God An Bena:we K'okshi

MARK Ts'ina:washkowa

Kwa'hol John wok'oshona:kwe a:ho' a:yu'ya:k'yakkowa

1:1 Le'na' benan k'okshi banan kwayi. Jesus Christ, ho'n a:wan Datchu God an Tsawak'ona andepbe:'a. 2 Hish kya:kol ho'n a:wan Datchu God an beye:na:kwe deya'kowa Isaiah le'na' ts'ina: ya:k'yakkya. Ho'n a:wan Datchu God yam Tsawak le'anikwekkya, "Si! Wan yu'hadiyahk'ya! Ho' yam beye:na:kwe dom an kel a:k'yap, lukk'on dom an kwa'hol demla yelede'unna. 3 Luk hom an beye:na:kwe delibalda'kowa we'atchonan, a:ho'i le'a:wanikwanna, ‘Deml a:ho' a:wan Mosson an iydunona dekkwin don yam ik'e:na: k'okshuna:wa. Iydunon akkya don yelede'una:wa!'" Lesna' Isaiah ts'ina: ya:k'yakkya. 4 Ko' leya' ho'n a:wan Datchu God beyekkowa lesna' Isaiah ts'ina: ya:k'yap, John Wok'oshona:kwe delibaldokwin iykya. Delibaldokwin iynan, a:ho'i le'a:wanikwekkya, "Don yam ildemana:won akkya don ik'oshona:wa. Yam ona: don iyallishk'yana:wa. Lehap do'na God kwa'hol don ko'di: ileye:napkowa do'n a:wan le' iwo:dunan, uhsona' dommi'anna." 5 Lesna' deyadip, hish em a:ho'i Judea-kwin luwallan lanakwin luwallona, dap Jerusalem 'an luwallona John inkwin a:wiykya. John inkwin a:wiyap, John Jordan k'yawin'an lukno-ya'kon ildemana:wap akkya wok'oshokya. Wok'oshona'kyadap, a:ho'i lesdikwekkya, "Hish hon ko'di leya' a:ho' a:deya'kya." 6 John k'yamo:kwe an uya: utchun okowa uli'kya, da: la:l kem wahdan tsulukda'kowa ikkwi'kya. Lesna' kwanleyaban, chummali dap k'yali: idokya. 7 John a:ho'i le'a:wanikwekkya, "Hom an yal iydunona hish hom ayyadona' ho'i. Akkya kwa' den ho' yayyu'anikdo' mo'tsokt i:munan, an mokk'wan bidohshukwa. 8 Do'na ho' k'yaw-akkya wok'oshokya, lesnapde lukk'on iydunona God an Binnan Deywus an tse'makwinn akkya do'na wok'oshonna."

Jesus k'oshona'kyadap, Satan anattsu'ma'kya.

9 Les a:na', Jesus Nazareth-kwin'an kwayikya. Nazareth-kwin luwallan ts'ana Galilee 'an luwallan deya'kya. Jesus kwayinan, Jordan k'yawin'an John inkwin de'chip, isk'onde John Jesus-ya' k'oshokya. 10 Jesus k'yawin'annan kwayi'en, dunadip, a'bo'yakwin yaldihkya. A'bo'yan yaldihap, God an Binnan Deywusu' nishabak ikna' Jesus inkwin baniykya. 11 Baniyup, da: a'bo'yakwin benan baniynan, le'kwekkya, "Hom do' Tsawak'i. Hish dom ho' ichem'anona. Dom an tse'makwinn akkya ho' k'ettsana." 12 Benan lesanikwekkya de'an, God an Binnan Deywusu' Jesus-ya' delibaldokwin a:k'yakkya. 13 Delibaldokwin a:k'yana', isk'on Jesus a:widenak'yan asdemla dewa: imo'kya. Delibaldan immap, Satan hish anattsu'ma'kya. Da: lal isk'on wema: dina'kya. Lesnapde ho'n a:wan Datchu God an a:ho' a:ladaba Jesus inkwin a:wiynan, ansatdunapkya.

Jesus a:widenona k'yashhida: wokk'yalishna:kwe ishemakya.

14 Luk le'na' deyadip, John-ya' iyupbokya k'yak'wan utchukyadap, Jesus Galilee luwallan lanakwin yam Datchu God an bena: k'okshi a:ho' a:yu'ya:k'yan allukkya. 15 Lesn allunan, a:ho'i le'a:wanikwekkya, "Si! Haydokwin de'chikya! Ho'n a:wan Datchu God an le:w ulohnan deml'annan imossudun dekkwin de'chikya. Akkya don yam ko'di ileye:napkowa le' iwo:duna:wa. Don lesnunan, God an bena: k'okshi ildemanan, le'kon detse'mak delakwik'yanna." 16 Jesus lesa:wanikwanan, Galilee-kwin aldi bi'yala'kow alluynan, Simon dap an suwe Andrew a:chi-ya' una'kya. A:chi k'yashhida: wokk'yalishna:kwe deya'kya. 17 Jesus a:chi-ya' le'anikwekkya, "Hom don ill allunna. Lessap akkya ko'na don k'yashhida: wokk'yalishekkowa, lesna'dik a:ho'i habelk'yanakya do'na ho' anikk'yanna." 18 Jesus a:chi-ya' le'anikwap, lessak'yaya'de yam bi:cho'wa: yaknahnan, a:chi Jesus ill a:kya. 19 Dom ko:w a:nan, James dap John Jesus a:chi-ya' una'kya. James dap John Zebedee an a:tsawak a:chi deya'kya. A:chi yam bi:cho'wa: k'yayan allukkyanak'yannan a:k'okshepba. 20 Jesus a:chi-ya' shemap, yam datchu dap an i:kwa:nik'ena:kwe k'yayan allukkyanak'yannan upbo'de a:chi a:wandehwa:kya. Akkya a:chi Jesus ill allukkya.

Chuwa lashhik binnan boch an tse'makwinn akkya tse'mak den'ona.

21 A:wallunan, Capernaum-kwin a:de'chikya. Jews a:wan i:yude'chinahnakya yadon dumink anchande deya'kya. Akkya Jesus Jews a:wan deywusukk'yanakya k'yak'wan kwadonan, isk'on a:ho'i yanikk'ekkya. 22 Kwa'hol Jesus yanlkk'ekkow akkya a:ho' lil habonona hish ayyuchi'adinapkya. Kwa' Jesus Jews a:wan haydoshna: yanikk'ena:kwe annan hi:nina' yanikk'e:namkya. Jesus yanikk'e:nan, haydoshna: yanikk'ena:kwe yayyadona' dehwan illin yanikk'ekkya. 23 Jesus dem lesna' yanikk'yap, chuwa lashhik binnan boch an tse'makwinn akkya tse'mak den'ona deywusukk'yanakya k'yak'wan kwadokya. 24 Luk lashhik Jesus inkwin iyap, binnan boch a:de'ona we'atchonapkya, "Do' Jesus Nazareth-kwin de'ona. Kop ho'na' do' a:wallewun iha? Ma'-sh ho'na' do' a:yalakwe:k'yan iyahnan akky iykya? Chuhol do' de'ona hon ayyu'ya:naba. Do' God an Dehy-akkya Ho'i De'ona. God dom lil iyk'yakkya." 25 Binnan boch a:de'ona le'dikwap, Jesus yayyudenkya. Yayyudenan, ihakk'ekkya, "Delokk'yanaba! Le' lashhik'-annan ukkwayi!" 26 Jesus lesa:wanikwap, binnan a:bocha lashhik'ona' ilibibik'yakkya. Akkya ashe: we'atchonan, binnan boch a:de'ona lashhik'on-annan ukkwayikya. 27 Lesna' deyadip akkya, lessi' a:ho' isk'on habonona hish a:yuchi'adikya. A:yuchi'adinan, le'nep iyandekkunashnapkya, "Lukkya'-sh dop hol haydoshnanne? Binnan boch a:deyapde, dechunedunona' yanhe:doshap, anhadiya:na:we." 28 Akkya le:wi' Galilee-kwin ulohnan luwalla: demla ko'hol Jesus leyekkowa bena: yelana'kya.

Jesus em a:ho' a:we'anona a:welekk'ekkya.

29 Lesnadikya de'an, Jesus deywusukk'yanakya k'yak'wan kwayinan, Simon dap Andrew a:chi-ya' k'yakkwin de'chikya. Isk'on de'chip, James dap John a:willi' kwadokya. 30 Ukkwadop, Simon an o:yona' tsitda k'yalna weyakkya we:na' bew'an chuwa'kya. Okya weyap akkya a:ho'i Jesus-ya' adinenapkya. 31 Akkya Jesus okya inkwin iynan, as 'a yadenan, anah bilakk'ekkya. Lessap, okya an k'yalna weyakkya chunekya. An weyakkya chun'ap, okya Jesus dap an wokkwin a:de'on a:wan ido:washkya. 32 Chim yadon kwadokyadap, a:ho'i Capernaum-kwin luwallona deml a:ho' a:we'anona', dap binnan boch a:de'on a:wan tse'makwinn akkya a:ho'i detse'mak den'ona' Jesus inkwin a:willin din de'chikya. 33 Le:wi' deml a:ho'i Capernaum-kwin luwallona uhsona' k'yakwen'an awe:nakwin habokya. 34 Isk'on a:ho' anhabop, Jesus kohomashak ko'na ko:wi hol weyakky akkya a:we:n'ona' a:welekk'ekkya. La:l da: emma binnan boch a:de'ona a:ho'-annan ukkwayilekk'ekkya. Binnan boch a:de'ona chuhol Jesus deya'kowa ana:yu'ya:nabap akkya, kwa' andepbena:wamme'dunon akkya Jesus yan'ibakya.

Jesus Galilee-kwin a:ho' a:yu'ya:k'yan allukkya

35 Dewap, kwa' dem yado kwayina'map, Jesus bilakkya. Bilaknan, k'yak'wan kwayinan, hol dehwan desammakwin de'chikya. Isk'on de'chinan, deywusukk'ekkya. 36 Simon dap an illap a:walluyn'ona Jesus-ya' deshhunan kwayikya. 37 Akkya Jesus-ya' awanan, le'andikwekkya, "Chuw'etchamme' dom deshhuyna:we." 38 Akkya Jesus le'a:wanikwekkya, "Si'ana! Luwalla: a:ts'ana'kowa hon a:wa:nuwa, akky isnok'on ho' a:ho' a:yu'ya:k'yan allunna. Lesn akkya ho' iykya." 39 Le:wi Galilee luwallan lana'kowa deywusukk'yanakya k'yakwe:wa'kowa demla ben allunan, da: la:l binnan boch a:de'ona' ukkwayilekk'ekkya.

Jesus chuwa-ya' hol lashhik a'i:we weyakkya illona elekk'ekkya.

40 Chuwa lashhik a'i: weyakky illona Jesus inkwin iykya. Jesus inkwin de'chinan, mo'tsokt i:munan, dishhomahha:w-akkya ansat anshemakya. "Hom do' elleya elekk'yan iyahnan, do' lesnunna." Luk lashhik'i Jesus-ya' lesanikwekkya. 41 Lesanikwap, Jesus anko'hadinan, as 'a:nan, albidikya. Albidinan, Jesus le'anikwekkya, "I:ya. Ho' lesnunna. Si! Do' yele'kya." 42 Jesus le'n ambenap, we'anona an weyakkya chunekya. Akkya yele'kya. 43 Akkya Jesus benan ts'umm-akkya ambenan, 44 le'anikwekkya, "Yu'hadiyahk'ya. El do' hish delikwande chuwa-ya' hol adinenamdu. La:l lu:'u, Jews a:wan deywusu mosson inkwi. Inkwin de'chinan, do' i:yuna:k'yanna. La:l ko'lehol Moses a:ho'i yanhe:doshkowa, lesn akkya do' kwa'hol God-ya' uts'inna, yam yele'kow akkya. Lesnap akkya a:ho' ayyu'ya:na:wa do' yele'kowa." Jesus lesanikwanan, a:n hakk'ekkya. 45 Lesnapde, e:t Jesus lesna' ambekyadapde, weyakkya illi'kowa' k'yak'wan kwayinan, ko'hol Jesus lewukowa' em a:ho'i yadinekkya. A:ho'i yadinenan, luk bena: wohhaya:kya. Le'na' deyadikow akkya, Jesus kwa' yayyu'anikdo' a:ho' unaba'de hol luwallakwin kwadele:namkya. Akkya Jesus dehwa desamm'an imo'kya. Isk'on im'ap, em a:ho'i lessi' dekkwin Jesus inkwin a:witdelkya.

Jesus i:bachi: weyakkya illona elekk'ekkya.

2:1 Ko:wi' hol dewa:kya de'an, Jesus Capernaum-kwin ik'walt iykya. Isk'on yam k'yak'wan im'ap, a:ho'i delank'ohak'yanpkya. 2 Delank'ohak'yanan, em a:ho'i Jesus inkwin anhabokya. Hish em habonon akkya, kwa' hol hish dehwamme. Kwa' awe:nandapde hol dehwamme. Isk'on Jesus yam Datchu God an bena: k'okshi yadinekkya. 3 A:widenon a:lashhik'i Jesus inkwin a:wiynan, i:bachi: weyakkya illona bewin'an yaldap, i:leyap a:wiykya. 4 Em a:ho'i habonap akkya, kwa' Jesus inkwin lotdehnakya iho:damme'kya. Akkya lukno k'yak'wan deyalakwin illap a:yemakkya. Illap a:yemaknan, Jesus el'an hi:nina' i:yama a'a:nan, we'anona' an bewin'an yaldo'de biya:na' kwadok'yanapkya. 5 Jesus lukno a:wunap, yam iho:de elek'yatdunon ayyu'ya:napkow akkya, Jesus we'anona le'anikwekkya, "Hom cha'le, kwa'hol do' ko'di leyekkowa' dom an ho' demla le' wo:dunan, uhsona' ho' dommi'anna." 6 Isk'on hame' Jews a:wan haydoshna: yanikk'ena:kwe habona' dina'kya. Ko'hol Jesus ikwekkowa' ihadiya:nan, lukno isamma: i:tse'makkya. 7 I:tse'manan, "Kop leyap hish luk lashhik yayyu'anikdo' le'na' beye:'a? Hinik tse'map, God yantse'ma. Chuwap ko'di leya' ho'i deya'kowa le' an wo:dunna? God samma." 8 Lessak'yaya'de Jesus kwa'hol lukno debalo' i:tse'manona delank'ohak'ekkya. Akkya le'a:wanikwekkya, "Kop leyap don lesn i:tse'me:na:we?" 9 Jesus yandekkunahnan, "Luk we'anona ambenakya kwa'dikkyap benan iho:dek'yanna? Ambenan, 'Kwa'hol do' ko'di leyekkowa dom an ho' le' wo:dunna,' habish ambenan, 'Yam bewin ileya:nan, bilaknan, do' allunna." 10 La:l Jesus a:wambenan, "Ho' le:wi' deml a:ho' a:wan El Ehk'ona. Akkya don ayyu'ya:na:wa, El Ehk'ona lil ulohnakwin ko'di leya' a:ho' a:deya'kowa le' a:wan iwo:dunakya uhsona' haydoshnan illi. Akkya ho' lesnunna." Akkya Jesus we'anona' le'anikwekkya, 11 "Dom ho' ambene, bilaknan, yam bewin ileyanan, lu' yam k'yakkwi." 12 Jesus leskwap, we:kowa' isdona' bilaknan, yam bewin ileya:nan, a:ho' unaba'de k'yak'wan kwayikya. Akky a:ho' unaban, hish a:yuchi'adinan, Datchu God lanenapkya. Le'dikwanan, "Kwa' hish kya:ki' hon le'na' detdunamme'kya."

Jesus chuwa-ya' hol hehabelk'yana:kwe shemakya

13 Jesus k'yak'wan kwayinan, Galilee aldi bi'yalakwin de'chip, em a:ho' inkwin a:witdelkya. A:witdelap, isk'on Jesus yanikk'ekkya. 14 Jesus lesn allunan, Alpheus an tsawak'ona una'kya. Alpheus an tsawak'i Levi le'shina'kya. Innan ileyashnakya k'yak'wan Levi a:winnanne leyasha: imo'kya. Jesus unan, Levi-ya' le'anikwekkya, "Hom do' ill allunna." 15 Levi an k'yak'wan kwadonan, Jesus idon imo'kya. Jesus dap an wokkwin lesna' din'ap, da: la:l emma hehabelk'yana:kwe dap emma ko'di leya' a:ho' a:de'ona a:willap idona: dina'kya. Akkya luknok'on Jesus illap a:walluynona. 16 Hehabelk'yana:kwe dap ko'di leya' a:ho' a:de'ona'kwin Jesus a:will idop, Jews a:wan haydoshna: yanikk'ena:kwe, Pharisee-kwe a:de'ona, Jesus-ya' unapkya. Unaban, haydoshna: yanikk'ena:kwe Jesus an wokkwin le'a:wandikwekkya, "Kop la:t Jesus hehabelk'yana:kwe dap ko'di leya' a:ho' a:de'ona a:will idoy'a?" 17 La:l Jesus yanhadiya:nan, a:wambekya, "Kwa' a:we:na'manona kwa' ak'wa: mossi andeshemana:wamme. A:we'anona de'chi a:sam andeshemana:we. Le'na' de'on akkya kwa' ho' dik'wahna' a:ho' a:de'ona ishemanaky akky iynamkya. Lesnapde ko'di leya' a:ho' a:de'ona' ishemanaky akkya ho' lil dek'ohannakwin iykya. A:ho'i yam ko'di ileye:napkowa demla le' iwo:dunapdunona' ho' yanhe:doshanna."

Kop la:t kwa' Jesus an wokkwin ido:w a:deshk'wamme?

18 Les a:na', John an wokkwin dap Pharisee-kwe kwa' idoyna:wammen a:deshkwi'kya. A:ho'i Jesus inkwin a:wiynan, andekkunahnapkya, "Kop la:t e:t John an wokkwin dap Pharisee-kwe a:wan wokkwin a:de'ona ido:w a:deshk'wapde, kwa' dom an wokkwin a:de'ona a:deshk'wamme?" 19 Akkya Jesus le'a:wanikwekkya, "Ma'-sh indedunon 'an a:kuwaye i:willik'yanakya haydoshnakwin a:wiyanona ido:w a:deshkwikyan diyahhanna? Ma' holo! Dem indedunon imo'de, kwa' an a:kuwaye ido:w a:deshkwikyan diyahna'ma. 20 Hol de'chip, indedunona yam a:kuwaye a:wandehwa'unna. Chims isk'on ido:w a:deshkwik'yanna." 21 Da: la:l Jesus le'a:wanikwekkya, "Kwa' chuhol bissen chimon-akkya bissen lashhin'annan batchunan bikleshhukwa. Le'nunnuwap, batchin chimona' lashhin'ankwin ts'iya'adinna. Lesn'ap akkya hish la:l an bissen ts'iya'adinan, hish la:l yo'anna. 22 La:l lesna'dik kwa' chuhol u:wa k'yawe' chimona kem wahdan a:lashhinannan k'yapboshukwa. Lesnunnuwap, u:wa k'yawe kem wahdan k'uhmok'yanna. K'uhmok'yap, u:wa k'yawe' deshukkwayinna. Akkya don u:wa k'yawe' chimona' kem wahdan chimon'annan de'chi k'yapbona:wa."

Jews a:wan i:yude'chinahnakya yadonnande Jesus mosssiye

23 Jews a:wan i:yude'chinahnakya yadon de'chip, Jesus dap an wokkwin a:de'ona kyawe' doyena'kow a:will a:bikwayikya. A:bikwayinan, chimaya: a:wan kyacholdo: kya:washna: a:wa:kya. 24 Akkya Pharisee-kwe a:wunaban, "Kop leyap i:yude'chinahnakya yadonnandapde luk ibanapde lesnuna:we?" Jesus-ya' andekkunahnapkya. 25 La:l Jesus a:wambenan, "Kwa'-sh don kya:ki luk ts'inan a:beye:namkya? David dap an illap a:walluynona a:will a:woshenan, hi:nina' de'unapkya. 26 Dem Abiathar Jews a:wan deywusu mossap, David God an deywusu' k'yak'wan kwadonan, deywusu' mu'le' idonan, da: la:l yam illap a:walluynona-ya' i:yukkya. Etden uhsona' mu'le God ho'n a:will immona yu'he:donan deyapde, uhsona' idonapkya. Lesnu: hish ibanaye, akkyap Jews a:wan deywusu mossona de'chi lesnunakya uhsona' dehwan illi." 27 La:l Jesus a:wambenan, "A:ho' a:wan ele'dunon akkya God i:yude'chinahnakya yadon haydoshkya. God a:ho' a:washnan, kwa' i:yude'chinahnakya yadon 'antse'man akkya a:ho' a:washnamkya. 28 Ho' a:ho' a:wan El Ehk'ona. Akkya Jews a:wan i:yude'chinahnakya yadonnande ho' mossiye."

Jesus asi dotsipona' elekk'ekkya.

3:1 La:l Jesus Jews a:wan deywusukk'yanakya k'yak'wan kwadop, lashhik asi dotsipona isk'on imo'kya. 2 A:ho' isk'on habonona Jesus-ya' a:yuk'e'nihchipkya, honk'wat i:yude'chinahnakya yadonnandapde asi dotsipona elekk'yanna. Chims akkya chikwanna lesna' ko'andikwanna. 3 Jesus asi dotsipona' le'anikwekkya, "Elemaknan, k'yalem a:ne!" 4 Da: la:l a:ho'i le'a:wanikwanan, "Ma'-sh ibanaye, kwa'hol k'okshi'dunona i:yude'chinahnakya yadonnan lesnupba? Habish ho'-sh kwa'hol bocha'dunona lesnunna? La:l k'okshik'yanna'-shi, lashhik an dek'ohannan anilik'yapba, habish aynapba?" Jesus le'a:wanikwap, kwa' ko'hol dikwanamkya. 5 Akkya Jesus duna:wallunan, hish a:wanikyadinan, hish ashe: tse'madikya, akkyap kwa' yu'he:duna:wamme'kyan diha. Akkya Jesus asi dotsipona' ambenan, "As a:nan, its'ali." Jesus le'anikwap, akky isk'on yam asin its'alip, ko'na doba asin de'ona demla yele'kya. 6 Lesnadip, Pharisee-kwe deywusukk'yanakya k'yak'wan ukkwayinan, ko'lehol yam Jesus-ya' aynanapdunon akkya, Herod an wokkwinkwin i:yanhe:doshnapkya.

Galilee aldan bi'yala'kowa a:ho'i habona'kya.

7 Jesus aldikwin yam wokkwin a:will a:kya. A:will a:nap, Galilee 'an dap Judea luwallan lan'an luwallona em a:ho'i wotdaban din a:kya. 8 Em a:ho'i ko'hol Jesus leyekkowa' i:yu'ya:nan, le:wi' hol luwalla: lan'ankwin Jesus inkwin a:witdelkya. Jerusalem dap Tyre dap Saydan luwallakwin, dap Idumeya luwallan lan'annan a:wiykya. Da: la:l ham a:ho'i Jordan k'yawin'an la:l a:na' a:wiwa'hinan, Jesus inkwin a:wiykya. 9 Hish ko'mash ko'n a:ho' anhabop akkya, Jesus yam wokkwin le'a:wanikwekkya, "Wan, k'yayan allukkyanakya yelede'una:we. Akkyap hish ko'mash ko'n a:ho'i habonon honk'wat hom he'wayena:wa." 10 Akkyap em a:wena'kowa a:welekk'ekkow akkya, ham a:ho' a:we'anona yam a:wiyele'dunon a:walbididunon akkya, Jesus-ya' he'wayenapkya. 11 Dens kya:ki binnan boch a:de'on a:wan tse'makwinn akkya detse'mak den'ona Jesus-ya' unaban, an sakwikkowa a:laninan, we'atchonapkya, "Do' God an Tsawak'i" le'andikwekkya. 12 Akkya Jesus a:wambenan, "Kwa' hom don andepbenapshukwa chuhol ho' de'ona." Jesus le'kwanan, hish ashe: yayyudenkya.

Yam wokkwin a:deya'dunona Jesus asdemlan kwili yaldona-ya' woslihkya.

13 Lesna' deyadip, debok'yala:kwin yemaknan, Jesus dens chuhol yam antse'manona' ishemap, inkwin a:wiykya. 14 Lukno a:wiynan, asdemlan kwili yaldo' yam wokkwin a:deya'dunona Jesus woslihkya. An duda'tsi:kwe a:deya'dunon akkya woslihnan, a:wa:k'yakkya. 15 Lesn a:wa:k'yanan, binnan boch a:de'ona' ukkwayik'yanaky akkya uhsona' ts'ummenan ya'kya. 16 Lukno asdemlan kwili yaldona-ya' Jesus woslihkya. Jesus Simon-ya' shemakya. Shemanan, doba shi'in ukkya. "Peter" le'na' shi'ukya. 17 La:l James dap an suwe John, Zebedee 'an a:tsawak a:chi-ya' Jesus shemakya. Jesus lukn a:chi-ya' "Bono:ches" le'na' shi'ukya. Luk benan "Bono:ches" le'kwap, "dowowonan ikna a:chi ho'i" le'kwe:'a. 18 Da: la:l lukno-ya' Jesus woslihkya, Andrew dap Philip, dap Ba:dalemu, dap Matthew, dap Thomas. La:l da: James, Alpheus an tsawak'ona Jesus shemakya. Da: Thadiyas dap Simon, hish ashe: deywus-akkya ho'i de'ona Jesus a:chi-ya' shemakya. 19 La:l Jesus yalu' Judas-ya' shemakya. Luk Judas, Keliyo:t-kwin luwallona, Jesus-ya' udetdunona yo'anna. Jesus lukno-ya' demla woslihnan, yam k'yakkwin a:kya.

Ham a:ho'i Jesus dekkwin ko'andikwekkya

20 Jesus yam k'yak'wan de'chinan, kwadop, em a:ho' anhabokya. Em a:ho' anhabonon akkya, Jesus dap an wokkwin a:de'ona kwa' idonakya dehwan illa:wamme'kya. 21 Jesus an i:yanikina: i:yu'ya:nan, Jesus-ya' dapn a:wiykya, akkyap lesn i:tse'makkya, "Honk'wat Jesus an ko'hol tsemakwi: i:nadikya." 22 Hame' Jews a:wan haydoshna: yanikk'ena:kwe Jerusalem-kwin a:wiynan, le'dikwekkya, "Luk lashhik Belsibul an ho'i de'ona." La:l ham a:ho'i le'dikwekkya, "Binnan boch a:de'on a:wan mosson an tse'makwinn akkya binnan boch a:de'ona ukkwayilekk'e:'a." 23 Lesdikwap akkya, Jesus a:ho' ishemanan, kwa'hol delapna:w-akkya bena: yanikk'ekkya. A:wambenan, "Kop ma' la:l hish leya' Satan yamant i:wideh kwayik'yanna? 24 Hol ulohnan lan'an luwallona i:lakna: de'chi luwal'ap, isk'on ulohnan lana' kwa' dela:shukwa. 25 Hol k'yakwen 'an k'yakwe:nona iwollena: de'ch a:deyan, uhsona' k'yakwe:nona iwopts'ihanna. 26 Lesna'dik Satan yamande yan'inasnan, denamme' yalakwayinna. Chims ibaldok'yanna. 27 A:ho'i kwa'hol anhanlinaky akkya chuwa lashhik ts'ummenon 'an k'yak'wan ukkwadon diyahnan, imasht kela sabikkunan hashina' bowa:na:wa. Lesnan, ukkwadonan, chim 'an kwa'hol anhanlina:wa. 28 "Elleyanishhi' do'na ho' a:wambene, kwa'hol deml a:ho'i ko'di leya' a:deya'kowa, da: la:l bena: bocha God dekkwin a:beyekkowa, ho'n a:wan Datchu God le' a:wan iwo:dunan, kwa' la:l uhsona' ayyu'ya:na'shukwa. 29 Lesnapde chuwan hol God an Binnan Deywusu' dekkwin ko'andikwap, benan boch a:beyekkowa kwa' God le' a:wan iwo:dushukwa. Ishalde'ma God uhson ayyu'ya:nak'yanna."

Jesus an i:yanikina:we.

30 Jesus lesn a:wambekya, akkyap a:ho' a:benan, "Binnan boch a:de'on a:wan mosson an tse'makwinn akkya binnan boch a:de'ona ukkwayilekk'e:'a." le'dikwekkya. 31 Jesus lesa:wanikwekkya de'an, an a:suwe dap an tsitda Jesus inkwin a:wiynan, dek'wan'an iluwa yulaknan, shemanapkya. 32 Shemana:wap akkya a:ho'i Jesus illaba' dinan ullapnona le'andikwekkya, "Hadiya:wa! Dom tsitda dap dom a:suwe dom sheme:na:we. Dek'wan'an din 'ullaye." 33 A:ho'i lesandikwap, Jesus yansewahk'ekkya, "Kop ho' in'ona hom tsitda? Dap kop a:ho' a:win'ona hom a:suwe?" 34 Akkya Jesus dinan ullapnona a:wunan, le'kwekkya, "Lukno dinan ullapnona hom a:tsitda dap hom a:suwe a:de'ona. 35 Kwa'hol God haydoshkowa' dens chuhol lesne:nona, uhsona' da: hom suwe, dap hom ikina, da: hom tsitda." Jesus lesn a:wambekya.

Doye:nona dap a:widen sowe' deyanona.

4:1 Les a:na' Jesus Galilee aldi bi'yalakwin de'chinan, isk'on a:ho'i yanikk'ekkya. Yanikk'yap, da: hish ko'mash ko'n a:ho' anhabokya. Em anhabop akkya Jesus k'yayan allukkyanak'yannan kwadonan, ko:wi le:t a:nan, isk'on bowa'kya. Isk'on bo'ap, deml uhson a:ho' aldi bi'yala'kowa dina'kya. 2 Akkya Jesus emma kwa'hol delapna:w-akkya yanikk'ekkya. Yanikk'yanan, le'a:wanikwekkya. 3 "Ihadiya:wa! Chuhol doye:nona doyekkyan a:kya. 4 Lukk'on kyaptsishna' doyep, hame' kyawe' ona ts'ana'kow a:lanikdelkya. Akkya wots'ana: a:wiynan, deml uhson idonapkya. 5 Da: hame kyawe' a'yo'kowa a:lanikdelkya. Isnok'on doyena'kyadap, lessak'yaya'de ukkwayikya, akkyap kwa' sopdedashanamme'kya. 6 Uhson akkya yadokkya 'an k'yalna:w-akkya beya: a:chabikya. Kwa' uhsona' lakwimo:we dedashanammon akky a:k'uskya. 7 La:l da: hame' kyawe' ha'otdana'kow adanikdelkya. Akkya ha'otda: a:dashanan, chimatda: a:yubakwilk'yanapkya. Lessap akkya kwa' chimaya: yonamkya. 8 La:l hame' kyawe' sow-k'okshona'kowa doyena'kowa, hish eludeya yokya. Chimaya: a:dashanan, da: emmanan, hame' ha'ik'yan asdemla'ma da: la:l hame' dobalekk'ya'm asdemla'ma da: la:l hame' dapnimt asi asdemla'ma do:sho:w doyena'kow 'annan ayyadona yokya." 9 Jesus le'a:wanikwanan, "Don yu'he:duna:we' diyahnan, ko'hol ho' ikwekkowa don eledokna' ayyu'hadiyahk'yana:wa."

Kop la:t Jesus delapna:w-akkya a:ho'i yanikk'ekkya?

10 Jesus lesa:wanikwekkya de'an, a:ho' a:wandehwa:kya. A:wandehwa'up, an asdemlan kwili yaklo' wokkwin a:de'ona dap ham a:ho' illi' dinona ko'lehol delapna: yadinekkowa' andekkunahnapkya. 11 Akkya Jesus yansewahk'yanan, "Ma' ho'n a:wan Datchu God an imossudun dekkwin andepbena' luk ik'olo' bena: don yu'he:dunapdunona' God do'na dehwan ya'kya. Lesnapde le:wi' kwa' hom a:ho' a:de'ammona kwa' yu'he:duna:wamme' dom delapna: de'chi ihadiya:we:'a. 12 E:t lukn a:ho'i detdunande, kwa' yu'he:duna:wamme'dunon akkya ho' delapna:w-akkya beye:'a. Da: e:t ihadiya:nande, kwa' a:wiyanikwadinamdunon akkya, ho' lesn a:wambeye:'a. Dahchat yu'he:duna:wannuwan, yam ona: iyallishk'yana:wa. Lesnuna:wannuwap, a:wan ko'di leya' a:ho' a:deya'kowa God le' a:wan iwo:dunan, uhsona' dommi'anna. Lesna' de'on akkya ho' delapna:w-akkya de'ch a:wambeye:'a."

Jesus luk delapnan ham a:ho' a:yu'he'duk'yakkya.

13 Delapnan do'na' ho' yadinekkowa kwa'-sh don yu'he:duna:wamme? Kwa' don luk delapnan yu'he:duna:wammen, kop leya' hom an doba delapna: don yu'he:duna:wa? 14 Doye:nona ho' andepbekkowannan God an bena: beye:nona' hi:nina' ho'i. 15 Ona ts'ana'kowannan hi:nina' ham a:ho'i. Lukn a:ho'i God an bena: ihadiya:kya de'an, lessak'yaya'de Satan dinakwin iynan, God an bena: i:wik'e:na:napkowa' iyo'unna. 16 Lesna'dik hi:nina' ham a:ho'i a'yo'kowannan hi:nin a:ho'i. Lukno a:ho' God an bena: ihadiya:nan, lessak'yaya'de k'ettsanish ildemadina:wa. 17 Lukno a:ho'i chimatda: kwa' lakwimammon-annan hi:nin a:ho'i. Dom ko:wi' delana:na' ildemana:wa. Akkya e:t ildemana:wande, yam ildemana:won akkya denikwin de'chip, chuhol ko'a:wanikwap, denamme yam ildemanapkowa le' a'una:wa. 18 La:l ham a:ho'i ha'otdana'kow-annan hi:nin a:ho'i. E:t God an bena: ihadiya:wapde, 19 kwa'hol lil dek'ohannannan udena: de'ona de'ch antse'mana:we. Dap hewe' ichem'ana:we. Da: la:l dens kwa'hol eludeya: deya'dunona de'ch i:tse'me:'a. Lessap akkya God an bena: i:wik'e:na:napkowa uhsona' bena: denamme' detdoma yo'anna. Akkya kwa' la:l God an bena: yanhe:doshkowa lukn a:ho'i lesn a:wa:na'mon akkya, kwa' kwa'hol k'okshin yoshukwa. 20 La:l da: ham a:ho'i sow-k'oksh-annan hi:nin a:ho'i. Luknok'on God an bena: ihadiya:nan, hish hiyawlushna' anildemanan, le'kon detsemak delakwik'yanna. Emma kwa'hol k'okshi leye:na:wa. Hame' ha'ik'yan asdemla'ma, dap hame' dobalekk'ya'm asdemla'ma, dap hame' dapnimde asi asdemla'ma ayyadona' kwa'hol k'okshi ko:' leye:na:wa."

Hop ishana: habiyanne bowak'yannankya?

21 Akkya isk'on Jesus yayyala'kya, "Ma'-sh chuhol kya:ki ishana: habiyan hu'chibon'an manikkya ik'olo'unna? Ma' holo! Ma'-sh da: chuhol kya:ki ishana: habiyan bew'an manikkya ik'olo'unna? Ma' holo! E:t ishana: habiyan yu'he:do' bowak'yanna. 22 Hol de'chip, kwa'hol deml ik'olo'kowa a:ho' eledokna' yu'he:duna:wa. Dens kwa'hol ik'olo'kowa yu'he:dodinna. 23 Chuhol hiyawlushna' yu'he:dun iyahnan, hadiya:wanna." 24 La:l Jesus a:wambenan, "Kwa'hol don ihadiya:kowa eledokna yu'hadiyahk'yana:we. Ko:wi' hol don yu'hadiyahk'yana:wona, lessi'dik don yu'he:duna:wa. Da: la:l a:nankwin, God uhsona' ayyadona' tse'mak anikwa: do'na yakk'yanna. 25 Akkyap chuhol emma tse'mak anikwa: illona, God uhsona' da: deliya' a:wuts'inna. Lesnapde chuhol dom ko:wi' hol tse'mak anikwa: illona, God demla le' an wo:dunna."

Ko'lehol do:sho:we yo'e:'a.

26 Da: la:l Jesus le'a:wanikwanan, "God an imossudun dekkwin le'na' dek'yanna. Ko'na lashhik doye:nona. Luk doye:nona honk'wat do:sho:w doyenna. 27 Dehlap alanna, dap dewap okwinna. Lessi' dewa: andewakya de'an, do:sho:we doyena'kowa ilakwimmoknan, yo'anna. Yo'apde, kwa' doye:nona ko'lehol yokowa ayyu'ya:na'shukwa. 28 Aweklin an tse'makwinn akkya lena: yo'e:'a. Kela shetdan yo'anna. La:l isnok'on ts'o'le' yo'anna. La:l mi'le' yalu' yo'anna. 29 An miyan shohok'yadap, miyashe:nak'yanankwin de'chip akkya, doye:nona yam i:kwa:nik'ena:kwe deyatchinakwin miyahnakya akkya a:wa:k'yanna."

Kwa'hol lenanne "mustard" le'andikwe:nona.

30 Jesus la:l a:wambenan, "Da: la:l kwap-annan God an imossudun dekkwin hi:nina' dehwan dek'yanna? Kwap delapnan de'ona God an imossudun dekkwin hi:nina'dunona lesde:na' ho' beyenna? 31 God an imossudun dekkwin kwa'hol lenan "mustard" le'andikwe:non 'an do:shon-annan hi:nina. Luk do:shon aweklan doye:nak'yap, le:wi' ulohnan hish luk do:sho:w le:hokkw 'a:ts'ana. 32 Lesnapde doyena'kowa yo'ap, le:wi' latda: ayyadon a:la'anna. An yachi: lana yo'ap, chim wots'ana: a:wiynan, isk'on iwets'ona:wa." Jesus lesa:wanikwekkya. 33 Les a:ho'i yu'he:dunapdunon akkya Jesus emma delapna:w-akkya a:wambekya. 34 Jesus delapna:w-akkya de'chi a:ho' a:wambeyekkya. Lesnapde yam wokkwin a:de'on a:samma de'chi a:will immon, demla luk delapna: a:yu'he:duk'yakkya.

Jesus unahsinde chunek'yakkya.

35 Uhsi'de yadonnan sunhap, Jesus yam wokkwin a:de'ona le'a:wanikwekkya, "Si! Wan hon dobakky aldan iwa'hinakwin a:wa:she." 36 Dem Jesus k'yayan allukkyanak'yannan utchap, an wokkwin a:de'ona a:ho' ayyaknahnan, illap a:wa:kya. A:wa:nan, la:l hame' k'yayan allukkyanaky-akkya a:ho'i wosl a:wa:kya. 37 Wosl a:wa:nap, unahsinde iykya. Eledebowa: k'yayan allukkyanak'yannan i:yakdoshnan, k'ya:kwadelkya. Eledebowa: k'yayan allukkyanakya elt ik'yapbotdi'kya. 38 Lesnapde Jesus k'yayan allukkyanakya mas'an bayannan alkya. Akkya an wokkwin okwik'yanan, le'andikwekkya, "Hana: ha:! Ho'n a:wan yanikk'e:nona! Son a:yalakwayinna! Kwa'-sh ho'na' do' a:wanko'hanna'ma?" 39 Uhson akkya Jesus elemaknan, unahsinde ayyudenkya. Ayyudenan, Jesus eledebowa: a:wambekya, "Delokk'yanaba! Yu'lahk'idi!" Jesus leskwap, akkya isdona' unahsinde chunekya. Unahsinde chun'ap, chims delokk'yadikya. 40 Delokk'yadip, Jesus yam wokkwin a:de'ona' le'a:wanikwekkya, "Kop la:t don i:deshlankya? Kwa'-sh hom don anildemana:wamme? Kwa'-sh hom dekkwin don aynshihmakky a:ho' a:de'amme?" 41 Jesus lesa:wanikwap, an wokkwin a:de'ona i:deshladinan, a:yuchi'adikya. Le'nep i:yashhu'wan, "Chuwap hish luk lashhik ayyuchi'ana? Binnakya dap eledebowa: a:deyande, kwa'hol lesnun ihakk'yap, uhsona'de lesnuna:wa."

Jesus chuwa lashhik binnan boch an tse'makwinn akkya tse'mak den'ona' elekk'ekkya.

5:1 Jesus dap an wokkwin a:de'ona aldi bi'yalan dobakya iwa'hinakwin a:de'chikya. Lil ulohnakwin Geresene-kwe luwalla'kya. 2 Isk'on a:de'chinan, Jesus dap an wokkwin k'yayan allukkyanak'yannan ukkwayip, isdona' chuwa lashhik binnan boch an tse'makwinn akkya tse'mak den'ona elelo:wan a'loshdannan kwayinan, Jesus anikdohkya. 3 Lukk'on awoshdekkowa ik'yakwe'kya. Kwa' chuhol hewiyuli:w-akkyadapde bowa:kya iho:damme'kya. 5 Isol an asi: dap sakwi: hewiyuli:w-akkya bowa:k'yapde, hewiyuli: a:ts'alchonan, a:k'uhmok'ekkya. Akkya kwa' chuhol hanukwanakya ts'ummenan illamme'kya. 5 Dewana: awoshdekkowa' dap adela:wa'kowa isha'malt ashe: we'atchonan, aw-akkya its'iya'ak'ekkya. 6 Jesus dem holomash im'ap, luk lashhik Jesus inkwin ye:lahkya. Inkwin de'chinan, Jesus an sakwikkowa lanikya. 7 Hish ashe: we'atchonan, Jesus-ya' le'anikwekkya, "Do' Jesus, God i:yamakwin de'on 'an Tsawak'i. Kop la:t hom do' ambisakk'e:'a? Ho'n A:wona:w Illona God hom an bena: hadiya:wa. Dishhomaha! El hom do' anattsu'manamdu." 8 Binnan bocha' de'ona lesn ambekya, akkyap Jesus le'anikwekkow akkya, "Le' lashhik'on-annan kwayi." 9 Lesanikwekkya de'an, Jesus ayyala'kya, "Kop do' shina?" Akkya binnan bocha' de'ona ansewahk'ekkya, "Ho' Asdemla Mi:l le'shina, akkyap hon em'ona." 10 Akkya binnan boch a:de'ona Jesus-ya' le'andikwekkya. "Dishhomaha! El ho'na' do' lil ulohnannan ukkwayik'yanamdu." 11 Les a:na' hish emma bitsu:di danan debok'yala bi'yala'kowa idoynapkya. 12 La:l binnan boch a:de'ona "Dishhomaha!" Le'andikwanan, "Ho'na' bitsu:t-annankwin ukkwadok'ya." 13 Akkya Jesus le'a:wanikwekkya, "Lun, ukkwadoshe." Akkya binnan boch a:de'ona lashhik'on-annan ukkwayinan, bitsu:t-annankwin ukkwadokya. Ukkwadop, bitsu:di danan delechi dedashanan iluwahna' baniynan, aldan iwokk'yali'kya. Luk danan kwili mi:l yalenan deya'kya. 14 Lessap akkya bitsu:di wowilli:kwe yudulaknan, luwallan lan'an dap luwalla: a:ts'anan ko'hol leyadikowa' a:ho'i yadinenapkya. Yadinep, a:ho'i detdunan kwayikya, ko'hol bitsu:di danan a:walleyadikowa. 15 Lukno a:ho'i Jesus inkwin a:de'chip, lashhik binnan boch an tse'makwinn akkya tse'mak denkowa kwanleyaban bo'ap, a:ho' unapkya. Unabap, dik'wahna' tse'makkya. Lukn a:ho' unaban, i:deshladinan, a:yuchi'adikya. 16 Chuwan hol luk unaban, ko'hol lashhik'on alleyadikowa dap la:l ko'hol bitsu:di danan a:walleyadikowa andepben bena: yelanapkya. 17 La:l a:ho'i ko'hol leyadikowa i:yu'ya:nan, a:wan luwall'an kwayidunona' Jesus-ya' hakk'yanapkya. 18 Jesus dem chim k'yayan allukkyanak'yan kwadon ihap, lashhik binnan boch an tse'makwinn akkya tse'mak den'ona Jesus-ya' le'anikwekkya. "Dishhomaha! Dom ho' ill a:nuwa." 19 Lesnapde Jesus le'kwanan, "Holo! Lu', yam iyanikina: dinakwi. Kwa'hol God Mossona dom ansatdukowa, dap ko'lehol dom anko'hadikowa' do' yadinetdu." 20 Jesus lesanikwap akkya, lashhikU le:hol Asdemlan Luwalla: le'deshinakwin a:kya. Isk'on de'chinan, ko:wi' hol Jesus ansatdukowa' yadinep, deml a:ho' ihadiya:wona a:yuchi'adikya.

Chuwa lashhik Jairus le'shinona.

21 La:l da: Jesus k'yayan allukkyanak'yannan kwadonan, aldin doba bi'yalakwin iwa'hikya. Isk'on de'chip, em a:ho'i inkwin anhabokya. Jesus bi'yalakwin imo'kya. 22 Isk'on im'ap chuwa lashhik, Jews a:wan deywusukk'yanakya k'yakwe mossona Jesus inkwin iykya. Luk lashhik'i Jairus le'shina'kya. Lukk'on Jesus-ya' unan, Jesus an sakwikkowa bakdekla' lanikya. 23 Bakdekla' laninan, i:sat anshemakya. I:sat anshemanan, le'anikwekkya, "Hom e'lashdok ts'ana 'ashen iha. Dishhomaha! K'yalem, hom ill a:ne. Yam asin-akky albididu, akkya yelekk'yanna. Yeleknan, kwa' asheshukwa." 24 Akkya Jesus ill a:kya. A:nap, da: em a:ho' illap a:wa:nan, Jesus-ya' he'wayenapkya.

Chuw okyattsik we'anona.

25 Lesn a:wa:nap, chuw okyattsik da: yakshukya. Luk okyattsik asdemlan kwili yaldo' debikwayina' weyakky illi'kya. E:t kwa' lesnushukwa'kyadapde, an ade ukkwayilekkya. 26 Akkya hish ko'mash ko'na yu'deshladik'yakkya. E:t em ak'wa: a:mossi anildinapkyadapde, la:l oky an he denkyadapde, lesnapde dem luk weyakky illi'kya. Kwa' yelaknammen, hish la:l yokya. 27 Okyattsik ko'hol ayyuchi'ana: Jesus lewukowa' yu'ya:nan, ho'inan bikwayinan, Jesus an massikwin iykya. Jesus an kwanleya: albidikya. 28 Kwanleya: albidinan, le'na' tse'me:'a, "Honk'wat an kwanleya: domt ho' albidinan, ho' demla yelek'yanna." 29 Chim hish albidip, lessak'yaya'de an ade ukkwayilekkowa' chunekya. Akky an weyakkya elleyanishhi' chune'anona' ayyu'ya:na'kya. 30 Jesus lessak'yaya'de ayyu'ya:na'kya yam elekk'yanona. Akkya ho'inakwin yallupnan, idekkunahkya, "Chuwap hom an kwanleya: albidikya?" 31 Akkya an wokkwin a:de'ona le'andikwekkya, "Dunadi! Em a:ho'i dom lil he'wayena:we. Kop leyap 'Chuwap hom an kwanleya: albidikya?' do' idekkunaha?" 32 Lesnapde Jesus chuhol albidikowa unakyan iyahnan, hish duna:w-allukkya. 33 Akkya okyattsik yam yelekkow eledokn ayyu'ya:nan, deshladina labana: yokya. Jesus inkwin iynan, Jesus an sakwikkowa' bakdekla' laninan, yam Jesus an kwanleya: albidikowa' mola' beyekkya. 34 Akkya Jesus le'anikwekkya, "Do' yam ildemanon akkya yele'kya. Do' k'ettsanish a:nan, el do' la:l tse'me:namdu. Kwa' kya:ki lukky-akkya do' la:l wedishukwa."

Jesus Jairus an e'lashdok'ona' elekk'ekkya.

35 Dem Jesus lil beyep, Jairus an k'yakkwin chuwan a:lashhik a:wiykya. Jairus inkwin a:de'chinan, ambenapkya, "Dom e'l ashekya. El la:l Yanikk'e:non ambisakk'e:na'ma." 36 E:t le'dikwapde, Jesus Jairus-ya' le'anikwekkya, "El deshlanna'ma. Hom anildemanan, doms hom do' aynshihmakkya ho'i dek'yanna." 37 Lesanikwanan, kwa' chuhol la:l dabann a:namdunon akkya, Jesus a:ho'i yayyudenkya. Dom Peter, dap James, dap an suwe John lessona' a:samma Jesus dap Jairus a:chi' illap a:wa:nuwa. 38 Lukno Jairus an k'yakkwin a:wiyap, isk'on em a:ho' i:tse'manan, ashe: we'atchona:wap, Jesus a:wuna'kya. 39 Akkya Jesus k'yak'wan kwadonan, yayyala'kya, "Kop leyap don we'atchoyna:we? Kwa' e'l ashena'ma. Dom ala." 40 "Dom ala" le'kwap, a:ho'i Jesus-ya' amahchinan, ayyammo'aye:napkya. Akkya isk'on demla dek'wanakwin ukkwayik'yakka. E'lashdok an datchu dap an tsitda dap chuwan hol illaba' din'ona e'lashdok chuwalkwin Jesus a:will iykya. 41 Chuwalkwin de'chinan, Jesus an as 'a yadenan, le'anikwekkya, "Dalila kumi." "Dalila kumi" le'kwap, "E'ashdok ts'ana, bilaku!" 42 Lesanikwap akkya, lessak'yaya't e'lashdok ik'walt iho'idinan, bilaknan, yamant iduloshokkya. Lessap akky a:ho' ist habonona lalekk'yankwin a:yuchi'adikya. Luk e'lashdok asdemlan kwili yaldo' debikwayikya. 43 Lesnapde Jesus e'lashdok iho'idikowa' chuwan hol yadine: a:ho'i yayyudenkya. La:l e'lashdok'on an a:lashhina:won a:chi-ya' idok'yan ihakk'ekkya.

Jesus yam luwall'andapde kwa' ayyulashhik'yanakna'ma.

6:1 Isk'on Jesus dehwa:nan, yam luwallakwin a:kya. La:l an wokkwin a:de'ona illap a:wa:kya. 2 Jews a:wan i:yude'chinahnakya yadonnan deywusukk'yanakya k'yak'wan Jesus a:ho'i yanikk'ekkya. Chuwan hol emmona hadiya:napkowa a:yuchi'adinan, le'dikwekkya, "Hop luk lashhik luk le:wi' yu'he:dukya? Kop leya' hish lukk'on tse'mak anikwa? Kop leya' luk kwa'hol ayyuchi'ana: ko:' leye:'a? 3 Kwa'-sh luk lew-akkya kwa'hol a:washe:nona de'amme? Kwa'-sh Mary an tsawak'i de'amme? Ma' leha'ba, James dap Joses, dap Judas, dap Simon lukk'on a:wan baba lashhi. An a:wikina: lil luwall'an luwallaye." Akkya a:ho'i Jesus-ya' an'ibisanan, ayyuk'yalnapkya. 4 Akkya Jesus le'a:wanikwekkya, "Dens hol God an beyena:kwe a:nap, isk'on ayyulashhik'yanak'yanna. Lesnapde yam luwall'andapde God an beyena:kwe kwa' ayyulashhik'yanakna'ma. Yam i:yanikina:wandapde, yam k'yak'wandapde, kwa' God an beyena:kwe ayyulashhik'yanakna'ma." 5 Akkya kwa' la:l isk'on Jesus kwa'hol ayyuchi'ana! ko' leyenakya iho:damme'kya. Dom ko:wi' a:ho' a:we'anona yam asinnakya a:walbidinan, a:welekk'ekkya. 6 Kwa' a:ho' anildemana:wammon akkya Jesus hish ashe: tse'madikya.

Jesus yam wokkwin a:de'ona luwalla:wa'kowa' a:wa:k'yakkya.

Akkya Jesus luwalla: a:ts'ana'kow allunan, a:ho'i yanikk'ekkya. 7 Les a:na', Jesus yam asdemlan kwili yaldo' wokkwin a:de'ona ishemakya. Ishemanan, yam bena: a:beyetdunon akkya kwilela wokk'yaba: a:wa:k'yakkya. A:wa:k'yanan, binnan boch a:de'ona' ihanukwanakya ts'ummenan ya'kya. 8 Luwalla: a:wa:k'yanan, kwa' kwa'hol wopbonap a:wa:namdunona' yayyudenkya. Kwa' mu'le', dap kwa' wahdan, dap kwa' hewe' a:wan kemmekwi:wa'kowa' wopbopshukwa. Dom damdelnan de'chi wopbona:wa. 9 Keyala: mokkwa: illapdunona' ihakk'ekkya. Lesnapde kwa' kwil utchun illapshukwa. 10 La:l Jesus lesn a:wa:k'yanan, le'a:wanikwekkya, "Don hol k'yak'wan kwadonan, isk'onde don dinak'yanna, dem kya:ki' don uhsona' luwallannan dehwa:n diyahnan, chim don ukkwayinna. 11 Hol luwallakwin an luwallona kwa' do'na' yanhadiya:na:wammen, habish kwa' do'na' a:wayyulashhik'yana:wammep, uhson akkya don a:yaknahna:wa. A:yaknahnan, a:wan dekkwin yu'he:don deya'dunon akkya don yam sakwikkowa' isopba'nashna:wa." 12 Jesus lesa:wanikwekkya de'an, an wokkwin a:de'ona luwalla:wa'kow a:wallunan, a:ho'i God an bena: a:yu'ya:k'yanapkya. Le'a:wandikwanan, "Don yam ko'di leya' a:ho' a:deya'kowa le' iwo:dunan, kwa' la:l don lesn a:ho' a:deya'shukwa." 13 Lesn a:wallunan, hish emma binnan boch a:de'ona' a:ho' a:wan ukkwayik'yanapkya. Da: la:l em a:ho' a:we'anona' ishana: biss-akkya a:mi'do:nan, a:welekk'yanapkya.

Kolehol John Wok'oshona:kwe ashekya.

14 Ko'hol Jesus leyekkowa Jews a:wan Ley Herod yu'ya:kya, akkyap luk bena: yelana'kya. Akkya ham a:ho'i le'dikwanan, "Luk lashhik'i John Wok'oshona:kwe de'ona. E:t ashekyadapde, lesnapde ik'walt ho'i yokya. Le'na' de'on akkya hish luk kwa'hol ayyuchi'ana: ko:' leyenakya dehwan illi." 15 Lesnapde ham a:ho'i le'dikwanan, "Lukkya Elijah." Dap la:l ham a:ho' a:benan, "Lukk'on ino:de God an beyena:kwe ho'i deya'kow-annan hi:nina' ho'i" lesdikwekkya. 16 Lesnapde Herod yu'ya:nan, le'kwekkya, "Luk John Wok'oshona:kwe. E:t wishapts'ina'dunona' ho' haydoshkyadapde, lesnapde ik'walt ho'i yonan, luk uhsona." 17 aHerod lesna' tse'manan, akkyap kwa' dem luk kwa'hol Jesus leyekkowa yu'ya:na'man, Herod le'na' de'ukya. Yam suwe Philip an o:yona' yillukya. E:t an'iban'apde, yillukya. Philip an o:ye Herodiyas le'shina'kya. 18 Herod luk okyattsik yillup, akkya John Wok'oshona:kwe Herod-ya' le'anikwekkya, "Kwa' do' yam suw 'an o:yona' yillushukwa'kya, akkyap hish luk ibanaye." 19 Uhson akkya Herodiyas John-ya' ashe: anhemmotchokya. Yam imashde den John-ya' aynana'dunona de'chi tse'ma. Lesnapde kwa' an iho:damme'kya, akkyap kwa' Herod lesnuna'man iyahkya. 20 Hish Herod John-ya' atdana, akkyap John hish dik'wahna' ho'i de'ona dap deywus-akkya ho'i de'ona. Lesna' de'on akkya Herod John-ya' dehya'dunona' de'chi tse'ma. Herod John-ya' anhadiya:nan, e:t an tsemakwi: i:bohlik'yapde, allininan anhadiya:kya. I 7 bE:t lesna' tse'mapde, yam o:y an tse'makwinn akkya, Herod John-ya' bowa:na'dunona dap i:yupbokya k'yakkwin utchu:na'dunona haydoshkya. 21 Les a:na', Herodiyas ko'na ants'ummehna' tsemakwi: illi'kowa' dehwan yokya. Herod an chawokya dekkwin de'chip, le:wi' yam yan'ul a:mossona dap yam sondalu:kwe a:wan a:mossona, dap la:l a:lashhik'i li:ku a:wan lana' dewak'ekkya. 22 Okyattsik Herodiyas an e'le Herod dap an a:ho' habonakwin kwadonan, isk'on oda'kya. Odap, hish Herod dap an a:ho'i habonona a:k'ettsadik'yakkya. Akkya Herod e'lashdok'ona' le'anikwekkya, "Dens kwa'hol yam andeshemanona do' benap, uhsi'de dom ho' uts'inna. 23 Dens kwa'hol yam andeshemanona, le:wi' hom ulohnan deml i:bachina' de'china, do' benap, les hol dom ho' uts'inna." Herod lesna' e'lashdok'ona' anhe:doshkya. 24 Herod leskwap, e'lashdok kwayinan, yam tsit inkwin de'chinan, ayyala'kya, "Kwap ho' anshemanna?" Akkya an tsitda Herodiyas ansewahk'yanan, "John Wok'oshona:kwe an oshokkwin do' shemadu." 25 Akkya isdona' hish heshhina' Ley utchukwin kwadonan, e'lashdok'i le'anikwekkya, "Ho' John Wok'oshona:kwe an oshokkwin sa'lannan etdo' andeshema." 26 E'lashdok'i leskwap akkya, hish Herod ashe: tse'madikya. Lesnapde kwa' yam anhe:doshkowa' benan k'uhmok'yana'man iyahkya, akkyap yam a:ho' ist habonona uhsona' benan ihadiya:kya. 27 Akkya isk'on yam sondalu:kwe a:k'yanan, John an oshokkwin le iydunona' hakk'ekkya. Akkya sondalu:kwe i:yupbokya k'yak'wan kwadonan, John-ya' wishapts'ikya. 28 Wishapts'ikya de'an, sondalu:kwe John an oshokkwin sa'lannan etdo' le iynan, e'lashdok'ona wolukkya. Woluts'ip, da: e'lashdok'i yam tsitda wolukkya. 29 Akkya John an wokkwin a:de'on i:yu'ya:nan, John an lunnin dapn a:wiykya. An lunnin ahnan, a'loshdan balo:napkya.

Apde mi:l a:lashhik'i Jesus ayyuchi'ana' a:widok'yakkya.

30 Jesus an wokkwin a:ben a:wa:k'yana'kowa ik'walt Jesus inkwin a:wiynan, yam kwa'hol demla ko:' leye:napkowa', dap kwa'hol a:ho'i yanikk'enapkowa adinenapkya. 31 Em a:ho'i Jesus dap an wokkwin dinakwin a:witdelap akkya, kwa' idonakyadapde dehwan illa:wamme'kya. Akkya Jesus yam wokkwin le'a:wanikwekkya, "Wan, son a:sam iwoslihn a:wa:she hol dehwa desammakwi, akkya hon isk'on ko:wi' hol i:yude'chinahna:wa." 32 Jesus dap an wokkwin a:de'ona k'yayan allukkyanak'yannan ukkwadonan, hol dehwa desammakwin a:wa:kya. 33 A:wa:nap, em a:ho' a:wunaban, a:wannabidinapkya. Akky a:ho'i le:wi' demla luwall'annan iluwahnan, Jesus dap an wokkwin a:wa:dun dekkwin a:ho' a:wetchip a:de'chikya. Jesus dap an wokkwin a:de'ona k'yayan allukkyanak'yannan ukkwayinan, Jesus a:ho' a:wunan, a:wanko'hadikya. Akkyap lukn a:ho'i kyane:lu kwa' wowilli:kwe illa:wammon-annan hi:nin a:ho'i. Akky isk'on Jesus emma kwa'hol yanikk'ekkya. 35 Dela:'ap, an wokkwin a:de'ona Jesus inkwin a:wiynan, le'andikwekkya, "Lil hish desammaye, dap la:l hish dela:'a. 36 Lukno-ya' a:ho' a:wa:k'yatdu, luwalla: lotdehnakwi dap luwalla: a:ts'anakwi, akkya kwa'hol idonakya wo:dihna:wa." 37 Lesnapde Jesus le'a:wanikwanan, "Don kwa'hol idonakya yakna:we." Akkya ayyalapkya, "Kop leya' lesna' dek'yanna? Son a:wa:nan, hon-sh kwilik'yan asi asdemlan denari he:de'ch-akkya mu:dihnan, a:ho' idonapdunon akkya yakna:wa?" 38 Akkya Jesus le'a:wanikwekkya, "Lun detduna'she. Ko:wip don muw illaba?" Ko:wi' muw illabon delank'ohak'yanan, le'dikwekkya, "Apde mulo:w dap kwili k'yashhida hon illaba." 39 Lesdikwap, isk'on Jesus a:ho'i wokkwi: a:ts'an akkya beya'kow idina:n ihakk'ekkya. 40 Lesn akkya wokkwi: akkya hame' dapnimt asi asdemlalala' dap ham apdenak'yan asdemlalala' idina'kya. 41 Jesus apde mulo:w dap kwili k'yashhida wo:dihnan, a'bo'yakwin dunik'eyado:nan, yam Datchu God "Elahkwa" le'anikwekkya. La:l muw a:k'uhmok'yanan, dap k'yashhit a:chi-ya' i:bahchelnan, a:ho'i dinona' i:yukna'dunon akkya yam wokkwin a:de'ona' i:yukkya. 42 Lukno le:wi' deml a:ho' isk'on habonona idonap'en, yushelk'yanapkya. 43 Yushelk'yana:wap, asdemlan kwili yaldo' hu'chibonan botdi' muk'uhmo: dap k'yashhida etchi'kowa' Jesus an wokkwin habok'yanapkya. 44 Chuwan hol lukno idonapkowa apde mi:l a:lashhik a:deya'kya. Kwa' a:wokyattsik dap a:wan chawe' yalena:wamme'kya.

Jesus aldina'kowa allukkya.

45 Isdona' Jesus yam wokkwin a:wambenan, "Lu'no, k'yayan allukkyanak'yannan ukkwadonan, hom etchiba' aldikwin a:wiwa'hishe. Bethsaida-kwin a:wa:she." Lesa:wanikwekkya de'an, Jesus la:l a:ho' a:wan k'yakwe:wa'kowa' a:wa:n ihakk'ekkya. 46 A:ho' a:wa:nap, Jesus hol yalakwin deywusukk'ekkyan yemakkya. 47 Dehlap, Jesus dem yalakwin sam im'ap, an wokkwin k'yayan allukkyanaky-akkya aldi'kowa' a:wiwa'hikya. 48 Jesus a:wunap, hish detse'mak denna k'yayan allukkyanak'yannan ulakkwishle:napkya, akkyap hish ashe: binna'kya. Dek'ohadinna lotdap, Jesus k'yawina'kow allunan, yam wokkwin dinakwin lotdehna' iykya. Dina'kowa' bikwayin iyahkya. 49 Lesnapde k'yawina'kow allup, unaban, i:deshladinan, we'atchonapkya, akkyap honk'wat haba le'i:hadikya. 50 Akky ansam unaban, hish i:deshladikya. Lesnapde Jesus isdona' le'a:wanikwekkya, "El i:tse'me:na'ma, akkyap ho:'o. El deshlanna'ma." 51 Le'a:wanikwanan, a:willi' k'yayan allukkyanak'yannan kwadop, binnakya chunekya. Akkya Jesus an wokkwin kwa' yu'he:duna:wammen, hish hiyawlushn a:yuchi'adikya. 52 A:yuchi'adinan, akkyap ko'hol Jesus mulo:w-akkya ayyuchi'ana' leyekkowa' kwa' dem yu'he:duna:wamme'kya. Kwa' hish hiyawlushna' uhson ildemana:wamme'kya.

Genesalet-kwin Jesus a:ho' a:we'anona a:welekk'ekkya.

53 Les a:na', aldin'an a:wiwa'hikya. Genesalet-kwin a:de'chinan, yam k'yayan allukkyanakya bi'yalakwin bowa:napkya. 54 Isk'on Jesus an wokkwin k'yayan allukkyanak'yannankwin ukkwayip, a:ho'i isk'on luwallona Jesus-ya' annabidinapkya. 55 Akky a:ho'i lil le:wi' luwallan lana'kowa hish yedahn a:wallukkya. Lesn a:wallunan, dens hol Jesus 'an a:nona i:yu'ya:nan, a:ho' a:we'anona' a:wan bewi:wa'kowa' woliba'de a:willin din de'chilkya. 56 Dens hol Jesus alluna'kowa', luwalla:wa'kowa dap luwalla: a:ts'ana'kowa dap la:l heshoda:wa'kowa', isk'on a:ho'i dehwitda'kowa a:ho' a:we'anona wo'yopkya. Akkya ko:wi'dapt an kwanleya: mayakwin yadena:we' diyahnan, dishhomaha:w-akkya Jesus-ya' ayyalapkya. La:l dens chuwan hol an kwanleya: albidinan, a:wiyele'kya.

A:lashhina: a:wan haydoshna: de'ona.

7:1 Les a:na' Pharisee-kwe dap hame' haydoshna: yanikk'ena:kwe Jerusalem-kwin a:wiykowa' ansammo Jesus inkwin anhabokya. 2 Jesus inkwin anhabop, hame' Jesus an wokkwin a:de'ona kwa' dem yask'oshona:wammen a:wasi: aynchi'mowande idoyna:wap, Pharisee-kwe dap haydoshna: yanikk'ena:kwe a:wunapkya. 3 Lesnapde Pharisee-kwe dap demla hame' Jews a:de'ona, kwa' dem ele yask'oshona:wammen, kwa' yayyu'anikdo' idonapshukwa, akkyap a:wan a:lashhina: lesna' haydoshnapkya. 4 Pharisee-kwe dap hame' Jews a:de'ona kwa'hol i:yanhalisoynakwin ik'walt a:wiynan, kwa' idonapshukwa dem kel asi: ik'oshonan chimi. La:l da: hish ko'mash ko'na haydoshna: illaba, akkya sawe' dap dewe', dap desilili sawe' wok'oshoyna:we. 5 Lessap akkya Pharisee-kwe dap haydoshna: yanikk'ena:kwe Jesus an wokkwin a:de'ona' a:wunadik'yanan, Jesus-ya' ayyalapkya, "Kop leyap kwa' dom wokkwin a:lashhina: a:wan haydoshna:wa'kowa' lesn a:wa:na'ma? Kwa' asi: ik'oshona'man idoyna:we." 6 Akkya Jesus yansewahk'yanan, "Hish kya:kol Isaiah elleyanishhi' do'n a:wandepbekkya. Hish don ildemana' yashe:na:w'ona. Isaiah le'na' ts'ina: ya:k'yakkya. 'Luk a:ho'i yam ishhi: k'yattso'wan de'chi hom ayyulashhik'yana:we. Lesnapde yam ik'e:nakwin kwa' yam ildemana: a:de'china'ma. 7 Domdi: hom andeywusukk'yana:wa. Ho'it an haydoshna: yanikk'yanan, ilde le'dikwe:'a.'" 8 La:l Jesus le'a:wanikwekkya, "Don God an haydoshna: kwiho:nan, la:l don ho'it an haydoshna: hashin a:yaknaba. 9 He: do'no! Hish don dekk'wande God an haydoshna: le' a'unan, akkya don ho'it an haydoshna:w-akkya a:wa:ne." 10 Jesus le'kwanan, "Lil Moses le'kwekkya, 'Don yam datchu dap yam tsitda ayyulashhik'yana:wa,' la:l da: le'kwekkya, 'Chuhol yam datchu dahchat yam tsitda dekkwin bena: bocha' beyep, lukk'on imasht aynanak'yanna.' 11 Lesnapde le'na' don i:yanikk'e:na:we. Don le'dikwanan, 'E:t chuhol lashhik yam tsitda dap yam datchu kwa'hol ansatdudunona' illinde, "Corban" le'kwan, 12 kwa' yam tsitda dap yam datchu ansatdushukwa. Akkyap "Corban" le'kwan, "Lukkya God a:ni. Kwa' do'n a:wan de'amme." le'kwe:'a.' 13 Le'na don yam haydoshna: i:yanikk'e:nan, ko'hol God do'n a:wambekkowa' kwa' don ihadiya:we:na'ma. Lesna'dik da: emma kwa'hol de'ona don lesne:na:we."

Kwap-akkya lashhik onan bochakwin kwadonna?

14 Akky isk'on Jesus la:l a:ho'i yam inkwin ishemanan, le'a:wanikwekkya, "Hom ansam anhadiya:na:we! 15 Kwa'hol deml ido:w lashhik idonande, kwa' uhson akkya onan bochakwin kwadoshukwa. Lesnapde kwa'hol ko'di: leyenakowa' uhson akkya onan bochakwin kwadonna. 16 Chuwan hol don yu'he:duna:we' diyahnan, yu'hadiyahk'yana:we!" 17 Jesus lesa:wanikwekkya de'an, a:wandehwa:kya. A:wandehwa:nan, yam k'yak'wan kwadop, kwa'hol idona:w a:wandepbekkowa' an wokkwin a:de'ona Jesus-ya' ayyalapkya. 18 Ayyala:wap, Jesus yansewahk'ekkya, "Kwa'-sh da: don yu'he:duna:wamme? Kwa'hol don idona:wande, kwa' uhson akkya don onan bochakwin ukkwadoshukwa. Kwa'-sh don luk ayyu'ya:na:wamme. 19 Kwa'hol don idonapkowa' kwa' do'n a:wan ik'e:na:w'an ukkwadoshukwa. Ele:de, do'n a:wan tsu'lan ukkwadonan, a:bikwayinna." Jesus le'na' benan, "Kwa'hol deml ido:w a:k'okshi." Jesus leskwekkya. 20 La:l Jesus a:wambenan, "Kwa'hol ho'i ko'di: leye:nona uhson akkya onan bochakwin kwadonna. 21 A:ho' a:wan ik'e:n'annan bocha: de'on akkya bocha: i:tse'me:'a. I:shoha:we, dap kwa'hol hanli:we, dap a:ho' i:lakna:we, 22 dap ihanli:we, la:l akkya a:ho' yanlamakk'e:na:we, dap ko'di: leye:na:we. I:yayyosek'e:na:we, dap kwa' haydoshna: ayyulashhik'yana:wamme. I:yayyu'asselaba, dap a:ho' a:dekkwin ko'a:wandikwe:'a, la:l da: ilanena:we, dap hish dekk'want i:tse'me:'a." 23 La:l Jesus a:wambenan, "Chuhol luk ko'di: leye:nona', uhson akkya onan bochakwin kwadok'yanak'yanna."

Chuw okyattsik Jesus dekkwin aynshihmakkya ho'i de'ona.

24 Jesus lesa:wanikwekkya de'an, elemaknan, isk'on dehwa:kya. Dehwa:nan, Tyre-kwin dap Sidon-kwin kwili luwalla:wannankwin hol de'chikya. Ist hol de'chinan, yam andewadunon akkya k'yak'wan kwadokya. Kwa' chuhol ayyu'ya:na:wamme'dunon iyahkya. Lesnapde kwa' Jesus an chubalokya iho:damme'kya. 25 Isk'on Jesus imm'ap, chuhol okya yu'ya:nan, lessak'yaya'de Jesus inkwin iykya. Luk okya 'an kyatsik'i binnan bocha' de'on an tse'makwinn akkya tse'mak den'ona. Akkya luk okya Jesus inkwin iynan, an sak'wan bakdekla' lanikya. 26 Luk okya Greek-kwe a:wan bena: beye:nona. Hol luwallan "Sayrophenisha" le'deshinonakwin ihdohkya. Lukk'on Jesus an sak'wan bakdekla' laninan, dishhomahha:w-akkya ayyala'kya. "Hiyahha 'atsa! Binnan bocha' de'ona' ambenan, hom an e'lashdok'on'annan kwayik'ya!" 27 Lesnapde Jesus ambenan, "Ele:de, wan kela ho' yam a:ho' isatdunna. Akkyap a:ts'an a:wan kwa'hol idonakya iyoknan, wattsida yaknakya hish kwa' k'okshi'shukwa." 28 La:l okya ansewahk'ekkya, "Ma' leha'ba, lashhik'i. E:t do' elleyanishhi' bekyadapde, wattsida lembowan manikkyakwi muts'ana: kwihopkowa' idona:wa." 29 Akkya Jesus le'anikwekkya, "Kwa'hol do' beyekkow akkya ho' binnan bocha' de'ona' ambenan, dom e'lashdok'annan ho' le 'an kwayik'yakkya. Lu', yam k'yakkwi." 30 Akky okya yam k'yakkwin a:kya. Isk'on de'chinan, yam e'lashdok'ona' an bewinnan chu'all'ap, una'kya. Lesnapde i:namilde binnan bocha' de'ona andehwa:kya.

Lashhik shopchinona' dap kwa' ele beye:na'manona.

31 La:l Jesus Tyre luwallakwin dehwa:nan, dap Sidon-'ana'kow a:nan, hol luwallan lana'kowa Asdemlan Luwalla: le'deshinona'kowa' bikwayikya. Asdemlan Luwalla:wa'kowa bikwayinan, Galilee-kwin ald'an de'chikya. 32 Isk'on de'chip, a:ho'i chuwa lashhik shopchina' kwa' ele beye:na'manona Jesus inkwin illap a:wiykya. Inkwin a:de'chinan, le'dikwekkya, "Dishhomaha! Yam asin-akkya albidinan, elekk'ya." 33 Akkya Jesus luk lashhik'ona' samma ho'inan akshihkya. Akshihnan, an kwilimakde lashokdi'kowa' askwadelkya. Yam as'an ichukk'odinan, lashhik an hon'an albidikya. 34 La:l i:yamakwin dunik'eyado:nan, yanhakuna' lakk'yanan, lashhik'i-ya' le'anikwekkya, "Epbada!" "Epbada" le'kwap, "Yaldiha!" 35 Lesnap akkya lashhik 'an lashokdikowa yaldishap, el hadiya:kya. Da: la:l an honnin ishak'yadip, akkya chim ele beyekkya. 36 Lesna' deyadip, ko'hol lewukowa' kwa' andepbena:wamme'dunona' Jesus a:ho'i yan'ibakya. Lesnapde ko:w'on hol Jesus yan'ibapde, les hol de'chi la:l a:ho'i bena: k'eyado:napkya. 37 Akkyap a:ho' hish lalekk'yankwin a:yuchi'adikya. Le'n a:benan, "Hish Jesus kwa'hol demlana'kowa' ele lesnukya. A:shopchina'kowa a:deyande, ik'walt a:ho' el ihadiya:wa. Da: la:l kwa' a:beye:na'manona a:deya'kowande, a:ho' ik'walt el a:beye:'a."

Jesus a:wide mi:l a:ho' a:widok'yakkya.

8:1 Lesna' deyadip, ko'mash ko'n a:ho'i Galilee ald'an habokya. Hish emmon habonona' kwa' kwa'hol idonakya illa:wamme'kya. Akkya Jesus yam wokkwin a:de'ona' ishemanan, a:wambeyekkya, 2 "Lil lukno a:ho' habonona' ho' a:wanko'hadi, akkyap hom lil ha'i yado:w illaba' habona' a:wan kwa'hol idonakya denkya. 3 Holon dem oshena:we' a:wan k'yakkwin ho' a:wa:k'yap, a:wa:nan, i:tsepbadinna. Akkyap hanie' lil habonona hish holomash a:wiykya." Jesus yam wokkwin lesa:wanikwekkya. 4 An wokkwin a:de'ona ayyalapkya, "Kop leya' lol dehwa desam'an a:wan yaknakya hon muwe' wo:dihna:wa?" 5 Akkya Jesus yam wokkwin yandekkunahkya, "Ko:wip muwe' don illaba?" Akkya a:benan, "Kwilelekk'ya mulo:we." 6 Jesus a:ho' ihakk'yanan, "Awela'kona don idinak'yanna." Jesus kwilelekk'ya mulo:w ileya:nan, yam Datchu God andeywusukk'yanan, "Elahkwa" le'kwekkya. La:l mulo:w a:k'uhmok'yanan, a:ho'i yaknapdunon akkya yam wokkwin ya'kya. Ya'kyap, yam wokkwin a:ho'i demla i:yuknapkya. 7 La:l an wokkwin ko:wi' k'yashhida a:ts'an illapkya. Jesus la:l yam Datchu God "Elahkwa" le'anikwanan, yam wokkwin a:ho'i i:yuknakya ihakk'ekkya. 8 Akkya a:ho' idonaba'en, yushelk'yanapkya. Les a:ho' idonapkowa' a:wide mi:l a:deya'kya. 9 A:ho'i yushelk'yanapkya de'an, Jesus an wokkwin a:de'ona kwilelekk'ya hu'chibonan muk'uhmo: yetchi'kowa' habok'yanapkya. Lesna' deyadip, Jesus a:ho' a:wa:n ihakk'ekkya. 10 A:wa:n ihakk'yanan, isdona' yam wokkwin a:willi' k'yayan allukkyanak'yan ukkwadokya. Ukkwadonan, hol doba luwallan lanakwin a:wa:kya. Luk luwallan lana' Dalmanutha le'andikwe:nona.

Pharisee-kwe kwa'hol ayyuchi'ana detdunan diyahkya.

11 Isk'on a:de'chip, Pharisee-kwe a:wiynan, Jesus-kwin wollenapkya. Le'n a:benan, "Yam kwa'hol ayyuchi'an akkya ho'i de'ona' ho'na' yuna:k'ya. Le'n akkya do' i:yamakwin iyanona' hon ayyu'ya:na:wa." Jesus-ya' andehhalna:we' diyahnan akkya Pharisee-kwe lesna' a:bekya. 12 Jesus yam tsemakwi: dennap akkya yanhakuna' lakk'ekkya. Yanhakuna' lakk'yanan, le'a:wanikwekkya, "Kop la:t lukn a:ho'i chim a:de'ona kwa'hol ayyuchi'ana' unaban diha? Kwa' kwa'hol ayyuchi'ana' ho' lukn a:ho'i-ya' yuna:k'yashhukwa." 13 Lesa:wanikwekkya de'an, Jesus a:wandehwa:nan, k'yayan allukkyanak'yan kwadokya. Kwadonan, yam wokkwin a:willi' k'yan'an a:wiwa'hikya.

Pharisee-kwe dap Herod a:wan haydoshna:we motsak'yana:w ikna' yona:wa.

14 Jesus an wokkwin lessi' muwe' wopbon a:na' detdoma:yokya. Dobinde mu'le de'chi leyaba' yam k'yayan allukkyanak'yannan upbo'kya. 15 Jesus yam wokkwin a:wambenan, "Don yayyubatchi:we! Pharisee-kwe a:wan haydoshna: de'ona dap Herod an haydoshna: de'ona motsak'yana:w ikna' do'n a:wan tsemakwi:wankwin hish la:l yona:we." 16 Akkya an wokkwin a:de'ona ansam i:yashhu'wap, "Kwa' hon la:l mulo:w illa:wammap akkya ho'na' lesa:wanikwekkya." 17 Akkya Jesus kwa'hol le'iyandikwekkowa' yu'ya:nan, a:wambekya. "Don-sh i:tse'map ho' mulo:w a:wandepbekkya? Kwa'-sh don luk ayyu'ya:na:wamme? Kwa'-sh don eledokna' yu'he:duna:wamme? Honk'wat kwa' don ildemana:wamme, kwa'hol ho' mulo:w-akkya leyekkowa. 18 E:t don a:dunapde, lesnapde ko'hol ho' leyekkowa' kwa'-sh don detdunamme'kya? Da: e:t don adashokdipde, kwa'-sh don ihadiya:namkya ko'hol ho' ikwekkowa? Kwa'-sh kesh don ana:wana:wamme? 19 Apde mi:l a:ho' a:wan ho' apde mulo:w a:k'uhmok'yap, ko:wip hu'chibonnan wopboba' muk'uhmo: etchikkowa' don wo:dihnapkya?" La:l layk'yan ansewahk'yanan, "Asdemlan kwili yaldo'." 20 "Da: ho' kwilelekk'ya mulo:w a:wide mi:l a:ho' a:wan a:k'uhmok'yap, ko:wip hu'chibonnan wopboba' muk'uhmo: etchikkowa' don wo:dihnapkya?" La:l ansewahk'yana:wan, "Kwilelekk'ya." 21 Akkya Jesus a:wambenan, "Kwa'-sh dem don lesnapde yu'he:duna:wamme?"

Jesus duna: k'usnona' elekk'ekkya.

22 Jesus dap an wokkwin Bethsaida luwallakwin a:wiyap, a:ho'i chuwah lashhik duna: k'usna Jesus inkwin illin din de'chikya. Din de'chinan, Jesus-ya' le'andikwekkya, "Dishhomahha! Albididu, akkya lukk'on yelekk'yanna." 23 Akkya Jesus luk-ya' as'an yadenan, luwallannan illi' kwayikya. Lessap Jesus lashhik 'an duna: anchukk'oshlenan, askya. Le'n asse'en, "Kesh do' chim dunadi?" Jesus ayyala'kya. 24 Akkya lashhik ashe: unan, "Ho' a:ho' a:walluyn'ona a:wunapde, datda:wannan hi:nina' ettsa'kyanaye," lashhik'i leskwekkya. 25 Le'na' bekya de'an, Jesus yam asinnakya duna'kowa alna' askyadap, lashhik an duna: yele'kyap, hish eledokna' yu'he:dukya. 26 Akkya chim Jesus lashhik an k'yakkwin a:n hakk'ekkya. A:n hakk'yanan, "El do' wan ik'walt luwallakwin a:namdu." le'anikwekkya.

Ko'hol Peter Jesus-ya' andepbekkowa.

27 Lesna' deyadip, Jesus yam wokkwin a:willi' Galilee-'annan andehwa:nan, Sesari Philiba: luwallakwin a:de'chikya. A:wa:na' yam wokkwin Jesus yandekkunahkya, "A:ho'i hom andepben, chuwap ho' ho'i de'ona le'dikwe:'a?" 28 Akkya an wokkwin ansewahk'yanan, "A:ho'i dom andepben, 'Jonn Wok'oshona:kwe' le'dikwe:'a. Da: la:l ham a:ho' a:benan, 'Honk'wat Elias,' da: ham a:benan, 'Holon chuwandik hol ho'n a:wan Datchu God an beye:na:kwe le'dikwe:'a.'" lesn ambenapkya. 29 Jesus a:wambenan, "Chuwap ho' ho'i de'ona don i:tse'me:'a?" Le'kwap, Peter ansewahk'yanan, "Ma' leha'ba, do' Christ, ho'n a:wan Mossona God an iyk'yakkowa." 30 Akkya Jesus yam wokkwin yam ho'i de'ona andepben yan'ibakya. "Ho' yam Christ de'ona, el wan don chuwaya' hol adinena:wamme'du," le'a:wanikwekkya.

Jesus yam aynana'dunona yam wokkwin yadinekkya.

31 Chim Jesus yam wokkwin yanikk'ekkya. "Ho' a:ho' a:wan El Ehk'ona. La:l amankwin hish ho' ashe: yu'deshladik'yanna. Jews a:wan ayyulashhin a:ho'i, dap a:wan deywus a:mossona, dap a:wan haydoshna: yanikk'ena:kwe le:w'on a:wan tse'makwinn akkya a:ho'i hom idehkwayik'yanan, hom aynana:wa. E:t hom aynana:wapde, ha'i dewa:kya de'an, ho' ik'walt ho'i yo'anna." Jesus yam wokkwin a:de'ona' lesa:wanikwekkya. 32 Lesna' Jesus hish el a:yu'he:duk'yakkya. Akkya Peter Jesus-ya' yadenan, ko:wi' hol a:wandehwa:nan, ko'hol Jesus yandepbekkow akkya inabekkya. 33 Lesnapde Jesus yallupnan, yam doba wokkwin a:de'ona a:wunadik'yanan, Peter-ya' anabekkya. "Do' Satan-annan hi:nina' beye:'a. Le' hom andehwa'u! Kwa' hish do' God an haydoshna: dekkwin tse'mana'ma. Hish domt a:ho'it a:wan haydoshna: de'chi do' tse'ma." Jesus Peter-ya' lesanikwekkya. 34 Isk'on Jesus yam inkwin a:ho'i dap yam wokkwin a:de'ona ishemanan, le'a:wanikwekkya, "Chuhol hom an wokkwinnan deya'dunona kwa' yam de'chi yantse'mana'manna. E:t sewekshannan aynana'dunona'de, yayyu'anikdo' lesnunna. Lessap hom ill a:nuwa. 35 Chuhol ho'i deya'dunona' i:wichem'anona' yamande yam binnan yaknahanna. Lesnapde chuhol God an bena: k'okshi' icheman'ona yayyu'anikdo' hom antse'man de'ona ashekyadapde, ishalde'ma yam binnan illik'yanna. 36 E:t chuwah le:wi' ulohnan deml illinde, yam dek'ohannan baldokwin de'chip, kwap ok'yanna? Kwa' dens kwa'holi. 37 Ko:wip innan ashnan, chuwah yam akkya ho'i deya'dunona' ik'walt ahhanna? Kwa' ik'walt ahshukwa. 38 Chuwandik hol lil dek'ohannakwin God dekkwin a:wo:yeshe:n dap ko'di leye:n luwallona hom ayyatsananna, dap hom an bena: ihik'i' ayyatsananna, ma' lesna'dik a:ho' a:wan El Ehk'ona ko'di leya' ho'i de'ona' ayyatsananna. E:t ho' a:ho' a:wan El Ehk'ona deyande ho' uhsona' ayyatsananna. Kya:ki' ho' yam Datchu God an ayyadona' ho'i de'on-akkya iynan, da: an a:ho' a.ladap a:will iynan, chim ho' ko'di leya' ho'i de'ona ayyatsananna."

9:1 Jesus yam wokkwin dap a:ho' anhabonona' a:wambenan, "Elleya, do'na ho' a:wambene. Lil ham a:de'ona kwa' yasheshukwa, dem God yam ts'ummenan-akkya lil ulohnakwin iynap, imossup, detdunan, chim yashenna." Jesus lesa:wanikwekkya.

Ko'lehol Jesus unahna'kowa iyallihkya.

2 Dobalekk'ya dewa:kya de'an, Jesus, dap Peter dap James, da: la:l John a:ho' a:wandehwa:nan, a:willi' adela dedashanakwin a:yemakkya. A:yemaknan, Jesus-ya' unadik'yana:wap, ko'lehol Jesus unahna'kona iyallihkya. 3 Jesus lesn unahnap, an kwanleya: hish walolodinan, u'l ikna' ik'ohadikya. Kwa' dens chuhol lil ulohnannan kwanleya: wok'oshoyn'ona isk'on hi:nina' a:k'ohak'yashukwa. 4 Lesna' Jesus an wokkwin ha'imona unadik'yana:wap, Elijah dap Moses illi' isk'on a:wan yettsa'kyak'yakkya. A:wan yettsa'kyak'yanan, Moses dap Elijah Jesus-kwin yashhu'we:na:we. 5 Akkya Peter Jesus-ya' le'anikwekkya, "Mossona! A:wisk'wat hon lil dinaye! Peter le'kwanan, da: James dap John a:chi-ya' le'anikwekkya, "A:ma hon ha'i hambo: a:washnapshe, Mosson 'an, dap doba Moses 'an dap doba Elijah a:ni." 6 Peter le'kwanan, akkyap kwa' ko'lehol yam ikwatdunona' ayyu'ya:namkya. Kwa' ayyu'ya:nammen, akkyap Peter dap James, dap John i:deshladikya. 7 Les a:na', lo:nan iynan, a:bo'ya:kya. A:bo'ya'up, lo:nannankwin God a:wambekya, "Luk hish ho' yam Tsawak ichem'anona. Anhadiya:na:we!" 8 Lesa:wanikwap, isdona' Jesus an wokkwin a:de'ona detdun a:walluynan, kwa' la:l chuwa-ya' hol lashhik una:wamme'kya, dom Jesus de'chi. 9 Lesna' deyadip, adel'an a:baniyna', Jesus yam wokkwin a:de'ona kwa'hol yam detduna'kowa' andepbe: yan'ibakya. Yanibanan, le'a:wanikwekkya, "Kwa'hol yam detduna'kowa el don wan chuwa-ya' hol adinena:wamme'du. Dem a:ho' a:wan El Ehk'ona ashe'ende, ik'walt ho'i yokya de'an, chimi. Ho' a:ho' a:wan El Ehk'ona. 10 Akkya an wokkwin a:de'ona kwa' wan kwa'hol leyadikowa' andepbena:wamme'kya. Lesnapde le'nep i:yandekkunashnapkya, "Ko'chimat ikwe:'a, ashe'ende ik'walt ho'i yo'anna'-shi?'! 11 Akkya Jesus-ya' ayyalapkya, "Kop le'ap haydoshna: yanikk'ena:kwe a:benan, 'Immasht Elijah a:ho' a:wan El Ehk'ona an kel iyanna'?" 12 Akkya isk'on Jesus yansewahk'ekkya, "Den elleya, immasht Elijah kel iyanna. Kel iynan, a:ho' a:wan El Ehk'on an iydunona' dekkwin kwa'hol demla yelede'unna. Kop ma' le'ap ts'ina: ya:nona hom andepbenan, 'A:ho' a:wan El Ehk'ona hish ko'mash ko'na yu'deshladik'yapde, da: kwa' a:ho' ayyulashhik'yanapshukwa'?" 13 La:l Jesus le'a:wanikwanan, "Ele:de, Elijah i:namilde kesh iykya. Iykyadap, ko'na ts'ina: andepbena'kowa' a:ho'i ko'lehol yam i:tse'manona Elijah dekkwin allewunapkya." Jesus yam ha'i wokkwin a:de'ona lesa:wanikwekkya.

Jesus aktsek binnan boch an tse'makwinn akkya we'anona elekk'ekkya.

14 Jesus dap James dap John, dap Peter a:willi' adel'an a:baniynan, em a:ho'i Jesus an wokkwin ham a:de'ona-kwin ihabonona' a:wunapkya. An wokkwin ham a:de'ona haydoshna: yanikk'ena:kwe-kwin iwollenapkya. 15 Isk'on a:ho' ihabonona Jesus-ya' unadik'yana:wap, Jesus ko'na yam unahna'kowa' kwa' lest inammap akkya, a:ho'i hish a:yuchi'adinan, Jesus inkwin iluwahkya. Inkwin a:de'chinan, hish k'ettsanish anikdohnapkya. 16 Jesus yam wokkwin yayyala'kya, "Kwap don i:yashhu'we:na:we?" 17 Akkya chuwadik hol isk'on el'ona Jesus-ya' ambenan, "Ho'n a:wan yanikk'e:nona! Lil hom aktsek binnan bocha' de'on an tse'makwinn akkya kwa' beye:na'ma. Le'na' de'on akkya yam aktsek dom an ho' ill iya. 18 Dens hol binnan bocha' hom aktsek'on anattsu'manan, idehhanna. Idehhap, hom aktsek an awadikwin ummo: kwayip, la:l o'na: inak'uk'udik'yanna. Lesnunan, an lunnin deml ilo'odinna. Ma' e:t dom an wokkwin a:de'ona binnan bochona' le 'an kwayik'yatdunona' ho' ihakk'yapde, kwa' a:wan iho:damme'kya." 19 Akkya Jesus a:ho'i le'a:wanikwekkya, "He: do'no! Lukn a:ho'i chim a:de'ona kwa' ildemana:wamme! Ko:wip delana:na' don ildemanapdunon akkya do'na' ho' a:will imok'yanna? Ko:wip delana:na' do'na' ho' dik'wahna' a:wambeyenna? K'yalemi, aktsek'on hom an illap a:wiya." 20 Akkya a:ho'i Jesus inkwin illap a:wiykya. Binnan bocha' de'ona Jesus-ya' unadik'yanan, aktsek'on ilibibik'yakkya. Akkya aktsek awela' laninan, bonn hol allukkya. Da: la:l an awadikwin ummo: kwayikya. 21 Lesnap, Jesus aktsek 'an datchona' ayyala'kya, "Ko:wip delana:na' luk lessina'kya?" La:l datchu ansewahk'yanan, "Dem ts'ana'ma lessina'kya." Jesus-ya' lesanikwekkya. 22 Da: la:l le'kwanan, "Isol binnan bocha' de'ona hom aktsek'on aynan iyahnan, akl'an idehkwadelk'yakkya. Da: k'yan'an idehkwadelk'yakkya. Dishhomahha! Holon do' iho:dap, ho'na' anko'hadinan, ho'na' ansatdu." Datchu leskwekkya. 23 Akkya Jesus ambenan, "Kop la:t do' leskwekkya, 'Holon do' iho:dap? Dens chuhol God dekkwin aynshihmakkya ho'i de'ona dens kwa'hol lewunakya an iho:de." 24 Akkya isdona' tsawak'on an datchu bena ladik'yakkya, "E:, ma' ho' lessina' ho'i de'ona, lesnapde kwa' ho' les hol ildemana'ma. Hom an ildemanon its'ummekk'ya." 25 Lesna' benap, Jesus em a:ho' iluwaha:w iyanona' a:wunan, binnan bochona' anabenan, "He:, dom an tse'makwinn akkya luk aktsek kwa' beyenammen, shopchinaye. Dom ho' anhe:dosha, le 'an kwayi! Kwa' la:l do' an kwadoshukwa." 26 Akkya binnan bocha ashe: we'atchonan, aktsek'ona' ilibibidik'yanan, le' an kwayikya. Lessap akkya aktsek ashena ikna'kya. La:l a:ho' unaban, "Ashekya" le'dikwekkya. 27 Lesnapde Jesus aktsek'on as 'an yadenan, anah bilakk'yap, aktsek'i ye:la:kya. 28 Lesna' deyadip, Jesus k'yak'wan kwadop, an wokkwin a:sam andekkunahnapkya, "Kop la:t kwa' hon binnan bochona' kwayik'yanakya iho:damme'kya. 29 La:l Jesus yansewahk'yanan, "Deywusukk'ya:w-akkya de'chi binnan a:bochona' ukkwayik'yanak'yanna."

La:l Jesus yam aynana'dunona' andepbekkya.

30 Lesa:wanikwekkya de'an, isk'on dehwa:napkya. A:wa:nan, Galilee luwalla:wa'kowa' a:bikwayikya. Jesus kwa' chuwan hol yam im'ona' ayyu'ya:na:wamme'dunon iyahkya, 31 akkyap yam wokkwin yanikk'yanan, "A:ho' a:wan El Ehk'ona a:ho' a:dekkwin udenak'yanna. Akkya luknok'on hom okk'yanakwin aynana:wa. E:t aynana'kyadapde, ha'i dewa:kya de'an ho' ik'walt ho'i yo'anna." 32 E:t an wokkwin ko'hol a:wambeyekkowa' kwa' yu'he:duna:wammende, lesnapde ayyala: i:deshlankya.

Chuwadikkyap hish animosihna' ho'i dek'yanna?

33 Capernaum-kwin a:wiynan, k'yak'wan ukkwadonan, Jesus yam wokkwin yandekkunahkya, "Ona'kow a:wa:nan, kwap don i:yashhu'we:napkya?" 34 Lesnapde kwa' kwa'hol dikwe:namkya, akkyap i:wollena: a:wa:kya. I:wollenan, "Chuwadikkyap hish ho'na' yayyadona' ho'i dek'yanna?" le'i:yandekkunashnapkya. 35 Akkya Jesus i:munan, yam asdemlan kwili wokkwin a:de'ona' ishemanan, le'a:wanikwekkya, "Chuhol ehkwi' ho'i yo'an iyahnan, lukk'on iyallu:nan, deml a:ho' a:wan wo'le' yo'anna." 36 La:l isk'on Jesus aktsek ts'ana' dapnan, a:wan idiwa ela:kya. Ela:nan, ikeshkunan, lesa:wanikwekkya, 37 "Dens chuhol hom an tse'makwinn akkya ko'na luk aktsek ts'ana kwa'hol an ele'dunon akkya allewunan, lesna'dik da: kwa'hol hom an ele'dunon akkya hom allewukya. Da: chuhol hom an ele'dunon akkya kwa'hol lewunan, kwa' uhsona' hom an samma leyeshukwa. Lesnapde da: hom Datchu God hom iyk'yakkowa' an lewunna ihikk'i."

Kop Jesus an a:ho' a:win'ona?

38 Akkya John le'anikwekkya, "Ho'n a:wan yanikk'e:nona. Chuwa lashhik dom an tse'makwinn akkya binnan a:bochona' ukkwayilekk'yan allup, hon unapkya. Lesnapde hon lesnu: ayyudenapkya, akkyap kwa' ho'n a:wan wokkwinnan akshona' de'amme." 39 Lesnapde Jesus lesa:wanikwekkya, "El don ayyudenna:wamme'du. Dens chuhol hom an tse'makwinn akkya kwa'hol ayyuchi'ana' lesne:nona ko:wi dela:'ap hom an dekkwin k'okshin beyenna. 40 Akkyap chuhol kwa' ho'na' yan'inasse:na'manona uhsona' ho'n a:wan ho'i. 41 Do'na' ho' mol a:wambene, chuhol don Christ an wokkwin a:de'on akkya do'na' sa'l-akkya duduk'yapba, i:namilde God uhsona' anikchiya'unna."

Ko'lehol dik'wahna' a:ho' a:deya'dunona Jesus yam wokkwin yanikk'ekkya.

42 "Chuhol lashhik luk a:ts'anona hom anildemana:w'ona' onan bochakwin ukkwadok'yanan, kwa' dem lesne:na'map, a:ho' ak'e lana an wi'ch'an bik'yayaknan, ald'an idehkwadok'yap, uhsona' lashhik an dekkwin ayyadona' k'okshik'yanna. 43 Lesna'dik dom asinde do' ko'di: lewukyan a:nap, yam asin do' apts'ina'du. Akkyap e:t dobinde asin de'ch illinde, dem dek'ohannan ill'ap ayyadona' k'okshik'yanna. Lesnapde kwil asin-akkya ko'di leye:n a:nap, ulohnan ishalde'ma chapchelnankwin idehkwadop, kwa' k'okshi'shukwa. 44 Isk'on wiwe' ishalde'ma ko'di leye:n a:ho' a:wan lunni: idona:wa. La:l kwa' dens kya:ki isk'on aklalshukwa. 45 Lesna'dik dom wekwinde do' ko'di leye:n a:nan, yam wekwin apts'ina'du. Akkyap e:t dobinde wekwin illinde, dem dek'ohannan illap, ayyadona' k'okshik'yanna. Lesnapde kwili wekwin-akkya ko'di leye:n a:nan, ulohnan ishalde'ma chapchelnankwin idehwadop, kwa' hish k'okshi'shukwa. 46 Akkyap isk'on wiwe' ishalde'ma ko'di leye:n a:ho' a:wan lunni: idona:wa. La:l kwa' dens kya:ki isk'on aklalshukwa. 47 La:l da: lesna'dik dom dunande do' ko'di leye:n a:nan, yam dunan do' anah kwayik'ya. Akkyap e:t dobinde dunan illinde, God an imossudun dekkwin de'chip, hish ayyadona' k'okshik'yanna. Lesnapde kwili dunan-akkya ko'di leye:n a:nan, ulohnan ishalde'ma chapchelnankwin idehkwadop, hish kwa' k'okshi'shukwa. 48 Isk'on wiwe' ishalde'ma ko'di leye:n a:ho' a:wan lunni: idona:wa. La:l kwa' dens kya:ki' aklalshukwa." 49 "Ko'na ido:w ma:k'oss-akkya a:wolibe:nona' lesna'dik chuw'etchamm a:ho' ik'okshi'dunon akkya aklinn-akkya yu'deshladik'yap, lesn akkya idehhalinak'yanna. 50 E:t ma:k'osse k'okshapde, an k'osse etchihap, kop leya' ik'walt k'ossekk'yanak'yanna. Don ansam eludeya: a:deya'dunon akkya, yam ik'e:na: a:k'okshuna:wa ko'na ido:w ma:k'oss-akkya a:k'okshukona."

O:ye yaknahnakya haydoshnan dekkwin ko'lehol Jesus yanikk'ekkowa.

10:1 Jesus Galilee luwallan lanakwin dehwa:nan, Judea 'an luwalla:wa'kowa' bikwayikya. Bikwayinan, Jordan k'yawin'an iwa'hikya. Da: la:l hish em a:ho'i Jesus inkwin anhabokya. Da: la:l isk'on Jesus an haydoshnan de'on akkya, a:ho'i yanikk'ekkya. 2 Chuhol Pharisee-kwe Jesus inkwin a:wiykya. A:wiynan, dom ko'lehol Jesus deywu'etchi' beydunon akkya ayyalapkya, "Ma'-sh ibanaye, chuhol yam o:ye yaknahaba?" 3 Akkya Jesus yansewahk'ekkya, "Kop leya' Moses do'na yanhe:doshkya?" 4 La:l Pharisee-kwe le'andikwanan, "Moses le'na' yanhe:doshkya, 'Chuhol yam o:ye yaknahnan iyahnan, i:yaknahnakya ts'ina: ya:k'yanna.'" 5 Akkya Jesus a:wambenan, "Do'n a:wan yu'he:dunakya den'on akkya Moses do'n a:wan luk haydoshnan ashkya. 6 Lesnapde chinna:kwe' chimik'yanak'yapba, God otsi dap okya ashkya. 7 Le'na de'on akkya lashhik yam datchu dap yam tsitda a:ch andehwa:nan, yam o:ye illi' dek'yanna. 8 Akkya luk kwilimon a:chi dobinde ho'i lesde:na' yo'anna. Kwa' la:l kwil ho'i deya'shukwa. Dom dobinde ho'i lesde:na' a:chi i:willi' dek'yanna. 9 God a:chi-ya' i:willik'yakky akkya, le'na' de'on akkya kwa' e:t kya:ki' chuhol a:chi-ya' i:yaknahk'yashukwa." 10 Jesus lesa:wanikwekkya de'an, yam wokkwin a:willi' k'yak'wan kwadop, da: la:l ko'hol ikwekkowa an wokkwin ayyalapkya. 11 Akkya Jesus le'a:wanikwekkya, "Chuhol yam o:ye yaknahnan, ist doba yillunan, yam kel o:ye an'ihanlinna. 12 La:l da:chish okya de'ona yam oyemshi yaknahnan, doba yillunan, yam kel oyemshi an'ihanlinna."

Jesus a:ts'anona' yanikchiya:kya.

13 Le'na' deyadip, Jesus a:ts'anona a:wiyadenan yanikchiya'dunon akkya, a:ho'i Jesus inkwin yam chawe' a:willap a:wiykya. Lesnapde Jesus an wokkwin a:de'ona a:ho'i yayyudennapkya. 14 Akkya Jesus yam wokkwin a:wanikyadinan, le'a:wanikwekkya, "El yayyudene:na:wamme. El a:ts'an hom inkwin a:wiydu, akkyap Mossona God ko'na luk-ya'kon a:wan mossiye. 15 Do'na ho' mol a:wambene. Ko'na luk a:ts'ana God mossi'dunon andeshemana:wona, la:l chuhol kwa' God mossi'dunon ihikk'i andeshemana'map, kwa' uhson an God mossi'shukwa." 16 Jesus lesa:wanikwekkya de'an, a:ts'anon iwopkeshkunan, yam asin-akkya a:wiyadenan, yanikchiya:kya.

Lashhik li:kuna deya'kowa.

17 Hish chim Jesus a:nap, chuwa lashhik Jesus inkwin ye:lahnan, mo'tsokt i:munan, le'anikwekkya, "Hish do' a:ts'ina yanikk'ena:kwe k'okshi. Yam isha'malt ho'i deya'dunon akkya, kop ho' lewunna?" 18 Akkya Jesus ansewahk'yanan, "Kop la:t hom do' yanikk'ena:kwe k'okshi le'andikwekkya? Kwa' chuhol k'okshamme. God samma k'okshi. 19 Do' ayyu'ya:na God an haydoshna: de'ona. Le'na' ts'ina:washkya, ‘Imashde kwa' do' ho'i ayna'shukwa. Imashde kwa' do' a:wo:yeshe:shukwa. Imashde kwa' do' kwa'hol hanlishukwa. Imashde kwa' do' a:ho' a:dekkwin yosek'eshhukwa. Imashde kwa' do' yosek'ena' kwa'hol iyoshukwa. Imashde do' yam tsitda dap yam datch ayyulashhik'yanna.'" Jesus lesna' ambekya. 20 Jesus ambenap, lashhik le'anikwekkya, "A:ts'ina yanikk'e:nona. I:namile, dem ho' aktsek ts'anande isha'malt luk haydoshna: deml-akkya de'chi ho' ho'i deya'kya." 21 Akkya Jesus luk lashhik'on unan, hish ichem'adikya. Akkya le'anikwekkya, "Dobinde deyan'ona kwa' dem do' lesnuna'ma. Lu:'u, yam kwa'hol illona halisoshe. Halisonan, yam do' hewe' a:deywuko'li'ona' ya'du. Lesnan, emma kwa'hol a:dehyona God an i:yama luwallannan do' iilik'yanna. La:l k'yalem a:nan, hom an wokkwin yakshu." 22 Jesus lesna' ambenap akkya, luk lashhik li:kunona hish ko'inadinan, tse'madinan, andehwa:kya, akkyap hish ko'mash ko'na yam illona' kwa' halisona'man iyahkya. 23 Akkya Jesus duna:wallunan, yam wokkwin le'a:wanikwekkya, "Hish denik'yanna, chuhol hish li:kun de'ona God an mossudun dekkwin kwadonakya." 24 Jesus an wokkwin ko'hol beyekkowa' ihadiya:nan, hish a:wandekk'wa'madikya. Lesnapde Jesus da: la:l a:wambenan, "Hom chawe! God an imossudun dekkwin kwadonakya hish deni. 25 E:t simin 'an a'an kwadonakya hish k'yamo:kwe andenapde, lesnapde God an imossudun dekkwin kwadonakya lashhik li:kun de'on hish ayyadona' andeni." 26 Jesus leskwap, an wokkwin hish lalekk'yankwin a:yuchi'adikya. Akkya le'dikwanan, "Lessap akkya, chuwap ma' la:l anilanna? Kwa' dens chuhol anilishukwa." 27 Lesnapde Jesus a:wandunadik'yanan, le'a:wanikwekkya, "Kwa' a:ho'i yamande i:yanilik'yanapshukwa. God samma lesnunna. E:de, kwa'hol demla lewunakya God an iho:de." 28 Les a:na', Peter benan kwayik'yanan, "Duna! Hish hon yam kwa'hol deml illona' a:yaknahnan, dom hon illap a:walluy'a." 29 La:l Jesus ambenan, "Dom ho' lil ambene, kwa' chuwan hol hish yam k'yakwe:, yam a:suwe, yam a:wikina, yam a:tsitda, yam a:datchu, yam chawe', yam deyachina:we hom an tse'makwinn akkya da: la:l benan k'oksh an tse'makwinn akkya kwa' a:yaknahna:wamme'kya. 30 Chuwan hol lesnunnuwap, dapnimt asi asdemla'ma ayyadona' God uhsona' k'yakwe:, dap a:suwe, dap a:wikina, dap a:tsitda, dap chawe', dap deyachina:we uhsona' yuna:k'yanna. Ma' etden chuhol yu'deshladik'ya: illapde, la:l a:nankwin isha'malt uhson an binnan ho'ik'yanna. 31 Lesnapde emmona lil dek'ohannakwin a:wehkwi'kowa', God an imossudun dekkwin de'chip, a:yaluk'yanna. La:l da:chish a:yalu'kona, isk'on a:wehkwik'yanna."

Ha'ik'yana:na' Jesus yam aynana'dunona dekkwin yandepbekkya.

32 Jesus yam wokkwin a:willi' ona'kowa Jerusalem-kwin a:wa:na', Jesus a:wan ehkw a:kya. La:l an wokkwin hish a:yuchi'adikya. La: l da: chuwan hol daban din a:nona i:deshlankya. Jesus yam asdemlan kwili wokkwin a:de'ona' da: woslihnan, yadinekkya ko'hol yam alleyadidunona. 33 Akkya Jesus le'a:wanikwekkya, "Ihadiya:wa. Hon Jerusalem-kwin a:wa:ne. A:ho' a:wan El Ehk'ona udenak'yanna. Jews a:wan deywus a:mossona dap a:wan haydoshna: yanikk'ena:kwe a:dekkwin udenak'yanna. Akkya luknok'on aynana'dunona' dekkwin i:yanhe:doshna:wa. I:yanhe:doshnapkya de'an, la:l Gentile-kwe a:dekkwin aynanapdunon akkya udena:wa. 34 Luknok'on domt ayyammo'aye:nan, da: anchukk'oshle:nan, k'yapnan, aynana:wa. Etden aynana:wapde, ha'i dewa:kya de'an, ik'walt ho'i yonan, bilakunna."

James dap John hol dehwan dehya a:ch andeshemakya.

35 Jesus lesa:wanikwekkya de'an, James dap John, Zebedee an a:tsawak a:chi, Jesus inkwin iynan, a:chi le'anikwekkya, "A:ts'ina yanikk'e:nona. Hon lil dens kwa'hol dom hon andekkunahap, ho'n an do' lesnunna." 36 Akky isk'on Jesus a:chi-ya' ayyala'kya, "Kwap do'n an ho' ko' lewunna?" 37 La:l a:ch ansewahk'ekkya, "Do' imossunan, ho'na' dehwa dehyan do' uts'inna. Kwa'dik hol ho'na dom an idokkwan'emkwin i:mup, da: doba weshikk'yan'emkwin i:munna." 38 "Kwa' don yam kwa'hol yale:nona ayyu'ya:namme." Jesus a:chi-ya' lesanikwekkya. "Ko'lehol ho' yu'deshladik'yatdunona, lesna'dik don-sh yayyu'anikdo' yu'deshladik'yanna? Ko'lehol ho' dududun'ona, lesna'dik don-sh yayyu'anikdo' dudunna? Da: ko'lehol ho' k'oshona'dunona, lesna'dik don-sh yayyu'ankdo' k'oshonak'yanna?" 39 Lesna' Jesus a:chi-ya' ayyalap, a:ch ansewahk'ekkya, "Ma' leha'ba, hon lesnunna." La:l Jesus a:chi-ya' le'anikwekkya, "I:namilde ko'lehol ho' yu'deshladik'yatdunona', lesna'dik hi:nina' don yu'deshladik'yanna. Da: sa'l-akkya ho' dududunona, lesna'dik don akkya dudunna. La:l da: ko'lehol ho' k'oshona'dunona', lesna'dik don k'oshonak'yanna. 40 Lesnapde dehwa dehyan uknakya kwa' God hom uhsona' haydoshnan uknamkya. God uhsona' samma lesnunakya haydoshnan illi. Akkya chuhol hom an idokkwan'emkwin dap weshikk'yan'emkwin imokya kwa' ho' lesna' anhe:doshhukwa. God uhsona' dehwan yam a:ho' a:wan yelede'ukya. Uhson a:wa." 41 Ham asdemlanona Jesus an wokkwin a:de'ona ihadiya:nan, James dap John a:chi-ya' anabenapkya. 42 Akkya Jesus yam inkwin ishemanan, le'a:wanikwekkya, "Don ayyu'ya:naba, chuwan hol e:t a:ho' a:wan a:mossinde, yam'ona de'ch i:tse'manan, yam a:ho' a:wan denikk'e:na:we. La:l lesna'dik a:wan a:wehkwi' a:ho' a:de'ona a:mossiye. 43 Lesnapde kwa' don lesn a:ho' a:deya'shukwa. Chuhol hish don ya:dona' ho'i dek'yan iyahnan, lukk'on do'n a:wan i:kwa:nik'ena:kwe dek'yanna. 44 La:l chuhol a:wehkwik'yan iyahnan, uhsona' deml a:ho' a:wan wo'le dek'yanna. 45 Da:chish a:ho' a:wan El Ehk'ona kwa' a:ho'i wowe ashnaky akkya iynamkya. A:ho' isatdunaky akkya iykya. Yam dek'ohanna yaknan, a:ho'i ko'di: leye:na:wap, a:ho' a:wanilidunon akkya ashekya."

Jesus duna: k'usnona' elekk'ekkya.

46 Jesus lesa:wanikwekkya de'an, Jericho-kwin a:wiykya. Akky isk'on Jericho-'an ukkwayinan, yam wokkwin dap la:l em a:ho' a:willi' ukkwayikya. Ukkwayip, Ba:dimeyas, duna: k'usnona ona: bi'yalan kwa'hol shema: bowa'kya. Lukk'on Timeyas an tsawak'i deya'kya. 47 Jesus, Nazareth-kwin de'ona iyanona yu'ya:nan, Ba:dimeyas we'atchonan, le'kwekkya, "Jesus, do' David ihdok'yakkowa' la:l an cha'le. Dishhomaha! Hom anko'hadi!" 48 Em a:ho' anhadiya:nan, ayyudennapkya. Delokk'yana'dunona hakk'yanapkya. Lesnapde hish la:l ashe: we'atchokkya, "Do' David ihdok'yakkowa' la:l an cha'le! Dishhomaha! Hom anko'hadi!" 49 Akkya Jesus ye:la:nan, a:wambekya, "Duna: k'usnona' shemana:we." Akkya a:ho'i duna: k'usnona' shemanan, le'andikwekkya, "Tse'mak ik'okshu. Elemaku. Jesus dom sheme:'a." 50 Akkya lashhik yam le:wan le' a'unan, hish k'yahaya' elemaknan, Jesus inkwin iykya. 51 La:l Jesus le'anikwekkya, "Kwap dom an ho' ko' lewunna?" Leskwap, duna: k'usnona ansewahk'ekkya, "Mossona, hom do' duna: elekk'ya." 52 Akky isk'on Jesus ambenan, "E:, dom ho' elekk'yanna. Lu:'u. Do' yam ildemanon akkya do' yele'kya." Akky isdona' ik'walt eledokna' dunadinan, Jesus-ya' dabann a:kya.

A:ho'i Jesus-ya' lanenapkya.

11:1 A:ho'i Jerusalem-kwin lotdek'yana:wan, kela luwalla: ts'an'an a:de'chikya. Bethany-kwin dap Bethpage-kwin le'deshhina. Lil luwalla: ts'an'an a:bikwayinan, debok'yalannan a:de'chikya. Isk'on em olive datda: luwaye. Akkya debok'yalan "olive" le'deshhina. Isk'on a:de'chinan, Jesus kwilimon a:ch an wokkwin de'ona hol luwallakwin a:chi-ya' a:k'yakkya. 2 A:chi-ya' a:k'yanan, le'anikwekkya, "Lu'no. Layk'yan hok luwallakwin don iwa'hinna. Don isk'on de'chinan, meshok'o ts'ana' do'nin-akkya bo'ona' don unak'yanna. Kwa' kya:ki chuhol lukk'on immiyaldo:na'ma. Uhsona' don bowahnan, k'yalem hom an ill iyanna. 3 Chuhol do'na ayyalep, 'Kop leyap don le'na' de'u?' don ansewahk'yanan, 'Mosson andeshema. Dom ko:wi dela:'ap ik'walt iyk'yanna.'" 4 Jesus a:chi-ya' lesanikwap, a:ch andehwa:kya. A:chi luwallakwin de'chinan, meshok'o ts'ana awakya. Meshok'o ts'ana onan k'yapba bi'yalande hol awe:nakwin do'nin-akkya bowaye. Isk'on a:ch awanan, a:chi bowahkya. 5 A:chi bowahhap, ham a:ho' lotdekkowa k'yakwenibona a:chi-ya' le'andikwekkya, "Kop leyap don meshok'o ts'ana bowahha?" 6 Lesdikwap, ko'hol leya' Jesus a:chi-ya' anhe:doshkowa' lesna'dik a:chi yadinekkya. A:chi yadinep, isk'on k'yakwenibona kwa' a:chi ayyudenna:wamme'kya. 7 A:chi Jesus inkwin meshok'o ts'ana ill iyap, a:ho'i ile:washnan, meshok'o ts'anon an mass'an wollunapkya. Wollunapkyadap, Jesus meshok'o ts'anan immiyaldo:kya. 8 Immiyaldop, ko'mash ko'n a:ho'i ile:washnan, ona'kona Jesus a:dun deya'kona le:wa:w-akkya demla bewenapkya. La:l hame' a:ho'i datda: yatchishnan, hayachi: wopbonap, a:witdelnan, ona'kowa wo'yo:napkya. 9 Chuwan hol hame' kel a:wa:kona' dap la:l an a:yal'ona we'atchonapkya, "Hish do' ho'i dehyona! Do' God an shi'in-akky iya! Dom hon lanena:we! 10 Ho'n a:wan lashhina David ko'na mossi'kowa' lesna'dik imossudu. Si! Hon God I'yamakwin De'ona' lanenapshe!" 11 Lesna' deyadip, Jesus Jerusalem-kwin de'chikya. Isk'on de'chinan, deywusukk'yanakya k'yak'wan kwadokya. Kwadonan, duna:wolohkya. Dela:'anon akkya, yam wokkwin a:willi' kwayinan Bethany-kwin ik'walt a:wa:kya.

Jesus fig datdan ko'anikwekkya.

12 Dewap Bethany-kwin a:wiyap, Jesus oshedikya. 13 Oshedinan, duna:wolohnan, fig datdan hayachipba el'on una'kya. Tse'mas, honk'wat mobiya: akna wolayaye. Lesnapde datdan elakwin de'chinan, dunadip, kwa' kwa'hol mobiyamme'kya. Domt hayachi: de'chi. Kwa' dem hol mobiya akdun dekkwin de'china'ma. 14 Kwa' mobiyammep akkya, Jesus datdan ko'anikwekkya, "Kwa' kya:ki chuhol dom mobiyahshukwa." Le'kwap, an wokkwin a:de'ona ko'hol Jesus ikwekkona' ihadiya:kya.

Jesus animosihna' deywusukk'yanakya k'yak'wan kwadokya.

15 Lesna' deyadip, Jerusalem-kwin a:de'chikya. Jews a:wan animosihna' deywusukk'yanakya k'yak'wan kwadop, kwa'hol halisona:kwe dap wo:dishna:kwe haliso: upbo'kya. Akkya Jesus kwiho kwayik'yakkya. Da: la:l hewiyadelk'ena:kwe a:wan lebowa: dap nishabak halisona:kwe a:wan lebaya: a:wits'ipbo'liyashk'ekkya. 16 La:l a:ho' animosihna' deywusukk'yanakya k'yak'wan dewe' wopbonap a:bikwayip, Jesus yayyudenkya. 17 Akkya Jesus a:ho'i yanikk'yanan, le'kwekkya, "Le'na' ts'ina: ya:naye, 'Luk hom k'yakwenne deywusukk'yanakya de'chi k'yakwenne. Lesdik leya' a:ho'i deml a:wan deywusukk'yanakya k'yakwenne.' Lesnapde, do'n a:wan tse'makwinn akkya, kwa:n hanlina:kwe a:wan ik'olonakya a'loshdan ikna' don ashnapkya." 18 Jews a:wan deywus a:mossona dap a:wan haydoshna: yanikk'ena:kwe ko'hol Jesus ikwekkowa ihadiya:nan, ko'lehol yam Jesus-ya' aynanapdunona' almola:napkya. Lesnapde, ko'hol Jesus yanikk'ekkowa' dekkwin a:ho' a:yuchi'adip akkya, lukno Jesus-ya' atdadinapkya. 19 Sunhap, Jesus dap an wokkwin lil luwallakwin ukkwayinan, Bathany-kwin ik'walt a:wa:kya.

Ko'hol fig datdan alleyadikow-akkya Jesus yam wokkwin a:de'ona yanikk'ekkya.

20 Itchidena' shamle ona'kow a:wallunan, fig datdan hayachipba ela'kona' unadik'yanapkya. E:t hayachipba deya'kowa demla k'uskya. An lakwimo:kwin de'china demla k'uskya. 21 Ko'hol Jesus datdan anikwekkowa' Peter anawanan, Jesus-ya' le'anikwekkya, "Mossona! Dunadi! Fig datdan do' ashedunona ko'anikwekkowa hiyawlushna' k'uskya." 22 Akkya Jesus yam wokkwin le'a:wanikwanan, "Don yam Datchu God hiyawlushna' anildemana:wa. 23 Luk do'na ho' mol a:wambene, chuhol God anildemanona luk yalan anhe:doshnan, 'Do' elemaknan, lil aldi lanakwin yamande do' biyah kwadodu' le'kwap, an lesde leyadinna. Kwa' do' ildemana'man tse'mammap, dom an lesde leyadinna. 24 La:l da: i:namilde dens kwa'hol do' andeshemanan, do' hish hiyawlushna' ildemana' deywusukk'yanan, uhsi'de do' illik'yanna. 25 Do' kya:ki' deywusukk'ya: elap, dom chuhol bochan de'ukyadapde, do' an le' wo:dunan, uhsona' do' dommi'anna. Do' lesnunnuwap, lesna'dik God I:yamakwin De'ona kwa'hol do' ko'di: leyekkowa le' dom an wo:dunan, uhsona' dommi'anna. 26 Dahchat kwa' do' uhsona' le 'an wo:duna'map, lesna'dik kwa'hol do' ko'di leyekkowa kwa' God I:yamakwin De'ona dom an le' wo:dushukwa. Kwa' hish uhsona' dommiyoshukwa."

Kop leya' Jesus yayyu'anikdo' halisona:kwe ukkwayik'yakkya?

27 Jesus lesa:wanikwekkya de'an, ik'walt Jerusalem-kwin de'chinan, Jesus animosihna' deywusukk'yanakya k'yak'wan iduloshokkya. Isk'on iduloshop, Jews a:wan deywus a:mossona da: a:wan haydoshna: yanikk'ena:kwe, dap la:l a:wan ayyulashhin a:ho'i Jesus inkwin a:wiykya. 28 Inkwin a:wiynan, le'andikwekkya, "Do' halisona:kwe ukkwayik'yanan, chuwayap an tse'makwinn akkya do' lesna' de'ukya? Chuwap dom le'nun hakk'ekkya?" 29 Akkya Jesus yansewahk'ekkya, "Do'na ho' kwa'hol yandekkunahanna. Hom don ansewahk'yana:wa. Hom don ansewahk'yana:wap, la:l do'na ho' yadinenna, chuwayap hol an tse'makwinn akkya de'ona yam ko' leye:nona. 30 John a:ho'i wok'oshonan, ma'-sh God an haydoshnann-akkya lesnukya? Habish chuhol lashhik an haydoshnann-akkya'-shi?" 31 Akkya i:yashhu'wapkya, "God an haydoshnann-akkya hon le'dikwap, ho'na yayyalanna, 'Kop le'ap kwa' don John-ya' anildemana:wamme'kya?' 32 Habish hon-sh chuhol lashhik an haydoshnann-akkya le'dikwanna?" Lesnapde kwa' lesdikwanna'man diha. John hish hiyawlushna' God an beye:na:kwe a:ho' andepbekkow akkya, le'dikwan i:deshlankya. 33 Akkya Jesus-ya' ansewashk'yanan, "Kwa' hon ko'hol dikwatdunona ayyu'ya:na:wamme." Akkya Jesus le'a:wanikwekkya, "Da: lesna'dik kwa' den do'na' ho' yadineshhukwa, chuwayap an tse'makwinn akkya yam lesne:nona."

Chuwa lashhik u:wa lawe' dinekkowa dap an deyatchinan yubatchi:kwe.

12:1 Jesus delapna: yam Datchu God an bena: a:ho' a:wambekya. A:wambenan, "Chuwa lashhik u:wa lawe' dinenan, la:l apbilan idullapk'ekkya. Da: la:l u:wa mowe' a:k'yahkwishnakya k'ya:bikwayinakya hek'on ashkya. Yam deyatchinakwin yubatchik akkya dalbon'an hambon aweklan ko:wi' k'eyado' animukya. Hambon animunan, ko:wi' imobiyak'yanona' i:bachinan, innan ashna' i:kwa:nik'ena:kwe deyatchinan yubatch ihakk'ekkya. Deyatchinan yubatch ihakk'yanan, holomashi luwallakwin chims a:kya. 2 U:wa mobiya: a:wakwennankwin de'chikya. Yam doba i:kwa:nik'ena:kwe' yam deyatchinan yubatchi:kwe' dinakwin a:k'yakkya. A:k'yanan, u:wa mowe' wopbon iydunon anhe:doshkya. 3 Isk'on an i:kwa:nik'ena:kwe' de'chip, yubatchi:kwe' dinona aynanan, ko'di allewunapkya. Lesnan, kwa' u:wa mowe' a:wukna:wammen, ik'walt yam mosson inkwin a:k'yanapkya. 4 Akkya mossona dop i:kwa:nik'ena:kwe' a:k'yakkya. Uhsona' deyatchinakwin de'chip, yubatchi:kwe oshok yakdoshnan, hish andehadiyahk'yanapkya. 5 La:l da: mossona ha'ik'yanna:na' dop i:kwa:nik'ena:kwe yubatchi:kwe' dinakwin a:k'yakkya. Uhson isk'on de'chip, hish luk-ya' okk'yanakwin aynenapkya. Da: la:l mosson emmon a:wa:k'yap, lukno lesna' de'chi a:ho' a:wande'ena: a:wiykya. Hame' dom ko'di a:wallewunan, dap la:l hame' hish hiyawlushna' a:wokk'yanakwin lade:napkya. 6 Dem alna't dobinde mosson 'an tsawak uhsona' hish ichem'anona' dem etchiye. Akkya lesna' mosson itse'makunan, le'kwekkya, 'I:namilde hom an tsawak'on ayyulashhik'yana:wa.' Mossona le'kwanan, yam tsawak a:k'yakkya. 7 Lesnapde an yubatchi:kwe le'i:yandikwekkya, 'Lukkya yam datch an kwa'hol illi'dunona. Si'ana! Hon hish okk'yanakwin aynanapshe! Akkya ho'n a:wan luk deyatchinan demla yo'anna.' 8 Akkya tsawak ist dinakwin de'chip, yadenaknan, da: okk'yanakwin aynenapkya. Aynanan, da: la:l ideh kwayik'yanapkya." 9 Jesus lesa:wanikwanan, a:ho'i yandekkunahkya, "Kop ma' hish deyatchinan mossona lukno-ya' a:wallewunna? Yam deyatchinan iynan, yam yubatchi:kwe demla hish okk'yanakwin laknan, chim da: la:l yubatchi:kwe a:chimon a:washanna." 10 Jesus a:wandelap'en, yandekkunahkya, "Kwa'-sh don luk ts'ina: a:beyenamkya? Le'na' ts'ina: ya:naye, 'Hish uhsi't a'le he'ena:kwe le' a'unapkowa, hish he'dahnan a'le' dehya yokya. 11 Le'na' Mossona God de'ukya. Kwa'hol Mossona God lewukowa' hon detdunap, hish ayyuchi'ana!" 12 Jesus lesa:wanikwap, Jews a:wan deywus a:mossona luk delapna: bena: a:dekkwin a:wandepben beyekkowa' ayyu'ya:napkya. Akkya deywus a:mossona Jesus-ya' yadena:we' diyahkya. E:t yadena:we' diyahnan, lesnapde hish em a:ho'i habonon akkya i:deshlanan, kwa' yadena:wamme' andehwa:napkya.

Hon-sh Romans a:wan Ley an innan ashna:wa?

13 Hame' Pharisee-kwe dap hame' Herod an wokkwin a:de'ona Jesus inkwin a:wa:k'yana'kya. Akkya inkwin a:de'chinan, Jesus-ya' ahk'yanawe' diyahnan akkya uhson i:tse'makkya. 14 Lesn i:tse'manan, le'andikwekkya, "Hon ayyu'ya:naba, do' mola' a:ts'ina yanikk'e:nona. E:t chuhol lashhik kwa'hol annan mossapde, kwa' dom ko'hol le'amme. Dens chuwan hol a:ho'i do' hi:nina' a:wayyulashhikk'e:'a. Da: la:l God an haydoshna: de'ona elleyanishhi' do' yanikk'e:'a. Kwa' Caesar Jew de'ammapde, hon-sh Ley Caesar 'an innan ashna:wa? Habish holo'-shi?" "Immashde-sh hon innan ashna:wa? Habish holo'-shi? Le'dikwanan, domt yadena:we' diyahnan akkya, hish yam bena:w-akkya anik'oshna:wap, Jesus ayyu'ya:na'kya. Akkya Jesus le'a:wanikwekkya, "Kop leyap hom don benan bochakwin ukna:we' diha? Hom an hek'ohanna' le' iya. A:ma ho' una'du." 16 Akkya chuhol hek'ohanna' le' iykya. Jesus yandekkunahnan, "Chuwayap banidan batchiye? Da: chuwayap an benan he'lannan ts'inaba?" La:l ansewahk'yanapkya, "Caesar a:ni." 17 Akkya Jesus a:wambenan, "Kwa'hol Caesar an deya'dunona' don ukna:wa. La:l da: lesna'dik kwa'hol God an deya'dunona' don God a:wukna:wa." Jesus lesa:wanikwap, hish ashe: i:tse'manan, ayyuchi'adinapkya.

Sadducee-kwe ik'walt ho'i yonakya dekkwin Jesus-ya' ayyalapkya.

18 Hame' Sadducee-kwe Jesus inkwin a:wiykya. Lukno Sadducee-kwe "Kwa' chuhol ik'walt ho'i yoshukwa" le'dikwe:nona. La:l luknok'on kwa'hol Jesus-ya' ayyalapkya. 19 "Ho'n a:wan yanikk'e:nona. Kya:kol ino:de Moses ho'na yanhe:doshnan, le'na' tsina: ya:k'yakkya, 'Honk'wat lashhik an bap hol ashenan, yam o:y andehwa'up, lesnapde kwa' chawillammap, uhsona lashhik yam bap ashekow an o:yona' yillunna. Yillunan, yam bap an shi'in-akkyade a:chi chawillik'yanna.' Lesna' Moses ho'na' yanhe:doshkya." 20 Le'dikwanan, "La:l emat chuwa lashhik dobalekk'ya a:suwe illi'kya. La:l ehk'ona kel o:yillukya. Lesnapde kwa' chawillamme' ashekya. 21 La:l isnok'on a:wan a:nona yam baba deya'kow an o:yona' yillukya. Yillunande, da: kwa' chawillamme' ashekya. Da: a:wan ha'ik'yanna:n a:nona lesna' de'ukya. 22 Akkya le:wi' kwilelekk'yanona kwa' chawillamme' yashekya. Yashekyadap, lesdik lewunap, da: a:wan o:ye ashekya. 23 Honk'wat ik'walt a:wiho'idip, chuwadikkyap an o:ye dek'yanna, akkyap kwilelekk'yanona illapkya?" 24 Jesus yansewahk'yanan, "Kwa' hish don God an bena: dahchat ko:wi' hol ts'ummenan illona don ayyu'ya:na:wamme. Lesna' de'on akkya kwa' don yam ko'hol dikwe:nona ayyu'ya:na:wamme. 25 Akkyap demla: yashe'ende, a:bilakup, kwa' la:l iwillapshukwa. Akkyap a:ho' a:ladaba i:yamakwin a:de'on ikna' a:dek'yanna." 26 La:l Jesus le'a:wanikwekkya, "Ho' ayyu'ya:na ko'hol don dikwe:nona. Kwa'-sh don ko'hol God Moses-ya' ambeyekkowa ayyu'ya:na:wamme? God Moses-ya' latdakwin le'anikwekkya, 'Ho' Abraham an God deyan, ho' Isaac an God deyan, da: ho' Jacob an God.' 27 Etden lukno yashekyadapde, a:wan binna: dem a:ho'i. Akkya i:namilt a:wiho'idinna."

God an animosihna' haydoshnan de'ona.

28 Jesus lesa:wanikwap, chuwa lashhik Jews a:wan haydoshna: yanikk'ena:kwe de'ona iwollena: dinakwin de'chikya. Sadducee-kwe iwollena:wap, yanhadiya:kya. Ko'hol Sadducee-kwe ayyalap, Jesus elleyanishhi' yansewahk'yap, luk haydoshna: yanikk'ena:kwe anhadiya:kya. Akkya Jesus-ya' ayyala'kya, "Le:wi' deml haydoshna: a:wan kwa'dikkyap hish animosihnaye?" 29 Akkya Jesus ansewahk'yanan, "Luk haydoshnan hish animosihnaye. God Israel an a:de'ona le'na' yanhe:doshkya. 'Yu'hadiyahk'yana:we! Le:wi' demla Jews a:de'ona! Lukk'on hon Mossona le'andikwe:nona' lukk'on samma ho'n A:wona:w Illona God. 30 Ko:wi' demla yam ho'i de'ona don yam Mossona God ichemana:wa. Mossona God dekkwin de'chi do'n a:wan tsemakwi: dek'yanna. Dap la:l yam ts'ummenan deml illon-akkya don God an i:kwa:nik'ena:wa.' 31 La:l Jesus le'kwanan, "Da:chish haydoshnan kwilik'yanna:na' de'ona, 'Ko:wi' hol don i:wichemana:wannan hi:nina', lesna'dik don yam i:yanikina: deml a:wichemana:wa.' Kwa' la:l hame' haydoshna: luk kwil haydoshna: a:chi ayyadona' de'amme." 32 Jesus lesanikwap, akkya haydoshna: yanikk'ena:kwe lesanikwanan, "Hom yanikk'e:nona. Hish do' mola' beye:'a. I:namilde den domt dobinde ho'n A:wona:w Illona God. Kwa' la:l chuhol isk'on de'amme. 33 Da: e:t kwa'hol wowe' a:chapchelk'ya: uhson akkya God andeywusukk'yanan, da: kwa'hol God dekkwin a:wuts'ip, e:t lukno haydoshna: a:k'okshapde, haydoshnan do' andepbekkowa hish ayyadona' uhsona' k'okshi. Ko:wi' demla yam ho'i de'ona hon yam Mossona God ichemana:wap, la:l uhsona' dekkwin de'chi ho'n a:wan tsemakwi: dek'yannuwap, dap la:l yam ts'ummenan deml illon-akkya hon God an i:kwa:nik'ena:wap, hish k'okshi. La:l da:chish i:wichemana:wannan hi:nina' yam i:yanikina:we demla lesna'dik a:wichemana:wap, hish da: k'okshi. Hish luk haydoshna: a:chi lalekk'yankwin k'okshi." 34 Luk haydoshna: yanikk'ena:kwe tse'mak anikwa' ansewahk'yap, Jesus yu'ya:nan, le'anikwekkya, "Elt God dom an mossudun dekkwin de'chikya. Elt do' God an ho'i yokya." Jesus luk lesanikwekkya de'an, kwa' la:l chuhol yayyu'anikdo' kwa'hol Jesus-ya' ayyale:namkya.

Chuwap Christ de'ona?

35 Jesus Jews a:wan animosihna' deywusukk'yanakya k'yakkwin luk bena: a:ho'i yanikk'ekkya. Yanikk'yanan, "Kop le'ap haydoshna: yanikk'ena:kwe a:benan, 'Christ David an ihdohk'yakkowa cha'le'? I:namilde Christ uhsona yado:na' ho'i de'ona. 36 David deyande God an Binnan Deywus an tse'makwinn akkya leskwekkya, 'Mossona God hom an Mossona-ya' le'anikwekkya, "Lil hom an dehwa dehyan ambach i:mu, dem dom an a:wina:kwe' ho' ihanukwapba."' 37 David deyande Christ-ya' Mossona lesanikwekkya. E:t Christ David-annankwin ihdohk'yadapde, lesnapde Christ David an mossiye." Jesus leskwap, a:ho'i habonona k'ettsanish ayyu'hadiyahk'yanapkya.

Haydoshna: yanikk'ena:kwe dekkwin don yayyubatchi:wa.

38 A:ho'i yanikk'yanan, Jesus le'a:wanikwekkya, "Hame' haydoshna: yanikk'ena:kwe hish kwanleya: a:dashana a:wulli: elu: illaba. La:l lukno kwa'hol i:yanhalisonak'yana'kowa a:walluynan, a:ho' a:wayyulashhik'yanapdunona de'chi i:tse'manan a:walluy'a. Lukno a:dekkwin don yayyubatchi:wa. 39 Luknok'on deywusukk'yanakya k'yakwe:wa'kowa ukkwadelnan, dap lana' dewana'kowa a:weletchonan, a:wunadina'dunon a:deya'kowa de'chi idinaba: i:tse'ma. 40 Hame' haydoshna: yanikk'ena:kwe a:wokyattsik a:wan a:lashhik yashekowa' yayyosek'enan, a:wan k'yakwe: iyoyna:we. Domt a:ho' a:wunapdunon akkya, hish delana:na' deywusukk'ya: luwak'e:'a. Lesn a:wa:nap akkya, lukno-ya' hish ashe: ihadiya:k'yanna."

Chuw okyattsik samma k'yakona.

41 Hepbokya lelon lotdehna' Jesus i:mukya. Jesus i:munan, a:ho' a:wuna'kya. A:ho'i lelonnan hewe' wopbunapkya. Em a:ho'i li:kun a:de'ona emma hewe' wopbunapkya. 42 La:l da: chuw okyattsik an oyemsh ashekyadap samma k'yakona deywuko'liyande, dom kwili he'shilowa de'chi wopbukya. 43 Jesus unan, yam wokkwin yam inkwin ihabok'yanan, le'a:wanikwekkya, "Elleyanishhi' do'na ho' a:wambene, etden luk chuw okyattsik samma k'yakona deywuko'liyande, lesnapde ko:wi' hol li:ku a:de'ona wopbunapkow-annan ayyadona' wopbukya. 44 Ma' leha'ba, isk'yan hame' yam ko'mash ko'n illabon akkya emma wopbunapkya. Lesnapde luk okyattsik ko:wi' hol yam deml illi'kowa da: demla wopbukya. Dom less illi'kya, yam akkya kwa'hol ido:w wo:dihdunona." Jesus lesa:wanikwekkya.

Jews a:wan animosihna' deywusukk'yanakya k'yakwen imik'yanak'yanna.

13:1 Jesus Jews a:wan animosihna' deywusukk'yanakya k'yak'wan kwayip, chuhol an wokkwin de'ona ayyuchi'adinan, le'anikwekkya, "Yanikk'e:nona! Dunadi! Lil hish awe' dap k'yakwe: a:lana!" 2 Akkya Jesus ambenan, "Do' luk k'yakwe: a:lan a:wunaye. Ko:wi' hol awe' ihabok'yana'kowa deml imik'yanak'yanna. Kwa' ko:wi' he'in ts'ana'dapde yetchi'shukwa."

Kwa'hol Jesus an a:ho'i a:walleyadidunona.

3 Jesus leskwanan, debok'yalan "Olive" le'deshhinakwin a:nan, isk'on i:mukya. Luk debok'yalan animosihna' deywusukk'yanakya k'yakwennan iwa'hipba. Jesus debok'yalan bowayal'ap, Peter dap James dap John, dap la:l Andrew kwa'hol a:sam andekkunashnapkya. 4 Le'andikwanan, "Ho'na yadine, kya:kip luk do' beyekkowa lesnadinna? La:l kwap ma' yu'he:donan-akkya hon ayyu'ya:na:wa?" 5 Akkya Jesus yansewahk'yanan, "Don yayyubatchi:wa. Honk'wat chuhol do'na yayyosek'enan, onan bochakwin do'na' ukkwadok'yanna. 6 Hish em a:ho' hom an shi'in-akkya yashna' a:witdelanna. A:witdelnan, yosek'ena' le'dikwanna, 'Ho' a:ho'i deml a:wan El Ehk'ona.' Akkya em a:ho'i' yayyosek'enak'yanna. 7 Etden i:lakna: bena: don ihadiya:wapde, la:l da: i:lakna: bena: elan'apde, el don i:wik'ya'shidik'yana:wamme'du. Akkyap immashde luk lesnadinna. Lesnapde baklokwin de'chi'dunona kwa' luk yu'he:donan de'amme. 8 Ham ulohna: i:lakna:wa. Holn ulohna'kowa annukwayilenna, da: deloshedinna. Lesnapde luk chinna:kwe' yu'deshladidunona dek'yanna. 9 Akkya don yayyubatchi:wa. A:ho'i do'na' yan'ula' dinakwin do'n a:willin din eletchonna. Jews a:wan deywusukk'yanakya k'yakwe:wa'kowa do'na wokk'yapnak'yanna. Hom an tse'makwinn akkya da:bu:bu dap ulohna: a:mosson a:dekkwin do'na a:wudena:wa. Do'n a:wudenan, hom don andepbetdunon akkya do'n a:bepkwishnak'yanna. 10 Lesnapde kwa' dem lesnadina'man, wan le: ulohnan demlannan God an bena: k'okshi a:ho' ihadiya:wanna. 11 E:t a:ho'i do'n a:wiyadena:wapde, do'n a:wambewopde, el don yam ko'hol dikwetdunona i:tse'manamdu. Lesnadinnuwap, bena: do'na' God ya'kowa' uhsona' don a:beyenna. Kwa' don yam bena: a:beyeshukwa. God an Binnan Deywus an tse'makwinn akkya don a:beyenna. 12 Isk'on a:baba yam a:suwe okk'yanakwin lakna'dunon akkya a:wudena:wa. Da: lesna'dik a:datchu yam a:ts'ana' okk'yanakwin lakna'dunon akkya a:wudena:wa. Dap la:l a:ts'ana yam a:lashhina: a:dekkwin bena: boch a:beyenan, lakna'dunon akkya a:wudena:wa. 13 Hom don a:ho' a:de'on akkya, deml a:ho'i do'n a:wayyuk'yalna:wa. Lesnapde chuhol kya:ki' yam onan baldokwin de'chip, dem yam God anildemanon illin le'kon tse'mak delak'ona, uhsona' God anilik'yanna."

Chuhol hish ayyuk'yalnak'yanona ho'i bochona.

14 "Ko:wi' hol a:na' chuhol hish ayyuk'yalnak'yanona ho'i bochona, kwa' an dehwan de'ammapde, lesnapde animosihna' deywusukk'yanakya k'yakkwin elak'yanna. Luk-ya'kon a:ho' unadik'yanan, chuhol Judea-kwin an a:de'ona immashde le'hol yala:kwin yudulak'yanna, akkyap hish lukk'on atdani." Jesus lesa:wanikwekkya. Chuwan hol luk ts'ina: beye:nona immashde eledokna' yu'he:dunna. 15 Da: la:l Jesus le'a:wanikwekkya, "Chuhol honk'wat yam deyal'an baniynande, kwa' yam kwa'hol illona' wo:dihkyan k'yak'wan kwadoshukwa, akkyap heshhikyanon akkya. 16 La:l da: chuhol yam deyatchinan i:kwa:nik'e:nona yam le:wan ahhan iyahnan, lesnapde kwa' ik'walt yam k'yak'wan a:shukwa. 17 Iyoh! A:wokyattsik a:wisanabona, wihats'ana: dem a:tsitsik'e:na:wona, akkyap luk a:wokyattsik yu'deshladik'yana:wa. 18 Deywusukk'yana:we, akkya kwa' dehts'inannan lesnadishukwa. 19 Isk'on haydokwin de'chip, hish ko'mash ko'na yu'deshladik'yana:wa. Ho'n a:wan Datchu God luk ulohnan ashkya de'an, kwa' kya:ki lesna' hol a:ho'i yu'deshladik'yana:wamme'kya. Da: kwa' den la:l a:ho'i lesna'de yu'deshladik'yanapshukwa. 20 Honk'wat Mossona kwa' uhsona' yu'deshladina' dewa: konikk'yanamkyadap, kwa' dens chuhol ho'i de'ona anilishukwa'kya. Lesnapde a:ho'i God woslihna'kow a:wan tse'makwinn akkya God haydoshnan konikk'ekkya. 21 "Chuhol do'n a:wambenan, 'Dunadi! Lukkya' Christ a:ho' A:wanilik'yatdunona.' Dahchat dop ho'i de'ona do'n a:wambenan, 'Dunadi! Uhs uhsona.' le'dikwapde, el don beye:nona ildemana:wamme'du. 22 Akkya a:ho'i yosek'ena' Christ yashna:kwe a:dek'yanna. La:l da: yosek'ena' God an bena:w-akkya alluynona yashna:kwe a:dek'yanna. Lukn a:wiynan, a:ho'i yayyosek'ena' hish emma kwa'hol yu'he:dona: dap i:kwa:nina: ayyuchi'ana' ko:' leye:na:wa. Holon a:wan iho:dap, God an a:ho'i woslihna'kowa' onan bochakwin ukkwadok'yanapdunona' lukno yashna:kwe lesn i:tse'manna. 23 Lesnapde don yayyubatchi:wa. Akkyap kwa' dem lesnadina'man, do'na ho' kwa'hol luk yu'deshladidunona' deml i:yu'ya:k'yakkya.

A:ho' a:wan El Ehk'on an ik'walt iydunona.

24 "Uhsona' haydokwin de'chip, hish ashe: yu'deshladi:kwin de'an, yadokkya ik'widinna, da:chish ya'onan kwa' dek'ohadishhukwa. 25 Da: moyachu: a'bo'yan kwiho:banna. La:l da: a'bo'yan labak'yanak'yanna. 26 Lesdik leyadip, isk'on a:ho' a:wan El Ehk'ona lona:wannan iyanna. Ho' lesn iynan, hish lalekk'yankwin ho' ts'ummenan illik'yanna. Dap la:l ho' tso'yadinakya illin, andepbenishhi' ho' iyanna. 27 Ho' yam deywus a:ho' a:ladaba lil ulohnakwin a:wiyk'yanna. Lukno a:wiynan, God an a:ho'i iwoslihna'kowa' habok'yana:wa. Le:wi' demla dahnakwin, le: ulohnan lanakwin, dens hol luwall'ap, God an a:ho'i woslihna'kowa' habok'yana:wa.

Ko'lehol fig datdan yo'e:non akkya don yu'he:duna:wa.

28 "Ko'hol fig datdan alleyadin'on akkya don yu'he:duna:wa. Dem chim yachi: ishakyadap, da: hayachi: shyu'ap, olo'ikyanan de'chi'dunona don ayyu'ya:na:wa. 29 Akkya luk lesnadidunona' don detdunan, lesna'dik don ayyu'ya:na:wa, ho' ik'walt iydunona dekkwin hish lotdehna. 30 Elleya do'na ho' a:wambene. Lukno a:ho'i la:k a:de'ona kwa' yasheshukwa, dem kwa'hol do'na ho' yadinekkowa lesnadidunona dekkwin de'chipba. 31 A'boyan dap luk ulohnan yalakwayipde, lesnapde kwa' dens kya:ki hom an bena: yalakwayishukwa.

Mosson an iydunona' dekkwin kwa' chuhol ayyu'ya:namme.

32 Haydokwin luk le'na' ko'hol leyadidunona kwa' chuhol ayyu'ya:namme. God an a:ho' a:ladaba i:yamakwin a:deyande, kwa' luk haydokwin ayyu'ya:na:wamme. E:t ho' God an Tsawak'i deyande, kwa' ho' haydokwin ayyu'ya:namme. Ho'n a:wan Datchu God samma ayyu'ya:na. 33 Akkya don yayyubatchi' a:yuk'e'nihchipba, akkyap luk lesna' deyadidunona kwa' don ayyu'ya:na:wamme. 34 Luk ko'hol leyadidunona de'chip, le'na' dek'yanna. Emat chuhol lashhik hol a:n iyahnan, yam i:kwa:nik'ena:kwe kwa'hol an yubatch ihakk'yanna. Kwa' dem yam k'yak'wan andehwa:na'man, kwa'hol yam i:kwa:nik'e:nona' yanhe:doshanna. Yam awe:nan yubatchi:kwe yam ik'walt iydunona' dekkwin ele yubatchitdunona' anhe:doshanna. 35 Lesna'dik don yubatchi:wa, akkyap kwa' kya:ki' Mosson iydunona don ayyu'ya:na:wamme. Honk'wat sunhaba, dahchat dehlina idiwan ihaba, dahchat dek'ohadinnakwin, la:l dahchat yadokwayikyadap, Mosson ik'walt iyanna. 36 Akkya don yutso'ya:na:wa, holon Mosson isdon iynan, do'na ya:delna' a:wank'ohak'yanna. 37 Kwa'hol lesna do'na' ho' yadinekkowa, da: la:l uhsona' ho' le:wi' deml a:ho' a:wambene, don yayyubatchi:wa!" Jesus yam wokkwin lesa:wanikwekkya.

Deywus a:mossona yam Jesus-ya' aynana'dunona i:tse'makkya.

14:1 Hish kya:kol ino:de God an ho'i ladaba chuwan hol a:wan k'yakwe:wa'kona yaldo:kow akkya uhsona' yadonnan Jews dewashle:napkya. Uhsona' yadonnan dewashlenan, kwa' mots obinn:akkya mu'l onamkowa idona:wa. Dewashle:nakya yadon dem kwili dewa: de'chinna. Isk'on Jews a:wan deywus a:mossona ko'lehol Jesus-ya' ik'olo' yadenan, okk'yanakwin aynana'dunona' i:tse'me:'a. 2 Akkya le'i:yandikwekkya, "Dem lil a:ho'i dewashle:na' din'ap, kwa' son unaba'de Jesus-ya' yadenapshukwa, akkyap honk'wat a:ho' ikyadinan, ho'na' ko'hol ko'a:wallewuna:wa" lesdikwekkya.

Chuw okyattsik ishana: dehyon-akkya Jesus an lunnin wopba'na'kowa.

3 Jesus Bethany-'an immonan, Simon 'an k'yak'wan imo'kya. Luk Simon lunnin deml a'i:we weyakkya illi'kowa. Jesus isk'on idona: bo'ap, chuhol okyattsik a'walolon de'le k'ohann-akkya ishana: dehy a:bissona k'yap le' iykya. Uhson ishana: "nard" le'andikwe:nona. Uhsona' k'yap le' iynan, de'le' aldihnan, Jesus an oshokk'wan ibo'kwihk'yakkya. 4 Lesnapde ham a:ho' isk'on habonona anikyadinan, le'i:yandikwekkya, "Kop leyap domdi: luk ishana: a:dehya deshukwayi? 5 Luk ishana: a:dehyona ha'ik'yan asi asdemlan he'l-akkya hol he'lan e:t halisonak'yannankya. Halisonan, da: deywuko'li'ona' hewe' yaknak'yannankya." Lesdikwanan, okyattsik'ona' inabenapkya. 6 Lesnapde Jesus le'a:wanikwanan, "Le' andehwa:na:we! Kop leyap don lukk'on ambisakk'e:na:we? Luk ko'hol hom an lewukowa' k'okshi. 7 Hol etch'amme a:deywuko'li'on elanaye. La:l dens kya:ki' don kwa'hol k'oksh a:deywuko'li'ona' a:wallewuna:we' diyahnan, do'n a:wan iho:de. Lesnapde kwa' ishalde'ma do'na ho' a:willi' deya'shukwa. Ko:wi' hol an kwa'hol iho:dona', demla lesnukya. E:t kwa' dem hom balonakya dekkwin de'china'map, lukk'on hom an lunnin ishana: a:dehyon-akkya wopba'na'kya. 9 Elleya do'na ho a:wambene. Le:wi luk ulohnan lana' hol etch'amme' God an bena: k'okshi andepbenap, ko'hol luk okyattsik lewukowa a:ho'i yadinabanna. Kwa' dens kya:ki lukk'on a:ho'i detdommayoshukwa.

Judas ko'lehol Jesus-ya' udetdunona' tse'makkya.

10 Luk lesna deyadip, Judas Kerioth-kwin de'ona e:t Jesus an wokkwin akshona deyande, Jesus-ya' udetdunon akkya Jews a:wan deywus a:mossona' dinakwin a:kya. 11 Isk'on de'chip, deywus a:mossona ko'hol Judas leyen iyahnon ihadiya:nan, i:k'ettsadikya. La:l yam hewe' a:wuknapdunon anhe:doshnapkya. Lesn anhe:doshna:wap, la:l a:nankwin Judas ko'lehol yam Jesus-ya' udetdunona' dehwan deshhukya.

Jesus yam wokkwin a:will idokya.

12 Jews a:wan chinna:kwe' yadonnan dewa lanakwin de'chikya. Lukkya yadon de'chip, mu'le kwa' motsak'yannan i:ya'senamme' idonak'yannuwapba. Hish kya:kol God an ho'i ladaba a:ho' a:wan k'yakwe:wa'kona yaldo:kow akkya, Jews cha'ts'ana aynanan, uhson akkya dewashle:na:wa. Dewashlenakya yadonnan Jesus an wokkwin ayyalapkya, "Dewashlenakya dekkwin yelekk'yanapdunon akkya hop hon a:wa:nuwa?" 13 Akkya Jesus yam wokkwin kwilimon a:chi-ya' a:k'yanan, le'anikwekkya, "Lu'no luwallakwi. Don isk'on de'chinan, lashhik de' 1 -akkya k'yap le' a:nona don anikdohnan, don ill a:nuwa. 14 La:l hol uhsona' lashhik k'yak'wan kwadop, isk'on don k'yakwen illona le'anikwanna, 'Ho'n a:wan yanikk'e:nona dom ayyale:'a, "Ho'i ladaba k'yakwe:wa'kona yaldo:kowa dewashlenakya yadon dekkwin, hop ho' yam wokkwin a:will idonna? Hop uhsona' delitdonne?' 15 Don lesanikwap, luk lashhik delitdon lan i:yaldo' do'na' una:k'yanna. Isk'on kwa'hol deml hon andeshemana:won-akkya elekk'yanaye. Isk'on ho'n a:wan ido:w yelekk'ya." 16 Jesus leskwap, kwilimon an wokkwin luwallakwin a:ch a:nan, ko'lehol Jesus a:chi-ya' adinekkowa', lesna'dik delitdon a:ch awakya. Akky isk'on dewa lana' dekkwin a:ch ido:w yele'kya. 17 Sunhap, Jesus yam asdemlan kwili wokkwin a:de'ona a:willi' delitdokwin iykya. 18 A:wiynan, idona:wap, Jesus le'kwekkya, "I:namilde dobindona hom don ill idoynona hom aynana'dunon akkya udenna." 19 Jesus lesa:wanikwap, an wokkwin a:de'ona hish ashe: i:tse'madikya. Akkya dobalna' ayyalapkya, "Kwa'-sh ho' uhsona' de'amme?" Da: doba leskwekkya, "Kwa'-sh ho' de'amme?" 20 Akkya Jesus yansewahk'yanan, "Don chuwadik hol hom asdemlan kwili yaldo' wokkwin de'ona. Hom illi' lukkya'de sa'lannan mukwadelk'e:nona, uhsona. 21 Ho' a:ho' a:wan El Ehk'ona, lesnapde i:namilde ho' ashenna. Akkyap ko'na kya:kol ino:de ts'ina: ya:kona' lesna' hom alleyadinna. Iyoh! Hom udekkona' hish ho' an'iyomma! Uhsi lashhik kwa' chawonamkyadap, ayyadona' elek'yannankya." 22 Jesus lesa:wanikwekkya de'an, mu'lahnan, yam Datchu God "Elahkwa" le'anikwanan, mu'le' bachikya. Mu'le' bachinan, yam wokkwin a:de'ona' ya'kya. Yaknan, le'kwekkya, "Luk idona:we. Lukky hom lunninne." 23 La:l Jesus sa'le' u:wa k'yalbotdi' ahnan, da: deywusukk'yanan, yam Datchu God "Elahkwa" le'anikwekkya. Da: la:l yam wokkwin a:de'ona ya'kya. Yakkyap ansammo dobalna' ko:wi' dudunapkya. 24 Da: la:l Jesus le'a:wanikwekkya, "Lukky hom ade k'yawe'. Ho' sewekshannan ashep, hom ade k'yaw ukkwayip, uhson akkya hom Datchu God em a:ho' a:wanilik'yanna, akkyap luk benan chimona' a:ho'i yanhe:doshkya. 25 Do'na' ho' mol a:wambene. Kwa' ho' wan la:l le'na' u:wa k'yawe' dudushukwa, dem God yam le:wi' ulohnan deml imossup, chim ho' u:wa k'yawe' chimona' dudunna." 26 Jesus lesa:wanikwap, deywusu' denanne dene:napkyadap, debok'yalan "Olive" le'andikwe:nonakwin a:wa:kya.

Peter Jesus-ya' ayyatsana'dunona' Jesus yam wokkwin yadinekkya.

27 Isk'on a:de'chip, Jesus le'a:wanikwekkya, "Hom ayyatsak'yan akkya, hom don ayyaknahna:wa. Akkyap ino:dona' benan le'na' God beyekkowa ts'ina: ya:naye. 'Ho' wowilli:kwe okk'yanakwin aynanna. Ho' aynap, kyane:lu deml iwopts'ihanna.' 28 "E:t lesna' ts'ina: ya:napde, ho' ik'walt ho'i yonan, bilakkyadap, do'n a:wan ho' Galilee-kwin ehkw a:nuwa. 29 Jesus leskwap akkya, Peter le'anikwanan, "E:t hame' demla dom ayyaknahna:wapde, lesnapde kwa' ho' lesnushukwa." Akkya Jesus ambenan, "Dom ho' mol ambene. Lukkya'de dehlinan kwa' dem doko:ko ottsi kwilik'yanna:na' k'oye:na'map, kwa' hom do' yam annabammona do' ha'ik'yanna:na' le'kwanna." Leskwapde, Peter la:l ashe: ambenan, "E:t honk'wat dom ho' ill ashekyadapde, kwa' dom ho' yam annabammona kwa' ho' beyshukwa." Peter leskwap, da: la:l lesna'dik hame' Jesus an wokkwin a:de'ona demla ansammo lesdikwekkya.

Jesus Gethsemane-kwin deywusukk'ekkya.

32 Les a:na', Gethsemane le'deshhinonakwin Jesus dap an wokkwin a:de'chikya. Isk'on a:de'chinan, Jesus le'a:wanikwekkya, "lil idinak'ya. Da:chish wan ho' deywusukk'yatdu." 33 La:l isk'on Peter dap James, dap John a:willi' ko:wi' hol a:nan, Jesus hish la:l ashe: tse'madikya. 34 Akkya yam wokkwin le'a:wanikwekkya, "Hish ho' tsema:w-akkya ashen iha. Lil idinaknan, don yuk'e'nihchi:wa." 35 La:l ko:wi' hol a:nan, imil laninan, deywusukk'ekkya. Deywusukk'yanan, yam Datchu God-ya' le'anikwekkya, "Hom Datchu! Honk'wat ko'hol yam yale:nona iho:dap, kwa' hom luk ko'alleyadishhukwa. 36 Dishhomaha! Hom Datchu! Hish kwa'hol demla lewunakya dom an iho:de. El hom do' luk yu'deshladik'yanakya dehwan uknamdu. Lesnapde el kwa'hol ho' tse'manona do' lesnunamdu. Ko'lehol yam tse'mana'kona' de'chi do' lesnunna." 37 Jesus lesna' deywusukk'ekkya de'an, ik'walt yam ha'i wokkwin a:de'ona' dinakwin iyap, ya:delkya. Akkya Peter-ya' le'anikwekkya, "Hana: ha:! Simon Peter. Do'-sh ala? Kwa'-sh den dobint hol yadokkya idullapna' do' duna'shukwa? 38 Yuk'e'nihchi. Deywusukk'ya. Akkya Satan kwa' dom onan bochakwin kwadok'yashhukwa. E:t yam ik'e:nakwin kwa'hol k'okshi'dunona do' tse'mapde, dom lunnin kwa' ts'ummammon akkya hish deni." 39 La:l Jesus ik'walt deywusukk'ekkyan a:nan, yam ko'lehol deywusukk'ekkowa' da: lesna'de deywusukk'ekkya. 40 Deywusukk'ekkya de'an, ik'walt yam wokkwin dinakwin iykya. Dinakwin de'chip, yam a:yude'chon akkya da: ya:delkya. Akkya a:wokwinan, kwa' ko'lehol yam ambenapdunona' ayyu'ya:na:wamme'kya. 41 La:l da: ha'ik'yanna:na' deywusukk'ya'en, ik'walt yam wokkwin dinakwin iynan, Jesus le'a:wanikwekkya, "Dem-sh don ya:dela? Yu'tso'ya:na:wa. Don eledokna' yude'chinahnapkya. Si, chims haydokwin de'chikya. A:ho' a:wan El Ehk'ona ko'di leya' a:ho' a:dekkwin udenak'yanna. 42 Iluwak'ya. Son yanikdohnapshe. Detdunadi! Lashhik hom udetdunona ist iya."

A:ho'i Jesus-ya' yadenapkya.

43 Jesus dem le'na' beyenkwinde, Judas, chuwadik hol Jesus an asdemlan kwili yaldo' wokkwin de'ona, inkwin iykya. Da: la:l hish ko'mash ko'n a:ho'i danan Judas illap a:wiykya. A:wiynan, mache:da: dap dak'yapna: wopbonap a:wiykya. Lukn a:wiykowa Jews a:wan deywus a:mossona, dap haydoshna: yanikk'ena:kwe, dap la:l a:wan ayyulashhin a:ho' a:wan tse'makwinn akkya a:wiykya. 44 Kwa' dem luk danan a:wiyna'map, Judas kwa'hol yu'he:donan deya'dunona' yanhe:doshkya. A:wambenan, "Chuwa-ya'dik hol yam ts'ulbikona' uhsona' don yadena:wa. Don yadenan, ayyubatchiba' don illap a:wa:nuwa." 45 Judas Gethsemane-kwin de'chinan, isdona' Jesus inkwin iynan, le'anikwekkya, "Hom do' Mossona." Le'kwanan, Jesus-ya' ts'ulbikya. 46 Akkya isk'on a:ho'i Judas illap a:wiykowa yam asi:w-akkya chims Jesus-ya' hashina yadenapkya. 47 Yadena:wap akkya, chuwadik hol isk'ont el'ona yam mache:da ileya:nan, animosihna' deywusu mosson an wo'lon 'an lashokdin yakdohnan, le' apts'ikya. 48 La:l Jesus a:ho'i le'a:wanikwekkya, "Kwa'hol hanlina:kwe' yadenapdunon ikna' don-sh mache:da: dap dak'yapna: wopbonap a:wiynan, hom yadena:wa? 49 Dewana:, dewana: do'na' ho' animosihna' deywusukk'yanakya k'yak'wan yanikk'yap, lesnapde kwa' hom don yadena:wamme'kya. Luk lesnadikya akkyap ko'na ino:dona' ts'ina: ya:k'yakkowa den imashde lesde leyadinna." 50 Jesus an wokkwin a:de'ona ko'hol ikwekkowa ihadiya:nan, ayyaknahnan, yudula'kya. 51 Lesna' deyadip, a:ho' ik'walt Jesus illap a:wa:nap, chuwa tsawak Jesus-ya' dabann a:kya. Luk tsawak bissen k'ohanna' de'chi ikkwi'kya. Akkya a:ho'i Jesus-ya' yadenapkowa da: la:l luk tsawak'ona' yadenapkya. 52 Lesnapde luk tsawak yam bissen k'ohanna yullihnan, damshik'wan yashnan, yudula'kya.

Deywus a:mossona Jesus-ya' ambewonapkya.

53 Les a:na', Jews a:wan animosihna' deywusu mosson inkwin Jesus-ya' illap a:de'chikya. Isk'on demla deywus a:mossona dap a:wan ayyulashhin a:ho'i, dap la:l a:wan haydoshna: yanikk'ena:kwe habona'kya. 54 La:l Peter, Jesus an wokkwin de'ona, uhson an holomashi' yalu'kya. A:wan yal iynan, animosihna' deywusu mosson an dehwitdakwin les hol daban de'chikya. Chuwandik hol isk'on yubatchi:kwe a:will i:munan, Peter akl'an yusukk'ekkya. 55 Jews a:wan deywus a:mossona dap a:wan yan'ul a:mossona Jesus-ya' aynanapdunon akkya chuwandik hol ko'anabennapdunona' a:deshhunapkya. Lesnapde kwa' chuwa-ya' hol lesnudunona' awana:wamme'kya. 56 E:t em a:ho'i Jesus dekkwin yosek'ena' andepbena:wapde, kwa' a:wan bena: hi:ninamme'kya. 57 Akky isk'on hame' luwallemaknan, yosek'ena' andepbenan, le'dikwekkya, 58 "Ko'hol Jesus ikwekkowa' hon ihadiya:kya. Luk lashhik le'kwanan, 'Luk-ya' animosihna' deywusukk'yanakya k'yakwen a:ho' ashnapkowa' ho' demla k'uhmok'yanna. Lesnapde ha'i dewa: ho' doba k'yakwen ashanna. Kwa' a:ho'i lukk'on ashnapshukwa.'" 59 E:t lesn a:beyepde, kwa' dem a:wan bena: hi:ninamme'kya. 60 Akkya animosihna' deywusu mossona idiwah elemaknan, Jesus-ya' andekkunahkya, "Ma'-sh ko'hol lukn a:ho'i dom dekkwin boch a:beyekkowa mola? Habish ella'-shi?" 61 Leskwapde, kwa' Jesus ko'hol ansewahk'yanamkya. Akkya animosihna' deywusu mossona da: la:l ayyala'kya, "I:namilde-sh do' Christ? Do'-sh Mossona God an Tsawak'i?" 62 Akkya Jesus ansewahk'ekkya, "Mola. Ho' uhsona. Ho' a:ho' a:wan El Ehk'ona. Ho' God Ts'ummenon an idokkwan'emkwin immaldop, hom don una:wa. Da: la:l ho' i:yamakwin lona:wannan iyap, hom don una:wa." 63 Jesus leskwap akkya, animosihna' deywusu mossona ikyadinan, yam kwanleya: k'uhmok'yanan, le'kwekkya, "Hana: ha:! Le:wi' daps ele! Kwa' la:l hon chuhol an dekkwin boch andepbetdunona' andeshemana:wamme. 64 Ko'hol God dekkwin luk bocha' beyekkowa don ihadiya:kya. Kop hon leya' ande'una:wa?" Akkya isk'on a:ho'i habonona Jesus-ya' ko'anabenan, le'dikwekkya, "Imasht luk-ya' aynanak'yanna." 65 Lesde leyadip, ham isk'on habonona' Jesus-ya' anchukk'oshle:napkya. An nobinnin bo'ya:nap, da: yakdohnan, le'andikwekkya, "Chuwap dom yakdohkya? Ho'na yadine." La:l yubatchi:kwe as k'yabann-akkya yakdoshnapkya.

Peter Jesus-ya' ayyatsadikya.

66 Dem luk lesnadip, Peter dehwitdan ela'kya. Isk'on el'ap chuw okyattsik animosihna' deywusu mosson an i:kwa:nik'e:nona da: dehwitdan iykya. 67 Iyap, Peter akl'an yusukk'ekkya. Okyattsik Peter-ya' hish ashe: unadik'yanan, le'anikwekkya, "Da: la:l do' Jesus Nazareth-kwin de'on an wokkwin de'ona." 68 Lesnapde Peter "Holo!" le'kwanan, "Kwa' ho' uhsona' lashhik annabamme. Ko'hol do' ikwe:nona kwa' ho' den ayyu'ya:namme." Peter le'kwanan, bochinullakwin a:kya. Akky isk'on doko:ko k'okya. 69 Da: la:l uhsi't okyattsik Peter-ya' una'kya. Unan, isk'on luw'ona le'a:wanikwekkya, "Lukk'on Jesus an wokkwin de'ona." 70 Lesnapde Peter da: yallihkya. Dom ko:wi' dela:'ap, isk'on luw'ona Peter-ya' le'andikwekkya, "Elleya, den do' uhsona. Do' Galilee-kwin de'ona." 71 Lesnapde Peter le'kwekkya, "Kwa' ho' mola' bena'map, el hom God hadiya:k'yatdu! Kwa' luk lashhik don andepbena:wona ho' annabamme!" 72 Peter leskwap, lessak'yaya'de hish i:nadinamme' kwilik'yanna:na' doko:ko k'okya. Akkya isk'on Peter anayyu'ya:kya ko'lehol Jesus ambekkowa. Jesus ambekkowa' "Kwa' dem kwilik'yanna:na' doko:ko k'ona'map, yam kwa' hom annabammona ha'ik'yanna:na' do' bennuwa." Akkya Peter luk anayyu'ya:nan, hish ashe: k'oyekkya.

A:ho'i Pilate inkwin Jesus illap a:de'chikya.

15:1 Dewap shaml itchide, Jews a:wan deywus a:mossona dap a:wan ayyulashhin a:ho'i dap la:l a:wan haydoshna: yanikk'ena:kwe, dap deml a:wan yan'ulona bewonan ashnapkya. Bewonan ashnapkya de'an, Jesus-ya' asi: ikkunan, Romans a:wan da:bu:bu: Pilate inkwin illap a:wa:kya. Pilate inkwin a:de'chinan, Jesus-ya' udenapkya. 2 Akkya Pilate Jesus-ya' andekkunahkya, "Den-sh do' Jews a:wan Ley?" La:l Jesus ansewahk'yanan, "E:, do' mola' beykya." 3 Akkya isk'on Jesus dekkwin Jews a:wan deywus a:mossona emma kwa'hol bocha:w-akkya ahk'yanapkya. 4 La:l Pilate da: andekkunahkya, "Kwa'-sh do' kwa'hol yansewahk'yana'man iha? Yu'hadiyahk'ya! Hish emma kwa'hol bocha:w-akkya dom ahk'yana:we." 5 Lesnapde da: kwa' Jesus ko'hol ikwanamkya. Akkya Pilate hish ayyuchi'adikya.

Pilate Jesus-ya' aynana'dunona' haydoshkya.

6 Hish kya:kol ho'i ladaba a:ho' a:wan k'yakwe:wa'kona yaldo:kowa' dekkwin dewashlenakya yadon de'chip, Jews a:wan haydoshnan de'on akkya, Pilate chuwa-ya' lashhik utchu:kowa' a:wan kwayik'yanna. Chuwa-ya' hol Jews anshemanona, uhsona' Pilate kwayik'yanna. 7 Chuwa lashhik Barabbas le'shinona utchu'kya. Uhsona' luwallan'an a:mosson a:dekkwin laknan, chuwa-ya' ho' aynakkya. Akkya Barabbas hame' lakna:kwe a:will utchu'kya. 8 Akkya lil ho'inan a:de'ona Pilate inkwin a:wiynan, le'andikwekkya, "Ko'lehol ho'n a:wan haydoshnan de'ona, lesna' do' chuwa-ya' hol utchu:kowa' ho'n a:wan kwayik'yanna." 9 Akkya Pilate yayyala'kya, "Do'n a:wan-sh ho' Jews a:wan Ley kwayik'yanna?" 10 Pilate leskwekkya, akkyap Jews a:wan deywus a:mossona yam a:yu'asselon akkya Jesus-ya' utchuk'yanapkowa' ayyu'ya:na'kya. 11 Lesnapde deywus a:mossona Barabbas-ya' kwayik'yanapdunona' a:ho' ihakk'yanapkya. 12 Da: la:l Pilate yayyala'kya, "Lesnadip, kop luk lashhik'on Jews a:wan Ley don le'andikwe:nona' ho' allewunna?" 13 Akkya isk'on a:ho'i we'atchonapkya, "Den imashde, hek'yatsotda:w-akkya sewekshannan mado:nan, do' aynanna!" l 4 Da: Pilate le'kwanan, "Iyoh! Kop ma' la:di? Kwap ko'di: leyekkya?" Lesnapde a:ho'i hish la:l ashe: we'atchonapkya, "Den imashde hek'yatsotda:w-akkya sewekshannan mado:nan, do' aynanna!" 15 Lesdikwap, Pilate a:ho' a:k'ettsak'yan iyahnan akkya, Barabbas a:wan kwayik'yakkya. Lesnan, Jesus-ya' k'yapna'dunona' haydoshnan, sewekshannan aynana'dunon akkya yam sondalu:kwekwin udekya.

Sondalu:kwe Jesus-ya' ayyammo'aye:napkya.

16 Akkya sondalu:kwe Jesus-ya' da:bu:p an k'yakwen 'an dehwitdan "Pratorium" le'deshhinakwin illap a:de'chikya. Isk'on a:de'chinan, yam hame' sondalu:kwe' ihabok'yanapkya. 17 Isk'on kwanleya: dashana k'e:k'winna' Jesus-ya' ulenapkya. Da: lak'yatsotda olban ashnan, an oshokk'wan yaldo:napkya. 18 Akkya anlanena: yashnan, le'dikwekkya, "Do' Jews a:wan Ley! Dom dek'ohannan dela:na:na'du!" 19 Le'andikwanan, da: dam delnan-akkya an oshokk'wan yakdoshnapkya. Anchukk'oshle:napkya. La:l da: an mo'tsokt idinaknan, ayyulashhina: yashnapkya. 20 Ayyammo'aye:napkya de'an, kwanleya: dashana k'e:k'winna 'an le' ulihnapkya. Andeh kwanleya: ulenapkya. Lesna' deyadip, sewekshannan aynanapdunon akkya illap a:wa:kya.

Sondalu:kwe Jesus-ya' hek'yatsotda:w-akkya sewekshannan mado:napkya.

21 A:wa:nap, chuwa lashhik Sayrin-kwin de'ona yam deyatchinakwin iynan, isk'on bikwayikya. Lukk'on Alexander dap Rufus a:chi-ya' datchu. Simon le'shinona. Simon isk'on bikwayip, sondalu:kwe Jesus an sewekshi leya'dunona anlimmoshnapkya. 22 Les a:na', sondalu:kwe "Golgotha" le'deshhinonakwin illap a:de'chikya. "Golgotha" ihdohk'yap, sammoshokkwin dekkwi. 23 Isk'on dududunon akkya u:wa k'yawe dap ak'wa: "mer" le'shinona iya'sena' uknapkya. Lesnapde kwa' Jesus dudunamkya. 24 Lesna' deyadip, hek'yatsotda:w-akkya Jesus-ya' sewekshannan mado:napkya. Lesna' mado:nan, Jesus an kwanleya: ok'yana:we' diyahnan, akkya shole:napkya. Lesna an kwanleya: i:bahchelnapkya. 25 Yadokkya kwayikyadap, ha'ik'yanna:na' yadokky idullapna' Jesus-ya' sewekshannan mado:napkya. 26 La:l a:wan kwa'hol akkya ahk'yanapkowa ts'inapkya. Le'na' ts'inapkya, "Lukk'on Jews a:wan Ley." Lesna' ts'inaban, sewekshannan an oshokk'wan i:yama batchunapkya. 27 La:l kwilimon kwa'hol hanlina:kwe a:chi-ya' hek'yatsotda:w-akkya kwili sewekshannan mado:napkya. Doba Jesus an idokkwan'emkwin dap doba weshikk'yan'emkwin a:chi-ya' mado:napkya. 28 Akkya ko'lehol God an ino:dona' ts'ina: ya:k'yakkowa', lesde leyadikya. Le'na' ts'ina: ya:k'yakkya, "Ko'di: leye:non ikna' hish ko' allewuna:wa." 29 Lesna' deyadip, a:ho' isnok'ont a:bikwayinona ayyammo'aye:nan, yam oshokkwi: ilabak'ekkya. Lesnan, Jesus-ya' le'andikwekkya, "Di: 'adi, do:'o! Do'-sh ho'n a:wan animosihna' deywusukk'yanakya k'yakwen k'uhmok'yanan, la:l ha'i dewap, do'-sh ik'walt ashanna? 30 Idehya:nan, sewekshannankwin baniyu." 31 La:l lesna'dik Jews a:wan deywus a:mossona dap a:wan haydoshna: yanikk'ena:kwe Jesus-ya' ayyammo'aye:nan, le'i:yandikwekkya, "E:t dop a:ho' a:wanilik'yadapde, lesnapde kwa' yamande yanilik'yanakya an iho:damme. 32 Luk-sh Christ a:ho' A:wanilik'yatdunona? Luk-sh Jews a:wan Ley? Sewekshannankwin baniyup, son unaban, anildemana:wa." Deywus a:mossona dap haydoshna: yanikk'ena:kwe lesdikwap, da: la:l ham a:chi kwil sewekshannan mado:na'kowa da: ko'anabekkya.

Jesus sewekshannan ashekya.

33 Idiwap, hish ulohnan demlana'kowa' dek'widikya. Ha'i yadokky idullapna' dek'winna'kya. 34 Ha'i:wa yadokkya de'chip Jesus hish ashe: we'atehokya, "Eli:, Eli:, lama sabakdani!" le'kwekkya. Uhsona' benan ihdohk'yap, "Hom Datchu God! Hom Datchu God! Dishhomaha, kop leyap hom do' yaknaha?" 35 Jesus leskwap, ham isk'ont habonona' ihadiya:nan, le'dikwekkya, "Ihadiya:wa! Elijah-ya' sheme:'a." 36 Akky isk'on chuwadik hol isk'ont el'ona Jesus inkwin ye:lahnan, uhannan u:wa k'yawobi:wannan k'yaya:kya. K'yaya:nan, dammannan choldo:kya. Akkya uhsona' Jesus dududunon akkya uknan, a:ho'i le'a:wanikwekkya, "Wannan, shok'yapba. Honk'wat Elijah iynan, sewekshannankwin anahhanna." 37 La:l isk'on Jesus ashe: we'atchonan, ashekya. 38 Jesus ashep, Jews a:wan animosihna' deywusukk'yanakya k'yak'wan bi'alan ts'iya'adikya. I:yamakwin dap manikkyakwin de'china' ts'iya'adikya. 39 Chuwadik hol asi asdemlan sondalu:kwe a:wan mossona sewekshannan lotdehna' el'ona Jesus-ya' unan, le'kwekkya, "I:namilde lukkya' God an Cha'l Illona." 40 La:l da: ham a:wokyattsik la:lde luw'ona unaba. Hame' chuw a:wokyattsik Mary Magdala-kwin k'yakona, da: Salome, dap la:l Mary, Joses dap an suwe James a:chi a' tsitda, da: demla luk unapkya. 41 Lukn a:wokyattsik, dem Jesus Galilee-'an im'ap, illap a:wallunan, 'an ido: elekk'yanapkya. La:l da: ham a:wokyattsik emmona Jerusalem-kwin Jesus illap a:wiykowa isk'on dina'kya.

Chuwa lashhik Jesus-ya' balo:kya.

42 Sunhap, chuwa lashhik Aramadeya-kwin de'ona kwa' deshlanna'man, Pilate inkwin iynan, Jesus an lunnin balo:dunon akkya shemakya. Luk lashhik Joseph le'shina'kya. 43 Joseph Jews a:wan an'ula: de'ona hish ayyulashhin ho'i deya'kya. Lukk'on God an imossudun dekkwin antse'mana' de'chi. 44 Joseph lil Jesus an lunnin anshemap, hish Pilate ashe: tse'mekkya. "Honk'wat Jesus kesh elleya ashekya." Lesna' tse'manan, asi asdemla sondalu:kwe a:wan mossona shemanan, ayyala'kya, "Do' uhson una'kya. Ma'-sh den elleya Jesus ashekya?" 45 Akkya sondal a:wan mosson ansewahk'yanan, "Den elleya Jesus ashekya ke:si." Leskwap, Pilate Jesus an lunnin balo:dunona' Joseph-ya' hakk'ekkya. 46 Akkya Joseph bissen k'ohanna wo:dihnan, Jesus-ya' sewekshannan baniyk'yanan, bissen k'ohann-akkya beha:kya, lesna' beha:nan, balokwin a'loshdan ashkowa' a'ukya. A'unan, da: le' a'lana' bololo:nan, uhson akkya awe:nan aldukya. 47 Joseph lesnup, Mary Magdala-kwin k'yakona', dap doba Mary Joses an tsitta de'ona hol Jesus a'i'kowa' a:ch una'kya.

Jesus ik'walt ho'i yonan, bilakkya.

16:1 Jews a:wan i:yude'chinahnakya yadon baldokwin de'chikya. Dumink anchande dehlaba deya'kya. Mary Magdala-kwin k'yakona dap Salome, da: la:l Mary James an tsitda Jesus an lunnin wopba'na'dunon akkya kwa'hol idechikk'yanakya wo:dihkya. 2 Duminku dewanande, chim hish yado kwayip, a'loshden Jesus an balokwin a:wiykya. 3 A:wiynan, a:sam i:yashhu'we:nan, lesdikwekkya, "Chuwap a'le' lana awe:n'an a'loshdande bololo'unna, ho'n a:wa?" Le'dikwekkya a'lanap akkya. 4 Isk'on a:de'chinan, detdunadip, a'le' lana le' a:na'kya. 5 Akkya a'loshdan balokwin ukkwadop, tsawak idokkwakwin bowa'kya. Bowa:nan, kwanleya: dashana k'ohanna' ulli'kya. Unaban, i:deshladinan, a:yuchi'adikya. 6 Akkya luk tsawak le'a:wanikwekkya, "El don i:deshladinamdu. Jesus Nazareth-kwin de'ona sewekshannan aynana'kona' don-sh deshhuyna:we? Kwa' lil imm'amme. Ik'walt ho'i yonan, bilakkya. Detdunadi! Lakw a'kya dekkwi."

Ham a:ho'i Jesus-ya' ho'it unapkya.

7 Tsawak lesa:wanikwanan, "Lu'no. Do'n a:wehkwi' Galilee-kwin Jesus a:nona an wokkwin, dap la:l Peter don yadinena:wa. Akkya ko'lehol Jesus do'na yadinekkowa, lesna'dik don isk'ont una:wa." 8 Akkya a:wokyattsik libibidina' a:yuchi'adinan, a'loshdan ukkwayinan, yudula'kya. Yam i:deshlanon akkya, kwa' chuwa-ya' hol adinena:wamme'kya. 9 Duminku dewap shamle Jesus ik'walt ho'i yonan bilakkya de'an, kela Mary Magdala-kwin k'yakona ayyetasa'kyak'yakkya. Uhsona' kya:kol kwilelekk'ya binnan boch a:de'ona Jesus le' an ukkwayik'yakkya. 10 Akkya lukk'on Jesus an wokkwin dinakwin a:kya. Isk'on de'chinan, Mary yadinekkya ko'hol leyadikowa. Yadinep, Jesus an wokkwin a:de'ona i:tse'manan, da: a:k'oyekkya. 11 Lesnapde Mary Jesus ik'walt ho'i yokona' dap yam una'kona yadinep, kwa' anildemana:wamme'kya. 12 Luk lesnadikya de'an, da: la:l kwilimon a:lashhik a:chi deyatchinakwin bikwayip, Jesus a:chi-ya' ayyettsa'kyak'yakkya. Ayyettsa'kyak'yanan, Jesus doba de'anon ikna' unahna'kya. 13 Akkya a:chi Jerusalem-kwin ik'walt iynan, an hame' wokkwin a:de'ona yam una'kona a:chi yadinekkya. Lesnapde kwa' da: ildemana:wamme'kya. 14 Luk lesnadikyadap, e:t a:ho'i Jesus ik'walt ho'i yo'anon unapkowa yadinenapde, kwa' an wokkwin a:de'ona ildemana:wamme'kya. La:l da: asdemlan doba yaldo' yam wokkwin a:de'ona' idona: dinakwin iynan, a:wayyettsa'kyak'yakkya. Kwa' ildemana:wammon akkya dap kwa' i:wik'e:na:wammon akkya Jesus hish ashe: inabekkya. 15 La:l da: Jesus yam wokkwin lesa:wanikwekkya, "Lun, le:wi' deml ulohnakwi. Don hol etch'amme' a:wallunan, hom an bena: k'oksh a:benan, le:wi' deml a:ho'i don a:yu'ya:k'yana:wa. 16 Dens chuhol hom an bena: ildemanan, le'kon tse'mak delak'ona, yam ildemanon akkya ik'oshona'kona, uhsona' God anilik'yanna. Lesnapde chuhol kwa' elleyanishhi' hom an bena: ildemana'manona, uhsona yalakwayinna. 17 Ko'hol lukno ayyuchi'ana: ko' leye:non akkya don ayyu'ya:na:wa chuwan hol hom an bena: ildemana:wona. Ildemana:wona binnan boch a:de'ona' le' a:ho' a:wan ukkwayik'yana:wa. Da: la:l ildemana:wona hame' dop a:ho' a:wan bena: a:beyenna. 18 Luknok'on chitdola wo'yoshnande, kwa' la:l ko' a:wallewunapshukwa. Da: e:t emat k'ya: bocha' duduna:wapde, kwa' kwa'hol ko' a:wallewunapshukwa. Chuwan hol a:we'anona a:wiyadena:wap, a:we'anona a:wiyelekk'yanna."

God Jesus-ya' I:yamakwin dapkya.

19 Mossona Jesus le'na' yam wokkwin a:wambekyadap, God yam i:yama heshodakwin Jesus-ya' dapkya. Jesus isk'on de'chinan, yam Datchu God an dehwan dehyonakwin idokkwan'emkwin ambach i:mukya. 20 La:l Jesus an wokkwin lil dek'ohannakwin hol etch'amme' God an bena: k'oksh a:ben a:wallukkya. Le'n a:wallunan, kwa'hol ayyuchi'ana: ko' leye:na:wap, ho'n a:wan Mossona isatdukya. Lukn ayyuchi'ana: ko' leye:na:wap akkya, a:ho' i:yu'ya:kya, kwa'hol a:beyekkowa ilde de'ona.

free web site hit counter