The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Methiu 1

1 Yeeshu Maseeh aur Raaja Ḍeiviḍ, Abraham ke palwaar rahin. Aur i ulog ke generaishan ke lisṭ hei. 2 Abraham se leke Raaja Ḍeiviḍ tak, ulog ke baap daada i rahin: Abraham, Aayzak, Jeims, Juḍas aur uske bhaiya, (Juḍas ke laṛka Perez aur Zerah. Zerah ke amma Tamaar rahi.) Aur Perez se Hisron peida bhais. Aur Hisron se Eraam peida bhais. Aur Eraam se Ameenaadaab aur Ameenaadaab se Nahshon, aur Nahshon se Salmon, aur Salmon aur Raahaab se Boaz, aur Boaz aur Ruth se Obed, aur Obed se Jesse aur Jesse se Ḍeiviḍ Raaja peida bhais. (6B)Ḍeiviḍ se leke Baibilon meñ des se nikaare tak Yeeshu ke baap-daada i rahin, Ḍeiviḍ aur Uriyah ke patni se Soloman peida bhais. Aur Soloman ke laṛka Rahbaam ke laṛka Abiyaah aur Abiyaah ke laṛka Aasa aur Aasa ke laṛka Yahoshaafaat aur Yahoshaafaat se Jeraam aur Jeraam ke beṭa Uzziah, aur Uzziah se Jotaam ke laṛka Aahaaz se Hizkiyaah peida bhais. Aur Hizkiyaah se Manashe aur Manashe ke laṛka Aamon ke laṛka Josiah peida bhais. Fir Josiah se Jakunyaah aur uske bhaiya peida bhais. 12 Ulog ke des se nikaare ke ṭaaim se, Yeeshu ke peida hoy ke ṭaaim tak, uske baap daada i rahin: Jakunyaah, Shaaltiyal, Zarubbabel, Abihud, Ilyaakim, Azar, Zadok aur Akhim; Ilihud, Ilaayja, Maaltaan, Jeims aur Josaf jon Meri ke admi raha, aur jisse Yeeshu peida bhais. 17 Abraham se Ḍeiviḍ tak chauda (14) generaishan raha. Aur Ḍeiviḍ se Baibilon meñ bandi bane tak chauda generaishan aur rahin. Aur Maseeh ke peida hoy tak chauda generaishan aur rahin. 18 Ab Yeeshu ke peidaais i rakam bhais. Uske amma Meri ke mañgni Josaf, jon ki Raaja Ḍeiviḍ ke palwaar ke raha, uske sañghe bhais raha. Lekin eise bhais ki uske sañghe rahe se pahile hee Meri Pawitr Aatma ke taagat se amma bane waali rahi. 19 Uske admi Josaf chuppe se uske chhoṛe maañgat raha, kaahe ke u ek dharmi admi raha aur Meri ke badnaam nai kare maañgat raha. 20 Josaf i sab baat sochat raha ki uske sapna meñ Prabhu ke duut i bolte dekhaay dees, “Josaf, Ḍeiviḍ ke laṛka! Meri ke jon bachcha hoi, u Pawitr Aatma se hei, uske aapan ghare laay se nai ḍaraao. 21 Meri ek laṛka peida kari aur tum uske naam Yeeshu rakhna, kaahe ke u aapan log ke paap se bachaai.” 22 I sab i khaatir hoi ki nabi ke muh se Prabhu jon cheej bolis raha, u puura hoy jaai. 23 “Dekho ek kuaari, maañ bane waali hoi aur ek laṛka peida kari. Aur uske naam Immanuel rakkha jaai, jiske matlab hei Parmeshwar, hamaar sañghe hei.” 24 Josaf neeñd se uṭh ke Prabhu ke duut ke mutaabik, Meri se saadi karke aapan ghare laais. 25 Josaf, Meri ke lage tab tak nai gais jab tak laṛka peida nai bhais. Aur Josaf uske naam Yeeshu rakkhis.

Methiu 2

1 Yeeshu ke peidaais Juḍia ke Bethlaham meñ raaja Heraḍ ke ṭaaim bhay raha. Iske baad waaismen eesṭ se Yarushalam aain, 2 aur bolin, “Juḍia meñ jon abhi peida bhais hei, u raaja kahañ hei? Ham log uske taara nikarte dekha. Ham uske weship kare aaya hei.” 3 I sun ke Raaja Heraḍ aur Yarushalam ke log ghabraay gain. 4 Raaja sab baṛa paadri aur Yahuudi jaati ke baṛkuan log ke sabha bolaais aur puuchhis, “Maseeha kahañ peida hoi?” 5 Ulog jawaab deen, “Juḍia ke Bethlaham meñ, kaahe ke yahi baat nabi log likhin hei. 6 ‘E Juḍia ke Bethlaham tum mahaan hei kaahe ke tum meñ se ek agua nikri jon Israayel meñ hamaar log ke rakhwaali kari.”‘ 7 Heraḍ baad meñ waaismen ke chuppe se bolaais aur ulog se puuchh ke i pata lagaais ki u taara kon ṭaaim ulog ke dekhaais raha. 8 Fir ulog ke Bethlaham bhej ke bolis, “Jaao, laṛka ke ṭheek se pata lagaao aur paay ke hamme khabar karo, ki ham bhi jaay ke uske weship kare saki.” 9 Ulog raaja ke baat maan ke chal deen. Jon taara ulog eesṭ meñ nikarte dekhin raha, ulog ke aage aage chalte chalte, u jagha ruk gais jahañ laṛka raha. 10 Ulog taara dekh ke bahut khusi bhain. 11 Ghar ke bhittar jaay ke ulog laṛka ke uske amma Meri ke sañghe dekhin aur uske namaste karin. Fir aapan aapan theili khol ke uske lohbaan, sona, aur gandras gifṭ meñ deen. 12 Baad meñ ulog ke sapna meñ i chetaaoni mila raha ki ulog Heraḍ ke lage nai lauṭe, yahi khaatir ulog dusra rasta se des se chala gain. 13 Ulog ke jaay ke baad Prabhu ke duut Josaf ke sapna meñ dekhaais aur bolis, “Uṭho, laṛka aur uske amma ke leke Ijipt des bhaag jaao. Jab tak ham nai bolega, wahiñ rahna, kaahe ke Heraḍ i laṛka ke marwaay ke waaste khoje hei.” 14 Josaf uṭha aur wahi raat laṛka aur uske amma ke leke Ijipt des chal dees, 15 aur Heraḍ ke mare tak wahiñ raha, jisse nabi ke muh se nikra baat jon Prabhu bolis raha, u puura hoi, “Ham Ijipt des se aapan laṛka ke bolaaya hei.” 16 Heraḍ ke i dekh ke bahut gussa aais ki eesṭ ke waaismen uske dhokha dees. U aapan saulja log ke bhejis aur waaismen ke mutaabik Bethlaham ke agal bagal ke u sab laṛkan ke marwaay dees, jon dui saal ke ya aur bhi chhoṭa rahin. 17 Tab Jeremaayah nabi ke i baat puura hois, 18 “Ramah meñ roy aur gaay ke awaaj sunaais. Raichal aapan laṛkan ke waaste rowat rahi, aur u aapan aañsu koi ke pochhe nai det rahi, kaahe ke ulog sab mar gain raha.” 19 Heraḍ ke maut ke baad Prabhu ke duut Ijipt des meñ Josaf ke sapna meñ dekhaay dees aur bolis, 20 “Uṭho, bachcha aur uske amma ke leke Israayel des chala jaao, kaahe ke laṛka ke jon log maare maañgat rahin, ab ulog mar gain hei” 21 Josaf uṭha aur laṛka aur uske amma ke leke Israayel des chala gais. 22 Jab u sunis ki Archelaus aapan bappa ke jagha pe Juḍia meñ raaj kare hei, yahi kaaran huañ jaay se ḍarat raha, aur sapna meñ jeise bataawa gais raha, Galeel chala gais, 23 aur huañ Naasrat naam ke gaaoñ meñ jaay ke bas gais, ki jeise nabi log bataay rahin, puura hoi, “Uske Naasri bola jaai.”

Methiu 3

1 U ṭaaim Yuhanna baptisma de waala Juḍia ke ḍezaṭ meñ aay ke parchaar kare laga. 2 U bolis, “Aapan paap se pastaao! Swarag ke raaj aay waala hei.” 3 Yuhanna wahi admi raha jiske baare meñ Aayzaaya nabi bolis raha, “Ḍezaṭ meñ koi chillaay chillaay ke bole hei, ‘Prabhu ke waaste rasta taiyaar karo! Uske khaatir rasta seedha karo” ’ 4 Yuhanna, uuñṭ ke baar ke kapṛa pahinat raha. Aur aapan kamar meñ chamṛa ke peṭi baañdhat raha. Uske khaana tiḍḍi (locust) aur asli madh raha. 5 Tab Yarushalam ke aur sab Juḍia aur Joḍan ke agal bagal ke des ke log Yuhanna ke lage aawe lagin. 6 Ulog aapan aapan paap maan ke Joḍan nadi meñ Yuhanna se baptisma lewat rahin. 7 Jab se Farisi aur Saduuki log baptisma ke khaatir uske lage aay lagin tab u ulog se bolis, “Saañp ke laṛkan! Kon tum log ke Parmeshwar ke aay waala gussa se bhaage ke bolis hei?” 8 Pastaao, aur aapan paap ke maafi ke khaatir achchha kaam karo. 9 Aur i nai sochna ki tum saja se bache sakta hei kaahe ke tum Abraham ke palwaar hei. Ham tumme bataata hei ki Parmeshwar i patthar ke Abraham ke waaste laṛkan meñ badle sake hei. 10 Peṛ ke jaṛ pe ṭañgaari rakh dewa gay hei, jon peṛ achchha fal nai dewe hei, u kaaṭa jaay hei aur aagi meñ feka jaay hei. 11 Ham to tum log ke paani se pastaawa ke baptisma deta hei, lekin jon hamaar pichchhe aay waala hei, u ham se baṛa taagat waala hei. Ham uske juuta bhi khole laayk nai hei. U tumme Pawitr Aatma aur aagi se baptisma dei. 12 Uske haath meñ suup hei. Wahi se u aapan dhaan osaay ke safa kari. U aapan dhaan sheḍ meñ jama kari, aur bhuusi ke kabhi nai butewaala aagi meñ jhok dei. 13 Yeeshu Yuhanna se baptisma lewe ke khaatir, Galeel se Joḍan nadi ke kinaare aais. 14 Lekin Yuhanna uske i bol ke roke maañgat raha, “Hamme to tum se baptisma lewe ke raha. Tum hamaar lage kaahe aaya hei?” 15 Lekin Yeeshu usse bolis, “Abhi eise hoy deo, kaahe ke i hamaar khaatir bahut jaruuri hei ki ham Parmeshwar ke ichchha puura kari.” Ispe Yuhanna Yeeshu ke baat maan lees. 16 Baptisma ke baad jab Yeeshu paani se bahire nikris, tab dekhis ki wahi ṭaaim swarag khul gais aur Parmeshwar ke Aatma ek kabuttar ke rakam uske uppar utre hei. 17 Aur swarag se i awaaj sunaais, “I hamaar pyaara laṛka hei. Ham isse bahut khusi hei.”

Methiu 4

1 Tab Aatma Yeeshu ke suunsaan jagha le gais, jisse saitaan uske ṭesṭ le sake. 2 Yeeshu chaalis (40) roj aur chaalis raat bina kuchh khaay raha, iske baad uske bahut bhuuk lagis. 3 Aur saitaan uske lage aais aur bolis, “Agar tum Parmeshwar ke laṛka hei, to bolo ki i patthar roṭi ban jaay.” 4 Yeeshu jawaab dees, “Baaibal meñ likhaan hei, ‘Admi khali roṭi se nai lekin Parmeshwar ke muh se nikra vachan se jinda rahe hei.”‘ 5 Tab saitaan uske pawitr jagha le jaay ke aur Mandir ke ek uchcha jagha pe khaṛa kar dees. 6 Aur bolis, “Agar tum Parmeshwar ke laṛka hei, to nichche kuud jaao, kaahe ke Baaibal meñ likhaan hei, ‘ki Parmeshwar tumhaar khaatir ainjals ke hukum dei aur aapan haath pe uṭhaay lei, ki kahiñ eise nai hoy ki tumhaar goṛ ke patthar se choṭ lage.”‘ 7 Yeeshu usse bolis, “I bhi likhaan hei ki tum Prabhu aapan Parmeshwar ke ṭesṭ nai leo.” 8 Fir saitaan uske ek baṛa uchcha pahaaṛ pe le gais aur dunia ke sab raaj aur uske sakti dekhaay ke bolis, 9 “Agar tum hamaar aage jhuk ke hamme weship karega to ham tumme i sab de dega.” 10 Tab Yeeshu usse bolis, “Duur haṭ jaao saitaan! Kaahe ke likhaan hei, ‘Tum aapan Prabhu, Parmeshwar ke hee weship karo aur khali wahi ke sewa karo.”‘ 11 Ispe saitaan Yeeshu ke chhoṛ ke chala gais aur ainjals aay ke uske sewa kare lagin. 12 Yeeshu jab i sunis ki Yuhanna jel meñ hei, tab u Galeel chala gais. 13 Yeeshu Naasrat ke chhoṛ ke Kafarnahuum ṭaaun meñ jaay ke rahe laga. I ṭaaun Galeel ke laik ke kinaare Jabluun aur Naptaali ke des meñ hei. 14 Ki jisse Parmeshwar ke baare meñ vachan, jon Aayzaaya nabi bolis raha, puura hoi, 15 “E Jabluun aur Naptaali, ke des aur dharti jon samundar ke kinaare hei aur Joḍan ke eesṭ meñ hei, sab Galeel aur Saamri ke jameen suno.” 16 “Jon log añdhiyaar meñ rahin ulog baṛa roshni dekhi. Aur jon maut ke chhaaiñ meñ beiṭhin raha ulog pe laaiṭ chamki.” 17 U ṭaaim se Yeeshu parchaar kare laga aur i bole laga, “Aapan dil se pastaao, kaahe ke swarag ke raaj nagichche aay gais hei.” 18 Galeel ke laik ke kinaare chalte Yeeshu dui bhaiya log ke dekhis, Saayman jon ke Peeṭa bolaawa jaat raha aur uske bhaiya Enḍru, u duuno laik meñ jaal ḍaalat rahin, kaahe ke duuno machhua rahin. 19 Yeeshu ulog se bolis, “Hamaar pichchhe chale aao, ham tumme admi pakṛewaala banaayga.” 20 Ulog jaldi se aapan aapan jaal chhoṛ ke uske pichchhe hoy leen. 21 Yeeshu aage gais aur Jeims aur Yuhanna jon Zabdi ke laṛka log rahin, ulog ke dekhis. Ulog aapan bappa ke sañghe bauṭ meñ beiṭh ke jaal banaawat rahin. Yeeshu ulog ke bolaais aur bolis ki uske pichchhe aay jaay. 22 Ulog jaldi se bauṭ aur aapan bappa ke chhoṛ ke uske pichchhe hoy leen. 23 Yeeshu Galeel bhar meñ chech meñ ghuum ghuum ke sikhaat raha aur Parmeshwar ke raaj ke parchaar karat raha. Aur ulog ke sab rakam ke bimaari ṭheek karat raha aur dukh duur karat raha. 24 Uske naam puura Siria meñ feil gais. Tab sab log mirgi, lakwa aur ḍher rakam ke bimaari aur museebat meñ fase admi log aur pagla log ke Yeeshu ke lage laain aur u ulog ke achchha karat raha. 25 Galeel, Juḍia, Yarushalam ke das ṭaaun se jon ke Dekapulis bolaawa jaat raha, aur Joḍan ke u paar se bahut log aain, aur ek baṛa bheeṛ uske pichchhe chale lagin.

Methiu 5

1 Yeeshu bheeṛ dekhis tab uppar pahaaṛ pe jaay ke beiṭh gais, aur chela log uske lage aain. 2 Tab Yeeshu ulog ke sikhaay laga. 3 Dhann hei ulog jon saadhaaran hei aur Parmeshwar ke sahaare jiye hei kaahe ke swarag ke raaj eisane log ke hei. 4 Dhann hei ulog jon dukhi hei ulog ke saanti mili. 5 Dhann hei ulog jon naram dil ke hei kaahe ke ulog dharti ke hakdaar hoiyeñ 6 Dhann hei ulog jon dharam ke waaste bhuuka aur pyaasa hei kaahe ke ulog ke sab cheej mil jaai. 7 Dhann hei ulog jon dayaalu hei kaahe ke ulog pe bhi daya kara jaai! 8 Dhann hei ulog jon ke dil safa hei kaahe ke ulog Parmeshwar ke dekhi. 9 Dhann hei ulog jon sab ke milaay waala rahe hei, kaahe ke u Parmeshwar ke laṛka kahaai! 10 Dhann hei ulog jon achchha kaam ke waaste sataawa jaay hei kaahe ke swarag ke raaj weisane log ke khaatir hei. 11 Dhann hei tum log, jab admi log hamaar khaatir tumme sataai aur tumhaar waaste jhuuṭ aur kharaab kharaab baat boli, kaahe ke tum hamaar khaatir kaam karta hei. 12 Khusi raho, tumme swarag meñ baṛa fal mili. Bahut roj pahile nabi log ke, admi log yahi rakam se sataain raha 13 Tum dharti pe sab ke waaste neemak ke rakam hei. Jab neemak ke sawaad nai rahe jaay hei tab u khaana ke keise sawaad kari? Uske to khali feka aur kachra jaai. 14 Tum puura dunia meñ ek batti ke rakam hei. Agar pahaaṛ pe basti hei, to u luke nai sake hei. 15 Batti baar ke koi hañḍi ke nichche nai rakkhe hei, lekin uske uchcha jagha pe rakkha jaay hei ki u ghar meñ sab log ke añjora de saki. 16 Aapan batti admi log ke saamne chamkan deo, ki jisse sab koi tumhaar achchha kaam dekh le aur tum aapan Pita jon swarag meñ hei uske naam ke baṛaai karo. 17 I nai samajhna ki ham nabi log ke likhaan ruuls aur Maozas ke kaanuun ke khatam kare aaya hei. Ham uske khatam kare nai lekin puura kare aaya hei. 18 Swarag aur dharti miṭ jaay sake hei. Lekin ham promis karta hei ki ek koma ya fulsṭop kaanuun se gaayab nai hoi. Jon sab likhaan hei, uske puura hoy ke hei. 19 Agar tum koi ek chhoṭa aur khaas hukum ke nikaar dega aur dusra ke yahi sikhaayga to tum swarag meñ sab se chhoṭa kahaayga. Lekin agar tum ruuls ke maanega aur uske ijjat karke sab ke sikhaayga, tab tum swarag meñ mahaan maana jaayga. 20 Agar tum Farisi aur agua log se baṛh ke ruuls nai paalan karega to swarag ke raaj meñ kabhi nai jaay sakega. 21 Tum janta hei ki ham log ke purania log ke bataawa gay raha ki hatya nai karna, aur jon koi khuun kari uske koṭ meñ saja mili. 22 Lekin ham i promis karta hei ki agar tum koi pe gussa kara tab uske mukadma meñ aay ke paṛi. Aur agar tum koi ke beokuuf bolega tab bhi tumme koṭ le jaawa jaai. Aur agar tum koi ke bekaar bolega, tab tumme narak ke aagi meñ saja mili. 23 Tab agar tum aapan daan, bedi pe chaṛhaaywaala hei aur tumme yaad aais ki koi tum se gussa hei, tab aapan daan wahi bedi pe chhoṛ deo. 24 Aur jaay ke pahile usse milo, fir aay ke aapan daan Parmeshwar ke chaṛhaao. 25 Koṭ meñ le jaay se pahile, tum dos lagaay waala admi se dosti kar leo. Agar tum i nai karega, tab tumme jaj ke haath meñ de dewa jaai aur u tumme eisan ofisa ke haath meñ de dei ki u tumme jel meñ bhej dei 26 Ham tumme bataata hei ki jab tak tum aapan karja ke ek ek senṭ bhar nai dega, tab tak tum huañ se nikre nai paayga. 27 I to tum suna hei ki jon bola gais hei, “Tum aḍalṭri nai karna.” 28 Lekin ham tumme bataata hei, agar tum dusra aurat ke kharaab najar se dekhega, to tum aapan bichaar meñ gir gaya hei. 29 Yahi khaatir agar tumhaar raaiṭ aañkhi tum se paap karaay hei to uske nikaar ke feñk deo, kaahe ke tumhaar khaatir yahi ṭheek hei ki tumhaar deñhi ke ek hissa gawaay deo naa ki puura deñhi ke narak meñ jhok dewa jaay. 30 Agar tumhaar raaiṭ haath se paap hoy jaay to uske kaaṭ ke feñk deo, kaahe ke tumhaar waaste yahi achchha hei ki tumhaar ek hissa naas hoy jaay aur tumhaar puura deñhi narak meñ nai chhoṛa jaay. 31 Tumme i bhi bataawa gay hei ki agar ek admi aapan aurat chhoṛe hei to uske ḍivos ke noṭis likh ke de ke paṛi. 32 Lekin ham tumme i bataata hei ke aapan aurat ke nai chhoṛo jab tak ki u koi bhayaanak sekshual paap nai kari. Agar tum uske chhoṛ dega to tum uske aage faitful nai rahega, aur jon koi bhi uske sañghe saadi kari, u bhi faitful nai rahi. 33 Tum suna hei ki tumhaar baap daada se i bataawa gay raha, “Kabhi Prabhu ke naam leke jhuuṭa kasam nai khaana, jabtak uske puura nai kare paayga.” 34 Lekin ham tumme i bataata hei ki kabhi swarag ke kasam nai khaana! Kaahe ke swarag, Parmeshwar ke siñghaasan hei. 35 Naa to dharti ke, kaahe ke dharti Parmeshwar ke goṛ ke peeṛha hei, naa to Yarushalam ke, kaahe ke u bhi baṛa raaja log ke siṭi hei. 36 Aapan muuṛ ke bhi kasam nai khaana kaahe ke tum aapan ek baar ke bhi kariya ya ujjar nai kare sakta hei. 37 Jab tum promis karo to, “Haañ ya naa” meñ hoy ke chaahi. Isse jaada sab saitaan ke bagal se aay hei. 38 Jeise ki tumme bataawa gay hei ki, “Aañkhi ke badle aañkhi aur daañt ke badle daañt.” 39 Lekin ham tum se bataata hei ki agar tumme koi kuchh kare to tum badla nai lena, agar koi tumhaar raaiṭ gaal pe thappaṛ maare to tum aapan lefṭ gaal de dena. 40 Agar koi mukadma karke tumhaar sheṭ le maañge to tum uske aapan koṭ bhi de dena. 41 Agar koi jabarjasti tumme ek maael bojha ḍhowaay to tum dui maael uske bojha ḍhoy lena. 42 Agar tum se koi cheej koi maañge to uske de deo. Agar koi udhaar maañge to karja de deo. 43 Tum log i suna hei ki bola gay hei, “Aapan paṛosi se prem karo aur aapan dusman se dusmani karo.” 44 Lekin ab ham tum se bolta hei ki aapan dusman se prem rakkho aur jon tumme sataay hei uske waaste preya karo. 45 Isse tum aapan swarag ke Pita ke laṛkan ban jaayga. Kaahe ke u achchha aur kharaab duuno pe suuraj chamkaay hei, aur achchha aur kharaab duuno pe paani barsaay hei. 46 Agar tum khali wahi se prem karega jon tum se prem kare hei, to tumhaar waaste kaa faayda? Yahi rakam to ṭeks baṭorewaala bhi kare hei. 47 Aur agar tum aapan yaar dost se khali baat karega, to kon baṛa kaam kara? Eisehiyeñ to aur sab abiswaasi bhi kare hei. 48 Yahi khaatir tum wahi rakam kaam karo, jeise tumhaar swarag ke Pita kaam kare hei

Methiu 6

1 Saaodhaan raho! Sab log ke dekhaay ke khaatir aapan dharam ke kaam nai karo, kaahe ke tum aapan swarag ke Pita se fal nai paayga. 2 Jab tum koi gareeb ke daan deo, to dekhaawe ke khaatir nai deo, jeise ki ḍhoñgi, sabhaghar aur rasta meñ kare hei, ki jisse sab log ulog ke baṛaai kari. Ham tumme bataata hei ki ulog aapan fal paay leen hei. 3 Lekin jab tum koi gareeb ke madat karta hei ya daan deta hei tab koi ke janaao nai ki tum kaa deta hei. 4 I rakam tumhaar daan seekraṭ rahi aur tumhaar Pita jon sab jaane hei, tumme fal dei. 5 Jab tum preya karo to ḍhoñgi log ke rakam nai karo, kaahe ke sab log dekhaay ke waaste chech meñ aur rasta pe khaṛa hoy ke preya kare ke laaik kare hei, lekin ham tum se sachche bolta hei ki ulog aapan fal paay leen hei. 6 Jab tum preya karo to aapan ruum meñ jaay ke palla band kar leo aur akele meñ aapan Pita se preya karo. Tumhaar Pita, jon akele meñ bhi dekhe hei, tumme fal dei. 7 Jab tum preya karo to ulog ke rakam nai dohraao jon Parmeshwar ke nai jaane hei. U log samjhe hei ki lamba lamba preya kare se Parmeshwar ulog ke suni. 8 Ulog ke rakam nai bano. Tumhaar Pita tumhaar maañge se pahile jaane hei ki tumme kaa jaruuri hei. 9 Tum i rakam se preya karo, E hamaar Pita tum jon swarag meñ hei tumhaar naam pawitr maana jaay 10 Tumhaar raaj aawe aur tumhaar ichchha jeise swarag meñ puura hoy hei weisaiyeñ dharti pe bhi hoy. 11 Aaj ke waaste hamme roṭi deo 12 Hamaar galti maaf kar deo, jeise ham bhi aapan apraadhi log ke maaf kara hei. 13 Ṭesṭ se hamme duur rakkho aur hamme buraai se bachaao. 14 Agar tum dusra ke paap maaf karega, to tumhaar swarag ke Pita bhi tumme maaf kari. 15 Lekin agar tum dusra ke paap nai maaf karega, to tumhaar Pita bhi tumhaar paap nai maaf kari. 16 Ḍhoñgi log ke rakam muh banaay ke upwaas nai karo. Ulog aapan muh banaay le hei jisse sab log i jaane ki ulog upwaas kare hei. Ham tum log se sachche bataata hei ki ulog aapan fal paay leen. 17 Jab tum upwaas karo, to aapan muuṛ meñ tel lagaao aur haath muh dhoy leo. 18 Jisse sab log nai lekin khali tumhaar Pita jon dekhaawe nai hei, dekhi ki tum upwaas rakkha hei. Tumhaar Pita jon akele meñ sab cheej dekhe hei, tumme fal dei. 19 Dharti pe aapan waaste dhan nai jama karo, jahañ murcha pakaṛ le hei, kirwa khaay hei aur chor choraay le hei. 20 Swarag meñ aapan waaste dhan jama karo, jahañ pe naa to murcha lage hei, naa kirwa paṛe hei aur naa to chor lage hei. 21 Kaahe ke jahañ tumhaar dhan hei wahiñ tumhaar dil bhi laga rahi. 22 Tumhaar aañkhi tumhaar deñhi ke khaatir ek batti ke rakam hei. Jab u achchha hei, tab tumhaar puura deñhi meñ ujera rahi. 23 Lekin agar tumhaar aañkhi kharaab hei to tumhaar puura deñhi meñ añdhera rahi, yahi kaaran jon batti tum meñ hei, agar usman ujera nai hei to tum ketna baṛa añdhera meñ hei. 24 Koi bhi admi dui maalik ke sewa nai kare sake hei. U ya to ek se dusmani rakkhi aur dusra se prem kari, ya to ek ke maani aur dusra ke nai maani. Tum Parmeshwar aur sikka (peisa), duuno ke ek sañghe sewa nai kare sakta. 25 Ham tum log se bolta hei ki tum aapan jindagi ke khaatir wari nai karo, ki ham kon cheej khaayga aur kon cheej piyega aur kaa pahinega. Kaa tumhaar jaan, khaana aur kapṛa se baṛa nai hei? 26 Asmaan meñ chiṛia ke dekho, ulog naa to kuchh bowe hei aur naa kaaṭe hei, aur naa to khet meñ baṭore hei, to bhi tumhaar swarag ke Pita ulog ke khawaay hei. Kaa tum u sab se baṛh ke nai hei? 27 Kaa wari karke koi aapan umar baṛhaay sake hei? 28 Aur kaahe ke kapṛa ke waaste wari karta hei? Dekho jañgli fuul keise baṛhe hei. U naa to mehnat kare hei, aur naa to kapṛa siye hei? 29 Fir bhi ham tumme bataata hei ki Soloman aapan puura dhan daulat se bhi ekko ke baraabri nai kare sakis. 30 Parmeshwar jab khet ke graas jon aaj hei aur kal chuulha meñ jhok dewa jaai, uske eisan kapṛa pahinaay hei, to, E muurakh log, kaa u tumme nai pahinaai? 31 Yahi ke maare ham tum se bolta hei ki wari nai karo ki, “Ham kaa khaai, kaa pee aur kaa pahini?” 32 Kaahe ke i sab cheej ke chinta jon Parmeshwar pe biswaas nai kare hei, ulog kare hei. Tumhaar swarag ke Pita jaane hei ki tumme kon sab cheej ke jaruurat hei. 33 Tum sab se pahile Parmeshwar ke raaj aur uske dharam ke khoj meñ laga raho, aur i sab bhi tumme mil jaai. 34 To kal ke waaste wari nai karo. Kaahe ke kal ke chinta apne aap suljhaay jaai. Tumhaar waaste aaj ke chinta kaafi hei.

Methiu 7

1 Dusra pe dos nai lagaao, ki jisse Parmeshwar tum pe bhi dos nai lagaai. 2 Jon rakam tum dusra pe dos lagaayga wahi rakam Parmeshwar bhi tum pe dos lagaai. Jeise tum dusra ke sañghe karega, weisaiyeñ tumhaar sañghe bhi hoi. 3 Jab tumme aapan aañkhi ke dhabba ke pata nai, to tum aapan bhaiya ke aañkhi ke meila kaahe dekhta hei? 4 Jab tumhaar aañkhi meñ dhabba hei tab tum aapan bhaiya se keise bolega, “Ham tumhaar aañkhi ke meila ke nikaar dei.” 5 Are ḍhoñgi! pahile aapan aañkhi meñ se dhabba nikaaro tab aapan bhaai ke aañkhi ke meila ṭheek se nikaare sakega. 6 Pawitr cheej kutta log ke nai deo. Ulog khali ghuum ke aṭek kari. Moti suar ke aage nai feko. Ulog uske aapan goṛ ke nichche kachar dei. 7 Maañgo to tumme dewa jaai, khojo to tumme mili, nok karo to tumhaar khaatir khola jaai. 8 Yahi khaatir jon koi maañge hei, uske mile hei, aur jon khoje hei u paawe hei, aur jon nok kare hei uske khaatir khola jaai. 9 Agar tumhaar laṛka tum se roṭi maañgi to tum meñ se eisan kon hei jon uske patthar dei? 10 Ya machhri maañgi, to uske saañp dei? 11 Kharaab hoy pe bhi agar tum log aapan laṛkan ke achchha achchha cheej deta hei, to tumhaar swarag ke Pita maañge waala ke achchha achchha cheej kaahe nai dei? 12 Jeise tum mañgta hei ki dusra log tumhaar sañghe kare, weisaiyeñ tum bhi uske sañghe karo. Yahi Maozas ke niyam aur nabi log ke ṭeeching ke matlab hei. 13 Patra rasta se halo. Chauṛa rasta u rasta hei jon bahut sahaj hei, aur wahi rasta museebat ke bagal le jaay hei, aur bahut log yahi rasta pe chale hei. 14 Lekin patra rasta kaṛa rasta hei aur wahi rasta jeewan ke paas le jaai, aur i khali thoṛa log ke mile hei. 15 Jhuṭṭa nabi log se husiaar rahna! Ulog bheṛa ke bhes meñ tumhaar lage aawe hei, lekin u bhittar se jañgli bheṛiya rahe hei. 16 Ulog ke fal se tum ulog ke jaan lega. Kaa kabhi kaaṭa waala peṛ se añguur aur anjeer (fig) fare hei? 17 Yahi rakam sab achchha peṛ achchha fal dewe hei aur kharaab peṛ kharaab fal dewe hei. 18 Achchha peṛ kharaab fal nai de sake hei aur naa kharaab peṛ achchha fal. 19 Jon peṛ achchha fal nai dewe, uske kaaṭ ke aagi meñ feñk dewa jaay hei. 20 Yahi waaste ulog ke fal se tum ulog ke jaan lega. 21 Jon log hamme “He Prabhu! He Prabhu” bole hei, ulog meñ sab ke sab swarag raaj meñ nai jaay saki, lekin ulog jon hamaar swarag ke Pita ke ichchha pe chale hei wahi log swarag ke raaj meñ jaay saki. 22 Nyaay ke roj bahut log ham se boli, “He Prabhu! Kaa ham tumhaar naam se parchaar nai kara? Kaa ham tumhaar naam leke saitaan nai nikaara aur bahut jaada chamatkaar nai dekhaaya?” 23 Lekin ham ulog ke bataayga, “Ham tum log ke nai janta. Dushṭ log hamaar saamne se duur hoy jaao!” 24 Jon hamaar i baat sune hei aur uspe chale hei, u ek samajhdaar admi ke rakam hei jon aapan ghar chaṭṭaan pe banaais hei. 25 Paani barsis, nadi meñ baaṛh aais, aañdhi chalis aur u ghar se ṭakraais. Tab bhi u ghar nai gira, kaahe ke u ghar ke faaunḍeishan, chaṭṭaan pe gaaṛa gay raha. 26 Jon koi hamaar i baat sune hei, lekin uspe nai chale hei, u ek muurakh ke rakam hei, jon baalu pe aapan ghar banaais. 27 Paani barsis, nadi meñ baaṛh aais, aañdhi chalis aur u ghar se ṭakraais. U ghar gir gais aur barbaad hoy gais. 28 Jab Yeeshu i sab baat kar ke khalaas kar dees, to bheeṛ uske updes se chakit hoy gain. 29 Kaahe ke u Maozas ke kaanuun ke ṭeecha log ke rakam nai lekin adhikaar se sikhaat raha.

Methiu 8

1 Jab Yeeshu pahaaṛ se nichche aais, tab uske pichchhe ek baṛa bheeṛ hoy lees. 2 Wahi lage ek admi jiske koṛhi ke bimaari raha, Yeeshu ke saamne aay ke aur jhuk ke Yeeshu se bolis, “He Prabhu agar tum maañgo to hamme achchha kare sakta hei.” 3 Yeeshu aapan haath uspe rakh ke bolis, “Ham mañgta hei ki tum achchha hoy jaao.” aur wahi lage u achchha hoy gay. 4 Tab Yeeshu usse bolis, “Dekho, tum koi se iske baare meñ nai bataana, aur jaay ke aapan paadri ke dekhaao. Aur jaao, Maozas ke ruuls ke mutaabik aapan daan chaṛhaao, ki jisse tum sab ke khaatir gawaah ban jaao.” 5 Jab Yeeshu Kafarnahuum ke ṭaaun meñ aais raha, tab ek aami ke ofisa uske lage aay ke binti kare laga, 6 “He Prabhu, hamaar naukar ghar meñ bahut kaṛa peeṛa ke maare hile bhi nai sake hei.” 7 Yeeshu usse bolis, “Ham aay ke uske ṭheek kar dega.” 8 Lekin ofisa bolis, “He Prabhu ham to i laaik bhi nai hei ki tum hamaar ghare aao. Tum muh se khali bol deo to hamaar naukar achchha hoy jaai. 9 Ham bhi to koi baṛa ofisa ke nichche hei aur hamaar nichche bhi saulja log hei. Jab ham ek se bolta hei, ‘Jaao!’ to u jaay hei aur dusra se bolta hei, ‘Aao!’ to u aawe hei. Aapan naukar se bolta hei ki, ‘I karo’ to u kar de hei.” 10 Jab Yeeshu i baat sunis to chakit hoy gais aur jon sab uske pichchhe aat rahin, ulog se bolis, “Ham sachche bolta hei ki Israayel meñ ham aur koi admi meñ etna biswaas nai dekha! 11 Bahut log aiheñ aur Abraham, Aayzak aur Jeims ke sañghe swarag ke raaj meñ beiṭhi. 12 Lekin ulog jon ke huañ hoy ke chaahi, ulog ke añdhera meñ feñk dewa jaai, huañ pe ulog roi aur daañt peesi.” 13 Tab Yeeshu ofisa se bolis, “Jaao, jeisan tumhaar biswaas hei, weisaiyeñ tumhaar waaste hoi.” Uske naukar wahi ṭaaim achchha hoy gais. 14 Yeeshu Peeṭa ke ghare gais, to huañ u dekhis ki Peeṭa ke saas bahut bukhaar se bimaar hoy ke leṭi hei. 15 Yeeshu uske haath aapan haath meñ lees aur uske bukhaar utar gais. Aur u uṭh ke Yeeshu ke sewa kare lagis. 16 Sanjha ke ṭaaim Yeeshu ke lage bahut log laawa gain jon meñ saitaan rahin. Aur Yeeshu saitaan ke aapan vachan se nikaar dees aur sab bimaar log ke achchha kar dees. 17 Ki jisse Aayzaaya nabi jon cheej bolis raha, u sab puura hoy, “U hamlog ke bimaari ṭheek karis aur hamlog ke achchha banaais.” 18 Jab Yeeshu aapan chaaro bagal baṛa bheeṛ dekhis, tab chela log ke laik ke u paar jaay ke bolis. 19 Tab ek kaanuun ke guru uske lage aay ke bolis, “He guru, tum jahañ bhi jaayga, ham tumhaar pichchhe chalega.” 20 Yeeshu jawaab dees, “Lomṛi ke ghar aur chiṛia ke ghosla hoy hei, lekin Manush ke laṛka ke khaatir muuṛ rakkhe ke bhi jagha nai hei.” 21 Ek aur chela usse bolis, “He Prabhu, hamme mauka deo ki ham aapan bappa ke pahile jaay ke maṭṭi de dei.” 22 Yeeshu bolis, “Tum hamaar pichchhe aao, murda log ke aapan murda gaaṛan deo.” 23 Yeeshu bauṭ pe chaṛh gais aur uske chela log bhi sañghe hoy leen. 24 Wahi lage laik meñ eisan baṛa tufaan aais ki bauṭ ḍuube lagis. Lekin Yeeshu to sowat raha. 25 Chela log uske lage aay ke uske jagaain, aur bole lagin, “He Prabhu, ham log ke bachaay leo, ham log ḍubta hei!” 26 Yeeshu ulog se bolis, “Tum log kaahe ke ḍarta hei? Tumhaar biswaas kahañ hei?” Tab u uṭh ke paani aur hawa ke ḍaaṭis aur sab saanti hoy gais. 27 Aur sab log chakit hoy gain aur bole lagin, “I keisan admi hei ki iske hukum aañdhi aur tufaan bhi maane hei?” 28 Jab Yeeshu laik ke u paar Gadara ke des meñ gais, to dui admi jisman saitaan rahin, kabar se nikar ke usse milin. I saitaan etna kharaab raha ki u rasta se koi bhi jaay nai sakat raha. 29 Ulog chillaay ke bolin, “He Parmeshwar ke laṛka, tumme ham se kaa kaam hei? Kaa tum ṭaaim se pahile hamme saja dewe aaya hei?” 30 Thoṛa duur pe ek suar ke jhunḍ charat rahin. 31 Saitaan log Yeeshu se binti karin, “Agar tum hamme bahire nikaarega, to i suar ke jhunḍ meñ bhej deo.” 32 Yeeshu bolis, “Jaao!” Aur u sab nikar ke suar meñ ghus gain. Wahi lage suar ke jhunḍ uchcha karaar pe se jhapaṭ ke paani meñ ḍuub gain. 33 Aur suar ke charaay waala huañ se bhaag ke ṭaaun meñ jaay ke sab kuchh bataain, aur duuno admi ke baare meñ bhi bataain jon ke saitaan pakṛis raha. 34 Ṭaaun ke sab log Yeeshu se mile aain. Aur uske dekhte usse binti karin ki u huañ se bahire nikar jaay.

Methiu 9

1 Yeeshu bauṭ meñ beiṭh ke u paar aapan gaaoñ meñ gais. 2 Huañ pe kuchh log ek lakwa se bimaar admi ke khaṭia pe rakh ke Yeeshu ke lage laain. Yeeshu ulog ke biswaas dekh ke u bimaria se bolis, “Hamaar dost, wari nai karo! Tumhaar paap maafi hoy gay hei.” 3 I sun ke Maozas ke kaanuun ke guru log apne meñ bolin, “I Parmeshwar ke buraai kare hei.” 4 Yeeshu ulog ke man ke baat jaan ke bolis, “Tum log aapan man meñ etna kharaab kaahe ke sochta hei?” 5 Sahaj kon cheej hei? I bole ke ki tumhaar paap maafi hoy gais ki i bole ke ki uṭho aur chalo firo. 6 Lekin tum sab ke dekhaayga ki Manush ke laṛka ke hak mila hei ki u dunia meñ paap ke maaf kare.” Aur Yeeshu u admi se bolis, “Aapan khaṭia uṭhaao aur aapan ghare chala jaao.” 7 U uṭh ke aapan ghare chala gais. 8 I dekh ke sab log ḍar gain aur Parmeshwar ke gun gaay lagin jon admi ke eisan kaam kare ke hak dees hei. 9 Jab Yeeshu huañ se chala gais, tab aage baṛh ke u Methiu naam ke ek admi ke ṭeks baṭorewaala kursi pe beiṭha dekhis. Yeeshu usse bolis, “Hamaar pichchhe aao.” Methiu uṭhis aur Yeeshu ke pichchhe hoy lees. 10 Aur jab Yeeshu Methiu ke ghare khaana khaay laga tab aur dusra ṭeks baṭorewaala log aur kuchh paapi aur chela log bhi huañ uske sañghe khaana khaay lagin. 11 I sab dekh ke Farisi log uske chela log se bolin, “Tumhaar guru, ṭeks baṭorewaala aur paapi log ke sañghe kaahe khaay piye hei?” 12 Yeeshu i sab sun ke ulog se bolis, “Bhala changa log ke ḍokṭa ke jaruurat nai howe hei lekin bimaria log ke jaruur howe hei. 13 Yahi khaatir tum jaay ke seekho jab Baaibal bole hei, ‘Ham bali nai mañgta hei, lekin dusra ke uppar daya karo.’ Ham achchha log ke nai lekin paapi log ke bolaay aaya hei.” 14 Tab ek roj Yuhanna Baptisma de waala ke chela log Yeeshu ke lage aay ke bole lagin, “Kaa kaaran hei ki ham aur Farisi etna upwaas rakhta hei, lekin tumhaar chela log to nai rakkhe hei?” 15 Yeeshu ulog se bolis, “Jab tak dulha baraati ke sañghe rahe hei, kaa ulog dukh meñ rahe hei? Nai. Lekin ek roj aai jab dulha ulog se alag hoy jaai aur u ṭaaim ulog upwaas rakhiyeñ. 16 Nawa kapṛa se puraana kapṛa pe chakti koi nai lagaawe hei, kaahe ke u chakti khichaay jaay hei aur kapṛa faṭ jaay hei. 17 Aur nawa añguur ke ras bhi puraana chamṛa ke jholi meñ nai bhara jaay hei, kaahe ke eise kare se chamṛa ke jholi faṭ jaai. Lekin haañ, taaja añguur ke ras nawa jholi meñ bhara jaay hei, yahi kaaran duuno ṭheek rahe hei. 18 Jab Yeeshu ulog se baat karat raha, tab ek ofisa aay ke uske saamne ghuṭna pe gir ke bolis, “Hamaar laṛki abhi abhi maris hei, lekin agar tum chal ke aur aapan haath uspe rakh deo to u jinda hoy jaai.” 19 Yeeshu uṭh ke aapan chela log ke leke uske sañghe chal paṛis. 20 Ek aurat jiske baarah saal se khuun bahat raha, pichchhe se aay ke Yeeshu ke kapṛa chhui lees. 21 U aapan man meñ bolat rahis, “Agar ham khali uske kapṛa chhui lei to achchha hoy jaayga.” 22 Yeeshu pichchhe ghuum ke uske dekhis aur bolis, “Beṭi, himmat rakkho, tumhaar biswaas tumme achchha kar dees hei.” U aurat wahi lage changi hoy gais. 23 Jab Yeeshu u ofisa ke ghare pahuñchis tab dekhis ki log gaay bajaay aur rowe hei. 24 U bolis, “Sab log bahire jaao! Laṛki mari nai hei. U khali sowe hei.” I baat pe sab log uske hasi uṛaay lagin. 25 Lekin jab bheeṛ ke bahire bhej dewa gay tab Yeeshu bhittar jaay ke laṛki ke haath pakṛis aur u jinda hoy gais. 26 I baat ke charcha sab des meñ feil gais. 27 Jab Yeeshu huañ se aage gais to dui añdha log uske pichchhe i chillaate aur bolaate aain, “E Ḍeiviḍ ke laṛka, ham pe daya karo.” 28 Jab u ghar meñ aais tab u dui añdha log uske lage aain. Yeeshu ulog se bolis, “Kaa tumme biswaas hei ki ham tum log ke ṭheek kare sakta hei?” Ulog bolin, “Haañ Prabhu.” 29 Tab Yeeshu ulog ke aañkhi chhui ke bolis, “Tumhaar biswaas ke kaaran tum achchha hoy jaayga.” 30 Aur ulog dekhe lagin. Yeeshu ulog ke samjhaais ki i baat koi se nai bataana. 31 Lekin u duuno jurte huañ se nikar ke sab koi se bataay deen aur Yeeshu ke i kaam ke charcha sab des meñ feil gais. 32 Jab ulog bahire jaat rahin, to kuchh log Yeeshu ke lage ek guuñga ke laain, jisman saitaan raha. 33 Aur jab saitaan nikar gais, to guuñga bole laga. Aur sab bheeṛ chakit hoy ke bolin, “Israayel meñ to eise hote ham kabhi nai dekha.” 34 Lekin Farisi log bolin, “Saitaan ke sardaar iske madat kare hei aur i saitaan ke bahire nikaare hei.” 35 Yeeshu sab gaaoñ aur ṭaaun meñ ghuumat raha. Ulog ke meeṭing ke jagha meñ updes karte aur Parmeshwar ke raaj ke achchha khabar parchaar karte, aur ketna log ke bimaari aur rog ke duur karte raha. 36 Jab Yeeshu bheeṛ ke dekhis, to uske man daya se bhar gais, kaahe ke ulog dukhi aur heraan lagat rahin, ulog u bheṛa ke rakam rahin, jon ke charaay waala nai raha. 37 Tab u aapan chela log se bolis, “Khet paka khaṛa hei lekin kaam kare waala thoṛa hei.” 38 Yahi khaatir khet ke maalik se bolo ki kaaṭe ke waaste kaam kare waala bheje.

Methiu 10

1 Yeeshu aapan baarah chela log ke bolaay ke, ulog ke saitaan ke nikaare ke adhikaar dees aur sab rakam ke bimaari aur dukh ṭheek kare ke taagat dees. 2 U baarah chela log ke naam hei, Saayman jon Peeṭa ke naam se jaana jaat raha, aur uske bhaiya Enḍru, Zabdi ke laṛka Jeims aur uske bhaiya Yuhanna. 3 Filip aur Bartimaais, Thomas aur ṭeks lewaala Methiu, Halfai ke laṛka Jeims aur Taddai. 4 Saayman Kanaani aur Juḍas Iskariyoti jon Yeeshu ke pakaṛwaais raha. 5 U baarah chela log ke Yeeshu i bol ke bhejis, “Koi dusra jaat aur Saamri log ke koi ṭaaun meñ nai jaana. 6 Lekin Israayel ke gharaana ke heraan bheṛa log ke lage jaana. 7 Aur tum chalte chalte parchaar karna ki swarag ke raaj nagichche hei. 8 Bimaar log ke achchha karna, mara log ke jiaana, koṛhi log ke achchha karna. Saitaan ke nikaarna. Tum i sab bina daam ke paaya hei, to muft meñ dena. 9 Aapan jeb meñ naa to sona, chaañdi aur naa to taamba (copper) rakhna. 10 Rasta ke waaste naa to jholi lena, naa kurta, naa juuta, aur naa to laaṭhi lena. Kaahe ke majduur ke uske khaana mile ke chaahi. 11 Jab koi gaaoñ ya ṭaaun meñ jaao to pata lagaao ki huañ kon achchha admi hei, jiske ghare tum rahe sako hei, aur jab tak huañ se nai nikro, wahi ghar meñ raho. 12 Aur jab tum koi bhi ghar meñ jaao to ulog ke aasheesh deo. 13 Agar u ghar ke log tumhaar aasheesh aur saanti lewe hei to ulog ke bhala hoi. Lekin agar ulog tumhaar welkam nai kare hei to tumhaar aasheesh aur saanti tumhaar lage hee rahi. 14 Aur jon koi tumhaar baat nai suni, aur tumme nai apnaai, to aapan goṛ ke garda jhaaṛ ke u gaaoñ aur ṭaaun se nikar jaana. 15 Ham tumme sachche bataata hei, ki nyaay ke roj u ṭaaun ke dasa Sadom aur Gamora des se kahiñ jaada dukh bhara hoi. 16 Ham tumme bheṛa ke rakam bheṛiya ke beech meñ bhejta hei, yahi khaatir saañp ke rakam husiaar aur kabuttar ke rakam bhola bana rahna. 17 Admi log se husiaar rahna, kaahe ke ulog tumme chaabuk maari. 18 Tum log, hamaar khaatir Raaja aur agua log ke saamne le jaawa jaayga, ki jisse ulog ke aur baaki jaat ke susamaachaar sunaawa jaay sake. 19 Jab ulog tumme pakaṛwaai to wari nai karna ki tum kon cheej aur keise bolega. Wahi lage u sab tumme bataay dewa jaai. 20 Kaahe ke bole waala tum nai rahega, lekin tumhaar Pita ke aatma tum meñ se boli. 21 Ek bhaai dusra bhaai ke maar dei. Aur laṛkan aapan maañ baap ke agaiñsṭ baat kari aur ulog ke marwaay dei. 22 Hamaar naam ke khaatir, sab log tum se dusmani lei. Lekin jon aakhri tak dheeraj rakkhi, wahi ke mukti mili. 23 Jab ulog tumme ek ṭaaun meñ sataai, to tum jaldi se dusra ṭaaun meñ chala jaana. Ham tumme sachche bataata hei ki tum Israayel ke sab ṭaaun meñ aapan kaam khalaas nai kare paayga ki Manush ke laṛka aay jaai. 24 Ek chela aapan guru se baṛa nai hei aur naa to ek naukar aapan maalik se. 25 I kaafi hei ki ek chela aapan guru ke rakam rahe, aur ek naukar aapan maalik ke baraabar rahe. Jab u ghar ke maalik ke, saitaan bolis, to ghar ke baaki log ke kaa boli? 26 Koi se nai ḍaro! Jon bhi cheej lukaan hei, aage aay jaai, sab seekraṭ saamne aay jaai. 27 Jon bhi cheej tum se ham añdhiyaar meñ bolta hei, uske ujera meñ bataana. Aur jon cheej ham akele meñ tumme bataata hei, uske ruuf pe se parchaar karo. 28 Admi log se nai ḍaro. Ulog tumme maar dei, lekin ulog tumhaar aatma ke choṭ nai pahuñchaay sake hei. Parmeshwar se ḍaro jon ki deñhi aur aatma duuno ke narak meñ naas kare sake hei. 29 Kaa ek sikka meñ dui chiṛia nai bike hei? To bhi tumhaar Pita jaane hei kab u jameen pe gire hei. 30 Aur tumhaar muuṛ ke ek ek baar bhi gina gais hei. 31 Yahi khaatir tum ḍaro nai, tum chiṛia se jaada mahañga hei. 32 Agar tum sab ke bataayga ki tum hamaar hei, to ham swarag meñ hamaar Pita ke saamne uske apnaayga. 33 Lekin jon koi hamme nai apnaai, ham aapan swarag meñ Pita ke saamne uske nai apnaayga. 34 I nai sochna ki ham dunia meñ saanti laaya hei! Ham hiañ museebat laaya hei, saanti nai. 35 Ham to laṛka ke bappa se alag kare aur laṛki ke uske amma se aur patoh ke uske saas se alag kare aaya hei. 36 Tumhaar sab se baṛa dusman, tumhaar ghar ke log hei. 37 Agar tum aapan maiya, bappa ya laṛka aur laṛki ke ham se jaada pyaar karta hei, tab tum hamaar chela bane laayk nai hei. 38 Aur jon aapan kros leke hamaar pichchhe nai chale hei, u hamaar chela bane laayk nai hei. 39 Jon aapan laaif bachaay hei, u uske khoi. Lekin jon aapan laaif hamaar waaste khoi, u uske paay lei. 40 Jon koi tumme welkam kare hei, u hamme bhi welkam kare hei, aur jon hamme welkam kare hei, uske bhi welkam kare hei, jon hamme bhejis hei. 41 Jon koi ek sewak ke welkam kare hei, i jaan ke ki u ek sewak hei, to uske wahi fal mili jon sewak ke mile ke chaahi. Jon koi ek achchha admi ke welkam kare hei, kaahe ke u achchha admi hei, to uske weisane fal mili jon ek achchha admi ke mile hei. 42 Aur jon koi ek chhoṭa admi jaan ke ek pyaala ṭhanḍa paani piaay hei, ham tum se sachche bolta hei, ki uske jaruur uske fal mili.

Methiu 11

1 Jab Yeeshu aapan baarah chela log ke hukum de dees, tab u huañ se chala gais, ki jisse u ṭaaun meñ parchaar kare sake. 2 Jab Yuhanna jel meñ raha to u Maseeh ke kaam ke baare meñ sunis tab aapan chela log ke uske lage bhejis ki jaay ke puuchhe. 3 “Kaa tum wahi hei jon aay waala hei ki ham dusra ke rasta dekhi?” 4 Yeeshu jawaab dees, “Jaay ke Yuhanna se wahi bataao jon tum dekha aur suna hei. 5 Añdha log ab dekhe sake hei, langṛa log chale lagin hei, koṛhi log changa hoy hei, bahra log sune lagin hei, murda jinda hoy hei, aur gareeb log ke susamaachaar sunaawa jaay hei. 6 Parmeshwar u sab ke aasheesh dei jon hamaar kaam ke apnaay hei, aur hamme maane hei” 7 Jab Yuhanna ke chela log jaay lagin tab Yeeshu Yuhanna ke baare meñ sab log se bataay lagis, “Tum sab ḍezaṭ meñ kaa dekhe gay raha? Kaa hawa meñ hilte uchcha graas ke? 8 Kon rakam ke admi ke tum dekhe gay raha? Kaa u sundar kapṛa pahine raha? Jon sundar kapṛa pahine hei, u raaja ke mahal meñ rahe hei. 9 To fir tum log kaa dekhe gay raha? Kaa koi nabi ke dekhe gay raha? Haañ sachche baat hei, u to nabi se bhi bahut baṛa hei. 10 I wahi hei jiske baare meñ Baaibal meñ likhaan hei, “Ham aapan sewak ke tumhaar aage bhejta hei aur u tumhaar aage aage tumhaar rasta seedha kari. 11 Ham tumme sachche bataata hei ki jon koi bhi i dharti pe peida bhais hei, u Yuhanna baptisma dewaala se baṛa nai hei. Lekin jon swarag ke raaj meñ sab se chhoṭa hei, wahi Yuhanna se baṛa hei. 12 Yuhanna baptisma dewaala ke ṭaaim se abhi tak, log taagat se swarag ke raaj apnaate chale aain hei. 13 Yuhanna ke ṭaaim tak sab nabi aur Maozas ke kaanuun, raaj ke baare meñ bataate aain hei ki uske kaa hoi. 14 Aur agar tum biswaas karta hei to samajh leo ki Yuhanna hee Ilaayja hei jon aay waala raha. 15 Agar tumhaar lage kaan hei, to suno! 16 Tum sab u laṛkan ke rakam hei, jon bajaar meñ beiṭh ke ek dusra ke uppar chillaay hei, 17 “Ham tumhaar khaatir baañsuri bajaaya lekin tum nai naacha! Ham margi ke gaana gaaya lekin tum shok bhi nai manaaya!” 18 Jab Yuhanna aais to u kuchh nai khaais pees, tab sab bolin, “Usman saitaan hei.” 19 Manush ke laṛka khaate peete aais, tab sab koi bolin, “I admi peṭṭu aur piakkaṛ hei, aur i ṭeks baṭorewaala ke dost hei. Lekin Parmeshwar ke buddhi wahi hei jon uske fal se jaana jaay hei.” 20 Jon jon ṭaaun meñ Yeeshu chakit ke kaam karis raha, huañ ke log Parmeshwar ke bagal nai ghuumin. Yeeshu i baat dekh ke bahut dukhi bhais. 21 E Khuraazin aur Beitseida ke log, jon chakit ke kaam tumhaar sañghe kara gais hei agar u Ṭaaya (Tyre) aur Seida meñ kara jaata, tab ulog kab ke Parmeshwar ke bagal ghuum jaate. Ulog basta ke kapṛa pahin ke aur raakhi lagaay ke apne aap ke badal lete. 22 Ham tum se bolta hei ki nyaay ke roj Parmeshwar Ṭaaya (Tyre) aur Seida pe tum se jaada daya kari. 23 E Kafarnahuum ke log, kaa tum log swarag meñ aadar paayga? Tum to narak meñ nichche feka jaayga! Jon chakit waala kaam tumhaar waaste kara gais, agar Ṭaaya (Tyre) aur Seida meñ kara jaata to u ṭaaun aaj bhi rahta. 24 Lekin ham tum se sachche sachche bolta hei ki nyaay ke roj Parmeshwar tum log se jaada Sadom pe daya kari. 25 Wahi lage Yeeshu bolis, “Hamaar Pita, swarag aur dharti ke Prabhu, ham tumme dhanbaad deta hei ki tum i sab baat samajhdaar log se lukaaya aur jon nai samjhe hei, ulog ke dekhaaya. 26 Haañ Pita ji kaahe ke yahi tumme khusi karis hei. 27 Hamaar Pita hamme sab kuchh dees hei, aur khali wahi Putr ke jaane hei. Putr ke chhoṛ ke aur koi bhi Pita ke nai jaane hei. Lekin Putr sab ke Pita ke baare meñ bataay maañge hei, ki jisse sab log uske jaan le. 28 Agar tum bojha ḍhote ḍhote thak gaya hei to hamaar lage aao, ham tumme araam dega. 29 Hamaar juaaṭha (yoke) aapan uppar uṭhaao aur ham se seekho, kaahe ke ham naram dil ke aur deen hei, aur tumme araam mili. 30 I juaaṭha ḍhoy meñ sahaj hei, aur bojha bhi halluk hei.

Methiu 12

1 Thoṛa roj ke baad Yeeshu sabat ke roj khet meñ se hoy ke jaat raha. Uske chela log ke bhuuk lagis aur ulog baali tuuṛ tuuṛ ke khaay lagin. 2 Farisi log i dekh ke usse bolin, “Dekho tumhaar chela log u kaam kare hei jon sabat ke roj nai kare ke chaahi!” 3 Yeeshu jawaab dees, “Kaa tum i nai paṛha ki Ḍeiviḍ aur uske saathi log jab bhukka rahin to ulog kaa karin? 4 U Parmeshwar ke ghar meñ jaay ke aur jon bheñṭ meñ roṭi chaṛhaawa gais raha, u apne bhi khaais aur aapan saathi log ke bhi dees, u khaana paadri log ke chhoṛ ke koi aur nai khaay sakat raha. 5 Kaa tum Maozas ke kaanuun meñ nai paṛha ki sabat ke roj paadri log chech meñ sabat ke kaanuun tuuṛe hei aur fir bhi ulog pe dos nai lage hei? 6 Lekin ham tum se bataata hei ki hiañ kuchh hei jon chech se bhi baṛa hei. 7 Baaibal bole hei, “Ham daya mañgta hei, jaanwar ke khuun nai.” Agar tum janta hei ki iske matlab kaa hei, tab tum bhola bhaala ke dosi nai banaata. 8 To, Manush ke laṛka, sabat ke roj ke bhi Prabhu hei. 9 Yeeshu huañ se chala gais aur chech meñ aais. 10 Huañ pe ek admi raha jon ke haath lunj raha. Kuchh Farisi Yeeshu pe dos lagaay ke waaste queschan puuchhin, “Kaa i raaiṭ hei ki sabat ke roj bimaari achchha kare ke chaahi?” 11 Yeeshu jawaab dees, “Tum meñ se kon hei jon ke lage ekke bheṛa hei aur u sabat ke roj gaḍḍha meñ gir jaay, aur u uske usman se nai nikaari? 12 Ek admi ke daam to ek bheṛa se bahut jaada hei. Yahi khaatir sabat ke roj kaanuun ke mutaabik bhalaai kare ke ṭheek hei.” 13 Tab Yeeshu u admi se bolis, “Haath aage karo.” U admi haath aage karis aur uske haath dusra haath ke rakam achchha hoy gais. 14 Tab Farisi log bahire jaay ke Yeeshu ke maare ke waaste plen banaay lagin. 15 Jab Yeeshu jaanis ki huañ kaa plen bane hei, to huañ se chala gais aur uske pichchhe ek baṛa bheeṛ hoy lees. Aur usman se jon jon bimaar rahin u sab ke Yeeshu ṭheek karis. 16 Lekin ulog ke hukum dees ki uske baare meñ koi se nai bataay. 17 Yeeshu i kaaran bolis raha ki jon vachan Aayzaaya nabi bolis raha, u puura hoi. 18 “Dekho i hamaar chuna naukar hei! Ham isse prem karta hei, aur i hamme khusi rakkhe hei. Ham isman aapan Aatma bharega, aur i sab jaati ke log ke nyaay dewaai. 19 U naa to jhagṛa kari, naa chillaai aur bajaar meñ uske awaaj bhi koi nai suni. 20 U ṭehṛa karal narkul ke nai tuuṛi aur bute waala batti ke nai butaai, lekin i dhyaan meñ rakkhi ki nyaay hoy ke chaahi. 21 Aur sab jaati ke log uske naam pe aasra lagaay rakkhi.” 22 Tab kuchh log ek añdha aur guuñga admi ke jisman saitaan raha, Yeeshu ke lage laain. Yeeshu uske achchha kar dees, aur u admi dekhe aur bole laga. 23 Bheeṛ etna chakit hoy gain ki bole lagin, “Kaa i Ḍeiviḍ ke laṛka hei?” 24 Lekin Farisi log i sun ke bolin, “I Baalazbul jon saitaan ke sardaar hei, uske sakti se saitaan nikaare hei!” 25 Yeeshu ulog ke dil ke baat jaanat raha, aur ulog se bolis, “Jon raaj meñ jhagṛa jhanjhaṭ hoy hei, u raaj barbaad hoy jaay hei aur yahi rakam jon ṭaaun aur palwaar meñ jhagṛa jhanjhaṭ hoy hei u bhi barbaad hoy jaay hei.” 26 Aur agar saitaan hee saitaan ke nikaari, to u apne meñ dusman hoy jaai, to fir uske raaj keise chali? 27 Agar ham Baalazbul ke sakti se saitaan nikaarta hei, to tumhaar log kiske madat se saitaan nikaare hei? Tumhaar aapan log hee nyaay kari. 28 Lekin jab ham Pawitr Aatma ke sakti se saitaan nikaarta hei, to i dekhaay hei ki Parmeshwar ke raaj tumhaar lage aay gais hei. 29 Keise koi ek tagṛa admi ke ghare jaay ke uske cheej luuṭe sake hei, jab tak u pahile tagṛa admi ke baañdh nai de? Aur tab u uske ghar luuṭi. 30 Jon hamaar sañghe nai hei u hamaar agaiñsṭ hei, aur jon hamaar sañghe baṭore meñ madat nai kare hei, u chhitraay de hei. 31 Ham tum se bataata hei ki tum koi rakam ke paap karega, u maaf kar dewa jaai, lekin koi Pawitr Aatma ke buraai kari, uske maafi nai dewa jaai. 32 Jon koi Manush ke laṛka ke agaiñsṭ baat kari, uske to maafi mil jaai, lekin jon Pawitr Aatma ke agaiñsṭ kuchh boli, uske i janam meñ aur aay waala janam meñ maafi nai mili. 33 Ek achchha peṛ achchha fal de hei aur kharaab peṛ kharaab fal de hei. Tum u peṛ ke baare meñ uske fal dekh ke bataay sakta hei. 34 E saañp ke jhunḍ! Tum kharaab hoy ke keise achchha baat kare sakta hei? Tum wahi bolega jon tumhaar dil meñ bhara hei. 35 Achchha log aapan dil se achchha achchha baat nikaare hei, aur bura log khali kharaab kharaab baat dil se nikaare hei. 36 Ham tum se bataata hei ki nyaay ke roj, hisaab de ke paṛi ki sab koi kon kon kharaab cheej bolin raha. 37 Wahi roj tum aapan baat ke kaaran jaan lega ki tumhaar kasuur hei ki nai. 38 I baat pe Maozas ke kaanuun ke guru aur Farisi log bolin, “E guru, ham log mañgta hei ki tum hamme swarag ke koi saain dekhaao.” 39 Lekin Yeeshu jawaab dees, “Tum saain mañgta hei kaahe ke tum log kharaab hei, aur biswaas nai karta hei! Lekin tumme khali Jona nabi ke saain mili. 40 Jona nabi teen raat aur teen din ek baṛa machhri ke peṭ meñ raha, wahi rakam se Manush ke laṛka bhi teen raat aur teen din maṭṭi meñ rahi. 41 Nyaay ke roj, Ninweh ke log uṭh ke tum log pe iljaam lagaai, kaahe ke ulog Jona ke parchaar sun ke uske biswaas karin, lekin hiañ to kuchh hei jon Jona se bhi baṛa hei 42 Saauth ke raani bhi nyaay ke roj tumhaar sañghe khaṛi hoy ke tumpe iljaam lagaai, kaahe ke u Soloman ke gyaan ke baat sune ke khaatir bahut duur se aais hei, lekin hiañ to jon hei u Soloman se bhi baṛa hei. 43 Jab kharaab aatma admi meñ se nikar jaay hei, to suunsaan jagha se gujre hei aur aapan waaste araam kare ke jagha khoje hei, lekin jab uske jagha nai mile hei. 44 Tab u bole hei, “Ham wahi ghar meñ lauṭ jaayga jahañ se nikra hei.” Aur jab huañ pahuñche hei to dekhe hei ki jagha khali aur safa hei. 45 Tab u jaay ke aur bhi jaada kharaab se kharaab saat aatma khoj ke laay hei aur wahi ghar meñ rahe lage hei. Ab to u admi ke dasa pahile se bhi aur kharaab hoy jaay hei. Yahi dasa i ṭaaim tum kharaab log ke sañghe bhi hoi.” 46 Jab Yeeshu bheeṛ se baat karat raha, tab uske amma aur bhaiya log, bahire khaṛa rahin, kaahe ke ulog us se baat kare maañgat rahin. 47 Koi aay ke usse bolis, “Tumhaar amma aur bhaiya log bahire khaṛa hei aur tum se baat kare maañge hei.” 48 I sun ke Yeeshu jawaab dees, “Hamaar amma kon hei? 49 Aur hamaar bhaiya kon hei?” Aur tab u aapan chela log ke dekhaay ke bolis, “I sab hamaar amma aur bhaiya log hei. 50 Jon koi hamaar swarag ke Pita ke baat maane hei, wahi hamaar bhaiya, bahini aur amma hei.”

Methiu 13

1 Wahi roj Yeeshu ghar se nikar ke laik ke kinaare jaay ke beiṭh ke sikhaay lagis. 2 Aur uske agal bagal etna bheeṛ hoy gais ki u bauṭ meñ jaay ke beiṭh gais aur bheeṛ kinaare khaṛa rahis. 3 Tab Yeeshu ulog ke bahut kahaani bataay ke bolis, “Ek kisaan khet meñ bia bowe nikris. 4 Jab u bia bowat raha, tab kuchh bia rasta ke kinaare gir gais, aur chiṛia aay ke uske khaay lees. 5 Kuchh bia patthar waala jameen pe gira, jahañ uske bahut maṭṭi nai milis. Maṭṭi gahira nai raha aur u jaldi se jam gais. 6 Lekin jab ghaam nikris to jaldi se sukhaay gais, kaahe ke uske jaṛ maṭṭi meñ nai pakṛis raha, u sab mar gais. 7 Kuchh bia huañ giris, jahañ kaaṭa waala jañgal baṛh ke uske dabaay dees. 8 Lekin kuchh bia achchha maṭṭi meñ giris, u sab faris, koi sao guna, koi saaṭh (60) guna, koi tees (30) guna. 9 Agar tumhaar lage kaan hei to suno.” 10 Chela log Yeeshu ke lage aay ke puuchhe lagin, “Kaahe tum sab log se kahaani bataay ke baat karta hei?” 11 U jawaab dees, “Ham swarag ke raaj ke bhed tum log ke dia, lekin aur log ke nai. 12 Jon ke lage kuchh hei uske aur dewa jaai. Lekin jon ke lage kuchh nai hei, to jon bhi cheej ulog ke lage hei, u bhi le lewa jaai. 13 Ham ulog ke kahaani kaahe bataata hei ki, ulog dekhe to hei lekin kuchh dekhe nai paay hei, aur sune to hei lekin, sune aur samajhe nai paay hei. 14 Ulog ke baare meñ Aayzaaya nabi pahile se bataais raha. U sab puura bhais, “Ilog kaan se suni lekin samjhe nai paai. Aur aañkhi se dekhi lekin kuchh samjhi nai, ki kaa dekhe hei. 15 Kaahe ke ilog ke man bahut kaṛa hei! Ilog ke kaan band hoy gais hei, aur aañkhi bhi band hoy gais hei. Ilog dekhe aur sune nai sake hei aur samjhe nai sake hei. Agar eise hota, to ilog hamaar bagal ghuum aate, aur ham ilog ke achchha kar deta.” 16 Lekin Parmeshwar tumme aasheesh dees hei, kaahe ke tumhaar aañkhi dekhe hei aur tumhaar kaan sune hei! 17 Bahut nabi log aur dharmi log dekhe maañgat rahin ki tum kaa dekhta hei aur sune maañgat rahin ki tum kaa sunta hei. Lekin ham tumme bataata hei ki ulog naa to dekhin aur naa to sunin. 18 Ab suno ki u kisaan ke kahaani ke kaa matlab hei. 19 Jon bia rasta pe gira raha, i ulog hei jon raaj ke baare meñ vachan sune hei, lekin samjhe nai hei, kaahe ke saitaan aay ke vachan ulog se chheen le jaay hei. 20 Aur jon patthar waala jameen pe gire hei, i ulog hei jon vachan ke sun ke jurte maan le hei. 21 Lekin ulog ke jaṛ gahira nai hei, aur bahut roj nai rahe hei. Aur vachan ke kaaran jab dukh aur takleef aay hei, tab ilog haar maan le hei. 22 Jon bia kaaṭa ke jañgal meñ gire hei, i ulog hei jon vachan sune to hei, lekin dunia ke chinta, aur dhani bane ke dhokha, vachan ke dabaay de hei. Aur u fare nai hei. 23 Jon bia achchha jameen meñ boya gais, i ulog hei jon vachan ke sun ke samjhe hei aur fare hei, koi sao guna (100x), koi saaṭh guna (60x), aur koi tees (30x) guna. 24 Yeeshu ulog ke ek aur kahaani bataais, Swarag ke raaj u admi ke rakam hei jon aapan khet meñ achchha bia bois. 25 Lekin jab sab koi sowat rahin, tab uske dusman aay ke geñhu meñ jañgli bia boy dees. 26 Jab peṛ baṛa bhais aur usman baali nikre lagis, to jañgli peṛ bhi baṛhe lagis. 27 Is pe ghar ke naukar, maalik se bolin, “E maalik, kaa tum aapan khet meñ achchha bia nai boya raha? Fir jañgli peṛ isman kahañ se aay gais hei?” 28 Tab u ulog se bolis, “I koi dusman ke kaam hei.” Uske naukar puuchhin, “Kaa tum mañgta hei ki ham jaay ke jañgli peṛ ke ukhaaṛ dei?” 29 “Nai! kahiñ eise nai hoy jaai ki jab ham jañgli peṛ ukhaaṛi to u ṭaaim geñhu bhi ukhaṛ jaai.” 30 Kaaṭe tak duuno ke sañghe baṛhan deo. Jab kaaṭe ke ṭaaim aai, tab ham kaaṭe waala log se bolega ke pahile jañgli peṛ ke bojha banaay ke uske jaraay de. Aur geñhu ke hamaar godaam meñ laay ke rakkhe.” 31 Yeeshu ulog ke ek aur kahaani bataais, Swarag ke raaj sarso ke daana ke rakam hei. Ek kisaan aapan khet meñ sarso ke daana bois. 32 U sab bia se chhoṭa raha lekin jab baṛa bhais tab sab peṛ se baṛa hoy gais, aur chiṛia log aay ke usman aapan ghosla banaain. 33 Yeeshu bolis, “Swarag ke raaj yeesṭ ke rakam hei jon ke ek aurat teen hissa aaṭa meñ milaay dees. Aur, sab aaṭa fuul jaay hei. 34 Yeeshu kahaani se i sab baat sab log se bataais. Aur bina kahaani ke u sab log ke kuchh nai bataat raha. 35 Ki jon vachan nabi bataais raha, u puura hoi “Ham kahaani bataay ke aapan sandes sunaayga. Ham u sab baat jon dunia ke suru se chhipa raha u sab ke saamne laayga.” 36 Tab u bheeṛ ke chhoṛ ke ghar meñ aais. Aur uske chela log uske lage aay ke bolin, “Khet meñ jañgli bia aur geñhu ke baare meñ hamme samjhaao.” 37 Yeeshu jawaab dees, Achchha bia ke bowe waala Manush ke laṛka hei. 38 Khet dunia hei, achchha bia raaj ke aapan log hei, aur jañgli bia kharaab log hei. 39 Aur jon koi uske bois hei, u saitaan hei. Haavesṭ, dunia ke ant hei, aur kaaṭe waala, ainjals hei. 40 Jeise jañgli bia baṭora aur jaraawa jaay hei, weisaiyeñ dunia ke ant hoi. 41 Manush ke laṛka aapan ainjals ke bheji, aur uske raaj ke sab paapi log dusra ke bura chaahe waala log ke baṭori. 42 Aur tab u ulog ke aagi meñ feki aur huañ ulog roi aur daañt peesi. 43 Lekin Parmeshwar ke log aapan Pita ke raaj meñ suuraj ke rakam chamki. Agar tumhaar lage kaan hei to suno! 44 Swarag ke raaj u rakam hei jeise jab koi khet meñ lukaawal peisa paay hei aur fir wahiñ lukaay de hei. I rakam ke admi bahut khusi hoy hei aur jaay ke aapan sab kuchh bech ke u khet khareed le hei. 45 Swarag ke raaj u rakam hei jab ek dukaandaar mahañga moti ke khoje hei. 46 Jab uske u moti mil jaay hei, tab u jaay ke aapan sab kuchh bech de hei ki jisse u mahañga moti khareede saki. 47 Swarag ke raaj u rakam hei, jab ek baṛa jaal paani meñ giraawa jaay hei aur u sab rakam ke machhri pakaṛ le hei. 48 Aur jab jaal bhar jaay hei, tab uske kinaare kheech laawa jaay hei, aur machhua log usman se achchha achchha machhri ke bartan meñ rakkhe hei aur kharaab machhri ke feñk de hei. 49 Yahi rakam dunia ke ant hoi. Ainjals aay ke kharaab log ke aur achchha log ke alag kari. 50 Tab u bura log narak ke aagi meñ feka jahiyeñ aur huañ rowaai gawaai hoi aur daañt peesa jaai. 51 Yeeshu aapan chela log se puuchhis ki kaa ulog sab baat samajh leen hei? Ulog bolin, “Haañ, ham log samajh lia hei.” 52 Yeeshu ulog se bolis, “Jon koi bhi i dharam ke buk paṛhe hei, aur swarag ke raaj ke chela ban jaay hei, u maalik ke rakam hei jon aapan godaam meñ se nawa aur puraana khajaana nikaare hei. 53 Jab Yeeshu i sab kahaani sunaay dees, tab huañ se u chala gais. 54 Aapan ṭaaun meñ aay ke sabha ghar meñ updes de laga aur sab log achambha kare lagin aur ek dusre se puuchhe lagin, “Iske eisan gyaan aur chamatkaar kare ke sakti kahañ se mila? 55 Kaa i kaapenṭa ke laṛka nai hei? Aur kaa Meri iske amma nai hei, aur Jeims, Josaf, Saayman aur Juḍas iske bhaiya log nai hei? 56 Kaa iske bahini log yahi ṭaaun meñ nai rahe hei? Fir i sab i keise kare sake hei?” 57 Yahi sab ke khaatir ulog Yeeshu se khusi nai rahin. Lekin Yeeshu bolis, “Ek nabi ke aadar aapan des aur palwaar ke chhoṛ ke sab jagha hoy hei.” 58 Aur kaahe ke ulog meñ biswaas nai raha, to Yeeshu huañ pe bahut chamatkaar waala kaam nai karis.

Methiu 14

1 U ṭaaim, Galeel ke raaja Heraḍ, Yeeshu ke baare meñ sunis. 2 U aapan naukar log se bolis, “I Yuhanna baptisma de waala hei. U jinda hoy gais hei. Yahi kaaran uske lage i sakti hei ki u chamatkaar ke kaam kare sake hei. 3 Heraḍ aapan bhaiya Filip ke aurat Heraḍiaas ke waaste Yuhanna ke pakaṛ ke baañdhis, aur jel meñ ḍaar dees. 4 Aur Yuhanna usse bolis raha, “Tumhaar waaste i ṭheek nai hei ki tum Heraḍiaas ke aapan aurat banaao.” 5 Heraḍ Yuhanna baptisma de waala ke maare maañgat raha lekin ḍarat raha kaahe ke Yahuudi log uske aapan nabi maanat rahin. 6 Heraḍ ke janam din pe Heraḍiaas ke laṛki naach dekhaay ke Heraḍ ke khusi kar dees raha. 7 Yahi khaatir u uske promis karis ki jon kuchh bhi u maañgi uske dei. 8 Lekin laṛki ke amma, uske bataais ki eise bolo, “Yuhanna baptisma de waala ke muuṛ ek thariya meñ abhi yahiñ mañgwaay deo!” 9 Raaja dukhi bhais ki u sab ke saamne laṛki se promis karis raha, aur u bolis, “I jon cheej maañge hei iske deo.” 10 Aur u kuchh log ke jel meñ bhej ke Yuhanna ke muuṛ kaṭwaay dees. 11 Uske muuṛ thariya meñ laawa gais aur laṛki ke dewa gais, aur u laṛki aapan amma ke de dees. 12 Yuhanna ke chela log uske boḍi le jaay ke gaaṛ deen, aur jaay ke Yeeshu se i baat bataain. 13 Jab Yeeshu i khabar sunis to bauṭ pe chaṛh ke ek akele jagha chala gais. Jab sab log i sunin to aapan aapan ṭaaun se paidar chal ke uske pichchhe hoy leen. 14 Jab Yeeshu bauṭ se utra, to u ek baṛa bheeṛ dekhis, aur ulog pe taras khaais, aur sab ke bimaari ṭheek kar dees. 15 Wahi roj sanjha ke chela log Yeeshu ke lage aain aur bolin, “I to suunsaan jagha hei, aur deri hoy gais hei. Bheeṛ ke bhej deo ki ulog jaay ke gaaoñ meñ aapan waaste kuchh khaana khareed le.” 16 Yeeshu ulog se bolis, “Ulog ke jaay ke jaruurat nai hei! Tumahi log i sab ke khaatir kuchh khaay ke waaste deo.” 17 Ulog usse bolin, “Hiañ hamaar lage paañch roṭi aur dui machhri chhoṛ ke aur kuchh nai hei.” 18 Yeeshu bolis, “Hamaar lage laao.” 19 Tab Yeeshu ulog ke graas pe beiṭhaay ke bolis. Aur u paañch roṭi aur dui machhri lees aur swarag ke bagal dekh ke dhanbaad dees aur roṭi tuuṛ ke chela log ke baaṭe ke dees. 20 Sab koi peṭ bhar ke khaain. Aur bacha khaana se baarah baaskeṭ bharin. 21 Khaay waala meñ aurat aur laṛkan bachchan ke chhoṛ ke, paañch hajaar admi log khaana khaain. 22 Tab Yeeshu wahi lage aapan chela log ke aapan bauṭ meñ beiṭhaais ki ulog laik paar kar le. Lekin u apne ruk ke bheeṛ ke ghare bhejis. 23 Jab bheeṛ chala gais, tab u preya kare ke waaste pahaaṛ pe chala gais. Aur sanjha hoy tak u huañ akelle raha. 24 Ab tak bauṭ, laik meñ bahut duur nikar gais raha. Bauṭ ḍagmagaat raha kaahe ke ulṭa hawa chalat raha. 25 Sabere hoy se pahile, Yeeshu laik pe chal ke aapan chela log ke lage aais. 26 Jab ulog uske dekhin, to sochin ki koi bhuut hei. Ulog ḍar gain aur chillaay lagin. 27 Yeeshu jurte bolis, “Ḍaro nai! Ham Yeeshu hei. Ghabraao nai.” 28 Tab Peeṭa bolis, “E Prabhu, agar sachche tum hei, to hamme hukum deo ki ham bhi tumhaar lage paani pe chal ke aai.” 29 “Aay jaao!” Yeeshu bolis. Tab Peeṭa bauṭ se utar ke paani pe chal ke Yeeshu ke lage jaay laga. 30 Lekin u tej hawa dekh ke ḍar gais, aur ḍuube laga, aur chillaay ke bolis, “Hamme bachaao, Prabhu!” 31 Yeeshu jurte haath baṛhaay ke uske pakaṛ lees, aur bolis, “Tumhaar biswaas ketna kamti hei. Kaahe ke ḍaauṭ kara hei?” 32 Jab duuno bauṭ meñ chaṛhin, tab hawa ruk gais. 33 Jon log bauṭ meñ rahin, Yeeshu ke jayjaykaar karin aur bolin, “Sachche ke tum Parmeshwar ke laṛka hei!” 34 Yeeshu aur uske chela log Ganesarat ke kinaare pahuñch gain. 35 Huañ pe sab log Yeeshu ke pahichaan leen. Aur agal bagal ke des meñ khabar bhejaay deen. Jon koi bhi bimaar rahin ulog ke Yeeshu ke lage laawa gais. 36 Sab log Yeeshu se binti karin, ki khali uske kapṛa ke kona chhue ke de de, aur jetna log uske chhuin, ulog achchha hoy gain.

Methiu 15

1 Tab Yarushalam se kuchh Farisi aur teechas Yeeshu ke lage aay ke bole lagin. 2 “Tumhaar chela log hamaar baap daada ke reeti riwaaj kaahe nai maane hei? Ulog khaana khaay se pahile haath nai dhowe hei.” 3 Yeeshu jawaab dees, “Tum log bhi to Parmeshwar ke reeti riwaaj nai maanta hei, aur aapan reeti riwaaj pe chalta hei. 4 Kaahe ke Parmeshwar bolis raha, ‘Aapan amma aur bappa ke aadar karna, aur jon koi aapan amma aur bappa ke aadar nai kare hei uske maar ḍaale ke chaahi’ 5 Lekin tum log bolta hei ki agar koi aapan amma bappa se bole ki jon cheej se ulog ke madat hoy sake hei u to Parmeshwar ke bheñṭ chaṛhaay dewa gay hei. 6 Kaa yahi rakam aapan amma bappa ke aadar karta hei? Tum Parmeshwar ke hukum nai maanta hei ki jisse tum aapan reeti pe chale sako. 7 E ḍhoñgi log, Aayzaaya to tumhaar khaatir ṭheek bolis raha, 8 ‘Ilog to muh se hamaar aadar kare hei lekin ilog ke dil ham se bahut duur rahe hei. 9 I tumhaar waaste bekaar hei ki hamaar weship karo kaahe ke i wahi sikhaay hei jon ruuls admi banaais hei.”‘ 10 Yeeshu sab log ke aapan lage bolaay ke ulog se bolis, “Suno aur samjho.” 11 “Jon khaana muh meñ jaay hei, u tumme meila nai kare hei ki tum Parmeshwar ke weship nai karo. Jon kharaab baat muh se nikre hei wahi tumme meila kare hei.” 12 Tab chela log usse aay ke bolin, “Kaa tum janta hei ki jon cheej tum bola hei usse Farisi log dukhi bhais?” 13 Yeeshu jawaab dees, “Jon peṛ hamaar swarag ke pita nai bois hei uske ukhaaṛ dewa jaai. 14 Ulog se duur raho! Ulog weisan hei jeise ek añdha dusra añdha ke rasta dekhaate dekhaate duuno gaḍḍha meñ gir paṛin.” 15 Tab Peeṭa bolis, “I hamme samjhaao jab tum bola ki kon kon cheej log ke meila kare hei.” 16 Yeeshu bolis, Kaa tum meñ se koi nai jaane hei ki ham kaa bolta hei? 17 Kaa tum nai janta ki jon khaana tum khaata hei u peṭ meñ jaay hei aur fir tumhaar deñhi se bahire nikre hei. 18 Lekin jon baat tumhaar muh se nikre hei, u dil se nikre hei. Aur wahi admi ke meila kar de hei, ki u Parmeshwar ke weship nai kare sake hei. 19 Kaahe ke kharaab bichaar, hatya, kharaab kaam (aḍalṭri), chori, jhuuṭ bolna, dusra ke ninda karna, i sab tumhaar man se nikre hei. 20 Yahi sab baat admi ke meila kare hei, lekin bina haath dhoy khaana khaay se admi meila nai hoy hei, ki u Parmeshwar ke weship nai kare saki. 21 Yeeshu huañ se nikar ke Ṭaaya (Tyre) aur Seida ṭaaun ke nagichche chala gais. 22 U des meñ ek Kanaani aurat chillaate aais, “E Prabhu, Ḍeiviḍ ke laṛka, ham pe daya karo. Hamaar laṛki meñ saitaan hei aur uske haalat kharaab hei.” 23 Lekin Yeeshu kuchh jawaab nai dees, aur uske chela log Yeeshu se bolin ki uske jaay deo, kaahe ke u ulog ke pichchhe chillaate aay hei. 24 Yeeshu bolis, “Hamme khali Israayel ke log ke waaste bheja gais hei! Ulog heraan bheṛa log ke rakam hei. 25 Tab u aurat aur nagichche aais. Uske aage gir ke bolis, “E Prabhu, hamaar madat karo!” 26 U bolis, “I achchha nai hei ki laṛkan ke roṭi le ke kutta ke aage chhoṛ deo.” 27 “I sach hei Prabhu.” u bolis, “lekin kutta bhi u bacha kucha khaay hei jon uske maalik ke ṭaibal pe se gire hei.” 28 Yeeshu jawaab dees, “E aurat, tumhaar biswaas bahut hei, tumhaar sañghe weise hee hoi, jeise tum mañgti hei.” Aur uske laṛki wahi lage ṭheek hoy gais. 29 Yeeshu huañ se chala gais, aur Galeel ke laik ke lage aais, aur pahaaṛ pe chaṛh ke beiṭh gais. 30 Baṛa bheeṛ aais, aapan sañghe langṛa, guuñga, añdha aur ketna bimaria ke laay ke Yeeshu ke goṛ ke lage rakh deen, aur Yeeshu ulog ke achchha kar dees. 31 Jab sab log i dekhin ki guuñga bole laga hei, langṛa chale laga hei aur añdha dekhe laga hei, tab ulog chakit hoy gain aur Israayel ke Parmeshwar ke baṛaai kare lagin. 32 Yeeshu aapan chela log ke bolaay ke bolis, “Hamme ilog pe daya aay hei. Ilog hamaar sañghe teen roj se hei aur ilog ke lage kuchh khaay ke bhi nai hei. Aur ham ilog ke bhuuka nai bheje sakta. Ilog rasta meñ gir ke behosh hoy jaay sake hei.” 33 Chela log usse bolin, “I jagha to ḍezaṭ hei. Hamme etna khaana kahañ se mili ki ham bheeṛ ke khawaay saki?” 34 Yeeshu ulog se puuchhis, “Tum log ke lage ketna roṭi hei?” Ulog bolin, “Saat. Aur kuchh machhri.” 35 Tab Yeeshu ulog se bolis ki sab nichche beiṭh jaay. 36 U saat roṭi aur machhri leke dhanbaad dees, aur tuuṛ ke aapan chela log ke dees, aur ulog sab ke khawaain. 37 Sab koi peṭ bhar ke khaain, aur bacha kucha, saat baaskeṭ meñ bharin. 38 Huañ pe chaar hajaar admi rahin, aurat laṛkan ke chhoṛ ke. 39 Tab Yeeshu sab ke jaay dees aur bauṭ meñ chaṛh ke Magadan ṭaaun chala gais.

Methiu 16

1 Kuchh Farisi aur Saduuki log Yeeshu ke lage aay ke, uske ṭesṭ le ke waaste usse bolin, “Ham log ke asmaan se koi saain dekhaao.” 2 Lekin Yeeshu bolis, “Jab sanjha hoy hei tab tum bolta hei, ‘Kal mausam achchha rahi, kaahe ki asmaan ke rang laal hei.’ 3 Sabere tum bolta hei, ‘Aaj paani barsi, kaahe ke asmaan laal aur kariya hei.’ Tum asmaan ke dekh ke to jaan leta hei, lekin i ṭaaim ke saain kaahe nai dekhe paata hei? 4 I generaishan ke log ketna dushṭ aur kharaab hei! Tum ham se chamatkaar mañgta hei? Lekin Jona ke saain chhoṛ ke tumme aur koi saain nai mili.” Tab Yeeshu ulog ke chhoṛ ke chala gais. 5 Tab chela log laik ke upaar pahuñchin. Lekin ulog roṭi laay ke waaste bhuul gay rahin. 6 Yeeshu ulog se bolis, “Dekho tum log ke Farisi aur Saduuki log ke yeesṭ se bach ke rahe ke paṛi” 7 Ulog apne meñ baat cheet kar ke bolin, “U to i khaatir bole hei kaahe ke ham log roṭi nai laaya hei.” 8 Lekin Yeeshu i sab jaanat raha ki ulog kon cheej bole hei, aur ulog se puuchhis, “Tum kaahe apne meñ baat karta hei ki tumhaar lage roṭi nai hei? Sachche ke tum log ke lage kamti biswaas hei!” 9 “Kaa tum log ab bhi i nai samajhe paaya? Kaa tum log ke yaad nai ki paañch hajaar log ke khaatir ham paañch roṭi tuuṛa raha, aur tab tum ketna baaskeṭ bhara raha? 10 Aur chaar hajaar ke waaste saat roṭi raha, tab tum ketna baaskeṭ bhara raha? 11 Tum kaahe nai samajhta ki ham tum se roṭi ke baare meñ nai bola raha, lekin yahi ki Farisi aur Saduuki ke yeesṭ se bacha rahna.” 12 Tab ulog ke samajh meñ aais ki u roṭi ke yeesṭ ke baare meñ nai, lekin Farisi aur Saduuki ke baat se bache ke baare meñ bolis raha. 13 Yeeshu Kaisaria Filippi ke des meñ aais aur aapan chela log se puuchhis, “Sab log kaa bole hei ki Manush ke laṛka kon hei?” 14 Ulog bolin, “Koi bole hei ki u Yuhanna baptisma de waala hei, aur koi bole hei u Ilaayja hei aur baaki bole hei Jeremaayah aur nabi log meñ se ek.” 15 Yeeshu ulog se bolis, “Lekin tum log kaa bolta hei ki ham kon hei?” 16 Saayman Peeṭa jawaab dees, “Tum to jinda Parmeshwar ke laṛka Maseeh hei.” 17 Yeeshu usse bolis, “Saayman, Jona ke laṛka, tum ṭheek bola hei kaahe ke i sach tumme admi log se nai mila hei, lekin hamaar Pita dees hei jon swarag meñ hei. 18 Ham tum se i bhi bolta hei ki Peeṭa tum ek chaṭṭaan ke rakam hei aur yahi chaṭṭaan pe ham aapan chech banaayga, aur iske maut bhi nai haṭaay saki. 19 Ham tumme swarag ke raaj ke chaabhi dega, aur jon bhi kuchh tum dharti pe mañgta hei, wahi tumme Parmeshwar swarag meñ dei aur jon kuchh tum dharti pe nai mañgta hei, u tumme swarag meñ bhi nai mili.” 20 Tab u chela log ke chetaaoni dees ki koi se nai bataana ki, “U Maseeh hei.” 21 Wahi ṭaaim se Yeeshu aapan chela log se bataay laga, “Hamme Yarushalam jaay ke jaruuri hei, aur huañ ke baṛa paadri aur des ke agua log se bahut dukh uṭhaay ke hei aur hamme maar dewa jaai, lekin tisra roj ham jinda hoy jaayga.” 22 Ispe Peeṭa uske alag le gais aur gussaay ke bolis, “Parmeshwar kabhi eise nai howe dei, Prabhu!” 23 Tab Yeeshu ghuum ke Peeṭa se bolis, “E saitaan, ham se duur hoy jaao! Tum hamaar waaste rukaawaṭ hei, kaahe ke i bichaar Parmeshwar se nai lekin admi ke bagal se aay hei.” 24 Tab Yeeshu aapan chela log se bolis, “Agar koi hamaar pichchhe aay maañge, to apne aap ke bhulaay de aur aapan kros uṭhaay ke hamaar pichchhe hoy le.” 25 Kaahe ke jon koi apne aap ke bachaay maañgi u uske khoy dei, lekin jon koi hamaar waaste aapan jaan khoi, to u uske paai. 26 Agar admi puura jagat ke paay le aur aapan praan ke khoy de, to usse kaa faayda? Manush aapan praan ke badle meñ kuchh nai de sake hei. 27 Manush ke laṛka aapan ainjals ke sañghe Pita ke mahima meñ aaywaala hei. Tab u sab log ke uske kaam ke mutaabik fal dei. 28 Ham tumme sachche bataata hei ki hiañ kuchh log hei, jon jab tak Manush ke laṛka ke uske raaj meñ aate dekh nai lei, tab tak ulog nai mari.

Methiu 17

1 Chhe roj ke baad Yeeshu Peeṭa aur Jeims aur ulog ke bhaiya Yuhanna ke aapan sañghe leke akele meñ ek uchcha pahaaṛ pe gais. 2 Huañ ulog ke saamne Yeeshu ke chehra badal gais. Uske muh suuraj ke rakam chamke lagis, aur uske kapṛa laaiṭ ke rakam ujjar hoy gay. 3 Tab u teen log dekhin ki Maozas aur Ilaayja, Yeeshu se baat kare hei. 4 Peeṭa Yeeshu se bolis, “E Prabhu, i achchha hei ki ham hiañ hei! Ham log ke teen sheḍ banaawe deo, ek tumhaar waaste, ek Maozas ke waaste aur ek Ilaayja ke waaste.” 5 U bolte raha ki ek chamke waala baadar ulog ke uppar se gujris. U baadar meñ se ek awaaj aais, “I hamaar pyaara laṛka hei, jisse ham bahut khusi hei. Iske baat suno.” 6 Jab chela log i baat sunin, to bahut ḍar gain, aur muh ke bal jameen pe gir gain. 7 Yeeshu ulog ke lage aay ke ulog ke chhuis aur bolis, “Ḍaro nai! Uṭho!” 8 Ulog jab aañkhi kholin, to Yeeshu ke akele dekhin. 9 Jab ulog pahaaṛ se nichche aat rahin, tab Yeeshu ulog ke hukum de ke bolis, “Jab tak Manush ke laṛka mar ke jinda nai hoy jaai, tab tak i jon dekha hei iske baare meñ koi se nai bataana.” 10 Uske chela log usse puuchhin, “Kaa kaanuun ke guru log nai bolin raha ki Ilaayja, Maseeh se pahile aai?” 11 Yeeshu jawaab dees, “Ilaayja jaruur pahile aai aur sab taiyaari kari. 12 U to aay gais hei. Aur log uske nai pahichaanin aur jeise maañgin weise uske sañghe karin. Aur yahi rakam Manush ke laṛka bhi ulog ke haath dukh uṭhaai.” 13 Tab chela log samajh gain ki Yeeshu, Yuhanna baptisma de waala ke baare meñ bole hei. 14 Jab Yeeshu aur uske chela log bheeṛ meñ lauṭin, tab ek admi uske lage aais aur ghuṭna ṭek ke bolis, “E Prabhu, hamaar laṛka pe daya karo! Iske eisan mirgi aay hei ki tab i u ṭaaim paani aur aagi meñ gir paṛe hei. 16 Ham iske tumhaar chela log ke lage bhi le gay raha, lekin ulog iske ṭheek nai kare sakin.” 17 Yeeshu jawaab dees, “Tum log ketna jiddi hei, ki tum log ke lage biswaas nai hei! Ham ketna roj tum log ke sañghe rahega? Ham kab tak tum log ke sahte rahega? Laṛka ke hamaar lage laao.” 18 Tab Yeeshu saitaan ke ḍaaṭis, aur u laṛka meñ se nikar gais, aur wahi lage laṛka ṭheek hoy gais. 19 Baad meñ chela log akele meñ Yeeshu ke lage aay ke puuchhin, “Kaahe ke ham log u saitaan ke nai nikaare paaya?” 20 Yeeshu bolis, “Kaahe ke tum log ke lage biswaas kamti hei! Lekin ham tumme sachche bataata hei, agar tumhaar lage ek sarso ke bia ke baraabar biswaas hei to tum i pahaaṛ se bolega ki hiañ se haṭ ke huañ chala jaay, tab u chala jaai. Aur tum kuchh bhi kare sakta hei.” 21 (Lekin khali preya aur upwaas eisan saitaan ke nikaare sake hei.) 22 Jab Yeeshu aur uske chela log Galeel meñ rahin, tab u bolis, “Manush ke laṛka ke admi log ke haath meñ de dewa jaai. 23 Ulog uske maar dei. Lekin tisra roj u jinda hoy jaai.” I sab sunke chela log bahut udaas hoy gain. 24 Jab Yeeshu aur uske chela log Kafarnahuum pahuñchin, tab Mandir ke ṭeks le waala log Peeṭa ke lage aay ke puuchhin, “Kaa tumhaar guru Mandir ke ṭeks dewe hei?” 25 Peeṭa bolis, “Haañ dewe hei.” Jab Peeṭa ghar meñ aais, tab Yeeshu uske puuchhe se pahile bolis, “E Saayman, tum kon cheej sochta hei? I dharti ke raaja kis se ṭeks le hei? Aapan log se, ya dusra jagha se aay waala log se?” 26 Peeṭa usse bolis, “Dusra log se.” Yeeshu jawaab dees, “Tab to hiañ ke log ke ṭeks nai bhare ke hei. 27 Lekin ham ulog ke waaste rukaawaṭ nai bane mañgta hei. Yahi kaaran laik meñ jaao, ḍori feko aur jon pahila machhri mile, uske muh kholna. Usman tumme ek sikka mili. Uske leke aapan aur hamaar ṭeks bhar dena.”

Methiu 18

1 U ṭaaim chela log aay ke Yeeshu se puuchhe lagin, “Swarag ke raaj meñ sab se baṛa kon hei?” 2 Tab u ek bachcha ke aapan lage bolaais aur aapan saamne khaṛa kar ke bolis, “Ham tum se sachche bataata hei ki jab tak tum nai badlega aur ek bachcha ke rakam nai banega, tab tak tum swarag ke raaj meñ kabhi nai jaay paayga. 4 Lekin jon koi apne aap ke i bachcha ke rakam chhoṭa banaay hei, wahi swarag ke raaj meñ sab se baṛa hei. 5 Aur jon koi hamaar naam se eisan ek bachcha ke apnaai, wahi hamme apnaay hei.” 6 Uske khaatir bahut kharaab hoi jon koi i chhoṭa bachcha log meñ jon ham pe biswaas kare hei, koi ek se paap karaai. Uske khaatir to i achchha hoi ki uske gaṭai meñ ek patthar baañdh ke samundar meñ ḍubaay de. 7 Dunia meñ museebat hoi, kaahe ke dunia ke log paap karaay hei. Hiañ pe hardam kuchh naa kuchh rahi, jon log se paap karaai, lekin jon bhi koi i kare hei, uspe museebat paṛi. 8 Agar tumhaar haath ya goṛ tum se paap karaay, to uske kaaṭ ke feñk deo. Kaahe ke tumhaar waaste langṛa luula hoy ke jeewan meñ aana isse kahiñ achchha hei ki tumhaar duuno haath aur goṛ rahte, tumme kabhi nai bute waala aagi meñ feñk dewa jaai. 9 Agar tumhaar aañkhi tum se paap karaay hei to uske nikaar ke feñk deo. Tumhaar waaste kaana hoy ke jeewan meñ aana isse kahiñ achchha hei ki tumhaar dui aañkhi rahte narak ke aagi meñ feka jaao. 10 I chhoṭa log ke tum neech nai samajhna! Ham promis karta hei ki ilog ke ainjals swarag meñ hamaar swarag ke Pita ke sañghe hardam rahe hei. Kaahe ke Manush ke laṛka, jon log heraay jaay hei ulog ke bachaay aais hei. 12 Ham tum se i puuchhta hei. Tum kaa karta agar tumhaar lage ek sao bheṛa hei aur usman se ek bhaṭak jaay? Kaa tum u naainṭinaain (99) ke pahaaṛ pe chhoṛ ke u ek heraan bheṛa ke khoje nai jaata? 13 Aur jab u uske paay le hei, to ham tum se sachche bataata hei, ki u i ek bheṛa pe jaada khusi manaai, lekin naainṭinaain pe nai jon huañ pe raha. 14 Yahi rakam tumhaar swarag ke Pita ke sañghe bhi hei. U nai maañge hei ki i chhoṭa meñ se koi heraay. 15 Agar tumhaar bhaiya paap karis hei to uske jaay ke akele meñ samjhaana. Agar u tumhaar baat sun le to tum aapan bhaiya ke jeet lia hei. 16 Lekin, agar u tumhaar nai suni, to aapan sañghe ek ya dui aur admi ke leke jaao. Baaibal sikhaay hei ki jon koi bhi galti kare hei, uske maane ke waaste dui ya aur jaada gawaahi hoy ke chaahi. 17 Agar ulog ke bhi u nai suni to chech meñ jaay ke bataao. Aur agar u chech ke bhi nai suni, to u dusra jaat ke aur ṭeks baṭorewaala ke rakam hoi. 18 Ham tum se promis karta hei ki swarag ke Parmeshwar tumme otna dei jetna tum dharti pe deta hei, aur agar tum nai dia, to tumme bhi nai mili. 19 Ham tum se sachche bolta hei ki agar dui jane dharti pe koi cheej ke waaste preya kare hei, to hamaar swarag ke Pita, tumhaar waaste puura kari. 20 Kaahe ke jahañ dui ya teen hamaar naam se ek jagha baṭure hei, huañ ulog ke beech meñ ham rahta hei. 21 Tab Peeṭa aay ke Yeeshu se bolis, “Prabhu, hamaar bhaiya ham se daga kari aur ham ketna dafe uske maaf kari? Saat dafe? 22 Yeeshu bolis, “Nai, saat dafe nai, lekin sattar guna saat (70x7) dafe tak.” 23 I kahaani tumme dekhaai ki swarag ke raaj kon rakam hei. Ek roj ek raaja aapan ofisa ke bolaay ke hisaab maañgis, ki ulog raaja ke ketna karja hei. 24 Jab u hisaab maañgat raha, tab uske aage ek admi ke laawa gais jon raaja ke millians chaañdi ke sikka baaki raha. 25 Lekin uske lage karja chukaay ke kuchh nai raha. Raaja hukum dees ki uske aur uske aurat aur laṛkan bachchan aur sab cheej jon ulog ke lage hei, bech ke karja chukaawa jaay. 26 Is pe u admi aapan ghuṭna pe gir ke raaja se binti karis, “Swaami, ham pe daya karo. Ham ek ek senṭ chukaay dega.” 27 Taras khaay ke raaja uske chhoṛ dees aur uske karja bhi maafi kar dees. 28 Jeise u nikar ke jaay laga, u ofisa ek dusra admi se mila jon uske ek sao chaañdi ke sikka karja raha. U uske pakaṛ ke aur gaṭai dabaay ke bolis, “Hamaar karja lauṭaao!” 29 Is pe u admi aapan ghuṭna pe gir ke binti karis, “Daya karo, aur ham sab chukaay dega.” 30 Lekin u ofisa nai maanis aur u admi ke jel meñ tab tak ke khaatir bhej dees, jab tak u karja nai chukaay dei. 31 Jab dusra ofisa log i dekhis tab bahut dukhi bhain aur jaay ke raaja ke bataain ki kaa bhais hei. 32 Tab raaja uske bolaay ke bolis, “E dushṭ admi! Jab tum ham se binti kara raha, ham tumme aur tumhaar karja ke maaf kar dia. 33 To fir kaahe nai tum wahi rakam daya dusra pe dekhaaya?” 34 U raaja bahut gussa meñ raha, aur hukum dees ki uske jel meñ rakkha jaay aur tab tak khuub maara jaay jab tak u sab karja chukaay nai de. 35 Yahi rakam hamaar swarag ke Pita tumhaar sañghe kari, agar tum aapan bhaiya log ke aapan dil se nai maaf karega.

Methiu 19

1 Jab Yeeshu i sab baat kar lees, tab u Galeel chhoṛ ke Joḍan ke paar Juḍia meñ aais. 2 Baṛa baṛa bheeṛ uske peechha karis, aur Yeeshu sab bimaria ke achchha karte gais. 3 Kuchh Farisi uske ṭesṭ kare maañgat rahin aur uske lage aay ke bolin, “Kaa i raaiṭ hei ki ek admi aapan aurat ke koi bhi kaaran se ḍivos de de?” 4 Yeeshu jawaab dees, “Kaa tum i nai paṛha ki dunia jab racha gais, tab dunia banaay waala ek admi aur ek aurat banaais raha? Yahi kaaran admi aapan amma bappa se alag hoy ke aapan aurat se juṛ jaay hei, aur u duuno ek hoy jaay hei.” 6 Aur ab u dui nai lekin ek hei. Aur koi bhi ulog ke alag nai kari jon ke Parmeshwar joṛis hei.” 7 Tab Farisi log usse puuchhis, “Tab kaahe ke Maozas bolis ki ek admi ḍivos ke kaagaj likh ke aapan aurat ke alag kare sake hei?” 8 Yeeshu bolis, “Tum log ke lage dil nai hei! Wahi kaaran Maozas tumme aapan aurat ke ḍivos de ke raaji bhais. Suru se Parmeshwar i rakam nai chaahis raha. 9 Ham tum se bataata hei ki jon admi aapan aurat jon sekshual paap nai karis hei, uske ḍivos deke dusra se saadi kare hei, u faitful nai hei.” 10 Tab chela log bolin, “Agar eisehiyeñ sambandh ek aurat aur admi ke beech meñ hei, to saadi nai kare ke chaahi.” 11 Lekin Yeeshu bolis, “Khali wahi log jiske Parmeshwar akele rahe ke gifṭ dees hei, wahi log i seekhi. 12 Kaahe ke ek dusra kaaran hei ki ek admi saadi nai kare sake hei, kuchh to eisehiyeñ peida bhain hei, aur kuchh ke admi log eisan banaay deen hei, aur kuchh eisan bhi hei, jon swarag ke raaj ke khaatir saadi nai karin hei. Jon log i ṭeeching ke apnaay sake hei to apnaay leo.” 13 Kuchh log aapan laṛkan Yeeshu ke lage laain, ki jisse Yeeshu aapan haath ulog pe rakh ke aur preya kare. Uske chela log ulog ke rokin ki Yeeshu ke tang nai kare. 14 Lekin Yeeshu bolis, “Laṛkan ke hamaar lage aay deo, aur ilog ke nai roko! Jon log i laṛkan ke rakam hei, wahi log ke swarag ke raaj hei.” 15 Laṛkan pe haath rakkhe ke baad Yeeshu huañ se chala gais. 16 Ek admi aay ke Yeeshu se puuchhis, “Ṭeecha, kon achchha kaam ham kari ki hamme anant jeewan mile?” 17 Yeeshu bolis, “Tum ham se kaahe puuchhta hei ki kon achchha cheej hei? Khali Parmeshwar achchha hei. Agar tum anant jeewan mañgta hei, to uske aagya ke maano.” 18 U admi puuchhis, “Kon aagya?” Tab Yeeshu bolis, “Hatya nai karo, saadi meñ faitful raho, chori nai karo, jhuṭṭa gawaahi nai deo. 19 Aapan maiya aur bappa ke aadar karo, aur aapan paṛosi se aapan rakam prem rakkho.” 20 Naojawaan Yeeshu se bolis, “I sab ke to ham chhoṭa se maante aaya hei, isse aage hamme kon cheej kare ke hei?” 21 Yeeshu bolis, “Agar tum ekdam achchha hoy mañgta hei, to jaao, aapan sab dhan daulat bech deo! Sab peisa gareeb meñ baaṭ deo, tab tumme swarag meñ khajaana mili. Aur aay ke hamaar pichchhe chalo.” 22 Lekin jab naojawaan i baat sunis, to soch meñ paṛ gais, aur huañ se chala gais, kaahe ke u bahut dhani admi raha. 23 Tab Yeeshu aapan chela log se bolis, “Ham sachche bolta hei ki dhani log ke swarag ke raaj meñ jaay ke kaṛa hei. 24 I sahaj hei ki uuñṭ sui ke naake se nikre, lekin i mushkil hei ki ek dhani admi Parmeshwar ke raaj meñ jaay.” 25 Jab chela log i sab sunin, to ulog bahut chakit bhain aur bole lagin, “To fir kon bache sake hei?” 26 Yeeshu ulog ke bagal dekh ke bolis, “Kuchh cheej hei jon admi nai kare sake hei, lekin Parmeshwar sab kuchh kare sake hei.” 27 Ispe Peeṭa bolis, “Dekho, ham to sab kuchh chhoṛ ke tumhaar pichchhe chal paṛa hei. Hamme kaa mili?” 28 Yeeshu usse bolis, “Ham tum se bataata hei, ki tum jon hamaar pichchhe chala aaya hei, to jab nyaay ke roj jab Manush ke laṛka aapan mahima meñ gaddi pe beiṭhi, to tum baarah gaddi pe beiṭh ke Israayel ke baarah ṭraaib ke nyaay karega. 29 Sab koi jon aapan ghar, ya bhaiya-bahini, ya amma-bappa, ya laṛkan bachchan, ya khet ke chhoṛ dees hei, u isse kahiñ sao guna jaada paai. 30 Lekin jon jon pichchhe hei, ulog aage hoy jaai, aur jon aage hei, ulog pichchhe hoy jaai.”

Methiu 20

1 Yeeshu bataat raha ki swarag ke raaj i rakam hei, Ek roj sabere ek admi aapan añguur ke khet meñ kaam kare ke khaatir majduur ke lagaais. 2 U ek ek majduur ke ek roj ke majduuri pe, añguur ke khet meñ bhejis. 3 Lagbhag nao baje sabere, u admi dekhis ki kuchh aur majduur log bajaar meñ bekaar khaṛa hei. 4 Ulog se u bolis, “Tum bhi khet meñ jaao. Ham tum log ke bhi talab dega.” 5 Ulog chala gais. Fir baarah baje aur teen baje bhi u weisaiyeñ karis. Ulog se bhi u wahi bolis, jon aur baaki log se bolis raha. 6 Paañch baje ke ṭaaim jab u fir bajaar gais, to kuchh aur admi log ke bekaar meñ khaṛa paais. Aur ulog se bolis, “Tum log kaahe hiañ din bhar se bekaar khaṛa hei?” 7 Ulog usse bolin, “Kaahe ki koi ham log ke majduuri pe nai rakkhis hei.” Tab u ulog se bolis ki uske khet meñ jaay ke kaam kare. 8 Sanjha jab bhais, tab khet ke maalik sardaar ke bolaay ke bolis, “Majduur log ke bolaay ke sab ke talab de deo. Aur usse suru karna jon laasṭ meñ aain raha, aur jon pahile aais raha ulog ke sab se laasṭ meñ dena.” 9 Jon log paañch baje aay rahin ulog ke din bhar ke talab mila. 10 Jon log sab se pahile kaam suru karin raha, sochin ki ulog ke jaada talab mili, lekin ulog ke bhi otne mila jetna baaki log ke mila raha. 11 Ulog khet ke maalik se komplain karin. 12 Ulog bolin, “I log jon laasṭ aain, khali ek ghañṭa kaam karin raha. Ham log to din bhar ghaam meñ kaam kara. Aur tum ulog ke hamlog ke baraabar talab dia.” 13 Khet ke maalik usman se ek ke jawaab dees, “Dost, ham tumhaar sañghe kuchh kharaab nai kara. Ham to tumme wahi dia jon tum se promis kara raha. 14 Jon cheej tumhaar hei u le leo aur chala jaao. Ham jetna maañgi otna de sakta hei tumme iske kaa waasta? 15 Kaa ham aapan peisa se u nai kare sakta jon ham mañgta hei? Tumme jaran kaahe hoy hei, agar ham ilog pe daya kari?” 16 Yeeshu bolis, “Yahi rakam jon laasṭ hei u aage hoi. Aur jon aage hei, u laasṭ hoi.” 17 Jab Yeeshu Yarushalam jaat raha, tab rasta meñ aapan baarah chela log ke akele meñ le jaay ke ulog se bolis. 18 “Ham log Yarushalam jaata hei. Huañ pe Manush ke laṛka ke paadri aur paṛha likha log ke haath meñ de dewa jaai, aur ulog uske maut ke saja sunaai. 19 Aur ulog uske geir Yahuudi log ke haath meñ de dei, jon uske hasi uṛaai, chaabuk maari, aur kros pe chaṛhaai, lekin tisra roj u jinda hoy jaai.” 20 Tab Zabdi ke aurat aapan laṛkan ke sañghe Yeeshu ke lage aais aur namaste karke binti karis. 21 Yeeshu usse puuchhis ki u kon cheej maañge hei, tab u bolis, “Jab tum aapan raaj meñ aayga, tab hamaar i duuno laṛkan meñ se ek ke aapan raaiṭ saaiḍ aur dusra ke aapan lefṭ saaiḍ beiṭhe ke mauka dena.” 22 Lekin Yeeshu jawaab dees, “Tum nai janta ki tum kaa mañgta hei. Kaa tum u pyaala piye sakta hei jon ke hamme piye ke hei?” Jeims aur Yuhanna bolin, “Ham piye sakta hei.” 23 Yeeshu ulog se bolis, “Hamaar pyaala to tum jaruur peena, lekin hamaar raaiṭ aur lefṭ meñ beiṭhe ke khaatir ham nai kuchh kare sakta. I to hamaar Pita hee tumme bataay sake hei.” 24 I sun ke u das chela log duuno bhaiya pe bahut gussa bhain. 25 Lekin Yeeshu ulog ke aapan lage bolaay ke bolis, “Tum janta hei ki geir ruula log, ulog pe raaj kare hei, aur ulog ke baṛa jan uspe hukum kare hei? 26 Lekin ilog ke rakam kaam nai karo. Agar tum baṛa bane maañgta hei, tab tum sab ke naukar bano. 27 Aur agar tum sab se aage rahe mañgta hei, tab tum sab ke naukar ban ke raho. 28 Jeise Manush ke laṛka aapan sewa nai karaay, lekin sab ke sewa kare aur bahut log ke chhuṭkaara ke khaatir aapan jaan de dees.” 29 Jab ulog Jeriko se jaat rahin, tab ek baṛa bheeṛ uske pichchhe chale lagin. 30 Wahi ṭaaim, dui añdha admi jon rasta ke kinaare beiṭha rahin, sunin ki Yeeshu jaay hei, to jor jor se chillaay lagin, “E Prabhu, Ḍeiviḍ ke laṛka, ham pe daya karo!” 31 Bheeṛ ke log ulog ke chuppe rahe ke bolin, lekin ulog aur jor jor se chillaay lagin, “E Prabhu, Ḍeiviḍ ke laṛka, ham pe daya karo!” 32 Tab Yeeshu ruk ke ulog ke bolaais, aur bolis, “Tum kaa mañgta hei ki ham tum log ke waaste kari?” 33 Ulog Yeeshu se bolis, “E Prabhu, ham dekhe mañgta hei.” 34 Yeeshu daya karke ulog ke aañkhi chhuis, aur ulog wahi ṭaaim dekhe lagin, aur uske pichchhe hoy leen.

Methiu 21

1 Jab Yeeshu aur uske chela log Yarushalam ke paas aain, tab u Jaituun pahaaṛ pe Beitfage meñ gain aur Yeeshu dui chela log ke aage bhej dees. 2 Yeeshu ulog se bolis, “Saamne waala gaaoñ meñ jaao, huañ tumme ek gadha aur uske bachcha bañdha mili. Uske khol ke hamaar lage laao. 3 Agar koi tum se kuchh puuchhi to bolna, ‘Prabhu ke iske jaruurat hei,’ aur u wahi lage tumme de dei.” 4 I sab i kaaran bhais ki jon vachan nabi log bolin raha, u puura hoi. 5 “Yarushalam ke log se bolo, Tumhaar raaja tumhaar lage aay hei! U dayaalu hei, aur ek gadha pe beiṭha hei. Aur u gadha ke bachcha pe aay hei.” 6 Chela log jaay ke weise karin jeise Yeeshu hukum dees raha. 7 Ulog gadha aur uske bachcha ke laay ke uspe aapan kapṛa bichhaain. Yeeshu uspe beiṭh gais. 8 Bheeṛ meñ se ketna log aapan kapṛa rasta pe bichhaay deen aur kuchh log peṛ se ḍaar tuuṛ ke rasta pe bichhaain. 9 Kuchh log uske aage aage jaat rahin aur kuchh log uske pichchhe. Sab chillaay ke bolat rahin, “Ḍeiviḍ ke Santaan! ‘Hosaana!’ Dhann hei u jon Prabhu ke naam se aay hei. Swarag meñ Hosaana!” 10 Jab Yeeshu Yarushalam meñ aais, to ṭaaun meñ halchal mach gais, aur sab bole lagin, “I kon hei?” 11 Bheeṛ ke log bolin, “I Yeeshu hei, Galeel ke Naasrat ke nabi.” 12 Yeeshu Mandir meñ aay ke, u sab jon huañ len-den karat rahin, ulog ke bahire khader dees. Aur jon kabuttar bechat rahin, ulog ke bench aur peisa badle waala log ke ṭaibal ulṭaay dees. 13 Yeeshu ulog se bolis, “Baaibal meñ likhaan hei, ‘Hamaar ghar preya ke ghar bola jaai,’ lekin tum log to iske chor ke aḍḍa banaay dia!” 14 Tab añdha aur langṛa log uske lage Mandir meñ aain aur u ulog ke achchha kar dees. 15 Lekin baṛa paadri aur paṛha likha log u sab chamatkaar kaam ke baare meñ sun ke, aur jab dekhin ki laṛkan uske baṛaai kare hei, tab ulog bahut gussa bhain. 16 Ulog Yeeshu se bolin, “Kaa tum sunta hei ki i laṛkan kaa bole hei?” Yeeshu jawaab dees, “Haañ! Lekin kaa tum log nai paṛha, ‘Chhoṭa laṛkan aur janma bachcha log stuti kari.”‘ 17 Tab Yeeshu ulog ke chhoṛ ke ṭaaun ke bahire Beitniyaah chala gais aur wahiñ raat bitaais. 18 Sabere ṭaaun se lauṭte ṭaaim Yeeshu ke bhuuk laga. 19 Rasta ke kinaare u ek anjeer ke peṛ dekh ke uske lage gais, lekin uspe patti ke alaawa aur kuchh nai raha. Tab u bolis, “Ab se tum meñ koi fal nai lagi!” Wahi lage u anjeer ke peṛ jhuraay gais. 20 I dekh ke chela log chakit hoy gain aur bolin, “Anjeer ke peṛ jurte keise sukhaay gais?” 21 Lekin Yeeshu ulog se bolis, “Ham tum se sachche bolta hei ki agar tum biswaas rakkho aur sandeh nai karo to tum i kare sakta hei jon ham anjeer ke peṛ ke sañghe kara hei. Aur isse jaada bhi kare sakta hei. Tum i pahaaṛ se bole sakta hei ki uṭho aur samundar meñ kuudo, aur wahi hoi. 22 Agar tum biswaas karega, to tum preya meñ jon kuchh maañgega, u sab tumme mili.” 23 Jab u chech meñ aay ke parchaar karat raha, to baṛa paadri aur huañ ke baṛkue uske lage aay ke bolin, “Kon adhikaar se tum i kaam karta hei, aur kon tumme i adhikaar dees hei?” 24 Yeeshu jawaab dees, “Ham bhi tum se ek baat puuchhega. Agar tum hamme iske jawaab dega, to ham bhi bataayga ki ham kis ke adhikaar se i kaam karta hei. 25 Yuhanna baptisma de waala kis ke bagal se aais raha, swarag se, ki admi log ke bagal se?” U sab aapas meñ baat cheet kare lagin, “Agar ham bolega, ‘Swarag ke bagal se,’ to u boli, ‘Tab fir tum uske biswaas kaahe nai kara?’ 26 Lekin agar ham log bolega, ‘Admi ke bagal se,’ to hamme bheeṛ ke ḍar hei, kaahe ke u sab Yuhanna ke nabi maanat rahin.” 27 Tab ulog Yeeshu se bolin, “Ham log nai janta.” Yeeshu bolis, “Ham bhi tumme i nai bataayga ki ham kis ke adhikaar se i kaam karta hei.” 28 Yeeshu ek kahaani sunaais, “Ek admi raha, uske dui laṛkan rahin. Tum hamme bataana ki tum kaa sochta hei. U baṛa laṛka ke lage jaay ke bolis, “Beṭa. jaao aur khet meñ kaam karo!” 29 U bolis, ‘Ham nai jaayga,’ Lekin u baad meñ pastaais aur chala gais. 30 Tab u dusra laṛka ke lage gais aur khet meñ jaay ke waaste bolis, aur u jawaab dees, ‘Achchha, ham jaayga,’ lekin u nai gais. 31 I duuno meñ se kon aapan bappa ke ichchha puura karis?” Ulog bolis, “Baṛa laṛka.” Tab Yeeshu ulog se bolis, “Ham tum se sachche bataata hei ki tum se pahile, ṭeks le waala log aur veshya log Parmeshwar ke raaj meñ jaai. 32 Kaahe ke tumhaar lage dharam ke rasta dekhaay Yuhanna aais raha, lekin tum log uske biswaas nai kara, lekin ṭeks lewaala aur veshya log biswaas karin. Aur i dekh ke bhi tum baad meñ nai pastaaya aur naa biswaas kara.” 33 Yeeshu baṛa paadri aur agua log ke ek aur kahaani sunaais, “Ek jameendaar raha, jiske añguur ke khet raha, aur u chaaro bagal gher dees. U khod ke ras ke waaste kunḍ banaais. Aur pahra de ke khaatir ek ṭaawa bhi banaais. Tab u khet ke renṭ pe de ke ghuume chala gais. 34 Jab añguur tuuṛe ke ṭaaim aais, tab maalik ek naukar ke bhejis ki uske hissa ke añguur laawe. 35 Lekin ulog naukar log ke pakaṛ ke khuub maarin, ek to mar gais aur dusra ke patthar se maar deen. 36 Ab u kisaan pahile se bhi jaada naukar ke bhejis. Lekin bharaita log ulog ke bhi weisaiyeñ karin jeise pahile kare rahin. 37 Aakhri meñ u aapan laṛka ke ulog ke lage bhejis, kaahe ke u sochis ki ulog uske laṛka ke aadar kari. 38 Lekin jab ulog kisaan ke laṛka ke dekhis, to aapas meñ baat karin, “Ek roj i jameen iske hoy jaai. Aao ham iske jaan se maar dei. Tab iske jaaydaad ham log ke hoy jaai.” 39 Ulog uske pakṛin aur khet ke bahire nikaar ke jaan se maar deen. 40 Yeeshu puuchhis, “Ab jab khet ke maalik aai tab u bharaita ke sañghe kaa kari?” 41 Ulog usse bolis, “U ulog ke bahut kharaab se maari, aur khet dusra bharaita ke de dei, jon, ṭaaim se uske añguur dei.” 42 Yeeshu ulog se bolis, “Tumme jaane ke chaahi ki Baaibal meñ kaa bataay hei, ‘Jon patthar ke kaapenṭa log bagal meñ feñk deen raha, wahi kona ke sab se sundar patthar ban gais hei. I Prabhu karis hei aur dekhe meñ hamme bahut achchha lage hei.”’ 43 Ham tumme bataata hei ki Parmeshwar ke raaj tum se le lewa jaai aur ulog ke de dewa jaai, jon wahi kare hei jon u maañge hei. 44 Jon bhi koi i patthar pe giri, u chuur chuur hoy jaai, lekin jispe i giri, u pisaay jaai.” 45 Jab baṛa paadri aur Farisi uske kahaani sunin to samajh gain ki u wahi log ke baare meñ bole hei. 46 Lekin jab uske ulog aresṭ kare maañgin, tab ulog bheeṛ se ḍar gain, kaahe ke ulog Yeeshu ke nabi maanat rahin.

Methiu 22

1 Ek dafe fir Yeeshu ek kahaani sunaais. 2 “Swarag ke raaj i rakam hei jahañ ek raaja raha jon aapan laṛkan ke saadi ke bhoj dees. 3 Raaja aapan naukar log ke bhejis ki jaay ke sab log jiske neota mila raha, bolaay laay, lekin ulog nai aain. 4 Fir u, aur naukar ke i bol ke bhejis, ‘Khaana taiyaar hei! Hamaar beil aur paaltu jaanwar kaṭaay gain hei, aur sab kuchh taiyaar hoi gais hei. Saadi ke paaṭi meñ aao!’ 5 Lekin mehmaan log kuchh dhyaan nai deen aur aapan kaam pe chal deen, ek aapan khet meñ to dusra aapan biznes dekhe. 6 Aur baaki mehmaan u naukar log ke pakaṛ ke khuub peeṭin aur maar ḍaalin. 7 Ab raaja gussa meñ aay ke aapan saulja log ke bhejis ki u hatyaara log ke maar de aur puura ṭaaun meñ aagi lagaay de. 8 Tab u naukar log se bolis, 'Saadi ke khaana to taiyaar hei, bolaay gay mehmaan ke aay ke kismat meñ nai hei. 9 Yahi khaatir rasta pe jaao, aur chaaro bagal jetna admi dekhaay, ulog ke saadi ke khaana pe bolaao.’ 10 Tab naukar log gali gali jaay ke aur jon bhi bhala bura ulog ke milin, sab ke le aain, aur saadi ke ghar mehmaan se bhar gais. 11 “Jab raaja aapan mehmaan se mile aais, to huañ ek admi ke dekhis jon saadi ke kapṛa nai pahinis raha. 12 Raaja usse bolis, 'Dost, kaahe nai tum saadi ke achchha kapṛa pahin ke aaya?’ Lekin mehmaan ke lage koi jawaab nai raha. 13 Tab raaja aapan naukar log se bolis, 'Uske haath aur goṛ baañdh ke bahire añdhiyaar meñ feñk deo. Huañ u roi aur aapan daañt peesi.’ ” 14 Yeeshu aakhri meñ bolis, “Bahut ke bolaaya jaay hei lekin thoṛa ke chuna jaay hei.” 15 Tab Farisi log ek sañghe mil ke plen banaain ki keise ulog Yeeshu ke baat meñ fañsaai. 16 Ulog Heraḍ ke log ke, Yeeshu ke lage ek baat puuchhe ke bhejis, “E guru, ham log janta hei ki tum sachcha hei aur Parmeshwar ke rasta sachchaai se dekhaata hei, aur sab ke ekke rakam dekhta hei, chaahe u koi hoy. 17 Hamme bataao ki tum kaa sochta hei, ‘Caesar ke ṭeks dewa jaay ki nai?”‘ 18 Yeeshu ulog ke kharaab bichaar jaan gais aur bolis, “E kapṭi log, tum hamme kaahe ke ṭesṭ karta hei? 19 Hamme u peisa dekhaao jisse ṭeks bhara jaay hei.” Ulog uske lage ek chaañdi ke peisa laain. 20 Yeeshu puuchhis, “Kiske chhaapa aur naam ispe hei?” 21 “Caesar ke.” Tab Yeeshu ulog se bolis, “Jon Caesar ke hei u Caesar ke deo aur jon Parmeshwar ke hei, u Parmeshwar ke deo.” 22 I sab sun ke ulog chakit bhain aur ulog Yeeshu ke chhoṛ ke chala gain. 23 Saduuki log biswaas nai karat rahin ki mare ke baad meñ laaif hei. To kuchh Saduuki log wahi roj Yeeshu ke lage aay ke puuchhin, “E guru, Maozas likhis raha ki, agar koi admi ke aurat hei, aur bina laṛkan ke mar jaai, to uske bhaiya u aurat se saadi kar le ki jisse u aapan bhaiya ke khaatir laṛka peida kare sake.” 25 Ek dafe saat bhaiya rahin. Pahila saadi kar ke, bina laṛkan ke mar gais. Uske aurat uske bhaiya ke hoy gais. 26 Yahi rakam dusra bhaiya ke sañghe bhi bhais, aur tisra aur hiañ tak ki saato ke sañghe wahi bhais. 27 Aakhri meñ u aurat bhi mar gais. 28 Ab jon roj sab jinda hoi to u saato meñ se u kis ke aurat hoi. Kaahe ke u sab ke aurat rahis.” 29 Lekin Yeeshu ulog ke jawaab dees, “Tum ketna roñg hei! Tum nai janta ki Baaibal kon cheej sikhaay hei. Aur tum Parmeshwar ke sakti nai janta hei. 30 Jab Parmeshwar log ke jiaay hei, tab ulog saadi nai kari. Ulog to ainjals ke rakam hoiyeñ. 31 Aur mar ke jinda hoy ke baare meñ, tum vachan nai paṛha jon Parmeshwar tum se bataais raha, 32 “Ham Abraham ke Parmeshwar aur Aayzak ke Parmeshwar aur Jaykab ke Parmeshwar hei. Aur u mara log ke nai, lekin jon jinda hei uske Parmeshwar hei.” 33 Jab log i baat sunin, tab chakit rahe gain. 34 Jab Farisi log sunin ki Yeeshu Saduuki log ke muh band kar dees hei, tab ulog ek sañghe hoy gain. 35 Usman se ek jon kaanuun jaanat raha, ṭesṭ kare ke waaste ek queschan karis. 36 “E guru, kaanuun meñ kon se hukum sab se khaas hei?” 37 Yeeshu bolis, “Tum Prabhu aapan Parmeshwar se aapan man se aur aapan praan se, aur aapan saara buddhi se prem karo. 38 Yahi sab se pahila aur sab se khaas hukum hei. 39 Aur dusra khaas hukum i hei ki, “Tum aapan paṛosi se aapan rakam prem karo.” 40 I dui hukum, sab nabi log ke buk pe baisḍ hei.” 41 Jab Farisi ek sañghe rahin, tab Yeeshu ulog se ek queschan karis, 42 “Maseeh ke baare meñ tum log kaa sochta hei? U kiske laṛka hei?” Ulog bolin, “U Ḍeiviḍ ke laṛka hei.” 43 Yeeshu jawaab dees, “Tab Ḍeiviḍ Aatma meñ hoy ke kaahe uske ‘Prabhu’ bole hei?” 44 Ḍeiviḍ bolis, “Prabhu hamaar Prabhu se bolis raha, Hamaar raaiṭ saaiḍ beiṭho, jab tak ham dusman ke tumhaar goṛ ke nichche nai rakh dei.” 45 Agar Ḍeiviḍ uske ‘Prabhu’ bole hei tab uske laṛka keise hoi? 46 Koi bhi uske jawaab nai de sakis. Aur u roj se koi bhi usse ekko queschan nai puuchhis.

Methiu 23

1 Tab Yeeshu bheeṛ aur chela log se bolis, 2 “Kaanuun aur Guru aur Farisi log, Maozas ke kaanuun samjhaay ke waaste chuna gain hei. 3 Yahi kaaran ulog jon kuchh bhi boli, uske karna aur maanna, lekin ulog ke rakam nai karna, kaahe ke ulog jon bole hei, kare nai hei. 4 Ulog baṛa bojha admi ke kañdha pe laad de hei lekin ulog ke madat ke waaste ek uñgri bhi nai uṭhaay hei. 5 Ulog jon sab kare hei admi ke dekhaay ke waaste kare hei. Ulog aapan tabeej ke baṛa kare hei aur aapan kapṛa ke jhaalar lamba kare hei. 6 Aur paaṭi meñ achchha jagha, chech meñ khaas kursi, bajaar meñ aadar, aur jab log ulog ke ‘Guru’ bole hei to ulog ke achchha lage hei. 8 Lekin tum ‘Guru’ nai bolwaana, kaahe ke tumhaar ekke guru hei, aur tum sab bhaiya aur bahini hei. 9 Dharti pe koi ke aapan Pita nai bolna, kaahe ke tum sab ke ekke Pita hei jon swarag meñ hei. 10 Tum ‘Agua’ bhi nai bolwaana, kaahe ke tumhaar ekke agua hei aur u hei Maseeh. 11 Lekin tum meñ se jon sab se baṛa hei, u tumhaar sewak hoi. 12 Jon koi apne aap ke baṛa banaai, u chhoṭa kara jaai, aur jon apne aap ke chhoṭa banaai, u baṛa bani.” 13 “E pakhanḍi Farisi aur Shaastri log, tum pe haay hei! Kaahe ke tum admi log ke waaste swarag ke raaj ke palla band kar deta hei. Tum naa to apne bhittar jaata hei aur naa dusra log ke bhittar jaay deta hei.” 15 “E pakhanḍi, Farisi aur Shaastri log, tum pe haay hei! Tum admi log ke aapan bagal ghumaay ke khaatir, jameen aur paani ek kar deta hei, aur jab u aay jaay hei, tab uske aapan se bhi jaada narak jaay laayk banaay deta hei! 16 “E añdha agua log, tum pe bhi haay hei! Tumme to dusra ke rasta dekhaay ke hei, lekin tum sab to añdha hei. Tum bolta hei, ‘Agar koi Mandir ke kasam khaay, to u kuchh nai, lekin agar koi Mandir ke sona ke kasam khaay to u sab kuchh hei.’ 17 E muurakh aur añdha log! Kon cheej baṛa hei, sona ki u Mandir jon sona ke pawitr kar de hei? 18 Tum fir bolta hei, ‘Agar koi bedi ke kasam khaay to kuchh nai, lekin jon bheñṭ uspe hei, agar koi uske kasam khaay to sab kuchh hei.’ 19 E añdha log! Kon jaada baṛa hei, bheñṭ ki u bedi jon bheñṭ ke pawitr banaay hei? 20 Yahi kaaran jon koi bedi ke kasam khaay hei, u bedi aur uspe rakhaan bheñṭ duuno ke kasam khaay hei, 21 aur jon Mandir ke kasam khaay hei, u Mandir aur usman rahe waala Parmeshwar ke bhi kasam khaay hei. 22 Aur jon swarag ke kasam khaay hei, u Parmeshwar ke siñghaasan aur uspe beiṭhe waala duuno ke kasam khaay hei.” 23 “E pakhanḍi Farisi aur Shaastri log, tum pe bhi haay hei! Tum pudeena, sauf aur jeera ke daswa hissa to deta hei, lekin kaanuun ke jaruuri baat jeise ki nyaay, daya aur biswaas ke nai maanta hei, tumme to chaahat raha ki sab karte raho, aur uske bhi nai chhoṛo. 24 E añdha agua log, tum chhoṭa makkhi ke to chhaan deta hei, lekin uuñṭ ke leel leta hei!” 25 “E pakhanḍi Farisi aur Shaastri log, tum pe museebat aai! Tum thariya aur pyaala ke bahire se to safa karta hei, lekin bhittar to sab rakam ke laalach aur swaarth bhara paṛa hei. 26 E añdha Farisi log, pahile pyaala ke bhittar to safa karo, tab bahire bhi safa hoy jaai. 27 E pakhanḍi Farisi aur Shaastri log, tum pe haay! Tum chuuna se dhowaan kabar ke rakam hei, jon bahire se sundar dekhaay hei, lekin bhittar to haḍḍi aur saṛa murda se bhara paṛa hei. 28 Yahi rakam bahire se tum bhi admi log ke saamne achchha dekhaata hei, lekin bhittar se to tum buraai se bhara paṛa hei.” 29 “E pakhanḍi Shaastri aur Farisi log, tum pe haay! Tum nabi log ke sundar kabar to banaata hei aur jon achchha jeewan bitaais hei uske kabar sajaata hei. 30 Aur tum bolta hei, ‘Agar ham aapan baap daada ke jamaane meñ rahta to, nabi log ke hatya meñ bhaag nai leta.’ 31 I to tum safa bataata hei ki tum nabi log ke hatyaara log ke laṛkan hei! 32 To jaao aur jon tumhaar baap daada suru karin hei, uske tum puura karo! 33 E saañp aur saañp ke bachcha log, tum narak ke saja se keise bachega? 34 Yahi kaaran ham tum se bolta hei ki ham tum log ke waaste nabi, aur samajhdaar log, aur guru log ke bhejta hei. Tum usman se kuchh ke maar dega, aur kuchh ke kros pe chaṛhaay dega, aur kuchh ke aapan chech meñ chaabuk se maar ke ek ṭaaun se dusra ṭaaun khaderte rahega. 35 Isse jetna hatya bhais hei u sab ke saja tum pe paṛi. Hiañ tak ki Aibal se leke Birikyaah ke laṛka Zakaryaah tak, jon ke tum Mandir aur bedi ke beech meñ maar dia raha. 36 Ham tum se sachche bataata hei ki i sab baat i ṭaaim ke log pe paṛi.” 37 “E Yarushalam, E Yarushalam! Tum nabi log ke maar deta hei, aur jon tumhaar lage bheja jaay hei, ulog ke patthar se maar deta hei! Ham ketna dafe maañgta raha ki jeise murgi aapan bachcha ke aapan pañkha ke nichche baṭor ke rakkhe hei, weisaiyeñ ham bhi tumhaar bachchan ke aapan sharan meñ le lei, lekin tum i nai chaaha. 38 Yahi kaaran tumhaar Mandir ujaṛ jaai. 39 Tum hamme tab tak nai dekhega jab tak tum nai bolega, ‘Dhann hei u jon Prabhu ke naam se aay hei,”’

Methiu 24

1 Jab Yeeshu Mandir se nikar ke bahire jaat raha, tab uske chela log uske lage aay ke bolin, “I sab bilḍiñgs ke dekho!” 2 Yeeshu bolis, “Kaa tum i bilḍiñgs ke dekhta hei? Ham tum se bataata hei, hiañ ek patthar bhi nai bachi, sab giraay dewa jaai.” 3 Baad meñ jab Yeeshu Jaituun pahaaṛ pe akelle beiṭha raha, tab uske chela log uske lage aay ke bolin, “Hamme bataao, i sab baat kab hoi? Aur tumhaar aawe ke aur dunia ke ant ke kaa saain hoi?” 4 Yeeshu jawaab dees, “Dekhna, koi tumme dhoka nai de. 5 Kaahe ke bahut log hamaar naam se aai aur boli, ‘Ham Maseeh hei’ aur bahut log dhoka dehiyeñ. 6 Tum laṛaai ke baare meñ aur laṛaai ke dhamki sunega, lekin ḍarna nai. I sab to suru meñ hoi, lekin i ṭaaim ant nai hoi. 7 Kaahe ke sab jaati aur raaj ek dusra se laṛi. Log bhukke mari, aur koi koi jagha pe erthquaik bhi aai. 8 I sab baat to ṭrabal ke suruaat hei.” 9 “Tab tumme dukh dewaay ke waaste pakaṛwaawa jaai, aur marwaawa jaai, aur hamaar naam ke khaatir tumme sab koi haiṭ kari. 10 U ṭaaim bahut log biswaas se haṭ jaai aur ek dusra ke dhoka dei, aur ek dusra se haiṭ kari. 11 Tab bahut se jhuuṭa nabi aai aur bahut log ke dhoka dei. 12 Buraai baṛh jaai aur sab log ek dusra se prem kare ke chhoṛ dehiyeñ. 13 Lekin agar tum ant tak faitful rahega to jaruur bach jaayga. 14 Raaj ke achchha khabar puura jagat meñ parchaar kara jaai, aur sab jaati ke log ke bataawa jaai, aur tab kahiñ jaay ke enḍ hoi.” 15 “Ek roj tum u ‘Bhayaanak cheej’, jiske Ḍenial nabi bataais raha, pawitr jagha pe khaṛa dekhega.” (Sab jon i paṛhe hei ulog ke samjhe ke hei ki i kaa hei.) 16 “Agar tum Juḍia meñ rahta hei, to pahaaṛ pe bhaag jaao. 17 Agar koi chhat pe hei, to ghar meñ kuchh lewe ke waaste nai utro. 18 Jon koi khet meñ hei, u aapan kapṛa lewe ke waaste pichchhe nai lauṭe. 19 U aurat log ke museebat ke ṭaaim hoi, jon koi maañ bane waali hoi ya jon bachcha ke duudh piyaat hoi! 20 Preya karo ki tumme ṭhanḍa ke mausam ya sabat ke roj bhaage ke nai paṛe! 21 Kaahe ke etna bhaari dukh hoi jeisa ki dunia ke suru se aur abhi tak kabhi nai bhais aur naa hoi. 22 Agar Parmeshwar u roj ke chhoṭa nai kare hota, to koi bhi nai bachta, lekin kuchh log jon chuna gais hei, ulog ke waaste Parmeshwar i roj chhoṭa karis hei! 23 Tum se agar koi bole, ‘Maseeh hiañ hei’ ya ‘Maseeh huañ hei’, to biswaas nai karna. 24 Kaahe ke jhuuṭa Maseeha aur nabi uṭh khaṛa hoiyeñ aur baṛa baṛa saain aur chamatkaari kaam dekhaiyeñ, hiañ tak ki ulog agar hoy saki to chuna log ke bhi bharmaay dehiyeñ. 25 Lekin ham to tumme pahile se sab kuchh bataay dia hei. 26 Yahi kaaran agar koi tum se bole, ‘U ḍezaṭ meñ hei,’ to bahire nai nikar jaana! Aur agar koi bole, ‘U huañ luka hei,’ to biswaas nai karna. 27 Kaahe ke jeise bijli eesṭ se wesṭ tak chamke hei, weisaiyeñ Manush ke laṛka bhi aai. 28 Jahañ laash hoi huañ geedaṛ bhi hoi.” 29 “Dukh waala roj ke jurte baad meñ, ‘Suuraj añdhiyaar hoy jaai, aur chaañd aapan, laaiṭ nai dei, aur asmaan se taara giri, aur asmaan ke taagat hilaawa jaai.”‘ 30 Tab Manush ke laṛka ke saain asmaan meñ dekhaai, aur dharti ke sab jaati roi, aur log Manush ke laṛka ke baṛa shaan aur mahima se asmaan se aate dekhiyeñ. 31 Aur u bigul ke awaaj ke sañghe aapan ainjals ke bheji, aur ulog chaaro bagal asmaan ke i bagal se u bagal tak, uske chuna log ke baṭori.” 32 “Anjeer ke peṛ se i seekho. Jab uske ḍaari naram rahe hei aur usman patti nikre lage hei, to tum jaan leta hei ki garmi ke mausam aay waala hei. 33 Wahi rakam jab tum i sab cheej hote dekhna, to jaan lena ki Yeeshu ke aawe ke ṭaaim nagichche hei, hiañ tak ki ekdam aay gais hei. 34 Ham tum se promis karta hei ki jab tak i sab baat puura nai hoi jaai, tab tak i ṭaaim ke log ke ant nai hoi. 35 Asmaan aur dharti hardam ke waaste miṭ jaai, lekin hamaar vachan kabhi nai miṭi. 36 Din aur ghañṭa kab aai, koi nai jaane hei, swarag ke ainjals bhi nai jaane hei aur naa to Putr. Khali Pita u ṭaaim jaane hei. 37 Manush ke Putr ke aay ke ṭaaim wahi rakam rahi, jeise Noa ke ṭaaim raha. 38 Sab log khaate peete rahin, aur saadi biaah karte rahin, ṭheek u roj tak, jab baaṛh aais, aur Noa baṛa bauṭ meñ chala gais. 39 Ulog kuchh nai jaanat rahin ki kaa hoy hei, u ṭaaim tak jab baaṛh aais aur u sab ke bahaay nai le gais. Yahi rakam hoi jab Manush ke laṛka aai. 40 U ṭaaim dui admi khet meñ kaam karat rahi, khali ek ke lewa jaai aur dusra ke chhoṛ dewa jaai. 41 Dui aurat chakki peesat hoiyeñ, lekin khali ek ke lewa jaai aur dusri ke chhoṛ dewa jaai. 42 Yahi khaatir husiaar raho! Tum nai janta kab Prabhu aay jaai. 43 Agar ghar ke maalik ke pata rahta ki kab chor aai, to ulog husiaar hoy jaai aur ghar ke luuṭe nai dei. 44 Yahi khaatir tum bhi taiyaar raho! Tum nai janta kab Manush ke laṛka aay jaai.” 45 “Eisan kon faitful aur samajhdaar naukar hei? Kon ke maalik aapan naukar log ke inchaaj meñ rakkhi, jon ṭheek ṭaaim pe ulog ke khaana dei? 46 U naukar log khush kismat hei, jon ke maalik lauṭ ke aay hei to dekhe hei ki naukar kaam kare hei. 47 Ham sachche bolta hei ki maalik aapan sab dhan daulat u naukar ke uppar chhoṛ dei. 48 Lekin agar ek kharaab naukar sochi ki uske maalik deri se lauṭi, aur aapan sañghe ke dusra naukar ke maari peeṭi aur naseṛi log ke sañghe khaay pee ke nasa meñ chuur hoy jaai, 50 to u naukar ke maalik, eisehiyeñ ek roj jaldi lauṭ aai jab ki naukar sochi bhi nai ki u aay jaai. 51 Tab u naukar ke kaṛa saja mili aur ḍhoñgi log ke sañghe bahire feñk dewa jaai. Huañ u roi aur daañt peesi.”

Methiu 25

1 “Swarag ke raaj i rakam hoi, jeise ek dafe das laṛki log ke sañghe bhais raha, jab ulog aapan tel ke batti le ke saadi meñ dulha se mile gain. 2 Ulog meñ se paañch muurakh rahin aur paañch husiaar rahin. 3 Jon muurakh laṛki log rahin, ulog batti to leen lekin uske sañghe aur tel nai leen. 4 U paañch laṛki log jon husiaar rahin, ulog aapan batti ke sañghe aur tel bhi leen. 5 Jab dulha ke aay meñ deri bhais, tab ulog uñghaay lagin aur soy gain. 6 Achaanak aadha raat meñ koi chillaay ke bolis, ‘Dulha aay gais! Aao aur usse milo!’ 7 Tab u laṛki log uṭhin aur aapan aapan batti taiyaar karin. 8 U muurakh laṛki log husiaar laṛki log se bolin, ‘Hamme aapan tel meñ se kuchh tel deo, kaahe ke hamaar batti bute waala hei.’ 9 Lekin u samajhdaar laṛki log bolin, ‘Nai, i hamaar aur tumhaar waaste puura nai hoi. Jaao aur aapan waaste tel khareedo.’ 10 Jab ulog tel khareede ke waaste chala gain, tab dulha aay gais, aur jon taiyaar rahin, saadi meñ chala gain, aur palla band hoi gais. 11 Baad meñ u muurakh laṛki log tel leke lauṭin aur jor jor se bolaain, ‘E guru, E guru hamaar waaste palla kholo!’ 12 Dulha bolis, ‘Ham tumme nai janta!”‘ 13 Yeeshu bolis, “Yahi khaatir hardam taiyaar raho! Tum nai janta kon ṭaaim aur kon roj i sab hoi.” 14 “Swarag ke raaj i rakam bhi hei jab ek admi ghuume gais aur aapan sab sampati teen naukar ke haath meñ chhoṛ dees. 15 U admi jaanat raha ki u teeno kon kon cheej kare sake hei. Pahila ke u paañch hajaar sona ke sikka dees, dusra ke dui hajaar aur tisra ke ek hajaar. Aur u ghuume chala gais. 16 Jiske paañch hajaar mila raha, u jurte jaay ke biznes meñ lagaay dees aur paañch hajaar aur kamaais. 17 Yahi rakam jiske dui hajaar mila raha, u bhi dui hajaar aur kamaais. 18 Lekin jiske ek hajaar mila raha, u jaay ke jameen khod ke usman aapan maalik ke peisa lukaay dees. 19 Bahut din ke baad u naukar log ke maalik lauṭis aur aapan hisaab maañgis. 20 Tab jiske paañch hajaar mila raha, u paañch hajaar jon u kamaais raha, laay ke bolis, ‘Swaami, tum hamme paañch hajaar peisa dia raha. Dekho ham isse paañch hajaar aur kamaaya.’ 21 Uske maalik usse bolis, ‘Shaabaash! Tum achchha aur biswaas kare laayk naukar hei! Tumme ham thoṛa dia raha, lekin ab ham tumme baṛa jimmewaari dega. Aao aur hamaar khusi meñ bhaag leo.’ 22 Jiske dui hajaar mila raha, u aay ke bolis, ‘Swaami, tum hamme dui hajaar dia raha. Dekho ham dui hajaar aur kamaay lia.’ 23 Swaami usse bolis, ‘Shaabaash! Tum achchha aur samajhdaar naukar hei, ham tumme bahut baṛa kaam ke jimmewaari dega. Aao aur hamaar khusi meñ sañghe hoy leo!’ 24 Tab jon naukar ke ek hajaar mila raha, u aay ke bolis, ‘E maalik, ham janta hei ki tum ketna kharaab hei, jahañ nai bota hei, huañ se kaaṭta hei aur jahañ nai bota hei huañ se baṭorta hei. 25 Yahi khaatir ham ḍar gaya aur jaay ke peisa ke maṭṭi meñ lukaay dia. Leo, i jon tumhaar hei, le leo.’ 26 Uske maalik usse bolis, ‘Tum laizi aur koi kaam ke nai hei! Tum janta hei ki jahañ ham nai bota hei, huañ se kaaṭta hei, aur jahañ nai bota hei, huañ se baṭorta hei. 27 Tumme chaahat raha ki hamaar peisa benk meñ rakh de ke, aur ham aay ke aapan peisa ke biyaaj uṭhaay leta.’ 28 Tab maalik bolis, ‘Ab isse u peisa bhi le leo, aur jis ke lage das hajaar hei, uske de deo!’ 29 Kaahe ke jiske lage hei, uske aur bhi dewa jaai, aur uske lage aur hoy jaai. Lekin jiske lage nai hei, usse u bhi le lewa jaai, jon uske lage hei. 30 I bekaar naukar ke bahire añdhiyaar meñ feñk deo, jahañ pe rowe aur daañt peese ke hei.” 31 “Jab Manush ke laṛka aapan mahima meñ aai aur sab ainjals uske sañghe aiheñ, to u aapan raajsi (royal) siñghaasan pe beiṭhi. 32 Sab jaati ke log uske saamne laawa jaai, aur u ulog ke alag kari, jeise ek shepaḍ, bheṛa aur bakri ke alge kare hei. 33 U bheṛa ke aapan raaiṭ saaiḍ aur bakri ke aapan lefṭ saaiḍ kari. 34 Tab raaja aapan raaiṭ saaiḍ beiṭha log se boli, ‘E hamaar Pita ke achchha log, aao, u raaj ke apnaao jon dunia ke banaay se pahile tumhaar waaste taiyaar kara gais raha. 35 Kaahe ke jab ham bhuuka raha, tum hamme kuchh khaay ke dia raha. Ham pyaasa raha, aur tum hamme paani piaaya. Ham hiañ ke nai raha, lekin tum hamme welkam kara. 36 Ham nañge raha, tum hamme kapṛa pahinaaya, bimaar raha, tum hamaar dekh bhaal kara, jel meñ raha, tum hamme mile aaya. 37 Tab ulog jon Prabhu ke khusi karin raha puuchhi, ‘Prabhu, ham tumme kab bhuuka dekha aur khaana dia, ya pyaasa dekha aur paani piaaya? 38 Aur ham kab anjaan admi ke dekha aur welkam kara, nañga ke dekh ke kapṛa pahinaaya? 39 Ham kab tumme bimaar dekha ya jel meñ dekh ke tumme mile aaya?’ 40 Is pe raaja ulog ke jawaab dei, ‘Ham tumme bataata hei ki jon kuchh tum hamaar chhoṭa se chhoṭa bhaiya log meñ se koi ke sañghe kara, u hamaar sañghe kara!’ 41 Tab raaja ulog jon lefṭ meñ rahin usse boli, ‘Ham se duur hoy jaao! Tumme Parmeshwar ke saraap hei. Huañ jaao jahañ kabhi nai bute waala aagi hei, jon saitaan aur uske duut ke waaste taiyaar kara gais hei! 42 Ham bhuuka raha, tum hamme kuchh khaay ke nai dia, pyaasa raha, tum hamme paani nai piaaya. 43 Anjaan admi raha, tum hamme aapan ghar meñ jagha nai dia, nañge raha, tum hamme kapṛa nai pahinaaya, bimaar raha aur jel meñ raha, tum hamme dekhe nai aaya.’ 44 Ispe ulog usse puuchhi, ‘Prabhu, ham kab tumme bhuuka ya pyaasa, ya anjaan admi ya nañge ya bimaar, ya jel meñ dekha aur sewa nai kara?’ 45 Tab raaja ulog ke jawaab dei, ‘Ham tumme bataata hei ki tum hamaar log ke madat nai kara chaahe u ketna chhoṭa naa hoiyeñ, tab tum hamaar sañghe bhi nai kara.”‘ 46 Tab Yeeshu bolis, “Ulog ke umar bhar ke saja mili. Lekin jon Parmeshwar ke khusi karis hei, ulog ke anant jeewan mili.”

Methiu 26

1 Jab Yeeshu i sab baat bataay dees, tab u aapan chela log se bolis, 2 “Tum janta hei ki dui roj baad fasah ke teohaar aay waala hei, aur Manush ke laṛka kros pe chaṛhaawe ke waaste pakarwaawa jaai!” 3 Tab baṛa paadri aur des ke agua log, Kaaifa naam ke baṛa paadri ke añgna meñ jama bhain. 4 Aur ulog plen banaain ki Yeeshu ke chuppe se pakaṛ ke maar ḍaale ke chaahi. 5 Lekin ulog i bhi bolin, “Ham log ke i kaam teohaar ke ṭaaim nai kare ke hei, kaahe ke admi log dañga fasaad kari.” 6 Jab Yeeshu Bethani meñ Saayman koṛhi ke ghare khaana khaay beiṭhis, 7 tab ek aurat ek botal mahañga pefeum leke uske lage aais, aur uske muuṛ pe chhoṛ dees. 8 Chela log i sab dekh ke bahut gussa bhain aur bole lagin, “I barbaadi kaahe ke? 9 I pefeum ke jaada daam meñ bech ke jon peisa mili uske gareeb meñ baaṭa jaay sakat raha.” 10 Yeeshu jaanat raha ki ulog kaa soche hei aur bolis, “Tum log i aurat ke kaahe sataata hei? I to hamaar sañghe bhalaai karis hei. 11 Gareeb to tumhaar sañghe hardam rahiyeñ, lekin ham to tum log ke sañghe hardam nai rahega. 12 I to hamaar deñhi pe pefeum chhoṛis hei ki i hamaar maṭṭi dewe ke khaatir taiyaari kare. 13 Ham tum log ke sachche bataata hei ki sab dunia meñ jahañ kahiñ bhi susamaachaar ke parchaar kara jaai, huañ sab koi yaad kari ki i aurat kaa karis raha, aur ulog sab ke bataai.” 14 Tab u baarah chela log meñ se ek, jiske naam Juḍas Iskariyoti raha, baṛa paadri log ke lage gais. 15 Aur usse bolis, “Agar ham Yeeshu ke pakaṛwaay dei, to tum hamme ketna dega?” Ulog tees (30) chaañdi ke peisa Juḍas ke de deen. 16 Aur wahi ṭaaim se u Yeeshu ke pakaṛwaay ke mauka khoje laga. 17 Akhmeeri roṭi (bina yeesṭ ke roṭi) ke teohaar ke pahila roj, Yeeshu ke chela log uske lage aay ke puuchhin, “Tum kahañ mañgta hei ki ham log tumhaar khaatir fasah ke khaana taiyaar kari?” 18 Yeeshu bolis, “Ṭaaun meñ ek khaas admi ke lage jaay ke bolo, ‘Guru bole hei, ‘Hamaar ṭaaim nagichche hei. Hame aapan chela log ke sañghe tumhaar ghare fasah ke teohaar manaay ke hei.”‘ 19 Tab Yeeshu ke bole ke mutaabik, chela log fasah ke taiyaari karin. 20 Sanjha ke ṭaaim, Yeeshu aapan baarah chela log ke sañghe khaana khaay beiṭhis. 21 Jab ulog khaana khaat rahin, tab Yeeshu bolis, “Ham tum log ke bataata hei, ki tum meñ se ek hamme pakaṛwaai.” 22 Is pe chela log bahut udaas bhain aur ek ek karke Yeeshu se puuchhe lagin, “Prabhu, kaa u ham hei?” 23 Yeeshu bolis, “Jon hamaar sañghe thariya meñ roṭi ḍubaais hei, wahi hamme pakaṛwaai. 24 Manush ke laṛka to weisaiyeñ mari, jeise uske baare meñ likhaan hei, lekin uspe kaa beeti jon uske pakaṛwaai! U admi ke to peida nai hoy ke chaahat raha!” 25 Tab Juḍas, jon uske pakaṛwaay waala raha bolis, “Rabbi, kaa u ham hei?” Yeeshu bolis, “I to tumahi bolta hei.” 26 Jab ulog khaana khaat rahin, tab Yeeshu roṭi leke aur aasheesh maañg ke uske tuuṛis, aur chela log ke deke bolis, “Leo, khaao, i hamaar deñhi hei.” 27 Fir u pyaala lees, dhanbaad deke ulog ke dees aur bolis, “Tum sab isman se pio. 28 I hamaar khuun hei, aur yahi se Parmeshwar tumhaar sañghe promis karis hei. I dewa jaai ki jisse bahut log ke paap ke maafi hoi. 29 Aaj se ham waain nai piyega, u roj tak jab tak Pita ke raaj meñ tum log ke sañghe nawa waain nai pee.” 30 Tab ulog bhajan gaain aur Jaituun pahaaṛ pe chala gain. 31 Tab Yeeshu ulog se bolis, “Aaj raat ke tum sab hamme chhoṛ ke bhaag jaayga, kaahe ke likhaan hei, ‘Parmeshwar, shepaḍ log ke maari aur jon jhunḍ meñ bheṛa rahi u sab idhar udhar chhitraay jaai.’ 32 Lekin mare se jinda hoy ke baad ham tum se pahile Galeel chala jaayga.” 33 Ispe Peeṭa Yeeshu se bolis, “Chaahe sab koi tumme chhoṛ ke chala jaay, lekin ham to tumme kabhi nai chhoṛega!” 34 Yeeshu bolis, “Ham tumme sachche bataata hei ki aaj ke raat, murga bole se pahile, tum teen dafe bolega ki tum hamme nai janta hei.” 35 Peeṭa Yeeshu se bolis, “Agar hamme tumhaar sañghe mare ke paṛe, tab bhi ham nai bolega ki ham tumme nai janta!” Sab chela log bhi yahi bolin. 36 Tab Yeeshu aapan chela log ke sañghe Getsamni naam ke ek jagha pe gais, aur ulog se bolis, “Jab tak ham huañ jaay ke preya karta hei, tum log yahiñ beiṭhna.” 37 U aapan sañghe Peeṭa aur Jabdi ke dui laṛkan ke le gais. U udaas aur soch meñ paṛ gais, 38 aur u ulog se bolis, “Hamaar man bahut udaas hei, hiañ tak ki ham i bojha ke nichche daba hei aur hamaar maut aay waala hei. Hiañ ruko aur hamaar sañghe jagte rahna.” 39 Fir Yeeshu ulog se thoṛa aage jaay ke aur muh ke bagal gir ke preya kare lagis, “E hamaar Pita, agar hoy sake to i pyaala ham se le leo. Fir bhi hamaar nai, lekin tumhaar ichchha puura hoi.” 40 Tab Yeeshu chela log ke lage aais, aur ulog ke sote dekh ke Peeṭa se bolis, “Kaa tum log hamaar sañghe ek ghañṭa bhi nai jaage sakta hei? 41 Jagte rahna aur preya karte raho ki tum ṭesṭ meñ nai paṛo. Aatma to taiyaar hei, lekin deñhi kamjor hei” 42 Fir Yeeshu jaay ke dusra dafe preya karis, “E hamaar Pita, agar i kaam hamaar bina nai hoi paai to tumhaar ichchha puura hoy.” 43 Jab Yeeshu lauṭ ke aais to fir chela log ke sote paais, kaahe ke ulog aapan aañkhi khula nai rakkhe sakat rahin. 44 Yeeshu ulog ke fir se chhoṛ ke chala gais aur wahi rakam se fir se preya kare lagis. 45 Yeeshu lauṭ ke aay ke chela log se bolis, “Kaa tum log abhi tak araam karta hei? Dekho ṭaaim aay gais hei, aur Manush ke laṛka, paapi log ke haath pakaṛwaaya jaai. 46 Uṭho, chalo! Dekho, hamaar pakaṛwaay waala nagichche aay gais hei.” 47 Yeeshu abhi i sab bolat raha ki Juḍas jon baarah meñ se ek raha, aay gais. Uske sañghe ek baṛa bheeṛ bhi raha aur ulog ke haath meñ talwaar aur laaṭhi raha. I log ke baṛa paadri aur agua log bhejin raha. 48 Juḍas i saain dees raha, “Jiske ham jaay ke chumma lega, wahi hei. Uske pakaṛ lena.” 49 Juḍas seedha Yeeshu ke lage gais aur bolis, “Tumhaar sañghe saanti rahe!” Aur uske chuum lees. 50 Yeeshu usse bolis, “Dost, jon cheej kare ke hei jaldi karo.” Admi log aay ke Yeeshu ke kas ke pakaṛ leen aur aresṭ kar leen. 51 Tab Yeeshu ke ek saathi, aapan talwaar nikaar ke baṛa paadri ke naukar ke kaan kaaṭ dees. 52 Yeeshu usse bolis, “Aapan talwaar bhittar rakkho, kaahe ke jon koi talwaar uṭhaay hei u sab talwaar se naas kar dewa jaai. 53 Kaa tum i nai janta ki ham aapan Pita se binti kare sakta hei? U yahi lage baarah aami se jaada ainjals hamme de dei. 54 Lekin tab jon cheej Baaibal meñ likhaan hei u keise puura hoi, jon bole hei ki eise hoy ke chaahi.” 55 Tab Yeeshu bheeṛ se bolis, “Kaa tum talwaar aur laaṭhi leke hamme pakṛe aaya hei jeise ki ham koi chor hei? Ham to chech meñ roj roj beiṭh ke updes deta raha aur tab tum log hamme nai pakṛa. 56 Lekin i sab i khaatir bhais ki jon cheej nabi log likhin raha u puura hoy.” Tab Yeeshu ke sab chela log uske chhoṛ ke bhaag gain. 57 Jon log Yeeshu ke pakaṛwaain raha, ulog uske baṛa paadri Kaaifa ke lage le gain, jahañ pe agua log waiṭ karat rahin. 58 Peeṭa bhi thoṛa duur se ulog ke peechha karat raha, aur baṛa paadri ke añgna meñ aay ke dekhe maañgat raha ki aage kon cheej hoi, aur gaaḍ log ke sañghe beiṭh gais. 59 Baṛa paadri aur sab kaaunsal Yeeshu ke agaiñsṭ meñ jhuuṭa gawaahi khoje ke kosis karat rahin, ki jisse ulog uske maare sake. 60 Lekin bahut jhuuṭa gawaahi se bhi kuchh nai bhais. Aakhri meñ dui admi aage aay ke bolin, 61 “I admi bolis raha, ‘Ham Parmeshwar ke Mandir giraay ke teen roj meñ fir banaay de sakta hei.”‘ 62 Tab baṛa paadri khaṛa hoy ke Yeeshu se bolis, “Tum aapan bachaao meñ kaahe nai kuchh bolta hei? I sab log to tumhaar agaiñsṭ meñ gawaahi de hei.” 63 Lekin Yeeshu chuppe raha. Is pe baṛa paadri usse bolis, “Ham jinda Parmeshwar ke kasam khaay ke bolta hei, ki agar tum Parmeshwar ke laṛka Maseeh hei, to ham se bataay deo.” 64 Yeeshu usse bolis, “Tum to apne bolta hei, ‘Bahut jaldi tum dekhega ki Manush ke laṛka sab se Shaktimaan ke raaiṭ saaiḍ beiṭha hei aur swarag ke baadar pe aay hei!”‘ 65 Ispe baṛa paadri aapan kapṛa faaṛ ke bole lagis, “I to Parmeshwar ke ninda karis hei. Ab hamme aur gawaahi ke jaruurat nai hei! Tum sab suna hei ki i kaa bolis hei! 66 Ab tum log ke bichaar kaa hei?” Ulog bolin, “Iske to mare ke saja hoy ke chaahi.” 67 Tab ulog uske muh pe thuukin, aur ghuusa se maarin, aur kuchh log thappaṛ maarin aur bolin, “Tum sochta hei ki tum Maseeh hei! Bataao ki tumme kon maaris hei!” 69 Peeṭa bahire añgna meñ beiṭhis raha, ki ek naukraani uske lage aay ke bolis, “Tum bhi to Galeel ke Yeeshu ke sañghe raha!” 70 Lekin Peeṭa safa jhuuṭ bol dees, “Ham nai janta ki tum kaa bolti hei.” 71 U bahire chala gais aur huañ bhi ek naukraani uske dekh ke huañ jon log rahin ulog se bolis, “I Naasrat ke Yeeshu ke sañghe raha.” 72 Ek dafe fir Peeṭa bolis, “Ham kasam khaata hei ki ham i admi ke nai janta hei.” 73 Thoṛa deri meñ huañ pe khaṛa ek admi aay ke Peeṭa se bolis, “Ham log janta hei ki tum ulog meñ se ek hei. Ham bataay sakta hei kaahe ke tum Galeel log ke rakam baat karta hei.” 74 Tab Peeṭa kasam khaay laga, “Ham sachche bolta hei ki ham uske nai janta hei. Parmeshwar hamme saja dei agar ham jhuṭṭe bolta hei.” Aur wahi lage murga bolis. 75 Tab Peeṭa ke u baat yaad aais, jon Yeeshu usse bolis raha, “Murga ke bole se pahile tum teen dafe bolega ki tum hamme nai janta hei.” Aur u bahire jaay ke fuuṭ fuuṭ ke roy laga.

Methiu 27

1 Sabere sab baṛa paadri aur agua log Yeeshu ke agaiñsṭ feisla karin, ki uske jaan se maare ke chaahi. 2 Tab ulog uske baañdh ke, aur le jaay ke Romi gavna, Paaylaṭ ke haath meñ de deen. 3 Jab Juḍas, jon Yeeshu ke pakaṛwaais raha dekhis ki uske maut ke saja hoi, tab u bahut pastaais, aur chaañdi ke tees sikka, mukhia aur agua log ke lauṭaay ke bolis, 4 “Ham paap kara hei. Ham ek nirdos admi ke dhoka se maut ke hawaale kara hei.” Lekin ulog jawaab deen, “Isse ham log ke kaa? I tumhaar maamla hei.” 5 Juḍas u chaañdi ke sikka ke Mandir meñ feñk dees aur jaay ke faañsi lagaay lees. 6 Tab baṛa paadri u chaañdi ke peisa leke bolis, “Iske Mandir ke khajaana meñ nai rakkhe ke chaahi kaahe ke isman khuun laga hei.” 7 Ulog aapas meñ sallaah karke, u peisa se ek jameen khareed leen, jahañ pe pardesi log ke maṭṭi dewa jaay sake. 8 Yahi kaaran u jagha ke “Khuun ke khet” naam dewa gais. 9 Aur tab u vachan jon Jeremaayah nabi bataais raha, puura bhais. “Ulog chaañdi ke tees sikka leen, jeise ki Israayel ke log, uske daam lagaain raha. 10 Ulog wahi peisa se kumhaar ke khet khareed leen, jeise Prabhu hamme hukum dees raha.” 11 Tab Yeeshu ke, gavna Paaylaṭ ke aage laawa gais, aur u puuchhis, “Kaa tum Yahuudi log ke raaja hei?” Yeeshu uske jawaab dees, “Tumahi to bolta hei.” 12 Jab aur baṛa paadri aur agua log uspe iljaam lagaay lagin, tab u koi jawaab nai dees. 13 Tab Paaylaṭ usse bolis, “Kaa tum i sab nai sunta hei, ki ilog tumhaar agaiñsṭ gawaahi de hei?” 14 Lekin Yeeshu kuchh nai bolis, aur gavna hairaan hoy gais. 15 Gavna ke reeti raha ki i teohaar ke ṭaaim koi ek jehli ke, jon ke log maañge, uske chhoṛ det raha. 16 Aur u ṭaaim uske jel meñ ek keidi raha jon ke naam Barabba raha. 17 Jab bheeṛ baṭurin, tab gavna ulog se bolis, “Tum log kon ke mañgta hei ki ham tumhaar khaatir chhoṛi? Barabba ke, ki Yeeshu ke jon Maseeh kahaay hei?” 18 Kaahe ke u jaanat raha ki sab log Yeeshu se jaran kare hei, aur wahi khaatir uske pakaṛwaain hei. 19 Aur jab u nyaay ke kursi pe beiṭha tab uske aurat uske khabar bhejwaais, “I nirdos admi ke maamla meñ kuchh nai karna. Ham sapna meñ uske kaaran bahut dukh uṭhaaya.” 20 Lekin baṛa paadri aur agua log, bheeṛ ke bhaṛkaay deen ki ulog Yeeshu ke maut ke saja aur Barabba ke chhoṛe ke waaste maañg kare. 21 Tab gavna puuchhis, “I duuno meñ se tum kon ke mañgta hei ki ham tumhaar waaste chhoṛi?” Ulog bolin, “Barabba ke.” 22 Paaylaṭ ulog se puuchhis, “Tab ham Yeeshu ke, jon Maseeh kahaay hei, uske kaa kari?” U sab chillaain, “Uske kros pe chaṛhaay deo.” 23 U bolis, “Kaahe ke? U kon kharaab kaam karis hei?” Aur tab ulog aur jor se chillaay ke bole lagin, “Uske kros pe chaṛhaao.” 24 Jab Paaylaṭ dekhis ki kaam bigṛe hei aur u kuchh nai kare saki, aur saait laṛaai jhagṛa hoy jaai, tab u paani leke bheeṛ ke aage aapan haath dhoy lees aur bolis, “Ham i admi ke khuun ke jimmewaar nai hei. Tum log jaano.” 25 Sab koi jawaab deen, “Iske maut ke jimmewaari ham log pe aur hamaar laṛkan pe chhoṛ deo!” 26 Gavna, Barabba ke chhoṛ dees aur aapan saulja log ke hukum dees ki Yeeshu ke chaabuk maar ke kros pe chaṛhaay de. 27 Tab gavna ke saulja log, Yeeshu ke gavna ke peles meñ le gain, aur huañ, aur baaki dal ke wahiñ baṭorin. 28 Fir uske kapṛa utaar ke ulog uske laal rang ke raub pahinaain. 29 Tab ulog ek kaaṭa ke taaj banaain aur uske muuṛ pe rakh deen aur uske raaiṭ haath meñ ek laaṭhi de deen. Fir uske aage jhuk ke uske hasi uṛaay lagin, aur chillaay lagin, “E Yahuudi log ke raaja, tumhaar jay hoy!” 30 Ulog uspe thuukin, aur laaṭhi leke uske muuṛ pe maarin. 31 Hasi uṛaay ke baad ulog uske raub utaar ke fir uske aapan kapṛa pahinaay deen, aur kros pe chaṛhaay ke waaste chal deen. 32 Jeise ulog bahire nikarat rahin, weise Saayman naam ke ek Kureni admi ulog ke mila. Saulja uske jabarjasti se Yeeshu ke kros uṭhaay ke chale ke bolis. 33 Jab ulog u jagha pe aain jahañ ke naam Gulgutha raha, jon ‘Khopṛi ke jagha hei’, 34 tab añguur ke ras meñ kuchh kaṛua cheej milaay ke Yeeshu ke deen, lekin cheekhe ke baad Yeeshu uske nai piye maañgis. 35 Aur jab ulog Yeeshu ke kros pe chaṛhaay deen, tab uske kapṛa ke daaoñ pe lagaay ke apne meñ baaṭ leen. 36 Aur u sab huañ beiṭh ke, uske gaaḍ kare lagin. 37 Ulog uske muuṛ ke uppar ek noṭis lagaain jis pe likhaan raha, “I Yahuudi log ke raaja Yeeshu hei.” 38 Ulog uske sañghe dui aur ḍaaku ke bhi kros pe chaṛhaain, ek ke uske raaiṭ meñ aur dusra ke uske lefṭ meñ. 39 Huañ se aay jaay waala log uske kharaab kharaab baat bolin aur muuṛ hilaay hilaay ke bolat rahin, 40 “To tum hei jon bole raha ki Mandir ke tuuṛ ke tum teen roj meñ fir se banaay dega, apne aap ke bachaao! Agar tum Parmeshwar ke laṛka hei, to kros se nichche utro.” 41 Yahi rakam, baṛa paadri aur agua log sab uske hasi uṛaat rahin aur bolat rahin, 42 “I dusra log ke bachaais, lekin apne aap ke nai bachaay sake. I Israayel ke raaja hei, agar kros pe se utar aai tab ham iske biswaas karega. 43 I Parmeshwar pe bharosa rakkhe hei, kaahe ke i bolis raha, ‘Ham Parmeshwar ke laṛka hei.’ Ham dekhe mañgta hei ki Parmeshwar keise iske bachaay hei!” 44 Jon dui ḍaaku uske sañghe kros pe chaṛhaawa gain raha, duuno bhi wahi rakam uske buraai karat rahin. 45 Baarah baje se le ke teen ghanṭa tak añdhiyaar hoy gais. 46 Teen baje ke lagbhag Yeeshu chillaay ke bolis, “Eli, Eli, lama shabaktani!” iske matlab hei, “E hamaar Parmeshwar, E hamaar Parmeshwar, tum hamme kaahe chhoṛ dia.” 47 Huañ pe jon log khaṛa rahin ulog meñ se kuchh i sun ke bolin, “I Ilaayja ke bolaay hei.” 48 Usman se ek jurte dauṛ ke spanj ke sirka meñ bhijaay ke, ek lakṛi pe rakh ke uske piye ke dees. 49 Lekin aur log bolin, “Dekhi Ilaayja iske bachaay aay hei ki nai.” 50 Ek dafe Yeeshu fir se jor se chillaay ke aapan praan tyaag dees. 51 Ṭheek wahi lage Mandir ke parda uppar se nichche tak faṭ ke dui ṭukṛa hoy gais. Jameen hil gais, aur chaṭṭaan bhi faṭ gais. 52 Kabar khul gain, aur mara meñ se bahut achchha admi log ke laash jinda hoy gais. 53 Aur Yeeshu ke jinda hoy pe, ulog huañ se nikar ke pawitr ṭaaun meñ gain aur bahut log ke dekhaay deen. 54 Tab aami ofisa aur saulja log jon Yeeshu ke gaaḍ karat rahin, jab erthquaik ke dhakka aur baaki sab cheej dekhin to ḍar gain aur bolin, “Sachche ke i Parmeshwar ke laṛka raha!” 55 Huañ pe ketna aurat rahin jon Yeeshu ke sewa karte, Galeel se uske pichchhe aay rahin, duur se i sab dekhat rahin. 56 Ulog meñ Meri Magdalini, Jeims ke amma Meri, aur Jabdi ke laṛkan ke amma rahin. 57 Sanjha hoy pe Armathia ke Josaf naam ke ek dhani admi aais. U bhi Yeeshu ke chela raha. 58 U Paaylaṭ ke lage gais aur Yeeshu ke laash maañgis. Paaylaṭ hukum dees ki laash uske de dewa jaay. 59 Tab Josaf laash ke leke ek ujjar linan ke kapṛa meñ lapeṭis. 60 Aur uske aapan nawa kabar meñ rakkhis, jon chaṭṭaan meñ khodaan raha. Fir ek baṛa patthar kabar ke duaari pe ḍhakel ke chala gais. 61 Meri Magdalini aur dusri Meri kabar ke aage beiṭha rahin. 62 Dusra din, sabat ke roj, baṛa paadri aur Farisi log Paaylaṭ ke lage jaay ke bolin, 63 “Sir, Hamme yaad hei ki u dhokebaaj aapan jeete jee bolis raha, ‘Teen roj ke baad ham fir jinda hoy jaayga.’ 64 Yahi khaatir hukum karo ki teen roj tak kabar ke gaaḍ kara jaay, kahiñ eise nai hoy ki uske chela log aay ke uske laash choraay le jaai aur sab log se boliheñ, ‘U mara meñ se jinda hoy gais hei.’ Tab pichhla dhoka, pahile se bhi kharaab hoi.” 65 Paaylaṭ ulog se bolis, “Gaaḍ log ke le jaao, jeise uske rakkhe sako weise rakkho.” 66 Tab ulog jaay ke kabar ke gaaḍ kare lagin aur sañghe kabar ke muh seel kar deen.

Methiu 28

1 Sabat ke baad, hapta ke pahila roj, sabere jeise bhais, tab Meri Magdalini aur dusri Meri kabar dekhe aain. 2 Achaanak ek bahut baṛa erthquaik aais aur Prabhu ke ainjal swarag se utar ke aais aur patthar ke bagal haṭaay ke us pe beiṭh gais. 3 U ainjal bijli ke rakam chamkat raha aur uske kapṛa snao ke rakam ujjar raha. 4 Huañ pe jon gaaḍ log rahin, ulog ḍar ke maare kaape lagin aur adhmara hoy gain. 5 U ainjal aurat log se bolis, “Ḍaro nai! Ham janta hei ki tum Yeeshu ke, jiske kros pe chaṛhaawa gay raha, uske khojta hei. 6 U hiañ nai hei! Parmeshwar uske mara meñ se jinda kar dees, jeise Yeeshu bolis raha ki hoi. Aao, u jagha ke dekho jahañ u rakkha gais raha. 7 Jaldi jaay ke uske chela log ke bataao ki u mara meñ se jinda hoy gais hei, aur dekho, u tum se pahile Galeel pahuñch jaai, aur huañ tum log uske dekhega. Jon ham tumme bataaya hei uske yaad rakhna.” 8 Is pe ulog ḍar ke maare lekin khusi hoy ke jaldi se kabar se lauṭin aur chela log ke sab baat bataay ke waaste dauṛ paṛin. 9 Achaanak Yeeshu ulog se milis aur bolis, “Tumme saanti hoy!” Ulog uske nagichche gain aur goṛ pakaṛ ke uske weship karin. 10 Tab Yeeshu ulog se bolis, “Ḍaro nai! Jaao aur hamaar pichchhe chale waala log se bolo ki ulog Galeel chala jaay, aur ulog wahiñ hamme dekhi.” 11 U aurat log rasta meñ rahin jab gaaḍ log meñ se kuchh ṭaaun aain aur baṛa paadri se jaay ke sab baat bataain. 12 Tab ulog sab agua log ke sañghe mil ke ek meeṭing karin, aur saulja log ke bahut peisa deke bolin, 13 “Sab log ke bataana, ‘Raat ke jab ham sab sowat raha, tab Yeeshu ke chela log aay ke uske choraay le gain.’ 14 Aur agar gavna ke kaan tak i baat pahuñchis to ham uske samjhaay dega aur tum log bach jaayga.” 15 Gaaḍ log peisa leke, jeise bataawa gay raha, weisaiyeñ karin. I baat Yahuudi log meñ aur duur duur gaaoñ meñ feil gais aur sab log iske maane lagin. 16 Gyaara chela log Galeel meñ wahi pahaaṛ pe gain jahañ ulog ke Yeeshu jaay ke waaste bataais raha. 17 Jab ulog huañ Yeeshu ke dekhin to namaste karin, lekin kuchh to abhi bhi biswaas nai karin. 18 Tab Yeeshu ulog ke lage aay ke bolis, “Swarag aur jameen ke sab adhikaar hamme dewa gais hei. 19 Yahi kaaran jaao aur sab jaati ke log ke chela banaao ki jisse ulog ke Pita, Putr aur Pawitr Aatma ke naam se baptisma de sako. 20 Aur ulog ke jon sab ham bataaya raha, u sab ke paalan kare ke sikhaao. Aur dekho, ham i janam ke ant tak hardam tumhaar sañghe rahega.

Maak 1

1 Parmeshwar ke laṛka, Yeeshu Maseeh ke baare meñ achchha achchha baat, jiske suru meñ weisaiyeñ bhais jeise, 2 Aayzaaya nabi ke buk meñ likhaan raha, ki Parmeshwar eise bolis, “Tum se pahile ham aapan ek duut bhejta hei, u tumhaar waaste rasta taiyaar kari.” 3 Ḍezaṭ meñ koi jor se chillaay ke bole hei ‘Prabhu ke waaste rasta taiyaar karo. Uske waaste rasta seedha karo!”’ 4 Yuhanna, jon sab ke baptisma det raha, ḍezaṭ meñ aay ke sab ke bataais, “Kharaab kaam chhoṛ deo aur baptisma le leo. Tab tumhaar sab paap maaf hoy jaai.” 5 Juḍia pardes aur Yarushalam siṭi ke bahut log Yuhanna ke lage gain. U log aapan aapan paap maan leen aur Yuhanna sab ke Joḍan nadi meñ baptisma dees. 6 Yuhanna uuñṭ ke baar ke kapṛa pahinat raha aur kamar meñ chamṛa ke peṭi baañdhat raha. Tiḍḍi aur madh uske khaana raha. 7 Yuhanna sab log se bolis, “Hamaar baad meñ koi bahut baṛa aawe hei. Ham to uske juuta ke bandhan bhi khole laayk nai hei. 8 Ham to tumme paani se baptisma deta hei lekin u to tumme Pawitr Aatma se baptisma dei.” 9 Thoṛa roj ke baad Yeeshu Galeel pardes ke Naasrat ṭaaun meñ aais aur Yuhanna se Joḍan nadi meñ baptisma lees. 10 Jeise Yeeshu paani meñ se nikris, u dekhis ki asmaan khula aur Pawitr Aatma kabuttar ke rakam uske uppar aais. 11 Aur asmaan se i awaaj aais, “Tum hamaar pyaara beṭa hei, ham tum se bahut khusi hei.” 12 Parmeshwar ke Aatma, Yeeshu ke jurte ḍezaṭ meñ bhej dees. 13 U huañ chaalis (40) roj tak rahis, jahañ saitaan uske laalach dekhaay ke fasaay ke kosis karis. Yeeshu jañgli jaanwar ke beech meñ raha, lekin ainjals uske bachaay ke rakkhis raha. 14 Yuhanna jab jel meñ raha, tab Yeeshu Galeel meñ jaay ke Parmeshwar ke baare meñ achchha achchha baat sunaawat raha. 15 U bolis, “Ab ṭaaim aay gais hei, Parmeshwar ke raaj ekdam nagichche hei. Parmeshwar ke dil se maan leo aur uske baat pe biswaas karo.” 16 Yeeshu Galeel ke laik ke kinaare ghuumat raha jab u dekhis ki Saayman aur uske bhaiya Enḍru laik meñ jaal feke hei. Ulog machhua rahin. 17 Yeeshu ulog se bolis, “Aao hamaar pichchhe chalo. Ham tumme sikhaayga ki keise machhri ke jagha admi pakṛa jaai.” 18 Duuno bhaiya jurte jaal feñk ke Yeeshu ke pichchhe chal paṛin. 19 Yeeshu aage aage chalte gais, aur thoṛa deri meñ dekhis ki Jabdi ke laṛkan, Jeims aur Yuhanna bauṭ meñ beiṭh ke aapan jaal banaawe hei. 20 Yeeshu duuno ke bolaais aur ulog aapan bappa Jabdi ke naukar log ke sañghe bauṭ meñ chhoṛ ke Yeeshu ke sañghe hoy leen. 21 Yeeshu aur uske chela log Kafarnahuum ṭaaun gain. Aawe waala sabat ke roj Yeeshu Yahuudi log ke Mandir meñ jaay ke parchaar kare laga. 22 Sab log uske parchaar sunke ghabraay gain aur bolin ki i to shaastri log ke rakam nai lekin adhikaar se bole hei. 23 Thoṛa deri meñ ek admi aais jiske bhuut pakṛis raha. U jor se chillaais, 24 “Naasrat ke rahe waala Yeeshu, ham se tumhaar kaa kaam hei? Kaa tum mañgta hei ki ham log barbaad hoy jaai? Ham janta hei tum kon hei! Tum Parmeshwar ke bagal se koi Pawitr jan hei.” 25 Yeeshu ḍaaṭ ke bolis, “Chuppe raho aur i admi meñ se nikar jaao.” 26 Dushṭ Aatma u admi ke baṛa jor se hilaais aur chillaay ke usman se nikar ke bhaag gais. 27 I sab dekh ke sab log ghabraay gain. U log apne meñ batiaay lagin, “I kon cheej hei? I to baṛa jor tor se nawa rakam ke parchaar suru kar dees hei. Dushṭ aatma bhi iske baat sune hei.” 28 Galeel meñ chaaro taraf Yeeshu ke naam feile lagis. 29 Yeeshu aapan chela log, Jeims aur Yuhanna ke sañghe leke Mandir se nikris, aur seedha Saayman aur Enḍru ke ghare gais. 30 Saayman ke saas ke bukhaar lagat raha. Yeeshu jeise huañ pañhuchis, log uske i baat bataais. 31 Yeeshu nagichche gais, aur haath pakaṛ ke uske uṭhaais, uske bukhaar utar gais aur u sab ke sewa kare lagis. 32 Suuraj ḍuub gais raha, aur sanjha hoy gais raha, to admi log bimaria log ke aur jis ke bhuut pakṛis raha, Yeeshu ke lage laain. 33 Ṭaaun bhar ke log ghar ke duaari pe jama hoy gain. 34 Ulog ke paas rakam rakam ke bimaari raha aur Yeeshu sab ke achchha kar dees. Ketna log ke to bhuut pakṛis raha, aur Yeeshu u bhuut log ke khader ke bahire nikaaris aur bhuut log kuchh bole nai paain kaahe ke ulog Yeeshu ke jaanat rahin. 35 Ekdam sabere Yeeshu uṭh ke ṭaaun se duur akele jagha meñ preya kare ke waaste ghar se chala gais. 36 Saayman aur uske saathi log Yeeshu ke khoje nikrin. 37 Jab ulog Yeeshu se milin, tab bolin, “Sab log tumme khoje hei.” 38 Yeeshu ulog se bolis, “Aao ham nagichche ke aur gaaoñ meñ parchaar kari kaahe ke ham yahi ke waaste aaya hei.” 39 Yeeshu Galeel meñ ghuum ghuum ke Yahuudi ke Mandir meñ parchaar karis aur bhuut ke bhagaais. 40 Ek admi jiske paas koṛhi ke bimaari raha, Yeeshu ke lage aais, aur ghuṭna ṭek ke chirauri karis, “Agar tum maañgo, to hamme achchha kare sakta hei.” 41 Yeeshu ke uspe daya aay gais aur aapan haath uṭhaay ke uske uppar rakkhis aur bolis, “Ham mañgta hei ki tum achchha hoy jaao.” 42 Jurte bimaari bhaag gais aur u admi achchha hoy gais. 43 Tab Yeeshu uske ek kaṛa chetaaoni deke bhejis, “Dekho, i baat koi se nai bataana. 44 Aapan paadri ke lage jaao aur dekhaao, aur fir jeise Maozas bataais hei weise Mandir meñ bheñṭ chaṛhaao jisse sab koi jaane sake ki tum achchha hoy gaya hei.” 45 U bahire jaay ke chuppe nai rahe paais aur sab log se i baat bataay dees. Yahi kaaran se Yeeshu bahut ghuume nai paais aur ṭaaun se duur chala gais, fir bhi log chaaro taraf se uske lage aate rahin.

Maak 2

1 Kuchh roj ke baad jab Yeeshu Kafarnahuum lauṭis tab ṭaaun meñ sab log ke pata lag gais ki u aapan ghare hei. 2 Huañ etna log aay gain ki duaari pe khaṛa hoy ke jagha nai raha. Yeeshu Parmeshwar ke vachan parchaar karat raha, 3 jab chaar admi ek rogi jiske lakwa maar dees raha, uske uṭhaay ke Yeeshu ke lage laain. 4 Lekin bheeṛ ke kaaran Yeeshu ke lage nai pahuñch paain, aur tab ulog ruuf khol ke u lakwa ke rogi ke nichche utaarin. 5 Yeeshu ulog ke biswaas dekh ke, lakwa ke rogi se bolis, “Beṭa, tumhaar sab paap maaf hoy gais.” 6 Huañ kuchh shaastri log beiṭha rahin. Ulog soche lagin, 7 “Kaahe Yeeshu eise bolis? I to Parmeshwar ke buraai kare hei. Khali Parmeshwar paap ke maaf kare sake hei.” 8 Yeeshu jaan gais ki ulog aapan man meñ kaa soche hei aur bolis, “Tum log kaahe ke eise socho hei? 9 Lakwa ke rogi se kon cheej bole meñ sahaj hei? ‘Tumhaar sab paap maaf bhais, ya uṭho aur aapan chaṭaai uṭhaay ke chalo firo?’ 10 Lekin tum log i baat achchha se jaan leo ki Parmeshwar ke laṛka ke dharti pe paap maaf kare ke adhikaar hei,” Tab Yeeshu lakwa ke rogi se bolis, 11 “Uṭho, aapan chaṭaai baṭoro aur ghare jaao!” 12 U uṭhis aur jurte aapan chaṭaai baṭoris aur sab ke saamne se nikar ke bahire chala gais. I sab dekh ke sab log ghabraay gain aur Parmeshwar ke baṛaai kare lagin, aur bolin, “Eisan cheej to ham kabhi nai dekha raha.” 13 Yeeshu bahire nikar ke fir laik ke kinaare chala gais. Ek baṛa bheeṛ uske lage aawe lagin aur u ulog ke updes de laga. 14 Yeeshu jab huañ se jaawat raha tab Halfai ke laṛka, Levi ṭeks baṭorewaala ke dekhis, jon aapan ofis meñ beiṭha raha aur Yeeshu usse bolis, “Hamaar pichchhe hoy leo.” Levi uṭhis aur Yeeshu ke pichchhe hoy lees. 15 Ek roj Levi ke ghare Yeeshu khaana khaay ke waaste beiṭha. Yeeshu ke chela log, aur bahut se ṭeks baṭorewaala log aur dusra paapi log bhi Yeeshu ke sañghe khaana khaay beiṭh gain. 16 Farisi log ke wakeel log jab dekhin ki Yeeshu ṭeks baṭorewaala aur paapi log ke sañghe khaana khaawe hei, tab ulog chela log se puuchhin, “U kaahe eisan log ke sañghe khaay piye hei?” 17 Yeeshu ulog ke i baat sunke bolis, “Jon achchha hei, bimaar nai hei, ulog ke ḍokṭa ke jaruurat nai hei, lekin jon bimaar hei, uske jaruurat hei. Ham dharmi log ke khaatir nai, lekin paapi log ke bachaay aaya hei.” 18 Ek ṭaaim Yuhanna Baptisma de waala ke chela log aur Farisi log upwaas karat rahin. Kuchh log Yeeshu ke lage jaay ke puuchhin, “Yuhanna ke chela log aur Farisi ke chela log upwaas kare hei, fir tumhaar chela log eise kaahe nai kare hei?” 19 Yeeshu ulog ke jawaab dees, “Jab tak dulha sañghe hei, kaa koi baraati log upwaas kare sake hei? Jab tak dulha ulog ke sañghe hei, tab tak upwaas nai kara jaay hei. 20 Lekin ṭaaim aawe hei jab dulha ulog se le lewa jaai, tab u ṭaaim ulog upwaas kari. 21 Koi bhi nawa kapṛa se puraana koṭ meñ chakti nai lagaai kaahe ke jab nawa kapṛa sukṛi, tab puraana koṭ pahile se jaada faṭ jaai. 22 Yahi rakam nawa añguur ke ras ke puraana chamṛa ke jholi meñ nai bhara jaay hei, kaahe ke añguur ke ras chamṛa ke faaṛ dei aur añguur ke ras ke sañghe jholi bhi barbaad hoy jaai. Yahi kaaran hei ki nawa añguur ke ras ke nawa jholi meñ rakkhe ke chaahi.” 23 Sabat ke roj, Yeeshu khet meñ se jaawat raha. Uske chela log anaaj ke baali tuuṛe lagin. 24 Farisi log Yeeshu se bolin, “Dekho, ilog eisan kaam kaahe kare hei jon kaam sabat ke roj nai kare ke chaahi.” 25 Yeeshu ulog se bolis, “Kaa tum nai paṛha ki jab Ḍeiviḍ aur uske saathi log ke bhuuk laga aur khaawe ke jaruurat paṛa, to Ḍeiviḍ kaa karis raha? 26 Paadri Abiyatar ke ṭaaim ulog Parmeshwar ke ghar ke bhittar gain aur bheñṭ ke roṭi khaain aur aapan saathi log ke bhi khawaain, jon roṭi khali paadri khaay sakat raha.” 27 Yeeshu bolis, “Sabat admi log ke waaste banaawa gais hei, naa ki admi sabat ke khaatir. 28 Yahi kaaran Manush ke laṛka, sabat ke roj ke bhi maalik hei.”

Maak 3

1 Yeeshu fir chech meñ gais. Huañ ek admi raha jiske haath luñj hoy gais raha. 2 Kuchh log agorat rahin ki Yeeshu uske sabat ke roj achchha kare aur ulog uspe dos lagaay sake. 3 Yeeshu u luñj haath waala admi se bolis, “Aao, aur hiañ beech meñ khaṛa ho.” 4 Tab Yeeshu sab log se puuchhis, “Hamaar kaanuun kaa bataawe hei, sabat ke roj bhalaai karo achchha hei ki buraai karo, koi ke jaan bachaao achchha hei ki naas karo achchha hei?” Sab log chuppe rahin. 5 Yeeshu gussa meñ chaaro taraf dekhis, lekin sab ke kaṛa dil dekh ke uske bahut dukh bhais. Yeeshu u admi se bolis, “Aapan haath aage baṛhaao.” U haath baṛhaais aur uske haath achchha hoy gais. 6 Tab Farisi log chech se bahire nikris aur Heraḍ ke saathi log se milin aur Yeeshu ke maare ke plen banaawe lagin. 7 Yeeshu aapan chela log ke sañghe laik ke bagal chala gais aur uske pichchhe ek baṛa bheeṛ lag gais. Ulog Galeel aur Juḍia ke rahin. 8 Yarushalam ṭaaun, Idumea des, Joḍan nadi ke u paar Taaya (Tyre) aur Sidon ke agal bagal ke jagha ke log Yeeshu se mile aain, kaahe ke ulog Yeeshu ke achchha achchha kaam ke baare meñ sun leen raha. 9 Yeeshu aapan chela log ke bataais, “Ek bauṭ hamaar khaatir taiyaar karo ki ham bheeṛ meñ dab nai jaai.” 10 Yeeshu kaafi bimaar log ke ṭheek kar dees raha aur yahi kaaran se log ek dusra ke dhakka maarte aur ḍhakelte Yeeshu ke chhue maañgat rahin. 11 Jon log ke bhuut pakṛis raha ulog jeise Yeeshu ke dekhin, uske saamne gir paṛin aur chillaay ke bolin, “Tum Parmeshwar ke laṛka hei.” 12 Aur Yeeshu bhuut log ke ḍaaṭis aur hukum dees, “Koi se kuchh nai bataana.” 13 Yeeshu pahaaṛ pe chala gais aur jiske u bolaay maañgat raha, u sab ke bolaay lees, aur ulog uske lage aais. 14 Yeeshu baarah chela ke chunis aur bataais ulog uske sañghe rahe, aur ulog ke parchaar kare ke bhejis 15 aur bhuut nikaare ke khaatir hak dees aur bimaar log ke achchha kare ke bhejis. 16 Baarah chela ke naam eise hei, Saayman jiske naam Yeeshu Peeṭa rakkhis raha. 17 Jabdi ke laṛkan, ek Jeims aur dusra Yuhanna. U duuno bhaiya log ke naam Buanargis rakkhis jiske matlab ‘Garjan’ hoy hei. 18 Enḍru, Filip, Bartimaais, Methiu, Thomas, Halfai ke laṛka Jeims, Taḍḍi, Saayman Kanaani, 19 aur Juḍas Iskariyoti jon Yeeshu ke pakaṛwaais raha. 20 Yeeshu ghare gais lekin huañ bhi log aay ke uske gher leen, aur u khaana bhi nai khaay paais. 21 Jab Yeeshu ke palwaar i baat sunin tab uske dekh bhaal kare lagin kaahe ke log bolat rahin ki u pagla hoy gais hei. 22 Yarushalam se jon paṛha likha log aain raha, ulog bhi bolin, “Usman Baalazbul hei, jon saitaan ke sardaar hei, aur wahi ke madat se bhuut nikaare hei.” 23 Yeeshu ulog ke nagichche bolaais aur riḍals sunaay ke samjhaawe ke kosis karis. “Keise ek saitaan dusra saitaan ke nikaare sake hei?” 24 Agar ek des meñ laṛaai hoy jaay aur apne meñ laṛe lage hei to u des bahut roj nai bachi. 25 Wahi rakam agar ek palwaar laṛe hei to u palwaar bahut roj nai rahi. 26 Ṭheek wahi rakam agar saitaan ke raaj meñ fuuṭ hoy jaay aur ek dusra ke birudh kaam kare lage to u raaj ke chale ke mushkil hei, aur uske ant jaruur hoy jaai. 27 Koi bhi ek tagṛa admi ke ghar ke bhittar jaay ke uske cheej nai chori kare sake jab tak pahile u tagṛa admi ke baañdh nai de. Uske baad meñ u admi sab cheej chori kare sake hei. 28 Ham tum se sachche bataata hei ki ek admi ke sab paap hiañ tak ki muñh se nikra sab buraai ke bhi maafi mili. 29 Lekin Pawitr Aatma ke buraai karewaala log ke maafi nai mili. U eisan paap hei jiske kabhi maaf nai kara jaay sake, aur u hardam paap ke apraadhi rahi. 30 Yeeshu i baat i khaatir bataais kaahe ke kuchh log bolat rahin ki Yeeshu meñ saitaan hei. 31 Tab Yeeshu ke amma aur uske bhaiya aain. Ulog ghar ke bahire se uske bolaain. 32 Yeeshu ke chaaro bagal jon beiṭha rahin, usse bolin, “Dekho, tumhaar amma aur bhaiya tum se mile aain hei.” 33 Yeeshu bolis, “Kon hei hamaar amma, aur kon hei hamaar bhaiya?” 34 Agal bagal jon log beiṭhin raha uske dekh ke bolis, “Dekho, i hei hamaar amma, aur i hei hamaar bhaiya. 35 Jon admi Parmeshwar ke ichchha ke mutaabik kaam kare hei, wahi hamaar bhaiya, bahini aur hamaar amma hei.”

Maak 4

1 Yeeshu fir laik ke kinaare sab log ke sikhaay laga aur tamaam log sune ke waaste aain. Bheeṛ ke kaaran uske bauṭ meñ beiṭhe ke paṛa. Aur log laik ke kinaare khaṛa hoy ke sunat rahin. 2 Yeeshu kahaani bataay ke log ke sikhaat raha, aur log ke shikhaay waala ṭaaim eise bolis, 3 “Suno, ek kisaan bia bowe nikra. 4 Bowe ke ṭaaim kuchh bia rasta ke kinaare gira, aur chiṛia log aay ke uske khaay leen. 5 Kuchh bia patthar waala jameen meñ gira, jahañ bahut maṭṭi nai raha, aur i kaaran se jaldi se jam gais. 6 Lekin jab ghaam nikra tab sab sukhaay gais kaahe ke uske jaṛ khali uppar raha. 7 Kuchh bia kaaṭa waala jañgal meñ gira, u jañgal jab baṛa bhais, tab sab peṛ dab gais aur kuchh fal nai laay sakis. 8 Kuchh bia achchha jameen meñ gira. U jamis, baṛa bhais aur koi tees (30) guna, koi saaṭh (60) guna aur koi sao guna fal laais. 9 Yeeshu bolis, “Jiske ke lage kaan hei, ulog sun lo.” 10 Jab Yeeshu akele raha, tab kuchh log baarah chela ke sañghe aay ke perabal ke matlab puuchhe lagin. 11 Tab Yeeshu ulog se bolis, “Parmeshwar ke raaj ke gahira baat ke samajh tumme dewa gay hei, lekin jon bahire ke hei ulog ke perabal meñ bataawe ke jaruuri hei. 12 Kaahe ke ulog dekhi lekin dekhe nai paai, aur suni lekin samajh nai paai, ki kahiñ eise nai hoy ki ulog ke dil badal jaay aur Parmeshwar ulog ke maafi de dei.” 13 Yeeshu ulog se bolis, “Agar tum log i kahaani ke nai samajh paaya to aur kahaani keise samjhega?” 14 Bowewaala, Parmeshwar ke vachan bowe hei. 15 Rasta ke kinaare girewaala bia u vachan hei jiske log sune hei lekin saitaan aay ke uske uṭhaay le jaay hei. 16 Patthar waala maṭṭi meñ bowaan bia eisan log hei jon Parmeshwar ke vachan sune hei aur jaldi se uske maan le hei. 17 Lekin uske jaṛ uppar hoy ke kaaran bahut roj tak jinda nai rahe. Jeise laaif meñ koi dukh aay aur Parmeshwar ke vachan ke kaaran koi takleef paṛa to ulog haar maan lewe hei. 18 Jañgal meñ jon bia gira ulog ke rakam hei jon Parmeshwar ke vachan sun le hei. 19 Lekin dunia ke wari, peisa ke laalach, aur rakam rakam ke kharaab bichaar aay se vachan ke dabaay de hei aur fal nai lage dewe hei. 20 Aur jon bia achchha maṭṭi meñ gira u bia u admi log ke rakam hei jon Parmeshwar ke vachan sun ke maan lewe hei aur tamaam fal laawe hei, koi tees guna, koi saaṭh guna aur koi sao guna. 21 Yeeshu ulog se bolis, “Kaa tum log batti baar ke koi bartan ke nichche lukwaata hei ya khaṭia ke nichche rakhta hei? Kaa tum batti baar ke uppar nai rakhta hei? 22 Koi eisan cheej chhipaan nai hei jon saamne nai aawe, aur jon kuchh chhipaan hei, u saamne aai. 23 Agar tumhaar lage kaan hei to achchha se sun leo. 24 Yeeshu ulog se bolis, “Jon kuchh tum sunta hei, uske khuub dhyaan se suno. Jeise tum dusra ke sañghe karta hei, weise tumhaar sañghe bhi hoi, aur usse bhi kharaab hoy sake hei. 25 Jiske paas kuchh hei, uske aur dewa jaai, aur jon ke paas nai hei, usse to jon uske paas hei, u bhi le lewa jaai.” 26 Yeeshu fir bolis, “Parmeshwar ke raaj eisan hei jeise koi kisaan khet meñ bia chheeṭe hei. 27 U raat ke soy jaay hei aur din meñ jaga rahe hei. Udhar bia jam ke baṛa hote jaay hei, lekin u nai samajh paawe hei ki i keise hois hei. 28 Maṭṭi ke kaaran se bia jame hei, fuul patti lage hei aur fir daana lage hei. 29 Aur jeise daana pak jaay hei, kaaṭe ke ṭaaim aay jaay hei, tab u jurte hasua se kaaṭ lewe hei. 30 Yeeshu fir bolis, “Parmeshwar ke raaj kon cheej ke rakam hei, kon aur kahaani se ham iske baare meñ samjhaai? 31 Parmeshwar ke raaj sarso ke daana ke rakam hei. Sarso ke daana bahut chhoṭa howe hei jab uske maṭṭi meñ bowa jaay hei. 32 Lekin jab u jam jaay hei to sab se baṛa peṛ hoy jaay hei. Peṛ ke ḍaali etna baṛa hoy jaay hei ki uske chhaaiñ meñ chiṛia log rahe ke waaste aapan ghar banaay lewe hei.” 33 Yahi rakam Yeeshu bahut kahaani bataay ke log ke samajh ke mutaabik vachan sunaawat raha. 34 U kahaani ke bina kuchh nai bataawat raha. Lekin pichchhe se akele meñ aapan chela log ke sab kahaani ke matlab samjhaay dewat raha. 35 Wahi roj jab sanjha bhais, tab Yeeshu aapan chela log se bolis, “Aao, ham log laik ke u paar chali.” 36 Aur ulog bheeṛ ke chhoṛ ke uske weisaiyeñ jeise u raha, bauṭ meñ beiṭh ke chal deen. Ulog ke sañghe aur bauṭ bhi gais. 37 Tab hawa jor se chale laga. Waivs uṭhe lagis, aur bauṭ meñ dhakka maare lagis, aur bauṭ ḍuube waala raha. 38 Yeeshu bauṭ ke pichchhe takiya leke sowat raha. Chela log uske jagaay ke bolin, “E Guru, kaa tumme ham log ke koi parwaah nai hei? Ham log to ḍuube waala hei.” 39 Yeeshu uṭh ke hawa ke ḍaaṭis aur paani se bolis, “Saanti hoy jaao!” Hawa ruk gais aur sab kuchh saanti hoy gais. 40 Tab Yeeshu chela log se bolis, “Tum log kaahe ḍarta hei? Kaa tum log ke lage biswaas nai hei?” 41 Ulog bahut ḍar gain aur apne meñ bole lagin, “I kon hei? Hawa aur paani bhi iske hukum maane hei!”

Maak 5

1 Yeeshu aur uske saathi Galeel laik ke paar Garasinio ke des meñ pahuñchin. 2 Yeeshu jeise bauṭ meñ se utris, weisaiyeñ ek admi jiske bhuut pakṛis raha, kabrastaan se nikar ke uske saamne aais. 3 U kabrastaan meñ rahat raha aur koi uske chain se bhi baañdh ke nai rakkhe sakat raha. 4 Ketna dafe uske hatkaṛi lagaay ke aur uske goṛ ke chain se baañdh ke rakkhat rahin, lekin u chain aur hatkaṛi duuno ṭukṛa ṭukṛa kar det raha aur koi ke lage etna himmat nai raha ki uske samhaare. 5 Raat din u kabrastaan ya pahaaṛ pe chillaat raha aur patthar se apne aap ke choṭ pahuñchaat raha. 6 U Yeeshu ke duur se dekhis aur dauṛ ke uske namaste karis. 7 Aur jor se chillaay ke bolis, “E Yeeshu, Parmeshwar ke laṛka. Tumme ham se kon kaam hei? Parmeshwar ke naam se ham chirauri karta hei ki hamme nai sataao.” 8 Yeeshu bhuut se bolis ki i admi meñ se nikar jaao. 9 Yeeshu usse puuchhis, “Tumhaar naam kon cheej hei?” Tab u bolis, “Hamaar naam ‘Sena’ hei kaahe ke ham ḍher jan hei.” 10 Aur u bahut chirauri karis ki uske bahire nai bheje. 11 Huañ pahaaṛ ke uppar suar ke ek baṛa jhunḍ charat raha. 12 Bhuut log usse chirauri karin ki ulog ke suar meñ bhej de, ki ulog uske bhittar chala jaay. 13 Yeeshu ulog ke hukum dees aur bhuut log nikar ke suar meñ chala gain, aur dui hajaar (2000) suar ke jhunḍ laik ke bagal jhapṭin aur usman ḍuub marin. 14 Jon log suar ke charaawat rahin, bhaag ke ṭaaun aur gaaoñ meñ i baat bataain, aur log dekhe ke waaste aain ki kaa baat hei. 15 Ulog Yeeshu ke paas aain aur dekhin ki u admi jisman bhuut raha, kapṛa pahin ke saanti se beiṭha hei. U log ḍar gain. 16 Sab log jon dekhin ki kaa bhay raha, ulog bataain ki keise ek admi jiske bhuut pakṛis raha, achchha hoy gay aur suar keise ḍuub gain. 17 Tab huañ ke log Yeeshu se chirauri kare lagin ki u, ulog u jagha se chala jaay. 18 Jab Yeeshu bauṭ meñ beiṭhe laga, tab u admi jiske bhuut pakṛis raha, chirauri kare laga ki uske aapan sañghe rakkhe. 19 Lekin Yeeshu uske baat nai maanis. U usse bolis, “Tum aapan ghare jaao, aur aapan log se bataao ki Prabhu tumhaar khaatir ketna baṛa kaam karis aur tumpe ketna daya dekhaais.” 20 U huañ se chala gais aur das ṭaaun meñ jiske Dikpulis ke naam se jaane hei, sab ke bataawe laga ki Yeeshu uske khaatir ketna baṛa kaam karis raha. Aur jon log i baat sunin, chakit rahe gain. 21 Jab Yeeshu bauṭ se laik ke i paar aais tab ek baṛa bheeṛ uske lage baṭur gais. U laik ke kinaare raha. 22 Tab Jaayras naam ke ek admi aais, jon chech ke ek sardaar raha. Yeeshu ke jeise u dekhis, u uske goṛ pe gir paṛis. 23 U Yeeshu se bahut chirauri kar ke bolis, “Hamaar beṭi mare waali hei, tum aay ke uske uppar aapan haath rakh deo taaki u achchha hoy jaay, aur jinda rahe.” 24 Tab Yeeshu Jaayras ke sañghe gais aur pichchhe pichchhe ek baṛa bheeṛ bhi gais, hiañ tak ki bheeṛ Yeeshu ke uppar girat rahin. 25 Ek aurat baarah saal se khuun ke bahe ke bimaari se dukhi rahi. 26 U bahut ḍokṭa log ke lage gais. Bahut peisa kharcha karis, fir bhi kuchh faayda nai bhais, aur uske aur bhi haalat kharaab hote gais. 27 Yeeshu ke baare meñ u sunis raha aur u bheeṛ meñ pichchhe se aay ke uske kapṛa chhui lees. 28 U bolat rahi, “Agar ham uske kapṛa chhui lega, to ham achchha hoy jaayga.” 29 Jurte uske khuun bahe ke band hoy gais. Uske aapan deñhi meñ pata laga ki u bimaari se achchha hoy gais hei. 30 Wahi ṭaaim Yeeshu ke bhi pata chala ki uske deñhi se sakti nikris hei. Yeeshu pichchhe ghuum ke puuchhis, “Kon hamaar kapṛa chhuis?” 31 Uske chela log usse bolin, “Tum dekhta hei ki bheeṛ tumhaar chaaro taraf laga hei! Kaahe tum puchhta hei ki kon hamme chhuis hei?” 32 Yeeshu jaane ke waaste ki kon uske chhuis hei, chaaro taraf dekhis. 33 Jab u aurat jaan gais ki u achchhi hoy gais hei, to ḍarte aur kaapte saamne aais aur Yeeshu ke goṛ pe gir paṛis, aur sab kuchh sachche sachche bataay dees. 34 Yeeshu usse bolis, “Beṭi, tumhaar biswaas tumme achchha kar dees hei. Saanti se jaao aur i bimaari se bache rahna.” 35 Jab Yeeshu i sab baat bolat raha, tab Jaayras ke ghar se kuchh log aain aur bolin, “Tumhaar beṭi mar gais hei, ab Guru ke tang nai karo.” 36 Yeeshu uske baat pe kuchh dhyaan nai dees aur chech ke sardaar se bolis, “Ḍaro nai, khali biswaas karo.” 37 Aur u Peeṭa aur Jeims ke bhaiya Yuhanna ke chhoṛ ke, aur koi ke aapan sañghe aawe nai dees 38 Jab ulog Jaayras ke ghare pahuñchin, tab ulog dekhin ki sab log meñ halchal macha hei, aur log rowe aur chillaawe hei. 39 Yeeshu bhittar jaay ke bolis, “Tum log kaahe ke rota aur halla machaata hei? Laṛki maris nai hei, khali sute hei.” 40 Log uske hasi kare lagin. Tab Yeeshu sab ke bahire nikaaris. Khali laṛki ke amma bappa aur aapan teen chela ke leke ruum meñ gais jahañ baarah saal ke laṛki rahis. 41 U laṛki ke haath pakaṛ ke bolis, “Talitha kumi,” jiske matlab hei, “E chhoṭi laṛki, uṭho.” 42 Laṛki jurte uṭhis aur chale fire lagis. Sab log dekh ke hairaan rahe gain. 43 Yeeshu ulog ke hukum dees, “Koi i baat nai jaane paawe. Iske kuchh khaay ke deo.”

Maak 6

1 Huañ se nikar ke Yeeshu aapan ṭaaun meñ aais, aur chela log uske sañghe hoy leen. 2 Sabat ke din u chech meñ sikhaay laga. Bahut log sunke hairaan hoy gain aur bole lagin, “Iske i sab baat kahañ se mila hei? Kahañ se iske i buddhi aur taagat mila ki i sab chamatkaari kaam kare sake hei? 3 Kaa i wahi kaapenṭa nai hei, jon Meri ke laṛka hei? Kaa i Josaf, Jeims aur Saayman ke bhaiya nai hei? Aur kaa uske bahini log, ham log ke beech meñ nai rahe hei? Yahi kaaran sab log uske kaam se khusi nai hei. 4 Yeeshu ulog se bolis, “Aapan des, aapan palwaar, aur aapan ghar ke chhoṛ ke aur kahiñ nabi ke apmaan nai howe hei.” 5 Huañ pe u koi chamatkaari kaam nai dekhaay sakis, khali kuchh bimaar log pe haath rakh ke achchha kar dees. 6 Yeeshu ulog ke abiswaas dekh ke hairaan bhais. U vachan sikhaay ke khaatir bagal ke gaaoñ meñ chala gais. 7 Yeeshu baarah chela log ke bolaais aur dushṭ aatma ke uppar adhikaar deke dui dui karke bhej dees. 8 Aur Yeeshu ulog ke hukum dees, “Rasta ke waaste laaṭhi chhoṛ ke aur kuchh nai lena, nai roṭi, nai jholi, aur pes meñ peisa bhi nai. 9 Juuta pahin lena, lekin ek se jaada kapṛa nai le jaana.” 10 Aage aur bhi samjhaais, “Koi jagha jaao, koi ghar pe, to ṭaaun chhoṛe tak wahi ghar pe rahna. 11 Agar koi jagha ke log tumme welkam nai kare aur tumhaar baat nai sune, to jaay ke ṭaaim aapan goṛ ke garda wahiñ jhaaṛ dena, kaahe ke eise ulog ke chetaaoni mili.” 12 Chela log jaay ke sab log meñ man firaay ke baare meñ updes deen. 13 Aur ulog bahut dushṭ aatma ke nikaarin aur bimaar log ke tel lagaay ke achchha karin. 14 Raaja Heraḍ i sab baat sunis kaahe ke Yeeshu ke naam feil gais raha. Kuchh log bolat rahin, “Yuhanna baptisma de waala mar ke fir jinda hoy gay hei, aur wahi ke sakti se i kaam kare hei.” 15 Kuchh log bolat rahin, “I Ilaayja hei,” lekin aur log bolat rahin, “I puraana nabi meñ se ek hei.” 16 Jab Heraḍ sunis tab bolis, “I Yuhanna hei, jiske muuṛ ham kaṭwaay raha. Wahi jinda hoy gais hei.” 17 Raaja Heraḍ saulja bhej ke Yuhanna ke pakaṛwaay ke jel meñ band kar dees raha, aur Heraḍiaas ke sañghe saadi kar lees raha. 18 Yuhanna, Heraḍ se bataais raha, “Tumme aapan bhaiya ke aurat ke nai rakkhe ke chaahi, kaahe ke i kaanuun ke agaiñsṭ hei.” 19 Yahi kaaran se Heraḍiaas, Yuhanna se jaran karat rahi, aur maañgat rahi ki uske marwaay de, lekin u kuchh kare nai sakat rahi. 20 Heraḍ, Yuhanna ke ek achchha aur pawitr admi jaan ke usse ḍarat raha, aur uske praan ke rakchha karat raha. U Yuhanna ke baat ke bahut prem se sunat raha, lekin baat sun ke ghabraay jaat raha. 21 Ek achchha ṭaaim pe Heraḍ aapan janam din pe darbaari, senapati aur Galeel ke baṛa log ke bhoj meñ neota dees. 22 Heraḍiaas ke laṛki bhittar aais aur naach ke Heraḍ aur uske mehmaan log ke khusi kar dees. Raaja laṛki se bolis, “Jon cheej tum maañgta hei, ham tumme dega.” 23 U kasam khaay ke bolis, “Jon bhi kuchh tum maañgegi, ham tumme dega, chaahe u hamaar aadha raaj kaahe nai hoy.” 24 Laṛki bahire jaay ke aapan amma se puuchhis, “Ham kon cheej maañgi?” Uske amma bolis, “Yuhanna ke muuṛ.” 25 U dauṛ ke bhittar gais aur bolis, “Ham mañgta hei ki tum hamme ek thariya meñ Yuhanna ke muuṛ abhi deo.” 26 Raaja bahut pastaais, lekin mehmaan ke saamne jon vachan dees raha, u uske tuuṛe nai sakis. 27 Tab raaja jurte ek saulja ke bhejis aur hukum dees ki Yuhanna ke muuṛ kaaṭ ke huañ laawe. 28 U jel meñ jaay ke Yuhanna ke muuṛ kaaṭis, aur ek thariya meñ rakh ke laais aur laṛki ke dees, aur laṛki aapan amma ke dees. 29 Jab Yuhanna ke chela log i sunin, tab ulog aay ke uske boḍi le gain aur kabar meñ gaaṛ deen. 30 Chela log Yeeshu ke paas aay ke, jon kuchh ulog kare rahin ya sikhaay rahin, sab bataain. 31 Tab Yeeshu ulog se bolis, “Aao, hamaar sañghe alge jagha chalo aur kuchh araam karo.” Kaahe ki bahut log aate jaate rahin aur ulog ke khaana khaay ke bhi mauka nai milat raha. 32 Yeeshu aur uske chela log bauṭ meñ beiṭh ke ek suunsaan jagha meñ chala gain. 33 Lekin sab log ulog ke jaate dekhin aur cheenh gain. Ulog ṭaaun ke rasta se dauṛ ke Yeeshu se pahile huañ pahuñch gain. 34 Yeeshu bauṭ se utar ke u bhaari bheeṛ ke dekhis aur uske daya aay gais, kaahe ke ulog bheṛa ke rakam rahin, jiske koi shepaḍ nai hei. Yeeshu ulog ke bahut rakam ke baat sikhaay lagis. 35 Bahut deri hoy gais raha. Chela log Yeeshu ke paas aay ke bolin, “I ek suunsaan jagha hei aur ṭaaim bahut hoy gais hei. 36 Sab log ke jaay deo, taaki ulog gaaoñ aur basti meñ jaay ke aapan waaste kuchh khaana khareede saki. 37 Lekin Yeeshu ulog ke jawaab dees, “Tumahi log ilog ke kuchh khaay ke deo.” Ulog bolin, “Kaa ham jaada peisa kharcha karke khaana laai, aur ilog ke khaawe ke dei?” 38 Yeeshu ulog se puuchhis, “Tum log ke lage ketna roṭi hei? Jaay ke pata lagaao.” Ulog jaay ke pata lagaain aur Yeeshu ke bataain ki huañ paañch roṭi aur dui machhri hei. 39 Tab Yeeshu bolis ki sab log ke graas pe ek ek jhunḍ meñ beiṭhaay deo. 40 Log pachaas pachaas (50) aur sao sao ke jhunḍ meñ beiṭh gain. 41 Tab Yeeshu paañch roṭi aur dui machhri leke uupar asmaan ke bagal dekh ke aasheesh maañgis. Yeeshu roṭi tuuṛ ke chela log ke dees ki sab log ke baaṭ de. Yahi rakam Yeeshu dui machhri ke bhi sab log meñ baaṭ dees. 42 Sab log jetna maañgin otna khaain. 43 Chela log bacha kucha roṭi aur machhri ke tukṛa baarah baaskeṭ bhar ke baṭorin. 44 Khaana khaay waala paañch hajaar log rahin. 45 Wahi lage Yeeshu chela log ke bauṭ meñ beiṭhe ke bataais, taaki chela log Yeeshu se pahile laik ke u paar Beithseida pahuñch jaay aur Yeeshu apne bheeṛ ke bheje ke waaste ruk gais. 46 Jab sab log ke bhej dees tab preya kare ke waaste pahaaṛ pe chala gais. 47 Aur jab sanjha bhais, tab bauṭ laik ke beech meñ raha aur Yeeshu akele kinaare pe raha. 48 Jab u dekhis ki chela log hawa ke agaiñsṭ bauṭ khewe meñ takleef uṭhaay hei, tab Yeeshu ulog ke taraf laik pe chal ke aais. Sabere teen se chhe baje ke beech ke ṭaaim raha. Yeeshu ulog se aage nikar jaay maañgat raha. 49 Lekin ulog Yeeshu ke paani pe chalte dekh ke samjhin ki bhuut hei, aur chillaay lagin. 50 Kaahe ke sab log uske dekh ke ghabraay gain. Lekin Yeeshu jurte ulog se bolis, “Himmat rakkho! Ham hei, ḍaro nai.” 51 Aur Yeeshu ulog ke sañghe bauṭ meñ beiṭh gais aur hawa ruk gais. Ulog hairaan hoy gain. 52 U log abhi bhi u roṭi ke baare meñ nai samajh paain kaahe ke ulog ke dil kaṛa hoy gais raha. 53 Yeeshu aur uske chela log, laik paar karke Ganesarat pahuñchin aur bauṭ kinaare lagaain. 54 Aur jab ulog bauṭ se utrin, to huañ ke log Yeeshu ke cheenh gain. 55 Agal bagal ke gaaoñ aur basti ke log dauṛ paṛin aur jahañ jahañ log sunin ki Yeeshu aawe hei, wahiñ pe bimaar log ke laawe lagin. 56 Aur jahañ kahiñ Yeeshu gaaoñ, ṭaaun ya basti meñ jaawat raha, log bimaar log ke bajaar meñ le jaay ke binti karat rahin ki Yeeshu ulog ke aapan kapṛa ke koi bhaag chhue ke mauka de. Jon koi uske chhuwat rahin, u sab achchha hoy jaawat rahin.

Maak 7

1 Farisi aur Yarushalam se jon aain raha, usman se kuchh Shaastri, Yeeshu ke lage baṭurin. 2 U log dekhin ki Yeeshu ke kuchh chela log bina haath dhoy khaana khaay hei. 3 Kaahe ke Farisi aur Yahuudi puraana riwaaj ke rakam haath dhoy bina khaana nai khaay hei. 4 U log bajaar se aay ke jab tak u sab cheej ke dhoy nai lewe, tab tak uske nai khaay. Aur bhi bahut reeti riwaaj ke maanat rahin, jeise ki pyaala, loṭa aur taamba ke bartan ke dhoy maajo. 5 Farisi aur Shaastri log Yeeshu se puuchhin, “Kaa kaaran hei, ki tumhaar chela log aapan baap daada ke reeti riwaaj ke nai maane hei aur meila haath se khaana khaay lewe hei?” 6 Yeeshu jawaab dees, “Aayzaaya nabi tumhaar rakam paakhanḍi ke baare meñ ṭheek profasi karis raha, jeise Baaibal meñ likhaan hei, “I log muñh se hamaar baṛaai kare hei. Lekin ilog ke dil ham se duur hei. 7 I log bekaar hamaar puuja kare hei, kaahe ke i admi ke banaawal ruuls eise sikhaay hei ki jeise janaay hei ki i Parmeshwar ke dewal ruuls hei.” 8 “Tum Parmeshwar ke ruuls ke chhoṛ ke admi ke reeti riwaaj ke pakṛe rahta hei.” 9 Yeeshu ulog se i bhi bolis, “Tum aapan reeti riwaaj paalan kare ke waaste, chalaaki se Parmeshwar ke hukum ke tuuṛ deta hei. 10 Maozas bataawe hei, ‘Aapan amma bappa ke aadar karo, aur jon aapan amma bappa ke buraai kari uske maut ke saja mili.’ 11 Lekin tum log bolta hei ki agar koi admi aapan bappa ke ya to aapan amma se bole, ‘Jon kuchh ham se tumme mile ke raha u sab Parmeshwar ke de deta hei.’ 12 To u roj se fir uske aapan amma ya to bappa ke waaste kuchh nai kare deta. 13 Yahi rakam tum aapan reeti riwaaj sikhaay ke Parmeshwar ke vachan ke haṭaay deta hei. Aur tum eisane kaam karte rahta hei.” 14 Yeeshu bheeṛ ke fir aapan lage bolaais aur bolis, “Tum sab hamme suno aur samjho. 15 Eisan koi cheej nai hei jon bahire se admi ke bhittar jaay ke uske meila kar dewe hei. Lekin jon cheej admi ke bhittar se bahire nikre hei, wahi uske meila kare hei.” 16 Koi ke paas agar sune ke khaatir kaan hei to suno. 17 Jab Yeeshu bheeṛ ke chhoṛ ke ghar ke bhittar aais, tab uske chela log usse u kahaawat ke matlab puuchhin jon sab u bolis raha. 18 Yeeshu ulog se bolis, “Kaa tum log bhi nai samajhta hei? Kaa tumhaar samajh meñ nai aais ki koi cheej jon bahire se admi ke bhittar jaay hei, uske meila nai kare sake? 19 Kaahe ke u uske man meñ nai lekin peṭ meñ jaay hei aur bahire nikar jaay hei.” Eise bol ke Yeeshu sab khaay piye ke cheej ke safa bataais hei. 20 Aur u aage bolis, “Jon admi ke bhittar se nikre hei, wahi uske meila kare hei. 21 Kaahe ke admi ke bhittar se, yaane man se kharaab kharaab bichaar nikre hei jeise ki luchpan, chori, hatya. 22 Aḍalṭri, laalach, jaran, chhal kapaṭ, ninda, dushṭta, ghamanḍ aur paglaapan. 23 I sab buraai man se nikre hei aur admi ke meila kar dewe hei.” 24 Fir u huañ se uṭh ke Taaya (Tyre) siṭi ke lage aais aur ek ghar meñ gais. U maañgat raha ki koi nai jaane ki u huañ hei, lekin u luke nai sakis. 25 Aur wahi lage ek aurat jiske chhoṭi beṭi meñ saitaan raha, uske charcha sunke aais, aur uske goṛ pe gir paṛis. 26 I aurat Greek aur Suurufiniki jaat ke rahi. U Yeeshu se binti karis ki u uske beṭi meñ se bhuut nikaar de. 27 Yeeshu bolis, “Pahile laṛkan ke khaawan deo, kaahe ki i ṭheek nai hei ki laṛkan ke roṭi leke kutta log ke aage feka jaay.” 28 Aurat jawaab dees, “Sachche hei Prabhu ji, lekin kuttan ke bhi bacha kucha tukṛa ṭaibal ke nichche khaay ke mil jaay hei.” 29 Yeeshu bolis, “Aapan jawaab ke kaaran tum jaay sakta hei. Tumhaar beṭi se bhuut nikar gais hei.” 30 Jab u ghare aais tab u dekhis ki laṛki khaṭia pe leṭis hei aur usman se bhuut nikar gais hei. 31 Fir Yeeshu Taaya (Tyre) aur Seida ke des se nikar ke Dikpulis des se hoy ke Galeel ke laik pe pahuñchis. 32 Huañ log uske lage ek admi ke laain jon bahira raha aur tutlaat raha. U Yeeshu se binti karis ki u aapan haath uspe rakh de. 33 Tab u uske bheeṛ se alge le gais, aur aapan uñgri uske kaan meñ ḍaaris, aur thuuk ke uske jeebh chhuis. 34 Fir u asmaan ke bagal dekh ke lamba saas lees aur u admi se bolis, “Efatha” jis ke matlab hei “Khul jaao.” 35 U wahi lage sune laga, aur safa safa baat kare laga. 36 Yeeshu sab log ke hukum dees ki i sab baat ulog koi se nai bataay, lekin jetna Yeeshu rokis raha, otna sab log uske parchaar kare lagin. 37 U log bahut chakit rahin, aur bolat rahin, “I jon kaam kare hei, achchha hee kare hei. U bahira log ke sune ke aur guuñga log ke bole ke taagat dewe hei.

Maak 8

1 U ṭaaim ke baat hei, jab fir baṛa bheeṛ jama hoy gais, aur ulog ke paas kuchh khaawe ke nai raha, to Yeeshu aapan chela log ke aapan paas bolaay ke bolis, 2 “Hamme i bheeṛ pe daya aawe hei, kaahe ke ilog teen din se baraabar hamaar sañghe hei, aur ulog ke lage khaawe ke kuchh bhi nai hei. 3 Agar ham ilog ke ghare bhuuka bhej dei, to ilog rasta meñ behosh hoy jahiyeñ, kaahe ke ilog meñ se kuchh log to duur se aain hei.” 4 Chela log jawaab deen, “I suunsaan jagha meñ etna log ke waaste etna khaana kahañ se aai?” 5 Yeeshu puuchhis, “Tumhaar lage ketna roṭi hei? U log bolin, “Saat.” 6 Yeeshu sab log ke jameen pe beiṭh jaay ke bolis. U saat roṭi leke, dhanbaad dees aur uske tuuṛ ke baaṭe ke waaste chela log ke dees. 7 Ulog ke paas kuchh chhoṭa machhri bhi raha. Yeeshu aasheesh maañg ke uske bhi baaṭe ke waaste dees. 8 Sab peṭ bhar ke khaana khaain. Chela log bacha kucha tukṛa se saat baaskeṭ bharin. 9 Khaana khaay waala log kul milaay ke chaar hajaar rahin. Yeeshu sab log ke bhej dees. 10 Aur Yeeshu jurte aapan chela log ke sañghe bauṭ meñ beiṭh ke Daalmanuuta chala gais. 11 Farisi log aain aur Yeeshu se baad-bibaad kare lagin aur uske ṭesṭ kare ke waaste usse swarag ke koi saain maañgin. 12 Yeeshu gahira saas leke bolis, “I ṭaaim ke log kaahe saain khoje hei? Ham tum se sachche bolta hei, ki koi saain nai dewa jaai.” 13 Yeeshu sab log ke chhoṛ ke bauṭ meñ beiṭh ke u paar chala gais. 14 Chela log khaana laawe ke bhuul gain aur bauṭ meñ ulog ke lage khali ek roṭi raha. 15 Yeeshu ulog ke chetaaoni dees, “Dekho, Farisi log ke yeesṭ aur Heraḍ ke yeesṭ se bach ke rahna.” 16 U log apne meñ baat karat rahin ki ulog ke lage roṭi nai hei, aur yahi kaaran Yeeshu eise bole hei. 17 Yeeshu jaan gais aur puuchhis, “Tum i baat meñ kaahe paṛa hei ki tumhaar lage khaay ke kuchh nai hei? Kaa tum log abhi bhi nai jaana? Kaa abhi bhi tumhaar samajh meñ nai aais? 18 Aañkhi rakh ke, tum dekhta nai, aur kaan rakh ke bhi, tum sunta nai. Kaa tumme kuchh yaad nai hei? 19 Jab ham paañch hajaar log ke beech paañch roṭi tuuṛa raha, to tum log tukṛa se bhara ketna baaskeṭ uṭhaay raha?” U log jawaab deen, “Baarah.” 20 Yeeshu fir puuchhis, “Aur jab ham chaar hajaar log ke beech saat roṭi tuuṛa raha, to tukṛa se bhara ketna baaskeṭ uṭhaay raha?” U log bolin, “Saat.” 21 Yeeshu bolis, “Kaa tumme abhi bhi samajh meñ nai aais?” 22 Yeeshu Beitseida meñ aais. Kuchh log Yeeshu ke lage ek añdha admi ke laain aur Yeeshu se binti karin, ki u admi ke chhue. 23 Yeeshu añdha admi ke haath pakṛis aur uske gaaoñ se bahire le gais, aur uske aañkhi meñ thuuk ke aapan haath rakkhis aur usse puuchhis, “Kaa tumme kuchh dekhaay hei?” 24 U uppar dekh ke bolis, “Ham admi log ke dekhe sakta hei, lekin eise janaay hei ki ulog chalat firat peṛ hei.” 25 Tab Yeeshu fir aapan haath uske aañkhi pe rakkhis. Añdha dhyaan se dekhis. Uske aañkhi ṭheek hoy gais raha, aur u sab kuchh safa safa dekhe laga. 26 Yeeshu usse bolis, “I gaaoñ meñ goṛ nai rakhna,” aur uske ghare bhej dees. 27 Yeeshu aur uske chela log Kaisaria Filippi ke gaaoñ meñ chala gain. Rasta meñ Yeeshu aapan chela log se puuchhis, “Log hamme kaa bole hei?” 28 Ulog jawaab deen, “Koi koi bole ki tum Yuhanna baptisma de waala hei, aur koi koi bole hei ki tum Ilaayja hei, lekin koi koi bole hei ki tum koi naa koi nabi hei.” 29 Tab Yeeshu puuchhis, “Lekin tum kaa bolta ki ham kon hei?” Peeṭa jawaab dees, “Tum Maseeha hei.” 30 Is pe Yeeshu chela log ke chetaaoni dees ki uske baare meñ koi se kuchh nai bataana. 31 Yeeshu chela log se bataais ki i bahut jaruuri hei ki Manush ke laṛka dukh uṭhaawe. U elḍa log, baṛa paadri aur Shaastri log ke najar meñ kharaab samjha jaai, maar dewa jaai, aur teen din baad jinda hoy jaai. 32 Yeeshu i sab baat ulog se safa safa bataay dees. Is pe Peeṭa Yeeshu ke alge le jaay ke bolis ki u chuppe rahe. 33 Yeeshu ghuum ke aapan chela log ke dekhis aur Peeṭa ke ḍaaṭ ke bolis, “Saitaan, hamaar lage se chala jaao! Tum bhi dusra log ke rakam sochta hei, Parmeshwar ke rakam nai.” 34 Yeeshu aapan chela log ke sañghe aur sab log ke bolaais aur bolis, “Jon koi hamaar pichchhe aawe maañge hei, to apne aap ke bhulaay ke, aapan kros uṭhaay ke, hamaar pichchhe aay jaao. 35 Jon koi aapan jaan bachaawe maañgi, to uske khoy dei, lekin jon koi aapan jaan hamaar waaste aur Parmeshwar ke vachan ke waaste dewe maañgi, uske jaan bach jaai. 36 Agar koi admi dunia meñ sab cheej paay lewe hei, lekin aapan jaan khoy de hei to uske kaa faayda? 37 Admi aapan jaan ke badle meñ kon cheej de saki? 38 Agar koi bhi admi i beimaan aur paapi log ke beech meñ hamaar aur hamaar vachan se sarmaai to Manush ke laṛka bhi ulog se sarmaai, jab u aapan Pita ke mahima meñ pawitr ainjals ke sañghe aai.”

Maak 9

1 Yeeshu ulog se bolis, “Ham tum se sachche bataata hei, ki jon hiañ khaṛa hei, ulog meñ se kuchh log eisan hei, ki jab talak Parmeshwar ke raaj ke saamarth sahit nai dekh le hei, tab tak ulog nai mari. 2 Chhe roj baad Yeeshu, Peeṭa, Jeims aur Yuhanna ke aapan sañghe lees aur ulog ek uucha pahaaṛ pe akele meñ le gais. Huañ ulog ke saamne Yeeshu ke ruup badal gais. 3 Yeeshu ke kapṛa chamke laga, ekdam ujjar hoy gais, ki dunia meñ koi bhi dhobi etna ujjar nai kare sake. 4 Aur huañ ulog Ilaayja aur Maozas ke dekhin jon Yeeshu se baat karat rahin. 5 Tab Peeṭa Yeeshu se bolis, “Guru ji, ketna achchha baat hei ki ham sab hiañ hei. Aao ham log teen tambu banaai, ek tumhaar waaste, ek Maozas ke waaste, aur ek Ilaayja ke waaste. 6 Peeṭa nai jaanat raha ki u kaa bole hei, kaahe ke ulog bahut ḍar gain raha. 7 Tab baadar aay ke ulog ke gher lees aur usman se awaaj aais, “I hamaar pyaara laṛka hei, iske baat suno.” 8 Tab chela log dekhin ki Yeeshu ke chhoṛ ke, sab koi gaayab hoy gais hei. 9 Pahaaṛ se utre ke ṭaaim Yeeshu hukum dees, “Jab tak Manush ke laṛka mare ke baad jinda nai hoy jaai, tab tak i jon tum log dekha hei, koi se nai bataana.” 10 I baat ulog apne meñ rakh ke baad bibaad kare lagin, “Mare ke baad fir jinda hoy ke matlab kaa hei?” 11 Chela log Yeeshu se puuchhin, “Shaastri log kaahe bole hei ki pahile Ilaayja ke aawe ke jaruuri hei?” 12 Yeeshu jawaab dees, “Ṭheek hei, Ilaayja pahile aay ke sab kuchh taiyaar kari, lekin Manush ke laṛka ke baare meñ Baaibal meñ eise kaahe likhin hei ki, “U bahut dukh uṭhaai aur ṭhukraawa jaai? 13 Ham tumme sachche bataata hei, ki Ilaayja aay gay hei, aur jeise uske baare meñ Baaibal meñ likhaan hei, log uske sañghe manmaani kaam kari.” 14 Jab Yeeshu aur uske teen chela log aur chela log ke lage aais, tab dekhis ki chaaro taraf bheeṛ laga hei aur shaastri log ulog se baad bibaad kare hei. 15 Yeeshu ke dekh ke sab log chakit hoy gain aur dauṛ ke uske welkam karin. 16 Yeeshu puuchhis, “Tum log ilog se kaa baad bibaad karta hei?” 17 Bheeṛ meñ se ek admi bolis, “Guru ji, ham tumhaar lage aapan laṛka ke laaya hei jisman guuñga bhuut hei. 18 Jahañ kahiñ bhuut uske pakṛe hei, wahiñ uske paṭak dewe hei. U muh meñ se fena nikaare hei, daañt peese lage hei aur aapan deñhi kaṛa kar lewe hei. Ham tumhaar chela log se bola ki ulog uske nikaar dewe, lekin ulog nai nikaare sakin. 19 Yeeshu bolis, “E abiswaasi log, ham kab tak tumhaar sañghe rahega, aur kab tak i sab sahte rahega? U laṛka ke hamaar lage laao.” 20 Log laṛka ke Yeeshu ke paas laain. Yeeshu ke jeise dekhis weise bhuut laṛka ke eiñṭhis. Laṛka jameen pe gir paṛis, muh se fena nikre laga aur u loṭe laga. 21 Yeeshu uske bappa se puuchhis, “Iske i haalat kab se hei?” U jawaab dees, “Chhoṭa pe se. 22 Uske maare ke waaste bhuut kabhi aagi meñ to kabhi paani meñ giraais. Agar tum kuchh kare sako to hamaar uppar daya karo aur hamaar madat karo.” 23 Yeeshu usse bolis, “Eise kaahe bolta hei, ‘Agar ham kuchh kare sakta hei.’ Jon log biswaas kare hei, ulog ke khaatir sab kuchh hoy sake hei.” 24 Wahi lage laṛka ke bappa roy ke bolis, “Ham biswaas karta hei. Hamaar abiswaas duur kare meñ hamme madat karo.” 25 Jab Yeeshu dekhis ki log bheeṛ lagaay hei, tab u bhuut ke ḍaaṭis, “E guuñga aur bahira aatma, ham tumme hukum deta hei ki isman se nikar jaao aur fir kabhi lauṭ ke isman nai aana.” 26 Guuñga aatma chillaais, laṛka ke eiñṭhis aur usman se nikar gais. Laṛka dekhe meñ laga jeise mar gais hei, aur bahut log bolin ki u mar gais hei. 27 Lekin Yeeshu uske haath pakaṛ ke uṭhaais, aur u khaṛa hoy gais. 28 Jab Yeeshu ghar meñ aais, to uske chela log akele meñ usse puuchhis, “Ham log kaahe nai u bhuut ke nikaare saka?” 29 Yeeshu jawaab dees, “I rakam ke aatma preya ke bina aur koi rasta se nai nikre hei.” 30 Yeeshu aur uske chela log aage baṛhin aur Galeel se hoy ke nikar gain. U nai maañgat raha ki koi jaane ki u kahañ hei. 31 Yeeshu aapan chela log ke sikhaat raha, aur ulog se bolat raha, “Manush ke laṛka ke admi log ke haath meñ de dewa jaai, aur ulog uske maar ḍaliyeñ, lekin mare ke teen roj baad u jinda hoy jaai.” 32 I baat ulog ke samajh meñ nai aais, lekin ulog puuchhe ke khaatir ḍarat rahin. 33 Yeeshu aur uske chela log Kafarnahuum meñ aain. Ghar meñ aay ke Yeeshu ulog se puuchhis, “Rasta meñ tum log kon baat pe baad-bibaad karat raha?” 34 U log chup rahin, kaahe ke rasta meñ ulog aapas meñ i baat pe bahas karat rahin ki ulog meñ se kon sab se baṛa hei? 35 Tab Yeeshu baarah chela log ke bulaais aur ulog ke bataais, “Agar tum meñ se koi baṛa hoy maañge to u sab se chhoṭa aur sab ke sewa kare.” 36 Aur u ek chhoṭa laṛka ke laay ke ulog ke beech meñ khaṛa kar dees, aur uske godi meñ leke ulog se bolis, 37 “Jon koi hamaar naam se eisan laṛka ke apnaay hei, u hamme bhi apnaay hei, aur jon koi hamme apnaay hei, u khali hamme nai, lekin hamme bhejewaala ke bhi apnaay hei.” 38 Yuhanna Yeeshu se bolis, “Guru ji, ham log ek admi ke tumhaar naam se bhuut nikaarte dekha, to ham log uske roka kaahe ke u hamlog meñ se ek nai raha.” 39 Yeeshu bolis, “Uske nai roko, kaahe ke eisan koi nai jon hamaar naam se chamatkaar kare aur thoṛa deri ke baad hamaar buraai kare. 40 Jon hamaar agaiñsṭ nai hei, u hamaar sañghe hei. 41 Agar koi tum log ke hamaar naam se ek pyaala paani piaay kaahe ke tum Maseehi hei, to ham tum se sachche bolta hei ki u aapan inaam paai. 42 Ulog ke khaatir achchha nai hoi, jon hamaar pichchhe chalewaala chhoṭa log meñ se, ekko ke bhi paap ke jaal meñ fasaawe hei. Ulog ke khaatir achchha hei ki ulog ke gaṭai meñ ek baṛa patthar laṭkaay ke samundar meñ feñk dewa jaay. 43 Agar tumhaar haath tumme paap meñ fasaay to uske kaaṭ dewe ke chaahi. Luula hoy ke, mukti ke jeewan paay lena kahiñ achchha hei ki dui haath rahte tum narak meñ chala jaao, jahañ nai butewaala aagi meñ feka jaay. 44 Agar tumhaar goṛ tumme paap meñ fasaay, to uske kaaṭ ḍaalo. Langṛa hoy ke mukti ke jeewan paay lena isse kahiñ achchha hei ki dui goṛ rahe pe bhi tum narak meñ feka jaao. 46 Aur agar tumhaar aañkhi tumme paap meñ fasaay to uske nikaar deo. Kaana hoy ke Parmeshwar ke raaj ke paay lena to isse kahiñ achchha hei ki aañkhi rahte tumme narak meñ feñk dewa jaay. 48 Huañ ke kirwa kabhi nai mare aur aagi kabhi nai bute hei. 49 Kaahe ke sab log ke aagi se namkeen kara jaai. 50 Neemak achchha hei, lekin agar neemak ke sawaad chala jaay to sawaad kahañ se laayga? Apne aap meñ neemak rakkho, aur aapas meñ mil ke saanti se raho.”

Maak 10

1 Huañ se uṭh ke Yeeshu Joḍan nadi ke paar Juḍia ke gaaoñ meñ aais. Ek baṛa bheeṛ fir uske nagichche aay gain aur u aapan reeti riwaaj ke rakam ulog ke fir sikhaay laga. 2 Tab kuchh Farisi Yeeshu ke lage aain aur uske ṭesṭ kare ke waaste sawaal puuchhin, “Kaa i ṭheek hei ki admi aapan aurat ke ḍivos de?” 3 Jawaab meñ Yeeshu ulog se puuchhis, “Maozas ke kaanuun tumme kaa kare ke bataawe hei?” 4 Ulog bolin, “Maozas ke kaanuun ke mutaabik, noṭis likhe ke baad ḍivos dewa jaay sake hei.” 5 Yeeshu ulog se bolis, “Tumhaar kaṛa man ke kaaran Maozas i ruuls tumme dees hei. 6 Lekin jab se dunia bana hei, Parmeshwar admi aur aurat ke banaais hei. 7 Yahi kaaran admi aapan maañ-baap se alge hoy ke aapan aurat ke sañghe rahi, aur ulog ek hoy jahiyeñ. 8 Ab ulog dui nai lekin ek deñhi hei. 9 Yahi ke waaste jiske Parmeshwar joṛis hei, uske koi admi alag nai kare.” 10 Ghar meñ chela log iske baare meñ Yeeshu se fir puuchhin. 11 Yeeshu ulog se bataais, “Jon aapan aurat ke chhoṛ ke dusra aurat se saadi kare hei, u aapan aurat ke sañghe aḍalṭri kare hei. 12 Aur agar aurat aapan admi ke chhoṛ ke dusra admi se saadi kare hei, to u bhi aḍalṭri hei. 13 Kuchh log chhoṭa laṛkan ke Yeeshu ke lage laain, ki Yeeshu ulog ke uppar haath rakkhe, lekin chela log ulog ke ḍaaṭis. 14 Yeeshu jab i dekhis to gussaay ke ulog se bolis, “Laṛkan ke hamaar lage aawe deo aur ulog ke roko nai, kaahe ke Parmeshwar ke raaj eisane log ke hei. 15 Ham tum se sachche bataata hei, agar koi admi Parmeshwar ke raaj ke chhoṭa bachcha ke rakam apnaay nai hei, to u raaj ke u nai paay saki.” 16 Tab Yeeshu laṛkan ke godi meñ lees, ulog ke muuṛ pe haath rakkhis, aur aasheesh dees. 17 Jab Yeeshu rasta pe jaawat raha, tab ek admi dauṛ ke aais aur ghuṭna ṭek ke usse puuchhis, “He achchha guru, anant jeewan paay ke waaste ham kaa kari?” 18 “Tum hamme achchha guru kaahe ke bolta hei?” Yeeshu jawaab dees. “Parmeshwar ke chhoṛ ke aur koi achchha nai hei. 19 Tum to sab ruuls janta hei. ‘Koi ke jaan nai lena, byabhichaar nai karna, chori nai karna, jhuuṭ ke gawaahi nai dena, chhal nai karna, aapan amma aur bappa ke aadar karna.”’ 20 “He guru,” u admi bolis, “I sab ruuls to ham chhoṭa se maante aaya hei.” 21 Tab Yeeshu uske bagal dekhis, aur pyaar se bolis, “Tum meñ khali ekke kami hei. Jaao jon kuchh tumhaar lage hei, u sab ke bech ke gareeb log ke de deo, aur tumme swarag meñ dhan mili, tab aay ke hamaar pichchhe hoy leo.” 22 Jab u i baat sunis, tab uske chehra ekdam udaas hoy gais, aur u dukhi hoy ke chala gais, kaahe ke u ek bahut dhani admi raha. 23 Yeeshu sab taraf dekh ke aapan chela log se bolis, “Dhani log ke Parmeshwar ke raaj meñ jaay ke waaste ketna kaṛa hei!” 24 Chela log i baat ke sun ke hairaan hoy gain, ispe Yeeshu fir se bolis, “Hamaar bachcha log, jon peisa pe bharosa rakkhe hei, ulog ke khaatir Parmeshwar ke raaj meñ jaay ke waaste bahut kaṛa hei! 25 Sui ke naake meñ se ek uuñṭ ke nikar jaay ke sahaj hei, lekin ek dhani admi ke Parmeshwar ke raaj meñ jaay ke bahut kaṛa paṛi.” 26 Ispe chela log bahut hairaan bhain, aur aapas meñ baat cheet kare lagin, “To fir kon bache sake hei?” 27 Yeeshu ulog ke bagal dekh ke bolis, “Admi log se to i hoy nai sake hei, lekin Parmeshwar se sab kuchh hoy sake hei.” 28 Tab Peeṭa bolis, “Dekho, ham sab kuchh chhoṛ ke tumhaar pichchhe aay gaya hei.” 29 Yeeshu bolis. “Ham tum se sachche bataata hei, jon koi hamaar waaste aur susamaachaar ke waaste ghar, bhaiya, bahini, maañ, baap, laṛkan bachchan ya khet chhoṛis hei, 30 ulog ke i janam meñ bahut mili. Ulog ke i dunia meñ sao guna jaada ghar, bhaiya, bahini, maañ-baap, laṛkan bachchan aur khet mili, lekin dukh bhi mili. Ṭaaim aay pe ulog ke anant jeewan mili. 31 Bahut log jon abhi aage hei, pichchhe hoy jahiyeñ aur jon pichchhe hei, aage hoy jahiyeñ.” 32 Yeeshu aur uske chela log Yarushalam jaawat rahin. Yeeshu ulog ke aage raha. U sab log hairaan rahin aur ḍarat bhi rahin. Ek dafe fir Yeeshu aapan chela log ke alge le jaay ke bataawe laga, ki kon cheej uske uppar hoy waala hei. 33 Yeeshu bataais, “Dekho, ham log Yarushalam jaata hei jahañ pe Manush ke laṛka baṛa paadri aur shaastri log ke haath pakaṛwaaya jaai. Ulog uske jaan se maare ke hukum dei aur dusra jaati ke haath meñ de dehiyeñ. 34 Ulog uske hasi uṛaai, us pe thuuki, chaabuk maari, aur maar ḍaari, lekin teen roj ke baad u jinda hoy jaai.” 35 Tab Zabdi ke laṛkan Jeims aur Yuhanna, Yeeshu ke lage aain. Ulog bolin, “He guru, ham tumse mañgta hei ki jon kuchh ham maañgi, tum hamaar waaste wahi karo.” 36 Yeeshu puuchhis, “Tum log kaa mañgta hei?” 37 Ulog bolin, “Ham mañgta hei ki tum jab aapan raaj ke mahima meñ aao, tab ham log meñ se ek tumhaar raaiṭ aur dusra tumhaar lefṭ saaiḍ beiṭhi. 38 Yeeshu ulog ke bataais, “Tum nai janta ki tum kaa mañgta hei. Kaa tum u dukh ke pyaala piye sakega jon ham piye jaata hei? Kaa tum u baptisma le sakta hei jon ham lewe jaata hei?” 39 “Haañ, ham le sakta hei,” ulog bolin. Yeeshu ulog se bolis, “Jaruur tum u pyaala piega jon ham piye jaata hei, aur jon baptisma ham lewe jaata hei, u bhi tum log lega. 40 Lekin hamme i hak nai hei ki ham chune saki ki kon hamaar raaiṭ ya lefṭ saaiḍ beiṭhe. Khali Parmeshwar u jagha uske dei jiske waaste u taiyaar kara gais hei.” 41 Jab das aur chela log i baat sunin, to ulog Jeims aur Yuhanna pe gussaain. 42 Lekin Yeeshu, sab chela log ke ek sañghe bolaay ke bolis, “Tum janta hei ki aur jaati ke log meñ jon agua hoy hei, aur usman se jon baṛa hei, u dusra log pe hak jamaay hei. 43 Lekin tum log eise nai karna. Agar tum meñ se koi baṛa hoy maañge hei to u tumhaar naukar bani. 44 Aur agar tumme se koi agua bane maañgi, to u sab ke naukar bane. 45 Manush ke laṛka i waaste nai aais ki sab se aapan sewa karaawe, lekin i kaaran aais ki u dusra log ke sewa kare aur sab ke bachaawe ke waaste aapan jaan de dewe.” 46 Yeeshu aur uske chela log aur ek baṛa bheeṛ Jeriko aain. Ulog jab huañ se nikrin, tab Timaai ke laṛka Bartimaais, jon ek añdha bhikhaari raha, rasta ke kinaare beiṭha raha. 47 Jab u sunis ki Yeeshu Naasri aawe hei, to u jor se chillaay ke bole laga, “E Ḍeiviḍ ke laṛka, ham pe daya karo!” 48 Bahut log uske bolin ki chuppe raho. Lekin u aur jor se chillaay laga, “Ḍeiviḍ ke laṛka, ham pe daya karo!” 49 Yeeshu ruk gais aur bolis, “Uske hiañ bolaao.” Ulog añdha admi ke bolaain, “Ḍaro nai! Yeeshu tumme bolaay hei.” 50 U aapan koṭ feñk ke jaldi se uṭhis aur Yeeshu ke lage gais. 51 “Tum kon cheej mañgta hei ki ham tumhaar waaste kari?” Yeeshu usse puuchhis. “E guru, ham dekhe mañgta hei,” u añdha admi bolis. 52 Tab Yeeshu bolis, “Jaao, tumhaar biswaas tumme achchha kar dees hei.” Aur u jurte dekhe laga aur rasta meñ Yeeshu ke pichchhe hoy lees.

Maak 11

1 Jab ulog Yarushalam ke nagichche, Jaituun pahaaṛ pe Beitfage aur Bethni ke lage aain, tab Yeeshu aapan dui chela ke i baat bataay ke aage bhejis. 2 “U aage waala gaaoñ meñ jaao. Jeise huañ tum log pahuñchega, huañ tumme ek gadha ke bachcha, jispe abhi tak koi nai beiṭhis hei, bañdha dekhaay dei, uske khol laao. 3 Agar koi tum se puuchhi ki i kaa karta hei, to bataana ki Prabhu ke is ke jaruurat hei, aur u jaldi lauṭaay dei.” 4 Ulog gain aur bachcha ke duaari pe bañdha paain, aur uske khole lagin. 5 Huañ jon log khaṛa rahin, ulog se puuchhin, “Kaa karta hei? Gadha ke bachcha ke kaahe kholta hei?” 6 Jeise Yeeshu bataais raha, weisaiyeñ ulog bol deen, aur ulog bachcha ke le jaay deen. 7 Ulog bachcha ke Yeeshu ke lage laain, uspe aapan aapan kapṛa bichhaain aur Yeeshu uspe beiṭh gais. 8 Bahut log rasta pe aapan aapan kapṛa bichhaain aur kuchh log khet se patti kaaṭ ke rasta pe bichhaain. 9 Aur jon uske aage aage jaawat rahin, aur jon uske pichchhe pichchhe chalat rahin, ulog jor jor se chillaay ke bolat rahin, “Hosaana, dhann hei u jon Prabhu ke naam se aawe hei! 10 Hamaar bappa Ḍeiviḍ ke raaj aawe hei, uspe Parmeshwar ke aasheesh hoi! Aur Prabhu ke baṛaai hoi!” 11 Yeeshu Yarushalam pahuñch ke chech meñ aais, aur chaaro taraf sab cheej ke dekhe laga. Lekin kaafi sanjha hoy gais raha, u aapan baarah chela log ke sañghe Bethani chala gais. 12 Dusra roj sabere jab ulog Bethani se chalin, tab Yeeshu ke bhuuk laga. 13 Duur pe u ek anjeer ke hariyar peṛ dekh ke uske nagichche aais, i soch ke ki huañ uske kuchh khaay ke mili. Lekin jab u nagichche aais, to patti ke chhoṛ ke u kuchh nai paais, kaahe ke anjeer ke fare ke ṭaaim nai raha. 14 Yeeshu anjeer ke peṛ se bolis, “Ab se koi i peṛ ke fal nai khaai!” Aur uske chela log i sunat rahin. 15 Jab ulog Yarushalam meñ aain, tab u Mandir meñ jaay ke huañ len den kare waalan ke nikaare laga. U peisa badle waala log ke ṭaibal aur kabuttar beche waalan ke peeṛha ulaṭ dees. 16 Aur Yeeshu koi ke Mandir meñ se kuchh bhi laawe aur le jaay nai dees. 17 Tab u samjhaay ke bataais, “Kaa i Baaibal meñ nai likha hei ki, ‘Hamaar Mandir sab des ke log ke waaste preya kare waala ghar rahi, lekin tum log iske chor ke aḍḍa banaay dia hei!’ ” 18 I sunke baṛa paadri aur shaastri log uske jaan se maare ke mauka khoje lagin. Kaahe ke ulog usse ḍarat rahin. Sab log uske sikhaawe pe hairaan howat rahin. 19 Sanjha jeise bhay, Yeeshu aur uske chela log ṭaaun se bahire chala gain. 20 Dusra roj sabere, jab ulog wahi rasta se jaawat rahin, to dekhin ki anjeer ke peṛ jaṛ tak sukhaay gay hei. 21 Peeṭa ke yaad aais ki kal kaa bhais raha, aur u Yeeshu se bolis, “E guru, dekho, jon peṛ ke tum saraapa raha, u sukhaay gais hei.” 22 Tab Yeeshu chela log se bolis, “Parmeshwar pe biswaas karo! 23 Ham tum se sachche bolta hei, ki jon koi i pahaaṛ se boli ki uṭh ke jaao, aur samundar meñ lag jaao, aur aapan man meñ sandeh nai kari, lekin biswaas kari ki u jon cheej bole hei ki hoi, to u jaruur hoy jaai 24 Yahi kaaran ham tum se bolta hei, ki jon kuchh tum preya karke maañgo, aur biswaas karo to u tumme mil jaai. 25 Aur jab tum preya kare ke waaste khaṛa hota hei, tab agar tumhaar man meñ koi ke waaste jaran hei to uske maafi de deo. Tab tumhaar Pita jon swarag meñ hei, u bhi tumhaar paap maaf kari.” 27 Ulog fir Yarushalam aain, aur jab Yeeshu Mandir meñ ghuumat raha, tab baṛa paadri aur shaastri log aur Mandir ke elḍas, uske lage aay ke puuchhe lagin, “Kon hak se tum i sab karta hei? Aur kon tumme i hak dees hei ki tum i kaam karo?” 29 Yeeshu jawaab dees, “Ham bhi tum se ek sawaal puuchhega aur tum uske jawaab dena, tab ham tum se bataayga ki i kaam ham kiske bole pe karta hei. 30 I bataao, Yuhanna ke baptisma swarag ke taraf se ya admi ke taraf se raha?” 31 Ulog aapas meñ bichaar karin aur ek dusra se bolin, “Ham kaa boli? Agar ham bolta hei ki, ‘Parmeshwar ke taraf se,’ to u boli, ‘Tab kaahe ke tum log Yuhanna pe biswaas nai kara?’ 32 Agar ham boli, ‘Admi ke taraf se,”’ (U log ḍarat rahin, kaahe ke sab log jaanat rahin ki Yuhanna sachche ek nabi raha.) 33 Ulog Yeeshu se bolin, “Ham nai jaanta hei.” Yeeshu jawaab dees, “Ham bhi tumme nai bataayga ki i kaam ham kiske bole pe karta hei.”

Maak 12

1 Yeeshu ulog ke i kahaani sunaais, “Ek dafe ek kisaan añguur ke kheti karis. U uske chaaro bagal se gher dees, ras ke kuñḍ khodis, aur pahra de waala ke ghar bhi banaais. Tab u añguur ke khet renṭ pe de dees, aur u apne bides ghuume chala gais. 2 Jab añguur tuuṛe ke ṭaaim aais, tab kisaan ek naukar ke renṭ pe rahe waala admi ke lage bhejis, ki u jaay ke uske hissa ke añguur laay. 3 Lekin renṭ waala log naukar ke pakaṛ ke peeṭin aur khaali haath lauṭaay deen. 4 Tab kisaan dusra naukar ke bhejis, uske bhi ulog muuṛ meñ maarin aur beijjati karin. 5 Kisaan fir ek dusra naukar bhejis, lekin ulog uske maar ḍaarin. Tab kisaan aur dusra naukar log ke bhejis, ulog meñ se kuchh ke peeṭin aur kuchh ke pahile ke rakam beijjati kar ke maar ḍaarin. 6 Ab bheje ke waaste khali kisaan ke pyaara laṛka baaki rahe gais. Haar maan ke kisaan sochis ki renṭ waala log uske laṛka ke ijjat kari, to u aapan laṛka ke ulog ke lage bhejis. 7 Lekin ulog aapas meñ bichaar karin, “I to maalik ke laṛka hei aur uske waaris bani. Aao ham log iske maar dei, tab iske sab cheej ham log ke hoy jaai.” 8 Aur ulog laṛka ke pakaṛ ke maar ḍaarin aur khet ke bahire feñk deen. 9 Yeeshu puuchhis, “Ab añguur ke khet ke maalik kaa kari? U aay ke renṭ waala log ke jaan se maar ke aapan khet ke dusra ke renṭ pe de dei. 10 Kaa tum log Baaibal meñ i baat nai paṛha? ‘Jon patthar ke kaapenṭa log bekaar samajh ke bagal kar dees raha, wahi kona ke waaste asli patthar banis. 11 I sab Prabhu ke taraf se bhais raha, aur hamaar dekhe meñ bahut chakit baat hei!” 12 Tab Yahuudi agua log Yeeshu ke pakṛe maañgat rahin, kaahe ke ulog samajh gay rahin ki Yeeshu ulog ke agaiñsṭ meñ kahaani bataais raha. Lekin u bheeṛ log ke ḍar se uske akele chhoṛ ke chala gain. 13 Tab ulog Yeeshu ke uske baat meñ fasaawe ke waaste kuchh Farisi aur Heraḍ ke admi log ke uske lage bhejis. 14 Ulog jaay ke usse bolin, “E guru, ham janta hei ki tum sachche bolta hei, aur koi ke parwaah nai karta hei, kaahe ki tum admi log ke muh dekh ke baat nai karta, lekin Parmeshwar ke rasta sachchaai se bataata hei. Ham log ke bataao ki Raaja ke ṭeks dewe ke ṭheek hei? Kaa hamme uske ṭeks dewe ke chaahi ki nai? 15 Yeeshu ulog ke chalaaki jaan gais aur jawaab dees, “Tum log kaahe hamme ṭesṭ karta hei? Ek chaañdi ke peisa hamaar lage laao, ki ham dekhe saki.” 16 Ulog ek chaañdi ke peisa Yeeshu ke lage laain. U puuchhis, “Is meñ kiske chehra hei aur kiske naam hei?” “Raaja ke,” ulog bolin. 17 Tab Yeeshu bolis, “Jon Raaja ke hei, u Raaja ke de deo, aur jon Parmeshwar ke hei, u Parmeshwar ke de deo.” Tab ulog uske i baat sunke bahut chakit bhain. 18 Tab Saduuki log bhi, jon bole hei ki koi mar ke jinda nai hoy sake, usman se kuchh Yeeshu ke lage aay ke bolin, 19 “E guru, Maozas ham log ke khaatir likhis hei, ‘Agar koi ke bhaiya mar jaay, aur uske aurat bina laṛkan ke rahe jaay, to uske bhaiya uske aurat se saadi kar le sake hei aur aapan bhaiya ke waaste laṛkan peida kare sake hei.’ 20 Ek dafe ke baat hei, saat bhaiya rahin, sab se baṛa bhaiya bina laṛkan ke mar gais. 21 Tab uske dusra bhaiya u aurat se saadi kar lees, lekin u bhi bina laṛkan ke mar gais. Tisra ke sañghe bhi eisehiyeñ bhais. 22 Aur baaki bhaiya log ke sañghe bhi yahi bhais. Saat bhaiya log u aurat se saadi karin, aur bina laṛkan ke mar gain. Aakhri meñ u aurat bhi mar gais. 23 To jab mara log jinda hoi to ulog meñ se kiske aurat u hoi? Kaahe ke u saato bhaiya ke aurat rahi.’ ” 24 Yeeshu bolis, “Tum galti karta hei! Tum nai janta hei Baaibal kon cheej sikhaay hei. Aur tum Parmeshwar ke taagat bhi nai janta hei. 25 Log jab mare ke baad jinda hoi, tab ulog ainjals ke rakam rahiyeñ, tab ulog meñ saadi waadi nai hoi. 26 Mare ke baad fir se jinda hoy waala baat Maozas ke buk meñ kaa tum jhaaṛi ke kahaani meñ nai paṛha, jahañ Parmeshwar ulog se bolis raha, ‘Ham Abraham ke Parmeshwar hei, Aayzak ke Parmeshwar, aur Jeims ke Parmeshwar hei?’ 27 Parmeshwar mara log ke nai lekin jinda log ke Parmeshwar hei. Tum log baṛa bhuul karta hei!” 28 Ek shaastri jon ulog ke baat sunat raha, wahiñ pe raha. U dekhis ki Yeeshu achchha se jawaab dees, to u aay ke usse ek sawaal karis, “Sab se khaas hukum kon hei?” 29 Yeeshu bolis, “Sab hukum meñ yahi sab se khaas hukum hei, ‘E Israayel suno! Prabhu ham log ke Parmeshwar, ekke Prabhu hei. 30 Aur tum Prabhu Parmeshwar se aapan puura man se, aur puura praan se, aur puura buddhi se, aur aapan puura taagat se prem rakhna.’ 31 Aur dusra hukum i hei, ‘Tum aapan paṛosi se aapan rakam prem karna.’ Isse baṛa aur koi hukum nai hei.” 32 Shaastri, Yeeshu se bolis, “E guru, tum ṭheek bola hei, aur sachche bola hei ki u ekke hei aur uske chhoṛ ke koi dusra nai. 33 Aur usse puura man se, puura buddhi se, puura praan se aur puura taagat se prem karna aur aapan paṛosi se aapan rakam prem karna, i sab rakam ke bali aur balidaan se baṛh ke hei.” 34 Tab Yeeshu dekhis ki u samajhdaari se jawaab dees hei, to u bolis, “Tum Parmeshwar ke raaj se duur nai hei.” Aur fir koi ke Yeeshu se kuchh puuchhe ke himmat nai bhais. 35 Yeeshu Mandir meñ updes dewe ke ṭaaim sawaal puuchhis, “Shaastri kaahe bole hei ki Maseeh, Raaja Ḍeiviḍ ke laṛka hei?” 36 Ḍeiviḍ Pawitr Aatma se bhar ke bolis, ‘Prabhu hamaar Prabhu se bolis, hamaar raaiṭ saaiḍ beiṭho, jab tak tumhaar dusman log ke tumhaar goṛ ke nichche nai kar dei.’ 37 Raaja Ḍeiviḍ to apne aap uske Prabhu bole hei, fir u uske laṛka keise bhais?” Aur bheeṛ ke sab log khusi se i sab sunat rahin. 38 Tab Yeeshu sikhaay ke ṭaaim ulog se bolis, “Shaastri log se bach ke rahna, jon lamba lamba kapṛa pahin ke ghuume hei, aur jon bajaar meñ namaste aur chech meñ khaas jagha beiṭhe hei, aur neota meñ maan-sammaan ke khoj meñ rahe hei. 40 Yahi log hei jon bidhwa log ke ghar dhoka se le le hei. aur dekhaawe ke khaatir baṛa deri tak preya karte rahe hei. I log ke to bahut bhaari saja mili.” 41 Yeeshu Mandir meñ peisa baṭore waala jagha pe beiṭh ke dekhe laga ki log Mandir meñ keise daan dewe hei. Kaafi dhani log bahut peisa deen. 42 Etne meñ ek gareeb bidhwa aay ke dui taamba ke sikka, jon ek peisa ke baraabar hei, usman chhoṛis. 43 Yeeshu aapan chela log ke bolaay ke bolis, “Ham tumme sachche bataata hei ki Mandir meñ peisa dewe waalan meñ se i gareeb bidhwa sab se jaada daan dees. 44 Kaahe ke sab usman se deen jon ulog nai maañgat rahin, lekin i bidhwa to aapan sab kuchh de dees hei.”

Maak 13

1 Jab Yeeshu Mandir se nikrat raha, to uske ek chela bolis, “He guru, dekho, keisan keisan patthar aur keisan keisan ghar hei?” 2 Yeeshu bolis, “I baṛa baṛa ghar dekhta hei? Hiañ pe ek bhi patthar nai bachi, ek ek kar ke feñk dewa jaai.” 3 Jab Yeeshu Jaituun pahaaṛ pe Mandir ke saamne beiṭha raha, to Peeṭa, Jeims, Yuhanna aur Enḍru alge jaay ke usse puuchhin. 4 “Ham log ke bataao ki i sab cheej kab hoi, aur jab hoi tab u ṭaaim ke saain kaa rahi?” 5 Yeeshu ulog ke jawaab dees, “Bach ke raho ki koi tum log ke dhoka nai de sake. 6 Bahut log hamaar naam se aay ke kahiyeñ, ‘Ham wahi hei,’ aur bahut ke dhoka bhi dehiyeñ. 7 Aur jab tum laṛaai ke baare meñ suno, to ghabraana nai, kaahe ke i sab ke hoy ke jaruuri hei, lekin u ṭaaim ant nai hoi. 8 Ek jaati dusra jaati pe aur ek des dusra des pe chaṛhaai kari, aur erthquaik aai, akaal paṛi. I sab baat museebat ke suruaat hei.” 9 “Lekin tum aapan waaste bhi bach ke rahna, kaahe ke log tumme pakaṛ ke koṭ meñ le jahiyeñ. Tumme Mandir meñ maari, aur hamaar kaaran gavna aur raaja log ke aage khaṛa hoy ke paṛi, taaki tum ulog ke waaste gawaahi bano. 10 Aur susamaachaar sab se pahile sab jaati meñ parchaar kara jaai. 11 Aur jab ulog tumme pakṛi, to pahile se soch nai karna, ki tum kaa bolega, ṭaaim aawe pe wahi bolna jon tumme bataawa jaai. Kaahe ke jon tum bolega u tumhaar baat nai rahi, lekin Pawitr Aatma se aai. 12 Bhaiya aapan bhaiya ke maare ke waaste de dei, baap bhi aapan laṛkan ke khaatir yahi kari. Laṛkan bhi aapan maañ-baap ke dusman ban jaai aur marwaay dei. 13 Hamaar naam ke kaaran sab log tumhaar dusman ban jaai. Lekin jon log aakhri tak dheeraj rakhiyeñ, wahi log bach jaai.” 14 “Jab tum ‘Ek bhayaanak cheej’ huañ khaṛa dekhega, jahañ uske nai hoy ke chaahi, (jon koi i paṛhe hei uske i samajh lewe ke hei.) “Tab jon Juḍia meñ hei, ulog ke pahaaṛ pe bhaag jaay deo. 15 Jon ruuf pe hei, ulog huañ se nai utre, aur aapan ghar meñ kuchh lewe ke waaste bhittar nai jaay. 16 Aur jon admi khet meñ hei, u aapan kapṛa lewe ke waaste pichchhe nai lauṭe. 17 Jon aurat maañ bane waali hei, aur jon bachcha ke duudh piaawe hei, ulog ke waaste i din bahut ḍar waala hoi! 18 Parmeshwar se preya karo ki i sab ṭhanḍa ke mausam meñ nai hoy! 19 Kaahe ke i din eisan dukh ke din hoi ki jab se Parmeshwar dunia banaais hei, eisan dukh abhi tak dekhe ke nai mila hei, aur naa kabhi hoi. 20 Agar Prabhu din chhoṭa nai karta, to koi nai bachta. Lekin jon ke u chunis hei aur aapan khaas log ke khaatir, u din chhoṭa karis hei.” 21 “U ṭaaim koi tum se aay ke agar bole, ‘Dekho, Maseeh hiañ hei!’ ya ‘Dekho, huañ hei!’ to biswaas nai karna. 22 Banauṭi Maseeh aur banauṭi nabi nikar paṛi. Rakam rakam ke saain aur sundar kaam dekhaay ke hiañ tak ki Parmeshwar ke chuna log ke bhi bharmaay dehiyeñ. 23 Tum husiaar rahna. Dekho tum se sab baat ham pahile se bataay dia hei.” 24 “U ṭaaim dukh ke baad suuraj añdher hoy jaai, aur chaañd aapan ujera nai dekhaai. 25 Asmaan se taara gire lagi, aur huañ ke taagat aapan jagha se hile lagi. 26 Tab Manush ke laṛka saamne aai. U baṛa mahima aur taagat ke sañghe baadar meñ se aate dekhaai. 27 Tab u aapan ainjals ke bhej ke, dharti ke i kona se asmaan ke u kona tak sab bagal se aapan chuna gay log ke baṭori.” 28 Anjeer ke peṛ se i cheej seekho. Jab uske ḍaari naram hoy hei aur nawa patti nikre lage hei, tab tum jaan leta hei ki garmi ke mausam aay waala hei. 29 Wahi rakam jab tum i sab cheej hote dekho, to jaan jaao ki ṭaaim nagichche hei, ya duaari pe hei. 30 Yaad rakkho, ki jab tak i sab baat puura nai hoy jaai, tab tak ilog mari nai. 31 Asmaan aur dharti miṭ jaai, lekin hamaar baat kabhi nai miṭi.” 32 “U din aur u ṭaaim ke baare meñ koi nai jaane, etna tak ki naa swarag ke ainjals aur naa Laṛka, khali Pita jaane hei. 33 Husiaar raho! Jagte raho aur preya meñ laga raho, kaahe ke tum nai janta ki u ṭaaim kab aai. 34 I u rakam ke baat hei jeise ek admi aapan ghar chhoṛ ke dusra des jaay hei. Aapan sab naukar log ke kaam bataay ke aur wachmen ke jagte rahe ke hukum de hei. 35 Yahi rakam se jagte raho. Kaahe ke tum nai janta ki ghar ke maalik kab lauṭi, sanjha ke ya aadha raat ke, ya murga bole ke ṭaaim ya sabere. 36 Kahiñ eise nai hoy ki u achaanak aay jaay aur tumme sowat paay. 37 Aur jon cheej ham tum se bolta hei, u ham sab se bataata hei, ‘Jagte raho!”’

Maak 14

1 Dui din ke baad fasah aur bina yeesṭ ke roṭi ke teohaar aay waala raha. Baṛa paadri aur shaastri log i baat ke khoj meñ rahin ki Yeeshu ke kon rakam se pakaṛ ke maare sake. 2 Lekin ulog sochin ki teohaar ke roj nai kaahe ke sab log meñ upadrao hoy sake hei. 3 Jab Yeeshu Bethani meñ Saayman (jis ke koṛhi ke bimaari raha), ke ghare khaana khaay beiṭha raha, tab ek aurat ek botal meñ sundar mahke waala mahañga pefeum laais. U botal ke khol ke pefeum Yeeshu ke goṛ pe giraais. 4 Lekin kuchh log jon huañ rahin, gussaay gain aur bolin, “Kaahe ke i pefeum ke barbaad kara jaay hei. 5 Iske to teen sao ḍola se jaada meñ bech ke gareeb log ke madat kara jaay sakat raha.” Aur ulog aurat ke ḍaaṭe lagin. 6 Lekin Yeeshu bolis, “Uske chhoṛ deo. Uske tum log kaahe ke tang karta hei? U to hamaar sañghe bhalaai karis hei. 7 Gareeb log tumhaar sañghe hardam rahiyeñ, aur jab maañgo tab ulog ke madat kare sako hei, lekin ham to tumhaar sañghe hardam nai rahega. 8 Jon kuchh u kare sakat rahi, karis, u hamme maṭṭi dewe ke taiyaari meñ pahile se pefeum lagaay dees hei. 9 Ham tum se sachche bolta hei ki dunia bhar meñ jahañ kahiñ susamaachaar ke parchaar kara jaai, huañ iske i kaam ke baare meñ yaad kara jaai.” 10 Tab Juḍas Iskariyoti jon baarah chela meñ se ek raha, u baṛa paadri ke lage gais, ki u Yeeshu ke ulog ke haath pakaṛwaay dei. 11 Ulog i sun ke khusi bhain aur peisa dewe ke promis karin. Juḍas Iskariyoti ab eisan mauka khojat raha ki koi rakam u Yeeshu ke pakaṛwaay de. 12 Bina yeesṭ ke roṭi waala teohaar ke pahila roj, fasah ke khaana ke khaatir bheṛa ke bachcha maara jaat raha. Yeeshu ke chela log usse puuchhin, “Tum kahañ mañgta hei ki ham log jaay ke tumhaar waaste fasah ke khaana ke taiyaari kari?” 13 Tab Yeeshu aapan dui chela log ke bataay ke bhejis, “Ṭaaun meñ jaao, huañ ek admi paani ke ghaṛa uṭhaay dekhaai. Wahi ke pichchhe hoy lena. 14 Aur u jon ghar meñ jaai, wahi ghar ke maalik se bolna, “Guru puuchhe hei ki u ruum kahañ hei jisman ham aur hamaar chela log fasah ke khaana khaai?” 15 Tab u tumme ek saja sajaawal aur taiyaar karal baṛa waala uppar ke ruum dekhaai. Wahiñ pe khaana ke taiyaari karna.” 16 Tab chela log nikar ke ṭaaun meñ aain aur weisaiyeñ dekhin jeise Yeeshu bataais raha. Wahiñ ulog fasah ke khaana taiyaar karin. 17 Jab sanjha bhais, tab Yeeshu aapan baarah chela log ke sañghe huañ aais. 18 Jab ulog beiṭh ke khaana khaat rahin, tab Yeeshu ulog se bolis, “Ham tum se sachche bolta hei ki tum meñ se ek jon hamaar sañghe khaana khaay hei, wahi hamme pakaṛwaai.” 19 Chela log meñ udaasi chhaay gais, aur ulog ek ek karke usse puuchhe lagin, “Kaa u ham hei?” 20 Yeeshu bolis, “U tum baarah meñ se ek hei jon hamaar sañghe thariya meñ haath ḍaaris hei. 21 Manush ke laṛka to weisaiyeñ mari, jeise uske baare meñ Baaibal meñ likhaan hei, lekin uspe haay lagi jon Manush ke laṛka ke pakaṛwaai. Achchha hota ki u janam nai leta!” 22 Khaana khaay ke ṭaaim Yeeshu roṭi lees aur aasheesh maañg ke uske tuuṛis, aur ulog ke de ke bolis, “Leo, i hamaar deñhi hei” ’ 23 Fir u pyaala lees, Prabhu ke dhanbaad deke ulog ke dees, aur u sab usman se peen. 24 Tab Yeeshu bolis, “I hamaar khuun hei jon bahut log ke khaatir bahaawa gais hei, aur yahi khuun Prabhu ke promis hei. 25 Ham tum se sachche bolta hei, ki ab se ham waain nai piega jab tak ham Parmeshwar ke raaj ke nawa waain nai pee lei.” 26 Tab ulog ek bhajan gaain aur Jaituun pahaaṛ pe chala gain. 27 Yeeshu ulog se bolis, “Tum sab hamme chhoṛ ke bhaag jahio, jeise ki Baaibal meñ likha hei, ‘Ham charwaaha ke maarega, aur bheṛa idhar udhar bhaag jahiyeñ.’ 28 Lekin ham jinda hoy ke baad tum se pahile Galeel chala jaayga.” 29 Peeṭa bolis, “Chaahe tumme sab chhoṛ dehiyeñ, lekin ham tumme kabhi nai chhoṛega!” 30 Yeeshu Peeṭa se bolis, “Ham tum se sachche bolta hei ki aaj hee ke raat, murga ke dui dafe bole se pahile, tum teen dafe bolega ki tum hamme nai janta hei.” 31 Peeṭa jor deke bolis, “Agar hamme tumhaar sañghe mare ke bhi paṛa to bhi tumme ham kabhi naa nai karega!” Yahi rakam aur sab chela log bhi bolin. 32 Fir ulog Getsamni naam ke ek jagha pe aain, aur Yeeshu aapan chela log se bolis, “Jab tak ham preya karta hei, tum sab yahiñ beiṭho.” 33 U Peeṭa, Jeims aur Yuhanna ke aapan sañghe le gais. U bahut udaas aur dukhi hoy lagis. 34 Aur u bolis, “Hamaar man bahut udaas hei, aur jaan paṛe hei ki ham mare waala hei. Tum hiañ ruko aur jagte raho.” 35 U thoṛa aage gais aur jameen pe gir ke preya kare laga ki agar hoy sake to i dukh ke ghaṛi usse le lewa jaay. 36 Fir Yeeshu bolis, “Abba, E Pita, tum sab kuchh kare sakta hei. I dukh ke pyaala ham se le leo, hamaar ichchha nai, lekin tumhaar ichchha puura hoy. 37 Jab u lauṭ ke aais tab teeno chela log ke sote paais aur Saayman Peeṭa se bolis, “Kaa tum soy gaya hei? Kaa tum ek ghañṭa bhi jaga nai rahe sakta raha?” 38 “Jagte raho, aur preya karo ki tumhaar ṭesṭ nai hoy, kaahe ke aatma taiyaar hei lekin deñhi kamjor hei.” 39 Yeeshu fir chala gais, aur wahi baat bol ke preya kare lagis. 40 Jab u lauṭis tab chela log ke fir sote paais. Kaahe ki neeñd ke kaaran ulog aañkhi nai khole paawat rahin, aur nai jaanat rahin ki Yeeshu ke kaa jawaab dewa jaay. 41 Tab u tisra dafe lauṭ ke aais aur bolis, “Kaa tum abhi bhi sota hei aur sustaata hei? Bas! Ṭaaim aay gais hei ki Manush ke laṛka paapi log ke haath meñ de dewa jaai. 42 Uṭho, aao ab ham sab chali. Dekho, hamme dhoka de waala nagichche pahuñch aais hei.” 43 Yeeshu baat karte raha ki Juḍas jon baarah chela meñ se ek raha, aapan sañghe baṛa paadri, shaastri aur elḍas log ke bagal se ek baṛa bheeṛ jiske lage talwaar aur laaṭhi raha, leke huañ pahuñchis. 44 Juḍas aage se bheeṛ ke bataay dees raha, “Jiske ham chumma lega, wahi ke pakaṛ ke le jaana.” 45 Jeise Juḍas huañ pahuñchis, u seedha Yeeshu ke lage gais aur bolis, “E Rabbi!” aur uske chumma le lees. 46 Ulog Yeeshu ke kas ke pakaṛ leen. 47 Huañ jon log khaṛa rahin, us meñ se ek admi talwaar nikaar ke baṛa paadri ke naukar ke kaan kaaṭ dees. 48 Yeeshu ulog se bolis, “Kaa tum ḍaaku samajh ke hamme pakṛe ke khaatir laaṭhi aur talwaar leke aaya hei? 49 Ham to hardam Mandir meñ tumhaar sañghe updes deta raha, tab tum hamme nai pakṛa. I sab i khaatir hoy hei ki Baaibal meñ likha baat puura hoy.” 50 Is pe sab chela log uske chhoṛ ke bhaag gain. 51 Lekin ek naojawaan jon aapan nañga deñhi pe khali ek chaddar lapeṭe raha, Yeeshu ke pichchhe hoy lees. Ulog uske pakṛe maañgat rahin, lekin u aapan chaddar chhoṛ ke nañge bhaag gais. 53 Tab ulog Yeeshu ke baṛa paadri ke lage laain, huañ sab baṛa paadri aur shaastri baṭur gain. 54 Peeṭa duur se uske pichchhe pichchhe baṛa paadri ke añgna tak gais, aur gaaḍ ke sañghe beiṭh ke aagi taape laga. 55 Baṛa paadri aur puura maha sabha Yeeshu ke maut ke saja dewe ke waaste sabuut khojat rahin, lekin kuchh nai mila. 56 Ketna log Yeeshu ke agaiñsṭ meñ jhuuṭa gawaahi dewat rahin lekin ulog ke gawaahi ekke rakam nai raha. 57 Fir se kuchh log khaṛa hoy ke jhuuṭṭe ke gawaahi deen. 58 “Ham log iske bolte suna hei, ‘Ham admi ke banaawal Mandir ke tuuṛ dega aur teen roj meñ dusra banaay dega, jon admi ke haath se nai banaawa gais hei.”’ 59 Ispe bhi ulog ke gawaahi ekke rakam nai raha. 60 Tab baṛa paadri beech meñ khaṛa hoy ke Yeeshu se puuchhis, “Kaa tumhaar lage i baat ke koi jawaab nai hei, jon ilog tumhaar uppar lagaawe hei?” 61 Is pe bhi Yeeshu chuppe raha aur kuchh bhi nai bolis. Baṛa paadri usse fir puuchhis, “Kaa tum mahaan Parmeshwar ke laṛka Maseeh hei?” 62 Yeeshu bolis, “Haañ, ham hei, aur tum Manush ke laṛka ke sab se Shaktimaan Parmeshwar ke raaiṭ saaiḍ beiṭhe aur swarag ke baadar ke sañghe aate dekhega!” 63 Tab baṛa paadri aapan raub faaṛ ke bolis, “Ab ham log ke koi gawaahi ke jaruurat nai hei! 64 Tum sab log Parmeshwar ke ninda sun lia hei, aur ab tumhaar kaa bichaar hei? Sab log uske maut ke saja dewe ke bolin. 65 Kuchh log Yeeshu pe thuuke lagin, aur aañkhi pe paṭṭi baañdh ke ghuusa maar ke puuchhe lagin, “Bataao tumme kon maaris?” Gaaḍ log bhi uske thappaṛ maarin. 66 Peeṭa abhi añgna meñ raha, aur baṛa paadri ke ek naukraani huañ aais. 67 U dekhis ki Peeṭa aagi taape hei, to u ghuur ke uske bagal dekhis aur bolis, “Tum bhi to u Naasri Yeeshu ke sañghe raha.” 68 Lekin Peeṭa nai kar dees aur bolis, “Ham to uske nai janta hei aur nai samajhta ki tum kaa bola hei,” aur u bahire baranḍa meñ chala gais aur tabhi murga bolis. 69 U naukraani Peeṭa ke dekh ke, huañ agal bagal khaṛa log se bole lagis, “I bhi ulog meñ se ek hei.” 70 Lekin Peeṭa fir se nai kar dees. Thoṛa deri baad huañ ke log jon khaṛa rahin Peeṭa se bolin, “Ekdam sachcha baat hei ki tum ulog meñ se ek hei, kaahe ke tum bhi Galeeli hei.” 71 Tab Peeṭa bolis, “Ham kasam khaata hei, aur sachche bolta hei. Prabhu hamme saja dei agar ham jhuuṭ bolega! Ham u admi ke jiske baare meñ tum bolta hei, nai janta hei!” 72 Wahi lage murga dusra dafe bolis aur Peeṭa ke u baat jon Yeeshu bataais raha, yaad aay gais, “Murga ke dui dafe bole se pahile tum teen dafe hamme inkaar karega.” Aur u i baat soch soch ke rowe laga.

Maak 15

1 Sabere hote baṛa paadri, shaastri aur elḍas log puura maha sabha se sallaah kar ke Yeeshu ke chain se bandhwaay ke Paaylaṭ ke haath meñ de dees. 2 Paaylaṭ Yeeshu se puuchhis, “Kaa tum Yahuudi log ke raaja hei?” Yeeshu jawaab dees, “I to tumahi bolta hei.” 3 Aur baṛa paadri log us pe bahut rakam ke dos lagaain. 4 Paaylaṭ usse fir puuchhis, “Kaa tum kuchh nai bolega? Dekho, i sab log tum pe bahut dos lagaawe hei.” 5 Yeeshu fir bhi kuchh nai bolis, aur Paaylaṭ hairaan rahe gais. 6 Jab jab fasah ke teohaar aate raha, tab tab Paaylaṭ koi ek keidi ke, jiske u maañge hei, uske chhoṛ dewat raha. 7 Wahi ṭaaim Barabba naam ke ek admi raaj ke agaiñsṭ kaam kare waala log ke sañghe jel meñ raha, u dañga fasaad (riot) meñ hatya bhi karis raha. 8 Aur bheeṛ ke log Paaylaṭ se binti kare lagin ki jeise u hardam karat raha, weise abhi bhi kare. 9 Paaylaṭ puuchhis, “Kaa tum log mañgta hei ki ham tumhaar waaste Yahuudi ke raaja ke chhoṛ dei?” 10 U jaanat raha ki baṛa paadri log Yeeshu se jaran kare hei aur yahi khaatir uske lage laain hei. 11 Baṛa paadri log sab ke sikhaain ki ulog Paaylaṭ se bole ki u Barabba ke chhoṛ de. 12 Paaylaṭ ulog se puuchhis, “Jiske tum log Yahuudi ke raaja bolta hei, uske ham kaa kari?” 13 Ulog fir chillaain, “Uske kros pe chaṛhaay deo!” 14 Paaylaṭ ulog se puuchhis, “I kon kharaab kaam karis hei?” Sab log aur jor se chillaay ke bolin, “Uske kros pe chaṛhaay deo!” 15 Paaylaṭ sab ke khusi kare maañgat raha aur u Barabba ke chhoṛ dees aur Yeeshu ke chaabuk lagwaay ke kros pe chaṛhwaay ke khaatir de dees. 16 Saulja log Yeeshu ke raajpaal ke bhawan ke bhittar ke añgna meñ le gais aur Romi saulja log ke ek jagha bolaawa gay. 17 Aur ulog uske pepal (beijani) kapṛa pahinaay ke uske muuṛ pe kaaṭa ke taaj rakh deen. 18 Tab ulog Yeeshu ke salaam kare lagin aur bolin, “E Yahuudi ke raaja, tumhaar lamba umar hoi!” 19 Aur ulog uske muuṛ pe ḍanḍa maare lagin, aur uspe thuuke lagin aur ghuṭna ṭek ke uske namaste kare lagin. 20 Jab ulog Yeeshu ke khilli uṛaay leen, tab pepal kapṛa utaar ke wahi ke kapṛa pahinaain, aur uske kros pe chaṛhaay ke waaste bahire le gain. 21 Rasta meñ ulog ke Saayman naam ke admi mila, jon gaaoñ se ṭaaun aat raha. Saayman ek Kureni raha jon Elekszenḍa aur Rufus ke bappa raha. Saulja log usse jabran Yeeshu ke kros ḍhowaain. 22 Ulog Yeeshu ke Gulgutha naam ke ek jagha (jiske matlab khopṛi hei) huañ pe le gain. 23 Ulog uske huañ añguur ke ras meñ dawaai milaay ke dewe maañgat rahin, lekin Yeeshu nai pees. 24 Tab ulog uske kros pe chaṛhaay deen aur uske kapṛa apne meñ baaṭ leen, aur baaji lagaay ke dekhin ki kon kapra kiske mili. 25 Sabere nao baje ke ṭaaim ulog Yeeshu ke kros pe chaṛhaain. 26 Aur ek noṭis likh ke uske uppar lagaay deen. Usman likhaan raha, “Yahuudi log ke Raaja.” 27 Yeeshu ke sañghe dui aur chor ke kros pe chaṛhaawa gais raha. Ek ke raaiṭ meñ aur dusra ke lefṭ meñ. 28 Tab Baaibal meñ likha baat puura bhais, jahañ likhaan raha, “Uske apraadhi log meñ gina jaai.” 29 Rasta pe jaay waala log muuṛ hilaay hilaay ke uske buraai karat rahin, “E Mandir ke giraay ke teen roj meñ banaay waala! Kros pe se utro aur apne aap ke bachaao!” 31 Yahi rakam baṛa paadri aur shaastri log bhi khilli uṛaawat rahin aur ek dusra se bolat rahin, “I aur log ke bachaawat raha lekin apne aap ke nai bachaay sake hei.” 32 Aao ham log Maseeh ke dekhi jon kros pe se utar aai ki ham uske dekh ke uspe biswaas kari.” U duuno chor bhi jon ke Yeeshu ke sañghe kros pe chaṛhaawa gay raha, uske khilli uṛaat rahin. 33 Baarah baje din se teen baje tak puura des meñ añdhera chhaay gais raha. 34 Teen baje Yeeshu chillaay ke bolis, “Eloyi, Eloyi, Lama shabaktani!” Jiske matlab raha, “E hamaar Parmeshwar, E hamaar Parmeshwar, kaahe tum hamme chhoṛ dia hei?” 35 Jon log huañ nagichche meñ khaṛa rahin, ulog sunke bolin, “Dekho, i Ilaayja ke bolaawe hei.” 36 Aur ek saulja dauṛ ke spanj ke sirka meñ bhijaay ke, ek lakṛi pe rakh ke Yeeshu ke piye ke waaste dees aur bolis, “Ruko, ham dekhi Ilaayja iske utaare ke khaatir aay hei ki nai.” 37 Tab Yeeshu baṛa jor se chillaay ke aapan praan chhoṛ dees. 38 Aur Mandir ke parda uppar se nichche tak faṭ ke dui ṭukṛa hoy gais. 39 Jon Romi ofisa uske saamne khaṛa raha, jab u Yeeshu ke chillaay ke praan chhoṛte dekhis to u bolis, “Sachche ke i admi Parmeshwar ke laṛka raha!” 40 Bahut aurat log bhi duur se dekhat rahin. Ulog meñ Meri Magdalini, aur chhoṭa Jeims aur Josaf ke amma Meri, aur Shalomi bhi rahi. 41 I sab log Yeeshu ke pichchhe Galeel se aay rahin, aur uske sewa karat rahin. Ulog ke sañghe aur bahut aurat log bhi rahin jon Yarushalam se sañghe aay rahin. 42 Sabat se pahile sanjha ke ṭaaim raha aur log uske taiyaari meñ lage rahin, jab Armathia ke rahewaala Josaf huañ aais. I admi sabha ke ek memba raha aur log uske ijjat karat rahin. U Parmeshwar ke raaj ke agorat raha. U baṛa himmat kar ke Paaylaṭ ke lage jaay ke Yeeshu ke boḍi maañgis. 44 Paaylaṭ hairaan bhais ki Yeeshu etna jaldi keise mar gais, aur aami ofisa ke bolaay ke puuchhis, ki Yeeshu ke mare ketna deri bhais? 45 Ofisa se pata lagaawe ke baad ki u mar gais hei, Paaylaṭ Yeeshu ke boḍi Josaf ke de dees. 46 Tab Josaf ek chaddar khareedis, aur boḍi ke utaar ke chaddar meñ lapeṭis, aur ek kabar meñ jon chaṭṭaan meñ khoda gay raha, usman rakh dees. 47 Meri Magdalini aur Josaf ke amma Meri dekhat rahin ki boḍi kahañ rakha jaay hei.

Maak 16

1 Jab sabat ke din beet gais, tab Meri Magdalini aur Jeims ke amma Meri aur Shalomi mahke waala cheej khareedin, ki jisse ulog Yeeshu ke boḍi pe lagaay saki. 2 Etwaar, jon hapta ke pahila din raha, ekdam sabere, suuraj nikre se pahile, ulog kabar pe chala gain. 3 Rasta pe aawe ke ṭaaim ulog baat karat rahin, “Ham log ke waaste duaari pe se patthar kon haṭaai?” (U bahut baṛa patthar raha) Lekin jab ulog uppar dekhin to patthar haṭa raha! 5 Ulog kabar ke bhittar gain, huañ ulog ek jawaan admi ke ujjar kapṛa pahine, raaiṭ taraf beiṭha dekhin, aur ulog hairaan rahe gain. 6 “Hairaan nai ho!” u admi ulog se bolis, “Ham janta hei ki tum Yeeshu Naasri, jiske kros pe chaṛhaawa gais raha, uske khojta hei! U jinda hoy gay hei, hiañ nai hei, dekho i wahi jagha hei, jahañ pe uske rakkhe rahin. 7 Lekin tum log jaao, uske chela log se aur Peeṭa se bataay deo, ‘Ulog se pahile Galeel chala jaai. Tum log uske wahiñ dekhega, jeise u tum log se bataais raha.”’ 8 Aur ulog kabar se nikar ke bhaag gain, kaahe ke ulog bahut ghabraay gain raha. Ulog ḍar ke maare koi se kuchh nai bolin. 9 Hapta ke pahila roj, ekdam sabere Yeeshu ke jinda hoy pe, sab se pahile Meri Magdalini, jisman se u saat dushṭaatma ke nikaaris raha, uske dekhaay dees. 10 U jaay ke aapan saathi log ke jon dukh meñ ḍuuba rahin, aur rowat rahin, i niuz dees. 11 Jab ulog sunin ki Yeeshu jinda hoy gais hei aur Meri Magdalini uske dekhis hei, to ulog ke biswaas nai bhais. 12 Iske baad Yeeshu dusra ruup meñ aapan dui chela log ke dekhaai dees, jon gaaoñ jaat rahin. 13 I log bhi i baat aur sab se bataain lekin koi biswaas nai karin. 14 Aakhri meñ Yeeshu u gyaara chela log ke saamne aais, jab ulog khaana khaat rahin. Yeeshu ulog ke jon uspe biswaas nai karin raha, uspe gussa bhais, kaahe ke ulog uske jinda hoy pe dekhin raha, lekin biswaas nai karin. 15 Yeeshu ulog se bolis, “Tum dunia meñ sab bagal jaao aur sab jaat ke log ke i susamaachaar sunaao. 16 Jon biswaas kari aur baptisma lei, wahi bache saki, lekin jon biswaas nai kari, u dosi maana jaai. 17 Aur biswaas kare waalan ke saain rahi ki ulog hamaar naam se dushṭaatma ke nikaari. Ulog nawa nawa bhaasha boli. 18 Ulog saañp ke uṭhaay lei ya jahar pee jaai to bhi ulog ke kuchh nai hoi, aur agar rogi pe haath rakkhi to rogi achchha hoy jaai.” 19 Ulog se baat kare ke baad, Prabhu Yeeshu ke swarag meñ uṭhaay lewa gay, aur Parmeshwar ke raaiṭ saaiḍ meñ beiṭha hei. 20 Aur uske chela log jaay ke sab jagha parchaar karat rahin, aur Prabhu madat karat raha, aur jon chamatkaar ilog karat rahin, usse uske vachan ke majbuut karte gain.

Luuk 1

1 Pyaare Thiufilus Kaafi log hisṭri likhe ke kosis karin hei jon hamaar beech meñ bhais raha. 2 Ulog wahi baat likhin hei jon ham log tak aais hei, i wahi log hei jon sab baat ke suru se jaanin aur parchaar karin hei. 3 Yahi kaaran Onrabal Thiufilus ham u sab baat ke achchha se chhaan been kar lia hei aur ab raaiṭ ṭaaim hei ki ham tumhaar khaatir u sab ke weisaiyeñ likhi jeise u sab bhais raha. 4 Hamme yahi kare ke hei kaahe ki tum sab jaan jaao ki jon sab ham seekha hei, u sab sachcha hei. 5 Jon ṭaaim Heraḍ, Juḍia ke raaja raha wahi ṭaaim Abiyaah ke grup meñ Zekraaya naam ke ek admi raha, aur uske aurat ke naam Elizabeth raha, aur ulog Eran ke palwaar ke rahin. 6 U duuno Parmeshwar ke aage dharmi rahin, aur Prabhu ke sab baat aur ruuls ke maanat rahin aur uspe chalat rahin. 7 U duuno ke koi laṛkan nai rahin kaahe ke Elizabeth baañjh rahi aur u duuno buḍḍha bhi hoy gay rahin. 8 Ek roj Zekraaya aapan paari pe Parmeshwar ke aage kaam karat raha. 9 Paadri ke mutaabik huañ ke reeti riwaaj raha ki ek admi ke chuna jaay jon aay ke Mandir meñ roj dhuup jaraay aur yahi kaaran u Mandir meñ gais. 10 Aur dhuup jaraay ke ṭaaim sab log bahire khaṛa hoy ke preya karat rahin. 11 Wahi ṭaaim Prabhu ke ek ainjal huañ jahañ batti jaraawa jaay hei, uske raaiṭ saaiḍ aay ke khaṛa hoy gais. 12 Jab Zekraaya uske dekhis, to ghabraay gay aur ḍare lagis. 13 Lekin ainjal usse bolis, “He Zekraaya, ḍaro nai kaahe ke Prabhu tumhaar preya sun lees hei aur tumhaar aurat ek bachcha ke peida kari aur tum uske naam Yuhanna rakkhega.” 14 Uske peida hoy se tumme bahut jaada khusi hoi, aur bhi bahut log iske kaaran khusi hoy jaai. 15 Prabhu ke aañkhi meñ Yuhanna mahaan hoi, u waain aur daaru nai pee, aur aapan amma ke peṭ meñ se hee Pawitr Aatma se bhar jaai. 16 Aur Israayel ke log meñ se bahut se log ke u Prabhu Parmeshwar ke taraf lauṭaay laai. 17 U Ilaayja nabi ke aatma aur taagat se Prabhu se bhi aage chala jaai. U laṛkan aur bappa ke milaai aur jon Parmeshwar ke nai maane hei, u sab ke sachcha rasta pe bhi laai aur Prabhu ke waaste uske laayk log ke taiyaar kari. 18 Zekraaya ainjal se bolis, “I ham keise jaane sakta hei? Ham to buḍḍha hoy gaya hei, aur hamaar aurat bhi buṛhia hoy gais hei.” 19 Ainjal uske jawaab dees, “Ham Gaibrial hei, jon Prabhu ke jagha meñ tumhaar saamne khaṛa hei, aur tum se baat karta hei, aur ham achchha khabar yaane ke susamaachaar sunaay ke waaste bheja gaya hei. 20 Lekin tum i sandes pe biswaas nai kara jon raaiṭ ṭaaim pe aai aur sachche hoi. Kaahe ki tum is pe biswaas nai kara, yahi kaaran tum bole nai sakega, aur u roj tak nai bolega jon roj i promis jon ham kara hei, puura nai hoy jaai.” 21 I beech jon log bahire khaṛa rahin, u sab Zekraaya ke waiṭ karat rahin aur sochat rahin ki kaahe ke u Mandir meñ etna deri lagaay hei. 22 Jab u bahire aais tab bole nai sakis. Ulog jon bahire khaṛa rahin jaan gain ki, Mandir meñ u koi ke darshan paais hei. U sab ke aapan haath se ishaara karat raha, lekin bole nai sakis, kaahe ke u guuñga hoy gais raha. 23 Jab Mandir ke kaam khalaas hoy gais, tab Zekraaya ghare lauṭ gais. 24 Wahi ṭaaim Elizabeth amma bane waali rahi, aur paañch mahina tak ghar ke bhittar luk ke rahis aur bolat rahi, 25 “Prabhu ham pe daya karis hei ki jisse sab log hamaar apmaan nai kare saki.” 26 Ek mahina ke baad Parmeshwar ke bagal se Gaibrial ainjal, fir se Galeel ke Naasrat meñ ek sandes le ke kuaari Meri ke lage bheja gais. 27 Meri ke mangni Josaf se bhais raha jon Ḍeiviḍ ke palwaar ke raha. 28 Ainjal, Meri ke namaste karis aur uske paas aay ke bolis, “Tumme aanand aur jay hoy. Prabhu tumhaar sañghe hei.” 29 I baat sun ke Meri ghabraay gais aur soche lagis ki i baat ke matlab kon cheej hei. 30 Tab ainjal Meri se bolis, “Ḍaro nai, Prabhu tumse khusi hei. 31 Tum maañ bane waali hei aur tumhaar ek laṛka peida hoi. Uske naam tum Yeeshu rakhna. 32 U bahut mahaan hoi aur Prabhu Parmeshwar uske bappa Ḍeiviḍ ke raaj gaddi uske dei. 33 Aur u Jaykab ke gharaane pe raaj kari. Aur uske raaj ke ant kabhi nai hoi. 34 Tab Meri bolis, “I keise hoi? Ham to abhi kuaari hei, aur hamaar abhi saadi bhi nai bhais hei.” 35 Tab ainjal bolis, “Pawitr Aatma tum pe aai aur Prabhu ke sakti tumpe hardam rahi aur tumhaar laṛka, Parmeshwar ke laṛka kahaai. 36 Aur kaa tumme yaad hei ki tumhaar ek palwaar bhi hei, Elizabeth, jon buṛhia hoy gais hei aur uske ekko laṛkan bhi nai hei? Uske bhi ek laṛka hoi. 37 Prabhu sab kuchh kare sake hei, kaahe ki uske khaatir koi kaam kaṛa nai hei. 38 “Ham to Prabhu ke daasi hei,” Meri bolis “Weisaiyeñ hoi jeise tum bola hei.” Aur ainjal uske lage se chala gais. 39 Thoṛa deri ke baad Meri taiyaar bhais, aur pahaaṛi jagha pe Juḍia ke ek ṭaaun meñ gais. 40 U Zekraaya ke ghare jaay ke Elizabeth ke namaste karis. 41 Jeise Elizabeth Meri ke namaste sunis weisaiyeñ uske peṭ meñ bachcha kuudis aur Elizabeth, Pawitr Aatma se bhar gais. 42 Aur tab u bahut jor se chillaay ke bolis, “Tum sab aurat meñ mahaan hei, aur tum jon bachcha ke peida karegi, u bhi bahut mahaan hoi! 43 Aur hamaar sañghe etna baṛa cheej kaahe bhais ki hamaar Prabhu ke amma apne hamaar paas aais hei. 44 Jeise hamaar kaan meñ tumhaar namaste sunaais, weisaiyeñ hamaar peṭ meñ bachcha khusi ke maare kuudis. 45 Tum dhann hei, jon biswaas karti hei ki Prabhu jon kuchh tum se bolis, u puura hoi.” 46 Meri bolis, “Ham aapan dil ke gahraai se Prabhu ke baṛaai karta hei. 47 Aur hamme bahut khusi hei ki Prabhu hamme bachaais hei. 48 Ham Parmeshwar ke maamuli daasi hei, aur wahi hamaar khayaal rakkhe hei. Abhi se janam janam ke log kahiyeñ ki Prabhu ke daya ham pe hei. 49 U bahut taagatwaala Parmeshwar hei, aur hamaar khaatir bahut baṛa baṛa kaam karis hei aur uske naam pawitr hei. 50 Jon bhi koi uske weship kare hei, u sab pe hardam aapan daya barsaay hei. 51 Aur u aapan etna jaada taagat se ulog ke jon apne aap ke baṛa samjhe hei idhar udhar chhitraay dees. 52 Aur jon bahut baṛa raaj chalaay hei, u sab ke nichche utaar ke, aur saadhaaran (humble) log ke ulog ke jagha pe beiṭhaay hei. 53 Prabhu bhuuka log ke khaay ke khaatir achchha achchha cheej dees hei. Aur dhani log ke bina kuchh dewe nikaar dees. 54 Israayel ke log jon Prabhu ke sewak hei, u sab ke hardam madat kare hei, aur aapan log pe hardam, daya ke najar rakkhe hei. 55 I promis Prabhu, hamaar baap-daada Abraham aur uske santaan pe hardam ke waaste karis raha.” 56 Elizabeth ke sañghe Meri lagbhag teen mahina tak rahi. Fir u aapan ghare lauṭ gais. 57 Jab Elizabeth ke laṛka peida bhais, 58 tab uske paṛosi aur palwaar i baat sun ke ki Prabhu uske sañghe daya karis hei, ulog bahut khusi bhain. 59 Jab chhoṭa bachcha aaṭh roj ke bhais, tab ulog laṛka ke khatna karaay laain, aur uske naam uske bappa ke naam pe Zekraaya rakkhe maañgis. 60 Lekin uske amma bolis, “Nai, iske naam Yuhanna rakkha jaai.” 61 Ulog usse bolin, “I keise hoy sake hei, kaahe ki tumhaar palwaar meñ i naam ke koi nai hei.” 62 Aur tab uske bappa se ulog ishaara karke puuchhin ki uske laṛka ke kaa naam hoy ke chaahi. 63 Tab Zekraaya ek kaagaj aur pen maañgis aur uspe likhis, “Iske naam Yuhanna hei.” Sab koi ghabraay gain. 64 Wahi ṭaaim Zekraaya bole laga aur Parmeshwar ke baṛaai kare laga. 65 Agal bagal ke log ḍar gain, aur i niuz Juḍia ke sab pahaaṛ waala des meñ feil gais. 66 Jon koi bhi i khabar sunis, ulog i bichaar karke bolin, “I laṛka keisan hoi?” Kaahe ki jaruur Prabhu ke haath is pe hei. 67 Yuhanna ke bappa Zekraaya, Pawitr Aatma se bhara raha, aur u i bole lagis. 68 “Hamme Prabhu ke baṛaai kare ke hei, jon Israayel ke log ke Parmeshwar hei! U aapan log ke madat ke khaatir aur ulog ke chhoṛaay aais hei. 69 U hamaar waaste ek bahut baṛa bachaay waala ke dees hei, jon uske naukar Ḍeiviḍ ke palwaar ke hei. 70 U aapan pawitr nabi ke madat se puraana jamaana meñ, bolis raha 71 ki u ham sab ke hamaar dusman se bachaai, jon ham se dusmani rakkhe hei. 72 Ki u hamaar baap daada pe daya karke aapan pawitr promis ke yaad karaai. 73 Aur u hamaar bappa Abraham se bhi bataais raha, ki u hamaar dusman se hamme chhoṛaay lei aur ham bina ḍar ke uske kaam meñ laga rahega, 75 ki jisse ham uske saamne pawitrta aur achchha se, jindagi bhar rahi.” 76 “Aur tum, he beṭa, sab se baṛa Parmeshwar ke nabi kahaayga. Tum Prabhu ke rasta taiyaar kare aaya hei aur uske aage aage chalega. 77 Aur sab log ke bataayga ki jab ulog ke paap se maafi mili, ulog aapan aapan paap se bache saki. 78 Hamaar Parmeshwar to bahut dayaalu aur meharbaan hei. Wahi ke kaaran hamaar uupar sabere ke suuraj ke rakam roshni hoi 79 ki añdhiyaar aur maut ke saaya meñ beiṭhe waala log ke roshni de saki, aur hamaar goṛ saanti ke rasta pe seedha chalaai.” 80 U laṛka dekhe meñ aur aatma se bahut taagatwaala hote gais. Aur Israayel ke saamne aay waala roj tak ḍezaṭ meñ raha.

Luuk 2

1 U ṭaaim Maharaaja Ogastas sab ke noṭis bhejis ki des ke sab log gina jaay. 2 Is se pahile log tab gina gain raha, jab Quirinius, Siria ke gavna raha. 3 Aur sab log naam likhaay ke waaste aapan aapan ṭaaun chala gain. 4 Josaf, jon Ḍeiviḍ ke palwaar ke raha, aur jon Naasrat jon Galeel meñ hei, huañ se aapan gaaoñ Bethlaham gais. 5 Uske sañghe uske mañgetar, Meri jon maañ banewaali rahi bhi naam likhaay ke waaste gais. 6 Aur jab ulog Bethlaham meñ rahin, bachcha ke peida hoy ke ṭaaim hoy gais. 7 Aur u wahiñ pe aapan pahila bachcha peida karis, aur uske kapṛa meñ lapeṭ ke charni meñ jahañ jaanwar rahe hei, huañ rakkhis, kaahe ke huañ ke sab hoṭel bhar gais raha aur ekko jagha nai raha. 8 Wahi des meñ kuchh bheṛa charaay waala log rahin jon raat ke khet meñ rahe ke aapan bheṛa ke pahra det rahin. 9 Wahi ṭaaim Prabhu ke ek ainjal ulog ke lage aais aur ulog ke uppar Prabhu ke laaiṭ chamkis. Ulog ḍar gais rahin. 10 Lekin ainjal bolis, “Ḍaro nai! Ham hiañ achchha khabar leke aaya hei, jon tum sab log meñ khusi laai. 11 Aaj, Ḍeiviḍ ke ṭaaun meñ tumhaar waaste ek tumme bachaay waala ke janam bhais hei, aur yahi Prabhu Maseeh hei! 12 Aur ham tumme uske pata bataayga. Tum ek laṛka jon kapṛa meñ lapṭaan tumme charni (jon meñ jaanwar graas khaawe hei) meñ mili, wahi hei” 13 Wahi lage ainjal ke ek jhunḍ swarag se huañ aais aur Prabhu ke jayjaykaar kare lagis. 14 “Swarag pe Parmeshwar ke jay! Hiañ dharti pe u admi log ke jon log se u khusi hei, u sab ke saanti mile!” 15 Jab ainjals chala gais tab bheṛa ke charaay waala log bolin, “Aao chalo, Bethlaham chalo, aur jon baat ke baare meñ Prabhu hamme bataais hei, uske dekh ke aai.” 16 Wahi lage ulog chal paṛin, aur huañ pahuñch ke Meri, Josaf aur charni meñ leṭa baibi ke dekhin. 17 Jab bheṛa charaay waala log Yeeshu ke dekh leen to uske amma bappa ke u baat bataain jon baat ainjal bachcha ke baare meñ u sab se bataay rahin. 18 Sab koi u baat sunin, aur achambha karin. 19 Lekin Meri sab baat man meñ rakh ke soche lagis ki u sab ke kaa matlab hoy sake hei. 20 Aur bheṛa charaay waala log ke jeise bataawa gais raha, wahi rakam sab kuchh dekh ke aur sun ke, Parmeshwar ke jayjaykaar karte lauṭ gain. 21 Aṭhwa roj, bachcha ke khatna ke ṭaaim aais, aur uske naam Yeeshu rakkha gais, jeise ki ainjal uske peida hoy se pahile bataais raha. 22 Ab ṭaaim aay gais raha ki Maozas ke kaanuun ke mutaabik, Josaf aur Meri ke suddhi waala sanskaar karwaay ke raha. Ulog bachcha ke Yarushalam le gain aur Prabhu ke aage laain. 23 Jeise Prabhu ke vachan, bole hei, “Sab pahila laṛka Prabhu ke khaatir hoy hei.” 24 Prabhu ke kaanuun ke mutaabik, kabuttar ke ek joṛa, ya uske dui bachcha laay ke chaṛhaay ke rahe hei. Josaf aur Meri bhi wahi karin. 25 Wahi ṭaaim Yarushalam meñ Simion naam ke ek admi raha. U Prabhu ke bhakt aur dharmi admi raha, aur Israayel meñ log ke bache ke rasta dekhat raha. Prabhu ke Aatma uspe raha. 26 Aur uske bataawa gais raha ki jab tak u Prabhu Maseeh ke dekh nai lei, tab tak u nai mari. 27 Tab Pawitr Aatma ke aguaai meñ Simion Mandir meñ gais. Wahi ṭaaim baalak Yeeshu ke uske maañ baap Mandir meñ le ke aain kaahe ki huañ ke reeti ke mutaabik u sab kare ke raha. 28 Simion uske aapan godi meñ le lees aur Parmeshwar ke dhanbaad deke bolis, 29 “He Prabhu hamme saanti se mare deo kaahe ke ham to tumhaar naukar hei, aur tum aapan promis ham se puura kar dia hei. 30 Ham aapan aañkhi se dekha hei, ki tum aapan log ke bachaay ke waaste, kon kon cheej kara hei! 31 I sab tum sab des ke log ke saamne taiyaar kara hei, ki ulog bhi dekh le. 32 Ki jisse tumhaar i roshni, aur sab des ke khaatir, ujaala dei aur, tumhaar log Israayel pe mahima laai.” 33 Yeeshu ke amma bappa hairaan rahe gain ki Simion uske baare meñ kaa bolis raha. 34 Tab u uske aasheesh deke, Meri se bolis, “Dekho, i laṛka Israayel meñ bahut log ke khaatir chetaaoni hei ki keise ulog uṭhi aur giri, aur ulog iske pichchhe iske baare meñ bahut baat kari. 35 Aur Meri tumme to eise sahe ke paṛi jeise ki tumme koi talwaar se maare hei aur tumme bahut choṭ lage hei. Tumhaar dil to ekdam ṭuuṭ jaai, lekin wahi ṭaaim ilog ke dimaag meñ jon baat hei u sab bahire aai.” 36 Wahi ṭaaim Ena nabi bhi wahi Mandir meñ rahi. U Asher palwaar ke Fanuel ke laṛki rahi, aur buṛhia hoy gais raha. U khali saat saal tak saadi suda jeewan bitaais. 37 U ṭaaim u chauraasi (84) saal ke bidhwa rahis. Aur u hardam Mandir meñ hee rahat rahi, aur upwaas aur preya kar ke raat aur din Parmeshwar ke bhajan gaawat rahi. 38 Wahi ṭaaim u aay ke Prabhu ke dhanbaad dees aur jon log Prabhu se Yarushalam ke khaatir chhuṭkaara maañgat rahin, u sab se baalak Yeeshu ke baare meñ bataais. 39 Jab Josaf aur Meri Prabhu ke kaanuun ke mutaabik sab kaam kar leen, tab ulog Galeel meñ aapan ghare Naasrat lauṭ gain. 40 Baalak Yeeshu baṛa aur taagatwaala hote gais, aur u buddhi se baṛhte chala gais. Parmeshwar ke aasheesh uspe raha. 41 Yeeshu ke amma bappa har saal, Yarushalam meñ fasah ke, teohaar meñ jaawa karat rahin. 42 Jab Yeeshu baarah saal ke bhais, tab teohaar ke reeti ke mutaabik, ulog Yarushalam gain. 43 Jab teohaar khalaas hoy gais, tab ulog aapan ghare chal paṛin, lekin baalak Yeeshu wahiñ rahe gais, lekin uske amma bappa ke i baat ke pata nai raha. 44 Ulog to i samjhat rahin ke Yeeshu aur sab log ke sañghe hei. Din bhar chale ke baad ulog Yeeshu ke aapan palwaar aur dost meñ khoje lagin. 45 Lekin ulog jab uske nai paain tab uske khojte khojte Yarushalam lauṭ gain. 46 Teen roj baad ulog uske Mandir meñ parchaar kare waala log ke beech meñ beiṭha aur, sawaal puuchhte paain. 47 Aur jon jon log uske sawaal aur jawaab sunat rahin, ulog uske samajh se hairaan rahin. 48 Uske amma bappa bhi uske huañ dekh ke achambha kare lagin, aur uske amma usse bolis, “E beṭa, tum hamaar sañghe eise kaahe ke kara? Tumhaar bappa aur ham to bahut ghabraay gay raha aur tumme bahut khojat bhi raha.” 49 Tab Yeeshu ulog se bolis, “Tum hamme kaahe ke khojat raha? Kaa tum i nai janta ki hamme hamaar Pita ke ghar meñ rahe ke jaruuri hei?” 50 Lekin ulog uske jawaab ke nai samjhin. 51 Tab Yeeshu ulog ke sañghe Naasrat lauṭ aais, aur ulog ke sab baat sune lagis. Uske amma i sab baat aapan man meñ rakkhis aur hardam uske baare meñ sochat rahi. 52 Aur Yeeshu waais aur taagatwaala hoy gais. Parmeshwar aur manush usse khusi raha.

Luuk 3

1 Pandra (15) saal tak Raaja Tibiriyaas u jagha pe raaj karis, aur Pontias Paaylaṭ, Juḍia ke gavna raha, aur Galeel meñ Heraḍ raaja raha, aur uske bhaiya bhi, Filip, Ituria aur Trakhonitis meñ Lusiyaas, Abilene meñ raaj karat rahin, 2 Enas aur Keifa baṛa paadri rahin, aur u ṭaaim Parmeshwar ke vachan, ḍezaṭ meñ Zekraaya ke laṛka Yuhanna tak pahuñchis. 3 Joḍan ke agal bagal ke sab jagha pe aay ke, Yuhanna parchaar karis. U bolis, “Aapan paap se ghuum jaao, aur baptisma le leo, aur Prabhu tumhaar sab paap ke maaf kari.” 4 Jeise Aayzaaya nabi ke buk meñ likhaan hei, “Ḍezaṭ meñ koi bolaay hei, ‘Prabhu ke rasta taiyaar karo, Uske khaatir sab rasta seedha banaao. 5 Sab gaḍḍha bhar deo, Sab pahaaṛ baraabar kar deo, Tirchha rasta ke bhi seedha kar deo, Ṭehṛa mehṛa rasta bhi chikkan kar deo. 6 Aur tab sab koi, Parmeshwar ke uddhaar dekhi.”‘ 7 Aur fir bheeṛ pe bheeṛ uske lage baptisma le aay lagin, lekin Yuhanna u sab se bolis, “He saañp ke bachcha log. Kon tumme saaodhaan karis ki Prabhu ke krodh aay waala hei, usse duur bhaago? 8 Tum sab, kuchh eise karo ki dekhaai ki tum aapan paap se pachhtaata hei. Aur aapan log se i nai bolo ki Abraham tumhaar bappa hei. Kaahe ki ham tumme bataata hei, ki Parmeshwar i patthar meñ se Abraham ke waaste laṛkan peida kare sake hei. 9 Peṛ ke kaaṭe ke waaste ṭañgaari taiyaar hei. Koi peṛ jon achchha fal nai de hei, uske kaaṭ dewa jaai aur aagi meñ jhok dewa jaai. 10 Sab log usse puuchhin, “Tab ab ham kon cheej kari?” 11 Yuhanna jawaab dees, “Tum meñ se jiske paas dui sheṭ hei, usman se ek uske de deo jiske paas nai hei. Agar tumhaar lage khaana hei tab uske bhi usse baaṭ lo jiske paas khaay ke waaste kuchh bhi nai hei.” 12 Kuchh ṭeks baṭore waala log bhi baptisma lewe aais, aur puuchhin, “He guru, hamme kon cheej kare ke hei?” 13 U bolis, “Jetna tumhaar hei, khali otne leo, usse jaada nai.” 14 Kuchh saulja log bhi usse puuchhis, “Bataao, hamme kon cheej kare ke hei?” Tab u ulog se bolis, “Koi se jabarjasti, peisa nai lena, ya koi pe jhuuṭṭe ke dos nai lagaana. Jetna kamaata hei wahi se khusi rahna.” 15 Sab log ke man meñ aasra hoy lagis ki kahiñ Yuhanna to Maseeha nai hei. 16 Yuhanna u sab se tab bolis, “Ham to tum log ke khali paani se baptisma deta hei, lekin u jon aay waala hei, u ham se bahut taagatwaala hei. Ham to i laayk bhi nai hei ki uske juuta ke bañdhan ke kholi. U to tum sab ke Pawitr Aatma aur aagi se baptisma dei. 17 Uske suup uske haath meñ hei, jon se u fasal ke achchha se safa kari aur geñhu ke godaam meñ baṭori, lekin bhuusi ke u aagi meñ jaraay dei jon kabhi bhi bute nai saki.” 18 Bahut rakam se u sab koi ke paaṭh paṛhaay ke achchha khabar yaane ki susamaachaar sunaat raha aur kosis karat raha ki sab koi aapan aapan rasta badal lei. 19 Lekin Rula Heraḍ jon aapan bhaiya ke aurat Herodiaas se saadi kar lees raha, u bahut kharaab kharaab kaam bhi karis raha, uske Yuhanna ḍaaṭis. 20 Tab Heraḍ, ek aur usse bhi kharaab kaam karis. U Yuhanna ke jel meñ bhejwaay dees. 21 Jab sab koi baptisma le leen aur Yeeshu bhi baptisma leke preya karat raha, tab asmaan khul gais. 22 Aur kabuttar ke ruup meñ Pawitr Aatma Yeeshu pe utris. Asmaan se ek awaaj sunaay dees, “Tum hamaar pyaara laṛka hei, aur ham tum se khusi hei.” 23 Jab Yeeshu parchaar suru karis, tab u kareeban tees (30) saal ke raha. Sab ke samajh meñ raha ki u Josaf ke laṛka hei. Lekin uske palwaar to Eli se raha, 24 jon Mattaat ke, aur u jon Levi ke, aur u jon Malki ke, aur u Jannai ke, aur u Josaf ke, 25 aur u jon Matityaah ke, aur u Amos ke, aur u Nahum ke, aur u Esli ke, aur u Naggai ke, 26 aur u Maat ke, aur u Matityaah ke, aur u Semein ke, aur u Josekh ke, aur u Joda ke, 27 aur u Joanan ke, aur u Rhesa ke, aur u Zarubbabel ke, aur u Shaaltiyal ke, aur u Neri ke, 28 aur u Melki ke, aur u Addi ke, aur u Kosaam ke, aur u Elmadam ke, aur u Yer ke, 29 aur u Joshua ke, aur u Elieza ke, aur u Joreem ke, aur u Mattaat ke, aur u Levi ke, 30 aur u Simion ke, aur u Juḍa ke, aur u Josaf ke, aur u Jonam ke, aur u Ilyaakim ke, 31 aur u Melea ke, aur u Menna ke, aur u Mattaat ke, aur Nathan ke, aur u Ḍeiviḍ ke, 32 aur u Jesse ke, aur u Obed ke, aur u Boaz ke, aur u Salmon ke, aur u Nahshon ke, 33 aur u Ameenaadaab ke, Admin ke, aur Arni ke, aur u Hesron ke, aur u Perez ke, aur u Juḍa ke, 34 aur u Jaykab ke, aur u Aayzak ke, aur u Abraham ke, aur u Terah ke, aur u Nahor ke, 35 aur u Serug ke, aur u Reu ke, aur u Peleg ke, aur u Eber ke, aur u Shelah ke, 36 aur u Kenaan ke, aur u Arafyaad ke, aur u Shem ke, aur u Noa ke, aur u Limik ke, 37 aur u Mathushilah ke, aur u Enok ke, aur u Jared ke, aur u Mahallel ke, aur u Kenan ke, 38 aur u Enosh ke, aur u Shet ke. Yeeshu ke palwaar Eiḍam se leke, Parmeshwar tak ke raha.

Luuk 4

1 Jab Yeeshu Pawitr Aatma se bhar ke, Joḍan nadi se lauṭis, tab Aatma uske ḍezaṭ meñ le gais. 2 Aur chaalis (40) roj tak saitaan uske ṭesṭ karte raha. Otna roj tak u kuchh bhi nai khaais aur chaalis roj ke baad uske bahut jor se bhuuk lagis. 3 Saitaan Yeeshu se bolis, “Agar tum Parmeshwar ke laṛka hei to i patthar se bolo ki roṭi ban jaay.” 4 Yeeshu jawaab dees, “Baaibal meñ likhaan hei, ‘Admi khali khaana se jinda nai rahe sake.”‘ 5 Tab saitaan uske uucha jagha le gais aur ek minaṭ meñ dunia dekhaay dees. 6 Aur tab u bolis, “Ham tumme raaj ke chamak dhamak aur raaj kare ke hak dega. I sab hamme dewa gais hei, aur ham jiske maañgega uske de dega. 7 Khali tum hamaar weship karo, i sab tumhaar hoy jaai.” 8 Yeeshu bolis, “Baaibal meñ likhaan hei, ‘Prabhu, aapan Parmeshwar ke weship karo, aur khali wahi ke sewa karo!” 9 Tab saitaan Yeeshu ke Yarushalam le gais aur Mandir ke sab se uucha jagha pe khaṛa kar dees, aur bolis, “Agar tum Parmeshwar ke laṛka hei to apne aap ke hiañ se nichche giraao. 10 Baaibal meñ likhaan hei, ‘Parmeshwar aapan ainjals ke bataai, ki u tumhaar dekh bhaal kare. Ulog tumme haato haath uṭhaay lei, ki jisse tumhaar goṛ ke bhi patthar se choṭ nai lage.’ ” 12 Yeeshu jawaab dees, “Baaibal meñ i bhi likhaan hei ki ‘Tum aapan Prabhu Parmeshwar ke ṭesṭ nai karo.’ ” 13 Jab saitaan Yeeshu ke sab ṭesṭ kar lees, tab thoṛa deri ke waaste uske chhoṛ dees. 14 Tab Yeeshu, Pawitr Aatma se bharke Galeel lauṭ gais. Sab jagha uske baare meñ niuz feil gais. 15 Aur u ulog ke chech meñ parchaar kare laga, aur sab log uske baṛaai kare lagin. 16 Ab Yeeshu, Naasrat lauṭis jahañ u baṛa bhais raha, aur aapan reeti ke mutaabik, sabat ke roj chech meñ gais. U Baaibal paṛhe ke waaste khaṛa bhais, aur uske Aayzaaya ke buk paṛhe ke bataawa gais. U buk ke khol ke, u paaṭh nikaaris jahañ likhaan raha, 18 “Prabhu ke Aatma ham pe hei, kaahe ke u hamme chunis hei, ki ham, sab gareeb tak achchha khabar sunaai. Aur hamme i kaaran bheja gais hei ki jon bañdi hei, ham u sab ke chhuṛaai, añdha log ke aañkhi dei, aur jon sab ke nichche dabaawa gais hei u sab ke chhoṛaay lei 19 aur sab ke i bataai ke ṭaaim aay gais hei jab Prabhu aapan log ke bachaai.” 20 Tab Yeeshu buk bañd kar ke ek kaam kare waala ke haath meñ de ke beiṭh gais. Mandir meñ sab log ke aañkhi wahi pe laga rahis. 21 Tab Yeeshu ulog se bolis, “Jeise tum sab hamme paṛhte suna hei, weisaiyeñ aaj Baaibal ke i paaṭh puura bhais hei.” 22 Sab log hairaan hoy gain, aur achambha kare lagin ki u keise etna achchha achchha baat kare hei. Ulog bolis, “Kaa i Josaf ke laṛka nai hei?” 23 Yeeshu tab ulog se bolis, “Ham janta hei ki tum i kahaawat ham se jaruur bolega, ‘E ḍokṭa pahile apne aap ke achchha karo.’ Aur i bhi bolega ki jon kaam tum Kafarnahuum meñ kara hei, aapan des meñ bhi karo.” 24 Yeeshu ulog se bolis, Ham tumme sachche bataata hei, “Koi nabi aapan des meñ aadar nai paay hei. 25 Hamaar suno, i baat sachche hei ki Ilaayja ke ṭaaim meñ, jab teen aur aadha saal tak des meñ paani nai barsa raha, aur bahut suukha paṛa raha tab Israayel meñ bahut bidhwa rahin. 26 Lekin Ilaayja ke usman se sab ke paas nai, khali Seida ke Saarfat meñ ekke bidhwa ke paas bheja gais raha. 27 Aur Israayel meñ bhi bhawish bataay waala Elisha ke ṭaaim bahut log ke koṛhi ke bimaari raha lekin Siria ke Naaman ke chhoṛ ke aur koi achchha nai bhais.” 28 I sab sune ke baad chech meñ jetna log rahin, ulog gussaay gain. 29 Ulog sab khaṛa hoy gais, aur Yeeshu ke ghaseeṭ ke ṭaaun se bahire jon pahaaṛ pe u ṭaaun raha, wahi ke choṭi pe uske le gain. Ulog wahiñ se uske nichche giraay maañgat rahin, 30 lekin Yeeshu ulog ke beech meñ se nikar gais. 31 Huañ se Yeeshu, Galeel ke Kafarnahuum ṭaaun meñ gais, aur sabat ke roj log ke sikhaay laga. 32 Uske sikhaay se sab log chakit hoy gain, kaahe ki u adhikaar se sikhaat raha. 33 Wahi Mandir meñ ek aur admi raha jisman dushṭ aatma raha, u jor se chillaay ke bolis, 34 “E Naasrat ke Yeeshu, tum ham se kaa mañgta hei? Kaa tum hamme naas kare ke waaste aaya hei? Ham janta hei ki tum kon hei! Tum Parmeshwar ke pawitr jan hei.” 35 Tab Yeeshu u aatma ke ḍaaṭis, “Chup hoy jaao, aur u admi se bahire nikar jaao!” Tab dushṭ aatma, bina kuchh bigaaṛe, u admi ke beech meñ paṭak ke chala gais. 36 I baat pe sab koi chakit rahe gain aur ek dusra se bole lagin, “I keisan vachan hei? Adhikaar se i admi dushṭ aatma ke hukum de hei aur u bhi nikar ke bhaag jaay hei!” 37 Aur puura des meñ Yeeshu ke i kaam ke niuz feil lagis. 38 U Mandir se uṭh ke Saayman ke ghare chala gais, jahañ pe uske saas bahut tej bukhaar se kaapat rahi, aur Saayman uske baare meñ Yeeshu se binti karis. 39 Yeeshu jaay ke uske lage khaṛa hoy gais aur bukhaar ke ḍaaṭis tab bukhaar utar gais aur u uṭh ke sab ke sewa kare lagis. 40 Suuraj ke ḍuube pe, bahut rakam ke rogi Yeeshu ke aage laawa gais, aur u ek ek pe haath rakh ke sab ke ṭheek kar dees. 41 Dushṭ aatma bhi chillaay ke bolis, “Tum Parmeshwar ke laṛka hei!” Aur u sab log meñ se nikar gais. Aur Yeeshu ulog ke ḍaaṭis, aur ulog ke bole ke mauka nai dees ki u Maseeha hei. 42 Sabere hote Yeeshu ṭaaun chhoṛ ke ek suunsaan jagha pe gais. Sab log uske khoje lagin, aur jab paain to uske jaay se roke lagin. 43 Lekin Yeeshu ulog se bolis, “Hamme aur bhi jagha Parmeshwar ke raaj ke vachan sunaay ke hei, kaahe ke yahi khaatir hamme bheja gais hei.” 44 Aur tab u Galeel ke chech meñ parchaar kare lagis.

Luuk 5

1 Ek roj Yeeshu Ganesarat laik ke kinaare khaṛa hoy ke, Parmeshwar ke vachan sunaat raha, jab bheeṛ uspe gir paṛis. 2 U dekhis ki laik ke kinaare dui bauṭ lagis hei, aur machhua log usman se utar ke jaal dhowat rahin. 3 Yeeshu, Saayman ke bauṭ pe chaṛh ke usse bolis ki uske laik ke kinaare se thoṛa duur pe le chale. Yeeshu bauṭ meñ beiṭh gais, aur sab ke sikhaay laga. 4 Jab Yeeshu baat kar lees, tab u Saayman se bolis, “Ab gahira paani meñ chalo, aur machhri pakṛe ke waaste jaal ḍaaro.” 5 Saayman bolis, “E Prabhu, ham sab to raat bhar mehnat kara, lekin kuchh nai pakṛa. Fir bhi jab tum bolta hei to ham jaal ḍaarega.” 6 Ulog weisaiyeñ karis aur etna jaada machhri jaal meñ aay gais ki jaal faṭe waala raha. 7 Ulog aapan saathi log ke jon dusra bauṭ meñ rahin, ishaara kar ke bolaain, ki aay ke ulog ke madat kare. Ulog aay ke duuno bauṭ meñ etna machhri bharin ki bauṭ ḍuube laga. 8 Jab Saayman Peeṭa i dekhis, to u Yeeshu ke goṛ pe gir paṛis aur bolis, “E Prabhu, hamaar lage se chala jaao, ham ek paapi admi hei!” 9 Peeṭa ke saathi jab dekhin ki ulog etna jaada machhri pakaṛ leen hei, tab ulog hairaan hoy gain. 10 Uske aur saathi, Zabdi ke laṛka Jeims aur Yuhanna bhi hairaan bhain. Tab Yeeshu, Saayman se bolis, “Ḍaro nai! Ab se tum machhri ke badle admi pakṛega.” 11 Ulog bauṭ ke kinaare le aain aur sab kuchh chhoṛ ke Yeeshu ke pichchhe hoy leen. 12 Ek dafe Yeeshu ek ṭaaun meñ aais jahañ ek admi raha, jiske koṛhi ke bimaari raha. U Yeeshu ke jeise dekhis, weise jameen pe gir paṛis aur binti kare lagis, “E Prabhu, agar tum maañgo to hamme achchha kare sakta hei.” 13 Yeeshu haath aage baṛhaay ke uske chhuis, aur bolis, “Ham mañgta hei ki tum achchha hoy jaao.” Aur wahi lage u koṛhi achchha hoy gais. 14 Tab Yeeshu usse bolis, “Iske baare meñ koi se nai bataana, lekin seedha aapan paadri ke lage jaao, aur apne aap ke dekhaao. Tab gawaahi ke khaatir, ki tum achchha hoy gaya hei, Maozas ke kaanuun ke mutaabik, balidaan chaṛhraao.” 15 Lekin Yeeshu jon cheej karis raha, i khabar bahut jor se sab bagal feil gais, aur bheeṛ pe bheeṛ uske sune ke khaatir aur achchha hoy ke waaste aay lagin. 16 Lekin Yeeshu ek suunsaan jagha jaay ke akele meñ preya kare lagis. 17 Ek roj Yeeshu parchaar karat raha, aur kuchh Farisi log aur kaanuun ke agua log huañ beiṭha rahin. Ulog Galeel aur Juḍia ke kona kona se aur Yarushalam se aain raha. Changa kare ke waaste Yeeshu pe Parmeshwar ke sakti raha. 18 Kuchh log, ek admi ke jiske lakwa maaris raha, ek khaṭia pe uṭhaay ke Yeeshu ke saamne ghar ke bhittar laay maañgat rahin. 19 Lekin bahut bheeṛ ke kaaran, ulog uske Yeeshu ke lage nai laay paain. Aur tab, ulog uske khaṭia sahit ruuf pe le gain aur ruuf ukhaaṛ ke, ghar meñ bheeṛ ke beecho beech, Yeeshu ke saamne utaar deen. 20 Tab Yeeshu ulog ke biswaas dekh ke bolis, “E dost, tumhaar paap maaf hoy gais hei.” 21 Tab huañ ke baṛkue aur Farisi log ek dusra se baat biwaad kare lagin, “I kon hei jon Parmeshwar ke ninda kare hei! Khali Parmeshwar hamaar paap ke maaf kare sake hei.” 22 Yeeshu to u sab ke bichaar jaanat raha aur ulog se bolis, “I rakam ke baat kaahe sochta hei? 23 I bole ke sahaj hei, ‘Tumhaar paap ke maafi mil gais hei,’ ya i bole ke, ‘uṭho aur chalo firo!’ 24 Lekin ab tum dekhega ki Manush ke laṛka ke lage bhi, dharti pe paap ke maafi dewe ke adhikaar hei.” Aur tab u jiske lakwa maaris raha, u admi se bolis, “Ham tum se bolta hei, aapan khaṭia uṭhaao aur ghare jaao!” 25 Wahi lage u admi sab ke aage uṭhis, aur aapan khaṭia uṭhaay ke Prabhu ke baṛaai karte aapan ghare chala gais. 26 Sab koi takte rahe gain aur Prabhu ke naam lete, ḍar se bole lagin, “I keisan chamatkaar hamme aaj dekhe ke mila hei!” 27 Iske baad Yeeshu bahire gais aur ṭeks baṭorewaala Levi ke dekhis, u aapan ofis meñ beiṭha raha. Yeeshu usse bolis, “Hamaar pichchhe aao.” 28 Levi sab kuchh chhoṛ ke Yeeshu ke pichchhe hoy lees. 29 Tab Levi, Yeeshu ke khaatir aapan ghar pe ek baṛa paaṭi rakkhis. Mehmaan bahut rahin, jisman bahut ṭeks baṭorewaala bhi rahin. 30 Bahut Farisi aur paṛha likha log jon huañ rahin, Yeeshu ke chela log pe kurkuraain, “Tum sab kaahe ke ṭeks baṭorewaala log aur paapi log ke sañghe khaata peeta hei?” 31 Tab Yeeshu u sab se bolis, “Jon admi ke kuchh bimaari nai hei, uske ḍokṭa ke jaruurat nai hei, lekin ulog ke hei jon bimaar hei. 32 Ham dharam pe chalewaala log ke nai lekin paapi log ke bachaay ke waaste aaya hei.” 33 Kuchh log Yeeshu se bolis, “Yuhanna ke chela log hardam upwaas karat rahin aur preya bhi karat rahin, aur Farisi log ke chela bhi wahi kare hei, lekin tumhaar chela log khaay piye hei.” 34 Tab Yeeshu bolis, “Jab tak baraati log dulha ke sañghe rahe hei, bina khaay piye nai rahe hei. 35 Lekin jab ṭaaim aai aur u huañ se uṭhaay lewa jaai, tab ulog upwaas kari.” 36 Tab Yeeshu ulog ke ek kahaawat sunaais, “Tum nawa kameez ke faaṛ ke puraana kameez pe chakti nai lagaata. Agar tum lagaayga to, tum nawa ke bhi faaṛ dega aur u puraana meñ bhi mil nai paai. 37 Aur koi nawa waain, puraana waain ke beg meñ nai bhari, kaahe ke nawa waain, puraana waain ke beg ke faaṛ ke bahe jaai, aur waain ke beg bhi naas hoy jaai. 38 Lekin nawa waain nawa beg meñ bhare ke chaahi! 39 Aur koi bhi puraana waain piye ke baad nawa waain nai piye maañgi. Ulog bole hei, ‘Puraana waain hee achchha hei!”‘

Luuk 6

1 Ek sabat ke roj jab Yeeshu aur uske chela log geñhu ke khet se hoy ke jaawat rahin, tab chela log kuchh geñhu tuuṛ ke, haath se mal ke khaay lagin. 2 Kuchh Farisi log puuchhis, “Sabat ke roj kaahe ke geñhu tuuṛta hei? Tumme i nai kare ke chaahi.” 3 Yeeshu bolis, “Kaa tum i nai paṛha ki Ḍeiviḍ aapan saathi ke khaatir, jab ulog bhuuka rahin, tab kon cheej karis raha? 4 U Prabhu ke ghar meñ jaay ke jon bheñṭ huañ chaṛhaawa gais raha, aur jon khali paadri khaay sakat raha, usman se kuchh uṭhaay ke apne khaais, aur aapan sab saathi log ke khawaais.” 5 Yeeshu bolis, “Manush ke laṛka, sabat ke roj ke bhi Prabhu hei.” 6 Ek dusra sabat ke roj, Yeeshu chech meñ parchaar karat raha, huañ pe ek apaahij admi bhi raha, jiske raaiṭ haath nai chalat raha. 7 Kuchh paṛha likha agua log aur Farisi log i taak meñ rahin ki kab Yeeshu u admi ke ṭheek kare. Ulog uspe dos lagaay ke mauka khojat rahin. 8 Yeeshu to ulog ke bichaar jaanat raha. Tab u admi se bolis ki u khaṛa hoy jaay ki jisse sab koi uske dekhe sake. Aur u admi khaṛa hoy gais. 9 Tab Yeeshu ulog se puuchhis, “Sabat ke roj kon cheej achchha hei? Ham achchha kaam kari ki kharaab kaam? Kaa ham koi ke jaan bachaai ki naas kari?” 10 Aur u sab bagal dekh ke u admi se bolis, “Aapan haath baṛhaao.” U haath baṛhaais aur ekdam ṭheek hoy gais. 11 Paṛha likha agua log aur Farisi gussaay gain aur ek dusra se bole lagin, “Ham Yeeshu ke sañghe kon cheej kari?” 12 U ṭaaim Yeeshu pahaaṛ pe preya kare nikris, aur puura raat wahiñ bitaais. 13 Dusra roj sabere u aapan chela log ke aapan lage bolaais, aur usman se baarah ke aapan parchaar kare waala chunis. 14 Usman se ek Saayman raha, jiske naam Yeeshu, Peeṭa rakkhis. Dusra Peeṭa ke bhaiya, Enḍru raha. Aur ulog ke sañghe Jeims, Yuhanna, Filip, Bartimaais, 15 Methiu, Thomas aur Halfai ke laṛka Jeims rahin. Baaki parchaarak meñ Saayman, jon Jelotes kahaat raha, 16 aur Jeims ke laṛka Juḍ aur Juḍas Iskariyoti, jon dhoka se Yeeshu ke pakaṛwaais raha. 17 Jab Yeeshu aapan sab parchaarak log ke sañghe nichche aais, tab ek baraabar jagha khoj ke u aapan chela log ke beech meñ khaṛa hoy gais. Huañ pe bahut bheeṛ raha kaahe ke log puura Juḍia, Yarushalam, Taaya (Tyre) aur Seida ke samundar ke kinaare se aain raha. 18 Ulog Yeeshu ke parchaar sune ke waaste, aur aapan aapan bimaari se ṭheek hoy ke waaste huañ pe aain raha. Dushṭ aatma se jon log sataawa gain raha, u bhi ṭheek hoy gain. 19 Sab koi Yeeshu ke chhue maañgat rahin, kaahe ke usman se sakti nikar ke sab ke achchha karat raha. 20 Tab Yeeshu aapan chela log ke taraf dekhis aur bolis, “Dhann hei tum jon gareeb hei, kaahe ke Parmeshwar ke raaj tumhaar hei! 21 “Dhann hei tum log, jon bhuuka hei, kaahe ke tumhaar peṭ bhara jaai! “Dhann hei tum log, jon abhi rota hei, kaahe ke tum sab hasega! 22 “Tum log bhi dhann hei, jab Manush ke laṛka ke kaaran, log tumme haiṭ kari, aur tum sab se dusmani lei, tumme nikaar dei, aur tumhaar ninda kari, lekin Parmeshwar tumhaar bhala kari. 23 Khusi hona jab i sab hoi, khusi se kuudna, kaahe ke tumhaar waaste swarag meñ sab se baṛa inaam rakkha hei. Kaahe ki ulog ke baap daada log bhi nabi log ke sañghe yahi karin raha. 24 Tum pe taras hei, jon dhani hei, kaahe ke tumhaar saanti tumme mil gais hei! 25 Tum pe bhi taras khaata hei, jiske peṭ bhara hei, kaahe ke tum bhuuka rahega! Haay tum pe, jon abhi hase hei, kaahe ke tum royga! 26 Haay tum pe, jab sab log tumme achchha boli, kaahe ke ulog ke baap daada bhi jhuuṭa nabi log ke sañghe eisehiyeñ karis raha. 27 “Lekin tum, jon sune sake hei, ham usse bolta hei. Aapan dusman se prem karo, jon tum se dusmani kare hei, uske bhi bhala karo, 28 jon tumme saraapi, uske tum aasheesh dena, aur jon tumhaar buraai kari, uske khaatir preya karo. 29 Agar koi tumhaar ek gaal pe thappaṛ maari, to tum uske aapan dusra gaal bhi deo, agar koi tumhaar paijaama chheen le, to tum uske aapan kurta le se bhi nai rokna. 30 Jon koi tum se kuchh maañge, tum uske de deo aur agar tum se koi kuchh chheen le, to usse fir lauṭ ke nai mañgna. 31 Tum jeise mañgta hei, ki log tumhaar sañghe kare, weisaiyeñ tum ulog ke sañghe bhi karo.” 32 “Agar tum wahi se prem karega, jon tum se prem kare hei, to tum kon cheej baṛa kara? Kaahe ke paapi log bhi, jon usse prem kare hei, ulog se prem rakkhe hei! 33 Aur agar tum wahi ke bhalaai karo, jon tum se bhalaai kare hei, tab tum kon se baṛa kaam kara? Kaahe ke paapi bhi to yahi kare hei. 34 Aur agar tum koi ke karja deta hei, aur sochta hei ki u tumme lauṭaay dei, tab tumhaar keisan baṛaai? Kaahe ke paapi log bhi paapi ke karja dewe hei, ki jisse ulog se otna lauṭ ke mil jaai. 35 Lekin aapan dusman se prem karo aur dusra ke bhalaai karo. Jab karja deo to aasra nai rakkho ki lauṭ ke mili. Aur tab tumme bahut baṛa fal mili, aur tab tumme sab se baṛa Pradhaan ke laṛka bola jaai. Kaahe ke u kharaab log ke bhi daya kare hei, aur ulog ke bhi achchha kare hei jon kabhi dhanbaad nai de hei. 36 Dusra pe hardam daya karo, jon rakam tumhaar Pita ji, tum pe daya kare hei!” 37 Yeeshu bolis, “Dusra pe dos kabhi nai lagaana, tab tum pe bhi kabhi dos nai lagi, koi ke kharaab nai bolo, to tumme bhi koi kharaab nai boli, maaf karo tab tumme bhi maaf kara jaai. 38 Agar tum koi aur ke kuchh dega, to tumme bhi mili. Aur etna nai, log to tumme puura naap se dabaay ke, hilaay hilaay ke, puura muh tak bhar ke tumhaar godi meñ ḍaar dei, kaahe ke jon naap se tum naapat raha, wahi naap se tumhaar waaste bhi naapa jaai.” 39 Tab Yeeshu, sab log ke ek kahaawat sunaais. U bolis, “Kaa ek añdha dusra añdha ke rasta dekhaay sake? Kaa duuno gaḍḍha meñ nai gir jaai? 40 Chela aapan guru se baṛa nai hei? Lekin jab chela seekh lei, tab aapan guru ke rakam ban jaai. 41 Tum aapan bhaiya ke aañkhi ke meila ke kaahe dekhta hei? Kaa tumme aapan aañkhi ke laṭṭha nai dekhaay hei? 42 Aapan bhaiya se keise tum bole sakta, “Bhaiya, laao ham tumhaar aañkhi se meila nikaar dei,” lekin aapan aañkhi ke laṭṭha nai dekhe sakta? E muurakh! Pahile aapan aañkhi ke laṭṭha to nikaaro, tab dusra ke aañkhi ke meila ke nikaare sakega.” 43 “Koi achchha peṛ kharaab fal nai de sake hei, aur naa hee ek kharaab peṛ achchha fal de saki. 44 Sab peṛ aapan aapan fal se pahichaana jaay hei, kaahe ke jhaaṛi se añguur ya anjeer nai tuuṛa jaay sake hei. 45 Ek achchha admi aapan man se achchha achchha baat nikaari, aur ek kharaab admi aapan man se kharaab kharaab baat nikaare hei, kaahe ke jon cheej man meñ rahe hei wahi muh se nikre hei.” 46 “Tum hamme, ‘E Prabhu, E Prabhu,’ kaahe ke bolaata hei, jab ki tum hamaar baat nai maanta hei? 47 Jon bhi koi hamaar lage aay hei aur hamaar baat sune hei, aur hamaar baat bhi maane hei, ham tumme bataayga ki u keisan hei. 48 U u admi ke rakam hei jon ghar ke banaay ke ṭaaim chaṭṭaan khod ke faaunḍeishan ḍaaris hei. I kaahe ke kare hei? Ki jisse jab baaṛh aai to uske hilaay nai saki, kaahe ke u majbuut ghar rahi. 49 Lekin jon koi sun ke bhi nai maane hei, u u admi ke rakam hei, jon maṭṭi pe bina faaunḍeishan khode aapan ghar banaay lees. Aur jab baaṛh aai, tab u wahi lage gir jaai aur naas hoy jaai.’.

Luuk 7

1 Jab Yeeshu sab baat bataay dees, tab u Kafarnahuum chala gais. 2 Ek aami ofisa ke naukar jon uske bahut pyaara raha, bimaar paṛ gais, aur mare waala raha. 3 Jab aami ofisa Yeeshu ke baare meñ sunis, tab u chech ke baṛa jan ke uske lage bhejis ki ulog jaay ke Yeeshu ke bolaay laay ki jisse u naukar ke ṭheek kar de. 4 Chech ke baṛa jan Yeeshu ke lage jaay ke usse binti karin aur bolin, “I naukar ke aay ke dekh leo, kaahe ke i tumhaar madat ke laayk hei. 5 U ham log ke des se prem kare hei, aur ham log ke chech bhi banaais hei.” 6 Tab Yeeshu ulog ke sañghe bimaar admi ke ghare gais. Ulog abhi ghar se kuchh duur pe rahin, jab aami ofisa aapan kuchh dost se i bol ke Yeeshu ke lage bhejis, “E Prabhu dukh nai uṭhaao. Ham i laayk nai ki tum hamaar ghare aao. 7 Aur ham i laayk bhi nai ki tumhaar lage aai. Khali hukum karo, aur hamaar naukar ṭheek hoy jaai. 8 Ham bhi to aapan uppar ke baṛkuan se hukum leta hei, aur dusra bagal saulja hamaar hukum pe chale hei. Jab ham bolta hei ‘Jaao’ tab u jaay hei. Dusra se bolta hei ‘Aao’ tab u aay hei. Aur jab ham aapan naukar se bolta hei, ‘I karo’ tab u kare hei.”‘ 9 I sun ke Yeeshu hairaan hoy gais, u ghuum ke u bheeṛ se jon uske pichchhe pichchhe aat raha, bolis, “Ham to puura Israayel meñ i rakam biswaasi nai dekha hei!” 10 Tab bheje waala log jab lauṭ ke aami ofisa ke ghare gais, to dekhis ki naukar ṭheek hoy gais hei. 11 Thoṛa roj baad Yeeshu aapan chela log ke sañghe Nain ṭaaun gais, uske sañghe ek bahut baṛa bheeṛ bhi jaat raha. 12 Jeise ulog Nain ṭaaun ke gaiṭ pe pahuñchis, ulog dekhis ki kuchh log ek murda ke maṭṭi dewe le jaay hei. U laash, ek bidhwa ke eklauta laṛka ke raha. Aur ṭaaun ke bahut se log uske sañghe rahin. 13 Uske dekh ke Prabhu ke man meñ daya aais, aur u bolis, “Nai ro!” 14 Yeeshu jaay ke arthi ke chhuis, ulog jon arthi ke uṭhaain raha, ruk gain. Yeeshu bolis, “E naojawaan, uṭho!” 15 Aur wahi lage u laṛka uṭh ke beiṭh gais aur sab se baat kare lagis. Tab Yeeshu u laṛka ke uske maiya ke de dees. 16 Sab log ḍar gain aur Parmeshwar ke jayjaykaar kare lagin. Ulog bole lagin, “Ek baṛa nabi hiañ ham log ke beech meñ hei! Parmeshwar aapan log ke bachaay aay gais hei.” 17 Jon cheej Yeeshu karis raha, uske khabar chaaro bagal Juḍia aur agal bagal ke des meñ feil gais. 18 Jab Yuhanna ke chela log Yeeshu ke baare meñ sab baat bataay deen, tab u dui chela ke bolaay ke Yeeshu ke lage i puuchhe ke bhejis, 19 “Kaa tum wahi hei jon aay waala hei ki ham koi aur ke agori?” 20 Jab duuno Yeeshu ke lage pahuñchin, tab bolin, “Yuhanna hamme i puuchhe ke waaste bhejis hei, ki kaa tum wahi hei jon aay waala hei, ki ham koi aur ke waiṭ kari?” 21 U ṭaaim Yeeshu bahut log ke ṭheek karat raha, jon bimaar rahin, ya koi rakam ke peeṛa meñ rahin, ya dushṭ aatma se dukhi rahin, aur jon añdha rahin, uske aañkhi det raha. 22 Yeeshu, ulog se bolis, “Yuhanna se jaay ke bataao ki tum kon cheej dekha aur suna hei. Añdha ab dekhe sake hei, langṛa ab chale sake hei. Koṛhi log ab achchha hoy gain hei, bahra log ab sune sake hei, murda bhi jinda hoy gais hei, aur kangaal log vachan sune hei. 23 Dhann hei ulog jon hamaar kaaran, ṭhokar nai khaai.” 24 Jab Yuhanna ke duut log chala gain, tab Yeeshu sab log ke Yuhanna ke baare meñ bataay lagis, “Ḍezaṭ meñ tum Yuhanna ke lage kon cheej dekhe gay raha? Kaa u hawa meñ uṛte ek lamba graas ke rakam raha? 25 Tum huañ kaa dekhe gay raha? Ek admi jon mahañga kapṛa pahine raha? Jon koi mahañga kapṛa pahine hei aur sab sukh maañge hei, ulog raaja ke mahal meñ rahe waala hei. 26 Tab tum kon cheej dekhe gay raha? Koi nabi ke? Haañ, ham tumme bataata hei ki u ek nabi se bhi baṛa hei. 27 Baaibal meñ, Yuhanna ke baare meñ likhaan hei, “Ham aapan duut ke tum se aage bhejta hei, ki jisse u tumhaar khaatir sab cheej taiyaar kare. 28 Yuhanna se baṛa abhi tak i dharti pe koi nai peida bhais hei. Lekin jon Parmeshwar ke raaj meñ sab se chhoṭa hei, u Yuhanna se baṛa hei.” 29 Sab koi Yuhanna ke baat sunat rahin, aur ṭeks baṭore waala log bhi i sab sun ke Yuhanna se baptisma leen, aur Parmeshwar ke sachcha maan leen. 30 Lekin Farisi log aur Maozas ke kaanuun ke guru log, Yuhanna se baptisma nai lees aur Parmeshwar ke ichchha ṭaal dees. 31 Yeeshu fir bolis, “Tum sab keisan log hei? Kon rakam ke log tum sab hei? 32 Tum sab to u laṛkan ke rakam hei jon maakeṭ meñ beiṭh ke ek dusra ke bolaay ke bole hei, ‘Ham tumhaar khaatir baañsuri bajaaya, lekin tum naacha nai! Ham tumhaar khaatir bilaap kara lekin tum nai roya!” 33 Yuhanna, Baptisma dewaala aais, naa roṭi khaais, aur naa waain pees, aur tum bolta hei, “Usman dushṭ aatma hei!” 34 Lekin Manush ke laṛka khaate, peete, aais, aur tum bola, “I admi ke dekho! I to peṭṭu aur piakkaṛ hei, i to ṭeks baṭore waala aur paapi log ke dost hei.” 35 Fir bhi Parmeshwar ke buddhi, uske khaatir sachcha hei jon uske maane hei.” 36 Ek Farisi Yeeshu ke aapan ghare khaana pe bolaais, aur Yeeshu huañ gais aur khaana khaay beiṭh gais. 37 Wahi ṭaaun meñ ek paapi aurat rahat rahi. Jab u sunis ki Yeeshu u Farisi ke ghare khaana khaay aais hei, tab u ek botal meñ mahañga pefeum laais. 38 Tab u aay ke Yeeshu ke pichchhe khaṛi hoy gais. U roy roy ke aapan aañsu se uske goṛ dhoy lagis aur aapan baar se pochhis. Tab u uske goṛ pe chumma le ke uspe pefeum lagaais. 39 Jab u Farisi jon uske bolaais raha, i sab dekhis to aapan man meñ sochis, “Agar i admi sachche ek nabi hei, to jaan leta ki i kon rakam ke aurat hei jon iske chhue hei! U jaan jaata ki i ek paapin hei.” 40 Yeeshu Farisi se bolis, “Saayman, hamme tum se kuchh bole ke hei.” “Guru, kon cheej hei?” Saayman bolis. 41 Yeeshu bolis, “Ek dafe dui admi ek mahaajan ke karja rahin. Ek paañch sao chaañdi ke sikka baaki raha, aur dusra pachaas baaki raha. 42 Duuno meñ se koi ek bhi uske peisa lauṭaay nai sakat raha, aur mahaajan u duuno ke maaf kar dees. Ab u duuno meñ se kon usse jaada prem kari?” 43 Saayman jawaab dees, “Ham sochta hei u, jiske jaada udhaar raha, aur lauṭaay nai sakat raha.” “Tum raaiṭ hei,” Yeeshu bolis. 44 Tab Yeeshu u aurat ke bagal ghuum ke Saayman se bolis, “Kaa tum i aurat ke dekha hei? Jab ham tumhaar ghare aaya, tab tum hamaar goṛ dhoy ke khaatir paani bhi nai dia, lekin i to aapan aañsu se hamaar goṛ dhois, aur aapan baar se pochhis. 45 Tum to hamme chumma leke welkam nai kara, lekin jab se ham hiañ aaya hei, tab se i aurat hamaar goṛ chuume nai band karis. 46 Tum to hamaar muuṛ pe tel bhi nai lagaaya, lekin i to hamaar goṛ pe pefeum malis. 47 Ham tumme bataata hei, ki iske jaada prem se iske sab paap ke maafi hoy jaai. Lekin jiske thoṛa maafi mile hei, uske prem bhi thoṛa rahe hei.” 48 Tab Yeeshu u aurat se bolis, “Tumhaar paap maaf hoy gais.” 49 Kuchh mehmaan jon ṭaibal pe beiṭhe rahin, aapan aapan man meñ soche lagin, “I kon hei, jon paap ke bhi maaf kar de hei?” 50 Lekin Yeeshu u aurat se bolis, “Tumhaar biswaas tumme bachaay lees hei, saanti se chali jaao.”

Luuk 8

1 Iske baad, Yeeshu gaaoñ gaaoñ aur ṭaaun ṭaaun parchaar karte, aur Parmeshwar ke raaj ke baat sunaate raha. Uske sañghe uske baarah chela bhi rahin, 2 aur ulog ke sañghe u aurat log bhi rahin, jon sab dushṭ aatma se chhuṭkaara paay leen raha, aur bimaari se achchha hoy gain raha. Usman se ek, Meri jon Magdalini kahaawat rahi aur jisman saat dushṭ aatma rahis. 3 Joanna, jis ke admi Khoja raha aur jon Heraḍ ke meneja raha, aur Susanna, aur kaafi aur aurat log, jon aapan peisa se Yeeshu aur uske chela log ke madat karat rahin. 4 Jab ek baṛa bheeṛ dusra dusra ṭaaun se aay ke Yeeshu ke chaaro taraf jama hoy lagin, tab u ulog ke ek kahaani bataais, 5 “Ek ṭaaim ek admi khet meñ bia bowe gais raha. Jab u khet meñ bia chheeṭat raha, tab kuchh bia rasta ke kinaare gir gais, u sab ke goṛ se kachar dewa gais, aur chiṛia aay ke uske khaay lees. 6 Kuchh bia chaṭṭaan pe gira, aur jab u jamis, tab uske paani nai mile se sukhaay gais. 7 Kuchh bia jañgal jhaaṛi ke beech meñ gira, u sab jamis lekin jhaaṛi u sab ke dabaay dees. 8 Aur kuchh bia achchha jameen pe giris, peṛ jamis, aur baṛa hoy ke sao guna fal laais.” Jab Yeeshu kahaani sunaay dees, tab ulog se bolis, “Agar tum log ke lage kaan hei to suno!” 9 Yeeshu ke chela log kahaani ke matlab puuchhin. 10 Yeeshu jawaab dees, “Tum sab ke Parmeshwar ke raaj ke seekraṭ ke samajh dewa gais hei, dusra log ke kahaani sunaawa jaay hei, ki jisse ulog dekhi lekin dekhe nai paai, aur suni lekin samjhe nai paai.” 11 “I kahaani ke matlab i hei, bia Parmeshwar ke vachan hei. 12 Jon bia rasta ke kinaare giris raha, i ulog hei, jon sandes sune hei, lekin saitaan aay ke ulog ke dil se vachan leke chala jaay hei, ki kahiñ eise nai hoy ki log vachan pe biswaas kare aur bach jaay. 13 Jon bia chaṭṭaan pe gira, i ulog hei jon vachan ke to khusi se le lewe hei, lekin jaṛ nai pakṛe ke kaaran ilog khali thoṛa deri biswaas rakkhe hei, aur ṭesṭ ke ṭaaim gir jaay hei. 14 Jon bia jhaaṛi meñ giris, i ulog hei jon vachan sune hei, lekin chinta, aur peisa aur jeewan ke sukh dukh meñ fañs jaay hei, aur eisan log ke fal pake nai paay. 15 Jon bia achchha maṭṭi meñ giris, i ulog hei jon vachan ke sune hei, aur achchha bhala samjhe hei. Aur eisane log achchha fal laay hei. 16 Koi batti baar ke pyaala ke nichche nai rakkhe hei aur naa to khaṭia ke nichche rakkhe hei. Lekin batti hardam batti rakkhe waala jagha pe rakkha jaay hei, ki jisse jon koi bhi bhittar aai, uske ujera mili. 17 Koi eisan cheej lukaan nai hei, jon mile nai sake hei. Aur jon bhi chhipaan cheej hei u to saamne aai. 18 Yahi kaaran saaodhaan raho ki tum keise sunta hei! Jon koi ke lage kuchh hei, uske aur dewa jaai, lekin jon log ke lage kuchh bhi nai hei, ulog se to u bhi le lewa jaai jon ulog samjhe hei ki uske lage hei. 19 Yeeshu ke amma aur bhaiya log uske lage aain, lekin usse mile nai paain kaahe ke huañ bahut baṛa bheeṛ raha. 20 Koi Yeeshu se bolis, “Tumhaar amma aur bhaiya log bahire khaṛa hei aur tum se mile maañge hei.” 21 Yeeshu bolis, “Hamaar amma aur bhaiya log, ulog hei jon Parmeshwar ke vachan sune hei aur uske maane hei.” 22 Ek roj Yeeshu aur uske chela log bauṭ meñ gain, aur u ulog se bolis, “Aao ham sab laik ke u bagal chali.” 23 Aur jab ulog bauṭ meñ jaawat raha, tab Yeeshu soy gais. Achaanak laik pe tufaan aay gais, aur bauṭ ḍuube laga. Ulog museebat meñ paṛ gain. 24 Tab ulog jaay ke Yeeshu ke jagaain, “Swaami, Swaami! Ham log ḍuubta hei!” Yeeshu uṭh ke hawa aur halkora ke ḍaaṭis. Hawa aur halkora ruk gais, aur sab saanti hoy gais. 25 Tab Yeeshu aapan chela log se bolis, “Kaa tum log ke lage biswaas nai hei?” Lekin ulog to ḍar ke maare aur hairaan hoy ke ek dusra se bole lagin, “I kon hei? I to hawa aur halkora ke bhi hukum dewe hei aur u sab iske baat sune hei!” 26 Yeeshu aur uske chela log Galeel ke laik paar kar ke Gerasa ke des meñ pahuñchin. 27 Jeise Yeeshu bauṭ se utris, u ṭaaun ke ek admi ulog se milis. U admi meñ dushṭ aatma raha. U bahut roj se nañge ghuumat raha, aur ghar meñ nai lekin kabrastaan meñ rahat raha. 28 U Yeeshu ke dekhis aur chillaais, aur uske aage aay ke gir ke jor se bolis, “He Yeeshu, Parmeshwar ke laṛka, tumme ham se kaa kaam hei? Ham binti karta hei hamme nai sataao!” 29 U i baat bolis kaahe ke Yeeshu u dushṭ aatma ke hukum dees ki u admi se nikar jaay. U admi ke bhuut hardam hamla karat raha. Aur chaahe uske haath aur goṛ chain se bañdha rahe ya kaṛa pahra rahe, u sab ke tuuṛ dewat raha. Aur tab jon dushṭ aatma rahis, uske jañgal meñ suunsaan jagha pe le jaawat raha. 30 Yeeshu usse puuchhis, “Tumhaar naam kaa hei?” U jawaab dees, “Hamaar naam sena hei.” U i khaatir i bolis raha, kaahe ke uske bhittar bahut dushṭ aatma rahin. 31 U sab Yeeshu se binti kare lagin ki ulog ke gahira gaddha meñ nai jaay de. (U jagha pe dushṭ aatma log ke saja mile hei, aur ilog ke bhi saja mili.) 32 Wahi log ke lage, ek suar ke baṛa jhunḍ charat rahin. Ulog Yeeshu se binti karin, ki u ulog ke suar meñ bhej de, aur Yeeshu wahi karis. 33 Tab dushṭ aatma, ulog se nikar ke aur suar meñ ghus gais. Aur u jhunḍ harharaay ke laik meñ kuud gain aur wahiñ ḍuub marin. 34 Jab suar charaay waala log i sab dekhin, tab ulog dauṛ ke ṭaaun aur gaaoñ meñ sab bagal i khabar feilaay deen. 35 Huañ ke log i dekhe ke waaste aain ki huañ kon cheej bhais raha, aur jab ulog Yeeshu ke lage aain, to dekhe hei ki jon admi meñ dushṭ aatma raha, u achchha hoy gais aur kapṛa pahin ke, Yeeshu ke goṛ ke lage beiṭhis hei. U sab log ḍar gain. 36 Tab u sab log jon dekhin raha ki u admi ṭheek hoy gais hei, sab ke jaay ke bataain. 37 Tab Gerasa ke agal bagal ke sab log Yeeshu se binti kare lagin ki u huañ se chala jaay, kaahe ke ulog sab ḍar gain. Jab Yeeshu bauṭ meñ chaṛh ke jaay laga, 38 tab jon admi se dushṭ aatma nikra raha, u bhi Yeeshu se binti kare laga, “Hamme aapan sañghe le chalo.” Lekin Yeeshu usse bolis, 39 “Aapan ghare lauṭ jaao, aur sab log se bataao ki Parmeshwar tumhaar khaatir ketna baṛa baṛa kaam karis hei.” U admi jaay ke puura ṭaaun meñ parchaar kare laga, ki Yeeshu uske waaste ketna baṛa baṛa kaam karis raha. 40 Jab Yeeshu lauṭis, tab huañ ek baṛa bheeṛ uske welkam kare ke waaste waiṭ karat raha. 41 Tab Jaayras naam ke ek admi, jon huañ ke chech ke agua raha, aay ke Yeeshu ke aage ghuṭna ṭek dees, aur binti karis ki u uske ghare chale, 42 kaahe ke uske baarah saal ke eklauti laṛki mare waali rahi. Jab Yeeshu Jaayras ke sañghe jaat raha, tab bheeṛ uske uupar girat paṛat rahin. 43 Bheeṛ meñ ek aurat rahi jiske baarah saal se khuun bahe waala bimaari raha, aur u aapan etna peisa ḍokṭa pe kharcha kar dees raha, aur fir bhi u koi ke haath se achchha nai bhais. 44 Aur jeise u pichchhe se aay ke Yeeshu ke kapṛa chhuis, uske khuun bahe ke band hoy gais. 45 Yeeshu puuchhis, “Hamme kon chhuis?” Sab koi nai bol dees lekin Peeṭa aur uske saathi bolis, “E Swaami! Etna bheeṛ meñ tumhaar chaaro bagal se log tumme dabaay hei aur tumhaar uppar gire hei” 46 Lekin Yeeshu bolis, “Koi hamme chhuis hei, kaahe ke ham meñ se sakti nikris hei.” 47 U aurat dekhis ki u baat chhupaay nai saki, aur kaapte Yeeshu ke lage aay ke uske goṛ pe gir paṛis. Aur sab ke saamne bataais ki kaahe ke u Yeeshu ke chhuis raha, aur keise u wahi lage achchhi hoy gais hei. 48 Yeeshu u aurat se bolis, “Tum aapan biswaas se ab achchhi hoy gayi hei. Ab saanti se chali jaao!” 49 Yeeshu baat karat raha, jab Jaayras ke ghar se khabar aais, “Tumhaar laṛki mar gais hei. Ab guru ke tang nai karo.” 50 Lekin i sun ke Yeeshu Jaayras se bolis, “Soch nai karo! Khali biswaas rakkho, tumhaar laṛki bach jaai.’. 51 Yeeshu uske ghare pahuñch ke, aur khali Peeṭa, Yuhanna, Jeims aur laṛki ke maiya aur bappa ke bhittar le gais. 52 Sab koi u laṛki ke mare pe rowat rahin. Lekin Yeeshu bolis, “Ro nai, u laṛki maris nai hei. U to khali sowe hei.” 53 Sab log Yeeshu pe hase lagin, kaahe ke ulog jaanat rahin ki laṛki mar gais hei. 54 Yeeshu laṛki ke haath pakaṛ ke jor se bolis, “E laṛki uṭho!” 55 Uske saas lauṭ aais aur u uṭh ke beiṭh gais. Yeeshu bolis ki uske khaay ke waaste kuchh deo. 56 Laṛki ke maiya bappa hairaan rahin, lekin Yeeshu ulog ke rokis ki huañ jon cheej bhais raha, uske baare meñ koi se kuchh nai bataana.

Luuk 9

1 Yeeshu aapan baarah chela log ke ek sañghe bolaais, aur ulog ke dushṭ aatma nikaare ke aur bimaari ṭheek kare ke sakti aur adhikaar dees. 2 Aur ulog ke Parmeshwar ke raaj ke parchaar kare ke aur bimaari ṭheek kare ke khaatir bhejis. 3 Aur u bolis, “Rasta ke waaste kuchh nai lena, chale ke waaste naa laaṭhi, naa beg, naa khaana, ya peisa aur hiañ tak ki badle ke khaatir kapṛa bhi nai lena. 4 Jon ghar meñ welkam mili, wahiñ ruk jaana, aur fir wahiñ se bida hona. 5 Agar koi tumme welkam nai kari, to u ṭaaun se nikarte ṭaaim aapan goṛ ke garda wahiñ jhaaṛ dena. Yahi ulog ke waaste chetaaoni hoi.” 6 Tab chela log gaaoñ gaaoñ jaay ke susamaachaar sunaawat rahin aur sab jagha log ke achchha karte, jaat rahin. 7 Galeel ke raaja Heraḍ, jab i baat sunis tab u ghabraay gais, kaahe ke bahut log bolin ki Yuhanna, baptisma de waala jinda hoy gais hei. 8 Ketna log to i bhi bolin ki Ilaayja dekhaay dees hei, aur kaafi log bolat rahin ki puraana nabi log meñ se ek jinda hoy gais hei. 9 Heraḍ bolis, “Yuhanna ke muuṛ to hamahi kaṭwaaya raha, ab i kon hei jis ke baare meñ i sab baat sunaai de hei?” Heraḍ, Yeeshu ke dekhe maañgat raha. 10 Tab chela log lauṭ ke aay ke Yeeshu se sab bataain ki ulog kon kon cheej karin raha. Tab u ulog ke alag kar ke Bethseida naam, ek ṭaaun meñ le gais. 11 Lekin kaafi log jaan gain ki u kahañ hei, aur uske pichchhe aain. Yeeshu u sab ke welkam karis aur Parmeshwar ke raaj ke baare meñ baat cheet karis aur kaafi log jon achchha bhi hoy maañgat raha ulog ke achchha karis. 12 Sanjha ke ṭaaim, baarah chela log Yeeshu ke lage aay ke bolin, “I sab log ke ghare bhej deo ki ilog jaay ke khaana paani ke parband kare aur raat meñ soy ke khaatir jagha khoje, kaahe ke i suunsaan jagha hei.” 13 Lekin Yeeshu bolis, “Tumahi ilog ke khaay ke waaste parband karo.” Ulog bolin, “Hamaar lage to khali paañch roṭi aur dui machhri hei. Kaa tum mañgta hei ki ham jaay ke ilog ke waaste khaana khareedi?” 14 Huañ pe lagbhag paañch hajaar log rahin. Yeeshu chela log se bolis, “I sab ke laain meñ pachaas pachaas kar ke beiṭhaay deo.” 15 Ulog eisehiyeñ karin. 16 Tab Yeeshu paañch roṭi aur dui machhri leke, uppar swarag ke bagal dekh ke dhanbaad dees, aur uske tuuṛ tuuṛ ke chela log ke dete gais, ki sab ke baaṭ de. 17 Sab koi peṭ bhar ke khaain. Aur baarah baaskeṭ bhar ke bacha kucha ṭukṛa chela log bharin. 18 Jab Yeeshu akele preya karat raha, tab uske chela log uske lage rahin. Yeeshu ulog se puuchhis, “Log hamaar baare meñ kon cheej bole hei?” 19 Ulog jawaab deen, “Koi bole hei tum Yuhanna, baptisma de waala hei, aur koi bole hei tum Ilaayja hei, aur kuchh log bole hei ki tum puraana nabi meñ se ek hei jon jinda hoy gais hei.” 20 “Lekin tum hamme kon cheej bolta hei?” Peeṭa bolis, “Tum Parmeshwar ke bheja Maseeha hei.” 21 Yeeshu ulog se bolis ki i baat koi aur se nai bataana. 22 Yeeshu i bhi bolis, “Manush ke laṛka ke khaatir dukh uṭhaay ke jaruuri hei, u des ke neta log, baṛa paadri, aur Maozas ke kaanuun ke guru log, ke haath se dukh uṭhaai. Ulog uske ṭhukraai, aur maar ḍaari, lekin teen roj baad jinda hoy jaai.” 23 Tab Yeeshu sab se bolis, “Agar koi hamaar pichchhe aay maañge, to apne aap ke bhulaay de. Sab roj aapan kros uṭhaay ke hamaar pichchhe chale. 24 Kaahe ke agar koi aapan jaan bachaay maañge to uske khoy dei, lekin jon koi hamaar waaste aapan jaan khoi, u uske bachaai. 25 Tumme kon cheej mili, agar tum puura dunia apnaay lega lekin aapan jaan khoy dega? 26 Agar tumme hamaar baat se saram lage hei, tab Manush ke laṛka bhi jab u aapan aur aapan Pita ke aur ainjal ke mahima ke sañghe aai to tum se sarmaai. 27 Ham sachche bolta hei ki jon sab hiañ khaṛa hei, usman se kuchh log bina Parmeshwar ke raaj dekhe nai mari. 28 Lagbhag aaṭh roj ke baad Yeeshu, Peeṭa, Yuhanna, aur Jeims ke sañghe leke pahaaṛ pe preya kare chala gais. 29 Jab u preya karat raha, uske chehra ke ruup badal gais, aur uske kapra ekdam ujjar hoy ke chamke lagis. 30 Wahi lage Maozas aur Ilaayja huañ aay ke usse baat kare lagin. 31 I duuno swarag ke mahima meñ dekhaai deen, aur Yeeshu ke mare ke baare meñ baat cheet kare lagin, jon Yarushalam meñ hoy waala raha. 32 Peeṭa aur uske sañghe dui aur chela, neeñd meñ suta rahin. Achaanak ulog uṭhin aur mahima se bhara Yeeshu ke dekhin. Aur sañghe u duuno admi ke bhi dekhin. 33 Jab Maozas aur Ilaayja jaay lagin, tab Peeṭa Yeeshu se bolis, “E Swaami, ketna achchha raha ki ham hiañ hei! Ham teen ṭenṭ banaayga, ek tumhaar waaste, ek Maozas ke waaste aur ek Ilaayja ke waaste.” Lekin Peeṭa nai jaanat raha ki u kaa bole hei. 34 Peeṭa baat karte raha, ki baadar ulog ke uppar chhaay gais aur ulog ḍar gain. 35 Baadar meñ se ek awaaj sunaais, “I hamaar chuna laṛka hei. Iske suno.” 36 U awaaj ke baad, ulog khali Yeeshu ke dekhin. Thoṛa deri tak ulog chuppe rahin, aur jon kuchh dekhin raha, uske baare meñ kuchh nai bolin. 37 Dusra roj jab ulog pahaaṛ se utrin, tab ek baṛa bheeṛ ulog se milis. 38 Ek admi bheeṛ meñ se chillaay ke bolis, “E guru, ham binti karta hei, hamaar eklauta laṛka pe daya karo! 39 Ek dushṭ aatma uske pakṛe hei aur u chillaay hei. U iske eise shaik kare hei ki iske muñh se fena nikar aay hei, aur tab tak nai chhoṛe hei jab tak i ekdam thak nai jaay. 40 Ham tumhaar chela log se binti kara ki ulog i bhuut ke nikaar de lekin ulog nikaar nai paain.” 41 Yeeshu ulog se bolis, “Tum jiddi aur thoṛa biswaas waala log! Ham kab tak tumhaar sañghe rahe paayga aur jon tum karta hei uske sahe paayga?” Tab Yeeshu bolis, “Aapan laṛka ke hamaar lage laao.” 42 Jab laṛka ke Yeeshu ke lage laawa jaat raha, tab bhuut uske pakaṛ ke puura shaik kar dees. Yeeshu u bhuut ke ḍaaṭis. Aur u laṛka ke achchha karke, uske bappa ke lauṭaay dees. 43 Sab koi Parmeshwar ke mahaan sakti se hairaan rahe gain. 44 Sab log u kaam se jon Yeeshu karat raha hairaan rahin, tab Yeeshu aapan chela log se bolis, “Yaad rakhna, jon baat ham tum se bataay waala hei! Manush ke laṛka ke, uske dusman ke hawaale kar dewa jaai.” 45 Lekin chela log nai jaane sakin ki Yeeshu kaa bole hei. Uske matlab ulog se lukaan raha. Ulog samajh nai sakin, aur puuchhe se ḍarat rahin. 46 Chela ek dusra se laṛe lagin, ki ulog meñ se sab se baṛa kon hei. 47 Yeeshu jaanat raha ki ulog kaa soche hei, aur u ek bachcha ke aapan bagal khaṛa kar ke, 48 tab u chela log se bolis, “Jab tum hamaar naam se ek bachcha ke welkam karega, tab tum hamme bhi welkam karta hei. Aur jab tum hamme welkam karta hei, tab tum uske bhi welkam karta hei, jon hamme bhejis hei. Kaahe ke tum log meñ se jon sab se chhoṭa hei, wahi sab se baṛa hei.” 49 Yuhanna bolis, “E guru, ham ek admi ke dekha, jon tumhaar naam se dushṭ aatma ke nikaarat raha. Ham uske roka, kaahe ke u ham log ke grup ke nai raha.” 50 Yeeshu bolis, “Uske nai roko, jon koi tumhaar agaiñsṭ nai hei, u tumhaar sañghe hei.” 51 Yeeshu ke swarag jaay ke ṭaaim nagichche raha, aur u Yarushalam jaay ke bichaar karis. 52 U aapan kuchh log ke aage bhej dees raha, ki jisse ulog jaay ke Saamri gaaoñ meñ sab taiyaari kari. 53 Lekin huañ ke log uske welkam nai karin, kaahe ke u Yarushalam jaat raha. 54 I dekh ke uske chela Jeims aur Yuhanna bolin, “E Swaami! Kaa tum mañgta hei ki ham hukum dei aur swarag se aagi gir ke i sab ke bhasam kar dei?” 55 Lekin Yeeshu ulog ke ḍaaṭis, “Tum nai janta ki tum kon aatma ke hei. Manush ke laṛka sab log ke naas kare nai aais hei, lekin ulog ke bachaay aais hei.” 56 Aur ulog dusra gaaoñ chala gain. 57 Jab ulog rasta pe jaat rahin, tab koi bolis, “Tum jahañ jaayga, ham tumhaar sañghe chalega.” 58 Yeeshu bolis, “Lomṛi ke gaḍḍha hei aur asmaan ke chiṛia ke ghosla hei, lekin Manush ke laṛka ke to sir rakkhe ke bhi jagha nai hei.” 59 Yeeshu ek dusra admi se bolis, “Hamaar pichchhe aao.” Lekin u admi bolis, “E Prabhu, pahile jaay ke ham aapan bappa ke maṭṭi de dei.” 60 Yeeshu bolis, “Jon mara hei, ulog ke aapan murda apne gaaṛe deo, lekin tum jaay ke Parmeshwar ke raaj ke baare meñ parchaar karo.” 61 Tab koi dusra Yeeshu se bolis, “E Prabhu, ham to tumhaar pichchhe chalega, lekin pahile jaay ke ham aapan ghar ke sab log se bida le lei.” 62 Yeeshu usse bolis, “Jon koi aapan haath hal pe rakh ke aur pichchhe taake hei, u Parmeshwar ke raaj ke laayk nai hei.”

Luuk 10

1 Baad meñ Prabhu bahattar (72) aur admi log ke chunis aur dui dui karke u sab ṭaaun meñ usse aage bhejis jahañ uske jaay ke raha. 2 Yeeshu ulog se bolis, “Khet meñ bahut jaada fasal hei, lekin bahut kamti majuur log hei. Yahi kaaran khet ke maalik se bolo, ki u kaaṭe ke waaste majuur bheje. 3 Ab jaao, lekin yaad rakhna, ham tumme bheṛiya log ke beech meñ bheṛa ke bachcha ke rakam bhejta hei. 4 Aapan sañghe naa to aapan pes, naa to juuta, aur naa beg leke jaana, aur rasta bhar koi ke namaste bhi nai karna. 5 Jab bhi koi ghar meñ jaana, to pahile bolna, “I ghar meñ saanti rahe.” 6 Agar huañ koi saanti se rahat hoi, to tumhaar saanti uspe rahi nai to u tumhaar lage lauṭ aai. 7 Wahi palwaar meñ rahna, wahiñ khaana aur peena jon ulog tumme dei, kaahe ke naukar ke talab to mile ke chaahi. Ek ghar se dusra ghar nai ghuumna. 8 Jab tum koi ṭaaun meñ jaayga, aur ulog tumhaar welkam kari, aur kuchh khaay ke dei to khaay lena. 9 Huañ ke bimaar log ke achchha karna aur bolna, “Parmeshwar ke raaj tumhaar nagichche aay gais.” 10 Lekin agar u ṭaaun ke log tumhaar welkam nai kari, to rasta pe jaay ke bolna, 11 “Ham sab tumhaar ṭaaun ke garda jon hamaar goṛ meñ lag gais hei, hiañ pe jhaaṛta hei. Lekin yaad rakkho Parmeshwar ke raaj tumhaar nagichche aay gais hei.” 12 Ham tumme bataata hei jon roj nyaay kara jaai, u roj Prabhu u ṭaaun ke dasa Sodom ke dasa se bhi kharaab kar dei. 13 E Khuraazin! Aur Bethseida ke log! Tum pe haay! Jon chamatkaari kaam tumhaar sañghe bhais hei, agar u sab Taaya (Tyre) aur Seida meñ kara jaata, to huañ ke log bahut pahile Parmeshwar se maafi maañg leta. Ulog basta ke kapṛa pahin ke aur raakhi pe beiṭh ke, i dekhaatin ki ulog paap se dukhi hei. 14 Lekin nyaay ke roj Parmeshwar, Taaya (Tyre) aur Seida ke log pe tum se jaada daya dehkaai. 15 E Kafarnahuum ke log, kaa tum sochta hei ki swarag meñ tumme aadar mili! Kabhi nai, tum to narak jaruur jaayga. 16 Jon koi bhi tumhaar sune hei, u hamaar bhi sune hei. Jon koi tumme ‘Nai’ apnaay hei, u hamme bhi “Nai’ apnaay. Aur jon bhi hamme ‘Nai’ apnaai, u jon hamme bhejis hei, uske bhi ‘Nai’ apnaai. 17 Jab u bahattar (72) log lauṭin, to ulog bahut khusi rahin. Ulog bolin, “E Prabhu, tumhaar naam se to dushṭ aatma bhi hamaar baat maanat rahin!” 18 Yeeshu ulog se bolis, “Ham saitaan ke, bijli ke rakam swarag se girte dekha hei. 19 Ham tum log ke saañp aur bichchhu ke kachre ke aur tumhaar dusman, saitaan ke taagat ke uppar hak dia hei. Tumme kuchh haani nai hoy sake hei. 20 Lekin isse khusi nai hona, ki dushṭ aatma tumhaar bas meñ hei. Lekin i kaaran khusi hona ki tumhaar naam swarag meñ likha gais hei!” 21 Wahi ṭaaim, Yeeshu u khusi jon Pawitr Aatma ke bagal se aais raha, usse bhar gais, aur bolis, “E Pita, swarag aur dharti ke Prabhu, ham tumme dhanbaad deta hei, ki tum i sab baat paṛha likha aur samajhdaar log se chhipaay ke rakkha, aur saadhaaran log ke saamne laaya. Haañ Pita ji, yahi tumme achchha laga. 22 Hamaar Pita hamme sab kuchh de dees hei, aur wahi hei jon laṛka ke jaane hei. Aur Pita ke bhi khali laṛka jaane hei. Aur laṛka aapan baap ke baare meñ bataay maañge hei, ki jisse sab koi uske baare meñ jaane sake.” 23 Tab Yeeshu aapan chela log ke bagal ghuum ke chuppe se bolis, “Tum pe aasheesh hei ki jon tum i sab dekhta hei! 24 Ketna raaja aur nabi log, i sab dekhe aur sune maañgat rahin, jon tum abhi dekha aur suna hei. Lekin ham tum se bataata hei, ki ulog naa to kuchh dekhin aur naa to kuchh sunin.” 25 Ek Maozas ke kaanuun ke guru uṭh ke Yeeshu se puuchhis, “Guru, ham kon cheej kari ki hamme anant jeewan mile?” 26 Yeeshu jawaab dees, “Baaibal meñ kon cheej likhaan hei? Tum uske keise samajhe sakta hei?” 27 U admi jawaab dees, “Baaibal meñ likha hei, ‘Tum aapan Prabhu Parmeshwar se aapan puura man aur jaan se aur aapan puura taagat, aur aapan puura buddhi se prem karo. Aur aapan paṛosi se bhi apne rakam prem karo.’ ” 28 Yeeshu bolis, “Tum hamme raaiṭ jawaab dia hei. Agar eisehiyeñ karte rahega, tab anant jeewan mil jaai.” 29 Lekin u admi janaay maañgat raha ki u sab kuchh jaane hei, aur Yeeshu se ek aur sawaal puuchhis, “Hamaar paṛosi kon hei?” 30 Yeeshu bolis, “Ek admi raha, jon Yarushalam se Jeriko jaat raha, rasta meñ uske ḍaaku log gher leen, aur uspe hamla kar deen. Uske kapṛa utaar ke, aur maar peeṭ ke uske adhmara kar ke, wahiñ chhoṛ ke chala gain. 31 Ek paadri wahi rasta se jaat raha, lekin jab u choṭaan admi ke dekhis, tab u dusra bagal se chala gais. 32 Wahi rakam ek Levi bhi wahi rasta se aais, aur u choṭaan admi ke dekhis aur u bagal se chala gais. 33 Tab ek Saamri jon ghuume nikra raha, wahi rasta se aais, aur u choṭaan admi ke dekh ke daya karis. 34 Aur uske lage aay ke uske ghaao pe tel aur waain ḍaar ke uske marham paṭṭi karis, aur gadha pe beiṭhaay ke ek hoṭel le gais, aur wahiñ uske dekh bhaal karis. 35 Dusra roj sabere u hoṭel ke maalik ke dui chaañdi ke sikka deke bolis, “Iske dekh bhaal karna aur jab ham lauṭ ke aayga, tab jetna bacha kucha rahi ham sab bhar dega.”‘ 36 Tab Yeeshu puuchhis, “I teeno meñ se kon uske paṛosi hei, jon ke ḍaaku log maar ke choṭ pahuñchaain raha?” 37 U ṭeecha jawaab dees, “Wahi jon uspe taras khaais raha.” Yeeshu bolis, “Jaao, aur eisehiyeñ karo!” 38 Yeeshu aur uske chela log jaate jaate ek gaaoñ pahuñchin, aur huañ pe Maatha naam ke ek aurat ulog ke welkam karis aur ghare le gais. 39 Maatha ke ek bahini rahi, jiske naam Meri raha, aur jon Prabhu ke goṛ ke lage beiṭh ke uske updes sunat rahi. 40 Maatha kaam karte karte dukhi hoy gais aur u Yeeshu ke lage jaay ke bolis, “E Prabhu, kaa tumme koi parwaah nai, ki hamaar bahini sab kaam hamaar uppar chhoṛ dees hei? Usse bolo ki u aay ke hamaar madat kare!” 41 Prabhu jawaab dees, “Maatha, Maatha! Tum bahut baat ke waaste wari karti aur dukhi hoti hei, 42 lekin ek baat ke jaruuri hei. Meri wahi cheej chunis, jon sab se achchha hei, aur u usse nai chheena jaai.”

Luuk 11

1 Ek roj ek jagha pe Yeeshu preya karat raha, tab uske ek chela usse bolis, “Prabhu, hamme preya kare ke sikhaao wahi rakam jeise Yuhanna aapan chela log ke sikhaais raha.” 2 Yeeshu usse bolis, “Jab tum preya karo, to bolo, ‘E Pita, madat kar ki tumhaar naam pawitr maana jaay, aay ke aapan raaj banaao. 3 Hamaar din bhar ke roṭi, hardam hamme dena. 4 Hamaar paap ke maafi karna, Jeise ham u sab ke maaf karta hei jon hamaar sañghe kharaab karis hei. Aur hamme ṭesṭ meñ nai laana.’ ” 5 Tab Yeeshu aapan chela log se bolis, Maan lo tum meñ se ek aadha raat ke aapan dost ke lage gay aur bolis, ‘Dost, hamme teen roṭi deo. 6 Hamaar ek dost hamaar ghare ghuume aais hei, lekin uske khaatir hamaar lage kuchh khaana nai hei!’ 7 Aur maan lo u dost ghar meñ se bole, ‘Hamme tang nai karo! Palla band hei, aur hamaar sab laṛkan aur ham sota hei. Aur ham uṭh ke tumme kuchh nai de sakta.’ 8 U tumhaar dost hei, fir bhi u uṭh ke tumme roṭi nai de hei. Lekin agar tum sarmaayga nai aur fir se usse mañgte rahega, tab u jaruur uṭh ke tumme jetna tum maañgega, otna dei. 9 Yahi kaaran ham tum se bolta hei, maañgo to tumme mili, khojo to tum paayga, nok karo to tumhaar khaatir khola jaai. 10 Kaahe ki jon koi maañgi, uske mili, jon khoji, u paai, aur jon nok kari, uske khaatir khola jaai. 11 Tum meñ se kon eisan baap hei ki jab tumhaar laṛka roṭi maañgi, to tum uske patthar dega, ya machhri maañgi to tum uske saañp dega? 12 Tum meñ se kon aapan laṛka ke añḍa ke badle bichchhu dei? 13 Tum kharaab hoy ke bhi aapan laṛkan ke achchha achchha cheej deta hei. To tumhaar swarag ke Pita se, agar koi Pawitr Aatma maañgi to u dewe ke waaste hardam taiyaar rahi.” 14 Yeeshu ek dushṭ aatma, jon guuñgi rahi, ek admi ke bhittar se nikaaris. Aur jeisehiyeñ u guuñgi aatma nikar gais, u admi baat kare laga, aur huañ pe jon bheeṛ rahis, u sab ekdam hairaan hoy gais. 15 Lekin kuchh admi log bolin, “I Baalazbul jon dushṭ aatma log ke agua hei, wahi iske sakti de hei ki i dushṭ aatma ke bahire nikaare sake!” 16 Kuchh aur log bhi Yeeshu ke ṭesṭ kare maañgat rahin. Aur ulog asmaan se ek saain maañgin. 17 Lekin Yeeshu jaanat raha ki ulog kon cheej soche hei, aur u bolis, “Ek raaj meñ jahañ sab koi ek dusra se jhagaṛe hei, u raaj ke naas hoy jaai. Aur ek ghar meñ jahañ jhagṛa hoy hei, uske bhi naas hoi. 18 Agar saitaan apne meñ jhagṛa kare, to uske raaj keise chali? Tum log bolta hei ki ham Baalazbul ke sahaara se dushṭ aatma ke nikaarta hei. 19 Agar ham Baalazbul ke sahaara se dushṭ aatma ke nikaarta hei, tab jon sab tumhaar pichchhe chale hei, u sab kiske sahaara se dushṭ aatma ke nikaare hei? Ulog bhi tum se yahi jaane maañgi. 20 Lekin agar ham Parmeshwar ke taagat se dushṭ aatma nikaarta hei, to Parmeshwar ke raaj tumhaar lage aay gais hei. 21 Agar ek tagṛa admi apne aap hatiaar leke aapan ghar ke rakhwaali kare, to uske ghar baar bacha rahi. 22 Lekin agar ek usse bhi tagṛa admi aay ke uske haraay de, tab u wahi hatiaar jon pe ghar waala ke bharosa raha, sab leke chala jaai. Aur fir u luuṭmaari ke sab cheej baaṭ dei. 23 Jon hamaar sañghe nai hei, u hamaar agaiñsṭ hei. Agar tum hamaar sañghe anaaj nai baṭorta, tab tum uske chhitraata hei.” 24 “Jab ek dushṭ aatma ek admi meñ se nikre hei, tab u araam kare ke waaste ek jagha khoje hei. Aur jab uske weisan jagha nai mile hei, tab u bole hei, ‘Ham wahiñ lauṭ jaayga jahañ se ham nikra hei.”‘ 25 Jab u huañ lauṭe hei, tab u ghar ke safa aur sab kuchh ṭheek ṭhaak dekhe hei, 26 aur tab u jaay ke apne se kharaab saat aur dushṭ aatma ke bolaay le hei, aur ghar meñ ghus jaay hei aur wahiñ rahe lage hei. Ab to u ghar ke admi ke dasa to pahile se bhi aur kharaab hoy jaay hei. 27 Jab Yeeshu baat karat raha, to bheeṛ meñ se ek aurat bol paṛi, “Khus kismat hei u aurat jon tumme peida karke baṛa karis hei!” 28 Lekin Yeeshu bolis, “I sach hei, lekin ulog khush kismat hei jon Parmeshwar ke vachan sune hei aur uspe chale hei!” 29 Jeise jeise bheeṛ jaada hote raha, Yeeshu aage bolte raha, “I jamaana ke log bahut kharaab hei, tum sab khali saain khojta hei, aur ilog ke to khali Jona ke saain ke chhoṛ ke aur koi saain nai mili. 30 Jeise Jona, Ninweh ke log ke khaatir ek saain raha, wahi rakam Manush ke laṛka bhi i jamaana ke log ke waaste saain hoi. 31 Jab nyaay ke roj aai, tab saauth ke raani, Sheeba, i jamaana ke log ke beech meñ khaṛi hoy ke ulog pe dos lagaai, kaahe ke u bahut duur se Soloman ke gyaan ke baat sune aais hei, lekin hiañ to u hei jon Soloman se bhi baṛa hei. 32 Ninweh ke log bhi tumhaar sañghe khaṛa hoy ke tum pe dos lagaai, kaahe ke ulog Jona ke updes sun ke apne aap ke badlin, lekin hiañ to u hei jon Jona se bhi baṛa hei.” 33 “Koi bhi batti jaraay ke pyaala ke nichche ya kahiñ aur chhipaay ke nai rakkhe hei, lekin uske aur uppar ke jagha pe rakkhe hei ki jisse jon koi bhi ghar meñ aai u laaiṭ dekhi. 34 Tumhaar aañkhi tumhaar deñhi ke roshni hei. Jab tumhaar aañkhi ṭheek hei, tab tumhaar deñhi roshni se bhara hei. Lekin agar tumhaar aañkhi achchha nai hei, tab tumhaar deñhi meñ bhi añdhera bhar jaay hei. 35 To shua rahna ki tumhaar jon roshni hei, u añdhera nai hoy jaay. 36 Jab tumhaar deñhi meñ roshni hei, tab koi bhi bhaag añdhera nai rahi, sab bagal khali añjora hee añjora rahi, wahi rakam jeise jab batti bara rahe hei, tab sab bagal añjora rahe hei” 37 Jab Yeeshu sab bol lees, tab ek Farisi uske aapan ghare khaana pe bolaais. Yeeshu jaay ke khaana khaay beiṭhis. 38 U Farisi hairaan rahe gais, jab dekhis ki khaana khaay se pahile Yeeshu aapan haath nai dhois. 39 Lekin Prabhu Yeeshu usse bolis, “E Farisi log, tum to bartan aur pyaala bahire se dhoy deta hei, lekin bhittar se to tum laalchi, aur dushṭ hei. 40 Tum muurakh log! Kaa Parmeshwar duuno bahire aur bhittar nai banaais? 41 Lekin, jon bhi kuchh tumhaar lage hei, agar gareeb meñ baaṭ dega, to jon bhi kuchh tum karega usse Parmeshwar khusi rahi. 42 “Lekin E Farisi log! Tum pe haay! Tum pudeena, sudaab aur sab rakam ke masaala ke daswa bhaag to de deta hei, lekin tum log dhoka deta hei aur Parmeshwar se pyaar nai karta. Tum sab ke ek rakam dekho aur sab pe daya karo, aur aapan daswa hissa bhi deo.” 43 “E Farisi log! Afsos hei tumpe! Chech meñ tum sab se aage waala kursi mañgta hei, aur mañgta hei ki bajaar meñ sab koi tumme haath joṛ ke namaste kare. 44 Tumhaar waaste i ketna kharaab hei! Tum sab to ulog ke rakam hei, jon bina jaane kabar ke uppar se chal de hei.” 45 Ek Maozas ke kaanuun pe chale waala bolis, “E guru, eise baat bol ke to tum hamaar apmaan karta hei!” 46 Yeeshu jawaab dees, “Tum kaanuun maane waala log pe bhi bahut afsos hei! Kaahe ke tum, sab pe khuub bojha laad deta hei, aur madat kare ke waaste ek uñgri bhi nai uṭhaata. 47 Tum sach much museebat meñ hei. Kaahe ke tum u nabi log ke waaste kabar banaaya hei, jon ke tumhaar baap daada log hatya kar deen raha. 48 Tum sab sochta hei ki tum raaiṭ kaam karta hei, nai to tum ulog ke waaste kabar nai banaata jon ke tumhaar baap daada maar ḍaaris raha.” 49 Yahi sab tumhaar kharaab kaam ke kaaran, Parmeshwar ke buddhi bolis, “Ham tumhaar lage nabi aur chela log ke bhejega. Aur tum usman se kuchh ke to hatya kar dega aur baaki ke sataayga. 50 Yahi kaaran abhi tak jetna nabi ke khuun, dunia ke suru hoy se bhais hei, uske saja ab sab log ke mili. 51 Isman Aibal se le ke Zekraaya ke khuun tak ke saja mila hei, jon ke hatya Parmeshwar ke ghar meñ bedi ke beech meñ bhais raha. Tum sab to jaruur iske saja bhuktega.” 52 “Tum kaanuun ke guru log ke khaatir ketna dukh ke baat hei! Tum to gyaan ke chaabhi apnaay lia hei, lekin bhittar khud nai jaata hei aur jon jaay maañge hei, uske bhi rokta hei.” 53 Jab Yeeshu huañ se jaay waala raha, tab Farisi aur ṭeecha log uske saja de ke soche lagin. Ulog Yeeshu se bahut cheej ke sawaal jawaab karin, 54 ki jisse ulog uske fasaay sake aur ulṭa baat pe pakaṛ le.

Luuk 12

1 Jab ki hajaar meñ log Yeeshu ke agal bagal jama hoy gain, hiañ tak ki dhakkam dhukka aur ek dusra ke uppar girat paṛat rahin, tab Yeeshu sab se pahile aapan chela log se bolis, “Farisi log ke jhuuṭa parchaar se bach ke rahna. Ulog to yahi rakam ke log ke beokuuf banaay hei. 2 Jon kuchh bhi lukaan hei u saamne aai, aur sab seekraṭ bhi saamne aai. 3 Jon kuchh bhi tum añdhera meñ bolega u sab ujaala meñ sunaai dei, aur jon bhi tum band ruum meñ fusfusaayga, u chhat pe se parchaar kara jaai.” 4 “E dost, ham tum sab se bataata hei, log se nai ḍarna. Ulog tumme maar dei, lekin uske baad, ulog aur kuchh nai kare sake hei. 5 Khali Parmeshwar hei jisse, tumme ḍare ke hei. U khali tumhaar jaan nai lei, lekin u tumme narak meñ bhi feke sake hei. Yahi khaatir khali Parmeshwar hei jisse tum ḍaro!” 6 “Kaa paañch chiṛia khali dui peisa meñ nai bikaay hei? Lekin Parmeshwar usman se ek ke bhi nai bhulaay hei. 7 Hiañ tak ki tumhaar muuṛ ke ek ek baar bhi gina gais hei. Yahi khaatir, nai ḍaro! Tum to bahut chiṛia se bhi jaada keemti hei!” 8 “Agar tum sab ke bataayga ki tum hamaar hei, tab Manush ke laṛka, Parmeshwar ke ainjals se bataai ki tum sab hamaar pichchhe chalta hei. 9 Lekin agar tum log manush ke saamne hamme nai apnaayga, tab tum log bhi Parmeshwar ke ainjal ke saamne nai apnaawa jaayga. 10 Agar tum Manush ke laṛka ke agaiñsṭ baat karega, tab tum maaf kar dewa jaayga, lekin agar tum Pawitr Aatma ke agaiñsṭ baat karega, tab tum maaf nai kara jaayga.” 11 “Jab tumme ofisa log ke saamne laawa jaai, tab tum chinta nai karna ki tum aapan bachaao meñ kaa bolega. 12 Kaahe ke Pawitr Aatma tumme wahi ṭaaim bataai ki tumme kon cheej bole ke hei.” 13 Bheeṛ meñ se ek admi Yeeshu se bolis, “Guru, hamaar bhaiya se bolo ki u hamaar sheya, jon hamaar bappa ham log ke khaatir chhoṛ gais raha, hamme de de.” 14 Yeeshu usse bolis, “Hamme kon u adhikaar dees hei ki ham tum log ke jaj bani aur sheya baaṭi?” 15 Tab Yeeshu ulog se bolis, “Saaodhaan raho, aur laalach se apne aap ke bachaao, kaahe ke koi ke jeewan uske dhan daulat se baṛa nai hoy hei.” 16 Aur Tab Yeeshu i kahaani sunaais, Ek dhani admi ke khet meñ khuub fasal bhais, 17 aur u aapan man meñ sochis, “Ham kon cheej kari? Hamaar lage to i sab rakkhe ke etna baṛa jagha nai hei.” 18 Baad meñ u bolis, “Ham janta hei ki hamme kon cheej kare ke hei. Ham aapan i godaam tuuṛ ke aur baṛa godaam wahiñ pe banaayga, aur wahi meñ ham aapan sab anaaj aur baaki cheej bhi rakkhega. 19 Aur tab ham apne aap se bolega, ‘Tum aapan waaste bahut saal ke khaatir cheej baṭor lia hei. Ab jio! Khaao, pio, aur mauj masti karo!’ 20 Lekin Parmeshwar usse bolis, ‘Beokuuf! Tum aaj raat ke mar jaayga. Tab jon sab cheej tum baṭora hei u kiske hoi?”’ 21 “Eisane u admi hei jon aapan waaste peisa baṭore hei, lekin Parmeshwar ke najar meñ dhani nai hei.” 22 Tab Yeeshu aapan chela log se bolis, “Ham tum log se bataata hei ki aapan jeewan ke waaste wari nai karo! I nai socho ki tum kon cheej khaayga aur kon cheej pahinega. 23 Khaana aur kapṛa se kahiñ jaada baṛh ke jeewan hei. 24 Kaua ke dekho! Ulog naa to kuchh bowe hei aur naa to kaaṭe hei, aur ulog ke lage rakkhe ke waaste jagha bhi nai hei. Lekin Parmeshwar u sab ke dekh bhaal kare hei! Aur tum to i chiṛia se jaada keemti hei! 25 Tum log meñ se kon hei jon wari kare se aapan jeewan lamba kare lei?. 26 Agar tum chhoṭa chhoṭa kaam nai kare sakta tab aur baat ke wari kaahe karta? 27 Dekho keise jañgli fuul fulaay hei! Ulog mehnat kar ke aapan kapṛa nai banaay hei. Aur i bhi sun lo, Soloman bhi aapan sab peisa se, i fuul ke rakam kapṛa nai pahine sakis. 28 Parmeshwar to jañgli graas ke bhi jon aaj hei aur kal aagi meñ feñk dewa jaai, u sab ke sundar sundar kapṛa pahinaay hei, to tumme kaahe nai pahinaai? Tumhaar biswaas ketna chhoṭa hei! 29 Wari nai karo ki kaa khaay ke hei aur kaa piye ke hei. 30 Khali wahi log jon Parmeshwar ke nai jaane hei, i sab cheej ke khaatir wari kari. Tumhaar Pita jaane hei ki tumme kaa chaahi. 31 Khali Parmeshwar ke raaj ke khojte raho, aur baaki sab kuchh tumme mil jaai. 32 “E hamaar chhoṭa chela log ke jhunḍ, ḍaro nai! Tumhaar Pita tumme raaj de maañge hei. 33 Jon kuchh bhi tumhaar lage hei, u sab bech ke aur gareeb meñ baaṭ deo. Aapan waaste eisan pes banaao jon kabhi faṭi nai, iske matlab hei ki swarag meñ eisan dhan baṭoro, jahañ naa to koi choraay sake hei aur naa to usman koi kirwa paṛe sake hei. 34 Tumhaar dil wahiñ laga rahi jahañ tumhaar khajaana hei.” 35 “Hardam taiyaar raho aur aapan batti baare raho, 36 ṭheek u naukar log ke rakam jon aapan maalik ke saadi meñ se lauṭe tak waiṭ kara kare hei. Jeise u aay ke nok kare hei, naukar wahi lage palla khol de hei. 37 U naukar log ketna khush naseeb hei, jon ke maalik lauṭe pe ulog ke jagte aur taiyaar paay hei! Ham tum se bataata hei ki u maalik aapan koṭ utaar ke aur aapan naukar ke beiṭhaay ke khaana khawaai aur sewa kari. 38 U naukar log khush naseeb hei jon ke maalik ulog ke taiyaar paay hei, chaahe u aadha raat ke aay ya dusra roj sabere! 39 I yaad rakhna ki agar ghar ke maalik janta ki kab chor aai, tab u aapan ghar meñ chori nai hoy deta. 40 Yahi kaaran hardam taiyaar raho, kaahe ke koi nai jaane hei ki Manush ke laṛka kab aai.” 41 Tab Peeṭa bolis, “E Prabhu, i kahaani khali tum ham se bataata hei, ki sab log se?” 42 Prabhu jawaab dees, “Eisan laayk aur samajhdaar naukar kon hei? I wahi hei jon ke maalik aapan sab naukar ke uppar ke leeḍa banaay hei ki u sab log ke ṭaaim se bhojan paani dei. 43 Khush naseeb hei u naukar jiske maalik jab lauṭe to uske weisaiyeñ karte paay! 44 Ham tum se bataata hei ki maalik eisan naukar ke aapan puura kaarbaar sambhaale ke de dei. 45 Lekin agar u naukar aapan man meñ i baat soche, ki uske maalik ke lauṭe meñ deri hei, aur baaki naukar ke maare peeṭe, aur apne khaay piye meñ laga rahe aur nasa meñ hoy jaay. 46 Aur eise hoi ki maalik wahi roj lauṭi jon roj uske koi waiṭ nai karat hoi, aur tab kaa hoi, uske maalik uske kaṛa se kaṛa saja deke bahire ulog ke sañghe chhoṛ dei jon pe bharosa nai kara jaay sake hei. 47 Agar naukar log u kaam kare ke taiyaar nai rahe hei, jon ulog ke maalik chaahe hei, tab ulog ke bahut maar lagi. 48 Lekin u naukar jon nai jaane ki ulog ke maalik kon cheej maañge hei, aur maar khaay ke kaam kare hei, to ulog ke kamti maar paṛi. Jon ke sab se jaada dewa gais hei, usse jaada maañga jaai, aur jon ke bahut jaada dewa gais hei, usse to aur jaada maañga jaai.” 49 “Ham dharti pe aagi lagaay aaya hei, aur yahi mañgta hei ki u jaldi se sulag jaay! 50 Hamme to abhi ek baptisma lewe ke hei, aur jab tak u hoy nai jaai, hamme bahut dukh sahe ke paṛi! 51 Kaa tum samajhta hei ki ham hiañ mel karaay aaya hei? Nai, ham to alag kare aaya hei. 52 Kaahe ki ab se jon ghar meñ paañch log hei, ulog meñ aksar jhagṛa hote rahi, teen ke agaiñsṭ dui, aur dui ke agaiñsṭ teen. 53 Sab ek dusra ke agaiñsṭ rahiyeñ, baap, beṭa ke aur beṭa, baap ke. Maañ, beṭi ke aur beṭi, maañ ke. Saas, bahu ke aur bahu, saas ke.” 54 Yeeshu bheeṛ se bolis, “Jab tum wesṭ se baadar aate dekhta hei, tab tum bolta hei, ‘Paani barsi,’ aur barse bhi hei. 55 Jab saauth se hawa chale hei, tab tum bolta hei, ‘Bahut jaada garam paṛi,’ aur weisaiyeñ hoy hei. 56 E muurakh log! Tum dharti aur asmaan dekh ke bataay sakta hei ki kaa hoy waala hei, lekin tum i nai janta ki abhi kaa hoy waala hei?” 57 “Kaahe nai tum apne aap samajh jaata hei ki kon raaiṭ cheej kare ke hei? 58 Jab koi tum pe dos lagaay hei, koṭ jaay se pahile uske hal kar leo. Agar tum eise nai kara to jaj ke aage ghaseeṭa jaayga. Aur tab jaj tumme jel ke adhikaari ke de dei, huañ tumme jel meñ band kar dewa jaai. 59 Tum huañ se nai chhuuṭ paayga jab tak ek ek senṭ nai chukaay dega.”

Luuk 13

1 Wahi ṭaaim Yeeshu ke bataawa gais ki Paaylaṭ kuchh Galeeli log ke marwaais raha jab ulog balidaan chaṛhaay gain raha. 2 Yeeshu jawaab dees, “Kaa tum samajhta hei ki ilog jon maara gain raha, u baaki Galeeli log se jaada paapi rahin, aur yahi kaaran u sab ke i dasa bhais raha? 3 Hargiz nai! Lekin tumme ham bataata hei ki agar tum nai pastaayga, to tum sab bhi maara jaayga. 4 U aṭhaara (18) log ke sañghe kon cheej bhais raha, jon log ke uppar Shiloh ke ṭaawa (tower) gira aur u sab dab ke mar gain. Kaa tum samajhta hei ki ulog Yarushalam meñ rahe waala log se jaada kharaab log rahin? 5 Hargiz nai! Lekin jab tak tum nai pastaayga, tum sab bhi yahi rakam naas hoy jaayga.” 6 Yeeshu ulog ke i kahaani sunaais, “Ek admi ke ek añguur ke khet raha aur usman ek anjeer ke peṛ bhi bois raha. Ek roj u admi usman se anjeer khoje gais, lekin uske ek bhi nai mila. 7 Tab u gaaḍna ke bolaay ke bolis, ‘Ham teen saal se i anjeer ke peṛ meñ fal khojte raha, lekin ek bhi nai mila. Iske kaaṭ ḍaaro! Khaahe ke jhuuṭṭe ke i jagha ghere hei?’ 8 Gaaḍna jawaab dees, ‘Maalik, i saal iske aur rahe deo, ham iske chaaro taraf khod ke khaad ḍaarega. 9 Aay waala saal agar isman fal nai lagi to jaruur ham iske kaaṭ dega.’ ” 10 Ek sabat ke roj Yeeshu ek Yahuudi ke parchaar kare waala jagha pe parchaar karat raha. 11 Wahiñ pe ek aurat rahi jon ke aṭhaara saal se dushṭ aatma bimaar rakkhis raha, uske kamar ṭehṛa hoy gais raha aur u koi rakam se seedha nai hoy sakat rahi. 12 Jab Yeeshu uske dekhis, tab aapan lage bolaay ke usse bolis, “E aurat, tum ab aapan bimaari se achchhi hoy gayi hei.” 13 U aurat ke uppar haath rakkhis, aur wahi lage u seedha khaṛi hoy gais aur Parmeshwar ke baṛaai kare lagis. 14 Huañ ke jon dekh bhaal karat raha, u Yeeshu pe bahut gussa bhais, kaahe ke u sabat ke roj koi ke achchha karis raha. Aur tab u sab log se bolis, “Ek hapta meñ chhe roj hoy hei jab hamme kaam kare ke rahe hei. Aur wahi ṭaaim aay ke aapan bimaari dekhaao, sabat ke roj nai.” 15 Prabhu tab jawaab dees, “Tum log kon ke bahkaay mañgta hei? Kaa tum meñ se koi aapan beil ya gadha ke khol ke sabat ke roj paani piaay nai le jaata hei? 16 I aurat jon Abraham ke gharaane ke hei, saitaan iske aṭhaara saal tak jakaṛ ke rakkhe raha. Kaa sabat ke roj iske bañdhan se mukti nai mile sake?” 17 Yeeshu ke jawaab se sab dusman log sarmaay gain. Lekin aur jon log huañ rahin, u sab khusi bhain i dekh ke ki Yeeshu keisan keisan kaam kare hei. 18 Yeeshu tab bolis, “Parmeshwar ke raaj keisan hei? Uske ham kis se tulna kari? 19 U eisan hei ki jab koi ek raai ke daana le jaay ke gaaḍan meñ boy de hei. Daana jame hei aur ek baṛa peṛ hoy jaay hei, aur chiṛia usman aapan ghosla banaay hei.” 20 Yeeshu fir se bolis, “Parmeshwar ke raaj ke tulna ham kisse kari? 21 I eisan hei ki jab ek aurat aaṭa ke tisra hissa meñ yeesṭ milaay hei. Aur thoṛa deri meñ sab aaṭa fuul ke ḍher hoy jaay hei.” 22 Yeeshu, nagar nagar, gaaoñ gaaoñ parchaar karte karte, Yarushalam ke bagal chala jaat raha. 23 Tab koi usse puuchhis, “E Prabhu, kaa khali thoṛa log hee bache saki?” Yeeshu jawaab dees, 24 “Patra palla se bhittar jaay ke kosis karo! Ham tum log se bataata hei ki bahut log patra palla se bhittar jaay ke kosis kari lekin jaay nai paai. 25 Jab ghar ke maalik uṭh ke ghar ke palla band kar de hei aur tum bahire khaṛa hoy ke palla nok karta hei, ‘E Swaami, hamaar waaste palla khol deo!’ Tab u boli, 'Ham tumme nai janta! tum kahañ se aaya hei.’ 26 Tab tum bolega, ‘Ham to tumhaar sañghe khaaya pia, aur tum to hamaar ṭaaun meñ parchaar kara!” 27 Lekin u boli, ‘Ham to tumme sachche ke nai janta hei! E dushṭ log! Ham se duur hoy jaao!’ 28 Tab tum daañt peesega aur royga kaahe ke tum Parmeshwar ke raaj meñ Abraham, Aayzak, Jaykab aur sab nabi ke dekhega, jab tum log ke bahire feka jaai. 29 Aur tab log eesṭ aur wesṭ, noth aur saauth se aay ke Parmeshwar ke raaj meñ bhojan kari. 30 Aur dekhna, jon pichchhe hei, u aage hoy jaai, aur jon koi aage hei u sab pichchhe rahe jaai.” 31 Ṭheek wahi ṭaaim kuchh Farisi aay ke Yeeshu se bolin, “Hiañ se chala jaao, kaahe ke Heraḍ tumme maare maañge hei.” 32 Yeeshu ulog se bolis, “U lomṛi se jaay ke bolo, ‘Ham aaj aur kal dushṭ aatma ke nikaarta hei aur bimaar log ke achchha karta hei aur tisra roj hamaar kaam khalaas hoy jaai.’ 33 Lekin hamme aaj, kal aur parso jaruur jaay ke hei. Kaahe ke i hoy nai sake ki koi nabi Yarushalam ke bahire maara jaai.” 34 “E Yarushalam! E Yarushalam! Tumhaar log to nabi log ke maar deen hei aur jon jon tumhaar lage bheja gain hei, ulog ke patthar se maarin hei! Ketna dafe ham mañgta raha ki jeise murgi aapan bachcha ke aapan pañkha ke nichche lukaay le hei, wahi rakam tumhaar bachchan ke saathe ham bhi kari. 35 Dekho, ab tumhaar Mandir ujaaṛa jaai, aur tum hamme u ṭaaim tak nai dekhega jab tak i nai bolega, ‘Ki dhann hei u jon Prabhu ke naam se aay hei!”

Luuk 14

1 Ek sabat ke roj, jab Yeeshu ek khaas Farisi ke ghare khaana khaay gais raha, tab uske bagal sab log dhyaan se dekhat rahin. 2 Aur achaanak huañ pe ek admi aais jiske haath aur goṛ fuula raha. 3 Yeeshu, Farisi log aur ruuls banaay waala baṛkua log se puuchhis, “Kaa i ṭheek hei ki sabat ke roj koi ke changa kara jaay?” 4 Lekin ulog chuppe rahin aur kuchh nai bolin. Yeeshu u bimaar admi ke haath pakṛis aur uske ṭheek kar ke ghare bhej dees. 5 Tab Yeeshu ulog se puuchhis, “Agar tum meñ se koi ke bul ya laṛka kuaañ meñ gir jaay tab kaa tum uske wahiñ chhoṛ dega kaahe ki u sabat ke roj hei, aur uske wahi lage bahire nai nikaarega?” 6 Ulog ke paas koi jawaab nai raha. 7 Jab Yeeshu dekhis ki kon rakam pahuna log aapan aapan waaste achchha achchha jagha khoje hei, tab u ulog se bataais, 8 “Jab tumme koi saadi meñ bulaay hei, tab sab se achchha jagha pe nai beiṭhna, kaahe ke ulog shaayd tum se bhi baṛa koi aur ke bhi bulaain hoi. 9 Aur fir ghar waala tum se aay ke boli, “Aapan jagha iske de deo, kaahe ki i tum se baṛa hei.” Tab tumme sarmaay ke dusra jagha beiṭhe ke paṛi. 10 Lekin agar tumme saadi meñ bulaawa jaay aur tum jaay ke pichchhe jagha khoj ke beiṭha, aur gharwaala aay ke tum se boli, “Dost, hiañ nai lekin i aage waala kursi pe beiṭho.” Tab tumhaar aadar sab ke saamne hoi. 11 Kaahe ki agar koi samjhe ki u sab se baṛa hei, tab uske nichche kara jaai, aur jon apne aap ke chhoṭa samjhe hei, uske baṛa kara jaai.” 12 Tab Yeeshu, jon uske bulaais raha, usse bolis, “Agar tum koi ke khaana pe bolaata hei, to aapan dost, bhaiya, saga palwaar, ya dhani log ke nai bolaana, kahiñ eise nai hoy jaay ki ulog bhi tumme badle meñ bolaay le aur jon cheej tum ulog ke sañghe kara hei u tumme lauṭaay de. 13 Lekin jab tumme koi ke khaana pe bolaay ke hei, to gareeb, langṛa luula, aur añdha log ke bolaao. 14 Tumme aasheesh mili kaahe ki ulog tumme lauṭaay ke nai bolaai, lekin uske badle meñ jab uske log jinda hoy jaai, tab uske fal tumme mili.” 15 Tab uske sañghe khaana khaaywaala ek mehmaan usse bolis, “Ulog ketna khush kismat hei jon Parmeshwar ke raaj meñ khaana khaai!” 16 Yeeshu usse bolis, “Ek dafe ek admi ek baṛa paaṭi rakkhis, aur usman bahut log ke bolaais. 17 Jab sab khaana taiyaar hoy gais, tab aapan naukar ke bolaay ke u bolis ki sab pahuna log se jaay ke bolo, ‘Aao, khaana taiyaar hei.’ ” 18 Lekin sab ke sab bahaana banaay lagin. Ek to bolis, 'Ham ek khet khareeda hei, hamme jaay ke uske dekhe ke hei. Hamme maaf kar deo, ham nai aay paayga.’ 19 Dusra bolis, ‘Ham aaj paañch joṛi bul khareeda hei, hamme u sab ke traay ke hei. Hamme maaf kar dena, ham nai aay paayga.’ 20 Ek aur bolis, “Ham aaj saadi kara, yahi kaaran ham nai aay sakta.” 21 Naukar aay ke aapan maalik se sab baat bataais. Aur tab ghar ke maalik gussaay ke naukar se bolis, “Ṭaaun ke kona kona meñ jaay ke jetna langṛa luula, añdha aur gareeb log mile, u sab ke jaldi se hiañ le aao.” 22 Aur jab naukar lauṭis, tab maalik se bolis, ‘Maalik, jeise tum ham se bola raha, weisaiyeñ ham kara, lekin abhi bhi aur log ke waaste bahut jagha hei.’ 23 Tab maalik bolis, “Jaao aur rasta rasta, kona kona chhaan leo, jon koi bhi mile, ulog ke jabran le aao, ki jisse hamaar ghar puura ke puura bhar jaay. 24 Ham tum se bolta hei ki jiske ham pahile bolaaya raha, usman se koi ek bhi hamaar khaana nai cheekhi!’ ” 25 Aur jab, ek baṛa bheeṛ Yeeshu ke sañghe chalat raha to u ghuum ke ulog se bolis, 26 “Agar koi hamaar pichchhe aay maañge hei, lekin aapan amma bappa, aurat aur laṛkan, bhaiya-bahini aur hiañ tak ki aapan jaan se bahut prem kare hei, to u hamaar chela nai bane sake hei. 27 Agar koi aapan kros uṭhaay ke hamaar pichchhe nai chali, to hamaar chela nai bane saki. 28 Maan leo, tum ek mahal banaay mañgta hei. To sab se pahile tum kaa karega? Kaa tum beiṭh ke hisaab kitaab nai karega ki ketna kharcha beiṭhi? 29 Nai to jab tum faaunḍeishan ḍaar dega aur fir uske puura nai kar paayga, to sab log tum pe hasi. 30 Ulog boli, ‘I admi mahal banaay ke suru to karis, lekin puura nai kare paais.’ 31 Kaa koi eisan raaja hei jon laṛaai kare jaai aur pahile beiṭh ke sallaah nai kari ki uske lage khali das hajaar saulja hei, aur uske dusman ke lage bees hajaar, tab hamla keise kara jaai? 32 Agar uske hamla kare ke taagat nai hei to u duur khaṛa hoy ke aapan duut bheji, aur saanti aur mel ke baat cheet kari. 33 Yahi rakam, tum meñ se koi hamaar chela nai bane sake hei jab tak tum aapan sab kuchh chhoṛ nai deo.’ ” 34 “Neemak to achchha hei, lekin agar uske sawaad chala jaay, to kon cheej se sawaad kara jaai? 35 Ab to u naa to khaad ke kaam aay sake aur naa to maṭṭi ke, khali uske bahire feka jaay hei. Agar tumhaar lage kaan hei aur tum sune sakta hei, to suno!”

Luuk 15

1 Ek roj ṭeks baṭore waala aur paapi log Yeeshu Maseeh ke lage uske sune ke waaste aain. 2 Farisi aur Maozas ke kaanuun ke ṭeecha log bhunbhunaay lagin aur bolin, “I admi to paapi log ke sañghe mile hei aur wahi log ke sañghe khaay piye hei!” 3 Tab Yeeshu ulog ke i kahaani sunaais, 4 “Agar tumhaar lage ek sao bheṛa rahta aur usman se ek heraay jaay, to tum kaa karta? Kaa tum u naainṭinaain ke khula meidaan meñ chhoṛ ke u ek jon heraay gais hei, uske jab tak mil nai jaay, nai khojta? 5 Aur jab u mil jaay to uske tum aapan kañdha pe uṭhaay ke khusi se, 6 ghare laay ke aapan dost aur paṛosi ke bolaay ke bolta hei, ‘Khusi manaao! Kaahe ke hamaar jon bheṛa heraay gais raha, u mil gais hei.’ 7 Ham tumme bataata hei ki yahi rakam ek man firaay waala paapi ke waaste swarag meñ bhi bahut khusi manaawa jaai, jab ek paapi u sao meñ se Parmeshwar ke bagal ghuumi aur naainṭinaain achchha log ke ghuume ke nai jaruurat hei.” 8 Aur tab Yeeshu ulog ke ek aur kahaani sunaais, “U aurat kon cheej kari jis ke lage das chaañdi ke sikka hei, aur usman se ek heraay jaay. Kaa u batti baar ke aur jhaaṛu lagaay ke tab tak nai khoji jab tak uske u mil nai jaai? 9 Aur jab mil jaai tab aapan dost ke bolaay ke boli, 'Aao hamaar sañghe khusi manaao, kaahe ke ham jon sikka heraay dia raha, u ab mil gais hei.’ 10 Yeeshu fir se bolis, “Yahi rakam Parmeshwar ke ainjals bhi khusi manaai, jab ek paapi aapan paap se pastaai.” 11 Yeeshu ulog se ek aur kahaani bataais, “Ek admi ke dui laṛka rahin. 12 Usman se jon chhoṭa raha, u aapan bappa ke lage aay ke bolis, “E bappa, jon hamaar hissa ke peisa hei, u hamme de deo.” Aur uske bappa weisaiyeñ karis. Jetna peisa raha, duuno meñ aadha aadha baaṭ dees. 13 Aur tab thoṛa roj meñ chhoṭa laṛka aapan hissa leke pardes chala gais, aur huañ puura peisa bekaar kaam meñ luṭaay dees. 14 U aapan puura peisa khalaas kar dees, aur wahi ṭaaim u des meñ akaal paṛ gais, aur u kangaal hoy gay. 15 Aur tab u jaay ke wahiñ ek admi ke ghare kaam kare laga, u admi uske khet meñ suar charaay ke waaste bhejis. 16 U bahut bhuuka raha, aur suar ke khaana khaay maañgat raha, uske koi khaana dewe ke taiyaar nai raha. 17 Aakhiri meñ u aapan hosh meñ aais aur bolis, ‘Hamaar bappa ke ketna naukar hei aur ulog ke peṭ bhar ke khaana mile hei, aur ham hiañ bhukke marta hei! 18 Ham aapan bappa ke lage jaayga aur usse bolega, ‘E bappa, hamme maaf kar deo. Ham tumhaar aur Parmeshwar ke agaiñsṭ paap kara hei. 19 Ab ham tumhaar laṛka bolaay ke kaabil nai hei, hamme ab ek naukar samajh ke rakh leo.’ ” 20 Aur wahi lage u uṭh ke aapan bappa ke ghare jaay laga. Lekin jab u ghar se kuchh duur pe raha ki uske bappa uske aate dekh lees aur uske uspe taras aay gais, aur dauṛ ke aapan laṛka ke gale lagaais aur chumma le lees. 21 U laṛka bolis, “E bappa, ham to tumhaar aur Parmeshwar ke agaiñsṭ paap kara hei, aur ab ham tumhaar laṛka bolaay laayk nai hei.” 22 Lekin uske bappa aapan naukar se bolis, “Jaldi se achchha achchha kapṛa laao, aur iske pahinaao. Iske haath meñ chhalla aur goṛ meñ juuta pahinaao, 23 aur jaldi se ek moṭa waala bachhṛa maaro aur pakaao, aur ham sab khaay ke khusi manaayga! 24 Kaahe ke i jon hamaar laṛka mar gais raha, ab jinda hoy gais hei aur heraay gais raha, ab mil gais hei.” Aur sab khusi manaay lagin. 25 Etne meñ uske baṛa laṛka, jon khet meñ kaam karat raha, ghare lauṭis, aur gaana bajaana aur naache ke awaaj sunis. 26 U ek naukar ke bolaay ke puuchhis, “I kaa hoy hei?” 27 Naukar bolis, “Tumhaar chhoṭa bhaiya lauṭ aais hei, aur yahi khaatir jab tumhaar bappa uske bhala changa dekhis, to khusi hoy ke sab se moṭa bachhṛa kaṭwaais hei.” 28 Aur tab u baṛa bhaiya gussaay gais aur ghar ke bhittar nai jaay maañgis. Ispe uske bappa bahire aay ke baṛa laṛka ke bhittar chale ke chirauri kare laga. 29 Lekin u aapan bappa se bolis, “Ham etna saal se tumhaar sewa karte raha, aur tumhaar ek baat bhi nai ṭaala, lekin tum aaj tak hamme ek bakri ke bachcha bhi nai dia ki ham aapan yaar dost ke bolaay ke paaṭi kari. 30 Aur tumhaar i laṛka jon tumhaar sab peisa veshya pe luṭaay dees, aur ab tum uske khaatir ek moṭa bachhṛa kaṭwaaya!” 31 Uske bappa bolis, “Hamaar beṭa, tum to hardam hamaar sañghe hei, aur jon kuchh hamaar hei u tumhaar to hei. 32 Lekin hamme khusi manaay ke chaahi kaahe ke i jon tumhaar bhaiya hei, i mar gais raha, aur ab jinda hoy gais hei, heraay gais raha, ab mil gais hei.”

Luuk 16

1 Yeeshu aapan chela log se bolis, Ek dhani admi ke ek meneja raha, jon uske kaam ke dekh bhaal karat raha. Lekin koi aay ke dhani admi ke bataais ki meneja uske peisa khuub uṛaay hei. 2 Dhani admi uske bolaay ke bolis, “I ham tumhaar baare meñ kaa sunta hei? Hamme bataao ki tum kon cheej kara hei! Ab tum hamaar meneja nai rahe sakta.” 3 Ab u meneja aapan man meñ sochis, “Ab ham kon cheej karega, hamaar maalik to hamme kaam se nikaare hei. Ham to mohṛhi bhi nai khode sakta, aur bheek maañge ke saram lage hei. 4 Ham samajh gaya ki hamme kaa kare ke chaahi ki jisse hamaar kaam bhi nai chhuuṭi aur sab koi aapan ghar meñ hamme ijjat se bolaai.” 5 Aur tab u ek ek karke aapan maalik ke sab karajdaar ke bolaais aur sab se pahila admi se puuchhis, “Tum hamaar maalik ke ketna karja hei?” 6 U admi bolis, “Ek sao leeṭa tel.” Meneja usse bolis, “I aapan bil leo aur beiṭh ke jaldi se isman ‘pachaas (50) ’ likho.” 7 Tab u dusra admi se puuchhis, “Tumhaar ketna karja hei?” U bolis, “Ek hajaar basta geñhu,” “I tumhaar hisaab hei, isman ‘aaṭh sao’ likho.” 8 Aur tab uske maalik u dhokebaaj meneja ke khuub baṛaai karis, kaahe ke u chalaaki se kaam nikaar lees raha, kaahe ke i ṭaaim ke log eisan bartaao kare hei ki jon roshni meñ kaam kare hei, ulog se bhi jaada chalaak rahe hei. 9 Ham tum se bolta hei, “Chalaaki ke peisa se aapan dost to banaay lega. Lekin jab u khalaas hoy jaai, tab tum anant jeewan meñ bulaay lia jaayga. 10 Jon koi ke chhoṭa chhoṭa baat pe biswaas kara jaay sake hei, u baṛa baat pe biswaas ke laayk hei. Aur jon pe chhoṭa baat ke biswaas nai kara jaay sake hei, tab u baṛa baat pe bhi biswaas kare laayk nai hoi. 11 Agar tumme paap ke dhan pe biswaas nai kara jaay sake hei to tumme kon sachcha dhan saupi? 12 Agar tum dusra ke dhan pe biswaas kare ke laayk nai hei, to jon tumhaar hei u tumme kaahe ke koi dei?” 13 “Tum dui maalik ke naukar nai hoy sakta hei. Tum ek ke dusra se jaada chaahega ya ek ke nai laaik karega aur dusra se jaada prem karega. Tum Parmeshwar aur peisa ke ek sañghe nai sewa kare sakta.” 14 Farisi log bahut jaada peisa se pyaar karat rahin. Aur jab ulog sunin ki Yeeshu kaa bole hei, to uske khilli uṛaay lagin. 15 Yeeshu ulog se bolis, “Tumahi log hei jon apne aap ke bahut achchha samajhta hei, lekin Parmeshwar tum sab ke dil ke baare meñ jaane hei. U sab jon admi ke khaatir bahut mahañga hei, Parmeshwar ke saamne bahut sasta hei.” 16 “Yuhanna baptisma de waala ke ṭaaim tak, Maozas ke kaanuun aur nabi log Parmeshwar ke raaj ke baare meñ susamaachaar parchaar karin raha aur, sab koi jabarjasti usman ghuse maañge hei. 17 Asmaan aur jameen heraay jaay sake hei, lekin Maozas ke kaanuun se ek chhoṭa baat bhi nai heraay sake hei. 18 Jon admi aapan aurat ke chhoṛ ke dusra aurat se saadi kar le hei, u byabhichaar kare hei. Aur jon u aurat se saadi kare hei jon ke admi uske chhoṛ dees hei, u bhi byabhichaar (aḍalṭri) kare hei.” 19 Ek dhani admi raha jon hardam mahañga kapṛa pahinat raha, aur hardam chamak dhamak aur bahut sukh se rahat raha. 20 Dusra bagal Laazras naam ke ek bahut gareeb admi, jon ghaao se bhara raha, aur u dhani admi ke faaṭak pe hardam chhoṛa jaat raha, 21 ki jisse u aapan peṭ, jon u dhani admi ke ṭaibal se tukṛa gire, wahi se bhar le. Aur khali yahi nai, kutta bhi uske ghaao ke chaaṭa karat rahin. 22 Eisan bhais ki jon kangaal admi raha, u mar gais aur ainjals aay ke uske Abraham ke godi meñ pahuñchaay dees. U dhani admi bhi mara aur uske maṭṭi de dewa gais. 23 U dhani admi narak gais, aur bahut peeṛa sahis, aur aapan aañkhi uṭhaais to dekhis ki u kangaal Laazras Abraham ke godi meñ hei. 24 Tab u dhani admi jor se Abraham se bolis, “Ham pe daya karo! Laazras ke bhejo ki u aapan uñgri paani meñ bhijaay ke hamaar jeebh ke ṭhañḍa kare, kaahe ke ham to i aagi meñ taṛapta hei!” 25 Lekin Abraham bolis, “Yaad karo beṭa, tum aapan laaif meñ bahut sukh uṭhaaya, tumhaar lage sab achchha cheej raha aur Laazras ke lage sab kharaab cheej raha, lekin ab i to saanti paais hei aur tum taṛapta hei. 26 Iske chhoṛ ke tumhaar aur hamaar beech meñ ek gahira gaḍḍha hei, agar hiañ se koi u paar jaay maañge to nai jaay sake hei, aur huañ se koi hiañ aay maañge to nai aay sake.” 27 Tab u dhani admi bolis, “E Abraham, hamaar pita, ham binti karta hei ki Laazras ke hamaar bappa ke ghare bhejo, 28 kaahe ke hamaar lage paañch bhaiya hei, ulog ke chetaaoni de ke hei, kahiñ eise nai hoy ki ulog bhi i narak meñ aay jaai.” 29 Abraham bolis, “Tumhaar bhaiya log ke lage Maozas aur baaki nabi ke buks hei, ulog uske suni.” 30 Dhani admi bolis, “E Pita Abraham, etna bas nai hei. Agar murda se lauṭ ke koi ulog ke lage jaay, tabahi ulog badli.” 31 Lekin Abraham bolis, “Agar ulog Maozas aur nabi ke nai suni, to jon murda se lauṭ ke jaai, uske bhi nai maani.”

Luuk 17

1 Yeeshu aapan chela log se bolis, “Hardam kuchh naa kuchh rahi jon log ke paap kare ke kaaran hoy sake hei, aur jon i karaay hei, uspe afsos hei! 2 Yahi achchha hota agar uske gaṭai meñ ek baṛa patthar baañdh ke aur uske samundar meñ giraay dewa jaay, ki jisse u chhoṭa log se paap nai karwaay. 3 Yahi kaaran saaodhaan raho. “Agar tumhaar bhaiya paap kare hei to uske ḍaaṭo, aur agar u pastaay hei to uske maaf kar deo. 4 Agar u ek roj meñ saat dafe tumhaar agaiñsṭ paap kare aur fir aay ke saato dafe tum se maafi maañge aur bole, ‘Ham pastaata hei,’ to tum uske maaf kar deo.” 5 Tab chela log Yeeshu se bolis, “Ham log ke biswaas majbuut banaao!” 6 Yeeshu jawaab dees, “Agar tumhaar biswaas sarso ke daana ke baraabar hota, aur tum malbari ke peṛ se bolta, ‘Jaṛ se ukhaṛ ke jaao aur samundar meñ lag jaao,’ to u tumhaar baat maan leta. 7 Tum meñ se kon hei ki jab tumhaar naukar jon khet jote hei aur bheṛa charaay hei, aur jab u khet se lauṭ ke aay, to u usse boli, ‘Jaao jaldi se khaana khaay leo?’ 8 Nai, tum i nai bolega. Tum bolega ‘Hamaar khaana banaao, aur jab tak ham khaai pee, tab tak tum hamaar sewa karo, tab tum khaay pee lena.’ 9 Kaa ek naukar ke uske maalik uske sewa kare ke khaatir dhanbaad nai de sake hei? 10 Aur yahi rakam tum bhi jab u sab kaam kar leta hei, jon tumme dewa gais hei tab bolo, ‘Ham to wahi maamuli kaam kara jon hamme kare ke raha.’ ” 11 Jab Yeeshu Yarushalam ke taraf jaat raha, tab Saamria aur Galeel ke beech se hoy ke nikris. 12 Aur ek gaaoñ meñ gais, to thoṛa duur pe khaṛa das koṛhi uske milin. 13 Ulog chillaay ke bolin, “E Yeeshu, E Swaami, ham pe daya karo!” 14 Yeeshu ulog ke bagal dekh ke bolis, “Jaao aur apne aap ke paadri ke dekhaao.” Aur eise bhais ki rasta meñ jaate jaate ulog ṭheek hoy gain. 15 Aur jab usman se ek dekhis ki u achchha hoy gais hei, tab bahut jor se chillaay ke Parmeshwar ke baṛaai karte lauṭ aais. 16 U muh ke bal Yeeshu ke goṛ pe gir paṛis aur uske bahut dhanbaad dees. U admi ek Saamri raha. 17 Is pe Yeeshu puuchhis, “Kaa das admi achchha nai bhain raha? To u nao admi kahañ hei? 18 Kaahe ke khali ekke pardesi Parmeshwar ke dhanbaad de ke waaste lauṭ ke aais hei?” 19 Tab Yeeshu u admi se bolis, “Uṭho aur jaao, tumhaar biswaas tumme achchha kar dees hei.” 20 Kuchh Farisi Yeeshu se puuchhin ki Parmeshwar ke raaj kab aai. Yeeshu ulog ke jawaab dees, “Jab Parmeshwar ke raaj aai tab dekhaai nai dei. 21 Koi nai boli, ‘Dekho u hiañ hei! Ya huañ hei!’ Kaahe ke Parmeshwar ke raaj tumhaar beech meñ hei.” 22 Yeeshu aapan chela log se bolis, “U ṭaaim aai jab tum Manush ke laṛka ke roj dekhe ke maañgega, lekin dekhe nai paayga. 23 Log tum se boli, ‘Huañ dekho!’ ‘Hiañ dekho!’ U ṭaaim tum chala nai jaana aur ulog ke pichchhe bhi nai bhagna. 24 Manush ke laṛka ke roj, u rakam rahi jeise asmaan meñ ek bagal se dusra bagal tak bijli chamke hei. 25 Lekin pahile to, uske bahut dukh uṭhaay ke hei, aur i jamaana ke sab log uske rijekṭ kar dei. 26 Jab Manush ke laṛka aai, tab jeise Noa ke roj raha, weisaiyeñ rahi. 27 Log u roj tak khaat piyat rahin, saadi byaah karat rahin, jon roj tak Noa jahaaj meñ nai gais. Tab ek baṛa baaṛh aais aur sab kuchh naas hoy gais. 28 Loṭ ke ṭaaim meñ bhi eisehiyeñ bhais raha. Sab koi khaawat piyat, len den karat, peṛ paudha lagaawat aur ghar baar banaawat rahin. 29 Lekin jon roj Loṭ, Sadom se nikar gais, wahi roj asmaan se aagi aur flaims giris aur sab ke naas kar dees. 30 Jon roj Manush ke laṛka saamne aai, u roj bhi ṭheek eisehiyeñ hoi.” 31 “U roj jon chhat pe rahi aur ulog ke cheej ghar ke bhittar rahe jaai, to uske lewe ke waaste nichche nai utarna, aur yahi rakam jon khet meñ rahi, ulog ke ghar nai lauṭe ke chaahi. 32 Loṭ ke aurat ke yaad karna. 33 Jon koi bhi aapan jaan bachaay ke kosis kari, u uske khoy dei, aur jon aapan jaan suru meñ khoi, u uske bachaay lei. 34 Ham tum se bataata hei u raat ke dui jane ek chaṭaai pe rahi, ek ke le lewa jaai aur dusra ke chhoṛ dewa jaai. 35 Dui aurat ekke jagha pe chakki peesat hoi, ek ke le lewa jaai aur dusri ke chhoṛ dewa jaai. 36 Dui admi khet meñ hoi, ek ke le lewa jaai aur dusra ke chhoṛ dewa jaai.” 37 Tab chela log Yeeshu se puuchhis, “E Prabhu, i sab kahañ hoi?” Yeeshu bolis, “Jon jagha laash rahi huañ geedaṛ to jaruur rahi.”

Luuk 18

1 Yeeshu aapan chela log ke ek kahaani bataais ki keise ulog hardam bina niraas hoy, preya karte rahin, 2 “Ek ṭaaun meñ ek jaj raha, jon Parmeshwar se bhi nai ḍarat raha aur naa to koi admi ke parwaah karat raha. 3 Wahi ṭaaun meñ ek bidhwa bhi rahat rahi jon uske lage roj roj aay ke bolat rahi, “Hamaar nyaay karo aur hamaar dusman se hamme bachaao!” 4 Kuchh ṭaaim tak to u jaj uske nai sunis. Lekin aakhri meñ haar maan ke aapan man meñ sochis, ‘Ham to Parmeshwar se nai ḍarta hei aur naa to koi ke parwaah karta hei. 5 Fir bhi bhale i bidhwa hamme roj roj tang kare hei, ham iske nyaay jaruur karega, nai to i hamaar naak meñ dam kar dei.’” 6 Prabhu bolis, “U kruk jaj kaa bolis, suno! 7 To fir Parmeshwar jiske u apne chunis hei, kaa uske nyaay nai kari jon raat din uske bolaate rahe hei? Kaa u ulog ke khaatir deri lagaai? 8 U jaruur jaldi kari aur ulog ke madat kari. Lekin jab Manush ke laṛka aai to kaa u dharti pe koi biswaasi ke paai?” 9 Yeeshu kuchh log ke kahaani sunaais, jon sochat rahin ki ulog dusra se achchha hei aur baaki log ulog se nichche hei. 10 “Ek dafe dui admi Mandir meñ preya kare gain, usman se ek Farisi aur dusra ṭeks baṭore waala raha. 11 Farisi khaṛa hoy ke aapan man meñ preya kare laga, “E Parmeshwar, ham tumme dhanbaad deta hei ki ham dusra log ke rakam ṭhaggu, ya peṭṭu aur byabhichaar kare waala nai hei, aur naa to i ṭeks baṭore waala ke rakam hei. 12 Ham to ek hapta meñ dui dafe upwaas rakhta hei aur jon kuchh hamme mile hei uske daswa hissa tumme de deta hei.’ 13 Lekin ṭeks baṭorewaala duur khaṛa hoy ke asmaan ke taraf bhi nai dekhis, aur aapan chhaati peeṭ peeṭ ke bolis, ‘E Parmeshwar, ham paapi pe daya karo!’ 14 Tab Yeeshu bolis, ‘Jab duuno admi ghare gain, tab ṭeks baṭorewaala naa ki Farisi, Parmeshwar ke najar meñ achchha admi maana gais. Kaahe ke jon koi apne aap ke baṛa banaay hei, wahi chhoṭa kara jaai, aur jon koi apne aap ke chhoṭa kare hei, uske baṛa banaawa jaai.’ ” 15 Kuchh log to aapan laṛkan ke bhi Yeeshu ke lage laay lagin ki jisse u laṛkan pe aapan haath rakkhe, lekin jab chela log i dekhin to sab ke ḍaaṭe lagin! 16 Lekin Yeeshu u bachcha log ke aapan lage bolaay ke bolis, “Bachcha log ke hamaar lage aay deo, aur ulog ke roko nai, kaahe ke Parmeshwar ke raaj eisane log ke hei. 17 Ham tum se sachche bolta hei! Jon koi Parmeshwar ke raaj bachcha log ke rakam nai apnaay hei, ulog uske raaj meñ kabhi nai jaay saki.” 18 Ek khaas admi Yeeshu se puuchhis, “E achchha guru, ham kaa kari ki hamme anant jeewan mili?” 19 Yeeshu usse bolis, “Tum hamme kaahe ke achchha bolta hei? Khali Parmeshwar achchha hei. 20 Tum kaanuun to janta hei, ‘Byabhichaar nai karna. Hatya nai karna. Chori nai karna. Dusra ke waaste jhuuṭa gawaahi nai dena. Aapan maiya aur bappa ke aadar karna.” 21 U admi tab bolis, “Ham to chhoṭa se i sab kaanuun maanta hei.” 22 Jab Yeeshu i sunis, tab bolis, “Abhi bhi tumme ek cheej kare ke bacha hei. Sab kuchh jon tumhaar lage hei, u sab bech ke gareeb meñ baaṭ deo, aur tab tumhaar khaatir swarag meñ bahut dhan hoi. Aur fir aay ke hamaar pichchhe chalo.” 23 Lekin i sab sun ke u bahut soch meñ paṛ gais, kaahe ke u bahut dhani admi raha. 24 Yeeshu jab dekhis ki u ketna udaas hoy gay hei, tab bolis, “Dhani log ke Parmeshwar ke raaj meñ aay ke waaste bahut kaṛa baat hei! 25 Usse sahaj to i hei ki ek uuñṭ, ek sui ke naake meñ se eezi se nikar jaai, lekin i nai hoy sake hei ki ek dhani admi Parmeshwar ke raaj meñ jaay saki.” 26 Jab bheeṛ i baat sunin, ulog puuchhin, “Tab keise koi bache saki?” 27 Yeeshu bolis, “Jon cheej admi log nai kare sake, u Parmeshwar kare sake hei.” 28 Tab Peeṭa bolis, “Dekho, ham bhi to sab kuchh chhoṛ ke tumhaar pichchhe chal paṛa.” 29 Yeeshu bolis, “Ham tumme sachche bataata hei eisan koi nai hei, jon aapan ghar, aurat, bhaiya-bahini, maiya-bappa aur laṛkan bachchan Parmeshwar ke khaatir chhoṛe hei, i ṭaaim uske laaif meñ bahut kuchh mili. Lekin aage chal ke wahi log ke anant jeewan bhi mili.” 31 Tab Yeeshu aapan baarah chela log ke alge le jaay ke bolis, “Suno! Ham log ab Yarushalam jaata hei. Jon bhi kuchh Manush ke laṛka ke baare meñ nabi log likhin raha, u sab ab puura hoi. 32 U ab geir Yahuudi ke haath meñ de dewa jaai aur uske bahut apmaan hoi. Uske sañghe log kharaab kharaab harkat kari aur uspe thuuki bhi. 33 Uske bahut jaada peeṭe ke baad uske maar dei, lekin tisra roj u jinda hoy jaai.” 34 Lekin i sab baat u chela log nai samajhe sakin, ki Yeeshu kaa bole hei. U jon bhi kuchh bolis raha, u gupt ruup meñ raha, aur ilog ke samajh meñ nai aais. 35 Jab Yeeshu Jeriko ke nagichche pahuñchis, tab wahiñ pe ek añdha, rasta ke kinaare beiṭha bheek maañgat raha. 36 Jab u añdha bheeṛ ke chale ke awaaj sunis, tab puuchhe lagis, “I sab kaa hoy hei?” 37 Log uske bataais, “Naasrat ke Yeeshu jaay hei.” 38 Tab u añdha jor se chillaay ke bolis, “E Yeeshu, Ḍeiviḍ ke laṛka, ham pe daya karo!” 39 Jon log rasta pe aage aage jaat rahin, ulog añdha ke ḍaaṭin aur bolin ki u chuppe hoy jaay. Lekin u añdha kaahe ke chuppe rahe, u aur jor se chillaais, “Ḍeiviḍ ke laṛka, ham pe daya karo!” 40 Yeeshu ruk gais aur hukum dees ki u admi uske lage laawa jaay, aur jab u nagichche aay gais, tab puuchhis, 41 “Tumhaar waaste ham kon cheej kare sakta hei?” Añdha bolis, “E Prabhu, yahi ki ham fir se dekhe lagi.” 42 Yeeshu usse bolis, “Tab dekho! Tumhaar biswaas tumme ṭheek kar dees hei.” 43 Aur wahi lage u añdha dekhe laga aur Parmeshwar ke baṛaai karte Yeeshu ke pichchhe pichchhe chal paṛis. Aur jab sab log dekhis to Parmeshwar ke baṛaai kare lagin.

Luuk 19

1 Jeriko se hoy ke Yeeshu jaat raha. 2 Huañ pe Zekias naam ke ek ṭeks baṭore waala log ke leeḍa raha, aur u bahut dhani admi raha. 3 U Yeeshu ke dekhe maañgat raha, lekin bheeṛ bahut raha aur u bauna raha. Yahi kaaran u Yeeshu ke nai dekhe paat raha. 4 U jaldi se dauṛ ke ek gular ke peṛ pe chaṛh gais, kaahe ke Yeeshu wahi rasta se jaata. 5 Jab Yeeshu u jagha pe pahuñchis, tab uppar dekh ke bolis, “Zekias, jaldi nichche aao, kaahe ke hamme aaj tumhaar ghare rahe ke hei.” 6 Khusi khusi, Zekias wahi lage nichche aay gais aur Yeeshu ke aapan sañghe aapan ghare le gais. 7 Jon log i sab dekhis, to baṛbaṛaay lagin aur bolin, “I admi to ek paapi hei aur Yeeshu yahi ke ghare jaay hei!” 8 Tab Zekias khaṛa hoy ke Yeeshu se bolis, “Prabhu, dekho ham aapan aadha propaṭi gareeb meñ baaṭ dega aur agar ham koi se bhi anyaay kar ke kuchh lia hoyga, to ham ulog ke chaar guna lauṭaay dega.” 9 Tab Yeeshu Zekias se bolis, “Aaj i ghar meñ mukti aais hei, kaahe ke i admi bhi Abraham ke laṛka hei. 10 Lekin Manush ke laṛka to eisan log ke khoj ke mukti dewaay ke waaste aais hei.” 11 Jab bheeṛ Yeeshu ke baat sunat rahin, to Yeeshu ulog ke ek kahaani bataais kaahe ki u sab Yarushalam ke nagichche pahuñch gain raha, aur log soche lagin ki Parmeshwar ke raaj aay ke ṭaaim hoy gay hei. 12 Yeeshu tab bolis, Ek raaj kumaar raha aur ek dafe u ek duur des gais ki raaja ban ke fir lauṭe. 13 Jaay se pahile u aapan das naukar ke bolaais aur ek ek ke kuchh peisa dees aur bolis, “Hamaar lauṭe tak is se kamaai karna.” 14 Lekin huañ ke log uske haiṭ karat rahin, aur ulog ek duut ke uske pichchhe bhejis aur bataain ki jaay ke sab log ke bataao ki, “Ham sab nai mañgta ki i admi ham pe raaj kare.” 15 Aur jab u raaja ban ke lauṭis tab u aapan das naukar ke bolaais, jiske u peisa dees raha, ki jisse u pata lagaay sake ki uske peisa se ketna kamaais hei. 16 Sab se pahila naukar aay ke bolis, “E swaami, tumhaar peisa se ham das guna aur jaada kamaay lia hei.” 17 Raaja bolis, “Saabaas, hamaar achchha naukar, tum to chhoṭa chhoṭa kaam meñ bharosa ke laayk hei. Ham tumme das ṭaaun ke bos banaayga.” 18 Fir dusra naukar aay ke bataais, “E swaami, tumhaar peisa se ham paañch guna aur kamaaya.” 19 Raaja bolis, “Tum paañch ṭaaun ke bos bano.” 20 Ek aur naukar aay ke bolis, “Swaami, dekho i tumhaar peisa hei, ham iske rumaal meñ baañdh ke sambhaal ke rakkha raha. 21 Ham to tum se bahut ḍarta hei, kaahe ke tum bahut kaṛa admi hei. Jon cheej tum nai rakhta hei, uske uṭhaay leta hei, aur jon tum nai boya, wahi jaay ke kaaṭ leta hei.” 22 Raaja bolis, “E bekaar naukar! Tum jon sab hamme bola wahi tum pe laagu hei! Tum to janta hei ki ham kaṛa admi hei, aur jon ham nai rakhta, uske uṭhaay leta hei aur jon nai boya, wahi kaaṭ leta hei. 23 Tum hamaar peisa kaahe nai benk meñ rakkha ki ham aapan peisa byaaj sahit le leta?” 24 Jon log huañ khaṛa raha usse bolis, “Isse u sab peisa le leo aur uske de deo jiske lage das guna hei.” 25 Lekin ulog usse bolin, “Swaami, uske lage to das guna hei!” 26 Raaja jawaab dees, “Jiske lage hei uske aur mili. Lekin jiske lage nai hei, usse u bhi le lewa jaai jon uske lage hei. 27 Ab hamaar dusman log ke leke aao, jon hamme nai maañgat rahin ki ham u sab ke raaja bani. Hamaar saamne ulog ke jaan se maar ḍaaro!” 28 Jab Yeeshu sab baat bol dees, tab sab ke aage aage Yarushalam ke bagal chalis. 29 Jab u Beitfage aur Bethani meñ u pahaaṛ jis ke naam ‘Jaituun’ raha, uske lage aais, tab aapan chela log meñ se dui ke aage i bol ke bhej dees. 30 “Saamne waala gaaoñ meñ jaao. Huañ pahuñchte tumme ek gadhi ke bachcha bañdha mili, u bachcha pe abhi tak koi bhi sawaar nai karis. Uske khol ke hamaar lage le aao. 31 Agar koi tum se puuchhi, ‘Iske kaahe kholta?’ to bolna, ‘Prabhu ke iske jaruurat hei.”‘ 32 Uske chela log jaay ke weisaiyeñ paain jeise Yeeshu bataais raha, 33 Jab ulog gadhi ke bachcha ke kholat rahin, tab uske maalik aay gais aur puuchhis, “Tum log i bachcha ke kaahe ke kholta hei?” 34 Ulog jawaab deen, “Prabhu ke iske jaruurat hei.” 35 Aur tab u bachcha ke Yeeshu ke lage le gain, aur uske uppar aapan kapṛa bichhaay ke Yeeshu ke us pe beiṭhaay deen. 36 Aur jab u jaay laga, tab huañ ke log aapan aapan kapṛa rasta pe bichhaay lagin. 37 Jab Yeeshu Jaituun pahaaṛ se nichche utre laga to huañ pe jon chela log ke bheeṛ raha ek sañghe jor se chillaay ke Parmeshwar ke baṛaai kare lagin, kaahe ke ulog sab chamatkaari kaam dekhin raha jon Yeeshu karis raha. 38 “Dhann hei u raaja jon Prabhu ke naam se aay hei. Swarag meñ saanti hoy aur asmaan meñ. Prabhu ke mahima hoy.” 39 Bheeṛ meñ se kuchh Farisi Yeeshu se bolin, “E guru, aapan chela log ke ḍaaṭo!” 40 Lekin Yeeshu bolis, “Agar ilog chup hoy jaai to patthar chillaay lagi.” 41 Aur jab Yeeshu Yarushalam ke nagichche pahuñch gais, tab u jagha dekh ke roy dees, 42 aur u bolis, “Kaa achchha hota ki tum, khali tum, aaj ke roj saanti ke baat janta. Lekin ab u tumhaar aañkhi se sab chhipaan hei. 43 Lekin, ṭaaim aai ki jab tumhaar dusman tumme chaaro bagal se gher lei aur tumme dabaay dei. 44 Aur tab ulog tumme aur tumhaar laṛkan ke maṭṭi meñ milaay dei. Ek patthar pe patthar khaṛa nai rahe saki. I eise hoi kaahe ke tum u ṭaaim ke nai pahichaana jab tum pe daya kara jaat raha.” 45 Tab Yeeshu Mandir meñ gais aur biznes kare waalan ke bahire nikaare laga, aur bolis, 46 “Baaibal meñ likhaan hei, ‘Hamaar ghar preya ke ghar rahi,’ lekin tum log to iske ḍaaku ke aḍḍa banaay dia!” 47 Sab roj Yeeshu Mandir meñ parchaar karat raha, lekin huañ ke baṛa paadri aur paṛha likha log ke mukhia uske maare ke waaste kosis kare lagin. 48 Lekin ulog ke koi bhi mauka nai milat raha ki Yeeshu ke naas kare, kaahe ke sab log uske baat dhyaan se sunat rahin.

Luuk 20

1 Ek roj Yeeshu Maseeh Mandir meñ susamaachaar ke baare meñ bataat raha aur parchaar karat raha, tab huañ ke baṛa paadri aur paṛha likha log aapan sañghe des ke jaana maana admi ke sañghe aay ke, 2 Yeeshu se sawaal kare lagin, “Kiske hukum se tum i kaam karta hei? Aur u kon hei jon tumme hukum dees hei?” 3 Tab Yeeshu jawaab dees, “Ham bhi tum se ek sawaal puuchhega. Tum hamme bataao, 4 Yuhanna ke kon baptisma dees raha? Kaa swarag se hukum mila raha ki admi log ke bagal se?” 5 Is ke baare meñ u sab apne meñ baat cheet kare lagin, “Agar ham bolega ‘Swarag se’, to u boli, tab tum sab uspe biswaas kaahe nai kara. 6 Lekin agar ham bolega, ki ‘Admi log ke bagal se’ to sab koi ham log ke patthar se maari, kaahe ke sab jaane hei ki Yuhanna ek nabi hei.” 7 Tab ulog jawaab dees, “Ham nai janta ki kiske bagal se u hukum mila raha.” 8 Tab Yeeshu bolis, “Ham bhi tumme nai bataay sakta ki i kaam kare ke hamme kon hukum dees hei.” 9 Tab Yeeshu ulog ke ek kahaani sunaais, “Ek dafe ek admi añguur ke khet boy ke, kisaan ke kiraaya pe de dees aur apne duur des ghuume chala gay. 10 Jab fasal kaaṭe ke ṭaaim aais, tab u admi aapan ek naukar kisaan ke lage bhejis ki kuchh añguur leke aay jaay. Lekin kisaan log uske maar peeṭ ke khaali haath lauṭaay deen. 11 Ab maalik ek dusra naukar ke bhejis, lekin kisaan log wahi kaam karin, naukar ke maar peeṭ ke beijjati kar ke khaali haath lauṭaay deen. 12 Tisra roj wahi rakam maalik tisra naukar ke bhejis, aur kisaan uske bhi maar peeṭ ke nikaar deen. 13 Tab khet ke maalik bolis, 'Ab ham kaa kari? Ham aapan dulaara laṛka ke bhejega. Ham janta hei ki ulog iske aadar kari!’ 14 Lekin jeise kisaan log u laṛka ke dekhin, aapas meñ baat kare lagin, 'Ek roj yahi khet ke maalik ban jaai. Aao ham log iske maar ḍaari aur i khet ham log ke hoy jaai!’ 15 Ulog u laṛka ke khet se bahire nikaar ke maar ḍaarin. Yeeshu puuchhis, “Tab u khet ke maalik u sab ke kaa kari? 16 U aay ke sab kisaan ke maar ḍaari aur aapan khet ke dusra kisaan ke de dei.” I baat sun ke sab log bole lagin, “Eise kabhi nai hoy paay!” 17 Lekin Yeeshu ulog ke bagal dekh ke bolis, “Tab is ke matlab kaa hei jon vachan meñ likha hei, ‘Jon patthar ke kaapenṭa log ṭhukraay deen raha, ab wahi kona ke khaas patthar ban gais hei.’ 18 Jon bhi koi i patthar se ṭakraai, uske ṭukṛa ṭukṛa hoy jaai, aur jon ispe giri u pisaay jaai” 19 Baṛa paadri log aur paṛha likha log samajh gain ki Yeeshu i kahaani wahi log ke baare meñ bole hei. Ulog to Yeeshu ke wahi lage pakṛaay maañgat rahin lekin huañ jon bheeṛ raha usse ulog ḍarat rahin. 20 Ab Yeeshu ke dusman mauka khojat rahin. Ulog kuchh jaasuus, jon dharam ke naam pe chalat rahin, huañ bhejin ki Yeeshu ke chhoṭa se galti pe pakaṛ ke aur Romi adhikaari ke haath meñ de de. 21 Jaasuus log Yeeshu se puuchhin, “E guru, ham sab to janta hei ki tum hardam sachche bolta hei aur raaiṭ baat bataata hei, aur i bhi ki tum kabhi koi ke saaiḍ bhi nai leta, iske sañghe Parmeshwar ke rasta sachchaai se bataata hei. 22 Hamme bataao, ‘Raaja ke ṭeks dewa jaay ya nai?’ ” 23 Yeeshu to jaanat raha ki ulog uske fasaay maañge hei. 24 Tab u bolis, “Hamme ek chaañdi ke sikka dekhaao. Ispe kis ke chhaapa aur naam hei?” “Raaja ke,” ulog bolin. 25 Tab Yeeshu ulog se bolis, “Tab jon bhi Raaja ke hei, u uske deo. Aur jon Parmeshwar ke hei, u Parmeshwar ke deo.” 26 Ab to Yeeshu ke dusman bhi uske koi galti nai pakaṛ paain, lekin uske jawaab sun ke hairaan hoy gain aur chuppe rahe gain. 27 Saduuki log, jon log murda meñ se jinda hoy pe biswaas nai karat rahin, ulog Yeeshu ke lage aain. Aur puuchhin, 28 “E guru, Maozas to hamaar khaatir likhis hei, ‘Agar ek admi saadi kare aur uske ekko bachcha nai hoy, aur u mar jaay, to u admi ke bhaiya aapan bhaiya ke aurat se saadi kar le ki u aapan bhaiya ke waaste aulaad peida kare.’ 29 Ek dafe saat bhaiya rahin. Pahila bhaiya saadi karis, lekin bina laṛkan ke mar gais. 30 Dusra bhaiya aapan bidhwa bhauji ke sañghe saadi karis, aur u bhi bina laṛkan ke mar gais. 31 Tisra ke sañghe bhi yahi bhais. Yahi rakam saato bhaiya bina aulaad ke mar gais. 32 Aakhri meñ u aurat bhi mar gais. 33 Aur jab u sab bhaiya fir se jinda hoi, tab u aurat kon ke patni hoi? Kaahe ke saato to uske sañghe saadi karin raha.” 34 Yeeshu jawaab dees, “I janam ke log saadi byaah kare hei. 35 Lekin aay waala ṭaaim meñ pichhla janam meñ jon maris raha aur fir se jinda hoy ke laayk hei, ulog meñ saadi byaah nai hoi. 36 Ulog to ainjals ke rakam rahi jon kabhi nai mare saki. Ulog to Parmeshwar ke santaan hei, kaahe ke ulog mar ke jinda hoy gain hei. 37 Maozas bhi to i baat ke jare waala jhaaṛi ke kahaani meñ dekhaais raha, hiañ pe u Prabhu ke ‘Abraham ke Parmeshwar, Aayzak ke Parmeshwar aur Jaykab ke Parmeshwar’ bole hei. 38 U mara log ke nai, lekin jon jinda hei, ulog ke Parmeshwar hei, kaahe ke sab log uske khaatir jinda hei.” 39 Kuchh log jon Maozas ke kaanuun pe chalat rahin, ulog jawaab deen, “E guru, tum ṭheek bola hei!” 40 Aur fir iske baad Yeeshu se koi baat puuchhe ke himmat nai karis. 41 Yeeshu puuchhis, “Log kaahe ke bole hei ki Maseeha, Raaja Ḍeiviḍ ke santaan ke hoi? 42 Ḍeiviḍ to apne aapan Psalms meñ bole hei, ‘Prabhu hamaar Prabhu se bolis, hamaar raaiṭ saaiḍ beiṭho, 43 jab tak tumhaar dusman ke tumhaar goṛ tak nai kar dei. 44 Ḍeiviḍ to khud uske ‘Prabhu’ bole hei. Tab u uske laṛka keise hoy sake hei?” 45 Jab sab koi sunat rahin aur Yeeshu aapan chela log se bolis, 46 “Kaanuun ke guru log se saaodhaan rahna, khaas karke ulog se jon lamba lamba kapṛa pahine aur idhar udhar ghuume hei, aur jab ulog maakeṭ aay hei to sab log jhuk ke ulog se namaste kare hei, aur chech meñ ulog ke khaas jagha mile hei, aur paaṭi ke ṭaaim ulog achchha achchha jagha maañge hei. 47 Wahi log bidhwa ke ghar haṛap le hei aur dekhaawe ke khaatir lamba lamba preya kare hei. Ulog ke to bahut jaada saja mili.”

Luuk 21

1 Yeeshu fir aapan aañkhi uṭhaay ke dekhis ki keise dhani log aapan aapan daan beg meñ chhoṛe hei. 2 Aur u i bhi dekhis ki ek gareeb bidhwa dui sikka usman chhoṛis hei. 3 Aur tab Yeeshu bolis, “Ham tum log se sachche bataata hei ki i gareeb bidhwa sab se jaada daan chhoṛis hei. 4 Kaahe ki sab log aapan bachat meñ se daan dees, lekin i to jon kuchh bhi iske kamaai raha, u sab daan kar dees.” 5 Jab kuchh log Mandir ke baare meñ baat karat rahin, ki keise u sundar sundar patthar se bana hei, tab Yeeshu bolis, 6 “Kaa tum i sab patthar ke dekhta hei? Ek ṭaaim aai jab ek bhi aapan jagha pe nai bacha rahi. Sab giraay dewa jaai.” 7 Kuchh log puuchhin, “Guru ji, i sab baat kab hoi? Aur jab hoi tab hamme keise pata lagi?” 8 Yeeshu bolis, “Saaodhaan raho, kahiñ tumme koi bahkaay nai de, kaahe ke bahut log hamaar naam se aay ke boli, ‘Ham wahi hei’ aur ‘Ṭaaim aay gais hei’ lekin tum sab saaodhaan rahna, uske pichchhe pichchhe nai chala jaana.” 9 Jab tum laṛaai aur hañgaama ke charcha sunega, tab ḍar nai jaana, kaahe ke i sab ke hoy ke jaruuri hei, lekin ant wahi ṭaaim nai hoi jaai.” 10 Tab u bolis, “Ek jaati dusra jaati se, aur ek raaj dusra raaj pe hamla kari. 11 Bhayaanak erthquaik aai, jagha jagha pe kharaab kharaab bimaari aur akaal paṛi, asmaan pe bhayankar cheej aur baṛa baṛa saain dekhaai. 12 Lekin i sab baat hoy se pahile hamaar naam ke kaaran tum pakṛaayga aur museebat sahega. Tum sab ke chech meñ le jaay ke tumhaar uppar koṭ kachahri karke tumme saja mili aur jel meñ ḍaara jaai. Aur hamaar kaaran tum log raaja aur hakeem ke saamne laawa jaayga. 13 Tab yahi ṭaaim tumhaar gawaahi aur dewe ke ṭaaim hoi. 14 Chinta nai karna ki tum aapan bachaao meñ kaa bolega. 15 Kaahe ke ham tumme eisan buddhi aur boli de dega ki tumhaar dusman bhi tumhaar saamne tumhaar apmaan nai kare paai. 16 Aur tumhaar maiya bappa, bhaiya, palwaar, aur dost bhi tumme dhoka deke pakaṛwaai aur tum meñ se ketna log ke marwaay bhi ḍaari. 17 Hamaar naam ke kaaran tumme kaafi log nai laaik kari. 18 Fir bhi tumhaar muuṛ ke ek bhi baar naas nai hoi. 19 Aapan majbuuti se tum bacha rahega.” 20 Jab tum dekhega ki Yarushalam ke chaaro bagal saulja hei, tab jaan lena ki iske naas hoy waala ṭaaim aay gay hei. 21 Agar tum Juḍia meñ rahta hei, to pahaaṛ pe bhaag jaao, aur jon ṭaaun ke bhittar rahe hei, ulog bahire nikar jaao, aur jon log gaaoñ meñ rahe hei, ulog ṭaaun meñ nai aana. 22 I jon saja ke ṭaaim hei yahi sab baat likhaan raha aur ab puura bhi hoi. 23 I ṭaaim maañ bane waali aurat ke khaatir bahut kharaab rahi, aur jon duudh piaay hei uske khaatir bhi kharaab hoi. Kaahe ke des meñ bahut museebat aai aur bahut log ke Parmeshwar ke saja bhi mili. 24 Bahut log talwaar se bhi maara jaai aur kaafi log to dusra des bandi banaay ke le jaawa jaai. Yarushalam pe bhi dusra des ke raaj chali, jab tak ki ulog ke ṭaaim puura nai hoy jaai. 25 “Suuraj, chaañd aur taara meñ rakam rakam ke saain dekhaay lagi. Aur dunia meñ sab jaati ke log meñ sankaṭ aay lagi. Samundar garji aur baṛa baṛa halkora uṭhi, tab sab log ghabraay jaai. 26 Log i dekh ke ḍar jaai ki dunia meñ kaa hoy hei aur behosh hoy jaai. Asmaan ke sab sakti hilaawa jaai. 27 Tab Manush ke laṛka dekhaai dei, u baadar meñ se bahut baṛa mahima ke sañghe aai. 28 Aur jab i sab hoy lagi, tab ḍarna nai, seedha muuṛ uṭhaay ke khaṛa hoy jaana, kaahe ke tab tumhaar mukti nagichche rahi. 29 Tab Yeeshu ek kahaani sunaais, “Tum anjeer ke peṛ aur dusra peṛ ke dekhega, 30 jab usman nawa patti nikre lagi, tab tum samajh jaata ki garmi ke mausam aay waala hei. 31 Aur yahi rakam, jab tum i sab hote dekhega to samajh jaana ki Parmeshwar ke raaj nagichche hei.” 32 “Yaad rakhna, jab tak i sab baat nai hoi, tab tak i peeṛhi ke ant nai hoi. 33 Asmaan aur jameen nai rahi, lekin hamaar vachan hardam rahi.” 34 “Saaodhaan rahna, eise nai hoy ki tum khali khaay piye meñ mast raho, aur jindagi ke chinta meñ daba raho, aur achaanak u roj fanda ke rakam tumhaar uppar aay jaai. 35 Yahi rakam u roj dunia ke sab log pe bina bataay aay jaai. 36 Sab ṭaaim saaodhaan rahna, aur preya karte rahna, ki jisse i sab baat se tum bache sako aur Manush ke laṛka ke saamne khaṛa hoy ke tumme himmat rahi.” 37 Din meñ Yeeshu Maseeh Mandir meñ jaay ke parchaar karat raha, lekin raat meñ u jaay ke Jaituun pahaaṛ pe rahat raha. 38 Aur sab log sabere uṭh ke uske lage Mandir meñ uske achchha achchha baat sune ke waaste aat rahin.

Luuk 22

1 Ab Akhmeeri (bina yeesṭ ke) roṭi ke teohaar, jon ke fasah bhi bole hei, aay waala raha. 2 Baṛa paadri aur agua log i taak meñ rahin ki keise Yeeshu ke maara jaay, kaahe ke ulog usse ḍare lagin raha. 3 Aur tab saitaan Juḍas Iskariyoti meñ ghus gais, jon baarah chela log meñ se ek raha. 4 Juḍas jaay ke baṛa paadri aur Mandir ke pulis se baatcheet karis ki keise u Yeeshu ke pakaṛwaay sake hei. 5 Ulog bahut khusi bhain aur Juḍas ke peisa deke khaatir raaji hoy gain. 6 Juḍas ulog ke baat maan ke achchha mauka khoje laga ki keise u bina koi ke janwaay uske pakaṛwaai. 7 Akhmeeri roṭi waala teohaar aay gais, aur isman fasah ke bheṛa ke bachcha ke bali chaṛhaay ke raha. 8 To Yeeshu, Peeṭa aur Yuhanna se bol ke bhejis, “Jaao aur hamaar khaatir fasah ke teohaar ke khaana ke taiyaari karo ki ham sab usman bhaag lei.” 9 Lekin ulog puuchhin, “Ham kahañ tumhaar khaatir iske taiyaari kari?” 10 Yeeshu ulog se bolis, “Jeise tum ṭaaun meñ ghusega, tumme ek admi mili jon paani ke ghaṛa liye hoi, uske pichchhe pichchhe tum bhi u ghar meñ chala jaana jisman u jaai. 11 U ghar ke maalik se bolna, ‘Hamaar guru puuchhe hei ki u aapan chela log ke sañghe kahañ fasah ke khaana khaai?’ 12 Ghar ke maalik tumme uppar le jaai aur baṛa ruum dekhaai jon kaam meñ laay ke waaste taiyaar hei. Wahiñ taiyaari karo.” 13 Peeṭa aur Yuhanna chala gain. Ulog wahi sab paain jeise Yeeshu bataais raha, aur ulog huañ pe fasah ke bhojan taiyaar karin. 14 Jab ṭaaim bhais ki Yeeshu aur uske chela log bhojan kare, 15 tab Yeeshu ulog se bolis, “Hamaar etna dil karat raha ki dukh uṭhaay se pahile ham tum log ke sañghe i fasah ke bhojan kari. 16 Ham tum se bataata hei ki ham tum log ke sañghe dusra fasah ke bhojan nai karega jab tak Parmeshwar ke raaj puura nai hoy jaai.” 17 Tab Yeeshu ek pyaala añguur ke ras aapan haath meñ leke, dhanbaad deke bolis, “Iske leo aur aapas meñ baaṭ leo. 18 Ham tumme bataata hei ki jab tak Parmeshwar ke raaj nai aai, ham waain nai piega.” 19 Tab u aapan haath meñ roṭi leke, dhanbaad dees, aur uske tuuṛ ke aapan chela log ke dees. Tab u bolis, “I hamaar deñhi hei jon tumhaar waaste dewa jaay hei, iske khaao aur hamme eisehiyeñ yaad karna!” 20 Jab ulog khaay leen, tab Yeeshu ek dusra pyaala aapan haath meñ lees, aur bolis, “I khuun jon tumhaar waaste bahaaya jaay hei, ek nawa vaacha hei. 21 Lekin, dekho! Jon hamme dhoka dei, u yahiñ hamaar sañghe ṭaibal pe hei! 22 Manush ke laṛka to weisaiyeñ mari jeise uske khaatir Parmeshwar maañgat raha, lekin jon uske dhoka se pakaṛwaai, uske khaatir bahut kharaab hei!” 23 Tab ulog aapas meñ puuchhe lagin ki kon i kaam kari. 24 Chela log jhagṛa kare lagin ki ulog meñ se kon sab se baṛa hei. 25 Tab Yeeshu ulog ke bataais, Aur raaja log aapan log pe hukum chalaawe hei, aur shaktishaali neta apne aap ke sab ke dost bataay hei. 26 Lekin tum eise nai rahna. U jon tum meñ sab se baṛa hei, u sab se chhoṭa bani, aur jon neta hei, u naukar ke rakam rahi. 27 Baṛa kon hei? Jon khaana khaay hei ki jon khaana baaṭe hei? Kaa wahi jon khaana khaay hei? Lekin ham to tumhaar beech meñ khaana baaṭewaala hei. 28 Tum sab hamaar sañghe sab museebat meñ raha. 29 Aur jeise hamaar Pita hamme raaj dees hei, weisaiyeñ ham bhi tumme wahi hak deta hei. 30 Tum hamaar raaj meñ hamaar sañghe beiṭh ke khaayga aur piega, aur raaj gaddi pe beiṭh ke Israayel ke baarah ṭraaib pe nyaay karega. 31 Yeeshu bolis, “Saayman, hamaar baat suno! Saitaan i hak maañg lees hei ki tumhaar ṭesṭ le, tum sab ke geñhu ke rakam faṭak ke, aur achchha ke kharaab se alag kar dei.” 32 Lekin Saayman, ham tumhaar khaatir preya kara hei ki tumhaar biswaas bana rahe. Aur jab tum hamaar lage lauṭ ke aayga, tab aapan bhaiya log ke madat karega.” 33 Peeṭa bolis, “E Prabhu, ham to tumhaar sañghe jel meñ jaay ke aur mare ke waaste bhi taiyaar hei!” 34 Yeeshu jawaab dees, “Peeṭa ham tumme bataata hei ki murga ke bole se pahile teen dafe tum bolega ki tum hamme nai janta hei.” 35 Tab Yeeshu aapan chela log se puuchhis, “Jab ham tumme bina pes, bina beg aur bina juuta ke bheja raha, tab kaa tumme koi cheej kamti bhais raha?” Ulog bolin, “Nai to, koi cheej kamti nai bhais!” 36 Tab Yeeshu ulog se bolis, “Lekin ab jiske paas pes hei, u uske leke jaay, wahi rakam beg bhi leke jaay, aur jiske paas talwaar nai hei, u aapan kapṛa bech ke talwaar khareed le. 37 Kaahe ke Baaibal meñ likhaan hei, ‘U apraadhi ke sañghe gina jaai.’ Yahi hamaar baare meñ likhaan raha, aur bahut jaldi puura bhi hoi.” 38 Chela log bolin, “Prabhu hiañ dui talwaar hei!” “Etna bas hei!” Yeeshu bolis. 39 Jeise u hardam karat raha, Yeeshu Jaituun pahaaṛ pe gais, aur uske chela log bhi uske sañghe gain. 40 Aur jab ulog huañ pahuñchin tab u aapan chela log se bolis, “Preya karo ki tumhaar ṭesṭ nai lewa jaay.” 41 Tab Yeeshu thoṛa aage jaay ke ghuṭna ṭek ke preya karis, 42 “E Pita, agar tum maañgo, to i dukh ke pyaala hamme piye nai dega. Fir bhi hamaar ichchha nai, lekin tumhaar ichchha puura hoi” 43 Tab ek ainjal uske madat ke khaatir aais. 44 Yeeshu gahira peeṛa meñ raha aur dukhi hoy ke dil se preya karis, ki uske paseena khuun ban ke jameen pe gir paṛis. 45 Preya kar ke Yeeshu uṭhis, aur aapan chela log ke lage gais. Ulog dukh ke kaaran thak ke soy gay rahin. 46 Yeeshu ulog se bolis, “Tum log kaahe ke sota hei? Uṭho aur preya karo ki tum log ke ṭesṭ nai lewa jaai.” 47 Jab Yeeshu baat karat raha, tab ek baṛa bheeṛ aay gais. Usman sab se aage Juḍas raha, jon baarah chela meñ se ek raha. U seedha aay ke Yeeshu ke chumma lees. 48 Yeeshu, Juḍas se puuchhis, “Kaa tum Manush ke laṛka ke chumma leke, dhoka se pakaṛwaay mañgta hei?” 49 Jab Yeeshu ke chela log dekhis ki kaa hoy waala hei, tab ulog Yeeshu se puuchhis, “He Prabhu, bolo to ham talwaar chalaai?” 50 Etna bhi nai, usman se ek to baṛa paadri ke naukar pe talwaar chalaay dees aur uske lefṭ kaan kaaṭ dees. 51 “Bas karo!” Yeeshu bolis. Tab u naukar ke kaan chhuis aur uske achchha kar dees. 52 Tab Yeeshu baṛa paadri aur Mandir ke pulis aur agua log, jon uske pakṛe aain raha usse bolis, “Kaa tum log ḍanḍa aur talwaar leke koi chor ke pakṛe aaya hei? 53 Ham to tumhaar sañghe raat din Mandir meñ raha, aur tum hamme tab nai pakṛa. Lekin i ṭaaim tumhaar hei aur añdhera ke taagat bhi hei.” 54 Yeeshu pakṛaay gais aur ulog uske baṛa paadri ke ghare le gain, aur Peeṭa duur se ulog ke peechha karat raha. 55 Kuchh log añgna meñ aagi baar ke uske bagal meñ beiṭhe rahin, aur Peeṭa bhi wahi log ke lage jaay ke beiṭh gais. 56 Tab ek naukraani uske dekhis, aur dhyaan se uske bagal dekh ke bolis, “I bhi to Yeeshu ke sañghe raha!” 57 Peeṭa bolis, “E aurat, ham i admi ke nai janta!” 58 Kuchh deri ke baad koi aur uske bagal dekhis aur bolis, “Tum bhi to ulog meñ se ek hei!” “Nai, bilkul nai!” Peeṭa jawaab dees. 59 Aur ek ghañṭa ke baad ek dusra admi jor deke bolis, “Ham daawa se bolta hei ki i admi ulog ke sañghe raha, kaahe ki i bhi to Galilee hei!” 60 Lekin Peeṭa bolis, “E bhaai, ham nai janta ki tum kaa bakta hei!” Aur jab, Peeṭa bolte raha, tab murga bolis. 61 Aur tab Prabhu Yeeshu ghuum ke Peeṭa ke bagal dekhis. Aur Peeṭa ke yaad aais ki Prabhu usse kon cheej bolis raha, “Bihaan sabere murga bole se pahile tum teen dafe bolega ki tum hamme nai janta hei.” 62 Aur Peeṭa bahire jaay ke fuuṭ fuuṭ ke roy lagis. 63 Jon log Yeeshu ke pakṛin raha, uske bahut beijjati karin aur khuub maarin aur peeṭin. 64 Ulog Yeeshu ke aañkhi pe paṭṭi baañdh ke bolin, “Bataao, tumme kon maaris?” 65 Ulog uske khilli uṛaat rahin aur jhuuṭ jhuuṭ baat bolat rahin. 66 Sabere sabere, des ke neta log, baṛa paadri log, aur paṛha likha Maozas ke kaanuun jaane waala baṛkuan, ek sañghe milin aur Yeeshu ke ulog ke aage laawa gais. 67 Ulog bolin, “Hamme bataao! Kaa tum Maseeh hei?” Yeeshu jawaab dees, “Agar ham tumme bataayga to tum sab biswaas nai karega. 68 Aur agar ham ek sawaal karega, to tum sab jawaab nai dega. 69 Lekin abhi se, Manush ke laṛka, Mahaan Parmeshwar ke raaiṭ saaiḍ beiṭhi.” 70 Tab sab koi puuchhin, “Kaa tum Parmeshwar ke laṛka hei?” Yeeshu bolis, “Tumahi to bolta hei ki ham hei!” 71 Ulog bolin, “Ab hamme gawaahi ke kaa jaruurat hei! I to aapan muh se khud ugal dees hei aur ham sab sun lia hei.”

Luuk 23

1 Sabha se sab koi uṭh ke, Yeeshu ke Paaylaṭ ke saamne le gay. 2 Huañ ulog Yeeshu pe dos lagaay lagin, “Ham log i admi ke aur log ke bahkaate aur ham log ke raaja ke ṭeks de se rokte pakṛa hei. Aur i bole hei ki yahi hamaar raaja Maseeha hei.” 3 Paaylaṭ Yeeshu se puuchhis, “Kaa tum Yahuudi ke raaja hei?” “I to tum khud bolta hei,” Yeeshu jawaab dees. 4 Tab Paaylaṭ, baṛa paadri aur bheeṛ se bolis, “Ham i admi meñ kuchh dos nai paaya.” 5 Lekin ulog jor deke bolin, “I Galeel se leke sab Juḍia meñ parchaar kar ke sab ke bahkaay hei, aur etna hee nai, hiañ bhi i aay gais hei.” 6 Jab Paaylaṭ i sunis tab puuchhis, “Kaa i admi Galeel ke hei?” 7 Jab Paaylaṭ jaanis ki Yeeshu, Heraḍ ke raaj se aais hei, tab u Yeeshu ke Heraḍ ke paas bhej dees. Heraḍ u ṭaaim Yarushalam meñ raha. 8 Jab Heraḍ, Yeeshu ke dekhis to bahut khusi hoy gais, kaahe ki u bahut roj se Yeeshu ke dekhe maañgat raha. Heraḍ, Yeeshu ke baare meñ bahut kuchh sunis raha, aur aasra karat raha ki u uske chamatkaar karte dekhi. 9 Heraḍ, Yeeshu se bahut sawaal karis, lekin Yeeshu ek bhi jawaab nai dees. 10 Baṛa paadri aur Maozas ke kaanuun ke guru log bhi huañ khaṛa hoy ke Yeeshu ke agaiñsṭ kharaab kharaab cheej ke dos lagaay lagin. 11 Heraḍ aur uske saulja log Yeeshu pe hase lagin aur uske sañghe kharaab saluuk kare ke baad uske chamke waala kapṛa pahinaay ke Heraḍ ke paas lauṭaay deen. 12 Wahi roj se Heraḍ aur Paaylaṭ dost ban gain, isse pahile u duuno dusman rahin. 13 Paaylaṭ tab baṛa paadri, aur agua log aur baaki log ke bolaais. 14 U sab se bolis, “Tum Yeeshu ke hamaar paas laaya hei ki u samasya peida kare hei. Lekin ham tum sab ke saamne usse sawaal kara, aur ham to usman koi dos nai paaya, jon tum sab bolta hei ki i karis hei. 15 Heraḍ bhi isman galti nai paais hei yahi khaatir iske hamaar lage lauṭaay dees hei. I admi ke maut ke saja nai mile ke chaahi! 16 Yahi khaatir ham iske khali chaabuk lagwaay ke chhoṛ dega.” Paaylaṭ i kaaran eise bolis raha ki fasah ke teohaar meñ uske ek keidi ke chhoṛe ke raha. 18 Lekin bheeṛ chillaay uṭhis, “Yeeshu ke maar deo! Hamme Barabba ke deo!” 19 Barabba wahi admi raha jon ṭaaun meñ hañgaama karaais raha aur hatya ke jurum meñ jel meñ rakkha gais raha. 20 Paaylaṭ to maañgat raha ki u Yeeshu ke chhoṛ de, yahi kaaran u bheeṛ se ek dafe fir se baat karis. 21 Lekin ulog chillaate rahin, “Uske kros pe chaṛhaao! Kros pe chaṛhaao!” 22 Paaylaṭ fir tisra dafe ulog se bolis, “I admi kaa galti karis hei? Ham to isman koi kharaabi nai dekha ki jisse iske maut ke saja mile. Ham iske chaabuk lagwaay ke chhoṛ dega.” 23 Sab log jor jor se chillaate rahin aur uske pichchhe paṛ gain ki Yeeshu ke kros pe chaṛhaawa jaay. 24 Aakhri meñ, Paaylaṭ u sab ke baat maan lees. 25 Tab u Barabba ke, jon hatya aur hañgaama karaat raha, ulog ke maañg pe, chhoṛ dees. Aur fir Paaylaṭ, Yeeshu ke ulog ke hawaale kar dees, ki jisse ulog jon cheej maañge uske sañghe kare. 26 Jeise saulja log Yeeshu ke le jaat rahin, ulog gaaoñ se ṭaaun ke taraf aate Saayman naam ke ek Kureni ke pakṛin aur kros ke uske kañdha pe rakkhin, ki jisse u Yeeshu ke pichchhe pichchhe le chale. 27 Yeeshu ke pichchhe ek bahut baṛa bheeṛ aat raha, aur bheeṛ meñ aurat log bhi rahin jon Yeeshu ke waaste rowat aur chillaat rahin. 28 Yeeshu aurat log ke taraf ghuum ke bolis, “Yarushalam ke sab beṭi. Hamaar khaatir nai ro! Aapan aur aapan laṛkan ke waaste ro. 29 Ek roj log boli, ‘U aurat jis ke paas aulaad nai hei ulog khush kismat hei!’ 30 U ṭaaim sab log pahaaṛ se boli, ‘Hamaar uppar giro!’ aur chhoṭa chhoṭa pahaaṛ se boli, ‘hamme lukaay leo!’ 31 Kaahe ki agar i hariyar peṛ ke sañghe hoy sake hei to suukha peṛ ke sañghe kaa hoi?” 32 Dui aur admi jon apraadhi rahin, ulog ke bhi Yeeshu ke sañghe maut ke saja hoy gais. 33 Jab saulja log u jagha pe pahuñchin, jiske naam “Khopṛi” raha, tab huañ pe Yeeshu ke sañghe dui aur apraadhi ke kros pe chaṛhaain, ek ke Yeeshu ke i bagal aur dusra ke uske u bagal. 34 Yeeshu bolis, “E Pita, ilog ke maaf karo, kaahe ke ilog nai jaane hei ki ilog kaa kare hei.” Saulja log daaoñ lagaay ke Yeeshu ke kapṛa ke apne meñ baaṭ leen. 35 Sab log huañ khaṛa khaṛa sab dekhat rahin, hiañ tak ki agua log bhi Yeeshu ke taana maarat rahin, “I to ketna log ke bachaais. Agar i Parmeshwar ke chuna Maseeh hei, to kaahe nai apne aap ke bachaay!” 36 Kuchh saulja Yeeshu ke khilli uṛaay ke uske khaatir sasta waain leke aain. 37 Aur ulog bolin, “Agar tum Yahuudi ke raaja hei to apne aap ke bachaay leo!” 38 Uske uppar ek saain lagaay deen raha, jisman likha raha, “I Yahuudi ke raaja hei.” 39 Jon dui Yeeshu ke sañghe laṭkaan rahin, usman se ek apraadhi i bol ke uske ninda karis, “Kaa tum Maseeh nai hei? Agar hei to apne aap ke aur hamme bhi bachaao!” 40 Lekin dusra apraadhi uske ḍaaṭis aur bolis, “Kaa tum Parmeshwar se bhi nai ḍarta hei? Tumme bhi to wahi saja mila jon iske mila hei? 41 Hamme to wahi saja mila jon hamme mile ke chaahi, lekin i to koi kharaab kaam nai karis hei.” 42 Tab u Yeeshu se bolis, “E Yeeshu, jab tum aapan raaj meñ aana, tab hamme yaad karna!” 43 Tab Yeeshu bolis, “Ham tum se promis karta hei ki aaj tum hamaar sañghe swarag lok meñ rahega.” 44 Baarah baje ke ṭaaim, suuraj chhip gais aur asmaan kariya hoy gay, aur teen baje tak puura des meñ añdhiyaar chhaais raha, Mandir ke parda bhi beech meñ se faṭ gais. 46 Yeeshu jor se chillaay ke bolis, “Pita ji, ham aapan jaan tumhaar haath meñ deta hei!” Yahi bol ke Yeeshu mar gais. 47 Jab Romi saulja i dekhis to Parmeshwar ke baṛaai kare laga aur bolis, “Sachche ke i admi ke koi dos nai raha!” 48 Ek baṛa bheeṛ i bhayaanak seen dekhe ke waaste huañ rahin. Ulog jab i sab dekhin, tab ulog ke dil ṭuuṭ gais aur ulog ghare chale gain. 49 Jon sab Yeeshu ke kareeb dost aur aurat log jon Galeel se uske sañghe aain rahin, ulog kuchh duur pe khaṛa hoy ke i sab dekhat rahin. 50 Huañ pe ek admi raha jiske naam Josaf raha, u Armathia ke rahe waala raha aur huañ ke maha sabha ke memba bhi raha. Josaf ek achchha aur dharam pe chale waala admi raha. Lekin u sabha ke kaam se raaji nai raha aur u Prabhu ke raaj ke khoj meñ hardam laga rahat raha. 52 Josaf jaay ke Paaylaṭ se Yeeshu ke boḍi maañgis. 53 U boḍi ke kros se nichche utaaris, aur malmal ke kapṛa meñ uske lapeṭ ke kabar meñ rakkhis, jon chaṭṭaan kaaṭ ke banaawa gais raha, aur jisman koi aur boḍi abhi tak nai rakkha gais raha. 54 Suk ke roj raha, aur sabat suru hoy waala raha. 55 U aurat log jon Galeel se Yeeshu ke sañghe aain raha, pichchhe pichchhe jaay ke kabar ke dekhin aur i bhi dekhin ki laash keise rakkha gais hei. 56 Tab ulog jaay ke achchha mahke waala masaala aur senṭ taiyaar karin aur, sabat ke roj ulog araam karin kahe ke yahi Maozas ke kaanuun raha.

Luuk 24

1 Hapta ke pahile roj suuraj jeise nikra, weise u sab aurat mahke waala masaala, jon ulog taiyaar kare rahin, leke kabar pe gain. 2 Ulog jab dekhin ki kabar se patthar haṭa hei. 3 Tab bhittar gain. Lekin Prabhu Yeeshu ke laash nai paain. 4 Ulog ekdam hairaan hoy ke wahiñ khaṛe ke khaṛe rahe gain, tab dui admi ujjar chamke waala kapṛa pahin ke ulog ke lage khaṛa hoy gain. 5 U aurat log ekdam ḍar ke maare aapan muuṛ jameen tak jhukaay leen, tab usman se ek admi bolis, “Tum jinda ke murda meñ kaahe ke khojta hei? 6 Yeeshu hiañ nai hei, kaahe ke u jinda hoy gais hei. Yaad karo jab u Galeel meñ raha tab u tum se bolis raha, ‘Manush ke laṛka ke jaruuri hei ki uske admi ke haath meñ saupa jaai aur u tisra roj jinda hoy jaai.’ ” 8 Tab ulog ke yaad aais ki Yeeshu kaa bolis raha. 9 Meri Magdalini, Joanna aur Jeims ke amma, Meri aur ulog ke sañghe aur jon aurat rahin, jon kabar pe gain raha, aay ke huañ jon sab baat bhais raha, u gyaara chela log ke bataain. 11 Chela log sochin ki i sab baat bekaar hei, aur ulog biswaas nai karin. 12 Lekin Peeṭa uṭhis aur dauṛ ke kabar pe gais, aur jab u jhuk ke bhittar dekhis to khali malmal ke kafan ke kapṛa dekhaai dees, aur sab baat pe hairaan hoy ke ghar lauṭ aais. 13 Wahi roj usman se dui admi Immaaus naam ke gaaoñ jaat rahin, jon Yarushalam se lagbhag saat meel ke duuri pe raha. 14 Jeise ulog baat karat rahin ki i sab keise bhais raha, 15 Yeeshu apne aap aay ke ulog ke bagal meñ chale laga. 16 Ulog uske dekhis lekin nai pahichaanin. 17 Yeeshu ulog se bolis, “Tum sab log chalte chalte kon baat karat raha?” Aur u duuno udaas hoy ke khaṛa hoy gain. 18 Usman se ek ke naam Kliyopaas raha, aur u jawaab dees, “Kaa tumahi ekke admi Yarushalam se aaya hei jon nai janta ki pichhle kuchh din huañ kon baat bhais hei?” 19 Tab Yeeshu puuchhis, “I kon baat hoy hei?” Ulog jawaab dees, “Wahi sab baat jon Naasrat ke Yeeshu ke sañghe bhais raha.” Aur aage bhi kahin, “I admi Parmeshwar aur sab log ke najar meñ, aapan kaam aur boli meñ ek taagat waala nabi raha. 20 Hamaar sab se baṛa paadri log aur kaam kare waala log uske pakṛaay ke maut ke saja dewaay deen aur uske kros pe bhi chaṛhwaay deen. 21 Lekin ham log to yahi aas lagaay raha ki wahi Israayel ke chhoṛaay waala admi hoi. Lekin i baat ke hoy aaj teen roj hoy gais hei. 22 Hamaar sañghe ke kuchh aurat ham log ke hairaan kar deen hei. 23 Jab ulog sabere sabere kabar pe gain raha, tab huañ pe ulog ke laash nai mila, aur ham log ke aay ke bataain ki ulog ke huañ ainjal dekhaan raha, jon ulog ke bataais ki Yeeshu jinda hei. 24 Hamaar sañghe aur jon log rahin, usman se bhi kuchh kabar pe gain raha aur jeise u aurat log bataais raha, weisaiyeñ ulog bhi paain aur Yeeshu ke nai dekhe paain.” 25 Tab Yeeshu ulog se bolis, “Tum murakh hei, jon baat nabi log bolin, uske biswaas kare meñ kaahe etna deri lagaata hei! 26 Kaa Maseeh ke khaatir i jaruuri nai raha ki u dukh uṭhaay aur mahima paay?” 27 Tab Yeeshu Maozas se suru kar ke aur sab nabi ke aur jetna Baaibal meñ likhaan raha, usman se aapan baare meñ baat ke matlab ulog ke samjhaais. 28 Jab ulog gaaoñ ke nagichche pahuñch gain jahañ ulog ke jaay ke raha, tab Yeeshu bahaana karis ki uske aage jaay ke hei. 29 Tab u admi log usse binti karin, “Aaj hamaar sañghe rahe jaao, sanjha hoy gais hei aur bahut deri bhi hoy gais hei.” Aur tab Yeeshu ulog ke sañghe raat ruke ke waaste bhittar chala gais. 30 Jab Yeeshu khaana khaay beiṭhis, tab u roṭi lees aur dhanbaad deke, aur usman se tuuṛ ke sab ke dees. 31 Tab ulog ke aañkhi khul gais aur jaan gain ki u kon hei, lekin tab tak u ulog ke saamne se chala gais. 32 Aur ulog ek dusra se bole lagin, “Jab u rasta meñ ham se baat karat raha aur hamme Baaibal ke matlab samjhaat raha, to kaa hamaar man meñ jaran nai hot raha?” 33 Wahi lage ulog uṭhin aur Yarushalam lauṭ gain, aur jaay ke u gyaara chela log aur uske aur saathi jon ek sañghe rahin u sab se bataain, “Prabhu sachche ke jinda hoy gais hei aur Saayman ke dekhaay bhi dees hei!” 35 Aur fir ulog rasta waala baat aur roṭi tuuṛe waala baat aur keise ulog uske cheenh gain raha, sab baat bataay lagin. 36 Jab u duuno baat bataat rahin, tab Yeeshu aay ke ulog ke beech meñ khaṛa hoy gais, aur fir u bolis, “Tum sab ke saanti mile.” 37 Ulog to ḍar gain, yahi sochin ki u bhuut hei. 38 Lekin Yeeshu bolis, “Tum log kaahe ke ghabraata hei? Tumhaar man meñ kaahe ke dubidha hei? 39 Hamaar haath aur goṛ dekho, ham wahi hei. Hamme chhui ke dekho aur apne aap pata lagaao. Bhuut ke paas haḍḍi aur maas nai rahe hei jeise tum hamme dekhta hei.” 40 I bole ke baad Yeeshu aapan haath aur goṛ ulog ke dekhaais. 41 Lekin khusi ke maare ulog ab bhi biswaas nai kare sakin aur hairaan hoy gain. Tab Yeeshu u sab se bolis, “Kaa tumhaar lage hiañ kuchh khaay ke hei?” 42 Ulog uske bhujaan machhri ke ek ṭukṛa deen, aur u uske leke ulog ke saamne khaay lees. 44 Tab Yeeshu u sab se bolis, “Jab ham tumhaar sañghe raha, ham tumme u sab bataay raha jon kuchh Maozas ke kaanuun meñ likhaan hei, aur sab nabi ke buk aur Bhajan Sañhita meñ hamaar baare meñ jon kuchh bhi likhaan hei, u sab ke puura hoy ke hei.” 45 Tab Yeeshu ulog ke madat karis ki ulog samajh le ki Baaibal meñ kaa likhaan hei. 46 Yeeshu ulog se bolis, “Yahi likhaan hei ki Maseeh dukh uṭhaai aur tisra roj murda meñ se jinda hoy jaai. 47 Ulog i bhi bolin ki Yarushalam se leke sab jaati ke log meñ uske naam se paap ke maafi aur pastaawa ke parchaar kara jaai. 48 Tum log i baat ke gawaah hei. 49 Jis ke promis hamaar bappa tum se karis raha, ham uske bhejega, lekin tumme yahi jagha rahe ke paṛi, jab tak tumme swarag se sakti nai mil jaay.” 50 Tab Yeeshu aapan chela log ke ṭaaun se bahire le gais aur aapan haath uppar uṭhaay ke ulog ke aashirbaad dees. 51 Jeise u ulog ke aashirbaad det raha, weisaiyeñ Yeeshu ulog se alag hoy gay aur swarag meñ uṭhaay lia gais. 52 Tab uske chela log uske bhajan gaain, aur bahut khusi se Yarushalam lauṭ gain. 53 Ulog jaada ṭaaim Mandir meñ uske baṛaai karte bitaain.

Yuhanna 1

1 Dunia ke bane se pahile vachan raha, u Ishwar ke sañghe rahis, aur u sachche meñ Ishwar raha. 2 Sab se pahile u vachan Ishwar ke sañghe raha. 3 Aur wahi vachan ke sahaare, Ishwar sab cheej banaais. U shabd ke bina ek bhi cheej nai banis. Aur jon cheej bhi banis 4 uske jeewan ke sota wahi vachan raha, aur yahi jeewan ham log ke khaatir roshni laais. 5 Wahi roshni añdhiyaar meñ chamkat raha aur u añdhera bhi u roshni ke butaay nai sakis. 6 Ishwar aapan ek duut bhejis, uske naam Yuhanna raha, 7 u roshni ke baare meñ bataay aais raha aur sab log ke rasta dekhaais ki log biswaas kare. 8 Yuhanna u roshni nai raha. U to khali u roshni ke baare meñ bataay aais raha. 9 Jon sachcha roshni sab ke uppar chamke hei u dunia meñ aais hei. 10 Vachan dunia meñ raha, lekin uske koi nai pahichaanis, jab ki Parmeshwar aapan vachan se dunia banaais. 11 U to aapan log meñ bhi gais, lekin aapan log bhi uske nai apnaais. 12 Jon jon bhi uske apnaais aur uske naam pe biswaas karis. U sab log ke u hak dees ki u sab Parmeshwar ke laṛkan bane. 13 U sab Ishwar ke laṛkan weisaiyeñ to nai ban gais aur admi ke maañge se bhi nai banis Parmeshwar khud apne u sab ke aapan laṛkan banaais. 14 Vachan admi ke ruup dhar lees, aur hamaar beech meñ rahe lagis. Ham uske sachcha mahima dekha, u mahima uske mila kaahe ki u aapan baap ke ekke laṛka raha Usman se Prabhu ke sachchaai aur daya hamaar lage aay gais hei. 15 Yuhanna uske baare meñ chillaay ke bolis, “Yahi ke baare meñ to ham bataata raha, jab ham bola raha, ‘U hamaar pichchhe aay hei, lekin u ham se bahut baṛa hei, kaahe ki u hamaar peida hoy se bahut pahile se raha.”‘ 16 Uske baṛappan raha ki u ham pe daya dekhaais, aur aasheesh pe aasheesh dete gais. 17 Maozas ke bagal se to Ishwar hame kaanuun dees, lekin sachchaai aur baṛappan to Yeeshu Maseeh ke bagal se aais. 18 Koi bhi Ishwar ke nai dekhis, khali wahi laṛka jon Ishwar ke godi meñ hei, hame dekhaais ki Ishwar keisan hei. 19 Yahuudi agua log, Yarushalam ke kuchh paadri aur madat kare waala log ke, Yuhanna ke lage puuchhe bhejis ki u kon hei. 20 Yuhanna khula aam bataais, “Ham Maseeha nai hei.” 21 “Tab tum kon hei?” ulog puuchhis, “Kaa tum Ilaayja hei?” “Nai, ham to u bhi nai,” Yuhanna bolis. “Tab kaa tum nabi hei?”, u sab puuchhin. “nai”, u jawaab dees. 22 “Tum hame bataao, tum kon hei?” u sab bolin. “Uske lage hamme jawaab le jaay ke hei, jon hamme bhejis hei.” 23 Tab Yuhanna, Aayzaaya nabi ke vachan meñ bolis, “Ham khali wahi hei jon akele jagha pe chillaay ke bole hei, ‘Prabhu ke waaste seedha rasta banaao!”’ 24 Kuchh log ke bhi Yuhanna ke lage bheja gais raha. 25 U log us se puuchhis, “Tum Maseeh bhi nai hei, nabi bhi nai hei, aur Ilaayja bhi nai hei, to tum kaahe ke baptisma deta hei?” 26 Yuhanna jawaab dees, “Ham to khali paani se baptisma deta hei, lekin tumhaar beech meñ ek admi aais hei jiske tum sab nai janta hei. 27 Jon hamaar pichchhe aaywaala hei uske to ham juuta ke bandhan tak khole laayk nai hei.” 28 Yuhanna i sab baat tab bolis jab u Bethni gaaoñ meñ Joḍan nadi ke kinaare baptisma det raha. 29 Dusra roj Yuhanna dekhis ki Yeeshu uske lage chala aay hei aur u bolis, “Yahi hei Parmeshwar ke memna, jon dunia ke sab paap ke aapan uppar uṭhaay le jaai!” 30 Yahi hei jiske baare meñ ham bataata raha jab ham bola, “Ek admi hamaar pichchhe aay hei, aur u ham se bahut baṛa hei, kaahe ki u hamaar peida hoy se pahile raha.” 31 Ham nai janta raha ki u kon hei. Ham to khali paani se baptisma dewe aay raha, ki jisse Israayel ke sab log uske dekhe saki. 32 Yuhanna aapan gawaahi dees, “Ham dekha ki ek Aatma kabuttar ke rakam, asmaan se utar ke Yeeshu pe ruk gais.” 33 Tab bhi ham nai jaan paaya ki i wahi hei, lekin jon hamme bhejis raha ki ham paani se baptisma dei, ham se bataais, “Tum dekhega ek Aatma aay ke koi pe ruki. Tab tum jaanega ki i wahi hei jon Pawitr Aatma se baptisma dei.” 34 Ham dekh lia hei aur tumme bataata hei ki yahi Parmeshwar ke laṛka hei. 35 Dusra roj Yuhanna fir aapan chela log ke sañghe wahiñ khaṛa raha, 36 jab u dekhis ki Yeeshu bagal se jaay hei, tab u bolis, “Yahi Ishwar ke memna hei.” 37 Yuhanna ke dui chela i baat sunke Yeeshu ke lage gain. 38 Jab Yeeshu ghuum ke u duuno ke dekhis to puuchhis, “Tumme kaa chaahi?” U duuno jawaab deen, “Guru ji, tum kahañ rahta hei?” 39 Yeeshu jawaab dees, “Aao aur dekho!” U ṭaaim sanjha ke lagbhag chaar baja raha aur u sab chela jaay ke dekhin ki Yeeshu kahañ rahe hei. Aur baaki ṭaaim wahi ke sañghe bitaain. 40 Usman se ek admi, jon Yuhanna ke sun ke Yeeshu ke lage gais raha, uske naam Enḍru raha aur u Saayman Peeṭa ke bhaiya raha. 41 Sab se pahile u aapan bhaiya Saayman se milis aur bataais, “Ham Maseeha ke khoj lia hei.” 42 Enḍru aapan bhaiya ke Yeeshu ke lage le aais. Jab Yeeshu uske dekhis to bolis, ‘Tumhaar naam Saayman hei aur tum Yuhanna ke laṛka hei. Tum "Kaifa" yaane ki "chaṭṭaan" ke naam se jaana jaayga. (U Peeṭa ke rakam hei jiske matlab ‘ek patthar’ hei.) 43 Dusra roj Yeeshu Galeel jaay ke waaste plen banaais. Huañ u Filip se milis aur bolis, “Hamaar sañghe aao!” 44 Filip, Beitseida ṭaaun ke rahe waala raha, wahiñ pe jahañ Peeṭa aur Enḍru rahat rahin. 45 Filip, Natanyel se milis aur usse bataais, “Hamme u mil gais hei jiske baare meñ Maozas kaanuun ke buk meñ likhis raha, aur yahi ke baare meñ nabi bhi likhis raha. Uske naam Yeeshu hei, u Josaf ke laṛka hei aur Naasrat meñ rahe hei.” 46 Natanyel puuchhis, “Kaa Naasrat meñ se kuchh achchha nikre sake hei?” “Aao aur dekho,” Filip bolis. 47 Jab Yeeshu dekhis ki Natanyel uske lage aay hei, tab u uske baare meñ bolis, “I to sachcha Israayeli hei, isman kuchh bhi jhuuṭ nai hei!” 48 Natanyel usse puuchhis, “Tum hamme keise janta hei?” Yeeshu jawaab dees, “Filip ke bolaay se pahile ham tumme anjeer ke peṛ ke nichche dekh lia raha.” 49 Natanyel tab bolis, “Guru ji, tum Ishwar ke laṛka hei aur Israayel ke raaja hei!” 50 Yeeshu jawaab dees, “Kaa tum i kaaran ham pe biswaas karta hei ki ham tumme bataaya ki ham tumme anjeer (fig) ke peṛ ke nichche dekh lia raha? Tum isse bhi bahut baṛa kaam dekhega. 51 Ham tum se sachche sachche bataata hei, tum dekhega ki asmaan khuli aur ainjals uppar jaay ke fir Manush ke laṛka pe utri.”

Yuhanna 2

1 Teen din ke baad Kaana ṭaaun jon Galeel meñ hei, huañ ek saadi raha. Yeeshu ke amma bhi huañ rahi. 2 Yeeshu aur uske chela log ke bhi u saadi ke neota milis raha. 3 Jab sab waain khalaas hoy gais, tab Yeeshu ke amma usse bolis, “Uske lage aur waain nai hei.” 4 Yeeshu bolis, “Tum hamme nai bataao ki hamme kaa kare ke hei. Hamaar ṭaaim abhi nai aais hei.” 5 Meri tab naukar se bolis, “Wahi karo jon i bataay hei.” 6 Neota meñ chhe (6) baṛa baṛa patthar ke bartan raha, huañ ke log usman se paani nikaar ke apne aap ke safa karat rahin. I huañ ke reeti riwaaj raha. Ek ek bartan meñ lagbhag ek sao leeṭa paani bhara jaay sakat raha. 7 Tab Yeeshu ek naukar se bolis, “I sab bartan meñ paani bharo.” U sab usman muh tak paani bhar deen. 8 Tab Yeeshu fir bolis, “Ab isman se kuchh paani nikaar ke u admi ke lage le jaao, jon i sab ke dekh bhaal kare hei.” Naukar wahi karis jon Yeeshu usse bolis raha. 9 Jab dekhbhaal karewaala admi uske cheekhis tab u paani waain meñ badal gais raha. U nai jaanat raha ki u waain kahañ se aais hei. Lekin u naukar, to jaanat raha. 10 Tab u dulha ke bolaay ke bolis, “Sab koi pahile achchha waain de hei, aur jab pahuna log jaada pee le hei tab uske saadhaaran waain dewa jaay hei. Lekin tum to abhi tak achchha waain rakha hei!” 11 Yahi Yeeshu ke pahila chamatkaar raha jon Galeel ke Kaana ṭaaun meñ suru karis raha, aur aapan mahima dekhaais aur uske chela log uspe biswaas karin. 12 Iske baad, Yeeshu aur uske amma, aur bhaiya aur chela log Kafarnahuum ṭaaun chala gais aur huañ kuchh din rahin. 13 Yahuudi log ke fasah ke teohaar aay waala raha, aur Yeeshu Yarushalam chala gais. 14 Huañ u dekhis ki chech meñ kuchh log chaua aur kabuttar beche hei, aur ṭaibal pe peisa badli kare waala log bhi beiṭhin hei. 15 Tab Yeeshu ek rassi ke chaabuk banaais aur sab log ke bheṛa aur beil ke sañghe chech ke bahire kar dees. Aur jon peisa badli kare waala log rahin uske bhi ṭaibal ulṭaay dees aur sab peisa idhar udhar chhitraay dees. 16 Tab Yeeshu jon kabuttar bechat rahin, usse bolis, “I sab ke hiañ se le jaao! Hamaar Pita ke ghar ke khareed been ke jagha nai banaao.” 17 Tab uske chela log ke yaad aais ki Baaibal meñ likha raha, “Hamaar bhakti aur prem tumhaar ghar ke waaste, He Prabhu, ham meñ aagi ke rakam bare hei.” 18 Yahuudi agua log Yeeshu se ek sawaal karin, “Kon se chamatkaar tum hamme dekhaayga, ki ham biswaas kari ki tumme i kaam kare ke hak hei?” 19 “I chech ke ujaaṛ deo, aur ham teen roj meñ iske fir se banaay dega.” 20 Agua log jawaab deen, “Kaa tum iske teen roj meñ banaay dega? Hamme to i chech ke banaay meñ forṭi siks (46) saal laga raha.” 21 Lekin jon chech ke baat Yeeshu karat raha, u uske deñhi raha. 22 Aur jab Yeeshu mar ke jinda hoy gais, tab uske chela log ke yaad aais ki u kaa bolat raha. Aur tab u sab Baaibal aur usman kaa likha hei, uspe biswaas karin. 23 Jab Yeeshu Yarushalam meñ fasah ke teohaar ke ṭaaim raha tab bahut se log uspe biswaas karin, kaahe ki ulog dekhin ki Yeeshu ketna chamatkaar karis raha. 24 Lekin Yeeshu jaanat raha ki u sab ke dil meñ kaa hei, aur u sab pe bharosa nai karis. 25 I jaruurat nai raha ki koi Yeeshu ke u sab ke baare meñ bataay, kaahe ki u apne aap sab ke dil ke baat jaanat raha.

Yuhanna 3

1 Huañ ek Yahuudi ke sardaar Nikoḍimas naam ke admi raha, aur u Farisi dal ke raha. 2 Ek raat u Yeeshu ke lage aais aur usse bolis, “Guru, ham janta hei ki Ishwar tumme bhejis hei ki tum aay ke hamme sikhaao. Agar Ishwar tumhaar sañghe nai rahta to jon chamatkaar tum hamme dekhaaya hei, nai dekhaay sakta.” 3 Tab Yeeshu jawaab dees, “Ham tum se sachche bolta hei, jab tak koi admi nawa janam nai le le, tab tak u Parmeshwar ke raaj nai dekhe saki!” 4 Nikoḍimas fir se puuchhis, “Keise ek baṛa admi fir se peida hoy sake hei? Kaa u aapan amma ke peṭ meñ fir se jaay ke dusra dafe peida hoy sake hei?” 5 Tab Yeeshu jawaab dees, “Ham tum se sachche bolta hei, jab tak ek admi paani aur Aatma se janam nai le, tab tak u Parmeshwar ke raaj meñ nai jaay sake. 6 Ek admi aapan amma bappa ke deñhi se laaif paay hei, lekin aatmik jeewan to khali Aatma se paay hei. 7 Ghabraana nai jab ham tumme bataayga ki tumme fir se janam le ke hei. 8 Khali Parmeshwar ke Aatma nawa jeewan de sake hei. Aatma u hawa ke rakam hei jon jab maañge chale hei. Tum khali hawa ke awaaj sune sakta hei, lekin tum nai janta ki u kahañ se aay hei, aur kahañ jaay hei.” 9 “I keise hoy sake hei?” Nikoḍimas puuchhis. 10 Tab fir Yeeshu jawaab dees, “Keise tum Israayeli log ke guru hoy ke bhi i baat nai samjha? 11 Ham tum se sachche bolta hei, ham sab wahi bolega jon ham dekha hei aur janta hei. Lekin jon ham bolta hei, tum hamaar u baat nai maanega. 12 Jab ham tum se dunia ke baat karta hei to tum ham pe biswaas nai karta, to agar ham swarag ke baat karega to kaa tum ham pe biswaas karega? 13 Khali manush ke laṛka ke chhoṛ ke koi bhi admi swarag pe nai gais, jon fir se huañ se nichche utar aais hei. 14 Jeise Maozas jañgal meñ ek nakli saañp ke uppar chaṛhaais raha, weisaiyeñ i bhi jaruuri hei ki Manush ke laṛka ke bhi uppar chaṛhaawa jaay, 15 ki jisse jon koi bhi uspe biswaas kari u anant jeewan paai. 16 Parmeshwar dunia ke log se etna pyaar karis ki aapan eklauta laṛka ke dunia meñ bhejis, ki jon koi bhi uspe biswaas kari, u naas nai hoi lekin anant jeewan paai. 17 Ishwar aapan beṭa ke dunia meñ i kaaran nai bhejis ki u dunia ke saja de. Uske bhejis hei ki u dunia ke bachaay! 18 Jon koi bhi Ishwar ke beṭa pe biswaas kare hei, u naas nai hoi, lekin jon uspe biswaas nai kare hei to uske satyanaas hoy jaai, kaahe ki ulog Ishwar ke eklauta beṭa pe biswaas nai karin. 19 Roshni dunia meñ aay gais hei, aur jon koi bhi kharaab kaam kari uske saja mili, kaahe ki ulog añjora se jaada añdhera se pyaar kare hei. 20 Jon bhi koi kharaab kaam kare hei, u añjora se haiṭ kare hei, aur roshni ke lage nai aay hei, kaahe ki añjora meñ u sab ke kharaab kaam dekhaay jaay. 21 Lekin jon seedha rasta pe chale hei, u jyoti ke saamne aay hei ki jisse sab log i dekhe saki ki Ishwar ke marji ke mutaabik kaam kare hei. 22 Iske baad Yeeshu aur uske chela log Juḍia meñ aais, aur huañ uske sañghe kuchh din rahe ke, log ke baptisma det raha. 23 Yuhanna bhi Salim ke nagichche Aenon meñ baptisma det raha, kaahe ki huañ ḍher paani raha, aur log aay ke usse baptisma let rahin. 24 Yuhanna ke abhi tak jel meñ nai rakha gay raha. 25 Wahiñ pe Yuhanna ke chela log se aur ek Yahuudi se sudh hoy ke baare meñ jhagṛa bhais. 26 U log Yuhanna ke lage jaay ke bolin, “He Guru, u jon admi Joḍan nadi ke eesṭ meñ tumhaar sañghe raha, aur uske baare meñ tum ham se bola raha, u ab baptisma dewe hei, aur sab log wahi ke paas jaay hei.” 27 Yuhanna jawaab dees, 28 “Tumme yaad hoi ham bataay raha ki ham Maseeha nai hei. Ham to khali usse pahile bheja gaya hei. 29 Saadi meñ dulha hei jiske saadi hoy hei. Dulha ke dost to uske awaaj sunke khusi hoy hei. Yahi kaaran ham bhi bahut khusi hei. 30 Ab bahut jaruuri hei ki Yeeshu baṛa hoy aur ham chhoṭa bani.” 31 Jon swarag se aay hei u bahut mahaan hoy hei. Aur jon koi bhi dunia se aay hei, dharti ke hee rahe hei, aur khali duniadaari ke baat kare hei. Lekin jon swarag se aay hei u sab se achchha hei. 32 Jon kuchh bhi u dekhis aur sunis hei, wahi bataais hei, lekin fir bhi koi uspe biswaas nai karin. 33 Lekin jon koi bhi uspe biswaas kare hei, u jaane hei ki Ishwar sachcha hei. 34 Ishwar aapan beṭa bhejis ki u uske sandesa sab ke sunaay, aur u uske Pawitr Aatma se bhar dees hei. 35 Pita aapan beṭa se bahut pyaar kare hei, aur sab hak uske haath meñ de dees hei. 36 Jon koi beṭa pe biswaas kare hei, anant jeewan uske mile hei. Lekin jon beṭa ke nai maane hei, u anant jeewan nai paai aur Parmeshwar usse hardam gussa meñ rahi.”

Yuhanna 4

1 Yeeshu jaanat raha ki Farisi log sun leen hei ki u Yuhanna se jaada log ke jeet ke baptisma de hei, aur ulog uske pichchhe chale lagin hei. 2 Yeeshu apne aap baptisma nai det raha, lekin uske chela log det rahin. 3 Yeeshu Juḍia chhoṛ ke Galeel ke bagal jaay laga. 4 I dafe uske Samaaria se hoy ke jaay ke raha. 5 Rasta meñ uske Sukhaar ṭaaun mila. Uske nagichche meñ u jameen raha, jon Jaykab bahut din pahile aapan laṛka Josaf ke dees raha. 6 Jaykab ke kuaañ bhi wahiñ raha. Chalte chalte lagbhag baarah baje ke ṭaaim jab Yeeshu thak gais raha, to u wahi kuaañ ke bagal meñ beiṭh gais. Aur Yeeshu ke chela log ṭaaun khaana khareede chala gain. 7 Wahi ṭaaim ek Saamri aurat kuaañ pe paani bhare aais. 8 Yeeshu usse bolis, “Kaa tum hamme paani piyaay sakti hei?” 9 Saamri aurat Yeeshu se bolis, “Tum ek Yahuudi hei aur ham ek Saamri aurat. Tum keise ham se paani mañgta hei jab ki Yahuudi aur Saamri ek dusra se kuchh sambandh nai rakkhe hei?” 10 Yeeshu jawaab dees, “Tum nai jaanti ki Ishwar tumme kaa de maañge hei, aur tum i bhi nai jaanti ki tum se kon paani maañge hei. Agar tum jaanti, to ham se jeewan jal maañgti.” 11 “E guru,” u aurat bolis, “Tumhaar paas to paani bhare ke waaste kuchh bhi nai hei, aur kuaañ bhi bahut gahira hei. Tum kahañ se jeewan jal laayga? 12 Tum hamaar bappa Jaykab se to baṛa nai hei, jon hamaar waaste i kuaañ khodis raha ki jisse uske palwaar aur jaanwar isman se paani piye saki?” 13 Tab Yeeshu uske jawaab dees, “Jon koi i paani pee u fir se pyaasa hoy jaai. 14 Lekin jon koi bhi i paani pee jon ham deta hei, u kabhi pyaasa nai hoi. Jon paani ham dega u ek sota ke rakam hei jon anant jeewan ke waaste hardam nikarte rahi.” 15 U aurat fir se bolis, “E Prabhu, hamme u paani deo ki jisse ham kabhi pyaasa nai rahi aur hiañ kabhi paani bhare ke waaste nai aai.” 16 Yeeshu tab bolis, “Jaao, aapan admi ke le aao.” 17 “Hamaar lage admi nai hei,” u aurat bolis. “Tum sachche bolti hei,” Yeeshu bolis, “tumhaar admi nai hei. 18 Abhi tak tum paañch ke sañghe saadi kari, aur abhi jon tumhaar sañghe hei u tumhaar admi nai hei.” 19 U aurat bolis, “Ab ham samajh gaya ki tum koi nabi hei 20 Hamaar baap daada yahi pahaaṛ pe Parmeshwar ke weship karin, lekin tum bolta hei ki Yarushalam hee u jagha hei jahañ weship kare ke chaahi.” 21 Tab Yeeshu usse bolis, “E aurat, ham pe biswaas karo, ṭaaim aay hei jab tum log naa to i pahaaṛ pe aur naa to Yarushalam meñ Pita ke weship karega. 22 Tum Saamri log nai janta ki tum sab kiske weship karta hei. Aur ham Yahuudi u Parmeshwar ke janta hei jiske ham weship karta hei, kaahe ki Parmeshwar ham Yahuudi ke jariye dunia ke bachaai. 23 Lekin u ṭaaim aay waala hei, yaane ki aay gais hei jab sachcha weship kare waala log Pita ke weship, aatma aur sachchaai se kari, kaahe ki Pita aapan weship ke khaatir eisane log ke khojis hei. 24 Parmeshwar Aatma hei, aur i jaruuri hei ki u sab weship kare waala Aatma aur sachchaai se weship kare.” 25 U aurat tab bolis, “Ham sab janta hei ki Maseeha aay waala hei. Wahi hei jiske ham Krisṭ bolega. Jab u aai tab hamme sab samjhaai.” 26 “Ham wahi hei,” Yeeshu bolis, “aur ham abhi tum se baat karta hei.” 27 Wahi ṭaaim sab chela log lauṭ aain, aur i dekh ke achambha kare lagin ki Yeeshu u aurat se baat kare hei. Lekin koi bhi i nai puuchhis ki, “Tum usse kaahe ke baat karta hei?” 28 Tab u aurat aapan bartan wahiñ chhoṛ ke ṭaaun ke bagal bhaagis, aur sab log se bataay lagi, 29 “Aao aur dekho, u admi ke dekho, u sab jaane hei jon ham abhi tak kara hei, aur hamme sab bataay dees hei! Kahiñ yahi Maseeh to nai?” 30 Ṭaaun ke sab log Yeeshu ke dekhe ke waaste uske lage chal deen. 31 Jab tak i sab hot raha, Yeeshu ke chela log usse binti karat rahin, “Guru ji, kuchh khaay leo.” 32 Lekin Yeeshu u sab se bataais, “Hamaar lage eisan khaana hei jiske baare meñ tum sab nai janta.” 33 Tab sab chela log aapas meñ baat kare lagin, “Kaa koi iske khaay ke waaste kuchh laais hei?” 34 Yeeshu tab fir se bolis, “Hamaar khaana yahi hei jon Parmeshwar chaahe hei! Wahi hamme bhejis hei, aur hamme u kaam puura kare ke hei jon u hamme kare ke bhejis hei. 35 Tum saait bolega ki kaṭni ke abhi chaar mahina aur baaki hei. Lekin ham tum se bataata hei, aañkhi uṭhaay ke dekho ki sab khet meñ anaaj kaṭe ke khaatir taiyaar hei. 36 Aur jon log kaaṭe hei uske majduuri mile hei, aur anant jeewan ke khaatir fal baṭore hei. Tab jon koi bhi bowe hei aur jon koi kaaṭe hei duuno milke khusi manaai. 37 Iske waaste i kahaawat achchha hei. “Bowe koi aur kaaṭe koi aur.” 38 Ham tumme u khet meñ kaaṭe ke waaste bhejta hei, jahañ dusra sab mehnat karin. 39 U ṭaaun ke bahut Saamri log Yeeshu pe biswaas kare lagin, kaahe ki u aurat bole rahi, “I admi hamme sab bataay dees jon kaam ham kare raha.” 40 U log aay ke Yeeshu se binti kare lagin ki u uske sañghe ruke, aur u uske sañghe dui roj aur rukis. 41 Yeeshu ke parchaar sunke bahut se Saamri Yeeshu pe biswaas karin. 42 U log u Saamri aurat se bolin, “Ab ham log khali tumhaar bole pe Yeeshu pe biswaas nai karta hei. Ab to ham khud sun lia hei, aur samajh lia hei ki wahi dunia ke bachaay aais hei!” 43 Yeeshu bolis raha, “Aapan des meñ nabi ke aadar nai hoy hei.” Fir dui roj huañ rahe ke baad u Galeel chala gais. 45 Huañ ke log uske welkam karin, kaahe ki ulog teohaar meñ dekh leen raha ki Yeeshu kon kon kaam huañ karis raha. 46 Jab Yeeshu Galeel meñ raha, to u Kaana ṭaaun gais jahañ u paani ke waain meñ badlis raha. Huañ ek sarkaari naukar mila jiske laṛka Kafarnahuum meñ bimaar raha. 47 Aur jab u admi sunis ki Yeeshu, Juḍia meñ hei, to uske lage jaay ke chirauri karis ki u jaay ke uske laṛka ke mare se bachaay. 48 Yeeshu, u kaam kare waala se bolis, “Jab tak tum achambha ke kaam aur chamatkaar nai dekhega, tab tak tum biswaas nai karega!” 49 U admi fir se bolis, “Prabhu ji, aay ke hamaar laṛka ke mare se bachaay lo!” 50 Tab Yeeshu bolis, “Tumhaar laṛka nai mari. Jaao, ghare jaao, uske lage.” Yeeshu pe biswaas karke u admi ghare jaay laga. 51 Rasta meñ uske naukar usse milin aur bataain, “Tumhaar laṛka ab bilkul ṭheek hei!” 52 U usse puuchhis ki kon ṭaaim laṛka achchha bhais? U log bolin, “Lagbhag ek baje uske bukhaar utar gais raha.” 53 Laṛka ke bappa ke yaad aais ki wahi ṭaaim Yeeshu bolis raha, “Tumhaar laṛka jee!” Aur tab se u admi aur uske palwaar Yeeshu pe biswaas kare lagin. 54 Yahi dusra chamatkaar raha jon Yeeshu, Juḍia se lauṭ ke Galeel meñ karis raha.

Yuhanna 5

1 Iske baad Yahuudi ke ek aur teohaar aais aur Yeeshu Yarushalam chala gais. 2 Yarushalam meñ ek sheep gaiṭ hei, jiske bagal meñ ek kunḍ hei jon Beitseida ke naam se jaana jaay hei. Usman paañch poch hei. 3 U poch meñ bahut se bimaar log, añdha, langṛa, luula aur lunj log paṛa rahat rahin. U log paani ke hile ke waiṭ karat rahin. 4 Is ke kaaran i raha ki kabhi kabhi ek ainjal kunḍ meñ utar ke paani hilaawat raha. Jeise paani hile to jon sab se pahile kunḍ meñ utar jaay hei u wahi ṭaaim achchha hoy jaay hei, chaahe uske koi bhi bimaari hoy. 5 Kunḍ ke bagal meñ ek admi beiṭha raha, jon 38 saal se bimaar raha. 6 Jab Yeeshu uske dekhis to jaan gais ki u bahut roj se bimaar hei, tab u usse jaay ke puuchhis, “Kaa tum achchha hoy mañgta hei?” 7 U admi jawaab dees, “He Prabhu, hamaar lage koi admi nai ki jab paani hile to hamme jaldi se kunḍ meñ utaar de. Aur hamaar huañ pahuñchte pahuñchte dusra admi ham se pahile kunḍ meñ utar paṛe hei.” 8 Yeeshu usse bolis, “Uṭho, aapan chaṭaai uṭhaao aur chalo!” 9 Wahi ṭaaim u admi achchha hoy gais. U aapan chaṭaai uṭhaay ke chale lagis. Jon roj i baat bhais, u sabat ke roj raha. 10 Jab Yahuudi agua log dekhis ki u admi jon achchha bhais raha, aapan chaṭaai uṭhaay ke chale fire hei to usse bolin “Aaj sabat ke din hei. Tumhaar chaṭaai uṭhaay ke chalna firna kaanuun ke agaiñsṭ hei.” 11 Lekin u jawaab dees, “Jon hamme achchha karis hei, u hamme bataais ki chaṭaai uṭhaay ke chalo.” 12 U sab fir puuchhin, “Kon hei u admi jon tumme chaṭaai uṭhaay ke chale ke bataais hei?” 13 Lekin u to nai jaanat raha ki Yeeshu kon raha, aur Yeeshu to bheeṛ ke kaaran huañ se chala gais raha. 14 Baad meñ Yeeshu u admi se chech meñ mila, aur usse bolis, “Tum ab achchha hoy gaya hei. Ab aur paap nai karna nai to aur kaṛa saja tumme mili.” 15 Tab u admi jaay ke Yahuudi log se bataais ki jon uske achchha karis raha u Yeeshu hei. 16 Ab Yahuudi log Yeeshu ke sataay lagin, kaahe ki u sabat ke roj changaai ke kaam karat raha. 17 Lekin Yeeshu bolis, “Hamaar Pita to sab roj kaam kare hei, wahi kaaran ham bhi kaam karte rahta hei.” 18 Ab to agua log dui kaaran se Yeeshu ke maare ke kosis kare lagin. Ek to u sabat ke kaanuun tuuṛis aur dusra is se bhi kharaab, jab u bolis ki Parmeshwar uske Pita hei, ab to u Ishwar ke baraabar hoy gais. 19 Yeeshu sab log se bolis, “Ham tum se sachche bolta hei, beṭa apne aap kuchh nai kare sake hei. U wahi kare sake hei jon aapan baap ke karte dekhe hei. Jeise baap kare hei weisaiyeñ beṭa bhi kare hei. 20 Pita aapan laṛka ke bahut pyaar kare hei, aur Pita jon kuchh bhi kare hei aapan laṛka ke dekhaay de hei. Aur Pita isse bhi baṛa kaam uske dekhaai ki tum sab ke achambha hoi. 21 Jeise Pita jon mar gais hei uske jeewan de hei, wahi rakam laṛka jiske maañge jeewan de sake hei. 22 Pita koi ke nyaay nai kare hei. Lekin u aapan laṛka ke sab ke uppar nyaay kare ke adhikaar de dees hei. 23 Pita maañge hei ki jeise sab uske aadar kare hei wahi rakam uske laṛka ke bhi aadar kare. Jon koi laṛka ke aadar nai kare hei u Pita jon uske bhejis hei uske bhi aadar nai kare hei. 24 Ham tum se sachche bolta hei, ki jon hamaar sandesa sune hei, aur jon hamme bhejis hei uspe biswaas kare hei, anant jeewan wahi ke mili. Uske saja kabhi nai mili. Ulog maut ke paar karke anant jeewan meñ aay gain hei. 25 Ham tumme bataata hei ki u ṭaaim aai, aur u aay gais hei, jab sab mara log Parmeshwar ke laṛka ke awaaj suni, aur khali yahi nai, jon sune hei, uske anant jeewan mili! 26 Pita ke lage sakti hei ki u jeewan dei, aur u wahi sakti aapan laṛka ke de dees hei. 27 Aur uske i bhi adhikaar dees hei ki u sab ke nyaay kare saki, kaahe ki u Manush ke laṛka hei. 28 Achambha nai karna! Ṭaaim aai ki jon sab mara log hei u sab Manush ke laṛka ke awaaj suni, 29 aur u sab aapan aapan kabar se nikar ke aai. Jon bhi koi jeewan meñ achchha kaam karis hei uske jeewan mili, lekin jon kharaab kaam karis hei uske saja mili. 30 Ham apne aap kuchh nai kare sakta. Pita jon hamme bhejis hei, wahi hamme bataay hei ki ham nyaay keise kari. Ham ṭheek se nyaay karta hei kaahe ki ham aapan nai lekin uske ichchha puura karta hei aur wahi ke sunta hei. 31 Agar ham aapan gawaahi khud dei, to u gawaahi sachcha nai hoi. 32 Lekin ek aur hei jon hamaar gawaahi dewe hei, aur ham janta hei ki u jon kuchh bhi bole hei wahi sachche hei. 33 Tum Yuhanna ke lage duut bheja, aur u sachchaai se gawaahi dees. 34 I nai ki log hamaar gawaahi dewe, lekin i sab ham i kaaran tum se bataata hei ki tum sab bache sako. 35 Yuhanna u batti raha jon bahut jaada añjora det raha, aur kuchh ṭaaim ke khaatir tum bhi u añjora meñ khusi manaaya. 36 Lekin hamaar lage jon gawaahi hei u Yuhanna ke gawaahi se bahut khaas hei. Kaahe ki jon kaam Pita hamme kare ke waaste dees hei jeise ki i kaam jon ham abhi karta hei, wahi hamaar gawaahi hei, ki Pita hamme bhejis hei. 37 Wahi Pita jon hamme bhejis hei, hamaar gawaahi de hei, lekin tum uske awaaj kabhi nai suna aur uske chehra bhi nai dekha. 38 Aur uske vachan bhi tum dil se nai maanta, kaahe ki jon uske bhejis hei, uspe tum biswaas nai karta. 39 Baaibal meñ tum khojta hei, kaahe ki tum sochta hei ki usman se tumme anant jeewan mili. Wahi Baaibal hei jon hamaar gawaahi de hei. 40 Fir bhi tum hamaar lage nai aata ki tumme anant jeewan mile. 41 Ham manush ke baṛaai nai mañgta. 42 Aur ham i bhi janta hei ki tum meñ se koi bhi Prabhu se prem nai kare hei. 43 Ham aapan Pita ke adhikaar se hiañ aaya hei, aur tum hamme nai apnaaya. Lekin agar koi aur naam se aai, to tum uske apnaayga. 44 Tum keise biswaas kare sakta hei? Tum wahi ke mañgta hei jon tumhaar baṛaai kare, aur tum uske parwaah nai karta jon khali Parmeshwar tumme de sake hei! 45 I nai sochna ki Pita se ham tumhaar chugli karega. Tum aapan bharosa Maozas pe rakha, aur wahi tumme jhuuṭa saabit kari. 46 Maozas hamaar baare meñ likhis hei, aur agar tum Maozas pe biswaas karta hei, to hamme bhi biswaas karta. 47 Jab tum Maozas ke likhaai pe biswaas nai karta, tab hamaar baat pe keise biswaas karega?

Yuhanna 6

1 Iske baad Yeeshu, Galeel ke kunḍ jon Tabariyaas ke kunḍ ke naam se jaana jaay hei, uske u paar chala gais. 2 Ek baṛa bheeṛ jon dekhis raha ki chamatkaar se keise u bimaar ke achchha kare hei, uske pichchhe hoy leen. 3 Pahaaṛ pe chaṛh ke Yeeshu aapan chela log ke saathe beiṭh gais. 4 Yahuudi log ke fasah ke teohaar nagichche raha. 5 Jab Yeeshu dekhis ki ek baṛa bheeṛ uske lage aay hei, tab u Filip se bolis, “Hamme kahañ se etna khaana mili ki ham i sab log ke khawaay sakega?” 6 Yeeshu khali uske ajmaay ke waaste eise bolis raha, kaahe ke u to jaanat raha ki uske kaa kare ke hei. 7 Filip tab jawaab dees, “Sab ke khaatir thoṛa thoṛa baaṭe ke waaste, dui sao ḍola se kahiñ jaada ke to khali roṭi khareede ke paṛi.” 8 Yeeshu ke ek chela, Enḍru jon Saayman Peeṭa ke bhaiya raha, bolis, 9 “Hiañ ek laṛka hei jiske lage paañch roṭi aur dui machhri hei, lekin isse etna log ke waaste kaa hoi?” 10 “Sab ke laain meñ beiṭhaao,” Yeeshu usse bolis. Huañ pe bahut graas raha. Kul milaay ke kuchh paañch hajaar log rahin. U sab laain meñ graas pe beiṭh gain. 11 Tab Yeeshu aapan haath meñ roṭi le ke, Ishwar ke dhanbaad de ke jon sab laain meñ beiṭha rahin uske baaṭ dees. Wahi rakam machhri ke bhi karis, aur jetna ulog maañgat rahin, otna sab ke dees. 12 Sab log jetna khaay sakat rahin, otna khaain, aur Yeeshu aapan chela log se bolis, “Jetna ṭukṛa hei, sab baṭor leo, ki jisse kuchh barbaad nai hoy.” 13 Chela log baarah baaskeṭ meñ, u paañch roṭi ke bacha ṭukṛa se bhar leen. 14 Yeeshu ke i chakit kaam dekh ke sab log bole lagin, “Yahi to u nabi hei, jon ke dunia meñ aay ke raha!” 15 Yeeshu jaanat raha ki yahi log uske pakaṛ ke raaja banaai. Tab u pahaaṛ pe chala gais jahañ u akele rahe saki. 16 Sanjha ke ṭaaim, Yeeshu ke chela log kunḍ ke kinaare gain. 17 U sab bauṭ meñ beiṭh ke kunḍ ke dusra paar Kafarnahuum ṭaaun ke taraf chal paṛin. Raat bhi hoy gais aur Yeeshu abhi tak ulog ke lage nai aais raha. 18 Aur jor hawa chale lagis jisse baṛa baṛa halkora uṭhe lagis. 19 Jab ulog kareeban teen ya chaar kilomeeṭa bauṭ chalaay leen, tab dekhin ki Yeeshu paani pe chal ke ulog ke lage aay hei. Jeise jeise u nagichche aate gais, chela log ḍar gain. 20 Lekin Yeeshu ulog se bolis, “Ham Yeeshu hei! Ḍaro nai!” 21 Chela log Yeeshu ke bauṭ meñ beiṭhaay waala rahin ki kinaara aay gais. 22 Jon log kunḍ ke eesṭ ke bagal rahe gain raha i jaanat rahin ki huañ khali ekke bauṭ raha. Aur ulog i bhi jaanat rahin ki Yeeshu aapan chela log ke saathe nai gais raha. 23 Tabriyaas se kuchh bauṭ huañ aais jahañ Prabhu, dhanbaad de ke baad paañch hajaar log ke khaana khawaais raha. 24 U log dekhin ki Yeeshu aur uske chela huañ se chala gain hei. Tab ulog bauṭ meñ beiṭh ke Yeeshu ke khoje ke waaste Kafarnahuum gain. 25 U log Yeeshu ke kunḍ ke wesṭ meñ paain aur puuchhin, “Guru ji, tum hiañ kab aaya?” 26 Yeeshu bolis, “Ham sachche bolta hei, tum hamme i kaaran nai khojta hei ki tum hamme chakit kaam karte dekha hei, lekin i kaaran khojta hei ki tum jetna mañgta raha otna khaaya. 27 Kharaab hoy waala khaana ke khaatir mehnat nai karo, lekin weisan khaana ke khaatir mehnat karo jon hardam rahe, aur u tumme khali Manush ke laṛka dei, kaahe ke Pita yaane Parmeshwar uspe aapan adhikaar dees hei.” 28 U log puuchhis, “Parmeshwar kaa maañge hei ki ham uske khaatir kari?” 29 Yeeshu jawaab dees, “Parmeshwar maañge hei ki tum uspe biswaas karo jiske u bhejis hei.” 30 U sab jawaab deen, “Tab tum kaa chakit kaam karega ki ham biswaas kari? Tum kaa karega? 31 Jeise ki hamaar baap daada to jañgal meñ mana khaais raha, aur Baaibal meñ likha hei ki ulog ke swarag se roṭi khaay ke khaatir mila raha.” 32 Tab Yeeshu u sab ke bataais, “Ham tum se sachche bolta hei ki tumme swarag ke roṭi Maozas nai dees raha. Hamaar Pita jon swarag meñ hei wahi tumme sachcha swarag ke roṭi de hei. 33 U Parmeshwar ke roṭi hei jon swarag se utar ke nichche dunia meñ aay ke jeewan de hei.” 34 Ulog tab bolin, “Prabhu, hamme hardam wahi roṭi dena!” 35 Yeeshu jawaab dees, “Jeewan ke roṭi ham hei! Jon koi bhi hamaar lage aay hei, u kabhi bhuuka nai rahi. Jon koi bhi ham pe biswaas kare hei, u pyaasa nai rahi. 36 Ham tum se bol dia hei ki tum dekh ke bhi ham pe biswaas nai karta. 37 Jon koi ke bhi aur jon bhi cheej hamaar Pita hamme dees hei, u hamaar lage aai, aur ham uske kabhi duur nai karega. 38 Kaahe ke ham aapan waaste nai lekin jon hamme bhejis hei uske ichchha puura kare ke waaste swarag se aaya hei. 39 Aur jon hamme bhejis hei u maañge hei ki jiske u bhejis hei u sab kabhi heraay nai. Uske badle meñ u maañge hei ki aakhri roj ham u sab ke fir se jinda kar dei. 40 Hamaar Pita ke i ichchha hei ki jon koi bhi laṛka ke dekh ke aur uspe biswaas kari, u anant jeewan paai aur ham uske aakhri roj jinda kar dega. 41 Sab log bhunbhunaay lagin kaahe ke Yeeshu bolis raha ki wahi u roṭi hei jon swarag se aais hei. 42 Ulog ek dusra se puuchhe lagin, “Kaa i Josaf ke laṛka Yeeshu nai hei? Kaa ham iske amma bappa ke nai janta? I keise bole hei ki i swarag se aais hei?” 43 Yeeshu tab u sab se bolis, “Bhunbhunaao nai! 44 Koi bhi hamaar paas nai aay sake, jab tak hamaar Pita jon hamme bhejis hei, nai maañgi. Agar ulog aai, to ham ulog ke aakhri roj jinda karega. 45 Ek nabi likhis raha, 'Prabhu sab ke sikhaai.’ Yahi khaatir jon koi Pita ke sune hei aur usse seekhe hei aur wahi log hamaar lage aai. 46 Pita ke bagal se jon aais hei khali wahi Pita ke dekhis hei. Uske chhoṛ ke koi aur Pita ke nai dekhis hei. 47 Ham tum se sachche bolta hei ki jon koi ham pe biswaas kare hei wahi ke anant jeewan mili. 48 Ham jeewan ke roṭi hei! 49 Tumhaar baap daada jañgal meñ mana khaay ke mar gain. 50 Lekin i u roṭi hei jon swarag se utris hei, ki jisse jon koi bhi khaai u kabhi nai mari. 51 Hamahi u jeewan ke roṭi hei jon swarag se utris hei! Jon koi bhi i roṭi khaai u sab roj jinda rahi. Aur jon roṭi jeewan ke khaatir ham dunia ke log ke dega, u hamaar deñhi hei.” 52 Ispe Yahuudi log aapas meñ baad biwaad karin aur puuchhin, “I keise aapan deñhi hamme khaay ke waaste dei?” 53 Yeeshu jawaab dees, “Ham tum se sachche bolta hei, jab tak tum Manush ke laṛka ke deñhi nai khaayga aur uske khuun nai piyega, tum nai jiyega. 54 Agar tum hamaar deñhi khaayga aur hamaar khuun piyega, to tumme anant jeewan mili, aur ham tumme aakhri roj jiyaay dega. 55 Hamaar deñhi asli khaana hei, aur hamaar khuun asli piye ke cheej hei. 56 Agar tum hamaar deñhi khaayga aur hamaar khuun piyega, tum ham meñ rahega aur ham tum meñ rahega. 57 Jeise jeewit Pita hamme bhejis hei, aur ham Pita ke kaaran jinda hei, weisaiyeñ jon hamaar deñhi khaay hei, u hamaar kaaran jinda rahi. 58 Jon roṭi swarag se utris hei weisan nai hei jon tumhaar baap daada khaain hei. Ulog to mar gain hei, lekin jon koi i roṭi khaai u hardam jinda rahi.” 59 I sab baat Yeeshu Kafarnahuum ke ek chech meñ updes dete ṭaaim bolis raha. 60 Uske kaafi chela log i baat sunin aur usse puuchhin, “I to bahut kaṛa baat hei, iske kon suni?” 61 Yeeshu jaanat raha ki uske chela log bhunbhunaay hei. Tab u puuchhis, “Etna chhoṭa baat ke kaaran tumhaar biswaas hil gais hei? 62 U ṭaaim kaa hoi jab tum sab dekhega ki Manush ke laṛka uppar swarag jaay hei jahañ se u aais hei? 63 Aatma hee jeewan dees hei! Manush ke taakat kuchh nai kare sake. Jon baat ham tum se bataaya hei, u jeewan de waala Aatma se aais hei. 64 Fir bhi tum meñ se ketna ham pe biswaas nai kare maañge hei.” Yeeshu i sab baat bolis kaahe ke u suru se jaanat raha ki kon kon uspe biswaas kare hei. U i bhi jaanat raha ki uske kon pakaṛwaai. 65 Tab Yeeshu bolis, “Tum hamaar lage nai aay sakta, jab tak Pita nai chaahi. Yahi khaatir ham i sab baat tum sab se bataaya hei.” 66 Yahi sab baat ke kaaran bahut se chela log uske saath chhoṛ deen. 67 Tab Yeeshu aapan baarah chela log se puuchhis, “Aur tum sab? Kaa tum bhi hamme chhoṛe mañgta hei?” 68 Saayman Peeṭa jawaab dees, “Prabhu, ham kiske lage jaai? Anant jeewan ke baat to khali tumhaar lage hei. 69 Ham tum pe biswaas karta hei, aur i bhi jaan lia hei ki tumahi Parmeshwar ke pawitr jan hei.” 70 Tab Yeeshu aapan chela log se bolis, “Ham, tum baarah log ke chuna, lekin tum meñ se ek saitaan hei!” 71 Yeeshu to Saayman Iskariyoti ke putr Juḍas ke baare meñ bolis raha jon u baarah chela meñ se ek raha. Wahi aage chal ke Yeeshu ke pakaṛwaai.

Yuhanna 7

1 Iske baad Yeeshu Galeel gais. U Juḍia nai jaay maañgat raha, kaahe ke huañ pe Yahuudi agua log uske maare ke waaste rasta khojat rahin. 2 U ṭaaim Yahuudi log ke poch banaay waala teohaar nagichche raha. 3 Aur Yeeshu ke bhaiya log usse bolin, “Tum kaahe nai Juḍia chala jaata hei? Tab tumhaar chela log bhi dekhe saki ki tum kaa karta hei. 4 Kaahe ki jon koi bhi naami bane maañge hei, to u luk ke kaam nai kari. Yahi khaatir dunia ke janaao ki tum kaa karta hei!” 5 Abhi tak Yeeshu ke bhaiya bhi uspe biswaas nai karat rahin. 6 Yeeshu jawaab dees, “Hamaar ṭaaim abhi nai aais hei, lekin tumhaar ṭaaim to hardam ek rakam rahe hei. 7 Sansaar ke log tumme haiṭ nai kari. Lekin wahi log ham se dusmani rakkhe hei kaahe ke ham uske bataay deta hei ki ulog kharaab kaam kare hei. 8 Tum sab teohaar meñ jaao. Hamaar ṭaaim abhi nai aais hei, aur ham nai jaayga.” 9 I sab bol ke Yeeshu wahiñ Galeel meñ ruk gais. 10 Jab Yeeshu ke sab bhaiya teohaar meñ chala gais, tab u bhi chuppe se huañ gais. 11 Teohaar ke ṭaaim Yahuudi agua log Yeeshu ke khojat rahin, aur sab se puuchhat rahin, “U kahañ hei?” 12 Aur sab koi chuppe chuppe Yeeshu ke baare meñ baat kare lagin, kuchh to bolat rahin, “Yeeshu achchha admi hei,” aur kuchh bolat rahin, “U sab ke kharaab rasta dekhaay hei.” 13 Lekin Yahuudi agua ke ḍar ke maare koi Yeeshu ke baare meñ khul ke nai bolat rahin. 14 Jab teohaar aadha khalaas hoy gais raha, tab Yeeshu chech meñ gais aur updes de laga. 15 Uske updes sunke Yahuudi agua log chakit hoy gain, aur bolin, “Iske gyaan kahañ se mila? I to kabhi skuul bhi nai gais hei!” 16 Yeeshu jawaab dees, “Jon updes ham deta hei, u hamaar bagal se nai hei, lekin jon hamme bhejis hei uske bagal se hei. 17 Agar koi sachche ke uske ichchha puura kare maañge hei to u jaan lei ki ham jon kuchh bhi sikhaata hei u Parmeshwar ke bagal se aay hei, hamaar bagal se nai. 18 Agar ham aapan baṛaai mañgta, to ham aapan bagal se bolta. Lekin ham aapan bheje waala ke baṛaai mañgta hei, yahi khaatir ham sachche bolta hei jhuuṭ nai. 19 Kaa Maozas Parmeshwar ke kaanuun tumme nai dees? Fir bhi tum sab uske nai maanta hei! Tab kaahe ke tum sab hamme maare mañgta hei?” 20 Tab sab log jawaab deen, “Tum pagla hei! Tumme keise pata hei ki koi tumme maare maañge hei?” 21 Yeeshu bolis, “Jab ham ek chamatkaar dekhaaya, tab tum chakit hoy gaya. 22 Yahi kaaran Maozas khatna ke aagya dees raha. U Maozas ke bagal se nai raha lekin tumhaar baap daada se chala aais hei. Tum to sabat ke din bhi laṛka log ke khatna karta hei. 23 Jab sabat ke roj laṛka log ke khatna kare ke, Maozas ke kaanuun ke mutaabik achchha hei to ham se kaahe ke gussa hei ki sabat ke roj ham ek admi ke achchha kara. 24 Muh dekh ke nyaay nai karo, lekin raaiṭ rakam se nyaay karo.” 25 I baat pe Yarushalam ke kuchh log bolin, “Kaa i wahi admi nai jiske sab log maare maañgat rahin? 26 Dekho i sab se baat kare hei, fir bhi iske koi kuchh nai bole hei. Kaa eise to nai ki hamaar agua log iske sachcha maan leen hei ki yahi Maseeh hei? 27 Lekin i keise hoy sake hei? Iske to ham janta hei ki i kahañ ke hei, lekin jab Maseeh aai to koi nai jaani ki u kahañ ke hei.” 28 Yeeshu chech meñ updes de ke ṭaaim chillaay ke bolis, “Kaa tum sachche ke janta hei ki ham kahañ se aaya hei? Ham apne aap nai aaya! Jon hamme bhejis hei u sachcha hei, aur tum uske nai janta. 29 Lekin ham janta hei ki hamme kon bhejis hei, kaahe ke ham uske bagal se aaya hei.” 30 Ispe kuchh log Yeeshu ke wahi ṭaaim pakṛe maañgat rahin. Lekin koi bhi uspe haath nai lagaais, kaahe ke abhi uske ṭaaim nai aais raha. 31 Ulog meñ se bahut log rahin jon Yeeshu pe biswaas karat rahin, aur bolin, “Jab Maseeh aai, to kaa i admi se jaada chamatkaar dekhaai!” 32 Jab Farisi log sunin ki Yeeshu ke baare meñ log kaa bole hei, to u sab Baṛa Paadri ke sañghe milke chech ke pulis ke bhejis ki Yeeshu ke pakaṛ le. 33 Lekin Yeeshu usse bolis, “Ham to tumhaar sañghe thoṛa deri aur rahega, aur tab ham huañ chala jaayga jahañ hamaar bheje waala hei. 34 Tum hamme khojega lekin nai paayga. Tum huañ nai jaay sakta jahañ ham jaata hei.” 35 Yahuudi agua log ek dusra se puuchhe lagin, “I kahañ jaay hei jahañ ham iske nai paayga? Kaa i koi duur des jaay hei jahañ hamaar log rahe hei? Kaa i Greek log ke bhi updes dei? 36 I bole hei ki ham iske khojega, lekin khoj nai paayga, iske matlab kaa hei? Kaahe nai ham huañ jaay sakta hei jahañ i jaay hei?” 37 Teohaar ke aakhri aur khaas roj Yeeshu khaṛa hoy ke chillaay ke bolis, “Agar tum pyaasa hei, to hamaar paas aao aur pio! 38 Jeise ki Baaibal meñ likha hei, jon ham pe biswaas kari, uske bhittar se jeewan ke paani bahi.” 39 I vachan u Pawitr Aatma ke baare meñ bolis, jon ki khali biswaas kare waala ke mili. Aatma abhi koi ke bhi nai mila, kaahe ke Yeeshu ke abhi puura mahima nai mila hei. 40 Jab bheeṛ sunis ki Yeeshu kaa bole hei, to usman se kuchh bolin, “I to nabi hoy sake hei!” 41 Dusra log bolin, “I to Maseeha hei!” Kuchh aur log bolin, “Kaa Maseeha Galeel se aay sake hei?” 42 Baaibal bole hei ki Maseeha, Raaja Ḍeiviḍ ke palwaar se aai. Kaa iske matlab i nai hoy hei ki uske janam Bethlaham gaaoñ meñ hoi jahañ Ḍeiviḍ rahe hei?” 43 Yeeshu ke kaaran huañ ke log meñ dusmani hoy gais. 44 Kuchh admi uske pakṛwaay maañgat rahin, lekin uske haath nai lagaay sakin. 45 Jab chech ke pulis, baṛa paadri aur Farisi log ke lage lauṭ aain, tab usse puuchha gais, “Tum kaahe Yeeshu ke nai laaya?” 46 Ulog bolin, “Koi bhi abhi tak u admi ke rakam baat nai karis!” 47 Farisi log usse bolin, “Kaa tum bhi pagla hoy gaya hei? 48 Koi bhi adhikaari ya Farisi uspe kabhi biswaas nai karis. 49 Aur ilog jon kaanuun nai jaane, uspe Parmeshwar ke saraap hei.” 50 Nikoḍimas bhi u ṭaaim huañ raha. U huañ ke ek adhikaari raha, aur ek dafe pahile Yeeshu ke lage aais raha. 51 U bolis, “Hamaar kaanuun ke mutaabik ham koi admi ke saja nai de sakta jab tak ham uske baat nai sun lei aur i jaan lei ki u kaa karis raha.” 52 Tab u sab bolin, “Nikoḍimas, saait tum Galeel se aaya hei! Baaibal paṛho, aur tumme pata lagi ki koi bhi nabi Galeel se nai aais hei.” 53 Aur sab aapan aapan ghare chala gain.

Yuhanna 8

1 Yeeshu Jaituun pahaaṛ pe chala gais. 2 Dusra din sabere u chech gais. Sab log uske lage aain, Yeeshu beiṭh ke u sab ke sikhaay laga. 3 Tab kaanuun ke guru aur Farisi log ek aurat ke le ke aain, u aurat aḍalṭri meñ pakṛi gay rahi. U log uske sab ke beech meñ khaṛa kar deen. 4 Tab u sab bolin, “Guru ji, i aurat ek dusra admi jon iske admi nai raha, ke sañghe sote pakṛi gais. 5 Maozas ke kaanuun hamme bataay hei ki eisan aurat ke patthar se maar deke chaahi! Tum kaa bolta hei?” 6 I sawaal ulog Yeeshu se i kaaran karin raha, kaahe ke ulog uske fasaay maañgat rahin aur dos lagaay maañgat rahin. Lekin Yeeshu nichche jhuk ke uñgri se maṭṭi pe likhe lagis. 7 Ulog Yeeshu se sawaal puuchhte rahin. Aakhri meñ Yeeshu khaṛa hoy ke bolis, “Agar tum meñ se koi kabhi paap nai kara hei to, pahila patthar se iske maaro!” 8 Fir se u jhuk ke maṭṭi pe likhe laga. 9 I baat sun ke baṛa se leke chhoṭa tak ek ek kar ke sab chal deen. Aakhri meñ, Yeeshu aur u aurat akele rahe gais. 10 Yeeshu khaṛa hoy ke puuchhis, “Sab kahañ hei? Kaa koi nai bacha jon tumme saja dei?” 11 U aurat bolis, “Prabhu, koi nai.” Tab Yeeshu usse bolis, “Ham bhi tumme saja nai dega. Tum ab jaao, lekin ab se paap nai karna.” 12 Ek dafe fir Yeeshu bheeṛ se baat karis. I dafe u bolis, “Ham dunia ke jyoti hei! Hamaar pichchhe aao, aur tum kabhi añdhera meñ nai chalega. Tumhaar lage u roshni rahi jon jeewan de hei.” 13 Farisi log nai maanin aur bolin, “Tumahi ek hei jon aapan baare meñ bolta hei, aur jon tum bolta hei, u sachche nai hei!” 14 Yeeshu jawaab dees, “Agar ham aapan baare meñ bolta hei, to i sab baat sachcha hei! Kaahe ke ham janta hei ki ham kahañ se aaya hei aur kahañ jaayga. Lekin tum sab nai janta hei ki ham kahañ se aaya hei aur kahañ jaata hei. 15 Tum sab i dunia ke log ke ekke rakam feisla karta hei, lekin ham koi ke feisla nai karta. 16 Agar ham feisla kari, to ham insaaf ke saath feisla karega, kaahe ke ham akele feisla nai sunaata. Hamaar Pita jon hamme bhejis hei hamaar sañghe rahe hei. 17 Tumhaar kaanuun maañge hei ki aur koi cheej ke maana jaay ke khaatir dui gawaah ke jaruurat hei 18 Ham aapan gawaahi khud deta hei, aur hamaar Pita jon hamme bhejis hei, u bhi hamaar gawaahi de hei. 19 Tab ulog puuchhin, “Tumhaar Pita kahañ hei?” “Tum hamme aur hamaar Pita ke nai janta!” Yeeshu bolis, “Agar tum hamme janta to hamaar Pita ke bhi janta.” 20 Yeeshu i sab baat tab bolis raha, jab u jahañ daan waala ḍibba rakha jaay hei, huañ updes dewat raha. Fir bhi koi uske nai pakṛis, kaahe ke uske ṭaaim abhi nai aais raha. 21 Yeeshu fir aur log se bolis, “Ham jaata hei, aur tum sab hamme khojega. Lekin tum sab huañ nai jaay sakta hei jahañ ham jaata hei, tum sab aapan paap meñ marega.” 22 Tab Yahuudi guru log puuchhin, “Kaa i apne aap ke maare maañge hei? Iske matlab kaa hei jab i bole hei ki ham huañ nai jaay sakta jahañ i jaai?” 23 Yeeshu bolis, “Tum nichche ke hei, lekin ham uppar ke hei. Tum i dunia ke hei lekin ham i dunia ke nai hei. 24 Yahi kaaran ham bola ki tum sab aapan aapan paap meñ marega. Agar tum biswaas nai karta ki ham “Ham hei” to tum aapan paap meñ marega. 25 Sab log puuchhis, “Tum kon hei?” Yeeshu jawaab dees, “Wahi jon ham suru se bataate aaya hei. 26 Tumhaar baare meñ hamme aur bahut bole ke hei aur feisla kare ke hei, lekin jon hamme bhejis hei, u sachcha hei, jon bhi kuchh ham usse suna hei, wahi dunia ke bataata hei.” 27 Koi nai samjhis ki Yeeshu aapan Pita ke baare meñ baat kare hei. 28 Yeeshu aur aage bolis, “Jab tum Manush ke laṛka ke uppar uṭhaayga, tab jaanega ki, ‘Ham wahi hei’ aur ham apne aap se kuchh nai karta, lekin ham wahi bolta hei jon Pita Parmeshwar hamme bataais hei. 29 Jon hamme bhejis hei, u hamaar sañghe hei. Ham hardam wahi karta jon u maañge hei, aur u hamme kabhi nai chhoṛi.” 30 Jab Yeeshu i sab bol dees, to kaafi log uspe biswaas karin. 31 Jon log Yeeshu pe biswaas karin, usse Yeeshu bolis, “Agar tum hamaar baat pe chalo to sachche ke hamaar chela hei. 32 Tum sachchaai jaanega, aur wahi sachchaai tumme chhuṭkaara dewaai.” 33 U sab jawaab deen, “Ham sab Abraham ke khaandaan ke hei! Ham kabhi kisi ke gulaami nai kara. Kon rakam se ham aajaad hoyga?” 34 Yeeshu jawaab dees, “Ham sachche bolta hei ki jon koi bhi paap kare hei, u paap ke gulaam hei! 35 Aur gulaam, hardam ekke ghar meñ nai rahe hei, lekin laṛka sada ekke palwaar ke sañghe rahe hei. 36 Agar laṛka tumme ajaadi de hei to tum ajaad hei! 37 Ham janta hei ki tum Abraham ke khaandaan ke hei. Fir bhi tum hamme maare mañgta hei, kaahe ke hamaar sandes tumme achchha nai lage hei. 38 Ham wahi bolta hei jon ham aapan Pita ke hiañ dekha hei, wahi rakam jeise tum wahi karta hei jon tum aapan Pita (Abraham) se suna hei.” 39 Tab sab log Yeeshu se bolin, “Hamaar Pita Abraham hei!” Yeeshu jawaab dees, “Agar tum sachche ke Abraham ke laṛkan hota to wahi karta jon Abraham karis raha. 40 Fir bhi tum hamme maare mañgta hei, kaahe ke ham wahi sachcha baat bataata hei jon hamaar Pita hamme dees hei. Abraham to kabhi eise nai karis raha. 41 Lekin tum wahi karta hei jon tumhaar Pita karis raha.” Ulog tab bolin, “Ham log pe dos nai lagaao ki ham log ke bappa koi aur hei. Parmeshwar hamaar Pita hei, aur ham sab uske laṛkan hei.” 42 Yeeshu tab bolis, “Agar Parmeshwar tumhaar Pita hota, to tum sab ham se prem karta, kaahe ke ham khali Parmeshwar ke bagal se aaya hei. U hamme bhejis hei. Ham apne aap nai aaya hei. 43 Tum kaahe nai samajhta hei ki ham kaa bolta hei? Kaa tum hamaar baat sunke sahe nai sakta hei? 44 Tumhaar Pita to saitaan hei, aur tum wahi karta hei jon u maañge hei. U suru se hatyaara aur jhuuṭa raha. Usman kuchh sach nai hei. U aapan bhaasha bole hei, aur jon kuchh bhi bole hei, u sab jhuuṭ hei. U khali jhuuṭa nai hei lekin u sab jhuuṭ ke baap hei. 45 Jon kuchh bhi ham bola hei, u sab sach hei, aur tum abhi bhi ham pe biswaas nai karta. 46 Tum meñ se kon i saabit kare sake hei ki ham paapi hei? Agar koi nai to kaahe ke hampe biswaas nai karta? Aakhir, ham sachche bolta hei. 47 Jon koi bhi Parmeshwar ke hei, u uske sandes suni. Lekin tum Parmeshwar ke nai hei, yahi kaaran tum uske baat nai sunta.” 48 Log Yeeshu se bolis, “Ham sab sachche bolat raha ki tum Saamri hei, tum meñ saitaan hei!” 49 Yeeshu jawaab dees, “Ham meñ saitaan nai hei. Ham aapan Pita ke aadar karta hei, lekin tum hamme aadar nai karta. 50 Ham aapan baṛaai nai mañgta. Lekin ek hei jon maañge hei ki hamaar aadar hoy, aur u wahi hei jon hamaar waaste nyaay kare hei. 51 Ham tum se sachche bolta hei ki agar koi hamaar baat maan ke uspe chale hei to kabhi nai mare hei.” 52 Tab fir Yahuudi log bolin, “Ab hamme biswaas hoy gais hei ki tum meñ saitaan hei. Abraham to mar gais hei, aur sab nabi bhi. Keise tum bole sakta hei ki jon tum pe biswaas kari u kabhi nai mari? 53 Kaa tum Abraham se bhi baṛa hei? U to mar gais hei, aur sab nabi bhi mar gais hei. Tum apne aap ke kaa samajhta hei?” 54 Yeeshu jawaab dees, “Agar ham apne aap aapan baṛaai kari to kaa faayda. Hamaar Pita hei jon hamaar baṛaai kare hei. Tum bhi to bolta hei ki u tumhaar Parmeshwar hei. 55 Tum to uske nai janta hei. Agar ham boli ki ham uske nai janta hei, to ham tum sab ke rakam jhuuṭa hoy jaayga. Lekin ham uske janta hei, aur i bhi janta hei ki u kaa bole hei. 56 Tumhaar Pita Abraham hamme dekh ke bahut khusi bhais raha.” 57 Tab Yahuudi log usse bolis, “Abhi to tum pachaas ke bhi nai hei! Keise tum bole sakta hei ki tum Abraham ke dekha hei? 58 Yeeshu jawaab dees, “Ham tum se sachche bolta hei, Abraham ke peida hoy se pahile se ham hei.” 59 Tab sab log Yeeshu ke maare ke waaste patthar uṭhaain, lekin u chuppe se chech se chala gais.

Yuhanna 9

1 Rasta meñ Yeeshu ek admi ke dekhis, jon janam se añdha raha. 2 Yeeshu ke chela log usse puuchhis, “Guru ji, i admi kaahe ke añdha peida bhais hei? Kon paap karis raha, i admi, ki iske amma bappa?” 3 Yeeshu jawaab dees, “Nai, i kaaran nai raha! Lekin iske añdha hoy ke kaaran, tum sab dekhega, keise Parmeshwar iske khaatir chamatkaar kari. 4 Jab tak din rahi, hamme u kaam kare ke hei, jiske waaste u hamme bhejis hei. Jab raat hoy jaai, koi kaam nai kare saki. 5 Jab tak ham dunia meñ hei, ham i dunia ke jyoti hei.” 6 I baat bol ke Yeeshu maṭṭi pe thuukis, thuuk se maṭṭi ke saan ke u añdha ke aañkhi pe lagaay dees. 7 Tab u bolis, “Silom ke kunḍ meñ jaay ke aapan aañkhi dhoy leo.” U admi huañ jaay ke aapan aañkhi dhoy lees aur dekhe laga. Silom ke matlab hei, jon bheja gais hei 8 Uske paṛosi aur ulog jon uske bheek maañgat dekhat rahin, bolin, “Kaa i u admi nai jon huañ beiṭh ke bheek maañgat raha?” 9 Kuchh admi bolin ki u wahi bhikhaari hei, baaki log bolin ki i u admi nai hei lekin uske rakam lage hei. Lekin u sab se bataais, “Ham wahi admi hei.” 10 “Tab tum keise dekhe sakta hei?” ulog puuchhin. 11 U jawaab dees, “Yeeshu naam ke admi maṭṭi saan ke hamaar aañkhi pe lagaais aur bolis ki Silom ke kunḍ meñ jaay ke aapan aañkhi dhoy leo. Ham huañ jaay ke aapan aañkhi dhoy lia aur dekhe laga.” 12 “Ab u kahañ hei?” ulog puuchhin. “Ham nai janta,” u bolis. 13 Tab ulog u admi ke jon añdha raha aur dekhe laga raha, Farisi ke paas le gais. 14 Jon din Yeeshu uske aañkhi kholis raha, u sabat ke din raha. 15 Farisi log usse fir se puuchhin, ki u keise dekhe lagis hei, aur u fir jawaab dees, “Yeeshu maṭṭi saan ke hamaar aañkhi pe lagaais. Aur jab ham dhoy lia tab dekhe laga.” 16 Kuchh Farisi tab bolin, “I admi Parmeshwar ke bagal se nai aais hei. Agar aata to sabat ke kaanuun ke nai tuuṛta.” Dusra log bolin, “I bataao ki keise ek paapi eisan chamatkaari kaam kare sake hei?” Aur u sab dui bhaag meñ baṭ gain. 17 Farisi log ek dafe fir se u admi se puuchhin, “U admi ke baare meñ tum kaa bolta hei, jon tumhaar aañkhi achchha karis raha?” “U nabi hei.” u bolis. 18 Lekin Yahuudi agua log biswaas nai kare maañgat rahin, ki u admi añdha raha. U log uske amma-bappa ke bulaain, 19 aur puuchhin, “Kaa i tumhaar u laṛka hei jon añdha peida bhais raha? Ab u keise dekhe sake hei?” 20 U admi ke maiya-bappa bolin, “Ham janta hei ki i hamaar laṛka hei, aur i bhi janta hei ki i añdha peida bhais raha. 21 Lekin ham i nai janta ki ab i keise dekhe sake hei, aur kon iske aañkhi kholis. Wahi se puuchho! U ab baṛa hoy gais hei aur aapan baare meñ apne bataay sake hei.” 22 Uske maiya-bappa i baat i kaaran bolin raha ki u Yahuudi log se ḍarat rahin. Kaahe ke agua log bol deen raha ki jon koi bhi Yeeshu Maseeh se kuchh sambandh rakkhi uske chech se nikaar dewa jaai. 23 Yahi kaaran ulog bolin raha, “U baṛa hoy gais hei, wahi se puuchho.” 24 Fir se ek dafe Yahuudi agua log u admi ke bolaay ke bolin, “Parmeshwar ke aage sachche bolo! Ham sab janta hei ki u admi ek paapi hei.” 25 U admi bolis, “Ham nai janta ki u paapi hei ki nai. Ham to bas etna janta ki ham añdha raha aur ab dekhe sakta hei!” 26 “U tumhaar sañghe kaa karis?” Yahuudi agua log bolin. “Keise tumhaar aañkhi achchha karis?” 27 U admi jawaab dees, “Ham to tum se ek dafe bataay dia hei. Tum to sune nai mañgta hei. Kaahe ke tum mañgta hei ki ham fir se bataai? Kaa tum bhi uske chela bane mañgta hei?” 28 Ispe Yahuudi agua log uspe gussaay ke bolin, “Tum uske chela hoyga! Ham to Maozas ke chela hei! 29 Ham sab janta hei ki Parmeshwar Maozas se baat karis raha, lekin ham i nai janta ki Yeeshu kahañ se aais hei.” 30 U admi jawaab dees, “Ham chakit hei! U hamaar aañkhi achchha karis, fir bhi tum nai janta ki u kahañ se aais hei? 31 Ham janta hei ki Parmeshwar khali wahi ke sune hei, jon usse prem kare hei aur uske baat maane hei. Parmeshwar paapi ke nai sune hei. 32 Hisṭri meñ i pahila dafe dekha gais hei ki koi janam ke añdha ke aañkhi kholis hei. 33 Yeeshu i nai kare sakta agar u Parmeshwar ke lage se nai aata.” 34 Agua log u admi se bolin, “Tum jab se janam lia tab se paapi raha! Kaa tum hamme kuchh sikhaay sakta hei?” Fir ulog bolin, “Tum ab hamaar chech meñ kabhi nai aana!” 35 Jab Yeeshu sunis ki kaa bhais hei, tab u admi ke lage gais, aur puuchhis, “Kaa Manush ke laṛka meñ tum biswaas karta hei?” 36 U jawaab dees, “He Prabhu, agar tum bataayga ki u kon hei, tab ham uspe biswaas karega.” 37 Yeeshu jawaab dees, “Tum to uske dekh lia hei aur u wahi hei jon se tum baat karta hei.” 38 U admi bolis, “Prabhu, ham puura biswaas karta hei!” aur Yeeshu ke aage ghuṭna ṭek lees. 39 Yeeshu tab usse bolis, “Ham dunia meñ nyaay ke waaste aaya hei, ki jon nai dekhe hei, u dekhe lage aur jon dekhe hei u añdha hoy jaay.” 40 Jab Farisi log i baat sunin to bolin, “Kaa ham añdha hei?” 41 Yeeshu jawaab dees, “Agar tum añdha hota to paapi nai hota, lekin tum bolta hei ki tumme dekhaay hei, aur yahi kaaran tum paapi bhaya.”

Yuhanna 10

1 Yeeshu bolis, “Ham tum se sachche bolta hei, ki jon duaari se nai lekin dusra rasta se bheṛa ke gaiṭ ke bhittar jaay hei, u chor aur ḍaaku hei. 2 Lekin jon duaari se bhittar jaay hei u bheṛa log ke shepaḍ rahe hei. 3 Uske khaatir gaiṭkeepa gaiṭ khol dewe hei, aur u bhittar chala jaay hei. Bheṛa log bhi uske awaaj jaan le hei. U ek ek ke naam leke bolaay hei aur bahire le jaay hei. 4 Jab u aapan sab bheṛa ke nikaar le hei tab u aage aage chale hei, aur uske bheṛa uske pichchhe pichchhe chale hei, kaahe ki u sab uske awaaj jaane hei. 5 Bheṛa koi aur admi ke pichchhe nai chali. U sab uske awaaj nai jaani aur duur bhaag jaai.” 6 Yeeshu i kahaani u sab ke sunaais, lekin ulog samajh nai paain ki u kaa bole hei. 7 Yahi kaaran Yeeshu fir se bolis, “Ham tum se sachche bolta hei ki sab bheṛa ke duaari hamahi hei. 8 Jon sab ham se aage aay rahin, u sab chor aur ḍaaku rahin aur bheṛa usman se koi ke nai sunin. 9 Ham gaiṭ hei. Jon koi ham se bhittar aai uske uddhaar hoi, u bahire aur bhittar aay jaay saki aur chaara paai. 10 Chor to khali chori kare, jaan se maare aur nuksaan kare aay hei. Ham to aaya hei ki u sab ke jeewan mile, aur puura jeewan mile. 11 Hamahi achchha shepaḍ hei, jon aapan bheṛa ke waaste jaan bhi de sake hei. 12 Ek majduur, jon maalik bhi nai hei aur shepaḍ bhi nai hei, bheṛiya ke aate dekh ke bhaag jaay hei, tab bheṛiya bheṛa ke pakaṛ le hei aur baaki ke idhar udhar bhagaay de hei. 13 Majduur bhaag jaay hei kaahe ki u to khali ek majduur hei aur uske kuchh parwaah nai rahe hei. 14 Ham achchha shepaḍ hei. Ham aapan bheṛa ke janta hei aur u sab hamme jaane hei. 15 Wahi rakam jeise hamaar Pita hamme jaane hei aur ham aapan Pita ke janta hei, ham aapan bheṛa ke khaatir jaan bhi de sakta hei. 16 Hamaar paas aur bhi bheṛa hei jon i gaiṭ meñ nai hei. Jab u hamaar awaaj suni tab hamme uske bhi jaay ke laay ke hei. Tab khali ekke gaiṭ rahi aur ekke shepaḍ rahi. 17 Pita ham se prem kare hei, kaahe ki ham aapan jaan dewe ke khaatir taiyaar hei, ki jisse ham uske fir se paay lei. 18 Hamaar laaif ke ham se koi nai chheene sake hei, lekin ham apne uske khusi se deta hei. Hamme aapan laaif dewe ke adhikaar hei, i bhi adhikaar hei ki uske fir se lauṭaay lei. Aur yahi hei jon hamaar Pita hamme hukum dees hei.” 19 Yahi baat ke kaaran admi log meñ dui bhaag hoy gais. 20 Bahut log bolin, “Isman saitaan hei aur i to pagla hei! Tab iske kaahe ke suno?” 21 Lekin kuchh aur log bolat rahin, “Jon admi meñ saitaan rahe hei, u eisan baat nai kare sake hei! Keise ek saitaan ek añdha ke aañkhi achchha kare sake hei?” 22 Ṭhanḍa ke mausam raha. Yarushalam meñ chech ke teohaar manaawa jaat raha. 23 Yeeshu chech ke Soloman duaari ke baranḍa pe ghuumat raha. 24 Yahuudi log uske chaaro taraf se gher leen aur puuchhin, “Tum kab tak hamme ḍaauṭ meñ rakkhega? Agar tum Maseeh hei to hamme sachche bataay deo.” 25 Yeeshu jawaab dees, “Ham tumme bataay dia, lekin tum hamaar biswaas nai karta. Jon kaam ham Pita ke naam se karta hei usse to tum samajh jaao. 26 Lekin tum biswaas nai karega kaahe ki tum hamaar bheṛa nai hei. 27 Hamaar bheṛa to hamaar awaaj sune hei, ham ulog ke janta hei aur ulog hamaar pichchhe aay hei. 28 Ham u sab ke anant jeewan deta hei, aur u kabhi nai mari aur u sab ke ham se koi nai chheene saki. 29 Jon hamaar Pita hamme dees hei wahi sab se mahaan hei aur uske koi bhi hamaar Pita se nai chheene saki. 30 Pita aur ham ek hei.” 31 Fir se Yahuudi log Yeeshu ke maare ke waaste patthar uṭhaain. 32 Yeeshu u sab se bolis, “Tumhaar saamne ham ketna achchha kaam jon Pita hamme dees raha, kara, isman se kon kaam ke waaste tum sab hamme patthar se maare mañgta hei?” 33 U log bolin, “Achchha kaam ke waaste ham tumme nai maarta hei, lekin jon tum Parmeshwar ke ninda karta hei uske khaatir! Tum to khali ek manush hei, lekin tum apne aap ke Ishwar banaay mañgta hei!” 34 Tab Yeeshu jawaab dees, “Tumhaar vachan meñ kaa i nai likha ki Parmeshwar bolis raha, ‘Tum sab Ishwar hei?’ 35 Tum vachan ke jhuuṭa nai bole sakta, aur Parmeshwar wahi log se baat karis aur ulog ke Ishwar bolis. 36 Parmeshwar hamme chunke dunia meñ bhejis, tab tum keise bolta hei ki ham Ishwar ke ninda karta hei? Ham to i bola ki ham Parmeshwar ke laṛka hei.” 37 Agar ham u kaam nai karta jon hamaar Pita maañge hei to ham pe biswaas nai karo. 38 Aur agar ham u kaam kari jon hamaar Pita kare hei, to tum ham pe biswaas karo, chaahe tumme ham pe bharosa hei ya nai. Aur tab tum samajh lega ki wahi Pita hamaar sañghe hei, aur ham wahi hei jon Pita ke sañghe hei. 39 Ek dafe fir Yeeshu ke ulog pakṛe ke kosis karin, lekin u sab ke haath se nikar gais. 40 Aur Joḍan nadi ke paar u jagha pe chala gais, jahañ Yuhanna pahile baptisma det raha. 41 Jab Yeeshu huañ raha to bahut se log uske paas aain aur bolin, “Yuhanna baptisma dewe waala koi chamatkaar nai karis raha, u jon kuchh Yeeshu ke baare meñ bolis raha, u sab sachche raha.” 42 Aur huañ bahut se log Yeeshu pe biswaas kare lagin.

Yuhanna 11

1 Laazras naam ke ek admi bimaar raha. U Meri aur uske bahini Maatha ke gaaoñ Bethni meñ rahat raha. 2 I wahi Meri rahi jon Prabhu ke goṛ pe mahke waala pefeum chhoṛ ke aapan baar se pochhis raha. Yahi ke bhaiya Laazras bimaar raha. 3 Duuno bahini Yeeshu ke lage khabar bhejin, “Prabhu tumhaar ek pyaara dost Laazras bimaar hei.” 4 Jab Yeeshu i sunis to bolis, “Uske bimaari ke ant maut nai hei. I to Pita aur uske laṛka ke mahima ke ṭaaim hei.” 5 Yeeshu, Meri, Maatha aur uske bhaiya Laazras se bahut prem karat raha. 6 Lekin fir bhi u wahiñ pe dui aur roj ruk gais. 7 Tab u aapan chela log se bolis, “Aao ham ab fir se Juḍia chali.” 8 Chela log bolin, “Thoṛa din pahile wahiñ pe kuchh log tumme patthar se maare maañgat rahin, fir bhi tum wahiñ jaay mañgta hei?” 9 Yeeshu bolis, “Kaa din meñ baarah ghanṭa nai hei? Agar tum din meñ chalega to suuraj ke roshni meñ dhakka nai khaayga. 10 Lekin agar tum raat meñ chalega, to dhakka jaruur lagi, kaahe ki u ṭaaim añdhiyaar rahi.” 11 Yeeshu i baat bol ke fir se bolis, “Hamaar dost Laazras soy gais hei, aur ham jaay ke uske jagaayga.” 12 Chela log jawaab deen, “Prabhu, agar u sowe hei, to iske matlab hei ki u achchha hoy jaai.” 13 Yeeshu to Laazras ke maut ke baare meñ bolat raha, lekin chela log sochin ki u khali uske neeñd meñ soy ke baare meñ bole hei. 14 Tab Yeeshu u sab se safa safa bol dees, “Laazras mar gais hei! 15 Ham khusi hei ki ham huañ pe nai raha, kaahe ki ab tumme mauka mili ki tum ab ham pe biswaas karega. Aao uske paas chalo.” 16 Thomas, jon ke Didumas naam se bolaay jaat raha, u aapan saathi log se bolis, “Aao. Chalo, ki jisse ham bhi uske sañghe mare saki.” 17 Jab Yeeshu Bethni meñ pahuñchis, to pata laga ki chaar roj pahile Laazras ke dafnaay dewa gais raha. 18 Bethni, Yarushalam se lagbhag teen kilomeeṭa ke duuri pe raha. 19 Aur bahut se Yahuudi log Maatha aur Meri ke ghare jaay ke uske bhaiya ke mare pe shok manaat rahin. 20 Jab Maatha sunis ki Yeeshu aay hei, to usse mile ke waaste u gais. Lekin Meri ghar pe hee rahe gais raha. 21 Maatha Yeeshu se bolis, “Prabhu, agar tum hiañ rahta, to hamaar bhaiya nai marta. 22 Ab bhi ham janta hei ki, Parmeshwar wahi kari jon tum maañgega.” 23 Ispe Yeeshu bolis, “Tumhaar bhaiya fir se jinda hoy jaai.” 24 Maatha fir se bolis, “Ham janta hei ki aakhri roj u fir se jinda hoy jaai.” 25 Tab Yeeshu usse bolis, “Hamahi to hei jon mara ke fir se jinda karta hei! Jon koi bhi ham pe biswaas kari, u mar ke bhi fir se jinda hoy jaai. 26 Aur jon jinda hei aur ham pe biswaas kari, u kabhi nai mari. Kaa tum biswaas karti hei?” 27 Tab u bolis, “Haañ Prabhu, ham biswaas karta hei ki tumahi Maseeh hei aur Parmeshwar ke laṛka hei jon dunia meñ aay waala raha.” 28 Etna bol ke u aapan bahini Meri ke lage chali gais aur uske kaan meñ dheere se bolis, “Guru ji aay gais hei, aur tumme dekhe maañge hei.” 29 Jab Meri i sunis, to jaldi se uṭh ke Yeeshu se mile chali gais. 30 Yeeshu abhi gaaoñ tak nai pahuñchis raha, lekin abhi wahi jagha raha jahañ Maatha ke bheñṭ usse bhais raha. 31 Bahut Yahuudi log Meri ke ghar meñ uske dheeraj dewe ke khaatir aay rahin, aur jab u sab dekhin ki Meri uṭh ke jaldi jaldi jaay hei to sochin ki u kabar pe roy ke khaatir jaay hei. U sab uske pichchhe hoy leen. 32 Meri huañ pahuñchis jahañ Yeeshu raha. Aur jeisehiyeñ u uske dekhis uske goṛ pe gir paṛis aur bolis, “Prabhu, agar tum hiañ rahta to hamaar bhaiya nai marta.” 33 Jab Yeeshu uske aur Yahuudi log ke rote dekhis to uske dil bhar aais, aur u bahut dukhi hoy gais. 34 Tab u puuchhis, “Tum log uske kahañ dafnaaya hei?” “Aao aur dekho, Prabhu.” ulog bolin. 35 Yeeshu roy laga. 36 Tab sab log bolin, “Dekho u Laazras se ketna prem karat raha” 37 Kuchh to i bhi bolin, “I to añdha ke aañkhi dees raha, to kaahe ke i Laazras ke mare se nai bachaais?” 38 Yeeshu bahut udaas raha aur ek gahira saas lees aur kabar ke taraf chala gais, jon ek gufa raha, aur jiske muh pe ek patthar rakha raha. 39 Yeeshu bolis, “Patthar haṭaao!” Laazras ke bahini Maatha bolis, “Prabhu, ab tak to usman se kharaab gandh nikre laga hoi. U to chaar roj se gaaṛa gais hei!” 40 Yeeshu usse bolis, “Kaa ham tum se i nai bola ki agar tum biswaas karegi to Parmeshwar ke mahima dekhegi?” 41 Log patthar haṭaay deen. Yeeshu uppar dekhis aur bolis, “He Pita, ham tumme dhanbaad deta hei, ki tum hamaar sunta hei. 42 Ham janta hei ki tum hamme hardam sunta hei, lekin ham ilog ke khaatir fir se bolta hei, ki jisse ilog biswaas kari ki tumahi hamme bheja hei.” 43 I baat bol ke Yeeshu jor se bolis, “Laazras, bahire nikro!” 44 Laazras bahire aais, uske haath aur goṛ abhi bhi kafan ke kapṛa se bañdha raha, aur muh pe bhi kafan ke kapṛa lapṭaan raha. Yeeshu ulog se bolis, “Iske khol deo aur jaay deo.” 45 Bahut Yahuudi log, jon Meri ke lage khaṛa rahin dekhin ki Yeeshu kaa karis raha, aur uspe biswaas karin. 46 Lekin kuchh kuchh lauṭ ke Farisi aur agua log se jaay ke bataain ki Yeeshu kaa karis raha. 47 Ispe Baṛa Paadri aur Farisi log ek sabha bulaain aur bolin, “Ham kaa kari? I to bahut se chamatkaar kare hei! 48 Agar ham iske eise chhoṛ dega to sab log ispe biswaas kar lei aur Romi adhikaari hamaar agaiñsṭ kaam kari aur hamaar Mandir aur hamaar des ke barbaad kar dei!” 49 Usman se ek jiske naam Kaaifa raha, aur jon u saal ek Baṛa Paadri ban gais raha, bolis, “Tum sab pagla hei! 50 Kaa tum i nai samajhta ki tumhaar bhalaai yahi meñ hei ki ham sab ke khaatir ek ke maar deo ki jis se ham sab bach jaai?” 51 I baat u aapan bagal se nai bolis raha, lekin u saal ke Baṛa Paadri hoy ke naate bolis raha, u i profasi karis raha, ki Yeeshu Yahuudi jaat ke waaste mari. 52 Aur khali ulog ke waaste nai lekin Parmeshwar ke log jon idhar udhar chhitraay gais hei, u sab ke ek sañghe laay ke waaste. 53 Aur wahi roj se Yahuudi log Yeeshu ke maare ke waaste kosis kare lagin. 54 Yahi kaaran Yeeshu Juḍia meñ sab ke saamne ghuume nai sakis, aur u aapan chela log ke sañghe Efraim meñ chala gais aur huañ rahe lagis, jahañ aur koi nai raha. 55 Fasah ke teohaar ke ṭaaim aay waala raha, aur yahi kaaran gaaoñ ke bahut log Yarushalam meñ aain ki jisse u apne aap ke fasah ke teohaar se pahile safa kar le. 56 U sab Yeeshu ke khojat rahin, aur chech meñ khaṛa hoy ke aapas meñ baat kare lagin, “Tum kaa sochta hei? Kaa u teohaar meñ aai?” 57 Udhar Baṛa Paadri aur agua log bataain raha ki agar koi Yeeshu ke pata jaane hei to usse aay ke bataay ki jisse ulog uske pakṛe saki.

Yuhanna 12

1 Fasah ke chhe din pahile Yeeshu Bethni gaaoñ meñ aais jahañ Laazras rahat raha aur jiske Yeeshu jinda karis raha. 2 Huañ pe Yeeshu ke welkam ke khaatir khaana taiyaar kara gais. Maatha khaana parosat rahi aur Laazras ulog ke sañghe beiṭhis raha. 3 Tab Meri lagbhag aadha leeṭa bahut mahañga aur mahke waala pefeum laay ke Yeeshu ke goṛ pe ḍaar ke aur aapan baar se uske goṛ pochhis. Uske mahak se puura ghar mahke laga. 4 Yeeshu ke ek chela jiske naam Juḍas Iskariyoti raha, aur baad meñ jon Yeeshu ke pakaṛwaai, bolis, 5 “Kaahe nai i pefeum jaada peisa meñ bech ke aur gareeb meñ baaṭ dewa jaay hei?” 6 U i baat bolis raha, iske waaste nai ki u gareeb ke baare meñ sochat raha, lekin i kaaran ki u ek chor raha. 7 Tab Yeeshu jawaab dees, “Uske akele chhoṛ deo! U hamme dafnaay ke roj ke waaste i pefeum rakkhis hei. 8 Gareeb to tumhaar sañghe hardam rahi, lekin ham to tumhaar sañghe hardam nai rahega.” 9 Bahut log ke pata laga ki Yeeshu huañ hei, tab u sab huañ aain, i kaaran nai ki ulog Yeeshu ke dekhi, lekin u sab Laazras ke dekhe maañgat rahin jiske Yeeshu mara meñ se jinda karis raha. 10 Tab Baṛa Paadri log Laazras ke bhi maare ke waaste kosis karin. 11 Iske kaaran i raha ki bahut se Yahuudi log dharam guru ke saath chhoṛ ke Yeeshu pe biswaas kare lagin raha. 12 Dusra roj jon sab log fasah ke teohaar manaay ke waaste aain raha, sunin ki Yeeshu Yarushalam aais hei. 13 Tab u sab log khajuur ke ḍaari leke Yeeshu se mile ke khaatir chal deen, aur chillaay ke bole lagin, “Parmeshwar ke jay ho! Prabhu ke bagal se jon aay hei, uspe Prabhu ke aasheesh hoy! Prabhu ke aasheesh Israayel ke raaja pe bhi rahe!” 14 Yeeshu ke ek gadha mila aur uspe beiṭh ke u chal paṛis, jeise Baaibal meñ likhaan raha. 15 “Yarushalam ke log, ghabraana nai! Dekho ek gadha pe sawaar hoy ke tumhaar Raaja aay hei.” 16 Uske chela log u ṭaaim i sab samajh nai paain raha, lekin Yeeshu ke mahima hoy ke baad ulog ke yaad aais ki Yeeshu ke baare meñ Baaibal meñ kaa likha raha aur log uske sañghe wahi sab karin. 17 Jon log Yeeshu ke sañghe rahin jab u Laazras ke kabar meñ se bolaay ke mara se jinda karis raha, i baat ke gawaahi deen. 18 Wahi kaaran bheeṛ Yeeshu se mile rahin, kaahe ki u sab sune rahin ki Yeeshu i chamatkaar karis raha. 19 Farisi log tab ek dusra se bolin, “Dekho, ham to kuchh nai kar paata hei! Sab koi to Yeeshu ke pichchhe bhaage hei!” 20 Kuchh Greek log huañ rahin jon teohaar ke ṭaaim Yarushalam preya ke khaatir aay rahin. 21 Ulog Filip ke lage gain, jon Galeel ke Beithseida ke rahe waala raha. U sab usse binti karin, “Bhaiya ham Yeeshu se mile mañgta hei.” 22 Filip tab Enḍru ke lage gais aur duuno jaay ke Yeeshu se baat cheet karin. 23 Yeeshu tab jawaab dees, “U ṭaaim aay gais hei jab Manush ke laṛka ke mahima mili. 24 Ham tum se sachche bolta hei, jab tak geñhu ke ek daana maṭṭi meñ gir ke mar nai jaay hei, tab tak u akele rahe hei, aur jeisehiyeñ u daana mar jaay hei, u bahut fare hei. 25 Jon aapan laaif se pyaar kare hei, uske khoy dei, aur jon aapan laaif se prem nai kare hei aur dusra ke khaatir jie hei, uske anant jeewan mili. 26 Agar koi hamaar sewa kare maañge hei to hamaar pichchhe hoy le, ki jisse jahañ ham hei huañ hamaar sewa kare waala bhi rahi. Aur hamaar Pita uske aadar kari jon hamaar sewa kare hei. 27 “Ab hamaar dil bahut dukhi hei, aur ham kaa bole sakta hei? Kaa ham i boli, ‘He Pita, hamme i ṭaaim se bachaay leo’? Nai, yahi kaaran to ham aaya hei, to hamme i dukh ke ṭaaim ke saamna kare ke paṛi. 28 He Pita, aapan naam ke mahima karaao!” Tab asmaan se awaaj aais, “Ham wahi naam ke mahima kara hei aur aage bhi karte rahega!” 29 Jon log huañ bagal meñ khaṛa rahin, u sunin aur bolin, ki baadar garjis hei, lekin aur log bolin, “Ek ainjal usse bolis hei!” 30 Ispe Yeeshu ulog se bolis, “I awaaj hamaar khaatir nai raha, lekin tum sab ke waaste raha. 31 Ab sansaar ke nyaay kare ke ṭaaim aay gais hei, aur i dunia pe raaj kare waala saitaan ke nikaara jaai. 32 Aur jab ham jameen se uppar uṭhaawa jaayga tab ham sab ke aapan bagal kheechega.” 33 Yeeshu i baat bol ke ishaara kar dees raha ki uske maut keise hoi. 34 Bheeṛ Yeeshu se bolis, “Hamaar niyam ke buk i bataay hei ki Maseeha janam janam jee to tum keise bolta hei ki Manush ke laṛka ke uucha uṭhaawa jaai? I Manush ke laṛka kon hei?” 35 Yeeshu jawaab dees, “Ujera thoṛa deri aur tumhaar sañghe rahi. Jab tak ujera hei, tab tak chalte raho, eise nai ki añdhera tumme aay ke gher le. Jon añdhera meñ chale hei, u nai jaane ki u kahañ jaay hei. 36 Jab tak añjora tumhaar sañghe hei u añjora pe biswaas karo ki jisse tum añjora ke laṛkan bana raho.” I baat bole ke baad Yeeshu akele meñ jaay ke chhip gais. 37 Yeeshu ulog ke saamne bahut se chamatkaar karis raha, fir bhi ulog uspe biswaas nai karin. 38 Yahi kaaran ki jisse Aayzaaya nabi ke u sab baat puura hoi, “Prabhu, hamaar vachan pe kon biswaas karis? Prabhu ke sakti ke kon pahichaanis?” 39 Aur u sab Yeeshu pe biswaas nai kare sakin, kaahe ki Aayzaaya i bhi bolis raha, 40 “Parmeshwar uske aañkhi añdha kar dees raha aur u sab ke dil kaṛa kar dees raha, ki jisse u sab ke aañkhi dekhe nai sake, aur u sab ke dimaag samajhe nai sake, aur ulog Parmeshwar ke lage bhi nai aai, ki ulog ke achchha kare.” 41 Aayzaaya i sab bolis, kaahe ki u apne aap Yeeshu ke mahima ke dekhis raha aur uske baare meñ bataais raha. 42 I bhi bhais ki bahut se Yahuudi adhikaari Yeeshu pe biswaas karin, lekin Farisi log ke kaaran ulog sab ke saamne uske apnaay nai sakin, kaahe ki kahiñ eise nai hoy ki u sab ke chech se nikaar dewa jaay. 43 Iske alaawa u agua log Parmeshwar ke aadar se jaada aapan baṛaai jaada pasand karat rahin. 44 Ek jordaar awaaj meñ Yeeshu bolis, “Jon ham pe biswaas kare hei, u khali ham pe nai, lekin uspe bhi biswaas kare hei jon hamme bhejis hei. 45 Aur jon bhi koi hamme dekhi, u uske bhi dekhi jon hamme bhejis hei. 46 Ham dunia meñ añjora ban ke aaya hei ki jon koi bhi ham pe biswaas kari, u añdhera meñ nai rahi. 47 Agar koi hamaar sandesa sune aur uske mutaabik nai chale to ham uske dos nai dega kaahe ki ham sansaar ke dos lagaay ke khaatir nai, lekin uske bachaay ke khaatir aaya hei. 48 Jon hamaar apmaan kare hei, aur hamaar vachan nai sune hei, uspe dos lagaay waala khali ek hei, jon vachan ham bola hei u aakhri roj uske dosi ṭhaharaai. ? 49 I sachchaai hei, kaahe ki ham aapan bagal se kuchh nai bola hei, lekin hamaar Pita jon hamme bhejis hei, hamme bataais hei ki ham kaa boli. 50 Aur ham i janta hei ki Pita ke hukum anant jeewan laay hei. Yahi kaaran jon bhi ham bolta hei uske jeise Pita ham se bolis hei, weisaiyeñ ham bolta hei.

Yuhanna 13

1 Fasah ke teohaar se ek din pahile ke baat hei. Yeeshu jaanat raha ki u ṭaaim aay gais hei jab uske i dunia ke chhoṛ ke Pita ke lage jaay ke hei. U aakhri ṭaaim tak i dunia meñ, jon uspe biswaas kare hei, ulog se prem karis raha. 2 Yeeshu aur uske chela log khaana khaat rahin. Wahi ṭaaim saitaan, Saayman ke laṛka Juḍas Iskariyoti ke man meñ i bichaar bhar dees raha ki wahi Yeeshu ke pakaṛwaai. 3 Yeeshu jaanat raha ki Pita sab kuchh uske haath meñ de dees hei, aur i bhi ki u Parmeshwar ke bagal se aais hei aur Parmeshwar ke lage jaai. 4 Yeeshu khaana pe se uṭha aur aapan uppar ke kapṛa sab utaar dees, aur aapan kamar meñ taul baañdh lees. 5 Tab u ek thariya meñ paani leke aapan chela log ke goṛ dhoy laga aur jon taul uske kamar meñ bañdha raha, usse pochhis. 6 Jab Yeeshu Saayman Peeṭa ke lage aais tab Peeṭa bolis, “Prabhu, kaa tum hamaar goṛ dhoyga?” 7 Yeeshu tab bolis, “Tum abhi nai samjhega ki ham kaa karta hei, lekin baad meñ jaruur samajh jaayga.” 8 “Tum hamaar goṛ kabhi nai dhoyga!” Peeṭa bolis. “Agar ham tumhaar goṛ nai dhoyga,” Yeeshu bolis, “tab tum hamaar chela nai rahe paayga.” 9 Tab Saayman Peeṭa bolis, “Prabhu, tab to tum hamaar goṛ khali nai lekin hamaar haath aur muuṛ bhi dhoy deo.” 10 Yeeshu tab bolis, “Jon nahaay lees hei, u puura safa hoy gais hei. Uske goṛ ke alaawa aur kuchh dhoy ke jaruuri nai hei. Hiañ ek ke chhoṛ ke sab safa hei.” 11 Yeeshu jaanat raha ki uske kon pakaṛwaai, tabbe u bolis, “Ek ke chhoṛ ke sab safa hei.” 12 Jab Yeeshu sab ke goṛ dhoy lees aur aapan kapṛa pahin ke beiṭh gais, tab u bolis, “Kaa tum sab samajh gaya ki ham tumhaar sañghe kaa kara? 13 Tum sab hamme ‘Guru’ aur ‘Prabhu’ bolaata hei, aur i achchha bhi hei ki tum sab eise hee bolo, kaahe ki ham wahi hei. 14 Ham, tumhaar Guru aur Prabhu, tumhaar goṛ dhoya. Ab tumme ek dusra ke goṛ dhoy ke chaahi. 15 Ham tumme ek rasta dekhaaya ki jeise ham kara hei, weisaiyeñ tum bhi karo. 16 Ham tum se sachche bolta hei ki ek naukar aapan maalik se baṛa nai hei, aur u bhi jon sandes ke sañghe bheja gais hei, u bhi uske bheje waala se baṛa nai hei. 17 Ab jab tum sab, i sab jaan gaya hei, aur yahi ke mutaabik chalta hei, to Parmeshwar tumme bahut saara aasheesh dei.” 18 “Ham tum sab ke baare meñ nai bolta hei, khali wahi ke baare meñ bolta hei jiske ham chuna hei. Lekin Baaibal ke i baat puura hoy ke hei, ‘Jon hamaar roṭi khaay hei, wahi ham pe laat uṭhaai.’ 19 I ghaṭna hoy se pahile ham tumme sab bataata hei, ki jab i baat hoi, to tum sab biswaas karega ki ham wahi hei jon hamme hoy ke chaahi.’ 20 Ham tum se sachche bolta hei ki jon koi jiske ham bheja hei, uske apnaay hei, to wahi hamaar bhejewaala ke bhi apnaay hei. 21 I sab baat bole ke baad Yeeshu dukhi hoy ke aapan chela log se bolis, “Ham tum se sachche bolta hei ki tum meñ se ek hei jon hamme pakaṛwaai.” 22 Ispe chela log ghabraay ke ek dusra ke dekhe lagis ki usman se kon hei jiske baare meñ i baat bola gais hei. 23 Ek chela jisse Yeeshu bahut prem karat raha, Yeeshu ke bagal meñ beiṭha raha. 24 Saayman Peeṭa uske sankaay ke bolis, “Usse puuchho, u kis ke baare meñ bole hei?” 25 Wahi rakam Yeeshu ke taraf jhuke jhuke u puuchhis, “Prabhu u kon hei?” 26 Yeeshu jawaab dees, “Ham roṭi ke ṭukṛa sos meñ ḍubaay ke jiske dega, wahi admi hei.” Aur u ek roṭi ke ṭukṛa lees, sos meñ ḍubaay ke Saayman ke laṛka Juḍas Iskariyoti ke dees. 27 Jeisehiyeñ Juḍas roṭi ke ṭukṛa lees, saitaan usman ghus gais. Tab Yeeshu usse bolis, “Jon bhi kuchh tumme kare ke hei jaldi se karo!” 28 Jon sab khaana khaat rahin, usman se koi bhi nai samajh sakin ki Yeeshu kaa bole hei. 29 Koi koi to samjhin ki Juḍas ke lage peisa ke theili hei, aur Yeeshu usse bole hei ki teohaar ke khaatir jon kuchh bhi jaruuri hei uske khareed ke, ya gareeb meñ bhi kuchh baaṭ de. 30 Juḍas roṭi ke ṭukṛa leke wahi lage bahire chala gais. U ṭaaim raat hoy gais raha. 31 Jab Juḍas Iskariyoti bahire chala gais tab Yeeshu bolis, “Ab Manush ke laṛka ke mahima saamne aai, aur yahi se Parmeshwar ke mahima bhi hoi. 32 Agar Parmeshwar ke mahima Yeeshu ke kaaran saamne aay hei to Parmeshwar bhi Manush ke laṛka ke mahima khud saamne dekhaai aur u bhi bahut jaldi hoi. 33 Hamaar bachcha log, ham tumhaar sañghe bahut deri tak nai rahega. Tum sab hamme khojega lekin jeise ham Yahuudi log se bola hei, weisaiyeñ ab ham tum sab se bolta hei, jahañ ham jaata hei huañ tum sab nai aay sakta hei. 34 Aur ab ham tumme ek nawa hukum deta hei, ek dusra se prem karna. Jeise ham tum sab se prem kara wahi rakam tum ek dusra se prem karo. 35 Agar tum ek dusra se prem karega to eisehiyeñ sab log jaani ki tum sab hamaar chela hei.” 36 Saayman Peeṭa tab puuchhis, “Prabhu tum kahañ jaata hei?” Yeeshu jawaab dees, “Ham abhi jahañ jaata hei, tum hamaar pichchhe nai aay sakta hei, lekin baad meñ aay sakega.” 37 “Prabhu, kaahe ke ham tumhaar pichchhe nai aay sakta hei?” Peeṭa puuchhis. “Ham tumhaar khaatir mare ke bhi taiyaar hei.” 38 Yeeshu tab jawaab dees, “Kaa tum sachche ke hamaar khaatir jaan de dega? Ham tum se sachche bolta hei ki murga ke bole se pahile tum teen dafe bolega ki tum hamme nai janta.”

Yuhanna 14

1 Yeeshu tab aapan sab chela log se bolis, “Dukhi nai ho aur ghabraao bhi nai. Parmeshwar pe bharosa rakkho aur ham pe bhi.” 2 Hamaar Pita ke ghare bahut se rahe ke jagha hei. Agar nai hota to ham tum se bol deta. Ham tumhaar khaatir jagha taiyaar kare jaata hei. 3 Jab ham huañ jaay ke tumhaar waaste jagha taiyaar kar lega, tab fir lauṭ ke aayga aur tum sab ke hiañ se aapan sañghe le jaayga, ki jisse jahañ ham rahega wahiñ tum bhi rahega. 4 Tum u rasta janta hei jahañ ham jaata hei.” 5 Tab Thomas Yeeshu se bolis, “Prabhu, ham to i bhi nai janta ki tum kahañ jaata hei! To ham rasta keise jaanega?” 6 Yeeshu tab bolis, “Rasta, jeewan aur sachchaai hamahi hei! Hamaar bina koi bhi Pita ke lage nai jaay sake. 7 Agar tum sab hamme janta hei, to hamaar Pita ke bhi janta. Lekin ab se tum sab Pita ke jaan lia hei kaahe ki tum sab uske dekha hei.” 8 Filip tab bolis, “Prabhu, hamme Pita ke dekhaao, ham to khali yahi mañgta hei.” 9 Tab Yeeshu jawaab dees, “Filip, ham ketna ṭaaim se tumhaar sañghe raha, fir bhi tum hamme nai janta? Jon bhi koi hamme dekhis hei, u Pita ke bhi dekhis hei, fir tum kaahe ke bolta hei, ‘Hamme Pita ke dekhaao’? 10 Kaa tum sab biswaas nai karta ki ham Pita meñ hei aur Pita ham meñ hei? Tab u sab chela log se bolis, “Jon bhi kuchh ham tum se bolta hei u aapan bagal se nai bolta hei, lekin ham meñ rahe waala Pita, aapan sab kaam kare hei. 11 Hamaar biswaas karo ki ham Pita meñ hei aur Pita ham meñ. Agar nai to jon sab kaam ham karta hei wahi ke dekh ke tab biswaas karo. 12 Ham tum se sachche bolta hei, hamaar biswaas kare waala u sab kaam kare saki jon ham karta hei, aur usse bhi baṛa kaam kare saki kaahe ki ham Pita ke lage jaata hei. 13 Aur tum hamaar naam se jon kuchh bhi maañgega, ham uske puura karega, ki jisse laṛka ke bagal se Pita ke mahima hoi. 14 Ham wahi karega, jon tum ham se kare ke bolega.” 15 “Agar tum ham se prem karta hei, to jon ham bolta hei, u karo. 16 Ham Pita se maañgega ki u tumhaar khaatir ek dusra madadgaar bheje, jon tumhaar sañghe hardam rahe saki. 17 U Aatma hei, jon Parmeshwar ke baare meñ sachchaai bataay hei. Dunia uske nai apnaai kaahe ki u naa to uske dekhi, aur naa to uske jaani. Lekin tum to uske janta hei, kaahe ki u tumhaar sañghe rahe hei, aur tumhaar sañghe hee hardam rahi.” 18 “Ham tumme anaath nai chhoṛega, ham tumhaar lage lauṭ aayga. 19 Thoṛa deri meñ dunia hamme nai dekhi, lekin tum hamme dekhega, kaahe ki ham jinda hei aur tum bhi jinda rahega. 20 U din jab aai, tab tum jaanega ki ham aapan Pita meñ hei aur tum ham meñ hei, jeise ham tum meñ hei.” 21 “Jon hamaar baat maane hei aur uspe chale hei, wahi ham se prem kare hei. Hamaar Pita wahi se prem kari, jon ham se prem kare hei, ham bhi wahi log se prem karega aur uske saamne aayga.” 22 Juḍas Iskariyoti nai lekin dusra Juḍas tab puuchhis, “Prabhu, i keise hei ki tum khali hamme dekhaayga lekin puura dunia ke nai dekhaayga?” 23 Yeeshu tab jawaab dees, “Jon koi ham se prem kare hei wahi hamaar baat pe chali. Hamaar Pita uske pyaar kari, aur ham aur hamaar Pita ulog ke lage aayga aur ulog ke sañghe rahega. 24 Jon ham se prem nai kare hei, u hamaar kaha nai maani. I sab baat jon tum sunta hei, hamaar nai hei lekin hamaar Pita ke hei jon hamme bhejis hei. 25 “Jab tak ham tumhaar sañghe hei, ham tum se i sab baat bolta hei. 26 Lekin jon madat kare waala Pawitr Aatma jiske hamaar Pita, hamaar naam se bheji, u tumme sab baat sikhaay dei, aur jon baat ham tumme bataaya hei, uske hardam yaad karaai.” 27 “Ham tumme saanti deta hei, aur i hamaar aapan saanti hei jon ham tumme deta hei. Ham u rakam ke saanti nai deta jon dunia tumme dei. Yahi kaaran ghabraao nai aur wari nai karo, aur ḍaro bhi nai. 28 Tum to sun lia hei ki ham tum se kaa bola hei, ‘Ham jaata hei, aur fir tumhaar lage aayga.’ Agar tum ham se prem karta hei, to khusi hoyga kaahe ki ham aapan Pita ke lage jaata hei, aur Pita ham se bahut baṛa hei. 29 I sab hoy se pahile ham tum se sab kuchh bataay dia hei, ki jisse jab i sab hoi, tab tum biswaas karega. 30 Ab ham bahut deri tak tum se baat nai kare sakta, kaahe ki dunia ke raaja, saitaan aay waala hei. U to hamaar kuchh nai bigaaṛe sake hei. 31 Lekin dunia ke log ke jaane ke hei ki ham aapan Pita se prem karta hei, wahi kaaran ham wahi karta hei jon u hamme bataay hei. Aao, i jagha se chalo.”

Yuhanna 15

1 Yeeshu aapan chela log se bolis, “Sachcha ḍaar ham hei, aur hamaar Pita uske gaaḍna hei. 2 Wahi hamaar u sab ḍaar ke kaaṭe hei jon fare nai hei, aur jon ḍaar fare hei uske chhaañṭ ke rakkhe hei, ki jisse usman aur far lage. 3 Hamaar vachan se tum sab safa hoy gaya hei. 4 Hamaar sañghe raho, aur ham tumhaar sañghe rahega. Ek ḍaar akele meñ nai fare hei, lekin jab u dusra ḍaari meñ juṛ jaay hei to fare hei. Yahi rakam jab tak tum hamaar meñ nai rahega, tab tak tum bhi nai fal laay sakega.” 5 “Ham peṛ hei, aur tum sab uske ḍaar hei. Jon ham meñ rahe hei, aur ham usman, wahi jaada fari, kaahe ki tum hamaar bina kuchh nai kare sakta hei. 6 Agar koi ham meñ nai rahe to u kaṭa ḍaar ke rakam feñk dewa jaai, aur suukhaay jaai, log u sab ke baṭor ke aagi meñ jhok de hei aur sab jar jaay hei. 7 Agar tum ham se juṛa rahega aur hamaar vachan tum meñ bana rahi, tab tum jon kuchh bhi maañgega, u tumme mil jaai. 8 Hamaar Pita ke mahima yahi meñ hei ki tum bahut se fal laao, tabahi tum hamaar chela bana rahega. 9 Ham tumme weisaiyeñ pyaar karta hei jeise hamaar Pita ham se kare hei, hamaar prem meñ bañdha raho. 10 Agar tum hamaar sab baat maanega, to hamaar prem meñ bana rahega, jeise ham aapan Pita ke sab baat ke maanta hei aur uske prem meñ bana rahta hei.” 11 “I sab baat ham tum se i kaaran bola hei ki hamaar khusi meñ tum bhi mila raho, aur tumhaar khusi puura hoy jaai.” 12 Ab ham tumme bataata hei ki jeise ham tum se prem kara hei, weisaiyeñ tum bhi ek dusra se prem karo. 13 Pyaar ke sab se baṛa sabuut wahi hei jon aapan dost ke waaste aapan jaan de de hei. 14 Tum sab hamaar dost rahega, agar tum hamaar sab baat sunega aur uske maanega. 15 Ham tumme naukar nai maanta kaahe ki ek naukar nai jaane hei ki uske maalik kaa kare hei. Ham tumme dost bolaata hei kaahe ki ham tumme u sab bataay dia jon ham aapan Pita se suna raha. 16 Tum hamme nai chuna, lekin ham tumme chuna aur dunia meñ bheja ki jisse tum sab fal laao, eisan fal jon hardam rahe. Hamaar Pita tumme u sab dei jon tum hamaar naam se maañgega. 17 Yahi hei jon ham tum se mañgta hei. Sab se prem karo.” 18 “Agar dunia tum se jaran kare hei, to yaad rakkho u tum se pahile ham se jaran karis. 19 Agar tum dunia ke hota, tab dunia tum se aapan rakam prem rakhta. Lekin ham tumme i dunia se chuna hei, yahi kaaran dunia tum se jaran kare hei. 20 Yaad rakhna ham tumme kaa bataaya hei, ‘Naukar aapan maalik se baṛa nai hei.’ Agar log hamme sataais hei, tab u tumme bhi sataai, agar u hamaar vachan maani to u tumhaar baat bhi maani. 21 Ilog tumhaar sañghe wahi kari jon ilog hamaar sañghe karis hei kaahe ki tum sab hamaar hei, aur ulog hamaar bheje waala ke nai jaane hei. 22 Agar ham aay ke ulog se baat nai kara hota, to ulog ke paap nai lagta, lekin ab to ulog ke paap se bache ke koi rasta nai. 23 Jon koi ham se jaran kare hei u hamaar Pita se bhi jaran kare hei. 24 U sab paapi nai hota agar ham u sab ke beech meñ u kaam nai karta jon aur koi nai kare sakat raha, lekin ab to u sab dekh leen hei ki ham kaa kara raha, fir bhi ulog ham se aur hamaar Pita se jaran kare hei. 25 I sab i kaaran bhais ki uske niyam ke buk meñ likha hei ki i baat puura hoi, ‘Ulog ham se bekaar meñ jaran rakkhis.”’ 26 “Ham tumhaar lage ek madadgaar bhejega, jon Pita ke bagal se hoi, aur u tumme hamaar bagal se gawaahi dei. 27 Aur tum bhi hamaar baare meñ sab se bataayga, kaahe ki suru se tum hamaar sañghe raha hei.”

Yuhanna 16

1 “Ham tum se i sab bataata hei ki tumhaar biswaas kamti nai hoi. 2 U log tumme aapan sabha meñ se nikaar dei, aur eisan ṭaaim bhi aai jab ulog tumme maar dei aur sochi ki eise kare se ulog Parmeshwar ke sewa kare hei. 3 U log tumhaar sañghe i sab kari kaahe ke ulog naa to hamme jaane hei aur naa to Pita ke jaane hei. 4 Lekin ham tumme i sab baat abhi bataata hei ki jab ṭaaim aai, ulog i sab kaam kari, tab tumme yaad aai ki ham kaa bola raha. 5 Lekin ab ham lauṭ ke uske lage jaata hei jon hamme bhejis hei, aur tum meñ se koi bhi nai i puuchhis ki ham kahañ jaata hei. 6 I baat sun ke tum bahut dukhi hei. 7 Lekin ham tum se sachche bolta hei, ki i tumhaar khaatir achchha hoi ki ham chala jaai, kaahe ki agar ham nai jaayga to madadgaar tumhaar lage nai aai. Aur jeise ham jaayga, weise madadgaar tumhaar lage bhej dega. 8 Aatma aay ke, dunia ke log ke paap, dharam, achchha, bura aur nyaay ke baare meñ samjhaai. 9 Paap ke baare meñ dunia ke log nai jaane hei, kaahe ki ulog ham pe biswaas nai kare hei. 10 I log i bhi nai jaane hei ki kaa sach hei aur kaa jhuuṭ, kaahe ki ham Pita ke lage jaata hei, aur tum fir hamme nai dekhega. 11 Nyaay ke baare meñ bhi ilog nai jaane hei, kaahe ki dunia ke agua ke nyaay mil gais hei.” 12 “Hamme tum se aur bahut kuchh bataay ke hei, lekin tum uske abhi sahe nai sakega. 13 Lekin jab Pawitr Aatma aai aur Parmeshwar ke baare meñ sachcha baat bataai, tab u sachchaai ke bagal sab ke le chali. U aapan bagal se kuchh nai boli, lekin wahi boli jon u sunis hei aur aage chal ke hoy waala hei. 14 U hamme mahima dei, kaahe ki u hamaar sandesa tumme bataai. 15 Jon bhi kuchh Pita ke hei u sab hamaar hei, yahi khaatir ham bola ki u hamaar baat tumme bataai.” 16 “Thoṛa deri meñ tum hamme nai dekhega, lekin thoṛa deri ke baad fir se hamme dekhe sakega.” 17 Uske kuchh chela log aapas meñ bole lagin, “Iske matlab kaa hei? U bole hei ki thoṛa deri ke baad ham uske nai dekhe sakega, aur fir thoṛa deri ke baad ham uske dekhe sakega, aur u i bhi bole hei, ki u Pita ke lage jaay hei.” 18 ‘I thoṛa deri’ ke matlab kaa hei? Ham nai samajhe sakta ki u kaa bole hei!” 19 Yeeshu jaan gais ki ulog usse kuchh puuchhe maañge hei aur tab u bolis, “Ham bola raha, ‘Thoṛa deri meñ tum hamme nai dekhega, aur fir thoṛa deri ke baad tum hamme dekhe sakega.’ Kaa yahi tum aapas meñ puuchh taachh karta hei? 20 Ham tum se sachche bolta hei, tum sab royga aur soch karega lekin sab dunia khusi manaai, tum dukhi hoyga, lekin tumhaar dukh, sukh meñ badal jaai. 21 Jab ek aurat bachcha ke janam dewe ke ṭaaim rahe hei, tab u bahut dukhi rahe hei, kaahe ke u peeṛa sahe ke ṭaaim hoy hei, lekin jab bachcha ke janam de de hei tab u sab dukh bhuul jaay hei, aur bachcha ke dunia meñ aay ke waaste khusi manaay hei. 22 Yahi abhi tumhaar sañghe hoy hei, tum abhi udaas hei, lekin ham tumme fir dekhega, to tumhaar man khusi se bhar jaai, eisan khusi jiske tum se koi chheene nai saki.” 23 “Jab u roj aai, tab tum ham se kuchh nai maañgega. Ham tum se sachche bataata hei, agar tum Pita se hamaar naam pe kuchh bhi maañgega, u tumme hamaar naam se de dei. 24 Abhi tak to tum hamaar naam se kuchh nai maañga, lekin ab maañgo to tumme mili, tab tumhaar khusi puura hoy jaai.” 25 “Ham tum se i sab bañdha baat meñ bola hei. Lekin jab ṭaaim aai tab ham sab khula baat meñ Pita ke baare meñ baat karega. 26 U roj jab aai, tum hamaar naam se usse maañgega, ham i nai bolta ki ham tumhaar khaatir maañgega. 27 Pita to apne tum se prem kare hei, kaahe ki tum ham se prem karta hei, aur i biswaas kara ki ham Parmeshwar ke bagal se aaya hei. 28 Ham Pita ke taraf se dunia meñ aay raha aur fir i dunia ke chhoṛ ke Pita ke lage jaata hei.” 29 Tab chela log Yeeshu se bolin, “Ab tum chhupa baat meñ nai lekin safa safa bolta hei. 30 Ham sab ab jaan gaya hei ki tum sab janta hei, ab i jaruurat nai ki koi tum se sawaal kare. Yahi hamme biswaas karaais hei ki tum Parmeshwar ke taraf se aaya hei.” 31 Yeeshu ulog ke jawaab dees, “Kaa ab tum ham pe biswaas karta hei? 32 Ṭaaim aay hei, nai! nai! aay gais hei, jab tum sab chhitraay jaayga, aur tum sab ek ek karke aapan aapan ghare bhaag jaayga, aur ham akele rahe jaayga. Fir bhi ham akele nai hei, kaahe ki Pita hamaar sañghe hei. 33 Ham tumme i sab bataaya, ki jisse tum ham se saanti paao, kaahe ki tum ham se juṭa hei. Dunia tumme sataai. Lekin himmat rakkho! Ham dunia ke jeet lia hei!”

Yuhanna 17

1 I sab baat bole ke baad, Yeeshu asmaan ke bagal dekh ke bolis, “He Pita, u ṭaaim aay gais hei. Aapan laṛka ke mahima deo, ki jisse tumhaar laṛka tumhaar mahima dekhaay saki. 2 Tumahi to uske sab ke uppar adhikaar dia hei, ki jisse u sab log ke anant jeewan dei, jon ke tum uske dia hei. 3 Anant jeewan ke matlab hei ki ulog tumme, ek sachcha Parmeshwar jaani, aur Yeeshu Maseeh ke bhi jaani jon ke tum bheja hei. 4 Jon kaam tum hamme kare ke waaste dia raha, uske ham puura karke i dharti pe tumhaar mahima kara hei. 5 Aur ab, He Pita, tum aapan saamne hamaar mahima karaao, wahi mahima jon hamme tumhaar sañghe, dunia ke bane se pahile raha.” 6 “Ham tumme u sab ke dekhaaya ki tum keisan hei, jon ke tum hamme i dunia meñ dia hei. U sab tumhaar rahin, aur tum ulog ke hamme dia. U log tumhaar vachan maanin. 7 Aur ab ulog jaan gain hei ki jon sab tum hamme dia hei, sab tumhaar taraf se aais hei. 8 Ham ulog ke wahi sandesa dia jon tum hamme dia raha, aur ulog sab maan ke biswaas bhi kar leen, ulog jaane hei ki yahi sachaai hei ki ham tumhaar taraf se aaya hei, aur i bhi biswaas kare hei ki tumahi hamme bheja hei. 9 Ham dunia ke waaste nai lekin uske waaste jiske ham tumme dia hei, binti karta hei, kaahe ki u sab tumhaar hei. 10 Aur jon kuchh bhi hamaar hei, u sab tumhaar bhi hei, aur jon tumhaar hei, u hamaar hei, aur yahi se hamaar mahima karis hei. 11 Ham i dunia ke chhoṛ ke tumhaar lage aata hei, aur aapan chela log ke yahi dunia meñ chhoṛta hei. He Pawitr Pita, tum jon naam dia hei wahi ke sakti se i sab ke dekh bhaal karna ki jisse i sab ek hoy ke rahe jeise ki tum aur ham ek hei. 12 Jab tak ham uske sañghe raha, tumhaar naam ke sakti se ham i sab ke gaaḍ kara. Khali ek ke chhoṛ ke koi aur naas nai bhais ki jisse Baaibal meñ likha baat puura hoi. 13 Ab ham tumhaar lage aata hei. Ham dunia meñ i sab baat bataata hei ki u sab hamaar khusi ke aapan man meñ puura bhar le aur samajh bhi le. 14 Ham u sab ke tumhaar vachan sunaay dia hei, lekin dunia ke log usse jaran kare hei, kaahe ki u i dunia ke nai hei jeise ki ham i dunia ke nai hei. 15 Ham i preya i khaatir nai karta ki tum u sab ke dunia se uṭhaay lo, lekin i kaaran ki tum ulog ke saitaan se bachaay ke rakhna. 16 Jeise ham i dunia ke nai hei, weisaiyeñ u sab bhi i dunia ke nai hei. 17 Sachchaai se u sab ke pawitr karo kaahe ki tumhaar vachan sachcha hei. 18 Jeise tum hamme dunia meñ bheja wahi rakam ham bhi u sab ke dunia meñ bheja hei. 19 Ham apne aap ke uske khaatir puura rakam se de dia hei, ki jisse u sab sachchaai se pawitr hoy jaay. 20 Ham khali u sab ke khaatir nai, lekin ulog ke khaatir preya karta hei jon sab uske vachan se ham pe biswaas kari. 21 Hamaar binti hei, He Pita, u sab ek hoy jeise ham tum meñ hei aur tum ham meñ hei, wahi rakam u sab ham meñ bhi rahi, jisse dunia boli ki tumahi hamme bheja hei. 22 Jon mahima tum hamme dia hei, wahi ham u sab ke dia hei ki jisse jeise ham ek hei, u sab bhi ek hoy jaay. 23 Ham u sab meñ aur tum ham meñ hei ki jisse u sab puura rakam se ek hoy jaay, aur dunia jaane ki tum hamme bheja hei, aur jeise tum ham se prem kara hei, weise u sab se bhi prem kara hei. 24 He Pita, ham i mañgta hei ki jon ke tum hamme dia hei, u sab hamaar sañghe rahe ki jisse jahañ ham rahi wahiñ u sab bhi rahe, aur u mahima ke dekhe jon ke tum dunia ke bane se pahile hamme dia raha. 25 He Pawitr Pita, dunia to tumme nai jaanis, lekin ham to tumme jaana hei, aur ilog to i jaan gain hei ki tumahi hamme bheja hei. 26 Ham to tumhaar naam se i sab se bataay dia hei, aur bataate rahega ki jon pyaar tum hamme dia hei, u sab meñ hoi, aur ham bhi u sab meñ rahega.”

Yuhanna 18

1 Yeeshu preya kare ke baad aapan chela log ke sañghe Kidron valley ke paar gais. Huañ ek gaaḍan raha aur Yeeshu aapan chela log ke sañghe huañ gais. 2 Uske pakaṛwaay waala Juḍas u jagha jaanat raha kaahe ke Yeeshu aapan chela log ke sañghe huañ hardam jaat raha. 3 Juḍas bhi u gaaḍan meñ gais, aur uske sañghe Romi saulja, Baṛa Paadri aur Farisi log ke bagal se chech ke sardaar bhi gais. U log aapan sañghe batti, mashaal aur laṛe ke hatiaar bhi leke aain raha. 4 Yeeshu to sab kuchh jaanat raha, ki kaa hoy waala hei. U aage baṛh ke puuchhis, “Tum kiske khojta hei?” 5 U log jawaab deen, “Naasrat ke rahewaala Yeeshu ke.” Tab Yeeshu bolis, “U hamahi hei.” Uske pakaṛwaay waala Juḍas wahiñ sab ke sañghe khaṛa raha. 6 Jeise Yeeshu bolis, “U hamahi hei”, sab log pichchhe haṭin aur maṭṭi pe gir paṛin. 7 Yeeshu fir se puuchhis, “Tum log kis ke khojta hei?” U log fir jawaab deen, “Naasrat ke rahewaala Yeeshu ke.” 8 Yeeshu jawaab dees, “Ham to tum se bol dia hei ki hamahi u hei. Aur agar tum sab hamme khojta hei to ilog ke jaay deo.” 9 “Jisse uske bole waala vachan puura hoi. Tum jon ke hamme saupa hei ham usman se koi ke bhi naas nai hoy dega.” 10 Saayman Peeṭa ke lage ek talwaar raha. U aapan talwaar nikaar ke Baṛa Paadri ke ek naukar ke raaiṭ kaan kaaṭ dees. U naukar ke naam Malkus raha. 11 Yeeshu, Peeṭa ke ḍaaṭis, “Talwaar bhittar rakkho. Kaa tum sochta hei ki ham u dukh ke pyaala nai piyega jon Pita hamme dees hei?” 12 Tab Romi saulja aur uske admi Yeeshu ke pakaṛ ke baañdh deen. 13 Aur u sab Yeeshu ke pakaṛ ke pahile to Annas ke lage le gain, jon u saal Baṛa Paadri Kaaifa ke sasur raha. 14 I wahi Kaaifa raha jon Yahuudi log ke bataais raha ki sab ke bhalaai yahi meñ hei ki khali ekke admi maara jaay. 15 Saayman Peeṭa aur ek aur chela Yeeshu ke pichchhe pichchhe gain. I chela Baṛa Paadri ke jaana pahichaana raha, aur u Yeeshu ke sañghe Baṛa Paadri ke añgna meñ gais. 16 Peeṭa bahire duaari pe khaṛa hoy gais. U dusra chela jon Baṛa Paadri ke jaanat raha, bahire aay ke duaari pe khaṛi aurat se puuchh ke Peeṭa ke bhittar le gais. 17 Duaari pe khaṛi aurat Peeṭa se puuchhis, “Kaa tum u admi ke chela to nai?” Peeṭa jawaab dees, “Nai. Ham nai hei.” 18 Huañ bahut ṭhanḍa raha aur sab naukar aur sipaahi koyla ke aagi jaraay rakkhin raha, aur us ke chaaro bagal khaṛa hoy ke aagi taapat rahin. Peeṭa bhi u sab ke sañghe khaṛa hoy ke aagi taape laga. 19 Tab Baṛa Paadri log Yeeshu se uske chela log aur uske updes ke baare meñ puuchhin. 20 Yeeshu jawaab dees, “Ham sab log se khula ruup meñ baat kara hei. Ham hardam sabha meñ aur chech meñ jahañ log baṭurat rahin huañ updes deta raha aur chhupaay ke to kuchh nai kara. 21 Tab tum ham se kaahe ke puuchhta hei? Jon log hamaar baat sunin hei, wahi log se puuchho ki ham kaa bola hei. U sab jaane hei ki ulog se kon kon baat bola. 22 Yeeshu ke i baat pe, ek saulja jon uske bagal meñ khaṛa raha, Yeeshu ke ek thappaṛ maaris, aur bolis, “Tum purohit se i rakam baat karta hei?” 23 Yeeshu tab jawaab dees, “Agar ham kuchh ulṭa baat bola hei, to sab ke bataao ham kaa bola hei. Aur agar ham ṭheek bola hei to hamme fir kaahe ke maarta hei?” 24 Tab Annas, Yeeshu ke weisaiyeñ bañdha, Kaaifa Baṛa Paadri ke lage bhej dees. 25 Saayman Peeṭa khaṛa hoy ke aagi taapat raha, tab huañ ke log usse puuchhin, “Kahiñ tum bhi uske chela meñ se ek to nai hei?” Peeṭa muuṛ hilaay ke naa kar dees, “Ham nai hei.” 26 Baṛa Paadri ke naukar meñ se ek naukar jon u admi ke palwaar raha, jiske kaan Peeṭa kaaṭis raha, usse puuchhis, “Kaa ham gaaḍan meñ tumme uske sañghe nai dekha raha?” 27 Peeṭa ek dafe fir nai kar dees, aur wahi ṭaaim murga bolis. 28 Sabere hoy waala raha, aur Yeeshu ke Kaaifa ke lage se gavna ke jagha laawa gais. U log u jagha nai gain, kaahe ke u sab apne aap ke safa rakkhe maañgat rahin, ki jisse u sab fasah ke teohaar ke khaana khaay sake. 29 Paaylaṭ bahire nikar ke uske lage aais aur puuchhis, “I admi pe kaa dos hei?” 30 U log jawaab deen, “Agar i admi kharaab kaam nai kare hota, to ham iske aap ke haath meñ nai deta.” 31 Tab Paaylaṭ ulog se bolis, “Tum log iske le jaao aur aapan kaanuun ke mutaabik iske saja deo.” Tab Yahuudi log usse bolis, “Koi ke maare ke hamaar lage hak nai hei.” 32 Ab eise bhais ki Yeeshu jon baat bolis raha, puura hoi. Aur i ek saain raha ki keise uske maut hoi. 33 Paaylaṭ fir bhittar chala gais. U Yeeshu ke bhittar bolaay ke bolis, “Kaa tum Yahuudi ke raaja hei?” 34 Tab Yeeshu bolis, “Kaa tum i baat apne aap bolta hei, ki aur sab log bhi hamaar baare meñ yahi bole hei?” 35 Paaylaṭ jawaab dees, “Kaa ham Yahuudi hei? Khud tumhaar admi log aur Baṛa Paadri log tumme hamaar haath meñ deen hei. Tum kaa galti kara raha?” 36 Yeeshu jawaab dees, “Hamaar raaj i dunia ke nai hei. Agar hamaar raaj i dunia ke rahta, to hamaar naukar hamaar bagal se laṛta aur ham Yahuudi agua log ke haath meñ nai paṛta, lekin hamaar raaj hiañ ke nai hei.” 37 Tab Paaylaṭ bolis, “To kaa tum raaja hei?” Ispe Yeeshu jawaab dees, “Tumahi to bolta hei ki ham raaja hei. Ham to yahi kaaran janam lia raha aur yahi kaaran dunia meñ aaya hei ki sachchaai ke baare meñ sab se bataai. Jon bhi koi sachchaai ke apnaay hei u hamaar baat sune hei.” 38 Tab Paaylaṭ puuchhis, “Sachchaai kaa hei?” Fir Paaylaṭ sab log ke lage jaay ke bolis, “Ham koi kaaran nai paata ki iske ham saja dei.” 39 “Lekin reeti riwaaj ke kaaran ham hardam fasah ke teohaar pe, ek keidi ke chhoṛ deta hei. Kaa tum sab i maañgo hei ki ham Yahuudi ke raaja ke chhoṛ dei?” 40 Sab log chillaay ke bolin, “Nai, uske nai! Ham Baarabba ke mañgta hei.” (Baarabba ek chor raha.)

Yuhanna 19

1 Tab Paaylaṭ hukum dees ki Yeeshu ke chaabuk lagaawa jaay. 2 Saulja log kaaṭa ke ek taaj banaain, aur Yeeshu ke muuṛ pe rakh deen, aur tab uske pepal rang ke kapṛa pahinaain. 3 Tab saulja aay ke Yeeshu se bolin, “Yahuudi ke raaja, jeete raho!” Aur aage jaay ke uske thappaṛ maarin. 4 Ek dafe fir Paaylaṭ bahire aay ke bolis, “Dekho ham iske bahire laata hei aur tum apne dekhna ki ham isman koi dos nai paaya hei, ki iske saja dei.” 5 Tab Yeeshu bahire aais, u kaaṭa ke taaj aur pepal rang ke kapṛa pahine raha. Tab Paaylaṭ ulog se bolis, “Dekho! yahi hei u admi!” 6 Jab Baṛa Paadri aur chech ke saulja Yeeshu ke dekhin to chillaay uṭhin, “Uske kros pe chaṛhaao! Kros pe chaṛhaao!” Paaylaṭ fir se bolis, “Tumahi iske le jaao aur kros pe chaṛhaao. Ham isman kuchh dos nai dekha.” 7 Tab bheeṛ jawaab dees, “Ham log ke kaanuun bataay hei ki iske maare ke chaahi, kaahe ki i apne aap ke Parmeshwar ke laṛka bataay hei.” 8 Jab Paaylaṭ i baat sunis to aur ghabraay gais. 9 U bhittar lauṭ ke gay aur Yeeshu se puuchhis, “Tum kahañ ke rahe waala hei?” Lekin Yeeshu jawaab nai dees. 10 Tab Paaylaṭ Yeeshu se bolis, “Tum ham se kaahe nai baat karta hei? Kaa tum i nai janta ki ham tumme chhoṛ de sakta hei? Aur kros pe bhi chaṛhwaay sakta hei?” 11 Yeeshu tab jawaab dees, “Agar Parmeshwar tumme hak nai deta, to tum hamme kuchh nai kare sakta. Lekin jon hamme tumhaar haath saupis hei u to aur bhi baṛa paap karis hei.” 12 Tab Paaylaṭ, Yeeshu ke chhoṛe maañgat raha. Lekin bheeṛ aur jor se chillaain, “Agar tum iske chhoṛa to tum Raaja ke dusman hoy jaayga! Jon koi bhi apne aap ke raaja bole hei u Raaja ke dusman hei.” 13 Jab Paaylaṭ i baat sunis to Yeeshu ke bahire laais. Tab u ek jagha (chabutra) pe, jon ke Heebru meñ ‘Gabattha’ bola jaay hei huañ nyaay kare waala jagha pe beiṭhis. 14 U roj fasah ke taiyaari ke roj raha, aur Paaylaṭ sab se bolis, “Dekho, aapan raaja ke dekho!” 15 “Maar ḍaalo! Maar ḍaalo!” u sab chillaay ke bolin, “Kros pe laṭkaay deo!” Tab Paaylaṭ u sab se bolis, “Kaa ham tumhaar raaja ke kros pe chaṛhaai?” Baṛa Paadri log jawaab deen, “Raaja Keisar ke chhoṛ ke hamaar koi aur raaja nai hei!” 16 Tab Paaylaṭ, Yeeshu ke kros pe chaṛhaay ke khaatir ulog ke haath meñ de dees. Tab u sab Yeeshu ke aapan adhikaar meñ le leen. 17 Yeeshu aapan kros u jagha le gais jahañ ke naam ‘Khopṛi ke jagha’ bola jaay hei. (Heebru meñ i jagha ke ‘Gulgutha’ bola jaay hei). 18 Huañ pe ulog Yeeshu ke kros pe chaṛhaain, aur uske duuno bagal dui aur chor ke bhi laṭkaay deen. 19 Paaylaṭ ek noṭis likhwaay ke kros pe lagwaay dees. Uspe likhaan raha, “Naasrat ke rahe waala, Yahuudi ke raaja.” 20 Bahut log i noṭis ke paṛhin kaahe ki suuchna Heebru, Leṭin aur Greek meñ likhaan raha. Aur jon jagha Yeeshu ke kros pe chaṛhaaya gais raha, u jagha ṭaaun ke nagichche raha, aur bahut se Yahuudi iske paṛhin. 21 Baṛa Paadri log Paaylaṭ se jaay ke bolin, “Kaahe ke tum ‘Yahuudi ke raaja’ likha? I likho, ‘I apne aap bolis hei ki i Yahuudi ke raaja hei.”‘ 22 Tab Paaylaṭ u sab se bolis, “Jon kuchh bhi likhaan hei badla nai jaai!” 23 Jab saulja log Yeeshu ke kros pe chaṛhaay deen, tab uske kapṛa ke chaar hissa meñ baaṭ deen, chaaro saulja ke waaste. Lekin uske uppar waala kapṛa khali ek kapṛa ke bana raha, aur usman koi siyan nai raha. 24 Saulja apne meñ baat karin, “Iske faaṛo nai. Iske daaoñ lagaay ke dekho ki kiske mile hei.” I sab i kaaran bhais ki jon kuchh bhi Baaibal meñ likhaan raha, u sachche hoy ke raha, “Ulog hamaar kapṛa ke baaṭi aur wahi kapṛa ke waaste jua kheli.” Tab saulja log wahi karin, jon ke baare meñ baat cheet kare rahin. 25 Yeeshu ke amma wahiñ kros ke bagal meñ khaṛi rahi. Uske sañghe uske bahini Meri, aur Clopas ke amma, aur Meri Magdalini bhi khaṛi rahin. 26 Jab Yeeshu aapan amma ke, aur aapan sab se pyaara chela ke dekhis jon uske bagal meñ khaṛa raha, tab u aapan amma se bolis, “Ab se i admi tumhaar beṭa hei.” 27 Tab u aapan chela se bolis, “Ab se i tumhaar amma hei.” Wahi ṭaaim se u chela uske aapan ghare le gais. 28 Yeeshu jaanat raha ki ab uske kaam khalaas hoy gais hei. Aur jon likhaan raha uske puura kare ke waaste, bolis, “Ham pyaasa hei!” 29 Huañ pe sasta waain raha. Log waain meñ spanj bhijaay ke, ek peṛ ke ḍaari se uske muh ke lage le gais. 30 Jab Yeeshu waain pee lees tab bolis, “Puura hoy gais!” Tab u aapan muuṛ nichche kar lees aur mar gais. 31 Dusra roj sabat aur fasah ke teohaar ke din raha. I Yahuudi log ke ek khaas din raha. Yahuudi agua log nai maañgat rahin ki murda kros pe sabat ke roj laṭka rahe, aur Paaylaṭ se maañg karin ki duuno chor ke goṛ tuuṛ dewa jaay aur kros se nichche utaar dewa jaay. 32 Sab se pahile saulja log u duuno chor ke goṛ tuuṛ deen, jon huañ kros pe laṭkin raha. 33 Lekin jab ulog Yeeshu ke lage aain, to dekhin ki u to mar gais hei, aur uske goṛ nai tuuṛin. 34 Ek saulja, Yeeshu ke bagal meñ spia bhokis, aur khuun aur paani nikre laga. 35 Ham janta hei ki i sachche hei, kaahe ke i baat u bataais raha jon huañ pe raha. Ab tum bhi biswaas karo. 36 I sab i kaaran bhais hei ki Baaibal sachche hoy, jon bole hei, “Uske deñhi ke ek bhi haḍḍi nai ṭuuṭi” 37 Aur, “U log uske dekhi jiske bagal meñ spia se bhoka jaai.” 38 Josaf, jon Armathia se aais raha, Yeeshu ke ek chela raha. I baat u chhupaay ke rakkhis raha, kaahe ki u Yahuudi agua se ḍarat raha. Lekin ab u Paaylaṭ se puuchhis, ki u Yeeshu ke boḍi le lei. Paaylaṭ uske haañ kar dees, aur Josaf Yeeshu ke boḍi kros pe se utaar lees. 39 Nikoḍimas bhi aais, u aapan sañghe lagbhag tees (30) kilo gandhras aur peṛ patti se bana achchha mahke waala masaala le ke aais. I wahi Nikoḍimas raha jon ek raat ke Yeeshu ke lage aais raha. 40 Duuno admi Yeeshu ke boḍi ke le ke Yahuudi rasam ke mutaabik uske deñhi meñ mahke waala tel lagaay ke aur kafan meñ lapeṭ deen. 41 Jahañ pe Yeeshu ke kros pe chaṛhaawa gais raha, huañ pe ek gaaḍan raha, u gaaḍan meñ ek kabar raha, jon abhi tak kaam meñ nai laawa gais raha. 42 Dusra din sabat ke din raha, aur Yahuudi log yahi taiyaari meñ lage rahin. Yahi kaaran raha ki ulog jaldi se Yeeshu ke u nagichche waala kabar meñ rakh deen.

Yuhanna 20

1 Etwaar ke sabere jab thoṛa añdhera raha, tab Meri Magdalini kabar ke lage gais aur dekhis ki huañ kabar ke muh se patthar haṭa hei. 2 I dekh ke u dauṛ ke Saayman Peeṭa aur dusra chela log ke lage gais aur bolis, “Ulog Prabhu ke, kabar meñ se le ke chala gain hei! Ham nai janta ki uske kahañ rakkhin hei.” 3 Peeṭa aur dusra chela log kabar pe gain. 4 U dauṛin, lekin u jon dusra chela raha, u Peeṭa se jor dauṛ ke kabar pe pahile pahuñch gais. 5 U kabar meñ jhaañk ke dekhis ki kafan ke kapṛa wahi paṛa hei, lekin u kabar ke bhittar nai gais. 6 Jab Saayman Peeṭa huañ pahuñchis, tab u seedha kabar ke bhittar chala gais aur huañ kafan ke kapṛa gira paais. 7 U i bhi dekhis ki jon kapṛa Yeeshu ke muuṛ pe bañdha raha, thoṛa duur pe alag lapṭaan rakha raha. 8 Jon chela sab se pahile huañ pahuñchis raha, u bhittar jaay ke dekhis aur biswaas karis. 9 U ṭaaim Peeṭa aur baaki chela log ke i nai pata raha ki Baaibal meñ likhaan raha ki Yeeshu fir se jinda hoy jaai. 10 Tab u duuno dusra chela log ke lage ghare chala gain. 11 Meri kabar ke bahire khaṛi rowat rahi. Rote rote u kabar meñ jhaañkis. 12 Huañ pe u dekhis ki jahañ pahile Yeeshu ke boḍi rakha raha, wahiñ pe dui ainjals ujjar kapṛa pahine beiṭhin raha, ek muuṛ ke bagal aur dusra goṛ ke bagal. 13 “He aurat, tum kaahe roti hei?” U duuno usse puuchhin. Meri jawaab dees, “Ulog hamaar Prabhu ke uṭhaay le gain hei! Aur ham nai janta ki uske kahañ rakkhin hei.” 14 Jeise Meri i baat bol ke pichchhe ghuumis to dekhis ki Yeeshu huañ pe khaṛa hei. Lekin Meri nai jaan paais ki u Yeeshu hei. 15 Yeeshu usse puuchhis, “Tum kaahe roti hei? Tum kiske khojti hei?” U sochis u gaaḍna hei aur bolis, “Agar tum uske kahiñ le gaya hei to hamme bataao, ham jaay ke uske leke aayga.” 16 Tab Yeeshu usse bolis, “Meri!” Meri uske bagal ghuum ke Aramik meñ bolis, “Rabbuni!” (Iske matlab hei, ‘Hamaar guru.) 17 Yeeshu usse bataais, “Hamme nai pakṛo, kaahe ki ham abhi tak Pita ke ghare nai jaay paaya hei. Lekin hamaar chela log se jaay ke bol dena ki ham u sab ke Pita aur hamaar Pita, aur aapan Prabhu aur u sab ke Parmeshwar ke lage jaata hei.” 18 Meri Magdalini jaay ke sab chela log ke bataais ki u Prabhu ke dekhis hei aur baat bhi karis hei. U bhi bataais jon Prabhu ulog se bataay ke waaste bolis raha. 19 Wahi etwaar ke sanjha ke ṭaaim jab chela log, Yahuudi agua log se ḍar ke maare palla band kar ke ghar ke bhittar beiṭha rahin, tab Yeeshu aay ke ulog ke saamne khaṛa hoy gais. U bolis, “Tumme shaanti mile!” 20 I bol ke Yeeshu aapan haath aur saaiḍ dekhaais. Sab chela log Yeeshu ke dekh ke khusi hoy gain. 21 Tab Yeeshu usse fir bolis, “Jeise Pita hamme bhejis hei, weise ham bhi tumme bhejta hei.” 22 I bol ke Yeeshu ulog ke uppar fuuñkis aur bolis, “Pawitr Aatma leo! 23 Jiske paap ke tum maaf karega, u sab ke maafi mili. Agar tum uske maaf nai karega, to ulog ke maafi nai mili.” 24 Thomas jiske Didumas bhi bola jaat raha, baarah chela log meñ se ek raha, lekin jab Yeeshu ulog ke saamne aais raha tab u huañ nai raha. 25 Aur ulog usse bataain, “Ham sab Prabhu ke dekha hei!” Lekin Thomas bolis, “Jab tak ham uske haath meñ neela ke cheenha aur saaiḍ nai dekh leta aur u jagha pe aapan uñgri nai ḍaar leta tab tak ham biswaas nai karega.” 26 Ek hapta ke baad jab Yeeshu ke chela log ghar meñ rahin, aur Thomas bhi huañ raha, aur palla bhi band raha, tab achaanak Yeeshu u sab ke beech meñ khaṛa hoy ke bolis, “Tumme saanti mile!” 27 Tab u Thomas se bolis, “Aapan uñgri se hamaar haath chhuo. Aur aapan haath hamaar saaiḍ meñ ḍaaro! Ḍaauṭ nai karo, aur biswaas karo!” 28 Thomas jawaab dees, “Hamaar Prabhu! Hamaar Parmeshwar!” 29 Yeeshu bolis, “Thomas, tum hamme dekh ke biswaas kara hei. Ulog dhann hei jon hamme bina dekhe ham pe puura bharosa rakkhe hei, aur biswaas kare hei!” 30 Yeeshu aur bahut se achambha waala kaam aapan chela log ke saamne karis raha, jiske baare meñ i buk meñ nai likha hei. 31 Lekin jon kuchh bhi likhaan hei, u i kaaran likha hei ki tum biswaas karo ki Yeeshu Parmeshwar ke laṛka Maseeh hei aur tum sab biswaas karke uske naam se sachcha laaif paao.

Yuhanna 21

1 Is ke baad Yeeshu ek dafe fir Tibiriyaas laik ke kinaare aapan chela log ke saamne aais. I sab eise bhais. 2 Saayman Peeṭa, Thomas jiske naam Didumas bhi raha, Natanyel jon Galeel ke Kaana ṭaaun ke rahe waala raha, Jabdi ke duuno laṛkan, aur dui aur chela, sab ek jagha pe baṭure rahin. 3 Saayman Peeṭa bolis, “Ham machhri maare jaata hei!” Aur log bolin, “Ham bhi tumhaar sañghe chalega.” Sab aapan bauṭ meñ beiṭh ke chal paṛin. Lekin u raat ulog ek bhi machhri nai pakṛin. 4 Sabere hote jab Yeeshu laik ke kinaare aay ke khaṛa bhais, tab chela log uske nai pahichaanin. 5 Yeeshu u sab se puuchhis, “Kuchh machhri pakṛa ki nai?” “Nai,” ulog bolin. 6 Tab Yeeshu u sab se bolis, “Aapan jaal bauṭ ke raaiṭ saaiḍ meñ ḍaaro, aur tab tumme machhri mili.” Ulog wahiñ jaal ḍaar deen, aur jaal meñ etna ḍher machhri aay gais ki ulog jaal kheeche nai sakin. 7 Yeeshu ke ek pyaara chela Peeṭa se bolis, “I to Prabhu hei!” Jab Peeṭa sunis ki u Prabhu hei, tab u aapan kapṛa pahin lees jon utaaris raha, aur paani meñ kuud gais. 8 Bauṭ khali ek sao meeṭa kinaare se duur raha. Aur dusra chela log machhri se bhara jaal kheech ke kinaare laain. 9 Jab sab chela log laik ke kinaare aain, to dekhin ki koyla ke aagi pe machhri aur roṭi rakhaan hei. 10 Yeeshu aapan chela log se bolis, “Jon machhri tum pakṛa hei, usman se kuchh hiañ laao.” 11 Saayman Peeṭa, bauṭ meñ lauṭ gais aur jaal ke ghaseeṭ ke kinaare laais. Usman ek sao aur tirpan (153) baṛa baṛa machhri raha. Etna jaada machhri jaal meñ raha, fir bhi jaal nai faṭa. 12 Yeeshu bolis, “Aao aur khaana khaao!” Chela log meñ se koi ke bhi himmat nai raha ki usse puuchhe ki u kon hei. Ulog to jaan gain raha ki u Prabhu hei. 13 Tab Yeeshu ulog ke aapan haath se kuchh roṭi aur machhri dees. 14 I tisra dafe raha jab ke Yeeshu fir se jinda hoy ke baad aapan chela log ke saamne aais raha. 15 Jab Yeeshu aur uske chela log khaana khaay leen, tab u Saayman Peeṭa se puuchhis, “Saayman, Yuhanna ke laṛka, kaa tum hamme i sab log se jaada pyaar karta hei?” Saayman Peeṭa bolis, “Haañ Prabhu, tum to janta hei ham tum se ketna pyaar karta hei!” “Hamaar bheṛa ke bachcha ke dekh bhaal karna,” Yeeshu usse bolis. 16 Tab Yeeshu fir se dusra dafe puuchhis, “Saayman, Yuhanna ke laṛka, kaa tum ham se prem karta hei?” Peeṭa bolis, “Haañ Prabhu, tum to janta hei ki ham tumme ketna pyaar karta hei!” “Hamaar bheṛa ke dekh bhaal karna,” Yeeshu usse bolis. 17 Tab Yeeshu tisra dafe fir puuchhis, “Saayman, Yuhanna ke laṛka, kaa tum ham se prem karta hei?” Peeṭa dukhi bhais, kaahe ki Yeeshu usse teen dafe puuchhis ki u usse prem kare hei ki nai. U bolis, “Prabhu, tum to sab kuchh janta hei. Tum to i bhi janta hei ki ham tum se ketna prem rakhta hei.” “Achchha to hamaar bheṛa ke khaana dena,” Yeeshu usse bolis. 18 “Ham tum se sachche bolta hei, ki jab tum jawaan raha, tab kamar baañdh ke jahañ maañgat raha huañ jaat raha, lekin jab tum buḍḍha hoy jaayga, tab aapan haath feilaayga, tab dusra tumhaar kamar pe peṭi baañdhi aur tum jahañ nai maañgega, huañ tumme le jaai.” 19 Yeeshu i baat i kaaran bolis raha, ki jisse sab jaan jaay ki Peeṭa kon rakam se mari aur Parmeshwar ke khaatir mahima laai. Tab u Peeṭa se bolis, “Hamaar pichchhe aao!” 20 Peeṭa ghuumis aur dekhis ki Yeeshu ke pyaara chela uske pichchhe aay hei. I wahi raha jon khaana khaaay ke ṭaaim Yeeshu ke bagal meñ beiṭha raha aur puuchhis raha, “Prabhu tumme kon pakaṛwaai?” 21 Jab Peeṭa uske dekhis tab Yeeshu se puuchhis, “Prabhu, iske kaa hoi?” 22 Tab Yeeshu jawaab dees, “Isse tumme kaa, agar ham maañgi to u hamaar lauṭe tak jinda rahi? Tum hamaar pichchhe aao.” 23 Chela log ke beech i baat feil gais, ki u chela kabhi nai mari. Lekin Yeeshu i to nai bolis raha ki u kabhi nai mari. U to khali bolis raha, “Isse tumme kaa, agar ham chaahi to u hamaar lauṭe tak jinda rahi.” 24 I wahi chela hei, jon i sab ke gawaahi dees raha. Wahi i sab likhis raha, aur ham janta hei ki u sachche bole hei. 25 Yeeshu aur bahut kaam karis raha. Agar u sab ek ek kar ke likha jaay, to ham samajhta hei ki, jon buk meñ likha jaata u i dunia meñ nai aṭta.

Prerito Ke Kaam 1

1 Theofilus, ham tumhaar lage pahile u sab baat likha hei jon Yeeshu karis aur sikhaais hei, jab talak u swarag meñ uppar nai uṭhaay lewa gais. Lekin uppar jaay se pahile Yeeshu Pawitr Aatma ke madat se prerit log ke chun ke hukum dees. 3 Yeeshu chaalis din tak dukh uṭhaay ke aur mare ke baad bahut rakam se saabit karis ki u fir se jinda hoy gais hei. U aapan prerit log ke saamne aais aur Parmeshwar ke raaj ke baare meñ ulog se baat karis. 4 Jab ki u chela log ke sañghe hee raha, u bolis, “Yarushalam se bahire abhi nai jaana aur Pita ke promis puura hoy ke khaatir agorna jeise ham tumse bataay raha.” 5 Yuhanna to paani se baptisma dees raha lekin thoṛa din meñ tumme Pawitr Aatma se baptisma mili. 6 Jab tak chela log Yeeshu ke sañghe rahin, ulog usse puuchhin, “Prabhu, kaa yahi ṭaaim Israayel ke aapan raaja fir se dega?” 7 Yeeshu ulog se bolis, “Kon ṭaaim kon cheej hoi, i baat tumme jaane ke koi kaam nai hei, sab hamaar Pita ke haath meñ hei. 8 Lekin tumhaar uppar Pawitr Aatma aai aur tumme taagat mili aur tum hamaar baare meñ Yarushalam meñ, puura Juḍia meñ, Samaaria meñ aur dunia bhar meñ parchaar karega.” 9 I sab bole ke baad jab sab log Yeeshu ke dekhte rahin, tab uske uppar uṭhaay lewa gais aur u baadar ke beech meñ gaayab hoy gais. Ulog uske dekhe nai sakin, 10 lekin jeise u uppar gais sab log asmaan ke bagal dekhte rahe gain. Achaanak wahi ṭaaim dui admi ujjar kapṛa pahine ulog ke bagal meñ aay ke khaṛa hoy gain. 11 Ulog bolin, “Tum Galeel ke log, kaahe khaṛa hoy ke asmaan ke taraf dekhta hei? Yahi Yeeshu jon tumhaar lage se swarag meñ uṭhaay lewa gay hei, yahi rakam aai jeise tum log uske swarag meñ uppar jaate dekha hei.” 12 Jaituun Pahaaṛ Yarushalam se lagbhag ek kilomeeṭa duur raha. Jon prerit log huañ gay rahin ulog ke naam i rakam hei, Peeṭa, Yuhanna, Jeims, Andriyaas, Filip, Thomas, Bartimaais, Methiu, Halfai ke laṛka Jeims, Saayman Jelotel aur Jeims ke laṛka Juḍas. Lauṭe ke baad sab uppar ke ruum meñ chala gain jahañ ulog rahat rahin. 14 Ulog hardam ek sañghe mil ke preya karat rahin. Kuchh aurat log, Yeeshu ke amma Meri aur Yeeshu ke bhaiya log bhi ek sañghe mil ke preya karat rahin. 15 Ek din lagbhag ek sao bees (120) Maseehi log ke sabha meñ, Peeṭa khaṛa hoy ke ulog ke beech meñ bolis. 16 Hamaar dost log, Baaibal ke baat ekdam sachche nikra. Pawitr Aatma ke taagat se Ḍeiviḍ jon cheej Juḍas Iskariyoti ke baare meñ bolis raha u aaj sachche bhais. Juḍas, Yeeshu ke pakaṛwaais raha. Uske ham log ke kaam meñ haath baṭaay ke waaste chuna gay raha. 18 U aapan paap ke peisa se ek chhoṭa jameen khareedis, jahañ u muh ke bal gira, peṭ faṭ gais aur uske atṛi bahire nikar gais. 19 Yarushalam ke sab log i baat jaan gain aur i kaaran se ulog aapan bhaasha meñ u jagha ke naam “Hakaldama” yaane “Khuun ke khet rakkhin.” 20 Bhajan Sañhita ke buk meñ eise likhaan hei, “Uske ghar khaali rakkho, usman koi ke rahe nai deo.” Aur i bhi likhaan hei, “Uske kaam koi aur ke kare ke waaste de deo.” 21 Ham log mañgta hei ki koi aur admi ham log ke sañghe hoy jaay jon Yeeshu Maseeh ke baare meñ gawaahi de sake ki u mar ke jinda hoy gay. Aur u admi eisan hoy jon ham log ke sañghe suru se raha. U ham log ke sañghe u ṭaaim se raha hoy jab se Yeeshu Maseeh ke Yuhanna se baptisma se leke u din tak jab tak u swarag meñ uppar uṭhaay lewa gais raha. 23 Ulog dui naam chunaao ke waaste rakkhin. Ek raha Josaf jon ke Barsaba Yustus bhi bolat rahin, aur dusra Methiaas raha. 24 Tab log preya karin, “Prabhu ji, tum janta hei ki sab log keisan hei, ham log ke dekhaao ki tum kiske chuna hei 25 jon Juḍas ke jagha prerit ban ke sewa kare sake. Juḍas jeise karis weise bharis.” 26 Tab chune ke waaste ulog vauṭ karin. Methiaas ke naam nikra aur u gyaara prerit log ke sañghe kaam kare laga.

Prerito Ke Kaam 2

1 Penṭikosṭ ke din sab Maseeh bhaai ek jagha jama bhain. 2 Achaanak asmaan se baṛa jor se hawa ke jhoka ke awaaj aais. Awaaj se puura ghar jahañ ulog beiṭha rahin bhar gais. 3 Tab ulog kuchh dekhin jon dekhe meñ aagi ke rakam jeebh chaaro taraf ghuumat raha aur ek jeebh aay ke sab ke uppar utar gais. 4 Sab log Pawitr Aatma se bhar gain aur Pawitr Aatma ke taagat se bole ke suru kar deen. Ulog rakam rakam ke bhaasha bole lagin. 5 Dunia ke sab des ke Yahuudi dharam premi log Yarushalam meñ rahat rahin. 6 Aur jab ulog i awaaj sunin, ek bheeṛ baṭur gais. Lekin ulog chakit bhain, kaahe ke ulog sab kuchh apne bhaasha meñ sunat rahin. 7 Ulog achambha karin aur chakit bhain, aur bolin, Kaa i sab jon baat kare hei, Galeel se nai aain hei? 8 Tab kaahe ke ham ilog ke aapan bhaasha meñ bolte sunta hei? 9 Ham meñ se kuchh log Paarthi, Media, Yelaam ke hei. Aur log Mesopotaamia, Juḍia, Kappduukia, Pontus, Eshia, 10 Frugia, Pamfuulia, Ijipt, aur Cyrenee ke nagichche Leebia ke kuchh bhaag, Raom, 11 Kreeṭ aur Arebia ke rahin. Ham meñ se kuchh Yahuudi peida bhay raha, aur kuchh chunin ki Yahuudi rahe. Fir bhi ham ulog ke sunta hei ki ham log ke bhaasha meñ achchha achchha baat sunaay hei jon cheej Parmeshwar karis raha. 12 Sab chakit rahe gain aur ghabraay ke ek dusra se bole lagin, “Iske kaa matlab hei?” 13 Lekin aur log i baat bol ke chela log ke hasi uṛaawe lagin, “I log nasa meñ hei.” 14 Tab Peeṭa gyaara (11) chela log ke sañghe khaṛa hoy ke jor se aur safa se bolis: Dost log aur Yarushalam ke rahe waala log, hamaar baat ke achchha se suno! 15 I baat samajh lo, ki i log nasa meñ nai hei jeise tum log sochta hei, kaahe ki abhi saber hei aur khali nao baja hei. 16 Lekin baat yahi hei ki jon Parmeshwar nabi Joyel se bolwaais raha, 17 “Aakhri din jab aai, ham aapan Aatma sab ke dega. Tumhaar beṭa, beṭi aay waala ṭaaim ke baare meñ bataai. Tumhaar naojawaan ke nawa khayaal dega, aur tumhaar buḍḍha log sapna dekhiyeñ. 18 Aur u ṭaaim ham aapan sewak, duuno aurat aur admi ke aapan Aatma dega jon bhawish ke baare meñ bataai. 19 Ham uppar asmaan meñ chamatkaari kaam aur neeche dharti pe adbhut cheenha jeise ki khuun, aagi aur dhuañ ke baadar dekhaayga. 20 Prabhu ke mahaan din aawe se pahile, suuraj añdhera hoy jaai, aur chaañd khuun ke rakam laal rahi. 21 Lekin jon koi Prabhu ke naam lei, uske bachaay lewa jaai. 22 Ab suno, Naasrat ke rahewaala Yeeshu ke baare meñ ham kaa bolta hei. Uske Parmeshwar sakti dees raha ki aapan chamatkaari kaam se saabit kar de, aur i sab kaam Yeeshu tumhaar saamne karis, jon tum sab log janta hei. 23 Ishwar pahile se plen banaay lees raha ki keise Yeeshu ke tum log ke saup dewa jaai. Aur tum log uske dushṭ log ke haath meñ deke kros pe chaṛhaay ke maar ḍaala. 24 Lekin Parmeshwar uske maut ke bandhan se bachaay lees aur fir jinda kar dees. Eise hoy nai sakat raha ki maut uske aapan sakti se roke rahe. 25 Jon Ḍeiviḍ bolis, u sachche ke Yeeshu ke vachan hei, “Ham hardam Prabhu ke aapan lage dekhta hei, u hamaar raaiṭ taraf hei ki ham kabhi bhi ḍarega nai. 26 Yahi ke waaste hamaar man khusi hei dil aanand se bhara hei, ab ham aasha meñ jeewan bitaayga 27 Prabhu hamme kabar meñ nai chhoṛi. Ham uske Pawitr jan hei aur u hamaar deñhi ke saṛe nai dei. 28 U hamme jeewan ke rasta dekhaais hei, aur u hamme aapan sañghe rakh ke hamme khusi kare hei.” 29 Hamaar dost log, ham tumse aapan ensesṭa Ḍeiviḍ ke baare meñ bataay mañgta hei. U mar gais, uske maṭṭi dewa gais aur uske kabar aaj bhi hei. 30 Lekin Ḍeiviḍ ek nabi raha, aur u jaanat raha ki Parmeshwar aapan promis puura kari. Parmeshwar uske bataais raha ki ek din uske palwaar meñ se ek jan ke raaja banaai. 31 Ḍeiviḍ jaanat raha ki i hoi, aur u hamlog ke bataais ki Maseeh fir se jinda hoi. U bolis ki Parmeshwar uske kabar meñ nai rahan dei ya uske deñhi saṛan dei. 32 Ham log sab tumme bataay sakta hei ki Parmeshwar Yeeshu ke jinda kar dees! 33 Yeeshu ke uppar swarag meñ le gain jahañ Ishwar ke raaiṭ saaiḍ beiṭhi. Yeeshu ke Pawitr Aatma mila jeise Parmeshwar promis karis raha. Yeeshu ham log ke Pawitr Aatma dees jon ham log dekhta aur sunta hei. 34 Ḍeiviḍ uppar swarag meñ nai gais. U aapan baare meñ nai bolat raha jab u bolis,“Prabhu hamaar Prabhu se bolis hei, hamaar raaiṭ saaiḍ beiṭho, 35 jab tak u hamaar Prabhu ke dusman log ke aapan goṛ ke nichche nai kar dei.” 36 Israayel meñ sab ke i baat jaan jaay ke chaahi ki tum Yeeshu ke kros pe chaṛhaay ke maar ḍaala, lekin Parmeshwar, wahi ke Prabhu aur Maseeh duuno banaay dees. 37 I baat sunke sab log baṛa dukhi bhain. Ulog Peeṭa aur uske saathi log se puuchhin, “Bhaai log, ham kon cheej kari?” 38 Peeṭa bolis “Dil badlo! Aapan paap chhama kare ke waaste Yeeshu Maseeh ke naam se baptisma leo, tab tumme Pawitr Aatma mili. 39 I promis tumhaar aur tumhaar laṛkan ke waaste hei aur u sab ke waaste hei jiske Prabhu Parmeshwar chuni, chaahe ulog jahañ bhi rahi.” 40 Peeṭa aur bahut baat ulog ke bataais. Tab u bolis, “Ham chirauri karta hei ki apne aap ke bachaay ke rakkho u sab cheej se jon i bura log ke saathe hoi.” 41 Jon log Peeṭa ke updes ke maan leen ulog baptisma le leen, aur u roj lagbhag teen hajaar log Maseeh ke biswaasi ban gain. 42 Ulog prerit log se shikte rahin, aur ek palwaar ke rakam ek dusra ke sañghe rahin, aur Prabhu bhoj meñ bhaag leen, aur ek saathe preya karin. 43 Chela log ke chamatkaari kaam dekh ke sab log chakit rahin. 44 Sab biswaasi log hardam milat rahin aur ek dusra ke cheej bina rukaawaṭ ke kaam meñ laawat rahin. 45 Ulog aapan cheej aur samaan bech ke peisa ulog ke de dewat rahin jiske jaruurat raha. 46 Sab roj Mandir meñ milat rahin, paari paari sab ke ghare Prabhu bhoj lewat rahin. Aur khusi khusi khaana baaṭ ke khaawat rahin, 47 aur Parmeshwar ke baṛaai karte rahin. Sab koi ulog ke laaik karin, aur har roj jon log bachaawa gain raha Prabhu ulog ke grup meñ joṛ dees.

Prerito Ke Kaam 3

1 Peeṭa aur Yuhanna preya ke ṭaaim lagbhag teen baje sanjha ke Mandir meñ jaawat rahin. 2 Sab roj wahi ṭaaim ek janam ke langṛa admi ke log le jaay ke Mandir ke duaari pe beiṭhaay dewat rahin. Mandir ke duaari ke naam Sundar Gaiṭ raha jahañ langṛa admi beiṭh ke bhittar jaay waala log se bheek maañgat raha. 3 Jab langṛa bhikhaari Peeṭa aur Yuhanna ke Mandir ke bheetar jaate dekhis tab u ulog se peisa maañgis. 4 Lekin u duuno seedha u langṛa bhikhaari ke dekh ke bolin, “Hamaar taraf dekho!” 5 Bhikhaari ulog ke taraf taake laga, i baat soch ke ki ulog uske kuchh dewe maañge hei. 6 Peeṭa bolis, “Hamaar lage koi chaañdi ya sona nai hei! Lekin jon cheej hamaar lage hei u deta hei. Naasrat ke rahe waala Yeeshu Maseeh ke naam se uṭho aur chalo.” 7 Peeṭa uske raaiṭ haath pakaṛ ke uṭhaais. Jurte uske goṛ aur haḍḍi meñ taagat aay gais 8 U kuud ke khaṛa hoy gais, aur chale laga, aur Peeṭa aur Yuhanna ke sañghe chalte-firte Ishwar ke baṛaai karte karte Mandir ke bhittar chala gais. 9 Sab log uske chalte firte aur Parmeshwar ke baṛaai karte dekhin. 10 Ulog jaan gain ki i wahi bhikhaari hei jon Sundar Gaiṭ ke bagal meñ beiṭh ke bheek maañga karat raha. Sab log i chamatkaari kaam dekh ke ghabraay gain. Ulog soche nai sakin ki u admi ke kaa bhais. 11 Jab ki bhikhaari Peeṭa aur Yuhanna ke pichchhe laga raha, bheeṛ chakit hoy ke ulog ke lage u jagha dauṛin, jon Soloman ke poch ke naam se jaana jaat raha. 12 Peeṭa dekhis ki ek bheeṛ jama hoy gais hei, aur u bolis, “Dost log, jon cheej bhais hei, uske dekh ke kaahe ghabraata hei? Kaahe ke hamaar bagal eise dekhta hei? Kaa tum sochta hei ki ham log ke koi aapan sakti hei? Kaa tum log sochta hei ki hamlog i admi ke chale laayk banaaya hei, kaahe ke ham log dhaarmik hei? 13 Abraham, Aayzak aur Jaykab ke Parmeshwar, aur hamaar baap-daada ke Parmeshwar aapan sewak Yeeshu ke maan aur ijjat deen. Lekin tum log uske dusman ke haath pakaṛwaay dia. Jab Paaylaṭ uske chhoṛe maañgat raha tab tum log uske agaiñsṭ hoy gaya. 14 Tum log ek hatyaara ke chhoṛwaay ke khaatir pawitr aur achchha Yeeshu jon sab ke jeewan det raha, uske saja dewaay ke marwaay dia. 15 Aur tum log uske maar dia jon log ke jeewan dewat raha. Lekin Parmeshwar uske jinda kar dees, aur hamlog tumme sab bataay sakta hei ki u kon cheej karis raha. 16 Tum i admi ke dekhta hei, aur iske tum janta hei. U Yeeshu ke naam pe biswaas karis aur uske goṛ meñ sakti aay gais. Uske biswaas Yeeshu pe raha aur yahi kaaran sab koi ke saamne, u ekdam achchha hoy gais. 17 Hamaar dost log, ham janta hei ki tum aur tumhaar dharam ke agua log i kaam jaan buujh ke nai karin. 18 Ishwar pahile se sab nabi log se bataay dees raha, uske Maseeh bahut dukh uṭhaai, aur jeise bola gay raha weise bhais. 19 To aapan dil ke badlo aur Parmeshwar ke nagichche jaao ki jisse tumhaar paap chhama hoy jaay. 20 Tab u ṭaaim aai jab Prabhu tumme aapan saanti dei. U Yeeshu ke jon Maseeha hei fir tumhaar lage bhej dei. 21 I jaruuri hei ki Yeeshu swarag meñ rahe jab tak sab cheej nawa nai hoy jaay jiske baare meñ bahut pahile Parmeshwar nabi log ke dwaara promis karis raha. 22 Maozas bolis, “Prabhu tumhaar Parmeshwar tumhaar waaste ek nabi bheji jeise u hamme bhejis raha aur u tum meñ se ek hoi. U jon kuchh tumse bole hei, sab dhyaan se sunna. 23 Jon admi nabi ke baat nai maani u aapan log ke beech Parmeshwar ke log nai rahi” 24 Semuel aur jetna nabi log baad meñ aain raha i baat ke baare meñ baat karin ki abhi kaa howe hei. 25 Ishwar ke promis jon nabi log se aais hei u sab tumhaar waaste hei, aur u vaacha ke bhi hakdaar hoi jon Parmeshwar tumhaar baap-daada se karis raha. U Abraham se bolis, 'Tumhaar palwaar meñ se koi ke kaaran puura sansaar meñ sab jaati ke aasheesh mili.’ 26 Parmeshwar aapan chuna laṛka ke sab se pahile tumhaar paas bhejis, kaahe ke Parmeshwar tumme aasheesh dewe maañgat raha aur chaahat raha ki tum sab aapan bura kaam chhoṛ deo.”

Prerito Ke Kaam 4

1 Prerit log sab se baat karte rahin jab ki kuchh paadri, Mandir ke rakhwaali karewaala log ke agua aur kuchh Saduuki log uske lage aain. 2 I log gussa meñ rahin kaahe ki i prerit log Yeeshu ke ekzaampal deke bataat rahin ki mare ke baad ek aur jeewan hei. 3 Ulog Peeṭa aur Yuhanna ke pakṛin aur raat bhar jel meñ bañd kar deen kaahe ki sanjha hoy gais raha. 4 Lekin bahut log Peeṭa ke parchaar sunin, aur biswaas karin. Ab Prabhu meñ biswaasi log lagbhag paañch hajaar hoy gain raha. 5 Dusra din sabere, kaanuun ke guru log, agua log aur baṛkuan log, Yarushalam meñ baṭurin. 6 Huañ pe baṛa paadri Hanna, aur Kaaifa, Elekszenḍa aur baṛa paadri ke palwaar rahin. 7 Ulog Peeṭa aur Yuhanna ke sab ke saamne laay ke khaṛa karke puuchhin, “Kiske sakti se, aur kiske naam se tum i kaam kara hei?” 8 Pawitr Aatma se bhar ke Peeṭa, des ke agua log aur baṛkuan log ke jawaab dees: 9 “Agar tum log jaane mañgta hei ki i langṛa admi ke khaatir kon se achchha kaam kara gais raha ki u achchha hoy gay hei. 10 To ham tumse aur puura Israayel ke log se bataay mañgta hei, Naasrat ke rahewaala Yeeshu ke naam se i admi tumhaar saamne puura achchha hoy ke khaṛa hei. Yeeshu ke tum log kros pe chaṛhaay ke maar ḍaala raha, lekin Parmeshwar uske fir se jinda kar dees. 11 I wahi patthar hei jiske tum ghar banaawe waala log bekaar samajh ke alag kar dia raha, lekin ab wahi sab se khaas patthar hei. 12 Aur koi dusra ke naam se bache nai sakta hei, khali Yeeshu ke paas bachaawe ke sakti hei. Dunia meñ wahi ek naam hei jisse log bache sake hei.” 13 Ofisa log, Peeṭa aur Yuhanna ke himmat dekh ke, aur i baat jaan ke ki ulog paṛha likha nai hei lekin seedha-saada log hei, hairaan rahe gain. Ulog i baat jaanat rahin ki i log Yeeshu ke sañghe raha. 14 Jon cheej huañ bhay raha ulog ke maane ke paṛa. U langṛa admi achchha hoy ke prerit log ke sañghe khaṛa raha. 15 Agua log ulog ke hukum dees ki kaaunsal ruum se chala jaay. Tab agua log apne meñ baat kare lagin aur bolin, 16 “Ham log i admi ke kaa kari? Yarushalam meñ i chamatkaari kaam ke baare meñ sab jaan gain hei, aur ham log i baat ke jhuuṭa saabit nai kare sakta hei. 17 Lekin i baat aur jaada nai feile paawe, ham log i log ke dhamkaayga ki kabhi bhi koi se Yeeshu ke naam nai lei.” 18 Tab ulog Peeṭa aur Yuhanna ke bhittar bulaay ke bolin ki chaahe kuchh bhi kaaran hoy, Yeeshu ke naam se kuchh bhi nai sikhaana. 19 Lekin Peeṭa aur Yuhanna jawaab deen, “Tum kaa sochta hei ki Parmeshwar maañge hei ki ham uske baat maani ki tumhaar? 20 Jon cheej ham log suna aur dekha hei uske baare meñ ham chuppe nai rahe sakta.” 21 Tab ulog Peeṭa aur Yuhanna ke dhamki deke chhoṛ deen kaahe ki ulog ke saja dewe ke waaste koi kaaran nai mila. Jon admi ke achchha kara gay raha uske umar chaalis (40) saal se kuchh jaada raha, aur sab log chamatkaari kaam dekh ke Parmeshwar ke jayjaykaar karat rahin. 23 Jeise Peeṭa aur Yuhanna ke huañ se bahire nikaarin, ulog jaay ke sab log se u sab baat bataain jon ulog se baṛa paadri aur agua log bole rahin. 24 Jab aur chela log i baat sunin tab sab mil ke preya karin, aur bolin: “He Prabhu, tumahi asmaan, dharti, samundar aur usman jon kuchh hei, sab banaaya hei! 25 Tum Pawitr Aatma se ham log ke baap-daada Ḍeiviḍ se bola. U tumhaar sewak raha, aur tum usse bataaya ki i bolo, 'Sab jaat ke log kaahe ke etna gussa kare hei? Kaahe ke log bekaar ke plen banaawe hei? 26 Prabhu aur uske Maseeha ke agaiñsṭ dharti ke raaja aur adhikaari log ek sañghe hoy ke laṛaai ke taiyaari meñ laga hei.’ 27 Hiañ Yarushalam meñ Heraḍ, Pontias Paaylaṭ, geir Yahuudi log aur Israayel ke log jama bhain. Yeeshu, jon tumhaar sewak hei, jon ke tum Maseeha banaaya, uske agaiñsṭ hoy gain. 28 Ki jisse ilog wahi kare jon cheej tum aapan buddhi aur sakti se socha hei ki hoi. 29 He Prabhu, ulog ke dhamki ke suno! Ham log tumhaar sewak hei. Ham log ke himmat deo ki tumhaar sandes bataay saki. 30 Aapan mahaan sakti dekhaao, ki jeise ham tumhaar pawitr sewak Yeeshu ke naam se log ke bimaari se achchha kari aur chamatkaari kaam dekhaai.” 31 Preya kare ke baad, jahañ pe ulog rahin, u jagha hil gais. Ulog Pawitr Aatma se bhar gain aur bina ḍar se Parmeshwar ke sandes sunaawe lagin. 32 Sab biswaasi ekke rakam mahsuus karin. Koi bhi aapan cheej aapan nai samjhat rahin aur ek dusra ke sañghe baaṭin. 33 Baṛa jor tor se prerit log sab se bataat rahin ki Yeeshu fir se jinda hoy gay hei. Parmeshwar ke aasheesh sab ke uppar raha. 34 Koi bhi gareeb nai raha. Jon log ke lage jameen ya ghar raha, ulog uske bech ke peisa laay ke 35 prerit log ke deen. Fir u peisa uske dewat rahin jiske jaruurat paṛat raha. 36 Saaypras ke rahewaala Josaf naam ke admi aapan jameen bech ke sab peisa prerit log ke de dees. I admi jon ek Levi raha, uske prerit log Baranbaas bolat rahin, uske matlab hei, “Dusra ke himmat de waala.”

Prerito Ke Kaam 5

1 Ananias naam ke ek admi aur uske aurat Safeera kuchh jameen bechin. 2 Lekin ulog chalaaki kare ke raaji bhain aur kuchh peisa aapan waaste rakh leen. To jab Ananias bacha peisa le jaay ke prerit log ke dees, 3 Peeṭa bolis, “Kaahe ke saitaan tumhaar man meñ i baat laais ki tum Pawitr Aatma se jhuuṭ bolo aur jameen ke kuchh peisa aapan lage rakh lo? 4 Jameen beche se pahile tumhaar raha, aur beche ke baad jon peisa usse mila u bhi tumhaar raha, to eisan bichaar aapan man meñ kaahe laaya? Tum admi log se nai lekin Parmeshwar se jhuuṭ bola hei.” 5 I baat jeise Ananias sunis, u wahiñ gir ke mar gais, aur jetna log i baat sunin, sab ḍar gain. 6 Kuchh naojawaan aay ke u laash lapeṭ ke siṭi se bahire le jaay ke maṭṭi de deen. 7 Lagbhag teen ghanṭa ke baad Safeera aais. U nai jaanat rahi ki uske admi ke kon cheej bhay. 8 Peeṭa usse puuchhis, “Hamse bataao, kaa tum aapan jameen etna peisa meñ becha hei?” “Haañ, itne meñ to becha hei,” aurat jawaab dees. 9 Tab Peeṭa bolis, “Tum duuno mil ke kaahe ke Prabhu ke Aatma ke parkhe mañgta hei? Tumhaar admi ke maṭṭi dewe waala log lauṭ aain hei aur wahi log tumme bhi le jaaiyeñ.” 10 Jurte aurat Peeṭa ke goṛ pe giris aur mar gais. Jab naojawaan log bheetar aay ke dekhin ki Safeera mari paṛi hei to ulog uske bahire le jaay ke uske admi ke bagal meñ maṭṭi de deen. 11 Sab chech ke memba log aur jetna log i baat sunin sab ḍar gain. 12 Prerit log bahut chamatkaar aur chakit kaam sab log ke beech meñ karke dekhaain. Sab biswaasi log hardam Soloman ke poch meñ milat rahin. 13 Dusra log ulog se mile ke himmat nai karat rahin jab ki sab log ulog ke baṛaai karat rahin. 14 Bahut se aurat aur admi log Parmeshwar pe biswaas kare lagin. 15 Tab bimaar log ke, khaṭia aur chaṭaai pe leṭaay ke rasta pe rakh dewat rahin, ki jab Peeṭa aawe to uske parchhaaiñ ulog meñ se koi ke uppar paṛ jaay aur ulog achchha hoy jaay. 16 Yarushalam ke agal bagal ke ṭaaun meñ rahewaala bimaar log ke aur saitaan se jakaṛa log ke leke aate rahin aur sab changaai paawat rahin. 17 Baṛa paadri aur Saduuki log jon uske sañghe rahin jaran kare lagin. 18 Ulog prerit log ke pakaṛ ke siṭi ke jel meñ band kar deen. 19 Lekin Prabhu ke ek duut wahi raat meñ jel ke palla khol dees, aur prerit log ke bahire le jaay ke bolis, 20 “Jaao, Mandir meñ khaṛa hoy ke sab log se i nawa laaif ke baare meñ bataao.” 21 I baat sunke ulog ekdam sabere Mandir meñ chala gain aur huañ updes dewe lagin. Baṛa paadri aur uske saathi log Israayel ke log ke agua ke sañghe ek sabha karin. Tab hukum dewa gay ki prerit log ke jel meñ se nikaar ke saamne leke aao. 22 Mandir ke pulis log jab jel meñ pahuñchin to dekhin ki prerit log huañ nai hei. Ulog lauṭ ke bolin. 23 “Jab ham huañ gaya to dekha ki jel majbuut se band hei aur wachmen log sab duaari pe khaṛa hei. Lekin jab ham palla khol ke bheetar gaya to huañ koi nai dekhaan. 24 Mandir ke pulis ke agua aur baṛa paadri log i sab baat sunin lekin ulog soche nai sakin ki ulog ke kaa kare ke hei. 25 Etne meñ koi aay ke bolis, “Jon log ke tum log jel meñ band kar dia raha, ulog to Mandir meñ khaṛa hoy ke sab log ke updes dewe hei!” 26 Tab pulis log aapan agua ke sañghe Mandir meñ gain aur ulog ke bina jabarjasti kare leke aain, kaahe ke ulog aur log se ḍarat rahin ki kahiñ ulog pe patthar nai maare ke suru kar de. 27 Ulog prerit log ke sab ke saamne sabha meñ khaṛa kar deen. Baṛa paadri prerit log se puuchhis, 28 “Kaa ham log tumse nai bataay raha ki Yeeshu ke naam leke kuchh nai parchaar karna? Lekin dekho tum log kaa kara! Tum log Yarushalam meñ parchaar karat raha aur i admi ke mare ke baare meñ ham log pe dos lagaata hei.” 29 Peeṭa aur prerit log jawaab deen, I jaruuri hei ham Parmeshwar ke baat maani nai ki admi log ke. 30 Jon Yeeshu ke tum log kros pe chaṛhaay ke maar ḍaala hei, wahi ke hamaar baap daada ke Parmeshwar jinda kar dees. 31 Fir wahi ke ham log ke waaste agua aur bachaay waala banaay dees. Aur Parmeshwar wahi ke aapan raaiṭ saaiḍ beiṭhaais ki jisse Israayel ke log kharaab kaam chhoṛ dewe aur aapan paap ke waaste chhama maañg lewe. 32 U sab cheej ke baare meñ bataay ke waaste ham log hiañ hei, aur Pawitr Aatma bhi hei, jon Parmeshwar ke daan u sab log ke waaste hei jon Parmeshwar ke baat maane hei. 33 Jab Kaaunsal ke memba log i baat sunin tab ulog etna gussa bhain ki prerit log ke maar dewe maañgin. 34 Huañ Gamliyel naam ke ek Farisi ṭeecha raha. Sab log uske bahut ijjat karat rahin. U hukum dees ki thoṛa deri ke waaste prerit log ke ruum se bahire le jaawa jaay. 35 Uske baad u sab se bolis: Israayel ke log husiaar rahna, ki ilog ke sañghe tum kaa karega. 36 Kuchh din pahile Thiudaas i klaim karis ki u bhi koi hei. Lagbhag chaar sao admi uske sañghe hoy gay rahin. Lekin u mar gais. Uske saathi log idhar udhar chhitraay gain, aur yahi uske ant raha. 37 Baad meñ sensas ke ṭaaim Juḍas jon ek Galeel ke rahewaala raha aais. Bahut log uske pichchhe hoy leen, lekin uske bhi maar dewa gais, aur uske sab saathi log chhitraay gain. 38 Ham tum log se yahi bole mañgta hei ki ilog se duur raho aur ilog ke chhoṛ deo. Agar jon cheej ilog kare hei aapan sakti se kari, to puura nai hoi. 39 Lekin agar Parmeshwar ke bagal se hei to koi kuchh nai kare saki. Tum apne aap ke Parmeshwar ke agaiñsṭ laṛte paayga. Kaaunsal ke memba log Gamliyel ke baat maan leen. 40 Ulog prerit log ke bhittar bulaay ke piṭwaain aur chhoṛe se pahile dhamki deen ki Yeeshu ke naam muh pe nai laana. 41 Prerit log huañ se khusi manaate chala gain kaahe ki Parmeshwar ulog ke i laayk samjhis ki Yeeshu ke waaste ulog kuchh dukh uṭhaawe. 42 Sab roj Mandir meñ aur ghar ghar jaay ke susamaachaar parchaar karat rahin ki Yeeshu hee Maseeh hei.

Prerito Ke Kaam 6

1 Bahut log Prabhu ke biswaas kare lage rahin. Lekin Greek bhaasha bolewaala kuchh chela log Aramik bolewaala log ke uppar kurkuraay lagin ki khaay piye waala cheej baaṭe ke ṭaaim Greek bolewaala bidhwa log ke nai dewa jaay hei. 2 Tab baarah prerit log sab biswaasi log ke bulaay ke bolis, “I achchha baat nai hei ki ham Parmeshwar ke parchaar chhoṛ ke khaay-piye waala cheej ke baaṭe meñ lag jaai. 3 Hamaar dost log, u saat log ke chuno jon achchha chaal-chalan ke hoy, waais hoy aur Pawitr Aatma se bhara hoy. I kaam ham log ulog ke saup dega. 4 Aur ham log aapan ṭaaim preya aur parchaar se Parmeshwar ke sewa meñ lagaay rahega.” 5 I baat sab ke achchha laga aur log mil ke Sṭeevan naam ke ek admi ke chunin. Uske paas bahut baṛa biswaas raha aur Pawitr Aatma se bhara raha. Fir uske baad Filip, Pruthurus, Nikaner, Timon, Parminas aur Antaakia ke rahewaala ek naojawaan Neekulaaus jon Yahuudi dharam maan lees raha uske chunin. 6 I log ke prerit log ke saamne laawa gay. Tab prerit log aapan haath ulog ke uppar rakh ke preya karin, i dekhaay ke waaste ki ulog i kaam kare ke waaste chuna gain hei. 7 Parmeshwar ke sandes feilte gay aur Yarushalam ke biswaasi log ke namba baṛhte gay hiañ tak ki bahut se paadri log bhi biswaasi ban gain. 8 Sṭeevan Parmeshwar ke sakti se bahut chamatkaar aur chakit kaam sab log ke beech kare laga. 9 Lekin kuchh Yahuudi log jon Cyrene aur Elekszanḍria ke ek grup jon apne aap ke ‘Freemen’ bolat rahin, uske memba rahin. Ulog Sṭeevan se baad-bibaad kare lagin. Cicilia aur Eshia ke kuchh log bhi usse bhiṛin. 10 Aatma ke dewal buddhi se jab Sṭeevan baat karis to uske saamna koi nai kare sakis. 11 Tab ulog kuchh log se eise baat cheet karin, “Ham log suna hei Sṭeevan, Maozas aur Parmeshwar ke ninda kare hei.” 12 Sṭeevan ke agaiñsṭ sab log ke aur uske agua log ke bhaṛkaay ke, uske pakṛin aur Kaaunsal ke saamne kheech laain. 13 Huañ kuchh log se jhuṭṭa gawaahi deke bolwaain, “I admi hardam pawitr Mandir aur Maozas ke kaanuun ke baare meñ ulṭa seedha bole hei. 14 Ham log, iske bolte suna hei ki Naasrat ke rahewaala Yeeshu i jagha ke barbaad kar dei aur Maozas ke banaawal sab kaanuun badal dei.” 15 Kaaunsal meñ beiṭha log baṛa jor se Sṭeevan ke taake lagin. Ulog dekhin ki uske chehra ek ainjal ke chehra ke rakam lage hei.

Prerito Ke Kaam 7

1 Baṛa paadri Sṭeevan se puuchhis, “Jon cheej ilog bole hei, kaa sach hei?” 2 Sṭeevan ulog ke jawaab dees, “Dost log hamaar baat suno. Ham log ke ensesṭas Abraham, Haaraan jaay se pahile jab Mesopotaamia meñ raha, tab ham log ke mahaan Parmeshwar apne aap ke uske dekhaais raha. 3 Parmeshwar uske bataais, 'Tum aapan des aur aapan palwaar ke chhoṛ ke dusra des meñ jaao jon ham tumme dekhaayga.’ 4 Tab Abraham Kasḍi jaat ke des chhoṛ ke Haaraan meñ jaay ke bas gay. Uske pita ke mare ke baad, Abraham i des meñ aay ke bas gay jahañ tum log abhi rahta hei. 5 Parmeshwar uske kuchh bhi jameen nai dees, ek bitta tak nai. Lekin Parmeshwar promis karis raha ki i des, uske aur uske palwaar ke hardam ke waaste de dei, jab ki Abraham ke lage ekko laṛkan nai rahin. 6 Parmeshwar bolis raha ki Abraham ke descendants kuchh din ke liye dusra des meñ rahi. Huañ ke log ilog ke gulaam banaay ke rakkhi aur chaar sao saal tak khuub sataai. 7 Lekin Parmeshwar i bhi bolis, “Jon log ilog ke gulaam banaay ke rakkhi ulog ke ham saja dega. Tab baad meñ ulog huañ se bahire nikar ke i jagha aai aur hamaar weship kari.” 8 Parmeshwar Abraham se bolis, “Sab palwaar ke sab laṛka log ke khatna karna i dekhaay ke waaste ki tum aapan vaacha hamaar sañghe puura karta hei.” Aur i rakam Abraham ke santaan Aayzak ke khatna aṭhwa din pe kara gay. Yahi rakam Aayzak aapan laṛka Jaykab ke, aur Jaykab aapan baarah laṛkan ke khatna karis. 9 Yahi log ham log ke ensesṭas ke log rahin. Josaf ham log ke ek khaas ensesṭas meñ se raha. Uske bhaai log usse jaran karat rahin aur yahi waaste ulog uske gulaam ke rakam bech deen ki Ijipt le jaay sake. Lekin Parmeshwar uske sañghe raha, 10 aur sab dukh takleef se bachaay ke rakkhis. Parmeshwar Josaf ke eisan buddhi dees ki Ijipt ke raaja Fero uske bahut maan-sammaan dees. Raaja, Josaf ke Ijipt ke gavna banaais aur aapan puura raaj ke adhikaar uske saup dees. 11 Jab Ijipt aur Kanaan des meñ akaal paṛa, to log baṛa dukh uṭhaain, aur ensesṭas log ke khaay ke kuchh nai mila. 12 Jab Jaykab sunis ki Ijipt meñ khaay ke cheej mile hei, to u hamaar baap-daada ke huañ pahila ṭaaim bhejis. 13 Dusra ṭaaim ulog jab khaana ke cheej lewe aain tab Josaf aapan bhaiya log ke bataais ki u kon hei. Fero ke bhi pata lag gay ki Josaf kon palwaar ke hei. 14 Josaf aapan pita ke aur puura palwaar ke bulaais. Sab milaay ke pachhattar (75) log huañ rahin. 15 Uske pita Ijipt gais. Huañ u mar gais jeise ham log ke ensesṭas marin raha. 16 Ulog ke laash Shekem siṭi meñ laay ke kabar meñ rakh deen jon Abraham peisa deke Hamor ke laṛkan se khareedis raha. 17 Aakhri meñ, ṭaaim aay gais ki Parmeshwar u kare jon u Abraham se promis karis raha. Aur idhar Ijipt meñ ham log ke namba baṛh gais. 18 Ijipt meñ ek aur raaja raaj karat raha jon Josaf ke nai jaanat raha. 19 U ham log ke ensesṭas ke sañghe chalaaki aur atyaachaar kare laga. Hiañ tak ki chhoṭa bachcha log ke bahire chhoṛwaay dewat raha ki ulog mar jaay. 20 Yahi ṭaaim Maozas peida bhay. U baṛa sundar laṛka raha aur uske dekh-bhaal teen mahina tak uske maata-pita ke ghare bhay. 21 Jab uske ghar se nikaare ke paṛa, tab Fero ke laṛki uske paais aur aapan laṛka maan ke paale lagi. 22 Maozas ke, Ijipt meñ sab se achchha paṛhaai mila. U ek tagṛa admi raha aur baatcheet meñ aage raha. 23 Jab Maozas chaalis (40) saal ke bhay tab uske dil meñ aais ki u aapan Israayel ke log ke madat kare kaahe ke ulog wahi ke log rahin. 24 Ek din u dekhis ki ek Ijipt ke rahewaala ek Israayel ke rahewaala ke sataawe hei. To Maozas Israayel ke admi ke bachaawe ke waaste Ijipt ke rahewaala ke maar ḍaalis. 25 Maozas sochat raha ki uske log jaan jahiyeñ ki u Parmeshwar ke madat se ulog ke chhuṭkaara dewaay saki. Lekin Israayel ke log i baat nai samajhe paain. 26 Dusra roj Maozas dekhis ki uske aapan dui log apne meñ laṛe hei, to u roke ke kosis karis. U bolis, “Tum duuno Israayel ke rahewaala log hei to kaahe apne meñ laṛta hei?” 27 Jon admi laṛaai suru karis raha u Maozas ke ek taraf ḍhakel ke puuchhis, “Tumme kon ham log ke boss aur jaj banaais hei? 28 Kaa tum hamme bhi maarega jeise tum u Ijipt ke rahewaala ke kal maar dia raha?” 29 Jab Maozas i baat sunis, tab u Ijipt chhoṛ ke bhaag gais aur jaay ke Middhaan des meñ bas gay. Yahiñ uske dui laṛkan peida bhain. 30 Chaalis (40) saal ke baad, Saaynaai Pahaaṛ ke suunsaan jagha meñ ek jañgal jarte dekhaai dees, jisman se Maozas ke saamne ek ainjal aais. 31 Jon cheej Maozas dekhis usse u bahut ghabraais. U aur nagichche gay ki achchha se dekhe ki kaa hoy hei aur Prabhu usse bolis, 32 “Ham tumhaar baap-daada ke Parmeshwar hei, Abraham ke, Aayzak ke, aur Jaykab ke Parmeshwar.” Maozas kaape laga aur u bagal dekhe ke himmat nai karis. 33 Prabhu usse bolis, “Aapan juuta nikaaro. Jahañ tum khaṛa hei u pawitr jagha hei. 34 Ham aapan aañkhi se aapan log ke Ijipt meñ dukh kaaṭte dekha hei. Ham ulog ke kahare ke awaaj suna hei, aur yahi waaste ham madat kare aaya hei. Ab ham tumme fir se Ijipt bhejega.” 35 I wahi Maozas hei jiske Israayel ke log sune ke taiyaar nai rahin aur bolat rahin, “Tum kon hei ham log ke bataay waala?” Parmeshwar ke ainjals Maozas se jhaaṛi meñ se baat karis raha. Aur Maozas ke madat ke waaste Parmeshwar ek swaragduut ke bhejis ki log ke bachaawe aur ulog ke agua bane. 36 U Ijipt meñ Laal samundar (Red Sea) meñ aur ḍezaṭ meñ chaalis saal tak chakit aur chamatkaari kaam dekhaay ke Israayel ke log ke nikaar laais. 37 I wahi Maozas hei jon Israayel ke log se bataais raha, “Parmeshwar tum log meñ se tumhaar waaste ek nabi chuni jeise u hamme chunis hei.” 38 Maozas ham log ke ḍezaṭ meñ ek jagha laais jahañ ainjal se usse Saaynaai Pahaaṛ pe baat bhay. Yahiñ pe usse jeewan dewe waala vachan mila jon ham log ke waaste raha. 39 Lekin ham log ke ensesṭas Maozas ke baat nai maane ke taiyaar rahin. Ulog uske rijekṭ kar deen aur fir se Ijipt lauṭe maañgin. 40 I log Eran se bolin, “Ham log ke waaste kuchh deota banaao jon ham log ke rasta dekhaay sake. Maozas ham log ke Ijipt se hiañ tak laais, lekin ab uske kaa bhais ham log nai janta hei.” 41 Tab ulog gaai ke bachcha ke rakam meñ ek muurti banaain. Haath ke banaawal muurti ke aage bali chaṛhaain aur khusiaali manaawe lagin. 42 Parmeshwar muh moṛ ke ulog ke chhoṛ ke chala gais. Tab ulog asmaan ke taara ke puuja kare lagin jeise ki nabi ke buk meñ likhaan hei, “Israayel ke log, tum log chaalis saal tak i ḍezaṭ meñ hamme naa to bali ya bheñṭ (offering) chaṛhaaya. 43 Iske badle meñ tum log to Molok deota ke ṭenṭ aur Rifaan deota ke taara aapan sañghe rakh ke chalta hei. Tum haath ke banaawal muurti ke puuja karta hei. Ab ham tumme Baibilon ke u paar bhejega” 44 U ṭenṭ jahañ ham log ke baap-daada Parmeshwar ke weship karat rahin, ulog ke sañghe ḍezaṭ meñ raha. I wahi ṭenṭ raha jon Parmeshwar Maozas ke banaawe ke waaste hukum dees raha. Aur ṭheek wahi rakam banaawal raha jeisan Maozas dekhis raha. 45 Baad meñ i ham log ke ensesṭas ke dewa gay raha jon ulog leke Joshua ke sañghe chala gain. Ulog ṭenṭ ke leke chalte gain, aur ulog ke jameen apnaate gain jon log ke Parmeshwar jameen se nikaar dees raha. Raaja Ḍeiviḍ ke ṭaaim tak ham log ke baap-daada ṭenṭ ke kaam meñ laawat rahin. 46 U Parmeshwar ke khusi karis aur Israayeli log ke waaste ek weship kare ke ghar banaawe ke maañg karis. 47 Fir ant meñ Raaja Soloman Parmeshwar ke waaste ek ghar banaais. 48 Lekin etna mahaan Parmeshwar admi ke haath ke banaawal ghar meñ nai rahe hei. Jeise nabi bolis hei, jab u Prabhu ke waaste baat karis, 49 “Swarag hamaar beiṭhe ke jagha hei, aur jameen hamaar goṛ rakkhe ke waaste hei. Tum hamaar waaste keisan ghar banaayga? Aur kon jagha ham sustaayga? 50 Ham sab kuchh banaaya hei.” 51 Jiddi aur kaṛa dil waala log! Aapan baap-daada ke rakam tum bhi sab ṭaaim Pawitr Aatma ke agaiñsṭ laṛte rahta hei. 52 Koi eisan nabi hei jiske tumhaar ensesṭas nai sataain? Ulog nabi log ke maar ḍaalin jon Maseeha ke aawe ke baare meñ sandes det rahin. Aur ab tum uske agaiñsṭ hoy gaya aur uske maar ḍaala. 53 Ainjals log tum log ke Parmeshwar ke ruuls deen lekin tum log uske maana nai. 54 Kaaunsal ke memba log Sṭeevan ke baat sun ke gussaay gain aur daañt peese lagin. 55 Lekin Sṭeevan Pawitr Aatma se bhara raha. U uppar asmaan ke bagal dekhis jahañ u Parmeshwar ke mahima aur Yeeshu ke raaiṭ saaiḍ khaṛa dekhis. 56 Tab Sṭeevan bolis, “Ham swarag ke khula dekhta hei aur Yeeshu Parmeshwar ke raaiṭ saaiḍ khaṛa hei.” 57 Kaaunsal ke memba log baṛa jor se chillaain aur aapan kaan band kar leen. Sab koi ek sañghe Sṭeevan pe ṭuuṭ paṛin. 58 Uske kheech ke siṭi se bahire le gain aur patthar se maare ke suru karin. Jon log Sṭeevan pe dos lagaay rahin ulog aapan kapṛa nikaar ke Sol naam ke ek naojawaan admi ke goṛ ke lage rakh deen. 59 Jeise Sṭeevan ke patthar se maara jaat raha, u jor se bolis, “Prabhu Yeeshu, hamme aapan paas bulaay lo!” 60 U ghuṭna ṭek ke jor se chillaais, “I log ke dos nai dena.” I baat bol ke u mar gay.

Prerito Ke Kaam 8

1 Sṭeevan ke hatya meñ Sol ke haath raha. Prabhu ke kuchh sachche biswaasi Sṭeevan ke maṭṭi de deen aur bahut shok manaain. U ṭaaim Yarushalam ke chech pe dukh aay ke suru hoy gay. Prerit log ke chhoṛ ke sab biswaasi log Juḍia aur Samaaria meñ chhitraay gain. 3 Sol chech meñ museebat khaṛa kare ke suru kar dees. U ghar ghar jaay ke admi aur aurat log ke pakaṛ ke laawe aur jel meñ band kar dewe. 4 Prabhu ke biswaasi log jon idhar udhar chhitraay gay raha ulog jagha jagha jaay ke susamaachaar sunaawe lagin. 5 Filip Samaaria siṭi meñ jaay ke Maseeh ke baare meñ bataay laga. 6 Ulog Filip ke gher leen aur uske baat baṛa dhyaan se sune maañgat rahin aur dekhe maañgat rahin ki keise u chamatkaari kaam kare hei. 7 Ketna log jisman kharaab aatma raha, achchha hoy gain aur aatma usman se chillaay ke nikar gain. Bahut langṛa-luula aur lakwa se bimaar log ke bhi achchha kar dees. 8 I kaaran se huañ ke log bahut khusi bhain ki siṭi meñ kaa hoy hei. 9 Kuchh ṭaaim ke waaste Samaaria nagar meñ Saayman naam ke ek admi rahat raha aur u huañ ke admi log ke chakit kar dees. U ek jaadugar raha aur u aapan jaadu dekhaay ke sab ke bolat raha ki u koi mahaan admi hei. 10 Sab log, dhani aur gareeb uske ghere rahin aur yahi sochat rahin ki i admi Parmeshwar ke sakti hei, jiske “Maha-Shakti” bole hei. 11 Bahut ṭaaim tak Saayman aapan jaadu ke kaam dekhaay-dekhaay ke sab ke pagla banaay raha aur log uske ghere rahat rahin. 12 Aur jab log Parmeshwar ke raaj ke baare meñ Filip se sunin, aur Yeeshu Maseeh ke naam sunin, to baptisma lewe lagin. 13 Hiañ tak ki Saayman biswaasi ban ke baptisma lees aur Filip ke sañghe rahe laga. U baṛa-baṛa chamatkaari kaam dekh ke chakit raha. 14 Yarushalam meñ Prerit log jab sunin ki Samaaria meñ log Parmeshwar ke sandes sune ke taiyaar hoy gain, tab ulog Peeṭa aur Yuhanna ke ulog ke lage bhejin. 15 Jab duuno prerit huañ pahuñchin to ulog preya karin ki ulog ke Pawitr Aatma mile. 16 Abhi tak Samaaria meñ koi ke Pawitr Aatma nai mila raha, khali kuchh log Yeeshu ke naam se baptisma liye rahin. 17 Peeṭa aur Yuhanna aapan haath ulog ke uppar rakkhin jon log Prabhu pe biswaas karin aur ulog ke Pawitr Aatma mila. 18 Saayman dekhis ki Pawitr Aatma wahi log ke mile hei jiske uppar Prerit log aapan haath rakkhe hei, to u peisa laay ke Peeṭa aur Yuhanna se bolis, 19 “Hamme bhi i sakti deo ki jiske uppar ham haath rakkhi, uske Pawitr Aatma mil jaay.” 20 Peeṭa bolis, “Tum aur tumhaar peisa sab naas hoy jaai agar tum sochta hei ki Parmeshwar ke bardaan peisa se khareeda jaay sake hei! 21 Tumhaar isman koi hissa nai hei, aur Parmeshwar dekhe hei ki tumhaar dil raaiṭ nai hei. 22 Aapan neech bichaar chhoṛo aur Parmeshwar se maañgo ki tumhaar paap chhama kare. 23 Ham dekhe sakta hei ki tumhaar dil meñ jaran hei aur kharaab kaam meñ bañdha hei.” 24 Ispe Saayman bolis, “Plees Prabhu se preya karo, ki jon kuchh tum bola hei u hamaar sañghe nai hoi.” 25 Peeṭa aur Yuhanna Prabhu ke baare meñ parchaar kare ke baad Yarushalam lauṭ gain. Lauṭe ke ṭaaim Samaaria ke bahut gaaoñ meñ ulog achchha sandes sunaate gain. 26 Prabhu ke ainjal Filip se bolis, “Uṭho aur saauth ke bagal Yarushalam se Gaaja jaay waala ḍezaṭ rasta pe jaao.” 27 Filip chal paṛa. Ek baṛa maani-jaani admi Ithiopia ke rahewaala ofisa wahi rasta jaawat raha. U Ithiopia ke raani Kandaake ke peisa ke hisaab-kitaab rakkhewaala ofisa raha. 28 U weship karke Yarushalam se aapan ghare lauṭat raha. U aapan rath (chariot) pe beiṭh ke nabi Aayzaaya ke buk paṛhat raha. 29 Pawitr Aatma Filip se bolis, “Jor se chalo aur rath (chariot) ke sañghe hoy jaao.” 30 Filip jor se aage baṛha aur sunis ki u ofisa Aayzaaya nabi ke buk paṛhe hei. Filip usse puuchhis, “Jon kuchh tum paṛhta hei, kaa uske samajhta hei?” 31 Ofisa bolis, “Ham keise samjhi jab tak koi hame madat nai kare? Tab u Filip ke bulaay ke aapan bagal meñ beiṭhaay lees. 32 U admi u paaṭ paṛhat raha jisman likhaan raha, “Jeise ek bheṛa ke maare ke khaatir le jaawa jaay hei, wahi rakam u bhi maara gais, aur jeise ek bheṛa ke bachcha baar kaaṭe waala ke saamne chuppe rahe hei, wahi rakam u bhi ek baat nai bolis. 33 Uske beijjati kara gay aur uske saathe nyaay nai kara gay. Uske lage laṛkan bachchan kahañ hoiyeñ jab ki uske laaif usse le lewa jaay hei.” 34 U ofisa Filip se bolis, “Hamme bataao ki nabi kiske baare meñ bole hei? U aapan baare meñ bole hei ki aur koi ke baare meñ?” 35 Tab Filip, Baaibal ke i paaṭ se leke Yeeshu ke subh sandes tak, samjhaawe ke suru karis. 36 Chalte chalte rasta meñ kuchh paani dekhaan. Ofisa bolis, “Dekho hiañ kuchh paani hei. Kaa hamaar baptisma lewe meñ koi rukaawaṭ hei?” Filip bolis, “Agar tum puura dil se biswaas karta hei to ṭheek hei.” U bolis, “Ham biswaas karta hei ki Yeeshu Maseeh Parmeshwar ke laṛka hei.” 38 Tab u hukum dees ki rath (chariot) rok deo. Tab duuno utar ke paani meñ gain aur Filip uske baptisma dees. 39 Jab ulog paani se nikar ke uppar aain tab Prabhu ke aatma Filip ke leke chala gais. Ofisa uske fir kabhi nai dekhis lekin u khusi-khusi aapan rasta chala gais. 40 Udhar Filip Ashdod meñ dekhaai dees. U Kaisaria pahuñche se pahile shahar shahar meñ Yeeshu ke baare meñ bataate gais.

Prerito Ke Kaam 9

1 Sol Prabhu ke chela log ke jaan lewe ke dhamki dete raha. Hiañ tak ki u ek baṛa paadri ke lage gais. 2 Aur u Damaskas ke agua log ke waaste chiṭṭhi maañgat raha, ki uske i adhikaar mil jaay ki u sab biswaasi log ke pakaṛ ke Yarushalam le jaay, chaahe aurat hoy ya admi. 3 Sol, Damaskas pahuñche waala raha jab asmaan se baṛa jor se uske uppar roshni chamka. 4 U jameen pe gir paṛa aur ek awaaj sunis, jon usse bolis, “Sol Sol, tum hamme kaahe sataata hei?” 5 Sol puuchhis, “Tum kon hei?” Prabhu jawaab dees. “Ham Yeeshu hei, jiske tum sataata hei. 6 Uṭho aur siṭi meñ jaao. Huañ tumme bataawa jaai ki kaa kare ke hei.” 7 Jetna log Sol ke sañghe rahin sab chakit rahe gain. Ulog awaaj to sunin lekin koi ke dekhin nai. 8 Sol jameen pe se uṭhis, lekin aañkhi khole pe kuchh dekhe nai paais. Log haath pakaṛ ke uske Damaskas le gain. 9 Uske kuchh dekhaai nai dees aur teen din tak u kuchh khaais pees bhi nai. 10 Ananias naam ke Yeeshu ke ek chela Damaskas meñ rahat raha. Prabhu Yeeshu uske darshan deke bolis, “Ananias!” U jawaab dees, “Prabhu, ham hiañ hei?” 11 Prabhu usse bataais, “Seedhi Rasta naam ke ek jagha hei huañ jaay ke waaste taiyaar hoy jaao. Huañ jab tum pahuñchega to Juḍas ke ghare Tarsus ke rahewaala Sol mili. U preya kare meñ juṭa hei. 12 Uske darshan mila hei ki Ananias naam ke ek admi uske ghar meñ ghus ke uske uppar aapan haath rakkhe hei aur u fir se dekhe lagi.” 13 Ananias jawaab dees, “Prabhu, i admi ke baare meñ ham bahut log se suna hei ki Yarushalam meñ tumhaar biswaasi log ke bahut sataais hei. 14 Baṛa baṛa paadri log uske adhikaar deen hei ki hiañ Damaskas meñ ulog ke pakṛe hei jon tumhaar naam lewe hei.” 15 Prabhu Ananias se bolis, “Jaao, ham uske chuna hei ki u jaay ke hamaar baare meñ aur sab log ke, raaja log ke aur Israayel ke log ke bataay. 16 Aur ham uske dekhaayga ki hamaar naam ke waaste uske ketna dukh uṭhaay ke paṛi. 17 Tab Ananias chala gais aur u ghar ke bhittar gais jahañ Sol rahat raha. Ananias Sol ke uppar aapan haath rakh ke bolis, “Sol, hamme Prabhu Yeeshu tumhaar lage bhejis hei. I wahi hei jon tumme rasta meñ dekhaais raha. U maañge hei ki tum fir se dekhe lago aur tum Pawitr Aatma se bhar jaao.” 18 Wahi lage Sol ke aañkhi meñ se machhri ke cheuñṭa ke rakam koi cheej gira aur u fir se dekhe laga. U uṭha aur baptisma lees. 19 Tab u khaana khaais aur uske taagat aais. Kuchh din tak Sol Prabhu ke biswaasi log ke sañghe Damaskas meñ raha. 20 Jurte u Yahuudi log ke mile waala jagha pe jaay ke bataay laga ki Yeeshu Parmeshwar ke laṛka hei. 21 Sab sunewaala sun ke chakit rahe gain aur bolin, “Kaa i wahi admi nai hei jon Yarushalam meñ Yeeshu ke biswaasi log ke uppar museebat pahuñchaat raha? Kaa u i kaaran se hiañ nai aais raha ki ulog ke pakaṛ ke baṛa paadri log ke de dei?” 22 Sol etna sakti se parchaar karis ki Damaskas meñ rahewaala Yahuudi log ke konfius kar dees jeise u dekhaay maañgat raha ki Yeeshu hee Maseeha hei. 23 Kuchh roj ke baad Yahuudi log Sol ke maare ke waaste plen banaain. 24 Lekin Sol ke sab baat pata lag gay. Yahuudi log uske maare ke waaste raat-din nagar ke gaiṭ pe pahra dewat rahin. 25 Tab ek raat Sol ke chela log uske ek baṛa baaskeṭ meñ beiṭhaay ke raat meñ siṭi ke diwaar se nichche utaar deen. 26 Jab Sol Yarushalam pahuñcha tab u kosis karis ki biswaasi log ke sañghe mil jaay. Lekin sab log usse ḍarat rahin aur sochat rahin ki i ek sachcha biswaasi nai hei. 27 Tab Baranbaas madat karis aur Prerit log ke lage le gais. U bataais ki Sol keise rasta meñ Prabhu ke dekhis aur Prabhu usse baat karis. Baranbaas ulog se i bhi bataais ki Sol Damaskas meñ keise himmat se Yeeshu ke naam ke parchaar karat raha. 28 Ab Sol prerit log ke sañghe Yarushalam meñ aawe jaay laga aur sab se Prabhu ke baare meñ bataay laga. 29 U hardam Greek-bhaasha bolewaala Yahuudi log se baad-bibaad karat raha aur yahi kaaran ulog uske maare maañgat rahin. 30 Jab saathi log ke i baat ke pata chala to Sol ke Kaisaria le gain aur huañ se uske Tarsus shahar bhej deen. 31 I ṭaaim Juḍia, Galeel aur Samaaria ke chech meñ baṛa saanti raha aur ulog Prabhu ke weship karte rahin. Chech majbuut hote gais aur Pawitr Aatma ke madat se baṛhte gais. 32 Peeṭa jagha jagha ghuumte firte ek Prabhu ke biswaasi ke ghare Liḍḍa ṭaaun meñ pahuñcha. 33 Huañ uske Aniyaas naam ke ek admi mila jon lakwa bimaari ke kaaran aaṭh saal se khaṭia pe paṛa raha aur chalat firat nai raha. 34 Peeṭa usse bolis, “Aniyaas, Yeeshu Maseeh tumme achchha kar dees hei. Uṭho, aur aapan khaṭia lagaao. Wahi lage u khaṛa hoy gay. 35 Liḍḍa aur Sheron shahar meñ rahewaale sab log jab Aniyaas ke dekhin tab ulog bhi Prabhu ke biswaasi ban gain. 36 Yeeshu ke ek biswaasi Tabeeta naam ke Joppa siṭi meñ rahat rahi. Uske Greek naam Ḍokas jiske matlab hiran (deer) raha. U sab din achchha kaam karat rahi aur gareeb log ke daan dewat rahi. 37 Lekin ek din u bimaar paṛis aur mar gais. Log uske nauhaay ke uppar ruum meñ rakh deen. 38 Joppa, Liḍḍa se bahut duur nai raha, aur jab chela log ke pata laga ki Peeṭa huañ hei tab ulog dui admi ke bhej ke bataain, “Jaldi se jaldi ham log ke lage aay jaao.” 39 Jurte Peeṭa ulog ke sañghe chal paṛa. Admi log Peeṭa ke uppar ruum meñ le gain. Huañ pe bidhwa log rowat rahin. Ulog Peeṭa ke u sab kapṛa latta dekhaawe lagin jon Ḍokas banaais raha jab u jinda rahi. 40 Jab Peeṭa sab ke ruum se bahire bhej dees, u ghuṭna ṭek ke preya karis. Tab u Ḍokas ke mara shareer ke taraf dekh ke bolis, “Tabeeta, uṭho.” Aurat aañkhi khol dees aur Peeṭa ke dekh ke uṭh ke beiṭh gais. 41 Peeṭa uske haath pakaṛ ke uske goṛ pe khaṛa hoy ke madat karis. Peeṭa bidhwa aur baaki biswaasi log ke bulaay ke dekhaais ki Ḍokas mara se jinda hoy gais hei. 42 I baat puura Joppa meñ feil gay ki huañ kaa bhay raha aur bahut log Prabhu Yeeshu pe biswaas kare lagin. 43 Peeṭa Joppa meñ Saayman naam ke ek admi ke ghare kuchh din tak raha. U chamṛa ke kaam karat raha.

Prerito Ke Kaam 10

1 Kaisaria meñ Konelias naam ke ek admi raha, jon “Italian Unit” ke sena ke grup ke kepṭan raha. 2 Konelias ek baṛa dhaarmik admi raha. U aur uske puura palwaar Parmeshwar ke sewa karat rahin. U gareeb log ke bahut peisa dewat raha aur hardam Parmeshwar se preya karte rahat raha. 3 Ek din lagbhag teen baje Konelias ke ek darshan mila. U dekhis ki Parmeshwar ke ek ainjal uske lage aay ke uske naam se bolaais. 4 Konelias ainjal ke bagal chakit hoy ke taakis, tab u puuchhis, “I sab kon cheej ke baare meñ hei?” Ainjal jawaab dees, “Parmeshwar tumhaar preya sun lees hei aur jon daan tum gareeb log ke dia hei, uske baare meñ jaane hei. 5 Ab tum kuchh admi log ke Joppa bhej ke Saayman Peeṭa ke bulwaao. 6 U chamṛa banaay waala Saayman ke ghare ghuume gay raha, jon ke ghar samundar ke kinaare hei.” 7 Ainjal etna baat bol ke chala gais. Konelias dui naukar aur ek saulja, jon Parmeshwar ke weship karat rahin, ke aapan lage bulaais. 8 Ulog ke sab baat samjhaay ke Joppa bhej dees. 9 Dusra din jab ilog baarah baje ke ṭaaim Joppa pahuñche waala rahin, tab Peeṭa preya kare ke waaste ruuf pe gais. 10 Uske baṛa jor se bhuuk laga. Jab ulog khaana banaawat rahin tab Peeṭa neeñd meñ soy gais, aur uske ek darshan mila. 11 U dekhis ki swarag khul gay hei aur chaar kona se ek lamba-chauṛa chaddar neeche utre hei. 12 Usman sab rakam ke jaanwar, saañp aur chiṛia raha. 13 Ek awaaj aais, “Peeṭa uṭho, iske maaro aur khaao.” 14 Lekin Peeṭa bolis, “Nai Prabhu, ham eisan cheej nai kare sakta hei. Jon khaana safa nai hei u ham kabhi nai khaaya.” 15 Wahi awaaj fir se aais, “Jab Parmeshwar bole hei ki jon kuchh khaana ke waaste iyuz kare ke hei, to nai bolo ki u khaay laaik nai hei.” 16 Teen dafe eise bhay aur fir achaanak chaddar uppar swarag meñ chala gay. 17 Peeṭa aapan man meñ yahi sochat raha ki u darshan jon u dekhis raha, uske matlab kaa hoy sake hei. Wahi ṭaaim Konelias ke bhejal naukar aur saulja ghar khoj ke gaiṭ ke saamne aay ke khaṛa hoy gain. 18 Ulog puuchhin, “Kaa Saayman Peeṭa hiañ rahe hei?” 19 Peeṭa abhi darshan ke baare meñ soch-bichaar karat raha ki Pawitr Aatma usse bolis, “Teen admi tumme khoje hei. 20 Jaldi se utar jaao aur bina koi chinta kare ulog ke sañghe chala jaao kaahe ki hamahi ulog ke bheja hei.” 21 Peeṭa utar ke neeche gais aur u admi log se bolis, “Jiske tum log khojta hei u hamahi hei. Tum log kon kaam se hiañ aaya hei?” 22 Ulog bolin, “Kepṭan Konelias ham log ke bhejis hei. U ek achchha admi hei, jon Parmeshwar ke weship kare hei aur Yahuudi log uske baṛa ijjat kare hei. Parmeshwar ke ek pawitr ainjal uske bataais hei ki u tumme bolaai ki jisse tumme jon cheej bole ke hei u suni.” 23 Peeṭa ulog ke bolaay ke bheetar le gais aur ulog uske sañghe raat bitaain. Dusra din Peeṭa ulog ke sañghe chal paṛa, aur Joppa meñ rahewaala kuchh biswaasi log bhi sañghe hoy leen. 24 Dusra din ulog Kaisaria pahuñch gain, jahañ Konelias ulog ke agorat raha. U aapan palwaar aur kareebi dost log ke bhi bulaais raha. 25 Jab Peeṭa huañ pahuñcha tab Konelias uske welkam karis. U Peeṭa ke goṛ pe gir paṛis, aur uske weship kare laga. 26 Lekin Peeṭa uske uṭhaay ke bolis, “Uṭho, ham bhi tumhaar rakam ek admi hei.” 27 Peeṭa aur Konelias duuno baatcheet karte karte bhittar gain. Huañ bahut log rahin. 28 Aur Peeṭa ulog se bolis, “Tum log janta hei ki ham Yahuudi log ke hukum nai hei ki ham dusra log ke sañghe kuchh sambandh rakkhi. Lekin Parmeshwar hamme dekhaais hei ki koi bhi admi naa neech hei naa to bekaar hei. 29 Bolaay pe to ham hiañ aay gaya hei, lekin ham jaane mañgta hei ki tum hamme kaahe ke hiañ bolaaya hei?” 30 Konelias jawaab dees: Chaar din bhay jab ham lagbhag teen baje sanjha ke ghar pe preya karat raha tab achaanak ek admi ujjar kapṛa meñ hamaar saamne aay ke khaṛa hoy gay. 31 U bolis, “Konelias, Parmeshwar tumhaar preya sun lees aur tumhaar daan jon tum gareeb log ke dia raha uske baare meñ bhi jaan lees hei. 32 Ab koi ke Joppa bhej ke Saayman Peeṭa ke bolaay leo. U Saayman ke ghare hei. I Saayman chamṛa ke kaam kare hei aur jiske ghar samundar ke kinaare hei.” 33 Aur wahi lage ham admi log ke tumhaar lage bheja aur tum achchha kara ki aay gaya. Ab ham sab Prabhu Parmeshwar ke saamne hei, ki jisse ham sab u sune saki, jon cheej uske bole ke hei. 34 Peeṭa tab bolis, Ab hamme puura biswaas hoy gay hei ki Parmeshwar sab log ke ekke rakam dekhe hei. 35 Jon koi Parmeshwar se preya kare hei, aur dharam pe chale hei, chaahe koi jaat ke hoy, Parmeshwar uske sune hei. 36 I wahi sandes hei jon Parmeshwar Israayel ke log ke dees raha, jab u Yeeshu Maseeh, sab ke Prabhu, ke bhejis raha ki jisse u ulog ke saanti dewe sake. 37 Tum log janta hei ki Juḍia meñ sab taraf kaa bhay. I sab Galeel meñ suru bhay jab Yuhanna sab log ke baptisma lewe ke bolis. 38 Naasrat ke rahewaala Yeeshu ke Parmeshwar Pawitr Aatma aur sakti se bhar dees. U Yeeshu ke sañghe raha jab u ghuum ghuum ke achchha kaam karat raha, aur saitaan ke bas meñ jon log rahin, ulog ke achchha kar det raha. 39 Yeeshu jon jon kaam Israayel aur Yarushalam nagar meñ karis, u ham sab log dekha hei. Log Yeeshu ke kros pe chaṛhaay ke maar ḍaalin. 40 Lekin Parmeshwar uske teen din ke baad jinda kar dees aur uske dekhaan dees. 41 Sab log uske nai dekhin. Khali ham log uske dekha, jon sab uske mara meñ se jinda hoy ke baad uske sañghe khaaya aur pia. Parmeshwar ham log ke chunis raha ki ham log uske baare meñ aur log ke bataai. 42 Parmeshwar ham log ke bataais ki ham sab log ke safa safa bataai ki Yeeshu ke u chunis hei ki u jinda aur maara duuno ke nyaay kare. 43 Sab nabi yahi bataain hei ki jon sab log Yeeshu pe biswaas kari, uske naam se ulog ke paap chhama hoy jaai. 44 Peeṭa baat karte raha jab Pawitr Aatma sab sunewaala log ke uppar aay gay. 45 Kuchh Yahuudi biswaasi log, jon Peeṭa ke sañghe aay rahin, dekh ke hairaan rahe gain ki geir Yahuudi log ke Pawitr Aatma dewa gais. 46 Ab ulog sune laga ki geir Yahuudi log bhi anjaan bhaasha meñ Parmeshwar ke baṛaai kare lagin. Peeṭa bolis, 47 I geir Yahuudi log ke bhi Pawitr Aatma dewa gais hei, jeise ham log ke mila. Paani se baptisma lewe ke waaste kaa koi ulog ke roke sake hei? 48 Peeṭa hukum dees ki ulog Yeeshu Maseeh ke naam se baptisma lewe. Ulog usse ekaad roj aur huañ ruke ke bolin.

Prerito Ke Kaam 11

1 Juḍia meñ prerit log aur baaki biswaasi log sunin ki geir Yahuudi log Parmeshwar ke sandes maane lagin hei. 2 To jab Peeṭa Yarushalam aais tab Yahuudi biswaasi log Peeṭa se baad-bibaad kare lagin. Ulog maañgat rahin ki geir Yahuudi log ke khatna hoy aur ulog bolin, 3 “Tum geir Yahuudi log ke ghare raha, aur ulog ke saathe khaaya-piya bhi!” 4 Tab Peeṭa puura baat bataais jon ulog ke sañghe beeta. 5 Ham Joppa ṭaaun meñ raha aur preya karat raha. Ham gahira neeñd meñ soy gaya aur hamme darshan mila. Ham dekha ki swarag khula aur chaaro kona se bañdha ek bhaari chaddar ke rakam koi cheej hamaar taraf aais. 6 Jab ham dhyaan se dekha tab ham usman jaanwar, aur jañgli jaanwar, saañp aur chiṛia dekha. 7 Hamme i awaaj sunaan, “Peeṭa uṭho, i sab ke maaro aur khaao.” 8 Lekin ham bola, “Nai, Prabhu, aaj tak koi eisan cheej ham nai khaaya jon safa nai hei ya khaawe laayk nai hei. 9 Swarag se dusra dafe awaaj aais, “Jab Parmeshwar bole hei ki jon kuchh khaana ke khaatir iyuz kare ke ṭheek hei, to nai bolo ki u khaay laayk nai hei.” 10 Teen dafe eise bhay aur fir sab kuchh uppar swarag meñ uṭha lewa gay. 11 Achaanak, Kaisaria se teen admi ghar ke saamne aay ke khaṛa hoy gain jahañ ham rahat raha. 12 Pawitr Aatma hamme bataais ki bina koi chinta kare ulog ke sañghe chala jaao. Tab Prabhu meñ biswaasi chhe (6) log hamaar sañghe ek admi ke ghare gain 13 jon ham log ke bataais ki uske ghare ek ainjal aais raha. Ainjal uske hukum dees ki Joppa meñ Saayman Peeṭa naam ke admi hei, uske bulwaao. 14 Tab Saayman Peeṭa aay ke ulog ke bataai ki keise u aur uske palwaar bache saki. 15 Jeise ham sandes dewe ke suru kara weisaiyeñ Pawitr Aatma ulog ke uppar aay gay ṭheek wahi rakam jeise suru meñ ham log ke mila raha. 16 Tab hamme Prabhu ke baat yaad aais jab u bolis raha, “Yuhanna to paani se baptisma dees raha lekin tumhaar baptisma Pawitr Aatma se hoi.” 17 Parmeshwar geir Yahuudi log ke wahi daan dees jon ham log ke dees raha jab ham log Prabhu Yeeshu Maseeh pe biswaas kara raha. To fir ham keise Parmeshwar ke agaiñsṭ jaay sakta hei? 18 Peeṭa ke sab baat sunke sab chup hoy gain aur Parmeshwar ke baṛaai kare lagin. Ulog bolin, “Parmeshwar geir Yahuudi log ke aapan bagal aawe dees aur ulog ke jeewan dees hei!”. 19 Sṭeevan ke hatya ke ṭaaim se jon atyaachaar suru bhay raha, wahi ṭaaim se Prabhu ke biswaasi log idhar udhar chhitraay gain. Ulog Finiki, Saaypras, aur Antaakia tak gain, lekin khali Yahuudi log ke Parmeshwar ke sandes sunaain. 20 Kuchh Saaypras aur Cyrene ke rahewaala log jab Antaakia gain tab ulog Greek log ke bhi Prabhu Yeeshu ke susamaachaar sunaain. 21 Prabhu ke sakti ulog ke uppar raha aur bahut se log Prabhu ke apnaain aur uspe biswaas karin. 22 Jab iske baare meñ Yarushalam ke chech sunin tab ulog Baranbaas ke Antaakia bhejin. 23 Jab Baranbaas huañ pahuñcha tab u Parmeshwar ke daya dekh ke bahut khusi bhay. Tan man se Parmeshwar ke sewa kare ke waaste u sab ke himmat baṛhaais. 24 Baranbaas ek achchha admi raha jiske biswaas baṛa majbuut raha aur u Pawitr Aatma se bhara raha. Yahi kaaran se bahut log Prabhu ke biswaasi ban gain. 25 Baranbaas Sol ke khoj meñ Tarsus gais. 26 Huañ uske bheñṭ Sol se bhay aur u uske Antaakia leke aais. Hiañ duuno chech ke sañghe mil ke ek saal tak updes dete rahin. Hiañ Antaakia meñ Prabhu ke biswaasi log ke sab se pahile Maseehi naam se bulaawa jaat raha. 27 I ṭaaim Yarushalam ke kuchh nabi log Antaakia aain. 28 Ulog meñ se Agbus naam ke nabi Pawitr Aatma ke sakti se i bataais ki dunia bhar meñ baṛa bhaari akaal paṛe waala hei. I u ṭaaim ke baat hei jab raaja Kloḍias raaj karat raha. 29 Antaakia ke biswaasi log bichaar karin ki sab koi mil ke Juḍia ke biswaasi log ke kuchh madat bheji. 30 Tab ulog Baranbaas aur Sol ke haath huañ ke agua log ke lage kuchh gifṭs bhejin.

Prerito Ke Kaam 12

1 U ṭaaim raaja Heraḍ chech ke kuchh memba log ke bahut sataawe laga. 2 U saulja log ke hukum dees ki Yuhanna ke bhaiya Jeims ke muuṛ kaaṭ dewe. 3 Jab Heraḍ dekhis ki Yahuudi log uske kaam se khusi bhain tab u Peeṭa ke bhi pakaṛwaay lees. I Akhmeeri Roṭi ke Teohaar ke ṭaaim bhay. 4 U Peeṭa ke pakaṛ ke jel meñ band kar dees aur uske gaaḍ kare ke waaste chaar grup meñ chaar-chaar saulja lagaay dees. Raaja Heraḍ maañgat raha ki teohaar ke baad Peeṭa ke, log ke saamne laay ke uspe kuchh dos lagaay. 5 Jab Peeṭa jel meñ band raha tab chech ke log uske waaste baraabar preya meñ lage rahin. 6 Peeṭa ke ṭraael se ek raat pahile, jab uspe dos lagaawa gay raha, u suta raha aur dui chain se bañdha raha. Uske duuno bagal ek ek saulja gaaḍ karat raha aur dui saulja jel ke duaari pe pahra det rahin. 7 Achaanak Prabhu ke ek ainjal aais, aur jel meñ jahañ u raha huañ sab ujera hoy gais. Ainjal, Peeṭa ke hilaay ke jagaais. Tab u bolis, “Jaldi karo, uṭho.” Jon chain se uske haath bañdha raha, u sab khul ke gir gais, 8 aur ainjal bolis, “Kapṛa aur juuta pahin leo.” Peeṭa wahi karis jon uske bataawa gay raha. Tab ainjal bolis, “Aapan koṭ pahin ke hamaar pichchhe aao.” 9 Peeṭa ainjal ke sañghe gais. Uske samajh meñ nai aat raha ki jon cheej howe hei, sachche ke howe hei ki u sapna dekhe hei. 10 Saulja ke dui jhunḍ paar kare ke baad ulog siṭi meñ loha ke banaawal gaiṭ pe pahuñchin, u apne se khul gais. Ulog nikar gain aur rasta meñ jaate raha ki wahi lage ainjal gaayab hoy gay. 11 Ab Peeṭa ke pata lag gay ki kaa bhais raha, aur u bolis, “Ham janta hei ki Prabhu aapan ainjal bhejis raha ki u hamme Heraḍ aur Yahuudi ke agua log jon kuchh hamaar sañghe kare maañgat raha usse bachaay saki.” 12 Tab Peeṭa, Meri ke ghare gais, jiske laṛka Yuhanna hei, jiske dusra naam Maak raha. Meri ke ghare bahut se biswaasi log baṭur ke preya karat rahin. 13 Peeṭa aayke palla nok karis, aur Roḍa naam ke naukar palla khole aais. 14 Jab u Peeṭa ke awaaj sunis to u khusi ke maare bina palla khole bheetar dauṛ gais aur sab se bataais ki Peeṭa huañ khaṛa hei. 15 Sab log bolin, “Tum pagli hei.” Lekin u bolte rahi ki u Peeṭa hee hei. Tab ulog bolin, “Saait uske ainjal hoi.” 16 Peeṭa nok karte raha jab talak ulog palla nai kholin. Sab log uske dekh ke ekdam chakit rahe gain. 17 Peeṭa haath se ishaara karke bataais ki chup raho. Tab u bataais ki Prabhu uske keise jel se bahire nikaaris. U i bhi bolis, “Jon cheej bhais hei uske baare meñ Jeims aur sab log se bataay dena.” Iske baad u huañ se kahiñ aur chala gay. 18 Dusra roj sabere jon saulja log gaaḍ karat rahin, ulog ghabraay gain aur soche lagin ki Peeṭa ke kaa bhay. 19 Heraḍ, aapan saulja log ke hukum dees ki ulog Peeṭa ke khoje, lekin ulog uske khoje nai paain. Tab u gaaḍ log se puuchhis aur fir ulog ke maut ke saja de dees. Iske baad Heraḍ Juḍia chhoṛ ke Kaisaria meñ thoṛa roj rahe ke waaste chala gais. 20 Heraḍ aur Taaya (Tyre) aur Sidon ke log ek dusra se bahut gussa meñ rahin. Ilog ke khaay-piye waala cheej wahi des se milat raha jahañ Heraḍ raaj karat raha. Kuchh log jaay ke Blaastus ke dekhin, jon Heraḍ ke ek baṛa ofisa raha. Ilog maañgat rahin ki Heraḍ aur shahar ke beech meñ saanti aay jaay, 21 aur usse mile ke waaste ek din rakh leen. Heraḍ aapan raaja ke kapṛa pahin ke raajgaddi pe beiṭh ke speech dewe laga. 22 Log chillaay lagin, “Tum admi ke rakam nai, deota ke rakam baat karta hei.” 23 Wahi lage Parmeshwar ke ainjal uske uppar hamla karis kaahe ki jon maan ijjat Parmeshwar ke raha u le lees raha. Baad meñ uske deñhi ke kirwa khaay lees aur u mar gay. 24 Parmeshwar ke vachan feilte gais. 25 Baranbaas aur Sol aapan kaam kare ke baad jon ke waaste ulog bheja gain raha, ulog Yuhanna jiske dusra naam Maak raha, uske sañghe Yarushalam lauṭ gain.

Prerito Ke Kaam 13

1 Antaakia ke chech meñ bahut nabi aur ṭeecha log rahin, jeise Baranbaas, Saayman jiske ‘Kalua’ (Niger) bolat rahin, Cyrene ke rahewaala Luusias, Raaja Heraḍ ke sañgati Manaen aur Sol. 2 Jab ulog preya aur upwaas karat rahin tab Pawitr Aatma ulog se bolis, “Hamaar waaste Baranbaas aur Sol ke u kaam kare ke waaste lagaay deo jon kaam ke waaste ham ulog ke chuna hei.” 3 Ulog aur kuchh deri tak upwaas aur preya karin. Fir, ulog aapan aapan haath Baranbaas aur Sol pe rakkhin aur kaam kare ke waaste bhej deen. 4 Jab Pawitr Aatma, Baranbaas aur Sol ke bhej dees, tab ulog Silukia ghaaṭ pahuñchin aur huañ se bauṭ meñ beiṭh ke Saaypras aaylenḍ chala gain. 5 Salmees pahuñch ke ulog Yahuudi ke mile waala jagha meñ Parmeshwar ke sandes sunaawe lagin. Yuhanna bhi ulog ke madat karat raha. 6 Puura aaylenḍ ghuumte ghuumte Baranbaas aur Sol, Paafus shahar pahuñchin. Huañ ulog se Baar-Yeeshu naam ke ek jaadugar se bheñṭ bhay. I ek Yahuudi raha aur jhuuṭa nabi raha. 7 U Segias Pol ke waaste bhi kaam karat raha. U i aaylenḍ ke gavna raha aur bahut samajhdaar admi raha. U Baranbaas aur Sol ke bulwaay ke Parmeshwar ke sandes sune maañgat raha. 8 Lekin jaadugar Baar-Yeeshu jiske dusra naam Elimaas raha, i log ke agaiñsṭ raha. U gavna ke, Prabhu ke biswaasi bane se roke maañgat raha. 9 Tab Sol jiske dusra naam Pol raha, Pawitr Aatma se bhar gay aur Elimaas ke seedha dekh ke bolis, 10 “Tum saitaan ke laṛka hei, tum jhuṭṭa aur beimaan hei, aur jon sab cheej raaiṭ hei uske dusman hei. Tum kab aapan muh Prabhu ke sachcha rasta ke agaiñsṭ bole ke band karega? 11 Prabhu tumme saja dei, tum añdha hoy jaayga aur thoṛa ṭaaim tak dekhe nai paayga.” Achaanak uske aañkhi meñ dhuañ ke rakam kuchh chhaay gay aur u añdha hoy gay. U idhar udhar jaay ke maañgat raha ki koi uske haath pakaṛ ke chalaay. 12 Jab gavna dekhis jon cheej bhay tab chakit rahe gay aur u Prabhu pe aur biswaas karis. 13 Pol aur uske saathi log paani ke rasta Paafus Pamfuulia ke Perga meñ aain. Lekin Yuhanna jiske dusra naam Maak raha, ulog ke chhoṛ ke Yarushalam lauṭ gay. 14 Aur baaki log Perga se chalke Pisidia ke Antaakia rejan meñ aain aur sabat ke roj Yahuudi ke mile waala jagha meñ jaay ke beiṭh gain. 15 Kaanuun aur nabi ke buk paṛhe ke baad Mandir ke kuchh agua log koi ke bhejin ki Baranbaas aur Pol se bole, “Dost log, agar tum log ham log ke himmat baṛhaawe ke waaste kuchh bole mañgta hei to bolo.” 16 Pol khaṛa hoy gay aur aapan haath uṭhaais aur bolis, “Israayeli log aur baaki Parmeshwar ke biswaasi log, suno! 17 Israayel ke Parmeshwar, ham log ke baap-daada ke chunis aur Ijipt meñ ham log ke khuub baṛhanti bhay. U aapan sakti se ham log ke huañ se nikaar laais, 18 aur chaalis (40) saal tak i ḍezaṭ meñ ulog ke dekh-bhaal karis. 19 U Kanaan ke saat des naas karke hamaar des ke log ke de dees. 20 I sab cheej chaar sao pachaas (450) saal ke beech meñ bhay. Tab iske baad Samuel nabi ke ṭaaim tak Parmeshwar i des ke chalaawe ke waaste jaj log ke de dees. 21 Lekin Israayeli log Parmeshwar se raaja ke maañg karin. Parmeshwar ulog ke Sol naam ke raaja dees jon chaalis saal tak ulog ke raaja raha. Sol, Kish ke laṛka raha. Kish, Benjameen kul ke raha. 22 Fir Parmeshwar uske haṭaay ke Ḍeiviḍ ke raaja banaais aur uske baare meñ bolis, “I admi, Jesse ke laṛka Ḍeiviḍ hei jon hamme khusi rakkhe hei! I wahi kare hei jon ham mañgta hei.” 23 Parmeshwar promis karis raha ki Israayel ke log ke bachaawe ke waaste u Ḍeiviḍ ke gharaana meñ se koi ke bheji, aur u hei Yeeshu. 24 Lekin Yeeshu ke aawe se pahile Yuhanna Israayel ke sab log ke bataais ki aapan dil Parmeshwar meñ lagaao aur baptisma leo. 25 Jab Yuhanna ke kaam khalaas hoy waala raha tab u bolis, “Tum log kaa sochta hei ki ham kon hei? Kaa tum sochta hei jon ke promis kara gay hei, ham wahi hei? Jon hamaar peechhe aay waala hei, uske goṛ ke juuta khole laayk bhi ham nai hei.” 26 Sab koi suno. Abraham ke santaan, suno. Aur sab geir Yahuudi log jon Parmeshwar ke weship kare hei, tum bhi suno! Uddhaar paawe ke waaste i sandes suno, kaahe ke i sab ke waaste hei. 27 Yarushalam ke log aur huañ ke agua log nai samajh paain ki Yeeshu kon hei. Sabat ke din nabi ke buk meñ se jon cheej paṛhat rahin u bhi nai samajh paain. Aur Yeeshu ke kasuurwaar banaay deen jeise nabi log bole rahin. 28 Yeeshu ke marwaay ke waaste koi kasuur ulog ke nai mila fir bhi ulog Paaylaṭ se maañg karin ki uske marwaay de. Baaibal meñ jon cheej likhaan raha ulog sab puura karin. Yeeshu ke maare ke baad kros se utaar ke kabar meñ rakh deen. 30 Lekin Parmeshwar uske fir jinda kar dees. 31 Jon log uske sañghe Galeel se Yarushalam aay rahin Yeeshu ulog ke aapan darshan bahut din tak dete raha. Yahi log ab sab log se Yeeshu ke baare meñ bataay hei. 32 Ham log i susamaachaar tum log ke sunaata hei ki Parmeshwar Yeeshu ke jinda kar dees 33 aur jon promis ham log ke baap-daada ke sañghe karis raha u ham log ke sañghe aaj puura bhay. Jeise ki Bhajan Sañhita ke buk ke dusra chapṭa meñ Yeeshu ke baare meñ likhaan hei, “Tum hamaar laṛka hei, kaahe ke aaj ham tumhaar Pita ban gaya hei.” 34 Parmeshwar, Yeeshu ke mare ke baad uske jinda kar dees taaki uske deñhi nai saṛe. Iske baare meñ jeise Parmeshwar bolis raha, “Ham wahi pawitr promis tumse karega jon ham Ḍeiviḍ se kara raha.” 35 Bhajan Sañhita meñ dusra jagha i likha hei, “Parmeshwar aapan Pawitr jan ke deñhi saṛe nai dei.” 36 Ḍeiviḍ jab jinda raha, Parmeshwar ke sab baat sunis. Jab u mara tab uske palwaar ke kabar meñ gaaṛa gay, aur uske deñhi saṛ gay. 37 Lekin Parmeshwar Yeeshu ke jinda kar dees aur uske deñhi nai saṛa. 38 Bhaai log, hamaar sandes yahi hei ki Yeeshu paap ke maafi kare sake hei! Maozas ke kaanuun tumme sab paap se chhuṭkaara nai dewe sake hei. 39 Lekin jon Yeeshu pe biswaas kare hei ulog ke chhuṭkaara mil jaay hei. 40 I kaaran se husiaar rahna, nabi log jon baat bole rahin kahiñ sachche ke tumhaar sañghe nai hoy jaay. Ulog bolin raha, 41 “Dekho, tum log jon Parmeshwar se khelwaaṛ karta hei! Ghabraao aur naas hoy jaao. Aaj ham kuchh karega jon tum biswaas nai karega, hiañ tak ki agar koi aay ke tumme uske baare meñ bataai bhi!” 42 Pol aur Baranbaas jeise bahire nikrin, log ilog se chirauri karin ki agle sabat ke din aay ke wahi baat fir se sunaawe. 43 Jab meeṭing khalaas bhay tab Yahuudi log aur baaki geir Yahuudi log jon Parmeshwar ke weship karat rahin, ulog ke sañghe chala gain. Pol aur Baranbaas ulog se chirauri karis ki Parmeshwar jon ulog pe etna daya karis, usman bane raho. 44 Dusra sabat ke din Prabhu ke sandes sune ke waaste ṭaaun ke lagbhag sab log aay gain. 45 Bheeṛ dekh ke Yahuudi log ke baṛa jaran laga. Ulog Pol ke beijjati karin aur sandes ke agaiñsṭ bole lagin. 46 Lekin Pol aur Baranbaas himmat se bolin, “Parmeshwar ke subh sandes aur koi ke bataay se pahile tumme sunaawe ke raha. Lekin tum log sandes ke nai apnaaya. Is se yahi pata lage hei ki tumme anant jeewan nai mile ke chaahi. Aur ab ham dusra jaati ke log ke sandes sunaawe jaata hei. 47 Prabhu ham log ke i hukum dees hei, “Geir Yahuudi ke beech meñ tumme roshni banaawa gay hei, ki puura dunia meñ sab log ke beech uddhaar paawe ke sandes tum le jaao.” 48 I baat sun ke geir Yahuudi log baṛa khusi bhain aur Prabhu ke sandes ke baṛaai kare lagin. Aur jon log ke anant jeewan ke waaste chuna gay ulog Prabhu pe biswaas karin. 49 Prabhu ke subh sandes puura rejan meñ feil gay. 50 Lekin Yahuudi log ke agua kuchh maane-jaane admi aur ijjatdaar dhaarmik aurat log ke Pol aur Baranbaas ke agaiñsṭ kar deen aur ṭrabal kare ke suru karin. Hiañ tak ki ulog ke huañ se khader deen. 51 Pol aur Baranbaas aapan goṛ ke dhuul jhaaṛ ke Ikoniyum shahar chala gain. 52 Lekin Prabhu ke biswaasi log Antaakia meñ bahut khusi rahin aur Pawitr Aatma se bhara rahin.

Prerito Ke Kaam 14

1 Jeise Enṭiok meñ bhais raha wahi rakam Ikoniyum meñ bhi bhay, Pol aur Baranbaas Yahuudi ke mile waala jagha meñ i rakam sandes sunaain ki tamaam Yahuudi aur geir Yahuudi log Prabhu ke biswaasi ban gain. 2 Lekin jon Yahuudi log Prabhu pe biswaas nai karin, ulog geir Yahuudi log ke gussa karaais ki biswaasi log ke agaiñsṭ kaam kare. 3 Thoṛa din tak Pol aur Baranbaas huañ rahe ke Prabhu meñ biswaas aur himmat se parchaar karte rahin. Prabhu ke sakti se ulog chakit aur chamatkaari kaam dekhaay ke yahi saabit karin ki ulog ke bhalaai karewaala sandes sachcha hei. 4 Ikoniyum shahar ke log soche aur samjhe nai sakin. Kuchh log Yahuudi grup ke sañghe hoy gain aur baaki log prerit log meñ biswaas karin. 5 Yahuudi aur geir Yahuudi log aapan agua log ke sañghe mil ke Pol aur Baranbaas ke badnaam karin aur patthar se maare ke waaste kosis karin. 6 Ulog samajh gain ki kaa hoy waala hei, aapan jaan bachaawe ke waaste Likaaunia des bhaag gain. Huañ ulog Lystra aur Dirbe shahar meñ aur agal bagal ke gaaoñ meñ Yeeshu ke subh sandes sunaawe lagin. 8 Lystra meñ ek admi janam se langṛa raha aur chal fir nai paawat raha. 9 Jab i admi Pol ke parchaar karte sunat raha, tab Pol dekhis ki i admi ke Yeeshu pe biswaas hei aur achchha hoy sake hei. Tab u admi ke bagal seedha taakis 10 aur chillaais, “Khaṛa hoy jaao.” Admi kuud paṛa aur chale fire laga. 11 Pol ke i kaam dekh ke log Likaaunia bhaasha meñ chillaay uṭhin, “Ham log ke beech meñ admi ke ruup meñ deota utar aais hei.” 12 Huañ ke log Baranbaas ke Zeas deota ke naam deen aur Pol ke Hirmes deota, kaahe ki wahi baat karat raha. 13 Zeas ke Mandir, shahar ke saamne raha. Huañ ke log aur pujaari Baranbaas aur Pol ke waaste bali chaṛhaawe maañgat rahin. Zeas ke pujaari beil aur fuul le ke Mandir ke gaiṭ pe pahuñch gain. 14 Jab Pol aur Baranbaas ke iske baare meñ pata chala tab gussa meñ aay ke ulog aapan kapṛa faaṛ deen aur bheeṛ meñ dauṛ ke jor se chillaay ke bolin, 15 “Tum log i kaahe ke karta hei? Ham log bhi tum log ke rakam insaan hei. Chhoṛo i sab paglaapan. Ham log tum log se yahi bataay aaya hei ki ek jinda Parmeshwar pe biswaas karo, jon asmaan, dharti, samundar aur jetna cheej usman hei, sab banaais hei. 16 Bahut pahile ke ṭaaim meñ Parmeshwar ek ek log ke aapan aapan rasta chale ke mauka dees raha. 17 Fir bhi u bhalaai ke kaam kar ke janaawat raha ki u huañ hei. Parmeshwar asmaan se paani barsaay ke khet ke khaay-piye waala cheej jamaawe hei. U tumme khaana deke tumhaar man ke khusi rakkhe hei. 18 Pol aur Baranbaas ke etna bole pe bhi ulog ke bali chaṛhaawe se nai roke paain. 19 Kuchh Antaakia aur Ikoniyum ke Yahuudi log aay ke sab log ke aapan taraf kar leen aur Pol ke patthar se marwaain. Jab ulog sochin ki u mar gay hei tab uske shahar se bahire kheech le gain. 20 Prabhu ke biswaasi log aay ke Pol ke chaaro taraf gher leen. Pol uṭhis aur fir shahar chala gay. Dusra din u Baranbaas ke sañghe Dirbe chala gais. 21 Pol aur Baranbaas Dirbe meñ subh sandes sunaain aur bahut log Prabhu ke biswaasi ban gain. Huañ se ulog Lystra, Ikoniyum aur Antaakia fir lauṭ gain. 22 Ulog biswaasi log ke himmat baṛhaate rahin aur biswaas meñ bana rahe ke waaste samjhaate rahin. Ulog se i bhi bataain, “Ham log ke Parmeshwar ke raaj meñ jaay ke waaste kaafi dukh uṭhaawe ke paṛi.” 23 Pol aur Baranbaas sab chech ke waaste ek ek agua chunin. Tab ulog bina khaay-piye preya karin ki Parmeshwar u agua log ke achchha se dekh bhaal kare. 24 Tab Pol aur Baranbaas Pisidia ke rasta Pamfuulis pahuñchin, 25 jahañ Pirga meñ parchaar kare ke baad Attalia pahuñchin. 26 Huañ se ulog paani ke rasta Siria meñ Antaakia pahuñchin, jahañ ke kaam ke waaste Parmeshwar ulog ke bachaay ke rakkhis raha, aur ab sab kaam puura kar dees hei. 27 Antaakia pahuñch ke Pol aur Baranbaas chech ke sab log ke ek jagha bulaain. Ulog se bataain ki keise Parmeshwar ulog ke kaam kare meñ madat karis aur keise geir Yahuudi log ke biswaasi bane ke rasta khol dees. 28 Pol aur Baranbaas Antaakia meñ biswaasi log ke sañghe bahut din tak rahin.

Prerito Ke Kaam 15

1 Kuchh Juḍia ke log Antaakia aay ke Prabhu meñ biswaasi log ke sikhaawe lagin, “Jab tak Maozas ke kaanuun ke mutaabik tumhaar khatna nai hoi, tum bache nai sakta.” 2 I sab baat museebat khaṛa karis, aur Pol aur Baranbaas u ṭeeching ke baare meñ ulog se baad-bibaad karin. Tab sab bichaar karin ki Pol, Baranbaas, aur kuchh log iske baare meñ pata lagaawe ke waaste prerit aur chech ke agua log ke lage Yarushalam jaay. 3 Jon log ke chech ke bagal se bheja gay raha ulog Finiki aur Samaaria hoy ke gain aur huañ ke log ke bataain ki keise aur jaati ke log Prabhu ke biswaasi ban gain. I khabar sunke Prabhu ke biswaasi log bahut khusi bhain. 4 Jab ulog Yarushalam pahuñchin tab chech ke agua aur prerit log ulog ke welkam karin. Pol aur Baranbaas ulog se u sab bataain ki keise Parmeshwar u kaam kare meñ ulog ke madat karis raha. 5 Kuchh Farisi log Prabhu ke biswaasi ban gay rahin. Ulog khaṛa hoy ke bolin, “Dusra jaati ke Prabhu meñ biswaasi log ke khatna hoy ke chaahi aur ulog ke hukum dewa gay ki Maozas ke kaanuun ke maane.” 6 Iske baare meñ bichaar kare ke waaste prerit aur chech ke agua log milin. 7 Bahut baad-bibaad ke baad Peeṭa khaṛa hoy ke bolis: Hamaar dost log, tum log janta hei ki chech ke suru hoy ke ṭaaim Parmeshwar tum log meñ se hamme chunis raha ki dusra jaati ke log ke beech meñ ham subh sandes parchaar kari. Parmeshwar eise karis ki ulog bhi uske baat sune aur maane. 8 U sab ke dil ke baat jaane hei. Jeise ham log ke Pawitr Aatma mila raha weise dusra jaati ke log ke Pawitr Aatma deke Parmeshwar i baat saabit kar dees hei ki i bhi chuna log hei. 9 Parmeshwar ulog ke saathe wahi karis jeise u ham log ke sañghe karis raha. Ulog Parmeshwar pe biswaas karin aur Parmeshwar ulog ke dil Pawitr banaay dees. 10 Biswaasi log ke uppar kaahe bojha laado hei? Parmeshwar isse gussa hoi. I bojha ham log ke aur ham log ke baap-daada log ke waaste bahut gaṛhu raha. 11 Lekin hamaar Prabhu Yeeshu ham log pe daya karis, aur ham log uspe biswaas kar ke bacha, aur yahi rakam dusra jaati log bhi hei. 12 Sab koi chup chaap hoy ke Baranbaas aur Pol ke sune lagin. Ulog bataain ki keise Parmeshwar ke sakti se dusra jaati ke beech meñ ulog adbhut kaam karin. 13 Jab ulog ke baat khalaas hoy gay tab Jeims bole ke suru karis, “Hamaar dost log, hamaar baat suno! 14 Saayman Peeṭa ham log ke bataay dees hei ki keise suru meñ Parmeshwar dusra jaati ke log meñ se kuchh ke aapan banaay lees. 15 I baat nabi log ke baat se mile jule hei, jeise likhaan hei, 16 'Iske baad ham lauṭega, aur Ḍeiviḍ ke gira ghar banaayga, barbaad bhay cheej se banaay ke fir ek dafe seedha kar dega 17 Tab sab jaati ke log hamaar lage aai aur hamaar aapan log hoy jaai. Ham, Prabhu i baat bolta hei, 18 Jon promis ham bahut din se kara raha.’ 19 I kaaran se, hamaar dost log, ham sochta hei ki dusra jaati ke log jon Parmeshwar pe biswaas kare lagin hei ulog ke ham log koi rakam se dukh nai dei. 20 Ham log ke chaahi ki ulog ke likh ke bataay dei ki muurti pe chaṛhaawal khaana nai khaay, gaṭai aiñṭh ke maaral jaanwar ke gos nai khaay, u gos bhi nai khaay jisman abhi tak khuun hoi, aur koi eisan gambheer sekshual paap nai kare. 21 I baat ham log ke yaad kare ke hei ki Maozas ke kaanuun ke baare meñ bahut din se shahar-shahar parchaar kara gay hei aur sabat ke din preya ke ṭaaim iske paṛha jaay hei.” 22 Chech ke sab memba log, agua log aur prerit log mil ke bichaar karin ki Pol aur Baranbaas ke sañghe kuchh log ke Antaakia bheja jaay. Ulog Juḍas Barsaba aur Saaylas ke chunin. I duuno, biswaasi log ke agua rahin. 23 Ulog ek chiṭṭhi likhin, jisman likhaan raha: Ham prerit aur agua log, tum geir-Yahuudi log, jon Antaakia, Siria aur Sisilia meñ Prabhu ke biswaasi hei, tum log ke prem bhara namaste bhejta hei. 24 Ham log suna hei ki hiañ ke kuchh log jaay ke tum log se bataay ke khalbali machaain hei. Ham log ulog ke nai bheja raha. 25 Ham sab log mil ke bichaar kara ki achchha hoi ki ham log kuchh log ke chun ke pyaare dost Baranbaas aur Pol ke sañghe bheji. 26 I duuno eisan admi hei ki hamaar Prabhu Yeeshu Maseeh ke waaste aapan jaan dewe ke taiyaar hei. 27 Ham log Juḍas aur Saaylas ke bhi bhejta hei jon log hiañ ke puura baat bataai jon cheej ham log chiṭṭhi meñ likha hei. 28 Pawitr Aatma ham log ke rasta dhikhaais hei ki ham log tum log ke uppar koi bojha nai ḍaali. 29 Lekin tum log ke muurti ke chaṛhaawal khaana nai khaay ke chaahi. Eisan gos bhi nai khaay ke chaahi jisman abhi tak khuun hei, aur eisan gos jon jaanwar ke gaṭai aiñṭh ke maara gay hoy. Aur tum log ke eisan gambheer sekshual paap se bach ke rahe ke chaahi. Agar etna baat ke maan lo to bahut achchha hei. Ham log aapan pyaar tum log ke lage bhejta hei. 30 Chaaro admi Yarushalam chhoṛ ke Antaakia pahuñch ke sab chech ke memba log ke meeṭing meñ bulaain aur aapan chiṭṭhi deen. 31 Jab chiṭṭhi paṛha gay tab sab log baṛa khusi bhain aur ulog ke himmat baṛha. 32 Juḍas aur Saaylas khud nabi rahin, aur u duuno Prabhu ke biswaasi ke samjhaate aur himmat dete rahin. 33 Kuchh roj huañ Antaakia meñ rahe ke baad ulog ke paas lauṭin jon log uske bheje rahin. Prabhu ke biswaasi log baṛa prem se ulog ke bida karin. 34 Lekin Pol aur Baranbaas Antaakia meñ rahe gain jahañ ulog aur bahut se aur log Prabhu ke vachan ke updes karat rahin aur susamaachaar sunaawat rahin. 36 Kuchh din ke baad Pol Baranbaas se bolis, “Aao aur chal ke pata lagaawa jaay ki Prabhu ke biswaasi keise hei jahañ jahañ pe ham log Prabhu ke vachan sunaay raha.” 37 Baranbaas maañgat raha ki Yuhanna ke sañghe le jaay. Yuhanna ke Maak bhi bolat rahin. 38 Lekin Pol nai maañgat raha ki Yuhanna yaane Maak ke sañghe le jaay kaahe ki u ulog ke Pamfuulia meñ chhoṛ dees raha. 39 Pol aur Baranbaas meñ baad-bibaad bhay aur ek dusra se alag hoy gain. Baranbaas, Maak ke leke Saaypras chala gay. 40 Lekin Pol Saaylas ke sañghe leke Parmeshwar ke anugrah aur biswaasi log ke aashirbaad leke chal paṛa. 41 Aur ulog Siria aur Sisilia ke paar karte aur biswaasi log ke himmat baṛhaate chala gain.

Prerito Ke Kaam 16

1 Pol aur Saaylas Dirbe aur Lystra gain jahañ pe Ṭimathi naam ke ek Prabhu ke biswaasi raha. Uske amma ek biswaasi Yahuudi rahi aur uske bappa ek Greek raha. 2 Lystra aur Ikoniyum ke biswaasi log Ṭimathi ke ek bahut achchha admi maanat rahin, 3 aur Pol maañgat raha ki Ṭimathi uske sañghe jaay. Pol, Ṭimathi ke khatna karwaay lees kaahe ke huañ ke Yahuudi log jaanat rahin ki Ṭimathi ke pita ek Greek raha. 4 Pol aur uske saathi log ek shahar se dusra shahar jaay ke ṭaaim biswaasi log ke bataain ki u sab hukum ke maane ke hei jon Yarushalam meñ prerit aur agua log bichaar karin hei. 5 Chech biswaas meñ majbuut hote aur ginti meñ baṛhte gain 6 Pol, Fruugia aur Galeshia meñ se hoy ke gais, lekin Eshia meñ Pawitr Aatma uske parchaar kare ke waaste rok dees. 7 Mysia pahuñch ke Bithynia jaay ke kosis karin lekin Yeeshu ke Aatma huañ nai jaay dees. 8 Mysia se hoy ke ulog Troaas meñ aay gain. 9 Raat ke ṭaaim, Pol ke ek darshan aais ki ek Makiduni admi khaṛa hei aur chirauri kare hei, “Mekaḍonia aay jaao aur ham log ke madat karo!” 10 Pol ke darshan dekhe ke baad ham log Mekaḍonia jaay maañgat raha. Ham log samajh gay raha ki Parmeshwar maañge hei ki ham log huañ jaay ke parchaar kari. 11 Samundar ke rasta Troaas se seedha Samothrace aur dusra din Niapulis aain. 12 Huañ se ham Filippi pahuñcha jon Mekaḍonia ke naami shahar hei jahañ bahut Romi log rahe hei. Ham log kuchh din Filippi meñ bitaaya. 13 Tab sabat ke din ham shahar ke gaiṭ ke bahire gaya jon nadi ke kinaare raha. Ham log sochat raha ki huañ preya kare ke waaste ek Yahuudi ke mile waala jagha rahi. Ham log beiṭh ke aurat log se baat kare laga jon huañ aay rahin. 14 Huañ pe ek aurat Thuaateera shahar ke rahi jiske naam Liḍia raha. I aurat mahañga baijni (purple) kapṛa bechat rahi. I Prabhu Parmeshwar ke weshipa rahi. Prabhu uske Pol ke baat manwaais. 15 Aur jab u aur uske puura palwaar baptisma le leen tab ham log se binti karte rahi, “Agar tum log sochta hei ki Prabhu meñ hamaar biswaas hei to chalke hamaar ghar pe raho.” Aakhri meñ ham log uske baat maan lia. 16 Ek din ham log preya karewaala jagha jaawat raha to rasta meñ ek daasi milis. Uske paas bhawish bataay waala Aatma ke sakti raha. Bhawish bataay ke aapan maalik ke waaste khuub peisa kamaawat rahi. 17 I laṛki Pol aur hamaar log ke pichchhe aayke jor se chillaay ke bole lagis, “I admi log Param Pita Parmeshwar ke daas hei, ilog tumme bataay hei ki keise bacha jaay sake hei.” 18 Kuchh din tak eise hote raha. Aakhri meñ Pol ke gussa laga aur ghuum ke Aatma se bolis, “Ham tumme Yeeshu Maseeh ke naam se hukum deta hei ki tum i laṛki meñ se nikar jaao.” Aur wahi lage dusṭ aatma nikar ke chala gais. 19 Jab laṛki ke maalik log dekhin ki ulog ke peisa kamaawe ke rasta band hoy gay, tab ulog Pol aur Saaylas ke pakaṛ ke koṭ meñ kheech le gain. 20 Ulog ofisa log ke bataain, “I Yahuudi log shahar meñ baṛa halchal machaawe hei! 21 I log ham log ke eisan cheej kare ke bataay hei jon cheej ham Romi log ke kare ke hukum nai hei.” 22 Bheeṛ ke log Pol aur Saaylas pe jhuuṭ ke hamla kar deen. Ofisa log u duuno ke kapṛa faaṛ deen aur chaabuk maare ke hukum deen. 23 Khuub chaabuk marwaay ke baad, jel meñ band karwaay deen, aur jaila ke hukum deen ki ulog ke husiaari se dekh bhaal kare. 24 Jaila weisaiyeñ karis jeise uske bataawa gay raha. Ulog ke ek bheetar sell meñ rakkhis aur ulog ke goṛ ek lakṛi ke khamba meñ chain se baañdh deen. 25 Aadha raat ke ṭaaim Pol aur Saaylas preya karat rahin aur Parmeshwar ke bhajan gaawat rahin aur jehli log ulog ke sunat rahin. 26 Achaanak ek baṛa erthquaik aais aur jel nichche se uppar hil gais. Sab palla khul gay aur sab jehli log ke chain khul ke neeche gir gais. 27 Jaila jag gay aur tab u dekhis ki palla khula paṛa hei. U sochis ki jehli log bhaag gain hei. U aapan talwaar nikaaris aur apne aap ke maar ḍaale maañgat raha. 28 Tab Pol jor se chillaais, “Apne aap ke kuchh haani nai pahuñchaana, koi bhi hiañ se bhaagis nai hei.” 29 Tab jaila ek batti mañgwaay ke bheetar gais. U kaapte kaapte Pol aur Saaylas ke aage jaay ke ghuṭna ṭekis. 30 Tab ulog ke bahire laay ke bolis, “Bache ke waaste ham kaa kari?” 31 Ulog jawaab deen, “Prabhu Yeeshu Maseeh pe biswaas karo, to tum aur tumhaar puura palwaar bach jaai.” 32 Tab Pol aur Saaylas uske aur uske ghar meñ jetna log rahat rahin, u sab ke Prabhu ke baare meñ bataain. 33 Raato raat, jaila ulog ke le jaay ke ghaao dhois. Tab u aur ghar ke sab log baptisma leen. 34 Ulog Parmeshwar ke biswaasi ban ke bahut khusi bhain. Iske baad, u jaila Pol aur Saaylas ke aapan ghare le gais aur kuchh khaay ke waaste dees. 35 Dusra roj sabere, ofisa log jaila ke ghare pulis bhejin aur bolin ki Pol aur Saaylas ke chhoṛ deo. 36 Jaila Pol ke bataais, “Ofisa log hamme hukum deen hei ki ham tum log ke chhoṛ dei. Ab tum log saanti se jaay sakta hei.” 37 Lekin tab Pol pulis se bolis, “Ham log Raom ke rahewaala hei, aur Romi saulja log sab ke saamne ham log ke bina kasuur ke aur bina mukadma ke maarin aur peeṭin. Ulog hamlog ke jel meñ feñk deen. Aur ab kaa ulog soche hei ki bina koi ke jaane ham log ke chuppe se bhej dehiyeñ? Nai, eise nai hoy sake hei. Ulog ke apne aap aay ke ham log ke bahire nikaare ke hei.” 38 Jab pulis jaay ke i baat ofisa log se bataais ki Pol aur Saaylas Romi hei, to ofisa log bahut ḍar gain. 39 Tab ulog aay ke maafi maañgin. Ulog ilog ke jel ke bahire laay ke chirauri binti karin ki ṭaaun chhoṛ ke chala jaay. 40 Lekin Pol aur Saaylas seedha Liḍia ke ghare gain, jahañ ulog kuchh biswaasi log se milin aur ulog ke hausla baṛhaain. Aur tab huañ se chala gain.

Prerito Ke Kaam 17

1 Pol aur uske saathi Amfipulis aur Apullonia se hoy ke Thisluneeka meñ pahuñchin jahañ Yahuudi log ke mile waala jagha raha. 2 Hardam ke rakam, Pol preya kare ke waaste Mandir gais. Teen sabat ke din u parchaar karis. 3 U Parmeshwar ke vachan khol khol ke samjhaais ki Maseeh ke dukh uṭhaawe ke raha, lekin u fir se mara se jinda hoy gais. Pol, aur aage bataais ki yahi Yeeshu jiske baare meñ u bataay hei, wahi Maseeha hei. 4 Kuchh kuchh log Pol ke baat maan leen aur ulog Pol aur Saaylas ke sañghe hoy leen. Kuchh geir Yahuudi aur kuchh khaas aurat log bhi uske baat maanin raha. 5 Yahuudi agua log jaran kare lagin aur ulog kuchh badmaas ke leke shahar meñ bhagdaṛ (riot) machaay deen. Ulog maañgat rahin ki Pol aur Saaylas ke badmaas log ke beech meñ kar de ki ulog ke khuub maara jaay, aur ulog Jaysan ke ghare seedha chala gain. 6 Lekin jab ulog Pol aur Saaylas ke huañ nai paain tab Jaysan aur kuchh Prabhu ke biswaasi log ke kheech le gain. Shahar ke ofisa log ke lage laay ke chillaay ke bolin, “Pol aur Saaylas sab jagha pe ulṭa pulṭa kaam karin, aur ab hiañ bhi aain hei, 7 aur Jaysan ilog ke aapan ghar meñ rakkhis hei. I sab i bol ke ki Yeeshu raaja hei, Romi raaj ke kaanuun tuuṛe hei.” 8 Ofisa aur huañ ke log i baat sun ke bahut ghabraay gain. 9 Tab ulog Jaysan aur uske saathi log se jamaanat jama karwaain aur fir ulog ke chhoṛ deen. 10 Wahi raat, Prabhu ke biswaasi log, Pol aur Saaylas ke Bireea bhej deen aur jeise hee huañ pahuñchin, ulog Yahuudi ke mile waala jagha pe gain. 11 Bireea ke log, Thisluneeka ke log se bahut achchha rahin, aur ulog khusi se sandes apnaay leen. Roj roj ilog Baaibal paṛhin ki jisse jaane sake ki i sab cheej sach hei. 12 Bahut se log Prabhu ke biswaasi ban gain, jisman kuchh khaas Greek aurat log aur kaafi admi bhi rahin. 13 Jab Thisluneeka ke Yahuudi agua log sunin ki Pol Bireea meñ Prabhu ke vachan sunaay hei, tab ulog huañ jaay ke Pol ke agaiñsṭ bheeṛ ke bhaṛkaay ke museebat khaṛa kar deen. 14 Wahi lage uske saathi log Pol ke samundar ke kinaare bhej deen, lekin Saaylas aur Ṭimathi Bireea meñ rahe gain. 15 Kuchh log Pol ke pahuñchaawe Athens tak gain, aur huañ se lauṭ ke Saaylas aur Ṭimathi ke bataain ki jetna jaldi hoy sake uske lage chala jaay. 16 Jab Pol Athens meñ ulog ke agorat raha, tab huañ ke shahar ke sab muurti dekh ke bahut dukhi bhais. 17 U huañ ke Yahuudi log ke mile waala jagha pe jaay ke, Yahuudi log aur jon koi huañ weship karat rahin, u sab se baat karis. Roj roj bajaar meñ jon koi se mile, u sab se baat karis. 18 Usman se kuchh Ipikuuri aur kuchh Iskoiki ke guru log aay ke Pol se baad bibaad kare ke suru kar deen. Log puuchhe lagin, “I jon sab jaane waala hei, kaa bak bak kare hei?” Kuchh log to i bhi bolin, “Pol dusra deota log ke baare meñ parchaar kare hei! Iske matlab yahi rahe ki jab i Yeeshu aur ulog jon mara se jinda hoy hei, uske baare meñ baat kare hei.” 19 Tab ulog Pol ke Ariyugus ke sabha meñ le gain aur bolin, “Hamme bataao, i tumhaar nawa ṭeeching kon cheej ke baare meñ hei. 20 Ham log tumme ajeeb ajeeb cheej bolte suna hei, aur ham log iske matlab jaane mañgta hei.” 21 Athens ke aur dusra des ke log jon huañ aay ke bas gain raha, ulog ke nawa nawa baat sune aur kare meñ bahut maja aat raha. 22 Tab Pol kaaunsal ke aage khaṛa hoy ke bolis, Athens ke log, ham dekhta hei ki tum bahut dharmi log hei 23 Jab ham tumhaar shahar meñ ghuumat raha, tab u sab muurti ke dekha jon ke tum sab puuja karta hei. Wahi ṭaaim ham ek thaan bhi dekha jis pe likhaan raha, “Anjaan Ishwar ke Waaste.” Tumlog i bhagwaan ke puuja karta hei lekin tumlog uske nai janta hei. To ham wahi ke baare meñ bataay mañgta hei. 24 Yahi Parmeshwar dunia aur usman jon sab cheej hei u sab banaais hei. Yahi swarag aur dharti ke Prabhu hei, aur u admi ke banaawal Mandir meñ nai rahe hei. 25 Uske koi madat ke jaruuri nai hei. U jeewan dewe hei, saañs, aur baaki sab kuchh sab koi ke dewe hei. 26 Parmeshwar khali ek admi se puura sansaar meñ sab jaat ke log ke rahe ke waaste banaay dees hei. Aur i bhi soch lees hei ki kon log kahañ aur kab rahi. 27 Parmeshwar i sab eise karis, ki ham log uske khoji, aur jab ham haath baṛhaai tab u hamme mil jaay. U ham log meñ se koi se duur nai hei, 28 aur ham log ke sakti dewe hei ki ham log jee, chali firi, aur jeise hei weise hee rahi. “Ham log uske bachchan hei,” jeise ki kuchh kavi ya poeṭ log bolin raha. 29 Jab ki ham Parmeshwar ke laṛkan hei, to ham log ke nai soche ke hei ki hamaar Parmeshwar, sona, chaañdi ya patthar ke banaawal muurti ke rakam hei. U usman se u rakam nai hei jon ek insaan soch ke banaais hei. 30 Pichhle jamaane meñ, Parmeshwar i sab ke maaf kar dees raha, kaahe ke ulog nai jaanat rahin ki ulog kaa kare hei. Lekin ab u bataay hei ki sab koi ke sab jagha se uske bagal ghuume ke hei. 31 U ek roj alag rakkhis hei, jab u dunia ke log ke sachchaai se nyaay kari. Aur u nyaay kare ke waaste Yeeshu ke chunis hei. Parmeshwar, Yeeshu ke jinda kar ke ham sab log se i baat saabit kar dees hei. 32 Jeise sab log sunin ki Pol bolis ki ek admi mar ke jinda hoy gais hei, to kuchh log hase lagin. Kuchh bolin, “Ham log tumhaar i baat sune ke waaste koi aur ṭaaim dega.” 33 Jab Pol kaaunsal ke sabha se chala gais, 34 tab kuchh log Prabhu pe biswaas karke Pol ke sañghe chal paṛin. Usman se ek Diyunusiyus raha aur ek aurat jiske naam Damris raha, aur kuchh aur log rahin, jon Prabhu pe biswaas kare lagin.

Prerito Ke Kaam 18

1 Pol Athens chhoṛ ke Kurinth gais, 2 huañ pe uske Akbila naam ke ek Yahuudi mila, jon Puntus meñ peida bhais raha. Thoṛa din pahile u aapan aurat Prisila ke sañghe Itaalia se aais raha. Huañ ke raaja Kloḍias hukum dees raha ki sab Yahuudi log ke Raom se nikaar deo. Pol Akbila aur Prisila ke ghare gais, 3 aur dekhis ki ulog ṭenṭ banaay waala kaam kare hei. Pol bhi ṭenṭ banaat raha. Tab u wahiñ ruk gais, aur sañghe mil ke kaam kare lagin. 4 Sab sabat ke din Pol, Yahuudi ke mile waala jagha jaawat raha. Huañ pe u Yahuudi aur geir Yahuudi log se baat cheet karat raha, aur ulog ke jeete maañgat raha. 5 Lekin jab Saaylas aur Ṭimathi, Mekaḍonia se aain, tab Pol parchaar kare meñ ṭaaim bitaais aur Yahuudi log se bataat raha ki Yeeshu hee Maseeha hei. 6 Aakhri meñ ulog Pol ke agaiñsṭ hoy gain aur uske beijjati karin. Tab u aapan kapṛa se garda jhaaṛ ke bolis, “Jon kuchh bhi tumhaar sañghe hoi, uske jimmewaar tum khud hoyga! Hamaar koi kasuur nai hei. Ab se ham geir Yahuudi log ke parchaar karega.” 7 Pol huañ se Titius Yustus naam ke ek admi ke ghare gais. U Parmeshwar ke weship karat raha aur wahiñ Yahuudi chech ke bagle meñ rahat raha. 8 Krispus u Yahuudi ke mile waala jagha ke agua raha. Uske puura palwaar aur u Prabhu ke biswaasi ban gain. Kurinth ke aur log bhi sandes sunin, aur u sab log jon Prabhu meñ biswaas karin, baptisma leen. 9 Ek raat Prabhu, Pol ke darshan deke bolis, “Ḍarna nai, parchaar karte rahna. Rukna nai! 10 Ham tumhaar sañghe hei, aur tumhaar koi kuchh bigaaṛe nai saki. I shahar meñ bahut se hamaar aapan log hei.” 11 Pol wahiñ Kurinth meñ ek aur aadha saal ruk ke, Parmeshwar ke vachan log ke sikhaat raha. 12 Jab Gallio, Akhaaya ke gavna raha, tab kuchh Yahuudi agua log bichaar karke uspe mukadma chalaawe ke khaatir koṭ meñ kheech laain, 13 aur bolin, “I admi ham log ke Parmeshwar se preya kare ke eise sikhaawe hei jon ham log ke kaanuun se alag hei!” 14 Aur Pol ke bole se pahile, Gallio bol paṛis, “Agar i admi koi kasuur ya koi galti kare hota, tab ham tum log ke baat sunta. 15 Lekin tum log ke chinta, khali shabd, naam aur tumhaar aapan kaanuun ke baat hei, tum log khud suljhaay leo. Eisan baat ke ham mukadma nai karta.” 16 Tab Gallio ulog ke koṭ meñ se bahire bhej dees. 17 Bheeṛ mil ke Yahuudi ke agua Sosthines ke koṭ ke saamne khuub peeṭin. Lekin Gallio ke i sab baat ke kuchh parwaah nai raha. 18 Pol kuchh din Prabhu ke biswaasi log ke sañghe Kurinth meñ rahe ke samundar ke rasta Siria chala gay. Uske sañghe Akbila aur Prisila bhi gain. Lekin Pol lauṭe se pahile Kinkhria meñ jaay ke aapan muuṛ munḍa karaay lees kaahe ke u Parmeshwar se eise promis karis raha. 19 U teeno Ifisus pahuñchin, jahañ Pol Prisila aur Akbila ke chhoṛ dees aur tab u apne Yahuudi ke mile waala jagha jaay ke huañ sab log se baat cheet karis. 20 Huañ ke log usse chirauri karin ki kuchh din aur ruk jaay lekin Pol nai maanis. 21 Pol ulog se bida leke bolis, “Agar Parmeshwar chaahi, to ham fir se tum log ke lage lauṭ ke aayga.” 22 Pol jahaaj meñ beiṭh ke Kaisaria pahuñchis, aur huañ ke chech ke log se bheñṭ karis. Fir u Antaakia chala gais. 23 Kuchh din huañ rahe ke baad, u kaafi jagha Galeshia aur Fruugia meñ ghuumis. U chela log ke madat karis ki ulog aapan biswaas meñ majbuut rahe. 24 Ek Yahuudi admi jiske naam Apullos raha, Ifisus aais. Apullos Elekszenḍria meñ peida bhais raha. U baat kare meñ bahut aage raha aur Baaibal ke baare meñ bahut kuchh jaanat raha. 25 U Prabhu ke baare meñ bhi bahut kuchh jaanat raha, aur baṛa jor tor se man lagaay ke Yeeshu ke baare meñ sahi sahi baat sunaawat raha. Jon kuchh u Yeeshu ke baare meñ sikhaat raha, u raaiṭ raha, lekin baptisma ke baare meñ, khali wahi jaanat raha jon Yuhanna se sunis raha. 26 Apullos bina ḍar ke, mile waala jagha pe bole laga lekin Prisila aur Akbila uske baat sun ke uske aapan ghare laain aur Parmeshwar ke rasta jaane meñ aur madat karin. 27 Apullos, Akhaaya jaay ke waaste bichaar karis. Prabhu ke biswaasi log ek chiṭṭhi likh ke huañ ke biswaasi log se bataain ki Apullos ke achchha se welkam kare. Huañ pahuñch ke Parmeshwar ke daya se Prabhu Yeeshu meñ biswaasi log ke khuub madat karis. 28 Huañ u Yahuudi log se kaṛa baad-bibaad karis, aur sabha meñ Baaibal paṛh ke sabuut dees ki Yeeshu hee Maseeha hei.

Prerito Ke Kaam 19

1 Jab Apullos, Kurinth meñ raha, tab Pol pahaaṛi rasta se Ifisus aais aur Prabhu ke biswaasi log se milis. 2 Ulog se u puuchhis, “Jab tum log aapan biswaas Yeeshu meñ rakkha, kaa tum log ke Pawitr Aatma mila?” “Nai!” ulog jawaab deen. “Ham log Pawitr Aatma ke baare meñ kabhi suna tak nai.” 3 “Tab kaahe ke baptisma lia?” Pol puuchhis. Ulog jawaab deen, “Kaahe ke yahi Yuhanna sikhaais raha.” 4 Pol jawaab dees, “Yuhanna, log ke baptisma i kaaran dewat raha ki ulog Parmeshwar ke bagal ghuum jaay. Lekin ulog ke u i bhi bataais ki koi aur aawe hei, aur ulog ke biswaas usman kare ke hei. Yeeshu hee raha jiske baare meñ Yuhanna baat karat raha.” 5 Jab log Pol ke i baat sunin, tab ulog Prabhu Yeeshu ke naam ke baptisma leen. 6 Tab Pol aapan haath ulog ke uppar rakkhis, aur Pawitr Aatma ulog ke dewa gais, aur ulog bahut rakam ke bhaasha meñ bole lagin aur aage hoy waala baat bataay lagin. 7 I grup meñ lagbhag baarah admi log rahin. 8 Teen mahina tak Pol Yahuudi log ke mile waala jagha jaay ke bina ḍar ke Parmeshwar ke raaj ke baare meñ baat karis. U ulog ke kosis karke jeete maañgat raha, 9 lekin usman se kuchh log jiddi rahin aur uske baat nai maanin. Sab ke saamne ulog Parmeshwar ke rasta ke baare meñ kharaab baat bole lagin. Pol aapan chela log ke huañ se leke chala gais. U Turannus ke lekcha hol meñ parchaar kare laga. U huañ pe dui saal tak 10 sab roj parchaar karis, jab tak Eshia meñ har ek Yahuudi aur geir Yahuudi Prabhu ke sandes sun nai lees. 11 Parmeshwar, Pol ke sakti dees ki u baṛa chamatkaari kaam kare sake. 12 Hiañ tak ki jon rumaal aur oṛhni Pol ke deñhi se chhuaay jaat raha, ulog uske leke u sab log ke lage le jaay jon bimaar rahin. Sab bimaar log achchha hoy jaawat rahin, aur dushṭaatma bhi nikar jaawat raha. 13 Kuchh Yahuudi log dushṭaatma ke nikaare ke waaste Prabhu Yeeshu ke naam leke bhagaawe lagin. Ulog dushṭaatma se bolin, “Bahire nikro, wahi Yeeshu ke naam se jiske baare meñ Pol parchaar kare hei!” 14 Sikva naam ke ek Yahuudi baṛa paadri ke saat laṛkan i kaam karat rahin, 15 jab dushṭaatma ulog se bolis, “Ham Yeeshu ke janta hei! Aur ham Pol ke naam bhi suna hei. Lekin tum kon hei?” 16 Tab u admi jisman dushṭaatma raha, ulog ke uppar kuud paṛa aur khuub maaris aur peeṭis. Ulog choṭaay ke ghar se bahire nañge bhaag paṛin. 17 Ifisus ke rahe waala Yahuudi aur geir Yahuudi jab i baat sunin tab ulog ekdam ḍar gain aur Prabhu Yeeshu ke naam ke baṛaai kare lagin. 18 Bahut biswaasi log aapan baare meñ sab se bataay lagin ki ulog kon kon kharaab kaam karin raha. 19 Kuchh log jon jaadu ṭona karat rahin, ulog aapan sab buks baṭor ke sab ke saamne jaraay deen. I sab buks ke daam koi lagbhag pachaas (50) hajaar chaañdi ke sikka raha. 20 To Prabhu ke vachan feilte gais aur jaada majbuut hote gais. 21 I sab hoy ke baad, Pol aapan man meñ sochis ki u Mekaḍonia aur Akhaaya se hoy ke Yarushalam jaai. Pol bolis raha, “Huañ jaay ke baad ham Raom bhi jaayga.” 22 Tab u aapan dui madadgaar Ṭimathi aur Iraastus ke Mekaḍonia bhejis. Lekin u apne Eshia meñ kuchh din aur ruk gais. 23 U ṭaaim huañ Prabhu ke rasta pe chale ke waaste, bhaari bhaari ṭrabal howat raha. 24 Demetriyus naam ke ek sonaar, jis ke paas ek biznes raha jon chaañdi ke Armetis goḍas ke Mandir ke models banaat raha. Uske khaatir jon jon kaam karat rahin, ulog bahut peisa kamaat rahin. 25 Jon jon i biznes karat rahin ulog ke Demetriyus bolaay ke bolis, Dost log, tum log to janta hei ki yahi se ham log ke roji roṭi chale hei. 26 Lekin tum log to dekha aur suna hei ki keise i admi Pol bahut log ke dukh pahuñchaais hei, khali Ifisus meñ nai lekin puura Eshia meñ, sab jagha i baat ke jor deke bataay hei ki haath ke banaawal cheej, Parmeshwar bilkul nai hoy sake hei. 27 Sab koi ham log ke kaam ke baare meñ ulṭa seedha baat kari. U sab i mahaan Devi Artimis ke Mandir, jiske puura Eshia aur dunia puuja kare hei, uske naam maṭṭi meñ milaay dei. Aur sab iske bhuul jaai! 28 Jab kaam kare waala log i sab sunin, tab gussa se bhar gain aur chillaay chillaay ke bole lagin, “Ifisus ke Devi, Artimis, mahaan hei!” 29 Jaldi se puura ṭaaun meñ halchal mach gais, aur kuchh log Gayus aur Aristarkhus ke pakaṛ le gain. I duuno Mekaḍonia se Pol ke sañghe aain raha. Tab sab koi udhar bhaagin, jahañ ṭaaun meñ meeṭing howat raha. 30 Pol maañgat raha ki u jaay ke sab log se baat kare, lekin Prabhu ke chela log uske jaay nai deen. 31 Huañ ke kuchh ofisa log Pol ke frenḍs rahin, aur ulog bhi Pol ke lage khabar bhejin ki huañ u nai jaay. 32 Sabha meñ kuchh log ek baat bol bol ke chillaat rahin aur baaki log kuchh aur bolat rahin. Sab koi ekdam konfius rahin, aur kaafi log i nai jaanat rahin ki ulog huañ kaahe aain hei. 33 Kuchh Yahuudi agua log, Elekszenḍa naam ke ek admi ke aage khaṛa kar deen aur uske bataay lagin ki kaa bole ke hei. U haath se ishaara kar ke samjhaawe laga ki kon cheej howe hei. 34 Lekin jab bheeṛ dekhis ki u ek Yahuudi hei, tab sab koi dui ghanṭa tak chillaain, “Ifisus ke Devi, Armitis mahaan hei!” 35 Aakhri meñ, ṭaaun ke ek ofisa sab ke chuppe karaais. Tab u bolis, “Ifisus ke log, dunia meñ kon nai jaane hei ki ham log ke ṭaaun meñ Devi Armitis ke puuja kara jaay hei? Kon nai jaane hei ki uske muurti jon swarag se gira raha, hiañ ham log ke lage hei? 36 Sab log i baat maane hei, to ham log ke saanti hoy jaay ke chaahi aur kuchh beokuufi nai kare ke chaahi. 37 Tum eisan admi log ke hiañ laaya hei jon hamlog ke Mandir ke naa to luuṭis hei aur naa hee ham log ke Devi ke bura bhala bole hei. 38 Agar Demetriyus aur uske kaam kare waala log khusi nai hei, to ham log ke lage koṭ aur jaj bhi hei. Ulog ke huañ jaay ke komplain kare ke hei. 39 Lekin agar tum log isse jaada kare mañgta hei, to siṭi kaaunsal ke lage i baat laay sakta hei. 40 Ham log pe asaani se iljaam lage sake hei ki ham log aaj hiañ upadrao karwaaya hei. Iske koi kaaran (excuse) nai hei! Ham log to i upadrao ke koi kaaran bhi nai dewe sakta hei.” 41 Etna sab bol ke ulog ke bataais ki sab koi huañ se chala jaay.

Prerito Ke Kaam 20

1 Jab upadrao (riot) khalaas hoy gais, tab Pol sab chela log ke bolaay ke hausla baṛhaais. Tab Pol ulog se bida leke Mekaḍonia chala gais. 2 U ek jagha se dusra jagha ghuumat raha, aur u aapan biswaasi log ke sandes de ke hausla baṛhaate raha. Fir huañ se u Grees chala gais 3 aur huañ teen mahina tak rahis. Huañ se Pol jahaaj se Siria jaay waala raha, jab uske pata lagis ki kuchh Yahuudi agua log uske jaal meñ fasaawe maañge hei, to u Mekaḍonia ke rasta se lauṭ gais. 4 Uske sañghe, Firrus ke laṛka Soptrus jon Bireea ke raha, aur Thisluneeka se Sikundus aur Aristarkhus rahin. Dirbe se Gayus aur Ṭimathi aur dui Eshians Tukhikus aur Trufimus bhi Pol ke sañghe gain. 5 Ulog aage jaay ke Troaas meñ ham log ke agorat rahin. 6 Akhmeeri roṭi ke teohaar ke baad ham Filippi se jahaaj pe chal paṛa aur paañch roj baad ulog se Troaas meñ mila aur ek hapta huañ raha. 7 Hapta ke pahila din raha aur ham log roṭi tuuṛe ke waaste ek jagha baṭura raha. Pol ke dusra roj sabere jaay ke raha, to u sab log se aadha raat tak baat karat raha. 8 Uppar ke ruum meñ jahañ ham log baṭura raha, huañ bahut jaada batti raha. 9 Yutukhus naam ke ek jawaan admi khiṛki pe beiṭha raha. Jab Pol baat karte raha, tab Yutukhus ke bahut jor neeñd laga. Aakhri meñ u soy gais aur teen sṭori ghar se u graauñḍ pe gir paṛa. Jab ulog uske uṭhaais, to u mar gais raha. 10 Pol jaay ke Yutukhus ke uppar jhuka. U uske aapan haath meñ uṭhaay ke bolis, “Wari nai karo! I jinda hei.” 11 Jab Pol fir se uppar gais, u roti tuuṛis, aur ham log ke sañghe khaais. Fir u sabere tak ham log se baat karis aur chala gais. 12 Tab biswaasi log u jawaan admi ke jinda ghare laain aur bahut khusi bhain. 13 Pol, Asos tak paidar chale ke sochis. Ham baaki log jahaaj meñ chaṛh ke aage chala gaya, aur wahiñ pe ham log ke uske jahaaj pe lewe ke raha. 14 Jab u hamlog ke Asos meñ mila, u jahaaj pe aais, aur ham log sab Mitileen chala gaya. 15 Dusra din hamlog ek jagha pahuñcha jon Khiyus ke nagichche raha, aur uske dusra din ham log Saamus pahuñcha. Uske ek roj baad ham log sab jahaaj meñ Miletus chala gaya. 16 Pol Eshia meñ bahut ṭaaim nai bitaay maañgat raha, to yahi kaaran u sochis ki Efisus ke bagal se nikar jaay. U jaldi meñ raha, aur uske dil meñ raha ki u Penṭikosṭ ke din Yarushalam meñ rahe. 17 Miletus se Pol Efisus ke chech ke agua log ke lage khabar bhejis ki ulog aay ke usse mile. 18 Jab ulog huañ aain, u bolis, “Tum log sab kuchh janta hei jon ham kara, jab ham sab se pahile Eshia aay ke tum log ke saathe raha. 19 Kuchh Yahuudi log hamaar agaiñsṭ kaam karin aur hamme bawaal meñ fasaay deen aur sataain. Lekin ham chhoṭa ban ke aur Prabhu ke sewa karte raha. 20 Jab ham sab ke saamne parchaar kara ya ghar ghar jaay ke sikhaaya to koi bhi baat jon tumme madat kari, uske bole se ham ruka nai. 21 Ham Yahuudi aur geir Yahuudi log ke bataaya ki Parmeshwar ke uppar aapan man lagaao aur Prabhu Yeeshu Maseeh pe biswaas karo. 22 Ham nai janta hei ki Yarushalam meñ hamaar uppar kaa beeti, lekin Parmeshwar ke Aatma ke baat maan ke ham huañ jaata hei. 23 Jon jon shahar meñ ham jaata hei, Pawitr Aatma hamme yahi bataay hei ki hamme jel meñ rakkha jaai, aur Yarushalam meñ dukh aur museebat aai. 24 Lekin hamme parwaah nai ki hamaar uppar kaa hoi, jab tak ham u kaam puura nai kari jon Prabhu Yeeshu hamme dees hei. Aur u kaam i hei ki Parmeshwar ke mahaan daya ke baare meñ susamaachaar bataawa jaay. 25 “Ham ek jagha se dusra jagha ghuum ghuum ke Parmeshwar ke raaj ke baare meñ parchaar kara, lekin ab ham janta hei ki tum log hamme fir se kabhi nai dekhega. 26 Ham aaj tumme bataata hei ki ab ham, tum log koi ke jimmewaar nai hei! 27 Ham tum log se sab kuchh bataay dia hei jon Parmeshwar maañgat raha ki tum log jaano. 28 Apne aap ke dekhbhaal karo aur u sab log ke bhi jon log ke Pawitr Aatma tumme sambhaale ke dees hei. Parmeshwar ke chech ke shepaḍ ke rakam raho. I wahi jhunḍ hei jon ke Parmeshwar aapan laṛka ke khuun se khareedis hei. 29 Ham janta hei ki hamaar jaay ke baad, baaki sab log tum pe jañgli bheṛiya ke rakam hamla kari. 30 Tum log ke aapan log ke beech se kuchh eisan log jhuuṭ bol ke Prabhu ke log ke aapan taraf kar lei. 31 Yahi kaaran husiaar raho! Yaad rakhna keise teen saal se ham roy roy ke raat aur din tum log ke chetaaoni det raha. 32 “Ab ham tum log ke Parmeshwar ke haath meñ saup deta hei. Parmeshwar ke mahaan daya ke sandes ke hardam yaad rakhna! I sandes tumme madat kari aur u sab cheej tumme dei jon Parmeshwar ke biswaasi log ke waaste hei. 33 Ham kabhi bhi koi se peisa ya kapṛa latta nai maañga. 34 Tum log to janta hei ki keise ham aapan haath se kaam kar ke aapan aur aapan saathi log ke peṭ bhara. 35 Lekin jon kuchh bhi ham kara, ham tumme dekhaaya ki tum sab ke ulog ke waaste kaam kare ke hei jon kamjor hei. Yaad rakhna jon ham log ke Prabhu Yeeshu Maseeh bolis raha, 'Lewe se jaada dewe meñ aasheesh mile hei.’” 36 I sab baat kare ke baad, Pol sab ke sañghe ghuṭna ṭek ke preya karis. 37 Sab koi rowe lagin, uske gale milin aur chumma leen. 38 Ulog soch karin kaahe ke Pol ulog se bolis raha, “Tum log hamme ab kabhi nai dekhega.” Tab ulog sab uske sañghe jahaaj tak gain.

Prerito Ke Kaam 21

1 Ulog se bida lewe ke baad, ham log jahaaj se seedha Kos gaya. Dusra din ham log Rudus pahuñcha aur huañ se ham log jahaaj se Patra gaya. 2 Ham log ke pata laga ki ek jahaaj Finiki jaay hei aur usman beiṭh ke ham log chal dia. 3 Ham log ke jab Saaypras dekhaai dees, tab uske saauth bagal se nikar ke Siria pahuñcha aur huañ Taaya (Tyre) meñ utar gaya jahañ pe jahaaj se maal utaare ke raha. 4 Huañ hamlog Prabhu ke chela log se bheñṭ kara aur wahi log ke saathe ek hapta tak raha. Pawitr Aatma ulog ke bataais ki Pol ke samjhaay deo ki u Yarushalam nai jaay. 5 Lekin ek hapta ke baad, ham log fir se huañ se chal paṛa. Sab admi log, aapan aapan aurat aur laṛkan ke sañghe, ham log ke saathe ṭaaun se samundar ke kinaare tak aain. Ham log huañ ghuṭna ṭek ke preya kara. 6 Tab ek dusra se bida leke, ham log jahaaj meñ beiṭh gaya aur ulog aapan ghare lauṭ gain. 7 Ham log Taaya (Tyre) se samundar ke rasta Patulimais pahuñcha aur huañ biswaasi log se bheñṭ mulaakaat bhay, aur ek din ulog ke sañghe raha. 8 Dusra din ham log Kaisaria gaya, aur Filip ke ghare jaay ke raha. Filip ek parchaarak raha. U saato meñ se ek raha jon prerit log ke kaam meñ madat karat raha, 9 aur uske lage chaar laṛki rahin jon ke saadi nai bhais raha, jon aay waala din ke baare meñ bataat rahin. 10 Ham log Kaisaria meñ kuchh din raha, jab Agbus naam ke ek nabi Juḍia se aais. 11 U Pol ke peṭi leke aapan haath aur goṛ baañdh lees. Tab u hamlog se bolis, “Pawitr Aatma bole hei ki i jiske peṭi hei, uske Yahuudi ke kuchh agua log Yarushalam meñ baañdh dei aur geir Yahuudi log ke haath meñ bhi de dia jaai.’ 12 Jab Agbus i bataay dees, tab ham log aur huañ ke biswaasi log Pol se chirauri kara ki u Yarushalam nai jaay. 13 Lekin Pol jawaab dees, “Tum log roy roy ke hamaar dil kaahe tuuṛta hei? Prabhu Yeeshu ke khaatir naa to ham khali jel meñ jaay ke waaste lekin uske waaste ham Yarushalam meñ mare ke bhi taiyaar hei!” 14 Jabki hamlog Pol ke nai manaay paaya, tab haar maan ke ham log preya kara, “Prabhu, ham log wahi kari jon tum mañgta hei.” 15 Tab ham log Yarushalam jaay ke waaste taiyaar hoy gaya. 16 Prabhu ke kuchh biswaasi log Kaisaria se ham log ke sañghe aain aur Manason ke ghare rahe ke waaste le gain. Manason, Saaypras ke rahe waala raha aur suru se ek biswaasi raha. 17 Jab ham Yarushalam pahuñcha, to Prabhu ke biswaasi log ham log se mil ke khusi se welkam karin. 18 Dusra roj Pol ham log ke sañghe Jeims se mile gais, aur huañ pe chech ke agua log baṭurin raha. 19 Pol ulog se prem se milis aur bataais ki keise Parmeshwar uske iyuz karis aur u geir Yahuudi log ke madat karis raha. 20 Jon sab log i baat sunin, Parmeshwar ke baṛaai karin aur Pol se bolin, Hamaar dost, tum to dekhta hei ki kai das hajaar Yahuudi log Prabhu ke biswaasi ban gain hei! Aur u sab Maozas ke kaanuun ke maane hei. 21 Lekin ulog ke bataawa gay hei ki tum geir Yahuudi ke beech meñ rahewaala Yahuudi log ke sikhaata hei ki kaanuun ke nai maano. Ulog bole hei ki tum ulog ke bataaya hei ki aapan laṛka log ke khatna nai karaao aur Yahuudi log ke reeti riwaaj pe nai chalo. 22 Ab ham log kaa kari ki sab log ke to pata lag gais hei ki tum hiañ hei? 23 Plees wahi karo jon ham tum se bolta hei, kaahe ke ham log meñ se chaar log Parmeshwar se khaas promis karin hei. 24 Ulog ke saathe hoy leo aur apne aap ke taiyaar karke ulog ke dharam ke kaam meñ jeise promis kara gais raha, usman bhaag leo. Ulog ke muuṛ muṛwaay ke waaste peisa deo. Tab sab koi jaan jaai ki jon baat tumhaar baare meñ suna gais hei, u sach nai hei. Ulog jaan jaai ki tum Maozas ke kaanuun ke maanta hei. 25 Kuchh din bhay ham log geir Yahuudi log se bataay raha ki ulog ke kaa kare ke chaahi. Ham log ulog ke sikhaaya ki muurti pe chaṛhaawal cheej nai khaay ke hei. Ulog ke aur bataawa gay raha ki jon gos meñ khuun laga rahe hei, ya u jaanwar ke gos, jiske gaṭai dabaay ke maara gais hei, uske nai khaana. Ulog ke aur bhi bataawa gay raha ki byabhichaar waala neech kaam bhi kabhi nai karna. 26 Dusra roj Pol u chaar admi log ke aapan sañghe le gais aur wahi ṭaaim apne bhi taiyaar hoy gais. Tab u Mandir meñ gais, aur bataais ki kab aakhri seremani hoi aur kab ulog ek ek ke waaste bali chaṛhaai. 27 Saat din baad, Eshia ke Yahuudi log Pol ke Mandir meñ dekhin. Ulog ek baṛa bheeṛ baṭor ke uspe hamla kare lagin. 28 Ulog chillaat rahin, “Dost log, hamme madat karo! I admi sab jagha jaay hei, aur ham log ke des aur Maozas ke kaanuun aur i Mandir ke baare meñ kharaab kharaab baat bole hei. Hiañ tak ki i geir Yahuudi log ke i Mandir meñ laay ke i pawitr jagha ke meila kare hei.” 29 Kuchh log sochin ki Pol Efisus ke rahewaala Trufimus ke Mandir meñ laais hei kaahe ke ulog Pol aur Trufimus ke shahar meñ sañghe dekhe rahin. 30 Puura siṭi meñ halchal mach gais, aur log apne meñ laṛe bhiṛe lagin. Ulog Pol ke pakaṛ ke, Mandir se ghaseeṭ ke bahire kar deen, aur achaanak palla bañd hoy gais. 31 Ulog Pol ke jaan se maare jaat rahin, jab Romi saulja ke sardaar sunis ki puura Yarushalam meñ dañga fasaad suru hoy gais hei. 32 Jurte u kuchh saulja aur ofisa log ke leke, huañ dauṛ ke gais jahañ sab log baṭurin raha. Jeise ulog sardaar aur ofisa log ke dekhin, ulog Pol ke maare ke bañd kar deen. 33 Aami komaanḍa jaay ke Pol ke pakaṛ lees aur dui chain se uske bañdhwaay dees. Tab u jaane ke kosis karis ki Pol kon hei aur kaa karis raha. 34 Kuchh log chillaay ke ek cheej bolat rahin aur baaki log kuchh aur chillaat rahin. Lekin ulog etna halla karat rahin ki sardaar kuchh nai jaane paais. Tab sardaar Pol ke ek foṭres meñ le jaay ke hukum dees. 35 Jeise ulog seeṛhee tak pahuñchin, bheeṛ aur jor se chillaay lagin, ki saulja log Pol ke godi meñ uṭhaay ke bhittar le gain. 36 Bheeṛ pichchhe pichchhe chillaate aain, “Jaan se maar deo! Jaan se maar deo!” 37 Jab Pol ke foṭres meñ le jaawa jaat raha, tab u komaanḍa se bolis, “Kaa ham tumse kuchh bole sakta hei?” “Tum Greek bhaasha keise janta hei?” sardaar usse puuchhis. 38 “Kaa tum Ijipt des ke nai hei jon thoṛa deri pahile dañga fasaad suru karis raha, aur ḍezaṭ meñ chaar hajaar ṭerarisṭ ke le gay raha?” 39 “Nai!” Pol bolis. “Ham to Tarsus, jon ki Kilkia meñ ek khaas siṭi hei, huañ ke ek Yahuudi hei. Ham chirauri karta hei ki hamme ilog se baat kare ke mauka deo.” 40 Komaanḍa uske baat kare ke mauka dees, aur Pol seeṛhee pe khaṛa hoy ke ulog se ishaara karis. Jab sab chuppe hoy gain, tab u Aramik bhaasha meñ ulog se baat karis.

Prerito Ke Kaam 22

1 “Hamaar dost log aur ham log ke des ke agua log, hamme suno jab ham bataata hei ki kon cheej bhais raha!” 2 Jab bheeṛ sunis ki Pol ulog se Aramik bhaasha meñ baat kare hei, to sab koi aur bhi chuppe hoy gain. Tab Pol aage bolis, 3 “Ham ek Yahuudi hei, Kilkia ke ek shahar Tarsus meñ pala baṛa bhaya. Ham Gamliyel ke sṭuḍanṭ raha aur wahi hamme baap-daada ke ek ek kaanuun pe chale ke sikhaais. Hiañ tak ki ham bhi Parmeshwar ke baat maane ke taiyaar hei jeise ki aaj tum taiyaar hei. 4 Jon log Prabhu ke rasta apnaain raha, ulog ke ham bahut sataaya raha, aur ketna ke marwaay bhi dia raha. Baaki log ke ham pakaṛwaay ke jel meñ bhi bhejwaay dia raha. Hamme parwaah nai raha chaahe u admi rahin ya aurat. 5 Baṛa paadri aur kaaunsal ke memba log tumme bataay sake hei ki i sab sach hei. I log hamme Damaskas ke Yahuudi agua log ke waaste chiṭṭhi deen raha ki huañ bhi ham jaay ke log ke pakaṛwaay ke aur Yarushalam meñ laay ke saja dewaai. 6 “Ek roj, baarah baje ke ṭaaim jab ham Damaskas pahuñche waala raha, tab asmaan se achaanak se ek bahut chamke waala roshni hamme gher lees. 7 Ham jameen pe gir paṛa aur ek awaaj sunaais jon hamse puuchhis, 'Sol, Sol! kaahe ke tum hamme sataata hei?’ 8 ‘Tum kon hei?’ ham puuchha. Prabhu jawaab dees, 'Ham Naasrat ke Yeeshu hei! Hamahi hei jiske tum etna sataata hei.’ 9 Jon log hamaar sañghe rahin, ulog roshni to dekhin lekin awaaj ke sune nai paain. 10 Ham puuchha, 'Prabhu, tum kon cheej mañgta hei ki ham kari?’ Tab u hamme bataais, 'Uṭho aur Damaskas jaao. Jab tum huañ pahuñchega, tab tumme bataawa jaai ki kaa kare ke hei.’ 11 Roshni etna tej raha ki ham añdha ke rakam hoy gaya. Hamaar saathi log hamme haath pakaṛ ke Damaskas le gain. 12 “U siṭi meñ Ananias naam ke ek admi raha, jon Maozas ke kaanuun ke achchha se maanat raha aur huañ ke rahewaala Yahuudi log uske ijjat karat rahin. 13 U hamaar lage aay ke bolis, 'Sol, hamaar dost, ab tum fir se dekhe sakta hei!’ Wahi lage ham dekhe laga. 14 Tab Ananias ham se bataais, 'Ham log ke baap-daada ke Parmeshwar tumme chunis hei, ki tum jaano u kon cheej karaay maañge hei. U tumme chunis hei ki tum dekho jon Parmeshwar ke maane hei aur uske awaaj suno. 15 Tum sab se, u sab bataao jon tum dekha aur suna hei. 16 Ab deri nai karo. Uṭho! Baptisma leo, aur Prabhu se preya karke aapan paap ke dhoy leo.’ 17 Iske baad ham Yarushalam lauṭ ke Mandir meñ preya kare ke waaste gaya. Huañ pe hamme Prabhu ke darshan mila. 18 Darshan meñ u ham se bolis, 'Jaldi karo aur Yarushalam se chala jaao! Log u sab nai suni jon tum hamaar baare meñ bataata hei.’ 19 Ham jawaab dia, “Prabhu ji, ulog jaane hei ki bahut sabha meñ ham kaafi log ke jel meñ bhejwaaya aur maara peeṭa, kaahe ke ulog tum pe biswaas karat rahin. 20 Stifnas jaan se maara gais kaahe ke u tumhaar baare meñ parchaar karat raha, aur ham huañ khaṛa hoy ke ulog ke bhaṛkaata raha. Ham hatyaara log ke kapṛa pe pahra bhi dia.” 21 Lekin Prabhu hamme bataais ki jaao, aur ham se promis karis ki u hamme bahut duur geir Yahuudi log ke lage bhej dei. 22 Pol bolte gay aur bheeṛ tab tak sunte gain jab u i bolis. Fir log chillaawe ke suru kar deen, “I admi ke khatam kar deo. Iske jiye ke nai chaahi.” 23 Ulog chillaate rahin, aur aapan kapṛa ghumaay ghumaay ke hawa meñ garda uṛaay lagin. 24 Tab Romi Komaanḍa hukum dees ki Pol ke foṭres meñ le jaawa jaay aur chaabuk lagaawa jaay. U i kaam i khaatir karwaais ki u jaane maañgat raha ki log kaahe ke Pol ke agaiñsṭ chillaawe hei. 25 Jab saulja log Pol ke maare ke waaste baañdhat rahin, tab u nagichche khaṛa ek ofisa se puuchhis, “Kaa i ṭheek hei ki ek Romi admi ke bina mukadma ke maara jaay?” 26 Jab u ofisa i baat sunis to komaanḍa ke lage jaay ke bolis, “Tum kaa karta hei? I admi to ek Romi hei!” 27 Komaanḍa Pol ke lage jaay ke puuchhis, “Bataao, kaa tum ek Romi hei?” Tab Pol bolis, “Haañ.” 28 Tab komaanḍa bolis, “Ham bahut peisa kharcha kara tab ek Romi bana.” Lekin Pol bolis, “Ham to janam se ek Romi hei.” 29 Tab jon log Pol ke maar peeṭ ke sawaal kare maañgat rahin, ulog duur haṭ gain. Aur u komaanḍa bhi ḍar gais jab uske pata laga ki u ek Romi ke chain se bañdhwaais hei. 30 Dusra din u komaanḍa pata lagaawe maañgat raha ki kaahe ke Yahuudi agua log Pol ke uppar kasuur lagaain. To u Pol ke chain kholwaay dees, aur sab baṛa paadri aur agua log ke ek sabha bulwaais. Tab u Pol ke sab ke saamne laay ke khaṛa kar dees.

Prerito Ke Kaam 23

1 Pol, kaaunsal ke membas ke seedha dekhis aur bolis, “Hamaar dost log, aaj tak ham Parmeshwar ke kaam imaandaari aur sachchaai se kara hei!” 2 Tab Ananias, jon baṛa paadri raha, Pol ke lage khaṛa log ke hukum dees ki uske muh pe maare. 3 Pol baṛa paadri ke bagal ghuum ke bolis, “Tum chuuna se ranga diwaar! Parmeshwar tumme jaruur maari! Tum Maozas ke kaanuun ke mutaabik hamme nyaay kare beiṭha hei. Lekin yahi ṭaaim tum admi log ke hamme maare ke hukum deta hei aur kaanuun tuuṛe ke bolta hei.” 4 Jon log Pol ke bagal meñ khaṛa rahin, ulog puuchhin, “Kaa tum nai janta hei ki tum Parmeshwar ke ek baṛa paadri ke apmaan karta hei?” 5 Pol jawaab dees, “Are! Ham nai janta raha ki i ek baṛa paadri hei. Baaibal hamme bataay hei ki ham log ke agua log ke koi buura baat nai bole ke chaahi.” 6 Pol jab dekhis ki kaaunsal meñ kuchh Saduuki aur kuchh Farisi log hei, tab u chillaais, “Hamaar dost log, ham ek Farisi hei aur ek Farisi ke laṛka hei. Hamaar mukadma i khaatir chale hei kaahe ke ham biswaas karta hei ki jon mar gais hei u fir se jinda hoy jaai.” 7 Jeise Pol i baat bolis, Farisi aur Saduuki log meñ ek baṛa baad bibaad bhais aur kaaunsal ke log dui bhaag meñ baṭ gain. 8 Saduuki log ainjals ya Aatma ya mar ke fir se jinda hoy meñ biswaas nai kare hei. Lekin Farisi log i sab meñ biswaas kare hei, 9 aur huañ pe bahut jor ke halla gulla macha. Kuchh Maozas ke kaanuun ke guru log Farisi rahin. Aakhri meñ ulog gussaay gain aur bolin, “Ham log i admi meñ koi kharaabi nai paaya. Hoy sake hei ki koi Aatma ya ainjals isse jaruur kuchh bolis raha.” 10 Jab jhagṛa baṛhe laga tab komaanḍa ke ḍar lagis ki kahiñ Pol ke ṭukṛa ṭukṛa nai kar dewa jaay. To u aapan saulja log ke bhejis ki jaay ke Pol ke bachaay laay. Tab uske ulog foṭres meñ le jaay ke band kar deen. 11 Wahi raat Prabhu, Pol ke bagal meñ khaṛa hoy ke bolis, “Chinta nai karo! Jeise tum hamaar baare meñ Yarushalam meñ sab log se bataaya hei, wahi rakam Raom meñ bhi bataana.” 12 Dusra din kareeban chaalis (40) Yahuudi log ek sañghe hoy ke kasam khaain ki ulog khaana paani chhoṛ dei, jab tak Pol ke maar nai dei. 14 Tab usman se kuchh log baṛa paadri aur des ke agua log ke lage jaay ke bolis, “Ham log Parmeshwar se promis kara hei ki ham log kuchh nai khaayga jab tak ham log Pol ke maar nai dega. 15 Tum aur Kaaunsal ke sab log komaanḍa ke lage jaao aur i dekhaao ki tum log Pol ke dos ke baare meñ aur jaane mañgta hei. Usse bolo ki Pol ke koṭ meñ laay. Jab uske laawa jaai, tab ham log uske hiañ pahuñche se pahile maar dega.” 16 Jab Pol ke nefiu i plen ke baare meñ sunis, tab u foṭres meñ jaay ke Pol se bataais. 17 Tab Pol ek aami ofisa se bolis, “I naojawaan ke komaanḍa ke lage le jaao. Iske lage kuchh hei jon i usse bataay maañge hei.” 18 U ofisa uske komaanḍa ke lage le jaay ke bolis, “Pol naam ke jehli, ham se bolis ki ham i naojawaan ke tumhaar lage laai, kaahe ke i tumme kuchh bataay maañge hei.” 19 Komaanḍa uske alge le jaay ke akele meñ puuchhis, “Tum ham se kaa bataay mañgta hei?” 20 U bolis, “Kuchh log plen kare hei ki tum se aay ke bole ki kal Pol ke Yahuudi ke kaaunsal sabha meñ laao, ki jisse ulog uske baare meñ aur pata lagaay sake. 21 Lekin u kaam nai karna jon ulog boli. Chaalis (40) se jaada admi log Pol pe hamla kari. Ulog kasam khaain hei ki jab tak ulog Pol ke maar nai dei, tab tak ulog khaana paani nai khaai. Abhi tak ulog i sune ke waaste agore hei ki tum kon cheej disaaiḍ karega” 22 Komaanḍa u naojawaan ke i bol ke bhej dees, “Koi i jaane nai paay ki tum hamme i sab bataay dia hei.” 23 Komaanḍa aapan dui ofisa ke bolaay ke bataais, “Aaj raat nao baje tak dui sao saulja log ke Kaisaria jaay ke waaste taiyaar karo. Ghoṛa pe sevenṭi (70) aur dui sao ke moto (spear) deke paidar le jaao. 24 Ek ghoṛa Pol ke waaste bhi taiyaar karo, aur dekhna ki u sahi salaamat gavna Felix tak pahuñch jaay.” 25 Komaanḍa ek chiṭṭhi likhis jisman likhaan raha, 26 Kloḍias Lusiyaas ke bagal se Onrabal Gavna Felix ke namaste. 27 Kuchh Yahuudi log i admi ke pakaṛ ke jaan se maare maañgat rahin. Lekin jab hamme pata laga ki i ek Romi hei, tab ham aapan saulja log ke leke iske bachaay lia. 28 Ham pata lagaay mañgta raha ki ulog ke isse kaa dusmani hei. Tab ham iske kaaunsal ke saamne laaya 29 aur hamme i pata laga ki khali dharam ke kaanuun ke baare meñ iske galti nikaara gais hei. I admi ke kuchh kasuur nai hei jiske waaste iske maara jaay ya jel meñ rakkha jaay. 30 Jeise hamme pata laga ki iske agaiñsṭ ek ploṭ kara gais hei, ham iske aap ke lage bhej dia aur ulog ke agua log ke bataaya ki aap ke koṭ meñ aay ke ispe dos lagaay. 31 Saulja log komaanḍa ke baat maan ke, aur wahi raat ulog Pol ke Antipatris ṭaaun leke chala gain. 32 Dusra roj paidar chale waala saulja log foṭres lauṭ ke aay gain aur ghoṛa waala saulja log ke haath meñ aage le jaay ke waaste Pol ke saup deen. 33 Jab ulog Kaisaria pahuñchin, ulog chiṭṭhi gavna ke deke Pol ke bhi uske hawaale kar deen. 34 Gavna chiṭṭhi paṛhis. Tab u Pol se puuchhis aur uske pata laga ki u Kilkia ke hei. 35 Gavna bolis, “Jeise tum pe iljaam lagaay waala log aay ke tum pe dos lagaai, tab ham tumhaar mukadma sunega.” I sab bole ke baad, u hukum dees ki Pol ke Heraḍ ke mahal meñ keidi banaay ke rakkha jaay.

Prerito Ke Kaam 24

1 Paañch roj ke baad, baṛa paadri Ananias kuchh agua log ke leke aur Tirtullus naam ke ek wakeel ke sañghe, Gavna ke lage mukadma loj kare gain. 2 Pol ke bolaawa gais aur Tirtullus, uske agaiñsṭ mukadma suru karis. “Onrabal Felix, etna din tak aap ham log ke beech meñ saanti banaay rakkha, aur aap hee ke kaaran abhi tak ham log ke des aage baṛhte gais. 3 Ham log sab koi i sab ke waaste sab ṭaaim aap ke dhanbaad deta hei. 4 Ham aap ke takleef nai pahuñchaay mañgta hei, lekin ham log pe daya karo, aur kuchh ṭaaim ke waaste hamaar baat sun leo. 5 I admi ek ghun (pest) ke rakam hei, aur dunia bhar ke Yahuudi ke beech meñ ṭrabal karaay hei. I Nazreen grup ke agua bhi hei. 6 Jab i Mandir ke badnaam kare laga tab ham log iske pakṛa. Agar aap isse puuchhega, to yahi paayga ki jon cheej ham log bola hei, u sab sachche hei. 9 Yahuudi log bhi agri bhain ki Tirtullus jon cheej bhi bole hei, u sab sachche hei.” 10 Gavna, Pol ke bole ke ishaara karis, aur u bole ke suru karis, “Ham i baat janta hei ki aap i des ke log ke bahut saal se nyaay kara hei, aur hamme khusi hei ki ham apne aap ke i koṭ meñ bachaao karta hei. 11 Lagbhag baarah din pahile ham Yarushalam weship kare gaya raha. Aap iske sahaj se pata lagaay sakta hei ki ham sachche bolta hei. 12 Koi ek roj bhi Yahuudi log hamme Mandir meñ koi se baad-bibaad karte nai paain. Ham koi jagha, naa to Yahuudi ke mile waala ghar meñ ya ṭaaun meñ museebat khaṛa kara. 13 I log koi rakam se i saabit nai kare sake hei ki ilog jon kuchh hamaar agaiñsṭ bole hei, u sachche hei. 14 Ham i baat maanta hei ki ulog ke agua log soche hei ki jon Prabhu ke rasta pe ham chalta hei u roñg hei. Lekin ham wahi Parmeshwar ke weship karta hei jon ke hamaar baap daada karat rahin. Aur ham u sab maanta hei jon Maozas ke aur nabi log ke kaanuun meñ likha hei. 15 Hamaar biswaas bhi ilog ke rakam hei ki Parmeshwar sab ke mare ke baad jinda kari chaahe u achchha hei ya kharaab. 16 Aur jab ki hamme puura biswaas hei, ham kosis karta hei ki ham jon bhi kuchh kari, Parmeshwar ke ya log ke waaste, hamaar neeyat safa rahi. 17 Bahut saal ke baad ham hiañ lauṭ ke aaya ki aapan des ke gareeb log ke ham kuchh dei aur bheñṭ chaṛhaai. 18 Ham Mandir meñ yahi karat raha, jab ilog hamme huañ dekhin. Huañ naa to bheeṛ raha ya upadrao bhais raha. 19 Eshia se kuchh Yahuudi log bhi huañ u ṭaaim rahin, aur agar ulog ke ham se kuchh komplain hei, to ulog ke abhi hiañ rahe ke chaahi. 20 Ya ulog se puuchho jon hiañ hei. I log bataai ki kaaunsal ke saamne hamaar kuchh galti nai mila. 21 Khali ek kasuur hamaar uppar lagaay sake hei ki jab ham koṭ meñ raha, tab ham chillaay ke bola raha, 'Aaj hamaar mukadma hei kaahe ke ham bola raha ki ham biswaas karta hei ki log mare ke baad fir se jinda kara jaai.’ ” 22 Felix, Prabhu ke rasta ke baare meñ bahut kuchh jaanat raha, lekin u mukadma haṭaay dees aur bolis, “Ham aapan feisla tab sunaayga, jab komaanḍa Lusiyaas aay jaai.” 23 Tab u aami ofisa ke hukum dees ki Pol ke rakhwaali kare, lekin uske bandi nai banaawa jaay ya uske frenḍ log ke uske madat kare ke nai roka jaay. 24 Kuchh din baad Felix aur uske patni Drusila, jon ek Yahuudi rahi, huañ gain jahañ Pol ke pahra meñ rakha gais raha. Ulog Pol ke bolaain aur jab u Yeeshu Maseeh meñ biswaas ke baare meñ baat karat raha, tab i duuno uske sunat rahin. 25 Lekin jab Pol bole ke suru karis ki keise raaiṭ kaam kara jaay hei, keise aapan man ke aapan bas meñ rakkha jaay hei, aur nyaay ke din aay waala hei, tab Felix ḍar gais. To u Pol se bolis, “Abhi ke waaste etna bas hei. Tum jaay sakta hei. Lekin jab hamaar lage ṭaaim rahi, tab ham tumme bolaayga.” 26 Iske baad Felix bahut dafe Pol ke bolaay ke usse baat karis, kaahe ke u sochat raha ki Pol uske ghuus dei. 27 Dui saal ke baad Felix ke jagha Porcius Festus gavna bana. Lekin Felix, Yahuudi agua log ke faiva kare maañgat raha, u Pol ke jel meñ rakkhe raha.

Prerito Ke Kaam 25

1 Festus ke gavna bane ke teen din baad, u Kaisaria se Yarushalam gais. 2 Huañ pe baṛa paadri aur kuchh Yahuudi agua log Festus ke saamne Pol ke mukadma rakkhin. Ulog Festus se i bhi maañg karin, 3 ki Pol ke Yarushalam laawa jaay. Ulog usse i baat ke chirauri karin, kaahe ke ulog plen karat rahin ki Pol pe rasta meñ hamla kar ke ulog uske jaan se maar dei. 4 Lekin Festus ulog se bolis, “Pol wahiñ Kaisaria meñ rahi, aur ham jaldi huañ pahuñch jaayga. 5 Agar u koi galti karis hei, to aapan agua log ke hamaar sañghe bhejo, aur wahiñ pe uske agaiñsṭ mukadma hoi.” 6 Yarushalam meñ Festus, Kaisaria jaay se pahile aaṭh (8) ya das (10) din aur ruka. Fir uske dusra din u jaj ke kursi pe beiṭh ke Pol ke koṭ meñ bulwaais. 7 Jeise hee Pol huañ aais, Yarushalam ke Yahuudi agua log uske gher leen, aur bahut se baṛa baṛa kasuur kare ke uspe dos lagaain. Lekin ulog koi sabuut de nai paain. 8 Tab Pol aapan bachaao meñ bolis, “Ham aapan log ke kaanuun ke nai tuuṛa hei. Aur naa to ham Mandir ya Maharaaja ke agaiñsṭ koi kaam kara hei.” 9 Festus agua log ke khusi kare maañgat raha. To u Pol se puuchhis, “Kaa tum aapan marji se Yarushalam chalega, aur i sab dos pe ham tumhaar mukadma huañ suni?” 10 Pol jawaab dees, “Ham Maharaaja ke koṭ meñ hei, aur yahiñ pe hamaar sunwaai hoi. Aap to achchha se janta hei ki ham koi galti nai kara hei ki Yahuudi raaj ke nuksaan pahuñche. 11 Agar ham kuchh eise kara hei jisse hamme maut ke saja mile, to ham maut ke saja se bache ke maañg nai karega. Lekin ham bekasuur hei, to koi ke hak nai hei ki ilog ke haath meñ hamme saup dewa jaay. Ab ham mañgta hei ki Maharaaja khud hamaar nyaay kare.” 12 Festus aapan kaaunsal ke memba log se baat kare ke baad, Pol se bolis, “Tum maañga hei ki Maharaaja tumhaar nyaay kare, aur Maharaaja ke lage tum jaayga!” 13 Kuchh roj baad Raaja Agrippa aur Benees Kaisaria aay ke Festus se baat karin 14 Ulog ke huañ kuchh roj rahe ke baad Festus, raaja ke Pol ke mukadma ke baare meñ bataais. U bolis, “Felix ek admi ke jel meñ chhoṛ ke chala gais hei, 15 aur jab ham Yarushalam gaya, tab baṛa paadri aur Yahuudi agua log ham se mil ke bolin ki ham uske kasuurwaar banaay dei. 16 Ham ulog se bataaya ki Romi log ke i reeti nai hei ki saja dewe ke waaste koi aur ke haath saup dia jaay. Sab se pahile uske ulog se aamne saamne mile ke chaahi ki u apne aap ke ulog ke iljaam se bachaay saki. 17 Aur jab se ulog hiañ aain hei, ham kuchh deri nai kara hei. Dusra hee din ham aapan jaj ke kursi pe beiṭh ke hukum dia ki u admi ke hamaar saamne laawa jaay. 18 Lekin jab admi log khaṛa hoy ke uske agaiñsṭ dos lagaay ke suru karin, to ulog u sab kasuur ke dos nai lagaain jon ham socha raha ki ulog lagaai. 19 Uske badle, u admi se ulog aapan biswaas pe aur ek mara admi jiske naam Yeeshu hei aur Pol bole hei ki u jinda hei, uspe baad bibaad kare lagin. 20 Jab ki ham i sab baat ke sachchaai ke pata nai lagaay sakta hei, ham Pol se puuchha ki kaa u Yarushalam jaay ke aapan mukadma ke sunwaai huañ karaay maañge hei. 21 Lekin Pol bolis ki u jel meñ rahe maañge hei, jab tak Maharaaja uske sunwaai nai kari. To ham hukum dia ki uske yahiñ rakkha jaay jab tak ham Maharaaja ke lage uske bheje ke taiyaari kari.” 22 Tab Agrippa Festus se bolis, “Ham bhi sune mañgta hei ki i admi ke kon cheej bole ke hei.” Festus jawaab dees, “Kal hee tum uske sune sakta hei.” 23 Dusra din Agrippa aur Benees baṛa dhuum dhaam se sabha ghar meñ aain. Ṭaaun ke baṛa baṛa aami ofisa aur jaane maane log bhi huañ rahin. Festus tab hukum dees ki Pol ke laawa jaay, 24 aur bolis, “Raaja Agrippa aur baaki mehmaan log, i admi ke dekho! Yarushalam aur Kaisaria se ek ek Yahuudi hamaar lage aain, aur maañg karin ki i admi ke ham maut ke saja dei. 25 Ham koi eisan dos isman nai paaya ki ham iske maut ke saja dei. Lekin, kaahe ke i maañge hei ki Maharaaja iske nyaay de, to ham iske Romi Maharaaja ke lage bheje ke feisla kara hei. 26 Iske baare meñ kuchh sachchaai hamme Maharaaja ke lage likhe ke hei. Yahi kaaran ham iske tum log ke saamne laaya hei, khaas karke aap ke saamne Raaja Agrippa. Ham log jab iske baare meñ bichaar kar lega, tab hamaar lage kuchh likhe ke hoi. 27 Iske kuchh matlab nai nikri, agar ham iske bina kuchh dos bataay, Maharaaja ke lage bhej dega.”

Prerito Ke Kaam 26

1 Agrippa Pol se bolis, “Ab tum aapan bachaao meñ bole sakta hei.” Pol aapan haath aage kar ke bolis, 2 “Raaja Agrippa, ham bahut khusi hei ki hamme mauka mila hei ki aap ke saamne ham aapan bachaao meñ jon dos hamaar aapan log ham pe lagaain hei uspe kuchh boli. 3 Aap to ham log ke dharam ke reeti riwaaj aur biswaas jon ham log ke alag kare hei uske baare meñ, bahut janta hei. Yahi kaaran ham mañgta hei ki aap hamaar baat dheeraj se suno. 4 “Sab Yahuudi log hamme bachpan se jaane hei. Ulog i bhi jaane hei ki hamaar aapan des aur Yarushalam meñ, hamaar jeewan keise raha. Aur agar ulog maañge, to bataay sake hei ki ham ek Farisi raha, u grup ke memba raha jon baaki sab grup se kaṛa raha. 6 Ab hamaar uppar mukadma chale hei, kaahe ke ham uspe biswaas karta hei jon promis Parmeshwar ham log ke baap-daada se bahut pahile karis raha. 7 Raat din ham log ke baarah ṭraaib dil lagaay ke Parmeshwar ke sewa karte rahin aur uske promis karal aasheesh ke agorat rahin. Raaja Agrippa, yahi aasha ke waaste, kuchh agua log ham pe mukadma chalaain. 8 Jab ki Parmeshwar mara ke jinda kare hei, to kaahe ke log biswaas nai kare hei? 9 “Ek dafe ham socha raha ki ham u sab kuchh kari ki ham Yeeshu Naasri ke agaiñsṭ meñ jaay saki. 10 Sab se pahile ham i Yarushalam meñ kara raha, aur baṛa paadri log ke adhikaar se ham bahut se Parmeshwar ke log ke jel meñ bhi band karaaya. Etna bhi nai, ham ulog ke marwaay ke bhi kosis karwaaya. 11 Etna dafe to ham ulog ke Mandir meñ saja dewaat raha, aur kosis karta raha ki jisse ulog aapan biswaas chhoṛ dewe. Asal meñ ham ulog se etna gussa raha ki agal bagal ke ṭaaun meñ se ulog ke khoj nikaarat raha. 12 “Raaja Agrippa, ek roj baṛa paadri log se adhikaar leke ham Damaskas jaat raha. 13 Lagbhag baarah baje din meñ ham suuraj se bhi jaada tej roshni dekha. Asmaan se u hamaar aur hamaar sañghe jetna log rahin, sab ke uppar chamka. 14 Ham log sab jameen pe gir paṛa. Tab Aramik meñ ek awaaj ham se bolis, 'Sol, Sol! tum hamme kaahe ke sataata hei? Ham se laṛaai kar ke tumhaar beokuufi hei!’ 15 'Tum kon hei?’ ham puuchha. Tab Prabhu jawaab dees, “Ham Yeeshu hei! Hamahi hei jiske tum sataata hei. 16 Ab khaṛa hoy jaao. Ham tumhaar saamne aaya hei kaahe ke ham tumme chuna ki tum hamaar sewak bane sako. Tumme dusra se i sab bataay ke hei jon tum hamaar baare meñ seekha aur jon cheej ham tumme baad meñ dekhaayga.” 17 Prabhu i bhi bolis, “Ham tumme Yahuudi aur geir Yahuudi se bachaayga, jon ke lage ham tumme bhejta hei. 18 Ham mañgta hei ki tum ulog ke aañkhi kholo, ki jisse ulog añdhera chhoṛ ke roshni ke bagal ghuum jaay aur saitaan ke sakti chhoṛ ke Parmeshwar ke lage aay jaay. Tab ulog ke paap maaf hoy jaai, aur ham meñ biswaas karke ulog Parmeshwar ke pawitr jan ban jaai.” 19 Raaja Agrippa, ham swarag ke i darshan ke maana. 20 Pahile ham Damaskas ke log ke parchaar kara, tab ham Yarushalam gaya aur Juḍia ke sab des meñ gaya. Aakhri meñ ham geir Yahuudi log ke paas jaay ke bola, “Paap kare ke band karo aur Parmeshwar ke bagal ghuum jaao! Tab eise jio ki dekhe meñ lage ki sachche meñ tum badal gaya hei.” 21 Yahi kaaran kuchh log Mandir meñ hamme pakaṛ ke jaan se maare maañgat rahin. 22 Lekin i sab ṭaaim Parmeshwar hamme madat karis, aur ham duuno gareeb aur dhani ke parchaar kara. Ham ulog ke khali wahi bataaya jon nabi log aur Maozas bataay rahin ki hoi. 23 Ham ulog se bataaya ke keise Maseeh dukh uṭhaai, aur wahi sab se pahile mar ke jinda hoi, ki jisse ham log aur dusra jaati ke log ke beech meñ bhi ek uñjera laay saki. 24 Pol aapan bachaao kare ke khalaas nai karis raha, ki Festus chillaay ke bolis, “Pol, tum pagla hei! Bahut jaada paṛhaai tumhaar dimaag kharaab kar dees hei.” 25 Lekin Pol jawaab dees, “Onrabal Festus, ham pagla nai hei. Jon cheej ham bola hei, u sab sach hei, aur i sab matlab ke baat hei. 26 Isman se koi bhi cheej koi kona meñ nai bhais hei. Hamme puura biswaas hei ki Raaja Agrippa jaane hei ki ham kaa bolta hei. Yahi kaaran ham safa safa usse bolta hei.” 27 Tab Pol Agrippa se bolis, “Kaa tum biswaas karta hei, u sab jon kuchh nabi log bolin raha? Ham janta hei ki tum karta hei.” 28 Agrippa Pol se puuchhis, “Etna kamti ṭaaim meñ kaa tum hamme ek Maseehi banaay sakta hei?” 29 Pol jawaab dees, “Chaahe kamti ṭaaim lage ya jaada, ham yahi aasha karta hei ki jon sab hamme aaj sunis hei, u sab hamaar rakam ban jaai! Haañ khali i chain ke chhoṛ ke.” 30 Tab, Raaja Agrippa, Gavna Festus, Benees, aur jon sab huañ rahin, uṭh ke khaṛa hoy gain. 31 Jaay se pahile ulog bolin, “I admi bekasuur hei. I admi koi eisan kaam nai karis hei jiske kaaran iske jaan se maara jaay ya jel meñ rakkha jaay.” 32 Agrippa, Festus se bolis, “Pol ke chhoṛ dewa jaay sakat raha agar u Maharaaja se feisla sune ke maañg nai karta.”

Prerito Ke Kaam 27

1 Jab ham log ke samundar ke rasta Raom jaay ke ṭaaim aais, tab Pol aur jehli log ke Kepṭan Julias, jon Maharaaja ke ek khaas jhunḍ ke raha, uske haath meñ saup deen. 2 Adramyttum meñ ham log u jahaaj pe beiṭha, jon ke Eshia ke kinaare jagha jagha pe ruk ke jaay ke raha. Mekaḍonia ke Thisluneeka ke ek admi jiske naam Aristarchus raha, ham log ke sañghe jahaaj meñ beiṭhis. 3 Dusra din ham log Seida meñ pahuñch ke enka giraaya. Kepṭan Julias Pol pe daya kar ke mauka dees ke u jaay ke aapan frenḍs se mile ki jisse ulog ke jaruurat ke cheej ulog ke de sake. 4 Jab ham log Seida chhoṛa, tab ulṭa hawa baṛa jor se chalat raha. U tej hawa se bache ke waaste, ham log Kurpus aaylenḍ ke kinaare se gaya. 5 Fir ham log huañ se saauth Sisilia aur Pamfuulia ke kinaare se Luusia ke Muura pahuñcha. 6 Huañ aami kepṭan ke pata laga ki Elekszenḍria se ek jahaaj Itaalia jaay hei, to ham log ke hukum dees ki wahi jahaaj pe beiṭh jaai. 7 Kaafi roj tak dheere dheere aur bahut mushkil se Kanidus pahuñcha. Hawa etna jor se chalat raha ki aage jaay ke mushkil raha, tab ham log Kaip Salmone ke saamne se nikar ke Kreeṭ aaylenḍ ke aaṛh meñ chala gaya. 8 Aur uske kinaare kinaare, dheere dheere, ham log Feya Havens, naam ke ek jagha pahuñcha, jahañ se Lasea ṭaaun nagichche raha. 9 Ab tak ham log kaafi ṭaaim eisehiyeñ gawaay dia, aur jahaaj se jaay meñ, khatra se khali nai raha. Hiañ tak ki Maaf Kare Waala Baṛa din bhi beet gais. 10 Tab Pol, jahaaj pe kaam kare waala log se bolis, “Bhaiya log, suno! Agar ham abhi chalega to hamaar jahaaj aur usman ke sab cheej kharaab se naas hoy jaai, aur bahut log bhi mar jaai.” 11 Lekin Julias, Pol ke sune ke badle, jahaaj ke kepṭan aur maalik ke baat sunis. 12 Feya Havens ke wof meñ winṭa bitaay ke waaste achchha jagha nai raha. Yahi ke kaaran sab koi bichaar karin ki Kreeṭ ke kinaare kinaare koi rakam se Finike pahuñche ke chaahi. Huañ pe noth eesṭ aur saauth eesṭ ke bagal ek achchha wof hei, aur wahiñ pe sab koi winṭa bitaai. 13 Jab saauth ke bagal se dheere dheere hawa chale ke suru karis, tab admi log sochin ki ulog ke plen ke waaste ab achchha mauka hei. Ulog enka gheechin aur hamlog Kreeṭ ke kinaare kinaare jaay laga. 14 Lekin thoṛa deri meñ bahut jor ke hawa jiske naam raha “Notheesṭa” ulog ke agaiñsṭ chale ke suru bhais. 15 Hawa, jahaaj ke dhakka maaris, aur ham log aage nai baṛhe saka. To ham log hawa ke aasre aapan jahaaj ke chhoṛ dia. 16 Ham log bahte bahte Kauda naam ke ek aaylenḍ ke aaṛh meñ pahuñcha. Baṛa mushkil se ham log laaif bauṭ ke pakaṛ ke aapan jagha pe rakkha, 17 lekin aakhiri meñ huañ pahuñcha jahañ jaay ke raha. Tab jahaaj pe kaam kare waala log jahaaj ke rassi se ghumaay ghumaay ke baañdh deen. Tab ulog jahaaj ke sail utaar deen aur jahaaj ke bahe deen, kaahe ke ulog ke dil meñ ḍar raha ki jahaaj Surtis ke senḍbenks se kahiñ ṭakraay ke dhakka nai maar de. 18 Tufaan etna tagṛa raha ki dusra din ulog ke jahaaj se kuchh cheej ke nikaar ke samundar meñ feke ke paṛa. 19 Tab tisra din, ulog aapan khali haath se jahaaj ke aur cheej samundar meñ fekin. 20 Kuchh din tak naa suuraj dekhaan aur naa to taara. Tej hawa chalte raha, aur ham log bache ke sab aasra chhoṛ dia. 21 Jab ki ketna roj se ham log meñ se koi bhi kuchh khaais pees nai raha, Pol khaṛa hoy ke admi log se bolis, “Tum log ke hamaar baat sune ke chaahat raha! Agar tum log Kreeṭ meñ rahe gay hota, to tum log ke i barbaadi aur museebat nai sahe ke paṛta. 22 Lekin ab ham chirauri karta hei ki dukhi nai ho, kaahe ke tum log sab bach jaayga. Khali jahaaj barbaad hoy jaai. 23 Ham Parmeshwar ke hei, aur ham uske weship karta hei. Kal raat ke u hamaar lage ek ainjal ke i bataay ke waaste bhejis raha. 24 ‘Pol ḍaro nai! Tum Maharaaja ke saamne aapan mukadma sunega. Aur tumhaar kaaran, Parmeshwar, jahaaj ke sab log ke jaan bachaay lei.’ 25 Dheeraj rakkho! Hamme puura biswaas hei ki Parmeshwar wahi kari jon u promis karis hei. 26 Lekin ham log ke jahaaj koi aaylenḍ pe jaay ke shiprek hoy jaai.” 27 Chauda (14) raat aur din tak ham log Meḍiṭreinian See meñ idhar se udhar dhakka khaate raha. Lekin lagbhag baarah baje raat ke jahaaj pe kaam kare waala log ke pata laga ki ham log jameen ke lage aay laga hei. 28 Ulog paani ke naapin aur paain ki ek sao chaalis (140) meeṭa gahira hei. Thoṛa deri baad ulog fir se naapin aur dekhin ki khali tees (30) meeṭa gahira hei. 29 Jahaaj pe kaam kare waala ke dil meñ ḍar raha ki kahiñ jahaaj chaṭṭaan pe nai chaṛh jaay, aur ulog chaar enka jahaaj ke peechhe se giraay deen. Tab ulog sabere hoy ke waaste preya kare lagin. 30 Jahaaj pe kaam kare waala log jaan bachaay ke waaste jahaaj se bhaage maañgat rahin. To ulog i bahaana se ki ulog jahaaj ke aage se enka giraay hei, laaifbauṭ ke paani meñ giraain. 31 Lekin Pol, Kepṭan Julias aur saulja log se bolis, “Agar kaam kare waala log jahaaj pe nai rahi, to tum log ke aapan jaan bachaay ke koi mauka nai rahi.” 32 Saulja log tab laaifbauṭ ke rassi kaaṭ ke paani meñ giraay deen. 33 Sabere hoy se pahile Pol sab ke chirauri karis ki kuchh khaay lewe. Pol ulog se bolis, “Chauda (14) roj tak tum sab etna soch meñ raha ki kuchh bhi khaaya nai. 34 Ham chirauri karta hei ki kuchh khaay leo. Tum log ke jaan yahi pe laga hei. Yahi karo aur tum meñ se koi ke bhi kuchh nai bigṛi.” 35 I sab bole ke baad Pol roṭi lees aur sab ke saamne Parmeshwar ke dhanbaad dees, aur ek ṭukṛa tuuṛ ke khaay lees. 36 Sab log ke himmat aais, aur sab koi thoṛa kuchh khaain. 37 Jahaaj pe kul milaay ke 276 log rahin, 38 aur jab sab koi kuchh khaay leen, tab bacha geñhu samundar meñ feñk ke jahaaj ke halka kara gay. 39 Sabere bhais, aur jahaaj pe kaam kare waala log samundar ke kinaara dekhin jiske ulog pahichaane nai sakin. Lekin ulog huañ ek beech ke saathe cove dekhin aur bichaar karin ki yahi baalu pe jahaaj ke chaṛhaay dewe ke chaahi. 40 Tab ulog enka khol ke uske paani meñ chhoṛ deen. Wahi lage ulog rassi jon patwaar (raḍḍa) sambhaale raha, uske bhi khol deen. Fir, jahaaj ke aage waala paal chaṛhaain ki jisse hawa ke madat se jahaaj kinaare pahuñch jaay. 41 Lekin jahaaj baalu pe chaṛh gais. Jahaaj ke aage waala hissa baalu meñ dhañs gais, aur pichchhe waala hissa halkora ke dabaao se ṭuuṭ fuuṭ gais. 42 Saulja log sochin ki jehli log ke maar ḍaala jaay, ki jisse ulog pahuṛ ke bach nai jaay. 43 Lekin Kepṭan Julias Pol ke bachaay maañgat raha, aur u saulja log ke u sab nai karan dees jon ke ulog plen karin raha. Iske badle, u hukum dees ki jon koi bhi pahuṛe sake hei, ulog kinaare tak pahuṛ ke chala jaay. 44 Tab u baaki log se bolis ki lakṛi ke pleñk ya jahaaj ke paaṭ pakaṛ ke uspe se chala jaay. Aakhri meñ, sab koi bach ke jameen pe aay gain.

Prerito Ke Kaam 28

1 Jab ham log jameen pe aaya to pata laga ki u aaylenḍ ke naam Molṭa hei. 2 Huañ ke rahewaala log baṛa hasmuk rahin, aur ham log ke waaste aagi baar ke welkam karin, kaahe ki paani barsat raha aur bahut ṭhanḍa raha. 3 Jab Pol kuchh lakṛi baṭor lees aur aagi pe rakh dees, tab garam ke kaaran ek saañp nikar aais, aur uske haath pe kaaṭ lees. 4 Jab huañ ke rahe waala dekhin ki Pol ke haath se saañp laṭke hei, tab ulog ek dusra se bolin, “I admi jaruur koi hatyaara hoi! I samundar meñ ḍuuba nai lekin nyaay ke devi iske weisaiyeñ maar dei.” 5 Pol saañp ke aagi meñ jhaṛak dees aur uske kuchh nai bhais raha. 6 Log sochat rahin ki chaahe Pol ekdam fuul jaai ya wahiñ gir ke mar jaai. Bahut deri tak ulog uske dekhte rahin, aur jab uske kuchh nai bhais, tab aapan bichaar badal leen aur bolin, “I admi ek bhagwaan hei.” 7 U aaylenḍ ke gavna ke naam Publius raha, aur huañ agal bagal ke kuchh jameen ke maalik raha. Publius bahut achchha admi raha aur ham log ke aapan ghar meñ teen roj tak sewa satkaar karis. 8 Uske pita ji khaṭiya pe paṛa raha, u bukhaar aur peṭ ke peeṛa se bahut bimaar raha, aur Pol usse jaay ke milis. Preya se aur aapan haath uspe rakh ke Pol uske changa kar dees. 9 I hoy ke baad, aaylenḍ meñ jetna ke ghare kuchh bimaar log rahin u sab ke Pol ke lage laawa gay, aur u sab log bhi achchha hoy gain. 10 Huañ ke log ham log ke baṛa aadar karin, aur jab hamlog jahaaj meñ jaay laga tab ulog hamlog ke sab cheej deen jon hamlog ke jaruuri raha. 11 Teen mahina ke baad ham log Molṭa se ek jahaaj jon huañ winṭa meñ khaṛa raha uspe beiṭha. I jahaaj Ijipt ke Elekszenḍria ke raha, aur iske naam raha, “Da Twin Gods” “Juṛwa Bhagwaan” 12 Ham log Surkusa pahuñch ke teen din huañ raha. 13 Huañ se ham log jahaaj meñ Rhegium gaya. Dusra roj saauth ke bagal se hawa chale ke suru bhais, aur dui roj baad ham log Puteoli pahuñch gaya. 14 Huañ pe ham log ke Prabhu ke biswaasi log mila, jon ham log se chirauri karin ki ham log huañ ulog ke sañghe rahi. Ek hapta ke baad ham log Raom ke waaste nikar paṛa. 15 Raom meñ kuchh Prabhu ke biswaasi ham log ke baare meñ sunin aur aay ke Appius ke maakeṭ aur "Teen Hoṭel" meñ ham log se milin, jab Pol ulog ke dekhis, u Parmeshwar ke dhanbaad dees aur uske hausla baṛhis. 16 Ham log Raom pahuñcha, aur Pol ke ek alge ghar rahe ke waaste mila, aur ek saulja uske pahra dewat raha. 17 Huañ pahuñche ke teen din baad, Pol kuchh Yahuudi agua log ke bolaais, aur bolis, Hamaar dost log, ham kabhi koi eisan cheej nai kara hei ki jisse ki aapan log ke dukh pahuñche, aur ham kabhi bhi aapan baap-daada ke reeti riwaaj ke agaiñsṭ nai gaya hei. Lekin Yarushalam meñ hamme jehli banaay ke Romi log ke haath meñ de dewa gais raha. 18 Ulog sab hamaar kasuur pe najar dauṛaain aur hamme chhoṛ dewe maañgat rahin. Ulog paain ki ham kuchh eisan nai kara hei ki jisse hamme maut ke saja mile. 19 Yahuudi agua log i nai maanin, aur yahi kaaran ham maañg kara ki hamaar sunwaai Maharaaja kare. Lekin hamme aapan des ke agaiñsṭ kuchh bhi nai bole ke hei. 20 Hamme chain se baañdha gais hei kaahe ke Israayel ke log yahi aasha rakkhe hei. Yahi kaaran ham aap log ke hiañ bolaaya hei ki ham log aapan aasha ke baare meñ baat cheet kari. 21 Tab agua log jawaab deen, “Juḍia se koi bhi tumhaar baare meñ ek chiṭṭhi tak nai likhin hei, ya to tumhaar baare meñ hiañ aayke ripoṭ karin ya tumhaar uppar dos lagaain hei. 22 Lekin ham log sune mañgta hei ki tumme kaa bole ke hei. Ham log samajhta hei ki sab jagha ke log nawa grup ke agaiñsṭ hei.” 23 U log ṭaaim tay karin ki kab Pol se mila jaay, aur bahut log uske ghare aain. Ekdam sabere se kaafi sanjha tak, Pol ulog se Parmeshwar ke raaj ke baare meñ baat karat raha. U Maozas ke kaanuun, aur nabi log ke buk se kosis karis ki Yeeshu ke khaatir ulog ke jeet lewe. 24 Kuchh agua log Pol ke baat maan leen, lekin baaki log nai maanin. 25 Jab ki ulog aapas meñ agri nai bhain, to ek ke baad ek uṭh ke chala gain. Lekin Pol bolis, “Pawitr Aatma jab Aayzaaya nabi ke bhejis raha u sachcha baat bolis raha 26 ki ham log ke baap-daada ke bataawa jaai, Ilog ke lage jaao aur bataao. Tum log khali sunega, lekin kabhi samjhega nai. Tum log khali dekhega, lekin dekh nai paayga. 27 Tum sab log ke jiddi dil hei. Tum log ke kaan band hoy gais hei, aur tum log ke aañkhi pe parda chaṛha hei. Tum log sune aur dekhe ya samjhe nai sakta hei. Agar tum log se hoy sake, to tum log hamaar lage aata, aur ham tum log ke changa kar deta.’” 28 Pol bolis, “I baat achchha se jaan lo ki Parmeshwar geir Yahuudi log ke bachaay maañge hei! Aur ulog suni.” 30 Dui saal tak Pol ek bhaaṛa ke ghar meñ raha aur jon koi bhi uske dekhe aay, u sab ke welkam karat raha. 31 U himmat se Parmeshwar ke raaj ke baare meñ parchaar karat raha aur Prabhu Yeeshu Maseeh ke baat sikhaawat raha, aur uske koi nai rokis.

Raom 1

1 Pol jon ki Yeeshu Krisṭ ke daas hei, uske taraf se. Parmeshwar hamme chunis ki ham uske chela bani, aur u hamme alag karis ki ham achchha khabar parchaar kari. 2 Jon u hamme bahut din se waada karis raha, jon uske nabi log Baaibal meñ bataais raha. 3 I achchha khabar uske laṛka, hamaar Prabhu Yeeshu Krisṭ ke baare meñ hei jon ek aam admi ke rakam Ḍeiviḍ ke palwaar ke raha. Lekin Pawitr Aatma hamme i dekhaais ki Yeeshu u taagatwaala Parmeshwar ke beṭa hei, kaahe ki u mar ke bhi jinda hoy gais raha. 5 Yeeshu hamaar sañghe daya karis kaahe ki u hamme aapan chela chunis, ki jisse dunia bhar ke log uske hukum maane aur uspe biswaas kare. 6 Tum, usman se kuchh log hei jon ke Yeeshu Maseeh chunis hei. 7 I chiṭṭhi Raom ke sab log ke khaatir hei. Parmeshwar tum sab se prem kare hei aur tum sab ke chunis hei ki tum sab uske bana raho. Ham binti karta hei ki Parmeshwar hamaar Pita aur hamaar Prabhu meñ anugrah aur saanti tumme milte rahe! 8 Sab se pahile, tum sab ke khaatir, ham Parmeshwar se Yeeshu Krisṭ ke naam pe dhanbaad deta hei. Ham iske i kaaran karta hei ki dunia bhar meñ log tumhaar biswaas ke baat kare hei. 9 Parmeshwar dekhis hei ki keise ham tumhaar waaste preya kare ke band nai karta, aur ham uske aapan dil se dekh bhaal karta hei aur uske laṛka ke baare meñ achchha khabar bhi sunaata hei. 10 Hamaar sab preya meñ, ham Parmeshwar se yahi mañgta hei ki hamme tumhaar lage bheje ke rasta sahaj kar de. 11 Ham tumme dekhe mañgta hei aur tumhaar sañghe u aasheesh baaṭe mañgta hei jon Parmeshwar ke Aatma hamme dees hei. Tab tum aapan biswaas meñ aur majbuut hoy jaayga. 12 Ham jon kuchh bolta hei, wahi biswaas se ham ek dusra se bataay ke u sab ke hausla baṛhaay sakta hei. 13 Hamaar frenḍs, ham mañgta hei ki tum i baat jaano ki ham ketna dafe plen banaaya ki ham aay ke tum sab se mili. Lekin sab ṭaaim kuchh naa kuchh hoy gais, aur ham aay nai paata. Ham to mañgta hei ki ham Raom meñ Yeeshu ke pichchhe chale waala chela log ke jeet lei, jeise ham aur jagha pe kara hei. 14 I nai matlab rakkhe hei ki huañ pe log paṛha likha aur sivilaaizḍ hei, ya paṛha likha nai hei aur sivilaaizḍ bhi nai hei. Hamme to sab ke achchha khabar bataay ke hei. Yahi khaatir ham etna mañgta hei ki ham Raom meñ tum log ke lage aay saki. 16 Hamme i achchha khabar se ghamanḍ hei! I Parmeshwar ke shaktishaali tareeka hei ki u sab log ke bachaay jon uspe bharosa kare hei, chaahe u Yahuudi hoy ya geir Yahuudi. 17 Achchha khabar hamme bataay hei ki jon sab ke lage biswaas hei uske Parmeshwar aapan lage le lewe hei, lekin haañ khali wahi jiske lage biswaas hei. 18 Swarag se Parmeshwar dekhaay hei ki u paapi log se ketna gussa hei, jon kharaab se kharaab kaam kar ke sachchaai ke dabaay de hei. 19 Ulog sab jaane hei jon Parmeshwar ke baare meñ jaane ke hei, kaahe ki Parmeshwar ulog ke sab dekhaais raha. 20 Parmeshwar ke bheetri sakti aur swabhaao nai dekhaay hei. Lekin rachna se pahile, Parmeshwar i sab dekhaais ki u jon banaais hei u sab keisan hei. Yahi kaaran ulog ke koi bahaana nai hei. 21 Ulog Parmeshwar ke baare meñ jaane hei, lekin fir bhi uske naa to aadar sammaan kare hei aur naa hee dhanbaad de hei. Ulog ke soch samajh bekaar hei, aur u sab ke bina kaam ke dimaag bhi añdhera meñ rahe hei. 22 Ulog daawa kare hei ki u sab ke lage dimaag hei, lekin ulog to bekaar hei. 23 Ulog anant Parmeshwar ke puuja nai kare hei. Badle meñ, ulog muurti ke puuja kare hei, weisan muurti ke jon admi ke rakam dekhaay hei lekin hardam nai rahe sake, aur jon jaanwar aur chiṛia aur reñge waala jaanwar ke rakam hoy hei. 24 Aur tab Parmeshwar ilog ke aapan aapan rasta jaay de hei. Ulog jon cheej maañge hei wahi kare hei, aur ulog ke saṛa bichaar ulog se saṛa saṛa kaam aapan deñhi se karwaay hei. 25 Ulog Parmeshwar ke sachchaai ke badle jhuuṭ ke apnaain, aur Parmeshwar ke badle meñ jon cheej ke u banaais uske puuja karin, naa ki khud Parmeshwar ke, jon ke mahima hardam rahi. Aameen. 26 Yahi kaaran Parmeshwar ulog ke neech kaam kare ke waaste chhoṛ dees hei. Aurat log admi se rista nai rakkhe maañge, aur ek dusra ke saathe u kaam kare hei jon naichral nai hei. 27 Yahi rakam admi log bhi ek dusra se bartaao kare hei. U log aurat ke sañghe rishta nai rakkhe maañge hei lekin admi, admi ke sañghe rishta rakkhe hei. U log ek dusra ke sañghe gira kaam pe utar aay hei, aur kaa hoy hei ki ulog ke aapan i kaam ke saja mile hei. 28 Aur jab ki ilog Parmeshwar ke baare meñ nai soche maañge hei, tab Parmeshwar bhi ulog ke dimaag bekaar kar dees hei. Yahi kaaran u sab kharaab kharaab kaam kare hei. 29 U sab dusṭ, kapṭi aur laalchi hei, aur kharaab se kharaab kaam jeise hatya, jhagṛa, jhuuṭ bolna, aur chhal kapaṭ se bhar gain hei. 30 Ulog ek dusra ke buraai kare hei, aur Parmeshwar se jaran kare hei. Ulog ghamanḍ kare hei, apne aap ke baṛaai kare hei, jid kare hei, aur hardam soche hei ki kon rakam se kharaab kaam kare sake. Eisan log aapan maiya bappa ke aadar nai kare hei. 31 Ulog bekaar hei, biswaas kare laaik nai hei, aur dusra log pe daya nai kare hei. 32 U log jaane hei ki Parmeshwar bataais raha ki jon koi bhi i rakam kaam kare hei, uske mar jaay ke chaahi. Lekin fir bhi ulog eisane kaam karte jaay hei, aur dusra log se bhi bataay ki eisehiyeñ karo.

Raom 2

1 Tum meñ se koi koi dusra pe dos lagaay hei ki u ulṭa kaam kare hei. Lekin iske tumme koi bahaana nai hei. Jab tum dusra pe dos lagaata hei, tab tum khud apne aap ke dosi banaata hei, kaahe ki tum apne aap wahi kaam karta hei. 2 Ham sab janta hei ki Parmeshwar raaiṭ hei jab u i rakam kaam kare waala pe nyaay kare hei. 3 Kaa tum sachche ke sochta hei ki Parmeshwar tumme saja nai dei, jab tum wahi log ke rakam kaam karta hei jiske tum dosi maanta hei? 4 Tum Parmeshwar ke achchhaai aur uske sahe ke taagat ke kuchh nai samajhta, aur i bhi nai janta ki u ketna maañge hei ki u tumhaar sañghe rahe. Kaa tum nai janta ki Parmeshwar i kaaran tumme sahe hei ki u maañge hei ki tum uske bagal ghuum jaao? 5 Lekin tum jiddi hei aur uske bagal jaay nai mañgta hei. Yahi kaaran tum aapan waaste achchha nai karta hei, u din jab u dekhaai ki u ketna gussa hei, aur dunia ke sañghe nyaay kari. 6 Parmeshwar sab log ke uske kaam ke mutaabik inaam dei. 7 Parmeshwar ulog ke anant jeewan dei, jon dheeraj se achchha kaam karis hei ki jisse u sab ke mahima, aadar aur hardam ke waaste laaif mile. 8 Lekin Parmeshwar i bhi dekhaai, ki jon khali aapan baare meñ soche hei, aur sachchaai ke nai maane hei, aur kharaab kaam kare hei, ulog ke sañghe u ketna naraaj aur gussa hei. 9 Jon sab kharaab admi hei, ulog ke museebat aur dukh se saja mili, chaahe u Yahuudi hei ya geir Yahuudi. 10 Lekin jon koi bhi achchha kaam karis hei u sab ke, mahima aur aadar sammaan aur saanti ke inaam mili, chaahe u Yahuudi hoy ya geir Yahuudi. 11 Parmeshwar koi ke pach nai lewe hei! 12 Ulog jon Parmeshwar ke kaanuun nai jaane hei, aur kharaab kaam karin hei, ulog ke bhi uske waaste saja mili. 13 Parmeshwar ulog ke apnaay hei jon uske kaanuun ke maane hei, ulog ke nai jon khali sune hei. 14 Koi koi to apne se kaanuun ke aagya ke maan le hei, chaahe ulog ke paas kaanuun hoy ya nai. 15 I yahi dekhaay hei ki bura bhala ke gyaan, ulog ke khaatir ulog ke dil meñ likhaan kaanuun ke rakam hei. Aur i hamme yahi dekhaai ki hamme maafi mila hei ki saja mila hei. 16 Jab Parmeshwar, Yeeshu Maseeh ke chunis hei ki, sab ke dimaag ke chhupa baat ke parkhe, jeise hamaar sandes bataay hei. 17 Koi koi apne aap ke Yahuudi bolaay hei. Tum kaanuun pe bharosa karta hei aur Parmeshwar meñ ghamanḍ karta hei. 18 Baaibal paṛhe se tum seekhta hei ki tumme keise rahe ke hei, aur tum i jaan leta hei ki kon cheej raaiṭ hei. 19 Tum apne aap pe bharosa kar leta hei ki tum añdha ke rasta dekhaay waala hei, aur ulog ke waaste laaiṭ hei jon añdhiyaar meñ hei. 20 Aur jab ke Parmeshwar ke kaanuun meñ buddhi aur sachchaai hei, tab tum sochta hei ki tum beokuuf ke samjhaay lega aur laṛkan ke bhi sikhaay lega. 21 Lekin keise tum dusra ke sikhaayga, jab tum apne nai seekhe saka? Tum to sikhaata hei ki chori ṭheek nai hei. Kaa tum apne chori nai karta? 22 Tum bolta hei ki saadi byaah ke sachchaai se nibhaao. Lekin kaa tum khud aapan saadi ke achchha se nibhaaya? Tum muurti se ghinn rakhta hei, fir bhi tum Mandir ke luuṭta hei. 23 Tum Parmeshwar ke kaanuun pe ghamanḍ karta hei, lekin uspe chalta nai hei aur Parmeshwar ke kaanuun pe saram laata hei. 24 Baaibal hamme bataay hei, “Tumhaar kaaran, aur jaati ke log Parmeshwar ke naam ke ninda kare hei.” 25 Agar tum kaanuun ke rasta pe chalta hei to khatna ṭheek hei. Lekin, jab tum kaanuun ke nai maanta, to tum usse bhi kharaab hei jiske khatna nai bhais hei. 26 Yahi kaaran, agar tum kaanuun ke maanega, to otna achchha hei jetna ulog hei jon ke khatna bhais hei. 27 To jon koi bhi kaanuun ke maane hei, chaahe uske khatna bhais hei ya nai, u kasuurwaar hei, kaahe ke tumhaar khatna bhi bhais hei aur tumhaar paas kaanuun bhi hei, lekin tum kaanuun ke nai maanta hei. 28 Iske matlab i nai ki tum Yahuudi ke rakam rahta hei aur tumhaar khatna bhi bhais hei, to tum sachche ke Yahuudi hei. 29 Sachcha Yahuudi to wahi hei jon kaanuun ke maane hei. Sachcha khatna to wahi hei jon tumhaar dil ke gahraai se hoy hei, eisan kuchh nai ki u khali tumhaar deñhi se hoy hei. Aur iske chhoṛ ke, tumhaar baṛaai Parmeshwar ke bagal se hoy ke chaahi naa ki admi ke bagal se.”

Raom 3

1 Yahuudi hoy se kaa mile hei? Khatna kare se bhi kaa faayda? 2 Bahut rakam se achchha hoy sake hei! Sab se pahile, Parmeshwar ke samaachaar Yahuudi log ke dewa gais raha. 3 I sach hei ki usman se kaafi log vachan pe biswaas nai karin raha. Iske matlab to i nai ki Parmeshwar pe bharosa nai kara jaay sake hei, kaahe ki ulog ke lage biswaas nai hei. 4 Nai! I nai hoy sake hei! Parmeshwar sachche bole hei, aur baaki sab log jhuuṭa hei. Parmeshwar ke baare meñ vachan bole hei, “Tumhaar sab baat ke sachche maana jaai, aur koṭ meñ tum jeet jaayga.” 5 Agar hamaar kharaab kaam i dekhaay sake hei ki Parmeshwar ketna sachcha hei, to ham aur kaa bole sakta hei? Kaa Parmeshwar ke khaatir i galti hei ki u gussaay aur hamme saja de? I to fuulish baat bhais. 6 Lekin hamaar jawaab hei “Nai” Kaahe ki Parmeshwar dunia ke nyaay keise kari? 7 Lekin agar tumhaar jhuuṭ Parmeshwar ke sach aur mahima saabit kare hei, to tum i puuchhega ki kaahe ke fir bhi Parmeshwar tumme paapi bole hei. 8 Tum tab bole sakta hei, “Aao ham kuchh kharaab kare, ki jisse kuchh achchha usse nikre!” Koi koi to yahi bole hei ki ham yahi bolta hei. Lekin Parmeshwar raaiṭ hei aur wahi rakam se saja de hei. 9 Haañ tab, kaa Yahuudi log geir Yahuudi log se achchha hei? Nai, bilkul nai! Yahuudi aur geir Yahuudi duuno aapan paap meñ jie hei jeise ham pahile bhi bataaya raha. 10 Vachan hamme bataay hei, “Koi bhi dharmi nai hei, 11 Usman se ek bhi nai samjhe hei aur naa to Parmeshwar ke khoje hei. 12 U sab Parmeshwar se duur chala gain hei aur u sab ke koi daam nai hei. koi ek bhi nai hei jon raaiṭ kaam kare hei. 13 Ulog ke baat i rakam hei jeisan ek khula kabar, aur ulog ke jeebh khali jhuuṭ bole ke khaatir ṭheek hei. Ek ek baat etna jahar se bhara hei ek saañp ke jahar ke rakam, 14 aur ulog kaṛua saraap ke chhoṛ ke aur kuchh nai bole hei. 15 I sab log bahut jaldi maare peeṭe ke khaatir dauṛ paṛe hei 16 Aur jahañ bhi ilog jaay hei, huañ pe barbaadi chhoṛ de hei aur sab cheej naas kar de hei. 17 Ilog nai jaane hei ki keise saanti se raha jaay hei. 18 Ilog to Parmeshwar se bhi nai ḍare hei.” 19 Ab ham jaan gaya hei ki kaanuun wahi ke hei jon kaanuun ke mutaabik rahe hei. Kaanuun i sab bole hei ki jisse koi bahaana nai banaay sake aur Parmeshwar bhi i nai bole sake ki puura dunia dosi hei. 20 Parmeshwar yahi kaaran sab ke nai apnaay hei ki u khali kaanuun ke paalan kare hei. Nai, bilkul nai! Kaanuun eise kare hei ki hamaar paap ke hamme janwaay de hei. 21 Ab ham dekhe sakta hei ki Parmeshwar hamme keise apnaay hei. Maozas ke kaanuun, aur dusra nabi ke kaanuun bhi hamme yahi sab bataay hei ki keise rahe ke chaahi. 22 Parmeshwar sab ke ekke rakam dekhe hei. U sab ke apnaay hei kaahe ki ulog Prabhu Yeeshu Krisṭ pe biswaas kare hei. 23 Ham sab paap kara hei aur Parmeshwar ke mahima se duur hoy gaya. 24 Lekin fir bhi Parmeshwar hamme weise maane hei jiske hakdaar ham nai hei, aur Yeeshu Krisṭ ke dwaara hamme apnaay hei aur hamaar paap se chhuṭkaara dewaay hei. 25 Parmeshwar, Krisṭ ke bhejis ki jisse u hamaar khaatir balidaan hoy. Yeeshu Maseeh aapan khuun hamme bheñṭ karis ki jisse biswaas se ham Parmeshwar ke lage aay saki. Parmeshwar i sab i kaaran karis ki u ham sab ke dekhaay sake ki hardam se u ham paapi log ke maafi dees aur hamaar sañghe dheeraj rakkhis. Aur i bhi dekhaay hei ki Parmeshwar raaiṭ hei jab u Yeeshu ke biswaasi log ke apnaay hei. 27 Ab aur kuchh baaki nai hei ki ham uspe ghamanḍ kari. Kuchh bhi nai! Is ke kaaran kaa hei? Kaa yahi ki ham kaanuun ke maanta hei? Nai, lekin i hoy sake hei ki ham uspe biswaas karta hei. 28 Ham i dekhta hei ki ulog ke Parmeshwar apnaay hei kaahe ki ulog uspe biswaas kare hei, i kaaran nai ki ulog kaanuun ke maane hei. 29 Kaa Parmeshwar khali Yahuudi log ke hei? Kaa u geir Yahuudi log ke nai hei? Haañ u sab ke Parmeshwar hei! 30 Dunia meñ khali ekke Parmeshwar hei, aur u Yahuudi aur geir Yahuudi sab ke apnaay hei, aur u bhi khali u sab ke biswaas ke kaaran. 31 Kaa ham aapan biswaas se kaanuun ke barbaad kar dei? Nai bilkul nai! Ham sab uske aur majbuut banaata hei.

Raom 4

1 To ab ham aapan baap daada Abraham ke baare meñ kaa bole sakta hei? 2 Agar Parmeshwar uske, uske kaam ke khaatir apnaais, tab u ghamanḍ karta, lekin Parmeshwar ke aage nai. 3 Vachan bole hei, “Parmeshwar Abraham ke apnaais kaahe ke uske Parmeshwar pe biswaas karis raha.” 4 Kaam kare waala ke talab mile hei, inaam nai. Ulog to kaam kar ke kamaay hei. 5 Lekin tum kuchh karega aur Parmeshwar se bolega ki u tumme apnaay to i nai chali. Parmeshwar paapi log ke apnaay hei kaahe ki ulog Parmeshwar pe biswaas kare hei. 6 Baaibal meñ Ḍeiviḍ u aasheesh ke baat kare hei jon ulog ke mile hei jiske Parmeshwar apnaay hei, chaahe ulog kuchh bhi nai kare ki ulog ke mile ke chaahi. 7 “Parmeshwar u sab ke aasheesh de hei jiske paap maaf hoy jaay hei aur jiske kharaab kaam bhulaay dewa jaay hei. 8 Parmeshwar ulog ke aasheesh de hei jiske paap uske buk se miṭ jaay hei.” 9 To kaa i sab aasheesh ulog ke khaatir hei jiske khatna bhais hei ya ulog ke khaatir hei jiske khatna nai bhais hei? Baaibal bole hei ki Parmeshwar Abraham ke apnaais, kaahe ki Abraham uske biswaas karat raha. 10 Lekin i sab kab bhais? Kaa i Abraham ke khatna se pahile ya baad meñ bhais raha? Jaruur khatna se pahile. 11 Abraham apne aap ke i kaaran khatna karaais ki jisse u dekhaay sake ki Parmeshwar uske biswaas ke kaaran khatna se pahile uske apnaay lees raha. Ab to Abraham u sab ke baap ban gais hei jon koi ke Parmeshwar uske biswaas ke kaaran apnaay hei, chaahe uske khatna hoy hei ya nai. 12 Aur Abraham u sab ke baap hei jon ke khatna bhi bhais hei aur Parmeshwar meñ biswaas bhi kare hei, jeise khatna se pahile karis raha. 13 Parmeshwar, Abraham aur uske ḍisenḍañṭ se waada karis raha ki puura dunia ulog ke de dei. I waada i kaaran nai bhais raha ki u kaanuun ke paalan karis raha, lekin uske biswaas jisse Parmeshwar uske apnaais raha. 14 Agar Abraham aur uske ḍisenḍañṭ jon i kaanuun ke maanis raha, se i waada kara gais raha, to biswaas meñ kuchh matlab nai, aur i waada bekaar rahi. 15 Parmeshwar gussaay jaay hei jab uske kaanuun ke tuuṛa jaay hei. Lekin jab kaanuun hee nai, to uske keise tuuṛa jaay sake hei? 16 Sab cheej wahi biswaas pe ruka hei, ki jisse Parmeshwar ke waada uske daya se jaruur mili. I waada khali Abraham ke waaris jiske lage kaanuun hei uske khaatir khali nai hei. I to u sab ke khaatir hei jon Abraham ke waaris hei, kaahe ki ulog ke paas wahi rakam biswaas hei aur Abraham ham sab ke baap hei. 17 Jeise vachan meñ likhaan hei ki Abraham bahut jaati ke Pita bani. I promis Abraham se kara gais raha, kaahe ki u biswaas rakkhat raha, u Parmeshwar se, jon nawa cheej banaay hei aur jon mar jaay hei uske jinda kar de hei. 18 Parmeshwar waada karis raha ki Abraham ke bahut se waaris hoi. Jab Abraham bahut niraas raha, fir bhi u Parmeshwar pe biswaas rakkhat raha yahi khaatir u bahut se jaati ke Pita banis. 19 Abraham ke biswaas kabhi kamjor nai bhais, u ṭaaim bhi nai jab u ek sao saal ke hoy waala raha. U jaanat raha ki u mare waala hei, aur uske aurat ke bhi bachcha nai hoi. 20 Lekin Abraham kabhi nai Parmeshwar se sawaal karis ya uske biswaas ṭuuṭis. Uske biswaas uske aur majbuut banaais, aur u i biswaas ke mahima Parmeshwar ke dees. 21 Abraham ke biswaas raha ki Parmeshwar jon waada kare hei, uske puura kare hei. 22 Yahi kaaran Parmeshwar uske apnaais, 23 wahi rakam jeise ham Baaibal meñ paṛhta hei. Lekin i sab khali Abraham ke khaatir nai likhaan raha. 24 U sab ham log ke khaatir bhi likha gais raha, kaahe ki agar ham bhi biswaas karega to Parmeshwar hamme bhi apnaai, wahi rakam jeise u Yeeshu Maseeh ke jinda karis raha. 25 Parmeshwar hamme Yeeshu Maseeh dees raha ki jisse u hamaar waaste mare sake, aur u uske jeewan dees, ki jisse Parmeshwar ham sab ke apnaay sake.

Raom 5

1 Biswaas se hamme Parmeshwar apnaay hei. Aur ab Prabhu Yeeshu Maseeh ke jariye hamaar mel Parmeshwar se hoy hei. 2 Yeeshu, biswaas ke kaaran hamme Parmeshwar ke mahima meñ laais hei, aur ab ham wahiñ rahta hei. Ab ham khusi se hei, aur Parmeshwar ke mahima uske sañghe baaṭega. 3 Lekin etna kaafi nai hei! Ham khusi se u sab sankaṭ sahega jon hamaar saamne aai, kaahe ki ham jaanta hei ki museebat se hamaar sahe ke taagat baṛhe hei. 4 Sahe ke taagat hee hamaar swabhaao banaay hei aur hamme aasha aur himmat de hei. 5 I aasha hamme kabhi nai kamjor banaay saki. I sab i kaaran hoy hei kaahe ki Parmeshwar hamme Pawitr Aatma jon uske bagal se hamaar waaste ek daan hei, dees hei. 6 Prabhu Yeeshu hamaar waaste tab maris jab ham paapi aur besahaara raha. 7 Koi bhi, ek imaandaar admi ke waaste mare nai maañgi, lekin saait koi bhala admi ke waaste mare ke khaatir taiyaar hoy jaai. 8 Lekin Parmeshwar hamme dekhaais ki u hamme ketna pyaar kare hei ki u Yeeshu Maseeh ke hamaar waaste mare dees, etna jaane pe bhi ki ham ketna paapi hei. 9 Lekin abhi aur hei! Parmeshwar hamme apnaais kaahe ki Yeeshu Maseeh aapan khuun ke bali chaṛhaais raha, aur ham Parmeshwar ke gussa se bhi bacha rahega. 10 Agar ham Parmeshwar ke dusman hei tab bhi, u ham se mel karis, kaahe ki uske laṛka hamaar waaste maris raha. Aur ab isse bhi baṛa mel milaap hei. Ab jab ham Parmeshwar ke dost hei, tab uske laṛka ke jeewan se ham log bachega. 11 Agar iske chhoṛ ke kuchh aur hei, hamme bahut khusi hei, kaahe ki Parmeshwar aapan laṛka Yeeshu Maseeh ke hamaar mel ke waaste bhejis raha. 12 Eiḍam paap karis raha, aur wahi paap dunia meñ maut laais. Ab sab koi paap kare hei, yahi kaaran sab koi mari. 13 Kaanuun ke aay se pahile dunia meñ paap raha. Lekin paap ke baare meñ likha nai gais raha, kaahe ki tab kaanuun nai raha. 14 Fir bhi maut Eiḍam se leke Maozas tak ke nai chhoṛis. I eise bhais kaahe ke, aur sab log Parmeshwar ke saamne apraadh nai karin jeise ki Eiḍam karis raha. Kuchh rakam se Eiḍam, Yeeshu ke rakam raha jon baad meñ aais. 15 Lekin Parmeshwar ham log ke jon cheej dees hei, u Eiḍam ke paap se dusra rakam raha. Uske ek paap ke kaaran bahut log maut paain. Aur is se bhi baṛh ke, khali Yeeshu akele Parmeshwar ke daya ke bardaan bahut se log tak laais. 16 Eiḍam ke paap aur Parmeshwar ke bardaan meñ bahut farka hei. Wahi ek paap, saja laais. Lekin Parmeshwar ke bardaan hamme i saabit karis ki u hamme apnaais hei, jab ki ham bhi bahut dafe paap kara hei. 17 Maut raaja ke rakam raaj karis kaahe ki Eiḍam paap karis raha. Lekin ham iske tulna usse nai kare sakta jon Yeeshu Maseeh karis hei. Parmeshwar ham pe bahut daya karis hei, aur Yeeshu ke kaaran hamme apnaais hei. Aur ham jiega aur raaja ke rakam raaj karega. 18 Sab koi ke saja mile ke raha, kaahe ki Eiḍam paap karis raha. Lekin jon achchha kaam Yeeshu karis hei, uske kaaran Parmeshwar hamme apnaay hei aur jeewan ke bardaan de hei. 19 Eiḍam, Parmeshwar ke saamne apraadh karis aur bahut ke bhi paapi banaais. Lekin Yeeshu uske baat maanis aur ketna log ke madat karis ki Parmeshwar u sab ke apnaay. 20 Kaanuun aais, ki jisse paap ke taagat dekha jaay sake. Aur jahañ paap taagat waala raha, tab Parmeshwar ke daya usse bhi jaada taagat waala raha. 21 Paap, maut ke bal pe raaj karis. Lekin Parmeshwar ke daya ab bhi raaj kare hei, aur Parmeshwar hamme Yeeshu Maseeh ke kaaran apnaais. Iske matlab i bhais ki hamme anant jeewan mili.

Raom 6

1 Ham kaa boli? Kaa ham paap karte rahi, ki jisse Parmeshwar ke daya aur baṛhe? 2 Nai, hamme i nai kare ke chaahi! Agar ham paap ke khaatir mar gaya hei, to aur paap keise ham kare sakta hei? 3 Kaa tum nai janta ki ham baptisma leke Yeeshu ke sañghe hoy gaya hei, to kaa ham uske maut meñ sañghe nai hei? 4 Jab ham baptisma lia raha, tab ham Yeeshu ke sañghe mar ke dafnaay dewa gay raha. Ham baptisma lia raha, ki jisse hamme nawa laaif mile, wahi rakam jeise Yeeshu, Parmeshwar ke mahima se mar ke jinda hoy gais. 5 Agar ham baptisma leke Yeeshu ke maut ke baaṭ leta hei, to ham bhi uske sañghe jinda hoy jaayga. 6 Ham i bhi janta hei ki hamaar rakam admi log Yeeshu ke sañghe kros pe chaṛhaay dewa gain raha. I sab i kaaran bhais raha ki jisse, hamaar paapi deñhi paap ke gulaam nai rahe paay. 7 Ham janta hei ki jon mar jaay hei u paap se chhuṭkaara paay le hei. 8 Jeise ham Maseeh ke sañghe mara hei, weisaiyeñ hamaar biswaas hei ki ham uske sañghe jiega. 9 Ham janta hei ki maut ab Yeeshu ke uppar hak nai jamaay sake hei. U mar gais raha aur fir se jinda kara gais, aur ab u kabhi nai mari. 10 Jab Yeeshu maris raha, tab u paap ke khaatir ekke dafe hardam ke waaste maris raha. Lekin ab to u jinda hei, aur u khali Parmeshwar ke khaatir jie hei. 11 Yahi rakam tum bhi apne aap ke bhi paap meñ mara samjho. Lekin Yeeshu Maseeh tumme laaif dees hei, aur Parmeshwar ke khaatir jio. 12 Paap ke aapan deñhi meñ raaj nai kaaran deo. Aakhir, tum ek roj marega, to uske maañg pe kabhi nai chalo. 13 Aur aapan deñhi ke koi bhi hissa ke paap ke gulaam nai bane deo. Apne aap ke Parmeshwar ke de deo, ulog ke rakam jon mare se jinda hoy gain hei. Aapan ek ek hissa Parmeshwar ke gulaam banaao, ki jisse u khusi hoy. 14 Paap ke aapan uppar raaj nai karan deo, kaahe ki tum Parmeshwar ke daya se chalta hei, kaanuun se nai. 15 I sab ke matlab kaa hei? Kaa hamme paap se chhuṭṭi mil gais hei, i kaaran ki Parmeshwar ke daya ham pe raaj kare hei, aur kaanuun nai? Bilkul nai! 16 Kaa tum nai janta ki tum uske gulaam hei jiske bole pe chalta hei? Tum paap ke gulaam hoy ke mar jaay sakta hei, aur tum Parmeshwar ke baat maane waala gulaam bhi hoy sakta hei aur tumme u apnaay lei. 17 Tum paap ke gulaam raha. Lekin ham Parmeshwar ke dhanbaad deta hei ki ab tum aapan dil se u ṭeeching, jon ham tumme dia hei, uske maana. 18 Ab tum paap se free hei aur Parmeshwar ke gulaam hei, jon uske khusi kare hei. 19 Ham i hardam hoy waala baat tumme bataata hei, kaahe ki tum ab bhi kamjor hei. Tum aapan deñhi ke hissa ke kharaab bichaar ke gulaam banaay deta raha. Lekin ab tum ek ek hissa ke Parmeshwar ke de dega, ki jisse tum puura ke puura uske hoy jaayga. 20 Jab tum paap ke gulaam raha, tab tumme Parmeshwar ke khusi nai rakkhe ke raha. 21 Lekin u sab kaam se tumme kaa achchha mila? Tumme to khali saram lagat raha, aur tum maut ke taraf jaat raha. 22 Ab tum paap se free hei, aur Parmeshwar ke gulaam hei. Yahi tumme pawitr banaai aur anant jeewan ke bagal le jaai. 23 Maut se paap ke karja utre hei. Lekin Parmeshwar ke bardaan, Yeeshu Maseeh ke bagal se anant jeewan hei

Raom 7

1 He dosto, tum kaanuun ke baare meñ etna samajhta hei aur janta hei ki jab tak koi jinda hei tab tak uske uppar kaanuun ke adhikaar rahe sake hei. 2 Jeise ki, kaanuun bole hei ki jab tak ek admi jinda hei, tab tak uske aurat uske sañghe rahi. Lekin jab uske admi mar jaay hei, tab aurat free hoy jaay hei. 3 Aur tab u fir se saadi kare sake hei. Lekin, agar uske admi jinda hei aur u dusra admi ke sañghe chali jaay hei to u badchalan aurat kahaai. 4 Yahi rakam tumhaar sañghe bhi hei, hamaar bhaiya log. Jahañ tak kaanuun ke sawaal hei, tum mar gaya hei aur Prabhu Yeeshu Maseeh ke deñhi ke hissa ban gaya hei. Tum Maseeh, jon jinda hoy gais hei, uske lage jaay ke waaste free hei, ki jisse tum sab Parmeshwar ke kaam kare sako. 5 Jab ham khali aapan baare meñ sochta hei, tab jon kaanuun hei u hamaar man meñ paap ke kharaab bichaar bhar de hei. Wahi kaaran ham log ke deñhi ke ek ek hissa ke gulaam banaay lees aur maut ke kaabil banaay dees hei. 6 Lekin ab ham kaanuun se free hei, kaahe ki ham sab to mara ke rakam hei, aur u hamaar uppar raaj nai kare sake hei. Ab ham Pawitr Aatma ke maan ke nawa rakam se Parmeshwar ke sewa kare sakta hei, nai ki puraana rakam jon kaanuun meñ likhaan hei aur uske maane ke raha. 7 Kaa ham i bole sakta hei ki kaanuun paapi hei? Kabhi nai! Lekin agar kaanuun nai rahta, to ham nai jaane sakta ki paap keisan hei. Udaaharan ke taur pe agar kaanuun ham se nai bole hei, “U sab cheej ke nai maañgo, jon koi aur ke hei,” to ham nai jaan paata ki chaahat kaa hei. 8 U paap hee raha jon ke hukum se hamaar man meñ rakam rakam ke chaahat peida bhais. Kaanuun agar nai rahe, to paap mar gais hei. 9 Kaanuun jaane se pahile, ham jinda raha. Lekin jeise ham aagya suna, paap jinda hoy gais, aur ham mar gaya. Wahi aagya jon se hamme jeewan milta, wahi hamaar maut laais. 11 Paap yahi aagya leke hamme bahakaais, aur wahi ke kaaran ham mar gaya. 12 Fir bhi kaanuun aur uske aagya pawitr hei, raaiṭ hei aur achchha hei. 13 Kaa ham i bolta hei ki kuchh achchha hamme maaris raha? Kabhi nai! I paap raha, jon kuchh achchha cheej se hamme maaris. Ab ham dekhe sakta hei ki paap ketna bhayaanak aur kharaab hei. 14 Ham janta hei ki kaanuun aatmik hei. Lekin ham to manush hei aur paap ke gulaam ban ke bik gaya hei. 15 Yahi kaaran ham nai janta ki kaahe ke ham i rakam karta hei. Ham nai janta ki kaa raaiṭ hei. Ham wahi karta hei jon se ham haiṭ karta hei. 16 Hiañ tak ki ham nai janta ki kaa raaiṭ hei, lekin ham i to samajhe sakta hei ki kaanuun achchha hei. 17 Yahi kaaran ham u nai hei, jon paap kare hei. U paap jon hamaar bhittar rahe hei, wahi kare hei. 18 Ham i janta hei ki hamaar selfish ichchha, hamme achchha kaam nai karan dei. Hiañ tak ki agar ham achchha kaam bhi kare maañgega, to ham nai kare sakega. 19 Aur i jaanat rahe pe bhi ki hamme achchha kaam kare ke hei, ham kharaab kaam kar deta hei. 20 Aur agar ham u kaam nai kari jon ham janta hei ki raaiṭ nai hei, to ham u nai hei jon kharaab kaam kare hei. Jon paap hamaar bhittar ghar banaay lees hei wahi i sab kaam kare hei. 21 Kaanuun hamme dekhaay hei ki ham meñ kuchh hei jon hamme raaiṭ kaam kare se roke hei. 22 Ham aapan puura dil se Parmeshwar ke kaanuun ke maanta hei. 23 Lekin hamaar ek ek hissa meñ kuchh eise hei jon hamaar dimaag se laṛe hei, aur hamme paap ke keidi banaay le hei, aur wahi hamme sab kuchh kare pe majbuur kare hei. 24 Ham ketna abhaaga admi hei! Hamme i deñhi se kon bachaai, jon mare waala hei? 25 Parmeshwar ke dhann hei! Yeeshu Maseeh hee hamme bachaai. Yahi kaaran ham dilo dimaag se Parmeshwar ke sewa karta hei, lekin dusra bagal hamaar selfish ichchha hamme paap ke kaanuun ke sewa karaay hei.

Raom 8

1 Agar tum Maseeh meñ hei, to tumme saja nai mili. 2 Pawitr Aatma tumme u jeewan dei jon Yeeshu Maseeh ke bagal se aay hei, aur tumme tumhaar paap aur maut se mukti karaay dei. 3 Maozas ke kaanuun i nai kare sake hei, kaahe ki hamaar selfish ichchha kaanuun ke kamjor banaay de hei. Lekin Parmeshwar tumme free kar dees hei jab u aapan laṛka ke bhejis ki u ham paapi log ke rakam rahe aur hamaar paap ke waaste balidaan hoy. Parmeshwar, Yeeshu ke deñhi se paap ke naas karis. 4 U i sab i khaatir karis ki jisse ham wahi kari jon kaanuun hamme Aatma se bataay hei, aapan selfish ichchha se nai. 5 Jon log aapan ichchha pe chale hei, ulog khali aapan baare meñ soche hei. Lekin jon log Pawitr Aatma ke bole pe jiye hei, u sab aatmik cheej ke baare meñ soche hei. 6 Agar hamaar dimaag hamaar ichchha waala baat maane hei, to ham jaruur marega. Lekin agar hamaar dimaag Aatma ke bal pe chale hei, to hamme jeewan aur saanti mili. 7 Ham log ke ichchha, Parmeshwar ke agaiñsṭ hardam hoy jaay hei, kaahe ki u Parmeshwar ke baat pe chale nai sake hei. 8 Agar ham aapan ichchha pe chalta hei, to ham Parmeshwar ke khusi nai rakkhe sakta hei. 9 Tum aapan ichchha se raaj nai kare sakta hei, lekin Parmeshwar ke Aatma se, jon tumhaar bhittar rahe hei. Jon log ke paas Yeeshu ke Aatma nai hei, ulog Yeeshu ke nai hoy sake hei. 10 Prabhu Yeeshu tum meñ rahe hei. Tum jinda hei kaahe ke Parmeshwar tumme apnaais hei, jab ki tumhaar paap ke kaaran tumhaar deñhi ke mare ke hei. 11 Fir bhi Parmeshwar, Yeeshu Maseeh ke jinda karis! Parmeshwar ke Aatma tum meñ rahe hei, aur u tumme Aatma ke bal se jinda kari. 12 E hamaar dost log, ham jon cheej mañgta hei uske waaste nai jinda rahe ke hei. 13 Agar eise hoi, to tum mar jaayga. Lekin tum fir bhi jinda rahe sakega agar Parmeshwar ke Aatma ke mutaabik, tum jon sab cheej mañgta hei, uske “Naa” bolega. 14 Khali wahi log jon Parmeshwar ke Aatma ke mutaabik chale hei, uske laṛkan hei. 15 Parmeshwar ke Aatma hamme u gulaam nai banaay hei, jon usse ḍare hei. Uske badle, ham uske laṛkan ban gaya hei aur ham uske “E Pita” bolaata hei. 16 Parmeshwar ke Aatma bataay hei ki ham uske laṛkan hei. 17 Uske Aatma hamme janaawe hei ki Krisṭ ke sañghe Parmeshwar hamme u sab dei jon u waada karis raha. Ham Krisṭ ke mahima bhi baaṭega, kaahe ke ham uske sañghe dukh bhi saha hei. 18 Ham sab janta hei ki abhi ham jon kuchh sahta hei, u mahima jon ham dekhega, uske milaan meñ kuchh nai hei. 19 Asal meñ sab cheej jon ke racha gais hei, i dekhe maañge hei Parmeshwar kab dekhaai ki uske laṛkan kon hei. 20 Abhi to krieishan (rachna) konfius hei, iske khaatir nai ki u konfius rahe maañge hei. Parmeshwar i aas meñ eise karis hei 21 ki krieishan naas hoy se bach jaay, aur u aapan laṛkan ke shaandaar mahima meñ bhaag le sake. 22 Ham to janta hei ki krieishan abhi bhi u peeṛa meñ kahraay hei, jon peeṛa ek aurat bachcha ke janam dewe ke ṭaaim sahe hei. 23 Aatma hamme biswaas karaay hei ki aage hamme kaa sahe ke hei. Lekin abhi to ham chuppe chuppe kahraata hei, jab ham waiṭ karta hei ki Parmeshwar hamme dekhaay ki ham uske laṛkan hei. 24 Yahi aasha hei jon hamme bachaay hei. Lekin agar hamme u mil jaay jiske ham aasha karta hei, tab u aasha nai hei. Kaahe ke jiske ham dekhe sakta hei, to uske kaahe ke aasha karte rahi? 25 Fir bhi, ham uske aasha karega, jon ham kabhi nai dekha hei, aur ṭaaim leke waiṭ karta hei. 26 Kuchh cheej meñ ham kamjor hei, lekin Aatma hiañ hei aur hamme madat kari. Jeise ki, jab ham preya kare nai janta hei, tab Aatma hamaar waaste eise preya kare hei ki uske nai bataay sakta. 27 Hamaar man meñ kon cheej hei, u sab Parmeshwar jaane hei. Aur jab Aatma Parmeshwar ke log ke waaste preya kare hei tab u i bhi jaan le hei ki Aatma ke man meñ kon cheej hei. 28 Ham janta hei ki jon log Parmeshwar se prem kare hei, uske waaste Parmeshwar bhalaai ke kaam kare hei. I wahi log hei jon ke Parmeshwar chunis hei. 29 Aur Parmeshwar hardam se jaanat raha ki uske chuna gay log kon kon hoi. U feisla karis ki ulog ke u aapan laṛkan ke rakam bane dei, ki jisse uske laṛka, sab laṛkan meñ aage hoi. 30 Parmeshwar u sab ke apnaais, jon ke chune ke feisla karis raha, aur u sab ke aapan mahima baaṭis. 31 Ham i sab baat ke baare meñ kaa boli? Agar Parmeshwar hamaar bagal hei, tab kaa koi hamaar agaiñsṭ hoy sake hei? 32 Parmeshwar aapan laṛka ke bhi nai chhoṛis, lekin ham log ke waaste uske bhi de dees. Agar Parmeshwar eise karis, to kaa u ham log ke sab cheej free meñ nai dei? 33 Parmeshwar ke chuna gay log pe kon dos lagaai, agar u boli ki u jon ke chunis hei, ulog ke apnaai? 34 Kaa koi ulog ke apraadhi maani? Nai! Krisṭ mar gais aur fir jinda hoy gais, aur abhi Parmeshwar ke raaiṭ saaiḍ meñ hei, aur hamaar waaste usse binti karte rahe hei. 35 Kaa koi cheej hamme Yeeshu Krisṭ ke prem se alag kare sake hei? Kaa dukh, sankaṭ, kharaab ṭaaim, bhuuk aur nañgaapan, khatra aur maut? 36 I ṭheek wahi rakam hei jeise Baaibal meñ likhaan hei, “Tumhaar waaste ham din bhar maut ke saamna karta hei. Ham log u bheṛa ke rakam hei jon ke maare ke waaste le jaawa jaay hei.” 37 I sab cheej meñ hamaar jeet sab se jaada bhais hei kaahe ke Yeeshu Maseeh ham se prem kare hei. 38 Hamme biswaas hei ki Parmeshwar ke prem se hamme koi nai alag kare sake hei, naa to jeewan ya maut, naa to swaragduut ya Aatma, naa to abhi ya aay waala ṭaaim, 39 aur naa to uppar ya nichche ke taagat. Eisan koi cheej nai banaawa gais hei jon hamme Parmeshwar ke prem se jon hamaar Prabhu Yeeshu Maseeh meñ hei, alag kare sake hei!

Raom 9

1 Ham Krisṭ ke pichchhe chale waala hei, aur Pawitr Aatma hamaar bhittar ke aatma ke gawaahi hei. To ham sachche bolta hei, jhuuṭṭe nai bolta hei, jab ham bataata hei 2 hamaar dil ṭuuṭ gais hei aur ham bahut dukhi hei. 3 Ham khusi se Parmeshwar ke saraap ke nichche rahe leta aur aapan log ke bhalaai ke waaste Maseeh se alag hoy jaata. 4 Ulog Israayel ke gharaana ke hei, aur Parmeshwar ke chuna log hei. Parmeshwar ulog ke aapan mahima dekhaais. U ulog se samjhaota karis aur aapan kaanuun dees. Mandir bhi wahi log ke hei, aur uske sañghe u waada bhi hei jon Parmeshwar ulog se karis raha. 5 Ulog ke u mahaan ensesṭas hei, jon Yeeshu Maseeh ke bhi baap daada rahin. Ham binti karta hei ki Parmeshwar, jon sab pe raaj kare hei, hardam khusi rahe. Aameen. 6 I nai bola jaay sake hei ki, Parmeshwar aapan waada tuuṛis. Hiañ tak ki Israayel ke sab log Parmeshwar ke sachcha log nai hei. 7 Aur haañ, jab Parmeshwar Abraham se waada karis raha, iske matlab u khali Aayzak jon Abraham ke ḍisenḍañṭ ke raha, wahi ke baare meñ karis raha. Parmeshwar khali Aayzak ke baare meñ baat karat raha, jab u Sarah se waada karis raha ki 9 “Agle saal yahi ṭaaim ham lauṭega, aur tab tak tumhaar lage ek bachcha rahi.” 10 I nai bhulaana ki Aayzak aur Rebeka ke juṛwa laṛkan ke sañghe kaa bhais raha. 11 Ulog ke peida hoy se pahile, jabki ulog kuchh kharaab nai karin raha, fir bhi Parmeshwar, Rebeka se bataay dees raha ki uske baṛa beṭa, chhoṭa beṭa ke sewa kari. Parmeshwar i baat i kaaran bolis raha ki u dekhaay sake ki Parmeshwar ke bagal se chune meñ uske karam ke dos nai hei. 13 Yahi kaaran Baaibal bole hei ki Parmeshwar, Jaykab ke, Esau se jaada laaik karat raha. 14 Kaa ham bolta hei ki Parmeshwar anyaay kare hei? Bilkul nai! 15 Parmeshwar, Maozas se bolis raha ki u jon ke maañge uspe daya kari aur taras khaai. 16 Tab sab kuchh Parmeshwar ke daya ke uppar hei, i nai ki log kon cheej maañge hei. 17 Baaibal meñ Parmeshwar, Ijipt ke Fero se bole hei, “Ham tumme raaja banaay dia hei, ki jisse ham aapan taagat dekhaay saki aur dunia ke sab log ke jayjaykaar paay saki.” 18 Sab kuchh Parmeshwar ke uppar hei, ki u kon cheej kare maañge hei, agar u maañge to sab log pe taras khaay sake hei, ya to ulog ke jiddi banaay sake hei. 19 Koi puuchhe sake hei, “Keise Parmeshwar hamme badnaam kare sake hei, jab u hamme wahi rakam kaam karaay hei, jeise u maañge hei.” 20 Lekin, hamaar dost log, ham puuchhta hei, “Tum kon hota hei, Parmeshwar se sawaal kare waala? Kaa maṭṭi ke ghaṛa banaay waala se puuchhe hei ki uske u rakam kaahe banaais hei? 21 Kaa ghaṛa banaay waala ke i hak nai hei ki u chaahe sundar pyaala banaay ya wahi maṭṭi se saadhaaran pyaala banaay?” 22 Parmeshwar aapan gussa dekhaay maañgis, aur aapan taagat ke istemaal ulog pe kare maañgis jon ke naas hoy ke raha. Lekin u dheeraj se ulog ke sahis. 23 U i sab i kaaran karis ki u dekhaay sake ki uske ketna mahima hei, jab u ulog pe taras khaay hei jon ke u chunis hei, ki jisse ulog uske mahima meñ bhaag le sake. 24 Chaahe ham Yahuudi hei ya geir Yahuudi, ham log uske chuna log meñ se hei. 25 Jeise Prabhu, Hosea meñ bolis hei, “Jab ki hamaar log hamaar nai rahin, ham ulog ke aapan banaayga. Ham ulog se prem se bartaao karega u sab jaat se jon ke kabhi prem nai mila hei. 26 Ek dafe ulog ke bataawa gais raha, ‘Tum hamaar log nai hei.’ Lekin wahi jagha pe ulog ke jinda Parmeshwar ke bachcha log bolaawa jaai.” 27 Aur Aayzaaya nabi, Israayel ke log ke baare meñ i bolis raha, “Israayel ke log etna jaada hei jon rakam samundar ke kinaare baalu chhitraan hei. Lekin jon thoṛa bacha hei wahi bachi. 28 Parmeshwar jaldi kari aur dharti pe jaruur se wahi kari jon ke chetaaoni dewa gais hei.” 29 Aayzaaya nabi i bhi bolis hei, “Agar bahut taagat waala Parmeshwar hamaar gharaana ke kuchh log ke nai chhoṛta, tab sab naas hoy gay hota ṭheek Sadom aur Gamora ke nagar ke rakam hota.” 30 I sab ke matlab kaa hei? Kaa yahi ki geir Yahuudi nai maañgat rahin ki Parmeshwar ulog ke apnaay? Lekin jab ulog ke pata laga ki agar ulog biswaas kari, tab u ulog ke apnaay lei. 31 Iske i matlab bhi hei ki Parmeshwar, Israayel ke log ke nai apnaais. Aur kaahe ke? U i kaaran ki ulog Parmeshwar pe biswaas se nai lekin kaanuun ke maan ke uske hoy maañgat rahin. Israayel ke log wahi patthar pe girin jon se ulog ke choṭ lagat raha. 33 Jeise Parmeshwar, Baaibal meñ bolis raha, “Dekho! ham Zion meñ ek patthar rakhta hei ki jon log usse ṭakraai, aur u sab giri. Lekin jon jon uspe biswaas kare hei, u kabhi niraas nai hoi.”

Raom 10

1 Pyaare dosto, Parmeshwar se hamaar bahut aasha aur preya hei, ki Israayel ke log ke waaste binti kari, ki ulog bachaawa jaay. 2 Ham janta hei ki ulog Parmeshwar se prem kare hei, lekin ulog samjhe nai hei, 3 ki keise ulog ke apnaawa jaai. Yahi kaaran ulog Parmeshwar pe biswaas nai kare hei, aur kaanuun ke paalan kar ke maañge hei ki Parmeshwar ulog ke apnaay. 4 Lekin Krisṭ u kaanuun ke ant kar dees, ki jisse jon koi bhi Parmeshwar pe biswaas kare hei, uske u apnaai. 5 Maozas bolis raha ki ek admi ke Parmeshwar apnaai jab u kaanuun ke maani. U i kaam tab karis, jab u likhis raha, “Agar tum jie mañgta hei, to tum u sab karo jon kaanuun hukum de hei.” 6 Lekin jon log ke biswaas se Parmeshwar ulog ke apnaay hei, ulog kabhi nai puuchhi, “Kon swarag jaay ke Yeeshu ke nichche laai?” 7 Ulog i bhi nai puuchhi, “Kon narak meñ jaay ke uske mara log meñ se jinda kara jaai ?” 8 Jon koi ke ulog ke biswaas ke khaatir apnaawa gais hei, ulog bole hei, “I vachan tumhaar otna nagichche hei, jetna tumhaar muh ya dil hei.” Aur i wahi biswaas ke sandes hei, jiske ham parchaar karta hei. 9 Agar tum biswaas se bolega, “Yeeshu, Prabhu hei,” aur agar tum aapan puura dil se biswaas karta hei ki Parmeshwar uske mara meñ se jiaais hei, to tum bachaawa jaayga. 10 Parmeshwar tumme apnaai aur bachaai, agar tum uske sachche ke biswaas karta hei aur dusra ke bhi bataata hei. 11 Baaibal bole hei ki jon ke lage biswaas hei, u niraas nai hoi, 12 chaahe u Yahuudi hei ya geir Yahuudi, kaahe ke Prabhu to ekke hei, aur jon uske bolaay hei, ulog ke waaste bahut dayaalu hei. 13 Jon koi bhi Prabhu ke pukaari, u bach jaai. 14 Keise Parmeshwar meñ log ke biswaas baṛhi, aur ulog usse boli ki ulog ke bachaao, agar ulog Parmeshwar ke baare meñ kabhi nai sunis? 15 Aur keise koi ulog se bataai agar Parmeshwar ulog ke nai bhejta? Baaibal bole hei ki agar koi parchaar kare aay, to khali uske goṛ dekhe meñ ketna sundar lage hei. 16 Fir bhi sab log vachan pe biswaas nai karin, jeise ki, Aayzaaya nabi puuchhis raha, “Prabhu, kaa koi biswaas karis, jon ham bola hei?” 17 Koi bhi bina Yeeshu ke vachan sune, biswaas nai paay sake hei. 18 Lekin, kaa ham bolta hei ki Israayel ke log nai sunin? Nai, i ham nai bolta! Baaibal bole hei, “Sab dunia meñ sandes bataawa gais. Aur dunia ke kona kona meñ iske baare meñ feilaawa gais hei.” 19 Kaa Israayel ke log nai samjhin? Maozas iske jawaab dees raha jab u bataais raha ki Parmeshwar kaa bolis raha, “Ham Israayel ke log meñ ulog ke waaste jaran peida karega jon ek jaat ke nai hei. Ham ulog meñ ulog ke khaatir gussa karwaayga jon ek baat bhi nai samjhe hei.” 20 Aayzaaya, bole ke ḍarat nai raha, ki Prabhu kaa bolis raha, “Ham ulog ke mila jon hamme nai khojat rahin. Ham ulog ke saamne aaya jon hamaar baare meñ nai puuchhat rahin.” 21 Aur Aayzaaya Israayel ke log ke baare meñ i bolis, “Din bhar Prabhu ulog ke lage pahuñche hei jon jiddi hei aur hukum nai maane maañge hei.”

Raom 11

1 Kaa ham bolta hei ki, Parmeshwar aapan log se muh moṛ lees hei? Bilkul nai! Kaahe ke ham bhi Israayeli hei, aur Abraham ke khaandaan ke hei jon Benjameen ke palwaar hei. 2 Parmeshwar jon ke chunis hei usse muh nai moṛis. Kaa tum nai janta ki Baaibal, Ilaayja ke baare meñ bole hei ki u Israayel ke log ke baare meñ chugli kare hei? 3 U bolis raha, ‘E Prabhu, ilog tumhaar nabi log ke maarin raha aur tumhaar bedi ke naas karin raha. Khali hamahi bacha hei, aur ilog hamme bhi maare maañge hei.” 4 Lekin Prabhu, Ilaayja se bolis, “Hamaar lage abhi bhi saat hajaar log hei, jon Baal ke aage weship nai karis hei.” 5 Abhi bhi wahi rakam hei. Parmeshwar Israayel ke log pe daya karis, aur kuchh abhi bhi uske pichchhe chale hei. 6 I Parmeshwar ke aaseem daya ke kaaran bhais, naa ki ulog ke kaaran jon kuchh karin raha. I nai hoy sakta agar Parmeshwar ke daya nai rahta. 7 Iske matlab i hei ki Israayel ke khali kuchh log ke u mila, jon u khojat rahin. Baaki sab jiddi rahin. 8 Jeise vachan meñ likhaan hei, “Parmeshwar ulog ke beokuuf banaais ki ulog ke aañkhi añdha hei, aur ulog ke kaan abhi tak bahira hei.” 9 Tab Ḍeiviḍ bolis, “Ulog ke khaana, ulog ke khaatir jaal meñ fasaay deo, ki jisse ulog gir paṛi aur ulog ke wahi mili jon ulog ke mile ke chaahi. 10 Ulog ke aañkhi pe paṭṭi baañdh deo! Ulog ke dekhe nai deo ulog ke peeṭhi baṛa bojha ke nichche jhukaay deo.” 11 Ham puuchhta hei ki kaa Israayel ke log i kaaran girin ki kabhi nai uṭhe saki? Bilkul nai! Kaahe ke ulog paap karin raha, wahi kaaran geir Yahuudi log ke mukti mila ki Israayel ke log meñ jaran peida hoy. 12 Lekin Israayel log ke paap aur bhuul dunia ke log ke madat karis, aur yahi kaaran geir Yahuudi log ke bhi aasheesh mili agar ulog Parmeshwar ke bagal puura ghuum jaai. 13 Ham, tum geir Yahuudi se baat karta hei, aur jab tak tumhaar waaste ham ek parchaarak hei, ham aapan kaam dil lagaay ke karega. 14 Saait yahi rakam ham aapan log meñ etna jaran bhaao peida kar dega, ki ulog bach jaai. 15 Jab Israayel Parmeshwar ke chhoṛ dees, tab aur log Parmeshwar ke dusman se dost meñ badal gain. Aur tab kaa hoi jab, ulog ke apnaawa jaai? I murda ke jinda hoy ke sawaal hoi! 16 Agar aaṭa ke pahila hissa Parmeshwar ke dewe se pawitr hoy hei, tab sab aaṭa pawitr hei. Agar ek peṛ ke jaṛ pawitr hei, to puura peṛ pawitr hei. 17 Tum geir Yahuudi, u jañgli oliv ke ḍaar ke rakam hei, jon ke usman joṛa gais jon oliv ke peṛ bowaan raha. Tum u ḍaar ke jagha le lia, jon peṛ se kaaṭ ke feñk dewa gais raha. Aur yahi kaaran tum aasheesh ke maja leta hei, jon bowaan peṛ ke khaatir raha. 18 Lekin tum i nai samajh lena ki tum u ḍaar jon ke kaaṭ ke feñk dewa gais hei, usse achchha hei. Yaad rakhna, tum u peṛ ke jaṛ ke nai sambhaala hei. U jaṛ hei jon tumme sambhaale hei. 19 Saait tum samajhta hei ki u ḍaar ke kaaṭa gais raha ki jisse tumme uske jagha rakha jaay. 20 U raaiṭ baat hei. Lekin ulog ke kaaṭa gais raha kaahe ke ulog meñ biswaas nai raha, aur tum huañ hei kaahe ke tumme biswaas hei. To ghamanḍ nai karo, lekin ḍar ke raho. 21 Agar Parmeshwar u sachcha ḍaar ke kaaṭ dees hei, to kaa u tumhaar sañghe bhi weisaiyeñ nai kare sake hei? 22 Ab tum dekhe sakta hei ki keise Parmeshwar dayaalu aur kaṛak duuno hoy sake hei. Ulog ke waaste ketna kaṛa baat hei, jon gira log hei, lekin tum pe to u daya karis. Aur u daya karte rahi, agar tum uspe bharosa karte rahega. Nai to tumme bhi kaaṭ dewa jaai. 23 Agar u ḍaar biswaas kare lagi to fir se peṛ meñ joṛ dewa jaai. Parmeshwar ke lage taagat hei ki ulog ke u fir se joṛ de. 24 I to naichral nai hei ki jañgli oliv ke ḍaar ke kaaṭ ke achchha oliv ke peṛ meñ lagaawa jaay. Lekin i naichral hei ki achchha oliv ke ḍaar ke apne hee oliv ke peṛ meñ lagaawa jaay. 25 Hamaar dost log, ham nai mañgta ki tum geir Yahuudi log apne uppar ghamanḍ karo. Yahi kaaran ham u gupt baat ke tumme samjhaata hei, ki Israayel ke log ke kaa bhais raha. Ulog meñ se kuchh jiddi hoy gain, aur ulog yahi rakam rahi jab tak ki tum geir Yahuudi, puura ke puura Parmeshwar ke lage nai aay jaao. 26 Yahi rakam puura Israayel bachaawa jaai, jeise Baaibal meñ likhaan hei, “Zion se hamme bachaay ke waaste koi aai. Tab Jaykab ke khaandaan kharaab kaam kare ke chhoṛ dei. 27 Yahi hei jon Prabhu kare ke waaste waada karis hei jab u ulog ke paap maaf kar dei.” 28 Israayel ke log ke sañghe dusmani kara jaay hei ki jisse susamaachaar tum geir Yahuudi tak pahuñche. Lekin ulog abhi bhi chuna gay log hei, aur Parmeshwar ulog ke baap daada ke kaaran abhi bhi ulog se prem kare hei. 29 Parmeshwar aapan daan waapas nai le hei, aur aapan chuna gay log ke bhi nai bhulaay hei. 30 Ek dafe tum geir Yahuudi, Parmeshwar ke chhoṛ dia raha. Lekin ab Israayel, Parmeshwar ke chhoṛis hei, aur tum pe daya bhais hei. 31 Aur jab ki tum pe daya kara gais hei, tab ulog pe bhi daya kara jaai. 32 Sab log Parmeshwar ke baat nai maanin, aur yahi kaaran ulog ke sañghe jehli ke rakam byohaar kara jaay hei. Lekin u i sab i kaaran kare hei ki jisse uske daya sab pe hoy. 33 Kon Parmeshwar ke dhan, buddhi, aur gyaan naape sake hei? Kon uske nirnay ke samjhe sake hei, aur bataay sake hei ki u kaa kare hei? 34 “Kaa koi bhi Prabhu ke man ke baat jaane sakis hei ya uske sallaah dees hei? 35 Kaa koi Prabhu ke kuchh udhaar dees hei jon lauṭaawa jaay sake hei?” 36 Prabhu ke bagal se sab kuchh aay hei. Sab cheej wahi banaais hei, aur wahi ke lage lauṭ jaai. Parmeshwar ke baṛaai hardam karo! Aameen.

Raom 12

1 Pyaare dosto, Parmeshwar achchha hei. Yahi kaaran ham binti karta hei ki tum aapan deñhi ke jinda bheñṭ, pawitr aur Parmeshwar ke pasand aay waala daan, uske chaṛhaay deo. Parmeshwar ke sewa kare ke waaste yahi sab se jaada samajhdaari ke kaam hei. 2 I dunia ke log ke rakam nai bano, lekin Parmeshwar ke tumme badle ke mauka deo. Tab tum jaan lega ki kon kaam Parmeshwar ke khaatir ṭheek hei aur uske pasand ke hei. 3 Ham samjhe sakta hei ki Parmeshwar ham pe ketna daya kare hei, aur ham sab se bolta hei ki tum apne aap ke jetna samjhe ke chaahi, usse baṛh ke nai samjho. Lekin jon Parmeshwar biswaas dees hei, wahi ke mutaabik sensibal hoy ke apne aap ke taulo. 4 Ek deñhi ke bahut hissa hei, aur i sab ke alag alag kaam hei. 5 Wahi rakam ham log ke sañghe bhi hei. Ham to bahut hei, lekin ham sab Maseeh ke deñhi ke hissa hei, aur ek dusra ke hissa bhi hei. 6 Kaam kare ke waaste Parmeshwar hamme rakam rakam ke gifṭ dees hei. Agar ham pahile se bataay sakta, to jetna biswaas hamme hei wahi ke mutaabik hamme kare ke chaahi. 7 Agar ham dusra ke sewa kare sakta hei, to hamme kare ke chaahi. Agar ham paṛhaay sakta hei, to hamme paṛhaay ke chaahi. 8 Agar ham dusra ke haosla de sakta hei, to hamme dewe ke chaahi. Agar ham kuchh de sakta hei, to dil khol ke de ke chaahi. Agar ham agua hei, to kas ke kaam kare ke chaahi. Agar ham dusra log se achchha byohaar karta hei, to hasi khusi se kare ke chaahi. 9 Dusra log ke prem kare meñ sinsia raho. Jon cheej bura hei, uske haiṭ karo, aur jon kuchh achchha hei, uske pakṛe raho. 10 Ek dusra se bhaiya bahini ke rakam prem karo, aur dusra log ke apne se jaada aadar karo. 11 Kabhi haar nai maano. Khusi se Pawitr Aatma ke pichchhe laga raho, aur Parmeshwar ke sewa karte raho. 12 Tumhaar aasha tumme khusi rakkhe. Dukh meñ dheeraj rakkho, aur hardam preya karte raho. 13 Parmeshwar ke jaruurat mand log ke agar kuchh kamti hei to ulog ke madat karo, aur aapan ghare jagha deo. 14 Parmeshwar se ulog ke waaste aasheesh maañgo jon tumme sataawe hei. Usse bolo ki eisan log ke saraap nai lekin aasheesh dewe. 15 Jab sab log khusi hei, tab ulog ke sañghe khusi raho, aur jab ulog dukh meñ hei, to ulog ke sañghe dukhi raho. 16 Sab ke sañghe frenḍs raho. Kabhi ghamanḍ nai karo, aur log ke i nai dekhaao ki tum ulog se smaat hei. Saadhaaran log se mil jul ke raho. 17 Agar koi tumhaar sañghe anyaay karis hei, to uske sañghe anyaay nai karna. Lekin i kosis karna ki uske aadar jeet leo. 18 Aur jahañ tak bane sake, sab log ke sañghe saanti se rahna. 19 E pyaare dosto, badla kabhi nai lena. Lekin Parmeshwar ke badla lewe dena. Baaibal meñ Prabhu bole hei, “Badla lewe ke hamaar kaam hei aur hamahi badla lega.” 20 Baaibal i bhi bole hei, “Agar tumhaar dusman bhuuka hei, to ulog ke kuchh khaay ke deo. Aur agar ulog pyaasa hei, to ulog ke kuchh piye ke deo. Eise kare se ulog ke muuṛ pe jarte añgaar rakkhe ke baraabar hei.” 21 Buraai se nai haaro, lekin bhalaai se buraai ke jeet leo.

Raom 13

1 Ulog ke baat maano jon ke adhikaar tumpe hei. Khali Parmeshwar sab ke adhikaar dewe sake hei, aur u ulog ke adhikaar ke jagha pe beiṭhaawe hei. 2 Yahi kaaran jon log adhikaari ke baat nai maane hei, ulog Parmeshwar ke baat bhi nai maane hei, aur ulog ke saja mili. 3 Kaahe ke adhikaari log achchha log ke waaste nai lekin kharaab log ke waaste ḍaraay waala log hei. Adhikaari log se ḍare ke jaruurat nai hei. Khali wahi karo jon achchha hei, jisse adhikaari log tumhaar baṛaai kare. 4 Kaahe ke, ulog Parmeshwar ke sewak hei, aur i ulog ke kaam hei ki tumme madat kare. Lekin agar tum kuchh kharaab kaam kara to tumme ḍare ke hei, kaahe ke adhikaari log ke adhikaar hei u tumme ḍanḍ dewe. Ilog Parmeshwar ke sewak hei, jon Parmeshwar ke gussa ke mutaabik kharaab kaam kare waala log ke saja dewe hei. 5 Khali Parmeshwar ke gussa ke kaaran nai, lekin tum janta hei ki kon cheej raaiṭ hei, yahi kaaran kaanuun ke maane ke hei. 6 Tumme aapan ṭeks bhi bhare ke hei. Adhikaari Parmeshwar ke sewak hei, aur i ulog ke kaam hei ki ulog i sab kaam meñ juṭa rahe. 7 Aapan sab karja chukaay deo, chaahe u ṭeks hei ya renṭ, ya koi ke aadar sammaan kare ke hei. 8 Khali prem ke tum karja rakkho! Agar tum dusra se prem karega, tab tum wahi karta hei jon kaanuun chaahe hei. 9 Kaanuun meñ kaafi hukum hei, jeise ke, “Saadi meñ faitful raho. Hatya nai karo. Chori nai karo. Laalach nai karo.” Lekin i sab ekke hukum meñ paawa jaay hei, “Dusra log se aapan rakam prem karo.” 10 Jon bhi koi dusra se prem kare hei, uske buraai nai maañgi. Yahi kaaran prem u sab hei jon kaanuun maañge hei. 11 Tum janta hei ki abhi keisan ṭaaim chale hei, aur tum wahi ke rakam raho. Ab neeñd se jage ke ṭaaim aay gais hei. Tum janta hei ki u roj aay gais hei, jab hamme bachaawa jaai, kaahe ke wahi ṭaaim ke waaste ham Parmeshwar pe biswaas kara raha. 12 Raat beete waala hei, aur din jaldi nikar jaai. Hamme u kaam nai kare ke hei jon añdhera meñ log kare hei, aur roshni meñ rahe ke waaste taiyaar hoy ke chaahi. 13 Yahi kaaran hamme achchha byohaar kare ke chaahi, jon rakam ulog kare hei jon ujera meñ rahe hei. U rakam ke paaṭi meñ nai jaao, jahañ log piye hei, aur hasi majaak kare hei, aur jahañ jaran bhaao, aur jhagṛa jhanjhaṭ hoy hei. 14 Prabhu Yeeshu Maseeh ke aapan etna nagichche rakkho jetna ki tumhaar deñhi pe tumhaar kapṛa hei. Aur tab tum aapan selfish ichchha puura kare meñ nai laga rahega.

Raom 14

1 Swaagat hei sab ke jon jon Parmeshwar ke pichchhe chale hei, ulog ke bhi jon ke biswaas kamjor hei. Ulog pe dos nai lagaao, jon ke biswaas tumhaar biswaas se alge hei. 2 Kuchh log samjhe hei ki i ṭheek rahi ki ulog sab kuchh khaay hei, lekin jon ke biswaas kamjor hei, ulog khali vegitarian khaana khaay hei. 3 Lekin tum log kaahe dos nikaarta hei chaahe ulog khaay ya nai khaay. Kaahe ke Parmeshwar sab ke welkam kare hei. 4 Tumhaar lage kaa hak hei ki tum dusra log ke naukar pe dos lagaata hei? Khali uske maalik bataay sake hei ki kaa ṭheek kare hei, kaahe ke khali Prabhu bataay sake hei ki kaa raaiṭ hei. 5 Prabhu pe biswaas kare waala kuchh log i soche hei ki ek roj dusra roj se kahiñ jaada achchha hei. Baaki log soche hei ki sab roj ek baraabar hei. Lekin har ek admi ke aapan aapan bichaar apne tay kare ke chaahi. 6 U biswaasi jon ek din ke dusra din se baṛh ke maane hei, u Prabhu ke sammaan meñ kare hei. Aur u jon gos maas khaay hei, u Parmeshwar ke dhanbaad de hei, ṭheek wahi rakam jon gos maas nai khaay hei. 7 Ham chaahe jee ya mari, i khali Parmeshwar ke waaste rahe, aapan waaste nai. 8 Agar ham jie ya mare, i khali Parmeshwar ke khaatir hoy. Yahi khaatir, jinda ya murda, ham Parmeshwar ke hei. 9 Yahi kaaran hei, kaahe ke Krisṭ mar gais raha aur fir jinda hoy gais, Ki jisse u jinda log aur murda duuno ke Prabhu rahe. 10 Prabhu ke dusra biswaasi pe kaahe tum dos lagaata hei? Kaahe tum ulog ke neecha samajhta hei? U roj aay hei jab Parmeshwar hamaar nyaay kari. 11 Baaibal meñ Parmeshwar bole hei, “Ham aapan jeewan ke kasam khaata hei ki sab koi ghuṭna ṭek ke hamaar naam ke baṛaai kari!” 12 Yahi khaatir ham sab ke Parmeshwar ke saamne dekhaay ke hei ki ham sab kaa kara. 13 Hamme dusra log ke jaj nai kare ke chaahi. Hamme i bhi dekhe ke chaahi ki ham dusra log ke biswaas ke choṭ nai pahuñchaai. 14 Prabhu Yeeshu Maseeh i baat safa kar dees hei ki Parmeshwar ke bagal se sab khaay waala cheej ṭheek hei. Lekin, agar tum sochta hei ki kuchh khaay waala cheej nai achchha hei, to u tumhaar waaste nai achchha hei. 15 Agar tum koi ke dil dukhaay ke khaana khaata hei, tab tum prem se nai chalta hei. Tum aapan khaana se ulog ke naas nai karo, jon log ke khaatir Krisṭ aapan praan dees raha. 16 Aapan khaay ke hak ke, Krisṭ ke saramnaak nai banaao. 17 Parmeshwar ke raaj khaay piye ke nai hei, lekin Parmeshwar ke khusi rakkhe ke hei, saanti se rahe ke hei, aur sachcha aanand ke hei. I sab Pawitr Aatma ke bagal se aay hei. 18 Agar tum Yeeshu ke sewa yahi rakam karega, to tum Parmeshwar ke khusi rakkhega aur log tumhaar ijjat kari. 19 Hamme chaahi ki ham, apne saanti se rahe aur dusra log ke madat kare, ki jisse hamaar aur ulog ke biswaas aur bhi majbuut hoy jaay. 20 Khaana ke khaatir, u kaam jon Parmeshwar karis hei, uske naas nai karo. Sab khaana khaay ke waaste ṭheek hei, lekin jon tum khaata hei uske khaatir dusra log ke museebat meñ nai ḍaaro. 21 Yahi meñ bhalaai hei ki tum gos maas nai khaao, aur waain nai pio, ya kuchh eisan kaam nai karo jisse Prabhu ke biswaasi pe museebat aay jaai. 22 Jon kuchh tum biswaas karta hei, u Parmeshwar aur tumhaar beech meñ rakkho. Tum khush kismat hei agar tumhaar kaam se tumhaar man meñ kuchh ḍaauṭ nai hoi. 23 Lekin agar jon cheej tum khaata hei, uspe tumme kuchh ḍaauṭ hei, to tum aapan biswaas ke agaiñsṭ jaata hei. Aur tum janta hei ki u roñg hei, kaahe ke agar tum aapan biswaas ke agaiñsṭ kuchh karta hei, to u paap hei.

Raom 15

1 Agar hamaar biswaas majbuut hei, to hamme Prabhu ke ulog pe dheeraj rakkhe ke chaahi jon ke biswaas kamjor hei. Hamme ulog ke khusi rakkhe ke chaahi, apne aap ke nai. 2 Hamme ulog ke bhalaai ke baare meñ soche ke chaahi, aur jon cheej se u khusi rahe hei, wahi kaam kar ke ulog ke madat kare ke chaahi. 3 Krisṭ bhi apne aap ke khusi nai karis. Lekin jeise Baaibal bole hei, “Jon tumhaar ninda karis hei, wahi log hamaar bhi ninda karin.” 4 Baaibal meñ jon kuchh likha hei, hamme sikhaay ke aur dheeraj baṛhaay ke khaatir hei, aur hamme aasha dewe hei. 5 Khali Parmeshwar hei jon hamme khusi rakkhe sake hei, aur dheeraj bhi dewe hei. Ham binti karta hei ki u tumme madat kare ki tum Maseeh ke mutaabik, saanti se ek dusra ke sañghe chalte raho. 6 Tab tum sab ek sañghe Parmeshwar, hamaar Prabhu Yeeshu Maseeh ke Pita ke baṛaai karega. 7 Parmeshwar ke mahima ke waaste ek dusra ke apnaao, jeise Yeeshu Maseeh tumme apnaais hei. 8 Ham bataata hei ki Maseeh, Yahuudi log ke sewak ban ke aais raha ki u dekhaay sake ke Parmeshwar aapan waada, jon u hamaar baap daada se karis raha, puura karis. Krisṭ i kaaran aais, 9 ki jisse geir Yahuudi bhi Parmeshwar ke daya ke baṛaai kare. I wahi hei jon rakam Baaibal meñ likhaan hei, “Ham tumhaar baare meñ sab jaati ke log ke bataayga, aur ham tumhaar naam ke baṛaai gaayga.” 10 Baaibal i bhi geir Yahuudi se bole hei, “Aao aur Parmeshwar ke log ke sañghe khusi manaao.” 11 Fir se Baaibal bole hei, “Parmeshwar ke baṛaai karo, tum sab jon geir Yahuudi hei. Sab jaati ke log, aao aur uske weship karo.” 12 Aayzaaya bole hei, “Ḍeiviḍ ke palwaar se koi taagat paai. U puura jagat pe raaj kari, aur u aapan aasha wahi meñ rakkhi.” 13 Ham binti karta hei ki Parmeshwar, jon tumme aasha dewe hei, u tumhaar biswaas ke kaaran tumme aasheesh dei ki tumme puura saanti mile. Aur Pawitr Aatma ke taagat se tumhaar aasha puura hoy. 14 Hamaar dost log, ham janta hei ki tum sab bahut achchha log hei aur tumhaar lage puura gyaan hei ki tum ek dusra ke sikhaay sako. 15 Lekin ham tum se safa safa bola hei aur kuchh cheej ke yaad karaay ke kosis bhi kara hei. Parmeshwar ham pe daya karis! 16 U hamme chunis ki ham geir Yahuudi ke khaatir Yeeshu Maseeh ke sewak bani, aur Parmeshwar ke susamaachaar ke sewa ek paadri ke rakam kari. Parmeshwar i kaaran iske karis, ki Pawitr Aatma, Yahuudi log ke ek pawitr daan dei ki jisse Parmeshwar ke ulog pasand aay. 17 Yeeshu Maseeh ke kaaran, ham Parmeshwar ke sewa ghamanḍ se karta hei. 18 Hiañ tak ki, ham khali wahi bolega ki kon rakam Yeeshu hamme bole aur kaam kare ke dees hei, ki jisse geir Yahuudi uske hukum maane. 19 Aur haañ, ham i bhi bolega ki kon rakam Yeeshu Maseeh, Pawitr Aatma ke taagat se chamatkaar aur adbhut kaam karis hei. Ham Yarushalam se leke chaaro bagal Illurikum tak Maseeh ke susamaachaar ke puura puura parchaar kara. 20 Lekin ham sab ṭaaim yahi kosis kara ki jahañ Maseeh ke naam nai lewa gais hei, huañ parchaar kari. Ham ek kaapenṭa ke rakam hei, jon dusra ke faaunḍeishan pe ghar nai banaay hei. 21 I wahi rakam hei, jeise Baaibal meñ likhaan hei, “Jon ke uske baare meñ nai bataawa gais ulog uske dekhi, aur jon jon uske baare meñ nai sunis ulog samajh lei.” 22 Hamaar kaam ke kaaran abhi tak ham tumme dekhe nai aay saka. 23 Ab idhar ke dunia meñ hamaar waaste aur kuchh kare ke nai bacha hei, aur saalo saal ham tumhaar lage aay mañgta raha. 24 To Spain jaate ṭaaim, rasta meñ ham rukega. Tab thoṛa deri ke waaste tumhaar lage araam karega, ham aasha karta hei ki tum hamme jaldi se aage jaay dega. 25 Abhi to ham Yarushalam peisa de ke waaste jaata hei, jon Mesiḍonia aur Akhya ke Parmeshwar ke biswaasi log Parmeshwar ke jaruurat mand log ke waaste baṭorin hei, aur baṭoral peisa ulog ke dewe ke hei. 27 Yahi ulog sachmuch meñ kare maañge hei. Lekin Yahuudi log meñ peisa baaṭe ke matlab i bhais ki ulog ke karja lauṭaawa jaay hei, kaahe ke Yahuudi log aapan aatmik aasheesh geir Yahuudi se baaṭe rahin. 28 Jab ham peisa ulog ke sahi salaamat de dega, tab ham tumhaar lage aayga, aur fir Spain jaagya. 29 Aur jab ham Raom meñ pahuñchega, aur ham janta hei ki i Maseeh ke aasheesh se bhara hoi. 30 Hamaar dost log, Prabhu Yeeshu Maseeh ke taagat aur u prem se jon Pawitr Aatma se aay hei, ham chirauri karta hei ki hamaar sañghe Parmeshwar se preya kare meñ madat karo. 31 Preya karo ki Parmeshwar hamme Juḍia ke abiswaasi log se bachaay rakkhe, aur Yarushalam meñ ulog khusi rahe i dekh ke ki ham kaa karta hei. 32 Parmeshwar se maañgo ki ham khusi se tumhaar lage aai aur tumhaar sañghe araam kari. 33 Ham preya karta hei ki Parmeshwar, jon saanti de hei, tumhaar sañghe hardam rahe. Aameen.

Raom 16

1 Ham tum se Feebe ke baare meñ achchha baat kare mañgta hei, jon Kinkhria chech ke agua rahi. 2 Tum uske i rakam welkam karo, jeise Parmeshwar ke biswaasi aur Parmeshwar ke aapan log ke karta hei. Jeise bhi hoy sake hei, uske weise hee madat karo. Kaahe ke i maan lewa gais hei ki u hamaar aur dusra log ke ijjatdaar agua rahis. 3 Prisila aur Aquila ke hamaar namaste dena. Ilog khali hamaar sañghe Yeeshu Maseeh ke sewa nai karis raha, 4 lekin hamaar waaste aapan jaan bhi daaoñ pe lagaay deen raha. Yahi kaaran geir Yahuudi ke chech aur ham i duuno ke dhanbaad deta hei. 5 Jon jon chech ulog ke ghar meñ mile hei, ulog ke bhi hamaar namaste dena. Eshia meñ jon sab se pahila Yeeshu ke biswaasi bana, u hamaar pyaara dost Ipeinitus hei, uske hamaar namaste pahuñchaana. 6 Meri ke, jon tumhaar khaatir bahut mehnat karis raha, uske bhi hamaar namaste. 7 Hamaar palwaar, Andranikus aur Junias jon hamaar sañghe jel meñ rahin, ulog ke chela log meñ baṛa naam hei, aur ham se pahile, Maseeh ke biswaasi rahin, ulog ke bhi namaste. 8 Ampliyatus, hamaar pyaara dost, jiske biswaas Parmeshwar meñ hei, uske namaste. 9 Urbaanus, jon hamaar sañghe Maseeh ke sewa karis raha, uske bhi namaste. Hamaar pyaara dost, Istakhus ke hamaar namaste. 10 Apilles, jon Maseeh ke sachcha sewak hei, uske hamaar namaste. Aristubulus aur uske palwaar ke hamaar namaste. 11 Herodion, jon hamaar palwaar hei, uske hamaar namaste. Narsissus aur uske palwaar, jon Parmeshwar ke biswaasi hei, ulog ke hamaar namaste. 12 Trufena aur Trufosa, jon Parmeshwar ke khaatir mehnat aur kaṛa kaam karin raha, ulog ke hamaar namaste. Hamaar pyaara dost, Persis bhi, jon Parmeshwar ke waaste kaṛa kaam karis raha, ulog ke hamaar namaste. 13 Rufus, Parmeshwar ke khaas sewak, aur uske amma ke, jon hamaar khaatir amma ke rakam hei, uske hamaar namaste. 14 Asinkritus, Fligon, Hemes, Patrobas, Hermas, aur ilog ke sañghe hamaar aur dost log ke bhi hamaar namaste. 15 Filulugus, Julia, Nereus aur uske bahini, Olimpas aur uske sañghe sab Parmeshwar ke log ke hamaar namaste. 16 Yaad kar ke ek dusra ke haardik namaste dena. Maseeh ke sab chech tumme namaste kare hei. 17 Hamaar dost log, ham tum se chirauri karta hei ki jon log ṭrabal laay hei aur chech ke baaṭ de hei, aur jon tum seekha hei, uske nai maane hei, ulog se duur raho. 18 Kaahe ke ilog, Prabhu Yeeshu Maseeh ke nai, lekin apne aap ke sewa kare hei. Ilog ke chikni chupṛi baat, seedha saada log ke bahkaay de hei. 19 Ham bahut khusi hei ki sab log jaane hei ki tum kon rakam Parmeshwar ke hukum ke maanta hei. Fir bhi, ham mañgta hei ki tum samajh lo ki kon cheej achchha hei, aur buraai se kuchh waasta nai rakkho. 20 Tab Parmeshwar, jon saanti dewe hei, jaldi hee saitaan ke tumhaar goṛ ke nichche kuchar dei. Ham binti karta hei ki Prabhu Yeeshu Maseeh tum pe daya kari. 21 Ṭimathi, jon hamaar sañghe kaam kare hei, aur Lusias, Jaysan, aur Sosiptrus, tum sab ke namaste bheje hei. 22 I chiṭṭhi ke likhe waala ham, Tirtiyus, bhi aapan Maseehi namaste tum sab ke bhejta hei. Ham Prabhu ke pichchhe chale waala hei. 23 Gayus bhi, jon hamme aur puura chech ke aapan ghar meñ welkam karis raha, aapan namaste bheje hei. Erastus, siṭi ke khajaanchi, aur hamaar pyaara dost, Kwaartus bhi aapan namaste bheje hei. Hamaar Prabhu Yeeshu Maseeh ke anugrah tumhaar sañghe rahe. Aameen. 25 Parmeshwar ke jay! U tumme hamaar susamaachaar ya Yeeshu Maseeh ke sandes ke mutaabik taagatwar banaay sake hei. Janam janam se i sandes seekraṭ rakkha gais raha, 26 lekin ab aakhri meñ i bataawa gais hei. Anant Parmeshwar, nabi log ke hukum dees ki susamaachaar ke baare meñ likho, ki jisse sab jaat ke log hukum maane aur biswaas kare. 27 Aur ab, Yeeshu Maseeh ke kaaran, ham khali wahi ek buddhimaan Parmeshwar ke sada baṛaai kare sakta hei. Aameen.

1 Kurinth 1

1 Pol, jon ke Parmeshwar chunis raha ki u Yeeshu Maseeh ke chela bane, uske bagal se, aur hamaar bhaiya Sosthines ke bagal se. 2 Parmeshwar ke u chech ke naam jon Kurinth meñ hei, Yeeshu Maseeh tumme chunis ki tum uske khaas log raho, aur uske naam se weship karo, jeise ham sab aur baaki log jon uske Prabhu bole hei kare hei. 3 Hamaar i preya hei ki hamaar Pita Parmeshwar aur Prabhu Yeeshu Maseeh tum pe daya kari aur shaanti se aasheesh dei! 4 Ham Parmeshwar ke hardam dhanbaad deta hei ki u ham pe daya karis ki u tumme Yeeshu Maseeh dees hei, 5 jon tumme madat kare hei ki achchha se bole aur samjhe sakta hei. 6 Ab tum ṭheek se janta hei ki jon sab ham Prabhu Yeeshu ke baare meñ tumme bataaya hei, u sab sach hei. 7 Aur jabki tum uske lauṭe ke agorta hei, tum koi bhi aasheesh mis nai karta hei. 8 Aur u roj tak jab Krisṭ lauṭi, tab tak u tumme bina dos ke rakkhi. 9 Parmeshwar biswaas kare laayk hei, aur u tumme chunis ki tum uske laṛka, ham log ke Prabhu Yeeshu Krisṭ ke paaṭna bana raho. 10 Hamaar pyaare dost log, jeise ke tum Prabhu Yeeshu Maseeh ke pichchhe chalewaala hei, ham tumse binti karta hei ki tum sab ekke baat bolo. Tum koi ke pach nai leo. Hardam wahi se raaji raho jon tum sochta hei ki ṭheek hei. 11 Kaahe ke Klaus ke ghar se hamme kuchh log bataain ki tum log meñ jhagṛa hoy hei. 12 Ulog bolin ki tum meñ se kuchh log bole hei ki ulog hamaar pichchhe hei, aur koi bole hei ki ulog Apullos ya Peeṭa ke hei aur koi koi bole hei ki ulog Maseeh ke hei. 13 Kaa Maseeh ke baaṭ dewa gais hei? Kaa hamme tumhaar waaste kros pe chaṛhaawa gay raha? Kaa tum hamaar naam se baptisma lia? 14 Ham Parmeshwar ke dhanbaad deta hei ki ham Krispus aur Gayus ke chhoṛ ke aur koi ke baptisma nai dia. 15 Tum meñ se koi bhi i nai bole sake hei ki tum hamaar naam se baptisma lia hei. 16 Haañ ham Stifnas aur uske palwaar ke baptisma dia raha, aur hamme yaad nai ki ilog ke chhoṛ ke ham aur koi ke baptisma dia. 17 Maseeh hamme baptisma de ke waaste nai bhejis raha. U hamme i khaatir bhejis ki ham sab ke bina baṛa baṛa boli iyuz kar ke susamaachaar sunaai ki jisse kros ke sakti nai miṭe saki. 18 Kros ke sandes heraan log ke koi maane nai rakkhe hei. Lekin ham log meñ se jon ke bachaawa jaay hei, ulog ke khaatir Parmeshwar ke vachan kaam kare hei. 19 Jeise Parmeshwar Baaibal meñ bole hei, “Jon koi bhi apne aap ke buddhimaan samjhe hei ham ulog ke buddhi ke naas kar dega. Ham ulog ke heiraan kar dega jon log soche hei ki ulog bahut jaane hei.” 20 U buddhimaan log ke kaa bhais? U shaastri log ke kaa bhais? Ulog ke kaa bhais jon sochat rahin ki ulog ke lage sab jawaab hei? Kaa Parmeshwar i nai dekhaais ki i dunia ke samajh muurakhta hei? 21 Parmeshwar samajhdaar raha aur u bichaar karis ki dunia ke sab log uske baare meñ seekhe ke waaste aapan aapan buddhi nai iyuz kare paai. Uske badle meñ, Parmeshwar khali wahi log ke bachaais jon i bekaar sandes jon ham parchaar karta hei, uspe biswaas kare hei. 22 Yahuudi log chamatkaar maañge hei, aur Greek log buddhi ke khoj meñ rahe hei. 23 Lekin ham to parchaar karta hei ki Yeeshu ke kros pe chaṛhaawa gais raha. Jaada Yahuudi log ke isse problam hoy hei, aur Greek log soche hei ke i beokuufi hei. 24 Hamaar sandes, Yahuudi aur Greek log ke waaste Parmeshwar ke sakti aur buddhi hei. 25 Kaahe ke jab Parmeshwar muurakh hei, tab u sab se buddhimaan rahe hei, aur jab u kamjor hei, tab sab se taagatwaala rahe hei. 26 Hamaar dost log, yaad karo jab Parmeshwar tumme chunis, tab tum kon cheej raha. I dunia ke log i nai samjhin ki tum meñ se ketna log buddhimaan rahin. Tum meñ se khali thoṛa log uchcha jagha pe rahin, aur bahut kamti log naami palwaar se aain raha. 27 Lekin Parmeshwar i dunia ke muurakh log ke chunis ki buddhimaan ke saram meñ ḍaar dei. U i dunia ke kamjor cheej log ke chunis ki taagat waala ke saram meñ ḍaar dei. 28 Jon dunia samjhe hei ki bekaar aur raddi hei, u to kuchh nai jon Parmeshwar iyuz karis hei ki uske miṭaay dei jiske dunia jaruuri samjhe hei. 29 Parmeshwar i sab u khaatir karis ki koi uske saamne ghamanḍ nai kare. 30 Tum Parmeshwar ke laṛkan hei. U Yeeshu Maseeh ke hamme bachaay ke, buddhimaan, aur pawitr banaay ke waaste bhejis hei. 31 Yahi kaaran agar tum ghamanḍ kare mañgta hei, to wahi karo jon Baaibal bole hei aur Prabhu ke ghamanḍ karo.

1 Kurinth 2

1 Dosto, jab ham tumhaar lage u bhed jon Parmeshwar hamse baaṭe raha uske baare meñ bataay aaya, tab ham baṛa baṛa aur sune meñ akalmand baat leke nai aaya. 2 Kaahe ke jab ham tumhaar sañghe raha, tab ham khali Yeeshu Maseeh, ke jon kros pe chaṛhaawa gais raha uske baare meñ baat kare ke socha. 3 Pahile to ham kamjor raha aur ḍar se kaapta raha. 4 Jab ham tum se baat kara aur parchaar kara, ham i buddhimaan ke rakam baat karke kuchh pruuv kare nai mañgta hei. Ham to khali Parmeshwar ke Aatma ke aapan shakti dekhaay dia. 5 Wahi rakam tumme Parmeshwar ke sakti se biswaas hoi, naa ki insaan ke buddhi se. 6 Jab ham samajhdaar log se baat karta hei to ham samajhdaari ke baat karta hei. Lekin i buddhi naa to i dunia ke hei aur naa to i dunia ke leeḍa log ke hei, jon jaldi hee nai rahi. 7 Ham Parmeshwar ke u buddhi ke chhipaan raaz ke baat karta hei jon dunia ke bane se bahut pahile Parmeshwar sochis raha ki hamaar mahima ke khaatir iyuz kari. 8 I dunia ke leeḍa log i buddhi ke baare meñ nai jaane hei. Agar ulog janta, to mahaan Prabhu ke kros pe nai chaṛhaay hota. 9 Lekin, jeise Baaibal meñ likhaan hei, “Jon Parmeshwar aapan pyaara log ke khaatir plen karis u sab usse jaada hei jon aañkhi se dekhe sake aur kaan se sune sake. I sab hamaar dimaag meñ kabhi nai aais!” 10 Parmeshwar ke Aatma tumme i sab dekhaais. Uske Aatma sab kuchh khoj le hei, u bhed bhi jon Parmeshwar ke dimaag ke gahraai meñ rahe hei. 11 Khali tum hei jon jaan sakta hei ki tumhaar man meñ kaa baat hei, aur Parmeshwar ke Aatma khali hei jon jaane sake hei ki Parmeshwar ke dilo dimaag meñ kaa hei. 12 Lekin Parmeshwar hamme aapan Aatma dees hei. Wahi kaaran ham dunia ke log ke rakam bhi nai soche sakta. Wahi kaaran ham Parmeshwar ke aasheesh, jon u ham log ke dees hei, uske pahichaane bhi sakta hei. 13 Sab baat jon ham bolta hei, u sab insaan ke buddhi nai, lekin Parmeshwar ke Aatma hamme sikhaais hei. 14 Wahi khaatir jon ke lage Parmeshwar ke Aatma hei, khali wahi aatmik aasheesh ke samjhe sake hei. Jon koi ke lage Parmeshwar ke Aatma nai hei, u i samjhe hei ki i aasheesh bekaar hei. 15 Jon log ke Aatma rasta dekhaay hei, wahi log sab rakam ke feisla banaay sake hei, lekin ulog koi aur se nai parkha jaay sake hei. 16 Baaibal bole hei, “Kaa koi kabhi Prabhu ke bichaar jaane sakis hei ya uske sallaah dees hei?” Lekin ham log u rakam soche sakta hei, jon rakam Yeeshu soche hei.

1 Kurinth 3

1 Hamaar dost log, tum log i dunia ke log ke rakam kaam karta hei. Wahi khaatir ham tum log se aatmik log ke rakam baat nai kare sakta hei. Jahañ tak tumhaar biswaas Maseeh meñ hei, tum sab duudh peeta bachcha log ke rakam hei. 2 Yahi khaatir hamme tum log ke duudh peeta bachcha ke rakam dekhe ke paṛe hei, aur duudh piaay ke paṛe hei. Tum khaana nai khaay sakta, aur abhi tak nai khaay sakta, 3 kaahe ke tum abhi tak aatmik nai hei. Tum jaran karta hei aur ek dusra se jhagaṛte rahta hei. Iske yahi matlab hoy hei ki tum aatmik nai hei aur tum sab i dunia ke rakam kaam karta hei. 4 Tum meñ se kuchh bolta hei ki tum hamaar pichchhe chalta hei, aur kuchh log bole hei ki ulog Apullos ke pichchhe chale hei. Kaa yahi rakam saadhaaran log nai kare hei? 5 Apullos aur ham khali sewak hei, jon tum log ke biswaas paay meñ madat kara raha. Prabhu hee i sab hoy dees. 6 Ham bia boya, Apullos paani dees, lekin Parmeshwar uske baṛhaais. 7 I farak nai kare hei ki kon bois aur kon paani chhoṛis, lekin Parmeshwar peṛ ke baṛa kare hei. 8 Jon peṛ ke bowe hei u otna hee khaas hei, jon paani chhoṛe hei. Aur sab ke fal mili jon bhi kuchh u karis hei. 9 Apullos aur ham Parmeshwar ke khaatir sañghe kaam karta hei, aur tum sab Parmeshwar ke gaaḍan aur bilḍiñg hei. 10 Parmeshwar dayaalu raha aur hamme ek achchha bilḍa bane ke mauka dees hei. Ham ek faaunḍeishan ḍaara aur uspe dusra log ghar banaain. Lekin hamme saaodhaan rahe ke hei ki ham keisan cheej banaata hei, 11 kaahe ke Krisṭ hee u ek faaunḍeishan hei, aur koi nai. 12 Jon kuchh bhi ham u faaunḍeishan pe banaayga, u nyaay ke roj aagi se parkha jaai. Tab sab log jaan jaai ki ham sona, chaañdi aur keemti patthar, aur lakṛi aur ghaas fuus iyuz kara raha. 14 Ham sab ke bahut fal mili jab u bilḍiñg khaṛa rahi. 15 Lekin agar u aagi meñ naas hoy jaai, tab ham sab kuchh khoy dega. Fir bhi hamlog khud bach jaayga, jeise koi aagi se bache hei. 16 Tum sab to i janta hoga ki tum sab Parmeshwar ke Mandir hei aur uske Aatma tum meñ rahe hei. 17 Tum sab ek sañghe Parmeshwar ke pawitr Mandir hei, aur Parmeshwar ulog ke naas kar dei jon uske Mandir ke naas kare hei. 18 Apne aap ke dhoka nai deo! Agar tum meñ se koi soche hei ki tum i dunia ke baare meñ buddhimaan hei, tab tumme muurakh bane ke paṛi ki jisse fir buddhimaan bane saki. 19 I i kaaran hei ki Parmeshwar i dunia ke buddhi ke muurakh samjhe hei. Jeise Baaibal bole hei, “Parmeshwar buddhimaan log ke pakaṛ le hei jab ulog waais bane maañge hei.” 20 Baaibal aur aage bole hei, “Parmeshwar jaane hei ki jon plen husiaar log banaay hei, u sab bekaar hei. 21 Yahi kaaran ghamanḍ nai karo ki kon, kon cheej karis hei. Pol, Apullos aur Peeṭa, i dunia, jeewan aur maut, abhi aur bhawish, sab tum log ke hei, 23 aur tum sab Krisṭ ke hei aur Krisṭ, Parmeshwar ke hei.

1 Kurinth 4

1 Ham log ke Krisṭ ke sewak samjho, jis ke Parmeshwar sab bhed dees hei ki sab ke samjhaay. 2 Aur jab ki hamaar pahila kaam hei uspe bharosa rakkhe jon ke waaste ham kaam karta hei, 3 hamme parwaah nai ki tum chaahe hamme ajmaao ya kaanuun ke. Sach to i hei ki ham apne aap ke bhi nai parakhta hei. 4 Ham aapan khilaaf kuchh nai janta, iske matlab i to nai ki ham raaiṭ hei. Prabhu hamaar jaj hei. 5 Yahi kaaran koi ke nai ajmaao, jab tak Prabhu lauṭ ke nai aay. Wahi dekhaai ki añdhiyaar meñ kaa chhipa hei aur sab ke dil meñ kaa hei. Tab Parmeshwar hee rahi jon ham sab ke baṛaai kari. 6 Bhaai log, ham Apullos aur apne aap ke ekzaampal lia hei ki tum sab ke sikhaay saki ki iske matlab kaa hei, “Ruuls pe chalo.” Ham mañgta hei ki tum i bole ke bañd kar deo ki ham log meñ se koi dusra se achchha hei. 7 Tum meñ kon cheej etna khaas hei? Tum meñ kon cheej hei jon tumme dewa nai gais raha? Aur agar tumme dewa gais raha, to kaahe ke ghamanḍ karta hei? 8 Kaa tum pahile se khusi hei? Kaa tum pahile se dhani hoy gaya hei? Kaa tum ham log ke bina raaja ban gaya hei? Kaash tum raaja ban gay hota. Tab ham sab bhi tumhaar sañghe raaj karta. 9 Hamme eise lage hei ki Parmeshwar ham prerit log ke sab se pichchhe rakkhis hei. Ham log to u jehli log ke rakam hei jon ke maut ke saja hoy jaay hei. Ainjals aur i dunia ke log khali hampe hase hei. 10 Maseeh ke khaatir, ham log ke muurakh samjha jaay hei, lekin Krisṭ tumme majbuut banaais. Ham log kamjor hei aur sab koi ham se haiṭ kare hei, lekin tum taagatwaala hei aur sab tumme aadar kare hei. 11 Aaj bhi ham bhuuka pyaasa rahta hei aur pahine ke waaste kuchh nai hei siwaay regs ke. Hamaar sañghe kharaab saluuk kara jaay hei aur hamaar lage rahe ke jagha bhi nai hei. 12 Ham aapan haath se kaṛa kaam karta hei, aur jab log hamaar ninda kare hei, tab ham ulog ke aasheesh deta hei. Jab hamme log sataay hei, tab ham sahta hei. 13 Jab hamme badnaam kara jaay hei, tab ham naram baat se jawaab deta hei. Abhi tak hamme i dunia ke kuuṛa kachra se jaada kuchh nai samjha jaay hei. 14 Ham tumme sarmaay ke khaatir nai likhta hei. Ham tumme madat kare mañgta hei, jeise maañ-baap aapan pyaara laṛkan ke kare hei. 15 Das hajaar log tumme Krisṭ ke baare meñ sikhaai, lekin khali ham tumhaar Pita hei. Tum hamaar laṛkan tab bana, jab ham tumme Krisṭ ke baare meñ bataaya 16 aur ham mañgta hei ki tum hamaar rakam raho. 17 Wahi kaaran ham Ṭimathi ke tumhaar lage bheja. Ham uske aapan laṛka ke rakam pyaar karta hei, aur Prabhu ke sachcha sewak hei. Ṭimathi tumme bataai ki Krisṭ ke pichchhe chale ke waaste ham kon cheej karta hei, aur keise wahi sab sikhaata hei jon u maañge hei. 18 Tum meñ se kuchh log samajhta hei ki ham tum log ke lage nai aayga, aur tum ghamanḍ se baat karta hei. 19 Lekin, agar Prabhu hamme aay ke waaste maañgi to ham jaldi hee huañ aayga. Tab ham dekhega ki jon log ghamanḍ se baat kare hei kaa ulog ke lage sakti hei? 20 Parmeshwar ke raaj khali baat nai hei. U sakti hei. 21 Tum kon cheej mañgta ki ham kari, jab ham huañ pahuñchega? Kaa tum mañgta ki ham kaṛa se pesh aai ki prem aur naram se?

1 Kurinth 5

1 Ham to sunte aaya hei ki tumhaar beech meñ kuchh neech log hei, ki saait geir Yahuudi bhi u rakam kaam nai karat hoi. Ek admi aapan sauteli maañ ke sañghe suute hei! 2 Tum ghamanḍ karta hei, jabki tumme saram hoy ke chaahi ki eise bhi koi kaam kare sake hei aur uske khed de ke chaahi. 3 Ham tumhaar sañghe khali aapan khayaal meñ hei. Lekin Prabhu Yeeshu ke naam se ham i admi ke parakh lia hei, weisaiyeñ jeise agar ham tumhaar sañghe rahta, to parakhta. Yahi kaaran jab tum ek sañghe milo, aur Prabhu Yeeshu ke sakti tumhaar sañghe rahi, tab ham bhi tumhaar sañghe rahega. 5 Tab tum u admi ke saitaan ke haath meñ de dena. Uske deñhi naas kara jaai, lekin uske aatma bachaay lia jaai, jab Prabhu Yeeshu lauṭ ke aai. 6 Ghamanḍ nai karo! Kaa tum nai janta ki thoṛa se yeesṭ puura aaṭa ke fulaay de hei? 7 Puraana yeesṭ ke nikaar ke feñk deo! Tab tum taaja roṭi ke rakam hoyga jon bina yeesṭ ke bana rahe hei, aur wahi rakam tum hei. Hamaar fasah ke memna Krisṭ hei, jon ke bali chaṛhaawa gais hei. 8 Yahi khaatir fasah ke teohaar aapan paap aur dushṭta se nai manaao, i wahi rakam hei jeise yeesṭ se bana roṭi ke baaṭa jaay hei. Sudh aur sachcha raho aur teohaar manaao u roṭi se jon bina yeesṭ se bana rahe hei. 9 Hamaar dusra chiṭṭhi meñ, ham likha hei ki, tum neech log ke sañghat nai karo. 10 Lekin ham i dunia ke log ke baare meñ baat nai karta raha. Tumme i dunia chhoṛe ke paṛi aur u sab log se duur jaay ke paṛi jon laalchi hei ya neech hei, ya luṭera hei ya muurti ke puujan kare hei. 11 Ham ulog ke baare meñ baat karta hei, jon apne aap ke biswaasi bole hei lekin u neech hei ya laalchi hei, ya muurti ke puujan kare hei ya dusra ke saraap de hei, ya nasa kar le hei ya koi ke luuṭ le hei. Uske sañghe to khaana bhi nai khaana! 12 Ham kaahe ke geir Maseehi log ke nyaay kari? Kaa hamme khali aapan log ke nyaay nai kare ke hei. 13 Parmeshwar, aur sab ke nyaay kare hei. Baaibal bole hei, “Tum aapan beech meñ se eisan neech log ke baahar nikaar deo.”

1 Kurinth 6

1 Agar tumme koi se jhagṛa hei, to kaa tum aapan jhagṛa paapi log ke koṭ meñ le jaata hei? Ya tum uske Parmeshwar ke log ke lage le jaata hei? 2 Kaa tum nai janta ki Parmeshwar ke log dunia ke nyaay kari? Aur agar tum dunia ke nyaay karega, to kaa tum chhoṭa chhoṭa jhagṛa ke nyaay nai kare sakta? 3 Kaa tum nai janta ki ham ainjals ke nyaay karega? Aur agar eise hoi, to ham sab roj ke sab baat ke parkhe sakta hei. 4 Tum kaahe ke sab ke jhagṛa, jaj ke lage le jaata hei, jon ke chech meñ koi maan jaan nai hei? 5 Tumme saram hoy ke chaahi! Kaa tum meñ se koi ke lage etna buddhi nai hei ki aapas ke maamla suljhaay sake? 6 Kaahe tum meñ se ek, koi dusra ek ke abiswaasi ke lage mukadma ke khaatir le jaata hei? 7 Jab tum meñ se koi dusra ke koṭ le jaata hei, tab tum sab haar jaata hei. I achchha hoi ki tum aapan uppar anyaay howan deo aur apne aap ke luṭaay deo. 8 Lekin tum, dusra ke luuṭta hei aur uske sañghe anyaay karta hei. 9 Kaa tum nai janta ki dushṭ log Parmeshwar ke raaj meñ aasheesh ke hissedaar nai hoi? Apne aap ke dhoka nai deo! Koi bhi neech ya jon muurti ke puuja kare hei, ya jon aapan saadi meñ faitful nai hei, ya bhrashṭ hei, ya homosekshual hei, 10 u Parmeshwar ke raaj meñ hissedaar nai rahi. Aur naa to ek chor, ya laalchi jan, ya naseṛi, ya jon dusra ke saraape hei ya luuṭe hei, hissedaar hoy sake hei. 11 Tum meñ se kuchh log wahi rakam raha. Lekin ab Prabhu Yeeshu Maseeh ke naam aur Parmeshwar ke Aatma ke sakti tumme dhoy dees hei, aur tumme pawitr banaay dees hei, ki jisse Parmeshwar tumme apnaay lei. 12 Tum meñ se kuchh log bole hei, “Ham log jon cheej mañgta hei u kare sakta hei.” Lekin ham tumme bataata hei ki sab kuchh hamaar waaste ṭheek nai hei. Yahi kaaran ham koi cheej ke nichche dab ke nai rahega. 13 Tum i bhi bolta hei, “Khaana hamaar deñhi ke waaste hei, aur hamaar deñhi khaana ke waaste bana hei.” Lekin ham tumme bataata hei ki Parmeshwar duuno ke naas kar dei. Ham log ke aapan deñhi ke sañghe neech kaam nai kare ke hei. Hamme uske Parmeshwar, jon hamaar deñhi ke dekh bhaal kare hei, uske kaam ke khaatir iyuz kare ke hei. 14 Parmeshwar hamme mara se jinda kari, ṭheek wahi sakti se jon se u Prabhu ke mara meñ se jinda karis raha. 15 Kaa tum sab nai janta ki tum log ke deñhi Krisṭ ke deñhi hei? Kaa i raaiṭ hei ki Krisṭ ke deñhi ke ek hissa ek veshya se joṛa jaay? Nai, i raaiṭ nai hei! 16 Kaa tum nai janta ki ek admi jon eise kare hei, uske deñhi ke hissa ban jaay hei? Baaibal bole hei, “U duuno ek hoy jahiyeñ.” 17 Lekin jon koi bhi Prabhu se juṛa hei, uske sañghe ek aatma meñ hei. 18 Neech kaam se duur raho. Aur sab paap to deñhi se baahar rahe hei lekin deñhi ke waaste paap bahut kharaab hei. 19 Tum to saait janta hei ki tumhaar deñhi Mandir hei jahañ Pawitr Aatma rahe hei. Jon Aatma tum meñ hei, u Parmeshwar ke gifṭ hei. Tum aapan nai hei lekin Parmeshwar ke hei. 20 Parmeshwar tumhaar waaste bahut baṛa daam bharis hei. Yahi khaatir aapan deñhi se Parmeshwar ke aadar karo.

1 Kurinth 7

1 Ab ham u sawaal ke jawaab dega, jon tum aapan chiṭṭhi meñ likha raha. Tum puuchha raha, “Kaa i achchha hei ki log saadi nai kare?” 2 Byabhichaar se bache ke waaste aurat, aapan pati aur admi aapan patni ke hoy ke chaahi. 3 Pati aur patni ke ek dusra se aapan rishta nibhaay ke chaahi. 4 Ek patni aapan deñhi ke maalik nai hei, lekin uske pati hei, aur ek pati aapan patni ke hei, apne aap ke nai. 5 Yahi kaaran ek dusra se deñhi se rishta ke ‘naa’ nai karo, lekin agar tum ek dusra se samjhaota kara hei ki thoṛa din alag rahega, to ṭheek hei ki jisse tum preya meñ ṭaaim bitaay sakta hei. Tab saitaan tumhaar aapan konṭrol ke kami ke kaaran ṭesṭ nai lewe saki. 6 Hamaar bichaar meñ weisaiyeñ kare ke chaahi, lekin ham nai janta ki Prabhu iske baare meñ kaa bolis raha. 7 Ham wish karta hei ki tum sab hamaar rakam raho, lekin Parmeshwar ham sab ke dusra dusra gifṭ dees hei. 8 I hamaar sallaah, ulog jon abhi tak saadi nai karis, aur bidhwa log ke khaatir hei. Tum sab akelle raho, jeise ham hei. 9 Lekin agar tum apne ke konṭrol nai kare paata hei, tab ṭheek hei jaao aur saadi karo. Kaahe ke i achchha hei ki tum saadi kar leo, aur aapan chaahat meñ nai jarte raho. 10 Ham nai lekin Prabhu bataay hei ki jon saadi kar lees hei, ulog ke sañghe rahe ke chaahi. Ek aurat jon aapan admi ke chhoṛ de hei, 11 uske chaahi ki u akelle rahe ya to fir aapan admi ke lage lauṭ jaay. Aur ek admi ke aapan aurat ke nai chhoṛe ke chaahi. 12 Saadi ke baare meñ Prabhu aur kon kon cheej bolis hei, ham nai janta. Ham to yahi kare sakta hei ki tumme aapan sallaah dei. Agar tumhaar aurat Prabhu ke biswaasi nai hei, lekin tumhaar sañghe rahe meñ khusi hei, to uske ḍivos nai dena. 13 Agar tumhaar admi Prabhu ke biswaasi nai hei, aur tumhaar sañghe rahe meñ khusi hei, to uske ḍivos nai dena. 14 Ek admi aur aurat, jon Prabhu ke abiswaasi hei, u pawitr banaawa jaay hei kaahe ke u tumhaar paaṭna hei. Eisehiyeñ tumhaar laṛkan bhi pawitr bane hei, aur Parmeshwar ke aañkhi meñ ashudh (ancleen) nai rahe hei. 15 Agar ek admi ya aurat abiswaasi hei, aur ḍivos maañge hei, tab tum maan leo. Ab tum usse bañdha nai hei. Kaahe ke Parmeshwar tumme chunis hei aur maañge hei ki saanti se raho. 16 Iske alaawa, tum keise jaane sakta hei ki tum aapan aurat ya admi jon abiswaasi hei, uske bachaay sakta hei? 17 Sab chech meñ yahi bataata hei ki sab wahi rakam raho jeise ulog rahin jab Prabhu Yeeshu ulog ke chunis raha aur Parmeshwar ulog ke aapan kahis raha. Ab ham wahi baat tum log se bolta hei. 18 Agar tumhaar khatna hoy gay hei, to uske nai badlo. Agar nai bhais hei, tab khatna nai karaao. 19 Khatna bhais ya nai bhais hei, kuchh maane nai rakkhe hei. Khaas baat to i hei ki Parmeshwar ke baat maano. 20 Yahi kaaran, badle ke kosis nai karo ki Parmeshwar ke chune se pahile tum kaa raha. 21 Kaa tum ek gulaam hei? Iske chinta nai karo. Lekin agar tum aapan ajaadi mañgta hei to jaruur ajaad hoy jaao. 22 Jab Prabhu gulaam chune hei, tab ulog ajaad hoy jaay hei. Aur jab u ajaad log ke chune hei, tab ulog Krisṭ ke gulaam hoy jaay hei. 23 Parmeshwar tum log ke khaatir bahut daam chukaais. To koi ke khaatir gulaam nai banna. 24 Wahi rakam raho jeise tum raha jab Parmeshwar tumme chunis raha. 25 Ham i nai janta ki Prabhu ulog ke waaste kaa bolis raha, jon ke saadi nai bhais hei. Lekin ham tumme bataayga ki ham kon cheej sochta hei. Aur tum hamme biswaas kare sakta hei, kaahe ke Prabhu ham pe daya karis hei. 26 Abhi ham sab kharaab ṭaaim se jaata hei, aur ham sochta hei ki tum sab ke wahi rakam rahe ke chaahi, jon rakam tum hei. 27 Agar tumhaar saadi hoy gais hei, to ṭheek hei, weisaiyeñ raho. Lekin agar tumhaar saadi nai bhais hei, to saadi kare ke kosis nai karo. 28 Saadi, roñg nai hei, chaahe tumhaar saadi kabhi nai bhais hei. Lekin jon ke saadi bhais hei, ulog ke bahut museebat ke saamna kare ke paṛi, aur ham tum sab ke usse bachaay mañgta hei. 29 Lekin, hamaar dost log, hamaar matlab hei ki Prabhu jaldi aai, aur i maane nai rakkhi ki tumhaar saadi bhay hei ki nai. 30 U ekke rakam rahi chaahe tum rota hei ya hasta hei, ya tum khareedta hei, ya puura kañgaal hoy gaya hei. 31 Isman koi farak nai rahi ki tum i dunia se ketna cheej leta hei, aur usman se ketna ke laaik karta hei. I dunia jeise ham janta hei, ab bahut roj nai rahi. 32 Ham to yahi mañgta hei ki tum sab chinta se ajaad hoy jaao. Ek admi jiske saadi nai bhais hei, u soch kare hei ki keise Prabhu ke khusi rakkho. 33 Lekin ek saadi suda admi ke aur jaada chinta rahe hei. Uske i dunia ke cheej ke chinta rahe hei, kaahe ke u maañge hei ki uske aurat khusi rahe. 34 Yahi khaatir u dui bagal khichaawe hei. Kuaari aurat aur u aurat log jon ke saadi nai bhais hei, Prabhu ke khusi kare ke waaste chinta kare hei, aur u log aapan deñhi aur dimaag sudh rakkhe hei. Lekin ek saadi suda aurat i dunia ke cheej ke waaste chinta kare hei, kaahe ke u aapan admi ke khusi kare maañge hei. 35 Jon kuchh bhi ham bolta hei, u tumhaar achchha ke waaste hei–i nai ki tumhaar ajaadi ke roka jaay. Ham tumme madat kare mañgta hei ki tum raaiṭ rakam se jio aur Prabhu ke sab se jaada prem karo. 36 Lekin agar tumhaar mañgni koi saadi ke umar waala se bhais hei, aur tum uske etna jaada chaahe laga hei ki saadi ke chhoṛ ke tum kuchh aur soche nai sakta hei. Tab jaao aur saadi kar leo. Isman kuchh paap nai hei. 37 Lekin i aur achchha hei ki aapan man ke kaabu meñ rakkho, aur yahi bichaar karo ki saadi nai karega. 38 Saadi kare ke achchha hei, lekin i aur achchha hei ki kabhi saadi nai karo. 39 Ek aurat, jon ke saathe saadi karis hei, wahi ke sañghe jindagi bitaay ke chaahi, jab tak u mar nai jaay. Tab u dusra saadi kare ke ajaad hei, lekin khali u admi se jon Prabhu Yeeshu ke biswaasi hei. 40 Fir bhi, ham sochta hei ki ham Parmeshwar ke Aatma ke baat maanta hei, jab ham bolta hei ki u agar saadi nai kari to aur sukhi rahi.

1 Kurinth 8

1 Tum aapan chiṭṭhi meñ muurti pe chaṛhaawal khaana ke baare meñ puuchha raha. Ham log sab iske baare meñ kuchh janta hei. Lekin gyaan (naolej) hamme ghamanḍi banaay de hei, jahañ pe prem aage baṛhaay hei. 2 Asal meñ, jon log soche hei ki ulog bahut jaane hei, to ulog kuchh nai jaane hei. 3 Lekin Parmeshwar jaane hei ki usse kon prem kare hei. 4 Muurti pe khaana chaṛhaawa jaay hei, lekin ham log janta hei ki dunia ke koi bhi muurti jinda nai hei. Aur Parmeshwar to khali ek hei. 5 Bahut se cheej ke swarag aur dharti pe Parmeshwar aur Prabhu bola jaay hei, lekin usman se koi bhi Parmeshwar aur Prabhu nai hei. 6 Ham log ke lage khali ek Parmeshwar hei, aur u Pita hei. Wahi sab cheej banaais raha, aur ham wahi ke waaste jeeta hei. Yeeshu Maseeh hee khali hamaar Prabhu hei. Sab kuchh wahi banaais raha, aur wahi hamme jeewan dees raha. 7 Sab koi i cheej nai jaane hei. Asal meñ bahut log i biswaas se jiye hei ki, muurti meñ jiu hei. To jab ulog u khaana khaawe hei jon muurti pe chaṛhaawal rahe hei, tab ulog ke dil meñ ḍaauṭ rahe hei. 8 Lekin khaana hame Parmeshwar ke kareeb nai laay hei. Agar ham nai khaai to kuchh parwaah nai hei, aur agar ham log khaai to usman kuchh achchha bhi nai. 9 Jon kamjor hei, uske khaatir problam nai khaṛa karo, khali iske khaatir ki tum kuchh bhi khaay sakta hei. 10 Tum i sab janta hei, yahi khaatir tumme parwaah nai hei ki tum muurti waala Mandir meñ khaata hei. Lekin maan leo ki ek kamjor admi tumme dekhe hei aur tay kare hei ki muurti pe chaṛhaawal khaana khaay ke hei. 11 Tab tum jon kuchh bhi janta hei, u sab uske waaste naas hoy jaay hei, jon ke waaste Krisṭ maris raha. 12 Jab tum uske sañghe paap karta hei jon kamjor bichaar ke hei, tab tum Krisṭ ke agaiñsṭ paap karta hei. 13 To agar jon ham khaata hei, Prabhu ke ek biswaasi ke dukh pahuñchaai, to ham kabhi gos nai khaayga jab tak ham jinda rahega.

1 Kurinth 9

1 Ham ajaad hei. Ham ek prerit hei. Ham Prabhu ke dekha raha aur ham tumme usman biswaas kare ke laaya. 2 Dusra log sochi ki ham ek prerit nai hei, lekin tum pruf hei ki ham tumhaar waaste ek prerit hei. 3 Jab log ham se puuchhe hei, tab ham bataay deta hei, 4 ki Baranbaas aur hamme khaay piye ke hak hei. 5 Ham log ke i hak hei ki ham jiske chaahi, Prabhu ke log meñ se usse saadi kari aur uske apne sañghe le jaai, ṭheek wahi rakam jeise Prabhu ke bhaai log aur Peeṭa karat rahin. 6 Kaa hamahi log hei jon ke dusra kaam kar ke aapan roji roṭi chalaay ke hei? 7 Kaa saulja log aapan talab apne de hei? Kaa ulog jon añguur ke khet bowe hei, usman se añguur nai khaay hei? Kaa bheṛa charaay waala aapan bheṛa se duudh nikaar ke nai piye hei? 8 Ham i baat aapan bagal se nai bolta hei. Maozas ke kaanuun hamme bataay hei ki jon beil dhaan daawe (kachar ke dhaan alag kare hei) hei uske muh nai baañdho. Lekin kaa Parmeshwar khali beil ke baare meñ sochat raha? 10 Nai! U to hamaar baare meñ baat karat raha. I sab Baaibal meñ likhaan raha ki jisse jon koi bhi jote hei aur dhaan daawe hei, ulog aasra lagaay hei ki fasal ulog meñ baaṭa jaai. 11 Jab ham tumme i khabar dia, tab u aatmik bia bowe ke rakam raha. To hamaar hak hei ki ham dunia ke cheej lei jeise ki tum se fasal lewa jaay hei. 12 Agar dusra log ke i kare ke hak hei, to ham log ke aur jaada hak hei. Lekin hamlog aapan i hak iyuz nai kara. Ham to uske khaatir bhi taiyaar hei ki ham u sab kari ki jisse Maseeh ke sandes dusra log tak pahuñchaay meñ baadha nai hoy. 13 Kaa tum nai janta ki jon log Mandir meñ kaam kare hei, ulog wahi se gujaara kare hei jon Mandir meñ laawa jaay hei? Kaa tum nai janta ki jon kuchh bedi pe chaṛhaawa jaay hei wahi log meñ baaṭ dewa jaay hei? 14 Yahi rakam, Prabhu bhi maañge hei ki jon koi susamaachaar ke parchaar kare hei, u aapan gujaara parchaar se hee kare. 15 Lekin aapan i sab privilej ham kabhi kaam meñ nai laaya, aur ham i kaaran nai likhta hei ki ham abhi suru kare mañgta hei. Koi hamaar hak chheen ke ghamanḍ kare, usse achchha hei ki ham mar jaai. 16 I hamaar waaste ghamanḍ kare ke baat nai hei ki ham susamaachaar parchaar karta hei. Parchaar to u cheej hei jon Parmeshwar hamme kare ke bolis raha, aur agar ham nai karega to ham naas hoy jaayga. 17 Agar ham aapan dil se parchaar karta hei, tab hamme fal mili. Lekin agar ham nai mañgta hei, to bhi Parmeshwar hamme yahi kaam kare ke waaste bhejis hei. 18 Hamme kaa mile hei? Yahi ki hamme mauka mile hei ki ham muft meñ susamaachaar ke parchaar karta hei, aur uske sañghe jon kuchh bhi mile ke hei, uske ham nai leta hei kaahe ki ham ek parchaarak hei. 19 Ham koi ke gulaam nai hei. Lekin ham sab ke sewak ban gaya hei, ki jisse jetna hoy sake sab ke jeete saki. 20 Jab ham Yahuudi log ke sañghe rahta hei, ham wahi log ke rakam rahta hei, ki ulog ke jeet lei. Ulog Maozas ke kaanuun pe chale waala log hei, aur ham nai. Lekin ham kaanuun ke mutaabik rahta hei ki ham ulog ke jeete saki. 21 Aur jab ham ulog ke sañghe rahta hei jon kaanuun pe nai chale hei, to ham kaanuun ke bhuul ke ulog ke jeetta hei. Aur haañ, ham kabhi bhi Parmeshwar ke kaanuun ke nai bhuulta hei. Hiañ tak ki ham Krisṭ ke kaanuun pe chalta hei. 22 Jab ham ulog ke sañghe rahta hei jon ke biswaas kamti hei, tab ulog ke jeete ke waaste ham wahi log ke rakam rahta hei. Ham jetna kare sakta hei otna karta hei ki ham jaada se jaada log ke jeete saki. 23 Ham i sab susamaachaar ke waaste karta hei, kaahe ke ham uske aasheesh baaṭe mañgta hei. 24 Tum janta hei ki bahut se log dauṛ meñ bhaag le hei, lekin khali ekke ke inaam mile hei. Yahi khaatir jeete ke khaatir dauṛo! 25 Khilaaṛi kas ke kaam kare hei u taaj jon bahut din nai rahe sake hei, uske jeet le, lekin ham u taaj ke waaste kaam karta hei jon hardam rahe sake hei. 26 Ham gaul ke bina nai dauṛta. Aur ham hawa meñ ghuusa baaji nai karta hei. 27 Ham aapan deñhi ke konṭrol meñ rakhta hei aur aapan gulaam banaay leta hei, ki jisse ham dusra log ke susamaachaar bataay ke baad haar nai jaai.

1 Kurinth 10

1 Dosto, ham tumme yaad dewaay mañgta hei ki ham log ke baap daada baadar ke nichche chalin raha aur samundar ke paar karin raha. 2 I baptisma le ke baraabar raha aur Maozas ke rasta pe chale ke rakam raha. 3 U sab log wahi aatmik khaana khaain raha, 4 aur wahi aatmik jal peen raha, jon aatmik chaṭṭaan se nikrat raha. U chaṭṭaan Krisṭ raha. 5 Lekin usman se bahut log Parmeshwar ke khusi nai kare sakin. To ulog mar gain, aur ulog ke deñhi ḍezaṭ meñ chhitraay dewa gais. 6 Ulog ke sañghe jon kuchh bhi bhais, u ek chetaaoni hei ki ham log u sab bura kaam nai kare mañgta. 7 Ulog muurti ke puuja karin, jeise Baaibal bole hei, “Log beiṭh ke khaat aur piyat rahin. Tab ulog uṭh ke naache lagin.” Yahi khaatir muurti ke puuja nai karo. 8 Usman se kuchh log neech kaam karin raha, aur ek roj meñ teis (23) hajaar log mar gain. Eisan kharaab kaam jon ulog karin raha, weise nai karo. 9 Aur Maseeh ke ajmaao nai, jeise kuchh log karin raha, aur baad meñ jahreela saañp ulog ke kaaṭ lees raha. 10 Bhunbhunaao bhi nai, jeise kuchh log karin raha aur naas kare waala ainjals se naas hoy gain. 11 I sab cheej ulog ke sañghe bhais, lekin ham log ke waaste chetaaoni hei. I sab Baaibal meñ likhaan hei ki ham jon aakhri roj meñ jinda hei, seekhe saki. 12 Jabki tum sochta hei ki tum ṭesṭ meñ majbuuti se khaṛa hei, saaodhaan rahna, kahiñ gir nai jaana. 13 Ṭesṭ meñ tum baaki aur log ke rakam pakṛaay jaata hei. Lekin Parmeshwar pe bharosa kare sakta hei ki u tumme bahut ṭesṭ nai karaai, aur u tumme dekhaai ki eisan ṭesṭ se keise bache sakta hei, aur tumme sahe ke sakti dei. 14 To dosto, tum muurti se duur rahna. 15 Ham tum se i rakam baat karta hei, jeise tum log ke lage kaafi dimaag hei ki tum jaano ham kaa bolta hei. 16 Jab ham u pyaala se peeta hei, jon ke waaste ham Parmeshwar ke aasheesh mañgta hei, kaa ham Maseeh ke khuun ke bhaagidaar nai hei? Jab ham roṭi khaata hei, jon ke ham tuuṛa hei, kaa ham Maseeh ke deñhi ke bhaagidaar nai hei? 17 Wahi ek roṭi meñ hissa leke, ham ek deñhi hoy jaata hei, jabki ham tamaam log hei. 18 Kaa Israayel ke log weship meñ bhaag nai le hei, jab ulog bedi ke chaaro bagal ekaṭṭha hoy hei aur jon balidaan kara jaay hei, uske khaay hei? 19 Kaa ham bolta hei ki muurti aur jon cheej bhi uspe chaṛhaawa jaay hei, kuchh hei? 20 Nai, i ham nai bolta hei! U khaana to dushṭaatma ke chaṛhaawa jaay hei, Parmeshwar ke nai. Ham nai mañgta ki tumhaar kuchh bhi waasta dushṭaatma se rahe. 21 Tum dushṭaatma ke pyaala se pee ke Prabhu ke pyaala se nai piye sakta hei. Tum dushṭaatma ke ṭaibal se khaay ke Prabhu ke ṭaibal se nai khaay sakta. 22 To ham log Prabhu ke jaran karaata hei, agar ham weise karta hei, kaahe ke ham Prabhu se jaada taagatwaala nai hei. 23 Tum meñ se kuchh bolega, “Ham jon cheej mañgta hei, karega!” Lekin ham tumme bataata hei ki sab kuchh achchha nai hei aur tumme madat nai kari. 24 Ham log ke dusra ke baare meñ soche ke hei, aapan baare meñ nai. 25 Fir bhi, jab tum bajaar se gos khareedta hei, to uske khaay leo. I nai puuchho ki u kahañ se aais hei. 26 Baaibal bole hei, “Dharti aur usman ke sab cheej, Prabhu ke hei.” 27 Agar ek abiswaasi tumme khaana pe bolaay hei, aur tum jaay mañgta hei, to jaao. Jon bhi cheej tumme dewa jaay hei uske khaao. Problam nai khaṛa karo i puuchh ke ki u khaana kahañ se aais hei. 28 Lekin agar tumme bataawa jaay ki u khaana muurti pe chaṛhaawal hei, to uske khaay ke, problam nai khaṛa karo. Ham i nai bolta ki tum aapan waaste problam khaṛa karta hei, lekin uske waaste jon tumme bataais hei. Hamaar ajaadi kaahe dusra ke baat se bañdh jaay? 30 Agar jon cheej ham khaata hei, uske dhanbaad deta hei, to kaahe ke koi ham pe uñgri uṭhaai ki ham ulṭa kaam karta hei? 31 Jab tum khaata, peeta ya aur kuchh karta hei, hardam Parmeshwar ke mahima meñ karo. 32 Yahuudi, Greek ya aur koi jon Parmeshwar ke chech ke hei, uske khaatir problam nai khaṛa karo. 33 Ham hardam aur sab ke khusi mañgta hei, siwaay apne aap ke, yahi aasha meñ ki bahut log bach jaai.

1 Kurinth 11

1 Tum sab wahi karo jon ham karta hei, jeise ham wahi karta hei jon Krisṭ kare hei. 2 Hamme tum pe ghamanḍ hei, kaahe ke tum hamme hardam yaad karta hei aur jon kuchh ham tumme sikhaaya hei uspe chalta hei. 3 Ab ham mañgta hei ki tum jaano ki Krisṭ sab admi log ke heḍ hei, aur ek admi, aurat ke uppar heḍ hei. Lekin Parmeshwar, Krisṭ ke heḍ hei. 4 Iske matlab ki jab koi admi aapan muuṛ pe kuchh oṛh ke preya kare hei ya aage ke baat bataay hei, u aapan muuṛ ke apmaan kare hei. 5 Lekin koi aurat jon bina kuchh oṛhe preya kare hei ya aage ke baat bataay hei, to u aapan muuṛ ke apmaan kare hei. U aurat uske rakam rahi jon ke muuṛ muṛaan rahe hei. 6 Ek aurat ke aapan muuṛ pe kuchh oṛhe ke rahe hei. I saram ke baat hei jab ek aurat aapan baar kaaṭ le hei ya muṛaay de hei. Lekin agar u muuṛ pe kuchh oṛhe nai maañge hei, tab uske aapan baar kaṭwaay de ke chaahi. 7 Manush ke racha gais raha ki u Parmeshwar ke mahima laai. Iske matlab hei ki ek admi aapan muuṛ pe kuchh nai oṛhe. Aurat log ke racha gais hei ki u admi log ke mahima laay. 8 Ek aurat admi meñ se banaawa gais raha, lekin admi, aurat meñ se nai banaawa gais raha. 9 Waastao meñ admi aurat ke waaste nai racha gais raha. Ek aurat, admi ke waaste racha gais raha. 10 Aur to, yahi khaatir, aur ainjals ke kaaran, ek aurat ke muuṛ pe kuchh oṛhe ke chaahi, jon dekhaay sake ki uske admi ke hak uspe hei. 11 Hihañ tak Prabhu ke mutaabik, admi aur aurat ek dusra ke waaste jaruuri hei. 12 I sach hei ki pahila aurat, admi meñ se aais raha, lekin baaki sab admi ke janam aurat log hee dees hei. Fir bhi sab kuchh Parmeshwar hee rachis hei. 13 Apne aap se puuchho ki kaa i achchha hei ki ek aurat bina muuṛ pe kuchh oṛhe preya kare sake hei? 14 Kaa admi lamba baar rakkhe to uske waaste saram ke baat nai hei? 15 Lekin lamba baar ek aurat ke muuṛ ḍhake ke waaste ketna sundar hei. Ek aurat ke baar uske oṛhni ke rakam hei. 16 Yahi rakam Parmeshwar ke sab chech meñ hote aais hei, aur yahi kaaran tum sab baad-bibaad nai karna. 17 Tumhaar weship sevis tum log ke waaste achchha ke badle, jaada kharaab hei. Ham tumhaar baṛaai nai karega. 18 Hamme bataawa gais hei ki jab tum weship ke waaste milta hei, tab ek dusra se baad-bibaad karta hei, aur jon cheej ham suna hei, kahiñ had tak ṭheek hei. 19 I naichral hei ki tum sab aapas meñ jhagaṛta hei, lekin i sahaj hei ki koi bhi dekhe sake hei ki Parmeshwar ke appruuval kiske sañghe hei. 20 Jab tum sañghe milta hei, tum asal meñ Prabhu bhoj nai manaata hei. 21 Tum sab ke aay se pahile khaay ke suru kar deta hei, aur tum meñ se kuchh bhukke rahe jaay hei, jabki kuchh log ke nasa hoy jaay hei. 22 Kaa tumhaar lage ghar nai hei, jahañ jaay ke tum khaay aur piye sakta hei? Kaa tum Parmeshwar ke chech ke etna jaran karta hei? Kaa tum ulog ke sarminda kare mañgta hei, jiske lage kuchh nai hei? Ham tum se kon cheej bole sakta hei? Ham tumhaar baṛaai nai kare sakta hei. 23 Ham tumme bataay dia hei ki Prabhu Yeeshu, jon raat uske dhoka dewa gay raha, u raat kon cheej karis raha. Aur u Prabhu ke bagal se aais raha. U ek roṭi aapan haath meñ lees. 24 Dhanbaad de ke baad, uske tuuṛis aur bolis, “I hamaar deñhi hei, jon tumhaar waaste dewa gais hei. Iske khaao aur hamme yaad karo.” 25 Khaana ke baad, Yeeshu waain ke pyaala aapan haath meñ lees aur bolis, “I hamaar khuun hei, aur yahi se Parmeshwar aapan nawa agrimenṭ tum se banaay hei. Iske pio aur hamme yaad karo.” 26 Prabhu ke matlab raha ki jab tum i roṭi khaao aur i pyaala se pio, tum uske mare ke baat ke parchaar karo, jab tak u lauṭ ke nai aay. 27 Lekin agar tum achchha neeyat se Prabhu ke roṭi nai khaaya aur waain nai pia, to tum uske deñhi aur khuun ke prati paap karta hei. 28 Wahi kaaran, tum apne aap ke ajmaao ki kon rakam se tum khaata aur peeta hei. 29 Agar tum nai samjhe sakta hei ki tum Prabhu ke deñhi hei, tab tum jon rakam khaata aur peeta hei, apne aap ke naas kar dega. 30 Yahi kaaran tum meñ se bahut log bimaar aur kamjor rahe hei, aur bahut log mar gais hei. 31 Agar ham saaodhaani se apne aap ke jaache, tab hamme saja nai mili. 32 Lekin jab Prabhu jaj kare hei aur hamme saja de hei, tab u i kaaran kare hei ki ham dunia ke baaki log ke sañghe konḍem nai hoi. 33 Dosto, tumme agore ke hei, jab tak sab log huañ pahuñch nai jaay, tab tak khaay ke suru nai karo. 34 Agar tum sachche ke bhuuka hei, tum ghar pe khaay lo. Tab tum apne aap ke saja se bachaay lega, jab tum aur sab se milega. Ham baaki baat ke apne aap huañ aay ke bataayga.

1 Kurinth 12

1 Dosto, tum ham se aatmik bardaan ke baare meñ puuchha raha. 2 Yaad rakhna, Prabhu ke hoy se pahile, u muurti jon baat bhi nai kare sake hei tumme ulṭa rasta pe le jaat raha. 3 Ab tum jaan leo ki Parmeshwar ke Aatma tumme rasta dekhaay hei, aur tum bolega ki Yeeshu hee Prabhu hei, aur tum Yeeshu ke kabhi nai saraapega. 4 Aatmik bardaan bahut rakam ke rahe hei, lekin u sab ekke Aatma se aay hei. 5 Ek Prabhu ke bahut rakam se sewa kare ke hei, 6 aur ham sab bahut rakam se kaam kare sakta hei. Fir bhi wahi ek Parmeshwar ham log meñ kaam kare hei, aur ham jon cheej bhi karta hei usman madat kare hei. 7 Aatma ham log ek ek ke khaas rasta dees hei ki ham ek dusra ke sewa kari. 8 Ham meñ se kuchh log buddhi se baat kare hei, aur kuchh log gyaan se baat kare hei, lekin i sab bardaan wahi ek Aatma se aay hei. 9 Kuchh log ke Aatma biswaas aur sakti dees hei ki u log bimaar ke ṭheek kare saki 10 ya to chamatkaar kare ke sakti dees hei. Ham meñ se kuchh nabi hei, aur ham meñ se kuchh log i dekhe sake hei ki Parmeshwar ke Aatma ham log ke beech meñ hei. Kuchh log alag alag bhaasha bole sake hei, aur baaki i bhi bataay sake hei ki u sab ke matlab kaa hei. 11 Lekin i Aatma hei jon i sab karaay hei aur disaaiḍ kare hei ki kon bardaan kiske de ke chaahi. 12 Maseeh ke deñhi ke bahut alag alag bhaag hei, ṭheek wahi rakam jeise sab deñhi ke rahe hei. 13 Ham meñ se kuchh Yahuudi hei, aur kuchh geir Yahuudi, kuchh gulaam hei, to kuchh ajaad hei. Lekin Parmeshwar ke Aatma ham sab ke baptisma dees hei aur ham log ke Maseeh ke deñhi ke paaṭ banaais hei. Ab ham sab wahi Aatma meñ se peeta hei. 14 Ham log ke deñhi ke khali ek paaṭ nai hei. Isman bahut se paaṭ hei. 15 Agar ek goṛ bole, “Ham haath nai hei, aur tab ham deñhi ke ek paaṭ nai hei.” Kaa tab bhi ek goṛ deñhi ke ek paaṭ nai hei? 16 Ya saait ek kaan bole, “Ham aañkhi nai hei, aur tab ham deñhi ke ek paaṭ nai hei.” Kaa kaan deñhi ke ek paaṭ nai hei? 17 Agar hamaar deñhi khali ek aañkhi rahta, tab ham kuchh bhi nai sune sakta. Aur agar khali ek kaan rahta, to ham kuchh suuñghe nai sakta. 18 Lekin Parmeshwar ham log ke deñhi ke sab paaṭ ke ek sañghe rakkhis hei, jon rakam u sab se achchha samjhe hei. 19 Ek deñhi keisan hota agar uske ekke paaṭ hota? 20 Bahut se paaṭ se ek deñhi hoy hei. 21 Yahi kaaran ek aañkhi i nai bole sake hei ki u haath ke nai maañge hei. Yahi kaaran muuṛ nai bole sake hei ki uske goṛ ke jaruurat nai hei. 22 Asal meñ, ham log deñhi ke u paaṭ jon dekhe meñ sab se kamjor hei, uske bina kaam nai chalaay sakta. 23 Ham saaodhaani se aapan deñhi ke kuchh paaṭ ke taiyaar karta hei. Ham aapan pesanal paaṭ ke waaste jaada saaodhaan rahta hei, 24 lekin hamme baaki paaṭ ke waaste saaodhaan nai rahe ke hei. Parmeshwar hamaar deñhi ke eise banaais hei ki jon paaṭ bahut khaas nai hei, u bhi valubal dekhaay hei. 25 U i kaaran eise karis ki sab paaṭ ek dusra ke sañghe mil ke kaam kare, aur ek dusra paaṭ ke dekh bhaal kare. 26 Agar hamaar ek deñhi ke paaṭ ke peeṛa hoy hei, tab hamaar puura deñhi dukhe hei. Agar hamaar ek deñhi ke paaṭ ke maan hoy hei, tab puura deñhi khusi hoy hei. 27 Ek sañghe tum sab Maseeh ke deñhi hei. Ek ek uske deñhi ke paaṭ hei. 28 Pahile, Parmeshwar kuchh log ke chunis ki uske prerit aur nabi bane aur chech ke ṭeecha bane. Lekin u kuchh ke chunis ki chamatkaari kaam kare aur bimaar ke achchha kare, aur agua log ke madat kare aur dusra dusra bhaasha meñ baat kare. 29 Sab koi prerit nai hei. Sab koi nabi nai hei. Sab koi ṭeecha nai hei. Sab koi chamatkaari kaam nai kare sake hei. 30 Sab koi bimaar ke achchha nai kare sake hei. Sab koi dusra dusra bhaasha meñ baat nai kare sake hei. Sab koi nai bataay sake hei ki i bhaasha ke matlab kaa hei. 31 Ham mañgta hei ki sab se achchha bardaan tum maañgo. Aur ham tumme sab se achchha rasta dekhaayga.

1 Kurinth 13

1 Agar ham manush log aur ainjals ke sab bhaasha bole lagi, aur ham dusra log se prem nai kari, to ham ghanṭi ke awaaj (gong) aur majeera ke jhaañj ke baraabar rahega. 2 Agar ham aage ke baare meñ bataay sakta aur sab bhed aur naolej samjhe sakta to kaa hota? Aur agar ham meñ etna biswaas rahta ki ham pahaaṛ haṭaay deta, to kaa hota? Ham fir bhi kuchh nai hota, agar ham sab se prem nai karta. 3 Kaa hoi agar ham aapan sab cheej baaṭ dei aur apne aap ke jinda jaraay dei. Hamme kuchh nai mili, jab tak ham dusra log se prem nai karega. 4 Prem dayaalu aur dheeraj hei, kabhi jaran, ya aapan baṛaai nai kare hei, ghamanḍi nai hei, 5 ya ruuḍ nai hei Prem selfish nai hei jaldi se gussaay bhi nai hei. U likh ke bhi nai rakkhe hei ki dusra ke kaa galti hei. 6 Prem sach meñ khusi manaay hei, lekin jhuuṭ aur kapaṭ meñ nai. 7 Prem hardam sahaara de hei, aasra rakkhe hei, bafaadaar rahe hei bharosa rakkhe hei. 8 Prem kabhi bhi miṭe nai hei! Jon koi bhi aage hoy waala baat bataay hei u bañd hoy jaai, aur nawa bhaasha kabhi nai bola jaai. Jon sab ham janta hei bhulaay dewa jaai. 9 Ham sab kuchh nai janta hei, aur hamaar bhawishbaani, puura nai hei. 10 Lekin jon cheej puura hei ek roj dekhaai aur jon cheej puura nai hei ek roj heraay jaai. 11 Jab ham log bachcha raha, ham log bachcha ke rakam sochta aur baat karta raha. Lekin jab ham baṛa hoy gaya, tab ham laṛkan ke rakam kaam kare chhoṛ dia. 12 Ab ham khali Parmeshwar ke dekhta hei jon seesa meñ klauuḍi chhaapa ke rakam hei. Baad meñ ham uske aamne saamne dekhega. Ham sab kuchh nai janta hei, lekin tab ham jaanega, wahi rakam jeise Parmeshwar hamme puura jaane hei. 13 Abhi ke waaste biswaas, aasha aur prem hei. Lekin i teeno meñ se prem sab se baṛa hei.

1 Kurinth 14

1 Prem tumme rasta dekhaai. Sabar karo aur Pawitr Aatma se tumme bardaan mili, khaas kar ke bhawishvaani ke bardaan. 2 Agar tum u bhaasha bolta hei, jon dusra nai jaane hei, Parmeshwar samajh lei ki tum kaa bolta hei, lekin dusra log nai samjhi ki tum kaa bolta hei. Tum bhed ke baat bolta hei jon khali Aatma samjhi. 3 Lekin jab tum bhawishvaani karo, tumme samjha jaai, aur dusra log ke madat hoi. Ulog ke saahas mili aur ulog achchha feel (mahsuus) kari. 4 Jon eisan bhaasha meñ bole hei jon dusra nai jaane hei, u khali aapan bhalaai dekhe hei. Lekin bhawishvaani bol ke tum chech meñ sab ke bhalaai karta hei. 5 Hamme khusi hei ki tum anjaan bhaasha bol leta hei, lekin ham maañgega ki tum bhawishvaani karo. Kaahe ke bhawishvaani usse to bahut achchha hei, jon dusra bhaasha bole hei lekin samjhaay nai hei ki uske matlab kaa hei. 6 Hamaar dost log, isman kaa achchha hei ki ham aay ke anjaan bhaasha meñ tum se baat kari, aur samjhaai bhi nai ki uske matlab kaa hei? I keise tumme madat kari, jab tak ham i nai bataai ki Parmeshwar hamme kaa dekhaais hei ya tumhaar waaste kuchh gyaan ke baat hamme dees hei? 7 Agar sab miuzik instramenṭ ek hee awaaj nikaari, tab tum keise bataayga ki kon baañsuri hei aur kon harp (beena) hei? 8 Agar bigul ke awaaj safa se nai sunaay hei, tab keise tum laṛaai ke waaste taiyaar hoyga? 9 Yahi rakam tum bhi, jab anjaan bhaasha bolta hei, aur tumme koi samjhe nai sake to tum hawa se baat karta hei. 10 Dunia meñ bahut rakam ke bhaasha hei, aur sab ke matlab rahe hei. 11 Lekin agar ham u bhaasha nai samajhta hei, jon dusra koi bole hei, tab ham ek dusra ke waaste anjaan ke rakam hei. 12 Agar tum sachche ke aatmik bardaan mañgta hei, to ek bhaasha ke chuno jon chech ke waaste achchha hei. 13 Jab ham u bhaasha meñ baat karta hei jon dusra nai samjhe hei, tab hamme preya kare ke chaahi ki hamme sakti mile ki ham samjhaay saki ki uske matlab kaa hei. 14 Ek ekzaampal hei, agar ham anjaan bhaasha meñ preya karega, tab iske matlab hei ki hamaar Aatma preya kare hei aur hamaar dimaag bekaar rahe hei. 15 Tab hamme kaa kare ke hei? Kuchh ṭaaim hamme aapan Aatma se preya kare ke chaahi, aur dusra ṭaaim aapan dimaag se. Kabhi kabhi hamme Aatma ke sañghe gaay ke paṛi aur kabhi kabhi dimaag se. 16 Maan leo ki tumhaar chech meñ kuchh anjaan log hei, jab tum Aatma se Parmeshwar ke baṛaai karta hei, aur ulog tumme samjhe nai sake hei, to keise jaani ki kab “Aameen” bole ke hei? 17 Tum saait Parmeshwar ke baṛaai, bahut sundar se karta hei, lekin usse koi ke faayda nai hoi. 18 Ham Parmeshwar ke dhanbaad deta hei ki ham tum sab se jaada anjaan bhaasha meñ bolta hei. 19 Lekin jon bhaasha ke matlab nikre hei, wahi chech ke madat kare sake hei. Wahi kaaran chech meñ ham khali paañch bol (shabd) bolta hei jon samajh meñ aay sake hei, i nai ki ham das hajaar bol meñ boli jon ke koi samjhe nai sake. 20 Dosto, bachcha log ke rakam soche ke chhoṛo. Baṛa log ke rakam socho, aur chhoṭa bachcha ke rakam seedha bana raho. 21 Baaibal meñ Prabhu bole hei, “Ham anjaan log ke iyuz karega jon anjaan bhaasha bole hei ulog hamaar log se baat kari. Ulog usse anjaan bhaasha meñ baat kari, lekin fir bhi hamaar log hamaar baat nai suni.” 22 Bhaasha jon dusra log nai jaane hei, u abiswaasi log ke dusra matlab rakkhi, lekin biswaasi log ke nai. Dusra bagal, bhawishvaani, biswaasi log ke khaatir hei, abiswaasi log ke waaste nai. 23 Maan leo ki jetna log chech meñ weship kare hei, anjaan bhaasha meñ baat kare ke suru kar de, aur wahi ṭaaim koi baahar ke admi ya abiswaasi aay jaay. Kaa ulog i nai sochi ki huañ ke sab log pagla hei? 24 Lekin maan leo ki sab log bhawishvaani kare hei, jab abiswaasi aur baahar ke log aay hei. Ulog samajh jaai ki ulog paapi hei, aur ulog maañgi ki apne aap ke badal le kaahe ke ulog sun leen ki tum kaa bolta hei. 25 Ulog bataai ki ulog ke dil meñ kaa chhupaan hei. Tab ulog ghuṭna ṭek ke Parmeshwar se boli, “Ham janta hei ki tum ilog ke sañghe hei.” 26 Dosto, jab tum weship ke waaste milo, tab tum sab kuchh karo jon huañ ke log ke waaste ṭheek hei. Yahi rakam hoy ke chaahi jab koi gaay hei ya sikhaay hei ya bataay hei ki Parmeshwar kaa bolis hei ya anjaan bhaasha bole hei ya uske matlab samjhaay hei. 27 Tum meñ se dui ya teen se jaada log sabha meñ anjaan bhaasha meñ nai bole ke chaahi. Tum bole ke paari lo, aur huañ koi ke rahe ke chaahi jon samjhaay sake ki tum kon cheej bolta hei. 28 Agar koi samjhaay nai saki, tab tum chech meñ chuppe raho aur khali Parmeshwar aur apne aap se baat karo. 29 Dui ya teen log bhawishvaani kare sake hei, aur baaki sab koi ke saaodhaani se sune ke hei. 30 Agar huañ jon beiṭha hei usman se koi Parmeshwar ke sandes paay le hei, tab bole waala ke chuppe hoy jaay ke hei aur koi dusra log ke bole ke mauka de. 31 Khali ek jan ke ek ṭaaim bole ke mauka deo, tab tum sab kuchh seekhega aur tumme hausla mili. 32 Ek nabi jon Parmeshwar ke sandes sunaay hei, uske aapan bardaan kaabu meñ rakkhe ke hei. 33 Parmeshwar maañge hei ki sab kuchh saanti se aur oḍa se hoy. Jab Parmeshwar ke log chech meñ mile hei, 34 tab aurat log ke baat nai kare ke chaahi. Ulog ke chuppe rahe ke sune ke chaahi, jeise Maozas ke kaanuun sikhaay hei. 35 Agar kuchh hei jon ulog jaane maañge hei, tab ghar lauṭe pe ulog aapan admi se puuchhe sake hei. Aurat log ke chech meñ bole ke achchha baat nai hei. 36 Parmeshwar ke sandes tum log se nai suru bhais raha, aur khali tum log nai hei jahañ sandes pahuñchis hei. 37 Agar tum apne aap ke nabi ya Aatma se bhara manush samajhta hei, tab tum jaanega ki ham wahi likhta hei jon Prabhu hamme hukum karis hei. 38 Yahi khaatir agar koi hamaar likha nai sune hei, to tum uske parwaah nai karo. 39 Dosto, hausla se bhawishvaani karo aur koi ke anjaan bhaasha bole se roko nai. 40 Sab kuchh achchha se aur oḍa se karo.

1 Kurinth 15

1 Dosto, ham mañgta hei ki tum u sandes yaad karo, jon ham parchaar kara raha aur tum uske biswaas aur bharosa kara raha. 2 Tum i sandes se bach jaayga, agar tum ispe dil lagaay ke chalega. Lekin agar nai, to tumhaar biswaas bekaar hei. 3 Ham tumme sab se khaas sandes wahi rakam bataaya jeise hamme bataawa gais raha. U i rakam hei, Yeeshu hamaar paap ke khaatir maris, jeise Baaibal hamme bataay hei. 4 Uske gaaṛa gais raha, aur tisra din jinda hoy gais, jeise Baaibal bole hei. 5 Yeeshu Peeṭa ke aage aais, aur fir baaki baarah chela ke aage. 6 Iske baad, u paañch sao aur baaki log ke aage aais. Usman se kaafi log abhi jinda hei, lekin usman se kuchh mar gain hei. 7 U Jeims ke aage bhi aais, aur tab baaki chela log ke aage. 8 Aakhri meñ, u hamaar aage aais, jab ki ham eisan hei jon ki roñg ṭaaim meñ peida bhaya hei. 9 Ham aur chela log meñ se koi khaas nai hei. Hiañ tak ki ham Parmeshwar ke chech meñ bahut gaṛbaṛ kara raha, aur ham to chela bhi bolaay laaik nai hei. 10 Lekin Parmeshwar bahut dayaalu raha! U hamme wahi banaais jon ham aaj hei, aur uske sundar daya khali nai gais. Ham aur sab chela log se jaada kaam kara raha, isman bhi Parmeshwar ke daya kaam karat raha, hamaar nai. 11 I bhi nai ki ham log parchaar kari ya ulog. Fir bhi tum sab sandes pe biswaas kara. 12 Agar ham parchaar kari ki Krisṭ mara meñ se jinda bhais hei, tab tum meñ se keise kuchh bole sake hei ki koi mara fir se jinda nai hoi? 13 Agar ulog jinda nai hoi, tab Krisṭ bhi jinda nai bhais raha. 14 Aur agar Krisṭ jinda nai bhais, to hamaar sandes aur tumhaar biswaas koi maane nai rakkhe hei. 15 Agar mara jinda hoy hei, tab ham Parmeshwar ke baare meñ i bataay ke jhuuṭ bola ki Krisṭ jinda hoy gais jab ki eise nai bhais raha. 16 Yahi khaatir agar mara log jinda nai hoi, to Krisṭ bhi nai jinda bhais raha. 17 Agar Krisṭ jinda nai bhais raha, tab tumhaar biswaas bekaar hei, tum abhi bhi paap meñ rahta hei. 18 Aur ulog jon aapan puura biswaas usman rakh ke mar gain hei, ulog to naas hoy gain hei. 19 Agar hamaar Maseeh pe bharosa khali yahi jeewan meñ achchha hei, to hamaar haalat aur sab log se bhi kharaab hei. 20 Lekin Maseeh jee uṭhis! Aur u dekhi ki baaki sab bhi jinda hoy jaai. 21 Ṭheek wahi rakam jeise Eiḍam ke kaaran ham sab marega, Maseeh ke kaaran ham sab jinda hoyga. 22 Eiḍam ham sab ke maut laais raha, aur Maseeh ham sab ke jeewan laai. 23 Lekin ham sab ke aapan paari ke waiṭ kare ke hei. Krisṭ sab se pahila raha jon ke jinda kara gais, aur uske log tab jinda nai hoi, jab u fir se lauṭ ke aai. 24 Tab jab Krisṭ sab sakti aur taagat ke miṭaay dei, tab ant hoi, aur tab u Parmeshwar Pita ke raaj de dei. 25 Krisṭ tab tak raaj kari jab tak u dusman ke aapan nichche nai kar lei, 26 aur aakhri dusman jon ke u naas kari u maut rahi. 27 Jab Baaibal bole hei ki u aapan nichche sab kuchh kar lei, usman Parmeshwar nai rahe hei. U to Parmeshwar hee raha jon Krisṭ ke nichche sab kuchh rakkhis raha. 28 Aur sab kuchh Parmeshwar ke laṛka ke nichche hei, aur u apne aap ke Parmeshwar ke nichche rakkhi, jon fir sab kuchh laṛka ke nichche kar dei. Parmeshwar sab ke khaatir sab kuchh rahi. 29 Agar mara log fir se jinda nai kara jaai, tab ulog kaa kari jon ke waaste ulog baptisma le hei? Kaahe ke ulog mara log ke waaste beptaaiz kara jaay hei? 30 Aur kaahe ke ham log aapan jindagi ke khatra meñ chhoṛta hei 31 aur har roj maut ke saamna karta hei? Hamaar u ghamanḍ jon Prabhu Yeeshu meñ tumhaar khaatir hei, wahi i sab baat karaay hei. 32 Hamme kaa mila jab ham Efisus meñ jañgli jaanwar se laṛa? Agar mara fir se jinda nai hota, to bola jaay hei, “Aao, khaao aur pio. Bihaan ham log ke mare ke hei.” 33 Apne aap ke dhoka nai deo. Kharaab dost tumme naas kar dei. 34 Husiaar bano aur paap nai karo. Tumme saram lage ke chaahi kaahe ke kuchh log abhi bhi Parmeshwar ke baare meñ nai jaane hei. 35 Tum meñ se kuchh log puuchhin raha, “Mara log keise jinda hoi? Ulog ke deñhi keisan rahi?” 36 Muurakh nai bano. Ek bia ke jameen meñ se jame se pahile mare ke hei. 37 Geñhu ke bia aur dusra bia jon tum bota hei, sab dekhe meñ dusra rakam rahe hei, aur jab jame hei tab dusra rakam hoy jaay hei. 38 I sab i khaatir hoy hei ki Parmeshwar jon rakam maañge hei wahi rakam ke deñhi de hei. 39 Manush, jaanwar, pakchhi, aur machhri sab ke aapan aapan deñhi rahe hei, ek dusra ke rakam nai. 40 Swarag meñ sab kuchh ke deñhi rahe hei, aur dharti pe bhi. Lekin sab koi ek dusra ke rakam nai hei. Sab aapan aapan rakam rahe hei. 41 Suuraj, chaañd ke rakam nai hei, chaañd, taara ke rakam nai hei, aur ek ek taara dusra dusra rakam rahe hei. 42 Yahi rakam rahi jab hamaar deñhi ke fir se jinda kara jaai. Abhi ke deñhi to mar jaai, lekin jon deñhi fir se jinda kara jaai, u hardam rahi. 43 I sab badsuurat aur kamjor deñhi, sundar aur taagatwaala hoy jaai. 44 Aur jeise ki hamaar shaareerik deñhi hei, weise aatmik deñhi bhi hei. Aur hamaar fisikal deñhi, aatmik deñhi meñ badal jaai. 45 Eiḍam, sab se pahila admi raha, aur Baaibal bataay hei ki u ek jinda manush raha. Lekin Yeeshu, jiske saait aakhri Eiḍam bhi bola jaay hei, u to jeewan de waala Aatma hei. 46 Ham dekhe sakta hei ki jiske aatmik deñhi rahe hei, u pahile nai aay hei. U uske baad meñ aay hei, jiske fisikal deñhi rahe hei. 47 Sab se pahila manush maṭṭi ke dhuul se banaawa gais raha, lekin dusra admi swarag se aais raha. 48 Dharti pe sab ke deñhi u rakam hei jon maṭṭi ke dhuul se banaawa gais raha. Aur swarag meñ sab ke deñhi u rakam hei jon swarag se aais raha. 49 Wahi rakam jeise ham u rakam hei jon dharti ke dhuul se banaawa gais raha, aur fir u rakam hoyga jon swarag se aais raha. 50 Dosto, ham mañgta hei ki tum sab jaano ki hamaar i khuun aur maas ke deñhi saṛ jaai. Iske matlab hei ki ulog swarag ke raaj jon hardam rahi usman bhaagidaar nai hoy saki. 51 Ham tumme ek baat samjhaayga. Ham log meñ se sab koi nai mari, lekin ham badal jaayga. 52 I sab ekke sekanḍ (pal) meñ aañkhi jhapke se pahile hoy jaai. Jab bigul ke aakhri awaaj sunaai, tab sab mara log jinda hoy jaai. Ham log sab badal jaayga, ki jisse ham sab fir se nai marega. 53 Ham log ke mara aur saṛe waala deñhi eise badli ki u fir se kabhi nai mari ya saṛi. 54 Jon deñhi abhi ham log ke lage hei, u kamjor hei aur mare sake hei. Lekin i sab anant deñhi meñ badal jaai. Tab Baaibal meñ jon kuchh hei, sachche hoi, “Maut laṛaai haar gais hei! 55 Uske jeet kahañ hei? uske kaaṭa (sṭing) kahañ hei?” 56 Maut ke dañk (sṭing) paap hei, aur paap ke sakti kaanuun hei. 57 Lekin Parmeshwar ke dhanbaad deo ki Prabhu Yeeshu Maseeh hamme hamaar jeet dees hei! 58 Dosto, majbuuti se khaṛa raho, ḍaro nai. Hardam Prabhu ke kaam meñ bizi raho. I jaanna ki jon bhi kuchh tum uske khaatir karta hei kabhi khaali nai jaai.

1 Kurinth 16

1 Jab tum Parmeshwar ke log ke waaste peisa baṭoro, ham mañgta hei ki tum wahi karo jon ham tumme Galeshia ke chech meñ bataay raha. 2 U i raha ki, sab etwaar ke tum sab jon kamaaya hei, uske ek hissa alge rakh deo. Agar tum eise karega, to jab ham aayga tab tumme peisa baṭore ke nai paṛi. 3 Kuchh chela ke chun leo jon peisa Yarushalam le jaai. Ham ulog ke, peisa ke sañghe ek chiṭṭhi de ke bhejega ki jisse i dekhaay sake ki tum kiske peisa dewe mañgta hei. 4 Agar tum chaaho ki ham bhi ulog ke sañghe jaai, tab ulog hamaar sañghe jaay sake hei. 5 Jab ham Mekaḍonia se jaayga, ham tumme dekhe ke aasha karega, 6 aur tumhaar sañghe thoṛa din rahega. Saait ham puura winṭa rahi, ki jisse tum hamme jahañ ham jaay mañgta hei uske waaste madat karo. 7 Agar Prabhu maañgi, to ham baad meñ lamba ṭaaim ke waaste aay sakta hei, aur i ṭaaim jaldi se lauṭ jaayga. 8 Ham Penṭikosṭ tak Efisus meñ rahega, 9 kaahe ke i achchha mauka hei ki huañ ham kuchh kaam kar lei. Lekin huañ pe kaafi log hei jon hamaar khilaaf hei. 10 Jab Ṭimathi aai, tab uske achchha se welkam karna. U Prabhu ke kaam kare hei, jeise ham karta hei. 11 Dekhna, koi uske sañghe kharaab byohaar nai kare. Ham mañgta hei ki u hamaar lage aapan dusra saathi ke sañghe lauṭ aay. Yahi khaatir jab u jaay lage to uske aasheesh ke sañghe bida kar dena. 12 Ham ketna kosis kara ki hamaar dost Apullos, aapan saathi log ke sañghe aay ke tum log ke viziṭ kare. U abhi nai aay maañge hei, lekin ṭaaim milte aay jaai. 13 Dhyaan rakhna. Aapan biswaas meñ ṭika raho. Tagṛa aur bahaadur bana raho. 14 Sab cheej meñ prem dekhaana. 15 Tum to janta hei ki Stifnas ke palwaar, Akhaaya ke pahila log hei jon Prabhu meñ biswaas karin raha. Ulog sab kuchh karin jon ulog Parmeshwar ke log ke waaste kare sakin. Dosto, ham tum se bolta hei 16 ki ulog ke rakam agua log ke baat maano aur weisaiyeñ u sab ke sañghe karo jon tumhaar khaatir kaṛa kaam kare hei. 17 Stifnas aur Fotunaatus aur Akhaikus ke dekh ke hamme khusi bhais. Ulog ke hiañ rahe se hamme eise lage hei ki tum sab hamaar lage hei. 18 Ulog hamme bahut sukh deen, ṭheek wahi rakam jeise ulog tumme sukh deen raha. Eisan log ke tum aadar karo. 19 Eshia ke chech ke bagal se tum sab ke namaste. Aquila aur Priska, aur uske ghar meñ jon chech hei, uske bagal se tum log ke Prabhu ke namaste bheje hei. 20 Prabhu ke sab chaahe waala log tumme namaste bheje hei. Sab ke dil se aadar aur welkam karna. 21 Ham i chiṭṭhi apne saain karta hei. POL. 22 Ham binti karta hei ki Parmeshwar ulog ke saraap dei, jon Prabhu se prem nai kare hei. Aur aasha karta hei ki Prabhu jaldi aai. 23 Ham binti karta hei ki Prabhu Yeeshu Maseeh tum pe daya kari. 24 Hamaar prem, Yeeshu Maseeh ke tum sab log ke sañghe rahe.

2 Kurinth 1

1 Pol ke bagal se, jon Parmeshwar ke chuna gay Yeeshu Maseeh ke prerit raha, aur Ṭimathi ke bagal se, jon uske pichchhe chalat raha. Kurinth ke sab chech ke aur Akhaaya ke sab Parmeshwar ke log ke waaste. 2 Ham binti karta hei ki Parmeshwar Pita aur Prabhu Yeeshu Maseeh tum pe daya kari aur tum log ke saanti se aasheesh dei! 3 Dhann hei Parmeshwar, hamaar Prabhu Yeeshu Maseeh ke Pita! U dayaalu Parmeshwar hei, aur ham log ke sab sukh de hei. 4 Jab ham log museebat meñ rahta hei to u ham log ke dheeraj de hei, ki jisse wahi dheeraj aur sab ke sañghe baaṭe sakega jon bhi koi museebat meñ rahe hei. 5 Ham sab Maseeh ke gahira dukh baaṭta hei, aur uske sañghe u sukh bhi jon u ham log ke de hei. 6 Lekin jab ham sab dukh uṭhaata hei, tab i soch ke ki tumme sukh aur saanti mili aur tum bach jaayga. Aur jab ki hamme saanti mile hei, tab tumme bhi saanti mili, aur tum dheeraj ke sañghe ham log ke rakam dukh sahega. 7 Tum hamme kabhi nai niraas karega. Tum bhi otna saha, jetna ham log, aur ham log i janta hei ki tum log ke otna sukh mili jetna ham log ke mila raha. 8 Dosto, ham mañgta hei ki tum jaano ki Eshia meñ ham log pe kaa beetis raha. Ham log ke dukh etna jaada raha ki ham log sahe nai sakta raha aur sochta raha ki maut aay waala hei. 9 Hiañ tak ki, ham log ke laga ki ham sab mar jaayga. Lekin eise bhais ki ham log apne aap pe biswaas kare ke badle Parmeshwar pe biswaas kare laga, jon mara log ke jinda kare hei. 10 Parmeshwar ham log ke maut ke ḍar se bachaais, aur ham janta hei ki u baar baar yahi kari. 11 Ham binti karta hei ki ham log ke waaste preya kar ke ham log ke madat karo. Tab bahut se log i sab aasheesh jon ham log ke preya se mili, uske waaste dhanbaad dei. 12 Ham log ke aapan antar aatma pe ghamanḍ hei. Ham log hardam pawitrta aur sachchaai se raha, khaas kar ke ham log tumhaar sañghe raha. Aur ham log ke Parmeshwar aapan daya se, naa ki dunia ke rakam, rasta dekhaais. 13 Ham eisan kuchh nai likhta hei, jon tum nai paṛhe aur samjhe sakega. Hamme aasha hei ki tum iske puura samajh lega, 14 jeise ki tum abhi hamme thoṛa samajhta hei. Tab jab hamaar Prabhu Yeeshu lauṭi, tum sab ham pe otna ghamanḍ karega jetna ham tum pe karega. 15 Yahi bharosa se ham tumhaar lage pahile se aay maañgat raha. Aur isse tum hamaar dui dafe aay se aasheesh paay sakega. 16 Ek dafe Mesiḍonia jaay ke ṭaaim aur dusra dafe lauṭe ke ṭaaim. Tab tum hamme Juḍia bheje sakta hei. 17 Kaa tum sochta hei ki hamme samajh meñ nai aai ki hamme kaa kare ke hei? Kaa ham u rakam hei jon “Haañ” ya “Naa” bol ke sab ke khusi karta hei? 18 Parmeshwar pe bharosa hei, aur ham pe bhi, jab ham bolta hei ki hamaar jawaab hardam ‘Haañ” rahi “Naa” kabhi nai. 19 Kaahe ke Yeeshu Maseeh, Parmeshwar ke laṛka, hardam ‘Haañ” bole hei, “Naa” kabhi nai. Aur wahi hei jon Silvaanas, Ṭimathi aur ham tumme bataay raha. 20 Krisṭ, Parmeshwar ke sab waada ke ‘Haañ” bole hei. Yahi khaatir ham Aameen bol ke Parmeshwar ke mahima ke waaste “Haañ” bolta hei. 21 Aur tab Parmeshwar se i sab hoy hei ki tum aur ham sab log Krisṭ ke sañghe khaṛa hoy sakta hei. Parmeshwar hee hei jon ham log ke chunis hei 22 aur aapan Aatma ham log ke dil meñ bharis hei ki dekhaay sake ki ham log khali uske hei. 23 Parmeshwar hamaar gawaah hei ki ham Kurinth se duur raha, ki jisse ham tum pe kaṛaai nai kari. 24 Ham log tumhaar bos nai hei ki bataai ki tumme kaa biswaas kare ke hei. Ham hiañ tumhaar sañghe kaam karta hei ki jisse tumme khusi mile, kaahe ke tumhaar biswaas majbuut hei.

2 Kurinth 2

1 Ham i feisla kara hei ki tumhaar lage ham fir se dukh de nai aayga. 2 Agar ham tumme dukh dega, to hamme hausla de ke waaste kon bachi, siwaay uske, jon ke ham dukh dia hei? 3 I kaaram ham khusi rahe mañgta hei ki ham tumme khusi kare saki. Ham i likha hei kaahe ke ham tumhaar lage tumme dukh dewe nai aay mañgta, jabki tumme chaahi ki tum hamme khusi karo. 4 Jab ham i likha raha, tab ham bahut dukh meñ raha. Hamaar aañkhi meñ aañsu bhara raha, aur hamaar dil ṭuuṭa raha. Lekin ham tumme dukhi nai kare mañgta raha. Ham khali tumme i bataay mañgta raha ki ham tumhaar ketna khayaal karta hei. 5 Ham tum pe kaṛaai nai kare mañgta hei. Lekin tum meñ se ek koi ke dil dukhaais. Ham u nai hei jon ke dil dukha hei, tum meñ se koi hei. 6 Tum meñ se kaafi log uspe uñgri uṭhaaya jon ulṭa kaam karis hei, aur yahi saja uske waaste kaafi hei. 7 Jab log paap kare hei, tab tum ulog ke maaf kar deo aur ulog ke dheeraj deo, ki jisse ulog dukh meñ nai ḍuub jaay. 8 Tum ulog ke aapan prem ke bharosa dewaao. 9 Ham i kaaran bhi likha raha ki ham tumme ṭesṭ kare mañgta raha aur dekhe mañgta raha ki tum hamaar baat maanta hei ki nai. 10 Ham uske maaf karega jon ke tum maafi dega. Haañ, tumhaar khaatir aur Krisṭ hamaar gawaah rahi ki, ham u sab ke maafi dia jon cheej ke maafi ke jaruurat raha. 11 Ham i kara ki Saitaan ham pe kaabu nai kare saki. Ham log sab janta hei ki uske dimaag meñ kon cheej hei. 12 Jab ham Krisṭ ke baare meñ parchaar kare Troaas gay raha, tab ham paaya ki Prabhu pahile se rasta banaay dees raha. 13 Lekin ham soch meñ paṛ gaya jab ham aapan dost Ṭaayṭas ke huañ nai paaya. To ham baaki log ke huañ chhoṛ ke Mesiḍonia chala gaya. 14 Ham khusi hei ki Parmeshwar eisan mauka de hei ki Krisṭ hamaar jeet karaay de hei. Parmeshwar hamme madat kare hei ki ham Krisṭ ke baare meñ sab bagal parchaar kare sakta hei, aur i naolej jeewan ke mahak ke rakam hei. 15 Kaahe ke, Parmeshwar ham log ke jeewan ke mahak samjhe hei, jon Krisṭ ke sab log tak pahuñchaay hei. Ulog jon bach jaay hei, ulog ke waaste i sundar mahak rahe hei jon achchha jeewan ke taraf le jaay hei. Lekin ulog jon heraay jaay hei, ulog ke khaatir i kharaab mahak hei aur bhayankar maut ke bagal le jaay hei. Koi ke lage u nai hei jon se i kaam kare sake hei. 17 Bahut log Parmeshwar ke sandes parchaar karke dhani hoy jaay hei. Lekin ham log Parmeshwar ke sachcha sewak hei, aur Krisṭ ke sakti se aur Parmeshwar ke gawaah rakh ke ham i sandes parchaar karta hei.

2 Kurinth 3

1 Kaa ham fir se aapan baṛaai kare laga hei? Kaa ham log ke tumhaar lage se chiṭṭhi chaahi ya hamme tumhaar lage chiṭṭhi likhe ke hei ki ham aur sab ke aapan baare meñ bataai? Koi koi ke chiṭṭhi ke jaruurat rahe hei ki ulog ke baare meñ bataawa jaay. 2 Lekin tum hee hamaar chiṭṭhi hei, ham log ke dil pe likhaan hei ki sab log paṛhe aur samjhe saki. 3 Tumahi u chiṭṭhi ke rakam hei jon Krisṭ likhis hei aur ham log se bhejwaais hei. Lekin tum log pen aur iñk se nai likha hei aur patthar ke paṭṭi (tablet) pe bhi nai likha gaya hei. Tum log hamaar dil pe jinda Parmeshwar ke Aatma se likha gaya hei. 4 Ham log ke ispe puura biswaas hei. Krisṭ, Parmeshwar ke saamne ham log pe puura bharosa karis hei. 5 Eise nai ki ham log bole sakta hei ki ham koi bhi cheej aapan bharosa pe kara hei. Parmeshwar hee hamme u sab de hei ki ham kuchh kare saki. 6 U ham log ke i laayk banaais ki jon nawa agrimenṭ Aatma se aais hei, likhaan kaanuun ke bagal se nai, ham uske sewak bane saki. Kaahe ke kaanuun maut laay hei, lekin Aatma jeewan laay hei. 7 Maozas ke kaanuun khali maut ke waada laais raha, bhale hee u patthar meñ puura mahima se gaṛha (kaav kara) gais raha, fir bhi kaanuun Maozas ke chehra meñ etna jaada chamak kar dees raha ki Israayel ke log uske dekhe nai sakin, tab bhi jab ki u mahima maddhim hote jaat raha. 8 To kaa u agrimenṭ jon Aatma ham log ke lage laai, usse bhi jaada sundar nai rahi? 9 Jab jon cheej maut laay hei, etna sundar rahe hei, tab kaa jon cheej ham log ke Parmeshwar ke lage le jaay hei aur jaada sundar nai rahi? 10 Asal meñ, nawa agrimenṭ etna sundar hei ki kaanuun uske aage maddhim paṛ gais hei. 11 Kaanuun u mahima se dewa gais raha jon maddhim paṛ gais. Lekin nawa agrimenṭ ke mahima bahut jaada hei, kaahe ke u kabhi nai miṭe paai. 12 I sundar aasha hamme eise mahsuus karaay hei ki ham khula aam bole sakta hei. 13 Ham log Maozas ke rakam nai hei. Uske chehra chamkat raha, lekin u aapan chehra ke lukaay ke rakkhis raha ki jisse Israayel ke log uske chehra ke chamak ke maddhim hote nai dekhi.. 14 Admi log jiddi raha, aur kuchh hei jon ki abhi bhi ulog ke roke hei ki ulog nai dekhe sake hei ki sach kon cheej hei, jab ulog kaanuun ke paṛhe hei. Khali Krisṭ u parda ke uṭhaay sake hei jon ke kaaran ulog dekhe nai sake hei. 15 Jab Maozas ke kaanuun paṛha jaay hei, tab ulog ke dimaag pe kuchh oṛhaan rahe hei 16 u parda ulog ke waaste haṭaawa jaay hei jon Prabhu ke bagal ghuum jaay hei. 17 Prabhu aur Aatma ekke rakam hei aur ek hei, aur Prabhu ke Aatma hamme ajaad kar de hei. 18 Yahi khaatir hamaar chehra lukaan nai hei. U Prabhu ke chamke waale mahima dekhaay hei, jeise ki Prabhu ke Aatma ham log ke jaada se jaada mahaan Prabhu ke rakam banaay de hei.

2 Kurinth 4

1 Parmeshwar hampe daya karke aapan kaam hamaar bharosa pe chhoṛ dees. Yahi khaatir ham kabhi haar nai maanta hei. 2 Ham saramwaala kaam nai karta jon ke chhupaay ke rakkhe ke rahe hei. Aur ham koi ke muurakh nai banaata ya Parmeshwar ke sandes ke ghumaay firaay ke bataata hei. Parmeshwar hamaar gawaahi hei ki ham khali sachcha baat bolta hei, ki jisse aur log bhi jaan lei ki ham log pe bharosa kare ke chaahi. 3 Agar ham log ke sandes meñ kuchh chhupa hei, tab u khali wahi log se chhupaan hei jon heraay gain hei. 4 Saitaan jon i dunia ke chalaawe hei, u abiswaasi ke dimaag ke añdha kar dees hei. Ulog laaiṭ nai dekhe sake hei, jon mahaan Krisṭ ke susamaachaar hei, jon dekhaay hei ki Parmeshwar keisan hei. 5 Ham log aapan baare meñ parchaar nai karta hei. Ham log ke sandes hei ki Yeeshu Maseeh, Prabhu hei. U ham log ke bhejis ki ham tumhaar sewak bani. 6 Baaibal bole hei, “Parmeshwar roshni ke hukum dees ki añdhera meñ chamke.” Ab Parmeshwar ham log ke dil meñ chamke hei, i bataay ke waaste ki uske mahima Yeeshu Maseeh meñ dekhaay hei. 7 Ham sab u maṭṭi ke bartan ke rakam hei jisman dhan rakkha jaay hei. Jon mahaan sakti hei, u Parmeshwar ke bagal se aay hei, ham log ke bagal se nai. 8 Ham log hardam dukh uṭhaata hei, lekin kabhi barbaad nai hota hei. U ṭaaim bhi nai jab ham janta hei ki kon cheej kare ke hei, ham log kabhi haar nai maanta hei. 9 Museebat ke ṭaaim, Parmeshwar ham log ke sañghe hei, aur jab ham gir jaata hei, ham fir se khaṛa hoy jaata hei. 10 Ham log sab roj Yeeshu ke waaste maut ke saamna karta hei. Ham log ke deñhi dekhaay hei ki uske maut keisan raha, ki jisse uske jeewan ham log meñ dekhaay sake. 12 Iske matlab hei ki maut ham log ke bhittar kaam kare hei, lekin jeewan tum meñ kaam kare hei. 13 Baaibal meñ i bola jaay hei, “Ham bola raha kaahe ke ham meñ biswaas raha.” Ham log ke ekke rakam ke biswaas raha. To ham log bolta hei 14 kaahe ke ham log janta hei ki Parmeshwar, Prabhu Yeeshu ke jinda karis raha. Aur jeise Parmeshwar Yeeshu ke jinda karis raha, u ham log ke bhi jinda kari. Tab u ham log ke tumhaar sañghe aapan saamne laai. 15 I sab tumhaar waaste bhais hei, ki jisse jaada se jaada log jaani ki Parmeshwar ketna dayaalu hei aur uske aadar aur baṛaai kari. 16 Ham log kabhi haar nai maanta. Ham log ke deñhi dheere dheere mare hei, lekin hamlog roj roj majbuut banta hei. 17 I chhoṭa chhoṭa museebat ham log ke anant mahima ke waaste taiyaar kare hei, jon ham log ke museebat, kuchh nai ke baraabar dekhaai. 18 Jon cheej dekhaay hei, u hardam nai rahi, lekin jon cheej nai dekhaay hei, u sada din rahi. Yahi kaaran ham log aapan dimaag u cheej pe rakhta hei jon dekhaay nai sake hei.

2 Kurinth 5

1 Ham log ke deñhi tambu ke rakam hei jisman ham log i dharti pe rahta hei. Lekin jab tambu naas hoy jaay hei, tab ham log janta hei ki Parmeshwar ham log ke rahe ke jagha dei. I ghar u makaan nai rahi jon koi banaais hei, lekin u swarag meñ rahi jon sada din rahi. 2 Jab tak ham i dharti pe hei, ham log lamba saas leta hei kaahe ke ham log u swarag waala ghar meñ rahe mañgta hei. 3 Ham log uske kapṛa ke rakam pahine mañgta hei aur nañga nai rahe mañgta hei. 4 I tambu jisman ham abhi rahta hei, ek gaṛhu bojha ke rakam hei, aur ham log kaharta hei. Lekin ham log khali iske i khaatir nai karta ki hamme i mare waala boḍi chhoṛe ke hei. I khaatir karta hei ki kaahe ke ham log i boḍi ke usse badle mañgta hei jon boḍi kabhi nai mari. 5 Parmeshwar hei jon i sab kare sake hei. U hamme aapan Aatma dees hei ki hamme janaay sake ki u wahi kari. 6 To hardam khush raho! Jab tak ham sab i boḍi meñ hei, ham log Prabhu se duur hei. 7 Lekin ham log biswaas se rahta hei, usse nai jon ham dekhta hei. 8 Hamme khusi rahe ke hei, kaahe ke ham mañgta hei ki ham i boḍi chhoṛ ke aur Prabhu ke sañghe rahi. 9 Lekin chaahe ham Prabhu ke sañghe uske ghare rahi ya usse duur rahi, ham sab kosis karta hei ki uske khusi rakkhi. 10 Kaahe ke, Krisṭ ham log ke ek ek kar ke jaj kari, ki ham log i boḍi meñ rahe ke kon kon achchha ya kharaab kaam kara hei. 11 Ham janta hei ki Prabhu ke aadar kare ke matlab kaa hei, aur ham sab log se bolega ki ulog uske bagal ghuum jaay. Parmeshwar apne jaane hei ki ham keisan hei, aur maañge hei ki tum bhi jaano ki ham log kon rakam hei. 12 Ham log aapan baṛaai nai kare mañgta hei. Lekin ham mañgta hei ki tum ham pe ghamanḍ karo, jab tum ulog ke sañghe raho jon dil se nai lekin dekhaay ke waaste ghamanḍ kare hei. 13 Agar hamaar dimaag kaam nai kare hei, to u hamaar aur Parmeshwar ke beech meñ hei. Lekin agar hamaar dimaag raaiṭ hei, to tumhaar waaste achchha hei. 14 Ham sab Krisṭ ke prem meñ jeeta hei. Ham janta hei ki agar ek admi sab ke waaste mara, to ham sab mar gaya hei. 15 Aur Krisṭ ham sab ke waaste maris raha. U mara ki jisse ham log khali aapan waaste nai jiyega, lekin uske khaatir jon ham log ke waaste mar gais aur fir jinda hoy gais. 16 Ham saaodhaan rahta hei ki ham ulog ke eise jaj nai kari jeise ulog hei, bhale ham log ek dafe Krisṭ ke wahi rakam jaj kara raha. 17 Jon koi Krisṭ ke hoy jaay hei, u nawa admi hoy jaay hei. Puraana baat bhulaay jaay hei, aur sab kuchh nawa hoy jaay hei. 18 Parmeshwar i sab kar dees hei! U Krisṭ ke bhejis ki u aapan aur ham log ke beech meñ saanti banaay saki, aur u ham log ke kaam dees hei ki ham log bhi duusar log aur uske beech saanti banaay saki. 19 Iske matlab i hoy hei ki Parmeshwar, Krisṭ meñ raha, aur i dunia ke log ke maafi aur saanti det raha, aur u ham log ke saanti ke sandes baaṭe ke kaam dees hei. 20 Ham log Krisṭ ke baat kare ke waaste bheja gaya raha, aur Parmeshwar binti kare hei ki tum uske sandes ke suno. Ham log Krisṭ ke waaste baat karta hei aur tum se binti karta hei ki Parmeshwar se saanti banaay leo. 21 Krisṭ kabhi paap nai karis! Lekin Parmeshwar usse paapi ke rakam bartaao karis, ki jisse Krisṭ ham log ke Parmeshwar tak le jaay sake.

2 Kurinth 6

1 Ham log Parmeshwar ke sañghe kaam karta hei, aur ham tum se binti karta hei ki Parmeshwar ke daya ke achchha se kaam meñ laao. 2 Baaibal meñ Parmeshwar bole hei, “Jab ṭaaim aais, ham tumhaar suna, aur jab tum madat maañga, ham tumme bachaay aaya.” U ṭaaim aay gais hei. Aaj hee u din hei jab tumme bache ke hei. 3 Ham nai mañgta ki koi ham log ke kaam se galti nikaare, aur tab ham kosis karta hei ki kuchh museebat nai aay. 4 Lekin sab kuchh meñ aur sab rakam se ham i dekhaata hei ki ham sachmuch meñ Parmeshwar ke sewak hei. Ham hardam dheeraj rakkha, chaahe ham log pe museebat rahe ya dukh rahe ya achchha ṭaaim nai hei. 5 Ham log maar khaaya, jel meñ rakkha gaya, dañga fasaad meñ choṭ khaaya. Ham log bahut mehnat kara aur bhuuka raha aur soya bhi nai. 6 Lekin ham log apne aap ke safa rakkha aur dheeraj rakkha, daya kara aur samjha bhi. Pawitr Aatma ham log ke sañghe raha, aur ham log ke prem sachcha raha. 7 Ham log sach bola, aur Parmeshwar ke sakti ham log meñ kaam karis. Ham log ke sab museebat meñ, ham log wahi bola aur kara jon raaiṭ raha. 8 Chaahe ham log ke aadar kara gay ya niraadar, baṛaai kara gay ya saraapa gay, ham log hardam aapan baare meñ sachche bola. Lekin kuchh log bolin ki ham log jhuuṭ bola. 9 Ham log ke bahut log nai jaane hei, lekin tum hamme janta hei. Ham log mare waala hei, lekin fir bhi jinda hei. Ham log ke saja mila, lekin maara nai gaya, 10 aur ham log hardam khusi rahta hei, dukh ke ṭaaim meñ bhi. Ham log gareeb hei, fir bhi ham log aur bahut ke dhani banaaya. Aur jab ki hamaar lage kuchh nai hei, fir bhi sab kuchh hamaar hei. 11 Kurinth ke dosto, ham sachche bolta hei jab ham bolta hei ki hamaar dil meñ tumhaar waaste jagha hei. 12 Ham, tum log ke prem meñ rukaawaṭ nai hei, lekin tum khud hee ham log ke prem meñ rukaawaṭ banta hei. 13 Ham tum log se wahi rakam baat karta hei, jeise ham aapan laṛkan se baat karega. Kirpa kar ke aapan dil meñ hamaar waaste jagha banaao. 14 Jon log Prabhu ke pichchhe nai chale hei, ulog se duur raho! Kaa koi jon achchha hei, uske sañghe rahe sake hei jon kharaab hei? Kaa laaiṭ aur añdhera ekke rakam hei? 15 Kaa Krisṭ Saitaan ke dost hei? Ek biswaasi ke abiswaasi se kaa kaam? 16 Kaa muurti Parmeshwar ke Mandir se sambandh rakkhe hei? Ham log jeewit Parmeshwar ke Mandir hei, jeise ki Parmeshwar khud bolis hei, “Ham ilog ke sañghe rahega aur ilog ke beech chalega. Ham ilog ke Parmeshwar rahega, aur ilog hamaar log rahi.” 17 Prabhu aur bhi aage bole hei, “Ulog ke chhoṛ deo aur duur raho! Jon cheej safa nai hei uske nai chhuo. Tab ham tumme welkam karega 18 aur tumhaar Pita rahega. Tum log hamaar beṭa aur beṭi rahega aur sachche ke ham shaktishaali Parmeshwar hei.”

2 Kurinth 7

1 Dosto, Parmeshwar ham se teen waada karis hei. To ham log ke u cheej se duur rahe ke hei, jon ham log ke deñhi aur aatma ke meila kare hei. Ham log ke Parmeshwar ke aadar kare ke chaahi aur kosis kar ke puura uske rakam rahe ke hei. 2 Ham log ke waaste aapan dil meñ jagha banaao! Ham log koi ke sañghe anyaay nai kara ya dukh dia. Ham log koi ke dhoka bhi nai dia. 3 Tum pe kaṛaai kare ke waaste ham i nai bolta. Lekin, jeise ham pahile bola raha, tum hamaar dil meñ hardam rahega, chaahe ham jinda rahi ya mari. 4 Ham tum pe puura bharosa aur hardam ghamanḍ karta hei, aur hamme hausla bhi hei. Hamaar sab dukh meñ bhi ham bahut khusi hei. 5 Mesiḍonia aay ke baad, ham log ke araam kare ke mauka nai mila. Ham log ke sab rakam ke museebat, dusman aur ḍar ke saamna kare ke paṛa. 6 Lekin, Parmeshwar dukhi log ke saanti de hei, aur yahi i ṭaaim bhi Ṭaayṭas ke bhej ke ham log ke sañghe karis. 7 Ham log Ṭaayṭas ke dekh ke bahut khusi bhaya, lekin hamme jaada khusi tab mila jab ham dekha ki kon rakam se tum uske saanti dia. U bataais ki tumme ketna kharaab laga aur hamaar waaste tumme ketna chinta raha. Aur i hamme aur bhi khusi kar dees. 8 Ham aapan chiṭṭhi se tumme dukh pahuñchaaya, lekin ab hamme kharaab nai lage hei. Ham janta hei ki hamaar chiṭṭhi tumme thoṛa deri ke waaste dukh dees raha. 9 Ab ham khush hei, iske waaste nai ki ham tumme dukh dia raha. Lekin iske waaste ki yahi dukh ke kaaran Parmeshwar tumme aapan bagal ghumaay lei, aur tum meñ se koi ke hamaar bagal se kuchh haani nai bhais. 10 Jab Parmeshwar tumme etna dukhi kare hei ki tum uske bagal ghuum jaao aur bach jaao, tab tumme kharaab nai feel kare ke chaahi. Lekin jab i dunia tumme dukhi karaay hei, tab tum mar jaay sakta hei. 11 Khali dekho ki Parmeshwar tumme dukhi karaay ke waaste kaa karis hei! Tum sachche ke mañgta hei ki sab ke dekhaay de ki tum dosi nai hei. Tum gussa meñ hei. Tumme shok laga hei. Tum yahi mañgta hei ki jaldi se nyaay hoy jaay. Tum i dekhaaya hei ki i maamla meñ tum ekdam raaiṭ raha. 12 Jab ham tumhaar lage likha raha, i kaaran nai ki uspe dos lagaai jon roñg raha, ya uske bagal lei jon dukhi raha. Ham likha raha, ki jisse Parmeshwar tumme dekhaay sake ki tum ketna hamaar parwaah karta hei. 13 Aur hamme bahut hausla bhais. Bhale hamme hausla mila, lekin jab ham dekha ki Ṭaayṭas ketna khusi hei, tab ham aur khusi bhaya, kaahe ke tum i dekhaaya ki uske koi cheej ke chinta nai kare ke hei. 14 Ham log uske bataaya ki ham log tumme ketna sochta hei, aur tum hamme niraas nai kara. Jeise ham tumme hardam sachche bataata raha, wahi rakam jon cheej ham tumhaar baare meñ uske bataaya, u sab sachche raha. 15 Ṭaayṭas tum sab ke bahut pyaar kare hei, khaas kar ke jab u yaad kare hei ki keise tum uske baat maana aur keise tum ḍar ke maare kaapta raha jab tum log uske welkam kara raha. 16 I jaan ke hamme bahut khusi hoy hei ki ham tum log pe bharosa kare sakta hei.

2 Kurinth 8

1 Dosto, ham sab mañgta hei ki tum jaano ki Mesiḍonia ke chech, sab ke dekhaais ki Parmeshwar ketna dayaalu hei. 2 Bhale ulog kharaab ṭaaim se gujrat rahin, aur bahut gareeb rahin, ulog khusi khusi aapan jee jaan se det rahin. 3 Ulog otna deen jetna ulog ke bas meñ raha aur usse bhi jaada, khali iske waaste ki ulog dewe maañgat rahin. 4 Ulog ham log se binti karin ki Parmeshwar ke log ke waaste ulog ke dewan deo ki jisse ulog ke khusi mili. 5 Aur ulog jetna ham socha raha usse bhi jaada karin. Ulog sab se pahile apne aap ke Prabhu ke saup deen fir ham log ke, jeise Parmeshwar maañgat raha ulog wahi rakam karin. 6 Ṭaayṭas hee tumme i achchha kaam kare ke suru karaais raha, to ham usse binti kara ki jon kaam tum suru kara hei uske khatam bhi karaay. 7 Tum sab kaam sab se achchha se karta hei. Tumhaar biswaas majbuut hei. Tum achchha se baat karta hei aur jaada bhi janta hei. Tum de mañgta hei, aur ham log se jaada prem karta hei. Ab tum aapan jee jaan se sab se jaada deo. 8 Ham tumme i kare ke hukum nai deta hei. Ham to khali parakhta hei ki tumhaar sachcha prem aur duusar ke sañghe tumhaar keisan byohaar rahe hei. 9 Tum to janta hei ki hamaar Prabhu Yeeshu Maseeh etna dayaalu raha ki u aapan puura sampati chhoṛ ke gareeb ban gais, ki jisse tum dhani hoy sako. 10 Ek saal pahile tum sab se aage deta raha, aur tum deta raha kaahe ke tum de mañgta raha. Yahi khaatir hamaar sallaah suno. 11 Ham sochta hei ki tum jon cheej suru kara hei, uske khalaas karo. Tumhaar lage jetna hei, uske mutaabik agar tum dega, tab tum pruuv kar dega tumhaar ichchha jetna raha otna hee tum dia. 12 I koi maane nai rakkhe hei ki tumhaar lage ketna hei. Kon cheej maane rakkhe hei ki tumhaar lage jetna hei usman se tum ketna de mañgta hei. 13 Ham dusra ke sukh ke waaste tumme dukh nai dewe mañgta hei. Lekin yahi ṭheek rahi ki 14 tum dusra ke sañghe u sab baaṭo jon tumhaar lage jaada hei, aur ulog ke lage bahut kamti hei. Baad meñ ulog ke lage jab jaada hoy jaai, aur tumme jaruurat paṛi, tab ulog tumhaar sañghe baaṭ lei. Tab sab koi ke lage ek rakam rahi, 15 jeise ki Baaibal bole hei, “Ulog jon jaada baṭore hei, ulog ke kuchh bhi nai bacha. Jon thoṛa baṭorin ulog ke lage sab kuchh hei.” 16 Hamme khusi hei ki Parmeshwar, Ṭaayṭas ke man meñ tumhaar waaste etna soch bhar dees, jetna hamaar man meñ hei. 17 Jab ham Ṭaayṭas se aay ke mila, tab u maan lees. U tumhaar baare meñ etna sochat raha ki u tumhaar lage aay maañgis. 18 Ṭaayṭas ke sañghe ham log ek aur Prabhu ke chela ke bhejta hei, jon sab chech meñ jaana jaay hei kaahe ke u susamaachaar feilaay hei. 19 Chech ke log iske chunin ki i hamaar sañghe aay, jabki ham u daan le chali jon Prabhu ke baṛaai kari aur i bhi dekhaai ki ham ketna madat kare mañgta hei. 20 Ham nai mañgta ki koi hamaar dos nikaare jon rakam se ham i daan ke parband karta hei. 21 Lekin ham log wahi kare mañgta hei jisse Prabhu khusi hoi aur jon log samjhe hei ki ṭheek hei. 22 Ham log Ṭaayṭas aur uske saathi ke sañghe koi aur ke bhi bhejta hei. Ham log i admi ke laaik kara. Kaahe ke, u ham log ke bahut dafe dekhaais ki u madat kare maañge hei. Aur ab u aur jaada madat kare maañge hei, kaahe ke u tum log pe bahut bharosa kare hei. 23 Ṭaayṭas hamaar paaṭna hei, jon tumhaar sewa ke khaatir hamaar sañghe kaam kare hei. Aur dui bhaai log ke chech bheje hei, aur ulog Krisṭ ke mahima laay hei. 24 Ulog ke achchha se dekh bhaal karna ki jisse chech tumhaar prem dekhi aur jaani ki kaahe ham tumhaar etna baṛaai karta raha.

2 Kurinth 9

1 Hamme peisa ke baare meñ nai likhe ke hei, jon tum Parmeshwar ke log ke waaste de mañgta hei. 2 Ham janta hei ki tum ketna jaada de mañgta hei. Aur ham ghamanḍ se Mesiḍonia meñ Prabhu ke chela log ke bataaya hei, ki tum Akhaaya ke log puura saal se taiyaar hei. Ab jab ki tum dewe mañgta raha, isse ulog bhi dewe maañge hei. 3 Yahi kaaran ham Ṭaayṭas aur dui aur log ke tumhaar lage bhejta hei. Ham mañgta hei tum taiyaar raho, jeise waada kara raha. Isse i dekhaai ki ham log tum pe ghamanḍ kar ke bhuul nai kara. 4 Mesiḍonia se kuchh log hamaar sañghe aai, aur ham mañgta hei ki ulog dekhe ki peisa taiyaar hei. Agar eise nai hoi to tum pe bharosa kar ke ham muñh dekhaay laayk nai rahega. Lekin tum ham se jaada saram meñ paṛ jaayga. 5 Yahi kaaran ham socha hei ki Ṭaayṭas aur baaki log se ham bolega ki hamaar aay se pahile ulog tumhaar sañghe kuchh ṭaaim bitaay. I rakam se ulog tumhaar lage se peisa jon tum waada kara raha, lewe ke subidha kare sake hei. Tab tumme mauka mili ki tum de dega kaahe ke tum dewe mañgta raha, i nai ki koi tum se jabarjasti karis hei. 6 I kahaawat yaad rakhna, “Thoṛa bia thoṛa fasal banaai, lekin jaada bia ek baṛa fasal banaai.” 7 Sab koi soch leo ki tumme ketna de ke hei. Lekin soch nai karna ki tumme dewe ke hei ya i nai sochna ki tumme dabaao meñ aay ke dewe ke hei. Parmeshwar ulog se prem kare hei jon dewe maañge hei. 8 Jon bhi cheej ke tumme jaruuri hei, Parmeshwar u sab se tumme bhar dei, aur tumhaar lage hardam thoṛa jaada cheej rahi ki jisse tum duusar ke waaste jon bhi achchha kaam kare mañgta hei, u sab kar lega. 9 Baaibal bole hei, “Parmeshwar, gareeb ke muft meñ daan de hei, aur hardam raaiṭ kaam kare hei.” 10 Parmeshwar, kisaan ke bia de hei aur baaki sab ke waaste bhojan ke parband kare hei. Jon cheej tumhaar lage hei, u uske jaada kar dei, ki jisse tum ulog ke aur jaada de sakega, jon ke jaruuri hei. 11 Tumme sab bagal se aasheesh mili, aur tum daan de waala bana rahega. Tab bahut log Parmeshwar ke dhanbaad dei jab ham sab uske daan ulog tak laaya. 12 Jon cheej tum karta hei, u sab sewa se jaada hei jon Parmeshwar ke jaruurat mand log tak le jaay hei. I u cheej hei jisse bahut log Parmeshwar ke dhanbaad dei. 13 Jon rakam se i sewa kar ke tum apne aap ke i laayk banaaya hei, isse Parmeshwar ke baṛaai aur mahima hoi. Tum Krisṭ ke sandes ke biswaas kara, aadar aur khula dil se Parmeshwar ke aur log meñ, uske sandes baaṭ ke us pe chala hei. 14 Ab ulog tumhaar waaste preya kare hei aur tumme dekhe maañge hei, kaahe ke Parmeshwar tumhaar kaaran ulog ke bahut aasheesh dees hei. 15 Parmeshwar ke, uske u daan ke waaste jon ke ham bataay nai sakta hei, dhanbaad!

2 Kurinth 10

1 Kaa tum sochta hei ki ham ḍarpok hei jab ham tumhaar sañghe rahta hei, aur bahaadur hei jab ham duur rahta hei? Ham tumme sune ke bolta hei ki suno, kaahe ke Krisṭ apne aap naram aur komal raha. 2 Kuchh log bolin raha ki ham log i dunia ke log ke rakam chalta hei. To jab ham aayga, ham sochta hei hamme majbuuti aur kaṛaai se ulog se baat kare ke paṛi. Hamme i rakam tumse byohaar kare ke majbuur nai karo. 3 Ham log i dunia meñ rahta hei, lekin ham log, ulog ke rakam nai karta hei, 4 ya i dunia ke hatiaar se laṛaai laṛta hei. Iske badle, ham log Parmeshwar ke sakti iyuz karta hei jon baṛa baṛa sakti ke naas kare sake hei. Ham log jhagṛa miṭaata hei 5 aur sab rakam ke ghamanḍ, jon koi ke Parmeshwar ke jaane se roke hei. Ham log, sab ke bichaar pakaṛta hei aur ulog ke Krisṭ ke hukum manwaata hei. 6 Aur jab tum uske puura maane lagta hei, tab ham uske saja dega jon uske maane nai maañge hei. 7 Tum muh dekh ke jaj karta hei. Agar tum meñ se koi soche hei ki khali tumahi Krisṭ ke hei, to fir se socho. Tumhaar rakam ham sab log bhi Krisṭ ke hei. 8 Kaahe ke u adhikaar ke waaste agar ham bhi ghamanḍ karega jon ke Prabhu tumme bigṛe ke waaste nai lekin tumme achchha bane ke waaste dees hei, to hamme saram nai lagi. 9 Aur ham tumme aapan chiṭṭhi se ḍaraay nai mañgta hei. 10 Tum meñ se kuchh log bole hei, “Pol ke chiṭṭhi kaṛa aur shaktiwaala hei. Lekin u apne aap kamjor hei aur kuchh bole laayk nai hei.” 11 I log ke achchha se samjhe ke hei ki jab ham tumhaar sañghe rahta hei, ham wahi karega jon ham chiṭṭhi meñ likhta hei. 12 Ham ulog se apne aap ke tulna nai karega jon aapan baṛaai khud kare hei. Lekin ulog muurakh hei jon apne aap ke khud se tulna kare hei. 13 Ham u cheej pe ghamanḍ nai karega jon pe ghamanḍ kare ke hamaar hak nai hei. Ham log khali Parmeshwar ke kaam jon u hamme kare ke bhejis hei, uspe ghamanḍ karega, aur tum u kaam ke ek bhaag hei. 14 Ham log had tak ghamanḍ nai karta hei. Kaahe ke, hamahi Krisṭ ke sandes tum tak laata hei. 15 Ham log dusra ke kaam pe ghamanḍ nai karta hei, jeise ki u kaam ham log apne hee kara hei. Lekin hame aasha hei ki jeise tum biswaas meñ majbuut hoy jaayga, ham log agal bagal ke bahut saara log tak pahuñch jaayga. Wahi ham log ke tamanna raha. 16 Tab ham susamaachaar ke aur sab jagha parchaar kare sakega, jahañ duusar ke kaam jon pahile se bhais hei, uske sammaan ham nai lega. 17 Baaibal bole hei, “Agar tum ghamanḍ kare mañgta hei, tab Prabhu ke baare meñ ghamanḍ karo.” 18 Jon koi aapan baṛaai khud kare hei, uske nai, lekin jon ke baṛaai Prabhu kare hei, wahi ke asli meñ baṛaai hoy hei.

2 Kurinth 11

1 Ham mañgta hei ki hamaar thoṛa se muurakhta sah leo. 2 Ham tumhaar waaste soch karta hei wahi rakam jeise Parmeshwar kare hei. Tum to ek kuaari dulhin ke rakam raha jon ke ham khali Krisṭ ke waaste chuna raha. 3 Lekin ab hamme ḍar laga hei kaahe ke saait tumme koi bahkaay lei, wahi rakam jeise Eev (Hauwa) ke saañp bahkaay lees raha. Hame ḍar hei ki kahiñ tum Krisṭ ke sachchaai aur pawitrta se soche band nai kar deo. 4 Ham log tumme Yeeshu ke baare meñ bataaya raha, aur tum Pawitr Aatma lia aur sandes bhi apnaaya. Lekin tum koi aur admi log se Yeeshu ke baare meñ suna. Ab tum koi aur Aatma lewe ke taiyaar hei aur duusar sandes apnaay mañgta hei. 5 Ham sochta hei ki ham i aur mahaan prerit log se bhi achchha hei. 6 Ham ulog ke rakam baat nai kare sakta hei, lekin ham ulog ke maafit janta hei. Aur i tumhaar waaste safa kar dewa gais hei. 7 Kaa i hamaar waaste roñg raha jab ham apne aap ke chhoṭa banaaya aur aadar kara ki jisse ham Parmeshwar ke sandes muft meñ parchaar kare saki? 8 Ham dusra chech se peisa luuṭa, ki jisse tumhaar sewa kare saki. 9 Jab ki hamme jaruuri raha, fir bhi ham tumme tañg nai kara. Kaahe ke, Mesiḍonia ke kuchh Prabhu ke chela log, hamaar waaste u sab laain jon ke hame jaruuri raha. U ṭaaim se leke abhi tak ham tum pe bojha nai raha, aur aage chal ke bhi nai rahega. 10 Jeise ki ham Yeeshu ke baare meñ sachche bolta hei, Akhaaya meñ koi hamme iske baṛaai kare ke roke nai sake hei. 11 I nai ki ham tumme pyaar nai karta hei. Parmeshwar khud hee jaane hei ki ham tumme ketna pyaar karta hei. 12 Lekin jon ham hardam karta raha wahi karte rahega. Tab ulog u cheej pe ghamanḍ nai kare paai jon cheej ham log karta hei. 13 Fir bhi, ulog jhuuṭa prerit aur beimaan kaam kare waala log hei. Ulog khali dekhaawe hei ki ulog Krisṭ ke prerit hei. 14 Isman kuchh sandeh nai hei. Saitaan bhi apne aap ke roshni ke ainjal ke rakam dekhaay ke kosis kare hei. 15 Tab kaahe ke Saitaan ke naukar jab raaiṭ kaam kare ke dekhaawe hei to koi baṛa baat nai hei? Ek roj ulog ke wahi mili jon ulog ke chaahi 16 Ham nai mañgta ki tum meñ se koi hamme beokuuf samjhe. Lekin agar tum samajhta hei, to hamme beokuuf bane deo aur thoṛa aur ghamanḍ kare deo. 17 Jab ham etna sab ghamanḍ karta hei, to ham ek beokuuf ke rakam karta hei, aur Prabhu ke waaste nai. 18 Aur haañ, agar aur dusra log jon cheej ulog karis hei, uske ghamanḍ kare maañge hei, to ham bhi kare sakta hei. 19 Aur jab ki tum etna akalmand hei, tab tum khusi se ek beokuuf ke sahe sakta hei. 20 Kaahe ke, tumme log gulaam banaay lewe hei aur dhoka de hei aur tumhaar lage se chori kar le hei. Aur tumme ulog neecha dekhaay hei aur tumhaar muh pe thappaṛ maare hei. 21 Hamme to bole ke bhi saram lage hei ki ham log ketna kamjor hei, ki i rakam rahta hei. Jab ulog ghamanḍ kare sake hei, to ham bhi kare sakta hei, lekin i beokuufi hei. 22 Kaa ulog Heebruus hei? To ham bhi hei. Kaa ulog Israayeli hei? To ham bhi hei. Kaa ulog Abraham ke palwaar ke hei? Haañ, to ham bhi hei. 23 Kaa ulog Krisṭ ke sewak hei? Ham beokuuf hei ki i rakam ke baat karta hei, lekin ham to ulog se achchha se uske sewa karta hei. Ham jaada mehnat kara aur jel meñ bhi bahut dafe rakkha gaya. Hamme chaabuk bhi bahut laga, aur maut ke muh meñ bhi bahut dafe gaya. 24 Paañch dafe, Yahuudi log hamme chaabuk se 39 dafe maaris. 25 Teen dafe Romi log hamme ek baṛa ḍañḍa se maarin, aur ek dafe hamaar dusman hamme patthar se maaris. Teen dafe ham jahaaj meñ ḍuube se bacha, aur ek din aur ek raat samundar meñ bitaay ke paṛa. 26 Ham bahut dafe yaatra meñ, nadi se, chor se, Yahuudi log se, aur pardesi log ke khatra se bacha. Hamaar jeewan meñ khatra, ḍezaṭ meñ, siṭi meñ, samundar meñ aur ulog jon Prabhu ke pichchhe chale ke dekhaawa kare hei, yahi se hei. 27 Ham kaam kara aur dukh uṭhaaya aur bahut raat jag ke bitaaya. Ham bhuuka pyaasa raha aur ketna dafe kuchh khaay ke bhi nai raha. Ham ṭhanḍa meñ raha kaahe ke hamaar lage otna kapṛa nai raha ki hamme garam rakkhe. 28 I sab ke alaawa, har roj ham sab chech ke chinta ke bojha se daba raha. 29 Jab aur sab kamjor hei, tab ham bhi kamjor hei. Jab baaki log paap meñ fañs jaay hei, to hamme gussa lage hei. 30 Agar hamme ghamanḍ kare ke hei, to ham aapan kamjori pe ghamanḍ karega. 31 Hamaar Prabhu Yeeshu ke Pita, Parmeshwar jaane hei ki ham jhuuṭ nai bolta. Aur Parmeshwar ke hardam baṛaai kare ke hei! 32 Damaskas ke gavna, Raaja Aritaas ke ṭaaim, siṭi gaiṭ pe pahra rakkhis raha, ki jisse u hamme pakaṛ le saki. 33 Lekin ek baaskeṭ meñ beiṭh ke siṭi ke diwaar ke ek khiṛki se hamme nichche utaara gay aur ham bach ke nikar gaya.

2 Kurinth 12

1 Ab to hamme ghamanḍ kare ke paṛi. Isse kuchh faayda nai mili, lekin Prabhu jon cheej hamme dekhaais hei aur bahut se dusra cheej pe ham ghamanḍ karega. 2 Ham Maseeh ke ek eisan admi ke janta hei, jon chauda (14) saal pahile tisra swarag meñ uṭhaay lewa gais raha. Ham nai janta ki u admi aapan deñhi meñ raha jab i bhais raha, lekin Parmeshwar sachche ke jaane hei. 3 Jeise ham bole raha, khali Parmeshwar jaane hei ki i admi u ṭaaim aapan deñhi meñ raha ki nai. 4 Lekin u swarag lok meñ uṭhaay lewa gais raha, jahañ u eisan baat sunis jon bataawa nai jaay sake hei, aur jis ke admi log ke bole ke hukum nai hei. 5 Eisan admi pe ham ghamanḍ karega, lekin aapan waaste nai, khali i bataay ke waaste ki ham ketna kamjor hei. 6 Agar ham ghamanḍ kare bhi maañgi, to ham muurakh nai rahega. Ham to khali sach bolega. Lekin ham kosis karega ki ham bahut nai boli. U rakam, ham eise nai karta hei ki koi bhi hamme jeise dekhe hei ya sune hei usse baṛh ke nai samjhe. 7 Aur haañ, ham u sab sundar cheej ke baat karta hei jon ham dekha raha. Saitaan ke ek ainjal bheja gais raha ki u hamme bahut dukh dei, ki jisse ham ghamanḍ nai kari. 8 Teen dafe ham Prabhu se binti kara ki i dukh chala jaay. 9 Lekin u jawaab dees, “Tumme khali hamaar daya chaahi. Hamaar sakti u ṭaaim majbuut rahe hei jab tum kamjor rahta hei.” To agar Krisṭ aapan sakti hamme dete rahi, tab ham khusi se ghamanḍ karega ki ham ketna kamjor hei. 10 Haañ, hame khusi hei ki ham kamjor hei ya hamme apmaan kara gay hei, sataawa gay hei, aur museebat aur dukh mila hei, u sab Krisṭ ke khaatir hei. Kaahe ke jab ham kamjor rahta hei, tab ham majbuut rahta hei. 11 Ham apne aap ke beokuuf banaata raha. Lekin tum hamme i jabran kare ke dia, jab ki tumme hamaar baare meñ bole ke raha. Ham chaahe kuchh bhi nai hei, lekin ham u mahaan prerit log ke rakam achchha hei. 12 Jab ham tumhaar sañghe raha, hamme dheeraj raha aur ham sab shaktishaali chamatkaar, saains aur chakit kaam sachcha prerit ke rakam kara. 13 Tumme dusra chech ke milaan meñ khali ek aasheesh nai mila. Iske matlab hei, tumme hamme dekh bhaal nai kare ke hei. Hamaar bhuul ke waaste hamme maaf karo. 14 Ham tisra dafe tumhaar lage aay ke taiyaari karta hei. Lekin ham tum pe bojha nai banega. Kaahe ke ham tumhaar koi cheej ke nai mañgta hei khali ham tumme chaahta hei. Laṛkan ke maañ-baap ke waaste parband nai kare ke hei, lekin maañ-baap ke aapan laṛkan ke ṭheek se dekh bhaal kare ke hei. 15 Ham bahut khusi se tumhaar waaste sab kuchh karega aur apne aap ke bhi de dega. Kaa tum hamme thoṛa pyaar karega kaahe ke ham tumme bahut pyaar karta hei? 16 Tum maana ki ham tumhaar uppar bojha nai raha, fir bhi ham kharaab hei kaahe ke ham tumme dhokha deke fasaay dia. 17 Kaa tum ulog se bhi dhokha khaaya jiske ham bheja raha? 18 Ham Ṭaayṭas aur ek dusra biswaasi ke bheja. Lekin Ṭaayṭas tumme dhokha nai dees, aur ham sab wahi rakam mahsuus kara jeise u karis raha. 19 Kaa tum abhi tak yahi sochta raha ki ham aapan bachaao tum se karta raha? Waastao meñ, ham log Parmeshwar se Krisṭ ke biswaasi ke rakam baat karta hei. Lekin, dosto, i sab ham log tumhaar achchha ke waaste kara raha. 20 Hamme ḍar hei ki jab ham aayga, ham log ek dusra se khusi nai rahega. Hamme ḍar hei ki kuchh log ek dusra se jhagṛa kari ya jaran kari ya gussa hoi ya ninda kari ya bakwaas kari ya ek dusra ke dukh pahuñchaai. Hamme i bhi ḍar hei ki tumme ghamanḍ rahi aur upadrao bhi karega. 21 Hamme ḍar hei ki Parmeshwar hamme sarminda kari jab ham tumhaar lage fir se aayga. Ham roy mañgta hei kaahe ke tum meñ se ketna log aapan puraana paap nai chhoṛa hei. Tum abhi bhi weisan kaam karta hei jon neech, gira aur saram waala kaam hei.

2 Kurinth 13

1 Ab tisra dafe ham tumhaar lage aata hei. Aur jeise Baaibal bole hei, “Koi bhi kasuur ke sachcha saabit kare ke dui ya teen gawaahi ke hoy ke jaruuri hei.” 2 Jab ham dusra dafe tumhaar lage aay raha, tab ham tum se bola raha ki jon koi paap kare nai chhoṛi uske ham saja dega. Abhi ham tum se bahut duur hei, lekin fir bhi ham wahi chetaaoni deta hei. 3 Isse tumme pata chali ki ham Krisṭ ke bagal se baat karta hei. Jab u tumme sudhaari, u kamjor nai rahi. U taagatwar rahi! 4 Kaahe ke jab uske kros pe chaṛhaawa gay raha, tab u kamjor raha, ab u Parmeshwar ke sakti se rahe hei. Ham sab kamjor hei, jeise Krisṭ raha. Lekin tum dekhega ki ham sab Parmeshwar ke sakti se rahega, jeise Krisṭ rahe hei. 5 Apne aap ke parkho, aur dekho ki kaa sachmuch meñ hei ya nai. Agar tum paas hoy gaya, tab tum dekhega ki Krisṭ tum meñ rahe hei. Lekin agar Krisṭ tum meñ nai rahe hei, tab tum haar gaya hei. 6 Hamaar biswaas hei ki tum paayga ki ham nai haara hei. 7 Ham sab preya karta hei ki tum log galti nai karo. Ham log preya i khaatir nai karta ki apne aap ke achchha banaai, lekin i kaaran ki tum wahi karo jon ṭheek hei, bhale hee ham haar jaai. 8 Ham sab sachchaai pe chale sakta hei, uske agaiñsṭ nai. 9 Jabki ham kamjor hei, hamme khusi hei ki tum majbuut hei, aur ham preya karta hei ki tum aur achchha kaam karega. 10 Aay se pahile ham i sab tum log ke lage likhta hei. I rakam se hamme tum log pe kaṛaai nai kare ke paṛi, jab ham u hak iyuz karega jon Prabhu hamme dees hei. Hamme i hak mila, ki jisse ham tumme madat kare saki, naas nai. 11 Namaste, dosto. Aur achchha kaam karo aur dhyaan dena ham kon cheej bola raha. Kosis karna ki sab ke sañghe saanti se rahna. Ab ham preya karta hei ki Parmeshwar, jon tumme prem aur saanti dewe hei, tumhaar sañghe rahi. 12 Ek dusra ke welkam karna. Parmeshwar ke sab log aapan namaste bheje hei. 13 Ham binti karta hei ki Prabhu Yeeshu Maseeh tumme aasheesh dei aur tum pe daya kari! Parmeshwar tumme aapan prem se aasheesh dei, aur Pawitr Aatma tum sab ke ek sañghe joṛ de.

Galeshia 1

1 Prerit Pol aur hamaar sañghe Prabhu ke sab log ke bagal se. Ham Yeeshu Maseeh aur Parmeshwar Pita, jon uske jinda karis raha, u duuno ke bagal se chuna gay raha ki ham ek prerit bani. Koi eise weise admi hamme i kaam ke waaste nai chunis. Galeshia ke sab chech ke khaatir, 3 Ham preya karta hei ki Parmeshwar Pita aur Prabhu Yeeshu Maseeh tum pe daya kari aur tumme saanti se aasheesh dei! 4 Maseeh ham log ke Pita Parmeshwar ke baat maanis aur apne aap ke ham log ke paap ke waaste balidaan karis ki jisse hamme i dushṭ dunia se bachaay sake. 5 Parmeshwar ke mahima hardam rahe. Aameen. 6 Ham chakit bhaya ki tum ketna jaldi Parmeshwar jon aapan daya se tumme chunis, uske bagal se ghuum gaya hei. Tum koi dusra sandes maan lia hei, 7 jab ki khali ekke sachcha sandes hei. Lekin kuchh admi samasya khaṛa kare hei aur maañge hei ki tum Yeeshu ke sachcha sandes se duur hoy jaao. 8 Ham preya karta hei ki Parmeshwar uske saja dei jon u sandes ke chhoṛ ke dusra cheej parchaar kare hei! I parwaah nai agar u ham log meñ se ek hei ya to swarag se ek ainjal hei. 9 Ham pahile bhi bole raha, aur ab bhi bolega. Ham aasha karta hei ki Parmeshwar uske saja dei ki jon sandes ham log biswaas karta hei uske chhoṛ ke dusra sandes parchaar kare hei. 10 Ham, log ke khusi nai kare mañgta hei. Ham Parmeshwar ke khusi kare mañgta hei. Kaa tum sochta hei ki ham admi log ke khusi kare mañgta hei? Agar ham wahi karta, tab ham Maseeh ke sewak nai rahta. 11 Bhaai log, ham mañgta hei ki tum jaano ki jon sandes ham parchaar karta hei uske manush nai banaais hei. 12 Kaahe ki iske hamme koi admi nai dees, aur koi hamme iske baare meñ nai sikhaais. I sandes hamme Yeeshu Maseeh dees jab u hamaar saamne aais raha. 13 Tum janta hei ki jab ham Yahuudi raha to keise rahta raha. Ham Parmeshwar ke chech se kaṭhor raha aur uske naas bhi kare mañgta raha. 14 Hamaar umar ke Yahuudi meñ se ham sab se achchha raha, aur ham u sab kaanuun ke maana jon hamaar baap daada hamme deen raha. 15 Hamaar peida hoy se pahile, Parmeshwar hamme chun lees raha. U dayaalu raha aur tay kar lees raha 16 ki hamme aapan laṛka ke dekhaai, ki jisse ham geir Yahuudi log ke uske sandes sunaayga. Ham iske baare meñ koi aur se baat nai kara raha. 17 Ham ek baat bhi nai bola, ulog se bhi nai jon Yarushalam meñ ham se pahile prerit rahin. Uske badle, ham wahi lage Arebia chala gaya, aur uske baad ham Damaskas lauṭ aaya. 18 Teen saal ke baad ham Peeṭa se bheñṭ kare Yarushalam gaya aur huañ uske sañghe pandra din tak raha. 19 Prabhu ke bhaiya Jeims ke chhoṛ ke ham aur koi prerit ke nai dekha. 20 Aur Parmeshwar ke aage ham kasam khaata hei ki ham sachche bolta hei. 21 Baad meñ, ham Siria aur Kilkia ke des gaya. 22 Lekin, Juḍia meñ jon koi Maseeh ke chech ke rahin, hamme u ṭaaim tak nai dekhe rahin. 23 Ulog khali sunin raha ki jon ulog ke dukh dewat raha, wahi ab u sandes parchaar kare hei jiske u ek dafe naas kare maañgat raha. 24 Aur hamaar kaaran, ulog Parmeshwar ke baṛaai kare hei.

Galeshia 2

1 Chauda (14) saal ke baad ham Baranbaas ke sañghe Yarushalam gaya. Ṭaayṭas ke bhi sañghe le gaya. 2 Ham huañ gaya raha kaahe ke Parmeshwar hamme bataais raha, aur ham geir Yahuudi log ke susamaachaar ke baare meñ samjhaaya jon ham parchaar karat raha. Tab ham akelle meñ ulog se mila jon khaas agua log rahin. Ham i jaane mañgta raha ki jon kaam ham pahile kara aur jon kare jaata hei, u bekaar nai jaai. 3 Ṭaayṭas hamaar sañghe Yarushalam gais. U ek Greek raha, lekin uske khatna kare ke jabarjasti nai kara gais. 4 Ham log u kaaran huañ gaya raha, kaahe ke jon log bahaana karat raha ki ulog uske pichchhe chale waala hei, ham log ke beech meñ jaasuus ke rakam ghus gain. Ulog ham log ke ajaadi jon Maseeh se hamlog ke mila raha, uske bhed leke hamme gulaam banaay maañgat rahin. 5 Lekin ham log mañgta raha ki tumme sachcha sandes mile. Yahi kaaran ham ulog ke ek minaṭ ke waaste bhi nai dia. 6 Usman se saait kuchh khaas agua log rahin, lekin ham parwaah nai kara ki ulog kon hei. Parmeshwar ke koi faivraṭs nai rahe hei! I khaas agua log meñ se koi bhi hamaar sandes meñ kuchh aur nai joṛis. 7 Ulog samajh gain ki Parmeshwar hamme geir Yahuudi ke waaste susamaachaar deke bhejis raha, aur Peeṭa ke bhi Yahuudi log ke waaste wahi vachan ke sañghe bhejis raha. 8 Parmeshwar, jon Peeṭa ke Yahuudi log ke lage ek khaas kaam se bhejis raha, wahi geir Yahuudi meñ parchaar kare ke waaste hamme iyuz kare hei. 9 Jeims, Peeṭa aur Yuhanna jaan leen ki Parmeshwar aapan behad daya ke sandes hamme dees hei. Aur i admi log saait chech ke sahaara hei. Ulog Baranbaas aur ham se prem se haath milaain. I dekhaay ke waaste ki ham geir Yahuudi ke sañghe aur ulog Yahuudi ke sañghe kaam kare sake hei. 10 Ulog ham log ke khali gareeb log ke yaad kare ke bolin raha, aur wahi hei jon ham hardam josh se kare mañgta raha. 11 Jab Peeṭa Antaakia aais, ham uske muh pe bol dia ki u roñg hei. 12 Jab tak Jeims kuchh Yahuudi log ke nai bhejis, tab tak u Prabhu ke biswaasi geir Yahuudi log ke sañghe khaat raha. Peeṭa, Yahuudi log se ḍarat raha aur geir Yahuudi log ke sañghe khaana khaay ke chhoṛ dees. 13 Dusra Yahuudi log aur u, aapan dil ke baat eise chhipaain ki Baranbaas bhi beokuuf ban gais. 14 Lekin jab ham dekha ki ulog susamaachaar ke sach ke nai maane hei, tab ham sab ke saamne Peeṭa se bola, Peeṭa, tum ek Yahuudi hei, lekin tum geir Yahuudi log ke rakam rahta hei. Tab keise tum jabarjasti geir Yahuudi log ke Yahuudi log ke rakam rahe ke bolega? 15 Ham log janam se Yahuudi hei aur geir Yahuudi paapi log ke rakam nai hei. 16 Lekin ham log janta hei ki Parmeshwar khali wahi ke apnaay hei jon ke biswaas Yeeshu Maseeh meñ hei. Khali kaanuun maan ke koi Parmeshwar ke khusi nai kare sake hei. To ham log Yeeshu Maseeh meñ aapan biswaas rakhta hei, aur Parmeshwar ham log ke biswaas ke kaaran hamme apnaay hei. 17 Jab ham Yahuudi log rasta khoje laga ki keise Parmeshwar ke khusi kara jaay, ham log paaya ki ham sab bhi paapi hei. Kaa iske matlab hei ki Krisṭ hamme paapi banaay hei? Nai, bilkul nai! 18 Lekin agar ham kuchh kaanuun ke tuuṛ ke aur fir se banaayga, tab ham saabit karta hei ki ham pahila dafe roñg raha. 19 U kaanuun hee raha jon hamme maar ke fir aapan sakti se ajaad kar dees, ki jisse ham Parmeshwar ke khaatir jiye saki. Hamme Krisṭ ke sañghe kros pe chaṛhaawa gais raha. 20 Ham to mar gaya raha, lekin Krisṭ ham meñ jinda hei. Aur ab ham Parmeshwar ke laṛka pe biswaas karta hei, jon ham se pyaar karis raha aur hamaar waaste aapan praan dees hei. 21 Ham Parmeshwar ke mahaan daya ke peeṭhi nai ghumaayga. Agar kaanuun ke paalan kare se ham log pe Parmeshwar apnaai, tab Krisṭ ke mare ke koi faayda nai.

Galeshia 3

1 Tum beokuuf Galeshia ke log! Ham tumme puura bataaya ki keise Yeeshu Maseeh ke kros pe chaṛhaawa gais raha. Kaa ab koi tum pe jaadu kar dees hei? 2 Ham mañgta hei ki tum ek cheej jaano. Tumme keise Parmeshwar ke Aatma dewa gais raha? Kaa Maozas ke kaanuun maane se ya Maseeh ke baare meñ sune se aur uspe biswaas rakkhe se? 3 Keise tum etna beokuuf hei? Kaa tum sochta hei ki tum apne se u kaam khalaas kare sakta hei jon Parmeshwar ke Aatma tum meñ suru karis raha? 4 Kaa tum i sab jhuṭṭe ke saha? Kaa i sab khaali jaai? 5 Parmeshwar tumme aapan Aatma de hei aur tum meñ chamatkaar ke kaam kare hei. Kaa u i khaatir kare hei ki tum Maozas ke kaanuun maanta hei ya kaahe ke tum Maseeh ke baare meñ suna aur uspe biswaas kara? 6 Baaibal bole hei ki Parmeshwar, Abraham ke apnaais kaahe ke Abraham biswaas karat raha. 7 Aur haañ, tumme samjhe ke hei jon koi meñ biswaas hei, u Abraham ke laṛkan hei. (Parmeshwar Abraham ke chunis, aur i samjha jaay hei ki jon koi bhi Abraham ke laṛkan hei, u Parmeshwar ke bhi laṛkan hei.) 8 Bahut din pahile Baaibal bolis raha ki Parmeshwar, geir Yahuudi log ke biswaas ke kaaran apnaai. Yahi kaaran Parmeshwar, Abraham ke susamaachaar bataais, ki sab des ke uske kaaran aasheesh mili. 9 Iske matlab i hei ki jon koi ke biswaas hei, ulog u aasheesh meñ hissa lei, jon Abraham ke uske biswaas ke kaaran dewa gay raha. 10 Jon koi bhi kaanuun maan ke Parmeshwar ke khusi kare maañge hei, u saraap ke nichche daba rahi. Baaibal bole hei, “Jon koi u sab nai maane hei jon kaanuun ke buk meñ hei, uske saraap lagi.” 11 Koi bhi kaanuun maan ke Parmeshwar ke khusi nai kare sake hei. Baaibal i bhi bole hei, “Wahi log jinda rahi jon ke Parmeshwar ulog ke biswaas ke kaaran apnaay hei.” 12 Kaanuun, biswaas pe nai ṭika hei. U khali wahi log ke jeewan ke waada kare hei, jon uske aagya maane hei. 13 Lekin Maseeh hamme kaanuun ke saraap se bachaais raha, jab u apne ham log ke jagha saraap ban gais. Kaahe ke Baaibal bole hei ki jon koi peṛ pe ṭaañga jaay hei, uske saraap hei. 14 Aur jon cheej Maseeh karis hei, uske kaaran jon aasheesh Abraham ke dewa gais raha, u geir Yahuudi log ke lage gais. I bhais ki biswaas se ham log ke jon waada kara gais raha, u Pawitr Aatma mili. 15 Dosto, ham hardam hoy waala ek ekzaampal iyuz karega, ki jisse ham achchha se samjhaay saki. Ek dafe jab koi agrimenṭ banaay le hei, to koi bhi uske badle ya rad (cancel) nai kare sake hei. 16 Yahi rakam u waada hei jon Abraham aur uske ḍisenḍañṭ se Parmeshwar karis raha. I waada, sab ḍisenḍañṭ se nai kara gais raha, khali ek ke, aur u Maseeh hei. 17 Ham bolta hei ki kaanuun, Parmeshwar ke waada ke badle nai sake hei, jon chaar sao tees (430) saal kaanuun ke de se pahile bana raha. 18 Agar ham log Parmeshwar ke aasheesh paay ke waaste kaanuun ke maani, to u aasheesh ham log ke lage Parmeshwar ke waada ke kaaran nai aai. Lekin Parmeshwar, Abraham pe daya karis aur usse waada karis raha. 19 Kaanuun se kaa faayda? U baad meñ dewa gais raha ki ham dekhe saki ki ham paap karta hei. Lekin uske khali tab tak chale ke raha, jab tak u ḍisenḍañṭs nai aay jaay jon ke waada kara gais raha. Asal meñ ainjals Maozas ke kaanuun dees, aur u admi log ke dees. 20 Khali ek Parmeshwar hei, aur kaanuun uske lage se seedha nai aais. 21 Kaa kaanuun Parmeshwar ke waada se agri nai hoy hei? Nai, kabhi nai! Agar koi kaanuun ham log ke jeewan de sake hei, kaanuun ke maane se Parmeshwar ham log ke apnaay lei. 22 Lekin Baaibal bole hei ki paap sab ke konṭrol kare hei, ki jisse Parmeshwar ke waada u sab ke waaste hei jon Yeeshu Maseeh meñ biswaas rakkhe hei. 23 Kaanuun ham log ke konṭrol karis aur aapan sakti ke nichche u ṭaaim tak rakkhis jab tak ham meñ biswaas nai hoy jaai. 24 Asal meñ, kaanuun ham log ke ṭeecha raha. Uske to ham log ke tab tak sikhaay ke raha, jab tak hamme biswaas nai hoy jaay aur hamme Parmeshwar apnaay nai le. 25 Lekin jab ek admi meñ biswaas aay jaay hei, tab kaanuun ke ek guru ke rakam hamme nai rakkhe ke hei. 26 Tum sab Yeeshu Maseeh meñ biswaas ke kaaran Parmeshwar ke laṛkan hei. 27 Aur jab tum baptisma lia, tab i rakam bhais ki tum Maseeh ke nawa kapṛa ke rakam pahin lia. 28 Yeeshu Maseeh meñ biswaas hee hei jon tum log ke ek dusra se ek baraabar banaay hei, chaahe tum Yahuudi hei ya Greek, ek gulaam hei ya ajaad admi, ek aurat hei ya admi. 29 To agar tum Maseeh ke hei, to ab tum Abraham ke palwaar ban gaya hei, aur tumme wahi mili jon Parmeshwar waada karis raha.

Galeshia 4

1 Bachcha log jon kamti umar ke hei, ulog gulaam se achchha nai hei, fir bhi jon cheej maañ baap ke hei, ek din ulog ke hoy jaai. 2 I u kaaran hei ki bachcha log ke ek gaaḍian aur ṭeecha ke nichche tab tak rakkha jaay hei, jab tak maañ baap chaahe hei. 3 Yahi rakam ham log ke sañghe bhi raha. Ham log u laṛkan ke rakam raha jon i dunia ke sakti ke mutaabik chalaawa jaat raha. 4 Lekin jab raaiṭ ṭaaim raha, Parmeshwar aapan laṛka ke bhejis, aur ek aurat uske janam dees. Uske laṛka kaanuun ke maanis, 5 ki jisse u ham log ke kaanuun se free karaay de, aur ham Parmeshwar ke laṛkan hoy jaai. 6 Ab jab ki ham uske laṛkan hei, Parmeshwar ham log ke dil meñ aapan laṛka ke Aatma bhejis hei. Aur uske Aatma ham log ke bataay hei ki Parmeshwar ham log ke Pita hei. 7 Tum ab gulaam nai raha. Tum sab Parmeshwar ke laṛkan hei, aur tumme u sab dewa jaai jon u waada karis raha. 8 Pahile tum Parmeshwar ke nai jaanta raha, aur tum sab u bhagwaan ke gulaam raha jon sachcha bhagwaan nai rahin. 9 Lekin ab tum Parmeshwar ke jaan lia hei, ya usse achchha bola jaay hei ki Parmeshwar tumme jaane hei. Keise tum ghuum ke kamjor aur chhoṭa sakti ke gulaam bane sakta hei? 10 Tum to khaas din, mahina, mausam aur saal ke bhi manaata hei 11 Hamme afsos hei ki ham aapan ṭaaim tum log ke sañghe kaam kar ke barbaad kara. 12 Dosto, ham binti karta hei ki tum hamaar rakam raho, jeise ham ek dafe kosis kara raha ki ham tumhaar rakam rahi. Kaa tum hamme sataay raha 13 jab ham sab se pahile tumme parchaar kara raha? Nai, bilkul nai, hiañ tak ki jab tum jaana ki ham bimaari ke kaaran huañ aay raha. 14 Hamaar bimaari saait tumme kuchh problam dees raha, lekin tum ham se haiṭ nai kara raha, ya uske kaaran hamme chhoṛa nai. Tum hamme welkam kara raha jeise ki ham Parmeshwar ke ek ainjal raha ya khud Maseeh raha. 15 U achchha feeling ab kahañ hei? Ham jaan gaya hei ki agar hoy sakta, to tum aapan aañkhi nikaar ke hamme de deta. 16 Kaa ab ham tumhaar dusman hei, kaahe ke ham tumme sach bataay dia hei? 17 U log saait tumme bahut dhyaan det hoy, lekin u tumhaar waaste achchha nai hei. Ulog khali tumme ham se duur rakkhe maañge hei, ki jisse tum ulog ke jaada dhyaan dega. 18 I hardam achchha rahe hei ki koi achchha cheej ke dhyaan deo, hiañ tak ki jab ham tumhaar sañghe nai hei. 19 Hamaar bachcho, ham gahira dukh meñ hei, jab tak Maseeh tum meñ rahe nai lagi. 20 Hamaar ichchha hei ki ham tumhaar sañghe hoi. Tab hamme i rakam baat kare ke nai paṛi. Tum sachche ke hamme uljhan meñ ḍaar dia hei. 21 Tum meñ se kuchh Maozas ke kaanuun ke nichche rahe mañgta hei. Lekin kaa tum janta hei ki kaanuun kaa bole hei? 22 Baaibal meñ ham sikhta hei ki Abraham ke dui laṛka rahe hei. Ek ke amma gulaam rahe hei, aur dusra ke amma hardam se ajaad rahi. 23 Gulaam ke laṛka ke janam aur sab ke rakam bhais. Lekin ajaad aurat ke laṛka ke janam, Parmeshwar ke waada se bhais. 24 I sab ke ek aur matlab hoy hei. Duuno aurat dui vaacha (agrimenṭ) ke naam pe khaṛa bhais jon Parmeshwar aapan log ke sañghe banaais. Jiske laṛkan gulaami meñ peida bhain, u Haiga hei aur u Saaynaai pahaaṛ ke vaacha hei. Jon sab uske palwaar meñ peida hoi u sab gulaam rahi. 25 Saaynaai pahaaṛ Arebia meñ hei, aur Haiga, abhi ke nagar Yarushalam nagar ke bagal se hei. U aur uske laṛkan gulaam hei. 26 Lekin ham log ke maañ swarag meñ Yarushalam nagar hei aur u gulaam nai hei. 27 Uske baare meñ Baaibal bole hei, “Tumhaar lage kabhi laṛkan nai raha, aur ab tumme khusi hoy ke chaahi. Tum kabhi bachcha nai peida kara, lekin ab tum chillaay sakta hei. Ek ṭaaim raha tumhaar lage laṛkan nai rahin, lekin ab tumhaar lage bahut laṛkan rahi u aurat se bhi jaada jon ke bahut din se saadi bhais hei.” 28 Dosto, i waada ke kaaran tum peida bhaya, Aayzak ke rakam. 29 Lekin jon bachcha sab ke naichral rakam se peida bhais raha, u Aatma meñ peida hoy waala laṛka ke waaste museebat banis. Wahi rakam abhi bhi hoy hei. 30 Baaibal bole hei, “Gulaam aurat aur uske laṛka ke nikaar feko! Uske kuchh nai deo. Ajaad aurat ke laṛka ke sab kuchh mili.” 31 Dosto, ham log sab ajaad aurat ke laṛkan hei, gulaam aurat ke nai.

Galeshia 5

1 Maseeh ham log ke ajaad karis hei! Iske matlab ham log ekdam ajaad hei. Aapan ajaadi ke kas ke pakṛe raho aur kabhi bhi kaanuun ke gulaam nai banna. 2 Ham, Pol tum se waada karta hei ki agar tum khatna karaayga, to Maseeh tumme kuchh achchha nai kari. 3 Agar tum karta hei to, tumme puura kaanuun ke maane ke paṛi. 4 Aur agar tum kaanuun ke maan ke Parmeshwar ke khusi kare mañgta hei, tab tum apne aap ke Krisṭ ke mahaan daya se kaaṭ ke alag kar lia hei. 5 Lekin, Aatma i baat ke shua kare hei ki Parmeshwar ham log ke apnaai kaahe ke ham log Maseeh meñ biswaas karta hei. 6 Agar tum Yeeshu Maseeh ke pichchhe chale waala hei, isman kuchh farak nai hei ki tumme khatna bhais hei ki nai. I jaruuri hei ki tumhaar biswaas tumme dusra se prem karwaay hei. 7 Tum etna achchha kaam karat raha jab tak tumme koi sachcha rasta se bahkaais nai. 8 Aur u admi u nai raha jon ke tumme chune waala bhejis raha. 9 Thoṛa se yeesṭ puura aaṭa ke badal de sake hei, 10 lekin tum Prabhu ke hei. Yahi kaaran ham janta hei ki tum wahi karega jon ham bolega, aur nai ki jon koi aur kare ke boli. Jon koi bhi tumhaar waaste problam khaṛa kare hei, uske saja mili. 11 Dosto, agar ham abhi bhi parchaar kari ki log ke khatna karaay ke hei, to kaa kare ke ham etna museebat meñ hei? Kros ke sandes ab kuchh problam nai rahi, agar ham, log ke bolega ki ulog khatna karaay. 12 I achchha hota ki jon tumme problam de hei, u khali khatna nai karaai lekin aur jaada kaṭaay lei! 13 Dosto, tumme ajaad rahe ke waaste chuna gais raha. Yahi khaatir aapan ajaadi ke bahaana banaay ke u sab nai karo jon kuchh bhi tum mañgta hei. Uske u mauka pe iyuz karo ki tum prem se ek dusra ke sewa kare sako. 14 Jon sab kaanuun bataay hei uske ham log chhoṭa kar ke u aagya meñ bole sakta hei ki ek dusra ke aapan rakam prem karo. 15 Lekin agar tum ek dusra pe jaanwar ke rakam hamla karte rahega, tab tum dekhna kahiñ apne aap ke naas nai kar leo. 16 Agar tum Aatma ke anusaar chalta hei, to shaareerik ichchha ke nai maanega. 17 Aatma aur tumhaar ichchha ek dusra ke dusman hei. Ulog hardam ek dusra se jhagaṛte rahe hei aur tumme u sab kare se roke jon tum sochta hei tumme kare ke hei. 18 Lekin agar tum Aatma ke maanega, tab Maozas ke kaanuun ke tumhaar uppar koi konṭrol nai hei. 19 Log ke ichchha ulog ke neech harkat, bura khayaal, aur saramwaala kaam karaay hei. 20 Ulog muurti ke puuja kare hei, jaadu kare hei, dusra se jaran kare hei aur ulog ke sañghe rahe ke kaṛa paṛe hei. Log jaran aur gussa kare lage hei aur selfish hoy jaay hei. Ulog khali jhagṛa aur trabal nai kos kare hei, lekin ulog 21 jarantua rahe hei. Ulog nasa meñ hoy jaay hei, paaṭi meñ hullaṛ machaay hei, aur kaafi kharaab kaam bhi kare hei. Ham tumme pahile bhi bataaya raha, aur abhi bhi bataata hei. I log meñ se koi bhi Parmeshwar ke raaj ke bhaagidaar nai rahi. 22 Parmeshwar ke Aatma hamme pyaara, aanandit, saanti waala, dheeraj waala dayaalu, achchha, bhalaai kare waala, aur 23 naram banaay hei aur apne aap ke konṭrol meñ rakkhe hei. Hiañ pe koi kaanuun nai hei jon i rakam ke kaam kare ke roke sake hei. 24 Aur jab ki ham Krisṭ ke hei, ham log aapan ichchha aur feelings ke maar dia hei. 25 Parmeshwar ke Aatma ham log ke jeewan dees hei, aur ham log ke Aatma ke pichchhe chale ke hei. 26 Lekin ghamanḍi nai bano aur nai bolo ki dusra log ulog se achchha hei, jaran peida nai karo.

Galeshia 6

1 Dosto, tum aatmik hei. Agar koi paap meñ pakṛa gay hei, to tum dheere se uske seedha rasta pe le aao. Lekin husiaar rahna. Aur apne aap usman fañs nai jaao. 2 Tum Krisṭ ke kaanuun ke maanta hei, jab tum ek dusra ke haath baṭaata hei. 3 Agar tum sochta hei ki tum aur sab se achchha hei, jab ki tum nai hei, to tum roñg hei. 4 Aapan kaam, apne achchha se karo, aur tab tumme ghamanḍ kare ke kuchh rahi. Lekin apne aap ke dusra se tulna nai karo. 5 Ham log ke aapan aapan bojha apne ḍhoy ke chaahi. 6 Jon bhi kuchh achchha cheej tumhaar lage hei, uske u log ke baaṭo jon tumme Parmeshwar ke baat sikhaay hei. 7 Tum Parmeshwar ke beokuuf nai banaay sakta hei, to apne aap ke beokuuf nai banaao! Tum jon cheej bota hei, wahi kaaṭega. 8 Agar tum aapan selfish ichchha pe chalta hei, tab tum barbaadi kaaṭega, lekin agar tum Aatma ke pichchhe chalta hei, to anant jeewan kaaṭega. 9 Dusra ke madat kare ke nai thako. Jab raaiṭ ṭaaim aai to tumme fal mili, agar tum haar nai maano. 10 Ham log ke jab bhi mauka mile to sab koi ke madat kare ke hei, khaas kar ke agar ulog Parmeshwar ke chela hei. 11 Tum dekhe sakta hei ki ham ketna baṛa akchhar (leṭa) meñ likhta hei, jab ham aapan haath se likhta hei. 12 Ulog jon tumme khatna kare ke bole hei, i dekhaay maañge hei ki ulog ketna khaas hei. Aur ulog Krisṭ ke kros ke parchaar kar ke museebat meñ nai aay maañge hei. 13 Ulog ke khatna bhais hei, lekin ulog Maozas ke kaanuun nai maane hei. Ulog ke khali ghamanḍ hei ki ulog tumhaar khatna karaais hei. 14 Lekin ham aur koi cheej ke ghamanḍ nai karega siwaay hamaar Prabhu Yeeshu Maseeh ke kros ke. Uske kros ke kaaran, jahañ tak ham samajhta hei ki dunia mar gais hei. Aur ham bhi mar gaya hei jahañ tak dunia ke sawaal hei. 15 I kuchh nai hei ki tumme khatna bhais hei ya nai. Jon cheej matlab rakkhe hei, u i hei ki tum ek nawa jan hoy gaya hei. 16 Agar tum i ruuls pe chalo, tum Parmeshwar ke sachcha log rahega. Aur Parmeshwar tumme behad daya aur saanti ke aasheesh dei. 17 Hamaar deñhi pe daag hei ki ham Yeeshu Maseeh ke hei. To ham nai mañgta ki koi hamme tang kare. 18 Dosto, ham binti karta hei ki Prabhu Yeeshu Maseeh tum pe daya kari. Aameen.

Efisia 1

1 Pol ke taraf se, jiske Parmeshwar chunis raha ki Maseeh Yeeshu ke prerit bane. Parmeshwar ke u biswaasi log ke jon Efisus meñ rahe hei, aur uske pichchhe chale hei. 2 Ham binti karta hei ki hamaar Pita Parmeshwar aur Prabhu Yeeshu Maseeh tum pe daya kari aur saanti ke aasheesh dei! 3 Jay jay howe Parmeshwar aur Prabhu Yeeshu Maseeh ke Pita ke, u aatmik aasheesh ke khaatir jon Krisṭ ham log ke waaste swarag se laais raha! 4 Dunia ke bane se pahile, Parmeshwar, Maseeh se hamme chune ke bolis ki ham uske pawitr aur pyaara jan ban ke rahi. 5 Parmeshwar dayaalu raha aur tay karis ki Maseeh ham log ke chuni jisse Parmeshwar hamlog ke godi leke (adopt) aapan laṛkan banaai. 6 Parmeshwar aapan laṛka jiske u bahut pyaar karat raha, uske kaaran ham pe bahut daya karis, aur ham log ke Parmeshwar ke baṛaai kare ke hei. 7 Krisṭ aapan khuun ke balidaan dees ki jisse u hamlog ke chhuṭkaara dewaai, iske matlab hei ki ab ham log ke paap ke maafi hoy gais hei. Krisṭ i sab i kaaran karis ki Parmeshwar ham pe bahut daya karis raha. Parmeshwar ke lage bahut samajh aur buddhi hei, 9 aur jon cheej Krisṭ karis, usse Parmeshwar hamme aapan bhed khud hee dekhaais. 10 Tab, jab raaiṭ ṭaaim rahi, Parmeshwar u sab kari jon u plen karis hei, aur Krisṭ swarag aur dharti pe sab cheej ke ek sañghe le ke aai. 11 Parmeshwar hardam wahi kare hei jon u plen kare hei, aur yahi kaaran u Krisṭ ke appoinṭ karis ki u hamme chune. 12 U i kaaran i karis raha ki ham Yahuudi log uske aadar dega aur uske kaaran ulog pahila log rahi jiske aasha mili. 13 Krisṭ tum log ke lage sachchaai bhi laais, jon ki susamaachaar hei ki keise tum bache sakta hei. Tum aapan biswaas Krisṭ meñ rakkha aur Pawitr Aatma tumme waada karis ki tumme dekhaai ki tum Parmeshwar ke hei. 14 Aatma i bhi dekhe hei ki ham log ke u sab mili jon Parmeshwar aapan log ke waaste baṭor ke rakkhis hei. Tab ham log ajaad hoy jaayga, aur Parmeshwar ke jayjaykaar aur baṛaai hoi. 15 Ham Prabhu Yeeshu meñ tumhaar biswaas ke baare meñ aur Parmeshwar ke log ke tumhaar prem ke baare meñ suna hei. 16 To ham kabhi tumhaar baare meñ Parmeshwar ke dhanbaad de ke nai chukta hei. Ham tumme aapan preya meñ yaad karta hei. 17 Ham aapan Prabhu Yeeshu Maseeh ke mahaan Pita aur Parmeshwar se maañga ki tumme aapan Aatma de. Aatma tumme buddhimaan banaai aur i bhi samjhaai ki Parmeshwar ke jaane ke kaa matlab hei. 18 Hamaar preya hei ki tumhaar dil roshni se bhar jaai aur tum u aasha ke baare meñ samajh lega jon tumme mila raha jab Parmeshwar tumme chunis raha. Tab tum u sundar aasheesh ke jaanega jon tumhaar aur Parmeshwar ke log ke hoi. 19 Ham mañgta hei ki tum u mahaan sakti ke baare meñ jaano jon Parmeshwar ham chela log ke dees hei. U wahi mahaan sakti hei jiske u iyuz karis hei 20 jab u Krisṭ ke mara se jinda karis raha aur aapan raaiṭ saaiḍ beiṭhe ke dees. 21 Huañ pe Krisṭ sab taagat, adhikaar, sakti aur agua log ke uppar ruul kare hei. U i dunia ke aur aay waala ṭaaim ke sab ke uppar ruul kare hei. 22 Parmeshwar sab cheej Krisṭ ke sakti ke nichche rakh dees hei, aur chech ke achchhaai ke khaatir uske sab cheej meñ agua banaay dees hei. 23 Chech, Krisṭ ke deñhi hei aur wahi se bhara hei jon sab cheej puura kar de hei.

Efisia 2

1 Abhi tak tum mara raha kaahe ke tum paap karta raha aur Parmeshwar se jhagṛa karta raha. 2 Tum sab i dunia ke rasta pe chalta raha aur saitaan ke maanta raha. Wahi dunia ke chalaay hei, aur uske Aatma ke sakti u sab pe hei jon Parmeshwar ke nai maane hei. 3 Ek ṭaaim ham sab aapan deñhi aur dimaag ke selfish ichchha pe chalta raha. Ham log Parmeshwar ke gussa kara, aur ham log ke sab log ke kaṛa saja mile ke raha. 4 Lekin Parmeshwar dayaalu hei! Ham log aapan paap ke kaaran mar gay raha, lekin Parmeshwar ham log se etna prem karis ki Krisṭ ke sañghe ham log ke jinda kar dees, aur Parmeshwar ke sundar daya hei, jon tumme bachaay hei. 6 Parmeshwar ham sab ke Yeeshu Maseeh ke sañghe mara meñ se jinda karis, aur u ham log ke swarag meñ Krisṭ ke bagal meñ jagha dees hei. 7 Parmeshwar i karis ki jisse aage ke dunia meñ u dekhaay saki ki jon kuchh Maseeh Yeeshu karis raha uske kaaran u ham pe ketna daya aur meharbaan hei. 8 Tum log aapan biswaas se Parmeshwar ke anugrah se bachaawa gaya. 9 I tum log ke kosis ke fal nai hei, lekin Parmeshwar ke daan hei, ki jisse koi bhi aapan baṛaai nai kare saki. 10 Parmeshwar ham log ke waaste plen banaais ki ham sab achchha kaam kari aur wahi rakam rahi jeise u hardam maañge ki ham rahi. Yahi kaaran u Krisṭ ke bhejis ki hamme wahi banaay jon ham abhi hei. 11 Nai bhulna ki ham geir Yahuudi hei. Tum log to jon ke khatna hoy gais raha aur ghamanḍ karat raha ulog se “Khatna jiske nai bhais hei” kahaawa jaat raha. 12 U ṭaaim tum Maseeh ke baare meñ nai janta raha. Tum sab Israayel log ke khaatir dusra jaati ke log raha, aur jon waada Parmeshwar ulog se karis raha, tumhaar usman koi haath nai raha. Tum log i dunia meñ bina aasha aur bina Parmeshwar ke rahta raha, 13 aur tum log Parmeshwar se bahut duur raha. Lekin Krisṭ aapan jeewan ke khuun ke balidaan dees aur tumme Parmeshwar ke nagichche laais. 14 Krisṭ, Yahuudi aur geir Yahuudi ke beech saanti laais, aur u ham log ke haiṭ ke diwaar giraay ke, milaay dees hei. Krisṭ aapan deñhi deke 15 Maozas ke kaanuun aur uske sab ruuls aur hukum ke naas kar dees hei. U Yahuudi aur geir Yahuudi ke bhi ek sañghe laais jeise ulog ekke jan hei, jab u ham log ke saanti meñ joṛis. 16 Kros pe Krisṭ ham log ke u haiṭ ke bhi duur kar dees hei. U Yahuudi aur geir Yahuudi ke ek boḍi meñ joṛ ke, ham log aur Parmeshwar meñ saanti laay dees hei. 17 Maseeh aay ke tum geir Yahuudi jon Parmeshwar se bahut duur raha, aur ham Yahuudi log jon Parmeshwar ke nagichche raha, usman saanti ke parchaar karis. 18 Aur Maseeh ke kaaran, ham log sab Pita ke lage wahi Aatma ke sahaare aay sakta hei. 19 Tum geir Yahuudi log ab ek dusra se anjaan aur pardesi nai hei. Tum log ulog ke palwaar hoy gaya hei jon Parmeshwar ke palwaar hei. 20 Tum log u bilḍiñg ke rakam hei jisman prerit aur nabi faaunḍeishan hei aur Krisṭ sab se khaas patthar hei. 21 Maseeh hee hei jon puura bilḍiñg ke roke hei aur uske Prabhu ke ek pawitr Mandir meñ baṛhaay hei. 22 Aur tum log, u Mandir jon Maseeh Parmeshwar ke Aatma ke rahe ke waaste banaais hei, uske ek bhaag hei.

Efisia 3

1 Maseeh Yeeshu hamme aapan keidi banaais, ki jisse ham tum geir Yahuudi log ke madat kare saki. 2 Tum Parmeshwar ke daya jon se hamme chunis ki ham tumme madat kari, uske baare meñ suna hoyga. 3 Asal meñ, i chiṭṭhi tumme thoṛa bataay hei ki kon rakam Parmeshwar hamme uske bhed se bhara cheej dekhaais hei. 4 Jab tum i chiṭṭhi paṛhega, tum dekhega ki ham ketna achchha se Maseeh ke bhed ke samajh leta hei. 5 I bhed ke tab tak koi nai jaanat raha, jab tak Parmeshwar ke Aatma aapan prerit aur nabi log se nai bataais. 6 Aur bhed i hei, Maseeh Yeeshu ke kaaran, susamaachaar, geir Yahuudi log ke u waada meñ se kuchh dees hei jon Parmeshwar Yahuudi log ke dees raha. Parmeshwar, geir Yahuudi log ke bhi ek boḍi ke bhaag bane ke dees hei. 7 Parmeshwar ke daya ham pe raha. Uske sakti ham meñ kaam karis, aur u hamaar kaam hoy gay ki ham susamaachaar ke feilaai. 8 Ham Parmeshwar ke log meñ se sab se chhoṭa hei. Lekin Parmeshwar dayaalu raha aur hamme chunis ki ham geir Yahuudi log ke bataai ki Maseeh ke kaaran, bahut se aasheesh hei jon ke naapa nai jaay sake hei. 9 Parmeshwar, jon sab cheej banaais, maañgat raha ki ham sab ke madat kari ki ulog adbhut plen ke baare meñ samajh le, jon uske dimaag meñ hardam chhipaan raha. 10 Tab Parmeshwar chech ke iyuz kari ki u sakti aur adhikaar ke dekhaay sake jon Aatmik dunia meñ hei, jisman uske bahut rakam ke buddhi hei. 11 Parmeshwar i aapan anant plen ke mutaabik karis. Aur u i sab jon plen karis raha, i kaaran kare sakis kaahe ke i sab hamaar Prabhu Maseeh Yeeshu karis raha. 12 Maseeh ab ham sab ke hausla aur saahas de hei, ki jisse ham sab biswaas se Parmeshwar ke lage aay saki. 13 Yahi kaaran tumme himmat nai haare ke hei, jab ham tumhaar waaste sahega. Kaahe ke, i sab tum meñ mahima laai. 14 Ham ghuṭna ṭek ke Pita se preya karta hei. 15 Swarag aur dharti ke sab koi wahi se jeewan paawe hei. 16 Parmeshwar mahaan aur shaandaar hei. Ham binti karta hei ki uske Aatma tumme majbuut chela banaai 17 aur Maseeh tumhaar biswaas ke kaaran tumhaar dil meñ rahi. Majbuuti se aur jaṛ pakaṛ ke uske prem meñ raho. 18 Ham binti karta hei ki tumhaar Parmeshwar ke sab log samjhe saki ki uske prem ketna gahira ya chauṛa ya uchcha hei. 19 Ham mañgta hei ki tum Maseeh ke prem ke jaano, jabki u ketna mahaan hei ki uske naapa nai jaay sake hei. Tab tumhaar jeewan u sab se bhar jaai jon cheej Parmeshwar hei. 20 Ham binti karta hei ki Maseeh Yeeshu aur chech hardam Parmeshwar ke baṛaai laai. Uske sakti jon ham meñ kaam kare hei baṛa se baṛa kaam jon ham nai soche sakta hei kari. Aameen.

Efisia 4

1 Jeise ki ham Prabhu ke keidi hei, ham tum se binti karta hei ki i rakam raho jeise ulog ke rahe ke chaahi jon ke Parmeshwar aapan waaste chunis hei. 2 Hardam deen aur naram raho. Dheeraj ke sañghe ek dusra ke nibhaao aur ek dusra se prem karo. 3 Kosis karo ki Parmeshwar ke Aatma tum log ke dil ke ekta meñ baañdh de. Saanti se rahe ke i sab karo. 4 Tum sab log ek boḍi ke sab bhaag hei. Khali ek Parmeshwar ke Aatma hei, jeise tumme khali ek aasra mila raha jab tum Parmeshwar ke waaste chuna gaya raha. 5 Ham log ke khali ekke Prabhu hei, ek biswaas aur ek baptisma. 6 Aur sab ke ekke Parmeshwar hei jon sab log ke Pita hei, jon sab ke uppar hei, aur u ham sab log ke iyuz kar ke kaam kare hei, aur ham sab log ke beech meñ rahe hei. 7 Krisṭ dil se aapan daan (gifṭ) ham log meñ baaṭis hei. 8 Jeise Baaibal bole hei, “Jab u uppar gais bahut uchcha jagha pe, u bahut keidi log ke aapan sañghe le gais aur sab log ke daan dees.” 9 Jab bola jaay hei, “U uppar gais,” iske matlab hei ki Maseeh dharti meñ bahut nichche raha. 10 Iske aur matlab i bhi hoy hei ki jon ek dharti meñ bahut gahira gais raha, u wahi hei jon swarag meñ sab se uchcha pe gais, ki jisse u sab iunives ke puura kar dei. 11 Krisṭ ham log meñ se kuchh ke chunis ki ham prerit, nabi, mishnarees, paadri, ṭeecha bani, 12 ki jisse uske log sewa kare ke seekhe aur uske boḍi majbuut hoi. 13 I sab hote rahi jab tak ham biswaas aur Parmeshwar ke laṛka ke samajh se ek dusra meñ bañdh nai jaai. Tab ham samajhdaar hoy jaayga, jeise Krisṭ hei. Aur ham log ekdam wahi ke rakam hoy jaayga. 14 Ham log ke laṛkan ke rakam ekṭ kare ke chhoṛe ke paṛi. Ham log ke dekhe ke hei ki kapṭi log ham log ke aapan jhuuṭa ṭeeching se fasaay nai le, jon ki hawa ke rakam hei jon hamme jagha jagha feke hei. 15 Prem hamme hardam sachche bolwaai. Tab ham log sab rakam se baṛhega aur Krisṭ ke rakam hoyga, jon boḍi ke 16 heḍ hei. Krisṭ sab ke, sañghe baañdhe rakkhe hei aur uske sab bhaag ke achchha se kaam kare ke banaay hei, jeise u baṛhe hei aur prem ke kaaran majbuut hoy hei. 17 Prabhu ke chela hoy se, ham tumme hukum deta hei ki beokuuf, aur bina Parmeshwar ke log rahe ke bañd kar deo. 18 Ulog ke dimaag añdhera meñ hei, aur ulog jiddi aur naasamajh hei aur u jeewan jon Parmeshwar se aay hei, usse alag hoy gain hei. Ulog ab nai jaane hei ki kon cheej raaiṭ hei, 19 aur ulog etna peṭṭu hei ki sab rakam ke neech kaam kare hei. 20 Lekin i u nai hei jon Maseeh Yeeshu ke baare meñ tum seekha hei, u sach hei, aur tum uske baare meñ suna aur seekha hei. 22 Tum log ke bataawa gay raha ki tumhaar fuulish ichchha tumme naas kar dei aur tum log ke aapan puraana jindagi aur aadat sab chhoṛ de ke hei. 23 Aatma ke, tumhaar soche ke ḍhañg ke badle deo, 24 aur tumme ek nawa admi banaay deo. Tumme banaawa gay raha ki tum Parmeshwar ke rakam raho, aur tum uske khusi rakkho aur ekdam pawitr raho. 25 Ham log ek hee boḍi ke bhaag hei. Jhuuṭ bole ke chhoṛo aur ek dusra se sachche bolo. 26 Gussa nai ho ki tum se paap hoy jaay. Gussaay ke sowe nai jaao 27 aur saitaan ke mauka nai deo. 28 Agar tum chor hei, chori kare ke chhoṛo. Sachcha raho aur dil lagaay ke kaam karo, to tum log ke lage jaruurat mand log ke dewe ke waaste kuchh rahi. 29 Aapan sab gañda baat bañd karo. Raaiṭ baat raaiṭ jagha pe bolo aur sab ke jon cheej tum bolta hei, usse madat karo. 30 Parmeshwar ke Aatma ke udaas nai karo. Aatma i shua kare hei ki ek roj tum aapan paap se chhuṭkaara paay lega. 31 Dusra ke sañghe, kaṛuaapan, gussa aur krodh nai karo. Ek dusra pe chillaao nai ya saraapo ya ruuḍ raho. 32 Iske alaawa, dayaalu aur mesiful raho, aur dusra log ke maaf kar deo, jeise Parmeshwar, Krisṭ ke kaaran tumme maafi dees raha.

Efisia 5

1 Weise karo jeise Parmeshwar kare hei. Kaahe ke, tum sab uske pyaara laṛkan hei. 2 Prem ke tumme rasta dekhaay deo. Krisṭ ham se prem karis, aur aapan jeewan ek balidaan jon Parmeshwar ke khusi kare hei, uske waaste de dees. 3 Tum sab Parmeshwar ke log hei, tab i nai bole deo ki tum meñ se koi neech hei ya peṭṭu ya besaram hei. 4 Muurakh ya kharaab ya gañda baat nai iyuz karo. Uske badle, bolo ki tum ketna theñkful hei. 5 Peṭṭu ya neech ya besaram banna, muurti puujan ke ek dusra rasta hei. Tum shua rahna ki jon log i rakam chaal chale hei, Parmeshwar ke raaj jon Krisṭ aur Parmeshwar ke hei, uske bhaag kabhi nai bani. 6 Koi ke aapan muurakh baat se tumme dhoka nai dewe dena. Parmeshwar, ulog ke saja de hei, jon uske baat nai maane hei. 7 To koi bhi eisan log se koi bhi waasta nai rakhna. 8 Tum ulog ke rakam raha jon añdhera meñ rahat rahin, lekin ab tum roshni meñ rahe waala log hei kaahe ke tum Prabhu ke hoy gaya hei. Yahi kaaran roshni meñ rahe waala log ke rakam kaam karo 9 aur aapan roshni ke chamkaao. Achchha aur imaandaar aur sachcha bana raho, 10 jabki tum Prabhu ke khusi rakkhe mañgta hei. 11 Neech kaam jon añdhera meñ hoy hei, usman bhaag nai leo. Uske badle, ulog ke dekhaao ki ulog ketna roñg hei. 12 Jon kaam añdhera meñ hoy hei, uske baare meñ baat kare ke bhi hamme ghinn lage hei. 13 Lekin roshni dekhaai ki i sab cheej kon rakam ke hei. 14 Roshni sab cheej dekhaay hei, jeise Baaibal bole hei, “Aapan neeñd se jago aur murda meñ se uṭho. Tab Krisṭ tum pe chamki.” 15 Samajhdaar log ke rakam chaal chalo, muurakh log ke rakam nai. 16 I kharaab ṭaaim hei, to ek ek minaṭ gino. 17 Beokuuf nai bano. Uske badle, dekho ki Prabhu kon cheej maañge hei ki tum karo. 18 Apne aap ke nasa pee ke naas nai karo, lekin Aatma ke aapan jeewan meñ bhare deo. 19 Jab tum ek dusra se milta hei, bhajan sañhita, (Psalms) aatmik gaana aur bhajan gaao, jab tum Prabhu ke aapan puura dil se baṛaai karta hei. 20 Hardam hamaar Prabhu Yeeshu Maseeh ke naam se Parmeshwar Pita ke sab cheej ke khaatir dhanbaad deo. 21 Maseeh ke aadar karo, aur dusra log ke aage rakkho. 22 Ek aurat ke, aapan admi ke aage rakkhe ke chaahi, jeise u Prabhu ke kare hei. 23 Krisṭ aapan chech jon uske deñhi hei, uske heḍ aur bachaay waala hei, wahi rakam ek admi aapan aurat ke heḍ hei. 24 Aurat log ke hardam aapan admi log ke aage rakkhe ke chaahi, jeise chech Krisṭ ke aage rakkhe hei. 25 Ek admi ke aapan aurat se otna pyaar kare ke chaahi jetna Krisṭ chech se karis raha aur aapan jeewan uske khaatir de dees hei. 26 U chech ke aapan vachan ke sakti se pawitr banaay dees hei, aur u uske paani se dhoy ke sudh kar dees hei. 27 Krisṭ i karis raha, ki jisse u mahima se bhara aur pawitr chech banaay sake, jon ke koi dos ya dhabba ya jhurri (wrinkles) ya aur koi dos nai hoy. 28 Yahi rakam, ek admi aapan aurat se otna hee pyaar kare jetna u apne aap se kare hei. Ek admi jon aapan aurat se pyaar kare hei i dekhaay hei ki u apne aap se prem kare hei. 29 Ham log meñ se koi aapan deñhi se haiṭ nai karta hei. Ham log uske waaste sab kuchh deta hei, uske achchha se dekhbhaal karta hei, jeise Krisṭ chech ke kare hei, 30 kaahe ke ham log sab uske deñhi ke hissa hei. 31 Jeise Baaibal bole hei, “Ek admi aapan amma bappa ke, saadi kare ke waaste chhoṛe hei, aur u aapan aurat se ek hoy jaay hei.” 32 I ek baṛa bhed hei, lekin ham samajhta hei ki iske matlab hei Krisṭ aur uske chech. 33 To har ek admi ke aapan aurat se otna pyaar kare ke chaahi jetna u apne aap ke pyaar kare hei, aur uske aurat ke uske aadar kare ke chaahi.

Efisia 6

1 Bachcha log, tum sab Prabhu ke hei, tum raaiṭ kaam karta hei jab tum aapan maañ baap ke kaha maanta hei. Waada ke sañghe pahila aagya bole hei, 2 “Aapan amma-bappa ke baat maano, 3 aur tum log ke ek lamba aur khusi jeewan rahi.” 4 Maañ-baap, aapan laṛkan pe kaṛa nai raho. Ulog ke achchha se baṛa karo. Prabhu ke baare meñ ulog ke sikhaao aur aagya deo. 5 Gulaam log, tum dharti ke maalik ke baat maano. Ulog ke bahut aadar dekhaao aur ulog se wafaadaar (loyal) raho jeise tum Krisṭ se hei. 6 Kosis karo ki hardam tum ulog ke khusi rakkho, aur khali u ṭaaim nai jab tum sochta hei ki ulog tumme dekhe hei. Tum sab Krisṭ ke daas hei, to tum aapan puura dil se wahi karo jon Parmeshwar maañge hei ki tum karo. 7 Khusi se aapan maalik ke sewa karo, jeise ki ulog khud Prabhu hei, saadhaaran log nai. 8 Tum janta hei ki koi bhi achchha kaam ke waaste tumme fal mili, chaahe tum gulaam hei ya ajaad hei. 9 E maalik log, tum sab aapan naukar log ke ekke rakam aadar se dekhbhaal karo. Ulog ke ḍaraao dhamkaao nai. Ulog ke wahi swarag meñ maalik hei jon tumhaar hei, aur uske koi faivraṭs nai hei. 10 Aakhri meñ, Prabhu ke mahaan sakti ke tumme majbuut banaay deo. 11 Parmeshwar jon hatiaar de hei u sab ke pahin leo, ki jisse tum apne aap ke saitaan ke chalaaki se bachaay sako. 12 Ham log insaan se nai laṛta hei. Ham log u sakti aur adhikaar aur añdhera ke agua log aur aatmik dunia ke sakti se laṛaai karta hei. 13 Yahi khaatir jon sab hatiaar Parmeshwar de hei, uske pahin leo. Tab jab u bura din aai, tab tum apne aap ke bachaay sakta hei. Aur jab laṛaai khalaas hoy jaai, tum majbuuti se khaṛa rahega. 14 Taiyaar raho! Sach ke aapan kamar ke peṭi ke rakam rahan deo, aur Parmeshwar ke nyaay tumme hatiaar ke rakam bachaay deo. 15 Tumhaar saanti ke baare meñ susamaachaar bataay ke ichchha, tumhaar goṛ ke juuta ke rakam rahi. 16 Tumhaar biswaas ke ek sheelḍ ke rakam rahan deo, aur tum sab saitaan ke barte teer ke rok lega. 17 Parmeshwar ke bachaay waala sakti ke ek helmaṭ ke rakam rahe deo, aur talwaar ke jagha Parmeshwar ke sandes jon Aatma se aay hei, iyuz karo. 18 Kabhi preya kare ke nai chhoṛo, khaas kar ke dusra ke waaste. Hardam Aatma ke sakti se preya karo. Saaodhaan raho aur Parmeshwar ke log ke waaste preya karte raho. 19 Preya karo ki hamme sandes bataay ke mili aur ham bina ḍar ke susamaachaar ke bhed ke samjhaay paayga. 20 Ham i kaam kare ke waaste bheja gay raha, aur wahi kaaran ham jel meñ hei. To preya karo ki ham bahaadur rahega aur weise bolega jeise hamme bole ke chaahi. 21 Ham mañgta hei ki tum jaano ki ham keise hei aur ham kaa karta hei. Yahi kaaran ham Tukhikus ke tumhaar lage bhejta hei. U hamaar pyaara dost hei, aur Prabhu ke ek biswaasi sewak bhi hei. U tumme bataai ki ham keise hei, aur tumme hausla dei. 23 Ham preya karta hei ki Parmeshwar Pita aur Prabhu Yeeshu Maseeh sab chela log ke saanti, prem aur biswaas dei! 24 Parmeshwar sab pe daya kare hei jon hamaar Prabhu Yeeshu Maseeh se prem kare hei.

Filippi 1

1 Pol aur Ṭimathi, Yeeshu Maseeh ke sewak ke bagal se. U sab Parmeshwar ke log tak, jon Krisṭ Yeeshu ke sañghe hei, Filippi meñ aur u sab jon kabhi chech ke agua aur madat kare waala rahin. 2 Ham preya karta hei ki Parmeshwar ham log ke Pita aur Prabhu Yeeshu Maseeh tum pe daya kari aur saanti se aasheesh dei! 3 Jab kabhi ham tumme yaad karta hei, ham aapan Parmeshwar ke dhanbaad deta hei. 4 Aur jab bhi ham tumme aapan preya meñ yaad karta hei, to hamme khusi hoy hei. 5 Iske kaaran i hei ki tum pahila din se susamaachaar feilaay meñ hamaar sañghe kaam kara raha. 6 Parmeshwar hee hei jon i achchha kaam tum meñ karis, aur hamme pata hei ki Yeeshu Maseeh ke lauṭe ke roj tak, aapan kaam puura hoy se pahile roki nai. 7 Hamaar dil meñ tumhaar waaste ek khaas jagha hei. To i raaiṭ hei ki ham tumhaar baare meñ eisehiyeñ mahsuus kari jeise ham karta hei. Tum log sab i kaam jon Parmeshwar hamme dees hei, usman madat kara hei, jab ham susamaachaar ke bachaao karta hei, aur hiañ i jel meñ bataata hei. 8 Parmeshwar hee khud jaane hei ki ham tumme ketna dekhe mañgta hei. U jaane hei ki ham tumhaar baare meñ wahi rakam sochta hei jeise Yeeshu Maseeh soche hei. 9 Ham preya karta hei ki tumhaar prem baṛhte rahi aur tum uske puura jaan lega aur samajh lega 10 ki keise raaiṭ chunaao lewe ke hei. Tabhi tum sudh aur bhola rahega jab Yeeshu lauṭi. Aur u din tak, 11 Yeeshu Maseeh, u kaam jon Parmeshwar ke mahima aur baṛaai laai, kare meñ tumme bizi rakkhi. 12 Dosto, ham mañgta hei ki tum jaano ki jon cheej hamme bhais hei, u hamme susamaachaar feilaay meñ madat karis hei. 13 Romi gaaḍ log aur baaki sab log jaane hei ki ham hiañ jel meñ hei kaahe ke ham Maseeh ke sewa karta hei. 14 Ab Prabhu ke log bina ḍar ke aur saahas se sab ke Parmeshwar ke vachan parchaar kare hei. 15 Kuchh log Krisṭ ke baare meñ parchaar kare hei kaahe ke ulog ham se jaran kare hei. Aur dusra log parchaar kare hei kaahe ke ulog hamme madat kare maañge hei. 16 Ulog Maseeh se prem kare hei aur jaane hei ki ham hiañ uske susamaachaar ke bachaao ke waaste hei. 17 Lekin jon ham se jaran kare hei, ulog dil se nai maañge hei. Ulog khali samasya khaṛa kare maañge hei, jab tak ham jel meñ hei. 18 Lekin isse koi faayda nai. Jon cheej hoy ke chaahi, u hoi, ki log Maseeh ke baare meñ bataay hei, chaahe ulog dil se maañge hei ya nai. Yahi hei jon hamme khusi rakkhe hei. Ham hardam khusi rahega, 19 kaahe ke ham janta hei ki tum log ke preya aur madat, Yeeshu Maseeh ke Aatma se aay hei jon hamme bachaay rakkhi. 20 Ham dil se aasha karta hei ki ham u kaam nai karega jisse hamme saram hoi. Chaahe ham mari ya jee, ham mañgta hei ki ham abhi ke rakam bahaadur rahi aur Maseeh ke mahima laai. 21 Agar ham jiega, to Maseeh ke khaatir, aur agar ham marega to hamme aur bhi jaada mili. 22 Ham nai janta ki ham kon cheej chuni. Ham jinda rahe ke kuchh achchha kare sakta hei. 23 Ham kaa chuni, i bahut kaṛa hei. Ham mar ke Maseeh ke sañghe rahega, kaahe ke u aur achchha hei. 24 Lekin ham janta hei ki tum sab ke hamaar jaruurat hei. Yahi kaaran ham jaruur rahega aur madat karega ki tum sab baṛho aur aapan biswaas meñ khusi raho. 26 Tab, jab ham fir se lauṭ ke aayga, tum log ke achchha mauka rahi ki hamaar kaaran Yeeshu Maseeh pe ghamanḍ karega. 27 Khali etna nai, tum log eise raho ki Yeeshu Maseeh ke susamaachaar ke baare meñ mahima laay sako. Tab, chaahe ham tumhaar lage aai ya nai, ham sunega ki tum sab ekke rakam sochta hei. Ham jaan lega ki tum sab ek sañghe kaam karta hei aur tum sab kañdha se kañdha milaay ke aur dukh uṭhaay ke sab ke susamaachaar pe biswaas karaayga. 28 Bahaadur bana raho jab tum dusman ke saamna karta hei. Tumhaar bahaaduri ulog ke dekhaai ki ulog ke naas hoy ke hei, aur u i tumme dekhaai, ki tum sab bach jaayga. Parmeshwar i sab karaai, 29 aur u tumme aasheesh dees hei. Khali tum Maseeh pe biswaas nai karta, lekin tum uske waaste dukh bhi sahta hei. 30 Tum dekha ki ham saha, aur fir bhi tum hamaar dukh ke baare meñ sunta hei. Ab tum bhi yahi rakam dukh sahega.

Filippi 2

1 Maseeh tumme hausla dewe hei, aur uske prem tumme araam dewe hei. Parmeshwar ke Aatma tumme ek sañghe rakkhe hei, aur tum dusra ke baare meñ soch karta hei. 2 Ab hamme puura khusi karo! Ek dusra se prem dekhaay ke mil jul ke raho. Jon kuchh bhi tum sochta hei usman juṛa raho, ki jeise tum ekke hei. 3 Ghamanḍ ya jaran nai karo, naram raho aur dusra ke apne se jaada khaas samjho. 4 Dusra ke eise dekhbhaal karo jeise apne aap ke karta hei, 5 aur wahi rakam socho jeise Maseeh sochat raha. 6 Maseeh to sachmuch Parmeshwar raha. Lekin u kosis nai karis ki Parmeshwar ke baraabri kari. 7 Uske badle meñ u sab kuchh deke aur ek daas ban gais, jab u ham log ke rakam ban gais. 8 Maseeh deen (hambal) raha. U Parmeshwar ke baat maanis aur hiañ tak ki kros pe mar gais. 9 Tab Parmeshwar, Maseeh ke ek uchcha jagha dees aur sab se uppar uske naam ke mahima laais. 10 Ki jisse Maseeh ke naam pe sab log jhuki, swarag meñ, dharti pe, aur jameen ke nichche. 11 Aur Parmeshwar Pita ke mahima meñ sab koi khullam khulla maan lei, “Yeeshu Maseeh, Prabhu hei!” 12 Hamaar dosto, jab ham tumhaar sañghe raha, tab tum hamaar baat maana. Ab jab ki ham duur hei, tab tumme aur baat sune ke chaahi. To ḍar se kaam karo aur kaapte kaapte pata lagaao ki bache ke matlab kaa hei. 13 Parmeshwar tum meñ kaam kare hei ki tumme weise banaay ki tum aapan marji se uske baat maane sako. 14 Sab kuchh bina jhagṛa aur bina kurkuraay ke karo. 15 Tab tum Parmeshwar ke safa aur bhola bhaala bachchan hoyga. Tum eisan admi log ke beech meñ rahta hei jon ṭehṛa aur dushṭ hei, lekin tum u sab nai karna jon ulog boli ki roñg hei. Kosis karo ki i dunia ke log ke beech meñ tum batti ke rakam chamko, 16 jeise tum u sandes jon jeewan de hei, uske kas ke pakṛe rahta hei. Tab jon din Maseeh lauṭi, ham tum pe ghamanḍ kare sakega. Ham tab jaan lega ki hamaar mehnat aur kaam bekaar nai gais. 17 Prabhu meñ tumhaar biswaas aur tumhaar sewa, u balidaan ke rakam hei jon uske dewa jaay hei. Aur hamaar khuun bhi u bali ke sañghe giraawa jaai. Agar eise hoi, to ham khusi se tumhaar sañghe khusi manaayga. 18 Yahi rakam, tum bhi khusi raho aur hamaar sañghe aanand manaao. 19 Ham tumhaar baare meñ sun ke hausla paay mañgta hei. To hamme aasha hei ki Prabhu Yeeshu jaldi hee hamme Ṭimathi ke tumhaar lage bheje dei. 20 Hamaar lage koi aur nai hei, jon uske rakam tumhaar dekhbhaal kare saki. 21 Aur sab koi to khali wahi soche hei jon ulog ke achchha lage hei aur u sab nai jon Yeeshu Maseeh ke achchha lage hei. 22 Lekin tum janta hei ki Ṭimathi kon rakam ke admi hei. U hamaar sañghe ek laṛka jon susamaachaar feilaay hei weise kaam karis hei. 23 Ham aasha karta hei ki uske tumhaar lage bhejega, jeise hee ham jaan lega ki hamme kon cheej hoy waala hei. 24 Aur hamme i aasra hei ki Prabhu hamme jaldi tumhaar lage aay dei. 25 Ham sochta hei ki ham aapan pyaara dost Ipfrudeetus ke tumhaar sañghe waapas bheji. U ek chela hei aur ek kaam kare waala aur Prabhu ke ek saulja hei, jeise ham hei. Tum uske hamaar dekhbhaal ke waaste bheja raha, 26 lekin ab u tumme dekhe maañge hei. U soch kare hei kaahe ke tum sun lia raha ki u bimaar hei. 27 Asal meñ, u bahut bimaar raha aur marte marte bacha. Lekin Parmeshwar uspe daya karis, aur ham pe bhi, aur u hamme chinta se bachaay rakkhis. 28 Ab ham pahile se bhi jaada mañgta hei ki Ipfrudeemus ke lauṭaay ke bhej dei. Tum uske dekh ke khusi hoyga, aur fir hamme aur aage chinta nai hoi. 29 Yaad rakhna, uske khusi se welkam karna, jeise ki ek Prabhu ke sewak ke mile ke chaahi. 30 U Maseeh ke kaam karte karte ekdam mare waala raha. Aur u aapan jaan khatra meñ ḍaar ke, hamaar waaste u kaam karis jon tum nai kare saka.

Filippi 3

1 Aakhri meñ, hamaar dost log, khusi raho ki tum sab Prabhu ke hei. Hamme kuchh matlab nai rakkhe hei ki ham tumme wahi likha jon ham pahile bhi likha raha. Kaahe ke, i tumhaar achchha ke waaste hei. 2 Ulog se husiaar raho jon ke kutta ke rakam chaal hei! Ulog dushṭ hei aur maañge hei ki khatna se jaada tumhaar sañghe kuchh kare. 3 Lekin ham log hee hei jon ke sachche ke khatna bhais hei, kaahe ke ham log Pawitr Aatma ke sakti se weship karta hei, aur Yeeshu Maseeh pe ghamanḍ karta hei. Ham log baṛhaay chaṛhaay ke baat nai karta jab ham kuchh bhi kara hei, 4 jabki ham kare sakta hei. Aur sab aapan baṛaai kare sake hei, lekin hamaar lage aur log se jaada baṛaai kare ke kaaran hei. 5 Jab ham aaṭh saal ke raha tab hamaar khatna bhais raha, aur ham Benjameen ke kul ke Israayel des se aaya hei. Ham ek sachcha Heebru hei. Ek Farisi hoy ke naate, ham Maozas ke kaanuun pe puura chalta hei. 6 Hamme etna josh raha ki ham chech meñ trabal kara. Ham u sab kara jon kaanuun maañge hei ki ham kari ki jisse Parmeshwar ke khusi kare saki. 7 Lekin Maseeh hamme dekhaais ki jon cheej ke ham keemti socha raha, uske koi daam nai hei. 8 Kuchh bhi otna sundar nai hei jetna ki i jaane se ki hamaar Prabhu Yeeshu Maseeh hei. Ham aapan sab kuchh chhoṛ dia hei aur u sab kachra ke baraabar hei. Ham to khali Maseeh ke mañgta hei 9 aur i jaane mañgta hei ki ham Maseeh ke hei. Maozas ke kaanuun maan ke hamme Parmeshwar nai apnaai. Parmeshwar hamme Maseeh meñ hamaar biswaas se apnaais. 10 Khali ham Maseeh ke jaane mañgta hei aur u sakti ke jon uske jinda karis hei. Ham bhi mañgta hei ki dukh sahi aur uske rakam mari, 11 ki jisse ham bhi koi rakam se jinda hoy jaai. 12 Abhi ham aapan gaul pe nai pahuñcha hei, aur ham pefekṭ nai hei. Lekin Maseeh hamme pakaṛ ke rakkhis hei. To ham dauṛte rahta hei aur inaam paay ke kosis karte rahta hei. 13 Dosto, ham i nai mahsuus karta hei ki ham pahuñch aaya hei. Lekin jon kuchh pichchhe hei, uske ham bhulaay deta hei, aur jon cheej aage hei, uske waaste ham kosis karta hei. 14 Ham gaul ke taraf dauṛta hei, ki jisse ham swarag meñ jaay waala inaam jeete saki. Yahi inaam Parmeshwar u kaam ke waaste dewe hei jon Krisṭ karis hei. 15 Ham sab jon baṛa hei, ulog ke yahi rakam soche ke chaahi. Aur agar tum meñ se koi dusra rakam sochta hei, tab Parmeshwar tumme safa safa bataai. 16 Lekin ham sab log ke wahi bagal jaate rahe ke hei, jon bagal ham abhi jaata hei. 17 Dosto, ham mañgta hei ki tum wahi karo jon ham karta hei, aur dusra se wahi seekho aur u rasta pe chalo jon ulog tumhaar waaste rasta dekhaay hei. 18 Ham tumme aage chetaaoni dia raha ki bahut log Krisṭ ke kros ke dusman hei. Ab ham aapan aañkhi meñ aañsu bhar ke tumme fir se chetaaoni deta hei 19 ki ulog narak ke bagal jaay hei! Ulog aapan peṭ ke weship kare hei aur jon kharaab kaam kare hei, uske baare meñ baṛaai kare hei. Ulog khali dunia ke sab cheej ke baare meñ soche sake hei. 20 Lekin ham log swarag ke siṭizan hei aur becheini se aapan muktidaata ke aay ke agorta hei. Hamaar Prabhu Yeeshu Maseeh 21 ke sab cheej pe sakti hei, aur u ham log ke i kamjor deñhi ke aapan rakam sundar banaay dei.

Filippi 4

1 Dosto, ham tumme pyaar karta hei aur tumme dekhe mañgta hei. Prabhu ke biswaas meñ laga raho. Tum hamaar khusi aur ghamanḍ hei. 2 Iuodia aur Santuke, tum duuno Prabhu ke hei, to ham binti karta hei ek dusra se jhagṛa nai karo. 3 Aur hamaar sachcha paaṭna, ham tum se binti karta hei ki tum u aurat log ke madat karo kaahe ke ulog hamaar aur Klemens ke sañghe, aur dusra log ke sañghe susamaachaar feilaay meñ kaam karin hei. Ulog ke naam ab jeewan ke buk meñ likhaay gais hei. 4 Prabhu ke kaaran hardam khusi raho! Ham fir se bolega. Khusi raho. 5 Hardam sab se naram raho. Prabhu jaldi hee hiañ aay jaai. 6 Koi cheej ke chinta nai karo, lekin sab cheej ke waaste preya karo. Dhanbaad se aapan preya aur jon cheej mañgta hei, Parmeshwar ke aage rakkho. 7 Jab ke tum Yeeshu Maseeh ke hei, Parmeshwar tumme saanti ke u aasheesh dei jon koi nai puura samjhe saki. Aur wahi saanti tumhaar soch aur keise mahsuus karta hei uspe kaabu kari. 8 Aakhri meñ dosto, aapan dimaag wahi pe rakkho jon baat sachha, safa, pawitr, frenḍli aur sahi (ṭheek) hei. Kabhi bhi i soche ke band nai karo ki kon kaam kare laayk hei aur baṛaai kare ke laayk hei. 9 Jon ṭeeching ham tumme dia raha, u tum janta hei, aur tum janta hei jon cheej tum ham se suna raha aur hamme karte dekha. To wahi karo jon ham kara raha. Aur Parmeshwar, jon saanti dewe hei, tumhaar sañghe rahi. 10 Prabhu hamme khusi karis ki aakhri meñ tum hamaar baare meñ ek dafe fir socha. Asal meñ, tum hamaar baare meñ hardam sochta raha, lekin dekhaay ke waaste tumme mauka nai mila. 11 Ham komplain nai karta hei ki hamaar lage thoṛa hei. Ham seekh lia hei ki hamaar lage jon kuchh hei wahi se khusi raho. 12 Ham jaane sakta hei ki gareeb ya bahut jaada hoy ke kaa matlab hei, aur ham i sab rakam se raha hei. Ham janta hei ki bhuuka ya jab peṭ bhara rahe hei, ya bahut jaada rahe hei ya bahut kamti rahe hei ke kaa matlab hei. 13 Krisṭ hamme sakti de hei ki koi cheej ke saamna kare saki. 14 I achchha raha ki tum hamme madat kara jab ham i sab dukh uṭhaaya. 15 E Filippi ke dost log, tumme u ṭaaim yaad hoi, jab ham susamaachaar ke parchaar kare, Mesiḍonia aaya to tumme chhoṛ ke koi aur chech len-den kare ke waaste hamaar sañghe nai bhais raha. 16 Jab ki ham Thisluneeka meñ raha, tum hamme bahut dafe madat kara. 17 Ham tumhaar lage se kuchh le ke kosis nai karta hei, lekin ham mañgta hei tumme i aasheesh mile jon kuchh dewe se mile hei. 18 Hamme sab kuchh lauṭ ke mil gais hei, byaaj (interest) ke sañghe. Ham u sab daan se bahut khusi hei, jon tum Ipfrudeemus ke sañghe bheja raha. U sab to meeṭha mahke waala daan ke rakam hei ya raaiṭ rakam ke daan hei jon Parmeshwar ke achchha lage hei. 19 Ham preya karta hei ki Parmeshwar u sundar aasheesh jon Yeeshu Maseeh se aay hei usse tumhaar maañg ke, puura khayaal rakkhi! 20 Hamaar Parmeshwar aur Pita ke mahima sada sada rahe. Aameen. 21 Hamaar namaste ulog ke dena jon Yeeshu Maseeh ke kaaran Parmeshwar ke log hei. Hiañ jon Prabhu ke biswaasi hei ulog tumme namaste bheje hei. 22 Parmeshwar ke sab log aapan aapan namaste bheje hei, khaas kar ke ulog ke jon ke Raaja ke sewa meñ hei. 23 Ham binti karta hei ki hamaar Prabhu Yeeshu Maseeh tum pe daya kari aur tumhaar jeewan ke aasheesh dei!

Kolosia 1

1 Pol, jon ke Parmeshwar chunis ki Yeeshu Maseeh ke prerit bane, aur Ṭimathi jon uske pichchhe chale waala hei, u log ke bagal se. 2 Parmeshwar ke log ke lage jon Kolosia meñ rahe hei aur jon log faitful hei aur Krisṭ ke pichchhe chale waala log hei. Ham preya karta hei ki Parmeshwar hamaar Pita tum pe daya kari aur tumme saanti se aasheesh dei! 3 Jab bhi ham tumhaar waaste preya karta hei, tab ham hamaar Prabhu Yeeshu Maseeh ke Pita, Parmeshwar ke dhanbaad deta hei. 4 Ham, Krisṭ pe tumhaar biswaas aur Parmeshwar ke log pe tumhaar prem ke baare meñ suna hei, 5 kaahe ke tum jon cheej pe aasha lagaaya hei, u tumhaar waaste swarag meñ saif rahi. Tum sab se pahile i aasha ke baare meñ suna raha, jab tum sachcha sandes, jon ki susamaachaar hei uspe biswaas kara raha. 6 Susamaachaar, dunia bhar meñ baṛa kaamyaabi se feile hei. Wahi rakam se u pahila din se jab tum Parmeshwar ke sundar daya ke sachchaai ke baare meñ seekha raha, u tumhaar beech meñ bhi feila raha 7 hamaar achchha dost Epafras se. U hamlog ke sañghe Krisṭ ke waaste kaam kare hei aur tum log ke waaste ek faitful kaam kare waala hei. 8 Wahi hei jon hamlog ke u prem ke baare meñ bataais hei jon Parmeshwar ke Aatma tumme dees hei. 9 Pahila din jab se hamlog tumhaar baare meñ suna hei, hamlog baraabar preya karta hei. Weise to ham hardam preya karta hei ki Parmeshwar tumme u sab cheej dekhaai jon u maañge hei ki tum karo ki jisse tumme sab buddhi aur samajh mil jaai jon Aatma de hei. 10 Tab tumhaar lage u jeewan rahi jon Prabhu ke aadar kare hei, aur tum hardam aapan achchha kaam se uske khusi rakkhega. Tum Parmeshwar ke aur achchha se jaan lega. 11 Uske shaandaar sakti tum log ke dheeraj dei aur tumme etna taagatwaala banaai ki tum sab cheej sahe sakega, aur tab tum sachche meñ bahut khusi hoyga. 12 Ham preya karta hei ki tum Parmeshwar se graiṭful rahega kaahe ke u tumme usman bhaag lewe dees hei jon u jyoti ke raaj meñ aapan log se waada karis raha. 13 Parmeshwar hamlog ke Saitaan ke añdhiyaar sakti se bachaais aur hamlog ke aapan pyaara laṛka ke raaj meñ le aais, 14 jon hamlog ke paap ke maafi de hei aur hamlog ke chhuṭkaara de hei. 15 Maseeh ekdam Parmeshwar ke rakam hei, jon dekhaay nai hei. U pahila peida bhay laṛka hei, sab cheej jon banaawa gay hei, u sab se uchcha hei. 16 Sab cheej wahi ke dwaara racha gais raha, Swarag meñ sab cheej aur dharti pe bhi, sab cheej jon dekha jaay sake hei aur jon nai dekha jaay sake hei, jetna sakti (forces) hei u sab wahi meñ hei aur sab sakti, aur sab agua log aur adhikaari log. Sab cheej Parmeshwar ke laṛka banaais raha, aur sab cheej wahi ke waaste bana raha. 17 Parmeshwar ke laṛka sab se aage raha, aur wahi se sab cheej ekke meñ bañdha hei. 18 U aapan boḍi, jon chech hei uske heḍ hei. U suruwaat hei, aur sab se pahila raha jiske mara meñ se jinda kara gay raha, ki jisse u aur sab se uppar rahe saki. 19 Aapan laṛka meñ puura rahe se Parmeshwar apne khusi raha. 20 Aur Parmeshwar khusi raha ki kros pe aapan khuun ke balidaan deke, u saanti rakkhe hei, ki jisse swarag ke sab jantu aur dharti ke log bhi Parmeshwar ke lage lauṭaay laawa jaai. 21 Tum Parmeshwar se bahut duur raha. Tumhaar bichaar se tumme uske dusman banaay dees, aur tum bura kaam karat raha. 22 Lekin uske laṛka insaan bana aur mar gais. Yahi kaaran Parmeshwar tum se samjhaota kar lees, aur ab u tumme aapan saamne khaṛa hoy de hei, u rakam jon log pawitr rahe hei aur galti nai kare hei aur bhola bhaala hei. 23 Lekin tum aapan biswaas ke jaṛ nai hilan dena. Tum u aasha nai chhoṛ dena jon tumme tab mila raha jab tum susamaachaar suna raha. I to dunia ke sab log ke waaste parchaar kara gay raha, aur ham apne i sandes ke daas ban gaya hei. 24 Hamme khusi hei ki ham tumhaar khaatir sahe sakta hei. Ham aur bhi khusi hei ki ham aapan deñhi meñ Maseeh ke boḍi jon ki chech hei, uske waaste sahte rahega. 25 Parmeshwar ke plen raha ki u hamme aapan chech ke sewak banaay aur hamme tum log ke lage puura sandes ke parchaar kare ke waaste bheje. 26 Saalo saal i sandes sab se lukwaay ke rakkha gay raha, lekin ab iske Parmeshwar ke log ke samjhaawa gay hei. 27 Parmeshwar eise i waaste karis raha ki u maañge hei ki i sundar aur mahaan bhed ke tum sab geir Yahuudi samjho. Aur bhed i hei ki Maseeh tum meñ rahe hei, aur wahi Parmeshwar ke mahima baaṭe meñ tum log ke aasha hei. 28 Ham Maseeh ke baare meñ vachan sunaata hei, aur hamlog aapan sab buddhi iyuz karta hei ki sab ke chetaaoni dei aur sikhaai, ki jisse Maseeh ke log baṛhe aur baṛa (mature) hoy jaay. 29 Yahi khaatir ham etna mehnat karta hei aur u sab sakti iyuz karta hei jon u hamme dewe hei.

Kolosia 2

1 Ham mañgta hei ki tum jaano ki tumhaar waaste ham ketna dukh se gujarta hei, Laodeekia ke sab Parmeshwar ke log ke waaste, aur u sab biswaasi log ke waaste jon ham se kabhi nai milin hei. 2 Ham ulog ke hausla baṛhaay ke waaste i karta hei. Tab jeise ulog ke dil ek sañghe prem meñ bañdh jaay hei, ulog ke puura samajh ke sundar aasheesh mili. Aur ulog sachmuch ke Krisṭ ke jaan lei. U khali Parmeshwar ke bhed ke chaabhi nai hei, 3 lekin usman sab buddhi aur gyaan chhipa hei. 4 Ham i sab baat tumme i kaaran bataata hei ki tum, log ke chikni chupṛi baat se bahak (fool) nai jaana. 5 Jabki ham tumhaar sañghe nai hei, fir bhi ham tumhaar baare meñ sochte rahta hei. Hamme i jaan ke khusi hei ki tum wahi rakam rahta hei jeise tumme rahe ke chaahi aur Maseeh meñ tumhaar biswaas bahut majbuut hei. 6 Tum Yeeshu Maseeh ke aapan Prabhu maan lia hei. Ab uske pichchhe chalte raho. 7 Maseeh meñ aapan jaṛ jamaay leo aur wahi ke aapan jeewan ke faaunḍeishan banaay leo. Aapan biswaas meñ majbuut raho, jeise tumme sikhaawa gais raha. Aur graiṭful raho. 8 Koi ke jhuuṭa baat se tum apne aap ke bahkaay nai deo. I baat saait sune meñ achchha lage, lekin i sab khali insaan ke ṭeeching hei. U sab i sansaar ke sakti se aawe hei aur Maseeh ke bagal se nai. 9 Parmeshwar, Maseeh meñ puura rahe hei. 10 Aur tum puura baṛa hoy gaya hei, kaahe ke tum Maseeh ke hei, jon sab ke sakti aur adhikaar ke uppar hei. 11 Maseeh tum meñ se u sab selfish desires nikaar lees hei ṭheek wahi rakam jeise khatna hoy se deñhi ke maas nikaar dewa jaay hei. 12 Aur jab tum beptaaiz bhay raha, tab u wahi rakam raha jeise Maseeh ke sañghe gaaṛa gaya hei. Tab tum jinda kara gaya, kaahe ke tum meñ Parmeshwar ke sakti ke biswaas raha, jon Maseeh ke, maut se jinda karis. 13 Tum mar gay raha, kaahe ke tum paapi raha aur Parmeshwar ke log nai raha. Lekin Parmeshwar, Krisṭ ke, tum log ke jinda karan dees, jab u hamlog ke sab paap ke maafi kar dees. 14 Maozas ke kaanuun nai maane ke kaaran hamlog ke agaiñsṭ jon saja raha, Parmeshwar u sab ke miṭaay dees. U sab ke le jaay ke kros pe nail kar dees. 15 Wahi pe Maseeh sab sakti aur forsas ke haraay dees. U puura dunia ke dekhe dees, ki keise u sab priznas ke rakam le jaawa jaat raha, jab ki u aapan jeet manaais. 16 Koi ke tumme bataay nai deo ki tumme kaa khaay ke hei ya kaa piye ke hei. Ulog ke tumme nai bataay deo ki tumme nawa chaañd ke teohaar, ya sabat, ya koi aur ek teohaar manaay ke hei. 17 I sab cheej to jon aay waala hei uske khali ek parchhaaiñ hei. Lekin Maseeh asli hei. 18 Ulog se dhoka nai khaay lena, jon hambal bane ke dekhaawa kare hei aur jon ainjals ke weship kare hei. Ulog vision dekhe ke baare meñ ghamanḍ kare hei. Lekin i sab bakwaas hei, kaahe ke u log ke dimaag selfish desires se bhara hei. 19 Ulog ab Maseeh, jon puura boḍi ke heḍ hei, uske koi bhaag nai rahin. Maseeh wahi boḍi ke taagat dewe hei, aur haḍḍi aur maas se uske ek sañghe baañdh ke rakkhe hei, jeise u Parmeshwar ke sakti se baṛhe hei. 20 Tum Maseeh ke sañghe mar gay raha. Ab sab jahaan (universe) ke forsas ke sakti tumhaar uppar nai hei. Kaahe ke tum eise rahta hei ki tumme u sab ruuls maane ke hei? Jeise ki, 21 “Iske haath nai lagaao. Uske ṭaisṭ nai karo. Iske nai chhuo.” 22 I sab cheej jab iyuz hoy jaay hei, tab i sab koi kaam ke nai rahe jaay hei. Tab kaahe ke jon ruuls insaan banaais hei, uske waaste chinta karta hei? 23 I sab ruuls ke maane ke saait dekhe meñ achchha lagat hoi. Dekhe meñ i sab tumme Parmeshwar se aur prem karaay hei aur tumme bahut hambal banaay de hei, aur tumhaar boḍi bas meñ rahe hei. Lekin i sab se, hamlog ke chaahat ke uppar koi sakti nai rahe hei.

Kolosia 3

1 Tum Krisṭ ke sañghe jinda kara gaya hei. Ab wahi pe dil lagaao jon swarag meñ hei, jahañ Parmeshwar ke raaiṭ saaiḍ pe Yeeshu raaj kare hei. 2 Socho ki huañ pe kaa hei, i nai ki hiañ dharti pe kaa hei. 3 Tum mar gaya, iske matlab hei ki tumhaar jeewan Maseeh, jon Parmeshwar ke bagal beiṭhe hei, uske sañghe chhipaan hei. 4 Maseeh, tumhaar jeewan ke matlab de hei, aur jab u aai, tum bhi uske sañghe mahima meñ aayga. 5 Aapan deñhi ke konṭrol meñ nai raho. Jetna bhi roñg rakam ke seks ke chaahat hei, uske maar deo. Neech ya indecent ya bura khayaal waala nai raho. Laalchi nai bano, u wahi rakam hei jeise muurti puujan. 6 Parmeshwar ulog se gussa hei, jon uske baat ke nai maane hei, aur i sab kaam kare hei. 7 Aur ṭheek wahi hei jon tum kara hei, jab tum ulog ke saathe rahta raha jon i sab kaam karat raha. 8 Lekin ab tum log i sab kaam kare ke band kar deo. Tum gussa hoy ke, haiṭ kare ke aur dushṭ bane ke chhoṛ deo. Ab tum koi ke apmaan waala ya dusra ke baare meñ kaṛa baat nai karna. 9 Aur ek dusra se jhuuṭ bole ke band kar deo. Tum aapan puraana laaif aur rahan sahan chhoṛ dia hei. 10 Ab tum log meñ se ek ek nawa jan hei. Tum jaada se jaada aapan banaay waala ke rakam hoy laga hei, aur tum uske aur achchha se samjhe sakta hei. 11 Koi baat nai hei ki tum ek Greek hei ya Yahuudi, chaahe tumhaar khatna bhais hei ya nai. Saait tum ek baaberian hoyga ya Scythian, aur ya to tum ek gulaam hoyga ya ek ajaad jan. Fir bhi Maseeh hee hei jon kuchh maane rakkhe hei, aur u ham sab ke bhittar rahe hei. 12 Parmeshwar tum sab se prem kare hei aur aapan khaas chuna hua log maanis hei. Yahi khaatir, naram raho, dayaalu raho, meeṭha bolo, deen bano aur dheeraj rakkho. 13 Ek dusra ke sahe leo, aur jon koi bhi tumhaar sañghe bura kaam karis hei, uske maafi de deo, wahi rakam jeise Krisṭ tumme maafi dees hei. 14 Prem aur sab cheej se jaada khaas hei. Yahi hei jon se sab cheej puura bañdha rahe hei. 15 Tum meñ se ek ek Krisṭ ke boḍi ke bhaag hei, aur tumme chuna gais raha ki sab koi ek sañghe saanti se raho. Tab wahi saanti ke jon Krisṭ se aay hei, tum log ke soch ke konṭrol karan deo. Aur graiṭful raho. 16 Maseeh ke vachan ke aapan jeewan meñ puura bhara rahan deo, jabki tum aapan puura buddhi se sab ke paṛhaao aur ek dusra ke chetaaoni deo. Aur aapan dil meñ dhanbaad se Parmeshwar ke waaste bhajan, stuti ke gaana aur Aatmik gaana gaao. 17 Jon kuchh bhi tum bolta hei ya karta hei, u sab Prabhu Yeeshu ke naam se kare ke hei, jeise tum uske kaaran Parmeshwar Pita ke dhanbaad deta hei. 18 Ek patni ke chaahi ki u aapan pati ke aage rakkhe. Ek Prabhu ke biswaasi hoy ke naate i uske ḍiuṭi hei. 19 Ek pati ke aapan patni se pyaar kare ke chaahi aur dukh nai pahuñchaay ke chaahi. 20 Bachcha log ke aapan amma-bappa ke baat hardam maane ke chaahi. Isse Prabhu khusi rahi. 21 Amma-Bappa, aapan bachchan pe kaṛaai nai karo. Agar karega to, ulog niraas hoy jaai. 22 E gulaam, tum log hardam aapan dharti ke maalik ke baat maano. Kosis karo ki ulog ke sab ṭaaim khusi rakkho, khali u ṭaaim nai jab tum sochta hei ki ulog tumme dekhe hei. Prabhu ke aadar karo aur aapan maalik ke aapan dil se sewa karo. 23 Aapan kaam khusi se karo, weisaiyeñ jeise ki tum Prabhu ke sewa karta hei, aur aapan dharti ke maalik ke nai. 24 Asal meñ Prabhu Yeeshu wahi hei jiske tum sachmuch meñ sewa karta hei, aur tum janta hei ki u tumme inaam dei. 25 Lekin Krisṭ ke koi aapan faivraṭ nai hei! Jon bhi koi bura kaam kari, u uske saja dei, jeise ulog ke mile ke chaahi.

Kolosia 4

1 E maalik log, aapan gulaam ke sañghe feya aur onest raho. I nai bhulna ki tumhaar uppar bhi swarag meñ ek Maalik hei. 2 Kabhi bhi preya kare ke nai chhoṛo. Aur jab tum preya karo, tab dhyaan (alert) rakhna aur dhanbaad deo. 3 Preya kare ke yaad rakhna ki Parmeshwar hamlog ke waaste rasta banaai, ki keise uske vachan ke ham feilaay sakega aur Maseeh ke bhed ke samjhaay sakega, jabki yahi kare ke kaaran ham jel meñ hei. 4 Plees preya karna ki ham u vachan ke jetna hoy saki otna sahaj kar dei. 5 Jab tum abiswaasi ke saathe hei, tab hardam ṭaaim ke achchha se iyuz karo. 6 Hardam aanand meñ rahna aur jab bhi sandes dena, yaad rakhna ki kon cheej hei jon meñ ulog inṭarasṭ rakkhe hei. Aapan ek ek baat achchha se soch ke chunna aur agar koi bhi sawaal puuchhi to jawaab dewe ke khaatir taiyaar rahna. 7 Tukhikus hamaar achchha dost hei, jon Prabhu ke dil se kaam aur sewa kare hei, aur wahi tumme hamaar baare meñ sandesa dei. 8 Ham uske bhejta hei ki u tum sab ke i bataay ke dil khusi kari ki ham sab hiañ keise rahta hei. 9 Unesimus, jon tumhaar grup ke hei, aur bahut pyaara aur biswaas kare waala jan hei, u bhi uske saathe aay hei. I duuno tumme sab kuchh bataai jon hiañ pe bhais raha. 10 Aristkhus, hamaar saathe jel meñ hei, aur Maak jon Baranbaas ke bhaiya lagat raha, u sab tum log ke namaste bheje hei. Tumme pahile se bataay dewa gay raha ki agar Maak huañ aai, to uske welkam karna. 11 Yeeshu, jon Yustus ke naam se jaana jaay hei, u bhi aapan namaste bheje hei. I teen admi hee Yahuudi log meñ se hamaar saathe Parmeshwar ke raaj ke waaste kaam karin raha. I log hamme bahut sukh deen raha. 12 Ipfraas, jon tum meñ se ek raha, jon Krisṭ Yeeshu ke sewa karis raha, aapan namaste bheje hei. U hardam kas ke preya kare hei ki tum sab puura jaane sako ki Prabhu kon cheej maañge hei ki tum karo aur tum uske puura karo. 13 Ham dekha ki Laodeekia aur Hiyaraapulis ke biswaasi log, tumhaar waaste ketna museebat uṭhaais raha. 14 Luuka, hamlog ke pyaara ḍokṭa, aur Demaas bhi aapan namaste bheje hei. 15 Hamaar namaste Laodeekia ke biswaasi log ke de dena, khaas karke Numfaas aur u chech ke jon uske ghar meñ mile hei. 16 Jab i chiṭṭhi aapan log ke paṛh ke sunaay dena, tab dekhna ki Laodeekia ke chech ke log ke bhi paṛh ke sunaawa jaay hei. Aur hamaar u chiṭṭhi jon ham ulog ke waaste bheja hei, uske bhi paṛh lena. 17 Arkhippus ke yaad karaana ki jon kaam Prabhu uske kare ke dees hei uske karna. 18 Ham, apne aap i chiṭṭhi ke saain karta hei: POL I nai bhulna ki ham jel meñ hei. Ham preya karta hei ki Parmeshwar tum pe daya kari.

1 Thisluneeka 1

1 Pol, Ṭimathi aur Silvaanas ke bagal se. Thisluneeka ke chech ke waaste, jon log Pita Parmeshwar aur Prabhu Yeeshu Maseeh ke hei. Ham preya karta hei ki Parmeshwar tum pe daya kari aur tumme saanti se aasheesh dei! 2 Ham Parmeshwar ke tumhaar waaste dhanbaad deta hei, aur hardam preya meñ tumme yaad karta hei. Jab jab ham preya karta hei, 3 ham Parmeshwar Pita ke tumhaar biswaas aur pyaara kaam aur tumhaar majbuut aasha jon hamaar Prabhu Yeeshu Maseeh meñ hei, uske baare meñ bataata hei. 4 Hamaar pyaara dost log, Parmeshwar tumme pyaar kare hei, aur ham janta hei ki tum log ke chunis hei, ki tum log uske log raho. 5 Jab ham tumme susamaachaar bataaya, tab u khali vachan se nai lekin Pawitr Aatma ke sakti aur biswaas se aais raha. Tum janta raha ki ham kon rakam ke admi hei aur ham keise tumme madat kara. 6 To, jab tum sandes maan lia, tum hamlog ke ekzaampal, aur Prabhu ke ekzaampal pe chala. Tum saha, lekin, Pawitr Aatma tumme khusi rakkhis. 7 Tum, Mesiḍonia aur Akhaaya meñ Parmeshwar ke log ke waaste ek ekzaampal ban gaya raha. 8 Aur tumhaar kaaran, Parmeshwar ke sandes u sab jagha feil gais. Ab Parmeshwar meñ tumhaar biswaas ke samaachaar ke, dunia meñ sab log jaane hei, aur ham log ke uske baare meñ kuchh bhi bole ke nai hei. 9 Sab koi baat kare hei ki keise tum hamaar welkam kara raha aur keise tum jinda aur sachcha Parmeshwar ke sewa kare ke waaste muurti ke bagal se ghuum gaya. 10 Ulog i bhi bataain ki keise tum uske laṛka Yeeshu ke swarag se aay ke waaste waiṭ karta hei. Parmeshwar uske mara se jinda karis, aur nyaay ke din Yeeshu ham log ke Parmeshwar ke gussa se bachaai.

1 Thisluneeka 2

1 Hamaar dost log, tum to janta hei ki hamaar ṭaaim tumhaar sañghe barbaad nai bhais raha. 2 Tum yaad karo, hamlog ke Filippi meñ beijjati kara gay raha aur dukh dewa gay raha. Lekin Parmeshwar hamme himmat dees raha ki ham uske baare meñ museebat rahte tum log ke achchha khabar bataai. 3 Ham log ke koi chhipa iraada nai raha, jab ham log ke jeet tum se bhais raha, aur hamlog koi ke sañghe chhal bhi nai kara aur koi ke beokuuf bhi nai banaaya. 4 Parmeshwar khusi se aapan sandes hamlog ke hawaale kar ke aapan bharosa ham pe dekhaais. Ham log Parmeshwar ke chhoṛ ke koi aur ke khusi kare ke waaste baat nai kara, kaahe ke u hamlog ke iraada jaane hei. 5 Tum to i bhi janta hei ki hamlog koi ke taulta nai hei. Parmeshwar apne jaane hei ki jon cheej ham kara, u laalach ke chhupaay ke waaste nai raha. 6 Ham log tumme ya aur koi ke nai bolta hei ki hamaar baṛaai karo. 7 Lekin ek prerit hoy ke naate, ham log tum se madat ke maañg kare sakta raha. Kaahe ke Maseeh hee hamme hiañ bhejis hei. Ham log ek bachcha ya u maañ jon aapan bachcha ke dekh bhaal kare hei, uske rakam raha. 8 Ham log tumhaar ketna khayaal rakkha, aur tum hamlog ke waaste etna pyaara hoy gaya, ki hamlog tumhaar waaste aapan jaan bhi khusi se dewe sakta raha, jab ham tumme Parmeshwar ke sandes dia raha. 9 Hamaar dost log, ham sochta hei ki tumme yaad hoi, u dukh aur kaṛa mehnat. Tumme yaad hoi ki keise ham raat aur din mehnat kar ke aapan gujaara karat raha, ki jisse ham koi pe bojha nai bani aur Parmeshwar ke sandes tumme sunaai. 10 Parmeshwar aur tum duuno hamaar gawaahi hei ki Prabhu ke log ke waaste hamlog pawitrta aur sachchaai aur bina dos se tum log ke sañghe byohaar karta raha. 11 Tum i bhi janta hei ki ham log tumhaar waaste u sab kara jon ek maañ-baap aapan laṛkan ke waaste kari. 12 Ham log chirauri kara, hausla baṛhaaya, aur tum sab ke samjhaata raha ki u rakam raho jon Parmeshwar ke mahima laai. Wahi hei jon tumme aapan raaj aur mahima meñ bhaag lewe ke waaste chunis raha. 13 Ham log hardam Parmeshwar ke dhanbaad deta hei kaahe ke jon sandes ham tumme dia tum uspe biswaas kara. U wahi se aais raha, aur kuchh eisan cheej nai hei jiske manush banaais hei. Tum uske Parmeshwar ke sandes maan ke apnaaya, aur ab u tum meñ kaam kare hei. 14 Hamaar dost log, tum log wahi rakam kara jeise Juḍia ke chech meñ bhais raha aur jeise Yeeshu Maseeh ke log huañ karat rahin. Aur bhi, tum sab ke tumhaar aapan log sataain, wahi rakam jeise ulog ke sataawa gay raha. 15 U Yahuudi log Prabhu Yeeshu aur nabi log ke maar deen, aur ham log ke bhi khader deen. Parmeshwar aur baaki log nai laaik kare hei, u log jon cheej kare hei. 16 Ulog nai maañge hei ki ham log tumhaar sandes geir Yahuudi ke sunaai, aur ulog ke bache ke rasta dekhaai. Yahuudi log aapan paap ke sañghe bahut duur chala gain hei. Ab Parmeshwar ulog se gussa hoy gay hei, aur ulog ke paap ke saja dei. 17 Hamaar dost log, tumhaar lage aay ke waaste ham log ke kuchh ṭaaim ke waaste roka gais raha, lekin hamlog hardam tumhaar baare meñ sochta raha. Ham log tumme bahut dekhe mañgta raha aur bahut kosis bhi kara ki ham log aay ke tum se mili. 18 Ham log sachche ke aay mañgta raha. Ham apne bahut dafe kosis kara, lekin Saitaan hardam hamlog ke rok lees. 19 Bhale jab Prabhu Yeeshu aai, to tumme chhoṛ ke aur kon ham log ke aasha aur khusi dei, aur ham log ke waaste ek mahaan taaj rahi? 20 Tum akele hee ham log ke taaj aur khusi hei!

1 Thisluneeka 3

1 Aakhri meñ, ham log aur nai sahe saka. Ham log tay kara ki Athens meñ ham log akele rahe jaai 2 aur aapan dost Ṭimathi ke tumhaar lage bheji. U ham log ke sañghe Parmeshwar ke sewak ke rakam kaam kare hei aur Maseeh ke baare meñ susamaachaar parchaar kare hei. Ham log mañgta raha ki u tum log ke biswaas meñ majbuut banaay aur tum log ke hausla baṛhaay. 3 Ham log nai mañgta ki tum meñ se koi i museebat se niraas hoy jaay. Tum to janta raha ki ham log ke sahe ke hei, 4 kaahe ke jab ham log tumhaar sañghe raha, tab ham log tumme bataay dia raha ki eise hoi. Aur ham log jaruur saha, jeise ki tum log jaana hei. 5 Aur jab ham aur nai ruke saka, tab ham Ṭimathi ke bheja ki tumhaar biswaas ke baare meñ pata lagaay. Ham aasha karta raha ki Saitaan tumme bahkaay nai le ki jisse hamaar sab kaam bekaar hoy jaay. 6 Ṭimathi, tumhaar lage se lauṭ ke aay gais hei aur tumhaar biswaas aur prem ke baare meñ ham log ke sab kuchh bataay dees hei. U i bhi bataais hei ki tum log hardam ham log ke khusi se yaad karta hei aur tum log ham log ke otna hee mile mañgta hei jetna ki ham log tumme dekhe mañgta hei. 7 Hamaar dost log, ham log ke uppar bahut se dukh aur museebat hei, fir bhi tumhaar biswaas se ham log ke saanti mila hei. 8 Tumhaar Prabhu meñ majbuut biswaas, ek nawa jeewan ke rakam hei. 9 Ham keise Parmeshwar ke dhanbaad dewe sakta hei, u sab khusi ke waaste jon tum ham log ke dia hei? 10 Raat aur din ham man laagaay ke preya karte rahta hei ki ham log fir tumme dekhe sakega aur madat karega ki tumhaar biswaas aur majbuut hoy jaay. 11 Ham log preya karta hei ki hamaar Pita Parmeshwar aur Prabhu Yeeshu, tum log ke lage aawe ke hamme rasta dekhaai. 12 Aur Prabhu eise kare ki tumhaar prem jon ek dusra aur sab ke waaste hei, khuub baṛhe. Wahi rakam jeise hamaar prem tumhaar waaste baṛha hei. 13 Aur jab hamaar Prabhu aapan sab log ke saathe aai, ham preya karta hei ki u tumhaar dil ke, hamaar Pita Parmeshwar ke aage pawitr aur bina dos ke dekhaay.

1 Thisluneeka 4

1 Aakhri meñ, hamaar pyaara dost log, jab tum Prabhu Yeeshu ke hoy gaya hei, to ham log binti karta hei aur samjhaata hei ki wahi rakam raho jeise ham log tumme sikhaaya hei. Tab tum Parmeshwar ke khusi karega. Tum abhi wahi rakam rahta hei, lekin aur jaada kosis karo. 2 Prabhu Yeeshu ke log hoy ke naate ham log tumme kuchh aagya dia raha, uske yaad rakhna. 3 Parmeshwar maañge hei ki tum pawitr raho, yahi kaaran byabhichaar aur neech kaam se bacha raho. 4 Aapan patni ke aadar aur ijjat karo. 5 Aapan chaahat ke gulaam nai ban jaao ya ulog ke rakam rahe lago jon Parmeshwar ke nai jaane hei. 6 Seks ke maamla meñ, koi Prabhu ke log ke dhoka nai dena. Yaad rakhna, ham log tumme chetaaoni de dia hei ki Prabhu sab ke saja de hei jon eisan kaam kare hei. 7 Parmeshwar tumme i kaaran nai chunis ki tum ganda bano, lekin pawitr bane ke waaste chunis. 8 Yahi khaatir agar tum i sab ruuls ke nai maanega, tab tum khali ham log ke agaiñsṭ nai balki Parmeshwar ke agaiñsṭ jaata hei jon tumme Pawitr Aatma dees hei. 9 Ab ek dusra se prem ke baare meñ i jaruuri nai hei ki ham tumme likh ke bataai, kaahe ke i sab tumme Parmeshwar kare ke sikhaais hei, 10 aur tum aapan prem Mesiḍonia ke sab log ke dekhaay dia hei. Lekin, hamaar dost log, ham log tum se bolta hei ki tumme aur kare ke paṛi. 11 Kosis karo ki saanti se raho, khali aapan kaam se kaam rakkho, aur mehnat karo, wahi rakam jeise ham tumme kare ke sikhaay raha. 12 Tab u log jon Prabhu ke nai hei, tumhaar aadar kari, aur tab tumme dusra pe aasra nai kare ke rahi. 13 Hamaar dost log, ham mañgta hei ki tum samjho ki ulog ke waaste keise rahi jon biswaasi mar gais hei. Tab tum ulog ke shok nai manaayga, aur ulog ke rakam rahega, jon ke koi aasra nai hei. 14 Ham log biswaas karta hei ki Yeeshu mar gais raha aur fir jinda kara gais raha. Ham log i bhi biswaas karta hei ki jab Parmeshwar, Yeeshu ke fir se laai, tab u uske sañghe u sab log ke bhi laai, jon mare se pahile Yeeshu pe biswaas karat rahin. 15 Hamaar Prabhu Yeeshu ham log ke bataais, ki jab u aai, tab ham log mara log se pahile uske mile nai jaayga. 16 Ek baṛa komaañḍ se aur sab se baṛa ainjal ke pukaar aur Parmeshwar ke bigul (trumpet) ke awaaj ke sañghe swarag se Prabhu lauṭi. Tab jon sab Maseeh meñ mar gain hei, ulog pahile jinda hoy jaai. 17 Tab, ham sab log jon abhi jinda hei, uske sañghe baadar pe se hoy ke asmaan meñ Prabhu se mile jaayga. U ṭaaim se, ham log Prabhu ke sañghe hardam ke waaste rahe jaayga. 18 Ek dusra se yahi sab baat se hausla baṛhaawa karo.

1 Thisluneeka 5

1 Iske jaruurat nai hei ki ham ṭaaim aur taarik likhi ki i sab kab hoi. 2 Tum to achchha se janta hei ki jeise raat meñ chor aay hei, weisaiyeñ Prabhu ke din bhi aai. 3 Log sochi ki sab kuchh ṭheek ṭhaak hei. Lekin barbaadi achaanak aai ṭheek wahi rakam jeise ek maañ ke bachcha hoy ke ṭaaim peeṛa hoy hei. Aur ulog nai bachi. 4 Hamaar pyaara dost log, tum log añdhera meñ nai rahta hei, ki u roj tum log ke ek chor ke rakam nai sepraaiz kari. 5 Tum log roshni ke hei aur din meñ rahta hei. Ham log raat meñ nai rahta hei aur añdhera ke nai hei. 6 Baaki log saait soy jaai, lekin ham log ke jagte rahe ke hei aur saaodhaan rahe ke hei. 7 Log raat meñ sowe hei, aur koi koi to nasa bhi kar lewe hei. 8 Lekin ham log din ke hei. Yahi kaaran ham log ke hosh meñ rahe ke hei aur biswaas aur prem ke aapan kawach (armour) ke rakam banaay ke hei. Aur helmaṭ meñ ham log ke majbuut aasha hei ki ham bach jaayga. 9 Parmeshwar ham log ke saja nai dewe maañge hei, lekin maañge hei ki Prabhu Yeeshu Maseeh ham log ke bachaai. 10 Maseeh ham log ke waaste mara, ki jisse ham log uske sañghe rahe saki, chaahe ham jinda rahi ya mar jaai, jab u lauṭ ke aai. 11 Yahi kaaran tum ek dusra ke hausla baṛhaate raho aur madat karte raho, jeise ki tum abhi karta hei. 12 Hamaar dost log, ham log binti karta hei ki tum aapan agua log ke baare meñ socho, jon tumhaar khaatir mehnat kare hei aur tumme bataay hei ki keise Prabhu ke waaste raha jaay hei. 13 Ulog ke kaam ke khaatir ulog ke aadar aur prem dekhaao. Kosis karo ki ek dusra ke sañghe achchha se raho. 14 Hamaar dost log, ham tum se binti karta hei ki agar koi achchha se nai rahe hei to ulog ke chetaaoni deo. Agar koi chhuuṭ gais hei to ulog ke hausla baṛhaao, jon kamjor hei, ulog ke madat karo, aur sab ke saathe dheeraj se kaam leo. 15 Agar koi tumhaar saathe buraai karis hei to usse kharaab byohaar nai karna, balki ek dusra aur sab ke sañghe achchha se rahna. 16 Hardam khusi se raho 17 aur preya kare ke band nai karo. 18 Chaahe kuchh bhi hoy, Yeeshu Maseeh ke khaatir Parmeshwar ke dhanbaad dete raho. Yahi hei jon Parmeshwar maañge hei ki tum karo. 19 Parmeshwar ke Aatma ke nai butaao 20 ya bhawishvaani ke ṭaalo nai. 21 Sab cheej ke tesṭ karo. Jon cheej achchha hei, uske apnaao 22 aur buraai ke saathe kuchh waasta nai rakkho. 23 Ham binti karta hei ki Parmeshwar jon saanti dewe hei, tumme puura pawitr banaay dei. Aur tumhaar aatma, jiu aur deñhi tagṛa aur bina buraai ke rahe, jabtak hamaar Prabhu Yeeshu Maseeh lauṭ ke nai aay hei. 24 Jon tumme chunis raha, uspe tum puura bharosa kare sakta hei, aur u i sab kari. 25 Dost log, ham log ke khaatir preya karna. 26 Prabhu ke log ke prem bhara namaste dena. 27 Prabhu ke naam pe ham tum se binti karta hei ki i chiṭṭhi sab biswaasi log ke sunaay dena. 28 Hamaar Prabhu Yeeshu ke anugrah tum sab ke sañghe rahe.

2 Thisluneeka 1

1 Pol aur Saaylas aur Ṭimathi ke bagal se, Thisluneeka ke chech ke, jon hamaar Pita Parmeshwar aur Prabhu Yeeshu Maseeh meñ hei. 2 Ham preya karta hei ki hamaar Pita Parmeshwar aur Prabhu Yeeshu Maseeh tum pe daya kari aur tumme saanti ke aasheesh dei! 3 Hamaar dost log, ham log ke lage hardam kuchh achchha raha ki ham tumhaar waaste Parmeshwar ke dhanbaad dei, kaahe ke Parmeshwar meñ tumhaar biswaas, aur ek dusra ke waaste tumhaar prem hardam baṛhte gais. 4 Yahi kaaran ham Parmeshwar ke chech ke baare meñ baṛh chaṛh ke baat karta hei. Ham log ulog ke bataata hei ki tumhaar lage ketna dheeraj hei, aur tum biswaas rakhta hei, hiañ tak ki jab tum ketna dukh aur museebat ke saamna karte rahta hei. 5 I sab yahi dekhaay hei ki Parmeshwar keise nyaay kare hei aur u tumme u laayk banaay hei ki tum uske raaj meñ sheya karo jiske waaste tum etna saha. 6 Parmeshwar ke waaste i raaiṭ hei ki jon tumme sataay hei, uske saja de, 7 lekin u tumme tumhaar dukh se mukti dei. U ham log ke waaste bhi wahi kari, jab Prabhu Yeeshu swarag se aapan shaktishaali ainjals, 8 aur aagi ke flaims ke sañghe aai. Hamaar Prabhu Yeeshu sab ke saja dei jon Parmeshwar ke nai jaane hei aur uske sandes ke nai maane hei. 9 Ulog ke saja anant naas rahi, aur ulog ham log ke Prabhu aur uske mahaan sakti se duur rakkha jaai. 10 I sab u roj hoi jab hamaar Prabhu lauṭi, aur uske aapan log jon uspe biswaas rakkhe hei, uske baṛaai aur aadar kari. Isman tum shaamil hei, kaahe ke tum u sab pe biswaas kara jon ham bola raha. 11 Parmeshwar tumme chunis, aur ham log preya karte raha ki Parmeshwar tumme aapan log banaay ke kaabil banaai. Ham log Parmeshwar ke sakti ke waaste preya karta hei jon tumme sab achchha kaam kare meñ madat kari jon tum kare mañgta hei aur tumhaar biswaas tumme karan dei. 12 Tab, jab ki Parmeshwar aur hamaar Prabhu Yeeshu Maseeh etna dayaalu hei, tum Prabhu Yeeshu ke naam pe mahima laayga, aur u tum pe.

2 Thisluneeka 2

1 Jab ham log ke Prabhu lauṭi, ham sab log ke uske mile ke waaste ekaṭṭha kara jaai. To ham tum sab se puuchhta hei, hamaar dost log, 2 ki tum Pawitr Aatma, vachan ya eise chiṭṭhi se jon ki tum samjhta ki hamaar bagal se hei, i bataay hei ki Prabhu ke din nagichche aay gais hei, biswaas nai karna aur ghabraana bhi nai. 3 Lekin beokuuf nai ban jaana! Log Parmeshwar ke agaiñsṭ bhaṛhak jaai. Tab Prabhu ke lauṭe se pahile, bura log jon ke naas hoy ke hei, saamne aai. 4 U baṛa baṛa baat kari aur jon bhi cheej pawitr hei, uske birodh kari. U Parmeshwar ke Mandir meñ bhi beiṭhi aur apne aap ke Parmeshwar bataai. 5 Kaa tumme yaad nai hei ki ham tumme iske baare meñ bataay raha, jab ham tumhaar sañghe raha? 6 Tum achchha se janta hei ki kon cheej hei jon iske u ṭaaim tak roke hei, jab tak u aay nai jaai. 7 Uske koi gupt sakti aapan kaam kare ke suru kar dees hei, lekin koi hei jon uske roke hei. Aur bura jan tab tak aage nai aai jab tak jon uske roke hei rasta se haṭ nai jaai. 8 Tab u aai, lekin Prabhu Yeeshu aapan muh se uspe fuuki aur u mar jaai. U Prabhu ke mahima ke sañghe lauṭe pe puura naas hoy jaai. 9 Jab bura jan aai, tab Saitaan sab rakam ke chamatkaari kaam aur sundar saain bhi dekhaai. 10 Jon log heraan hei, ulog i sab bura kaam se bahak jaai. U log bache sake hei, lekin sachchaai nai maani aur usse prem nai kari. 11 To Parmeshwar dekhi ki ulog jhuuṭ ke biswaas kare ke beokuufi kari. 12 U sab log ke saja mili, kaahe ke ulog sachchaai ke nai maani lekin bura kaam kare maañgi. 13 Hamaar dost log, Prabhu tum sab se prem kare hei, aur i naichral hei ki ham tum log ke waaste Parmeshwar ke dhanbaad dei. Parmeshwar tumme chunis ki tum sab pahila raho jon bache saki. Uske Aatma tumme pawitr banaais, aur tum aapan biswaas sachchaai meñ lagaao. 14 Parmeshwar ham log ke parchaar se rasta nikaaris ki tum sab ke invaaiṭ kari ki tum sab aay ke Prabhu Yeeshu ke mahima meñ bhaag le sako. 15 Hamaar dost log, wahi kaaran tum sab faitful bane raho aur wahi pe chalo jon tum sab ke chiṭṭhi se aur akelle meñ sikhaaya raha. 16 Parmeshwar, ham log ke Pita, ham log se prem kare hei. U dayaalu hei, aur ham log ke anant araam aur sundar aasha dees hei. Ham log preya karta hei ki hamaar Prabhu Yeeshu Maseeh aur Pita Parmeshwar 17 tum log ke hausla dei aur hardam madat kari ki sachcha kaam karo aur bolo.

2 Thisluneeka 3

1 Aakhri meñ, hamaar dost log, kirpa kar ke ham log ke waaste preya karo. I Prabhu ke sandes jaldi feilaay meñ madat kari, aur dusra log aadar kari, jeise tum sab karta hei. 2 I bhi preya karo ki ham bekaar aur bura log se bacha rahega. Jeise ki, sab ke lage biswaas nai rahe hei. 3 Lekin Prabhu pe bharosa kara jaay sake hei ki u tumme majbuut banaai aur sab buraai se bachaay rahi. 4 U ham log ke ekdam shua karis hei ki tum log u sab ke maanta hei jon ham tumme sikhaaya hei aur uspe chalta hei. 5 Ham preya karta hei ki Prabhu tumme rasta dekhaai ki keise tum Parmeshwar ke rakam prem kare sakta hei aur Krisṭ ke rakam dheeraj rakkhe sakta hei. 6 Hamaar dost log, Prabhu Yeeshu ke naam se, ham binti karta hei ki tum ulog ke saathe kuchh waasta nai rakkho jon gunḍa gardi kare hei aur u aagya ke nai maane hei jon ham tumme dia hei. 7 Tum to khud hee janta hei ki tumme hamlog ke rasta pe chale ke hei. Ham log gunḍa gardi meñ aapan ṭaaim barbaad nai kara, 8 aur hamlog koi se khaana paani bina peisa dewe nai lia. Ham log tum meñ se koi ke uppar bojha nai bane mañgta raha aur ham log raat aur din otna mehnat kara jetna kare sakta raha. 9 Ham log ke bhi hak raha ki ham kaam nai kari, lekin ham log tumhaar waaste ek ekzaampal bane mañgta raha. 10 Ham log tumme ek ruul bhi dia, ki agar tum kaam nai karta hei to tum khaayga bhi nai. 11 Ab ham dekha ki tum meñ se kuchh log khali gunḍa gardi karta hei aur kuchh kaam nai karta, siwaay dusra ke kaam meñ ṭaañg aṛaay ke. 12 To, Prabhu Yeeshu Maseeh ke waaste, ham log ilog se bolta aur binti karta hei ki ilog apne aap ke seṭal kar le aur aapan roji roṭi ke waaste kaam kare ke suru kar le. 13 Hamaar dost log, tum raaiṭ kaam kare ke waaste kabhi bhi nai thakna. 14 Agar koi hamaar i chiṭṭhi ke baat ke nai maani to u admi se husiaar rahna. Ulog ke sañgat nai karna ki jisse ulog sarmaay jaay. 15 Ulog ke aapan dusman nai samajhna, lekin naram se ulog se baat karo jeise tum koi ek Prabhu ke jan se baat karta hei. 16 Ham preya karta hei ki Prabhu, jon saanti de hei, tum sab ke hardam saanti se aasheesh dei. Prabhu tum sab ke saathe rahe. 17 Ham hardam aapan chiṭṭhi apne saain karta hei: POL 18 Ham preya karta hei ki Hamaar Prabhu Yeeshu tum sab pe daya kari.

1 Ṭimathi 1

1 Pol ke bagal se. Parmeshwar ham log ke muktidaata aur Maseeh Yeeshu hamme hukum dees raha ki ham Yeeshu Maseeh ke prerit bani, jon hamme aasha dewe hei. 2 Ṭimathi, ham log ke biswaas ke khaatir, hamaar waaste tum ek laṛka ke rakam hei. Ham preya karta hei ki hamaar Pita Parmeshwar aur Prabhu Yeeshu Maseeh tum pe daya kari aur saanti ke aasheesh dei! 3 Jab ham Mesiḍonia ke khaatir chala, ham tumme Efisus meñ rahe ke bataay raha aur kuchh log jon jhuuṭa ṭeeching feilaay hei, ulog ke chetaaoni dewe ke waaste bataay raha. 4 Tumme ulog ke chetaaoni dewe ke jaruuri raha ki ulog baap-daada ke lamba lamba lisṭ aur jhuuṭa kahaani feilaay meñ ṭaaim barbaad nai kare. Eisan cheej khali jhagṛa lagaay hei. Parmeshwar ke kaam kare meñ ulog madat nai kare hei jon khali biswaas se hoy sake hei. 5 Tum ulog ke sikhaao ki achchha bichaar aur sachcha biswaas se sachcha prem peida hoy hei. 6 Kuchh log to eisan hei jon i sab chhoṛ ke, bina matlab ke baat meñ fañs gain hei. 7 Log Maozas ke kaanuun ke guru bane maañge hei. Lekin nai jaane hei ki ulog kaa bole hei, jabki soche hei ki ulog bahut jaane hei. 8 Ham log janta hei ki kaanuun achchha hei, agar u raaiṭ se iyuz kara jaay. 9 Ham log i bhi samajhta hei ki kaanuun i khaatir nai dia gay raha ki jon log Parmeshwar ke khusi kare hei, uske aapan bas meñ kare, lekin jon kaanuun ke tuuṛe waala log ke, apraadhi, adharmi, aur paapi log ke bas meñ kare ke waaste hei. Aur hatyaara log, dusṭ log aur jon aapan amma-bappa ke maar de hei, ulog ke waaste hei. 10 Kaanuun, sekshual peveṭ, ya jon homosekshual ke rakam rahe hei ya kidnepas hei, ya jhuuṭ bole waala log hei, ya koṭ meñ jhuuṭa kasam khaay waala log hei, ulog ke waaste likha gay raha. Aur iske khaatir bhi banaawa gais raha jon u susamaachaar ke sachcha baat ke agaiñsṭ kare hei 11 jon mahaan aur pawitr Parmeshwar hamme dees hei. 12 Ham aapan Prabhu Yeeshu Maseeh ke dhanbaad deta hei. U hamme hamaar kaam ke waaste taagat dees hei, kaahe ke u jaanat raha ki u hamaar uppar bharosa kare sake hei. 13 Ham pahile uske ninda karat raha, aur sab ke sataata raha. Lekin u ham pe daya karis kaahe ke ham nai janta raha ki ham kon cheej karta raha, aur ham aapan biswaas uspe nai rakkha raha. 14 Hamaar Prabhu Yeeshu Maseeh ham pe bahut daya karis. U hamaar jeewan ke aapan rakam biswaas aur prem ke aasheesh se bhar dees. 15 “Yeeshu Maseeh dunia meñ paapi log ke bachaay aais.” I baat sachcha hei, aur ispe bharosa kara jaay sake hei. Ham to sab se gira paapi raha! 16 Lekin jab ki ham sab se kharaab raha, fir bhi Parmeshwar ham pe daya karis aur hamme Yeeshu ke dheeraj ke ek ekzaampal banaais. U i kaaran i karis ki jisse aur sab koi Maseeh meñ aapan biswaas rakkhi aur anant jeewan paai. 17 Ham preya karta hei ki aadar aur mahima hardam ekke Parmeshwar ke mile, jon sada rahe hei aur jon nai dekhaay hei aur anant Raaja hei! Aameen 18 Ṭimathi, hamaar beṭa, jon hukum ham tumme deta hei, u jon kuchh nabi log bole hei, uske anusaar hei. Agar tum ispe chalega, tab tum ek achchha saulja ke rakam laṛega. 19 Tumme biswaas rahi aur klia gyaan rahi. Kuchh log to aapan biswaas ke ḍubaay deen hei kaahe ke ulog aapan dilo dimaag ke nai sunin. 20 Usman se dui i rahin, Huminyus aur Elekszenḍa. Ham ilog ke Saitaan ke haath meñ de dia hei, ki jisse ilog seekhe saki ki Parmeshwar ke agaiñsṭ nai jaay ke hei.

1 Ṭimathi 2

1 Sab se pahile, ham mañgta hei ki tum sab ke waaste preya karo. Parmeshwar se maañgo ki u sab ke madat kare aur aasheesh dewe, aur Parmeshwar se bataao ki ek ek ke waaste tum ketna dhanbaad deta hei. 2 Raaja aur baaki agua log ke waaste preya karo, ki jisse ham log sukh aur saanti se rahe saki jab ham sab Parmeshwar ke aadar aur weship karta hei. 3 I rakam ke preya achchha hei, aur i Parmeshwar ham log ke muktidaata ke khusi rakkhe hei. 4 Parmeshwar maañge hei ki sab koi bach jaay aur puura sachchaai jaane, jon ki i hei, 5 Khali ek Parmeshwar hei. aur Yeeshu Maseeh hee u hei jon ham log ke Parmeshwar ke lage laay sake hei. Maseeh sachmuch ke manush raha, aur u apne aap ke de dees ki u ham log sab ke bachaay sake. 6 Parmeshwar i sab ham log ke raaiṭ ṭaaim pe dekhaais. 7 Yahi kaaran Parmeshwar hamme chunis ki ham susamaachaar ke ek parchaarak aur prerit bani. Ham sachche bolta hei. Ham jhuuṭ nai bolta hei. Parmeshwar hamme bhejis ki ham geir Yahuudi log ke biswaas aur sachchaai ke baare meñ sikhaai. 8 Ham mañgta hei ki sab koi jahañ bhi hei, aapan pawitr haath ke swarag ke bagal uṭhaay ke, bina gussa kare ya bina ek dusra se jhagṛa kare, preya karo. 9 Ham mañgta hei ki aurat log achchha aur ijjat se kapṛa pahine. Ulog fensi se baar nai jhaaṛe, ya mahañga kapṛa nai pahine, ya sona aur moti ke gahna nai pahine. 10 Aurat log jon bole hei ki ulog Parmeshwar se prem kare hei, ulog ke aur log ke madat kare ke hei, 11 aur ulog ke chuppe rahe ke aur dhyaan de ke sab seekhe ke hei. 12 Ulog ke chuppe rahe ke hei aur admi ke nai sikhaay ke hei aur nai bataay ke hei ki kaa kare ke hei. 13 Kaahe ke, Eiḍam ke Eev se pahile banaawa gay raha, 14 aur Eiḍam ke beokuuf nai banaawa gay raha. U Eev rahi jiske puura beokuuf banaay dewa gay raha, aur wahi paap karis. 15 Lekin aurat log bachcha peida kare ke kaaran se bachaawa jaai, agar ulog sachcaai, prem, pawitr aur saadhaaran se rahi.

1 Ṭimathi 3

1 I sach hei ki agar koi chech ke agua bane maañge hei, to u ek achchha kaam kare maañgi. 2 Yahi kaaran adhikaari log ke achchha naam hoy ke chaahi aur ek pati ke ekke patni hoy. Ulog apne aap ke bas meñ rakkhe sake, samajhdaar rahe, aadar kare laayk rahe, ajnabi se achchha byohaar kare aur dusra ke sikhaay sake. 3 Ulog saraabi nai rahe ya museebat nai khaṛa kare. Uske badle meñ, ulog dayaalu aur naram dil ke rahe aur peisa se prem nai kare. 4 Chech ke adhikaari, aapan palwaar ke aapan bas meñ rakkhe sake, aur i bhi dekhe ki ulog ke laṛkan baat maane aur hardam sab ke aadar kare. 5 Agar ulog aapan palwaar ke aapan bas meñ nai rakkhe sake hei, to keise ulog Parmeshwar ke log ke dekh bhaal kari? 6 Ulog ke Prabhu ke nawa chela nai hoy ke chaahi. Agar rahi, to ulog ghamanḍi hoy jaai aur Saitaan ke sañghe naas hoy jaai. 7 Aakhri meñ, ulog baahar ke log meñ ijjatdaar hoi. Tab ulog Saitaan ke jaal meñ nai fasi aur badnaam nai hoi. 8 Chech ke ofisa log ke serias hoy ke chaahi. Ulog ke jhuuṭa, saraabi ya peisa ke laalchi nai hoy ke chaahi. 9 Aur ulog ke safa dilo dimaag ke hoy ke chaahi aur pakka biswaas kare ke chaahi jon kuchh Parmeshwar ham log ke biswaas ke baare meñ dekhaais hei. 10 Sab se pahile ulog ke apne aap ke saabit kare ke paṛi. Tab agar koi ke ulog ke agaiñsṭ kuchh nai hei, tab ulog ofisa log ke rakam sewa kare sake hei. 11 Yahi rakam aurat log ke bhi serias rahe ke hei. Ulog gosip kare waali ya saraab piye waali nai hoy, aur ulog jon bhi cheej kare usman faitful rahe. 12 Chech ke ofisa log saadi ke maamla meñ faitful rahe. Ulog aapan ghar aur laṛkan ke aapan bas meñ rakkhe waala howe. 13 Jon log ofisa ke kaam achchha se kare hei, ulog ke maan jaan rahe hei aur ulog ke Yeeshu Maseeh meñ biswaas ke khaatir aadar kara jaai. 14 Ham aasha karta hei ki ham tumme jaldi mile aayga. Lekin ham i likhta hei, 15 ki agar hamme deri hoy jaai, to tum jaane sakta hei ki keise jon Parmeshwar ke palwaar ke log hei, ulog ke rahe ke hei. Kaahe ke, jinda Parmeshwar ke chech ke majbuut faaunḍeishan sachchaai hei. 16 Ham log ke dharam ke yahi baṛa bhed hei, Maseeh, manush ke rakam aais Aatma dekhaais, ki u Parmeshwar ke khusi karis raha, aur uske ainjals dekhe rahin. Puura dunia meñ Maseeh ke parchaar kara gais raha. I sansaar ke log aapan biswaas uspe rakkhis raha, aur u mahima meñ uppar le jaawa gais raha.

1 Ṭimathi 4

1 Parmeshwar ke Aatma safa bataay hei ki aakhri ṭaaim pe bahut se log aapan biswaas se bhaṭak jaai. Ulog ke dushṭaatma aur jon ṭeeching Saitaan se aay hei usse bharmaaya dewa jaai. 2 Ulog jhuuṭa log jon ke dil aur dimaag mar gais hei, ulog ke jhuuṭa baat se bhi bharmaaya jaai. I jhuuṭa log 3 baaki log ke saadi kare se aur kuchh khaay se roki. Lekin Parmeshwar i sab khaay waala cheej banaais raha ki jisse uske log jon sachchaai jaane hei, ulog dhanbaad ke saath khaai. 4 Jon sab cheej Parmeshwar banaais hei, u sab achchha hei. Aur agar tum dhanbaad dega, to tum koi bhi cheej khaay sakega. 5 Jon cheej Parmeshwar bolis raha, aur tumhaar preya, sab ke khaay ke waaste achchha banaay dei. 6 Agar tum i sab aur log ke sikhaayga, tab tum Yeeshu Maseeh ke achchha sewak ban jaayga. Tum i dekhaayga ki biswaas pe jon bhi kuchh seekha hei aur jon achchha aagya tum maanta hei, usse tum baṛh gaya hei. 7 Jiske koi matlab nai hei, aur jiske koi keemat nai hei, u sab kahaani pe nai jaao. Mehnat karo ki dhaarmik bano. 8 Jeise bola gais hei, “Tumhaar deñhi ke waaste kasrat achchha hei, lekin dharam tumme sab rakam se madat kare hei. I jeewan ke waaste abhi aur hardam waada kare hei.” I sab baat keemti hei aur kabhi bhuule ke nai hei. 10 Ham log aapan aasha jinda Parmeshwar pe rakkha hei, jon sab ke muktidaata hei, lekin ulog ke jaada jon ke lage biswaas hei. Yahi kaaran ham log etna dukh uṭhaata aur kaṛa kaam karta hei. 11 Yahi sab ke sikhaao aur bataao ki kon cheej kare ke hei aur bole ke hei. 12 Koi ke aapan hasi nai uṛaay deo, kaahe ke tum jawaan hei. Jon bhi cheej tum karta hei aur bolta hei, aur aapan prem, pawitrta, aur biswaas se, dusra log ke waaste ekzaampal bano. 13 Jab tak ham aay nai jaai, yaad rakhna ki weship meñ dharam buk paṛhe ke hei, aur parchaar kare ke aur sikhaay ke nai band karna. 14 Jon bardaan tumme mila raha, jab nabi log chech ke agua log se baat karin raha aur tumhaar muuṛ pe haath rakh ke tumme bless karin raha, uske iyuz karna. 15 I sab baat ke yaad rakhna aur iske baare meñ sochte rahna, ki jisse sab koi dekhi ki tum ketna achchha kaam karta hei. 16 Saaodhaan rahna ki keise tum rahta hei aur sikhaata hei. Yahi karte rahna, aur tab tum khali apne aap ke nai, lekin u sab ke bachaayga jon tumme sune hei.

1 Ṭimathi 5

1 Ek baṛa jan ke nai sudhaaro. Uske hausla baṛhaao, jeise tum aapan pita ke sañghe karega. Jawaan admi log ke aapan bhaai ke samaan dekho, 2 aur buṛhiya aurat log ke aapan amma ke rakam dekho. Jawaan aurat log ke aapan bahini ke rakam aadar karo. 3 Koi bidhwa hei jiske madat ke jaruuri hei, uske madat karo. 4 Lekin agar bidhwa ke laṛkan aur naati pota hei, tab ulog ke Parmeshwar ke sewa kare ke seekhe ke paṛi ki keise, bidhwa ke sewa kare ke hei jeise u ulog ke karis raha, jab ulog chhoṭa rahin. Yahi hei jon Parmeshwar chaahe hei ki ulog kare. 5 Ek bidhwa jiske madat ke jaruuri hei u hei jon akeli hei aur uske koi palwaar bhi nai hei. Parmeshwar meñ uske biswaas hei, aur u raat aur din usse madat ke waaste preya karte rahe hei. 6 Ek bidhwa jon khali mauj masti kare maañge hei, u jinda hote bhi mar gais hei. 7 I sab baat sab ke bataao, ki jisse ulog raaiṭ kaam kari. 8 Log jon aapan palwaar ke sewa nai kare hei, khaas kar ke aapan saga palwaar ke, ulog aapan biswaas chhoṛ deen hei. Ulog to usse bhi kharaab hei, jon ke Prabhu meñ biswaas hee nai hei. 9 Ek bidhwa ke bidhwa waala lisṭ meñ rakkhe ke khaatir uske 60 saal ke hoy ke chaahi, aur u aapan saadi ke jeewan ke achchha se bitaais hoy. 10 U sab rakam ke achchha kaam kare se pahichaani jaay, jeise ki laṛkan ke dekh bhaal, anjaan log ke khaana paani dewe, Parmeshwar ke log ke waaste aapan ghar ke khol dewe, jaruurat mand log ke madat kare, aur hardam apne aap ke iuzful banaay rahe. 11 Jawaan bidhwa log ke lisṭ meñ naam nai rakkho. Baad meñ saait ulog fir se saadi kare maañgi. Tab ulog Maseeh se duur hoy jaai 12 aur uske waada tuuṛe ke dosi ban jaai. 13 Iske saathe, ulog laizi ban jaai aur ghar ghar jaay ke suru kar dei. Fir, ulog gosip kare lagi aur jhagṛa lagaay lagi, aur u sab baat kare lagi jon ulog ke nai kare ke chaahi. 14 Ham maañgega ki jawaan bidhwa log fir se saadi kar le, laṛkan peida kare aur aapan palwaar ke samhaare. Tab dusman ke lage koi kaaran nai rahi ki ulog ham log ke baare meñ ninda kari. 15 Dekho, kuchh jawaan bidhwa ke saathe kon cheej bhais hei! Ulog Saitaan ke pichchhe chal paṛin hei. 16 Agar ek biswaasi aurat ke palwaar meñ koi bidhwa hei, to u uske madat kare, aur chech ke uppar bojha nai chhoṛe, aur tab chech ulog ke madat kare saki jon ke sachmuch meñ madat ke jaruurat hei. 17 Chech ke agua log, jon aapan kaam achchha se kare hei, ulog ke dui guna aadar sammaan aur talab mile ke chaahi, khaas kar ke agar ulog parchaar aur sikhaay ke kaam meñ mehnat kare hei. 18 I yahi rakam hei jeise Baaibal bole hei, “Jab dhaan daawa jaay hei, tab beil ke muh nai bañdhna.” Tum i kahaawat to janta hei, “Majduur aapan majduuri ke hakdaar hei.” 19 Chech ke agua ke agaiñsṭ, dui ya teen gawaah ke bina koi dos nai sunna. 20 Lekin agar koi agua paap karte rahe, to ulog ke sab ke saamne ḍaaṭe ke hei, ki jisse aur log ke bhi chetaaoni mili. 21 Parmeshwar aur Yeeshu Maseeh, aur ulog ke chuna gay ainjals ke saamne, ham hukum deta hei ki tum hamaar aagya ke maano. Sab ke sañghe ekke rakam rahna, aur koi ke faiva nai karna. 22 Prabhu ke sewa kare ke khaatir, jaldbaaji meñ aapan haath rakh ke koi log ke nai chun lena. Paap nai karna kaahe ke aur log kare hei, lekin Parmeshwar ke nagichche rahna. 23 Khali paani piye ke chhoṛ deo. Aapan peṭ ke gaṛbaṛi aur kuchh aur bimaari ke waaste thoṛa waain le leo, to u ṭheek hoy meñ madat kari. 24 Kuchh kuchh log, nyaay hoy ke ṭaaim se pahile aapan paap meñ jaldi se pakṛaay jaay hei. Lekin baaki ke paap wahi lage nai, lekin baad meñ dekhaay hei. 25 Yahi rakam sab achchha kaam ke sañghe hei. Kuchh kuchh jaldi dekhaay jaay hei, lekin kuchh bhi lukaan nai rahe hei.

1 Ṭimathi 6

1 Agar tum gulaam hei, to aapan maalik ke aadar karo. Isse log Parmeshwar aur hamaar ṭeeching ke baare meñ kharaab baat nai kari. 2 Agar kuchh gulaam ke maalik biswaasi hei, to ulog ke aadar karo. Kaahe ke ulog bhi Maseeh ke biswaasi hei, aur u sab se prem kare hei. Yahi khaatir tum ulog ke jetna hoy sake otna achchha se sewa karo. Yahi sab cheej hei jon tum, log ke sikhaayga aur bataayga ki ulog kare. 3 Koi bhi jon dusra rakam se sikhaay hei, u hamaar Prabhu Yeeshu Maseeh ke pawitr vachan se agri nai hoy hei. 4 Ulog jon agri nai hoy hei, ulog ghamanḍi hei, lekin ulog kuchh bhi nai jaane hei. Ulog ke dimaag bimaar hei, aur ulog shabd pe baad-bibaad karte rahe hei. Ulog jaran, jhuṭṭe jhuṭṭe ke jhagṛa, ninda, kaṛa baat, bura bura sandeh peida kare hei, 5 aur kharaab se jhagṛa kare hei. Ulog ke buddhi kharaab hoy gais hei aur sachchai se duur hoy gain hei. I log soche hei ki dharam tumme dhani banaai. 6 Jon cheej tumhaar lage hei agar tum usse khusi rahega to dharam tumhaar jindagi ke dhani banaai. 7 Ham log i dunia meñ kuchh nai laaya, aur kuchh le ke bhi nai jaayga. 8 Jon khaana aur kapṛa hei, wahi se ham log ke khusi rahe ke hei. 9 Jon log dhani bane maañge hei, ulog sab rakam ke laalach aur jaal meñ fañs jaay hei. Ulog ke muurakh aur naas kare waala ichchha nichche kheech lewe hei aur naas kar de hei. 10 Peisa se prem, ulog ke sab rakam ke museebat meñ ḍaar de hei. Kuchh log to peisa etna maañge hei ki ulog aapan biswaas chhoṛ de hei aur isse ulog ke bahut dukh pahuñche hei. 11 Ṭimathi, tum Parmeshwar ke hei, yahi khaatir sab kharaab kaam se duur raho. Kosis karo ki tum Parmeshwar ke khusi rakkho aur wahi ke rakam bano. Imaandaar, premi, bharosa mand aur naram raho. 12 Biswaas ke khaatir achchha laṛaai laṛo aur anant jeewan paao. Parmeshwar tumme i dees raha jab tum aapan biswaas ke baare meñ bataaya raha, jab ki kaafi log sunin raha. 13 Ab ham mañgta hei ki tum kuchh promis karo. Parmeshwar ke saamne, jon sab ke laaif dewe hei aur Yeeshu Maseeh ke saamne jon Pontias Paaylaṭ ke aapan biswaas ke baare meñ, khul ke bataais raha. 14 Promis karo ki tum dil se aur puura rakam se u sab maanega, jon tumme bataawa gais hei, jab tak Prabhu Yeeshu Maseeh lauṭ ke nai aay jaay. 15 Mahaan Parmeshwar hee khali ek Agua hei, Sab Raaja log ke raaja Sab Prabhu ke Prabhu. U ṭaaim jab ki Parmeshwar tay kar lees hei, u Yeeshu Maseeh ke fir se bheji. 16 Khali Parmeshwar hardam rahi! Aur u roshni meñ rahe hei jiske nagichche koi nai aay sake hei. Koi admi Parmeshwar ke kabhi nai dekhis hei ya kabhi dekhe sake hei. Parmeshwar ke mahima hoi, aur uske sakti hardam rahi. Aameen. 17 I dunia ke dhani admi log ke chetaaoni de deo ki ghamanḍ nai kare ya u peisa pe bharosa nai kare jon jaldi khalaas hoy jaay hei. Ulog se bolo ki Parmeshwar pe bharosa rakkho, jon dhani hei aur ham log ke u sab cheej jon hamme sukhi jeewan ke waaste chaahi, usse aasheesh dewe hei. 18 Ulog ke aagya deo ki jetna hoy sake otna achchha karam kare aur sab ke madat kare. Dhani log ke yaad karaao ki daan dewe aur jetna hoy sake ulog ke lage jon cheej hei u sab ke baaṭe. 19 I aage ke waaste ek majbuut faaunḍeishan bani, ki jisse ulog jaani ki sachcha jeewan kon rakam hei. 20 Ṭimathi, Parmeshwar jon cheej tumhaar haath meñ rakkhis hei, uske gaaḍ karo! Bakwaas aur bekaar baat se jon sune meñ achchha lage hei lekin achchha nai hei, usse duur raho. 21 Kuchh log jon eisan baat pe biswaas karin hei, ulog aapan biswaas khoy deen hei. Ham preya karta hei ki Prabhu tum sab pe daya kari!

2 Ṭimathi 1

1 Pol, Yeeshu Maseeh ke ek prerit ke bagal se. Parmeshwar apne hamme chunis raha ki ham uske prerit bani, aur u hamme waisane jeewan dees hei, jeisan Yeeshu Maseeh dewe ke promis kare raha. 2 Ṭimathi, tum hamaar waaste ek pyaara laṛka ke rakam hei. Ham preya karta hei ki Pita Parmeshwar aur Prabhu Yeeshu Maseeh tum pe daya kari aur saanti se tumme aasheesh dei! 3 Raat aur din preya meñ ham tumme yaad karta hei. Ham hardam tumhaar waaste dhanbaad deta hei, jab ham Parmeshwar jon hamaar baap-daada hei, usse preya karta hei ki ham khula dil se sewa kara hei. 4 Hamme yaad hei tum keise roya raha, aur ham tumme dekhe mañgta hei, kaahe ke i hamme bahut khusi dei. 5 Hamme i bhi yaad hei ki tumhaar amma, Eunas ke lage ketna pakka biswaas raha. Lois, tumhaar naani ke lage bhi wahi rakam ke biswaas raha, aur ham janta hei ki tumhaar lage bhi hei. 6 Yahi kaaran ham mañgta hei ki jon bardaan Parmeshwar tumme dees hei, jab ham aapan haath tum pe rakkha raha, uske achchha se iyuz karo. 7 Parmeshwar ke Aatma hamme ḍarpok nai banaay hei. Aatma ham log ke sakti, prem aur apne aap ke bas meñ rakkhe ke dewe hei. 8 Ham log ke Prabhu ke baare meñ bole ke nai sarmaao. Aur hamaar waaste bhi saram nai karo, kaahe ke ham uske sewa kare ke kaaran jel meñ bheja gaya. Jon sakti Parmeshwar se aay hei, uske iyuz karo aur hamaar sañghe susamaachaar ke parchaar kare meñ dukh uṭhaao. 9 Parmeshwar ham log ke aapan pawitr jan bane ke waaste bachaais aur chunis Ham log kuchh nai kara ki hamme i sab mile, lekin Parmeshwar i sab ke plen karis raha kaahe ke u dayaalu hei. Ṭaaim ke suru hoy se pahile hee Parmeshwar plen karis raha ki Yeeshu Maseeh ham log ke daya dekhaai. 10 Ab Krisṭ Yeeshu aay gais hei ham log ke Parmeshwar ke daya dekhaay ke waaste. Maseeh ham log ke muktidaata, maut ke haraay dees hei aur ham log ke waaste susamaachaar laais hei. U roshni ke rakam chamke hei aur u jeewan de hei jon kabhi khalaas nai hoy hei. 11 Hamaar kaam hei ki ham ek parchaar kare waala, ek prerit aur ek ṭeecha bani. 12 Yahi khaatir ham ab dukh uṭhaata hei. Lekin ham sarmaata nai hei! Ham janta hei ki hamaar biswaas kisman hei, aur ham janta hei ki u hamaar aakhri din tak jon cheej u hamme dees hei uske rakhwaali kari. 13 Ab wahi ṭeeching pe chalo jon ham tumme dia hei, aur Maseeh ke biswaas aur prem tumhaar ekzaampal rahe. 14 Tumme sundar khajaana rakkhe ke dewa gais hei. Uske rakhwaali tum u Pawitr Aatma jon tum meñ rahe hei, uske madat se karo. 15 Tum janta hei ki Eshia meñ sab koi hamaar agaiñsṭ meñ hoy hei, khaas kar ke Fugilus aur Hirmugines. 16 Ham preya karta hei ki Prabhu, Unesifurus ke palwaar pe daya kari. U hardam hamme khusi rakkhis raha aur jab ham jel meñ gaya, to sarmaais bhi nai. 17 Tab jab u Raom aais, to sab bagal hamme khojis jab tak hamme paay nai lees. 18 Ham preya karta hei ki Prabhu Yeeshu, Parmeshwar se boli ki nyaay ke din Unesifurus pe daya dekhaai. Tum to janta hei ki Efisus meñ u hamaar ketna madat karis raha.

2 Ṭimathi 2

1 Ṭimathi, hamaar bachcha, Maseeh Yeeshu dayaalu hei, aur tum uske tumme majbuut banaay deo. 2 Bahut dafe tum hamme sikhaate suna hei. Ab ham mañgta hei ki tum wahi cheej aur log ke bataao jon pe ham bharosa kare sakta hei ki ulog aur jane ke bataai. 3 Yeeshu Maseeh ke achchha saulja hoy ke naate, tumme aapan bhaag ke dukh sahe ke paṛi. 4 Jon saulja log ḍiuṭi pe rahe hei, ulog baahar ke kaam nai kare hei. Ulog khali aapan uppar ke ofisa log ke khusi kare maañge hei. 5 Koi bhi khilaaṛi jon khel meñ paaṭ le hei, khel jeete nai sake hei, jab tak u ruuls ke mutaabik nai khele hei. 6 Aur kisaan jon mehnat kare hei, ulog aapan khet meñ jon cheej hoy hei, uske sab se pahile khaay hei. 7 Agar tum aapan dimaag meñ u sab rakkhega jon ham tumme bataaya hei, tab Prabhu madat kari ki tum sab cheej puura samajh lega. 8 Aapan man Yeeshu Maseeh pe lagaay raho! U Ḍeiviḍ ke palwaar ke raha aur maut se jinda kara gais raha, jeise hamaar susamaachaar bataay hei. 9 Aur i sandes ke kaaran, ham jel meñ keid hei aur apraadhi ke rakam byohaar hamaar saathe kare hei. Lekin Parmeshwar ke susamaachaar jel meñ bañd nai hei, 10 aur yahi kaaran ham koi bhi cheej sahe sakta hei. Tab Parmeshwar ke khaas log ke bachaawa jaai. Ulog ke anant mahima mili kaahe ke ulog Yeeshu Maseeh ke log hei. 11 I sachcha sandes hei, “Agar ham log Maseeh ke sañghe mara, to ham log uske sañghe jiega. 12 Agar ham log haar nai maani, ham log uske sañghe raaj karega. Agar ham bolega ki uske nai janta hei, u bhi boli ki u ham log ke nai jaane hei. 13 Agar ham log faitful nai hei, fir bhi u faitful rahi. Maseeh kabhi naa nai kare sake hei ki u kon hei.” 14 Koi ke i sab cheej bhulaay nai deo. Aur Parmeshwar ke aapan gawaah rakh ke, tum ulog ke samjhaay deo ki vachan ke baare meñ jhagṛa nai kare. I sab jhagṛa koi ke madat nai kare hei. Asal meñ, u sab ke naas kar de hei jon ulog ke sune hei. 15 Sab kuchh karo ki Parmeshwar tumme apnaay le ki tum ek kaam kare waala hei jon sarmaay nai hei aur khali sachcha sandes sikhaay hei. 16 Bekaar ke aur bina kaam ke baat se duur raho. U khali log ke Parmeshwar se duur le jaay hei. 17 U rakam ke baat u ghaao ke rakam hei jon achchha nai hoy hei. Aur Huminyus aur Filetus yahi rakam baat karat rahin 18 ki mara log ke jinda kar dewa gais hei. I to sach se bahut duur ke baat hei, aur kuchh log ke biswaas ke naas kare hei. 19 Lekin jon faaunḍeishan Parmeshwar chhoṛis hei u pakka hei. Uspe i likhaan hei, “Prabhu jaane hei ki uske log kon kon hei. To jon koi bhi Prabhu ke weship kare hei, ulog kharaab kaam se duur hoy jaay.” 20 Ek baṛa ghar meñ, kuchh kuchh bartan sona aur chaañdi ke bana rahe hei, jab ki baaki lakṛi ya maṭṭi ke. Isman se kuchh khaas rahe, aur baaki nai. 21 Yahi rakam admi log ke saathe rahe hei. Jon koi kharaab kaam kare ke chhoṛ de hei, aur apne aap ke pawitr banaay le hei, ulog khaas hoy jaay hei. Ulog ke jeewan pawitr aur aapan maalik ke khusi se bhar dewe hei, aur ulog sab rakam ke achchha kaam kare sake hei. 22 Temṭaishan jon jawaan log ke jakaṛ le hei, usse duur bhaago. Hardam raaiṭ kaam karo. Faitful raho, premi aur sab ke sañghe miljul ke raho. Ulog ke sañghe weship karo jiske dil safa hei. 23 Bekaar aur naasamajh jhagṛa se duur raho. I sab khali museebat khaṛa kari, 24 aur Parmeshwar ke sewak log, jhagṛa kare waala nai hoy. Ulog ke sab pe daya kare ke hei, aur ulog ke achchha ṭeecha bane ke hei aur dheeraj bhi rakkhe ke hei. 25 Jab koi jon tumhaar agaiñsṭ meñ hei uske sudhaaro, to naram raho. Saait Parmeshwar ulog ke aapan bagal ghumaay lei aur sachchaai seekhaai. 26 Ulog Saitaan ke kabja meñ hei, aur u aapan baat manwaay hei, lekin Parmeshwar madat kari ki ulog bach jaai.

Ṭimathi 3

1 Jaane rahna ki aakhri roj meñ kuchh kharaab ṭaaim rahi. 2 Log khali apne aap ke aur peisa se prem kari. Ulog ghamanḍi, ruuḍ, sṭak ap, rahi aur aapan amma-bappa ke baat nai maani. Ulog theñkful nai rahi, aur adharmi, 3 kaṛa dil ke, aur haiṭful rahi. Ulog ke baat meñ prem nai rahi, aur ulog apne ke konṭrol nai kare sake. I log sab cheej achchha jon hei, uske haiṭ kari. 4 Ulog dhokebaaj, laaparwaah aur ghamanḍ se fuula rahi. Parmeshwar se prem kare ke badle, ulog manoranjan se prem kari. 5 Ulog dharam ke dekhaawa kari, lekin ulog ke dharam sachcha nai rahi. Eisan log se koi waasta nai rakkho. 6 Kuchh kuchh admi log aapan puura palwaar ke muurakh banaay de hei, khali u aurat log ke bas meñ kare ke waaste, jon paap ke gulaam hei, aur sab rakam ke ichchha ke bas meñ hei. 7 Eisan aurat log hardam kuchh nawa seekhe maañge hei, lekin kabhi bhi sachchaai khoje nai paay hei. 8 Jeise Yannes aur Yambres, Maozas ke agaiñsṭ karin raha. I rakam ke log sachchaai ke dusman hei. Ulog ke dimaag bimaar hei, aur ulog ke biswaas bhi sachcha nai hei. 9 Lekin ulog aapan muurakhpan se bahut duur nai jaai. Bahut jaldi, sab koi ulog ke sachchaai jaan lei, jeise Yannes aur Yambres ke sachchaai saamne aais raha. 10 Ṭimathi, tum janta hei ki ham keise rahta hei aur sikhaata hei. Tum janta hei ki ham kon cheej kare mañgta hei u kon cheej biswaas karta hei. Tum to dekha hei ki hamme ketna dheeraj hei aur ham ketna prem karta hei, aur keise ham sahte chala aaya raha 11 u sab dukh aur museebat jon Antiok, Iconium, aur Listra meñ raha. Lekin Prabhu u sab bhayaanak museebat se hamme bachaais. 12 Jon koi bhi Maseeh Yeeshu ke hei, aur raaiṭ se rahe maañge hei, ulog ke uppar dusra log museebat laai. 13 Lekin dushṭ aur chhal kare waala log jon dhoka deke i dekhaay maañge hei jon cheej ulog nai hei, ulog apne dhoka khaay lewe hei aur bigaṛte jaay hei. 14 Jon cheej tum seekha hei aur biswaas karta hei, wahi pe bharosa karte raho. Kaahe ke tum to janta hei ki kon tumme i sab cheej sikhaais. 15 Bachpan se, tum Pawitr Vachan ke jaana jon tumme sikhaay sake hei ki Yeeshu Maseeh meñ biswaas rakkho aur bach jaao. 16 Baaibal meñ sab cheej Parmeshwar ke vachan hei. U sab sikhaay meñ aur log ke madat kare meñ aur log ke sudhaare meñ aur dekhaay meñ ki keise raha jaay hei, jaruuri hei. 17 Baaibal, Parmeshwar ke sewak log ke sab rakam ke achchha kaam kare ke sikhaay hei.

Ṭimathi 4

1 Jab Yeeshu Maseeh raaja ke rakam aai, u sab koi ke jaj rahi, chaahe ulog jinda hei ya mara. To, Parmeshwar aur Maseeh ke gawaah maan ke, ham tumme aagya deta hei 2 ki Parmeshwar ke sandes ke parchaar karo. Khusi se karo, chaahe uske log laaik kare ya nai. Tum, log ke sudhaaro, aur ulog ke paap ke dekhaao. Lekin ulog ke khusi rakkho, aur jab ulog ke aagya deo, to dheeraj rakhna. 3 Ṭaaim aawe hei jab log achchha ṭeeching nai suni. Uske badle, ulog weisan ṭeecha ke khoji, jon ulog ke wahi bataay ke khusi rakkhi jon ulog sune maañge hei. 4 Ulog sachchaai se ghuum jaai aur jhuuṭa sṭori sune maañgi. 5 Lekin tum dheeraj rakhna aur museebat sahe ke taiyaar rahna. Tumme susamaachaar parchaar kare ke waaste mehnat kare ke paṛi aur aapan kaam achchha se karna. 6 Ab hamaar mare ke ṭaaim aay gais hei. Hamaar jeewan to u rakam hoy gais hei jeise paani ke bardaan jon bedi pe chaṛhaawa jaay hei. 7 Ham ṭheek se laṛa. Hamaar dauṛ khatam hoy gay hei, aur ham faitful raha. 8 Ab hamme taaj mili kaahe ke ham Prabhu ke khusi rakkha. U achchha se nyaay kare hei, nyaay ke din u hamme taaj dei aur ulog ke bhi dei jon maañge hei ki u ulog ke saamne shakti se aay. 9 Jetna jaldi hoy saki, hamme aay ke dekh lena. 10 Demaas i dunia ke cheej se etna prem kare hei ki u hamme chhoṛ ke Thisluneeka chala gais. Kreiskens, Galeshia chala gais, aur Ṭaayṭas, Daalmatia chala gais. 11 Khali Luuk hamaar sañghe rahe gais. Maak hamme bahut madat kare sake hei, to uske khoj ke aapan sañghe le aana. 12 Ham Tichikus ke Efisus bheja hei. 13 Jab tum aana, hamaar kauṭ le aana jon ham Troaas meñ Kaapus ke lage chhoṛ aay raha. U skrol nai bhulna, khaas kar ke jon chamṛa se bana hei. 14 Elekszenḍa, meṭal banaay waala, hamme bahut rakam se dukh pahuñchaais hei. Lekin u jon bhi cheej karis hei, Parmeshwar usse badla lei. 15 Ham log jon bhi cheej sikhaata hei, Elekszenḍa uske agaiñsṭ kare hei. Usse tum sambhal ke rahna. 16 Jab ham sab se pahile ṭraael pe raha, tab hamme koi nai madat karis. Sab koi hamme chhoṛ ke chala gais. Ham aasha karta hei ki ulog ke iske waaste saja nai mile. 17 Lekin Prabhu hamaar sañghe khaṛa raha. U hamme taagat dees ki ham uske puura sandes ke parchaar kari, ki jisse sab geir Yahuudi sune saki. Aur ham bhuuka sher ke muh se bachaay lia gay raha. 18 Prabhu hamme hardam dushṭ se bachaay rakkhi, aur u hamme aapan swarag ke raaj meñ sahi salaamat leke laai. Uske hardam baṛaai karo! Aameen. 19 Hamaar namaste Prisila aur Akwila ke dena aur Unesifurus ke palwaar ke bhi. 20 Iraastus, Kurinth meñ rahe gais raha. Trifimus bimaar raha jab ham uske Miletus meñ chhoṛa raha. 21 Ṭhanḍa paṛe se pahile aay ke kosis karna. Yubulus, Pudeñs, Linus aur Kloḍia, sab aapan namaste bheje hei, aur baaki Prabhu ke log bhi. 22 Ham preya karta hei ki Prabhu tumhaar jeewan ke aasheesh dei aur tum pe daya kari.

Ṭaayṭas 1

1 Pol jon Parmeshwar ke sewak hei, aur Yeeshu Maseeh ke prerit hei, uske bagal se. Ham Parmeshwar ke aapan log ke hausla deta hei ki ulog ke biswaas baṛhe aur dharam ke baare meñ sachchaai samjhe. 2 Tab ulog ke anant jeewan ke u aasha mili jon Parmeshwar bahut din pahile waada karis raha. Aur Parmeshwar kabhi jhuuṭ nai bole hei! 3 To, ab ṭheek ṭaaim pe, Parmeshwar ham log ke muktidaata i sandes dees hei aur hamme bataais hei ki ham u sab bataai jon u bolis hei. 4 Ṭaayṭas, ham log ke biswaas ke kaaran, tum hamaar laṛka ke rakam hei. Ham preya karta hei ki Parmeshwar, ham log ke Pita aur Maseeh Yeeshu ham log ke muktidaata tum log pe daya kari aur tum log ke saanti se aasheesh dei! 5 Ham tumme Kreeṭ meñ i kaaran chhoṛa raha ki tum u sab chhuṭa kaam puura karo aur ek ek ṭaaun ke chech meñ agua log ke appoinṭ karo. Jeise ham tumme bataay raha, 6 ulog pe koi dos nai rahe aur ekke aurat ke pati rahe. Ulog ke laṛkan Prabhu ke biswaasi rahe, aur ulog badnaam nai rahe ki ulog waailḍ aur baat nai maane waala hei. 7 Chech ke agua log Parmeshwar ke kaam ke inchaaj hei, ulog ke bhi achchha naam rahe ke hei. Ulog apne aap ke boss nai samjhe, gussa waala nai rahe, bahut nasa nai kare, dusra ke sataay waala nai rahe aur neech kamaai kare waala nai rahe. 8 Ulog, sewa satkaar karewaala rahe, bhalaai kare waala rahe, samajhdaar rahe, kaanuun pe chale waala rahe aur apne aap pe kaabu rakkhe waala rahe. 9 Ulog sachcha vachan pe bana rahe jon ulog ke sikhawa gay raha, ki jisse ulog achchha vachan ke updes deke jon birodh karewaala rahe hei, ulog ke muh band kar de sake. 10 Ketna log hei jon kaanuun ke maan nai kare hei aur bekaar baat kar ke dusra ke dhoka dete rahe hei. I ulog pe laagu hei jon ke khatna bhais hei. 11 Lekin tum ulog ke muh band karaao. Ulog peisa ke pichchhe hei, aur ulog jhuuṭa sandes deke ghar ghar ke bigaaṛe hei. 12 I wahi rakam hei jeise ki ulog ke nabi ek dafe bolis raha, “Kreeṭ ke log hardam jhuuṭ bole hei. Ulog jañgli jaanwar ke rakam peṭṭu aur laizi hei.” 13 I sachcha gawaahi hei. Aur tum log ke eisan log pe kaṛaai kare ke hei, ki jisse ulog ke biswaas pakka hoy jaay. 14 Yahuudi log ke jhuuṭa kahaani aur manush ke hukum pe biswaas nai karna. I ulog banaais hei jon sachchaai ke nai maane hei. 15 Ulog ke khaatir sab kuchh achchha hei, jon ke dil safa hei. Lekin ek abiswaasi jon ke dil meila hei, uske khaatir kuchh nai achchha hei. Uske dil aur dimaag duuno naas hoy gais hei. 16 Eisan log Parmeshwar ke jaane ke daawa kare hei, lekin ulog jon cheej kare hei, u kuchh aur dekhaawe hei. Ulog ganda log hei. Ulog Parmeshwar ke kaha nai maane hei, aur ulog koi achchha kaam kare laayk nai rahe hei.

Ṭaayṭas 2

1 Ṭaayṭas, tumme khali wahi sikhaay ke hei, jon sachcha hei. 2 Buḍḍha admi log se bataao ki dheeraj rakkhe aur gambheer aur samajhdaar rahe. Ulog ke biswaas, prem aur dheeraj kabhi kamti nai hoy. 3 Buṛhia aurat log ke bataao ki ulog ke chaal chalan weisan hoy jeise Prabhu maañge hei. Ulog aur log ke baare meñ gosip nai kare, ya waain peete rahe. Ulog wahi sikhaay jon ṭheek hei, 4 tab jawaan aurat log aapan aapan pati aur laṛkan se prem kari. 5 Har ek jawaan aurat samajhdaar aur dayaalu rahe, aur iske saathe achchha se ghar ke chalaay, jon aapan pati ke hardam aage rakkhe. Tab koi bhi Parmeshwar ke vachan ke insalṭ nai kari. 6 Yahi rakam naojawaan log ke bataao ki apne aap pe kaabu rakkhe. 7 Hardam dusra ke waaste achchha kaam ke ekzaampal bano. Sinsia aur gambheer raho jab koi dusra ke kuchh sikhaata hei. 8 Achchha bhaasha meñ baat karo ki koi ke bura bole ke mauka nai mile. Yahi karo, aur tab tumhaar dusman ke saram lagi aur u tumhaar agaiñsṭ kuchh bole nai saki. 9 Gulaam log ke samjhaao, ki ulog aapan aapan maalik ke baat maan ke ulog ke khusi rakkhe. Gulaam log aapan maalik ke kabhi jawaab nai de, 10 ya ulog ke ghar se chori nai kare. Ulog pe maalik puura bharosa kare sake aur hardam sach bole. Tab sab koi, Parmeshwar hamaar muktidaata ke baare meñ jon cheej sikhaawa gay raha, uske mahaan aadar dekhaai. 11 Parmeshwar hamme dekhaais ki u ketna dayaalu hei, jab u aay ke ham sab log ke bachaais. 12 U hamme sikhaais ki ham log aapan aapan bura rasta aur dunia ke chaahat ke chhoṛ dei, aur i dunia meñ achchhaai aur sachchaai se aapan laaif bitaai. 13 Ham log aasha se bhara hei, aur agorta hei ki ham log ke mahaan Parmeshwar aur muktidaata Yeeshu Maseeh lauṭ ke aai. 14 U apne aap ke hamlog ke de dees hei ki hamlog ke u sab se bachaai jon bura cheej hei aur ham log ke dil ke safa kari. U maañgat raha ki hamlog uske aapan log bana rahi aur wahi utsukta (eager) se kari jon raaiṭ hei. 15 Yahi sab baat ke aapan puura adhikaar se sikhaate, sudhaarte aur hausla dete raho. Dhyaan rakhna ki tum sab ke aadar jeete sako.

Ṭaayṭas 3

1 Sab log ke samjhaao ki agua aur adhikaari log ke baat maane, aur ulog ke agaiñsṭ kaam nai kare. Ulog hardam taiyaar rahe ki kuchh achchha kaam kare 2 aur kaṛua baat ya baad bibaad nai kare. Ulog ke sab ke sañghe naram aur daya se rahe ke hei. 3 Ham log pahile beokuuf raha, fuulish raha aur koi ke baat nai maanat raha, aur dunia ke sab chaahat aur khusi ke gulaam raha. Ham log kharaab raha aur sab se jaran karta raha. Sab koi ham log se haiṭ karat rahin, aur ham log bhi sab koi ke haiṭ karat raha. 4 Parmeshwar hamaar muktidaata hamme dekhaais ki u ketna achchha aur dayaalu hei. 5 U aapan daya se hamme bachaais, isse nai ki ham ketna achchha kaam kara hei. Parmeshwar aapan Pawitr Aatma ke sakti se hamme dhoy dees hei. U hamme nawa janam aur nawa suruwaat dees hei. 6 Parmeshwar Yeeshu Maseeh ham log ke muktidaata ke bhejis ki ham log ke uske Aatma mile. 7 Maseeh ke bartaao hamlog ke sañghe usse kahiñ jaada raha jetna ki hoy ke chaahi. U ham log ke Parmeshwar ke kaabil banaais aur anant jeewan ke aasha dees. 8 I sandes ekdam sachcha hei. I ṭeeching sab koi ke waaste iuzful aur helpful hei. Ham mañgta hei ki tum sab ke bataao ki ispe chale, ki jisse u sab log jon Parmeshwar pe biswaas kare hei, hardam achchha kaam kare. 9 Lekin baap daada ke murakhta pe baad bibaad nai karna. Aur Maozas ke kaanuun ke baare meñ baad-bibaad aur jhagṛa se duur rahna. Eisan jhagṛa hardam bina kaam ke aur bakwaas rahe hei. 10 Jon jhagṛa khaṛa kare hei, ulog ke ek ya dui dafe chetaaoni de deo. Tab ulog se koi waasta nai rakkho. 11 Tum to janta hei ki ulog ke dimaag kharaab hei, aur ulog ke aapan paap dekhaay hei ki ulog ke ketna kasuur hei. 12 Ham Artiyaas ya Tukhikus ke tumhaar lage bhejega. Jab u pahuñch aai, tab kosis karke Nikupulis meñ ham se milna. Kaahe ke ham soch lia hei ki ham winṭa wahiñ bitaayga. 13 Jab wakeel Jenas aur Apullos jaay lagi, to ulog ke jetna hoy saki otna madat karna, ki jisse ulog ke lage u sab kuchh rahe jon ulog ke jaruurat hei. 14 Ham log ke seekhe ke chaahi ki keise ulog aapan ṭaaim achchha aur kaabil kaam kare meñ bitaay. 15 Ulog jon hamaar sañghe hei, sab tum log ke namaste bheje hei. Aur u sab jon hamaar dost aur biswaasi hei, ulog ke bhi ham log ke bagal se namaste bolna. Ham preya karta hei ki Prabhu ke daya tum sab ke sañghe hardam rahe.

Fileman 1

1 Pol ke bagal se, jon Yeeshu Maseeh ke sewa kare ke kaaran se jel meñ hei, aur Ṭimathi ke bagal se jon hamaar biswaas ke kaaran hamaar bhaiya bhais. Fileman, tum jon hamaar sañghe kaam karta hei aur ham log ke bahut pyaara hei. I chiṭṭhi tumhaar waaste hei 2 aur u chech ke waaste bhi jon tumhaar ghar meñ mile hei. Hamaar pyaara dost Affiya aur Arkhippus ke waaste bhi jon duuno Prabhu ke hamaar rakam sewa kare hei. 3 Ham binti karta hei ki Parmeshwar hamaar Pita aur Prabhu Yeeshu Maseeh, tum pe daya kari aur saanti ke aasheesh dei! 4 Fileman, jab jab ham preya meñ tumhaar naam leta hei, ham Parmeshwar ke dhanbaad deta hei. 5 Ham, Yeeshu Maseeh meñ tumhaar biswaas aur Parmeshwar ke log meñ tumhaar prem ke baare meñ sunta hei. 6 Jeise tum aapan biswaas duusar log meñ baaṭta hei, ham preya karta hei ki jon aasheesh Maseeh hamme dees hei, uske ulog jaan le. 7 Dosto, tumhaar prem hamme bahut khusi kar dees hei aur hamme hausla dees hei. U Parmeshwar ke log ke dil bhi khusi kar dees hei. 8 Krisṭ hamme himmat de ke bataay hei ki tumme kaa kare ke hei. 9 Lekin ham tumme bolega ki khali prem ke kaaran i karo. Haañ, jeise ki koi ek Yeeshu ke kaaran jel meñ hei. 10 Ham binti karta hei ki tum Unesimus ke madat karo! U hamaar waaste ek laṛka ke rakam hei kaahe ke yahi jel meñ ham uske, Yeeshu tak pahuñchaay raha. 11 Isse pahile, u tumhaar khaatir bekaar raha, lekin ab u ham duuno ke khaatir kaam meñ aai. 12 Unesimus ke tumhaar lage fir se bheje ke waaste hamme dukh hei. 13 Ham mañgta hei ki uske hiañ aapan sañghe rakkhi, jahañ u tumhaar jagha lewe saki aur hamme madat kari, jab tak ham susamaachaar ke parchaar kare ke khaatir jel meñ hei. 14 Lekin ham apne aap kuchh nai karta jab tak pahile tum uspe raaji nai hota. Ham mañgta hei ki tumhaar daya ke kaam tumhaar dil se aay, eise nai ki tum mahsuus karta hei ki tumme jabarjasti kare ke hei. 15 Saait Unesimus tumhaar lage se thoṛa deri ke waaste duur kara gais raha, ki jisse tum uske fir se sab din ke waaste rakkhe sako, 16 lekin ek gulaam ke rakam nai. Unesimus ek daas se bhi kahiñ jaada hei. Hamaar waaste u ek pyaara dost hei, lekin tumhaar waaste u to aur jaada hei, duuno ek admi ke rakam aur Prabhu ke pichchhe chale waala. 17 Agar tum hamme Krisṭ ke kaaran ek dost jaana, tab Unesimus ke wahi rakam welkam karna jeise tum hamme karega. 18 Agar u tumme dhoka dees, ya tumhaar kuchh karja hei, to hamaar karja meñ joṛ deo. 19 Ham aapan haath se likhta hei, HAM, POL, SAB KARJA LAUṬAAY DEGA. Lekin i nai bhulna ki tumhaar jeewan hamaar karja hei. 20 Hamaar pyaara dost log aur Krisṭ hamaar Prabhu ke pichchhe chale waala log, i hamaar waaste kar ke hamme khusi karo. 21 Ham janta hei tum wahi karega jeise ham bola hei, aur usse bhi jaada 22 Plees hamaar waaste ek ruum taiyaar karo. Hamme aasha hei ki tumhaar preya ke jawaab mil jaai, aur ham tumhaar lage aay sakega. 23 Ifraas bhi, Krisṭ Maseeh ke chela bane ke kaaran hiañ jel meñ hei. U aapan namaste bheje hei, 24 aur yahi rakam Maak, Aristakus, Demaas aur Luuka jon hamaar sañghe kaam kare hei, sab namaste bheje hei. 25 Ham preya karta hei ki Prabhu Yeeshu Maseeh tum pe daya kari!

Heebru 1

1 Bahut din pahile aur bahut dafe Parmeshwar ke nabi log uske sandes ham log ke baap-daada ke deen raha. 2 Lekin ab aakhri meñ, Parmeshwar aapan Putr ke bhejis ki u ham log ke sandes dewe. Parmeshwar, aapan Putr ke jariye sansaar ke banaais hei, aur ek roj sab cheej Putr ke hoy jaai. 3 Parmeshwar ke Putr ke lage chamkewaala Parmeshwar ke aapan mahima hei aur sab rakam se wahi ke rakam lage hei. Aapan taagatwar vachan se u puura dunia ke roke hei. Ham log ke paap dhowe ke baad, Putr, mahaan Parmeshwar ke raaiṭ saaiḍ meñ beiṭh gais hei. 4 U ainjals se bahut baṛa ban gais raha, aur uske jon naam dewa gais raha, ulog sab se kahiñ jaada mahaan hei. 5 Parmeshwar koi bhi ainjals se kabhi nai bolis, “Tum hamaar laṛka hei, kaahe ke aaj ham tumhaar Pita bana hei!” I bhi u log se nai bolis, “Ham uske Pita banega, aur u hamaar laṛka bani!” 6 Jab Parmeshwar aapan pahila santaan ke jagat meñ laai, tab u sab ainjals ke hukum dewe hei ki uske weship kare. 7 Aur jab Parmeshwar ainjals ke baare meñ baat kare hei, u bole hei, “Ham aapan ainjals ke hawa meñ badal deta hei aur aapan naukar ke barte aagi meñ.” 8 Lekin Parmeshwar aapan Putr ke baare meñ bole hei, “Tum Parmeshwar hei, aur tum ek raaja ban ke hardam raaj karega! Tumhaar raajsi (royal) sakti nyaay laai. 9 Tum nyaay laaik karta hei aur dushṭta ke haiṭ kara hei, aur ham, tumhaar Parmeshwar. tumme chuna hei. Ham tumme appoinṭ kara hei aur tumme tumhaar frenḍs log se jaada khusi kara hei.” 10 Baaibal i bhi bole hei, “Suru meñ, Prabhu, tum hee raha jon dharti ke faaunḍeishan rakkhis raha aur asmaan banaais raha. 11 U sab heraay jaai aur kapṛa ke rakam puraana hoy jaai, lekin tum hardam rahega. 12 Tum ulog ke raub ke rakam lapeṭ dega aur kapṛa ke rakam badal dega. Lekin tum hardam ekke rakam rahega, aur tum hardam rahega.” 13 Parmeshwar kabhi bhi aapan ainjals se i nai bolis, “Hamaar raaiṭ saaiḍ beiṭho jab tak ham tumhaar dusman ke tumhaar goṛ ke peeṛha (stuul) nai banaay dei!” 14 Ainjals to khali Aatma hei jon ke ulog ke sewa kare ke waaste bheja gay hei jon ke bache ke hei.

Heebru 2

1 Ham log ke sab pe puura dhyaan dewe ke chaahi, jon hamme bataawa gay hei, ki jisse ham log bhaṭak nai jaai. 2 Ainjals log jon sandes deen raha, ham log paaya ki u sab sach hei, aur jon sab uske nai maanin, ya kinaare kar deen, ulog ke wahi ke mutaabik saja mila. 3 To agar ham i bache waala rasta nai apnaayga, to hamlog keise bache sakta hei? Prabhu apne hee sab se pahile i sab ham log ke bataais raha, aur jon log i sandes sunin raha, paain ki i sab sach hei. 4 Parmeshwar apne hee sab rakam ke baṛa baṛa chamatkaar aur saain karke dekhaais ki uske sandes sachcha hei. U aapan Pawitr Aatma ke bhi ulog ke dees jon ke u dewe maañgis. 5 Ham log janta hei ki aage aaywaala sansaar ke Parmeshwar ainjals ke haath meñ nai rakkhis hei. 6 Kabhi kabhi Baaibal meñ koi Parmeshwar se bole hei, “Manush kaa hei ki tum uske parwaah karta hei? Kaahe ke tum ham kamjor log ke waaste etna chinta karta hei? 7 Thoṛa ṭaaim ke waaste tum ham log ke ainjals se chhoṭa banaaya raha. Fir bhi tum ham log ke mahima aur ijjat se taaj pahinaaya. 8 Aur tum sab kuchh ham log ke goṛ ke neeche rakh dia!” Parmeshwar sab kuchh ham log ke adhikaar ke nichche rakh dees hei, aur kuchh bhi nai raha jon ham log ke adhikaar ke nichche nai hei. Lekin ham log abhi i nai dekhe paata ki u sab kuchh ham log ke de dees hei. 9 Jon cheej ham log dekhta hei, u Yeeshu hei, jon ke thoṛa deri ke waaste ainjals se bhi chhoṭa banaay dewa gay raha. Parmeshwar ke sundar daya ke kaaran, Yeeshu ham sab ke waaste mara. Ab jabki Yeeshu etna jaada sahe ke mar gais hei, u ab mahima aur aadar ke taaj pahin lees hei. 10 Sab kuchh Parmeshwar ke hei, aur sab cheej wahi ke sakti se banaawa gais raha. To Parmeshwar raaiṭ kaam karis jab Yeeshu ke dukh sahe ke baad uske pefekṭ banaay dees, jeise ki Yeeshu bahut se Parmeshwar ke bachchan ke raaiṭ rasta dekhaay ke ulog ke Parmeshwar ke mahima ke sheya kare waala banaais. 11 Yeeshu aur u sab log jiske u pawitr karis hei, u sab ekke palwaar ke hei. Yahi kaaran u sab ke u bhaai bahin bolaay meñ saram nai kare hei. 12 U Parmeshwar se i bhi bolis, “Ham ulog ke tumhaar naam bataayga aur tumhaar gun gaayga jab ulog weship kare aai.” 13 U i bhi bolis raha, “Ham Parmeshwar pe puura bharosa karega.” Tab u bolis, “Hiañ ham u laṛkan ke sañghe hei jon log ke Parmeshwar hamme dees hei.” 14 Ham log maas aur khuun ke bana hei. Yahi khaatir Yeeshu ham log meñ se ek banis. U maris ki jisse u saitaan ke naas kar dei, jiske sakti maut pe raha. 15 Lekin u i kaaran bhi mara ki ham sab log ke bhi bachaay jon sab roj roj mare ke ḍar se jiye hei. 16 I klia hei ke Yeeshu ainjals ke madat kare nai aais raha, lekin Abraham ke gharaana ke sambhaale aais raha. 17 Uske ham log meñ se ek bane ke raha, ki jisse u ham log ke Parmeshwar ke ek dayaalu aur biswaasi baṛa paadri ke rakam sewa kare saki aur ham log ke paap ke maafi ke waaste balidaan dewe saki. 18 Aur ab jab ki Yeeshu dukh sahis hei aur ṭesṭ bhi dees hei, u koi ke bhi madat kare sake hei jon ke ṭesṭ hoy hei.

Heebru 3

1 Dosto, Parmeshwar tumme chunis hei ki tum uske pawitr jan bano. To Yeeshu ke baare meñ socho, jiske ham log prerit aur baṛa paadri bolta hei! 2 Yeeshu, Parmeshwar pe bharosa karis raha, wahi rakam jeise Maozas sab ke sewa kare meñ bharosa paais raha. 3 Lekin Maozas se jaada maan Yeeshu ke hoy ke chaahi, jeise jon ghar banaay hei uske maan ghar se jaada hoy hei. 4 Kaahe ke, ek ek ghar ke koi banaay hei, aur Parmeshwar hei jon sab kuchh banaais hei. 5 Maozas ek biswaasi sewak raha aur Parmeshwar ke log ke bataais ki aage chal ke kon cheej bataawa jaai. 6 Lekin Yeeshu hee u Putr hei jon Parmeshwar ke log ke jimmewaar hei. Aur ham log u sab hei, agar ham log majbuut bana rahi aur niraas nai hoi. 7 I wahi rakam hei jeise Pawitr Aatma bole hei, “Agar tum Parmeshwar ke awaaj aaj sunega, 8 to jiddi nai banna! Ulog ke rakam ribel nai karna jon ke ḍezaṭ meñ ṭesṭ lewa gais raha. 9 Chaalis (40) saal tak tum log ke baap-daada log Parmeshwar ke ṭesṭ leen aur jon kaam u karis raha u sab ke dekhin. 10 “Tab Parmeshwar, ulog se thak gais aur bolis, ‘Tum log kabhi bhi achchha samajh nai dekhaaya hei, aur tum log nai samjha ki ham tum log ke kaa kare ke mañgta hei.’ 11 Parmeshwar gussaay gais aur sab log ke bataais, ‘Tum log kabhi bhi hamaar araam kare waala jagha nai aay paayga!” 12 Dosto, saaodhaan raho! Bura bichaar aur ḍaauṭ ke tum sab ke jeewit Parmeshwar se duur nai karan deo. 13 Tum log har roj ek dusra ke himmat deo, jab tak “Aaj” ke din hei. Agar i nai karega, tab paap tum meñ se kuchh log ke bahkaay dei, aur tum log ke jiddi banaay dei. 14 Ham log Krisṭ ke baare meñ shua raha, jab ham sab se pahile uske bhaya. To ham log ke aakhri tak aapan biswaas ke kas ke pakṛe rahe ke hei. 15 Baaibal bole hei, “Agar tum uske awaaj aaj sunega, ulog ke rakam jid nai karna jon sab ribel kare rahin.” 16 Ulog kon raha, jon Parmeshwar ke awaaj sun ke gussa bhain aur uske agaiñsṭ hoy gain? Kaa wahi log nai rahin jon Ijipt se nikar ke Maozas ke sañghe aain raha? 17 U kon log rahin jon chaalis (40) saal pahile Parmeshwar ke gussa karin raha? Kaa ulog nai rahin jon paap karin raha aur ḍezaṭ meñ mar gain raha? 18 Aur kon se Parmeshwar bolis raha ki ulog uske araam kare waala jagha nai aai? Kaa wahi log nai raha jon uske baat nai maanin raha? 19 Ham log dekhta hei ki ulog araam kare waala jagha nai gain kaahe ke u log ke lage biswaas nai raha.

Heebru 4

1 Araam karewaala jagha jaay ke waada abhi bhi hei, aur ham log ke i dekhe ke hei ki tum meñ se koi chhuuṭ nai jaay. 2 Ham log sandes suna hei, jeise ulog sunin raha. Lekin ulog biswaas nai karin, aur u sandes ulog ke waaste koi matlab nai rakkhis. 3 Khali wahi log jiske biswaas hei, araam waala jagha jaay saki. I wahi rakam hei jeise Baaibal bole hei, “Parmeshwar gussaay gais raha aur log ke bataais, ‘Tum log hamaar araam kare waala jagha meñ kabhi nai aay sakega!” I Parmeshwar bolis raha, jab ki sansaar ke suru hoy se pahile se i sab taiyaar raha. 4 Hiañ tak ki, Baaibal meñ kahiñ bataawe hei ki satwa roj, Parmeshwar aapan sab kaam khalaas kar lees raha, aur u araam karis. 5 Ham log i bhi paṛha ki baad meñ u bolis raha, “Tum log koi bhi hamaar araam kare waala ghar meñ nai aayga!” 6 Iske matlab i hei ki u waada abhi bhi laagu hei, kaahe ke jon sab uske pahile sunis raha, uske baat nai maanis raha aur ulog araam waala jagha nai aain raha. 7 Bahut din baad Parmeshwar, Ḍeiviḍ ke bataais ki u waada fir se karo, jeise ki ham pahile bola raha, “Agar tum i awaaj aaj suno, to jiddi nai bano!” 8 Agar Joshua sachmuch meñ log ke araam deta, to Parmeshwar ke waaste i jaruurat nai hota ki dusra araam ke roj ke waaste charcha kare. 9 Lekin Parmeshwar ham log ke waaste sabat ke waada karis hei jab ham log ke araam kare ke hei, jab ki u abhi aais nai hei. 10 U roj Parmeshwar ke log aapan kaam se araam kari, jeise Parmeshwar aapan kaam se araam lees raha. 11 Ham log ke puura kosis kare ke hei ki araam ke jagha jaai, kahiñ eise naa hoy ki ham uske baat nai maan ke huañ pe aapan jagha khoy dei, jeise ulog khoy deen raha. 12 Jon Parmeshwar bolis raha, u khali jeewit aur activ nai hei! U dui dhaari talwaar se bhi chok hei. Uske vachan praan aur aatma aur joints aur merrow sab ke kaaṭ dewe sake hei, jab tak u ham log ke dil bichaar aur chaahat ke nai jaan lewe hei. 13 Parmeshwar se kuchh bhi nai chhupa hei! Sab cheej ke beech se dekh lewe hei, aur ham log ke usse sach bole ke hei. 14 Ham log ke ek baṛa paadri hei, jon swarag chala gais hei, aur u Parmeshwar ke Putr Yeeshu hei. Yahi kaaran ham log ke u sab ke kas ke pakṛe ke hei jon ham log uske baare meñ bola hei. 15 Yeeshu ham log ke ek ek kamjori ke samjhe hei, kaahe ke u bhi ham log ke rakam ṭesṭ meñ paṛis raha. Lekin u paap nai karis raha! 16 To jab bhi kabhi ham jaruurat meñ rahta hei, tab ham log ke himmat se dayaalu Parmeshwar ke siñghaasan ke aage aay ke hei. Huañ pe ham log bahut jaada daya paayga, aur ham log ke madat bhi mili.

Heebru 5

1 Har ek baṛa paadri ke lia jaay hei ki u Parmeshwar ke bheñṭ aur balidaan chaṛhaay ke dusra log ke paap ke khaatir madat kare. 2 Ek baṛa paadri ke lage aapan kamjori rahe hei, aur u paapi aur beokuuf log ke khaatir sori feel kare hei. 3 Yahi kaaran uske aapan aur dusra log ke paap ke kaaran bali chaṛhaay ke jaruurat hei. 4 Lekin koi ek jon baṛa paadri bane maañge hei uske eise hee saobhaag nai mil jaay hei. Khali Parmeshwar ek paadri ke chune hei, aur Parmeshwar hee hei jon Aaron ke chunis raha. 5 Yahi rakam Yeeshu ke sañghe bhi raha. U ek baṛa paadri ban gais, lekin i nai ki uske bane ke sammaan maañgat raha. Parmeshwar hee raha jon uske bataais raha, “Tum hamaar laṛka hei, kaahe ke aaj ham tumhaar Pita ban gaya hei!” 6 Ek dusra jagha Parmeshwar bole hei, “Tum hardam ke waaste ek paadri ban gaya hei wahi rakam jeise Malikisidak raha.” 7 Parmeshwar ke paas sakti raha ki u Yeeshu ke mare se bachaay. Aur jab Yeeshu dharti pe raha, to u Parmeshwar se, aañsu bahaay ke aur jor se chillaay ke binti karis ki uske bachaay le. U sachmuch ke Parmeshwar ke weship karat raha, aur Parmeshwar uske preya sunat raha. 8 Yeeshu, Parmeshwar ke aapan Putr hei, lekin fir bhi uske i baat jaane ke waaste ki Parmeshwar ke aagya pe chale ke matlab kaa hei, dukh sahe ke paṛa. 9 Dukh sahe se Yeeshu ke pefekṭ banaay dees, aur ab jon koi bhi uske baat maani, u sab ke u bachaay sake hei. 10 I bhais kaahe ke Parmeshwar uske Malikisidak ke rakam baṛa paadri bane ke chunis raha. 11 Iske baare meñ aur bahut kuchh bola jaay sake hei. Lekin iske samjhaana mushkil hei, aur tum sab samjhe meñ deri lagaata hei. 12 Abhi tak tum sab ke ṭeecha ban jaay ke raha, lekin ek dafe fir tum sab ke sahaj se sikhaay ke hei ki Parmeshwar kon cheej bolis raha. Tumme khaana ke badle duudh ke jaruuri hei. 13 Jon log duudh pe jiye hei, ulog chhoṭa bachcha ke rakam hei jon nai jaane hei ki kon cheej raaiṭ hei. 14 Soliḍ khaana to ulog ke khaatir hei, jon ke sikhaawa gay hei ki kon cheej raaiṭ hei aur kon cheej roñg.

Heebru 6

1 Tab aage baṛho, machua ṭeeching ke bagal aur aapan pichchhe u pahila lesan chhoṛ deo jon Maseeh ke sandes raha. Ham log ke jaruurat hei ki hame baat kare ke hei ki kaahe ke ham log ke u sab se duur jaay ke hei jon hame maut ke bagal le jaay hei aur kaahe ke ham log ke Parmeshwar meñ biswaas kare ke hei. 2 Aur hamme baptisma aur muuṛ pe haath rakkhe ke aur fir se jee uṭhe ke aur anant nyaay ke baare meñ sikhaay ke jaruuri nai hei. 3 Agar Parmeshwar chaahi, to aage baṛho. 4 Lekin ulog ke kaa hoi jon roshni dekh ke aur swarag se daan paay ke aur Pawitr Aatma paay ke ghuum gain hei? Ulog ke kaa hoi jon susamaachaar paay ke aur bhawish ke sakti leke, ghuum gain hei? Koi rasta nai hei ki ulog ke lauṭaawa jaay sake. Ulog jon cheej kare hei u sab wahi rakam hei jeise Parmeshwar ke Putr ke kros pe chaṛhaay ke uske khule aam apmaan kara gay hei! 7 Ek khet kisaan ke waaste ṭheek hei, agar achchha paani mile to achchha anaaj hoi. Asal meñ Parmeshwar u khet ke aasheesh dei. 8 Lekin jon jameen khali kaaṭa ugaay hei, uske kuchh veliu nai hei. Saait u Parmeshwar ke saraap ke nichche aay jaai, aur aakhri meñ usman aagi lagaawa jaai. 9 Dosto, ham log i rakam baat karta hei. Lekin ham log shua hei ki tum log u sab achchha kaam karta hei, jon log bache ke ṭaaim kare hei. 10 Parmeshwar hardam nyaay kare hei. U yaad kari keise tum uske log ke madat karte aaya hei aur abhi bhi karta hei. Tum log Parmeshwar ke hei, aur u nai bhulaai ki keise tum log aapan prem uske log ke dekhaaya hei. 11 Ham log ke ichchha hei ki tum sab log hardam i dekhaay maañgega ki tum log ke biswaas ketna majbuut aur ṭika hei. 12 Tab tum kabhi laizi nai hoyga. Tum log ulog ke ekzaampal pe chalega jon ke biswaas majbuut hei aur jon ke lage tab tak dheeraj rahi jab tak Parmeshwar aapan waada nai nibhaai. 13 Koi bhi Parmeshwar se mahaan nai hei. To u aapan naam se waada karis jab u Abraham se bolis, 14 “Ham, tumhaar Prabhu, tumme aasheesh dega ki tumhaar bahut se ḍisenḍañṭ hoi.” 15 Tab jab ki Abraham bahut dheeraj rakkhis, tab Parmeshwar uske u sab dees jon ke u waada karis raha. 16 Jab koi ek baad bibaad ke khalaas kare maañge hei, tab ulog koi ke naam ya koi aapan se baṛa, ya apne se kuchh baṛa ke kasam khaay hei. 17 To jab Parmeshwar koi waada ke jon u aapan log se karis hei, uske pruuv kare maañge hei aur jon ke tuuṛa nai jaay sake hei, to u kasam khaais raha. 18 Parmeshwar jhuuṭ nai bole sake hei! Aur uske waada aur kasam dui cheej hei jon ke kabhi bhi badla nai jaay sake hei. Ham log bachaao ke waaste Parmeshwar ke lage dauṛa. Ab uske waada, ham log ke hausla dei ki ham u aasha ke pakṛe rahi jon ham log ke ṭheek saamne hei. 19 Yahi aasha ham log ke praan ke khaatir lañgar (enka) ke rakam hei. Yahi aasha saif aur shua hei jon swarag ke Mandir ke parda se hoy ke bheetar pawitr jagha tak pahuñche hei. 20 Yeeshu ham log se pahile huañ chala gais hei, aur u Malikisidak ke rakam hardam ham log ke baṛa paadri rahi.

Heebru 7

1 Malikisidak, Shalom ke raaja aur Mahaan Parmeshwar ke paadri duuno raha. Wahi raha jon jaay ke Abraham ke aasheesh dees raha, jab Abraham raaja log ke maar ke lauṭis raha. 2 Tab Abraham aapan sab kuchh meñ se daswa hissa uske de dees raha. Malikisidak naam ke matlab hei, “Nyaay ke Raaja” Lekin jab ki Shalom ke matlab hei “Shaanti,” tab u bhi, “Shaanti ke Raaja bhais.” 3 Hamlog ke i nai bataawa gais raha ki uske lage maañ baap ya baap-daada, ya suruwaat ya ant hei. U Parmeshwar ke Putr ke rakam hei aur hardam paadri rahi. 4 Dekho Malikisidak ketna mahaan hei! Ham log ke naami ensesṭa Abraham, daswa hissa jon dusman se lees raha, uske dees raha. 5 Kaanuun sikhaay hei ki Abraham ke ḍisenḍañṭs ke jaruur se aapan kamaai meñ se daswa hissa dewe ke hei. Aur i ulog ke aapan palwaar log ke dewe ke hei, jon Levi ke santaan hei aur jon paadri hei. 6 Jabki Malikisidak, Levi ke ḍisenḍañṭ nai raha, fir bhi Abraham aapan meñ se uske daswa hissa dees raha. Tab Malikisidak Abraham ke aasheesh dees, jon ke Parmeshwar waada karis raha. 7 Sab koi samjhe hei ki jon koi bhi aasheesh dewe hei, u aasheesh paay waala se baṛa hei. 8 Paadri log ke aapan kamaai meñ se daswa hissa dewa jaay hei. Lekin sab paadri log mar jaay hei, Malikisidak ke chhoṛ ke, aur Baaibal bataay hei ki u jinda hei. 9 Levi ke santaan hei jon ke log se daswa hissa mile hei. Ham log i bole sakta hei ki jab Abraham, Milikisidak ke daswa hissa dees raha, Levi bhi daswa hissa dees raha. 10 Iske kaaran i raha ki Levi ke janam Abraham ke palwaar meñ baad meñ bhais raha, jon daswa hissa Malikisidak ke dees raha. 11 Jab ki Maozas ke kaanuun bataawe hei ki sab paadri log ke Levi ke santaan hoy ke chaahi, fir bhi u paadri log koi ke pefekṭ nai banaay sake hei. To Malikisidak ke rakam paadri hoy ke chaahi, Eran ke reeti ke rakam palwaar nai. 12 Aur jab paadri chune ke ruuls badal jaay hei, tab kaanuun ke bhi badle ke jaruuri hei. 13 Jon admi ke baat ham log karta hei, u ham log ke Prabhu hei, jon u ṭraaib se aais raha jisman koi bhi bedi pe paadri ke kaam nai karis raha. 14 Sab koi jaane hei ki u Juḍa ṭraaib se aais raha, aur Maozas i to nai bolis raha ki paadri log wahi ṭraaib se aai. 15 I sab samajh meñ aai, jab Malikisidak ke rakam koi ke paadri banaawa jaai. 16 Iske, aapan baap-daada ke kaaran nai chuna gais raha, lekin i kaaran ki uske jeewan ke kabhi bhi ant nai hoi. 17 Iske baare meñ Baaibal bole hei, “Tum hardam ke khaatir paadri rahega, ṭheek Malikisidak ke rakam.” 18 Yahi rakam ek kamjor aur bekaar aagya ke bagal kar dia gais raha, 19 kaahe ke kaanuun koi ke pefekṭ nai banaay sake hei. Wahi ṭaaim, ham log ke ek aur achchha aasha mile hei, aur wahi aasha ham log ke Parmeshwar ke nagichche laay sake hei. 20 Parmeshwar apne khud waada karis raha jab i paadri ke chuna gais raha. Lekin jab dusra paadri log chuna gais raha to u i rakam ke waada nai karis raha. U i waada karis raha, “Ham, tum log ke Prabhu, waada karta hei ki tum hardam ke khaatir paadri bana rahega! Aur ham kabhi bhi aapan maainḍ nai badlega!” 22 Iske matlab i hoy hei ki Yeeshu ham log ke Parmeshwar se aur achchha agrimenṭ ke garanṭee kare hei. 23 Bahut se aur paadri log rahin, aur u sab mar gain hei. 24 Lekin Yeeshu kabhi nai mari, aur u hardam ke waaste paadri rahi! 25 U hardam ulog ke bachaay saki jon log ke u Parmeshwar ke bagal le jaay hei, kaahe ke u hardam Parmeshwar se ulog ke khaatir baat kare ke waaste jinda rahi. 26 Yeeshu hee u baṛa paadri hei jon ke jaruurat ham log ke hei. U pawitr aur seedha saada aur nirdos hei, ham paapi log ke rakam nai. Swarag meñ Yeeshu ke sab se uupar ke darja mile hei, 27 aur u sab baṛa paadri log se achchha hei. Yeeshu ke aapan aur fir baaki log ke paap ke waaste har roj balidaan nai dewe ke hei. U ekke roj u balidaan dees, jab u apne aap ke bali chaṛhaay dees. 28 Kaanuun ulog ke paadri chun lewe hei jon ke lage kuchh kamjori hoy hei. Lekin Parmeshwar ke waada, jon kaanuun ke baad meñ aais hei, aapan Putr ke appoinṭ karis. Aur wahi pefekṭ aur har dam ke waaste mahaan paadri hei.

Heebru 8

1 Ham log jon baat karta hei, uske matlab hei ki ek baṛa paadri hei jon swarag meñ Parmeshwar ke mahaan siñghaasan ke raaiṭ saaiḍ beiṭhe hei. 2 U maha pawitr jagha aur swarag ke asli tambu meñ ek paadri ke rakam bhi sewa kare hei. I weship ke tambu, Prabhu khaṛa karis raha, dunia ke log nai. 3 Jabki sab paadri log ke bheñṭ aur balidaan duuno dewe ke hei, tab Maseeh ke bhi jaruuri raha ki u kuchh dewe. 4 Agar u hiañ dharti pe rahta, to ek paadri nai rahta, kaahe ke hiañ kaanuun dusra paadri log ke balidaan dewe ke khaatir chune hei. 5 Lekin jon tambu meñ ulog sewa kare hei, u to swarag ke sachcha tambu ke kopi aur parchhaaiñ hei. Tambu banaay se pahile Maozas ke bataawa gay raha, “Dekho, jon peṭan ke tambu tumme pahaaṛ pe dekhaawa gay raha, ekdam wahi ke rakam banaana!” 6 Ab Maseeh ke aur bhi achchha jagha paadri ke rakam sewa kare ke waaste chun lewa gais hei, aur u hamme aur bhi achchha agrimenṭ dewe ke tasalli dees hei. 7 Parmeshwar ke sañghe ke pahila vaacha ṭheek hei, uske jagha dusra vaacha ke jaruurat nai hei. 8 Lekin Prabhu usman dos nikaaris aur bolis, “Ham tumme bataata hei ki ek ṭaaim aai, jab ham Israayel aur Juḍa ke log ke sañghe ek nawa vaacha banaayga. 9 U vaacha uske rakam nai raha jon ke ham ulog ke baap-daada ke sañghe banaay raha, jab ham ulog ke haath pakaṛ ke Ijipt ke bahire laay raha. Ulog hamaar sañghe ke vaacha ke tuuṛ deen raha, aur ham ulog ke dekh bhaal kare ke band kar dia raha! 10 “Lekin ab ham Israayel ke log ke bataayga ki i hamaar nawa vaacha hei, ‘Ṭaaim aai jab ham, tumhaar Prabhu, ulog ke dimaag aur dil pe aapan kaanuun likhega. Ham ulog ke Parmeshwar rahega, aur ulog hamaar log rahi. 11 Usman se koi ek bhi dusra ke nai sikhaai ki hamme, tumhaar Prabhu ke jaane ke hei.’ “Ulog sab hamme jaani, chaahe ulog koi bhi hoy. 12 Ham ulog pe daya karega, chaahe ulog ketna kharaab hei. Ham ulog ke paap ke bhulaay jaayga.” 13 Jab Prabhu nawa vaacha ke baare meñ baat kare hei, uske matlab hei ki pahila waala puraana hoy gay hei. Aur jon kuchh bhi puraana aur bekaar hei, u sab jaldi heraay jaai.

Heebru 9

1 Jon pahila waada banis raha, usman weship ke ruuls aur i dharti pe ek weship karewaala tambu raha. 2 Tambu ke pahila bhaag ke pawitr jagha ke naam dia gay raha, aur huañ pe ek batti rakkhe waala jagha, ek ṭaibal, aur ek lauf breḍ rakkha gay raha. 3 Parda ke peechhe sab se pawitr jagha raha. 4 Sona ke bedi jisman agarbatti jaraawa jaat raha, u pawitr jagha pe raha. Sona se chaṛhaawal sacred chesṭ (box) bhi wahiñ raha, aur uske bhittar teen cheej raha. Pahila, huañ ek sona ke bartan raha jisman mana (ḍezaṭ ke khaana) bhara raha. Fir huañ pe Eran ke ḍanḍa raha jisman se fal fuul nikaris raha, aur dui fleṭ patthar raha jisman aagya likhaan raha. 5 Chest ke uppar pankha waala jaanwar log rahin, jon ke pankha huañ pe feila raha jahañ pe paap ke maafi dewa jaat raha. Lekin abhi ṭaaim nai hei ki u sab ke baare meñ samjhaawa jaay. 6 Lekin yahi rakam sab kuchh raha, jab paadri log hardam tambu ke aage waala bhaag meñ jaay ke aapan kaam karat rahin. 7 Fir bhi, khali baṛa paadri tambu ke dusra bhaag meñ jaay sakat raha, aur u saal meñ ekke dafe jaat raha. Jab jab u balidaan chaṛhaawe ke khaatir khuun le jaawat raha ki jisse uske aur huañ ke log ke paap jon bina jaane hoy jaat raha, tab u sab ke maafi mil jaay. 8 I sab Pawitr Aatma ke bole ke matlab hei ki koi bhi pawitr jagha pe nai jaay sake hei jab tak tambu weship ke jagha pe rakkha rahe hei. 9 Aaj iske ek matlab bhi hei. I dekhaawe hei ki ham log bheñṭ aur balidaan se aapan antar aatma ke safa nai kare sakta hei. 10 I ruuls to ham log ke khaay piye aur nahaay dhoy ke reeti ke baare meñ bana hei. Aur shaareerik sambandh ke ruuls wahi ṭaaim tak rahi jab tak kuchh aur achchha cheej ke khaatir badal nai jaay. 11 Jon achchha cheej abhi hiañ hei uske khaatir Maseeh ek baṛa paadri ke rakam aais. U to aur bhi baṛa tambu meñ gais jon dunia ke log nai banaais raha aur i dunia ke waaste (bilong) bhi nai hei. 12 Tab Maseeh ekke dafe hardam ke waaste pawitr jagha pe gais aur ham log ke paap se hardam ke waaste chhuṭkaara dewaais. U bakṛa aur beil ke nai lekin aapan khuun deke eise karis 13 Maozas ke kaanuun ke mutaabik, jon log meila (unclean) hoy jaay hei, ulog Parmeshwar ke weship kare laayk nai rahe hei. Fir bhi ulog safa (sudh) hoy jaay hei jab ulog ke uppar bakṛa aur beil ke khuun aur chaṛhaawal gaai ke bachcha ke raakhi chhiṛka jaay hei. 14 Lekin Maseeh paapi nai raha, aur u apne aap ke ek anant aur aatmik balidaan ke ruup meñ Parmeshwar ke dees. Yahi kaaran uske khuun bahut saktishaali hei aur ham log ke antar aatma ke safa kare hei. Ab hamlog jinda Parmeshwar ke sewa kare sakta hei aur u kaam nai karta hei jon hamlog ke maut ke taraf le jaay hei. 15 Maseeh ulog ke waaste mara, jon paap karis raha aur puraana vaacha ke tuuṛin raha. Ab u aapan chuna gay log ke waaste ek nawa vaacha, Parmeshwar ke anant aasheesh ke sañghe laais hei! 16 Kaahe ke, i rakam ke vaacha banaay ke matlab hei ki ek will banaawa jaay hei. Kaahe ke jon will banaay hei uske i iyuz kare se pahile mar jaay ke hei. 17 Iske matlab hei ki ek will ke tab tak kaam meñ nai laawa jaay sake hei, jab tak uske likhe waala jinda hei. 18 Pahila vaacha iyuz kare ke waaste khuun bhi kaam meñ laawa gay raha. 19 Maozas sab log ke bataais raha ki kaanuun meñ kaa likha hei ki ulog ke kare ke hei. Tab u laal wool aur hisop ke peṛ se sab log aur kaanuun ke buk pe bakṛa aur beil ke khuun se chhiṛkis. 20 U log se bolis, “I khuun se Parmeshwar tum log se vaacha banaay hei.” 21 Maozas, tambu aur jon kuchh bhi weship meñ iyuz hot raha, u sab pe khuun chhiṛkis. 22 Kaanuun bole hei ki sab cheej pe khuun chhiṛke ke chaahi, aur koi paap ke maafi nai mili agar khuun nai dewa jaay hei. 23 I sab to uske khaali kopi hei jon sab cheej swarag meñ hei, aur i sab ke kaarwaahi (ceremonies) se pawitr kara jaay hei. Lekin swarag ke sachcha cheej ke koi aur achchha cheej se pawitr kara jaay hei. 24 Yahi kaaran Maseeh u tambu meñ nai gais, jon dunia ke log se banaawa gay raha, aur sachcha cheej ke kopi raha. Uske badle, u swarag gais aur ab wahiñ Parmeshwar ke sañghe ham log ke madat kare hei. 25 Maseeh ke bahut dafe apne aap ke bali nai chaṛhaay ke raha. U weisan baṛa paadri nai raha jiske saal saal pawitr jagha pe jaay ke jaanwar ke khuun ke balidaan chaṛhaawe ke paṛat raha. 26 Agar u apne aap ke har saal deta to dunia ke suru se abhi tak u bahut dafe dukh uṭhaata. Lekin uske badle meñ, ant ṭaaim pe u ekke dafe apne aap ke dees, ki jisse u balidaan deke paap ke miṭaay dewe. 27 Ham log ekke dafe marta hei, aur tab ham log ke nyaay howe hei. 28 To Maseeh kaafi log ke paap uṭhaawe ke khaatir ekke dafe mara. Lekin jab u fir se aai, to paap le jaay ke khaatir nai. U aai ki jisse u sab ke bachaai jon uske waiṭ kare hei.

Heebru 10

1 Maozas ke kaanuun, aawe waala cheej ke parchhaaiñ hei. I parchhaaiñ apne aap meñ achchha cheej nai hei kaahe ke u log ke saal saal ke chaṛhaawal balidaan se bachaay nai sake hei. 2 Agar kahiñ weship kare waala log hei jon ke paap dhowaay jaay hei aur jon ke antar aatma safa hoy jaay hei, to balidaan chaṛhaawe ke jaruuri nai rahi. 3 Lekin bakṛa aur beil ke khuun paap nai miṭaawe sake hei. U khali log ke ek saal se dusra saal tak ulog ke paap ke yaad karaawe hei. 5 Jab Maseeh dunia meñ aais raha, u Parmeshwar se bolis raha, “Balidaan aur chaṛhaawa nai hei jon ke tum mañgta hei, lekin tum hamme hamaar deñhi dia hei. 6 Nai, tum jaanwar ke balidaan aur paap ke chaṛhaawa se khusi nai hei.” 7 Tab Maseeh bolis, “Aur tab, hamaar Parmeshwar, ham u kaam kare aaya, jon tum mañgta raha, jeise Baaibal bole hei.” 8 Kaanuun hamme sikhaay hei ki paap ke kaaran, bheñṭ aur balidaan chaṛhaay ke hei. Lekin kaahe ke Maseeh i baat bataay hei aur bole hei ki Parmeshwar u sab nai chaahe hei? 9 I kaaran ki u bheñṭ aur balidaan ke haṭaay lewe aur uske jagha dusra ke rakkhe. Uske matlab yahi raha jab u Parmeshwar se bolis raha, “Jon cheej tum mañgta hei, u kare ke waaste ham aay gaya hei.” 10 To ham log ke pawitr banaawa gay hei kaahe ke Maseeh, Parmeshwar ke baat maanis raha aur apne aap ekke dafe hardam ke waaste de dees. 11 Paadri aapan kaam har roj kare hei, aur ulog balidaan chaṛhaawa kare hei jon paap ke nai miṭaay sake hei. 12 Maseeh aapan balidaan dees jon hardam ke waaste achchha hei. Ab u Parmeshwar ke raaiṭ saaiḍ meñ beiṭha hei, 13 aur u wahiñ rahi jab tak uske dusman log ke uske nichche nai rakh dia jaai. 14 Uske ekke balidaan se ulog ke jon ke paap maaf hoy gay hei, hardam ke waaste Parmeshwar ke lage laawa jaay hei. 15 Pawitr Aatma bhi yahi bataay hei ki Prabhu kon cheej bolis raha, 16 “Jab ṭaaim aai, ham ulog ke sañghe ek vaacha banaayga. Ham aapan kaanuun ulog ke dil aur dimaag pe likhega. 17 Tab ham ulog ke paap ke bhulaay jaayga aur ulog ke bura kaam fir nai yaad karega.” 18 Jab paap ke maafi mil jaai, tab balidaan chaṛhaay ke kuchh kaam nai hei. 19 Dosto, Maseeh ke khuun ham log ke himmat dewe hei ki ham pawitr jagha meñ jaai 20 ek nawa rasta se jon laaif dewe hei! Aur i rasta hamlog ke parda meñ se jon khud Maseeh hei, le jaay hei. 21 Ham log ke ek mahaan paadri hei, jon Parmeshwar ke ghar ke inchaaj hei. 22 To aao ham Parmeshwar ke lage sachcha man aur puura biswaas aur konfidens se jaai. Ham log aapan dil safa rakkhi aur antar aatma sab bura cheej se free rakkhi, aur aapan deñhi ke safa paani se dhoy lei. 23 Ham log u aasha ke jon ke ham bolta ke hamaar hei, uske kas ke pakaṛ ke rakkhi. Kaahe ke, ham log uspe bharosa kare sakta hei jon hamlog ke sañghe vaacha banaais hei. 24 Ham log ke ek dusra ke himmat baṛhaay ke rakkhe ke hei ki jisse ulog bichaar kare aur ek dusra ke madat kare. 25 Koi koi log weship kare se duur hoy gain hei, lekin ham log ke weise nai kare ke hei. Ham log ke ek dusra ke himmat baṛhaate rahe ke hei, khaas kar ke jab Prabhu ke lauṭe ke din nagichche aay hei. 26 Agar sachchaai jaane ke baad koi jaan buujh ke paap kare hei to fir koi bhi balidaan ulog ke khaatir nai bana hei. 27 Ulog Parmeshwar ke dusman hei, aur ulog ke saamne bhayaanak nyaay (ḍanḍ) aur bhasam kare waala aagi aai. 28 Agar dui ya usse jaada log, Maozas ke kaanuun tuuṛe ke gawaahi dei, to u admi ke mare ke saja mile sake hei. 29 Lekin Parmeshwar ke Putr ke beijjati karna aur u vaacha ke khuun ke jon hamme pawitr banaay hei uske insalṭ karna isse bhi jaada kharaab kaam hei. Aur Pawitr Aatma jon hamme daya dekhaay hei uske khaatir i sab apmaan waala baat hei. 30 Ham log janta hei ki Parmeshwar bolis hei ki wahi badla lei aur saja dei. Ham log i bhi janta hei ki Baaibal bole hei ki Prabhu aapan log ke nyaay kari. 31 Jinda Parmeshwar ke haath paṛ jaana bahut bhayankar baat hei! 32 U din nai bhulna jab tumme roshni mila raha aur tumme bahut museebat ke saamna kare ke paṛa raha. 33 Kabhi kabhi sab ke saamne tumme sataawa jaay hei aur tum pe atyaachaar howe hei, aur dusra ṭaaim tum dusra ke dukh baaṭta hei. 34 Jel meñ keidi pe tum daya kara. Aur tum khusi se aapan sab kuchh le jaawan dia, kaahe ke tum janta raha ki tumhaar lage kuchh aur achchha cheej hei, kuchh eisan cheej jon sada din rahi. 35 Aapan bharosa nai chhoṛo! Iske fal bahut achchha hoi. 36 Dheeraj rakkhe ke seekho, ki jisse tum Parmeshwar ke khusi rakkhega aur u tumme u sab dei jon tum se waada karis raha. 37 Jeise Baaibal bole hei, “Parmeshwar jaldi aay hei! Bahut deri nai hei. 38 Jon log ke Parmeshwar apnaai ulog jinda rahi kaahe ke ulog ke biswaas jinda rahi. Lekin u ulog se khusi nai hei jon usse duur hoy jaay hei.” 39 Ham log ulog ke rakam nai hei jon muuṛ ghumaay lewe hei aur fir naas hoy jaay hei. Ham log u roj tak biswaas rakkhega jab tak ham bach nai jaayga.

Heebru 11

1 Biswaas hamme shua kare hei ki ham kon cheej ke aasha karta hei aur jon ham log nai dekhe sakta hei, uske pruf dewe hei. 2 Ulog ke biswaas hee raha jon Parmeshwar ke saamne ham log ke baap-daada log ke sammaan dees. 3 Ham log ke biswaas ke khaatir, ham log janta hei ki Parmeshwar ke hukum se dunia banis. Ham log i bhi janta hei ki jon sab dekhaay hei, u sab nai dekhaay waala cheej se bana hei. 4 Kaahe ke Aibal ke lage biswaas raha, uske balidaan Parmeshwar ke khaatir, Kain se achchha raha. Parmeshwar usse aur uske bheñṭ se khusi raha, aur jab ki Aibal abhi nai hei, uske biswaas ab bhi uske gawaahi dewe hei. 5 Enok ke lage biswaas raha aur u nai maris. U Parmeshwar ke khusi karis raha, aur Parmeshwar uske swarag leke gais. Yahi kaaran uske boḍi nai mila raha. 6 Lekin bina biswaas ke koi bhi Parmeshwar ke khusi nai kare sake hei. Ham log ke jaane ke hei ki Parmeshwar sachche ke hei aur jon koi bhi uske khoje hei, u ulog ke inaam dewe hei. 7 Noa ke biswaas raha, yahi kaaran jon cheej abhi tak bhais nai raha, u sab ke uske chetaaoni mil gais raha. U baat maanis aur aapan palwaar ke waaste ek bauṭ banaay ke ulog ke bachaais. Yahi rakam dunia ke log ke nyaay kara gais raha, aur Noa ke aasheesh mila jon u sab ke mili jon Parmeshwar ke khusi rakkhi. 8 Abraham ke lage biswaas raha aur u Parmeshwar ke baat maanat raha. Uske bola gay raha ki ek jagha pe jaay jon Parmeshwar bolis raha ki uske hoy jaai, aur eisan des meñ chala gais jon ke u kabhi nai dekhis raha. 9 Biswaas se hee Abraham, ek anjaan ke rakam promised lenḍ meñ raha. Huañ pe u ek tambu meñ rahat raha, uske sañghe Aayzak aur Jaykab bhi rahin, jon ke baad meñ wahi waada kara gay raha. 10 Abraham eise karis kaahe ke, u anant nagar jon ke Parmeshwar plen kar ke banaais raha, uske waiṭ karat raha. 11 Jab ki Sarah bahut buṛhia hoy gais raha ki uske bachcha nai hoi, fir bhi uske biswaas Parmeshwar meñ raha ki u wahi kari jon ke u waada karis raha, aur uske ek beṭa bhais. 12 Uske pati Abraham ekdam mare waala raha, lekin u bahut log ke baap-daada banis. Sach puuchho, to jetna asmaan meñ taara hei aur samundar ke kinaare baalu hei, usse bhi jaada log hiañ hei. 13 Usman se sab log mar gais. Lekin fir bhi ulog ke lage biswaas raha, jab ki ulog ke u nai mila jon ulog se waada kara gais raha. Ulog khali duur se u sab cheej ke dekh ke khusi raha, aur ulog maan leen i dharti pe ulog khali pardesi aur anjaan log hei. 14 Jab log i rakam ke baat kare hei, tab i baat safa rahe hei ki ulog koi jagha khoje hei jiske aapan bole sake. 15 Agar ulog u jameen jahañ ulog ek dafe rahat rahin, uske baare meñ baat kare hei, tab ulog huañ koi bhi ṭaaim lauṭ jaay sakat rahin. 16 Lekin ulog swarag meñ aur achchha jagha jaay maañgat rahin. Yahi kaaran Parmeshwar ke saram nai lagat raha jab ulog uske aapan Parmeshwar bolaat rahin. U ek nagar bhi ulog ke waaste banaais. 17 Abraham se waada kara gay raha ki uske eklauta laṛka Aayzak uske palwaar ke naam aage baṛhaai. Lekin jab Abraham ke ṭesṭ kara gay, tab u aapan biswaas ke kaaran aapan laṛka ke bhi bali chaṛhaay jaawat raha, 19 kaahe ke u jaanat raha ki Parmeshwar fir se log ke jinda kare sake hei. 20 Aayzak ke biswaas raha, aur u Jaykab aur Esau ke aasheesh ke waada dees raha. 21 Baad meñ, jab Jaykab mare waala raha, u aapan chale waala ḍanḍa pe jhuk ke weship karis. Tab uske biswaas ke kaaran u Josaf ke ek ek laṛka ke aasheesh dees. 22 Josaf ke mare se pahile, uske biswaas raha ki Parmeshwar Israayel ke log ke Ijipt se bahire nikaar ke le jaai. To u ulog se bolis ki uske haḍḍi ke sañghe leke jaana. 23 Jeise ki Maozas ke amma bappa ke biswaas raha, ulog uske teen mahina tak lukaay ke rakkhe rahin. Ulog dekhin ki u ek sundar bachcha hei, aur ulog ke Raaja ke aagya nai maane meñ ḍar nai laga. 24 Tab, jab Maozas baṛa hoy gais, uske biswaas uske Fero ke naati bolaay ke inkaar kar dees. 25 U Parmeshwar ke log ke sañghe dukh uṭhaay ke chunis, naa ki jon paap thoṛa din ke waaste achchha ṭaaim laai. 26 Maozas jaanat raha ki Ijipt ke khajaana otna sundar nai hei jetna ki u Maseeha ke waaste dukh uṭhaai. 27 Aapan biswaas ke kaaran Maozas Ijipt chhoṛ dees. Maozas, jon nai dekhaay hei ki u Parmeshwar ke dekhis raha aur Raaja ke gussa se nai ḍaris. 28 Uske biswaas uske fasah ke teohaar manaay ke dees. U jaanwar ke khuun duaari pe chhiṛkis, ki jisse Israayel ke log ke pahila janma laṛkan, naas kare waala ainjals se maara nai jaay. 29 Ulog ke biswaas ke kaaran, log Laal Samundar paar ker leen. Lekin jab Ijipt ke log paar kare lagin to paani meñ ḍuub gain. 30 Parmeshwar ke log ke lage biswaas raha, aur jab ulog saat din tak Jeriko ke shahar meñ chaaro taraf ghuumat rahin, huañ ke diwaar gir paṛa. 31 Raahaab ek veshya rahi, lekin uske lage biswaas raha aur u spy log ke welkam karis. Yahi kaaran u sab log ke sañghe jon aagya nai maanin raha, nai maris. 32 Aur ham kaa bole sakta hei? Ṭaaim nai hei ham Gideon, Barak, Samson, Jefthah, Ḍeiviḍ, Samuel, aur baaki nabi log ke baare meñ bataai. 33 Ulog ke biswaas ulog ke sab raaj pe kapja kare meñ madat karis, aur ulog raaiṭ kaam karis raha, yahi khaatir Parmeshwar ulog se waada karis raha. Ulog sher ke muh band kar deen 34 aur dhadhakte (raging) aagi ke butaain aur aapan dusman ke talwaar se bach gain. Jab ki ulog kamjor rahin, fir bhi ulog ke taagat aur sakti mila ki ulog dusra jagha ke aami ke bhagaay dewe. 35 Kuchh aurat log aapan pyaara log ke maut se lauṭaay ke paay leen. Isman se ketna log ke sataawa gais raha, lekin ulog chhoṛaay ke waaste, nai kar deen. Ulog ke pata raha ki ulog ke aur achchha inaam mili jab ulog ke jinda kara jaai. 36 Baaki log ke hasi uṛaawa gay aur chaabuk se maara gay, aur jel meñ chain se baañdha gais. 37 Fir bhi baaki log ke patthar se maara gais ya aari se dui bhaag meñ kaaṭa gais, ya talwaar se maara gais. Kuchh ke lage to bheṛa ke chamṛa ya bakri ke chamṛa pahine ke alaawa aur kuchh nai raha. Ulog gareeb rahin, aur sataawa gais aur bahut dukh dewa gais. 38 Dunia i achchha log ke laayk nai raha, jon ḍezaṭ meñ bhaṭkat rahin aur pahaaṛ pe kaiv aur jameen meñ gaḍḍha meñ rahat rahin. 39 Ulog sab aapan biswaas ke kaaran Parmeshwar ke khusi karin! Lekin ulog fir bhi bina u sab paay jon ulog se waada kara gais raha, mar gain. 40 I sab i kaaran bhais ki Parmeshwar ham log ke waaste kuchh aur achchha cheej rakkhis raha. Aur u nai maañgat raha ki ulog aapan biswaas ke gaul hamlog ke bina pahuñche.

Heebru 12

1 Etna baṛa gawaahi ke jhunḍ ham log ke aas paas hei! To ham log ke u sab ke duur kar dewe ke hei jon ham log ke baadha pahuñchaay hei, khaas kar ke u paap jon hamlog ke chhoṛe nai hei. Aur ham log ke dheeraj se jon cheej aage hei uske dauṛ lagaay ke hei. 2 Ham log ke aapan aañkhi Yeeshu pe lagaay rahe ke hei, jon ham log ke aage le jaay hei aur ham log ke biswaas puura hoy jaay hei. Yeeshu u khusi ke waaste jon aay waala raha, saram ke sahis ki uske suuli pe chaṛhaawa gais raha, aur ab Parmeshwar ke siñghaasan ke raaiṭ saaiḍ pe beiṭhis hei! 3 To aapan dhyaan Yeeshu pe rakkho, jon paapi log se kaafi beijjati sahis hei. Tab tum niraas hoy ke peechhe nai haṭ jaayga. 4 Tum meñ se koi bhi abhi tak paap ke laṛaai meñ dukh nai uṭhaais hei. 5 Lekin tum bhulaay gaya hei ki Baaibal, Parmeshwar ke laṛkan ke baare meñ bole hei, “Jab Prabhu tumme saja dewe hei, uske halka nai samjho, aur jab u tumme sudhaare hei, niraas nai ho. 6 Prabhu ulog ke sudhaare hei jon se prem kare hei aur ulog ke saja dewe hei jon ke aapan samjhe hei.” 7 Dheeraj rakkho jab tumme sudhaara jaay hei! Yahi rakam ke vyohaar Parmeshwar aapan laṛkan ke sañghe kare hei. Kaa sab maa-baap aapan laṛkan ke sudhaare nai hei? 8 Parmeshwar aapan sab laṛkan ke sudhaare hei, aur agar u tumme nai sudhaari, tab tum sachmuch meñ uske laṛkan nai bhaya. 9 Ham log ke dharti ke pita ham log ke sudhaare hei, aur ham log abhi bhi ulog ke aadar karta hei. Kaa i usse achchha nai hei ki ham log ke aatmik Pita ham log ke sachcha jeewan deke sudhaare? 10 Ham log ke dharti ke pita thoṛa din ke waaste ham log ke sudhaare hei, aur ulog jon achchha samjhe hei wahi kare hei. Lekin Parmeshwar ham log ke achchha ke waaste ham log ke sudhaare hei, kaahe ke u maañge hei ki ham pawitr bani, jeise u apne hei. 11 Koi ham log ke sudhaare to hamme achchha nai lage hei, u ṭaaim to hamme dukh dewe hei. Lekin agar ham wahi sudhaar se aagya ke paalan kare lagi, tab hamlog raaiṭ kaam karta hei aur saanti se rahega. 12 Ab seedha khaṛa hoy jaao! Aapan ghuṭna ke kaape nai deo 13 aur seedha rasta pe chalo. Langṛa log kharaab hoy ke badle achchha hoy jaai. 14 Seekho ki sab ke sañghe saanti se raho! Safa jindagi bitaao. Agar eise nai karega to Prabhu ke kabhi nai dekhega. 15 Dekhna ki koi bhi Parmeshwar ke sundar daya se duur nai rahe. Koi ke man meñ kaṛuwaahaṭ nai aay deo ki baad meñ u tum sab ke waaste museebat khaṛa kare. 16 Neech log aur abiswaasi Esau ke rakam log se saaodhaan raho, jon aay waala aasheesh ke ek bhojan ke waaste bech dees. Esau jon pahila janma raha uske lage khaas adhikaar raha. 17 Tum to janta hei ki keise fir baad meñ chal ke u asheesh waapas maañgis. Lekin uske aapan pita se roy aur bheek maañge ke baad, kuchh nai raha ki badlaao aay. 18 Tum u jagha nai aaya jon Mount Saaynaai ke rakam hei, jiske dekha aur chhua jaay sake hei. Huañ pe koi dhadhakte (flaming) aagi, ya kariya baadar ya aañdhi 19 ya bigul ke awaaj nai hei. Israayel ke log ek awaaj sunin, jon baat karis. Lekin ulog binti karin ki u chup hoy jaay, 20 kaahe ke ulog uske hukum ke nai maane sakin. Ulog ke bataawa gay raha ki jon koi jaanwar u pahaaṛ ke chhui tak lei, uske maar dena. 21 U najaara (sight) etna bhayaanak raha ki Maozas bolis ki u ḍar ke maare kaape laga. 22 Ab tum Zion Pahaaṛ aur swargiye Yarushalam pe aaya hei. I jeewit Parmeshwar ke nagar hei, jahañ hajaar hajaar ainjals aay ke khusi manaay hei. 23 Hiañ tum Parmeshwar ke pyaara bachchan ke paayga, jon ke naam swarag meñ likhaan hei. Aur tum khud Parmeshwar ke, jon sab ke nyaay kare hei, huañ paayga. Hiañ pe u achchha log ke aatma bhi mili jon ke aur bhi achchha banaawa gay raha. 24 Aur Yeeshu yahiñ hei! Wahi hei jon Parmeshwar ke nawa vaacha hamlog ke sañghe banaawe hei, aur uske chhiṛkaan khuun, Aibal ke khuun se kahiñ achchha baat bole hei. 25 I dekhna ki tum uske baat maanega, jon tum se baat kare hei. Log, jab uske baat nai maanin, jon Mount Saaynaai pe ulog se baat karis raha, to nai bachin. Kaa tum soctha hei ki tum bach jaayga, agar tum uske baat nai maanega jon swarag se baat kare hei? 26 Jab Parmeshwar sab se pahila ṭaaim baat karis raha, tab uske awaaj khali dharti ke hilaais. I ṭaaim u waada karis hei ki ek dafe fir dharti ke hilaai aur uske sañghe swarag ke bhi. 27 Uske kahna, “ek dafe fir” ke matlab hei i sab cheej jon banaawa gais hei, u sab hilaay ke haṭaawa jaay sake hei. Tab jon cheej ke nai hilaawa jaay sake hei, u sab bahut din tak rahi. 28 Ham log ke graiṭful rahe ke hei ki ham log ke u raaj mila jon hilaawa nai jaay sake hei. Aur i raaj meñ ham log Parmeshwar ke weship kar ke aur uske aadar aur sammaan dekhaay ke uske khusi rakkhe sakta hei. 29 Ham log ke Parmeshwar bhasam kare waala aagi ke rakam hei!

Heebru 13

1 Ek dusra ke baare meñ Prabhu ke biswaasi ke rakam sochte raho. 2 Anjaan log ke ghar meñ hardam welkam karna. Eise kare se, kuchh log aapan ghar meñ bina jaane, ainjals ke pahuna ke rakam welkam karin. 3 Prabhu ke log jon jel meñ hei, ulog ke yaad karna aur ulog ke baare meñ sochna. Ulog ke bhi nai bhuulna jon dukh meñ hei, lekin yahi sochna ki ulog meñ se tum ek hei. 4 Saadi ke aadar karo. Hardam aapan saathi se faitful raho, kaahe ke Parmeshwar u sab ke saja dei jon ke vyohaar achchha nai rahe hei aur jon saadi meñ unfaitful rahe hei. 5 Peisa se prem nai karo. Wahi se santushṭ raho jon tumhaar lage hei. Prabhu waada karis hei ki u kabhi ham log ke akela nai chhoṛi. 6 Yahi tumme i bolwaai, “Prabhu hamme madat kare hei! Hamme kaahe ke ḍar hoi u sab ke waaste jon log hamaar sañghe kari?” 7 Aapan agua log ke nai bhulaana jon tumme Parmeshwar ke sandes dees hei. Yaad rakhna jon rakam ke jindagi ulog bitaain hei aur kosis karna ki wahi rakam ke biswaas tumme bhi hoy. 8 Yeeshu Maseeh kabhi nai badle hei! U kal, aaj, aur hardam ekke rakam rahi. 9 Bahut rakam ke strange ṭeeching se beokuuf nai ban jaana. Kuchh rakam ke khaana pe nirbhar hoy se achchha hei ki Parmeshwar ke aaseem daya se sakti leo. Kaahe ke i khaana ulog ke madat nai kare hei jon uske khaay hei. 10 Lekin ham log ke ek bedi hei jahañ ke paadri jon weship ke jagha ke dekh bhaal kare hei, u bhi nai khaay sake hei. 11 Baṛa paadri, jab paap ke waaste, jaanwar ke khuun ke balidaan de dewe hei, tab u jaanwar ke boḍi, tambu ke bahire jaraawa jaay hei. 12 Yeeshu bhi shahar ke faaṭak ke bahire dukh uṭhaais, ki jisse uske khuun, huañ ke log ke pawitr kar dei. 13 Yahi kaaran ham log ke kemp ke bahire Yeeshu ke lage jaay ke hei aur uske beijjati sahe ke hei. 14 I dharti pe ham log ke u shahar nai hei jon hardam rahi, lekin ham log weisane shahar ke waaste agorta hei. 15 Ham log ke balidaan hei ki ham Yeeshu ke naam se Parmeshwar ke baṛaai karte rahi. 16 Lekin dusra ke madat aur ulog ke sañghe aapan cheej baaṭe ke nai bhulna. I wahi rakam hei jeise tum Parmeshwar ke khusi kare ke waaste balidaan karta hei. 17 Aapan agua log ke baat maano aur wahi karo jon ulog bole hei. Ulog tumhaar uppar aañkhi lagaay rahe hei, aur ulog ke Parmeshwar ke jawaab dewe ke hei. To ulog ke dukhi nai karo jab ulog aapan kaam kare hei. Ulog ke khusi rakkho. Nai to, ulog tumme madat nai kare saki. 18 Ham log ke waaste preya karo. Ham log ke antar aatma safa hei, aur ham log hardam raaiṭ se rahe ke kosis karta hei. 19 Ham khaas kar ke mañgta hei ki tum preya karo ki ham tumme fir se viziṭ kare saki. 20 Parmeshwar saanti dewe hei, aur u ham log ke Prabhu Yeeshu Maseeh ke mara meñ se jinda karis. Ab Yeeshu ek mahaan charwaaha ke rakam hei jiske khuun se Parmeshwar ke anant vaacha banaawa gay raha. 21 Ham binti karta hei ki Parmeshwar tumme taiyaar kari ki tum uske baat maanega aur hardam raaiṭ kaam kare ke hausla rahi. Yeeshu tumme madat kari ki tum wahi karo jon Parmeshwar ke achchha lage. Yeeshu Maseeh ke mahima sada ke waaste rahe! Aameen. 22 Dosto, tum log ke baṛhaawa dewe ke waaste ham khali ek chhoṭa chiṭṭhi likha hei, aur binti karta hei ki tum sab iske dhyaan se sunna ki ham kaa bola hei. 23 Ab tak to tum sab jaan gaya hoyga ki ham log ke dost Ṭimathi jel se bahire aay gais hei. Agar u ṭaaim pe hiañ aay jaai, to ham aapan sañghe uske laayga jab ham hiañ aayga. 24 Kirpa kar ke hamaar namaste aapan agua log aur baaki Prabhu ke log ke de dena. Itaalia se uske biswaasi log namaste bheje hei. 25 Ham binti karta hei ki Parmeshwar tum sab pe daya kari.

Jeims 1

1 Jeims ke bagal se, jon Parmeshwar ke aur hamaar Prabhu Yeeshu Maseeh ke sewak hei. U baarah ṭraaib jon dunia bhar meñ idhar udhar chhitraan hei, ulog ke namaste. 2 Hamaar dost log, chaahe tumhaar uppar ketna dukh hoy fir bhi khusi manaao. 3 Tum to janta hei ki jab tumhaar biswaas ke ṭesṭ kara jaay hei, tab tumhaar sahe ke taagat baṛhe hei. 4 Lekin tumme seekhe ke hei ki tumme sab kuchh sahe ke hei, ki jisse tum puura rakam se baṛa hoy jaayga aur tumme kuchh kamti nai rahi. 5 Agar tum meñ se koi buddhi maañgi to Parmeshwar se maañgo, aur u tumme mili. Parmeshwar dayaalu hei aur tumhaar maañge ke waaste tumme nai sudhaari. 6 Lekin jab tum koi cheej maañgo, to biswaas karo ḍaauṭ nai karna. Jon koi bhi ḍaauṭ kare hei u samundar ke waiv ke rakam hei jon tufaan meñ idhar se udhar fekaay hei. 7 Agar tum u rakam ke admi hei, tab tum aapan dimaag nai banaay sakta hei aur log tumme biswaas nai kari. Tab Prabhu se bhi aasha nai karna ki u tumme kuchh dei. 9 Koi bhi Parmeshwar ke log jon gareeb hei, khush naseeb hei kaahe ke u ulog ke uchcha samjha jaay hei. 10 Lekin jon koi dhani hei, u khush naseeb hei jon ke Parmeshwar hambal banaay de hei. Dhani log jañgli fuul ke rakam naas hoy jaai 11 kaahe ke u sab suuraj ke garmi se sukhaay jaai. Uske fuul jhaṛ jaai, aur uske sundarta naas hoy jaai. Yahi rakam aapan kaam karte karte dhani log naas hoi. 12 Parmeshwar tumme aasheesh dei, jab tum aapan biswaas ke ṭesṭ meñ haar nai maanega. U tumme bahut hee sundar jeewan ke inaam dei, jeise u sab ke inaam de hei jon usse prem kare hei. 13 Jab tum kharaab kaam kare mañgta hei to Parmeshwar ke blaim nai karo! Bura baat se Parmeshwar ke ṭesṭ nai lewa jaay hei, aur u naa to bura kaam se dusra ke ṭesṭ kare hei. 14 Lekin har ek admi bura kaam kare ke waaste aapan chaahat se hamlog ke ghaseeṭ ke fasaay le hei. 15 Ham log ke chaahat ham log se paap karaay hei, aur jab paap ke man ham log se bhar jaay hei, to ham log ke maut ke muh meñ chhoṛ de hei. 16 Hamaar dost log, dhoka nai khaay lena. 17 Har ek achchha aur sahi gifṭ Pita ke lage se aay hei, jon swarag ke sab roshni banaais hei. U hardam ekke rakam rahe hei, aur kabhi bhi badal ke kariya parchhaaiñ nai banaay hei. 18 U hamlog ke aapan khaas log banaay maañgat raha. Maozas ke kaanuun hame sikhaay hei ki sab se pahila bachcha aur pahila fal Prabhu ke hei, aur u ham log ke nawa janam dewe ke waaste sachcha sandes bhejis. 19 Pyaara dost log, tum sab ke sune meñ chaukas rahe ke chaahi aur bole aur gussa kare meñ jaldibaaji nai kare ke hei. 20 Agar tum gussa hei, to tum kuchh bhi achchha nai kar paayga jon Parmeshwar chaahe hei ki hoy. 21 Tum koi bhi bura aur neech kaam nai karna. Iske badle tum naram bano aur u sandes ke apnaao jon tum meñ boya gais hei ki tum bache sako. 22 Parmeshwar ke sandes ke maano! Khaali uske sunke apne aap ke dhoka nai deo. 23 Agar tum sandes suna aur uske nai maana, tab tum ulog ke rakam hei jon khali seesa meñ aapan chehra dekha kare hei 24 aur jeise huañ se haṭe hei, bhulaay jaay hei ki u keise lage hei. 25 Lekin tum hardam u sahi kaanuun ke dekha karo jon tumme bachaay hei. Tum jon cheej bhi karega, Parmeshwar tumme hardam aasheesh dei, agar tum uske hardam sunega aur maanega, aur khali sun ke bhulaayga nai. 26 Agar tum sochta hei ki tum dhaarmik hei, lekin aapan jubaan pe kaabu nai paata hei, tab tum apne aap ke dhoka deta hei, aur jon cheej bhi tum karta hei uske kuchh matlab nai hei. 27 U dharam jon Parmeshwar Pita ke khusi kare hei, safa aur bina daag ke hoy ke chaahi. Tum jaruuratmand anaath aur bidhwa ke madat karo aur i sansaar ke tumme bura banaay se roko.

Jeims 2

1 Dosto, agar tumme ham log ke mahaan Prabhu Yeeshu Maseeh meñ biswaas hei, tab tum koi log ke baṛa aur koi ke chhoṭa nai samjhega. 2 Maan lo ek dhani admi mahañga kapṛa pahin ke aur sona ke chhalla pahin ke tum log ke ek sabha meñ aay. Aur maan lo ek gareeb admi bhi faṭa puraana kapṛa pahin ke aay. 3 Tumme nai chaahi ki tum sab se achchha jagha u mahañga kapṛa pahine waala admi ke deo aur jon gareeb hei usse bolo ki bagal meñ khaṛa hoy jaao ya nichche beiṭho. 4 Eise kare se wahi rakam hoy jaai jeise bola jaay hei ki koi koi admi dusra se achchha hei, aur tab tum ek beimaan jaj ke rakam kaam karega. 5 Pyaara dost log, dhyaan deo. Parmeshwar i dunia ke gareeb log ke bahut biswaas dees hei. U ulog se aapan raaj ke hissa ke promis karis hei, ki u sab log ke dei jon usse prem kare hei. 6 Tum gareeb ke sataata hei. Lekin kaa dhani log tumhaar uppar hukum nai kare hei aur tumme koṭ tak ghaseeṭ ke nai le jaay hei? 7 Kaa wahi log nai hei jon tumhaar Prabhu ke hasi uṛhaay hei? 8 Agar tum Baaibal ke sab se khaas kaanuun ke maanega, to achchha karega. U kaanuun i hei jon hamme hukum de hei ki ham aapan paṛosi se aapan rakam prem kari. 9 Lekin agar tum koi ke dusra se achchha se dekhega, tab tum achchha kaam nai kara, aur Baaibal sikhaay hei ki tum paap kara hei. 10 Agar tum ek ke chhoṛ ke sab kaanuun ke maanega, to i wahi rakam hei ki tum sab kaanuun ke tuuṛta hei. 11 Wahi Parmeshwar jon hamme bataais raha ki khali ekke saadi karna, i bhi bataais raha ki hatya nai karna. To agar tum ekke saadi kara, aur fir jaay ke koi ke hatya kar dia, to tum Parmeshwar ke kaanuun ke tuuṛa hei. 12 Tum ulog ke rakam baat karo aur kaam karo, jon ke u kaanuun jaj kari, jon hamme free kar dei. 13 Yahi karo, kaahe ke nyaay ke roj, ulog pe koi daya nai dekhaawa jaai jon dusra pe daya nai dekhaais. Lekin nyaay ke roj bhi Parmeshwar daya dekhaay hei! 14 Hamaar dost log, agar koi bole ki ham biswaas karta hei, lekin achchha kaam nai kare, to isse koi faayda nai. Kaa i rakam ke biswaas tumme bachaay sake hei? 15 Agar tum koi ke janta hei jiske lage khaana aur kapṛa nai hei, 16 tab tumme i nai kahe ke hei, “Aasha hei ki sab ṭheek hoy jaai. Ham aasha karta hei ki tumme khuub khaay ke mile aur garmi mile.” Agar tum uske kuchh madat nai kara to i bole se kaa faayda? 17 U biswaas jon ham se achchha kaam nai karwaay sake hei, u akela aur mara hei! 18 Maan lo koi tum se agri nai hoy hei aur bole hei, “Tum biswaas karte raho, ham achchha kaam karte rahi.” Ham jawaab dega, “Tum hamme aapan biswaas bina achchha kaam kare dekhaao, aur ham tumme aapan biswaas aapan achchha kaam kar ke dekhaayga.” 19 Tum to biswaas karta hei ki khali ekke Parmeshwar hei. U ṭheek hei. Hiañ tak ki i saitaan bhi biswaas kare hei, aur u i soch ke ḍar ke maare kaape lage hei. 20 Kaa koi beokuuf admi pruf maañge hei ki bina kaam ke biswaas bekaar hei? 21 Ham log ke baap daada Abraham, aapan laṛka Aayzak ke bali ke bedi pe chaṛhaay ke Parmeshwar ke khusi karis raha. 22 Ab tum dekho ki keise Abraham ke biswaas aur kaam ek sañghe kaam karis. U pruuv karis ki kuchh kar ke hee uske biswaas sachcha hei. 23 Yahi hei jon Baaibal bol ke samjhaay hei, “Abraham ke biswaas Parmeshwar pe raha, aur Parmeshwar usse khusi raha.” Yahi kaaran Abraham, Parmeshwar ke dost bana. 24 Ab tum dekhe sakta hei ki khali biswaas kare se nai, lekin kuchh karke ham log Parmeshwar ke khusi kare sakta. 25 Udaaharan ke ruup meñ, Raahaab ek veshya rahi. Lekin u Parmeshwar ke khusi karis jab u duut log ke ek rasta se ghar meñ welkam kar ke dusra rasta se bhej dees. 26 Jon koi saas nai le hei, u mara hei, aur u biswaas jon kuchh nai kare hei, u bhi mara hei!

Jeims 3

1 Hamaar dost log, ham sab log ke ṭeecha bane ke kosis nai kare ke chaahi. I to ham janta hei ki, ṭeecha log ke aur log se jaada ṭesṭ kara jaai. 2 Ham log sab bahut ulṭa kaam karta hei. Lekin agar tum aapan jeebh sambhaal ke rakkhega, yahi meñ tumhaar baṛappan hei aur tum puura deñhi pe kaabu kare sakega. 3 Ghoṛa ke muh meñ lagaam lagaay ke ham uske koi bagal bhi ghumaay sakta hei. 4 Ek baṛa jahaaj ke aage chalaay ke waaste bahut tej hawa ke jaruuri hei, lekin kepṭan ek chhoṭa se raḍar ke dwaara uske koi bagal bhi ghumaay de hei. 5 Ham log ke jeebh bhi chhoṭa hei, aur fir bhi u baṛa baṛa baat banaay le hei. Ek chhoṭa se añgaar jañgal meñ aagi lagaay sake hei. 6 Jeebh ek añgaar ke rakam hei. I ek dushṭ shakti hei jon puura deñhi ke meila kar de hei aur manush ke puura jeewan meñ, u flaim jon narak se aay hei usse aagi lagaay de hei. 7 Sab rakam ke jaanwar, chiṛia, reñge waala jaanwar (reptiles), aur samundar ke jantu ke bas meñ kara jaay sake hei aur bas meñ bhi kara gais hei. 8 Lekin ham log ke jeebh ham log ke kaabu meñ nai rahe hei. Isman eisan buraai hei jon kabhi shaant nai rahe hei aur naas kare waala jahar se bhara rahe hei. 9 Pyaara dost log, aapan jeebh se ham baṛaai aur saraap duuno bolta hei. Ham log aapan Prabhu aur Pita ke baṛaai karta hei, aur u sab manush jon Parmeshwar ke rakam banaawa gay hei, uske saraap deta hei, i achchha nai hei. 11 Kaa ek sota meñ se meeṭha aur khaara paani ek sañghe nikri? 12 Kaa anjeer (fig) ke peṛ se jaituun (oliv) fari? Kaa meeṭha paani khaara paani waala kuaañ se nikri? 13 Kaa tum meñ se koi samajhdaar aur akkil waala hei? Tab aapan achchha chaal chalan aur naram swabhaao aur sab kaam kar ke dekhaao. 14 Lekin agar tumhaar dil jaran aur selfishnes se bhara hei, to sach ke chhupaay ke waaste baṛa baṛa baat ya jhuuṭ nai bolo. 15 U rakam ke akkil swarag se nai aay hei. I to dunia ke hei aur selfish hei aur khud saitaan se aay hei. 16 Jab bhi log jaran kare hei ya selfish hoy hei, ulog museebat khaṛa kar de hei aur sab rakam ke kruel cheej kare hei. 17 Lekin jon akkil uppar se aay hei u hamme pawitr, milansaar, naram, sensibal, dayaalu, madat karewaala, jenwin aur sinsia banaay hei. 18 Jab saanti karaay waala saanti ke bia bowe hei, ulog nyaay kaaṭi.

Jeims 4

1 Tum kaahe ke ek dusra se laṛta aur jhagaṛta hei? Kaa i to nai ki tumhaar aapan selfish chaahat hei jon jhagaṛ ke deñhi ke kaabu meñ kare maañge hei? 2 Tum kuchh mañgta hei jon tumhaar lage nai hei, aur tum kuchh bhi karega ki u tumme mil jaay. Hiañ tak ki tum hatya bhi karega! Lekin fir bhi tumme u nai mili jon tumme chaahi, aur tum laṛ jhagaṛ ke bhi uske nai paayga. Tumme uske waaste preya kare ke paṛi. 3 Tum preya kar ke bhi mañgta hei lekin tumme u nai mile hei kaahe ke tumhaar neeyat achchha nai rahe hei. 4 Tum log Parmeshwar se faitful nai hei! Kaa tum nai janta ki agar tum dunia se prem karta hei, to Parmeshwar ke dusman hei? Aur agar tum maana ki dunia ke dost rahega, to tum apne aap ke Parmeshwar ke dusman banaayga. 5 Kabhi nai sochna ki Baaibal meñ kuchh jhuuṭ hei jab usman likhaan hei, “Parmeshwar jon Aatma hamaar bhittar rakkhis hei, uske u bahut parwaah kare hei?” 6 Asal meñ Parmeshwar ham log ke bahut daya se dekh bhaal kare hei, jeise Baaibal bole hei. “Parmeshwar ghamanḍi log ke nai maañge hei, lekin jon naram swabhaao ke rahe hei uspe daya kare hei.” 7 Parmeshwar ke aage sarranḍa hoy jaao! Saitaan ke saamna karo, aur u tumhaar lage se bhaag jaai. 8 Tum paapi log, Parmeshwar ke nagichche aao, aur u tumlog ke nagichche aai. Tum log jon ḍisaaiḍ nai kare paata hei, aapan dil ke safa karo. 9 Udaas raho aur bilaap karo aur ro. Hasi band karo aur rowe ke suru karo. Khusi hoy ke badle shok manaao. 10 Prabhu ke aage naram se pesh aao, aur u tumhaar aadar kari. 11 Hamaar dost log, dusra ke baare meñ kaṛa baat nai bolo! Agar eise karega, ya dusra ke neecha dekhaayga, tab tum Parmeshwar ke kaanuun ke neecha dekhaata hei. Aur agar tum kaanuun ke neecha dekhaayga, tab tum apne aap ke kaanuun se uppar rakkhega, aur uske nai maanega 12 aur Parmeshwar ke bhi nai jon kaanuun dees hei. Parmeshwar ham log ke nyaay de hei, aur u ham log ke bachaay bhi sake hei aur naas bhi kare sake hei. Tum log ke kaa hak hei ki koi ke neecha dekhaao? 13 Tumme achchha se jaane ke chaahi ki eise nai bole ke hei, “Aaj ya kal ham log shahar jaayga. Ham log huañ ek saal ke waaste biznes karega aur bahut ḍher peisa kamaayga!” 14 Kal ke baare meñ tum kaa janta hei? Keise tum aapan laaif ke khaatir etna shua hei? U to bhaaf ke rakam hei, jon thoṛa deri dekhaai aur fir chala jaai. 15 Tumme i bole ke hei, “Agar Prabhu hamme jiye ke dei, to ham log i sab kaam karega.” 16 Fir bhi tum beokuuf ke rakam sekhi karta hei, aur etna ghamanḍ kare ke bhi raaiṭ nai hei. 17 Agar tum u nai kara jon tum janta hei ki raaiṭ hei, tab tum paap kara hei.

Jeims 5

1 Tum dhani log ke rowe ke aur bilaap kare ke hei! Tum log ke waaste bahut kharaab hoi. 2 Tum log ke dhan saṛ gais hei, aur kirwa tum log ke kapṛa ke khaay lees hei. 3 Tum log ke peisa meñ murcha lag gais hei, aur yahi murcha tum log ke agaiñsṭ gawaahi rahi, jab u tum log ke deñhi aagi ke rakam jaraay hei. Fir bhi tum log yahi aakhri ṭaaim meñ aapan dhan bachaay ke rakhta hei 4 Tum u mazduur log ke talab nai dia jon tumhaar khet meñ kaam karin raha, aur ab u talab ke karja tumhaar agaiñsṭ awaaj uṭhaay hei. Maha shakti waala Prabhu abhi tak u majduur log jon tumhaar khet meñ kaam karin raha, ulog ke rowaai sun lees hoi. 5 Abhi hiañ dharti pe, tum khali aapan peṭ bhare ke aur achchha ṭaaim ke baare meñ socha. Lekin ab tum moṭa taaja beil ke rakam hoy gaya hei, jiske maare ke ṭaaim aay gais hei. 6 Tum bhola bhaala log ke, jon apne aap ke bachaay nai sake, ulog ke neecha dekhaaya aur maar ḍaala. 7 Hamaar dost log, Prabhu ke lauṭe tak dheeraj rakkho. U kisaan ke socho, jon waiṭ kare ki kab pahila aur aakhri paani barsi, ki jisse ulog ke fasal taiyaar hoy jaai. 8 U kisaan log ke rakam dheeraj rakkho aur haar nai maano. Prabhu jaldi lauṭ aai! 9 Ek dusra ke agaiñsṭ nai bhunbhunaao nai to tumhaar nyaay kara jaai, aur jaj ṭheek duaari ke bahire hei. 10 Hamaar dost log, u nabi log jon Prabhu se baat karin raha, ulog ke rakam karo. Jab ki ulog ke sahe ke paṛa, ulog ke lage dheeraj raha. 11 Asal meñ, jon sab se jaada sahe hei, uske ham baṛaai karta hei. Tumme yaad hei Job ke dheeraj ke, aur keise Prabhu aakhiri meñ uske madat karis raha. Prabhu i waaste karis raha ki u dayaalu aur mesiful hei. 12 Hamaar dost log, sab se khaas i baat hei ki, kasam nai khaana. Tum swarag ke ya dharti ke ya aur koi ke kabhi kasam nai khaana. Khaali “Haañ” ya “Naa” bole ke hei. Agar tum isse jaada bolega tumme saja mili. 13 Agar tum museebat meñ hei, tab tumme preya kare ke chaahi. Aur agar tum khush hei to, to tumme baṛaai ke bhajan gaay ke hei. 14 Agar tum bimaar hei, chech ke agua log ke bulaao. U log se bolo ki tel mal ke Prabhu ke naam se tumhaar waaste preya kare. 15 Agar tumme biswaas hei jab tum koi bimaar log ke waaste preya karta hei, tab ulog ṭheek hoy jaai. Prabhu ulog ke changa kar dei, aur agar ulog paap karis hei, tab Prabhu ulog ke maaf kar dei. 16 Agar tum paap kara hei, tab tum ek dusra ke bataao ki tum kaa kara hei. Tab tum ek dusra ke waaste preya kare sakta hei aur changa bhi hoy sakta hei. Ek bhola bhaala jan ke preya bahut shakti waala hoy hei, aur u bahut madat kare sake hei. 17 Ilaayja bhi ham log ke rakam admi raha, aur teen aur aadha saal tak uske preya paani barse se rokis. 18 Lekin jab u paani ke waaste preya karis, tab paani barsis aur anaaj jamis. 19 Hamaar dost log, agar koi biswaasi sachchaai se bhaṭak gais hei, tumme chaahi ki ulog ke fir se lauṭaay laao. 20 Agar tum paapi log ke bhaṭke se rok lega, tum ulog ke mare se bachaay lega, aur ulog ke bahut se paap maafi hoy jaai.

1 Peeṭa 1

1 Pol ke bagal se jon Yeeshu Maseeh ke prerit hei. Parmeshwar ke u sab log ke khaatir jon pardesi ke rakam Pontus, Galeshia, Kappduukia, Eshia, aur Bithunia meñ idhar udhar hei. 2 Parmeshwar Pita i disaaiḍ karis ki tum log ke aapan log ke rakam chuni, aur uske Aatma tum log ke pawitr kar dees hei. Tum Yeeshu Maseeh ke baat maana aur uske khuun tumhaar uppar chhiṛkaan hei. Ham preya karta hei ki Parmeshwar tum pe daya kari aur hardam tumme saanti dete rahi! 3 Parmeshwar, Prabhu Yeeshu Maseeh ke Pita ke jay hoy. Parmeshwar bahut achchha hei, aur Yeeshu ke jinda kar ke, u ham log ke nawa laaif aur ek aasha jon hardam rahi, dees hei. 4 Parmeshwar tum sab ke waaste swarag meñ kuchh bachaay ke rakkhis hei, jahañ pe u sab kabhi saṛi nai aur kharaab bhi nai hoi ya to heraai. 5 Tumme Parmeshwar pe biswaas hei, jiske sakti tumme aakhri dam tak bachaay rakkhi. Jab Parmeshwar sab ke nyaay kari, tab u tumme bachaay rakkhi, jeise u hardam plen karis raha. 6 U roj tum khusi hoyga, bhale hee kuchh ṭaaim ke waaste tum bahut se dukh uṭhaayga. 7 Tumhaar biswaas u sona ke rakam rahi jon aagi meñ parkha gais hei. Aur i sab dukh i saabit kari ki tumhaar biswaas u sona se kahiñ jaada keemti hei jon naas hoy sake hei. I sab i dekhaai ki tumme aadar aur mahima mili jab Maseeh lauṭi. 8 Tum Yeeshu ke kabhi nai dekha, aur abhi bhi nai dekhta hei. Lekin tum abhi bhi usse prem karta hei aur uspe tumhaar biswaas hei, aur tum nai bataay sakta hei ki tum ketna khusi hei 9 ki tumme bache ke hei. Yahi khaatir tum meñ biswaas hei. 10 Kuchh nabi bataain raha ki Parmeshwar tum pe ketna daya rakkhe sake hei, aur ulog bahut kosis karke aur jaada rasta khojin ki keise tum bache sakta hei. 11 Yeeshu ke Aatma ulog meñ raha aur bataat raha ki keise Maseeh dukh uṭhaai aur uske bahut baṛa mahima mili. To ulog khojin ki kon raaiṭ ṭaaim Krisṭ rahi jab i sab hoi. 12 Lekin ulog ke bataawa gay hei ki ulog tumhaar sewa kare hei apne aap ke nai. Pawitr Aatma ke sakti se jon swarag se bheja gais raha, ulog usse tumme parchaar karin. Aur uske sandes khali tumhaar khaatir raha, jab ki ainjals log uske baare meñ aur jaane maañgi. 13 Saaodhaan raho aur seedha socho. Aapan puura aasha Parmeshwar meñ rakkho, ki jab Yeeshu Maseeh lauṭi to u tum log pe ketna daya rakkhi. 14 Aagya maane waala laṛkan ke rakam aapan chaal chalan rakkho. Aapan jeewan ke weise chaahat ke kaabu meñ nai chhoṛo, jeise u pahile se raha. 15 Hardam Parmeshwar ke pawitr log ke rakam raho, kaahe ke Parmeshwar hee tumme chunis, aur u pawitr hei. 16 Yahi kaaran Baaibal bole hei, “Ham pawitr Parmeshwar hei, aur tumme bhi pawitr rahe ke hei.” 17 Tum bolta hei ki Parmeshwar tumhaar Pita hei, lekin Parmeshwar koi ke pach nai le hei! U sab ke wahi rakam nyaay kare hei, jeisan kaam ulog karin hei. To tum jab tak i dharti pe anjaan admi ke rakam rahta hei, tab tak Parmeshwar ke aadar karo. 18 Tumhaar bekaar jeewan jon tum aapan baap daada se seekha raha usse tumme bachaawa gais raha. Lekin tum janta hei ki tumhaar chhuṭkaara u sab cheej jon kharaab hoy jaay hei jeise ki sona aur chaañdi se nai hei. 19 Krisṭ, jon bina daag ke aur bhola bhaala memna (lamb) hei, tum uske keemti khuun se bachaawa gaya hei. 20 Krisṭ ke to dunia bane se pahile se chuna gay raha, lekin tumhaar khaatir, u yahi aakhri ṭaaim pe aais. 21 Aur jab u aais, tab u tumme Parmeshwar, jon uske jinda karis aur mahaan rakam se aadar karis, uske biswaas meñ aguaai kare ke waaste aais. Yahi kaaran tum aapan aasha aur biswaas Parmeshwar meñ rakkha hei. 22 Tum sachchaai ke maana, aur tum log ke dil safa kara gais. Aur ab tum log ek dusra se gahira prem karta hei. Lekin tum, sab ke dil se prem karte rahna. 23 I sab karo kaahe ke Parmeshwar tumme aapan sandes jon hardam rahi usse nawa jeewan dees hei. 24 Baaibal bole hei, “Manush graas ke rakam sukhaay jaay hei, aur ulog ke mahima, jañgli fuul ke rakam maddhim paṛ jaay hei. Graas jhuraay jaay hei, aur fuul jameen pe gir jaay hei. 25 Lekin Prabhu jon cheej bolis hei u hardam ke waaste rahi.” Ham log ke susamaachaar tumhaar waaste wahi hei jon Prabhu bolis hei.

1 Peeṭa 2

1 Chhal kapaṭ nai karo! Koi ke beokuuf nai banaao, aur sachcha bane ke suru karo. Koi ke baare meñ kaṛa baat nai bolo aur jaran nai karo. 2 Jeise ek niubon bachcha, sudh (pure) duudh piye hei, weisaiyeñ aatmik duudh ke madat se tum baṛho aur bacho. 3 Tum apne dekh lia hei ki Prabhu ketna achchha hei. 4 Yeeshu Maseeh ke lage aao. U jeewit patthar hei jis ke log ṭhukraay dees hei, lekin uske Parmeshwar chunis hei aur baṛa sammaan dees hei. 5 Aur ab tum log jinda patthar hei, jon ke Aatmik ghar banaay meñ kaam meñ laawa jaay hei. Tum pawitr paadri log ke ek jhunḍ hei, aur Yeeshu Maseeh ke madat se tum u balidaan chaṛhaao ki Parmeshwar khusi hoy jaay. 6 I wahi rakam hei jeise Parmeshwar Baaibal meñ bole hei, “Dekho! Ham Zion meñ ek chuna gay keemti patthar kona meñ rakhta hei. Aur jon us pe biswaas kare hei u kabhi niraas nai hoi.” 7 Tum Prabhu ke biswaasi hei, aur u patthar tumhaar waaste bahut keemti hei. Lekin ulog ke waaste u keemti nai hei jon usman biswaas nai kare hei. Ulog to u kaapenṭa hei, jon u patthar jon sab se keemti hei, uske bahaay deen raha. 8 Ulog sandes ke nai maanin aur dhakka khaay ke wahi patthar pe gir paṛin, kaahe ke ulog ke kharaab din aay gay raha. 9 Lekin tum log Parmeshwar ke khaas chuna gay log meñ se hei. Tum log Raaja log ke paadri aur pawitr raaj ke ek jhunḍ hei. Parmeshwar tum log ke añdhera se nikaar ke aapan sundar roshni meñ laais hei. Ab tum log u sab sundar sundar cheej ke baare meñ bataayga jon u tumhaar sañghe karis hei. Baaibal bole hei, 10 “Ek ṭaaim tum kuchh nai raha. Ab tum sab Parmeshwar ke log hei. Ek ṭaaim koi bhi tum pe daya nai karat raha. Ab Parmeshwar tumme daya se dekhe hei. 11 Dosto, tum log i dharti pe pardesi aur anjaan log hei. Ham binti karta hei ki tum log aapan u chaahat jon tum sab ke agaiñsṭ laṛe hei, u sab ke chhoṛ deo. 12 Hardam dusra ke i dekhe deo ki tumhaar achchha chaal chalan hei, chaahe u log tumme abhi bhi kharaab kaam kare ke khaatir badnaam kare hei. Tab nyaay ke roj, ulog tumhaar achchha kaam ke baare meñ bataay ke, Parmeshwar ke mahima kari. 13 Prabhu maañge hei ki tum sab manush ke adhikaar ke maano, khaas karke u Maharaaja ke, jon sab ke uppar raaj kare hei. 14 Tum bhi gavna log ke baat maano, kaahe ke ulog ke raaja bheje hei ki jon koi bhi kharaab kaam meñ pakṛa jaay uske saja de, aur jon achchha kaam kare hei, uske baṛaai kare. 15 Parmeshwar chaahe hei ki tum raaiṭ kaam kar ke beokuuf aur naasamajh log ke muh band karaay deo. 16 Tum ajaad hei, fir bhi tum Parmeshwar ke sewak hei, aur tum aapan aajaadi leke kharaab kaam kare ke bahaana nai banaao. 17 Sab ke aadar karo aur Parmeshwar ke log ke khaas prem dekhaao. Parmeshwar ke aadar karo aur raaja ke aadar karo. 18 Naukar, tum log aapan maalik ke baat maano aur hardam ulog ke aadar karo. I sab tum khali dayaalu aur soch bichaar kare waala ke waaste nai karo, lekin ulog ke waaste bhi karo jon bahut kharaab hei. 19 Parmeshwar tumme aasheesh dei, u ṭaaim bhi jab dusra log tumme dukh dei kaahe ke tum Parmeshwar ke maanta hei. 20 Tum kuchh nai paayga jab tumme saja mili kaahe ke tum kuchh kharaab kaam kara hei. Lekin Parmeshwar tumme aasheesh dei, agar tumme kuchh achchha kare pe bhi saja mili. 21 Tum to yahi kaaran chuna gaya hei ki Krisṭ, jon tumhaar waaste dukh uṭhaay ke ek ekzaampal ban gais hei, uske pichchhe chal ke dukh uṭhaao. 22 Maseeh paap nai karis raha ya kabhi jhuuṭ bolis raha. 23 Uske sataawa gay, fir bhi u kabhi nai badla lees. Jab u dukh uṭhaais, u koi ke dhamki nai dees. Uske badle, uske Parmeshwar meñ biswaas raha, jon ṭheek se nyaay kare hei. 24 Krisṭ ham log ke paap ke bojha uṭhaais. Uske kros pe chaṛhaawa gay, ki jisse ham log paap nai kari aur seedha rasta pe rahi. Uske choṭ se tum sab changa bhaya hei. 25 Tum bheṛa log ke rakam bhaṭak gay raha. Ab tum sab lauṭ aaya hei u ek ke lage jon tumhaar charwaaha hei aur tumme bachaay waala hei.

1 Peeṭa 3

1 Agar tum patni hei, tab tum aapan pati ke aage rakkho. Agar tumhaar pati vachan ke agaiñsṭ jaay hei, to tum aapan chaal chalan se uske jeet lega. Koi aur ke usse kuchh aur bole ke nai rahi, 2 kaahe ke u dekhi ki keise tum Parmeshwar ke aadar karta hei aur ek pawitr laaif bitaata hei. 3 Dekhaaoṭi siñgaar jeise ki fensi baar aur sona ke gahna ya keemti kapṛa jon tumme sundar banaay uspe bharosa nai karo. 4 Naram chaal chalan se aapan dil meñ sundar bano. I rakam ke sundarta sab din rahi, aur Parmeshwar yahi ke khaas samjhe hei. 5 Bahut din pahile u aurat log jon Parmeshwar ke weship karat rahin, ulog aapan pati ke aage rakh ke apne aap ke sundar banaain. 6 Ek ekzaampal Sarah hei, Abraham ke baat maanis aur uske aapan swaami bolaat rahi. Tum uske sachcha laṛkan hei, agar tum raaiṭ kaam karta hei aur koi cheej se ḍarta nai hei. 7 Agar tum pati hei, to tum aapan patni ke saathe samajhdaari se raho. Uske aadar karo, kaahe ke u tumhaar rakam sṭrong nai hei, aur u tumhaar sañghe jeewan ke gifṭ baaṭe hei. Tab koi bhi cheej tumhaar preya ke rasta nai roki. 8 Aakhri meñ, sab ke sab ek man se raaji hoy ke aur ek dusra ke khaatir prem aur daya dekhaao. Tum sab dayaalu aur naram bhi raho. 9 Buraai ke badla buraai se nai deo, aur gaari ke badle gaari nai deo. Uske badle, sab ke uppar daya karo. Tum sab Parmeshwar ke chuna log hei, aur u tum log ke aasheesh dei. Baaibal bole hei, 10 “Kaa tum sachmuch meñ jindagi se prem karta hei? Kaa tum khusi rahe mañgta hei? Tab kaṛua baat bole ke band kar deo aur jhuuṭ bole ke band kar deo. 11 Aapan kharaab rasta chhoṛ deo aur raaiṭ kaam karo, jeise tum u rasta khoj leta hei, tab uspe chalo jon saanti ke bagal le jaay hei. 12 Prabhu u sab ke uppar dekh bhaal kare hei jon uske baat maane hei, aur ulog ke preya ke bhi sune hei. Lekin ulog ke agaiñsṭ jaay hei jon kharaab kaam kare hei.” 13 Kaa achchha kaam kare ke hausla ke, tumme koi nuksaan pahuñchaay sake hei? 14 Agar tumme achchha kaam ke waaste dukh uṭhaay ke paṛi, to Parmeshwar tumme aasheesh dei. To ḍaro nai aur chinta bhi nai karo ki log kon cheej kari. 15 Krisṭ ke aadar karo aur uske aapan jeewan ke Prabhu banan deo. Jab koi tumhaar aasha ke baare meñ puuchhi to hardam jawaab dewe ke waaste taiyaar raho. 16 Daya aur aadar se jawaab deo aur aapan man safa rakkho. I rakam se tum ulog ke sarmaay dega jon Krisṭ ke biswaasi hoy ke kaaran tumhaar achchha chaal ke baare meñ kharaab bole hei. 17 I tumhaar waaste achchha hei ki Parmeshwar ke baat maano aur achchha kaam kare ke waaste dukh uṭhaao naa ki kharaab kaam kare ke waaste. 18 Krisṭ ek dafe ham log ke paap ke waaste maris. Ek bhola bhaala admi paapi log ke waaste maris. Krisṭ i karis ki jisse u tumme Parmeshwar ke lage laay, jab uske deñhi maara gais raha aur uske Aatma ke jinda kara gais raha. 19 Krisṭ tab keidi Aatma ke lage jaay ke parchaar karis. 20 Ulog Parmeshwar ke baat nai maanin raha jab Noa jahaaj banaat raha, lekin Parmeshwar ulog ke sañghe dheeraj rakkhis raha. Jahaaj meñ aaṭh log gain aur baaṛh se bach ke nikar aain. 21 U baaṛh ke paani baptisma ke rakam raha jon abhi tumme bachaay hei. Lekin baptisma tumhaar deñhi ke dhowe se jaada maane rakkhe hei. Iske matlab hei Parmeshwar ke bagal safa man se ghuum jaao, kaahe ke Yeeshu Maseeh ke murda meñ se jinda kara gay raha. 22 Krisṭ ab swarag meñ hei, jahañ pe u Parmeshwar ke raaiṭ saaiḍ beiṭhis hei. Sab ainjals, adhikaari log, aur sakti uske kaabu meñ hei.

1 Peeṭa 4

1 Krisṭ i dharti pe dukh uṭhaais. Ab tum weise dukh uṭhaay ke waaste taiyaar raho jeise u uṭhaais raha, kaahe ke jab tum dukh uṭhaayga to i dekhaai ki tum paap kare ke band kar dia hei. 2 Iske matlab hei ki tum aapan chaahat se ghuum gaya hei aur ab baaki laaif ke waaste Parmeshwar ke baat sune mañgta hei. 3 Tum abhi tak ulog ke rakam rahe lia hei jon Parmeshwar ke nai jaane hei. Tum neech aur kharaab kaam kare meñ laga raha. Tum piyat raha aur paaṭi manaate raha. Hiañ tak, tum eisan muurti ke puuja karta raha jon ke dekhte ghinn lagat raha. 4 Ab tumhaar pahile waala dost log soche hei ki kaahe tum ulog ke sañgat chhoṛ dia hei, aur iske waaste ulog tumme kharaab bole hei. 5 Lekin ulog ke, Parmeshwar ke jawaab dewe ke hei, jon jinda aur murda ke nyaay kare hei. 6 Susamaachaar, mara log ke bhi sunaawa gay hei, ki jisse jab ulog ke jaj kara jaai ki u aapan laaif meñ kon cheej karin hei, tab ulog ke Aatma Parmeshwar ke sañghe rahi. 7 Sab cheej jaldi khalaas hoy jaai. Yahi kaaran khelwaaṛ nai karo aur samajhdaar ban ke preya karo. 8 Sab se khaas baat to i hei, tum dil se ek dusra se prem karo, kaahe ke prem sab ke paap ke dhoy de hei. 9 Aapan ghar meñ log ke welkam karo aur bhunbhunaao nai. 10 Tum sab ek ek kar ke Parmeshwar ke bahut se gifṭ meñ se ek daan paaya hei ki tum dusra ke sewa meñ lagaay sako. To aapan daan achchha se iyuz karo. 11 Agar tumhaar lage bole ke bardaan hei, to Parmeshwar ke sandes ke parchaar karo. Agar tumme dusra ke madat kare ke daan hei, to jon sakti Parmeshwar dewe hei, usse karo. Sab kuchh wahi rakam se hoy ke chaahi ki jisse Yeeshu Maseeh, jon hardam shaktimaan aur mahima se bhara rahe hei, se Parmeshwar ke baṛaai hoy. Aameen. 12 Dosto, tumme achambha ya dhakka nai lage ke chaahi jab tum ṭesṭ se jaata hei, to eise lagi jeise aagi ke beech se chal ke nikaarta hei. 13 Khusi raho ki tumme mauka mile hei ki tum Krisṭ ke rakam dukh uṭhaata hei. Yahi se tum aur baṛa khusi ke waaste taiyaar hoyga jab u mahima ke sañghe fir se lauṭi. 14 I sab aasheesh hei iske gino jab tum Maseehi hoy ke naate dukh uṭhaata hei. I yahi dekhaay hei ki Parmeshwar ke mahaan Aatma tumhaar sañghe hei. 15 Lekin agar tum ek hatyaara, chor, dhokebaaj, ya dusra ke kaam meñ ṭaañg aṛaay waala hei, to tumme bhukte ke paṛi. 16 Sarmaao nai ki tumme Maseehi hoy ke kaaran dukh uṭhaay ke paṛe hei. Parmeshwar ke jayjaykaar karo ki tum uske hei. 17 Parmeshwar aapan log ke nyaay lewe ke suru kar dees hei. Aur agar uske nyaay ham log se suru hoy hei, socho ulog ke khaatir ketna bhayaanak hoi, jon uske sandes sune nai maañge hei. Baaibal bole hei, 18 “Agar achchha log marte marte bache hei, to ulog ke kaa hoi jon paapi hei aur jon Parmeshwar ke aadar nai kare hei?” 19 Agar tum Parmeshwar ke baat maane ke waaste dukh uṭhaata hei, to tumme aapan faitful kreaṭa pe puura biswaas rakkhe ke hei aur raaiṭ kaam karte raho.

1 Peeṭa 5

1 Ham, jon chech ke agua hei, baaki sab chech ke agua log se apeel karta hei. Ham Krisṭ ke dukh ke dekha hei, aur ham bhi uske mahima jon ham log ke dekhaawa jaai, usman bhaag lega. Ham tum log se apeel karta hei. 2 Jeise charwaaha log bheṛa ke dekhe hei, wahi rakam tum bhi u sab ke dekho jon ke Parmeshwar tumhaar dekh bhaal meñ chhoṛis hei. Parmeshwar ke khusi kare ke waaste i sab dil se karo, nai ki tum sochta hei ki tumme kare ke hei. I kaam u rakam karo jon tum kare mañgta hei, i nai ki tum peisa banaay mañgta hei. 3 Jon log tumhaar nichche hei ulog ke bosaai nai dekhaao, lekin ulog ke waaste ek ekzaampal bano. 4 Tab Krisṭ jon sab se baṛa rakhwaala hei, lauṭi, tab tumme ek taaj mili, jiske mahima kabhi nai murjhaai. 5 Tum sab jawaan log aapan baṛa log ke baat maano. Asal meñ, sab log ke chaahi ki aur sab se naram byohaar kare. Baaibal bole hei, “Parmeshwar ghamanḍi log ke nai laaik kare hei lekin u sab ke madat kare hei jon naram dil ke hei.” 6 Parmeshwar ke mahaan sakti ke aage naram bano, aur jab ṭaaim aai to u tumme aadar kari. 7 Parmeshwar tumhaar parwaah kare hei, yahi khaatir aapan sab chinta uske de deo. 8 Saaodhaan raho aur jaagte raho. Tumhaar dusman, saitaan, ek garjewaala sher ke rakam hei, jon chuppe chuppe ghuume hei ki u koi pe hamla kare. 9 Lekin tumme saitaan ke duur rakkhe ke hei aur aapan biswaas meñ majbuut rahe ke hei. Tum janta hei ki dunia bhar meñ sab bagal Prabhu ke biswaasi log yahi rakam dukh uṭhaay hei jeise tum uṭhaata hei. 10 Lekin Parmeshwar aapan daya jon ham log ke nai mile ke chaahi sab pe dekhaais hei. Yahi kaaran u Maseeh Yeeshu ke rakkhis ki u tumme chuni aur aapan anant mahima meñ bhaag lewe dei. Tum thoṛa din ke waaste dukh uṭhaayga, lekin Parmeshwar tumme puura, sthir (steady) aur majbuut banaai. 11 Parmeshwar sab ṭaaim konṭrol meñ rahi! Aameen. 12 I chhoṭa se chiṭṭhi likhe ke khaatir, Silbaanas hamme madat karis hei, aur ham uske Prabhu ke ek biswaasi samajhta hei. Ham tumhaar hausla baṛhaay mañgta hei aur bataay mañgta hei ki Parmeshwar ketna dayaalu hei, ki jisse tumhaar biswaas usman bana rahe. 13 Baibilon se Prabhu ke biswaasi ke bagal se namaste. Ulog Parmeshwar ke chuna log hei. Maak, jon hamaar laṛka ke rakam hei, aapan namaste bheje hei. 14 Ek dusra ke gale mil ke namaste bolna. Ham preya karega ki Parmeshwar u sab ke saanti dei jon Krisṭ ke hei.

2 Peeṭa 1

1 Saayman Peeṭa ke bagal se, jon Yeeshu Maseeh ke prerit aur daas hei. U sab log ke waaste hei jon ham log ke sañghe biswaas kare hei ki hamaar Parmeshwar aur muktidaata Yeeshu Maseeh jon bhi cheej kari u sab nyaay se aur ṭheek se kari. 2 Ham preya karta hei ki Parmeshwar tum pe daya kari aur tumme puura saanti se rahe dei! Aasha karta hei ki tum Parmeshwar aur Prabhu Yeeshu Maseeh ke baare meñ jaada se jaada sikhte rahega. 3 Ham log ke lage u sab hei ki ham u rakam rahi jisse Parmeshwar khusi rahe. U sab ham log ke Parmeshwar ke aapan sakti se mila raha, jab ham i seekha ki u ham log ke bolaay hei ki ham uske sundar achchhaai baaṭe saki. 4 Parmeshwar baṛa aur keemti waada karis raha, ki jisse uske naicha ke bhaag ham ban jaai. Tab ham log aapan kharaab chaahat aur i dunia ke kharaab asar se bach jaayga. 5 Biswaas ke aur majbuut banaay ke waaste aapan sab kuchh lagaay deo. Tum i sab i rakam kare sakta hei jab achchhaai, samajh, 6 apne pe kaabu, dheeraj, Parmeshwar ke weship, 7 dusra ke baare meñ sochna, aur prem sab joṛ dega. 8 Agar yahi rakam se aage baṛhte rahega, tab i dekhaai ki tum jon kuchh bhi Prabhu Yeeshu Maseeh ke baare meñ janta hei u tumhaar laaif ke laayk banaais aur matlab se bhar dees hei. 9 Lekin agar tum nai baṛhega, tab tum u log ke rakam rahega jon khali nagichche dekhe sake hei ya añdha hei, aur tum i bhi bhulaay jaata hei ki tumhaar pichchhe waala paap sab maaf hoy gay hei. 10 Dosto, tum log u sab karo jon i dekhaay sake ki Parmeshwar sachche ke tumme alag kar ke chunis hei. Agar tum eisehiyeñ karte rahega, tab tum dhakka khaay ke girega nai. 11 Tab ham log ke Prabhu aur muktidaata Yeeshu Maseeh, aapan raaj meñ tum log ke baṛa se welkam kari jon sab din rahi. 12 Tum u sachchaai jon tumme dewa gais raha uske kas ke pakṛa hei. Lekin ham, tum sab ke i sab baat ke yaad dewaate rahega. 13 Asal meñ, ham sochta hei ki ham tumme tab tak yaad dewaate rahega, jab tak ham i deñhi nai chhoṛega. 14 Aur ham log ke Prabhu Yeeshu Maseeh hamme bataay dees hei ki jaldi ham iske pichchhe chhoṛ dega. 15 Yahi kaaran ham aapan sab kuchh lagaata hei ki tum meñ se sab i sab ke yaad karega jab ham chala jaayga. 16 Jab ham tum log ke u sakti ke baare meñ aur Prabhu Yeeshu Maseeh ke lauṭe ke baare meñ bataay raha, tab ham log koi ke chaturaai (clever) se banaawal kahaani nai bataay raha. Lekin ham log aapan aañkhi se uske sachcha baṛappan dekha. 17 Parmeshwar, ham log ke baṛa aur sundar Pita, uske baṛaai meñ bolis, “I hamaar pyaara beṭa hei, aur ham usse bahut khusi hei.” 18 Ham log huañ pawitr pahaaṛ pe Yeeshu ke sañghe raha aur swarag se jon awaaj aais, uske suna. 19 I sab se hamme pakka biswaas hei ki jon bhi kuchh nabi log bolin raha, u sab sachche hei. To tum log uske sandes ke dhyaan dena, wahi rakam jeise tum koi añdhera jagha pe ek batti ke dega. Tum tab tak dhyaan dete rahna, jab tak sabera nai hoy jaay aur tumhaar dil meñ sabere ke taara nai aay jaay. 20 Lekin tum log ke i baat bhi jaan leke chaahi ki koi bhi akele Baaibal ke profasis nai samjhe saki. 21 Nabi log apne se i sab baat nai sochin, lekin ulog ke Parmeshwar ke Aatma rasta dekhaais.

2 Peeṭa 2

1 Kabhi kabhi jhuuṭa nabi log Israayel ke log se baat karin. Jhuuṭa ṭeecha log chuppe se aay ke tumme naas karewaala jhuuṭa baat bataai. Lekin i ṭeecha log u Guru jon ulog ke khaatir daam chukaais, uske aapan nai hei, aur eisan log jaldi se apne aap ke naas kar lei. 2 Bahut log ulog ke kharaab rasta apnaai aur dusra log se bhi sachcha rasta ke baare meñ jhuuṭ bolwaai. 3 Ulog laalchi rahi aur tum log se miṭṭha miṭṭha baat kar ke tumme dhoka dei. Lekin bahut din pahile Parmeshwar ulog ke saja dewe ke ḍisaaiḍ karis raha, aur Parmeshwar kabhi nai sute hei. 4 Parmeshwar u ainjals log ke bhi nai chhoṛis, jon paap karin raha. Ulog ke bañdhwaay ke narak ke añdhera gaḍḍha meñ nyaay ke ṭaaim aay tak feñk dees raha. 5 Aur Noa ke ṭaaim se, Parmeshwar, dunia ke abiswaasi log pe daya nai karis. U baaṛh se ulog ke naas kar dees, lekin u aaṭh admi log ke bachaay lees raha, usman se Noa ek raha, jon sachchaai ke parchaar karat raha. 6 Parmeshwar Sadom aur Gomora ke nagar ke jaraay ke bhasam kar ke ulog ke saja dees, ki jisse jon koi bhi paap kare maañge hei, uske khaatir i ek chetaaoni rahi. 7 Luut raaiṭ se rahat raha, aur uske i sab dekh ke bahut dukh hot raha ki dushṭ log keise kharaab rasta pe chal ke jeewan bitaay hei. U ek achchha admi raha, aur roj roj u sab kharaab kaam dekh ke aur sun ke sahte raha. To Parmeshwar uske bachaay lees. 9 I yahi dekhaay hei ki Prabhu achchha se jaane hei ki keise dharmi log ke ulog ke dukh se bachaawa jaay hei aur keise kharaab log, jon log nyaay ke din ke waiṭ kare hei, ulog ke saja dewe ke hei. 10 Prabhu ulog pe kaṛaai kare hei jon uske baat nai maane hei aur aapan kharaab se kharaab chaahat ke chhoṛ ke aur kuchh nai soche hei. Ulog udhami (reckless) aur ghamanḍi hei aur swarag ke u mahaan jan ke bhi saraape se nai ḍare hei. 11 Dekha jaay to ainjals, bura Aatma se kahiñ jaada sakti waala hei, fir bhi ulog Prabhu ke saamne ulog ke galti nai nikaare hei. 12 I sab log u jañgli jaanwar se achchha nai hei jon aapan feelings se jiye hei aur i kaaran janam le hei ki ulog ke pakaṛ ke maar dewa jaay. Ulog jon cheej ke baare meñ kuchh nai jaane hei, uske ninda kare hei. Lekin ulog ke apne kharaab kaam ulog ke naas kar dei. 13 Ulog kharaab kaam karin hei aur ulog ke inaam bhi kharaab mili. Ulog soche hei ki din bhar mauj masti kare se khusi mile hei. Ulog byabhichaar kaam kare hei, aur tumhaar sañghe jon khaana khaay hei, u sab ulog ke saramwaala byohaar aur selfish hoy se kharaab hoy jaay hei. 14 Ulog khali yahi soche hei ki keise dusra ke pati ya patni ke sañghe sambandh rakkhe. Ulog ke kharaab kaam ke koi ant nai hei. Ulog weisane log ke chalaaki se beokuuf banaay hei jon asaani se ban jaay hei, aur ulog ke dil aur dimaag meñ laalchi bichaar bhara rahe hei. Lekin ulog barbaadi ke taraf baṛhe hei! 15 Ulog Balaam nabi ke pichchhe hoy ke sachcha rasta chhoṛ ke ulṭa rasta pe chale lagin hei. U Beor ke laṛka raha aur jon bhi cheej uske beimaani se milat raha, wahi ke laaik karat raha. 16 Lekin ek gadha uske i kharaab kaam se sudhaaris. U uske ek admi ke awaaj meñ baat karis aur uske beokuufi ke rokis. 17 Eisan log ek jhuura paani ke gaḍḍha aur u baadar jon ke tufaan uṛaay lees hei, uske rakam hei. Ulog ke narak ke sab se añdhera jagha waiṭ kare hei. 18 Ulog i sab bekaar ke baat ke ghamanḍ se baṛhaay chaṛhaay ke bataay hei. Aur eisane luchpan se weisan log ke fasaay le hei jon abhi abhi aapan kharaab laaif se bach ke nikrin hei. 19 Ulog sab ke chhuṭkaara dewaay ke waada kare hei. Lekin ulog to ganda rakam se rahe ke gulaam hoy jaay hei, kaahe ke ulog wahi ke gulaam hei jon ulog ke konṭrol kare sake. 20 Jab ulog ham log ke Prabhu aur muktidaata Yeeshu Maseeh ke baare meñ jaanin, tab ulog i dunia ke ganda kaam se bach ke nikar paain. Lekin ulog fir se i kharaab kaam meñ fañs jaay hei aur ab pahile se bhi kharaab jeewan bitaay hei. 21 Ulog ke khaatir yahi achchha hota agar ulog raaiṭ rasta nai jaane paata. Ulog raaiṭ rasta jaane pe bhi, das aagya jon ulog ke mila raha usse muh ghumaay leen. 22 Ulog ke saathe jon bhi kuchh bhais, u i sachcha kahaawat ke rakam hei, “Ek kutta aapan chhaañṭ ke chaaṭe ke waaste lauṭ aai. Ek suar jiske nahwaay dewa gay hei u fir se maṭṭi meñ loṭi.”

2 Peeṭa 3

1 Pyaare dost log, i hamaar dusra chiṭṭhi hei jon ham tum log ke lage likhta hei ki tumhaar hausla baṛhe aur tum achchha se soche sako. Ham nai mañgta hei ki tum i bhulaao 2 jon Parmeshwar ke nabi log bolin raha ki hoi. Tum u sab kabhi nai bhulaana jon pawitr nabi log bahut din pahile sikhaain raha. Aur tum yaad rakhna jon prerit log bataain raha ki ham log ke Prabhu aur Muktidaata ham log ke kare ke hukum dees raha. 3 Lekin sab se pahile tumme i cheej ke jaane ke chaahi ki aakhri roj pe log aapan chaahat ke siwaay aur kuchh ke baare meñ nai sochi. Ulog tumhaar hasi uṛaai 4 aur boli, “Kaa tumhaar Prabhu waada nai karis raha ki u fir se aai? Hiañ tak ki pahila agua log mar gain, aur dunia kuchh bhi nai badlis.” 5 Ulog i sab i kaaran boli ki ulog beeta baat bhulaay maañge hei jab ki asmaan aur dharti Parmeshwar ke hukum se bana raha. Dharti paani se nikar ke aais aur paani se bana. 6 Baad meñ u baṛa baaṛh ke paani se naas bhais raha. 7 Lekin Parmeshwar hukum dees hei ki abhi ke asmaan aur dharti nyaay ke din tak rahi. Uske baad usman aagi lagaay dewa jaai, aur adharmi log usman naas hoy jaai. 8 Pyaare dost log, i nai bhuulo ki Prabhu ke waaste ek roj ek hajaar saal ke baraabar hei, aur ek hajaar roj ek din ke baraabar hei. 9 Prabhu aapan waada puura kare meñ nai chuuke hei, jeise kuchh log uske soche hei. Lekin, Parmeshwar dheeraj waala hei, kaahe ke u maañge hei ki sab koi paap chhoṛ de aur naas nai howe. 10 Prabhu ke lauṭe ke roj, ham log ke ek chor ke rakam chakit kar dei. Asmaan ek baṛa garjan ke sañghe heraay jaai, aur puura dharti suuraj ke garmi se gal jaai. Tab dharti aur uspe jon sab kaam bhais hei, sab bhasam hoy jaai. 11 Sab kuchh naas hoy jaai. Yahi kaaran jon rakam tum aapan jeewan bitaata hei usse Parmeshwar ke aadar aur sewa karte rahna. 12 U din ke waaste tum rasta dekhte rahna jab Parmeshwar sab ke nyaay kari, aur tumme u din ke jaldi laay ke kosis kare ke hei. U roj asmaan jar ke raakhi hoy jaai, aur baaki sab cheej garam se gal jaai. 13 Lekin Parmeshwar hamme nawa swarag aur dharti ke waada karis hei, jahañ pe nyaay raaj kari. Ham log wahi ke besabri se waiṭ karta hei! 14 Dosto, jab tum sab waiṭ karta hei, tab tumme dekhe ke hei ki Parmeshwar tumme ekdam safa, bina daag ke, aur saanti se rahte paay. 15 I nai bhulna ki Prabhu ke lage bahut dheeraj hei kaahe ke u admi log ke bachaay maañge hei. Ham log ke pyaara dost Pol bhi yahi bolis raha, jab u aapan u gyaan se likhis raha jon Parmeshwar uske dees raha. 16 Pol aapan sab chiṭṭhi meñ yahi baat bolis hei, lekin jon cheej u bole hei usman se kuchh baat nai samjhaay hei. Kuchh muurakh aur chilbilla log uske baat ke ghumaay firaay ke apne aap ke naas kar le hei. Yahi rakam ulog baaki sab vachan ke sañghe bhi kare hei. 17 Dosto, tum log ke pahile se chetaaoni mil gais hei! To dushṭ log ke galti ke pichchhe chal ke aapan stirtha (balance) nai khoy dena. 18 Lekin ham log ke Prabhu aur muktidaata Yeeshu Maseeh ke sundar daya aur samajh, tumme madat kari ki tum aage baṛhte jaao. Yeeshu Maseeh ke baṛaai abhi aur hardam karte rahna. Aameen.

1 Yuhanna 1

1 U vachan jon jeewan dewe hei suru se raha, aur yahi hei jon sandes ke baare meñ hei. Ham log ke kaan sunis hei, ham log ke aañkhi dekhis hei, aur ham log ke haath i vachan ke chhuis hei. 2 Jon jindagi dewe hei, u dekhaais! Ham log u hote dekha, aur ham log iske gawaahi hei ki ham log kon cheej dekha raha. Ab ham log tumme i anant jeewan ke baare meñ bataata hei, jon Pita ke sañghe raha aur ab ham log ke saamne aais hei. 3 Ham log tumme wahi bataata hei jon ham log dekha aur suna hei, ki jisse tum log yahi laaif meñ ham log ke sañghe baaṭo. Aur ham log Pita aur uske laṛka Yeeshu Maseeh ke sañghe baaṭta hei. 4 Ham log likhta hei ki tumme bataay saki, kaahe ke i hamme bahut khusi de hei. 5 Yeeshu ham log ke bataais raha ki Parmeshwar roshni hei aur usman kuchh bhi añdhera nai hei. Ab ham log tumme wahi bataata hei. 6 Agar ham log boli ki ham log Parmeshwar ke sañghe aapan jeewan bitaata hei aur añdhera meñ rahta hei, to ham log jhuuṭ bolta hei aur sachchaai se nai rahta hei. 7 Lekin agar ham roshni meñ rahta hei, jeise Parmeshwar rahe hei, tab ham log ek dusra se laaif sheya karta hei. Aur uske Putr Yeeshu ke khuun, ham log ke sab paap dhoy de hei. 8 Agar ham log bolega ki ham log paap nai kara hei, ham log apne aap ke beokuuf banaata hei, aur i sachchaai ham log ke dil meñ nai hei. 9 Lekin agar ham Parmeshwar ke aage aapan paap ke maan lei, to uspe ham puura bharosa kare sakta hei ki u ham log ke maaf kar dei aur ham log ke paap nikaar dei. 10 Agar ham log boli ki ham log paap nai kara hei, to ham log Parmeshwar ke jhuuṭa banaata hei, aur uske sandes ham log ke dil meñ nai hei.

1 Yuhanna 2

1 Hamaar bachcha log, ham i likhta hei ki tum sab paap nai karega. Lekin agar tum paap karta hei, to Yeeshu Maseeh jon hardam raaiṭ kaam kare hei, ham log ke waaste Pita se baat kari. 2 Krisṭ hee hamaar paap ke balidaan hei jon ham log ke aur puura dunia ke log ke paap ke le jaay hei. 3 Jab ham Parmeshwar ke baat maanta hei, tab ham uske achchha se jaan leta hei. 4 Agar ham log bolta hei ki ham uske janta hei lekin uske baat ke nai maanta hei, ham log jhuuṭ bolta hei aur ham log ke dil meñ sachchaai nai hei. 5 Ham Parmeshwar se sachcha prem tab karta hei jab ham uske weise baat maanta hei jeise maane ke chaahi, aur tab ham sab janta hei ki ham uske hei. 6 Agar ham boli ki ham uske hei, tab ham log ke Krisṭ ke bataay gay rasta pe chale ke chaahi. 7 Hamaar dost log, ham tumme nawa komaanḍmant dewe ke waaste nai likhta hei. I wahi hei jon tumme sab se pahile dia gais raha, aur i wahi sandes hei jon tum suna raha. 8 Fir bhi i sachmuch meñ nawa komaanḍ hei, aur tum iske sachcha matlab janta hei, wahi rakam jeise Krisṭ jaane hei. Tumme dekhaay hei ki añdhera duur howe hei aur sachcha roshni aage se chamkat raha. 9 Agar ham maanega ki ham roshni meñ hei aur koi se jaran karega, tab ham abhi bhi añdhera meñ hei. 10 Lekin agar ham dusra sab se prem karta hei, tab ham ujaara meñ hei, aur ham koi ke waaste museebat nai khaṛa karta hei. 11 Agar ham dusra koi se jaran karta hei, tab ham añdhera meñ rahta aur chalta hei. Ham log nai janta ki ham kahañ jaata hei, kaahe ke ham añdhera meñ nai dekhe sakta hei. 12 Bachcho, ham tumlog ke lage likhta hei, kaahe ke tum log ke paap Krisṭ ke naam se maaf kar dewa gay hei. 13 Maata pita, ham tum log ke lage likhta hei, kaahe ke tum log uske jaana jon huañ suru se raha. Naojawaan log, ham tumlog ke lage i khaatir likha, kaahe ke tum log dusṭ ke haraay dia hei. 14 Bachcho, ham tum log ke lage i khaatir likha, kaahe ke tum log Pita ke jaana. Maañ baap, ham tum log ke lage i khaatir likha, kaahe ke tum log uske jaana jon huañ suru se raha. Naojawaan log, ham tum log ke lage likhta hei, kaahe ke tum log ke lage taagat hei. Parmeshwar ke sandes tum log ke dil meñ majbuuti se hei, aur tum log dusṭ jan ke haraay dia hei. 15 Dunia se aur usman jon jon cheej hei usse prem nai karo. Agar tum dunia se prem karega, tab tum Pita se prem nai kare sakta hei. 16 Ham log ke fuulish ghamanḍ i dunia se aay hei, aur ham log ke shareer ke chaahat aur u laalach ki ham log ke paas sab kuchh hoy jaay jon ham dekhta hei, i sab bhi dunia se aay hei. Isman se kuchh bhi Pita ke lage se nai aay hei. 17 Sansaar aur uske chaahat miṭte jaay hei, lekin agar ham log Parmeshwar ke baat maanega, tab ham log hardam rahega. 18 Bachcho, i aakhri ṭaaim hei. Tum to suna hoyga ki Krisṭ ke dusman yahi ṭaaim aage aai, aur bahut se Krisṭ ke dusman aay gain hei. Yahi kaaran ham janta hei ki aakhri ṭaaim aay gais hei. 19 I log ham log ke grup meñ se aain hei, fir bhi ulog ham log meñ se nai rahin. Agar ulog ham log meñ se rahta, to ham log ke sañghe rahta. Lekin ulog chala gain, jon saabit kare hei ki ulog ham log ke grup ke nai raha. 20 Krisṭ, jon Pawitr hei tumme aasheesh dees hei, aur tum sab samajh lia hei. 21 Hamme tumhaar lage sachchaai ke baare meñ nai likhe ke hei kaahe ke tum sachchaai jaan gaya hei. Tum to i bhi janta hei ki jhuuṭa log sachchaai ke nai rahe hei. 22 Aur ek jhuuṭa u hei jon koi bole hei ki Yeeshu, sachcha Krisṭ nai hei. Jon koi bhi i bole hei, u Krisṭ ke dusman hei aur duuno Pita aur Putr ke nai maane hei. 23 Agar ham log Putr ke nai maanega, to ham Pita ke bhi nai maanega. Lekin agar ham bolta hei ki ham log Putr ke apnaay lia hei, to ham log ke Pita hei. 24 Jon sandes tum sab se pahile suna hei, wahi ke baare meñ sochte raho, aur tum log hardam Pita aur Putr meñ dil se bana rahega. 25 Putr apne aap hamme anant jeewan ke waada karis hei. 26 Ham i likhta hei ki ham tum log ke ulog ke baare meñ chetaaoni de saki, jon log tumme ulṭa rasta dekhaai. 27 Lekin Krisṭ tumme Pawitr Aatma se aasheesh dees hei. Ab Aatma tum meñ rahe hei, aur tumme aur koi aur ṭeecha ke jaruurat nai hei. Aatma sachcha hei aur tumme sab kuchh sikhaai. Yahi kaaran jeise Aatma tumme sikhaais hei, wahi rakam dil se Krisṭ ke sañghe raho. 28 Bachcho, dil se Krisṭ meñ bana raho. Tab jab u lauṭi, ham log ke konfiḍens hoi aur saram se luke ke nai paṛi. 29 Tum to janta hei ki Krisṭ hardam raaiṭ kaam kare hei aur jon koi bhi raaiṭ kaam kare hei, u Parmeshwar ke laṛkan hei.

1 Yuhanna 3

1 Socho ki Pita ham se ketna prem kare hei. U ham se etna prem kare hei ki ham log uske aapan laṛkan kahaata hei, jeise ki ham sab sachche meñ hei. Lekin jab ki i dunia ke log nai jaanat rahin ki Krisṭ kon hei, to ulog i nai jaane hei ki ham sab kon hei. 2 Dosto, ham log abhi Parmeshwar ke bachcha log hei, aur aage kaa hoi uske ham log nai dekha hei. Lekin ham log i janta hei ki jab Yeeshu lauṭi, ham log uske rakam rahega, kaahe ke ham log uske wahi rakam dekhega jeise u hei. 3 Yahi aasha hame pawitr banaay rakkhe hei, jeise Krisṭ pawitr hei. 4 Jon koi paap kare hei u Parmeshwar ke kaanuun ke tuuṛe hei, kaahe ke paap kaanuun ke tuuṛe ke baraabar hei. 5 Tum to janta hei ki Krisṭ paap le jaay ke khaatir aais raha. U paapi nai hei, 6 aur jon log dil se uske sañghe rahe hei, paap nai karte rahi. Agar ulog paap karte rahi to ulog Krisṭ ke nai jaane hei, aur ulog uske kabhi nai dekhin hei. 7 Bachcho, dhoka meñ nai rahna. Jon koi bhi raaiṭ kaam kare hei, u achchha hei, ṭheek wahi rakam jeise Krisṭ hei. 8 Jon koi bhi paap karte rahe hei u saitaan ke hei. U suru se paap karte raha, lekin Parmeshwar ke Putr aais ki u sab cheej naas kar de jon saitaan karis raha. 9 Parmeshwar ke laṛkan paap nai kare sake hei. Uske jeewan dewe waala sakti ulog meñ rahe hei aur ulog ke uske bachchan banaay hei, ki jisse ulog paap nai karte rahi. 10 Tum log Parmeshwar ke laṛkan ke aur saitaan ke laṛkan se alag bataay sakta hei, kaahe ke jon saitaan ke bilong kare hei ulog kabhi raaiṭ kaam nai kari ya ek dusra se prem kari. 11 Suru se tumme bataawa gay raha ki ham log ke ek dusra se prem kare ke chaahi. 12 Kain ke rakam nai raho, jon saitaan ke bilong karat raha aur aapan bhaiya ke jaan se maar dees. Kaahe ke u aapan bhaiya ke jaan se maaris? U i kaaran karis kaahe ke uske bhaiya achchha raha, aur u dushṭ raha. 13 Dosto, achambha nai karna agar i dunia ke log tumme haiṭ kari. 14 Ham log ke ek dusra se prem saabit kare hei ki ham log maut se jeewan ke taraf chala gaya hei. Lekin agar tum ek dusra se prem nai karta hei, to tum abhi bhi maut ke sakti meñ daba hei. 15 Agar tum ek dusra se haiṭ karega, tab tum hatyaara hei, aur ham janta hei ki hatyaara log ke anant jeewan nai rahe hei. 16 Ham log janta hei ki prem kon cheej hei kaahe ke Yeeshu aapan jeewan ham log ke waaste de dees raha. Yahi kaaran ham log ke aapan jeewan ek dusra ke waaste dewe ke hei. 17 Agar ham log ke lage u sab hei jon ham mañgta hei aur ham log meñ se koi ek aapan ke lage kuchh nai hei, tab ham log ke ulog pe daya kare ke hei, nai to ham i nai bole sakta hei ki ham Parmeshwar se prem karta hei. 18 Bachcho, tum dusra se prem tabahi dekhaayga jab ulog ke sachche ke madat karega, khali ulog ke baare meñ baat kare se nai. 19 Jab ham log dusra se prem karta hei, ham janta hei ki ham sachchaai meñ rahta hei, aur ham log Parmeshwar ke saamne achchha mahsuus karta hei. 20 Lekin agar ham apne aap meñ achchha nai mahsuus karta hei, Parmeshwar ham log ke feelings se baṛa hei, aur u sab kuchh jaane hei. 21 Dosto, agar ham log Parmeshwar ke saamne achchha mahsuus karta hei, tab ham log meñ himmat rahi ki ham uske lage aay. 22 U ham log ke u sab dei jon ham log usse maañgta, kaahe ke ham log uske baat maanta hei aur wahi karta hei jisse u khusi rahe hei. 23 Parmeshwar chaahe hei ki ham log ke biswaas uske Putr Yeeshu Maseeh meñ rahe aur ham log ek dusra se prem kari. 24 Agar ham Parmeshwar ke hukum maanega, to ham log dil se uske sañghe ek hoy ke rahega aur u ham log ke saathe ek ban ke rahi. Jon Aatma u ham log ke dees hei, sabuut hei ki ham log uske sañghe ek hei.

1 Yuhanna 4

1 Dost log, u sab ke nai biswaas karna jon log bole hei ki ulog ke lage Parmeshwar ke Aatma hei. U sab ke ṭesṭ karo aur dekho ki kaa u sachche ke Parmeshwar ke lage se aain hei. Bahut se jhuuṭa nabi dunia meñ chala gain hei, 2 aur tum jaane