammɨjɨ, na gu' tuukab ja'k bipio' na pai'x chu xidhuu. 11 Ba' jotmoda' maa'n mi' bam maax gu nobii'ñ gu Dios na pai' ka tu kubhion gu Sakariiyas, kɨɨ'n dɨr ja'k jum maax mi' na pai' kɨɨk gu gɇ' kubhioñkar. 12 Ba' giilhim jix choo'n nat ba tɨɨ, cham ka bhaai' na jax jum duñia', dai na bhai' pup nɨi'ñ. 13 Ba'p kai'ch gu nobii'ñ gu Dios: ―Cha'p toodon ka' Sakariiyas, na ñich gu' aañ bhai' pɨx jum aa'ñdham nat gu Dios jum kai na pich jax pui' tɨɨ'n. Ba' tɨgia' maa'n gu alhii gum bɨɨna', Juan jap ba' tɨɨtga' na pai' dhuuk maaxilhia'. 14 Aap gɇ'kam kɨ'n jix bhai'm ɨlhdha' jano' na pai' dhuuk maaxilhia', sia mui' gu ja'tkam pui'x bhai'p jum ɨlhdha' am ja'p na jax aap, 15 na gu' gu jam alhii chuk ya'r gɇ'kam ka' bhaankam gu Dios. Gio cham jɨ'xdha' i'ya' gu jax chu'm biiñ, gio na pu bɨɨpɨ' dɨr bhaan bam tajaana' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mdaga'n gu Dios na ɨraab dɨr kap tui'ñgɨda' gu dɨ'ɨɨ'n na ba' mi' dhɨr ba maaxilhia'. 16 Dai ba' na bhai' ji chu ja a'gidha' gu Israel kam ja'tkam nam mi' pui' ba jimia' na jax jix aa' gu Dios gui' na pur ja Dios tuk bɨjɨk dɨr. 17 Dhi' ba' ja'p ji buusnia' na bɨɨpɨ' ya ja'p ba tu boi'nta' na ba' cham ka xijai ka' na ya' bhɨɨya' gux io'm Gɇ'kam na cham xiim bhai'p jim gatuuk dɨr. Na gu' ampɨk maa'n ñi'ook bap ja duñia' gu ja'tkam nam ka xim bhabhaakui'ñdha', pui' na jax no'm ja bui kax bhaak gu ja maamar, piam ku gu' mu dɨr bha ja'k gu ja maamar ja bui kax bhaak am gu ja tataat. Sia bɨɨx gui' nam jix bhaak ka' pɨx nam cham ji aagɨt nam mi' pui' jimia' na jax jix aa' gu Dios na ja jɨjɨkgɨtdai mi' ja tuttu' na pai'x bhai' ba tu ja jimda'. Gu Juan bhaan tajaañixchu'nda' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mdaga'n gu Dios, pu chu'm ɨp na jax chu'm bhaan tajaañixchu'ndat bɨjɨk gu Eliiyas gui' na bhaankamu'n gu Dios ya ja'p tu ja a'gidhimɨk gu ja'tkam. Gam na bɨxchu'x bhaai'n ka' gu tu' na jax dhuñia', na ni jaroi' ku cham jɨ'xdha' pu duñia' gu dɨɨlh pɨx, na gu' sia pu chu'm bhaan jup tajaañix ka' na jax chu'm Eliiyas bhaan jup tajaañix kat bɨjɨk. 18 Ba'p kai'ch gu Sakariiyas: ―¿Siamri chi ba'r sɨlhkam aa na pui' tɨgia' gu alhii guñ bɨɨna'? Jax dhui nach gu' moo xi' pɨk jup bar jagɨ'gɨr. 19 Ba' gu nobii'ñ gu Dios jup tɨtda: ―Ja'pji nañ gu' aañ sɨlhkam ya' pui'm tɨtda, cham tu'p jax jum aa'nda' nañ pui' pɨx kai'ch. Jir nobii'ñ iñ gu' aañ gu Dios. Aañ jir di' nañ Gabrial tɨɨ'. Gui' pɨx bhañ joot nañ ya'm aagi'ñdha' na jax jix bhai' kai'ch. 20 Gu' xib ba' tu' na jax chui'ka', nap gu' cham jiñ jɨɨgi'ñ, cham ka tu ñiokda' ap jano' juugɨt na pai' dhuuk maaxilhia' gu jam alhii chuk. Ba' pu jii gu nobii'ñ gu Dios pui' xi chɨɨdak gu Sakariiyas. 21 Gu' ba' gu ja'tkam gui' nam baas dɨr ja'p jup ka tu daanɨt, tɨi pɨx gan bam juan am na cham pai' dhɨr ka buusnim gu Sakariiyas. Tɨi bam tɨ tɨkka am na sap jax kut ba' ba mɨɨkim. 22 Mɨkkat ba' siamri bhɨjɨ dɨr ba ji buus. Pu cham bhaai' na jax dhui tu a'ga', dai gu noonbi'ñ kɨ'n pɨx ja'p tɨi tu bua na tu ja a'gi'ñ. Ba' gu ja'tkam jotmoda' pui'm aa mɨt ɨp nat jax ji nat tɨ tɨɨ bhɨjɨ na ka baax na pai'x io'm jix chu xidhuu kut ba' pui'm duu, cham tu' gu ja'p pɨx. Pui' ba' cham tu ñiokda' gu Sakariiyas, dai noonbi'ñ kɨ'n pɨx ja'p tu buada' na pai' dhuuk tu a'gada'. 23 Ba' nat pai' dhuuk jum ai na jɨ'k tanoolh tu daaxix ka' nam bhai' juruuñdha' gɇ' chiop nam ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, ba jii ɨp gio mu kia'mi'ñ gu Sakariiyas. 24 Ba' jɨ'k jurni'ñ kɨ'n bar alhi'ch kɨɨkam gu bɨnga'n Isabeel, dai ba' nat cham pai' ka paxiarax chamaam masaa'n nat dɨr pui' jim duu. Ba'p jum aa'nda': 25 “Gu Dios pɨx jup tu duu nañ ba' bar alhi'ch kɨɨkam, na gu' dhi' pu'ñi ja'k ba' cham gampai' kañ ɨlhii'ñdha' am gu ja'tkam no'ñ maa'n ba tu mar.” 26 Ba' na pai' xijum maa'n masaa'n ba ua' nar alhi'ch kɨɨkam gu Isabeel, gu Dios gio mu ja'k jup joot gu nobii'ñ Gabrial na pai' Nasareet tɨ tɨɨ', na Galilea bhaan bipio' gui' gu dɨbɨɨr. 27 Mu joot na paxiartu'nmɨra' maa'n gu ubii tɨyaa Mariiya tɨɨgim, gui' nat pui' ba tɨɨ'n maa'n gu biapma' Josee tɨɨgim na bɨɨma'n jum tɨɨmo' nam maap tu oi'ñcha'. Gu Josee jir boxii'ñ ka' gu Dabii gui' nax io'm jir gɇ'kam kat bɨjɨk. 28 Ba' mummɨ ba ji buus na pai'p tu'ii' gu Mariiya, jotmoda' bha ja'p bam maax mi ba'k chɨr. Ba'p tɨtda: ―Aañ bha ja'k ɨp jiñ jaduuñ. Aañ bham aa'ñdham nat gu Dios gɇ'kam kɨ'n jum a'm ba tɨ tɨɨ na cham jax chu'm ubii ja'xbui' pui' gɇ'kam bhaan tɨ nɨnɨidhat. 29 Ba' giilhim jix choo'n gu Mariiya nat ba tɨɨ, gio nat gampai' ji dhuu pui' nat jax ja'k tɨɨdak ñio'ki. Mi' jotmoda' tɨi xim ga'nga na jax jir jum duukam. 30 Ba'p tɨtda ɨp gio gu nobii'ñ gu Dios: ―Cha'p jax jum aa'nda' Mariiya. Jix bhai'p pɨx bam taat ka', nat gu' gɇ'kam kɨ'n jum a'm ba tɨ tɨɨ gu Dios. 31 Ba' tɨgia' ap maa'n gu alhii chio'ñ, xib dɨr jap mui' jir alhi'ch kɨɨkam ka'. Jesuus jap ba' tɨɨtga' na pai' dhuuk maaxilhia'. 32 Dhi' jix io'm jir gɇ'kam ka' ya' dhi oi'ñga'n, na gu' gu Dios pɨx dɨɨlh gɇ'kam kɨ'n daasa' na jax gu boxii'ñ Dabii nat pui' gɇ'kam kɨ'n jup daasak bɨjɨk. Ba' maraa'n gu Gɇ'kam Dios kɨ'n jix mat ka' am gu ja'tkam. 33 Ba' gammɨjɨ pup jir ja gɇ'kam tuk ka' gu Israel kam ja'tkam, cham jɨ'xkat jum tɨɨmo' nar gɇ'kam ka'. 34 Ba' gu Mariiya xi chɨkka gu nobii'ñ gu Dios, jup tɨtda: ―¿Jax jañ ba' dui tɨgia' gu alhii, nañ gu' aañ chakui chio'ñ bɨɨma'n daa? 35 Ba' gu nobii'ñ gu Dios jup tɨtda: ―Dho na gu' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' jum a'm jum tajaana' nar ɨkgiga'n gu Gɇ'kam Dios, na gu' dhi' ja'p ji buusan na jax gu tɨbaa' na tɨ ɨkgi'. Gu Dios pɨx dɨɨlh jup tu duñia', na gu'x io'm jir gɇ'kam, bɨxchu'x bhaai' na pu tu duñia'. Pui' kum ba' Gɇ'kam Dios maraa'n kɨ'n machia' gu ja'tkam dhi' dhi alhii chio'ñ jano' na pai' dhuuk maaxirɨi ya' ba oirɨda', na gu' gam nax uañ kɨ'n ya oirɨda'. 36 Gio gu Isabeel na pim iam pɨx jir jum jajaa'nnim, pui'p bar alhi'ch kɨɨkam, xijum maa'n masaa'n ba ua' na dɨr pui' ba tu'ii', sia ku gu' panaas tɨi bar jagɨ', gam nam jup a'gada' gu ja'tkam na cham jir ai'ñ gu a'aalh. 37 Jax dhui na gu' gu Dios cham tu' xijai kam ɨlhii'ñ gu tu' na jax dhuñia'. 38 Ba'p kai'ch gu Mariiya: ―Ea na pui' tu duñia' gu Dios nap jax jiñ chɨtda, nañ gu' aañ jir tujuandam tugi'ñ pɨx. Ba' pu jii gu nobii'ñ gu Dios nat pui' xi chɨɨdak gu Mariiya. 39 Ba' jano' xim jotma'ñ nat mu jii gu Mariiya maa'n kap na pai' mui' daa'ñxim jir kikcham gam na gɇ'r jukgam, Judea bhaan bipio' gui' gu dɨbɨɨr. 40 Mu jii nat paxiartudam gu Isabeel nam iam pɨx jir jum jajaa'nnim gook dɨt, na gu' bhammɨ kioka' gu Sakariiyas. Ba' bhammɨ nat ɇɇk gu Mariiya, mu baakɨk ba'k chɨr mui' xi ñio'ki gu Isabeel. 41 Ba' nat kai gu Isabeel nat mu tu ñio'ki gu Mariiya, jotmoda' joi gu alhii na ɨraab dɨr ua'. Ba' mi' jotmoda' joidham jix bhai' bhai' jim ɨlh gu Isabeel, nat gu' gɇ' bhaan bam tajaa gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mdaga'n gu Dios. 42 Ba'p kai'ch gɇ' kɨ'n: ―¡Aa gu' gɇ'kam kɨ'n bhaan tɨ nɨidhim ji jia gu Dios gum alhii chuk nap jum ɨraab dɨr ua'! Ja'p moox bhai' tum jii, na gu' cham jax chu'm ubii ja'xbui' pui' gɇ'kam kɨ'n bhaan tɨ nɨnɨidhat na jax aap. 43 ¿Aañ ba' jax jup jiñ ɨlhii'ñ nat ba' ja'kbui' kat bhai'p jiñ chɨɨgim gu dɨ'ɨɨ'n guñ Gɇ'kam tuk? 44 Na gu' na ñich jum kai na pich bha tu ñio'ki, jotmoda' joi guñ alhii chuk nañ jiñ ɨraab dɨr ua' nat jix bhai'm ɨlh. 45 ¡Ja'p moo joidham jix bhai'm duu na pich bɨɨx jum jur kɨ'n tɨ jɨɨ'ñ na pui' tum duñia' na jax jum tɨtda guch Gɇ'kam tuk! 46 Ba'p kai'ch ɨp gu Mariiya: Dho gu' aañ jiñ ii'mda' bhaan gɇ'kamtu'n ji gu Dios, 47 nañ gu'x bhai'ñ chaat nat ba uana guñ ua'tulhdhara', 48 gam nat gɇ'kam kɨ'n jiñ a'm tɨ tɨɨ nañ tɨi gampai' tu'm aañ nañ jir tujuandam tugi'ñ. Ba' xib dɨr gammɨjɨ ja'k pui' pup jiñ chɨtdada' am gu ja'tkam nat joidham jix bhai' tuñ jii. 49 Bɨxchu' gɇ'gɇr jup tum duu'nkam jiñ bui bap tu duu gu' gu Dios na bɨxchu'x bhaai' na pu tu duñia', na gu' giilhim jir jix uañ gui' na pui' tɨɨ' Dios. 50 Na gu'x ja joi'mdat ja a'm tɨ nɨidhidha' gu Dios gui' nam mi' pui' jiimda' na jax jix aa'. 51 Jix io'm jir gɇ'kam gu', bɨxchu'x bhaai' na pu tu duñia' na jax ɨlhii'ñdha'. Tɨɨ' nat mɨk ja bui'ñchulh nam jax kam aa'nda' gui' nam ja'p pɨx gɇ'gɇrkam jum taat ka'. 52 Gam nat bhammɨ dɨr ji ja tɨɨpxi gui' nam gɇ'gɇrkam kɨ'n ka daraat, pu cham tu' kɨ'n ji bii mɨt. Gui' ba' nam jir cham tu' dat, gɇ'gɇrkam kɨ'n xi ja darsak. 53 Gio gui' nam giilhim kar jix chutumñigam kat, pui' gammɨjɨ xi ja joot xi chu ja boosgidhak gu ja bɨxchu', tu ja maa ba' gui' nam soi' tu'ii' nam cham tu' bia' ni jɨ'x. 54 Nat gu' ba tɨ'ñcho nat bam ai nat pai' dhuuk tu dai nax ja joi'mdaix bhai' ja duñia' gu Israel kam ja'tkam, na gu'r ja'tkam tugi'ñ gio nam jir tujuandam tugi'ñ. 55 Pui' pu xi ja tɨɨdak ji gu' bɨjɨk guch bopxi kat, pui' na jax gu Abraam maadɨt jir di' nat pui' tɨɨdak. 56 Pu'ñi ja'k ba' tɨi ɨp gu Mariiya. Mi' juruuñ ji gu' jɨ'k baik masaa'n buiñor gu Isabeel nat ba' ba jii ɨp gio mu ja'k kia'mi'ñ. 57 Ba' nat pai' dhuuk jum ai gu tanoolh, ba maaxir gu maraa'n gu Isabeel. 58 Ba' gu jajaa'nni'ñ gio gui' nam cham jax iim nam ja'p pɨx jix ja mat ka', ba maat jamɨt nat ba tɨɨ gu alhii, ba maat jamɨt sia nat gu Dios pɨx jix joi'mdak tɨɨgɨk maa gu alhii. Ba' mi ɇɇk jup tɨtda am nat joidham jix bhai' tu jii. 59 Ba' nat pai' aich gu xijum baik tanoolh gu alhii, dai na mɨt ba tɨɨt gio na mɨt matgilh nar Israel kam. Ba' jai' dhɨt tɨix aagɨt am na gɨt pui'p tɨɨ'nka' na jax gu taata'n Sakariiyas. 60 Gu' ji nat gu' cham aa gu dɨ'ɨɨ'n, jup kai'ch pɨx: ―Juan ji nañ jix aa' na tɨɨ'nka' dhiñ alhii chuk. 61 Ba' tɨip tɨtda am gui': ―Jax dhui na cham jax chu'm iam pui' tɨɨ' na pim jɨ'k jir jum jajaa'nnim. 62 Ba' gu taata'n ba tɨkka am ɨp na jax ja'k jup jix aa' na tɨɨ'nka' gu maraa'n, ja noonob kɨ'n ja'p ba buixi'ñ am nam tɨkka. 63 Ba' xi ja taa nam bha bhɨidha' maa'n gu uux komaarak sobkoñxim alhi'ch pa' na bhaan mi dhaasa' na jax ja'k jix aa' na tɨɨ'nka'. Ba' ja'pni mi' xi dhai: “Juan jach tɨɨtga' dhiñ alhii chuk.” Ba' gui' gampai' ji dhuu'n jamɨt, nam gu' cham ɨlhdhat na jai' pui' ja'k jup ɨlhii'ñ na jax gu bɨnga'n. 64 Ba' mi' jotmoda' bhai' ji chu ñiokcha ɨp gio gu Sakariiyas, jix bhai'm taatɨt xi gɇ'kamtu'n gu Dios jix dhaam ja'k. 65 Ba' giilhim jix chooto'n jamɨt gui' nam mi'p tu'ii', gio nai' ja'p pɨx pui' tɨm tɨi nat jax tum duu na jɨ'x jir jujukgam na Judea dɨbɨɨr bhaan bipio'. 66 Ba'p jum aa'nda' am gui' nam pui' tɇ kɇɇkɇ': ―¿Tu' chi ba'r jup tu'm da' ka' gu alhii nat mu pai' pu maaxir? Na gu' bɨɨx aixim joidham jix bhai' tu buada' gu Dios buiñor gu alhii nam xi chɇ kɇɇ, dhi' bhaan ba' tɨi xim ga'ngada' am na tu'r jup tu'm da' ka'. 67 Ba' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' gɇ' bhaan bam tajaa gu Sakariiyas, taata'n gu alhii, ba' bhai' ji chu a'ga na jax jir tu'm kam gu Dios, jup kai'ch: 68 ¡Ja'p moor jix bhai'kam ji tu' sɨlhkam kɨ'n gu Gɇ'kam Dios! Tɨɨ' nat moo bha jii ya' ja bui gu ja'tkam tugi'ñ Israel kam na ba' ya' ja uañdha' gu ja ua'tulhdhara'. 69 Bhach joochxi maa'n gui' na bɨxchu'x bhaai' na pu tu duñia'. Dhi' ba'ch boosga' mi' dhɨr bhaan gu boi nach bhaan mu ja'k ka jiim nach pai' gammɨjɨ mi' pup jich chulhiiñdha'. Maadɨt jir di' gu boxii'ñ gu Dabii gui' na Dios jir tujuandam tugi'ñ kat bɨjɨk. 70 Pui' pu xi ja tɨɨdak ji gu' gu Dios gui' nam bɨjɨk bhaankamu'n jix u'uañ kɨ'n ya ja'p tu ja a'gidhimɨk gu ja'tkam, 71 na sap pu'ñi ka daasaim na pai' dhuuk jich palhbuidha' nam cham kach juanda' bɨɨx gui' nam xich bhaamki'ñ. 72 Jum aaya' sap na pai' dhuuk gɇ'kam kɨ'n jix joi'mdai ja tɨgia' bɨɨx guch bopxi kat, cham sap ba' jɨ'xkat mɨk bua' pui' na jax ja tɨtda. 73 Guch boxii Abraam maadɨt jir di' nat pui' tɨɨdak gu Dios, 74 na sap pu'ñich palhbuidha' nam cham kach juanda' gui' nam xich bhaamki'ñ nach ba' mi' dhɨr cham tu' bhaan ka totdonɨt dai gui' bar tujuandam tugi'ñ ka', 75 nach cham tu' bhaan kach ua'tulhdhat mi' pui' ba jiimda' na jax jix aa' gammɨjɨ nach jɨ'x ya duduaka' dhi tutku' bhaan, na ba' bhammɨ dɨr bha ja'k pui'ch a'm jup tɨ nɨidhidha'. 76 Ba' aap jiñ chio'ñ, jup tɨ'ya' am gu ja'tkam nap aap maadɨt jir di' gui' nam bɨjɨk ya ja'p tu a'gimɨk bhaankam gu Dios gui' nax io'm jir gɇ'kam, nap gu' aap bɨɨpɨ' ya ja'p ba tu ja a'gidha' gu ja'tkam na ba' mi' dhɨr ya'p ba aaya' gux io'm gɇ'kam, ja'p ji buusnia' nap bɨɨpɨ' ya' ba tu boi'nta'. 77 Nap gu' ba ja mattuda' gu ja'tkam tugi'ñ na jax ja'k jix bhaai' nam dui cham mu ja'k ka bhɨɨya' nam pai' gammɨjɨ mi' pup jum tulhiiñdha', na gu' ba ja uañdha' gu ja ua'tulhdhara'. 78 Nat gu' gu Dios jich Gɨ'kora' gɇ'kam kɨ'n ba xich joi'gɨlh, ya' bach aichulh jix dhaam dɨr maa'n gui' na gɇ' mɨimtu'. Dhi' ja'p ji buus jich bui nat kia'pɨx bhai' ba tu kobxi gu tanoolh xia'lhbui dhɨr. 79 Ba' bɨɨx jich a'm tonnia', sia gui' nam jix io'm jix chu tukgam tɨr jup tu'ii'. Joidham bax chu maax ka' nach tɨ nɨidhidha' nach jax ja'k joidham jix bhai'ch chaatɨt mi' pui' jiimda' na jax jix aa' gu Dios. 80 Pu'ñi ja'k ba' tu a'ga gu Sakariiyas. Ba' pɨx ji gɨ'lhidha' gu alhii, tɨ bhɨɨjidha' na jax jir tu tu'm kam ya' dhi oi'ñga'n. Ba' nax io'm pa' bar gɇ' ka', mu ja'p pɨx ba oirɨda' gampɨx jix chu gak kɨr. Jix io'm mɨkkat nat ba' nai' ji chu ja a'gi gu Israel kam ja'tkam.

Luukas 2

1 Jano' gu Auguusto Seesar bɨɨx kap jir gɇ'kam ka' na jɨ'k Rooma bhaan bipio' gu dɨppɨr, ba' dhi' ja chia nam jum daasa' bɨɨx gu ja'tkam nam jɨ'k dhi' bhaan tu oi'dha'. 2 Jano' kia'pɨx jir maa'nnim ka' nam jum daasa', nam gu' cham pai' dhuuk jum da'nsat bɨɨpɨ' dɨr. Jano' gu Sireenio jir jix kai' ka' ɨp mi' ja'k na pai' Siiria bhaan bipio' gu dɨbɨɨr. 3 Ba' pui' ja'k duu gu Auguusto Seesar nam aa'nda' na mi'm daasa' gu jaroi' nar pai' kam ka' gu bɨjɨk dɨr kam boxii'ñ. 4 Pu'ñi duuk ba' gu Josee ma jii mi' dhɨr Nasareet na Galilea bhaan bipio' gu dɨbɨɨr, bhammɨ ja'k bhɨi Beleen na pai' Judea bhaan bipio' ɨp gui' gu dɨbɨɨr, nat gu' bhai' maaxir gu boxii'ñ Dabii nar gɇ'kam kat bɨjɨk. 5 Sia gu Mariiya bɨɨx jup xi baidhak nam gook dɨt jum daasa', gui' nat pui' ba tɨɨ'n na bɨɨma'n jum tɨɨmo' nam maap tu oi'ñcha'. Ku gu' pu bar dakoo pɨx tu'n da' ji ba' gu Mariiya kɨ'n gu alhii. 6 Ba' jano' pɨk jup mam ai gu tanoolh na pai' dhuuk maaxilhia' gu alhii nam bhai' ka oipo Beleen. 7 Cham jup ja ai gu' mɨjɨ na pai' tɨm tɨbiappu na gɨt mi' dodhia' gu Mariiya, na mɨt gu' suu'n gu ja'tkam na mɨt mui' bham jumaap. Mu ja'k jamɨt ba' jii nam pai' kuupka' bɨɨx aixim tu'm gu sasoi'. Mi' ba' dua gu Mariiya kɨ'n gu bɨɨpɨ' kam maraa'n, jajannulh kɨ'n xi bhiibgak bhai' xi boo'n bhaan gui' nam sasoi' mi tu kua'. 8 Ba' jɨ'kchi gu ja'tkam bhammɨ baasɨ'n dɨr ja'p jup tɨbiapka' am gampɨx nam bhai' darkat tu bipia'da' gu ja kakasnira' nam ja bia'ka'. 9 Ba' cham pum aa' am nat jotmoda' gɇ' nammɨ ja'p ba tu maaxir mi' bɨɨx xikoolh nam pai'p tu'ii', gu' gu nobii'ñ gu Dios nat mi' bam maax ja bui nat gɇ' ton nam ba' bhaan machia' na dhi'r di' gui' na bhaankam oirɨ gu Dios. Gu' gui' giilhim jix chooto'n jamɨt. 10 Ba' gu nobii'ñ gu Dios jup ja tɨtda: ―Cha'pim totdon ka'. Aañ jam ua'tulhi'ñ ji maa'n gu ñi'ook na pim bhaan joidham jix bhai'm ɨlhdha', sia bɨɨx gu ja'tkam pui'x bhai'p jum ɨlhdha' am nam pai' dhuuk machia'. 11 Ja'pniñ tu'm jam ua'tulhi'ñ: Maa'n bha'ñi dhɨr maaxir gu alhii xib dhi tukaa' na pai' kiokat bɨjɨk gu Dabii. Dhi'r di' gui' na pim nɨɨra na saak bha jootsa' gu Dios ya' dhi oi'ñga'n na jam palhbuidha'. 12 Kani gor tɨ tɨɨ'mbop na bha ja'p bo'ka' bhaan gui' nam sasoi' mi tu kua' jajannulh bhiibgixim kɨ'n. 13 Ba' jotmoda'x io'm mui' bhai' bam maax jamɨt gu noonbi'ñ gu Dios nat jax pɨx mi' ji tɨɨmo nat tu a'ga gu maa'n, ba'p kai'ch am bɨɨx dhɨt nam gɇ'kamtu'n gu Dios: 14 ¡Aach jix bhai'ch chaatɨt gɇ'kamtu'n gu Dios nach jɨ'k mia'n jup tu'ii' buiñor! Nat gu'x joi'mdak jix bhai' ba ja duu gu ja'tkam ya' kam dhi oi'ñga'n, dai ba' na ja a'm ba tɨ nɨidhidha' gui' nam jɨ'k mi' pui' jiimda' na jax jix aa'. 15 Ba' na mɨt pai' jiix dhaam ja'k gu noonbi'ñ gu Dios, gu kakasnir bipia'dam jup jum tɨ tɨtda am: ―Each mu jiim Beleen nach tɨɨ'mpo' gu alhii nat pui' maaxir na jax jich chɨtda guch Gɨ'kora'. 16 Ba' na mɨt jax guguu mi' bhɨi mɨt na mɨt tɨɨgim. Mummɨ mɨt ba ji bubua na pai'p tu'ii' gu Mariiya gio gu Josee, gu alhii bha ja'p bo' bhaan gui' nam sasoi' mi tu kua'. 17 Ba' na mɨt pai'x bhai' xi chɨɨgɨk gu alhii gu kakasnir bipia'dam, ba ja aagi'ñ am gui' nam jɨ'k mi'p tu'ii' nar tu'p tu'm da' ka' gu alhii, xi ja aagi'ñ am na maa'n gu nobii'ñ gu Dios pui' ja tɨtda. 18 Ba' gui' mi' pui' pup tu'ii' am nam ba ja aagi'ñ nar tu'p tu'm da' ka'. 19 Gu Mariiya ba' dai jura'ram jup xim ga'nga tɨi na jax jir jum duukam pui' nam jɨ'k jax kai'ch gu kakasnir bipia'dam. 20 Ba' ba jii mɨt ɨp gio gu kakasnir bipia'dam xi gɇ'kamtudidhat gu Dios, xi laalagidhat am jɨ'x gu alabaa'n, jix bhai'm taattu' am gu' na mɨt pui' tɨ tɨɨ na jax ja aagi'ñ gu nobii'ñ gu Dios. 21 Ba' nat pai' aich gu xijum baik tanoolh gu alhii, dai na mɨt ba tɨɨt gio na mɨt matgilh nar Israel kam. Jesuus jamɨt tɨɨt na jax ja'k pu aagi'ñ gu nobii'ñ gu Dios gu Mariiya bɨɨpɨ' dɨr na ba' moo bar alhi'ch kɨɨkam ka'. 22 Ba' pui' ja'k jup tu aagix ka' nat tu ua'nak gu Moisees bhaankamu'n gu Dios, nam cham pai' buanda' jɨ'k tanoolh gu u'uub mi' dhɨr ja ki'aam no' mɨt pu'ñi kia'pɨx dudua a'aalh kɨ'n. Pui' duu ɨp ba' gu Mariiya, cham pai' buus jɨ'k tanoolh. Nat pai' xi aichdhak na jɨ'k aagix ka' na mɨt ba' ba bhɨɨk gu alhii bhammɨ Jerusaleen, bhai' na pai' kɨɨka' gu gɇ' chiop nam ba' bhai' dhɨr iimchuxdha' gu Dios. 23 Na gu' sia pui' ja'k jup tu aagix ka' nat pui'p tu ua'nak gu Moisees bhaankamu'n gu Dios. Ja'pnim kai'ch: “Iimchuxdhidha' pim gu Dios gu a'aalh chichio'ñ gui' nam bɨɨpɨ' maaxilhidha'.” 24 Pu'ñi ba' kai'ñkam mu bhɨɨk jamɨt bhammɨ Jerusaleen. Ba' sia pui' ja'k jup tu aagix ka' nam aa'nda' nam tu makgɨrxidha' gu Dios gu u'uub no' mɨt pu'ñi kia'pɨx ja tɨɨ gu a'aalh, jup jum kai'ch na sap sia tu' gio'nda' gook piam gook gu joojoi. 25 Ba' maa'n gu maa'nkam bhai'p kioka' Jerusaleen, Simeon tɨɨgim, na mi' pui' jimda' na jax jix aa' gu Dios, gammɨjɨ tu daanda'. Ba' jai' pui' tɨip tɨ nɨɨrada' na pai' ba' duuk pui'x ja joi'mdai ja palhbuidha' gu Dios gu Israel kam ja'tkam nam ja tulhiiñchu'nda' gu jai' ja'tkam maakam dɨr ja'k kam. Ba' na gu' bhaan jup tui'ñgɨda' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda', 26 gui' pɨx pui' jurtu'nka' na chakui mukia' na ya' ba aaya' guch Xoi'kam na Dios bha jootsa'. 27 Ba' gui' pɨx jix Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' pui' jurtuda na mu jimia' gɇ' chiop, mummɨ ba ji buus. Maap pɨx mi' ji aajim am gu Jesuus gu gɨ'korga'n na mɨt mi' pui'p ba tu duñiim na jax tu aagix. 28 Ba' xi dhaagɨk gu Simeon gu alhii ma tu a'gax dhaam ja'k buiñor gu Dios, jup kai'ch: 29 Taxchaab dho ba'ch Gɨ'kora' na pich bhai' bach joochxi gui' nap saak pui' bha jootsa' na pich jax ja tɨɨdak guch bopxi bɨjɨk. Ba' aañ xib cham tu' bhaan jax kañ aa' sia pich ba' bañ dho'ñcho nañ ba mukia' nañ jir jum tujuandam tuk, 30 na ñich gu' ya' ba tɨɨñ buupui kɨ'n gui' na ya' ja uañdha' gu ja ua'tulhdhara' gu Israel kam ja'tkam. 31 Xib japich ba' mui' ba ji kɨi nap jax jix aa' dɨɨlh jich Gɨ'kora' nap tu duñia' xi ja nɨi'ñchudat bɨɨx gu ja'tkam nam jɨ'k jix jai'ch ya' dhi oi'ñga'n. 32 Na gu' dhi' ba'r di' gui' na joidham gɇ' tanoor na ja bɨ'ñxidha' bɨɨx gu ja'tkam nam jɨ'k jix jai'ch, ba' mi' dhɨr dai nam pɨx jix bhai' ba ja aa'nda' gum ja'tkam tuk Israel kam na pich jix bhai' ba ja duu. 33 Ba' gu Josee gio gu Mariiya gampai' ji dhuu'n jamɨt nat gu ja mar bhaan tu a'ga gu Simeon jix dhaam ja'k, mi' pɨx pui' pup tu'ii' am. 34 Ba' bɨɨx gook xi chu ja daañxidhak gu Simeon na sap ba'x bhai' tu ja jimda'. Mi' dhɨr ba' moop tɨtda dai gu Mariiya: ―Kani nap xiñ kaaya' nañ jax jum tɨɨda'. Dhi alhii bhammɨ dɨr bha ja joochxi gu Dios gu Israel kam ja'tkam. Jai' mi' pui' jimia' am na jax ja tɨɨda', jai' ba' cham. Jix io'm jir mui' ka' am gui' nam cham mi' pui' jimia', 35 sia kum gu' tɨix maatɨt kaaya' na jax kai'ñkam jup ja tɨɨda', gu' pɨx ji nam gu' dɨɨlh jix bhaamut kaaya', dhi' ba' bhaan jix maatɨ' ka' nam dɨɨlh cham aa'nda'. Aap ba' giilhim jix buam jum aa'nda' tɨi, ja'p tu tatdaka' panaas na jaroi' kuxiir kɨ'n bham sɨssɨda'. 36 Ba' maa'n gu ubii jagɨ' bhai'p oirɨda' Aana tɨɨgim na bhaankamu'n gu Dios tu ja a'gi'ñdha' gu ja'tkam nam jax ja'k mi' pui' jiimda'. Gu taata'n Panuel tɨɨgich, maadɨt jir di' kat gui' nam Aseer jir bopxi'ñ. Ba' dhi Aana alhii pa' oidhak maa'n gu chio'ñ, gu' ji na mɨt gu' xijum gook oidha' pɨx maap tu oi'ñcha, ma muu ɨp gu bɨnga'n. 37 Dɨɨlh ba' pup oirɨ nat dɨr dɨɨlh bii, maakob oo'm daman maakob oidha' bap duu jano' dɨr. Gu' ba' mi' pɨx ja'k ji ai chiop na pai' ba' pup jir tujuandam tugi'ñ gu Dios, cham pai' maakam ja'k ka buus. Gammɨjɨ tu juanda' mi' dhi chiop nabap tanoolh gio nabap tukaa', gam nam saabda', gio na tu daanda'. 38 Ba' gui' jɨ' Aana jai' mi'p ba ji buus na pai' gu gɨ'korga'n gu Jesuus, jai' ba'p ma taxchaabgi gu Dios jix dhaam ja'k. Mi' dhɨr ba' nai' pui'p ba ja tɨtdaim gui' nam pui'p tɨ nɨɨra na pai' ba' duuk pui'x ja joi'mdai ja palhbuidha' gu Dios gu Israel kam ja'tkam, pui' ja tɨtdaim nat ya' ba ai gui' nam jaroi' nɨɨra. 39 Ba' na mɨt bɨɨx pui' xi chu duuk gu gɨ'korga'n gu Jesuus na jax ja'k aagix na tu ua'ñix gu ñioki'ñ gu Dios, giop ba jii mɨt mu ja'k Nasareet nam pai' oi'dha', na pai' Galilea bhaan bipio' gui' gu dɨbɨɨr. 40 Ba' gu alhii pɨx ji gɨ'lhidha', jix io'm bax chɨ bhɨi'ñ ka' gio nax io'm bax oo' ka', gam nax bhai'm taat ka', na gu' bhaan tɨ nɨidhidha' gu Dios. 41 Ba' gu gɨ'korga'n gu Jesuus mui' pu jimmɨda' am bhammɨ Jerusaleen nabap oidha' na pai' dhuuk jum aajidha' bhaan Paaskua ta'm. 42 Ba' nammɨ nat giop bam ai, gio mɨt mui'p ma jii, bɨɨx jamɨt xi baidhak gu Jesuus, na gu' mambhɨɨx daman gook oidha' ba bia'ka'. 43 Ba' nat pai' buus gu bhaan Paaskua ta'm, gio ja'k jup ba suulhgichu' am mu ja'k ja ki'aam, gu' ji nat gu' bak gu Jesuus bhammɨ pup bii Jerusaleen. Pu cham maat am gu gɨ'korga'n no't bhammɨ pai'p bii, 44 ja'p jum aa'ntu' am gu' na mi' pai' ja saagi'ñ jim gu ja'tkam nam giilhim mui' mu jiim. Maa'n tanoolh gu' pu ba jii mɨt na mɨt ba' nai' tɨi ba ji gaa mi ja'p ja bui gu jajaa'nni'ñ gio mi ja'p ja bui gui' nam jɨ'k jix ja maat. 45 Cham pai' tɨɨ mɨt. Ba' gio mi' dhɨr ja'k jup ma suulh jamɨt na mɨt gaagam bhammɨ Jerusaleen. 46 Nammɨ baik tanoolh kɨ'n ba' ka tɨɨ mɨt bhai' gɇ' chiop na ja saagi'ñ daa gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, ja kɇɇ nam aagi'ñ gu ñio'ki'ñ gu Dios na bha ja tɨkka. 47 Ba' jɨ'x gampai' ji dhu'ntɨkda' am bɨɨx gui' nam jɨ'k mi'p tu'ii' nam sap cham pai' dhuuk jax chu'm alhii pui' kɇɇkɇt nax io'm jix chu maat. 48 Ba' na mɨt ba tɨɨ gu gɨ'korga'n na pai' daakat pɨx chu' kai'ch, gampai' ji dhuu'n jamɨt ɨp sia, nam gu' cham jɨ'xkat pai' dhuuk pui' nɨidhat gu jax chu'm alhii na jax ja'k tu jim gu Jesuus. Ba'p tɨtda gu dɨ'ɨɨ'n: ―¿Jax ba'ñ chio'ñ ku pich ba'ch o'ñxi? Nai'ch chɨim gaa'ñchu' gook dɨt dhim taat jix buam jich aa'ntugɨt. 49 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―¿Jax ku pim ba' moop jiñ ga'nga? Na gu' aañ jiñ a'm jum aa' nañ machia' na jax jir tu'm kam guñ Gɨ'kora'. Jum aa' nañ ya'p tui'ka' na pai' ba'kchudhix. 50 Pu cham maatɨt kai mɨt gu gɨ'korga'n nat jax kai'ñkam jup ja tɨɨ'n. 51 Ku gu' pu ja oi ji ba' gu Jesuus mu ja'k Nasareet pui' xi ja tɨɨdak, na gu'x ja kɇɇkɇ' tu' nam chianda'. Ba' pui' pɨx jum aa'nda' jura'ram bhaan gu dɨ'ɨɨ'n na jax ba'r jum duukam na jax ja'k tu jim gu Jesuus, tɨim ga'ngada'. 52 Ba'x chɨ bhɨi'ñ kam gɨ'lhidha' gu Jesuus, gam nax bhai'm taat ka', na gu' bhaan tɨ nɨidhidha' gu Dios, gio gu ja'tkam joidham pɨx jix bhai' aa'nda' am.

Luukas 3

1 Ba' jumaip bar gɇ'kam ka' bɨɨx kap na jɨ'k Rooma bhaan bipio' gu dɨppɨr, Tibeerio ba tɨɨ'nka' gui' na bar gɇ'kam ka'. Mambhɨɨx daman jix chamaam oidha' bhai' pu bap duu na ba' gu Poonsio Pilaato mi'p bar jix kai' ka' dai mi' na jɨ'x Judea bhaan bipio' gu dɨbɨɨr. Mu ja'k Galilea ba' Eroodis tɨɨgim mi'p jir jix kai' ka' jano'. Mu ja'k Iturea ba' gio Trakoniite, maa'n Piliip tɨɨgim mi'p jir jix kai' ka' dhi gok kap, jir jum jajaa'nnim ka' am gook dɨt gu Eroodis. Ba' mu ja'k na pai' Abiliinia tɨ tɨɨ', maa'n Lisaanias tɨɨgim mi'p jir jix kai' ka'. 2 Gu' ba' maa'n Anaas tɨɨgim gio jumai Kaipaas, jix io'm jir ja gɇ'gɇrkam tuk ka' am gui' nam ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam. Dhi' jɨ' ba' bɨɨx nam gɇ'gɇrkam kɨ'n ka darka', gu Dios mummɨ ja'k ba tu a'gi gu Juan gui' na Sakariiyas jir maraa'n. Mummɨ tu a'gi gampɨx jix chu gak kɨr na pai'x joi'ñdha' na oirɨda', jup tɨtda na ampɨx bax bhaai' na pai' dhuuk jir am na ba tu ja a'gi'ñmɨra' gu ja'tkam mu ja'p nam pai' jax tu oi'dha'. 3 Ba' gui' ma jii ɨp nat tu ja a'gidham, mu ja'p ji bhɨi bɨɨx ju'ñdharam gu Jordaan Ak gɇ' na mi' bhɨix, jup ja tɨtdaidha' nam soi'm ɨlhdhai bam bopkona' na ba' dhi' bhaan jix maatɨ' ka' na mɨt mi' pui' ba jii na jax jix aa' gu Dios, ba' dai na ba uañchudhix ka' gu ja ua'tulhdhara'. 4 Ba' pui' ji chu buus na jax jum kai'ch mi' nat pai' tu ua'nak bɨjɨk gu Isaiiyas gui' nat bhaankamu'n gu Dios tu ja a'gidhak gu ja'tkam. Jup jum kai'ch: Maa'n gu maa'nkam mu ja'p gampɨx jix chu gak kɨr ji jimdat jup ja tɨtdaim gɇ' kɨ'n gu ja'tkam: “Gor jix kɨɨ' bim duuñ, bar mia'n na bhai' ba jim gu Gɇ'kam. Mi' pim sap pui' ba jimia' na jax jix aa'. 5 Na pim gu' ja'p pɨx tu'ii' na jax gu boi no' giilhim gɇ'gɇr jix kakolhbik gam no'x ñoonolh na jax ja'k cham bhai' tum oirɨ. Jam a'm jum aa' ba' na pim mi' pui' jimia' na ba' tɨm kɨɨ'mpiga' jam i'ii'mda' ɨr bhaan nax chu buichɨk. 6 Na gu' maaxik ya aaya' gui' na Dios bha jootsa', bɨɨx dhɨt tɨgia' am gu ja'tkam. Dhi' ba' ya' ja uañdha' gu ja ua'tulhdhara' nam bɨɨx aixim tu'm kɨ'n jix u'ua'tulhdhix.” 7 Mi' ba' Jordaan Ak ja bopkonda' gu Juan gu ja'tkam. Mui' pɨx mi' ji aajidha' am nam xim bopkonamtu'nda'. Ba'p ja tɨtdada' gu Juan: ―¿Jaroo ba' moox bhai'p ba duu na ba jam aagi'ñ na pim jax ja'k dui cham jum tulhiiña', na cham xiim bam aajim na tu tulhiiñchuda' gu Dios ku pim ba' ga'm ba jiim? Ja'p ji buusan gu' na pim jir kooko' gux bhaa'mnagɨm na pim cham mi' pui' jiim na jax jix aa' gu Dios. 8 Ku gu' no' pim sɨlhkam cham aa' na pim jum tulhiiña', jum aa' ji na pim pui' ja'k ba tu jimda' na jax ja'k bhaan jix maatɨ' ka' na pim soi' bam ɨlhii'ñ buiñor gu Dios na ba' gui' xi jam joi'mda' ɨp. Cha'pim jax jum aa'nda' na pui' pɨx jup xi jam joi'mda' na pim chi panaas xir bopxi'ñ gu Abraam. Jax dhui na gu' gu Dios sia joodai bopxichuda' gu Abraam no't xi ɨlh, no' pim aapi'm cham mi' pui' tu daa'ñchu' na jax ja'k tu daa'ñchugɨt bɨjɨk gu Abraam. Na gu' tu' na pɨx jix bhaai' na pu duñia' gu Dios na jax ja'k ɨlhii'ñdha' gu tu', na gu'r gɇ'kam. 9 Gio gu' ja'p ji buusan na pim aapi'm jir ɨ'ɨɨx gui' nam i'bhai'ñchardat jix maikak bhɇbhɇɇ. Ba' no' maadɨt cham kɨkɨɨ' i'bhai'ñchar, piam ku pu cham tu i'bhai'ñchar, amuub dho ba kaat gu baiñdhas na kɨ'n jum iarai xim biimsai maap xim jumpadai mi' xim kɨɨxdha' gu tai ku mu jagia', daman pup bɨɨx takaa'n xim boosgai bhai' xim iabu' na ba' cham jai' bhai'p ka i'punda'. 10 Ba' gu ja'tkam nam mi'p tu'ii' bhai' ba tɨkka am, jup tɨtda am: ―¿Gu' jax jach ba' ja'k xi chu buada' nach ba' cham jich chulhiiña' jich jaduuñ? 11 Ba' gu Juan jup ja tɨtda: ―Dho na pim jix ja joi'mdai ja tɨgia' gu ja'tkam gui' nam gampai' tu'ii' nam cham tu' bia'. Jɨ'ma'n japim ja makia' gu jam jajannulh no' pim go'gok ja bia'. Gio no' pim jaroi' nɨi'ñ na uamaim, xi onbai'ñdha' pim gu koi' no' pim aapi'm bia'. 12 Ba' gu tuumiñ tutaandam tugi'ñ gux io'm gɇ'kam Rooma kam jɨ'k mi'p ai mɨt nam pui'p xim bopkonam. Ba' pui' bhai'p ba tɨkka am gu Juan, jup tɨtda am: ―¿Aach gi, jax ja'k jup xi chu buada' jich jaduuñ na ba' pui' cham jup jich chulhiiñchuda' gu Dios? 13 Ba' gu Juan jup ja tɨtda: ―Dho na pim cham ja'p pɨx ja chianda' gu ja'tkam nam mui' tu namki'ñdha' na pim jix aagɨt na jai' jam a'm bi'iidha', daipu' ji na jɨ'k pɨx aagix nam tu namki'ñdha'. 14 Ba' jɨ'k ɨp gu sandaarui'x mi' dhɨr ja'p bhai'p ba tɨkka am, jup tɨtda am: ―¿Aach gi, jax ja'k jach jup xi chu buada' na ba' pui' cham jup jich chulhiiñchuda' gu Dios? Ba' gu Juan jup ja tɨtda: ―Dho na pim cham jaroi' ja'p pɨx bha taanda' gu namki' no' pim jix maat nat cham tu' jax dhuu, ni ku pim cham tu' kɨ'n ji iattulhdhai mu pai' ba kɨksaidha' na pim tañiidha'. Ja'kbui' pim pɨx kɨ'n jix bhai'm taat ka' na pim jɨ'k mai'chɨk. 15 Ba' gu ja'tkam am nai' tɨ nɨi'ñdha' am nam ja'p jim aagɨt na tu' pɨk jax ba ji dhuñia' gu Juan nam cham pai' dhuuk pu chu'm nɨi'ñdha', xim tɨ tɨkkat am no' sap ba'r di' guch Xoi'kam nat bhai' ba joot gu Dios gui' na pui' saak bha jootsa', ka' ba' gu'r jumai. 16 Gu' ji na gu' bɨɨx jup ja tɨtda gu Juan nam jɨ'k mi'p tu'ii': ―Aañ xib dai suudai' kɨ'n pɨx nañ ya' ka jam bopkon na pim jax jiñ ñɨi'ñ, matgɨm maa'n gatuuk dɨr bhai'p jim ji gui' nax io'm jir gɇ'kam, cham tu' pui' na aañ. Cham jɨ'x iam jir jupaabkamu'n iñ nañ gɨt tu' suuska'n jup xi kookoxchulhdha'. Gui' dho gi gu' jam bopkona' ji kɨ'n gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' gio tai kɨ'n, na gu'x io'm bɨxchu'x bhai' na pu tu duñia' na jax ɨlhii'ñdha'. 17 Gio gu' sia ja'p jup ji buusan japim na gu tiriik. Ba' pu ua' gui' na kɨ'n jam jɨlhbidha' na pim jix chanaara', ja'p ja'k dɨlhkob ji bi'ya' gux kɨɨ', gio gu tanaara' ja'p ja'k ɨp. Ba' dai gux kɨɨ' ulhña' maa'n kap na pai' dai gu tiriik jum ulhiis, gu tanaara' ba' mɨidha' na pu cham jɨ'xkat ka tukia' gu tai. 18 Pu'ñi ja'k ba' ja tɨtdada' gu Juan gu ja'tkam na tu ja a'gi'ñdha' gux bhai'm kai'chdham ñio'ki'ñ gu Dios, gam bɨɨx aixim nam jax ja'k jum guguuxdha' nam mi' pui' jimia' na jax jix aa' gu Dios. 19 Ba' gu Juan jɨ'kchi kim jup ñiok gux kai' Eroodis na sap cham jir am nat gan bhɨi gu Erodiiyas, sia ku tɨir bɨnga'n gu sɨpdhi'ñ Piliip. Bɨɨx pui'p xi chɨtdada' na jɨ'k tu'x buam tu buada'. 20 Gu' ji nat gu'x bhaamut pɨx kai gu Eroodis, dai nat ba tu chia nam kuupa' na sap gan buam tɨtda, alhi'ch pup xim ua'tulh. 21 Ba' ja'pnip tum duu jano' na mɨt chakui kuupak gu Juan na mummɨ oirɨt Jordaan Ak ka ja bopkonda' gu ja'tkam. Bɨɨx gu Jesuus chia ɨp na mi' bakuana'. Mi' nat xim bakuanak mui' ji chu daanɨ buiñor gu Dios jix dhaam ja'k. Mi' dhɨr ba' joidham bhai' jim kupio' gux dhaam mi' pui' na ka tu daan. 22 Ba' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' maaxik bhammɨ dɨr bhai' ji chɨm ja'p tu'm na gu gioda'. Gio ba' nat bhammɨ dɨr bhai' ba tum a'ga, jup tum kai'ch: ―Aap jir di' guñ mar nañ joidham jix io'm xim da', na ñich gu' gɇ'kam kɨ'n jum a'm tɨ tɨɨ dai aap. 23 Ba' nai' ji chu ja a'gi gu Jesuus gu ja'tkam na ba bia'ka' jɨ'k maa'n oo'm daman mambhɨɨx oidha'. Ba' pui' ɨlhii'ñdha' am gu ja'tkam nar taata'n ka' gu Josee, gio mi' dhɨr gu Josee, Elii jup jir taata'n kat. 24 Gio mi' dhɨr gu Elii, Matat jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Matat, Lebii jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Lebii, Melki jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Melki, Jana jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Jana, Josee jup jir taata'n kat. 25 Gio mi' dhɨr gu Josee, Matatiiyas jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Matatiiyas, Amoos jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Amoos, Naum jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Naum, Elsi jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Elsi, Nagai jup jir taata'n kat. 26 Gio mi' dhɨr gu Nagai, Maat jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Maat, Matatiiyas jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Matatiiyas, Semei jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Semei, Josee jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Josee, Judaa jup jir taata'n kat. 27 Gio mi' dhɨr gu Judaa, Joanan jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Joanan, Reesa jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Reesa, Sorobabeel jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Sorobabeel, Salatiel jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Salatiel, Neeri jup jir taata'n kat. 28 Gio mi' dhɨr gu Neeri, Melki jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Melki, Aadi jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Aadi, Kosam jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Kosam, Elmadam jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Elmadam, Er jup jir taata'n kat. 29 Gio mi' dhɨr gu Er, Josue jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Josue, Elieser jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Elieser, Jorim jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Jorim, Matat jup jir taata'n kat. 30 Gio mi' dhɨr gu Matat, Lebii jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Lebii, Simeon jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Simeon, Judaa jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Judaa, Josee jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Josee, Jonaan jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Jonaan, Eliakiim jup jir taata'n kat. 31 Gio mi' dhɨr gu Eliakiim, Melea jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Melea, Mainaan jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Mainaan, Matata jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Matata, Nataan jup jir taata'n kat. 32 Gio mi' dhɨr gu Nataan, Dabii jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Dabii, Isayii jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Isayii, Obed jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Obed, Boos jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Boos, Salmoon jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Salmoon, Nasoon jup jir taata'n kat. 33 Gio mi' dhɨr gu Nasoon, Aminadab jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Aminadab, Aram jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Aram, Arni jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Arni, Esrom jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Esrom, Paaris jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Paaris, Judaa jup jir taata'n kat. 34 Gio mi' dhɨr gu Judaa, Jakob jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Jakob, Isaak jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Isaak, Abraam jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Abraam, Taree jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Taree, Nakor jup jir taata'n kat. 35 Gio mi' dhɨr gu Nakor, Serug jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Serug, Ragau jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Ragau, Peleg jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Peleg, Eber jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Eber, Sala jup jir taata'n kat. 36 Gio mi' dhɨr gu Sala, Kainaan jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Kainaan, Arpajad jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Arpajad, Sem jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Sem, Noee jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Noee, Lamek jup jir taata'n kat. 37 Gio mi' dhɨr gu Lamek, Matusaleen jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Matusaleen, Enok jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Enok, Jared jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Jared, Mahalaleel jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Mahalaleel, Kainaan jup jir taata'n kat. 38 Gio mi' dhɨr gu Kainaan, Enoos jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Enoos, Set jup jir taata'n kat. Gio mi' dhɨr gu Set, Adaan jup jir taata'n kat. Ba' mi' dhɨr gu Adaan, gu Dios jup bar taata'n, nat gu' dhi' bɨɨpɨ' ya do'ñcho gu Dios dhi oi'ñga'n bhaan.

Luukas 4

1 Ba' mi' Jordaan Ak nat jum bakua gu Jesuus, gɇ' bhaan jum tajaa gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda'. Mi' dhɨr ba' pu sɨlh mu ja'k bhɨi maa'n kap gampɨx jix chu gak kɨr na pai' pu cham jaroi' oirɨ, na gu' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' pɨx nat pui' jurtuda. 2 Pu kai'ñkam pɨx mu ja'k bhɨi nat mi'm saabum gook oo'm tanoolh gam gu bɨx chukaa', pu cham tu' nat juu. Ba' nat pai' pu ba aich gu ja'kbui' tanoolh gio gu bɨx chukaa' nam saab, gu ja'ook mi' ba ai. Tɨi ɨlhdhat na mi' mai'chia' gɨt na kapbhai' mi' kax bhio', 3 jup tɨtda: ―No'p sɨlhkam aap Dios jir maraa'n, eap ja'p tɨɨ'n dhi jodai na paan jup jum duñia' no't moo pui'm duu. 4 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Jax dhui nap jum kai'ch mi' na mɨt pai' tu ua'nak gu bɨjɨk dɨr kam nax io'm jum aa' na mi' pui' jimda' gu maa'nkam na jax jix aa' gu Dios na ba'x bhai' tu jimda', cham tu' gu tu' koi' kɨ'n. 5 Mi' dhɨr ba' maa'n oidha' kuu' am xi baidhak xi chu joojoi'ñchuda bɨɨx kap na jɨ'x gɇ'gɇr jir kikcham na jɨ'x jir oi'ñga'n. 6 Ba'p tɨtda: ―Jiñ a'm jup tu tu'ii' bɨɨx dhi' nap jɨ'k tu' nɨi'ñ, pu bɨjɨk dɨr jiñ a'm tu bii nat dɨr ya' ji tum kikchamta dhi oi'ñga'n bhaan. Ba' aañ ya' dɨr ja'p ja'k pui'p jix bhaai' nañ tu makia' gu jaroi' nañ ɨlhii'ñdha', 7 pui' na jax aap tum makia' iñ no' pich mi'ñi ja'p jum o'lhia kɨ'n kɨkbok pui' xi chɨi nañ aañ jir gɇ'kam. Bɨɨx jum a'm ji chu bi'ya'. 8 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Jax dhui na gu'p jum kai'ch ɨp mi' na mɨt pai' tu ua'nak gu bɨjɨk dɨr kam na dai gu Dios jix bhai' nach gɇ'kamtu'nda', cham tu' jumai. Dai gui' pɨx jach jir tujuandam tugi'ñ ka'. 9 Ba' bhammɨ ja'k jup baidhak Jerusaleen bhai' na pai' kɨɨk gu gɇ' chiop, kuugaram xi kɨɨsak jup tɨtda: ―Eap ya' dɨr mu tuudaiñ no' sɨlhkam jum a'm tɨ nɨidhim gu Dios nap saak pui'r maraa'n. 10 Gio gu'p jum kai'ch mi' pai' na mɨt tu ua'nak gu bɨjɨk dɨr kam: Gu Dios bha ja jootsa' gu noonbi'ñ nam jum nuukdaidha' gammɨjɨ na cham tu'm duñia'. 11 Tɇ'kob jum bapmi'ñdhidha' am nap ba' cham mi' pai' jax chu'm jodai cha'm jutbui ɨlhia'. 12 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Jax dhui nap jum kai'ch ɨp sia mi' na mɨt pai' tu ua'nak gu bɨjɨk dɨr kam nax xidhuu no' jaroi' mamai'chɨk gu Dios, na gu'r gɇ'kam. 13 Ba' cham ka bhaai' gu ja'ook na jax dhui ka mai'chia' gu Jesuus, pui' ma jii ɨp gio. Ku gu' gatuuk gio tɨip mai'chia' ji. 14 Ba' gu Jesuus giop ba jii mu ja'k Galilea, pu maa'n na jax gɇ' bhaan tajaañixchu'nda' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda', gam na bɨxchu' bax chu bhaai' na pu tu duñia' gu tu' na jax ɨlhii'ñdha'. Ba' bɨɨx na jɨ'x Galilea dɨbɨɨr bhaan bipio' pɨx ja'x pui' kai'chdha' am gu ja'tkam na mu pai' joidham jix bhai' tu bua gu Jesuus. 15 Mi ja'p ba' pu tu ja a'gi'ñdha' chichiop gu Israel kam ja'tkam nam pai' jax jum jumpa'nda' nam tu daanda' buiñor gu Dios. Ba' joidham kɇɇkɇ' am, pɨx jix bhai' aa'nda' am. 16 Mi' dhɨr ba' mu ja'k ba ai gu Jesuus Nasareet na pai' gɨ'lhix. Ba' nat giop bam ai nam pai' dhuuk cham tu juanda' dai gu Israel kam ja'tkam, mu ba ai chiop nam pai'm jumpa'nda' ɨp nam tu daanda' gu mi' kam. Ba' xi chia mɨt na kɨkboi xi ja jiñkaixdha' gu ñio'ki'ñ gu Dios, 17 xi maa mɨt gu u'uan gui' nat Isaiiyas tu ua'nak, gui' na bɨjɨk bhaankam gu Dios tu ja a'gidhimɨk gu ja'tkam. Ba' nat bhai' ji sɨlh, ba tɨɨ mi' na pai' ja'pnim kai'ch: 18 Gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mdaga'n gu Dios jiñ a'm tajaañix, nat gu' dɨɨlh gu Dios jiñ a'm tɨ tɨɨgɨk jiñ tajaañ nañ ba' ya ja'p tu ja a'gidha' gux bhai'm kai'chdham ñio'ki'ñ gui' nam soi' tu'ii' nam cham tu' bia' ni jɨ'x, gio gui' nam jɨ'k kuup jañ xi ja do'ñchoi xi ja chiñia' nam jix bhai'm taatɨt mu ja'p ba oipoda', gio gui' nam cham ñiññia ka' nañ tu ja tɨɨ'ñchoda'. Bɨɨx gui' nam jɨ'k jum tulhiiñ jañ jix bhai' ja duñia', 19 xi ja aagi'ñdha' iñ nat ampɨx jum ai oidha' nat jix joi'mdak ja a'm ba tɨ tɨɨ gu Dios. 20 Ba' nat tɨɨmok gu Jesuus nat ja jiñkaix, giop xi ñansapak gu u'uan mu ja'k xi maakak gui' na mi'r tujuandam chiop mi ja'p ji dhaibu ɨp gio. Gu' ji nam gu' bha tɨ nɨi'ñ gu ja'tkam nam tɨ nɨɨra na ja aagi'ñdha' na jax kai'ñkam jup jum kai'ch mi' nat pai' ja jiñkaix. 21 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dhi' na pimɨt jɨ'k jax kai na ñich jam jiñkaix gu ñio'ki'ñ gu Dios, xib ya' pui' ba tu tui'dhi'. 22 Ba' pɨx jix bhai'm taat am bɨɨx gu ja'tkam nam mi'p tu'ii' nam joidham kɇɇ na tu a'ga gu Jesuus, pɨx jup jum tɨ tɨtda am: ―¿Dhi' aa gu Josee gu maraa'n? 23 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda ɨp gio: ―Ja'p japim dho chiñ chɨɨda' nam jax kai'chdha' ya' gu ja'tkam na saak jix bhaai' na dɨɨlh xim dua'ñdhai no' bax ka'ook gu jaroi' nax maatɨt ja duduadhi'ñdha' gu ja'tkam. Gam chi ja'pni: “Pui' na chich jax tɨ kai na pich joidham jix bhai' tu duu mu Kapernaum, pui'p jup xi chu duñia' ya'm dɨrba' am na pich pai' gɨ'ɨɨr.” 24 Mui' xi chu ja a'gi'ñchu' gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―Jax dhui nam gu' cham jɨɨgi'ñdha' gu ja'tkam gu jaroi' no' tɨi bhaankam gu Dios tu ja a'gi'ñ gu ñio'ki'ñ no'r mi' kam, aañ moo ya' pu jam tɨtda. 25 Jax japim gix maat jano' na gu Eliiyas ya' xi oilhimɨk na pui' bhaankam jup tu a'gimɨk gu Dios, maa'nnim bo nat ya' giilhim bhiogi' ma jii bɨɨx kap na jɨ'x jir Israel, cham duu'n baik oidha' daman taak. Mui'x jai'ch ka' am gu' tɨi gu dɨ'dɨlhdhɨm u'uub ya' dhi Israel, 26 gu' pɨx ji nat gu' gu Dios mummɨ ja'k joot gu Eliiyas na pai' Sarepta tɨ tɨɨ', na mia'n bipio' gama ja'k na pai' Sidoon jup tɨ tɨɨ' nax io'm mui' pa' daa'ñxim jir kikcham, na gu' mi'x jai'ch ka' maa'n gu ubii dɨlhdhɨm. Tɨɨ' na gu'r maakam ja'k kam gu dɨlhdhɨm ubii nat buiñor joot gu Dios gu Eliiyas, cham tu' iam jir Israel kam. 27 Gio jano' na gu Eliseo pui' bhaankamu'n gu Dios ya'p tu ja a'gidhimɨk gu ja'tkam, jano' giilhim ma tu ai gui' na tootolhidhat gakiidha' gu ja tutku' gu ja'tkam bɨɨx kap ya' na jɨ'x jir Israel. Tɨɨ' nat gu' gu Namaan pɨx dua'ñ nar mummɨ ja'k kam Siiria, ni kut iam maadɨt gu ya' kam Israel dua'ñ. 28 Ba' na mɨt pui' kai, giilhim bhai' ji bhaak jamɨt bɨɨx gui' nam jɨ'k mi'p tu'ii'. 29 Daagɨk jamɨt xi buusaidhak dɨɨrap bhai' bhɨich gu tai' na pai' tai'gɨm jir kikcham, nammɨ baas dɨr ja'p amuub kookba'n ba aichdhidhat am na pai'x babaa' nam sap ba' mi' dhɨr mɨjɨmmɨ xi ñui'ñña' gɨt. 30 Gu' ji nat gu' gu Jesuus mi' buus ja saagi'ñ, gaammɨjɨ ji dhuu. 31 Mu ja'k ba' pu bhɨi gu Jesuus Kapernaum na pai' Galilea bhaan bipio' gu dɨbɨɨr, ba' mi' pu tu ja a'gi'ñdha' gu ja'tkam chiop jano' nam pai' dhuuk cham tu juanda' dai gu Israel kam ja'tkam. 32 Ba' joidham kɇɇkɇ' am, na gu'x gɨ'm tu ja a'gi'ñdha', cham tu' jaaxmada' kɨ'n. 33 Ba' mi' dhi chiop maa'n mi'x jai'ch ka' gu maa'nkam na bhaan jup tui'ñgɨda' gu cham kɨɨ' ii'mda', ampɨx pui'x ñaanbi' ka'. Ba' gɇ' kɨ'n bhai' dhɨr ja'p mui' ba jiiñ na ka tu a'ga gu Jesuus, jup kai'ch: 34 ―¿Jax japich bhai' bach dhoodam Jesuus Nasareet kam? ¿Nap ya'ch kooda' aa? Cham ji nap pui'ch buada'. Jix maat iñ gu' nap aap jir jix uañ nap bhaankam ya oirɨ gu Dios. 35 Gu' ji nat gu' gu Jesuus pu ñiok, jup tɨtda: ―¡Cha'p ñiokda' cham kɨɨ' ii'mda' nap bhai' bhaan baaxchugɨt naanbichu'n dhiñ jaduuñ! Mup buusnia' bhai' dhɨr, cha'p bhai' pu tui'ñgɨda'. Ba' mi ja'p ji ia gu maa'nkam ja taagiob gui' nam mi'p tu'ii', nat gu' gu cham kɨɨ' ii'mda' pui' xi dhoodak nat ba' pɨk ba buus bhai' dhɨr bhaan. Gio ba' bhai'p ji bam gu maa'nkam, dai na bax kɨɨ', cham tu' ka naanbi'. 36 Ba' gu ja'tkam giilhim bax chotdon am bɨɨx nam jɨ'k mi'p tu'ii' nam jax tɨ nɨi'ñ, pɨx jup jum tɨ tɨtda am dɨɨlh: ―¡Aa gu'x io'm jir gɇ'kam ji bak jia dhich jaduuñ nam ba' gam cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' jix jɨɨgi'ñ na ja ñioki'ñ! 37 Ba' nai' pɨx ja'x pui' tum kai'chdha' na jɨ'x jir Galilea na mu pai' joidham tu buada' gu Jesuus. 38 Ba' mi' dhɨr nat buusnɨk chiop gu Jesuus, sɨlh jii gama ja'k na pai' tu ba'aak gu Simoon Peegro. Gu' ji na gu' jano' pɨk jup jix ka'ook toiñdhi' kɨ'n gu daada'n gu Simoon Peegro, mɨjɨ bo' ba'm bakxidhat ba'k chɨr. Ba' bɨɨx dhɨt soi' ba tɨtda am gu Jesuus gui' nam mi oi'dha' na iam dua'ñdha'. 39 Ba' mui' ji ai ɨp gu Jesuus amuub na pai' bo', ba' bɨɨpɨ' xi mugia'tɨk nat ba' mi' dhɨr xi ñiok gu ko'kdai' na toiñdhichu'n. Jix kɨɨ'p jum duu gu daada'n gu Simoon, mi' dhɨr dai nat bamgɨk ba tu ja onbai'. 40 Ba' nat pai' pu ba jur, nat ampɨx bhɨjɨ ji bhi'ñ gu tanoolh, mui' gu ja'tkam pɨx mi' ji ai mɨt na pai' gu Jesuus ji ja baidhat gux kako'kkam bɨɨx aixim tu'm na ja ɇɇka' na ba' ja dudua'ñdha'. Ba' gu Jesuus pɨx jup ji ja dudua'ñ, dai na bhai' pɨx xi ja da'ngim. 41 Mui' mɨt mi'p ja aich gui' nam ampɨx jix ñanaanbi' ka' na ja a'm jup tui'ñgɨda' gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda'. Ba'p tɨtdada' am gu Jesuus gɇ' kɨ'n: ―Aap jir di' gu maraa'n gu Dios. Gu' ji na gu' maa'n na jax ñiokdhai pu mai' jootsa' gu Jesuus bhai' dhɨr bhaan gu maa'nkam, na gu' dhi' pɨx na pui' jurtu'nka' na ba' mi' dhɨr pui'p kai'chdha'. Jix maat am gu' nar di' gui' na bhaankam ya oirɨ gu Dios. 42 Ba' cham jaroi' ji aa'ñdhak gu Jesuus kapbhuimuk ba jii mi' dhɨr na pai' mui' daa'ñxim jir kikcham, nammɨ ja'k bhɨi maa'n kap na pai' cham jaroi' oirɨ. Gu' ji na mɨt gu' nai' ji ga'ngimɨ gu ja'tkam na mɨt pai' dhuuk tɨɨ na cham tu jai'ch, mummɨ ba ji bubua mɨt na pai' ka oirɨ. Ba' tɨix aagɨt am nam gɨt gio ja'k jup bua', gu' ji na gu' cham aa' gu Jesuus, 43 jup ja tɨtda: ―Jax dhui nat gu' aañ pu kai'ñkam bhañ joot gu Dios nañ bɨɨx kap ja aa'ñdha' gu ja'tkam nat jix ja joi'mdak ja a'm ba tɨ tɨɨ, sia ku gu'x io'm jir gɇ'kam. 44 Ba' nai' ja'p pu tu ja a'gi'ñdha' gu Jesuus gu Israel kam ja'tkam bɨɨx kap chichiop nam pai'm jumpa'nda' nam tu daanda'.

Luukas 5

1 Ba' mummɨ ja'k Genesareet jup ba tu ja a'gi'ñ gu Jesuus gu ja'tkam, ju'ñdharam gu gɇ' suudai' Galilea kam. Giilhim mui' mim jumaap jamɨt gu ja'tkam nam jix kaim na jax tu a'ga gu ñio'ki'ñ gu Dios, ba ki'sap pɨx ba'. 2 Ba' ba ja tɨɨ gook gu kaknub jup tuutu'm na mu ja'p nangia' suudai' jugii'ñ, na mɨt gu' tɨɨtmigɨk mi ja'p jup ka ja bopkon gu gɇ'gɇr a'sak gu boptop bhibhiadam. 3 Ba' gui' na Simoon Peegro jir kanuub ga'n bhaan xi chɨsdɨk jup tɨtda na palhɨɨp kuu' xi jimiichdha' mi' dhɨr ju'ñdharam, bhai' ba' dɨr daakat bha tu ja a'gi'ñ gu ja'tkam mui' nam mi'p tu'ii'. 4 Ba' nat pai' tɨɨmok na tu a'gimɨk, jup tɨtda gu Simoon Peegro: ―Ea nap mummɨni ja'k xi jimiichdha' dhi kanuub na pai'x io'm jix chuuk gu suudai', mi' pim ba' xi iabu' dhi gɇ'gɇr jam a'sak nam mim iicha' gu boptop. 5 Ba'p kai'ch gu Simoon Peegro: ―Jax dhui nam cham jai'ch gu boptop ya ja'p jiñ jaduuñ. Aach bɨx chukaa' ya ja'p tɨi pu ja iabuim dhi gɇ'gɇr a'sak, nim maa'n ku chich bhia. Ka' ba' nap gu' aap pui' ba kai'ch jiñ jaduuñ, ea nach mu ja iabupu' dhich a'sak. 6 Ba' mui' xi ja iabuk jamɨt gio bhai' tɨip ji ja boosolh. Giilhim jix bɨɨpɨt, nam gu' mui' mi jiim gu boptop, pɨx am kɨkkrunim gu a'sak nam mu ja baissɨnim. 7 Ba' cham bha aajim gu dai maa'n ka'm gu kanuub, ma ja bañio'ra mɨt gui' nam mummɨ ju'ñdharam oipo nam mu bhɨika' gu ja kanuub nam jai' tu iicha'. Jupaaban jamɨt xi ja ju'ñ gu boptop bhaan gu gook kaknub ta'm, pɨx jix baapkimtu' nam mu ja'k ba ja ua' ju'ñdharam. 8 Ba' gu Simoon Peegro mi ja'p o'lhia'n kɨ'n xi kɨkbok jup tɨtda gu Jesuus: ―Cham jir am nañ jum bɨɨm oirɨda'ñ jaduuñ, nañ gu' aañ giilhim jix ua'tulhdhix. 9 Jix choo'n gu' gu Simoon Peegro ja bɨɨm gui' nam gammɨjɨ maap pu tu bhibhiada' bhaan gu kanuub ga'n, nam gu' cham jɨ'xkat ja'kbui' ja bhiadat gu boptop. 10 Sia gui' mɨt jup jix chooto'n na mɨt ja bai nam jai' tu iicha', na Jakoobo tɨɨ' gio jumai Juan, jir maamra'n maa'n Sebedeo tɨɨgim. Gu Jakoobo gio gu Juan maap gu Simoon Peegro nai' pu tu bhibhiijidha' am bhaan gu dɨɨlh ja ka'knubi'. Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Cha'p ka toodon ka', nap gu' aap xib dɨr ja'p ja'k dai gu ja'tkam pɨx ba ja bhiada' ja'p na gu boptop. 11 Ba' bɨɨx gui' nam jɨ'k maap tu bhiadat gu boptop, mi ja'p xi ja tu'aak jamɨt gu ja kaknub suudai' jugii'ñ pu oi gu Jesuus. Cham jamɨt tu' kap jum buix nam bhaan ka tu juanat. 12 Maa'nnim gu Jesuus maa'n kap ka oirɨ na pai' mui' pa' daa'ñxim jir kikcham. Mi ja'p ba jim maa'n gux ko'kkam na ɇɇka' gui' na tootolhidhat gakiidha' gu tukga'n. Ba' nat ba tɨɨ na mi ja'p ba jim gu Jesuus, mu mɨraak bɨɨpɨ' dɨr mi o'lhia'n kɨ'n ba kɨkbo, dɨɨrap xi chu siispich gu kobaa'n na soi'm ɨlhii'ñ na dua'ñdha', jup tɨtda: ―Aapi'ñ jaduuñ, iam jap jiñ dhua'ñdha' nañ jix ka'ook no'p iam pui'p ɨlhii'ñdha' gɨt. 13 Ba' gu Jesuus jix joi'mdak tɨɨ, bhai' xi dhaagɨk jup tɨtda: ―Jum dua'ñdha' iñ ji matgɨm, cha'p jax jum aa'nda'. Jaña, bam dua'ñ jañich. Ba'x kɨɨ'p jum duu mi' jotmoda', daipu' nat xi chɨɨ'n gu Jesuus, pu cham pai' matgir gui' na kɨ'n kax ka'ook kat. 14 Ba' xi soo'mchulhdhak gu Jesuus na cham jaroi' aagi'ñdha' nat dua'ñ, jup tɨtda: ―Cha'p jaroi' aagi'ñdha' na ñich aañ jum dua'ñ. Sɨlh jap pɨx jimia' mu chiop na pai' daa gui' na ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, na ba'm tɨgia' na pich ba dua. Ba' no' jax kai'ch nap bax kɨɨ', tɨ tɨkia' ap na jax ja'k aagix nat tu ua'nak gu Moisees nam ba' bhaan machia' gu ja'tkam na cham tu' kam ɇɇ gu ko'kdai' dhi' na jax chu'm jum ɇɇkat. 15 Ba' sia ku pu'ñi tɨi xi ja sosbhichulhi'ñdhat gu Jesuus gui' na ja duduadhi'ñdha' nam cham jaroi' aagi'ñdha' nat jaroi' ja dudua'ñ, pɨx na ja'p ji kai'ñchaidha' cham matgɨm na jɨ'k jax joidham tu buada'. Pɨx ji mui'dhidha'm ba' gu ja'tkam nam pai' dhuuk mim jumpa'nda' na pai'p tui'ka' gu Jesuus nam jix kaim ka' na tu a'gada', gio jai' nam jix dhuduadhik ka' nam jix kako'k ka'. 16 Ku' gu' ba jimia' ji gu Jesuus mummɨ ja'p gampɨx na pai' cham jaroi' oirɨda' na ba tu daañmɨra' buiñor gu Dios. 17 Ba' jɨ'k jurni'ñ kɨ'n maakam ja'k jup ba tu ja a'gi'ñ gu Jesuus gu ja'tkam. Mui' mi'p tu'ii' am gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios gio gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', mui' kap dɨr mi ai mɨt gu' gu ja'tkam na jɨ'x jir Galilea gio na jɨ'x jir Judea dɨr, sia Jerusaleen dɨr jamɨt mi'p xi ai. Ba' gu Jesuus jix maatɨ' ka' na bɨɨx aixim jix bhaai'n ka' na pu tu duñia' na jax ɨlhii'ñdha', na gu' ja duduadhi'ñdha' gux kako'kkam. 18 Ba' jɨ'kchi gu ja'tkam mɨjɨ dɨr ja'p ba aich jamɨt maa'n gux io'm jix ma'mkulhi' bakxidhar ta'm. Tɨim sap jii mɨt bhɨjɨ pu baasa' gɨt ba'k chɨr na pai'p tu'ii' gu Jesuus na dua'ñdha', 19 gu' ji na gu' pu cham jir jim bha ki'ñgob, nam gu' giilhim jix kabkam suuda' gu ja'tkam. Ba' pui' mɨt alhi'ch ma dɨgaar gu ba'aak daam dɨr na mɨt ba' mu tɨsaa'ñdhak bhai' dhɨr mu tɨbaañ bakxidhar ta'm mɨjɨ na pai'p tu'ii' gu Jesuus. 20 Ba' nat ba ja tɨɨ gu Jesuus nam buiñor jix biiñaktu', jup tɨtda gux ma'mkulhi': ―Ba uañchudhix ji matgɨm gum ua'tulhdhara'ñ jaduuñ, na ñich gu' aañ pui' ba tɨi. 21 Ba' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios gio gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', jup jum aa' am ja jujur am bhaan: “¿Jax ba'm ɨlhdhat pui' kai'ch dhi maa'nkam? ¿Dios aam ɨlhii'ñ? ¿Jax gi dhuip ba uañchuda' gu ua'tulhdhara' gu jaroi' ya' kam pu chu'm ɨp jix ua'tulhdhix kam? Dios dho gi jɨɨ' ji.” 22 Gu' ji na gu'x maat gu Jesuus nam jax jum aa', ba'p ja tɨtda: ―¿Jax ku pim ba' pui'm aa' jam jujur am bhaan? 23 Jax dhui na cham tu' xijai no'ñ jax kai'ch: “Ba uañchudhix ji matgɨm gum ua'tulhdhara'”, na gu' cham maatɨ' ka' no' moo pui' ji buusnia' piam ku gu' cham. Gu' ji no'ñ jax kai'ch: “Xi bamii', munip ja'p ba oirɨda'”, dho gi gu'x xijai ji, na gu'x maatɨ' ka' no't cham pui' ji buus. 24 Ku ba' gu' aañ xib ya' dua'ñdha' ji dhiñ jaduuñ nax ma'mkulhi' na pim ba' bhaan machia' nach gook dɨt maap jich kɇkɇɇ gu Dios, gio na bɨxchu'x bhaai' nañ pu tu duñia' nañ jax ɨlhii'ñdha'. Jix bhaai' ba' nañ tu uañdha' gu ua'tulhdhara' ya' dhi oi'ñga'n. Ba'p tɨtda gux ma'mkulhi' pui' xi chɨ'ɨɨk: ―Aapi'ñ jaduuñ nap jix ma'mkulhi', xi bamii', ba jimia' ap jum ki'aam bhɨɨji dhim bakxidhara'. 25 Ba'x kɨɨ' bhai' ji bam gui' na kax ma'mkulhi' kat nat jax pu tɨɨ'n gu Jesuus, xi bhɨɨk gu bakxidharu'n gamai' ba buus ja saagi'ñ gu ja'tkam gaammɨjɨ ji dhuu xi taxchaabgidhidhat gu Dios. 26 Ba' giilhim jix chooto'n jamɨt bɨɨx, mi' pui' pup tu'ii' am. Jup kai'ch am soi'm ɨlhdhat buiñor gu Dios: ―Xib jachich dho gi ba' ma tɨ tɨɨ ji nach tu' cham pai' dhuuk pu chu'm tɨ nɨidhat. 27 Ba' ja'xpɨx nat mi' dhɨr buusnɨk gu Jesuus, mummɨ gama ja'k ja'p jup ba jim maa'n kap na pai' daakat pɨx ji iichaim gu tuumiñ maa'n Lebii tɨɨgim, na gu' maadɨt jir di' gu tuumiñ tutaandam tugi'ñ gux io'm gɇ'kam Rooma kam. Ba' gu Jesuus mi ja'p mia'n xi ɇɇk jup tɨtda: ―Jiñ jaduuñ, maik, bañ kaichgɨda' ap. 28 Ba' gu Lebii nat jax kɨkbo pɨx mia'n bhɨi ɨp gu Jesuus cham tu'p jim buixdhak gui' na mi' bhaan ka tu juanat, mi' pui' pup tu tu'ii'. 29 Mɨkkat ba' ma tu piastata mu kia'mi'ñ gu Lebii nax bhai'm taat na ba kaichu' gu Jesuus. Mui' ja bai gui' nam jir tuumiñ tutaandam tugi'ñ ka' gux io'm gɇ'kam Rooma kam, gio jai' mui' gu ja'ppɨx ja'tkam. Ba' nam bɨɨx mi' maap daraat ka tu kua' bɨɨma'n gu Jesuus, 30 bax bhaak am gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios gio gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' na mɨt ba ja tɨɨ, jup ja tɨtda am gui' nam kaichu' gu Jesuus: ―¿Jax ku pim ba' gan ja bɨɨm tu kua' dhi tuumiñ tutaandam tugi'ñ gux io'm gɇ'kam Rooma kam gio dhi jai' ja'tkam nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ? Giilhim jix u'ua'tulhdhix am. 31 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―Dho na gu' dhi' ja'pni na jax gu ja'tkam no'm jix kɨkɨɨ', na gu' cham jum aa'nda' na jaroi' ja duduadhi'ñdha', gu' gui' ji nam jix kako'k ka' na ba'm aa'nda' na jaroi'x bhai' ja dui ja dudua'ñdha'. 32 Ba' aañ pu'ñi ɨp na ñich bha jii ya' dhi oi'ñga'n, cham tu' pu kai'ñkam bha jii ñich nañ ja baidhika' gui' nam pui'm aa' nam panaas cham tu' bhaan u'ua'tulhdhix, gu' gui' ji nam soi'm ɨlhdhai machia' nam jix ua'tulhdhix nam ba' mi' dhɨr pui' ba tɨɨda' gu Dios na ja uañdha'. Dhi' jɨ' ji pu chu'm gu ja'tkam nañ ja baidhika'. 33 Ba' ja'pnip tɨtda am gu Jesuus: ―Jax kum ba' cham jɨ'x jum saabum jum ɨlhii'ñdha' dhim ja'tkam tuk. Gammɨjɨ ja nɨi'ñdha' ich nabap tanoolh nam tu kua'da' gam nam tu ichgɨda' gu tu' nar jum io'dam. Matgɨm gui' nam pariseos jir ja ja'tkam tuk gio gui' na Juan ja'tkam bopkondam jup jir ja'tkam tugi'ñ, gammɨjɨ ji nam jum saabda' gio nam gammɨjɨ tu daanda'. 34 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―Dho na gu' dhi' ja'pni na jax gu jaroi' no' mi' pai'm tɨtmo nam cham jɨ'x jum saabum jum ɨlhii'ñdha' gu ja'tkam mi' jotmoda', nam gu'x chu nak ka' gu koi'. 35 Gio na gu' cham tu' gammɨjɨ mi oirɨt jum tɨtmot tu ja maakda', daipu' ji maa'nnim na bɨɨx maa'n jimdam mi' pu tu ja makia', nam gu' ba baidhika' na xi chu ja maakai. Mi' dhɨr dho gi ba' gu' cham jax ka bua ji sia mɨt ba' bam saabu, na gu' bar cham tu' ka'. Pu'ñi ɨp ba' dhiñ ja'tkam tuk, cham jum saabum am gu xib, nam gu'x bhai'm taat nañ ya' kap tu'ii' ja bui. 36 Ba' bhaan ji ua'rgidhak maa'n gu jannulh xi ja aagi'ñ nam sap ba'x maatɨt kaaya', jup ja tɨtda: ―¿Paa pim nɨi'ñ gu maa'nkam nat taak ɨɨkɨk gu xibkam kutuuna'n mu ja'k daax bhaan gu kɨlhi'ñga'n kutuuna'n? Pu nip pai' dho jia. Jax dhui na gu' cham abhaar ka' no' taak dɨr jir xibkam gio no' taak dɨr jir kɨlhii'ñga'n, tu' kub pɨx ba' na xi chui'dha' gu xibkam kutuuna'n. 37 Ni gu biiñ gux o'jo' ku cham jaroi' bhaan tua'ba gu kɨklhi'ñga'n jajoo', pu xixiipñia' gu' no't jax dhuuk bhaan tua, na gu' cham ka kaapak ka', tu' kub ba' gu biiñ nam nu'aa' gio gu jajoo' na ba xixiipñia'. 38 Pui' kum ba' xixiibkam jajoo' bhaan tu aidha' gu biiñ gux o'jo' gui' nam biiñ cha'm tu juan na ba' cham xixiipñia'. 39 Gio gu' gu jaroi' no' pu gammɨjɨ io' gu biiñ gux o'jo', cham tu' joidham dɨɨkda' gu kuuga'n no' tɨip xi io', na gu' cham pui' mat ka'. Jup kai'chdha' gu' no' jaroi' tɨi xi maak: “Cham ji na i'oob dhi kuuga'n, gux o'jo' ji nañ joidham dɨɨk.”

Luukas 6

1 Maa'nnim bhaan gu tanoolh cha'm nam pai' dhuuk cham tu juanda' dai gu Israel kam ja'tkam, maa'n kap ka jim gu Jesuus ja bɨɨm gui' nam kaichu' na pai' tɨ ɨx gu tiriik. Gu' ba' dai gui' nam kaichu' xi u'iidhat am gu tiriik xi kaipgaidhat tu ko'iim. 2 Ba' jɨ'k jup jiim am gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', bax bhaak am ja bui na mɨt ja tɨɨ, jup ja tɨtda am: ―¿Jax ku pim ba' gan tɨ ɨ'kidhat tu kaipgaidhat tu ko'iim dhi tiriik? ¿Kux cham maat japim aa na xib cham tum juan? 3 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―¿Kux aapi'm cham jɨ'xkat tu jiñkai'ñ aa mi u'uan ta'm na mɨt pai' tu ua'nak gu bɨjɨk dɨr kam na bhaan tu a'ga nat jax tu duu gu Dabii ja bɨɨm gu ja'tkam tugi'ñ maa'nnim nam pai' dhuuk ba ua'maim? 4 Na mɨt saak tu juu bo gu paan jix xidhuu kam gui' na chiop tɨkiix kat. Tɨi daipu'x bhaai' nam kua'da' gui' nam ja a'mkam tu daanda' buiñor gu Dios gu Israel kam ja'tkam, cham tu' gu ja'ppɨx ja'tkam. 5 Mi' dhɨr ba'p ja tɨtda: ―Gio gu' aañ jir gɇ'kam nañ bhaankam ya oirɨ gu Dios, jix maat iñ ba' na tu'x bhaai' nañ pu buada' gio na tu' cham na pai' dhuuk pu'ñi cham tum juanda'. Pui' kuñ ba' cham pai' jax ja tɨtda dhiñ ja'tkam tuk sia kuñ ja nɨi'ñ nam jax tu buim. 6 Ba' nat giop jum ai gu tanoolh nam pai' dhuuk cham tu juanda' dai gu Israel kam ja'tkam, mu ba ai ɨp gio chiop gu Jesuus, mi' ba' bhai' ji chu ja a'gi gu ja'tkam gu ñio'ki'ñ gu Dios. Ba' maa'n mi'p jix jai'ch ka' gu maa'nkam na kɨɨ'n dɨr jix muuk ka' gu nobii'ñ. 7 Ba' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios gio gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', pɨx am tɨ nɨɨra am no't sap moo ba ji dhua'ñ gu Jesuus sia ku tɨi cham tum juan. Sap ba' no't dua'ñ, dai nam ba iattulhdha' ja bui gu ja gɇ'gɇrkam tuk. 8 Gu' ji na gu'x bhai'x maat gu Jesuus nam jax jum aa', ba'p tɨtda gui' nax muuk ka' gu nobii'ñ: ―Aapi'ñ jaduuñ nax muuk gum nob, bhai' xi jim, ya'nip ja'p xi kɨkbo' bɨɨpɨ' dɨr. Ba' gui' nat jax jup kɨkbo, mu jimɨɨk mi'p ba kɨɨk. 9 Mi' dhɨr ba'p ja tɨtda gu Jesuus dai gui' nam mi'x mai'chim: ―Jiñ aagi'ñdha' pim nañ maa'n ñi'ook jam tɨkka'. ¿Tu' daix bhaai' nañ jax buada' na pai' dhuuk pu'ñi cham tum juanda'? ¿Nañ jix bhai' tu buada' aa, ka' nañ jix buam tu buada' aa? ¿Gu jaroi' aañ xi ñɨi'ñdha' pɨx sia ku jax jix io'm jix ka'ook, piam ku mi ja'p ba mumkɨñ chaagiob? ¿Cham aa nañ jix bhai' dui dua'ñdha'? 10 Cham ñiok am gui'. Ba' bɨɨx nai' xi ja tɨɨgɨk gu Jesuus nam jɨ'k mi'p tu'ii' na ba' mi' dhɨr jup tɨtda gui' nax muuk ka' gu nobii'ñ: ―Eap xi sɨlhiiñ dhim nob. Ba' gui' xi sɨlh ɨp, jix kɨɨ'p jum duu, panaas ku pu cham pai' muuk kat. 11 Ba' bhai' ji bhaak jamɨt gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios gio gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda'. Tɨi ma tu a'ga mɨt na jax ja'k jix bhaai' nam dooda' gu Jesuus. 12 Ba' mi' dhɨr jɨ'k jurni'ñ kɨ'n maa'n kap jup jii oidha' daam gu Jesuus nat tu daañim buiñor gu Dios jix dhaam ja'k. Bɨx chukaa' tu daanɨ, bhai' pu xi'aa'ñ. 13 Ba' nat pai' ton, maap xi ja jumpadak bɨɨx gui' nam kaichu' pɨx ji ja aa gui' nam jɨ'k jir noonbi'ñ ka', mambhɨɨx daman gook ja aich. 14 Gu Simoon maadɨt jir di' nat aa nar nobii'ñ ka', gui' na gook kɨ'n jix mat ka' gu Jesuus, Simoon Peegro tɨɨtɨ'nda'. Mi' dhɨr ba' gu Anrees jup aa, gui' nam jir jum jajaa'nnim gu Simoon Peegro. Mi' dhɨr ba' gu Jakoobo. Mi' dhɨr gu Juan. Mi' dhɨr gu Piliip. Mi' dhɨr gu Bartolomee. 15 Mi' dhɨr gu Mateo. Mi' dhɨr gu Tomaas. Mi' dhɨr gu jumai Jakoobo, maraa'n gu Alpeo. Mi' dhɨr gu jumai Simoon ɨp, gui' na ja kaichgɨda' gui' nam kananiistas jum tɨɨtɨ'nda'. 16 Mi' dhɨr gu Juudas, maraa'n gu Jakoobo. Mi' dhɨr gu Juudas Iskariote, gui' nat gatuuk iattulh gu Jesuus nat ja aa'ñ gu gɇ'gɇrkam na pai' oirɨ. 17 Ba' bhai' dhɨr ja bɨɨm giop ba jii gu Jesuus oidha' daam gui' nat noonbi'ñ kɨ'n xi ja darsak gio gu jai' nam ja'p pɨx kaichu'. Gama ja'k ba' ji ai bɨtaa'n maa'n kap na pai'x gio', nam gu' mi'p daraa gu jai' ja'tkam nam pui'p kaichu', gam jai' kap dɨr na jɨ'x jir Judea nam mi'p tu'ii' mui' gu ja'tkam, pui' na jax gu Jerusaleen kam, gio mu dɨr ja'k kam ju'ñdharam gu gɇ' suudai' na pai' Tiiro tɨ tɨɨ', gio jai' gama ja'k kam iam na pai' Sidoon jup tɨ tɨɨ' na pui'p jir ju'ñdharam gu gɇ' suudai'. Pu kai'ñkam pɨx mi ai mɨt nam jix kaim gu Jesuus na tu a'ga, gam jai' nam jix aa' na ja dudua'ñdha' nam jix kako'ktu'. 18 Ba' gu ja'tkam gui' nam ampɨx jix ñanaanbi'chu'nda' na ja a'm jup tui'ñgɨda' gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda', pu bɨɨx ja dudua'ñdhidha' gu Jesuus, pu mai' ja jootsaidha' gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda'. 19 Ba' nam nɨi'ñdha' gux kako'kkam na pɨx ji ja dudua'ñdhidha' gu Jesuus gu jai'x kako'kkam, pɨx jum tutki'ñdha' am nam bhax dhaagik ka', na gu' sia kut jaroi' bhai' pɨx xi dhaa, pu maa'n jimdam dodhia', na gu' jax ña pɨx ja'k jix bhaai' na pu dui dua'ñdha' gu jaroi' gu Jesuus, na gu'r gɇ'kam. 20 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus mui' xi ja tɨɨgɨk dai gui' nam jɨ'k kaichu': ―Aapi'm na pim cham tu' bia' ni jɨ'x, joidham jix bhai' tu jam jim, na gu' pu'ñi chu'm gu ja'tkam nax ja joi'mdat jam a'm tɨ nɨidhidha' gu Dios, sia ku jax jix io'm jir gɇ'kam. 21 ’Cha'pim jax jum aa'nda' sia ku pim panaas xib ua'maim, na gu' bam aajim na pim pai' dhuuk kokbada'. ’Joidham jix bhai' tu jam jimia' gatuuk sia ku pim gu' xib suan, na pim gu' gatuuk joidham jix bhai'm taatɨt ba jɨɨmda'. 22 ’Joidham jix bhai' tu jam jimia' sia no'm gu ja'tkam xi jam bhaamki'ñ, sia mɨt chi mi' pai' dhɨr ji jam joot jax chu'm chiop piam jax chu'm kiicham, piam kum ja'p pɨx jix bhaamut jam nɨi'ñ sia gu mɨk dɨr pu kai'ñkam pɨx na pim jiñ bui tɨ jɨɨgi'ñ aañ nañ bhaankam ya oirɨ gu Dios dhi oi'ñga'n bhaan. 23 Aapi'm jix bhai' pɨx jum taat ka' no'm pui' jam bua, na gu' no' pimɨt nakoo, gɇ'p jum duukam tu mai'chia' pim jix dhaam. Nam gu' pu'ñip ja buimɨk gu bɨjɨk dɨr kam jich bopxi kat nam bhaankam tu a'gimɨk gu Dios, dhi' pu chu'm gu ja'tkam jam pu'ñip ja tulhiiñchudimɨk. 24 ’Ba' aapi'm na pim xib giilhim jir jix chutumñigam, cham bhai' tu jam jimia' gatuuk, na pim gu' pu ya'x bhai' bam taat kɨ'n gu tuumiñ na pim ji bia'kat. 25 ’Cham bhai' tu jam jimia' na pim dai aapi'm jix kokba'n, gatuuk ua'ma' pim gu'. ’Gam na pim jix bhai'm taatɨt jɨɨm xib, cham bhai' tu jam jimia' sia, gatuuk jix buam jum aagɨt ba suanda' pim. 26 ’Sia cham bhai' tu jam jimia' na pim jix bhai'm taatɨt pɨx gɇ'gɇrkam jum taat ka' no'm tu' ka'm jam ɨlhdhat pɨx jix bhai' kai'ch jam bui mui' gu ja'tkam. Pu'ñip ja buimɨk am gu' bɨjɨk gu ja'tkam gui' nam sap pɨk ba' bhaankam tu a'gada' gu Dios. 27 ’Ku gu' aañ ya' pu jam tɨtda ji aapi'm na pim jɨ'k ya'p tu'ii' na pim jiñ kɇɇ, na pim jix bhai' ja tɨtdat gui' nam xi jam bhaamki'ñdha', siam chi dɨɨlh tɨi mu dɨr bha ja'k xi jam bhaamki'ñ. 28 Xi chu ja daañxidhat japim buiñor gu Dios na ba'x bhai' tu ja jimda', sia kum tɨix bhaakut jam a'ga piam kum gu' maaxik giilhim jam tɨtda mi' pai'. 29 No't jaroi' bhai' mam gɨɨ'm kaam am, ja'p dɨr jap mu ja'k jup xi dhaa'ñdha' gu jumaim kaam na bham gɨɨ'bia'. Piam no't gu' jaroi' mam ɨɨxdhak gux kabook jum kutuun nap daam dɨr tɨi'chgɨda', bɨɨx gux komaalhik jum kutuun nap tuukab tɨi'chgɨda'p jotmoda' kuanai mu makia'. 30 Cha'p taanda' gu jaroi' no't tu'm ɨɨxdhak. Gio gu jaroi' no' tu' bam taan, cha'p jax ji chɨ'ji makia'. 31 Pui' pim ja'k jix bhai' ja buada' bɨɨx pɨx gu ja'tkam na pim jax ja'k jix aa'nda' aapi'm dɨɨlh nam gɨt jix bhai' jam buada'. 32 ’Na gu' no' pim aapi'm dai gui'x ja joi'gɨ'n nam jaroi' xi jam joi'gɨ'nda' aapi'm, ¿jax ba' duip jix maatɨ' ka' na pim aapi'm sɨlhkam tu' ka'm nɨi'ñ gu Dios? Na gu' sia gui' nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ nam pui' ja'k tu jim. 33 Gio no' pim dai gui'x bhai' ja bua nam jaroi'x bhai' jam buada' aapi'm, sia cham maatɨ' ka' na pim aapi'm sɨlhkam tu' ka'm nɨi'ñ gu Dios, na gu' sia gui' nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ nam pui' ja'k tu jim. 34 Sia cham maatɨ' ka' na pim aapi'm sɨlhkam tu' ka'm nɨi'ñ gu Dios no' pim dai gui' ja taiñbui'ñ gu tu' nam jaroi' jam taiñbui'ñdha' ɨp aapi'm gu tu', na gu' sia gui' nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ nam pui' ja'k tu jim. 35 Bɨɨx pɨx ji na pim jix ja joi'gɨ'nda' gu ja'tkam, jix bhai' pim ja buada' sia gui' nam xi jam bhaamki'ñdha'. Ja taiñbui'ñdha' pim gu tu' nam jum taiñbui'ñdha', cha'pim nɨɨrat mu dɨr bha ja'k nam pui'p duñia'. Pu'ñi ja'k dho gi gu' pui' bam kai'chdha' ji na pim jir maamra'n gu Dios gui' nax dhaam jup tu'ii', na siax ja joi'gɨ'n gui' nam cham buiñor tɨtɨɨ'ñcho gam gui' nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ. 36 Pu'ñi pim bɨɨx pɨx jix ja joi'gɨ'nda' gu ja'tkam ja'p na jax gu Dios na bɨɨx pɨx jix ja joi'gɨ'n. 37 ’Cha'pim ja'k buppi'ñdha' gu jaroi' sia kut tu'x buam jam duiñ, tu uañi'ñka' pim pɨx, na gu' cham jɨ'xkat tu jam uañdha' gu Dios no' pim aapi'm cham tu ja uañi'ñ gu ja'tkam. 38 Gu jaroi' no' tu' ba jam taan, xi iichulhdha' pim cham jax ji chɨ'ji na ba' gu Dios pui'p jam maakidha' gu tu' nam aa'nda'. Ja'xbui'p jam iichulhdha' gu Dios na pim jɨ'x iichulhdha' gu jaroi', dai na joidham xiixkixim jix kabkam jimdam gio jupaaban. 39 Ba' gu Jesuus bɨɨx aixim bhaan ji chu ua'rgidhak gu tu' na ya' dhi oi'ñga'n jax jum buada' ba ja aagi'ñ, jup ja tɨtda: ―¿Paa pim nɨi'ñ gu maa'nkam cham ñia kam na bai'ñchu' gu jumai na pui' cham jup ñia ka'? Jia na pu cham pai'. Jax dhui nam gu' bɨɨx gook mi' pai' pu suulhgia' jax chu'm tɨ dɨ'n kɨr. 40 Gio ja'pni ɨp, gu jaroi' no' tu' bhaan tum mamtuxi'ñ, ja'xbui' pɨx juugɨt tu machia' na jɨ'x jix chu mat ka' gu jaroi' na tu mamtuxdha'. 41 ’Giox ñɨi'ñdha' pim no't palhɨɨp buupuiram gɨi gu tanaara' gu jax chu'm jam jaduuñ, aapi'm dɨɨlh pu cham nɨi'ñ na gɇ'gɇr iam bha bɨɨt jam buupui am. 42 No' pim gu' aapi'm cham nɨi'ñ na gɇ'gɇr iam bha bɨɨt gu tanaara' dɨɨlh jam buupui am, cham jir am na pim jax tɨtdada' gu jam jaduuñ: “Bha ja'k jiñ jaduuñ kuñ xim baabuidha' dhi tanaara' na bha kaat jum buupui am.” Bɨɨpɨ' pim dɨɨlh xi boosgai gu dɨɨlh jam tanaara' jam buupui am dɨr na pim ba'p ba baabuidha' gu jam jaduuñ. 43 ’Cham jax chu'm jai'ch gu ɨ'ɨɨx gui' nam jix maikak i'bhai'ñchardat bhɇbhɇɇ na mi' dhɨr jix maimdagɨm iibhai'ñchaip ba bhaaya', ni gui' na pux maimdagɨm i'bhai'ñchardat bhɇbhɇɇ ku mi' dhɨr jix maikak iibhai'ñchaip ba bhaaya'. 44 Bɨɨx pɨx jix maatɨ' gu' gu ɨ'ɨɨx nam jax jir tu'm, pui' na gu iigɨx na gu' cham uupar ta'm jup jum bua, ni gu uubas ku cham kokma' u'uux cha'm nangia'ka'. 45 Ja'pniñ dho kai'ñkam jup kai'ch, gu maa'nkam no'r jix kɨɨ', joidham jix bhai' tu ñiokda', na gu' pui' ja'k jura'ram dɨr buusnidha'. Gu' ba' gu maa'nkam no' cham jir kɨɨ', giilhim jix buam tu ñiokda', na gu' pui' ja'k jura'ram dɨr buusnidha' ɨp. Na gu' gu jaroi' na jax ja'k jum aa'nda' jura'ram bhaan, pui' ja'k chiñi'ram dɨr buusnidha' ɨp. 46 ’¿Jax ku pimɨt ba' cham mi' pui' ba ji jii nañ jax jam aagi'ñ na pim tui'ñgɨda'? Aapi'm dai pui' xi kai'chɨt nañ aañ jir gɇ'kam. 47 Kani nañ bhaan ua'rgidhai gook gu ja'tkam jam aa'ñdha' na pim ba'x maatɨt jiñ kaaya' na jax ja'k ji buusan gu jaroi' no't mi' pui' jii gio gu jaroi' na cham. 48 Gui' na mi' pui' jimia' nañ jax tu a'ga, ja'p ji buusnia' na ai' cha'm tɨ dɨ'ngarsai mi kɨɨsa' gu ba'ki'ñ. Ba' cham jax jum duñia' sia kut giilhim jix io'm bhai' ji dhuu'n jɨbɨɨlh kɨ'n, siat chi tɇ'kob xi juu gu suudai'. Ni ku cham palhɨɨp iam xi joiñdha', na gu'x bhai' mi kɨɨka'. 49 Gu' ba' gu jaroi' no't cham mi' pui' jii nañ jax tu a'ga, dhi' ja'p jup ji buusnia' na tɨi tu ba'kcha' ɨp, dai na pui' mi ja'p o'yatam gio pui' kɨi'chdhixim. Ba' na pai' dhuuk jix io'm bhai' ji dhuudu' jɨbɨɨlh kɨ'n, pu maa'n jimdam nammɨ ja'p xi iabu' gu u'uux, pu bi'ññika' ba' gu suudai' na pai' dhuuk mui' ji dhai'ññia'.

Luukas 7

1 Ba' mi' dhɨr pu jii gu Jesuus mu ja'k Kapernaum nat pai' tɨɨmok nat xi chu ja a'gidhimɨk gu ja'tkam. 2 Ba' mi' Kapernaum maa'n jix jai'ch ka' gu gɇ'kam sandaarui'x Rooma kam, giilhim jix io'm ma tu ai gu tujuandam tugi'ñ gui' nax dha'da', dakoo pɨx ba duatu'. 3 Ba' pui' ba tɨ kai gu gɇ'kam sandaarui'x na mi' pai' amuub oirɨ gu Jesuus na tu duduadhi'ñ, ba' mɨjɨ xi ja joot jɨ'kchi gu Israel kam ja'tkam gui' nam jix mamatda' gu ñio'ki'ñ gu Dios nam sap soi' tɨɨdai mu baidhika' na dua'ñdha' gu tujuandam tugi'ñ. 4 Mummɨ ba'p ba ji bubua mɨt na pai' oirɨ gu Jesuus, ba' soi'm duuk jup tɨtda am: ―Iam jap dua'ñdhara' gu tujuandam tugi'ñ gu gɇ'kam sandaarui'x nax ka'ook, soi'ch jum tɨtda nap palhbuidha'. 5 Na gu' dhi' dhi sandaarui'x jix ja joi'gɨ'n gu ja'tkam nam ya ja'p tu oi'dha', pui' na jax gu chiop mi' nach pai'ch jumpadat daan guch Gɨ'kora', dhi' nat jich chiañxi nam jich kɨɨxdha'. 6 Ba' ma ja oi gu Jesuus nat ba dua'ñdham gux ko'kkam. Ba' nat ba maat gu gɇ'kam sandaarui'x nam amuub ba jiim, gui' nam maap jix bhai' kai'chdha' mɨjɨp xi ja joot nam bhaankam jup tɨɨda' gu Jesuus: ―Amuub pɨx kia'ñ jaduuñ, nañ gu cham jir jum jupaabkam nap gɨt iam yɨjɨ bakia'ñ ba'gɨr. 7 Pui' ku ñich ba' cham jiñ guguux nañ dɨɨlh jum gaa'mɨrai soi'm tɨɨda' nap dua'ñdha' guñ chujuandam tuk. Mi' dhɨr jap pɨx pui' xi chɨ'ya' na ba dodhia' guñ chujuandam tuk. 8 Nañ gu' aañ cham tu' gɇ'kam jiñ chaat, jix maat iñ gu' nañ bɨtaa'n jup tu'ii' ja bui guñ gɇ'gɇrkam tuk, daipu' pɨx jañ ba' pui' tu duñiim nam jax jiñ chɨɨdaim. Gio aañ dɨɨlh ya' dɨr ja'p ja'k jañ ja'xbui' pɨx kɨ'n jup tu ja chian guñ sandaarui'x chuk nañ jɨ'x pɨx kɨ'n gɇ'kam daa, xiñ kɇɇkɇ' am ɨp ba'. Jimia' gu jaroi' maadɨt no'ñ pai' jootos, piam no'ñ jaroi' maadɨt mu pai' dhɨr bai'ñ, mu jimia' ɨp. Sia guñ chujuandam tuk no'ñ tu' chian, mi' pui' duñia' ɨp. 9 Ba' gampai' ji dhuu gu Jesuus nam pui' ba tɨtda gui' nam maap jix bhai' kai'chdha' gu gɇ'kam sandaarui'x, na gu' sap cham pai' jaroi' jumai ja'xbui' pui'p jix biiñak na jax dhi'. Ba' mui' xi ja tɨɨgɨk gu ja'tkam nam oi'ñchu' jup ja tɨtda: ―Cham jaroi' iam maadɨt gu Israel kam ja'xbui' pui'x biiñak buiñor gu Dios na jax dhi sandaarui'x, sia ku gu' tɨir Rooma kam, aañ moo ya' pu jam tɨtda. 10 Ba' mi' dhɨr ja'k ba gɨi ɨp gio gu Jesuus. Dai gui' nam maap jix bhai' kai'chdha' gu gɇ'kam sandaarui'x jamɨt mu ba ai ɨp gio, ba' ba tɨɨ mɨt nax kɨɨ' mi oirɨ gu tujuandam tugi'ñ na kax ka'ook kat. 11 Ba' mi' dhɨr mu ja'k pu bhɨi gu Jesuus maa'n kap na pai' Naiin tɨ tɨɨ', bɨɨx jiim am sia gui' nam kaichu' gio jai' mui' gu ja'tkam. 12 Nammɨ nam amuub ba aajim na pai'r kikcham, gu Jesuus ba tɨɨ maa'n gu mukdha' nam mi ja'p ba ua' bakxidhar ta'm na mɨt ba yaaspam. Daipu' maa'n tu mar kat maa'n gu dɨlhdhɨm ubii nat muu gu bɨnga'n. 13 Ba'x joi'mdat tɨɨ gu Jesuus gu ubii nax buam jum aa'ntugɨt suakim, jup tɨtda mui' xi ɇɇk mia'n: ―Cha'p ka suakda'. 14 Mi' dhɨr ba' mu ja'k xi ɇɇk jup xi dhaa gu bakxidharu'n gu maraa'n nam bhaan ua' nam ba' gu'kuya' gui' nam mu ua'. Ba' gui' xi guguu mɨt ɨp. Ba'p tɨtda gu mukxikam: ―Alhii biapma', aapi' nap muukix, xi bamii'. 15 Ba' bhai' sɨlh ji dhaibu gu alhii biapma', ba tu a'ga mi dhaakat. Ba' gu Jesuus xi aagi'ñ gu dɨ'ɨɨ'n na mi ja'p kɨɨk. 16 Ba'x chooto'n jamɨt bɨɨx gu ja'tkam nam jɨ'k mi'p tu'ii' nam tɨ nɨi'ñ, xi gɇ'kamtu'n am gu Dios jup ji kai'chɨt: ―Dhi' bak bhaankam ya oirɨ gu Dios, gɇ'kam kɨ'n bhaan tɨ nɨidhim ba'. Tɨɨ' na jax bɨxchu'x bhaai' na pu tu duñia'. Gio ba' ja'pnip kai'ch am: ―Ya' ba ai gu Dios nat bha ja palhbuidham gu ja'tkam tugi'ñ. 17 Ba' bɨɨx gu ja'tkam nam jɨ'k Judea dɨbɨɨr bhaan oi'dha' pui' tɨ kai mɨt nat joidham tu duu gu Jesuus, sia mɨt pui' tɨ kai gui' nam jix io'm gama ja'k ja'p oi'dha' na pai' cham Judea bhaan bipio' gu dɨbɨɨr. 18 Ba' gu Juan ja'tkam bopkondam pui' ba tɨ kai ɨp nat mu pai' joidham tu duu gu Jesuus, nam gu' ba aagi'ñ gui' nam kai'chu' dɨɨlh gu Juan. Ba' gook xi ja baidhak 19 jup ja tɨtda nam mu jimia' na pai' oirɨ gu Jesuus nam tɨkkapu' no' sap sɨlhkam jir di' gui' na saak bha jootsa' gu Dios jix dhaam dɨr, piam ku gu' cham sap nam ba' nɨɨrada' gui'. 20 Ba' mɨjɨp ji dhuu mɨt, mummɨ mɨt ba ji bubua na pai' oirɨ gu Jesuus, ba'p tɨtda am: ―Aach bhach joot gu Juan ja'tkam bopkondam nach jum tɨkka' no'p sap sɨlhkam aap jir di' gui' na pui' saak bha jimda'x dhaam dɨr, piam ku gu' cham sap kuch nɨɨrada' gui'. 21 Ba' cham jax ja tɨtda mi' jotmoda' gu Jesuus, dai na xi ja dudua'ñdhim pɨx gu ja'tkam na ka ja ɇɇka' bɨɨx aixim tu'm gu ko'kdai', sia gui' nam ampɨx pui' kax ñanaanbi' ka' na ja a'm jup tui'ñgɨda' gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda'. Mui' mi' tu ja tɨɨ'ñchoda ɨp gu cham ñiññia kam. 22 Ba' nat pai' bɨɨx xi ja dudua'ñdhak, jup ja tɨtda gui' nat Juan mu ja joot: ―Ba jimia' pim ɨp gio bhammɨ na pai' gu Juan, aagi'ñdha' pim na pimɨt jiñ chɨɨ na ñich ja dudua'ñ gu ja'tkam nam jix kako'k kat, bɨɨx japim xi aagi'ñdha' na pim jɨ'k jax tɇ kɇɇ na ñich chu duu jai' kap. Ja'p japim tɨɨda' na mɨt dudua gu cham ñiññia kam, gio gui' na tootolhidhat gakiidha' gu ja tutku', gio gui' nam kax mama'mkulhi' kat, gio gui' nam cham tɇ kɇɇkɇt. Gio jai' gui' nam tɨi ba ko'iix kat jañich ja dudua'ñdhak jup ja baapmi'. Gio gui' nam cham tu' bia' ni jɨ'x nañ tu ja a'gi'ñ gux bhai'm kai'chdham ñi'ook na bhaan tu a'ga nam jax ja'k cham kam tulhiiñdha'. 23 Ja'p moox bhai' ba tu jimda' gu jaroi' no' pu gammɨjɨ tɨ jɨɨ'ñdhat bhaan ba tu daa'ñchu' na dai aañ jix bhaai' nañ palhbuidha' sia tu' na pɨx bhaan. 24 Ba' daipu' nat xi ja tɨɨ'n gu Jesuus, pu jii mɨt gui' nat Juan mu ja joot. Mi' dhɨr ba'p ja tɨtda gu Jesuus gu ja'tkam bhaan ji chu a'gat gu Juan ja'tkam bopkondam: ―Jano' na pimɨt mu jii mummɨ gampɨx jix chu gak kɨr, ¿tu' pimɨt mu tɨɨgim? ¿Junbo' aa mi' joidham jum bua na bhai' xi jɨbɨɨr? 25 ¿Ka' maa'nkam aa mi oirɨ ji chɨm tɨi'dhat gu jajannulh jix a'bhar nax dha'ram namɨɨk? Moo chi cham. Jax dhui na pim gu'x maat nam mummɨ ja'p jix joi'ñ nam pai' darka' gux io'm gɇ'gɇrkam jum aa'ndam gui' nam pu chu'm tɨm tɨ'ii'ñka' nam sap ba' joidham xi chui'ka' nam xi ja nɨi'ñdha' gu ja'tkam. 26 ¿Jaroo ji pimɨt ba' mu tɨɨgim na pimɨt ba' mu jii? ¿Ka' maadɨt aa mi oirɨ gui' na bhaankam tu a'ga gu Dios? Dhi' jɨ' ji na pimɨt mu tɨɨgim na pimɨt ba' mu jii, cham tu' gu tu' na mi' joidham jum bua. Dhi' gɇ'kam kɨ'n bhaan tɨ tɨɨ gu Dios, cham tu' pui' na jax gu bɨjɨk dɨr kam nam pui' bhaankam jup tu a'gimɨk. 27 Gu Juan ja'tkam bopkondam aagɨt jup kai'ch iñ. Pu dhi' aagɨt jup kai'ch gu Dios mi' pai' na tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ nap jum kai'ch: “Maa'n jañ bɨɨpɨ' mu jootsa' na ba' ampɨk ba ja mattuda' gu ja'tkam nap jootom mui' ba jim.” 28 Ba' aañ jix io'm gɇ'kam bia' dhi Juan ja'tkam bopkondam, cham tu' ja'xbui' na jɨ'x gu jai' ja'tkam. Ku ba' gu' buiñor gu Dios jix io'm jir gɇ'kam ka' ji gui' nar cham tu' ka', dai pɨx no' soi'm ɨlhdhat mi' pui' jim na jax jix aa'. 29 ’Na gu' gui' na mɨt jɨ'k chia jano' gu Juan na ja bopkona', soi'm ɨlhdhak jamɨt chia bɨɨx, sia gui' nam jir tuumiñ tutaandam tugi'ñ gux io'm gɇ'kam Rooma kam, na mɨt gu' ba maat nar mi' pui' ka' jax no't ba tɨi gu Dios. 30 Dai ba' gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' gio gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, cham kɨɨgalh jamɨt gu Juan, nam gu' cham tɨ jɨɨgi'ñdha' na tɨi ja aagi'ñdha' na jax ja'k jix joi'mdat ja a'm ba tɨ nɨidhidha' gu Dios, pu cham chia mɨt ba' na ja bopkona'. 31 ’¿Tu'ñ gɨt bhaan ji ua'rgidhai jam aa'ñdha' nam jax ja'k ji buan gu ja'tkam gui' nam xib jix jai'ch? 32 Ja'pnim dho ji buan na jax gu a'aalh no' mɨt mui' maap jim daagɨk ma tɨtbim mi' pai' giotɨr. Ba' jai' bha ja'p ji daraibui ma tu saasbia' am titrimiax kɨ'n, ba'p ja tɨɨda' am gu jai' ja bɨpna' a'aalh xi saasbichui: “Ni jɨ'x ku pimɨt iam tɨ nɨi na chich ba tu saas, ni ku pimɨt susuanɨ na tɨi joi'mdam jum kai'chɨt guch xaasab.” 33 Pu'ñi ja'k ji buan am gu ja'tkam gui' nam xib jix jai'ch, nam gu' jax ñam pɨx aichuxdhidha' sia jaroi'. Tɨɨ' gu Juan ja'tkam bopkondam pui' aichux jamɨt na ja'ook bhaan jup tui'dhi', sia ku tɨi cham jɨ'xkat gɇ' tu kua' ni ku cham jɨ'xkat io' gu jax chu'm biiñ. 34 Ba' aañ na ñich ya'p ai, pui'p jiñ aichux jamɨt nañ gɇ' tu kua' gio nañ gɇ' io' gu biiñ. Gam sap jir ja bɨɨm tu'm iñ gu tuumiñ tutaandam tugi'ñ gux io'm gɇ'kam Rooma kam gio gu jai' ja'tkam nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ, nañ gu' sap ja bɨɨm oirɨda', gio nañ ja bɨɨm tu kua'da'. 35 Ku gu' dhi' matgilhia' ji gatuuk na jax kai'ñkam pui' ja'k bua gu Dios, na gu' dhi' nam jax pɨx tɨ nɨidhim nam pu kai'chim, cham tu' nam iam xim ga'nga no'x bhai' ji chu buusnia' gatuuk piam ku gu' cham. 36 Ba' gu Jesuus ma tu ko'iim buiñor maa'n gu pariseo Simoon tɨɨgim, nat gu' baidhak na bɨɨma'n tu koi'ra' mu kia'mi'ñ. Ba' na mi' daakat ba tu kua', 37 maa'n mi' ba baa gu ubii nar ganai' pɨx ka' ji dhaa'ñchugɨt maa'n gu alhi'ch jix jaikgam ja'aa, na mi jim suu'ngɨm gui' na joidham uub. Amuub jup kio gu', pui' ku ba'x maat na mi'p tu'ii' gu Jesuus buiñor gu pariseo. 38 Ba' suakidhat mi' ji tobii'ñchɨ na pai' tootnatɨk gu Jesuus, xi bopkoñdhak buupui barga'n kɨ'n giop xi uañdhak kuupa'n kɨ'n nat ba' mi' dhɨr mi' xi chiñxidhak mi' xi choi' gui' na joidham uub. 39 Ba'p jum aa' gu pariseo jura'ram bhaan: “No' sɨlhkam baabui' pui' bhaankam ya oirɨ gu Dios dhi jaduuñ, ¿cham aa moox mat ka' gɨt na jax jir tu'm dhi ubii na mi dha'ngɨ tootnaram? Giilhim jix ua'tulhdhix.” 40 Ba'p tɨtda gu Jesuus na mi' pui' kam aa': ―Simoon, aañ maakam xim tɨɨdam. Ba'p kai'ch gui': ―Eap xiñ aagi'ñ jiñ jaduuñ. 41 Ba' xi aagi'ñ gu Jesuus, jup tɨtda: ―Maa'nnim maa'n gu maa'nkam ja taiñbui gu tuumiñ gook gu ja'tkam, maa'n taiñbui jix chamaam jix cha'tmam oo'm, maa'n ba' gook oo'm daman mambhɨɨx. 42 Gu' ji na gu' cham bhaai' nam jax dhui ka namkidha' gatuuk, pui' ba' max ja joi'gɨlh gui' nat ja taiñbui, jup ja tɨtda na pui' ba tui'ka', cham kam aa' nam namki'ñdha'. ¿Ba' jaroop ɨlhii'ñ nat jix io'm jix bhai'm ɨlh gu gook ja'tkam nam tu ua'tdat, gui' aa nax io'm mui' tu ua'tdat, ka' gui' aa na gook alh? 43 Ba'p kai'ch gu pariseo: ―Aañ ɨlhii'ñ na gui' nax io'm mui' tu ua'tdat. Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Jir pui' dho nap jax kai'ch. 44 Ba' mi' xi chɨɨgɨk gu Jesuus gu ubii jup tɨtda ɨp gio gu pariseo: ―Dhi ubii nap jax ba nɨi'ñ, buupui barga'n kɨ'n jiñ bopkoñ guñ chooton, kuupa'n kɨ'n ba' xiñ gakii'ñxidhak. Na pich gu' aap cham jiñ choi' gum suu'ngi' na ñich jax ya ai nañ kɨ'n xi bopkonai gɨt guñ chooton nañ ba' ya' ba bakia'm ki'aam. 45 Ni ku pich cham tu' ka'm jiñ chɨɨdak jiñ ñio'ki ja'p nap jax nɨi'ñ dhi ubii nat pu cham jum jɨɨp na mi' puñ chiñxi'ñchu'ñ chooton am nañ jɨ'x ya' ba daa. 46 Ni gu asait ku pich cham jiñ choi' ya'ñ mo' am na jax ja'k jum bua no' jaroi' paxiaraim, dhi ubii ba' dai bañ choi'ñ chooton am dhi' na joidham uub. 47 Ba' aañ pum tɨtda na bɨɨx ba uañchudhix gu ua'tulhdhar ga'n, sia kut jax gɇ'm ua'tulh, na gu' pui' nat jax jix bhai' bañ dhuu, dhi' bhaan jix maatɨ' nat soi'm ɨlhdhak bha jiiñ bui. Xib dɨr ja'p ja'k ba' dai nax bhai' bam taat ka', na gu' nañ jax bam tɨtda na gu jaroi' no' mui' tu ua'tu'n, giilhim jix bhai'm ɨlhdha' no' jax tɨtda gu ua'tdam tugi'ñ na pui' ba tui'ka'. Gu jaroi' ba' na pu gook alh tu ua'tu'nda' no't pui'p tɨɨ'n gu ua'tdam tugi'ñ na pui' ba tui'ka', palhɨɨp pɨx jix bhai' tu tatdachia', na gu' pu cham pai' pɨk jax jum aa'nda' sia ku tu ua'tu'n, na gu'r gook alh ka'. 48 Ba'p tɨtda gu ubii pui' xi chɨ'ɨɨk: ―Ba uañchudhix ji matgɨm gum ua'tulhdhara', aañ ya' pum tɨtda. 49 Ba' gu jai' nam mi'p tu'ii' nat pui'p ja bai gu pariseo nam tu jugia', jup jum tɨ tɨtda am: ―¿Jax ba'm ɨlhdhat jup kai'ch dhi maa'nkam na ba' gam ua'tulhdhara' xi chu uañchu'n? ¿Dios aam ɨlhii'ñ? 50 Gu' ji na gu' xi chu a'gi'ñchu' gu Jesuus gu ubii, jup tɨtda: ―Giop jup ba jimia' cham jax jum aagɨt jiñ jaduuñ. Dɨɨlh jum palhbui pich gu' na pich tu' sɨlhkam buiñor tɨ jɨɨ'ñ na dai aañ jix bhaai' nañ jum palhbuidha'. Ba' cham tu' mu ja'k ka jim ap nap pai' gammɨjɨ gɨt mi' pup jum tulhiiñdha'.

Luukas 8

1 Ba' jɨ'k jurni'ñ kɨ'n nat mi' pui' xi chu duuk gu Jesuus, ma tu ja a'gidham ɨp gu ja'tkam. Nai' ja'p ji bhɨi na pai' jax mui' daa'ñxim jir kikcham, gio na pai' jax jɨ'dɨlh jir kikcham, ja aa'ñdhim gu ja'tkam na jax ja'k jix bhaai' nam duñia' na ba'x ja joi'mdai ja a'm tɨ tɨgia' gu Dios. Bɨɨx oi'ñchu' am gu mambhɨɨx daman gook gu noonbi'ñ, 2 gio jɨ'kchi gu u'uub gui' nat bɨɨpɨ' dɨr ja dudua'ñ, nat ja a'm dɨr mai' ja joot gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' nam ja a'm jup tui'ñgɨt. Maadɨt jir di' gui' na Mariiya tɨɨ', nam Magdalena kɨ'n jup jix mat ka'. Dhi' jix jum gook gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' bhaan jup tui'ñgɨt am. 3 Gio ba' jumai Juana tɨɨgɨm ɨp, Kuusa gu bɨnga'n. Gu Kuusa jir di' na ja aa'ñdhat gu tujuandam tugi'ñ gu Eroodis nam jax ja'k tu duñiidha'. Gio ba' jumai Susaana tɨɨgim jup jimda', gam jai' mui' gu u'uub. Bɨɨx gui' gu u'uub tu saba'daidhat gu koi' dɨɨlh ja tumñi' kɨ'n tu ja ua'tulhi'ñdha' am bɨɨx gui' nam jɨ'k maap jiimda'. 4 Maa'nnim maa'n kap ka oirɨ gu Jesuus na mɨt mui' mi' mam jumaap gu ja'tkam nam jix chɨɨgik, nammɨ ja'p mɨk xi juu mɨt mi' na pai'p tu'ii'. Nai' ja'p dɨr mi ai mɨt na pai' jax mui' pa' daa'ñxim jir kikcham. Ba' gu Jesuus mui' ji chu ja a'gi bhaan ji ua'rgidhak maa'n gu tiriik giigi'ñdham, ja'pni mui' ji kɨi: 5 ―Maa'nnim maa'n gu maa'nkam xi chu moikdak mui' ji chu gii' gu tiriik, ba' jai' mu ja'k ma suulh boi cha'm na mi ja'p amuub bhɨix. Ba' nai' ji biimkɨ nam kɨissapda' gu ja'tkam nam mi bhɨbhɨɨda', mɨkkat jamɨt mi ɇɇk xi jugiokak gu u'ji'. 6 Ba' jai' ja'p ja'k joodai chɨr suulh ɨp na pai'x komaalhim kaat gu dɨbɨɨr, ba' nat pai' dhuuk bhai' tɨi ji bubua, gio nai'p ji gaa, nat gu' cham tuukab takcha. 7 Ba' jai' ja'p ja'k suulh ɨp na pai'x joi'ñdha' na buanda' gux bii u'uux jix jo'ii'. Ba' pui' tɨi bhai'p ji bubua, gu' ji nat gu' maa'n nat jax bhai'bich gux bii u'uux jix jo'ii' nat bhai'p ji bubua, mi' pu bhai'ku gu tiriik, jix u'uam mi' pup tuut, pu cham jɨ'xkat gɨ'rɨk kaicha. 8 Ba' gui' nat mi' suulh na pai'x kɨɨ' gu dɨbɨɨr, dhi' dho gi gu' giilhim joidham jix bhai'm duu ji, jɨ'ma'n jix chamaam oo'm kaichuk xim kaip gu maa'n tiriik. Ba' mi' dhɨr nat pui' xi chu ja a'gidhak, jup ja tɨtda gɇ' kɨ'n: ―Jix bhai' pim xim ga'ngada' na pim ba'x maatɨt kaaya' na jax jir jum duukam dhi' na ñich bhaan tu jam a'gi. 9 Ba' na mɨt pai' jii gu mui' ja'tkam, ba tɨkka am gu Jesuus gui' nam kaichu' na jax jir jum duukam gu tiriik giigi'ñdham nat bhaan tu a'ga. 10 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Jax dhui na gu' aapi'm pux bhai' jam aa'ñdhim gu Dios na pim jax ja'k duiñchu'nda' na ba' xi jam joi'mdat jam a'm tɨ nɨidhidha', na pim gu' bañ kaichu'. Gu' gui' ji nam jɨ'k cham jiñ kaichu' nañ ba' bɨxchu' bhaan tu ua'rgidhat tu ja a'gi'ñ, nam gu' cham tu' bɨɨx ja jujur kɨ'n jix maachik ka' nañ jax kai'chdha'. Pu cham ba' maatɨt jiñ kɇɇkɇ' am sia kum tɨix bhai'ñ kɇɇ gu tu' nañ a'gada', ni kum cham jɨ'xkat machia' nañ pai' dhɨr jimdat ba' ya oirɨ, sia kum tɨiñ ñɨi'ñ. 11 Ba' ba ja aagi'ñ gu Jesuus gui' nam kaichu' na tu' aagɨt jup kai'ch nat bhaan ua'rgidhak gu tiriik giigi'ñdham tu a'ga. Jup ja tɨtda: ―Ja'pniñ dho kai'ñkam jup kai'ch bɨɨpɨ' na ñich bhaan tu a'ga gu tiriik giigi'ñdham. Gu jaroi' no't tu ja a'gi gu ja'tkam gu ñio'ki'ñ gu Dios, dhi' ja'p ji buusnia' na tu gii'ñdha' gu tiriik. 12 Ba' gui' nat boi cha'm suulh, gui'ñ ja aagɨt jup kai'ch nam tɨi kaaya' gu ñio'ki'ñ gu Dios, dai ji na gu' na pai' dhuuk mi ɇɇji gu ja'ook maakam xi ja jurtuda' nam sap ba' cham tɨ jɨɨ'ñdhai cham kam tulhiiña', mi' ba' pu cham ka tɨ'ñchoka' am na pɨn jax jum tɨ'ya', gio mummɨ pui'p suulhgia' am ba'. 13 Ba' gui' nat joodai chɨr suulh, gui'ñ ja aagɨt jup kai'ch ɨp nam tɨi joidham kaaya' gu ñio'ki'ñ gu Dios, gu' pɨx ji nam gu' cham tu' bɨɨx ja jujur kɨ'n tɨ jɨɨgi'ñdha' pui' na jax jum kai'chdha', ba' dhi' pui'm kai'ch na mɨt cham tuukab takcha. Jɨ'xpɨx jam tɨi xi chɨ jɨɨgi'ñdha', gu' pɨx ji na gu' na pai' dhuuk ja mai'chia' gu ja'ook, maa'n nam jax gio mummɨ pui'p suulhgia'. 14 Ba' gui' nat mi' suulh na pai' buanda' gux bii u'uux jix jo'ii', gui'ñ ja aagɨt jup kai'ch ɨp nam tɨi joidham kɇɇji tɨ jɨɨ'ñdha' na jax jum tɨ'ya' gu ñio'ki'ñ gu Dios, pɨx ji nam gu' mɨkkat saalh jum o'jolhdhai nai' cham tu'p ka jim buixdha' nam pai' dhuuk bhai'x buam jim ɨlhdha', nam jix chu aagɨt nam gɨt bɨɨx aixim tu'm xi chu bia'ka' gux dha'ram namkɨm na ya' dhi oi'ñga'n jix chu jai'ch, ba' dhi' pui'm kai'ch na ja bhai'bchɨi ja bhai'ktuda' gux bii u'uux jix jo'ii'. Mi' pu cham tu' kap jum buixdha'm ba' na jax jum tɨ'ya' gu ñio'ki'ñ gu Dios, giom mummɨ pui'p suulhgia' na jax bɨɨpɨ' dɨr. 15 Ba' gui' nat mi' suulh na pai' joidham jix kɨɨ' gu dɨbɨɨr, gui' ja aagɨt jup kai'ch iñ nam bɨɨx ja jujur kɨ'n pu gammɨjɨ ba tɨ jɨɨ'ñdha' na jax jum tɨ'ya' gu ñio'ki'ñ gu Dios, cham jɨ'xkat ja'k ka suulhgia' am ba'. Ba' dhi' pui' bam kai'ch ɨp nat giilhim joidham jix bhai'm dunaak mui'm oo gu tiriik. 16 Ba' ja'pnip ja tɨtda gu Jesuus: ―Aañ cham jɨ'xkat jaroi' pai' nɨi'ñ gu maa'nkam na xi mɨichdhai gu kañdhiir mɨjɨ ja'p xi ɨxchu' bopto' bɨta', piam ku tu' kɨ'n xi soo'mdhai mi ja'p xi kɨɨsa'. Gu' ja'pji bhammɨ ja'p na pu xi kɨɨsa' tɇ'kob na ba'x chu maax ka' nam mi ja'p oipoda' gu ja'tkam. 17 Gio gu' cham jɨ'xkat jum ɨxchu' gu tu' sia ku tɨi ɨxchuix panaas, ni ku cham jɨ'xkat na moo cham jup matgilhia' sia ku tɨi cham tu aa' gu jaroi'. 18 ’Jix bhai' pim xim ga'ngada' nañ pai' dhuuk pu'ñi bɨxchu' bhaan tu ua'rgidhat tu a'gada' na pim ba' machia'. Na gu' no' pim tu' sɨlhkam jix maachik kat xim ga'nga, jam makia' gu Dios gu matda' na pim ba'x maatɨt kaaya' gu tu'. Gu' ji no' pim gu' pu cham maachik, sia ku pim palhɨɨp tɨi pɨx am jix maatɨt kɇɇ, sia dho dhi' pu cham ka tɨ'ñchoka' pim gatuuk. 19 Ba' mi' ba ai gu dɨ'ɨɨ'n gu Jesuus gio gu jajaa'nni'ñ na pai'p tu'ii'. Mi' dhɨr ja'p pɨx ji ai mɨt ja bɨɨbhi' gu ja'tkam, nam gu' giilhim mui' xikoor mi jumpax, pu cham bhaai' nam jax mia'n aaya' nam tɨix chu a'gidham. 20 Ba' maadɨt gu maa'nkam mu jimɨɨk na pai' gu Jesuus, jup tɨtda: ―Mi'ñi dhɨr ba ai gum naan ja bɨɨm gum jaaduñ, xi chum a'gidham am sap. 21 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Jax dhui na sia gui' nam mi' pui' ba jiim na jax jum kai'ch gu ñio'ki'ñ gu Dios nañ pui'p ja ɨlhii'ñ na jax guñ ñaan gio guñ jaaduñ. Ba' pui' xi chɨ'ɨɨk mɨjɨ xi ja kaim. 22 Ba' maa'nnim gu Jesuus maa'n kanuub ta'm xi chɨsdɨk jɨ'k ja bɨɨm gui' nam kaichu', jup ja tɨtda: ―Maik gor jach jimia' bhammɨ baasɨ'n dɨr dhi gɇ' suudai'. Ba' gamai' ji jii mɨt. 23 Nammɨ ɨrban gu gɇ' suudai' na mɨt ji bhɨi, ba koi gu Jesuus mu dɨr ja'k xi jimɨɨk kuu' dɨr gu kanuub. Ba' moo jano' bhai' ji jɨb gam nat tɨbgirɨk bhai' ji dhuu'n tɨrnɨdam, gam nat bhai' sɨlh ji gu'ngukɨ gu suudai', pɨx bhai' ba jim tu aim kanuub ta'm. Bax chotdontu' am gui' nam kaichu' nam pui' xim aa' no't jotmoda' am xi baa gu kanuub. 24 Ba' mu jimɨɨk ba ñiññichu'n am gu Jesuus, jup tɨtda am: ―Jich jaduuñ, bi ñiñia. Tɨɨ' na jax jum bua gu suudai'. ¿Cha'ch ba' ya' bhai'ku'? Ba' gu Jesuus bamgɨk xi ñiok gu jɨbɨɨlh gio gu suudai', jotmoda' ba' ampɨx jup ji chu juu, pu cham pai' ka jɨbɨɨr. 25 Mi' dhɨr ba'p ja tɨtda gui' nam kaichu': ―¿Gi na pim saak bɨɨx jam jujur kɨ'n tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui? ¿Jax jup jum duu? Gui' cham ñiok am, dai nam jix chotdon, jɨ'x bhai'x bhai' jim ɨlhii'ñ na mɨt jax tɨɨ gu Jesuus nat tu duu, jup jum tɨ tɨtda am jix dhu'npi'ñ kɨ'n: ―Ja'p moor gɇ'kam ji bak jia dhich jaduuñ. Tɨɨ' na sia jɨbɨɨlh gio suudai' pui'p jix jɨɨgi'ñ am nat xi ja ñiok. 26 Ba' siamri ma ai mɨt bhammɨ dɨr jumai ju'ñdharam gu gɇ' suudai' na pai' Geraasa bhaan bipio' gu dɨbɨɨr, na Galilea dɨr sɨlh bhammɨx chu maax. 27 Ba' nat mui' ji chɨm gu Jesuus bhai' dhɨr kanuub ta'm, ba tɨɨ maa'n gu maa'nkam jix ñaanbigɨm nat mummɨ dɨr ja'k bhai' ji buus na pai' dhɨr mui' pa' daa'ñxim jir kikcham, bhaan jup tui'ñgɨda' am gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' nam ba' mi' dhɨr naanbichu'n ka'. Mui' oidha' ba ua'ka' dhi' dhi maa'nkam na nai' pɨx pu oirɨda' pui'x dhaapkat. Mi' pɨk jix joi'ñdha' nam pai'm yassapda' gu koi'ñga'n. Ba' nat amuub ba bhɨi, 28 ba tɨɨ gu Jesuus na mi' kɨɨk. Ba' jotmoda' mu mɨraak mi o'lhia'n kɨ'n bɨɨpɨ' dɨr ba kɨkbo, ba'p tɨtda gɇ' kɨ'n: ―¿Jax japich bhai' bañ dhoodam Jesuus maraa'n gu Gɇ'kam Dios? Cha'p jiñ chulhiiñchu'nda'. Ka tuñ uañi'ñka' ap gu xib. 29 Na gu' chian gu Jesuus gu cham kɨɨ' ii'mda' na mu buusnia' bhai' dhɨr bhaan gu maa'nkam na ba' pui' tum uañi'ñ. Mui'kim jix io'm ba ji ko'ktulh gu', tɨi buupurda' am gu ja'tkam bapaiñum jix kaapak kɨ'n na ba' cham nai' pɨx mɨrda' gɨt, gu' ji na gu' xi ɨ'kɨi mi' dhɨr ji dhai'ññia' ɨp gio, mummɨ ja'p ba' pɨx mɨmlhidha' gampɨx jix chu gak kɨr. Gui' pɨx cham kɨɨ' ii'mda' na pui' ja'k duiñchu'nda'. 30 Ba' xi chɨkka gu Jesuus, jup tɨtda: ―¿Jax jap tɨɨ'? ―Lejion dho ―jup kai'ch gux ñaanbigɨm. Ba' ja'p kai'ñkam jup kai'ch nam giilhim jir mui' gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' nam bhai' baapxichu' bhaan gu maa'nkam. 31 Ba' soi' tɨɨ'n jamɨt bɨɨx dhɨt gu Jesuus na chakui mu ja'k ja jootosda' nam pai' gammɨjɨ mi' pup jum tulhiiñdha'. 32 Gu' ba' na gu' ampɨk mui' bha ja'p jup tum bipia' gu tatooxkolh oidha' ta'm, jup tɨtda am na bhai' ja'k ka xi ja jootsa' nam ja a'm ka xi baapkia'. Ba' gu Jesuus bhai' ja'k xi ja joot. 33 Jotmoda' mɨt ba' bubuakɨk bhai' dhɨr bhaan gu maa'nkam bhammɨ ja'k pu baap. Ba' bhai' dhɨr ji boop jamɨt gu tatooxkolh nai' gu a'nsap, mɨjɨmmɨ pu suulh jamɨt suudai' chɨr, pu bɨɨx koi mɨt bhai'kuk. 34 Ba' totdonɨk bhai' dhɨr jup ji boop jamɨt gui' nam ka tu bipia'dat gu tatooxkolh, sɨlh boop jamɨt nammɨ gama ja'k na pai' mui' pa' daa'ñxim jir kikcham na mɨt ja aa'ñdham gu ja'tkam, sia gui' nam jɨ'k ja tɨɨgim gu ja'tkam pu xi ja aa'ñdhidhat am na mɨt jax tɨ tɨɨ. 35 Ba' gui' bhai'p jii mɨt ɨp na mɨt bha tɨ tɨɨgim no' sap moor sɨlhkam nam jax kai'ch, mi' ba ji bubua mɨt na pai'p tu'ii' gu Jesuus. Ba'x kɨɨ' juraa'n bia' kam mi ja'p daa gui' nam mui' bhaan kap tui'ñgɨt gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' na mɨt ba tɨɨ, gio ba tɨ tɨi'dhix gu jajannulh, pui'x dhaapkat ka oirɨda' gu'. Ba' giilhim bhai' ji chooto'n jamɨt. 36 Ba' gu jai' gui' na mɨt tɨ tɨɨ nat jax tum duu nat ba' pɨk ba dua gu maa'nkam na kax ñaanbi' kat, mi' dhɨr jix bhai'p ba ja aa'ñdhidha' am gui' nam kia'pɨx mi aajidha'. 37 Ba' soi' tɨɨdak ba joot jamɨt gu Jesuus bɨɨx gui' nam jɨ'k mi'p tu'ii' nam Geraasa dɨbɨɨr bhaan oi'dha', nam gu' bax ɨɨbhi'ñ. Ba' gu Jesuus nat jax bhai'p tɨs kanuub ta'm ba jii, gaammɨjɨ ji dhuu. 38 Ba' tɨix oidhamut gu maa'nkam gui' na kax ñaanbi' kat, gu' ji na gu' cham aa' gu Jesuus. Xi jootsak pɨx na ba jimia' mu nam pai' oi'dha' gu jajaa'nni'ñ, jup tɨtda: 39 ―Ba jimia'p ji matgɨm mu nam pai' oi'dha' gum jaaduñ. Ja aagi'ñdha' ap nat jax ja'k jix joi'mdak jum tɨɨgɨk jix bhai'm duu gu Dios. Ba' ba jii ɨp gu maa'nkam nat tu aagam nat jax ja'k duuk dua'ñ gu Jesuus. Bɨɨx kap ai na jɨ'x jir kikcham mi' Geraasa. 40 Ba' nat pai' dhuuk gio bhammɨ dɨr jup ba ai gu Jesuus jumai ju'ñdharam gu gɇ' suudai' na pai' Galilea bhaan bipio' gu dɨbɨɨr, joidham pɨx jix bhai'm ɨlh jamɨt gu ja'tkam gui' nam bhai' dhɨr oi'dha', nam gu' nɨɨra na gio bhammɨ dɨr jup tɨsdia'. 41 Ba' moo jano' mi'p ba ai gu maa'nkam Jairo tɨɨgim. Dhi' maa'n kap jir gɇ'kam ka' nam pai' tu chichiopi' dai gu Israel kam ja'tkam. Ba' o'lhia'n kɨ'n xi kɨkbok bɨɨpɨ' dɨr na pai' gu Jesuus soi' ba tɨtda na sap iam mu jimia' kia'mi'ñ 42 na dua'ñdhara' gu maraa'n tɨɨyax na dakoo pɨx ba duatu'. Daipu' maa'n tu mar gu' sap, chi jɨ'k mambhɨɨx daman gook oidha' bia'kam gu tɨɨyax. Ba' ma oi ɨp gu Jesuus, bɨɨx gu ja'tkam pɨx chu'p jum duu mɨt, pɨx maap sulhikgim am nam gamai' jiim, giilhim mui' am gu'. 43 Maa'n bak ba' mui'p jimchu' gu ubii na mambhɨɨx daman gook oidha' dɨr bax ka'ook. Pu cham ka dua maa'nnim nat ka xi ai gu masaa'n, gammɨjɨ pɨx pup mɨrda' gu ɨ'ra'n. Mui' tɨi ba ja umua' gu ko'kdai' mamtɨm nam jix jai'ch, pu cham jaroi' maadɨt iam ba dua'ñ. Gam gu tu' na bia'kat pu bɨɨx tu ga'raimɨk na kɨ'n tɨi tu umuagi'ñdha' na jaroi' dua'ñdha'. 44 Ba' gatuuk dɨr mui' xi ai mia'n na pai' gu Jesuus na ba' cham tɨgia', bhai' xi dhaa ba' ju'ñdharam gux kabook jannulhi'ñ na daam dɨr tɨi'chu'. Ba' jotmoda' mi' pum kɨɨ'ñdha, pu cham pai' ka mɨr gu ɨ'ra'n. 45 Ba' gu Jesuus nai' ba ja tɨkka gu ja'tkam nam mu jiim, jup ja tɨtda: ―¿Jaroo bhañ dhaa? Gui'p kai'ch am na cham pai' jaroi' da'ngɨ. Ba' mi' dhɨr ja'p jup kai'ch gu Peegro: ―¿Kux ba' jaroi' bhai'p jum da'ngim jiñ jaduuñ? Ja'pji nam jum a'm sulhikgim gu ja'tkam nam jix kobkom ya jiim. 46 Gu' ji na gu' gu Jesuus jix maat nat jaroi' maadɨt jix ko'kkam bha dhaa, jup kai'ch: ―Ja'pji gu' moo maadɨt jix ko'kkam nat bhañ dhaa, taat iñ gu' nat jiñ a'm dɨr buus gui' nañ kɨ'n bɨxchu'x bhaai' nañ pu tu duñia'. 47 Ba' cham ka bhaai' na jax jum duñia' gu ubii na tɨi xix ɨxchu nat dhi' bha dhaa, pui' gi'bokidhat mi o'lhia'n kɨ'n xi kɨkbok bɨɨpɨ' dɨr ba aagi'ñ na tu' kɨ'n jix ka'ooktugɨt kut ba' bha dhaa, xi aagi'ñ nat cham pai' ka mɨɨ gu ɨ'ra'n, dai nat xi dhaa pɨx gux kabook jannulhi'ñ. Bɨɨx xi chɇ kɇɇ am gu ja'tkam na mi' pui' kai'ch. 48 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Pu ba dua pich ji matgɨm jiñ jaduuñ, na pich gu' bɨɨx jum jur kɨ'n ba tɨ jɨɨ'ñ jiñ bui. Jix bhai'p jum taattugɨt ba jimia'. 49 Ba' pui ka tu a'gichu' gu Jesuus nat maa'n mi' ba ai gu maa'nkam, jup tɨtda gu Jairo: ―Cham ji na jax kax bhaai' sia kup mui' tɨi ba bai'ñchu' dhi gɇ'kam, jax dhui nat ba muu gum mar. 50 Gu' ji na gu' kɇɇ gu Jesuus na jax tɨtda, ba'p tɨtda gu Jairo: ―Chaam ji nap jax jum aa'nda'ñ jaduuñ, dodhia' ji matgɨm gum mar. Aap tɨ jɨɨgi'ñdha' pɨx na dai aañ jix bhaai' nañ jum palhbuidha'. 51 Ba' mummɨ ba ai mɨt kia'mi'ñ gu Jairo. Gu Jesuus xi ja chianɨk gu mui' ja'tkam nam mi' dhɨr pɨx ka gu'ka' dɨɨrap. Dai gu Peegro xi baidhak, gio gu Jakoobo, gio gu Juan, gio ba' gu gɨ'korga'n gu tɨɨyax nat pui' kia'pɨx muu, mɨjɨ ji baap jamɨt ba' ba'k chɨr. 52 Giilhim tum suan nat muu gu tɨɨyax. Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Cha'pim suanda'. Jax dhui na gu' dhi tɨɨyax mi' pɨx koos, cham tu' na muukix. 53 Ba' gui' xi a'sɨk jamɨt pɨx, nam gu' cham tɨ jɨɨgi'ñ na jax ja tɨtda gu Jesuus, maaxik nɨi'ñ am gu' nat muu gu tɨɨyax. 54 Ba' xi nobchɨk gu Jesuus jup tɨtda gɇ' kɨ'n: ―Aapi' tɨɨyax, xi bamii'. 55 Ba' bhai' ji dhua nat jax pu tɨɨ'n gu Jesuus, jix kɨɨ' bhai' ji bam. Mi' dhɨr dai nat xi ja chia gu Jesuus nam tu makia'. 56 Ba' cham bhaai' nam jax xim duñia' gu gɨ'korga'n gu tɨɨyax nam jix bhai'm taat nat ba dua . Xi ja soo'mchulhdhak ɨp ba' gu Jesuus nam cham jaroi' aagi'ñdha' nat dua'ñ gu ja mar.

Luukas 9

1 Maa'nnim gu Jesuus maap xi ja jumpadak gu mambhɨɨx daman gook gu noonbi'ñ, xi ja tajaañ ba' gui' na kɨ'n jix bhaai'n ka' nam ja a'm dɨr gu ja'tkam mai' ja jootsa' bɨɨx aixim tu'm gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda', gio ba' nam ja dudua'ñdha' gui' nam ja'p pɨx jix kako'k ka' bɨɨx aixim tu'm kɨ'n. 2 Ba' nat xi ja tajaañdhak nai' ba ja jootos nam ja aa'ñdhapu' gu ja'tkam na jax ja'k jix bhaai' nam duñia' na ba'x ja joi'mdat ja a'm tɨ tɨgia' gu Dios, gio ba' gux kako'kkam nam ja dudua'ñdhapu', 3 jup ja tɨtda: ―Cham jum aa' na pim tu ua'kat gu koi' mu pai' jiimda', nix chu' ja'ppɨx a'sak ku pim tu kusbioda', nix chu' jam o'xia ku pim ja ua'ka', nix chu' tuumiñ ku pim gaamtu'nda'. Gu jam jajannulh pu daipu' pim tɨ tɨichgɨda' na pim jax ba tɨ tɨi'chu'. Cham tu'm aa' gu' na pim bɨxchu' tu ua'kat mu pai' jiimda'. 4 Ba' gu jaroi' no' pimɨt buiñor ai na cham jam bhaamki'ñ, pu mi' buiñor japim ji dharkat bɨɨx tu ja a'gidha' gu mi ja'p oi'ñkam, cham tu' na pim nai' pɨx tɨbiappuidha' jai' kikcham. 5 Ba' no'm cham jam kɨɨgalhi'ñ mu pai' jax chu'm kikcham, moo jano' pim pu jimia' mi' dhɨr, dai na pim ja nɨi'ñchudat xi xiixkai gu dɨbɨɨr na mi' ba gɨxia' jam tooton am, nam ba' dhi' bhaan tɨ'ñcho' ɨp gio gatuuk na dɨɨlh jir ja kuiñcha na mɨt cham jam kɨɨgalh. 6 Ba' gui' ma jii mɨt ɨp, mu ja'p jamɨt ji bhɨi na pai' jax jɨ'dɨlh jir kikcham, nam ja aa'ñdhim gu ja'tkam nam jax ja'k duñia' nam cham mu ja'k bhɨɨya' nam pai' gammɨjɨ mi' pup jum tulhiiñdha', gam gux kako'kkam nam xi ja dudua'ñdhidhat. 7 Ba' gux kai' Eroodis pui' tɇ kɇɇkɇ' ɨp na mu pai'x bhai' tu buada' gu Jesuus. Dai pɨx ji na gu' cham bhai' mat ka' nar jaroi' pɨk da' ka', nam gu'p kai'chdha' gu ja'tkam na sap pɨk ba' panaas jir di' gu Juan ja'tkam bopkondam nat giop buus duadɨk mu dɨr na mɨt pai' yaas. 8 Jai'm ba'p kai'chdha' ɨp na sap dhi'r di' gu Eliiyas gui' na bɨjɨk bhaankamu'n gu Dios ya ja'p tu ja a'gidhimɨk gu ja'tkam gio ya'p ba ai. Jai'm ba'p kai'chdha' ɨp na sap maadɨt pɨx jir di' gui' nam pui' bhaankamu'n gu Dios ya ja'p tu ja a'gidhimɨk gu ja'tkam bɨjɨk, dai nat duadɨk giop ba buus mu dɨr nam pai' yassap kat. 9 Ba' cham mat ka' gu Eroodis na jaroi' ba' pɨk jir di' ka', jup kai'chdha' tɨi: ―Aañi' tu chia nam ɨkia' gu Juan gu kuxbo'n, ¿gu' ba' paa dɨr ja'k jup jim gu jaroi' na mu pai' pu bɨɨx aixim jix bhai' tu bua? Tɨi ba'm ga'ngada' dɨɨlh gu Eroodis na jax ja'k dui tɨgia' maaxik gu Jesuus. 10 Ba' na mɨt gio ja'k jup ba suulh gu noonbi'ñ gu Jesuus na mɨt tu ja a'gi'ñpuk gu ja'tkam, ba aa'ñdhim am na mɨt jɨ'k tu'x bhai' dhuu mu ja'p na mɨt jax bhɨi. Ba' mi' dhɨr dai gui' dɨlhkob ja'p ja'k jix ɨxchuixim xi ja boosgak, mi' dhɨr ba' mu ja'k pu ja baidhak maa'n kap gampɨx na pai' Betsaida mia'n bipio'. 11 Gu' ji na gu' na mɨt pai' dhuuk tɨɨ gu ja'tkam na cham tu jai'ch gu Jesuus, gatuuk dɨr jamɨt mui' pu ardi, mummɨ ba ji bubua mɨt na pai'p tu'ii'. Ba' cham pai' jax ja tɨtda gu Jesuus, dai nat bhai' ji chu ja a'gi na jax ja'k jix bhaai' nam duñia' na ba'x ja joi'mdat ja a'm tɨ tɨgia' gu Dios, gam gux kako'kkam nat xi ja dudua'ñdhak. 12 Ba' ja'xpɨx nat pai' ba ji jur, mia'n xi ɇɇk jamɨt bɨɨx gu mambhɨɨx daman gook gu noonbi'ñ na pai'p tu'ii' gu Jesuus, ba'p tɨtda am: ―Ya' pɨx ma ji jur jich jaduuñ. ¿Cham jir am nap ba ja jootsa' dhi jaaduñ kum bam jɨɨpdhapu' mu ja'p pai' kikcham? Ba tu taañpu' am gu koi' nam cham ya ua'ma' gampɨx na pai' cham tu' jai'ch. 13 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Aapi'm dho ya' ka xi chu ja makia', ¿tu' gi pɨk? Ba' gui'p kai'ch am: ―Jax dhui nach jix chamaam pɨx ua' gu paan gio gu gook boptop, pu daipu'. Jir mui' am gu' dhi ja'tkam. Jɨɨ' ji no'ch jai'p tu taañpu' nach ba' bɨɨx maa'n jimdam tu ja makia' nam jɨ'k ya'p tu'ii'. 14 Maaxik giilhim jir mui' am gu' gu ja'tkam nam jɨ'k mi'p tu'ii', aixkam chi jɨ'k gook oo'm daman mambhɨɨx jix cha'tmam oo'm (5000) dai gu chichio'ñ, gu' cham aagix ji gu u'uub gam a'aalh. Ba'p ja tɨtda ɨp gio gu Jesuus gu noonbi'ñ: ―Ea na pim xi ja chiñia' nam xi'xkor daraibu', jɨ'k go'gok oo'm daman ma'mambhɨɨx aixim nam jɨ'dɨlh xi'xkor daraibu'. 15 Ba' gui'p xi ja chia mɨt gu ja'tkam nam daraibu' nat jax ja chia gu Jesuus. 16 Mi' dhɨr ba' xi dhaagɨk gu Jesuus gux chamaam gu paan gio gu gook boptop, jix dhaam ja'k xi chɨ tɨɨgɨk xi chu taxchaabgidhak pɨx mui' ji ja maa gu noonbi'ñ ta'tak jaisaidhat. Ba' gui' mi' dhɨr pɨx mui'p ji ja maa mɨt gu ja'tkam nam tu jugia'. 17 Bɨɨx tu koi'mɨk am nam jɨ'x ɨlhii'ñ. Jai' mɨt pu cham ka jugio na mɨt xi' ba ka koob. Gio ba'p ma jumaap jamɨt gui' nat bii, mambhɨɨx daman gook bapaalh jamɨt ja susdui'. 18 Maa'nnim gu Jesuus maa'n kap dɨlhkob xi chu dañiimɨk jix dhaam ja'k buiñor gu Dios na ba' mi' dhɨr jup ja tɨtda gui' nam kaichu' nam jup oi'ñchu': ―¿Jax jam kai'chdha' gu ja'tkam na pim ja kɇɇkɇ'? ¿Jarooñ sap da'? ¿Paañ sap dɨr ja'k jim? 19 Ba' maadɨt jup tɨtda: ―Dho jɨ'ma'n jup kai'chdha' am nap sap pɨk ba' panaas aap jir di' gu Juan ja'tkam bopkondam nat giop buus duadɨk mu dɨr na mɨt pai' yaas. Jai'm ba'p kai'chdha' ɨp nap sap aap jir di' gu Eliiyas gui' na bɨjɨk bhaankamu'n gu Dios ya ja'p tu ja a'gidhimɨk gu ja'tkam gio ya'p ba ai. Jai'm ba'p kai'chdha' ɨp nap sap maadɨt pɨx jir di' gui' nam pui' bhaankamu'n gu Dios ya ja'p jup tu ja a'gidhimɨk gu ja'tkam bɨjɨk, dai nat duadɨk giop ba buus mu dɨr nam pai' yassap. 20 Ba' dɨɨlh jup xi ja tɨkka gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―Aapi'm gi, ¿xiñ maat japim aa nañ jir jaroi' dha' gio nañ pai' dhɨr ja'k jim? Ba'p kai'ch gu Peegro: ―Dho aap jir di' guch Xoi'kam nach jaroi' nɨɨrat na bhach joochxidha' gu Dios jix dhaam dɨr. 21 Ba' gu Jesuus xi ja soo'mchulhdhak nam sap cham jaroi' aagi'ñdha' nar di' guch Xoi'kam, dɨɨlh pɨx sap jix mat ka' am. 22 Ba' pui' xi ja tɨɨdak jup ja tɨtda ɨp: ―Aañ matgɨm giilhim kañ chulhiiña' ji gatuuk. Xiñ bhaamkidha' am gu ja gɇ'gɇrkam tuk gu Israel kam ja'tkam, gio gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, gio gui' nam ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam. Tu chiñia' am nam jiñ mu'aa', ku gu' aañ baik tanoolh kɨ'n yaa' ji nañ jax ba oirɨda'. 23 Ba' ja'xpɨx mui' ja'tkam jup ba tu ja a'gi'ñ, jup ja tɨtda: ―No' jaroi'x aa' na gammɨjɨ bañ kaichgɨda', jum aa' na cham tu' bhaan kap jum buixi'ñdha' gu tu' na ya' dhi oi'ñga'n jix chu jai'ch, sia chi moo jax jum tulhiiñaim, na gu' dhi' ba' ja'p ji buusanda' nañ oi'ñchu'nda' ji mootot gu kuruus. 24 Na gu' gu jaroi' no' dai bhaan tɨtɨɨ'ñcho gu tu' na ya' dhi oi'ñga'n jix chu jai'ch, cham jɨ'xkat palhbuidha' na jax ja'k jix bhai' tu jimia' gatuuk. Gu' ji no' gu' cham tu'p jim buixdhat mi' pui' xi chu duñiim nañ jax jix aa', jix bhai' ji na tu jimia'. 25 ¿Gio gu' tu'p jix bhai' sia ku tɨi jaroi' bɨɨx tu bia' na jɨ'k tu'x chu jai'ch ya' dhi oi'ñga'n bhaan, no' gu' ja'xpɨx ba mukia'? Ni ku ji palhbuidhai na jax ja'k jix bhai' tu jimia' buiñor gu Dios. 26 Gio gu jaroi' no'x xi'ɨr nañ a'mkam tu ja a'gidha' gu ja'tkam, aañ pui'p jix xi'ɨrai cham tu'p jiñ buixdha' buiñor jano' nañ pai' dhuuk gio bhai'p jimda' gɇ'kam kɨ'n ja bɨɨm gu noonbi'ñ guñ Gɨ'kora', jano' nam pai' dhuuk bɨɨx machia' gu ja'tkam nañ jax jir gɇ'kam. 27 Ba' aañ pu kai'ch na pim aapi'm jai' dhɨt pui duduaka' jano' na pai' dhuuk jix bhai' matgilhia' na tu' sɨlhkam jix ja joi'mdat ja a'm tɨ nɨi'ñ gu Dios bɨɨx gu ja'tkam, chakui pim moo bɨɨx ko'ya'. 28 Ba' jɨ'k jix jum baik tanoolh xip duu mi' na pui' xi chu ja a'gidhimɨk gu Jesuus gu ja'tkam nat ba' mi' dhɨr giop jii maa'n kap xi ja baidhak baik gu noonbi'ñ, moo gu Peegro, gio gu Jakoobo, gio ba' gu Juan, maa'n kap jamɨt tɨɨtɨs gɇ' oidha' ta'm. Ba' bhammɨ na mɨt ba ai oidha' daam, ja'p ja'k dɨlhkob xi jimɨɨk gu Jesuus mui' ji chu daanɨx dhaam ja'k buiñor gu Dios. 29 Ba' mi' pui' na ka tu daan, jotmoda' maakam tu'm bam maax gu buibsa'n, jix chua totbikdam ba tɨ nɨi'ñ. Sia gu tɨi'dhar ga'n jix chua totbikdam jup jum duu. 30 Mi' dhɨr ba' mi' bam maax jamɨt gook gu ja'tkam bɨxxik dɨr na pai'p tu'ii', pui' joidham jix a'bhar jup totnor gu ja tɨi'dhara', joidham ja'x xikoolh tum tanoor mi' nam jɨ'x guguuk, jir di' gu Eliiyas gio gu Moisees. 31 Aagi'ñ am ba' gu Jesuus nam jax chu't tulhiiñchudai mu'aa' gu ja'tkam bhai' Jerusaleen. 32 Ba' gu Peegro gio gu jai' gook nam maap jiim, xi chɨ nɨi'ñ am sia kum jax jix kookxik, pui' kum ba' nɨi'ñ na joidham jix abhaar tobiik gu Jesuus gio gu gook na ja bɨɨm jup tu'ii'. 33 Ba' nat ba ji jii gu Moisees gio gu Eliiyas, jup kai'ch gu Peegro: ―Umrir am jiñ jaduuñ nach ya' ka xi juruuñdha'. Aach jam o'namdha', maa'n jir aap ga'n ka', maa'n ba'r Moisees ga'n ka', maa'n ba'r Eliiyas ga'n ka'. Cham jum matda'ɨr pɨx pui' tɨi gu Peegro, pu cham maat na jax kai'ñkam jup kai'ch. 34 Ba' jotmoda' maa'n gu tɨbaa' mi' pu ja ii bɨɨx na pui' ka kai'ch gu Peegro. Ba' mi' giilhim bhai' ji chooto'n jamɨt nam ɨrban dɨr bap tu'ii' gu tɨbaa'. 35 Ba' bhai' ba tum ñio bhɨjɨ dɨr, jup tum kai'ch: ―Aañ dhi'r jiñ mar. Gɇ'kam kɨ'n bhaan tɨ tɨɨ ñich. Mi' pim pui' xi jiimɨt na jax jam tɨɨdaidha'. 36 Ba' nat pai' gio ampɨx jup ji chu juu, dɨɨlh mi kɨɨk gu Jesuus na mɨt gio mui'p tɨ tɨɨ. Ba' cham pai' jaroi' aagi'ñ am gu moo jano' pui' na mɨt jax tɨ tɨɨ, dɨɨlh pɨx jix mat ka' am. 37 Ba' buimgidhak ba jii mɨt ɨp gio bhai' dhɨr oidha' daam. Nammɨ na mɨt jax pɨx ji juur sonpan gu oidha', mui' gu ja'tkam mi' ba nam jamɨt gu Jesuus. 38 Ba' maadɨt mɨjɨ dɨr ja saagi'ñ gu mui' ja'tkam bhai' ba jiiñak, jup kai'ch: ―Jiñ jaduuñ, gi no' pich iam dua'ñ guñ alhii chuk. Tɨɨ' na jax jum bua. Daipu' maa'n tu mar iñ gu'. 39 Bhaan jup tui'dhi' maa'n gu cham kɨɨ' ii'mda'. Pai'jɨx io'm pu'ñi ba xi bhɨɨya', bhai' jim totbhiopa', gio na bhai' ji choksolhia' gu chiñii'ñ, gio ba' na jiiñakda'. Giilhim gɇ' dho gu' ba ko'ktulh. Cham jɨ'x busaak bhai' dhɨr bhaan. 40 Aañ ya' tɨi soi' ja tɨtda dhi' nam jum kaichu' nam iam mai' jootsa' gɨt gu cham kɨɨ' ii'mda' na pui' ja'k duuk, gu' ji na gu' chix xijai, ¿jax ña ja'k? 41 Ba'p kai'ch gu Jesuus: ―¿Moo ni jɨ'x aa ku pim jum guguuxi'ñdha' na pim buiñor jum biiñkada' guñ Gɨ'kora'? ¿Jɨ'x jañ ba' ya ja'p oirɨt jup jam a'gi'ñdha' na pim jax ja'k duñia'? Ea gor bhai' xiñ bai'ñxidhak dhix ko'kkam ya'ni ja'k amuub. 42 Ba' nam amuub ba bai'ñchu' gu biapma' na pai' kɨɨk gu Jesuus, gio mi ja'p nai'p ji ia, nai' xim totbhiopaim, gu cham kɨɨ' ii'mda' gu' na pui' ja'k duuk. Gu' ji nat gu' gu Jesuus pu ñiok gu cham kɨɨ' ii'mda', maa'n jimdam pu buus ba' bhai' dhɨr bhaan. Ba'x kɨɨ' juraa'n bia' kam bhai' ji bam gu biapma'. Mi' dhɨr ba' mu ja'k xi joochxi gu taata'n na mi ja'p kɨɨk. 43 Ba' bɨɨx mi' pui' pup tu'ii' am gu ja'tkam nam cham pai' dhuuk pui' tɨ nɨidhat nat jax jix bhai'm duukam bap tu duu gu Dios nax io'm jir gɇ'kam. Ba' mi' pui' nam joidham jix bhai'kam taat gu ja'tkam nat jix bhai'm duukam jup tu duu gu Jesuus, mi' dhɨr jup ja tɨtda dai gui' nam jɨ'k kaichu': 44 ―Aañ ja'pni xi jam tɨɨdam jiñ jaaduñ, moo pim cham mɨk buppada' dhi' nañ jax jam tɨɨda'. Aañ nañ bhaankam ya oirɨ gu Dios, jum aaya' gu tanoolh nam pai' dhuuk jiñ dhagia' gu ja'tkam gui' nam xiñ bhaamki'ñ. 45 Gu' ji na mɨt gu' pu cham maatɨt kai na jax kai'ñkam jup kai'ch gu mi' jotmoda' gui' nam kaichu', na gu' gu Dios pɨx dɨɨlh tu soobhi'ñ nam chakui mamtɨda'. Panaas kum jix ɨɨbhi'ñdha' ɨp gu' gu Jesuus nam gɨt jix bhai' xi chɨkka' na jax kai'ñkam jup kai'ch. 46 Ba' maa'nnim ma ji ñiokbo mɨt ɨp dɨɨlh dai gui' nam jɨ'k kaichu' gu Jesuus, jup kai'ch am na jaroo ba' pɨk jix io'm jir gɇ'kam dai gui' nam jɨ'k kaichu'. 47 Gu' ba' gu Jesuus na gu'x maat ja jujur am bhaan nam jax xi kai'chimɨk, maa'n xi ñobchɨk gu alhii 48 jup ja tɨtda: ―No' jaroi' maadɨt aapi'm jiñ buix biiñak kat jix bhai' ba duu maa'n gu alhii ja'p na dhi'ñi, dhi' aañ nax bhai'ñ dhuñia'. Gu' ba' gu jaroi' na aañ jix bhai'ñ dhuñia', guñ Gɨ'kora' nax bhai' duñia' ɨp nat bhañ joot jix dhaam dɨr. Ba' dhi' ja'pniñ kai'ñkam jup jam tɨtda na gu jaroi' no'x aa' nar gɇ'kam ka' ja bui gu jai', jum aa' na cham tu' tu' jim ɨlhdhat jix bhai' ja buada' gu jai', dhi' ba' pui' bam kai'ch nar gɇ'kam. 49 Ba' gu Juan jup tɨtda gu Jesuus: ―Jiñ jaduuñ, aach maa'n tɨɨ gu maa'nkam nam a'mkam mai' ja jootos gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' ja a'm dɨr gu ja'tkam. Aach ba' xi soo'mchulhdhak, na gu' cham jich bɨɨm jup tui'dhi'. 50 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―¿Jax ku pimɨt ba'p soo'mchulh? Jax dhui nach bɨɨm jup tui'ñgɨda' pui' ji chu't gu jaroi' no' cham bhaamut jich aa'. 51 Ba' na ba miamlhim na pai' dhuuk tu daaxix na giop ji jimia' gu Jesuus jix dhaam ja'k, juraa'n ba dai na mu jimia' Jerusaleen. 52 Bɨɨpɨ' mui' xi ja joot gui' nam kaichu' maa'n kap na pai' jɨ'dɨlh jir kikcham na Samaaria bhaan bipio' gui' gu dɨbɨɨr, nam tɨ tɨkka' no'x bhaai' nam mi' xi chɨbiapuidhat. 53 Gu' ji nam gu' cham aa' gu mi oi'ñkam, nam gu'x maat nar Israel kam gu Jesuus ku ba' Jerusaleen ja'k jim. 54 Ba' gu Jakoobo gio gu Juan jup tɨtda am gu Jesuus: ―¿Dho gi aap jax kai'ch jich jaduuñ no' chich moo pui'p tɨi na ja a'm tai mi dhuudu' kum bɨɨx mu ko'ya' gu mi oi'ñkam? ¿Tu' gi kum ba' cham aa'? Tɨɨ' nat gu' gu Eliiyas pui'p tu duu bɨjɨk. 55 Ba' gu Jesuus ja'k gɨɨsɨk jup ja tɨtda: ―Aapi'm dɨɨlh pu cham maat no'x kɨɨ' ii'mda' jam a'm tajaañix gu pui' na pim jax kai'ch, ka' ba' gu' cham. 56 Jax dhui na gu' aañ na ñich bhaankam bha jii gu Dios ya' dhi oi'ñga'n, cham tu' nañ ya' ja tulhiiñchuda' gu ja'tkam, gu' ja'pji nañ ja'kbui' kat ja aagi'ñdha' nam jax ja'k duñia' nam ba' cham jum tulhiiña'. Ba' mi' dhɨr pu maakam ja'k bhɨi mɨt na pui' jɨ'dɨlh jup jir kikcham nam ba' mi' xi chɨbiapuidhat. 57 Ba' gamai' nam jiimchu' bɨɨx boi, maa'n mi' dhɨr ja'p jup tɨtda gu maa'nkam gu Jesuus: ―Aañ jai' tɨip jix aa' nañ gɨt jup jum kaichgɨda'ñ jaduuñ nañ ba' gɨt jai'p xi jimda' pai' nap ja'k oilhidha'. 58 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Jax dhui na aañ nañ bhaankam ya oirɨ gu Dios, pu cham pai' bhaai' nañ joidham xiñ jɨɨpdha' gɨt, cham pui' na gu kaxio na sɨlh jimia' mu pai' na chio' na ba kooxmɨra' pai' na duuk jix kooxim ka', piam pui' na gu u'ii' na sɨlh jimia' pai' na tu kos ka' na pai' dhuuk jup jix kooxim ka'. 59 Ba' dɨɨlh gu Jesuus ja'p ja'k jup tɨtda jumai: ―Aañ ja'p ɨlhii'ñ jiñ jaduuñ nap bañ kaichgɨda' xib dɨr ja'p ja'k. Ba'p kai'ch gui': ―Dho ea nañ ka xi yaaspai guñ chaat no't ba muu nañ ba' mi' dhɨr bam kaichgɨda' gammɨjɨ. 60 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Ja'pji nap nai' xi ja aa'ñdhara' gu ja'tkam na jax ja'k jix bhaai' nam duñia' na ba'x joi'mdat ja a'm tɨ tɨgia' gu Dios, cha'p tu' bhaan jup jim buixdhat gu ja'tkam gui' nam ja'p ji buan nam ko'iix. Matgɨm dhi' ya' pum yaaspaidha'm ji dai koi'ñga'n. 61 Ba' jumai mi' dhɨr ja'p jup tɨtda ɨp gu Jesuus: ―Aañ dho gi gu'x aa' ji nañ tu' sɨlhkam bam kaichgɨda', jix aa' iñ nañ jai'p xi jimda' pai' nap ja'k jimda'. Dai pɨx ji nañ ka xi ja tabuimgi'ñmɨrai bɨɨx guñ jaaduñ muñ ki'aam, mi' dhɨr dho gi ba' gu' bar cham tu' ka' ji. 62 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―¿Aap paa duuk nɨi'ñ gu maa'nkam gui' na tu juantu'nda' jaraar ta'm na kuu' ja'k tɨ nɨidhim? Pu'ñi dhop ji buusan gu jaroi' no' dai bhaan tɨtɨɨ'ñcho gu tu' na gatuuk dɨr bi'iidha', pu cham tu' ba' bhaai'n ka' na jax dhui mi' pui' jimia' na jax jix aa' guñ Gɨ'kora'.

Luukas 10

1 Ba' mɨkkat baik oo'm daman mambhɨɨx gook maap xi ja jumpadak gu Jesuus gui' nam kaichu', go'gok ba' mɨjɨ xi ja joot bɨɨpɨ' nam tu ja a'gi'ñpu' gu ja'tkam gammɨjɨ na pai' jax mui' pa' daa'ñxim jir kikcham na pai' bhɨɨya'. 2 Jup xi ja tɨɨdak bɨɨpɨ' dɨr nat ba' moo ba ja joot: ―Gɇ'gɇr dhor ga'n tɨr ya ja'p na pim jax bax maat, gu' pɨx ji nam gu' gu ordam jir gook alh. Jum aa' ba' na pim soi' tɨtdada' guñ Gɨ'kora' na ya' tu gaa na jai' bhai'p ja jootsa' gu ordam nam ba' ya' tu oraa'. 3 Ku gu' ea na pim aapi'm ka xi chu ja a'gi'ñpu' gu ja'tkam. Xim nuukdat japim na cham tu' jam duñia', na pim gu' ja'p ji bubuakia' na jax gu kakasnir nam mi' pɨk aaya' nam pai'x jai'ch ka' gu sɨsɨɨ'. 4 Cham jum aa' na pim gaamtu'nda' tu' tuumiñ, nix chu' asaak ku pim kusbioda'. Gu jam sussak pu daipu' na pim jax ja aa'ntu'nda'. Gu jaroi' no't ampɨk mu pai' jam nam boi cha'm, daipu' na pim xi ñiokdhai maa'n na pim jiimda', cha'pim tu a'gi'ñdha'. 5 Pai' jax chu'm kiicham na pim jix aik ka', ja'p japim tɨ'ya' na pim ja ñio'kdha' gu mi oi'ñkam: “Moo gɨt xi jam joi'mdat jam a'm tɨ nɨidhidha' gu Dios.” 6 Ba' no'm gu' joidham jir jix bhabhai'kam gu mi oi'ñkam, gammɨjɨ dho pui'x joi'mdat ja a'm tɨ nɨidhidha' gu Dios, gu' ji no' gu' cham, cham dho ja a'm tɨ nɨidhidha'. 7 Cha'pim nai' pɨx tɨbiappuidha' kikcham, mi' ji na pim juruuñdha' pai' nam jam aichdha'x bhai' jam tɨɨdai. Na pim pai' bɨɨx xi chu ja a'gidhai gu ja'tkam gui' nam mi ja'p jup oi'ñka' na pim ba' ba jimia' mi' dhɨr. Gio gu koi', mi' pui' tu kua'da' pim tu' nam jam maakda', gio gu suudai' mi' jam toi'dhidha' am, na gu' na pim jax bax maat gu jaroi' no' tu' bhaan tu juan, mi buusnidha' gu mai'chɨk ga'n. 8 Ba' mu pai' mui' kam tɨr na pim aaya', na mui' pa' daa'ñxim jir kikcham ka', no' mɨt joidham jam tɨɨdak ma tu jam onbai' gu ja'tkam, aapi'm xi chu jugai gu tu' nam jam bhiidha'. 9 Gux kako'kkam japim jup xi ja dudua'ñdhai no'm ampɨk mi'p jix jai'ch. Ja'p japim ja tɨɨda' bɨɨx gu ja'tkam: “Ya' ma miamrɨ na pim pai' dhuuk ampɨx machia' na pim jax ja'k duñia' na ba' xi jam joi'mdai jam a'm ba tɨ nɨidhidha' gu Dios.” 10 Ba' no' pimɨt mi' pɨk ai kikcham nam pai' cham jam kɨɨgalhi'ñdha' gu ja'tkam, ja'p japim xi ja tɨɨdai pu jimia' mi' dhɨr: 11 “Jam nɨi'ñchudat jach ya' xi xiixkai dhi dɨbɨɨr nat jɨ'x ya' bam bhi'iis jich chooton am gu ya' jam ki'aam kam, ba' dhi' bhaan jix maatɨ' ka' na pimɨt cham jɨ'x jich kɨɨgalh. Dai ba' nach ja'p pɨx xi jam tɨɨdam nat bak ya' mam ai na pim pai' dhuuk ampɨx machia' na pim jax ja'k duñia' na ba' xi jam joi'mdai jam a'm ba tɨ nɨidhidha' gu Dios.” 12 Ba' aañ ya' pu jam tɨtda nax io'm cham bhai' tu ja jimia' dhi' dhi ja'tkam jano' na pai' dhuuk jum aaya' na tum kuugalhdha' ya' dhi oi'ñga'n, cham tu' pui' na gu Sodooma kam ja'tkam. 13 Ba'x buam jum aagɨt ba ja aa' gu Jesuus gu Korasiin oi'ñkam gio gu Betsaida kam, jup kai'ch: ―Aañ jix buam jiñ aa' ja bui gu Korasiin oi'ñkam gio gu Betsaida kam, na mɨt gu' cham mi' pui' jii na jax jix aa' guñ Gɨ'kora'. Tɨi ñich jix bhai' tu duu ja nɨi'ñchudat nam jax ja'k cham pai' dhuuk pui' tɨ nɨidhat. No'ñ gɨt Tiiro gio Sidoon pui'x bhai' tu duñia' sia kum cham jir Israel kam, moo jano' gɨt soi'm ɨlhdhai mi' pui' ba jimia' am. Jajannulh jix xaasak jam gɨt pu tɨm tɨi'dha', ni kum ka batbiada', ja'kbui' kat jam matai bhai' xim buidhidha' na bhaan jix maatɨ' ka' nam sɨlhkam soi'm ɨlhii'ñ. 14 Ba' tu' na jax chui'ka', jix io'm tulhiiñara' tɨr suulhgia' am jano' na pai' dhuuk jum aaya' gu tanoolh na ja aagi'ñdha' guñ Gɨ'kora' bɨɨx gu ja'tkam nam jɨ'k tu' jax xi buimɨi ya' dhi oi'ñga'n, cham tu' pui' na gu Sidoon oi'ñkam gio Tiiro. 15 Gu' ba' gu Kapernaum oi'ñkam, ja'p jum aa' am nam jix dhaam ja'k jiim buiñor guñ Gɨ'kora'. Matgɨm mɨjɨmmɨ ja'k ji nam ja iabu'x io'm tuukab na pai' gɇ' tɨ dɨ'. 16 ’Ba' aapi'm nañ jam jootos na pim tu ja a'gi'ñpu' gu ja'tkam, gu jaroi' no' joidham cham jax ji kai'chɨt jam kɇɇ na pim tu a'gi'ñdha', dhi' aañ na joidham jiñ kɇɇkɇ'. Gu' ba' gu jaroi' na cham jam kaim ka', dhi' aañ na cham jiñ kaim ka' ɨp. Ku gu' cham tu' ji na dai aañ na cham jiñ kaim ka', gu' ja'pji sia guñ Gɨ'kora' nat bhañ joot ya' dhi oi'ñga'n. 17 Ba' gio pɨx ja'x jup ji ai mɨt gu baik oo'm daman mambhɨɨx gook gui' nam kaichu' gu Jesuus na mɨt ja'k ba suulh na mɨt tu ja a'gi'ñpuk gu ja'tkam. Jix bhai'm taattugɨt ba aagi'ñ am na mɨt tu' joidham tu duu mu ja'p, jup tɨtda am: ―¡Jich jaduuñ, giilhim xich jɨɨgi'ñ am gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' nach jum a'mkam mai' ja jootos ja a'm dɨr gu ja'tkam! ¡Jotmoda' pu buan am! 18 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho na gu' aañ cham tu'r jiñ jupaabkam gu ja'ook, pui' ku ba' xiñ jɨɨgi'ñ. Tɨɨ ñich gu' nat bha ji buax dhaam dɨr guñ Gɨ'kora' jano' nat pai' dhuuk giilhim jum ua'tulh buiñor, ja'p jum duu na jax gu duuk no't bɨpgɨ. 19 Pui' ku ñich ba' aañ jam tajaañ gui' na pim kɨ'n jum palhbuidhidha' na cham tu' tu' jam duñia', siat chi moo tu' naksɨr cham tu jimchu'ndam jam kɨi, piam jax chu'm jumai ko'x maimdagɨm. 20 Dai pɨx ji na pim gu' cham dhi' kɨ'n jix bhai'p bam taat ka', gu' ja'pji na pim ba ua'ñix u'uan ta'm jix dhaam na pim jax chɨɨ' na pim kɨ'n jix bhai'm taat ka', na gu' dai gui' nam ba ua'ñix ka'x dhaam na ja baidhika' gu Dios na pai'p tu'ii'. 21 Ba' mi' jotmoda'x bhai' bhai' jim ɨlh gu Jesuus, nat gu' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' pɨx pui' ja'k duu na bhaan tajaañix. Ba'p kai'ch: ―Aañ jix bhai'ñ chaat jum buiñ Gɨ'kora', aap nap jir gɇ'kam jix dhaam gio ya' dhi oi'ñga'n, na pich gu' ba ja mattuda gu ja'tkam gui' nam gampai' tu'm na pich tu' ja ɨxchuix gux mamatdagɨm jum aa'ndam. Ba' aañ jix bhai'ñ chaat jiñ Gɨ'kora', nap gu' pui' ja'k jix aa'. 22 Ba'p ja tɨtda gui' nam mi'p tu'ii': ―Aañ bɨɨx tuñ maa guñ Gɨ'kora' na jɨ'k tu'x chu jai'ch, na gu' dai aañ jix bhai' xiñ maat nañ jir tu'p tu'm da', nañ gu'r maraa'n. Gio aañ ya' dɨr mu ja'k dai aañ dɨɨlh pɨx jup jix maat guñ Gɨ'kora' nar tu'p tu'm da'. Gu' ba' gu jaroi' no'x maachim nach jir tu'p tu'm da' gook dɨt, aañi' dho aagi'ñdha'. 23 Ba' mu ja'k xi ja tɨɨgɨk jup ja tɨtda dai gui' nam kaichu': ―Joidham no'm bɨɨx pui'p tɨ tɨgia' gɨt gu ja'tkam na pim aapi'm jɨ'k tu' joidham jix bhai'm duukam tɨ nɨi'ñ nañ jup tu bua. 24 Na gu' gui' nam bhaankamu'n gu Dios ya ja'p tu ja a'gidhimɨk gu ja'tkam bɨjɨk, gio gux io'm gɇ'gɇrkam kat Israel kam, pui' tɨi joidham tu'm jup jix chɨ tɨɨgik kat am na pim aapi'm jax joidham tu'm tɨ nɨi'ñ xib, gu' ji na mɨt gu' cham pu chu'm tɨ tɨɨ. Sia pui' joidham tu'm jup jix chɨ kaik kat am tɨi na pim aapi'm jax joidham tu'm tɇ kɇɇ xib, gu' ji na mɨt gu' cham pu chu'm tɨ kai. 25 Ba' maadɨt gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios mu jimɨɨk bhai' ba tɨkka gu Jesuus, na mi' pɨx jix maachim no' sap moo pui' pɨx jup ji bua na jax ɨlhii'ñ dɨɨlh. Jup tɨtda: ―Jiñ jaduuñ, aañ ja'p tu'm bham tɨkkam nap iam jiñ aagi'ñdha' gɨt nañ ja'p tɇ kɇɇ nap bɨxchu' pɨx jix maat. ¿Tu'ñ jax dhuñia' nañ ba' gammɨjɨ buiñor bap tui'ka' gu Dios? 26 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―¿Dho jax gim kai'ch nap tu jiñkai'ñdha' mi' na pai' tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ gu Dios na mɨt tu ua'nak gu bɨjɨk dɨr kam na tu' pɨk jix io'm jum aa' nach pu duñia'? 27 Ba'p kai'ch: ―Dho sap nach gammɨjɨ tu' ka'm nɨi'ñdha' gu Dios, gio nach gammɨjɨ tɨ'ñchoka' bɨɨx jich jujur kɨ'n gio na jɨ'x jich i'ii'mda' kɨ'n, bɨɨx nach jɨ'x pup jich chaat. Gio sap ba' nach jix joi'mdai tɨɨgɨix bhai' dhuñia' gu jaroi' no' tu' bhaan jum tulhiiñ, panaas ku sap moo aach pɨx jir gui' ka'. 28 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Dho pu'ñi pɨx nap duñia'ñ jaduuñ nap ba' gammɨjɨ buiñor bap tui'ka' gu Dios. 29 Gu' ji nat gu' gio bhai'p ka xi chɨkka gui' na sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios na sap ba' cham jax jum aa'nda' gu Jesuus na ja'p pɨx bha tɨkka sia kux maat, jup tɨtda: ―Dho ja'pji nañ cham maat na jax chu'm ja'tkam ba' ja aagɨt jup kai'ch gui' nañ pui'x ja joi'mdaix bhai' ja duñia' no'm tu' bhaan jum tulhiiñ. 30 Ba' gu Jesuus mui' ji chu a'ga bhaan ji ua'rgidhak maa'n gu maa'nkam, jup kai'ch: ―Maa'nnim maa'n gu maa'nkam Jerusaleen kam tɨi ma paxiaram mu ja'k Jerikoo. Gu' ji na mɨt gu' gama ja'k daagɨk gɨbiimɨk gux ɨ'xkum, tɨi pup mukxikam jamɨt mi ja'p xi buak boi cha'm, xi chɨ ɨɨxdhak jamɨt ba' bɨɨx gui' na jɨ'k tu' tu ua'kat. Daman gu jajannulhi'ñ pup jamɨt xi chu kookoxchulhdhak xi chu u'uuk na ka tɨ tɨi'chgɨt, pui'x dhaapkat jamɨt mi' xi buak. 31 Ba' ampɨk mi'p bhɨichu' maadɨt gui' nam ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam. Ba' ba tɨɨ na mi' kaat, ni jɨ'x kut iam jix joi'mdat tɨɨ. Mi' dhɨr ja'p gakoolh xi bhɨɨk maa'n na jimchu'. 32 Ba' ja'xpɨx mui'p ba jimchu' maadɨt gui' nam jir tujuandam mu ja'p chichiop nam pai' tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam. Ba' pui'p ba tɨɨ na mi' kaat boi cha'm, gu' pɨx ji nat gu' pui' cham joi'mdat jup tɨɨ sia, mi' dhɨr ja'p gakoolh xi bhɨɨk pui' maa'n na jimchu' ɨp. 33 Ba' siamri maa'n gu maa'nkam Samaaria kam mi ja'p jup ka jim dhi' ka'm gu boi. Dhi' dho gi gu'x joi'mdak tɨɨ ji na mi' soi' tu'ii', 34 mui' pu ji ai mia'n. Ba' xi chu juulh na pai' jax jix ko'ktulhdhix gu tukga'n, gio nat xi chu bhiibgi jajannulh saaski' kɨ'n. Ba' bhai' xi dhaasak bhaan gu bhuru'x na ua' ba bhɨɨk maa'n kap na pai' tɨm tɨbiappu, ba' xi chu namkidhak mɨjɨ ba boo'n. Mi' ba' pu daakat nuuka'n bɨx chukaa'. 35 Ba' buimgidhak gu Samaaria kam maa'nkam jup tɨtda gui' nar ga'n mi' na pai' tɨm tɨbiappu: “Ya'p kañ ñɨi'ñxi'ñka' dhiñ jaduuñ na mi' bo', jix bhai'p ka buada'. Ya'ni gook gu tuumiñ nap kɨ'n saba'ñxidha' gu tu' no' bam aa'. No' pich jax dhuuk jai' dɨɨlh jum tumñi' kɨ'n tu namki gu tu', aañ ja'k jum iabuidha' nañ gio ya'p buusnia' nañ ja'k ba gɨɨxchu'nda'.” 36 Dho jaña, ¿jax chu'm dhi baik ja'tkam na mɨt mi' bubuax joi'mdak tɨɨgɨk jix bhai' dhuu gu maa'nkam na mi' tulhiiñix boi cha'm? 37 Ba' gui' na sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios jup kai'ch: ―Dho gu Samaaria kam. Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Dho pu'jani pɨx ja'k jum aa' nap duñia'ñ jaduuñ, jix bhai'p ja buada' bɨɨx pɨx gu ja'tkam, sia moo nar pai' kam ka' gɨt. 38 Ba' pui' xi chu a'gidhat jimchu' gu Jesuus. Nammɨ gama ja'k maa'n kap ba ai na pai' jumai jɨ'dɨlh jup jir kikcham. Ba' maa'n mi' kioka' gu ubii Maarta tɨɨgim, joidham cham jax ji chɨ'ɨɨk aich na sap mi' xi chɨbiapui. 39 Ba' maa'n tɨ sɨɨpi'ñ ka' gu Maarta, Mariiya tɨɨgim. Dhi Mariiya mi ja'p ji dhaibuk amuub kɇɇ na tu a'ga gu Jesuus. 40 Ba' gu Maarta bha ja'p jix bhai' tu bua bɨɨx aixim gu tu'. Ba' na gu' cham palhbui'ñ gu sɨpdhi'ñ, mu jimɨɨk amuub jup tɨtda gu Jesuus: ―No' pich mi' dhɨr iam ja'p tɨɨ'n dhiñ xiku' na jai' xiñ palhbuidha' nañ tu'x bua. Mi' pɨx pu daa. ¿Ka'p ji cham joi'mdat jiñ ñɨi'ñ aañ jaduuñ? 41 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―¿Jax kup ba' moo bhaan jix buam jup jum aa' Maarta gu tu' nap bɨɨx aixim ji chu bua't? 42 Jax dhui na maa'n pɨx jix io'm jum aa' nap pu duñia', nap ya'ni ja'p daibui xiñ kaaya' na jax dhi Mariiya. Dhi' jɨ' ji nax io'm jum aa'. Ba' cham jir am nañ mui'p bam joochxi'ñdha' dhi Mariiya, nat gu' dhi' ya' ba ai na pai' pɨk jum aa'.

Luukas 11

1 Maa'nnim maa'n kap xi jimɨɨk gu Jesuus ma tu daanɨ jix dhaam ja'k buiñor gu Dios, bɨɨx jam jup oi'ñchu' gui' nam kaichu'. Ba' nat tɨɨmok na xi chu dañiimɨk, maadɨt mi' dhɨr ja'p jup tɨtda gui' nam kaichu': ―Jich aagi'ñdha' ap jich jaduuñ nach jax ja'k tu daanda'x dhaam ja'k buiñor gu Dios, ja'p nat jax gu Juan ja'tkam bopkondam jup ja aa'ñdhak gui' nam kaichgɨt. 2 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho ja'p japim kai'chdha' na pim pai' dhuuk tu daanda' buiñor gu Dios: Aapi'ch Gɨ'kora' nap jix dhaam jup tu'ii', aap nap gammɨjɨx uañ kɨ'n pur jum tɨɨtgɨdam ka'. Iam jap ja'xbui' pui'p xi chu buada' ya' dhi oi'ñga'n ja'p nap jax tu buada'x dhaam ja'k. Ku gu' aap ji no'p dɨɨlh pui'p ɨlhii'ñdha' gɨt, aach pui' pɨx soi'm kaichu'n ji. 3 Gio dhich chuuku' na tu' kɨ'n jup dua, gammɨjɨp xi maakidhat nabap tanoolh na ba' kɨ'n jix bhai' tu tatda ka'. 4 Gio ba' nap iam tuch uañi'ñka' nach jɨ'x mach ua'tulhdha' jum bui, pui' nach jax jup tu ja uañi'ñ aach gui' nam jup jum ua'tulhi'ñ jich bui. Gammɨjɨp iam jich a'm tɨ nɨidhidha' na cham jich mai'chɨi gu ja'ook jumai boi bhaan jich bhɨichdha' na pai' mai'x chɨ gɨɨxi'. 5 Ba' ja'pnip ja tɨtda gu Jesuus: ―Kani nañ jam aagi'ñdha' na jax pɨk ja'k tu tu'ii' dhi'. No' maadɨt aapi'm na pim jɨ'k ya'p tu'ii', ɨraab tukaa' mui' ba tu soon jum ki'aam gu jaroi' na mi' dhɨr ja'p jup kioka', no' gu' jax jum tɨtda: “Jiñ jaduuñ, iam gook jiñ chaiñbui'ñ gu paan 6 nañ onbai'ñdha' maa'n guñ jaduuñ nat mɨk dɨr mi ai. Giilhim sap bax bhio'ntu', aañ gu' pu cham bia' gu tu' nañ iam onbai'ñdha' gɨt.” 7 Ba' no'p gu' aap mɨjɨ dɨr jup tɨtda: “Kux cham jir gɇ' tukaa' aa ku pich ba' moo bhai'p bañ ñiñiichdham. Bha siisap ɨp gu' gu ki'ñgob, gio ya' ja saagi'ñ bo' iñ guñ a'aalh chuk. Cham dho ba' jax jix bhaai' nañ bamgia', dampan ji ba' no' giop ba xi chum aagim.” 8 Gu' ji no' gu' pɨx ji kɨɨsaim na soi' kai'ch nam taan, ma ji bamgia'p ji matgɨm nap tu makmɨra' bɨɨx gu tu' na aa'nda'. Ku gu' aañ ya' pu jam tɨtda ji na cham tu' na moo nap jix mat ka' kup ba' tu makia', gu' ja'pji na pɨx ji kɨɨsaidha' na soi' kai'chdha' kup ba' tu makia'. 9 Ba' aañ pui'p jam tɨtda, gu tu' na pim taanda' guñ Gɨ'kora', jam makia' dho. Piam gu tu' na pim ga'ngada', jam aagi'ñdha' ɨp. Gio no' pim pɨx ji kɨɨsaim na pim bha tu soon ki'ñgob, jam kupio'kdha' ɨp. 10 Na gu' na pim jax bax maat gu jaroi' no' pɨx ji kɨɨsaim na tu taan gu tu', makia' am. Piam no' tu' ga'nga, tɨgia' ɨp. Gio no' pɨx bhai' ji chu soon bhai' pai' ki'ñgob, kupio'kdha'm ɨp. 11 ’¿Aapi'm daas aa na pim jodai makia' gu jax chu'm jam mar no' paan jam taan? ¿Piam ku pim gu' ko' mui' ba maak no' batoop jam taan? 12 ¿Piam ku pim gu' naksɨr mui' ba daagi'ñ no' lankiiyus jam taan? 13 ¿Jia na pim gu' bɨɨx pɨx jir jix bhabhai'kam ja bui gu jam maamar, sia ku pim jax jir jix u'ua'tulhdhix kam ja'tkam? ¿Guñ Gɨ'kora' gi ba' na giilhim jir jix bhai'kam nax dhaam jup tu'ii'? Tajaañdha' ji matgɨm gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mdaga'n gu jaroi' na taanda'. 14 Maa'nnim gu Jesuus maa'n mai' ba jootos gu cham kɨɨ' ii'mda' bhaan dɨr maa'n gu maa'nkam na bhaan jup tui'dhi'. Cham tu ñiokda' dhi' dhi maa'nkam, na gu' gu cham kɨɨ' ii'mda' pɨx na pui' duuka'. Ba' joidham bhai' ji chu ñiokcha gu maa'nkam nat pai' ba buus gu cham kɨɨ' ii'mda' bhaan dɨr. Ba'x bhai'm ɨlh jamɨt jai' gu ja'tkam na mɨt pui' tɨ tɨɨ. 15 Jai' ba'p kai'ch am: ―Ja gɇ'kam tuk ji gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' na bhaan jup tui'dhi' dhi', pui' nam ba'x jɨɨgi'ñ. 16 Ba' jai'p tɨtda am na sap xip duñia' gu tu' nam cham pai' dhuuk pu chu'm nɨi'ñ, nam jax dhui mi' pɨx jix mai'chim no' sap moo bɨxchu'x aichu'n na pu tu duñia'. 17 Gu' ji na gu'x maat gu Jesuus nam jax jum aagɨt jup tɨtda, siax maat nam jax ai'chuxi'ñ gu jai'. Ba'p ja tɨtda bɨɨx: ―Gu jax chu'm gɇ'kam no' cham maa'n ñi'ook jup duuk ja bui bɨɨx gui' nam maap tu juanda', cham jɨ'xkat tu' jax dhuñia' am, nam gu' jai' maakam kai'chdha', gio jai' maakam ɨp. Mɨkkat mi' pɨx pu bhaakui mam kooda' am dɨɨlh. 18 Pu'ñip jum duñia' gu ja gɇ'kam tuk gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' no't jax dhuuk bhai' ji bhaam ja bui gu tujuandam tugi'ñ, nam gu' cham maa'n ñi'ook kap duuka'. Ja'p jañ kai'ñkam jup kai'ch na ni jɨ'x kur pui' na pim jax jiñ ai'chuxi'ñ jai' dhɨt. Jup kai'ch japim nañ a'm jup tui'dhi' gu ja gɇ'kam tuk gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' nam ba' xiñ jɨɨgi'ñ. 19 ¿Aapi'm ba' pui' ja gɇ'kam tuk gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' ja a'm jup tui'dhi' aa gui' nam jam kaichu' nam ba'x ja jɨɨgi'ñ nam mai' ja jootos ja a'm dɨr gu ja'tkam? ¿Jia na gu' cham? Pu dhi' bhaan jix maatɨ' na cham jɨ'x jir pui' na pim jax jiñ ai'chuxi'ñ. 20 Matgɨm aañ gu Dios ji nañ bhaankam ya oirɨt mai' ja jootos gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' ja a'm dɨr gu ja'tkam. Gu Dios pɨx dɨɨlh jiñ a'm tɨ nɨidhim, pui' kum ba' xiñ jɨɨgi'ñ. Ba' dhi' bhaan jup jix maatɨ' nat bam ai na pim pai' dhuuk ampɨx machia' na pim jax ja'k duñia' na ba'x joi'mdat jam a'm ba tɨ nɨidhidha' gu Dios. 21 ’Gu ja'ook ja'pni ja'k jup ji buusan na jax maa'n gu maa'nkam jix oogɨm na mu pai' tu bia'ka' gu bɨxchuga'n jax chu'm ba'k chɨr. Ba' mi' tu nuuka'nda' ji dhaagɨt gui' na kɨ'n jum palhbuidha' no' jaroi' bax chɨ ɨɨxdham, sia ku gu'p jix oo'. 22 Gu' ji no't gu'x dhupii'ñ mu ai gu jumai maa'nkam nax io'm jix oo' ka', cham tu' pui' na gui', mi' dho daagɨi xi ɨɨxdhai gu tu' na ka daa'nka' na gɨt kɨ'n jum palhbuidha', pui' ba' xi gɨbiimɨi gammɨjɨ xi ardimia'. Gu bɨxchuga'n ba' bɨɨx bhaan ji chu bi'ya' na mɨjɨ ka tu bia'ka' ba'k chɨr. 23 ’Na gu' gu jaroi' no' cham pui'p ɨlhii'ñ nañ aañ jax ɨlhii'ñdha', dhi' bhaan jix maatɨ' ka' na xiñ bhaamki'ñdha'. Gio gu jaroi' no' cham jiñ palhbui'ñ nañ tu jumpa'nda', dhi' bhaan jix maatɨ' ka' ɨp na ja'kbui' kat tɨ jɨ'dɨlhka'nda'. 24 ’Gu cham kɨɨ' ii'mda' no't bhaan dɨr ba buus gu maa'nkam, ba jimia' mummɨ ja'p gampɨx jix chu gak kɨr na tu gaa'mɨra' na pai' kiicha'. Ba' no't cham pai' tɨ tɨɨ nar joidham, jup jum aa'nda': “Gi no' ñich giop jii bhammɨ nañ pai' kiokat, na gu' cham pai'r joidham ya ja'p.” 25 Ba' joidham tɨ tɨgia' na gio bhammɨp ba bakia' bhaan gu maa'nkam, jix chɨ kɨɨ' ka', joidham tu boxkix ka', na gu' pui' ji buusanda' no'x kɨɨ' gu maa'nkam. 26 Ba' xi dhai'ññia' na ja bai'ñmɨra' jɨ'k xijum gook pup gu bɨpnaga'n cham kɨkɨɨ' i'ii'mda', nam jix io'm xi chu xi buada', maap jam ba' bhai' ba baapkia'. Mi' dhɨr dho gi ba' gu'x io'm bam duñia' ji gu maa'nkam, cham tu' pui' na bɨɨpɨ' dɨr. 27 Ba' na mi' pui' ka tu a'ga gu Jesuus, maa'n gu ubii mɨjɨ dɨr ja'p ja saagi'ñ gu ja'tkam jup tɨtda gɇ' kɨ'n: ―Moo gɨt joidham jix bhai' tu jimda' gum naan na pich bhaan dɨr maaxir, gio nat magoonɨk bam gɨ'ɨɨlh. 28 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Ja'pji sia ji gui' nam kɇɇji mi' pui' ba jiimda' na jax jum kai'chdha' gu ñio'ki'ñ gu Dios na pui' gammɨjɨx bhai'p ba tu ja jimda'. 29 Ba' giilhim mui' pɨx ja'x ji aajim am gu ja'tkam mi' na pai'p tu'ii' gu Jesuus, nammɨ ja'p ba xi ju' am. Ba'p ja tɨtda: ―Jai' dhɨt gu jaaduñ nam ya'p tu'ii' tɨix aa' am nañ sap tu' jax xi dhuñia' nam cham pai' dhuuk pu chu'm nɨi'ñ, gu' ji na gu' cham tu' pu chu'm ja a'm jum aa', nam gu' giilhim jix u'ua'tulhdhix. Ku gu' aañ jir dhi' pu chu'm ka' ji nam jax chu'm jix aa' nam tɨgia', pui'ñ jup jiñ dhuñia' nat jax jum duu bɨjɨk gu Jonaas. 30 Gu ja'tkam Niinibe oi'ñkam bhaan dɨr maat jamɨt gu Jonaas na bax ja tulhiiñchudam gu Dios. Aañ ba' pu'ñi ɨp ya' ja bui xib gu ja'tkam, aañ pɨx jiñ a'm dɨr machia' am na jax ja'k cham ja tulhiiñchuda' gu Dios gatuuk ja'p na jax jano' gu Jonaas. 31 Jano' na pai' dhuuk jum aaya' na guñ Gɨ'kora' ja aagi'ñdha' bɨɨx gu ja'tkam nam jɨ'k tu' jax buimɨi ya' dhi oi'ñga'n, gu ubii gui' na bɨjɨk jix io'm jir gɇ'kam kat mi' dhɨr ja'k jurnip, jano' xi kɨkboi pui' tɨ'ya' na pim cham tu'r kɨkɨɨ' ja'tkam, na pimɨt gu' cham mi' pui' jii na maadɨt tɨi pu ya' jam aa'ñdhimɨk na pim pai' oi'dha' na pim jax ja'k mi' pui' jimia'. Gu' gui' gu ubii mɨk dɨr jum dɨkoo'ñ nat bha jii nat bha kaim gu gɇ'kam Salomoon na giilhim jix chu matda' ka'. Ku gu' gui' na maadɨt xib ya oirɨ, jix io'm jix chu maat ji gio nax io'm jir gɇ'kam, cham tu' pui' na jax jano' gu Salomoon. 32 Sia gu ja'tkam Niinibe oi'ñkam xi gu'kɨi pui'p tɨ'ya' am jano' na pim maaxik cham jir kɨkɨɨ' ja'tkam. Na gu' gu ja'tkam Niinibe oi'ñkam moo jano' pu soi'm ɨlh jamɨt buiñor gu Dios nat jax pui' tu ja a'gi gu Jonaas na cham bhai' tu ja jim. Ba' gui' na maadɨt xib ya oirɨ, jix io'm bhaan tɨ nɨidhim gu Dios, cham tu' pui' na gu Jonaas. 33 ’Aañ cham jɨ'xkat jaroi' pai' nɨi'ñ gu maa'nkam na xi mɨichdhai gu kañdhiir mɨjɨ ja'p xi kɨɨsa' na pai' cham tu maax ka', piam ku tu' kɨ'n xi chaa'bidha'. Gu' ja'pji bhammɨ ja'p na pu xi kɨɨsa' tɇ'kob na ba'x chu maax ka' nam mi ja'p oipoda' gu ja'tkam. 34 Dhich buupui pu'ñip ji buusan na jax gu kañdhiir na joidham gɇ' tu maaxi'ñ ka' tukaa' no' bɨ'ñdhix, nach gu' kɨ'n tɨ nɨi'ñ. Mui' pɨx pux chum tukgam ka' gu' no' cham kɨkɨɨ' dhich buupui. 35 Ba' aapi'm jix bhai' xim duukat na cham tutkia' dhi jam buupui. 36 Na gu' no' joidham jix kɨkɨɨ', jix bhai' nɨi'ñdha' pim gu jam tutku' na jax chui'ka'. Pui' na jax gu kañdhiir no'x bhai' mɨim, na gu'x bhai' tu maaxi'ñ ka', pu cham pai' maa'n kap pɨx am jix chɨ ɨɨka' ka'. 37 Ba' nat pai' tɨɨmo na tu a'ga gu Jesuus, maa'n gu pariseo ba baidhak na tu koi'ra' kia'mi'ñ. Ba' gu Jesuus ma oi ɨp, jimdat mi' ji dhaibuk ba tɨ nɨɨr nam tu bhiidha' na pai' tum kua'. 38 Ba' gu pariseo cham jir juraa'n nat tɨɨ nat cham jum ikoim, na gu' panaas nax maat dɨɨlh, jum aa' na xim ikoimdhai gu jaroi' no't ba ji chu juu. 39 Ba' gu Jesuus na gu'x maat na cham juraa'n daa gu pariseo, jup tɨtda: ―Ja'p moo tɨix u'uañ jum ɨlhii'ñ japim aapi'm na pim pariseos jum tɨɨtɨ'. Gu' dai daam dɨr na pim tɨi xi ja bopkon gu jam ja jooxia' gio jam bapaas, ɨrban dɨr ja'k gu' giilhim mi bhi'sap ji gu jam ua'tulhdhara', na pim tɨ ɨɨxi'ñdha' gam bɨɨx aixim na pim tu buada' na tu' cham jir kɨɨ'. 40 Cham jam jur bia' pim dho jia ku pim ba' pui' ja'k tu jim. ¿Jax jum aa' pim aa na cham tɨ nɨi'ñ gu Dios jura'ram gu maa'nkam? Jax dhui nat gu' bɨɨx jup duu na jɨ'x jir tuuku', sia ɨrban dɨr, sia daam dɨr. 41 Ba' tu' na jax chui'ka' ya' dɨr ja'p ja'k, tu' sɨlhkam japim jix ja joi'mdat ja palhbui'ñdha' gu ja'tkam gui' nam cham tu' bia' ni jɨ'x. Pu'ñi ja'k dho gi gu' ba oñia' ji sia ɨrban dɨr ja'k gu jam ua'tulhdhara'. 42 ’Tɨiñ jix buam jiñ aa' jam a'mkam aapi'm na pim pariseos jum tɨɨtɨ', na pim gu' cham bhai' ja bua gu ja'tkam gui' nam bɨɨx aixim bhaan jum tulhiiñ. Aapi'm dai sap pɨk ba' gammɨjɨ mi tu aichdhidha' chiop na jɨ'k bhaan jup bipio' gu Dios gu tu' na pim tɨ ɨs, gu' ba' gu ja'tkam cham ja nɨnɨi'ñ japim sia kum mi ja'p soi' tu'ii' jam taagiob. Dhi' ji ba' pɨk bɨɨpɨ'm aa' na pim jix ja joi'mdaix bhai' ja duñia', gatuuk japim ba' pui'p ba duñia' gu tu' nam aa'nda'. 43 ’Gio ba' na pim gɇ'gɇrkam jum taat ka', bɨɨpɨ' dɨr japim jix dharaibuktu'nda' na pai' tum daanda', ni jɨ'x ku pim iam gatuuk dɨr xix dharaibuktu'nda'. Gam na pim jix aa'nda' nam bɨɨx gu ja'tkam tu' ka'm jam nɨidhat jam ñio'kdhidha' mu ja'p na pim jax jiimda'. 44 ’Ja'p pɨx ji buan japim na jax gu maa'nkam no' bɨjɨk dɨr mi' pai' ba yaasap na cham ka tu maatɨ' ka', siam chi daam dɨr mi oipo gu ja'tkam. Pu ni kum jix mat ka' no' tu' maa'nkam bɨta'n jup dɨbaalhchɨk. 45 Ba' maadɨt gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios mi' dhɨr ja'p jup kai'ch: ―Jiñ jaduuñ, aach bɨɨx jup jich ia'ñ pui' na pich jax tɨi, panaas jap sia aach jich aagɨt jup kai'ch. 46 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Sia dho tɨix buam jiñ aa' iñ jam a'mkam aapi'm na pim sap pɨk ba'x maat gu ñio'ki'ñ gu Dios. Ja'p ji buusan gu' na pim tu ja bhiiñolhdhatu' gu ja'tkam na pim dai gui' ja chianda' nam mi' pui' jiimda' na jax jum kai'ch gu ñio'ki'ñ gu Dios, gam na pim jax ɨlhii'ñ dɨɨlh. Aapi'm dɨɨlh gu' pu cham mi' pui' jiim. 47 ’Gio na pim jix bhai' xi chu buada' nam pai' yassap gu bɨjɨk dɨr kam gui' nam ya ja'p tu a'gimɨk bhaankam gu Dios, gu' gu jam bopxi kat na mɨt ja koodak mi' ja yaas nam jix bhaamut ja kɇɇkɇ' nam tɨi tu ja a'gi'ñdha' na jax jir mi' pui'. 48 Ba' dhi' bhaan jix maatɨ' na pim jix bhai'm taatɨt am jix bhai' tu bua mi' na mɨt pai' ja yaas. 49 ’Pui' pu tɨi ji gu' guñ Gɨ'kora' na giilhim jix chu maat nam sap cham ja kɨɨgalhdha' gui' nam pu'ñi bhaankamu'n ya ja'p tu a'ga, jai' ja kooda' am. 50 Ba' aapi'm pɨk jix io'm jam o'bhai'ñdha' gu Dios na pim xib ya oipo na mɨt ba ja koi gu jam bopxi kat gui' nam bɨjɨk bhaankamu'n ya ja'p tu a'gimɨk. 51 Nammɨ dɨr bhai' ji jam kusbidha' bhaan gu Abel na mɨt bɨɨpɨ' mua, ya' juugɨt na pai' gu Sakariiyas, gui' na mɨt mi ɨrban mua na pai' kɨɨk gui' na bhaan tum makgɨrxi'ñ gu Dios, gio gu ba'aak nam pai' dhɨr tu daan gui' nam ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam. Jam aagi'ñ iñ moo na aapi'm jai'p jam o'bhagi'ñ gu Dios na mɨt tu koi gu jam bopxi kat jano' dɨr. 52 ’Gio gu' aapi'm na pim sap pɨk ba'x maat gu ñio'ki'ñ gu Dios, ja'p ji buusan na pim aapi'm ua' gui' na kɨ'n jum kukpio'k mi' pai' na tum mamtɨ na jax ja'k jir am na pim mi' pui' jiimda' na jax jix aa' gu Dios, gu' ji na pim gu' cham ja kukpio'ki'ñ gu ja'tkam, ni aapi'm dɨɨlh ku pim mi baapak. 53 Ba' giilhim bhai' ji bhaak jamɨt gu pariseos gio gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios na pui' ja tɨtda gu Jesuus. Bɨɨx aixim bhai' ba tɨkka am maap jim daagɨk 54 nam mi' pɨx mamai'chɨk no' sap moo pui'p ɨlhii'ñ nam jax ɨlhii'ñ dɨɨlh gu tu', piam ku gu' sap cham, dai nam ba ja aagi'ñdha' gu ja gɇ'gɇrkam tuk.

Luukas 12

1 Ba' giilhim mui' mi' mam jumaap jamɨt gu ja'tkam na pai'p tu'ii' gu Jesuus, nammɨ ja'p xi ju' am. Giox kabkam ki'sap am jai' mɨjɨ ja'p, nam gu'x kobkom mi guguuk. Ba' bɨɨpɨ' mui' ji chu ja a'gi gui' nam kaichu', jup ja tɨtda: ―Moo pim cham mia'n ja a'jɨda' gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'. Giilhim jix kaidha' gu' gu ja ñi'ook, ja'p jir tu'm am na jax gui' na kɨ'n jappukar gu paan, pu cham mi' pui' jiim am dɨɨlh nam jax ja aagi'ñdha' gu ja'tkam. 2 Ku gu' kam aajim ji na pai' dhuuk matgilhia' nam jax jir tu'm, sia kum gu' xib dɨɨlh pɨx pui'x chu maat. Na gu' cham jɨ'xkat jum ɨxchu' gu tu' sia ku tɨi ɨxchuix panaas, ni ku cham jɨ'xkat na moo cham jup matgilhia' sia ku tɨi cham tu aa' gu jaroi'. 3 Ba' aapi'm pu'ñi ɨp no' pimɨt tɨix ɨxchuixim mu pai' tu a'ga gu tu', maa'n na jax matgilhia' gatuuk. Sia pimɨt chi moo tɨix kabkam xim kuupak mu pai' jax chu'm ba'k chɨr, nai' pɨx ja'x chum jiiñakda' na pui' tum kai'chdha' gatuuk. 4 ’Ba' ja'p jañ jup xi jam tɨɨdam jiñ jaaduñ na pim cham ja ɨɨbhi'ñdha' gu ja'tkam gui' nam jir tu koo'n kam, cha'pim totdon ka' sia kum xi jam koodak. Na gu' no' mɨt moop ma jam koi, dai gu jam tutku' nam ja kooda', gu jam i'ii'mda' pu cham nam jax dhooda'. 5 Gu Dios ji na pim jix ɨɨbhidhat oipoda', na gu' gui'x bhaai' na xi jam koodai mu ja'k xi chu chiñia' nam ja iabu' gu jam i'ii'mda' nam pai' gammɨjɨ mi' pup jum tulhiiñdha' no' pim cham tu' ka'm nɨi'ñ. Tu' ka'm japim moo nɨidhat, aañ moo ya' pu jam tɨtda. 6 ’Cham da'ram namɨɨk am dho gux bii u'ji' nam mu ja'p jum ga'ra, jix chamaam aix am gu gook tumñix cha'm. Gu' ji na gu' gu Dios jix dha'ram ja ɨlhii'ñ sia kum cham tu' bhaigɨm tu'm panaas. 7 Aapi'm gi ba' na pim jir ja'tkam jam jur bia' kam, ¿ja'p jum aa' pim aa na cham da'ram jam ɨlhii'ñ gu Dios? Matgɨm giilhim ji nax dha'ram jam ɨlhii'ñ, sia jam kuup jix bhai' ja'kɨlhdhix kam bia' na jɨ'k bha tuut jam moom am. Ba' cha'pim jax jum aa'nda', na gu'x io'm jix dha'ram jam ɨlhii'ñ gu Dios, cham tu' pui' na gu u'ji'. 8 ’No'm ba jam tɨkka gu ja'tkam no' pim jiñ kaichu', xi ja aagi'ñdha' pim na pim jiñ kaichu', aañ ba'p ja aagi'ñdha' gu noonbi'ñ guñ Gɨ'kora' na pim sɨlhkam jiñ kaichu'. 9 No' pim cham ja aagi'ñ, aañ pui' pɨx jup ja tɨɨda' gu noonbi'ñ guñ Gɨ'kora' na pim pu cham tu' sɨlhkam jiñ kaichu'. 10 ’Ba' no't jaroi' giilhim jiñ chɨɨ'n aañ nañ bhaankam ya oirɨ gu Dios, jum ua'tulhdha', dai pɨx ji na gu' giop tu uañdha' gu Dios no't soi'm ɨlhdhak pu tɨi na cham pui' ka kai'chdha'. Gu' cham jɨ'xkat tu uañdha' ji kia' no't gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' giilhim tɨɨ'n na jax cham jir am, na gu' dhi' buiñor jix io'm jir ua'tulhdhara' no' jaroi' jaaxmam kai'ch. 11 ’No' mɨt pai' dhuuk jam da'ngɨk mu ja'p pai' ba jam tuttuim chichiop piam mu ja'p pai'x kakai' ja bui, cha'pim jax jum aa'nda' sia ku panaas cham bhaai' na pim jax ba ji chɨ'ya' ja bui. 12 Jax dhui na gu' dɨɨlh pɨx bhai' ji bhaigia' na pim jax tɨ'ya' no' pim bhaan bap tui'dhi', na gu' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' jam makia' gu matda' na jam a'm tajaañixchu'nda'. 13 Maadɨt ba' mɨjɨ dɨr ja'p ja saagi'ñ gu ja'tkam jup tɨtda gu Jesuus: ―Jiñ jaduuñ, mi' dhɨr jap iam ja'p jiñ chɨɨ'ñxidha' guñ xiix na tuñ makia' na jɨ'k jiñ a'm jup tuñ bipio' gu bɨxchuga'n guñ chaat kat. Ni jɨ'x ku xi chuñ maakim. 14 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Jax dhui nañ aañ cham tu' gɇ'kam kɨ'n daaxix nañ mu pai' ja maakda' gu ja'tkam na jɨ'k ja a'm tu bipio' gu tu'. ¿Ka' paa pimɨt duuk pu chu'm kɨ'n gɇ'kam jiñ dhai kup ba'x maat na pu chu'm jir jiñ a'mkam? 15 Ba'p ja tɨtda bɨɨx gu ja'tkam nam jɨ'k mi'p tu'ii': ―Cha'pim dai bɨxchu'x chu aa'nda' na pim gɨt xi chu bia'ka', na gu' cham tu' gu bɨɨx aixim na tu bia'ka' gu jaroi' na ba'x bhai' tu jimda'. 16 Ba' xi ja aa'ñ bhaan ji ua'rgidhak maa'n gu maa'nkam jix chumñigam nat jax tu jii, jup ja tɨtda: ―Maa'nnim maa'n gu maa'nkam giilhim gɇ' ma ɨi gu tiriik. Giilhim jir jix chumñigam ka' gu', gɇ'gɇr ja bia'ka' gu dɨppɨr. Ba' nammɨ ji kɨi nat pai' dhuuk tɨ bhɨi gu tiriik. 17 Ba' cham gɇ'gɇr jup tu ba'bhak ka', ɨ'lhich mi' ja tuttu ka'. Ba'p jum aa' jura'ram bhaan: “¿Paañ ba' ja'k ulhña' dhi jai' tiriik na bi'ya' sia ku ñich jai' mi ulh dhi ɨ'lhich ba'pki chɨr, na gu' cham bɨɨx mi aix?” 18 Ba' ja'xpɨx jup jum aa' ɨp gio: “Ja'pji nañ ja ia'rsai dhi ɨ'lhich ba'bhak gɇ'gɇr mi' ja tuttu' na ba' maa'n jimdam bɨɨx mi aaya'. Guñ bɨxchu'ñ bhai' dhɨr ja'p gai dhɨr jup xi chu ulhña'. 19 Mi' dhɨr ba' dai nañ bañ jɨɨpi'ñka', tu kua'da' iñ jix bhai'ñ chaatɨt gio nañ jix maim ka'. Mui' oidha' mi bɨɨtka' gu' dhi tiriik.” 20 Ba' na mi' pui' kam aa' gu maa'nkam, jup tɨtda gu Dios: “Joidham tɨi tɨ ɨlhii'ñ ap jia. ¿Jaroo ba' bhaan ji chu bi'ya' dhi' nap tu' bhaan tu a'ga? Nap gu' aap ja'xñi tukaa' cham tu' ka duaka'. Cham jum jur bia' ap kup ba'p kai'ch.” 21 Pu'ñi pɨx ja'k ba' tu jimia' gu jaroi' sia kut tɨi joidham tɨ ɨlhdhak nammɨ ji chɨ kɨi gux dha'ram tu namkɨm ya' kam dhi oi'ñga'n, pɨx ji no' cham jir jix chumñigam ɨp buiñor gu Dios. 22 Ba' mɨkkat gu Jesuus jup ja tɨtda dai gui' nam kaichu': ―No' pim pai' dhuuk cham jɨ'x ka bia' gu koi' piam tu' jannulh na pim tɨ'ya', cha'pim jax jum aa'nda'. 23 Na gu' cham tu' pɨk jum aa' gu koi' ni gu jannulh, gu' gui' ji jam i'ii'mda' gio dhi jam tutku' nax io'm jum aa', dhi' pɨk japim gaa'ñchu'nda' na jax ja'k jix bhai' tu ja jimda'. 24 Gio gu' ja nɨi'ñ japim gu kokkon. Cham pai' mu pai' or am gu tu' nam kua', nam gu' pu cham tɨ ɨs. Ni kum pai' tum bipi'ñ jax chu'm ba'k chɨr, jax dhui nam gu' pu cham tu ba'bhak. Gu' ji na gu' gu Dios tu ja maak nax joi'mdat ja nɨi'ñ. Dho jaiñ, ¿aapi'm ba' cham jix io'm jup xi jam joi'mdat jix bhai'p jam duñia' aa gu Dios na pim jir ja'tkam? 25 Gio gu' cham jɨ'xkat ja'kbui' oidha' aichdha' na duaka' gu jaroi' na jɨ'k tɨi xi ɨlhii'ñdha', na gu' cham jaroi' dɨɨlh jup bua gu ii'mda', siat chi moo tɨi bɨɨx juraa'n kɨ'n pui'm aa na ja'kbui' oidha' aichdha' gɨt. 26 Ba' dhi' pu'ñi ɨp, cham jir am na pim ja'p pɨx jix chu aa'nda' gu tu' na cham jum aa', na gu' cham jɨ'xkat jaroi' alhi'ch pup jup duñia' gu ii'mda' na ba' ja'x pup xi dhuaka', sia kut bam ai na pai' dhuuk mukia'. 27 ’Ja nɨi'ñ japim ɨp gu yooxi' nam nai' yoot bɨɨx aixim tu'm jix a'bhar. Cham tu' dɨɨlh jup tu bua am gu tu' nam kɨ'n jum a'bhartu'n, ni kut iam pu chu'm jix a'bhar tɨm tɨi'dhak gu Salomoon gui' nax io'm jir gɇ'kam kat bɨjɨk, sia ku tɨi joidham jix bhai' xim duuka'. Gu yooxi' gu' gu Dios na pu chu'm tu ja tɨ'ii'ñka', cham tu' dɨɨlh. 28 Ba' no' gu yooxi' pui'x a'bhar tu ja tɨ'ii'ñ gu Dios sia kur gampɨx kam gio na buimgidhak bax gak ka', ¿gu Dios aa ba' cham jix a'bhar jup tu jam tɨi'dha' na xi jam joi'gɨ'n na pim jir ja'tkam dudua kam jum jur bia' kam? Tu jam tɨi'dha' ji matgɨm, dai ji na pim bɨɨx jam jujur kɨ'n buiñor tɨ jɨɨgi'ñdha'. 29 Ba' cha'pim jax jum aa'nda' sia ku pim cham ka bia' gu tu' na pim jugia', ni gu tu' na pim i'ya' no't ma gaa gu suudai'. 30 Pui'm dho tu'ii' ji gui' nam chakui maat gu Dios, bɨɨx dhi' pu chu'm jam bhaan jix buam jum aa'. Gu' matgɨm aapi'm bax maat ji na jaroi'r jam Gɨ'kora', gu Dios dho. Gio gu' gui'x mat ka' na tu' jam a'm jum aa'nda'. 31 Aapi'm dai ji na pim mi' pui' xi dhuiñchu'nda' na jax jix aa' na ba'x joi'mdat jam a'm tɨ nɨidhidha'. 32 ’Cha'pim tu' bhaan totdon ka' aapi'm na pim ja'p ji buan na pim jir jiñ kakasnira', na gu' sia ku pim jir gook alh, guñ Gɨ'kora' xi jam joi'mdat jam a'm tɨ nɨidhim. 33 Cha'pim jax jim aagɨt xi ja maakat gu tuumiñ gu ja'tkam gui' nam cham tu' bia' ni jɨ'x. Xi chu ga'rat japim gu tu' na pim bia' na pim ba' mi' dhɨr ja maakda'. Na gu' no' pim pu'ñi ja'k duiñchu', aapi'm jum tutumñigamtaidha' jix dhaam ja'k buiñor gu Dios na pai' gux ɨxkum cham jɨ'xkat aaya', ni gu tu' na tɨ dɨ'nbalhchu'n ku cham jɨ'xkat aaya'. 34 Na gu' gu jaroi' mu pai' no' bia' gu tuumiñ, dai mummɨ tɨtɨɨ'ñchoka'. Ba' pu'ñi aapi'm no' pimɨt bam tutumñigamtax dhaam buiñor gu Dios, dai bhammɨ ja'k japim ba tɨtɨɨ'ñchoka'. Dhi' pu'ñi ja'k jum aa' na pim duñia'. 35 ’Gammɨjɨ pim gaa'ñchu'nda' na pim jax ja'k mi' pui' jiimda' na jax jix aa' gu Dios. 36 Ja'p japim tui'ka' na jax gu tujuandam no't gu gɇ'kam xi ja chianɨk nam mi' darka' kia'mi'ñ nam kupio'kdha' na pai' dhuuk mi aaya' na jax maa'nnim bha tu soosnia' na xim tɨɨmorai mu pai'. 37 Ja'p moo joidham jix bhai' tu ja jimia' gu tujuandam no'm tɨ nɨi'ñ na pai' dhuuk mi aaya' gu ja gɇ'kam tuk, siat ɨraab tukaa' mi ai, piam katukgab, piam jix dha'npam ji chu maaxirɨk. Aañ ya' pu jam tɨtda nax bhai'm ɨlhdhai gu ja gɇ'kam tuk xi ja chiñia' nam daraibu' na ba' tu ja bhiidha' nam tu jugia'. 39 Gio gu' ja'pnip tu tu'ii', pu cham mat ka' am gu tujuandam na pai' dhuuk mi aaya' gu ja gɇ'kam tuk, ja'p na jax gu jaroi' na gu' pu cham mat ka' na pai' dhuuk mi ɇɇji tɨ ɨɨxdha' gux ɨxkum kia'mi'ñ, joidham no' gu' pu bɨɨpɨ' dɨr bax mat ka' gɨt na ba' mi' pɨx ba tu nuuka'nda' nam cham tɨ ɨɨxdha'. 40 Ba' aapi'm pu'ñi, jix bhai' pim jum duuka', mi' pim pui' xi jiimɨt na jax jix aa' guñ Gɨ'kora', na gu' cham maatɨ' nañ pai' dhuuk gio bhai'p jim ya' dhi oi'ñga'n nañ jam baidhika'. Cham jum ɨlhdham pɨx ya aaya' iñ gu'. 41 Ba' gu Peegro bhai' ba tɨkka, jup tɨtda: ―Jiñ jaduuñ, ¿dai aa nach jɨ'k bam kaichu' nap jup jich chɨtdat jup kai'ch dhi' na pich tu' bhaan tu a'ga? ¿Ka' bɨɨx aa dhi jai' nam ya'p tu'ii'? 42 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Dho pui' na maa'n gu gɇ'kam ɨp no't mɨk ja'k bhɨi na mi' xi dho'ñchoi maa'n gu tujuandam kia'mi'ñ, na mi' ka tu ja maakda' gu maamra'n ganai' jajaa'nni'ñ na pai' dhuuk jum aajidha' nam tu kua'da'. 43 Ja'p moo joidham jix bhai' tu jimia' gu tujuandam no't mi' pui' duu na jax chiñia' gu gɇ'kam tugi'ñ, 44 na gu' gu gɇ'kam joidham jix bhai'm ɨlhdhai daasa' na tɨ nɨi'ñxi'ñka' bɨɨx na jɨ'k tu' tu bia'ka', tu' sɨlhkam jañ moo ya' pu jam tɨtda. 45 Gu' ji no't gu' gu tujuandam jax jim aa nat pai' dhuuk jii gu gɇ'kam tugi'ñ: “Kapbhai' nat mɨk ka jii gu gɇ'kam, aañ ya' xi chu koi'mɨi nañ jɨ'x ɨlhii'ñ, xi maimukimɨi iñ, xi ja gɨbichpagai iñ dhi oi'ñkam gio dhiñ bɨɨm tuutu'm tujuandam nam ya oipo, gammɨjɨ bɨɨx aixim nañ jax ɨlhii'ñ jañ pui' xi chu buimɨi.” Ba' pui'p ji chu duu gammɨjɨ bɨɨx aixim nat jax ɨlh. 46 Na pai' dhuuk mi' pɨx ba kɨɨka' gu gɇ'kam tugi'ñ na cham pum aa'nda', giilhim dhox io'm tulhiiñchuda' bhaamui, ja'xbui' pui'p tulhiiñchuda' na jax gui' nam cham jɨ'x tu' ka'm tɨ nɨi'ñdha'. 47 ’Na gu' gu jax chu'm tujuandam no't tɨi xi aa'ñdhak gu gɇ'kam tugi'ñ na tu' cham jir am na pu buada', gu' ji no't gu' tu' pɨx ɨlhdhak pu dhuu, na pai' dhuuk mi ɇɇji gu gɇ'kam tugi'ñ giilhim gɨbiimɨi chipliiñ kɨ'n. 48 Ba' gu tujuandam no't pu cham aa'ñdhak gu gɇ'kam tugi'ñ na tu' cham jir am na pu buada', cham tu' mui' gɨɨ'bia' sia kut pu dhuu gu tu' na cham jir am, na gu' pu cham mat ka'. Gio gu jaroi' no' mɨt bɨɨx aixim chia gu tu' na jax dhuñia', bɨɨx jum aa' na tu aa'nda' no't jix bhai' mi pu tu duu. Gu' ba' gu jaroi' nam jɨ'k pɨx tu chiñia' ɨp, dai ja'kbui' aa'nda' ɨp na bhaan tu aa'nda' no't jix bhai' mi' pui'p duu. 49 ’Aañ na ñich bha jii ya' dhi oi'ñga'n, ja'p ji buus na ñich bha tu kuusdam, tɨiñ bax aa' na gɨt ba tɨ mɨɨjidha'. 50 Gu' ji na gu' bɨɨpɨ'm aa' nañ jiñ chulhiiña' na ba' pui' ba tum duñia'. Tɨix buam tu tatda' ɨp ba' nañ tɨ nɨɨra nañ jiñ chulhiiña', aa'nda' gɨt nañ mi' dhɨr ba buusnia'. 51 Cham tu' ñich pu kai'ñkam bha jii nañ pui' ja duñia' gu ja'tkam nam jix io'm jix bhai' ba kai'chdha', gu' ja'pji nam jix io'm ba xim bhabhaakui'ñdha'. 52 Na gu' pui' na jax no'm jix chamaam maap mi' pai' ka tu oi'dha' gu ja'tkam, no'm gu' gook ba tɨ jɨɨgi'ñ jiñ bui, gu baik nam cham tɨ jɨɨgi'ñdha' bhai' ji bhaaku' am ja bui gu gook. Piam kum gu' gu baik tɨ jɨɨgi'ñ jiñ bui, bhai' ji bhaaku' am ɨp gu gook nam cham jiñ bui tɨ jɨɨgi'ñdha'. 53 Piam gu ja maamar bax bhaak ka' am ja bui gu ja tataat gio gu ja nanaan, piam ku gu' mu dɨr bha ja'k bhai' bax ja bhaamki'ñdha' am gu ja maamar. Piam gu ja bha'bhar a'oo', piam gu ja kaka'mda', jax ña pɨx ja'k. 54 Mi' dhɨr ba'p ja tɨtda gu Jesuus bɨɨx gu ja'tkam nam jɨ'k mi'p tu'ii': ―Na pim pai' dhuuk nɨi'ñdha' gu tɨbaa' na bhai' ba tɨɨsdia' jurnip dɨr, bax mat ka' pim na bax kibaarum ka', ba' pui'p ji chu buusnia' na pim jax ɨlhii'ñdha'. 55 Gio no't jix juuk ba jɨb, bax mat ka' pim ɨp nax chatoiñdhim ka', ba' pui'p ji chu buusnia'. 56 ¿Gu' jax ba'r jum duukam ku pim ba' cham maatɨt nɨi'ñ maadɨt gui' na ya oirɨ jam bɨɨm na pai' dhɨr ja'k jim gio na jax kai'ñkam ya oirɨ? ¿Kux cham bhaai' aa na pim pu'ñip jix mat ka' gɨt? Pui' pɨx kai'chdha' pim dho bak. 57 ’Dɨɨlh japim mi' pui' xi jimɨi na jax jix aa' gu Dios, dɨɨlh japim xim ga'ngidhat na tu'r jix kɨɨ' gio na tu' cham jir kɨɨ'. 58 Na gu' dhi' ja'pni pɨx tu tu'ii' na jax ya' dhi oi'ñga'n bhaan no' jaroi' mui' tu ua'tu'n, na buuprai ba bhɨika' gu ua'tdam tugi'ñ na ba kuupmɨra' no' cham namki'ñ. Gu' ji no't gu' bɨɨpɨ' dɨr pui' ba tɨɨ'n gu ua'tdam tugi'ñ na namkidha', nam chakui aaya' na pai' daaka' gu gɇ'kam, mi' dhɨr dho pu ja'k suulhgia' am nam jix bhai' maa'n ñi'ook xip dui, ba' cham tu' mu ka aaya' am na pai' daaka' gu gɇ'kam. Na gu' buiñor gu gɇ'kam dai nam xi aa'ñdha' nam jax kai'ñkam ua'tulhi'ñ, pu mɨjɨ ja'p xi kuupa', cham tu' na jax jup ka kai'chdha'. 59 Cham dho jɨ'xdha' buusnia' mi' dhɨr no't cham tu namki nam jɨ'k bha taanda', aañ moo ya' pu jam tɨtda.

Luukas 13

1 Ba' jɨ'kchi gu ja'tkam mi'p ba aa'ñdhim am gu Jesuus, nat sap gu Pilaato tu chia bhai' Jerusaleen nam ja kooda' jɨ'kchi gu ja'tkam Galilea kam, nam bhai' oipot gɇ' chiop ka tu makgɨrxi'ñ gu Dios. Sap ba' gu ja ɨ'ɨɨr kɨ'n tum jupsusa bɨɨx xikoolh bhai' na pai' tum makgɨrxi'ñ gu Dios, na pai' gu sasoi' gu ja ɨ'ɨɨr kɨ'n jup tum jupsus. 2 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―¿Gu' ba' aapi'm ja'p jum aa' aa nam dai gui'x io'm jix u'ua'tulhdhix kat na mɨt ba ja koi, gu' ba' panaas cham pɨk gu jai' nam pui' mup oi'dha' Galilea? 3 Matgɨm bɨɨx ji nam pui'x io'm jup jix u'ua'tulhdhix, pui'p ja tulhiiñchuda' gu Dios no' mɨt cham soi'm ɨlh buiñor, sia aapi'm no' pimɨt cham soi'm ɨlh. 4 Gio jano' na mɨt mambhɨɨx daman xijum baik gu ja'tkam koi, nat ja tɨim gu tɇb bhi'ñbak nat ia bhai' Siloe, ¿ja'p jum aa' pim aa nam dai gui'x io'm jup jix u'ua'tulhdhix kat kut ba'p tu ja dooda, gui' ba' panaas cham pɨk u'ua'tulhdhix am nam bhai'p oi'dha' Jerusaleen? 5 Bɨɨx ji nam pui'x io'm jup jix u'ua'tulhdhix, sia pui'p ja tulhiiñchuda' gu Dios no' mɨt cham soi'm ɨlh buiñor, sia dho aapi'm nañ jax ba kai'ch. 6 Ba' bhaan ji ua'rgidhak gu Jesuus maa'n gu iigɨx, jup ja tɨtda: ―Maa'nnim maa'n gu maa'nkam tɨi ɨ'ɨɨx ka' maa'n gu iigɨx mu na pai' tɨ ɨ'ɨɨx ka' gu uubas, gu' ji na gu' cham i'bhai'ñcharda'. Maa'nnim ba' giop ma tɨɨgim no' cham iam bax iibhaidha' nat jumai oidha'p ba aich. Nim maa'n ku bha dhaa na bhai' tɨi ba nɨnɨi'ñ. 7 Ba'p tɨtda gui' na mi'x bhai' buada' gu uubas: “Iara' ap dhi iigɨx, na gu' cham i'bhai'ñchar. Sɨlh pɨx na bha ja'k cham bhai'. Bas maakɨ'n dɨr tɨi bhai' ba nɨnɨi'ñ iñ no' cham iam bax iibhaidha', pu nim maa'n ku bha daaka', na gu' chi bak cham tu i'bhai'ñchar.” 8 Ba'p kai'ch gui' na mi'x bhai' buada' gu uubas: “Ea nach dai xib pɨx dhi oidha' ba nɨɨra' no't cham iam ba iibhai'ch. Aañ ka xi moikxidha' gio nañ mi tu buidhimɨi gu tu' na kɨ'n jix bhai'm duñia'. 9 Mi' ba' no't gu' cham ba ji iibhai'ch, dai nañ ba iara'.” 10 Maa'nnim gu Jesuus ma jii maa'n kap nam pai' tu chiopi' ka' gu Israel kam ja'tkam, jano' mu jii nam pai' dhuuk cham tu juanda' dai gu Israel kam ja'tkam. Ba' mi' bhai' ji chu ja a'gi gui' nam jɨ'k mi'p tu'ii'. 11 Ba' maa'n mi'x jai'ch ka' gu ubii jagɨ' na gɇ'x kaboorak ka' komi'ram dɨr. Ampɨx jix dhumaaram tu oirɨda', gio na bhaan pɨx jix ka'ook ka', pu cham bhaai'n ka' na jax jum sɨlhña'. Maa'n gu cham kɨɨ' ii'mda' pui' ja'k duuka'. Mambhɨɨx daman xijum baik oidha' bap duu na dɨr pui' ba tu'ii'. 12 Nat pai' dhuuk tɨɨ gu Jesuus na mi ja'p daa, mu ja'k xi baidhak amuub jup tɨtda: ―Xiib ya' dodhia' ap ji matgɨm jiñ jaduuñ dhi' nap tu' kɨ'n jix ka'ook. Cha'p jax kam aa'nda'. 13 Ba' palhɨɨp bhai' xi dhaa komi'ram. Jotmoda' mi' bhai' jim sɨlh, jix kɨɨ'p jum duu. Ba' gu ubii ma taxchaabgi gu Dios jix dhaam ja'k. 14 Ba' bhai' ji bhaam gui' na mi'r gɇ'kam ka' chiop nat ba tu dua'ñ gu Jesuus na tɨi cham tum juan. Jup ja tɨtda bɨɨx nam jɨ'k mi'p tu'ii': ―Jano' pim bha jimmɨda' na pai' dhuuk tum juanda' no' pim jix dhuduadhik, cham tu' xib na pai' dhuuk aagix nach cham tu' jax buada'. Tu' ka'm japim xi chɨ nɨi'ñdhat. 15 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Pui' pɨx kai'ch ap ji matgɨm. ¿Kux aapi'm aa cham jɨ'xkat i'chdhapu' gu jam bhuru'xi' piam tu' jam tuuru' no' jano' pɨk giilhim bax chanoom na pai' dhuuk tɨi cham tum juanda'? 16 Pu'ñi dhop ji buusan dhiñ jaduuñ nar boxii'ñ gu Abraam, gu cham kɨɨ' ii'mda' pui' ja'k duuka' nax dhumaaram tu oirɨda'. Mambhɨɨx daman xijum baik oidha' ba tulhiiñchuda. ¿Cham aa gu'r am ba' na dodhia' sia na pai' dhuuk cham tum juanda'? 17 Ba'x xi'ɨraak mi' pui' pup tu'ii' gui' na mi'r gɇ'kam ka' chiop nat pui' tɨɨ'n gu Jesuus, bɨɨx gu jai' mɨt jup jix xi'ɨ'ra nam pui'p kax bhaakut buiñor. Gu jai' ja'ppɨx ja'tkam nam mi'p tu'ii' dho gi gu' giilhim joidham jix bhai'm ɨlh jamɨt ji, nam gu' cham pai' dhuuk pu chu'm tɨ nɨi'ñ nat gɇ'p jum duukam bap tu duu gu Jesuus. 18 Ba'p ja tɨtda ɨp gu Jesuus gu ja'tkam: ―¿Tu'ñ gɨt bhaan ji ua'rgidhai jam aa'ñdha' na jax ja'k ji busaak gu jaroi' no't jix joi'mdak bhaan ba tɨ tɨɨ gu Dios? 19 Ja'pni dho ji busaak na jax gu mostaasa no't jaroi' ɨi, no't giilhim gɇ' xiboorak gɨ'ɨɨr sia ku gu'r ɨlhi'ch gu kai'ñ, u'ji'm bhai' xi chu kakoska' maamragaram. 20 Gio ba' ja'pnip ja tɨtda: ―¿Tu'ñ gɨt bhaan ji ua'rgidhai jam aa'ñdha' ɨp na jax ja'k jup ji busaak gu jaroi' no't jix joi'mdak bhaan ba tɨ tɨɨ gu Dios? 21 Ja'pni dho ji busaak ɨp na jax gui' na kɨ'n jappukar gu tui' no't jaroi' ba jip duu gu paan, joidham gɇ' bhai' ji jabka' sia kut tɨi palhɨɨp pɨx mi bui'ñ. 22 Ba' pui' xi chu ja a'gidhidhat gu Jesuus gu ja'tkam mi ja'p na pai' jax jɨ'dɨlh jir kikcham gio na pai' jax mui' pa' daa'ñxim jup jir kikcham, jimchu' Jerusaleen ja'k. 23 Ba' maadɨt gu maa'nkam ba tɨkka, jup tɨtda: ―Jiñ jaduuñ, ¿jir gook alh ka' am aa gui' nam buiñor ja'k bhɨɨya' gu Dios, ka' mui' aa? Ba' gu Jesuus jup tɨtda: 24 ―Dho daipu' gui' nam jɨ'k ja jur daasai bhai' bhaan bubuakia' gu ki'ñgob na pai'r ɨlhi'ch. Aañ jix maat gu' nam mui' bhai' tɨix bubuakik ka' bhaan dhi ɨlhi'ch ki'ñgob, gu' ji nam gu'x xijaim ɨlhdha'. Ba' aapi'm pu'ñi, jam jur japim xi dhaasai xi gaaga' na pim jax ja'k dui bhai' bhaan bubuakia' dhi' dhi ki'ñgob. 25 Gio gu' cham tu' gammɨjɨ bhai' pu kupio'kix ka' dhi' dhi ki'ñgob. Aaya' ji matgɨm gu tanoolh na pai' dhuuk kuupa' gu kiokam. Cham jɨ'xkat ka jam kupio'kdha' no' pimɨt dɨɨrap dɨr ba bii, sia pim chi tɨi gatuuk mui'p ba tu soon. Gui'p jam tɨɨda' mɨjɨ dɨr: “Jax dhui nañ aañ cham jam maat na pim jir jaroi' dha'.” 26 Ba' no' pim gu' jax kai'ch: “Dho aach jir di' nach jum bɨɨm tu koi'mɨk gio nach jum bɨɨm tu i'mɨk, mi ja'p jap oirɨt pu tuch a'gi'ñdha' nach pai' jax oi'ñka'.” 27 Ba'p jam tɨɨda' ɨp gio: “Jax dhui nañ gu' ba jam aagi'ñ nañ cham jam maat na pim jir jaroi' dha'. Cha'pim bha ja'k mia'n a'jɨda', na pim gu' cham jir kɨkɨɨ' ja'tkam.” 28 Ba' giilhim jix buam jum ɨlhdhai bhai' ji susuañia' pim aapi'm. Ba tɨgia' pim ɨp gu' gu Abraam, gio gu Isaak, gio gu Jakob, gio jai' mui' gui' nam bhaankam tu a'gimɨk gu Dios bɨjɨk nam buiñor jup tui'ka', aapi'm gu' pu dɨɨrap dɨr ba bi'ya' na pim pui' xim aa'nda'. 29 Bɨɨx kap dɨr na jɨ'x oi'ñga'n gu' gu ja'tkam nam buiñor jum jumpada' gu Dios. Dai ɨp gui' nam jɨ'k mi' pui' jimia' na jax jix aa' nam buiñor aaya', maap jam ba' tu jugia' bɨɨx, gɇ'r koi'cham ka' joidham. Gio gu' cham tu'r Israel kam ka' am dhi' dhi ja'tkam. 30 Ba' dhi' pɨk bɨɨpɨ' xi dharka' am jai' dhɨt nam xib cham tu' kam jum ɨlhii'ñ, ba' jai' dhɨt nam xib tu' kam jum ɨlhii'ñ, gatuuk dɨr ja'k daraibu' am. 31 Ba' jɨ'kchi gu pariseos jum tɨɨtgɨdam mi'p ba ji bubua mɨt na pai' oirɨ gu Jesuus. Ba'p tɨtda am: ―Cha'p mu ja'k jimda' Jerusaleen, na gu' bhai'm o'bhagi'ñ gu Eroodis na sap jum mu'aa'. 32 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―Ja'p jum ɨlhii'ñ dho gu Eroodis na gu kaxio. Ja'p japim tɨɨda' nañ dai xib gio kabuimuk pɨx ya ja'p ba ja dudua'ñdha' gu ja'tkam nam jix kako'k, gio jai' nañ ja a'm dɨr mai' ka xi ja jootsa' gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' na ja a'm jup tui'dhi'. Maaxdhiñ ba' ba tɨɨmo', 33 kuñ ji gu' mu ja'k jimda' ji pui' xi chu dudua'ñdhidhat. Xib jañ jɨ'x bhɨɨya', gio kabuimuk, gio maaxdhi. Bhammɨ ja'p jañ ba ji buusnia', na gu' gu jaroi' no' pu'ñi bhaankam tu a'ga gu Dios, jum aa'nda' nam bhai' mu'aa' Jerusaleen, cham tu' maakam ja'k. 34 ’Aapi'm ja'tkam Jerusaleen oi'ñkam, ja'p pɨx na pim ja koo'n gui' nam bhaankam tu a'gada' gu Dios. Tɨi jam aa'ñdhidha'm pɨx na pim jax ja'k duñia' na ba'x bhai' ba tu jam jimda'. Aapi'm ja ma'yasat ja koo'nda' joodai kɨ'n, gu' gu Dios pɨx na bhai' tɨi ja jootosda' nam ba' ya' tu jam a'gidha'. Ja'p na aañ na ñich mui'kim tɨi ji jam aa'ñ na pim mi' pui' jimia' na jax jix aa' gu Dios na ba' xi jam joi'mdat jam a'm ba tɨ nɨidhidha' gɨt, gu' ji na pim gu' cham aa'. Dhi' ja'p ji buus na jax gu takaarui' no' tɨi pup bɨɨx xix ja boi'spam kat gu maamra'n no' bax ja naa gu tu', gu' ji nam gu' cham mu ja'k a'jɨda' dɨɨlh. 35 Ba' xib ya' dɨr ja'p ja'k, cham pai' pim kañ kaaya' nañ pu chu'm tu jam a'gi'ñdha', ni ku pim cham pai' kañ chɨgia' maaxik. Jano' pim maaxik kañ chɨgia' na pim pai' dhuuk jup tɨ'ya': “¡Jir gɇ'kam gio nax uañ kɨ'n kɨɨk dhi' na bhaankam bhai' ba jim gu Dios!”

Luukas 14

1 Maa'nnim nam pai' dhuuk cham tu juanda' dai gu Israel kam ja'tkam, gu Jesuus tu ko'iim buiñor maa'n gu gɇ'kam pariseo, nat gu' bai na buiñor tu koi'ra'. Ba' sia mi'p daraa am gu jai' pariseos nam jix mai'chim gu Jesuus. 2 Maa'n jup bai mɨt gu' gu maa'nkam na ɇɇka' gu baigɨki' na ja bɨɨm jup tu jugia', bhai' dhɨr ja'p jup daa ba'. 3 Ba' nat ba tɨɨ gu Jesuus, ba ja tɨkka gu pariseos gio gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios nam mi'p daraa. Jup ja tɨtda: ―¿Jix bhaai' aa nañ xib dua'ñdha' dhiñ jaduuñ nax ka'ook sia ku cham tum juan, ka' gu' cham aa? 4 Gui' cham ñiok am, dai nam mi' pɨx pu tu'ii'. Ba' gu Jesuus mu jimɨɨk xi dhua'ñdhak gux ko'kkam xi joot na ba jimia' kia'mi'ñ. 5 Ba'p ja tɨtda ɨp gio gu pariseos: ―No't maadɨt aapi'm tu' jam alhii chuk piam tu' jam tuuru' mu pai' ma gɨi jax chu'm tɨ dɨ'n kɨr jano' pɨk na pai' dhuuk cham tum juan, ¿mi' pɨx jap xi ñɨi'ñdha'? ¿Cham aa nap jotmoda' mu dai'ññɨi baabu'? 6 Ba' gui' bhai' pɨx xi ñɨi'ñ am, na gu' cham bhaai' nam jax ja'k jup xi chɨɨda'. 7 Ba' gu ja'tkam gui' nam kia'pɨx mi aajim nat pui'p ja bai gu gɇ'kam pariseo nam jai' bɨɨma'n jup tu jugia', bɨɨpɨ' dɨr pɨx ji dharaibuim am amuub na pai' daa na xi ja nɨi'ñ gu Jesuus. Ba' xi ja aagi'ñ na cham jir am nam pui' ja'k tu jimda', jup ja tɨtda: 8 ―No' jaroi' mu pai' bam tɨtmo, ba' pu'ñi ma jam bai na pim buiñor tu jugia', cha'pim amuub dadaarrɨda' na pai' daaka' gui' na mi'm tɨtmoda', na gu' cham maatɨ' ka' no' aapi'm mi' jam bi'ii'ñka' gu a'toxkar, ka' ba' gu jai' na palhɨɨp iam jix io'm pa'x kɨɨ' ka'm ja nɨi'ñdha'. 9 Mi' dhɨr dho ji jam jootsa' no' pu'ñi jai' mi' ja bi'ii'ñ no' aapi'm cham pɨk kɨɨ' ka'm jam nɨi'ñ. Ba' pui'x xi'ɨ'rai ja'p ja'k ma jimia' pim na pai' cham pɨk tu' bhaigɨm tu tui'ka'. 10 Gu' ja'pji no' mɨt pai' dhuuk pu'ñi jam bai na pim tu jugia', nammɨ dɨr ju'ñdharam japim pɨx pu ji dharaibuidha' na pai' cham pɨk tu' bhaigɨm tu tui'ka'. Mi' ba' dɨɨlh no' jax kai'ch gu jaroi' na jam baidha' na pim mu ja'k daraibu' amuub, mu ja'k japim dho ba'p ba jimia'. Ba'x bhai'm taatɨt japim mi'p ba darka' bɨɨma'n gio ja bɨɨm gu jai' na mi'p ja chiñia', ba' bɨɨx pɨx jix bhai' jam aa'nda' am gu ja'tkam nam mummɨ dɨr ja'p darka' na pim bɨɨma'n xi chu kua'da' gui' na mi'm tɨtmoda'. 11 Na gu' gu jaroi' no' gampai'm ɨlhii'ñ, joidham jix kɨɨ' ka'm nɨi'ñdha' am gu ja'tkam, gu' cham tu' kɨɨ' ka'm nɨi'ñdha' am ji no' dai gɇ'kam jum taat. 12 Ba' nat pui' xi ja tɨɨdak gu Jesuus gu ja'tkam, jup tɨtda ɨp dɨɨlh gu gɇ'kam pariseo nat bai na bɨɨma'n tu jugia': ―Gio aap jiñ jaduuñ nap jir kiokam, nap pai' dhuuk ja bai'ñdha' gu ja'tkam nam jum bɨɨm tu jugia', cha'p dai gui' ja bai'ñdha' nap jaroi' ɨlhii'ñdha' nam pu chu'm kɨ'n ja'k jup jum buidha', pui' na jax gui' nam jir jix bhabhai'kam ka' jum bui, piam gum jaaduñ, piam gux chutumñigam nam ya ja'p amuub oi'dha' nap pai' kio. 13 Gu' gui' ji nap ja baidha' nam cham tu' bia' ni jɨ'x, gio gui' nam jix mama'mkulhi', gio gui' nam cham ñiññia. 14 Mi' dhɨr ba' dai nap jix bhai' pɨx bam taat ka', na gu' ja'k jum buidha' gu Dios jano' nam pai' dhuuk duduadɨi baapmigia' gui' nam mi' pui' jimia' na jax jix aa'nda', sia kum gu' dhi' cham ja'k jum buidha' gu ya' jotmoda'. 15 Ba' maadɨt gu maa'nkam nat kai gu Jesuus nat koi' bhaan tu a'ga gux dhaam kam, jup kai'ch: ―¡Ja'p moo joidham jix bhai' tu ja jimia' gui' nam buiñor aaya' gu Dios nax io'm jir gɇ'kam! ¡Bɨɨma'n tu jugia' am gu'! 16 Ba' gu Jesuus jup kai'ch: ―Maa'nnim maa'n gu maa'nkam jix aa' na tu jugia' jurnɨk kam mui' ja bɨɨm gu ja'tkam. Gu tujuandam tugi'ñ mɨjɨ ja'p xi joot na pu ja tɨɨ'nmɨra' gu ja'tkam nar koi'cham ka'. 17 Ba' nat pai' dhuuk bam ai nam tu jugia', gio mɨjɨ ja'p jup xi joot gu tujuandam tugi'ñ na mui' ba ja baidhika' gui' nat bɨɨpɨ' dɨr ba ja aa'ñ nar koi'cham ka', mi' pu ba tu bhiix. 18 Gu' ji na gu' na mu ja'p tɨi pui' ba ja tɨtdaim ɨp gio, cham ka aa' am. Jup kai'ch gui' nat bɨɨpɨ' pui' tɨi xi chɨɨ'n: “Aañ kia'pɨx alhi'ch saba'lh maa'n kap gu dɨbɨɨr. Mu ja'k jañ ba' ka tɨɨ'mɨra'. Ka xi chuñ uañi'ñka' ap nañ cham mu jim.” 19 Ba' jumai ja'p ja'k pui' tɨip ba tɨtdaim, jup kai'ch pɨx ɨp: “Aañ kia'pɨx ja saba'lh gook gu tutuur nañ kɨ'n tu juana'. Mu ja'k jañ ba' ka matmɨra' no'm moox o'jo'. Cham jañ ba' moo mu jim, ka xi chuñ uañi'ñka' ap.” 20 Ba' jumai ja'p ja'k pui' tɨip ba tɨtdaim, jup kai'ch pɨx ɨp: “Ja'p moo xib pɨk sap muni pai' kañ chɨɨmo' iñ. Cham jañ ba' moo mu jim, nañ gu' mu ja'k ka bhɨɨya'. Ka xi chuñ uañdha' ap.” 21 Ba' pui' dɨɨlh giop ma jii gu tujuandam tɨi pup xi ja baidhimɨk, bhammɨ ba aa'ñdhim gu gɇ'kam tugi'ñ. Ba' gui' tɨi ma bhaam nat cham jaroi' mu jii, ba'p tɨtda ɨp gio: “Dhop xi dhai'ññia' ku gi nap ja bai'ñmɨra' gui' nam cham tu' bia' ni jɨ'x mɨjɨ ja'p nam jix jai'ch dhi gɇ' kiicham, sia gui' nam jix mama'mkulhi' nam mɨjɨ ja'p daraa, gio gui' nam cham ñiññia.” Ba' xi mɨɨ ɨp gu tujuandam nat ja baidham. 22 Ja'xpɨx ba' gio mi'p ba ai ji ja baidhat, jup tɨtda gu gɇ'kam tugi'ñ: “Ya' ñich ba ja aich gu ja'tkam na pich jiñ joot, gu' ji na gu' gɇ' ka tu bio' ya ba'k chɨr.” 23 Ba'p tɨtda gu gɇ'kam tugi'ñ: “Dho giop jup xi dhai'ññia' nap ja bai'ñmɨra' gui' nam mu ja'p daraa ju'ñdharam dhi gɇ' kiicham. Soi'p xi ja tɨtdada' nam ba' bham oidha'. Bɨɨx jap am pup ja baidhai gui' nam mi' pai' darka' boi jugii'ñ. Jix aa' iñ gu' nam suudu' ya' dhiñ ba'kgɨr. 24 Ni maadɨt gu' ku ka tu jugia'ñ bɨɨm gui' na ñich bɨɨpɨ' dɨr tɨi ja bai, aañ nañ pai' jax kai'ch.” 25 Ba' na gamai' ba jimchu' gu Jesuus, mui' gu ja'tkam mu oi'ñchu' am, pɨx chɨbɨɨp kattu' am. Ba' mui' xi ja tɨɨgɨk jup ja tɨtda: 26 ―No' tu' sɨlhkam jix aa' na jaroi' gammɨjɨ bañ kaichgɨda', jum aa' na bɨɨx juraa'n kɨ'n xiñ dhaanda' gammɨjɨ. Na gu' no'x io'm jix dhaan gu taata'n, piam gu dɨ'ɨɨ'n, piam gu jajaa'nni'ñ, piam gu maamra'n, piam ku gu' dɨɨlh jix io'm xim joi'gɨ'n, cham tu'r am nañ kaichgɨda'. 27 Gu' cham ji no' gu'x io'm xiñ dhaanɨt jiñ kaichu', na gu' cham tu' bhaan jup jum buixi'ñdha' gu tu' na ya' dhi oi'ñga'n jix chu jai'ch, sia chi jax jum tulhiiñ bɨɨx aixim tu'm kɨ'n. Dhi' ba' ja'p ji buusanda' na gammɨjɨñ oi'ñchu'nda' ji mootot gu kuruus. 28 Na gu' dhi' ja'pni na jax no' maadɨt aapi'm mu pai'x kɨɨsam maa'n gu tɇb bhi'ñbak, ¿cham aa gu' bɨɨpɨ' xi dhaibui xim ga'ngada' ap no' moo aix gu tuumiñ nap kɨ'n tɨɨmo'? 29 Nam gu' bhai' jim a'ga' gu ja'tkam no' pich xi chu kookbɨk dai joodai mi' xi baapsak mi' dhɨr mi' pui' pup tu'ii'. 30 Jax kai'chdha' am dho gu': “Cham ka aich dho chi gu tuumiñ gu jaduuñ na kɨ'n tɨɨmo' dhi bhi'ñbak kut ba' ja'xbui' pɨx ji bua.” Tɨip ba' bax xi'ɨrda'. 31 Piam ja'pni ɨp, no'm gook gux io'm gɇ'gɇrkam ba xim koodak, ba' no' gu' maa'n gook alh ja bia' gu sandaarui'x, gu jumai ba' mui', ¿cham aa gu' bɨɨpɨ' xi dhaibui xim ga'ngada' gui' na gook alh ja bia'ka' gu sandaarui'x, no' ja'kbui' kɨ'n mamai'chɨk gu jumai na mui' ja bai'ñchu'nda'? 32 Gu' ba' no' gu' ja'kbui' kat mamai'chɨk na pui' xim aa', mɨjɨ dho xi jootsa' gu tujuandam tugi'ñ na aa'ñdhara' gu jumai gɇ'kam na pui' ba tui'ka', nam chakui maap jum naankia'. Ba' mi' pui' cham tu' kam kokda' am. 33 Pu'ñi ɨp ba' aapi'm, jum aa' na pim cham tu' bhaan jujurtɨka' gu tu' na pim bia'ka' no' pim jix aa' na pim gammɨjɨ bañ kaichgɨda', gio na pim tu' sɨlhkam xiñ dhaanda'. 34 ’¿Aapi'm jax ɨlhii'ñ no' jax dhuukat mi' jotmoda' cham ka onkak gu on no' jaroi' gɇ' mi' pai' ka bia'? ¿Jax dhui giop ka onkalhia' na ba' gio kɨ'n jup bax chu io'b ka'? 35 Aañ ja'p kai'ch na pu cham tu' ka bhai'n ka', ni gu ɨ'ɨɨx ku kɨ'n kax joi'ñdha' sia kut tɨi mi'p xim bui'ñ. Mi' pim pui' ba jimia' jɨ'k na pim jix maatɨt jiñ kɇɇ nañ jax kai'ñkam jup kai'ch.

Luukas 15

1 Ba' mui' mi aajidha' am gu tuumiñ tu taandam tugi'ñ gux io'm gɇ'kam Rooma kam na pai' oirɨda' gu Jesuus, nam jix kaim ka' na tu a'gada', sia gu jai' ja'ppɨx ja'tkam nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ. 2 Ba' gu pariseos gio gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios mi' dhɨr ja'p jix bhaamut a'gichu' am gu Jesuus, jup kai'ch am: ―Jaiñ dhi' na saak mi' pui' jim na jax jix aa' gu Dios, joidham cham jax ji ja ɨlhdhat ja bɨɨm tu kua' gux u'ua'tulhdhix kam. 3 Ba' gu Jesuus xi ja aa'ñ bhaan ji ua'rgidhak maa'n gu kasnir bipia'dam, jup ja tɨtda: 4 ―No' jaroi' maadɨt aapi'm ja bia' maa'n jix chamaam oo'm gu kakasnir, ba' ma tu bi'aam japich mummɨ pai' nax xa'ii', gu' ji no' gu' cham tu jai'ch maa'n nap ba ja nɨnɨi'ñ mi ɇɇk, ba' aap jix buam jum ɨlhdhak ma tu gaagam ɨp gio mi' xi ja kuupak gu jai'. 5 Ba' siamri nammɨ pai' ma tɨɨ pich jax chu'm bapaikkam, ba'x bhai'm ɨlhdhak japich xi io'mdak xi mootok ba jii ɨp gio. 6 Ba' mu na pich ai kiicham, xi dhai'bus japich na pich ja baidham gu ja'tkam gui' nap jɨ'k jix ja maat, ba' jax ja tɨtda ap mi' maap ji ja jumpadak: “Aañ maa'n mai' buak gu kasnir na ñich tu bia'rak. Giilhim jañich jix buam jiñ ɨlh na ñich pai' dhuuk maat na maa'n cham tu jai'ch. Ba' ma tu gaagam jañich, siamri ñich giop tɨɨ nammɨni maa'n kap bapaikkam. Xib jañ ba' giilhim jix bhai'ñ chaat. Dhi' pu kai'ñkam jach ba' ya' maap tu jugia', na pim ba' aapi'm pui'x bhai'p jum taat ka'ñ bɨɨm nat jix bhai' tuñ jii.” 7 Pu'ñi ɨp dhox dhaam ja'k, giilhim gɇ'r koi'cham ka' no't jaroi' soi'm ɨlhdhak pui' ba tɨɨ'n gu Dios na uañdha' gu ua'tulhdhar ga'n, nam gu' bɨɨx jix bhai'm ɨlhdha' gui' nam jix dhaam jup tu'ii' buiñor gu jaroi' na soi'm ɨlhdha'. Jix io'm jix bhai'm ɨlhdha' am dhi' buiñor, cham tu' pui' na jax gui' nam bɨɨpɨ' dɨr pu soi' bam ɨlhdha'. 8 ’Piam ja'pni ɨp. No' jɨ'k mambhɨɨx aixim gu bapaiñum tuumiñ bhai' pai' ka bia' maa'n gu ubii, gu' ji no' gu' cham tu' ja'kbui' ka aix na pai' dhuuk tɨi ba ja'kɨlhi'ñ, ba'x buam jum ɨlhdhak nai' ji chu gaa gɇ' ji chɨ bɨ'ñdhak, pɨx am tu boxkaidhat tu gaagim mi ja'p dɨɨrap gio bhɨjɨ ja'p sasoosna'n. Ba' no't gu' siamri ma tɨɨ na mi' pai' kaat, 9 joidham dhox bhai'm ɨlhdhai xi dhai'ññia' ɨp na ja bai'ñmɨra' gu bɨpnaga'n u'uub gui' na jɨ'k jix ja mat ka', pui' na jax gui' nam mi' dhɨr ja'p amuub oi'ñka'. Ba' no' gu' jax ja tɨtda' mi' maap ji ja jumpadak: “Aañ maa'n mai' buak gu tuumiñ, mambhɨɨx aixim jañ bha'ñi ka bia'kat dai bapaiñum. Ba' tu ga'ngimɨk jañich ma tɨɨ dakoo. Xib jañ ba' joidham jix bhai'ñ chaat. Dhi' pu kai'ñkam jach ba' ya' maap tu jugia', na pim ba' aapi'm pui'x bhai'p jum taat ka'ñ bɨɨm nat jix bhai' tuñ jii.” 10 Pu'ñi ɨp dhox dhaam ja'k, giilhim gɇ'r koi'cham ka' no't jaroi' soi'm ɨlhdhak pui' ba tɨɨ'n gu Dios na uañdha' gu ua'tulhdhar ga'n. Bɨɨx jix bhai'm ɨlhdha' am gu' gu noonbi'ñ guñ Gɨ'kora'. 11 Ba' jumai bhaan jup ji chu ua'rgidhak mui' ji chu ja a'gi gu Jesuus gu ja'tkam, jup ja tɨtda: ―Maa'nnim maa'n gu maa'nkam gook tu maamar ka' biipibop. 12 Gu gatuuk kam jup tɨtda gu taata'n: “Xi chuñ maakai ap jiñ chaat gum bɨxchu' na jɨ'k jiñ a'm jup tu bipio'.” Ba' maa'n jimdam bɨɨx gook xi chu ja maakak gu ja taat na jɨ'k ja a'm tu bipio'. 13 Ba' jɨ'k pɨx jur nat bɨɨx xi chu ga'rak gu gatuuk kam nat jɨ'k tu' tu maa gu taata'n, mɨk ja'k bhɨi ba' jumai momkoram xi u'uuk gu tuumiñ. Bhammɨ dɨr pu jugio bɨɨx na jɨ'k ua'kat, na gu'x maim ka' ganai' bɨɨx aixim na tu buada' na jax ɨlhii'ñdha'. 14 Ba' jano' pɨk giilhim bhiogi' ma jii bhammɨ dɨr na ka oirɨ, gio gu' pu ba juu gu tumñiga'n. Cham ka jai'ch na tu' jugia', dai na ba uamaim pɨx. 15 Ba' maa'n gu maa'nkam buiñor ma tu jua na bipi'ñxi'ñdha' gu tatooxkolh na ja bia'ka'. Mummɨ ja'p chianda' na bipi'ñxi'ñka' na pai' tu ga'mbhar ka' gui' gu maa'nkam. 16 Tɨix ñaakɨt nɨi'ñdha' gu tatooxkolh ja koi'dhara' nam ja maakda' mi kiicham, giilhim uamaidha' gu'. Aa'nda' gɨt nam jax tɨɨda' na jai' palhɨɨp jup xi jugia' na kɨ'n jɨ'x jup bam guguuxdha', gu' ji nam gu' cham pai' jax jup tɨtdada'. 17 Ba' mɨkkat jup jum aa': “Bhammɨ chi giilhim gɇ' na ja bipio' gu koi' gu tujuandam tugi'ñ guñ chaat, aañ gu' ya' ja'k giilhim uamaim sia kuñ pui'p jir tujuandam. 18 Gi no' ñich gio mui'p jii bhammɨ, ja'p jañ chɨɨda' guñ chaat na ñich mañ ua'tulh buiñor Dios gio buiñor dɨɨlh. 19 Ja'p jañ chɨɨda' na cham pui' kañ iimda' nañ jir maraa'n, na ñich gu' buam pɨx alhio. Ja'p jañ chɨɨda' na ja'p pɨx bañ bia'ka' na jax maadɨt gu tujuandam tugi'ñ.” 20 Ba' pui'm aagɨk pɨx kɨkbo bɨɨx boi nat ba jii bhammɨ buiñor gu taata'n. ’Ba' yammɨ dɨr ja'p mui' ba jim nat ba tɨɨ gu taata'n, mu dai'bus nat namkim. Io'mdak xi koom gio nat chiñxi, nat gu'x joi'mdak tɨɨ na yammɨ dɨr ja'p mui' soi' ba tui'dhi' na mui' ba jim. 21 Ba'p kai'ch gu maraa'n: “Jiñ chaat, aañ gɇ'kam kɨ'n mañ ua'tulh buiñor gu Dios gio aap jum bui. Cha'p pui' kañ iimda' nañ jir jum mar, na ñich gu' buam pɨx jum alhio.” 22 Gu' ji na gu' gu taata'n cham pui' ɨlhii'ñ, jup ja tɨtda gu tujuandam tugi'ñ: “Gor xi chɨ tɨ'ii'ñ dhiñ chio'ñ gu jajannulh gux kɨkɨɨ', xi chu ua'pui pim mɨjɨ na naangia' ba'k chɨr. Suusak japim jup xi aa'ñdha', gio maa'n aniiyu pim jup xi dhaaxdha' nobi'ram. 23 Xi boopoya' pim ɨp ba' na pim saa'npu' gu tuur jax chu'm nax dhua. Mi' pim ba' xi mu'aa' kuch ya' tu jugia'. 24 Giilhim jix bhai'ñ chaat iñ gu' na ñich giop ba tɨɨ dhiñ chio'ñ nat mui' tanoolh mai' gɨɨsɨk, panaas ku muukix kat gio duadɨk ya'p ba oirɨ.” Ba' ja'xpɨx giilhim mi' bar koi'cham. 25 ’Ba' gu bɨɨpɨ' kam maraa'n mummɨ ja'k jup ka oirɨ ga'mbhar tɨr nat gu sɨpdhi'ñ mi' ja'k ba ai. Mɨjɨ pɨx gɇ' kɨ'n tum sab na mui' ba jimchu', pu cham maat na jax kai'ñkam mɨjɨ tum sab, tɨm nɨi'chu' kam tum kai'ch. Ba' nax io'm amuub ba jimchu', 26 maa'n gu tujuandam xi baidhak xi chɨkka na tu' jax jum bua. 27 Ba'p tɨtda: “Dho sap nat giilhim jix bhai'm ɨlh gum taat nat gio ya'p ba ai gum xiku' nat mai' gɨɨsɨk, nat gu' sap jix kɨɨ' ya ai. Tu chia ba' nam mu'aa' maa'n gu tuur jix dhuakam nach tu jugia'. Mi' dho ba' bhaajim xib.” 28 Ba' gui' dai nat bhai' ji bhaam. Mummɨ ja'p mɨk pɨx pup kɨɨk. Cham mui' ka ai. Ba' mu jimɨɨk gu taata'n tɨi soi' ba tɨtda na mu aaya'. 29 Jup kai'ch gu maraa'n: “¿Nap ba' aañ cham pui'x bhai'ñ buañ chaat nañ gammɨjɨ ya'm palhbui'ñ gu tu' nap jax bua? Tɨɨ' nañ tɨi pɨx bhaan ji bamgidha' nañ tu juantu'nda', pɨx cham jiñ jɨɨpdhidha' iñ. Jumai oidha' bap duñia', ya' pui' nañ jax jum bɨɨm bap tui'ñgɨda'. Chakui ñich moo pai' dhuuk maa'nnim cham jum kai. Mi' pui' tu duñiidha' iñ gu tu' nap jiñ chianda'. Ni kup cham pai' dhuuk jax kai'ch nap iam tu' karbax xiñ makia' nañ ja bɨɨm jup tu jugia' gui' nañ jɨ'k jup jix ja maat. 30 Gu' dhi' gi ba' gum tumñi' nat xi ja onbai'ñdharak gu oipodam u'uub bhai' ga'm ba jim, mi' xi mui' pich ji gu' gu tuur jix dhuakam sia kup tɨix maat nat jax jum alhio.” 31 Ba'p kai'ch gu taata'n: “Ba tum iimchudhix ji matgɨm jiñ chio'ñ nañ jɨ'k tu' tu bia', bɨɨx bar tu aap ga'n, nap gu' maaxik gammɨjɨ ya'p tui'ñgɨt jiñ palhbui'ñ gu tu' nañ jax bua. 32 Dai pɨx ji na gu' xib jich a'm jum aa' nach bɨɨx maap jix bhai'ch chaatɨt tu jugia' nat ya' ba ai gum xiku' nat mui' tanoolh mai' gɨɨsɨk, panaas ku muukix kat gio duadɨk ya'p ba oirɨ.”

Luukas 16

1 Ba' gu Jesuus dɨɨlh jup xi chu ja a'gi dai gui' nam jɨ'k kaichu' pui' bhaan jup xi chu ua'rgidhak, jup ja tɨtda: ―Maa'nnim maa'n gu maa'nkam jix chumñigam maa'n bia'ka' gu tujuandam na mi' dhɨr jup tu ja chianda' gu jai' tujuandam tugi'ñ. Ba' cham mi' pui' tu duiñchu'nda' dhi' dhi tujuandam na jax chianda' gux chumñigam. Ba' gu jai' tujuandam ba aagi'ñ am gux chumñigam na cham mi' pui' tu dui'ñchu'. 2 Ba' gux chumñigam xi chu joochxi na mu jimda' na tɨkka' no'r sɨlhkam. Ba' mummɨp ba ji buus, jup tɨtda: “¿Jir sɨlhkam aa nap cham mi' pui' duiñchu' nañ jax jum aagi'ñ? Eap tu ua'mɨr gu u'uan gui' nap bhaan tu daasaim nañ xi chɨgia' no'p mi' pui' tu duiñchu', piam ku gu' cham kuñ aañ ya' dɨr jum buusaidha'.” 3 Ba' nat mi' dhɨr buusnɨk gamai' ba jimchu' gu tujuandam, jup jum aa'ntu': “¿Tu'ñ ba' bhaan ka tu juana', na gu' bañ buusaidha' gu kiokam na ba tɨgia' guñ u'uan? Cham tu' bhai' iñ gu' nañ tu juana' jaraar ta'm nañ gɨt jup ba tɨ ɨxia'. Jix xi'ɨr iñ ɨp nañ pui' nai' ja tañiidha' gu ja'tkam gu tuumiñ. 4 ¡Aa, bax maat iñ nañ jax ja'k duñia'! Ja'p jañ ja tɨɨda' gui' nam ua'tu'n gu kiokam nam jɨ'k pɨx namkidha' nam ba' dhi'x bhai'ñ dhuñia'.” 5 Ba' jɨ'ma'n pɨx bhai' ji ja bai gui' nam ua'tu'n gux chumñigam. Jup tɨtda gui' nat bɨɨpɨ' mi ai: “¿Jɨ'k jap moo ua'tu'n gu kiokam?” 6 Ba'p kai'ch gui': “Maa'n jix chamaam oo'm kastaañ dho gu oliibus baraa'.” Ba'p tɨtda: “Dhop mi'ñi ja'p xi dhaibui atoxkor ta'm jumaip duñia' gui' na bhaan jix maatɨ'. Ya'ni gu u'uan. Gook oo'm daman mambhɨɨx kastaañ jap pɨx mi dhaasa'.” 7 Ba' jumai mɨjɨp xi chu joochxi na mu jimda', jup tɨtda ɨp nat mi' ba ai: “¿Aap jɨ'k jup ua'tu'n gu kiokam?” Ba'p kai'ch gui': “Maa'n jix chamaam oo'm janee' dho gu tiriik.” Ba'p tɨtda ɨp: “Dhop mi'ñi ja'p xi dhaibui jumaip duñia' gui' na bhaan jix maatɨ'. Ya'ni gu u'uan. Maakob oo'm janee' pɨx jap mi dhaasa'.” 8 Ba' gux chumñigam gatuuk ba maat nat jix aich nat jax ja'k duu gu tujuandam tugi'ñ kat na ba' cham mu ja'p pɨx mai' gɨɨxix ka'. Maaxik pui' ja'k tu jim am gu' gui' nam cham mi' pui' jiim na jax jix aa' gu Dios, jix io'm jix aichu'n am nam jax ja'k duñia' gu tu' na dɨɨlh jir jup ja duiñ ka', cham tu' pui' na gui' nam mi' pui' jiimda' na jax jix aa' gu Dios. 9 ’Jir am ɨp dho na pim mui' mai'chia' gu tuumiñ ya' kam dhi oi'ñga'n nax chu ua'tulhdhix, na pim gu' dhi' kɨ'n ba' ja mai'chia' jai' gu ja'tkam, nam jaroi'x bhai' jam tɨɨdai jam aichdha' maa'n kap nam pai' gammɨjɨ bhai' pu ba oi'ñka', jano' na gu tuumiñ ya' kam dhi oi'ñga'n cham pai' ka matgilhia'. 10 ’Na gu' na pim jax bax maat gu jaroi' no't mi' pu tu duu gu tu' palhɨɨp jup jum duukam no' mɨt chia, dhi' bhaan jix maatɨ' ka' ɨp na sia gu gɇ'p jum duukam mi' pui'p duñia' no' mɨt chia. Gu' ji no't gu' gu palhɨɨp jup jum duukam cham mi' pu duu, pu dhi' bhaan jup jix maatɨ' ka' na cham mi' pui'p duñia' gu gɇ'p jum duukam. 11 Ba' pu'ñi ɨp aapi'm no' pim cham mi' pui' duñiim gu tuumiñ na jax ja'k jum aa' na pim duñiidha', dhi' bhaan jix maatɨ' ka' na pim sia cham tu' mi' pui'p duñia' na pai' dhuuk tu jam makia' gu Dios gui' nax dhaam ja'k jix chu jai'ch na cham jɨ'xkat tu ju'ngɨ. 12 Piam pui' na jax sia gu jaroi' no' pim cham mi' pui' tu duñiim gu tu' na tɨi jam chiñia', ¿tu' pim ba'p nɨɨrda' nar jam namki' ka'? 13 ’Gio gu' na pim jax bax maat na cham jir am na gu jax chu'm tujuandam gok kap tu juanda' maa'n jimdam, na gu' cham tu' bɨɨx gook jix bhai' tu ja juañdha', jumai dho pɨx jup bhaamkidha' gu jaroi' na buiñor tu juanda', mɨkkat jumai ɨp, mi' pum buada'. Dhi' ja'p jañ kai'ñkam jup kai'ch na cham bhai' mi' pui' jimda' gu jaroi' na jax jix aa' gu Dios, no' daix chu aa' na gɨt xi chu bia'ka' gux dha'ram namkɨm na ya' dhi oi'ñga'n jix chu jai'ch. 14 Ba' gu pariseos dai na mɨt xi a'sɨk gu Jesuus na pui' kai'ch, nam gu' dai tuumiñ jix joojoi'ñdha'. 15 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Aapi'm na pim pariseos jum tɨɨtɨ' sap pɨk ba' panaas joidham mi' pui' xi jiim japim na jax jix aa' Dios, gu' ji na gu' dai nam xi jam nɨi'ñdha' pɨx gu ja'tkam, nam sap ba' pɨx jix bhai' jam aa'nda'. Gu' ji na gu'x bhai'x maat gu Dios jam jujur am na pim jax pɨk ja'k jir tu'm, sia ku pim gu' ya' ja bui gu ja'tkam tɨi pui' xi chu'ii' na pim jir kɨkɨɨ'. Na gu' ya' ja bui gu ja'tkam, sia kum moox kɨɨ' nɨi'ñ panaas gu tu', gu Dios cham kɨɨ' nɨi'ñdha'. 16 ’Gui' nat jɨ'k Moisees tu ua'nak na jax ja'k tu aagix ka', mi' pɨx juugɨt dhi' bhaan tu a'ga mɨt gui' nam bhaankam ya oipimɨk gu Dios na pai' gu Juan ja'tkam bopkondam. Mi' dhɨr bha ja'k maakam tu'm bhai' ji chum a'ga na jax ja'k tu't jix joi'mdat ja a'm ba tɨ nɨidhidha' gu Dios. Ba' dhi' na jax chu'm tum a'ga, bɨɨx tɨix maachik kat mi' pui'x jimiik am gu ja'tkam. 17 ’Ku gu' bɨɨx mi' pui'm duiñchu'nda' ji na jɨ'k jax tu aagix nat tu ua'nak gu Moisees bɨjɨk, na gu' bɨɨx jum aa', cham tu' pui' na dhi dɨbɨɨr gio dhix dhaam na cham pɨk jum aa' siat chi cham pai' matgir jax chu'm tanoolh. 18 ’No't jaroi' mai' xi buak gu bɨɨpɨ' kam bɨnga'n jumai bhai'p ji bhɨi, cham tu' pui' ka ja ɨlhii'ñdha' gu Dios nam jir jum bɨpnagɨm ka'. Gio gu ubii na mai' buix ka' no't jaroi' bhai'p ji bhɨi, pui' cham tu' pui'p ja ɨlhii'ñdha' gu Dios nam jir jum bɨpnagɨm ka'. Ja'p pɨx ba ja ɨlhii'ñdha' na jax gui' nam jir ganai' pɨx. 19 ’Maa'nnim maa'n gu maa'nkam jix jai'ch ka' giilhim jix chumñigam. Gammɨjɨ joidham jix bhai' xim duuka' kɨ'n gux dha'ram namkɨm gu jajannulh, gio gammɨjɨ nabap tanoolh jix bhai' tu kua'da'. Nammɨ ji chɨ kɨɨska' gu koi' gam na joidham xi chu yooxmadhix ka' bha ja'p. 20 Ba' maa'n jup jix jai'ch ka' gu maa'nkam Laasar tɨɨgim na gammɨjɨx ka'ook ka' kɨ'n gu bipprɨ'x na ɇɇka'x kobkom bɨɨx na jɨ'x tukga'n. Pu cham jir tu' bia' kam ka' ɨp. Dhi' ba' gammɨjɨ mi' daaka' ki'ñgob na pai' kioka' gux chumñigam, 21 na tɨi nɨɨrda' na iam ba makia' gɨt sia gui' na bhai' dhɨr iigɨsda' na pai' tu kua'da'. Ba' gu go'ngox mi a'jɨt jup tuspuni'ñdha' am gu Laasar na pai' jax jix bipprɨ'xi' ka'. 22 Ba' maa'nnim ampɨx muu gu Laasar pui' xim tulhiiñaimɨk, baidhak jamɨt ba'x dhaam ja'k gu noonbi'ñ gu Dios na buiñor bap tui'ka' gu Abraam na pai' joidham jix chu abhaar. Ba' jɨ'k jurni'ñ kɨ'n jup ma muu gux chumñigam, dhi' dho gi gu' joidham jix bhai' duiñxim yaas jamɨt ji, gu' ji nat gu' pu jii mu ja'k na pai'm tulhiiña'. 23 Ba' giilhim jix buam tu tatda' gux chumñigam na bam tulhiiñ ja bɨɨm gui' na mɨt pui' koi cham mi' pui' ji jimɨɨk na jax jix aa' gu Dios. Ba' mɨjɨmmɨ dɨr ba tɨɨ gu Laasar na bɨɨma'n jup tu'ii' gu Abraam. 24 Ba'p kai'ch gɇ' kɨ'n: “Jiñ boxii Abraam, iam xiñ palhbui'ñ nañ ya'ñ chulhiiñ tai chɨr. Xi chiñia' ap dhi Laasar na iam xi bargidhai gu dee'n ga'n bhañ juulhdhara'ñ ñɨɨn am. Giilhim jix buam tu tatda' nañ jix chanoom.” 25 Ba'p kai'ch gu Abraam: “Jax dhui nat jix bhai' tum jii aap jiñ boxii nap duakat jum tuuku' bhaan, gu' dhi Laasar jum tulhiiñaimɨk. Pui' ku ba' xib ya oirɨñ bɨɨm na pai'x bhai' tu tatda' gammɨjɨ, na gu' pu'ñi ja'k jir mai'chɨk ga'n. Aap ba' mi' ja'k jum a'm bipio' nap pai' ba' bam tulhiiñ. 26 Gio gu' cham bhaai' na jaroi' ya' dɨr mu ja'k buusnia', ni mu dɨr bha ja'k, na gu' giilhim gɇ' ɨrban jix chɨ'ɨɨk. Jumai momkoram jup tu'ii' ap aap, gio aach jumai ka'm ɨp.” 27 Ba'p kai'ch gux chumñigam: “Dho piam jap mu ja'k jootsa' na pai' kio guñ chaat. 28 Mi' dharaa am jix chamaam guñ jaaduñ na ja aagi'ñdha' na jax ja'k jix bhaai' nam dui cham bha ja'k bhɨɨya' ya tai chɨr nañ pai' bañ chulhiiñ aañ. Giilhim jix buam tu tatda' gu'.” 29 Ba' gu Abraam jup tɨtda: “Jax dhui nam bia' gui' nat Moisees tu ua'nak, gio gu jai' nam pui' bhaankamu'n jup tu a'gimɨk gu Dios. Gui' ka'm tu daa bɨɨx na tu'm aa' nam pu duñia' nam ba' cham mi' ja'k bhɨɨya'. Dai ji nam tɨ jɨɨ'ñdhai mi' pui' jimia' na jax jum kai'ch.” 30 Ba'p kai'ch gux chumñigam: “Pui' dho tɨi nap jax kai'ch jiñ boxii, dai pɨx ji nam gu' cham tu' jax ji chɨ'ji tɨ jɨɨ'ñdha' no't jaroi' muukɨk gio duadɨk jup ba tu ja a'gidhim.” 31 Ba' gu Abraam jup tɨtda: “Pui' pɨx ɨp ji matgɨm sia kut tu' maa'nkam muukɨk gio duadɨk mi ja'p jup ba kɨɨk, pɨx ji no'm cham tɨ jɨɨgi'ñ nat jax tu ua'nak gu Moisees, gio gu jai' nam bhaankamu'n gu Dios tu ja a'gidhimɨk gu ja'tkam, nam gu' dɨɨlh cham mi' pui' jimiik ka'.”

Luukas 17

1 Ba'p ja tɨtda ɨp gio gu Jesuus gui' nam kaichu': ―Gammɨjɨ pɨx jix jai'ch ka' am gu ja'tkam nam tu baidhidha' mu ja'k na pai'x chu ua'tulhdhix. Tɨiñ jix buam jiñ aa'nda' bhaankam gu jaroi' no't jax dhuukat maadɨt aapi'm mu ja'k jam bhɨich na pim kia'pɨx jiñ bui ba tɨ jɨɨgi'ñ, na gu' mi' dhɨr cham bhai' ka tu jimia' na pui' xi jam doodai. 2 Iam chix bhai'p tu jimia' ji nam bɨɨpɨ' dɨr mu pu ba bua' suudai' chɨr, bha bulhdhai gu gɇ' mattur na chakui maadɨt jam iatgidha'. 3 Ba' aapi'm xim nuukdat na cham jaroi' jam iatgidha'. ’No't jax chu'm jam jaduuñ mam ua'tulh jam bui, xi aagi'ñdha' pim na cham pui' ja'k tu jimda'. Gu' ba' no' gu' jax kai'ch na cham pui' ka tui'ka', aapi'm jup tu uañi'ñka'. 4 Sia chi moo xijum gookim gu tanoolh jum ua'tulh jum bui, tu uañi'ñ ka' ap no't ja'kbui' kim pui'p jum tɨɨ'n na cham pui' ka tui'ka'. 5 Ba' gu noonbi'ñ gu Jesuus jup tɨtda am: ―Jich jaduuñ, jich aagi'ñdha' ap nach jax ja'k jix io'm buiñor jix biiñak ka' gu Dios. 6 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―Jax dhui na pu ni palhɨɨp ku pim iam jix biiñak buiñor gu Dios. Kani no' pim sia ja'xbui' buiñor jix biiñak ka' gɨt na jɨ'x gu kai'ñ gu mostaasa, ba' no' pim jax tɨtda dhi tua na mi'ñi kɨɨk na dɨɨlh jum takbunai mummɨm daasa' na pai' gɇ' suu'n gu suudai', pui' dhop ji buusnia' gɨt. 7 ’No' jaroi' maadɨt aapi'm bia' gu tujuandam, ba' no't gu' tu bia'rak gu baak piam kut tu moikdarak, ni kup iam jax tɨɨda' na pai' dhuuk mi' ba aaya' kiicham: “Bi chu ju'. Bha'ñi bax chu bhai.” 8 Gu' ja'pji ja'kbui' kat nap mi chiñia' na tu bhaidhai tum makia'. Nap pai'x bhai' xi koi'choi nap ba'p ba chiñia' na tu jugia'. 9 Ni kup jup xi taxchaabgi'ñdha' nax bhai' tum buixi'ñdha'. 10 Ba' aapi'm pu'ñi na pim jir tujuandam buiñor gu Dios. Na pim pai' dhuuk tɨɨmoidha' gu tu' na jam chianda', ja'p japim kai'chdha': “Ni jɨ'x kuch cham jir kɨkɨɨ' tujuandam buiñor gu Dios, nach gu' cham tu' dɨɨlh jai' tu' pup jax xi bua, daipu' na jax pɨx jich chian.” 11 Ba' gu Jesuus na Jerusaleen ja'k jim, mi ja'p a'jim na pai' jax Galilea bhaan bipio' gu dɨbɨɨr gio na pai' jax Samaaria bhaan jup bipio'. 12 Ba' na maa'n kap ba aajim na pai' jɨ'dɨlh jir kikcham, yammɨ dɨr ja'p mui' ba tɨ nɨi'ñ am mambhɨɨx gux kako'kkam na ja ɇɇka' gui' na tootolhidhat gakiidha' gu ja tutku'. 13 Ba' mui' ba jiiñkai'ñ am gu Jesuus, jup kai'ch am: ―¡Xich dhudua'ñdhak jich jaduuñ! ¡Iam jap xich joi'mdat xich chɨgia'! 14 Ba' nat ba ja tɨɨ gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―Ja bui pim xi jimia' gui' nam ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam bhai' gɇ' chiop, nam jam tɨgia' na pim bax kɨkɨɨ'. Ba' nam gamai' ka jiimchu', joidham jix bhai' bhai' ji chu tatdat, bax kɨkɨɨ' gu ja tutku' nam xim nɨnɨi'ñ. 15 Ba' maadɨt mi' dhɨr pu ja'k gɨi nat bam tɨɨ na bax kɨɨ' xi taxchaabgidhidhat gu Dios gɇ' kɨ'n. 16 Sɨlh jii ɨp gio mu na pai' gu Jesuus, ba' mi' o'lhia'n kɨ'n xi kɨkbok ba taxchaabgi'ñ nat ba dua'ñ. Jir Samaaria kam gu maa'nkam. 17 Ba'p kai'ch gu Jesuus: ―¿Kux cham tu'r mambhɨɨxi'ñ am aa gux kako'kkam na ñich ja dudua'ñ? ¿Pu jii mɨt aa ba' gu xijum maakob? 18 Dai bak ba' dhi' na cham jir Israel kam bhai' xi jii nat bha taxchaabgidham gu Dios. 19 Ba'p tɨtda gu maa'nkam pui' xi chɨ'ɨɨk: ―Pu ba dua pich ji matgɨm jiñ jaduuñ, cha'p jax kam aa'nda', na pich gu' bɨɨx jum jur kɨ'n tɨ jɨɨ'ñ buiñor gu Dios. Ba jimia' ap xi kɨkboi. 20 Ba' gu pariseos bhai' ba tɨkka' am gu Jesuus na pai' ba' duuk jum aaya' gu tanoolh na gu Dios jix ja joi'mdat ja a'm tɨ tɨgia' gu ja'tkam. Ba'p ja tɨtda: ―Jax dhui na pim cham tu' maaxik tɨgia' na pai' dhuuk gu Dios jix joi'mdat ja a'm tɨ tɨgia' gu ja'tkam. 21 Cham tu' pim jax tɨ'ya': “Jaña, mi'ñi ba ai.” Piam ja'pni: “Bhai' sap pai' ba ai.” Gu' gu Dios pu xib na ya'x joi'mdat ja a'm ba tɨ nɨidhim gu ja'tkam. 22 Ba'p ja tɨtda dai gui' nam jɨ'k kaichu': ―Aapi'm jax chu'm tanoolh gio tɨip ba xiñ chɨɨgik ka' maaxik ja'p na jax xib, gu' ji na pim gu' cham pai' kañ chɨgia'. 23 Jai' dhɨt bhai' ji jam iatgi'ñdha' am gu ja'tkam, jup kai'chdha' am: “Mi'ñi ba ai guch Xoi'kam.” Piam moo jax kai'chdha' am: “Muni sap pai' ba ai guch Xoi'kam.” Cha'pim mi' ja jɨɨgi'ñdha', na gu' cham jir sɨlhkam ka'. 24 Na gu' nañ pai' dhuuk gio bhai'p jimda', ja'p tu't ya aaya' iñ na jax gu duuk no't bɨpgɨ na jotmoda' mui' kap tum tonnia'. 25 Ku gu' bɨɨpɨ'm aa' ji nam jiñ chulhiiñchuda' gu ja'tkam nam xib ya'x jai'ch, nam gu' cham jiñ kɨɨgalhdha'. 26 Ba' jano' na ba miamlhidha' nañ gio bhai'p jimda', cham tu'p jum buixi'ñdha' am gu ja'tkam, pu cham jɨɨgi'ñdha' am gu jaroi' sia ku tɨi ja aagi'ñ. Pui' ɨp na jax jano' nat tɨs gu suudai', na tɨi pup ja aa'ñdhimɨk gu Noee gu ja'tkam na jax tum duñia', 27 gu' ji nam gu' pu cham jɨɨgi'ñdha'. Cham tu'p jum buixdhat tu kua'da' am, jix maik ka' am, gio nam jum tɨtmoda'. Jano' ba' tɨi pɨx gan tɨ tɨɨ mɨt nat pai' dhuuk giilhim jix io'm bhai' ji dhuu'n, gu' ji na gu' gu Noee pu ɨrban dɨr jix bhai' ba' kuupchu' bhaan gu kanuub. Pu koi mɨt dho gu' bɨɨx bhai'kuk. 28 Gio jano' ɨp na gu Lot, dai gui' mi' pui' jimda' na jax jix aa' gu Dios. Gu jai' ja'tkam cham tu'p jum buixdhat tɨ ɨsdat tu kua'da' am, sia ku pui' tɨip ja aagi'ñdha'. Jix maik ka' am, jai' tu saba'nda' am, jai' tu ga'rada' am, jai' tu ba'pkichaidha' am. 29 Ba' dai tai pɨx mi' ba duu'n nam cham pum aa', mi' pɨx pu tum totpok dɨbɨɨr ta'm. Gu Lot gu' pu bɨɨpɨ' dɨr ba jimiññor mi' dhɨr Sodooma nat chakui tai duu'n. Ba' pu bɨɨx koi mɨt gui' nam mi oi'ñkat, nim maa'n kut bii. 30 Aañ ba' pu'ñi ɨp jano' nañ gio bhai'p jimda' ya' dhi oi'ñga'n, cham tu'p jum buixi'ñdha' am gu ja'tkam sia kum jai' dhɨt tɨi ja aagi'ñ. Ya' pɨx pu bañ maaxdha' iñ nam cham pum aa'nda'. 31 ’Ba' jano' na pai' dhuuk jum aaya' gui' gu tanoolh, no' jaroi' maadɨt aapi'm bhai' pai' ka daa ba'k dhaam, bhai' dhɨr jap tɨmnɨi pu jimiññolhia'. Cha'p mɨjɨ ka bapkɨda' ba'k chɨr nap tu' xi bhɨɨji. Piam no' jaroi' mu ka oirɨ ga'ram, mi' dhir gammɨjɨ ja'k pu jimiññolhia'. Cham tu' na jax jum aa'nda' na mummɨ ka xi ñorgɨra' kia'mi'ñ na ba' pɨk ba jimiññolhia'. 32 Jax japim gix maat nat tu dooda bɨjɨk gu Lot gu bɨnga'n, pu'ñi dhop tu jam dooda' no' pim dai bhaan tɨtɨɨ'ñcho gu jam bɨxchu'. 33 Na gu' gu jaroi' no' dai bhaan tɨtɨɨ'ñcho gu tu' na ya' dhi oi'ñga'n jix chu jai'ch, cham jɨ'xkat palhbuidha' na jax ja'k jix bhai' tu jimia' gatuuk. Gu' ji no't gu' cham tu'p jim buixdhak mi' pui' xi chu duu na jax jix aa' gu Dios, jix bhai' ji na tu jimia'. 34 ’Ba' no' jano' pɨk jir tukaa' nañ pai' dhuuk gio bhai'p jimda', no'm gook maap mi' pai' ka boobok gu ja'tkam, maa'n pɨx jañ baidhika', gu jumai ba' mi' pup bi'ya'. 35 Piam no' ñich gu' tataab ja'k ya' ai, no'm gook maap mi' pai' ka tu tua' gu u'uub, maa'n pɨx jañ jup baidhika', maa'n mi' pup bi'ya'. 36 Piam no'm gook gu ja'tkam mu pai' ka oipo gaa tɨr, pui' maa'n pɨx jañ jup baidhika', gu jumai mi' pup bi'ya'. 37 Ba' bhai' ba tɨkka am gui' nam kaichu', jup tɨtda am: ―¿Jich jaduuñ, ya' aa ba' pui' tum duñia', ka' maakam ja'k aa? Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―Dho na pim jax bax maat no'm pai' pɨx xikoolh jiim gu nunnui na gu' bhai' tu muukix ka', pu'ñip jix maatɨ' ka' jano' na pai' dhuuk pui' ba tum duñiidha'.

Luukas 18

1 Ba' gu Jesuus bhaan ji chu ua'rgidhak maa'n gu ubii gio maa'n gu gɇ'kam, ba ja aagi'ñ gui' nam kaichu' na bhaan ja guguuxi'ñ nam cham jim o'jolhdhat gammɨjɨ tu daanda' buiñor gu Dios. 2 Jup ja tɨtda: ―Maa'nnim maa'n gu maa'nkam maa'n kap jir gɇ'kam ka', na pai' mui' pa' daa'ñxim jir kikcham ka'. Cham tu' ka'm ja nɨi'ñdha' gu ja'tkam dhi' dhi gɇ'kam, ni gu Dios ku tu' ka'm nɨi'ñdha'. 3 Ba' mi'p jix jai'ch ka' maa'n gu dɨɨlhdhɨm ubii nat muu gu bɨnga'n. Dhi' mi' tɨi a'jɨda' na pai' daaka' gui' gu gɇ'kam na pu tɨtdada' na bhaankam nokia' nam kokdada' gu ja'tkam mu na pai' kio, 4 gu' ji na gu' cham tu'p jum buixi'ñdha'. Mui' tanoolh jup duu na cham tu'p jum buixi'ñdha' gu gɇ'kam buiñor gu dɨɨlhdhɨm ubii. Ba' maa'nnim jup jum aa': “Gi no' ñich a'mkamu'n jup ñio dhi ubii ku cham kañ juanda', sia kuñ tɨi cham tu' ka'm ja nɨi'ñ gu ja'tkam, ni gu Dios kuñ tu' ka'm nɨi'ñ. Jir maa'n na bha ja'k jiñ chooñi'ñ.” 6 Ba' pui' xi chɨ'ɨɨk jup ja tɨtda ɨp gio gui' nam kaichu': ―Dho jaña nat siamri dakoo a'mkam ma ñio gu gɇ'kam gu dɨɨlhdhɨm ubii na cham jum jɨɨpi'ñka' na pu tɨtdada', sia ku gu' tɨi cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ gui' gu gɇ'kam. 7 ¿Aapi'm ba' cham pu'ñip jam kaaya' aa jax no' pim tɨtda gu Dios nat jam a'm tɨ tɨɨ na pim jir ja'tkam tugi'ñ ka', no' pim gammɨjɨ pui' tɨtda nabap tanoolh gio nabap tukaa'? ¿Ka' gu' ka ji mɨɨkidha' aa panaas na ba' pɨk jix joi'mdat ba jam tɨgia'? 8 Matgɨm moo jano' ji na jam palhbuidha', cham tu' na gu' mɨɨkidha', aañ moo ya' pu jam tɨtda. ¿Siamriñ chi ba' gio ya'p ja tɨgia' aa gu ja'tkam dhi oi'ñga'n bhaan nam jiñ bui tɨ jɨɨgi'ñdha' jano' nañ gio bhai'p jimda'? 9 Ba' jai' dhɨt gu ja'tkam gɇ'gɇrkam jum taat ka' am nam chi sap panaas mi' pui' jiim na jax jix aa' gu Dios, gu' ba' gampai' ja ɨlhii'ñdha' am gu jai' ja'tkam. Ba' gu Jesuus jumai bhaan jup xi chu ua'rgidhak ba ja aagi'ñ nam ba'x maatɨt kaaya', jup ja tɨtda: 10 ―Maa'nnim gook gu ja'tkam ma jii mɨt maa'n kap chiop na mɨt tu daañim jix dhaam ja'k buiñor gu Dios. Maa'n jir pariseo, jumai ba' maadɨt jir di' gui' nam jir tuumiñ tutaandam tugi'ñ gux io'm gɇ'kam Rooma kam. 11 Ba' gu pariseo pui' kɨɨkat jix dhaam ja'k xi chɨ tɨɨgɨk mui' ji chu daanɨ buiñor gu Dios, jup kai'ch: “Moo taxchaab ba' Gɇ'kam Dios nap jiñ palhbui'ñchu' nañ mi' pui' jim nap jax jix aa'. Cham jañ tu'r jix ɨxkum na jax jai' gu ja'tkam nam giilhim jix ɨ'xbi', ni kuñ jir pu chu'm na jax jai' nam mai' xi ja iabut gu ja bɨpna' jai' bhai' ji ja u'. Cham jañ pai' dhuuk jix buam jum duukam jup tu bua. Jum taxchaabgi'ñ iñ ɨp sia na pich cham tu' pu chu'm ya'ñ dho'ñcho dhi oi'ñga'n bhaan nañ jir tuumiñ tutaandam tugi'ñ ka' gux io'm gɇ'kam Rooma kam, ja'p na dhi' na bhai' dhɨr kɨɨk. Giilhim jix u'ua'tulhdhix am gu' gu pu chuutu'm. 12 Aañ gookim jiñ xaabda' na giop bam aaya' na pai' dhuuk cham tum juanda'. Gio gu tu' nañ mai'chidha' nañ tu juanda', gammɨjɨm maakidha' iñ na jɨ'k jum a'm jup bipio'.” 13 Ba' gu tuumiñ tutaandam tugi'ñ gux io'm gɇ'kam Rooma kam ja'x mɨk pa' ji kɨkbo, ni ku iam xim guguuxi'ñ nax dhaam ja'k xi chɨ tɨgia', dai na bhai' xim gɨbdat bhaastu'n jup kai'ch: “Aapi' Gɇ'kam Dios, xiñ joi'mdaip iam jiñ uañdha' guñ ua'tulhdhara' nañ giilhim jix ua'tulhdhix.” 14 Ba' aañ ya' pu jam tɨtda nat gu tuumiñ tutaandam tugi'ñ gux io'm gɇ'kam Rooma kam ba jii kia'mi'ñ uañchudhix kam gu ua'tulhdhar ga'n, gu' ba' gu pariseo cham. Na gu' cham tu' joi'mdat nɨi'ñdha' gu Dios gu jaroi' no' dai gɇ'kam jum taat, gu' gui' ji na soi'm ɨlhii'ñdha' na ba'x joi'mdat nɨi'ñdha'. 15 Ba' jai' dhɨt gu ja'tkam mui'p ba aichulhdhim am gu Jesuus gu ja a'aalh chuk nam jix aa' na ja a'mkam tu ja daañxidha'. Gu' ji na gu' na mɨt pai' dhuuk ja tɨɨ gu noonbi'ñ gu Jesuus, ba ja ñiok jamɨt pɨx gu jai' nam mui' tɨip ba ja ua'kat gu ja maamar. 16 Ba' dɨɨlh gu Jesuus xi ja baidhak gu noonbi'ñ jup ja tɨtda: ―Cha'pim ja sosbhichulhi'ñdha' dhi ja'tkam nam bha ja ua' gu ja maamar, na gu' pu'ñi chu'm ja a'm jum aa' gu ja'tkam nam jir tu'm ka' na ba'x joi'mdat ja a'm tɨ nɨidhidha' gu Dios. 17 Cham jɨ'xkat jaroi' aaya' buiñor gu Dios no't cham pui'm ɨlh na jax gu alhii, aañ moo ya' pu jam tɨtda. 18 Ba' maadɨt gui' nam jir ja gɇ'gɇrkam tuk gu Israel kam ja'tkam jup tɨtda gu Jesuus: ―Aañ ja'p tu'm xim tɨkkam jiñ jaduuñ, aap nap jir jix bhai'kam. ¿Jax ja'k jix bhaai' nañ xi chu duñia' nañ ba' mai'chia' nañ jimia' buiñor gu Dios nañ gammɨjɨ buiñor bap tui'ka'? 19 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―¿Ja'p kai'ñkam jup kai'ch ap aañ jaduuñ nañ aañ ja'xbui'p jir jix bhai'kam na gu Dios? Na gu' dai gui' nar jix bhai'kam. 20 Gio gu' gui' nap tu'ñ chɨkka, jix maat ap na jax tu aagix na tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ gu Dios nap tu' jax dhuñia'. Ja'pni bom kai'ch: “Cha'p nai' pɨx ja bɨɨm boppoda' gu u'uub, daipu' gu jax chu'm nar jum bɨɨna' ka'p pu bɨɨma'n tu kioka' gammɨjɨ nap jɨ'x duaka'. Gio nap cham ja koo'nda' gum bɨpna' ja'tkam. Ni kup cham tɨ ɨɨxi'ñdha'. Ni kup cham iatbi' ka'. Gum taat jap tu' ka'm jup nɨi'ñdha' gio gum naan.” 21 Ba'p kai'ch gu gɇ'kam: ―Dho bɨɨx jañ pui' tɨi pu tu duiñchu' na ñich dhɨr bhai'ñ jur ji bhɨi. 22 Ba'p tɨtda gu Jesuus nat pui' tɨi: ―Ka bi'iix ji gu' maa'n nap pu duñia'. Bɨɨx jap tu ga'rai nap jɨ'k tu' tu bia' ja makia' gu tuumiñ gui' nam cham tu' bia' ni jɨ'x, bhai'p ba' xi jimia' nap bañ kaichgɨda'. Pu'ñi ja'k jap ba' bar jix chumñigam ka'x dhaam buiñor gu Dios. 23 Ba' gampai' ji dhuu gu gɇ'kam nat pui' xi chɨɨ'n gu Jesuus, jix buam jum ɨlh, na gu' giilhim jir jix chumñigam ka'. 24 Ba' na bhai' xi ñɨi'ñ gu Jesuus nat jix buam jum ɨlh, jup kai'ch: ―¡Ja'p moox xijaim ɨlhii'ñ am gux chutumñigam nam mi' pui' jimia' na jax ja'k jix joi'mdat ja a'm ba tɨ nɨidhidha' gɨt gu Dios! 25 Gu kameeyo chi iam cham xijaim jup ɨlhii'ñ ji na bhai' baakɨi bui'ram gu soomkar ja'p dɨr ja'k buusnia', cham tu' pui' na gux chutumñigam nam jix xijaim ɨlhii'ñ nam mi' pui' jimia' na jax ja'k jix joi'mdat ja a'm ba tɨ nɨidhidha' gɨt gu Dios. 26 Ba' jai' dhɨt gui' nam tɇ kɇɇ, jup tɨtda am gu Jesuus: ―¡Dho bak gu' cham jɨ'xkat jaroi' buiñor aaya' gu Dios, na gu' pui'x xijai nach mi' pui' jimia' na jax jix aa'! 27 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Jax dhui na cham tu' xijaim ɨlhii'ñdha' gu Dios gu tu' nam gu ja'tkam jix xijaim ɨlhii'ñdha', na gu' bɨxchu'x bhaai' na pu tu duñia'. 28 Ba' gu Peegro mi' dhɨr ja'p jup tɨtda: ―Dho pui' na jax aach na chich cham tu' kap jich buix gu tu' nach ka bia'kat jano' na chich pai' dhuuk tɨ jɨɨ'ñdhak jum bɨɨm ba jiiñ jaduuñ. 29 Ba'p ja tɨtda bɨɨx gu Jesuus: ―No't jaroi' cham tu' bhaan kap jum buix gu taata'n gio gu dɨ'ɨɨ'n, piam gu xiixiogi'ñ, piam gu sɨspidhi'ñ, piam gu bɨnga'n, piam gu maamra'n, piam gu tu' na bia'ka', pui' na gu ba'ki'ñ, ganai' bɨɨx aixim, ba' dai nat pɨx bhaan ji bam na pui' ba tu duñiim na jax ja'k jix joi'mdat bhaan ba tɨ nɨidhidha' gu Dios, aañ ya' pu jam tɨtda na cham jax bua. 30 Na gu'x io'm mui' ba tu iimchuxdha' gu Dios pu ya' na ka duaka' dhi oi'ñga'n bhaan, cham tu' ja'kbui' na jɨ'k cham tu' bhaan jup jum buixdha' bɨɨpɨ' dɨr. Gio daman pup na xi baidhika' jix dhaam na buiñor bap tui'ka' gammɨjɨ. 31 Ba' ja'p ja'k dɨlhkob xi ja boosgak gu Jesuus dai gu mambhɨɨx daman gook gu noonbi'ñ jup ja tɨtda: ―Xib jach ba' sɨlh mui' pu ba jimia' Jerusaleen, bhai' na pai' pui' ba tum duñia' ba' na mɨt jɨ'k jax tu ua'nak nam aañ jiñ aagɨt jup kai'ch gui' nam bɨjɨk bhaankam ya ja'p tu a'gimɨk gu Dios. 32 Gu Israel kam ja'tkam jam maaxik jiñ kɨɨsa' ja bui gui' nam cham jir Israel kam, gui'm ba' bɨɨx aixim jiñ buimɨi nam jax ɨlhii'ñ, bhañ xixbuidha' am, jiñ asdam ba' pui' xiñ bua't. 33 Gio nam jiñ gɨbiimɨi, mi' dhɨr jam ampɨx jiñ mu'aa'. Ku ba' gu' aañ baik tanoolh kɨ'n yaa' ji nañ jax ba oirɨda'. 34 Ba' gu noonbi'ñ pu ni jɨ'x ku mɨt jix maatɨt kai na jax kai'ñkam jup kai'ch, pu cham maatɨt kai mɨt na jax kai'ñkam jup ja tɨtda. Na gu' pui' na jax ja tɨtda gu Jesuus, jix xijai na jaroi'x maatɨt kaaya' gu mi' jotmoda'. 35 Ba' nammɨ na mia'n ba aajim gu Jesuus na pai' Jerikoo tɨ tɨɨ', maa'n gu maa'nkam cham ñia kam mi ja'p daakat boi jugii'ñ tu taan gu tuumiñ nam onbai'ñdha'. 36 Ba' nat ba ja kai nam mui' mi ja'p pɨx kai'ch gu ja'tkam nam buan, ba tɨ tɨkka na tu' jax jum bua. 37 Ba'p tɨtda am na Jesuus Nasareet kam mi ja'p jim mui' ja bɨɨm gu ja'tkam. 38 Ba' ba jiiñak gɇ' kɨ'n gu cham ñia kam, jup kai'ch: ―¡Jesuus, boxii'ñ gu Dabii! ¡Iam jap xiñ joi'mdai xiñ chɨɨgɨi xiñ dhua'ñdhai! 39 Ba' gu ja'tkam gui' nam bɨɨpɨ' dɨr jiim, jup tɨtda am tɨi na cham ñiokat daaka', gu' ji na gu' gui'x io'm gɇ' kɨ'n mui' ba xi jiiñak, jup kai'ch: ―¡Boxii'ñ gu Dabii! ¡Iam jap xiñ joi'mdai xiñ chɨɨgɨi xiñ dhua'ñdhai! 40 Ba' mi' pup kɨɨk gu Jesuus nat kai, mɨjɨ xi chu joot ba' nam mu bai'ñxidhika'. Ba'p tɨtda na mɨt mi' ba aich: 41 ―¿Tu'ni aañ kɨ'n jum palhbuidha'ñ jaduuñ? Ba' gui'p kai'ch: ―Dho nañ tɨix aa'ñ jaduuñ nap jiñ dhudua'ñxidha' dhiñ buupui nañ cham ñia. Tɨix chɨ tɨɨgim iñ. 42 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Pu bax kɨkɨɨ' ji matgɨm jiñ jaduuñ, na pich gu' bɨɨx jum jur kɨ'n jiñ bui ba tɨ jɨɨ'ñ. 43 Ba' bhai' ji chɨ tɨɨ gu cham ñia kam nat pui' xi chɨɨ'n gu Jesuus, jix kɨɨ'p jum duu. Ba' dai nat ba oi gu Jesuus xi taxchaabgidhidhat gu Dios jix dhaam ja'k. Sia pui'p xi taxchaabgidhim am gu Dios gui' na mɨt jɨ'k tɨɨ nat dua'ñ gu Jesuus.

Luukas 19

1 Ba' mi' ba ai gu Jesuus na pai' Jerikoo tɨ tɨɨ', mui' ji bhɨi ɨrban na pai'r kikcham. 2 Ba' maa'n mi'p kioka' gux chumñigam Sakeo tɨɨgim, dhi' maadɨt jir di' ka' gui' nam jir ja gɇ'gɇrkam tuk gu tuumiñ tutaandam tugi'ñ gux io'm gɇ'kam Rooma kam. 3 Ba' tɨix chɨɨgim gu Jesuus na mi ja'p jim, gu' ji nam gu' giilhim jix kobkom mu jiim gu ja'tkam. Gio na gu' cham jir tɇb ka' gu Sakeo, ja juraab pɨx ju'nka' gu ja'tkam. Mɨjɨ dɨr ja'p ba' tɨi mɨmlhim ja bɨɨbhi', gu' ji na gu' cham pai' dhɨr jir joidham na tɨgia'. 4 Pui' ba' bɨɨpɨ' dɨr dai'ññɨk maa'n tua ta'm tɨs na sap ba' bhai' dhɨr tɨgia' na mi ja'p ji buusnia'. 5 Ba' am pup tɨɨ gu Jesuus gu Sakeo na bhai' dhaa tua ta'm nat mi ja'p ji buus, ba'p tɨtda: ―Sakeo, xi chɨmnɨk bhai' dhɨr tua ta'm mai' xiñ baidhak mum ki'aam kuñ mi' xi chɨbiapui. 6 Ba' jotmoda' xi chɨmnɨk bhai' dhɨr tua ta'm gu Sakeo ba baidhak gu Jesuus mu na pai' kio cham jax ji chɨ'ɨɨk. 7 Ba' bhai' ji bhaak jamɨt bɨɨx gu ja'tkam nam jɨ'k jiim, sap nat gan mi ai gu Jesuus buiñor gux ua'tulhdhix kam. 8 Ba' gu Sakeo xi kɨkbok jup tɨtda gu Jesuus: ―Aañ ja'pni ɨlhii'ñ jiñ jaduuñ. Bɨɨx nañ jɨ'k tu' tu bia', ɨrban juugɨt jañ ja makia' gui' nam cham tu' bia' ni jɨ'x. Gu' ba' no' ñich jaroi' tu' ɨɨx, maakobim ja'kbui'ñ ja'k buidha' jɨ'k nañ tɨ ɨɨxdha'. 9 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Pu'jani ja'k jir tu'm ka' am gui' nam tu' sɨlhkam jir bopxi'ñ ka' gu Abraam. Aap ba' xib ya' dɨr ja'p ja'k cham tu' mu ja'k ka jim nap pai' gammɨjɨ gɨt mi' pup jum tulhiiñdha'. 10 Dhi' jɨ' ji na ñich bha ja gaagam na mɨt jumai boi bhaan bhɨi na pai' mai'x chɨ gɨɨxi', aañ na ñich bhaankam bha jii gu Dios. Ba' gui' nañ jɨ'k ja tɨɨgim, gio mi'p ja tuttuim iñ bhaan gu boi na pai' cham mai' ka tɨ gɨɨxi'. 11 Ba' gu ja'tkam tɇ kɇɇ am na mi' pui' tu a'ga gu Jesuus. Ba' xi chu ua'rgidhak bhai' ji chu ja a'gi, nam gu' ja'p jum aa' na dai pɨx no't bhammɨ ba ai gu Jesuus Jerusaleen, dai na gɇ'kam kɨ'n ba daasa' gu Dios na ba' gɇ'kam kɨ'n bhai' ji chɨ sɨlhkada'. 12 Jup ja tɨtda: ―Maa'nnim maa'n jix jai'ch ka' gu maa'nkam na giilhim jir jix chumñigam ka'. Ba' dhi' dhix chumñigam jumai momkoram dɨr bai'ñ am nam gɇ'kam kɨ'n daasa', gio ba' bhai'p jimia' dai nam gɇ'kam kɨ'n xi dhaasa'. 13 Ba' maap xi ja jumpadak mambhɨɨx gu tujuandam tugi'ñ, xi ja maakak ba' mui' gu tuumiñ bɨɨx jɨ'ma'n, jup xi ja tɨɨdak: “Aapi'm ya' kɨ'n ka tu juanda' dhi tuumiñ. Jix io'm mui' pim ba mui'dhalhdha' nañ gio ja'k jup gɨxia'.” Ba' ba jii pui' xi ja tɨɨdak. 14 Ba' gu mi' kam ja'tkam cham jup kɨɨgalhi'ñdha' am, bɨɨpɨ' mɨt ba' mɨjɨ xi ja joot jai' nam bhammɨ pu tɨ'ya' nam cham aa' na dhi'r ja gɇ'kam tuk ka'. 15 Gu' ji na mɨt gu' sia pui' gɇ'kam kɨ'n dai, gio ba' bhɨjɨp ji dhuu. Ba' mi' ɇɇk nai' ji chu ja joochxi bɨɨx jɨ'ma'n gu tujuandam tugi'ñ na bax maachim na mɨt jɨ'k mui'dhalh gu tumñiga'n nat mi' ja do'ñchidhak. 16 Ba'p kai'chim gui' nat bɨɨpɨ' mi' ai: “Ya'ni ba' gum tumñi'. Mambhɨɨx ja'kbui' pup jañich mui'dhalh na pich jɨ'k ya'ñ dho'ñchidhak.” 17 Ba' gu gɇ'kam jup tɨtda: “¡Aa gu' joidham ji jia! Jir jix kɨɨ' tujuandam ap dho bak. Ea nañ jum daasa' nap jir jix kai' ka' mambhɨɨx kap na pai' jax mui' pa' daa'ñxim jir kikcham, na pich gu' mi' pu dhuu gu palhɨɨp jup jum duukam.” 18 Ba' jumai nat mi'p ai, jup kai'chim ɨp: “Ya'ni ba' gum tumñi'. Jix chamaamim ja'kbui' ñich pup mui'dhalh na pich jɨ'k ya'ñ dho'ñchidhak.” 19 Ba'p tɨtda gu gɇ'kam: “¡Aa gu' joidham ji jia! Jir jix kɨɨ' tujuandam ap dho bak. Ea nañ jix chamaam kap jum daasa' nap jir jix kai' ka' na pai' jax mui' pa' daa'ñxim jir kikcham.” 20 Ba' gu jumai nat mi'p ai, jup tɨtda pɨx gu gɇ'kam tugi'ñ: “Ya'ni ba' gum tumñi' na pich ya'ñ dho'ñchidhak. Aañ cham tu' kɨ'n tu jua. Jannulh cha'm jañich pɨx xi bhiibgak bha ja'p xi gaamuk nañ pu'ñiñ aa' nañ giop bam makia' no' pich ya' ba ai. 21 Nañ gu' xim ɨɨbhi'ñ nap jiñ ñiokdha' no' mɨt mañ ɨɨx, piam ku ñich dɨɨlh mai' ma iabu. Nañ gu'x maat nap giilhim jix bhanaa' tu' na pɨx bhaan sia palhɨɨp jup jum duukam, pu duñia' ap jax no' pich ba ɨlh, sia kum cham pu kai'ch gu ja'tkam.” 22 Ba' gu gɇ'kam jup tɨtda: “Dho cham tu'r jix kɨɨ' tujuandam ap aañ nañ pai' jax kai'ch. ¿Cham bhaai' aa nap muñ dho'ñchidha' gɨt nam pai' mui'dhalhi'ñ jai' dhɨt gu ja tumñi' nap pui' xiñ ɨɨbhi'ñ, nap gu' pui'x maat nañ pu tu duñia' pɨx jax no' ñich ba ɨlh sia kum cham pu kai'ch gu ja'tkam? Siamri gu' jɨ'k jup ba mui'dha' gɨt na ñich jɨ'k juruuñ.” 24 Ba' pui' xi chɨɨdak jup ja tɨtda gu jai' nam mi ja'p guguuk: “Boosgidhai pim gu tuumiñ mu ja'k makia' gui' nat mambhɨɨx ja'kbui' pup mui'dhalh.” 25 Ba'p kai'ch am tɨi gui': “¿Jax dhui na dhi' mui' ba bia', mambhɨɨx ja'kbui' pup na pich jɨ'k ya' do'ñchidhak?” 26 Ba'p ja tɨtda gu gɇ'kam: “Dho na gu' gu jaroi' no't pu'ñi mui'dhalh gu tu' nam chiñia', jix io'm mui' bhaan ji chu bi'ya' gu tu'. Gu' ji no't gu' pu'ñi cham jɨ'x iam xim guguux na mui'dhalhdha' sia gu palhɨɨp, boosgidhaim dho gu jɨ'k nam tɨi makia' na gɨt kɨ'n tu juana' mu ja'k makia' gu jaroi' nax io'm jix chu juanar ka', aañ moo ya' pu jam tɨtda.” 27 Bhai' pim jup ja ua'pui mi'ñi ja'p xi ja kooda' gui' nam jɨ'k cham aagɨt nañ jir gɇ'kam ka'. 28 Ba' nat tɨɨmok gu Jesuus na mi' pui' xi chu a'gimɨk, ba jii ɨp gio Jerusaleen ja'k na pai' ja'k jim. 29 Ba' maa'n kap soosna'n ba ai na pai' daa gu oidha' Oliibostam, na pai' mia'n bipio' na pai' Betpajee tɨ tɨɨ', gio na pai' palhɨɨp ja'p ja'k Betaania tɨ tɨɨ' ɨp. Ba' gook gui' nam kaichu' maa'n kap ba ja jootos, 30 jup ja tɨtda: ―Jiñ chɨɨmɨlhdhapu' pim maa'n gu jigiarum bhuru'x bhammɨni dhɨr na pai' pɨx jɨ'dɨlh jir kikcham nach pai' ja'k jiim, chakui jaroi' maa'nnim ulh gui' gu bhuru'x. Bhai' bulhka' na pim jax ya' dɨr mu aajidha'. Dai na pim jax bulhio'kai bhañ chɨɨmɨlhdhika'. 31 No' jax dhuukat jaroi' ba jam tɨkka na jax ku pimɨt ba' bulhio'kak ba ji chɨɨmɨrak, ja'p japim tɨɨda' nat gu Gɇ'kam mu jam joot. 32 Ba' mɨjɨ ji dhuu'n jamɨt, pui' ji chu buus nat jax ja tɨɨ'n gu Jesuus. 33 Ba ja tɨɨ mɨt gui' nar ja bhuru'xi' nam mi' ka buplhio'k, jup ja tɨtda am: ―¿Jax ku pimɨt ba' gamai' ba ji chɨɨmɨrak dhich bhuru'xi'? 34 Ba' gui'p kai'ch am: ―Dho gu Gɇ'kam nat bhach joot nach mu tɨɨmɨlhdhika'. 35 Ba' bhai' xi bakxidhak jamɨt gu tɇ'tɇb ja kuktun nam daam dɨr ja tɨi'chu' ba tɨɨmɨrak mu na pai' gu Jesuus, dai ba' na mɨt xi chia na bha daibu'. 36 Ba' na gamai' tu jimchudim, bɨɨpɨ' dɨr ji bapoi'dhat mi' ja iabuim am gu ja'tkam boi cha'm gu tɇ'tɇb ja kuktun nam daam dɨr ja tɨi'chu'. 37 Ba' nammɨ baas dɨr nam ba' moo gammɨjɨ ja'k a'nsap ba juurkia' bhaan gu oidha' Oliibostam, jix bhai'm taattugɨt pɨx jiiñak ba kattu' am bɨɨx gui' nam jɨ'k kaichu' gu Jesuus, taxchaabgidhim am gu Dios jix bhai'm taattugɨt nam tɨ nɨi'ñdha' na bɨɨx aixim joidham tu'm jup tu buada' gu Jesuus, nam tu' cham pai' dhuuk pu chu'm tɨ nɨi'ñdha'. 38 Jup kai'chim am: ―¡Jix oi'm jir gɇ'kam dhi' na bhaankam ya oirɨ gu Dios, gam na joidham jix uañ kɨ'n kɨɨk! ¡Jix bhai'ch chaatɨt jach gɇ'kamtu'nda' gu Dios jix dhaam nat xich joi'mdak bach chɨɨ! 39 Ba' jɨ'kchi gu pariseos nam jup jiim, mɨjɨ dɨr ja'p ja saagi'ñ gu ja'tkam jup tɨtda am gu Jesuus: ―Jich jaduuñ, ja ñiokdhaiñ dhim ja'tkam tuk. Jax ñam pɨx kai'chim. 40 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Jax gi dhui nam gu' dhi joodai pɨx jiiñak jup suulhgia' na mi'ñi ja'p daraa no' ñich tɨip xi ja ñiok nam cham ñiokda' dhiñ ja'tkam tuk, aañ moo ya' pu jam tɨtda. 41 Ba' nat bhammɨ dɨr ba tu maaxir Jerusaleen na pai' gɇ' daa'ñxim jir kikcham, bhai' ji susua gu Jesuus, 42 jup xi kai'chɨt: ―¡Joidham gɨt no'm pu xib dhi tanoolh jix maatɨt jiñ chɨgia' nañ jir jaroi' dha' bɨɨx gu Israel kam ja'tkam nam bhai' oi'dha' Jerusaleen, ba'ñ kɇɇji gɨt mi' pui' ba jimia' am na jax ja'k jix bhai' tu ja jimia' gatuuk! Gu' ji nam gu' cham maatɨt tɇ kɇɇ, ni nam jix maatɨt tɨ nɨi'ñ, ja'p ji buusan nam tu' kɨ'n taa'bidhix. 43 Jum aajim gu' gu tanoolh na pai' dhuuk cham bhai' tu ja jimia', gu ja sandaarui'x chuk gui' nam jix ja bhaamki'ñ bhai' ji ja xikoolhmada' am, maap jam ji ja soo'mdhai pu bɨɨx maa'n jimdam ja kooda' nam jɨ'k bhai' oi'ñka'. 44 Dhi ja ba'bhak pu cham jɨ'k tuukdhixim bi'ya' gu joodai, na gu' gu ja gɇ'gɇrkam tuk gu Israel kam ja'tkam nar ja kuiñcha ka' nam cham aaga' nam mi' pui' jimia' na jax ja'k gɨt jix joi'mdai ja palhbuidha' gu Dios. 45 Ba' mɨkkat mu ba baa gu Jesuus gɇ' chiop. Mi' dhɨr ji ja aadi gui' nam bɨxchu' mi' ka tu ga'ra ɨrban dɨr, 46 jup xi ja tɨɨdak: ―¿Jax ku pim ba' ya' pu tu duuk? ¿Kux cham maat japim aa gu ñio'ki'ñ gu Dios na tu ua'ñix nap jum kai'ch: “Dhiñ ba'aak nat mi'm kɨi, mi' dhɨr jix bhai' nam jiñ dhaanda' gu ja'tkam soi'm ɨlhdhat”? Aapi'm gu' ya ja'p tu duuk na mu pai' chiob nam pai'm jumpa'n gux ɨ'xkum. 47 Ba' mi' pu tu ja a'gi'ñdha' gu Jesuus gu ja'tkam gɇ' chiop gammɨjɨ nabap tanoolh. Gu' ba' gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, gio gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, gio gu ja'ppɨx ja gɇ'gɇrkam tuk gu Israel kam ja'tkam, tɨi maap tu a'gada' am nam tu' bhaan gɨt xi iattulhdhai tu chiñia' nam mu'aa'. 48 Joidham kɇɇkɇ' am gu' gu ja'tkam na jax tu a'gada' gu Jesuus, sia kum gu' gui' tɨix bhaamut kɇɇkɇ'. Jix ja ɨɨbhidhat gu ja'tkam ba' cham juanda' am gu Jesuus.

Luukas 20

1 Maa'nnim na mi' ka tu ja a'gi'ñ gu Jesuus gu ja'tkam gɇ' chiop, na ja aagi'ñ nam jax ja'k duñia' na ba'x joi'mdat ja a'm tɨ tɨgia' gu Dios, mi' ba ji bubua mɨt gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, gio gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, gio ba' gu ja'ppɨx ja gɇ'gɇrkam tuk gu Israel kam ja'tkam. 2 Ba'p tɨtda am: ―¿Jax chu'm gɇ'kam jap bhaankam ya' bɨɨx aixim tu bua? ¿Jir pa ja'k kam gui' nat pui' ja'k jum chia? 3 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho aañ jup jam tɨkka' no' pim jiñ aagi'ñdha' nañ ba' aañ jup jam aagi'ñdha'. 4 ¿Jaroo bha joot gu Juan na ja bopkona' gu ja'tkam? ¿Dios aa, ka' ya' pai' dhɨr aa gu ja'tkam chia mɨt? Ea gor xiñ aagi'ñ. 5 Ba' bhai' jim tɨ tɨkka mɨt dɨɨlh, jup kai'ch am: ―¿Jax jach tɨ'ya'? Na gu' no'ch jax kai'ch nat Dios bha joot, pui' ji chɨ'ya': “¿Gu' jax ji na pimɨt ba' cham mi' pui' jii na jax tɨi jam tɨtdaimɨk?” 6 Gio gu' no'ch jax kai'ch na mɨt ya' pai' dhɨr chia gu ja'tkam, bhai' ji bhaaku' am ɨp jich bui bɨɨx gu ja'tkam, nam gu' bɨɨx jix bhai'x maat na gu Juan bhaankam tu a'gimɨk gu Dios. Jich kooda'm dho gu' joodai kɨ'n jich ma'yasimɨi. 7 Ba' pui' ma tɨɨ'n jamɨt nam cham maat nat jaroi' bha joot gu Juan na ja bopkona' gu ja'tkam. 8 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho aañ pui' cham jup jam aagi'ñdha' nat jaroi' bhañ joot, na pim gu' cham jiñ aagi'ñ aapi'm. 9 Ba' gu Jesuus mui' ji chu ja a'gi bɨɨx gu ja'tkam bhaan xi chu ua'rgidhak na tu' jax jum buada' ya' dhi oi'ñga'n nam sap ba'x maatɨt kaaya'. Jup ja tɨtda: ―Maa'nnim maa'n gu maa'nkam xi chu darsak gu uubas mɨk ja'k pu bhɨi, dai gu tujuandam jɨ'k mi' xi ja do'ñchok nam mi'x bhai' buixi'ñdha' gu ɨ'xi'ñ. 10 Ba' nammɨ na pai' dhuuk jix maat na bhɇbhɇɇ gu uubas, bhammɨ dɨr bhai' tɨi ba joot jumai gu tujuandam tugi'ñ mi' nat pai' ja do'ñchok gu jai' tujuandam tugi'ñ, nam gɨt mu makia' na jɨ'k bhaan jup bipio'. Gu' ji na gu' na mi' pui' tɨi ba ja tɨtdaim, dai na mɨt bhai' ji dhaa, gɨbiimɨk jamɨt pui' mɨjɨ xi joot ɨp gio. 11 Ba' jumai bhammɨ dɨr bhai' tɨip joot. Pui' mɨt giilhim jup xi chɨtdaimɨk xi gɨbiimɨk pui' mɨjɨ xi joot ɨp sia. 12 Jumai ba' bhammɨ dɨr bhai' tɨip joot. Maa'n na mɨt jax dhooda, xi gɨbiimɨk jamɨt jix ɨ'rsu' mi' dhɨr jup ji aadi, pu cham tu' mɨt maa. 13 ’Ba'p jum aa' gui' nat tu darai gu uubas: “¿Gi jarooñ ba' mu jootsa' nam ba' cham jax ji chɨ'ji bha makia' gu uubas na jɨ'k jiñ a'm jup bipio'? Gi no' ñich mu joot dhi dɨɨlh jiñ mar, kat jam chi iam tu' ka'm tɨɨgɨi makia', nam gu'x maat nañ giilhim jix dha'.” 14 Gu' ji na gu' nat pai' dhuuk tɨi mu ba ai gu maraa'n, jup jum tɨ tɨtda am dɨɨlh gu tujuandam: “Dhi' dho ba'r di' gui' na bhaan ji chu bi'ya' bɨɨx na jɨ'k ya'x chu jai'ch na pai' dhuuk mukia' gu taata'n. Ja'pji nach ya' mu'aa', kapbhai' nat ya' ba ai. Aach ba'ch a'm ji chu bi'ya' na jɨ'k ya'x chu jai'ch.” 15 Ba' pui' xi chɨ'ɨɨk bhai' ji dhaa mɨt. Nammɨ gama ja'k ja'p jamɨt xi bhɨɨk xi mu'aak na pai' cham tɨ ɨx gu uubas. ¿Aapi'm ba' jax ɨlhii'ñ na ja dooda' gui' gu tujuandam na mɨt ba mua gu maraa'n gui' nat mi' tu darsak gu uubas? 16 Mu jimɨi dho ja koodai jai'p mi' ja iabu' gu tujuandam. Ba'p kai'ch am gu ja'tkam na pui' kai'ch gu Jesuus: ―¡Iam gɨt moo cham jɨ'xkat pui' tuch dhooda'! 17 Gu' ji nat gu' gu Jesuus jix bhai' mui' xi ja tɨɨgɨk jup ja tɨtda: ―¿Gu' jax japim ba' ɨlhdhat kɇɇ ji gu ñio'ki'ñ gu Dios mi' na pai' ja'pnim kai'ch?: Gu jodai gui' na mɨt tɨi mai' xi buak gu bhibhi'ñbakchadam nam jup jum aa' na cham tu' bhai', xib dhi' pɨk bhaan jix o'jo' gu jai' joodai. 18 Jix ɨɨbhidhara' dho dhi jodai. Nɨidhat japim na pim cham dhi' pɨk bhaan ia'lhia'. Na gu' no' pimɨt jax dhuuk bhaan ia'rɨ, ta'tak mi ja'p pup darka' pim. Piam no't jax dhuuk jam tɨim, mataip jam dooda'. 19 Ba' mi' jotmoda' tɨix dhaagɨk am gu Jesuus gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, gio gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, gu' ji nam gu'x ja ɨɨbhi'ñ gu ja'tkam, cham juan am ba'. Jix maatɨt kai mɨt gu' gu Jesuus na gui' pɨx ja aagɨt jup kai'ch, nat bhaan tu a'ga gu tujuandam nat mi' xi ja do'ñchok gui' nat xi chu darsak gu uubas, gu' ji nam gu' cham tu'r kɨkɨɨ' tujuandam. 20 Ba' gui' nam jix bhaamki'ñ gu Jesuus, jix xɨ'lhim jamɨt mui' xi ja joot jai' gu ja'tkam nam xir jix bhabhai'kamtu'nda' buiñor, nam tɨkka' no' pui'p ɨlhii'ñ nam jax ɨlhii'ñ dɨɨlh. Gu' sap ba' no' cham pui' ja'k kai'ch, dai nam daagɨi ba bhɨika' buiñor gux kai'. 21 Jup tɨtda am gui' na mɨt mu ja joot: ―Aapi'ch jaduuñ, aach tɨ jɨɨgi'ñ na maaxik jir sɨlhkam pui' nap jɨ'k jax ja tɨtda gu ja'tkam. Jir mi' pui' na jax jich chian gu Dios nach chui'ñgɨda', cham pai' pui' ja'k ja aagi'ñ ap panaas nap dɨɨlh jax ɨlhii'ñ. 22 Ba' ja'p jach tu'm jup xim tɨkkam: ¿Jir am aa nach namki'ñdha' gux io'm gɇ'kam Seesar Rooma kam na jɨ'k aagix nach namki'ñdha', ka' cham aa? 23 Gu' ji na gu'x bhai'x maat gu Jesuus nam mi' pɨx mamai'chɨk, ba'p ja tɨtda: 24 ―Ea gor maa'n xiñ chaiñbui'ñ gu tuumiñ. ¿Jax jum kai'ch ya'ni na pai' tu ua'ñix, gio dhi' na ya' jupñix, jir jaroo da'? Ba' gui'p kai'ch am: ―Dho dhi' gux io'm gɇ'kam Seesar na mi' jupñix, ba' dhi' na mi' tu ua'ñix mi' dhaa na jax chɨɨ'. 25 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho pim xi namkidhat gu Seesar na jɨ'k aagix na pim namki'ñdha', gio gu Dios japim jup xi maakidhat na jɨ'k bhaan jup bipio'. 26 Ba' cham pai' jax kai mɨt gu Jesuus nam tɨi mamai'chɨk nam ba' gɨt dagia', na gu' sɨlhkam jir pui' na jax kai'ch. Gui' dai nam mi' pui' pup tu'ii' nat am ja bui'ñ, pui' ba' cham ka juan am. 27 Ba' ja'xpɨx jɨ'kchi mi'p ba ai mɨt gu saduseos, nam cham tɨ jɨɨgi'ñdha' nam gatuuk gio duduadɨi maakam ja'k jup aaya' gui' nam jɨ'k ko'ya' ja tutku' bhaan. Jup tɨtda am gu Jesuus mi ɇɇk: 28 ―Jich jaduuñ, aach bha jii na chich bham tɨkkam no'p iam jich aagi'ñdha' gɨt ja'p tu'm na cham jir jich jur. Gui' nat Moisees tu ua'nak jup jum kai'ch na sap no't maadɨt muu gu maa'nkam cham maa'n ji chɨɨgɨk gu alhii bhaan gu bɨnga'n, mi' dhɨr jix bhaai' na bhɨɨji gu sɨpdhi'ñ na mia'n oi'ñdha' bhaankam tɨgia' gu alhii, ba' ja'p ji buusnia' na gu xio'gi'ñ pɨx jir maraa'n ka'. 29 Ba' ja'p jach jup jix chu maat aach. Maa'nnim maa'n kap oi'ñkat am xijum gook gu ja'tkam daim sɨspidhim. Ba' gu bɨɨpɨ' kam tɨi ba bhɨɨk maa'n gu ubii, gu' ji nat gu' am xi muu cham maa'n ji chɨɨgɨk gu alhii bhaan gui' gu ubii. 30 Ba' gu sɨpdhi'ñ na mia'n oi'ñ tɨi bhai'p ji bhɨi gui' gu ubii, gu' ji nat gu' pui' jotmoda' am jup xi muu, pu cham maa'n jup tɨɨ ɨp sia gu alhii bhaan gui' gu ubii. Ba' gu tɨ'ɨraab kam tɨi bhai'p ji bhɨi, pui' pɨx jup jum duu. Bɨɨx koi mɨt gu xijum gook tɨi pup bhɨbhɨimɨk gui' gu ubii, pu cham jaroi' iam tɨɨ gu alhii bhaan gui' gu ubii. 32 Mɨkkat sap pui' am jup xi muu dɨɨlh gu ubii. 33 ¿Jaroo ba' pɨk jir bɨnga'n ka' jano' nam saak duduadɨi gio mu pai'p ba oipoda'? Jaiñ nam gu' pui'r xijum gook ja'tkam kat. 34 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―Jax dhui na dai ya' dhi oi'ñga'n bhaan nam tɨ bɨpna' ka' gu chichio'ñ gio gu u'uub, dai nam ka duduaka' ja tutku' bhaan. 35 Gu' matgɨm gui' nam mi' pui' jimɨi ko'ya' ja tutku' bhaan na jax jix aa' gu Dios, cham tu' bhaan jup ka tɨtɨɨ'ñchoka'm ji jano' nam pai' dhuuk maakam ja'k aaya', 36 nam gu' ja'p pɨx bar tu'm ka' na jax gu noonbi'ñ gu Dios. Ni kum cham tu' kar tu ko'dam ka', na gu' gu Dios pɨx dɨɨlh na giop ja dudua'ñdhai ja baidhika' nam buiñor bap tui'ka', ba' gammɨjɨ pu bar maamra'n ka'. 37 Gio gu'x bhai'x maatɨ' nam maa'n kap aajim gui' nam ko'iim ja tutku' bhaan nam mi' pui' jimɨi na jax jix aa' gu Dios. Pui'm kai'ch mi u'uan ta'm nat pai' tu ua'nak gu Moisees, na bhaan tu a'ga jano' nat tu a'gidhak gu Dios taip jim duuk bhaan dɨr gux bii u'uux. Gu Dios jup tɨtda dɨɨlh gu Moisees na dhi' pɨx jir di' gu Dios na jax gammɨjɨ pu buiñor bax biiñak gu Abraam gio gu Isaak gio ba' gu Jakob, cham pai' jax kai'ch nam jix biiñak kat pɨx buiñor. 38 Na gu' maaxik gu Dios cham tu' koi'ñga'n na ja a'm tɨ nɨidhidha', gu' gui' ji nam duduaka'. Na gu' gui' cham tu' pui' ɨlhii'ñ nam jup ko'ya' gui' nam mi' pui' jimia' na jax jix aa', gu' matgɨm gui' buiñor bɨɨx ji nam dudua. 39 Ba' jɨ'kchi gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios mi' dhɨr ja'p jup tɨtda am gu Jesuus : ―Jir pui' dho nap jax kai'ch jich jaduuñ. 40 Ba' gui' cham ka juan am, daipu' na mɨt xi chɨɨdak. 41 Ba' bhai' ji ja tɨkka ɨp gu Jesuus gu ja'tkam, jup ja tɨtda: ―¿Jax ku pim ba'p kai'chdha' na guch Xoi'kam jir boxii'ñ gu Dabii? 42 Na ba' gu' gu Dabii dɨɨlh pui'p kai'ch nar gɇ'kam tugi'ñ guch Xoi'kam. Ja'pnim kai'ch mi Salmos ta'm nat pai' tu ua'nak dɨɨlh gu Dabii: Jup tɨtda gu Dios guñ gɇ'kam tuk: “Ya'ni kɨɨ'n dɨr jiñ xanoop jap ka xi dhaibu' 43 nañ aañ ka xi ja mattuda' gui' nam xim bhaamki'ñ nap aap jir gɇ'kam nam ba'm bui soi'm ɨlhdha'.” 44 ¿Gu' jax ji pim chi ba' duukat pui' iimchu'n na pui'r boxii'ñ, na ba' gu' gu Dabii pui'p kai'ch nar gɇ'kam tugi'ñ guch Xoi'kam? 45 Ba' bɨɨx tɇ kɇɇ am gu ja'tkam nam mi'p tu'ii'. Ba'p ja tɨtda gu Jesuus dai gui' nam kaichu': 46 ―Cha'pim ja jɨɨgi'ñdha' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, nam gu' dhi' ja'ppɨx gɇ'gɇrkam jum taat ka'. Jix joojoi'ñdha' am nam tɇ'tɇb ji chɨm tɨi'dhat nai' jiimda', jix aa'nda' am nam tu' ka'm ja nɨidhat ja ñio'kdhidha' bɨɨx gu ja'tkam mu ja'p nam jax jiimda'. Gio bɨɨpɨ' dɨr jam jix dharaibuktu'nda' na pai' tum daanda' gio nam pai' jax tu kua'da', ni jɨ'x kum iam gatuuk dɨr xix dharaibuktu'nda'. 47 Gam nam tu' bhaan xi ja iatgidhat ja boosgi'ñdha' gu ja ba'bhak gu dɨ'dɨlhdhɨm u'uub nam ba ko'iix gu ja bɨpna', sap ba' mɨk xi chu daanda' am buiñor gu Dios nam xi ja nɨi'ñdha' gu ja'tkam, na sap ba' panaas bhaan jix maatɨ' ka' nam cham tu' bhaan u'ua'tulhdhix. Gu' dhi' ji ba' pɨk jix io'm ja tulhiiñchuda' gu Dios, na gu' cham kɨɨ' ka'm nɨi'ñ gu pui' nam jax ja'k tu jim.

Luukas 21

1 Ba' ja'xpɨx mi' ja'k jup ba ja nɨi'ñ gu Jesuus gu ja'tkam gui' nam jir jix chutumñigam, nam pɨx mi' ji chu'aim gu tuumiñ mi' na pai'm tua'ba nam maakim gu Dios na jɨ'k bhaan jup bipio'. Mui' mi' xi chu'aim am. 2 Ba' maa'n jup ba tɨɨ gu ubii dɨɨlhdhɨm na ba muukix gu bɨnga'n, pu cham tu' bia' ni jɨ'x gu tu' na jax gu jai'. Ba' mi'p xi chua gook gu tuumiñ na cham pɨk tu' bhaigim tuutu'm. 3 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus bɨɨx gui' nam mi'p tu'ii': ―Aañ ya' pu jam tɨtda tu' sɨlhkam kɨ'n nat dhi ubii jix io'm mui' mi tua gu tuumiñ, sia ku panaas cham tu' bhaigim tu'ii' dhi' nat mi tua. 4 Na gu' gui' na mɨt panaas mui' mi tua, daipu' gui' na jɨ'k cham kam aa' na mɨt mi tua. Gu' dhi ubii pu bɨɨx mi tua na jɨ'k bia'kat, ni kut iam jax xim aa na pai' ba' dɨr u'ji kɨ'n saba'da' gu tu' na jugia', na gu' cham jir jix chumñigam. 5 Ba' jɨ'kchi gui' nam kaichu' gu Jesuus mi ja'p bhaan ba ji chu a'ga mɨt gu gɇ' chiop, jup kai'ch am na joidham tu'ii' na joidham tu't sobkoñxim bha bhi'ñbakchix gu joodai. Ba'p ja tɨtda gu Jesuus na ja kɇɇ: 6 ―Ya' dho pui' ka tu tu'ii' xib. Matgɨm jum aaya' ji gu tanoolh na pu cham pai' maa'n kap tuukdhixim bi'ya' dhi joodai. 7 Ba' gui' bhai'p ba tɨkka am na pui' ja tɨtda gu Jesuus, jup tɨtda am: ―Jich jaduuñ, ¿paa ba' duuk pɨk pui' tum duñia'? ¿Tu' jax bam buidha' na bhaan bax maatɨ' ka' na bar mia'n? 8 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Na pai' dhuuk bar mia'n ka' na pui' ba ji chum duñia', mui' pɨx ya' ba ji ɇɇda' am gui' nam pui' kai'chdha' na sap panaas aañ jir gui' ka' am. Jup kai'chdha' am: “Aañ jir di' guch Xoi'kam. Bam ai nañ pai' dhuuk ya aaya'.” Aapi'm cham ja jɨɨgi'ñdha', nam gu' jam iatgi'ñdha'. 9 Gio pui' ba tɨ kaaya' pim na ba jɨgialhcha'. Aapi'm cham totdon ka', na gu'm aa' na bɨɨpɨ' jɨgialhcha' na ba' pɨk bam tɨɨmo' dhi oi'ñga'n. Ku gu' chakui pɨk jir di' ka' ji sia kut ba jɨgialhich. 10 Mui' xi chu ja a'gi'ñchu' gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―Maap jam jim daagɨi dai gɇ'gɇrkam ja bɨɨm bɨɨx gu ja ja'tkami' mui' ji chu kokda' ja bui gu jai' gɇ'gɇrkam nam jai' momkoram jup tui'ka'. Giilhim ba' bar jɨgialhi' ka'. 11 Gio ba' na mui' kap dɨɨlh pɨx ba joiñdha' dhi oi'ñga'n. Gam na bhiogi' bhai' ji jimia'. Gio gu ko'kdai' na bhai' ji chu aaya'. Gio bha ja'p jix dhaam bɨɨx aixim jix ɨɨbhidham jax ña pim pɨx ba tɨ nɨi'ñdha' na pim tu' cham pai' dhuuk pu chu'm tɨ nɨi'ñdha'. Gam jai' bɨɨx aixim ku pim pui' tɨ tɨgia'. Ba' dhi' bhaan jix maatɨ' ka' na ba miamlhidha' na bam tɨɨmo' dhi oi'ñga'n. 12 ’Ba' bɨɨpɨ' na ba' moo bhai' ji jɨgialhcha', aapi'm na pim jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha'ñ bui, jam da'ngɨi jam ui'ka' am gu ja'tkam mu ja'p nam pai' jax tu chichiopi' ka', mi' ba' bhai' ji jam tɨkka' am na pim jax kai'ñkam mi' pui' tu daa'ñchugɨt mi' pui' jiim na jax aañ. Mi' dhɨr ba' mu ja'p ba jam u'aidha' am nam pai' jax darka' gux kakai' gio jai' ja bui gu gɇ'gɇrkam. 13 Ba' kapbhai' nam bhai' ba jam tɨkkada', aapi'm xi ja aagi'ñdha' na pim jax kai'ñkam jiñ kaichu', xi ja aagi'ñdha' pim sia nañ jir tu'p tu'm da'. 14 Ba' no' pim cham maat na pim jax ja'k tɨ'ya' ja bui gu gɇ'gɇrkam, cha'pim jax jum aa'ntu'nda', 15 nañ gu' aañ jam makia' gu matda' na pim jax ja'k ja tɨɨda' no' pim bhaan bap tui'dhi'. Dɨɨlh pɨx ya' dɨr ja'p ji bubuakia' gu ñi'ook na pim jax ja'k ja tɨɨda', gui' pu cham ka bhaai'n ka' nam jax jam tɨɨda'. 16 Ku gu' bɨɨx pɨx bhai' ji jam bhaamkidha'm ji gui' nam cham jiñ bui tɨ jɨɨgi'ñdha', sia gu jam tataat no'm cham jiñ bui tɨ jɨɨgi'ñ, sia gu mia'n jam jaaduñ, sia gu mɨk dɨr kam jam jaaduñ, sia gu jaroi' na pim tɨi gook dɨt jix bhai' ka kai'chdha'. Dhi' ba' maaxik jam tuttu' am ja bui gu gɇ'gɇrkam, ba' jai' dhɨt jam kooda' am no'm xi ɨlhii'ñ. 17 Bɨɨx jam xi jam bhaamki'ñdha' gu ja'tkam gui' nam cham tɨ jɨɨgi'ñdha' aañ jiñ bui. 18 Ku ba' gu' cham jax bua ji, na gu' gammɨjɨ jam a'm tɨ nɨidhidha' gu Dios, nim maa'n jam kuup ku mai' gɨɨxix ka' jam mo' am dɨr. 19 Ba' cha'pim jax jum aa'ntugɨt mi' pui' xi chu duñiidha' na jax jix aa' gu Dios sia pui' jim tulhiiñaidhat, na ba' jam baidhika' na pai'p tu'ii'. 20 ’Ba' no' pimɨt ba ja tɨɨ nam bɨɨx xikoolh dhɨr ba daraa gu sandaarui'x ya' Jerusaleen, am tɨ'ñchoka' pim na cham xiim cham pai' matgilhia' dhi ba'bhak ja bɨɨm gui' nam ya' oi'dha', sia ku gu' jax gɇ'r kiicham. 21 Gu' ba' no'm gu ya' kam mu ja'p ka paxiar jai' kap na pui' Judea bhaan jup bipio' gu dɨbɨɨr, mi' dhɨr jam ba jiboi'ñgia' bhɨjɨ ja'p oi'dha' ta'm na jax jix u'xi', cham tu' nam bha ja'k boopoda'. Gio jai' no'm ya' ka oipo Jerusaleen, ya' dɨr jam bubuakɨi ba jiboi'ñgia' mu ja'p gampɨx. Gio jai' no'm mu ja'p ka oipo ja gagaa am, mi' dhɨr jam gammɨjɨ ja'k pu ba jiboi'ñgia', cham tu' nam yammɨp ka xi ñoongɨi nam ba' pɨk ba jiboi'ñgia'. 22 Bam aaya' gu' gu tanoolh na pai' dhuuk giilhim jix io'm tulhiiñara' ja daam jimia' bɨɨx gu ja'tkam gui' nam cham tu' ka'm tɨ tɨgia', ba' pui' ba tum duñia' na jax tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ gu Dios na mɨt tu ua'nak gu bɨjɨk dɨr kam. 23 Tɨi joi'mdam jum buada' am jano' gu u'uub gui' nam a'aalh kɨ'n cham bhai'm taat ka', gio gui' nam kia'pɨx ja tɨgia' gu a'aalh. Giilhim jix ko'kom jum buada' am bɨɨx pɨx gu Israel kam ja'tkam gui' nam cham mi' pui' jimia' na jax jix aa' gu Dios, ja daam ba jimia' gu' gu tulhiiñara' dhi' dhi ja'tkam. 24 Ba' jai'm ya' pu xi ja sɨssɨi kukxir kɨ'n, jai'm ba' ja buuprai nai' ba ja u'aidha' jai' momkoram nam pai' jax dar gux io'm gɇ'gɇrkam. Ba' ya' dhi Jerusaleen gampai' tu dooda' am gui' nam cham jir Israel kam ja'tkam, ku gu' tu ja daaxdha' ɨp ji gu Dios dhi' dhi ja'tkam nam pai' dhuuk jup ja kooda', cham tu' nam pui' bi'ya'. 25 Mui' xi chu ja a'gi'ñchu' gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―Ba' mi' dhɨr bɨɨx aixim bhai' ji chum duñia' bha ja'p jix dhaam. Gu tanoolh nai' ji chukia', gio gu masaa'n cham ka tu masbagi'ñdha', gio gu chiichia' cham pai' bhai' pai' ka darka', gio gu gɇ'gɇr suudai' na mu ja'p suusu'n ju'ñdharam dhi gɇ'gɇr dɨppɨr, gɇ'gɇr ba tɨroonda'. Cham ka bhaai'n ka' nam jax jum duñia' bɨɨx gu ja'tkam, giilhim bax chotdon ka' am. 26 Tu kaamui nai' ji ia'lhia' am nam pui' xim aa'nda' na bam tɨɨmo dhi oi'ñga'n. Bɨɨx tu ii'ñxia' gu' dhi' na tu' xib bha ja'p jix maax jix dhaam, panaas ku jaroi' bha tu xiixka'. 27 Ba' mi' dhɨr aañ nañ bhaankam ya oirɨ gu Dios, bañ chɨgia' pim nañ bhammɨ dɨr bhai' ba jimda' bhaan maa'n jix chua tɨbaa'ñ cha'm giilhim gɇ'kam kɨ'n, joidham am nammɨ ja'p jix chu maaxchu'nda'. 28 Ba' na pai' dhuuk pu'ñi ba ji chum duñia', cha'pim jix buam jum aa'nda'. Am gan ba tɨ nɨi'ñdha' pim ji, na gu' gu Dios cham xiim ya' dɨr ba jam baapmi'ñdha'. 29 Ba' bhaan xi chu ua'rgidhak xi ja aagi'ñ, jup ja tɨtda: ―Na gu' na pim jax bax maat maa'n gu iigɨx piam jax chu'm jumai ɨ'ɨɨx, 30 no't ii'nsɨk gu jaaga'n jai' ba i'po, dhi' bhaan jix maatɨ' ka' na cham xiim ba tɨ'ngia'. 31 Ba' pu'ñi ɨp no' pim bɨɨx aixim ba tɨ nɨi'ñ na ba tum bua, dhi' bhaan bax mat ka' pim na cham xiim xi jam joi'mdaix bhai' ba jam duñia' gu Dios. 32 ’Puix jai'ch ka' am gu ja'tkam Israel kam jano' na pai' dhuuk pui' tum duñia', aañ moo ya' pu jam tɨtda. 33 Na gu' aañ nañ pai' jax kai'chdha', pui' ji chu buusnichgɨda', cham tu' pui' na dhi dɨbɨɨr gio dhix dhaam na jax chu'm tanoolh cham pai' matgilhia'. 34 ’Ba' aapi'm cham tu' bhaan jum tukgi'ñka' gu tu' na ya' dhi oi'ñga'n jix chu jai'ch na cham tu' mim nɨnɨi'ñ. Cha'pim maik ka', dai ji na pim mi' pui' xi jiimda' na jax jix aa' gu Dios na ba' cham ya' pɨx 35 pu ba jam tulhiiñchuda' na pim jum jur bhɨɨya', ja'p na jax gu tu' na jotmoda' pɨx tɨɨgi'ñ chɨr ba gɨxia' na cham pum aa'nda'. Na gu' pu'ñi ja'k jum duñia' am gui' nam cham tu' ka'm tɨgia' gu Dios, nam gu' dai gam ɨrda' kia'. 36 Gu' aapi'm gammɨjɨ tu daanda' ji buiñor gu Dios jix dhaam ja'k na pim ba' cham jum tulhiiña' na jax gu ja'tkam gui' nam cham tu' ka'm tɨgia' gu Dios, gam na pim ba'x bhai'm taatɨt baasɨ'n bañ ñamkia' nañ bhai' ba jimda'. 37 Ba' gu Jesuus dai tataab ja'k mi' tu ja a'gi'ñdha' gu ja'tkam gɇ' chiop, jurnɨk ja'k ba' ba jimia' na ba tɨbiapmɨra' baasɨ'n ja'p oidha' ta'm Oliibostam. 38 Na jax pɨx ji chonnidha'm mi' ba aaya' gu ja'tkam gɇ' chiop nam jix kaim ka' gu Jesuus na tu ja a'gi'ñdha'.

Luukas 22

1 Ba' bam aajim gu piasta na pai' dhuuk jum kua'da' gu paan jix basdak gakdhi'ñchix kam, gio na pai' dhuuk jup jum kua' gu kasnir bakaax. 2 Gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, gio gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, tɨi maap tu a'gada' am nam jax dhui gɨt tu chiñia' nam mu'aa' gu Jesuus, nam gu'x ja ɨɨbhi'ñdha' gu ja'tkam nam ba' tɨi cham juanda'. 3 Gu' ji na gu' maadɨt gu mambhɨɨx daman gook gu noonbi'ñ gu Jesuus bhaan baa gu ja'ook, gui' na Juudas tɨɨ', nam Iskarioti kɨ'n jup jix mat ka'. 4 Xi mɨɨ mu nam pai' darka' gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, gio gui' nam jir o'rosiiris bhai' gɇ' chiop, ba ja aagi'ñ na sap gui' ja aagi'ñdha' na pai' dhuuk jir am ka' nam daagɨi tu chiñia' nam mu'aa' gu Jesuus. 5 Ba' gui' giilhim jix bhai'm ɨlh jamɨt na pui' ja tɨtda, jup tɨtda am nam namkidha' no't ja aa'ñ. 6 Ba' gu Juudas pɨx jix bhai'p jum ɨlh nam aagi'ñ gu tuumiñ, ba gaagidha' ba' na pai' dhuuk jir am ka' na ja aa'ñdha' nam dagia' gu Jesuus. 7 Ba' nat bam ai na pai' dhuuk jum kua' gu paan jix basdak gakdhi'ñchix kam gio gu kasnir bakaax, 8 gu Jesuus ba ja jootos gu Peegro gio gu Juan nam tu bhai'ñpu' nam maap tu jugia' jurnɨk kam, jup ja tɨtda: ―Mu jimia' pim aapi'm gook na pim tu bhai'ñpu' bhai' dhɨr gɇ' kiicham nach tu jugia' ja'xñi jurnɨk nat bam ai dhi piasta bhaan Paaskua ta'm. 9 Ba' gui' bhai'p ba tɨkka am, jup tɨtda am: ―¿Jax chu'm ba'k chɨr jap jix aa' nach tu bhaidha'? 10 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho bhai' na pai' ji aaya' maa'n gu maa'nkam tu bai'ntugɨt bai'ñdhakar ta'm, ba tɨgia' pim na ya' dɨr mui' ba tu bai'ntu'nda' na pim jax mu aajidha' bha kikcham. Mui' pim pu oidha' bhammɨ juugɨt maa'n kap kiicham na ji aaya'. 11 Ja'p japim ba' tɨɨda' gu kiokam: “Jup kai'ch guch gɇ'kam tuk nap sap pai' taiñbui'ñ taak dɨr dhim ba'aak, na mi' tu jugia' ja bɨɨm gu noonbi'ñ ja'xñi jurnɨk dhi bhaan Paaskua ta'm nat bam ai.” 12 Tu jam tɨɨ'ñchoda' ba' bhɨjɨ ja'p daam dɨr na pai' joidham jix chɨ kɨɨ' gio gɇ'x chɨ gɨ'ɨɨr. Bhai' pim ba' ba tu bhaidha' nach tu jugia' ja'xñi jurnɨk. 13 Ba' gamai' bhɨi mɨt na mɨt tu bhaidham. Pui' ji chu buus na jax ja tɨtda gu Jesuus, ba' dai na mɨt bhai' ji chu bhai'ñ. 14 Ba' ja'xpɨx jurnɨk nat bam ai na pai' dhuuk tum kua' gu bhaan Paaskua ta'm, mi' ba ai gu Jesuus ja bɨɨm gu jai' noonbi'ñ nam pai' tu jugia', pɨx mi ja'p ji dharaibu mɨt. 15 Mi' dhɨr ba'p ja tɨtda gu Jesuus bɨɨx gu noonbi'ñ: ―¡Ja'p jañ tɨi bax aagɨt na gɨt pu'ñi bam aaya' dhi piasta bhaan Paaskua ta'm nañ ba'x bhai'ñ chaatɨt jam bɨɨm xi chu jugai daipu' maa'nnim pɨx ba', nam gu' aañ bañ mu'aa'! 16 Cham jañ pai' dhuuk ob ka tu jugia' joidham jix bhai'ñ chaatɨt na jax xib. Na pai'm aaya' jano' na pim pai' dhuuk buiñor aaya' guñ Gɨ'kora' nañ ba' giox bhai'ñ chaatɨt jam bɨɨm jup ba tu jugia', nach gu' jano' bɨɨx maap tu jugia' bɨɨma'n guñ Gɨ'kora'. 17 Ba' xi dhaagɨk gu alhi'ch ja'aa na mi jim gu biiñ gui' na uubas kɨ'n jup duñiix, xi chu taxchaabgi buiñor gu Dios jix dhaam ja'k. Mi' dhɨr ba' mu ja'k xi ja bhɨi'ñ gu noonbi'ñ jup xi ja tɨɨdak: ―Dhi'ñi pim jɨ'ma'n kaam xi i'ya' bɨɨx. 18 Aañ daipu' xib pɨx jix bhai'ñ chaatɨt jam bɨɨm ba i'ya' dhi biiñ. Na pai'm aaya' jano' na pim pai' dhuuk buiñor aaya' guñ Gɨ'kora' nañ ba' giox bhai'ñ chaatɨt jam bɨɨm jup ba i'ya', nach gu' jano' bɨɨx maap tu i'ya' bɨɨma'n guñ Gɨ'kora'. 19 Mi' dhɨr ba' gu paan jix basdak gakdhi'ñchix kam jup xi dhaagɨk pui'p xi chu taxchaabgi buiñor gu Dios jix dhaam ja'k. Mi' dhɨr ba' ta'tak jaisak mui' xi ja maa, jup xi ja tɨɨdak: ―Dhi'ñi pim mui'p xi jugia'. Dhi'r jiñ chuuku' gui' nam mu'aa' gu ja'tkam na ba' jam a'mkam kɨ'n tu namkix ka' gu jam ua'tulhdhara'. Pui' pim buada' na pim bhaan jiñ chɨ'ñchoka' na ñich jam a'mkam tu namki. 20 Ba' na mɨt xi jugaak gu paan jix basdak gakdhi'ñchix kam, jumai bhai'p ji bhɨi gu Jesuus gu alhi'ch ja'aa na mi jim gu biiñ gui' na uubas kɨ'n jup duñiix. Ba' mui' xi ja maa jup xi ja tɨɨdak: ―Dhi biiñ jup jir jiñ ɨ'ɨɨr gui' na mɨlhia' na kɨ'n jam a'mkam tu namkix ka' gu jam ua'tulhdhara'. Gam na dhi' bhaan pup jix maatɨ' ka' na xib dɨr maakam pup tu aagix nam jax ja'k buiñor bax biiñak ka' gu Dios gu ja'tkam, cham tu' pui' na jax bɨjɨk dɨr. 21 ’Ba' gui' na maaxik jiñ kɨɨsa' nam jiñ dhaagɨiñ mu'aa', ya'ñ bɨɨm tu kua' xib, 22 na gu'm aa' nañ mi' pui' bhɨɨya' nat jax kai'ñkam bhañ joot guñ Gɨ'kora'. Tɨix joi'gɨ'n iñ gui' na maaxik jiñ kɨɨsa', na gu' cham bhai' tu jimia' na pui'ñ dhooda'. 23 Ba' tɨi bhai' jim tɨ tɨkka mɨt bɨɨx gu noonbi'ñ na jaroi' ba'r di' gui' na maaxik kɨɨsa'. 24 Ba' dɨɨlh mi' pɨx chu' ba ji chɨi mɨt ɨp gu noonbi'ñ gu Jesuus na sap jaroi' ba' pɨk jix io'm jir gɇ'kam dai gui' am. 25 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Cha'pim pui' tu jimda' na jax gu ya' dhi oi'ñga'n kam gu gɇ'gɇrkam nam maa'n kap pɨx ji dharaat tu ja chianda' nam tu' jax buada' gu ja ja'tkami', ba' cham tu' iam jax jum kai'chdha' na mɨt dɨɨlh gu ja'tkam tu' jax dhuu. Gu' ja'pji gu ja gɇ'gɇrkam tuk nam pɨx jix bhai' kai'chdha' ja bui, nam gu' sap gui'x maatɨt pui' ja chianda' gu tu'. 26 Gu' matgɨm no' jaroi' maadɨt aapi'm jix aa' nar tu' ka' ja bui dhi jai', jum aa' ji na gampai'm ɨlhii'ñdha' ja'p na gu alhii na kia'pɨx gɨ'lhidha', piam na tujuandam pɨx jum ɨlhii'ñdha'. 27 Nam gu' ya' gu ja'tkam pui' ɨlhii'ñ na gu jaroi' na daibui ba tɨ nɨɨrada' nam tu bhiidha', dhi' sap ba'r gɇ'kam ka' panaas, gu' sap ba' gu jaroi' na mu tu bhiidha', jir tujuandam ka' pɨx. Gu' matgɨm aañ cham tu' ji nañ pui' ɨlhii'ñ, ja'kbui' kat tujuandam kɨ'n pɨx ya oirɨ iñ aañ nañ jax ba' ya' ba jam palhbui'ñ bɨɨx aixim tu'm kɨ'n. 28 ’Gu' ba' na pim gu' aapi'm gammɨjɨ puñ bɨɨm jup tui'dhi' sia pui' xich chulhiiñaidhat bɨɨx aixim bhaan, 29 aañ gɇ'gɇrkam kɨ'n jam darsa' bɨɨx jɨ'ma'n jano' na pai' dhuuk jum tɨɨmo' dhi oi'ñga'n. Pui'ñ gɇ'gɇrkam kɨ'n jup jam darsa' ja'p na jax aañ guñ Gɨ'kora' nat gɇ'kam kɨ'n jiñ dhai. 30 Maa'n kap jañ ba' jam darsa' na pim pai' dhɨr ja tɨkka' bɨɨx gu Israel kam ja'tkam no' mɨt mi' pui' jii na jax jix aa' guñ Gɨ'kora' piam ku gu' cham. Gio ba' na pim jiñ bɨɨm tu kua'da' gammɨjɨ gio na pim jiñ bɨɨm tu io'da' tu' na pim ɨlhii'ñ. 31 Ba' gu Jesuus jup tɨtda ɨp gu Simoon Peegro: ―Simoon, aañ ja'pni xim tɨɨdam. Gu ja'ook jup tɨtda guñ Gɨ'kora' na sap aapi'm bɨɨx jɨ'ma'n jam mai'chia' tu' bhaan na pim ba' gai suulhgia'. Guñ Gɨ'kora' ba' pui'p tɨɨ'n nar am na sap ba' bhaan machia' no' pim bax ñakoo'. 32 Gu' ji na gu' aañ soi' tɨtdatu' ɨp guñ Gɨ'kora' na aap jix io'm jum palhbuidha' nap ba' gatuuk gioñ buip ba tɨ jɨɨgi'ñdha', sia kup gu' jɨ'x tɨi cham xi chɨ jɨɨ'ñdhat jiñ bui. Ba' nap pai' dhuuk gioñ buip ba tɨ jɨɨgi'ñdha', ja aagi'ñdha' ap dhi jai' nam gammɨjɨ bɨɨx ja jujur kɨ'n jiñ bui tɨ jɨɨgi'ñdha', cham tu' nam ampɨx jum o'jolhi'ñdha'. 33 Ba'p kai'ch gu Simoon Peegro: ―Jax dhui nañ bɨɨx jiñ jur kɨ'n jum bui tɨ jɨɨgi'ñ. Pu cham jax jiñ aa' iñ sia ku mɨt jum bɨndak jiñ kuu, piam ku mɨt jum bɨndak jiñ mua. 34 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Jax dhui nap moo ja'xñi baikim pui' pu ba tɨ'ya' nap cham jiñ maat na kia'pɨx maa'nnim ba jiiñkia' gu takaarui'. Pum tɨtdañ moo Peegro. 35 Mi' dhɨr ba'p ja tɨtda gu Jesuus bɨɨx gu noonbi'ñ: ―Jano' na ñich pui' jam joot na pim nai' tu ja a'gi'ñpu' gu ja'tkam, jano' bo nañ jup jam tɨtda na cham jum aa' na pim ua'da' tu' tuumiñ, nich chu' a'sak, nich chu' jam sussak ku pim jai' ja gaamtu'nda', ¿jia nat gu'x bhai' tu jam jii sia ku pim pui' jiimɨt? Ba' gui'p kai'ch am: ―Matgɨm jix bhai' ji nat tuch jii. 36 Ba'p ja tɨtda ɨp gio: ―Dho xib jañ ba' ja'p jup jam tɨtda na pim ba ja kusbio' gu a'sak no' pim ja bia', gio gu tuumiñ japim jup ba gaamu' no' pim bia'. No' jaroi' maadɨt cham bia' gu kuxiir, xi ga'rai dho gux kabook kutuuna'n maa'n kɨ'n saba'da'. 37 Nat gu' xib ba' bam ai na pui' ba tum duñia' na jax jum kai'ch mi' na mɨt pai' tu ua'nak gu bɨjɨk dɨr kam nap jum kai'ch: “Ja'p pɨx jamɨt pui' ja'k xi aichuxdhak mua na sap cham jɨ'x tu' ka'm tɨ nɨi'ñ, panaas ku pui'p jir tu'm kat na jax gui' nam tu' sɨlhkam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ.” Na gu' bɨɨx na mɨt jɨ'k jax tu ua'nak gu bɨjɨk dɨr kam nam aañ jiñ aagɨt jup kai'ch, bɨɨx pui' ji chu buusnia' sia pɨk nar jax ka' gɨt. 38 Ba' gui'p kai'ch am: ―Ya'ni bɨɨt gook gu kukxir jich jaduuñ. Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Cham tu' ji na pim maatɨt jiñ kɇɇ. Cha'pim jax ka kai'chdha'. 39 Ba' mi' dhɨr buusnɨk ba jii ɨp gio gu Jesuus ja bɨɨm gu noonbi'ñ mu ja'k sonpan gu oidha' Oliibostam, na pai' pux joi'ñ na a'jɨda'. 40 Ba' na jax pɨx mi' ji aajim, jup ja tɨtda bɨɨx gu noonbi'ñ: ―Xi chu dañia' pim jix dhaam ja'k buiñor gu Dios na cham tu jam mai'chia'. 41 Ba' dɨɨlh ja'x xi jimɨɨk o'lhia'n kɨ'n xi kɨkbok mui'p ji chu daanɨx dhaam ja'k buiñor gu Dios, 42 jup kai'ch: ―Aapi'ñ Gɨ'kora', xiñ palhbui'ñ nam cham jiñ mu'aa', na gu' dhi' ja'p ji buusan nañ i'ya' gu tu' na giilhim jix xibu'. Ku gu' no'p aap jix aa' ji, aañ pui' pɨx tɨi soi'm tɨtda ji. 43 Ba' jotmoda' maa'n mi' bam maax gu nobii'ñ gu Dios nat bha tajaañdham gui' na kɨ'n nakga' gu tulhiiñara'. 44 Ba' giilhim jix buam tu tatda' gu Jesuus na bhaan bam tajaanaim gui' na kɨ'n tu nakga', gu' ji na gu' cham jum o'jolhdhat xi chu daañchu' buiñor gu Dios. Gio ɨ'ɨɨr bhai' ji boorat, gɇ'gɇr mi ja'p ba iigɨs dɨɨrap. 45 Ba' mɨkkat kɨkbok ba jii ɨp gio mu nam pai'p tu'ii' gu noonbi'ñ nat jɨ'x xi chɨɨmok na xi chu dañiimɨk. Ba' mi' pɨx kookos am nat mu ba ai ɨp gio, ja kookxich gu' nam bhaan jix buam jum aa' nam pui' mu'aa' gu Jesuus. 46 Ba'p ja tɨtda: ―¡Gor xi ñiññia! ¿Jax ku pim ba' dai kookos? Xi baapmigɨi pim xi chu dañia' buiñor gu Dios na cham tu jam mai'chia'. 47 Ba' na mi' pui' ka ja tɨtda gu Jesuus gu noonbi'ñ, mi' dhɨr ja'p mui' ji bubua mɨt mui' gu ja'tkam. Gu Juudas pɨk bɨɨpɨ' xi jim, gui' na tɨi maadɨt jir di' gu mambhɨɨx daman gook gu noonbi'ñ. Ba'x io'm amuub xi ɇɇk na pai' gu Jesuus bhai' xi chiñxi kaamaram. 48 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Juudas, ¿pu kai'ñkam aa pich bhañ chiñxi nap maaxik jiñ kɨksa nam jiñ dhagia' dhi ja'tkam nam ya' jiim aañ nañ bhaankam ya oirɨ gu Dios? 49 Ba' gu noonbi'ñ gu Jesuus, na gu' cham kar am nam jax tɨ nɨi'ñ, jup tɨtda am: ―¿Jich jaduuñ, cham jach gu' tu kokda' dhich kukxir kɨ'n nach ja ua', ka'ch ji gu' cham joiñat gu'ka' aa? 50 Ba' maadɨt nat jax dhaa gu kuxiir bhai' tɨi soñiich gu tujuandam tugi'ñ gux io'm ja gɇ'kam tuk gui' nam ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, gu' ji nat gu' dai naaka'n pɨx ai, mu ja'p ji sai. 51 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Cha'pim ja juanda'. Bax bhai'. Ba' pui' xi ja tɨɨdak giop xi dhua'ñdhak gu naaka'n gui' na mɨt soñiich. 52 Mi' dhɨr ba' gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, gio gui' nam jir o'rosiiris bhai' gɇ' chiop, gio ba' gu ja gɇ'gɇrkam tuk gu Israel kam ja'tkam, jup ja tɨtda: ―¿Jax ku pim ba' kukxir ji chu ua'dat bha ja'k jiim gam u'uux jix kaapak? ¿Jir jix ɨxkum iñ aa panaas? 53 ¿Gio gu' cham bhaai' aa na pim gɨt bhai' puñ dhagia' gɇ' chiop nañ moo bhai' oirɨt pu tu jam a'gi'ñdha' nabap tanoolh na pim gɨt ba' cham pu'ñi yammɨ ja'p bañ gaagidha'? Ku gu' dhi' na jax dhui mi' pɨx pui' ba jim ji, nat gu' xib ba' kam ai na pai' dhuuk jam daam jimia' gux chukgam. 54 Ba' daagɨk jamɨt pu bhɨɨk gu Jesuus bhammɨ na pai' kio gux io'm ja gɇ'kam tuk bɨɨx gui' nam ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam. Ba' gu Peegro mɨk dɨr mu ja oi'ñchu'. 55 Ba' mɨjɨ ɨrban dɨr ba tu nai mɨt gu o'rosiiris, mi ja'p na pai' gɇ'x chɨ gɨ'ɨɨr, mi'm ba' daraat bɨɨx xikoolh ba juuka', bɨɨx gu Peegro mi'p ji dhaibu ja sanoop. 56 Ba' na mi' ka juuka' gu Peegro, maa'n gu ubii gui' na mi'r tujuandam ka' mi' dhɨr ja'p bhai' ba nɨi'ñ na mamtɨ, ba'p ja tɨtda gui' nam mi'p daraa: ―Dhi'ñi dho bɨɨx jup kaichu' gu Jesuus. 57 Gu' ji na gu' gu Peegro cham tu aa', jup kai'ch: ―¿Jax jap ba' kai'ch? Jax dhui nañ pu cham maat gu jaroi' nap aa'. 58 Ba' ja'xpɨx jumai gu maa'nkam pui' bhai'p xi ñɨidhimɨk jup tɨtda: ―Moo chi aap pui'p kaichu' gu Jesuus, ¿ka' cham? Ba'p kai'ch gu Peegro: ―Cham tu' ji matgɨm jiñ jaduuñ. Dɨɨlh ji nañ jup oilhim. 59 Ba' ja'x xi mɨɨkim pa' nat jumai gu maa'nkam mi'p ba ai na pai' kɨɨk gu Peegro, ba' pui' bhai'p xi ñɨidhimɨk jup ja tɨtda gu jai' nam mi'p tu'ii': ―Jai'p kaichgɨt moo dhi' gu Jesuus, jix maatɨ' na jax chu'ii', gio gu'r mu kam Galilea. 60 Ba'p kai'ch gu Peegro: ―¿Jax jap ba' kai'ch jiñ jaduuñ? Jax dhui nañ moo pu cham maat gu jaroi' nap aa'. Ba' na pui' ka kai'ch gu Peegro, ba jiiñ gu kɨlhii takaarui'. 61 Ba' gu Jesuus jotmoda' mu tɨɨ gu Peegro. Gu Peegro bhai' pup tɨ'ñcho na pɨn bɨɨpɨ' dɨr jup tɨtda gu Jesuus: “Jax dhui nap moo ja'xñi baikim pui' pu ba tɨ'ya' nap cham jiñ maat na kia'pɨx maa'nnim ba jiiñkia' gu takaarui'.” 62 Ba'x buam jum ɨlh gu Peegro. Buusnɨk baas dɨr ja'p dɨɨrap ma susua. 63 Ba' gu o'rosiiris gui' nam mi' daraat nuuka'n gu Jesuus, jax ñam pɨx bua. Bha gɨb am, as am ba' pui' xi bua't. 64 Xi bupprat am jannulh kɨ'n gu buupui'ñ nam bha gɨb, jup tɨtdada' am ba': ―¿Jaroo bham gɨb? 65 Bɨɨx aixim na jax aa' kum pu tɨtda gu Jesuus. 66 Ba' buimgidhak nat ba tu maaxir, maap jamɨt bam jumaap gu ja gɇ'gɇrkam tuk gu Israel kam ja'tkam, gio gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, gio ba' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios. Ba bhɨɨk jamɨt ba' gu Jesuus mu na pai' tum a'ga, ba' mu aichdhak bhai' ba tɨkka am, jup tɨtda am: 67 ―Ea nap jich aagi'ñdha' nach ja'p tu'm xim tɨkkam. ¿Ja'p aa sɨlhkam aap jir di' guch Xoi'kam? Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Jax dhui na pim cham tu'ñ jɨɨgi'ñdha' sia kuñ tɨip jam aagi'ñ nañ aañ jir di'. 68 Gio no'ñ tu' tɨip xi jam tɨkka, sia cham jiñ aagi'ñdha' pim. 69 Ku gu' aañ xib dɨr sonpan ba daaka' ji kɨɨ'n dɨr guñ Gɨ'kora' na giilhim bɨxchu'x bhaai' na pu tu duñia'. 70 Ba'p tɨtda am bɨɨx dhɨt nam jɨ'k mi'p tu'ii': ―¿Ja'p kai'ñkam jup kai'ch ap aa ba' nap Dios jir Maraa'n? Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho aañ jir Maraa'n maaxik, gio gu' aapi'm dɨɨlh pui'p kai'ch. 71 Ba'p kai'ch am dɨɨlh gui': ―¡Dho jaiñ! ¿Jaroi' aach pup ka nɨɨra' nach aagi'ñdha' no'x buam kai'ch piam ku gu' cham? Dɨɨlh chiñii'ñ kɨ'n ba kai chich gu' na jax kai'ch.

Luukas 23

1 Ba' mi' dhɨr na mɨt jax guguu ɨp gio, ba bhɨɨk jamɨt gu Jesuus mummɨ na pai' gu Pilaato. 2 Mu buiñor ba iattulhi'ñ am ba', jup tɨtda am: ―Aach ja'p tu'm kɨ'n ya'm ua'tulhi'ñ dhi maa'nkam. Mu ja'p oirɨt ja kokdhichu'n guch ja'tkami', jup ja tɨtda nam sap cham namki'ñdha' gux io'm gɇ'kam Rooma kam. Gio na pui' ja tɨtda na sap jir di' guch Xoi'kam, na ja'p kai'ñkam jup ji kai'chɨt na dhi'r di' gux io'm jich gɇ'kam tuk. 3 Ba' gu Pilaato xi chɨkka dɨɨlh gu Jesuus, jup tɨtda: ―¿Aapi' aax io'm jir ja gɇ'kam tuk gu Israel kam ja'tkam? ―Aañi' dho ―jup kai'ch gu Jesuus. 4 Ba'p ja tɨtda gu Pilaato gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, gio gu ja'tkam nam jɨ'k mi'p tu'ii': ―Aañ cham tu' buam kɇɇ dhi maa'nkam pui' na jax kai'ch. 5 Ba'x io'm gɇ' kɨ'n jup kai'ch am gui': ―Ja'pji aach na cham jich ko'raar na maakam ja mamtuxdhim guch ja'tkami'. Mummɨ dɨr bhai' ji kɨi Galilea, saalh pui' yammɨ ja'p ba ja iatgidhim Judea. 6 Ba' nat ja kai gu Pilaato na mɨt Galilea dɨr bhai' ji chu aa, ba ja tɨkka no'r Galilea kam gu Jesuus. 7 Gui'p xi aagi'ñ am nar Galilea kam. Ba' mu ja'k xi joochxi gu Eroodis, gui' na mur gɇ'kam ka' Galilea. Jano' pɨk bhai'p oirɨ Jerusaleen. 8 Ba' giilhim jix bhai'm ɨlh gu Eroodis nat ba tɨɨ gu Jesuus, na gu' pui'm aa'nda' na chiñia' na tu' jax xi dhuiñdha'x bhai'm duukam na tu' cham pai' dhuuk pu chu'm nɨi'ñ na pai' dhuuk pu'ñi tɨgia'. Pui' tɇ kɇɇkɇ' gu' gu Eroodis na gu Jesuus mu ja'p pai' joidham jix bhai'm duukam jup tu buada', nam tu' cham pai' dhuuk pu chu'm tɨ nɨi'ñ gu ja'tkam. 9 Bɨɨx aixim ba' bhai' tɨi ji tɨkka, gu' ji nat gu' pu cham ñio gu Jesuus. 10 Ba' bɨɨx mi'p tui'dhi' am gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, gio gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios. Dhi' pɨk pup xim taattu' am gu' nam iattulhdhim gu Jesuus. 11 Ba' jax ña pɨx xi bua't as gu Eroodis gu Jesuus, tu' pɨx ɨlhii'ñ. Sia gu sandaarui'x chugi'ñ jam jai' pui'p xi bua. Xi chɨi' mɨt ɨp ba' gu jannulh gux dha'ram namkɨm nam jax chu'm ja tɨ tɨ' gux io'm gɇ'gɇrkam, ma a'sɨ mɨt ba' xi chɨi'dhak. Mi' dhɨr ba' gio mu ja'k jup xi joochxi gu Pilaato. 12 Ba' jano' gui' gu tanoolh cha'm dɨr bhai'x bhai' ji chɨi mɨt gu Pilaato gio gu Eroodis, nam gu' bɨɨpɨ' dɨr ka xim bhabhaakui'ñdha'. 13 Ba' gu Pilaato maap xi ja jumpadak gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, gio gui' nam jir ja gɇ'gɇrkam tuk gu Israel kam ja'tkam, 14 ba'p ja tɨtda: ―Aañ cham tu' tu' bhaan buam kɇɇ dhi maa'nkam na pimɨt gio ya'p bañ aichulh na pui' mu ja'p pai' oirɨt ja kokdhichu'n gu jam ja'tkami'. Tɨi ñich bɨɨx aixim ba tɨkka na pim jax jiñ kɇɇ, cham tu'r jix buam panaas aañ jiñ bui na jɨ'k jax kai'ch. 15 Sia chi gu Eroodis pui' cham pai' buam jup kai na jax kai'ch, tɨɨ' nat gio bhai'p xiñ joochxi. Cham tu' ji matgɨm na tu' bhaan kuiñcha bia' nach moo bhaan jup ba ji mu'aa'. 16 Xi chu chiñia' iñ nam gɨɨ'bia' chipliiñ kɨ'n, mi' dhɨr jañ xi chu chiñia' nam do'ñcho'. 17 Ba' nabap oidha' na pai' dhuuk pu'ñi aajidha' gu piasta bhaan Paaskua ta'm, maa'n jup dado'ñchoda' gu Pilaato gui' nam kuupka' nam ba' bhaan jix bhai'm taat ka' gu ja'tkam. Gu' ba' gu Pilaato tɨix aa' na gu Jesuus do'ñcho', 18 gu' ji na mɨt gu' bɨɨx dhɨt pɨx jiiñak gɨi gu ja'tkam, jup kai'ch am: ―Tu chiañiñ nam mu'aa' dhi Jesuus, gu Barrabaas jap ba' do'ñcho'. 19 Gu Barrabaas bhai' kuupka' mua'da' kɨ'n, gio na ja bɨntatgɨt gui' na mɨt buiñor bhaakuk tu kokda gux io'm gɇ'kam Rooma kam bhai' Jerusaleen. 20 Gu' ba' na gu' gu Pilaato tɨix dho'ñchom gu Jesuus, tɨi gio pui'p xi ja tɨɨ'n na cham tu' bhaan kuiñcha bia'. 21 Gu' ji nam gu' gui'x io'm gɇ' kɨ'n ba xi jiiñak, jup kai'ch am: ―¡Tu chiñia' ap nam sissapa' kuruus ta'm dhi Jesuus! Gookim mi'mia'n jamɨt pu tɨɨ'n na sap tu chiñia' nam kuruus ta'm sissapa' gu Jesuus. 22 Ba' gio pui' tɨip xi ja tɨɨ'n gu Pilaato, jup ja tɨtda: ―Jax dhui nat cham tu'x buam duu gu tu' gɇ'kam kɨ'n kuch moop ba tu chian nam mu'aa'. Xi chu chiñia' iñ nam gɨɨ'bia' chipliiñ kɨ'n, mi' dhɨr jañ xi chu chiñia' nam do'ñcho'. 23 Gu' ji nam gu' gui' pɨx ji kɨɨsaim nam chian na tu chiñia' nam sissapa' kuruus ta'm. Nat pai' pu tɨi gu Pilaato na pui' tu duñia' nam jax kai'ch na mɨt ba' cham ka ñio, 24 sia ku gu' tɨi pup cham xi aagimɨk nam mu'aa' gu Jesuus. 25 Ba' xi chu chia nam do'ñcho' gu Barrabaas na mua'da' kɨ'n bhai' kuup, gio na ja bɨntatgɨt gui' na mɨt buiñor bhaakuk tu kokda gux io'm gɇ'kam Rooma kam bhai' Jerusaleen, dai ba' nat xi chu chia nam dɨɨlh pu dooda' gu Jesuus nam jax pui'x aa' gu Israel kam ja'tkam. 26 Ba' nam gamai' ba ua' gu Jesuus na mɨt ba sissapam, maa'n gu maa'nkam Simoon tɨɨgim jamɨt gamai' chia na mootika' gu kuruus oidhat dɨr gu Jesuus. Jir Sireene kam gui' gu maa'nkam, kia'pɨx mu pai' dhɨr jimdat gampɨx mui' ka aajim. 27 Ba' mui' mu jiimchu' am gu ja'tkam nam oi'ñchu' gu Jesuus, suañim am gu u'uub nam jix ko'kom nɨidhim. 28 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus bhai' xi ja tɨɨgɨk: ―Aapi'm u'uub Israel kam, cha'pim jiñ xuañdhidha' aañ, na gu' aañ jix bhai' tuñ jim. Aapi'm ji dɨɨlh na pim jum suañi'ñdha' gio gu jam maamar. 29 Na gu'm aajim gu tanoolh na pim pai' dhuuk jup kai'chdha' tɨi: “Joidham jix bhai' tu ja jii gui' na cham jir ja ai gu a'aalh, na mɨt cham jɨ'xkat tu xi'iich, ni ku mɨt cham jɨ'xkat jum a'lhich chuutkamta.” 30 Ba' mi' dhɨr bɨɨx gu Israel kam ja'tkam tɨix aa'nda' am nam gɨt maa'n jimdam ko'ya'. Jup ja tɨtdada' am tɨi gu oi'dha': “Gor iam bhai'ch a'm xi ia'lh.” 31 Na gu' nam jax jiñ chulhiiñchu'n aañ xib, ja'p pɨx ji buusan na jax gux baa' ku'aa' na cham mɨidha' sia ku tɨi mɨɨjim, nañ gu' aañ cham tu' kuiñcha bia'. Gu' gi ba' gui' nam jix u'ua'tulhdhix ka', ¿jax japim ɨlhii'ñ na tu ja dooda' jano' nam pai' dhuuk jup jum tulhiiña'? Na gu' ja'p ji buusnia' na jax gux gak ku'aa' na maa'n jimdam mɨɨya'. 32 Ba' gook pup mui'p ja ua' am gu ja'tkam nam pui'p ja sissapa' maap gu Jesuus kukrus ta'm. Dhi gook ja'tkam ɨɨxdhara' kɨ'n ja kooda' am. 33 Ba' bhammɨ na pai' Kakoi' Mo' Daa tɨ tɨɨ', bhai' mɨt ba sissapa kuruus ta'm gu Jesuus. Ba' gu jai' gook ja'tkam nam jup ja ua', bɨxxik dɨr jamɨt ja sissapa, ɨrban ba' ji bii gu Jesuus. 34 Ba'p kai'ch gu Jesuus: ―Jiñ Gɨ'kora', chakuip tu'p jum buixi'ñdha' ja bui dhi ja'tkam, nam gu' cham maat no'm jup jum ua'tulhi'ñ jum bui. Ba' gu sandaarui'x mi ja'p ma tɨtbia mɨt mi ja'p ji chu darsak amuub gu jajannulhi'ñ gu Jesuus na sap ba' gu jaroi' na tu mai'chia', bhaan ji chu bi'ya'. 35 Gu ja'tkam ba' mu ja'p gu'kat bha ja nɨi'ñ am gui' nam bhai' sissap. Ba' jai' gu ja gɇ'gɇrkam tuk gu Israel kam ja'tkam jax ñam pɨx a'ga gu Jesuus, jup kai'ch am: ―Dɨɨlh dho jia xim palhbuidha'. Tɨɨ' nat ba' jai' gu ja'tkam bɨxchu' pɨx bhaan ja palhbui. ¿Gu' dɨɨlh aa ba' cham jup bhaai'? Gio gu' saak jir di' guch Xoi'kam nat bhaan tɨ tɨɨgɨk bha joot gu Dios bhammɨ dɨr jix dhaam. Bhai' dhɨr dho ji chɨmñia' no' baabui'r sɨlhkam. 36 Sia gu sandaarui'x pui' jax ñam pɨx jup xi bua't as gu Jesuus, bha i'chu'n am gu biiñ jix jɨ'ɨɨk. 37 Gam nam jup xi chɨtdat: ―¿Gi nap saak aap jix io'm jir ja gɇ'kam tuk gu Israel kam ja'tkam? ¿Kux cham bhaai' aa nap dɨɨlh bhai' dhɨr ji chɨmñia' na pui' bɨxchu'x bhaai' nap pu tu duñia'? 38 Ba' bhai' mo'bon gu Jesuus maa'n bha siis jamɨt gu taa'mla alhi'ch komaarak na gɇ'gɇr kɨ'n bha tu ua'ñix, jup jum kai'ch: “Dhi'ñir di' gux io'm ja gɇ'kam tuk bɨɨx gu Israel kam ja'tkam.” 39 Ba' maadɨt gui' nam bɨxxik dɨr jup sissap kukrus ta'm, jai' pui'p xi chɨtda gu Jesuus, jup kai'ch: ―No'p baabui' sɨlhkam aap jir di' guch Xoi'kam nat Dios bham joot, dɨɨlh jap dho bhai' dhɨr ji chɨmñia', sia aach jap jai'p xich palhbuidha' nach ya'ch chulhiiñ. 40 Ba' gu jumai na ja'p dɨr ja'k jup sissap jup tɨtda gu bɨɨma'n tu'm: ―¿Kux aap moo cham jax jum aa' aa na tɨim tulhiiñchu'n gu Dios ja'p na jax aañ? Aach maaxik ya' pui' ba tu'ii' gu' na jax ja'k jich a'm jum aa', na chich gu' maaxik jich ua'tulh na chich pui' ji chu dunaak na tu' cham jir kɨɨ'. 41 Gu' dhiñ jaduuñ tɨi cham tu' jax dhuu na ya' pui' tu'ii'. 42 Mi' dhɨr ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Aapi' Jesuus, siamrip xiñ chɨ'ñchoi xiñ baidhai nañ jum bui bap tui'ka' nap pai' dhuuk jix io'm gɇ'kam kɨ'n ba daibu'. 43 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Xib jap bhammɨp tui'ka'ñ bɨɨm na pai' joidham jix chu abhaar. Aañ ya' pum tɨtda. 44 Ba' jotmoda' bhai' ji chum tukgamta. Kia'pɨx jix dhaam ba ji dhunaak nat pui' tum duu, nammɨ ja'p mia ba duu nat pai' dhuuk gio bhai'p ji chu maaxir. 45 Dɨɨlh pɨx nai' ji chuu gu tanoolh. Ba' gu gɇ'x kabook jannulh na mu sɇ'ka' ɨrban dɨr gu gɇ' chiop, pu ɨrban sar. 46 Ba'p kai'ch gu Jesuus gɇ' kɨ'n: ―Jiñ Gɨ'kora', ba bhɨika' ap dhiñ ii'mda' kum bui bap tui'ka'. Ba' pui' xi chɨ'ɨɨk nai' ji muu. 47 Ba' gui' nar ja gɇ'kam tuk ka' bɨɨx gu sandaarui'x, nɨi'ñ nat gɇ' kɨ'n pui' xi chɨ'ɨɨk ba muu gu Jesuus. Ba' joi'mdara' bhai' ji chum suulh nat pui' kai, ba'p kai'ch soi'm ɨlhdhat buiñor gu Dios: ―Maaxik cham tu' ji na tɨi kuiñcha bia'kat dhi jaduuñ. 48 Ba' gu mui' ja'tkam na mɨt mi'p jum duu, jix buam jum ɨlhdhak ba jii mɨt bhai' xi gɨbiidhat gu ja bhaasut. 49 Dai ba' gui' nam jɨ'k jix io'm jix kɨɨgalhdhat gu Jesuus mummɨ ja'p gu'kat bhai' pup nɨi'ñ am, gio jai' gu u'uub na mɨt mummɨ dɨr bhai' pu oi Galilea. 50 Ba' maa'n jix jai'ch ka' gu maa'nkam Josee tɨɨgim, jir Arimatea kam na pai' bhaan bipio' gu Judea kam dɨbɨɨr. Joidham jir jix bhai'kam ka', na gu' jai' pui' tɨip tɨ nɨɨrada' na gɨt bam aaya' na gu Dios ja sɨlhkada' bɨɨx gu ja'tkam ya' dhi oi'ñga'n, nam ba' mi' pui' ba jiimda' na jax jix aa'. Ba' dhi' jai' maadɨt jup jir dhi' ka' nar ja gɇ'gɇrkam tuk ka' bɨɨx gu Israel kam ja'tkam, gu' ji nat gu' cham tu' maa'n ñi'ook jup duu ja bui jano' na mɨt pai' dhuuk tu a'ga nam bax mu'aak gu Jesuus. 52 Dhi' jɨ' ba' Josee mu jimɨɨk pu tɨɨ'n gu Pilaato no'x bhaai' na tɨbaañdhai ulhñara' gu tukga'n gu Jesuus. Ba' gu Pilaato cham jax tɨ'ɨɨk jup xi chia. 53 Ba' xi chɨbaañdhak bhai' dhɨr kuruus ta'm ba ulhñam, dai nat xi bhiibgak jannulh kɨ'n xibkam jix dha'ram namkɨm. Maa'n kap ba' ulh na pai'x chiobim ja'k tɨ dɨ', mi' nam pai' pu pui' ja'k tɨ dɨ'ngaras ai' cha'm nam ba' pu'ñi mi' ja ulhñaidha' gu koi'ñga'n. Dai nat mi' chakui jaroi' maa'nnim mim ulhñak nat pai' bam ulh gu tukga'n gu Jesuus. 54 Ba' jano' bam ai ɨp gu tanoolh nam jix bhai' tu duñia' bɨɨx gu Israel kam ja'tkam, na gu' buimgidhak cham tum juanda' gui' ja bui. 55 Ba' gu u'uub gui' na mɨt mummɨ dɨr bhai' pu oi gu Jesuus Galilea, bɨɨx jup jiim am na mɨt ulhñam gu tukga'n. Nɨi'ñ am ba' na mɨt jax ja'k mi tɨɨ gio na mɨt jax chu'm chiob tɨɨ. 56 Ba' mu dɨr na mɨt ja'k suulhgɨk, jix bhai' mɨt pu xi dhuuk gui' na joidham uub, nam ba' mu juulhdhapu' tukgaram gu Jesuus na jax pɨx xi buusnia' gu tanoolh na pai' dhuuk cham tum juanda', na jax tu aagix nat tu ua'nak gu Moisees bhaankamu'n gu Dios. Dai ba' nam jum jɨɨpi'ñ buimgidhak gu bɨx chanoolh.

Luukas 24

1 Ba' kapbhuimuk na pai' dhuuk giop ba tum juan, mu jii mɨt ɨp gio gu u'uub mummɨ nat pai'm tɨɨ gu tukga'n gu Jesuus. Ka pup jix ɨɨka' na mɨt mu jii, dai na mɨt xi ja u'uuk gu ɨ'lhich jaja' na mi jim gui' na joidham uub, na mɨt pu bas takaab dɨr jix bhai' ba ja duu. 2 Ba' na mɨt mummɨ ba ai, bhai' pɨx pu tɨ dɨ' bhɨjɨ na mɨt pai' tɨɨ gu tukga'n gu Jesuus, ja'p ja'k dɨlhkob pɨx kɨɨk gu gɇ' jodai gui' na kɨ'n bha kuupich. 3 Ba' mui' ji baap jamɨt mɨjɨ ɨrban dɨr. Cham pai' tu jai'ch gu tukga'n gu Jesuus na mɨt ba tɨɨ. 4 Ba' mi' bhai' ji chooto'n jamɨt, cham ka bhaai' nam jax jum duñia'. Gan jam tɨi xi chɨ nɨi'ñ nat pai' ba' jax jum duu. Ba' mi' pɨx ja'p ji ja tɨɨ mɨt nam guguuk gook gu ja'tkam jix chooto tɨ tɨ' kam tobiikdam. 5 Ba' giilhim jix chotdonɨt nai' ji mumgia mɨt gui'. Ba'p ja tɨtda am gu gook ja'tkam: ―Jax dhui na cham tu' ya' kap tu'ii' koi'ñga'n tɨr gui' na pim jaroi' ga'nga. 6 Duadɨk buus ɨp gio na jax jam tɨtda jano' na mummɨ kapup oirɨ Galilea jam bɨɨm. ¿Cham aa gu' tɨ'ñcho pim? 7 Jup jam tɨtda bo na saak gui' na bhaankam ya oirɨ gu Dios dhi oi'ñga'n, jum aaya' gu tanoolh nam pai' dhuuk daagɨi mu'aa' maa'n kuruus ta'm gu ja'tkam jix u'ua'tulhdhix kam, saak ba' gio baik tanoolh kɨ'n ya' na jax ba oirɨda'. 8 Ba' gui' bhai' pup tɨ'ñcho mɨt na bak pɨn pu'ñi ja tɨtda jano' gu Jesuus. 9 Ba' mi' dhɨr bubuakɨk pu jii mɨt bhammɨ nam pai' daraa gu mambhɨɨx daman maa'n gu noonbi'ñ gu Jesuus, gio gu jai' nam ja'p pɨx kaichu', bhammɨ ba ja aa'ñdhim am na mɨt jax tɨ tɨɨ. 10 Ba' gui' gu u'uub maadɨt jir di' gu Mariiya Magdalena, jumai ba'r Juana, gio ba' gu jumai Mariiya nar dɨ'ɨɨ'n gu Jakoobo, gio jɨ'kchi pup gu u'uub jam maap jiim. 11 Gu' ji nam gu' gu noonbi'ñ gu Jesuus cham ja jɨɨgi'ñ nam tɨi ba ja aagi'ñ na mɨt jax tɨ tɨɨ, ja'p jum aa' am nam dɨɨlh jax ñam pɨx ba tɨ nɨi'ñ. 12 Gu' ji nat gu' gu Peegro mui' ma dai'bus nat tɨ tɨɨgim mummɨ na mɨt pai' tɨɨ gu tukga'n gu Jesuus no' sap moor sɨlhkam nam jax kai'ch gu u'uub piam ku gu' cham. Pui' dho ji chu buus nat mummɨ ba baa, cham pai' tu jai'ch gu tukga'n gu Jesuus, dai jajannulh pɨx mi bɨɨt na kɨ'n bhiibgich. Ba' giop ba jii jix buam jum aa'ntugɨt bhammɨ nam pai'm jɨɨpi'ñ, tɨi xim ga'ngim nat pai' ba' ja'k jax jum duu gu tukga'n gu Jesuus. 13 Ba' pu gui' gu tanoolh cha'm mu ja'k jup ka jiim am Emauus gook gui' nam kaichu' gu Jesuus, tɨi pup chix dhaam ji dhuñiidhak jum a'jɨ bhai' dhɨr Jerusaleen. 14 Gammɨjɨ jii mɨt tu a'gim am na tu' ba' ku mɨt ba' mua gu ja'tkam gu Jesuus. 15 Ba' mi' pui' nam xi ñiokbuidhat ka tu a'gim, gatuuk dɨr mui' ji ai gu Jesuus, saalh pui' gammɨjɨ ko'kmar ba jiim am. 16 Ba' sia ku mɨt tɨi ba tɨɨ na gamai' ba jim ja bɨɨm, pu cham maatɨt nɨi'ñ am no'p jir di', panaas ku tu' ja soobhi'ñ nam ba' cham maatɨt tɨgia'. 17 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―¿Tu' pim ba' a'gidhat pɨx nammɨm kɇɇjim jiñ jaaduñ? Ba' gui' gan ji guguu mɨt pux buam jim aa'ntugɨt. 18 Mi' dhɨr ba'p kai'ch gui' na Kleopas tɨɨ': ―Dai aap dho bak chakui maat jiñ jaduuñ nat tu' jax jum duu bhai' Jerusaleen sia kup bhai'p xi paxiaraimɨk. 19 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―¿Tu' gi jax jum duu? Ba'p tɨtda am: ―Dho gu Jesuus Nasareet kam kat na bhaankam gu Dios tu ja a'gidhat gu ja'tkam. Bɨxchu'x bhaaigɨt na pu tu duñia' na ni jaroi' ku cham jɨ'xkat pu tu duñia' sia chi pɨk jax chu'm gɇ'kam ka' gɨt, na gu' gui' bhaan tɨ nɨidhidhat guch Gɨ'kora'. 20 Gu' ji na mɨt gu' cham bhai' dhuu gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, gio gui' nam aach jir jich gɇ'gɇrkam tuk, daagɨk tu chia mɨt nam mu'aa' maa'n kuruus ta'm. 21 Aach jup jich aagɨt ji na gui' ba' pui' saak jir di' ji na ya'r ja gɇ'kam tuk ka' bɨɨx gu Israel kam ja'tkam, na ba'ch palhbuidha' nam cham kach chulhiiñchu'nda' gui' nam cham jir ya' kam. Ku gu' baik tanoolh bap duu ji na mɨt dɨr jup dooda. 22 Jai' dhɨt gu u'uub nach bhammɨ maap jich jɨɨpi'ñ maakam jup jich ɨ'nkia mɨt. Bɨɨpɨ' kapbhuimuk na kapup jix ɨɨka' mɨt mɨjɨ xi boop na mɨt tɨ tɨɨgim mummɨ nat pai'm tɨɨ gu tukga'n gu Jesuus. 23 Jup jich chɨtda am na mɨt mu dɨr ja'k suulhgɨk na sap cham tu jai'ch gu tukga'n mu nat pai'm tɨɨ. Sap ba' mi' pɨx ba guguuk am gook gu noonbi'ñ gu Dios, ja'p sap kai'ch am na cham tu' muukix gu Jesuus, dua ji sap. 24 Gio jai' dhɨt gu chichio'ñ nach pui' maap jup tu'ii' mɨjɨp xi chɨ tɨɨgim jamɨt no' sap baabui'r sɨlhkam nam jax kai'ch gu u'uub. Pui' ji sap na tu tu'ii' na mɨt mummɨ ji bubua nam jax kai'ch gu u'uub. Cham pai' sap tu jai'ch gu tukga'n gu Jesuus. 25 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―Jam a'm jum aa' dho na pim jix bhai' xim ga'ngada' na jax kai'ñkam jup jum kai'ch mi u'uan ta'm na mɨt tu ua'nak gu bɨjɨk dɨr kam. 26 Na gu' pu pui' ja'k tu ua'ñix bɨjɨk dɨr na sap pu'ñi bɨɨpɨ'm tulhiiña' gui' na Dios bha jootsa' na ba' mi' dhɨr giilhim jix io'm gɇ'kam kɨ'n ba daibu'. 27 Ba' xi ja aagi'ñ gu Jesuus pui' mo'ram dɨr xi boosgaidhat na pai' ja'p pui'm kai'ch nam dhi' aagɨt jup kai'ch na mɨt tu ua'nak gu bɨjɨk dɨr kam. Mummɨ dɨr bhai' ji kɨi nat pai' gu Moisees tu ua'nak, mi' dhɨr ba' gu jai' na mɨt pui'p tu ua'nak nam sia dhi' pɨx aagɨt jup kai'ch. 28 Ba' na mɨt mummɨ ba ai Emauus, gu Jesuus am bɨɨpɨ' mui' xi jii, panaas ku gui' maa'n na jimda' kam xim duu. 29 Gu' ji na mɨt gu' gui' gio ja'k jup bua, nat gu'p ba jur, jup tɨtda am: ― Jich jaduuñ, ya'ch ka xi chɨbiapui maap jix gɨ'gɨram. Jix chukgam ji matgɨm gammɨjɨ boi cha'm. Kabuimuk jap ba' giop ba jimia'. Ba' gu Jesuus cham jax ji chɨ'ɨɨk ba ja oi ɨp mu nam pai' tɨbiapu'. 30 Ba' nam mi' ba daraa na pai' tum kua' na mɨt ba ji chu juu gu jurnɨk kam, gu Jesuus maa'n xi dhaagɨt gu paan xi chu taxchaabgidhak buiñor gu Dios ɨrban jaiñak mui' xi ja maa. 31 Ba' bhai' pup maat jamɨt na dhi'r di' gu Jesuus, panaas kut jaroi' ja'k bhɨi gui' na kɨ'n ja soobhi'ñkat nam ba' cham maatɨt tɨgia'. Gu' ji nat gu' jotmoda' cham pai' matgir gu Jesuus. 32 Ba' bhai' ji chu a'ga mɨt dai gook, jup kai'ch am: ―Gu' bak ji pur di' ji gu Jesuus. Pui' ku ba' giilhim joidham jix bhai' tu tatdatu' bɨɨpɨ' na mu dɨr bhach aa'ñdhim na mɨt jax kai'ñkam pui' tu ua'nak gu bɨjɨk dɨr kam. Jix bhai'x maatɨt kɇɇjim ich na jax jich aa'ñdhim. 33 Ba' na mɨt jax guguu mi' bhɨi mɨt ɨp gio nam pai' dhɨr jiim, pu cham ka tɨbia mɨt. Bhammɨ mɨt ba ji bubua Jerusaleen nam pai' daraa gu mambhɨɨx daman maa'n gu noonbi'ñ gu Jesuus, gio gu jai' nam ja'p pɨx kaichu'. 34 Ba' gui' chakui tu aa' am nam jax jix chu mattu', dai gui' nam bhai' pu daraa jup ja tɨtda am: ―Jir sɨlhkam dho bak nat giop dua guch gɇ'kam tuk. Mu sap pai'm maax buiñor dhi Simoon. 35 Ba' mi' dhɨr dɨɨlh jup ba tu aa' am nam jax jup jix chu maat, xi ja aagi'ñ am na jax ja tɨtdaim gamai' bɨɨx boi nam jiim, gio ba' na mɨt mummɨx maatɨt ka tɨɨ Emauus na dhi'r di' gu Jesuus nat xi ja jaix gu paan. 36 Ba' nam mi' pu chu'm ka tu a'ga, mi' pɨx bam maax gu Jesuus ja saagi'ñ. Ba'p ja tɨtda: ―Aañ bha ja'k ɨp gor jiñ jaaduñ. 37 Gui' pu cham ñiok am, dai nam giilhim bax chotdon. Ja'p jum aa' am na dai ii'mdaga'n mi ja'p oirɨt ja ɨ'nkiat. 38 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―¿Jax ku pim ba' giilhim bax chotdon? ¿Cham aa pim jɨ'x tɨ jɨɨgi'ñ na ñich maaxik giop dua? 39 Jax dhui nañ aañ pɨx jir di' maa'n na jax. Kani gor jix bhai' xiñ chɨɨ'. Ya' pui'x maatɨ'ñ ñoonob am gioñ chooton am nañ pai' sissapich. Xiñ dha'ngɨda' pim ɨp, kani nam da'ngɨ dhiñ chuuku'. Matgɨm pu cham ji nañ jiñ dha'ngɨda' no'ñ jir ii'mda' pɨx ka' gɨt, pu cham tatda'ka'ñ gɨt. 40 Xi ja nɨnɨi'ñchu'n ba' noonbiram gio tootnoram na pai' sissapich na pui' xi ja tɨtdat. 41 Gu' ji nam gu' chakui bhai' tɨ jɨɨgi'ñ no' maaxik jir sɨlhkam na jax ja tɨtda piam ku gu' cham. Ku gu' jɨ'x bhai'x bhai' jim ɨ'lhi'ñ am ji. Ba' xi ja tɨkka gu koi' no'm cham bia' na sap ba' ja nɨi'ñchudat tu jugia' nam ba'x io'm ba jɨɨgi'ñdha' nar di' pɨx, jup ja tɨtda: ―¿Cha'pim iam bia' tu' koi' nañ xi chu jugia'? Am jix bhio' iñ. 42 Ba' maa'n xi maa mɨt gu batoop gai'xim, panaalhi'x mɨbta' mɨt jup xi maa. 43 Ba' ma tu juu gu Jesuus ja nɨi'ñchudat bɨɨx nam jɨ'k mi'p tu'ii'. 44 Ba'p ja tɨtda ɨp gio nat xi koi'chok: ―Pu'jani na tuñ dhooda' kuñ ba'p jam tɨtdada' nañ mu ja'p jam bɨɨm oirɨda', nam aaya' gu tanoolh na pai' dhuuk pui' ji chu buusnia' na jax tu aagix nat tu ua'nak gu Moisees na aañ jiñ aagɨt jup kai'ch, gio gu jai' na mɨt pui' bhaankamu'n gu Dios jup tu ua'nak nam sia aañ jiñ aagɨt jup kai'ch, pui' na mi' Salmos ta'm. 45 Ba' dɨɨlh gu Jesuus pui' xi chu duu nam jix maatɨt kaaya' mi ja'p na pai' jax ja aagi'ñ. 46 Ba'p ja tɨtda ɨp gio: ―Bɨɨx nam jɨ'k aañ jiñ aagɨt jup kai'ch na mɨt tu ua'nak gu bɨjɨk dɨr kam, pu pui' ja'k tu dai mɨt na aañ nañ bhaankam ya oirɨda' gu Dios dhi oi'ñga'n bhaan, jum aa' nañ pu'ñi muukɨi giop dodhia' baik tanoolh kɨ'n na ñich jax bañ dhuu ba'. 47 Ba' aapi'm jiñ a'mkam nai' xi chu ja a'gidha' bɨɨx gu ja'tkam nam jɨ'k jix jai'ch. Ya' dɨr japim mui' ji kɨɨsa' Jerusaleen. Ja'p japim ja tɨtdaidha' nam mi' pui' ba jimia' na jax jix aa' gu Dios na ba' ja uañdha' gu ja ua'tulhdhara'. 48 Pui' pim xi ja tɨtdaidha' na pim jɨ'k jax jix chu maat na pimɨt jiñ chɨɨ na ñich jiñ dhuu. 49 Ku ba' gu' ya' pɨx ka xi darka' pim ji xib Jerusaleen, nañ gu' bhai' ka jam joochxidha' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' gui' nat jiñ Gɨ'kora' jam iimchuda na jam tajaañdha'. Dhi' ba' kɨ'n bɨxchu' bax bhaai'n ka' na pim pu tu duñia'. 50 Ba' pui' xi ja tɨɨdak ba ja baidhak nammɨ gama ja'k na pai' Betaania tɨ tɨɨ'. Ba' mi' bhai' ji tu ja daañxi buiñor ja'k gu Dios xi baapmi'ñdhak gu noonbi'ñ. 51 Ba' pui' ja a'mkam ji chu dañiidhat gamai' ji bam jix dhaam ja'k, bhɨjɨmmɨ ji bhi'ñ, gui' ba' mi' pup bii mɨt. 52 Ba' gui'p xi dhañiimɨk am na mɨt ba'p ba jii ɨp gio bhammɨ ja'k Jerusaleen joidham jix bhai'm taattugɨt. 53 Ba' gammɨjɨ nabap tanoolh mi aajidha' am gɇ' chiop nam daanda' gu Dios.

Juan 1

1 Bɨjɨk dɨr jumai pux jai'ch na ja'xbui'p jir gɇ'kam na gu Dios, nam gook dɨt maap pum kɇkɇɇ. Ba' gui' mi' dhɨr bha ja'k jup jich mattu'n na jax jir tu'm kam gu Dios. 2 Gui' mɨt ba' gook dɨt bap duu gu Dios dhi oi'ñga'n, 3 gam bɨɨx na jɨ'k tu' ya'x chu jai'ch. Nix chu' kux jai'ch ya' dhi oi'ñga'n bhaan nat cham gui'p duu, na mɨt gu' pu gook dɨt maa'n ñi'ook xip duuk jup tu duu bɨɨx. 4 Gu jumai jir di' pɨx gui' na ja maak gu ii'mda' nam kɨ'n dudua bɨɨx gu ja'tkam. Jir di' pɨx ɨp nam kɨ'n jix chu maax kɨr ji bi'ya', na gu' gui' na ii'mda' tu maak joidham gɇ' tanoor. 5 Sia tu tonni'ñ mu ja'p ja bui gu ja'tkam nam jix chu tukgam kɨr jup tu'ii', ba' cham jɨ'xdha' tu saa' gux chukgam dhi' na joidham gɇ' tanoor. 6 Ba' pu kai'ñkam pɨx bha joot gu Dios maa'n gu maa'nkam Juan tɨɨgim, 7 na sap ba' ya ja'p ba ja mattuda' gu ja'tkam na jax jir tu'm kam gui' na joidham gɇ' tanoor, nam sap ba' cham xijaichdha' no't ya' ba ai, dai nam ba tɨ jɨɨ'ñdha' buiñor bɨɨx ja jujur kɨ'n. 8 Ku gu' gu Juan cham tu'r jupaabkamu'n ji, gu' ja'pji nat jax dhuuk pɨx bhaan matgɨr ji nat bam ai na pai' dhuuk nai' ji chu a'aga' gui' na joidham gɇ' tanoor. 9 Nat ba' bɨɨpɨ' xi chu mattuda gu Juan nat ba' moo mi' dhɨr dɨɨlh nai'p ji chu a'ga' gui' na joidham gɇ' tanoor, nam ba'x chu maax kɨr ji bi'ya' gu ja'tkam. 10 Gu' ji na mɨt gu' cham kɨɨgalh gu ja'tkam nat ya' tɨi ba ai maaxik maa'nkam jup jum duuk, na mɨt gu' cham xim gaa ja jujur am bhaan nam iam ba machia' gɨt na dhi' pɨx jir di' gui' nat jup duu dhi oi'ñga'n gio na jɨ'k tu'x chu jai'ch bhaan. 11 Ya' tɨi ai ja bui gu Israel kam ja'tkam nam pai' saak tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Gɨ'kora'. Pu cham kɨɨgalh jamɨt, tu' pɨx ɨlh jamɨt ja jaaxmakar. 12 Jɨ'ma'n siamri tɨ jɨɨ'ñ jamɨt buiñor nam jɨ'k joidham kɇɇ na jax tu a'ga. Daipui' ba'x joi'ndak xi ja aagi'ñ nam cham tu' mai' ka suulhgix, nam gu' sap bar maamra'n gu Dios. 13 Ku gu' na pui' jɨ' ja tɨtda nam bar maamra'n, cham tu' jax kai'ñkam jup ja tɨtda ji na jax gu jaroi' no' mɨt ba xim ja joojoi gook dɨt maa'n gu tɨyaa nam maap oi'ñchai mɨkkat ba ja tɨgia' gu a'aalh nam ja maamar jum tɨɨtɨ'nda', gu' ja'pji no't jaroi' ba tɨ jɨɨ'ñ buiñor gui' na joidham gɇ' tanoor na ba'r maraa'n ka' gu Dios. 14 Na gu' maaxik ya' xi oilhimɨk gui' na joidham gɇ' tanoor maa'nkam jup jum duuk. Jir di' pɨx gu jumai na ja'xbui'p jir gɇ'kam na guch Gɨ'kora'. Aach jai' dhɨt jix bhai'x maat, nach gu' bɨɨma'n oipimɨk na jɨ'x juugɨt ya' oilhimɨk. Jix bhai' tɨɨgɨk jachich na cham tu'r ja'ppɨx maa'nkam, nat gu' cham jɨ'xkat iatda' tu a'gimɨk, dai na joidham jix chu joi'gɨ'nda' pɨx. 15 Pu dhi' pɨx nɨidhat jup kai'ch gu Juan jano' nap ja tɨtda gu ja'tkam: ―Gu'jani nañ aagɨt jup kai'ch nat muni ba ai, nañ jup jam tɨtda bo na jumai bha jim gatuuk dɨr na giilhim jir gɇ'kam, na pu ni jɨ'x kuñ jir jupaabkamu'n. Na gu' gui' bɨjɨk dɨr pux jai'ch, sia kuñ gu' aañ tɨir bɨɨpɨ' kam pa' gu ya' maaxik. Ja'pni bo na ja tɨtda. 16 Jir sɨlhkam dho na giilhim jir gɇ'kam, pui' ku ba' giilhim jir jix bhai'kam gio nax chu joi'gɨ'n. Jaiñ na gu' aach nach jɨ'k ba tɨ jɨɨgi'ñ buiñor, gammɨjɨ pɨx jix bhai' ba tu tatda' na gu'ch a'm tɨ nɨidhim. 17 No' chakui ya' aaya' gɨt, chakui machia' ich gɨt na jax ja'k jix bhaai' nach dhuuji jir jix bhabhai'kam ka' gam nach jix chu joi'gɨ'nda'. Nach gu' cham maatɨt kɇɇkɇt na jax kai'ñkam jup jum kai'chdha' mi u'uan ta'm nat pai' tu ua'nak gu Moisees, daipu' na jax ja'k jix aa' guch Gɨ'kora' nach chui'ñgɨda' nach ba' siamri pux maatɨt pa' kɇɇkɇ'. Jano' ji na pai' dhuuk maaxik ya' xi oilhimɨk guch Xoi'kam na chich ba' bhai' ji maat na bach aagi'ñ. 18 No' chakui jich aagi'ñdha' gɨt, pu chakui machia' ich gɨt. Gu' ji nat gu' siamri xich joi'ndak bhai' xich guguuxdharak, sia ku ja'xbui'p jir gɇ'kam na guch Gɨ'kora', na gu' dɨɨlh gu Dios cham jɨ'xkat ya' pai'm maaxdha' maaxik nach gɨt iam jup ba machia' na jax jir tu'm kam. 19 Ba' gu Judea kam ja'tkam nam bhammɨ oi'ñka' Jerusaleen, mu ja joot jamɨt jɨ'kchi gui' nam mu ja'p jir gɇ'gɇrkam ka' chichiop nam pai' tu daanda', gio jai' gui' nam jir bopxi'ñ gu Lebii nam jir tutpilh ka', nam sap tɨkkapu' gu Juan ja'tkam bopkondam nar tu'p tu'm da'. Ba' gui' mu ɇɇk jup ba tɨkka am, jup tɨtda am: ―Aach ja'pnich chɨɨdak bhach joot jamɨt gu gɇ'gɇrkam nap sap jich aagi'ñdha' nap jir tu'p tu'm da' na pich ba' ya' pɨx ba ji kai'ñcha nap ja bopkon gu ja'tkam cham jum ɨlhdham. 20 Ba' gui' cham jax ji chɨ'ɨɨk jup xi ja aagi'ñ, jup ja tɨtda: ―Dho gu' aañ pur cham tu' ji moo gux matgam. Cham tu' na pim jax jum aa'nda' nañ aañ jir di' guch Xoi'kam gui' na saak bha jootsa' guch Gɨ'kora' jix dhaam dɨr. 21 Ba' giop xi chɨkka am jix bhai' pɨx na sap ba' ja aagi'ñdha', jup tɨtda am: ―¿Ja'p moo gux gɨ'm jir tu'p tu'm da' ap jiñ jaduuñ? ¿Ka' aap aar di' gu Eliiyas gui' na saak bɨjɨk ya ja'p bhaankamu'n tu a'gimɨk guch Gɨ'kora' nat saak bɨɨx tukga'n bɨnkam baidhak jix dhaam ja'k? Ba' gu Juan jup ja tɨtda: ―Cham tu'r di' iñ, jir jumai iñ ji aañ. Ba' gio bhai'p ji chɨkka mɨt, jup tɨtda am: ―¿Ka' aap aar di' gui' na saak jai'chdhɨlhia' gatuuk na bhaankamu'n jup tu a'ga' guch Gɨ'kora' ja'p na jax gu bɨjɨk dɨr kam? Ba'p ja tɨtda: ―Chaam. Jir jumai iñ ji matgam. 22 Gio mɨt moop ka xi chɨkka, jup tɨtda am: ―Gi no'p moop xich aagi'ñ jiñ jaduuñ nap jir tu'p tu'm da', nach ba' ja aagi'ñdha' gui' na mɨt bhach joot nap cham tu' ja'p pɨx ya' pui' tu bua. 23 Ba' gui'p ja tɨtda: ―Aañi' dhor di' gui' na saak mu ja'p gampɨx jix chu gak kɨr ba tu ja a'gi'ñdha' gu ja'tkam nat jax tu ua'nak gu Isaiiyas gui' na bɨjɨk ya ja'p bhaankamu'n tu a'gimɨk guch Gɨ'kora', nap ja tɨtdaidha' bo saak: “Gor jix kɨɨ' bim duuñ na pim mi' pui' ba jimia' na jax jix aa' guch Gɨ'kora'. Bam aajim na pai' dhuuk bha jim. Ja'p ji buusnia' na pim jix bhai' ba tɨ kɨɨ'mpiga' mi' na pai' bhɨɨya'.” 24 Ba' gui' na mɨt mu ja joot gu gɇ'gɇrkam nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', 25 jup tɨtda am ɨp gio gu Juan: ―Ja'pnich ba' tɨip kai'chɨt jiñ jaduuñ nap jich aagi'ñdha' na jax jir jum duukam nap ba' ja bopkon suudai' kɨ'n dhi ja'tkam, nap pui' saak cham jir di' guch Xoi'kam, ni gu Eliiyas, nix chu' gu jumai na saak jai'chdhɨlhia'. 26 Ba'p ja tɨtda gu Juan: ―Dho gu' dhi' cham pɨk tu'm a'ga ji nañ ya' tu bopkon dhi suudai' kɨ'n, matgam jumai ya' oirɨ ji na pim aapi'm chakui maat nar gɇ'kam. Gu' dhi' nañ ya' pui' tu bua na pim bhaan pɨx machia' ji. 27 Pu kani gɨt na gu' bhai' ka jim gatuuk dɨr, sia ku gu' gu xib cham pai'm mamxi'ñ. Ku gu' aañ cham tu'r jupaabkamu'n ji nañ iam tu' suuska'n jup ba kookoxdha' gɨt, sia kuñ gu' tɨir bɨɨpɨ' kam pa' gu ya' maaxik. 28 Ja'pni tum duu mummu mia'n Betaania ja'pni dhɨr ja'k xia'lhbui na pai' bhɨix gu Jordaan Ak, na pai' oirɨt ka ja bopkon gu ja'tkam gu Juan. 29 Ba' buimgidhak mi' ba ai gu Jesuus na pai' ja bopkon suudai' kɨ'n gu ja'tkam gu Juan. Ba' nat ba tɨɨ gu Juan na mui' ba jim gu Jesuus, jup ja tɨtda gu ja'tkam: ―Dhi'ñir di' na muni dhɨr bhai' ba jim gui' nat Dios bha joot nach a'mkam mukia' bɨɨx na jɨ'k ja'tkam ya' dhi oi'ñga'n, na ba' pu'ñi dhuuji tu namkix ka' guch ua'tulhdhara'. Dhi' pui' ji buusan na jax maa'n gux kɨɨ' kasnir, na gu'm makgarta' gatuuk. 30 Dhi' pɨx aagɨt jup kai'ch iñ takaab nañ jup jam tɨtda bo: “Jumai bha jim ji matgam gatuuk dɨr na giilhim jix io'm jir gɇ'kam, cham tu' pui' na aañ, na pu ni jɨ'x kuñ jir jupaabkamu'n, na gu' gui' bɨjɨk dɨr pux jai'ch, sia kuñ gu' aañ tɨir bɨɨpɨ' kam pa' gu ya' maaxik.” 31 Aañ pui' chakuip maatɨt jia na jax ba' moo tu'm jir di', pui' ku ñich ba' moo xiñ jotma'n na ñich bha ja bopkonam gu Israel kam ja'tkam, na ba' mi' dhɨr pu'ñi ba matgilhia' na jax chu'm jir di'. 32 Jix bhai' moo xi ja aagi'ñ, jup ja tɨtda: ―Jix maatɨt jañ moop jam tɨtda, na ñich gu' tɨɨ gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' nat bhammɨni dhɨr bhai' ji chɨm jix dhaam ja'p tu'm na gioda', bhai' ba' nai' jim tajaa bhaan. 33 Dhi' ñich ba' bhaan ba maat na dhi'r di', na gu'p jiñ chɨtda gui' nat bhañ joot nañ ya' ja bopkona' gu ja'tkam: “Gu jaroi' na bhaan tɨmnɨi gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' bhai' jim tajaana', dhi'r di' ka' gui' na ja tajaañdha' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' gu ja'tkam. Ba' ja'p ji buusnia' na ja bopkona' suudai' kɨ'n.” 34 Xib jañ dho gi ba' moo bax maat ji na dhi'r di', ba' aañ ya' pu jam tɨtda, na dhi' Dios jir Maraa'n. 35 Ba' buimgidhak na gio mup ba oirɨ gu Juan ja bɨɨm gook gui' nam kaichu', 36 ba tɨɨ gu Jesuus na gama ja'k ja'p ba jimchu'. Ba'p ja tɨtda gui' nam kaichu': ―Dhi'r di' na muni ja'p ba jim gui' nañ jam aagi'ñ takaab na ja'p ji buusan na maa'n gux kɨɨ' kasnir nat Dios bha joot nam matgarta' gatuuk jich a'mkam. 37 Ba' gu gook ja'tkam nam kaichu' gu Juan, pu mɨjɨ xi oi mɨt gatuuk dɨr gu Jesuus na mɨt jax kai na pu'ñi jɨ' kai'ch gu Juan. 38 Ba' nammɨ gama ja'k na ba jimchu' gu Jesuus, ba ja tɨɨ nam gatuuk dɨr mu oi'ñ gook gu ja'tkam, ba'p ja tɨtda: ―¿Tu' pim gaagim jiñ jaaduñ? Ba' gui'p kai'ch am: ―Chaam tu'. Ya' chich pɨx bham tɨkkam nap pai' kioñ jaduuñ. 39 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―Dho mummuni. Pu kani gor maik na pim ba' tɨ tɨgia'. Ba' gui'p ma oi mɨt mu kia'mi'ñ gu Jesuus. Mi'm ba' xi dharaat alhio, na gu' pu pui' ba jurnim, dumaalh pɨx ba duu na mɨt mu ai. 40 Gui' jɨ' gook ja'tkam nam kaichgɨt gu Juan na mɨt oi gu Jesuus, Anrees tɨɨ' maa'n nar ja'nni'ñ gu Simoon Peegro. 41 Ba' xim jotma'n gu Anrees nat gaagam gu ja'nni'ñ Simoon. Ba' nammɨ gama ja'k tɨɨgɨk ba aagi'ñ, jup tɨtda: ―Ampɨx maat jachich dho gi ji ba' guch Xoi'kam gui' na saak Dios bha jootsa'. Kani maik jach tɨɨ'mpu'. 42 Ba' mui' ba bai'ñchu' gu Anrees gu ja'nni'ñ Simoon mu na pai' kio gu Jesuus na ba' tɨgia'. Ba' nam jax kia'pɨx mu ji aajim, jup tɨtda gu Jesuus gu Simoon: ―¡Aa gu' aapi' jip tui'dhi' jia Simoon nap jir maraa'n gu Juan! Xib dɨr ja'p moo Peegro jup ba tɨɨ'ka'. ―Peegro ja'p kai'ñkam jup jum kai'ch: Jodai. 43 Ba' buimgidhak ma jii gu Jesuus maa'n kap na pai' Galilea bhaan bipio'. Bhammɨ pɨx ji chɨɨ gu Piliip na oirɨ. Ba'p tɨtda: ―Bañ kaichgɨda' ap jiñ jaduuñ. 44 Gu Piliip jir Betsaida kam nar pai' kam gu Anrees gio gu Peegro. 45 Gu Piliip jup ma gaagam gu Natanail, jummɨ gama ja'k nat ba tɨɨ jup tɨtda: ―Ampɨx maat jachich dho gi ji ba' xib gui' na saak bha jimda' jix dhaam dɨr nat jax tu ua'nak gu Moisees gio gu jai' nam bɨjɨk ya ja'p bhaankamu'n tu a'gimɨk guch Gɨ'kora' nam dhi' aagɨt jup kai'ch. Gu Jesuus bak jir di', maraa'n gu Josee Nasareet kam. 46 Ba' bhai' ji ñio gu Natanail, jup kai'ch: ―¿Siamri aa chi moo bhai' dhɨr jup ba ji buusnia' ja bui gu Nasareet kam ja'tkam gu tu' nar jix kɨɨ'p jum duukam? Ba'p tɨtda gu Piliip: ―Dho na ba'. Kani gɨt maik jach tɨɨ'mpu' nap ba'ñ jɨɨgi'ñdha'. 47 Ba' nam kia'pɨx mummu ji aajim, jup ja tɨtda gu Jesuus gui' na mi' ja bɨɨm jup tu'ii' kaixdhat gu Natanail: ―Dhi'jani nat ya'ni ba ai na tu' sɨlhkam jir Israel kam, na jax chu'm jix kɨɨgalhi'ñ guñ Gɨ'kora', na cham pai' dhuuk iatda' tu a'ga. 48 Ba' gu Natanail jup kai'ch: ―¿Jax jap ba' duukat moop jix maat jiñ jaduuñ nañ jax jir tu'm kam, nach gu' chakuich mamaat? Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Dho nañ gu' aañ pu bɨɨpɨ' dɨr jum nɨi'ñ jia nap jax mu daa iigɨx bɨta' nat ba' dhi Piliip mu ɇɇk bhai'p bam baidhak. 49 Ba'p kai'ch ɨp gio gu Natanail: ―Xib jañ dho gi bax maat ji nap aap jir di' gu Maraa'n gu Dios jiñ jaduuñ. Tɨɨ' nap gu' jax bɨxchu'x chu matda'. Aap bak ba' ya' bar gɇ'kam ka' ja bui gu Israel kam ja'tkam. 50 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Ku gu' cham tu'r daipu' ji gu xib nañ jax jum tɨtda. Bɨxchu' ka tɨgia' ap ji matgam jix bhai'm duukam no'p moo cham oodat xiñ kaichu'. Tɨɨ' nap gu' bɨɨx jum jur kɨ'n ba tɨ jɨɨgi'ñ jiñ bui na ñich pui' xim tɨɨ'n nañ pu bɨɨpɨ' dɨr jum nɨi'ñ nap mu daa iigɨx bɨta'. 51 Ba' mi' dhɨr jup ja tɨtda gu Jesuus bɨɨx nam jɨ'k mi'p tu'ii': ―Tu' sɨlhkam jañ ya' pu jam tɨɨda', na kam aajim na pim pai' dhuuk ja tɨgia' gu noonbi'ñ guñ Gɨ'kora' nam bhɨjɨmmɨni dhɨr bhai' ji chɨɨtmi'nda', sɨlh jiimda' am pai' nañ jup tui'ka' aañ nat bhañ joot, na gu' cham xiim ka kupio'ka' dhix dhaam.

Juan 2

1 Ba' mi' dhɨr baik jurni'ñ kɨ'n dhi' pui', mam tɨɨmo maa'n gu maa'nkam bɨɨma'n gu tɨyaa mu Kanaa, na pai' Galilea bhaan bipio' gui' gu dɨbɨɨr. Ba' bɨɨx mup oirɨ gu dɨ'ɨɨ'n gu Jesuus 2 gio dɨɨlh gu Jesuus ja bɨɨm gui' nam kaichu', na mɨt gu' ja bai nam sap jai' mui' xi jiimda' nam jai' tu jugia'. 3 Ba' ja'xpɨx nam ka tu kua', mi ja'p jix buam bam aa' am jai' dhɨt gu ja'tkam nat ba juum gu biiñ. Ba' gu dɨ'ɨɨ'n gu Jesuus jup tɨtda palhɨɨp ja'p xi baabuk: ―Cham ka bia' am gu biiñ dhich jaaduñ. 4 Ba' gu Jesuus jup tɨtda gu dɨ'ɨɨ'n: ―Dho jax jach gi pup duuñ jiñ ñaan, nat gu' chakuim ai na pai' dhuuk daaxix nam machia' dhi jaaduñ nañ jir tu'p tu'm da'. 5 Ba' gu dɨ'ɨɨ'n gu Jesuus daipu' xi chɨɨdak mu ja'k jup ba ja aa'ñdhim gu koi' bhiadam, jup ja tɨtda: ―Moo pim alh mi' pui' xi chu duñiidha' na jɨ'k jax jam tɨɨdaidha' gu'ñiñ chio'ñ. 6 Ba' mi ja'p jup ja bia'ka' am gu oi'ñkam xijum maa'n gu gɇ'gɇr jaja' nar jix mamoik joodai sobkoñxim, na chi gook ka' ba' baik bapai'ñdhakar bhɨɨ gu suudai' bɨɨx jɨ'ma'n, gui' nam bhaan tua'ka' gu suudai' nam kɨ'n jum ikoimi'ñdha' gammɨjɨ nam pai' dhuuk ba ji chu jugia', nam gu' pui' ja'k tu jimda' gu Israel kam ja'tkam. 7 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus gu koi' bhiadam: ―Ea gor mi' xi chua' gu suudai' dhi gɇ'gɇr jaja' ta'm na muni daraa, susdagɨm moo. Ba' gui' mi'p xi ja susdui' mɨt jupaaban. 8 Ba'p ja tɨtda ɨp gio: ―Xib japim ba' alhi'ch baxbhai mui' xi choi'dhika' gui' na ya' umua'ñdhix na tu ja makia' dhi ja'tkam. Ba' gui' alhi'ch baxbhak mui'p xi bhɨidhak jamɨt. 9 Ba' na bhai' xi dhɨ'nka, jir jix kɨɨ' biiñ jix o'jo'. Ku gu' pu cham maat ji no'p jir suudai' kat nat biiñ jup jum duu, dai gu bhiadam nam mi' palhbui'ñ nam ba'x maat nar suudai' kat pɨx, na mɨt gu' dhi' tu tua gu suudai', pɨx ji nam gu' am cham jax kai'ch. Ba' nat xi dhɨɨkak nar biiñ, ja'p xi baabuk 10 jup tɨtda gui' na mi'm tɨtmu: ―¿Kux cham aar am kat nach dhi'ñix kɨɨ' biiñ bɨɨpɨ' ja toi'dha' gɨt dhi ja'tkam? Gi na gu' pui' ja'k jum bua. No'm jix io'm bax bɨɨna' nach ba' gu kuuga'n mui'p ba ja toi'dha' gɨt. Jaiñ nap gu' tɨi pu bia' bak, xib na pich ba' bhai' ba ji bax. 11 Ba' dhi' nat pu'ñix bhai'm duukam jup tu duu gu Jesuus, bhaan bhai' ji matgir na ja'xbui'p jir gɇ'kam na guch Gɨ'kora'. Ba' pu bɨɨx ja jujur kɨ'n tɨ jɨɨ'ñ jamɨt gui' nam kaichu' na mɨt tɨɨ nat jax tu duu. 12 Ba' mi' dhɨr ba jii gu Jesuus mu ja'k Kapernaum ja bɨɨm gui' nam kaichu' gam gu jajaa'nni'ñ gio ba' gu dɨ'ɨɨ'n, mi' mɨt xi juruuñdhak jɨ'k tanoolh. 13 Ba' na gu' bam aajim nam pai' dhuuk tu piastatda' gu Israel kam ja'tkam bhaan paaskua ta'm nam bhaan tɨ'ñchoka' jano' nat pai' dhuuk ja palhbui gu Dios na mɨt bha bubua mu dɨr Ejipto, mui' ma jii gu Jesuus bhammɨ Jerusaleen na bhammɨ ja'k buusaidha' gu bhaan Paaskua ta'm. 14 Ba' nat bhammɨ ɇɇk mui' ji baa bhɨjɨ gɇ' chiop, mɨjɨ ja'p pɨx jiiñak bɨɨt am gu bhui'myax ga'radam, gio gu kakasnir ga'radam, gio ba' gu giokda' ga'radam. Gio gui' nam tuumiñ pataasda' mi ja'p pɨx jax jup daraa am. 15 Ba' gu Jesuus nat jax tɨrbi maa'n gui' na kɨ'n tɨm gɨb na ja'p tu'm na chipliiñ, kɨ'n pɨx cha'tak ja jimchu'n gu bhui'myax ga'radam gio gui' nam kakasnir tu ga'ra. Gio gu tuumiñ pataasdam pu ja ia'lhxichulh gui' nam bhaan ka tua'kat gu ja tuumñi'. Bɨɨx ja bubuax mɨjɨ ja'k dɨɨrap. 16 Gio gu giokda' ga'radam jup ja tɨtda: ―¡Mu pim ja bubuaxdha' dɨɨrap dhi giokda'! ¿Jax gi ku pim ba' yɨjɨ pu tu duuk na cham tu' pu kai'ñkam ya' tu ba'aak guñ Gɨ'kora' na bɨxchu' yɨjɨ tum ga'rada'? 17 Ba' gui' nam kaichu' gu Jesuus ba tɨ'ñcho mɨt na bak pɨn pu'ñi tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ gu Dios mi' nat pai' tum ua'nak nap jum kai'ch: “Aañ tɨix aagat na dai nam ya' dɨr jum daanda' gɨt pɨx nap pai' tu chiopi'ñ Gɨ'kora', cham tu' na bɨɨx aixim ya' tum buada'.” 18 Ba' gu gɇ'gɇrkam Israel kam bɨɨx maap jim daagɨt jup tɨtda am gu Jesuus: ―Eap jix bhai'm duukam xip tu duuñ jich ñɨi'ñchudat nach ba' moom jɨɨgi'ñdha' nap sɨlhkam gɇ'kam kat ya' pu tu bua. 19 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―Dho kani gor iaraiñ dhi chiop nañ aañ baik tanoolh kɨ'n giop kɨɨsa'. 20 Ba' gui'p kai'ch am: ―¡Jɨɨ chi gu' moo baik tanoolh kɨ'n jup ba kɨi pich dho gi ji! Mui' ja'tkam jam saak ya' tu juanaimɨk na mɨt pai' dhuuk kɨi dhi chiop ku mɨt gook oo'm daman xijum maa'n oidha' kɨ'n ka tɨɨmo. Gu' aap dɨɨlh gi ba', ¿paa duuk japich jup ba tɨɨmo? 21 Gu' na mɨt gu' pu cham maatɨt kai kum ba'p tɨtda. Ja'p jum aa' am na sɨlhkam dhi' aa' gu chiop mi' nam pai' dhɨr tu daan. Gu' gu chiop na aa' gu Jesuus, gu tukga'n ji na aagat jup kai'ch. 22 Sia gui' nam kaichu' pu cham maatɨt kai mɨt gu mi' jotmoda'. Mɨkkat ji nat pai' dhuuk muukɨk gio duadɨk jup ba bam na mɨt ba tɨ'ñcho na pɨn pu'ñi ja tɨtda nam duñia'. Mi' dhɨr ba' ba tɨ jɨɨ'ñ jamɨt na jɨ'k jax ja tɨtda, na mɨt gu' ba maat nar pui' nat jax tum ua'nak bɨjɨk gu ñio'ki'ñ gu Dios. 23 Ba' jano' na bhammɨ oirɨ Jerusaleen gu Jesuus bhaan Paaskua ta'm na bhai'r piasta, mui' ja'tkam tɨi xi chɨ jɨɨ'ñ jamɨt buiñor gu bhai' jotmoda' nam nɨi'ñ nat jix bhai' tu duu na tu'r jix bhai'm duukam. 24 Gu' ji na gu' cham ja jɨɨgi'ñ gu Jesuus, na gu'x bhai'x maat nam pɨx jap jum bua. 25 Na gu' giilhim jix bhai'x mat ka' nam jax jum aa'nda' gu ja'tkam ja jujur am bhaan, cham jaroi'm aa' na mi' dhɨr jup aagi'ñdha' nam jax jir tu'm ka'.

Juan 3

1 Maa'n gu maa'nkam Nikodeemo tɨɨgim bhai' kioka' Jerusaleen, na maadɨt jir di' ka' gu ja gɇ'gɇrkam tuk gu Israel kam ja'tkam nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda'. 2 Ba' maa'nnim mui' mam dɨkoo gu Nikodeemo nat mui' ma jii tukaa'ñ cha'm mu na pai' tɨbiap gu Jesuus. Mummu ba ji buus, ba'p tɨtda: ―Bax maat ich jiñ jaduuñ nat aap Dios bham joot nap ya' tuch a'gidha' nach jax ja'k mi' pui' jiimda' na jax jix aa', nach gu' cham pai' jaroi' pui' nɨidhat nax bhai' tu bua na tu'r jix bhai'm duukam no' cham bhaan tɨ nɨidhim gu Dios ja'p na jax aap nap bɨxchu'x aichu'n nap pu tu duñia'. 3 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Tu' sɨlhkam jañ ya' pum tɨɨda', na gu jaroi' no' cham xim ga'nga na jax ja'k duuji giop maaxilhia', cham tu' bhaan tɨ nɨidhidha' gu Dios. 4 Ba'p kai'ch gu Nikodeemo: ―¿Jax gi dhuip kax bhaai' nañ giop maaxilhia' no'ñ pui' bar gɇ' maa'nkam? Na gu' cham ka bhaai' nañ jax dhui ɨlhi'ch jup jiñ dhui mɨjɨ baakɨi ɨrban guñ ñaan giop maaxilhia'. 5 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Tu' sɨlhkam jañ ya' pum tɨɨda', na gu jaroi' no'x aa' na gammɨjɨ bhaan tɨ nɨidhidha' gu Dios, bɨɨpɨ'm aa' na xim ga'ngada' na jax ja'k duuji tajaañdhix ka' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda', na ba' mi' dhɨr ja'p ji buusnia' na ba bakuañix ka' suudai' kɨ'n. 6 Gu' dhi tuuku' na ya' maaxilhia', ya' pur tuuku' ka' ji. Gu' aañ gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' ji nañ aagɨt jup kai'ch, no't bhaan bam tajaa gu jaroi' no' ba tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui na ja'p ji buusnia' na giop ba maaxilhia'. 7 ¿Giilhim jix xijaim kai'ch iñ aa panaas kup ba' mi' pui' pup tu'ii'? Matgam bɨɨx ja a'm jum aa' ji gu ja'tkam nam giop maaxilhia' no'm moo pui'p ɨlhii'ñdha' gɨt nam mi' pui' ba jimia' na jax jix aa' guñ Gɨ'kora'. 8 Dhi' ja'p ji buusan jia na jax gu jɨbɨɨlh nap pu cham mat ka' na pai' dhɨr bha jɨbɨɨrda' sia ku ya'ni ja'p pɨx kuu, ni nap jix mat ka' na pa ja'k jax jum duñiidha'. Pu'ñip ji buusan gu jaroi' no' ba tajaañdhix gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda', panaas ku giop ba maaxilhia'. 9 Ba' gio bhai'p ji ñio gu Nikodeemo, jup kai'ch: ―Chaam ji nañ maatɨt jum kɇɇ ni jɨ'x na jax jir jum duukam nap jax kai'ch jiñ jaduuñ. 10 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―¿Gi jax jum duu pich jiñ jaduuñ? Nap saak aap maadɨt jir di' gu ja gɇ'gɇrkam tuk gu ja'tkam ya' dhi Israel, na ba' pui' ni jɨ'x kup jix maatɨt jiñ kɇɇ nañ jax kai'ñkam jup jum tɨtda. 11 Tu' sɨlhkam jañ ya' pum tɨɨda', na aañ bɨɨx nañ jɨ'k jax tu a'ga, nɨidhix kam jup kai'ch iñ, cham tu' nañ jax aajim pɨx nañ pui' tu a'gim. Mui' dhɨt jam dhox chu maat nañ aañ cham tu' iatda' tu a'ga, gu' ji na gu' aapi'm na pim jɨ'k jir gɇ'gɇrkam ja'p xi dhuukat, ni jɨ'x ku pim cham jiñ jɨɨgi'ñ. 12 Tɨɨ' na pim gu'p kai'chdha' na pim cham maatɨt jiñ kɇɇ nañ pai' dhuuk tɨi tu jam a'gi'ñdha' bhaan ji ua'rgidhat gu tu' nar ya' kam dhi oi'ñga'n. ¿Jax japim ba' duujix maatɨt jup kaaya' gɨt no'ñ dai gu tu' nar jix dhaam kam bhaan ji ua'rgidhai bhai' ji chu jam a'gidha' gɨt? 13 ’Na gu' aañ jix dhaam dɨr jimdat jup kai'ch na pai' cham jaroi' tɨ nɨi'ñ, dai aañ nañ jir bhammɨ kam nat ba' bhañ joot guñ Gɨ'kora'. 14 Jiñ xissapa' am ba' kuruus ta'm ja'p na jax gu ko' gup duñiixim nat uux cha'm sissapak bɨjɨk gu Moisees mummu na pai' oilhimɨk gampɨx ja bɨɨm gu Israel kam ja'tkam. 15 Na ba' gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' aañ jiñ bui gammɨjɨ ja a'm ba tɨ nɨidhidha' guñ Gɨ'kora', nam ba' cham kam tulhiiña', dai nam ba jimia' jix dhaam ja'k. 16 Na gu' giilhim tɨix ja joi'gɨ'n gu Dios bɨɨx na jɨ'k gu ja'tkam, pui' kut ba' bha joot gu dai maa'n maraa'n ya' dhi oi'ñga'n, na sap ba' bɨɨx gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨ'ñdha' buiñor, cham tu' kam tulhiiña' am, dai nam ba jimia' jix dhaam ja'k. 17 Cham tu' nat jax kai'ñkam bha joot gu Dios gu maraa'n na ya' ɇɇji ja tulhiiñchuda' gu ja'tkam, gu' ja'pji na ya' tu ja uañdha' ji gu ja ua'tulhdhara' nam ba' pu'ñi duuji cham kam tulhiiña'. 18 Na ba' gu jaroi' no't ba tɨ jɨɨ'n pu'ñi buiñor gu Maraa'n, cham tu' ka tulhiiñchuda' guch Gɨ'kora'. Gu' ji no't gu' jax dhuuk cham tɨ jɨɨ'ñ buiñor, dho gi gu' pɨx am tɨ'ñchoka' ji na tulhiiñchuda'. 19 Na gu' giilhim jix io'm jum tulhiiña' gu jaroi' no' cham tɨ jɨɨgi'ñ buiñor gui' na joidham gɇ' tanoor na ya' tɨi oirɨ. Ba' xib gui' nam pu cham tɨ jɨɨgi'ñ buiñor, giilhim jamɨt dho gɇ' bam ua'tulh, na gu' dai nam jix joi'ñ nam bɨɨx aixim tu bua na tu'r jix buam jum duukam. 20 Ba' cham kɨɨgalhi'ñ am gui' na joidham gɇ' tanoor pui' xi chu bua't. Pu cham pai' mi' pai' gu'nguk am ba' taa'ban nam jix xi'ɨrdat, na gu' pu ja tɨɨda' na cham jir am gu pui' nam jɨ'k jax tu bua. 21 Dai gui' nam jɨ'k tu' ka'm nɨi'ñ nam ba' buiñor xip tui'dhi' gui' na joidham gɇ' tanoor. Dhi' ba' bhaan jix maatɨ' nam mi' pui' jiimchu' na jax jix aa' gu Dios. 22 Ba' mi' dhɨr na pui' jɨ' xi chu a'gidhimɨk gu Nikodeemo, ba jii gu Jesuus ja bɨɨm gu noonbi'ñ mummu ja'k maa'n kap na pai'x jai'ch gu suudai' na Judea bhaan bipio' gui' gu dɨbɨɨr. Mi' mɨt ba' juruuñ jɨ'k tanoolh nam ja bopkonda' gu ja'tkam gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨ'ñdhidha' na jɨ'k jax tu ja a'gi'ñdha'. 23 Gu Juan mummu ja'k Enoon jup ja bopkonda' mia'n na pai' Salim tɨ tɨɨ', na gu' ja'p moo joidham sabaar jup mɨrda' mummu gu suudai'. Dɨɨlh pɨx ji aajidha' am ji gu' gu ja'tkam nam xim bopkonak ka', nam gu' tɨ jɨɨgi'ñdha' na jɨ'k jax tu ja a'gi'ñdha'. 24 Jano' chakui kuu mɨt gu Juan. 25 Ba' jɨ'kchi gui' nam cham kaichu' gu Juan ma ja ñiokbuix jamɨt gui' nam kaichu' gu Juan nam pui' ji kai'chɨt na pui' ja'k tu daaxix nam mui'kim jum ikoimi'ñ nam pai' dhuuk ba ji chu jugia'. Cham jum aa' nam moop jum bopkona', nam gu' sap maakam tu jim. 26 Mi' pui' xi kai'chimɨk mummu ja'k maakam jup ba tu a'gidhim am gu Juan gui' nam kaichu', jup tɨtda am: ―Gui' nap aa' jano' na bhammɨ dɨr oirɨ baasɨ'n dɨr gu Jordaan Ak, gui' bo na pich saak bha ja mattudam gu ja'tkam nar tu'p tu'm da', xib pui'p ba ja bopkon gu ja'tkam. Pui' mui'p ba kaichu' am. 27 Ba'p ja tɨtda gu Juan: ―Dho gu' bhaan tɨ nɨidhim ji guch Gɨ'kora' ku ba'p tu bua, cham tu' na moo ja'p pɨx na mu pai' pui'p ba tu bua dɨɨlh pɨx na jax ɨlhii'ñ. 28 ¿Kux cham tɨ'ñcho pim aa nañ jup kai'ch jano': Aañ cham tu'r di' guch Xoi'kam? Matgam aañ bhai' pɨx jiñ joot ji guch Gɨ'kora' nañ bɨɨpɨ' kat ya ja'p ba ja mattuda' gu ja'tkam na cham xiim bha jim. Dhi' dhor di' na pim mu pai' aa'. 29 Ba' aañ xib giilhim jix bhai'ñ chaat nat ya' ba ai. Ja'pniñ jix bhai'ñ chaat na jax gu jaroi' na umua'ñdhix ka' na bhaankamu'n tu ja maakda' gu ja'tkam na pai' dhuuk bar bhaan ka' na bam tɨɨmo' gu biapma' bɨɨma'n gu tɨyaa. 30 Gu' ba' gu xib aañ pur cham tu' dho kia', nat gu' bam kuugalh na jax tu daaxix kat nañ jax tu ja a'gidhimɨk gu ja'tkam. Dai ji nam mui' xim dɨkoo'ñdha' nam mui' xi kaaya' gui' nar gɇ'kam nat ya' ba ai. Cham jax bua sia ñich aañ ya' pɨx ja'p ji bii, nañ gu' aañ cham tu'r jupaabkamu'n. 31 Gui' nat jix dhaam dɨr bha jii na giilhim jir gɇ'kam, bɨɨx jix chu maat na jax tu tu'ii' bhammɨ. Cham tu' pui' na jax gu ja'tkam nam dai gu tu' ya ja'p kam dhi oi'ñga'n bhaan jim iatat gɇ'gɇrkam jum ɨlhii'ñdha', gu' gui' ji nat jix dhaam dɨr bha jii na ba' pui'm tɨɨtɨ' nar gɇ'kam. 32 Na gu' bɨɨx jix chu maat na jɨ'k tu' bhammɨx chu jai'ch jix dhaam nach aach tu' cham maat. Gu' ji nam gu' mui' ja'tkam cham tɨ jɨɨgi'ñ, nam gu' ja'p jum aa' na pɨx jap kai'ch, 33 nam gu' cham tɨ jɨɨgi'ñ na jax kai'ch gu Dios bhaan gu u'uan ta'm na tu ua'ñix. No'm gu' moo tɨ jɨɨgi'ñdha' gɨt na jax jum kai'ch, matgam ba tɨ jɨɨ'ñdha'm gɨt ji buiñor gui' nat jix dhaam dɨr bha jii. 34 Nat gu' pu kai'ñkam bha joot gu Dios maakak gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' gɇ' cham daaxix kam, na ba' ya' bhaankamu'n tu a'ga'. 35 Ba' na gu'x dha'dat jix kɨɨgalhi'ñ guch Gɨ'kora' gu Maraa'n, bɨɨx chu maa na tu' ɨlhii'ñ. Dai gui' bhaan jup tu tu'ii' gu xib bɨɨx nach jɨ'k tu' cham ɨlhii'ñ aach. 36 Ba' gu jaroi' na tɨ jɨɨ'ñdha' buiñor gu Maraa'n gu Dios, pu baidhika' jix dhaam ja'k na pai'p tu'ii'. Dai gu jaroi' no' cham tɨ jɨɨgi'ñ buiñor dho gi gu' cham tu' baidhika' ji, dai na pɨx am tɨ'ñchoka' na tulhiiñchuda'.

Juan 4

1 Ba' ba maat gu Jesuus nam pui' ba tɇ kɇɇ gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' na amuub oirɨ, sap jup kai'chdha' am gu ja'tkam: “Pui'p ba ja bopkon gu Jesuus gu ja'tkam, dai gui' pɨx jam ba' mu ja'k ba kaichu' bɨɨx, gu Juan mi' pɨx ja'p ji bi'iim.” 2 Ku gu' pui' pɨx ɨlhii'ñ am ji na gu Jesuus ja bopkon gu ja'tkam, sia ku gu' tɨi gu noonbi'ñ pɨx na ja chian. 3 Ba' pui' ma jii gu Jesuus mi' dhɨr Judea, sɨlh mummu ja'k bhɨi Galilea. 4 Mi' ba' moo buusnichu' na pai' Samaaria tɨ tɨɨ'. 5 Ba' mummu ba ai na pai'r kikcham, Sikaar tɨ tɨɨgim, na Samaaria dɨbɨɨr bhaan bipio', mia'n nat pai' iimchudak gu dɨbɨɨr gu Jakob gu maraa'n Josee, 6 nat pai' kolhbixdhak gu suudai'. Ba' gu Jesuus jimdat mi ja'p jim jɨɨp na pai' kolhbixdhix gu suudai' na bax magoontu' nat gu' mɨk ba jii, nat gu' pui'x dhaam ba ji dhuu nat ba' mi' ka bhɨi. 7 Ba' mi' pui' na kam jɨɨpi'ñ gu Jesuus, mi' ba ji buus maa'n gu ubii nat mui' ba bai'gam nar mi' kam Samaaria. Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―No' pich mi' dhɨr iam alhi'ch bhañ baxbhi gu suudai'ñ jaduuñ na pich kapbhai' ya' ba ai. Mooñ pɨk ja'p ba tonmoim ji kux ba' pui' aa. 8 Gu' na gu' dɨɨlh mi'p ka daa gu Jesuus na mɨt ka tu taanim gu koi' gui' nam kaichu' mu gɇ' kiicham. 9 Ba' nam gu' iam pɨx cham jum kɨkɨɨgalhi'ñdha' gu Israel kam ja'tkam gio gu Samaaria kam, pui' ku ba'p kai'ch pɨx gu ubii na tɨi taan gu suudai' gu Jesuus: ―¿Jax jap ba'm aagɨt bhai'p bañ chaan gu suudai' nañ jum baxbhidha'? Nap gu' aap jir Israel kam, cham tu'r ya' kam ap Samaaria. Nap gu'x maat nam cham jum kɨkɨɨgalhi'ñ bo gu Israel kam gio gu ya' oi'ñkam. 10 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Aap gu' moo cham jax ji kai'chɨt alhi'ch xiñ baxbhidha' jiñ jaduuñ, nap gu' cham maat nañ jir tu'p tu'm da' aañ nañ ya'm taan gu suudai', ni kup jix maat na tu'm makia' gu Dios no'p moo soi'm ɨlhdhai ba taanda' gɨt. Pu kani no' pich aap soi'm ɨlhdhak jiñ chaa gu suudai', jix kɨɨ' ji nañ jum makia' na jax chu'm kɨ'n jix bhai' ba tum jimda' no' pich ba ii. 11 Ba' gio bhai' ji chu a'ga gu ubii, jup kai'ch: ―¿Tu'p ba' kɨ'n ɨlhii'ñ nap baxbha', na gu'r tuukab mɨjɨmmɨ na pai' suu'n dhi suudai'? Tɇb jum aa' gu tu' nañ kɨ'n gia'rgidhai mu baasa' gu bai'ñdhakar nañ ba' ba tu bai'gia'. Aap gi ba' nap cham ua' na tu' kɨ'n, ni nap tu' ka'm baxbha'. ¿Ka' paap gi nɨidhat jup kai'ch ji gux kɨɨ' gu suudai' na pui' kɨ'n jix bhai' ba tuñ jimda' no' ñich ba ii? 12 Ja'p moo nap pɨx jap kai'ch dho jia nap gɇ'kam tɨi xim ɨlhii'ñ nap ɨlhdhat nañ moop bam kaaya', ja'p na jax guch boxii kat Jakob nach kaichgɨt, gui' nat ya'ch iimchudak dhi suudai' kolhbixdhak. Na gu' gui' ya' tu ba'ii'ndat ja bɨɨm gu maamra'n, gam gu sasoiga'n na ya' tu i'chdat. ¿Ka' giilhim gɇ'kam tu tatda' aa panaas? 13 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Aa gu' matgam dhi suudai' nap aa' aap, cham tu'm a'ga ji, na gu' dhi' cham tu' am tu ju'ngi'ñ, na gu' ja'xpɨx giop bax chanoom ka' gu jaroi' sia kut tɨi xi ii. 14 Gu' gu suudai' nañ aañ jax chu'm tu maak, cham tu' ka tanoom ka' ji gu jaroi' no't ba ii, na gu' gammɨjɨ pu bhaan ba ba'punda', na gu' bhaan ba tɨ nɨidhidha' guñ Gɨ'kora' na ba' cham tu' ka tulhiiñchuda', dai na ba baidhika'x dhaam ja'k. 15 Ba'p kai'ch gu ubii: ―Eap alhi'ch jiñ maak ku gi gu suudai' gu pu chu'm nap pui' tu maak nañ kɨ'n cham jɨ'xdha' ka tanoom ka', kat jañ chi iam cham bhai' ka jimmɨda' nañ bha tu ba'ii'nda' ya'. 16 Ba'p tɨtda ɨp gio gu Jesuus: ―Dho eap bai'ñmɨr gui' nap bɨɨma'n daañ jaduuñ. Xib jañ ya' jam nɨɨra bɨɨx gook. 17 Ba'p kai'ch gu ubii: ―Jax dhui nañ aañ cham tɨ bɨɨna'. ¿Paañ gi dhɨr bhai'p baidha'? Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Jir pui' dho nap jax kai'ch jiñ jaduuñ nap pui' cham tɨ bɨɨna'. 18 Na pich gu'x chamaamim mai' ba ja iabu, jumaip pɨx jix bhai'p ba tɨɨda' gu maa'nkam gio jumai. Gu' ba' dhi' nap xib oi'ñ, cham tu' dhor jum bɨɨna'. Jir sɨlhkam dho nap jax kai'ch. 19 Ba'p kai'ch ɨp gio gu ubii: ―¿Jax jap duukat jix bhai'x maat jiñ jaduuñ? Aap ji bak bhaankamu'n jup ba tu a'ga jia guch Gɨ'kora' ja'p na jax saak gu bɨjɨk dɨr kam nam bhaankamu'n tu a'gimɨk. 20 Gu'p bak bax aa' nach bhammɨ ja'k tu daanda' Jerusaleen na pai' saak aagix na pim jax ba kai'chdha' aapi'm na pim jɨ'k jir Israel kam. Gu' ji na gu' aach mi' pui' tu daa'ñchu' nam jax tu jimdat guch bopxikat nam bha'ñi dhɨr tu daanda' gu'ñi oidha' daam nach pai' dhɨr tu daan aach xib. 21 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Ea nap jix bhai' xiñ kaaya' bɨɨx jum jur kɨ'n jiñ jaduuñ nañ jɨ'k jax jum tɨɨda'. Kam aajim na pai' dhuuk cham kam aa'nda' na pim dai bhai' dhɨr dhi oidha' daam mu daanda' guñ Gɨ'kora', ni bhammɨ dɨr ja'k Jerusaleen. 22 Aapi'm gu' ja'p jum aa' nar am na pim jax tu daan. Chaam tu'r pui' ji matgam, na pim gu' cham maat no' moop jir di' guñ Gɨ'kora' na pim daan. Gu' aach matgam jix maat ji, gam na pu'ñi bhai' dhɨr buusnia' ja bui gu Israel kam ja'tkam gui' na uana' gu ja ua'tulhdhara' bɨɨx na jɨ'k ja'tkam. 23 Ba' xib ya' bam ai nam pai' dhuuk ampɨx machia' gu ja'tkam nam jax ja'k bɨɨx ja jujur kɨ'n ba tu daanda' buiñor guñ Gɨ'kora', na gu' ka ja tajaañdha' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' na ja guguuxdhatgɨda' nam gammɨjɨ tu daanda' jix dhaam na pai'p tu'ii'. 24 Gu Dios pu cham maax jia, na gu' giilhim jir jix uañ. Ba' bɨɨpɨ'm aa' nam buiñor tɨ jɨɨ'ñdha' gu ja'tkam bɨɨx ja jujur kɨ'n na ba' bhai' ji ja mattuda' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' nam jax ja'k tu daanda'. 25 Ba' gio bhai'p ji ñio gu ubii, jup kai'ch: ―Dho gu' aach ya' pɨx tɨi nɨɨra ji guch Xoi'kam na saak bha jimda' na ba' ya' tuch a'gidha' na jax ja'k jix bhai' nach tui'ñgɨda'. 26 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Aañi' dhor di' nañ ya' tum a'gi'ñ. 27 Ba' moo mi'p ba ai mɨt gui' nam kaichu' na mɨt ja'k ba suulh mu dɨr ja'k na mɨt tu taanpuk gu koi'. Ba' mi' pui' pup tu'ii' am na mɨt ba tɨɨ gu Jesuus na gu ubii bɨɨma'n tu a'gichu', ku gu' cham maadɨt jum guguux ji na moo xi chɨkka' gɨt nam tu' tu a'ga, na jax tɨɨda' gɨt: “¿Tu'p ba' tɨkka'n dhi ubii?” Piam na jax tɨɨda' gɨt: “¿Tu' pim ba' tu a'ga?” 28 Ba' pu cham ji chu bai'gɨk gu ubii pui' mi ja'p xi dhaasak gu bai'ñdhakaru'n pu jii mummu na pai'r kikcham nat ja aa'ñdham gu ja'tkam na jɨ'k jax tɨtda gu Jesuus, jup ja tɨtdaim: 29 ―Muni dhaa maa'n gu maa'nkam na pai' tum ba'ii' na giilhim bɨɨx jix bhai'x maat nañ jax jiñ bua't oirɨda'. ¿Cham aa chir di' guch Xoi'kam gui' na saak bha jimda'? Pu ka gor maik jach tɨɨ'mpu'. 30 Ba' gu ja'tkam mi' oi'ñkam pɨx chu'p jum duu mɨt na mɨt ba tɨɨgim no' moor sɨlhkam na jax ja tɨtda gu ubii. 31 Gu' ba' gui' nam kaichu' gu Jesuus, mu ja'k tɨi tu aagi'ñ am gu koi' soi' tɨtdat jup tɨtda am: ―Ya' jai' bi chu ju'ñ jaduuñ. ¿Cham bax bhio' ap? 32 Gu' ji na gu' gu Jesuus jup ja tɨtda pɨx: ―Aañ matgam bia' ji nañ tu' jugia' na pim aapi'm cham maat jiñ jaaduñ. 33 Ba' mi' pu cham bhaai' nam jax ka tɨɨda' gui' nam kaichu'. Tɨim tɨ tɨkka' am dɨɨlh, jup kai'ch am: ―¿Jaroo ba' ya' tu aichulh chi gu koi' dhich jaduuñ ku ba' pui' bia' na tu' jugia'? 34 Gu' ji na gu'x bhai' xi ja aagi'ñ gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―Matgam cham ji na tu bhio'moda' no'ñ moo tu' sɨlhkam soi'ñ ɨlhii'ñ ja'p na jax aañ xib, nañ gu' cham pai' iam pɨx am jix bhio', na gu' dai nañ tɨix jotma nañ ba tɨɨmo' gɨt nat jax jiñ chɨɨdak bhañ joot guñ Gɨ'kora'. 35 Gu'p kai'chdha' am gu ja'tkam na maakob masaa'n kɨ'n jir o'rabhak ka', gu' ja'pji pu xiib ji na ya' bar bhaan, nat gu' dhi'x bhai' ba kabka. Gu ja'tkam jañ dho ja aagat jup kai'ch na bɨɨx ja a'm bam aa' nam kaaya' gu ñio'ki'ñ gu Dios, cham tu' gu tu' na ya ja'p tɨm ɨs. 36 Na ba' gu' nam pai' dhuuk ba tɨ jɨɨ'ñdha' aañ jiñ bui, no' jaroi' mu ja'p pai' ba tu ja a'gidhim gu ñio'ki'ñ guñ Gɨ'kora' jiñ a'mkam, jix bhai' bhai' jim ɨlhdha' am, nam gu' bhai' ji machia' na ja a'm ba tɨ nɨidhidha' guñ Gɨ'kora' na ba' mi' dhɨr cham tu' ka ja tulhiiñchuda', dai na ba ja baidhika'x dhaam ja'k. Gio gu jaroi' na tu ja a'gi'ñdha', pui'x bhai'p jum taat ka' ja bɨɨm. Ba' dhi' iam pɨx ja'p ji buusan na jax gu jaroi' no't gɇ' tɨ ɨi nax bhai'm taat ka', gio jai' dhɨt no'm nɨi'ñ nax bhai' tu kaibhaim, pui'x bhai'p jum taat ka' am, nam gu' jai' mi' ba tu bagiata'. 37 Pui' nam jax ba kai'chdha' ɨp ya' gu ja'tkam, na saak sia kut dɨɨlh mi' pai' tɨ ɨi maadɨt, ja'p ji buusnia' nam mui' ja'tkam jup jum duñia' na pai' dhuuk bhai' ji chu oraa'. 38 Ba' aañ xib jam guguuxi'ñ jiñ jaaduñ na pim nai' xi jimia' na pim tu ja a'gi'ñpu' gu ja'tkam mu ja'p nam pai' tu ja a'gidhimɨk gu jai' bɨjɨk. Na gu'm aa' nam jai' nai'p xi jimia' nam ja guguuxdha' nam ba' pɨk moo ba tɨ jɨɨ'ñdha' aañ jiñ bui jɨ'k nam jix aa'nda', na pim ba' pui' ji bubuakia' na gu bagiatdam. 39 Ba' jai' dhɨt gu ja'tkam mummu pu tɨ jɨɨ'ñ jamɨt buiñor gu Jesuus gu mi' oi'ñkam Samaaria na ba ja aagi'ñ gu ubii, nap ja tɨtda: “Giilhim bɨɨx jix bhai'x maat nañ jɨ'k jax jiñ bua't oirɨda'.” 40 Ba' ja'xpɨx mi' ba ai mɨt na pai'p tu'ii' gu Jesuus gui' na mɨt mu tɨɨgim, ba'p tɨtda am na sap mi' xi juruuñdhai ja bui. Gu Jesuus ba' mi'p xi juruuñdhak gook tanoolh. 41 Jix io'm mui' ba tɨ jɨɨ'ñ jamɨt dho gi ji ba' buiñor nat bhai' ji chu ja a'gi, sia gu jai' bɨɨx ba tɨ jɨɨ'ñ jamɨt gui' nam cham jɨɨgi'ñdhat gu ubii na tɨi ja aagi'ñ bɨɨpɨ' dɨr na jax tɨtda gu Jesuus. 42 Ba'p tɨtda am gu ubii: ―Xib jach dho gi ba tɨ jɨɨgi'ñ ji nar dhi' guch Xoi'kam na ya' uañchuda' guch ua'tulhdhara'. Ku gu' cham tu' ji na moo dai aap nap jup jich chɨtda na pui'x bhai'x maat nap jax jum buada', ja'pji na chich dɨɨlh ba kai na giilhim joidham xi bua na xi chu a'ga. 43 Mi' dhɨr ba' nat mi' xi juruuñdhak Samaaria gu Jesuus gook tanoolh, giop ba jii mu ja'k Galilea nat pa ja'k ba jii, 44 sia ku tɨix maat nam cham pɨk kɨɨgalhi'ñ na jax ba kai'ch, nam saak cham jɨɨgi'ñdha' gu jaroi' no'm jir maap jum oi'dhagɨm, sia kux ja joi'ndat tɨi ja aagi'ñ gu ñio'ki'ñ guch Gɨ'kora'. 45 Ku ba' gu' nat pai' dhuuk mu ai Galilea, siamri pɨx ja'x jup ji chɨ jɨɨ'n jamɨt ji gu mi' oi'ñkam, cham tu' na moo pu ni jɨ'x, nam gu' bɨɨpɨ' dɨr pu ba nɨi'ñ nam bhammɨ oipimɨk Jerusaleen nat jix bhai'm duukam jup tu duu, na gu' ampɨk bɨɨx bhammɨp oilhimɨk gu Jesuus na bhai'r piasta kat gu bhaan Paaskua ta'm. 46 Mi' dhɨr ba' moo nai' ja'p bhɨi nammɨ ja'k Kanaa tɨ tɨɨgim na pai' maa'n na jax Galilea bhaan bipio', nat pai' bɨɨpɨ' dɨr biiñ jup duu gu suudai'. Ba'x io'm ja'pni ja'k mɨk na pai' Kapernaum tɨ tɨɨ', mi'x ka'ook gu maraa'n gu nobii'ñ gu gɇ'kam. 47 Ba' pui' ba tɨ kai gu nobii'ñ gu gɇ'kam na gio mi'p ba oirɨ gu Jesuus Galilea ja'k gɨɨsɨk mu dɨr ja'k Judea na xi oilhimɨk. Ba' mui' ma jii nat gaagam mi' na pai' oirɨ, mi' ji buusnɨk soi' ba tɨtdaim na sap iam dua'ñdhara' gu maraa'n na ba muukim nax io'm jix ka'ook. 48 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Jax dhui na pim cham jɨ'xkat tɨ jɨɨ'ñdha' aañ jiñ bui no'ñ cham jam nɨi'ñchudat jup tu bua gu tu' nar jix bhai'm duukam. 49 Ba' gu nobii'ñ gu gɇ'kam jup tɨtda gu Jesuus na pui' ka kai'ch: ―Gi no' pich moom guguux jiñ jaduuñ nach mui' xi jimɨi muñ ki'aam na cham ba mukia' guñ alhii chuk, na gu'x io'm ba xi bhɨichu'. 50 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Bax kɨɨ' ji matgam gum alhii chuk jiñ jaduuñ. Ja'k jap ba gɨxia' cham jax jim aagɨt. Ba' gui' pu jii ɨp nat jax pu tɨɨ'n gu Jesuus, na gu'x maat na sɨlhkam jup tɨtda, cham tu' na pɨx jap kai'ch. 51 Ba' buimgidhak na nammɨ ba jimchu' na iam pɨx ba aajim mu kia'mi'ñ, mi' ba nam jamɨt gu dɨɨlh tujuandam tugi'ñ, ba' mi' ba aagi'ñ am nat ba dua gu maraa'n, jup tɨtda am: ―Bax kɨɨ' gum alhii chuk jiñ jaduuñ. 52 Ba' gui' xi ja tɨkka na pai' dhuuk dɨr bax kɨɨ', jup ja tɨtda: ―¿Paa duuk dɨr bax kɨɨ'? Ba' gui'p tɨtda am: ―Takaab dho mia duuk dɨr cham ka jɨbaamuk. 53 Ba' xi chɨ tɨ'ñcho gu taata'n gu alhii, jir bhai' ja'p duuk na pai' dhuuk jup tɨtda gu Jesuus: “Bax kɨɨ' ji matgam gum alhii chuk jiñ jaduuñ.” Ba' dai nat ba tɨ jɨɨ'ñ bɨɨx juraa'n kɨ'n buiñor, gio gu jajaa'nni'ñ dappaam jamɨt pu tɨ jɨɨ'ñ ɨp. 54 Ba' dhi' nat pui' jɨ' tu duu gu Jesuus nat ja'k gɨɨsɨk mi' ba ai Galilea mu dɨr ja'k Judea na xi oilhimɨk, dhi' kɨ'n ba' bar gookim nat jix bhai'm duukam jup tu duu.

Juan 5

1 Ba' mɨkkat giop ma jii gu Jesuus bhammɨ ja'k Jerusaleen, nat gu' bam ai nam pai' dhuuk tu piastat gu Israel kam ja'tkam. 2 Ba' nat bhammɨ ba ai ju'ñdharan gu gɇ' kiicham na pai' xikoolh tu kuup, moo bhai' dhɨr mu baakim nam pai' Kakasnir tu Ki'ñgobi' kɨ'n jix chu mat ka' gu bhai' oi'ñkam, mi' na pai' dhɨr bar mia'n gama ja'k na pai' suu'nka' gu suudai' nam ebreo ñi'ook kɨ'n Betesda tɨ tɨɨtɨ'nda', mu na pai' joidham bɨɨx xikoolh dhɨr tɨ ɨkgidhix ka' nax bhaai' nam mi'm jɨppi'ñdha' gu ja'tkam no'm mi ja'p oipo. 3 Ba' gu Jesuus jimdat mi' pɨx ji ja tɨɨ mui' gu cham ñiññia kam, jai'x mama'mkulhi' gam jai' gui' nam jix xoso'solhik ka' nam dɨkoo pɨx tu oipoda'. Bɨɨx aixim tu'm kɨ'n jix kako'k kat mi ja'p pɨx ja'x boobok am nam sap mi' nɨɨra na gu'ngukia' gu suudai'. 4 Na gu' pai' jɨ' gu'ngukda' na sap mi' tɨmiikda' gu nobii'ñ guch Gɨ'kora', na sap ba' gu jaroi' na bɨɨpɨ' mi bakia' na ka gu'ngukda', pu dodhia' gu jax chu'm ko'kdai' na kɨ'n kax ka'ook ka'. 5 Ba' maa'n mi ja'p jup bo' gu maa'nkam na iam pɨx gook oo'm oidha' ba aichdhim na dɨr bax ka'ook, gook oidha' pɨx bam aagɨt na ba aichdha'. 6 Ba'x joi'ndak tɨɨ gu Jesuus na mi' soi' tu'ii', na gu'x maat nat mui' oidha' bap duu na dɨr bax ka'ook. Ba'p tɨtda: ―¿Tɨi aap jix dhuadhim jiñ jaduuñ? 7 Ba' gux ko'kkam bhai' ji ñio, jup kai'ch: ―Tɨi dho, gu' ji na gu' cham jaroi' jai'ch ka' nañ gɨt iam ba umua'ñdha' na muñ baasa' suudai' chɨr na pai' dhuuk bhai' ji gu'ngukia', na gu' jumai bɨɨpɨ' mi' ba bakia' nañ aañ kia'pɨx ya' dɨr mu ji jimia'. 8 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Dho xib ba' bi bamii'ñ jaduuñ. Muni pa'p ba oirɨda' tu u'ji dhim bapakxidhara'. 9 Ba'x kɨɨ' bhai' ji bam gux ko'kkam nat jax pu tɨɨ'n gu Jesuus, tu baapmi'ñdhak gu bapakxidharu'n mu ja'p xi oirɨ. Gu' ji na gu' moo jano' pɨk cham jup tum juanda'. 10 Ba' pu ñiok jamɨt gu gɇ'gɇrkam Israel kam gui' nat dua'ñ gu Jesuus na mɨt ba tɨɨ na mi ja'p ba jimchu' tu ua'dat gu bapakxidharu'n, jup tɨtda am: ―¿Jax kup ba' ya' pu tu duiñchu' dhim bapakxidhara'? ¿Kup jix cham maat aa na xib cham tum juan? Jix maat ap na pui' tu daaxix na saak cham jaroi' tu baapmigi'ñdha' sia gu tu' palhɨɨp jup jum duukam. 11 Ba' gu maa'nkam jup ja tɨtda: ―Jax dhui na cham pai' jax jiñ chɨtda gui' nat jiñ dhua'ñ no' tu'p jix xidhuu xib na saak cham tum juan. Dai nap jiñ chɨtda: “Munip ja'p ba oirɨda' tu u'ji dhim bapakxidhara'ñ jaduuñ.” 12 Ba' bhaakuk jix bhai' bhai' ji chɨkka mɨt, jup tɨtda am: ―¿Jaroo ba' da' gu jaroi' na pui'm tɨtda nap pui' mu ja'p ba oirɨda' tu u'ji gum bapakxidhara'? 13 Gu' ji na gu' cham maat gu maa'nkam no'p jir di' gu Jesuus nat dua'ñ. Mi' pu cham bhaai' na jax dhuuji ja aagi'ñdha' nam tɨix bhai' bhai' ba tɨkka, nat gu' mɨjɨ ja'p pai' ji dhuu gu Jesuus nat jax xi dhua'ñdhak. Pu cham maatɨ' gu' na pa ja'k oirɨ, na gu' mui' mi ja'p tum oipo. 14 Mɨkkat ji na mɨt ba' giop bam tɨtgɨ bhammɨ ja'k gɇ' chiop na ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Xib jap moo tu' ka'm xi chɨ nɨidhat jiñ jaduuñ na pich kapbhai' ba dua, na ba' cham gio tu'p bam duñia' jix io'm jix buam jum duukam no'r maa'n nap jax jum ua'tulhi'ñ. 15 Mi' ji nat ba' ampɨx maat gu maa'nkam nar di' gu Jesuus gui' nat dua'ñ, mi' dhɨr dho gu' dai nat ba ja aa'ñdham gu gɇ'gɇrkam Israel kam. 16 Ba' gui'x bhai' pɨx jup jum ɨlh jamɨt na ba ja aagi'ñ, dai dho gu' nam bax chu chianik nam mu'aa'. Jotmoda' nai' xi jii mɨt mɨjɨ ja'p na mɨt gaagam na pa ja'k oirɨ. Ba' nammɨ gama ja'k ji chɨɨgɨk ba tɨkka am na sap jax kut ba' dua'ñ gu maa'nkam, na gu'x maat na jano' cham tum juan. 17 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Dho na gu' guñ Gɨ'kora' cham pai' dhuuk daaxix na cham tu' jax bua no' moo ja'p xi chum aagaim ja'p na jax xib. Ba' aañ pu'ñi ɨp, cham jiñ jɨɨpi'ñ iñ. 18 Ba' giilhim jix io'm bhaak jamɨt nat pui' xi ja tɨɨ'n, aa'nda' gɨt nam ba tu chiñia' nam mu'aa'. Nam gu' ja'p jum aa' na dɨɨlh pɨx gɇ'kam jum taatɨt cham tu' ka'm nɨi'ñ na pai' dhuuk cham tum juanda', nam gu' cham tɨ jɨɨgi'ñ na ja'xbui'p jir gɇ'kam na gu Dios ku ba' pui' iim nar Gɨ'korga'n. 19 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Tu' sɨlhkam jañ ya' pu jam tɨɨda'ñ jaaduñ, ni jɨ'x kur pui' iam na pim jax jum aa'. Na gu' aañ cham tu'p tu bua gu tu' nar jix bhai'm duukam gu aañ dɨɨlh pɨx, sia kuñ jir maraa'n gu Dios, gu' ji no't pui' ba tɨi guñ Gɨ'kora' nañ tu' jax duñia' nañ ba' aañ mi' dhɨr pui'p tu duñia' bhaankamu'n. Na gu' bɨɨx na jɨ'k tu' jax buada' guñ Gɨ'kora', aañ mi' dhɨr bhaankamu'n pui'p tu duñiidha'. 20 Ka gɨt na pim gu' ka tɨgia' palhɨɨp gama ja'k iam na pim tu' cham pai' nɨi'ñ, na gu' kap tu duñia' guñ Gɨ'kora' bhaan jim ua'rgidhai aañ jiñ bui, na gu' giilhim xiñ kɨɨgalhi'ñ. Mi' pim dho pui' pup tui'ka' no' pimɨt ba tɨɨ. 21 Ja'p na jax gu koi'ñga'n na gu' ja dudua'ñdhat ja baapmigi'ñ guñ Gɨ'kora' na ba' mi' dhɨr ba ja baidhika'x dhaam, ba' aañ xib pu'ñi ɨp, ja dudua'ñdhat jañ dho ja baapmigi'ñ gu koi'ñga'n nañ ba' mi' dhɨr ba ja baidhika' ɨp. 22 Na gu' aañ pɨx bhaankamu'n ya' ja mattuda' gu ja'tkam nam jɨ'k mi' pui' jiimda' na jax jix aa' guñ Gɨ'kora', gio nam jɨ'k cham mi' pui' jiimda', cham tu' gui' dɨɨlh. 23 Dhi' ba' bhaan jix maatɨ' ka' nañ ja'xbui'p jir gɇ'kam na guñ Gɨ'kora' nam ba' pu'ñi dhuuji tu' ka'm jiñ ñɨi'ñdha' gu ja'tkam. Ba' gu jaroi' no' cham tu' ka'm jiñ ñɨi'ñ, bɨɨx guñ Gɨ'kora' nat bhañ joot cham tu' ka'm nɨi'ñdha'. 24 ’Tu' sɨlhkam jañ ya' pu jam tɨɨda', gu jaroi' nax maatɨt jiñ kɇɇ nañ jax kai'ñkam jup kai'ch, jir am na mi' pui' ba jimia' gio na ba tɨ jɨɨ'ñdha' buiñor gui' nat bhañ joot, na ba' gammɨjɨ bhaan ba tɨ nɨidhidha', na ba' mi' dhɨr cham ka tulhiiñchuda', dai na ba baidhika' jix dhaam ja'k. Na gu' no't pu'ñi ba tɨ jɨɨ'ñ gu jaroi', cham jɨ'xdha' ka mukia' gu ii'mdagaram bhaan, na gu'x chu maax kɨr bap tui'ñgɨda'. 25 Tu' sɨlhkam jañ ya' pu jam tɨɨda' aañ nañ jir maraa'n gu Dios, kam aaya' nam pai' dhuuk maaxik jiñ chɨɨgɨi kañ kaaya' gu ja'tkam, gui' nam ja'p ji buusan nam ko'iix, nam jix chukgam kɨr jup tu'ii'. Pu xib dho gu' ya' bam ai, cham tu' na pai' dhuuk. Tɨɨ' nat gu' pɨx ya ja'p jim tɨi. Ba' gui' nam jiñ kɇɇji mi' pui' ba jimia', gammɨjɨ pu ba duduaka' am gu ja i'ii'mda' am bhaan, 26 na gu' guñ Gɨ'kora' ja tajaañi'ñ gu ii'mda' na jax chu'm ɨlhii'ñdha' nam ba' kɨ'n duduaka'. Aañ ba' bhaankamu'n jix chu maax kɨr ja'k ja booso' nam ba' gammɨjɨ mi' bap tui'ñgɨda' na pai' cham ka tu muuki'. 27 Na gu' bɨɨx jiñ a'm jup tu tu'ii' na pim tu' cham ɨlhii'ñ, pu kai'ñkam bhañ joot guñ Gɨ'kora' nañ bhaankamu'n ya' ja mattuda' gu ja'tkam na jɨ'k cham ka ja tulhiiñchuda', dai na ba ja baidhika'x dhaam ja'k, gio gui' na jɨ'k pu gammɨjɨ ba ja tulhiiñchuda'. 28 ¿Jax ku pim ba' mi' pui' pup tu'ii'? ¿Giilhim jix xijai aa panaas gu pui' nañ jax kai'ch? Matgam kam aajim ji nam pai' dhuuk bɨɨx jiñ chɨɨgɨi kañ kaaya' gu koi'ñga'n mu ja'p nam jax yassap nat jɨ'k bam ja'bsu gu ja tutku'. 29 Nañ gu' ka ja baapmi'ñdha' nañ ba' moo ba ja aagi'ñdha' na mɨt jɨ'k mi' pui' jii na jax jix aa' guñ Gɨ'kora' nañ ba' cham ka ja tulhiiñchuda', dai nañ ba ja baidhika' na pai' cham ka tu muuki'. Gu' ba' gui' na mɨt jɨ'k cham tu' ka'm tɨɨ guñ Gɨ'kora', pɨx am tɨ'ñchoka' am nañ ja jootsa' mu nam pai' mi' pup jum tulhiiñdha' gammɨjɨ. 30 Ja'pni ba' moop ja tɨtda gu Jesuus: ―Aañ pɨx bhaankamu'n guñ Gɨ'kora' ya' ja mattuda' gu ja'tkam nam jɨ'k mi' pui' jiim na jax jix aa', gio nam jɨ'k cham mi' pui' jiim. Ku gu' cham tu' aañ dɨɨlh ji nañ jax ɨlhii'ñdha', gu' ja'pji dai na jax jiñ chɨɨdaidha' pɨx gui' nat bhañ joot. Dhi' ba' bhaan jix maatɨ' ka' nar sɨlhkam nañ jax tu a'ga, 31 na gu' tu' gi kuñ bap tu a'gada' gɨt no'ñ cham bhaankamu'n tu a'gada' gɨt guñ Gɨ'kora', na gu'r iatda' ka' gɨt pɨx jia. 32 Ja'pji na gu'x maatɨ' nar sɨlhkam nañ jax tu a'ga, na gu' gui' nat bhañ joot pui'p jam mattu'n. ¿Cham aa dhi' kat bap jum kai'ch? 33 Na gu' jano' na pimɨt mu tu joot nam tɨkkapu' gu Juan nar tu'p tu'm da', jir sɨlhkam nap kai'ch na bar mia'n nañ bha jim bhaankamu'n guñ Gɨ'kora'. 34 Ku gu' aañ cham tu'ñ a'm jum aa' ji nañ a'mkamu'n ñiokda' gu jaroi' ya' kam dhi oi'ñga'n. Gu' ji na pim gu' aapi'm cham maat nañ jir gɇ'kam, gu' ba'm aa' na jaroi' jam mattuda' na pim ba'x chu maax kɨr bap tui'ñgɨda', na gu' ba uañchudhix ka' gu jam ua'tulhdhara' no' pim jix aa'nda' gɨt. 35 Ja'p na gu Juan nax chu maax kɨr jup tui'ñgɨt jano' nat pai' dhuuk ya ja'p tu mattudak nañ jir gɇ'kam, na gu' ja'p ji buusanda' na gammɨjɨ tɨ bɨ'ñdhatgɨda', pui' nam ba' bɨɨx pɨx joidham kɇɇkɇt na jax tu a'gimɨk. 36 Ku gu' cham tu' ji na dai dhi' bhaan jix maatɨ' na jax tu a'gimɨk gu Juan, matgam japim ji ba nɨi'ñ ji nañ jup tu bua na tu'r jix bhai'm duukam nat jax jiñ chɨɨdak bhañ joot guñ Gɨ'kora'. ¿Cham aa dhi' sɨlhkam kat bap jum kai'ch? 37 Gio na gu' guñ Gɨ'kora' nat bhañ joot, tɨi pu jam mattu'nka' ɨp nañ aañ ja'xbui'p jir gɇ'kam, sia ku gu' cham tu' moo gu maaxik na ya' pai' jimdat ba tu jam a'gidhim, na gu' giilhim jir jix uañ, pu cham maax gu'. 38 Dai gu u'uan ta'm na bhaan jim ua'rgidhat tɨi jam aagi'ñ na pim jax ja'k tui'ñgɨda'. Gu' ji na pim gu' aapi'm ja'p xi dhuukat gu ñio'ki'ñ na pim gu' cham bɨɨx jam jujur kɨ'n tɨ jɨɨgi'ñ buiñor. Ja'pni dhuukat japim ba' pui' cham jup tɨ jɨɨgi'ñ nat gui' bhañ joot, 39 sia ku tɨir maa'n na pim tu jiñkui'ñdha' gu ñio'ki'ñ guñ Gɨ'kora' na pim sap pɨk ba' tɨix maachik na jax ja'k gammɨjɨ jam a'm tɨ nɨidhidha'. Matgam gɇɇ' jam a'm kam aa' ji na pim ba'x bhai' ba machia'. Tɨɨ' na pim gu' chakui maatɨt kɇɇ na aañ jiñ aagɨt jup kai'ch mi u'uan ta'm na tu ua'ñix, 40 pui' ku pim ba' cham aa' na pim jɨɨ'ñdha' aañ jiñ bui. Gu' no' pim tɨ jɨɨgi'ñdha' gɨt, aañ dho jam aagi'ñdha' gɨt na jax ja'k jix bhaai' na pim duñia' na ba' gammɨjɨ jam a'm ba tɨ nɨidhidha' guñ Gɨ'kora'. 41 ’Ku gu' aañ cham tu' ji nañ jix aagɨt pui' jam tɨtda na pim pui'ñ chɨɨtɨ'n nañ jir gɇ'kam. 42 Nañ gu'x maat na pim jax jir tuutu'm, pu cham tu' ka'm nɨi'ñ japim gu Dios. 43 Gu' aapi'm gu' iatda' ji na pim joidham ɨlhii'ñ no' jaroi' ya ja'p pai' ba tu a'gim dɨɨlh pɨx na jax ɨlhii'ñdha', gu' ba' gu jaroi' no' tɨi sɨlhkam xi chu a'ga, gampai' pɨx bia'ka' pim. Ja'p na jax aañ xib nañ bhaankamu'n ya ja'p tɨi ba tu a'ga guñ Gɨ'kora', tu' pɨx jiñ ɨlhii'ñ japim jam jaaxmakar. 44 Ja'p jum aa' pim na pim tu' pɨk mi chɨgia' na pim dɨɨlh xi chu a'gat na pim jax ɨlhii'ñdha', gu' ba' na jax jix aa' gu Dios ja'p xi dhuukat japim, panaas ku pu cham tu' bhai'. 45 Ku ba' gu' kam aaya' ji na pai' dhuuk jam tulhiiñchuda' guñ Gɨ'kora', na gu' ka matgilhia' na pim cham tu' ka'm nɨi'ñ, na gu' ka aagi'ñdha' gu Moisees na pim cham tu' mi' pui' jiimchu' nat jax tu ua'nak. Sia kuñ gu' aañ tɨi cham aagi'ñ, gui' dho gi gu'x bhai' aagi'ñdha' ji. Gu xib pui'm aa' pim na pim panaas mi' pui' tu daa'ñchu' nat jax tu ua'nak. Chaam tu'r pui' ji matgam. 46 Gu' no' pim mi' pui' jiimda' gɨt nat jax tu ua'nak, ba tɨ jɨɨ'ñdha' pim gɨt ji aañ jiñ bui cham jax ji chɨ'ji. Na gu' gu Moisees aañ jiñ aagɨt jup kai'ch mi u'uan ta'm nat tu ua'nak na saak pu'ñi jumai bha jimda' nax io'm jir gɇ'kam ka'. 47 Gu' ji na pim gu' ja'p xi dhuukat nat jax tu ua'nak, pui' ku pim ba' cham tɨ jɨɨgi'ñ nañ jax tɨi tu jam a'gi'ñ.

Juan 6

1 Ba' gatuuk na pui' jɨ' xi chu a'gimɨk gu Jesuus, ma jii baasɨ'n dɨr ja'k nam pai' gook kɨ'n jix chu mat ka', suudai' gɇ' suu'n na Galilea bhaan bipio', gio ba' suudai' gɇ' suu'n na Tibeeriyas bhaan bipio'. 2 Ba' mui' ja'tkam mu oi'ñchu' am, nam gu' bɨɨpɨ' dɨr ba nɨi'ñ nax bhai' tu bua na tu'r jix bhai'm duukam, pui' na jax gux kako'kkam na ja duduadhi'ñdha'. 3 Ba' gu Jesuus jimɨɨk bhammɨ jim jɨɨp oidha' juraab na pai'x kotbora' ja bɨɨm gui' nam kaichu'. 4 Ba' moo jano' pɨk jup bar mia'n bhaan Paaskua ta'm nam pai' dhuuk tu piastat gu Israel kam ja'tkam. 5 Ba' mui' pɨx jax ji ai mɨt gu ja'tkam nat ba ja tɨɨ gu Jesuus gui' nam gatuuk dɨr mu jiimchu'. Ba' gu Jesuus xi chɨkka gu Piliip, jup tɨtda: ―¿Jax jach ba' dui tu ja makia' dhi ja'tkam? ¿Tu'ch kɨ'n tu saba'da' gu koi' nach ja makia'? 6 Ku gu' pɨx jap tɨtda ji, ea jax pɨk sap tɨ'ya', na gu' pux maat gu Jesuus na jax dhui tu ja makia'. 7 Ba'p kai'ch gu Piliip: ―Dho pu ni jax dhui dho, nach gu' cham mui' ua' gu tuumiñ. ¿Tu'ch gi kɨ'n jup tu saba'da' gu koi'? Sia ku chich chi moo tɨi ma chu jua jɨ'k xijum baik masaa'n, pu cham dho ja aix gu koi', sia ñich chi bɨɨx ka'm tu saba'lh nañ jɨ'k mai'chia' gu tuumiñ. 8 Ba' gu jumai mi' dhɨr ja'p bhai'p ji ñio Anrees tɨɨgim, na pui'p jir nobii'ñ gu Jesuus, nar sɨpdhi'ñ gu Simoon Peegro, jup kai'ch ɨp: 9 ―Muni tɨi ua' ji maa'n gu alhii jix chamaam gu paan gio gook gu boptop. ¿Tu' gip ja aix, nam gu' giilhim jir mui' dhi jaaduñ? 10 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―Ea na pim xi ja chiñia' nam bɨɨx xi dharaibu'. Ba' gui' xi ja chia mɨt ɨp. Ba' pɨx mi ja'p jup ji dharaibu mɨt sai' dhaam gu ja'tkam, na gu' ja'p moo joidham jup jix xa'ii' ka' bhai'. Alh moo siamrir mui' am dho ba' ji gu ja'tkam, jix chamaam mambhɨɨx jix cha'tman oo'm (5000) aix am dai gu chichio'ñ, gu u'uub gu' cham daaxix kam ji gam a'aalh. 11 Ba' gu Jesuus nat jax daa gu paan xi chu taxchaabgidhak jix dhaam ja'k pɨx mui' ji ja maa gu noonbi'ñ. Ba' gui' mi' dhɨr pɨx nai'p ji ja maa mɨt gu ja'tkam nam mi ja'p pɨx ja'x dharaa. Gio mi' dhɨr gu boptop bɨɨx pɨx mui'p ji ja maa mɨt. Bɨɨx jam tu koi'mɨk nam jɨ'x ɨlhii'ñ. 12 Ba' ja'xpɨx na xi ja nɨi'ñ gu Jesuus nam jai' mi ja'p cham ka jugiokkar na mɨt xi' ba kakoob, jup ja tɨtda gu noonbi'ñ: ―Jumpada' pim gu ta'tak na mɨt cham jugio jai' dhɨt mɨjɨ ja'p, na cham tu' kub mi' mai' gɨxia'. 13 Ba' gui'p ma chu jumaap jamɨt, mambhɨɨx daman gook bapaalh jamɨt ja susdui' gu ta'tak. Giilhim mui'p jum duu gux chamaan gu paan gio gu gook gu boptop. 14 Ba' gu ja'tkam na mɨt tɨɨ nat pui' jɨ' tu duu gu Jesuus, jup kai'ch am: ―Dhi' ji bak jir di' gui' na saak bha jimda' na ya' bhaankamu'n tu a'ga' guch Gɨ'kora'. 15 Bɨɨx aixim ba ji chɨi mɨt, jup kai'ch am na sap jir am nam gɇ'kam kɨ'n daasa' sia ku cham aa'. Gu' ji na gu'x maat gu Jesuus nam jax kai'ch, ba' pu jii cham ji ja aa'ñdhak baasɨ'n ja'k jix io'm oidha' daam na pai' cham jaroi' oirɨ. 16 Ba' ja'xpɨx nat pai' ba ji dhɨdɨmpu, ba jii mɨt gu noonbi'ñ gu Jesuus bhai' dhɨr oidha' juraab na pai'x kotbora'. Mummu mɨt ba juur na pai' gɇ' suu'n gu suudai'. 17 Mi' dhɨr na mɨt jax bha tɨɨtɨs kanuub ta'm, gamai' pu bhɨi mɨt bɨɨx suudai' dhaam sɨlh baasɨ'n dɨr ja'k Kapernaum. Jix io'm bax chukgam ji gu'. Gu Jesuus pui bhammɨ pai' pɨx mai'ch, cham pai' joiñ ba'. 18 Ba' na mɨt nammɨ gama ja'k ba ji bhɨi, giilhim jix io'm bhai' ji jɨb, bhai' ji gu'ngukɨ gu suudai'. 19 Jix io'm gama ja'k ɨrban pɨx iam na mɨt ba ji bhɨi nam pai' cham pum aa', ba tɨɨ mɨt gu Jesuus na joidham bɨɨx suudai' dhaam pɨx tu' tui'dhi' na mui' ba jim, amuub ba ji bhɨi mi' nam pai' jiimchu'. Gui' giilhim bhai' ji chooto'n jamɨt, 20 gu' ji nat gu' jotmoda' mu ñio gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―¡Cha'pim totdon ka'! Aañi' pɨx jup tui'dhi'. 21 Ba' gu noonbi'ñ jix bhai'm ɨlhdhak jup tɨtda am na bhai' xi chɨsdia' kanuub ta'm. Ba' gu Jesuus bhai'p xi chɨs, jotmoda' mɨt pu baasɨ'n dɨr ai cham jum ɨlhdham. 22 Ba' buimgidhak bhammɨ dɨr tɨi nɨɨra am gu Jesuus gu ja'tkam gui' na mɨt bhammɨ dɨr pup bii baasɨ'n dɨr, nam gu' ja nɨi'ñ na mɨt dɨɨlh bhɨjɨ ja'k ji dhuu gu noonbi'ñ, cham tu' bɨɨx bha tɨs kanuub ta'm gu Jesuus gui' na mɨt bhaan bha jii. Ba' cham ɨlhii'ñ am no't gatuuk dɨr dɨɨlh bha jii, nam gu' daipu' maa'n mi' ka nɨidhat na sɇ' suudai' dhaam gu kanuub. 23 Ba' moo ampɨk jai' gama ja'k jup ba ai mɨt gu ja'tkam kaknub ta'm nam mu dɨr ja'k jiim Tibeeriyas, nar mia'n bhai' dhɨr oidha' juraab na pai'x kotbora', nat pai' xi chu taxchaabgidhak gu Jesuus nat tu ja maa gu ja'tkam. 24 Gu' ba' na gu' cham pai' aajim gu Jesuus nam tɨi nɨɨra, ni gu noonbi'ñ kum cham pai' joiñ nam mu namkipu', ba' na mɨt jax bha tɨɨtɨs kaknub ta'm, pu jii mɨt bhammɨ dɨr ja'k Kapernaum na mɨt ba gaagam. 25 Ba' na mɨt jax bhammɨ dɨr tɨɨtɨs baasɨ'n dɨr gu ja'tkam, bhai' pɨx ja'p ji chɨɨ mɨt gu Jesuus, ba'p tɨtda am: ―¿Paa pich dhuuk yammɨ dɨr ja'k tɨs jiñ jaduuñ? Aach bhammɨ dɨr tɨim nɨɨraimɨk. 26 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Tu' sɨlhkam jañ ya' pu jam tɨɨda' na pim jax kai'ñkam jiñ gaagim jiñ jaaduñ, na pim giop bax bhio' dho. Gu' ni jɨ'x ji ku pim xim ga'nga na jax jir jum duukam nañ ba' bɨxchu'x aichu'n nañ pu tu duñia' na tu'r jix bhai'm duukam, no'ñ jaxjɨ gɇ'kam kat ba' pui' tu bua, ka' ba' gu' cham. 27 Moo pim cham gam ɨrdat oipoda'ñ jaaduñ. Xim ga'ngada' pim na pim jax ja'k duuji bia'ka' gu koi' na cham tu ju'ngɨ, cham tu' na pim dai bhaan tɨtɨɨ'ñchoka' gu koi' na ampɨx tu ju'ngɨ na kɨ'n jum guguuxi'ñ dhi jam tutku'. Gu' ja'pji na pim xim ga'ngada' ji na jax ja'k gammɨjɨ jam a'm ba tɨ nɨidhidha' guñ Gɨ'kora' na pim ba' ba bia'ka' gu koi' gui' na cham tu ju'ngɨ. Aañi' dho tu maak no' jaroi' soi'm ɨlhdhat jiñ chaan, nat gu' pui'ñ chɨɨdak bhañ joot guñ Gɨ'kora'. 28 Ba' bhai' ji chɨkka mɨt, jup tɨtda am: ―¿Jax gi ja'k jix bhaai' nach dhuuji mi' pui' jimia' na jax jix aa' gu Dios? 29 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho dai na pim bɨɨx jam jujur kɨ'n tɨ jɨɨgi'ñdha' aañ jiñ bui nar sɨlhkam nat gui' bhañ joot. 30 Ba'p tɨtda am ɨp gio: ―Dho ea nap maa'n jup duñia' gu tu' nar jix bhai'm duukam jich ñɨi'ñchudat nach tu' cham pai' nɨi'ñ, nach ba' tɨ jɨɨgi'ñdha' aap jum bui no' baabui'r sɨlhkam nap jax kai'ch. 31 Ja'p na jax jum kai'ch mi u'uan ta'm nat tu ua'nak gu Moisees na saak mu pai' oirɨt gampɨx ja bɨɨm gu jai'ch bopxikat nabap tanoolh ja maakda' gux dhaam kam gu koi' gui' na saak manaa tɨɨ'ka'. 32 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Tu' sɨlhkam jañ ya' pu jam tɨɨda', matgam dhi' alh ja'p moo pu cham jum a'ga ji na pim aapi'm tu' aa'. Na gu' cham tu' dɨɨlh gu Moisees na ja maakda' gux dhaam kam gu koi', guñ Gɨ'kora' ji na ja maakda', ku gu'r maa'n ji na jax ju'ngɨda'. Gu' matgam dhi' nañ aañ xib ya' aa' nañ jax chu'm tu maak bhaankamu'n guñ Gɨ'kora', jir jix kɨɨ' koi' ji na pu cham tu ju'ngɨ. 33 Ba' gu koi' na Dios tu maak, jir bhammɨ kam jix dhaam. Aañ ba' ya' ja mattuda' gu ja'tkam na jax ja'k jix bhaai' nam duñia' na ba' ja makia' gu Dios gux dhaam kam gu koi' gui' nam kɨ'n gammɨjɨ pu ba duduaka' gu ja i'ii'mda' bhaan. 34 Ba'p tɨtda am: ―Ea nap jich makia' gu tu' pux kɨɨ' koi' nap aa'. 35 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Aañi' dhor di' gux kɨɨ' koi' nar jix dhaam kam. Ba' gu jaroi' no't ba tɨ jɨɨ'ñ aañ jiñ bui, ja'p ji buusnia' na cham ka bhio'm ka', ni ku cham ka tanoom ka', na gu' gammɨjɨ bhaan ba tɨ nɨidhidha' guñ Gɨ'kora'. 36 Ku gu' jai' dhɨt cham tɨ jɨɨgi'ñ japim ji no't gui' bhañ joot, sia kuñ gu' tɨi jam nɨi'ñchudat jup tu bua na tu'r jix bhai'm duukam. 37 Dai gui' nat jɨ'k pui' ja'k ja jujurtuda guñ Gɨ'kora' nam ba' siamrim guguuxi'ñ nam tɨ jɨɨ'ñdha' aañ jiñ bui, ba' aañ mi' dhɨr ja guguuxdha' cham jax ji chɨ'ji. 38 Na ñich gu' aañ cham tu' jax kai'ñkam bha jii bhammɨ dɨr jix dhaam nañ ya' ɇɇji bɨɨx aixim ba ji chu buimia' nañ jax ɨlhii'ñ dɨɨlh, gu' ja'pji nat jax pɨx jiñ chɨɨ'n ji gui' nat bhañ joot. 39 Na gu' guñ Gɨ'kora' ja'pni ja'k jix aa', na gui' nat jɨ'k pui' ja'k ba ja jujurtuda nam ba tɨ jɨɨ'ñdha' aañ jiñ bui, jix aa' nam gammɨjɨ bañ kaichgɨda', na ba' jano' na pai' dhuuk tum kuugalhdha' ya' dhi oi'ñga'n, cham ja tulhiiñchuda' iñ, dai nañ pu ja baidhika'x dhaam ja'k. 40 Gio ba' ja'pni ja'k moop jix aa' guñ Gɨ'kora' nat bhañ joot, na bɨɨx gui' nam jɨ'k jix maatɨt jiñ kɇɇ, no' mɨt ba tɨ jɨɨ'ñ nar sɨlhkam nañ jax tu a'gada', gammɨjɨ ja a'm ba tɨ nɨidhidha'. Aañ ba' ja baidhika'x dhaam ja'k na pai' dhuuk tum kuugalhdha' ya' dhi oi'ñga'n. 41 Ba' pɨx am bhaak jamɨt gu gɇ'gɇrkam Israel kam nap ja tɨtda gu Jesuus: “Aañ jir di' gux kɨɨ' koi', nañ gu' bhammɨ dɨr jim jix dhaam.” 42 Bhai' ji ñiokbo mɨt, jup kai'ch am: ―¿Jax ku ba' pui' kai'ch dhi jaduuñ? ¿Cham aar di' gu Jesuus tɨɨgim, maraa'n gu Josee, gio gu dɨ'ɨɨ'n jach jup jix maat ɨp? ¿Jax gi ji ku ba'p jich chɨtda: “Aañ bhammɨ dɨr jim jix dhaam”? 43 Gu' ji na gu' ja kɇɇ gu Jesuus nam jax kai'ch, ba'p ja tɨtda: ―Moo pim cham tu' bhaan ñiokboda'ñ jaaduñ. 44 Na gu' cham jɨ'xkat tɨ jɨɨ'ñdha' gu jaroi' aañ jiñ bui no' cham pui' ja'k jurtu'n guñ Gɨ'kora' nat bhañ joot, nañ ba' aañ mi' dhɨr baidhika' gɨt jix dhaam ja'k jano' na pai' dhuuk tum kuugalhdha' ya' dhi oi'ñga'n. 45 Na gu' pui' ja'k tu ua'ñix mi u'uan ta'm nat pai' tu ua'nak maadɨt gui' nam bhaankamu'n ya ja'p tu a'gimɨk guñ Gɨ'kora' bɨjɨk, nap jum kai'ch: “Gu Dios bɨɨx ka ja mattuda' na jɨ'k ja'tkam gu ñio'ki'ñ.” Ba' dhi' ja'pni kai'ñkam jup jum kai'ch, na gui' nam jɨ'k bɨɨx ja jujur kɨ'n jix biiñak ka' buiñor guñ Gɨ'kora', dɨɨlh pɨx bhai'x maatɨt ji kaaya' am nañ jax tu ja a'gi'ñ. 46 ’Ku gu' guñ Gɨ'kora' cham jaroi' nɨi'ñ ji gu maaxik, na gu' giilhim jir jix uañ. Dai aañ ji nañ ba' nɨi'ñ, nañ gu' bhammɨ dɨr jim jix dhaam na pai'p tu'ii'. 47 Tu' sɨlhkam jañ ya' pu jam tɨɨda', gu jaroi' no't ba tɨ jɨɨ'ñ aañ jiñ bui, gammɨjɨ bhaan ba tɨ nɨidhidha' guñ Gɨ'kora', 48 na gu' aañ jir di' gux kɨɨ' koi' gux dhaam kam. 49 Jir sɨlhkam dho nam tu koi'mɨk gu manaa gu bɨjɨk dɨr kam jano' nam mummu oipimɨk gampɨx, ku gu' pui' pɨx jup koi mɨt ji. 50 Gu' aañ gux dhaam kam gu koi' nañ aagɨt jup kai'ch, pu cham tu ju'ngɨ ji. Ba' gu jaroi' na tu jugia', cham ka tu mumkɨda' gu ii'mdagaram bhaan. 51 Na gu' kai'ñkam aañ pɨx jir di' gux kɨɨ' gu koi' nar jix dhaam kam, na ba' gu jaroi' no't pu'ñi ba tu juu, gammɨjɨ ba duaka' gu ii'mdagaram bhaan. Na gu' dhi'ñi dhi koi' nañ aañ tu maak, jir jiñ chuuku' na ñich bha ja maakim nam tu jugia' bɨɨx na jɨ'k gu ja'tkam, nam ba' kɨ'n gammɨjɨ pu ba duduaka' gu ja i'ii'mda' bhaan. 52 Ba' gio bhai'p ji ñio mɨt gu gɇ'gɇrkam Israel kam, jup kai'ch am: ―¿Jax ba'm aagɨt jup kai'ch dhi jaduuñ? ¿Jax gi dhuip jich makia' gu tukga'n nach tu jugia'? 53 Gu' ji na gu' ja kɇɇ gu Jesuus na mɨt giop ba ji ñiokbo, ba'p ja tɨtda: ―Tu' sɨlhkam jañ ya' pu jam tɨɨda', gu jaroi' no't cham tu juu dhiñ chuuku' gio no't cham tu ii guñ ɨ'ɨɨr, aañ na ñich jix dhaam dɨr bha jii, cham tu' bhaan tɨ nɨidhidha' guñ Gɨ'kora'. 54 Na gu' gu jaroi' no't ba tu juu dhiñ chuuku' gio no't ba tu ii guñ ɨ'ɨɨr, gammɨjɨ bhaan ba tɨ nɨidhidha' guñ Gɨ'kora', nañ ba' aañ mi' dhɨr cham tu' ka tulhiiñchuda', dai nañ pu baidhika'x dhaam jano' na pai' dhuuk tum kuugalhdha' ya' dhi oi'ñga'n. 55 Na gu' dhiñ chuuku' gio dhiñ ɨ'ɨɨr, jir di' pɨx gux kɨɨ' koi'. 56 Ba' gu jaroi' no't ba tu juu dhiñ chuuku' gio no't ba tu ii guñ ɨ'ɨɨr, maap bach kɇkɇɇkɇ' ich gook dɨt. 57 Ba' pui' na jax guñ Gɨ'kora' na cham tu mumkɨ, aañ pui' cham jup tu mumkɨ, nañ gu' bhammɨ dɨr jim jia. Ba' gu jaroi' no't ba tu juu dhiñ chuuku' gio no't ba tu ii guñ ɨ'ɨɨr nañ jax ba kai'ch, cham ka tu mumkɨda' ɨp gu ii'mdagaram bhaan. 58 Aañi' ji nañ ba'r di' gux kɨɨ' koi' nañ bhammɨ dɨr jim jix dhaam, cham tu' pu chu'm na gu manaa nam jax chu'm koi'mɨk gu bɨjɨk dɨr kam gu jam bopxikat na mɨt pui' pɨx jup koi. Gu' matgam no't jaroi' ba tu juu gu koi' nañ aañ jax chu'm tu maak, gammɨjɨ ba duaka' ji gu ii'mdagaram bhaan. 59 Ja'pni tu ja a'gi gu Jesuus gui' nam mi'p tu'ii' Kapernaum nam pai' tu chiopi' gu Israel kam ja'tkam. 60 Ba' mui' jai' dhɨt gui' nam kaichu' gu Jesuus giilhim jix xijaim ɨlhii'ñ am gu pui' nat jax tu a'ga, jup kai'ch am: ―¿Jaroo gix maatɨt jup ba kai, na gu' giilhim jix xijaim kai'ch? 61 Gu' ji na gu'x bhai'x maat gu Jesuus nam giilhim jix xijaim ɨlhii'ñ na jax tu ja a'gidhimɨk, ba'p ja tɨtda: ―¿Giilhim jix xijaim kai'ch iñ aa panaas na pim xiñ kɇɇ? 62 ¿Jax japim ba'm duñia' no' gu' aañ nat bhañ joot guñ Gɨ'kora' nañ ya' ka tu a'ga, jotmoda' bha'ñi pu tɨs jañich bhɨjɨmmɨni ja'k jix dhaam na ñich pai' dhɨr bha jii? 63 Dhi' moo jam a'm jum aa' ji na pim tɨ jɨɨ'ñdha' bɨɨx jam jujur kɨ'n nañ jax jam tɨtda na ba' jam tajaañdha' guñ Gɨ'kora' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' na pim ba'x mat ka' na jax ja'k jam a'm tɨ nɨidhidha'. Na gu' gu dɨɨlh pɨx cham jɨ'xkat machia' pim, na gu' dai gu tu' ya' kam dhi oi'ñga'n na pim bhaan tɨtɨɨ'ñcho. 64 Pui' na jax aapi'm jai' dhɨt na pim gu' cham tu' bɨɨx jam jujur kɨ'n tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui. Ba' dhi' na pui' jɨ' kai'ch gu Jesuus, na gu' bɨɨpɨ' pux bhai'x mat ka' nam jax chu'm cham bɨɨx ja jujur kɨ'n tɨ jɨɨgi'ñdha', ja'p na jax gui' na jaroi' maaxik kɨɨsa' nam boi bhɨichdha'. 65 Mi' dhɨr ba' giop xi ja tɨ'ñchoix na jax ba ja tɨtda, jup kai'ch: ―Kai'ñkam cham jɨ'xkat tɨ jɨɨ'ñdha' aañ jiñ bui gu jaroi' no' cham pui' ja'k jurtu'n guñ Gɨ'kora'. 66 Ba' jano' dɨr mui' cham ka kaichgɨda' am gu Jesuus gui' nam ka kaichgɨt, cham pai' ka a'jɨda' am. 67 Mi' dhɨr ba' ja'xpɨx na mɨt dɨɨlh mi' ji bii gu mambhɨɨx daman gook gu noonbi'ñ gu Jesuus, xi ja tɨkka no'm pui'p bax oo'n nam kaichgɨda', jup ja tɨtda: ―¿Aapi'm aa pui' cham jup kam guguuxi'ñ na pim jiñ kaichgɨda'? 68 Ba' bhai' ji ñio gu Simoon Peegro, jup kai'ch: ―¿Paach gi chi ba' ja'k jup bhɨɨya'? Na gu' cham jaroi' ja'xbui'r gɇ'kam na jax aap jich jaduuñ nach aagi'ñdha' na jax ja'k gammɨjɨch a'm tɨ nɨidhidha' guch Gɨ'kora'. 69 Gu' aach dai aap pɨx bhai' bam nɨidhim ji, na chich gu' bɨɨx jich jujur kɨ'n ba tɨ jɨɨ'ñ aap jum bui, nach gu' bax maat nap aap jir di' guch Xoi'kam nap jir Maraa'n gu Dios nat bham joot. 70 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho pu kai'ñkam jañich dho jam guguux aapi'm mambhɨɨx daman gook na pim jir jiñ ñoonob ka'. Gu' ji na gu' maadɨt cham pui' ɨlhii'ñ, na gu' dai mu ja'k tukgi'ñ gu ja'ook. 71 Ba' dhi' na pui' jɨ' kai'ch gu Jesuus, gu Juudas Iskariote maraa'n gu Simoon Iskariote na aagɨt jup kai'ch, na gu' dhi'r di' maadɨt gu mambhɨɨx daman gook gu noonbi'ñ na maaxik kɨɨsa' gatuuk nam boi bhɨichdha'.

Juan 7

1 Bhai' ba' pu oirɨda' gu Jesuus Galilea, cham jimmɨda' bhammɨ ja'k Judea, na gu'x maat nam bhai' ga'ngada' gu gɇ'gɇrkam Israel kam nam jix chu chiañik nam mu'aa'. 2 Ba' moo jano' pɨk jup bam aajim nam pai' dhuuk tu o'namtarda' gu Israel kam ja'tkam, nam soi'm ɨlhdhat tu piastatda' xijum baik tanoolh. 3 Ba'p tɨtda am gu jajaa'nni'ñ gu Jesuus: ―¿Gu' aap jax kup ba' ya' oirɨ? ¿Cham bhai' aa nap mui' xi jimia' bhammɨ Judea nam ba' gu'p jum nɨi'ñdha' gu ja'tkam nap jɨ'k tu' jax bua gui' nam kia'pɨx bam guguuxi'ñ nam jum kaichgɨda'? 4 Na gu' cham tu' ɨxchuixim tu a'gada' gu jaroi' no'x aa' nam kaichgɨda'. Aap dho pɨk saak jir gɇ'kam ji, dho gu' dhi'm aa' ji nap mu jimɨi bɨɨx aixim tu duñia' ja nɨi'ñchudat gu mui' ja'tkam nam ba' tɨ jɨɨ'ñdha' aap jum bui. 5 Ba' dhi' nam pui' jɨ' tɨtda, nam cham tɨ jɨɨgi'ñ buiñor sia kum tɨi mia'n jir jum jajaa'nnim. 6 Ba' bhai' ji ñio gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―Chakuim ai ji matgam na pai' dhuuk tu daaxix nam machia' gu ja'tkam nañ jir gɇ'kam. Gu' pui'ñ ɨlhii'ñ japim na jax aapi'm na pim mu ja'p pai' xi jimia' pai' na pim duuk ɨlhii'ñdha'. 7 Aañ matgam giilhim xiñ bhaamki'ñ am ji gu ja'tkam nañ xi ja aagi'ñdha' nam jix buam pɨx tu buada' na jax cham jir am. Gu' no' cham tu' bhaan tu a'ga jaroi' ja'p na jax aapi'm, ¿tu'm gi kɨ'n bia' nam bhai' ji jam bhaamkidha'? 8 Aapi'm dɨɨlh mui' xi jimia' bhammɨ na pai' tum o'namta' no' pim mur jiimdam kat jup kai'ch. Aañ ya' pɨx ka oirɨ sia bhɨjɨ pai' jax tum bua, nat gu' kai'ñkam chakuim ai na pai' dhuuk tu daaxix na matgilhia' nañ jir gɇ'kam. 9 Dai pu'ñi pɨx xi ja tɨɨdak mi' ji bii Galilea. 10 Ba' dɨɨlh bhammɨ ja'k ji dhuu mɨt gu jajaa'nni'ñ, gu Jesuus ba' gatuuk mui'p ma jii jix ɨxchuixim na ba' cham jaroi' mat ka'. 11 Ba' gu gɇ'gɇrkam Israel kam bhammɨ ja'k tɨi ga'nga am, jup kai'ch am bha ja'p oipot: ―¿Paa ja'k jax chu'ii' gui' na ja'p moo gɇ'kam jum taat ka'? ¿Cham aa ya' pai' oirɨ? 12 Gam gu ja'ppɨx ja'tkam bha ja'p oipot jum ñiñiokboixi'ñ am. Jɨ'ma'n jup kai'ch am: “Joidham jir jix bhai'kam.” Jai'm maakam jup ɨlhii'ñ, jup kai'ch am: “Chaam tu', ja'pji na jax dhui ja iatgi'ñ gu ja'tkam.” 13 Ku gu' gu ja'tkam nam a'ga gu Jesuus, cham tu' ji nam ji ja kaixdhat gu gɇ'gɇrkam, nam gu'x ja ɨɨbhi'ñ. 14 Ba' na pai' bar ɨrban na bhai' tum dar o'nam tɨr, bhammɨ ba ai gu Jesuus gɇ' chiop, mɨjɨ baakɨk bhai' ji chu ja a'gi gu ja'tkam. 15 Ba' mi' pui' pup tu'ii' am gu gɇ'gɇrkam na mɨt kai na giilhim jix bhai' xi bua na xi chu a'ga, ba'p kai'ch am: ―¿Jax ba' duukat bɨxchu'x chu maat dhi jaduuñ nach moo cham jɨ'xkat ya' pai' nɨi'ñ na tum mamtuxi'ñ? 16 Gu' ji na gu' ja kɇɇ gu Jesuus nam jax kai'ch, ba'p ja tɨtda: ―Dho gu' cham tu' aañ dɨɨlh ji nañ jax ɨlhii'ñ nañ ya' tu jam a'gi'ñ, gu' matgam gui' ji nat bhañ joot nar ñio'ki'ñ dhi' nañ jɨ'k jax tu a'ga. 17 No' jaroi'x maachim na mi' pui' jimia' na jax jix aa' gu Dios na tui'ñgɨda', ba mattuda' na Dios jir ñio'ki'ñ nañ jax tu a'ga, cham tu' aañ dɨɨlh pɨx nañ jax ɨlhii'ñ. 18 Na gu' gu jaroi' no' dɨɨlh pɨx nai' tu a'gim na jax ɨlhii'ñ, cham tu'r pui' ka', na gu' dai nax aa'nda' nam pɨx bha nɨidhidha' gu ja'tkam. Gu' ji no't jumai mu joot, no' mi' pui' tu daa'ñchu' na ba'r sɨlhkam ka' na jax kai'chdha', na gu' bhaankamu'n pɨx tu a'gidha'. 19 ’Ja'p na jax gu Moisees nat bhaankamu'n tu ua'nak guñ Gɨ'kora' na pim jax ja'k tui'ñgɨda', gu' ji na pim gu' sia gui' ja'p xi dhuukat, cham tu' mi' pui' jiim japim nat jax tu ua'nak. Gu' ba' aañ pu'ñi ɨp xib, tu' pɨx jam jaaxmakar jiñ ɨlhii'ñ japim, dai na pim bax chu chiañik nam jiñ mu'aa'. 20 Ba' bhai' ji ñio mɨt gu ja'tkam, jup kai'ch am: ―Iat ap dho. ¿Jaroo gi pai'p jix chu chiañim nam jum mu'aa'? Ja'pji nam a'm jup tui'dhi' gu ja'ook na ba' jax ña pɨx ba tu tatda'. 21 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―¿Gu' jax ji na ba' jano' na pai' dhuuk cham tum juanda' na ñich xi dhua'ñ maa'n gu jaduuñ mi' pui' pup tu'ii' pim? 22 ¿Na ba' gu' aapi'm sia ja matgilhi'ñdha' gu a'aalh pui' xi kai'chɨt na cham tum juanda'? Na gu' dai na pim mi' pui' tu daa'ñchu' nam jax tu bua't gu bɨjɨk dɨr kam gu jam bopxikat nat ba' moo gu Moisees jup ba tu ua'na. 23 ¿Gu' aapi'm ba' cham jum nɨi'ñ ji jia gu pui' na pim tu buada'? ¿Ɨlhii'ñ japim aa na cham xidhuu, ka' dai aa gui' nañ tu' jax buada' aañ na ba'x xidhuu na pimɨt ba' giilhim bhaak jano' na ñich xi dhua'ñ gu jaduuñ nax ka'ook kat? 24 Nɨidhix kam ji na pim a'gada' gu tu' no' pim ɨlhii'ñ na cham jir am, cham tu' na pim kuupɨt tu a'gada'. 25 Ba' jai' dhɨt gu bhai' kam Jerusaleen jup kai'ch am: ―¿Cham aar di' nam saak tɨi gaa'ñchu' nam jix chu chiañik nam mu'aa'? 26 Tɨɨ' nam ba' cham juan na mi' tu a'gichu'. Moo chi ba tɨ jɨɨgi'ñ am gu gɇ'gɇrkam nar di' guch Xoi'kam. 27 ¿Gi jax dhuukat ba'p jix maatɨ' nar pai' kam? ¿Cham aa gu' cham maatɨ' ka' gɨt na pai' dhɨr buusnia' no'r di' ka' gɨt guch Xoi'kam? 28 Ba' na mi' ka tu a'gichu' gɇ' chiop gu Jesuus, ba ja kai nam jax kai'ch, ba'p ja tɨtda gɇ' kɨ'n nam ba' bɨɨx kaaya': ―Cham tu' ji na pim jiñ maat matgam nañ jir pai' kam, na pim gu' cham maat na ñich jumai bhaankamu'n bha jii, na pim aapi'm cham maat nax bhai' nam buiñor jix biiñak ka' bɨɨx na jɨ'k ja'tkam. 29 Dai aañ na ñich bhammɨ dɨr bha jii na pai'p tu'ii' nat bhañ joot nañ ba'x maat. 30 Ba' jai' dhɨt cham ja ko'raaru nat pui' jɨ' xi chɨi gu Jesuus, aa'nda' gɨt nam mi' pu buuplhia', gu' ja'pji na gu' panaas ku alh ja'p cham jax jix bhaai' nam dooda', gu' ja'pji nat chakuim ai na pai' dhuuk daaxix nam dagia'. 31 Kum ti gu' pui' pɨx mui' ja'tkam jup tɨ jɨɨ'ñ ji buiñor, jup kai'ch am: ―¿Jax gi chi ja'k tu buidha' guch Xoi'kam na pai' dhuuk ya aaya'? ¿Cham aa pu'ñi pɨx na jax ba tu bua dhi jaduuñ na jɨ'k tu'r jix bhai'm duukam? 32 Ba' ampɨx ja kai mɨt gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' nam mi' ka tu a'ga gui' nam kia'pɨx am ba tɨ jɨɨgi'ñ buiñor gu Jesuus. Ba' gui' nam jir ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam mu ja'p tu juan chichiop gio gu pariseos, maap jum daagɨk mu ja joot jamɨt gu tutpilh nam sap buuprapu'. 33 Gu' ji na gu'p ja tɨtda gu Jesuus na mɨt mu ba ai nam tɨi bax buuprak: ―¿Jax japim ba'p jiñ dhuñia', nañ gu' ya' pɨx buusnichu'? Ja'p pɨk ba ji jiiñ chi matgam bhammɨ ja'k buiñor gui' nat bhañ joot, 34 na pim pai' cham kañ chɨgia' sia pim tɨi bañ ga'nga. Na gu' giilhim jix xijai na pim jax dhuuji aaya' nañ pai' bap tui'ka'. 35 Ba' ni jɨ'x ku mɨt jix maatɨt kai gu gɇ'gɇrkam Israel kam na jax kai'ñkam jup ja tɨtda. Mi ja'p jam tɨim tɨ tɨkka dɨɨlh, jup kai'ch am: ―¿Paa ba' ja'k tu aagat jup kai'ch na jimia' kuch ba' pui' cham ka tɨgia' sia kuch tɨi ba ga'nga? ¿Ka' moo bhammɨ dɨr ja'k aa bhɨɨya' momkoran nam pai' ja'k oi'dha' gui' nam pui'p tu jim na jax aach ya' kam Israel, gui' nam griago ñi'ook kɨ'n jup tu a'ga, na ba' jai' bhammɨ dɨr ji kiichai bha ja'p nai' ji chu ja a'gidha'? 36 ¿Ka' jax gi kai'ñkam jup kai'ch ji na ba'p jich chɨtda: “Na pim pai' cham kañ chɨgia' sia pim tɨi bañ ga'nga, na gu' giilhim jix xijai na pim jax dhui aaya' nañ pai' bap tui'ka'”? 37 Ba' jano' nam ba' moo ba tɨɨmu' nam tu piastat gu Israel kam ja'tkam, mi ja'p kɨkbuk jup ja tɨtda gu Jesuus gɇ' kɨ'n nam ba' bɨɨx kaaya': ―No' jaroi'x chanoom, jum aa' na soi'm ɨlhdhaiñ chañia' gu suudai' na ba' tu i'ya'. 38 Na gu' gu jaroi' no't ba tɨ jɨɨ'ñ aañ jiñ bui, gammɨjɨ bhaan ba ba'punda' gux kɨɨ' gu suudai' na cham tu ga'kɨ, na kɨ'n cham ka tu mumkɨda' gu ii'mdagaram bhaan, na jax bam kai'ch mi u'uan ta'm nat pai' tum ua'nak bɨjɨk. 39 Ba' dhi' na pui' jɨ' ja tɨtda gu Jesuus, gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' na aagat jup kai'ch na bhaan bam tajaana' gu jaroi' no't ba tɨ jɨɨ'ñ buiñor. Na gu' chakui ja a'm tajaañix ka' jano', nat gu' chakui muukɨk giop bam mu dɨr koi'ñga'n tɨr gu Jesuus. 40 Ba' jai' dhɨt mɨjɨ ja'p sasgidhan jup kai'ch am na mɨt kai na pui' jɨ' ja tɨtda gu Jesuus: ―Dhi' dho bak jir di' na saak jai'chdhɨlhia' na bhaankamu'n jup ba tu a'ga guch Gɨ'kora' ja'p na jax saak gu bɨjɨk dɨr kam. 41 Jɨ'ma'n maakam jup ɨlhii'ñ am, jup kai'ch am: ―Ja'pji na pur dhi' guch Xoi'kam. Gu' ji nam gu' jai' cham tɨ jɨɨgi'ñ, jup kai'ch am: ―¿Jax dhui mi' pai' dhɨr jup ba ji buusnia' Galilea guch Xoi'kam? 42 Na gu' pum kai'ch mi u'uan ta'm gu ñio'ki'ñ guch Gɨ'kora' na saak guch Xoi'kam Beleen maaxilhia' nar pai' kam gu Dabii gui' nar gɇ'kam kat bɨjɨk, gio na saak maadɨt jax chu'm nar boxii'ñ. 43 Ba' cham maa'n ñi'ook jup bua am nam tɨi xi chu a'ga, nam gu' jai' tɨ jɨɨgi'ñ nar sɨlhkam na gu Jesuus jir di' guch Xoi'kam, jai' gu'x bhaamut pɨx kɇɇ am ji, 44 dai nam pɨx am jix buuprak nam gu' cham kaim gu pui' na jax ja'k tu a'ga. Ku gu' cham jum guguux jamɨt ji nam buuplhia'. 45 Ba' pui' gio mi'p ba ai mɨt gu tutpilh na mɨt mui' tɨi ja joot gui' nam jir ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam mu ja'p tu juan chichiop gio gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', nam sap buuprai mu bhɨika' gɨt gu Jesuus. Ba'p ja tɨtda am: ―¿Jax ku pim ba' pui' bha ja'k jiim? ¿Gi nach jup jam tɨtda na pim buuprai bha bhɨika'? 46 Ba'p kai'ch am gu tutpilh: ―Jax dhui na giilhim jix bhai' xi bua na xi chu a'ga. Cham jɨ'xkat jaroi' pui' kɇɇkɇt ich. 47 Ba'x bhaakut bhai' ji ñio mɨt gu pariseos, jup kai'ch am: ―¿Aapi'm aap ba jam iatgi? 48 ¿Jaroo pim gi nɨi'ñ na ba tɨ jɨɨgi'ñ buiñor gui' nam jɨ'k jir gɇ'gɇrkam piam gu pariseos? 49 Dai gui' nam jɨ'k cham maatɨt kɇɇ gu ñio'ki'ñ guch Gɨ'kora' nat jax tu ua'nak gu Moisees mi u'uan ta'm nam ba' alh ja'p jix kaim gu ja bɨɨm tu'm. Ku gu' dhi' cham maatɨ' ji na tu' jax ja duñia', na gu' ka ja tulhiiñchuda' guch Gɨ'kora'. 50 Ba' mi' dhɨr ja'p bhai' ji ñio gu Nikodeemo na pui'p ja kaichgɨda' gu pariseos, gui' nat maa'nnim tukaa'ñ cha'm mu jimɨɨk nat tɨɨ'mɨrak gu Jesuus mu na pai' tɨbiaput, jup ja tɨtda: 51 ―¿Gu' jax japim ba' tɨi xi ɨlhii'ñ na pim dooda' gɨt? Na gu' maakam ja'k tu daaxix mi u'uan ta'm na saak cham bhai' nach pu tɨ'ya' na cham jir am nat tu' jax dhuu gu jaroi' no' cham dɨɨlh tu aa'. 52 Ba' giilhim bhaak jamɨt nat pui' xi ja tɨɨ'n, jup tɨtda am: ―¿Aap jup jix ja oi'ñ aa gu Galilea kam ja'tkam? Jix bhai'p tu jiñkai'ñdha' gu ñio'ki'ñ guch Gɨ'kora' nap ba'x mat ka' nat chakui jaroi' mi' dhɨr buus na bhaankamu'n tu a'gimɨk guch Gɨ'kora'. ¿Ka' xib ba' moop bax bhaai' aa nat mi' dhɨr ba ji buus? 53 Mi' ba' pui' xi kai'chimɨk ma tu kookxim jamɨt mu ja'p ja kiikia'am.

Juan 8

1 Gu' ba' gu Jesuus jup ba tɨbiapum baasɨ'n ja'k oidha' ta'm nam pai' Oliibus kɨ'n jix chu mat ka', na pai'm jɨɨpi'ñka'. 2 Ba' buimgidhak jix dha'npam jix chu maaxirɨk giop mi'p ba ai gɇ' chiop. Ja'xpɨx ba' na mɨt jix io'm mui' mi' xi ai gu ja'tkam buiñor, mi ja'p ji dhaibuk bhai' ji chu ja a'gi. 3 Gu' ba' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, gio gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', mu pai' ji chɨɨgɨk jamɨt maa'n gu ubii na jumai pɨx ba oi'ñchu' gu maa'nkam, cham tu' gui' nat jaroi' oi bɨɨpɨ' dɨr. Mi ja'p ba kɨɨs am ja saagi'ñ, 4 ba'p tɨtda am gu Jesuus: ―Aach bha baidhak dhi'ñi ubii nach ñɨi'ñ na cham jir am na pui'm bua't oirɨda'. Na gu' dhi' tɨ bɨɨna', dai nat mai' xi buak jumai ba oi'ñchu' gu maa'nkam. 5 Na gu' gu Moisees nat tu ua'nak pui'm kai'ch nach sap ja koo'nda' ja ma'yasat joodai kɨ'n gu pu chu'm gu u'uub. ¿Aap jax kai'ch, mu'aa'ch aa? 6 Ba' dhi' nam pui' jɨ' tɨtda gu Jesuus nam mi' pɨx mamtɨ no't sap moo bhai' bhaankamu'n ji ñio, nam ba' ba iattulhdha' ja bui gu gɇ'gɇrkam Israel kam no't jax dhuuk cham pui' ja'k tɨi na jax tu daaxix. Gu' ji na gu' cham ñiok gu Jesuus, dai nat gan ji mugia, mi' pɨx ja'p xi chu u'uan nobii'ñ kɨ'n dɨbɨɨr ta'm. 7 Gu' ji nam gu' kɨɨsaim nam tɨkkatu'. Ba' bhai' xi ja tɨɨgɨk jup ja tɨtda: ―Aa dho bhai' xi mai'ñña' ku gi bɨɨpɨ' gu jaroi' maadɨt na cham jɨ'x ua'tulhdhix. 8 Mi' dhɨr ba' pui' xi chɨ'ɨɨk gio nai'p ji mugia, maa'n na jax tu u'uantu'. 9 Gu' ba' na mɨt kai nat pui' jɨ' tɨi gu Jesuus, gampai' ji dhuu mɨt, nam gu'x maat nam giilhim jix u'ua'tulhdhix. Cham jamɨt ba' pai' ka tɨkka, dai na mɨt pɨx ji bubuax xɨ'lhim bɨɨpɨ' kat gui' nam jir jagɨ'gɨr. Bɨɨx jamɨt pu bubua, dɨɨlh dai gook jamɨt mi' ji bii gu Jesuus gio gu ubii. 10 Ba' nat gio bhai'p ji chɨ tɨɨ gu Jesuus, ampɨx tu ju', nim maa'n maa'nkam ku pai' tu jai'ch gu mui' nam mi' kap tu't, dai dɨɨlh gu ubii pɨx mi' kɨɨk. Ba'p tɨtda: ―¿Paa mɨt ja'k bhɨi gui' nam ya' pɨx jix baabui'm ka kai'ch nam saak xim bhaamki'ñ? Cham dho bak jax ka xim doodam am jia. 11 Ba'p kai'ch gu ubii: ―Cham dho chi jia. Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Dho aañ ba pui' ɨp, cham bia' iñ nañ jax jum tɨɨda'. Ba jimia' ap, dai nap cham kam ua'tulhi'ñdha'. 12 Ba' gio bhai'p ji chu ja a'gi gu Jesuus gu ja'tkam, jup ja tɨtda: ―Aañ jir di' gui' na joidham gɇ' tanoor ya' dhi oi'ñga'n. Gu jaroi' na bañ kaichgɨda', cham tu'x chukgam kɨr kap tui'ñgɨda'. Joidham jix chu maax kɨr ba oirɨda', na gu' ba machia' na jax ja'k mi' pui' jimda' na jax jix aa' guñ Gɨ'kora'. 13 Ba'p tɨtda am gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda': ―Jax dhui na gu' aap dɨɨlh nap jum a'mkam ñiok. Dhi' cham tu'r pui' ji matgam, na gu'r iatda' ka' no'ñ dɨɨlh jiñ a'mkam tu a'gim. 14 Gu' ji na gu'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho gu' cham jax bua ji sia kuñ dɨɨlh jiñ a'mkam ñiok, na gu'r pui' nañ jɨ'k jax kai'ch, nañ gu'x maat na ñich pai' dhɨr bha jii gio nañ pa ja'k jim. Aapi'm na pim gu' cham maat nañ pai' dhɨr ja'k jim gio nañ pa ja'k bhɨichu'. 15 Gu' ja'p jum aa' pim na pui' na jax aapi'm na pim pu tu buada' na pim dɨɨlh jax ɨlhii'ñdha', cham tu' na jax jix aa' guñ Gɨ'kora'. Gu' aañ matgam cham tu' pui' ji, 16 na gu' nañ jɨ'k jax ɨlhii'ñ nañ tɨ'iidha' sia nar pai' dhuuk, jir pui' ka', na gu' cham tu' aañ dɨɨlh jup kai'chidha', gu' matgam guñ Gɨ'kora' ji nat bhañ joot. 17 Dho na pim jax bax maat mi u'uan ta'm na tu ua'ñix na saak gu jaroi' no't tu' jax dhuu jix buam jum duukam, cham tɨ jɨɨgi'ñdha' am gu gɇ'gɇrkam no' maa'n dɨɨlh tɨi xi iattulhi'ñ, dai no'm gook ja'tkam pui' ba kai'ch na ba'. 18 Ja'p na jax xib nañ dɨɨlh jiñ a'mkam ñiok gio guñ Gɨ'kora' nat bhañ joot, gook jach dho bap jich bua. 19 Ba'p kai'ch am gu pariseos: ―¿Paa ba' jax chu'ii' gum Gɨ'kora'? Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Jax dhui na gu' ni aañ ku pim xiñ maat nañ jir tu'p tu'm da', chi ba' pɨk jup bax maat japim guñ Gɨ'kora'. No' pim gu' xiñ maat ka' gɨt aañ, pui' pim dhop jix maat ka' gɨt guñ Gɨ'kora'. 20 Ja'pni tu ja a'gi gu Jesuus mɨjɨ gɇ' chiop mi sonpan ji kɨkbuk na pai'm tua'ba' gu tuumiñ. Ku gu' cham jaroi' juan ji, nat gu' chakuim ai na pai' dhuuk tu daaxix nam dagia'. 21 Ba'p ja tɨtda ɨp gio gu Jesuus: ―Aañ matgam ya' pui' xi kai'chimɨi ba jimia' ji. Sia ku pim aapi'm tɨi bañ ga'nga gatuuk, cham pai' kañ chɨgia' pim. Ya' pim pɨx pu ko'ya' jix u'ua'tulhdhix kam, na gu' giilhim jix xijai na pim jax dhui aaya' bhammɨ nañ pai' bap tui'ka'. 22 Ba'p kai'ch am dɨɨlh gu gɇ'gɇrkam Israel kam: ―¿Paa ba' ja'k tɨi xi ɨlhii'ñ na bhɨɨya' gɨt? ¿Ka' ba' moo xim mu'aam aa chi dɨɨlh ku ba' pui'x xijai nach jax dhuuji aaya' na pai' bap tui'ka'? 23 Gu' ji na gu' ja kɇɇ gu Jesuus nam jax kai'ch, ba'p ja tɨtda: ―Na pim gu' aapi'm jir ya' kam dhi dumaalh kɨisap bhaan, gu' aañ matgam jir tɇ'kob kam ji. Aapi'm jir ya' kam jia dhi oi'ñga'n bhaan, aañ gu' matgam cham tu'r ya' kam ji. 24 Pui' kuñ ba'p jam tɨtda na pim ya' pu ko'ya' jix u'ua'tulhdhix kam no' pimɨt cham tɨ jɨɨ'ñ nañ aañ jir di' nañ bɨjɨk dɨr pux jai'ch bɨɨma'n guñ Gɨ'kora'. Ya' pup jir bi'xim ka' pim jix u'ua'tulhdhix kam. 25 Ba'p tɨtda am: ―¿Jir tu'p tu'm da' ap gi nap ba' pui' kai'ch nap bɨjɨk dɨr pux jai'ch? Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho nañ jax ba kai'ch na ñich jax dhɨr ya' ai. 26 Mui'x jai'ch nañ tu' tu jam a'gidha', na pim gu' cham mi' pui' jiimchu' na jax jir am. Ku gu' cham tu' ji na aañ dɨɨlh nañ jax ɨlhii'ñ, gu ja'pji na jax jix aa' gui' nat bhañ joot. Ja'pniñ ba' pɨx tu jam a'gi'ñ, nañ gu' aañ jix maat nar sɨlhkam nat jax jiñ chɨɨ'n gui' nat bhañ joot. 27 Gu' ji na mɨt gu' cham maatɨt kai na guch Gɨ'kora' aagɨt jup kai'ch gu Jesuus. 28 Ba'p ja tɨtda ɨp gio: ―Jano' ji na pim pai' dhuuk bañ xissapa' kuruus ta'm na pim ba' ba machia' nañ aañ jir di' nañ bɨjɨk dɨr pux jai'ch bɨɨma'n guñ Gɨ'kora', nañ cham tu' aañ dɨɨlh pɨx pui' tu bua nañ jax ɨlhii'ñ, gu' ja'pji na jax pɨx jiñ chɨɨdaim ji guñ Gɨ'kora' nañ tu jam a'gi'ñ. 29 Na gu' ya'ni ja'p jiñ xanoop jup tui'dhi' guñ Gɨ'kora' gui' nat bhañ joot. Cham jɨ'xkat pai'ñ dho'ñcho' dɨɨlh, nañ gu' aañ mi' pui' xi chu buim na jax ja'k jix aa'. 30 Ba' mui' ja'tkam tɨ jɨɨ'ñ jamɨt buiñor nat pai' dhuuk pui' jɨ' tu ja a'gi gu Jesuus. 31 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus gui' nam jɨ'k ba tɨ jɨɨgi'ñ buiñor: ―No' pim mi' pui' jiimchu' nañ jɨ'k jax tu jam a'gi'ñ, bhaan bax maatɨ' ka' na pim bañ kaichu'. 32 Ba' cham jaroi' jam a'mkam aa'nda' na pim bha nɨidhidha' na jax jam tɨɨdaidha', na pim gu' bax mat ka' na jax ja'k jir am na pim tui'ñgɨda'. 33 Ba'p kai'ch am: ―¿Jax jap ba' duukat pui'ch chɨtda na pui' cham jaroi' jich a'mkam aa'nda' nach bha nɨidhidha' na jax jich chɨɨdaidha'? Nach gu' aach pui mi' pui' tu daa'ñchu' na jax tu jimdat guch boxii kat Abraam, cham tu' jaroi' bha nɨidhim ich. 34 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Tu' sɨlhkam jañ ya' jam aagi'ñdha', bɨɨx gui' nam jɨ'k jum ua'tulhi'ñ, dhi' kat pui' bam kai'ch nam dai pɨx bha nɨidhim gu ua'tulhdhara' na mu ja'k ja tukgi'ñ. 35 Ja'p na jax gu jaroi' no' mi' pai' pɨx tu juan buiñor maa'n gux chumñigam, na pɨx bha nɨidhidha' no' pui mamka na tu' ka'm tu juana'. No' gu' cham ka mamka, dho gu' dai dho na ba jimia' kia'mi'ñ. Piam no' gu'r maraa'n, cham pai' jimia' dho, sia ku cham ka jai'ch na tu'm ka'm tu juana', na gu'r mi' kam ka'. 36 Gu' ba' gu xib no' pim moox aa'nda' gɨt na pim cham bhaan kam tutkagi'ñka' gu jam ua'tulhdhara', piam na pim ba' cham mu ja'k ka nɨidhidha', jam a'm jum aa' na pim soi'ñ chɨɨda' aañ nañ jir Maraa'n gu Dios nañ ba' jam boosga' mi' dhɨr jix chu tukgam kɨr na pim pai'p tu'ii'. 37 Jix maat iñ dho nar jam boxii kat gu Abraam, ku pim ji gu'x chu chiañik ji nam jiñ mu'aa', na pim gu' cham kaim nañ jɨ'k jax tu jam a'gi'ñ. 38 Sia ku tɨi dai nañ jɨ'k jax nɨi'ñ gio na jax jiñ chɨɨdaim guñ Gɨ'kora' nañ tu jam a'gi'ñ, ja'p xi dhuukat japim pɨx ji gu', na gu' aapi'm dai mu ja'k kaichu' gu jam taat. 39 Ba' bhai' ji ñio mɨt, jup kai'ch am: ―¿Jaroo gi ba'p jir jich chaat? Abraam dho. Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―No' baabui' Abraam jir jam taat ka' gɨt, mi' pui' jiimda' pim gɨt ji na jax tu jimdat. 40 Tɨɨ' na pim ba' gu'x chu chiañik nam jiñ mu'aa' sia kuñ tɨi tu a'gim na jax pɨx jiñ chɨɨdaim gu Dios. Jax dhui na gu' Abraam cham tu' pui' tomaatɨt na jax aapi'm. 41 Na gu' kai'ñkam aapi'm dai na pim mu ja'k kaichgɨt mi' pui' tu daa'ñchu' jia na jax tu jim gu jam taat. Ba'p tɨtda am: ―Jix maat ich dho ɨp na jaroi'r jich chaat, cham tu' nach moor sai' chɨr kam. Dios dhor jich chaat. 42 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Matgam no' Dios jir jam taat ka' gɨt, xiñ kɨɨgalhi'ñdha' pim gɨt ji, na ñich gu' aañ bhammɨ dɨr bha jii na pai'p tu'ii'. Cham tu' nañ dɨɨlh pɨx ya ja'p jimdat pui' ba tu jam a'gidhim, gu' ja'pji gu Dios nat bhañ joot. 43 Gu' aapi'm ja'p jum aa' nañ pɨx jap kai'chim, pui' ku pim ba' cham maatɨt jiñ kɇɇ nañ jax tu jam a'gi'ñ, na pim gu' cham xim ga'nga na jax jir jum duukam. 44 Na gu' aapi'm ja'ook jir jam taat, ja'p moo gu tu'x matgam, pui' ku pim ba' mu ja'k kaichgɨt pui'p tu buim na jax jam tɨɨdaim. Na gu' gu ja'ook bɨjɨk dɨr pur tu mua'kam nat dɨr maaxir, cham pai' dhuuk mi' pui' jim na jax jir am, gam na giilhim jix iatbi' tu' na pɨx bhaan. Cham pai' dhuuk sɨlhkam tu a'ga, dhi'r ma'oo'n gu iatda'. 45 Gu' ba' aañ nañ tɨi sɨlhkam tu a'ga, cham jiñ jɨɨgi'ñ japim. 46 ¿Aañ japim paa duuk jiñ ñɨi'ñ na ñich tu' jax ba duu na cham jir am, nar ua'tulhdhara'? ¿Piam aa na gu' cham? Nañ gu' aañ sɨlhkam tu a'ga, gu' ji na pim gu' cham tɨ jɨɨgi'ñ. 47 Na gu' cham tu' Dios jir jam Gɨ'kora', pui' ku pim ba' cham kaim. Gu' matgam gu jaroi' no' moo sɨlhkam Dios jir Gɨ'korga'n, jix kaim ka' ji gu ñio'ki'ñ. 48 Ba' bhai' ji ñio mɨt gu gɇ'gɇrkam Israel kam, jup tɨtda am gu Jesuus: ―Xib jachich dho gi ba' ampɨx jix bhai' maat ji nap jir Samaaria kam gio nam a'm tɨ nɨidhim gu ja'ook. Tɨɨ' nap jax kai'ch. 49 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Ja'pji dai nañ gammɨjɨ daan guñ Gɨ'kora', cham tu' ji na tu' ja'ook jiñ a'm tɨ nɨidhim. Gu' ji na pim gu' aapi'm cham tu' ka'm jiñ ñɨi'ñ, giilhim pɨx kai'chdha' pim. 50 Ku gu' aañ cham tu' ji nañ jix aagɨt jup kai'ch na pim jiñ dhaanda', gu' ja'pji guñ Gɨ'kora' nax aa' na pim jiñ bui tu daanda', na gu' gui' no't jax ba tɨi, jir pui' ka'. 51 Tu' sɨlhkam jañ ya' pu jam tɨɨda', gu jaroi' no' mi' pui' ba jimchu' nañ jɨ'k jax tu a'ga, cham ka tu mumkɨda'. 52 Ba' gio bhai'p ji ñio mɨt gu gɇ'gɇrkam Israel kam, jup kai'ch am: ―¡Jaiñ dho pɨk tu' aa'ch ji na ja'ook jum a'm jup tui'dhi'! Tɨɨ' nat ba' gu Abraam muu no' baabui', gio gu jai' nam bhaankamu'n jup tu a'gimɨk guch Gɨ'kora'. Pui' pɨx jup koi mɨt, gu' aap jax ɨlhdhat pui'ch chɨtda nap ba'p kai'ch: “Gu jaroi' no' mi' pui' ba jimchu' nañ jɨ'k jax tu a'ga, cham ka tu mumkɨda'.” 53 ¿Giilhim gɇ'kam tu tatda' aa panaas? Cham tu' pui' na jax guch boxii kat Abraam nat pui' pɨx jup muu, gam gu jai' nam bhaankamu'n tɨip tu a'gimɨk guch Gɨ'kora' na mɨt pui' pɨx jup koi. Gu' aap chi ba' pɨk, jɨɨ'x jup tɨɨ'. 54 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Kux ba' no' gu' aañ dɨɨlh pɨx ya ja'p tu a'gada' gɨt nañ pui' kai'chdha' nañ jir gɇ'kam, ¿tu' gi mi'p jum nɨnɨi'ñ? Gu' ja'pji gu Dios na pim aapi'm jaroi' aa' na pui' tɨip jir jam Gɨ'kora' na pui' ja mattu'n gu ja'tkam nañ ja'xbui'p jir gɇ'kam na dɨɨlh. 55 Ku gu' aapi'm cham maat ji nañ jir tu'p tu'm da', na pim gu' cham xim ga'nga na jax ja'k jix aa'. Aañ dho gi gu'x bhai'x maat ji, nañ gu' mi' pui' tu buim na jax pɨx jiñ chɨɨdaim. No'ñ gu' jax kai'chdha' gɨt nañ cham maat, ja'p dho pɨx ba ji buusanda' iñ gɨt na jax aapi'm na pim giilhim jix iatbi'. 56 Matgam no' pim mi' pui' jiimda' gɨt na jax jir am, jix bhai'm ɨlhdha' pim gɨt ji na ñich ya' ba ai, ja'p na gu Abraam nat jix bhai'm ɨlh nat pai' dhuuk maat nañ pu'ñi gatuuk bha jim. 57 Ba'p tɨtda am gu gɇ'gɇrkam Israel kam: ―¡Jɨɨ, saak jap ba' pɨn cham iatda' tu a'ga! ¿Jax jap ba' duukat jup nɨi'ñ gu Abraam? Nap gu' chakui jɨ'k gook oo'm daman mambhɨɨx oidha' bia'. 58 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Tu' sɨlhkam jañ ya' pu jam tɨɨda', bɨɨpɨ' dɨr pux jai'ch iñ aañ nat ba' gu Abraam ya' maaxirɨk gio cham jup ka jai'ch. 59 Ba' giilhim bhaak jamɨt nat pui' xi ja tɨɨ'n. Jotmoda' tɨi u'aam jamɨt gu joodai nam sap kɨ'n ma'yasai mu'aa' gɨt. Gu' ji nat gu' mɨjɨ ja'p xi baa ja'tkam tɨr gu Jesuus, pu jii mi' dhɨr gɇ' chiop. Mi ja'p ba buus ja saagi'ñ, gammɨjɨ ji dhuu.

Juan 9

1 Ba' nammɨ gama ja'k na ba jimchu' gu Jesuus, ba tɨɨ maa'n gu maa'nkam cham ñia kam na mi ja'p daa, na dɨɨlh pur pu chu'm nat dɨr maaxir. 2 Ba' xi chɨkka am gu noonbi'ñ, jup tɨtda am: ―Jiñ jaduuñ, ¿dɨɨlh aam ua'tulh dhi jaduuñ nat ba' cham ñia kam maaxir, ka' gu gɨ'korga'n aa? 3 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―Cham tu' ji na tu' ja ua'tulhdhara' gu gɨ'korga'n pui' dhuuk am dhi', nix chu' gu dɨɨlh ua'tulhdharga'n. Ja'pji nat pui' ja'k pu duu gu Dios na ba' gatuuk dua'ñdha' na bhaan matgilhia' na cham tu' xijaichu'n na pu tu duñia'. 4 Ba'ñ a'm jum aa' nañ xip tu buimɨi nat jɨ'k jax jiñ chɨɨ'n gui' nat bhañ joot, kapbhai' na kax chu maax, na gu' no' bax chukgam, cham jax kax bhaai'n ka'. 5 Na gu' xib nañ maaxik ya' ka oirɨ dhi oi'ñga'n bhaan, joidham gɇ' tanoor iñ na kɨ'n jix chu maax kɨr bap tui'ñgɨda' gu jaroi' no' moox aa'nda' gɨt. 6 Ba' pui' xi chɨ'ɨɨk mi ja'p xi xixbuk dɨbɨɨr ta'm palhɨɨp xi dha'munak bhai' xi juulh buupuiram gu cham ñia kam. 7 Mi' dhɨr ba'p tɨtda: ―Xib jap ba' xim ikoimdhara' gum buibas muni Siloe, na pai' kolhbixdhix gu suudai'. ―Siloe ja'p kai'ñkam jup jum kai'ch nat jumai mu jootsak. Ba' mam ikoimdham gu cham ñia kam mu na pai' tu aagi'ñ gu Jesuus. Joidham bhai' ji ñiata nat jax jum ikoim, jix kɨɨ' mummu ja'k ba ai kia'mi'ñ. 8 Ba'p kai'ch am gu mi ja'p oi'ñkam gio gui' nam mu ja'p ka nɨi'ñdha' na cham ñia kam mi ja'p daakat ka tu taanda' gu tuumiñ nam onbai'ñdha': ―¿Cham aar di' gu ya'ni kiokam nax joi'ñdha' na mi ja'p daakat ka ja taanda' gu ja'tkam gu tuumiñ? 9 Ba' jɨ'ma'n jup kai'ch am: ―Dhii' dhor di'. Gu' ji nam gu' jai' cham tɨ jɨɨgi'ñ nar di', jup kai'ch am: ―Jir jumai ji dhi', gu' ji na gu' pu chu'm jup tɨ nɨi'ñ. Ba' dɨɨlh jup ba tu aa' gui' na cham ñia kat, jup kai'ch: ―Aañi' dhor di'. 10 Ba'x bhai' bhai' ji chɨkka mɨt, jup tɨtda am: ―¿Gu' jax ba' moo duuk joidham jup ba ji dhudua dhim buupui nap cham ñia kat? 11 Ba' gui'p ja tɨtda: ―Dho maa'n gu jaduuñ gui' na saak Jesuus tɨɨ' nat ja'p jix bhai' dhuu nat jiñ dhua'ñ. Mi ja'p pɨx xi xixbuk dɨbɨɨr ta'm palhɨɨp xi dha'munak ya' xiñ juulhdhak jiñ buupui am jup jiñ chɨtda: “Xim ikoimdhamɨr ba' xib muni Siloe.” Aañ ba' mu jimɨɨk jup xiñ ikoim, pu joidham bhai' ji ñiata ñich. 12 Ba' giop xi chɨkka am, jup tɨtda am: ―¿Paa ba' ja'k bhɨi nach machia' nar jaroi' dha'? Ba' gui' na cham ñia kat jup ja tɨtda: ―Dho cham maat iñ nat pa ja'k bhɨi. 13 Mi' dhɨr ba' nam mi' pui' xi kai'chimɨk, ba baidhak jamɨt gui' na cham ñia kat bhammɨ nam pai'p tu'ii' gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', 14 nam gu'x maat na jano' cham tum juanda' nat pai' dhuuk dua'ñ gu Jesuus, nat palhɨɨp xi dha'munak gu dɨbɨɨr chiñborga'n kɨ'n bhai' xi juulh buupuiram. 15 Ba' na mɨt bhammɨ ba aich ja bui gu pariseos, bhai' ji chɨkka mɨt ɨp nat jax dhuuk dua na cham ñia kat. Ba' gui'p ja tɨtda: ―Dho dai nat palhɨɨp xi dha'munak gu dɨbɨɨr ya' xiñ juulh jiñ buupui am gui' nañ jaroi' ba aa', gio ba' na ñich xiñ ikoimdham, pu joidham bhai' ji ñiata ñich na pim jax bañ ñɨi'ñ. 16 Ba' mi' ba ji ñiokbo mɨt dɨɨlh gu pariseos, jɨ'ma'n jup kai'ch am: ―Cham ji nach ɨlhii'ñ nat Dios bha joot gu jaroi' nat pui' dua'ñ dhich jaduuñ, na ba' cham tu' ka'm nɨi'ñ na pai' dhuuk cham tum juan. Jai' maakam bhai'p ji chɨi mɨt, jup kai'ch am: ―¿Gu' ba' ɨlhii'ñ japim aa na gu jax chu'm ja'ppɨx maa'nkam jix ua'tulhdhix kam pui'p ba tu buada' na tu'r jix bhai'm duukam? Ba' mi' pui' xi kai'chimɨk cham maa'n ñi'ook kap duuk am. 17 Ba' xi chɨkka am ɨp gio gui' na cham ñia kat, jup tɨtda am: ―¿Aap gi jax ɨlhii'ñ jiñ jaduuñ? ¿Tu' chir jup tu'm da' gu jaroi' nat pui'm dua'ñ nap cham ñiakat? Ba' gui'p ja tɨtda: ―Aañ ɨlhii'ñ na dhi' bhaankamu'n jup ba tu a'ga guch Gɨ'kora' ja'p na jax saak gu bɨjɨk dɨr kam nam bhaankamu'n tu a'gimɨk. 18 Gu' ji na gu' gu gɇ'gɇrkam Israel kam cham tɨ jɨɨgi'ñ am na dhi'r di' gui' na cham ñia kat, na gu'x kɨkɨɨ' gu buupui'ñ nam bhai' xi nɨi'ñ. Pui' mɨt ma tu ja joochxi gu gɨ'korga'n nam mu jiimda'. 19 Ba' gui' mui'p ma jii mɨt. Ba' na mɨt bhammɨ ba ai, ba ja tɨkka am, jup ja tɨtda am: ―¿Dhi'ñi aar di' gu jam mar nat saak cham ñia kam maaxir na pim jup kai'chdha'? ¿Jax dhuuk dua? 20 Ba' bhai' ji ñio mɨt gu gɨ'korga'n, jup kai'ch am: ―Dho gu' jax gip bia' ich nach tɨ'ya', nach gu'x maat na dhi'r jich mar nat cham ñia kam maaxir. 21 Gu' nat jax dhuuk jum kɨɨ'ñdha, cham bhaai' ji nach jax dhui jax aagi'ñdha'ch jaaduñ, no't jaxjɨ jaroi' dua'ñ nat ba' bhai' jim kɨkgidha gu buupui'ñ, cham jach dho ba' maat. Jix maat ji dɨɨlh na pim xi chɨkka' na jam aagi'ñdha', na gu' bar gɇ' maa'nkam juraa'n bia' kam. 22 Ba' dhi' nam pui' jɨ' kai'ch gu gɨ'korga'n, nam jix ja ɨɨbhi'ñ gu gɇ'gɇrkam Israel kam, nam gu' bɨɨpɨ' dɨr pu pui' ba tɇ kɇɇ nam sap jup kai'chdha' nam cham ka do'ñcho' gu jaroi' na mu bakia' nam pai' jax tu daanda' no' jax kai'ch na gu Jesuus jir di' guch Xoi'kam. 23 Pui' kum ba'p kai'ch pɨx: “Jix maat ji dɨɨlh na pim xi chɨkka', na gu' bar gɇ' maa'nkam juraa'n bia' kam.” 24 Ba' xi baidhak jup tɨtda am ɨp gio gui' na cham ñia kat: ―Xi chum uañdha' ap buiñor gu Dios na pich ba dua, cham tu' gu jaroi' buiñor nat pui' panaas jum dua'ñ. Nach gu' aach jix maat nat giilhim bam ua'tulh gui' gu maa'nkam. 25 Ba' bhai' ji ñio gui' na cham ñia kat, jup ja tɨtda: ―Aañ cham jup maat ji no'x ua'tulhdhix, daipu' ji nañ jix maat nañ aañ cham ñia kat. Xib jix kɨkɨɨ' guñ buupui nat jiñ dhua'ñ. 26 Ba' gio bhai'p ji chɨkka mɨt, jup tɨtda am: ―¿Jax moo duuk jum dua'ñ? ¿Jax bhai' ji chu duu na ba' bax kɨkɨɨ' dhim buupui? 27 Ba' gui'p ja tɨtda ɨp gio: ―Dho gi nañ gu' tɨi ba jam aagi'ñ, gu' ji na pim gu' cham jiñ jɨɨgi'ñ. ¿Ka' na pim jix aa' aa na pim tɨ jɨɨ'ñdha' buiñor ku pim ba'x aa' nañ pɨx mu dɨr bhai' ji kɨksada' nañ jam aagi'ñdha'? 28 Ba' pɨx am bhaak jamɨt nat pui' xi ja tɨɨ'n, giilhim tɨtda am na jax cham jir am kat nam tɨɨda', jup kai'ch am: ―Aap chi no'p jix aa' jia nap mu ja'k kaichgɨda' gum bɨɨm tu'm. ¿Jaroo gip jum daa' siap mu kaichu'? Aach nach gu' mi' pui' tu daa'ñchu' nat jax tu ua'nak gu Moisees, 29 nach gu'x maat nat Dios bha ñio'kdhak na ba' bhaankamu'n tu a'gimɨk. Gu' gui' gu maa'nkam, pu cham maat ich ji na pai' dhɨr ja'k jimdat ya ja'p pu tu buim. 30 Ba'p ja tɨtda: ―Ja'p moo joidham cham jum ɨlhdham jup bañ dhua'ñ jia gu jaduuñ, sia ku pim cham maat na pai' dhɨr ja'k jim. Tɨɨ' nax kɨkɨɨ' xib guñ buupui. 31 ¿Jax japim ba' duukat maakam ɨlhii'ñ? ¿Jax dhui moo joidham jup ba ji palhbuidha' gu Dios gu jaroi' no'x ua'tulhdhix, sia ku tɨi xi ɨlhii'ñ nap tu duñia' gu tu' nar jix bhai'm duukam? Dai no' tu' ka'm nɨi'ñ gu Dios gio no' mi' pui' jimchu' na jax jix aa' na ba' pui' ji chu buusnichgɨda' na jax ɨlhii'ñdha'. 32 ¿Paa gi dhuuk jaroi' mu pai' pɨx ba kaidha' nat ba dua'ñ gu jax chu'm cham ñia kam? 33 Gu' dhi'x maatɨ' ji nat Dios bha joot. ¿Jax dhui pui'p ba tu buidha' gɨt no' dɨɨlh pɨx? 34 Ba' bhai' ji ñio mɨt gu gɇ'gɇrkam, jup tɨtda am: ―¿Gu' aap ba ɨlhii'ñ aa nap ya' bach aagi'ñdha' nach jax ja'k tui'ñgɨda' na pich pux ua'tulhdhix kam maaxir? Pui' xi chɨɨdak gammɨjɨ xi joot jamɨt. 35 Ba' nat pui' ba tɨ kai gu Jesuus na mɨt mai' joot gui' nat dua'ñ na cham ñia kat, ma gaagam. Nammɨ gama ja'k tɨɨgɨk jup tɨtda: ―¿Tɨ jɨɨgi'ñ ap aa buiñor gu Maraa'n gu Dios? 36 Ba'p kai'ch gui' na cham ñia kat: ―¿Jaroo gi dha'? No' pich iam jiñ aa'ñ jiñ jaduuñ nañ ba' tɨ jɨɨ'ñdha' buiñor. 37 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Aañi' dhor di' nañ ya' tum a'gi'ñ. Xib japich ba' bañ maat. 38 Ba' gui' na cham ñia kat nat jax o'lhia'n kɨ'n kɨkbuk jup tɨtda: ―Tɨ jɨɨgi'ñ iñ dho bɨɨx jiñ jur kɨ'n aap jum bui. 39 Ba' mi' dhɨr jup tɨtda gu Jesuus: ―Dho gu' aañ bhai' pɨx ja mattudam ji gu ja'tkam ya' dhi oi'ñga'n nam jax chu'm mi' pui' jiim na jax jix aa' guñ Gɨ'kora' gio gui' nam jax chu'm cham mi' pui' jiim, nam ba' bhai' ji chɨ tɨgia' gui' nam cham ñiññia. Gu' ba' gui' nam pui'm aa' nam jix ñiññia, nai' ji chutkia' gu ja buupui. 40 Ba' jɨ'ma'n gu pariseos nam mi ja'p gu'kat kɇɇ nat pui' jɨ' tɨi gu Jesuus, jup tɨtda am: ―¿Aach jap bɨɨx jich aagɨt jup kai'ch nach cham ñiññia? 41 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―No' pim aapi'm cham ñiññia ka' gɨt, cham tu' kuiñcha bia'ka' pim gɨt ji kɨ'n gu jam ua'tulhdhara'. Gu' ji na pim gu'p kai'ch na pim jix ñiññia, giilhim jix u'ua'tulhdhix japim.

Juan 10

1 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Tu' sɨlhkam jañ ya' pu jam tɨɨda'ñ jaaduñ, gu jaroi' no't cham mi' dhɨr mu baa na pai' kiidha' gu ja chikiir gu kakasnir, no't gu' ja'p dɨr ja'k mu baa, dhi'r di' ka' gux ɨxkum na mi'x chɨ ɨɨxdham ka' gu kakasnir nam mi kuup. 2 Gu' no't mi' dhɨr ja'k mu baa na pai' kiidha' gu ja chikiir, dho gi gu'r di' ka' ji gu bipia'dam gui' na jaroi' ja nuuka'n, 3 na gu'x maatɨt nɨi'ñdha' gui' na mi' tu nuuka'nda' na pai' kiidha' gu chikiir no'r di' gu bipia'dam, piam ku gu'r jumai. Ba' dai na ba ja kupio'kdha' gu kakasnir no' gu'r dhi', gui' ba' dai na pɨx ji ja baidha' nam jax chɨɨ' bɨɨx jɨ'ma'n gu kakasnir tugi'ñ. Ba' pɨx mui'p ji bubuakia' am, nam gu'x maatɨt kaaya' na dhi'r di' gui' na gammɨjɨ ja bipia'da'. 4 Mi' dhɨr ba' nam pai' dhuuk bɨɨx mu bubuakia', dai na bɨɨpɨ' mui' xi jimia' gu bipia'dam pai' na ja'k jix ja bia'ram ka' na joidham jix xa'ii', gu kakasnir tugi'ñ ba' dai nam gatuuk dɨr pɨx mia'n bhɨɨya' nam mu oidha', nam gu'x dhaanda'. 5 Dai no'r jumai gu bipia'dam dho gi gu' cham jɨ'xdha' mu oidha' am dho gi ji sia kut mi ɇɇk tɨi ja baidhim, piam ku gamai' tɨi ja sasda'. Pu jiboi'ññia' am dho totdonɨi nam gu'x ɨɨbhi'ñdha' na cham jir di' ka' gui' na gammɨjɨ ja bipia'da', nam gu'x maatɨt kɇɇkɇ' nar jumai ka' na pai' dhuuk tɨi xi ja bai'ñdha'. 6 Ja'pni tu ja a'gi gu Jesuus gu ja'tkam bhaan ji ua'rgidhak gu kakasnir, gu' ji na mɨt gu' pu cham maatɨt kai na gu ja'tkam ja aagɨt jup kai'ch, nam pui' ji buan na gu kakasnir. 7 Ba'p ja tɨtda ɨp gio gu Jesuus: ―Tu' sɨlhkam jañ ya' pu jam tɨɨda', aañ jir di' gu ki'ñgob bhai' nam pai' dhɨr mu baapak gu kakasnir mɨjɨ ja'k ja chikiir am. 8 Dai gui' na mɨt bɨɨpɨ' ya' tɨi ai dho gi gu'r di' am ji gux ɨ'xkum nam ɨlhdat nam tɨ ɨɨxdha' gɨt gu kakasnir, gu' ji na mɨt gu' cham jax ja dooda. 9 Gu' xib aañ jir di' ji gu ki'ñgob bhai' na pai' dhɨr mu tum bapkɨ mɨjɨ ja'k ɨrban dɨr, na ba' gu jaroi' no't jum guguuxdhak bhai' dhɨr mu baa dhi' bhaan gu ki'ñgob, joidham jix bhai' ba tu jimia', na gu' bhaan ba tɨ nɨidhidha' guñ Gɨ'kora'. Ja'p ji buusnia' na jax maa'n gu kasnir na buusaidhai mɨjɨ dɨr chikiir tɨr gu bipia'dam ba bia'ra' pai' na joidham jix xa'ii' ka', na ba'x kɨɨ' ka' jix dhuakam. 10 ’Gu' matgam gui' nañ ja aa' nam ja'p ji buan na gux ɨ'xkum na mɨt bɨɨpɨ' ya' tɨi ai, ja'p ji buus ji na mɨt bha ja koodam gu ja'tkam gam na mɨt bha tu ja ɨɨxdham. Gu' aañ matgam bha jii ji ya' dhi oi'ñga'n bhaan nañ ya' ja palhbuidha' gu ja'tkam, nañ ja aagi'ñdha' nam jax ja'k duñia' nam ba' xib dɨr gammɨjɨ pu ba duduaka' gu ja i'ii'mda' bhaan, na gu' ja a'm tɨ nɨidhidha' guñ Gɨ'kora'. 11 Aañ jir di' pɨx ɨp gux kɨɨ' bipia'dam nañ gammɨjɨ ba ja nuuka'nda' guñ kakasnira', cham jax bua sia ñich pui' ma muu nañ tɨi pup xi ja palhbuidhimɨi no't tu' ba ji ja oi. 12 Cham tu' pui' na jax gu jaroi' no' umua'ñdhix pɨx na tu bipia'da', siam tɨix bhai' namkidhat chian na ja nuuka'nda' gu kakasnir. Bɨɨpɨ' kat dho mi' dhɨr ji dhai'ññia' no' mui' ba jim gu bhan piam gu sɨɨ'. Cham ja joi'ndai mi' xi ja iabui gu kakasnir, na gu' cham jir dɨɨlh ga'n ka'. Gu bhan ba' dai na ba ja da'ngia' jɨ'k na ɨlhii'ñdha', jai'm pu pai' nam ja'k boopoya' totdonɨi. 13 Na gu' gui' na pu'ñi umua'ñdhix ka' pɨx, cham tu' ja'xbui' pui' ja da'da' gu kakasnir na jax gui' na dɨɨlh jir kakasnir tugi'ñ ka'. Pu'ñi dho ba' na bɨɨpɨ' kat ba jimiññolhia' no't mi' ba ai gu sɨɨ' piam gu bhan. Tu' gi na gu' bhaan pɨx mai'chɨkda' gu tuumiñ. 14 ’Gu' aañ matgam tu' sɨlhkam ji nañ jir jix kɨɨ' bipia'dam, cham jum aa' na jaroi'ñ ñamki'ñdha'. Jix bhai'x ja mat ka' iñ ɨp gui' nam jɨ'k jir jiñ kakasnira' ka', gio gui' mu dɨr bha ja'k pui'x bhai'p xiñ mat ka' am. 15 Ja'p na guñ Gɨ'kora' nat bhañ joot na gu'x bhai' xiñ maat aañ, gio aañ ya' dɨr mu ja'k pui'x bhai'p jix maat. Aañ ba' pu'ñix bhai'p jix ja mat ka' gui' nam jɨ'k bañ kaichu' nam ja'p ji buan nam jir jiñ kakasnira', gam nañ jix ja joi'ndat jix ja da'da'. Pui' kuñ ba'ñ guguuxi'ñ nañ mukia' ja a'mkam. 16 Ku gu' cham tu' daipu' ja'kbui'ñi pɨx am ji gui' nam ja'p ji buan nam jir jiñ kakasnira' nañ jɨ'k ja bia' xib, jai' pup ka jai'ch am ji matgam gu ja'tkam nam pui'p ji buan nam jir jiñ kakasnira', nam gu' pui'p ba tɨ jɨɨ'ñdha' aañ jiñ bui. Dai ji na ñich chakui ya' ja aich jiñ chikiir am, kuñ ji gu' ka ja saa'nmɨra' ji nañ maap ja bɨɨnda' dhi jai'ñ kakasnira'. Maa'n kap jañ ba' pɨx ba ja kukpada', nañ gu' aañ dɨɨlh bar bipia'dam ka' xib dɨr. 17 ’Ba' guñ Gɨ'kora' gɇ'kam kɨ'n xiñ dha'dat xiñ kɨɨgalhi'ñ nax bhai'm taat nañ aañ dɨɨlh boiñ bhɨichdha' ja a'mkam gu ja'tkam, gio nax maat nañ muukɨi duadɨi giop bamgia'. 18 Ku gu' aañ chakui jaroi'ñ mu'aa' ji gu dɨɨlh pɨx no'ñ aañ cham aa', gu' ja'pji aañ dɨɨlh nañ ba xi chuñ maakim nam boiñ bhɨichdha'. Mukia' iñ ja a'mkam gu ja'tkam, mi' dhɨr jañ giop bamgia' duadɨi, nat gu' pu'ñi ja'k jiñ chɨɨdak bhañ joot guñ Gɨ'kora' nañ tu duñia'. 19 Ba' gu gɇ'gɇrkam Israel kam cham maa'n ñi'ook kap duuk am na mɨt pui' jɨ' kai na kai'ch gu Jesuus, nam gu' jai' dhɨt tɨi pɨx am tɨ jɨɨgi'ñ. 20 Jai' gu'x bhaamut pɨx kɇɇ am ji, jup kai'ch am: ―Cha'pim mi kɇɇkɇ' dhi maa'nkam. Naas ku tu'r jix kɨɨ'. Bhaan baax ji dhi' gu cham kɨɨ' ii'mda'. Tɨɨ' na jax pɨk jix ñaanbim kai'ch. 21 Gu' ji nam gu' jai'p kai'ch: ―¿Kux ba' pui' ja'k jup tu a'gada' aa gu jaroi' no' cham kɨɨ' ii'mda' bhaan jup tui'dhi'? ¿Cham aa gu' maakam tu a'gada' gɨt no' pui'? ¿Jax ji na ba' gu' dhi' daix bhai'm duukam bhaan tu a'ga, gio na ja duduadhi'ñ gu cham ñiññia kam? 22 Ba' jano' na pai' dhuuk bax jɨɨpdharda', ma tu piastatat jamɨt gu Israel kam ja'tkam bhammɨ Jerusaleen, nat gu' giop bam ai nam pai' dhuuk piastatu'n gu gɇ' chiop bhai' nam pai' dhɨr tu daan, nam bhaan tɨ'ñchoka' jano' na mɨt pai' dhuuk tɨɨmu na mɨt kɨi. 23 Ba' gu Jesuus am pɨk bhɨjɨp ka oirɨ bhai' na pai' ɨrdi'chim tu kuup bɨɨx xikoolh dhɨr gu gɇ' chiop na pai' tɨm jɨppi'ñ, nam Salomoon ga'n jix mat ka' gu ja'tkam. 24 Ba' gu gɇ'gɇrkam Israel kam mi' ji soo'mdhak bhai' ba tɨkka am gu Jesuus, jup tɨtda am: ―Gi no'p jup bach aagi'ñ no'p aap jir di' guch Xoi'kam na saak bha jimda'. ¿Jɨ'x jach ba' mɨk jup ka tɨ nɨɨra' nach ba' pɨk ba machia'? Kuch cham tu' bhaan ka tɨtɨɨ'ñchoka'. 25 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―Dho gi nañ gu' tɨi bɨjɨk dɨr pu chu'm ba tu a'ga, ja'pji na pim gu' aapi'm cham jiñ jɨɨgi'ñ. Nɨi'ñ japim ɨp nañ jix bhai'm duukam jup tu bua bhaankamu'n guñ Gɨ'kora'. ¿Kux cham aa dhi' pui' kai'ñkam bap jum kai'ch? 26 Gu' ji na pim gu' aapi'm cham tɨ jɨɨgi'ñ sia kuñ tɨi jam nɨi'ñchudat jup tu bua na tu'r jix bhai'm duukam, na pim gu' cham tu'r dhi' gui' nam ja'p ji buan nam jir jiñ kakasnira'. 27 Gu' matgam gui' ji nam jɨ'k tɨ jɨɨ'ñdha' aañ jiñ bui nam ba' pui' ba ji bubuakia' nam bar jiñ kakasnira', pux maatɨt jiñ kaaya' am ɨp no'ñ ba ja bai'ñ, nam gu'x bhai' xiñ mat ka', gio aañ ya' dɨr mu ja'k pui'x bhai'p jix ja mat ka', ba' dai nam gammɨjɨ bañ kaichgɨda' mi' pui' jiimɨt. 28 Aañ ba' mi' dhɨr xi ja aa'ñdhai xi ja guguuxdha' nam mi' pui' ba jimia' na jax ja'k jix aa' guñ Gɨ'kora' na ba' ja a'm ba tɨ nɨidhidha', na ba' cham ka ja tulhiiñchuda' gatuuk. Ba' cham jɨ'xdha' jaroi' kañ ɨɨxdha' sia tɨi ɨlhii'ñdha' gɨt. 29 Na gu'x io'm jir gɇ'kam guñ Gɨ'kora', cham jɨ'xdha' jaroi' ka ɨɨxdha' gu jɨ'k no' mɨt jiñ kɇɇk nañ jax tu a'ga mi' pui' ba jii na jax jix aa', na gu' ja a'm ba tɨ nɨidhidha'. 30 Na gu' aañ gio guñ Gɨ'kora' maa'n ii'mda' pɨx jup duuk ich gook dɨt. 31 Ba' gu gɇ'gɇrkam Israel kam na mɨt jax da'ngɨ gu joodai bax ma'yasak kat am na mɨt kai na pui' jɨ' kai'ch. 32 Gu' ji na gu'p ja tɨtda gu Jesuus: ―¿Jax ba' ku pim ba' bhai' bañ ñɨi'ñchu'n gu joodai? Na pim gu' tɨiñ ñɨi'ñ nañ jix bhai'm duukam jup tu bua bhaankamu'n guñ Gɨ'kora'. ¿Dhi' kɨ'n aa pim ba' moo ya' ba xiñ ma'yasam? 33 Ba' gu gɇ'gɇrkam Israel kam jup kai'ch am: ―Ja'pji na chich jum kai nap maakam pɨx ba kai'ch nap tɨi tu a'ga na jax ja'k cham kɨɨ' ka'm nɨi'ñ gu Dios, nap pui' kai'ch na pim saak gook dɨt maa'n ii'mda'p duuk gu Dios. Na gu' dhi' panaas pui' kat pɨx bap jum kai'ch nap jai' Dios jup jum ɨlhii'ñ, sia kup jir ja'ppɨx maa'nkam. Cham ji nach jum juanda' gɨt siap jix bhai'm duukam jup tu bua, dai no'p cham pui' ja'k kai'chdha' gɨt. 34 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda ɨp gio: ―¿Kux aapi'm cham jɨ'xkat tu jiñkai'ñ aa mi' na pai' tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ gu Dios, nap jum kai'ch: “Aapi'm ja'p ba ji bubuakia' na didios”? 35 ¿Cham aa gu' dhi' cham tu' pɨx jap tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ? Gu' ja'pji maaxik ji pui' ja tɨɨdak gu Dios gu bɨjɨk dɨr kam jam bopxi kat nam sap pu'ñi ja'p ji bubuakia' nam jir didios ka' gui' nam jɨ'k sɨlhkam tu' ka'm nɨi'ñ. 36 Gu' ba' aañ pu'ñi ɨp xib, mi' pui' xi chu duñiim iñ nat jɨ'k jax jiñ chɨɨdak bhañ joot guñ Gɨ'kora' ya' dhi oi'ñga'n bhaan. Gu' ji na pim gu' aapi'm ya' pui'ñ chɨtda nañ gɇ'kam kɨ'n jiñ ua'tulhi'ñ buiñor nañ pui' xi jam tɨtda nañ gui'r maraa'n nat bhañ joot. 37 ¿Kux ba' gu' aañ tu'x bhai'm duukam jup tu buada' gɨt aa no' cham guñ Gɨ'kora' bhañ jootsa' gɨt? Tu' ku pim ba'p jiñ jɨɨgi'ñdha' gɨt nañ jax tu a'ga no'ñ cham jix bhai'm duukam jup tu buada' gɨt. 38 Piam no' pim gu' moo ja'p cham jɨ'x jiñ kaim nañ jax tu a'ga, sia dai dho na pim xi chɨ nɨi'ñdha' gux bhai'm duukam nañ jup tu bua bhaankamu'n guñ Gɨ'kora' na pim ba' mi' dhɨr ba machia' na sɨlhkam jiñ buip tui'dhi' nañ ba' bhaankamu'n jix bhai'm duukam jup tu bua, cham tu' gu aañ dɨɨlh pɨx, gam na pim ba' ba machia' nañ aañ ya' dɨr mu ja'k buiñor jup tui'dhi' ɨp. 39 Ba' giilhim jix bhaak am na pui' jɨ' ja tɨtda gu Jesuus. Tɨi aa'nda' gɨt nam mi' pu buuplhia', gu' ji nat gu' mi' dhɨr ja nakoo gu Jesuus, pu jii. 40 Sɨlh pu bhɨi bhammɨ baasɨ'n dɨr ja'k na pai'r Jordaan Ak, ja'pni xia'lhbui dhɨr na pai' ja bopkonimɨk gu ja'tkam gu Juan, bhai' ba' pu oirɨda'. 41 Mui' ja'tkam mu jimmɨda' am ji gu' na pai' oirɨda' gu Jesuus nam jix kaim ka' na joidham tu a'gada', jup xi kai'chɨt am: ―Gu' bak ji moor sɨlhkam ji na jax tu a'gada' gu Juan nap kai'chdha' na saak pu'ñi bha jimda' dhich jaduuñ na bɨxchu'x aichu'n. Sia kut gu' dɨɨlh gu Juan cham tu' jax dhuuk na tu'r jix bhai'm duukam, ku gu'r sɨlhkam ji na jax tu a'gada'. 42 Ba' mui' tɨ jɨɨ'ñ jamɨt gu mi' oi'ñkam buiñor gu Jesuus.

Juan 11

1 Ba' bhammɨ baasɨ'n dɨr na pai' Betaania tɨ tɨɨ', bhai'x ka'ook ka' maa'n gu maa'nkam Laasar tɨɨgim, nar ja'nni'ñ gu Mariiya gio gu Maarta. 2 Dhi'r di' pɨx gu Mariiya nar ja'nni'ñ gu Laasar gui' nat jano' mu ai na pai' ka daa gu Jesuus ji ua'dat gui' na joidham uub nat mi' xi choi'dhak tootnaran gio mi'p xi gakii'ñxi kuupa'n kɨ'n. 3 Ba' gu Mariiya gio gu sɨpdhi'ñ Maarta mɨjɨ xi chu joot jamɨt nam sap aa'ñdhapu' gu Jesuus mu na pai' oirɨ nax ka'ook gu ja jaduuñ Laasar. Ba' gui' na mɨt mu ja joot mummup ba aa'ñdhim am gu Jesuus, jup tɨtda am: ―Ma chu ai gui' na pim gook dɨt maap jix bhai' kai'chdha'ñ jaduuñ. Jix ka'ook. 4 Ba'p kai'ch gu Jesuus nam ba aagi'ñ: ―Cham tu' pu mukia' ji matgam guñ jaduuñ no't moo ja'p jix io'm jup ma ai gui' gu ko'kdai' na jax chu'm ɇɇ. Matgam gu' dhi' na bhaan pɨx matgilhia' ji na giilhim bɨxchu'x aichu'n na pu tu duñia' gu Dios, gam na bhaan matgilhia' ɨp nañ aañ ja'xbui'p jir gɇ'kam na guñ Gɨ'kora' nat bhañ joot. 5 Ba' sia kux ja joi'ndat jix ja da' gu Jesuus gu Mariiya gio gu Maarta gio ba' gu Laasar nam maap jix bhai' kai'chdha', 6 cham tu' ob mu jii bhammɨ nam pai' oi'dha' sia kum tɨi ba aagi'ñ nax ka'ook gu Laasar. Gook tanoolh mi' kapup xi juruuñ na pai' jax ba oirɨ. 7 Gatuuk ji na ba' mui'p bar jimdam, jup ja tɨtda gu noonbi'ñ: ―Maik gor ɨp gio bhammɨ ja'k Judea na chich pai' dhɨr bha jii. 8 Gu' ji nam gu' am cham aa' gu noonbi'ñ, jup kai'ch am: ―¿Moo cham ja ɨɨbhi'ñ ap aa jiñ jaduuñ gu Israel kam gɇ'gɇrkam kup ba' moo gio mui'p bar jimdam? Na mɨt moo bhai' tɨip jum ma'yasa joodai kɨ'n jano' nach bhammɨ xi oipimɨk. 9 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―Dho na gu' dhi' ja'pni jia na jax gu jaroi' no' tataab mu pai' jimchu' na cham jɨ'xdha' moo jutbuip ba ɨlhia' mu pai', na gu' mu tɨ nɨidhidha' na pai' jax tɨ kɨispaidha', na gu'x bhai'x chu maax ka'. 10 Gu' ji no't gu' ba tuk na mu pai' tɨi jim, dho gu' dai dho na jutbui ba ɨlhia' piam ku gama ja'k pɨx ba jimda', na gu' cham tu maax ka' na mui' tɨi tɨ nɨidhidha', na gu'x chukgam ka' no't pɨx ba bhi'ñ gu tanoolh. 11 Ba' mi' dhɨr jup ja tɨtda ɨp gio: ―Mui' tɨir jimdam iñ bhammɨ Betaania nañ ñiñiichdhara' gu Lasaar gui' nach maap jix bhai' kai'ch, nat tak am xi koi. 12 Ba' gu noonbi'ñ jup tɨtda am: ―¿Cham aa gu' dɨɨlh ba ñiñia' pai' na duuk buusnia' gu kooxmoda'? Cham jum aa' nap moop ñiñiichdha'ñ jaduuñ. 13 Ba' dhi' na pu'ñi ja tɨtda gu Jesuus, ja'p kai'ñkam pui' ja tɨtda nat sap ba muu ji gu Laasar, gu' ji na mɨt gu' cham maatɨt kai gu noonbi'ñ, ja'p jum aa' am na sɨlhkam gu kooxmoda' bhaan tu a'ga na jax nañ koosɨi giop ba ñiñia'. 14 Ba' sɨlhkam xi ja aagi'ñ gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―Ja'pji muu ji guch jaduuñ Laasar kat, ja'p moo gux gɨ'm nañ ya' jam aagi'ñ. 15 Ku gu' aañ jix bhai'ñ chaat ji nañ moo ampɨk cham bhammɨp tu'ii' nat pai' dhuuk pui'm duu, na pim ba' pu'ñi dhuuji mi' dhɨr bɨɨx jam jujur kɨ'n tɨ jɨɨ'ñdhai bax biiñak ka' aañ jiñ bui no' pimɨt ba tɨ tɨɨ nañ tu' jax dhuñia'. Pu kanich mu jiim. 16 Ba' gu Tomaas, gui' nam Gook Dɨm kɨ'n jup jix mat ka', jup ja tɨtda gu jai' noonbi'ñ gu Jesuus: ―Each mu jiim no'm moo ja'p jix bhaak gu gɇ'gɇrkam. Bhai'ch dhop ko'iix ka' bɨɨma'n dhi Jesuus, ¿jax gip bua? 17 Ba' nat bhammɨ ba ai Betaania gu Jesuus, bha ja'p pɨx jax pui' tum kai'ch nat sap maakob tanoolh bap duu nat dɨr jum yaas gu Laasar. 18 Gu' ba' na gu' bhai' dhɨr Jerusaleen amuub baasɨ'n dɨr ja'p bipio' gu Betaania, ni ku chakui jɨ'x mɨɨkidha' nañ ba aaya', 19 ba' mui' pɨx ji ɇɇda' am gu Israel kam ja'tkam bhammɨ dɨr kia'mi'ñ gu Mariiya gio gu Maarta nam guguuxi'ñdha' nam cham pɨk moo jax xim aa'nda' nat muu gu ja jaduuñ Laasar. 20 Ba' nat pui' ba tɨ kai gu Maarta na mu pai' dhɨr mui' ba jim gu Jesuus, mɨjɨ xi mɨɨ nat namkim, gu Mariiya ba' mi' pup daa kiicham. 21 Ba'p tɨtda gu Jesuus gama ja'k nat pai' ba nam: ―¡Ee ja! No'p moo ya'p tui'ka' gɨt jiñ jaduuñ, moo chi chakui pui' tui'ñgɨda' gɨt guñ xiix Laasar. 22 Ku ba' gu' nañ gu' aañ jix maat na gu Dios jum kɇɇkɇ' nap pai' dhuuk taanda' gu tu', pui' ji chu buusnia' jax no' pich ba tɨɨ'n. 23 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Giop dodhia' ji matgam gum xiix. Aap moo cham jax jum aa'nda'. 24 Ba'p kai'ch gu Maarta: ―Aa jɨɨ', jano' jia na pai' dhuuk tum kuugalhdha' ya' dhi oi'ñga'n, nam pai' dhuuk duduadɨi giop baapmigia' bɨɨx na jɨ'k gu koi'ñga'n. Jix maat iñ dho. 25 Ba'p tɨtda ɨp gio gu Jesuus: ―Ja'pji pu xiib ji, nañ gu' ya' bap tu'ii', aañ nañ jaroi' ja dudua'ñdhat giop ja baapmigi'ñ gu koi'ñga'n. Na gu' gu jaroi' no't pu'ñi jotmoda' ma muu no' tɨ jɨɨ'ñdhat aañ jiñ bui, aañ giop bamii'ñdha' dua'ñdhai, ba' mi' dhɨr gammɨjɨ pu ba duaka' gu ii'mdagaram bhaan. 26 Gu' ba' gu jaroi' no't chakui tu' duu, na ya' kapup oirɨ dhi oi'ñga'n bhaan, no' pui'p tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui, cham pai' dhuuk ka mukia', gammɨjɨ pu ba duaka' gu ii'mdagaram bhaan, ja'pji no'p tɨ jɨɨgi'ñdha' gɨt pɨx nañ jax jum tɨtda. 27 Ba'p kai'ch gu Maarta: ―Tɨ jɨɨgi'ñ iñ ji bɨɨx nap jɨ'k jax kai'ch jiñ jaduuñ, nañ gu' aañ jix maat jia nap aap jir di' guch Xoi'kam, Maraa'n gu Dios, gui' na saak bha jimda' ya' dhi oi'ñga'n. 28 Ba' daipu' pu'ñi xi chɨɨdak gu Jesuus nat jax ja'k gɨi bhai' pu bhɨi ɨp gio gu Maarta nat baidham gu xio'gi'ñ Mariiya bhammɨ kiicham. Bhammɨ ɇɇk jix dhupii'ñ ba aagi'ñ na ba' cham jaroi' kaaya', jup tɨtda: ―Ya' ba ai ba' xib guch jaduuñ Jesuus. Muni dhɨr bhai' ba jim. Bha chu joot nap sap mu jimda'ñ xiix. 29 Ba' moo jano' nat jax pui' tɨ kai, mi' pu bhɨi gu Mariiya nat ba namkim gu Jesuus mu na pai' dhɨr bha jim. 30 Nat gu' chakui mu ai kikcham tɨr gu Jesuus, gama ja'k pɨx kam jɨɨpi'ñ ju'ñdharan gu gɇ' kiicham nat pai' nam gu Maarta bɨɨpɨ' dɨr na jax bhai' ka jim. 31 Ba' nam gu' mui' mi'p ka daraa gu Israel kam ja'tkam kia'mi'ñ gu Mariiya nam mi' ka guguuxi'ñ na ba' cham pɨk moo xi'x buam xi chu tatda' ka' nat muu gu ja'nni'ñ, jai' pɨx mia'n jup bhɨi mɨt nat mi' dhɨr jotmoda' gamai' bhɨi gu Mariiya, nam gu' ja'p jum aa' nat mummu ba jii dɨ'n kɨr na pai' yaasap gu ja'nni'ñ, na chi sap ba' mu ɇɇji suakimɨi na jɨ'x am jum ju'ñdha'. 32 Gu' ba' nat mu ba ai gu Mariiya na pai'm jɨɨpi'ñ gu Jesuus, mi o'lhia'n kɨ'n kɨkbuk bɨɨpɨ' dɨr jup tɨtda soi'm ɨlhdhat: ―Aach tak moo ya' cham pui' tu'ch doodañ jaduuñ. Chi gu' moo chakui pui' tui'ñgɨda' gɨt ji guñ xiix no'p ya'p tui'ka' gɨt aap. 33 Ba' gu Jesuus jai' bhai' joi'ndara'p ji chum suulh na joi'ndam kɇɇ gu Mariiya na suakɨt mi o'lhia'n kɨ'n ba kɨɨk nax buam jum aa', gio gu Israel kam ja'tkam nam mi ja'p gu'kat jai' tɨip suan. 34 Ba' xi ja tɨkka gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―¿Paa pimɨt ba' yaas? Ba' gui'p xi aagi'ñ am, jup tɨtda am: ―Dho mummuni. Pu kani maik jach tɨ tɨɨ'mpu'ñ jaduuñ. 35 Ba' nat mu ba ai gu Jesuus na pai' yaasap, bhai' ji susua ɨp jai'. 36 Ba' kai'ch am gu Israel kam ja'tkam nam nɨi'ñ na suak: ―Jai' dho bak alh tɨix buam jup jum aa', nam gu' chi gook dɨt maap jix bhai'm daagich. 37 Jai' ba'p kai'ch am: ―Chakui dho chi pui' tui'ñgɨda' gɨt dhi Laasar kat no' ya' oirɨda' gɨt dhich jaduuñ, na gu' pu dua'ñdha' gɨt jia nat jax bhai' ji chu ai, ja'p na jax gui' na cham ñia kat nat dua'ñ. Aañ ɨlhii'ñ na moo dhi' pu'ñi gɨt ɨp, gu' ji na gu' jano' pɨk cham ya'p oirɨ. 38 Ba'r jix moik ai' dɨ'n kɨr bhɨjɨ na mɨt pai' yaas gu Laasar, jodai komaarak ba' kɨ'n bha kuup. Ba'x io'm mia'n mui' xi ai gu Jesuus bhai' na pai' yaasap gu mukdha', sia pui' ji ñakgat nax buam tu tatda', 39 ba'p kai'ch: ―Ea gor mi' dhɨr ja'k xi bua dhi komaarak jodai na kɨ'n bha kuup. Ba' gu Maarta gui' nar ja'nni'ñ gu Laasar kat, jup kai'ch: ―¿Kux ba' gu' chi giilhim bax uub ji? Na gu' maakob tanoolh ba ua' nat dɨr jum yaas. 40 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Matgam gu Dios cham tu' xijaichu'n ji nax bhai'm duukam jup tu duñia'. Ja'pji aapi' no'p jix biiñak kat aañ jiñ bui bɨɨx jum jur kɨ'n tɨ jɨɨgi'ñ na pui' ji chu buusnia' jax ñap ɨlhii'ñdha', nañ jax bam tɨtda bo bɨɨpɨ'. 41 Ba' ja'k xi bua mɨt ɨp gu komaarak jodai na kɨ'n bha kuupich bha gai dɨ'n kɨr na pai' yaasap gu Laasar. Ba' gu Jesuus jix dhaam ja'k xi chɨ tɨɨgɨk bhai' ji chu a'ga, jup kai'ch: ―Jum taxchaabgi'ñ iñ jiñ Gɨ'kora', aap nap bhammɨ dɨr bhañ kɇɇx dhaam. 42 Nañ gu' aañ jix maat nap gammɨjɨñ kɇɇkɇ'ñ Gɨ'kora' sia nar pai' dhuuk, nañ gu' aañ jum a'mkam pɨx ya ja'p oirɨ. Ba' xib jiñ a'm jum aa' nañ jix bhai'm duukam jup tu duñia' ja nɨi'ñchudat dhi ja'tkam nam kapbhai' mui' ya'p tu'ii', nam ba' machia' na pich aap bhañ joot ya' dhi oi'ñga'n. 43 Ba' pui' xi chɨ'ɨɨk jup tɨtda gu mukdha' gɇ' kɨ'n: ―¡Jiñ jaduuñ Laasar, xi buusaiñ bhɨjɨ dɨr dɨ'n kɨr! 44 Ba' moo jano' bhɨjɨ dɨr ba ji buus gu Laasar nat jax mu jiñkai gu Jesuus, pu pui' na jax ba bhiibgichu' gu tootna'n gio gu noonbi'ñ, gio gu buibsa'n bhai' pu iiñixchu' komaarak jannulh kɨ'n na mɨt jax dhuuk bhɨjɨ pu bai dɨ'n kɨr. Ba'p ja tɨtda gu Jesuus gui' nam mi'p tu'ii': ―Gor xi bhippio'k ku mu ja'p ba' oilhia'. 45 Ba' mui' jai' dhɨt tɨ jɨɨ'ñ jamɨt gu Israel kam ja'tkam buiñor gu Jesuus na mɨt tɨɨ nat pui' jɨ' tu duu, gui' na mɨt mu dɨr bha oi kia'mi'ñ gu Mariiya nam ampɨk mi'p ka daraa nam ka guguuxi'ñ. 46 Jai' gu' dai ji na mɨt xi boop na mɨt ja aa'ñdham gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' nat jax tu duu gu Jesuus. 47 Ba' gui' nam jir ja gɇ'gɇrkam tuk ka' gui' nam bhai' gɇ' chiop ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, maap xim daagɨk gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' ma tu a'ga mɨt mu xi jimɨɨk nam pai' tu a'gada' gu daix a'aixkam, bɨɨx jamɨt jup xi ja baidhak gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam, jup kai'ch am: ―¿Jax jach ba' duñia' gu maa'nkam? Tɨɨ' na gu' oidhim nax bhai'm duukam jup tu bua. 48 Nam gu' dhi' bɨɨx mu ja'k ji kaaya' gu ja'tkam no'ch mi' pɨx xi ñɨi'ñ. Ba' gu gɇ'gɇrkam Rooma kam dai nam bhai' ji bhaaku' no' mɨt ba maat, bha jimɨim dho gu' ya'ch kooda' bɨɨx dappaam maa'n jimdam nach jɨ'k ya' oi'dha', gio nam jich ialhchulhdha' dhich chiopi'. 49 Ba' gu Kaipaas gui' na jano' pɨk gui' gu oidha' jir ja gɇ'kam tuk ka' gui' nam bhai' gɇ' chiop ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, jup ja tɨtda: ―¿Aa gu' aapi'm cham maat ji jia na jax ja'k jir am? 50 Ni ku pim jax xim aa' panaas nar am na maa'n maa'nkam pɨx mukia' jich a'mkam bɨɨx na jɨ'k ja'tkam ya' dhi Israel, nam ba' cham bɨɨx jich kooda'. 51 Ku gu' gu Dios ji nat pui' ja'k jurtuda gu Kaipaas na ba' pu'ñi ja tɨtda gu jai' gɇ'gɇrkam, na gu' jano' gui' gu oidha' pui'p jir ja gɇ'kam tuk ka' gui' nam bhai' gɇ' chiop ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam. Ba' dhi' na pui' jɨ' kai'ch, gu Jesuus na aagɨt jup kai'ch na ja a'mkam mukia' gu Israel kam ja'tkam, 52 gam sia gu jai' nam mu ja'p oi'dha' bɨɨx kap na jɨ'x oi'ñga'n, ba' ja'p ji buusnia' na bɨɨx maap ba ja jumpada' gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guch Gɨ'kora'. 53 Ba' pui' ja'k maa'n ñi'ook jup duu mɨt nam xi chu a'gimɨk gu gɇ'gɇrkam Israel kam nam sap mu'aa' gu Jesuus no' mɨt pai' tɨɨ. 54 Ba'x ɨxchuixim pɨx ba oirɨda' gu Jesuus, na gu'x maat nam jax tu a'ga gu gɇ'gɇrkam. Ba jii bhai' dhɨr Judea nammɨ baas ja'k na pai' Eprain tɨ tɨɨ' na gɇ' pa'r kiicham, na amuub bipio' na pai'r gampɨx jix chu gak kɨr. Mi' ba' pu oirɨda' ja bɨɨm gu noonbi'ñ nam jax ba oi'ñ. 55 Ba' moop ba miamlhim nam pai' dhuuk tu piastatda' bhaan paaskua ta'm gu Israel kam ja'tkam. Mui' pɨx ba ji ɇɇ am bhammɨ Jerusaleen mu dɨr ja'p kam na jax a'lhich jir kikcham, nam sap ba' bɨɨpɨ' dɨr bhai' soi' bam ɨlhii'ñdha' ampɨk nam aaya' nam pai' dhuuk bhai' ji chu piastata' gu bhaan paaskua ta'm. 56 Ba' bɨɨx nam jɨ'k pu'ñi bhammɨ aajim Jerusaleen gu ja'tkam, bha ja'p tɨi tɨ tɨkka' am gu Jesuus na pai' ja'k jax chu'ii'. Tɨim tɨ tɨkkada' am bhɨjɨ ji baapkɨ gɇ' chiop, jup kai'chdha' am: ―¿Paa chi ba' moo ja'k bhɨi? ¿Ka' ba' iam ya' aaya' aa chi jano' na pai' dhuuk pɨk bar piasta ka'? ¿Jax japim ɨlhii'ñ aapi'm? 57 Nam gu' gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, gio gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', pui' pu ja tɨtda am bɨɨx gu ja'tkam na sap no' jaroi' maadɨt pai' nɨi'ñ na oirɨ gu Jesuus, jotmoda' ja aagi'ñdha' nam ba' dagia'.

Juan 12

1 Ba' na xijum maa'n tanoolh pɨx ba bi'chu' na ba' moo bam aaya' gu bhaan Paaskua ta'm, mui' ma jii gu Jesuus bhammɨ Betaania na pai' kio gu Laasar gui' nat dua'ñdhak giop bamii' na ba muukix kat. 2 Ba'x bhai'm taatɨt ma chu bhai'ñ jamɨt gu koi' gu jurnɨk kam nam tu onbai'ñdha' gu Jesuus, nam gu'x bhai'm taat nat mi' ba ai. Gu Laasar jai'p ma chu juu bɨɨma'n gu Jesuus maap ji dharaibuk mi sonpan gui' na bhaan tum kua', gu Marta ba' dai nat pɨx mui' ji ja bhii'ñ. 3 Ba' gu Mariiya mi' ba ai na pai' daakat tu kua' gu Jesuus ji ua'dat gui' na joidham uub nax dha'ram namɨɨk, ba' mi' xi choi'dhak tootnaran giop xi gakii'ñxi kuupa'n kɨ'n. Joidham ba tu uub ji gu' mɨjɨ ba'k chɨr nam pai' daraa, nat gu' bɨɨx kap mɨjɨ ja'p jim tɨɨmo. 4 Ba' gu Juudas Iskariote na maadɨt jir dhi' gu mambhɨɨx gook gu noonbi'ñ gu Jesuus na gatuuk maaxik kɨɨsa' nam boi bhɨichdha', jup kai'ch mi ja'p daakat: 5 ―¡Uu gu' alh ja'p moor tu' kub ji ba' dhi'! ¿Cham bhai' aa na alh jum ga'rai jɨ'k baik jix cha'tmam oo'm aixim kɨ'n gu tuumiñ mu ja'k ja makia' gui' na alh cham bhai' nam pai' dhɨr u'ji kɨ'n tu saba'da'? Na gu' dhi'x dha'ram namɨɨk, na gu' giilhim joidham uub. 6 Ku gu' dhi' na pui' jɨ' kai'ch gu Juudas, cham tu' ji na moo sɨlhkam jix ja joi'ndat jup kai'ch gui' nam cham tu' bia', ja'pji na dɨɨlh tɨix gaamum gu tuumiñ ku ba' tɨi aa'ndagɨt nam ga'ra' gui' na joidham uub. Na gu' pui' pu tu buada' na tɨi umua'ñdhix ka' na kusbioda' gu ja tumñi' gu jai' noonbi'ñ gu Jesuus, dɨɨlh xi gaamui jɨ'k na ɨlhii'ñdha'. 7 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Aap moo cham jax kai'chdha' jiñ jaduuñ. Matgam gu' dhi Mariiya pu pu kai'ñkam ulhiiñ kat ji dhi' na joidham uub na ba' pu'ñi mi' bañ choi'dha'ñ chooton am no' ñich ya' ba ai, nat gu' xib pui' ba ji buus nam bañ yaaspa' gu ja'tkam. 8 Gu' gui' nam cham tu' bia', matgam gammɨjɨ ya'p tui'ka' am ji jam bui na pim alh jup xi ja palhbuidhat ku gi kɨ'n gu tu' na ja a'm jum aagaidha', nam gu' cham pai'm tɨ'ñcho. Gu' aañ matgam ya' pɨx ja'p bhɨichu' ji dhi oi'ñga'n bhaan, ja'p pɨk ba ji jiiñ chi gu'. 9 Mui' jai' dhɨt gu Israel kam ja'tkam pui' ba tɨ kai mɨt na bhai' dhɨr oirɨ Betaania gu Jesuus. Ba' mui' ma jii mɨt na mɨt tɨ tɨɨgim no' moo sɨlhkam bha oirɨ, gam na mɨt bhaan jim iatak nam jix chɨɨgik gu Laasar gui' nat dua'ñdhak giop bamii' gu Jesuus na tɨi ba yaaspich mukxikam. 10 Ba' giilhim jix bhaak am gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, jup kai'ch am nam sap bɨɨx mu'aa' gu Laasar bɨɨndai gu Jesuus, 11 na gu' sap dhi'r kuiñcha'n na gan mumkɨ nam ba' mui' jai' dhɨt gu Israel kam ja'tkam mu ja'k pɨx ba kaichu' gu Jesuus na mɨt ji chɨɨgɨk nat dua'ñ, gui' ba' mi' pɨx ja'p ji bi'iim am. 12 Mui' ja'tkam bhai'p tu'ii' am ji gu' Jerusaleen nam tu piastat gu bhaan paaskua ta'm. Ba' buimgidhak pui' ba tɨ kai mɨt na sap mu ja'k ba jim gu Jesuus bhammɨ ja'k Jerusaleen. 13 Ba' na mɨt jax ɨ'kɨ gu ko'kmarak jaaja' mɨjɨ xi ji dhuu'ñ jamɨt na mɨt namkim mu na pai' dhɨr mui' ba jim jup xi kai'chidhat gɇ' kɨ'n: ―¡Ja'p moor jix uañ ji tu' sɨlhkam dhi' na jaroi'r jich gɇ'kam tuk ya' dhi Israel, na jaroi' bhaankamu'n ya ja'p oirɨ guch Gɨ'kora'! 14 Ba' gu Jesuus maa'n xim taiñbuidhak gu bhurru bhai' xi dhaibuk mui'p ba tu jimchudim na mɨt ba tɨɨ gu ja'tkam. Pui' ji chu buus na jɨ'k jax tu ua'ñix gu ñio'ki'ñ gu Dios mi' nat pai' tum ua'nak bɨjɨk nap jum kai'ch: 15 Aapi'm moo cham tu' bhaan jax jum aa'nda' ji Jerusaleen oi'ñkam. Pu kani gɨt na mi'ñi dhɨr bhai' ba jimda' gu jam gɇ'kam tuk alhi'ch bhurru ta'm. 16 Ku gu' gu noonbi'ñ gu Jesuus pu cham maatɨt kɇɇkɇ' am ji na jax ba'r jum duukam bɨɨx na jɨ'k jax tu buada', ni kum cham maatɨt kɇɇkɇ' ɨp gu' mi' na mɨt pai' tu ua'nak gu bɨjɨk dɨr kam nam dhi' aagɨt jup kai'ch. Nammɨ ji nat pai' dhuuk muukɨk gio duadɨk jup ba jiix dhaam na mɨt ba' bhai'x maatɨt ji kai na bak bɨɨx pui' tu ua'ñix ji tɨi na jɨ'k jax tu buimɨk gu Jesuus, pɨx ji nam gu' cham maatɨt kɇɇkɇt. 17 Ba' bɨɨx gui' na mɨt jɨ'k tɨɨ gu Jesuus nat dua'ñdhak giop bamii' gu Laasar na tɨi ba yaaspich mukxikam, mu ja'p pɨx ja'x pui' tu ja a'gi'ñdha' am gu jai' nam chakui maat. 18 Pui' ku mɨt ba'x bhai'm ɨlhdhak mui' xi ñam gu Jesuus mu na pai' dhɨr mui' ba jim, nam gu' pui' ba tɇ kɇɇ na joidham jix bhai'm duukam jup tu bua. 19 Gu' gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda' gu' giilhim jix bhaak am ji, jup jum tɨ tɨtda' am mi ja'p oipot: ―¡Dho jaiñ na pim jax tɨ nɨi'ñ! ¿Jax jachich gip ba dooda siach chɨi o'bhagi'ñ? Nam gu' giilhim bɨɨx pɨx mu ja'k ba kaichu'. 20 Ba' jɨ'kchi bhai'p oipo am Jerusaleen gui' nam griago ñi'ook kɨ'n tu a'gada' nam pai'p tu'ii' gu mui' ja'tkam, nam bhai' dhɨr tu daan xi chu piastatdat gu bhaan Paaskua ta'm ja bɨɨm. 21 Ba' dhi' jɨ' nam griago kɨ'n tu a'ga, mu ja'p ji chɨɨgɨk ba tɨkka am gu Piliip gui' nar Betsaida kam na Galilea dɨbɨɨr bhaan bipio', soi' xi chɨtda am na ba' ja aagi'ñdha', jup tɨtda am: ―¿Paa ja'k jax chu'ii' gu Jesuus? No' pich iam jich aa'ñ jiñ jaduuñ. Aach tɨix ñio'kdhak ji. 22 Ba' gu Piliip mu jimɨɨk ba aa'ñdhim gu Anrees nam tu' tɨkka gu ja'tkam, gook dɨt jamɨt ba' mui' ma jii na mɨt aa'ñdham gu Jesuus mu na pai'p tu'ii' nam tɨ tɨkka gui' nam griago ñi'ook kɨ'n tu a'ga. 23 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho nat gu' xib ya' bam ai jia nañ pai' dhuuk muukɨi giop bamgia' kum ba' ba xiñ maachim nañ jir tu'p tu'm da' guñ jaaduñ. Ya' bar bhaan gu' nañ pai' dhuuk giop ba jimia'x dhaam na pai'x io'm gɇ'kam kɨ'n bañ dhaasa' guñ Gɨ'kora'. 24 Na gu' dhi' ja'pni jia na jax ba' gu kai'ñ gu tiriik, na cham jɨ'xdha' mui'dha' no' mu pai' pɨx pu ulhñix, gu' dhi'm aa'nda' ji na mu ja'p jum ɨxia' dɨbɨɨr ta'm na ba' mi' dhɨr buusnɨi mui' ba kaicha'. Pu'ñi ɨp ba' aañ, bɨɨpɨ'm aa' nañ jiñ chulhiiñai mukia' ja a'mkam gu ja'tkam nam ba' mi' dhɨr pu'ñi bhai' ji machia' nañ jir tu'p tu'm da'. 25 Ba' gu jaroi' no' daix aa' na gammɨjɨx bhai' tu jimda' ya' dhi oi'ñga'n bhaan, am tɨ'ñchoka' na cham bhai' tu jimia' gatuuk. Gu' ji no' gu' cham tu' bhaan jax jim aagat tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui, siat chi bɨɨx aixim jix buam jum duukam bhai' a'miram ji chu jii, dho gi gu'x bhai' tu jimia' ji gatuuk, nañ gu' pu baidhika'x dhaam na pai' gammɨjɨx jɨkgɨm bap tui'ka'. 26 Ba' gu jaroi' no'x aa' nañ kaichgɨt jiñ a'mkam ba tu juanda', jum aa' na bɨɨx juraa'n kɨ'n tɨ jɨɨ'ñdhat mi' pui' xi jimda' nañ jɨ'k jax tu a'ga, na ba' ja'p ji buusnia' na gammɨjɨñ bɨɨm jup tui'ñgɨda' sia nar pai' dhuuk, na gu'x kɨɨgalhdhat bhaan ba tɨ nɨidhidha' guñ Gɨ'kora'. 27 ’Aañ moo cham pui' ka tu tatda' ji xib, ampɨx pui'x buam tu tatda'. Chi na ñich gu' pu kai'ñkam pɨx bha jii ya' dhi oi'ñga'n, cham bhaai' nañ jax jup ba ji chɨɨda' guñ Gɨ'kora': “Jiñ palhbuidha' ap jiñ Gɨ'kora' nam cham jɨ'xkat jax jiñ dhooda' gui' nam xiñ bhaamki'ñ.” Jax dhui na ñich gu' pu kai'ñkam bha jii nañ ya' pui' tu kuugalhdha' nat jɨ'k jax jiñ chɨɨ'n. Gu' ja'pjani nañ tɨɨda': “Jiñ palhbuidha' ap jiñ Gɨ'kora' nañ ba' pui' tu kuugalhdha' na pich jɨ'k jax jiñ chɨɨdak bhañ joot, nam ba' machia' gu ja'tkam nap aap giilhim jir gɇ'kam.” 28 Ba' mi' dhɨr bhai' ji chu a'ga jix dhaam ja'k jup kai'ch: ―Xiñ palhbuidha' ap jiñ Gɨ'kora' nañ pui' tu kuugalhdha' na pich jax jiñ chɨɨdak bhañ joot, nam ba' machia' gu ja'tkam nap aap giilhim jir gɇ'kam. Ba' gɇ' kɨ'n bhai' ba tum ñio bhammɨ dɨr jix dhaam jup tum kai'ch: ―Matgam jañich pu pui' ba duu ji. Gɇ'kam kɨ'n jix bhai'ñ chaat iñ nap mi' pui' tu kuugalhdhim nañ jax jum tɨtda. Jix io'm jañ jix bhai' bañ chaat ka' no' pich bɨɨx pui' ba tu kuugalh. 29 Ba' gu ja'tkam nam mi'p tu'ii' na mɨt kai nat bha tum ñio jix dhaam dɨr, jup kai'ch am nat sap tu' pɨx gɇ' tɨr. Jai' ba' maakam jup tɨi mɨt, jup kai'ch am: ―Nobii'ñ guch Gɨ'kora' ji nat bha tu a'gi. 30 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Dho aapi'm na bha jam guguuxi'ñ dhi' nat bha tu a'ga, cham tu' aañ, na pim sap ba' ya' dɨr ja'p ja'k cham jax kam aa'nda'. 31 Nat gu' xib ya' bam ai na pai' dhuuk ja aagi'ñdha' gu Dios bɨɨx gu ja'tkam nam jɨ'k mi' pui' jimia' na jax jix aa', gio nam jɨ'k cham mi' pui' jimia'. Gio gu ja'ook na ya' tu daam kɨɨk dhi oi'ñga'n, mi' pɨx ja'p ji bi'ya' xib dɨr. 32 Na gu' aañ nam pai' dhuuk jiñ xissapa' kuruus ta'm, mui' bhai' ji chɨ jɨɨ'ñdha' am aañ jiñ bui. 33 Ba' dhi' pu'ñi ja'k ja tɨtda gu Jesuus gu ja'tkam na ja aagi'ñ na jax ja'k jum duuji mukia'. 34 Ba'p tɨtda am gu ja'tkam: ―¿Gi na ba'p jum kai'ch mi u'uan ta'm nach tu jiñkui'ñdha' nat pai' tu ua'nak gu Moisees na saak guch Xoi'kam na Dios bha jootsa', cham pai' dhuuk mukia' no't pu'ñi ya' ba ai? ¿Jax ji kup ba'p kai'ch nam aap jum sissapa' kuruus ta'm? ¿Ka' gui'p jir jumaich Xoi'kam aa na bhaan tu a'ga mi u'uan ta'm na saak cham pai' dhuuk mukia'? 35 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda ɨp gio: ―Aañ pɨx ba jam aagi'ñ iñ jiñ jaaduñ nañ jax jiñ dhuñia' jootom, cham jañ moo pui' pɨx jam tɨtda. Ba' no' pim jix aa' na pim jix chu maax kɨr bap tui'ka', mi' pim pui' ba jimia' nañ jɨ'k jax tu a'ga, na gu' aañ ja'p ji buusan nañ joidham gɇ' tanoor nañ jɨ'x ya' kapup oirɨ. Cham maat japim gu' na pim pa ja'k bhɨichu' na pim gu'x chu tukgam kɨr jup tu'ii'. 36 Ba tɨ jɨɨ'ñdha' pim aañ jiñ bui nañ ya' kap tu'ii' jam bui nañ tu jam bɨ'ñxi'ñ, na pim ba'ñ bɨɨm bap tui'ka' na pai' joidham jix chu maax. Ba' mi' na pui' xi chu ja a'gidhimɨk gu Jesuus, mi' pɨx ja'p ji bhɨi, pu jii o'ñchixim. Cham pai' ka tɨɨ mɨt. 37 Ba' pu cham tɨ jɨɨgi'ñ am gu Israel kam ja'tkam buiñor gu Jesuus sia ku tɨi ja nɨi'ñchudat jix bhai'm duukam jup tu bua. 38 Pui' ji chu buus nat jɨ'k jax tu ua'nak gu Isaiiyas gui' na bɨjɨk bhaankamu'n tu a'gimɨk gu Dios, nap jum kai'ch: Cham jɨ'xkat jiñ jɨɨ'ñ jamɨt gu ja'tkam jiñ Gɨ'kora' nañ alh tɨi pup tu ja a'gidhimɨk, ni sia kuñ chɨi ja nɨi'ñchudat jix bhai'm duukam jup tu bua. 39 Gio ba' ja'pnip tu ua'nak gu Isaiiyas kum ba' cham tɨ jɨɨgi'ñ gu Israel kam ja'tkam buiñor gu Jesuus, na ja'pni mui' ji kɨksa: 40 Gu Dios pɨx jup tu duu ji gu' nam ba' cham maatɨt tɨ nɨi'ñdha' sia kum tɨi tɨ nɨi'ñ na tu' jax jum bua, panaas ku moo kuukup ka' gu ja buupui, ni nam cham maatɨt kɇɇkɇ' na jax jir jum duukam ka' sia kum tɨi kɇɇ na jɨ'k jax tum a'ga gu ñio'ki'ñ, nam jax dhui pɨx cham soi'm ɨlhdha' buiñor na ba' cham tu ja uañdha' gu ja ua'tulhdhara'. 41 Pux maat jia gu Isaiiyas na guch Xoi'kam giilhim jir gɇ'kam, pui' kut ba' pu'ñi ja'k tu ua'nak na dhi' aagɨt jup kai'ch na jɨ'k jax tu duñia'. 42 Kum ti gu' moo siamri mui' tɨ jɨɨ'ñ ji gu Israel kam ja'tkam buiñor gu Jesuus, kux gu' iam, gam sia jai' dhɨt gui' nam jir ja gɇ'gɇrkam tuk. Dai ji na gu'x ɨxchuixim pɨx nam cham machia' gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', nam gu'x ja ɨɨbhi'ñ nam ja iattulhdhai ja bui gu jai' gɇ'gɇrkam pu mai' ja ardimia' mi' dhɨr gɇ' chiop no' mɨt jax dhuuk maat. 43 Nam gu' kax joojoi'ñ nam mi' pui' jiimda' nam jax ja'k jix kɨɨ' ka'm nɨi'ñ gu ja'tkam, cham tu' na jax ja'k jix aa' gu Dios, gam nam kax aa' nam mu dɨr bha ja'k bɨɨx pɨx tu' ka'm ja nɨidhat pɨx jix bhai' ja tɨtdada' gu ja'tkam. Gu' no' mɨt ba maat nam ba kaichu' gu Jesuus, pu maa'n jimdam ja bhaamkidha' am jia. 44 Ba'p ja tɨtda ɨp gio gu Jesuus gɇ' kɨ'n nam ba' kɇɇkɇ': ―Gu jaroi' no't ba tɨ jɨɨ'ñ aañ jiñ bui, bɨɨx buiñor tɨ jɨɨ'ñdhaip jum duñia' guñ Gɨ'kora' nat bhañ joot. 45 Piam no't jaroi'x bhai' bañ maat nañ jir tu'p tu'm da', bɨɨx gui' nat bhañ joot jup ba machia' nar tu'p tu'm da', cham tu' dai aañ. 46 Na ñich gu' aañ bha jii jia ya' dhi oi'ñga'n nañ ya' tu ja bɨ'ñxidha' gu ja'tkam nam jix chu tukgam kɨr jup tu'ii', na gu' aañ ja'p ji buusan nañ joidham gɇ' tanoor, na ba' gu jaroi' na ba tɨ jɨɨ'ñdha' aañ jiñ bui, jix chu maax kɨr ji bi'ya'. 47 Cham tu' nañ aañ ya' ɇɇji pui' xi ja tɨtdaimɨi nam giilhim jix u'ua'tulhdhix ba ja tulhiiñchuda', gu' ja'pji nañ ja'kbui' kat ya' ja palhbuidha' ji nam jax dhuuji cham jum tulhiiña' gatuuk. Mi' dhɨr jam ba' dɨɨlh jup bam tɨgia' no' mi' pui' jimia' nañ jɨ'k jax tu ja a'gidha', piam ku gu' cham. Dɨɨlh ba' bax maat guñ Gɨ'kora' na jax ja dooda'. 48 Piam kum jai' dhɨt cham jiñ kaim nañ jɨ'k jax tɨi tu a'ga nam cham jiñ kɨɨgalhdhat, cham jax bua dho. ¿Jax jañ gip ja tɨɨda' aañ? Jumaix jai'ch ji gu' gui' na pɨk ja aagi'ñdha' nam kuiñcha bia' jano' na pai' dhuuk tum kuugalhdha' ya' dhi oi'ñga'n, dai na xi ja aa'ñdhai na mɨt sɨlhkam cham mi' pui' jii nañ jɨ'k jax tu ja a'gi'ñ xib. 49 Nañ gu' aañ cham tu' dɨɨlh pɨx pui' tu a'ga jia gammɨjɨ nañ dɨɨlh jax ɨlhii'ñ, ja'pji daipu' nat jɨ'k jax pɨx jiñ chɨɨdak bhañ joot guñ Gɨ'kora'. 50 Na ba' gu jaroi' no't jiñ kɇɇk mi' pui' ba jii nañ jɨ'k jax tu a'ga, pu baidhika' guñ Gɨ'kora' jix dhaam ja'k na pai'p tu'ii', na gu' gui' pɨx jir ñio'ki'ñ dhi' nañ jɨ'k jax tu jam a'gi'ñ, nat gu' pu'ñi ja'k xiñ aa'ñdhak bhañ joot.

Juan 13

1 Ba' takaab dɨr na ba' moo bam aaya' gu bhaan Paaskua ta'm nam pai' dhuuk tu piastatda' gu Israel kam ja'tkam, pux bhai' bax maat gu Jesuus nat bam ai na pai' dhuuk giop ba jimia'x dhaam buiñor guch Gɨ'kora' nat pai' dhɨr bha jii. Cham jax bua sia ku mɨt dɨɨlh ya' ji bii gui' nam jɨ'k kaichu', na gu' pui' na jax jix ja joi'ndat bax ja da'da' sia kut ba jii nat jax jix ja joi'gɨlh ya' dhi oi'ñga'n na ja bɨɨm oilhimɨk. 2 Ba' na mɨt pai' dhuuk ba ji chu juu gu jurnɨk kam, gu ja'ook pui' ja'k ba jurtuda gu Juudas Iskariote maraa'n gu Simoon Iskariote na sap maaxik kɨɨsa' gu Jesuus nam boi bhɨichdha', dai pui' pɨx bam aa' mi' dhaakat na tɨi tu kua'. 3 Gu Jesuus pui' pɨx xim aa' jura'ram bhaan nat bam ai na pai' dhuuk giop ba jimia'x dhaam buiñor gu Dios nat jaroi' bha joot. Pux bhai'x maat gu' na bɨɨx bhaan ji chu bi'ya' sia nar tu', gam na bɨɨx tu daam ba kɨɨka' ya' dhi oi'ñga'n. 4 Pui' xim aagat ba' moo jotmoda' nat jax kɨkbo mi' na pai' daakat ka tu kua' gu jurnɨk kam, bhai' ji kua gu tɇb kutuuna'n na daam dɨr tɨi'chu', mi ja'p xi dhaasak bhai' ji bhɨi maa'n gu jannulh joidham jix moik. Mi' dhɨr ba' bha ja'p xi buraak jurban 5 bhai' ji ja bopkoñ gu ja tooton gu noonbi'ñ, dai nat jax ja'aa ta'm tua gu suudai', gu jannulh kɨ'n ba' xi ja gakii'ñxidhidhat gui' nat bha ja'p xi buraak jurban. 6 Ba' na pai' dhuuk gu Peegro tɨip bax bopkoñdham gu tootna'n, cham aa', jup kai'ch pɨx: ―¿Aañ aap moo pui' pɨk ba jiñ bopkoñdha' guñ chooton jiñ jaduuñ? 7 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Matgam gu' saalh ka maachim ap jiñ jaduuñ na jax jir jum duukam nañ ba' jam bopkoñi'ñ gu jam tooton. Gu xib gu' chakui ji nap maat. 8 Ba' gio bhai'p ji ñio gu Peegro, jup kai'ch: ―¿Cham aa gu' aañ moo chakuiñ bopkoñdha' ap tu'ñ chooton? Nap gu' aap giilhim jir gɇ'kam, cham tu'r jum jupaabkam iñ. Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Dho bak gu' cham tu'ñ bui kap tui'ñgɨda' ap no'p cham aa' nañ jum bopkoñdha' dhim tooton. 9 Ba' gio mui'p ji ñio gu Peegro, jup kai'ch: ―Xiñ bopkoñi'ñ ku giñ jaduuñ. Bɨɨx xia dhiñ ñoonob jap jiñ bopkoñdha' gio ba' dhiñ mo'. Aañ jix aa' ji nañ gammɨjɨm buip tui'ñgɨda'. 10 Ba' gio mui'p ji ñio gu Jesuus, jup tɨtda: ―Jax dhui nax kɨkɨɨ' gu jam noonob gio gu jam moom, na pimɨt gu' kia'pɨx batbia. Cham jum aa' nañ jam bopkoñdha', dai ji dhi jam tooton nat ba dɨrbat na pim kɨ'n jiim nañ ba' ya' jam bopkoñi'ñ, sia ku pim cham tu' moo bɨɨx jix batbix na pim jɨ'k jiñ kaichu'. 11 Na gu' pu bax maat gu Jesuus na maadɨt maaxik kɨɨsa' nam boi bhɨichdha'. Pui' ku ba'p ja tɨtda nam cham tu' bɨɨx batbix nam jɨ'k kaichu'. 12 Ba' nat pai' bɨɨx ja tɨɨmo nat ja bopkoñ gu ja tooton, gio mup ji dhaibu sonpan gui' na bhaan tum kua' xi chɨ'ɨɨk ɨp gio gu tɇb kutuuna'n. Mi' dhɨr ba'p ja tɨtda: ―¿Jix maat japim aa na jax jir jum duukam na ñich ba' jam bopkoñ gu jam tooton? 13 Aañ sɨlhkam dhor gɇ'kam na pim jax bañ chɨɨtɨ', gio nañ bɨxchu'x aichu'n. Cham tu'r gama ja'k na pim jax kai'ch jiñ jaaduñ. 14 Kuñ chi gu' jam bopkoñ ji gu jam tooton sia kuñ giilhim jir gɇ'kam gam nañ bɨxchu'x aichu'n nañ pu tu duñia' na pim jax bañ ñɨi'ñ. Aapi'm ba' dɨɨlh ya' dɨr ja'p ja'k pui'p xim bopkoñdhat gu jam tooton bɨɨx jɨ'ma'n. 15 Na pim jax bañ ñɨi'ñ aañ na ñich jam duu, pu'ñi ja'k japim ba'p tu kuugalhdhidha' aapi'm gammɨjɨ tɨ'ñchokat. 16 Na gu' dhi' ja'pni jia na jax maa'n gu tujuandam na mi' pui' xi chu duñiidha' na jɨ'k jax tɨɨdaidha' gui' na buiñor tu juanda', na gu' bɨta'n jup tui'ka', cham tu' ja'xbui'p jir gɇ'kam ka' gu' na jax gui' na mi' buiñor tu juanda'. Gio ba' ja'pni ɨp na jax gu jax chu'm tujuandam no' mɨt pai' joot na jimia', mu jimia' dho na gu'x mat ka' jia nar tujuandam ka' pɨx, cham tu' pui' na jax gui' na mu jootsa'. Aapi'm ba' pu'ñi ɨp jiñ jaaduñ. 17 Mi' pim pui' xi chu duñiidhat na pim jax jiñ ñɨi'ñ nañ jam bua gio nañ tu jam a'gi'ñ no' pim jix maat na jax jir jum duukam, na pim ba'x jɨjɨkgɨm jup tui'ka'. 18 ’Sia kuñ gu' cham tu' moo bɨɨx jup jam tɨtdat jup kai'ch na pim jɨ'k ya'p tu'ii', nañ gu' aañ jix maat nañ jɨ'k pɨx ja daa' gui' nam gammɨjɨ bañ kaichgɨda'. Na gu'm aa' na pui' tum kuugalhdha' nat jax tum ua'nak bɨjɨk nap jum kai'ch: “Maadɨt bhai' jiñ bhaamki gui' na mɨt jɨ'k jiñ bɨɨm tu juu.” 19 Xib dɨr jañ pui' ba pup xi jam tɨtdañ jaaduñ na pim ba' ba pup jix mat ka', ampɨk na pui' tum kuugalhdha', na pim ba'x io'm ba tɨ jɨɨgi'ñdha' no't pui' ba tum duu na aañ pɨx jir di' guch Xoi'kam nañ jax pu bar di' sia bɨjɨk dɨr. 20 Pu ka nañ moo sɨlhkam ya' pu jam tɨɨda', na gu jaroi' no't jix kɨɨgalh gu jax chu'm jiñ chujuandam tuk, no' mu ja'p pai' jimdat jiñ a'mkam tu a'gim, ja'p ji buusnia' na aañ na xiñ kɨɨgalhdha'. Gu' ba' gu jaroi' na xiñ kɨɨgalhdha' aañ, guñ Gɨ'kora' nax dhaam jup tu'ii' nax kɨɨgalhdha' ɨp nat jaroi' bhañ joot. 21 Ba' mi' na pu'ñi xi kai'chimɨk gu Jesuus, bhai' pɨx joi'ndara' ji chum suulh, jix buam bhai' jim ɨlh ii'mdagaram bhaan. Ba'p ja tɨtda gu noonbi'ñ: ―Maadɨt aapi'm moo maaxik jiñ kɨɨsa' nam boiñ bhɨichdha' gu ja'tkam. Aañ moo ya' pu jam tɨtda. 22 Ba' gu noonbi'ñ bhai' pɨx xim nɨnɨi'ñ am, nam gu' cham maat na jaroi' ba' aagat jup kai'ch na pui' maaxik kɨɨsa'. 23 Ba' maadɨt gui' nax io'm jix dha'da' gu Jesuus mi' dhɨr ja'p daa sonpan. 24 Ba' gu Peegro ja'p xi dhuiñxi na sap mi' dhɨr tɨkka' na jaroi' ba' aagat jup kai'ch na pui' maaxik kɨɨsa', na kapbhai' mi sonpan daa. 25 Ba' gui' amuub dɨr jup ba tɨkkax dhupii'ñ kɨ'n, jup tɨtda: ―¿Jaroo ba' da' gui' na pui' maaxik jum kɨɨsa'ñ jaduuñ? ¿Jax chu'm jir di'? 26 Ba' gu Jesuus jup xi aagi'ñ, jup tɨtda: ―Dho nap pɨx nɨi'ñdha' nañ jaroi' tɨ bɨ'ñxidhai mu ja'k xi makia' gu tɨmkalh. Dhi'r di' ka'. Ba' pui' xi chɨ'ɨɨk, nat jax daa gu tɨmkalh, xi chɨ bɨ'ñxidhak mu ja'k xi maa gu Juudas Iskariote, maraa'n gu Simoon Iskariote. 27 Ba' nat kia'pɨx maa'n bhai' ba kɨi, bhaan pu baa gu ja'ook. Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Xib jap ba' ba jimda' Juudas nap jax pui'x chu duñiim saak, dai na moo jotmoda' gɨt. 28 Ba' pu ni maadɨt gu bɨɨx nam jɨ'k mi dharaa kut jix maatɨt kai gu Jesuus na jax kai'ñkam pui' tɨtda gu Juudas. 29 Ja'p jum aa' am na jax kai'ñkam jup tɨtda na ba tu taañmɨra' gu tu' nam tu bhaidha' gu bhaan paaskua ta'm, piam ku na ba ja makia' jɨ'k gu tuumiñ gui' nam cham tu' bia', nam gu'x maat na gui' umua'ñdhix na kusbioda' gu ja tumñi' bɨɨx nam jɨ'k jir noonbi'ñ gu Jesuus. 30 Ba' nat jax pɨx mi' ji jugio gu tɨmkalh nat maa gu Jesuus, mi ja'p pu bhɨi gu Juudas nat jax kɨkbo pui' cham jax ji chɨ'ɨɨk. Bar tukaa' ji ba' gu'. 31 Ba' mi' dhɨr jup kai'ch gu Jesuus nat pai' pu ba jii gu Juudas: ―Xib dho gi ba' ampɨx jum ai ji nam pai' dhuuk am xi machia' gu ja'tkam nañ aañ ja'xbui'p jir gɇ'kam na guñ Gɨ'kora' nat bhañ joot. 32 Na gu' nañ pai' dhuuk duadɨi giop bamgia' mu dɨr koi'ñga'n tɨr, dhi' bhaan bax maatɨ' ka' na gui'ñ buip tui'dhi' na giilhim jir gɇ'kam. Pu'ñi duuji ba' ba matgilhia' ɨp nañ aañ ja'xbui'p jir gɇ'kam na guñ Gɨ'kora', pui' kuñ ba' bɨxchu'x aichu'n nañ pu tu duñia' bhaankamu'n. 33 Ba' xib am tɨi pup ba jir boi cha'm kam iñ jiñ jaaduñ, cham jañ tu' mui' ya' ka juruuñdha' jam bui. Aapi'm chi ba' nai' tɨi ji chu gaaga' na pim gio tɨi ba xiñ chɨɨgik ka', ji na pim gu' cham pai' kañ chɨgia', na pim gu' cham jɨ'xdha' aaya' nañ pai' ja'k bap tui'ka' no' ñich ya' dɨr ba jii, pui' nañ jax jup ba ja tɨtda jano' gu Israel kam gɇ'gɇrkam. 34 Dai nañ ja'pni ja'k xi chu daasai aapi'm jam bui na tu aagix ka' xib dɨr, na pim joidham xim ja joi'ndat jix bhai' kai'chɨt tu oi'ñka' bɨɨx jɨ'ma'n, ja'p na jax aañ nañ xi jam joi'ndat xi jam da' bɨɨx jɨ'ma'n aapi'm, 35 nam ba' bhai' ji machia' gu ja'tkam na pim aapi'm joidham jir jix bhabhai'kam na pim jɨ'k bañ kaichu'. 36 Ba' gu Peegro bhai' ba tɨkka gu Jesuus, jup tɨtda: ―¿Paap gi moo ja'k bhɨɨya'ñ jaduuñ kuch ba' pui' cham pai' kam tɨgia'? Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Dho maakam ja'k dho, na pai' ja'k cham bhaai' nap jax jiñ oidha' gu xib nañ gamai' ji jimia'. Ku ba' gu' aap cham jax jum aa'nda' ji, nap gu' saalhim bhai' pɨx pui'p bhɨɨya', bhammɨp jup ba ji buusnia' nañ pai'p tui'ka'. 37 Ba'p kai'ch gu Peegro: ―Pu xiib ji nañ pɨx mi dhaibu aañ nap pai' dhuuk gamai' ji jimia'ñ jaduuñ. ¿Kux ba' gu' aañ pai'p bi'ya' dɨɨlh? Daas iñ dho nañ mukia' jum a'mkam no'ñ xi ɨlhii'ñ. 38 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―¿Paap gip daas nap mukia'ñ a'mkam Peegro? Pu ka gɨt nap ja'xñi pu baikim pui' ba tɨ'ya' nap cham tu'ñ kaichu' na ba' pɨk moo ba jiiñkia' gu takaarui', aañ moo ya' pum tɨtda.

Juan 14

1 ’Aapi'm moo cham tu' bhaan jax jum aa'nda'ñ jaaduñ, Dios japim pɨx tɨ'ñchokat buiñor jix biiñak ka' gammɨjɨ, gio ba' aañ jiñ bui ɨp. 2 Matgam bhammɨ na pai'p tu'ii' guñ Gɨ'kora', mui' kap jir ba'pki chɨr ji na pai'x bhaai' na pim oi'ñcha' bɨɨx jɨ'ma'n, aañ moo ya' pu jam tɨtda. ¿Kux ba' gu' aañ pui'p ba jam tɨtdada' gɨt aa gu ja'p pɨx no' cham jir sɨlhkam ka' gɨt? Chakui ji nañ pui' jam tɨɨda' gɨt. Ba' aañ bɨɨpɨ' mui' xi jimia' xib nañ ba tɨ kɨɨ'mpiga' bha ja'p na pim jax aaya' bɨɨx jɨ'ma'n. 3 Gioñ ba' bhai'p jim nañ jɨ'x jix bhai' xi chu dui nañ bha jam bai'ñmɨra' na pim bhammɨ ja'k ba oi'ñchapu' jiñ bɨɨm nañ pai' kio, na pim ba' gammɨjɨ jiñ bɨɨm jup tui'ka'. 4 Xib japim dho ba' bax maat jiñ jaaduñ na pim jax dhui aaya' nañ pai' ja'k jim, nañ gu' ba jam aagi'ñ. 5 Ba' bhai' ji ñio gu Tomaas, jup tɨtda gu Jesuus: ―Pu cham maat ich jax dhui nap pa ja'k bhɨichu'ñ jaduuñ. ¿Jax jachich gi dhuip ba ai gu dɨɨlh bhammɨ pai' nap tu aa', nach gu' cham maat gu boi nach pai' jax ji bhɨɨya'? 6 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Aañi' dhor di' gux kɨɨ' boi na bhaan jum bhɨbhɨɨ jix dhaam ja'k na pai' cham ka tu muuki'. Jum aa' na aañ jiñ bui tɨ jɨɨ'ñdha' gu jaroi' na ba' jimia' jix dhaam ja'k buiñor guñ Gɨ'kora'. 7 Na gu' no' pim jiñ bui tɨ jɨɨ'ñdhat jix bhai' ba xiñ maat nañ jir tu'p tu'm da' aañ, bɨɨx bhai' ji machia' pim na jɨ'x jir gɇ'kam guñ Gɨ'kora' bhammɨ na pai'p tu'ii'. Pui' na jax xib na pim gu' bax maat na jɨ'x jir gɇ'kam, na pim gu' dɨɨlh jam buupui kɨ'n ba nɨi'ñ. 8 Ba' gu Piliip bhai'p ji ñio, jup tɨtda ɨp gu Jesuus: ―Eap xich chɨɨ'ñchodak gu Dios na jax chu'm tɨ nɨi'ñ jiñ jaduuñ, nach ba' cham jax jich aagɨt dai gui' bhaan tɨtɨɨ'ñchoka' pɨx ba'. 9 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―¿Kux chakui aap jiñ maat Piliip nañ moo mui' chanoolh jam bɨɨm ba oirɨ? Gi nañ jup jam tɨtda na gu jaroi' no't jix bhai' bañ maat aañ nañ jir tu'p tu'm da', bɨɨx bhai'p ji machia' nar tu'p tu'm da' guñ Gɨ'kora'. ¿Jax ji kup ba'p kai'ch nañ pui' jam tɨɨ'ñchoda' na jax chu'm tɨ nɨi'ñ? 10 ¿Ka'p ji cham tɨ jɨɨgi'ñ aa Piliip nañ jup kai'ch nañ aañ buiñor jup tui'dhi' guñ Gɨ'kora', gio na guñ Gɨ'kora' mu dɨr bha ja'k jiñ buip tui'dhi' ɨp? Jax dhui nañ moop jam tɨtda ɨp nañ aañ cham tu' pui' tu a'ga gammɨjɨ nañ dɨɨlh jax ɨlhii'ñ pɨx, daipu' ji na jax pɨx jiñ chɨɨdaim guñ Gɨ'kora' nañ buip tui'dhi'. Gui' pɨx jiñ a'm dɨr jix bhai'm duukam jup tu bua, nach gu' gook dɨt maa'n ii'mda'p duuk. 11 ¿Ka' moo ja'p jix xijai aa na pim tɨ jɨɨ'ñdha' na sɨlhkam aañ jiñ buip tui'dhi' guñ Gɨ'kora', gio nañ aañ ya' dɨr mu ja'k buiñor jup tui'dhi' ɨp? Ja'pji na pim ba tɨ jɨɨ'ñdha'ñ jaaduñ, na pim gu' ba tɨ nɨi'ñ nañ joidham jix bhai'm duukam jup tu bua bhaankamu'n, nach gu' kai'ñkam gook dɨt maa'n ñi'ook jup duuk. 12 Pu ka nañ moo tu' sɨlhkam ya' jam aagi'ñdha'ñ jaaduñ, na gu jaroi' no' bɨɨx juraa'n kɨ'n tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui, pui' bɨxchu'p bax chu aichu'nda' na pu tu duñia' jix bhai'm duukam ja'p na jax aañ. Jix io'm gɇ'gɇr jix bhai'm duu'nkam ba xip tu buada' no' ñich aañ ba jiix dhaam buiñor guñ Gɨ'kora'. 13 Ba' no' ñich pu'ñi ba jii, bhammɨ dɨr dai nañ bhai' ba jam joochxi'ñdha' gu tu' na pim ya' dɨr mu taanda' guñ Gɨ'kora' aañ jiñ bui jix biiñak kat, na ba' bhaan jix maatɨ' ka' nach sɨlhkam gook dɨt maa'n ii'mda' pɨx jup duuk guñ Gɨ'kora' na giilhim jir gɇ'kam. 14 Tɨ'ñchokat japim moo na pim aañ jiñ bui pɨx jix biiñak kat mu taanda' guñ Gɨ'kora' gu tu' na jam a'm jum aagaidha'. Aañ ba' pu maa'n jimdam bha jam joochxidha', nañ gu'x mat ka' na pim aañ jiñ kaichu'. 15 ’Gu' ba' xib na pim bañ kaichu', dai na pim mi' pui' xi jiimɨt nañ jɨ'k jax jam tɨtda, no' pim dho ji baabui' sɨlhkam jix aa' na pim tu' ka'm bañ ñɨi'ñdha' ya' dɨr ja'p ja'k, piam ku gu' cham. 16 Aañ ba' bhammɨ ɇɇji soi' tɨɨda' guñ Gɨ'kora' na bha jam joochxidha' gui' na gammɨjɨ jam buip tui'ñgɨt jam nuukdaidha' na cham tu' jam duñia', gam na jam guguuxdhatgɨda', na gu' gui' cham pai' ka jimia' no't pɨx ya' ba ai, cham pui' na jax aañ nañ bar boi cha'm kam. 17 Gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda'ñ dho aagɨt jup kai'ch na jam a'm bam tajaana' no't bhai' ba jam joochxi guñ Gɨ'kora' dai aapi'm na pim jɨ'k bañ kaichu'. Gui' nam jɨ'k cham tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui dho gi gu' cham jɨ'xdha' ja a'm jum tajaana' ji, nam gu' cham mat ka' nar tu'p tu'm da'. Aapi'm na pim gu'x bhai' bax maat nar tu'p tu'm da'. 18 Ku ba' gu' cham tu' ji nañ moo gammɨjɨ pu dɨɨlh ya' xi jam iabui no' ñich ya' dɨr ba jii, gioñ bhai'p jim ji matgam ya' aapi'm jam bui, pui' nañ jax jam bɨɨm ba oirɨda'. 19 Dai gui' nam jɨ'k cham tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui dho gi gu' pu cham pai' kañ chɨgia' am ji no' ñich pɨx ya' dɨr ba jii. Aapi'm na pim jɨ'k bañ kaichu' dho gi gu' pux bhai'ñ ñɨi'ñdha' ji maa'n na jax, nañ gu' jam buip tui'ñgɨda', gam na pim gammɨjɨ pu ba duduaka' ya' dɨr ja'p ja'k gu jam i'ii'mda' bhaan ja'p na jax aañ. 20 Jano' dɨr nañ pai' dhuuk duadɨi giop bamgia' mu dɨr koi'ñga'n tɨr, jix bhai' ba machia' pim na sɨlhkam jiñ buip tui'dhi' guñ Gɨ'kora', gio aañ ya' dɨr mu ja'k buiñor jup tui'dhi' ɨp. Bɨɨx japim bhai'p ji machia' nañ aañ jam buip tui'dhi' na pim jɨ'k bañ kaichu' na pim jiñ bui tɨ jɨɨgi'ñ. 21 Na gu' gu jaroi' no't jiñ kɇɇk mi' pui' ba jii nañ jɨ'k jax jam tɨtda, dhi' bhaan bax maatɨ' ka' na sɨlhkam jix aa' na tu' ka'm jiñ ñɨidhat ba xiñ kɨɨgalhi'ñdha' gammɨjɨ, mi' dhɨr ba'x bhai' bhai' ji machia' nañ jir tu'p tu'm da', gio ba' nax joi'ndat ba tɨgia' guñ Gɨ'kora' no' pu'ñi mi' pui' ba jim nañ jɨ'k jax tu a'ga. 22 Ba' gu Juudas gui' na cham tu' Iskariote jum da'nsa bhai' ba tɨkka gu Jesuus, jup tɨtda: ―¿Jax ku ba' cham jup bhaai' nam machia' nap jir tu'p tu'm da' gui' nam cham tɨ jɨɨgi'ñ aap jum bui ku ba' moo dai aach pɨx jup jix mat ka' nach jɨ'k jum kaichgɨda'? 23 Ba' mui' ji ñio gu Jesuus, jup tɨtda: ―Dho nam gu' cham jiñ maachim ka' jia, nam gu' cham jiñ kɨɨgalhi'ñdha' nam cham ji chɨ jɨɨ'ñdhat ka' aañ jiñ bui. Gu' gui' no' ba tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui ba xiñ maachim ka' ji nañ jir tu'p tum da', pui' ku ba' mi' pui' ba jimda' nañ jɨ'k jax tu a'ga xib, ba' guñ Gɨ'kora' jix joi'ndat tɨɨgɨi bax kɨɨgalhi'ñdha' ɨp. Ba' mi' dhɨr dai nach buiñor bap tui'ñgɨda' gammɨjɨ bɨɨma'n guñ Gɨ'kora', ja'p ji buusnia' nach bhai' pu ba oi'ñka' bhaan. 24 Ba' gu jaroi' no' pu'ñi cham jiñ kɨɨgalhdhat cham tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui, dhi' bhaan jix maatɨ' ka' na cham jɨ'xdha' mi' pui' jimia' nañ jɨ'k jax tu a'ga xib bhaankamu'n guñ Gɨ'kora'. Na gu' nañ jax ba jam tɨtda bo jia na guñ Gɨ'kora' jir ñio'ki'ñ dhi' nañ jɨ'k jax tu jam a'gi'ñ, cham tu' aañ dɨɨlh nañ jax ɨlhii'ñ. 25 ’Aañ daipu' pu'ñi ja'k pɨx xi jam aa'ñdhai nañ jax ba jam tɨtda nañ jɨ'x ya' kap tu'ii' jam bui. 26 Gu' no't jiñ a'mkam bhai' ba jam joochxi guñ Gɨ'kora' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda', bɨxchu' ji na bhai' ji jam mattuda' nañ tu' cham jam aagi'ñ xib, gio na gammɨjɨ jam tɨ'ñchoxi'ñka' dhi' nañ jɨ'k jax tu jam a'gi'ñ na pim ba' cham mɨk bua'. 27 ’Ba' aañ dhi' bhaan pui' jam guguuxi'ñ, na pim ba' moo joidham jix jɨjɨkgɨm jup tui'ka' no' ñich aañ ba jii, na pim ba' cham tu' bhaan jax jim aagat jix chotdon ka'. Cham pui' na jax gui' nam cham tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui nam tu' na pɨx bhaan jix buam jum aagɨt jix chotdon ka', jɨ'x pɨx jam tɨi sap pɨk ba'x bhai' bam taat ka'. 28 Gio na gu' nañ jax ba jam tɨtdañ jaaduñ nañ jup kai'ch bo nañ alhio pɨx bhammɨ xi ñorgirai buiñor guñ Gɨ'kora' gio ya'p aaya' jam bui nañ jam bɨɨm oirɨda'. Gu' ji na pim gu' aapi'm panaas jix buam bam aa' nañ pui' xi jam tɨtda nañ bar boi cha'm kam. ¿Aa ku pim ji gu' pɨx jix bhai'm ɨlhdha' ji nañ ba jam aagi'ñ nañ bar jimdam jix dhaam buiñor guñ Gɨ'kora' nax io'm jir gɇ'kam, cham tu' pui' na jax aañ, no' pim baabui' tu' ka'm jiñ ñɨidhat ba xiñ dhaan na pim bax maat nañ jir tu'p tu'm da'? 29 Ku ba' gu' dhi' pui' tum duñia' ji kia', sia ku pim gu' ya' cham pɨk jiñ jɨɨgi'ñ. Xib dɨr jañ moo pui' ba pup xi jam tɨtda na pim ba'ñ jɨɨgi'ñdha' no't pui' ba tum kuugalh. 30 ’Xib jañ cham tu' mɨk ka tu a'ga' aapi'm jam bui, na gu' amuub ba jimchu' gui' na ya' tu daam kɨɨk na jɨ'x oi'ñga'n, sia ku gu' tɨi cham tu'r jiñ jupaabkam. 31 Gu' ji na gu'm aa' na pui' tum kuugalhdha' nañ jax ba jam tɨtda, nam ba' machia' gu ja'tkam nañ aañ tu' ka'm nɨidhat mi' pui' jim na jax jix aa' guñ Gɨ'kora', pui' kuñ ba' bɨɨx pui' tu kuugalhdha' nat jɨ'k jax jiñ chɨɨdak bañ joot. Ja'pni dho. Maigor jach ba jiimda'.

Juan 15

1 ’Aañ pui' ji buusan jia na jax maa'n gu ɨ'ɨɨx gui' na jax chu'm jix iibhai'ñchalhi', guñ Gɨ'kora' ba' pui'p ji buusan nar ɨ'xchadam, nax bhai' bua gam na mi chui'chxidhat mi bapga na ba' cham gakia'. 2 Ba' no' maa'n cham i'bhai'ñchar gu mamraga'n dhi ɨ'ɨɨx, ɨɨkɨi mai' bua' guñ Gɨ'kora'. Piam ku gu' i'bhai'ñchar, dai na ja'p jix bhai' xi kɨɨ'mpiga' dho, gio na xi kuu'mpiga' na ba' joidham xiboorkai jix io'm mui' ba iibhai'ñcha'. 3 Aapi'm pu'ñip ji buan jiñ jaaduñ na jax gu mamraga'n gu ɨ'ɨɨx, na pim gu' ba kɨɨ'mpigix gu jam jujur am bhaan na pim ba tɨ jɨɨgi'ñ bɨɨx nañ jɨ'k jax jam tɨtda. 4 Ba' xib ya' dɨr ja'p ja'k dai na pim pɨx bhaan ji baapmigia' na pim gammɨjɨñ buix biiñak ka', ja'p na jax aañ nañ gammɨjɨ jam buip tui'dhi', nach ba' pu'ñi duuji gook dɨt maa'n ii'mda'p duuka'. Na gu' dhi' ja'pni jia na jax maa'n gu mamraga'n gu ɨ'ɨɨx no' ɨɨkix kam mummu ja'p pai' pɨx kaat mɨk, dai na bhai' pɨx ji gakia'. No' bha chu daa' ji toonaram gu ɨ'ɨɨx na ba' i'bhai'ñcharda'. Aapi'm ba' pu'ñip ji buan jiñ jaaduñ, cham jɨ'xdha' tu' jax dhuñia' pim jix bhai'm duukam gu aapi'm dɨɨlh pɨx no' pim cham aañ jiñ buix biiñak kat. Jum aa'nda' ji gu' na pim bɨɨpɨ'x biiñak ka' aañ jiñ bui na ba' pui' ji chu buusnidha' jax ña pim jix chu duñiik ka'. 5 ’Aañ xib pui' ji buusan na jax gu ɨ'ɨɨx nañ jax ba kai'ch, aapi'm ba' na pim jɨ'k bañ kaichu' ja'p ji buan na gu mamraga'n. Ba' no' pim moo jax dhuuk gammɨjɨ mi' pui' jiimɨt jix biiñak aañ jiñ bui, aañ gammɨjɨ jam buip tui'ñgɨda' ɨp. Ba' mi' dhɨr bɨxchu' bax chu aichu'nda' pim na pim pu tu duñia' na tu'r jix bhai'm duukam, ku ba' gu' no' pim aañ jiñ buix biiñak kat jup tu bua ji na ba' pui' tum duñia'. No' pim gu' aapi'm dɨɨlh pɨx pui' tɨix chu duñiik, dho gi gu' pu cham tu' jax dhuñia' pim ji. 6 Piam no' gu' jaroi' maadɨt cham mi' pui' jimdat jiñ buix biiñak, dho gu' pu cham tu'ñ dho buiñor kap tui'ñgɨda'. Dhi' ba' ja'p ji buusnia' na jax gu ɨ'ɨɨx gu mamraga'n no' cham ka i'bhai'ñchar na ɨɨkɨi mu baas bua' gu ɨ'xchadam. Mi' dhɨr na pai' xi gakia', dai na ba mɨidha'. 7 ’Gu' no' pim moo mi' pui' jiimɨt nañ jax tu jam a'gi'ñ gammɨjɨx biiñak kat aañ jiñ bui, jam kɇɇkɇt jam maakidha' ji guñ Gɨ'kora' sia tu' na pim ya' dɨr mu taanda'. 8 Gio na gu' joidham jix bhai'm taat ka' no' pim aapi'm pu'ñi joidham bɨɨx jam jujur kɨ'n jix biiñak kat aañ jiñ buix bhai'm duukam jup tu bua jiñ a'mkam, aapi'm ba' bar di' ka' gui' nam tu' sɨlhkam bañ kai'chgɨda'. 9 Aañ xi jam joi'ndat xi jam da' jia jiñ jaaduñ na pim jɨ'k bañ kaichu'. Ja'p na jax xiñ dha' aañ guñ Gɨ'kora', pu'ñiñ jup xi jam da'da' aapi'm no' pim gammɨjɨñ buix biiñak. 10 Pu kani gɨt no' pim aapi'm moo mi' pui' jiimɨt nañ jax ba tu jam a'gi'ñ pɨx bhaan ji baapmigim na pim jiñ buix biiñak, xi jam joi'ndat jañ dho xi jam da'da' maa'n na jax, ja'p na jax aañ na gu' xiñ dha' guñ Gɨ'kora', na gu'x maat nañ mi' pui' xi jim na jax ja'k jix aa' gam nat jax jiñ chɨɨdak bhañ joot. 11 ’Dhi'ñ pɨx bhaan jam guguuxi'ñ jiñ jaaduñ nañ jax ba jam tɨtda, na pim ba' moo gammɨjɨx jɨjɨkgɨm pɨx jup tui'ka' aañ jiñ bui, ni palhɨɨp ku pim am tu' bhaan jix buam jum aa'nda'. 12 Gio ja'pniñ ba' moo tɨip kai'chɨt jiñ jaaduñ na pim siamrix bhai' kai'chɨt tu oi'ñka', gam na pim xim jajoi'gɨ'nda' bɨɨx jɨ'ma'n, cham tu' na pim tu' bhaan xim bhabhaakui'ñdha'. Pui' ja'k japim jup xi chu jimda' na jax aañ nañ xi jam joi'ndat xi jam da' bɨɨx jɨ'ma'n. 13 Na gu' dhi' ja'pni jia no'ñ moo tu' sɨlhkam baabui'x chu joi'gɨ'n, no' mɨt ba ji gɨɨ' piam kum bax mu'aak gui' nach maap jix bhai' kai'chdha', aañ dho mɨjɨ dɨr jup ji dhai'ññia' nañ palhbuidha', cham jax bua sia ku mɨt mañ mua bhaankamu'n. Dhi' ba' bhaan bax maatɨ' ka' nañ tu' sɨlhkam jix chu joi'gɨ'n. 14 Aapi'm ji ba' bar dhi'ñ jaaduñ gui' nach tu' sɨlhkam maap jix bhai' bach dhaa', na pim gu' mi' pui' ba jiim nañ jɨ'k jax jam tɨɨdaim. 15 Cham jañ tu' pui' ka jam bia'ka' na pim jir jiñ chujuandam tuk, nañ gu' bɨɨx ba jam aagi'ñ nañ jax jir tu'm kam aañ gio ba' na jax jir tu'm kam guñ Gɨ'kora'. Kux ba' no' pim jir jiñ chujuandam tuk ka' gɨt pɨx, pu cham ji nañ jam aagi'ñdha' gɨt nañ jax jir tu'm kam, ni nañ jɨ'k tu'x maat, daipu' nañ tu' jam chianda' gɨt palhɨɨp tu' mi ja'p, ja'p na jax gu jax chu'm tujuandam, na gu' pu cham mat ka' na tu' jax jup buada' gui' na mi' buiñor tu juanda'. 16 Aañ bɨɨpɨ' jam tɨɨgɨk jam daa jia bɨɨx jɨ'ma'n na pim bañ kaichgɨda' xib, cham tu' na pimɨt aapi'm bɨɨpɨ'ñ chɨɨgɨk bhai' jiñ kai. Ba' aañ xib pui' ɨlhii'ñ na pim nai' xi jimia' bɨɨx kap na pim jix bhai'm duukam jup tu duiñpu' jiñ a'mkam. Gammɨjɨ pim pɨx bhaan ji baapmigia', na ñich gu' pu chu'm kɨ'n jam a'm tɨ tɨɨgɨk ba jam daa bɨɨx jɨ'ma'n. Ba' guñ Gɨ'kora' dɨɨlh jam maakidha' jiñ a'mkam gu tu' na jam a'm jum aagaidha' na pim pai' dhuuk mu taanda'. 17 Tɨ'ñchokat japim na pim joidham jix bhai' kai'chɨt tu oi'ñka', cha'pim tu' bhaan jum kokdat, gu' ja'pji na pim joidham xim jajoi'gɨ'nda' ji bɨɨx jɨ'ma'n. 18 ’No' mɨt jax dhuuk cham jiñ kɨɨgalhdhak jiñ bhaamki gu ja'tkam, aapi'm jam bɨɨx cham jam kɨɨgalhdhai bhai'p ji jam bhaamkidha'. Tɨ'ñchokat japim moo dhi'. 19 Na pim gu' aapi'm cham tu' kar ya' kam dhi oi'ñga'n. Jɨɨ' ji no' pim puir ya' kam ka' gɨt, dho gu' ya'ni ja'p jam dho pɨx jix bhai' jam tɨtdada' gu ja'tkam nam cham jiñ bui tɨ jɨɨgi'ñ. Gu' ji na ñich gu' aañ ya' ɇɇk ba jam umua' na pim jɨ'k gammɨjɨ bañ kaichgɨda' aañ nam cham jiñ kɨɨgalhi'ñ. Dho' gu' bɨɨx jam dho ba' bhai' ji jam bhaamkidha' aapi'm nam xi jam nɨi'ñdha' na pim cham pui' ja'k ka tu jimda' na jax gui' am. 20 ¿Cham aa gu' tɨ'ñcho pim nañ jup jam tɨtda na gu jax chu'm tujuandam jir kɇɇkam ka' pɨx, cham tu' ja'xbui'p xim taat ka' na jax gui' na mi' buiñor tu juanda'? Gu' ba' xib pu'ñi ɨp no' mɨt aañ cham jiñ kɨɨgalh gu ja'tkam, aapi'm jam pui' cham jup jam kɨɨgalhdha', nam gu'x mat ka' na pim aañ jiñ kaichgɨda'. Piam ku mɨt gu' jai' dhɨt cham jax ji chɨ'ɨɨk mi' pui' ba jii na pim jax tu ja a'gidha' jiñ a'mkam, dhi' ba' ja'p ji buusnia' nam aañ xiñ kɨɨgalhdhaiñ kɇɇji mi' pui' ba jima' nañ jax tu a'ga xib. 21 Pu'ñi ja'k moo tu jam jimia' jiñ jaaduñ na pim jɨ'k bañ kaichu', jam bhaamkidhai cham jam kɨɨgalhdha' am gu ja'tkam nañ jax ba kai'ch, nam gu' cham mat ka' gui' nat jaroi' bhañ joot. Ja'p jum aa'nda' am nañ dɨɨlh pɨx jup kai'chdha'. 22 ’Ku ba' gu' dhi' cham maatɨ' ji na tu' ja duñia' no'm cham jiñ jɨɨgi'ñ nañ jax tɨi tu ja a'gi'ñ, nam gu' xib dɨr jix io'm kuiñcha ba bia'ka', na ñich gu' aañ ya' ɇɇk tɨi ba tu ja a'gi. No' aañ chakui ya' aaya' gɨt, dho gi gu' pui' ja bia'ka' gɨt guñ Gɨ'kora' nam cham u'ua'tulhdhix, na gu' jaroo gi pui'p ba tu ja a'gidha' gɨt dhi' pui' ja'k nañ jax ba ja tɨtda. 23 Gu' ji na mɨt gu' bhai' pɨx cham jiñ kɨɨgalh, jix bhaamut pɨx kai mɨt nañ tɨip ba ja aagi'ñ. Ku ba' gu' bɨɨx ji guñ Gɨ'kora' nam cham kɨɨgalhi'ñ, sia kum gu' ja'p jum aa' nam panaas dai aañ cham jiñ kɨɨgalhi'ñ. 24 Jaiñ nam gu' pui' pɨx jup xich bhaamki'ñ gook dɨt guñ Gɨ'kora', sia kuñ tɨi ya' oirɨt ja nɨi'ñchudat jix bhai'm duukam jup tu bua nam jaroi' cham pai' dhuuk pui' nɨi'ñ na tu bua. Iam chi na mɨt gu'p ba tɨ jɨɨ'ñ soi'm ɨlhdhak na mɨt bañ chɨɨ nañ bɨxchu'x aichu'n. ¿Gu' paa gi ba' tu'? Ja'kbui' kat jamɨt dho ba' bhai' ba jiñ o'bhai' ji. Pui' kuñ ba'p kai'ch nam xib dɨr jix io'm kuiñcha ba bia'. 25 Ku ba' gu' dhi' mi' pɨx pui' ba jim ji na bhaan pɨx jum kuugalhdha' na jax jum kai'ch mi u'uan ta'm nat pai' tum ua'nak bɨjɨk nap jum kai'ch: “Ja'p pɨx ji gu' moo na mɨt bhai' jiñ bhaamki.” 26 ’Ku ba' gu' no't ya' ba ai gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' nañ bha jam joochxidha' bhaankamu'n guñ Gɨ'kora', jix io'm bhai' ji jam mattuda' ji nañ jɨ'k jax jir tu'm kam aañ, na gu' jam a'm tajaañix ka', gammɨjɨ na jam nuukdaidha' gam na jam guguuxdhatgɨda'. 27 Gio na pim gu' aapi'm dɨɨlh pu bax maat pa' nañ jax jir tu'm kam gam nañ jir tu'p tu'm da', na pim gu' bɨjɨk dɨr jiñ bɨɨm ba oipo na pimɨt jax jiñ kai. Xib ba' moo dai na pim nai' xi jimia' na pim ja aa'ñdhapu' gu ja'tkam na pim jax jix chu maat nañ jɨ'k jax tu jam a'gidhimɨk.

Juan 16

1 ’Pu xib dɨr jañ moo xi jam aagi'ñ bɨɨx dhi' pui' na pim ba' gammɨjɨ tɨ jɨɨ'ñdhat aañ jiñ buix biiñak ka', na pim ba' cham buimuk gu maaxdhi jix oodai cham tu' kap jum buixdha'. 2 Nam gu' bhai' ji jam bhaamkidha' jia gui' nam bhai' gɇ' chiop ja a'mkam ñiokda' jix dhaam gu ja'tkam, no' mɨt ba maat na pim aañ jiñ kaichu'. Mai' jam aadimia' am no'm xi ɨlhii'ñ mi' dhɨr jam chichiopi' am na pim jax tu daanda'. Gio gu' kam aaya' ɨp gu tanoolh nam pai' dhuuk boi jam bhɨichdha' no' mɨt moop xi ɨlh, pui'm xim aagat nam Dios bhaankamu'n pui' jam dooda', nam gu' ja'p jum aa'nda' nam dai gui' mi' pui' jiim na jax jix aa', aapi'm ba' cham. 3 Gu' ja'pji nam pu cham jich mat ka' ji nach jir tu'p tu'm da' gook dɨt guñ Gɨ'kora' kum ba' pui' jam dooda', cham tu' nam moo sɨlhkam xich mat ka'. 4 Xib dɨr jañ moo pu ba jam aagi'ñ, na ba' no't pui' ba ji chu jam dooda, ba machia' pim nañ cham tu' pɨx jap jam tɨtda. ’Pui' kuñ ba' cham pai' pui' jam aagi'ñ dhi' pui' ja'k moo jano' na ñich jax ya' ai, nañ gu'x maat nañ mui' ya' ka xi juruuñdhai jam bui. 5 Xib ji nañ ba' pui'p ba jam tɨtda nañ pai' moo bar jimdam dho ji jix dhaam buiñor gui' nat bhañ joot. Gu' ji na gu' ni jɨ'x ku pim xim guguuxi'ñ na pim jix bhai' xiñ chɨkka' nañ pai' ba' moo ja'k sɨlh tu aagɨt jup kai'ch nañ bhɨɨya', 6 na gu' dai na pim jix buam bam aa' nañ tɨi xi jam aagi'ñ nañ bar boi cha'm kam. 7 Gu' aañ mi'x bhai' jam tɨtda ji. Na gu' no'ñ ya' pu oirɨ, cham jɨ'xdha' bha jimia' gui' nañ aa' na gammɨjɨ jam buip tui'ka' na jam nuukdaidha' gio na jam guguuxdhatgɨda'. Gu' cham no' ñich mu jii, nañ gu' bhammɨ ɇɇji bhɨjɨ xi jam joochxidha'. 8 No't gui' ya' ba ai dho gi ba' gu' bhai' ji ja mattuda' ji gu ja'ppɨx ja'tkam nam cham jiñ bui tɨ jɨɨgi'ñ nam sɨlhkam jix u'ua'tulhdhix, nam gu' cham mi' pui' jiim na jax ja'k jix kɨɨ' ka'm nɨi'ñ guñ Gɨ'kora' nañ jax ba tu ja a'gi'ñ, gio na bhai' ji ja mattuda' na guñ Gɨ'kora' ja tulhiiñchuda' no' mɨt jax dhuuk cham tu' ka'm tɨɨ. 9 Gui' bhai ji ja mattuda' nar ua'tulhdhara' no'm cham aa' nam tɨ jɨɨ'ñdha' aañ jiñ bui. 10 Nañ gu' aañ ja'xbui'p jir gɇ'kam kat ya' oirɨt tɨi tu ja a'gi'ñ na jax ja'k jix kɨɨ' ka'm nɨi'ñ gu Dios nam tui'ñgɨda'. Dhi' bhaan ba matgilhia' nañ pui'p jir tu'm na guñ Gɨ'kora', nañ gu' pu jimia'x dhaam buiñor, na pu cham jaroi' pai' kañ chɨgia'. 11 Bɨɨx bhai'p ji ja mattuda' na guñ Gɨ'kora' jax chu'm tanoolh ja aa'ñdhai nam kuiñcha bia' ja tulhiiñchuda' bɨɨx nam jɨ'k cham tu' ka'm tɨgia', nat gu' xib dɨr pui' ja'k ba tɨi na bɨɨx daagɨi tulhiiñchuda' ɨp gui' na ya' tu daam kɨɨk dhi oi'ñga'n na ja iatgi'ñ. 12 ’Bɨɨx aixim jañ tɨi xi chu jam a'gidham jiñ jaaduñ, gu' ji na pim chi gu' moo cham jɨ'xdha' bɨɨx jix maatɨt kaaya', sia ku ñich tɨi pɨx jup ji bhɨich. 13 Gatuuk ji chi ba' no't ya' ba ai gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' na ba'x bhai' ba jam aagi'ñdha' dhi' nañ jɨ'k jax tɨi xi chu jam a'gidham kat xib. Na gu' gui' gammɨjɨ jam buip tui'ñgɨda na jam aa'ñdhidha' na pim jax ja'k mi' pui' jiimda' na jax ja'k jix kɨɨ' ka'm nɨi'ñ gu Dios. Daipu' pui' jam jurtudidha' na jax pɨx tɨɨdaidha' guñ Gɨ'kora', cham tu' na dɨɨlh jax ɨlhii'ñ, gio ba' na ba jam aagi'ñdha' bɨɨx na jɨ'k jax tum duñia' gatuuk. 14 Ku gu' joidham jix bhai'm taat ka' ji aañ jiñ bui, na gu' bɨɨx jix chu mat ka' nañ jɨ'k tu'x maat aañ, mi' dhɨr ba' mu ja'k jup jam aagi'ñdha' aapi'm. 15 Ja'p na jax aañ nañ gu' bɨɨx jix chu maat na jɨ'k tu'x maat guñ Gɨ'kora', pui' kuñ ba'p jam tɨtda na gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' bɨɨx jix chu mat ka' nañ jɨ'k tu'x maat aañ, gio na pui' bɨxchu'p jix chu aichu'nda'. Mi' dhɨr mu ja'k jup jam aa'ñdhidha' aapi'm na gu' jam buip tui'ñgɨda'. 16 ’Aañ cham xiim ya' dɨr pɨx piidha' gɨxia', cham japim pai' ob kañ chɨgia'. Jɨ'kchi tanoolh kɨ'n nañ ba' moo gio ya'p ba aaya' jam bui na pim ba' pɨk moo giop bañ chɨgia'. Mi' dhɨr jañ dho gi ba' moo bhai' pu ba bhɨɨya' ji jix dhaam ja'k buiñor guñ Gɨ'kora' nañ gio ja'p jup jimia', dho gi ba' cham ob kañ chɨgia' pim ji. 17 Ba' jai' dhɨt gui' nam kaichu' mi ja'p tɨim tɨ tɨkka' am, jup kai'ch am: ―¿Jax chi ba' kai'ñkam jup kai'ch gu dhi' pui' na jɨ'k jax jich chɨtda, na pui' cham xiim pɨx piidha' gɨxia', gio nap kai'ch nach jɨ'k tanoolh kɨ'n gio ya'p ba tɨgia', na ba' pui' mi' dhɨr moo ba jimia'x dhaam buiñor guch Gɨ'kora'? 18 Pu cham maatɨt kɇɇ ich na jax ba'r jum duukam na pui' cham xiim ya' dɨr pɨx piidha' gɨxia'. 19 Gu' ji na gu'x maat gu Jesuus nam tɨix chɨkkamut jup kai'ch nam ba' dɨɨlh tɨim tɨ tɨkka, nam gu' cham jum guguuxi'ñ nam moo bhai' ji chɨkka'. Ba'p ja tɨtda ɨp gio gu Jesuus: ―¿Cham aa pim maatɨt jiñ kɇɇ nañ jax kai'ñkam pui' jam tɨtda nañ cham xiim ya' dɨr pɨx piidha' gɨxia', gio ba' nañ jup kai'ch na pim jɨ'k tanoolh kɨ'n gio ya'p bañ chigia'? Na pim ba' panaas tɨi am xiñ chɨkkam kam kai'ch. 20 Tu' sɨlhkam jañ dho ya' jam aagi'ñdha'ñ jaaduñ na pim aapi'm giilhim tɨix buam jum ɨlhdhai bhai' ji susuañia' nam pai' dhuuk jam nɨi'ñchudat mi ja'p pɨx tu'ñ dhooda' jix bhai'm ɨlhdai gu ja'tkam nam cham jiñ bui tɨ jɨɨgi'ñ nam bañ mua'pu'. Ku ba' gu' ja'xpɨx giox bhai' bhai'p jim ɨlhdha' pim ji. 21 Ja'p na jax ba' jia maa'n gu ubii no't bam ai na pai' dhuuk tɨgia' gu alhii, na gu' giilhim jix chu ko'klhia' na bhai' ji maaxilhia'. Mi' dhɨr gu' jɨ'k tanoolh jurni'ñ kɨ'n joidham jix bhai' bhai' jim ɨlhdha' ji na pui' xim aa'nda' na joidham maa'n ba xi chu mar, panaas ku moo pu cham pai' tu ko'klhia'. 22 Pu'ñi ɨp ba' aapi'm, pui' dhox buam ka xi chu tatda' xib na pim bax maat nam jax jiñ dhooda'. No' pimɨt giop bañ chɨɨ gu' joidham ji na pim jix bhai' bhai' jim ɨlhdha' nañ jax ba jam tɨtda. Cham jɨ'xdha' jaroi' ka jam soo'mchuldha' sia chi tɨi xi jam bhaamki'ñ na pim joidham jix jɨjɨkgɨm jup tu'ii'. 23 ’Jano' pim dho gi cham tu' bhaan jax jim aagɨt tu'p ka xiñ chɨkkam ka' ji no' ñich gio ya'p ba ai duadɨk, na gu' dai na pim pu'ñi joidham jix bhai' bam taat ka'. Ba' mi' dhɨr no' pim tu' ba taan guñ Gɨ'kora' aañ jiñ buix biiñak kat, jam makia' dho maa'n jimdam jiñ a'mkam. 24 Pui' na jax no' pimɨt chakui tu' mu taa, bar am dho na pim mui' xi chañia' gu tu' na jam a'm jum aa'. Tu' gi na pim gu' aañ jiñ bui bax biiñak, na pim ba'x io'm gɇ'kam kɨ'n jix bhai' bam ɨlhdha' no't ba jam maa guñ Gɨ'kora'. 25 ’Dai xib jañ pu'ñi ja'k ka tu jam a'gi'ñ bɨxchu' bhaan ji chu ua'rgidhat ya' kam dhi oi'ñga'n, na gu' kam aaya' nañ pai' dhuuk sɨlhkam ba jam aagi'ñdha' na jax jir tu'm kam guñ Gɨ'kora', cham tu'ñ tu' bhaan ji ua'rgidhat ka tu jam a'gi'ñdha' na pim ba'x maatɨt kaaya'. 26 Cham tu' kam aa'nda' nañ aañ soi' tɨɨ'ntu'nda' guñ Gɨ'kora' na ba' jam makia' gu tu' na pim ya' dɨr mu taanda', ja'pji no' pim aañ jiñ buix biiñak pɨx, pu jotmoda' jam makia' gu tu' na pim tañia'. 27 Na gu' pui'p xi jam joi'gɨ'n jia guñ Gɨ'kora', na pim gu' tu' ka'm jiñ ñɨidhat mi' pui' ba jiim nañ jax tu a'ga, gam na pim ba tɨ jɨɨgi'ñ nañ aañ bhammɨ dɨr jim buiñor nat bhañ joot. 28 Xib jañ dho gio am bhai' ja'k jup ba tɨ nɨi'ñ buiñor na ñich pai' dhɨr bha jii, nat gu' alhio pɨx bhañ joot ya' dhi oi'ñga'n. 29 Ba'p kai'ch am gui' nam kaichu': ―Xib jach dho gi bɨɨx jix maatɨt kɇɇ ji nap jɨ'k jax tu a'ga jiñ jaduuñ, nap gu' cham tu' bɨxchu' bhaan ji chu ua'rgidhat ka tuch a'gi'ñ. 30 Ba tɨ jɨɨgi'ñ ich ba' xib nap bhammɨ dɨr jim buiñor gu Dios. Tɨɨ' nap gu' jax joidham bɨxchu'x chu maat. Jix bhai'x maatɨt ba kɇɇ ich gu' bɨɨx nap jɨ'k jax tu a'ga. Cham jum aa' nach kam tɨkkada' nap jich aagi'ñdha' na jax jir jum duukam. 31 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―¿Xib aa pim ba' panaas bɨɨx jam jujur kɨ'n ba tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui nañ ba jam aagi'ñ? Moo chi alh cham. 32 Pu ka gɨt na pim xiib ya' dɨr pɨx cha'tak boopoya' nam pai' dhuuk bhai' jiñ bhɨipu' gui' nam jiñ o'bhagi'ñ, dɨɨlh japim dho ya' xiñ bua ji. Ku ba' gu' guñ Gɨ'kora' ya'p tui'ñgɨda' ji na gu'ñ a'm tɨ nɨidhim, aapi'm gu' pu pai' ji na pim ja'k boopoya' jix o'ñchixim, sia ku pim gu' xib ya'x baabui'm kai'ch. 33 Dhi'ñ pɨx bhaan jam guguuxi'ñ jiñ jaaduñ na pim ba' moo aañ jiñ bui pɨx jix biiñak kat cham tu' bhaan jax jum aa'nda'. Xi ñakoo'nda' pim siat bɨɨx aixim jix buam jum duukam bhai' jam a'm ji chu jii. Aañ japim pɨx jiñ bui tɨtɨɨ'ñchoka', na ñich gu' aañ ba ma'iich gui' na ya' tu daam kɨɨk dhi oi'ñga'n, mi' pɨx ja'p ji bi'ya' xib dɨr.

Juan 17

1 Ba' na pu'ñi xi ja tɨtdaimɨk gu Jesuus gui' nam kaichu', bhai' ji chu a'ga jix dhaam ja'k xi chɨ tɨɨgɨk, jup kai'ch: ―Aapi'ñ Gɨ'kora', ya' moo mam ai na pai' dhuuk daaxix nam boiñ bhɨichdha' gu ja'tkam. Jiñ palhbuidha' ap nañ jax dhui pui' tu kuugalhdha' na pich jax jiñ chɨɨdak bhañ joot. Xi ja mattuda' ap dhi ja'tkam nam ba' machia' nap jir tu'p tu'm da' aap gio aañ, gio nam machia' nañ aañ ja'xbui'p jir gɇ'kam na jax aap jiñ Gɨ'kora'. 2 Na pich pui'ñ chɨɨdak bhañ joot nañ aañ ya' ja a'mkam mukia' dhi ja'tkam, nam ba' mi' dhɨr pu'ñi bhai' ji machia' nap jir tu'p tu'm da'. Ba' mi' dhɨr bax bhaai'n ka' nañ ja baidhika'x dhaam ja'k na pich jɨ'k pɨx pu ja dai bɨjɨk dɨr nam pu'ñi jum bui aaya', 3 ku gu' no' mɨt bam maat jiñ Gɨ'kora' nap dai aap jir gɇ'kam na jɨ'x oi'ñga'n, gio aañ no' mɨt bañ maat nañ jir tu'p tu'm da' na pich bhañ joot nañ mu ja baidhika'. 4 Aañ jum a'mkam ya'x bhai'm duukam bap tu duu jiañ Gɨ'kora' ja nɨi'ñchudat gu ja'tkam na pich jɨ'k jax jiñ chɨɨdak bhañ joot. 5 Xib ba' dai nañ ba tɨ nɨɨr nap jiñ bamii'ñdha' mu dɨr koi'ñga'n tɨr no' mɨt bañ yaas, nañ ba' gio mui'p ba jimia' bhammɨ aap jum bui nap giilhim jir gɇ'kam, nach ba' gio maap bap tui'ka', nam ba' mi' dhɨr ba machia' gu ja'tkam nañ aañ ja'xbui'p jir gɇ'kam na jax aap, sia pu bɨjɨk dɨr na chich ba' mi' dhɨr bap duu dhi oi'ñga'n. 6 ’Bɨɨx jañich pui' ba ja mattuda gu ja'tkam nap jax jir tu'm kam jiñ Gɨ'kora' na pich jɨ'k pɨx pu ja dai bɨjɨk dɨr nam pu'ñi bañ kaichgɨda', nañ ba' mi' dhɨr pu'ñi ba ja aagi'ñdha' nap jir gɇ'kam. Ba' xib dai nam mi' pui' ba jiim nañ jax tu ja a'gi'ñ jum a'mkam, nañ gu' aañ pu kai'ñkam ya' oirɨ ja bui. 7 Bax maat am nañ aañ pui'p jir tu'm kam na jax aap nap giilhim jir gɇ'kam, pui' kuñ ba' bɨxchu'x aichu'n nañ pu tu duñia'. 8 Nañ gu' ja aagi'ñ bɨɨx na pich jɨ'k jax jiñ chɨɨdak bhañ joot, ba' ba tɨ jɨɨgi'ñ am bɨɨx ja jujur kɨ'n nañ aañ sɨlhkam bhammɨ dɨr jim aap jum bui na pich bhañ joot, gio nam mi' pui' ba jiim na pich jɨ'k jax jiñ chia nañ tu ja a'gidha'. 9 ’Ba' aañ dhi' ja a'mkam soi'ñ ɨlhii'ñ nam jɨ'k bañ kaichu' nam jiñ bui ba tɨ jɨɨgi'ñ, cham tu' gui' nam cham jiñ kɨɨgalhdhat cham jiñ bui tɨ jɨɨgi'ñ. Na gu' gui' nam jɨ'k aañ jiñ bui ba tɨ jɨɨgi'ñ, bɨɨx jam aap jum buip tɨ jɨɨgi'ñ jiñ Gɨ'kora'. 10 Na gu' gui' nam jɨ'k aañ jiñ bui tɨ jɨɨgi'ñ, jir di' pɨx am gui' nam aap jum bui tɨ jɨɨgi'ñ. Na gu' gu tu' no'r aañ ga'n, bɨɨx jup jir aap ga'n ka', gio gu tu' no'r aap ga'n jiñ Gɨ'kora', bɨɨx jup jir aañ ga'n ka'. Xib bɨɨx bax maat am dhi' nam jiñ kaichu' nañ aañ jir gɇ'kam kat ya ja'p oirɨ. 11 ’Aap ba' ja a'm ka tɨ nɨidhidha'ñ Gɨ'kora' dhi' nam jɨ'k bañ kaichu' nam dɨɨlh ya' ji bi'ya' dhi oi'ñga'n bhaan, nañ gu' aañ gio mu ja'k jup ba bhɨichu' aap jum bui, nam ba' cham tu' bhaan jax jim aagat maa'n ñi'ook jup duukat gammɨjɨ mi' pui' jiimda' nap jax jix aa' aapi' Gɇ'kam nap giilhim jix uañ kɨ'n kɨɨk, ja'p na jax aach nach maa'n ñi'ook jup duukat maap jich dhaa'. 12 Na gu' aañ nañ jɨ'x ja bɨɨm oilhimɨk, siamri cham tu' maa'n jiñ ñakgak mai' gɨi ji, nañ gu'x bhai' ja nuukdaidhat gam nañ ja palhbui'ñchu'ndat bɨɨx aixim bhaan. Dai dho siamri gui' na maaxik jiñ kɨɨsa' nam boiñ bhɨichdha' na ba' mai' ba gɨɨxix, na jax pu pu chu'm kɨ'n daaxix na ba' bhaan jum kuugalhdha' nat jax tum ua'nak bɨjɨk nam dhi' aagat jup kai'ch. 13 ’Pu'ñiñ ja'k tɨi kai'chɨt jiñ Gɨ'kora' ja a'mkam dhi' nam jɨ'k bañ kaichu', nam ba'x jɨjɨkgɨm jup tui'ka' ja'p na jax aañ, xib nañ kapbhai' ya' kap tu'ii' ja bui alhio pɨx ba' nañ ba' pɨk moo mui' ba jimia' bhammɨ nap pai' daa. 14 Nam ba' cham pɨk moo jax xim aa'nda', nam gu' bɨɨx pɨx gu ja'tkam bax ja bhaamki'ñ nam aañ bañ kaichu', gam nam cham pui' ja'k ka tu jim nam jax tu jim dɨɨlh, nam gu' dai pui' pɨx ja'k ba tu daa'ñchu' nañ jax ja'k ja aagi'ñ gum ñi'ook na pich jɨ'k jax jiñ chɨɨ'n. 15 Ku gu' cham tu' ji nañ moo jax kai'ñkam jup kai'ch nap pu xib ba ja baidhika' ya' dɨr dhi oi'ñga'n, ja'pji dai nap ka ja nuukdaidha' pɨx na cham pai' dhɨr jimdat jup ba ja iatgidha' gux iatkum. 16 Nam gu' dhi' bar jai', cham tu' pui' ja'k ka tu jim am na jax gui' nam cham jiñ bui tɨ jɨɨgi'ñ. Dai nam mi' pui' ba tu daa'ñchu' nap jɨ'k jax jix aa' jiñ Gɨ'kora', ja'p na jax aañ nañ mi' pui' xi jim nap jɨ'k jax jix aa'. 17 Aap ba' xi ja nɨidhat ka ja nuukdaidha', nam gu' tɨ jɨɨ'ñdhat mi' pui' ba jiim na pich jɨ'k jax jiñ chɨɨ'n nañ tu ja a'gidha', bax maat am na cham tu'r iatda' gum ñi'ook. 18 Ba' dhi' nam jɨ'k bañ kaichu', nai' ja joot jañich nam tu ja a'gi'ñpu' gu jai' ja'tkam nam chakui tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui. Ja'p na jax aañ na pich bhañ joot nañ ya' tu ja a'gidha' gu ja'tkam dhi oi'ñga'n bhaan, pu'ñiñ ja'k jup ja tɨtda dhiñ jaaduñ. 19 Ba' aañ xib pui' xi chu kuugalhdha' na pich jɨ'k jax jiñ chɨɨdak bhañ joot jiñ Gɨ'kora', nam ba'ñ chɨɨgɨi pui' ja'k jup tu kuugalhdha' dhi' nam jɨ'k bañ kaichu' na ñich nai' ja joot nam tu ja a'gi'ñpu' gu ja'tkam, nañ gu' ba ja aagi'ñ nap jax ja'k jix kɨɨ' ka'm nɨi'ñ. 20 ’Ku gu' cham tu' ji nañ moo dai dhi' ja a'mkam soi'm tɨtdañ Gɨ'kora' nam jɨ'k bañ kaichu' xib, ja'pji sia gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨ'ñdha'ñ bui gatuuk nam pai' dhuuk bhai' ji chu ja a'gidha' dhi' na ñich nai' ja joot nam tu ja a'gi'ñpu'. 21 Aap ba' pui' xi ja nɨidhat ja nuukdaidha'ñ Gɨ'kora' nam ba'x bhai' kai'chɨt bɨɨx dhɨt maa'n ñi'ook jup duuka' nam jɨ'k ba tɨ jɨɨgi'ñdha'ch bui, ja'p na jax aach nach maa'n ii'mda'p duukat maa'n ñi'ook pɨx jup duuk, nam ba' pu'ñi duuji bhai' ji machia' gu jai' ja'tkam nam cham tɨ jɨɨgi'ñ na pich sɨlhkam aap bhañ joot nañ ya ja'p pui' tu ja a'gidha' gum ñi'ook, gam nam ba machia' ɨp nap aap jiñ buip tui'dhi', gio aañ ya' dɨr mu ja'k jum buip tui'dhi' ɨp. 22 Nañ gu' aañ pui'p jix ja joi'gɨ'n dhi' nam bañ kaichu', pui' ɨp nap jax xiñ joi'gɨ'n aap jiñ Gɨ'kora'. Aañ pu chu'm jix bhai'm duukam jup ja maa na pich jax chu'm jiñ maa aañ, nam ba' kɨ'n jix bhai' kai'chɨt maa'n ñi'ook jup duuka' gammɨjɨ, ja'p na jax aach nach maa'n ii'mda'p duukat maa'n ñi'ook jup duuk. 23 Ba' pui' tɨi ɨlhii'ñ iñ jiñ Gɨ'kora' nañ gammɨjɨ ja buip tui'ñgɨda' gu ja i'ii'mda' bhaan, ja'p na jax aap nap jiñ buip tui'dhi', nam ba'x jɨjɨkgɨm jup tu't maa'n ii'mda'p duuka' ja'p tu' sɨlhkam, nam ba' bhai' ji machia' dho gi ji ba' gui' nam cham tɨ jɨɨgi'ñ na pich aap bhañ joot ya' dhi oi'ñga'n nañ pui' tu ja a'gidha' nap ja'xbui'p jix ja joi'gɨ'n gui' nam jɨ'k ba tɨ jɨɨgi'ñ jiñ bui nap jax xiñ joi'gɨ'n aañ. 24 ’Ba'x aa' iñ jiñ Gɨ'kora' nam bɨɨx bhammɨ aaya' gatuuk nañ pai'p tui'ka' gui' na pich jɨ'k pui' ba ja jujurtuda nam jiñ bui tɨ jɨɨ'ñdha', nam ba' machia' nañ aañ ja'xbui'p jir gɇ'kam na jax aap jiñ Gɨ'kora', gam nañ bɨjɨk dɨr pux jai'ch na ba' moo dhi oi'ñga'n jup ba jai'chdhɨlhia'. 25 Ba' gui' nam jɨ'k cham tɨ jɨɨgi'ñ na pich aap bhañ joot, pu cham dhom maat am jiñ Gɨ'kora', nam gu' cham jɨ'xdha'm tɨgia' gu maaxik, nap gu' giilhim jix uañ kɨ'n kɨɨk. Dai gui' nam jɨ'k ba tɨ jɨɨgi'ñ na pich aap bhañ joot nam ba' xim maat, ja'p na jax aañ nañ jix bhai' xim maat jiñ Gɨ'kora'. 26 Bɨɨx jañ ba ja aagi'ñ nap jax jir tu'm kam jiñ Gɨ'kora' gam nap jir tu'p tu'm da', pui' na pich jɨ'k jax jiñ chɨɨ'n. Gio nañ jup ja tɨtda na sia ku ñich ba jii aañ ya' dɨr, bha jootsa' iñ jumai nañ a'mkam ya' ja guguuxi'ñdha' gam na ja mattu'nka' nam jax ja'k mi' pui' jiimda' nap jax jix aa', nam ba' mi' dhɨr ja'p ja'k pui'p jix ja joi'gɨ'nda' gu jai' ja'p nap jax xiñ joi'gɨ'n aañ.

Juan 18

1 Ba' mi' dhɨr na pu'ñi xi chu a'gimɨk gu Jesuus, pu jii ja bɨɨm gui' nam kaichu' nam jax ba oi'ñ, sɨlh pu bhɨi baasɨ'n dɨr ja'k na pai'r akkɨ'n na Sedroon tɨ tɨɨ'. Bhai' mɨt ji ai na pai' xikoolh tu kuup na bɨxchu' mi chɨ ɨ'xchix. 2 Ba' gu Juudas gui' na iattulhi'ñ gu Jesuus ja bui gu gɇ'gɇrkam, jix bhai'x chu maat mi' nat pai' ai gu Jesuus ja bɨɨm gui' nam kaichu', na gu' pu ba tɨ nɨi'ñ bɨɨpɨ' dɨr, na gu' bhai' pux joi'ñdha' na a'jɨda' gu Jesuus na jax bɨɨx maap ka ja bai'ñchu'nda' nam jɨ'k kaichu', bɨɨx gu Juudas. 3 Gu' ba' pu sɨlh jimchu' gu Juudas ja baidhat gu sandaarui'x gam jai' jɨ'kchi gu ja o'rosiiris tuk gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, gam gu ja tujuandam tuk gui' nam pariseos jum tɨɨtɨ'nda', ji chu ua'dat am gui' nam kɨ'n tu kokda, pɨx nammɨ ja'k jix chu maaxchu' nam tɨ bɨ'ñdhatu', na gu' bar tukaa'. 4 Gu' ji na gu' pux maat gu Jesuus nam jax kai'ñkam mu jiim gu ja'tkam, na gu' pɨx pum aa' nam jax dhooda'. Ba'p ja tɨtda na mɨt mi' ba ai: ―¿Jaroo pim gaagim? 5 Gui'p kai'ch am: ―Dho gu Jesuus gui' na saak jir Nasareet kam. Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda ɨp gio: ―Dho aañ jir di'. ¿Tu' gɨt? Bɨɨx mi ja'p eek kɨɨk ji gu' gu Juudas Iskarioti ja bɨɨm gu sandaarui'x na mi' maaxik kɨksa gu Jesuus nam boi bhɨichdha'. 6 Ba' nat pai' dhuuk jup ja tɨɨ'n gu Jesuus: “Aañi' dhor di'”, mui' pu ku' boop jamɨt gu sandaarui'x gio gu jai', pu ia'rɨ mɨt, panaas kut jaroi' mu ja nu'yasa. 7 Ba' giop xi ja tɨkka gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―¿Jarooni aa pim ga'nga? Gui'r maa'n nam jax kai'ch, jup kai'ch am: ―Dho kai'ñkam gu Jesuus gui' na saak jir Nasareet kam. 8 Gu Jesuus jup ja tɨtda ɨp gio: ―Dho kai'ñkam aañ jir di'. Bañ chɨɨ pimɨt ba' xib na pim pui'ñ ga'nga. Dai na pim cham ja juanat dhi' nañ ja bɨɨm jim, na pim gu' saak dai aañ jiñ gaagim. 9 Dhi' ba' bhaan pui' ba tum kuugalh na jax pu ba kai'ch bɨɨpɨ' dɨr dɨɨlh gu Jesuus, nap kai'ch: “Siamri cham maa'n maadɨt mai' gɨi ji gui' na pich jɨ'k pui' ja'k ja jujurtudañ Gɨ'kora' nam gammɨjɨ bañ kaichgɨda'.” 10 Ba' gu Simoon Peegro nat jax baabu gu tɇb kuxiiru'n na baastu', bhai' pu soñiich gu kɨɨ'n dɨr kam naaka'n gui' na Malko tɨɨ', nar tujuandam tugi'ñ gu ja gɇ'kam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, na gu' bɨɨx jup jim ja bɨɨm gu sandaarui'x nat mu joot. 11 Gu' ji na gu'p tɨtda gu Jesuus gu Peegro: ―Pui' pɨx ka tui'ka'ñ jaduuñ. Ka xi baasa' ap dhim kuxiir. Aap gu' baabuk kɨ'n jup ba ɨɨkchulh gu naaka'n dhiñ jaduuñ. ¿Jax jach gi pup duuñ? Na gu' dhi'm aa' nañ jiñ chulhiiña' nat jax jiñ chɨɨdak bhañ joot guñ Gɨ'kora', sia kuñ aañ tɨi cham aa'. Na gu' dhi' ja'p ji buusan jia na bhañ i'chdha' guñ Gɨ'kora' gu tu' na giilhim jix xibu'. 12 Ba' gui' nar ja mo' gu sandaarui'x xi chu chia nam dagia' gu Jesuus. Ba' gu sandaarui'x gio gu ja o'rosiiris tuk gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, bhai' ji dhaa mɨt gu Jesuus, ba buupra mɨt. 13 Ba' mi' dhɨr pu bhɨɨk jamɨt, mummu mɨt ba aich buiñor gu Anaas nar ooga'n ka' gu Kaipaas gui' na jano' gui' gu oidha' jir ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam. 14 Dhi Kaipaas jir di' pɨx gui' na bɨɨpɨ' dɨr jup ja tɨtda gu ja gɇ'gɇrkam tuk gu Israel kam ja'tkam nar am na maadɨt pɨx mukia' ja a'mkam bɨɨx gu ja'tkam. 15 Ba' gu Peegro gio jumai bɨɨma'n na pui'p kaichu' gu Jesuus, gatuuk dɨr mu ja oi'ñ am na mɨt ba bhɨɨk nam jix chɨɨgik, ea jax pɨk sap dooda' am. Gui' nam maap jiim gu Peegro na pui'p kaichu' gu Jesuus, jix mat ka' gui' nar ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam. Cham juan am ba' sia kut jai' mup ji baa kia'mi'ñ na mɨt pai' ji bai gu Jesuus. 16 Gu Peegro ba' mi' pɨx ji bii dɨɨrap dɨr, cham tu' mu baa, na gu'x choodon. Ba' gui' nam maap jiim nax maat gui' nar ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, na pui'p kaichu' gu Jesuus, mu xi baakɨk ɨrban dɨr gio mui'p ma jii mu nat pai' pup bii gu Peegro nat pu tɨɨdam gu ubii gui' na mi' tu nuuka'nda' ki'ñgob na sap jup kai'ch gu kiokam nax bhaai' na bɨɨx mu bakia' gu Peegro. 17 Ba' nat mui' ba ji baa gu Peegro mɨjɨ ba'k chɨr, bhai' ji ñio gu ubii gui' na mi' tu nuuka'nda' ki'ñgob, jup tɨtda: ―¿Aap aa maadɨt jir di' gui' nam kaichu' dhi jaduuñ nat mɨjɨ ja'k jim bai ba'k chɨr? Ba'p kai'ch gu Peegro: ―Chaam. Aañ dɨɨlh jup jim ji. 18 Ba' gu tujuandam gio gu o'rosiiris mi ja'p xi chu naadat juuka' am, na gu' jano' pɨk ja'k jup jix jɨɨpi'ñ. Gu' ba' gu Peegro mi' pɨx jup ji juukgɨ ja bɨɨm, na gu'x jɨɨ'm. 19 Ba' gu ja gɇ'kam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, bhai' ji chɨkka gu Jesuus na sap jax ku ba'x ɨxchuixim pɨx tu ja mamtuxi'ñdha' dai gui' nam jɨ'k kaichu', gio na jax ba' ja'k tu ja a'gi'ñdha'. 20 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―¿Kux chakui aap maat jiñ jaduuñ nañ moo ya ja'p oirɨt pu tu ja a'gi'ñdha' nam jax tu chichiopi' bɨɨx gu Israel kam ja'tkam? Gio ya'ñ oirɨt pu tu a'gada' ɨp dhi gɇ' chiop nam pai'x io'm mui' ya'm jumpa'nda' gu ja'tkam Israel kam na jax jir sɨlhkam. Aañ cham pai' dhuuk maakam tu ja a'gi'ñ na jax cham jir pui'. 21 Jix chu maat am dho gu ja'tkam nañ jɨ'k jax tu a'ga', nañ gu' ja aagi'ñ, nañ gu' kai'ñkam ya' oirɨt pu tu ja a'gi'ñdha' jia. Ja'pji gui' nap xi ja tɨkka'ñ jaduuñ no'p jix maachim na ñich jɨ'k jax ba tu a'ga. Jum aagi'ñdha' am dho. 22 Ba' nat pui' jɨ' xi chɨi gu Jesuus, maadɨt gui' nam jir o'rosiiris bhai' pu kapia nakpan gu Jesuus jup xi chɨɨdak: ―¿Jax kup ba' moo ja'p giilhim pɨx ji kai'ch nam mi' tum a'gi'ñ? ¿Paa duuk jañ ba' moo pui' pɨk jup tɨtda tu' gɇ'kam? Naas kup cham maat na dhi'r ja gɇ'kam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam. 23 Ba' gu Jesuus jup tɨtda gui' nat bha gɨɨ': ―¿Moo ja'p xi' gɇ'kam kɨ'n jix buam ma chɨi ñich aa na jax cham pui' tum ñiok ku pich ba' moo maa'n bhai'p bañ gɨɨ'? Panaas jañ tɨi ya' pɨx tu aa' na jax jir am. 24 Ba' mi' dhɨr mu ja'k xi chu joot gu Anaas nam bhɨika' gu Jesuus buiñor gu Kaipaas gui' na pui'p jir ja gɇ'kam tuk ka' gui' nam bhai' gɇ' chiop ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam. 25 Gu Peegro gu' gam juuka' ji mi taikob ja bɨɨm gui' nam mi' tu naa'n. Ba' moo bhai'p ba tɨkka' am, jup tɨtda am: ―¿Ka' gu' aap maadɨt jir di' gui' nam kaichu' dhi maa'nkam na mi' buupulh? Gu' ji na gu' cham tu aa' gu Peegro, jup kai'ch: ―Chaam tu'. Aañ dɨɨlh ya ja'p oirɨt jup paxiar ji. 26 Gu' ji na gu' maadɨt gui' nam jir tujuandam tugi'ñ gu ja gɇ'kam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, nar ja'nni'ñ pɨx iam gui' nat naakaram soñiich gu Peegro, jup tɨtda: ―Kaichu' ap ji. ¿Nap ba' bɨɨx mu oirɨ bɨɨma'n na pai' bɨxchu' tɨ ɨ'xchix na chich pai' dhɨr bha bhɨɨk no' baabui'? 27 Gu' ji na gu' kɨɨk gu Peegro na pui' kai'ch na cham tu' kaichu' gu Jesuus. Ba' mi' na pui' ka kai'ch, ba jiiñ gu kɨlhii takaarui'. 28 Ba' mi' na mɨt xi aichdhak gu Jesuus buiñor gu Kaipaas, mu ja'k jamɨt jup bhɨɨk buiñor gux kai' Pilaato Rooma kam. Pux dha'npam ba tu maaxilhim ji gu', kum ti gu' cham mu baap ji bhɨjɨ ba'k chɨr na pai' dhaa gux kai', na gu' jano' pɨk jup bam aajim nam pai' dhuuk tu piastatda' gu bhaan Paaskua ta'm. Jix xidhuutu'nda' am gu' nam mia'n aaya' gu jaroi' no' pu'ñi cham jir Israel kam, na gu' pui' ja'k tu daaxix ka'. Na gu' sap no' mɨt mia'n xi ai gu jaroi' no' cham jir Israel kam, ja ia'ñdha' gu ua'tulhdharga'n, ba' cham ka bhaai'n ka' nam jax tu piastata' gu bhaan Paaskua ta'm. 29 Mu dɨr ja'p jam ba' pɨx guguuk dɨɨrap, ba' dɨɨlh mui' ma buus gux kai' Pilaato nat ja tɨkkam, jup ja tɨtda: ―¿Tu' jax dhuu dhi jaduuñ ku pim ba' yammɨ ja'p jup ba u'aim? 30 Gui'p kai'ch am: ―Dho gu'ch jix maatɨt ba' yammɨ ja'p pui' ba duiñchu' ji na cham jir am na jɨ'k tu' jax bua, cham tu' na moo gu' ja'p pɨx. 31 Ba'p ja tɨtda gu Pilaato: ―Aa dho, mu pim xi bhɨika' ku gi. Aapi'm ba' dɨɨlh jix maat na pim jax dhooda', no' pim mu'aa' piam ku gu' cham, no't dho ji baabui' tu' jax dhuu nar jix buam jum duukam, ka' pim ji ba' gu' pɨx bap kai'ch. Gu' ji nam gu'p kai'ch gu gɇ'gɇrkam nam ua' gu Jesuus: ―Dho ja'pji na gu' pui' ja'k tu daaxix aapi'm jam bui na saak cham bhai' nach mu'aa' gu jaroi' no't tu' jax dhuu aach nach jɨ'k jir Israel kam. 32 Ba' dhi' pu'ñi ja'k kai'ch am na jax dhui pɨx pui'm kuugalhdha' na jax pu ba kai'ch dɨɨlh gu Jesuus nam saak kuruus ta'm sissapa gu ja'tkam nam pai' dhuuk mu'aa', nam gu' pu'ñi ja'k tu jimda' gu Rooma kam ja'tkam, kuruus ta'm jam ja sissapda' gui' nam jix buam tu buada'. 33 Ba' pui' xi ja tɨɨdak gio mɨjɨ ja'k jup ji baa ba'k chɨr gux kai' Pilaato, ba' dɨɨlh mu ja'k xi baidhak ba tɨkka gu Jesuus, jup tɨtda: ―¿Aapi' aar ja gɇ'kam tuk gu Israel kam ja'tkam? 34 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―¿Jaroo pɨx am pui' tum a'gi'ñ jiñ jaduuñ? ¿Jaroi' aa nax bhai' xiñ maat, ka' dɨɨlh pɨx aa nap jix maachim kup ba'ñ chɨkka? 35 Ba'p kai'ch ɨp gio gu Pilaato: ―Dho ja'pji nañ cham maat ji na tu' ba' kum ba' yammɨ ja'p bam u'aim jiñ bui dhim jaaduñ na pim tɨi maap jir jum oi'dhagɨm dai Israel kam. Tɨɨ' nam gu' jax pɨk jix bhaamut jum aa' dhi' nam jir ja gɇ'kam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam. Cham maat iñ dho ba' na tu' ba', nañ gu' cham maat na pim jax jir tuutu'm, nañ gu' aañ cham jir Israel kam. 36 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Dho nam gu' cham maat jia no'ñ jir gɇ'kam kat jup oilhim, ja'p jum aa' am nañ jir ja'ppɨx maa'nkam. Gu' aañ tɨir gɇ'kam ji, gu' ji na gu' cham tu' gu ya' maaxik bhaan ja bui dhi ja'tkam, na mɨt gu' cham tu' ya' pai' gɇ'kam kɨ'n jiñ dhai. Pui' kum ba' cham maat no'ñ jup jir gɇ'kam. ¿Kux ba' gu' ya' pai' pui'p bañ dhuiñchu'nda'm gɨt aa dhi Israel kam ja'tkam no'ñ aañ ya'r gɇ'kam ka' gɨt maaxik? Nañ gu' ja bia'ka' gɨt gui' nam tu kokda'ñ a'mkam, ¿jax jam gip jiñ dhooda' gɨt? Gu' ji nam gu' cham maat no'ñ jup jir gɇ'kam, pui' kum ba' pui'ñ bua. 37 Ba'p tɨtda ɨp gio gu Pilaato: ―Jir gɇ'kam ap dho bak jia, cham tu'r ja'ppɨx maa'nkam ap. Ba' gu Jesuus jup kai'ch: ―Dhor gɇ'kam iñ ji kai'ñkam nap jax ba kai'ch. Aañ jix dhaam dɨr bha jii jia ya' dhi oi'ñga'n nañ ba' ya' maaxirɨi ja'p na maa'nkam bhai' ji chu ja a'gidha' gu ja'tkam na jax pɨk ja'k jir sɨlhkam, nam ba' maatɨi mi' pui' ba jimia' na jax jix aa' guñ Gɨ'kora'. Ba' xib dai gui' nam jɨ'k pu mi' pui' jiim na jax jir sɨlhkam xiñ kaim am nañ jax tu a'ga. 38 Ba'p kai'ch ɨp gio gu Pilaato: ―¿Tu' da' nap ja aagi'ñdha' na jax pɨk ja'k jir sɨlhkam jiñ jaduuñ? Pui' xi chɨɨdak gio mɨjɨp ji buus dɨɨrap gu Pilaato nam pai'p tu'ii' gu ja'tkam nam iattulhi'ñ gu Jesuus. Ba'p ja tɨtda: ―Cham ji nañ tɨ jɨɨgi'ñ nax buam tomaat dhi jaduuñ na pim ya ja'p u'aim. ¿Jax jach gip ba ji dhooda'? 39 ¿Ka'ch ji do'ñcho' ku ba jimia'? Nagu'r jam gɇ'kam tuk bɨɨx na pim jɨ'k jir Israel kam ja'tkam. Gio na pimɨt gu' pui' ja'k tu dai aapi'm dɨɨlh nañ saak maa'n do'ñchoidha' gui' nam kuup na pai' dhuuk pu'ñim aajidha' gu piasta bhaan Paaskua ta'm. ¿Cham aa dhi'ch ba' xi dho'ñcho'? 40 Gu' ji nam gu' gui' cham tu' pui' ɨlhii'ñ, jup kai'ch am gɇ' kɨ'n: ―Dhi' cham ji. Gu Barrabaas ji nach jix aa' nap do'ñcho' no'p moo maa'n jup jix dho'ñchom. Gu Barrabaas jix ɨxbi' ka' ku mɨt ba' kuu.

Juan 19

1 Ba' gux kai' Pilaato pui' ma tu chia nam gɨɨ'bia' gu Jesuus. 2 Mi' dhɨr ba' maadɨt gu sandaarui'x nat jax ɨɨ gu bappandam joi' kuruun xip duuk bhai' eek kɨɨx gu Jesuus, gio maa'n gu tɇb kutuun jamɨt jup xi chɨi' jix chukuum jix bɨ'. 3 Ba'p tɨtda am mia'n dɨr bhai' ji ñɨidhat: ―Jaña alh na jax xi chu'ii' dhi ja gɇ'kam tuk gu Israel kam ja'tkam. Bhai' eeg gɨb am ba' buibsaram pui' xi chɨtdat. 4 Ba' gu Pilaato gio mɨjɨp ji buus dɨɨrap nat ja tɨkkam gu ja'tkam nam sap jax ɨlhii'ñ, jup ja tɨtda: ―Bhai'ñ xi buusaidha' gu jaduuñ na pimɨt ya'ñ aichulh. ¿Jax jañ gip ba ji dhooda'? Na gu' panaas tɨi cham tu' jax tomaat. Cham jup maatɨ' gu' no' moo sɨlhkam tu' jax jam duiñ, ka' ba' gu' tɨi cham. 5 Pui' xi chɨ'ɨɨk gio mu ja'k jup ji baa gu Pilaato nat baidham gu Jesuus. Ba' ja'xpɨx bhɨjɨ dɨr bhai' ji buusai' mɨt gu Jesuus xi chɨi'chu' gu tɇb jannulh na mɨt tɨi' nax chukuum jix bɨ', gio gu bappandam joi' jup xi kɨɨstu' na mɨt bha dhaax mo'ram kuruun xip duuk. Ba' mi' dhɨr jup ja tɨtda gu Pilaato: ―Jaiñ, ya' ba' dhi jam kɨ'dara'. 6 Ba' gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, gio gu o'rosiiris pɨx jiiñak gɨi mɨt na mɨt ba tɨɨ gu Jesuus nat mui' ji buus, jup kai'ch am gɇ' kɨ'n: ―¡Mu tu chianiñ nam sissapa' kuruus ta'm! ¡Cha'p mi' pux joi'gɨ'nda'! Ba'p ja tɨtda gux kai' Pilaato: ―Dho pim mu xi bhɨika' aapi'm. Dɨɨlh japim ba'x maat no' pim sissapa' kuruus ta'm, no' pim moo ja'p jix bhaamki'ñ. Aañ nañ gu'x maat nat tɨi cham tu' jax dhuu nar jix buam jum duukam. 7 Ba'p kai'ch am ɨp gio gu Israel kam ja'tkam: ―Ja'pji nach gu' aach mi' pui' tu daa'ñchu' na jax jum kai'ch mich u'uan am na pai' tu daaxix na jax tu aagix aach jich bui nach jɨ'k jir Israel kam. Na mi' pai' pui'm kai'ch maa'n kap na saak jir ua'tulhdhara' no' jaroi' jax kai'ch nar maraa'n gu Dios. Jaiñ gu' dhi' ja'p pɨx na pui' kai'ch nar gɇ'kam, gio na sap jir maraa'n gu Dios na jax dhui pɨx bhaan jum ua'tulhi'ñ. Pui' dho ba' pɨx bax bhai' nach mu'aa'. 8 Ba' giilhim jix io'm bhai' ji choo'n gu Pilaato nat pui' jɨ' ja kai nam kai'ch gu ja'tkam nam mu jiiñak. 9 Ba' gio bhɨjɨ ja'k jup xi baidhak ba'k chɨr gu Jesuus, gio ba'p ba tɨkka, jup tɨtda: ―¿Gir pa ja'k kam aap jiñ jaduuñ ja'p moo gux gɨ'm? No'p moo sɨlhkam jup xiñ aagi'ñ. Cham ñiok gu Jesuus na tɨi tɨkka. Mi' pɨx pu tu'ii'. 10 Ba'p tɨtda ɨp gio gu Pilaato: ―¿Jax kup ba' cham jiñ aagi'ñ? ¿Cham maat ap aa nañ aañ jir gɇ'kam kat ya' pum tɨtda? Jix bhai' nañ jum do'ñcho' no'ñ xi ɨlhii'ñ, piam ku gu' nañ tu chiñia' nam jum sissapa' kuruus ta'm. Aap gu' ya' cham jiñ aagi'ñ nañ tu' tɨim tɨkka. 11 Ba' gio bhai'p ji ñio gu Jesuus, jup tɨtda gu Pilaato: ―Pui'p dho kai'ch, nat gu' gu Dios jiñ Gɨ'kora' pui' ba tɨi jia nañ ba' ya' jɨ' soi' ba tui'ka' jum bui. No' gɨt chakui pu tɨ'ya' guñ Gɨ'kora', ¿jax jap gip jiñ dhooda' gɨt siap chi pu'ñi kai'chdha' gɨt? Ku ba' gu' aap cham tu' bhaan kuiñcha bia' ji gu xib, gui' ji nat jaroi' maaxik jiñ kɨi nat ba' gɇ'kam kɨ'n jum ua'tulh. 12 Ba' nat pui' jɨ' giop xi chɨɨ'n gu Jesuus gux kai' Pilaato, cham bhaai' na jax kam duñia', dai na tɨim ga'nga na jax pɨk dui do'ñcho' gɨt gu Jesuus. Gu' ji nam gu' gu Israel kam ja'tkam giilhim mu jiiñak, jup kai'ch am: ―No' pich jax dhuuk do'ñcho dhi maa'nkam nach jum chian nap mu'aa', bhaan bax maatɨ' ka' nap bak cham tu' ka'm nɨi'ñ gu Seesar gux io'm gɇ'kam Rooma kam. Na gu' gu jaroi' no' dɨɨlh gɇ'kam jum taat na jax dhi maa'nkam, cham tu' kɨɨ' ka'm nɨi'ñ gu Seesar gux io'm gɇ'kam. 13 Ba' nat ja kai gu Pilaato nam pui' jɨ' kai'ch gu ja'tkam, xi chu chia nam buusaidha' gu Jesuus mu dɨɨrap. Mi' dhɨr ba' jimɨɨk mu ji dhaibu na pai' dadarrɨ na pai' dhuuk ja sɨlhka'nda' gu ja'tkam, na Gabaata tɨm tɨɨtɨ' gu ebreo ñi'ook kɨ'n, na ja'p kai'ñkam jup jum kai'ch na joodai sobkoñxim mi baapax. 14 Ba' takaab dɨr na ba' buimgidhak bam aaya' gu piasta bhaan Paaskua ta'm, jup ja tɨtda gu Pilaato gu Israel kam ja'tkam: ―Ya' ba' dhi jam gɇ'kam tuk. 15 Gio pɨx jiiñak jup tɨm gɨi, jup kai'ch am: ―¡Mu gor mu'aiñ! ¡Sissapa' pim kuruus ta'm! Ba' gio bhai'p ji ñio gux kai' Pilaato, jup ja tɨtda: ―¿Kux moo aa nañ ba ji chu chiñia' ba' nam sissapa' kuruus ta'm dhi jam gɇ'kam tuk? Ba'p kai'ch am gui' nam jir ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam: ―Aach daipu' ji gu Seesar nar jich gɇ'kam tuk. Cham tu' jumai ɨp. 16 Ba'x choo'nnɨt pui' ma tɨi gu Pilaato nam mu bhɨɨji sissapa' kuruus ta'm ku gi gu Jesuus nam pui'x bhaamki'ñ. Mɨjɨ ja'p jamɨt ba' xi bhɨɨk na mɨt ba sissapam. 17 Ba' na mɨt jax mootoi' gu kuruus gu Jesuus, gamai' pɨx bɨɨpɨ' nu'yasim am na mɨt ba sissapam baasɨ'n daam dɨr na pai' Kakoi' Mo' Daa tɨ tɨɨ', nam Golgota kɨ'n jup jix chu mat ka' gu ebreo ñi'ook kɨ'n. 18 Bhammɨ na mɨt aichdhak dho gu' dai na mɨt ba sissapa kuruus ta'm. Gio jai' gook jamɨt bɨxxik dɨr jup ja sissapa pui' kukrus ta'm ɨp, ɨrban ba' gu Jesuus. 19 Ba' gux kai' Pilaato nat jax dhaa maa'n gu taa'mla alhi'ch komaarak pa', mi' xi chu ua'na, jup jum kai'ch: “Gu Jesuus Nasareet kam, ja gɇ'kam tuk gu Israel kam ja'tkam.” Mi' dhɨr ba' xi chu chia nam bhammɨ siispapu' mo'bon gu Jesuus na pai' sissap. 20 Mui' gu Israel kam ja'tkam tɨɨ mɨt gu dhi' pui' na jax bha tu ua'ñix mo'bon gu Jesuus, na gu' amuub ju'ñdharan gu gɇ' kiicham na mɨt sissapa kuruus ta'm. Baik ñiiñio'k kɨ'n bha tu ua'ñix: Griago ñi'ook kɨ'n, gio ba' ebreo ñi'ook kɨ'n ɨp, gio ba' gu latiin kɨ'n. 21 Ba' gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja a'mkam tu daanda' dai gu Israel kam ja'tkam, pɨx am bhaak jamɨt na mɨt ba tɨɨ na pu'ñi ja'k bha tu ua'ñix mo'bon gu Jesuus. Mu jimɨɨk jup tɨtda am gux kai' Pilaato: ―¿Jax ku pich ba' pui' ja'k bha tu ua'na taa'mla ta'm na pui' gu Jesuus jir jich gɇ'kam tuk bɨɨx nach jɨ'k jir Israel kam ja'tkam? Ja'pji nap siisbhio'kai gio bhai'p tu ua'na', ja'pni nam kai'chdha': “Dhi'ñir di' gui' na pui'm ɨlhii'ñ na sap jir ja gɇ'kam tuk gu Israel kam ja'tkam.” 22 Gu' ji na gu'p ja tɨtda pɨx gu Pilaato: ―Puui' ji na bhai' ba tu ua'ñix ka' na ñich jax bhai' ba tu ua'na. ¿Jax gi moop jum duñia'? 23 Ba' gu sandaarui'x na mɨt sissapa kuruus ta'm gu Jesuus, xi chu jumpadak jamɨt gu jajannulhi'ñ na tɨ tɨi'chgɨt a'lhiok xi chu u'uuk. Jɨ'k jup tu u'uuk maa'n gio gu jumai, nam gu'r maakoba'n. Gu' ba' gu tɇb kutuuna'n na daam dɨr tɨi'chgɨt gu Jesuus, cham bhai' nam jax ɨ'lhiok ui'ka' nam mi' tɨi xi nɨi'ñ, na gu' mui' pum daa'. 24 Ba'p jum tɨ tɨtda am: ―Cham jach saasasda', ja'pji nach jich mamai'chia', ea jaroi'x pɨk bhaan ji bi'ya'. Ba' dhi' bhaan pui' ji chum kuugalh nat jax tum ua'nak bɨjɨk nap jum kai'ch: “A'lhiok jamɨt xi chu u'uuk guñ jajannulh, gio gu tɇb jiñ kutuun jamɨt xim mamai'chɨk xi bhɨɨk.” Pui' mɨt dho tu dooda gu sandaarui'x na jɨ'k jax jum kai'ch. 25 Ba' gu dɨ'ɨɨ'n gu Jesuus mi ja'p amuub gam kɨɨk na pai' sissap kuruus ta'm gu maraa'n, bɨɨma'n gu dhixii'ñ Mariiya nar bɨnga'n gu Kleopas, gio ba' gu Mariiya Magdalena. 26 Ba' gu Jesuus mi' pɨx ja'p ji chɨɨ na kɨɨk gu dɨ'ɨɨ'n bɨɨma'n maadɨt gui' nam pui'p kaichu' nax io'm jix dha'da' gu Jesuus. Ba'p tɨtda gu dɨ'ɨɨ'n: ―Dhiñ jaduuñ na mi'm sanoop kɨɨk jiñ ñaan, jum mar tu'm kɨ'n ji buusnia' xib dɨr. 27 Ba' gui' na kaichu' jup tɨtda ɨp: ―Xib dɨr jum naan tu'm kɨ'n ji buusnia' dhiñ ñaan na mi'm sanoop kɨɨk jiñ jaduuñ, nap ba' moo xi kua'ñdhat, nañ gu' aañ bar boi cha'm kam. Ba' gui' am jup xi baidhak gu dɨ'ɨɨ'n gu Jesuus mu ja'k kia'mi'ñ, na gu' pui' tɨtda gu Jesuus. 28 Ba' mi' dhɨr na gu'x maat gu Jesuus nat bɨɨx pui' ba tum kuugalh nat jɨ'k jax tum ua'nak bɨjɨk, maa'n kap pɨx ba bii na pui' tum kuugalhdha', ba'p kai'ch: ―Tɨix chanoom iñ. 29 Ba' moo ampɨk mi'p bia' maadɨt gu kuuga'n gu biiñ jix jɨ'ɨɨk alhi'ch ja'aa ta'm. Ba' dai na mɨt jax ba'nni gu tok kɨ'n gu biiñ, uux cha'm xi buraak bhammɨ xi dhaax chiñi'ram gu Jesuus na ba' xio'pna'. 30 Ba' pɨx muuk sai gu Jesuus, na gu'x chanoom. Mi' dhɨr ba'p kai'ch nat xi i'chok: ―Xib dho gi ba' bɨɨx pui' ba tu kuugalhdhix ji nat jɨ'k jax tum ua'nak bɨjɨk. Daipu' xi chɨ'ɨɨk nai' ji mugia, pu muu. 31 Ba' takaab dɨr na ba' moo bam aaya' gu bhaan Paaskua ta'm nam pai' dhuuk tu piastatda' gu Israel kam ja'tkam, mu jimɨɨk jup tɨtda am gu Pilaato na sap ja chiñia' gu sandaarui'x chugi'ñ nam ja o'mxichulhdha' gu ja kaakai gui' nam bhammɨ sissap kukrus ta'm nam ba' jotmoda' ko'ya' kum xi ja yassapai ampɨk na jurnia', na gu' buimgidhak cham ka tum juanda', dai ji nam ba tu piastatda' gu bhaan Paaskua ta'm, nam gu' cham aa' nam bhai' pu sissap ka' buimgidhak bɨx chanoolh. 32 Ba' gux kai' Pilaato mɨjɨp xi ja joot gu sandaarui'x chugi'ñ, ba' gui' mu jimɨɨk jup ja o'mxichulh jamɨt gu ja kaakai dai gu gook nam bɨxxik dɨr sissap na pai' gu Jesuus. 33 Na gu' ba muukix nam bhai' xi ñɨi'ñ gu Jesuus, pui' mɨt ba' cham ka o'mxichulh gu kaakai'ñ. 34 Gu' ji nat gu' maadɨt gu sandaarui'x bhai' ees sɨi jano'maram gu Jesuus kɨ'n gu tɇb uux jix mu'uuk na ua', sia ku tɨi ba muukix. Ba' bhai' ji mɨɨ gu suudai' ɨ'ɨɨr bɨnkam. 35 Tɨɨgɨk moop kai'ch gui' na pui' tu a'ga bɨɨx dhi' pui', cham tu' na pɨx jap kai'ch, na gu' mi'p tu'ii' na tɨ nɨi'ñ nat pai' dhuuk pui' tum duu, na pim ba' aapi'm pui'p tɨ jɨɨ'ñdha' nat sɨlhkam pui' tum duu. 36 Ba' gu dhi' pui' nat tum duu, bhaan jum kuugalh nat jax tum ua'nak gu ñio'ki'ñ gu Dios bɨjɨk nap jum kai'ch: “Ku gu' cham tu' maa'n a'oo'n omñia' ji nam pai' dhuuk mu'aa'.” 37 Gio ja'p iam nap jum kai'ch: “Mui' ja'tkam tɨgia' am nam pai' dhuuk jix ko'kom dooda'.” 38 Ba' mi' dhɨr nat pu'ñi ba muu gu Jesuus, gu Josee gui' nar Arimatea kam mui' ma jii buiñor gux kai' Pilaato nat kaim no'x bhaai' na tɨbaañdhai bhɨika' gu tukga'n gu Jesuus. Gu Pilaato jup kai'ch nax bhaai'. Gu' na gu' gu Josee pui'p kaichgɨt gu Jesuus, dai nax ɨxchuixim, na gu'x ja ɨɨbhi'ñdha' gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam. Ba' mu jimɨɨk tɨbaañdhak xi bhɨɨk gu tukga'n gu Jesuus. 39 Gook dɨt am gu Nikodeemo gui' nat bɨɨpɨ' dɨr tukaa'ñ cha'm mu jimɨɨk mu na pai' tɨbiap gu Jesuus nax chu a'gidham. Gu Nikodeemo gɇ' ji kusbiot gui' na joidham uub na mirram tɨɨtɨ' gio ba' gui' na aaloep jum tɨɨtɨ'. 40 Ba' mi' dhɨr dai na mɨt ba juulh gui' na joidham uub gu tukga'n gu Jesuus, gio ba' na mɨt jix bhai' bhiib jajannulh kɨ'n nam jax ja'k ba tu jimda' gu Israel kam ja'tkam nam pu'ñi ja'k ja bua't ja yassapda' gui' nam jɨ'k ko'iidha'. 41 Ba' amuub mi' na mɨt pai' sissapa kuruus ta'm gu Jesuus, maa'n kap xikoolh tu kuup ka' na bɨxchu' mi' tɨ ɨ'xchix. Mi' ɨrban dɨr ba' moo maa'n kap jup dɨ'lhix gux moik ai' nam jax chuutu'm kɨr ja baapas gu koi'ñga'n, dai nat chakui maa'n mɨjɨm ja'bsu gu tuuku', mi' pɨx pui' tui'ka', nat gu' jano' pɨk chakui maa'n jup muu. 42 Mi' mɨt ba' ulh gu tukga'n gu Jesuus na kapbhai'r amuub, na gu' moo ja'p jup bam aajim nam pai' dhuuk cham ka tu juanda' gu Israel kam ja'tkam. Jotmoda' pɨx jamɨt ba' mi' xi yaaspak.

Juan 20

1 Ba' mummu nat pai' buus na pai' dhuuk cham ka tum juanda' na bar tumiiñku ta'm, kapbhuimuk nat jax kia'pɨx jix dha'npam bhai' ji chu maaxir, gio mui'p ma jii gu Mariiya Magdaleena mu ai' dɨ'n kɨr na mɨt pai' ulh gu tukga'n gu Jesuus. Ba' mu nat ba ai, bhai' pɨx pu tɨ dɨ' bhɨjɨ dɨ'n kɨr, mu pɨx ja'p kaat gu komaarak jodai na kɨ'n bha kuupich. 2 Ba' nat jax ja'k gɨi, dai'bus nat aa'ñdham gu Simoon Peegro gio gu jumai gui' nax io'm jix dha'da' gu Jesuus na pui'p kaichu', jup ja tɨtda mu ɇɇk: ―Jaroi' bak baabuk maakam ja'k tɨkaam gu tukga'n guch Gɇ'kam tuk. Cham pai' tu jai'ch mu na chich pai' tɨɨ. ¿Jax nach ba' dui ka tɨgia'? 3 Ba' gu Peegro gio gu jumai na pui'p kaichu' gu Jesuus, mui' ma jii mɨt mu na mɨt pai' tɨɨ gu Jesuus na mɨt tɨ tɨɨgim no' moor sɨlhkam, daipu' na mɨt jax pui' tɨ kai, 4 boopo' am. Ba' gama ja'k dɨr jix io'm kuudam mui' xi mɨɨ gu jumai nam maap jiim gu Peegro, bɨɨpɨ' kat jummɨ ba ai na mɨt pai' ulh gu tukga'n gu Jesuus. 5 Ku gu' cham tu' mu baa ji mɨjɨ ɨrban dɨr, mi' dhɨr pɨx dɨɨrap dumaalh jum tɨkaak mui' xi chɨ nɨi'ñ mɨjɨ na mɨt pai' tɨɨ. Cham pai' tu jai'ch, dai gu jajannulh mi bɨɨt na kɨ'n bhiibgich. 6 Gu' ba' gu Simoon Peegro ja'x dhɨr mi'p ba ai. Gui' dho gi gu' mɨrdat mɨjɨmmɨ pu baa ji dɨ'n kɨr na mɨt pai' tɨɨ gu tukga'n gu Jesuus. Ba tɨɨ ɨp na cham pai' tu jai'ch, dai gu jajannulh pɨx mi ja'p tu giopan na kɨ'n bhiibgich. 7 Gio gui' na mo'ram bhiibgix kat, mummu ja'p pɨx daa dɨlhkob pui' xikoolh bhiibgix kam na jax bha tu't mo'ram gu Jesuus, cham tu' maap bɨɨt gu jai' jajannulh na kɨ'n jup bhiibgich gu tukga'n. 8 Ba' gu jumai na pui'p kaichu' gu Jesuus nat bɨɨpɨ' mi' ai, jai' mui'p ji baa dɨ'n kɨr nat ji chɨɨgɨk gu Peegro nat mɨrdat mɨjɨmmɨ ji baa. Mɨjɨmmɨ baakɨk jix bhai' mi ja'p xi chɨ nɨnɨi'ñ ɨp jai', moo gu' maaxik ji na dai gu jajannulhi'ñ pɨx mi bɨɨt na kɨ'n bhiibgich gu tukga'n gu Jesuus. Ba' pu tɨ jɨɨ'ñ nat sɨlhkam duadɨk giop bam mi' dhɨr, pui' xim aa' na cham tu' pai' ka muukix. 9 Nam gu' bɨɨx gui' na jɨ'k kaichu' gu Jesuus, chakui maatɨt kɇɇkɇt am na jax kai'ñkam jup jum kai'ch mi' na mɨt pai' tu ua'nak gu bɨjɨk dɨr kam na pu'ñim kai'ch na duadɨi giop bamgia' sia ku mɨt mua. 10 Mi'm ba' tɨi pup xi chɨ nɨnɨidhimɨk pui' giop ma jii mummu nam pai' tɨbiapka', nam pai'p tu'ii' gui' nam pui'p kaichu' gu Jesuus. 11 Gu' ba' gu Mariiya Magdaleena dɨɨlh mi' ji bi'ɨɨk suaak mi ja'p kɨɨkat nax buam jum aa' na cham tu jai'ch gu tukga'n gu Jesuus. Gu Peegro gu' ba jii gio gu jumai nam maap jiim. Ba' mi' pui' na ji suakɨt gu Mariiya gio bhɨjɨp ka xi chɨ tɨɨ dɨ'n kɨr dumaalh jum tɨkaak. 12 Bhɨjɨmmɨ pɨx ji ja tɨɨ nam daraa gook gu noonbi'ñ gu Dios jix chooto tɨtɨ' kam na mɨt pai' ka tɨkaak gu tukga'n gu Jesuus, maa'n ja'pni dhɨr ja'k daa na pai' mo'tɨkat, gu jumai ba' mi' dhɨr ja'k na pai' tootnatɨkat. 13 Ba'p tɨtda am gu Mariiya na mu dɨr dɨɨrap bha tɨ nɨidhat suak: ―¿Tu'p ba' kɨ'n moo ja'p jix buam jum aa'ñ jaduuñ nap ba' suak? Ba'p ja tɨtda gu Mariiya: ―Dho nat tak gu jaroi' ya' dɨr baabuk pai' nat ja'k jax dhuu gu tukga'n gui' nar jich gɇ'kam tuk kat. Cham pai' tu jai'ch. Cham maat ich dho ba' nat pai' ja'k tɨɨ. 14 Ba' nat pui' xi chɨ'ɨɨk bhai' sɨlh ji kɨkbo, na gu' dumaalh kaatɨt bhɨjɨmmɨ ka tɨ nɨi'ñ dɨ'n kɨr, mi' pɨx ja'p ji chɨɨ na kɨɨk gu Jesuus. Ku gu' pu cham maat ji gu Mariiya no'p jir di' gu Jesuus, ja'p jum aa' nar jumai. 15 Ba' bhai' ji ñio gu Jesuus, jup tɨtda gu Mariiya: ―¿Tu' mam duuñ jaduuñ kup ba' moo ja'p suak? ¿Tu'p tɨi ga'nga? Ba'p tɨtda gu Mariiya: ―Dho gu tukga'n guch gɇ'kam tuk kat na mi' pɨx cham tu jai'ch bhɨjɨni na chich pai' tɨɨ. Jaroi' bak baabuk maakam ja'k tɨkaam. ¿Ka'p ti aap aa iam baabuk maakam ja'k tɨkaam? Jiñ aagi'ñdha' ap jiñ jaduuñ na pich pai' tɨɨ no' pich aap bhɨɨk kuñ bhɨirai gio ya'p tɨkia'. Gu' na gu' cham maat gu Mariiya no'p jir di' gu Jesuus, ja'p jum aa' na gu jaroi' na mi' tu nuuka'n gu ɨ'ɨɨx na mi ja'p tɨ ɨ'xchix mi' ba kɨɨk. 16 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―¿Cham aap kañ maat Mariiya? Ba' gu Mariiya mia'n dɨr jix bhai' bhai' xi ñɨi'ñ, jir di' gu Jesuus. Ba'p tɨtda ebreo ñi'ook kɨ'n bhai' xi koomkɨk: ―¡Rabuuni! ¿Aapi' aar di'? Rabuuni ja'p kai'ñkam jup kai'ch na sap bɨxchu'x chu maat. 17 Ba' gu Jesuus jup tɨtda: ―Aañi' dhor di' na ñich giop dua. Xi dhai'ññia' ap jiñ jaduuñ nap ja aa'ñdhara' gu jai'ñ jaaduñ nam jiñ kaichu' mu nam pai' tɨbiap. Ja'p jap ja tɨɨda' na ñich aañ ba jiix dhaam buiñor guñ Gɨ'kora' gui' na aapi'm jup jir jam Gɨ'kora' gio ba' nar jam Dios tuk, nañ jax pu ba jam tɨtda bɨɨpɨ' dɨr. 18 Ba' gu Mariiya Magdaleena mi' pu bhɨi nat ja aa'ñdham nat jax pu tɨɨ'n gu Jesuus. Mummu ɇɇk nam pai' tɨbiap bɨɨx gui' nam jɨ'k kaichu', ba ja aagi'ñ nat giop ba dua gu Jesuus, bɨɨx jup xi ja aagi'ñ na jɨ'k jax tɨtda mu nat pai'm maax buiñor. 19 Ba' moo jano' gamai' nat ji jur, na gu' kia'pɨx gio mui'p bam bhɨichu' na pai' dhuuk giop ba tum juanda', maa'n kap ba'k chɨr jamɨt bam jumaap bɨɨx gui' nam jɨ'k kaichu' gu Jesuus. Dai na mɨt jix bhai' bhai' xi siispak gu ki'ñgob nam gu'x chotdon no' mɨt mi' ji bubua gu ja o'rosiiris tuk gu gɇ'gɇrkam Israel kam, nam gu' ja'p jum aa' nam ja u'ji ja kuupa', pui' kum ba'x bhai'm kuupat mɨjɨ daraa. Ba' gu Jesuus mi' jim maaxdhak ɨrban dɨr nam pai' daraa mui' ba ja ñio'ki, jup ja tɨtda: ―Aañ moo jai' ya ja'p ɨp jiñ jaaduñ. 20 Ba' xi ja nɨnɨi'ñchu'n gu noonbi'ñ mi' na pai' tɨ dɨɨdɨ' na sissapich gio bha jano'maram na mɨt sɨi. Ba' gui'x bhai'm ɨlh jamɨt na mɨt ba tɨɨ, na mɨt gu' ba maat na dhi'r di' gu Jesuus nat duadɨk giop bam. 21 Ba'p ja tɨtda ɨp gio gu Jesuus: ―Jix bhai' pim jum taat ka' na ñich ya' ba ai. Aañ bhai' pɨx pui' jam tɨɨdam na pim jix bhai'm ɨlhdhai nai' xi jimia' bɨɨx kap na pim tu ja a'gi'ñpu' gu ja'tkam. Ja'p na jax aañ na ñich bha jii ya' dhi oi'ñga'n na ñich bha tu jam a'gidham nat pai' dhuuk bhañ joot guñ Gɨ'kora', pui' kuñ ba' aañ ya' dɨr jup jam jootos aapi'm. 22 Pui' xi ja tɨɨdak nai' xi ja buxcha bɨɨx, ba'p ja tɨtda: ―Jaiñ. Dhi'ñix Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' jam a'm jup tui'ñgɨda' ya' dɨr ja'p ja'k 23 na jam mattudidha' na pim jax ja'k tu ja a'gidha' gu ja'tkam. Ba' gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨ'ñdha' na pim jɨ'k jax tu ja a'gidha', ba' uañchudhix ka' gu ja ua'tulhdhara'. Gu' ba' gui' nam jɨ'k cham tɨ jɨɨ'ñdha', cham tu' ja uañchudhix ka', pui' nam jax bax u'ua'tulhdhix ka', nam gu' cham jɨ'xdha' uana' gu dɨɨlh pɨx. 24 Ba' gu Tomaas gui' na maadɨt jir di' gu mambhɨɨx gook gu noonbi'ñ gu Jesuus, gui' nam Gook Dɨm kɨ'n jup jix mat ka', jano' pɨk cham mi'p tu'ii' nat pai' dhuuk mi' ai gu Jesuus ja bui gui' nam kaichu'. 25 Ba' gui' xi aagi'ñ am, jup tɨtda am: ―Giop ba dua guch Gɇ'kam tuk. Ba tɨɨ chich. Ba'p ja tɨtda gu Tomaas: ―Chaam ji nañ tɨ jɨɨgi'ñ nar di'. Jɨɨ' ji no' ñich moo dɨɨlh tɨɨ gu noonbi'ñ mi' na pai' sissapich nañ ba' jam jɨɨgi'ñdha', nañ mi' xi bapsada' guñ dhee'n mi' na pai' tɨ dɨɨdɨ' gio bhai' ja'k jano'maram na mɨt pai' sɨi. Xib jañ ji chakui tɨ jɨɨ'ñdha' ji sia ku pim jax jiñ chɨtda. 26 Ba' gatuuk xijum baik tanoolh jurni'ñ kɨ'n gio mɨt maap jup mam jumaap bɨɨx gui' nam jɨ'k kaichu' gu Jesuus maa'n kap ba'k chɨr jix bhai' xim kuupak. Jano' dho gi ba' bɨɨx mi'p tu'ii' ji gu Tomaas. Ba' ja'xpɨx nam mi' ka tu a'gichu', mi' dhɨr ja'p pɨx bhai' ji ñio ja saagi'ñ gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―Aañ gio bha ja'k ɨp jiñ jaaduñ. 27 Mi' dhɨr ba'p tɨtda dai gu Tomaas: ―Aañ pɨx jir di' na ñich giop duañ jaduuñ. Kanip xi chɨɨ' na dɨɨdɨ' guñ ñoonob mi' nañ pai' sissapich. Mi'p xi bapsada' gum dee'n nap ba' cham jax tɨ'ya' nar iatda', gio yammɨni ja'k jap jup xi bapsada'ñ jano'm am na mɨt pai'ñ xɨi. ¿Ka' moo ja'p jix xijai aa nap bɨɨx jum jur kɨ'n tɨ jɨɨ'ñdha' nañ aañ pɨx jir di' na ñich giop dua? 28 Ba' giilhim jix bhai'm ɨlh gu Tomaas, jup kai'ch: ―¡Aaja guñ Gɇ'kam tuk! Giop dua ji bak gu' sɨlhkam gu Dios jiñ Gɨ'kora'. 29 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Na pich pai'x bhai' xiñ chɨɨ Tomaas na pich ba' ba tɨ jɨɨ'ñ nañ aañ jir di' na ñich giop dua. Gu' cham tɨ jɨɨ'ñdhat ap ji na pich chakui tɨɨgɨk guñ ñoonob. Jai' joidham pu tɨ jɨɨgi'ñ am na ñich sɨlhkam giop dua nat jax pui' tɨm tɨi, sia ku mɨt cham pai'ñ chɨɨ gu maaxik. 30 Mui' ji gu' nat tɨix bhai'm duukam jup tu duu gu Jesuus ja nɨi'ñchudat gui' nam jɨ'k kaichu', ja'pji na gu' cham bɨɨx ya daaxix dhi u'uan ta'm. 31 Daipu' dhi' na jɨ'k pɨx ya' tu daa na pim ba nɨi'ñ, na pim ba' tu jiñkuidhai tɨ jɨɨ'ñdha' na gu Jesuus jir di' guch Xoi'kam na maaxik ya' xi oilhimɨk dhi oi'ñga'n bhaan, nar Maraa'n gu Dios nat bha joot. Na ba' gu jaroi' na tɨ jɨɨ'ñdha' buiñor baidhika'x dhaam ja'k na pai' gammɨjɨ pu ba duaka'.

Juan 21

1 Ba' gatuuk jɨ'kchi tanoolh jurni'ñ kɨ'n gio mummɨp bam maax gu Jesuus ja bui xijum gook gui' nam kaichu', mummu ju'ñdharan gu gɇ' suudai' na Tibeeriyas tɨ tɨɨ'. Ja'pnim duu. 2 Maap mi' ka oipo am gu Simoon Peegro, gio ba' gu Tomaas gui' nam Gook Dɨm jup jix mat ka', gio gu Natanail gui' nar Kanaa kam na Galilea dɨbɨɨr bhaan bipio', gio ba' gook gu maamra'n gu Sebedeo, gio jai' gook pup nam pui'p kaichu' gu Jesuus. 3 Ba' maa'nnim jup ja tɨtda gu Simoon Peegro gu jai': ―Aañ chi moo xib tu bhia' gu boptop. Ba' gui'p kai'ch am ɨp: ―Aa dho aach bɨɨx jum oidha'. Aach pui'p jix chu bhiak ji chɨi. Ba' mi' pu bhɨi mɨt na mɨt ba tu bhiam, dai na mɨt jax bha tɨɨtɨs kanuub ta'm. Bɨx chukaa'm mu ja'p tɨi buppaim gu gɇ' asaak suudai' chɨr nam ja'p jum aa' nam joidham pɨx mi' jim gaamu' gɨt gu boptop. Gu' ji na gu' pu nim maa'n kut mim gaam, pui' mɨt dho pu cham maa'n bhia gu bɨx chukaa' nam mu ja'p tɨi chu bhibhiijimɨk. 4 Ba' nammɨ nax dha'npam bhai' ba tu maaxilhim, baasɨ'n dɨr ja'p pɨx ba kɨɨk gu Jesuus ju'ñdharan gu suudai', ku gu' gui' nam kaichu' pu cham maat am ji no'p jir dhi'. 5 Ba' mui' xi ja jiñkai gu Jesuus, jup ja tɨtda: ―¿Jɨ'k japimɨt ba ja bhia gu boptop jiñ jaaduñ? Ba' gui'p kai'ch am: ―Pu nim maa'n dho. ¿Paa gi ɨp? 6 Ba'p ja tɨtda ɨp gio gu Jesuus: ―Ea gor gio mui'p xi bua suudai' chɨr gu jam asaak ja'pni dhɨr ja'k kɨɨ'n dɨr dhi kanuub, ea no' mɨt cham iam mim gaam. Ba' gui'x oodam gio mɨjɨp xi bua mɨt gu asaak, paa gi ba' tu'. Gu ja'xpɨx na mɨt gio bhai' tɨip ji baabu, giilhim jix bɨɨt ji, cham bhaai' nam jax ka baabu' nam tɨi baissɨn, na mɨt gu' giilhim mui' mim iicha gu boptop. 7 Ba' gui' nax io'm jix dha'da' gu Jesuus na pui'p kaichu', jup tɨtda gu Simoon Peegro: ―Dhi'r di' guch Gɇ'kam tuk na bhammɨ dɨr kɨɨk ju'ñdharan. Ba' nat jax pui' tɨ kai gu Peegro na dhi'r di' gu Jesuus, tɨm tɨi'dhak gu jajannulhi'ñ mummu pu gɨi suudai' chɨr, mui' pu tɨ gɨi bɨɨx suudai' dhaam baasɨ'n dɨr ja'k ju'ñdharan na pai' kɨɨk gu Jesuus. 8 Gu' jai'm ba' saalh gatuuk dɨr mu jiim gu kanuub ta'm pui' ji chɨɨmɨrat gu gɇ' asaak nam mi iichixchu' gu boptop, nam gu' cham tu' moo ja'p jix io'm ɨrban gu suudai' jup tu'ii', chi jɨ'k gook oo'm daman mambhɨɨx obrasaa'n jir mɨk mi' dhɨr ju'ñdharan. 9 Ba' nam jax pɨx bhammɨ dɨr ji chɨɨsdim ju'ñdharan, ba tɨɨ mɨt na joidham gɇ' tu naa'n gu Jesuus, maa'n batoop mi' dhɨr ja'p jup xi chɨk tuupalh dhaam na tu gɇ', gio tɨmkalh gook mi ja'p jup xi chua'. 10 Ba'p ja tɨtda gu Jesuus: ―Bhai' gor xi u'uuk gu boptop na pimɨt ja bhia kuch ya'ni tu ga'ya'. Bax chuplhi' gu tai. 11 Ba' gu Simoon Peegro gio mui'p xi jii bhammɨ kanuub ta'm nat ja palhbuidham gu jai' nam bha tɨɨmɨr gu asaak nam mi gaamixchu' gu boptop, na gu' giilhim jix bɨɨt nam mui' mi' jiim giilhim ja'x pɨk gɇ'gɇr, xijum gook oo'm daman mambhɨɨx baik jamɨt dho mim gaam. Kut ji gu' siamri joidham cham jup sar ji gu asaak sia kum jax jir mui', pui' mɨt tɨɨmɨrat bhammɨ dɨr pu tɨsaa'ñ ju'ñdharan. 12 Ba' mi' dhɨr jup ja tɨtda gu Jesuus: ―Ya' gor bi chu ju' ba' xib. Bax bai gu batoop. Ku ba' gu' gui' nam kaichu' pux bhai'x maat am ji na dhi'r di' gu Jesuus. Cham pai' jax kai'ch am ba' nam jup ba tɨkkada' gɨt nar jaroi' dha', nam gu' bax maat. 13 Ba' pui' xi ja tɨɨdak gu Jesuus mui' xi ja maa bɨɨx jɨ'ma'n gu tɨmkalh gio ba' gu batoop gai' nam kɨ'n tu bisda'. 14 Dhi' kɨ'n ba' bar baikim nat ja buim maax gu Jesuus gui' nam kaichu' jano' dɨr nat muukɨk duadɨk giop bam. 15 Ba' mi' na mɨt xi koi'chok, bhai' ba tɨkka gu Jesuus gu Peegro, jup tɨtda: ―Aapi' Simoon nap jir maraa'n gu Jonaas, ¿jix io'm aap tu' ka'm jiñ ñɨidhat xiñ kɨɨgalhi'ñ, cham tu' ja'xbui' na jɨ'x dhi jai'? Ba'p kai'ch gu Peegro: ―Jix io'm ji nañ tu' ka'm jum nɨidhat xim kɨɨgalhi'ñ jiñ jaduuñ nap jax bax maat. Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Dho aap bak ba'ñ a'mkam ya' ka ja guguuxi'ñdha' dhi' nam jɨ'k bañ kaichu'. Ja'p ji buusnia' nap ja nuuka'nda'. 16 Pui' xi chɨɨdak gio bhai'p ji chɨkka, jup tɨtda: ―¿Ja'p aa moo sɨlhkam xiñ kɨɨgalhdhat tu' ka'm jiñ ñɨi'ñ ap Simoon nap jir maraa'n gu Jonaas? Ba'p kai'ch ɨp gio gu Peegro: ―Dho sɨlhkam jañ tu' ka'm jum nɨi'ñ jiñ jaduuñ nap jax bax maat nañ jiñ aa' dhiñ jur am bhaan. Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Dho no' sɨlhkam jir pui' nap jax kai'ch, aap jiñ a'mkam ya' ka ja guguuxi'ñdha' bɨɨx gui' nam jɨ'k ba tɨ jɨɨgi'ñ aañ jiñ bui nam ja'p ji buan nam jir jiñ kakasnira'. 17 Ba' gio pui'p ba tɨɨ'n, bar baikim ba' moo, jup tɨtda: ―¿Sɨlhkam aap moox io'm tu' ka'm jiñ ñɨidhat xiñ kɨɨgalhi'ñ Simoon nap jir maraa'n gu Jonaas? Ba' gu Peegro bhai'x buam jim ɨlh nat baikim ba ji chɨkka gu Jesuus no' sap sɨlhkam tu' ka'm nɨi'ñ. Ba'x xusuakim gio bhai'p ji ñio, jup tɨtda: ―Dho jɨɨ' jiñ jaduuñ nañ jax ba kai'ch, nap gu'x bhai'x maat jia nañ sɨlhkam jup kai'ch nañ jax jum tɨtda. Jix bhai'x maat ap nañ cham tu' pɨx jap kai'ch. Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Dhop kañ ñɨi'ñxi'ñka' ap ku gi dhi' nam jɨ'k ba tɨ jɨɨgi'ñ jiñ bui nañ jax bam tɨtda, nam ba'x jɨjɨkgɨm pɨx jup tui'ka' gammɨjɨ. 18 Pu kani nañ moo sɨlhkam ya'm aagi'ñdha' Peegro, jano' nap pai' dhuuk jir biapmagich, joidham nai' pɨx jimda' ap pai' nap ja'k ɨlhii'ñdha' jix kɨkɨɨ' xi chɨm tɨi'dhai gu jajannulh, ba' cham jaroi' jax jum tɨɨdak. Ku ba' gu' no' pich am xi jagɨ'ta, cham tu' pui' ji kia', jumai pɨx ba tɨm tɨi'dha' gum jajannulh, cham tu' aap dɨɨlh kia'. Mi' dhɨr dai nam bam bhɨika' gu ja'tkam mu ja'k nap pai' tɨi cham aa'nda' nap jimia'. ¿Jax gip kax bhaai' ka' jano'? 19 Ba' dhi' na pui' jɨ' tɨtda gu Jesuus gu Peegro, ja'p kai'ñkam jup tɨtda nam sap mui' tɨgia' gu ja'tkam nam pai' dhuuk mu'aa', ba' cham jɨ'xdha' ja'k gɨxia' sia ku mɨt tulhiiñchuda, pui' na jax bax biiñak ka' buiñor guch Xoi'kam, ba' joidham jix kɨɨgalhdha' gu Dios no't bhammɨ ba aix dhaam. Ba' ja'xpɨx jup tɨtda ɨp gio: ―Ba' gu xib pui' ɨlhii'ñ iñ nap gammɨjɨ pu bañ kaichgɨda' cham tu' bhaan jax jim aagat. 20 Ba' ja'xpɨx na mɨt ba jii mi' dhɨr na mɨt nammɨ gama ja'k ba ji bhɨi, kɨkbuk mui' ka xi chɨ tɨɨ gu Peegro mu dɨr ja'k nam pai' jiim, ba tɨɨ na gatuuk dɨr mu jim gui' nax io'm jix dha'da' gu Jesuus na pui'p kaichu', jir di' pɨx gui' na jano' sonpan xi dhaa na mɨt pai' dhuuk tu juu gu bhaan Paaskua ta'm na mɨt ba' moo ba mua, na xi chɨkka nap tɨtda: “¿Jaroo ba' da' gui' na pui' maaxik jum kɨɨsa'ñ jaduuñ?” 21 Ba'p tɨtda gu Peegro gu Jesuus nat tɨɨgɨk gu jumai na gatuuk dɨr mu jim: ―¿Dhi'ñi giñ jaduuñ na ya'ni dhɨr gatuuk dɨr jim, jax ja'k jup tu jimia' gatuuk? 22 Ba'p tɨtda gu Jesuus: ―Dho gu' dhi' ba aagix ɨp dho na jax ja'k jup tu jimia'. Piam no'ñ jix aa'nda' gɨt na ya' pu duaka' jano' juugɨt nañ pai' dhuuk gio bhai'p jimda', ya' dhop oirɨda' gɨt jia, ¿jax gip bua? Ku gu' dhi' aañ dɨɨlh jup bax maat nañ jax ja'k jup tu daaxdha' na tu jimia'. Aap gu' dai ji nap mi' pui' xi jimdat gammɨjɨ xiñ kaichgɨda'. 23 Ba' maakam pɨx ɨlhdhat kai mɨt gu jai' nam pui'p kaichu' gu Jesuus na pu'ñi kai'ch, ja'p jum aa' am na jax kai'ñkam jup kai'ch na cham jɨ'xkat pai' dhuuk ka mukia' gui' na jaroi' aa'. Gu' ja'pjani pɨx na kai'ch gu Jesuus: “No'ñ aañ jix aa'nda' gɨt nañ pui' tu duñia' na ya' pu duaka' jano' juugɨt nañ pai' dhuuk gio bhai'p jimda', ya' dhop oirɨda' gɨt jano' juugɨt. Ku gu' dhi' aañ dɨɨlh jup bax maat ji. Aap gu' dai ji nap xiñ kaichgɨda' pɨx cham jax ji kai'chɨt.” 24 Dhi' ba'r di' gui' na pui'p kaichu' gu Jesuus nat ba tɨɨ gu Peegro na gatuuk dɨr mu ja oi'ñ, na ya' pui' tuch a'gi'ñ nat jɨ'k jax tɨ tɨɨ gio na jɨ'k jax jix chu maat, nat ba' ya' tu ua'na dhi u'uan ta'm. Jix maat ich nar sɨlhkam dhi' nat jɨ'k jax tu ua'na, nat gu' dɨɨlh buupui'ñ kɨ'n tɨ tɨɨ nat jax tu duuk guch Xoi'kam. 25 Mui' ji gu' nat tɨix bhai'm duukam jup tu duuk gu Jesuus, gu' ji na gu' no' bɨɨx dappaam tum ua'na' gɨt na jɨ'k jax tu buimɨk, jir mui' ka' gɨt gu u'uan na bhaan tu daaxix ka', pu cham ya' aixka' gɨt bɨɨx kap na jɨ'x jir oi'ñga'n, na gu' nammɨ ji chuutka' gɨt gu u'uan. Daipu' ba' dhi' tum dai na jɨ'k ya' tu ua'ñix u'uan ta'm.

Gu Noonbi'ñ Guch Xoi'kam 1

1 Gu bɨɨpɨ' kam jiñ u'uan na ñich tum ua'ñxidhak jiñ jaduuñ Tiopil, bɨɨx jañich pui' ja'k mi chu dai na jɨ'k tu' jax xi buimɨk gu Jesuus gio na jax ja'k xi chu ja a'gidhimɨk gu ja'tkam, sia gu pu jano' dɨr nat jax bhai' ji chɨbgai, 2 mi' juugɨt nat pai' dhuuk jiix dhaam ja'k. Ba' bɨɨpɨ' dɨr nat chakui jiix dhaam ja'k, pui' ja'k pu ba ja jujurtuda kɨ'n gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' nam tu' jax dhuñia' bhaankamu'n gui' nat jɨ'k pu ja a'm tɨ tɨɨ nam jir noonbi'ñ ka'. 3 Gio ba' nat ja buim maax bɨɨx jɨ'ma'n jano' nat pai' dhuuk muukɨk giop ba bam mi' dhɨr koi'ñga'n tɨr, gio ba' na xi ja a'gi'ñ ɨp na sap giop bax kɨɨ', cham tu' ka muukix. Ba' maa'n masaa'n daman mambhɨɨx tanoolh ja bui xi oilhimɨk gio na xi chu ja a'gidhimɨk na jax ja'k ja a'm tɨ nɨidhidha' gu Dios. 4 Ba' na pui bhai' kap tu'ii' gu Jesuus ja bui gu noonbi'ñ, jup ja tɨtda: ―Chakui pim jimmɨda' mi' dhɨr Jerusaleen. Ka xim nɨɨrada' pim na ka xim kuugalhdha' gu pui' nat jax ja'k ba tu dai guñ Gɨ'kora' na pu tu duñia' aapi'm jam bui, gu pui' dho nañ jax ba tu jam a'gi'ñ bɨɨpɨ' dɨr. 5 Dho gu' gu Juan pui' tu bopkonak dho, ku ba' gu' gu suudai' kɨ'n pɨx ji, gu' aapi'm gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' ji na pim kɨ'n jum bopkona' na jam a'm jum tajaana' cham jɨ'k jurni'ñ kɨ'n. 6 Ba' bɨɨx gui' nam jɨ'k bhai'p tu'ii' buiñor gu Jesuus ja'pni bhai' ba tɨkka am: ―¿Xib ba' bam ai aa jich jaduuñ nap aap ya'p bam gɇ'kamta' bɨɨx kap na jɨ'x jir Israel? 7 Ba' gu Jesuus jup ja tɨtda: ―Cham jam a'm jum aa' ji na pim moop jix mat ka' na pai' dhuuk pui' tu duñia' guñ Gɨ'kora', na gu' dai gui' no't pui' ba tɨi na ba' pui' tum duñia'. 8 Ku ba' gu' na pai' dhuuk jam a'm bam tajaana' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda', bax bhaai'n ka' ji na pim pu tu duñia' aañ jiñ a'mkam bɨɨx aixim na tu'r jix kɨɨ'p jum duukam, ba' nai' ji chu ja a'gi'ñpu' pim gu ja'tkam. Mi' dhɨr japim mui' ji kɨɨsa' Jerusaleen, mi' dhɨr ba' bɨɨx kap na jɨ'x juugɨt bhaan bipio' gu Judea dɨbɨɨr, gatuuk ba' mu ja'k ɨp na pai' jɨ'x juugɨt bhaan jup bipio' gu Samaaria dɨbɨɨr, mi' dhɨr ba' nai' ja'p bɨɨx kap na jɨ'x juugɨt jir oi'ñga'n. 9 Ba' daipu' nat pu'ñi xi ja tɨɨdak gu Jesuus gui' nam jɨ'k bhai'p tu'ii' buiñor, pu gamai' ji chɨs jix dhaam ja'k, ba' bhammɨ pɨx ji baa tɨbaa'ñ cha'm, pu cham pai' ka tɨɨ mɨt. 10 Ba' nam pui mi' gu'kat bhammɨ ja'k ka tɨ nɨi'ñ nat pai' ji bhi'ñ gu Jesuus, mi' bam maax jamɨt gook gu ja'tkam joidham jix chooto tɨtɨ' kam, 11 ba'p ja tɨtda am mi ja'p ji gu'kɨk: ―Aapi'm jich jaaduñ Galilea oi'ñkam, ¿jax ku pim ba'x buam jum aagɨt bhammɨ ja'k pup tɨ nɨi'ñ jix dhaam ja'k? Matgɨm gu' dhi Jesuus nat ya' dɨr ba jii aapi'm jam bui, na ya' xi oilhimɨk jam bɨɨm, gu' dhi' matgɨm gio bhai'p ka jim ji gatuuk. Ba' pu'ñi ja'k jup tui'ñgɨda' jano' na pai' dhuuk gio bhai'p jimda' ya' dhi oi'ñga'n bhaan nat jax jum duu gu xib nat ya' dɨr ba jiix dhaam ja'k. 12 Ba' bhai' dhɨr oidha' daam Oliibus tɨ tɨɨgim, ba jii mɨt gu noonbi'ñ gu Jesuus mu ja'k na pai'r Jerusaleen, na gu' bhai' dhɨr mia'n bipio' jia, ja'xbui' na jɨ'x juugɨt aagix ka' ja bui gu Israel kam ja'tkam nam oipoda' jano' na pai' dhuuk jum a'jɨda' gu tanoolh na cham tum juanda'. 13 Ba' na mɨt pai' dhuuk mummɨ ba ai gɇ' kiicham, mi' ba baap jamɨt nam pai' tɨbiapka', bhɨjɨ ja'p ji chɨɨtis jamɨt daam dɨr. Ba' dhi' nam jir jaroi' dha' moo gu Peegro, gio gu Juan, gio gu Jakoobo, gio gu Anrees, gio gu Piliip, gio ba' gu Tomaas, gio ba' gu Bartolomee, gio ba' gu Mateo, gio gu jumai na pui'p tɨɨ' Jakoobo, gui' na Alpeo tɨɨgim jir maraa'n ka', gio ba' gu Simoon ɨp gui' na bɨɨpɨ' dɨr nai' ka ja kaichgɨda' jɨ'kchi gu ja'tkam nam nai' tu a'gidha' nam tɨix ja pataasak ka' gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam Rooma kam, gio ba' gu Juudas ɨp gui' nar maraa'n gu Jakoobo. 14 Ba' bɨɨx dhi' ja'kbui' gammɨjɨ maap jum jumpadat tu daanda' am ja bɨɨm gu jajaa'nni'ñ gu Jesuus, gio ba' gu dɨ'ɨɨ'n Mariiya ja bɨɨm ɨp jai' gu u'uub. 15 Ba' maa'nnim na mɨt mui' maap mam jumaap gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, jɨ'k xijum maa'n oo'm aixkam, bhai' ji chu ja a'gi gu Peegro nat jax kɨkbo mi' ja saagi'ñ, jup ja tɨtda: 16 ―Ya' mam kuugalh jiñ jaaduñ gu pui' nat jax ja'k jurtudak gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' gu Dabii nat ba' pui' ja'k tu ua'nak na saak pu'ñi ba ji chu buusnia' gatuuk, na bhaan tu a'ga gu Juudas kat gui' nat boi bhɨich gu Jesuus nat iattulhdham, 17 sia ku gu' pui' tɨip kaichgɨt gu Jesuus ja'p na jax aach nach jir noonbi'ñ. 18 Ba' gu Juudas dɨbɨɨr kɨ'n xi saba'dak gu tuumiñ na mɨt maa gui' nam jaroi'x bhaamki'ñdha' gu Jesuus, gu' ji nat gu' gatuuk ma ji gɨi, ma'oo'n kɨ'n mi' pu kɨkbo, gio ba' nat pu xip ɨp gu tukga'n, gio ba' moo nat pu juupkɨ ɨp gu jijii'ñ. 19 Ba' na mɨt pai' dhuuk pui' ba tɨ kai gu Jerusaleen oi'ñkam, pui' pup tɨ tɨɨtɨ' am nar Dɨbɨɨr jix Ɨ'rma' mi' nat pai' muu gu Juudas kat. 20 Na gu' na mi' pɨx pui' ba jim gu pui' na jax ja'k tu ua'ñix bhaan gu u'uan mi Salmos ta'm, na ja'pnim kai'ch: Cham jaroi' mi' ka kikiicharda' mi' na pai' kiokat, mi' pui' bar gampɨx ka' pu gammɨjɨ. Gio ba' moo ja'pnip jum kai'ch ɨp: Jumai ba' bhaankam jup ji bi'ya' gu tu' na bhaan tu juanat. 21 ’Ba' gu xib aañ ja'pni ɨlhii'ñ jiñ jaaduñ, kapbhai' nam ya'p tu'ii' dhi jai'ch jaaduñ dhi' nach jaroi' pu gammɨjɨ maap xi oipimɨk guch Xoi'kam Jesuus na jɨ'x juugɨt ya' xi oilhimɨk, 22 jano' dɨr nat gu Juan buiñor jum bakuanak mi' juugɨt nat pai' dhuuk jii jix dhaam ja'k. Dho gu' dhi' dho maadɨt jir am na pui' bhaankam jup ba tu a'gada' gu Jesuus nat jax ja'k jum duu nat duadɨk giop bam mi' dhɨr koi'ñga'n tɨr, ja'p nach jax ja'k tu a'gada' aach. 23 Ba' bhai' ji ja aa mɨt gook pɨk, na pui' tɨɨ' maa'n Josee, gui' nam Barsabaas kɨ'n jup jix mat ka' gio ba' Juusto kɨ'n ɨp. Mi' dhɨr ba' moo jumai bhai'p ji aa mɨt ɨp, Matiiyas tɨɨgim. 24 Mi' dhɨr ba' dai na mɨt ma tu daanɨ jix dhaam ja'k, jup kai'ch am: ―Aapi' jich Gɨ'kora', jich aagi'ñdha' ap nap jaroi' bhaan tɨ nɨnɨi'ñ dhi gook gu ja'tkam, na gu' aap dai nap jix maat gu ja jujur am bhaan nam jax ja'k jum aa', 25 na ba' gu' dhi' maadɨt bar nobii'ñ ka' guch Xoi'kam bhaankam gu Juudas, nat gu' gui' jii na pai' ja'k jir tulhiiñara' nat cham am ji buak nat jum ua'tulh. 26 Ba' mi' dhɨr dai na mɨt xim mamai'chɨk nam bhaan machia' na jaroi' bhaan ji bi'ya'. Ba' gu Matiiyas bhaan ji bii. Jano' dɨr ba' giop bar bɨɨxi'ñ am gu mambhɨɨx daman gook gu noonbi'ñ guch Xoi'kam.

Gu Noonbi'ñ Guch Xoi'kam 2

1 Ba' nat pai' dhuuk bam ai gu piasta bhaan Pentekostees ta'm, bɨɨx maap jumpaxich ka tu daan am gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam. 2 Ba' jotmoda' pɨx giilhim tɨm tɨi bhammɨ dɨr jix dhaam sɨlh mi' nam pai' jumpaxich ka tu daan, pɨx am tu kuichu'n mi' na jɨ'x jir ba'k chɨr, ja'p kai'ch na jax gu jɨbɨɨlh no't jix io'm bhai' xi jɨb. 3 Ba' ja a'm bhai' ji mɨmɨi ja'p tu'm na gu tai, na pɨx am nɨnbhik ja moom am bɨɨx jɨ'ma'n, 4 na gu' dhi' bak gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' nat bɨɨx ja a'm bam tajaa. Mi' dhɨr ba' dai na mɨt bhai' ji chu ja a'gi gu ja'tkam jai' ñiiñio'k kɨ'n bɨɨx aixim na jax ja'k ja mattu'n gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda'. 5 Ba' nam gu' jano' pɨk mui' kap dɨr bhammɨp ka oipo Jerusaleen gui' nam jix io'm mi' pui' jiimda' nam jax ja'k tu jimda' gu Israel kam ja'tkam. 6 Ba' na mɨt kai nat pɨx giilhim tɨm tɨi, mui' ji ai mɨt na mɨt tɨ tɨɨgim. Ba' na mɨt ba ja kai nam tu a'ga ja ñiiñio'k kɨ'n gui' nam tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guch Xoi'kam, mi' pui' pup tu'ii' am, nam gu'x maatɨt ja kɇɇ. 7 Ba' dai nam jup jum tɨ tɨtda dɨɨlh, na gu' cham jir ja jujur gu pui' nam jax ja kɇɇ, jup kai'ch am: ―¿Kux cham aa pɨn jir Galilea oi'ñkam am dhi ja'tkam bɨɨx nam jɨ'k ya' tu a'ga? 8 ¿Gu' jax ji chi kum ba' aach jich ñiiñio'k kɨ'n pɨx chu' kai'ch nam xi chu a'ga nach xi ja kɇɇ? 9 Tɨɨ' nach gu' moo tɨi mui' kap dɨr ya' oipo, pui' na jax gu Partia kam, gio gui' nam jir Meedia kam, gio gui' nam jir Ilam kam, gio gui' nam jir Mesopotaamia kam, gio gui' nam jir Judea kam, gio ba' gui' nam jir Kapadoosia kam, gio gui' nam jir Ponto kam, gio gui' nam jir Aasia kam, 10 gio ba' gui' nam jir Priijia kam, gio gui' nam jir Panpiilia kam, gio ba' gui' nam jir Ejipto kam, gio gui' nam jir Liibia kam nam amuub oi'dha' na pai' Sireene tɨ tɨɨ', gio jai' ya'p oipo am ɨp gui' nam Rooma dɨr ja'k jiim. 11 Jɨ'ma'n jach jir Israel kam, jai' gui' nam pui' ja'k jup ba tu jim na jax aach. Gio jai' ya'p oipo am ɨp gui' nam Kreeta dɨr ja'k jim, gio jai' gu Araabia kam. Tɨɨ' nach gu' moo bɨɨx jix maatɨt ja kɇɇ nam xi chu daan buiñor gu Dios na jax ja'k joidham jir jix bhai'kam. 12 Ba' mi' pɨx pu tu'ii' am nam pui' xi kai'chɨt, gio na cham bhai' nam jax xim buada'. Dai nam nai' tɨim tɨ tɨkka pɨx na jax ba'r jum duukam gu dhi' pui', jup kai'ch am: ―¿Jax ba'r jum duukam chi gu dhi' pui'? 13 Ba' jai' maakam jup ja ai'chuxi'ñ am, jup kai'ch am: ―Ja'pji nam jix maikut jup kai'ch ji dhi ja'tkam. 14 Ba' gu Peegro nat jax kɨkbo ja bɨɨm gu mambhɨɨx daman maa'n noonbi'ñ guch Xoi'kam, jup ja tɨtda gɇ' kɨ'n gu ja'tkam bɨɨx nam jɨ'k mi'p tu'ii': ―Aapi'm jiñ jaaduñ Israel kam bɨɨx na pim jɨ'k mɨk dɨr ja'k jiim, gio ba' aapi'm na pim jɨ'k ya' pu oi'dha' Jerusaleen, xiñ kaaya' pim alhio bɨɨx jam jujur kɨ'n nañ jax jam tɨɨda', 15 nañ ja'pni xi chu jam a'gidham dho nach aach cham tu'x maikut jup kai'ch na pim aapi'm jax jum aa'. ¿Jax gi dhuip bax maik ka' ich, na gu' kia'pɨx kar kabuimuk? 16 Gu' matgɨm dhi' nat ya' pɨx pui' bam kuugalh ji gu pui' nat jax ja'k tu ua'nak gu Joel gui' na bɨjɨk bhaankamu'n tu a'gimɨk gu Dios, na ja'pnim kai'ch mi' nat pai' tu ua'nak na sap jup kai'ch gu Dios: 17 Ja a'm jañ ba tajaana' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' bɨɨx na jɨ'k ja'tkam, sia kum jai' cham jir Israel kam, jano' na pai' dhuuk ba tum kuugalhdhidha' ya' dhi oi'ñga'n. Ba' gu ja maamar nai' ji chu ja a'gi'ñpu' am gu ja'tkam aañ jiñ a'mkam, gu chichio'ñ gio pui' na jax gu u'uub, gio ba' gu biipibop bañ chɨgia' am nañ ja bui bañ maaxdha', gio ba' gu jagɨ'gɨr tɨɨtki' bhaan jup bañ chɨgia' am. 18 Gio ba' gui' nam jɨ'k jiñ a'mkam tu juanda' gu chichio'ñ gio pui' na gu u'uub, pui' ja a'm jup ba tajaana' iñ gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda', mi' dhɨr ba' dai nam nai' ji chu ja a'gi'ñpu' gu ja'tkam aañ jiñ a'mkam. 19 Gio ba' nañ bɨɨx aixim ɨɨbhidham ba tu duñia' bha ja'p jix dhaam, dhi oi'ñga'n ba' dai na bhai' ji mɨɨya', ja'p tu'm jup jum duñia' na gu ɨ'ɨɨr, gio na ya' pɨx pux jikma' ka' kɨ'n gu kuubhɨx. 20 Gio ba' gu tanoolh na nai' ji chukia', gio ba' gu masaa'n jix bɨ' bhai' pup daaka' ɨp. Mi' dhɨr ba' moo dai na ya' ba aaya' gu Gɇ'kam jich Xoi'kam. Ba' ba tɨgia' am gu ja'tkam nam tu' cham jɨ'xkat pai' nɨidhat. 21 Gu ba' gui' nam jɨ'k soi'm ɨlhdhai pui' ba tɨɨda' guch Xoi'kam na ba ja uañchuda' gu ja ua'tulhdhara', cham tu' ka ja tulhiiñchuda'. 22 ’Pu kagɨt na pim moo alhio kapup xiñ kaaya' jiñ jaaduñ Israel kam nañ jax jam tɨɨda'. Dho gu' gu Jesuus gui' nar Nasareet kam, jir di' dho guch Xoi'kam nat Dios bha jam joochxi aapi'm jam bui. Pui' ku ba' joidham jix bhai' xi chu buimɨk na tu'r jix kɨɨ'p jum duukam na jɨ'x juugɨt ya' xi oilhimɨk bhaan dhi oi'ñga'n. 23 Gu' ji na pimɨt gu' pu dooda nat jax ja'k tɨ'ɨɨk gu Dios bɨjɨk na pim saak pu'ñi ba tu chiñia' nam mu'aa' guch Xoi'kam. Pui' ku pimɨt ba' daagɨk ja chia nam kuruus ta'm sissapa' gui' nam cham tu' ka'm tɨ nɨi'ñ gu ja'tkam. 24 Ku ba' gu' gu Dios giop dua'ñ ji, nat gu' dɨɨlh pui' ja'k tu duu na cham mi'm tulhiiñdha', ba' mi' dhɨr cham jɨ'xkat jax ka dooda' gu muuki'. 25 Pui' kut ba' gu Dabii gui' na bɨjɨk jir gɇ'kam kat tu ua'nak bhaan ji ua'rgidhat gu Jesuus, na ja'pnim kai'ch: Gammɨjɨ nɨi'ñ iñ guñ Gɨ'kora' nañ buip tui'ñgɨda', sia pai' nañ ja'k jimda'. Gui' mi' dhɨr ja'p jup jimda' jiñ xanoop kɨɨ'n dɨr ja'k, ba' cham jɨ'xkat jax jiñ dhooda' gux buam jum duukam. 26 Pui' kuñ ba' aañ joidham jix bhai'ñ chaat ka' guñ jur am bhaan, gio nañ jix jɨkgɨt tu laala'nda', nañ gu' gui' buiñor gammɨjɨx biiñak ka'. 27 Nañ gu'x maat nañ dhua'ñdhai giop jiñ bamii'ñdha' mi' dhɨr koi'ñga'n tɨr nañ pai' yaasapka', gio na pui' tu duñia' na cham tu'm ja'bsuna' guñ chuuku', nat gu' pu kai'ñkam jiñ a'm tɨ tɨɨ nañ bhaankamu'n tu a'gada'. 28 Gio nat gu'ñ aa'ñ na jax ja'k jir am nañ mi' pui' jimda' nañ ba' gammɨjɨx kɨɨ' boi cha'm bhɨichgɨda', ba' gammɨjɨ gɇ'kam kɨ'n jix bhai'ñ chaat ka' iñ, nañ gu' pui' xiñ aa'nda' nach maap jup tui'dhi'. 29 ’Ba' dhi' pu'ñi nat jax ja'k tu ua'nak gu Dabii, cham tu' dɨɨlh jum aagɨt jup kai'ch. Pu kagɨt na pim moo alhio ka pup xiñ kaaya' jiñ jaaduñ nañ ya' jam aagi'ñdha' nat jax ja'k jum duu. Dho gu' gu Dabii cham tu' giop dua dho, na gu' mi' pu yaasap gu tukga'n sia gu xib mi' na mɨt pai' yaaspak jano' nat pai' dhuuk muu. 30 Gu' na pu bax maat pɨx ji na jaroi' pui' ja'k jum duñia', pui' kut ba' pu'ñi ja'k tu ua'nak, na gu' gu Dabii maadɨt jir di' kat jia gui' nam jix bhai' kɇɇkɇt gu Dios gio nam bhaankamu'n tu a'gimɨk, ba' pu ba aagi'ñ na gatuuk maa'n jir gɇ'kam ka' gu boxii'ñ. 31 Pui' ku ba'x ñɨi'ñdham xi kai'ch nat tu ua'nak na bhaan tu a'ga guch Xoi'kam na giop bamgia' mi' dhɨr koi'ñga'n tɨr, gio sap na cham tu'm ja'bsuna' gu tukga'n. 32 Dho gu' pui'm duu dho gu Jesuus nat pu'ñi gio dua'ñdhak jup bamii' gu Dios mi' dhɨr koi'ñga'n tɨr. Ba' aach bɨɨx nɨi'ñ gu dhi' pui' nat jax jum duu. 33 Mi' dhɨr ba' gatuuk dai nat ba jii jix dhaam ja'k na ba' bhammɨ ba daaka' sonpan gu Dios mi' dhɨr ja'p kɨɨ'n dɨr, gio ba' nat bhaan ji bii gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda', nat gu' ba tajaañxi guch Gɨ'kora'. Mi' dhɨr ba' aach jich a'm jup ba tajaa nat jax xi chɨ'ɨɨk bɨɨpɨ' dɨr na ya' ka oirɨ. Ba' dhi' pɨx pui' ja'k jich jujurtu'n gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' nach ba' pui' ja'k tu a'ga gu xib na pim jax bach kɇɇ nach ya' tu a'ga. 34 Nat gu' cham tu' gu Dabii jia nat gio duadɨk jup tɨs jix dhaam ja'k, na gu' cham tu' dɨɨlh jum aagɨt jup kai'ch mi' nat pai' tu ua'nak, na ja'pnim kai'ch: Jup tɨtda gu Dios guñ Gɇ'kam tuk: “Ya'ni dhɨr ja'p jiñ xanoop jap ka xi dhaaka' kɨɨ'n dɨr ja'k, 35 nañ ka xi ja tulhiiñchuda' gui' nam jɨ'k cham jum kɨɨgalhi'ñ, nam ba' soi' bam ɨlhdha' aap jum bui.” 36 ’Ba' dhi' bhaan jix maatɨ' jiñ jaaduñ aapi'm na pim jir Israel kam, na dhi'r di' gu Jesuus na aagɨt jup kai'ch, gui' na pimɨt jaroi' tu chia nam kuruus ta'm sissapa', nat gɇ'kam kɨ'n dai gu Dios na ba' pu'ñir jich Xoi'kam ka'. 37 Ba' na mɨt pui' jɨ' kai gui' nam jɨ'k mi'p tu'ii', bhai'x buam jim ɨlh jamɨt, ba' soi'm ɨlhdhat ba tɨkka am gu Peegro gio gu jai' noonbi'ñ gu Jesuus, jup ja tɨtda am: ―Aapi'm jich jaaduñ, ¿tu'm aa' nach jax dhuñia' na ba' cham kach chulhiiñchuda' gu Dios? 38 Ba' gu Peegro jup ja tɨtda: ―Dho gu' na pim mi' pui' ba jimia' dho na jax ja'k jix aa' gu Dios, na pim tɨ jɨɨ'ñdha' buiñor guch Xoi'kam. Mi' dhɨr ba' dai na pim bam bopkona' bɨɨx jɨ'ma'n na ba' gu' gu Dios xi jam joi'mdai uañchudai gu jam ua'tulhdhara' jam a'm ba tajaana' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda'. 39 Na gu' bɨɨpɨ' dɨr pu ba jam iimchudhix, gio ba' gu jam maamar ba pui' ɨp, gio ba' gui' nam jɨ'k mɨk ja'p jup tu'ii', na ja'p kai'ñkam jup jum kai'ch na sia gui' na jɨ'k ja a'm tɨ tɨgia' gu Gɇ'kam jich Gɨ'kora'. 40 Mi' dhɨr ba' moo ja'pni ja'k jup xi ja tɨɨdak gu Peegro: ―Dai ji na gu' jam a'm jum aa' na pim cham pui' ja'k jup ka tu jimda' nam jax ja'k tu jim jai' dhɨt gui' nam cham tu' ka'm nɨi'ñ gu Dios, na ba' cham ji jam bɨndai maap jam tulhiiñchuda'. 41 Ba' mui' tɨ jɨɨ'ñ jamɨt gu pui' nat jax ja'k tu ja a'gi gu Peegro, aixkam jɨ'k baik miil. Mi' dhɨr ba' dai na mɨt bam bopko, gio ba' na mɨt ba ja bɨɨnat gui' nam jɨ'k pu bɨɨpɨ' dɨr ba tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam. 42 Mi' dhɨr ba' dai nam gammɨjɨ maap bam jumpa'nda' nam tu daanda' gio nam tu kua'da', gio ba' nam gammɨjɨ mi' pui' jiimda' nam jax ja'k ja aagi'ñ gu noonbi'ñ guch Xoi'kam. 43 Ba' bɨɨx gu Jerusaleen oi'ñkam mi' pui' pup tui'ka' am nam pai' dhuuk ba ja tɨgia' gu noonbi'ñ guch Xoi'kam nam joidham jix bhai' xi chu buada' gux kɨɨ'p jum duukam. 44 Ba' bɨɨx nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, joidham maa'n ñi'ook jup duuka' am, gio ba' nam cham ji chu da'dat tum a'onbagi'ñdha' gu tu' nam bia'ka'. 45 Pui' na jax jai' nam xi chu ga'rat gu ja dɨppɨra' gam jai' gu tu' nam bia'ka', mi' dhɨr ba' gu tuumiñ na jɨ'k mi buusnidha', ja maakidha' am gui' nam jɨ'k cham bia'ka' nam tu' kɨ'n tu saba'da'. 46 Gio ba' nam gammɨjɨ maap jim jumpadat tu daanda' bhai' nam pai' gɇ' tu chiopi' ka' gu Israel kam ja'tkam, gio ba' nam gammɨjɨ maap tu kua'da' mu ja'p ja kiikia'am joidham jix bhai' jim taatɨt, nam gu' cham tu' gɇ'gɇrkam jum ɨlhii'ñdha' gu ja jujur am bhaan. 47 Ba' nam gammɨjɨ pu'ñi tu daanda' buiñor gu Dios, joidham jix ja kɨɨgalhi'ñdha' am gu ja'tkam. Ba' nabap tanoolh pɨx jup ji chɨ jɨɨ'ñdhidha' am buiñor guch Xoi'kam gui' na jɨ'k ja a'm ba tɨ tɨgia' guch Gɨ'kora'.

Gu Noonbi'ñ Guch Xoi'kam 3

1 Ba' maa'nnim mia duuk na pai' dhuuk jum a'jɨda' na tum daanda' bhai' na pai'r gɇ' chiop ka', ma jii gu Peegro gio gu Juan na mɨt ba tu daañim. 2 Ba' moo maa'n bhai'p daaka' gu maa'nkam bhai' na pai'r ki'ñgob ka' bhai' nam pai' pui' tɨ tɨɨtɨ'nda': Joidham jix chu Abhaar Kɨr, bhai' na pai' dhɨr jax mui' ji chum bapkɨda' mu ja'k na pai' tum daanda'. Ba' dhi' jɨ' dhi maa'nkam jix ma'mkulhi' ka', ɨlhi'chdham dɨr pu cham tu oirɨda'. Ba' gammɨjɨ mi' ai'chu'nda' am nabap tanoolh, mi'm ba' daaska' ki'ñgob na sap ba' mi' bha ja taanda' gu tuumiñ gui' nam jɨ'k mui' ji baapkidha'. 3 Ba' nam pu'ñi mui' ba jiim gu Peegro gio gu Juan, nam kia'pɨx mui' bax baapkiktu'ndat mu ja'k na pai' tum daan, ba ja tɨɨ gux ma'mkulhi', ba' bhai' ba ja taan gu tuumiñ. 4 Ba' gui' mi' pɨx ji guguu mɨt na mɨt tɨɨ na mi ja'p daakat bha ja taan gu tuumiñ. Ba' gu Peegro mui' ji ñio, jup tɨtda: ―¿Jix aa' ap aa jich jaduuñ nach jum makia' gu tu'? 5 Ba' gux ma'mkulhi' mi' pui' pup tu'ii', dai na bha ja nɨi'ñ no' mɨt moo tu' ba ji maa. 6 Ba' gio mui'p ji ñio gu Peegro, jup tɨtda: ―Cham ua' iñ dho gu tuumiñ nañ jum makia' gɨt jiñ jaduuñ. Ku ba' gu'm makia' iñ ji gui' nap tu' cham ɨlhii'ñdha'. Kap xi kɨkbo'ñ jaduuñ. Aañ ya' pum tɨtda bhaankamu'n guch Xoi'kam gu Nasareet kam, nap xib dɨr ja'p ja'k ba tu oirɨda'. 7 Ba' daipu' nat pu'ñi xi chɨɨdak gu Peegro xi dhaagɨk nobi'ran gu kɨɨ'n dɨr kam xi kɨkbuich gux ma'mkulhi'. Ba' pu mi' jotmoda' bhai' ji o'jo'ta gu tootna'n gio gu kɇkɇɇlhi'ñ, 8 ba' am tɇ'kob tuu'nɨk mi ja'p pup kɨɨk. Jano' dɨr ba' pu bhai' ji chu oilhich, cham tu' kax ma'mkulhi'. Mi' dhɨr ba' dai nat ba ja oi gu Peegro gio gu Juan na mɨt mui' ji baap mu ja'k na pai' tum daanda', am tuu'nkim gio na xi chu daañim buiñor gu Dios. 9 Ba' bɨɨx gui' na mɨt jɨ'k ba tɨɨ na tu oirɨ gio na xi chu daan buiñor gu Dios, 10 mi' pui' pup tu'ii' am, nam gu'x bhai'x maat na dhi'r di' gu maa'nkam gui' na kax ma'mkulhi' kat na tu taandat gu tuumiñ bhai' ji dhaakat ki'ñgob, bhai' nam pai' pui' tɨ tɨɨtɨ'nda' Joidham jix chu Abhaar Kɨr. 11 Ba' gui' nat dua na kax ma'mkulhi' kat, cham ka ja dadoo'ñcho gu Peegro gio gu Juan, maa'n na ja oi'ñchu' nam bha ja'p xi oipo. Ba' gu ja'tkam na mɨt ji chɨɨgɨk nax kɨɨ' dhi' jɨ' na kax ma'mkulhi' kat, mui' mu boopok mi' jim jumaap jamɨt maa'n kap sonpan gu gɇ' chiop nam pai' ja'pni tɨ tɨɨtɨ'nda': Tootnam Bhi'ñbaki'ñ gu Salomoon, nam jix bhai'x ja tɨɨgim gu Peegro gio gu Juan nam mi'p tu'ii' bɨɨma'n gui' na kax ma'mkulhi' kat, na gu' cham jir ja jujur gu pui' nam jax tɨ nɨi'ñ. 12 Ba' gu Peegro nat ba ja tɨɨ nam mi ja'p gu'kat bhai' ba ja nɨi'ñ, jup ja tɨtda: ―¿Jax ku pim ba' bhai' bach nɨi'ñ jich jaaduñ Israel kam? ¿Ja'p jum aa' pim aa nach aach dɨɨlh pɨx bɨxchu'x chu ai'chu'n nach pu tu duñia', pui' ku chich ba' dua'ñ dhich jaduuñ na kax ma'mkulhi' kat na cham tu oirɨt, piam ku gu' panaas nach a'm tɨ nɨi'ñ pɨx gu Dios na chich ba' pui' tu duu? 13 Gu' dhi' matgɨm gu Jesuus ji na chich bhaankamu'n dua'ñ, gui' nar maraa'n gu ja Dios tuk guch bopxi kat, pui' na jax gu Abraam, gio gu Isaak, gio ba' gui' nar Jakob, nat gu' gɇ'kam kɨ'n dai na ba' bɨɨx aixim jix ai'chu'n na pu tu duñia'. Ba' dhi Jesuus jir di' na pimɨt jaroi' ja chia gu gɇ'gɇrkam nam mu'aa', gui' bo na gatuuk tɨi bax dho'ñchom kat gu Pilaato, gu' ji na pim gu' aapi'm cham jɨ'x aa' na do'ñcho'. 14 Iam chi na pim gu' jax chɨ'ya' gɨt na ba do'ñcho' gui' nar jix uañ gio nar jix bhai'kam. Aapi'm gu' dai gu tu' tu mua'kam xi chu chia nam do'ñcho'. 15 Gui' pimɨt ba' xi chu chia nam mu'aa' na kach guguuxi'ñdhat nach mi' ja'k bhɨichgɨda' jix kɨɨ' boi cha'm na pai' ja'k jup tu'ii' gu Dios. Ku gu' gu Dios giop dua'ñ ji, ba' aach bɨɨx nɨi'ñ dɨɨlh jich buupui kɨ'n gu dhi' pui' nat jax jum duu. 16 Gu' ba' dhich jaduuñ na ya' kɨɨk na pim nɨi'ñ gio na pim jix maat nar jaroi' dha', dho gu' dhi' na soi'm ɨlhdhat jix biiñak dho buiñor gu Jesuus, pui' kut ba' dua na kax ma'mkulhi' kat. Ba' dhi' pu'ñi pɨx ja'k jir jum duukam jiñ jaaduñ. 17 ’Ba' aañ xib bax maat jiñ jaaduñ na pim bak pu cham maatɨt na pimɨt jax kai'ñkam tu chia ja bɨɨm gu jam gɇ'gɇrkam tuk nam mu'aa' gu Jesuus. 18 Gu' dhi' nat jax dhuukat pɨx pui' ja'k ba tu kuugalh ji gu Dios na jax pui' pu ba kai'chdha' bɨjɨk dɨr ja a'm jim ua'rgidhat gui' nam bhaankamu'n tu a'gada', nam pu'ñi kai'chdha' na saak gatuuk pu'ñi jich a'mkam bam tulhiiña' guch Xoi'kam. 19 Ba' gu xib dai na bam aa' pɨx na pim soi'm ɨlhdhai mi' pui' ba jimia' na jax jix aa' gu Dios na ba' ba uañchuda' gu jam ua'tulhdhara', gio ba' na ba jam tajaañdha' gui' na pim kɨ'n gammɨjɨ jix jɨjɨkgɨm bap tui'ka'. 20 Gatuuk ba' dai na gio bhai'p ba jam joochxidha' gu Jesuus, gui' nat jaroi' pu bɨjɨk dɨr bhaan tɨ tɨɨ na pu'ñir jich Xoi'kam ka'. 21 Ku ba' gu' xib jootom chakui ob bha jim ji guch Xoi'kam, dai no't bɨɨx ba tum kuugalh gu pui' nat jax ja'k tɨ'ɨɨk gu Dios ja a'm jim ua'rgidhak gui' nam bhaankam tu a'gimɨk. 22 Pui' na jax gu Moisees nat bhaan jim ua'rgidhak pui' tu ja a'gidhak guch bopxi kat, na ja'pni ja tɨtda: “Gu Gɇ'kam jich Gɨ'kora' pui' ba tu duñia' na gatuuk jam bui dhɨr maaxilhia' maa'n gui' na bhaankam tu a'gada' gu Dios ja'p na jax aañ. Moo pim mi' pui' xi jimɨi na jax jam tɨɨda'. 23 Na gu' gu jaroi' no't cham mi' pui' jii na jax kai'chdha' gui' jɨ' na bhaankam tu a'ga' gu Dios, dho gu' dai na ja'k jootsa' dho gu Dios mi' dhɨr ja bui gu Israel kam ja'tkam, na gu' cham ka kɨɨgalhi'ñdha' gio na cham bhaan ka tɨ nɨidhidha'.” 24 ’Ba' bɨɨx gui' nam jɨ'k bhaankam tu a'gimɨk gu Dios jano' dɨr nat pai' dhuuk bhai' ji chu a'ga gu Samuel, pu'ñi bhaan tu a'gada' am na jax ba ji chu buusnichu' gu xib. 25 Ba' dhi' pui' nat jax ja'k tu daasak gu Dios ja a'm jim ua'rgidhat gui' nam bhaankam tu a'gada', dho gu' aapi'm dho jam aagɨt jup kai'chdha'. Gio gu pui' nat jax ja'k jup tu ja daaxdhak guch bopxi kat nat bhaan jim ua'rgidhak gu Abraam na ba' ja'pni ja tɨtda: “Bɨɨx na jɨ'x oi'ñga'n ja a'm ba tɨ nɨidhidha' gu ja'tkam, nam gu' mi' pui' ba jimia' nañ jax jix aa', nam gu' pui' ja'k ba ja aagi'ñdha' gui' nam gatuuk ka maaxilhia' nam jir jum bopxi ka'.” 26 Pui' kut ba' gu Dios aapi'm bɨɨpɨ' ba jam mattuda nat jax jum duu jano' nat pai' dhuuk giop dua guch Xoi'kam, na pim sap ba' ba machia' na jax ja'k jam a'm tɨ nɨidhidha' gu Dios na pim sap ba' cham kam ua'tulhi'ñdha' bɨɨx jɨ'ma'n aapi'm.

Gu Noonbi'ñ Guch Xoi'kam 4

1 Ba' gu Peegro gio gu Juan nam pui mi' ka tu ja a'gi'ñchu' gu ja'tkam, mi' ba ai mɨt gui' nam bhai' gɇ' chiop tu daanda' ja a'mkam gu Israel kam ja'tkam ji ja baidhat am gui' nam saduseos jum tɨɨtɨ'nda' gio ba' gu ja gɇ'kam tuk gui' nam bhai' tu nuuka'nda' chiop. 2 Ba' giilhim jix bhaaktu' am, nam gu' tɨi cham aa' nam mi' tu ja a'gi'ñ gu ja'tkam gu Peegro gio gu Juan, nam pui' ja tɨtda nam gu koi'ñga'n gatuuk duduadɨi giop baapmigia' mi' dhɨr nam pai' ka yassapka', pui' nat jax jum duu gu Jesuus nat duadɨk giop bam mi' dhɨr na pai' ka yaaspich. 3 Ba mi' pu ja da'ngɨ mɨt, gu' ji na gu' moo pu pui' bar jurnɨk ɨp, ba' cham ka aix nam tu ja a'gidha'. Ba' ka xi chu chia mɨt pɨx nam ja kuupa' mu ja'p nam pai' ja kukpada' gu ja'tkam. 4 Ku gu' mui' tɨ jɨɨ'ñ jamɨt ji buiñor guch Xoi'kam gui' na mɨt jɨ'k ja kai na mɨt jax tu ja a'gi gu Peegro gio gu Juan. Ba'x io'm bar mui' am gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, jɨ'k jix chamaam miil jam dho moo aix gu dai chichio'ñ. 5 Ba' buimgidhak maap bam jumaap jamɨt bhammɨ Jerusaleen gui' nam jir ja gɇ'gɇrkam tuk ka' gu Israel kam ja'tkam, gio ba' jai' gui' nam jɨ'k jir jix a'aixkam ka', gio ba' jai' ɨp gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios. 6 Gio ba' moo bɨɨx bhai'p ai ɨp gu Anaas, gui' nax io'm jir ja gɇ'kam tuk ka' gui' nam bhai' gɇ' chiop tu daanda' ja a'mkam gu Israel kam ja'tkam, ji ja baidhat gui' nam jɨ'k jir jum maap oi'dhagɨm ka', pui' na jax gu Kaipaas tɨɨgim, gio ba' moo gui' na Juan jup tɨɨ'nka', gio ba' moo gu Alijaanru. 7 Mi' dhɨr ba' dai na mɨt xi chu chia nam mui' xi ja bai'ñxidhika' gu Peegro gio gu Juan. Ba' na mɨt pai' dhuuk mi ja'p xi ja tuttu ja saagi'ñ, jup ja tɨtda am: ―¿Jax dhuukat japimɨt dua'ñ dhi maa'nkam? ¿Jarooni aa bhaankam japimɨt dua'ñ? 8 Ba' gu Peegro mui' ji ñio, na gu' gɇ' bhaan jup tui'dhi' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda', jup ja tɨtda: ―Dho gu' ea na pim xiñ kaaya' jiñ jaaduñ, aapi'm na pim jir ja gɇ'gɇrkam tuk gu Israel kam ja'tkam, gio aapi'm na pim jir jix a'aixkam. 9 Dho gu' kapbhai' na pim ya' bach chɨkka na pim jix maachim nat jax dhuuk dua dhich jaduuñ na kax ma'mkulhi' kat, 10 dho gu' jam aagi'ñdha' ich dho nam ba' jai' pui'p bax chu mat ka' gu ja'tkam bɨɨx nam jɨ'k jir Israel kam. Dho gu' dhi' dua dho dhich jaduuñ na kax ma'mkulhi' kat na pim jax ba nɨi'ñ, ba' aach bhaankamu'n dua'ñ dho guch Xoi'kam Jesuus gui' nar Nasareet kam, gui' na pimɨt jaroi' tu chia nam kuruus ta'm sissapai mu'aa', nat Dios giop dua'ñ. 11 Ba' dhi' jɨ' dhi Jesuus pui' ji buus na jax gu jodai, aapi'm ba' ja'p jup ji bubua na jax gu bhibhi'ñbakchadam, na pimɨt mai' xi buak dhi' jɨ' dhi jodai na pim pui' ɨlhii'ñ na panaas cham tu' bhai', gu' ji nat gu' dhi' ba' pɨk gɇ'kam kɨ'n ji bii. 12 Ba' cham tu' jumaip jix jai'ch gui' na jaroi' uañchu'n gu ua'tulhdhara', nat gu' gu Dios cham tu' jumai bhai'p joot ya' dhi oi'ñga'n na jaroi' uañchuda' guch ua'tulhdhara'. 13 Ba' mi' pui' pup tu'ii' am gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam na mɨt ji ja kɇɇk nam joidham jix bhai' xi bua nam tu a'ga gu Peegro gio gu Juan, nam gu'x maat na mɨt tɨi cham pai' tum mamtux, gio gu' gampai' tuutu'm am nam xi ja nɨi'ñ. Ba' ba ɨlh jamɨt nam jir di' gui' nam kaichgɨt gu Jesuus Nasareet kam. 14 Ba' pui' cham bhai' nam jax ka ja tɨɨda', gio na gu' moo mi'p kɨɨk ja bɨɨm gui' nat dua na kax ma'mkulhi' kat, ¿jax gi dhuip ja ñiokdha' am? 15 Pui' dho ba' cham jax ji ja tɨɨdak giop ka xi chu chia mɨt nam alhio ka xi ja boosga' mi' dhɨr nam pai' ka tu a'gat. Dɨɨlh jamɨt ba' mi' ji bi'ɨɨk ma tu a'ga nam tɨim tɨ tɨkka nam jax ja'k ja duñia', 16 jup kai'ch am: ―¿Jax ba' ja'k jix bhai' nach ja duñia' dhi ja'tkam? Nam gu' moo bɨɨx pui'p bax chu maat gu ja'tkam gu ya' kam Jerusaleen na mɨt dua'ñ gui' na kax ma'mkulhi' kat. ¿Jax gi dhuip ja iattulhdha' ich? 17 Ku gu'x bhai' ji nach ja soo'mchulhdha' nam ba' cham nai' bhaan ka tu a'gidha' gu Jesuus, na ba' cham gammɨjɨ pup tum a'gichgɨda' pu chu'm. 18 Ba' pui' xi kai'chimɨk am giop ba tu ja joochxi mɨt. Ba' na mɨt pai' dhuuk mi' ba ai, ja ñiokdhat pui' ba ja tɨtda am nam cham nai' bhaan ka tu a'gada' gu Jesuus. 19 Gu' ji na gu' gu Peegro gio gu Juan jup ja tɨtda am pɨx: ―Aa dho gu' dai na pim bɨɨpɨ' xim ga'ngada' dhoñ jaaduñ no' moox kɨɨ' ka'm nɨi'ñ gu Dios nach aapi'm tu' ka'm jam nɨi'ñdha', ka' ba' gu' gui' na jax ja'k jich jurtudidha'. 20 Dho gu' aach cham ji nach jich gu'nguxi'ñ nach moo cham jup ka ji chu a'ga' gu pui' nach jax ja'k nɨidhimɨk gu Jesuus nax bhai' xi chu buimɨk gio na jax ja'k xi chu a'gimɨk. 21 Ba' giilhim jix bhaakut pɨx ja kai mɨt gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam gu pui' na mɨt jax chɨi. Ba' tɨi bax ja tulhiiñchudam kat am, gu' ji nam gu' cham bia' nam jax ji chɨ'ji ja tulhiiñchuda' gɨt, nam gu' bɨɨx pɨx tu daan gu ja'tkam buiñor gu Dios nam xi ja kɇɇ, nam jix bhai' jim taatɨt nat dua gui' na kax ma'mkulhi' kat. Pui' dho ba' cham jax ji ja doodak ba ja joot jamɨt nam ba jimia' mi' dhɨr. 22 Ba' gui' nat joidham dua na kax ma'mkulhi' kat, bia'ka' jɨ'k gook oo'm oidha'. 23 Ba' na mɨt pai' dhuuk xi ja do'ñcho gu Peegro gio gu Juan, pu sɨlh jii mɨt mu ja'k ja bui gui' nam pui'p tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, ba' ba ja aagi'ñ am nam jax ja tɨtda gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop tu daanda' ja a'mkam gu Israel kam ja'tkam, gio ba' gui' nam jir jix a'aixkam ka'. 24 Ba' na mɨt pai' dhuuk tɨɨmo nam pu'ñi xi chu ja a'gidhimɨk, ma tu daanɨ mɨt bɨɨx maap buiñor gu Dios, jup kai'ch am: ―Aapi'ch Gɨ'kora' na pich jup duu dhix dhaam, gio ba' dhi dɨbɨɨr, gio ba' gu suudai' na nai' suu'n bɨɨx kap na jɨ'x jir oi'ñga'n, gio ba' bɨɨx na jɨ'k tu' ya'x chu jai'ch bhaan dhi oi'ñga'n, 25 na pich pui' ja'k jurtudak gu Dabii kɨ'n gux Dhuudu' kam jix Uañ jum Ii'mda' nat ba' pui' ja'k tu ua'nak mi u'uan ta'm na ja'pnim kai'ch: ¿Jax kum ba' dai nam bhai' ji bhaaku' gu ja'tkam, gio nam cham ja matda' ɨr tu a'gichu'nda' nam jax ja'k tu duñia'? 26 Pui' na jax gui' nam jix io'm gɇ'gɇrkam kɨ'n daraa ya' dhi oi'ñga'n, gam gui' nam cham pɨk gɇ'gɇrkam kɨ'n daraa, maap ba tu a'ga mɨt nam jax ja'k dui tu soo'mdha' na ba' cham jaroi' bhaankam ka tu a'gada' guch Gɨ'kora' gio gui' nat bhaan tɨ tɨɨ, na saak bha jootsa' ya' dhi oi'ñga'n. 27 ’Dho gu' pui' dho ji chu buus nat gu Eroodis bɨɨma'n gu Poonsio Pilaato, gio ba' ja bɨɨm ɨp gu Israel kam ja'tkam, gio ba' gui' nam cham jir Israel kam, ya' maap jim jumpadak jamɨt na pai'r Jerusaleen mua gum tujuandam tuk gui' nax io'm jir jix uañ, gui' na pich pu bɨjɨk dɨr bhaan tɨ tɨɨ na saak gatuuk pu'ñich a'mkam soi'm duñia' nam mu'aa'. 28 Ba' dhi' pu'ñi ja'k dooda mɨt nap jax pui' pu ba kai'chdha' bɨjɨk pai' dhuuk dɨr na saak gatuuk pu'ñi ja'k ba tum kuugalhdha'. 29 Ba' gu xib dai nach a'm bam aa' nap jich ñuukdaidha' nam ba' cham jax jich dhooda' gui' nam jaroi' xich bhaamki'ñ, gio ba' nap pui' tu duñia' nach cham ji chotdonɨt nai' tu ja a'gi'ñchu'nda' gu ja'tkam gux bhai'm kai'chdham jum ñi'ook. 30 Gio ba' nap pui' ja'k jup tu duñia' nach ja duduadhi'ñdha' gux kako'kkam bhaankamu'n gu Jesuus gui' nar jum mar, gio ba' na bɨɨx aixim jix bhaai'n ka' nach pu tu duñia' gux kɨɨ'p jum duukam. Ja'pni daipu'. 31 Ba' na mɨt pai' dhuuk tɨɨmo nam xi chu daañimɨk, pɨx am tum gi'ndukɨ mi' nam pai'p tu'ii', bak gu' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' nat ja a'm bam tajaa bɨɨx jɨ'ma'n. Mi' dhɨr ba' dai nam cham ji chotdonɨt tu a'gada' gux bhai'm kai'chdham ñio'ki'ñ gu Dios. 32 Ba' bɨɨx gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, maa'n nam jax jum aa'nda' gu ja jujur am bhaan, sia kum gu' tɨir mui'. Ni jaroi' maadɨt ku am jix chu da'da' gu tu' nam bia'ka', nam gu' pui' ɨlhii'ñdha' nar ja bɨɨx ga'n ka' pɨx. 33 Ba' gu noonbi'ñ guch Xoi'kam gammɨjɨx io'm bhaan xi chu ja a'gi'ñdha' am gu pui' nat jax ja'k jum duu dɨɨlh guch Xoi'kam jano' nat pai' dhuuk duadɨk giop bam. Ba' gu Dios pui' xi chu duu nam bɨɨx pɨx bia'ka' gu tu' na ja a'm jum aa'nda'. 34 Ba' cham jaroi' maadɨt bhaan jum aa'nda' gu tu', na gu' jai' dhɨt gui' nam bia'ka' gu dɨppɨr xi chu ga'rat am, piam tu' na pɨx no'm bia'. Ba' gu tuumiñ na jɨ'k mi buusnidha', 35 ja maakidha' am gu noonbi'ñ guch Xoi'kam nam ba' gui' mi' dhɨr jup ja maakidha' gui' nam jɨ'k cham bia'ka' nam tu' kɨ'n tu saba'da'. 36 Pui' na jax maadɨt gui' nam jir bopxi'ñ gu Lebii, Josee tɨɨgim, nar mu ja'k kam ka' na pai' pui' tɨ tɨɨ' Chipre, gui' na mɨt Bernabee ja'k ji chɨɨtgɨk gu noonbi'ñ guch Xoi'kam, na ja'p kai'ñkam jup jum kai'ch: Gui' na ja guguuxi'ñdha' gu ja'tkam. 37 Ba' dhi' jɨ' dhi maa'nkam nat pu'ñi ma tu ga'ra gu dɨrbaga'n na bia'kat ja maa gu tuumiñ gu noonbi'ñ guch Xoi'kam gui' nat jɨ'k mi buus.

Gu Noonbi'ñ Guch Xoi'kam 5

1 Ba' moo maa'n gu maa'nkam Ananiiyas tɨɨgim pui'p ma tu ga'ra gu dɨrbaga'n bɨɨma'n gu bɨnga'n Sapiira tɨɨgim. 2 Gu' ji na mɨt gu' maa'n ñi'ook xip duuk daim bɨpnagɨm, jai' xi bi'aak jamɨt gu tuumiñ gui' nat jɨ'k mi buus na mɨt tu ga'ra. Jɨ'k pɨx ba' xi u'uuk ba jii gu Ananiiyas nat ba ja maakim gu noonbi'ñ guch Xoi'kam. 3 Gu' ji na gu'p tɨtda gu Peegro nat pai' dhuuk tɨi ba maa: ―¿Jax ba' jiñ jaduuñ Ananiiyas kut ba'm jur am ji baakɨk gu ja'ook pui' ja'k jum jurtuda nap ba' bha jimɨi ya' iatgidha' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda', nap pui' kai'chim na pimɨt ja'kbui' kɨ'n pɨx ga'ra gu jam dɨrba' na pich jɨ'k ya' ba aich dhi tuumiñ, sia ku pimɨt jai' xi bi'aak? 4 Dho gu' cham jax jup bua't dho no'p moo pu cham jax jup ji kai'chidhat ya'p ba aichdha' gɨt sia gu ja'kbui', na gu'r aapi'm dɨɨlh ga'n gu dɨbɨɨr na pimɨt ga'ra. Cham jax bua't sia pim jax bua gu jam tumñi' na pim jax ɨlhii'ñdha'. Gu' ja'pji nap moo pui'p kai'chim ji nar bɨɨxi'ñ nat ba' bhaan cham am ka gɨi, na gu'r ua'tulhdhara'. Na gu' cham tu' gu ja'tkam na pich ya' ba ja iatgi, gu' gu Dios ji. 5 Ba' nat jax pui' jɨ' tɨɨ'n gu Peegro, mi ja'p iarɨk pu gan ji muu gu Ananiiyas. Ba' giilhim jix chooto'n jamɨt gui' na mɨt jɨ'k pui' ba tɨ kai. 6 Ba' jɨ'kchi gu biipibop xi bhiibgak ba yaaspam jamɨt gu tukga'n gu Ananiiyas kat. 7 Ba' moo ja'xpɨx mi'p ba ai gu Sapiira bɨnga'n gu Ananiiyas kat, pu cham maat no' tu' jax jup jum bua. 8 Ba' bhai' ji chɨkka gu Peegro no' moor sɨlhkam na mɨt ja'kbui' kɨ'n pɨx ga'ra gu ja dɨrba', jup tɨtda: ―¿Jir sɨlhkam aa na pimɨt ja'kbui' kɨ'n pɨx ga'ra gu jam dɨrba' na jɨ'k ba aa' gum bɨɨna'? Ba' gui' maa'n na jɨ'k jup aa', jup kai'ch: ―Jɇɇ', ja'kbui' kɨ'n pɨx dho. 9 Ba' gio mui'p ji ñio gu Peegro, jup tɨtda: ―¿Jax ba' ku pimɨt ba' maa'n ñi'ook jup duu daim bɨpnagɨm na pim ba' pu'ñi ya' ji ɇɇji iatgidha' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda'? Na gu' tɨi cham jir kɨɨ', na gu'r ua'tulhdhara'. Kani nam muni dhɨr bhai' ba jiim gui' na mɨt bhɨɨk gum bɨɨna' na mɨt yaaspapuk. Ba' xib aap jup jum bhɨika' am nam jum yaaspapu'. 10 Ba' mi' jotmoda' nat jax pu tɨɨ'n gu Peegro, mi ja'p taa'ban ji iarɨk pu gan ji muu ɨp gu Sapiira. Ba' na mɨt pai' dhuuk mi' ba ai gu biipibop, mi' pɨx ji chɨɨ mɨt na muukix kam mi ja'p kaat. Ba' ma bhɨɨk jamɨt ɨp na mɨt yaaspam mi' dhɨr ja'p sonpan na mɨt pai' yaas gu bɨnga'n. 11 Ba' na mɨt pui' ba tɨ kai gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, giilhim jix chooto'n jamɨt, gio gu jai' ba pui' ɨp na mɨt jɨ'k pui'p ba tɨ kai. 12 Ba' bha ja'p ji oipot Jerusaleen gu noonbi'ñ guch Xoi'kam joidham jix bhai' xi chu buada' am ja bui gu ja'tkam nam jax ja'k cham jɨ'xkat pai' pui' tɨ nɨidhat, nam sap ba' ji chɨɨgɨi ba tɨ jɨɨ'ñdha' nar sɨlhkam gu pui' nam jax ja'k tu ja a'gi'ñdha' gux bhai'm kai'chdham ñio'ki'ñ gu Dios. Gio ba' nam gammɨjɨ ba jim jumpada' bɨɨx nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam nam tu daanda' bhai' gɇ' chiop, maa'n kap nam pai' pui' tɨ tɨɨtɨ'nda': Tootnam Bhi'ñbaki'ñ gu Salomoon. 13 Ba' gui' nam jɨ'k chakui tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam cham jix ja bɨntam ka' am, sia kum gu' tɨix ja kɨɨgalhi'ñdha'. 14 Ku gu' gatuuk siamri pɨx ja'x ji chɨ jɨɨ'ñ jamɨt ji buiñor guch Xoi'kam, pui' na jax gu chichio'ñ gam u'uub. 15 Mi' dhɨr ba' dai nam ja boosgaidhat mu ja'p ba ja darsaim gux kako'kkam bɨɨx ba'bhak soosnap bhaan gu bapakxidhara', nam pui'm aa' na jai' ja a'm bhɨɨya' gu ɨkgiga'n gu Peegro na pai' dhuuk bha buusnia' nam sap ba' pu duduadhia'. 16 Gio ba' jai' mui' bhai'p aajidha' am Jerusaleen gu ja'tkam gui' nam mu ja'p jɨ'dɨlh oi'dha'ka' ji ja ua'dat am gux kako'kkam, jai' dɨkoo pɨx ji dhuduatu' am na ja a'm jup tui'ñgɨdat gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda'. Ba' bɨɨx ja dudua'ñdhidha' am gu noonbi'ñ guch Xoi'kam, jix kɨkɨɨ' dho gu' ba jimia' am. 17 Ba' gu ja gɇ'kam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop tu daanda' ja a'mkam gu Israel kam ja'tkam, bhai' ji bhaam ja bɨɨm gui' nam saduseos jum tɨɨtɨ'nda'. 18 Ba' bhai' pu ja da'ngɨk ja kuu mɨt gu noonbi'ñ guch Xoi'kam bhai' nam pai' pu ja kukpada' gu ja'tkam. 19 Gu' ji nat gu' tukaa' maa'n gu nobii'ñ gu Dios bhai' ji ɇɇk bɨɨx kap tu kukpio' gu kiki'ñgob, ba' xi ja boosgak jup ja tɨtda: 20 ―Ea na pim moo giop mui'p jimia' mu chiop, mi' pim xi gu'kɨi ja aagi'ñdha' gu ja'tkam nam tɨ jɨɨ'ñdha' buiñor guch Xoi'kam na ba'x bhai' ba tu ja jimda' gammɨjɨ. 21 Ba' gui' pui'p jum duu mɨt na jax ja tɨtda gu nobii'ñ gu Dios. Kabuimuk jamɨt mu ji baapkɨk chiop bhai' ji chu ja a'gi gu ja'tkam. Ampɨk na gu ja gɇ'kam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop tu daanda' ja a'mkam gu Israel kam ja'tkam, ja bɨɨm gui' nam jɨ'k maap jix bhai'm daa'nka', kia'pɨx nai' ja'p ka tu ja joochxi'ñ am nam bhai'm jumpada' bɨɨx gui' nam jɨ'k jir jix a'aixkam gu Israel kam, nam sap ba' maap bhai' ja iattulhdha' gu noonbi'ñ guch Xoi'kam, nam gu' pu cham maat no' mɨt jup ba bubua. Ba' na mɨt pai' dhuuk bɨɨx bhai' bam jumaap, xi ja joot jamɨt gu o'rosiiris nam ja bai'ñpu' gu noonbi'ñ guch Xoi'kam mu na mɨt pai' ka ja kuupak. 22 Gu' ji na gu' na mɨt pai' dhuuk mu ji ɇɇk xi kukpio'kak mɨjɨ ja'p tɨi xi chɨ nɨnɨi'ñ, chaam pai' tu jai'ch am mi' na mɨt pai' ka ja kuupak. Pui' dho ba' gu' giop ba jii mɨt na mɨt ba ja aa'ñdham gui' na mɨt jaroi' mu ja joot, 23 jup ja tɨtdaim am mu ji ɇɇk: ―Cham pai' tu jai'ch am gui' na pimɨt jaroi' tɨi much joot nach ja bai'ñpu'. Tɨi mi' pu kuukup gu kiki'ñgob na chich jax mu ai, gio gu sandaarui'x mi' tɨi pu guguuk am ɨp nam tu nuuka'n. 24 Ba' nat pui' jɨ' ja kai gu ja gɇ'kam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop tu daanda' ja a'mkam gu Israel kam ja'tkam, gio ba' gu jai' nam pui'p jir gɇ'gɇrkam, gio ba' gui' nar ja gɇ'kam tuk ka' gui' nam bhai' gɇ' chiop tu nuuka'nda', nai' tɨi pup jum tɨ tɨkka am na mɨt jax ba'm duu gui' na mɨt bhai' ka ja kuupak. 25 Ba' moo jano' bhai'p ba ai maa'n gu maa'nkam, na jax jim jup ja tɨtda: ―Gui' na pimɨt saak ja kuu, mu chiop ji gu'kat tu ja a'gi'ñchu' am gu ja'tkam. 26 Ba' nat jax pui' tɨ kai gu ja gɇ'kam tuk gui' nam bhai' chiop tu nuuka'nda', mu dai'bus nat ja gaagam xi ja baidhak gu o'rosiiris tugi'ñ. Ba' na mɨt pai' dhuuk ba ja tɨɨ, jix bhai' pɨx ja tɨɨdak ba ja baidhak jamɨt, nam gu'x ja ɨɨbhi'ñ gu ja'tkam, nam gu' bhaakui mi' ja ma'yasa' joodai kɨ'n no' mɨt mi ja'p ba ji ja gɨbiimɨ ja nɨi'ñchudat. 27 Ba' pu sɨlh ja bai'ñchu' am mu ja'k nam pai' jumpax gui' nam jix bhaak. Ba' na mɨt pai' dhuuk mi ja'p xi ja tuttu ja saagi'ñ, bhai' ji ja ñiok gu ja gɇ'kam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop tu daanda' ja a'mkam gu Israel kam ja'tkam, jup ja tɨtda: 28 ―Gi nach jup jam tɨtda na pim cham nai' bhaan ka tu a'gada' gu Jesuus. Aapi'm gu' bɨɨx kap ba tɨɨmo na jɨ'x jir Jerusaleen na pim tu a'gimɨk, na pim jix aagɨt nam jich bhaamkidha' gu ja'tkam na chich tu chia nam mu'aa'. 29 Ba' gu Peegro gio gu jai' noonbi'ñ guch Xoi'kam mui' ji ñio mɨt, jup kai'ch am: ―Dho gu' ja'pji na gu'ch a'm jum aa' nach tu' ka'm nɨi'ñdha' gu Dios, cham tu' gu ja'tkam. 30 Ba' dhi' dhi Dios jir di' nam jaroi' daanɨt guch bopxi kat, jir di' pɨx ɨp nat giop dua'ñ gu Jesuus gui' na pimɨt jaroi' tu chia nam kuruus ta'm sissapai mu'aa'. 31 Mi' dhɨr ba' dai nat ba baidhak jix dhaam ja'k, sonpan kɨɨ'n dɨr ja'k ba' chia na daaka'. Gio ba' nat gɇ'kam kɨ'n dai na ba'x bhaai'n ka' na tu uañchu'nda' gu ua'tulhdhara', na ba' pu'ñi duuk ba ja uañchuda' gu ja ua'tulhdhara' gu Israel kam ja'tkam no'm mi' pui' ba jiim na jax jix aa'. 32 Ba' aach jix bhai'x maat gu dhi' pui', na gu'ch mattu'n gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' gui' nat ja a'm tajaa gu Dios bɨɨx nam jɨ'k tu' ka'm nɨi'ñ, gio dɨɨlh jachich jup tɨɨ nat jax jum duu gu Jesuus na ya' xi oilhimɨk. 33 Ba' giilhim jix bhaakut pɨx ja kai mɨt gu gɇ'gɇrkam, mi' dho gu' bax ja koodak am gu noonbi'ñ guch Xoi'kam. 34 Gu' ji na gu' moo ampɨk mi'p tu'ii' ja bui maa'n gu pariseo, Gamalial tɨɨgim, na sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, gio nam bɨɨx pɨx tu' ka'm nɨi'ñdha' gu ja'tkam. Ba' dhi' jɨ' dhi Gamalial jotmoda' nat jax kɨkbo xi chu chia nam alhio mi' dhɨr ka xi ja bubuaxdha' gu noonbi'ñ guch Xoi'kam. 35 Mi' dhɨr ba' moop ja tɨtda gu gɇ'gɇrkam nam mi'p tu'ii': ―Ea xib japim ba' xiñ kaaya'ñ jaaduñ Israel kam nañ ja'p xi jam tɨɨdam, na pim chakui ja juanda' dhi ja'tkam, na pim bɨɨpɨ' ka xim ga'ngada' no' moor am na pim ja kooda' ka' ba' gu' cham. 36 Na gu' na pim jax bax maat jia nat jax jum duu gu Teudas kat jano' nat pai' dhuuk bhai' ji chu ja a'gi gu ja'tkam, na tɨi gɇ'kam xim ɨlhii'ñdha', ba' mui' ba kaichgɨt am, jɨ'k gook mambhɨɨx oo'm aixim. Ba' na mɨt pai' dhuuk mua, nai' pɨx jɨ'dɨlh jii mɨt, pu ampɨx ji chu juu dho gu'. 37 Gio ba' moox io'm xib pa' ɨp, na pai' dhuuk ja daasaidha' gu ja'tkam gu gɇ'kam Rooma kam, pu'ñi bhai'p ji chu ja a'gi gu ja'tkam gu Juudas kat gui' nar Galilea kam kat. Ba' tɨi jɨ'k jup ba kaichgɨt am, gu' ji na mɨt gu' gatuuk ampɨx mua, ba' gu ja'tkam tugi'ñ nai' pɨx jɨ'dɨlh ji jii mɨt, pu ampɨx ji chu juu ɨp pui'. 38 Nañ ba' kɨ'n jup jam tɨtda jiñ jaaduñ na pim cham ja juanda' dhi ja'tkam, nach gu' cham maat nam jax kai'ñkam pui' ja'k tu a'ga. Na gu' no'm ja'p pɨx pui' ja'k tu a'gada' gɨt, ¿cham aa gu' jɨ'x pɨx juugɨt pui' ja'k jup tu a'gada' am gɨt, mi' dhɨr pu nai' ampɨx ji chu jugia' gɨt na mɨt jax bam duu gu jai' gui' nañ jaroi' ba ja aa'? 39 No' gu' dhi' gu Dios pui' ja'k ja jujurtu'n nam tu a'ga', dho gi gu' pu ni jax dhui ji ku pim cham jɨ'xkat ja soo'mchulhdha', sia pɨk nar jax ka' gɨt. Moo pim xim ga'ngada' nañ jax jam tɨtda. Cha'pim maa'n na pim jix bhaak ka', jaiñ no't gu' jax dhuukat buiñor gu Dios ja'k ji chu buus. Ba' gu gɇ'gɇrkam mi' pui'p jii mɨt nat jax ja tɨɨ'n gu Gamalial. 40 Dai na mɨt xi chu chia pɨx nam ja bai'ñpui xi ja gɨɨ'bia' chipliin kɨ'n gu noonbi'ñ guch Xoi'kam. Mi' dhɨr ba' dai na mɨt xi ja soo'mchulhdhak ba ja joot nam cham nai' bhaan ka tu a'gada' gu Jesuus. 41 Ba' gu noonbi'ñ guch Xoi'kam mi' dhɨr jup ba jii mɨt ja bui gu gɇ'gɇrkam joidham jix bhai'm taattugɨt, nam gu'x maat na gu Dios pui' ja'k jix aa' nam jum tulhiiñdha' bhaankamu'n gu Jesuus. 42 Ba' gammɨjɨ cham ɨɨkix ka' nam tu a'gada' bhai' gɇ' chiop gio mu ja'p kikcham, nam bhaankamu'n tu a'gada' gu Jesuus jich Xoi'kam gui' na saak Dios pu'ñi gatuuk bha jootsa'.

Gu Noonbi'ñ Guch Xoi'kam 6

1 Gu' ba' nam gu' jano' pɨx ji mui'dhidha' gui' nam tɨ jɨɨ'ñdhidha' buiñor guch Xoi'kam, ba' jai' dhɨt dhi' jɨ' nam ba tɨ jɨɨgi'ñdha' nam griago ñi'ook kɨ'n tu a'gada', pui' ba ja tɨtda am gui' nam ebreo ñi'ook kɨ'n jup tu a'gada' nam sap cham pɨk bhai' tu ja maakda' gu dɨ'dɨlhdhɨm u'uub gui' nam pui' griago kɨ'n jup tu a'gada'. Ba' pui' ja tɨtda am jia nam sap siamri jix bhai' xi chu ja maakat gu tu' nam ja onbagi'ñdha' gammɨjɨ nabap tanoolh. 2 Ba' jai' dhɨt dhi' jɨ' nam ebreo ñi'ook kɨ'n tu a'gada' nam jir di' gu mambhɨɨx daman gook noonbi'ñ guch Xoi'kam, ba' tu ja joochxi mɨt bɨɨx nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam nam sap ba' maap jum jumpadai xi chu a'gai maa'n ñi'ook jup duñia' na jax ja'k jir am ka' gu dhi' pui'. Ba' na mɨt pai' dhuuk bɨɨx maap bam jumaap, bhai' ji chu ja a'gi mɨt, jup ja tɨtda am: ―Aa dho gu' aach ja'p kai'ñkam tu jam joochxi dhoch jaaduñ nach xi jam aa'ñdham nach aach cham kach gu'nguxi'ñ nach jam palhbui'ñdha' nach jix bhai' jam buada' nach tu jam maakda' gu tu', nach pui' cham pɨk bhai' tu jam maakda' jai' dhɨt, nach gu' aach nai' ka tu a'ga gux bhai'm kai'chdham ñio'ki'ñ gu Dios, nat gu' pui' ja'k jich a'm ba tɨ tɨɨ. Ba' cham jir am no' chich moo cham jup ka ji chu a'ga. 3 Ba' aach pu jam tɨtda na pim jai' xi ja gaagai gui' nam jaroi'x bhai' jam buada'ch jaaduñ, nam tu jam maakda' gu tu' na jam a'm jum aagaidha', ya' aapi'm dɨɨlh jai' dhɨt na pim jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guch Xoi'kam, nam aixka' jɨ'k xi jum gook ja'tkam, gio nam jir jix bhabhai'kam ka', gio ba' nam jir jix chu mamatdagɨm ka', gio ba' na gɇ' ja a'm tajaañix ka' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda', nach ba' pui' ja'k ya ja darsa' aapi'm jam bui nam jich a'mkam jix bhai' jam buada', 4 nach aach gu' moo nai' ka tu a'ga gux bhai'm kai'chdham ñio'ki'ñ gu Dios, gio ba' dai nach ka xi chu daanda' buiñor ja'k jam a'mkam bɨɨx na pim jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guch Xoi'kam. 5 Ba' bɨɨx pɨx pui' ji chɨi mɨt na sap jir am gu pui' nam jax kai'ch gu noonbi'ñ guch Xoi'kam. Ba' moo bhai' ji aa mɨt gu Teeban, na gu' sap dhi'x io'm jix biiñak ka' buiñor guch Xoi'kam, gio sap na gɇ' bhaan tajaañix ka' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda'. Mi' dhɨr ba' gu Piliip bhai'p ji aa mɨt, gio ba' gu Prookoro ɨp, gio ba' gu Nikanoor ɨp, gio ba' gu Timoon ɨp, gio ba' moo gu Parmeenas ɨp, gio ba' Nikolaas ɨp gu Antiokiiya kam, gui' na jai' pui' ja'k jup tu jimda' nam jax ja'k tu jimda' gu Israel kam ja'tkam. 6 Mi' dhɨr ba' dai na mɨt ba ja baidhak mu ja'k ja bui gu noonbi'ñ guch Xoi'kam, ba' gui' dai na mɨt bhai' xi ja da'ngɨk ja moom am ma tu daanɨ jix dhaam ja'k buiñor gu Dios. 7 Ba' gux bhai'm kai'chdham ñio'ki'ñ gu Dios jix io'm pɨx mɨk ja'p jim kɇɇjidha'. Ba' mui' ja'tkam pɨx ja'x jup ji chɨ jɨɨ'ñdhidha' am buiñor guch Xoi'kam gu bhai' kam Jerusaleen, ba'x io'm mui' ba aixka' am. Daman gui' nam bhai' gɇ' chiop tu daanda' ja a'mkam gu Israel kam ja'tkam jai' pui'p xi chɨ jɨɨ'ñ jamɨt buiñor guch Xoi'kam. 8 Gu' ba' na gu' gu Dios bhaan tɨ nɨi'ñdha' gu Teeban, ba' joidham jix bhai' xi chu buada' gux kɨɨ'p jum duukam ja bui gu ja'tkam nam tu' cham jɨ'xkat pai' pui' tɨ nɨidhat, nam ba' bhaan jix mat ka' nar sɨlhkam gu pui' na jax ja'k tu ja a'gi'ñdha'. 9 Gu' ji na mɨt gu' jai' dhɨt gu Israel kam ja'tkam nam mu ja'p tu chiopi' ka' dɨlhkob ja'k, gui' na mɨt ja do'ñcho nam tu ja juantudimɨk pui' pɨx cham ja namkidhat, giilhim bhai' ji bhaak jamɨt dhi' jɨ' ja bɨɨm gui' nam mu ja'k oi'ñka' Sireene, gio ba' gui' nam mu ja'k jup oi'ñka' Alijandriiya, gio ba' jai' gui' nam mu ja'k jup oi'ñka' na pai' Siliisia bhaan bipio' gu dɨbɨɨr, gio ba' moo gui' nam mu ja'k jup oi'ñka' na pai' Aasia bhaan jup bipio' gu dɨbɨɨr. Ba' dhi' bɨɨx bhai' ji ñiokbo mɨt buiñor gu Teeban. 10 Ku gu' dɨɨlh gui' am cham bhaai' ji nam jax ja'k xi chɨtdada' gɨt na ba' cham ka tu a'gada' gɨt, na gu' gui' giilhim joidham jix bhai' xi bua na xi chu a'ga nam xi kɇɇ, na gu' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' na mattu'n na jax ja'k tɨ'ya' na tu a'ga'. 11 Ba' pui' ma ja umua' mɨt ja namkidhak jɨ'kchi gu ja'tkam nam sap ja iatgi'ñpu' gu ja'tkam mu ja'p nam pui' ja tɨtdaidha', na sap pui' kai'ch gu Teeban na pur cham tu' gu gɇ' chiop bhai' nam pai' tu daanda' gio gu pui' nat jax ja'k tu daasak gu Moisees na tu aagix ka'. 12 Ba' nam pai' dhuuk mu ja'p ba ja iatgidhim gu ja'tkam, giilhim bhai' ji bhaak jamɨt dho gu', pui' na jax gu ja gɇ'gɇrkam tuk gu Israel kam ja'tkam, gio ba' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios. Bhai' dho gu' pu daa mɨt gu Teeban, mi' dhɨr ba' dai na mɨt ba baidhak mu ja'k na pai' tum a'gada' gu gɇ'gɇrkam ja bui. 13 Jai' mɨt jup xi ja umua'ñdhak gui' nam iattulhdha' gu Teeban, sia kum gu' tɨi cham kɇɇ no' moo pui' kai'ch piam ku gu' cham. Ba' na mɨt pai' dhuuk bɨɨx maap xim jumpadak bhai' ji chu a'ga, mui' ji ñio mɨt dhi' jɨ' na mɨt jaroi' ja umua', jup kai'ch am: ―Dho gu' aach pui' kɇɇkɇ' ji dhi maa'nkam na gammɨjɨ pui' kai'chdha' na sap pur cham tu' ya' dhi gɇ' chiop gio ba' gu pui' na jax ja'k tu aagix nach tu jimda', 14 na pui' kai'chdha' na sap gu Jesuus Nasareet kam ka iara' dhi gɇ' chiop, gio sap ba' na maakam tu daasa', cham tu' sap pui' ja'k ka tu jimda' ich nat jax ja'k tu daasak aach jich bui gu Moisees. 15 Ba' nam bhai' xi ñɨi'ñ gu gɇ'gɇrkam gio ba' bɨɨx gui' nam jɨ'k mi' daraa, ja'p tu'm tɨ nɨi'ñ gu Teeban nam jax chu'm tɨ nɨi'ñ gu noonbi'ñ gu Dios.

Gu Noonbi'ñ Guch Xoi'kam 7

1 Ba' gux io'm ja gɇ'kam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop tu daanda' ja a'mkam gu Israel kam ja'tkam xi chɨkka gu Teeban no' sap moor sɨlhkam nam jax chɨtda gu ja'tkam ka' ba' gu' cham. 2 Ba' gu Teeban mui' ji ñio, jup kai'ch: ―Ea na pim xiñ kaaya'ñ jaaduñ bɨɨx na pim jɨ'k ya'p tu'ii'. Ja'pjaniñ kai'ñkam pɨx jup kai'chdha' aañ nat gu gɇ'kam jich Gɨ'kora' Dios buiñor jum maaxdhak guch boxii kat Abraam jano' na mu ja'k ka kioka' Mesopotaamia, bɨɨpɨ' dɨr na ba' moo ba kiichmɨra' mu ja'k Araan. 3 Ba'p tɨtda jia jano' jɨ' nat buiñor jum maax: “Jimia' ap maa'n kap nañ pai' tum aagi'ñdha'. Ya' pui' ba tui'ka' dhim dɨrba' gio dhim jaaduñ.” 4 Ba' gu Abraam mi' dhɨr Kaldeeya jup ma jii jia, mu ja'k ba' pu kiicham Araan. Ba' mɨkkat jup ma muu ɨp gu taata'n kat. Mi' dhɨr ba' gatuuk bha ja'k jup joot gu Dios gu Abraam ya' dhi dɨbɨɨr ta'm na pim pai' oi'dha' gu xib aapi'm jiñ jaaduñ. 5 Ku gu' cham pai' iam xi iimchudak ji na pai' ba' bhaan ji bi'ya' gɨt gu Abraam, sia na mi' tɨ kɨisap ka' gɨt maa'n toona'n kɨ'n. Ku gu' siamri pui' tɨtda ji na gatuuk iimchuda' na ba' ja a'm ji bi'ya' gu bopxi'ñ na pai' dhuuk ba mukia', sia ku gu' jano' tɨi chakui tu maamar ka' gu Abraam. 6 Gio ba' nap tɨtda ɨp jia gu Dios gu Abraam nam sap gu bopxi'ñ mi' dhɨr maakam ja'k jimɨi oi'ñchapu' ja dɨrba' am ja'k gui' nam cham jir Israel kam ja'tkam ka'. Ba' dhi' jɨ' dhi ja'tkam bhai' ji ja tulhiiñchuda' am nam mi' bhai' ji ja chiñia' nam tu ja juañxidha' maakob jix cha'tmam oo'm oidha' juugɨt. 7 Ku ba' gu'p tɨtda ɨp ji gu Dios na sap pui'p ja tulhiiñchuda' gui' nam tu ja juantu'nda', mi' dhɨr sap ba' dai nam bha jimɨi ya' ja'k ba tu daanda' buiñor. 8 Gio ba' na mɨt maa'n ñi'ook jup duu gook dɨt gu Dios gio gu Abraam, na pui' tɨtda na sap ja matgilhdhidha' gu a'aalh chichio'ñ gui' nam jɨ'k kia'pɨx maaxilhidha' na ba'x maatɨ' ka' nam jir Israel kam ka'. Pui' kut ba' xi jum baik tanoolh kɨ'n ba matgilhchuda nat pai' dhuuk maaxir gu maraa'n Isaak. Mi' dhɨr ba' gu Isaak pui' ja'k jup duu ɨp gu maraa'n Jakob nat pai' dhuuk ba maaxir. Gio ba' gu Jakob mi' dhɨr pui' ja'k jup dunaak ɨp bɨɨx gu mambhɨɨx gook maamra'n gui' na mɨt bhaan dɨr mui'dhak gu Israel kam ja'tkam. 9 ’Ba' dhi' jɨ' nam jir maamra'n gu Jakob nam jir jich bopxi kat, bhaamkidhak ga'ra mɨt gu ja xiku' Josee, mu ja'k jamɨt ba' baidhak na pai'r Ejipto. Ku gu' gu Dios gammɨjɨ bhaan tɨ nɨidhidha' ji gu Josee, 10 ba' joidham jix bhai' tu jimda', pui' na jax nax chu matda' ka', gio ba' nat jix kɨɨgalhdhak gu Paraoon gui' nar gɇ'kam kat mummɨ Ejipto. Ba' gɇ'kam kɨ'n daasak gu Josee na jɨ'x jir Ejipto, gio ba' mi' na pai' daaka' gu gɇ'kam. 11 ’Ba' gatuuk bhai' bhiogi' ji jii bɨɨx kap na jɨ'x bhaan bipio' gu Ejipto dɨbɨɨr, gio ba' ya ja'p na jɨ'x jir Kanaan. Ba' guch bopxi kat cham ka bia'ka' am nam tu' jugia'. 12 Ba' nat pai' dhuuk pui' ba tɨ kai gu Jakob na gu tiriik jix jai'ch mummɨ Ejipto, mui' ma ja joot gu maamra'n gui' nam jir jich bopxi kat nam tu taañpu'. Ba' dhi' na mɨt mu jimɨɨk, kia'pɨx jir maa'nnim ka'. 13 Ba' gatuuk na mɨt gio mui'p jii, dho gi ba' ba ja aagi'ñ ji gu Josee gu jajaa'nni'ñ na dhi'r di' gu ja xiku' gui' na mɨt ga'ra bɨɨpɨ' dɨr. Jano' ba' ba maat gu Paraoon nar pa ja'k kam gu Josee. 14 Mi' dhɨr ba' mɨkkat dai nat ba tu joot gu Josee nam bai'ñpu' gu taata'n Jakob mu ja'k Ejipto, gio bɨɨx ɨp gui' nam jɨ'k jir jum maap oi'dhagɨm nam aix baik oo'm daman mambhɨɨx pup gio ba' jix chamaam pup. 15 Ba' dhi' pu'jani dhuukat mu ja'k kiokat gu Jakob na pai'r Ejipto. Mi' ba' pu muu jagɨ'tak, gio gu maamra'n ba pui' ɨp gui' nam jir jich bopxi kat. 16 Dai ba' gu ja tutku' ja u'uuk jamɨt mu ja'k na pai'r Sikeem na mɨt ja yaaspam mi' nat pai' saba'dak gu Abraam gu dɨbɨɨr na mɨt mi' ga'lhidhak gu mi' kam Sikeem, nam jir maamra'n gu Amoor tɨɨgim. 17 ’Gu' ba' na pai' dhuuk bam kuugalhdhim gu pui' nat jax ja'k tu daaxdhak gu Dios gu Abraam, jix io'm pɨx ji mui'dhim am gu Israel kam ja'tkam mi' na pai'r Ejipto. 18 Ba' jano' jumai gɇ'kam kɨ'n mi' ba dai mɨt gu Paraoon mi' na pai'r Ejipto na pu cham maatɨt gu Josee. 19 Ba' dhi' dhi gɇ'kam jia bhai' buam pɨx ji ja dooda guch bopxi kat, gam na ja chianda' nam mai' ja iabuidha' gu chichio'ñ ja maamar gui' nam jɨ'k kia'pɨx maaxilhidha' nam sap ba' ko'iidha' nam cham ka mui'dhidha'. 20 Ba' jano' jɨ' kia'pɨx ba maaxir gu Moisees, ba' dhi' dhi alhii gɇ'kam kɨ'n jix kɨɨgalh gu Dios. Mi' ba' pu gɨ'lhdhidha' am gu gɨ'korga'n ja ki'aam baik masaa'n juugɨt. 21 Gatuuk ba' na mɨt pai' dhuuk ba ɨxchu mu ja'p gampɨx, mi' ba tɨɨ gu ubii maraa'n gu Paraoon. Ba' xi bhɨɨk mu ja'k kia'mi'ñ, mi' ba' gɨ'lhdhidha' ja'p na dɨɨlh maraa'n. 22 Ba' dhi' pu'ñi dhuukat jai' pui' ja'k jup jix chu maatɨt gu Moisees nam jax ja'k jix chu mat ka' gu Ejipto kam ja'tkam, ba'x ai'chu'nda' na jax ja'k tɨ'ya' gio na pu tu duñia' jax ña ɨlhii'ñdha'. 23 ’Ba' na pai' dhuuk ba bia'ka' gu Moisees gu gook oo'm oidha', ma ja paxiaram gu jajaa'nni'ñ Israel kam ja'tkam mu ja'p nam pai' jax oi'dha'ka'. 24 Gu' ji na gu' na mu ja'p ka jim, ba tɨɨ maa'n gu Ejipto kam maa'nkam na mu ja'p gɨbchu' maa'n gu Israel kam maa'nkam. Ba' gu Moisees mu jimɨɨk ma palhbui gu Israel kam, xi mu'aak gu Ejipto kam maa'nkam ba jii. 25 Gu' na tɨi ja'p jum aa' ji gu Moisees nam gɨt ba machia' gu jajaa'nni'ñ Israel kam ja'tkam na dhi'r di' na ja palhbuidha' bhaankamu'n gu Dios, gu' ji na mɨt gu' pu cham maat ni jɨ'x. 26 Ba' buimgidhak na gio mu ja'p jup ba jim gu Moisees, ba ja tɨɨ ɨp nam mu ja'p jum gɨgɨbchu' gook gu dai Israel kam ja'tkam. Ba' na tɨix aa' gu Moisees nam gɨt cham jum kokdada', mu jimɨɨk tɨi xi ja soo'mchulh, jup ja tɨtda: “¡Cha'pim jum kokdada', na pim gu' moor jum jajaa'nnim!” 27 Gu' ji na gu' gui' na pɨk mi' gɨbchu' gu ja'nni'ñ mu ja'p xi ñu'ya gu Moisees, jup tɨtda ba' moo: “¿Jaroo gɇ'kam kɨ'n jum dai ya' aach jich bui kup ba' bha ja'k puch chɨtdaim? 28 ¿Ka' gu' ya' ba xiñ mu'aam ap aa ja'p na pich jax mua takaab gu ya' kam Ejipto?” 29 Ba' gu Moisees nat jax pu'ñi kai, pu jimɨiññor mi' dhɨr maakam ja'k, mu ja'k ba' pu bhɨi na pai' bhaan bipio' gu Madian dɨbɨɨr. Mi' ba' pu ji kiicha bɨɨma'n maa'n gu ubii, gook jamɨt ba' ja tɨɨgɨk gu a'aalh. 30 ’Ba' gatuuk jix io'm mɨkkat nat gook oo'm oidha' bap duu, na mummɨ ja'p ka oirɨ gu Moisees na pai'r gampɨx jix chu gak kɨr amuub mi' na pai'r oidha' ta'm Sinaii tɨ tɨɨgim, mi' bam maax buiñor maadɨt gu nobii'ñ gu Dios na ja'p tu'm jum maaxi'ñ na jax gu tai na bha ja'p pɨx nammɨ kɨkka na mɨɨjim bhaan gux bii u'uux. 31 Ba' gu Moisees mi' kɨɨkat mui' pup tɨ nɨi'ñ bha ja'p na pai' mɨɨjim gu tai, na gu' cham maat nar tu' da'. Ba' ja'xpɨx na mui' xi ñɨidhimɨk, mui' ji jii nat ba tɨɨgim no' moo sɨlhkam jir tai ka' ba' gu' cham. Gu' ji nat gu' ba kai gu Gɇ'kam jich Gɨ'kora' nat bhai' dhɨr bhai' ba ñio, jup tɨtda: 32 “Aañ jir di' gu Dios gui' nam daanɨt gum bopxi kat, pui' na jax gu Abraam, gio gu Isaak, gio ba' gu Jakob.” Ba' gu Moisees giilhim bhai' ji gigiib nat bhai' ji choo'n, pu cham dho gu' mui' ka nɨi'ñ gu tai na bha ja'p mɨɨjim bhaan gu tu'x bii u'uux, na gu' bax maat na bak jir di' gu Dios na bhai'p tu'ii'. 33 Ba' dhi' jɨ' dhi Gɇ'kam jich Gɨ'kora' na bhai' dhɨr bha tu a'gi'ñ, jup tɨtda ɨp gio: “Xi kookosa' ap dhim sussak, na gu' mi' nap pai' kɨɨk giilhim jir jix chu uañ jia.” 34 Mi' dhɨr ba' moop tɨtda ɨp gio: “Dho gu' aañ ja'p kai'ñkam pɨx bha jii dho na ñich bhai' pui'm tɨɨdam nap mu jimia' jiñ a'mkam mu Ejipto nap ja boosgara' guñ ja'tkam tuk, nam gu' giilhim ja tulhiiñchu'n gu mi' kam nañ xi ja nɨi'ñ. Ba' tɨi tu daanda' am aañ jiñ bui nañ ja kɇɇ nam pui' kai'chdha' nañ ja palhbuidha'.” 35 ’Ba' daipu' xi chɨɨdak mui' xi joot na ja boosgara', sia ku mɨt gu' bɨɨpɨ' dɨr tɨi ñiok na ka ja sosbhichulhi'ñ nam cham jum gɨgɨɨbda' gɨt daim jajaa'nnim, nam pui' tɨtda na cham tu' kɨ'n ja juanda' nat gu' cham jaroi' gɇ'kam kɨ'n dai ja bui. Ku ba' gu' gu Dios nat bha joot maadɨt gu nobii'ñ nat buiñor jum maax bhaan gux bii u'uux, gɇ'kam kɨ'n mu joot ji na ja palhbui'ñmɨra' na ja boosgara' mu dɨr Ejipto nam pai' giilhim jum tulhiiñ. 36 Ba' dhi'r di' dho gu Moisees nat mummɨ dɨr ja boosgak Ejipto guch bopxi kat. Jir di' pɨx ɨp na joidham jix kɨɨ'p jum duukam jup tu buimɨk ja bui gu Israel kam ja'tkam nam tu' cham pai' nɨidhat gu gook oo'm oidha', pui' na jax mummɨ na pai' gɇ' suu'nka' gux bɨ' suudai', gio pui' na jax mummɨ gampɨx jix chu gak kɨr. 37 Jir di' pɨx ɨp gu Moisees na ja'pni ja tɨtda bo gu Israel kam ja'tkam: “Gatuuk pui' ba tu duñia' gu Dios na maa'n aapi'm jam bui dhɨr ba maaxilhia' gui' na tu a'gada' bhaankam ja'p na jax aañ.” 38 Gio dhi' pɨx jup jir di' gu Moisees na ja bɨɨm xi oilhimɨk guch bopxi kat mummɨ na pai'r gampɨx jix chu gak kɨr, gio nat ñio'kdhak maadɨt gu noonbi'ñ gu Dios mummɨ na pai'r oidha' ta'm Sinaii tɨ tɨɨgim. Gui' ba' Moisees tu ua'nak na jax ja'k aagi'ñ gu nobii'ñ gu Dios nach jax ja'k cham jich chulhiiña' gatuuk, na ba' mi' dhɨr jup bach aagi'ñdha' aach. 39 ’Gu' ji na gu' guch bopxi kat ni jɨ'x ku mɨt mi' pui' jii, dai na mɨt ja'p xi dhuuk ja'k bax xuulhgik mu ja'k Ejipto. 40 Gio nam ba chian gu Aroon na maa'n jup ja duiñdha' gu dios, jup tɨtda am: “Maa'n jap jup jich duiñdha' gu dios na ba'ch a'm tɨ nɨi'ñdha', nach gu' cham maat nat pa ja'k bhɨi gu Moisees, gui' nat jich boosolh mu dɨr Ejipto.” 41 Ba' gu Aroon cham jax ji chɨ'ɨɨk jup ja duiñ ɨp maa'n gu dios ja'p tu'm na bheseer. Ba' giilhim jix bhai'm taat am gu Israel kam ja'tkam, ma tu piastat jamɨt, gio na mɨt ma tu koi gu ja sasoi' nam tu makgɨrxidha' buiñor dhi' jɨ' dhi dios na mɨt tu chia nam jup ja duiñdha'. 42 Ba' gu Dios cham tu' ja a'm ka tɨ nɨi'ñ, nam gu' cham mi' pui' ka jiim na jax jix aa'. Cham tu' ba' kap jum buixi'ñ ja bui, siam ja daan gu chiichia' gux dhaam kam. Na gu' bɨɨpɨ' dɨr pui' ja'k pu ba tu ua'ñix jia bhaan gu u'uan mi' nat pai' tu ua'nak maadɨt gui' nam bhaankamu'n tu a'gimɨk gu Dios bɨjɨk, na ja'pnim kai'ch bo: Aapi'm Israel kam, iam chi na pim aañ jiñ makgɨrxidhimɨk gu jam sasoi' gu gook oo'm oidha' na pimɨt mummɨ juruuñ na pai'r gampɨx jix chu gak kɨr, gio na pim aañ jiñ maakidha' gɨt gui' na jɨ'k jiñ a'm jup bipio'da' gu tu' na pim bia'ka'. 43 Gu' ji na gu' aapi'm dai gu didios jup duiñxim xi chu ja makgɨrxidhimɨk, pui' na jax gui' na Molok tɨɨ', gio pui' na jax gui' na pu chu'm na jax gu chi'ɨɨ' na pui' tɨɨ' Repaan. Dɨɨlh na pimɨt jup ja duu dhi' dhi didios na pim ba' pu'ñi ja daanda'. Ba' tu' na jax chui'ka', jam jootsa' iñ ya' dɨr na pim mu ja'k oi'ñchapu' jix io'm gammɨjɨ ja'k na pai'r Babiloonia. 44 ’Ba' guch bopxi kat mummɨ bia'ka' am ɨp gu jannulh ba'aak na pai'r gampɨx jix chu gak kɨr gui' nat jup dunaak gu Moisees ja'xbui' nat jɨ'x chia gu Dios, nam ba' mi' bia'ka' gu joodai gui' na mi chu ua'ñix ka' gu pui' na mɨt jax ja'k maa'n ñi'ook jup duu gook dɨt gu Dios. 45 Ba' dhi' dhi jannulh ba'aak ja a'm ji bii gatuuk gu ja maamar guch bopxi kat. Bha bhɨɨk jamɨt ba' ya' ja'k gui' na mɨt jɨ'k bɨɨma'n bha jii gu Josue jano' na mɨt pai' dhuuk ya' ja kokdak gui' nam ya' oi'ñkat, gui' nat ya' dɨr ja'k ja ardi gu Dios nam sap ba' gu Israel kam ja'tkam ya' oi'ñka'. Ba' ya' pu bia'ka' am dhi' dhi jannulh ba'aak, sia gu jano' na pai' dhuuk ya' bar gɇ'kam ka' gu Dabii. 46 Ba' gu Dabii gui' nar gɇ'kam kat bhaan jup tɨ nɨidhat gu Dios, na gu' mi' pui' jimdat na jax jix aa'. Ba' tɨix aagɨt na maa'n jup duiñdha' gɨt gu bhi'ñbak chiop na sap ba' bhaan tɨ nɨi'ñdha' gɨt gu Dios gui' na Jakob bɨɨx jup daanɨt, gu' ji nat gu' ba muu cham tu' jax ji dhuuk. 47 Mi' dhɨr ji ba' gu maraa'n Salomoon nat ba'p duiñdhak gu Dios gu bhi'ñbak chiop, 48 sia ku gu' cham bhai' na mi kioka' gu Dios bhaan gui' nap jir ja duiñ gu ja'tkam, na jax bam kai'ch bhaan gu u'uan mi' nat pai' tu ua'nak maadɨt gui' nam bhaankam tu a'gimɨk gu Dios bɨjɨk, na ja'pnim kai'ch bo jia na sap jup kai'ch guch Gɨ'kora': 49 Gux dhaam jir jiñ atooxkor, gu oi'ñga'n ba' nañ bhaan tuttu guñ chooton. ¿Jax gi dhui jax chu'm ba'aak jup bañ dhuiñ jamɨt? ¿Paa gip jix bhai' nañ jiñ jɨɨpdha' aañ? 50 Na ñich gu' aañ pɨx jup tu duu bɨɨx na jɨ'k tu' ya'x chu jai'ch. 51 Mi' dhɨr ba' moop ja tɨtda ɨp gio gu Teeban, jup kai'ch: ―Gu' ji na pim gu' aapi'm ni jɨ'x ku pim cham maatɨt tɇ kɇɇ. Tɨi tu naanak japim dho gi ji sap, gu' ji na gu' ni jɨ'x ku pim cham jam jujur kɨ'n xim ga'nga na jax ja'k jix aa' gu Dios, ni jɨ'x ku pim jix aa' na pim mi' pui' jimia' na jax ja'k tɨi jam guguuxi'ñdha' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda'. Jix ja oi'ñ japim dho gu jam bopxi kat nam pu'ñi ja'k tu jimdat bɨjɨk, 52 na mɨt ja koi gui' nam ya ja'p bhaankamu'n tu a'gimɨk gu Dios, nam ja aagi'ñdha' gu ja'tkam na gatuuk bha jim gui' na giilhim jir jix bhai'kam. Ba' gu xib nat pai' dhuuk ya' tɨip xi ɇɇk gui' na jaroi'r jix bhai'kam, aapi'm dho gu' iattulhdhak tu chia dho nam mu'aa'. 53 Aapi'm bɨɨpɨ' kat cham tu' ka'm nɨi'ñ gu pui' nat jax ja'k tu daasak gu Moisees na tu aagix ka' na mɨt pui' ja'k aa'ñdhak gu noonbi'ñ gu Dios. 54 Dho jano' ji ba' giilhim jix io'm bhai' ji bhaak jamɨt nat pu'ñi xi chu ja a'gi gu Teeban, giilhim bhai' ji kɨrni mɨt gu ja taatam nam giilhim bax bhaak. 55 Gu' ji na gu' gui' cham jax jum aa', na gu' gɇ' bhaan jup tui'dhi' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda'. Dai nat bhammɨ ja'k pɨx xi chɨ tɨɨ jix dhaam, ba' ba tɨɨ gu Dios na bhammɨ daa, gio gu Jesuus na mi' dhɨr ja'p kɨɨk sonpan kɨɨ'n dɨr ja'k. 56 Ba' tɨi xi ja aagi'ñ gui' nam mi' giilhim bax bhaak, jup ja tɨtda: ―Kani na ñich ba tɨɨ guch Xoi'kam gui' nat ya' ɇɇk dhi oi'ñga'n bhaan, na bhammɨ kɨɨk sonpan kɨɨ'n dɨr ja'k buiñor gu Dios, bhammɨ nat pai' dhɨr bha joot. 57 Gu' ji nam gu' gui' cham tu' xi kɇɇ, dai na mɨt gɇ' kɨ'n jiiñkidhat mui' ji boop buiñor gu Teeban. 58 Ba' na mɨt jax daa, gamai' bhɨich jamɨt mu ja'k dɨɨrap dɨr mi' gu gɇ' kiicham. Ba' mi' bhai' ji ma'yasa mɨt joodai kɨ'n gui' nam mi' xi iattulhdhimɨk bɨɨpɨ' dɨr. Mi ja'p jamɨt xi chu darsak gu daam dɨr kam ja kuktun, xi chianɨk jamɨt maa'n gu biapma' Saulo tɨɨgim na sap mi' ka ja nɨi'ñxi'ñka'. 59 Ba' nam mi' ka ma'yastu' gu Teeban, bhai' ji chu daanɨ jix dhaam ja'k, jup kai'ch: ―Aapi' Jesuus nap jir jich Xoi'kam, ba baidhika' ap dhiñ ii'mda' bhammɨ ja'k aap jum bui. 60 Mi' dhɨr ba' o'lhia'n kɨ'n xi kɨkbok gio bhai'p ji chu daanɨ jup kai'ch gɇ' kɨ'n: ―Aapi' jich Xoi'kam, cha'p ja tulhiiñchu'nda' dhi' nam xib ya'm ua'tulhi'ñ. Ba' daipu' xi chɨ'ɨɨk pu nai' gan ji muu.

Gu Noonbi'ñ Guch Xoi'kam 8

1 Ba' gu Saulo mi ja'p kɨɨkat mu tɨ nɨi'ñ na mɨt mi' ba mua gu Teeban, jup jum aa' na giilhim joidham jix bhai' ji chu buusnichu'. Ba' gatuuk na mɨt xi mu'aak, jai' nai'p ji ja gaa mɨt bɨɨx nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam gu bhai' kam Jerusaleen. Gu' ji na mɨt gu' pui' ba tɨ kai nam ja o'bhagi'ñ, ba' jai' bhai' dhɨr mai' ma boop jamɨt mu ja'k Judea, gio ba' jai' mu ja'k Samaaria. Dai ba' gu noonbi'ñ guch Xoi'kam bhai' pup bii mɨt. 2 Gu' ba' gu Teeban na mɨt mua, yaas jamɨt gu tukga'n jɨ'kchi gu ja'tkam nam jir jix bhabhai'kam ka', gio ba' nam tɨi suan nam jix joi'gɨ'n. 3 Gu Saulo gu' mɨlhchu' ji na ja gaa'ñchu' gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guch Xoi'kam, mɨjɨ ja'p ba'pki chɨr baapkidhat ja tɨbaipput bha ja boosgaim gu chichio'ñ gio gu u'uub. Mi' dhɨr ba' dai na ja u'tɨkat ja kuupaim bhai' nam pai' ja kukpada' gu ja'tkam. 4 Gu' ba' guch Xoi'kam jɨɨgi'ñdham gui' na mɨt jɨ'k bhai' dhɨr mai' boop Jerusaleen, tu ja a'gi'ñchu' am gu ja'tkam mu ja'p kikcham nam jax a'jim nam ja aa'ñdhim na jax ja'k jix bhaai' nam duñia' nam ba' cham jum tulhiiña' gatuuk, na pai' dhuuk ja'bsuna' gu ja tutku'. 5 Ba' maadɨt dhi' jɨ' nam mu ja'p tu a'gidha', Piliip tɨɨ', nat mu ja'k bhɨi na pai'r gɇ' kiicham Samaaria tɨ tɨɨgim. Mi' bhai' ji chu ja a'gi gu ja'tkam gu mi' kam na ja aagi'ñ gux bhai'm kai'chdham ñi'ook na bhaan tu a'ga' guch Xoi'kam. 6 Ba' mui' ja'tkam mi aajidha' am mi' na pai' tu a'gada' gu Piliip nam jix kaim ka', na gu' joidham jix bhai' xi buada' nam xi kɇɇkɇ'. Ba' bɨɨx ja jujur kɨ'n kɇɇkɇ' am no't ba ji chu a'ga, nam gu' tɨ jɨɨgi'ñdha' gu pui' na jax kai'chdha', nam gu' nɨi'ñdha' na joidham jix kɨɨ'p jum duukam jup tu buada' nam tu' cham pai' nɨi'ñdha'. 7 Pui' na jax gux kako'kkam nat mui' ja dudua'ñdhak gui' na ja a'm jup tui'ñgɨt gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda', gio ba' gui' nam jix mama'mkulhi' kat pui' bɨɨx jup ja dudua'ñ ɨp. Gu' ba' gu cham kɨkɨɨ' i'ii'mda' nam pai' dhuuk ba ji bubuakia' ja a'm dɨr gu ja'tkam, gɇ' kɨ'n xi jiiñkɨi am nam ba' pɨk moo ba bubuakia'. 8 Ba' joidham gɇ'kam kɨ'n jix bhai'm ɨlh jamɨt gu ja'tkam gu mi' kam na mɨt pu'ñi tɨ tɨɨ. 9 Ba' moo maa'n mi'p kioka' gu maa'nkam Simoon tɨɨgim nax jiboiñara' ka' nat bɨɨpɨ' dɨr pui' ja'k jum mamtuxdhak. Ba' mui' ja'tkam ba ja iatgidhak gu mi' kam Samaaria na pui' ja tɨtdada' nam gɇ'kam kɨ'n daasa'. 10 Ba' giilhim jix jɨɨgi'ñdha' am sia gu gɇ'gɇrkam gio gui' nam cham jir gɇ'gɇrkam, jup kai'chdha' am: ―Ja'xbui' dho bak jup jir gɇ'kam dhich jaduuñ na jax gu Dios. 11 Gu' gu jiboiñara' kɨ'n ji na ja iatgi'ñdha' gu Simoon, na gu' pui' ja'k tum mai'chki'ñdha', pui' kum ba' jɨɨgi'ñdhat na ja iatgidhimɨk mui' oidha'. 12 Gu' ji na mɨt gu'p ma tɨ jɨɨ'ñ gu pui' na jax ja'k tu ja a'gi'ñdha' gu Piliip na ja aagi'ñdha' na jax jir tu'm kam gu Dios gio guch Xoi'kam, mi' dhɨr ba' dai na mɨt bam bopko mui' gu chichio'ñ gio gu u'uub. 13 Gio ba' gu Simoon jai' bɨɨx jup xim bakua, mi' dhɨr ba' dai na ba kaichu' gu Piliip. Ba' giilhim joidham nɨi'ñdha' gux kɨɨ'p jum duukam nap tu buada' na tu' cham pai' nɨi'ñdha'. 14 Gu ba' gu noonbi'ñ guch Xoi'kam gui' na mɨt bhammɨ bii Jerusaleen pui' ba tɨ kai mɨt na mɨt ba tɨ jɨɨ'ñ buiñor guch Xoi'kam gu mummɨ kam Samaaria. Ba' mui' ma joot jamɨt gu Peegro gio gu Juan nam tu ja daañxi'ñpu'. 15 Ba' na mɨt pai' dhuuk mummɨ ba ai Samaaria, bhai' ji chu ja daañxi mɨt gui' nam ba tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guch Xoi'kam na ba' ja a'm jum tajaana' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda'. 16 Nat gu' chakui jaroi' maadɨt bhaan jum tajaa jia, dai na mɨt kam bopko pɨx buiñor gu Jesuus nar gɇ'kam. 17 Ba' na mɨt pai' dhuuk bhai' xi ja da'ngɨ bɨɨx jɨ'ma'n gu Peegro gio gu Juan, pu ja a'm jum tajaa gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda'. 18 Gu' ba' gu Simoon nat pu'ñi tɨ tɨɨ nat ja a'm bam tajaa gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñ na mɨt pai' dhuuk bhai' xi ja da'ngɨ gu noonbi'ñ guch Xoi'kam, ba ja saba'n tuumiñ kɨ'n gui' nam tu' kɨ'n pui' xi chu bua, 19 jup ja tɨtda: ―Aañ japim jup jiñ ga'lhidha'ñ jaaduñ dhi' na pim tu' kɨ'n pui' xi chu bua, na ba' pu'ñi gu jaroi' nañ bhai' xi dhagia', pu bhaan jum tajaana' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda'. 20 Gu' ji na gu' gu Peegro jup tɨtda pɨx: ―Jum tulhiiñchuda' dho gu Dios kɨ'n gum tumñi' nap pui' kai'ch. Na gu' cham bhaai' nap saba'nda' gui' na tu' Dios pui' pɨx tu maak no'x maakim gu jaroi'. 21 Gu' aap jiñ jaduuñ dho gi gu' cham ji na bhaai' nam a'm bi'ya' gu dhi' pu chu'm, na gu' ni jɨ'x kur sɨlhkam nap jax jum aa' buiñor gu Dios jum jur am bhaan. 22 Cha'p bhaan ka tɨtɨɨ'ñchuka' dhi' na tu'r jix buam jum duukam. Soi' pɨx jap ba tɨɨda' gu Dios na pui' pɨx ka tum uañi'ñka' gu pui' na pich jax ba tɨi, katti iam pui' ji chu buusnia'. 23 Ja'p dho ji nañ gu' pui'm nɨi'ñ jiñ jaduuñ nap giilhim jix buam tomaat, gio na ja'p ji buusan na gux buam jum duukam mu pai'm kuup, na gu'm tukgi'ñ. 24 Ba' gu Simoon giop mui'p ji ñio, jup kai'ch: ―Dho bak gu' dai na pim jiñ a'mkam xi chu dañia' buiñor guch Gɨ'kora' na ba' cham pui' ji chu buusnia' na pim jax jiñ chɨtda. 25 Ba' gatuuk na mɨt xi chɨɨmuk gu noonbi'ñ guch Xoi'kam nam tu a'gimɨk gu ñio'ki'ñ gu Dios, mi' dhɨr nai' ja'p jup ji chu a'ga mɨt mu ja'p na pai' ɨ'lhich daa'ñxim jir kikcham ka' na dhi' pɨx bhaan bipio' gu Samaaria dɨbɨɨr. Gatuuk ba' dai na mɨt ba jii bhammɨ ja'k Jerusaleen. 26 Ba' maa'nnim gu Piliip buiñor bam maax maadɨt gu noonbi'ñ gu Dios, ba'p tɨtda: ―Ea nap mu jimia' mummɨ na pai' buusan gu boi gui' na bhammɨ dɨr Jerusaleen mu ja'k bhɨix na pai'r Gaasa, gui' na mummɨ buusan na pai'r gampɨx jix chu gak kɨr. 27 Ba' gu Piliip dai nat jax jix kɨɨ'p jum duu gamai' bhɨi nat ba jii mu ja'k nat pai' joot gu nobii'ñ gu Dios. Ba' mummɨ pai' na ka jim, mi' ba nam maa'n gu maa'nkam nar mu ja'k kam ka' Etiopiiya. Ba' dhi' jɨ' dhi maa'nkam jir tujuandam tugi'ñ ka' maa'n gu ubii nar gɇ'kam ka', nax bhai' tu buixi'ñdha' gu tu', pui' na gu tuumiñ. Ba' dhi' dhi maa'nkam kia'pɨx bhammɨ dɨr ja'k jim Jerusaleen nat tu daañmɨrak buiñor gu Dios. 28 Ba' kia'pɨx gio ja'k jup ba gɨɨxchu' mu ja'k kia'mi'ñ bhaan gu karreet. Ba' tɨi tu jiñkuidhim bhaan gu u'uan mi' nat pai' tu ua'nak gui' na bɨjɨk bhaankam tu a'gimɨk gu Dios na ja'p tɨɨgich Isaiiyas. 29 Ba' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' pui' ja'k xi jurtuda gu Piliip nax io'm mia'n mui' xi aaya' gui' jɨ' na mui' ba jim bhaan gu karreet. 30 Ba' nat pai' dhuuk jix io'm mia'n mui' xi ai gu Piliip, ba kai gu Etiopiiya kam na mi' tu jiñkuidhim nat pai' tu ua'nak gu Isaiiyas. Ba' ba tɨkka no' sap moox maatɨt kɇɇ, jup tɨtda: ―¿Siamrix maatɨt kɇɇ ap aa jiñ jaduuñ dhi u'uan mi' nap pai' tu jiñkuidhim? 31 Ba' gu Etiopiiya kam jup kai'ch: ―Dho gu' cham ji nañ maatɨt kɇɇ, na gu' cham jaroi' jai'ch na iam jiñ aagi'ñdha' gɨt. Ba' gu Piliip pui' ba tɨtda na bhai' xi chɨsaa'ñdha' bhaan gu karreet na ba' mi ja'p sonpan xi dhaibui aagi'ñdha' na jax kai'ñkam jup jum kai'ch. 32 Ba' mi' na pai' tu jiñkuidhim gu Etiopiiya kam, ja'pnim kai'ch: Mi' pɨx pu tu'ii' na mɨt pai' dhuuk ba ji mua, ja'p na jax gu kasnir na cham ñiokda' no'm jiik gu bapoo'n. 33 Tɨi cham tu' jax bua gu' gu tu' nar jix buam jum duukam, gu' ji na gu' ni jɨ'x kum iam xix joi'gɨ'n gui' na mɨt ba ji mua. Gio gu' cham jaroi'p jai'ch na bhaankam nokia' gɨt, daman chakui tu maamar kat jano' jɨ' na mɨt pai' dhuuk mua. 34 Ba' bhai' ba tɨkka gu Etiopiiya kam, jup tɨtda: ―Ea nap moo iam jiñ aagi'ñdha' gɨt jiñ jaduuñ na jax kai'ñkam jup jum kai'ch dhi' nat jax chu ua'nak gui' na bɨjɨk bhaankam tu a'gimɨk gu Dios, nañ tɨix maachim dho no' moo dɨɨlh jum aagɨt jup kai'ch, ka' ba' gu' jumai. 35 Ba' gu Piliip mi' xi chɨɨgɨk gu u'uan mi' na pai' tu jiñkuidhim gu Etiopiiya kam, xi aagi'ñ ba' na dhi' aagat jup kai'ch gu Jesuus na mɨt pu'ñi dhooda jano' na mɨt pai' dhuuk mua aach jich a'mkam. 36 Ba' palhɨɨp gama ja'k na mɨt ji bhɨi na pai' gɇ' suu'nka' gu suudai', jup kai'ch gu Etiopiiya kam: ―Gi no' pich xiñ bakuanak jiñ jaduuñ na kapbhai' na ya'ni pɨx suu'n dhi suudai'. 37 Ba' gu Piliip jup kai'ch: ―Baabui' jia. Dho gu' ja'pji no'p tɨ jɨɨgi'ñ ji bɨɨx jum jur kɨ'n buiñor guch Xoi'kam. Ba'p kai'ch gui': ―Tu' sɨlhkam tɨ jɨɨgi'ñ iñ dho na guch Xoi'kam jir Maraa'n gu Dios. 38 Xi chu chia ba' nam kɨɨsa' gu karreet gui' na bhaan jim. Mi' dhɨr ba' dai na mɨt jax chɨɨtɨm mui' ji juur jamɨt mu ja'k suudai' chɨr, mi' ba' ba bakua gu Piliip. 39 Ba' na mɨt pai' dhuuk giop ba bubua mi' dhɨr suudai' chɨr, mi' jotmoda' cham pai' kam maax gu Piliip, nat gu' maakam ja'k ba bhɨɨk gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mdaga'n guch Gɨ'kora'. Ba' nai' tɨi pup tɨ nɨi'ñ gu Etiopiiya kam, na gu' cham maat nat pa ja'k bhɨi. Mi' dhɨr ba' dai nat giop ba jii joidham jix bhai'm taattugɨt. 40 Ba' mummɨ ja'k amuub Asooto tɨ tɨɨgim giop bam maax gu Piliip. Ba' mi ja'p bhai'p ji chu ja a'gi gu ja'tkam na pai' jax jir kikcham ka' gux bhai'm kai'chdham ñi'ook. Gatuuk ba' mu ja'k jup ba ai na pai' pui' tɨ tɨɨ' Sesareeya.

Gu Noonbi'ñ Guch Xoi'kam 9

1 Ba' gu Saulo cham jɨ'x jum jɨɨpi'ñka' na nai' mɨlhchu'nda' na ja da'ngɨt ja kuupaidha' gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam pui' xi ja tɨtdat na ja kooda' no'm gan tɨ jɨɨgi'ñ. Ba' maa'nnim na jai'p ba ja o'bhagi'ñ, mu jimɨɨk buiñor gu ja gɇ'kam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop tu daanda' ja a'mkam gu Israel kam ja'tkam, 2 pui' ba tɨtda na makia' gu u'uan na ba' kɨ'n jix bhaai'n ka' na mu jimia' mummɨ Damaasko ja bui gui' nam mu ja'p chichiop tu daanda', nam ba' mi' dhɨr maap xi chu a'gai ja da'ngia' gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, nam ba' ja ui'ka' bhammɨ ja'k Jerusaleen, pui' na jax gu chichio'ñ gio gu u'uub. 3 Gu' ji na gu' mummɨ amuub na ba aajim mia'n Damaasko, jotmoda' bhai' ba tum ton bhammɨ dɨr jix dhaam dai mi' na pai' jim gu Saulo. 4 Ba' mi' pu ia gu Saulo, ba' ba kai nat bhai' ba tum ñio bhammɨ dɨr jix dhaam, jup tum kai'ch: ―Aapi' Saulo, ¿jax kup ba'ñ o'bhagi'ñchu'? 5 Ba' gu Saulo mui' ji ñio, jup kai'ch: ―¿Jir jaroop gi dha', aapi' Gɇ'kam nap bhammɨ dɨr bha tuñ a'gi'ñ? Ba' bhammɨ dɨr jix dhaam gio bhai'p ji chum ñio, jup tum kai'ch: ―Aa dho aañ jir di' gu Jesuus gui' nap jaroi' o'bhagi'ñchu'. Ku gu' nap jax dhui pɨx jum ko'ktulhi'ñ ji aap dɨɨlh, nap gu' ja'p ji buusan na gu tuur no' ñich giilhim ba ko'ktulh nañ tɨi bha sɨssɨ no' cham aa' na tu juana'. 6 Ba' gio mui'p ji ñio gu Saulo, jix choo'nnɨt dho gi ji ba', jup kai'ch: ―Gu' ba' gu xib, ¿tu'p jix aa' nañ jax dhuñia' aapi' Gɇ'kam? Ba' gu Jesuus na bhammɨ dɨr bha tu a'ga jup kai'ch: ―Aa dho gu' dai nap xi bamgɨi mui' xi aaya' mi' dhi gɇ' kiicham nap pai' ja'k jim. Mi'm ba'm aagi'ñdha' nap tu' jax dhuñia' aañ jiñ a'mkam. 7 Ba' gui' nam bɨɨma'n jiim gu Saulo giilhim jix chotdon am, na mɨt gu' bɨɨx jup kai nat bha tum a'ga bhammɨ dɨr jix dhaam, gio nam gu' cham nɨi'ñ na jaroi'p kai'ch. 8 Ba' nat pai' dhuuk tɨi bhai' ji bam gu Saulo na gan tɨi xi chɨ nɨi'ñ, pu cham ñia ni jɨ'x. Ba' pui' nobchɨk ma baidhak jamɨt mu ja'k Damaasko gui' na ja bɨɨm jim. 9 Mi' ba' pu juruuñ baik tanoolh na pu cham ñia ka' gio nat pu cham tu juu, nich chu' suudai' dho moo kut ii. 10 Ba' mi Damaasko maa'n mi'p kioka' gu maa'nkam Ananiiyas tɨɨgim na pui'p tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam. Ba' maa'nnim buiñor bam maax gui' jɨ' jich Xoi'kam, ba'p tɨtda: ―Aapi' Ananiiyas. Ba' gu Ananiiyas jotmoda' mu ñio, jup kai'ch: ―¿Tu' gɨt jiñ Gɇ'kam tuk? 11 Ba' guch Xoi'kam gio mui'p ji ñio, jup kai'ch: ―Aa dho nap xi bamgia' dho, mu jimia' ap maa'n kap na pai' daa'ñxim jir kikcham, na sakaalh mu tuut gu ba'bhak. Mu na pai' kioka' gu Juudas jap ba' xi chɨ tɨkkada' maa'n gu maa'nkam Saulo tɨɨgim nar mu ja'k kam Tarso, mi' moo tu daan aañ jiñ bui. 12 Maa'n tɨɨ gu maa'nkam Ananiiyas tɨɨgim nat sap mu ji ɇɇk ba'k chɨr bhai' xi dhaa na ba' giop bax ñia ka'. Pui' kuñ ba' mum jootos nap mu jimia'. 13 Ba' nat pui' jɨ' kai gu Ananiiyas jup kai'ch: ―Dho gu'r am kat dho jia, gu' pɨx ji nam gu' mui' pui' tuñ a'gi'ñdha' gu ja'tkam nat jax jix buam ja dooda bhammɨ Jerusaleen gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñ aap jum bui. 14 Ba' gu xib pu kai'ñkam ya' ja'k jup ba ai ji ua'dat gu u'uan na mɨt bha maa gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhammɨ gɇ' chiop tu daanda' ja a'mkam gu ja'tkam, na ba' kɨ'n jix bhaai'n ka' na ja da'ngɨi mu ja ui'ka' gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' aap jum bui. 15 Ba' guch Xoi'kam gio mui'p ji ñio, jup kai'ch: ―Aap gu' moo xi jimdat ji mu ja'k nañ pai'm jootos, na ñich gu' aañ bhaan ba tɨ tɨɨ jia dhi' dhi maa'nkam na ba' nai' ja'p jiñ a'mkam tu ja a'gi'ñmɨra' gu ja'tkam bɨɨx kap na jɨ'x jir oi'ñga'n, pui' na jax ja bui gu Israel kam ja'tkam, gio gui' nam cham jir Israel kam, gio ba' bɨɨx ɨp sia gu ja gɇ'gɇrkam tuk. 16 Ba' aañ ba mattuda' na jax ja'k jum tulhiiña' aañ jiñ a'mkam. 17 Ba' gu Ananiiyas mui'p ma jii mu na pai' tɨbiap gu Saulo. Ba' na jax jim bhai' xi dhaagɨk jup tɨtda: ―Aapi'ñ jaduuñ Saulo, aañ jup jiñ chɨɨdak bhañ joot gu Gɇ'kam gui' na Jesuus tɨɨ', gui' nat jum buim maax ga'm gu bɨɨx boi nap bhai' ka jim, nañ sap bhai' xim dagia' nap ba' giop bax ñia ka', gio sap ba' nam a'm bam tajaana' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda'. 18 Ba' mi' jotmoda' ja'p tu'm na gu kokso' bhai' dhɨr ji ii' buupuiran gu Saulo. Ba' na ja'p xi chɨ nɨi'ñ, joidham giop bax ñia. Mi' dhɨr ba' dai nat bamgɨk ba tu chia nam bakuana'. 19 Gatuuk ba' dai nat ba tu juu, mi' dhɨr ba' gio bhai'p ji oo'nta gu tukga'n. Mi' ba' pup oirɨ, jɨ'kchi tanoolh moo mi' juruuñ ja bui gui' nam tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam nam mi' oi'ñka' Damaasko. 20 Mi' dhɨr ba' dai nat bhai' ji chu ja a'gi gu Saulo gu Israel kam ja'tkam bha ja'p nam pai' jax tu daanda', na pui' ja tɨtdada' na gu Jesuus sɨlhkam jir di' ji bak gu Dios gu Maraa'n. 21 Ba' bɨɨx gui' nam jɨ'k ba kaaya' na pu'ñi tu a'gada', mi' pui' pup tui'ka' am, dai nam tɨim tɨ tɨkkada' dɨɨlh, jup kai'chdha' am: ―¿Kux cham tu' aa pɨn jir di' gui' na saak bhammɨ Jerusaleen oirɨt ja da'ngɨt ja kukpada' gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, gio nat saak bha jii ya' na ja da'ngia' gui' nam jɨ'k pui'p tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, na ba' ja ui'ka' bhammɨ ja'k Jerusaleen ja bui gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhammɨ gɇ' chiop tu daanda' ja a'mkam gu ja'tkam? 22 Gu' ji na gu' gu Saulo jix io'm mui' xi chu ja a'gi'ñchu'nda' bɨɨx nam jɨ'k jir Israel kam ja'tkam nam mi' oi'ñka' Damaasko, na pui' ja tɨtdada' na gu Jesuus sɨlhkam jir di' ji bak gui' na saak gatuuk pu'ñi bha jootsa' gu Dios. Ba' pu cham bhaai'n ka' nam jax xi kai'chdha', na gu' giilhim joidham jix bhai' xi buada' nam kɇɇkɇ'. 23 Ba' mui' tanoolh xi jur na mɨt dho gi ba' moo bhai' ba ji bhaak ji gu Israel kam ja'tkam gui' nam jɨ'k cham tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, ba' maa'n ñi'ook bap duu mɨt nam sap mu'aa' gu Saulo. 24 Gu' ji nat gu' pui' ba tɨ kai gu Saulo nam o'bhagi'ñ, ba' cham tu' mu ja'p pai' ja taagiob ka kɨkkada', na gu' bax maat nam jax dhooda'. Gu' ba' na gu' bɨɨx xikoolh dhɨr ja'p tɇ'kob jup tu kuupka' mi' dhi gɇ' kiicham na bha bhi'ñbakchix ka' gu joodai, ba' mɨjɨ dɨr ja'p bɨɨx xikoolh na pai' jax jir kiki'ñgob ka' tɨi nɨɨrada' am gu Israel kam ja'tkam nam sap mi' pu mu'aa' gɨt no' mui' ba jimda' gɨt. Gu' ji nat gu' cham pai' ji buus, 25 na mɨt gu' tukaa' jix ɨxchuixim ja'p dɨr ja'k buusai' gui' nam tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, bhai' dhɨr ja'p jamɨt mu tɨsaa'ñdhak ja'p dɨr ja'k tɨbaañ bhaan gu gɇ' baalh na mɨt mi' xi gaamuk. Ba' pu jii bhammɨ ja'k Jerusaleen. Pui' dho ba' pu cham jax dhooda mɨt gui' nam mi' kax mu'aam kat nat gu' ba ja nakoo. 26 Ba' nat pai' dhuuk bhammɨ ja'k jup ba ai gu Saulo na pai'r Jerusaleen, tɨi mui' ma jii ja bui gui' nam tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam. Gu' ji nam gu' gui' giilhim jix ɨɨbhi'ñ, nam gu' chakui maat no' moo bɨɨx jup ba tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guch Xoi'kam. 27 Gu' ji nat gu' gu Bernabee mui' ma baidhak ja bui gu noonbi'ñ guch Xoi'kam, ba' ba ja aagi'ñ na pui' bɨɨx jup ba tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guch Xoi'kam, nat gu' sap buiñor jum maax mummɨ bɨɨx boi amuub mia'n Damaasko na mui' ka jim, gio ba' na jax tɨtda nat bha tu a'gi bhammɨ dɨr jix dhaam, bɨɨx jup xi ja aagi'ñ ɨp nat jax ja'k tu ja a'gi gu Israel kam ja'tkam gui' nam mummɨ oi'ñka', nat bhaan tu ja a'gi gu Jesuus, na pui' ja tɨtda na sɨlhkam jir di' ji bak guch Xoi'kam. 28 Ba' jano' dɨr cham ka ɨɨbhi'ñ am gu Saulo, nam gu' bax maat na sɨlhkam bɨɨx jup ba tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guch Xoi'kam. Bhai' ba' pup oirɨ ja bui, 29 dai ba' na tu ja a'gi'ñdha' bha ja'p ji oirɨt gux bhai'm kai'chdham ñi'ook na bhaan tu a'ga guch Xoi'kam, na ja aagi'ñdha' gu Israel kam ja'tkam gui' nam griago ñi'ook kɨ'n jix maatɨt tu a'gada', na pui' ja tɨtdada' na gu Jesuus jir di' guch Xoi'kam. Gu' ji nam gu' gui' jix bhaamut pɨx kɇɇkɇ', ba' maa'n ñi'ook bap duu mɨt nam sap mu'aa'. 30 Gu' ji na gu' na mɨt pai' dhuuk pui' ba tɨ kai gui' nam tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam nam bax mu'aam gu Saulo, ma baidhak jamɨt mu ja'k Sesareeya na pai'r ju'ñdharan gu gɇ' suudai', mi' dhɨr jamɨt ba' dɨɨlh bhammɨ dɨr ja'k xi joot na pai' pui' tɨ tɨɨ' Tarso bhaan gu gɇ' kanuub. 31 Ba' bɨɨx gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, pui' na jax gui' nam mu ja'p oi'ñka' na pai' jax bhaan bipio' gu Judea dɨbɨɨr, gio ba' gui' nam mu ja'k jup oi'ñka' na pai' jax bhaan jup bipio' gu Galilea dɨbɨɨr, gio ba' gui' nam mu ja'k jup oi'ñka' na pai' jax bhaan jup bipio' gu Samaaria dɨbɨɨr, joidham jix bhai' tu ja jimda', gio nam jix io'm bha biiñkaidha' buiñor guch Xoi'kam, gio ba' nam mi' pui' jiimda' na jax jix aa'. Gio ba' nam pɨx ji mui'dhidha', na gu' nabap tanoolh nam pɨx ji chɨ jɨɨ'ñdhidha' gu ja'tkam buiñor guch Xoi'kam, na gu' pui' ja'k ja jurtu'nka' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda'. 32 Gu ba' na gu' gu Peegro mu ja'p jup ja paxiaraidha' gui' nam tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam na ja guguuxdhidha' nam jax ja'k mi' pui' jiimda'. Ba' maa'nnim jup ma jii ɨp mu ja'k na pai' pui' tɨ tɨɨ' Liida nat ba ja guguuxdham gui' nam mu ja'k jup oi'ñka'. 33 Ba' nat pai' dhuuk mummɨ ba ai, mi' ba tɨɨ maa'n gu maa'nkam Eneeyas tɨɨgim na pu cham bapmi'nda' mi' dhɨr na pai' jax bo'ka', na gu'x ma'mkulhi' ka', nat jɨ'k xijum baik oidha' bap duu na mi' pu tui'ka'. 34 Ba' gu Peegro jix joi'mdak ba tɨɨ, ba'p tɨtda: ―Aapi'ñ jaduuñ Eneeyas, guch Xoi'kam xib ya'm dua'ñdha'. Kanip xi bamii', jix kɨɨ' bi dhuuñ dhim bakxidhara' nap bhaan bo'. Ba' gu Eneeyas mi' jotmoda' jix kɨɨ' bhai' ji bam nat jax pu tɨɨ'n gu Peegro. 35 Ba' bɨɨx gui' nam jɨ'k mi' oi'ñka' Liida, gio ba' gui' nam jɨ'k mu ja'k jup oi'ñka' na pai' pui' tɨ tɨɨ' Saroon, na mɨt tɨɨ gu Eneeyas nat jix kɨɨ' bhai' ji bam, pu tɨ jɨɨ'ñ jamɨt buiñor guch Xoi'kam, gio ba' na mɨt cham tu' pui' ja'k ka tu jii nam jax ja'k ka tu jimdat bɨɨpɨ' dɨr. 36 Ba' jano' maa'n mu ja'k jup kioka' gu ubii na pai' pui' tɨ tɨɨ' Joopi, na pui'p tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, na Tabiita tɨɨ', na gu griago ñi'ook kɨ'n ja'p kai'ñkam jup jum kai'ch Dorgas. Ba' dhi' dhi ubii gammɨjɨ joidham jir jix bhai'kam ka', tu' na pɨx ja onbagi'ñdha' gui' nam cham tu' bia'ka'. 37 Gu' ji nat gu' maa'nnim ma tu ai dhi' jɨ' dhi Dorgas tɨɨgim, ba' moo pu muu ɨp. Ba' gu tukga'n dai na mɨt xi batbichdhak bhɨjɨmmɨ xi chɨɨ jix io'm daam dɨr mi' gu ba'k chɨr. 38 Ba' mi' dhɨr Joopi mia'n jup bipio'da' mi' na pai'r Liida, mi' na pai' oirɨda' gu Peegro. Ba' na mɨt pui' ba tɨ kai gui' nam tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam na mi' oirɨda' gu Peegro, mui' ma ja joot jamɨt gook gu ja'tkam nam sap jup tɨɨdai mu baidhika': ―Aach jap soi' bham tɨɨdam jich jaduuñ nap moo cham jax ji chɨ'ji jich oidha' gɨt mu ja'k Joopi nap dua'ñdhara' maa'n gu ubii jich jaduuñ nat ma muu. Xib gɨt alh moo. 39 Ba' gu Peegro cham jax ji chɨ'ɨɨk jup ma ja oi nam pai' dhuuk pui' ba tɨtda. Ba' na mɨt pai' dhuuk mummɨ ba ai, pu sɨlh bai'ñchu' am bhammɨ tɇ'kob na pai' kaat gu Dorgas. Ba' nat bhammɨ ba tɨs, bɨɨx gu dɨ'dɨlhdhɨm u'uub suañidhat mi ja'p bɨɨx xikoolh ji gu'kɨk ba aagi'ñ am gu Peegro na sap giilhim jir jix bhai'kam kat gu Dorgas. Mi' xi ñɨnɨi'ñchu'n am ji gu' gu ja i'pur gui' nat tu ja onbai'ñdhak na ka duakat, gam jai' gu ja'ppɨx jajannulh. 40 Ba' gu Peegro alhio ka xi ja chia nam bubuakia' mu ja'p dɨɨrap, dɨɨlh ba' mi' ji bi'ɨɨk o'lhia'n kɨ'n xi kɨkbuk ma tu daanɨ jix dhaam ja'k. Mi' dhɨr ba' dai nat jax kɨkbok mi' xi chɨɨgɨk gu Dorgas na mi' muukix, jup tɨtda: ―Aapi'ñ jaduuñ Tabiita, xi bamii'. Ba dodhia' ap. Ba' mi' jotmoda' jix kɨɨ' bhai' ji chɨ tɨɨ nat jax pu tɨɨ'n gu Peegro. Ba' nat ba tɨɨ na mi ja'p kɨɨk gu Peegro, bhai' ji bam, sɨlh mi ja'p ba daa. 41 Ba' gu Peegro nobchɨk xi kɨkbuichdhak xi ja bai gui' nam tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam gio ba' gu dɨ'dɨlhdhɨm u'uub, mi ja'p ba' xi ja kɨɨx jix kɨɨ'. 42 Ba' mui' ja'tkam tɨ jɨɨ'ñ jamɨt buiñor guch Xoi'kam gu mi' kam Joopi na mɨt pui' ji chɇ kɇɇk nat giop dua gu Tabiita na ba muukix kat. 43 Mi' ba' pup oirɨ gu Peegro, jɨ'kchi moo tanoolh mi' xi juruuñ buiñor maa'n gu maa'nkam, gui' na bapket jup tu buada', Simoon tɨɨgim.

Gu Noonbi'ñ Guch Xoi'kam 10

1 Ba' maa'n gu maa'nkam Korneelio tɨɨgim mu ja'k jup kioka' na pai' pui' tɨ tɨɨ' Sesareeya, na mi'r ja gɇ'kam tuk ka' jɨ'kchi gu sandaarui'x Italia kam. 2 Ba' dhi' dhi maa'nkam gammɨjɨ tu daanda' buiñor gu Dios ja bɨɨm gui' nam jɨ'k jir jum maap oi'dhagɨm ka', gio ba' na mui' tu maakda' gu tuumiñ nam sap ba' mi' dhɨr jup ja maakidha' gu Israel kam ja'tkam, gui' nam jɨ'k cham bia'ka' nam tu' kɨ'n tu saba'da'. 3 Ba' maa'nnim mia duuk na ka tu daan, ba tɨɨ maa'n gu nobii'ñ gu Dios nat buiñor bam maax na mi' dhɨr ja'p mui' ba jim mu ja'k na pai' ka tu daan, jup xi chɨtdaidhat: ―¡Aapi' Korneelio! 4 Ba' gu Korneelio mi' pui' pup tu'ii', dai na bhai' pup nɨi'ñ gu nobii'ñ gu Dios. Ja'xpɨx ba' moox choo'nnɨt jup tɨtda: ―¿Tu'p gaagim jiñ jaduuñ? Ba' gu nobii'ñ gu Dios gio mui'p ji ñio, jup kai'ch: ―Aa dho gu' na ñich bhai' pɨx jum aa'ñdham dho na gu Dios gammɨjɨm kɇɇkɇ' nap pai' dhuuk buiñor tu daanda', gio ba' nax bhai'm taat ka' nap gammɨjɨ tu maakda' gu tuumiñ nam ba' mi' dhɨr jup ja maakidha' gui' nam jɨ'k cham bia'ka' nam tu' kɨ'n tu saba'da'. 5 Ba' gu xib, dai nam a'm jum aa' nap jaroi' mu jootsa' mu ja'k Joopi na pu tɨɨda' gu Simoon gui' nam Peegro kɨ'n jup jix mat ka' na bha jimda' ya' aap jum bui. 6 Mi' moo daa gu xib buiñor gui' na pui'p tɨɨ' Simoon, gui' na bapket jup tu buada' na mi' kio ju'ñdharan gu gɇ' suudai'. 7 Ba' daipu' nat pu'ñi xi chɨɨdak gu nobii'ñ gu Dios, pu cham pai' ka matgir. Ba' gu Korneelio ba ja bai gook gu tujuandam tugi'ñ gio ba' maa'n gu sandaarui'x chugi'ñ gui' na gammɨjɨ tu' ka'm nɨi'ñdha' gio ba' na pui' gammɨjɨp tu daanda' buiñor gu Dios. 8 Ba' na mɨt pai' dhuuk mi' ba ai, ba ja aagi'ñ nat buiñor jum maax maa'n gu nobii'ñ gu Dios gio ba' na jax tɨtda. Mi' dhɨr ba' gatuuk dai nat mui' ba ja joot mu ja'k Joopi nam sap bai'ñpu' gu Simoon. 9 Ba' nam kia'pɨx mummɨ ba aajim Joopi, na bar buimgidhak na kia'pɨx jix dhaam ba duu, gu Peegro bhammɨ ba'k dhaam ji chɨsdɨk bhai' ji chu daanɨ jix dhaam ja'k. 10 Ba' na bhai' ka tɨ nɨɨra na ka tu bhaajim na ba' moo ba tu jugia', na gu' bax bhio', 11 ba tɨɨ na bhai' ba tɨmñim bhammɨ dɨr jix dhaam gu tu' iam gɇ' komaarak ja'p tu'm na gu jannulh na buuplhichu' kuukgaran dɨr tɨtropiñ kɨ'n bɨɨx maakob kap dɨr, panaas ku moo jaroi' bhammɨ kɨɨkat bha tɨbaañdhim. 12 Ba' dhi' jɨ' na ja'p tu'm na jax gu gɇ' jannulh na bhammɨ dɨr bha tɨmñim jix dhaam, bɨɨx aixim tu'm bhaan mi chu jiim am gui' nam gampɨx ja'k jix chu jai'ch gu sasoi', gio ba' jai' mi'p jiim am ɨp gui' nam jum sasoigat, pui' na jax gui' nam maa'mkob tu tooton, gio ba' jai' mi'p jiim am ɨp gu kooko' gam u'ji'. 13 Ba' ba kai gu Peegro nat bhai' ba tum ñio bhammɨ dɨr jix dhaam, jup tum kai'ch: ―Aapi' Peegro, xi bamii', xi chu koo'n dhi sasoi' kup tu jugia'. 14 Ba' gu Peegro mui' ji ñio, jup kai'ch: ―Moo chi cham ji nañ jiñ gu'nguxi'ñ nañ tu jugia', nam gu' cham jir jum kua'dam dhi' ja'p tuutu'm, na gu'x xidhuu no' gan jaroi' ja kua'. 15 Ba' gui' na bhammɨ dɨr bha ñiok jix dhaam jup kai'ch: ―Cha'p pui' ja'k kai'chdha' nax xidhuu, nat gu' gu Dios pui' ba tɨi na cham tu' ka xidhuu ka' ya' dɨr ja'p ja'k. 16 Ba' baikim pui' ji chɨ tɨɨ gu Peegro, mi' dhɨr ba' dai nat ba tɨs jix dhaam gui' na ja'p tu'm na jax gu gɇ' jannulh. 17 Ba' bhai' pui' pup tu'ii' gu Peegro, tɨim ga'nga na jax ba'r jum duukam gu dhi' pui' nat jax tɨ tɨɨ. Ba' jano' pɨk mi' ja'k ki'ñgob ba ai mɨt gui' nat mu ja joot gu Korneelio, tɨ tɨkkaim am na pai' kio gu Simoon. 18 Ba' na mɨt jax mi ai ki'ñgob, gɇ' kɨ'n bhai' ba tɨ tɨkka am gu Simoon gui' nam Peegro kɨ'n jup jix mat ka'. 19 Ba' na pui bhai' daakat kam ga'nga gu Peegro na jax ba'r jum duukam gu pui' nat jax tɨ tɨɨ, ba mattuda gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' na mɨt mi' ba ai baik gu ja'tkam nam gaagim. 20 Ba' pui' ja'k xi jurtuda na xi kɨkbui mui' xi chɨmñia' mi' na mɨt pai' ba ai gu ja'tkam na ba' cham jax ji chɨ'ji mu jimia' mu ja'k nam pai' baidhidha', nat gu' sap gui' pɨx pui' ja'k tu duu nam ba' mu bai'ñpu'. 21 Ba' gu Peegro dai nat jax jup tɨm bhai' dhɨr ba'k dhaam xi ja ñio'kdhak jup ja tɨtda: ―Aañi' dhor di' gui' na pim jaroi' gaagim jiñ jaaduñ. ¿Tu' kɨ'n japim giñ gaagim? 22 Ba' gui'p kai'ch am: ―Aa dho gu' nat bhach joot dho maa'n gu ja gɇ'kam tuk gu sandaarui'x na Korneelio tɨɨ'. Ba' dhi' dhi maa'nkam joidham jir jix bhai'kam, gio na gammɨjɨ tu daanda' buiñor gu Dios, gio ba' nam bɨɨx pɨx jix kɨɨgalhi'ñ gu Israel kam ja'tkam. Ba' maa'nnim buiñor jum maax gu nobii'ñ gu Dios, ba' pui' tɨtda na sap jaroi' bha jootsa' na bham bai'ñmɨra' nap mu jimia' mummɨ kia'mi'ñ na sap ba' mi'm kaaya' nap jax tu a'gidha'. 23 Ba' xi ja chia gu Peegro nam mui' xi baapkia' mu ja'k ba'k chɨr. Mi' ba' pu gan ji chɨbia mɨt, kabuimuk ba' maap ba jii mɨt mu ja'k nam pai' baidhim. Ba' jai' dhɨt jup ma ja oi mɨt gu mi' kam Joopi gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor gu Xoi'kam. 24 Ba' na bar jumai buimgidhak, mummɨ ba ai mɨt na pai' pui' tɨ tɨɨ' Sesareeya, mi' na pai' tɨ nɨɨra gu Korneelio ja bɨɨm gu jajaa'nni'ñ gio jai' gui' nam maap jix bhai' kai'chdha', nat gu' ja bai nam mi'p tui'ka'. 25 Ba' nat pai' dhuuk mi' ba ai gu Peegro mi' na pai' pɨk kio gu Korneelio, mui' ji jii nat ba namkim. Ba' na jax jim mi ja'p bɨɨpɨ' dɨr o'lhia'n kɨ'n ji kɨkbo nat mi' ba ji chu daanɨ buiñor gu Peegro. 26 Gu' ji nat gu' gu Peegro xi dhaagɨk xi kɨkbuichdhak jup tɨtda: ―Xi kɨkbo'ñ jaduuñ, cha'p jum o'lhia kɨ'n kɨkkada'. Aañ jir ja'ppɨx maa'nkam jia ja'p na jax aap, cham tu'r Dios iñ. 27 Mi' dhɨr ba' maap jix bhai' xi kai'chidhat mui' ji baap jamɨt mu ja'k ba'k chɨr. Ba' mi' pɨx ji ja tɨɨ gu Peegro nam giilhim mui' mi'p tu'ii' gu ja'tkam, 28 ba'p ja tɨtda: ―Dho gu' na pim jax bax maat jiañ jaaduñ na pui' ja'k tu aagix aach jich bui nach jir Israel kam ja'tkam nax xidhuu no'ch maap tu a'gat maa'n ñi'ook jup bua ja bui gui' nam cham jir Israel kam ja'tkam, sia no'ch gan mi' pai' pɨx a'jɨ ja ki'aam. Ku ba' gu' gu Dios pui' ja'k jiñ aagi'ñ ji na sap cham tu' kax xidhuu no'ñ tu a'ga gu jaroi' buiñor no' cham jir Israel kam. 29 Pui' ku ñich ba' aañ cham jax ji chɨ'ɨɨk bhai' xi jii nam bhai' bañ baidhim dhim jaaduñ. Ba' gu xib aañ tɨix maachim na pimɨt jax kai'ñkam mu tuñ joochxiñ jaaduñ. 30 Ba' gu Korneelio mui' ji ñio, jup kai'ch: ―Aa dho gu' na ñich ja'pni tɨ tɨɨ dho maa'nnim nat kia'pɨx jɨ'k maakob tanoolh bap duu nañ ya' ka tu daan mia duuk ja'kia'nni na xib. Ya' bam maax jiñ bui maa'n gu maa'nkam na joidham jix chua totbikdam tɨ tɨi'chu', 31 ba'p jiñ chɨtda mi ja'p ji kɨkbok: “Aapi' Korneelio, gu Dios gammɨjɨ jum kɇɇkɇ' nap pai' dhuuk tu daanda' buiñor, gio ba' nax bhai'm taat ka' nap pai' dhuuk tu maakda' gu tuumiñ nam ba' mi' dhɨr jup ja maakidha' gui' nam jɨ'k cham bia'ka' nam tu' kɨ'n tu saba'da'. 32 Ba' gu xib dai nam a'm jum aa' pɨx nap jaroi' mu jootsa' mu Joopi na mu jimia' na bai'ñmɨra' gu Simoon gui' nam Peegro kɨ'n jup jix mat ka'. Mi' moo tɨbiap buiñor gui' na pui'p tɨɨ' Simoon gui' na bapket jup tu buada' na mi' kio ju'ñdharan gu gɇ' suudai'.” 33 Ba' aañ cham jax ji chɨ'ɨɨk mui'p ma tu joot ɨp nam jum bai'ñpu', ba' aap pui' cham jax ji chɨ'ɨɨk bhai'p ma jii dho chiñ jaduuñ. Ba' gu xib ya'p tu'ii' ich dho buiñor gu Dios nach xim kaim nat jax ja'k pui' bham joot nap tu'ch a'gidha'. 34 Ba' gu Peegro bhai' ji chu ja a'gi, jup kai'ch: ―Xib jañ ba' bax maat jiñ jaaduñ na bak cham tu' jai' kam ja ɨlhii'ñ gu Dios gui' nam cham jir Israel kam. 35 Gu' bak ji siax ja kɨɨgalhi'ñ ji, dai no'm tu daan pɨx ji bak buiñor, gio ba' no'm jix kɨɨ'p jum duukam jup tu bua. 36 Dho gu' gu Dios pui' tu ja a'gidhak dho gu Israel kam ja'tkam na pui' ja tɨtdada' na sap guch Xoi'kam gui' nar gɇ'kam ja bui bɨɨx na jɨ'k ja'tkam, jix bhai' nam buiñor jum palhbuidha' nam ba' cham kam tulhiiña' gatuuk. 37 Dho gu' pui' dho na pim jax bax maat jiañ jaaduñ nat jax chum duu bhammɨ ja'p ja bui gu Israel kam ja'tkam, nat bhammɨ dɨr nai' jim tɨbgai bo Galilea, gatuuk bo na pai' dhuuk gu Juan bha ja'p oirɨt pui' ja tɨtdada' gu ja'tkam na sap jum aa' nam jum bopkona'. 38 Dho gu' pui' dho na pim jax bax maat jiañ jaaduñ, nat gu Dios gɇ'kam kɨ'n bhaan tɨ tɨɨ gu Jesuus Nasareet kam gio nat gɇ' bhaan tajaa gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda', pui' ku ba' joidham jix bhai'm duukam xip tu buimɨk gu Jesuus, gio ba' na bha ja'p oirɨt ja dudua'ñdhidha' gui' nam jɨ'k kam tulhiiñdhat nam jix kako'k ka' na pui' ja'k ja duuka' gu ja'ook. Ba' dhi' pui' nat jɨ'k jax tu duu, dhi' gu Dios na bhaan tɨ nɨidhidha', pui' ku ba'x bhaai' nat pu'ñi tu duu. 39 Ba' aach maaxik tɨɨ dɨɨlh jich buupui kɨ'n gu dhi' pui' nat jɨ'k jax tu duu gu Jesuus bhammɨ ja'p na pai' jax jir Judea dɨbɨɨr, gio ba' bhammɨ ja'k na pai' jax jir Jerusaleen. Gatuuk ba' am xi mua mɨt, bhaan gu kuruus ta'm jamɨt xi sissapak. 40 Ku ba' gu' gu Dios giop dua'ñ ji baik tanoolh kɨ'n, gio ba' nat pui' tu duu na giop bam maaxdha' aach jich bui. 41 Ku ba' gu' cham tu' ji nat moo bɨɨx ja buim maax gu ja'tkam, gu' dai aach ji nat jɨ'k pu bɨjɨk dɨr pu pui' ja'k jich a'm tɨ tɨɨ gu Dios nach pu'ñi tɨgia' na jax jum duñia'. Ba' aach bɨɨma'n xi chu koi'mɨk gio nach xi chu i'mɨk gatuuk nat pai' dhuuk duadɨk giop bam mi' dhɨr koi'ñga'n tɨr. 42 Mi' dhɨr ba' dai nat nai' xich jootsak nach sap nai' tu ja a'gi'ñpu' gu ja'tkam nach pui' ja tɨtdaidha' nat sap gu Dios gɇ'kam kɨ'n ba dai ja bui gui' nam ka dudua gu ja'tkam gio gui' nam ba ko'iix. 43 Ba' gui' nam jɨ'k bɨjɨk bhaankamu'n tu a'gimɨk gu Dios, pu pu'ñi pu bhaan tu a'gada' am gu Jesuus, gio ba' nam pui' kai'chdha' ɨp na sap gu jaroi' na buiñor tɨ jɨɨ'ñdha', cham tu' ka tulhiiñchuda' gu Dios. 44 Ba' na pui' mi ka tu ja a'gi'ñchu' gu Peegro, bɨɨx jɨ'ma'n ja a'm bhai' jim tajaa gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' gui' nam jɨ'k mi' kɇɇ na tu a'ga. 45 Ba' gu Israel kam ja'tkam gui' na ja bɨɨm jim gu Peegro nam pui'p tɨ jɨɨgi'ñ buiñor gu Xoi'kam, mi' pui' pup tu'ii' am, na gu' cham jir ja jujur gu pui' na mɨt jax tɨ tɨɨ nat ja a'm jup bam tajaa gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' gui' nam cham jir Israel kam ja'tkam. 46 Gio na gu' nam xi ja kɇɇ jai' ñiiñio'k kɨ'n pɨx ba tu a'ga am nam tu daan, cham tu' pui' ja'k ka tu ñiok am na jax bɨɨpɨ' dɨr. 47 Ba'p ja tɨtda gu Peegro gui' na ja bɨɨm jim: ―¿Jax japim ɨlhii'ñ jiñ jaaduñ? ¿Cham aa moor am nam jum bopkona' dhich jaaduñ, nat gu' ja a'm bam tajaa gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' ja'p na jax aach? 48 Ba' pui' xi chɨ'ɨɨk ba ja chia nam jum bopkona', nam gu' sap ba tɨ jɨɨgi'ñ buiñor gu Xoi'kam. Ba' gui' soi' ba tɨtda am gu Peegro na sap jɨ'k tanoolh mi' ka xi juruuñdhai ja bui.

Gu Noonbi'ñ Guch Xoi'kam 11

1 Ba' gui' na mɨt jɨ'k bhammɨ pup bii Judea gu noonbi'ñ guch Xoi'kam, gio ba' gu jai' gui' nam pui'p tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, pui' ba tɨ kai mɨt na mɨt bɨɨx jup ba tɨ jɨɨ'ñ buiñor guch Xoi'kam gui' nam cham jir Israel kam ja'tkam nat tu ja a'gi gu Peegro gu ñio'ki'ñ gu Dios. 2 Ba' nat pai' dhuuk bhammɨ ba ai gu Peegro Jerusaleen, bhai' ji ñiok jamɨt jai' dhɨt dhi' jɨ' nam tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, 3 jup tɨtda am: ―¿Jax ba'ch jaduuñ ku pich ba' mu jimɨɨk ja bui gui' nam cham jir Israel kam ja'tkam? Nap gu' moox maat nax xidhuu, gam jap ja bɨɨm xi chu koi'mɨk. 4 Ba' gu Peegro xi ja aagi'ñ nat jax tɨ tɨɨ bɨɨpɨ' dɨr gio nat jax kai'ñkam mu jimɨɨk ja bui gui' nam cham jir Israel kam ja'tkam, jup ja tɨtda: 5 ―Aa dho gu' na ñich ja'pni tɨ tɨɨ dho maa'nnim nañ mu ja'k ka oirɨ Joopi nañ ka tu daan. Ba tɨɨ ñich jix dhaam maa'n gu tu' iam gɇ' ja'p tu'm na jax gu gɇ' jannulh na bhai' ba tɨmñim sɨlh mi' nañ pai' ka tu daan, ba' buuplhichu' kuukgaran bɨɨx maakob kap dɨr, panaas kum ja'tkam bhammɨ gu'kat bha tɨbaañdhim tɨtropiñ kɨ'n. 6 Ba' nañ jix bhai' mui' xi nɨi'ñ gui' jɨ' na ja'p tu'm na jax gu gɇ' jannulh na bhammɨ dɨr bhai' ba tɨmñim jix dhaam, ba ja tɨɨ ñich nam mi jiim bɨɨx aixim tu'm gu sasoi', pui' na jax gu gampɨx kam, gio ba' jai' gui' nam jum sasoigat, gio ba' jai' gui' nam maa'mkob tu tooton, gam jai' gu kooko' mi'p xi jiim am ɨp, gam u'ji'. 7 Ba' ba kai ñich nat bhai' ba tum ñio bhammɨ dɨr jix dhaam, jup tum kai'ch: “Aapi' Peegro, xi chu koo'n dhi sasoi' kup tu jugia'.” 8 Ba' aañ jup tɨtda na cham jir am nañ gan ja kua'da', nam gu' cham jir jum kua'dam, na gu'x xidhuu. 9 Gu' ji na gu' gui' na bhammɨ dɨr bha tuñ a'gi'ñ jix dhaam jup kai'ch: “Cha'p pui' ka ɨlhii'ñdha' nam cham jir jum kua'dam dhi' nañ tu'm aagi'ñ nap tu jugia', na gu' cham tu' kax xidhuu, nat gu' pui' ja'k ba tɨi gu Dios.” 10 Ba' jɨ'k baikim pui'ñ chɨɨ'n, mi' dhɨr ba' giop ba tɨs jix dhaam gui' jɨ' na ja'p tu'm na jax gu gɇ' jannulh. 11 Ba' moo jano' mi' ba ai mɨt baik gu ja'tkam mi' nañ pai' tɨbiapka' na mɨt sap mu ja joot mu dɨr Sesareeya nam muñ bai'ñpu'. 12 Ba' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' jotmoda' pui' ja'k xiñ jurtudak nañ sap cham jax ji chɨ'ji mui' xi jimia' mu ja'k nam pai'ñ baidhidha'. Ba' aañ cham jax ji chɨ'ɨɨk mui'p ma jii dho. Ba' jai'p mañ oi mɨt dhiñ jaaduñ nam pui'p tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guch Xoi'kam, dhi xijum maa'n aixim nam ya'p tu'ii'. Ba' na chich pai' dhuuk mummɨ ba ai na pai' kio gui' jɨ' nat jaroi' mu tuñ joochxi, bɨɨx jachich mɨjɨ baap kia'mi'ñ. 13 Ba' dhi' jɨ' dhi kiokam bach aagi'ñ nat sap tɨɨ maa'n gu nobii'ñ gu Dios mi kia'mi'ñ na ka tu daan, na sap jup tɨtda mi ja'p ji kɨkbok: “Jaroi' maadɨt jap mu jootsa' mu gɇ' kiicham Joopi na bai'ñmɨra' gu Simoon gui' nam Peegro kɨ'n jup jix mat ka' na bha jimda' ya' aap jum bui, 14 na ba' ya' tum a'gidha' nap jax ja'k cham kam tulhiiña' gatuuk nap pai' dhuuk mukia' aap gio gum jaaduñ.” 15 Ba' na ñich pai' dhuuk bhai' ji chu ja a'gi, joidham bhai' ja a'm jim tajaa gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda'. Ba' pui' ja'k jup jum duu nat jax jum duu jano' nat pai' dhuuk jich a'm jum tajaa aach. 16 Ba' aañ mi' jotmoda' bhai' pup tɨ'ñcho na bak gu' pɨn pu'ñi kai'ch ji guch Xoi'kam jano' na pai' dhuuk ya' ka oirɨ, na ja'pni kai'ch: “Dho gu' gu Juan tu bopkonak dho gu suudai' kɨ'n, gu' aapi'm gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' ji na pim kɨ'n kam bopkona'.” 17 Gu' ba' no' gu' gu Dios dɨɨlh jup bax ja maakim gui' nam cham jir Israel kam ja'tkam gu pu chu'm nat jax chu'm jich maa aach jano' na chich pai' dhuuk tɨ jɨɨ'ñ buiñor guch Xoi'kam, ¿jax jañ bia' nañ jup ba ji chɨ'ya' aañ, nañ gu' cham jir jupaabkamu'n gu Dios? 18 Ba' mi' pup cham ñiok am gu bhammɨ kam Jerusaleen gui' nam tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, dai na mɨt bhai' pɨx ji chu daanɨ buiñor gu Dios, jup kai'ch am: ―Dho bak gu' dɨɨlh pui' ja'k ba tu duu ji gu Dios na siax bhaai'n ka' gui' nam cham jir Israel kam ja'tkam nam mi' pui' ba jimia' na jax jix aa', nam ba' cham kam tulhiiña' gatuuk nam pai' dhuuk ko'ya', dai nam ba jimia' jix dhaam ja'k buiñor. 19 Ba' gatuuk na mɨt pai' dhuuk xi mu'aak gu Teeban, jai' nai'p ji ja gaa mɨt gui' nam tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam gu Israel kam. Ba' gui' bhai' dhɨr mai' ma boop jamɨt, mu ja'k bhɨi mɨt jai' na pai' pui' tɨ tɨɨ' Piniisia, jai' ba' mu ja'k Chipre, jai' ba' mu ja'k Antiokiiya. Ba' dhi' bɨɨx kap na mɨt jɨ'k kap ai, mi ja'p pu bhai' ji chu ja a'gi mɨt gu Israel kam ja'tkam gux bhai'm kai'chdham ñi'ook, gu' ba' gui' nam cham jir Israel kam ja'tkam, cham tu' tu ja a'gi mɨt. 20 Ba' jai' dhɨt na mɨt mi'p ai Antiokiiya gui' nam pui'p tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam nam bhammɨ dɨr ja'k jup jiim na pai' pui' tɨ tɨɨ' Chipre, jai' ba' mu dɨr ja'k na pai' pui' tɨ tɨɨ' Sireene, mi ja'p bhai'p ji chu ja a'gi mɨt gui' nam cham jir Israel kam ja'tkam gux bhai'm kai'chdham ñi'ook, nam pui' ja tɨtda na gu Jesuus jir di' guch Xoi'kam gui' nar Gɇ'kam. 21 Ba' mui' ja'tkam tɨ jɨɨ'ñ jamɨt buiñor gu Gɇ'kam jich Xoi'kam, gio ba' na mɨt cham tu' pui' ja'k ka tu jii nam jax ja'k ka tu jimdat bɨɨpɨ' dɨr, na gu' gui' na mɨt jaroi' tu ja a'gi, giilhim joidham jix bhai' xi buada' am na mɨt tu ja a'gi, na gu' ja a'm tɨ nɨi'ñ guch Gɨ'kora'. 22 Ba' na mɨt pai' dhuuk pui' ba tɨ kai gu Jerusaleen oi'ñkam gui' nam tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, mui' xi joot jamɨt gu Bernabee na sap jix io'm xi ja guguuxdhara' gui' na mɨt kia'pɨx ba tɨ jɨɨ'ñ buiñor guch Xoi'kam. 23 Ba' nat pai' dhuuk mummɨ ba ai gu Bernabee, joidham jix bhai'm ɨlh nat ba ja tɨɨ gui' nam ba tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guch Xoi'kam, na gu' sap ja a'm ba tɨ ñɨi'ñ gu Dios. Ba'x io'm xi ja guguux nam sap bɨɨx ja jujur kɨ'n jix biiñak kat gammɨjɨ pu tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor gu Gɇ'kam jich Gɨ'kora'. 24 Gu' ba' na gu' gu Bernabee joidham jup jir jix bhai'kam ka' gio na gɇ' bhaan tajaañixchu'nda' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda', ba' mui' ja'tkam tɨ jɨɨ'ñ jamɨt buiñor gu Gɇ'kam jich Gɨ'kora'. 25 Mɨkkat ba' mi' dhɨr ma jii gu Bernabee nat ba gaagam gu Saulo mu ja'k na pai' kioka' Tarso. 26 Ba' nat pai' dhuuk ba tɨɨ, ba baidhim mu ja'k Antiokiiya. Mi'm ba' pu oipot tu ja a'gi'ñdha' gu mui' ja'tkam, maa'n oidha' mɨt dho moo mi' juruuñ ja bui gui' nam pui'p tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam. Ba' jano' jɨ' dɨr gu mi' kam Antiokiiya, pui' ji ja tɨɨt jamɨt gui' nam tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam nam sap jir jich Xoi'kam jɨɨgi'ñdham. 27 Ba' jano' mummɨp ba ji bubua mɨt jɨ'kchi gui' nam bhaankamu'n tu a'gada' gu Dios. 28 Ba' maadɨt na Agaabo tɨɨ', na pui' ja'k jurtu'n gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda', jup kai'ch mi ja'p ji kɨkbok na sap gatuuk mui' kap bhiogi' ka jimia'. Ba' gatuuk pui' ji chu buus na jax ba kai'ch, ba' jano' pɨk pui' tum duu na pai' dhuuk gu Klaudio jir gɇ'kam ka' bhammɨ dɨr Rooma. 29 Ba' gui' nam tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam mummɨ kam Antiokiiya, maap ba tu a'ga mɨt nam pui' kai'ch nam sap mu ja joochxidha' gu tuumiñ gui' nam pui'p tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam gu Judea oi'ñkam, nam jɨ'k pɨx ɨlhii'ñ sap bɨɨx jɨ'ma'n nam tu makia'. 30 Ba' gatuuk gu Bernabee gio gu Saulo mɨt mu joot nam ja ui'dhika' gu tuumiñ gu Judea oi'ñkam gui' nam ja guguuxi'ñdha' gui' nam tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, nam sap ba' mi' dhɨr jup ja makia' bɨɨx jɨ'ma'n gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨgi'ñdha'.

Gu Noonbi'ñ Guch Xoi'kam 12

1 Ba' jano' gu Eroodis gui' nar gɇ'kam ka' bhai' ji ja o'bhai' jai' dhɨt gui' nam tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, 2 ba' tu chia nam mu'aa' gu Jakoobo gui' nar ja'nni'ñ gu Juan. 3 Ba' na xi ja ñɨi'ñ gu Eroodis nam joidham jix bhai'm taat gu Israel kam ja'tkam gu pui' nat jɨ'k jax tu dooda, ba tu chia ɨp nam dagia' gu Peegro. Ba' jano'r piasta ka' na pai' dhuuk jum a'jɨda' nam kua'da' gu paan gui' na cham bɨnka' na kɨ'n jappukar. 4 Ba' na mɨt pai' dhuuk ba daa gu Peegro, mi' pɨx ka xi chu chia gu Eroodis nam kuupa' mi' nam pai' mi' pu ja kukpada' gu ja'tkam, mi' nam pai' gammɨjɨ maakob mi chu nuuka'nda' gu sandaarui'x, na sap ba' mi' dhɨr gatuuk bhai' ji iattulhdha' gɨt ja bui gu ja'tkam na ka xi buusnia' gu piasta bhaan Paaskua ta'm. 5 Ba' mi' na mɨt pai' kuu gu Peegro, giilhim jix bhai' nuuka'n am gu sandaarui'x, gu' ji na gu' gui' nam tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam joidham tu daañxi'ñchu' am buiñor gu Dios. 6 Ba' moo jano' gu tukaa' na ba' moo gu Eroodis buimgidhak mu ba aichdha' gɨt gu Peegro ja bui gu ja'tkam, nat kia'pɨx ba ji koi ja bɨɨm gook gu sandaarui'x buuplhixim noonbiran kɨ'n gu bapaiñum tɨtropiñ, na ja noonob am ja'k jup buupulh gu gook sandaarui'x nam bɨxxik dɨr boobok, nam jai' gook mu ja'p jup ka guguuk gu sandaarui'x dɨɨrap dɨr nam mi' tu nuuka'n, 7 jotmoda' pɨx mi' bam maax maa'n gu nobii'ñ gu Dios, pɨx nammɨ tu maaxir mi' na jɨ'x jir ba'k chɨr. Ba' mui' ji ai mi' na pai' bo' gu Peegro, ba' mi' xi dhaagɨk jano'mgaran ja'p xi joiñdhak xi ñiñiichdhak jup tɨtda: ―Xi bamii'. Ba' nat bhai' ji bam gu Peegro, nai' pɨx gan ji ii' gu bapaiñum tɨtropiñ gui' na kɨ'n ka buuplhich. 8 Mi' dhɨr ba' moo gio mui'p ji ñio gu nobii'ñ gu Dios, jup tɨtda: ―Xi chɨm tɨ'ii'ñ dhim jajannulh, gio dhim sussak jap bɨɨx jup ba aada'. Ba' gu Peegro pui'p tu buim na jax tɨtda gu nobii'ñ gu Dios. Mi' dhɨr ba' moo gio mui'p ji ñio, jup tɨtda: ―Bɨɨx dhi daam dɨr kam jum tɨi'dhara'p xi chɨ'ji bhai' xiñ oidha'. 9 Ba' pui' xi chɨ'ɨɨk gamai' ji jii gu nobii'ñ gu Dios, gu Peegro ba' mui'p xi oi. Ba' cham pɨk bhai' juraa'n bia'tu' no' moor sɨlhkam gu pui' na jax tɨ nɨidhim ka' ba' gu' cham, jɨ'x ja'p jum aa' ji na pɨx bap tɨ nɨidhim. 10 Gu' ji na gu' na ja'p xi chɨ nɨidhim, maa'n kap mui' ba bubua mɨt mi' nam pai' guguuk gu sandaarui'x nam mi' tu nuuka'n, gio ja'xpɨx gama ja'k jup ba bubua mɨt nam pai' jai'p guguuk nam pui' mi'p tu nuuka'n. Mi' dhɨr nammɨ gama ja'k jup ba ai mɨt na pai' baiñum bar ki'ñgob, mi' na pai' pu ba tum busaak mu ja'p dɨɨrap dɨr na daa'ñxim mui' bar kikcham. Ba' nam jax jiim, dɨɨlh pɨx joidham nai' jim kupio' gu ki'ñgob, ba' gui' dai na mɨt mui' ba bubua. Ba' nammɨ gama ja'k pai' nam ka jiim na daa'ñxim mur kikcham, mi' jotmoda' cham pai' kam maax gu nobii'ñ gu Dios, dai dɨɨlh pɨx mui' ba jim gu Peegro. 11 Ba' ba maat gu Peegro nar sɨlhkam gu pui' na jax tɨ nɨidhim, ba'p kai'chim dɨɨlh pɨx: ―Xib jañ dho gi ba' ba tɨ jɨɨgi'ñ ji nar sɨlhkam nat bak bha joot gu nobii'ñ gu Dios na ba' pu'ñi mi' dhɨr jiñ buusaidha' nañ pai' ka kuupka', na ba' cham jax jiñ dhooda' gu Eroodis gu pui' na jax kam aagɨt, gio gu jai' Israel kam ja'tkam. 12 Ba' nat pai' dhuuk pu'ñi ba maat gu Peegro, pu jii mu ja'k buiñor gu Mariiya dɨ'ɨɨ'n gu Juan, gui' nam Maarkos kɨ'n jup jix mat ka'. Ba' jano' ampɨk mui' mi'p ka jumpax am gu ja'tkam nam mi' tu daan jix dhaam ja'k. 13 Ba' na jax jim mui' ba tu son gu Peegro bha ki'ñgob mi' na pai' dhɨr jax mui' ji chum bapkɨ mu ja'k ɨrban dɨr. Ba' maa'n gu ubii tɨyaa Roodi tɨɨgim mui' ji jii nat ba tɨ tɨɨgim nar jaroi' dha' gui' na mu tu son. 14 Ba' nat ba kai na dhi'r di' gu Peegro, giilhim jix bhai'm ɨlh, pu cham ji kupio'kdhak xi mɨɨ nat ja aa'ñdham gui' nam mi'p tu'ii', jup ja tɨtda na sap dhi'r di' gu Peegro na mɨjɨ dɨr bha tu son ki'ñgob. 15 Ba' gui'p tɨtda am pɨx: ―¡Iat ap dho jia! Gu' ji na gu' gui' xi kɨɨk na pui' kai'ch na dhi'r di', ba'p tɨtda am ɨp gio: ―¡Cham tu' ji nar di'! Chi chu' ii'mdaga'n pɨx ji ba'. 16 Gu' ji na gu' gu Peegro pɨx ji kɨɨsaim na mu tu son mɨjɨ dɨr ki'ñgob. Ba' gui' bɨɨx mu jimɨɨk xi kupio' mɨt gu ki'ñgob, dhi'r di' gu Peegro na mɨt ba tɨɨ. Ba' giilhim jix chooto'n jamɨt, 17 gu' ji nat gu' gu Peegro ja'p xi ja duiñ nobii'ñ kɨ'n nam sap cham ñiokda'. Mi' dhɨr ba' dai na xi ja aagi'ñ nat jax dhuuk buusai guch Gɨ'kora' mu dɨr na pai' ka kuupich. Gio ba' moo ja'pnip ja tɨtda ɨp: ―Aagi'ñdha' pim gu Santiago gu dhi' pui' nañ jax ba tu jam a'gi'ñ, gio ba' bɨɨx gu jai' gui' nam pui'p tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guch Xoi'kam. Ba' daipu' nat pu'ñi xi chɨ'ɨɨk, mi' dhɨr pu jii maakam ja'k. 18 Ba' nat ba xia', nai' tɨi tɨ nɨi'ñ am gu sandaarui'x, nam gu' cham maat nat pa ja'k bhɨi gu Peegro nam mi' ka kuupkat. 19 Ba' gu Eroodis nai' tɨi xi chu joot nam gaa'mpu' gu Peegro, gu' ji na mɨt gu' cham pai' ji chɨɨ. Ba' bhai' ji ja o'bhai' gu sandaarui'x gui' nam mi' tu nuuka'ndat, tu chia dho gu' nam ja kooda'. Mɨkkat ba'p ma jii gu Eroodis bhai' dhɨr Judea, mu ja'k pu bhɨi Sesareeya nat ba kiicham. 20 Ba' moop jix ja bhaamki'ñdha' gu Eroodis gu Tiiro kam ja'tkam gio ba' gu Sidoon kam, ba' gui' maa'n ñi'ook xip duuk mui' ma jii mɨt buiñor gu Blaasto gui' na iam pɨx ja'xbui'p jir gɇ'kam ka' na jax gu Eroodis, na mɨt pu tɨɨdam na sap ja a'mkam nokia', na mi' dhɨr pu tɨɨda' gu Eroodis na cham ka bhaam ka' ja bui, na gu' nam jix aa' gu Tiiro kam gio gu Sidoon kam nam mi ja'p tu saba'nda' gu koi' na pai' jax jir gɇ'kam gu Eroodis na Judea dɨbɨɨr bhaan bipio'. 21 Ba' ba tu ja daax gu Eroodis nam pai' dhuuk mi'm jumpada' buiñor dhi' jɨ' dhi ja'tkam. Ba' nat bam ai nat pai' dhuuk tu ja daax, giilhim mui' mi' bam jumaap jamɨt buiñor. Ba' joidham jix abhaar xi chɨm tɨi'dhak bhai' ji dhaibu nam pai' dadaarrɨda' gui' nam pu'ñir gɇ'gɇrkam ka', mi' dhɨr ba' bhai' ji chu ja a'gi. 22 Ba' gu ja'tkam pɨx jiiñak suulh jamɨt, jup kai'ch am: ―¡Dhi' na ya' tu a'ga, cham tu' ji nar maa'nkam, gu' dhi'r dios ji! 23 Ba' pui' xi chu duu gu nobii'ñ guch Gɨ'kora' na mi' jotmoda' pɨx cham bhai' ji chu tatdachia gu Eroodis, nat gu' cham taxchaabgi gu Dios gu pui' nam jax tɨtda gu ja'tkam. Mɨkkat pu muu dho ba', botpoda' mɨt pɨx bhai' ji jugio. 24 Gu' ba' gux bhai'm kai'chdham ñio'ki'ñ gu Dios pɨx mɨk ja'p ji kai'ñchaidha', mui' kap pɨx ja'x pui' ba tum a'gada'. 25 Ba' gu Bernabee gio gu Saulo gio ja'k jup ba suulh jamɨt ɨp bhammɨ dɨr Jerusaleen na mɨt pai' dhuuk bhammɨ xi ja aichulhdhak gu tuumiñ gui' nam tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam. Bɨɨx jamɨt jup xi baidhak gu Juan gui' nam Maarkos kɨ'n jup jix mat ka'.

Gu Noonbi'ñ Guch Xoi'kam 13

1 Ba' gui' nam jɨ'k mummɨx jai'ch ka' Antiokiiya nam tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, jai' dhɨt bhaankam tu a'gada' am gu Dios, jai' ba' nam ja'p pɨx tu mamtuxi'ñdha'. Ba' dhi' nam jir jaroi' dha' moo gu Bernabee, gio gu Simoon gui' nam Jix Ɨɨka' kɨ'n jup jix mat ka', gio ba' moo gu Luusio ɨp gui' na mummɨ ja'k kioka' Sireene, gio ba' moo gu Manain ɨp gui' na mɨt maap gɨ'gɨr gu Eroodis kat gui' na mummɨr gɇ'kam kat Galilea, gio ba' moo gu Saulo ɨp. 2 Ba' maa'nnim nam jim saabut maap jumpaxich ka tu daan buiñor guch Gɨ'kora', pui' ja'k ba ja jujurtuda gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' nam sap dɨɨlh pɨx bhai' ba ji ja aaga' gu Bernabee gio gu Saulo nam pui' ja'k tu'm kɨ'n ja darsa' nam mi' dhɨr ja'p ja'k nai' bhaankam ba tu a'gada' gu Dios, nat gu' sap dhi' ja a'm ba tɨ tɨɨ. 3 Ba' gatuuk na mɨt pai' dhuuk xi chɨɨmuk nam tu daañimɨk gio nam jum saabuimɨk, pui' ja'k tu'm kɨ'n ba ja darai mɨt gu Bernabee gio gu Saulo, nam sap mi' dhɨr ja'p ja'k nai' bhaankam ba tu a'gada' gu Dios. Mi' dhɨr ba' dai na mɨt bhai' xi ja daagɨk ma tu daanɨ ja a'mkam buiñor gu Dios. Mi' dhɨr ba' dai na mɨt nai' ba ja joot nam tu a'gapu'. 4 Ba' pui' nat jax ja chia gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' gu Bernabee gio gu Saulo, pu jii mɨt mu ja'k ju'ñdharan gu gɇ' suudai' na pai' pui' tɨ tɨɨ' Siluusia. Mi' dhɨr ba' bhammɨ dɨr ja'k jup bhɨi mɨt na pai' alhi'ch jir dɨbɨɨr na pui' tɨ tɨɨ' Chipre, dai na mɨt jax bha tɨɨtɨs bhaan gu gɇ' kanuub na mi ja'p sɇ' suudai' jugii'ñ. 5 Ba' na mɨt pai' dhuuk bhammɨ dɨr ba ai momkoran, bhai' nam pai' gu'ngukda' gu gɇ'gɇr kaknub na pui' tɨ tɨɨ' Salamiina, bhai' pu ji chu a'ga mɨt gu ñio'ki'ñ gu Dios bha ja'p nam pai' jax chu daanda' gu Israel kam ja'tkam, ba' bɨɨx jup ja oi'ñchu' gu Juan na jai' ja palhbuidhidha' tu' na pɨx kɨ'n. 6 Gatuuk ba' bhai' dhɨr gammɨjɨ dɨr ja'k jup bhɨi mɨt na pai' gio jumaip bar ju'ñdharan gu gɇ' suudai' na pai' pui' tɨ tɨɨ' Paapos. Ba' na mɨt pai' dhuuk mummɨ dɨr ba ai, mi' ba tɨɨ mɨt maa'n gu Israel kam maa'nkam nax jiboiñara' ka' gio na giilhim jix iatbi' ka' na pui' kai'chdha' na sap bhaankam tu a'gada' gu Dios. 7 Ba' dhi' dhi maa'nkam nax jiboiñara' ka' mi' daaka' buiñor gui' na mi'r gɇ'kam ka' na pui' tɨɨ' Serkio Paulo, nam gu' gook dɨt maap jix bhai'm daa'nka'. Ba' dhi' dhi gɇ'kam jix chɨ bhɨi'ñ ka' gio nax chu matda' ka', ba' na pui' ba tɇ kɇɇ na mɨt mi' pai' ba ai gu Bernabee gio gu Saulo, mui' ba tu ja joochxi, na gu'x ja kaim nam tu a'gidha' gu ñio'ki'ñ gu Dios. 8 Ba' na mɨt pai' dhuuk mu jimɨɨk bhai' ji chu a'gi gu gɇ'kam, mi' dhɨr ja'p mui'p ñiokim gu jiboiñarkam gui' nam Eliimas kɨ'n jix mat ka' gu griago ñi'ook kɨ'n, na gu' tɨi cham aa' na mu ja'k ba ji ja kaaya' gu gɇ'kam. 9 Ba' gu Saulo gui' nam Paablo kɨ'n jup jix mat ka', na gu' gɇ' bhaan tajaañixchu' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda', mui' xi chɨɨgɨk 10 jup tɨtda gu jiboiñarkam: ―¡Ja'p moox buam tomaat ap jiñ jaduuñ, gio nap jix iatbi', gam nap cham kɨɨgalhi'ñ gu'x kɨɨ'p jum duukam! ¡Jir maraa'n ap dho gu ja'ook! Tɨɨ' nap gu' cham aa' nam kaaya' gu ja'tkam na jax ja'k jir sɨlhkam nam mi' pui' jimia' na jax jix aa' gu Dios. 11 Ba' xib tu' na jax chui'ka', ka xim tulhiiñchuda' guch Gɨ'kora', cham ñia ka' ap jɨ'k tanoolh, jix chu tukgam ka' pɨx ba' sia ku tɨix chu maax kɨ'n gu tanoolh. Ba' mi' jotmoda' nat jax pu tɨɨ'n, bhai' pɨx cham ji ñia gu Eliimas, mi ja'p ba' nai' tɨi ba tu umuagi'ñ na jaroi' iam nobchɨi ba baidhika', na gu' pu cham jɨ'x ka ñia. 12 Ba' nat pui' jɨ' tɨ tɨɨ gui' na mi'r gɇ'kam ka', giilhim jix choo'n, ba' ba tɨ jɨɨ'ñ nar sɨlhkam gu pui' na jax tu a'gi'ñ gu Paablo gu ñio'ki'ñ gu Dios na bhaan tu a'ga guch Xoi'kam. 13 Ba' mummɨ dɨr Paapos gio gamai'p ji jii mɨt gu Paablo gio gui' na ja bɨɨm jim, dai na mɨt jax bha tɨɨtɨs bhaan gu gɇ' kanuub na mi ja'p sɇ' suudai' jugii'ñ. Ba' sɨlh bhammɨ dɨr ja'k pu bhɨi mɨt na pai' pui' tɨ tɨɨ' Perje, gui' na bhaan bipio' gu Panpiilia dɨbɨɨr. Dai gu Juan ba' mi' dhɨr pu ja'k gɨi bhammɨ ja'k Jerusaleen. 14 Ba' na mɨt pai' dhuuk bhammɨ dɨr ba ai Perje, bhai' dhɨr baasɨ'n ja'k jup bhɨi mɨt na pai' pui' tɨ tɨɨ' Antiokiiya, gui' na mia'n bipio' gu Pisiidia dɨbɨɨr. Ba' nat pai' dhuuk bam ai na cham tum juanda', ma jii mɨt mu ja'p nam pai' tu daanda' gu Israel kam ja'tkam, ba' jiimdat mi ja'p ji dharaibu mɨt. 15 Ba' moo ja'xpɨx ba ja bai'ñ am gui' nam bhai'r ja gɇ'kam tuk ka' gu Israel kam ja'tkam na mɨt pai' dhuuk xi chɨɨmuk nam ja jiñkuixdhimɨk gu u'uan gu ja'tkam mi' na pai' tu ua'ñix gu pui' na jax ja'k tu aagix ja bui gu Israel kam ja'tkam, gio ba' mi' na mɨt pai'p tu ua'nak gui' nam bhaankamu'n tu a'gimɨk gu Dios, ba' ba ja chian am nam tu ja a'gidha' gu ja'tkam, jup ja tɨtda am: ―Ea no' pim jax jix chu a'gam jich jaaduñ na pim kɨ'n ja guguuxdha' dhi ja'tkam, xib jir am na pim ya' pui' xi chɨ'ya'. 16 Ba' gu Paablo nat jax jup kɨkbo, ja'p xi ja duiñ nobii'ñ kɨ'n gu ja'tkam nam sap ba' xi kaaya' ɨp na jax tu ja a'gidha', jup ja tɨtda: ―Ea na pim xiñ kaaya'ñ jaaduñ Israel kam gio aapi'm na pim cham jir Israel kam na pim tu' ka'm nɨi'ñ gu Dios. 17 Dho gu' gu ja Dios tuk gu Israel kam ja'tkam ja a'm tɨ tɨɨgɨk ji guch bopxi kat, ba' ja a'm dɨr ja mui'dhalh mui' gu ja'tkam jano' nam pai' dhuuk mu ja'k oi'ñka' Ejipto ja bui gu jai' ja'tkam nam cham jir Israel kam, gatuuk ba' mi' dhɨr ba ja boosolh sia kum tɨi cham aa' gu mi' kam. 18 Ba' gatuuk nam pai' dhuuk bhammɨ dɨr xi dharaat gampɨx jix chu gak kɨr gu gook oo'm oidha' juugɨt, tɨi tu nakoo'nda' gu Dios nam cham mi' pui' jiimda' na jax jix aa'. 19 Gatuuk ba' dai nat ba ja koi gu Dios gu jai' ja'tkam jɨ'k xijum gok kap gɇ'gɇr kikcham nam bha ja'p oi'ñka' Kanaan na sap ba' bha ja'p ja oi'ñchuda' guch bopxi kat. 20 Ba' jano' dɨr nat pai' dhuuk ja a'm tɨ tɨɨ gu Dios guch bopxi kat, jup duu maakob jix cha'tmam oo'm daman jix chamaam mambhɨɨx (430) oidha' na mɨt ba' pɨk bhammɨ ja'k ba ai Kanaan. ’Jano' ba' maa'n gɇ'kam kɨ'n ja bui ba dai gu Dios, gatuuk ba' jumai gɇ'kam kɨ'n jup dai nat pai' dhuuk ba muu, gio mi' dhɨr jumai ɨp nat pai' dhuuk jup muu, gammɨjɨ pui' jano' juugɨt nat pai' dhuuk gɇ'kam kɨ'n jup daasak gui' na bhaankamu'n tu a'gimɨk gu Dios na pui' tɨɨ' Samuel. 21 Mi' dhɨr ba' jix io'm gɇ'kam kɨ'n maa'n ja buip bax aa' am na daasa' gu Dios na sap ba' ja sɨlhka'nda', gio no't ba muu, mi' dhɨr gu maraa'n jup bar ja gɇ'kam tuk ka', gio mi' dhɨr no't jup ba muu, gu maraa'n ɨp jup bar ja gɇ'kam tuk ka', gammɨjɨ pui'. Ba' gu Dios gu Sa'uul gook oo'm oidha' ja bui gɇ'kam kɨ'n daasak, gui' nar maraa'n kat gu Sis na maadɨt jir bopxi'ñ kat gu Benjamiin. 22 Gu' ji na gu' mi' dhɨr cham ka aa' gu Dios nar ja gɇ'kam tuk ka' gu Sa'uul guch bopxi kat, na gu' cham mi' pui' ka jim na jax jix aa'. Jumai ba' ja bui gɇ'kam kɨ'n jup dai na pui' tɨɨ' Dabii, na gu' sap mi' pui' jim na jax jix aa', na ja'pni kai'ch gu Dios: “Gu Dabii gui' nar maraa'n gu Isai, mi' pui' jim nañ jax jix aa', gio nax aa' na mi' pui' tu duñia' nañ jax ɨlhii'ñ, pui' kuñ ba'x kɨɨgalhi'ñ.” 23 Ba' maadɨt gui' nam jir bopxi'ñ kat gu Dabii jir di' gu Jesuus, gui' nat bha joot gu Dios ya' dhi oi'ñga'n na ba' ya' uañchuda' gu ja ua'tulhdhara' gu Israel kam ja'tkam nat jax pu ba tu dai bɨɨpɨ' dɨr. 24 Ba' gu Juan pu ba ja aagi'ñ gu Israel kam ja'tkam na ba' moo ya' ba aaya' gu Jesuus, na pui' ja tɨtdada' na ja a'm jum aa' nam mi' pui' ba jimia' na jax jix aa' gu Dios, gio nam bam bopkona', na gu' sap bar mia'n na bhai' ba jim guch Xoi'kam. 25 Ba' mɨkkat na pai' dhuuk bar mia'n nam mu'aa' gu Juan, ba ja aagi'ñ gu ja'tkam na sap cham tu'r di' guch Xoi'kam, jup ja tɨtda: “Aañ cham tu'r di' guch Xoi'kam na pim aapi'm jax ɨlhii'ñ, gu' matgɨm gui' gatuuk bha jim ji na ni jɨ'x kuñ cham iam jir jupaabkamu'n nañ iam tu' suuska'n jup ba kookoxdha' gɨt, na gu' giilhim jix io'm jir gɇ'kam.” 26 ’Ba' dhix bhai'm kai'chdham ñi'ook na bhaan tu a'ga gu pui' nach jax ja'k cham kach chulhiiña' gatuuk nach pai' dhuuk ko'ya', gu' dhi' aapi'm ji na pu jam bui ba jim jiñ jaaduñ na pim jir bopxi'ñ gu Abraam, gio aapi'm na pim cham jir Israel kam na pim tu' ka'm nɨi'ñ gu Dios. 27 Gu' ji na gu' gui' nam bhammɨ oi'ñka' Jerusaleen, pu cham maatɨt am nar tu'p tu'm da' gu Jesuus, ni gu ja gɇ'gɇrkam tuk kum cham mat ka', gio nam cham maatɨt kɇɇkɇ' gu u'uan na jax ba' kai'ñkam jup jum kai'chdha' mi ja'p na mɨt pai' jax tu ua'nak gui' nam bhaankamu'n tu a'gimɨk gu Dios nam tɨi tu jiñkui'ñdha' bhai' na pai' tum daanda' gammɨjɨ na pai' dhuuk jum a'jɨda' na cham tum juanda' na dhi' bhaan tu a'gat jup kai'chdha'. Dhi' dho ba' pɨx pui' ja'k tu kuugalh jamɨt na jax bam kai'ch gu u'uan na mɨt tu chia nam mu'aa' gu Jesuus. 28 Sia ku gu' tɨi cham tu' kuiñcha bia'kat nam jax dhui mu'aa' gɨt, chia mɨt pɨx ji gu' gu Pilaato na ja chiñia' gu sandaarui'x chugi'ñ nam kuruus ta'm sissapai mu'aa'. 29 Ba' gatuuk nat pai' dhuuk bɨɨx ba tum kuugalh gu pui' na jax chu ua'ñix bhaan gu u'uan, giop ba tɨbaañ jamɨt bhai' dhɨr bhaan gu kuruus, mi' dhɨr ba' dai na mɨt ba yaas. 30 Ku ba' gu' gatuuk giop dua'ñ ji gu Dios. 31 Ba' mui' tanoolh gio ja buip xi oilhimɨk gui' nam jɨ'k pu maap oipoda', pui' na jax nam mu jimmɨda' bhai' dhɨr Galilea bhammɨ ja'k Jerusaleen. Ba' xib jir di' am gui' nam nai' tu ja a'gi'ñ gu ja'tkam bhaankam guch Xoi'kam. 32 ’Pui' kuch ba' aach ya ja'p jup ba tu jam a'gidhim dhix bhai'm kai'chdham ñi'ook. Na gu' gu pui' nat jax ja'k tu ja daaxdhak gu Dios guch bopxi kat na pu tu duñia' ja bui, 33 aach jich bui pui' ja'k ba tu kuugalh nach jir ja bopxi. Ba' dhi' bhaan jix maatɨ' nat pui' ba tu duu nat giop dua'ñ gu Jesuus, pui' na jax ba tu ua'ñix bhaan gu u'uan mi' na pai'r Salmos ta'm, na ja'pnim kai'ch: “Aañ joidham jix bhai'ñ chaat nap jir jiñ mar.” 34 Pui' pu ba kai'ch gu Dios na pu'ñi giop dua'ñdha' na ba' cham jum ja'bsuna' gu tukga'n, pui' ku ba' jumai kap ja'pnip tu ua'ñix bhaan gu u'uan, na ja'pnim kai'ch: “Tu kuugalhdha' iñ gu pui' na ñich jax ja'k ba tu daax gu Dabii nañ pu tu duñia'.” 35 Pui' ku ba' ja'pnip tu ua'ñix ɨp jumai kap, nap jum kai'ch: “Nap gu' pui' tu duñia' na cham tu'm ja'bsuna' gu tukga'n gum tujuandam tuk, na gu' mi' pui' tu duñiim nap jɨ'k jax jix aa'.” 36 Ba' gu Dabii cham tu' dɨɨlh jum aagat jup kai'ch, na gu' ja'ppɨx jir ja gɇ'kam tuk kat gu ja'tkam na jax pɨx ja'k chiañidha' gu Dios. Na gu' nat pai' dhuuk ba muu, cham tu' gio duadɨk jup ka bam mi' na mɨt pai' yaas ja sanoop nam pai' yassap gu gɨ'korga'n, gu' mi' ji nat pum ja'bsu gu tukga'n. 37 Gu' gui' nat jaroi' Dios giop dua'ñ, cham tu' ji nat jum ja'bsu gu tukga'n, nat gu' giop bamii' mi' dhɨr koi'ñga'n tɨr. 38 Ba' gu xib dai na jam a'm bam aa' pɨx ba'ñ jaaduñ na pim jix mat ka' na gu Jesuus buiñor jix bhai' na pim tɨ jɨɨ'ñdha' na ba' pu'ñi ja'k uañchudhix ka' gu jam ua'tulhdhara', pui' na jax gui' nam cham mi' pui' jim gu pui' nat jax ja'k tu ua'nak gu Moisees na tu aagix ka' no' cham jɨ'x ka bhai' na uañchuda' gu ua'tulhdhar ga'n. 40 Moo pim mi' pui' xi jimɨiñ jaaduñ nañ jax jam tɨtda na pim cham mi' pui'p ba ji bubuakia' na jax jum kai'ch gu u'uan mi' na mɨt pai' tu ua'nak gui' nam bhaankamu'n tu a'gimɨk gu Dios, na ja'pnim kai'ch: 41 Ba jiboi'ñgia' pim totdonɨi aapi'm na pim cham tɨ jɨɨgi'ñ gu pui' na jax tɨi kai'chdha' gu Dios, nañ gu' aañ bɨɨx aixim ka tu duñia' aapi'm jam bui, dai ji na pim gu' cham tɨ jɨɨgi'ñdha' sia ku jaroi' tɨi ba jam aagi'ñ. 42 Ba' na mɨt pai' dhuuk ba tɨɨmu nam xi chu a'gimɨk, na mɨt mi' dhɨr ba bubua na pai' tum daanda' gu Paablo ja bɨɨm gui' nam maap jim, mu ja'p pui' ba ja tɨtda am gu ja'tkam nam sap gio pui' ja'k jup tu ja a'gidha' na pai' dhuuk gio mui'p jim bhɨɨya' na cham tum juanda'. 43 Ba' na mɨt pai' dhuuk xi chɨɨmuk nam tu daañimɨk, na mɨt mi' dhɨr ba jii gu Paablo gio gu Bernabee, jai'p ma ja oi mɨt gu Israel kam ja'tkam gio jai' gui' nam pui' ja'k jup ba tu jimda' na jax gu Israel kam. Ba' gui' xi ja guguux jamɨt nam sap cham jim o'jolhdhat gammɨjɨ bɨɨx ja jujur kɨ'n tɨ jɨɨgi'ñdha' buiñor guch Xoi'kam, nat gu' sap pu kai'ñkam jix ja joi'mdak ja a'm ba tɨ tɨɨ gu Dios. 44 Ba' gu jumai simaan nat pai' dhuuk giop bam ai na cham tum juanda', giilhim mui' mi' mam jumaap jamɨt gu ja'tkam gu mi' kam gɇ' kiicham nam jix kaim gu ñio'ki'ñ gu Dios na mi' tu a'ga gu Paablo. 45 Gu' ji na gu' gu jai' Israel kam ja'tkam nam cham tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guch Xoi'kam, giilhim bhai' ji bhaak jamɨt na mɨt ba ja tɨɨ gu ja'tkam nam nammɨ xi ju' nam mi' tɇ kɇɇ. Ba' bhai' ji ñiokbo mɨt buiñor gu Paablo, bɨɨx aixim jam tɨi xi chɨtda. 46 Gu' ji na gu' gu Paablo gio gu Bernabee cham ji chotdonɨt mui'p xi chu a'ga am, jup ja tɨtda am: ―Gu' aach aapi'm ji ba' pɨk bha jam aa'ñdham dhix bhai'm kai'chdham ñio'ki'ñ gu Dios na pim jir Israel kam ja'tkam, gu' ji na pim bak gu' cham kaim, cham maachim japim na jax ja'k gammɨjɨ jam a'm ba tɨ ñɨi'ñdha' gu Dios. Ba' gu xib tu' na jax chui'ka', ya' dɨr ja'p ja'k gu jai' ja'tkam jach pɨx ba tu ja a'gi'ñpu' nam cham jir Israel kam ja'tkam, 47 na gu' pui' ja'k jix aa' gu Dios na pui' ja'k tu ua'ñix bhaan gu u'uan, na ja'pnim kai'ch: Aañ pui' ja'k tu'm kɨ'n bam dai nap ja'p ji buusnia' na jax gui' na kɨ'n jix chu maax ka' ja bui bɨɨx gu ja'tkam nam jai' ñiiñio'k kɨ'n tu a'ga, na ba' ya' dɨr ja'p ja'k jix bhaai'n ka' nap tu ja a'gi'ñmɨra' bɨɨx kap na jɨ'x jir oi'ñga'n nam ba' maatɨi mi' pui' ba jimia' nañ jax ja'k cham ka ja tulhiiñchuda'. 48 Ba' na mɨt pu'ñi kai gui' nam cham jir Israel kam ja'tkam, joidham jix bhai'm ɨlh jamɨt, ba' pui' ji chɨi mɨt na sap jir jix kɨɨ' gux bhai'm kai'chdham ñio'ki'ñ guch Gɨ'kora'. Mi' dhɨr ba' dai na mɨt ba tɨ jɨɨ'ñ buiñor guch Xoi'kam bɨɨx nam jɨ'k pu ba aagix bɨɨpɨ' dɨr nam pu'ñi ba tɨ jɨɨ'ñdha' nam jax ja'k gammɨjɨ buiñor bap tui'ka' gu Dios. 49 Gatuuk ba' mu ja'p nai'p ji chu ja a'gi mɨt gu ñio'ki'ñ gu Dios gui' nam mu ja'p oi'ñka' na jɨ'x bhaan bipio' gui' gu dɨbɨɨr. 50 Gu' ji na gu' gu Israel kam ja'tkam gui' nam cham tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guch Xoi'kam, gui' na mɨt bɨɨpɨ' dɨr pu ba ja ñiok, bhai' ji ja iatgi mɨt jɨ'kchi gu u'uub nam jir jix chutumñigam ka' gio nam tu' ka'm tɨ nɨi'ñdha', gio ba' jai' gu chichio'ñ gui' nam bhai' gɇ' kiicham jir jix a'aixkam ka', nam pui' ja tɨtda nam sap mai' ja jootsa' gu Paablo gio gu Bernabee. 51 Ba' gui' bhai' dhɨr jup ba jii mɨt, dai na mɨt mi ja'p xixiixkak gu dɨbɨɨr nat jɨ'x mi' bam tɨɨ ja tooton am na ba' bhaan jix maatɨ' ka' na mɨt jai' cham ja kɨɨgalh gu bhai' kam. Bhai' dhɨr ba' mu ja'k pu bhɨi mɨt Ikoonio. 52 Ku gu' gui' na mɨt jɨ'k tɨ jɨɨ'ñ buiñor guch Xoi'kam joidham jix bhai'm taat am ji, gio na gɇ' ja a'm jup tu'ii' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda'.

Gu Noonbi'ñ Guch Xoi'kam 14

1 Ba' na mɨt pai' dhuuk bhammɨ ja'k jup ba ai Ikoonio gu Paablo gio gu Bernabee, ma jii mɨt mu ja'p nam pai' tu daanda' gu Israel kam ja'tkam, ba' mi' bhai' ji chu ja a'gi mɨt ɨp gui' nam jɨ'k mi'p tu'ii' nam tu daan. Ba' giilhim joidham jix bhai' xi bua am nam xi ja kɇɇ, ba' mui' ja'tkam pɨx ja'x ji chɨ jɨɨ'ñ jamɨt buiñor guch Xoi'kam pui' na jax gu Israel kam gio gui' nam cham jir Israel kam ja'tkam. 2 Ba' jai' dhɨt nam cham tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guch Xoi'kam nam pui'p jir Israel kam ja'tkam, bhai' giilhim ji ja a'ga mɨt ja bui gui' nam cham jir Israel kam ja'tkam nam sap ba' pui' jim aaga' nam cham jir kɨkɨɨ' ja'tkam gui' nam jɨ'k ba tɨ jɨɨgi'ñ buiñor guch Xoi'kam. 3 Ba' pui' kai'ñkam bhai' pup oipo am gu noonbi'ñ guch Xoi'kam, mui' tanoolh jamɨt bhai' juruuñ, tu ja a'gi'ñdha' am gu ja'tkam cham ji totdonɨt, nam gu' buiñor jix biiñak ka' guch Gɨ'kora', gio na gu' ja palhbui'ñdha' nam jup tu buada' gux kɨɨ'p jum duukam nam tu' cham pai' nɨi'ñdha' gu ja'tkam na ba' bhaan jix maatɨ' ka' nar sɨlhkam ka' gu pui' nam jax kai'chdha' nam pai' dhuuk tu a'gada' na jax ja'k jix chu joi'gɨ'n gu Dios. 4 Ba' cham tu' maa'n ñi'ook kap duuk am gu ja'tkam gu bhai' kam gɇ' kiicham, nam gu' jai' mu ja'k ba ja kaichu' gu noonbi'ñ guch Xoi'kam, jai' ba' mu ja'k jup ja kaichu' am gu Israel kam ja'tkam gui' nam jix bhaak ka' ja bui dhi gook. 5 Ba' dhi' dhi Israel kam ja'tkam gio gui' nam cham jir Israel kam maap ba tu a'ga mɨt ja bɨɨm gu gɇ'gɇrkam nam sap pu ja dooda' gu noonbi'ñ guch Xoi'kam nam jax ɨlhii'ñ, gio nam ja ma'yasai ja kooda'. 6 Gu' ji na mɨt gu' pui' ba tɨ kai gu Paablo gio gu Bernabee nam ba ja o'bhagi'ñ, ba' bhai' dhɨr mai' ma boop jamɨt, Listra ja'k jamɨt pu bhɨi, gatuuk ba' bhai' dhɨr Derbe ja'k jup bhɨi mɨt. Ba' tu ja a'gidhidha' am gu ja'tkam gux bhai'm kai'chdham ñi'ook sia mu ja'p na pai' jɨ'dɨlh jir kikcham. Ba' dhi gok kap kikcham na mɨt ai bhaan bipio' gu Likoonia dɨbɨɨr. 8 Ba' bhai' Listra maa'n jup jai'ch ka' gu maa'nkam na cham tu oirɨda', na gu'x ma'mkulhi' ka' pu ɨlhi'ch dhɨm dɨr nat pai' dhuuk dɨr maaxir. Ba' dhi' dhi maa'nkam mi ja'p daakat kɇ