1:1 Maka pada awal pertama adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itulah juga Allah. 2 Adalah Ia pada mulanya beserta dengan Allah. 3 Segala sesuatu dijadikan oleh-Nya, maka jikalau tidak ada Ia, tiadalah juga barang sesuatu yang telah jadi. 4 Di dalamnya itu ada hidup, dan hidup itulah terang manusia. 5 Maka terang itu bercahaya di dalam gelap, maka gelap itu tiada sadar akan Dia. 6 Maka adalah seorang yang disuruh oleh Allah, namanya Yahya. 7 Ialah datang memberi kesaksian, hendak menyaksikan hal terang itu, supaya sekalian orang percaya oleh sebab Dia. 8 Maka ia sendiri bukan terang itu, melainkan hendak menyaksikan hal terang itu. 9 Maka terang yang sebenarnya itu, yaitu yang menerangi tiap-tiap orang, turun ke dalam dunia. 10 Ia telah ada di dalam dunia dan dunia ini dijadikan-Nya, tetapi dunia itu tiada mengenal Dia. 11 Maka datanglah Ia kepada milik-Nya sendiri, dan orang yang dimiliki-Nya itu pun tiada menerima Dia. 12 Tetapi seberapa banyak orang yang menerima Dia, kepada mereka itulah diberi-Nya hak akan menjadi anak-anak Allah, yaitu kepada segala orang yang percaya akan nama-Nya; 13 yang kejadian-Nya bukan daripada darah, dan bukan daripada tabiat tubuh, dan bukan daripada kehendak seorang laki-laki, melainkan daripada Allah. 14 Maka Firman itu telah menjadi manusia serta tinggal di antara kita (dan kami sudah memandang kemuliaan-Nya, seperti kemuliaan Anak yang tunggal yang daripada Bapa), penuh dengan anugerah dan kebenaran. 15 Maka Yahya itu menyaksikan Dia sambil berseru, katanya, "Inilah Dia, yang sudah kukatakan hal-Nya, bahwa Yang datang kemudian daripadaku, Ialah jadi dahulu daripadaku, karena adalah Ia dahulu daripadaku." 16 Sebab daripada kelimpahan-Nya, kita sekalian sudah menerima anugerah dan karunia. 17 Karena Taurat sudah diberi oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran sudah didatangkan oleh Yesus Kristus. 18 Maka Allah belum pernah dilihat oleh seorang jua pun; tetapi Anak yang tunggal, yang di atas pangku Bapa, Ialah yang sudah menyatakan Dia. Yesus 19 Maka inilah kesaksian Yahya itu, tatkala orang Yahudi menyuruhkan beberapa Imam dan orang Lewi dari Yeruzalem akan bertanya kepadanya demikian, "Siapakah engkau?" 20 Maka mengakulah ia, dan tiada ia bersangkal; maka mengakulah ia demikian, "Aku ini bukannya Kristus itu." 21 Maka bertanyalah mereka itu kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Engkaukah Elias?" Maka katanya, "Bukan." "Engkaukah nabi itu?" Maka jawabnya, "Bukan." 22 Lalu kata mereka itu kepadanya, "Siapakah gerangan engkau? Supaya dapat kami memberi jawab kepada orang yang menyuruhkan kami ini. Apakah kata engkau akan hal dirimu?" 23 Maka katanya, "Aku inilah suara orang yang berseru-seru di padang belantara: Luruskanlah jalan Tuhan! menurut seperti sabda Nabi Yesaya." 24 Adapun orang yang disuruh itu orang Parisi. 25 Maka mereka itu menanya dia, serta berkata kepadanya, "Jikalau engkau ini bukan Kristus, dan bukan Elias, dan bukan nabi itu, apakah sebabnya engkau membaptiskan orang?" 26 Maka jawab Yahya kepadanya, katanya, "Aku ini membaptiskan dengan air sahaja, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia, yang tiada kamu kenal, 27 yaitulah Dia, yang datang kemudian daripadaku, maka menguraikan tali kasut-Nya pun aku ini tiada berlayak." 28 Segala perkara itu telah jadi di Baitani, di seberang Sungai Yarden, di tempat Yahya membaptiskan orang. 29 Pada keesokan harinya ia nampak Yesus datang kepadanya, lalu katanya, "Lihatlah Anak domba Allah, yang mengangkut dosa isi dunia. 30 Inilah Dia, yang kukatakan hal-Nya, bahwa kemudian daripadaku datang seorang, yang jadi dahulu daripadaku, karena Ia telah ada dahulu daripadaku. 31 Dahulu aku tiada kenal Dia; tetapi supaya Ia dinyatakan kepada bangsa Israel, itulah sebabnya aku datang membaptiskan dengan air." 32 Maka Yahya pun menyaksikan serta berkata, "Aku sudah nampak Roh Allah turun dari langit, seperti seekor burung merpati, lalu hinggap di atas-Nya. 33 Maka aku pun belum kenal Dia; tetapi Yang menyuruhkan aku membaptiskan dengan air itu, sudah mengatakan kepadaku: Ke atas siapa kelak engkau nampak Roh itu turun dan tinggal di atas-Nya, itulah Dia yang membaptiskan dengan Rohulkudus. 34 Sesungguhnya aku sudah nampak, lalu menyaksikan bahwa Ia inilah Anak Allah." 35 Pada keesokan harinya berdirilah pula Yahya bersama-sama dengan dua orang muridnya. 36 Apabila dipandangnya Yesus berjalan, maka katanya, "Lihatlah Anak domba Allah." 37 Maka kedua orang murid itu mendengar perkataannya demikian, lalu mereka itu mengikut Yesus. 38 Maka berpalinglah Yesus, serta dilihat-Nya keduanya mengikut Dia, lalu berkatalah Ia kepada mereka itu, "Apakah kamu cari?" Maka sahut mereka itu, "Ya Rabbi!" (yang diterjemahkan artinya Guru); "Di manakah Rabbi tinggal?" 39 Maka kata-Nya kepada mereka itu, "Marilah kamu lihat!" Lalu datanglah mereka itu melihat tempat Ia tinggal itu, maka keduanya tinggal bersama-sama dengan Yesus pada hari itu. Waktu itu ada kira-kira pukul empat petang. 40 Adapun Andreas, saudara Simon Petrus, ialah seorang daripada keduanya, yang mendengar perkataan Yahya itu, dan sudah mengikut Yesus. 41 Maka Andreas itu mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, serta berkata kepadanya, "Kami sudah jumpa Messias (yang diterjemahkan artinya Kristus)." 42 Ia membawa Simon kepada Yesus. Maka Yesus memandang dia lalu berkata, "Engkau ini Simon, anak Yahya, engkau akan dinamai Kefas, (yang diterjemahkan artinya Petrus)." 43 Pada keesokan harinya Ia hendak pergi ke Galilea; lalu berjumpa dengan Pilipus, serta berkata kepadanya, "Ikutlah Aku." 44 Adapun Pilipus itu orang Baitsaida, yaitu senegeri dengan Andreas dan Petrus. 45 Kemudian berjumpa Pilipus itu dengan Natanael, lalu berkata kepadanya, "Kami sudah jumpa Dia, yang dari hal-Nya disuratkan oleh Musa di dalam Taurat, dan oleh segala nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf, orang Nazaret." 46 Maka kata Natanael kepadanya, "Bolehkah Nazaret itu mendatangkan barang yang baik?" Maka kata Pilipus, "Marilah engkau lihat!" 47 Maka Yesus melihat Natanael datang kepada-Nya, lalu berkata dari halnya, "Tengoklah, seorang orang Israel yang sungguh, yang tiada tipu daya padanya." 48 Maka kata Natanael kepada-Nya, "Bagaimanakah Rabbi mengenal hamba?" Maka jawab Yesus serta berkata kepadanya, "Sebelum Pilipus memanggil engkau, tatkala engkau di bawah pohon ara itu, sudah Aku nampak engkau." 49 Maka sahut Natanael kepada-Nya, "Ya Rabbi, Rabbilah Anak Allah! Rabbilah Raja bani Israel!" 50 Maka Yesus menjawab serta berkata kepadanya, "Percayakah engkau oleh sebab Aku mengatakan kepadamu, Aku nampak engkau di bawah pohon ara itu? Engkau akan nampak perkara yang lebih besar daripada ini." 51 Lalu kata-Nya pula kepadanya, "Sesungguh-sungguhnya, Aku berkata kepada kamu: Bahwa kamu akan nampak langit terbuka, dan segala malaekat Allah naik turun ke atas Anak manusia."

2:1 Maka dua hari kemudian daripada itu ada suatu perjamuan kawin di negeri Kana, di tanah Galilea, dan ibu Yesus ada di sana. 2 Maka Yesus pun dengan murid-murid-Nya dijemput kepada perjamuan kawin itu. 3 Apabila kekurangan air anggur, berkatalah ibu Yesus kepada-Nya, "Mereka itu tiada berair anggur." 4 Maka kata Yesus kepadanya, "Hai perempuan, apakah yang kena-mengena di antara Aku dengan engkau? Saat-Ku belum sampai." 5 Maka kata ibu-Nya kepada segala pelayan itu, "Perbuatlah barang apa yang Ia katakan kepadamu." 6 Maka adalah di situ terletak tempayan batu enam buah, yaitu menurut adat basuhan orang Yahudi, tiap-tiap tempayan itu muat dua tiga buyung air. 7 Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Isikanlah air ke dalam segala tempayan ini." Maka mereka itu pun mengisi penuh sampai ke mulutnya. 8 Lalu kata-Nya kepada mereka itu, "Cedoklah sekarang, dan bawalah kepada kepala perjamuan itu." Maka dibawanyalah. 9 Setelah dikecap oleh kepala perjamuan akan air yang sudah jadi anggur itu (tiada diketahuinya, dari mana datangnya, tetapi ketahuanlah pada segala pelayan, yang mencedokkan air itu), maka kepala perjamuan itu pun memanggil mempelai laki-laki, 10 lalu katanya kepadanya, "Biasanya tiap-tiap orang menjamukan dahulu air anggur yang baik, dan setelah puas orang minum, baharu dijamukannya yang kurang baik; tetapi Tuan menyimpan air anggur yang baik sampai sekarang." 11 Maka inilah permulaan segala tanda ajaib, yang diperbuat oleh Yesus di negeri Kana, di tanah Galilea, dan Ia menyatakan kemuliaan-Nya; maka murid-murid-Nya itu pun percayalah akan Dia. 12 Kemudian daripada itu turunlah Yesus ke Kapernaum dengan ibu-Nya dan saudara-saudara-Nya dan murid-murid-Nya; maka tinggallah mereka itu di sana tiada berapa hari lamanya. 13 Maka hampirlah hari raya Pasah orang Yahudi, lalu berangkatlah Yesus naik ke Yeruzalem. 14 Maka dijumpai-Nya di dalam Bait Allah beberapa orang menjual lembu dan domba dan burung merpati, dan beberapa orang penukar uang yang duduk di situ. 15 Maka diperbuat-Nya suatu cemeti daripada tali, diusir-Nya sekalian orang dari dalam Bait Allah itu, dan juga segala domba dan lembu itu; dan lagi dicurahkan-Nya segala duit orang penukar uang, dan mejanya juga diterbalikkan-Nya. 16 Maka kata-Nya kepada orang yang menjual burung merpati itu, "Bawalah segala barang ini dari sini, janganlah rumah Bapa-Ku ini kamu jadikan suatu tempat orang berjual beli." 17 Maka teringatlah oleh murid-murid-Nya bahwa sudah tersurat: Gairah karena rumah-Mu kelak menghancurkan Aku. 18 Maka jawab orang Yahudi itu kepada Yesus, katanya, "Apakah tanda Engkau tunjukkan kepada kami, yang Engkau dapat berbuat demikian?" 19 Lalu jawab Yesus serta berkata kepada mereka itu, "Runtuhkanlah Bait Allah ini, maka Aku akan membangunkan dia pula di dalam tiga hari." 20 Maka kata orang Yahudi itu, "Empat puluh enam tahun lamanya orang membangunkan Bait Allah ini, dan Engkau ini dapat membangunkan dia di dalam tiga hari?" 21 Tetapi Bait Allah, yang dikatakan-Nya itu, yaitu tubuh-Nya sendiri. 22 Tatkala Ia sudah bangkit dari antara orang mati, baharulah teringat murid-murid-Nya bahwa Ia sudah mengatakan ini; maka percayalah mereka itu akan Alkitab dan akan perkataan yang telah dikatakan oleh Yesus itu. 23 Maka pada waktu Yesus di Yeruzalem, yaitu ketika hari raya Pasah, banyak orang percaya akan nama-Nya, sebab telah dilihat oleh mereka itu akan segala tanda ajaib, yang diperbuat-Nya. 24 Tetapi Yesus sendiri tiada mempercayakan diri-Nya kepada mereka itu, sebab dikenal-Nya mereka itu sekalian. 25 Dan lagi sebab tiada Ia berhajat akan seorang jua pun memberi kesaksian dari hal manusia, karena Ia sendiri mengetahui barang yang ada di dalam hati manusia.

3:1 Adalah seorang orang Parisi, namanya Nikodemus, seorang penghulu orang Yahudi. 2 Ia datang kepada Yesus pada malam, lalu berkata kepada-Nya, "Ya Rabbi, kami tahu Rabbi seorang Guru yang datang daripada Allah, karena tiadalah seorang pun dapat memperbuat segala tanda ajaib, seperti Guru perbuat, jikalau tiada Allah ada sertanya." 3 Maka Yesus pun menjawab serta berkata kepadanya, "Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu, jikalau seorang tiada diperanakkan pula, tiada dapat ia melihat kerajaan Allah." 4 Maka kata Nikodemus kepada-Nya, "Bagaimanakah orang dapat diperanakkan pada masa tuanya? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya, dan diperanakkan pula?" 5 Maka jawab Yesus, "Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Jikalau barang seorang tiada diperanakkan daripada air dan Roh, tiada boleh ia masuk ke dalam kerajaan Allah. 6 Barang yang diperanakkan daripada tabiat tubuh, tubuh juga; dan barang yang diperanakkan daripada Roh, Roh juga. 7 Jangan engkau heran, sebab sudah Kukatakan kepadamu: Bahwa wajib kamu diperanakkan pula. 8 Angin bertiup barang ke mana dikehendakinya, dan engkau mendengar bunyi derunya, tetapi tiada engkau tahu dari mana datangnya dan ke mana perginya. Demikianlah hal tiap-tiap orang, yang jadi daripada Roh itu." 9 Maka sahut Nikodemus serta berkata kepada-Nya, "Bagaimanakah segala perkara ini boleh jadi?" 10 Maka kata Yesus kepadanya, "Engkaukah guru orang Israel, dan tiadalah engkau mengerti perkara ini? 11 Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Kami katakan barang yang kami ketahui, dan kami saksikan barang yang kami sudah nampak, tetapi tiada kamu menerima kesaksian kami itu. 12 Jikalau Aku sudah mengatakan kepadamu perkara dunia maka tiada kamu percaya, masakan dapat kamu percaya jikalau Aku mengatakan kepadamu perkara surga? 13 Seorang pun tiada naik ke surga, kecuali Ia yang sudah turun dari surga, yaitu Anak manusia. 14 Sebagaimana Musa telah menaikkan ular itu di padang belantara, begitulah juga wajib Anak manusia dinaikkan, 15 supaya barangsiapa yang percaya beroleh hidup yang kekal di dalam Dia. 16 Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakan-Nya Anak-Nya yang tunggal itu, supaya barangsiapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17 Karena Allah menyuruhkan Anak-Nya ke dalam dunia ini, bukannya sebab hendak menghukumkan dunia itu, melainkan supaya dunia ini diselamatkan oleh-Nya. 18 Barangsiapa yang percaya akan Dia, tiadalah ia dihukumkan, tetapi orang yang tiada percaya itu memang sudah dihukumkan, sebab tiada ia percaya akan nama Anak Allah yang tunggal itu. 19 Maka inilah hukumannya, bahwa terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi gelap itu lebih disukai manusia daripada terang itu, sebab segala perbuatan mereka itu jahat adanya. 20 Karena barangsiapa yang berbuat kejahatan, benci akan terang dan tiada datang kepada terang itu, supaya jangan kelak segala perbuatannya kena tempelak. 21 Tetapi orang yang berbuat benar datang kepada terang, supaya nyata segala perbuatannya itu dikerjakan di dalam Allah." Kristus 22 Kemudian daripada itu datanglah Yesus dengan murid-murid-Nya ke tanah Yudea; maka tinggallah Ia di sana bersama-sama dengan mereka itu, sambil membaptiskan orang. 23 Tetapi Yahya ada juga membaptiskan orang di Ainun dekat Salim, karena banyak air di situ, maka datanglah orang, lalu dibaptiskannya. 24 Karena pada masa itu Yahya belum lagi dibuang ke dalam penjara. 25 Tatkala itu terbitlah suatu perselisihan antara beberapa murid Yahya dengan seorang Yahudi dari hal perbasuhan. 26 Lalu datanglah mereka itu kepada Yahya serta berkata kepadanya, "Ya Rabbi, adapun orang yang bersama-sama dengan Rabbi di seberang Yarden, yang Rabbi saksikan, tengoklah, Ia pun membaptiskan orang, dan sekalian orang datang kepada-Nya." 27 Maka jawab Yahya, katanya, "Seorang pun tiada dapat mengambil barang sesuatu, jikalau tiada dikaruniakan kepadanya dari surga. 28 Maka kamu sendiri juga menyaksikan kepadaku, bahwa aku telah berkata demikian: Aku ini bukan Kristus itu, melainkan: Aku disuruhkan terlebih dahulu daripada-Nya. 29 Adapun orang yang empunya mempelai perempuan, itulah mempelai laki-laki; tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dan mendengar dia, bersukacita sangat sebab mendengar suara mempelai laki-laki itu; sekarang ini kesukaanku sudah genap. 30 Patutlah Ia makin bertambah, dan berkata-kata dari hal bumi, tetapi aku ini makin kurang. 31 Adapun Yang datang dari atas, ada di atas sekalian; maka yang daripada bumi ini, terhisab kepada bumi, tetapi Yang datang dari surga, Ia lebih daripada sekalian. 32 Maka Ia pun menyaksikan tentang barang yang dilihat-Nya dan yang didengar-Nya, tetapi seorang pun tiada menerima kesaksian-Nya itu. 33 Barangsiapa yang sudah menerima kesaksian-Nya telah memeteraikan, bahwa Allah benar adanya. 34 Karena Ialah, yang disuruhkan oleh Allah mengatakan firman Allah, sebab Allah mengaruniakan Roh dengan tiada berhingga. 35 Maka Bapa mengasihi Anak itu, dan segala sesuatu diserahkan-Nya ke tangan-Nya. 36 Barangsiapa yang percaya akan Anak itu, ia beroleh hidup yang kekal; tetapi barangsiapa yang mendurhaka kepada Anak itu, ia pun tiada akan nampak hidup, melainkan murka Allah tinggal di atasnya."

4:1 Setelah Yesus mengetahui sebagaimana yang orang Parisi sudah mendengar bahwa Yesus itu memperoleh lebih banyak murid dan membaptiskan orang lebih banyak daripada Yahya, 2 (meskipun Yesus sendiri tiada membaptiskan orang, melainkan murid-murid-Nya membaptiskan), 3 ditinggalkan-Nyalah tanah Yudea, serta berangkat kembali pula ke Galilea. 4 Tetapi haruslah Ia melalui tanah Samaria. 5 Lalu datanglah Ia ke sebuah negeri di Samaria, bernama Sikhar, dekat sebidang tanah, yang dahulu telah diberikan oleh Yakub kepada Yusuf, anaknya itu. 6 Maka di situlah perigi Yakub. Maka Yesus, sebab penat berjalan, segeralah duduk di sisi perigi itu, yaitu kira-kira pukul dua belas tengah hari. 7 Maka datanglah seorang orang perempuan Samaria hendak mencedok air; maka kata Yesus kepadanya, "Aku minta minum." 8 Karena murid-murid-Nya sudah pergi ke dalam negeri membeli makanan. 9 Maka kata perempuan Samaria itu kepada-Nya, "Masakan Tuan, seorang Yahudi, meminta minum daripada sahaya, seorang orang perempuan Samaria?" Karena orang Yahudi memang tiada beramah-ramahan dengan orang Samaria. 10 Maka jawab Yesus serta berkata kepadanya, "Jikalau engkau mengetahui akan anugerah Allah dan akan siapa yang berkata kepadamu, Aku minta minum, tak dapat tiada engkau pun sudah meminta kepada-Nya, maka sudahlah Ia memberi air yang hidup kepadamu." 11 Maka kata perempuan itu kepada-Nya, "Ya Tuan, Tuan tidak ada barang sesuatu buat timba, sedang perigi ini dalam; dari manakah Tuan peroleh air yang hidup itu? 12 Masakan Tuan lebih besar daripada Yakub, moyang kami, yang telah memberikan perigi ini kepada kami, maka ia sendiri minum daripadanya, dan anak-anaknya dan sekalian kawan binatang hidup-hidupannya?" 13 Maka jawab Yesus serta berkata kepadanya, "Barangsiapa yang minum air ini, ia akan dahaga pula; 14 tetapi barangsiapa yang minum air itu yang akan Kuberikan kepadanya, tiadalah ia akan dahaga selama-lamanya, karena air yang Aku berikan kepadanya itu, akan menjadi di dalamnya suatu mata air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal." 15 Maka kata perempuan itu kepada-Nya, "Ya Tuan, berilah hamba air itu, supaya jangan kiranya hamba dahaga dan tak usah lagi hamba datang ke mari mencedok air." 16 Maka kata Yesus kepadanya, "Pergilah panggil lakimu, lalu datang ke mari." 17 Maka sahut perempuan itu, katanya, "Hamba tiada berlaki." Maka kata Yesus kepadanya, "Benarlah katamu, hamba tiada berlaki; 18 karena lima orang sudah jadi lakimu, dan yang sekarang ada padamu, itulah memang bukan lakimu. Benarlah katamu itu." 19 Lalu kata perempuan itu kepada-Nya, "Wah Tuan, hamba rasa, Tuan seorang nabi. 20 Nenek moyang kami telah sembahyang di atas bukit ini, maka kata kamu, bahwa Yeruzalem itulah tempat yang patut orang sembahyang." 21 Maka kata Yesus kepadanya, "Hai perempuan, percayalah kepada-Ku, bahwa masanya akan datang apabila kamu akan menyembah Bapa itu, bukan di atas bukit ini dan bukan pula di Yeruzalem. 22 Memang kamu ini menyembah barang yang tiada kamu ketahui; kami ini menyembah barang yang kami ketahui; karena selamat itu daripada orang Yahudi datangnya. 23 Tetapi masanya akan datang, dan sekarang sudah sampai, bahwa segala penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran; karena Bapa itu berkenan akan orang yang sedemikian itulah menyembah Dia. 24 Allah itu Roh adanya; maka orang yang menyembah Dia, wajiblah menyembah dengan roh dan kebenaran." 25 Maka kata perempuan itu kepada-Nya, "Hamba tahu Messias akan datang yang dinamai Kristus; apabila Ia datang, Ia akan mengabarkan segala perkara itu kepada kami." 26 Maka kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang bertutur dengan engkau." 27 Pada ketika itu datanglah murid-murid-Nya; maka heranlah mereka itu, sebab Yesus bertutur dengan seorang perempuan. Tetapi seorang pun tiada bertanya, "Apakah Rabbi cari?" Atau, "Apakah Rabbi cakapkan dengan dia?" 28 Lalu perempuan itu meninggalkan buyungnya, pergi ke negeri serta berkata kepada segala orang, 29 "Marilah lihat, ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu perbuatanku. Bukankah Ia ini Kristus?" 30 Maka sekalian orang itu pun pergi ke luar dari negerinya, lalu mendapatkan Yesus. 31 Sementara itu dipinta oleh murid-murid-Nya kepada-Nya, katanya, "Ya Guru, silakanlah makan." 32 Tetapi kata-Nya kepada mereka itu, "Ada rezeki pada-Ku hendak Kumakan yang kamu tiada ketahui." 33 Lalu berkatalah murid-murid itu sama sendirinya, "Adakah orang membawakan Dia makanan?" 34 Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Adapun rezeki-Ku, yaitu melakukan kehendak Dia, yang menyuruhkan Aku, dan menyempurnakan pekerjaan-Nya. 35 Bukankah kamu berkata, bahwa lagi empat bulan musim menuai? Sungguh Aku berkata kepadamu: Angkatlah matamu, pandanglah segala ladang; karena sekarang ini sudah masak semuanya, sedia akan dituai. 36 Maka orang yang menuai itu mendapat upah, dan mengumpulkan hasil bagi hidup yang kekal, supaya baik yang menabur, baik yang menuai itu, sama-sama bersukacita. 37 Karena di dalam hal inilah sebenar-benar makna pepatah itu: Lain orang menabur, lain orang menuai. 38 Akulah menyuruhkan kamu akan menuai barang yang tiada kamu kerjakan; orang lain sudah bekerja, dan kamu pun masuk ke dalam pekerjaannya." 39 Maka banyak orang Samaria dari isi negeri itu percaya akan Yesus, oleh sebab kenyataan perempuan itu, katanya, "Ia sudah mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kubuat." 40 Serta sampai orang Samaria itu kepada Yesus, dipintanya, supaya Ia tinggal bersama-sama dengan mereka itu; lalu tinggallah Ia di sana dua hari lamanya. 41 Maka terlebih banyak lagi orang percaya, karena mendengar perkataan Yesus sendiri. 42 Lalu kata mereka itu kepada perempuan itu, "Sekarang kami percaya bukannya oleh sebab tuturanmu sahaja, melainkan kami sendiri sudah mendengar dan mengetahui, bahwa Ia ini sungguhlah Juruselamat dunia ini." 43 Maka dua hari kemudian daripada itu berangkatlah Yesus dari sana pergi ke Galilea, 44 karena Ia sendiri menyaksikan, bahwa seorang nabi tiada berhormat di dalam negerinya sendiri. 45 Apabila Ia sampai ke Galilea, maka Ia pun disambut oleh orang Galilea, karena mereka itu sudah nampak segala sesuatu yang diperbuat-Nya di Yeruzalem pada masa raya itu; sebab mereka itu juga pergi merayakan hari raya itu. 46 Maka datanglah Ia sekali lagi ke negeri Kana di tanah Galilea, yaitu di tempat air dijadikan-Nya anggur itu. Maka adalah seorang pegawai raja, yang anaknya laki-laki sakit di Kapernaum. 47 Setelah didengarnya bahwa Yesus sudah datang dari tanah Yudea ke Galilea, pergilah ia mendapatkan Yesus, dipintanya datang menyembuhkan anaknya itu, karena ia tengah hendak mati. 48 Lalu kata Yesus kepadanya, "Jikalau tiada kamu nampak tanda ajaib dan mujizat, tiadalah kamu percaya." 49 Maka kata pegawai raja itu kepada-Nya, "Ya Tuhan, marilah sebelum anakku mati." 50 Maka kata Yesus kepadanya, "Pergilah engkau, anakmu itu hidup." Maka percayalah orang itu akan perkataan yang dikatakan oleh Yesus kepadanya, lalu pergilah ia. 51 Tetapi sedang ia lagi berjalan, bertemulah ia dengan hamba-hambanya, yang membawa kabar mengatakan bahwa anaknya itu sudah hidup. 52 Maka bertanyalah ia kepada mereka itu pukul berapa ia sudah segar. Maka katanya kepadanya, "Kemarin pukul satu hilanglah demamnya." 53 Lalu diketahuilah oleh bapa budak itu, bahwa pada jam itu juga Yesus sudah berkata kepadanya, "Anakmu itu hidup," maka ia sendiri pun beserta dengan segala isi rumahnya percayalah. 54 Maka inilah tanda ajaib yang kedua, yang diperbuat oleh Yesus, setelah Ia datang dari tanah Yudea ke Galilea.

5:1 Kemudian daripada itu adalah hari raya orang Yahudi; maka pergilah Yesus ke Yeruzalem. 2 Maka di Yeruzalem dekat "Pintu domba" adalah suatu kolam, menurut bahasa Ibrani dinamai Baitesda; maka padanya ada lima serambi. 3 Di serambi itu adalah terhantar amat banyak orang sakit, yaitu orang buta dan timpang dan lumpuh, sekaliannya menantikan air kolam itu berkocak. 4 Karena terkadang-kadang turunlah seorang malaekat ke dalam kolam itu serta mengocakkan airnya; maka barangsiapa yang terlebih dahulu turun ke dalam kolam itu, sesudahnya berkocak air itu, ia pun sembuhlah dari barang sesuatu penyakit apa pun, yang diidapinya. 5 Maka adalah di sana seorang yang sakit sudah tiga puluh delapan tahun lamanya. 6 Apabila dilihat oleh Yesus akan dia terhantar, serta diketahui-Nya, bahwa sudah sekian lama ia sakit, berkatalah Ia kepadanya, "Maukah engkau jadi sembuh?" 7 Maka sahut orang sakit itu kepada-Nya, "Ya Tuhan, hamba tiada ada orang yang membawa hamba masuk ke dalam kolam ini apabila airnya berkocak, tetapi sementara hamba datang, sudah orang lain turun mendahului hamba." 8 Lalu kata Yesus kepadanya, "Bangkitlah engkau, angkat tempat tidurmu dan berjalan." 9 Maka seketika itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tempat tidurnya serta berjalan. Adapun hari itu, yaitu hari Sabbat. 10 Sebab itu kata orang Yahudi kepada orang yang disembuhkan itu, "Hari ini adalah hari Sabbat, tiada patut bagimu membawa tempat tidurmu itu." 11 Maka ia pun menyahut kepada mereka itu, "Orang yang menyembuhkan aku itu, Ialah yang berkata kepadaku: Angkatlah tempat tidurmu dan berjalan." 12 Lalu bertanyalah mereka itu kepadanya, "Siapakah orang itu, yang berkata kepadamu: Angkatlah tempat tidurmu dan berjalan?" 13 Tetapi orang yang disembuhkan itu tiada mengetahui siapa Dia, karena Yesus sudah undur, sebab amat banyak orang di tempat itu. 14 Kemudian daripada itu berjumpa Yesus dengan dia di dalam Bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Perhatikanlah baik-baik engkau sudah sembuh; jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan engkau kena barang yang lebih dahsyat pula." 15 Maka pergilah orang itu serta mengabarkan kepada orang Yahudi, bahwa yang menyembuhkan dia itu Yesus. 16 Maka itulah sebabnya orang Yahudi pun menganiayakan Yesus, yaitu karena Ia memperbuat perkara itu pada hari Sabbat. 17 Maka jawab Yesus kepada mereka itu, "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang ini, dan Aku pun bekerja juga." 18 Sebab itu makin sangat lagi orang Yahudi mencari upaya hendak membunuh Dia, bukan sahaja sebab melanggar hukum hari Sabbat, melainkan sebab Ia mengatakan Allah itu Bapa-Nya sendiri, menyamakan diri-Nya dengan Allah. 19 Maka jawab Yesus serta berkata kepada mereka itu, "Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Anak itu tiada boleh membuat barang sesuatu menurut kehendak-Nya sendiri, melainkan Ia melihat Bapa itu berbuat; karena barang apa yang diperbuat oleh Bapa, itu juga diperbuat oleh Anak itu. 20 Karena Bapa mengasihi Anak itu dan Ia menunjukkan kepada-Nya segala hal yang diperbuat-Nya sendiri; bahkan, Ia akan menunjukkan kerja yang lebih besar lagi daripada semuanya ini kepada-Nya, sehingga kamu pun heran, 21 karena sama seperti Bapa membangkitkan segala orang mati sambil menghidupkan dia, demikian juga Anak itu menghidupkan pula barangsiapa yang dikehendaki-Nya. 22 Karena Bapa itu tiada menghukumkan seorang jua pun, melainkan Ia telah menyerahkan segala hukum itu kepada Anak itu, 23 supaya sekalian orang menghormatkan Anak itu sama seperti Ia juga menghormatkan Bapa juga. Siapa yang tiada menghormatkan Anak itu, samalah juga tiada menghormatkan Bapa yang menyuruhkan Dia. 24 Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Barangsiapa yang mendengar perkataan-Ku serta percaya akan Yang menyuruhkan Aku, ia itu beroleh hidup yang kekal, dan tiada masuk ke dalam hukuman, melainkan ia sudah berpindah daripada mati kepada hidup. 25 Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu, bahwa ketikanya akan datang dan sekarang ini ada juga, bahwa segala orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan orang yang mendengar itu akan hidup. 26 Karena sama seperti Bapa itu menaruh hidup di dalam diri-Nya, demikian juga dikaruniakan-Nya kepada Anak itu menaruh hidup di dalam diri-Nya. 27 Dan lagi diberi-Nya kuasa kepada-Nya akan melakukan hukuman, sebab Ia itulah Anak manusia adanya. 28 Jangan kamu heran akan hal itu, karena datang ketikanya apabila sekalian orang yang di dalam kubur akan mendengar suara-Nya, 29 lalu mereka itu akan keluar; yaitu segala orang yang sudah berbuat baik akan bangkit kepada hidup yang kekal, dan segala orang yang sudah berbuat jahat akan bangkit menerima hukuman. 30 Suatu pun tiada Aku dapat berbuat menurut kehendak-Ku sendiri, melainkan Aku menjalankan hukum sebagaimana yang Aku dengar, dan hukum-Ku itu adil adanya; karena bukannya Aku mencari kehendak diri-Ku, melainkan kehendak Dia yang menyuruhkan Aku. 31 Jikalau Aku menyaksikan dari hal diri-Ku, maka kesaksian-Ku itu tiada benar. 32 Ada yang lain yang menyaksikan dari hal diri-Ku, maka Aku tahu bahwa benarlah kesaksian yang disaksikan-Nya dari hal-Ku itu. 33 Kamu ini memang menyuruhkan orang kepada Yahya, maka ia pun menyaksikan atas yang benar itu. 34 Tetapi Aku ini tiada menerima kesaksian daripada pihak manusia, hanya inilah Aku katakan, supaya kamu ini selamat kelak. 35 Adapun Yahya itu, ialah suatu pelita yang berpasang dan bercahaya; tetapi kamu ini hendak menyukakan hatimu hanya seketika sahaja lamanya di dalam cahayanya. 36 Tetapi Aku ini menaruh kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yahya itu; karena segala kerja yang Bapa serahkan itu kepada-Ku supaya Aku menyempurnakan dia, segala kerja itulah yang Aku perbuat, semuanya itu menyaksikan dari hal-Ku, yaitu bahwa Bapa itu sudah menyuruhkan Aku. 37 Maka Bapa itu yang sudah menyuruhkan Aku, Ia sendiri telah menyaksikan dari hal-Ku. Kamu belum pernah mendengar suara-Nya atau nampak rupa-Nya, 38 dan firman-Nya pun tiada kamu pegang tetap di dalam hatimu; karena akan Dia, yang disuruh-Nya itu pun, kamu tiada percaya. 39 Kamu menyelidiki isi Alkitab, karena pada sangkamu di dalamnya itu kamu beroleh hidup yang kekal; maka kitab itu juga menyaksikan dari hal-Ku; 40 tetapi tiada kamu mau datang kepada-Ku supaya kamu beroleh hidup. 41 Aku ini menerima kehormatan bukannya daripada pihak manusia; 42 tetapi Aku kenal kamu, bahwa kamu tiada menaruh kasih Allah di dalam hatimu. 43 Aku ini datang dengan nama Bapa-Ku, tetapi tiada kamu menerima Aku; jikalau seorang lain datang dengan namanya sendiri, tentu kamu menerima dia. 44 Bagaimana boleh kamu percaya, selagi kamu mencari kehormatan dari antara sama sendirimu, tetapi tiada kamu menuntut kehormatan daripada Allah yang Esa? 45 Jangan kamu sangkakan Aku ini menuduh kamu di hadapan Bapa itu. Memang ada seorang yang menuduh kamu, yaitu Musa, yang kamu harapkan. 46 Karena jikalau kamu percaya akan Musa, tentu juga kamu percaya akan Daku, sebab Musa telah menyuratkan tentang Aku ini. 47 Tetapi jikalau tiada kamu percaya akan segala kitab Musa, bagaimanakah kelak kamu percaya akan perkataan-Ku?"

6:1 Kemudian daripada itu pergilah Yesus ke seberang Tasik Galilea, yaitu Tasik Tiberias. 2 Maka amatlah banyak orang mengikut Dia, sebab melihat segala tanda ajaib yang diperbuat-Nya pada orang sakit. 3 Maka naiklah Yesus ke atas sebuah gunung, lalu duduklah Ia di situ bersama-sama dengan murid-murid-Nya. 4 Tatkala itu Pasah sudah hampir, yaitu hari raya orang Yahudi. 5 Apabila Yesus mengangkat mata-Nya serta memandang sekalian orang banyak, yang datang kepada-Nya, maka kata-Nya kepada Pilipus, "Dari manakah dapat kita membeli roti, supaya orang banyak ini makan?" 6 Maka Yesus berkata demikian sebab hendak mencobai dia, karena Ia sendiri mengetahui apa yang hendak dibuat-Nya. 7 Maka sahut Pilipus kepada-Nya, "Roti yang dua ratus dinar harganya, tiada cukup bagi mereka itu, walaupun seorang sedikit." 8 Maka seorang daripada murid-murid-Nya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada-Nya, 9 "Di sini ada seorang budak, yang menaruh roti jelai lima ketul dengan ikan kecil dua ekor; tetapi apakah gunanya itu pada orang sebanyak ini?" 10 Lalu kata Yesus, "Suruhlah duduk sekalian orang itu." Maka di tempat itu banyak rumput, lalu duduklah segala orang laki-laki sahaja, sekira-kira lima ribu orang banyaknya. 11 Kemudian Yesus mengambil roti itu, serta mengucapkan syukur, lalu membahagikan kepada segala orang yang duduk itu, demikian juga ikan itu, seberapa banyak yang dikehendakinya. 12 Setelah kenyang mereka itu sekalian, maka Ia pun berkatalah kepada murid-murid-Nya, "Kumpulkanlah segala sisanya, supaya barang apa pun jangan terbuang." 13 Lalu mereka itu pun mengumpulkan dia penuh dua belas bakul dengan remah roti jelai lima ketul itu, yaitu sisa orang yang sudah makan itu. 14 Setelah dilihat oleh segala orang akan tanda ajaib yang diperbuat oleh Yesus, maka kata mereka itu, "Sesungguhnya Ia inilah Nabi, yang datang ke dalam dunia ini." 15 Serta Yesus mengetahui mereka itu berniat datang berebut akan Dia hendak menjadikan Dia raja, maka undurlah Ia pula ke atas gunung, seorang diri-Nya. 16 Setelah petang hari turunlah murid-murid-Nya ke tasik, 17 lalu mereka itu naik ke dalam perahu akan menyeberang tasik menuju ke Kapernaum. Pada ketika itu hari sudah gelap, tetapi Yesus belum datang kepada mereka itu. 18 Maka tasik itu pun sangat berombak, sebab angin keras bertiup. 19 Setelah mereka itu berdayung sekira-kira dua tiga mil jauhnya, tiba-tiba dilihatnya Yesus berjalan di atas air tasik, datang menghampiri perahunya, lalu takutlah mereka itu. 20 Tetapi kata Yesus kepada mereka itu, "Inilah Aku, jangan takut." 21 Sedang mereka itu tengah suka hendak menyambut Dia naik ke dalam perahu, langsunglah perahu itu sampai ke pantai, ke tempat yang ditujuinya. 22 Pada keesokan harinya tatkala orang banyak, yang berdiri di seberang tasik itu, nampak tiadalah ada perahu lain di situ, hanya sebuah sahaja, dan lagi Yesus tiada naik ke dalam perahu itu beserta dengan murid-murid-Nya, melainkan murid-murid sendiri sahaja yang menyeberang, 23 maka ada pula perahu lain-lain datang dari Tiberias, dekat tempat orang makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur itu. 24 Lalu apabila orang banyak itu melihat bahwa Yesus tiada di situ dan segala murid-Nya pun tiada, maka orang banyak itu pun naik ke dalam perahu, dan pergi ke Kapernaum mencari Yesus. 25 Setelah mereka itu berjumpa dengan Dia di seberang tasik itu, mereka itu pun berkata kepada-Nya, "Ya Rabbi, bilakah Rabbi datang ke mari?" 26 Maka jawab Yesus kepada mereka itu, kata-Nya, "Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu, kamu ini mencari Aku bukannya sebab kamu sudah nampak tanda ajaib, melainkan sebab kamu makan roti, sehingga kenyang. 27 Janganlah kamu bekerja karena makanan yang fana, melainkan karena makanan yang baka, yaitu yang akan diberi kepadamu oleh Anak manusia, karena Ialah yang dimeteraikan oleh Bapa itu, yaitu Allah." 28 Lalu bertanyalah mereka itu kepada-Nya, "Apakah yang patut kami perbuat akan menjalankan pekerjaan Allah?" 29 Maka jawab Yesus serta berkata kepada mereka itu, "Inilah pekerjaan Allah, bahwa wajiblah kamu percaya akan Dia, yang disuruhkan oleh Allah itu." 30 Lalu kata mereka itu kepada-Nya, "Apakah tanda ajaib yang Tuan perbuat, supaya boleh kami tampak, lalu percaya akan Tuan? Apakah Tuan perbuat? 31 Nenek moyang kami makan Manna di padang belantara, seperti yang tersurat itu: Ia sudah mengaruniakan mereka itu roti dari surga akan makanannya." 32 Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Bukannya Musa yang memberikan kamu roti dari surga itu, melainkan Bapa-Ku yang mengaruniakan kamu Roti yang benar itu dari surga. 33 Karena Roti Allah adalah Dia itu, yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada isi dunia ini." 34 Lalu kata mereka itu kepada-Nya, "Ya Tuhan, berilah kiranya kami Roti ini selalu." 35 Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Aku inilah Roti Hidup itu. Siapa yang datang kepada-Ku, tiadalah ia akan lapar lagi, dan siapa yang percaya akan Daku, tiadalah ia akan dahaga lagi. 36 Aku sudah berkata kepadamu: Kamu sudah nampak Aku, tetapi tiada kamu percaya. 37 Segala sesuatu yang Bapa karuniakan kepada-Ku, itulah juga akan datang kepada-Ku, dan orang yang datang kepada-Ku, sekali-kali tiada Aku akan menolak dia. 38 Karena Aku turun dari surga, bukannya sebab Aku melakukan kehendak diri-Ku, melainkan kehendak Dia itu yang menyuruhkan Aku. 39 Tetapi inilah kehendak Bapa yang menyuruhkan Aku: Supaya daripada segala sesuatu yang dikaruniakan-Nya kepada-Ku, tiada Aku hilang barang apa pun, melainkan Aku ini menghidupkan dia pada hari kiamat. 40 Karena inilah kehendak Bapa-Ku, bahwa masing-masing yang memandang Anak itu serta percaya akan Dia kelak beroleh hidup yang kekal, maka Aku ini akan menghidupkan dia pada hari kiamat." 41 Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi akan Dia, sebab Ia berkata, "Aku inilah Roti, yang turun dari surga itu." 42 Maka kata mereka itu, "Bukankah orang ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapa-Nya kami kenal? Bagaimanakah orang ini dapat berkata: Aku ini turun dari surga?" 43 Maka jawab Yesus kepada mereka itu, kata-Nya, "Jangan kamu bersungut-sungut di antara sama sendirimu! 44 Seorang pun tiada boleh datang kepada-Ku, jikalau tiada hatinya ditarik oleh Bapa yang menyuruhkan Aku; maka Aku ini akan menghidupkan dia pada hari kiamat. 45 Adalah tersurat di dalam kitab nabi-nabi, yaitu: Bahwa mereka itu sekalian diajar oleh Allah. Maka masing-masing yang sudah mendengar serta belajar kepada Bapa, ialah datang kepada-Ku. 46 Bukannya kata-Ku bahwa seorang sudah nampak Bapa, melainkan Dia yang datang daripada Allah telah nampak Bapa itu. 47 Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Barangsiapa yang percaya, ialah menaruh hidup yang kekal. 48 Aku inilah Roti Hidup itu. 49 Nenek moyang kamu telah makan Manna di padang belantara, dan mati juga mereka itu. 50 Inilah Roti yang turun dari surga, supaya orang makan daripadanya dan tiada mati. 51 Aku inilah Roti yang hidup, yang turun dari surga; jikalau barang seorang pun makan daripada Roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang Aku akan berikan itu, ia itu tubuh-Ku, karena kehidupan isi dunia ini." 52 Lalu berbahaslah orang Yahudi di antara sama sendirinya, sambil berkata, "Bagaimanakah orang ini dapat memberi kami makan tubuh-Nya?" 53 Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Jikalau tiada kamu makan tubuh Anak manusia dan minum darah-Nya, tiadalah kamu menaruh hidup di dalam dirimu. 54 Barangsiapa yang makan tubuh-Ku dan minum darah-Ku, padanyalah hidup yang kekal, dan Aku ini akan menghidupkan dia pada hari kiamat. 55 Karena tubuh-Ku itulah makanan yang sungguh-sungguh, dan darah-Ku itulah minuman yang sungguh-sungguh. 56 Siapa yang makan tubuh-Ku dan minum darah-Ku, ia tinggal di dalam Aku, dan Aku tinggal di dalam dia. 57 Sebagaimana Bapa yang hidup itu menyuruhkan Aku, dan Aku pun hidup oleh karena Bapa itu, demikian juga siapa yang makan Aku, ia pun akan hidup oleh sebab Aku. 58 Inilah Roti yang turun dari surga, bukannya seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu, akhirnya mati. Siapa yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." 59 Segala perkara itu dikatakan-Nya di dalam rumah sembahyang, tatkala Ia mengajar di Kapernaum. 60 Maka banyak orang daripada murid-murid-Nya, yang mendengar perkataan-Nya demikian, berkatalah, "Perkataan ini sukar diartikan, siapakah gerangan dapat mendengarnya?" 61 Tetapi Yesus sedang mengetahui sendiri, bahwa murid-murid-Nya bersungut-sungut akan hal itu, berkatalah kepada mereka itu, "Adakah perkara itu mendatangkan syak ke atas kamu? 62 Bagaimanakah kelak jadinya apabila kamu memandang Anak manusia naik ke tempat asal-Nya? 63 Roh itulah yang menghidupkan, tubuh suatu pun tiada gunanya. Adapun perkataan yang Aku katakan kepadamu, itulah roh dan hidup adanya. 64 Tetapi adalah di antara kamu beberapa orang yang tiada percaya." Karena dari mulanya diketahui oleh Yesus siapa yang tiada percaya, dan siapa yang akan menyerahkan Dia. 65 Maka kata-Nya, "Itulah sebabnya Aku berkata kepadamu, bahwa seorang pun tiada boleh datang kepada-Ku, jikalau tiada dikaruniakan kepadanya oleh Bapa." 66 Sebab itu banyaklah murid-murid-Nya undur, dan tiada lagi berjalan dengan Dia. 67 Lalu kata Yesus kepada kedua belas murid-Nya itu, "Kamu ini hendak pergi jugakah?" 68 Maka sahut Simon Petrus kepada-Nya, "Ya Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Hanya Tuhan sahaja yang menaruh perkataan hidup yang kekal. 69 Kami ini sudah percaya dan yakin, bahwa Tuhanlah yang Kudus datang daripada Allah." 70 Maka jawab Yesus kepada mereka itu, "Bukankah Aku sudah memilih kamu kedua belas orang ini? Tetapi seorang di antara kamu menjadi suatu Iblis." 71 Maka Ia berkata itu tentang Yudas, anak Simon Iskariot; karena memang ialah yang akan menyerahkan Yesus, dan ia pun seorang daripada kedua belas murid itu.

7:1 Kemudian daripada itu berjalanlah Yesus di tanah Galilea, karena tiada Ia mau melalui tanah Yudea, sebab orang Yahudi mencari upaya akan membunuh Dia. 2 Tetapi hari raya orang Yahudi sudah hampir, yaitu Hari Raya Pondok. 3 Maka kata saudara-saudara-Nya kepada-Nya, "Berangkatlah dari sini, dan pergilah ke tanah Yudea, supaya murid-murid-Mu juga boleh memandang segala mujizat yang Engkau adakan. 4 Karena seorang pun tiada membuat barang sesuatu dengan sembunyi, jikalau ia sendiri hendak menjadi masyhur. Sedangkan Engkau membuat segala perkara itu, nyatakanlah diri-Mu kepada isi dunia ini." 5 Karena saudara-saudara-Nya pun tiadalah percaya akan Dia. 6 Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Saat-Ku belum sampai; tetapi saatmu itu senantiasa sedia. 7 Tiada dapat isi dunia ini membenci kamu, tetapi ia membenci Aku, oleh karena Aku ini menyaksikan dari halnya, bahwa segala perbuatannya jahat adanya. 8 Hendaklah kamu pergi memuliakan hari raya. Aku belum hendak pergi memuliakan hari raya ini, karena saat-Ku belum sampai." 9 Lalu tinggallah Ia di Galilea setelah sudah Ia berkata demikian kepada mereka itu. 10 Tetapi setelah saudara-saudara-Nya sudah pergi memuliakan hari raya itu, lalu Ia sendiri pun pergi juga, bukan dengan nyata-nyata, melainkan dengan sulitnya. 11 Maka orang Yahudi mencari Dia pada hari raya itu serta berkata, "Di manakah Dia?" 12 Adalah banyak persungutan akan Dia di antara orang banyak; ada orang yang berkata, "Ia orang baik"; yang lain pula berkata, "Bukan, melainkan Ia menyesatkan orang banyak itu." 13 Tetapi tiada seorang pun berani berkata-kata dengan bebas dari hal Dia, sebab takut akan orang Yahudi. 14 Setelah sampai pertengahan hari raya itu, naiklah Yesus masuk ke dalam Bait Allah serta mengajar. 15 Maka heranlah orang Yahudi serta berkata, "Bagaimanakah orang ini paham akan kitab-kitab dengan tiada belajar?" 16 Lalu jawab Yesus kepada mereka itu, serta kata-Nya, "Pengajaran-Ku itu bukan daripada-Ku, melainkan daripada Dia yang menyuruhkan Aku. 17 Jikalau barang seorang suka melakukan kehendak Allah, ia akan mengerti tentang pengajaran ini, kalau daripada Allah datangnya, atau Aku mengeluarkan perkataan daripada diri-Ku sendiri. 18 Siapa yang mengeluarkan perkataan daripada dirinya sendiri itu menuju kepada kehormatannya sendiri, tetapi siapa yang menuju kepada kehormatan yang menyuruhkan Dia, ia itulah benar, dan barang kejahatan pun tiada padanya. 19 Tiadakah Musa memberi Taurat kepadamu? Maka seorang pun tiada daripada kamu yang melakukan Taurat itu. Apakah sebabnya kamu mencari jalan hendak membunuh Aku?" 20 Maka jawab orang banyak itu, "Engkau ada bersetan. Siapakah gerangan mencari jalan hendak membunuh Engkau?" 21 Lalu kata Yesus kepada mereka itu, "Hanya satu perbuatan sudah Kuperbuat, itu pun kamu sekalian heran. 22 Maka Musa sudah memberi kamu hukum bersunat itu (bukan asalnya itu daripada Musa, melainkan daripada nenek moyangmu); maka kamu menyunatkan orang pada hari Sabbat. 23 Jikalau seorang disunatkan pada hari Sabbat, supaya jangan hukum Musa dilanggar marahkah kamu akan Daku, oleh sebab Aku menyembuhkan seorang seluruh tubuhnya pada hari Sabbat? 24 Janganlah kamu hakimkan menurut rupa sahaja, melainkan jatuhkanlah hukum dengan adil." 25 Maka berkatalah beberapa orang isi negeri Yeruzalem, "Bukankah ini Dia, yang dicari orang jalan hendak membunuh? 26 Tengoklah, Ia berkata-kata dengan bebasnya, maka mereka itu tiada berkata apa-apa kepada-Nya. Bolehkah jadi yang segala penghulu itu tahu dengan sesungguhnya bahwa Ia inilah Kristus? 27 Memang akan orang ini kami tahu dari mana asal-Nya; tetapi apabila Kristus datang kelak, tiada seorang pun yang mengetahui dari mana asal-Nya." 28 Maka berserulah Yesus dengan nyaring suara-Nya di dalam Bait Allah, tengah Ia mengajar, serta berkata, "Kamu sekalian mengenal Aku, dan kamu pula mengetahui dari mana asal-Ku; dan tiada Aku datang dengan kehendak-Ku sendiri, melainkan Ia yang menyuruhkan Aku itu ada benar, yaitu yang tiada kamu kenal. 29 Aku kenal Dia, karena Aku datang daripada-Nya, dan Ialah yang menyuruhkan Aku." 30 Lalu mereka itu mencari jalan hendak menangkap Dia, tetapi tiada seorang pun berani mengenakan tangan kepada-Nya, karena saatnya belum datang. 31 Tetapi banyaklah orang dari antara orang ramai itu percaya akan Dia, serta berkata, "Apabila Kristus datang, adakah Ia mengadakan tanda ajaib lebih banyak daripada yang diadakan oleh orang ini?" 32 Setelah orang Parisi sudah mendengar orang banyak itu bercakap-cakap akan segala perkara itu dari hal Dia, lalu kepala-kepala imam dan orang Parisi pun menyuruhkan beberapa orang hambanya supaya mereka itu menangkap Dia. 33 Maka kata Yesus, "Hanyalah seketika lamanya lagi Aku bersama-sama dengan kamu, lalu Aku pergi kepada Dia yang menyuruhkan Aku. 34 Kamu akan mencari Aku, maka tiada kamu dapat, dan di mana Aku ada, kamu ini tiada boleh datang." 35 Sebab itu berkatalah orang Yahudi di antara sama sendirinya, "Ke manakah orang ini hendak pergi yang kita tiada boleh dapat Dia? Hendak pergi kepada orang yang tercerai-berai di antara orang Gerika, serta mengajar orang Gerikakah? 36 Apakah artinya perkataan yang dikatakan-Nya itu: Kamu akan mencari Aku, maka tiada dapat, dan di mana Aku ada, kamu ini tiada boleh datang?" 37 Maka pada hari yang akhir, yaitu hari yang besar pada masa raya itu, berdirilah Yesus serta berseru, kata-Nya, "Jikalau seorang yang dahaga, hendaklah ia datang kepada-Ku, lalu minum. 38 Barangsiapa yang percaya akan Daku, seperti yang tersebut di dalam Alkitab, dari dalamnya itu akan mengalir beberapa sungai air hidup." 39 Ia mengatakan ini dari hal Roh, yang akan diterima oleh segala orang yang percaya akan Dia; karena pada masa itu Rohulkudus itu belum ada, sebab Yesus belum dipermuliakan. 40 Apabila didengar oleh beberapa orang di antara orang ramai itu akan perkataan itu, berkatalah mereka itu, "Sesungguhnya orang inilah Nabi itu." 41 Ada orang lain pun berkata, "Ia inilah Kristus." Ada yang lain pula berkata, "Masakan Kristus itu terbit dari Galilea? 42 Bukankah kata Alkitab bahwa daripada benih Daud dan dari Betlehem, tempat Daud, terbit Kristus itu?" 43 Lalu timbullah suatu perselisihan di antara orang banyak itu oleh karena Yesus. 44 Setengah mereka itu hendak menangkap Dia, tetapi tiada seorang pun berani mengenakan tangannya kepada-Nya. 45 Maka kembalilah hamba-hamba itu kepada kepala-kepala imam dan orang Parisi, lalu kata mereka itu kepada hamba itu, "Apakah sebabnya kamu tiada membawa Dia?" 46 Maka sahut segala hamba itu, "Belum pernah orang berkata-kata seperti orang ini." 47 Maka jawab orang Parisi kepada mereka itu, "Sudahkah kamu juga tersesat? 48 Adakah seorang jua pun daripada sekalian penghulu atau orang Parisi, yang percaya akan Dia? 49 Cih, orang ramai ini, yang tiada tahu akan Taurat itu, terkutuklah mereka itu!" 50 Maka bertanyalah Nikodemus (seorang dari antara mereka itu yang datang dahulu kepada Yesus), kepada mereka itu, demikian, 51 "Adakah Taurat kita menghukumkan orang, sebelum didengar apa yang dikatakannya, dan diketahui apa yang diperbuatnya?" 52 Lalu menjawablah mereka itu serta berkata kepada-Nya, "Engkau pun dari Galileakah? Selidikilah dan amatilah, bahwa dari Galilea itu tiada terbit seorang nabi pun." 53 Maka masing-masing pun pulang ke rumahnya.

8:1 Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. 2 Pada pagi-pagi hari datanglah Ia pula ke dalam Bait Allah, maka sekalian orang banyak pun datang kepada-Nya, lalu duduklah Ia mengajar mereka itu. 3 Adalah ahli Taurat dan orang Parisi pun membawa seorang perempuan yang ditangkap tengah berbuat zinah, didirikannya di tengah-tengah, 4 serta berkata kepada Yesus, "Ya Guru, perempuan ini didapati tengah berbuat zinah. 5 Di dalam Taurat dipesan oleh Musa akan merajam perempuan yang demikian. Apakah kata Guru dari halnya?" 6 Maka mereka itu mengatakan ini hendak mencobai Dia, supaya didapatinya jalan mengadukan Dia. Tetapi Yesus tunduk melukis tanah dengan jari-Nya. 7 Maka sebab berulang-ulang mereka itu bertanya juga, tegaklah Ia serta berkata kepada mereka itu, "Siapa di antara kamu yang tiada berdosa, hendaklah ia dahulu melempar batu kepada perempuan ini." 8 Lalu tunduk pula Ia lagi melukis tanah itu. 9 Setelah mereka itu mendengar kata yang demikian, keluarlah mereka itu seorang lepas seorang, mulai daripada yang tua-tua sampai kepada yang akhir; maka tinggallah Yesus seorang diri-Nya dan perempuan itu berdiri di tengah-tengah. 10 Apabila Yesus tegak, tiada dilihat-Nya seorang pun kecuali perempuan itu, lalu berkatalah Ia kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka itu? Tiadakah seorang pun yang menyalahkan engkau?" 11 Maka kata perempuan itu, "Seorang pun tiada, ya Rabbi." Lalu kata Yesus kepadanya, "Kalau demikian Aku ini pun tiada mau menghukumkan engkau; pergilah engkau, dan daripada sekarang ini jangan berbuat dosa lagi." 12 Maka bertuturlah Yesus pula kepada mereka itu sambil berkata, "Aku inilah terang dunia. Siapa yang mengikut Aku, tiada akan berjalan di dalam gelap, melainkan akan beroleh terang hidup itu." 13 Lalu kata orang Parisi kepada-Nya, "Engkau menyaksi akan diri-Mu, kesaksian-Mu itu tiada benar." 14 Maka jawab Yesus serta berkata kepada mereka itu, "Jikalau Aku menyaksikan dari hal diri-Ku sendiri pun, benar juga kesaksian-Ku itu, karena Aku tahu, dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi, tetapi kamu ini tiada mengetahui dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi. 15 Kamu ini memang menghakimkan menurut rupa orang, maka Aku ini tiada menghakimkan seorang pun. 16 Tetapi jikalau Aku juga menghakimkan, maka hukum-Ku itu benar, oleh karena Aku ini bukan bersendiri sahaja, melainkan Aku dengan Bapa yang menyuruhkan Aku. 17 Dan di dalam Tauratmu juga tersurat, bahwa kesaksian dua oranglah yang benar adanya. 18 Aku inilah yang menyaksi akan diri-Ku sendiri, dan lagi Bapa, yang menyuruhkan Aku, Ia pun menyaksi akan Daku." 19 Lalu kata mereka itu kepada-Nya, "Di manakah Bapa-Mu itu?" Maka jawab Yesus, "Kamu tiada kenal Aku, dan Bapa-Ku pun tidak. Jikalau kamu kenal Aku, niscaya kamu kenal Bapa-Ku juga." 20 Segala perkataan itu dikatakan-Nya dekat tempat peti derma tengah Ia mengajar di dalam Bait Allah; maka seorang pun tiada menangkap Dia, karena saatnya belum datang. 21 Maka kata-Nya pula kepada mereka itu, "Aku ini pergi, dan kamu akan mencari Aku, dan kamu akan mati di dalam dosamu, tetapi ke tempat Aku ini pergi, kamu tiada boleh sampai." 22 Lalu kata orang Yahudi, "Ia hendak membunuh diri-Nyakah? sebab kata-Nya: Ke tempat Aku ini pergi kamu tiada boleh sampai?" 23 Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Kamu ini dari bawah, Aku ini dari atas; kamu ini dari dunia ini, Aku ini bukan dari dunia ini. 24 Sebab itu Aku sudah berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati di dalam dosamu, karena jikalau kamu tiada percaya bahwa Aku inilah Dia, maka kamu akan mati di dalam dosamu." 25 Lalu kata mereka itu kepada-Nya, "Siapakah Engkau ini?" Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Apakah gunanya Aku lagi berkata kepadamu? 26 Adalah banyak perkara yang hendak Kukatakan dan bicarakan dari hal kamu, tetapi Yang menyuruhkan Aku itu benar. Apa yang Kudengar daripada-Nya itu juga Kukatakan kepada isi dunia ini." 27 Maka mereka itu tiada mengerti bahwa yang dikatakan-Nya kepada mereka itu, ialah dari hal Bapa. 28 Sebab itu berkatalah Yesus kepada mereka itu, "Apabila kamu sudah menaikkan Anak manusia kelak, baharulah kamu akan tahu bahwa Aku inilah Dia, dan suatu pun tiada Aku perbuat dengan kehendak-Ku sendiri, melainkan sebagaimana Bapa-Ku mengajar Aku, demikianlah Aku katakan. 29 Maka Yang menyuruhkan Aku, Ia bersama-sama dengan Aku; maka Bapa itu tiada meninggalkan Aku seorang diri, karena senantiasa Aku perbuat apa yang berkenan kepada-Nya." 30 Tatkala Ia berkata demikian, banyaklah orang sudah percaya akan Dia. 31 Lalu kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya akan Dia, "Jikalau kamu ini berpegang teguh pada perkataan-Ku, baharulah dengan sesungguhnya kamu menjadi murid-Ku; 32 dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah akan memerdekakan kamu." 33 Maka sahut mereka itu kepada-Nya, "Kami ini keturunan Ibrahim, dan belum pernah kami menjadi hamba kepada seorang jua pun, bagaimanakah kata-Mu: Kamu akan dimerdekakan?" 34 Maka jawab Yesus kepada mereka itu, "Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu, barangsiapa yang berbuat dosa, ialah hamba dosa. 35 Adapun hamba itu tiada tinggal di dalam rumah selama-lamanya, hanya Anak itu tinggal di dalamnya selama-lamanya. 36 Jikalau Anak itu memerdekakan kamu, baharulah merdeka kamu dengan sesungguhnya. 37 Aku tahu bahwa kamu keturunan Ibrahim, tetapi kamu mencari jalan akan membunuh Aku, oleh sebab perkataan-Ku tiada masuk ke dalam hatimu. 38 Aku ini mengatakan barang yang Aku sudah nampak kepada Bapa-Ku; dan kamu pun berbuat barang yang kamu sudah mendengar daripada bapamu." 39 Maka sahut mereka itu serta berkata kepada-Nya, "Ibrahim, ialah bapa kami." Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Jikalau kamu anak Ibrahim, niscaya kamu akan berbuat juga perbuatan Ibrahim. 40 Tetapi sekarang kamu mencari jalan akan membunuh Aku, yaitu seorang yang mengatakan kepadamu barang yang benar, yang Aku dengar daripada Allah; ini tiada diperbuat oleh Ibrahim. 41 Kamu ini mengerjakan segala perbuatan bapamu." Maka kata mereka itu kepada-Nya, "Bukannya kami jadi daripada zinah. Adalah Satu Bapa kami, yaitu Allah." 42 Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Jikalau Allah itu Bapamu, niscayalah kamu mengasihi Aku, karena daripada Allah Aku datang dan Aku ada di sini; karena Aku pun bukan datang dengan kehendak-Ku sendiri, melainkan Ialah yang menyuruhkan Aku. 43 Apakah sebabnya tiada kamu mengerti akan peribahasa-Ku? Memang sebab kamu tiada dapat mendengar perkataan-Ku ini. 44 Kamu ini daripada bapamu Iblis, dan segala hawa nafsu bapamu itulah yang kamu turut. Ialah pembunuh manusia dari mulanya, tiada ia berdiri di atas yang benar, oleh karena kebenaran tidak ada di dalamnya. Jikalau ia mengatakan bohong, maka ia mengatakan menurut tabiatnya sendiri, karena ia pembohong dan bapa pembohong. 45 Tetapi Aku ini, sebab mengatakan yang benar itu, maka tiadalah kamu percaya akan Daku. 46 Siapakah di antara kamu dapat menyalahkan Aku tentang dosa? Jikalau Aku mengatakan yang benar, apakah sebabnya tiada kamu percaya akan Daku? 47 Barangsiapa yang daripada Allah, ia juga mendengar akan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tiada mendengar firman itu, karena kamu bukan daripada Allah." 48 Maka jawab orang Yahudi serta berkata kepada-Nya, "Bukankah betul yang kami katakan, bahwa Engkaulah seorang Samaria, dan ada bersetan." 49 Maka jawab Yesus, "Aku ini tiada bersetan, tetapi Aku menghormatkan Bapa-Ku, dan kamu menghinakan Aku. 50 Aku ini tiada menuntut kemuliaan bagi diri-Ku sendiri, tetapi ada Satu yang menuntut dan yang menghukumkan. 51 Sesungguh-sungguhnya, Aku berkata kepadamu, jikalau barang seorang menurut perkataan-Ku, tiada ia akan nampak maut selama-lamanya." 52 Lalu kata orang Yahudi itu kepada-Nya, "Bahkan, sekarang kami tahu, bahwa Engkau ada bersetan. Ibrahim dan segala nabi sudah mati, maka kata Engkau ini: Jikalau barang seorang menurut perkataan-Ku, tiada ia akan merasai mati selama-lamanya. 53 Adakah Engkau ini lebih besar daripada bapa kami Ibrahim, yang sudah mati itu? Dan segala nabi pun sudah mati. Setara dengan siapakah Engkau hendak menjadikan diri-Mu?" 54 Maka jawab Yesus, "Jikalau Aku ini mempermuliakan diri-Ku sendiri, niscayalah kemuliaan-Ku itu tiada berguna. Tetapi Bapa-Ku itu yang mempermuliakan Aku, Ia itulah yang kamu katakan Tuhanmu. 55 Kamu tiada kenal Dia, tetapi Aku kenal Dia; jikalau Aku berkata bahwa tiada Aku kenal Dia, niscaya Aku ini sama juga seperti kamu jadi pembohong; tetapi Aku kenal Dia, dan Aku menurut firman-Nya. 56 Adapun Ibrahim, bapa kamu, gemar melihat hari-Ku; ia sudah nampak Dia dan bersukacita." 57 Lalu kata orang Yahudi itu kepada-Nya, "Umurmu belum lagi lima puluh tahun, dan sudahkah Engkau nampak Ibrahim?" 58 Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu, sebelum Ibrahim ada, Aku ini sudah ada." 59 Lalu mereka itu sekalian memungut batu sebab hendak merajam Dia, tetapi Yesus menyembunyikan diri-Nya serta keluar dari dalam Bait Allah itu.

9:1 Tatkala Ia lalu, dilihat-Nya seorang yang buta dari mula jadinya. 2 Lalu murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya, katanya, "Ya Rabbi, siapakah yang berbuat dosa: Orang inikah atau ibu bapanyakah, sehingga ia buta dari mula jadinya?" 3 Maka jawab Yesus, "Bukan orang ini berbuat dosa; dan bukan orang tuanya, melainkan supaya kekayaan Allah dinyatakan padanya. 4 Selagi hari siang wajiblah kita mengerjakan pekerjaan Allah, yang menyuruhkan Aku. Karena malam akan datang, apabila seorang pun tiada dapat bekerja. 5 Selama Aku di dalam dunia ini. Akulah terang dunia." 6 Setelah Ia berkata demikian, lalu Ia berludah ke tanah, serta membuat tanah itu lembik dengan ludah-Nya, disapukan-Nya tanah lembik itu kepada mata orang buta itu, 7 sambil berkata kepadanya, "Pergilah engkau basuh di kolam Siloam!" yang diterjemahkan artinya: Suruhan. Maka pergilah ia membasuh, lalu kembalilah ia dengan celik matanya. 8 Maka kata orang sekampungnya dan orang lain pun yang dahulu nampak dia meminta sedekah, "Bukankah ia ini dia, yang sudah duduk meminta sedekah itu?" 9 Maka ada orang yang mengatakan, "Inilah dia." Ada pula yang mengatakan, "Bukan, hanya serupa dengan dia." Ia sendiri berkata, "Akulah dia." 10 Lalu kata mereka itu kepadanya, "Bagaimanakah matamu dapat celik?" 11 Maka sahutnya, "Ada seorang yang bernama Yesus membuat tanah itu lembik, lalu disapukan-Nya kepada mataku sambil kata-Nya: Pergilah engkau basuh ke kolam Siloam. Maka pergilah aku basuh ke situ, lalu aku pun nampaklah." 12 Lalu mereka itu bertanya kepadanya, "Di manakah orang itu?" Maka jawabnya, "Aku tiada tahu." 13 Maka mereka itu pun membawa orang yang dahulu buta itu kepada orang Parisi. 14 Adapun hari itu hari Sabbat ketika Yesus membuat tanah itu lembik dan mencelikkan matanya. 15 Maka bertanyalah pula orang Parisi kepadanya, bagaimana halnya ia mendapat penglihatan. Maka katanya kepada mereka itu, "Ditaruh-Nya tanah lembik pada mataku, dan aku basuh, lalu aku nampak." 16 Maka berkatalah setengah orang Parisi itu, "Orang itu bukan daripada Allah, karena tiada Ia menurut hukum hari Sabbat." Ada pula orang yang berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat mengadakan tanda yang demikian?" Maka berpihak-pihaklah di antara mereka itu. 17 Oleh sebab itu bertanyalah mereka itu kepada orang yang dahulu buta itu, "Apakah kata engkau dari hal Dia, karena Ia sudah mencelikkan matamu?" Maka sahutnya, "Nabilah Ia." 18 Maka tiadalah orang Yahudi itu percaya, bahwa dahulu Ia buta dan sekarang matanya nampak, sehingga dipanggilnya ibu bapa orang yang dapat penglihatannya itu, 19 lalu bertanyalah mereka itu kepadanya, katanya, "Ia inikah anakmu, yang kamu katakan ia buta dari mula jadinya? Bagaimanakah ia nampak sekarang ini?" 20 Maka sahut ibu bapanya serta berkata, "Kami kenal bahwa ia ini anak kami, dan lagi ia buta dari mula jadinya, 21 tetapi bagaimana jalannya sekarang ia dapat penglihatan, tiadalah kami tahu, atau siapa yang mencelikkan matanya tiada juga kami tahu. Tanyalah dia sendiri, ia sudah akil balig, biarlah ia sendiri memberitahu akan hal dirinya." 22 Ibu bapanya berkata demikian itu sebab mereka itu takut akan orang Yahudi; karena orang Yahudi sudah sepakat, bahwa jikalau ada orang mengaku Dia itu Kristus, orang itu dibuang dari rumah sembahyang. 23 Oleh sebab itu kata ibu bapanya: Ia sudah akil balig, tanyalah dia sendiri. 24 Maka mereka itu pun memanggil orang yang dahulunya buta itu sekali lagi, serta berkata kepadanya, "Hormatkanlah Allah! Kami ini tahu, bahwa orang itu seorang berdosa." 25 Lalu sahutnya, "Entahkan Ia seorang berdosa tiadalah aku tahu, hanya satu perkara aku tahu: Bahwa dahulu aku buta, dan sekarang aku nampak." 26 Lalu kata mereka itu pula kepadanya, "Apakah diperbuat-Nya pada engkau? Bagaimanakah Ia mencelikkan matamu?" 27 Maka sahutnya kepada mereka itu, "Sudah aku katakan kepadamu, tetapi tiada juga kamu dengarkan. Apakah sebabnya kamu hendak mendengar lagi? Maukah kamu juga menjadi murid-Nya?" 28 Lalu mereka itu menghinakan dia, serta berkata, "Engkau inilah murid-Nya, tetapi kami ini murid Musa. 29 Kami ini tahu bahwa Allah sudah berfirman kepada Musa, tetapi akan orang ini tiada kami tahu dari mana datang-Nya." 30 Maka sahut orang itu serta berkata kepada mereka itu, "Heran sekali itu, kamu tiada tahu dari mana datang-Nya, sedang Ia sudah mencelikkan mataku. 31 Kita tahu bahwa Allah tiada mendengarkan orang yang berbuat dosa, hanya orang yang menyembah Allah dan yang melakukan kehendak-Nya, ialah sahaja yang didengarkan-Nya. 32 Semenjak awal dunia ini belum pernah kedengaran halnya orang mencelikkan mata manusia, yang buta dari mula jadinya. 33 Jikalau orang itu bukan daripada Allah, tiadalah dapat memperbuat apa-apa." 34 Lalu jawab mereka itu serta berkata kepadanya, "Engkau ini lahir di dalam dosa semata-mata, maka engkau mau mengajar kamikah?" Maka mereka itu membuangkan dia ke luar. 35 Apabila didengar oleh Yesus bahwa orang itu sudah dibuang orang ke luar, lalu berkatalah Ia kepadanya tatkala berjumpa dengan dia, "Percayakah engkau akan Anak Allah?" 36 Lalu sahut orang itu, katanya, "Siapakah Dia itu, ya Rabbi, supaya hamba boleh percaya akan Dia?" 37 Maka kata Yesus kepadanya, "Engkau sudah nampak Dia, dan yang bertutur dengan engkau, itulah Dia." 38 Maka katanya, "Ya Tuhan, hamba percaya." Lalu ia sujud menyembah Dia. 39 Maka kata Yesus, "Kedatangan-Ku ke dalam dunia ini karena hal hukuman, supaya orang yang tiada nampak itu boleh nampak, dan orang yang nampak itu menjadi buta." 40 Maka beberapa orang Parisi yang beserta dengan Yesus, mendengar perkataan ini, lalu berkata kepada-Nya, "Kami pun butakah?" 41 Lalu kata Yesus kepada mereka itu, "Jikalau kamu buta, tiadalah kamu berdosa; tetapi sebab kamu berkata: Kami nampak, kekallah dosamu itu."

10:1 "Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Siapa yang tiada masuk kandang domba daripada pintu, melainkan memanjat daripada tempat lain, ialah seorang pencuri dan penyamun. 2 Tetapi yang masuk daripada pintu itu, ialah gembala domba. 3 Maka kepada orang ini pintu dibukakan oleh penunggu pintu, dan segala domba itu mendengar akan suaranya, maka ia memanggil segala dombanya sendiri itu masing-masing dengan namanya, lalu membawa ke luar. 4 Apabila sudah ia mengeluarkan segala dombanya itu, berjalanlah ia dahulu, dan domba-domba itu pun mengikut dia, sebab segala domba itu mengenal suaranya. 5 Tetapi akan orang lain sekali-kali tiada diikutnya, melainkan lari daripadanya, sebab tiada dikenalnya suara orang lain." 6 Maka perumpamaan itu dikatakan oleh Yesus kepada mereka itu; tetapi tiada mereka itu mengerti yang dikatakan-Nya kepada mereka itu. 7 Maka berkatalah pula Yesus kepada mereka itu, "Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Aku ini pintu bagi domba itu. 8 Sekalian orang yang datang dahulu daripada-Ku, itulah pencuri dan penyamun, tetapi domba itu tiada mendengar akan mereka itu. 9 Aku inilah Pintu. Jikalau barang seorang masuk daripada-Ku, ia terpelihara kelak, dan ia pun masuk keluar serta mendapat makanan. 10 Adapun pencuri itu datang hanya akan mencuri dan membunuh dan membinasakan, Aku ini datang supaya domba itu memperoleh kehidupan dengan berkelimpahan. 11 Akulah Gembala yang baik; maka gembala yang baik itu menyerahkan nyawa-Nya ganti segala domba itu. 12 Tetapi orang upahan yang bukan gembala, dan lagi domba itu bukan miliknya sendiri, apabila dipandangnya serigala datang, ditinggalkannya kawan domba itu serta lari melepaskan dirinya, maka serigala itu menerkam domba itu sambil mencerai-beraikan dia. 13 Maka orang upahan itu lari karena memang ia seorang upahan sahaja, dan tiadalah ia peduli akan domba itu. 14 Akulah Gembala yang baik; maka Aku kenal domba-domba-Ku, dan domba-Ku itu juga kenal Aku, 15 sebagaimana Bapa kenal Aku, dan Aku pun kenal Bapa; maka Aku menyerahkan nyawa-Ku karena segala domba itu. 16 Ada lagi pada-Ku domba lain, yang bukan masuk kandang domba ini; maka sekalian itu juga wajib Aku bawa, dan domba-domba itu kelak mendengar akan suara-Ku, lalu akan menjadi sekawan, dan gembala seorang sahaja. 17 Oleh sebab itulah Bapa mengasihi Aku, karena Aku ini menyerahkan nyawa-Ku, supaya boleh Aku terima kembali. 18 Seorang pun tiada mengambil dia daripada-Ku, tetapi Aku ini menyerahkan dia dengan rela hati-Ku. Aku berkuasa menyerahkan dia dan berkuasa pula mengambil dia kembali; kuasa ini Aku terima daripada Bapa-Ku." 19 Maka berpihak-pihaklah di antara orang Yahudi oleh karena perkataan itu. 20 Maka banyak daripada mereka itu sudah mengatakan, "Ia ada bersetan, dan gila, apakah sebabnya kamu mendengarkan Dia?" 21 Ada pula yang mengatakan, "Ini bukanlah perkataan seorang yang bersetan. Dapatkah gerangan setan mencelikkan mata orang buta?" 22 Pada waktu itu adalah hari raya memulih Bait Allah di Yeruzalem, dan pada masa itu musim dingin. 23 Maka berjalan-jalanlah Yesus di dalam Bait Allah, yaitu di serambi Sulaiman. 24 Lalu orang Yahudi melingkungi Dia sekeliling serta bertanya kepada-Nya, "Berapa lamakah lagi Engkau membimbangkan hati kami? Jikalau Engkau ini Kristus, katakanlah kepada kami dengan terus terang." 25 Maka jawab Yesus kepada mereka itu, "Aku sudah katakan itu kepadamu, tiada kamu percaya; segala perbuatan yang Aku lakukan atas nama Bapa-Ku, ia itulah menyaksikan dari hal-Ku. 26 Tetapi kamu ini tiada percaya, karena kamu bukan masuk bilangan domba-Ku. 27 Segala domba-Ku mendengar akan suara-Ku, dan Aku kenal dia, dan sekaliannya pun mengikut Aku, 28 dan Aku memberikan kepadanya hidup yang kekal, maka sekali-kali tiada domba-domba itu akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tiada dapat merampas dia dari dalam tangan-Ku. 29 Maka Bapa-Ku, yang menyerahkan dia kepada-Ku, adalah lebih besar daripada sekalian; maka seorang pun tiada dapat merampas dia dari dalam tangan Bapa-Ku. 30 Aku dan Bapa itu Satu adanya." 31 Lalu sekali lagi orang Yahudi memungut batu hendak merajam Dia. 32 Maka jawab Yesus kepada mereka itu, "Banyak perbuatan yang baik daripada Bapa-Ku Aku tunjukkan kepadamu; oleh karena perbuatan yang manakah kamu hendak merajam Aku?" 33 Lalu jawab orang Yahudi kepada-Nya, "Memang karena perbuatan yang baik tiada kami merajam Engkau, hanya sebab menghujat Allah, dan lagi sebab Engkau ini seorang manusia menjadikan diri-Mu Allah." 34 Maka jawab Yesus kepada mereka itu, "Bukankah di dalam Tauratmu telah tersurat demikian: Aku sudah berfirman, kamulah alihah? 35 Jikalau kepada orang-orang yang sudah disampaikan firman Allah itu dipanggil alihah, (maka isi Alkitab itu tiada dapat dibatalkan), 36 patutkah kamu ini mengatakan kepada Dia itu, yang dikuduskan oleh Bapa dan yang disuruhkan-Nya ke dalam dunia: Engkau ini menghujat Allah, sebab kata-Ku: Aku ini Anak Allah? 37 Jikalau tiada Aku kerjakan segala pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya akan Daku. 38 Tetapi jikalau Aku mengerjakan dia, percayalah akan pekerjaan itu, meskipun tiada kamu percaya akan Daku, supaya kamu makin mengetahui dan mengerti bahwa Bapa itu di dalam Aku dan Aku pun di dalam Bapa." 39 Maka lagi pula mereka itu mencari jalan hendak menangkap Dia, tetapi terlepaslah Ia daripada tangan mereka itu. 40 Lalu pergilah Ia pula ke seberang Yarden, ke tempat Yahya mula-mula membaptiskan orang, lalu tinggallah Ia di situ. 41 Maka banyak orang datang kepada-Nya serta berkata, "Memang Yahya suatu pun tiada berbuat tanda ajaib, tetapi segala perkara yang dikatakan oleh Yahya dari hal orang ini benar adanya." 42 Maka banyaklah orang percaya akan Yesus di situ.

11:1 Adalah seorang yang sakit bernama Lazarus, orang Baitani, dari kampung Maryam dan saudaranya bernama Marta. 2 Maka Maryam itulah yang mengurapi Yesus dengan minyak bau-bauan, dan yang menyapu kaki-Nya dengan rambutnya, yang empunya saudara laki-laki bernama Lazarus, yang sakit itu. 3 Maka kedua saudaranya yang perempuan itu pun menyuruh orang kepada Yesus, mengatakan, "Ya Rabbi, orang yang Rabbi kasihi itu sakit." 4 Tetapi ketika Yesus mendengar demikian, maka kata-Nya, "Penyakit ini tiada membawa kepada maut, melainkan oleh sebab kemuliaan Allah, supaya Anak Allah dipermuliakan oleh karena itu." 5 Tetapi Yesus kasih akan Marta, dan saudaranya yang perempuan, dan Lazarus itu. 6 Setelah didengar-Nya, bahwa Lazarus itu sakit, maka berhentilah Ia dua hari lagi di situ. 7 Kemudian daripada itu berkatalah Ia kepada murid-murid-Nya, "Marilah kita kembali ke tanah Yudea." 8 Maka kata murid-murid-Nya kepada-Nya, "Ya Rabbi, baharu orang Yahudi mencari jalan hendak merajam Rabbi, dan sekarang Rabbi hendak kembali pula ke sana lagi?" 9 Lalu jawab Yesus, "Bukankah di dalam sehari dua belas jam? Jikalau seorang berjalan pada siang hari, tiadalah ia terantuk, sebab dilihatnya terang dunia ini. 10 Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, terantuklah ia, karena terang itu tiada di dalamnya." 11 Inilah kata Yesus; dan lagi kata-Nya kepada mereka itu, "Sahabat kita Lazarus telah tertidur, tetapi Aku pergi akan membangunkan dia." 12 Lalu kata murid-murid itu kepada-Nya, "Ya Rabbi, jikalau ia tertidur, sembuhlah ia kelak." 13 Adapun Yesus sudah mengatakan dari hal mati Lazarus, tetapi mereka itu menyangka bahwa Ia mengatakan dari hal kesenangan tidur. 14 Lalu berkatalah Yesus kepada mereka itu dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. 15 Dan sukacitalah Aku karena kamu bahwa Aku tidak ada di sana, supaya kamu percaya; tetapi marilah kita pergi kepadanya." 16 Lalu kata Tomas yang bergelar Didimus kepada sama-sama murid itu, "Marilah kita juga pergi, biarlah kita mati bersama-sama dengan Dia." 17 Apabila Yesus itu sampai, didapati-Nya bahwa Lazarus sudah empat hari lamanya di dalam kubur. 18 Adapun Baitani itu dekat Yeruzalem, sekira-kira dua mil jauhnya dari sana. 19 Maka banyaklah orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maryam menghiburkan mereka itu karena saudaranya itu. 20 Setelah Marta mendengar kabar bahwa Yesus datang, pergilah ia mengalu-alukan Dia; tetapi Maryam tinggallah duduk di rumah. 21 Lalu kata Marta kepada Yesus, "Ya Rabbi, jikalau Rabbi ada di sini, tiadalah mati saudara hamba itu, 22 tetapi sekarang ini juga hamba tahu bahwa barang apa pun yang Rabbi pinta kepada Allah, maka Allah kelak mengaruniakan kepada Rabbi." 23 Maka kata Yesus kepadanya, "Saudaramu itu akan bangkit pula." 24 Kata Marta kepada Yesus, "Hamba tahu, bahwa ia akan bangkit pada kebangkitan hari kiamat." 25 Maka kata Yesus kepadanya, "Aku inilah Kebangkitan dan Hidup; siapa yang percaya akan Daku, walaupun sudah mati, ia akan hidup; 26 dan barangsiapa yang hidup serta percaya akan Daku tiadalah ia akan mati selama-lamanya. Engkau percayakah ini?" 27 Sahut Marta kepada Yesus, "Ya Rabbi, hamba ini percaya bahwa Rabbilah Kristus, Anak Allah, yang wajib datang ke dalam dunia ini." 28 Setelah sudah ia berkata demikian, maka pergilah ia memanggil Maryam, saudaranya itu dengan sulitnya, katanya, "Guru ada, dan Ia memanggil engkau." 29 Apabila didengarnya, bangunlah ia dengan segeranya serta datang kepada Yesus. 30 Tetapi Yesus belum masuk ke kampung, melainkan adalah Ia lagi di tempat Marta berjumpa dengan Dia. 31 Maka segala orang Yahudi yang melawati Maryam di rumah serta menghiburkan dia, apabila dilihatnya Maryam bangun dengan segeranya, lalu mereka itu pun mengikut dia, karena pada sangkanya Maryam itu pergi ke kubur akan menangis di situ. 32 Setelah sampai Maryam ke tempat Yesus ada, serta nampak Dia, maka sujudlah ia pada kaki-Nya sambil berkata kepada-Nya, "Ya Rabbi, jikalau Rabbi ada di sini, tiadalah mati saudara hamba itu." 33 Setelah Yesus nampak Maryam menangis, dan segala orang Yahudi yang datang sertanya itu pun menangis bersama-sama, tergeraklah hati-Nya dengan sangat iba rasa-Nya, 34 serta kata-Nya, "Di manakah kamu taruhkan dia?" Maka kata mereka itu kepada-Nya, "Ya Rabbi, marilah lihat." 35 Maka menangislah Yesus. 36 Lalu kata orang Yahudi itu, "Tengoklah, bagaimana Ia kasih akan dia!" 37 Tetapi di antara mereka itu ada pula yang berkata, "Tiadakah berkuasa Ia, yang mencelikkan mata orang yang buta itu, membuat supaya orang ini juga jangan mati?" 38 Maka ibalah hati Yesus pula tatkala tiba di kubur. Adapun kubur itu suatu gua, dan sebuah batu penutupnya. 39 Lalu kata Yesus, "Undurkan batu ini." Maka kata Marta, saudara orang yang mati itu, "Ya Rabbi, sekarang ia berbau busuk, karena sudah empat hari lamanya." 40 Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Bukankah Aku berkata kepadamu, jikalau engkau percaya kelak, engkau akan nampak kemuliaan Allah?" 41 Lalu mereka itu mengundurkan batu itu. Maka menengadahlah Yesus serta berkata, "Ya Bapa, Aku ucapkan syukur kepada-Mu sebab Engkau mendengar akan Daku. 42 Maka Aku sudah mengetahui bahwa Engkau selalu mendengar akan Daku, tetapi oleh sebab orang banyak yang berdiri sekeliling inilah Kukatakan, supaya mereka itu sekalian kelak percaya bahwa Engkaulah yang menyuruhkan Aku." 43 Setelah Ia berkata demikian, berserulah Ia dengan suara yang kuat, kata-Nya, "Hai Lazarus, marilah keluar!" 44 Lalu keluarlah orang yang sudah mati itu, terikat kaki tangannya dengan kain kapan, dan mukanya pun berbalut dengan sapu tangan. Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Lepaskan, biar dia pergi." 45 Maka banyaklah dari antara orang Yahudi yang datang melawati Maryam dan yang memandangi perbuatan Yesus itu, percayalah akan Dia. 46 Tetapi setengah mereka itu sudah pergi kepada orang Parisi, lalu mengatakan kepadanya barang yang diperbuat oleh Yesus itu. 47 Oleh sebab itu segala kepala imam dan orang Parisi menghimpunkan orang Majelis Besar, lalu berkata, "Apakah daya kita perbuat, sebab orang itu mengadakan banyak tanda ajaib? 48 Jikalau kita membiarkan Dia demikian kelak segala orang percaya akan Dia, lalu orang Rum akan datang mengambil tempat kita, dan bangsa kita pun ditawannya." 49 Maka di antara mereka itu adalah seorang bernama Kayafas, yaitu Imam Besar pada tahun itu, berkata kepada mereka itu, "Kamu ini tiada mengetahui barang apa pun, 50 tiada juga kamu memikirkan bahwa berfaedah bagi kamu, jikalau satu orang mati menggantikan kaum, asalkan jangan segenap bangsa akan binasa." 51 Tetapi ia mengatakan itu bukannya daripada dirinya sendiri, melainkan sebab ia Imam Besar pada tahun itu bernubuatlah ia bahwa Yesus akan mati kelak ganti bangsa itu. 52 Dan bukan sahaja menggantikan bangsa itu, melainkan supaya segala anak Allah yang tercerai-berai itu pun dihimpunkannya menjadi satu. 53 Maka daripada hari itu juga mereka itu bermupakat hendak membunuh Yesus. 54 Sebab itu tiada lagi Yesus berjalan dengan nyatanya di antara orang Yahudi, melainkan undurlah Ia dari sana ke daerah jajahan yang dekat padang belantara, ke sebuah negeri yang bernama Efrayim, di situlah Ia tinggal bersama-sama dengan murid-murid-Nya. 55 Tatkala itu hampirlah hari raya Pasah orang Yahudi dan banyak orang dari daerah jajahan itu pergi ke Yeruzalem dahulu daripada hari raya Pasah itu, supaya mereka itu bersuci diri. 56 Lalu mereka itu mencari Yesus serta berkata sama sendiri sambil berdiri di dalam Bait Allah, "Apakah sangkamu? Tiadakah Ia akan datang beserta di dalam hari raya ini?" 57 Tetapi kepala-kepala imam dan orang Parisi pun sudah memberi perintah, jikalau barang seorang mengetahui akan tempat tinggal Yesus, hendaklah menyatakan, supaya mereka itu dapat menangkap Dia.

12:1 Maka enam hari dahulu daripada hari raya Pasah itu datanglah Yesus ke Baitani, di tempat Lazarus dibangkitkan oleh Yesus dari antara orang mati. 2 Di situ mereka itu membuat suatu perjamuan bagi-Nya, dan Marta adalah melayani; maka Lazarus itu seorang daripada orang yang duduk makan dengan Yesus. 3 Lalu diambil oleh Maryam sekati minyak narwastu jati yang mahal harganya, diurapinya kaki Yesus serta disapunya kaki-Nya itu dengan rambutnya. Maka semerbaklah bau minyak narwastu itu memenuhi rumah itu. 4 Tetapi kata seorang murid-Nya, yaitu Yudas Iskariot, yang kemudian menyerahkan Dia, 5 "Apakah sebabnya minyak ini tiada dijual dengan harga tiga ratus dinar, dan disedekahkan kepada orang miskin?" 6 Maka Yudas berkata demikian itu, bukan sebab diindahkannya hal orang miskin, melainkan sebab ia pencuri, dan memegang pundi-pundi serta mengambil uang yang dimasukkan ke dalamnya. 7 Maka kata Yesus, "Biarkanlah perempuan itu, minyak narwastu itu seolah-olah ditaruhnya bagi hari Aku dikuburkan. 8 Karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi Aku ini tiada selalu padamu." 9 Banyaklah orang Yahudi dapat tahu bahwa Yesus ada di sana; maka datanglah mereka itu, bukan karena Yesus sahaja, melainkan karena hendak melihat Lazarus juga yang dibangkitkan-Nya dari antara orang mati. 10 Maka berpakatlah segala kepala imam, supaya membunuh Lazarus juga, 11 karena oleh sebab dia itu banyaklah orang Yahudi sudah pergi, lalu percaya akan Yesus. 12 Pada keesokan harinya, tatkala segala orang banyak yang sudah datang memuliakan hari raya itu, mendengar kabar Yesus pergi ke Yeruzalem, 13 lalu mereka itu mengambil pelepah pohon kurma serta pergi menyambut Dia, sambil bersorak, katanya, "Hosanna, mubaraklah Ia yang datang dengan nama Tuhan, yaitu Raja bani Israel!" 14 Maka Yesus pun mendapat seekor keledai muda, lalu duduklah di atasnya, seperti yang tersurat itu, bunyinya: 15 Janganlah takut, ya puteri Sion. Tengoklah, Rajamu datang dengan mengendarai seekor anak keledai! 16 Mula-mula murid-murid-Nya tiada mengerti segala perkara itu; tetapi setelah Yesus dipermuliakan, baharulah terkenang mereka itu, bahwa segala perkara itu telah tersurat dari hal Dia, dan lagi mereka itu sudah berbuat hal itu kepada-Nya. 17 Lalu bersaksilah orang banyak yang beserta dengan Yesus tatkala Ia memanggil Lazarus keluar dari dalam kubur dan membangkitkan dia dari antara orang mati. 18 Itulah sebabnya orang banyak itu pun pergi menyambut Dia, sebab mereka itu mendengar, bahwa Yesus sudah mengadakan tanda ajaib itu. 19 Lalu kata orang Parisi sama sendirinya, "Kamu lihat, bahwa usahamu suatu pun tiada gunanya; tengok, seisi dunia sudah pergi mengikut Dia." 20 Adalah beberapa orang Gerika di antara segala orang yang sudah datang sembahyang pada hari raya itu. 21 Orang-orang itu sudah datang kepada Pilipus, orang Baitsaida di tanah Galilea, lalu minta kepadanya, katanya, "Tuan, kami hendak melihat Yesus." 22 Maka datanglah Pilipus mengatakan hal itu kepada Andreas; lalu datanglah Andreas dan Pilipus mengatakan kepada Yesus. 23 Maka jawab Yesus serta berkata kepada mereka itu, "Sudahlah sampai saatnya yang Anak manusia itu akan dipermuliakan. 24 Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Jikalau sebiji gandum tiada jatuh ke tanah dan mati, tinggallah ia sebiji juga; tetapi jikalau ia mati, ia berbuah banyak. 25 Siapa yang mengasihi nyawanya, ia akan kehilangan nyawa, dan siapa yang membenci nyawanya di dalam dunia ini, ia akan menaruh nyawa bagi hidup yang kekal. 26 Jikalau barang seorang bertaat kepada-Ku, hendaklah ia mengikut Aku, dan di tempat Aku ini ada, di situ hamba-Ku juga akan ada. Jikalau barang seorang bertaat kepada-Ku, ialah dimuliakan oleh Bapa. 27 Sekarang ini jiwa-Ku sangat berdukacita; apakah Aku hendak katakan? Ya Bapa, selamatkanlah Aku daripada saat itu! Tetapi karena itulah Aku sampai kepada saat ini. 28 Ya Bapa, permuliakanlah nama-Ku!" Lalu kedengaranlah suatu suara dari langit mengatakan, "Aku sudah permuliakan Dia, dan Aku akan mempermuliakan Dia pula." 29 Lalu orang banyak, yang berdiri di situ sambil mendengar suara itu, berkata, "Inilah bunyi guruh"; maka ada pula yang berkata, "Seorang malaekat berkata kepada-Nya." 30 Maka jawab Yesus serta berkata, "Bukannya karena Aku kedengaran suara ini, melainkan karena kamu. 31 Sekarang adalah masa hukuman dunia; sekarang penghulu dunia akan dibuang ke luar. 32 Apabila Aku ini dinaikkan dari atas bumi, Aku akan menarik orang sekalian datang kepada-Ku." 33 Tetapi inilah dikatakan-Nya hendak menyatakan perihal mati-Nya. 34 Lalu jawab orang banyak kepada-Nya, "Kami sudah mendengar daripada hukum Taurat, bahwa Kristus itu hidup selama-lamanya, bagaimanakah Engkau ini berkata, bahwa tak dapat tiada Anak manusia itu akan dinaikkan? Siapakah Anak manusia itu?" 35 Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Hanya sedikit waktu lagi ada terang itu di antara kamu; berjalanlah selagi ada terang itu padamu, supaya jangan kamu didahului oleh gelap. Siapa yang berjalan di dalam gelap, tiada ia tahu ke mana perginya. 36 Selagi ada terang itu padamu, percayalah akan terang itu, supaya kamu menjadi anak terang." Maka itulah yang dikatakan oleh Yesus, lalu undurlah Ia bersembunyi daripada mereka itu. 37 Sungguhpun banyak tanda ajaib diperbuat oleh Yesus di hadapan mereka itu, tetapi tiada juga mereka itu percaya akan Dia, 38 supaya sampailah sabda Nabi Yesaya yang telah disabdakannya: Ya Tuhan, siapakah yang sudah percaya akan kabar kami? Dan kepada siapakah tangan Tuhan sudah dinyatakan? 39 Oleh sebab itulah tiada dapat mereka itu percaya, karena sabda Nabi Yesaya pula: 40 Allah membutakan mata mereka itu, dan mengeraskan hatinya, supaya jangan mereka itu nampak dengan matanya atau mengerti dengan hatinya, atau bertobat, maka Aku menyembuhkan mereka itu. 41 Inilah yang disabdakan oleh Nabi Yesaya sebab ia sudah melihat kemuliaan-Nya, dan bersabda dari hal-Nya. 42 Meskipun demikian, maka banyaklah dari antara segala penghulu yang percaya akan Dia, tetapi oleh sebab orang Parisi tiada mereka itu mengaku, supaya jangan mereka itu dibuang dari rumah sembahyang. 43 Karena mereka itu suka akan kemuliaan dari manusia lebih daripada kemuliaan dari Allah. 44 Maka berserulah Yesus, kata-Nya, "Siapa yang percaya akan Daku bukanlah ia percaya akan Daku, melainkan akan Dia yang menyuruhkan Aku. 45 Dan siapa yang melihat Aku, ia pun melihat Dia yang menyuruhkan Aku. 46 Aku ini datang ke dalam dunia ini menjadi suatu terang, supaya barangsiapa yang percaya akan Daku jangan ia tinggal di dalam gelap. 47 Dan jikalau barang seorang mendengar perkataan-Ku, tetapi tiada mengindahkan Dia, maka bukanlah Aku menghukumkan orang itu, karena bukannya Aku datang menghukumkan isi dunia ini, melainkan hendak menyelamatkan isi dunia. 48 Siapa yang membuang Aku dan tiada menerima perkataan-Ku, ia ada Satu yang menghukumkan dia. Maka perkataan yang Aku katakan, itulah yang akan menghukumkan dia pada hari kiamat. 49 Karena Aku ini sudah berkata-kata bukannya dengan kehendak-Ku sendiri, melainkan Bapa yang menyuruh Aku, Ia telah memberi Aku suatu pesan, apa yang patut Kukatakan, dan apa yang patut Kututurkan. 50 Dan Aku tahu bahwa pesan-Nya itulah hidup yang kekal. Sebab itu barang yang Aku ini katakan, maka sebagaimana Bapa itu telah berfirman kepada-Ku, begitulah Aku katakan."

13:1 Maka dahulu daripada hari raya Pasah itu, diketahui oleh Yesus bahwa waktunya sudah sampai yang Ia wajib keluar daripada dunia ini kepada Bapa. Sedangkan Ia sudah mengasihi segala orang-Nya di dalam dunia ini, maka dikasihi-Nya juga mereka itu sampai kepada kesudahannya. 2 Pada ketika perjamuan malam, tatkala Iblis sedia menggerakkan hati Yudas Iskariot, anak Simon itu, akan menyerahkan Yesus, 3 sedangkan Yesus mengetahui bahwa Bapa itu sudah menyerahkan segala sesuatu ke tangan-Nya, dan lagi Ia datang daripada Allah dan kembali kepada Allah, 4 maka bangunlah Ia daripada makan, serta menanggalkan jubah-Nya, lalu mengambil sehelai kain, dan mengikat pinggang-Nya. 5 Setelah itu Ia menuang air ke dalam sebuah bokor, lalu mulai membasuh kaki murid-murid-Nya dan menyapu dengan kain yang terikat dipinggang-Nya itu. 6 Kemudian datanglah Ia kepada Simon Petrus. Maka kata Petrus kepada-Nya, "Ya Tuhan, masakan Tuhan membasuh kaki hamba ini?" 7 Jawab Yesus serta berkata kepadanya, "Barang yang Aku perbuat, engkau tiada tahu sekarang, tetapi kemudian kelak engkau mengerti." 8 Maka kata Petrus kepada-Nya, "Jangan sekali-kali Tuhan membasuh kaki hamba ini." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau tiada Aku membasuhkan engkau, tiadalah engkau beroleh bahagian bersama-sama dengan Aku." 9 Maka kata Simon Petrus kepada-Nya, "Ya Tuhan, jangankan kaki hamba sahaja, melainkan juga tangan dan kepala hamba." 10 Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang sudah mandi itu tak usah dibasuh lain daripada kakinya sahaja, karena sucilah ia semata-mata; kamu ini pun suci, tetapi bukan semua kamu." 11 Karena Ia sudah tahu orang yang akan menyerahkan Dia; oleh sebab itulah Ia berkata, "Bukannya semua kamu suci." 12 Tatkala Yesus sudah membasuh kaki segala murid-Nya dan memakai jubah-Nya, lalu duduklah Ia pula serta berkata kepada mereka itu, "Mengertikah kamu yang Aku perbuat kepadamu? 13 Kamu ini memanggil Aku Guru dan Tuhan, maka betullah katamu itu, karena Akulah Dia. 14 Jikalau Aku, Tuhan dan Guru, sudah membasuh kakimu, patutlah kamu juga membasuh kaki sama sendiri. 15 Karena Aku sudah memberi teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti Aku perbuat kepadamu. 16 Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Seorang hamba tiadalah lebih besar daripada tuannya, dan seorang pesuruh pun tiadalah lebih besar daripada yang menyuruh dia. 17 Jikalau kamu mengetahui segala perkara ini, berbahagialah kamu jikalau kamu melakukan dia. 18 Aku berkata bukan dari hal kamu sekalian; karena Aku ini tahu, siapa pilihan-Ku; tetapi supaya isi Alkitab itu sampai, yaitu: Orang yang makan roti-Ku itu mengangkat tumitnya melawan Aku. 19 Sekarang ini Aku mengatakan perkara itu kepadamu sebelum ia itu jadi, supaya apabila jadi kelak, kamu akan percaya bahwa Akulah Dia. 20 Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Siapa yang menyambut barang seorang yang Aku suruh, ialah menyambut Aku; tetapi siapa yang menyambut Aku, ialah menyambut Dia yang menyuruh Aku." 21 Setelah Yesus berkata demikian, maka sangatlah iba hati-Nya, lalu bersaksi, kata-Nya, "Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu, bahwa seorang dari antara kamu akan menyerahkan Aku." 22 Maka segala murid itu pandang-memandanglah seorang kepada seorang dengan tiada tentu akan siapa yang dikatakan-Nya itu. 23 Seorang dari antara murid-murid Yesus, yaitu yang dikasihi oleh Yesus, bersandar di sebelah kanan-Nya. 24 Maka Simon Petrus menggamit murid itu, lalu berkata kepadanya, "Tanyalah siapa dia yang dikatakan-Nya itu." 25 Oleh yang demikian, sedangkan murid itu bersandar di dada Yesus, lalu bertanya, "Ya Tuhan, siapakah dia itu?" 26 Maka jawab Yesus, "Itulah dia, yang Aku celupkan sesuap dan beri kepadanya." Lalu Ia mengambil sesuap itu, serta mencelupkan dia, lalu memberikan kepada Yudas, anak Simon Iskariot itu. 27 Setelah Yudas menerima sesuap itu, masuklah Iblis ke dalamnya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Barang yang engkau berniat, perbuatlah lekas." 28 Tetapi tiadalah seorang pun daripada mereka itu sekalian yang makan bersama-sama itu mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian kepadanya. 29 Karena ada yang bersangka, oleh sebab Yudas itu memegang pundi-pundi, bahwa Yesus seolah-olah bermaksud hendak berkata kepadanya, "Belikanlah kita barang yang perlu untuk hari raya"; atau supaya diberinya barang apa-apa kepada orang miskin. 30 Setelah diambil oleh Yudas sesuap itu, keluarlah ia dengan segeranya; maka hari pun malamlah. 31 Setelah Yudas keluar, maka kata Yesus, "Sekarang ini Anak manusia dipermuliakan, dan Allah pun dipermuliakan di dalam Dia. 32 Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, maka Allah juga akan mempermuliakan Dia di dalam diri-Nya, bahkan, segeralah dipermuliakan-Nya akan Dia. 33 Hai anak-anak-Ku, hanyalah seketika lagi lamanya Aku bersama-sama dengan kamu. Maka kamu akan mencari Aku, dan seperti Aku sudah berkata kepada orang Yahudi: Bahwa ke tempat Aku ini pergi, kamu ini tiada boleh sampai, begitulah juga Aku berkata kepada kamu sekarang. 34 Suatu hukum yang baharu Aku beri kepada kamu, yaitu: Hendaklah kamu berkasih-kasih sama sendiri sama seperti Aku mengasihi kamu, supaya kamu juga berkasih-kasih sama sendiri. 35 Dengan hal ini sekalian orang akan mengetahui bahwa kamu murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu menaruh kasih sama sendiri." 36 Maka kata Simon Petrus kepada-Nya, "Ya Tuhan, ke manakah Tuhan hendak pergi?" Maka jawab Yesus kepadanya, "Ke tempat Aku pergi itu, tiada dapat engkau mengikut Aku sekarang ini; tetapi kemudian kelak engkau akan mengikut Aku." 37 Maka kata Petrus kepada-Nya, "Ya Tuhan, apakah sebabnya hamba tiada dapat mengikut Tuhan sekarang ini? Hamba hendak menyerahkan nyawa hamba karena Tuhan." 38 Jawab Yesus, "Maukah engkau menyerahkan nyawamu karena Aku? Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali Aku tiga kali."

14:1 "Janganlah diberi hatimu terharu; percayalah akan Allah, dan percayalah akan Daku juga! 2 Di dalam rumah Bapa-Ku adalah banyak tempat kediaman; jikalau tiada demikian, niscaya sudah Aku katakan kepadamu; karena Aku pergi menyediakan tempat bagimu. 3 Dan jikalau Aku pergi serta sudah menyediakan tempat bagimu itu, Aku akan kembali lalu menyambut kamu datang kepada-Ku, supaya di tempat Aku ini ada, di situ juga kamu ada. 4 Dan tempat Aku pergi, jalannya kamu ketahui." 5 Maka kata Tomas kepada-Nya, "Ya Tuhan, kami tiada tahu ke mana Tuhan pergi; bagaimanakah kami tahu jalannya?" 6 Maka kata Yesus kepadanya, "Aku inilah Jalan dan Kebenaran dan Hidup; seorang pun tiada sampai kepada Bapa, kecuali dengan Aku. 7 Jikalau kamu sudah kenal Aku, niscaya kamu kenal Bapa-Ku pun; maka daripada waktu ini kamu kenal Dia dan sudahlah kamu nampak Dia." 8 Maka kata Pilipus kepada-Nya, "Ya Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka padalah itu bagi kami." 9 Kata Yesus kepadanya, "Hai Pilipus, sekian lamanya Aku bersama-sama dengan kamu, dan tiadakah engkau kenal Aku? Siapa yang sudah nampak Aku, ia sudah nampak Bapa. Bagaimanakah katamu: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? 10 Tiadakah engkau percaya bahwa Aku ini di dalam Bapa, dan Bapa pun di dalam Aku? Segala perkataan yang Aku ini katakan kepadamu, bukannya Aku katakan dengan kehendak-Ku sendiri, melainkan Bapa itu yang tinggal di dalam Aku, Ialah mengadakan segala perbuatan itu. 11 Percayalah akan Daku bahwa Aku ini di dalam Bapa dan Bapa pun di dalam Aku; jikalau tiada sekalipun, percayalah akan Daku oleh karena segala perbuatan itu. 12 Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Siapa yang percaya akan Daku, ia pun akan melakukan segala perbuatan yang Aku ini perbuat, dan ia melakukan perbuatan yang lebih besar daripada ini, karena Aku ini pergi kepada Bapa-Ku. 13 Dan barang apa pun yang kamu pinta atas nama-Ku, itulah Aku buatkan kelak, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14 Jikalau kamu minta kepada-Ku barang sesuatu atas nama-Ku, aku ini akan membuatkan dia. 15 Jikalau kamu mengasihi Aku, turutlah segala hukum-Ku. 16 Dan Aku akan mintakan kepada Bapa, maka Ia akan mengaruniakan kepada kamu Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, 17 yaitu Roh kebenaran, yang dunia ini tiada dapat menyambut, oleh sebab tiada ia nampak Dia, dan tiada kenal Dia; tetapi kamu ini kenal Dia, karena Ia tinggal beserta dengan kamu, dan Ia akan ada di dalam kamu. 18 Tiadalah Aku akan meninggalkan kamu piatu, Aku datang kepadamu kelak. 19 Hanya seketika lagi maka isi dunia ini tiada lagi nampak Aku, tetapi kamu ini nampak Aku, karena Aku ini hidup, maka kamu akan hidup juga. 20 Pada hari itu juga kamu akan mengetahui bahwa Akulah di dalam Bapa-Ku, dan kamu pun di dalam Aku, dan Aku juga di dalam kamu. 21 Siapa yang memeliharakan hukum-Ku serta menurut dia, ia itulah mengasihi Aku; dan siapa yang mengasihi Aku, ia pun akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku juga akan mengasihi dia sambil menyatakan diri-Ku kepadanya." 22 Maka kata Yudas (bukannya Iskariot itu) kepada-Nya, "Ya Tuhan, bagaimanakah halnya Tuhan hendak menyatakan Diri kepada kami dan tidak kepada seisi dunia ini?" 23 Maka jawab Yesus serta berkata kepadanya, "Jikalau barang seorang mengasihi Aku, ia akan menurut perkataan-Ku, maka Bapa-Ku itu mengasihi dia, dan Kami akan datang kepadanya dan akan diam bersama-sama dengan dia. 24 Siapa yang tiada mengasihi Aku, tiada juga ia menurut perkataan-Ku; dan perkataan yang kamu dengar itu bukan perkataan-Ku, melainkan firman Bapa itu, yang menyuruh Aku. 25 Segala perkara ini Aku katakan kepadamu selagi Aku tinggal bersama-sama dengan kamu. 26 Tetapi Penolong itu, yaitu Rohulkudus, yang akan disuruhkan oleh Bapa atas nama-Ku, ialah akan mengajarkan kepadamu segala perkara itu, dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang Aku sudah katakan kepadamu. 27 Sejahtera Aku tinggalkan padamu, bahkan, sejahtera-Ku sendiri Aku berikan kepadamu, bukan seperti diberi oleh dunia ini Aku berikan kepadamu. Janganlah susah hatimu dan jangan takut. 28 Kamu telah mendengar bahwa Aku ini mengatakan kepadamu: Aku pergi dan Aku kembali kepadamu kelak. Jikalau kamu mengasihi Aku, niscaya kamu bersukacita bahwa Aku pergi kepada Bapa, karena Bapa-Ku itu lebih mulia daripada Aku. 29 Sekarang Aku telah mengatakan kepadamu sebelum jadinya, supaya apabila sudah jadi kelak kamu percaya. 30 Tiada banyak lagi Aku akan bertutur dengan kamu, karena penghulu dunia ini datang, dan sekali-kali tiada ia berhak atas Aku; 31 tetapi supaya diketahui oleh isi dunia ini bahwa Aku mengasihi Bapa; dan Aku perbuat juga sama seperti yang difirmankan oleh Bapa itu kepada-Ku. Bangunlah kamu, marilah kita pergi dari sini."

15:1 "Aku inilah Pokok Anggur yang benar, dan Bapa-Ku ialah Pembelanya. 2 Tiap-tiap carang di dalam Aku yang tiada berbuah dikerat-Nya; dan tiap-tiap carang yang berbuah dibersihkan-Nya, supaya makin lebat lagi ia berbuah. 3 Kamu ini memang suci oleh karena perkataan yang sudah Kukatakan kepadamu. 4 Hendaklah kamu tetap di dalam Aku, dan Aku juga di dalam kamu. Sama seperti carang tiada dapat berbuah dengan kuasa dirinya sendiri, jikalau tiada tetap pada pokok anggur, demikian juga kamu pun tiada dapat, jikalau tiada kamu tetap di dalam Aku. 5 Aku inilah Pokok Anggur yang benar, dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tetap di dalam Aku, dan Aku pun di dalam dia, ialah berbuah lebat; karena kalau tiada beserta dengan Aku, suatu pun tiada dapat kamu perbuat. 6 Jikalau barang seorang tiada tetap di dalam Aku, terbuanglah ia ke luar sama seperti carang itu, serta menjadi kering; kemudian ia itu dikumpulkan orang, dibuangkannya ke dalam api, lalu hangus. 7 Jikalau kamu tetap di dalam Aku, dan perkataan-Ku tetap di dalam kamu, pintalah barang apa yang kamu kehendaki, itu akan dikaruniakan kepadamu kelak. 8 Di dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu kalau kamu berbuah lebat, serta menjadi murid-murid Aku." 9 "Sebagaimana Bapa sudah mengasihi Aku, demikian juga Aku sudah mengasihi kamu; tetaplah kamu di dalam kasih-Ku itu. 10 Jikalau kamu menurut segala hukum-Ku, niscaya kamu akan tetap di dalam kasih-Ku, sama seperti Aku sudah menurut segala hukum Bapa-Ku dan tetaplah di dalam kasih-Nya. 11 Maka segala perkara ini Aku katakan kepadamu, supaya kesukaan-Ku tetaplah di dalam kamu, dan kesukaanmu pun sempurnalah. 12 Inilah hukum-Ku, yaitu hendaklah kamu berkasih-kasih sama sendiri sama seperti Aku sudah mengasihi kamu. 13 Pada seorang pun tiada kasih yang lebih daripada ini, yaitu sehingga ia menyerahkan nyawanya karena segala sahabatnya. 14 Kamu inilah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat barang yang Aku pesankan kepada kamu. 15 Tiadalah lagi Aku memanggil kamu hamba; karena seorang hamba tiada mengetahui yang diperbuat oleh tuannya; tetapi Aku sudah memanggil kamu sahabat, oleh sebab segala perkara Aku dengar daripada Bapa-Ku, itulah Aku beritahu kepadamu. 16 Bukannya kamu ini yang memilih Aku, melainkan Aku inilah yang memilih kamu serta menetapkan kamu, supaya kamu ini pergi mengeluarkan buah, dan buahmu itu kekal adanya; supaya barang apa pun yang kamu pohonkan kepada Bapa dengan nama-Ku, Ia karuniakan kepada kamu. 17 Inilah Aku berpesan kepadamu, supaya kamu berkasih-kasih sama sendiri." 18 "Jikalau isi dunia ini membenci kamu, ketahuilah olehmu, bahwa ia sudah membenci Aku dahulu daripada kamu. 19 Jikalau kamu daripada dunia ini, maka dunia ini patut mengasihi haknya sendiri, tetapi sebab kamu bukan daripada dunia ini, melainkan Aku ini sudah memilih kamu daripada dunia, itulah sebabnya dunia ini membenci kamu. 20 Ingatlah kamu akan perkataan yang Aku katakan kepadamu itu: Seorang hamba tiada lebih besar daripada tuannya. Jikalau mereka itu menganiayakan Aku, niscaya mereka itu akan menganiayakan kamu juga; jikalau mereka itu menurut perkataan-Ku, maka perkataan kamu pun akan diturutnya. 21 Tetapi segala perkara itu akan diperbuatnya kepada kamu oleh karena nama-Ku; sebab mereka itu tiada kenal Dia yang menyuruh Aku. 22 Jikalau tiada Aku datang berkata-kata kepada mereka itu, maka tiadalah mereka itu berdosa, tetapi sekarang mereka itu tidak ada dalih tentang dosanya. 23 Siapa yang membenci Aku, ia membenci Bapa-Ku juga. 24 Jikalau tiada Aku melakukan di antara mereka itu beberapa perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh seorang lain jua pun, maka tiadalah mereka itu berdosa; tetapi sekarang mereka itu sudah melihatnya, dan membenci Aku dan BapaKu. 25 Tetapi hal ini jadi demikian, supaya sampailah perkataan yang tersurat di dalam Taurat-Nya, bunyinya: Bahwa mereka itu sudah membenci Aku dengan tiada suatu sebabnya. 26 Akan tetapi apabila datang Penolong yang akan Kusuruhkan kepadamu daripada Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar daripada Bapa itu, ialah akan menyaksikan dari hal-Ku. 27 Dan kamu pun akan menjadi saksi-Ku, oleh sebab kamu telah ada bersama-sama dengan Aku dari mulanya."

16:1 "Segala perkara ini Aku katakan kepadamu, supaya jangan kamu berasa syak. 2 Maka kamu akan ditolakkan orang daripada rumah sembahyang, bahkan, waktunya akan datang kelak, bahwa barangsiapa yang membunuh kamu itu akan bersangka ia berbuat bakti kepada Allah. 3 Segala perkara itu akan diperbuat oleh mereka itu, sebab tiada dikenalnya Bapa atau Aku." 4 "Tetapi semuanya ini sudah Kukatakan kepadamu, supaya apabila waktunya sampai kelak kamu boleh ingat, bahwa Aku ini sudah mengatakan demikian kepadamu. Segala perkara ini belum Kukatakan kepadamu dari mulanya, karena Aku ada lagi bersama-sama dengan kamu. 5 Tetapi sekarang Aku pergi kepada Dia yang menyuruh Aku, maka tiada seorang dari antara kamu yang bertanya kepada-Ku: Ke manakah Tuhan hendak pergi? 6 Hanyalah sebab Aku sudah mengatakan segala perkara itu kepadamu, maka dukacita telah penuh di dalam hatimu. 7 Tetapi Aku ini mengatakan yang benar kepadamu, bahwa berfaedahlah bagi kamu jikalau Aku ini pergi, karena jikalau tiada Aku pergi, tiadalah Penolong itu akan datang kepadamu; tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan menyuruhkan Dia kepadamu. 8 Apabila Ia datang maka Ialah akan menerangkan kepada isi dunia ini dari hal dosa dan keadilan dan hukuman; 9 dari hal dosa, sebab tiada mereka itu percaya akan Daku; 10 dari hal keadilan, sebab Aku pergi kepada Bapa dan tiada lagi kamu melihat Aku; 11 dari hal hukuman, sebab penghulu dunia ini sudah dihukumkan. 12 Banyak lagi perkara yang Aku hendak katakan kepadamu, tetapi sekarang ini tiada dapat kamu menanggung dia. 13 Akan tetapi apabila Ia sudah datang, yaitu Roh kebenaran, maka Ia pun akan membawa kamu kepada segala kebenaran; karena tiada Ia berkata-kata dengan kehendak-Nya sendiri, melainkan barang yang didengar-Nya itu juga akan dikatakan-Nya; dan dikabarkan-Nya kepadamu segala perkara yang akan datang. 14 Maka Ia akan memuliakan Aku, karena Ia akan mengambil daripada hak Aku, lalu mengabarkan kepadamu. 15 Segala sesuatu yang hak Bapa itu juga hak Aku, oleh sebab itu Aku berkata, bahwa diambil-Nya daripada hak Aku, lalu dikabarkan-Nya kepadamu." 16 "Hanya seketika lagi maka tiada kamu memandang Aku, dan lagi pula seketika sahaja, maka kamu akan melihat Aku." 17 Maka berkatalah beberapa orang murid-Nya sama sendiri, "Apakah artinya yang dikatakan-Nya kepada kita: Hanya seketika lagi maka tiada kamu memandang Aku, dan lagi pula seketika sahaja, maka kamu akan melihat Aku? dan: Sebab Aku pergi kepada Bapa?" 18 Lalu berkatalah mereka itu, "Apakah artinya yang dikatakan-Nya, Hanya seketika lagi? Tiada kita mengerti apakah yang dikatakan-Nya itu." 19 Maka diketahui oleh Yesus, bahwa mereka itu hendak menanya Dia, lalu kata Yesus kepadanya, "Adakah kamu berunding sama sendirimu di atas hal ini, sebab kata-Ku: Hanya seketika lagi, maka tiada kamu memandang Aku, dan lagi pula seketika sahaja maka kamu akan melihat Aku? 20 Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan menangis dan meratap, tetapi isi dunia ini akan bersukacita; maka kamu ini akan berdukacita, tetapi dukacitamu akan berubah menjadi sukacita. 21 Apabila seorang perempuan sakit bersalin, berdukacitalah ia, sebab saatnya sudah sampai; tetapi apabila ia sudah melahirkan anak itu, tiada diingatnya lagi akan sengsara itu oleh sebab sukacita, karena ada seorang manusia lahir ke dalam dunia ini. 22 Demikian kamu pun berdukacita sekarang ini; tetapi Aku akan melihat kamu pula, lalu hatimu sukacita kelak, dan seorang pun tiada dapat mengambil kesukaanmu itu daripadamu. 23 Dan pada hari itu suatu pun tiada kamu akan bertanya lagi kepada-Ku. Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu, jikalau kamu meminta barang sesuatu kepada Bapa, Ia kelak mengaruniakan kepadamu dengan nama-Ku. 24 Sampai sekarang ini belum pernah kamu meminta barang apa pun dengan nama-Ku. Pintalah, maka kamu akan mendapat supaya kesukaanmu sempurna adanya. 25 Segala perkara itu Aku sudah katakan kepadamu dengan perumpamaan; maka waktunya datang kelak Aku tiada lagi berkata kepadamu dengan perumpamaan, melainkan dengan berterus terang Aku akan mengabarkan kepadamu dari hal Bapa itu. 26 Pada hari itulah kamu akan minta dengan nama-Ku, dan tiada Aku berkata kepadamu bahwa Aku ini akan mintakan kamu kepada Bapa, 27 karena Bapa sendiri mengasihi kamu oleh sebab kamu ini mengasihi Aku, dan sebab kamu sudah percaya, bahwa Aku ini datang daripada Allah. 28 Maka Aku telah datang daripada Bapa, lalu masuk ke dalam dunia ini; kemudian Aku meninggalkan dunia pula serta pergi kepada Bapa." 29 Maka kata murid-murid-Nya kepada-Nya, "Tengoklah sekarang ini Rabbi berkata terus terang dan tiada lagi berkata dengan perumpamaan. 30 Sekarang kami tahu bahwa Rabbi mengetahui segala sesuatu dan tiada perlu seorang menanya Rabbi; oleh itulah kami percaya bahwa Rabbi telah datang daripada Allah." 31 Lalu jawab Yesus kepada mereka itu, "Percayakah kamu sekarang? 32 Tengoklah, waktunya datang, bahkan, sudahlah datang, bahwa kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri serta meninggalkan Aku seorang diri; tetapi tiadalah Aku seorang diri, karena Bapa itu menyertai Aku. 33 Segala perkara ini telah Kukatakan kepadamu, supaya di dalam Aku kamu sentosa. Di dalam dunia ini kamu merasai sengsara; tetapi tetapkanlah hatimu: Bahwa Aku ini sudah mengalahkan dunia ini."

17:1 Demikianlah kata Yesus, lalu menengadah ke langit serta berkata, "Ya Bapa, waktunya sudah sampai, permuliakanlah kiranya Anak-Mu, supaya Anak-Mu memuliakan Engkau. 2 Seperti Engkau telah mengaruniakan kuasa kepada-Nya memerintah segala manusia, supaya Ia pula memberikan hidup yang kekal kepada masing-masing yang Engkau anugerahkan kepada-Nya. 3 Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka itu mengenal Engkau, Allah yang Esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu. 4 Aku sudah memuliakan Engkau di atas bumi sambil menyempurnakan pekerjaan yang telah Engkau serahkan kepada-Ku akan membuat dia. 5 Dan sekarang, ya Bapa, permuliakanlah Aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang sudah ada pada-Ku di hadirat-Mu sebelum ada dunia ini. 6 Aku sudah menyatakan nama-Mu kepada orang yang telah Engkau serahkan kepada-Ku daripada dunia ini; mereka itu milik-Mu, lalu Engkau serahkan mereka itu kepada-Ku, dan mereka itu telah menurut firman-Mu. 7 Sekarang mereka itu mengetahui bahwa segala sesuatu yang telah Engkau karuniakan kepada-Ku itu, asalnya daripada-Mu. 8 Karena segala firman yang telah Engkau firmankan kepada-Ku, itulah Aku sampaikan kepada mereka itu, dan mereka itu sudah menerima dia, dan mengetahui dengan sesungguhnya bahwa Aku datang daripada-Mu, dan lagi mereka itu percaya bahwa Engkaulah yang menyuruhkan Aku. 9 Maka Aku ini mendoakan mereka itu; bukan seisi dunia Kudoakan, melainkan segala orang yang Engkau serahkan kepada-Ku, karena mereka itu milik-Mu. 10 Segala milik-Ku itu juga milik-Mu, dan milik-Mu itu pula milik-Ku, dan Aku dipermuliakan di dalam mereka itu. 11 Tiada lagi Aku ini di dalam dunia, tetapi mereka itu ada di dalam dunia, dan Aku ini datang kepada-Mu. Ya Bapa yang kudus, peliharakanlah kiranya mereka itu atas nama-Mu yang telah Engkau karuniakan kepada-Ku, supaya mereka itu menjadi satu juga sama seperti kita. 12 Selagi Aku bersama-sama dengan mereka itu, Aku ini memeliharakan mereka itu atas nama-Mu yang Engkau karuniakan kepada-Ku, dan Aku sudah menjagai mereka itu, dan seorang pun tiada daripada mereka itu yang hilang kecuali anak kebinasaan itu, supaya isi Alkitab itu sampai. 13 Tetapi sekarang Aku datang kepada-Mu; maka Aku mengatakan perkara ini selagi Aku ada di dalam dunia, supaya mereka itu beroleh sukacita-Ku di dalam hatinya dengan sempurnanya. 14 Aku ini sudah menyampaikan firman-Mu kepada mereka itu; maka isi dunia ini benci akan mereka itu, oleh sebab mereka itu bukan daripada dunia ini, seperti Aku juga bukan daripada dunia ini. 15 Tiadalah Aku pinta supaya Engkau mengambil mereka itu dari dalam dunia ini, hanyalah supaya Engkau memeliharakan mereka itu daripada yang jahat. 16 Mereka itu bukan daripada dunia ini, seperti Aku juga bukan daripada dunia. 17 Kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran; firman-Mu itulah kebenaran. 18 Sebagaimana Engkau menyuruhkan Aku ke dalam dunia ini, begitu juga Aku menyuruhkan mereka itu ke dalam dunia. 19 Dan karena mereka itu Aku menguduskan diri-Ku, supaya mereka itu juga dikuduskan di dalam kebenaran. 20 Bukan karena mereka itu sahaja Aku berdoa ini, melainkan karena segala orang yang percaya akan Daku oleh sebab pengajaran mereka itu pun; 21 supaya semuanya jadi satu juga sama seperti Engkau di dalam Aku, ya Bapa, dan Aku pun di dalam Engkau, supaya mereka itu pun jadi satu di dalam Kita, sehingga isi dunia ini percaya bahwa Engkaulah yang menyuruh Aku. 22 Dan Aku sudah memberikan kepadanya kemuliaan yang telah Engkau karuniakan kepada-Ku; supaya mereka itu juga jadi satu, seperti Kita ini jadi satu adanya. 23 Aku di dalam mereka itu, dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka itu sempurna di dalam satu persekutuan; supaya isi dunia ini mengetahui bahwa Engkau yang menyuruh Aku serta mengasihi mereka itu sama seperti Engkau mengasihi Aku. 24 Ya Bapa, Aku suka bahwa orang yang telah Engkau serahkan kepada-Ku itu ada bersama dengan Aku barang di mana Aku ada, supaya mereka itu nampak kelak kemuliaan-Ku yang telah Engkau karuniakan kepada-Ku, karena Engkau mengasihi Aku dahulu daripada asas dunia. 25 Ya Bapa yang adil, walaupun isi dunia ini tiada mengenal Engkau, tetapi Aku ini kenal Engkau, dan mereka itu pun sudah mengetahui bahwa Engkau yang menyuruh Aku. 26 Dan Aku sudah memberitahu nama-Mu kepada mereka itu dan Aku akan memasyhurkan pula, supaya kasih yang seperti Engkau kasih akan Daku itu tetap di dalam mereka itu, dan Aku pun tetap di dalam mereka itu juga."

18:1 Setelah Yesus berkata demikian, maka keluarlah Ia bersama-sama dengan segala murid-Nya pergi ke seberang anak Sungai Kidron; di tempat itu adalah suatu taman; maka masuklah Yesus ke situ dengan murid-murid-Nya. 2 Tetapi Yudas, yang menyerahkan Dia, mengetahui juga tempat itu, karena kerapkali sudah Yesus berhimpun di situ beserta dengan murid-murid-Nya. 3 Maka Yudas membawa suatu pasukan laskar beserta dengan segala hamba kepala-kepala imam dan orang Parisi, lalu datang ke situ dengan tanglung dan suluh serta senjata. 4 Maka Yesus sedang mengetahui segala perkara yang akan berlaku atas-Nya, keluarlah serta berkata kepada mereka itu, "Siapakah kamu cari?" 5 Maka sahut mereka itu kepada-Nya, "Yesus orang Nazaret." Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Akulah Dia." Maka Yudas, yang hendak menyerahkan Dia, ada berdiri bersama-sama dengan mereka itu. 6 Apabila dikatakan oleh Yesus, "Akulah Dia," Maka undurlah mereka itu serta rebah ke tanah. 7 Maka Yesus bertanya pula kepada mereka itu, "Siapakah kamu cari?" Maka jawab mereka itu, "Yesus orang Nazaret itu." 8 Maka sahut Yesus, "Aku sudah mengatakan kepadamu Akulah Dia; sebab itu, jikalau kamu mencari Aku, biarkanlah orang ini pergi." 9 Yaitu supaya sampailah perkataan yang dikatakan-Nya itu, "Akan segala orang yang Engkau serahkan kepada-Ku itu, seorang pun tiada Aku hilangkan." 10 Maka Simon Petrus, yang berpedang, menghunus pedang itu, lalu memarang hamba Imam Besar dan mengerat telinga kanannya. Adapun nama hamba itu Malkhus. 11 Lalu kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Masakan tiada Aku minum cawan minuman yang diberi oleh Bapa kepada-Ku?" 12 Maka pasukan laskar dan panglima dan segala hamba orang Yahudi itu pun menangkap Yesus, dan mengikat Dia, 13 lalu dibawanya Dia mula-mula kepada Hanna, karena ialah mentua Kayafas, yang menjadi Imam Besar pada tahun itu. 14 Adapun Kayafas itulah yang memberi nasehat kepada orang Yahudi, bahwa berfaedahlah jikalau satu orang mati akan ganti kaum itu. 15 Maka Simon Petrus dan seorang murid lain mengikut Yesus. Adapun murid lain itu dikenal oleh Imam Besar, maka masuklah ia beserta dengan Yesus ke dalam balai Imam Besar; 16 tetapi Petrus berdiri di luar, di muka pintu. Lalu keluarlah murid lain yang dikenal oleh Imam Besar itu, serta bertutur dengan perempuan yang menunggui pintu, lalu ia membawa Petrus masuk. 17 Maka kata perempuan yang menunggui pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga seorang daripada murid-murid orang itu?" Maka jawabnya, "Bukan." 18 Di situ berdirilah segala hamba dan laskar yang sudah memasang api arang karena musim dingin, serta berdiang; maka Petrus juga berdiri beserta dengan mereka itu berdiang. 19 Maka Imam Besar itu menyoal Yesus dari hal murid-murid-Nya, dan dari hal pengajaran-Nya. 20 Lalu sahut Yesus kepadanya, "Aku ini sudah berkata-kata dengan terus terang kepada isi dunia; senantiasa Aku mengajar di dalam rumah sembahyang dan di dalam Bait Allah, yaitu di tempat sekalian orang Yahudi berhimpun, dan suatu pun tiada Aku katakan dengan sembunyi. 21 Apakah sebabnya engkau bertanya kepada-Ku? Soallah orang yang sudah mendengar, apa yang Aku katakan kepada mereka itu; mereka itu mengetahui barang yang Kukatakan itu." 22 Apabila Ia sudah mengatakan ini, seorang laskar yang berdiri di situ pun menampar muka-Nya sambil berkata, "Begitukah Engkau menyahut Imam Besar?" 23 Maka sahut Yesus kepadanya, "Jikalau salah kata-Ku itu, nyatakanlah salah itu; tetapi jikalau betul, apakah sebabnya engkau menampar Aku?" 24 Lalu Hannas menyuruhkan Dia dengan ikatannya menghadap Kayafas, Imam Besar itu. 25 Maka Simon Petrus lagi berdiri berdiang. Lalu kata orang kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang daripada murid-Nya?" Maka bersangkallah ia, katanya, "Bukan." 26 Maka kata seorang daripada segala hamba Imam Besar, yang bersanak saudara dengan orang yang dikerat oleh Petrus telinganya itu, katanya, "Bukankah aku melihat engkau di dalam taman bersama-sama dengan Dia?" 27 Lalu Petrus pun bersangkal pula; maka pada saat itu juga ayam pun berkokoklah. 28 Lalu Yesus pun dibawa oranglah daripada Kayafas kepada istana pemerintah, yaitu pada pagi-pagi hari. Maka orang Yahudi tiada masuk ke dalam balai pengadilan itu, supaya jangan mereka itu kena najis, melainkan dapat juga makan Pasah. 29 Sebab itu keluarlah Pilatus kepada mereka itu serta katanya, "Apakah tuduhanmu ke atas orang ini?" 30 Maka mereka itu menyahut serta berkata kepadanya, "Jikalau orang ini bukan seorang jahat, tiada juga kami menyerahkan Dia kepada Tuan." 31 Lalu kata Pilatus kepada mereka itu, "Hendaklah kamu mengambil Dia dan kamu hukumkan Dia menurut hukum Tauratmu!" Kata orang Yahudi kepadanya, "Kami ini tiada berhak membunuh seorang jua pun." 32 Supaya sampailah perkataan Yesus, yang dikatakan-Nya akan menyatakan perihal mati-Nya. 33 Setelah Pilatus masuk pula ke dalam balai pengadilan itu, lalu ia memanggil Yesus, serta bertanya kepada-Nya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" 34 Maka sahut Yesus, "Adakah kata Tuan ini daripada diri Tuan sendiri, atau orang lainkah yang mengatakan kepada Tuan akan hal-Ku?" 35 Maka jawab Pilatus, "Aku ini orang Yahudikah? Bangsa-Mu sendiri dan segala kepala imam itulah yang sudah menyerahkan Engkau kepadaku. Apakah perbuatan-Mu?" 36 Maka sahut Yesus, "Kerajaan-Ku itu bukannya daripada dunia ini; jikalau kerajaan-Ku daripada dunia ini, niscaya berperanglah segala laskar-Ku, supaya jangan Aku diserahkan kepada orang Yahudi; tetapi sekarang kerajaan-Ku itu bukan dari sini." 37 Lalu kata Pilatus kepada-Nya, "Engkau seorang rajakah juga?" Maka sahut Yesus, "Benar seperti kata Tuan bahwa Aku ini seorang raja. Itulah sebabnya Aku telah lahir, dan inilah sebabnya Aku telah datang ke dalam dunia ini, supaya Aku menyaksikan kebenaran. Barangsiapa yang gemar akan kebenaran itu, ia mendengar akan suara-Ku." 38 Kata Pilatus kepada-Nya, "Apakah kebenaran itu?" Setelah ia berkata demikian, maka keluarlah ia pula kepada orang Yahudi, lalu katanya kepada mereka itu, "Aku ini tiada mendapat suatu salah pun pada-Nya. 39 Tetapi adalah suatu adat padamu, bahwa pada hari raya Pasah aku melepaskan seorang bagimu; sukakah kamu aku melepaskan bagimu Raja orang Yahudi itu?" 40 Lalu mereka itu berteriak pula, katanya, "Janganlah Dia, melainkan Barabbas." Adapun Barabbas itu seorang penyamun.

19:1 Setelah itu Pilatus pun mengambil Yesus, lalu menyesah Dia. 2 Maka segala laskar menganyamkan daripada duri suatu makota serta membubuhkan di atas kepala-Nya, dan dipakaikannya kepada-Nya jubah ungu; 3 lalu datanglah mereka itu kepada-Nya serta berkata, "Daulat Raja orang Yahudi!" serta ditampar-tamparnya muka-Nya. 4 Maka keluarlah pula Pilatus serta berkata kepada mereka itu, "Tengoklah, aku membawa Dia keluar kepadamu, supaya kamu ketahui bahwa suatu pun tiada aku mendapat salah pada-Nya." 5 Maka keluarlah Yesus, bermakota duri dan berjubah ungu. Lalu kata Pilatus kepada mereka itu sekalian, "Tengoklah orangnya!" 6 Serta segala kepala imam dan segala hamba pun nampak Dia, berteriaklah mereka itu sekalian sambil katanya, "Salibkanlah, salibkanlah Dia!" Maka kata Pilatus kepada mereka itu, "Kamu ambillah Dia, dan salibkanlah Dia! Karena aku ini tiada mendapat salah pada-Nya." 7 Maka sahut orang Yahudi kepadanya, "Pada kami ada suatu hukum, dan menurut hukum itu wajiblah Ia mati, oleh sebab Ia mengatakan diri-Nya Anak Allah." 8 Apabila Pilatus mendengar perkataan itu, makin sangatlah ia takut; 9 maka masuklah ia pula ke dalam balai pengadilan itu, serta berkata kepada Yesus, "Dari manakah asal-Mu?" Tetapi Yesus tiada memberi jawab kepadanya. 10 Maka kata Pilatus kepada-Nya, "Dengan aku tiadakah Engkau mau berkata? Tiadakah Engkau ketahui bahwa aku berkuasa melepaskan Engkau, dan aku berkuasa mensalibkan Engkau?" 11 Maka sahut Yesus, "Suatu pun tiadalah Tuan berkuasa atas Aku, jikalau sekiranya tiada diberi kepada Tuan dari atas; oleh sebab itu orang yang menyerahkan Aku kepada Tuan, ialah lebih besar dosanya." 12 Daripada ketika itu Pilatus mencari upaya akan melepaskan Dia; tetapi berserulah orang Yahudi dengan nyaring, katanya, "Jikalau Tuan melepaskan orang ini, bukannya Tuan sahabat Kaisar lagi; barangsiapa yang menjadikan dirinya raja, ialah melawan Kaisar." 13 Setelah didengar oleh Pilatus perkataan ini, maka dibawanya Yesus keluar, lalu duduklah ia di atas kursi pengadilan di tempat yang bernama Hamparan Batu, yaitu dengan bahasa Ibrani Gabata namanya. 14 Pada hari itu hari Persediaan Pasah, sekira-kira pukul dua belas tengah hari. Maka kata Pilatus kepada orang Yahudi, "Tengoklah, rajamu!" 15 Tetapi berteriaklah mereka itu, katanya, "Buanglah, buanglah Dia! Salibkanlah Dia!" Maka kata Pilatus kepada mereka itu, "Rajamu itu patutkah aku salibkan?" Maka sahut segala kepala imam, "Tiadalah pada kami raja lain daripada baginda Kaisar juga." 16 Lalu Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka itu, supaya Ia disalibkan. 17 Maka mereka itu pun mengambil Yesus; lalu keluarlah Ia memikul kayu salib-Nya sendiri menuju ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, yaitu dengan bahasa Ibrani disebut Golgota. 18 Di situlah mereka itu mensalibkan Dia beserta dengan dua orang lain pada sebelah-menyebelah, tetapi Yesus di tengah-tengah. 19 Maka Pilatus pun menyuratkan suatu tulisan, dilekatkannya di kepala tiang kayu salib itu, tersurat demikian, "Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi." 20 Maka tulisan itu dibacalah oleh banyak orang Yahudi, karena tempat Yesus disalibkan itu adalah dekat negeri, dan lagi tersurat dengan bahasa Ibrani dan bahasa Rum dan bahasa Gerika. 21 Lalu kata segala kepala imam orang Yahudi kepada Pilatus, "Janganlah kiranya Tuan tulis: Raja orang Yahudi, melainkan: akulah Raja orang Yahudi, sebagaimana yang dikatakan-Nya itu." 22 Maka sahut Pilatus, "Apa yang sudah kutuliskan itu, sudahlah!" 23 Maka segala laskar itu setelah sudah mensalibkan Yesus, lalu mengambil pakaian-Nya, dibahaginya empat, yaitu untuk tiap-tiap laskar satu bahagian, dan jubah-Nya pun; tetapi jubah itu tiada berjahit, hanyalah sehelai tenunan dari atas sampai ke bawah. 24 Maka berkatalah mereka itu sama sendiri, "Janganlah kita mengoyak dia, tetapi baiklah kita membuang undi atasnya akan mengetahui siapa yang mendapat dia," supaya sampailah kata Alkitab itu yang mengatakan: Mereka itu sudah berbahagi-bahagi pakaian-Ku sama sendiri, dan atas jubah-Ku mereka itu sudah membuang undi. Demikianlah juga diperbuat oleh segala laskar itu. 25 Maka dekat kayu salib Yesus berdirilah ibu-Nya dan saudara ibu-Nya yang perempuan, Maryam isteri Keleopas, dan Maryam Magdalena. 26 Apabila Yesus melihat ibu-Nya dan murid yang dikasihi-Nya itu pun berdiri dekat, berkatalah Ia kepada ibu-Nya, "Hai perempuan, tengoklah anakmu!" 27 Kemudian Ia berkata kepada murid itu, "Tengoklah ibumu!" Maka daripada ketika itu juga murid itu menyambut dia ke dalam rumahnya sendiri. 28 Kemudian daripada itu Yesus sedang mengetahui bahwa segala sesuatu telah selesai (supaya sampailah kata Alkitab itu), maka berkatalah Ia, "Aku dahaga." 29 Maka adalah terletak di situ suatu bekas penuh berisi cuka; lalu dibubuh oranglah suatu lumut karang, yang bermuat cuka penuh, pada sebatang zufa, disampaikannya ke mulut Yesus. 30 Setelah Yesus mengecap cuka itu, maka kata-Nya, "Sudahlah genap!" Lalu Ia menundukkan kepala-Nya, serta menyerahkan roh-Nya. 31 Maka sebab hari itu hari Persediaan, datanglah orang Yahudi kepada Pilatus, supaya jangan mayat tinggal tergantung pada kayu salib pada hari Sabbat (karena hari itulah hari Sabbat yang besar), dipintanya akan mematahkan kaki mereka itu, dan menurunkan mayatnya. 32 Maka datanglah segala laskar itu, lalu dipatahkannya kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain, yang disalibkan dengan Dia itu. 33 Tetapi apabila mereka itu datang kepada Yesus serta melihat Dia sudah mati, tiadalah dipatahkannya kaki-Nya, 34 hanyalah seorang laskar menikam rusuk Yesus dengan tombaknya, maka sekejap itu juga mengalir ke luar darah dengan air. 35 Maka orang yang sudah melihat itu, ialah sudah memberi kesaksian, dan kesaksiannya itu benar; dan ia mengetahui bahwa ia mengatakan yang benar, supaya kamu pun boleh percaya. 36 Karena segala perkara itu telah jadi, supaya sampailah kata Alkitab itu: Sebilah tulang-Nya pun tiada akan dipatahkan. 37 Dan ada pula nas Alkitab mengatakan: Mereka itu akan memandang Dia, yang telah ditikamnya. 38 Kemudian daripada itu Yusuf, orang Arimatea (seorang murid Yesus juga, tetapi bersembunyi, oleh sebab takutnya akan orang Yahudi), minta izin kepada Pilatus akan menurunkan mayat Yesus; maka Pilatus pun mengizinkan. Lalu pergilah ia dan mengambil mayat Yesus. 39 Maka Nikodemus (yang dahulu mendapatkan Yesus pada malam) datanglah juga, serta membawa suatu campuran mur dan gaharu, sekira-kira seratus kati beratnya. 40 Lalu mereka itu mengambil mayat Yesus, dan mengapankan dengan kain kapan beserta dengan rempah-rempah itu, sebagai adat orang Yahudi menguburkan. 41 Maka dekat tempat Yesus disalibkan itu adalah suatu taman, dan di dalam taman itu suatu kubur yang baharu, di dalamnya belum pernah ditaruhkan barang seorang pun. 42 Di situlah ditaruhnya mayat Yesus oleh karena hari Persediaan orang Yahudi, sebab kubur itu pun dekat.

20:1 Maka pada hari yang pertama di dalam minggu itu, pada pagi-pagi hari ketika gelap, datanglah Maryam Magdalena ke kubur itu, dilihatnya batunya sudah tergolek dari kubur. 2 Lalu berlarilah ia datang kepada Simon Petrus, dan kepada murid yang lain, yang dikasihi oleh Yesus, serta berkata kepada mereka itu, "Orang sudah membawa Tuhan keluar dari dalam kubur, tiada kami tahu di mana di taruh orang." 3 Maka keluarlah Petrus dengan murid yang lain itu, serta tiba di kubur. 4 Maka keduanya itu berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari dahulu, lebih cepat daripada Petrus, lalu sampai ke kubur terlebih dahulu. 5 Sambil tunduk memandang ke dalam, dilihatnya segala kain kapan itu terletak, tetapi tiada ia masuk. 6 Kemudian Petrus pun tibalah dari belakang dia, serta masuk ke dalam kubur, lalu nampak kain kapan itu terletak, 7 dan saputangan, yang dahulu di kepala-Nya itu, tiada terletak bersama-sama dengan kain kapan, melainkan berasing tergulung pada tempatnya sendiri. 8 Lalu murid yang lain yang terdahulu sampai ke kubur itu pun masuk, lalu nampak dan percaya. 9 Karena belum lagi mereka itu mengerti kata Alkitab bahwa seharusnya Ia bangkit dari antara orang mati. 10 Lalu pulanglah mereka itu ke rumahnya. 11 Tetapi Maryam itu berdiri di luar, dekat kubur sambil menangis. Tatkala menangis tunduklah ia menengok ke dalam kubur; 12 lalu dilihatnya dua orang malaekat berpakaian putih duduk, yaitu seorang di kepala dan seorang di kaki pada tempat mayat Yesus terletak dahulu. 13 Maka berkatalah malaekat itu kepada Maryam, "Hai perempuan, apakah sebabnya engkau menangis?" Maka kata Maryam kepadanya, "Sebab orang sudah mengambil Tuhan, dan hamba tiada tahu, di mana orang menaruh Dia." 14 Setelah Maryam berkata demikian, berpalinglah ia, lalu nampak Yesus berdiri, tetapi tiada dikenalnya bahwa Ialah Yesus. 15 Maka bertanyalah Yesus kepadanya, "Hai perempuan, apakah sebabnya engkau menangis? Siapa engkau cari?" Maka sebab Maryam menyangka, ia itu penunggu taman, menyahutlah ia kepada-Nya, "Tuan, kalau Tuan membawa Dia dari sini, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan Dia, supaya boleh sahaya pergi mengambil Dia." 16 Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Maryam." Maka berpalinglah Maryam sambil sembahnya dengan bahasa Ibrani, "Rabbuni!" artinya Guru. 17 Maka Yesus pun bersabda kepadanya, "Janganlah engkau menyentuh Aku, karena belum Aku naik kepada Bapa, tetapi pergilah engkau kepada segala saudara-Ku, dan katakanlah pada mereka itu, Aku naik kepada Bapa-Ku dan Bapamu, dan kepada Tuhan-Ku dan Tuhanmu." 18 Maka pergilah Maryam Magdalena dan mengabarkan kepada murid-murid itu, katanya, "Aku sudah berjumpa dengan Tuhan"; dan lagi kata-Nya kepada mereka itu bahwa Ia sudah mengatakan segala perkara itu kepadanya. 19 Setelah petang hari, yaitu pada hari yang pertama di dalam minggu itu, dan sedang segala pintu terkunci di tempat tinggal murid itu, sebab takut akan orang Yahudi, datanglah Yesus tiba-tiba terdiri di tengah-tengah mereka itu serta mengucapkan kepada mereka itu, "Sejahteralah kamu!" 20 Setelah sudah berkata demikian, Ia pun menunjukkan kepada mereka itu tangan-Nya dan rusuk-Nya. Maka sukacitalah murid-murid itu tatkala nampak Tuhan itu. 21 Maka Yesus pun mengucapkan sekali lagi kepada mereka itu, "Sejahteralah kamu! Sebagaimana Bapa telah menyuruh Aku, demikian juga Aku ini menyuruh kamu." 22 Setelah sudah diucapkan-Nya yang demikian, lalu dihembus-Nya kepada mereka itu sambil bersabda kepada mereka itu, "Terimalah olehmu Rohulkudus. 23 Barangsiapa yang kamu ampunkan dosanya, maka dosanya terampun, dan ke atas barangsiapa yang kamu tanggungkan dosanya, maka tertanggunglah dosa atasnya." 24 Adapun Tomas, seorang daripada kedua belas murid itu, yang bergelar Didimus, tiada bersama-sama dengan mereka itu tatkala Yesus datang. 25 Lalu berkatalah murid yang lain-lain itu kepada Tomas, "Adalah kami sekalian sudah jumpa Tuhan itu." Tetapi berkatalah Tomas kepada mereka itu, "Selagi belum aku nampak parut kena paku di tangan-Nya dan mencocokkan jariku di parut itu, dan aku mencocokkan tanganku di rusuk-Nya, tiadalah aku percaya." 26 Ada delapan hari kemudian daripada itu berhimpunlah pula murid-murid Yesus di dalam rumah, dan Tomas juga bersama-sama dengan mereka itu. Tatkala pintu rumah itu terkunci, tiba-tiba terdirilah Yesus di tengah-tengah sambil berkata, "Sejahteralah kamu!" 27 Lalu Ia pun bersabda kepada Tomas, "Ulurkanlah jarimu, lihatlah tangan-Ku, dan ulurkanlah tanganmu serta letakkanlah di rusuk-Ku, dan janganlah engkau syak, melainkan yakinlah." 28 Maka sahut Tomas sambil berkata kepada-Nya, "Ya Allah, ya Tuhanku." 29 Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Oleh sebab engkau sudah nampak Aku, engkau sudah percaya juga; berbahagialah orang yang percaya, meskipun tiada nampak." 30 Sungguhpun banyak tanda ajaib yang lain juga diperbuat oleh Yesus di hadapan murid-murid-Nya yang tiada disuratkan di dalam kitab ini; 31 tetapi sekalian tanda ini sudah disuratkan, supaya kamu yakin, bahwa Yesus itulah Kristus, yaitu Anak Allah, dan supaya kamu yang yakin itu beroleh hidup dengan nama-Nya.

21:1 Kemudian daripada itu Yesus menyatakan diri-Nya pula kepada murid-murid-Nya di tasik Tiberias. Maka Ia sudah menyatakan diri-Nya demikian ini. 2 Di situ ada Simon Petrus dan Tomas, yang bergelar Didimus, dan Natanael dari negeri Kana di tanah Galilea, dan anak-anak Zabdi dan dua orang murid-murid-Nya yang lain bersama-sama. 3 Maka kata Simon Petrus kepada mereka itu, "Aku hendak pergi menangkap ikan." Maka sahut mereka itu kepadanya, "Kami pun hendak pergi besertamu." Maka pergilah mereka itu berperahu; maka pada malam itu suatu pun tiada yang didapatinya. 4 Setelah terbit fajar terdirilah Yesus di pantai; tetapi tiada diketahui oleh murid-murid itu bahwa Ialah Yesus. 5 Lalu Yesus pun bertanya kepada mereka itu, "Hai anak-anak-Ku, adakah lauk padamu?" Maka jawab mereka itu kepada-Nya, "Tidak ada." 6 Maka bersabdalah Yesus kepada mereka itu, "Labuhkanlah pukatmu di sebelah kanan perahu itu, niscaya kamu beroleh." Maka dilabuhkannya pukatnya, lalu oleh sebab teramat banyak ikan masuk, tiada dapat mereka itu menariknya. 7 Maka kata murid yang dikasihi oleh Yesus itu kepada Petrus, "Itulah Tuhan." Setelah didengar oleh Simon Petrus bahwa Ialah Tuhan itu, maka diikatkannya bajunya pada pinggangnya, sebab tiada ia berbaju, lalu terjunlah ia ke dalam laut. 8 Tetapi murid-murid yang lain pula datang dengan perahu itu, karena mereka itu tiada berapa jauh dari darat, hanya ada sekira-kira dua ratus hasta sahaja, sambil menarik pukat yang penuh dengan ikan. 9 Setelah mereka itu naik ke darat, maka mereka itu pun nampak bara api, dan ikan terletak di atasnya dengan roti. 10 Maka bersabdalah Yesus kepada mereka itu, "Bawalah sedikit ikan, yang baharu kamu tangkap." 11 Lalu Simon Petrus naik ke dalam perahu menarik pukat itu ke darat, penuh dengan ikan besar-besar, yaitu seratus lima puluh tiga ekor banyaknya, meskipun sedemikian banyaknya, tiada juga koyak pukat itu. 12 Maka bersabdalah Yesus kepada mereka itu, "Marilah makan." Tetapi tiadalah seorang di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada-Nya, "Siapa Engkau ini?" karena diketahuinya bahwa Ialah Tuhan. 13 Maka datanglah Yesus serta mengambil roti dan memberikan kepada mereka itu, dan demikian juga Ia memberi ikan. 14 Maka inilah kali yang ketiga bahwa Yesus menyatakan diri-Nya kepada murid-murid-Nya kemudian daripada Ia bangkit dari antara orang mati. 15 Setelah mereka itu makan, bertanyalah Yesus kepada Simon Petrus, "Hai Simon, anak Yahya, adakah engkau mengasihi Aku lebih daripada orang-orang ini?" Lalu sembah Petrus, "Ya Tuhan, bahwa Tuhan juga sedia mengetahui yang hamba ini mengasihi Tuhan." Maka sabda Yesus kepadanya, "Peliharakanlah segala anak domba-Ku." 16 Maka bertanyalah Ia lagi kepadanya pada kali yang kedua, "Hai Simon, anak Yahya, adakah engkau mengasihi Aku?" Maka sembah Petrus kepada-Nya, "Ya Tuhan, bahwa Tuhan juga sedia mengetahui yang hamba ini mengasihi Tuhan." Maka sabda Yesus kepadanya, "Gembalakanlah segala domba-Ku." 17 Lalu Ia bertanya kepadanya pada kali yang ketiga, "Hai Simon, anak Yahya, adakah engkau mengasihi Aku?" Lalu Petrus pun berdukacitalah, oleh sebab sudah tiga kali Ia bertanya kepadanya, "Adakah engkau mengasihi Aku?" Maka sembah Petrus kepada-Nya, "Ya Tuhan, bahwa segala sesuatu ada di dalam pengetahuan Tuhan, dan Tuhan juga mengetahui yang hamba ini mengasihi Tuhan." Lalu bersabdalah Yesus kepadanya, "Peliharakanlah segala domba-Ku. 18 Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Tatkala engkau muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, lalu pergi barang ke mana-mana kehendak hatimu; tetapi apabila engkau sudah tua kelak, engkau akan mengulurkan tanganmu, lalu seorang lain akan mengikatkan pinggangmu, dan membawa engkau barang ke mana yang tiada engkau suka." 19 Demikian sabda-Nya akan menyatakan dengan perihal mati yang manakah Petrus akan mempermuliakan Allah kelak. Setelah sudah dikatakan-Nya ini, lalu bersabdalah Ia kepada Petrus, "Ikutlah Aku." 20 Maka berpalinglah Petrus, lalu melihat murid yang dikasihi oleh Yesus itu mengikut, maka ialah yang tatkala perjamuan malam bersandar di dada Yesus sambil berkata, "Ya Tuhan, siapakah yang menyerahkan Tuhan?" 21 Lalu apabila Petrus nampak murid itu, maka katanya kepada Yesus, "Ya Tuhan, bagaimanakah hal orang ini kelak?" 22 Lalu bersabda Yesus kepadanya, "Jikalau Kukehendaki orang ini tinggal sehingga Aku datang, apakah kena-mengena dengan engkau? Engkau ikutlah Aku." 23 Semenjak itu masyhurlah perkataan ini di antara segala saudara: Bahwa murid itu tiada mati kelak; tetapi bukan demikian sabda Yesus, bahwa murid itu tiada akan mati, melainkan: Jikalau Kukehendaki orang ini tinggal sehingga Aku datang, apakah kena-mengena dengan engkau? 24 Maka ia itulah murid yang menyaksikan segala perihal ini, dan yang telah menyuratkan segala perkara ini; dan kita ketahui, bahwa kesaksiannya itu dengan sebenar-benarnya. 25 Ada lagi banyak perkara lain-lain yang diperbuat oleh Yesus, maka jikalau segala perkara itu satu-satu disuratkan, pada sangkaku dunia ini pun tiada termuat kitab-kitab yang disuratkan itu.