The Old Testament of the Holy Bible

Senesi 1

1 ʻI HE kamataʻanga naʻe fakatupu ʻe he ʻOtua ʻa e ngaahi langi mo mamani. 2 Pea naʻe maomaonganoa ʻa mamani mo lala; pea naʻe fakapoʻuli ʻa e funga ʻo e loloto. Pea naʻe ʻōʻōfaki ʻe he Laumalie ʻo e ʻOtua ki he fukahi vai. 3 Pea folofola ʻa e ʻOtua, Ke maama 4 mai: pea naʻe maama. Pea ʻafio ʻe he ʻOtua ki he maama, kuo lelei: pea naʻe vaheʻi ʻe he ʻOtua ʻa e maama mei he poʻuli. 5 Pea naʻe fakahingoa ʻe he ʻOtua ʻa e maama ko e ʻAho, pea ne fakahingoa ʻa e poʻuli ko e Po. Pea naʻe efiafi, pea naʻe pongipongi; ko e ʻuluaki ʻaho ia. 6 Pea folofola ʻa e ʻOtua, Ke ai ha ʻatā ʻi he vahaʻa ʻo e ngaahi vai, mo vaheʻi ʻa e ngaahi vai mei he ngaahi 7 vai. Pea naʻe ngaohi ʻe he ʻOtua ʻa e ʻatā, pea naʻa ne vaheʻi ai ʻa e ngaahi vai naʻe ʻi he lalo ʻatā mei he ngaahi vai naʻe mei ʻolunga ʻi he ʻatā: 8 pea naʻe hoko ia. Pea naʻe fakahingoa ʻe he ʻOtua ʻa e ʻatā ko e Langi. Pea naʻe efiafi, pea naʻe pongipongi; ko hono ʻaho ua ia. 9 Pea folofola ʻa e ʻOtua, Ke fakatahataha ʻa e ngaahi vai ʻoku ʻi he lalo langi ki ha potu pe taha, pea ke ha mai ʻa e mōmoa: pea naʻe hoko ia. 10 Pea naʻe fakahingoa ʻe he ʻOtua ʻa e mōmoa ko e Fonua; pea ko e fakataha ʻo e ngaahi vai naʻa ne fakahingoa ko e Tahi: pea naʻe ʻafio 11 ki ai ʻa e ʻOtua, kuo lelei. Pea naʻe folofola ʻe he ʻOtua, Ke fakatupu mai ʻe he fonua ʻa e meʻa lau mata, ʻa e mohuku ʻoku ʻi ai hono tenga, ʻa e ʻakau fua, ʻa ia ʻoku taki taha maʻana hono fua, pea ʻi ai ha tenga — ke tuʻu ia ʻi he funga fonua: pea 12 naʻe hoko ia. Pea naʻe ʻohake ʻe he fonua ʻa e meʻa lau mata, ʻa e mohuku ʻoku ʻi ai hono tenga, ʻo taki taha maʻana, mo e ʻakau fua, ʻa ia ʻoku ʻi ai ha tenga, ʻo taki taha maʻana: pea naʻe ʻafio ʻa e ʻOtua, 13 kuo lelei. Pea naʻe efiafi, pea naʻe pongipongi; ko hono ʻaho tolu ia. 14 Pea folofola ʻa e ʻOtua, Ke ai ha ngaahi maamaʻanga ʻi he ʻatā ʻo e langi mo vaheʻi ʻa e ʻaho ʻmei he po; pea ke tuʻu moʻo ngaahi fakaʻilonga, pea moʻo ngaahi kuonga, pea moʻo ngaahi ʻaho mo ngaahi taʻu: pea ke 15 tuʻu moʻo ngaahi maamaʻanga ʻi he ʻatā ʻo e langi ke fakamaama ki 16 mamani: pea naʻe hoko ia. Pea naʻe ngaohi ee he ʻOtua ʻa e ongo maamaʻanga lalahi; ko e maamaʻanga lahi ke pule ki he ʻaho mo e maamaʻanga siʻi ke pule ki he po: 17 mo e ngaahi fetuʻu foki. Pea naʻe tuku kinautolu ʻe he ʻOtua ʻi he ʻatā ʻo e langi ke fakamaama ki mamani, 18 pea ke pule ki he ʻaho mo e po, pea ke vaheʻi ʻa e maama mei he poʻuli: pea naʻe ʻafio ki ai ʻa e ʻOtua, kuo 19 lelei. Pea naʻe efiafi, pea naʻe pongipongi; ko hono ʻaho fa ia. 20 Pea folofola ʻa e ʻOtua, Ke ngaūe ʻa e ngaahi vai ʻi he meʻa moʻui ʻoku ngaolo, pea ke puna ʻa e manupuna ʻi he funga fonua momo e mata ʻo e langi. 21 Pea naʻe fakatupu ʻe he ʻOtua ʻa e faʻahinga tanini lalahi, mo e meʻa moʻui kotoa pe ʻoku totolo, ʻa ia (oku ngaūe ai ʻa e ngaahi vai, ʻo taki taha ʻi hono faʻahinga; pea mo e manupuna ʻoku kapakau, ʻo fakafaʻahinga: pea naʻe ʻano ki ai ʻa e 22 ʻOtua, kuo lelei. Pea naʻe tapuakiʻi kinautolu ʻe he ʻOtua, ʻo pene, Mou fua, mo fakatokolahi, mo fakafonu ʻa e ngaahi tahi, pea ke tokolahi ʻa e 23 manupuna ʻi he fonua. Pea naʻe efiafi, pea naʻe pongipongi; ko hono ʻaho nima ia. 24 Pea folofola ʻa e ʻOtua, Ke ʻohake ʻe he fonua ʻa e meʻa moʻui, ʻo fakafaʻahinga; ʻa e manu lalata, mo e manu totolo, mo e manu kaivao, ʻo taki taha maʻana: pea naʻe hoko 25 ia. Pea naʻe ngaohi ʻe he ʻOtua ʻa e manu kaivao, ʻo fakafaʻahinga pe, mo e manu lalata ʻo fakafaʻahinga, mo e meʻa kotoa pe ʻoku totolo ʻi he kelekele, ʻo fakafaʻahinga: pea ʻafio ki ai ʻa e ʻOtua, kuo lelei. 26 Pea folofola ʻa e ʻOtua, Tau ngaohi tangata ʻi hotau imisi, ʻo faʻifaʻitaki ki hotau anga: pea ke nau pule ki he ika ʻo e tahi, mo e manupuna ʻo e ʻatā, mo e manu lalata, ʻio mo ʻuta kātoa; pea mo e faʻahinga totolo ʻoku totolo ʻi he funga fonua. 27 Pea naʻe fakatupu ʻe he ʻOtua ʻa e tangata ʻi he imisi oʻona, ʻio i he imisi ʻo e ʻOtua naʻa ne fakatupu ia; naʻa ne fakatupu ʻakinaua ko e 28 tangata mo e fefine. Pea naʻe tapuakiʻi ʻakinaua ʻe he ʻOtua, pea naʻe folofola kiate kinaua ʻe he ʻOtua, ʻo pehe, Mo fakatupu, mo fakatokolahi, mo fakafonu ʻa mamani, pea ikuna ia: pea mo pule ki he ika ʻo e tahi, mo e manupuna ʻo e langi, pea mo e meʻa moʻui kotoa pe ʻoku 29 totolo ʻi he fonua. Pea folofola ʻa e ʻOtua, Ko eni kuo u ʻatu kiate kimoutolu ʻa e mohuku kotoa pe ʻoku ʻi ai hono tenga ʻi he funga ʻo mamani kātoa, pea mo e ʻakau fulipe ʻa ia ʻoku ʻi ai ha fuaʻi ʻakau mo hono tenga: ko hoʻomou 30 meʻakai ia. Pea ki he manu kotoa pe lo ʻuta, mo e manupuna kotoa pe ʻo e ʻatā, pea ki he meʻa kotoa pe ʻoku totolo ʻi he fonua, ʻa ia ʻoku ʻi ai haʻane moʻui, kuo u ʻatu ki ai ʻa e faʻahinga mohuku kehekehe maʻanau meʻakai: pea naʻe hoko ia. 31 Pea naʻe ʻafio ʻa e ʻOtua ki he meʻa kotoa pe kuo ne ngaohi, pea tā kuo lelei ʻaupito. Pea naʻe efiafi, pea naʻe pongipongi; ko hono ʻaho ono ia.

Senesi 2

1 PEA ko eni kuo ʻosi ʻa e ngaahi langi mo mamani, mo honau ngaahi hosite. 2 Pea naʻe fakaʻosi ʻe he ʻOtua ʻi hono ʻaho fitu ʻa e ngaūe naʻa ne fai; pea ne mālōlō ʻi hono ʻaho fitu mei he ngaūe kehekehe naʻa ne fai. 3 Pea naʻe tapuakiʻi ʻe he ʻOtua ʻa e ʻaho ko hono fitu, mo ne tapui ia: koeʻuhi ko ia ia naʻa ne mālōlō ai mei heʻene ngaūe kotoa pe, ʻio, mei he fakatupu meʻa mo ngaohi meʻa ʻe he ʻOtua. 4 Ko e tohi eni ʻo e hako ʻo langi mo mamani, ʻo kamata mei hono fakatupu, mei he ʻaho naʻe ngaohi ai ʻe Sihova Elohimi ʻa mamani 5 mo e langi. Peo kuo teʻeki ke ʻi he fonua ʻa e ngaahiʻakaukehekeheʻo e ngoue, pea kuo teʻeki ke tupu ʻa e mohuku kehekehe ʻo e ngoue; koeʻuhi kuo teʻeki ke fakaʻuha ki he fonua ʻe Sihova Elohimi, mo e ʻikai ha tangata ke ngoueʻi ʻa e kelekele. 6 Pea naʻe ʻalu hake ʻa e mao mei mamani, ʻo fakaviviku ʻa e funga kelekele kotoa. 7 Pea naʻe ngaohi ʻe Sihova Elohimi ʻa e tangata mei he efu ʻo e kelekele, ʻo ne ho ki hono avaʻi ihu ʻa e mānava moʻui; pea naʻe hoko ʻa e tangata ko e kakano moʻui. 8 Pea naʻe to ʻe Sihova Elohimi ha ngouetapu ʻi Iteni, ʻi hahake; pea ne tuku ai ʻa e tangata kuo ne ngaohi. 9 Pea naʻe fakatupu ʻe Sihova Elohimi mei he kelekele ʻa e ʻakau kehekehe naʻe ha fakaʻofoʻofa, pea lelei ki he kai; kaeʻumaʻa ʻa e ʻAkau ʻo e Moʻui ʻi he loto ngoue, mo e ʻAkau ʻo e ʻIlo-ʻo-e-lelei-mo-e-kovi. 10 Pea naʻe ʻi ai ha vaitafe naʻe tupu ʻi Iteni ke fakaviviku ʻa e ngoue; pea ʻi heʻene hu kituaʻa ne mavahevahe ko e mata vai ʻe fa. Ko e hingoa 11 ʻo e ʻuluaki ko Pisoni: ko ia ia ʻoku ne takatakai ki hono kotoa ʻo e fonua ko Havila, ʻa e potu ʻoku ʻi 12 ai ʻa e koula; pea ʻoku lelei ʻa e koula ʻo e fonua ko ia: ʻoku ʻi ai ʻa e mataʻitofe mo e maka onike. 13 Pea ko e hingoa ʻo hono ua ʻo e vaitafe ko Kihoni: ko ia ia ʻoku ʻalu takatakai ki hono kotoa ʻo e fonua 14 ko Kusa. Pea ko e hingoa ʻo hono tolu ʻo e vaitafe ko Hitikeli: ko ia ia ʻoku ʻalu ʻi he tafafonua ʻo Asilia. Pea ko e vaitafe ko hono fa ko Eufaletesi ia. 15 Pea naʻe ʻave ʻa e tangata ʻe Sihova Elohimi, ʻo ne tuku ia ʻi he ngouetapu ʻo Iteni ke ngoueʻi mo tauhi ia. 16 Pea naʻe tuʻutuʻuni ʻe Sihova Elohimi ki he tangata, ʻo pene, ʻE lelei ʻaupito hoʻo kai mei he ngahi ʻakau kehekehe ʻo e ngoue; ka ko e 17 ʻAkau ʻo e ʻIlo-ʻo-e-lelei-mo-e-kovi ʻe ʻikai te ke kai mei ai: he ko e ʻaho te ke kai mei ai kuo pau te ke mate. 18 Pea folofola ʻa Sihova Elohimi ʻOku ʻikai lelei ki he tangata ke toko taha; kau ngaohi maʻana ha 19 tokoni ke ʻao mo ia. Pea ngaohi ʻe Sihova Elohimi mei he kelekele ʻa e fanga manu kotoa pe ʻo e fonua, pea mo e manupuna kehekehe ʻo e langi; ʻo ne ʻomi ki he tangata ke vakai pe ko e ha ha hingoa te ne ʻai ki ai: pea ʻilonga ha hingoa ne ʻai ʻe he tangata ki he meʻa moʻui taki taha ko hono hingoa leva ia. Pea 20 fakahingoa ʻe he tangata ʻa e ngaahi faʻahinga manu lalata, mo e manupuna ʻo e langi, mo e ngaahi faʻahinga manu kaivao; ka ki he tangata naʻe ikai te ne ʻilo ha tokoni ke ʻao mo ia. 21 Pea fakatō ʻe Sihova Elohimi ki he tangata ha mohe maʻu, ʻo ne mohe: pea naʻa ne unuhi hano hui vakavaka ʻe taha, ʻo ne fetongi kakano ke maʻopoʻopo; 22 pea ko e hui vakavaka naʻa ne toʻo mei he tangata naʻe faʻu ʻaki ia ʻe Sihova Elohimi ha fefine, ʻo ne ʻomi ia ki he tangata. 23 Pea pehe ʻe he tangata, Ko e fai ko eni ko e hui mei hoto hui, mo e kakano mei hoto kakano: ʻe fakahingoa eni ko e Fefine, koeʻuhi naʻe toʻo ia mei he Tangata. 24 Ko ia ʻe tukuange ʻe he tangata ʻene tamai mo ʻene faʻe, kae pikitai ki hono uaifi: pea te na hoko ko e kakano pe taha. 25 Pea naʻa na fakatou telefua, ʻa e tangata mo hono uaifi, ka naʻe ʻikai te na mā.

Senesi 3

1 PEA ko e Ngata naʻe olopoto lahi ʻi he manu kotoa pe ʻo e fonua, ʻa ia ne ngaohi ʻe Sihova Elohimi. Pea ne huhū ange ki he fefine, ʻOku moʻoni koa kuo folofola ʻe he ʻOtua ke ʻoua te mo kai mei he ʻakau kehekehe ʻo e ngouetapu? 2 Pea tali ʻe he fefine ki he Ngata, ʻOku ngofua pe ʻema kai ʻa e fua ʻo 3 e ngaahi ʻakau ʻo e ngouetapu: kako e fua ʻo e ʻakau ʻoku ʻi he loto ngoue, kuo folofola ʻa e ʻOtua, ʻE ʻikai te mo kai mei ai, pea ʻe ʻikai te mo ala ki ai, naʻa mo mate. 4 Pea pehe ʻe he Ngata ki he fefine, 5 ʻE ʻikai ʻaupito te mo mate: kae kehe, ʻoku meaʻi ʻe he ʻOtua ko e ʻaho te mo kai ai ʻe ʻa ai homo mata, pea te mo hoko ke hange ko e ʻOtua, hoʻomo ʻilo ʻa e lelei mo e kovi. 6 Pea naʻe vakai ʻe he fefine ko e ʻakau ia ʻoku lelei ki he kai, pea matamatalelei ki he mata, kaeʻumaʻa ko e ʻakau ke fai ki ai ha velevele ko ʻene fakapotoʻi, pea ne hanga ʻo toli hono fua, ʻo kai, pea ne ʻange foki ki hono husepaniti naʻe ʻiate ia; pea kai mo ia. 7 Pea ʻa ai hona mata ʻosi pe, ʻo na ʻilo ta ʻoku na telefua; pea na tui lou fiki, ʻo ngaohi ʻaki hāna vala. 8 Pea naʻa na fanongo ki he leʻo ʻo Sihova Elohimi, heʻene haʻele ʻi he ngouetapu ʻi he hauhaufano ʻo e ʻaho: pea toitoi ʻa e tangata mo hono uaifi ʻi ha loto ʻuluʻakau ʻo e ngoue, ke ʻoua naʻa meaʻi kinaua ʻe Sihova Elohimi. 9 Pea ui ki he tangata ʻe Sihova Elohimi, ʻo ne pehe ki ai, Kofaʻā koe? 10 Pea pehe ʻe ia, Naʻa ku fanongo ki ho leʻo ʻi he ngouetapu, pea u manavahe, koeʻuhi kuo u telefua; pea u toitoi. 11 Pea ne folofola mai, Ko hai naʻe fakaha kiate koe ʻoku ke telefua? Kuo ke kai koā mei he ʻakau naʻa ku tapui hoʻo kai mei ai, ʻo? 12 Pea tali ʻe he tangata, Ko e fefine naʻa ke ʻomi ke ma nonofo, ko ia ia naʻa ne ʻomi haʻaku meʻa mei he ʻakau, pea u kai. 13 Pea folofola ʻa Sihova Elohimi ki he fefine, Ko e ha eni kuo ke fai? Pea tali ʻe he fefine, Ko e Ngata naʻa ne kākāʻi au, pea u kai. 14 Pea folofola ʻa Sihova Elohimi ki he Ngata, Ko e meʻa ʻi hoʻo fai pehe, ʻe lahi taha hoʻo malaʻia ʻi he manu lalata kotoa pe, mo e manu kaivao kotoa pe; te ke ʻalu ʻaki ho kete, pea te ke kai efu ʻi he 15 ngaahi ʻaho kotoa pe ʻo hoʻo moʻui: te u ʻai ke mo fetāufehiʻa ʻaki, ʻa koe mo e fefine, pea ko ho hako mo hono hako; ʻe laiki ʻe ia ho ʻulu, pea te ke laiki ʻe koe ʻa hono muivaʻe. 16 Pea ki he fefine naʻa ne folofola, Te u matuʻaki fakalahi hoʻo mamani, kaeʻumaʻa hoʻo feitama; pea te ke feʻeleʻi mamahi ʻa e fanau; kae to hoʻo holi ki ho husepaniti, pea ʻe aʻana ʻa e pule kiate koe. 17 Pea kia Atama naʻa ne folofola, Ko e meʻa ʻi hoʻo fakaongo ki he lea ʻa ho uaifi, mo ke kai mei he ʻakau, ʻa ia naʻa ku tuʻutuʻuni ai ʻo pehe, ʻE ʻikai te ke kai mei ai: kuo malaʻia ʻa e kelekele koeʻuhi ko koe; te ke kai mei ai ʻi he mamahi ʻi he ʻaho kotoa pe ʻo hoʻo moʻui; pea 18 ko e ʻakau talatala mo e talatalaʻamoa te ne fakatupu maʻau; pea te ke kai ʻa e mohuku ʻo e ngoue; 19 te ke kai hoʻo meʻakai ʻi he kakava ʻo ho mata, kaeʻoua ke ke foki ki he kelekele ʻa ia naʻe toʻo koe mei ai: he ko e efu koe, pea ko e efu te ke foki ki ai. 20 Pea fakahingoa ʻe he tangata hono uaifi ko Ivi [ko Moʻuiʻanga]; koeʻuhi ko e faʻe ia ʻa e kakai kotoa pe. 21 Pea naʻe ngaohi ʻe Sihova Elohimi maʻa Atama mo hono uaifi ʻa e ngaahi kofu kiliʻimanu, ʻo ne ʻai kiate kinaua. 22 Pea naʻe folofola ʻa Sihova Elohimi, Vakai, kuo hoko ʻa e tangata ke hange ko e toko taha ʻiate kitautolu, ke ne ʻilo ʻa e lelei mo e kovi: ʻe, naʻa ʻiloange te ne hanga ʻo toli foki mei he ʻAkau ʻo e Moʻui, ʻo ne 23 kai, ʻo ne moʻui ʻo taʻengata: ko ia naʻe tuku atu ia ʻe Sihova Elohimi mei he ngouetapu ʻi Iteni, ke ne ngoueʻi ʻa e kelekele ʻa ia naʻe toʻo ia mei ai. 24 ʻlo, ne kapusi ʻa e tangata; pea ne fakanofo ʻi hahake ʻi he ngouetapu ʻi Iteni, ʻa e Selupimi, mo ha heleta ulo naʻe tavilovilo, mo leʻohi ʻa e hala ki he ʻAkau ʻo e Moʻui.

Senesi 4

1 PEA feʻiloaki ʻa Atama mo hono uaifi ko Ivi pea ne feitama, ʻo ne faʻeleʻi ʻa Keini [ko Maʻu], pea pehe ʻe he fefine, Kuo u maʻu ha tangata 2 ʻia Sihova. Pea ne toe faʻele, ʻo ne maʻu hono tehina ko Epeli. Pea naʻe hoko ʻa Epeli ko e tauhisipi, ka ko Keini ko e tama ngoue. 3 Pea ʻi he hili ha ngaahi ʻaho, pea ʻomi ʻe Keini ha fua oʻene ngoue ko 4 e feilaulau kia Sihova. Pea ko Epeli foki naʻe ʻomi ʻe ia ʻa e veloaki oʻene fanga sipi, ʻio, ʻa ia pe naʻe ngako. Pea naʻe hangaifofonga ʻa Sihova kia Epeli mo ʻene 5 feilaulau: ka ko Keini mo e feilaulau aʻana naʻe ʻikai te ne fofonga ki ai. Pea ʻita ʻaupito ʻa Keini, pea 6 mapelu hono mata. Pea folofola ʻa Sihova kia Keini, Ko e ha ʻoku ke ʻita ai? pea ko e ha ʻoku mapelu 7 ai ho mata? ʻikai ʻe ai ha hanga hake, ʻo kapau ʻoku ke feinga ke lelei? pea ka ʻoku ʻikai te ke feinga ke lelei ʻoku ʻi he matapa ʻa angahala, ʻo tokotoaki mai: pea ʻoku toka ʻene holi kiate koe, ka ʻoku aʻau ke pule ki ai. 8 Pea lea ai ʻa Keini kia Epeli ko hono tehina: pea lolotonga ʻena ʻi ʻuta naʻe tuʻu ʻa Keini kia Epeli ko hono tehina, ʻo ne tamateʻi ia. 9 Pea folofola ʻa Sihova kia Keini, Kofaʻā ʻa Epeli ko ho tehina? Pea ne pehe, ʻOku ʻikai te te ʻilo: he ko e tauhi kita ʻo hoto tokoua? 10 Pea ne folofola mai, Ko e ha eni kuo ke fai? Si, ko e leʻo ena! ko e ngaahi tuluta toto ʻo ho tehina ʻoku tangi mai kiate au mei he kelekele. 11 Pea ko eni ko e malaʻia koe mei he kelekele na naʻe tangaki hono ngutu ʻo fakatali ʻa e toto ʻo ho 12 tehina mei ho nima; he ʻoka ke ka ngoueʻi ʻa e kelekele, ʻe ʻikai te ne toe ʻatu kiate koe ʻene koloa; te ke nofo fakaheeʻi mo fehikiʻaki ʻi mamani. 13 Pea pehe ʻe Keini kia Sihova, ʻOku mamafa fau hoku tautea, ʻo 14 ʻikai te u faʻahi. He vakai, kuo ke kapusi au he ʻaho ni ke ʻoua naʻa ku nofo ʻi he kelekele ni, pea te u puli mei ho fofonga; pea te u nofo fakaheeʻi mo fehikiʻaki ʻi mamani; pea ʻe faifai pea ʻilonga ha taha te ne ʻilo au te ne tamateʻi au. 15 Pea folofola ʻa Sihova kiate ia, pea telia ʻa e meʻa ko ia, ʻilonga ʻa ia te ne tamateʻi ʻa Keini ʻe liunga fitu hono sauni. Pea naʻe tuʻutuʻuni ʻe Sihova ha fakaʻilonga moʻo Keini ke ʻoua ʻe tamateʻi ia ʻe he kakai te nau maʻu ia. 16 Pea naʻe ʻalu atu ʻa Keini mei heʻene taka ofi kia Sihova, ʻo ne nofo ʻi he fonua ko Noti, ʻi he botu 17 hahake ʻo Iteni. Pea feʻiloaki ʻa Keini mo hono uaifi; pea ne feitama ʻo ne faʻeleʻi ʻa Inoke: pea ne kamata langa ha kolo, pea naʻa ne fakahingoa ʻa e kolo ki hono foha 18 ko Inoke. Pea naʻe fanauʻi kia Inoke ʻa Ilati: pea maʻu foha ʻe i Ilati, ko Mehuiaeli: pea maʻu ʻe Mehuiaeli ʻa Metuisaeli; pea maʻu ʻe Metuisaeli ʻa Lemeki. 19 Pea mali ʻa Lemeki mo ha ongo fafine ʻe toko ua; ko e hingoa ʻo e ʻuluaki ko Ata, pea ko e hingoa ʻo 20 hono ua ko Sila. Pea naʻe faʻeleʻi ʻe Ata ʻa Siapale: ko e tupuʻanga ia ʻo e haʻa nofo teniti, mo fanga 21 manu. Pea ko e hingoa ʻo hono tehina ko Siupale: ko e tupuʻanga ia ʻo e faʻahinga ʻoku faivaʻaki ʻa e 22 haape mo e mimiha. Pea ko Sila foki naʻa ne faʻeleʻi ʻa Tupalekeini, ko e tama naʻa ne tuki ʻa e faʻahinga meʻa masila kehekehe mei he kapa mo e aione: pea ko e tuofefine ʻo 23 Tupalekeini ko Naama. Pea pehe ʻe Lemeki ki hono ongo uaifi, Fanongo mai, Ata mo Sila; Ongo uaifi ʻo Lemeki, tokanga kau lea: Heʻeku tamateʻi ʻa e tangata ne taaʻi au, 24 He liunga fitu ʻa e sauni ʻo Keini, Kae liunga fitungofulu ma fitu ʻa Lemeki. 25 Pea toe feʻiloaki ʻa Atama mo hono uaifi; pea ne faʻeleʻi ha tama, ʻo ne fakahingoa ia ko Seti [ko Tuʻutuʻuni]; heʻene pehe, Kuo tuʻutuʻuni maʻaku ʻe he ʻOtua ha hako ʻe taha ke fetongi ʻa Epeli, ʻa ia ne 26 tamateʻi ʻe Keini. Pea ko Seti foki naʻe fanauʻi kiate ia ha foha; ʻo ne fakahingoa ko Inosi. Ko e taimi ko ia naʻe kamata fai ai ʻa e lotu ki he huafa ʻo Sihova.

Senesi 5

1 KO e tohi toʻutangata eni ʻo e hako ʻo Atama. ʻI he taimi naʻe fakatupu ai ʻe he ʻOtua ʻa Atama, naʻa ne ngaohi ia ʻi he tatau ʻo e ʻOtua: 2 naʻa ne fakatupu ʻakinaua ko e tangata mo e fefine; pea ne tapuakiʻi ʻakinaua, pea ne fakahingoa ʻakinaua ko Atama, ʻi he ʻaho ʻo hona fakatupu. 3 Pea kuo moʻui ʻa Atama ko e taʻu ʻe uangeau ma tolungofulu, pea ne maʻu ha foha naʻa ne hokosi ia, pea ʻi hono imisi; pea ne fakahingoa 4 ia ko Seti: pea ko e fuoloa ʻo Atama hili ʻene maʻu ʻa Seti ko e taʻu ʻe fitungeau: pea ne maʻu mo ha ngaahi foha mo ha ngaahi ʻofefine: pea ko e 5 fuoloa ʻo e moʻui ʻa Atama ko e taʻu ʻe hivangeau mo e taʻu ʻe tolungofulu; pea pekia. 6 Pea kuo moʻui ʻa Seti ko e taʻu ʻe uangeau mo e taʻu ʻe nima, pea ne 7 maʻu ha foha ko Inosi: pea moʻui atu ʻa Seti hili ʻene maʻu ʻa Inosi ko e taʻu ʻe fitungeau mo e taʻu ʻe fitu, pea ne maʻu mo ha ngaahi foha mo 8 ha ngaahi ʻofefine: pea ko e fuoloa ʻo Seti ko e taʻu ʻe hivangeau mo e taʻu ʻe hongofulu ma ua; pea pekia. 9 Pea kuo moʻui ʻa Inosi ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe hivangofulu, pea 10 ne maʻu ha foha ko Keinani: pea moʻui atu ʻa Inosi hili ʻene maʻu ʻa Keinani ko e taʻu ʻe fitungeau mo e taʻu ʻe hongofulu ma nima, pea ne maʻu mo ha ngaahi foha mo ha 11 ngaahi ʻofefine: pea ko e fuoloa ʻo Inosi ko e taʻu ʻe hivangeau mo e taʻu ʻe nima; pea pekia. 12 Pea kuo moʻui ʻa Keinani ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe fitungofulu, pea ne maʻu ha foha ko Mahālaleli: 13 pea moʻui atu ʻa Keinani hili ʻene maʻu ʻa Mahālaleli ko e taʻu ʻe fitungeau mo e taʻu ʻe fangofulu, pea ne maʻu mo ha ngaahi foha mo 14 ha ngaahiʻofefine: pea koe fuoloaʻo Keinani ko e taʻu ʻe hivangeau mo e taʻu ʻe hongofulu; pea pekia. 15 Pea kuo moʻui ʻa Mahālaleli ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe onongofulu ma nima, pea ne maʻu ha foha ko 16 Seleti: pea moʻui atu ʻa Mahālaleli hili ʻene maʻu ʻa Seleti ko e taʻu ʻe fitungeau mo e taʻu ʻe tolungofulu, pea ne maʻu mo ha ngaahi foha mo 17 ha ngaahi ʻofefine: pea ko e fuoloa ʻo Mahālaleli ko e taʻu ʻe valungeau mo e taʻu ʻe hivangofulu ma nima; pea pekia. 18 Pea kuo moʻui ʻa Seleti ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe onongofulu ma ua, pea ne maʻu ha foha ko Inoke: 19 pea moʻui atu ʻa Seleti hili ʻene maʻu ʻa Inoke ko etaʻu ʻe valungeau, pea ne maʻu mo ha ngaahi foha mo 20 ha ngaahi ʻofefine: pea koe fuoloaʻo Seleti ko e taʻu ʻe hivangeau mo e taʻu ʻe hongofulu ma ua; pea pekia. 21 Pea kuo moʻui ʻa Inoke ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe onongofulu ma nima, pea ne maʻu ha foha ko 22 Metuisela: pea takaua ʻa Inoke mo e ʻOtua hili ʻene maʻu ʻa Metuisela ʻi he taʻu ʻe uangeau, pea ne maʻu mo ha ngaahi foha mo ha ngaahi 23 ofefine: pea ko e fuoloa ʻo Inoke koe taʻu ʻe tolungeau mo e taʻu ʻe 24 onongofulu ma nima. Pea takaua ʻa Inoke mo e ʻOtua; pea ʻiloange kuo ʻikai; he naʻe ʻave ia ʻe he ʻOtua. 25 Pea kuo moʻui ʻa Metuisela ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe valungofulu ma fitu, pea ne maʻu ha foha ko 26 Lemeki: pea moʻui atu ʻa Metuisela hili ʻene maʻu ʻa Lemeki ko e taʻu ʻe fitungeau mo e taʻu ʻe valungofulu ma ua, pea ne maʻu mo ha ngaahi 27 foha mo ha ngaahiʻofefine: pea koe fuoloa ʻo Metuisela ko e taʻu ʻe hivangeau mo e taʻu ʻe onongofulu ma hiva; pea pekia. 28 Pea kuo moʻui ʻa Lemeki ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe valungofulu 29 ma ua, pea ne maʻu ha foha: pea ne fakahingoa ia ko Noa [ko Mālōlo], heʻene pehe, Ko eni ia te ne fakafiemalie kitautolu mei heʻetau ngaūe mo e mamahi ʻa hotau nima, ʻa ia ʻoku tupu mei he kelekele ne 30 fakamalaʻia ʻe Sihova. Pea moʻui atu ʻa Lemeki hili ʻene maʻu ʻa Noa ko e taʻu ʻe nimangeau mo e taʻu ʻe hivangofulu ma nima, pea ne maʻu mo ha ngaahi foha mo ha 31 ngaahi ʻofefine: pea ko e fuoloa ʻo Lemeki ko e taʻu ʻe fitugeau moe taʻu ʻe fitungofulu ma fitu; pea pekia. 32 Pea kuo feʻunga ʻa Noa mo e taʻu ʻe nimangeau: pea ne maʻu ʻe Noa ha ngaahi foha ko Semi, mo Hami, mo Sefeti.

Senesi 6

1 PEA ʻi he faifai pea fakaaʻau ʻo toko lahi ʻa e kakai ʻi he funga fonua, pea ai haʻanau fuʻu fanau fefine, ta 2 naʻe sio ʻe he ngaahi foha ʻo e ʻOtua ki he ngaahi ʻofefine ʻo e Tangata ʻoku nau hoihoifua; pea nau hanga ʻo mali mo ha niʻihi, ʻa ia pe naʻa nau loto ki ai. 3 Pea folofola ʻa Sihova, ʻE ʻikai nofo maʻuaipe hoku Laumalie mo e tangata, ke fiu hono oʻi, he ko e kakano foki mo ia: ka ko hono fuoloa ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe uofulu. 4 Ko e taimi ko ia naʻe ʻi mamani ʻa e kakai lalahi, kaeʻumaʻa hili ʻa e ʻalu ʻa e ngaahi foha ʻo e ʻOtua ki he ngaahi ʻofefine ʻo e Tangata, pea nau fānau kiate kinautolu; ko e kau toʻa ia ʻo onoʻaho, ko e faʻahinga ongoongo. 5 Pea naʻe ʻafioʻi ʻe Sihova kuo fakautuutu ʻa e kovi ʻa e tangata ʻi mamani, pea ʻoku kovi ʻatā ʻa e filioʻi kotoa pe ʻo e ngaahi fakakaukau ʻa hono loto maʻuaipe. Pea 6 naʻe fakatomala ʻa Sihova ʻi heʻene ngaohi ʻa e tangata ʻi mamani, ʻo ne fakamamahi ʻi hono finangalo. 7 Pea folofola ʻa Sihova, Te u tafi mei he funga ʻo mamani ʻa e tangata kuo u fakatupu; ʻo fai mei he tangata ki he manu, ʻio mo e meʻa totolo, mo e manupuna ʻo e langi; he kuo u fakatomala ʻi heʻeku ngaohi kinautolu. 8 Ka ko Noa naʻe ʻilo ki ai ha hoifua ʻi he finangalo ʻo Sihova. 9 KO e tohi eni ʻo e hako ʻo Noa. Ko Noa ko e tangata angatonu: naʻa ne haohaoa pe ʻi he ngahi toʻutangata naʻe feʻunga mo ia: naʻe takaua ʻa Noa mo e Otua. Naʻe 10 maʻu ʻe Noa ha foha ʻe toko tolu, ʻa Semi, ʻa Hami, pea mo Sefeti. 11 Pea kuo kaʻanga ʻa mamani ʻi he fofonga ki ai ʻa e ʻOtua, pea kuo opeope ʻi he fonua ʻa e fakamalohi. 12 Pea naʻe ʻafio ʻa e ʻOtua ki mamani, pea ta kuo kaʻanga; he kuo fakakaʻanga ʻe he kakano kotoa pe hono ʻalunga ʻi mamani. 13 Pea folofola ʻa e ʻOtua kia Noa, Kuo ongo mai kiate au kuo aʻu ʻa e kakano kotoa pe ki hono ngataʻanga; he ko e meʻa ʻiate kinautolu kuo opeope ʻi he fonua ʻa e fakamalohi; pea ko eni, te u fakaʻauha kinautolu fakataha mo e fonua. 14 Ke ke faʻu moʻou ha aake ʻaki ʻa e ʻakau ko e kofa; te ke ngaohi ʻa e aake ke ʻanaʻia, pea te ke vali ʻaki 15 ha pulu mei loto mo tuʻa. Pea ko eni ʻa e meʻa te ke fai ki ai ʻi hoʻo faʻu: Ko e loloa ʻo e aake ko e kiupite ʻe tolungeau, ko e māukupu ko e kiupite ʻe nimangofulu, pea ko hono maʻolunga ko e kiupite ʻe 16 tolungofulu. Te ke ngaohi hano maamaʻanga ʻo e aake, pea te ke fai hake ko e kiupite ʻe taha, pea ʻosi; pea ko e matapa ʻo e aake te ke ʻai ʻi he kaokao; pea te ke ngaohi hono funga vaka lalo, mo hono ua, mo 17 hono tolu. Pea ko au e ʻoku ou teu ʻomi ʻa e lomaki, ko e fuʻu vai ke ʻufiʻufi ʻa e fonua, ke fakaʻauha ʻa e kakano kotoa pe ʻi he lalo langi ʻa ia ʻoku ʻi ai ha manava moʻui: ʻilonga ha meʻa ʻoku ʻi he fonua ʻe 18 mate. Ka te u fakapapau ʻeku fuakava mo koe; pea te ke hu koe ki he aake, pea ʻe hu mo koe ho ngaahi foha, mo ho uaifi, mo e ngaahi 19 uaifi ʻo ho ngaahi foha. Pea ko e meʻa ki he ngaahi meʻa moʻui kehekehe, ʻio ʻa e ngaahi faʻahinga kakano, te ke fakahu ki he aake mei ai kotoa pe, ʻo tautau toko ua, ke fakamoʻui kinautolu fakataha mo koe; ko e manu tangata mo ʻene 20 fefine. Ko e manupuna, fakafaʻahinga, mo e manu lalata, fakafaʻahinga, ʻa e meʻa ʻoku totolo ʻi he kelekele, fakafaʻahinga, ko e toko ua mei ai taki taha ʻe haʻu kiate koe 21 ke fakamoʻui. Pea ke ke hanga ʻo toʻo maʻau ʻa e ngaahi faʻahinga meʻakai kehekehe, pea ke faʻoaki atu maʻao meʻakai, maʻau mo kinautolu. 22 Pea fai ʻe Noa; ʻilonga ha meʻa naʻe tuʻutuʻuni kiate ia ʻe he ʻOtua, naʻa ne fai ia.

Senesi 7

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Noa, Hu koe mo ho famili kotoa ki he Aake; he ko koe kuo u mamata ki ai ʻi he toʻutangata ni ʻoku tonu hoʻo fakafeangai kiate au. ʻIlonga 2 ʻa e faʻahinga manu ngofua te ke hanga ʻo maʻu mei ai ʻo taki fitungaʻahoa, ko e manu tangata mo ʻene fefine; kae tautau toko ua pe mei he manu ʻoku ʻikai ngofua, ʻa e 3 tangata mo ʻene fefine. Ko e manupuna foki ʻo e ʻatā te ke taki fitungaʻahoa mei ai, tangata mo fefine; mo fakaili ki he ngaahi faʻahinga ke 4 nofo ʻi he funga fonua kotoa. He ʻoku toe pe ʻa e ʻaho ʻe fitu, pea u fakaʻuha ki he fonua ʻo ʻaho fangofulu mo po fangofulu; pea te u tati mei he funga kelekele ʻa e meʻa moʻui kotoa pe kuo u ngaohi. 5 Pea naʻe fai fie Noa ki he meʻa kotoa pe kuo tuʻutuʻuni ʻe Sihova kiate ia. 6 Pea kuo aʻu ʻa Noa ki hono onongeau taʻu, pea hoko ʻa e lomaki 7 vai ki he fonua. Pea hu ʻa Noa ki he aake, mo hono ngaahi foha mo hono uaifi mo e ngaahi uaifi ʻo hono ngaahi foha, telia ʻa e ngaahi vai ʻo e 8 Lomaki. Pea ko e niʻihi ʻi he manu naʻe ngofua, mo e niʻihi ʻi he manu naʻe ʻikai ngofua, mo e niʻihi ʻi he manupuna, mo e ngaahi faʻahinga kehekehe ʻoku totolo ʻi he kelekele, 9 naʻa nau hu tauhoa kia Noa ki he aake, ko e tangata mo e fefine; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻOtua kia Noa. 10 Pea hili ʻa e ʻaho ʻe fitu, naʻe toki hoko ki he fonua ʻa e ngaahi vai ʻo e 11 Lomaki. ʻI he taʻu ko hono onongeau ʻo e moʻui ʻa Noa, ʻi hono ua ʻo e mahina, pea mo hono ʻaho hongofulu ma fitu ʻo e mahina, ʻi he ʻaho ko ia naʻe fakapa ai ʻa e ngaahi matavai ʻo e moana lahi, pea naʻe tangaki ʻa e ngaahi katupa ʻo e langi. 12 Pea naʻe lōvai ki mamani ʻo ʻaho fangofulu mo po fangofulu. 13 Ko e ʻaho pe ko ia kuo hu ʻa Noa ki he aake, pea mo Semi mo Hami, pea mo Sefeti, ko e ngaahi foha ʻo Noa, pea mo e uaifi ʻo Noa, mo e ngaahi uaifi ʻe toko tolu ʻo hono 14 ngaahi foha; pea naʻe ʻi ai mo kinautolu ʻa e manu kaivao kehekehe ʻo fakafaʻahinga, mo e ngahi manu lalata, fakafaʻahinga, mo e manu kehekehe ʻoku totolo ʻi he funga fonua ʻo fakafaʻahinga, mo e ngaahi manupuna, fakafaʻahinga, ʻa e fanga kiʻi manupuna kehekehe, ʻio, ʻa e 15 meʻa kotoa pe ʻoku kapakau. Pea naʻa nau hu kia Noa ki he aake, ko e tautau toko ua mei he kakano kotoa pe ʻoku ʻi ai ha manava moʻui. 16 Pea ko kinautolu naʻe hu naʻa nau hu ha tangata mo ha fefine mei he kakano kotoa pe, ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻOtua kiate ia. Pea ko ʻene hu leva, pea tapuni ʻe Sihova. 17 Pea naʻe lolo ki he fonua ʻa e lomaki, ʻo ʻaho fangofulu; pea naʻe hake ʻa e vai, ʻo fakamaʻanu ʻa e aake ke mamaʻo mo e funga fonua. 18 Pea huʻa ʻa e vai, pea ne fuʻu hake ki he fonua; pea naʻe tekina ʻa e 19 aake ʻi he fukahi vai. Pea huʻa "aupito ʻa e vai ki he fonua; pea naʻe lofia kotoa pe ʻa e ngaahi moʻunga maʻolunga ʻi lalo langi 20 kātoa. Pea huʻa pe ʻa e vai ʻo fai hake, ko e kiupite ʻe hongofulu ma nima, hili ʻa e lofia ʻo e ngaahi 21 moʻunga. Pea naʻe mate ʻa e kakano kotoa pe naʻe ngalengale ʻi he fonua; pe ko e manupuna, pe ko e manu lalata, pe ko e manu kaivao, pe ko e manu kehekehe ʻoku totolo ʻi he fonua, kaeʻumaʻa ʻa e tangata 22 kotoa pe. ʻIlonga ha meʻa ʻi he mōmoa, ʻa ia naʻe ʻi hono avaʻi ihu ʻa e manava moʻui maʻu mei he 23 matangi, naʻe mate ia. Io, naʻe matafi ʻa e meʻa moʻui kotoa pe naʻe ʻi he funga kelekele, fai mei he tangata ki he manu, mo e meʻa totolo, mo e manupuna ʻo e ʻatā; ʻio naʻe matafi kotoa pe mei he fonua; pea naʻe fakatoe ʻa Noa pe, mo kinautolu naʻe ʻiate ia ʻi he aake. Pea ko e huʻa ʻa e vai ki he fonua 24 ko e ʻaho ʻe teau ma nimangofulu.

Senesi 8

1 PEA manatu ʻa e ʻOtua kia Noa, pea ki he ngaahi manu kaivao mo e ngaahi manu lalata naʻe ʻiate ia ʻi he aake: pea naʻe fakaangi ʻe he ʻOtua ha matangi ki he funga fonua, pea 2 taumatala ai ʻa e vai; pea naʻe tapuni ʻa e ngaahi matavaiʻo eloloto mo e ngaahi katupa ʻo e langi, pea 3 naʻe tuku ʻene lōvai mei langi; pea naʻe foki atu ʻa e vai mei he fonua, ʻo fai maʻupe ʻene foki; pea ʻi he ʻosi ʻa e ʻaho ʻe teau ma nimangofulu kuo siʻisiʻi ai ʻa e vai. 4 Pea toka ʻa e aake ʻi hono fitu ʻo e mahina, ʻi hono ʻaho hongofulu ma fitu ʻo e mahina, ki he ngaahi moʻunga 5 ʻo Alalate. Pea ko e vai naʻe fakaaʻau hifo aipe ʻo aʻu ki hono hongofulu ʻo e mahina: ʻi hono mahina hongofulu ʻi he ʻuluaki ʻaho ʻo e mahina, naʻe toki ha ʻa e ngaahi tumutumuʻi moʻunga. 6 Pea kuo hili ha ʻaho ʻe fangofulu pea toʻo ʻe Noa ʻa e katupa ʻo e aake 7 kuo ne ngaohi; pea ne tuku atu ʻa e leveni, pea ʻalu atu pe ia mo foki, kaeʻoua ke mātuʻu ʻa e vai ʻi he 8 fonua. Pea ne tuku atu ʻa e lupe, ke vakai pe kuo manifinifi ʻa e vai 9 ʻi he funga kelekele; ka naʻe ʻikai ʻilo ʻe he lupe ha potu ke tuʻu ai hono ʻaofivaʻe ke ne mālōlō, pea ne foki kiate ia ki he aake, he ko e vai naee kei ʻi he funga fonua kotoa: pea ne ala ʻo puke ia, ʻo ne fakahū 10 mai ki he aake. Pea toe tatali ia ke hili mo ha ʻaho ʻe fitu; ʻo ne toe tuku atu ʻa e lupe mei he aake; 11 pea haʻu ʻa e lupe kiate ia feʻunga mo ʻene efiafi; pea ta kuo ʻi hono ngutu ha louʻi olive mata: pea ʻilo ai ʻe Noa kuo manifi ʻa e vai ʻi he 12 fonua. Pea toe tatali ia ke hili mo ha ʻaho ʻe fitu; ʻo ne tuku atu ʻa e lupe; pea naʻe ʻikai toe foki ia kiate ia. 13 Pea faifai pea ʻi hono onongeau ma taha taʻu ʻi he ʻuluaki ʻaho ʻo e ʻuluaki mahina, kuo mātuʻu ʻa e vai ʻi he fonua: pea tatala ʻe Noa ʻa e ʻato ʻo e aake, ʻo ne fakasio, pea ta kuo mātuʻu ʻa e funga kelekele. 14 Pea ʻi hono ua ʻo e mahina, ʻi hono ʻaho uofulu ma fitu ʻo e mahina, kuo mōmoa ʻa e fonua. 15 Pea folofola ʻa e ʻOtua kia Noa, 16 ʻo pehe, Hu atu koe mei he aake, pea ō mo koe ʻa ho uaifi, mo hoʻo fanau, mo e ngaahi uaifi ʻo hoʻo 17 fanau. Pea ko e fanga manu kotoa pe ʻoku ʻiate koe, ʻa ia ne ʻomi mei he faʻahinga kakano kehekehe, ʻa e manupuna mo e manu lalata, mo e meʻa kotoa pe ʻoku totolo ʻi he fonua, te ke ʻalu atu mo koe ki tuʻa; pea, ke hange ha neveneve ʻenau tupu ʻi he fonua, pea ke nau mafola 18 ʻi mamani. Pea ʻalu ki tuʻa ʻa Noa, pea ō mo ia ʻa ʻene fanau, mo hono uaifi, mo e ngaahi uaifi oʻene 19 fanau: ko e fanga manu kehekehe, ʻa e manu totolo, mo e manupuna, ʻa e meʻa kehekehe ʻoku ngalengale ʻi he funga fonua, ʻi honau ngaahi faʻahinga, naʻa nau ʻalu atu mei he aake. 20 Pea naʻe fokotuʻu ʻe Noa ha olita kia Sihova, pea ne toʻo ha niʻihi ʻo e faʻahinga manu kehekehe naʻe ngofua, mo e niʻihi mei he faʻahinga manupuna kehekehe naʻe ngofua, ʻo ne fai ʻaki ha ngaahi feilaulau ʻi he 21 olita. Pea naʻe nanamu ʻe Sihova ki he ngangatu fakahoifua; pea pehe ʻe Sihova ʻi hono finangalo, ʻE ʻikai te u toe fakamalaʻia ʻa e kelekele koeʻuhi ko e tangata, he ko e filioʻi ʻa e loto ʻo e tangata ʻoku kovi mei heʻene tamasiʻi; pea ʻe ʻikai te u toe taʻi ʻa e meʻa moʻui kotoa pe» ʻo 22 hange ko ia kuo u fai. Lolotonga ʻa e tuʻu ʻa mamani, ko e totaʻu mo e ututaʻu, mo e momoko mo e pupuha, mo e faʻahitaʻu mafana mo e faʻahitaʻu momoko, mo e ʻaho mo e po, ʻe ʻikai ngata ia.

Senesi 9

1 PEA tapuakiʻi ʻe he ʻOtua ʻa Noa mo ʻene fanau, ʻo ne folofola kiate kinautolu, Mou fakatupu; mou fakatokolahi, mo fakafonu ʻa e 2 fonua. Pea ko homou ngeia mo homou manavaheʻia ʻe to ki he manu kotoa pe ʻo ʻuta, mo e manupuna kotoa pe ʻo e langi; ʻio, ʻa e meʻa kotoa pe ʻoku lakuna mai ʻe he kelekele, pea mo e ika kotoa pe ʻo e tahi: kuo tuku kinautolu ke 3 mou faʻiteliha ki ai. Ko e meʻa kotoa pe ʻoku ngaūe, ʻa ia ko e pehe ʻoku moʻui, ko hoʻomou meʻakai ia; hange ko e mohuku kuo u ʻatu 4 kotoa pe ia kiate kimoutolu. Ka ko e kakano ʻa ia ʻoku kei ʻi ai ʻene moʻui, ʻa ia ko hono toto, ʻe, ikai te 5 mou kai ia. Moʻeni foki, te u ʻeke homou toto, hoʻomou moʻui; te u ʻeke ia ki he manu kotoa pe pea ki he tangata kotoa pe: ko e moʻui ʻa e tangata te u ʻeke ki he tangata ko 6 hono tokoua. Ko ia ʻoku ne lilingi ʻa e toto ʻo ha tangata, ʻe lilingi hono toto ʻe ha tangata: he ko e imisi ʻo e ʻOtua naʻa ne ngaohi ai 7 ʻa e tangata. Pea ko kimoutolu, mou fakatupu, mo fakatokolahi; mou hange ha neveneve ʻi he fonua, ʻo mafola ai. 8 Pea folofola ʻa e ʻOtua kia Noa, pea ki heʻeneʻfanau foki, ʻo pehe, 9 Ko au e ʻoku ou fakapapau ni ʻeku fuakava mo kimoutolu, pea mo 10 homou hako ʻamui, pea mo e meʻa moʻui kotoa pe ʻoku ʻiate kimoutolu, pe ko e manupuna, pe ko e manu lalata,pekoengaahifaʻahinga kaivao ʻo ʻuta ʻoku ʻiate kimoutolu; ʻo fai mei he meʻa kehekehe naʻe ʻalu mei he aake ki he manu kotoa 11 pe £i mamani: ʻio ʻoku ou fakapapau ʻeku fuakava mo kimoutolu; pea ʻe ʻikai te u to e tuʻusi ʻa e kakano kotoa pe ʻi ha lomaki vai, pea ʻe ʻikai toe ai ha lomaki ke 12 fakaʻauha ʻa e fonua. Pea folofola ʻa e ʻOtua, Ko eni ʻa e fakaʻilonga fuakava ʻoku ou tuku ʻi he vahaʻa oʻoku mo kimoutolu, pea mo e meʻa moʻui kotoa pe ʻoku ʻiate kimoutolu, ʻo fai atu ki he ngaahi toʻutangata ʻo taʻengata: 13 kuo u ʻai ʻeku umata ʻi he ngaahi ʻao; pea ʻe hoko ia ko e fakaʻilonga fuakava ʻi he 14 vahaʻa oʻoku mo mamani. Pea ka faifai pea u tanaki ʻao mai ki he fonua, pea ʻe ha ʻa e umata ʻi he ʻao, 15 pea te u manatu ai ki heʻeku fuakava, ʻa e fuakava aʻaku mo kimoutolu mo e faʻahinga meʻa moʻui kehekehe, ʻio, ʻa e kakano kotoa pe; pea ʻe ʻikai toe hoko ʻa e vai ko e lomaki, ʻo maumauʻi ʻa e 16 kakano kotoa pe. Pea ʻe tuʻu ʻa e umata ʻi he ʻao, pea te u mamata ki ai mōku fakamanatu ki he fuakava taʻengata ʻa e ʻOtua mo e meʻa moʻui kotoa pe, ʻio ʻa e kakano kotoa pe ʻoku ʻi he fonua. 17 Pea folofola ʻa e ʻOtua kia Noa, Ko eni ia ʻa e fakaʻilonga ʻo e fuakava kuo u fokotuʻu ʻiate au mo e kakano kotoa pe ʻoku ʻi he fonua. 18 Pea ko e ngaahi foha ʻo Noa naʻe ʻalu atu mei he aake; ko So mi, mo Hami, mo Sefeti: pea ko Hami ko e 19 tamai ia ʻa Kenani. Ko eni ʻa e haʻa Noa ʻe toko tolu: pea ko kinautolu ia naʻe mofele mei ai ʻa e fonua kotoa. 20 Pea hanga ʻa e faʻa ko Noa, ʻo to vaine: pea ne inu mei he uaine ʻo 21 ne konā; pea naʻa ne taʻevala ʻi hono 22 loto teniti. Pea sio ʻa Hami, ko e tamai ʻa Kenani, ki he telefua oʻene tamai, ʻo ne fakaha ki hono ongo 23 tokoua ʻi tuʻa. Pea toʻo ʻe Semi mo Sefeti ʻa e pulupulu, ʻo na ʻai ki hona uma, ʻo na haʻele fakaholomui ʻo ʻufiʻufiʻaki ʻa e telefua oʻena tamai; pea naʻe hanga kimui hona mata, ko ia naʻe ʻikai te na sio ki he telefua oʻena tamai. Pea ʻā ʻa 24 Noa mei heʻene uaineʻia, pea ne ʻilo ʻa e meʻa kuo fai kiate ia ʻe hono 25 foha siʻi. Pea pehe ʻe ia, Ko Kenani, ke malaʻia muʻa, Ke ne tamaioʻeiki ʻo e tamaioʻeiki ki hono ongo tokoua! 26 Pea ne toe pehe, Ke maloʻia ʻa Sihova, ʻOtua ʻo Semi; Pea hoko ʻa Kenani ko ʻenau tamaioʻeiki! 27 Ke fakamafola ʻe he ʻOtua ʻa Sefeti; Pea ke ne nofo he ngahi teniti ʻo Semi, Pea hoko ʻa Kenani ko ʻenau tamaioʻeiki! 28 Pea moʻui atu ʻa Noa hili ʻa e Lomaki ko e taʻu ʻe tolungeau mo e 29 taʻu ʻe nimangofulu. Pea ko e fuoloa ʻo Noa ko e taʻu ʻe hivangeau mo e taʻu ʻe nimangofulu; pea pekia.

Senesi 10

1 KO e tohi eni ʻo e hako ʻo haʻa Noa. Ko Semi, Hami, pea mo Sefeti: pea naʻe tupu ha fanau kiate kinautolu hili ʻa e Lomaki. 2 Ko e hako ʻo Sefeti; ko Komela, mo Mekoki, mo Matai, mo Iavana, mo Tupale, mo Meseke, mo Tilasa. 3 Pea ko e hako ʻo Komela; ko Asikinasa, mo Lifata, mo Tokaama. 4 Pea ko e hako ʻo Iavana; ko Elisa, mo Taasisi, ʻa e Kitimi, moe 5 Totanimi. Ko kinautolu ia naʻe vahevahe fakafonua ki ai ʻa e ngaahi motu Senitaile, ʻo nau movete ko e ngaahi kakai, ʻo fakatatau ki he lea mo e faʻahinga. 6 Pea ko e hako ʻo Hami; ko Kusa, mo Misūemi, mo Futi, mo Kenani. 7 Pea ko e hako ʻo Kusa; ko Sapa, mo Havila, mo Sapeta, mo Laʻama, mo Sapeteka: pea ko e hako ʻo Laʻama ko Sipa mo Tetani. Pea 8 ko Kusa ko e tupuʻanga ʻo Nimilote. Pea fakaaʻau ʻa e toko taha ko ia ʻo hoko ko e toʻa ʻo e fonua. 9 Ko e fuʻu toʻa ia ʻi he tulimanu ʻo tokaʻi ʻe Sihova: ʻā ē ʻoku fakatokotokanaki ʻaki ʻo pehe, Hange tofu pe ko Nimilote ko e fuʻu toʻa ʻi he tulimanu ne tokaʻi ʻe Sihova. 10 Pea ko e kamataʻanga ʻo hono puleʻanga ko Pepeli, mo Eleke, mo Akatai, mo Kaline, ʻa ia ʻoku tuʻu 11 ʻi he fonua ko Saina. Pea ne ʻalu atu mei he fonua ko ia ki Asilia, ʻo ne langa ai ʻa Ninive, mo Leopote-Ili, mo Kala; 12 ko Leseni foki ʻi he vahaʻa ʻo Ninive mo Kala. Ko eni 13 ia ʻa e fuʻu kolo. Pea ko Misilemi ko e tupuʻanga ʻo e kau Luti, mo e kau Anami, mo e kau Lehapi, mo e 14 kau Nafituhi; kaeʻumaʻa a e kau Patelusi, mo e kau Kaseluhi (ʻa ia naʻe ʻalu atu mei ai ʻa e kau Filisitia), mo e kau Kafitoli. 15 Pea ko Kenani ko e tupuʻanga ʻo Saitoni, ʻa ia ko hono ʻuluaki, pea 16 mo Heti; kaeʻumaʻa ʻa e haʻa Siepusi, mo e haʻa Amoli, mo e haʻa 17 Keakesa; kaeʻumaʻa ʻa e haʻa Hevi, mo e haʻa Alaka, mo e haʻa Sini; 18 kaeʻumaʻa ʻa e haʻa Avati, mo e haʻa Simali, mo e haʻa Hemati: pea hili ia naʻe mofele atu ʻa e ngaahi matakali ʻo haʻa Kenani. 19 Pea ko e fonua ʻo e faʻahinga Kenani naʻe kamata mei Saitoni; pea ʻi he fou fakapehe atu ki he feituʻu ʻo Kela naʻe ngata mei Kesa; pea ʻi he fou fakapehēange ki he feituʻu ʻo Sotoma mo Komola mo Atima mo 20 Sipoimi naʻe ngata mei Lasa. Ko eni ia ʻa e hako ʻo Hami, ʻa ʻenau tupu fakaefaʻahinga mo fakaelea, pea mo honau ngaahi fonua mo honau ngaahi puleanga. 21 Naʻe ai ha hako ʻo Semi foki, ʻa ia ko e tupuʻanga ia ʻo e ngahi haʻa Hepelu kotoa pe, pea ko e tehina 22 foki ʻo Sefeti. Ko e hako ʻo Semi; ko Ilami, mo Asilia, mo Afakisate, 23 mo Luti, mo Alame. Pea ko e hako ʻo Alame; ko Usa, mo Hule, 24 mo Keteli, mo Masi. Pea ko Afakisate ko e tamai ʻa Sala, pea 25 ko Sala ko e tamai ʻa Hepelu. Pea tupu kia Hepelu ha ongo foha ʻe toko ua; ko e hingoa ʻo e ʻuluaki ko Beleki [ko Vahevahe]; he ʻi hono kuonga naʻe vahevahe ai ʻa e fonua; pea ko e hingoa ʻo hono tehina ko 26 Siokatame. Pea ko Siokatame ko e tupuʻanga ʻo Alimotate, mo Salefi, mo Hataʻamaueta, mo Siala; 27 kaeʻumaʻa ʻa Hatolami, mo Usali, mo 28 Tikela; kaeʻumaʻa ʻa Opale, mo Apimaeli, mo Sipa; kaeʻumaʻa ʻa 29 Ofeli, mo Havila, mo Siopapi: ko e hako eni kotoa pe ʻo Siokatame. 30 Pea ko honau nofoʻanga naʻe kamata mei Mesa, ʻo fou fakapehe atu ki Sefala, ko ha moʻunga ʻi 31 Hahake. Ko eni ia ʻa e ʻhako ʻo Semi, ʻenau tupu fakaefaʻahinga mo fakaelea, ko honau ngaahi fonua, mo ʻenauhoko ko e ngaahi puleʻanga. 32 Ko eni ia ʻa e ngaahi faʻahinga ʻo e hako ʻo Noa, ko e fakamatala ki heʻenau tupu mo ʻenau nofo ko e ngaahi puleʻanga: pea naʻe fai ki ai ʻa e vahevahe ʻo e kakai ʻi he fonua hili ʻa e Lomaki.

Senesi 11

1 PEA naʻe ngutu taha pe ʻa e fonua kotoa, mo lea taha. 2 Pea ʻi he faifai pea nau fononga mei hahake, pea nau ʻilo ha toafa ʻi he fonua ko 3 Saina; ʻo nau nofo ai. Pea nau fepeheʻaki; ʻE, tau ngaohi makaʻumea muʻa, ʻo matuʻaki taʻo ke moho. Pea nau maka ʻaki ʻa e makaʻumea, mo nau lahe ʻaki ʻa e 4 kelepulu. Pea nau pehe, ʻE, tau langa muʻa haʻatāu kolo, mo ha taua ke tau ki langi, pea tau ʻai ke ʻiloa hotau hingoa, naʻa tau movete 5 ʻi he funga ʻo mamani. Pea haʻele hifo ʻa Sihova ke ʻafioʻi ʻa e kolo mo e taua naʻe langa ʻe he haʻa 6 Atama. Pea folofola ʻa Sihova, Vakai, ko e kakai pe taha kinautolu, pea lea taha; pea ko ʻenau kamata pe ē; pea ka hili ʻeni talaʻehai ʻe mataʻofi kinautolu mei ha meʻa ange te nau fakakaukau ke 7 fai. ʻE, tau ō hifo muʻa, ʻo veuveuki ʻenau lea ke ʻoua te nau 8 feʻiloaki lea. Pea naʻe veteki kinautolu ʻe Sihova mei he potu ko ia ke nofo ʻi ʻa e fonua kotoa: pea naʻa 9 nau tuku ʻa e langa ʻo e kolo. Ko hono ʻuhinga ia naʻe fakahingoa ai ia ko Pepeli (ko Maveuveu); koeʻuhi ko e potu ia naʻe veuveuki ai ʻe Sihova ʻa e lea ʻa mamani, pea ko e potu ia naʻe vetekina mei ai ʻa e kakai ʻe Sihova ke nofo ʻi ʻa e fonua kotoa. 10 Ko e tohi eni ʻo e hako ʻo Semi. Kuo feʻunga ʻa Semi mo e taʻu ʻe teau pea ne maʻu ha foha ko Afakisate ʻi hono ua ʻo e taʻu hiū 11 ʻa e Lomaki: pea moʻui atu ʻa Semi hili ʻene maʻu ʻa Afakisate ko e taʻu ʻe nimangeau, pea ne maʻu mo ha ngaahi foha mo ha ngaahi ʻofefine. 12 Pea ko Afakisate ne moʻui ia ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe tolungofulu ma nima, pea ne maʻu ha foha ko 13 Sala: pea moʻui atu ʻa Afakisate hili ʻene maʻu ʻa Sala ko e taʻu ʻe fangeau mo e taʻu ʻe tolu; pea ne maʻu mo ha ngaahi foha mo ha ngaahi ʻofefine. 14 Pea ko Sala ne moʻui ia ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe tolungofulu, pea 15 ne maʻu ha foha ko Hepelu: pea moʻui atu ʻa Sala hili ʻene maʻu ʻa Hepelu ko e taʻu ʻe tolungeau mo e taʻu ʻe tolu; pea ne maʻu mo ha ngaahi foha mo ha ngaahi ʻofefine. 16 Pea kuo moʻui ʻa Hepelu ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe tolungofulu ma fa, pea ne maʻu ha foha ko Peleki; 17 pea moʻui atu ʻa Hepelu hili ʻene maʻu ʻa Peleki ko e taʻu ʻe uangeau mo e taʻu ʻe figungofulu; pea ne maʻu mo ha ngaahi foha mo ha ngaahi ʻofefine. 18 Pea kuo moʻui ʻa Peleki ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe tolungofulu, pea 19 ne maʻu ha foha ko Leʻu: pea moʻui atu ʻa Peleki hili ene maʻu ʻa Leʻu ko e taʻu ʻe uangeau mo e taʻu ʻe hiva, pea ne maʻu mo ha ngaahi foha mo ha ngaahi ʻofefine. 20 Pea kuo moʻui ʻa Leʻu ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe tolungofulu ma ua, pea ne maʻu ha foha ko Seluki: pea 21 moʻui atu ʻa Leʻu hili ʻene maʻu ʻa Seluki ko e taʻu ʻe uangeau mo e taʻu ʻe fituʻ pea ne maʻu mo ha ngaahi foha mo ha ngaahi ʻofefine. 22 Pea kuo moʻui ʻa Seluki ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe tolungofulu, pea; 23 ne maʻu ha foha ko Nehoa: pea moʻui atu ʻa Seluki hili ʻene maʻu ʻa Nehoa ko e taʻu ʻe uangeau; pea ne maʻu mo ha ngaahi foha mo ha ngaahi ʻofefine. 24 Pea kuo moʻui ʻa Nehoa ko e taʻu ʻe fitungofulu ma hiva pea ne maʻu 25 ha foha ko Tela: pea moʻui atu ʻa Nehoa hili ʻene maʻu ʻa Tela ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe hongofulu ma hiva; pea ne maʻu mo ha ngaahi foha mo ha ngaahi ʻofefine. 26 Pea kuo moʻui ʻa Tela ko e taʻu ʻe fitungofulu pea ai ʻene fanau, ko Epalame, mo Nehoa, pea mo Helani. 27 Ko e tohi eni ʻo e hako ʻo Tela. Naʻe maʻu fanau ʻa Tela, ko Epalame, mo Nehoa, mo Helani; pea maʻu ʻe Helani ha foha ko Lote. 28 Pea naʻe motuʻa pekia ʻa Helani ʻia Tela ko ʻene tamai ʻi he fonua naʻe fanauʻi ai ia, ʻa ia ko Ua ʻo e kau 29 Kalitia. Pea naʻe fakauaifi ʻa Epalame mo Nehoa: ko e hingoa ʻo e uaifi ʻo Epalame ko Selai; pea ko e hingoa ʻo e uaifi ʻo Nehoa ko Milika; ko e ʻofefine ia ʻo Helani, ʻa ia ko e tamai ʻa Milika, mo e 30 tamai ʻa Isika. Pea ko Selai naʻe paʻa; naʻe ʻikai haʻane tama. 31 Pea ʻave ʻe Tela ʻa hono foha ko Epalame, mo hono mokopuna ko Lote, ko e foha ʻo Helani, pea mo Selai ko hono ʻofefine he ko e uaifi ʻo hono foha ko Epalame; pea naʻa nau ʻalu fakataha mei Ua ʻo e kau Kalitia ko ʻenau fononga ki he fonua ko Kenani; pea nau aʻu ki 32 Kalana ʻo nofo ai. Pea ko e motuʻa ʻo Tela ko e taʻu ʻe uangeau mo e taʻu ʻe nima; pea pekia ʻa Tela ʻi Kalana.

Senesi 12

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Epalame, ʻo pehe, Hiki ko e mei ho fonua, pea mei ho tupuʻanga, pea mei he fale ʻo hoʻo tamai, ki he fonua te u 2 fakaha kiate koe. Pea te u ngaohi koe ko e puleʻanga lahi, pea te u fakamonuʻia koe, pea te u fakatauʻolunga ho hingoa; pea te ke 3 hoko ko e monuʻiaʻanga. Pea te u ʻofeina ʻakinautolu te nau ofeina koe, pea ko ia te ne tutukuʻi koe te u fakamalaʻia; pea ʻe monuʻia ʻiate koe ʻa e faʻahinga kotoa pe ʻo e kelekele. 4 Pea hiki ʻa Epalame, ʻo hange ko e folofola ʻa Sihova kiate ia; pea ne ʻalu mo ia ʻa Lote: pea naʻe feʻunga ʻa Epalame mo e taʻu ʻe fitungofulu mo e taʻu ʻe nima ʻi heʻene mahuʻi 5 mei Kalana. Pea ʻave ʻe Epalame ʻa Selai ko hono uaifi, mo Lote ko e foha ʻo hono tokoua, pea mo e koloa naʻe ʻanautolu, mo e kakai kuo nau maʻu ʻi Kalana; pea nau ʻalu atu ko ʻenau ō ki he fonua ko Kenani; pea nau aʻusia ʻa e fonua 6 ko Kenani. Pea fai atu ʻa Epalame ʻi he fonua ʻo aʻu ki he feituʻu ʻo Sikemi, ʻo aʻu ki he fuʻu oke ʻo Mole. Pea ko haʻa Kenani naʻe ʻi 7 he fonua ʻi he kuonga ko ia. Pea ha ʻa Sihova kia Epalame, ʻo ne folofola ʻo pehe, Ko ho hako te u ʻatu ki ai ʻa e fonua ni. Pea ne langaʻi he potu ko ia ha olita kia Sihova ʻa ia ne ha kiate ia. 8 Pea ne hiki mei ai ki ha moʻunga naʻe tuʻu ki he potu hahake ʻo Peteli, pea ne folahi ai hono teniti; ʻo tuʻu ʻa Peteli mei Iulunga, pea ko Ai mei hahake; pea ne fokotuʻu ʻi he potu ko ia ha olita kia Sihova, pea ne fai ai ʻa e lotu ki he huafa ʻo Sihova. 9 Pea mahuʻi mei ai ea Epalame, ʻo ne hikihiki ai pe ki he feituʻu ko Tonga. 10 Pea naʻe faifai pea honge ʻa e fonua; pea ʻalu hifo ʻa Epalame ki 11 Isipite ke ʻaunofo ʻi he potu ko ia; he naʻe mamafa ʻa ehonge ʻi he fonua. Pea ʻi he faifai pea ne fangafanga hū ki Isipite, pea ne lea ki hono uaifi ko Selai, Sini, ʻoku ou ʻilo ko e 12 fefine hoihoifua koe; pea ko ia ka mamata kiate koe ʻa e kakai Isipite te nau pehe, Ko hono uaifi ʻa e fefine ni; pea te nau tamateʻi au, ka 13 ko koe te nau tuku ke moʻui. ʻEni, ke ke lau ko hoku tuofefine koe; kau tuʻumalie koeʻuhi ko koe, pea hao foki ʻeku moʻui ko e meʻa ʻiate koe. 14 Pea ʻi he faifai pea hū ʻa Epalame ki Isipite, naʻe vakai ʻe he kakai Isipite ki he fefine ʻoku ne hoihoifua 15 ʻaupito. Naʻe mamata foki kiate ia ʻa e houʻeiki ʻa Felo, pea nau viki ia kia Felo; pea naʻe ʻomi ʻa e 16 fefine ki he fale ʻo Felo. Pea ne fai ʻofa kia Epalame koeʻuhi ko e fefine: pea ne maʻu sipi ai mo e pulu, kaeʻumaʻa ʻa e fanga asi tangata mo ha kau tamaioʻeiki mo ha kau kaunanga, mo e fanga asi fefine foki 17 mo e fanga kameli. Ka naʻe taaʻi ʻe Sihova ʻa Felo ʻakiʻa e ngaahi tautea lahi, pehe foki mo hono ʻapi, ko e meʻa ʻia Selai ko e uaifi ʻo Epalame. 18 Pea ui ʻe Felo ʻa Epalame, ʻo ne meʻa ki ai, Ko e ha kuo ke fai pehe ai kiate au? ko e ha naʻe ʻikai te ke tala ai kiate au ko ho uaifi ia? 19 Ko e ha naʻa ke pehe ai,_Ko hoku tuofefine ia, kau toʻo ia mōku uaifi? Pea ko eni, ko ho uaifi ʻena, toʻo pea 20 ke ʻalu. Pea fai ʻe Felo ʻene tuʻutuʻuni ki ha kau tangata ʻia Epalame, pea naʻa nau taki atu ia mo hono uaifi mo ʻene ngaahi meʻa kotoa pe.

Senesi 13

1 PEA ʻalu hake ʻa Epalame mei Isipite ki he feituʻu ko Tonga, ʻa ia mo hono uaifi mo ʻene meʻa kotoa pe; pea naʻe ō mo ia foki ʻa Lote. 2 Pea naʻe moū ʻaupito ʻa Epalame ʻi he fanga manu, pea ʻi he siliva mo e 3 koula. Pea ne hikihiki holo mei Tonga, ʻo ne aʻu ki Peteli, ki he potu naʻe tuʻu ai hono teniti ʻi muʻa, ʻi he vahaʻa ʻo Peteli mo Ai, 4 ʻa e potu naʻe tuʻu ai ʻa e olita ne ne ngaohi ʻi he kamataʻanga: pea naʻe fai ai ʻe Epalame ʻene lotu ʻi he huafa ʻo Sihova. 5 Pea ko Lote foki ʻa ia naʻe ʻalu ʻia Epalame, naʻa ne sipi ʻia mo pulu ʻia 6 mo teniti ʻia. Pea naʻe ʻikai utangi kinaua ʻe he fonua, ke na nofo fakataha; he ko ʻena koloa naʻe lahi, ko ia naʻe ʻikai te na lava ke 7 nofo fakataha. Pea naʻe faifai pea kē ʻa e kau tauhimanu ʻa Epalame mo e kau tauhimanu ʻa Lote; ko haʻa Kenani foki mo haʻa Pelisi naʻe nofo ʻi he fonua ʻi he kuonga ko ia. 8 Pea lea ʻa Epalame kia Lote, ʻA, ʻoua naʻa ta kē kitaua, pe ko ʻeta kau tauhimanu; he ʻoku ta kainga. 9 ʻIkai ko ena ʻa e fonua kotoa ke ke faʻiteliha ki ai? Ta mavae muʻa mo au: kapau te ke fakatoʻohema koe, pea u toʻomataʻu au;.pea kapau te ke fakatoʻomataʻu, pea te u fakatoʻohema. 10 Pea tangaki hake ʻa Lote, ʻo ne vakai ki he Seakale ʻo Sioatani, ʻo fakapehe atu ki Soa, ta ʻoku mohu vai hono kotoa (kuo teʻeki maumau ʻe Sihova ʻa Sotoma mo Komola); io, naʻe hange ko e ngouetapu ʻa Sihova, pe hange ko e fonua ko 11 Isipite. Pea fili ʻe Lote moʻona ʻa e Seakale £o Sioatani, pea naʻe hiki ʻa Lote ki hahake, ʻo na mavae. Ko 12 Epalame naʻa ne nofo ʻi he fonua ko Kenani, ka ka nofo ʻa Lote ʻi he ngahi kolo ʻo e Seakale, pea ne 13 hikihiki teniti ʻo aʻu ki Sotoma. Ka ko e kakai Sotoma ko e faʻahinga naʻe kovi mo fai angahala ʻaupito kia Sihova. i 14 Pea folofola ʻa Sihova kia Epala! me, hili ʻa e mahuʻi ʻa Lote meiate ia, Siini! tāngaki hake, ʻo sio mei he potu ʻoku ke ʻi ai ki he tokelau mo e tonga mo hahake mo hihifo: he 15 ko e fonua kotoa ʻoku ke sio ki ai te u ʻatu moʻou, pea mo ho hako ʻo 16 taʻengata. Pea te u ngaohi ho hako ke hange ko e efu ʻo e fonua: ʻio, ka toki lava ʻe ha taha ke lau ʻa e efu ʻo e fonua, pea ʻe toki malau ho 17 hako foki. Tuʻu, pea foli ʻa e fonua, ʻa hono loloa mo hono māukupu; he te u ʻatu ia moʻou. 18 Pea hikihiki teniti ai ʻe Epalame, ʻo ne haʻu ʻo nofo ʻi he ʻulu oke ʻo Mamili ʻa ia ʻoku ʻi Hepeloni; ʻo ne langa ai ha olita kia Sihova.

Senesi 14

1 TOKUA ʻi he kuonga ʻo Amilafeli ko e Tuʻi Saina, mo Alioke ko e Tuʻi Elasa, mo Kotololokoma ko e Tuʻi Hami, mo Titale ko e Tuʻi 2 Koimi, naʻe tau ʻakinautolu ni mo Pela ko e Tuʻi Sotoma, mo Pilesa ko e Tuʻi Komola, mo Sinape ko e Tuʻi Atima, mo Semepa ko e Tuʻi Sipoimi, mo e tuʻi ʻo Pela ʻa ia ko 3 Soa. Naʻe fakakautaha ʻakinautolu ni, ʻo nau omi ki he tālalo ko Sitimi, ʻa ia ko e Tahi Masima. 4 Ko e taʻu ʻe hongofulu ma ua naʻa nau nofo kia Kotololokoma, ka ʻi hono hongofulu ma tolu ʻo e taʻu 5 naʻa nau tuʻu. Pea ʻi hono hongofulu ma fa ʻo e taʻu naʻe ōmi ʻa Kotololokoma mo e ng. tuʻi naʻe kau mo ia, ʻo nau haha ʻa e Lifaimi ʻi Asiteloti Kaʻanaimi, mo e haʻa Susi ʻi Hami, mo e haʻa Emi ʻi Save 6 Kiliataimi, kaeʻumaʻa ʻa haʻa Holi ʻi honau moʻunga ko Seia, ʻo aʻu atu ki EliPelana ʻa ia ʻoku ʻi he veʻe 7 toafa. Pea nau foki hake ai, ʻo nau aʻu ki Enimisipate, ʻa ia kuo Ketesi; pea nau haha ʻa e fonua kotoa ʻo haʻa Amaleki; pea m o haʻa Amoli, ʻa ia naʻa nau nofo ʻi 8 Hasasoni Tamali. Pea o atu ʻa e Tuʻi Sotoma mo e Tuʻi Komola mo e Tuʻi Atima mo e Tuʻi Sipoimi mo e tui ʻo Pela, ʻa ia kuo Soa, pea nau fakate ʻenau tau kiate kinautolu ʻi 9 he tālalo ko Sitimi — ʻio kia Kotololokoma ko e Tuʻi Ilami, mo Titale ko e Tuʻi Koimi, mo Amilafeli ko e Tuʻi Saina, pea mo Alioke ko e Tuʻi Elasa: ko e tuʻi ʻe toko fa ki he tuʻi ʻe toko nima. 10 Pea ko e tālalo ko Sitimi naʻe lahi ai ʻa e tokanga kelepulu; pea feholaki ʻa e ongo tuʻi ʻo Sotoma mo Komola, ʻo na to ai; pea ilonga ha 11 toe naʻe hola ki he moʻunga. Pea nau fetuku ʻa e koloa ʻo Sotoma mo Komola, mo ʻenau meʻakai, pea nau 12 ʻalu. Naʻa nau ʻave foki ʻa Lote ko e foha ʻo e tokoua ʻo Epalame, pea mo ʻene koloa, pea nau ʻalu mo kinautolu: he kuo ne nofo fonua ʻi Sotoma. 13 Pea haʻu ha toko taha naʻe hao mai, ʻo ne faka ʻilo kia Epalame ko e matapule Hepelu, he naʻe ʻapitanga ia ʻi he ʻulu oke ʻo Mamili, ʻa ia ko ha matapule Amoli, ko e tokoua ʻo Esikoli mo e tokoua foki ʻo Aneli: pea ko kinautolu naʻe ai 14 ʻenau taliti mo Epalame. Pea ʻi he fanongo ʻe Epalame kuo takipopula hono tokoua, naʻa ne fakateholo atu mo ʻene kau tau, ko e kakai tonu ʻo hono ʻapi, ko e toko tolungeau mo e toko hongofulu ma valu, pea ne tuli ʻo aʻu ki Tani. 15 Pea ne vahevahe ʻene tau, ʻo ne ʻohofi poʻuli kinautolu, ʻe ia mo ʻene kau tamaioʻeiki; pea ne taʻi kinautolu, ʻo ne tuli ʻo aʻu ki Hopa, ʻa ia ʻoku tuʻu ki he tokelau ʻo Tamasikusi. 16 Pea ne foki mai mo ia ʻa e koloa kotoa, kaeʻumaʻa ʻa Lote ko hono tokoua, pea ne toe ʻomi ʻene koloa, mo e kau fefine foki, mo e kakai. 17 Pea ʻalu atu ʻa e Tuʻi Sotoma ke fakafetaulaki kiate ia ʻi heʻene foki mai mei he taʻi ʻo Kotololokoma mo e ng. tuʻi naʻe kau mo ia; pea ne aʻu ki he tālalo ko Save, ʻa ia ko e 18 Tālalo ʻa Tuʻi. Pea ko Melikiseteki ko e Tuʻi Salema, naʻa ne ʻalu atu mo ia ʻa e ma mo e uaine, pea ko e 19 taulaʻeiki ia ʻo e ʻOtua Taupotu. Pea ne tapuakiʻi ia, ʻo ne pehe, Ke fakamonuʻia ʻa Epalame ʻe he ʻOtua Taupotu, ko ʻene meʻa ʻa Langi mo 20 Mamani. Pea malo muʻa mo e ʻOtua Taupotu kuo ne tuku ho ngāhi fili ke ke faʻiteliha ai. Pea ne ʻatu hono ʻinasi ko e vahe 21 hongofulu ʻo e meʻa kotoa pe. Pea meʻa ʻe he Tuʻi Sotoma kia Epalame, Tuku mai ʻa e kakai pe, ka ke maʻu 22 ʻekoe ʻa e koloa. Pea pehe ʻe Epalame ki he Tuʻi Sotoma, Naʻaku hiki hoku nima kia Sihova ko ʻOtuaTaupotu, ʻa ia ko ʻene meʻa ʻa Langi mo Mamani; ʻlio ʻe ʻau ʻo 23 kapau te u toʻo ha tuʻoni filo pe tau su ʻi he meʻa ʻoku aʻau, naʻa ʻiloange te ke lau, Ko au kuo koloa ʻia ai ʻa 24 Epalame. Ngata pe ʻi he meʻa kuo kai ʻe he kau siana ni, ʻio mo e ʻinasi ʻo e tuʻunga meʻa naʻa mau ō mo au, ʻa Aneli mo Esikoli mo Mamili; ko kinautolu te nau toʻo honau ʻinasi.

Senesi 15

1 HILI ʻa e ngaahi meʻa ko ia naʻe hoko ʻa e folofola ʻa Sihova kia Epalame ʻi ha visone, ʻo pehe, Epalame, ʻoua naʻa ke manavasiʻi: ko au ko hoʻo pa, ʻe lahi ʻaupito hoʻo totongi. 2 Pea pehe ʻe Epalame ʻEi Sihova, ko e ha te ke ʻomi? he ko ʻeku hiki paʻa eni, pea ko e matapule ʻo hoku ʻapi ko e tama Tamasikusi ko Eliesa. 3 Naʻe pehe foki ʻe Epalame, Ko e ni kuo ʻikai te ke ʻomi haku hako: pea vakai ko e toko taha ʻi hoku kau nofoʻanga te ne ea kiate au. Pea 4 ʻiloange naʻe hoko kiate ia ʻa e folofola ʻa Sihova, ʻo pehe, ʻOku ikai ko eni ia te ne ea kiate koe; kae kehe, ko e toko taha ʻe haʻu mei ho mānava, ko ia ia te ne ea kiate koe. 5 Pea ne taki ia kituʻa, ʻo ne meʻa mai, Hanga hake ā ki langi, pea lau ʻa e ngahi fetuʻu pe te ke lava hono lau: pea ne folofola kiate ia, ʻE pehe ho hako. 6 Pea ne tui kia Sihova: pea ne lau ia maʻane maʻoniʻoni. 7 Pea ne folofola kiate ia, Ko Sihova au, ko au naʻaku ʻomi koe mei Ua ʻo e kau Kalitia ke ʻatu ʻa e fonua ni moʻao tofiʻa. 8 Pea pehe ʻeia, ʻEi Sihova, te u ʻilo ʻi he ha te u maʻu ia? 9 Pea ne folofola mai, ʻOmi maʻaku ha pulu fefine ʻoku tolu taʻu, mo ha kosi fefine ʻoku tolu taʻu, mo ha sipi tangata ʻoku tolu taʻu, mo ha 10 kulukulu mo ha lupe mui. Pea ne ʻomi maʻa ʻene ʻAfio ʻa e ngaahi meʻa ko ia kotoa; pea ne fahiua kinautoiu, ʻo tuku fakafeangai ʻa e ngaahi faʻahi; ka ko e ongo manupuna naʻe 11 ʻikai te ne fahiʻi. Pea ʻi he hifo mai ʻa e fanga manupuna ke kai ʻa e ngaahi konga manu, naʻe fakaheʻe kinautolu ʻe Epalame. 12 Pea ʻi he hifo ʻa e laʻa naʻe to ha mohe maʻu kia Epalame; pea ʻiloange naʻa ne vavana, he hoko ha poʻuli kehe kiate ia. 13 Pea ne folofola kia Epalame, Ke ke matuʻaki ʻilo ʻe nofo muli ʻa ho hako ʻi ha fonua ʻoku ʻikai ʻonautolu; pea te nau ngaūe ki he kakai ko ia; ʻa ia te nau ngaohikoviʻi kinautolu ʻo fangeau taʻu: ko ia 14 foki ko e kakai te nau ngaūe ki ai te u fakamauʻi ia ʻe au, pea hili ia te nau ʻalu atu mo e koloa lahi. 15 Ka ko koe te ke ʻalu fiemalie pe ki hoʻo ngaahi kui, ʻe tanu koe kuo ke 16 toulekeleka ʻaupito. Pea ʻi hono fa ʻo e toʻutangata te nau foki mai: he kuo teʻeki ke lato ʻa e kovi ʻa e haʻa Amoli. 17 Pea faifai pea to ʻa e laʻa, pea poʻuli matolu; pea ʻiloange ko ha hovani ʻoku kohu mo ha uloʻi afi ʻoku haʻele atu ʻi he vahaʻa ʻo e ngahi konga manu ko ia. 18 ʻI he taimi ko ia naʻe fai fuakava ʻe Sihova mo Epalame, ʻo pehe Kuo u £atu ki ho hako ʻa e fonua, ko eni, mei he vaitafe ʻo Isipite ʻo aʻu ki he vaitafe lahi ko Eufaletesi; 19 ʻa e haʻa Keini, mo e haʻa Kenasi, 20 mo e haʻa Katemoni, mo e haʻa Heti, mo e haʻa Pelisi, mo e haʻa 21 Lifaimi, mo e haʻa Amoli, mo e haʻa Kenani, mo e haʻa Kilikesa, mo e haʻa Siepusi.

Senesi 16

1 PEA ko Selai ko e uaifi ʻo Epalame naʻe ʻikai haʻane tama kiate ia: ka naʻe ai ʻene kaunanga ko e fefine Isipite, pea ko hono hingoa ko 2 Hekaʻa. Pea lea ʻa Selai kia Epalame, ʻEni, vakai kuo taʻofi au ʻe Sihova mei he fanau; ke ke ʻalu ki heʻeku kaunanga, hei ʻilo te u fanauʻiate ia. Pea tuitala ʻa 3 Epalame ki he lea ʻa Selai. Pea ʻave ʻe Selai, ko e uaifi ʻo Epalame, ʻa Hekaa ko e fefine Isipite ko ʻene kaunanga, ʻo ne tuku ia kia Epalame ko hono husepaniti ko ʻene fokonofo: ko hono ʻosi ia ʻo e hongofulu taʻu ʻo e nofo ʻa Epalame ʻi he fonua ko Kenani. 4 Pea ne ʻalu kia Hekaa, pea feitama ia: pea ʻi he vakai ʻa e fefine kuo ne feitama, naʻa ne taʻetokaʻi 5 ʻene fineʻeiki. Pea lea ʻa Selai kia Epalame, Ke ʻeke mai kiate koe hoku tautekovia. Naʻakuʻatu ʻiate au ʻeku kaunanga ki ho fatafata, pea ʻi heʻene vakai kuo ne feitama, pea ne taʻetokaʻi au: ʻe fakamau ʻe 6 Sihova ʻeta meʻa. Pea pehe ʻe Epalame kia Selai, Ko ena hoʻo kaunanga ke ke faʻiteliha ki ai: fai pe ho loto kiate ia. Pea ʻi he haga ʻe Selai, ʻo fai hono fakavaivaiʻi, naʻa ne hola meiate ia. 7 Pea ʻilo ʻa e fefine ʻe he Angelo ʻa Sihova ʻi ha matavai ʻi he toafa, ʻa e vai ko ia ʻoku ʻi he hala ki Sua. 8 Pea ne meʻa mai ki ai, ʻE Hekaa, ko e kaunanga ʻa Selai, ko hoʻo haʻu mei fe? pea ko hoʻo fakaaʻau ki fe? Pea ne pehe, Ko ʻeku hola mei a Selai, ko ʻeku fineʻeiki. 9 Pea meʻa kiate ia ʻe he Angelo ʻa Sihova, Foki pe ki hoʻo fineʻeiki, 10 pea fakavaivaiʻi koe kiate ia. Pea toe meʻa kiate ia ʻe he Angelo ʻa Sihova, Te u matuʻaki fakatokolahi ho hako; ʻio, ʻe ʻikai malau ko ʻene 11 toko lahi. Pea meʻa ange foki ʻe he Angelo ʻa Sihova kiate ia, Ko eni kuo ke feitama, pea te ke fanauʻi ha tama tangata; pea te ke fakahingoa ia ko Isimeeli [ko Ongoʻi-ʻe-he-ʻOtua], koeʻuhi ne ongoʻi ʻe 12 Sihova ʻa hoʻo mamahi. Pea ʻe hoko ia ko e tangata fakaeasikaivao; ʻe ala hono nima ki he kakai kotoa pe, pea ala ʻa e nima ʻo e kakai kotoa pe kiate ia; pea te ne maʻu hono nofoʻanga ʻi he potu hahake ʻo hono kainga kotoa pe. 13 Pea ʻai ʻe he fefine ha huafa ʻo Sihova ʻa ia kuo ne folofola kiate ia, ʻo pehe, KO ELA-LOʻI koe [ko e ʻOtua Ha mai], heʻene pehe, He ʻoku ou kei ʻi heni ʻo sio hili ʻeku sio! 14 Ko hono ʻuhinga ia naʻe hingoa ai ʻa e vaikeli ko PealehaiLoʻai [ko Vaisiokaemoʻuipe]. Ko ena ia ʻi he vahaʻa ʻo Ketesi mo Peleti. 15 Pea naʻe fanauʻi ʻe Hekaʻa kia Epalame ha tama tangata; pea fakahingoa ʻe Epalame ʻa hono foha ne faʻeleʻi ʻe Hekaa ko Isimeeli. 16 Pea naʻe feʻunga ʻa Epalame mo hono valungofulu ma ono taʻu ʻi he fanauʻi ʻo Isimeeli ʻe Hekaa kiate ia.

Senesi 17

1 PEA ʻi he faifai pea aʻu ʻa Epalame ki hono hivangofulu ma hiva taʻu, pea ha ʻa Sihova kia Epalame, ʻo ne folofola kiate ia, ʻo pehe, Ko e ʻOtua au ko Satai: ke ke taka ofi 2 mai mo ke haohaoa. Pea te u fakaai ʻeta fuakava, pea te u ngaohi koe ke lahi, ko e lahi ʻi he lahi ange fau. 3 Pea to foʻohifo ʻa Epalame: pea folofola ʻa e ʻOtua kiate ia, ʻo pehe, Ko e meʻa kiate au ʻoku ʻi ai ʻeta fuakava mo koe, pea te ke hoko ko e tupuʻanga ʻo ha fuifui puleʻanga. 5 Pea ʻe ʻikai kei ui ho hingoa ko Epalame [ko Tupu-ʻanga-ʻoku-ʻeiki], ka ko ho hingoa ko Epalahame [ko Tupu-ʻanga-ʻo-ha tokolahi]; he kuo u tuʻutuʻuni koe ko e tupuʻanga ʻo ha fuifui puleʻanga. 6 ʻlo, te u ngaohi koe ke fai fanau ʻaupito ʻaupito, pea ke ke hoko ko e ngaahi puleʻanga; pea ʻe tupu 7 meiate koe ha ngaahi tuʻi. Pea te u fakapapau ʻeku fuakava mo koe, pea mo ho hako ʻamui, ʻo laui toʻutangata, ko e fuakava taʻengata, Ke u nofo ko e ʻOtua kiate koe, pea 8 ki ho hako ʻamui. Pea te u ʻatu kiate koe, pea ki ho hako ʻamui, ʻa e fonua ʻoku ke nofo muli ai, ʻio, ʻa Kenani kātoa, ko ho tofiʻa tukufakaholo: pea te u nofo ko honau ʻOtua. 9 Pea folofola ʻa e ʻOtua kia Epalahame, Pea ko e meʻa kiate koe, te ke tauhi ʻeta fuakava, ʻe koe mo ho hako ʻamui, ʻo laui toʻutangata. 10 Ko eni ʻeku meʻa te mou tauhi, ko e fuakava aʻaku mo kimoutolu mo ho hako ʻamui, ʻilonga haʻamou 11 fanau tangata ʻe kamu. Te mou kamu ʻa e kili ʻo homou ʻao; pea ko e fakaʻilonga ia ʻo e fuakava 12 aʻaku mo kimoutolu. Ka aʻu ki hono ʻaho valu, ka ko haʻamou fanau tangata, pea ʻe kamu, ʻo laui toʻutangata; pe ko ha tupu ʻi ho ʻapi, pe ko ha taha ʻoku ʻikai ko ho hako, ka ko e fakatau ʻaki ha 13 paʻanga mei ha muli. Kuo pau pe ke kamu ʻa ia ʻoku tupu ʻi ho ʻapi, pea mo ia ʻoku fakatau ʻaki hoʻo paʻanga; koeʻuhi ke tuʻu ʻeta fuakava ʻi homou kakano, ko e 14 fuakava taʻengata. Pea ko e tama tangata, ʻa ia ne ʻikai kamu ʻa e kili ʻo hono ʻao, ʻio, ʻe motuhi ʻa e toko taha ko ia mei hono kakai; kuo ne maumau ʻa e fuakava mo au. 15 Pea folofola ʻa e ʻOtua kia Epalahame, Ko e meʻa ki ho uaifi ko Selai, ʻe ʻikai toe ui ʻaki ʻa e hingoa ko Selai, ka ko Sela hono hingoa 16 [ko Fefinepilinisi]. Pea te u tapuakiʻi ia, pea te u tuku foki ke ke maʻu ha foha ʻiate ia, ʻio te u tapuakiʻi ia, pea te ne hoko ko e ngaahi puleʻanga; ʻe tupu meiate ia ha ngaahi tuʻi ʻo ha ngaahi kakai. 17 Pea to foʻohifo ʻa Epalahame, ʻo ne kata; ʻo ne pehe ʻi hono loto, ʻE maʻu fanau koā ʻe ha fuʻu teau taʻu? pe faʻele koā ʻa Sela ko ha fuʻu 18 hivangofulu taʻu? Pea lea ʻa Epalahame ki he ʻOtua, Taumaiā ke ʻoua naʻa ngalo ʻa Isimeeli mei he ʻAfiona. 19 Pea folofola ʻa e ʻOtua, ʻA, ʻe faʻeleʻi moʻoni ʻe ho uaifi ko Sela hao foha, pea te ke fakahingoa ia ko Aisake; pea te u fakapapau mo ia ʻeku fuakava, ko e fuakava ke tukufakaholo foki ki hono hako 20 ʻamui. Pea ko e meʻa kia Isimeeli, kuo ongo mai hoʻo hu: ko eni, kuo u tapuakiʻi ia, pea kuo u tuʻutuʻuni ke ne fanafanau, ʻo hoko ʻo lahi ʻaupito ʻaupito, pea ʻe tupu meiate ia ha houʻeiki ʻe toko hongofulu ma ua; ʻio, te u ngaohi ia ko e 21 puleʻanga lahi. Ka ko e fuakava mo au te u fakapapau ia mo Aisake, ʻa ia ʻe faʻeleʻi kiate koe ʻe Sela ʻI he taimi ko eni ʻi he taʻu kahaʻu. 22 Pea ʻosi ai ʻena fefolofolai mo ia, pea haʻele hake ʻa e ʻOtua meia Epalahame. 23 Pea hanga ʻa Epalahame ʻo ne kamu ʻa hono foha ko Isimeeli; pea ʻilonga ha kakai tangata ʻi hono ʻapi, pe ko e tupu ai, pe ko e maʻu fakatau ʻaki ʻene paʻanga, naʻa ne kamu ʻi kinautolu ʻi he ʻaho pe ko ia, ʻa e kili ʻo honau ʻao, ʻo hange 24 ko ʻena fefolofolai mo e ʻOtua Pea naʻe feʻunga ʻa Epalahame mo hono hivangofulu ma hiva taʻu, ʻi he fai ʻa e kamu ʻo e kili ʻo hono ʻao. 25 Pea naʻe hongofulu ma tolu taʻu ʻa hono foha ko Isimeeli ʻi he fai ʻo hono kamu ʻi he kili ʻo hono ʻao. 26 Ko e ʻaho pe ko ia naʻe kamu ai ʻa 27 Epalahame mo hono foha ko Isimeeli; kaeʻumaʻa ko e kakai tangata kotoa pe ʻo hono ʻapi; pe ko e tupu ai, pe ko e maʻu fakatau ʻaki aʻene paʻanga mei he muli, naʻa nau kamu fakataha mo ia.

Senesi 18

1 PEA ha kiate ia ʻa Sihova ʻi he ʻulu oke ʻo Mamili, lolotonga ʻene taʻutu ʻi he mata teniti ʻi he pupuha 2 ʻo e ʻaho. Pea tāngaki hake ia ʻo vakai, ta ʻoku tutuʻu mai kiate ia ha tuʻunga tangata ʻe toko tolu: pea ʻi heʻene mamata ki ai, naʻa ne lele mei he mata teniti ke fakafetaulaki kiate kinautolu, pea ne tuʻulutui ʻo 3 punou ki he kelekele, mo ne pehe, ʻEi, ka ʻoku ke ʻofa kiate au, ʻoua leva te ke mahuʻi meiate au ko e 4 meʻavale kiate koe: ke ʻomi muʻa ha huʻa vai ke tafitafi ʻaki siʻomou vaʻe, 5 pea mou fakafiemalie ʻi he lolo ʻakau ni, kau ʻomi ha meʻi meʻakai moʻomou tokoni, ka mou toki meʻa; he ka ne taeʻoua ia kuo mou afe mei ai kia kita meʻavale. Pea nau meʻa mai, Lelei; fai pe ʻa e meʻa ʻoku ke lau. 6 Pea tofutuʻu ʻa Epalahame ki he teniti kia Sela, ʻo ne pehe, Vaveʻaki mai ha tatanga mahoaʻa ʻe tolu, ʻa e elitoʻi mahoaʻa, natu ia ʻo ngaohi 7 keke ʻaki. Lele foki ʻa Epalahame ki he fanga manu, ʻo ne puke ha kafi toutou mo lelei, pea ne ʻange ki he siana, pea ne hanga ʻo ngaohi 8 fakatoʻotoʻo. Pea ne ʻomi ha pota mo ha huʻakau mo e kafi kuo ne! ngaohi, ʻo ne tuku ki honau ʻao; ka ka tuʻu atu pe ia kiate kinautolu ʻi, he lolo ʻakau lolotonga e fai ʻenau taumafa. 9 Pea nau meʻa kiate ia, Kofaʻā ho uaifi, ʻa Sela? Pea ne pehe, Ko ena pe ʻi he teniti. 10 Pea meʻa ʻe ia, Te u matuʻaki foki mai kiate koe ʻoka hoko hono taimi; pea ʻe ai leva ha tama ʻa Sela ko ho uaifi. Pea fanongo ki ai ʻa Sela mei he i mata teniti, ʻa ia naʻe ʻi hono taka 11 falu. Pea ko Epalahame mo Sela naʻa na mātutuʻa, ko e ongo meʻa kuo aʻu; pea ʻoku ʻikai fai ʻe Sela 12 ʻa e anga ʻo e fefine. Pea kata ʻa Sela ʻi hono loto, heʻene pehe, Ko e pehe koā ke u maʻu fiemalie, ka kuo fai e vaivai, pea motuʻa mo e tangataʻeiki foki? 13 Pea folofola ʻa Sihova kia Epa! lahame, Ko e ha naʻe kata ai ʻa Sela, ʻo ne pehe, ʻO teitei moʻoni haʻaku; 14 fānau, ka kuo u motuʻa? He ʻoku faingataʻa ha meʻa kia Sihova? Te! u foki mai kiate koe ʻi hono taimi kuo tuʻutuʻuni ʻi he taʻu kahaʻu, peaʻe maʻu ʻe Sela ha tama. 15 Pea fakafisi ʻa Sela, ʻo ne pehe, Naʻe ʻikai te u kata; he kuo ne manavahe. Pea ne meʻa mai, ʻA, naʻa ke kata pe. 16 Pea hiki hake mei ai ʻa e tuʻunga meʻa, ʻo nau hanga ke ʻalu ki Sotoma: pea haʻele ʻa Epalahame mo kinautolu ke moimoiʻi kinautolu. 17 Pea folofola ʻa Sihova, Koeʻumaʻa haʻaku fufū meia Epalahame ʻa e meʻa ʻoku ou teu fai; 18 ka kuo pau ʻe hoko ʻa Epalahame ko e puleʻanga lahi mo kaukaua, pea ʻe monuʻia ʻiate ia ʻa e ng puleʻanga kotoa pe ʻo mamani. 19 He kuo u fili ia koeʻuhiā ke ne fekau ʻene fanau mo hono ʻapi ʻamui, ke nau tauhi ʻa e ʻalunga ʻo Sihova, mo nau fai totonu mo tauhi tuʻutuʻuni, koeʻuhi kae ʻomi ʻe Sihova kia Epalahame ʻa e meʻa kuo ne talaʻofa kiate ia. 20 Ko ia naʻe folofola ʻe Sihova, Ko e tangi ʻa Sotoma mo Komola, seuke! ko e meʻa lahi, pea ko ʻenau angahala ko e meʻa mamafa ʻaupito; 21 kau ʻalu hifo muʻa, ʻo vakaiā, pe kuo pehe fau ʻenau fai, ʻo hange ko e tangi kuo ongo mai; pea ka ʻikai, pea u ʻilo. 22 Pea afe atu ʻa e ongo tangata, ʻo na laka atu ki Sotoma: ka ka tuʻu ai pe ʻa Epalahame ʻi he ʻao ʻo Sihova. 23 Pea ʻunuʻunu atu ʻa Epalahame, ʻo ne pehe, ʻOku pehe koā? te ke fakaʻauha ʻa e maʻoniʻoni fakataha 24 mo e angahala? Naʻa ʻoku ʻi ai ha toko nimangofulu maʻoniʻoni ʻi he kolo ko ia: pea te ke fakaʻauha pe, ʻo ʻikai te ke fakamolemole ʻa e feituʻu koeʻuhi ko e toko nimangofulu ʻi maʻoniʻoni ʻoku ʻi ai? 25 Mole ke mamaʻo ʻa e fai ʻe he ʻAfiona ha meʻa pehe, ʻa e tamateʻi ʻa e maʻoniʻoni fakataha mo e angahala, ʻio, ke fakatatau ʻa e maʻoniʻoni mo e angahala: mole ke mamaʻo haʻo fai pehe: ʻo ʻikai fai totonu koā ʻa e Tuʻi Fakamāu ʻo mamani kātoa? 26 Pea folofola ʻa Sihova, Kapau te u ʻilo ʻi Sotoma ha toko nimangofulu maʻoniʻoni ʻi he kolo kotoa, pea te u fakamolemole ʻa e feituʻu kātoa koeʻuhi ko kinautolu. 27 Pea toe lea ʻa Epalahame, ʻo pehe, SA, ko eni kuo te alaʻaki ke fakatau folofola ki he ʻAfiona, ʻa 28 kita efu mo efuefu: naʻa ʻoku toe toko nima mono toko nimangofulu ʻi maʻoniʻoni: te ke fakaʻauha koā hono kotoa ʻo e kolo koeʻuhi ko ha toko nima? Pea ne folofola mai, ʻE ʻikai te u fakaʻauha ia ʻo kapau te u ʻilo ʻi ai ha toko fangofulu ma nima. 29 Pea fai atu pe ʻene fakatau folofola, ʻo pehe, Naʻa ko e toko fangofulu pe ʻe maʻu ʻi ai. Pea ne meʻa mai, ʻE ʻikai te u fai telia ʻa e toko fangofulu ko ia. 30 Pea pehe ʻe ia, ʻA, ke ʻoua ʻe tuputamaki ʻa e ʻAfiona kau toe lea. Naʻa ko e toko tolungofulu pe ʻe maʻu ʻi ai. Pea ne meʻa mai, ʻE ʻikai te u fai ʻo kapau te u ʻilo ʻi ai ha toko tolungofulu. 31 Pea pehe ʻe ia, Ko eni kuo te alaʻaki ke fakatau folofola ki he ʻAfiona: naʻa ʻilo ʻi ai ha toko uofulu pe. Pea ne meʻa mai, ʻE ʻikai te u fakaʻauha ia telia ʻa e toko uofulu ko ia. 32 Pea ne pehe, ʻA, ke ʻoua naʻa tuputamaki ʻa e ʻAfiona, kau lea ta tuʻo taha pe eni: naʻa ko e toko hongofulu pe ʻe maʻu ai. Pea folofola mai ia, ʻE ʻikai te u fakaʻauha ia telia ʻa e toko hongofulu ko ia. 33 Pea haʻele hake ʻa Sihova ʻi he ʻosi ʻena fefolofolai mo Epalahame; pea foki ʻa Epalahame ki hono feituʻu.

Senesi 19

1 PEA omi ʻa e ongo angelo ki Sotoma kuo efiafi, ʻoku lolotonga taʻutu ʻa Lote ʻi he matanikolo ʻo Sotoma: pea ʻi he mamata ki ai ʻa Lote naʻa ne tuʻu ke fakafetaulaki kiate kinaua; pea ne tuʻulutui ʻo punou 2 ki he kelekele; ʻo ne pehe, Fakamolemole, houʻeiki, ka mo afe mai muʻa ki he fale oʻota ko e meʻa vale kiate kimoua, ʻo mo tatoka ai ʻapo, mo tafitafi homo vaʻe; ka mo toki uhu, ʻo fai homo fononga. Pea na meʻa mai, ʻikai, ka te ma 3 mohe pe ʻi he malaʻe. Ka ka taʻofi ʻakinaua ʻe ia; ko ia naʻa na afe ki ai, ʻo hu ki hono fale; pea ne fai ha kātoanga maʻanaua, ʻo ne taʻo ma taʻelevani, ʻo nau tokoni. 4 Ka ʻi he teʻeki ke na toka, naʻe kapui ʻa e fale ʻe he kakai tangata ʻo e kolo, ʻa e kau tangata Sotoma, ʻo fai mei he talavou ki he motuʻa, ʻa e kakai kotoa mei he ngaahi 5 feituʻu: pea nau kalanga kia Lote, ʻo nau peheange, Kofaʻā ʻa e ongo tangata naʻe hu atu ʻaneefiafi? fei mo ʻomi kiate kimautolu ke mau feʻiloaki mo kinaua. 6 Pea hu atu ʻa Lote ki he matafale kiate kinautolu, pea ne tapuni ʻa e 7 matapa mei hono tuʻa, mo ne pehe, Siʻi kainga, ʻoua te mou fai taʻetāu. 8 Ko eni, ʻoku ai hoku ongo ʻofefine ʻa ia ʻoku teʻeki ke na ʻilo ha tangata, kau ʻomi muʻa kinaua kiate kimoutolu, pea mou faʻiteliha ki ai; kehe pe ke ʻoua te mou fai ha meʻa ki he ongo tangata ni; he kane taʻeʻoua ʻa e malu ʻo hoku fale ʻoku na hu mei ai. 9 Pea nau pehe, Tuʻu ki hē. Pea nau pehe foki, Naʻe haʻu ʻa e siana ni ko e ʻāunofo mai, pea ʻoku ne fie nofo ko e fakamāu. Sa! ʻe koviange ʻemau ngaohi koe ʻiate kinaua: pea nau tekeʻi malohi atu ʻa e tangata, ʻa Lote, ʻo nau ʻunuʻunu atu ke hae ʻa e matapa. 10 Pea ala atu ʻa e ongo tangata, ʻo na fakahu mai ʻa Lote ki fale, ʻo na 11 tapuni ʻa e matapa. Pea na ʻai ke popongi ʻa e kau tangata naʻe ʻi he matafale, ʻa e iki mo e lalahi: pea nau fiuʻa kumi ki he matapa. 12 Pea meʻa ʻa e ongo angelo kia Lote, ʻOku ʻi ai ʻi heni hao kāvenga? haʻo fanau tangata pe fanau fefine; ʻio, mo hai fua ʻoku ʻiate koe ʻi he kolo ni, ʻomi kituaʻa mei he potu 13 ni: he ʻoku ma teu fakaʻauha ʻa e feituʻu ni, koeʻuhi ko e meʻa lahi ʻa e tangi meiate kinautolu kuo aʻu ki he ʻao ʻo Sihova; pea kuo fekau mai kimaua ʻe Sihova ke takaʻauha ia. 14 Pea hu kituʻa ʻa Lote, ʻo ne lea ki hono kāvenga ʻi heʻene fanau fefine, ʻo ne pehe, Mou tutuʻu, ʻo mahuʻi mei he potu ni; he ʻoku teu fakaʻauha ʻe Sihova ʻa e kolo. Ka naʻe hange ko haʻane fakahua kiate kinautolu. 15 Pea pongipongi hake leva, pea fakavave ʻa Lote ʻe he ongo angelo, heʻena pehe, Tuʻu, ʻave ho uaifi mo ho ongo ʻofefine ʻoku ʻi heni; naʻa ke mole ʻi he tuʻutamaki ʻo e kolo. 16 Ka ka uatei pe ia; ko ia naʻe hanga ʻa e ongo tangata, ʻo na puke hono nima, mo e nima ʻo hono uaifi, mo e nima ʻo hono ongo ʻofefine; ko e meʻa ʻi he fai fakaalaala ʻa Sihova kiate ia: ʻo nau taki ia, ʻo tuku ki he tuaʻa kolo. 17 Pea kuo na ʻomi leva kinautolu kituaʻa, pea ne meʻa mai. Hola telia hoʻo moʻui; ʻoua te ke kilo kimui, pea ʻouae momoʻi tuʻu lolotonga hoʻo ʻi he Seakale: hola pe ki he moʻunga naʻa ke mole. 18 Pea lea ʻa Lote kiate kinaua, ʻEi, 19 ʻoua muʻa ʻe pehe: ko eni, taeʻaloʻaloa kuo ke ʻofa ʻia kita meʻavale, pea kuo ke fai ha fuʻu ʻofa lahi ʻi he fakahaofi oʻeku moʻui pea talaʻehai te u lava ke hola ki he moʻunga, pea naʻa maʻu au ʻe he 20 tuʻutamaki pea u mate. Meʻa ange, ko e kolo ko ē, ʻe vave haʻaku hola ki ai, kaeʻumaʻa ko e kiʻi meʻa: kau hola muʻa ki he potu ko ia (ʻikai ko e kiʻi meʻa pe?) kae hao ʻeku moʻui. 21 Pea ne meʻa kiate ia, Ko eni, kuo u tokaʻi koe ʻi he meʻa ni foki, pea ʻe ʻikai te u maumauʻi ʻa e kolo ko 22 ia kuo ke lea ki ai. Fai vave, hola ki he potu ko ia; he ʻoku ʻikai te u faʻa fai ha meʻa kaeʻoua ke ke aʻu ki ai. Ko hono ʻuhinga ia naʻe ui ʻa e kolo ko ia ko Soa [ko Kiʻi-meʻa]. 23 Kuo hopo ʻa e laʻa ki mamani ʻi 24 he aʻu ʻa Lote ki Soa. Pea naʻe toki fakaʻuha ʻe Sihova ki Sotoma mo Komola ʻa e makavela mo e afi 25 mei heʻene ʻAfio, ʻio mei langi; pea ne maumauʻi ʻa e ngahi kolo ko ia mo e Seakale kātoa, mo kinautolu kotoa pe naʻe nofo ʻi he ngaahi kolo ko ia, mo e ngaahi fua ʻo e kelekele. 26 Ka ka fakatōtomui ʻa hono uaifi ʻiate ia, ʻo ne fakasio ki mui, pea ne hoko ko e pou masima. 27 Pea naʻe uhu hengihengi ʻa Epalahame ki he potu naʻa ne tuʻu ai ʻi 28 he ʻao ʻo Sihova; pea ne hanga ki he feituʻu ʻo Sotoma mo Komola mo e Seakale kotoa, ʻo ne fakasio atu, ta ʻoku kohu hake ʻa e fonua ko ia ʻo hange ko e fuʻu fonise. 29 ʻKo ia ʻi he fakaʻauha ʻe he ʻOtua ʻa e ngaahi kolo ʻo e Seakale, naʻa ne manatu kia Epalahame, pea ne fakapuna ʻa Lote mei he uhouhonga ʻo e tuʻutamaki, lolotonga ʻene laiki ʻa e ngaahi kolo naʻa ne nofo ai. 30 Pea ʻalu hake ʻa Lote mei Soa, pea ne nofo ʻi he moʻunga, ʻa ia mo hono ongo ʻofefine, he naʻa ne manavahe ke nofo ʻi Soa; ko ia naʻa ne nofo ʻi ha ʻana mo hono ongo ʻofefine. 31 Pea lea ʻa e taʻokete ki he tehina, Ko ʻeta tamai kuo motuʻa, pea talaʻehai ʻoku ʻi ai ha tangata ʻi he fonua ke haʻu kiate kitaua ʻo hange 32 ko e anga ʻo mamani: haʻu, ta fakainu uaine ʻa ʻeta tamai, pea ta mohe mo ia, ke ta fakaili ha hako 33 oʻeta tamai. Pea na fakainu uaine ʻena tamai ʻi he po ko ia: pea ʻalu ki ai ʻa e taʻokete, ʻo mohe mo ʻene tamai; pea naʻe ʻikai te ne ʻilo ʻene tokoto mai mo ʻene tuʻu atu. Pea 34 ʻi he ʻaho ʻe taha, naʻe pehe ʻa e taʻokete ki he tehina, Ko eni, ne u mohe ʻanepo mo ʻeku tamai: ta fakainu uaine kiate ia ʻapo foki; pea ke ʻalu koe ki ai ʻo mohe mo ia, ka ta fakaili ha hako oʻeta tamai. 35 Pea na fakainu uaine ʻa ʻena tamai ʻi he po ko ia foki; pea tuʻu atu ʻa e tehina ʻo mohe mo ia; pea naʻe ʻikai te ne ʻilo ʻene tokoto mai mo ʻene 36 tuʻu atu. Ko ia naʻe fakatou feitama ʻa e ongo ʻofefine ʻo Lote ki 37 heʻena tamai. Pea faʻele ʻa e taʻokete, ko e tama; pea ne fakahingoa ia ko Moape: ko e tupuʻanga ia ʻo haʻa Moape ʻo onopooni. 38 Pea faʻele mo e tehina, ko e tama; pea ne fakahingoa ko Penami: ko e tupuʻanga ia ʻo e haʻa Amoni ʻo onopooni.

Senesi 20

1 EA hiki mei ai ʻa Epalahame, ʻo ne tukutuku holo ki he feituʻu ko Tonga, ʻo ne fuoloa hifo ʻi he vahaʻa ʻo Ketesi mo Sua, ʻo ne nofo ʻaunofo ʻi Kela. 2 Pea naʻe lau ʻe Epalahame ʻa hono uaifi ko Sela, Ko hoku tuofefine ia; ko ia naʻe fekau atu ʻe Apimeleki ko e tuʻi Kela, ʻo ne ʻomi 3 ʻa Sela. Pea haʻele ʻa e ʻOtua kia Apimeleki ʻi ha misi poʻuli, ʻo ne folofola ki ai, Ko eni ko e koto pekia koe, koeʻuhi ko e fefine kuo ke maʻu; he ko e fefine alafia. 4 Ka kuo teʻeki ke ofi ʻa Apimeleki kiate ia: pea ne pehe, ʻEi, te ke fakaʻauha koā ha kakai maʻoniʻoni? 5 ʻikai naʻa ne pehe mai kiate au, Ko hoku tuofefine ia? mo e fefine foki, naʻa ne pehe ʻe ia, Ko hoku tuongaʻane ia: ʻi he loto totonu mo e nima maʻa ne u fai ia. 6 Pea folofola ʻa Elohimi kiate ia ʻi he misi, ʻIo, naʻaku ʻilo pe ʻoku ʻatā ho loto ʻi hoʻo fai ko ia, ko ia foki naʻaku taʻofi koe mei he fai angahala kiate au, ʻo ʻikai te u tuku 7 ke ke ala ki he fefine. Pea ko eni ke ke fakafoki ʻa e uaifi ʻo e tangata, he ko e palofita ia, pea te ne hufekina koe, pea te ke moʻui; pea kapau ʻe ʻikai te ke fakafoki ia, talaatu te ke matuʻaki mate, ʻa koe mo ia kotoa pe ʻoku aʻau. 8 Pea ʻi heʻene ʻaho leva, naʻe tuʻu hengihengi ʻa Apimileki, ʻo ne ui mai ʻene kau tamaioʻeiki, ʻo ne fakamatala ʻa e ngaahi meʻa ko ia ke nau fanongo ki ai: pea naʻe manavahe ʻaupito ʻa e kau tangata. 9 Pea tala ʻe Apimeleki ke haʻu ʻa Epalahame, ʻo ne meʻa ki ai, Ko e ha ʻeni kuo ke fai kiate kimautolu? pea ko e ha haʻaku kovi kuo fai atu ke ke fakamoʻua au mo hoku puleʻanga ʻi ha fuʻu angahala pehe? Kuo ke fai kiate au ʻa e ngaahi meʻa naʻe ʻikai totonu ke fai. Pea toe 10 meʻa ʻa Apimeleki kia Epalahame, Ko e ha ha meʻa naʻa ke sio ki ai ke tupu ai hoʻo fai pehe? 11 Pea tali ʻe Epalahame, Ko hono ʻuhinga ko ʻeku pehe, kuo pau ʻoku ʻikai ʻi he potu ni ʻa e ʻapasia ki he ʻOtua; pea te nau fakapoongi au 12 koeʻuhi ko hoku uaifi. Ka ʻoku moʻoni foki ko hoku tuofefine; ko e ʻofefine ia o ʻeku tamai, ka ʻoku ʻikai ko e tama ʻa ʻeku faʻe; pea ne 13 hoko ko hoku uaifi. Pea ʻi he faifai pea fakaheeʻi au ʻe he ʻOtua mei he ʻapi oʻeku tamai, pea u pehe ki he fefine, Ko eni ʻa e ʻofa te ke fai kiate au; ʻi he ngaahi potu te ta aʻu ki ai, te ke lau au ʻo pehe, Ko hoku tuongaʻane ia. 14 Pea hanga ai ʻa Apimeleki, ʻo ne foaki maʻa Epalahame ha fanga sipi mo ha fanga pulu mo ha kau tamaioʻeki mo ha kau kaunanga, pea ne toe ʻange mo hono uaifi ko Sela. 15 Pea meʻa ʻa Apimeleki, Ko ena hoku fonua: ke ke faʻiteliha pe ha 16 potu te ke nofo ki ai. Pea ne meʻa foki kia Sela, Ko eni kuo u ʻatu ki ho tuongaʻane ha paʻanga ʻe taha afe: ʻe, ko ʻeku meʻa fakamolemole ia kiate koe koeʻuhi ko ha ngaahi meʻa ʻi ho loto mo kinautolu kotoa: pea kuo maau hoʻo meʻa. 17 Pea fai ʻe Epalahame ʻene hu kia Elohimi, pea naʻe fakamoʻui ʻe he ʻOtua ʻa Apimeleki mo hono uaifi mo ʻene kau sinifu, pea nau fanau. 18 He kuo matuʻaki tapui ʻe Sihova ʻa e fānau ʻi he ʻapi ʻo Apimeleki ko e meʻa ʻia Sela ko e uaifi ʻo Epalahame.

Senesi 21

1 PEA aʻahi ʻa Sihova kia Sela ʻo hange ko ʻene folofola, pea naʻe fai ʻe Sihova kia Sela ʻo hange ko ʻene 2 tala. Pea feitama ʻa Sela, pea ʻi he hokosia ʻa e taimi ne tala kiate ia ʻe he ʻOtua naʻa ne fanau kia Epalahame ha tama, neongo kuo ne motuʻa. 3 Pea fakahingoa ʻe Epalahame ʻa e foha ne fanauʻi kiate ia, ʻio ʻa e foha ne fanauʻi kiate ia ʻe Sela, ko 4 Aisake. Pea naʻe kamu ʻe Epalahame hono foha ko Aisake ʻi heʻene aʻu ki hono ʻaho valu, ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻOtua kiate ia. 5 Pea naʻe feʻunga ʻa Epalahame mo hono taʻu teau ʻi he fanauʻi kiate ia hono foha ko Aisake. Pea pehe 6 ʻe Sela, Kuo fakatupu ʻe he ʻOtua ha kata maʻaku; ʻilonga ha fanongo te ne kata mo au. 7 Naʻa ne pehe foki, Ko hai ne mei lea kia Epalahame, ʻo lau, Ko Sela te ne fakahuhu ha fanau? He kuo te fanauʻi hano foha kuo ne aʻuaʻu. 8 Pea lahi ʻa e tama,ʻo mavae, pea naʻe fai ʻe Epalahame ha fuʻu kātoanga ʻi he ʻaho naʻe fakamavae 9 ai ʻa Aisake. Pea mamata ʻe Sela ki he tama ʻa Hekaa, ko e fefine Isipite naʻa ne fanauʻi kia Epalahame, ʻoku ne manuki. 10 Pea ne pehe kia Epalahame, Kapusi ʻa e kaunanga ko ia mo ʻene tama: he talaʻehai ʻe kaungaea ʻa e tama ʻa e kaunanga na pea mo ʻeku tama, ʻa Aisake. 11 Pea kovi ʻia ʻaupito ʻa Epalahame ʻi he meʻa ko ia koeʻuhi ko siʻono 12 foha. Ka ka folofola ʻa e ʻOtua kia Epalahame, ʻOua naʻa ke kovi ʻia ai koeʻuhi ko ho foha, pea koeʻuhi ko hoʻo kaunanga; pea ko e meʻa ki he ngahi lau ʻa Sela ʻoku fai atu, tuitala pe ki heʻene lea; koeʻuhi ʻe ngata ʻia Aisake ʻa e lau 13 ko ho hako. Pea ko e meʻa foki ki he tama ʻa e kaunanga, te u fokotuʻu foki ia ko e "puleʻanga koeʻuhi ko ho hako ia. 14 Pea ʻi heʻene ʻaho leva naʻe tuʻu hengihengi ʻa Epalahame, ʻo ne toʻo ha ma mo ha ʻangavai, ʻo ne ʻatu kia Hekaa, ʻo ʻai ki hono uma; ʻo ne ʻange kiate ia mo e tama, ʻo ne tuku atu; pea ʻalu atu ia ʻo he fano 15 ʻi he toafa ʻo Peasipa. Pea faifai pea maha ʻa e vai ʻi he ʻangavai, pea tuku ʻe he fefine ʻa e tama ʻi ha lolo 16 ʻakau; ka ka ʻalu pe ia ʻo nofo mai mei he mamaʻo, ʻo feʻunga mo e fakamamaʻo ʻa e tuʻu ʻa e lautele; he naʻa ne pehe, Ke ʻoua mai naʻaku sio ki he pekia ʻa e tama: ko ia naʻa ne nofo mai mei he mamaʻo, ʻo ne ʻai atu hono leʻo ʻo tangi. 17 Pea ongo ki he ʻOtua ʻa e leʻo ʻo e tama; pea ui mai mei langi ʻa e Angelo ʻa e ʻOtua kia Hekaa, ʻo ne meʻa mai, Ko e ha ʻoku ke pehe ai, Hekaa? ʻOua te ke manavahe, he kuo ongo ki he ʻOtua ʻa e leʻo ʻo e tama mei he potu ʻoku ne ʻi ai. 18 Tuʻu ʻo langaʻi hake ʻa e tama, ʻo takinima ia; he te u fokotuʻu ʻiate ia ha puleʻanga lahi. 19 Pea fakaʻa ʻe he ʻOtua ʻa e mata ʻo e fefine, pea ne ʻilo ha vaikeli; pea ne ʻalu ki ai ʻo ʻutu ʻene ʻangavai i he vai, ʻo ne fakainu ʻa e tama. 20 Pea naʻe kau ʻa e ʻOtua mo e tama; pea faifai pea ne tangata, pea ne nofo aipe ʻi he toafa, ʻo ne hoko 21 ko e tangata poto ʻi he fana. Pea ne nofo fonua ʻi he Toafa ʻo Pelana: pea kumi ʻe heʻene faʻe ha uaifi moʻona mei Isipite. 22 Tokua ʻi he kuonga ko ia naʻe meʻa ʻa Apimeleki kia Epalahame, ʻo kau ai ʻa Fikoli ko e ʻeiki oʻene tau; pea ne pehe, Ta ʻoku kau ʻa e ʻOtua maʻau ʻi he meʻa kotoa pe 23 ʻoku ke fai: pea ko eni ke ke fuakava mai heni kiate au ʻi he ʻOtua, ʻIlo ʻe koe ʻo kapau te ke fai kākā kiate au, pe ki hoku pikilau, pe ki hoku hako! kae hange ko ʻeku ʻofa kiate koe, ke pehe hoʻo fai ʻofa kiate au, pea mo e fonua kuo ke ʻāunofo ki ai. 24 Pea pehe ʻe Epalahame, Te u fuakava pe. 25 Pea valoki ʻe Epalahame ʻa Apimeleki ko e meʻa ʻi he vaikeli ne faʻao ʻe he kau tamaioʻeiki ʻa Apimeleki. 26 Pea tali ʻa Apimeleki, ʻOku ʻikai te u ʻilo pe kohai ne fai ʻa e meʻa ko ia: ʻio, pea talaʻehai naʻa ke tala mai ʻe koe, pea talaʻehai naʻa ku fanongo ki ai, ko e ʻaho ni pe. 27 Pea toʻo mai ʻe Epalahame ha fanga sipi mo ha fanga pulu, ʻo ne ʻange kia Apimeleki; pea na fai ha 28 fuukava ʻekinaua. Pea hanga ʻa Epalahame ʻo tuku kehe ha fituʻi 29 lami fefine. Pea meʻa ʻa Apimeleki kia Epalahame, Ko e ha e, ʻa e fituʻi lami fefine ko ia kuo ke tuku 30 kehe? Pea ne pehe, Te ke toʻo meiate au ʻa e fituʻi lami fefine maʻaku fakamoʻoni ko au naʻa ku 31 keli ʻa e vaikeli ni. Ko hono ʻuhinga ia naʻe ui ai ʻa e potu ko ia ko Peasipa [ko Vaifuakava, pe ko Vaifitu] koeʻuhi ko e potu ia naʻa 32 na fuakava ai ʻekinaua. Pea kuo fai ʻena fuakava ʻi Peasipa, pea tuʻu ʻa Apimeleki mo Fikoli ko e ʻeiki oʻene tau, ʻo na foki ki he fonua ʻo e 33 kau Filisitia. Ka ka to ʻakau ia ʻi Peasipa, ʻo ne fai ai ʻene lotu ʻi he huafa ʻo Sihova ko e ʻOtuaLauiItaniti. 34 Pea naʻe nofo ʻāunofo ʻa Epalahame ʻi he fonua ʻo e kau Filisitia ʻo ʻaho lahi.

Senesi 22

1 PEA hili ʻa e ngaahi meʻa ko ia naʻe sivi ʻa Epalahame ʻe he ʻOtua; ko ia naʻa ne folofola mai, ʻE Epalahame: pea tali ʻeia, Ko au. 2 Pea ne folofola mai, ʻE, ke ke ʻave ho foha, ʻa hoʻo meʻa pe taha, ho ʻofaʻanga, ʻa Aisake, pea ʻalu mo koe ki he fonua ko Molaia; pea fai ʻaki ia ha feilaulau tutu ʻi ha funga moʻunga te u toki fakaha atu. 3 Pea pongipongi leva pea tuʻu hengihengi hake ʻa Epalahame, ʻo ne teuteu ʻene asi; ʻo ʻalu mo ia ha toko ua ʻi heʻene kau tama mo hono foha ko Aisake; naʻa ne fahi foki ha fefie ki he feilaulau, ʻo ne tuʻu ʻo ʻalu ki he potu ne fakaha kiate ia ʻe he 4 ʻOtua. Pea ʻi hono ʻaho tolu naʻe tāngaki hake ʻa Epalahame, ʻo ne vakai mei he mamaʻo ki he potu. 5 Pea lea ʻa Epalahame ki heʻene ongo tama, Mo nofoā ʻi heni mo e asi, ka ko au mo e tama te ma ʻalu ki hē; pea te ma fai ʻema lotu ʻo foki mai 6 kiate kimoua. Pea toʻo ʻe Epalahame ʻa e fefie ki he feilaulau, ʻo ne hilifaki ki hono foha ko Aisake; pea ne toʻo ʻe ia ʻa e afi mo e hele, pea na laka atu fakataha. 7 Pea lea ʻa Aisake ki heʻene tamai ko Epalahame, ʻo pehe, ʻAla tamai: pea ne tali, Ko au, tama. Pea ne pehe, Ko e afi e mo e fefie, ka ko e fe 8 ʻa e lami ki he feilaulau? Pea pehe ʻe Epalahame, Tama, ko e ʻOtua te ne tokonaki ʻe ia haʻane lami ki he feilaulau: pea na laka atu fakataha. 9 Pea faifai pea na aʻu ki he potu kuo fakaha ʻe he ʻOtua kiate ia; pea hanga ai ʻa Epalahame ʻo ne fokotuʻu ai ʻa e olita, ʻo ne fakatoka ʻa e fefie, ʻo ne kafai ʻa hono foha ko Aisake, ʻo ne hilifaki ʻi he olita 10 ki he makafefie. Pea ala atu ʻa Epalahame, ʻo toʻo ʻa e hele ke tamateʻi ʻaki hono foha. 11 Ka ka ui mai ʻa e Angelo ʻa Sihova mei langi ʻo pehe, Epalahame! Epalahame! pea ne pehe, 12 Ko au. Pea ne folofola mai, ʻOua te ke ala ki he tama, pea ʻoua te ke fai ha meʻa ki ai: he ʻoku ou ʻilo eni ko e toko taha koe ʻoku ke ʻapasia ki he ʻOtua, koeʻuhi naʻe ʻikai te ke mamaeʻi meiate au ho foha, ʻa hoʻo 13 meʻa pe taha. Pea tāngaki hake ʻe Epalahame ʻo vakai, ta naʻe ʻi hono tuʻa ha sipi tangata kuo fihia hono nifo ʻi he vao: pea ʻalu ʻa Epalahame, ʻo puke ʻa e sipi tangata, ʻo ne fai ʻaki ʻa e feilaulau tutu ko e fetongi ʻo hono foha. 14 Pea naʻe fakahingoa ʻe Epalahame ʻa e potu ko ia ko Sihova-siaila [ko Tokonaki-pe-ʻe-Sihova] — ʻo hange ko e lea ʻoku fakatokotokanaki ʻaki ʻi onopooni ʻI he moʻunga ʻo Sihova ʻe ha. 15 Pea ui mai mei langi kia Epalahame ʻa e Angelo ʻa Sihova ko hono 16 tuʻo ua, ʻo pehe, Ko e folofola eni ʻa Sihova, Kuo u fuakava ʻiate au, ko e meʻa ʻi hoʻo fai pehe, ʻo ʻikai te ke mamaeʻi ho foha, ʻa hoʻo meʻa pe 17 taha; ko ia te u matuʻaki tapuakiʻi koe, pea te u matuʻaki fakatokolahi ho hako ke tatau mo e ngaahi fetuʻu ʻo e langi, pe ko e ʻoneʻone ʻi he matātahi; pea ʻe maʻu ʻe ho hako ʻa e ngaahi matanikolo ʻo honau ngaahi 18 fili; pea ko ho hako ʻe monuʻia ai ʻa e ngaahi puleʻanga ʻo mamani; koeʻuhiā kuo ke tuitala ki heʻeku lea. 19 Pea foki ʻa Epalahame ki heʻene ongo tama; pea na tuʻu hake, ʻo nau ʻalu fakataha ki Peasipa; pea naʻe nofo ʻa Epalahame i Peasipa. 20 Pea hili ia naʻe fakaha kia Epalahame, ʻo pehe, Ta ko Milika foki kuo ne fanauʻi ha fanau ki ho 21 tokoua ko Nehoa; ko Usa ko e taʻokete pea ko Pusa hono tehina, mo Kemiueli ʻa ia ko e tamai ʻa 22 Alame; mo Keseti, mo Haso, mo Pilitasi, mo Sitilafi, mo Petueli. 23 Pea ko Petueli ko e tamai ia ʻa Lepeka. Ko e toko valu ni naʻe fanauʻi ʻe Milika kia Nehoa ko e 24 tokoua ʻo Epalahame. Pea ko ʻene sinifu, ʻa ia ko hono hingoa ko Leuma, naʻe fanauʻi ʻe ia ʻa Tepaʻa, mo Kahami, mo Tahasi, mo Maaka.

Senesi 23

1 PEA ko e fuoloa ʻo Sela ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe uofulu ma fitu: ko e ngaahi taʻu ia ʻo e moʻui ʻa Sela. 2 Pea pekia ʻa Sela ʻi Kiliati-Aapa, ʻa ia ko Hepeloni ʻi he fonua ko Kenani: pea naʻe haʻu ʻa Epalahame ke fetuki koeʻuhi ko Sela, pea ke tengihia ia. 3 Pea tuʻu hake ʻa Epalahame mei heʻene fekita ki hono pekia, ʻo ne fakalea ange ki haʻa Heti, ʻo pehe, 4 Ko siʻi muli mo ʻāunofo au ʻiate kimoutolu, tuku mai haku tofiʻa moku faʻitoka ʻiate kimoutolu kau tanu ai hoku pekia ke puli meiate au. 5 Pea tali kia Epalahame ʻe haʻa 6 Heti, ʻo nau pehe ki ai, ʻEi ke ke meʻa mai; ʻoku ke nofo mai ka ko e ʻeiki lahi: ko homau ngaahi faʻitoka ʻeiki ē, fai ai ho pekia: ʻoku ʻikai hamau toko taha te ne tapui hono fai ho pekia ʻi hono faʻitoka. 7 Pea tuʻu ʻa Epalahame ʻo fai ʻene fakaʻapaʻapa ki he kakai ʻo e fonua, 8 ʻa e haʻa Heti. Pea ne fakalea ange ʻo pehe, Ka ʻoku pehe leva homou loto ke u tanu hoku pekia ke puli meiate au; pea mou ʻofa ʻo fai ʻeku kole kia Efiloni ko e foha ʻo Sohaa, 9 koeʻuhi ke ne tuku mai ʻa e ʻana ko Makipila ʻa ia ʻoku oʻona, ʻa ia ʻoku ʻi he ngataʻanga ʻo hono ʻapi; kau ʻatu ha paʻanga ko hono feʻunga, ka ne tuku mai ia kiate au ʻi homou lotolotonga ko hoku tofiʻa moku faʻitoka. 10 Ka ʻoku taʻutu ʻa Efiloni ʻi he haʻohaʻonga ʻo haʻa Heti: pea tali kia Epalahame ʻa Efiloni ko e matapule Heti ʻi he ʻao ʻo haʻa Heti mo kinautolu naʻe feʻaluʻaki ʻi he 11 matapa ʻo hono kolo, ʻo pehe, ʻEi, ʻoua ʻe pehe; meʻa mai kiate au: ko e meʻa ki he ʻapi kuo u ʻatu ni ia, pea ko e ʻana ʻoku ʻi ai ʻoku ou ʻatu mo ia; ʻi he ʻao ʻo e hako ʻo hoku tupuʻanga kuo u ʻatu ni moʻou: fai ai ho pekia. 12 Pea fai ʻe Epalahame ʻene fakaʻapaʻapa ʻi he ʻao ʻo e kakai ʻo e 13 fonua. Pea ne lea kia Efiloni ʻi he ʻao ʻo e kakai ʻo e fonua, ʻo pehe, Ka ko eni, kapau ko ho loto ia, meʻa mai, te u ʻatu ha paʻanga ki he ʻapi; ke ke tali ia meiate au, kau tanu hoku pekia ʻi he potu ko a. 14 Pea tali ʻe Efiloni kia Epalahame, 15 ʻo ne pehe kiate ia, ʻEi, meʻa mai: ko ha konga kelekele ʻoku fangeau sikeli pe hono paʻanga, ko e ha ia ʻiate kitaua? kehe pe ke ke fai ho pekia. 16 Pea fai ʻa Epalahame ki he meʻa ʻa ʻEfiloni, ʻo ne fua tautau kia Efiloni ʻa e paʻanga kuo ne tala ʻi he haʻohaʻonga ʻo haʻa Heti, ko e sikeli siliva ʻe fangeau, ko e paʻanga 17 hū ʻi he kau fakatau. Pea ko e ʻapi ʻo Efiloni, ʻa ia ʻoku ʻi Makipila, ʻa ia ʻoku tuʻu ki he hahake ʻo Mamili, ʻio ʻa e ʻapi mo e ʻana ʻoku ʻi ai, mo e ngaahi ʻakau kotoa pe ʻoku ʻi he ʻapi, ʻio mo e ngaahi ʻakau ʻo e 18 kauʻa takatakai, naʻe fakapapau ia moʻo Epalahame ko ʻene meʻa ʻi he ʻao ʻo haʻa Heti, mo kinautolu naʻe feʻaluʻaki ʻi he matapa ʻo hono kolo. 19 Pea hili ia naʻe tanu ʻe Epalahame ʻa hono uaifi ko Sela ʻi he ʻana ʻi he ʻapi ko Makipila, ki he hahake ʻo Mamili (ʻa ia ko Hepeloni) ʻi he 20 fonua ko Kenani. Pea ko e ʻapi mo e ʻana ʻoku ʻi ai naʻe fakapapau moʻo Epalahame meia haʻa Heti, ko e tofiʻa mono faʻitoka.

Senesi 24

1 PEA kuo motuʻa ʻa Epalahame, ʻo aʻuaʻu: pea kuo fakamonuʻia ia ʻe 2 Sihova ʻi he meʻa kotoa pe. Pea lea ʻa Epalahame ki heʻene tamaioʻeiki, ʻa e motuʻa ʻo hono ʻapi, ʻa ia naʻe pule ki heʻene ngaahi meʻa, ʻE, ke ke ʻai mai ho nima ki hoku lalo 3 tenga ni. Kau fakafuakava koe ʻia Sihova ko e ʻOtua ʻo Langi mo e ʻOtua ʻo Mamani, ʻo pehe, ʻe ʻikai te ke kumi ha uaifi maʻa hoku foha mei he kau fefine ʻo haʻa Kenani, ʻa ia ʻoku ou nofo ai: ka te ke ʻalu 4 ki hoku fonua pea ki hoku kainga, pea ke kumi mei ai ha uaifi ki hoku foha ko Aisake. 5 Pea tali ʻa e tamaioʻeiki, Ka naʻa ʻikai loto ʻa e fefine ke haʻu mo au ki he fonua ni: pea te u fakafoki hake koā ho foha ki he fonua naʻa ke haʻu mei ai? 6 Pea pehe ange ʻe Epalahame, Ke ke vakai kiate koe ʻo kapau te ke fakafoki hoku foha ki he potu ko ia. 7 Ko Sihova ko e ʻOtua ʻo Langi, ʻa ia naʻa ne ʻomi au mei he fale oʻeku tamai mo e fonua ʻo hoku tupuʻanga, ʻa ia foki naʻa ne fuakava kiate au, ʻo pehe. Te u ʻatu ki ho hako ʻa e fonua ni; te ne fekau ʻe ia ʻene angelo ke fakamelomelo kiate koe, pea te ke ʻomi ha uaifi mei ai 8 maʻa hoku foha. Pea kapau ʻe ʻikai loto ʻa e fefine ke omi mo koe, pea te ke toki ʻatāʻatā mei heʻeta fuakava ni: kehe pe ʻe ʻikai te ke fokiʻaki hoku foha ki he potu ko ia. 9 Pea ʻai ʻe he tamaioʻeiki hono nima ki he lalo tenga oʻene ʻeiki ko Epalahame; pea ne fuakava kiate ia ʻi he meʻa ko ia. 10 Pea ʻave ʻe he tamaioʻeiki ha kameli ʻe toko hongofulu ʻi he fanga kameli ʻa ʻene ʻeiki, ʻo ne ʻalu; he naʻe ʻiate ia ʻa e koloa kotoa ʻa ʻene ʻeiki ke faʻiteliha ki ai: pea ne tuʻu ʻo fononga ki Mesopotemia ki he 11 kolo ʻo Nehoa. Pea ne fakatokoto ʻa e fanga kameli ʻi tuaʻa kolo ofi ki he vaikeli, feʻunga mo ʻene efiafi, ʻa e taimi ʻoku hu kituaʻā ʻa e kau fefine ʻke utu vai. 12 Pea pehe ʻe ia, ʻE Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻeku ʻeiki ko Epalahame, ke ke fakata ʻimalie ʻi au he ʻaho ni, mo ke fai ʻofa ki heʻeku ʻeiki ko 13 Epalahame. Ko eni ʻoku ou tuʻu ʻi he ngutu vai, pea ʻe haʻu ʻa e fanau fefine ʻo e kakai ʻo e kolo ke 14 ʻutu vai: pea ʻilonga ʻa e taʻahine teu pehe ki ai, ʻE, matule mai hoʻo sia ke u inu; pea ka tali mai ʻe ia, Inu pe, pea te u fakainu foki mo hoʻo fanga kameli: ʻofa ko e fefine ia kuo ke tuʻutuʻuni maʻa hoʻo tamaioʻeiki ko Aisake: pea u ʻilo ai kuo ke fai ʻofa ki heʻeku ʻeiki. 15 Pea ʻiloange, teʻeki ke ʻosi ʻene lea, mo e hu mai kituaʻā ʻa Lepeka, ʻa ia ne fanauʻi kia Petueli ko e tama ʻa Milika, ko e uaifi ʻo Nehoa ko e tokoua ʻo Epalahame ʻoku hili 16 ʻi hono uma ʻene siā. Pea naʻe hoihoifua ʻaupito ʻa e taʻahine, ko e tāupoʻou foki, kuo teʻeki ke ne ʻilo ha tangata: pea ʻalu hifo ia ki he vai ʻo ne fakafonu ʻene siā, ʻo ne ʻalu hake. 17 Pea lele ʻa e tamaioʻeiki ke fakafetaulaki kiate ia, mo ne pehe, Tuku ke u inu ha huʻa vai mei hoʻo 18 siā, ʻine koā? Pea pehe ʻe he fefine, Epu pe; pea ne fakavave, ʻo ne tuku hifo ʻene siā, ʻo ne hapai ʻo 19 fakainu ia. Pea kuo ʻosi ʻene fakainu ia, pea pehe ʻe he fefine, Te u ʻutu foki ki hoʻo fanga kameli, 20 ʻo fai pe ke nau fiu he inu. Pea fakatoʻotoʻo ia ʻo lilingi ʻene siā ki he kumete, pea ne toe lele ki he vai ke ʻutu mai, pea ne ʻutu ki heʻene 21 fanga kameli kotoa pe. Pea moʻu vakaia ʻe he tangata ʻa e fefine mo fakalongo pe, ke ʻilo pe kuo fakamonuʻia ʻe Sihova hono fononga pe ʻikai. 22 Pea ʻi he faifai pea fiu ʻa e fanga kameli he inu, pea toʻo ʻe he tangata ha māmaihu koula, ko e hafi sikeli hono mamafa, pea mo e ongo lelu maʻae nima ʻo e fefine, ko hona mamafa ko e sikeli koula ʻe hongofulu; 23 pea ne pehe, Ko e ʻofefine ʻo hai koe, ʻine? tala mai pe ʻoku ʻatāʻatā ʻa e ʻapi ʻo hoʻo ʻeiki ke mau ʻapitanga ai. 24 Pea pehē ange ʻe he fefine, Ko e ʻofefine au ʻo Petueli, ko e tama ia ʻa Milika ʻa ia naʻa ne fanauʻi kia 25 Nehoa. Naʻe ne pehe foki ki he tangata, ʻOku lahi foki ʻa e hulu mo e meʻakai ʻi ʻapi, pea ʻoku ʻatāʻatā ke mou ʻapitanga ai. 26 Pea punou ʻa e tangata ʻo ne hū 27 kia Sihova, ʻo ne pehe, Malo mo Sihova, ko e ʻOtua ʻo ʻeku ʻeiki ko Epalahame, he ʻikai tukuā ʻene ʻaloʻofa mo ʻene moʻoni ki heʻeku ʻeiki: ʻi heʻeku ʻi he hala naʻe taki au ʻe Sihova ki he fale ʻo e tokoua oʻeku ʻeiki. 28 Pea lele ʻa e taʻahine ʻo ongoongo ki he fale ʻo ʻene faʻe ʻa e ngaahi meʻa 29 ko ia. Pea naʻe ai hano tuongaʻane ʻo Lepeka, ko Lepani hono hingoa: pea lele ʻa Lepani ki he tangata 30 kituaʻā ki he vai. Pea ʻi he ʻiloange naʻa ne sio ki he māmaihu mo e ongo lelu ʻi he nima ʻo hono tuofefine, kaeʻumaʻa ʻene fanongo ki he ngaahi lau ʻa hono tuofefine ko Lepeka, Tokua naʻe penē mo pehē ʻa e lea ʻa e tangata kiate au; ko ia naʻa ne ʻalu ki he tangata, ta ʻoku ne tuʻu mo e fanga kameli ʻi he 31 ngutu vai. Pea ne pehe, Hū mai, ʻa e pele ʻa Sihova; ko e ha ʻoku ke tuʻu ai ʻi tuaʻā? ka kuo ʻosi ʻeku teu ʻa e fale, mo ha potu ki he fanga 32 kameli. Pea hū mai ʻa e tangata ki he fale; ka ka vete ʻe ia ʻa e teuteu ʻo e fanga kameli, ʻo ne ʻange ha hulu mo ha meʻakai ki he fanga kameli, mo ha vai ke tafitafi ʻaki ʻa e vaʻe ʻo e tangata, mo e vaʻe ʻo e kau tangata naʻe ō mo ia. 33 Pea naʻe teu haʻane kai; ka ka pehe ʻe ia, ʻE ʻikai te u kai kaeʻoua ke u fakaha hoku fononga. Pea pehe ʻe ia, Lea pe. 34 Pea ne pehe, Ko e tamaioʻeiki au 35 ʻa Epalahame. Pea kuo fakamonuʻia ʻaupito ʻe Sihova aʻeku ʻeiki; pea kuo ne hoko ʻo lahi: pea kuo ne foaki kiate ia ha fanga sipi, mo ha fanga pulu, mo ha siliva mo ha koula, mo ha kau tamaioʻeiki mo ha kau kaunanga, mo ha fanga 36 kameū mo ha fanga asi. Pea ko Sela, ko e uaifi oʻeku ʻeiki, naʻa ne fanauʻi ha foha oʻeku ʻeiki ka kuo ne motuʻa, pea ko ia kuo ne tuku ki 37 ai ʻene meʻa kotoa. Pea naʻe fakafuakava au ʻe heʻeku ʻeiki, ʻo pehe, ʻE ʻikai te ke kumi uaifi mai ki hoku foha mei he kau fefine ʻo haʻa Kenani, ʻa ia ʻoku ou nofo ʻi honau 38 fonua; ka te ke ʻalu ki he ʻapi oʻeku tamai, pea ki hoku kainga, pea te ke kumi mei ai ha uaifi ki hoku foha. 39 Pea naʻa ku pehe ki heʻeku ʻeiki, Ka naʻa ʻikai fie haʻu ʻa e fefine mo au. 40 Pea meʻa mai ʻe ia, Ko Sihova, ʻa ia ʻoku ou fakafeangai ki heʻene ʻafio, te ne fekau ʻene angelo ke ō mo koe; pea te ne fakamonuʻia ho fononga; pea te ke kumi ha uaifi ki hoku foha mei hoku kainga mo e fale oʻeku 41 tamai: te ke toki ʻatāʻatā mei heʻeta fuakava, ʻoka ke ka aʻu ki hoku kainga, ʻo kapau ʻe ʻikai te nau ʻatu kiate koe ha taha, pea ke ʻatāʻatā 42 ai mei heʻeta fuakava. Pea u aʻu mai he ʻaho ni ki he vai; pea u pehe, ʻE Sihova, ko e ʻOtua oʻeku ʻeiki ko Epalahame; kapau ko hoʻo fakamonuʻia moʻoni ʻa e fononga ʻoku 43 ou fai: ko eni, lolotonga ʻeku tuʻu ʻi he funga vai; pea ka haʻu ha finemui ke ʻutu vai, pea u pehe kiate ia, ʻE, tuku mai ke u inu ha huʻa vai mei ho siā; pea ka pehe mai ʻe ia, 44 Inu pe koe, pea te u ʻutu ki hoʻo fanga kameli foki: ʻofa ko e fefine ia kuo tuʻutuʻuni ʻe Sihova ki he foha oʻeku ʻeiki. Pea kuo teʻeki ke 45 ʻosi ʻeku lea ʻi hoku loto, mo e ʻiloange ʻoku hu mai ʻa Lepeka, ʻoku hili ʻene siā ʻi hono uma; pea ne ʻalu hifo ki he vai ʻo ʻutu; pea u pehe kiate ia, Mai haku inu, ʻine 46 koā. Pea ne fakatoʻotoʻo, ʻo tuku hifo ʻene siā mei hono uma, mo ne pehe, Inu pe, pea te u fakainu foki hoʻo fanga kameli: pea u inu, pea naʻa ne fakainu foki ʻa e fanga 47 kameli. Pea u fehu ʻi kiate ia ʻo u pehe, Ko e ʻofefine ʻo hai koe? Pea pehe ʻe ia, Ko e ʻofefine ʻo Petueli, ko e foha ia ʻo Nehoa, ʻa ia ne fanauʻi kiate ia ʻe Milika: pea u ʻai ʻa e mama ki hono ihu, mo e 48 ongo lelu ki hono nima. Pea u punou ʻo hu kia Sihova, ʻo u fakamalo kia Sihova ko e ʻOtua oʻeku ʻeiki ko Epalahame, ʻa ia kuo ne taki au ʻi he hala totonu ke kumi ʻa e ʻofefine ʻo e tokoua oʻeku ʻeiki 49 maʻa hono foha. Pea ko eni, kapau ʻoku mou pehe ke fai ʻa e ʻofa mo e moʻoni ki heʻeku ʻeiki, tala mai: pea ka ʻikai, pea tala mai; kau afe ki he toʻomataʻu, pe ki he toʻohema. 50 Pea tali ʻe Lepani mo Petueli, ʻo na pehe, Ko e meʻa ia meia Sihova; ʻe ʻikai te mau faʻa tali atu ha lelei 51 pe ha kovi. Ko Lepeka ʻena, ʻave; pea tuku ke ne hoko ko e uaifi ʻo e foha ʻo hoʻo ʻeiki, ʻo hange ko e folofola ʻa Sihova. 52 Pea ʻi he ʻiloange naʻe fanongo ʻe he tamaioʻeiki ʻa Epalahame ki heʻena lea, naʻa ne foʻohifo ki he kelekele, ʻo ne hu kia Sihova. Pea 53 toʻo mai ʻe he tamaioʻeiki ha ngaahi teunga siliva, mo ha ngaahi teunga koula, mo ha ngaahi kofu, ʻo ne ʻange kia Lepeka: pea ne foaki mo e ngaahi meʻa mahuʻinga ki hono tuongaʻane mo ʻene faʻe. 54 Pea nau kai moinu, ʻa ia mo e kau tangata naʻe omi mo ia; pea nau mohe; pea pongipongi naʻa nau tuʻu hake, pea ne pehe, Tuku 55 mai au ke u ʻalu ki heʻeku ʻeiki. Pea pehe ʻe he tuongaʻane ʻo e fefine mo ʻene faʻe, ʻOua ke nofo siʻi hifo ʻa e taʻahine, ha ʻaho ʻe hongofulu nai, 56 pea ke toki ʻalu. Pea ne pehe kiate kinautolu, ʻOua te mou taʻofi au, he kuo fakamonuʻia hoku fononga ʻe Sihova; tuku mai au ke 57 u ʻalu ki heʻeku ʻeiki. Pea na pehe, ʻOua ke ma ui ʻa e taʻahine, ʻo 58 fehu ʻi pe ko e ha hono loto. Pea na ui mai ʻa Lepeka, pea na pehe kiate ia, Te ke ʻalu mo e tangata ni? Pea ne pehe, Te u ʻalu. 59 Pea nau toki tukuange honau tuofefine ko Lepeka, mo hono fefine tauhi, pea mo e tamaioʻeiki ʻa 60 Epalahame mo hono kakai. Pea nau tapuakiʻi ʻa Lepeka, mo nau pehe ki ai, Ngaʻatā, ko siʻomau tuofefine, ʻofa keke hoko koe ngaahi mano laui afe; pea ke maʻu ʻe ho hako ʻa e ngaahi matanikolo ʻo e kakai ʻoku fehiʻa kiate kinautolu. 61 Pea tutuʻu ʻa Lepeka mo hono kau fefine, pea nau heka kameli ʻo muimui ki he tangata; pea ʻave ʻe he tamaioʻeiki ʻa Lepeka, ʻo ne fononga. 62 Pea ta naʻe haʻu ʻa Aisake mei heʻene ʻalu ki Pealehailoʻai; he naʻa ne nofo ʻi he feituʻu ko Tonga. 63 Pea ʻalu ʻa Aisake ke fai ʻene lotu ʻi he ngoueʻi heʻene efiafi hifo: pea ne tāngaki hake ʻo ne vakai, ta ʻoku 64 haʻu ha fononga kameli. Pea tāngaki hake foki ʻa Lepeka, ʻo ne ʻilo ʻa Aisake; pea ne hopo ki lalo 65 mei he kameli. Pea ne pehe ki he tamaioʻeiki, Ko hai ʻa e tangata ko ena ʻoku laka mai ʻi he ngoue ke fakafetaulaki mai kiate kitautolu? Pea pehe ʻe he tamaioʻeiki, Ko ʻeku ʻeiki ia. Pea toʻo ʻe he fefine hono pulou, ʻo ʻai. 66 Pea fakamatala ʻe he tamaioʻeiki kia Aisake ʻa e ngaahi meʻa kotoa pe 67 kuo ne fai. Pea ʻave ʻe Aisake ʻa e fefine ki he teniti oʻene faʻe ko Sela; pea ne hanga ʻo maʻu ʻa Lepeka mono uaifi: pea ne ʻofa ki ai: pea ko ʻene toki fiemalie ē ʻa Aisake talu ʻa e fai oʻene faʻe.

Senesi 25

1 PEA naʻe maʻu ʻe Epalahame mo ha uaifi, pea ko hono hingoa ko 2 Ketula. Pea ne faʻeleʻi kiate ia ʻa Similani, mo Siokasane, mo Metani, mo Mitiani, mo Isipaka, mo Suaʻa. 3 Pea ko Siokasane ko e tupuʻanga ʻo Sipa, mo Tetani. Pea ko e hako ʻo Tetani ʻa e kau Asuli mo e Letusi 4 mo e Leumi. Pea ko e hako ʻo Mitiani; ko Efa, mo Efeli, mo Inoke, mo Apitaʻa, mo Elitaʻa. Ko kinautolu ni kotoa pe ko e hako ʻo Ketula. 5 Pea ko Aisake naʻe tuku ki ai ʻe Epalahame ʻene koloa kotoa; ka ki 6 he fanau oʻene kau sinifu naʻe ʻatu ʻe Epalahame ha ngaahi meʻaʻofa; pea ne tuku atu kinautolu ʻi heʻene kei moʻui ke ʻalu ki hahake, ke nau nofo mamaʻo mo hono foha ko Aisake ʻi he feituʻu hahake. 7 Pea ko e fuoloa ʻeni ʻo e moʻui ʻa Epalahame ko e taʻu ʻe teau mo e 8 taʻu ʻe fitungofulu ma nima. Pea toki hokotaki ʻa Epalahame ʻo ne pekia, kuo toulekeleka ʻaupito, ko e ʻeiki kuo fuoloa, pea aʻuaʻu; pea 9 naʻe ului ia ki hono kakai. Pea naʻe telio ia ʻe hono ongo foha ko Aisake mo Isimeeli ʻi he ʻana ko Makipila, ʻi he ʻapi ʻo Efiloni ko e foha ʻo Sohaa, ko e matapule Heti; ʻa ia naʻe tuʻu ki he potu ʻo Mamili 10 ki hahake: ʻio, ko e ʻapi naʻe fakatau ʻe Epalahame mei he haʻa Heti: ko e potu ia naʻe fai ai ʻa Epalahame mo hono uaifi ko Sela. 11 Pea hili ʻa e pekia ʻa Epalahame naʻe fakamonuʻia ʻe he ʻOtua ʻa hono foha ko Aisake: pea naʻe nofo ʻa Aisake ʻi Pealehailoʻai. 12 Ko e tohi eni ʻo e hako ʻo Isimeeli, ko e foha ʻo Epalahame, ʻa ia naʻe fanauʻi kia Epalahame ʻe Hekaa, ko e fefine Isipite ko e kaunanga ʻa Sela: 13 Pea ko eni ʻa e ngaahi hingoa ʻo e hako £o Isimeeli, ʻa honau hingoa mo ʻenau tupu. 14 Ko e ʻuluaki foha ʻo Isimeeli ko Nepaiote, pea hoko mo Keta, mo Atapeʻeli, mo Mipisami: kaeʻumaʻa ʻa Misima, mo 15 Tuma, mo Masa; ko Hetati, mo Teima, mo Ietuli, mo Nafisi, pea 16 mo Ketema. Ko kinautolu ni ʻa e hako ʻo Isimeeli, pea ko honau ngaahi hingoa eni ʻonautolu naʻe maʻu kolo mo e nofoʻanga; ko e toko hongofulumaua, ko e ngaahi ʻulumotua ʻo e ngaahi faʻahinga. 17 Pea ko e ngaahi taʻu eni ʻo e moʻui ʻa Isimeeli; ko e taʻu ʻe teau mo e! taʻu ʻe tolungofulu ma fitu: pea ne hokotaki ʻo pekia; pea naʻe ului ki 18 hono kakai. Pea ko honau nofoʻanga naʻe fai mei Havila ki Sua, ʻa ia ʻoku tuʻu ki he hahake ʻo Isipite, ʻi he hala ki Asilia:naʻa ne taʻutu ki hahake ʻi hono kainga kotoa pe. 19 Ko e tohi eni ʻo e hako ʻo Aisake ko e foha ʻo Epalahame. Naʻe maʻu ʻe Epalahame ha foha 20 ko Aisake: pea ʻi he feʻunga ʻa Aisake moe taʻu ʻe fangofulu naʻa ne maʻu mono uaifi ʻa Lepeka, ko e ʻofefine ʻo Petueli ko e motuʻa Silia mei Mesopotemia, ko e tuofefine ʻo Lepani ko e Silia. 21 Pea naʻe hūfia ʻe Aisake hono uaifi kia Sihova, he naʻe paʻa ia: pea naʻe ongo ʻene hu kia Sihova, pea feitama hono uaifi ko Lepeka. 22 Pea feteketekeʻi ʻa e fanauʻi hono manava; pea pehe ʻe he fefine, Kapau ko ia, ko e ha ʻoku ou pehe ai? pea ne ʻalu ʻo fehu ʻi kia Sihova. 23 Pea folofola ʻa Sihova kiate ia, Ha kakai ʻe ua ʻoku ʻi ho manava, ʻE mavahe mei ho fatu ha ongo faʻahinga, ʻO kaukaua ʻa e taha ʻi he taha; Ko taʻokete te ne tauhi ʻa tehina. 24 Pea faifai pea kakato hono ngaahi mahina ke faʻele, pea ta naʻe 25 mahanga. Pea to mai ʻa e ʻuluaki kuo kulokula, ʻo hange ko e kofu fulufulu ʻi manu hono kotoa; pea nau fakahingoa ia ko Isoa [ko 26 Fulufulua]. Pea hili ia naʻe to mai hono tokoua ʻoku ne puke ʻa e muivaʻe ʻo Isoa; pea nau fakahingoa ia ko Sekope [ko Hakivaʻe]: pea naʻe feʻunga ʻa Aisake mo e taʻu ʻe onongofulu ʻi heʻene faʻeleʻi kinaua. 27 Pea hoko ʻo lalahi ʻa e ongo tamaiki: pea ko e faiva ʻo Isoa ko e tulimanu, ko e tama taka vao ia; ka ko Sekope naʻe angamaopo, ko e 28 tama taka fale. Pea peleʻaki ʻe Aisake ʻa Isoa, koeʻuhi ko ʻene kai kiki mei heʻene tulimanu: ka ko Sekope ʻa e pele ʻa Lepeka. 29 Tokua naʻe fai ʻe Sekope ʻene haka sepo, mo e aʻu mai ʻa Isoa mei 30 he vao kuo ne ʻaungalua: pea pehe ʻe Isoa kia Sekope, ʻE, ʻomi haʻaku meʻi meʻa kula ke u folo, ʻa e kula na; he kuo u ʻaungalua: ko hono ʻuhinga ia naʻe hingoa ai ko Itomi 31 [ko Kula]. Pea pehe ʻe Sekope, Pe ʻi fakatau ni kiate au ʻa e hoko. 32 Pea pehe ʻe Isoa, ʻA, ko ʻeku fakaaʻau eni ki he mate; pea ko e ha hono ʻaonga ʻo e meʻa ko ia kiate 33 au, ʻa e tuʻunga hoko? Pea pehe ʻe Sekope, Pe ʻi fuakava mai leva. Pea ne fuakava kiate ia: ʻo ne fakatau kia Sekope hono tuʻunga 34 hoko. Pea toki ʻange ʻe Sekope kia Isoa ha ma mo ha sepo pini, pea ne kai mo inu; pea toki tuʻu ia ʻo ʻalu. Ko e va ʻingaʻaki ē ʻe Isoa ʻa e tuʻunga hoko.

Senesi 26

1 PEA naʻe faifai pea honge ʻa e fonua (taha kehe ʻa e ʻuluaki honge ʻa ia naʻe hoko ʻi he kuonga ʻo Epalahame), pea ʻalu ʻa Aisake ki Kela, kia Apimeleki ko e, Tuʻi Haʻa Filisitia. 2 Pea ha kiate ia ʻa Sihova, ʻo ne folofola mai, ʻOua te ke ʻalu hifo ki Isipite; ʻilonga pe ha fonua te u 3 fakaha atu, pea ke nofo ai. Ke ke nofonofo hifo ʻi he fonua ni, pea te u kau mo koe, pea te u tapuakiʻi koe: he ko koe mo ho hako te u foaki ki ai ʻa e ngaahi fonua kotoa ko eni; pea te u fakaai ʻa e fuakava ʻa ia naʻa ma fefuakavaʻaki mo 4 Epalahame ko hoʻo tamai: pea te u fakatokolahi ho hako ke tatau mo e ngaahi fetuʻu ʻo e langi; pea te u ʻatu ki ho hako ʻa e ngaahi fonua kotoa ko eni; pea ko ho hako ʻe monuʻia mei ai ʻa e ngaahi puleʻanga ʻo 5 mamani: Koeʻuhia naʻe tuitala ʻa Epalahame ki heʻeku lea, mo ne tauhi ʻeku ngaahi fekau, ʻa ʻeku ngaahi tuʻutuʻuni, mo ʻeku ngaahi fono, pea mo ʻeku ngaahi lao. 6 Ko ia naʻe nofo ʻa Aisake ʻi Kela: 7 pea ko e kau tangata ʻo e feituʻu naʻa nau fehu ʻi kiate ia ʻi hono uaifi; pea ne pehe, Ko hoku tuofefine ia: he naʻa ne manavahe ke tala, Ko hoku uaifi, heʻene pehe, Naʻa tamateʻi kita ʻe he kakai ʻo e potu, koeʻuhi ko Lepeka, he ko e fefine hoihoifua. 8 Pea kuo fuoloa ʻene ʻi he potu ko ia, pea ʻiloange, ko Apimeleki ko e Tuʻi Haʻa Filisitia, ʻi heʻene sio kituʻa ʻi he tupa, naʻa ne vakai ta ʻoku fakava ʻa Aisake mo hono 9 uaifi ko Lepeka. Pea ui ange ʻa Apimeleki kia Aisake, ʻo ne pehe, ʻA, ta ko ho uaifi pe ia: pea fefe ai hoʻo pehe mai ko ho tuofefine ia? Pea tali ʻe Aisake, Ko ʻeku pehe, naʻa faifai pea u mate koeʻuhi ko ia. 10 Pea meʻa ʻe Apimeleki, Ko e ha kuo ke fai pehe ai kiate kimautolu? he ka ne si ʻikaeʻamo kae mohe ha taha ʻo e kakai mo ho uaifi, pehe kuo ke fakaangahala ʻi kimautolu. 11 Pea fonosi ʻe Apimeleki ʻa e kakai kotoa, ʻo pehe, Ka ai ha taha te ne ala ki he tangata ni pe ko hono uaifi, te ne matuʻaki mate. 12 Pea totaʻu ʻa Aisake ʻi he fonua ko ia, pea ne utu ʻi he taʻu ko ia ʻo taki tuʻo teau; he naʻe tapuakiʻi ia 13 ʻe Sihova. Pea naʻe maʻolunga ʻa e tangata, pea ne fakaaʻau aipe ki muʻa, ʻo faifai ʻo ne maʻolunga 14 ʻaupito: he naʻa ne mohu sipi, pea mohu pulu, pea toko lahi ʻene kau tamaioʻeiki: pea naʻe meheka ʻa e 15 kau Filisitia kiate ia. Pea ko e ngaahi vai kotoa pe ne keli ʻe he kau tamaioʻeiki oʻene tamai ʻi he kuonga oʻene tamai ko Epalahame, ne pupunu ʻe he kau Filisitia, ʻo tanu kelekele. 16 Pea meʻa ʻa Apimeleki kia Aisake, Ke ke hiki meiate kimautolu; he ʻoku ke malohi fau ʻiate 17 kimautolu. Pea toki hiki mei ai ʻa Aisake, ʻo ne fokotuʻu teniti ʻi he teleʻa ʻo Kela, ʻo ne nofo ʻi he potu ko ia. 18 Pea hanga ʻa Aisake ʻo toe keli ʻa e ngaahi vaikeli ʻa ia naʻe keli ʻi he kuonga oʻene tamai ko Epalahame; koeʻuhi kuo pupunu ʻe he kau Filisitia hili ʻa e pekia ʻa Epalahame: pea ne ʻai ki ai ʻa e ngaahi hingoa naʻe ʻai ʻe heʻene tamai. 19 Pea naʻe keli holo ʻi he teleʻa ʻe he kau tamaioʻeiki ʻa Aisake, pea nau ʻilo ai ha matavai moʻui. 20 Pea naʻe fakakikihi ai ʻa e kau tauhimanu ʻo Kela mo e kau tauhimanu ʻa Aisake, ʻo nau pehe, Ko homau vai: ko ia naʻa ne fakahingoa ʻa e vai ko Eseki [ko Fakamalohi], koeʻuhi naʻa nau fai fakamalohi 21 kiate ia. Pea nau keli ha vai ʻe taha; pea nau kē foki ʻi he vai ko ia: ko ia naʻa ne fakahingoa ia ko 22 Sitina [ko Fakafili]. Pea ne hiki mei he potu ko ia, ʻo ne keli ha vai ʻe taha; pea naʻe ʻikai te nau kē ai. Ko ia naʻa ne fakahingoa ko Leopote [ko Fuʻuʻatā], heʻene pehe, Kuo fakaʻatāʻatā ʻeni moʻotautolu ʻe Sihova, pea te tau tupu ʻi he fonua. 23 Pea ne ʻalu hake mei ai ki 24 Peasipa. Pea naʻe ha kiate ia ʻa Sihova ʻi he po ko ia, ʻo ne folofola mai, Ko au ko e ʻOtua ʻo hoʻo tamai ko Epalahame: ʻoua te ke manavahe, he ʻoku ou ʻiate koe, pea te u tapuakiʻi koe, pea te u fakatokolahi ho hako koeʻuhia ko Epalahame naʻe tamaioʻeiki kiate 25 au. Pea ne fokotuʻu ʻi he potu ko ia ha olita, pea ne fai ai ʻene lotu ʻi he huafa ʻo Sihova; pea ne folahi hono teniti ʻi he potu ko ia, pea hanga ʻe he kau tamaioʻeiki ʻa Aisake, ʻo keli ai ha vai. 26 Toki haʻu kiate ia ʻa Apimeleki mei Kela, pea omi mo ia hono takanga ko Ahusati, mo Fikoli ko e 27 ʻeiki oʻene tau. Pea lea ʻa Aisake kiate kinautolu, Ko e ha kuo mou omi ai kiate au, ʻosi ʻoku mou fehiʻa kiate au, pea kuo mou toutou tekeʻi au? 28 Pea nau tali, Ko ʻene matuʻaki eʻa kiate kimautolu ʻoku kau ʻa Sihova mo koe; ko ia naʻa mau pehe, Ke ai muʻa haʻatāu fuakava ʻakimautolu mo koe: ko ia tau fuakava mo koe, 29 ʻo pehe, Ke ʻilo ʻe koeʻo kapau te ke fai ha kovi kiate kimautolu; ka ke fai pe ʻo hange ko ʻemau fai atu, ʻā ē naʻe ʻikai te mau ala kiate koe, kae fakapalataha ki he lelei, pea mau tuku melino atu pe koe: he ko koe pe ʻa e Pele ʻa Sihova ʻi he taimi ni. 30 Pea fai ʻe ia haʻanau kātoanga, 31 pea nau kai mo inu. Pea nau ʻa hengihengi ʻo fefuakavaʻaki; pea toki tukuange kinautolu ʻe Aisake, pea nau mavae lelei mo ia. 32 Pea ʻiloange ʻi he ʻaho pe ko ia, naʻe omi ʻa e kau tamaioʻeiki ʻa Aisake, ʻo nau fakaongo mai ʻenau keli vai; pea nau pehe mai, Kuo 33 mau aʻu ki he vai. Ko ia naʻa ne fakahingoa ia ko Sipa [ko Fuakava]: ʻā ē ā kuo hingoa ai ʻa e kolo ʻo aʻu mai ki onopooni ko Peasipa [ko Vaifuakava]. 34 Pea ʻi he faifai pea aʻu ʻa Isoa ki hono fangofulu taʻu, pea ne hanga ʻo mali mo Siutiti, ko e ʻofefine ʻo Peeli ko e tangata Heti, pea mo Pasimati, ko e ʻofefine ʻo Eiloni ko 35 e tangata Heti; pea ko e ongo meʻa ko ia ne hūkia ai ʻa e loto ʻo Aisake mo Lepeka.

Senesi 27

1 PEA naʻe faifai pea motuʻa ʻa Aisake, pea poʻuli hono fofonga. Pea ne ui mai ʻa hono ʻuluaki foha ko Isoa, ʻo ne pehe ki ai, Tama; pea 2 tali ʻe ia, Ko au. Pea ne pehe, Hanga mai, ko eni kuo u motuʻa, ʻoku ʻikai te u ʻilo pe te u pekia 3 fakakū: ko ia ke ke kataki ʻo toʻo hoʻo nāunau, ʻa hoʻo hofangahau mo hoʻo kaufana, pea ke ʻalu ki he 4 vao ʻo kumi mai haʻaku kiki; pea ke ngaohi haʻaku lo ʻi manu, ʻa e meʻa ʻoku ou manako ai, pea ke ʻomi kiate au ke u kai: hei ʻilo ʻe lava ai ʻa hoku loto ke fai ho tapuakiʻi ʻi he teʻeki ke u mate: 5 Ka ka fanongo pe ʻe Lepeka, lolotonga ʻa e fai ʻe Aisake ʻene meʻa ki hono foha ko Isoa. Pea naʻe ʻalu ʻa Isoa ki he vao ke kumi 6 mai ha manu. Pea lea ʻa Lepeka ki heʻene tama ko Sekope, ʻo pehe, ʻE, naʻaku fanongo ki hoʻo ʻeiki ʻene meʻa kia Isoa ko ho taʻokete, ʻo 7 pehe, ʻOmi muʻa haʻaku manu, pea ngaohi haʻaku lo ʻi manu ke u kai, kau fai ho tapuakiʻi ʻi he ʻao ʻo 8 Sihova ʻi he teʻeki te u mate. Ko ia ke ke tuitala, tama, ki heʻeku lea, ʻo fai ki he meʻa te u tuʻutuʻuni atu. 9 ʻAlu pe ki he fanga manu, pea ʻomi mei ai kiate au ha ongo kiʻi kosi lelei; kau ngaohi ʻaki ia ha lo ʻi manu maʻa hoʻo ʻeiki, ʻa e meʻa 10 ʻoku ne manako ai; pea ke ʻave ʻe koe ki hoʻo ʻeiki ke ne tokoni; hei ʻilo te ne tapuakiʻi koe ʻi he teʻeki ke ne pekia. 11 Pea tali ʻe Sekope ki heʻene faʻe ko Lepeka, ʻA, ko Isoa ko hoku taʻokete ko e tama fulufulua, ka 12 ʻoku te hamolemole kita: pea naʻa fa ʻa e tangataʻeiki kiate au, pea te u ha kiate ia ko e pauʻu, pea te u fakato kiate au ha mala, ʻo ʻikai ko e monu. 13 Pea tali ʻe heʻene faʻe, Ke to mai kiate au, tama, hao fakamalaʻia; kehe pe ke ke tuitala ki heʻeku lea, pea ke ʻalu ʻo ʻomi ʻa e meʻa. 14 Pea ne ʻalu, ʻo toʻo, ʻo ʻomi ki heʻene faʻe: pea hanga ʻene faʻe ʻo ngaohi lo ʻi manu ʻaki, ʻa ia ko e 15 manako oʻene tamai. Pea toʻo ʻe Lepeka ha ngaahi kofu oʻene tama lahi ko Isoa, ʻa e ngaahi kofu mahuʻinga naʻe ʻiate ia ʻi he fale, pea ne ʻai ia kia Sekope ko ʻene 16 tama kimui: pea ne ʻai foki ʻa e kili ʻo e ongo kosi ki hono ongo nima, pea mo hono uʻa mo ʻene molemole: 17 pea ne tuku ki he nima oʻene tama ko Sekope ʻa e lo ʻi manu mo e ma kuo ne ngaohi. 18 Pea hu atu ia ki he loki oʻene tamai, pea ne pehe, ʻAla: pea pehe ʻe ia, Ko au; ka ko hai koe, siana? 19 Pea tali ʻe Sekope ki heʻene tamai, Ko Isoa au, ko ho ʻuluaki; kuo u fai pe ʻo hange ko hoʻo meʻa mai: meʻa hake a, ʻo taʻutu, pea ʻilo ʻeku fitaʻa ni; hei ʻilo ʻe fai hoku tapuakiʻi ʻe ho finangalo. 20 Pea meʻa ʻa Aisake ki hono foha, Tama, naʻe fefe hoʻo maʻu vave pehe? Pea pehe ʻe ia, Koiʻuhi naʻe fakafekitaki ia kiate au ʻe Sihova ko ho ʻOtua. 21 Pea meʻa ʻa Aisake kia Sekope, Tama, ʻunuʻunu mai muʻa ke u fa kiate koe, pe ko hoku foha ko Isoa 22 moʻoni koe, pe ʻikai. Pea ʻunuʻunu atu ʻa Sekope ki heʻene ʻeiki ko Aisake, pea ne fā ia, ʻo ne pehe, Ko e leʻo ko e leʻo ʻo Sekope, ka ko 23 e nima ko e nima ʻo Isoa. Pea naʻe ʻikai te ne meaʻi ia, koeʻuhi naʻe fulufulua hono nima ʻo hange ko e nima ʻo Isoa ko hono taʻokete: ko ia naʻa ne tapuakiʻi ia. 24 Pea ne pehe, Ko hoku foha ko Isoa moʻoni koe? Pea tali ʻe ia, Ko au. 25 Pea ne pehe ʻunuaki mai kiate au kau kai ʻa e fitaʻa ʻa siʻoku foha, koeʻuhi ke fai ho tapuaki ʻe hoku loto. Pea naʻa ne toloaki atu ʻa e meʻa, pea ne fai ʻene taumafa; pea ne ʻange foki haʻane uaine pea ne inu. 26 Pea meʻa kiate ia ʻe Aisake ko ʻene ʻeiki, Tama, ke ke ʻunuʻunu 27 mai, ʻo ʻuma kiate au. Pea ne ʻunuʻunu ki ai, ʻo ʻuma kiate ia: pea taufa mai ʻa e nanamu ʻo hono kofu, pea ne tapuakiʻi ia, ʻo pehe, Uoi! ʻa e nanamu ʻo hoku foha, Hange he nanamu he toafa, Kuo tapuakiʻi ʻe Sihova; 28 Pea tuku ʻe ʻOtua ho ʻinasi, ʻA ia ko e hahau ʻo e langi. Mo e kelekele ʻoku fungani, Mo e koane mo e uaine ke lahi: 29 Ke tauhi koe ʻe he ngaahi kakai, Pea punou atu, he ngaahi matakali; Ke ke hau koe ki ho ngaahi tokoua Pea punou atu he fanau ʻa hoʻo finemotuʻa. Ke malaʻia ʻa ia te ne tutukuʻi koe, Pea monuʻia ʻa ia te ne tapuakiʻi koe. 30 Pea kuo ʻosi ʻa e tapuakiʻi ʻe Aisake ʻa Sekope, pea kuo toki situʻa ʻa Sekope ki heʻene tamai ko Aisake, mo e hu mai ʻa hono tokoua ko Isoa mei heʻene tulimanu. 31 Pea kuo ngaohi ʻe ia foki ha lo ʻi manu, pea ne ʻomi ki heʻene tamai, ʻo ne pehe ki ai, ʻAlā, ke ke meʻa hake pea ke ʻilo ʻa e fitaʻa ʻa ho foha: hei ʻilo ʻe fai hoku tapuakiʻi ʻe ho finangalo. 32 Pea fehu ʻi kiate ia ʻene ʻeiki ko Aisake, Ko hai koe? Pea ne taū, Ko ho foha au, ʻa ho ʻuluaki, ʻa Isoa. 33 Pea fuʻu tetetete lahi ʻaupito ʻa Aisake, ʻo ne pehe, Ko hai tu ia ne ne maʻu manu, ʻo ʻomi kiate au, pea kuo u hili kai ai teʻeki te ke haʻu, pea kuo u tapuakiʻi ia? ʻio pea ʻe aʻana foki ʻa e tapuaki. 34 Pea ʻi he fanongo ʻe Isoa ki he meʻa ʻa ʻene ʻeiki, naʻa ne ʻai ʻene fuʻu faakafoa lahi mo fakamamahi ʻaupito, mo ne pehe ki heʻene ʻeiki, Tapuaki au, ʻala, ʻa au foki. 35 Pea meʻa mai ʻe ia; Kuo haʻu fakakākā mai ʻa ho tokoua, pea kuo ne ʻave ho tapuaki. 36 Pea ne pehe, Hono ʻikai moʻoni hono hingoa ko Sekope (ko Hakivaʻe)? he ko hono tuʻo ua eni ʻene fiemua ʻi au: naʻa ne ʻave muʻa hoku tuʻungahoko, pea vakai kuo ne toe ʻave eni ʻa hoku tapuaki. Pea ne pehe, Kuo ʻikai te ke taʻofi ha tapuaki maʻaku? 37 Pea tali ʻe Aisake, ʻo ne pehe kia Isoa, Ko eni kuo u fakanofo ia ko hoʻo ʻeiki, pea kuo u tuku ke tamaioʻeiki kiate ia hono kainga kotoa pe, pea kuo u tuku ʻa e koane mo e uaine mono tauhi: pea ko e ha te u fai maʻau, ngaʻatā? 38 Pea tali ʻe Isoa ki heʻene ʻeiki, ʻAlā, naʻe taha tofu pe hoʻo tapuaki? ke ke tapuaki au, ʻala, ʻa au foki. Pea ʻai atu ʻe Isoa hono leʻo, ʻo faakafoa. 39 Pea tali ʻene ʻeiki ko Aisake ʻo ne pehe kiate ia, ʻE! he mamaʻo ho nofoʻanga he kelekele lelei, Mo e hahau ʻoku hifo mei langi; 40 Ko hoʻo heleta te ke maʻu ai ho fafanga, Pea ke tamaioʻeiki ki ho tokoua; Ka ʻoka faifai pea ke mofuta, ʻE motu ʻene kola mei ho uʻa. 41 Pea naʻe lama ʻe Isoa ʻa Sekope, koeʻuhi ko e tapuakiʻi ia ʻe heʻene ʻeiki: pea pehe ʻe Isoa ʻi hono loto, ʻOku tuʻunuku mai ʻa e tengihia oʻeku ʻeiki; pea u toki fakapoongi ʻa hoku tokoua ko Sekope. 42 Pea naʻe fakaha kia Lepeka ʻa e ngaahi lea ʻa ʻene tama lahi ko Isoa; pea ne fekau ke ui mai ʻa ʻene tama ki mui ko Sekope, pea ne pehe kiate ia, ʻE, ko ho tokoua ko Isoa ʻoku ne fakalelu ʻa e mamahi ʻo hono loto kiate koe, ko ʻene pehe te ne 43 fakapoongi koe. Pea ko eni, tama, ke ke tuitala ki heʻeku lau, pea ke tuʻu ʻo hola leva ki Kalana kia Lepani ko hoku tuongaʻane. Pea 44 ke nofo ai ʻo ʻaho siʻi, kaeʻoua ke ʻosi ʻa e mamahi ʻa ho tokoua; 45 ʻoua ke lolou meiate koe ʻa e ʻita ʻa ho tokoua, pea ngalo ʻa e meʻa kuo ke fai kiate ia: pea te u toki fekau atu ʻo ʻomi koe mei ai; he koeʻumaʻa hoʻomo fakatou mole meiate au ʻi ha ʻano pe taha? 46 Pea lea ʻa Lepeka kia Aisake, Kuo kina ʻeku moʻui ko e meʻa ʻi he ongo fafine Heti; kapau ʻe mali a Sekope foki mo ha fefine Heti, ha taha ʻo e fonua ni, ʻo hange ko e ongo fafine ko eni, pea koeʻumaʻa aipe ʻeku moui?

Senesi 28

1 KO ia naʻe ui mai ʻe Aisake ʻa Sekope, ʻo ne fai hono tapuaki; pea ne tuʻutuʻuni ia ʻo pehe, ʻOua te ke mali mo ha ʻofefine ʻo ha 2 taha Kenani. Tuʻu, ʻo ʻalu ki Mesopotemia, ki he ʻapi ʻo Petueli ko e tamai ʻa hoʻo faʻe; pea ke kumi ai hao uaifi mei he fanau ʻa Lepani ko e tuongaʻane ʻo hoʻo faʻe. Pea 3 ʻofa ke tapuakiʻi koe ʻe Satai ko e ʻOtua, pea ke ne ʻai ke ke fanafanau mo tupu ke lahi, pea ke ke hoko ko e koto kakai; pea ke ne ʻatu ʻae 4 tapuaki ʻo Epalahame moʻou, pea mo ho hako foki; ke to moʻo tofia ʻa e fonua ʻoku ke nofo muli ai, ʻa ia naʻe foaki ʻe he ʻOtua moʻo Epalahame. 5 Pea tuku atuʻe Aisake ʻa Sekope, pea ne ʻalu ki Mesopotemia ki he matapule Silia ko Lepani, ko e foha ʻo Petueli, pea ko e tuongaʻane foki ʻo Lepeka ko e faʻe ʻa Sekope mo Isoa. 6 Pea ha kia Isoa kuo fai ʻe Aisake ʻa e tapuaki ʻo Sekope, pea kuo ne fekau atu ia ki Mesopotemia, ke kumi hano uaifi mei ai; kaeʻumaʻa foki ʻi heʻene fai hono tapuaki kuo ne na ʻina ʻi ia ʻo pehe, ʻE ʻikai te ke mali mo ha ʻofefine ʻo ha taha 7 Kenani; pea kuo tuitala foki ʻa Sekope ki heʻene tamai mo ʻene faʻe, pea kuo ne ʻalu ki Mesopotemia; 8 ko ia ʻi he vakai ʻe Isoa ʻoku tokotokangatamaki ʻa e finangalo oʻene ʻeiki ko Aisake ki he kau fefine 9 Kenani; ko ia naʻa ne ʻalu ki haʻa Isimeeli, ʻo ne fakalahi ʻaki ʻa e ongo uaifi kuo ne maʻu ha fefine ʻe taha ko Mahalati ko e ʻofefine ʻo Isimeeli ko e foha ʻo Epalahame, pea ko e tuofefine ʻo Nepaiote. 10 Pea naʻe ʻalu atu ʻa Sekope mei Peasipa, ʻo ne fononga ki Kalana. 11 Pea ne hoko fainoa ki ʻa feituʻu, pea ne nofo ai ʻi he po ko ia, he kuo to ʻa e laʻa; pea ne toʻo ha taha ʻo e ngahi maka ʻo e feituʻu, ʻo ne fakotuʻu mono ʻolunga, pea ne tokoto ai ʻi he potu ko ia ke mohe. 12 Pea ne misi, pea ta ko ha tuʻunga kuo tuʻu ʻi he kelekele, ʻo tau hake hono ʻulu ki he langi; pea ko e kau angelo ʻena ʻa e ʻOtua oku ʻalu hake 13 mo ʻalu hifo ʻi ai. Pea ta ko Sihova ʻoku tuʻu mei ʻolunga, ʻo ne folofola mai, Ko au ko Sihova ko e ʻOtua ʻo Epalahame ko hoʻo ʻeiki, pea ko e ʻOtua ʻo Aisake; ko e kelekele ʻoku ke tokoto ai, te u ʻatu ia moʻou mo 14 ho hako; pea ʻe hoko ho hako ke tatau mo e efu ʻo e fonua, pea te ke mafola ko e ki lulunga, mo hahake, mo e tokelau, mo e tonga; pea ʻe monuʻia ʻiate koe ʻa e faʻahinga kotoa pe ʻo e kelekele, pea ʻi ho 15 hako foki. Pea ko eni ko au te u ʻiate koe, pea te u tauhi koe ʻi ho ngahi founga kotoa pe, pea te u fakafoki koe ki he kelekele ko eni; he ʻe ʻikai te u liʻaki koe, kaeʻoua ke u fai ʻa e ngahi meʻa kuo u lea ai kiate koe. 16 Pea ofo ʻa Sekope mei heʻene mohe, pea ne pehe, Ta, ʻoku ʻafio ʻa Sihova ʻi he potu ni, kau taʻe ʻilo ki 17 ai ʻe au. Pea naʻa ne manavahe, ʻo ne pehe, Hono ʻikai fakalilifu ʻa e potu ni; ʻoku ʻikai ko ha potu kehe eni, ka ko e fale ʻo e ʻOtua, ʻio ko e matapa eni ʻo langi. 18 Pea tuʻu hengihengi hake ʻa Sekope, pea ne toʻo ʻa e maka kuo ne ʻolunga ʻaki, pea ne fokotuʻu ia ko e pou, pea ne lilingi ha lolo ki hono 19 funga. Pea ne fakahingoa ʻa e potu ko ia ko Peteli (ko FaleʻoeʻOtua); ka ko Lusa ʻa e hingoa ʻo e 20 kolo ʻi muʻa. Pea fai ai ʻe Sekope ʻene tukumoʻui, heʻene pehe, Kapau ʻe ʻiate au ʻa e ʻOtua, pea ne tauhi au ʻi he hala ko eni ʻoku ou ʻalu ai, pea ne tuku mai ha ma ke u kai, mo 21 ha kofu ke u ʻai, kau toe haʻu lelei ki he fale oʻeku ʻeiki; ʻe toki hoko 22 ʻa Sihova ko hoku ʻOtua; pea ko e maka ni, ʻa ia kuo u fokotuʻu ko e pou, ʻe hoko ia ko e fale ʻo e ʻOtua; pea ʻilonga ha meʻa te ke ʻomi kiate au te u matuʻaki ʻatu hono vahe hongofulu kiate koe.

Senesi 29

1 PEA hiki ʻe Sekope hono fononga, ʻo ne ʻalu ki he fonua ʻo e kakai 2 Hahake. Pea ne vakai, ta ko e vai ʻena ʻi he toafa, pea ko e takanga sipi ʻe tolu ʻoku takoto ofi ai; he ko e vai ia naʻa nau fakainu mei ai ʻa e fanga manu; pea ko e maka naʻe tapuni ʻaki ʻa e vai ko e maka lahi. 3 Pea naʻe ʻoua pe ke tanaki ki ai ʻa e fanga manu kotoa pe, pea nau toki teka ʻi ʻa e maka mei he ngutu vai, ʻo nau fakainu ʻa e fanga sipi, pea nau toe ʻai ʻa e maka ki hono potu ki he ngutu vai. 4 Pea naʻe lea ʻa Sekope kiate kinautolu, Kainga, ko e kakai mei fe kimoutolu? Pea nau tali, Ko e 5 kakai Kalana kimautolu. Pea ne pehe ange, ʻOku mou ʻilo ʻa Lepani ko e foha ʻo Nehoa? Pea nau 6 pehe ʻOku mau ʻilo ia. Pea ne pehe kiate kinautolu, ʻOku ne lelei? Pea nau tali, ʻOku ne lelei pe; pea ko hono ʻofefine ʻena ko Lesieli ʻoku 7 haʻu mo e fanga sipi. Pea ne pehe, Ka ʻoku kei hoʻatā fau, kei tuai ʻa e tanaki ʻo e fanga manu; mou fakainu ʻa e fanga sipi, ʻo ʻave ʻo 8 fafanga. Pea nau tali, ʻE ʻikai te mau lava, kaeʻoua ke tanaki mai ʻa e ngahi takanga sipi kotoa pe, ʻo nau fakateka ʻa e maka mei he funga vai; pea mau toki fakainu ʻa e sipi, 9 Pea lolotonga ʻenau talanoa mo e haʻu ʻa Lesieli mo e fanga sipi aʻene ʻeiki; he naʻe aʻana hono tauhi. 10 Pea ʻi he mamata leva ʻe Sekope kia Lesieli ko e ʻofefine ʻo Lepani ko e tuongaʻane oʻene faʻe, mo e fanga sipi ʻa Lepani ko e tuongaʻane oʻene faʻe, naʻa ne ʻunuʻunu atu, ʻo fakateka ʻa e maka mei he ngutu vai, ʻo ne fakainu ʻa e fanga sipi ʻa Lepani 11 ko e tuongaʻane oʻene faʻe. Pea naʻe ʻuma ʻe Sekope kia Lesieli, ʻo 12 ne huaʻaki ʻene fuʻu faakafoa. Pea tala ʻe Sekope kia Lesieli, ko e tokoua ia ʻoene tamai, pea ko e tama ʻa Lepeka: pea lele ʻa e taʻahine, ʻo fakaha ki heʻene tamai. 13 Pea ʻi he fanongo leva ʻe Lepani ki he pehe, Ko Sekope ʻena ko e tama ʻa hono tuofefine, naʻa ne lele ke fakafetaulaki kiate ia, ʻo ne faʻufua ki ai mo ne fekita kiate ia, ʻo ne fakahu mai ki hono fale. Pea fakamatala ʻe ia kia Lepani a e 14 ngaahi meʻa ko ia kotoa. Pea pehe ʻe Lepani kiate ia, Ta ko hoku hui koe mo hoku kakano. Pea naʻa na nonofo ʻo mahina kātoa. 15 Pea pehe ʻe Lepani kia Sekope, ʻOku totonu koā hoʻo ngaūe taʻetotongi mai koeʻuhi ko hoku kainga? tala mai muʻa pe ko e ha ʻa e totongi ʻe fai atu? 16 Pea naʻe maʻu ʻe Lepani ha ongo ʻofefine ʻe toko ua: ko e hingoa ʻo e 17 lahi ko Lia, pea ko e hingoa ʻo e siʻi ko Lesieli. Pea naʻe matakuikui ʻa Lia, ka ko Lesieli naʻe hoihoifua mo matamatalelei. 18 Pea naʻe ʻofa ʻa Sekope kia Lesieli; pea ne pehe, Te u ngaūe kiate koe ʻo taʻu fitu koeʻuhi ko Lesieli ko ho ʻofefine ki mui. 19 Pea pehe ʻa Lepani, ʻOku lelei muʻa ʻeku ʻatu ia kiate koe ʻi haʻaku ʻatu ki ha tangata kehe: nofo mai kiate au. 20 Pea naʻe ngaūe ʻa Sekope koeʻuhi ko Lesieli, ʻo fitu taʻu; pea naʻe hange kiate ia ko e ngahi ʻaho siʻi pe, koeʻuhi ko ʻene ʻofa kiate ia. 21 Pea naʻe toki lea ʻa Sekope kia Lepani, ʻo pehe, Ke ke tuku mai hoku uaifi, he kuo ʻosi hoku taimi, 22 kau ʻalu kiate ia. Pea fakataha ʻe Lepani ʻa e kakai kotoa pe ʻo e 23 feituʻu, ʻo ne fai ha kātoanga Pea ʻi heʻene efiafi naʻa ne toʻo hono ʻofefine ko Lia, ʻo ne ʻave ia kiate 24 ia; pea ne ʻalu ki ai. Pea foaki ʻe Lepani aʻene kaunanga ko Silipa ki hono ʻofefine ko Lia maʻane kaunanga. 25 Pea ʻi heʻene pongipongi leva ta ko Lia ia: pea ne pehe kia Lepani, Ko e ha ʻa e meʻa ni kuo ke fai kiate au? ʻikai ko Lesieli naʻa ku ngaūe ai kiate koe? pea ko e ha 26 kuo ke kakā ʻi ai au? Pea tali ʻe Lepani, ʻOku ʻikai ha fai pehe ʻi homau feituʻu, ke tomuʻa mali ʻa e 27 tehina ʻi he taʻokete. Fakakakato ʻa e uike oʻeni, pea te mau toki ʻatu mo ʻena foki, koeʻuhi ko e ngaūe te ke fai kiate au, ʻo toe taʻu ʻe fitu 28 atu. Pea fai pehe ʻe Sekope, ʻo ne fakakakato ʻa e uike ʻo e fefine koe: pea ne ʻatu kiate ia hono ʻofefine ko 29 Lesieli mono uaifi. Pea naʻe foaki ʻe Lepani ki hono ʻofefine ko Lesieli ʻa ʻene kaunanga ko Pilaa 30 maʻane kaunanga aʻana. Pea ne ʻalu foki kia Lesieli, pea ne ʻofa foki kia Lesieli ʻo lahi ʻia Lia; pea ne ngaūe foki kiate ia, ʻo toe fitu taʻu atu. 31 Pea ʻi he ʻafioʻi ʻe Sihova ʻoku fai ha fehiʻa kia Lia, naʻa ne fakafanau 32 ia: ka ka paʻa pe ʻa Lesieli. Pea feitama ʻa Lia, pea ne faʻeleʻi ha tama tangata, pea ne fakahingoa ia ko Lupeni (ko Vakaikoetama); heʻene pehe, Koeʻuhia kuo vakai ʻe Sihova ki hoku ngaohikoviʻi, he ko eni ʻeʻofakiateau ʻa hoku husepaniti. 33 Pea ne toe feitama, (o ne faʻeleʻi ha tama tangata; pea ne pehe, Ta kuo fanongo ʻe Sihova ʻoku fai ha fehiʻa kiate au, pea kuo ne foaki mai mo e meʻa ni foki: pea ne fakahingoa ia ko Simione (ko Fanongo). 34 Pea ne toe feitama ʻo ne faʻeleʻi ha tama tangata; pea ne pehe, Ko e taimi ko eni ʻe pikitai ʻa hoku husepaniti kiate au, he kuo u faʻeleʻi maʻana ha tangata ʻe toko tolu: ko ia naʻe fakahingoa ia ko Livai (ko Fakapiki). 35 Pea ne toe feitama, ʻo faʻeleʻi ha tama tangata; pea ne pehe, Ko e taimi ni te u fakamalo kia Sihova: ko ia naʻa ne fakahingoa ia ko Siuta (ko Fakamalo); pea motu ai ʻene fanau.

Senesi 30

1 PEA ʻi he vakai ʻe Lesieli ʻoku ʻikai te ne fanau kia Sekope, naʻa ne meheka ki hono taʻokete, pea ne pehe kia Sekope, Fei mo ʻomi haʻaku fanau; he ka ʻikai, te u mate. 2 Pea ʻita ʻa Sekope kia Lesieli; pea ne pehe, He kuo u fetongi ʻa e ʻOtua, ʻa ia kuo ne taʻofi meiate koe ʻa e fua ʻo e manava? 3 Pea pehe ʻe Lesieli, Ko ʻena ʻeku kaunanga ko Pilaa, ke ke ʻalu kiate ia; ke ne fanau ki hoku funga, kau maʻu fanau foki ʻe au ʻiate ia. Ko 4 ia naʻa ne foaki kiate ia ʻa Pilaa ko ʻene kaunanga mono uaifi; pea naʻe ʻalu ʻa Sekope ki ai. 5 Pea feitama ʻa Pilaa, pea ne faʻeleʻi kia Sekope ha tama tangata. 6 Pea pehe ʻe Lesieli, Kuo fakamāu ʻi ʻeku meʻa ʻe he ʻOtua, pea kuo ne fanongo foki ki hoku leʻo, pea kuo ne foaki mai ha tama tangata: ʻā e ā naʻa ne fakahingoa ia ko Tani (ko Fakamaau.) 7 Pea toe feitama ʻa Pilaa ko e kaunanga ʻa Lesieli, ʻo ne faʻeleʻi kia Sekope ha tama tangata ko 8 hono ua. Pea pehe ʻe Lesieli, Ko e ngaahi fefaʻuhi lalahi kuo u fefaʻuhi ai mo hoku taʻokete, pea kuo u lava foki: ko ia naʻa ne fakahingoa ia ko Nafitalai (ko ʻeku Fefaʻuhi). 9 Pea ʻi he vakai ʻe Lia kuo motu ʻene fānau, naʻa ne ʻave ʻe ia ʻene kaunanga ko Silipa, ʻo ne foaki ia 10 kia Sekope mono uaifi. Pea fanau kia Sekope ʻe Silipa ko e kaunanga 11 ʻa Lia, ko e tama tangata. Pea pehe ʻe Lia, Kuo u malie; pea ne fakahingoa ko Kata (ko Ta ʻimalie). 12 Pea fanau kia Sekope ʻe Silipa ko e kaunanga ʻa Lia ha tama tangata 13 ko hono ua. Pea pehe ʻe Lia, Kuo u monuʻia; he kuo kamata lau au ʻe he kau fefine ko e monuʻia; pea ne fakahingoa ia ko Aseli (ko Monu ʻia. 14 Pea ʻalu ʻa Lupeni ʻi he taimi ututaʻu uite, pea ne ʻilo ʻi he vao ʻa e ʻakau fakafanau, pea ne ʻomi ki heʻene faʻe ko Lia. Pea pehe ʻe Lesieli kia Lia, ʻOmi muʻa maʻaku ha meʻa mei he ngahi ʻakau fakafanau na ʻa hoʻo tama. 15 Pea ne tali, Ko e meʻa siʻi koā hoʻo ʻave hoku husepaniti, pea te ke ʻave foki ʻa e ngahi ʻakau fakafanau ʻa ʻeku tama? Pea peheange ʻe Lesieli, Ka meʻa, pea ne mohe mo koe ʻapo ko e totongi ʻo e ngaahi ʻakau fakafanau 16 ʻa hoʻo tama. Pea ʻi he haʻu ʻa Sekope mei ʻuta ʻi he efiafi, naʻe ʻalu atu ʻa Lia ke fakafetaulaki kiate ia, ʻo ne pehe ange, Te ke haʻu kiate au; he kuo u matuʻaki unga koe ʻaki ʻa e ngaahi ʻakau fakafanau ʻa ʻeku tama. Pea ne mohe mo ia ʻi 17 he po ko ia. Pea naʻe ongoʻi ʻe he ʻOtua ʻa Lia, pea ne feitama, ʻo ne faʻeleʻi kia Sekope ha tama tangata 18 ko hono toko nima. Pea pehe ʻe Lia, kuo ʻomi ʻe he ʻOtua ʻeku totongi, koeʻuhi naʻa ku ʻatu ʻeku kaunanga ki hoku husepaniti: pea ne fakahingoa ko Isaka (ko ʻOkuaihaTotongi). 19 Pea to e feitama ʻa Lia, ʻo ne faʻeleʻi kia Sekope ha tama tangata 20 ko hono toko ono. Pea pehe ʻe Lia, Kuo fakakoloaʻaki au ʻe he ʻOtua ha koloa lelei; kuo pau eni ke nofo mai hoku husepaniti kiate au; he kuo u faʻeleʻi kiate ia ha fanau tangata ʻe toko ono: ko ia naʻa ne fakahingoa ia ko Sepulone (ko Nonofo). 21 Pea hili ia naʻa ne faʻeleʻi ha taʻahine, pea ne fakahingoa ia ko Taina. 22 Pea manatu ʻe he ʻOtua kia Lesieli, pea ongoʻi ia ʻe he ʻOtua, ʻo 23 ne fakafanau ia. Pea ne feitama, ʻo ne faʻeleʻi ha tama tangata; pea ne pehe, Kuo hiki ʻe he ʻOtua hoku 24 māʻanga: pea ne fakahingoa ia ko Siosifa (ko Fakalahi); heʻene pehe, Ke fakalahi mai kiate au ʻe Sihova ʻaki ha tama ʻe taha. 25 Pea ʻi he hili ʻa e faʻeleʻi ʻo Siosifa ʻe Lesieli, naʻe lea ʻa Sekope kia Lepani ʻo pehe, Tuku mai au ke u ʻalu ki hoku ʻapi, mo hoku fonua. 26 Tuku mai hoku ngahi uaifi mo ʻeku fanau, ʻa ia kuo u ngaūe ai kiate koe, kau ʻalu: he ʻoku ke ʻilo ʻe koe ʻa e ngaūe kuo u fai kiate koe. 27 Pea tali ʻe Lepani ki ai, Ka ʻoku ke ʻofa kiate au, ʻoua: kuo u ʻilo ʻi he tongafisi ta kuo tapuaki au ʻe 28 Sihova koeʻuhi ko koe. Pea ne pehe, Tuʻutuʻuni mai hao totongi, pea te u ʻatu. 29 Pea ne pehe ange, ʻOku ke ʻilo pe ʻa e anga oʻeku ngaūe kiate koe, pea mo e anga ʻo e ʻiate au hoʻo fanga 30 manu. Hono ʻuke ʻa e meʻa naʻa ke maʻu ʻi he teʻeki te u haʻu? pea kuo tupu ko e fuʻu meʻa; pea kuo ō mo au ho tapuekina ʻe Sihova; pea ko eni, te u ngaūe fakakū ʻe au foki maʻa hoku famili? 31 Pea ne pehe, Ko e ha te u ʻatu? Pea tali ʻe Sekope, ʻE ʻikai te ke ʻomi ha mea kiate au: ka ʻo kapau te ke fai mai ʻa e meʻa ko eni, te u to e fafanga mo tauhi hoʻo fanga 32 manu. Te u ʻasi atu ʻi hoʻo fanga manu kotoa pe he ʻaho ni, pea te u vaheʻi mei ai ʻa e manu kotoa pe ʻoku tukumisi pe pulepule, mo e manu kotoa pe ʻoku kelo ʻi he fanga sipi, mo e pulepule mo e tukumisi ʻi he fanga kosi: pea ko e faʻahinga ko ia 33 ko ʻeku totongi ʻamui. Ko ia ʻe fakamoʻoni maʻaku ʻe heʻeku fai totonu ʻamui, ʻoka ke ka haʻu ki heʻeku totongi hono vakai ʻi: ʻilonga ha manu ʻi heʻeku fanga kosi aʻaku ʻoku ʻikai ke tukumisi pe pulepule, pea ʻilonga ha manu ʻi heʻeku fanga sipi ʻoku ʻikai ke kelo, ʻe lau ia ko ʻeku kaihaʻa. 34 Pea pehe ʻe Lepani, Taumaiā ke fai ʻo hange ko ia kuo ke lea ki ai. 35 Pea ne hanga ʻi he ʻaho ko ia, ʻo ne vaheʻi ʻa e fanga kosi tangata naʻe lavatea mo pulepule pea mo e fanga kosi fefine naʻe tukumisi pe pulepule ʻio, ʻa e manu kotoa pe naʻe ai ha fo ʻi meʻa ʻoku hinehina, pea mo ia ʻi he fanga sipi naʻe ʻuliʻuli, pea ne tuku ia ke tauhi ʻe heʻene 36 fanau. Pea ne tuʻutuʻuni ʻa e mamaʻo ʻo Sekope mo ia, ke feʻunga mo e fononga ʻi he ʻaho ʻe tolu: pea naʻe tauhi ʻe Sekope ʻa hono toe ʻo e fanga manu ʻa Lepani. 37 Pea ta ʻe Sekope ʻa e ngahi vaʻa ʻo e ʻakau ko e popila mata mo e! ʻai, mo e paleini; pea naʻa ne fohi1 fakanikoniko ʻi ke pule hinehina, heʻene ʻai ke ha ʻa e kakano hina ʻo 38 e ngahi vaʻa. Pea ne tuku ʻa e ngahi vaʻa kuo ne fohi ki he ngahi kumete naʻe tuʻu ʻi he ngahi fakai1 nuʻanga, ʻoka haʻu ʻa e fanga sipi i ke inu, ke fehangahangai mo e fanga sipi; hei ʻilo te nau tou ʻia ʻi 39 heʻenau haʻu ke inu. Pea naʻe tou ʻia ʻa e fanga sipi ʻi heʻenau ʻi he i ngaahi vaʻa, pea nau faʻeleʻi ha fanga manu naʻe lavatea mo tukumisi mo 40 pulepule. Pea vaheʻi ʻe Sekope ʻa e fanga lami, pea ne ʻai ʻa e fanga manu ke hanga ki he lavatea mo e i faʻahinga kelo kehekehe: ko e fai! ia ki he fanga manu ʻa Lepani, ka ko e fanga manu aʻana naʻe tuku fakaʻekinautolu, pea naʻe ʻikai te ne tuku ke nau ofi ki he fanga manu 41 ʻa Lepani. Pea ko eni, ka tau ʻi ʻa e fanga manu malohi, naʻe ʻai ʻe. Sekope ʻa e ngaahi vaʻa ʻi he ʻao ʻo e fanga manu ʻi he ngaahi kumete, ke nau tou ʻia ʻi heʻenau ʻi he ngaahi! 42 vaʻa. Ka ʻoka vaivai ʻa e fanga manu naʻe ʻikai te ne ʻai: ko ia naʻe! faifai pea to kia Lepani ʻa e haʻa 43 vaivai, kae ʻia Sekope ʻa e malohi. Ko ia naʻe ʻoho hake ʻa e tangata ko e meʻa fakamanavahe, pea naʻe! toko lahi ʻene fanga manu, mo ʻene kau kaunanga, mo ʻene kau tamaioʻeiki, mo ene fanga kameli, mo ʻene, fanga asi.

Senesi 31

1 PEA naʻa ne fanongo ki he lau ʻa e ngaahi foha ʻo Lepani, ʻo pehe,, Kuo ʻave ʻe Sekope ʻa e meʻa kotoa; ʻa ʻetau tamai; ʻio, ko ʻene fuʻu mamalu ni ʻoku mei he koloa 2 ʻa ʻetau tamai. Pea naʻe vakai ʻeSekope, ta ʻoku ʻikai lelei ʻa e i fofonga ʻo Lepani kiate ia, ʻo hange ko e taimi muʻa. 3 Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Sekope, ʻo ne pehe, Foki ki he fonua ʻo ʻao ngahi tamai, pea ki ho tupuʻanga; pea te u ʻiate koe. 4 Pea fekau atu ʻe Sekope ke tala kia Lesieli mo Lia ke na ʻalu ange 5 ki ʻuta ki heʻene fanga manu; pea ne pehe kiate kinaua, ʻOku ou vakai ʻe au ʻa e fofonga ʻo hoʻomou tamai, ʻoku ʻikai lelei kiate au, ʻo hange ko e taimi muʻa: ka kuo ʻiate 6 au ʻa e ʻOtua ʻo eku tamai. Pea ko kimoua ʻoku mo ʻilo kuo u fai tukuingata ʻeku ngaūe ki hoʻomou 7 ʻeiki. Pea kuo kākāʻi au ʻe hoʻomou tamai, pea kuo ne fakakehe ʻeku totongi ʻo tuʻo hongofulu; ka naʻe ʻikai tuku ʻe he ʻOtua ke lava 8 haʻane kovi kiate au. Kapau naʻa ne pehe, ʻAʻau ʻa e tukumisi ko hoʻo totongi; pea fanau tukumisi ʻa e fanga manu kotoa pe: pea kapau naʻa ne pehe, ʻAʻau ʻa e lavatea, ko hoʻo totongi; pea naʻe fanau lavatea 9 ʻa e fanga manu kotoa pe. Ko ia kuo toʻo ʻe he ʻOtua ʻa e fanga manu ʻa hoʻomo ʻeiki, pea kuo ne foaki 10 kia au. Pea ko eni ʻi he taimi naʻe lala ai ʻa e fanga manu, naʻaku hanga hake ʻi haʻaku misi, ʻo u vakai, ta ko e ngaahi kosi tangata ʻoku tau ʻi ʻa e fanga manu ʻoku nau lavatea 11 mo tukumisi mo pulepule. Pea folofola kiate au ʻa e Angelo ʻa e ʻOtua ʻi heʻeku misi, ʻo pehe, ʻE 12 Sekope. Pea u pehe, Ko au eni. Pea folofala ʻe ia, Hanga hake muʻa ʻo vakai, ko e ngaahi manu ʻoku tau ʻi ʻa e fanga kosi ʻoku nau lavatea kotoa pe pe tukumisi pe pulepule: he kuo u sio ki he ngaahi meʻa ʻoku 13 fai ʻe Lepani kiate koe. Ko au ʻa e ʻOtua Peteli, ʻa ia naʻa ke pani ai ʻa e pou, pea naʻa ke fai ai ʻa e tukumoʻui kiate au: pea ke ke tuʻu, ʻo ʻalu atu mei he fonua ni, ʻo foki ki he fonua ʻo ho tupuʻanga. 14 Pea tali ʻe Lesieli mo Lia, ʻo na pehe kiate ia, He ʻoku ai homa kei ʻinasi pe tofiʻa ʻi he fale ʻo ʻema 15 tamai? ʻikai ʻoku ma tatau kiate ia mo ha ongo muli? he kuo ne fakatau kimaua, pea ʻoku ne kaikai lōaipe ʻema paʻanga. 16 Pea ko ia, ʻilonga ha koloa kuo toʻo ʻe he ʻOtua mei heʻema tamai, ʻoku ʻamaua ia, mo ʻema fanau: pea ko eni ko e meʻa kotoa pe kuo folofola ai ʻa e ʻOtua kiate koe ke ke fai. 17 Pea tuʻu ʻa Sekope, ʻo ne fakaheka ʻene fanau mo hono ngaahi 18 uaifi ki he fanga kameli: pea ne taki atu ʻene fanga manu kotoa pe, ʻio, ʻa e koloa kotoa pe kuo ne maʻu, ʻene fanga manu ngaūe ʻi, ʻa ia kuo ne maʻu ʻi Mesopotemia, ko ʻene ʻalu ki heʻene tamai ko Aisake ki he 19 fonua ko Kenani. Ka kuo ʻalu ʻa Lepani ke kosi ʻene fanga sipi: pea kaihaʻasi ʻe Lesieli ʻa e ngaahi telafimi naʻe aʻene tamai. 20 Pea naʻe fakamatavalea ʻi ʻe Sekope ʻa e motuʻa Mesopotemia ko Lepani, ʻo ʻikai te ne tala ki ai ʻe ʻalu pe ia. 21 Pea naʻa ne hola mo ʻene meʻa kotoa, pea ne hanga ʻo aʻa ʻi he Vaitafe, pea ne tuʻutuʻuni ʻene fononga ke ʻalu fakahangatonu ki he moʻunga ko Kiliati. 22 Pea naʻe toki fakaha kia Lepani ʻi hono ʻaho tolu kuo hola ʻa 23 Sekope. Pea ne ʻalu mo ia hono kainga, ʻo ne tuli ki ai ʻo ʻaho fitu; pea ne toki maʻu ia ʻi he moʻunga ko Kiliati. 24 Pea naʻe haʻele ʻa e ʻOtua kia Lepani ko e tangata Silia ʻi heʻene misi, poʻuli, pea ne folofola ki ai, Tokanga kiate koe naʻa papa ʻivale haʻo lea kia Sekope ʻi hē pe ko ē. 25 Pea aʻu atu ʻa Lepani kia Sekope. Pea kuo fokotuʻu ʻe Sekope hono teniti ʻi he moʻunga; ko Lepani foki naʻe fokotuʻu teniti mo hono kainga ʻi he moʻunga ko Kiliati. Pea pehe 26 ʻe Lepani kia Sekope, Ko e ha eni kuo ke fai? ʻa hoʻo fakamatavalea ʻi au, mo taki atu hoku ongo ʻofefine, ʻo hange ha popula maʻu tau? Ko 27 e ha kuo ke hola fakafufu mo fakakaihaʻasi meiate au; ʻo ʻikai te ke tala mai, ke u tuku atu koe mo e mavava,mo ha hiva, mo ha ta nafa, 28 mo ha ta haape; mo e ʻikai te ke tuku ke u ʻuma ki hoku ngaahi foha mo hoku ngaahi ʻofefine? ʻa, kuo ke 29 fai vale hoʻo fai pehe. ʻOku mafai noa pe ʻe hoku nima ni ke tautea koe: ka ko e ʻOtua ʻo hoʻomou tamai naʻa ne folofola mai kiate au ʻanepō, ʻo pehe, Tokanga kiate koe ke ʻoua te ke lea kia Sekope ʻa ē pe 30 ko ē. Pea ko eni, neongo naʻe pau hoʻo ʻalu, koeʻuhi naʻa ke matuʻaki manatu ki he fale ʻo hoʻo tamai, ka ko e ha kuo ke kaihaʻasi ai siʻoku ngaahi ʻotua? 31 Pea tali ʻe Sekope, ʻo ne pehe kia Lepani, He naʻa ku manavahe; ʻo u pehe, Naʻa ʻiloange te ke faʻao ho 32 ongo ʻofefine meiate au. ʻIlonga ia te ke ʻilo ki ai ho ngaahi ʻotua ke ʻoua te ne moʻui: ke ke ʻeke ʻi he ʻao ʻo hota kainga ʻa e meʻa aʻau ʻoku ʻiate au, pea ke toʻo atu. He naʻe ʻikai ʻilo ʻe Sekope kuo kai-I haʻasi ia ʻe Lesieli. 33 Pea hu ʻa Lepani ki he teniti ʻo! Sekope, mo e teniti ʻo Lia mo eteniti ʻo e ongo kaunanga; ka naʻe ʻikai te ne ʻilo ki ai. Pea ne ʻalu mei he teniti ʻo Lia, ʻo ne hu ki he 34 teniti ʻo Lesieli. Ka kuo hanga ʻe Lesieli ʻo ʻai ʻa e ngaahi telafimi ʻi he nofoʻafale ʻo e kameK, ʻo ne hekeheka ai. Pea fotofota holo ʻe Lepani ʻa e ngahi meʻa ʻi he teniti, 35 ka ka ʻikai ʻilo. Pea lea ange ʻa e fefine ki heʻene tamai, Ke ʻoua naʻa tuputamaki ʻa hoku ʻeiki ʻi he ʻikai te u lava ke tuʻu ki ʻolunga ʻi hoo meʻa mai; he ʻoku ʻiate au ʻa e anga fakafefine. Pea ne hakule, kae ʻikai te ne ʻilo ʻa e ngaahi telafimi. 36 Pea ʻita ʻa Sekope, ʻo ne ngaohi ʻa Lepani; ʻio, naʻa ne tali ʻa Lepani,ʻ ʻo pehe, Ko e ha haʻaku kākā? ko e ha haʻaku angahala kuo fai ke pehefau hoʻo teletautaʻa ʻi hoku tuli? 37 He ko eni kuo ke fota ʻi ʻeku ngaahi meʻa kotoa, ko e ha fua ha meʻa mei ho fale kuo ke ʻilo ai? Tuku hena ʻi he ʻao ʻo hoku kainga mo ho kainga, ke nau fakamāu ʻiate kitaua. 38 Ko e taʻu eni ʻe uofulu mo ʻeku ʻiate koe; pea talaʻehai kuo ʻuhi mate hoʻo fanga sipi pe ko hoʻo fanga kosi, pea ko hoʻo fanga manu tangata naʻe ʻikai te u kai. Ko ia 39 naʻe hae ʻe ha manu naʻe ʻikai te u ʻomi kiate koe; naʻa ku totongi pe ia ʻe au; ko au pe naʻa ke ʻeke ki ai, pe naʻe mole ʻaho pe mole poʻuli. 40 Ko eni ʻeku nofo naʻe fai; ʻi he ʻaho naʻa ku mate ʻi he mafana pea ko e momoko ʻi he po; ko ia naʻe mahuʻi 41 ʻa e mohe mei hoku mata. Ko e uofolu u eni kuo u nofo ʻi ho fale; ko e taʻu ʻe hongofulu ma fa naʻa ku ngaūe kiate koe koeʻuhi ko ho ongo ʻofefine, pea ko e taʻu ʻe ono ki hoʻo fanga manu: pea kuo ke fakakehe ʻeku totongi ʻo tuʻo 42 hongofulu. Ka ne taeʻoua ʻa e ʻiate au ʻa e ʻOtua oʻeku ʻeiki, ʻa e ʻOtua ʻo Epalahame mo e Manavaheʻanga ʻo Aisake, pehe kuo ke tukuange mola au ʻi he taimi ni. Naʻe ʻafioʻi ʻe he ʻOtua hoku ngaohikoviʻi mo e vevela ʻo hoku ʻaofinima ni, ko ia naʻa ne valoki ai koe ʻanepō. 43 Pea taū ʻe Lepani, ʻo ne pehe kia Sekope, Ko e tuʻunga fafine ni ko hoku ngaahi ʻofefine, pea ko e tamaiki ni ko hoku ngaahi foha, pea ko e fanga manu ni ko ʻeku fanga manu, ʻio, ko e meʻa kotoa pe ʻoku ke sio ki ai ko ʻeku meʻa: pea ko hoku ongo ʻofefine ni, ko e pehe koā ke u fai ha meʻa he ʻaho ni kiate kinaua, pe ki he fanau kuo na 44 fanauʻi? ʻE, ta fai muʻa ha fuakava, ʻa au mo koe, mo fakamoʻoni ʻiate kitaua. 45 Pea toʻo ʻe Sekope ha maka, ʻo 46 ne fokotuʻu ko e pou. Pea lea ʻa Sekope ki hono kainga, Mou tanaki maka; pea nau tufi maka, ʻo tanu ha ʻesi, pea naʻa nau kai ʻi he 47 funga ʻesi. Pea naʻe fakahingoa ia ʻe Lepani ko Sekaasahatuha: ka 48 ka ui ia ʻe Sekope ko Kaleti. Pea naʻe pehe ʻe Lepani, Ko e ʻesi ko eni ko e fakamoʻoni ʻiate kitaua he ʻaho ni. Ko hono ʻuhinga ia ʻo e fakahingoa ia ko Kaleti (ko ʻEsi Fakamoʻoni). 49 Naʻe ui ko Misipā foki (ko Potuleʻo), heʻene pehe, Ke leʻo ʻe Sihova hota vahaʻa, ʻoka ta ka 50 fepulingaki. Tio ʻe koe ʻo kapau ʻoku ke ngaohikoviʻi hoku ongo ʻofefine, pea kapau te ke ʻomi ha kau fefine ke tataʻoʻaki hoku ongo ʻofefine: neongo ʻoku ʻikai ha tangata ʻiate kitaua, vakai ko e ʻOtua ʻoku ne fakamoʻoni ki heʻeta meʻa. 51 Pea lea ʻa Lepani kia Sekope, Sio atu, ko e ʻesi ʻena mo e pou ʻa ia kuo u fokotuʻu ʻi hota vahaʻa — ke 52 fakamoʻoni ʻa e ʻesi ni, pea ke fakamoʻoni ʻa e pou ni ʻo kapau te u maumau ʻeku fuakava: ʻe ʻikai te u laka atu ʻi he ʻesi ni kiate koe ke fai ha kovi, pea ko koe ʻe ʻikai te ke laka mai ʻi he ʻesi ni mo e pou ni 53 kiate au. Ko e ʻOtua ʻo Epalahame mo e ʻOtua ʻo Nehoa ke ne fakamāu ʻeta meʻa, ʻio ʻa e ʻOtua oʻena tamai. Ka ka fuakava ʻe Sekope ʻi he Manavaheʻanga oʻene tamai ko Aisake. 54 Pea fai feilaulau ʻa SeKope ʻi he moʻunga, pea ne tala ki hono kainga ke nau haʻu ʻo kai: pea naʻa nau kai, ʻo nau mohe ʻi he moʻunga ʻi he po 55 ko ia. Pea tuʻu hengihengi hake ʻa Lepani, ʻo ne ʻuma ki hono ngaahi foha mo hono ngaahi ʻofefine, ʻo ne tapuakiʻi kinautolu: pea ʻalu ʻa Lepani, ʻo foki ki hono feituʻu.

Senesi 32

1 KA ka fai atu ʻe Sekope hono fononga, pea fakefetaulaki mai kiate ia ha kau angelo ʻa e ʻOtua. 2 Pea pehe ʻe Sekope ʻi heʻene mamata kiate kinautolu, Ta ko e ʻapitangatau eni ʻo e ʻOtua: ko ia naʻa ne fakahingoa ʻa e potu ko ia ko Mehanemi (ko Ongo Apitangatau). 3 Pea fekau atu ʻe Sekope ha kau talafekau ke fakamelomelo kiate ia ki hono tokoua ko Isoa, ki he fonua ko Seia, ki he tukuʻuta ʻo Itomi. 4 Pea ne na ʻina ʻi kiate kinautolu, ʻo pehe, Ko e anga eni ʻo hoʻomou lea ki hoku ʻeiki ko Isoa, Ko e fakatau folofola eni ʻa hoʻo tamaioʻeiki ko Sekope; Naa ku nofo ʻaunofo kia Lepani, pea kuo u ʻi ai ʻo aʻu ki he taimi ni: pea ʻoku ou maʻu pulu mo e asi, ʻa e fanga manu mo e kau tamaioʻeiki mo e kau kaunanga; pea kuo u fekau atu ke tala ki hoku ʻeiki na, ke langaʻi ʻene ofa kiate au. 6 Pea naʻe foki mai ʻa e kau talafekau kia Sekope, ʻo nau pehe, Naʻa mau aʻu atu ki ho tokoua ko Isoa, pea ʻoku ne haʻu foki ke fakafetaulaki kiate koe, pea ʻoku ne haʻu mo ia ha kau tangata ʻe toko fangeau. 7 Pea manavahe ʻaupito ai ʻa Sekope, ʻo ne faingataa ʻia: pea ne hanga ʻo vahevahe ʻa e kakai naʻe Mate ia, mo e fanga manu iki, mo e fanga manu lalahi, mo e fanga 8 kameli, ke ʻapitanga ua; pea ne pehe, Kapau ʻe haʻu ʻa Isoa ki he ʻapitanga ʻe taha, ʻo ne taaʻi ia, hei ʻilo ʻe hola ʻa e ʻapitanga ʻoku toe. 9 Pea pehe ʻe Sekope, ʻE ʻOtua oʻeku kui ko Epalahame, mo e ʻOtua oʻeku tamai ko Aisake; ʻa Sihova naʻa ke folofola mai, ʻo pehe, Foki ki ho fonua, pea ki ho tupuʻanga, pea te u fai ʻofa kiate 10 koe: ʻoku ʻikai te u tau ke maʻu ha taha ʻo hoʻo ngaahi fuʻu meesini, mo hoʻo ngaahi fuʻu fakaai, ʻa ia kuo ke fai ki hoʻo tamaioʻeiki ko au; he ko hoku tokotoko pe naʻaku aʻa mo au ʻi Sioatani ni, ka ko eni kuo u 11 hoko ʻo ʻapitanga ua. ʻE, ke ke fakahaofi au mei he nima ʻo hoku tokoua, ʻio mei a Isoa: he ʻoku ou tailiili kiate ia ʻe au, naʻa ʻiloange te ne haʻu ʻo taaʻi au, ʻo talua ʻaki 12 ʻa e faʻe mo e fanau. Ka naʻa ke folofola mai ʻe koe, Te u matuʻaki fai ʻofa kiate koe, pea te u ngaohi ho hako ke tatau mo e ʻoneʻone ʻo e tahi, ʻa ia ʻoku ʻikai malau ko ʻene lahi. 13 Pea ne nofo ai ʻi he po ko ia; pea ne fili mei he meʻa kuo ne maʻu, ha meaʻofa ki hono tokoua ko Isoa; 14 ko e kosi fefine ʻe toko uangeau mo e kosi tangata ʻe toko uofulu, ko e sipi fefine ʻe toko uangeau mo e sipi tangata ʻe toko uofulu, ko e fanga 15 kameli ʻe toko tolungofulu, ko e sinamanu mo honau ʻuhiki, ko e fanga pulu fefine ʻe toko fangofulu mo e pulu tangata ʻe toko hongofulu, ko e asi fefine ʻe toko uofulu 16 mo e fanga kii asi ʻe hongofulu. Pea ne tuku kinautolu ki heʻene kau tamaioʻeiki, ʻo fakafaʻahinga; ʻo ne pehe ki heʻene kau tamaioʻeiki, Mou muʻomuʻa atu, ʻo ʻai ke vahavaha ʻa e faʻahinga mo e 17 faʻahinga. Pea ne na ʻina ʻi ki he ʻuluaki, ʻo pehe, ʻOka mou ka fetaulaki mo Isoa ko hoku tokoua, ʻo ne fehu ʻi kiate koe, ʻo pehe, ʻOku ʻo hai koe? pea ʻoku ke ʻalu ki fe? pea ko e ngaahi meʻa (a hai eni ʻoku 18 ke fakateka? Pea te ke tali, Ko e ngaahi meʻa ʻahoʻo tamaioʻeiki ko Sekope; ko e meaʻofa eni kuo ne tuku atu ki hono ʻeiki ko Isoa: pea ko eni ʻoku ne muimui mai foki. Pea ne tuʻutuʻuni pehe foki ki hono ua pea pehe mo hono tolu, ʻio mo 19 kinautolu kotoa pe naʻe muimui ki he fanga manu ʻo ne pehe, Ke hange ko ia hoʻomou lea kia Isoa ʻoka 20 mou ka ʻilo ia. Pea te mou pehe foki, Ko eni ʻoku muimui mai ʻa hoʻo tamaioʻeiki ko Sekope. He naʻa ne pehe, Kau fakalelei muʻa hono loto ʻaki ʻa e meaʻofa ʻoku muʻaki atu na, pea hili ia te u fakafeʻiloaki kiate ia; hei ʻilo te ne tali 21 lelei au. Ko ia naʻe muʻomuʻa atu ʻa e meaʻofa ki he kauvai; ka ka nofo ia ʻi he ʻapitanga ʻi he po ko ia. 22 Pea ne tuʻu hake ʻi he po ko ia, ʻo ne ʻave hono ongo uaifi mo ʻene ongo kaunanga, mo hono ngaahi foha ʻe toko hongofulu ma taha, ʻo nau aʻa atu ʻi he aʻaʻanga ʻo Siapoki. 23 Iʻo naʻa ne ʻave kinautolu ki he kauvai mo e meʻa kotoa pe naʻe 24 ʻiate ia. Pea naʻe nofo toko taha pe ʻa Sekope; pea naʻe fefaʻuhi mo ia ha tangata, ʻo aʻu ki he ʻalu hake 25 ʻa e pongipongi. Pea ʻi heʻene vakai ʻoku ʻikai te ne lava ʻi ia, naʻa ne alasi hono ʻaofi tenga; pea naʻe homo ʻa e ʻaofi tenga ʻo Sekope ʻi 26 heʻene fefaʻuhi mo ia. Pea ne folofola, Tuku ange au ke u ʻalu, he ʻoku ʻalu hake ʻa e pongipongi. Pea ne tali, ʻE ʻikai te u tukuange koe, kaeʻoua ke ke tapuaki au. 27 Pea ne folofola kiate ia, Ko e ha ho hingoa? Pea ne tali, Ko Sekope. 28 Pea ne folofola, ʻE ʻikai to e ui ho hingoa ko Sekope, ka ko Isileli pe (Ko Faimo eʻOtua): he kuo ke fai mo e ʻOtua mo e kakai, pea kuo ke lava. 29 Pea fehu ʻi ange ʻe Sekope, ʻo pehe, Talamai muʻa ho huafa oʻou. Pea ne folofola mai, Ko e ha ʻoku ke fai pehe ai, ʻo ʻeke ki hoku hingoa? Pea ne tapuakiʻi ia ʻi ai. 30 Pea naʻe fakahingoa ʻe Sekope ʻa e potu na ko Penieli (ko Fofongaʻo eʻOtua): heʻene pehe, He kuo u sio ki he ʻOtua, ʻo ma matuʻaki femātaaki, ka kuo fakahaofi ʻeku moʻui. 31 Pea naʻe hopo kiate ia ʻa e laʻa ʻi heʻene laka atu ʻi Penueli, pea naʻa ne ketu pe koeʻuhi ko hono tenga. 32 Ko hono ʻuhinga ia ʻoku ʻikai ke kai ʻe haʻa Isileli, ʻo aʻu ki he ʻaho ni, ʻa e uoua ʻo e tenga, ʻa ia ʻoku ʻi he ʻaofi tenga: koeʻuhi naʻa ne alasi ʻa e ʻaofi tenga ʻo Sekope ʻi he uoua naʻe mingi.

Senesi 33

1 PEA hanga hake ʻa Sekope ʻo fakasio, ta ko Isoa ʻena ʻoku haʻu, pea ʻoku ʻiate ia ha kau tangata ʻe toko fangeau. Pea ne hanga ʻo vahevahe ʻa e fanau kia Lia mo Lesieli 2 mo e ongo kaunanga. Pea ne fakamuʻomuʻa ʻa e ongo kaunanga mo ʻena fanau, pea hoko ai ʻa Lia mo ʻene fanau, pea fakamuimui ʻa 3 Lesieli mo Siosifa. Ka ka laka atu pe ia ʻi honau ʻao, ʻo ne toutou tulolo ki he kelekele, ʻo tuʻo fitu ke fakaofiofi atu ki hono tokoua. 4 Ka ka lele mai ʻa Isoa ke fakafetaulaki kiate ia, ʻo ne faʻufua ki ai, ʻo tāupe ʻi hono kia, ʻo ne ʻuma 5 kiate ia; pea na fetāngihi. Pea ne hanga hake, ʻo ne sio ki he kau fefine mo e tamaiki; pea ne pehe, Ko hai ʻakinautolu ni ʻoku ʻiate koe? Pea ne tali, Ko e fanau ia kuo meaʻofaʻaki ʻe he ʻOtua ki hoʻo tamaioʻeiki ko au. 6 Pea ʻunuʻunu mai ʻa e ongo kaunanga, ʻakinaua mo ʻena fanau, 7 ʻo nau tulolo. Pea ʻunuʻunu mai foki ʻa Lia mo ʻene fanau, ʻo nau tulolo: pea hili ia naʻe ʻunuʻunu mai ʻa Siosifa mo Lesieli, ʻo na tulolo. 8 Pea ne pehe, Ko e ha fua hoʻo fuʻu kongakau ko ē naʻa mau fetaulaki mo au? Pea ne tali, Ko e meʻa ia ke langaʻi ʻa e ʻofa ʻa hoku ʻeiki kiate au. 9 Pea pehe ʻe Isoa, Siʻoku tokoua, ʻoku lahi pe ʻeku meʻa; maʻu pe ʻe koe ʻa e meʻa aʻau. 10 Pea tali ʻe Sekope, ʻOua foki: kapau leva kuo u taʻimalie hoʻo ʻofa, pea ke toʻo pe ʻeku moihū, ʻa ia ʻoku ou ʻatu: koeʻuhia kuo u mamata ki ho fofonga, ʻo hange ko ʻeku mamata ki he fofonga ʻo e 11 ʻOtua, pea kuo ke hoifua mai. Ke ke maʻu muʻa ʻeku fakafeta ʻi ʻa ia kuo ʻoatu; he kuo ʻofa ʻi au ʻe Sihova, pea kuo u maʻu kakato. Pea naʻa ne fakakolekole ki ai ʻo ne 12 maʻu. Pea ne pehe, Ta hiki, ʻo ta laka atu, pea te u taki. 13 Ka ka tali ʻe ia ki ai, ʻOku meaʻi ʻe hoku ʻeiki ʻoku ngavaivai ʻa tamaiki, pea ʻoku ʻalu mo au ha fanga manu iki mo ha fanga manu lalahi ʻoku toutama pea kapau ʻe fakatepitepi honau fakateka ʻi ha ʻaho pe taha, ʻe mate kotoa pe ʻa e 14 fanga manu iki. Ke meʻa atu muʻa ʻa hoku ʻeiki, ʻo muʻomuʻa ki heʻene tamaioʻeiki ko au: ka ko au te u takitakimalie atu pe, ʻo fakatatau ki he faʻa ʻalu ʻa e fanga manu ʻoku ou fakateka, mo e faʻa ʻalu ʻa e fanau, kaeʻoua ke u aʻu atu ki hoku ʻeiki ʻi Seia na. 15 Pea pehe ʻe Isoa, Kae kehe ke nofo mo koe ha niʻihi ʻi he kakai ni ʻoku ʻiate au. Ka ka tali ʻe ia, Koeʻumaʻaki? Kehe pe ke u ʻofeina ʻe hoku ʻeiki. 16 Pea foki ʻa Isoa ʻi he ʻaho ko ia 17 heʻene fononga ki Seia. Pea hiki ʻa Sekope ʻo ʻalu ki Sukote, ʻo ne langa ai hano fale oʻona, ʻo ne ngaohi ʻa e ngaahi fale louʻakau moʻo ʻene fanga manu: ko hono ʻuhinga ia naʻe fakahingoa ai ʻa e potu ko Sukote (Koni-Fale-lou-ʻakau). 18 Ko ia naʻe hoko lelei ʻa Sekope ki he kolo ko Sikemi, ʻa ia ʻoku ʻi he fonua ko Kenani, ʻi heʻene haʻu mei Mesopotemia; pea ne fokotuʻu hono teniti ʻo hanga ki he kolo. 19 Pea ne fakatau mei he ngaahi foha ʻo Hemoa ko e tamai ʻa Sikemi ʻa e konga vao kuo ne folahi ai hono 20 teniti, ʻaki ha kesita ʻe teau. Pea ne fokotuʻu ʻi he potu ko ia ha olita, ʻo ne fakahingoa ia ko Elaloheisileli (ko Elako e-ʻOtua-ʻo-Isileli).

Senesi 34

1 PEA ko Taina ko e taʻahine ʻa Lia, ʻa ia naʻa ne faʻeleʻi kia Sekope, naʻa ne ʻalu atu ke feʻiloaki mo e 2 kau taʻahine ʻo e fonua. Pea ko Sikemi ko e foha ʻo Hemoa ko e Hevi, ko e ʻeiki ʻo e fonua, naʻa ne sio ki he taʻahine, ʻo ne puke ia, ʻo 3 ne mohe mo ia ʻo kākāʻi. Pea naʻe pikitai hono loto kia Taina ko e ʻofefine ʻo Sekope, pea ne ʻofa ki he taʻahine, ʻo ne lea ke fakafiemalie 4 ia. Pea lea ʻa Sikemi kia Hemoa ko ʻene ʻeiki, ʻo pehe, Ke ke maʻu mai ʻa e finemui ni moku ʻunoho. 5 Pea fanongo ʻe Sekope kuo ne ʻuli ʻi hono ʻofefine ko Taina; ka kuo ʻi ʻuta hono ngaahi foha ʻi heʻene fanga manu: ko ia naʻe fakalongo pe ʻa Sekope kaeʻoua ke nau ō mai. 6 Pea meʻa atu ʻa Hemoa ko e tamai ʻa Sikemi kia Sekope ke alea 7 mo ia. Pea omi mei ʻuta ʻa e ngaahi foha ʻo Sekope ʻi heʻenau fanongo ki ai: pea naʻe mamahi ʻa e kau tangata ko ia, pea nau ʻita lahi koeʻuhi kuo ne fai ha meʻa fakalielia ʻi Isileli, ʻi heʻene mohe mo e ofefine ʻo Sekope; ʻa ia ko e meʻa naʻe tapuhā. 8 Pea naʻe alea ʻa Hemoa mo kinautolu, ʻo ne pehe, ʻOku piki ʻa e loto ʻo hoku foha ko Sikemi ki hoʻomou kiʻi fefine: ʻe, mou foaki 9 ʻa e taʻahine kiate ia mono uaifi. Pea tau femaliʻaki: mou ʻomi homou ngahi ʻofefine kiate kimautolu, peamaʻuhomaungaahiʻofefine 10 kiate kimoutolu. Pea tau toki nonofo: ʻe ʻatā ʻa e fonua ni kiate kimoutolu: mou nofo ai ʻo fai fakatau, pea maʻu tofiʻa ʻi ai. 11 Pea lea ʻa Sikemi ki he tamai ʻa e fefine, pea ki hono ngaahi tuongaʻane, Mou ʻofa foki ki heʻeku meʻa, pea neongo pe ko e ha te mou tala mai, te u ʻatu. 12 Neongo pe ko e hā ha fuʻu koloa te mou ʻeke kiate au maʻamoutolu pea maʻae taʻahine, ka te u ʻatu pe: ha meʻa pe te mou tala mai: ka mou tuku mai ʻa e taʻahine ke ma nonofo. 13 Pea ko e ngaahi foha ʻo Sekope naʻa nau vosa ʻi ʻa Sikemi mo ʻene tamai ko Hemoa, pea nau puleaki ʻi kinaua, koeʻuhi kuo ne ʻuli ʻi ʻa 14 Taina ko honau toufefine. Ko ia naʻa nau tali kiate kinaua, ʻE ʻikai te mau lava ke fai ʻa e meʻa ko eni, ke ʻatu homau tuofefine ki ha tangata ʻoku ʻikai ke kamu; he ko e meʻa fakamā ia kiate kimautolu: 15 ko e meʻa pe ko vni te mau loto ai ki hoʻomou meʻa: ʻo kapau te mou fai tatau mo kimautolu, ʻo mou kamu ʻa e tangata kotoa pe; pea te 16 mau toki ʻatu ai homau ngaahi ʻofefine kiate kimoutolu, pea mau toʻo homou ngaahi ʻofefine moʻomautolu, pea te tau nonofo, ʻo hoko 17 ko e kakai pe taha. Ka ʻo kapau ʻe ʻikai te mou fai ki he meʻa ʻoku mau tala, ʻo kamu, pea te mau toʻo homau kiʻi fefine, ʻo ʻalu. 18 Pea naʻe ha lelei ʻenau lea kia Hemoa mo hono foha ko Sikemi. 19 Pea naʻe ʻikai fakatotoka ʻe he talavou ke fai ʻa e meʻa, he naʻa ne mamana ki he ʻofefine ʻo Sekope: pea ko e fahu ia ʻo e famili oʻene ʻeiki. 20 Pea naʻe meʻa ange ʻa Hemoa mo hono foha ko Sikemi ki he matapa ʻo hona kolo, ʻo nau alea mo e kau 21 tangata ʻo hono kolo, ʻo pehe, Ko e kau tangata ni ʻoku lelei ʻenau fakafeangai kiate kitautolu; ʻe, tau tuku muʻa ke nau nofo ʻi he fonua, ʻo fai fakatau ai; he vakai ʻoku fuu ʻatā a e fonua kiate kinautolu; tau toʻo honau ngaahi ʻofefine mōtau ʻunoho, pea tau ʻatu hotau ngaahi ʻofefine 22 kiate kinautolu. Ka ko e meʻa ni pe ʻe loto ai ʻa e kau tangata ke nonofo mo kitautolu, ʻo kakai taha mo kitautolu, ʻa e kamu oʻetau kau tangata kotoa pe, ʻo hange ko 23 kinautolu. Pea ko ʻenau fanga manu mo ʻenau koloa, ʻio ʻa ʻenau manu ngaūe fuape, ʻikai ʻe hoko ia ko ʻetau meʻa? kehe pe ke tau fai ki honau loto, pea te nau nofo pe mo kitautolu. 24 Pea naʻe tali ʻa e lea ʻa Hemoa mo hono foha ko Sikemi ʻe he kakai kotoa naʻe kau ki hona kolo; pea naʻe kamu ʻa e kau tangata kotoa pe naʻe kau ki he kolo. 25 Pea ʻi hono tolu ʻo e ʻaho, lolotonga naʻa nau fakailiili, naʻe hanga ʻa e ongo foha ʻo Sekope, ko Simione mo Livai, ko e ongo tuongaʻane ʻo Taina, ʻo na toʻo ʻena heleta, ʻo na hu taʻemanavahe ki he kolo, ʻo na 26 taaʻi ʻa e tangata kotoa pe; kaeʻumaʻa naʻa na have ʻi ʻaki ʻa e mata ʻo e heleta ʻa Hemoa mo hono foha ko Sikemi; pea na toʻo ʻa Taina mei he fale ʻo Sikemi, ʻo na hū kituaʻā. 27 Naʻe haʻu ʻa e ngaahi foha ʻo Sekope ki he pekia, ʻo nau vete ʻa e kolo,; koeʻuhi kuo nau ʻuli ʻi honau tuofefine. 28 Naʻa nau ʻave ʻenau fanga manu iki, mo ʻenau fanga manulalahi, mo ʻenau fanga ʻasi ʻa ia naʻe ʻi he kolo mo ia naʻe ʻi he vao; 29 pea nau ʻave ʻenau koloa kotoa, mo e kau tamaiki, mo honau ngaahi. uaifi, ʻio, naʻa nau vete mo e meʻa kotoa pe ʻi fale. 30 Pea pehe ʻe Sekope kia Simione mo Livai, Kuo mou fakatupu mamahi kiate au, ʻi hoʻomou faka! namukuu ʻi au ʻi he lotolotonga ʻoe! kakai ʻo e fonua, ʻa e haʻa Kenani mo e haʻa Pelisi: pea ʻoku ou kaungatamaki au, pea te nau faka taha mai ko hoku ngaohi, pea te nau taaʻi au: pea te u ʻauha, ʻa au mo hoku fale. 31 Ka ka tali ʻekinaua, He ko e pehe! koā ke ne fai ki homa tuofefine ʻo hange ko ha fefine feʻauaki ia.

Senesi 35

1 PEA folofola ʻa e ʻOtua kia Sekope, Tuʻu ʻo ʻalu hake ki Peteli, ʻo nofoai; pea ngaohi ai ha olita kia Ela, ʻa ia naʻa ne ha kiate koe ʻi hoʻo hola meia Isoa ko ho tokoua. 2 Pea lea ʻa Sekope ki hono famili,1 pea ki hono kau nofoʻanga kotoa; pe, ʻo pehe, Mou liʻaki ʻa e ngaahi, ʻotua muli ʻa ia ʻoku ʻiate kimoutolu, pea mou fakamaʻa kimoutolu, ʻo 3 fetongi homou ngaahi kofu: pea tau tutuʻu ʻo ʻalu ki Peteli, kau ngaohi ai ha olita kia Ela, ʻa e ʻOtua naʻa ne taha au ʻi he ʻaho oʻeku faingataa ʻia, pea ne ʻiate au ʻi he fononga! 4 naʻa ku fai. Pea naʻa nau ʻange kia Sekope ʻa e ngaahi ʻotua muli kotoa pe naʻa nau maʻu mo e ngaahi mama. naʻe tui ʻi honau telinga; pea naʻe, tanu ia ʻe Sekope ʻi he lalo oke naʻe tuʻu ofi ki Sikemi. 5 Pea naʻa nau fononga: pea naʻe to ʻa e ngeia ʻo e ʻOtua ki he ngaahi kolo takatakai, pea naʻe ʻikai te nau tuli ʻa e haʻa Sekope. 6 Pea ko Sekope mo e kakai kotoa naʻe ʻiate a. naʻa nau aʻu ki Lusa, ʻa ia ʻoku ʻi he fonua ko Kenani, 7 pea ko Peteli ia. Pea ne langa ai ha olita, ʻo ne fakahingoa ʻa e potu ko Ela-Peteli (ko e ʻOtua-Peteli); koeʻuhi ko e potu ia naʻe fakaha ai kiate ia ʻa e ʻOtua, li heʻene hola mei hono tokoua. 8 Pea naʻe pekia ʻa Tepola ko e fefine tauhi ʻo Lepeka, pea naʻe tanu ia ʻi he tālalo ʻo Peteli ʻi he lalo oke; pea naʻe fakahingoa ia ko Alonipakuti (ko Oke-Tangi). 9 Pea naʻe toe ha ʻa e ʻOtua kia Sekope ʻi heʻene haʻu mei Mesopotemia, pea ne tapuakiʻi ia. 10 Pea naʻe folofola kiate ia ʻe he ʻOtua, Ko ho hingoa ko Sekope: ʻe ʻikai ui ho hingoa ko Sekope, ka ko Isileli ho hingoa ʻamui: pea ne fakahingoa 11 ia ko Isileli. Pea folofola ki ai ʻa e ʻOtua, ko au ko e ʻOtua ko Satai, ke ke tupu ʻo fakatokolahi; ko ha kakai, ʻio, ko ha koto kakai ʻe tupu meiate koe, pea ʻe fua mei ho 12 manava ha ngaahi tuʻi, pea ko e fonua naʻa ku ʻatu kia Epalahame mo Aisake, te u ʻatu ia moʻou; pea hili koe, te u ʻatu ki ho hako. 13 Pea haʻele hake ʻae ʻOtua meiate ia ʻi he potu naʻa ne alea ai mo ia. 14 Pea naʻe fokotuu ʻe Sekope ha pou ʻi he potu ko ia naʻa ne alea ai mo ia, ʻio ko e pou maka: pea ne lilingi ki hono funga ha feilaulau inu, pea 15 ne pani lolo foki. Pea naʻe fakahingoa ʻe Sekope a e potu ʻa ia naʻe alea ai ʻa e Otua mo ia ko Peteli. 16 Pea nau hiki mei Peteli; pea naʻe toe pe ha vaa ʻihala pea nau hoko ki Efalata: pea langa ʻa Lesieli, pea 17 naʻe faingataʻa. Pea lolotonga ʻene iaingataa ʻia ʻi he faʻele moe lea mai kiate ia ʻa e māʻuli, ʻo pehe, ʻOua te ke manavasiʻi he te ke maʻu mo e 18 tama ni foki. Pea ʻi he tei hiki hono laumalie (he naʻa ne pekia), naʻa ne fakahingoa ia ko Penoni (Tama-oʻeku-mamahi): ka naʻe fakahingoa ia ʻe heʻene tamai ko Penisimani (ko Tama-toʻomataʻu). 19 Pea naʻe pekia ʻa Lesieli, pea naʻe tanu ia ʻi he hala ki Efalata, ʻa ia ko 20 Petelihema. Pea naʻe fokotuʻu ʻe Sekope ha pou ʻi hono faʻitoka: pea "Ko e pou faʻitoka ia ʻo Lesieli" ʻo aʻu ki he ʻaho ni. 21 Pea hiki ʻa Isileli, ʻo folahi hono teniti ki ko atu ʻi he taua ko Eta. 22 Pea lolotonga ʻa e nofo ʻa Isileli ʻi he fonua ko ia, naʻe ʻalu ʻa Lupeni, ʻo mohe mo Pilaa ko e sinifu oʻene tamai: pea fanongo ʻa Isileli ki ai. 23 Pea ko eni, naʻe hongofulu ma ua ʻa e foha ʻo Sekope: ko e fanau ʻa Lia; ko Lupeni, ko e ʻuluaki foha ʻo Sekope, mo Simione, mo Livai, mo Siuta, mo Isaka, mo Sepulone: 24 ko e fanau ʻa Lesieli; ko Siosifa, mo 25 Penisimani: pea ko e fanau ʻa Pilaa, ko e kaunanga ʻa Lesieli; ko Tani 26 mo Nafitalai: pea ko e fanau ʻa Silipa ko e kaunanga ʻa Lia; ko Kata mo Aseli: ko eni ia ʻa e ngaahi foha ʻo Sekope, ʻa ia naʻe faʻeleʻi kiate ia ʻi Mesopotemia. 27 Pea aʻu ʻa Sekope ki heʻene ʻeiki ko Aisake ki Mamili ki he kolo ʻo Aapa, ʻa ia ko Hepeloni, ʻa ia naʻe nofo ʻāunofo ai ʻa Epalahame mo Aisake. 28 Pea ko e fuoloa ʻo Aisake ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe valungofulu. 29 Pea hokotaki ʻa Aisake, ʻo ne pekia, pea ne ului ia ki hono kakai, ko e ʻeiki fuoloa mo aʻuaʻu: pea naʻe telio ia ʻe hono ongo foha ko Isoa mo Sekope.

Senesi 36

1 KO e tohi eni ʻo e hako ʻo Isoa, ʻa ia ko Itomi. 2 Ko Isoa naʻa ne maʻu ʻunoho mei he kau taʻahine Kenani; ko Ata ko e ʻofefine ʻo Eiloni ko e Heti, mo Aholipama ko e ʻofefine ʻo Ana, pea ko e hako ʻo Sipione ko e Hevi; 3 pea mo Pasimati, ʻa ia ko e ʻofefine ʻo Isimeeli mo e tuofefine ʻo 4 Nepaiote. Pea faʻeleʻi ʻe Ata kia Isoa ʻa Elifasi; pea ko Pasimati naʻa 5 ne faʻeleʻi ʻa Leueli; pea ko Aholipama naʻa ne faʻeleʻi ʻa Siusi, mo Sialame, mo Kola: ko e ngaahi foha ia ʻo Isoa, ʻa ia naʻe fanauʻi kiate ia ʻi he fonua ko Kenani. 6 Pea ʻave ʻe Isoa hono ngaahi ʻunoho, mo hono ngaahi foha, mo hono ngaahi ʻofefine, mo hono kau nofoʻanga kotoa pe, mo ʻene fanga manu, mo ʻene manu ngaūe kotoa pe, ʻio, ʻaʻene koloa kotoa kuo ne maʻu ʻi he fonua ko Kenani; pea ne ʻalu atu ki loto fonua mei he ʻao ʻo hono 7 tokoua ko Sekope. He ko ʻena koloa naʻe lahi fau ke na nofo fakataha; pea nae ʻikai ala utangi kinaua ʻe he fonua ʻoku na ʻāunofo ki ai, koeʻuhi ko ʻena fanga manu. 8 Ko ia naʻe nofo ʻa Isoa ʻi he moʻunga ko Seia: ko Isoa ko Itomi ia. 9 Pea ko e tohi eni ʻo e hako ʻo Isoa, ko e tupuʻanga ʻo haʻa Itomi ʻi 10 he moʻunga ko Seia. Ko e ngaahi hingoa eni ʻo e ngaahi foha ʻo Isoa; ko Elifasi ko e tama ʻa Ata ko e uaifi ʻo Isoa, ko Leueli ko e tama ʻa Pasimati ko e uaifi ʻo Isoa. 11 Pea naʻe ai ha hako ʻo Elifasi; ko Timani, ko Omaa, ko Sifo, pea 12 mo Katami mo Kenasi. Pea ko Timinaa ko e sinifu ia kia Elifasi ko e foha ʻo Isoa; pea naʻa ne faʻeleʻi kia Elifasi ʻa Amaleki: ko e hako kinautolu ʻo Ata ko e uaifi ʻo Isoa. 13 Pea ko e hako eni ʻo Leueli; ko Nahati mo Sala, ko Sama mo Misa: ko kinautolu ko e hako ʻo Pasimati ko e uaifi ʻo Isoa. 14 Pea ko e hako eni ʻo Aholipama ko e uaifi ʻo Isoa ʻa ia ko e ʻofefine ʻo Ana mo e hako ʻo Sipione; naʻa ne faʻeleʻi kia Isoa ʻa Siusi mo Sialame mo Kola. 15 Ko eni ʻa e ngaahi hingoa ʻeiki ʻi he fanau ʻa Isoa: ko e hako ʻo Elilasi ko e ʻuluaki foha ʻo Isoa: ko Tuʻi Haʻa Timani, ko Tuʻi Haʻa Omaa, ko Tuʻi Haʻa Sifo, ko Tuʻi 16 Haʻa Kenasi, ko Tuʻi Haʻa Kola, ko Tuʻi Haʻa Katami, ko Tuʻi Haʻa Amaleki: ko kinautolu ʻa e ngaahi hingoa ʻeiki meia Elifasi ʻi he fonua ko Itomi; ko e hako ʻeni ia ʻo Ata, 17 Pea ko e hako eni ʻo Leueli ko e foha ʻo Isoa; ko Tuʻi Haʻa Nahati, ko Tuʻi Haʻa Sala, ko Tuʻi Haʻa Sama, ko Tuʻi Haʻa Misa: ko e ng. hingoa ʻeiki ia meia Leueli ʻi he fonua ko Itomi; ko e hako eni ia ʻo Pasimati 18 ko e uaifi ʻo Isoa. Pea ko eni ʻa e hako ʻo Aholipama ko e uaifi ʻo Isoa; ko Tuʻi Haʻa Siusi, ko Tuʻi Haʻa Sialame, ko Tuʻi Haʻa Kola: ko e ng. hingoa ʻeiki ia meia Aholipama ko e uaifi ʻo Isoa, ʻa ia 19 ko e ʻofefine ʻo Ana. Ko e haʻa Isoa ʻakinautolu ni, ʻa ia ko Itomi, pea ko honau houʻeiki ia. 20 Ko e hako eni ʻo Seia ko e Holi, ʻa ia naʻe nofo ʻi he fonua; ko Lotani mo Sōpale mo Sipione mo 21 Ana, pea mo Tisoni mo Eseli mo Tisani: ko e houʻeiki eni mei haʻa Holi, ko e hako ʻo Seia ʻi he fonua 22 ko Itomi. Pea naʻe ai ha fanau ʻa Lotani ko Holi mo Heimami; pea ko e tuofefine ʻo Lotani ʻa Timinaa. 23 Ko e hako eni ʻo Sōpale; ko Alivani mo Manahate mo Ipale, ko Sifo mo 24 Onama. Ko e haʻa Sipione eni; ko Aiaa mo Ana fakatouʻosi; ko e Ana ia naʻa ne ʻilo ʻa e ngahi matavai mafana ʻi he toafa ʻi heʻene tauhi ʻa e fanga asi aʻene ʻeiki ko Sipione. 25 Pea ko e haʻa Ana eni; ko Tisoni, pea mo Aholipama ko e ʻofefine ʻo 26 Ana. Pea ko e hako eni ʻo Tisoni; ko Hemitani mo Esipani mo Itilani 27 mo Kelani. Pea ko haʻa Eseli eni; ko Pilani mo Saavani mo Akani. 28 Pea ko haʻa Tisani eni; ko Usa mo 29 Alani. Ko eni ia ʻa e ng. hingoa ʻeiki mei haʻa Holi; ko Tuʻi Haʻa Lotani, ko Tuʻi Haʻa Sōpale, ko 30 Tuʻi Haʻa Sipione, ko Tuʻi Haʻa Ana, ko Tuʻi Haʻa Tisoni, ko Tuʻi Haʻa Eseli, ko Tuʻi Haʻa Tisani: ko e houʻeiki ia mei haʻa Holi ʻi he lau ʻo e ngaahi ʻeiki ʻo e fonua ko Seia. 31 Pea ko eni ia ʻa e ngahi tuʻi naʻe hau ʻi he fonua ko Itomi, ʻi he teʻeki ke pule ha tuʻi ʻI haʻa Isileli. 32 Pea naʻe hau ʻi Itomi ʻa Pela ko e foha ʻo Peoli; pea ko e hingoa ʻo 33 hono kolo ko Tinapā. Pea pekia ʻa Pela, pea fetongi ia ʻi he pule ʻe Siopapi ko e foha ʻo Sala mei 34 Posila. Pea pekia ʻa Siopapi, pea fetongi ia ʻi he pule ʻe Husami mei 35 he fonua ʻo Haʻa Timani. Pea pekia ʻa Husami, pea fetongi ia ʻi he pule ʻe Hetati ko e foha ʻo Petati, ʻa ia ko e toko taha naʻa ne taʻi ʻa Mitiani ʻi he tukuʻuta ʻo Moape: pea ko e hingoa ʻo hono 36 kolo oʻona ko Aviti. Pea pekia ʻa Hetati, pea fetongi ia ʻi he pule ʻe 37 Samila mei Masileka. Pea pekia ʻa Samila, pea fetongi ia ʻi he pule ʻe 38 Saula mei Leopote ʻiVaitafe. Pea pekia ʻa Saula, pea fetongi ia ʻi he pule ʻe Pealiʻanani, ko e foha ʻo 39 Akepoa. Pea pekia ʻa Pealiʻanani ko e foha ʻo Akepoa, pea fetongi ia ʻi he pule ʻe Hetati: pea ko e hingoa ʻo hono kolo oʻona ko Paʻu; pea ko e hingoa ʻo hono uaifi ko Mehetapeli ko e taʻahine ʻa Mateleti, ko e ofefine ʻo MeiSahapi. 40 Pea ko e ngaahi hingoa eni ʻo e ngaahi ʻulu ʻeiki naʻetupu ʻiaIsoa,ʻo fakatatau ki honau tupuʻanga, pea fakatatau ki he ngaahi hingoa ʻo honau ngaahi feituʻu: ko e ʻeiki ʻo Timani, ko e ʻeiki ʻo Alia, ko e ʻeiki 41 ʻo Siteti; ko e ʻeiki ʻo Aholipama, ko e ʻeiki ʻo Ela, ko e ʻeiki ʻo 42 Pinoni; ko e ʻeiki ʻo Kenasi, ko e ʻeiki ʻo Timani, ko e ʻeiki ʻo 43 Mipisali; ko e ʻeiki ʻo Makatieli, ko e ʻeiki ʻo Ilami. Ko e ngaahi ʻeiki eni ʻo Itomi, ʻo fakatatau ki honau nofoʻanga ʻi he fonua kuo nau maʻu. Ko Isoa eni ko e tupuʻanga ʻo Itomi. 44 Ka ka nofo ʻa Sekope ʻi he fonua naʻe ʻaunofo ki ai aʻene ʻeiki, ko e fonua ko Kenani.

Senesi 37

1 KO e tohi eni ʻo e hako ʻo Sekope. 2 Kuo hongofulu ma fitu taʻu ʻa Siosifa, pea ne fai mo hono ngaahi tokoua ʻa e tauhi manu; pea ko siʻi tamasiʻi naʻa ne kau mo e fanau ʻa Pilaa mo e fanau ʻa Silipa, ko e ongo uaifi oʻene ʻeiki: pea naʻe haʻu mo Siosifa ki heʻenau ʻeiki honau talakovi ʻi. 3 Pea naʻe ʻofa lahi ʻa Isileli kia Siosifa ʻi heʻene fanau kotoa pe, he ko hono foha ia ka kuo motuʻa: pea naʻa ne ngaohi moʻona ha kofu 4 pulepule. Pea ʻi he vakai ʻe hono ngaahi tokoua ʻoku peleʻaki ia ʻe heʻenau tamai ʻiate kinautolu, naʻa nau fehiʻa kiate ia, pea naʻe ʻikai te nau faʻa lea ʻofa ange. 5 Pea naʻe misi ʻa Siosifa, pea ne tala ki hono ngaahi tokoua: pea naʻe 6 ʻasili ai ʻenau fehiʻa kiate ia. He naʻa ne pehe kiate kinautolu. ʻE fanongo mai ki he meʻa kuo u misi 7 ki ai: he ko eni, ko kitautolu naʻa tau ha ʻi ʻu koane ʻi he ngoue, pea ʻiloange naʻe malanga hake ʻa e ʻu koane aʻaku, ʻo ne matuʻaki tuʻu tonu; pea fakaofo, naʻe hanga hoʻomou ngaahi ʻu koane, ʻo tuʻu,ʻ takai, ʻo nau tulolo ki he ʻu koane aʻaku. 8 Pea tali ʻe hono ngaahi tokoua, ʻlo, te ke tuʻi koā kiate kimautolu? pea te ke nofo koā ko homau pule? Pea naʻe fakautuutu ʻenau fehiʻa kiate ia koeʻuhi ko ʻene ngaahi misi, mo ʻene ngaahi lea. 9 Pea naʻa ne toe misi foki ʻo ne; fakaha ki hono ngaahi tokoua, ʻo ne pehe, Ko eni kuo u toe misi, pea ko e laʻa mo e mahina mo e fetuʻu ʻe hongofulu ma taha naʻa nau tulolo kiate au. 10 Naʻa ne tala foki ia ki heʻene tamai mo hono ngaahi tokoua: pea naʻe valoki ʻi ia ʻe heʻene tamai, ʻo ne pehe ki ai, Ko e ha ʻa e meʻa l ko eni kuo ke misi ki ai? Ko e pehe, koā ke mau ʻalu atu, ʻa au mo hoʻo faʻe mo ho ngaahi tokoua, ʻo mau tulolo ki he kelekele kiate koe? 11 Pea meheka kiate ia ʻa hono ngaahi tokoua; ka ka kumuni ʻa e lea ʻe heʻene tamai. 12 Pea ʻalu hono ngaahi tokoua ki Sikemi ke fafanga ʻa e fanga manu 13 aʻenau ʻeiki. Pea lea ʻa Isileli kia Siosifa, ʻikai ʻoku fai ʻe ho ngaahiʻ tokoua ʻenau fangamanu ʻi Sikemi? haʻu ʻo fai ʻeku fekau kiate kinautolu. 14 Pea ne tali, Ko au eni. Pea ne pehe kiate ia, ʻE, ʻalu ʻo vakai1 pe ʻoku lelei ho ngaahi tokoua, pea lelei mo e fanga manu, pea foki mai mo hano tala kiate au. Ko ia naʻa ne fekau atu ia mei he tālalo ʻoHepeloni, pea ne alu ki Sikemi. 15 Pea naʻe fetaulaki mo ia ha tangata, ta ʻoku ne hehe ʻi he vao: pea naʻe fehu ʻi kiate ia ʻe he tangata, ʻo pehe, Ko e ha ʻoku ke kumi? 16 Pea ne pehe, Ko siʻeku kumi hoku ngaahi tokoua: tala mai muʻa pe1 17 ʻoku nau fanga manu ʻi fe? Peal tali ʻe he tangata, Kuo nau hiki mei heni; he naʻaku fanongo ʻoku nau pehe, Tau o ki Totani. Pea tuli atu ʻe Siosifa ki hono ngaahi tokoua, ʻo ne ʻilo kinautolu ʻi Totani. 18 Pea ʻi heʻenau sio kiate ia mei he mamaʻo, kuo teʻeki ke ne ofi mai, naʻa nau puleaki ʻi ke tamateʻi ia. 19 Pea nau fepeheʻaki, Vakai, ko e 20 ʻeiki misi ʻena ʻoku haʻu. ʻE, tau tamateʻi muʻa, ʻo li ki ha lepa, pea te tau tala kuo keina ia ʻe ha manu fekai: ka tau vakaiā pe fēfē ʻene ngaahi misi. 21 Pea fanongo ki ai ʻe Lupeni, pea ne fakahaofi ia meiate kinautolu, heʻene pehe, ʻOua naʻa tau ala ki 22 heʻene moʻui. Pea lea kiate kinautolu ʻe Lupeni, ʻOuae lilingi toto; li ia ki he lepa na ʻi he toafa, kae ʻouae ala malohi kiate ia; koeʻuhia, tokua, ka ne fakahaofi ia mei honau nima, ʻo fakafoki ki heʻene tamai. 23 Pea ko ia ʻi he aʻu mai ʻa Siosifa ki hono ngaahi tokoua,naʻanautoʻo meia Siosifa hono kofu, ʻa e kofu 24 pulepule kuo ne ʻai; pea nau puke ia ʻo li ki he lepa: pea naʻe maha ʻa e lepa, ʻo ʻikai ha vai ʻi ai. 25 Pea nau nofo hifo ke kai meʻakai: pea ʻiloange naʻa nau hanga atu ʻo nau vakai, ta ko e fononga Isimeeli ʻoku haʻu mei Kiliati, pea oku uta ʻe heʻenau fanga kameli ʻa e nekoti mo e pame mo e latano, ko ʻenau 26 ʻalu ke fetuku ki Isipite. Pea lea ʻa Siutaki hono ngaahi tokoua, ʻo pehe, Neongo te tau tamateʻi hotau tokoua, ʻo fufū hono toto, ka talaʻehai te tau maʻu ai ha meʻa. 27 ʻE, tau fakatau muʻa ia ki he kau Isimeeli, pea ʻoua naʻa ala kiate ia ʻe hotau nima; he ko hotau tokoua ia mo hotau sino. Pea naʻe loto ki ai hono ngaahi tokoua. 28 Pea naʻe laka atu ha kau tangata Mitiani, ko e kau fakatau; pea nau fusi hake ʻa Siosifa mei he lepa, pea nau fakatau ia ki he kau Isimeeli ʻaki ha paʻanga siliva ʻe uofulu, pea nau ʻave ʻa Siosifa ki Isipite. 29 Pea foki ʻa Lupeni ki he lepa; pea tā ʻoku ʻikai ʻi ai ʻa Siosifa; 30 pea ne hae hono kofu. Pea ne foki ki hono ngaahi tokoua, ʻo ne pehe, Kuo ʻikai ʻa e tamasiʻi; pea ko au te u ʻalu ki fe? 31 Pea nau toʻo ʻa e kofu ʻo Siosifa, ʻo nau tamateʻi ha kosi tangata, ʻo 32 nau unu ʻa e kofu ki he toto; pea naʻa nau fekau atu ʻo ʻave ʻa e kofu pulepule ki heʻenau ʻeiki; ʻo nau pehe, Kuo mau ʻilo ʻa e meʻa ni; ke ke vakai muʻa pe ko e kofu ʻo ho 33 foha pe ʻikai. Pea naʻa ne ʻilo ia, ʻo ne pehe, Ko e kofu pe ʻo hoku foha; kuo keina ia ʻe ha manu fekai: kuo pau kuo hae ʻa si ʻi 34 Siosifa. Pea hae ʻe Sekope hono ngaahi kofu, ʻo ne vala tauangaʻa ʻo ne tengihia hono foha ʻo ʻaho lahi. 35 Pea naʻe tutuʻukotoapehonongaahi foha mo hono ngaahi ʻofefine ke fakafiemalie ki ai: ka naʻe ʻikai te ne tali ʻenau fakafiemalie; ʻo ne pehe, Kau ʻalu hifo tangi pe ki hoku foha ki Hetesi. Naʻe pehe hono tengihia ia ʻe heʻene ʻeiki. 36 Ka ko e kau Metani naʻa nau fakatau ia ki Isipite, kia Potifa ko e ofisa ʻa Felo, ko e kapiteni ʻo e kaate.

Senesi 38

1 PEA ʻI he taimi ko ia tokua, naʻe ʻalu hifo ʻa Siuta mei hono ngaahi tokoua, ʻo ne afe atu ki ha motuʻa 2 Atulami naʻe hingoa ko Hila. Naʻe mamata ʻe Siuta ʻi he potu ko ia ki he ʻofefine ʻo ha tangata Kenani naʻe hingoa ko Suaa: pea ne toʻo ia 3 ʻo ʻalu ki ai. Pea ne feitama, ʻo ne faʻeleʻi ha tama tangata ʻo ne 4 fakahingoa ko Ea. Pea ne toe feitama, ʻo ne faʻeleʻi ha tamatangata; pea ne fakahingoa ia ko 5 Onani. Pea ne toe fai foki, ʻo faʻeleʻi ha tama tangata, pea ne fakahingoa ia ko Sela: pea naʻe ʻi Kesipi ʻa Siuta ʻi heʻene faʻeleʻi ia. 6 Pea naʻe maʻu ʻe Siuta ha uaifi moʻo Ea ko hono ʻuluaki, pea ko e 7 hingoa ʻo e fefine ko Tema. Pea ko Ea, ko e ʻuluaki foha ʻo Siuta ko e tangata kovi ia ʻi he ʻafio ʻa Sihova; ko ia naʻe tamateʻi ia ʻe Sihova. 8 Pea lea ʻa Siuta kia Onani, ʻAlu koe ki he finemotuʻa ʻa ho taʻokete, pea ke fai ʻa e toʻonga ʻa e tokoua ʻo e husepaniti ʻo fokotuʻu ha hako 9 ki ho taʻokete. Ka naʻe ʻilo ʻe Onani ʻe ʻikai oʻona ʻa e hako ko ia; pea ko ia ʻi heʻene ʻalu atu ki he finemotuʻa ʻo hono taʻokete, naʻa ne hua ʻi ia ki he kelekele, koeʻuhi ke ʻoua te ne ʻange ha hako ki hono 10 taʻokete. Pea naʻe tau kovi ki he finangalo ʻo Sihova ʻa e meʻa kuo ne fai: pea naʻa ne tamateʻi mo ia 11 foki. Pea lea ʻa Siuta kia Tema ko e uaifi ʻo hono foha, ʻE, ke ke nofo uitou pe ʻi he fale ʻo hoʻo tamai kaeʻoua ke lahi hoku foha ko Sela: ko ʻene pehe, Naʻa mate foki mo ia, ʻo hange ko hono ongo taʻokete. Pea alu ʻa Tema, ʻo nofo ʻi he fale oʻene ʻeiki. 12 Pea naʻe faifai pea pekia ʻa e ʻofefine ʻo Suaa, ʻa e uaifi ʻo Siuta; pea kuo malele ʻa e mamahi ʻa Siuta, pea naʻa ne ʻalu hake ki Timina ki heʻene kau kosi sipi, ʻa ia mo hono kaumeʻa ko Hila ko e tangata Atulami. 13 Pea naʻe fakaha kia Tema, ʻo pehe, Ta ko e tamai ʻa ho ʻunoho ʻoku ʻalu hake ki Timina ke fai ʻene 14 kosi sipi. Pea ne hu ʻihu ʻi hono ngaahi kofu fakauitou, ʻo ne ʻai hono pulou, ʻo ne ʻufiʻufi ʻaki, ʻo ne nofo ʻi he matanikolo ʻo Enaimi, ʻa ia ʻoku ʻi he hala ki Timina; he naʻa ne vakai kuo lahi ʻa Sela, pea kuo 15 ʻikai ʻange ia mono ʻunoho. Pea ʻi he vakai kiate ia ʻe Siuta, naʻa ne mahalo ko e fefine feʻauaki; koeʻuhi kuo ne pulou hono mata. Pea ne 16 afe ki ai ʻi he hala, ʻo ne pehe, Siini, tuku ke u ʻalu atu kiate koe (he naʻe ʻikai te ne ʻilo ko e ʻunoho ʻo hono foha). Pea ne tali, Ko e ha te ke foaki mai ka ke haʻu kiate au? 17 Pea ne pehe, Te u ʻatu mei he fanga manu ha kiʻi kosi. Pea pehe ʻe he fefine, Pea te ke tuku mai ha talifaki, 18 kaeʻoua ke ke ʻomi ia? Pea ne pehe, Ko e ha ha talifaki te u ʻatu? Pea tali ʻe he fefine, Ko hoʻo sila, mo hoʻo kahoa, mo e tokotoko ʻoku ʻi ho nima na. Pea ne ʻange ki ai, pea ne ʻalu kiate ia, pea ne feitama kiate ia. 19 Pea tuʻu hake ʻa e fefine, ʻo ʻalu, ʻo ne hu ʻihu ʻi hono pulou, ʻo ne ʻai hono kofu fakauitou. 20 Pea ʻatu ʻe Siuta ʻa e kiʻi kosi ʻi hono kaumeʻa, ko e tangata Atulami, koeʻuhi ke ne maʻu mai mei he fefine hono talifaki: ka naʻe ʻikai te 21 ne ʻilo ia. Ko ia naʻa ne fehu ʻi ki he kakai ʻo e feituʻu, ʻo pehe, Ko e fe ʻa e fefine tapu ko ia naʻa ne ʻi Enaimi, ʻi he veʻehala ni? Pea nau tali, Naʻe ʻikai ʻi heni ha fefine tapu. 22 Pea naʻa ne foki kia Siuta, ʻo ne pehe Kuo ʻikai te u ʻilo ʻa e fefine; kaeʻumaʻa naʻe tala mai ʻe he kakai ʻo e potu, ʻo pehe, Naʻe ʻikai ha 23 fefine tapu ʻi ai. Pea pehe ʻe Siuta, Tukuaipeā ke ne maʻu ia, naʻa manuki ʻi kitaua: Ko eni kuo u ʻatu ʻa e kiʻi kosi ni, pea ko koe naʻe ʻikai te ke ʻilo ia. 24 Pea ʻi he faifai pea ʻosi nai ʻa e mahina ʻe tolu, naʻe fakaha kia Siuta, ʻo pehe, Kuo feʻauaki ʻa Tema ko e ʻunoho ʻo ho foha; kaeʻumaʻa kuo ne feitama ʻi heʻene feʻauaki. Pea pehe ʻe Siuta, ʻOmi 25 ia kituaʻā ʻo tutu. Pea kuo ʻomi ʻa e fefine kituaʻā, naʻa ne fekau atu ki he tamai ʻa hono ʻunoho, ʻo pehe, Ko e tangata ʻoku aʻana ʻa e ngaahi meʻa ni, ko ia ia ʻoku ou feitama ki ai: pea ne pehe foki, Ke ke vakai muʻa pe ʻoku ʻo hai ʻa e ngaahi meʻa ni, ʻa e sila ni, mo e 26 kahoa, mo e tokotoko. Pea ʻilo ia ʻe Siuta, ʻo ne pehe, ʻOku ne tonuhia ange ʻiate au, koeʻuhia naʻe ʻikai te u ʻange ia ki hoku foha ko Sela. Ka naʻe ʻikai te ne toe feʻiloaki mo ia. 27 Pea ʻi he faifai pea hoko hono taimi faʻele, pea ta ko e mahanga. 28 Pea ʻi heʻene faʻele naʻe ʻai mai ha nima: pea naʻe hanga ʻa e maʻuli, ʻo nonoʻo ʻaki hono nima ha filo kula, heʻene pehe, Ko eni ia ʻa e fuofua 29 haʻu. Pea ʻi heʻene toʻo atu hono nima, ʻiloange naʻe to mai hono tokoua: pea pehe ʻe he fefine, ko e ha kuo ke motuhi mai? ke to kiate koe hoʻo motuhi: ko ia naʻe fakahingoa ai ia ko Felesi (ko Motuhi). 30 Pea hili ia naʻe to mai hono tokoua, ʻa ia naʻe ʻi hono nima ʻa e filo kula: pea naʻe fakahingoa ia ko Sala.

Senesi 39

1 KO ia naʻe ʻohifo ʻa Siosifa ki Isipite; pea ko Potifa ko e tangata Isipite, ko ha ofisa ʻo Felo, ko e kapiteni ʻo e Kaate, naʻa ne fakatau ia mei he kau Isimeeli kuo nau 2 ʻohifo ia. Pea naʻe kau ʻa Sihova mo Siosifa, pea ko e tangata fai tapuekina ia; pea naʻa ne taka ʻi he fale ʻo hono ʻeiki ko e Isipite. 3 Pea naʻe vakai ʻe hono ʻeiki ʻoku kau ʻa Sihova mo e tangata ni, pea ʻilonga ha meʻa naʻa ne ala ki ai naʻe tapuakiʻi ʻe Sihova hono fai. 4 Ko ia naʻe ʻofeina ʻa Siosifa ʻe he tangata ni, ʻo ne nofo mai kono tauhi: pea naʻa ne fakanofo ia ke pule ki hono fale, pea naʻa ne tuku ke ne faʻiteliha ki heʻene ngaahi meʻa 5 kotoa. Pea hili ʻene fakanofo ia ke pule ki hono fale mo e meʻa kotoa pe naʻa ne maʻu, ʻio mei he taimi ko ia naʻe tapuakiʻi ʻe Sihova ʻa e fale ʻo e tangata Isipite ko ia, koeʻuhi ko Siosifa; naʻe to ʻa e tapuaki ʻa Sihova ki heʻene meʻa kotoa pe, ʻi 6 fale mo tuʻa. Pea naʻa ne tuku ʻene meʻa kotoa pe kia Siosifa; pea naʻe ʻikai te ne feongoi mo ia ʻi ha meʻa, ngata pe ʻi he meʻa naʻa ne kai. Pea ko Siosifa ko e tangata toulekeleka mo matamatalelei. 7 Pea naʻe faifai pea tokanga kovi kia Siosifa ʻa e uaifi ʻo hono ʻeiki; pea ne pehe ki ai, Ta mohe muʻa. 8 Pea ne fakafisi, ʻo ne pehe ki he uaifi ʻo hono ʻeiki, Vakai, ʻoku ʻikai ke feongoi mo au ʻa hoku ʻeiki ʻi ha meʻa ʻoku ʻi he fale, pea ko ʻene meʻa kotoa kuo ne tuku ke u 9 faʻiteliha ki ai; ʻoku ʻikai ha taha ʻi he fale ni ʻoku lahi ʻiate au; pea kuo ʻikai te ne taʻofi meiate au ha momoʻi meʻa ʻe taha, ko koe pe, koeʻuhia ko hono uaifi koe: pea fefe ai haʻaku fai ʻa e fuʻu angahala lahi 10 ni, ʻo te hia ai ki he ʻOtua? Pea neongo naʻa ne toutou lea kia Siosifa ʻi he ʻaho kotoa pe, ka naʻe ʻikai te ne fai ki hono loto, ke na tākoto, pe ke na feʻao. 11 Pea faifai pea hoko ha ʻaho ʻa ia naʻa ne hū ai ki fale ke fai ʻene ngaūe, pea naʻe ʻikai ʻi ai ha toko 12 taha ʻo e kakai ʻo e fale. Pea puke ia ʻe he fefine ʻi hono kofu, ʻo ne pehe, Ta mohe ā: pea ne tuku ʻa e kofu ʻi hono nima, ʻo ne hola ʻo hu 13 kituaʻā. Pea ʻi he vakai ʻe he fefine kuo ne tuku hono kofu ʻi hono nima, pea kuo ne hola kituʻa, naʻa 14 ne ui ange ʻa e kakai ʻo e fale, ʻo ne lea kiate kinautolu, ʻo pehe, Vakai kuo ne ʻomi kiate kitautolu ha tangata Hepelu ke paʻusi ʻi kitautolu; naʻa ne haʻu kiate au ke ma 15 mohe, pea u kaila leʻo lahi: pea ʻi heʻene fanongo ki he ʻai ʻeku fuʻu kalanga, naʻa ne tuku hono kofu ʻi hoku tafaʻaki, ʻo ne hola ʻo hū kituʻa. 16 Pea naʻa ne tuku ʻa e kofu ʻi hono tafaʻaki, kaeʻoua ke haʻu ki ʻapi ʻa 17 hono ʻeiki. Pea ne lea kiate ia ʻo pehe, Ko e tamaioʻeiki Hepelu ni, ʻa ia kuo ke ʻomi kiate kitautolu, 18 naʻa ne haʻu kiate au ke paʻusi ʻi au; pea ʻi heʻeku ʻai ʻeku fuʻu kalanga, naʻa ne tuku hono kofu ʻi hoku tafaʻaki, ʻo ne hola kituʻa. 19 Pea ʻi he fanongo ʻe hono ʻeiki ki he ngaahi meʻa naʻe leaʻaki ʻe hono uaifi kiate ia, heʻene pehe, Naʻe pehe mo pehe ʻa e fai ʻa hoʻo tamaioʻeiki kiate au; naʻa ne tuputamaki. 20 Pea naʻe puke ʻa Siosifa ʻe hono ʻeiki ʻo ne tuku ia ki he pilisone, ʻa e potu naʻe nofo popula ai ʻa e kau popula ʻa e Tuʻi: pea naʻa ne nofo ʻi he pilisone. 21 Ka naʻe kau ʻa Sihova mo Siosifa, pea ne oʻi ha manavaʻofa ki ai, pea ne tuku ke ne ʻofeina ʻi 22 he pule ʻo e pilisone. Pea ko e pule ʻo e pilisone naʻa ne tuku kia Siosifa ʻa e kau popula kotoa pe naʻe ʻi he pilisone; pea ʻilonga ha meʻa naʻe fai ai, ko ia ia naʻa ne fai. 23 Naʻe ʻikai tokanga ʻi ʻe he pule ʻo e pilisone ha kihi ʻi momoʻi meʻa ʻe taha kuo tuku kiate ia; koeʻuhi naʻe kau mo ia ʻa Sihova, pea ʻilonga ha meʻa naʻa ne fai, naʻe fakamonuʻia ʻe Sihova.

Senesi 40

1 PEA faifai pea ko e matapule ngaohi kava ʻa e Tuʻi Isipite, mo ʻene matapule taʻo ma, naʻa na hia ki hona ʻeiki ko e Tuʻi Isipite. 2 Pea naʻe tuputamaki ʻa Felo ki heʻene ongo ofisa, ko e pule ʻo haʻa ngaohi kava mo e pule ʻo haʻa taʻo 3 ma. Pea naʻa ne tuku kinaua ke nofo popula ʻi he fale ʻo e kapiteni ʻo e Kaate, ʻio ʻi he fale pilisone, ʻa e potu naʻe nofo popula ai ʻa Siosifa. 4 Pea ko e kapiteni ʻo e Kaate naʻa ne tuku kinaua kia Siosifa, pea naʻa ne tauhi kinaua: pea naʻa na ʻaho lahi ʻi he pilisone. 5 Pea naʻa namisi ʻakinaua fakatouʻosi ʻi ha po pe taha, ʻa e matapule ngaohi kava mo e matapule taʻo ma ʻa e Tuʻi Isipite, ʻa ia naʻa na nofo popula ʻi he pilisone, ʻo taki taha maʻana ʻa e misi mo hono 6 ʻuhinga. Pea ʻi he hu kiate kinaua ʻa Siosifa pongipongi, naʻa ne vakai 7 ta ʻoku na fofonga mamahi. Pea ne fehu ʻi ki he ongo ofisa ʻa Felo, ʻa ia naʻe ʻiate ia ʻo nofo popula ʻi he fale ʻo hono ʻeiki, ʻo ne pehe, Ko e ha ʻoku kovi ai homo fofonga 8 he aho ni? Pea na tali Kuo ma misi, pea ʻoku ʻikai ha taha ke vete hono ʻuhinga. Pea pehe ʻe Siosifa kiate kinaua, ʻikai ʻoku ʻi he ʻOtua ʻa e fakaʻuhinga? fakamatala mai muʻa kiate au. 9 Pea fakamatala ʻene misi kia Siosifa ʻe he pule ʻo e haʻa ngaohi kava, ʻo ne pehe, Naʻe ha kiate au ʻi heʻeku misi, pea ta ʻoku ʻi hoku ʻao 10 ha vaine; pea ʻi he vaine ʻa e vaʻa ʻe tolu: pea hange naʻe muka mai, pea moto mai; pea ko hono ngaahi loholoho naʻa nau laku mai ʻa e 11 ngaahi kalepi: pea naʻe ʻi hoku nima ʻa e ipu ʻa Felo: pea u toʻo ʻa e ng. kalepi, ʻo tatau ia ki he ipu ʻa Felo, pea u ʻange ʻa e ipu ki he toukupu 12 ʻo Felo. Pea tali ʻe Siosifa kiate ia, Ko hono ʻuhinga eni: Ko e vaʻa ʻe 13 tolu ko e ʻaho ʻe tolu ia. ʻOku toe ha ʻaho ʻe tolu, pea toki hiki ho ʻulu ʻe Felo, pea te ne fakafoki koe ki ho tuʻunga, pea te ke ʻange ʻa e ipu ʻa Felo ki hono nima, ʻo hange ko ia ʻi muʻa ʻi hoʻo nofo ko ʻene ngaohi 14 kava. Pea ʻoka ke ka tuʻumalie koe ke ke manatu ʻi au, pea ke fai muʻa ha ʻofa kiate au, pea ke fakaha ʻia au kia Felo, ʻo fakahu kituʻa au mei 15 he fale ko eni. He ko e matuʻaki kaihaʻasia au mei he fonua ʻo e haʻa Hepelu: pea naʻa mo ʻeku ʻi heni, kuo ʻikai te u fai ha meʻa ke nau tuku ai au ki he ʻana ni. 16 Pea ʻi he vakai ʻe he pule lo e haʻa taʻo ma ʻoku malie ʻa e fakaʻuhinga, pea ne pehe kia Siosifa, Ko au foki naʻa ku vakai ʻi heʻeku misi, pea ta ʻoku ʻi hoku ʻulu ha koto ma hinenina ʻe tolu: 17 pea ʻi he kato taupotu ki ʻolunga naʻe ai ʻa e ngahi faʻahinga meʻa ʻoku ngaohi ʻe he taʻo ma ko e meʻa taumafa ʻa Felo; pea naʻe kai ia ʻe he fanga manupuna mei he kato ʻi hoku funga ʻulu. 18 Pea tali ʻe Siosifa, ʻo pehe, Ko hono ʻuhinga eni: Ko e kato ʻe tolu 19 ko e ʻaho ʻe tolu ia: ʻoku toe pe ha ʻaho ʻe tolu, pea ʻe hiki ʻe Felo ho ʻulu meiate koe, pea ne tautau koe ʻi ha ʻakau; pea ʻe kai ʻe he manupuna ho kakano meiate koe. 20 Pea ʻi he hoko hono tolu ʻo e ʻaho, ʻa ia ko e ʻaho faʻeleʻi ʻo Felo, naʻa ne fai ha kātoanga mo ʻene kau tamaioʻeiki kotoa pe: pea ne hiki ʻa e ʻulu ʻo e pule ʻo e haʻa ngaohi kava mo e pule ʻo e haʻa taʻo ma ki he haʻohaʻonga oʻene kau tamaioʻeiki. 21 Pea naʻa ne fakafoki ʻa e pule ʻo e haʻa ngaohi kava ki heʻene lakanga ngaohi kava; pea naʻa ne ʻange ʻa e 22 ipu ki he nima ʻo Felo: ka naʻa ne tautau ʻa e pule ʻo e haʻa taʻo ma; ʻo hange ko e fakaʻuhinga ʻa Siosifa 23 kiate kinaua. Ka naʻe ʻikai manatu kia Siosifa ʻe he pule ʻo e haʻa ngaohi kava, ka naʻe ngalo pe.

Senesi 41

1 PEA ʻi he fakaʻosi ʻo ha taʻu ʻe ua, naʻe misi ʻa Felo: ta ʻoku ne tuʻu 2 ʻi he veʻe vaitafe. Pea ʻiloange naʻe ʻalu hake mei he vaitafe ha fanga kau ʻe toko fitu naʻe matamatalelei mo sisino; pea nau kaikai ʻi he 3 mohuku ano. Pea ta naʻe ʻalu hake kimui mei he vaitafe ha fanga kau kehe ʻe toko fitu naʻe matamata kovi mo tutue; ʻo nau tuʻu fakataha mo e fanga kau ko ē ʻi he ngutu ʻo e 4 vaitafe. Pea ko e fanga kau naʻe matamata kovi mo tutue naʻa nau folofua ʻa e fanga kau ʻe fitu naʻe matamatalelei mo sisino. Pea ʻa ai ʻa Felo. 5 Pea mohe ia ʻo misi ko hono tuʻo ua: pea ta naʻe ʻalu hake ha fo ʻi koane ʻe fituʻi ha sino pe taha, ʻo 6 fuolalahi mo lelei. Pea vakai, naʻe tupu hake kimui ha fo ʻi koane ʻe fitu naʻe fuamate, pea pakukā ʻi he 7 matangi hahake. Pea ko e ngahi fo ʻi koane naʻe fuamate naʻa nau folo ʻa e fo ʻi koane ʻe fitu naʻe fuolalahi mo fai kakano. Pea ʻa ai ʻa Felo, pea ta ko e misi pe. 8 Pea ʻi heʻene pongipongi naʻe hohaʻa hono finangalo; ʻo ne fekau ke ui mai ʻa e kau sikalaipe kotoa pe ʻo Isipite, mo hono kau tangata poto kotoa pe: pea naʻe fakamatala ʻe Felo ʻene misi kiate kinautolu, ka naʻe ʻikai ha taha te ne fakaʻuhinga kia Felo. 9 Pea naʻe toki lea kia Felo ʻe he matapule ʻo e haʻa ngaohi kava, ʻo pehe, Kuo u toki manatu he ʻaho 10 ni ki heʻeku hia. Naʻe tuputamaki ʻa e ʻAfiona ki heʻene kau tamaioʻeiki ʻo tuku au ke u nofo popula ʻi he fale ʻo e kapiteni ʻo e Kaate, ʻa au mo e matapule ʻo haʻa taʻo ma: 11 pea ma misi fakatouʻosi ʻi ha po pe taha, ʻa au mo ia, ʻo taki taha maʻana ʻa e misi mo hono ʻuhinga. 12 Pea naʻa mau ʻi ai mo ha talavou ko e tangata Hepelu, ko e tamaioʻeiki ʻo e kapiteni ʻo e Kaate; pea naʻa ma fakamatala kiate ia, pea naʻa ne fakaʻuhinga kiate kimaua ʻema misi; ʻo taki taha ʻa e misi 13 hono ʻuhinga. Pea hange ko ʻene fakamatala kiate kimaua naʻe pehe ʻene hoko; ko au naʻe fakafoki ʻe he ʻAfiona ki hoku lakanga, pea ko e tangata ko ē naʻe tautau. 14 Pea fekau ʻe Felo ke ui ange ʻa Siosifa, pea naʻa nau ʻomi fakavave ia mei he ʻana: pea naʻa ne tele hono kava, ʻo ne fetongi hono kofu, 15 ʻo ne hu mai kia Felo. Pea folofola ʻa Felo kia Siosifa, ʻo pehe, Kuo u misi, pea ʻoku ʻikai ha taha ke fakaʻuhinga ia: ka kuo u fanongo kiate koe, tokua ko hoʻo fanongo leva ki ha misi pea ke fakaʻuhinga ia. 16 Pea tali ʻe Siosifa kia Felo, ʻo pehe, ʻoku ʻikai ko au: ko e ʻOtua pe te ne ʻomi ha meʻa ke tuʻumalie ai ʻa e ʻAfiona. 17 Pea fakamatala ʻe Felo kia Siosifa, ʻo pehe, ʻi heʻeku misi ʻiloange ʻoku ou tuʻu ʻi he ngutu vaitafe: pea 18 ta naʻe hake mei he vaitafe ha fanga kau ʻe toko fitu naʻe sisino mo matamatalelei; pea nau kaikai ʻi he 19 mohuku ano: pea ʻiloange naʻe ʻalu hake kimui ha fanga kau kehe ʻe fitu naʻe tutue pea matamatakovi ʻaupito mo ʻuhui; kuo teʻeki te u sio ki nano tatau ʻi he fonua kotoa ʻo 20 Isipite ʻi he kovi. Pea ko e fanga kau ʻuhui mo kovi naʻa nau folofua ʻa e ʻuluaki fanga kau ʻe toko fitu 21 naʻe sisino: pea neongo kuo nauhu ki honau kete, ka naʻe ʻikai ʻilonga ʻenau ʻi ai; he naʻa nau matamata kovi aipe ʻo hange ko ia ʻi he kamataʻanga, 22 pea u ʻa ai. Pea u vakai ʻi heʻeku misi, pea ta naʻe ʻalu hake ʻi ha sino pe taha ha fo ʻi koane ʻe fitu 23 naʻe fuomoʻui mo lelei; pea ʻiloange naʻe tupu hake ha fo ʻi koane kehe ʻe fitu naʻe fuomate mo kau pe, mo 24 pakuka ʻi he matangi hahake; pea ko e ngaahi fo ʻi koane naʻe fuomate naʻa nau folo ʻa e fo ʻi koane ʻe fitu naʻe lelei: pea naʻa ku tala ia ki he kau sikalaipe; pea naʻe ʻikai ha taha te ne mafakamatala kiate au. 25 Pea lea ʻa Siosifa kia Felo, ko e misi ʻa e ʻAfiona ʻoku taha pe: kuo fakamatala ʻe he ʻOtua kia Felo ʻa e 26 meʻa ʻoku ne teu fai. Ko e kau lelei ʻe toko fitu ko e taʻu ʻe fitu ia; pea ko e fo ʻi koane lelei ʻe fitu ko e taʻu ʻe fitu ia; ko e misi ʻoku taha 27 pe. Pea ko e fanga kau ʻuhui mo kovi ʻe toko fitu naʻe ʻalu hake kimui ko e taʻu ʻe fitu ia; pea ko e fo ʻi koane ʻe fitu naʻe ngeʻesi pe, mo pakukā ʻi he matangi hahake, ko e taʻu honge ʻe fitu ʻe hoko ai. Ko 28 eni ʻa e meʻa kuo u fakamatala kia Felo; ʻoku fakaha ʻe he ʻOtua ki he ʻAfiona ʻa e meʻa ʻoku ne teu ke fai. 29 Vakai, ʻoku haʻu ha taʻu ʻe fitu ʻa ia 30 ʻe manu lahi ai ʻa Isipite kātoa; pea ʻe hoko ai ha taʻu honge ʻe fitu, pea ʻe ngalo kotoa ʻa e mahuʻi he fonua ko Isipite, pea ʻe ʻauha ʻa e 31 fonua ʻi he honge; ʻio ʻe ʻikai ʻiloa ʻa e mahu naʻe ʻi he fonua koeʻuhi ko e honge ko ia ʻe hoko ai; he ʻe 32 mamafa ʻaupito ia. Pea ko e meʻa ʻi hono ʻai ʻo lōua ʻa e misi kia Felo, ko hono ʻuhinga kuo pau ʻa e meʻa mei he ʻOtua, pea ʻe vave ʻene fai. 33 Pea ko ia ke vakai ʻe Felo ha tangata ʻoku mafai mo poto, pea ke ne fokotuʻu ia ke angi ki he fonua ko 34 Isipite. Pea ke fai ʻe Felo mo fokotuʻu ha kau ofisa ki he fonua, ke toʻo hono vahe nima ʻo e fonua ko Isipite ʻi he taʻu ʻe fitu ʻo e mahu. 35 Pea ke nau tanaki ʻa e meʻakai kehekehe ʻo e taʻu lelei ʻe fitu ko ia ʻoku haʻu, ʻo nau faʻoaki uite ʻi he malu ʻo Felo, ko e meʻakai ki heʻenau ngaahi kolo, pea ke nau 36 tauhi ia. Pea ko e meʻakai ko ia ko e tokonaki ki he fonua ki he taʻu honge ʻe fitu, ʻa ia ʻe hoko ki Isipite, koeʻuhi ke ʻoua naʻa ʻauha ʻa e fonua ʻi he honge. 37 Pea naʻe ha lelei ʻa e meʻa kia Felo, mo ʻene kau tamaioʻeiki 38 kotoa. Pea folofola ʻa Felo ki heʻene kau tamaioʻeiki, Te tau ʻilo ʻi fe ha taha ʻoku hange ko eni, ha tangata ʻoku ʻi ai ʻa e laumalie ʻo e 39 ʻOtua? Pea folofola ʻa Felo kia Siosifa, Ko e meʻa ʻi he fakaha ʻe he ʻOtua kiate koe ʻa e ngaahi fuʻu meʻa ni, ʻoku ʻikai ha taha ʻoku mafai 40 mo poto ʻo hange ko koe. Ko koe te ke pule ʻi hoku fale, pea ko hoku kakai kotoa pe te nau fai ʻenau nofo ʻo fakatatau ki hoʻo angi; ko e taloni pe te u maʻolunga ai ʻiate koe. 41 Pea folofola ʻa Felo kia Siosifa, Ko eni kuo u fakanofo koe ke pule 42 ki Isipite kātoa. Pea naʻe toʻo ʻe Felo ʻa e mama mei hono nima, ʻo ne ʻai ki he nima ʻo Siosifa, pea ne fakakofu ʻaki ia ha tupenu mahuʻinga, pea ne ʻai ha kahoa koula ki hono uʻa: 43 naʻa ne fakaheka foki ia ki hono ua oʻene saliōte; pea naʻa nau kalangaʻi muʻa, Punou; pea naʻa ne fakanofo ia ki he fonua 44 kotoa ʻo Isipite. Pea naʻe folofola ʻa Felo kia Siosifa, Ko Felo au, pea ʻe ʻikai ha tangata ʻi he fonua kotoa ʻo Isipite te ne hiki hono nima pe ko hono vaʻe taʻe te ke kau ai. 45 Pea naʻe fakahingoa ʻe Felo ʻa Siosifa ko Safinate Peanea, pea naʻa ne ʻange mono ʻunoho ʻa Asinate ko e ʻofefine ʻo Potifela ko e taulaʻeiki ʻo Oni. 46 Pea naʻe ʻalu atu ʻa Siosifa kuo ʻiate ia ʻa e fonua ko Isipite. Pea kuo tolungofulu taʻu a Siosifa ʻi heʻene tuʻu ʻi he ʻao ʻo Felo ko e Tuʻi Isipite. Pea naʻe ʻalu atu ʻa Siosifa mei he ʻao ʻo Felo, ʻo ne angi atu ʻi he fonua kotoa ʻo Isipite. 47 Pea ʻi he taʻu mahu ʻe fitu naʻe 48 fua ngafuhifuhi ʻa e kelekele. Pea naʻa ne tanaki ʻa e meʻakai kehekehe ʻo e taʻu ʻe fitu, ʻa ia naʻe ʻi he fonua kotoa ʻo Isipite, pea ne tuku ʻa e meʻakai ʻi he ngaahi kolo: ko e meʻakai ʻo e tukuʻuta naʻe takatakai ʻa e kolo taki taha naʻa ne tuku ia ʻi 49 he kolo ko ia. Pea naʻe faʻoaki koane ʻe Siosifa ʻo hange ko e ʻoneʻone ʻo e tahi hono lahi, ʻio naʻe lahi ʻaupito, ko ia naʻe tuku hono fua; he naʻe ʻikai mafua. 50 Pea nae fanauʻi kia Siosifa ha ongo foha ʻe toko ua ʻi he teʻeki ke hoko ʻa e taʻu honge, ʻa ia naʻe faʻeleʻi kiate ia ʻe Asinate ko e ʻofefine ʻo Potifela ko e taulaʻeiki ʻo 51 Oni. Naʻe fakahingoa ʻe Siosifa ʻa e ʻuluaki ko Manase (ko Fakangalo), heʻene pehe, Kuo fakangalo ʻe he ʻOtua ʻiate au ʻeku ongosia kotoa, 52 mo e fale kotoa oʻeku tamai. Pea naʻa ne fakahingoa ʻa hono ua ko Ifalemi (ko Fualoua), heʻene pehe, He kuo fakafua au ʻe he ʻOtua ʻi he fonua oʻeku tuʻutamaki. 53 Pea naʻe ʻosi ʻa e taʻu ʻe fitu ʻo e mahu, ʻa ia naʻe hoko ki he fonua 54 ko Isipite. Pea naʻe kamata hoko ʻa e taʻu ʻe fitu ʻo e honge, ʻo hange ko e lea ʻa Siosifa: pea ko e honge naʻe ʻi he ngaahi fonua kotoa pe; ka ʻi he ngaahi feituʻu ʻo Isipite naʻe ʻi 55 ai ha meʻakai. Pea ʻi he faifai pea honge ʻa e ngaahi feituʻu kehekehe ʻo Isipite, pea tangi ʻa e kakai kia Felo ke ʻomi ha meʻakai: pea tala ʻe Felo ki he kakai Isipite, Mou ō kia Siosifa; pea ʻilonga ha meʻa ʻoku ne tala kiate kimoutolu, mou fai. 56 Pea ko e honge naʻe ʻi he funga ʻo mamani kotoa, pea naʻe fakaava ʻe Siosifa ʻa e ngaahi feleoko, ʻo ne fakatau ki he kakai Isipite; pea naʻe faifai pea mamafa ʻa e honge ʻi 57 Isipite. Pea naʻe haʻu ki Isipite ʻa e ngaahi fonua kehekehe ke fakatau meʻakai meia Siosifa; he naʻe mamafa ʻa e honge ʻi he fonua kotoa pe.

Senesi 42

1 PEA ʻi he ʻilo ʻe Sekope ʻoku ai ha koane ʻi Isipite, naʻa ne pehe ki heʻene fanau, Ko e ha ʻoku mou 2 fesiofaki ai. Pea ne pehe foki, Ko eni kuo u fanongo ʻoku ai ha koane ʻi Isipite: mou ʻalu hifo muʻa ki ai, ʻo fakatau mei ai maʻatāutolu; koeʻuhi ke tau moʻui, ʻo ʻoua te tau mate. 3 Ko ia naʻe ʻalu hifo ʻa e ngaahi tokoua ʻe hongofulu ʻo Siosifa ke fakatau koane mei Isipite. Ka ko 4 Penisimani, ko e tehina ʻo Siosifa, naʻe ʻikai tuku ia ʻe Sekope ke ʻalu mo hono ngaahi tokoua; heʻene pehe, Naʻa hoko kiate ia ha tuʻutamaki. 5 Pea naʻe haʻu ʻa e fanau ʻa Isileli ke fakatau fakataha mo e kakai naʻe haʻu; he naʻe honge ʻa e fonua ko Kenani. Pea ko Siosifa ko e 6 kovana ia ʻo e fonua, ko ia ia naʻa ne fakatau ki he kakai ʻo e fonua: pea naʻe haʻu ʻa e ngaahi tokoua ʻo Siosifa, ʻo nau tulolo kiate ia, ʻo punou ki he kelekele. 7 Pea ʻi he mamata ʻa Siosifa ki hono ngaahi tokoua, naʻa ne ʻilo kinautolu, ka naʻa ne fai kiate kinautolu ʻo hange ha muli, ʻo ne lea fakapuhopuha kiate kinautolu, ʻo ne pehe kiate kinautolu, Ko hoʻomou omi mei fe? 8 Pea nau pehe, Mei he fonua ko Kenani ke fakatau meʻakai. Pea naʻe ʻilo ʻe Siosifa hono ngaahi tokoua, ka ko kinautolu naʻe ʻikai 9 te nau ʻilo ia. Pea naʻe manatu ʻe Siosifa ki he ngaahi misi naʻa ne fai kiate kinautolu, pea ne pehe ki ai, Ko e kau mataki kimoutolu; kuo mou omi ke vakai ʻa e taʻeū ʻo e fonua. 10 Pea nau tali, ʻEi, ʻoku ʻikai, he kuo omi ʻa hoʻo kau tamaioʻeiki ke 11 fakatau meʻakai. Ko kimautolu kātoa ko e fanau ʻa ha tangata pe taha; ko e kakai fai maʻoniʻoni kimautolu, ʻoku ʻikai ko e kau mataki ʻa hoʻo kau tamaioʻeiki. 12 Pea ne pehē kiate kinautolu, ʻIkai, ka ko hoʻomou omi pe ke vakai ʻa e taʻeū ʻo e fonua. 13 Pea nau pehē ange, Ko kimautolu ko hoʻo kau tamaioʻeiki ko e toko hongofulu ma ua, ko e tautehina, ko e fanau ʻa e tangata pe taha ʻi he fonua ko Kenani: pea ke ke meʻa, ko e kimui ʻoku ʻi heʻemau ʻeiki ʻi he taimi ni, pea ko e toko taha ʻoku ʻikai. 14 Pea pehe ʻe Siosifa kiate kinautolu, ʻAua, ʻikai ko ia ia naʻa ku talaatu, ko e kau mataki kimoutolu: 15 ko e meʻa ko eni ʻe sivi ʻaki kimoutolu: Tangi e moʻui ʻa Felo, ʻe ʻikai te mou ʻalu atu kaeʻoua ke haʻu 16 homou tehina. Fekau atu hamou toko taha ke ʻomi homou tehina, ka ko kimoutolu ʻe nofo pilisone, koeʻuhi ke fakamoʻoni ko e kau tangata fai moʻoni kimoutolu: he ka ʻikai, tangi e moʻui ʻa Felo ko e kau mataki kimoutolu. 17 Pea ne ʻai fakataha kinautolu ki 18 he pilisone, ʻo ʻaho tolu. Pea ʻi hono ʻaho tolu naʻe lea ʻa Siosifa kiate kinautolu, ʻo pehe, Mou fai eni, pea te mou moʻui; he ko e toko taha au ʻoku ou aʻapa ki he 19 ʻOtua: Kapau ko e kau fai moʻoni kimoutolu, pea ke nofo popula ʻi he pilisone hamou toko taha; ka mou ō kimoutolu ʻo ʻave koane telia ʻa e honge ʻo homou ngaahi 20 ʻapi; ka mou ʻomi kiate au homou tehina kimui, pea ʻe fakamoʻoni ai hoʻomou lea; pea ʻe ʻikai ai te mou mate. Pea naʻa nau fai pehe. 21 Pea felauʻaki ʻa e tuʻunga meʻa ni, Kuo tau hia moʻoni ʻi hotau tehina, ʻi heʻetau sio ki he mamahi ʻo hono loto, ʻi heʻene kolenga kiate kitautolu kae ʻikai te tau tokanga; ko hono ō ia kuo hoko ai kiate kitautolu ʻa e mamahi ko eni. 22 Pea tali ʻe Lupeni kiate kinautolu, ʻo pehe, ʻIkai naʻa ku tala kiate kimoutolu, ʻo pehe, ʻOua te mou fai ha kovi ki he tama; ka naʻe ʻikai te mou tokanga? pea ko eni foki ʻoku ʻeke hono toto. 23 Ka ko kinautolu naʻe ʻikai te nau mahalo ʻoku ilo ʻi ʻe Siosifa; he naʻe 24 hikilea ʻenau feʻiloaki. Pea ne tafoki meiate kinautolu, ʻo tangi; pea ne foki mai ʻo alea mo kinautolu, pea ne fili ʻa Simione, ʻo ne ha ʻi ia ʻi honau ʻao. 25 Pea naʻe tuʻutuʻuni ʻe Siosifa ke fakafonu koane ʻenau ngaahi ʻangameʻa, pea ke fakafufu ʻa e paʻanga ʻa e tangata taki taha ki heʻene tangai, pea ke ʻange hanau ʻoho ki he hala: io naʻe pehe ʻene fai kiate 26 kinautolu. Pea naʻa nau fakaheka ʻenau koane ki heʻenau fanga asi, ʻo nau ʻalu mei he potu ko ia. 27 Pea ʻi he vete ʻe ha taha ʻene tangai ke ʻange ha meʻakai ki heʻene asi ʻi he maloloʻanga, naʻa ne vakai ʻene paʻanga, ta ʻoku ʻi heʻene 28 ngutu ʻi tangai. Pea ne pehe ki hono ngaahi tokoua, Kuo fakafoki mai ʻeku paʻanga; he vakai foki ʻoku ʻi heʻeku tangai: pea naʻe to honau manava, ʻo nau fetete ʻi heʻenau pehe, Ko e ha ʻa e meʻa ni kuo fai ʻe he ʻOtua kiate kitautolu? 29 Pea naʻa nau aʻu ki heʻenau ʻeiki ko Sekope ki he fonua ko Kenani, pea nau fakamatala kiate ia ʻa e meʻa kotoa kuo hoko kiate kinautolu: 30 ʻo nau pehe, Ko e matapule ʻoku ʻeiki ʻi he fonua naʻa ne lea fakapuhopuhā kiate kimautolu, ʻo ne tuku ko e niʻihi kimautolu kuo mau ō ange ke mataki ʻi ʻa e fonua. 31 Pea ne mau tali ki ai, Ko e kakai fai maʻoniʻoni kimautolu; ʻoku ʻikai ko 32 e kau mataki: ʻoku mau toko hongofulu ma toko ua, ko e tautehina, ko e kau tamai taha; ko e toko taha kuo ʻikai, pea ko e kimui ʻoku ʻi heʻemau tamai ʻi he taimi ni ʻi he 33 fonua ko Kenani. Pea meʻa kiate kimautolu ʻa e matapule ʻoku ʻeiki ʻi he fonua, ʻo pehe, Ko e meʻa ko eni te u ʻilo ai ko e kau maʻoniʻoni kimoutolu; ke mou tuku ʻiate au hamou toko taha, pea mou ʻave ha meʻa telia ʻa e honge ʻo homou ngaahi famili, ʻo mou 6: pea mou 34 ʻomi kiate au homou tehina kimui: pea te u ʻilo ai ʻoku ʻikai ko e kau mataki kimoutolu, ka ko e kau fai moʻoni, pea te u toki tuku atu homou tokoua, pea te mou fai 35 fakatau ʻi he fonua. Pea ʻi heʻenau lilingi ʻenau ngaahi tangai pea ta ko e kofu paʻanga ʻa e tangata taki taha naʻe ʻi heʻene tangai: pea ʻi heʻenau vakai ʻa e ngaahi kofu paʻanga, ʻekinautolu mo ʻenau ʻeiki, naʻa nau manavahe. 36 Pea lea ʻe heʻenau ʻeiki ko Sekope kiate kinautolu, Kuo mou ʻave ʻeku fanau meiate au; ko Siosifa ʻoku ʻikai, pea ko Simione ʻoku ʻikai, pea ʻoku mou fie ʻave mo Penisimani: ʻoku to kiate au ʻa e ngaahi meʻa ni kotoa. 37 Pea lea ʻe Lupeni ki heʻene ʻeiki, ʻo pehe, Te ke tamateʻi hoku ongo foha oʻoku, ʻo kapau ʻe ʻikai te u ʻomi ia kiate koe: tuku ia kia au, pea te u fakafoki ia kiate koe. 38 Ka ka pehe ʻe ia, ʻE ʻikai ʻalu hifo hoku foha mo kimoutolu; he kuo mate hono tokoua, pea ko ia pe toko taha ʻoku toe: pea kapau ʻe hoko kiate ia ha tuʻutamaki ʻi he hala ʻoku mou ʻalu ai, te mou ʻohifo hoku hinā ni ki faʻitokaʻi he mamahi.

Senesi 43

1 PEA naʻe mamafa ʻa e honge ʻi he fonua. 2 Pea ʻi he faifai pea ʻosi ʻenau kai ʻa e koane kuo nau ʻomi mei Isipite, pea lea kiate kinautolu ʻe he enau tamai, ʻo pehe Mou toe ʻalu, ʻo fakatau mai maʻatāutolu ha meʻi meʻakai. 3 Pea tali ʻe Siuta kiate ia, ʻo pehe, Naʻe matuʻaki fakapapau kiate kimautolu ʻe he matapule ʻo pehe, ʻE ʻikai te mou to e sio ki hoku mata, ka ʻi hoʻomou omi mo 4 kimoutolu homou tehina. Kapau te ke fie tuku mai homau tehina ke ʻalu mo kimautolu, te mau ʻalu hifo 5 ʻo fakatau haʻo kai: pea kapau ʻe ʻikai te ke tuku mai, ʻe ʻikai te mau ʻalu hifo: he naʻe lea mai ʻa e matapule, ʻE ʻikai te mou mamata ki hoku mata, ka ʻi hoʻomou omi mo homou tehina. 6 Pea lea ʻa Isileli, Ko e ha naʻa mou taeʻofa pehe ai kiate au, ʻo fakaha ki he tangata ʻoku kei to e hamou tehina? 7 Pea naʻa nau pehe, Naʻe matuʻaki ʻeke ʻe he matapule kiate kimautolu, pea ki homau famili, ʻo pehe, ʻOku kei laumalie hoʻomou tamai? ʻoku ai mo hamou tokoua? pea naʻa mau fakamatala kiate ia ʻo fakatatau ki he ngaahi lea ko ia: he naʻa mau ʻaloʻalo ʻiloa te ne pehe mai, Mou ʻohifo homou tokoua? 8 Pea lea ʻa Siuta ki heʻene ʻeiki ko Isileli, ʻo pehe, Tuku ʻa e tama kiate au, ka mau tutuʻu ʻo ʻalu, ka tau moʻui ʻo ʻouae mate, ʻakimautolu mo koe, mo ʻemau tamaiki foki. 9 Ko au hono talifaki; ko au te ke ʻeke ia ki ai: kapau ʻe ʻikai te u ʻomi ia kiate koe, ʻo fokotuʻu ia ʻi ho ʻao, pea te u hia kiate koe ʻo 10 taʻengata: he ka ne taeʻoua ʻetau fakatuai ni, pehe kuo mau foki mai ʻeni ko hono tuʻo ua. 11 Pea toki lea kiate kinautolu ʻe heʻenau tamai ko Isileli, ʻo pehe, Ka kuo pau ia, pea mou fai eni; mou toʻo ʻa e ngaahi meʻa fungani ʻo e fonua, ʻo faʻo ki hoʻomou ngaahi kato, ʻo ʻave ha meʻaʻofa ki he matapule; ha meʻi pāme mo ha meʻi honi, mo ha nekoti mo ha latano, mo ha 12 ngaahi fo ʻi telie mo ha ʻai: pea ke ʻalu mo kimoutolu ha paʻanga kehe, pea ko e paʻanga naʻe fakafoki mai ʻi homou ngutu ʻi tangai, toe ʻave 13 ia; naʻa ko ha matavalea: pea ʻave foki homou tehina, pea mou tuʻu ʻo 6, ʻo foki atu ki he tangata: pea 14 tauange mo e ʻOtua ko Satai ke ne ʻange ha fatu ʻoku ngaūe ʻi he ʻofa ʻi hoʻomou ʻi he ʻao ʻo e matapule, koeʻuhi ke ne ʻatu homou tokoua ʻe taha, mo Penisimani. Kapau ʻe fakamasiva au ʻi he ʻave ʻeku fanau kau masiva pe ā. 15 Pea naʻe toʻo ʻe he kau tangata ʻa e meaʻofa ko ia, pea nau toʻo foki ʻa e paʻanga lōua, pea mo Penisimani; pea nau tuʻu ʻo ʻalu hifo ki Isipite, pea nau tutuʻu ʻi he ʻao ʻo Siosifa. 16 Pea ʻi he vakai ʻe Siosifa ʻoku ʻiate kinautolu ʻa Penisimani, naʻa ne pehe ki he matapule ʻo hono fale, ʻOmi ki fale ʻa e kau tangata na, pea tamate manu ʻo teuteu; he te nau 17 kai mo au ʻa hoʻatā. Pea naʻe fai pehe ʻe he matapule ʻo hange ko e meʻa ʻa Siosifa: pea ne fakahū ʻa e kau tangata ki he fale ʻo Siosifa. 18 Pea naʻa nau manavaheʻi honau fakahu ki he fale ʻo Siosifa: ʻo nau, pehe, Ko hono ʻuhinga ko e paʻanga naʻe fakafoki ʻi heʻetau ngaahi tangai ʻi he fua omi, ko ia ia ʻoku fakahu ai ʻakitautolu; koeʻuhi ke ne ʻohofia kitautolu, ʻo puke kitautolu mo ʻetau fanga asi ke 19 ngaūe kiate ia. Pea naʻa nau ʻunuʻunu ki he matapule ʻo e fale ʻo Siosifa, pea nau fakalea kiate ia ʻi he matapa ʻo e fale, ʻo nau pehe, 20 Fakamolemole, Tangataʻeiki, ka ʻoku moʻoni naʻa mau omi muʻa ke 21 fakatau meʻakai: pea ʻi heʻemau aʻu ki he maloloʻanga, ʻo mau toʻo ʻemau ngaahi tangai, ta naʻe taki taha ʻene paʻanga ʻi he ngutu ʻitangai, ʻa e kotoa ʻo ʻemau paʻanga: ka kuo mau toe ʻomi ia ʻi homau 22 nima ni. Pea kuo mau ʻomi mo ha paʻanga kehe ke fakatau meʻakai ʻaki: ʻoku ʻikai te mau ʻilo pe ko hai naʻa ne ʻai ʻemau paʻanga ki heʻemau ngaahi tangai. 23 Pea ne pehe, Mou fiemalie pe, ʻoua te mou manavahe: ko homou ʻOtua pe, ʻa e ʻOtua ʻo homou ʻeiki, kuo ne tuku koloa ʻi hoʻomou ngaahi tangai: naʻe aʻu kiate au hoʻomou paʻanga. Pea naʻa ne ʻomi kituʻa ʻa Simione kiate kinautolu. 24 Pea naʻe fakahu ʻa e kau tangata ʻe he matapule ki he fale ʻo Siosifa, ʻo ne ʻange haʻanau vai, ʻo nau fufulu honau vaʻe: pea ne ʻange ha 25 meʻakai ki heʻenau fanga asi. Pea naʻa nau teuteu ʻa e meʻaʻofa ki he haʻu ʻa Siosifa hoʻatā: he kuo nau fanongo te nau kai meʻakai ʻi ai. 26 Pea ʻi he hū mai ʻa/Siosifa ki fale, naʻa nau ʻatu kiate ia ʻa e meaʻofa ʻa ia kuo nau haʻu mo kinautolu ki fale, pea naʻa nau tulolo kiate ia, ʻo 27 punou ki he kelekele. Pea naʻa ne ʻeke kiate kinautolu pe ʻoku nau lelei; pea ne pehe, ʻOku lelei hoʻomou ʻeiki, ʻa e motuʻa naʻa mou lau ki ai? ʻoku ne kei laumalie? 28 Pea nau tali, ʻOku lelei hoʻo tamaioʻeiki ko ʻemau tamai, ʻoku ne kei laumalie. Pea nau punou ʻo hu. 29 Pea ne hanga atu ʻo ne vakai ʻa Penisimani ko hono tehina, ko e tama aʻene faʻe, ʻo ne pehe, Ko ena homou tehina kimui, ʻa ia naʻa mou lau kiate au? Pea ne pehe, Ngaʻatā, ke ʻofa ʻa e ʻOtua kiate koe! 30 Pea fakavave ʻa Siosifa; he naʻe ngaūe hono fatu ʻi he ʻofa ki hono tehina: pea naʻa ne kumi ha potu ke ne tangi ai; pea ne hu ki hono 31 loki ʻo tangi ai. Pea ne toki kaukau hono mata, ʻo ne hu atu ʻo ne fakamaʻumaʻu, ʻo ne pehe, Teuteu 32 ʻa e kai. Pea naʻa nau teu kehe maʻana, pea kehe maʻanautolu, pea kehe maʻae kau Isipite naʻe keinanga mo ia: he naʻe ʻikai lava ʻe he kau Isipite ke kai fakataha mo e kau Hepelu; he naʻe tapu ia ki he 33 kakai Isipite. Pea nau nofo hokohoko ʻi hono ʻao, ʻo muʻomuʻa ai pe ʻa e taʻokete ʻi he tehina, pea nofo ʻi mui ʻa e kimui: pea naʻe tumu ai ʻa e kau tangata, ʻo nau fesiofaki. 34 Pea naʻe hiki ʻa e ngaahi ʻinasi mei hono ʻao, ʻo ʻave kiate kinautolu; pea ko e ʻinasi ʻo Penisimani naʻe hulu atu ʻi honau ʻinasi kotoa, o lōnima. Pea naʻa nau inu, kaeʻumaʻa naʻe lahi ʻa e kava naʻe tufa meiate ia.

Senesi 44

1 PEA ne fekau ki he matapule ʻo hono fale, ʻo pehe, Fakafonu meʻakai ʻa e ngaahi tangai ʻa e kau tangata ki he ngataʻanga ʻoenau mafai ke ʻave, pea ʻai ʻa e paʻanga ʻa e tangata taki taha ki heʻene 2 ngutu ʻi tangai. Pea ko ʻeku ipu, ʻa e ipu siliva, ʻai ia ki he ngutu ʻi tangai ʻa e kimui, fakataha mo ʻene paʻanga koane. Pea naʻa ne fai ʻo hange ko ia kuo meʻa mai ki ai ʻe Siosifa. 3 Pea pongipongi hake naʻe ʻalu ʻa e kau tangata, ʻakinautolu mo ʻenau 4 fanga asi. Pea kuo ʻalu kinautolu mei he kolo, ka kuo teʻeki ke nau loko mamaʻo, pea pehe ʻe Siosifa ki he matapule ʻo hono fale, Tuʻu ʻo tuli ki he kau tangata; pea ʻi hoʻo maʻu atu, ke ke lea ki ai ʻo pehe, Ko e ha kuo mou totongi ai ʻa e 5 lelei ʻaki ʻa e kovi? ʻikai ko ia ia oku inu ai ʻa hoku ʻeiki, pea mo ia ʻoku ne matuʻaki fai ai ʻene tongafisi? ʻOku kovi ʻa e meʻa kuo mou fai. 6 Pea ne maʻu atu kinautolu, pea ne fai ʻa e ngaahi lea ko ia kiate 7 kinautolu. Pea nau tali, Ko e ha ʻoku lea pehe ai ʻa e Feituʻu na? mole ke mamaʻo ʻa e fai ʻe hoʻo kau 8 tamaioʻeiki ha meʻa pehe; vakai ko e paʻanga naʻa mau ʻūo ʻi heʻemau ngaahi ngutu ʻi tangai, naʻa mau toe ʻomi kiate koe mei he fonua ko Kenani: pea fefe ai haʻamau kaihaʻasi mei he fale ʻo ho ʻeiki ha 9 siliva pe ha koula? ʻilonga ʻa ia ʻi hoʻo kau tamaioʻeiki ʻoku ʻilo ki ai ʻa e meʻa, ke ne mate, pea ko kimautolu foki te mau nofo ko e kau tamaioʻeiki ʻa e ʻeiki na. 10 Pea ne tali, ʻAua, tau tuku ke pehe, ʻo hange ko hoʻomou lea: ʻilonga ʻa ia ʻe ʻilo ki ai ʻa e meʻa, te ne nofo ko ʻeku tamaioʻeiki; kae ʻatā pe kimoutolu. 11 Pea nau fakavave, ʻo taki taha ʻohifo ki lalo ʻene tangai, ʻo vete. 12 Pea ne kumi, ʻo kamata mei he ʻuluaki ʻo fakaʻosi ki he kimui: pea naʻe ʻilo ʻa e ipu ʻi he tangai ʻa Penisimani, 13 Pea nau hae honau kofu, pea nau taki taha fakaheka ʻa e meʻa ki heʻene asi, ʻo nau foki ki he kolo. 14 Pea aʻu ʻa Siuta mo hono ngaahi tokoua ki he fale ʻo Siosifa; pea naʻa ne kei ʻi ai: pea nau to ʻo 15 foʻohifo ki he kelekele. Pea lea ʻa Siosifa kiate kinautolu, Ko e ha ʻa e ngaūe ni kuo mou fai? lau ʻe au te mou ʻilo kuo pau ke fai tongafisi ha toko taha hange ko au. 16 Pea tali ʻe Siuta, Ko e ha haʻamau lea ʻe fai ki he Feituʻu na? ko e ha haʻamau fakamatala? pea te mau fakatonuhia fefe kimautolu? Kuo fakaeʻa ʻe he ʻOtua ʻa e kovi ʻa hoʻo kau tamaioʻeiki: ko kimautolu eni te mau nofo ki he ʻAfiona, ʻakimautolu pea mo ia naʻe ʻilo ki ai ʻa e ipu. 17 Ka ka tali ʻe ia, Mole ke mamaʻo haʻaku fai ha meʻa pehe: ko e tangata pe naʻe ʻilo ki ai ʻa e ipu, ko ia pe te ne nofo ko ʻeku tamaioʻeiki, ka ko kimoutolu, mou ʻalu fiemalie ki hoʻomou ʻeiki. 18 Pea ʻunuʻunu kiate ia ʻa Siuta, ʻo ne pehe, Ke fakamolemole ʻa e Feituʻu na, kae fai atu ʻe hoʻo tamaioʻeiki ko au ha fo ʻi lea ki ho fofonga, pea ke ʻoua naʻa ke tuputamaki ki hoʻo tamaioʻeiki: he ʻoku 19 ke tatau mo Felo. Naʻe fehu ʻi ʻe he ʻAfiona ki hoʻo kau tamaioʻeiki, ʻo pehe, Pe ʻoku ʻi ai haʻamou 20 tamai, pe tokoua? Pea naʻa mau tali ki he ʻAfiona, ʻOku ʻi ai ʻemau tamai ko e motuʻa, pea mo ha foha naʻa ne maʻu kuo ne motuʻa, ko e tamasiʻi; pea kuo pekia hono tokoua, pea ko ia pe toko taha ʻoku toe ʻi heʻene faʻe, pea ʻoku ʻofa ai ʻe 21 heʻene tamai. Pea naʻa ke meʻa mai ki hoʻo kau tamaioʻeiki, Ke mou ʻohifo ia kiate au ke u mamata 22 tonu ki ai. Pea naʻa mau tali ki he ʻAfiona, ʻE ʻikai lava ke mavae ʻa e tama mo ʻene tamai: he ka mavae mo ʻene tamai, ʻe pekia ʻene motuʻa. 23 Pea naʻa ke meʻa mai ki hoʻo kau tamaioʻeiki, Kapau ʻe ʻikai ʻalu hifo mo kimoutolu ʻa homou tehina kimui, ʻe ʻikai te mou toe sio ki 24 hoku mata. Pea ko ia ʻi heʻemau aʻu atu ki hoʻo tamaioʻeiki ko ʻemau tamai, naʻa mau fakaha ki ai hoʻo 25 ngahi folofola. Pea pehe mai ʻe he ʻemau tamai, Mou toe 6, ʻo fakatau 26 mai haʻatāu meʻi meʻakai. Pea naʻa mau pehe, ʻE ʻikai te mau lava ke ʻalu hifo: kapau te mau ō mo homau tehina kimui, pea te mau ʻalu hifo: ka ʻe ʻikai te mau lava ke hanga ki he fofonga ʻo e matapule, ʻo kapau ʻoku ʻikai ʻiate kimautolu 27 homau tehina kimui. Pea pehe mai ʻe hoʻo tamaioʻeiki ko ʻemau tamai, ʻOku mou ʻilo naʻe fanauʻi kiate au ʻe hoku uaifi ha tamaiki ʻe 28 toko ua: pea ʻalu atu ʻa e taha meiate au, pea u pehe, Kuo pau kuo haehae ia; pea talu ai pe mo e 29 ʻikai te u mamata kiate ia: pea kapau te mou ʻave mei hoku ʻao ʻa e toko taha ni foki, pea hoko ha tuʻutamaki kiate ia, pea te mou ʻohifo kovi hoku hinā ni ki faʻitoka. Pea 30 ko ia, kapau te u ʻalu atu ki hoʻo tamaioʻeiki ko ʻemau tamai, ka ʻoku ʻikai ʻiate au ʻa e tama — he ʻoku pikiua ʻene moʻui mo e moʻui 31 ʻa e tama; pea ka ʻiloange te ne vakai ʻoku ʻikai ʻa e tama, te ne pekia: pea ʻe ʻohifo ʻe hoʻo kau tamaioʻeiki ʻa e hinā ʻo hoʻo tamaioʻeiki ko ʻemau tamai ki faʻitokaʻi 32 he mamahi. Kaeʻumaʻa naʻe hoko hoʻo tamaioʻeiki ko au ko e talifaki ki he tama ki heʻeku ʻeiki, ʻo u pehe, Kapau ʻe ʻikai te u ʻomi ia kiate koe, pea te u hia ki heʻeku tamai ʻo 33 taʻengata. Pea ko ia ke ke tuku muʻa hoʻo tamaio ʻeiki ko au ke nofo ʻo fetongi ʻa e tama, ʻo tamaioʻeiki ki he ʻAfiona; kae ʻalu hake ʻa e tama mo hono ngaahi taʻokete. He 34 te u ʻalu fefe ki heʻeku tamai, ka ʻoku ʻikai ʻiate au ʻa e tama? naʻa ʻiloange te te mamata ki he kovi ʻe hoko ki heʻeku tamai.

Senesi 45

1 PEA feinga ʻa Siosifa ke fakamaʻumaʻu telia ʻa e kakai naʻe tutuʻu mo ia, ka naʻe ʻikai te ne lava; ko ia naʻa ne kalanga, Fakahu kituaʻā ʻa e kakai kotoa pe meiate au. Pea naʻe ʻikai ha taha ʻe tuʻu mo Siosifa ʻi heʻene faka ʻilo ia ki hono ngaahi 2 tokoua. Pea naʻa ne fuʻu fākafoa; pea naʻe fanongo ai ʻa e kau Isipite, 3 pea fanongo mo e fale ʻo Felo. Pea pehe ʻe Siosifa ki hono ngaahi tokoua, Ko Siosifa au; ʻoku kei moʻui koā ʻeku tamai? Pea naʻe ʻikai lava ʻe hono ngaahi tokoua ke tali ki ai; he kuo nau puputuʻu ʻi hono ʻao. 4 Pea pehe ʻe Siosifa ki hono ngaahi tokoua, ʻUnuʻunu mai muʻa kiate au. Pea naʻa nau ʻunuʻunu atu. Pea ne pehe, Ko Siosifa au, ko homou tokoua, ʻa ia naʻa mou fakatau ki Isipite. 5 Pea ko eni, ʻoua te mou mamahi, pea ʻoua te mou tautea kimoutolu ʻi hoʻomou fakatau au ki heni: he naʻe tuku mai au ʻe he ʻOtua ke u muʻomuʻa kiate kimoutolu ke fai ha fakamoʻui. 6 He ko e taʻu eni ʻe ua mo e honge ʻa e fonua: pea ʻoku kei toe ha taʻu ʻe nima, ʻa ia ʻe ʻikai fai ai ha totaʻu 7 pe ha ututaʻu. Ko ia naʻe tuku mai au ʻe he ʻOtua ke muʻomuʻa kiate kimoutolu, koeʻuhi ke fakaili ha toe ʻiate kimoutolu ʻi he fonua, pea ke fai maʻamoutolu ha haofaki 8 mo ha fakamoʻui lahi. Pea ko ia naʻe ʻikai ko kimoutolu naʻe ʻomi au ki heni, ka ko e ʻOtua: pea kuo ne fokotuʻu au ko e tamai kia Felo, pea ko e ʻeiki ki hono fale kotoa, mo e pule ki he fonua kotoa ko 9 Isipite. Mou fai vave, ʻo alu ki heʻeku tamai, ʻo mou pehe kiate ia, Ko e lea eni ʻa ho foha ko Siosifa, Kuo fokotuʻu au ʻe he ʻOtua ko e ʻeiki ki Isipite kātoa: ke ke haʻu ange kiate au, ʻouae fakatotoka: 10 pea te ke nofo ʻi he fonua ko Koseni, pea te ke ofi kiate au, ʻa koe mo hoʻo fanau, mo e fanau ʻa hoʻo fanau, mo hoʻo fanga manu iki, mo hoʻo fanga manu lalahi, mo lie meʻa kotoa ʻoku ke maʻu; pea te u tauhi koe ʻi ai; he ʻoku kei toe ha taʻu honge ʻe nima: naʻa fakatau koe mo ho fale mo hoʻo meʻa kotoa 12 pe. Pea ko eni ʻoku vakai ʻe homou mata, kaeʻumaʻa ʻa e mata ʻo hoku tehina ko Penisimani, ko hoku ngutu ni ia ʻoku lea kiate 13 kimoutolu. Pea ke mou fakamatala ki heʻeku tamai ʻa hoku fuʻu langilangi ʻia ʻi Isipite, pea mo e ngaahi meʻa kehekehe kuo mou mamata ki ai: pea ke mou fai vave, ʻo ʻohifo ʻeku tamai ki heni. 14 Pea ne tāupe ʻi he uʻa ʻo hono tehina ko Penisimani, ʻo ne tangi; pea tangi foki ʻa Penisimani, ʻo ne 15 tāupe ʻi he uʻa oʻona. Pea naʻa ne ʻuma ki hono ngaahi tokoua kotoa pe, ʻo ne tāupe ʻi honau uʻa ʻo tangi: pea hili ia naʻe talanoa mo ia ʻa hono ngaahi tokoua. 16 Pea naʻe pa atu hono tala ki he fale ʻo Felo, tokua kuo haʻu ʻa e ngaahi tokoua ʻo Siosifa: pea naʻe lelei ʻia ai ʻa Felo, mo ʻene kau 17 tamaioʻeiki. Pea meʻa ʻa Felo kia Siosifa, Tala ki ho ngaahi tokoua, Mou fai ʻeni; mou fakaheka hoʻomau fanga manu, ʻo mou ʻalu 18 atu ki he fonua ko Kenani, pea mou ʻomi hoʻomou ʻeiki, mo homou ngaahi famili, ʻo mou haʻu kiate au: pea te u ʻatu kiate kimoutolu ʻa e lelei ʻo e fonua ko Isipite, pea te 19 mou kai ʻa e momona ʻo e fonua. Pea ko eni kuo ke maʻu ʻa e fekau, pea mou fai eni; toʻo maʻamoutolu ʻi he fonua ko Isipite ʻa e ngaahi saliōte moʻamou tamaiki, pea moʻamou ngaahi ʻunoho, pea moufakaheka hoʻomou ʻeiki, ʻo mou haʻu. 20 Pea ʻoua te mou sio ki hoʻomou ngaʻotoʻota ʻo mamae ki ai; he ko e lelei ʻo e fonua ʻo Isipite kātoa ʻoku ʻamoutolu ia. 21 Pea fai pehe ʻe he fanau ʻa Isileli; pea naʻe ʻange ʻe Siosifa kiate kinautolu ʻa e ngaahi saliōte, ʻo hange ko e fekau ʻa Felo, pea ne 22 ʻange hanau ʻoho ki he ʻalu. Naʻa ne foaki kiate kinautolu taki taha ha ʻu kofu fetongitongi; ka ko Penisimani naʻa ne ʻange ki ai ha paʻanga ʻe tolungeau mo ha ʻu kofu 23 ʻe nima. Pea ko eni ʻa e meʻa naʻa ne tuku atu ki heʻene tamai; ko e asi ʻe toko hongofulu kuo fakaheka ki ai ʻa e ngaahi meʻa ngako ʻo Isipite, pea mo e asi fefine ʻe hongofulu kuo fakaheka ki ai ʻa e koane mo e ma mo e meʻakai maʻa ʻene 24 ʻeiki ki he fononga. Ko ia naʻa ne tuku atu hono ngaahi tokoua, pea naʻa nau ʻalu; pea naʻa ne pehe kiate kinautolu, ʻOua te mou kē ʻi he hala. 25 Pea naʻa nau ʻalu hake mei Isipite, ʻo nau aʻu ki Kenani ki 26 heʻenau tamai ko Sekope, pea nau tala kiate ia ʻo pehe, ʻOku kei moʻui ʻa Siosifa, kaeʻumaʻa ko e pule ia ʻo Isipite kotoa. Pea naʻe lele ʻene moʻui, he naʻe ʻikai te ne tui kiate 27 kinautolu. Pea naʻa nau fakamatala kiate ia ʻa e ngaahi lea kehekehe kuo fai ʻe Siosifa kiate kinautolu; pea ʻi heʻene mamata ki he ngaahi saliōte ʻa ia kuo tuku mai ʻe Siosifa ke ʻave ia, naʻe toki moʻui hake ʻa e laumalie oʻenau tamai ko 28 Sekope. Pea pehe ʻe Isileli, Kuo lahi pe, ta ʻoku kei moʻui siʻoku foha ko Siosifa; te u ʻalu hifo ʻo sio kiate ia ʻi he teʻeki te u mate.

Senesi 46

1 PEA hiki ʻa Isileli mo ia kotoa pe naʻa ne maʻu, ʻo ne aʻu ki Peasipa: pea ne fai feilaulau ki he ʻOtua oʻene 2 tamai ko Aisake. Pea folofola ʻa e ʻOtua kia Isileli ʻi ha visone, poʻuli, ʻo pehe, ʻE Sekope, ʻe Sekope, pea 3 tali ʻe ia, Ko au eni. Pea ne folofola mai, Ko ELA au, ko e ʻOtua ʻo hoʻo tamai: ʻoua te ke manavahe ke ʻalu hifo ki Isipite, he te u ngaohi 4 koe ʻi ai ko e kakai lahi: te u ʻalu hifo mo koe ʻe au ki Isipite, pea te u matuʻaki ʻohake koe: pea ko Siosifa te ne pooki ho mata. 5 Pea tuʻu ʻa Sekope ke ʻalu mei Peasipa: pea ko haʻa Isileli naʻa nau ʻave ʻenau tamai ko Sekope, mo ʻenau tamaiki, mo honau ngaahi uaifi, ʻi he ngaahi saliōte ne ʻomi ʻe 6 Felo ke ʻave ia. Pea nau ʻave ʻenau fanga manu, mo e koloa kuo nau maʻu ʻi he fonua ko Kenani, pea nau aʻu ki Isipite, ʻa Sekope mo 7 hono hako kotoa: ko hono ngaahi foha mo e ngaahi foha ʻo hono ngaahi foha naʻe haʻu moia,ko hono ngaahi ʻofefine mo e ngaahi ʻofefine ʻo hono ngaahi foha; ʻio ko hono hako kotoa naʻa ne haʻu mo ia ki Isipite. 8 Ko eni ʻa e ngaahi hingoa ʻo haʻa Isileli naʻe haʻu ki Isipite, ko Sekope mo hono ngaahi foha: koe ʻuluaki foha ʻo Sekope ko Lupeni. 9 Pea ko e ngaahi foha ʻo Lupeni: ko Inoke, mo Falu, mo Heseloni, mo 10 Kalimi. Pea ko e ngaahi foha ʻo Simione; ko lemueli, mo Siamini, mo Ohati, mo Siakini, mo Sohaa, pea mo Saula ʻa ia ko e tama ʻa ha 11 fefine Kenani. Pea ko e ngaahi foha ʻo Livai; ko Kesoni, Kohati, mo 12 Melali. Pea ko e ngaahi foha ʻo Siuta; ko Ea, mo Onani, mo Sela, mo Felesi mo Sala: ka naʻe pekia ʻa Ea mo Onani ʻi he fonua ko Kenani, ka naʻe ai ha fanau ʻa Felesi, ko Heseloni mo Hamuli. 13 Pea ko e ngaahi foha ʻo Isaka; ko Tola, mo Puva, mo Siope, mo 14 Similoni. Pea ko e ngaahi foha ʻo Sepuloni; ko Seleti, mo Eloni, mo 15 Iakaleli. Ko e hako ia ʻo Lia, ʻa ia naʻa ne faʻeleʻi kia Sekope ʻi Mesopotemia, pea mo Taina ko hono ʻofefine; lau fakataha ʻene fanau tangata mo fanau fefine ko e toko tolungofulu ma toko tolu. 16 Pea ko e ngaahi foha ʻo Kata; ko Sifioni mo Haki, ko Suni mo Esiponi, ko Eli mo Aloti pea mo 17 Aleli. Pea ko e ngaahi foha ʻo Aseli; ko Simina, mo Sisua, mo Sisui, mo Peliʻa, pea mo Sela ko honau tuofefine: pea ko e ongo foha ʻo Peliʻa; 18 ko Hepa mo MalakSeli. Ko e hako eni ʻo Silipa, ʻa ia naʻe foaki ʻe Lepani ki hono ʻofefine ko Lia, pea naʻa ne faʻeleʻi ʻakinautolu ni kia Sekope, ko e toko hongofulu ma toko ono. 19 Ko e hako ʻo Lesieli ko e uaifi ʻo Sekope; ko Siosifa mo Penisimani. 20 Pea naʻe faʻeleʻi kia Siosifa ʻi Isipite ʻa Manase mo Ifalemi, ʻa ia naʻe faʻeleʻi kiate ia ʻe Asinate ko e ʻofefine ʻo Potifela ko e taulaʻeiki ʻo 21 Oni. Pea ko e ngaahi foha ʻo Penisimani; ko Pela mo Pekeli mo Asipeli, ko Kela mo Neamani, ko Ehi mo Losi, ko Mupimi mo 22 Hupimi mo Aliti. Ko e hako eni ʻo Lesieli, ʻa ia naʻe fanauʻi kia Sekope: lau fakataha ko e toko hongofulu ma toko fa. 23 Pea ko e hako ʻo Tani; ko 24 Husimi. Pea ko e hako ʻo Nafitalai ko Iakasili, mo Kuni, mo 25 Ieseli, mo Silemi. Ko e hako eni ʻo Pila ʻa ia naʻe foaki ʻe Lepani ki hono ʻofefine ko Lesieli, pea naʻa ne faʻeleʻi ʻakinautolu ni kia Sekope: lau fakataha ko e toko fitu. 26 Ko e lau fakataha ʻo e kakai naʻe haʻu mo Sekope ki Isipite, ko e kakano ʻo hono manava, ko honau lau ko e toko onongofulu ma toko ono, ʻo taʻe kau ai ʻa e ngaahi uaifi 27 oʻene fanau. Pea ko e hako ʻo Siosifa ʻa ia naʻe fanauʻi kiate ia ʻi Isipite, ko e ongo meʻa ʻe toko ua: ko e lau fakataha ʻo e famili ʻo Sekope naʻe haʻu ki Isipite ko e toko fitungofulu. 28 Pea naʻa ne fekau atu ʻa Siuta ke fakamelomelo kiate ia kia Siosifa, ke fakahinohino hono hala ki Koseni; pea naʻa nau aʻu ki he 29 fonua ko Koseni. Pea naʻe teuteu ʻe Siosifa ʻene saliōte, ʻo ne ʻalu ke fakafetaulaki ki heʻene tamai ko Isileli ki Koseni, ʻo ne ha kiate ia, ʻo ne tāupe ʻi hono kia, mo tangi 30 fuoloa. Pea lea ʻa Isileli kia Siosifa, Kau mate ʻeni, he kuo u sio ki ho mata, pea ʻoku ke kei moʻui. 31 Pea lea ʻe Siosifa ki hono ngaahi tokoua, pea ki he fale oʻene ʻeiki, Te u ʻalu hake ʻo fakapa kia Felo, pea te u tala kiate ia, Kuo haʻu kiate au hoku ngaahi tokoua, pea mo e fale oʻeku ʻeiki, ʻa ia naʻa nau 32 nofo ʻi Kenani; pea ko e kau tauhi sipi ʻa e tuʻunga meʻa, he ko honau faiva ʻa e fangamanu; pea kuo nau haʻu mo kinautolu ʻenau fanga manu iki mo ʻenau fanga manu 33 lalahi, mo ʻenau meʻa kotoa. Pea ko eni, ka ui kimoutolu ʻe Felo, ʻo ne pehe, Ko e ha hoʻomou ngaūe? 34 pea te mou tali, ko e faiva ʻo hoʻo kau tamaioʻeiki, ʻakimautolu mo ʻemau matuʻa foki, ko e fangamanu, talu ʻemau tamaiki ʻo aʻu mai; koeʻuhia ke mou nofo ʻi he fonua ko Koseni: he ko e fakaliliʻa ʻanga ʻo e kau Isipite ʻa e tauhisipi kotoa pe.

Senesi 47

1 PEA haʻu ʻa Siosifa ʻo fakaha kia Felo, ʻo pehe, Kuo ʻomai mei Kenani aʻeku tamai mo hoku ngaahi tokoua, mo ʻenau fanga manu iki, mo ʻenau fanga manu lalahi, mo ʻenau koloa kātoa: pea ko eni ʻoku 2 nau ʻi Koseni. Pea naʻa ne fili mei hono ngaahi tokoua ha kau tagata ʻe toko nima, ʻo ne ʻave ki he ʻao ʻo 3 Felo. Pea folofola ʻa Felo ki hono ngaahi tokoua, Ko e ha hoʻomou ngaūe? Pea nau tali kia Felo, Ko e kau tauhisipi ʻa hoʻo kau tamaioʻeiki, ʻakimautolu mo ʻemau matuʻa foki. 4 Naʻa nau pehe foki kia Felo, Ko ʻemau omi ke ʻaunofo ʻi he fonua ni; he ʻoku ʻikai ha meʻakai maʻae fanga manu ʻa hoʻo kau tamaioʻeiki, he ʻoku mamafa ʻa e honge ʻi Kenani: ko ia ke ke ʻofa ʻo tuku ke nofo ʻa hoʻo kau tamaioʻeiki ʻi Koseni. 5 Pea folofola ʻa Felo kia Siosifa, ʻo pehe, Ta kuo haʻu kiate koe ʻa hoʻo tamai, mo ho ngaahi tokoua. 6 Ke ke faʻiteliha ki he fonua ʻo Isipite; fili ʻa e lelei ʻo e fonua, pea tuku ke nofo ki ai ʻa hoʻo tamai mo ho ngaahi tokoua; ʻio ke nau nofo ʻi Koseni: pea kapau ʻoku ke ʻilo ʻiate kinautolu ha niʻihi ʻoku mafai, pea fokotuʻu kinautolu ke pule ki heʻeku fanga manu. 7 Pea naʻe toki fakahu mai ʻe Siosifa ʻa ʻene tamai ko Sekope, ʻo ne fokotuʻu ʻi he ʻao ʻo Felo: pea naʻe tapuakiʻi ʻe Sekope ʻa Felo. 8 Pea meʻa ʻe Felo kia Sekope, ʻOku fiha ʻa e taʻu ʻo hoʻo moʻui? 9 Pea tali ʻe Sekope kia Felo, Ko e lau ʻo e ngaahi taʻu oʻeku nofo muli ko e taʻu ʻe teau ma tolungofulu: kuo siʻi mo kovi pe ʻa e ngaahi ʻaho ʻo e ngaahi taʻu oʻeku moʻui, pea kuo ʻikai aʻu ki he lau ʻo e ngaahi taʻu ʻo e moʻui aʻeku matuʻa ʻi he 10 taimi oʻenau pilikimi. Pea naʻe tapuakiʻi ʻe Sekope ʻa Felo, pea ne toki hu kituaʻā meia Felo. 11 Pea vahe ʻe Siosifa ha nofoʻanga ki heʻene ʻeiki mo hono ngaahi tokoua, pea ne ʻange kiate kinautolu ha tofiʻa ʻi Isipite, ʻi he potu lelei ʻo e fonua, ko e feituʻu ko Lamesisi, ʻo 12 hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Felo. Pea naʻe tauhi ʻaki ha meʻakai ʻe Siosifa ʻa ʻene tamai, mo hono ngaahi tokoua, mo e fale kotoa oʻene ʻeiki, ʻo fakatatau ki he tokolahi ʻo e famili. 13 Pea naʻe ʻikai ha meʻakai ʻi he fonua kātoa; he naʻe mamafa ʻaupito ʻa e honge, pea naʻe pongingia ʻa Isipite mo Kenani ko e meʻa ʻi he 14 honge. Pea naʻe kātoa kia Siosifa ʻa e paʻanga kotoa naʻe ʻiloa ʻi Isipite mo Kenani, ko e meʻa ʻi heʻenau fakatau koane: pea naʻe ʻomi ʻe Siosifa ʻa e paʻanga ki he fale ʻo Felo. 15 Pea ʻi he ʻosi ʻa e paʻanga ʻi Isipite mo Kenani, naʻe haʻu ʻa Isipite kātoa kia Siosifa, ʻo nau pehe, ʻOmi haʻamau meʻakai; he koeʻumaʻa ʻemau mate ʻi ho ʻao, he 16 kuo ʻosi ʻa e paʻanga. Pea lea ʻe Siosifa, ʻOmi hoʻomou fanga manu, pea te u ʻatu koeʻuhi ko hoʻomou fanga manu, ʻo kapau kuo ʻosi ʻa e 17 paʻanga. Pea nau ʻomi ʻenau fanga manu kia Siosifa; pea naʻa ne ʻange kiate kinautolu ha meʻakai koeʻuhi ko ʻenau fanga hoosi, mo ʻenaufanga manu iki, mo ʻenau fanga manu lalahi, mo ʻenau fanga asi; pea naʻa ne tauhi kinautolu ʻaki ha meʻakai ʻi he taʻu ko ia koeʻuhi ko ʻenau fanga manu kotoa pe. 18 Pea ʻi he ʻosi ʻa e taʻu ko ia naʻa nau haʻu kiate ia ʻi he taʻu ʻe taha, ʻo nau pehe kiate ia, ʻE ʻikai te mau fufū mei he ʻAfiona kuo ʻosi ʻa e paʻanga; pea kuo maʻu ʻe he ʻAfiona ʻa e fanga manu; ʻoku ʻikai ke toe ha meʻa ke fai ki ai ʻe he ʻAfiona, ka ko homau ngaahi sino pe, mo 19 homau ngaahi kelekele: ka koeʻumaʻa ʻemau mate ʻi ho ʻao, ʻakimautolu mo homau kelekele; ke ke fakatau muʻa ʻakimautolu mo homau ngaahi konga kelekele ki ha meʻakai, pea ko kimautolu mo homau kelekele te mau nofo ko e kau tamaioʻeiki ʻa Felo: ka ke ʻomi pe ha tenga ke mau moʻui, ʻo ʻoua naʻa mate ʻakimautolu, pea ke ʻoua naʻa lusa ʻa e fonua. 20 Ko ia naʻe fakatau kotoa ʻe Siosifa ʻa e kelekele ʻo Isipite maʻa Felo; he naʻe fakatau taki taha ʻe he Isipite hono ʻapi koeʻuhi kuo kūmia kinautolu ʻe he honge: pea ko ia naʻe hoko ʻa e fonua ko e meʻa ʻa 21 Felo. Pea ko e meʻa ki he kakai, naʻa ne hiki kinautolu ki he ngaahi kolo mei he potu ʻe taha ʻo Isipite 22 ʻo aʻu ki he potu ʻe taha. Ngata ʻi he kelekele ʻo e kau taulaʻeiki naʻe ʻikai fakatau ia; he naʻe ai ha ʻinasi ʻo e kau taulaʻeiki meia Felo, pea naʻa nau kai honau ʻinasi naʻe ʻange ʻe Felo: ko ia ai naʻe ʻikai te nau fakatau honau ngaahi konga kelekele ʻonautolu. 23 Pea pehe ʻe Siosifa ki he kakai, Ko eni kuo u fakatau kimoutolu he ʻaho ni pea mo homou kelekele maʻa Felo: ko e tenga eni maʻamoutolu 24 ke mou totaʻu. Pea ʻi hoʻomou utu, te mou ʻange hono vahe nima kia Felo, pea ko e vahe ʻe fa ʻe ʻamoutolu ke totaʻu ʻaki, pea maʻamou kai, pea maʻae kakai ʻo homou ngaahi ʻapi, pea moʻo kai ʻa homou tamaiki. 25 Pea naʻa nau pehe, Kuo ke fakahaofi ʻemau moʻui: ke ʻofa mai ʻa e ʻAfiona, ka mau hoko ko e kau tamaioʻeiki ʻa Felo, 26 Pea naʻe fokotuʻu ʻa e tuʻutuʻuni ʻe Siosifa ki he kelekele ʻo Isipite, pea ʻoku fai ki ai ʻo aʻu ki he ʻaho ni, ke toʻo maʻa Felo hono vahe nima: ngata pe ʻi he kelekele ʻo e kau taulaʻeiki, naʻe ʻikai hoko ia ko e meʻa ʻa Felo. 27 Pea naʻe nofo ʻa Isileli ʻi Isipite ʻi he feituʻu ko Koseni; pea naʻa nau maʻu tofiʻa ai, mo nau tupu, mo nau fakaʻau ke fuʻu lahi. 28 Pea ko e moʻui ʻa Sekope ʻi Isipite ko e taʻu ʻe hongofulu ma fitu: ko ia ko e fuoloa ʻo Sekope, ko e ngaahi taʻu oʻene moʻui, ko e taʻu ʻe teau mo e tau ʻe fangofulu ma fitu. 29 Pea naʻe fakaofiofi mai ʻa e taimi ʻo Isileli ke pekia; pea ne ui ange hono foha ko Siosifa, ʻo ne pehe ki ai, ʻE kapau leva ʻoku ke ʻofa kiate au, ke ke ʻai mai ho nima ki hoku lalo tenga, ka ke fai ʻofa kiate au mo ke fai moʻoni, ʻo ʻoua ʻaupito 30 te ke tanu au ʻi Isipite; kau ka tokoto mo ʻeku ngaahi kui, pea te ke ʻave au mei Isipite, pea tanu au ʻi honau tanuʻanga. Pea ne pehe, Te u fai pe ʻo hangē ko hoʻo meʻa. 31 Pea ne pehe, Fuakava mai. Pea naʻa ne fuakava kiate ia. Pea ne fai ʻe Sekope ʻene hu, ʻo faaki ki he ʻulu ʻi mohenga.

Senesi 48

1 PEA hili ia naʻe fakaha kia Siosifa, Kuo vaivai hoʻo ʻeiki: pea naʻa ne ʻalu mo ia ki ai hono ongo foha ko 2 Manase mo Ifalemi. Pea naʻe fakaha kia Sekope, ʻo pehe, Ko ho foha ko Siosifa kuo haʻu kiate koe: pea fai ʻa Isileli ʻaki ʻa e toe ʻo hono ivi, ʻo ne nofo hake ʻi he mohenga. 3 Pea pehe ʻe Sekope kia Siosifa, Ko e ʻOtua ko Satai naʻa ne ha kiate au ʻi Lusa ʻi he fonua ko Kenani, pea naʻa ne tapuaki au/pea ne folofola mai, 4 Ko au eni te u ngaohi koe ke fai hako, pea te u fakauouotuʻu koe, pea te u tuku ke ke hoko ko e koto kakai, pea te u ʻatu a e fonua ni ki ho hako ʻamui ko e tofiʻa 5 taʻengata. Pea ko eni ko ho ongo foha naʻe fanau kiate koe ʻi Isipite, ʻi he teʻeki te u haʻu kiate koe ki Isipite, ʻoku oʻoku ʻakinaua; ʻe oʻoku ʻa Manase mo Ifalemi, ʻo hange ʻoku oʻoku ʻa Lupeni mo 6 Simione. Ka ko ho hako ʻa ia te ke maʻu ʻamui, ʻe oʻou ia; ʻe ui ʻakinautolu ʻaki ʻa e hingoa ʻo honau ongo taʻokete ʻi honau tofiʻa. 7 Pea ko au ʻi heʻeku haʻu mei Mesopotemia, naʻe pekia ʻi hoku tafaʻaki ʻa Lesieli ʻi he fonua ko Kenani, ʻi he fononga, ʻi he toe pe ha va ʻihala pea mau aʻu ki Efalata: pea naʻa ku tanu ia ʻi he hala ki Efalata (ʻa ia kuo Petelihema). 8 Pea sio ʻe Isileli ki he ongo foha ʻo Siosifa, pea ne pehe, Ko hai 9 ʻakinaua na? Pea tali ʻe Siosifa ki heʻene ʻeiki, Ko ʻeku fanau ia kuo foaki kiate au ʻe he ʻOtua ʻi he potu ni. Pea ne pehe, ʻOmi muʻa kinaua 10 kiate au kau tapuakiʻi kinaua. Pea kuo nenefu ʻa e fofonga ʻo Isileli ko e meʻa ʻi heʻene motuʻa, pea naʻe ʻikai te ne lava ke sio. Ko ia naʻa ne fakaofiofi kinaua kiate ia; pea naʻa ne ʻuma kiate kinaua, mo 11 faʻufua ki ai. Pea lea ʻa Isileli kia Siosifa, Naʻe ʻikai te u ʻamanaki te u sio ki ho mata; ka ko eni kuo tuku ʻe he ʻOtua ke u sio ki ho hako foki. 12 Pea ʻomi kinaua ʻe Siosifa mei hono vahaʻa tui: pea ne tulolo ʻo 13 punou ki he kelekele. Pea puke ʻa Siosifa kiate kinaua, ko Ifalemi ʻi hono toʻomataʻu feʻunga mo e toʻohema ʻo Isileli, pea ko Manase ʻi hono toʻohema ke feʻunga mo e i toʻomataʻu ʻo Isileli, pea ne ʻunuʻaki 14 atu kiate ia. Pea mafao atu ʻe Isileli hono nima toʻomataʻu, ʻo ne ʻai ki he ʻulu ʻo Ifalemi ʻa ia ko e tehina, pea ne ʻai hono toʻohema ki he ʻulu ʻo Manase; ʻo ne ʻai ʻilo pe hono nima ke pehe, neongo ko Manase ko e taʻokete. 15 Pea naʻa ne tapuakiʻi ʻa Siosifa, ʻo ne pehe, Ko e ʻOtua, ʻa ia naʻe taka ʻi hono ʻao ʻa ʻeku matuʻa ko Epalahame mo Aisake; ko e ʻOtua kuo ne tauhi au talu ʻeku ʻi ai, ʻo 16 aʻu ki he ʻaho ni; ko e Angelo kuo ne huhu ʻi au mei he kovi kotoa pe, ʻofa ke ne tapuakiʻi ʻa e ongo tama ni; pea ke uiʻaki ʻakinaua hoku hingoa, mo e hingoa oʻeku matuʻa ko Epalahame mo Aisake: pea ke na tupu hange ko e ika, ʻo opeope ʻi he fonua. 17 Pea ʻi he vakai ʻe Siosifa kuo ʻai ʻe heʻene ʻeiki hono nima toʻomataʻu ki he ʻulu ʻo Ifalemi, naʻa ne kovi ʻia ai: pea naʻa ne puke ʻa e nima oʻene ʻeiki ke hiki mei he ʻulu ʻo Ifalemi 18 ki he ʻulu ʻo Manase. Pea ne pehe ki heʻene ʻeiki, ʻAlā, ʻouae pehe: he ko eni ʻa e taʻokete; ʻai ho toʻomataʻu ki hono ʻulu oʻona. 19 Ka ka fakafisi ʻe heʻene tamai, ʻo ne pehe, ʻOku ou ʻilo pe, ngaʻatā, ʻoku ou ʻilo pe: ʻe hoko mo ia foki ko e kakai, pea te ne maʻolunga foki: ka neongo ia ka ʻe hulu atu hono tehina ʻiate ia, pea, ʻe hoko hono 20 hako ko e koto kakai. Pea ne tapuakiʻi kinaua ʻi he ʻaho ko ia, ʻo pehe, ʻE lea ʻaki koe ʻe Isileli ʻi heʻenau fai tapuaki, heʻenau pehe, ʻOfa ke ngaohi koe ʻe he ʻOtua ke hange ko Ifalemi mo Manase: pea ne tuku kimuʻa ʻa Ifalemi ʻia Manase. 21 Pea lea ʻa Isileli kia Siosifa, Ko eni kuo u mate au: ka ʻe ʻiate kimoutolu ʻa e ʻOtua, pea te ne fakafoki kimoutolu ki he fonua ʻo 22 hoʻomou ngaahi kui. Pea kuo u ʻatu kiate koe ha konga fonua ʻe taha ʻo lahi hake ʻi ho ngaahi tokoua, ʻa e konga ne u toʻo mei he kau Amoli, ʻaki ʻeku heleta mo ʻeku kaufana.

Senesi 49

1 PEA ui ange ʻe Sekope hono ngaahi foha, ʻo ne pehe: Mou fakataha mai, kau aʻau ʻA e meʻa ʻe hoko kiate kimoutolu ʻi he kuonga mamaʻo atu. 2 ʻA e fanau ʻa Sekope, mou kātoa ʻo fanongo mai; Iʻo fanongo kia Isileli ko hoʻomou tamai. 3 Lupeni, ko koe ko hoku ʻuluaki, Ko hoku malohi, mo e fuatapu ʻo hoku ivi, Muʻomuʻa he nofo, muʻomuʻa he angi. 4 Lilingofua hange ko e vai, ʻE ʻikai te ke ʻuluaki; He naʻa ke kākā he mohenga hoʻo tamai: ʻA, naʻa ke hanga ʻo ʻuli ʻi ia. Naʻa ne ʻalu hake ki hoku fala! 5 Ko ongo takaua ʻa Simione mo Livai, Ko ʻena heleta ko e mahafu ʻo e fakamalohi. 6 Hoku laumalie, ʻoua te ke ʻalu ki heʻena faʻufaʻufono; ʻOua te ke kau heʻena fakataha, ʻa hoku loto: He ʻi heʻena ʻita naʻa na tamateʻi tangata, ʻO na hoka pulumokau heʻena loto fitaʻa. 7 Ke malaʻia pe ʻena ʻita, he naʻe kakaha; Mo ʻena tautea, he naʻe fefeka: Te u tufaki kinaua ʻI haʻa Sekope, Pea te u vete kinaua ʻI haʻa Isileli. 8 ʻE Siuta, ko koe ia ʻE fakamalo ki ai ho ngaahi tokoua: Te ke puke ʻa e kia ho ngaahi fili; Pea ʻe hu kia koe ʻa e fanau ʻa hoʻo ʻeiki 9 Ko e laione mui ʻa Siuta; Tama, ʻoku ke ʻalu hake ki ʻana, Ko hoʻo tulimanu kuo lava: Siʻene taulalo, siʻene tokoto ʻena, ʻO hange ha laione motuʻa, ʻO hange ha laione toutama! Kohai te ne faʻa ue ʻia? 10 Ko e sepita meia Siuta ʻe ʻikai ʻave, Mo e tokotoko mei hono vahaʻa vaʻe, Kaeʻoua ke haʻu a Sailo, Pea ʻe fai kiate ia ʻe he ng. kakai ʻenau tukulolo. 11 ʻEne noʻotaki ki he vaine ʻene kiʻi asi, To ʻa e ʻuhiki oʻene manu ki he vaine fungani; ʻEne fo hono vaia ʻi he uaine Mo hono kofu ʻi he toto ʻo e kalepi: 12 ʻE kulokula hono mata ʻi he uaine, Pea hinehina hono nifo ʻi he huʻakau. 13 Ko Sepulone te ne nofo ki matātahi na, lo, ki he matātahi vaka ʻia; Pea ʻe aʻu ki Saitoni hono tafafonua. 14 Ko Isaka ko e asi malohi ʻOku tokoto ʻi he vahaʻa lotoʻa sipi; 15 Pea ne sio ki he malolo ko e meʻa ia, Pea ki hono fonua ʻoku fakaʻofoʻofa; Ko ia naʻa ne tuku hifo ki he haʻamo hono uma, Pea ne tali fatongia. 16 Ko Tani te ne fakamāu hono kakai, ʻO hange ko e ngaahi matakali kehe ʻo Isileli. 17 ʻE hoko ʻa Tani ko e ngata ʻi he hala; Ko e kelasa ʻi he veʻe ʻaluʻanga, ʻA ia ʻoku ne uʻu ʻa e vaʻe ʻo e hoosi, Kae to foʻohake ʻa ia ʻoku heka ai, 18 Ko hoʻo fakamoʻui kuo u tatali ki ai, ʻe Sihova. 19 Ko Kata ʻe tataʻo ʻe ha kongakau; Ka te ne tataʻo ʻa e tukutau. 20 ʻOku meia Aseli ʻa e ngako ko ʻene meʻakai: Pea ʻoku fakatupu ʻe ia ʻa e meʻa fungani kai ʻa houʻeiki. 21 Ko Nafitalai ko e fuʻu ʻakau maʻolunga; ʻOku fakaʻofoʻofa hono funga. 22 Ko Siosifa ko e hako ʻo e ʻakau fua ʻAkau ʻi ha veʻe vai mapunopuna ʻOku laka atu hono ngaahi vaʻa ʻi he funga ʻa. 23 Pea nau fakamamahi ki ai ʻo fana ʻi ia, To ko e kau toʻo ngahau naʻa nau ʻohofia. 24 Ka naʻe maʻumaʻuluta ʻene kaufana, Pea naʻe ngaūe malohi hono nima, Ko e poupou he nima he toʻa ʻo haʻa Sekope Mei he feituʻu ʻoku ʻi ai ʻA e Tauhi, ko e Maka ʻo Isileli, 25 Mei he ʻOtua ʻo hoʻo tamai — io, te ne tokoni ʻi koe; Iʻo ko Satai — te ne tapuakiʻi koe ʻAki ʻa e ngaahi tapuaki ʻo Langi ʻi ʻolunga, Mo e ngaahi tapuaki ʻoemoana ʻoku tokaʻi lolofonua, Ko Nafitalai ko e tia kuo tukuange; ʻOku ne ʻatu ʻa e ng. lea lelei. Ko e ngahi tapuaki ʻo e huhu mo e manava. 26 Ko e ngaahi tapuaki ʻo hoʻo tamai ʻa ia kuo hulu atua ʻi he ngaahi tapuaki ʻo e ʻotu moʻunga taʻengata, Mo e ngaahi malie ʻo e ngaahi moʻunga tuputupuʻa — Te nau to ki he ʻulu ʻo Siosifa, Iʻo ki he tumuaki ʻo ia naʻe makehe mo hono ngaahi tokoua. 27 Ko Penisimani ko e ulofi ʻoku halu Pongipongi te ne kai ʻene aʻalu, Efiafi te ne tufa ʻa e meʻa kuo maʻu. 28 Ko kinautolu ni ko e ngaahi matakali ʻo Isileli, ko e hongofulumaua; pea ko eni ʻa e lea naʻe fai kiate kinautolu ʻe heʻenau tamai, ʻi heʻene tapuakiʻi kinautolu, ʻo taki taha 29 maʻana hono tapuaki. Pea ne tuʻutuʻuni kinautolu, ʻo ne pehe ki ai, Ko au eni ka ului ki hoku kakai: ke mou tanu au mo ʻeku matuʻa ʻi he ʻana ʻoku ʻi he ʻapi ʻo Efiloni 30 ko e Heti; ʻi he ʻana ʻoku ʻi he ʻapi ko Makipila, ʻa ia ʻoku tuʻu ki he hahake ʻo Mamili ʻi he fonua ko Kenani, ko e ʻana naʻe fakatau ʻe Epalahame fakataha mo e ʻapi mei a Efiloni ko e Heti, ko e tofiʻa 31 mono faʻitoka. Ko e potu ko ia naʻa nau tanu ai ʻa Epalahame mo hono uaifi ko Sela; ko e potu ko ia naʻa nau tanu ai ʻa Aisake mo hono uaifi ko Lepeka; pea ko e potu ko 32 ia naʻa ku tanu ai ʻa Lia. Ko e fakatau ʻo e ʻapi mo e ʻana ʻoku ʻi ai meia haʻa Heti. 33 Pea kuo ʻosi ʻe Sekope ʻene fai tuʻutuʻuni ki hono ngaahi foha, naʻa ne ʻohake hono vaʻe ki he mohenga, ʻo ne hokotaki; ʻo ne ului ki hono kakai.

Senesi 50

1 PEA foʻohifo ʻa Siosifa ki he fofonga oʻene tamai, ʻo ne tangi ai, ʻo ne 2 ʻuma kiate ia. Pea naʻe fekau ʻe Siosifa ki heʻene kau tamaioʻeiki naʻe faitoʻo ke nau fakatolonga ʻene tamai: pea naʻe fakatolonga ʻa 3 Isileli ʻe he kau faitoʻo. Pea naʻa nau fakakakato hono ngahi ʻaho ʻe fangofulu; he ko e fuoloa ia ʻo e fai ki he kakai ʻoku fakatolonga: pea naʻe tengihia ia ʻe he kau Isipite, ʻo 4 ʻaho fitungofulu. Pea ʻi he hili ʻa e ngaahi ʻaho ʻo hono tengihia, naʻe lea ʻa Siosifa ki he fale ʻo Felo, ʻo pehe, Kapau leva ʻoku mou ʻofa kiate au, ke mou fakatau folofola 5 kia Felo, ʻo pehe, Naʻe fakafuakava au ʻe heʻeku tamai ʻo pehe, Ko eni kuo u mate: ko e fonua kuo u keli moʻoku ʻi Kenani, ko e potu ko ia te ke tanu ai au. Ko ia kau ʻalu hake muʻa, ʻo tanu ʻeku motuʻa, kau foki mai. 6 Pea folofola ʻa Felo, ʻAlu hake pe, ʻo tanu hoʻo tamai, ʻo hange ko ʻene fakafuakava ʻi koe. 7 Ko ia naʻe ʻalu hake ʻa Siosifa ke tanu ʻene ʻeiki: pea naʻe ʻalu hake mo ia ʻa e kau tamaioʻeiki kotoa pe ʻa Felo, ʻa e kau matuʻa ʻo hono fale, pea mo e kau matuʻa 8 kotoa pe ʻo Isipite, mo hono ngaahi tokoua, mo e fale oʻene tamai: ko ʻenau tamaiki pe, mo ʻenau fanga manu iki, mo ʻenau fanga manu lalahi, ko ia pe naʻa nau tuku ʻi 9 Koseni. Pea naʻe ʻalu hake mo ia foki ʻa e ngaahi saliōte mo e kau heka hosi; pea naʻe tokolahi fakamanavahe ʻa e fononga. 10 Pea naʻa nau aʻu ki he ʻauʻauʻanga uite ʻo Atati, ʻa ia ʻoku ʻi tuʻa Sioatani, pea nau fai ai ha fuʻu tengihia lahi mo fakamamahi ʻaupito: ʻio, naʻa ne fai ʻa e tangi koeʻuhi ko ʻene tamai, 11 ʻo ʻaho fitu. Pea ʻi he vakai ʻe he kakai ʻo e fonua, ʻa e kau Kenani, ʻa e tangi ni ʻi he auʻauʻanga ʻo Atati, naʻa nau pehe, Ta ko e tangi fakamamahi eni ki he kau Isipite: ko ia naʻe ui ʻa e potu ko ia ko Epelimisilemi (ko MalaʻeʻakauIsipite): ʻoku tuʻu ia ʻi Tuʻa-Sioatani. 12 Pea naʻe fai kiate ta ʻe heʻene fanau, ʻo hange ko ʻene 13 tuʻutuʻuni kiate kinautolu: he naʻa nau ʻave ia ki Kenani, ʻo nau tanu ia ʻi he ʻana ʻo e ʻapi ko Makipila, ʻa ia naʻe fakatau ʻe Epalahame fakataha mo e ʻapi meia Efilone ko e Heti, ko e tofiʻa mono faʻitoka: ʻoku tuʻu ia ʻi he potu hahake ʻo Mamili. 14 Pea hili ʻa e fai oʻene tamai naʻe foki ʻa Siosifa ki Isipite, ʻa ia mo hono ngaahi tokoua, mo kinautolu naʻe ʻalu hake mo ia ke tanu ʻene ʻeiki. 15 Pea ʻi he vakai ʻe he ngaahi tokoua ʻo Siosifa kuo pekia ʻenau tamai, naʻa nau pehe, Naʻa fai ha meʻa ʻe Siosifa kiate kitautolu, ʻio ʻo matuʻaki sauni mai ʻa e kovi kotoa 16 naʻa tau fai kiate ia. Ko ia naʻa nau fekau atu kia Siosifa ke fakaha, Naʻe tuʻutuʻuni ʻe hoʻo ʻeiki ʻi he 17 teʻeki ke ne pekia, ʻo pehe, Ko eni ʻa e lea te mou fai kia Siosifa, Tauange mo koe ke ke fakamolemole ʻa e hia ʻa ho ngaahi tokoua, mo ʻenau angahala, he naʻe kovi moʻoni ʻa e meʻa naʻa nau fai kiate koe: pea ko ia ke ke fakamolemole muʻa ʻa e hia ʻa e kau tamaioʻeiki ʻa e ʻOtua ʻo hoʻo ʻeiki. Pea naʻe tangi ʻa Siosifa ʻi heʻenau lea pehe 18 kiate ia. Pea naʻe ʻalu foki ʻa hono ngaahi tokoua, ʻo nau foʻohifo ʻi hono ʻao, ʻo nau pehe, Ko eni ko hoʻo kau tamaioʻeiki kimautolu. 19 Pea pehe ʻe Siosifa kiate kinautolu, ʻOua te mou manavahe; he 20 kuo u fetongi ʻa e ʻOtua? Ka ko kimoutolu naʻa mou tuʻutuʻuni ha kovi kiate au; ka ko e ʻOtua naʻa ne tuʻutuʻuni ia ko e lelei, koeʻuhi ke hoko ʻa e meʻa kuo hoko ni, ʻa e 21 fakamoʻui ʻo ha fuʻu kakai. Ko ia ʻoua te mou manavahe: te u tauhi kimoutolu mo hoʻomou tamaiki. Pea naʻa ne fakanonga kinautolu, ʻo fakafiemalie honau loto. 22 Pea naʻe nofo ʻa Siosifa ʻi Isipite, ʻa ia mo e fale oʻene tamai: pea ko e fuoloa ʻo Siosifa ko e taʻu ʻe teau 23 ma hongofulu. Pea naʻe mamata ʻe Siosifa ki he hako ʻo Ifalemi, ʻo aʻu ki hono tolu ʻo e toʻutangata; ko e fanau foki ʻa Makili ko e foha ʻo Manase naʻe faʻeleʻi ki he funga ʻo Siosifa. 24 Pea lea ʻa Siosifa ki hono ngaahi tokoua, Kuo u mate āu: ka kuo pau ke aʻahi ʻa e ʻOtua kiate kimoutolu, pea te ne ʻohake kimoutolu mei he fonua ni ki he fonua naʻa ne fuakava ai kia Epalahame mo 25 Aisake mo Sekope. Pea naʻe fakafuakava ʻe Siosifa ʻa haʻa Isileli, ʻo pehe, Kuo pau ke aʻahi kiate kimoutolu ee he ʻOtua, pea te mou toki ʻohake hoku ʻangaʻanga mei 26 heni. Pea pekia ʻa Siosifa kuo teau ma hongofulu hono taʻu: pea naʻa nau fakatolonga ia, ʻo nau ʻai ki ha puha ʻi Isipite.

Ekisoto 1

1 KO eni ʻa e ngaahi hingoa ʻo e ngaahi foha ʻo Isileli naʻe omi ki Isipite fakataha mo Sekope, ʻo taki taha 2 mo hono ʻapi. Ko Lupeni, 3 Simione, Livai mo Siuta; ko Isaka, Sepulone, mo Penisimani; ko Tani 4 mo Nafitalai, ko Kata mo Aseli. 5 Pea ko e lau kātoa ʻo e kakai naʻe tupu mei he manava ʻo Sekope ko e toko fitungofulu. Pea ko Siosifa, kuo ʻi Isipite ia. 6 Pea naʻe pekia ʻa Siosifa mo hono ngaahi tokoua kotoa pe, mo e 7 toʻutangata ko ia kātoa. Pea naʻe hako ʻa haʻa Isileli, ʻo nau tupu ʻo hange ha neveneve, ʻio naʻa nau hoko ʻo tokolahi mo kaukaua ʻaupito ʻaupito; pea naʻe fonu ʻa e fonua ʻiate kinautolu. 8 Pea naʻe hoko ʻo pule ki Isipite ha tuʻi kehe, ʻa ia naʻe ʻikai te ne 9 ʻilo ʻa Siosifa. Pea ne pehe ki hono kakai, Vakai, ko e kakai ni ko haʻa Isileli ʻoku nau tokolahi mo malohi 10 ʻiate kitautolu; ʻe, tau fai fakapotopoto ki ai; naʻa nau toe tokolahi ange, pea ka faifai pea hoko ha tau, pea nau kau foki kinautolu mo hotau ngaahi fili, ʻo tau ʻi kitautolu, 11 ʻo nau ʻalu ai mei he fonua. Ko ia naʻa nau fakanofo kiate kinautolu ha kau ofisa ʻo e fatongia, koeʻuhi ke fakavaivaiʻi kinautolu ʻaki ʻa e fua kāvenga. Pea naʻa nau langa moʻo Felo ʻa e ongo kolo tukuʻanga koloa, ko Pitomi mo Lamesisi. 12 Ka ko e lahi leva ʻenau fakamamahi ʻi kinautolu, pea lahi ai foki ʻenau tupu mo ʻenau mafola. Pea naʻa nau puputuʻu telia ʻa haʻa 13 Isileli. Ko ia naʻe hanga ai ʻa e kakai Isipite ʻo fakangaūe mamafa 14 ʻa haʻa Isileli: pea nau ʻai ke kona ʻenau moʻui ʻaki ʻa e ngaūe fakaongosia, ʻa e ngaohi kelepulu mo e makaʻumea, pea mo e ngaūe kehekehe ʻi he vao: ko e ngaūe kotoa naʻa nau fakangaūe ʻi ai kinautolu naʻe mamafa. 15 Pea meʻa ʻa e Tuʻi Isipite ki he ongo māʻuli Hepelu, ʻa ia ko e hingoa ʻo e taha ko Sifila, pea ko e 16 hingoa ʻo hono ua ko Pua, pea ne folofola ʻo pehe, ʻi hoʻomo fai hoʻomo ngaūe maʻuli ki he kau fefine Hepelu, ʻo mamata ki he faʻele, kapau leva ko ha tama tangata, pea te mo tamateʻi ia; ka ʻo kapau ko ha taʻahine, ʻe moʻui 17 pe ia. Ka ko e ongo māʻuli naʻa na manavahe kia Elohimi, pea naʻe ʻikai te na fai ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e Tuʻi Isipite kiate kinaua, ka naʻa na tuku ke moʻui ʻa e 18 tamaiki tangata. Pea ui ange ʻe he Tuʻi Isipite ʻa e ongo māʻuli, ʻo ne folofola kiate kinaua, Ko e ha kuo mo fai pehe ai, ʻo tuku ke moʻui ʻa e 19 tamaiki tangata? Pea tali ʻa e ongo māʻuli kia Felo, Ko hono ʻuhinga he ko e kau fefine Hepelu ʻoku ʻikai te nau hange ko e kau fefine Isipite; ka ʻoku nau malohi, pea ʻi he teʻeki ke aʻu ʻa e māʻuli kiate kinautolu kuo nau faʻele. 20 Ko ia naʻe fai lelei ʻa e ʻOtua ki he ongo māʻuli; pea naʻe tupu ʻa e kakai, ʻo hoko ʻo kaukaua ʻaupito. 21 Pea ko e meʻa ʻi he manavahe ʻa e ongo māʻuli kia Elohimi, ko ia naʻa ne fakaai hona fale. 22 Pea fai fono ʻe Felo ki hono kakai kotoa, ʻo pehe, ʻilonga ha tamasiʻi tangata ʻe faʻeleʻi, te mou li ki he vaitafe, ka ʻilonga ha taʻahine te mou tuku ke moʻui.

Ekisoto 2

1 PEA ʻalu ha motuʻa ʻi he famili ʻo Livai, ʻo ne mali mo ha ʻofefine ʻo 2 Livai. Pea feitama ʻa e fefine, ʻo ne faʻeleʻi ha tama tangata: pea ʻi heʻene vakai ko e tamasiʻi fakaʻofoʻofa, naʻa ne fufū ia ʻo tolu mahina. 3 Pea ʻi he ʻikai te ne kei lava ke fufū ia, naʻa ne maʻu moʻona ha aake naʻe ngaohi ʻaki ʻa e mahelehele, ʻo ne vali ʻaki ʻa e kelepulu mo e ta; pea ne ʻai ki ai ʻa e tamasiʻi, ʻo ne tuku ʻi he vao kutu ʻi he tafaʻaki 4 vaitafe. Pea naʻe tuʻu hono tuofefine mei he mamaʻo ke vakai pe ko e ha ʻe hoko. 5 Mo e ʻalu hifo ʻa e ʻOfefine ʻo Felo ke palutu ʻi he vaitafe; pea ʻalu holo hono kau fefine ʻi he veʻe vai; pea naʻa ne vakai ʻa e aake ʻi he loto kutu, ʻo ne fekau atu ʻene 6 kaunanga ke ʻomai. Pea ʻi heʻene toʻo ia, naʻa ne mamata ki ai, ki he tamasiʻi, pea ta ko e tama pea ʻoku ne tangi. Pea ne manavaʻofa ki ai, ʻo ne pehe, Ko siʻi meʻa eni ʻi he fanau ʻa haʻa Hepelu! 7 Pea lea ange ʻe hono tuofefine ki he ʻOfefine ʻo Felo, Kau ʻalu ʻo ui mai ha fefine tauhi mei he kau fefine Hepelu ke tauhi maʻau ʻa e tamasiʻi? 8 Pea meʻa mai ki ai ʻe he ʻOfefine ʻo Felo, ʻAlu pe. Pea ʻalu ʻa e taʻahine ʻo ne ui mai ʻa e faʻe ʻa e 9 tamasiʻi. Pea meʻa mai ki ai ʻa e ʻOfefine ʻo Felo, ʻAve ʻa e tamasiʻi ni, ʻo tauhi maʻaku, pea te u ʻatu ʻe au haʻo totongi. Pea toʻo ʻe he 10 fefine ʻa e tamasiʻi, ʻo ne tauhi. Pea ʻi heʻene tupu ʻa e tamasiʻi, naʻa ne ʻave ia ki he ʻOfefine ʻo Felo, pea naʻa ne tamaʻaki ia. Pea naʻa ne fakahingoa ia ko Mosese (ko Tohomai) heʻene pehe, He naʻa ku toho mai ia mei he vai. 11 Pea ʻi he faifai pea lahi ʻa Mosese, naʻa ne alu atu ki tuaʻā ki hono kainga, ʻo mamata ki heʻenau kavenga ʻia: pea ne vakai ha siana Isipite ʻoku ne taaʻi ha Hepelu, ko e 12 taha ʻi hono kainga. Pea ne fakasio ki hē mo ē, pea ʻi heʻene vakai ʻoku ʻikai ha taha, naʻa ne te ʻia ʻa e Isipite, ʻo ne tanu ia ʻi he ʻoneʻone. 13 Pea ne toe ʻalu atu ʻi he ʻaho naʻa na feholoi, pea ta ko e ongo tangata Hepelu ʻoku na fuhu: pea ne lea ki he toko taha naʻe halaia, Ko e ha 14 kuo ke taaʻi ai ho kaumeʻa? Pea ne tali, Ko hai naʻa ne fakanofo koe ko e ʻeiki mo e fakamāu kiate kimautolu? ʻoku ke pehe ʻapē ke tamateʻi au, ʻo hange ko hoʻo tamateʻi ʻa e Isipite? Pea naʻe manavahe ʻa Mosese, ʻo ne pehe, Ta kuo ʻiloa ʻa e meʻa. 15 Pea ʻi he fanongo ʻa Felo ki he meʻa ko ia, naʻa ne feinga ke tamateʻi ʻa Mosese. Ka ka hola pe ʻa Mosese mei he ʻao ʻo Felo, ʻo ne nofo ʻi he fonua ko Mitiani: pea ne nofo hifo ʻo ofi ki he vaikeli. 16 Pea ko e taulaʻeiki ʻo Mitiani naʻe toko fitu hono ngaahiʻofefine oʻona: pea naʻa nau omi ʻo ʻutu vai, ʻo fakafonu ʻa e ngaahikumetekefakainu ʻa e fanga manuʻa ʻenau tamai. 17 Pea haʻu ʻa e kau tauhisipi, ʻo kapusi kinautolu; ka ka tuʻu ʻa Mosese, ʻo tokoni ʻi kinautolu, ʻo 18 ne fakainu ʻenau fanga manu. Pea ʻi heʻenau aʻu ki heʻenau tamai ko Leueli, naʻa ne pehe, Ko e ha kuo mou foki vave pehe ai he ʻaho ni? 19 Pea naʻa nau tali, Ko e siana Isipite naʻa ne fakahaofi kimautolu mei he nima ʻo e kau tauhisipi, kaeʻumaʻa naʻa ne touvai maʻamautolu, 20 ʻo fakainu ʻa e fanga manu. Pea meʻa ia ki hono ngaahi ʻofefine, pea kofaʻā ia? ko e ha kuo mou fai pehe ai, ʻo liʻaki ʻa e siana? mou uimai ke ne ha£u ʻo kai. 21 Pea naʻe loto ʻa Mosese ke nofo mo e matapule: pea naʻa ne ʻange kia Mosese ʻa hono ʻofefine ko 22 Sipola. Pea naʻa ne faʻeleʻi ha tama tangata, ʻo ne fakahingoa ia ko Kesome (ko Nofomuli); he naʻa ne pehe, Kuo u ʻāunofo au ʻi ha fonua muli. 23 Pea fuoloa fuoloa pea pekia ʻa e Tuʻi Isipite: pea naʻe toʻe ʻa haʻa Isileli koeʻuhi ko e fatongia, pea naʻa nau tautapa; pea naʻe aʻu hake kia Elohimi ʻenau tangi tokoni koeʻuhi ko e fatongia. 24 Pea naʻe ongoʻi ʻe he ʻOtua ʻenau toʻe, pea ne manatu ki heʻene fuakava mo Epalahame mo Aisake mo Sekope. 25 Pea naʻe hangai fofonga ʻa e ʻOtua ki haʻa Isileli, ʻo ne tokanga ʻi.

Ekisoto 3

1 PEA nofo ʻa Mosese ko e tauhi ʻo e fanga manu ʻa Setelo ko e taulaʻeiki ʻo Mitiani, ko e kainga ʻo hono uaifi: pea naʻa ne taki ʻa e fanga manu ki he tuʻa toafa, ʻo ne aʻu ki he Moʻunga ʻo Elohimi, ʻa Holepi. 2 Pea naʻe ha kiate ia ʻa e angelo ʻa Sihova ʻi he loto afi naʻe ulo hake ʻi he vao talatalaʻamoa; pea ne vakai, tā neongo ʻoku vela ʻa e vao talatalaʻamoa ʻi he afi, ka ʻoku ʻikai keina ai ʻa e talatalaʻamoa. 3 Pea pehe ʻe Mosese, Kau afe atu muʻa, ʻo mamata ki he fuʻu meʻa ni kuo ha, pe ko e ha ʻoku ʻikai vela 4 ai ʻa e talatalaʻamoa. Pea ʻi he ʻafioʻi ʻe Sihova ʻoku ne afe mai ke vakai, naʻe ui kiate ia ʻe he ʻOtua mei he loto talatalaʻamoa, ʻo pehe, ʻE Mosese! ʻe Mosese! Pea ne tali, 5 Ko au eni. Pea ne folofola, ʻOua te ke ofi mai ki heni: toʻo ho topuvaʻe mei ho vaʻe, he ko e potu ʻoku ke tuʻu ai ko e kelekele tapu. 6 Pea ne folofola foki, Ko Au ko e ʻOtua ʻo ho tupuʻanga, ko e ʻOtua ʻo ʻEpalahame, ko e ʻOtua ʻo Aisake, pea ko e ʻOtua ʻo Sekope. Pea naʻe fakapulou ʻe Mosese hono mata; he naʻa ne manavahe ke hanga kia Elohimi. 7 Pea folofola ʻa Sihova, Kuo u matuʻaki mamata ki he ngaohikoviʻi ʻo hoku kakai ʻoku ʻi Isipite, pea kuo ongo mai ʻenau tautapa koeʻuhi ko honau kau ofisa; he ʻoku ou 8 ʻilo ʻi ʻenau ngaahi mamahi; pea kuo u ʻalu hifo ke fakahaofi kinautolu mei he nima ʻo e kau Isipite, pea ke ʻohake kinautolu mei he fonua ko ia ki ha fonua lelei mo lahi, ha fonua ʻoku mahutafea ʻi he huʻakau mo e honi; ʻa e feituʻu ʻo haʻa Kenani, mo haʻa Heti, mo haʻa Amoli, mo haʻa Pelisi, mo haʻa Hevi, mo haʻa Siepusi. Pea ko eni, 9 kuo aʻu mai kiate au ʻa e tautapa ʻa haʻa Isileli: kae umaʻa kuo u mamata foki ki he fakamamahi ʻoku fai ʻe he kau Isipite kiate kinautolu. 10 Pea ko ia ke ke haʻu ā, kau fekau atu koe kia Felo, ke ʻomi mei Isipite ʻa hoku kakai ko haʻa Isileli. 11 Pea fakatau folofola ʻe Mosese kia Elohimi, ʻo pehe, Ko hai au ke u ʻalu kia Felo, pea ke u ʻomi ʻa haʻa Isileli mei Isipite? 12 Pea ne folofola mai, Koeʻuhia te u ʻiate koe; pea ko eni haʻo fakamoʻoni ko Au ia kuo fekau atu koe: ʻOka ke ka taki atu ʻa e kakai na mei Isipite, te mou tauhi kia Elohimi ʻi he moʻunga ko eni. 13 Pea tali ʻe Mosese kia Elohimi, Ko eni, kau ka ʻalu ki haʻa Isileli, pea u lea kiate kinautolu ʻo pehe, Ko e ʻOtua ʻo hoʻomou ngaahi kui kuo ne fekau au kiate kimoutolu; pea te nau pehe mai kiate au, Ko hai hono huafa? pea ko e ha ai haʻaku lea ʻe fai kiate kinautolu? 14 Pea folofola ʻa e ʻOtua kia Mosese, KO AU KO AU AI PE. Pea ne toe folofola, Ko eni ʻa e lea te ke fai ki haʻa Isileli, Ko KO-AU-AI PE kuone fekau au kiate kimoutolu. 15 Pea folofola atu ʻa e ʻOtua kia Mosese, Ko eni hoʻo lea ʻe fai ki haʻa Isileli, Kuo fekau au kiate kimoutolu ʻe Sihova, ko e ʻOtua ʻo hoʻomou ngaahi kui, ko e ʻOtua ʻo Epalahame, ko e ʻOtua ʻo Aisake, pea ko e ʻOtua ʻo Sekope: ko hoku hingoa ia ʻo taʻengata, pea ko hoku fakamanatu ia ki he toʻutangata mo 16 e toʻutangata. ʻAlu ʻo fakataha ʻa e matuʻa ʻo Isileli, pea ke lea kiate kinautolu, ʻo pehe, Kuo ha kiate au ʻa Sihova ko e ʻOtua ʻo hoʻomou ngaahi kui, ko e ʻOtua ʻo Epalahame mo Aisake mo Sekope, pea kuo ne pehe mai, Kuo u matuʻaki aʻahi kiate kimoutolu, ʻo vakai ki he ngaahi meʻa ʻokufaikiatekimoutolu 17 ʻi Isipite: pea kuo u pehe, Te u o hake kimoutolu mei he fakamamahi ʻe he kakai Isipite ki he fonua ʻo haʻa Kenani, mo haʻa Heti, mo haʻa Amoli, mo haʻa Pelisi, mo haʻa Hevi, mo haʻa Siepusi, ko e fonua ʻoku mahutafea ʻi he huʻakau mo e 18 honi. Pea te nau tuitala ki hoʻo lea; pea te ke aʻu atu ki he Tuʻi Isipite, ʻa koe mo e matuʻa ʻo Isileli, pea te mou pehe kiate ia, Ko Sihova ko e ʻOtua ʻo haʻa Hepelu kuo ne haʻele hifo kiate kimautolu; pea ko ia ke mau ʻalu muʻa ki he Toafa ko e vā ʻi hala ʻo e ʻaho ʻe tolu, ke mau feilaulau ai kia Sihova ko homau 19 ʻOtua. Ka ʻoku ou ʻilo ʻe ʻikai tukuange kimoutolu ke ʻalu ʻe he Tuʻi Isipite, ʻio neongo ha ta mamafa. 20 Pea te u mafao hoku nima, pea te u taaʻi ʻa Isipite ʻaki ʻeku ngaahi meʻa fakaofo kehekehe, ʻa ia te u fai ʻi honau lotolotonga: pea hili ia te ne tuku atu kimoutolu. Pea te u 21 ʻai ke ʻofeina ʻa e kakai ni ʻi he ʻao ʻo e kakai Isipite: pea ʻi he faifai pea mou ʻalu atu, ʻe ʻikai te mou ʻalu 22 mola: ka ʻe kole ʻa e fefine taki taha mei hono kaungaʻapi, pea mei he fefine ʻoku ʻāunofo ʻi hono fale, ʻa e teunga siliva mo e teunga koula, mo e kofu; pea te mou ʻai ia ki hoʻomou fanau tangata mo hoʻomou fanau fefine: ʻio te mou vete ʻa e kakai Isipite.

Ekisoto 4

1 PEA tali ʻe Mosese ʻo pehe, Ka ko eni, ʻe ʻikai te nau tui kiate au, pea ʻe ʻikai te nau tali ʻeku lea; he te nau pehe, Kuo ʻikai ha ʻa Sihova kiate koe. 2 Pea folofola ʻa Sihova kiate ia, Ko e ha ena ʻi ho nima? Pea ne 3 pehe, Ko e tokotoko. Pea ne folofola mai, Si ia ki lalo. Pea ne si ia ki lalo, pea naʻe hoko ia ko e ngata; pea naʻe hola ʻa Mosese mei ai. 4 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Mafao atu ho nima, ʻo puke ʻi hono iku: (pea ne mafao atu hono nima, ʻo ne kuku ia, pea naʻe liliu ia ʻi 5 hono nima ko e tokotoko;) koeʻuhia ke nau tui kuo ha kiate koe ʻa Sihova, ko e ʻOtua ʻo honau tupuʻanga, ko e ʻOtua ʻo Epalahame, ko e ʻOtua ʻo Aisake, pea ko e ʻOtua ʻo Sekope. 6 Pea fai atu ʻe Sihova ʻene folofola kiate ia, Ke ke ʻai muʻa ho mʻma ki ho kona. Pea ne ʻai hono nima ki hono kona: pea ʻi heʻene toʻo mai, ta kuo kilia hono nima hange ko e 7 sinou. Pea ne folofola mai, Toe ʻai ho nima ki ho kona. (Pea ne toe ʻai hono nima ki hono kona, pea ʻi heʻene toʻo mai, ta kuo liliu 8 ʻo hange ko hono kili.) Tala atu, kapau ʻe ʻikai te nau tui kiate koe, ʻo ʻikai te nau tali ʻa e lea ʻa e ʻuluaki fakaʻilonga, ka te nau tui pe 9 ki he lea ʻa hono ua. Pea pehe, kapau ʻe ʻikai te nau tui ki he ongo fakaʻilonga ko ena, ʻo ʻikai te nau tali hoʻo lea, pea te ke ohu ha vai mei he vaitafe, ʻo lilingi ki he funga fonua: pea ko e vai ʻoku ke ohu mei he vaitafe, ʻe hoko ia ko e toto ʻi he funga kelekele. 10 Pea lea ʻa Mosese kia Sihova, ʻEi, fakamolemole, ʻoku ʻikai ko e tangata lea au, talu mei muʻa mo ʻeku pehe, pea neongo hoʻo folofola ki hoʻo tamaioʻeiki ka ʻoku ou kei pehe pe: he ko e loungutu mamafa au, pea mamafa mo hoku ʻelelo. 11 Pea folofola ʻa Sihova kiate ia, Ko hai naʻa ne ngaohi ʻa e ngutu ʻo e tangata? pea ko hai naʻa ne ngaohi ʻa e noa, pe ko e tuli, pe ko e ʻā, pe ko e kui? ʻikai ko au, Sihova? 12 Pea ko ia ke ke ʻalu pe, pea te u ʻi ho ngutu ʻe au, pea te u fakahinohino kiate koe ʻa e lea te ke fai. 13 Pea ne pehe, Fakamolemole, ʻEiki, ka ke fai muʻa hoʻo fekau ʻi ha taha te ke fekau ai. 14 Pea tuputamaki ʻa Sihova kia Mosese, ʻo ne folofola, ʻikai ʻoku ʻi ai ʻa Elone ko e Livai, ko ho tokoua? ʻOku ou ʻilo ʻoku matuʻaki lea ia. Kaeʻumaʻa foki ʻoku ne haʻu ke fakafetaulaki kiate koe: pea ʻi heʻene sio kiate koe ʻe fiefia 15 hono loto. Pea te ke lea kiate ia, ʻo ʻai ʻa e ngaahi lea ko ia ki hono ngutu; pea ko au te u ʻi ho ngutu oʻou, pea ʻi hono ngutu oʻona, pea te u hinoi ʻi kimoua ki he meʻa te 16 mo fai. Ko ho tangata lea ia ki he kakai: ʻio, te ne fetongi ʻe ia ho ngutu, pea ko koe te ke fetongi ʻa e 17 ʻOtua kiate ia. Pea te ke toʻo ʻa e tokotoko ko ena, pea ko e meʻa ko iatekefaiʻakiʻaengaahi fakaʻilonga. 18 Pea ʻalu ʻa Mosese ʻo fakaha kia Setelo, ko e kainga ʻo hono uaifi, ʻo ne pehe ki ai, Kau ʻalu muʻa ʻo foki ki hoku kainga ʻoku ʻi Isipite, ʻo vakai pe ʻoku nau kei moʻui. Pea tali ʻe Setelo kia Mosese, ʻOku lelei; ke ke ʻalu. 19 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese ʻi Mitiani, ʻAlu ʻo foki ki Isipite; he kuo mate ʻa e kakai kotoa naʻe 20 kumi kiate koe ke fakapongi. Pea naʻe ʻave ʻe Mosese hono uaifi, pea mo hono ongo foha, pea ne fakaheka ki ha asi, ʻo ne foki ki he fonua ko Isipite: pea naʻe toʻo ʻe Mosese ʻa e tokotoko ʻo Elohimi, ʻo ʻalu mo ia. 21 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, ʻi hoʻo ʻalu ko eni ke foki ki Isipite, ke ke tokanga ke fai ʻi he ʻao ʻo Felo ʻa e ngaahi mana kotoa pe ʻa ia kuo u tuku ki ho nima: pea te u fakafefeka ʻe au hono loto, pea ʻe ʻikai te ne tukuange ʻa e kakai. 22 Pea te ke lea kia Felo, ʻo pehe, Ko eni ʻa e folofola ʻa Sihova, Ko Isileli ko hoku foha ia, ko hoku 23 ʻuluaki; pea kuo u tala kiate koe ke ke tukuange hoku foha ke ne tauhi kiate au: pea kuo ke fakafisi ki hono tukuange; vakai, te u tamateʻi ho foha, ʻa ho ʻuluaki. 24 Pea lolotonga ʻene fononga naʻe fakafetaulaki kiate ia ʻe Sihova ʻi he malōlōʻanga, ʻo ne fai ke tamateʻi 25 ia. Pea toʻo ʻe Sipola ha hele maka, ʻo ne kamu ʻene tama, ʻo ne si atu ia ki hono vaʻe, ʻo ne pehe, He ko e husepaniti fakatoto koe kiate au. 26 Pea ne tukuange ia, pea toki pehe ʻe he fefine, Ko e husepaniti fakatoto! — ko ʻene lau ki he kamu. 27 Pea folofola £a Sihova kia Elone, ʻAlu ki he Toafa ke fakafetaulaki kia Mosese. Pea naʻa ne ʻalu ʻo fakafetaulaki kiate ia ʻi he Moʻunga ʻo Elohimi, ʻo ne ʻuma kiate ia. 28 Pea fakaha ʻe Mosese kia Elone ʻa e ngaahi folofola ʻa Sihova, ʻa ia kuo ne fekau ia, mo e ngaahi fakaʻilonga kuo ne tuʻutuʻuni ke fai. 29 Pea ʻalu ʻa Mosese mo Elone, ʻo na fakataha ʻa e kau matuʻa kotoa 30 pe ʻo haʻa Isileli: pea aʻau ʻe Elone ʻa e ngaahi meʻa kuo folofolaʻaki ʻe Sihova kia Mosese, mo ne fai ʻa e ngahi fakaʻilonga ʻi he ʻao ʻo e kakai. 31 Pea naʻe tui ʻa e kakai: pea ʻi heʻenau fanongo kuo aʻahi ʻa Sihova ki haʻa Isileli, pea kuo ne mamata ki honau ngaohikoviʻi, naʻa nau punou ʻo lotu.

Ekisoto 5

1 PEA hili ia naʻe ʻalu atu ʻa Mosese mo Elone, ʻo na fakaha kia Felo, ʻo pehe, Ko e folofola eni ʻa Sihova ko e ʻOtua ʻo Isileli, Tukuange hoku kakai ke fai ha kātoanga kiate au ʻi he Toafa. 2 Pea tali ʻa Felo, Ko hai ʻa Sihova ke u tokanga ai ki heʻene lea, ʻo tuku atu ʻa Isileli? ʻOku ʻikai te u ʻilo ʻa Sihova, pea ʻe ʻikai foki te u tuku atu ʻa Isileli. 3 Pea naʻa na pehe, Ko e ʻOtua ʻo haʻa Hepelu kuo ne haʻele mai kiate kimautolu: ko ia ke mau ʻalu muʻa ki he Toafa, ko e vā ʻi hala ʻo e ʻaho ʻe tolu, ke feilaulau kia Sihova ko homau ʻOtua; naʻa ne taaʻi kimautolu ʻaki ʻa e mahaki fakaʻauha, pe ko e heleta. 4 Pea folofola kiate kinaua ʻe he Tuʻi Isipite, ʻE Mosese mo Elone, ko e ha ʻoku mo fakalelu ʻi ai ʻa e kakai mei heʻenau ngaūe? mou 6 5 ki hoʻomou ngahi kāvenga. Pea folofola ʻa Felo, Vakai, ʻoku toko lahi eni ʻa e kautukuʻuta na, pea ʻoku mo fakamalolo kinautolu mei heʻenau ngaahi kāvenga. 6 Pea naʻe tuʻutuʻuni ʻe Felo ʻi he ʻaho ko ia ki he kau ofisa naʻe pule ki he kakai, mo honau kau matapule, 7 ʻo pehe, ʻE ʻikai te mou toe ʻange kau ʻi koane ki he kakai ke ngaohiʻaki ʻa e makaʻumea, ʻo hange ko e taimi muʻa: tuku ke nau ʻalu ʻo tufi kau ʻi koane maʻanautolu. 8 Ka ko e lau ʻo e ngaahi makaʻumea, ʻa ia naʻa nau ngaohi muʻa, te mou hilifaki ai pe kiate kinautolu; ʻe ʻikai te mou fakasiʻisiʻi ki ai: he ʻoku nau fakapikopiko, ko ia ʻoku nau tangi ai ʻo pehe, Ke mau ʻalu ʻo feilaulau ki homau ʻOtua. Fakamamafa ange ʻa e ngaūe ʻa e kau siana na, 9 koeʻuhi ke nau moʻua ai, ʻo ʻikai tokanga ki he ngaahi tala launoa. 10 Pea ʻalu atu ʻa e kau ofisa ʻo e kakai mo ʻenau kau matapule, ʻo nau lea ki he kakai, ʻo pehe, Ko eni ʻa e folofola ʻa Felo, ʻE ʻikai te u ʻatu ha kau ʻi koane kiate kimoutolu: 11 ka mou o pe, ʻo tufi kau ʻi koane maʻamoutolu mei ha potu te mou ʻilo ai; ka ʻe ʻikai fakasiʻisiʻi hoʻomou ngaūe ha momoʻi meʻa. 12 Ko ia naʻe movetevete ʻa e kakai ki he feituʻu kehekehe ʻo Isipite ke tufi 13 veve maʻanau kau ʻi koane. Pea naʻe fakapuhaʻa ʻi ʻe he kau ofisa, ʻo pehe, Mou fakakakato hoʻomou ngaūe, ʻa e ʻinasi ʻo e ʻaho ʻi he ʻaho pe ko ia, ʻo hange ko ia ʻi he ʻi ai 14 ʻa e kau ʻi koane. Pea naʻe taaʻi ʻa e kau matapule ʻo haʻa Isileli, ʻa ia kuo fakanofo ʻe he kau ofisa ʻa Felo ke pule kiate kinautolu, pea naʻe lau kiate kinautolu, ʻo pehe, Ko e ha kuo ʻikai ai te mou fakaʻosi hoʻomou ngafa makaʻumea ʻa e ʻaneafi mo e aho ni ʻo hange ko ia ʻi muʻa? 15 Pea ʻalu ai ʻa e kau matapule ʻo haʻa Isileli, ʻo tautapa kia Felo, ʻo nau pehe, Ko e ha kuo ke fai pehe 16 ai ki hoʻo kau tamaioʻeiki? Oku ʻikai ʻomai ha kau ʻi koane ki hoʻo kau tamaioʻeiki; ka ko e meʻa ki he makaʻumea, ʻoku nau lau ai pe kiate kimautolu, Mou ngaohi pe: pea ko eni ʻoku taaʻi hoʻo kau tamaioʻeiki, ka ko ho kakai pe ʻoku 17 hala. Ka ka folofola ʻe ia, ʻOku mou fakapikopiko, ʻoku mou fakapikopiko, ko ia ʻoku mou pehe mai, Ke mau ʻalu muʻa ʻo feilaulau kia 18 Sihova. Ko ia mou ʻalu leva, ʻo ngaūe; ka ʻe ʻikai ʻatu ha kau ʻi koane kiate kimoutolu, ka te mou ʻatu pe hoʻomou ngafa makaʻumea, 19 Pea naʻe ha ki he kau matapule ʻo haʻa Isileli kuo kovi ʻenau meʻa, ʻi he pehe mai, ʻE ʻikai te mou fakasiʻisiʻi hoʻomou ngaahi makaʻumea, ka ko e ngafa ʻo e ʻaho ʻe fai 20 ʻi hono ʻaho. Pea ʻi heʻenau feʻiloaki mo Mosese mo Elone, ʻa ia naʻa na tutuʻu mai ke fakafetaulaki kiate kinautolu ʻi heʻenau hu mai 21 meia Felo, pea nau pehe kiate kinaua, Ke ʻafio ʻa Sihova kiate kimoua, ʻo fakamauʻi ʻa e meʻa, koeʻuhi ko hoʻomo fakanamukuu ʻi kimautolu ʻi he ʻao ʻo Felo mo ʻene kau tamaioʻeiki, ʻo ʻai ha heleta ki hono nima ke tamateʻi ʻakimautolu. 22 Pea naʻe foki a Mosese kia Sihova, ʻo ne pehe, ʻEi, ko e ha kuo ke fai kovi ai ki he kakai ni? koe ha naʻa ke fekau mai ai au ʻi he 23 meʻa ko eni? He talu ʻeku haʻu kia Felo, ke lea ki ai ʻi ho huafa, mo ʻene ngaohikoviʻi ʻa e kakai ni; pea talaʻehai kuo ke momoʻi fakahaofi ho kakai.

Ekisoto 6

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, Ko eni te ke mamata ki he meʻa te u fai kia Felo; he ko e ta mamafa ʻe tuku atu ai kimoutolu; ʻio ʻi he ta mamafa te ne kapusi mei he fonua. 2 Pea folofola ʻa e ʻOtua kia Mosese, ʻo ne pehe kiate ia, Ko 3 Sihova au. Naʻa ku ha kia Epalahame mo Aisake mo Sekope ko e ʻOtua ko SATAI, ka ʻi hoku hingoa ko SIHOVA naʻe ʻikai te nau 4 maheni mo au. Pea ne u fokotuʻu foki ʻeku fuakava mo kinautolu, ke ʻange kiate kinautolu ʻa e fonua ko Kenani, ʻa e fonua o ʻenau nofo pilikimi, ʻa ia naʻa nau nofo ʻāunofo 5 ai. Kaeʻumaʻa foki kuo u ongoʻi ʻa e toʻe ʻa haʻa Isileli, ʻa ia ʻoku fakapopula ʻi ʻe he kau Isipite; pea 6 kuo u manatu ʻeku fuakava. Ko ia ke ke lea ki haʻa Isileli, ʻo pehe, Ko Sihova au, pea te u hamusi kimoutolu mei he ngaahi kāvenga ʻa e kau Isipite, pea te u fakahaofi kimoutolu mei heʻenau fakapopula ʻi, pea te u huhu ʻi kimoutolu ʻaki ʻa e nima kuo hikitā, mo e 7 ngaahi tautea lahi: pea te u toʻo kimoutolu moʻoku kakai, pea te u nofo ko homou ʻOtua: pea te mou ʻilo ko Sihova au ko homou ʻOtua, ʻa ia ʻoku ne hamusi kimoutolu mei he ngaahi kāvenga ʻa e kakai 8 Isipite. Pea te u ʻohake kimoutolu ki he fonua, ʻa ia naʻa ku hiki ai hoku nima ke ʻange ia kia Epalahame mo Aisake mo Sekope; pea te u foaki ia moʻomou tofiʻa: ko Sihova au. 9 Pea naʻe lea pehe ʻa Mosese ki haʻa Isileli, ka naʻe ʻikai te nau tokanga kia Mosese ko ʻenau loto siʻi, pea mo e ongosia ʻi he fatongia. 10 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, 11 ʻo pehe, ʻAlu ʻo lea kia Felo ko e Tuʻi Isipite, ke ne tukuange ʻa haʻa 12 Isileli mei hono fonua. Pea fakatau folofola ʻe Mosese kia Sihova ʻo pehe, Vakai, kuo ʻikai tokanga kiate au ʻe haʻa Isileli; pea fefe ʻa e tokanga ʻa Felo kiate au, ʻa au ko e loungutu taʻekamu? 13 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese mo Elone, ʻo ne ʻange ha tuʻutuʻuni ki haʻa Isileli, pea mo Felo ko e Tuʻi Isipite, ke ʻomi kituʻa ʻa haʻa Isileli mei Isipite. 14 Ko eni ʻa e ngaahi ʻulumotuʻa ʻo hona tupuʻanga: Ko e ngaahi foha ʻo Lupeni ko e ʻuluaki foha ʻo Isileli; ko Inoke, mo Falu, ko Heseloni mo Kalimi: ko eni ia ʻa e ngaahi famili ʻo Lupeni. 15 Pea ko e ngaahi foha ʻo Simione; ko Iemueli, mo Siamini, mo Ohati, mo Siakini, mo Sohaa, pea mo Saula ko e tama ʻa ha fefine Kenani: ko eni ia ʻa e ngaahi famili ʻo Simione. 16 Pea ko eni ʻa e ngaahi hingoa ʻo e ngahi foha ʻo Livai, ʻo fakatatau ki honau tohi hohoko; ko Kesoni, mo Kohate, mo Melali. Pea ko e ngaahi taʻu ʻo e moʻui ʻa Livai ko e taʻu e teau mo e taʻu ʻe tolungofulu 17 ma fitu. Ko e ngaahi foha ʻo Kesoni; ko Lipini, mo Simi ʻi he lau 18 famili. Pea ko e ngaahi foha ʻo Kohate; ko Amilami, mo Isaʻa, mo Hepeloni, mo Osieli: pea ko e ng. taʻu ʻo e moʻui ʻa Kohate ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe tolungofulu ma 19 tolu. Pea ko e ngaahi foha ʻo Melali; ko Mahali mo Musi: ko eni ia ʻa e ngaahi famili ʻo haʻa Livai, ʻo fakatatau ki honau tohi hohoko. 20 Pea mali ʻa Amilami mo Siokapesi ko e tuofefine o ʻene tamai, pea ne fanauʻi kiate ia ʻa Elone mo Mosese; pea ko e ngaahi taʻu ʻo e moʻui ʻa Amilami ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe tolungofulu ma fitu. 21 Pea ko e ngaahi foha ʻo Isaʻa ko 22 Kola, mo Nefeki, mo Sikeli. Pea ko e ngaahi foha ʻo Osieli; ko Misaeli, mo Elisafani mo Siteli. 23 Pea mali ʻa Elone mo Elisepa ko e ʻofefine ʻo Aminatape ko e tuofefine ʻo Naasoni, pea ne fanauʻi kiate ia ʻa Natapi mo Apiu, ʻa Eliesa mo 24 Itama. Pea ko e ngaahi foha ʻo Kola: ko Asili mo Elikena mo Apiesafe: ko eni ia ʻa e ngaahi 25 famili ʻo haʻa Kola. Pea ko Eliesa ko e foha ʻo Elone naʻa ne maʻu uaifi mei he fanau fefine ʻa Putieli; pea ne fanauʻi kiate ia ʻa Finiasi: ko eni ia ʻa e ngaahi ʻulumotuʻa ʻo haʻa Livai ʻi he lau faʻahinga. 26 Ko eni ʻa e Mosese mo Elone ko ia, ʻa ia naʻe folofola ki ai ʻa Sihova ʻo pehe, Mo ʻomi kituʻa ʻa haʻa Isileli mei he fonua ko Isipite ʻi 27 honau ngaahi matatau. Ko kinaua ia naʻe lea kia Felo ko e Tuʻi Isipite, ke tuku atu ʻa haʻa Isileli mei Isipite: ko Mosese mo Elone ia. 28 Pea ko eni, ʻi he ʻaho naʻe folofola ai ʻa Sihova kia Mosese ʻi he fonua 29 ʻo Isipite, tokua naʻe folofola ʻe Sihova kiate ia ʻo pehe, Ko Sihova au, ke ke lea kia Felo koe Tuʻi Isipite ʻa e meʻa kotoa pe te u fakaha kiate koe. 30 Pea fakatau folofola ʻe Mosese kia Sihova ʻo pehe, Vakai ko e loungutu taʻekamu au, pea ʻe fakaongo fefe ʻa Felo kiate au?

Ekisoto 7

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, Vakai, kuo u ngaohi koe ko e i ʻOtua kia Felo, pea ko Elone ko ho 2 tokoua ko ho palofita ia. Ko koete ke tala ʻa e ngaahi meʻa kehekehe te u tuʻutuʻuni atu, pea ko Elone ko ho tokoua te ne fakaha kia Felo ke ne tuku atu ʻa haʻa Isileli mei 3 hono fonua. Pea ko au te u fakafefeka ʻa e loto ʻo Felo, pea te u ʻai ke lahi ʻeku ngaahi fakaʻilonga mo ʻeku ngaahi mana ʻi he fonua ko 4 Isipite. Pea ʻe ʻikai tokanga ʻa Felo kiate kimoua, pea te u ʻai hoku nima ki Isipite, pea u ʻomi kituʻa ʻa e ngaahi kongakau ʻo hoku kakai ko haʻa Isileli ʻaki ʻa e ngaahi 5 tautea lahi. Pea ʻe ʻilo ʻe he kakai Isipite ko Sihova au, ʻo kau ka hiki hoku nima ki Isipite, ʻo ʻomi ʻa haʻa Isileli mei honau lotolotonga. 6 Pea naʻe fai ʻe Mosese mo Elone ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova kiate kinaua, naʻe pehe ʻena fai. 7 Pea kuo valungofulu taʻu ʻa Mosese, pea valungofulu ma tolu taʻu ʻa Elone, ʻi heʻena fakatau folofola kia Felo. 8 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese 9 mo Elone, ʻo pehe, Ka lea mai ʻa Felo kiate kimoua ʻo pehe, Fai ha mana maʻamoua; pea te ke pehe kia Elone, Toʻo ho tokotoko, ʻo si atu ia ʻi he ʻao ʻo Felo: ʻe hoko ia ko e ngata. 10 Pea hu atu ʻa Mosese mo Elone kia Felo, pea na fai ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova; pea naʻe si atu ʻe Elone hono tokotoko ʻi he ʻao ʻo Felo mo ʻene kau tamaioʻeiki, pea naʻe hoko ia ko e ngata. 11 Pea ui mai ʻe Felo foki ʻa e kau poto mo e kau fai tuki, pea naʻe lava ʻa e mea ko ia ʻe he kau maki ʻo Isipite foki ʻaki ʻenau ngaahi 12 toʻonga fakalouʻakau. He naʻa nau taki taha si atu hono tokotoko, ʻo nau hoko ko e ngaahi ngata: ka naʻe folo hifo ʻe he tokotoko ʻo Elone ʻa e ngaahi tokotoko ʻonautolu. 13 Ka naʻe fakafefeka ʻa e loto ʻo Felo, pea naʻe ʻikai te ne tokanga kiate kinaua; ʻo hange koe meʻa naʻe fakaha ʻe Sihova. 14 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, ʻo pehe, ʻOku taiki ʻa e loto ʻo Felo 15 ke tukuange ʻa e kakai. ʻAlu kia Felo ʻapongipongi; vakai, ʻoku ne ʻalu atu ki he vai; pea te ke tuʻu ʻi he ngutu vaitafe ke fakafetaulaki kiate ia; pea ko e tokotoko naʻe liliu ko e ngata te ke ʻalu mo koe. 16 Pea te ke lea kiate ia ʻo pehe, Ko Sihova ko e ʻOtua ʻo haʻa Hepelu kuo ne fekau au kiate koe, ko ʻene folofola mai, Ke ke tukuange hoku kakai ke nau tauhi kiate au ʻi he Toafa: pea ko eni kuo teʻeki te ke 17 tokanga ki ai. Ko e folofola eni ʻa Sihova, Ko e meʻa ko eni te ke ʻilo ai ko Sihova au: vakai ko ʻeku taaʻi eni ʻaki ʻa e tokotoko ʻoku ʻi hoku nima ni ʻa e vai ʻo e vaitafe; 18 pea ʻe liliu ke toto. Pea ʻe mate ʻa e ika ʻoku ʻi he vaitafe, pea ʻe ʻelo ʻa e vaitafe; pea ʻe ongosia ʻa e kakai Isipite ʻi he fie inu ki he vai ʻo e vaitafe. 19 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Ke ke lea kia Elone, ʻo pehe, Toʻo ho tokotoko, pea mafao atu ho nima ki he ngaahi vai ʻo Isipite, ki honau ngaahi vaitafe, ki honau ngaahi manga ʻivai mo e ngaahi anovai, mo honau ngaahi tokangavai kotoa pe; pea te nau hoko ʻo toto; pea ʻe toto ʻa e vai ʻi he fonua kotoa ʻo Isipite ʻi he ngaahi ipu ʻakau mo e ngaahi ipu maka. 20 Pea naʻe fai pehe ʻe Mosese mo Elone, ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova; pea naʻa ne ofaʻaki ʻa e tokotoko, ʻo taʻi ʻa e vai ʻo e vaitafe ʻi he ʻao ʻo Felo pea mo ʻene kau tamaioʻeiki, pea naʻe liliu kotoa ʻa e 21 vai ʻo e vaitafe ke toto. Pea naʻe mate ai ʻa e ika naʻe ʻi ai, pea naʻe ʻelo ʻa e vaitafe, pea naʻe ʻikai lava ʻa e kakai Isipite ke inu mei he vaitafe, pea ko e toto ko ia naʻe ʻi he fonua kotoa ʻo Isipite. 22 Pea naʻe fai pehē foki ʻa e kau maki ʻo Isipite ʻaki ʻenau ngaahi toʻonga fakalouʻakau; pea naʻe fakafefeka ʻa e loto ʻo Felo, pea naʻe ʻikai te ne tokanga kiate kinaua, ʻo hange ko e meʻa naʻe fakaha ʻe 23 Sihova. Pea tafoki ange ʻa Felo, ʻo hu ki hono fale, pea naʻe ʻikai te ne ʻai ki hono loto ʻa e meʻa ni foki. 24 Pea naʻe keli holo ʻe he kakai Isipite kotoa pe ʻi he veʻe vaitafe ke maʻu ha vai ke inu; he naʻe ʻikai te nau lava ke inu ʻa e vai ʻo e vaitafe. 25 Pea naʻe kakato ha ʻaho ʻe fitu hili hono taaʻi ʻo e vaitafe ʻe Sihova.

Ekisoto 8

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, Hu atu kia Felo, ʻo lea kiate ia, ʻo pehe, Ko eni ʻa e lea ʻa Sihova, Tukuange hoku kakai ke nau tauhi 2 kiate au. Pea kapau te ke fakafisi ke tukuange, ko eni, te u taaʻi ho ngaahi feituʻu kotoa pe ʻaki ʻa e 3 fanga poto; pea ʻe ngaʻuta ʻa e vaitafe ʻi he fanga poto, pea te nau ʻalu hake ʻo hu ki ho fale, mo ho fale mohe, pea ki ho mohenga, pea ki he fale ʻo hoʻo kau tamaioʻeiki, pea ki ho kakai, pea ki hoʻo ngaahi ngotoʻumu, pea ki ho ngaahi natuʻanga ma: 4 ʻio ʻe ʻalu hake ʻa e fanga poto kiate koe mo ho kakai mo hoʻo kau tamaioʻeiki kotoa pe. 5 Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mosese, Ke ke lea kia Elone, ʻo pehe, Mafao atu ho nima mo ho tokotoko ki he ngaahi vaitafe, ki he ngaahi manga ʻivai pea mo eʻngaahi ano, ʻo ʻai ke ʻalu hake ʻa e fanga 6 poto ki he fonua ʻo Isipite. Pea naʻe mafao atu ʻe Elone hono nima ki he ngaahi vaitafe ʻo Isipite; pea naʻe ʻalu hake ʻa e fanga poto, ʻo ʻufiʻufi ʻa e fonua ʻo Isipite. 7 Pea naʻe fai pehe foki ʻe he kau maki ʻaki ʻenau ngaahi toʻonga fakalouʻakau; pea naʻe ʻalu hake ʻa e fanga poto ki he funga fonua ʻo Isipite. 8 Pea ui mai ʻe Felo ʻa Mosese mo Elone, ʻo ne pehe, Mo hufia kia Sihova ke ʻave ʻa e fanga poto meiate au mo hoku kakai; pea te u tukuange ʻa e kakai ke nau feilaulau kia Sihova. 9 Pea lea ʻa Mosese kia Felo, Fa ʻiteliha kiate au: ko e taimi fe te u hufia maʻau mo hoʻo kau tamaioʻeiki mo ho kakai, ke fakaʻauha ʻa e fanga poto meiate koe mo ho ngaahi fale, ʻo nau toe ʻi he vaitafe pe? 10 Pea folofola ʻe ia, ʻApongipongi. Pea ne tali, ʻE fai pe ki hoʻo meʻa, koeʻuhi ke ke ʻilo ʻoku ʻikai ha taha ʻoku tatau mo Sihova ko 11 homau ʻOtua. Pea ʻe hiki ʻa e fanga poto meiate koe, pea mo ho ngaahi fale, pea mei hoʻo kau tamaioʻeiki, pea mei ho kakai; ngata pe ʻi he vaitafe te nau toe ki ai. 12 Pea naʻe hu kituʻa ʻa Mosese mo Elone meia Felo, pea naʻe tautapa ʻa Mosese kia Sihova koeʻuhi ko e fanga poto, ʻa ia kuo ne ʻomi kia 13 Felo. Pea naʻe fai ʻe Sihova ki he lea ʻa Mosese, pea naʻe mate ʻa e fanga poto mei he ngaahi fale, mei he ngaahi vilisi, pea mei he ngaahi 14 ngoueʻanga. Pea naʻa nau tanaki ʻo fokotuʻutuʻu; pea naʻe ʻelo ʻa e 15 fonua. Ka ʻi he vakai ʻe Felo ʻoku nongononga, naʻa ne fakafefeka hono loto, pea naʻe ʻikai te ne tokanga kiate kinaua; ʻo hange ko e meʻa naʻe fakaha ʻe Sihova. 16 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Lea kia Elone ʻo pehe, Ke ke ofa ho tokotoko, ʻo tā ʻi ʻa e efu ʻo e fonua, pea ʻe hoko ia ko e namu ʻi he ngaahi feituʻu kotoa ʻo Isipite. 17 Pea naʻa na fai pehe, pea naʻe ofa ʻe Elone hono nima mo e tokotoko, ʻo ne tā ʻi ʻa e efu ʻo e fonua, pea naʻe hoko ʻa e namu ki he tangata mo e manu; naʻe hoko ʻa e efu kotoa ʻo e fonua ko e namu ʻi he feituʻu kotoa pe ʻo Isipite. 18 Pea naʻe fai pehe ʻe he kau maki ʻaki ʻenau ngaahi toʻonga fakalouʻakau ke ʻomi ʻa e namu, ka naʻe ʻikai te nau lava; pea naʻe to ʻa e namu ki he tangata mo e manu. 19 Pea naʻe pehe ʻa e kau maki kia Felo, Ko e tuhu ʻo e ʻOtua eni: ka naʻe fakafefeka ʻa e loto ʻo Felo, pea naʻe ikai te ne tokanga kiate kinaua, ʻo tatau mo e meʻa naʻe fakaha ʻe Sihova. 20 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Te ke ʻa hengihengi, ʻo ke ʻalu ʻo tuʻu ʻi he ʻao ʻo Felo; he vakai ʻoku ne teu haʻele atu ki he vai; pea te ke lea kiate ia ʻo pehe, Ko eni ʻa e folofola ʻa Sihova, Tukuange hoku kakai ke nau tauhi kiate au. He 21 kapau ʻe ʻikai te ke tukuange hoku kakai, ko eni, te u tuku atu kiate koe, pea ki hoʻo kau tamaioʻeiki, pea ki ho kakai, pea ki ho ngaahi fale, ʻa e mongomonga: pea ʻe fonu ʻa e ngaahi fale ʻo e kau Isipite ʻi he mongomonga, kaeʻumaʻa ʻa e 22 kelekele ʻoku nau ʻi ai. Ka te u vaheʻi ʻi he ʻaho ko ia ʻa e fonua ʻo Koseni, ʻa ia ʻoku nofo ai hoku kakai, ke ʻoua naʻa ʻi ai ha mongomonga; koeʻuhi ke ke ʻilo ko Sihova 23 ai pe au ʻi he loto fonua ni. Pea te u ʻai ʻa e fakamoʻui ʻi he vahaʻa ʻo hoku kakai mo ho kakai: ko e ʻapongipongi ʻe hoko ʻa e fakaʻilonga ni. 24 Pea naʻe fai pehe ʻe Sihova, pea naʻe haʻu ha fuʻu fanga mongomonga ki he fale ʻo Felo, mo e fale o ʻene kau tamaioʻeiki, ki he ngaahi feituʻu kotoa pe ʻo Isipite; naʻe maumau ʻa e fonua ʻi he mongomonga. 25 Pea ui ange ʻe Felo ʻa Mosese mo Elone, ʻo ne pehe, ʻAlu pe ʻo feilaulau ki homou ʻOtua ʻi he fonua. 26 Pea pehe ʻe Mosese, ʻOku ʻikai ko ia kuo tuʻutuʻuni, he ko e meʻa tapu ʻa e kakai Isipite te mau feilaulauʻaki kia Sihova ko homau ʻOtua. Te mau feilaulauʻaki koā ʻa e meʻa tapu ʻa e kakai Isipite ʻi honau ʻao? ʻikai te nau tolongi 27 kimautolu? Te mau ʻalu ki he Toafa ko e vā ʻihala ʻo e ʻaho ʻe tolu, pea mau feilaulau ai kia Sihova ko homau ʻOtua, ʻo hange 28 ko ia te ne toki folofola mai. Pea tali ʻe Felo, Te u tuku kimoutolu ke ʻalu ʻo feilaulau kia Sihova ko homou ʻOtua ʻi he Toafa; ka ʻe ʻikai te mou loko ʻalu mamaʻo: 29 mou hufia au. Pea tali ʻe Mosese, Ko ʻeku ʻalu leva meiate koe, pea te u hu kia Sihova ke ne ʻave ʻa e mongomonga mei he ʻAfiona, mei hoʻo kau tamaioeiki, pea mei ho kakai, ʻapongipongi: kae ʻoua naʻa toe fai kākā ʻe he ʻAfiona, ʻo taʻe tukuange ʻa e kakai ke ʻalu ʻo feilaulau kia Sihova. 30 Pea hū kituʻa ʻa Mosese meia 31 Felo, ʻo ne lotu kia Sihova. Pea naʻe fai ʻe Sihova ki he lea ʻa Mosese; ʻo ne ʻave ʻa e mongomonga meia Felo mo ʻene kau tamaioʻeiki mo hono kakai; naʻe 32 ʻikai ke toe ha taha. Ka ka fakafefeka ʻe Felo hono loto ʻi he taimi ko ia foki, pea naʻe ʻikai te ne tukuange ʻa e kakai.

Ekisoto 9

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, Hū atu kia Felo, pea ke lea kiate ia ʻo pehe, Ko eni ʻa e lea ʻa Sihova ko e ʻOtua ʻo haʻa Hepelu, Tukuange hoku kakai ke nau tauhi kiate 2 au. He kapau te ke fakafisi ki hono tukuange, ka ke kei puke pe 3 ki ai, ko eni ʻe ala ʻe Sihova ki hoʻo fanga manu ʻa ia ʻoku ʻi he vao, ki he fanga hosi, ki he fanga asi, ki he fanga kameli, ki he pulu mo e sipi; ko e mahaki fakaʻauha lahi 4 ʻaupito. Pea ʻe vaheʻi ʻe Sihova ʻa e fanga manu ʻa Isileli mei he fanga manu ʻa e kau Isipite; ʻe ʻikai mate ha momoʻi meʻa ʻi he koloa ʻa haʻa 5 Isileli. Pea naʻe tuʻutuʻuni ʻe Sihova ha taimi heʻene pehe, Ko e ʻapongipongi ʻe fai ʻe Sihova ʻa e meʻa ko ia ʻi he fonua ni. 6 Pea naʻe fai ʻe Sihova ʻa e meʻa ko ia ʻi he ʻapongipongi, pea naʻe mate kotoa pe ʻa e fanga manu ʻi Isipite; ka ʻi he fanga manu ʻa haʻa Isileli naʻe ʻikai mate ai ha taha. 7 Pea fekau atu ʻe Felo ke vakai, pea taʻi he fanga manu ʻa Isileli kuo ʻikai mate ha momoʻi toko taha. Pea naʻe fakafefeka ʻa e loto ʻo Felo, pea naʻe ʻikai te ne tukuange ʻa e kakai ke ʻalu. 8 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese mo Elone, Hanga ʻo toʻo ʻa e ngahi falukunga efuefu ʻo e fonise, pea ke fakapuna ia ki langi ʻe Mosese ʻi he 9 ʻao ʻo Felo. Pea ʻe hoko ia ko e efu valevale, ʻo to ki he feituʻu kotoa pe ʻo Isipite, pea ʻe to ki he tangata mo e manu,ʻo hoko ko e hangatamaki ʻoku fuhifuhi; ʻe pehe ʻi he fonua kotoa ʻo Isipite. 10 Pea naʻa na toʻo ʻa e efuefu ʻo e fonise, ʻo na tutuʻu ʻi he ʻao ʻo Felo; pea naʻe fakapuna ia ʻe Mosese ki langi, pea naʻe hoko ia ko e hangatamaki fuhifuhi naʻe fisiki mai ʻi he 11 tangata mo e manu. Pea naʻe ʻikai lava ʻe he kau maki ke tuʻu ʻi he ʻao ʻo Mosese koeʻuhi ko e hangatamaki; he naēe moʻua ʻa e kau maki ʻi he hangatamaki, mo e kau 12 Isipite kotoa. Pea naʻe fakafefeka ʻe Sihova ʻa e loto ʻo Felo, pea naʻe ʻikai te ne tokanga kiate kinaua; ʻo hange ko ia naʻe fakaha ʻe Sihova kia Mosese. 13 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Ke ke tuʻu hengihengi hake, pea ʻalu ʻo tuʻu ʻi he ʻao ʻo Felo, pea ke lea kiate ʻia o pehe, Ko eni ʻa e lea ʻa Sihova ko e ʻOtua 4o haʻa Hepelu, Tukuange hoku kakai ke 14 nau tauhi kiate au. He ko e taimi ko eni te u ʻai atu ʻeku ngaahi ta kotoa pe ki ho loto, mo hoʻo kau tamaioʻeiki pea mo ho kakai; koeʻuhi ke ke ʻilo ʻoku ʻikai ha taha 15 hange ko au ʻi mamani kātoa. He ko eni naʻa ku mei mafao atu hoku nima, ʻo u taaʻi koe mo ho kakai ʻaki ʻa e mahaki fakaʻauha, kae tuʻusi 16 koe mei mamani. Ka koeʻuhi naʻa ku fokotuʻu koe ki he meʻa ko eni, ke u fakaha ʻiate koe hoku ivi, pea koeʻuhi ke ongoongoa hoku 17 hingoa ʻi mamani kātoa. Ta ʻoku ke kei fakamofuta mai ki hoku kakai, ʻo ʻikai te ke tukuange? 18 Vakai ʻi he taimi ni ʻapongipongi ʻe lolo hifo ha ʻuhamaka mamafa ʻaupito, ʻa ia kuo teʻeki haʻane pehe ʻi Isipite talu hono fokotuʻu ʻo aʻu 19 mai. Pea ko ia ke ke fekau atu ke fakahu hoʻo fanga manu mo hoʻo meʻa kātoa ʻoku ʻi he vao; ʻilonga ʻa e tangata mo e manu ʻe ʻiloa ʻi he vao, ʻo ʻikai ʻomi ki ʻapi, ʻe ʻalu hifo ki ai ʻa e ʻuhamaka, pea te nau mate. 20 ʻilonga ʻa ia ʻi he kau tamaioʻeiki ʻa Felo naʻa ne tokaʻi ʻa e folofola ʻa Sihova naʻa ne fekau ke hola ki fale ʻene kau tamaioʻeiki mo ʻene 21 fanga manu; pea ʻilonga ʻa ia naʻe ʻikai mamafa ki hono loto ʻa e folofola ʻa Sihova naʻa ne tuku ʻene kau tamaioʻeiki mo ʻene fanga manu ʻi he vao. 22 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Mafao ho nima ki langi, pea ʻe hoko ha ʻuhamaka ʻi he fonua kotoa ʻo Isipite, ʻo to ki he kelekele mo e manu mo e mohuku kotoa ʻo e vao ʻi he fonua kotoa ʻo Isipite. 23 Pea mafao atu ʻe Mosese hono tokotoko ki he langi; pea naʻe tuku mai ʻe Sihova ha faʻa mana mo e ʻuhamaka, pea lele holo ʻa e afi ʻi he kelekele; ʻio naʻe fakauna hifo ʻe Sihova ʻa e ʻuhamaka ki he fonua 24 ko Isipite. Pea naʻe hoko mai ʻa e ʻuhamaka, pea fiofio takaingaafi ʻa e ʻuhamaka, ko e meʻa lahi ʻaupito, teʻeki hano tatau ʻi ha feituʻu ʻe taha ʻo Isipite talu ʻene hoko ko e 25 kakai. Pea naʻe tā ʻi ʻe he ʻuhamaka, ʻi he ngaahi feituʻu ʻo Isipite, ʻa e meʻa kātoa naʻe ʻi he vao, ʻo fai mei he tangata ki he manu; pea ko e mohuku kotoa pe ʻo e vao naʻe te ʻia ʻe he ʻuhamaka, ʻo ne fesi ʻi ʻa e 26 ʻakau kotoa ʻo e vao. Ngata pe ʻi he fonua ko Koseni, ʻa ia naʻe ʻi ai ʻa haʻa Isileli, naʻe ʻikai ai ha ʻuhamaka. 27 Pea fekau atu ʻe Felo ke ui mai ʻa Mosese mo Elone, ʻo ne pehe kiate kinaua, Ta kuo u angahala moʻoni eni: tonuhia ʻa Sihova, ka ko au mo hoku kakai kuo hia. 28 Mo hufia kia Sihova ke maʻua ʻa e leʻo ʻo Elohimi mo e ʻuhamaka, pea te u tuku atu kimoutolu, pea ʻe ʻikai te mou toe tatali. 29 Pea tali ki ai ʻe Mosese, Kau ka ʻalu ki tuaʻa kolo, te u fola hoku nima ni kia Sihova: ko e faʻa mana ʻe tuku, pea ko e ʻuhamaka ʻe ʻikai kei ʻi ai; koeʻuhi ke ke meaʻi ʻoku 30 ʻia Sihova ʻa e fonua. Ka ko e meʻa kiate koe mo hoʻo kau tamaioʻeiki, ʻoku ou ʻilo ʻe ʻikai te mou ʻapasia leva kia Sihova ʻOtua. 31 Pea naʻe te ʻia ʻa e falakisi mo e paale, he kuo fua ʻa e paale, pea 32 kuo moto ʻa e falakisi: ka ko e uite mo e kusemi naʻe ʻikai te ʻia, he naʻe tokamui. 33 Pea ʻalu atu ʻa Mosese meia Felo kituaʻā, ʻo ne folahi hono nima kia Sihova: pea naʻe tuku ʻa e faʻa mana, mo e ʻuhamaka, pea naʻe ʻikai kei to ʻa e ʻuha ki he kelekele. 34 Pea ʻi he vakai ʻe Felo kuo tuku ʻa e ʻuha mo e ʻuhamaka mo e faʻa mana, naʻa ne toe angahala, ʻo ne fakapepeʻe hono loto, ʻe ia mo ʻene 35 kau tamaioʻeiki. Pea naʻe fakafefeka ʻa e loto ʻo Felo, pea naʻe ʻikai te ne tukuange ʻa haʻa Isileli, ʻo hange ko e folofola ʻa Sihova naʻe fakafai ʻia Mosese.

Ekisoto 10

1 PEA naʻe folofola ʻa Sihova kia Mosese, Hu atu kia Felo; he kuo u fakapepeʻe hono loto mo e loto o ʻene kau tamaioʻeiki, koeʻuhi ke u fai ʻa e ngaahi fakaʻilonga ni ʻi honau 2 ʻao: pea koeʻuhi ke ke aʻau ʻi he telinga ʻo hoʻo fanau mo e fanau ʻa hoʻo fanau ʻa ʻeku fai tukuingata ʻi Isipite, mo e ngaahi fakaʻilonga kuo u fokotuʻu ʻi honau lotolotonga; ke mou ʻilo ko Sihova au. 3 Pea hu mai ʻa Mosese mo Elone kia Felo, ʻo na pehe kiate ia, Ko eni ʻa e folofola ʻa Sihova ko e ʻOtua ʻo haʻa Hepelu, ʻE ngata ʻafe hoʻo taʻe fie fakavaivaiʻi koe? tukuange hoku kakai ke nau tauhi kiate 4 au. He kapau te ke fakafisi ke tukuange hoku kakai, ko au eni te u ʻomi ʻapongipongi ʻa e heʻe ki 5 ho tafafonua: pea te nau ʻufiʻufi ʻa e mata ʻo e fonua, pea ʻe ʻikai lava ke sio ki he kelekele: pea te nau kai hono toe kuo hao, ʻa ia naʻe fakahaofi maʻamoutolu mei he ʻuhamaka, pea te nau keina ʻa e ʻakau kotoa pe, ʻa ia kuo tupu 6 maʻamoutolu ʻi he vao: pea te nau fakafonu ho ngaahi fale mo e ngaahi fale ʻo hoʻo kau tamaioʻeiki fulipe, mo e ngaahi fale ʻo e kakai Isipite kotoa pe; ha meʻa kuo teʻeki ke mamata ki ai hoʻo ngaahi tamai, pe ko e ngaahi tamai ʻa hoʻo ngaahi tamai, talu e ʻaho o ʻenau tuʻu mai ki he kelekele ni, ʻo aʻu ki he ʻaho ko eni. Pea ne tafoki ʻo hu kituʻa meia Felo. 7 Pea fakatau folofola ʻa e kau tamaioʻeiki ʻa Felo ki heʻene ʻAfio, ʻE ngata ʻafe ʻa e ʻiate kitautolu ʻa e siana ni mo ʻene tauhele mai? tukuange muʻa ʻa e kau tangata ke nau tauhi kia Sihova ko honau ʻOtua. Kuo teʻeki ke ke meaʻi kuo ʻauha ʻa Isipite? 8 Pea naʻe fakafoki mai ʻa Mosese mo Elone kia Felo: pea ne folofola kiate kinaua: Mo ō pe, ʻo tauhi ʻa 9 Sihova ko homou ʻOtua. Ko hai mo hai ʻe ʻalu? Pea tali ʻe Mosese, Te mau ʻalu mo ʻemau kau talavou, mo ʻemau matuʻa, mo ʻemau fanau tangata, mo ʻemau fanau fefine, mo ʻemau fanga sipi, mo ʻemau fanga manu lalahi: he ʻoku ʻi ai 10 ʻemau kātoanga kia Sihova. Pea folofola kiate kinaua, ʻE tatau ʻa e ʻiate kimoutolu ʻa Sihova pea mo haʻaku tuku atu kimoutolu mo hoʻomou tamaiki; vakai he ko e kovi ʻoku mou sio ki ai. ʻE ikai ia. 11 Pe ʻi ʻalu ʻakimoutolu tangata, ʻo tauhi kia Sihova; he ko ia ia naʻa mou kole ki ai. Pea naʻe kapusi kinaua mei he ʻao ʻo Felo. 12 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Mafao atu ho nima ki he fonua ʻo Isipite ki he heʻe, ke nau ʻalu hake ki he fonua ʻo Isipite, ʻo keina ʻa e mohuku kotoa ʻo e fonua, ʻa ia kotoa naʻe hao ʻi he ʻuhamaka. 13 Pea mafao atu ʻe Mosese hono tokotoko ki he fonua ʻo Isipite, pea naʻe fakaangi ʻe Sihova ʻa e matangi hahake ki he fonua ʻi he ʻaho kotoa ko ia mo e po kotoa; pongipongi hake kuo ʻomi ʻe he matangi hahake 14 ʻa e heʻe. Pea naʻe ʻalu hake ʻa e heʻe ki he fonua kotoa ʻo Isipite, ʻo talōlo ʻi hono ngaahi feituʻu kotoa: ko e meʻa mamafa ʻaupito; naʻe ʻikai ha heʻe pehe ʻi muʻa, pea ʻe ʻikai 15 pehe ki mui. He naʻa nau ʻufiʻufi ʻa e mata ʻo e fonua kotoa, pea naʻe fakapoʻuli ʻa e fonua: pea naʻa nau kai ʻa e mohuku kotoa ʻo e fonua, pea mo e fua kotoa ʻo e ʻakau naʻe toe mei he ʻuhamaka: pea naʻe ʻikai toe ha momoʻi meʻa mata ʻi he ʻakau pe ʻi he mohuku ʻo e vao ʻi he ngaahi feituʻu kotoa pe ʻo Isipite. 16 Pea fakatoʻotoʻo ʻe Felo ke ui mai ʻa Mosese mo Elone, ʻo ne pehe, Kuo u angahala kia Sihova ko 17 homou ʻOtua, pea kiate kimoua. Ka ko eni ke mo fakamolemole muʻa ʻa ʻeku angahala, ʻa e ta tuʻo taha ni pe, ʻo mo hufia kia Sihova ko homo ʻOtua ke ne ʻave meiate au ʻa e mate pe ko eni. 18 Pea naʻa ne hu kituʻa meia Felo, 19 ʻo ne hu kia Sihova. Pea ne liliu ʻe Sihova ʻa e matangi ko e matangi lulunga malohi ʻaupito, pea ne ʻave ʻa e heʻe, ʻo laku ki he Tahi Kulokula; naʻe ʻikai toe ha heʻe ʻi he 20ngaahi feituʻu kotoa pe ʻo Isipite.! Ka ka fakafefeka ʻe Sihova ʻa e loto ʻo Felo, pea naʻe ʻikai te ne fie tukuange ʻa Isileli. 21 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Mafao atu ho nima ki langi, pea ʻe hoko ha fakapoʻuli ki he fonua ʻo Isipite; ʻio ha poʻuli ʻe ala faa ʻi. 22 Pea mafao atu ʻe Mosese hono nima ki langi, pea naʻe hoko ki he ngaahi feituʻu ʻo Isipite ha poʻuli ʻo 23 e poʻuli, ʻo ʻaho tolu. Naʻe ʻikai sio ʻa e taha ki he taha, pe tuʻu ha taha mei hono taʻutuʻanga ʻi he ʻaho ʻe tolu: ka ko haʻa Isileli kotoa naʻe ʻi ai ha maama ʻi honau ngaahi nofoʻanga. 24 Pea ui mai ʻe Felo ʻa Mosese mo Elone ʻo ne folofola ange, O, ʻo tauhi ʻa Sihova, ngata pe ʻi hoʻomou fanga sipi mo hoʻomou manu lalahi ʻe talifaki: ke mou o foki mo1 25 hoʻomou tamaiki. Ka ka tali ʻe Mosese, Ka te ke tuku mai foki ke mau ʻave ha ngaahi feilaulau mo ha i ngaahi feilaulau tutu ke mau ngaohi: 26 maʻa Sihova ko homau ʻOtua. ʻIo,! ʻe ʻalu mo kimautolu ʻemau fanga manu foki; ʻe ʻikai tuku ha fo ʻi pesipesi; he te mau toʻo mei ai ha meʻa ke tauhiʻaki ʻa Sihova ko homau ʻOtua; pea talaʻehai ʻoku mau ʻilo pe ko e ha te mau tauhi ʻaki i ʻa Sihova, kaeʻoua ke mau aʻu ki he potu. 27 Ka naʻe fakafefeka ʻe Sihova ʻa e loto ʻo Felo, pea naʻe ʻikai te ne 28 fie tukuange kinautolu. Pea folo fola ʻa Felo kiate ia, ʻAlu meiate au, tokanga kia koe ke ʻoua naʻa ke toe sio ki hoku mata; he ko e ʻaho te ke i sio ai ki hoku mata te ke mate ai. ʻ 29 Pea tali ʻe Mosese, Ko ia pe kuo ke folofola ki ai, ʻe ʻikai te u toe sio ki ho fofonga.

Ekisoto 11

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, ʻOku kei toe ha ta ʻe taha ke u i ʻomi kia Felo, pea ki Isipite; hili ia te ne tukuange kimoutolu; ka ne ka tukuange homou kotoa te ne matuʻaki kapusi kimoutolu mei 2 heni. Ke ke lea muʻa ʻi he telinga ʻo e kakai ke nau kole teunga siliva mo teunga koula, ʻa e tangata mei hono kau tangata, mo e fefine mei hono kau fefine. 3 Pea naʻe tuku ʻe Sihova ke ʻofeina ʻa e kakai ʻi he ʻao ʻo e kau Isipite. Koeʻuhi ko e tangata ko Mosese naʻa ne maʻolunga ʻaupito ʻi he fonua ko Isipite, ʻi he ʻao ʻo e kau tamaioʻeiki ʻa Felo, pea mo e ʻao ʻo e kakai. 4 Pea fakaha ʻe Mosese, Ko eni ʻa e folofola ʻa Sihova, ʻi he tuʻuapō te u ʻalu atu ʻi he lotolotonga ʻo 5 Isipite: pea ʻe mate ʻa e ʻuluaki tama kotoa pe ʻi he fonua ko Isipite, ʻo fai mei he ʻuluaki tama ʻa Felo ʻoku ʻafioʻi hono taloni, ʻo aʻu ki he ʻuluaki tama ʻa e kaunanga ʻoku nofo mei he tuʻa meʻa momosi; pea mo e ʻuluaki tama kotoa pe ʻa e 6 fanga manu. Pea ʻe ai ha fuʻu tangi ʻi he feituʻu kotoa pe ʻo Isipite, ʻa ia kuo teʻeki hano tatau, pea ʻe ʻikai 7 toe ai hano tatau. Ka ʻe ʻikai ue ʻi ʻe ha kuli hono ʻelelo ki ha taha ʻo haʻa Isileli, ki he kakai pe ki he manu; koeʻuhi ke mou ʻilo ʻoku vaheʻi ʻe Sihova ʻa e kakai Isipite 8 mei he kakai Isileli. Pea ko kinautolu ni kotoa pe ko hoʻo kau tamaioʻeiki te nau ʻalu hifo kiate au, pea te nau hu kiate au, ʻo pehe, ʻAlu atu koe, mo e kakai kotoa ʻoku fakaongo kiate koe; pea hili ia te u toki ʻalu atu. Pea ne hu kituʻa, meia Felo kuo lili. 9 Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mosese, ʻo pehe, ʻE ʻikai tokanga ʻa Felo kiate kimoua; koeʻuhi kae fakalahi ʻeku ngaahi mana ʻi he fonua ko Isipite. 10 Pea naʻe fai ʻe Mosese mo Elone ʻa e ngaahi mana ko ia kotoa pe ʻi he ʻao ʻo Felo, ka ka fakafefeka ʻe Sihova a e loto ʻo Felo, pea naʻe ʻikai te ne tukuange ʻa haʻa Isileli mei hono fonua.

Ekisoto 12

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese mo Elone ʻi he fonua ko Isipite 2 ʻo pehe, Ko e mahina ko eni ko e ʻulu ʻo e ngaahi mahina kiate kimoutolu, ko e ʻuluaki ia ʻi he ngaahi 3 mahina ʻo homou taʻu, Mo lea ki he Fakataha kātoa ʻo Isileli, ʻo pehe, ʻi hono ʻaho hongofulu ʻo e mahina ni ke toʻo ʻe he tangata taki taha haʻane lami, ʻo fakafamili pe, ko e 4 lami ki he famili. Pea kapau ʻoku tokosi ʻi ʻa e famili ki he lami, pea ke kau ʻi hono toʻo ʻa ia ʻoku nofo vaofi mo hono fale, ʻo fakatatau ki he tokolahi ʻo e kakai: te mou lau ʻa e lami ʻo fakatatau ki he kai ʻa e 5 tangata taki taha. ʻE haohaoa hoʻomou lami, ko e manu tangata ʻoku taʻu taha: te mou toʻo mei he 6 sipi pe mei he kosi. Pea ʻe ʻiate kimoutolu ke tauhi ʻo aʻu ki hono hongofulu ma fa ʻo e ʻaho ʻi he mahina ni: pea te mou toki tamateʻi ia efiafi hifo, ʻa hono kotoa ʻo e 7 Fakataha ʻa Isileli kātoa. Pea te nau toʻo ha toto mei ai, ʻo ʻai ki he ongo pou matapa, mo e ʻakau fakalava ʻo e ngaahi fale ʻoku nau kai ai 8 ia. Pea te nau kai ʻa e kakano ʻi he po ko ia, kuo tunuʻaki ʻa e afi, pea ai mo e ma taʻelevani; te nau kikiʻaki ʻa e louʻakau konokona. 9 ʻE ʻikai te nau kai ia ʻoku ʻota, pe momoʻi haka ʻi ha vai, ka ko e tunu pe ʻi he afi; ʻa hono ʻulu mo e ng. 10 alanga mo hono toʻotoʻonga. Pea ʻe ʻikai te nau fakatoe ha meʻa mei ai ki he ʻapongipongi; pea ka ai hano meʻa ʻe toe ki he ʻapongipongi 11 te nau tutuʻaki ʻa e afi. Pea ko e anga eni ʻo hoʻomou kai ia; kuo ʻosi noʻo homou kongaloto, pea kuo ʻai su homou vaʻe, ʻo maʻu puke homou tokotoko: ʻio te mou kai ia hange ha teu ke hola: ko e 12 Pasova ia kia Sihova. He te u ʻasi atu ʻi Isipite ʻi he po ko ia, pea te u taʻi ʻa e ʻuluaki tama kotoa pe ʻi he fonua ko Isipite, ʻo fai mei he tangata ki he manu; pea te u fakaai ʻa e fakamāu ʻo e ngaahi ʻOtua ʻo Isipite: ko Sihova au. Pea ko e 13 toto ko e fakaʻilonga maʻamoutolu ʻi he ngaahi fale ʻoku mou ʻi ai; pea kau ka mamata ki he toto te u lakai kimoutolu. pea ʻe ʻikai to kiate kimoutolu ʻa e tautea ke fakaʻauha ʻi heʻeku fai ʻeku taʻi he fonua ko Isipite. 14 Pea ko e ʻaho ko ia ʻe hoko kiate kimoutolu ko e ʻaho ke manatua; pea te mou tauhi ia ko e kātoanga kia Sihova ʻi homou ngaahi toʻutangata; ko e tuʻutuʻuni taʻengata, te 15 mou tauhi ia ko e kātoanga. Ko e ʻaho ʻe fitu te mou kai ma taʻelevani; ʻio koe ʻuluaki ʻaho te mou liʻaki ʻa e evani mei homou ngaahi fale: he ʻilonga ha kai meʻa levani, mei he ʻuluaki ʻaho ʻo aʻu ki hono fitu, ʻe tuʻusi ʻa e laumalie ko ia mei 16 Isileli. Pea ʻi he ʻuluaki ʻaho ʻe fai haʻamou fakataha tapu, pea mo ha fakataha tapu ʻi hono fitu o e ʻaho; ʻe ʻikai fai ai ha momoʻi fatongia, ngata pe ʻi ha meʻakai maʻae 17 kakai; ko ia pe te mou ngaohi. Iʻo te mou tauhi ʻa e Tapulevani; he ʻi he fo ʻi ʻaho ko ia ne u ʻomi homou ngaahi matatau mei he fonua ko Isipite; ko ia te mou tauhi ʻa e ʻaho ko ia ʻo laui toʻutangata: ko e tuʻutuʻuni taʻengata ia. 18 ʻi he ʻuluaki mahina mo hono hongofulu ma fa ʻo e ʻaho, efiafi, te mou kai ma taʻelevani, ʻo aʻu ki hono uofolu ma taha ʻo e ʻaho, 19 efiafi. Ko e ʻaho ʻe fitu ʻe ʻikai ʻiloa ʻa e levani ʻi homou ngaahi fale; he ʻilonga ha kai ma levani, ʻe tuʻusi ʻa e laumalie ko ia mei he Fakataha ʻa Isileli, pe ko ha muli ia, pe ko ha 20 tupu ʻi he fonua. ʻE ʻikai te mou momoʻi kai ha meʻa levani; ʻi homou ngaahi nofoʻanga kotoa pe te mou kai ma taʻelevani. 21 Pea ui mai ʻe Mosese ʻa e Kau Matuʻa ʻo Isileli, ʻo ne lea kiate kinautolu, ʻo pehe, Mou mātuku atu, ʻo toʻo lami maʻa homou ngaahi faʻahinga, ʻo tamateʻi ʻa e Pasova. 22 Pea te mou toʻo ha ʻu isope, ʻo unu ki he toto ʻoku ʻi he pesoni, ʻo pani ʻa e ʻakau fakalava mo e ongo pou matapa ʻaki ʻa e toto ʻoku ʻi he pesoni; pea ʻe ʻikai hu kituʻa hamou toko taha ʻi he matapa ʻo hono fale, ʻo aʻu ki he ʻapongipongi. Koeʻuhi 23 ʻe haʻele atu ʻa Sihova ke tautea ʻa e kau Isipite; pea ʻoka ne ka ʻafioʻi ʻa e toto ʻi he ʻakau fakalava mo e ongo pou matapa, ʻe lakai ʻe Sihova ʻa e matapa, ʻo ʻikai te ne tuku ʻa fakaʻauha ke hu ki homou ngaahi 24 fale ke tautea. Pea te mou tauhi ʻa e folofola ko ia ko e tuʻutuʻuni kiate koe mo ho hako ʻo taʻengata. 25 Pea ka faifai, ʻo mou hu ki he fonua ʻa ia ʻe ʻatu ʻe Sihova kiate kimoutolu, ʻo hange ko ʻene folofola, pea te mou tauhi ʻa e feingangaūe 26 ko eni. Pea ka faifai pea lea kiate kimoutolu ʻe hoʻomou fanau, ʻo pehe, Ko ehaʻae feingangaūe ni 27 kiate kimautolu? pea te mou tali, Ko e feilaulau Pasova ia kia Sihova, koeʻuhi ko ʻene lakai ʻa e ngaahi fale ʻo haʻa Isileli ʻi Isipite, ʻi heʻene tautea ʻa e kau Isipite, ka ne fakahaofi hotau ngaahi fale. 28 Pea naʻe punou ʻa e kakai ʻo hū. Pea naʻe ʻalu ʻa haʻa Isileli ʻo fai hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova ʻia Mosese mo Elone, naʻe pehe ʻenau fai. 29 Pea ʻiloange, ʻi he tuʻuapō, naʻe te ʻia ʻe Sihova ʻa e ʻuluaki tama kotoa pe ʻi he fonua ko Isipite, ʻo fai mei he ʻuluaki ʻo Felo naʻe ʻafioʻi hono taloni, ʻo aʻu ki he ʻuluaki ʻo e popula naʻe ʻi he pilisone; pea mo e ʻuluaki tama kotoa pe ʻa e manu. 30 Pea tuʻu hake poʻuli ʻa Felo, ʻa ia mo ʻene kau tamaioʻeiki, mo e kau Isipite kātoa; pea naʻe ai ha fuʻu tangi ʻi Isipite, he naʻe ʻikai ha fale ʻa ia kuo ʻikai pekia ai ha taha. 31 Pea ne uiange poʻuli ʻa Mosese mo Elone, ʻo ne peheange, Tuʻu, ʻalu atu mei he lotolotonga ʻo hoku kakai, ʻakimoua mo haʻa Isileli, ʻo mou ʻalu ʻo tauhi ʻa Sihova ʻo hange 32 ko hoʻomou faʻa lau. ʻAve foki hoʻomou fanga manu iki mo hoʻomou fanga manu lalahi, hange ko hoʻomou lea, pea mou ō ā; pea tapuakiʻi au foki. 33 Pea naʻe fai malohi ʻa e kau Isipite ki he kakai ke nau fai vave, kae tukuange kinautolu mei he fonua; he naʻa nau pehe, Ko e koto mate 34 pe kitautolu. Pea naʻe ʻave ʻe he kakai ʻenau takaonga ma kuo teʻeki levani, kuo ha ʻi ʻenau ngaahi natuʻanga ma ʻi honau pulupulu, ʻo 35 hilifaki ki honau uma. Pea naʻe fai ʻe haʻa Isileli ʻo hange ko e lea ʻa Mosese, ʻo nau kole teunga siliva mo teunga koula mo ha ngaahi kofu 36 mei he kau Isipite: pea naʻe fakaʻofeina ʻa e kakai ʻe Sihova ʻi he ʻao ʻo e kau Isipite, ʻo nau fakano ʻi kinautolu ke kole; ko ia naʻa nau matuʻaki vete ʻa e kau Isipite. 37 Pea naʻe tuku fononga atu ʻa Isileli mei Lamesisi ki Sukote, ʻoku nau feʻunga mo e toko ono kilu ʻa e kakai haʻele; ko e kau tangata ia, 38 tuku kehe ʻa e fanau. Pea naʻe ʻalu hake mo kinautolu ha koto faʻahinga kakai; kaeʻumaʻa ha fanga sipi mo ha fanga pulu, ko e fuʻu 39 fanga manu tokolahi. Pea naʻa nau tunu keke ʻaki ʻa e takaonga ma naʻe haʻu mo kinautolu mei Isipite, he kuo teʻeki levani; he ne kapusi kinautolu mei Isipite, pea naʻe ʻikai te nau lava ke tatali, pea naʻe ʻikai foki hanau ʻoho ʻe ngaohi. 40 Pea ko e nofo ʻa haʻa Isileli ʻa ia naʻa nau fai ʻi Isipite, ko e taʻu ʻe 41 fangeau ma tolungofulu. Pea ʻi he ʻosi ʻa e taʻu ʻe fangeau ma tolungofulu, ʻi he ʻaho pe ko ia naʻe ʻalu atu mei Isipite ʻa e ngaahi 42 matatau ʻo Sihova. Ko e po ia ke matuʻaki tauhi kia Sihova koeʻuhi ko ʻene ʻomi kinautolu mei Isipite; ko e po eni ia ʻo Sihova ke matuʻaki tauhi ʻe haʻa Isileli kotoa, ʻo laui toʻutangata. 43 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese mo Elone, ʻo pehē, Ko eni ʻa e tuʻutuʻuni ki he Pasova. ʻIlonga ʻa haʻa muli ʻe ʻikai te ne kai ai; ka ka 44 ʻilonga ha tamaioʻeiki ʻa ha tangata, ha taha kuo fakatau paʻanga ka kuo ne kamu ia, te ne toki kai ai. 45 Ko e nofo hili mai mo e unga ngaūe 46 ʻe ʻikai kai ai. ʻE kai ʻo ʻosi ʻi he fale pe ko ia; ʻe ʻikai te mou ʻave kituʻa mei he fale ha meʻa mei he kakano; pea ʻe ʻikai te mou fesi ʻi 47 hano hui ʻe taha oʻona. ʻE fai ia ʻe 48 he Fakataha kotoa ʻo Isileli. Pea kapau ʻe nofo kiate kimoutolu ha muli, pea ʻoku ne fie fai ʻa e pasova kia Sihova, ke kamu muʻa hono kakai ʻoku tangata, pea ke ne toki ʻunuʻunu mai ke fai; pea te ne tatau mo ha tupu ei he fonua; ka ʻe ʻikai momoʻi kai ai ha toko taha kuo 49 taʻekamu. ʻE taha tofu pe ʻa e lao ki he tupu ʻi he fonua, pea ki he muli ʻoku nofo hili mai. 50 Pea naʻe fai ʻe haʻa Isileli kotoa ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova ʻia Mosese mo Elone naʻe pehe ʻenau fai. 51 Pea naʻe hoko ʻi he ʻaho pe ko ia naʻe ʻoatu kituʻa ʻe Sihova ʻa haʻa Isileli mei Isipite fakaʻenaungaahimatatau.

Ekisoto 13

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese ʻo pehe, Fakatapu ʻi maʻaku ʻa e, ʻuluaki tama tangata kotoa pe: 2 ʻilonga ʻa e ʻolopoʻou ʻI haʻa Isileli, ʻi he tangata mo e manu, ʻe ʻoku ia. 3 Pea lea ʻa Mosese ki he kakai, ʻo pehe, Manatu ʻi ʻa e ʻaho ko eni, ʻa ia kuo mou omi ai mei Isipite, mei he fale hopoate; he ko e nima malohi naʻe ʻomi ai kimoutolu ʻe Sihova mei ai: pea ʻe ʻikai ha ma 4 levani ʻe kai. Ko e ʻaho ni kuo mou hu ai kituʻa, ʻi he mahina ni ko Apipi. 5 Pea ka faifai pea fakahu koe ʻe Sihova ki he fonua ʻo haʻa Kenani, mo haʻa Heti, mo haʻa Amoli, mo haʻa Hevi, mo haʻa Siepusi, ʻa ia naʻa ne fuakava ki hoʻo ngaahi kui ke ʻatu moʻou, ko e fonua, ʻoku mahutafea ʻi he huʻakau mo e honi, pea te ke toki tauhi ʻa e tuʻutuʻuni 6 ʻi he mahina ko eni. Ko e ʻaho ʻe fitu te ke kai ma taʻelevani, pea ʻi hono fitu ʻo e ʻaho ʻe fai ha kātoanga kia Sihova. 7 ʻE kai ma taʻelevani ʻi he ngaahi ʻaho ʻe fitu; pea ʻe ʻikai ʻilo ʻiate koe ha ma levani; ʻio, ʻe ʻikai ʻno ʻiate koe ha levani ʻi ho ngaahi feituʻu 8 kotoa pe. Pea te ke hinoi ʻi ho foha ʻi he ʻaho ko ia, ʻo pehe, Koeʻuhia ko e meʻa naʻe fai ʻe Sihova kiate au ʻi heʻeku hu kituʻa mei 9 Isipite. Pea ʻe ʻiate koe ia moʻo fakaʻilonga ʻi ho nima, pea moʻo meʻa fakamanatu ʻi ho vahaʻa mata, koeʻuhi ke ʻi ho ngutu ʻa e loa ʻa Sihova: he ko e nima malohi kuo ʻomi ai koe kituʻa ʻe Sihova mei 10 Isipite. Ko ia te ke tauhi ʻa e tuʻutuʻuni ko eni ʻi hono taimi totonu, ʻo laui taʻu. 11 Pea ko eni, ka faifai pea ʻomi koe ʻe Sihova ki he fonua ʻo haʻa Kenani, ʻo hange ko ʻene fuakava kiate koe mo hoʻo ngaahi kui, pea 12 kuo ne ʻatu ia moʻou, te ke toki vaheʻi maʻa Sihova ʻa e ʻolopoʻou kotoa pe, pea mo e ʻuluaki tama ʻa e manu ʻoku ʻiate koe: ka tangata 13 ʻoku ʻa Sihova ia. Pea ko e ʻuluaki tama ʻa ha asi te ke huhu ʻiʻaki ha sipi; pea kapau ʻe ʻikai te ke huhu ʻi ia te ke fesi ʻi hono kia: ka ka ʻilonga ha olopoʻou ʻa kakai ʻi ho hako te ke huhu ʻi pe. 14 Pea ka faifai pea fehu ʻi kiate koe ʻe ho foha ʻamui, ʻo pehe, Ko e ha e? pea te ke tali ki ai, Ko e nima malohi naʻe ʻomi ai kimautolu ʻe Sihova mei Isipite, mei he fale 15 hopoate; pea ʻi he faifai pea fakafaingataʻa ʻe Felo homau tukuange, naʻe hanga ʻe Sihova ʻo tamateʻi ʻa e ʻuluaki tama kotoa pe ʻi he fonua ʻo Isipite, ʻo fai mei he ʻuluaki tama ʻa e kakai ki he ʻuluaki tama ʻa e manu; ko hono ʻuhinga ia ʻoku ou feilaulauʻaki ai kia Sihova ʻa e olopoʻou kotoa pe ʻoku tangata; ka ʻilonga ha ʻuluaki tama o ʻeku 16 fanau ʻoku ou huhu ʻi. Pea ʻe ʻiate koe moʻo fakaʻilonga ʻi ho nima, pea moʻo failaketeli ki ho vahaʻa mata; he ko e nima malohi naʻe ʻomi ai koe kituʻa ʻe Sihova mei Isipite. 17 Pea ko eni, ʻi he tukuange ʻa e kakai ʻe Felo, naʻe ʻikai tuku ʻe Elohimi ke nau fou ʻi he hala ʻo e fonua ʻo e kau Filisitia, neongo ko e ofi ia; he naʻe pehe ʻe Elohimi, Naʻa momou ʻa e kakai ʻoka nau ka mamata ki he tau, ʻo nau foki ki 18 Isipite; ko ia naʻe fakafoki ʻa e kakai ʻe Elohimi ʻi he hala ʻo e Toafa ʻo e Tahi Kulokula; pea na ʻe ʻalu hake ʻa haʻa Isileli mei Isipite kuo teuteu tau. 19 Pea naʻe ʻave ʻe Mosese ʻa e ngaahi hui ʻo Siosifa; he kuo ne matuʻaki fakafuakava ʻa haʻa Isileli, ʻo pehe, Kuo pau ke aʻahi ʻa e ʻOtua kiate kimoutolu; pea te mou hiki hoku ngaahi hui mei heni ʻi hoʻomou o. 20 Pea naʻa nau tuku fononga mei Sukote, ʻo nau fokotuʻu teniti ʻi 21 Etami, ʻi he veʻe Toafa. Pea naʻe haʻele muʻomuʻa ʻa Sihova kiate kinautolu, ka ʻaho ʻi ha pou ʻao ke taki hala, ka poʻuli ʻi ha pou afi ke fakamaama kiate kinautolu; koeʻuhi ke nau fononga ʻaho mo poʻuli. 22 Naʻe ʻikai te ne ʻave ʻa e pou ʻao, ʻaho, pe ko e pou afi, poʻuli, mei he ʻao ʻo e kakai.

Ekisoto 14

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, 2 ʻo pehe, Lea ki haʻa Isileli ke nau foki ʻo fokotuʻu teniti ki he potu hahake ʻo Piheloti, ʻi he vahaʻa ʻo Mikitoli mo e tahi, ʻi he potu hahake ʻo PealiSefoni; ʻi hono hangai ko ia te mou fokotuʻu homou 3 teniii, ʻi tahi. Pea ʻe lau V Felo ki haʻa Isileli, Kuo nau ʻefihia ʻi he fonua, kuo tapuni ʻa e Toafa kiate 4 kinautolu. Pea te u fakafefeka ʻa e loto ʻo Felo, pea te ne tuli kiate kinautolu; pea te u langilangi ʻia ʻia Felo, mo ʻene fuʻu hosite kotoa; pea ʻe ʻilo ʻe he kau Isipite ko Sihova au. Pea naʻa nau fai pehe. 5 Pea naʻe fakaha ki he Tuʻi Isipite ʻoku hola ʻa e kakai: pea naʻe liliu ʻa e loto ʻo Felo mo e loto o ʻene kau tamaioʻeiki ki he kakai, pea nau pehe, Ko e ha kuo tau fai pehe ai, ʻo tukuange ʻa haʻa Isileli mei he tauhi kiate kitautolu? Pea 6 ne teuteu ʻene saliōte, ʻo ne ʻalu mo 7 ia hono kakai: ʻio naʻa ne ʻave ʻa e saliōte fili ʻe onongeau, mo e saliōte kotoa pe ʻa e kau Isipite, pea mo e ngaahi kapiteni ki hono kotoa. 8 Iʻo naʻe fakafefeka ʻe Sihova ʻa e loto ʻo Felo ko e Tuʻi Isipite, pea naʻa ne tuli ki haʻa Isileli; pea ko haʻa Isileli ē ʻoku nau ʻalu atu mo e 9 nima kuo hiki ta. Ka ka tuli kiate kinautolu ʻe he kau Isipite, ʻo nau maʻu kinautolu ʻoku nau ʻapitanga ʻi tahi — ʻio ko e hosi kotoa mo e saliōte ʻa Felo, mo ʻene tau hekahosi mo ʻene hosite, ka ʻoku nau ʻi Piheloti, ʻi he potu hahake ʻo PealiSefoni. 10 Pea fakaofiofi mai ʻa Felo, pea tāngaki hake ʻa haʻa Isileli, pea ta ko Isipite ē ʻoku tuliimui mai; pea naʻa nau manavahe fuʻu; pea kaila 11 ʻa haʻa Isileli kia Sihova. Pea naʻa nau pehe kia Mosese, Ko e masiva tanuʻanga ʻape ʻa Isipite kuo ke ʻave ai kimautolu ke mate ʻi he toafa ni? Ko e ha kuo ke ngaohi pehe ʻi ai kimautolu, ʻo ʻomi mei 12 Isipite? ʻIkai ko eni ʻa e lea naʻa mau fai kiate koe ʻi Isipite, ʻo mau pehe, Tukuange kimautolu ke mau tauhi ʻa e kakai Isipite? He naʻe ngutuhuaange ʻemau tauhi ʻa e kakai Isipite ʻi heʻemau mate ʻi he toafa ni. 13 Pea naʻe lea ʻa Mosese ki he kakai, ʻOua ʻe manavahe; mou tuʻu pe ʻo mamata ki he fakamoʻui ʻa Sihova, ʻa ia te ne fai maʻamoutolu he ʻaho ni: he ko e kau Isipite kuo mou sio ki ai he ʻaho ni ʻe ʻikai te mou toe mamata ki ai ʻo taʻengata. 14 Ko Sihova te ne tau maʻamoutolu, ka ko kimoutolu te mou tuʻu noa pe. 15 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Ko e ha ʻoku ke tangi ai kiate au? lea ki haʻa Isileli ke nau laka atu. 16 Ka ko koe te ke ofaʻaki ho tokotoko, ʻo mafao ho nima ki tahi. ʻo vaeua ia: pea ʻe ʻalu ʻa haʻa Isileli 17 ʻi he loto tahi ʻi he mōmoa. Pea ko au e ʻoku ou fakafefeka ʻa e loto ʻo e kakai Isipite, pea te nau muimui kiate kimoutolu, pea te u langilangi ʻia ʻia Felo mo ʻene hoosite kotoa, ʻa ʻene tau hekahoosi mo 18ʻene tau saliōte. Pea ʻe ʻilo ʻe he kau Isipite ko Sihova au, ʻoka u ka fakalangilangi ʻi au ʻiaFelo, ʻi heʻene tau saliōte mo ʻene tau hekahoosi. 19 Pea naʻe hiki ʻa e angelo ʻa Elohimi, ʻa ia kuo ne haʻele muʻomuʻa ki he tau ʻa Isileli, ʻo ne haʻele mei mui; pea naʻe hiki ʻa e pouʻao mei honau ʻao, ʻo tuʻu mei 20 honau tuʻa; ʻo ne hu ʻi he vahaʻa ʻo e tau ʻa Isipite mo e tau ʻa Isileli, ʻo ne ʻi ai pe ko e ʻao mo e fakapoʻuli; pea ne fakamama ʻi he po: ko ia naʻe ʻikai ke vafeinofi ai ʻa ē mo ē ʻi he po kotoa. 21 Pea mafao atu ʻe Mosese hono nima ki tahi, pea naʻe fakatafe atu ʻe Sihova ʻa e tahi ʻaki ʻa e matangi malohi mei hahake ʻi he po ko ia kotoa, ʻo ne fakamatuʻu ʻa e tahi, 22 pea naʻe tuʻusi ʻa e tahi. Pea naʻe hu ʻa haʻa Isileli ki he loto tahi ʻi he mōmoa; pea naʻe tuʻu mai ʻa e tahi moʻo nau ʻā mei toʻomatau mo toʻohema. 23 Pea naʻe tuli atu kiate kinautolu ʻa e kau Isipite, ʻo hu ki he loto tahi ʻa e ngaahi hoosi kotoa pe ʻa Felo, ʻa ʻene tau saliōte mo ʻene tau hekahosi. 24 Pea ʻi he uasi pongipongi, ʻiloange naʻe fofonga atu ʻa Sihova ki he tau ʻa Isipite ʻi he pou afi mo ʻao, 25 ʻo ne veuki ʻa e tau ʻa Isipite; ʻo ne fakapine ʻa e meʻateka o ʻenau ngaahi saliōte, ʻo fakamatekangataʻa. Pea pehe ʻe he kau Isipite, Tau hola mei he ʻao ʻo Isileli; he ko Sihova ʻoku tau maʻanautolu ki he kau Isipite. 26 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Mafao atu ho nima ki tahi, koeʻuhi ke foki ʻa e tahi ʻo lomaki ʻi ʻa e kakai Isipite, ʻa e tau saliōte mo e tau hekahoosi. 27 Pea mafao ʻe Mosese hono nima ki tahi, pea naʻe foki mai ʻa e tahi ki hono loloto ʻi he maʻa ʻa e ʻaho; pea hola ʻa e kau Isipite, ʻo fakafetaulaki ki ai, pea tupe ʻi ʻe Sihova 28 ʻa e kau Isipite ki loto tahi. Iʻo naʻe foki ʻa e tahi, ʻo lomaki ʻi ʻa e tau saliōte mo e tau hekahoosi mo e hoosite kotoa ʻa Felo naʻe muimui atu kiate kinautolu ki loto tahi: naʻe ʻikai toe hanau momoʻi toko 29 taha. Ka ka haʻele ʻa haʻa Isileli ʻi he mōmoa ʻi he loto tahi, pea naʻe tuʻu mai ʻa e tahi moʻo nau ʻa ʻi honau toʻomataʻu mo toʻohema. 30 Ko ia naʻe fakmoʻui ʻe Sihova ʻa Isileli ʻi he ʻaho ko ia mei he nima ʻo e kau Isipite; pea naʻe mamata ʻa Isileli ki he kau Isipite ʻoku nau 31 mate holo ʻi matātahi. Pea vakai ʻe Isileli ʻa e ngaūe lahi kuo fai ʻe Sihova ki he kau Isipite; pea naʻe ʻapasia ʻa e kakai kia Sihova, pea naʻa nau tui kia Sihova mo ʻene tamaioʻeiki ko Mosese.

Ekisoto 15

1 TOKI hivaʻaki ʻe Mosese mo haʻa Isileli ʻa e hiva ni kia Sihova, ʻo nau pehe, Te u hiva kia Sihova, he kuo ne langilangi ʻia lahi; Ko e hoosi mo hono angi kuo ne laku ki tahi. 2 Ko hoku malohinga mo ʻeku taʻanga ʻa IAA; Pea kuo ne hoko ko hoku fakamoʻuiʻanga. Ko hoku ʻOtua eni, pea te u fakamaloʻia; Ko e ʻOtua oʻ eku ngaahi kui, pea te u fakahikihiki ʻi ia. 3 Ko e pate ʻitau ʻa Sihova: Ko Sihova hono hingoa. 4 Ko e ngaahi saliōte ʻa Felo mo ʻene hosite kuo ne tolo ki tahi na: Iʻo ko ʻene kau kapiteni fili kuo peʻehi ʻi he Tahi Kulokula. 5 ʻOku ʻufiʻufi kinautolu ʻe he ngaahi moana: Naʻa nau ʻalu hifo ki he kilisitahi ʻo hange ha maka. 6 Ko ho nima toʻomataʻu, ʻe Sihova, kuo ongoongo ia ʻi he ivi lahi: Ko ho nima toʻomataʻu, ʻe Sihova, ʻoku ne laiki ʻa e fili ke lailai. 7 Pea ʻi he pehe fau ho langilangi ʻia ʻOku ke tulaki ʻakinautolu naʻe tuʻu ki he ʻAfiona. ʻOku ke ʻai atu ho houhou; ʻOku ke keina kinautolu ʻo hange ha kafukafu. 8 Iʻo ʻi he manava ʻo ho fofonga naʻe fokotuʻutuʻu ʻa e ngaahi vai, Naʻe tuʻu hake ʻa e vai ʻo hange ha puke, Naʻe fefeka ʻa e tahi ʻi he loto moana. 9 Naʻe pehe ʻe he fili, leu tuli, te u maʻu. Te u tufa ʻa e vete, ʻe topono hoku loto kiate kinautolu; Te u unuhi ʻeku heleta, ʻE fakaʻauha kinautolu ʻe hoku nima. 10 Naʻa ke ifiʻaki hoʻo manava, Naʻe uʻufi kinautolu ʻe he tahi: Naʻe ngalo hange ha pulu ʻi he ngaahi vai lalahi. 11 Ko hai ʻi he ngaahi ʻOtua ʻoku tatau mo koe, ʻe Sihova? Ko hai ʻoku tatau mo koe, ko e langilangi ʻia ʻi he maʻoniʻoni, Ko e manavaheʻia ʻi he fakamalo, ko e fai meʻa fakaofo? 12 Naʻa ke mafao atu ho nima toʻomataʻu, ʻOku fongia ʻe he kelekele ʻakinautolu. 13 Kuo ke taki atu ʻi hoʻo ʻaloʻofa ʻa e kakai ni ne ke huhu ʻi; Kuo ke tataki ʻi ho malohi ki ho ʻafioʻanga tapu. 14 Kuo fanongo ʻa e ngaahi kakai — ʻoku nau ilifia: Kuo puke ʻi he tete ʻa e nofo Filisitia. 15 Toki tafuʻua ʻa e houʻeiki ʻo Itomi ia. Ko e kau toʻa ʻo Moape kuo nau puke ʻi he fakalifulifusia: Kuo vai ʻa e nofo Kenani kotoa. 16 ʻOku to kiate kinautolu ʻa e tailiili mo e lilika; ʻi he lahi ʻo ho ivi ʻoku nau longo pē hange ha maka; Kaeʻoua ke laka atu ho kakai, ʻe Sihova, Kaeʻoua ke laka atu ʻa e kakai ni kuo ke huhu ʻia. 17 Te ke fakahu kinautolu, ʻo to ʻi he moʻunga ʻo ho tofiʻa, ʻA e potu kuo ke teuteu ko ho ʻafioʻanga, ʻe Sihova, ʻA e potu tapu, ʻe Atonai, kuo fokotuʻu ʻe ho nima. 18 Ko Sihova te ne Hau ʻo lauikuonga pea taʻengata. 19 He naʻe hū ʻa e hoosi ʻa Felo mo ʻene tau saliōte mo ʻene tau hekahosi ki tahi, pea naʻe fakafoki mai ʻe Sihova ʻa e ngaahi vai ʻo e tahi kiate kinautolu; ka ko haʻa Isileli naʻa nau laka ʻi he mōmoa ʻi he loto tahi. 20 Pea ko Miliame ko e fefine palofita, ko e tuofefine ʻo Elone, naʻa ne toʻo ha nafa fangongo, pea muimui kiate ia ʻa e kau fefine kotoa pe, ʻo nau ʻalu mo e ngaahi lali mo e 21 meʻe. Pea fai ʻe Miliame ʻa e tali kiate kinautolu, ʻo pehe, Hiva kia Sihova, he kuo ne langilangi ʻia lahi, Ko e hoosi mo hono angi kuo ne laku ki tahi. 22 Pea hiki ʻe Mosese ʻa Isileli mei he Tahi Kulokula, pea nau hu ai ki he toafa ʻo Sua; pea nau ʻalu ʻi he toafa ʻo ʻaho tolu, ʻo ʻikai te nau 23 ʻilo ha vai. Pea nau haʻu ai ki Mala, ka naʻe ʻikai te nau lava ke inu ʻa e ngaahi vai ʻo Mala, he naʻe kona: ʻā ea naʻe fakahingoa ai ko 24 Mala (Tamala). Pea naʻe mumuhu ʻa e kakai kia Mosese, ʻo 25 pehe, Ko e ha te mau inu? Pea tautapa ia kia Sihova, pea fakaha kiate ia ʻe Sihova ha ʻakau, pea ne li ia ki he vai, pea naʻe melie ʻa e ngahi vai. Ko e potu ia naʻa ne fokotuʻu maʻa e kakai ha founga mo ha totonu, pea ko e potu ko ia naʻa ne sivi ai kinautolu, ʻo ne folofola, ʻo pehe, 26 Kapau te ke matuʻaki muitala ki he lea ʻa Sihova ko ho ʻOtua, mo ke fai ʻa e meʻa ʻoku ha totonu ki hono ʻao, peake fakaongo ki heʻene ngaahi fekau, ʻo tauhi ʻene ngaahi tuʻutuʻuni kotoa pe, ʻe ʻikai ai te u ʻai kiate koe ha taha ʻo e ngaahi mahaki ʻa ia naʻa ku ʻai ki he kau Isipite: he ko au ko SihovaFaitoʻokoe. 27 Pea nau aʻu ai ki Elimi, pea ʻi he potu ko ia naʻe ai ha vai ʻe hongofulumaua, mo e fuʻu paame ʻe fitungofulu: pea nau fokotuʻu teniti ʻi ai, ʻo ofi ki he ngaahi vai.

Ekisoto 16

1 PEA nau hiki mei Elimi, pea nau aʻu, ʻa e fakataha kātoa ʻo haʻa Isileli, ki he Toafa ʻo Sini, ʻa ia ʻoku ʻi he vahaʻa ʻo Elimi mo Sainai, ʻi hono hongofulu ma nima ʻo e ʻaho, ʻi hono ua ʻo e mahina ʻi heʻenau 2 ʻalu atu mei Isipite. Pea naʻe lāunga ʻa e fakataha kotoa ʻo haʻa Isileli kia Mosese mo Elone ʻi he 3 toafa: pea pehe kiate kinaua ʻe haʻa Isileli, Taumaiā naʻa mau mate ʻi he nima ʻo Sihova ʻi Isipite, lolotonga naʻa mau feangai mo e ngaahi kulo kakano, mo kai ma ʻo makona; he kuo mo ʻomi kimautolu ki he toafa ni ke tamateʻi ʻa e fuʻu fakataha ni ʻi he honge. 4 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Ko eni te u fakaʻuha mā maʻamoutolu mei langi, pea ʻe ʻalu atu ʻa e kakai ʻo tufi ʻi he ʻaho ʻa e meʻa ʻo e ʻaho ko ia, koeʻuhi ke u sivi kinautolu pe te nau fou ʻi heʻeku lao pe 5 ʻikai. Pea ka hoko mai hono ono ʻo e ʻaho, te nau teuteu ʻa ia te nau haʻu mo kinautolu; pea ʻe liunga ua ia ʻi he meʻa ʻoku nau tufi ʻi he ngaahi ʻaho kehe. 6 Pea lea ʻa Mosese mo Elone ki haʻa Isileli kātoa. Te mou ʻilo efiafi kuo ʻomi kimoutolu ʻe Sihova 7 mei Isipite: pea te mou mamata pongipongi ki he langilangi ʻo Sihova, heʻene ongoʻi hoʻomou lāunga kiate ia: he ko e ha kimaua 8 ke mou lāunga kiate kimaua? Pea lea ʻa Mosese, Ko e foaki ʻe Sihova kiate kimoutolu efiafi ha kakano ke kai, mo e ma ʻapongipongi ke mou makona, ko ʻene fanongo ki hoʻo mou lāunga ʻa ia ʻoku mou fai kiate ia; pea ko e ha kimaua? ʻoku ʻikai ko kimaua ʻoku mou lāunga ki ai, ka ko Sihova. 9 Pea lea ʻa Mosese kia Elone, ʻo pehe, Tala ki he fakataha kotoa ʻo haʻa Isileli ke nau ʻunuʻunu mai ki he ʻao ʻo Sihova; he kuo ne ʻafioʻi ʻenau lāunga. 10 Pea ʻi he lea ʻa Elone ki he fakataha kotoa ʻo haʻa Isileli, naʻa nau hanga ki he toafa, pea ʻiloange naʻe ha ʻa e Sikaina ʻo Sihova ʻi he 11 ʻAo. Pea naʻe folofola ʻa Sihova 12 kia Mosese, ʻo pehe, Kuo u ongoʻi ʻa e lāunga ʻa haʻa Isileli: lea kiate kinautolu ʻo pehe, Efiafi hifo te mou kai kakano, pea pongipongi hake te mou makona ʻi he ma; pea te mou ʻilo ko Sihova au ko homou ʻOtua. 13 Pea ʻi he hoko ʻa e efiafi, naʻe ʻalu hake ʻa e kueili, ʻo ʻufiʻufi ʻa e ʻapitanga; pea ʻi he pongipongi hake naʻe ai ha ʻuha hahau ki he 14 ʻapitanga, ʻo takatakai. Pea ʻi he ʻalu hake ʻa e ʻuha hahau, ta ko ena ʻi he toafa ha mokimoki ʻi meʻa fuopotopoto, ʻo iki hange ko e hahau maka ʻoku ʻi he funga kelekele. 15 Pea ʻi he mamata ki ai ʻe haʻa Isileli naʻa nau fepehēʻaki, Ko e mana ia: he naʻe ʻikai te nau ʻilo pe ko e ha ia. Pea lea ʻa Mosese 16 kiate kinautolu, Ko ena ia ʻa e ma kuo foaki ʻe Sihova maʻamou kai. Ko eni ʻa e meʻa kuo tuʻutuʻuni ʻe Sihova, Ke tufi mei ai taki taha ʻo fakatatau mo ʻene kai, ko e oma ki he toko taha, ʻo fakatatau ki he lau ʻa homou kakai. Ke taki taha tufi maʻanautolu ʻoku ʻi he teniti. 17 Pea naʻe fai pehe ʻa haʻa Isileli, ʻo nau tufi; lahi ʻa e niʻihi, siʻi ʻa e 18 niʻihi. Pea nau fua oma, pea naʻe ʻikai hulu atu ʻa haʻa tufi lahi, pea ʻikai fusimoʻomo ʻa haʻa tufi si ʻi: kuo nau tufi taki taha feʻunga mo ʻene kai. 19 Pea lea ʻa Mosese kiate kinautolu, ʻE ʻikai fakatoe ʻe ha taha ha 20 meʻa ki he ʻapongipongi: ka naʻe ʻikai te nau tokanga kia Mosese, pea naʻe fakatoe ʻe ha niʻihi ha meʻa ki he ʻapongipongi, pea naʻe ʻuangahia ia pea namuaʻa: pea naʻe ʻita ʻa Mosese kiate kinautolu. Pea 21 naʻa nau tufi ia ʻi he pongipongi kotoa pe, ʻo taki taha ke feʻunga mo ʻene kai; pea ʻi he mafana ʻa e laʻa naʻe ʻauhia. 22 Pea ʻiloange ʻi hono ono ʻo e ʻaho ko e ma naʻa nau tufi naʻe liunga ua, ko e taki oma ʻe ua ki he toko taha: pea naʻe haʻu ʻa e houʻeiki kotoa ʻo e kakai, ʻo nau fakaha kia 23 Mosese. Pea ne pehe kiate kinautolu, Ko eni ia naʻe folofola ki ai ʻa Sihova, Ko e ʻapongipongi ko e malolo; ko e sapate tapu kia Sihova: ʻilonga ha meʻa ke taʻo, pea taʻo, ʻilonga ha meʻa ke haka, pea haka; pea ʻilonga ha meʻa ʻoku toe, tuku ke tauhi maʻamoutolu ki 24 he ʻapongipongi. Pea naʻa nau tuku ia ki he ʻapongipongi, ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Mosese; pea naʻe ʻikai namuaʻa, pea naʻe ʻikai ha 25 uanga ʻi ai. Pea pehe ʻe Mosese, Mou kai ia he ʻaho ni, he ko e ʻaho ni ko e sapate ʻa Sihova; ko e ʻaho ni ʻe ʻikai te mou ʻilo ia ʻi he vao. 26 Ko e ʻaho ʻe ono te mou tufi ia; ka ʻi hono ʻaho fitu, ʻa ia ko e Sapate, ʻe ʻikai ʻi ai. 27 Pea ko eni ʻi he ʻaho Sapate naʻe ʻalu kituaʻā ha niʻihi ʻo e kakai ke tufi, ka naʻe ʻikai te nau ʻilo ai. 28 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, ʻE tuku ʻafe hoʻomou taʻe fie tauhi ʻeku ngaahi tuʻutuʻuni mo ʻeku 29 ngaahi lao? Vakai he kuo ʻatu ʻe Sihova kiate kimoutolu ʻa e Sapate, ko ia ʻoku ne foaki ai kiate kimoutolu ʻi hono ʻaho ono ʻa e ma ʻo e ʻaho ʻe ua; mou taki taha nofo ʻi hono tangutuʻanga; ʻoua ʻe ʻalu kituʻa ha taha mei hono feituʻu ʻi he ʻaho 30 Sapate. Ko ia naʻe nofo ai ʻa e kakai ʻi he ʻaho Sapate. 31 Pea naʻe fakahingoa ia ʻe he fale ʻo Isileli ko e mana: pea naʻe hange ia ko e tenga ʻi kolianita, ʻo hinehina; pea ko hono ifo naʻe hange ko e pisiketi natu honi. 32 Pea naʻe pehe ʻe Mosese, Ko eni ʻa e meʻa kuo tuʻutuʻuni ʻe Sihova, Fakafonu ha oma mei ai ke tauhi ki homou ngaahi toʻutangata, koeʻuhi ke nau mamata ki he meʻa ʻa ia kuo u fafangaʻaki kimoutolu ʻi he Toafa ʻi heʻeku ʻomi kimoutolu 33 mei Isipite. Pea lea ʻa Mosese kia Elone, Toʻo ha ʻangameʻa ʻe taha, ʻo ʻai ki ai ha oma kātoa ʻo e mana, ʻo tuku ʻi he ʻao ʻo Sihova ke tauhi ki homou ngaahi toʻutangata. 34 Hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova kia Mosese, ko ia naʻe tuku ia ʻe Elone ʻi he ʻao ʻo e Fakamoʻoniʻanga ke tauhi. 35 Pea naʻe kai mana ʻe haʻa sileli ʻi he taʻu ʻe fangofulu, kaeʻoua ke nau aʻu ki he fonua nofoʻanga; naʻa nau kai mana ʻo aʻu ki heʻenau lava 36 ki he tafafonua ʻo Kenani. Pea ko eni ko e oma ko e vahehongofulu ʻo e efa.

Ekisoto 17

1 PEA hiki ai ʻa e nofoʻanga kotoa ʻo Isileli mei he Toafa ʻo Sini, ʻo nau fononga ʻi he angi ʻa Sihova, ʻo nau! fokotuʻu tenite ʻi Lefitimi: pea naʻe ʻikai ha vai ke inu ʻe he kakai. 2 Pea naʻe lau fakamamahi ʻa e kakai kia Mosese, ʻo nau pehe, Fei mo ʻomi hamau vai inu. Pea tali ʻa Mosese kiate kinautolu, Ko e ha ʻoku mou fai hoʻomou mamahi kiate au? ko e ha ʻoku mou alaʻaki 3 ai kia Sihova? Pea naʻe feinga vai ʻa e kakai ʻi he potu ko ia; pea naʻe lāunga ʻa e kakai kia Mosese, ʻo pehe, Ko e ha kuo pehe ai, hoʻo ʻomi kimautolu mei Isipite ke tamateʻi kita mo ʻete fanau mo ʻete fanga manu ʻaki ʻa e fie inu? 4 Pea tautapaʻa Mosese kia Sihova, ʻo pehe, Ko e ha te u fai maʻa e kakai ni? ʻoku toe siʻi pea nau tolongi au. 5 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Laka atu ʻi he ʻao ʻo e kakai, pea ke ʻalu mo koe ʻa e Kau Matuʻa ʻo Isileli; pea ko ho tokotoko, ʻa ia naʻa ke taaʻi ʻaki ʻa e vaitafe, toʻo ia 6 ʻi ho nima, pea ke ʻalu. Ko au ʻeni te u ʻi he potu ko ia, ʻo tuʻu ʻi ho ʻao ʻi he maka ʻi Holepi; pea te ke taaʻi ʻa e maka, pea ʻe ʻalu atu ha vai mei ai ke inu ʻe he kakai. Pea naʻe fai pehe ʻe Mosese ʻi he ʻao ʻo e kau Matuʻa ʻo Isileli. 7 Pea naʻa ne fakahingoa ʻa e potu ko ia ko Masa (ʻAhiʻAhi), mo Melipa (ko Ke), koeʻuhia ko e kē ʻa haʻa Isileli, pea koeʻuhi ko ʻenau alaʻaki kia Sihova; heʻenau pehe, Pe ʻoku ʻi hotau lotolotonga ʻa Sihova pe ʻikai? 8 Pea haʻu ai ʻa Amaleki ʻo tau mo 9 Isileli ʻi Lefitimi. Pea lea ʻa Mosese kia Siosiua, Fili mai ha kau tangata, pea ke ʻalu kituaʻā ʻo tau ʻi ʻa Amaleki: pongipongi hake te u tuʻu au ʻi he tumutumu ʻoe moʻunga mo e tokotoko ʻo Elohimi ʻi hoku 10 nima. Pea naʻe fai ʻe Siosiua ʻo hange ko e lea ʻa Mosese kiate ia, ʻo ne tau mo Amaleki: ka ko Mosese mo Elone mo Hua naʻa nau ō hake ki he tumutumu ʻo e moʻunga. 11 Pea naʻe hoko ʻo pehē, ka hiki ʻe Mosese hono nima, pea malohi ʻa Isileli; ka ʻoka fakamalolo hifo hono nima, pea malohi ʻa Amaleki. 12 Ka ko e ongo nima ʻo Mosese naʻe mamafa; ko ia naʻa nau toʻo ha maka, ʻo ʻai ʻi lalo, ʻo ne nofo ai; pea puketuʻu hono nima ʻe Elone i mo Hua, ko e taha mei hē mo e taha mei hē; ko ia naʻe tuʻu maʻu hono ongo nima ʻo aʻu ki he to ʻa e 13 laʻa. Pea naʻe ikuna ʻe Siosiua ʻa Amaleki mo hono kakai ʻaki ʻa e mata ʻo e heleta. 14 Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mosese, Tohi ʻeni ʻi he Tohi ko e fakamanatu, pea lau ʻi he ongo telinga ʻo Siosiua, he te u matuʻaki tamateʻi ʻa e manatu kia Amaleki mei he lalo langi. 15 Pea naʻe langa ʻe Mosese ha ʻesi feilaulau, ʻo ne fakahingoa ia ko Sihova-Nisi (Ko ʻeku fuka ʻa 16 Sihova): he naʻa ne pehe, Ko ha nima ʻi he fuka ʻa IAA; ko e tau ʻa Sihova mo Amaleki ʻo laui toʻutangata.

Ekisoto 18

1 PEA ko Setelo ko e taulaʻeiki ʻo Mitiani mo e kainga ʻo e uaifi ʻo Mosese, naʻa ne fanongo ki he ngaahi meʻa kuo fai ʻe he ʻOtua maʻa Mosese pea mo hono kakai Isileli, ʻo pehe kuo ʻomi ʻe Sihova ʻa 2 Isileli mei Isipite. Pea ʻomi ʻe Setelo ko e kainga ʻo e uaifi ʻo Mosese ʻa Sipola ko e uaifi ʻo 3 Mosese, neongo kuo ne fakafoki ia, pea mo ʻene ongo tama, ʻa ia ko e hingoa ʻo e taha ko Kesome (Nofomuli) koeʻuhi ko ʻene pehe, Kuo u 4 ʻāunofo ʻi ha fonua muli: pea ko e hingoa ʻo e taha ko Eliesa (Ko e ʻOtua-ko-hoku-tokoni), koeʻuhi "ko e ʻOtua ʻo ʻeku tamai naʻe ʻi ai maʻaku tokoni, ʻo ne fakahaofi mei 5 he heleta ʻa Felo." Pea haʻu ʻa Setelo ko e kainga ʻo e uaifi ʻo Mosese kia Mosese ki he Toafa kuo haʻu mo ia ʻene fanau mo hono uaifi, ʻo ne fokotuʻu teniti ʻi he potu ko ia ʻi he Moʻunga ʻo Elohimi. 6 Pea ne lea kia Mosese ʻo pehe, Ko au eni ko e kainga ʻo ho uaifi, ʻa Setelo, kuo u haʻu kiate koe, pea ʻoku ʻiate au ho uaifi, pea ʻoku ʻiate ia ʻene ongo tama. 7 Pea hu kituʻa ʻa Mosese ke fakafetaulaki ki he kainga ʻo hono uaifi, ʻo ne fakaʻapaʻapa ki ai, mo ʻuma kiate ia; pea na fetāpaʻaki, pea nau 8 toki hu ki he teniti. Pea aʻau ʻe Mosese ki he kainga ʻo hono uaifi ʻa e meʻa kotoa kuo fai ʻe Sihova kia Felo, pea ki he kakai Isipite, koeʻuhi ko Isileli, ʻa e ngaahi faingataʻa kuo nau moʻua ai ʻi he hala, mo e fakahaofi kinautolu ʻe Sihova. 9 Pea naʻe fiefia ʻa Setelo ʻi he ngaahi lelei kuo fai ʻe Sihova maʻa Isileli, ʻa ia kuo ne fakamoʻui ia 10 mei he nima ʻo e kakai Isipite. Pea pehe ʻe Setelo, Ke maloʻia ʻa Sihova, ʻa ia kuo ne fakahaofi kimoutolu mei he nima ʻo e kau Isipite, pea mei he nima ʻo Felo, ʻa ia kuo ne fakahaofi ʻa e kakai mei he lalo 11 nima ʻo e kau Isipite. Kuo u toki ʻilo ʻoku lahi ʻa Sihova ʻi he ngaahi ʻOtua kotoa pe; he ʻi he meʻa naʻa nau fakamofutofuta ai naʻa ne haʻaki kinautolu. 12 Pea toʻo ʻe Setelo ko e kainga ʻo e uaifi ʻo Mosese ha feilaulaumoifua, mo e feilaulau niʻihi maʻa e ʻOtua; pea naʻe omi ʻa Elone mo e kau Matuʻa ʻo Isileli ke keinanga mo e kainga ʻo e uaifi ʻo Mosese ʻi he ʻao ʻo Elohimi. 13 Pea pongipongi hake naʻe nofo ʻa Mosese ke fai fakamāu ki he kakai, pea naʻe tutuʻu mai ʻa e kakai kia Mosese mei he pongipongi 14 ki he efiafi. Pea ʻi he mamata ʻe he kainga ʻo e uaifi ʻo Mosese ki he ngaahi meʻa ʻoku ne fai maʻa ekakai, naʻa ne lea hake, Ko e ha tū ʻa e meʻa ni ʻoku ke fai ki he kakai? Ko e ha ʻoku ke nofo toko taha ai koe, kae tuʻulaki mai kiate koe ʻae fuʻu kakai mei he pongipongi ki he efiafi? 15 Pea tali ʻe Mosese ki he kainga ʻo hono uaifi, Koeʻuhi ʻoku haʻu ʻa e kakai kiate au ke fehu ʻi ki he ʻOtua: 16 ka ai haʻanau meʻa ʻoku nau haʻu kiate au, kau fakamāu ʻa e va ʻo e tangata mo e tangata, pea u faka ʻilo ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni ʻa Elohimi, mo ʻene ngaahi lao. 17 Pea pehe ee he kainga ʻo e uaifi ʻo Mosese kiate ia, ʻOku ʻikai lelei ʻa e 18 meʻa ʻoku ke fai. He kuo pau te ke malūmaea ai; ʻo ʻikai ko koe pe, ka ko e kakai ni foki ʻoku ʻiate koe: he ʻoku mamafa fau ʻa e ngaūe kiate koe: ʻe ʻikai lava ke ke fai 19 toko taha pe. ʻE, tokanga ki heʻeku lea, kau fale ʻi koe, pea ʻe ʻiate koe ʻa e ʻOtua: Ke ke fakafofonga ʻa e kakai ki he ʻOtua, pea ʻomi ʻe koe ʻa e ngaahi meʻa kia 20 Elohimi. Pea te ke ako kinautolu ʻi he ngaahi tuʻutuʻuni mo e ngaahi lao, pea te ke faka ʻilo kiate kinautolu ʻa e founga te nau fou ai, mo e 21 ngaūe te nau feia. Pea ʻe aʻau ke fili mei he kakai kotoa ha kakai fita, ha niʻihi ʻoku ʻapasia ki he ʻOtua, ko e kakai fai moʻoni, ʻo fehiʻa ki he koloa lavaki; pea fakanofo kinautolu ko e kau pule ki he ngaahi afe, mo e kau pule ki he ngaahi teau, mo e kau pule ki he ngaahi nimangofulu, mo e kau pule ki he ngaahi 22 hongofulu: pea tuku ke nau fai fakamāu ki he kakai ʻi he taimi kehekehe; pea ka ʻilonga ha meʻa mamafa te nau ʻomi kiate koe, ka ko e ngaahi meʻa iki te nau fakamāu ʻekinautolu: ko ia ʻe fakamaʻamaʻa ai hoʻo kāvenga, pea te nau fua ia 23 fakataha mo koe. Kapau te ke fai ʻa e meʻa ni, pea finangalo ki ai ʻa e ʻOtua, pea te ke lava ke tolonga; pea ko e fuʻu kakai ni foki te nau aʻu lelei ki honau feituʻu. 24 Pea tokanga ʻa Mosese ki he lea ʻa e kainga ʻo hono uaifi, pea ne fai ʻa e meʻa kotoa pe kuo ne tala. 25 Pea naʻe fili ʻe Mosese ha kakai fita mei Isileli kātoa, ʻo ne fakanofo kinautolu ko e ngaahi ʻulu ki he kakai, ko e kau pule ʻo e ngaahi afe, ko e kau pule ʻo e ngaahi teau, ko e kau pule ʻo e ngaahi nimangofulu, 26 ko e kau pule ʻo e ngaahi hongofulu. Pea naʻa nau fai fakamāu ki he kakai ʻI he taimi kotoa pe: ʻilonga ha meʻa faingataʻa naʻa nau ʻomi kia Mosese, ka ko e ngaahi meʻa iki naʻa nau fakamāu ʻekinautolu. 27 Pea tuku ʻe Mosese ʻa e kainga ʻo hono uaifi ke ʻalu, pea ne fononga ki hono fonua oʻona.

Ekisoto 19

1 ʻI hono mahina tolu hili ʻa e ʻalu atu ʻa haʻa Isileli mei Isipite, ʻi he ʻaho pe ko ia naʻa nau aʻu ki he 2 Toafa ʻo Sainai. Pea naʻa nau hiki mei Lefitimi, pea nau aʻu ki he Toafa ʻo Sainai, ʻo nau fokotuʻu teniti ʻi he toafa, ʻio naʻe fokotuʻu teniti ai ʻa haʻa Isileli, ʻo hanga ki he moʻunga. 3 Pea haʻele hake ʻa Mosese kia Elohimi mo e ui kiate ia ʻe Sihova mei he moʻunga, ʻo pehe, Ko eni ʻa e lea te ke fai ki he fale ʻo Sekope, mo 4 fakahinohino ki haʻa Isileli, Kuo mou mamata ki he meʻa kuo u fai ki he kau Isipite, mo ʻeku fafa kimoutolu ʻi he funga kapakau ʻi ikale, ʻo 5 ʻomi kimoutolu kiate au. Pea ko eni, kapau te mou matuʻaki tokanga ki hoku leʻo, mo tauhi ʻeku fuakava, te mou toki hoko ko ʻeku koloa kanokato ʻi he kakai kotoa: he ʻoku oʻoku ʻa mamani kātoa: pea te mou 6 hoko kiate au ko e tuʻunga tuʻi taulaʻeiki, ko e kakai tapu. Ko eni ʻa e ngaahi lea te ke fai ki haʻa Isileli. 7 Pea haʻu ʻa Mosese, ʻo ne ui ange ʻa e Matuʻa ʻa e kakai, ʻo ne tuku ʻi honau ʻao ʻa e ngaahi fo ʻi folofola ni, ʻa ia kuo tuʻutuʻuni ʻe Sihova 8 kiate ia. Pea naʻe tali ʻa e kakai kotoa pe fakataha, ʻo pehe, Ko e meʻa kotoa kuo folofolaʻaki mai ʻe Sihova te mau fai. Pea naʻe fakahoko mai ʻe Mosese ʻa e ngaahi lea ʻa e kakai kia Sihova. 9 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Vakai, ko ʻeku haʻu eni kiate koe kuo u kofuʻaki ha ʻao, koeʻuhi ke fanongo ʻe he kakai ʻo kau ka alea mo koe, ʻo nau tui ai kiate koe ʻo taʻengata. Pea naʻe fakaha ʻe Mosese ʻa e ngaahi lea ʻa e kakai kia Sihova. 10 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, ʻAlu ki he kakai, ʻo fakamaʻa ʻakinautolu he ʻaho ni mo e ʻapongipongi, pea tuku ke nau fo honau 11 kofu. Pea ke ʻosi hoʻomou teu ki hono ʻaho tolu: he ʻi hono ʻaho tolu ʻe haʻele hifo ʻa Sihova ki he moʻunga ko Sainai, kae mamata ʻe 12 he kakai kotoa. Pea te ke fokotuʻu ha ʻa ki he kakai takatakai, mo ke pehe, Mou fakaʻehiʻehi ki he ʻalu hake ki he moʻunga, mo e lave ki hano ʻeu: he ko ia ʻoku ne lave ki he moʻunga, te ne matuʻaki mate. 13 ʻE ʻikai ala kiate ia ʻe ha nima, ka ʻe matuʻaki tolomaka ʻi ia pe fana ʻi; pe ko ha manu pe ha tangata, ʻe ʻikai te ne moʻui: ka toki fakatangiloloa ʻa e talupite, ʻe ʻalu hake ki he moʻunga ʻakinautolu na. 14 Pea ʻalu hifo ʻa Mosese mei he moʻunga ki he kakai, ʻo ne fakamaʻa ʻa e kakai, pea nau fo honau kofu. 15 Pea naʻa ne pehe ki he kakai, Mou ʻosi teuteu ki hono tolu ʻo e ʻaho: ʻoua naʻa ofi ki ha fefine. 16 Pea ko ia ʻi hono tolu ʻo e ʻaho, ʻi heʻene ʻaho hake, ta naʻe hoko ʻi he funga moʻunga ʻa e ngaahi mana, mo e ngaahi ʻuhila, pea ai ha ʻao matolu ʻi he funga moʻunga, mo e leʻo ʻo e talupite malohi ʻaupito: pea naʻe tete ʻa e kakai kotoa naʻe 17 ʻi he ʻapitanga. Pea naʻe taki atu ʻe Mosese ʻa e kakai mei he ʻapitanga ke fakafeʻiloaki kia Elohimi; pea naʻa nau tutuʻu ʻi he tālalo ʻo e 18 moʻunga. Pea ko e moʻunga ko Sainai ko e koto kohu fua pe, koeʻuhi ko e haʻele ki ai ʻa Sihova ʻi he afi; pea naʻe ʻalu hake ʻa e kohu ʻo hange ko e kohu ʻo e fonise, pea naʻe tete lahi ʻa e kakai kotoa. 19 Pea ʻi he ʻai ʻa e ifi ʻo e talupite ʻo fai atu ʻo fakautuutu ʻaupito, naʻe lea ʻa Mosese, pea tau ʻa 20 Elohimi ʻaki ha leʻo. Pea naʻe haʻele hifo ʻa Sihova ki funga Sainai, ki he tumutumu ʻo e moʻunga; pea naʻe ui hake ʻe Sihova ʻa Mosese ki he funga moʻunga, pea ʻalu hake ʻa Mosese. 21 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, ʻAlu hifo; na ʻina ʻi ki he kakai, naʻa ʻiloange te nau hae mai ki loto kia Sihova ke mamata, pea to honau 22 tokolahi. Pea ko e kau taulaʻeiki foki ʻa ia ʻoku nau taka ofi kia Sihova, ke nau fakamaʻa kinautolu, naʻa ʻiloange ʻe pa atu ʻa Sihova 23 kiate kinautolu. Pea tali ʻe Mosese kia Sihova, ʻE ʻikai lava ʻe he kakai ke ʻalu hake ki he moʻunga ko Sainai: he naʻa ke na ʻina ʻi mai ʻo pehe, ʻAā ʻi ʻa e moʻunga ʻo tapui ia. 24 Pea folofola ʻa Sihova kiate ia, Laka hifo, pea te ke ʻalu hake ʻe koe, pea mo omi mo Elone; kaeʻoua naʻa hae mai ʻe he kau taulaʻeiki mo e kakai ke ʻalu hake kia Sihova, naʻa 25 pa atu ia kiate kinautolu. Pea naʻe ʻalu hifo ʻa Mosese ki he kakai, ʻo tala kiate kinautolu.

Ekisoto 20

1 PEA naʻe folofolaʻaki mai ʻe he ʻOtua ʻa e ngaahi fo ʻi lea ko eni, ʻo pehe: 2 Ko Au ko Sihova ko ho ʻOtua, ʻa ia naʻa ku ʻomi koe mei Isipite mei he 3 fale popula. ʻOua naʻa ai hao ʻOtua kehe, ʻo uaʻaki Au. 4 ʻOua te ke ngaohi maʻau ha tamapua, pe ha momoʻi fakatātā ʻo ha meʻa ʻo e langi ʻi ʻolunga na, pe ʻo mamani ʻi lalo ni, pe ʻo e tahi ʻi 5 lolofonua. ʻOua te ke hū ki ai, pea ʻoua te ke tauhi ki ai, he ko Au Sihova ko ho ʻOtua ko e ʻOtua fuaʻaʻau; ʻoku ou ʻeke ʻa e kovi ʻa e matuʻa ki he fanau, ʻo aʻu ki he tolu mo e fā ʻi toʻutangata, 6 ʻakinautolu ʻoku fakafili mai; ka ʻoku ou fai mesi ki he afe ʻi toʻutangata, ʻakinautolu ʻoku ʻofa kiate au, mo tauhi ʻeku ngaahi fekau. 7 ʻOua te ke takuanoa ʻa e huafa ʻo Sihova ko ho ʻOtua: he ʻe ʻikai lau ʻe Sihova ʻoku taʻehalaia ia ʻa ia ʻoku ne takuanoa hono huafa. 8 Manatu ʻa e ʻaho Sapate ke 9 tauhi ia ke tapu. Ko e ʻaho ʻe ono te ke ngaūe, ʻo fai ai ho ngaahi nafa 10 kehekehe; ka ko hono ʻaho fitu ko e Sapate ia ʻa Sihova ko ho ʻOtua: tapu hoʻo fai ai ha momoʻi ngaūe, ʻa koe mo hoʻo fanau tangata pe fanau fefine, ko hoʻo tamaioʻeiki pe ko hoʻo kaunanga, pe ko hoʻo fanga manu, pe ko ha ʻāunofo ʻoku 11 ʻi ho kolo. He ko ha ono ʻi ʻaho naʻe ngaohi ai ʻe Sihova ʻa e langi mo e fonua, ʻa e tahi pea mo honau ngaahi meʻa kehekehe, pea ne malōlō ʻi hono ʻaho fitu; koianaʻe tapuakiʻi ai ʻe Sihova ʻa e ʻaho Sapate, mo ne tapui ia. 12 Fakaʻapaʻapa ki hoʻo tamai mo hoʻo faʻe; koeʻuhi ke lahi ho ngaahi ʻaho ʻi he kelekele, ʻa ia ʻe foaki kiate koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua. 13 ʻOua naʻa ke fakapd. 14 ʻOua naʻa ke tono ʻunoho. 15 ʻOua naʻa ke kaihaʻa. 16 ʻOua naʻa ke tuʻu ko e fakamoʻoni ioi ki ho kaungaʻapi. 17 ʻOua te ke manumanu ki he fale ʻo ho kaungaʻapi. ʻOua te ke manumanu ki he uaifi ʻo ho kuangaʻapi, pe ki haʻane tamaioʻeiki, pe ki haʻane kaunanga, pe ki haʻane pulu, pe ki haʻane asi, pe ki ha meʻa ʻe taha ʻoku ʻa ho kaungaʻapi. 18 Pea ʻilo ʻe he kakai kotoa ʻa e fatulisi, mo e tapa ʻa e ʻuhila, mo e lea ʻa e talupite, mo e kohu ʻa e moʻunga: pea ʻi heʻenau vakai ki ai, naʻa nau ngatētētuʻu, ʻo hiki ki he 19 mamaʻo. Pea nau pehē kia Mosese, Lea koe kiate kimautolu, pea te mau fakaongo: kae ʻoua naʻa lea mai ʻa Elohimi, naʻa mau mate. 20 Pea lea ʻo Mosese ki he kakai, ʻOua te mou manavahe: he koeʻuhi pe ke sivi kimoutolu, ko ia kuo haʻele mei ai ʻa Elohimi, pea koeʻuhi ke feʻao mo kimoutolu hono ngeia, ke; 21 ʻoua te mou angahala. Pea tutuʻu! ʻa e kakai mei he mamaʻo, kae ʻunuʻunu ʻa Mosese ki he ngaahi ʻao fakapoʻuli ʻa ia naʻe ʻafio ai ʻa Elohimi. 22 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Ko eni ʻa e lea te ke fai ki haʻa Isileli, Kuo mou vakai ʻe kimoutolu, ko Langi kuo u alea mei ai mo 23 kimoutolu. ʻE ʻikai te mou ngaohi i ʻotua siliva ke tuʻu mo au, pea ʻe; ʻikai ngaohi hamou ʻotua koula. 24 Ko e olita kelekele te ke ngaohi; kiate au, pea te ke feilaulauʻaki ʻi ai hoʻo ngaahi feilaulau tutu, mo hoʻo: ngaahi feilaulau ʻofa, ʻa hoʻo fanga sipi mo hoʻo fanga pulu: ʻilonga ha potu ʻoku ou tuku ai ha manatu ki hoku hingoa, te u ʻalu ki ai kiate 25 koe ke tapuakiʻi koe. Pea kapau; ko hoʻo langa ha olita maka kiate; au, ʻe ʻikai te ke faiʻaki ʻa e ngaahi maka kuo ta; he kapau te ke apo, haʻo meʻamasila ki ai, kuo ke 26 fakalielia ʻi ia. Pea ʻe ʻikai te ke ʻalu hake ki hoku olita ʻi ha tuʻunga, koeʻuhia ke ʻoua naʻa maʻali mai hoʻo telefua ʻi hoʻo ʻalu hake.

Ekisoto 21

1 KO eni ʻa e ngaahi kupu ʻi konisitutone te ke fai fonoʻaki kiate kinautolu. 2 Kapau te ke fakatau ha tamaioʻeiki Hepelu, ko e taʻu ʻe ono te ne ngaūe: pea ʻi hono fitu te ne maʻuʻene tauʻatāina taʻetotongi. 3 Kapau naʻa ne haʻu takapē, te ne ʻalu takapē: kapau naʻa ne fakafinemotuʻa, te ne ʻalu mo ia hono uaifi. 4 Kapau kuo ʻange ha uaifi kiate ia ʻe hono ʻeiki, pea kuo ne faʻeleʻi kiate ia ha fanau tangata pe fanau fefine; ʻe ʻa e ʻeiki ʻa e finemotuʻa mo e fanau, pea te ne ʻalu ʻe ia toko taha 5 pe. Ka ʻokapau ʻe matuʻaki lea ʻe he tamaioʻeiki, ʻo pehe, ʻOku ou ʻofa ki hoku ʻeiki, ki hoku uaifi mo ʻeku fanau; ʻe ʻikai te u ʻalu tauʻatāina: 6 pea ʻe toki fakahopo ia ʻe hono ʻeiki ʻi he ʻao ʻo Elohimi, ʻo ne fakaofi ia ki he matapa, pe ki he pou matapa; pea ʻe vili hono telinga ʻe hono ʻeiki ʻaki ha vili; pea te ne nofo ko ʻene tamaioʻeiki ʻo taʻengata. 7 Pea kapau ʻe fakatau ʻe ha tangata hono ʻofefine ke kaunanga, ʻe ʻikai te ne ʻalu atu ʻo hange ko e ʻalu atu ʻa e kau tamaioʻeiki. 8 Kapau ʻoku ʻikai ke matamatalelei ʻia ai ʻa hono ʻeiki, ʻa ia kuo ne polo ʻi ia maʻana, pea ke ne tuku ke huhu ʻi ia: ʻe ʻikai ngofua haʻane fakatau ia ki ha kakai muli, koeʻuhi kuo ne 9 lohiaki ʻi ia. Pea kapau kuo ne polo ʻi ia maʻa hono foha, te ne fai maʻana ʻa ia ʻoku fai ki ha ʻofefine. 0 Kapau te ne toʻo moʻona ha fefine ʻe taha; ʻe ʻikai te ne fakasiʻisiʻi ʻene kiki, pe ko hono kofu, pe ko e 1 toʻonga ʻo e mali. Pea kapau ʻe ʻikai te ne fai kiate ia ʻa e ʻmeʻa ni ʻe tolu, te ne toki ʻalu taʻetotongi; ʻe ʻikai ʻomi ha paʻanga ki ai. 2 Ko ia ʻoku ne taʻi ha tangata, ʻo ne pekia, kuo pau ke mate tamateʻi 3 ia. Pea kapau naʻe ʻikai ko haʻane lamalama, ka ko e ʻomi ʻe Elohimi ki hono nima; pea te u toki tuʻutuʻuni maʻau ha potu te ne hola ki ai. 14 Ka ʻo kapau ko e fai fakamalohi ʻe ha tangata ki ha taha kehe ke tamateʻi fakakākā; pea neongo ko e olita oʻoku, ka te mou toʻo atu ia mei ai, ke ne mate. 15 Pea ko ia te ne taaʻi ʻene tamai pe ko ʻene faʻe, kuo pau ke mate tamateʻi ia. 16 Pea ko ia ʻoku ne kaihaʻa ha tangata, pea ʻoku ne fakatau ia, pe ʻoku ʻiloa ia ʻoku ne kei maʻu, kuo pau ke mate tamateʻi ia. 17 Pea ko ia ʻoku ne kape ʻi ʻene tamai pe ko ʻene faʻe, kuo pau ke mate tamateʻi ia. 18 Pea kapau ʻe ke ha tuʻunga tangata, pea te ʻia ha taha ʻe ha taha ʻaki ha maka pe ko hono nima, ka ʻoku ʻikai te ne mate ai, kae toka 19 fuoloa: kapau ʻe faifai ʻo ne ake, ʻo ne tautoko holo, pea ʻe hao ia naʻa ne fai ʻa e ta: ka te ne totongi ki he taimi o ʻene taʻengaūe, pea mo e faitoʻo ki ai kaeʻoua ke moʻui ʻaupito. 20 Pea kapau ʻe taaʻi ʻe ha tangata haʻane tamaioʻeiki pe kaunanga ʻaki ha ʻakau, ʻo ne pekia ai leva; kuo 21 pau ke fai ʻae sāuni ki ai. Ka ʻo kapau te ne tolonga ʻi ha ʻaho ʻe taha pe ua, ʻe ʻikai sāuni: he ko ʻene koloa ia. 22 Pea kapau ʻe feolo ʻi ha tuʻunga tangata, pea lavea ai ha fefine feitama, pea to ʻene tama, kae ngata ai ʻa e kovi: kuo pau ke fakamoʻua ʻa e tangata ʻo fakatatau ki he meʻa ʻe lau ʻe he husepaniti ʻo efefine; pea te ne fai ʻa e totongi ʻi he tuʻutuʻuni ʻa e kau fakamāu. i 23 Ka ʻo kapau ʻe ai ha kovi ʻe hoko, pea te ke totongi ʻa e moʻui ʻaki ʻa e 24 moʻui, ʻa e mata ʻaki ha mata, ʻa e nifo aki ha nifo, ʻa e nima ʻaki ha nima, ʻa e vaʻe ʻaki ha vaʻe, ʻa e 25 mofla ʻaki ʻa e fakamomofi, ʻa e kafo ʻaki ha fakakafo, ʻa e haha ʻaki ha haha. 26 Ka ʻo kapau ʻe taaʻi ʻe ha tangata ʻa e mata o ʻene tamaioʻeiki, pe ko e mata o ʻene kaunanga, ʻo ne kui; te ne fakatauʻatāina ia ko e totongi 27 ʻo hono fo ʻi mata. Pea kapau ʻe mokulu ha nifo ʻo ʻene tamaioʻeiki, pe ha nifo ʻo ʻene kaunanga, ʻi haʻane fai ha meʻa ki ai; te ne fakatauʻatāina ia koeʻuhi ko hono fo ʻi nifo. 28 Pea kapau ʻe tui ʻi ʻe ha pulu ha tangata, pe ha fefine, ʻo ne pekia; kuo pau ke tolomaka ʻi ʻa e pulu, pea ʻe ʻikai kai hono kakano; kae 29 ʻatā ʻa e tangata ʻoku aʻana. Ka ʻo kapau ko e pulu naʻe pauʻu muʻa, pea kuo fai ha na ʻina ʻi kiate ia ʻoku aʻana, ka ʻoku ʻikai te ne tokanga ʻi ʻa e manu, pea kuo ne tamateʻi ha tangata pe ha fefine; pea ʻe toki tolomaka ʻi ʻa e pulu, pea ʻe mate tamateʻi mo e tangata ʻoku aʻana. 30 Kapau ʻe hilifaki ha totongi, te ne ʻatu ia, pe ko e ha ha tuʻutuʻuni ʻe fai kiate ia ko e huhu ʻi ʻo ʻene moʻui. 31 Pe kuo ne tui ʻi ha foha, pe kuo ne tui ʻi ha ʻofefine, ʻe fai pe ki ai ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ko eni. 32 Kapau kuo tui ʻi ʻe he pulu ha tamaioʻeiki, pe ko ha kaunanga, ʻe fai paʻanga pe; te ne ʻatu ha sikeli ʻe tolungofulu ki hono ʻeiki, pea tolongi ʻa e pulu. 33 Pea kapau ʻe tāngaki ʻe ha tangata ha luo, pe keli ha luo, ʻo ʻikai te ne ʻufiʻufi, pea to ai ha pulu pe ha asi, 34 pea ko ia ʻoku aʻana ʻa e luo te ne fakaai: te ne ʻatu ha paʻanga kiate ia ʻoku aʻana, kae ʻiate ia ʻa e manu kuo mate. 35 Pea kapau ʻe lavea ʻa e pulu ʻa ha tangata ʻi he pulu ʻa ha taha kehe, ʻo ne mate ai; pea te na fakatau ʻa e pulu ʻoku kei moʻui, ʻo vahevahe ʻa e paʻanga, pea te na vahevahe foki mo e manu kuo 36 mate. Ka ʻo kapau ʻoku ha ko e pulu naʻe pauʻu muʻa, pea kuo ʻikai tokanga ki ai ʻa e tangata ʻoku aʻana, kuo pau ke ne fakaai, ʻo totongi ʻa e pulu ʻaki ha pulu, kae aʻana ʻa e manu kuo mate.

Ekisoto 22

1 KAPAU ʻe kaihaʻasi ʻe ha taha ha pulu pe ha sipi, ʻo ne tamateʻi ia, pe fakatau; te ne ʻange ha pulu ʻe nima ko e fetongi ʻo e pulu ko ia, pea ko e sipi ʻe fa ke fetongi ʻa e sipi. 2 Kapau ʻe maʻu ha kaiha:a ʻi heʻene hae fale, pea taaʻi ia, ʻo ne pekia; ʻe ʻikai lau fakapo ki he tangata ko ia. 3 Ka ʻo kapau kuo hopo ʻa e laʻa ʻi heʻene fai, ʻe lau ko ʻene fakapo: naʻe pau ke ne totongi; ka ʻikai haʻane meʻa, ʻe fakatau ia koeʻuhi 4 ko ʻene kaihaʻa. Kapau ʻe matuʻaki ʻiloa ʻa e meʻa kaihaʻa ʻi hono nima ʻoku kei moʻui, pe ko ha pulu pe asi pe sipi, te ne totongi ʻo liunga ua. 5 Kapau kuo ʻi ha taha ʻa e kai ʻo ha ngoue pe ha ngouevaine, ko ʻene tukuange ʻene manu ʻo ne kaikai ʻi he ngoue ʻa ha taha kehe; te ne totongi ki ai mei he lelei o ʻene ngoue, mo e lelei o ʻene ngouevaine. 6 Kapau ʻe puho hake ha afi, ʻo moʻua ai ʻa e ʻa talatala, pea vela ai ʻa e ngaahi fokotuʻunga koane, pe ko e taʻu kuo motuʻu, pe ko e ngoue; kuo pau ke totongi ʻe ia naʻa ne tafu ʻa e afi. 7 Kapau ʻe ʻange ʻe ha tangata ki ha toko taha ha paʻanga pe ha koloa ke tauhi, pea kaihaʻasia ia mei he fale ʻo e siana; kapau ʻe ʻiloa ʻa e kaihaʻa te ne totongi loua. 8 Kapau ʻe ʻikai ʻiloa ʻa e kaihaʻa, pea ko e tangata ʻoku oʻona ʻa e fale te ne ʻunuʻunu mai kia Elohimi, ke sivi pe kuo ʻikai te ne ala ki he 9 koloa ʻa e toko taha ko ia. Ko e meʻa kotoa pe ʻoku matamata ko e angahala, pe ʻoku kau ki ha pulu, pe ha asi, pe ha sipi, pe ha kofu, pe ko ha meʻa kuo mole, ʻa ia ʻoku pehe ʻe ha taha, " ʻOku pehe ʻa e meʻa;" ʻe ʻave kia Elohimi ʻena meʻa; pea ko ia ʻe fakahalaia ʻe Elohimi te ne totongi loua ki he toko taha. 10 Kapau ʻe ʻange ʻe ha tangata ki ha taha ha asi, pe pulu, pe sipi, mo e ha fua ha manu, ke tauhi; pea mate ia, pe lavea, pe ʻave, kae ʻikai ha 11 taha ʻe mamata ki ai; ʻe fai ʻi heʻena meʻa ha fuakava ʻi he huafa ʻo Sihova, Tio ʻe ia ʻo kapau kuo ne ala ki he koloa ʻa e toko taha ko ē; pea ko ia ʻoku aʻana ʻa e meʻa te ne tali ia, pea ʻe ʻikai ha totongi ʻe 12 fai. Ka ʻo kapau naʻe matuʻaki kaihaʻasia lolotonga ʻene ʻiate ia, pea te ne toki totongi kiate ia ʻoku 13 aʻana. Kapau naʻe matuʻaki haehae, ke ne ʻomi ia ko e fakamoʻoni; ʻe ʻikai te ne totongi ʻa e meʻa kuo haehae. 14 Pea kapau ʻe no ha meʻa ʻe ha tangata mei ha taha kehe, pea lavea ia pe mate, ka naʻe ʻikai ʻi ai ʻa e tangata ʻoku aʻana; kuo pau te ne 15 totongi. Kapau naʻe ʻi ai ʻa e tangata ʻoku aʻana, ʻe ʻikai ha totongi ʻe fai: kapau ko e manu no, naʻe fua ia ʻe he paʻanga ʻo hono no. 16 Kapau ʻe kākāʻi ʻe ha tangata ha taʻahine kuo teʻeki polo ʻi, ʻo ne mohe mo ia, kuo pau te ne ʻange ki he matuʻa ʻa e koloa totonu, ka ne 17 maʻu ia mono uaifi. Kapau ʻoku ʻikai ʻaupito loto ʻene tamai ke foaki ia kiate ia, ka te ne ʻange pe ha paʻanga ʻo tāu mo e fakakoloa ʻo ha taʻahine. 18 ʻE ʻikai te mou tuku ke moʻui ha fefine fai tuki. 19 Ko ia te ne mohe mo ha manu ʻe mate tamateʻi. 20 Ko ia ʻoku ne feilaulau ki ha ʻotua, ʻo ʻikai kia Sihova toko taha, ʻe tuku ia ki he fakaʻauha. 21 Ko e muli ʻe ʻikai te ke fai fakamalohi ki ai, pe fakamamahi ʻi; he naʻa mou nofo muli kimoutolu ʻi Isipite. 22 ʻilonga ha uitou, pe fanau tamaimate, ʻe ʻikai te mou fakamamahi ʻi 23 kinautolu. Kapau te mou momoʻi fai fakamamahi ki ai, ʻio ka momoʻi tangi ʻe ia kiate au, te u 24 matuʻaki ongoʻi ʻenau tangi; pea ʻe kakaha ʻeku ʻita, pea te u tamateʻi kimoutolu ʻaki ʻa e heleta, pea ʻe uitou ʻa homou ngaahi uaifi, pea tamaimate hoʻomou fanau. 25 Kapau te ke tali ha nō paʻanga ʻa ha taha masiva ʻo hoku kakai ʻoku ʻiate koe, ʻe ʻikai te ke fai kiate ia ʻa e toʻonga ʻo e tangata ʻoku moʻua ki ai ha taha; ʻe ʻikai te ke ʻeke kiate ia ha toloi. 26 Neongo kuo ke kiʻi toʻo pe ʻa e kofu ʻo e toko taha ko ē moʻo talifaki, ka te ke fakafoki kiate ia 27 teʻeki ke to ʻa e laʻa: he ko siʻono kafu pe taha ia, ko e kofu ia ʻo hono kili; te ne mohe ʻi he ha? Pea ka faifai pea tangi ia kiate au, pea te u ongoʻi: he ko e taha ʻofa au. 28 ʻE ʻikai te mou talalakulaku ki he ʻOtua, pe kape ki he pule ʻo ho kakai. 29 ʻOua te mou tuai ke ʻomi ʻa e mahu mo e huhuʻa ʻo homou taʻu; ko e ʻuluaki ʻo hoʻomou fanau 30 tangata te mou foaki kiate au. ʻE pehe foki mo hoʻo fai ki hoʻo fanga pulu, mo hoʻo fanga sipi: ko e ʻaho ʻe fitu te ne ʻi heʻene faʻe, ʻi hono ʻaho valu te mou ʻomi kiate au. 31 Pea te mou nofo kiate au ko e kakai tapu: ko ia ko e kakano kuo haehae ʻe he manu ʻi he vao ʻe ʻikai te mou kai ia: ka te mou li ia ki he fanga kuli.

Ekisoto 23

1 OUA te ke fakatupu ha ongoongo loi: ʻoua te ke fakakauvaka mo e tangata kovi ke fai ha fakamoʻoni 2 loi. Neongo ko ha tokolahi, ʻoua naʻa ke o mo kinautolu ke fai ha kovi; ʻoua naʻa ke lea angimui ki ha tokolahi ke piko ʻi ha fakamāu: 3 pea neongo ko e masiva, ʻe ʻikai te ke ʻofa kovi ki ai, ʻo kapau ko hano fakamāu. 4 Ka ʻiloange te ke maʻu ʻa e pulu ʻa ho fili, pe ko ʻene asi, ʻoku ʻalu hē, kuo pau te ke fakafoki ia ki ai. 5 Kapau te ke sio ki he asi ʻa ha taha ʻoku fehiʻa kiate koe ʻoku taʻomia ʻi heʻene kāvenga, pea ke pehe ke tuku pe kiate ia — ʻa! te ke hanga ʻo kau mo ia ke vete. 6 ʻOua te ke piko ʻi ʻa e fakamāu ʻo siʻi masiva ʻoku ʻiate koe, ʻoka ai 7 haʻane hopo. Fakaʻehiʻehi koe mei he meʻa kākā; pea ko e taʻehalaia mo e fai totonu ʻoua te ke tamateʻi, he talaʻehai te u fakatonuhia ha 8 taha angahala. Pea ko e meaʻofa ʻe ʻikai te ke tali; he ʻoku fakakui ʻe he meaʻofa ʻakinautolu ʻoku ʻa, mo fakakehe ʻa e fakamatala ʻa e tonuhia. 9 Pea ko e muli ʻe ʻikai te ke fai fakamamahi ki ai: he ʻoku mou ʻilo ʻe kimoutolu ʻa e anga ʻo e loto ʻi muli, he naʻa mou nofo muli ʻi he fonua ko Isipite. 10 Pea ko e taʻu ʻe ono te ke ngoueʻi ho kelekele, pea utu hono fua. 11 Ka ʻi hono fitu ʻo e taʻu te ke tuku hifo ke foʻou; kae kai mei ai ʻa e kau masiva ʻo ho fonua: pea ka toe ha meʻa, ʻe kai ia ʻe he fanga manu ʻo e vao. Te ke fai pehe foki ki hoʻo ngouevaine mo hoʻo ngoueolive. 12 Ko e ʻaho ʻe ono te ke fai ai hoʻo ngaūe, ka ʻi hono fitu ʻo e ʻaho te ke tuku: koeʻuhi ke malolo hoʻo pulu mo hoʻo asi, pea ke fakamanava hake ʻa e tama ʻa hoʻo kaunanga mo e muli. 13 Pea ko e meʻa kotoa pe kuo u leaʻaki kiate kimoutolu te mou tauhi ia: pea ko e hingoa ʻo e ngaahi ʻotua kehe ʻoua te mou momoʻi takua; ʻoua naʻa ongona ha meʻa pehe mei homou ngutu. 14 Tuʻo tolu ʻi he taʻu te ke fai 15 kātoanga kiate au. Ko e Katoanga Tapulevani te ke tauhi ia: ko e ʻaho ʻe fitu te mou kai ma taelevani ʻo hange ko ʻeku fekau, ʻi hono taimi tuʻutuʻuni ʻi he mahina ko Apipi (he ko ia ia naʻa ke haʻu ai mei Isipite); pea ʻe ʻikai te mou omi 16 mola ki hoku ʻao. Pea ko e Katoanga ʻo e Polopolotaʻu, ko e ʻuluaki fua ʻo hoʻo ngaūe, ʻo e meʻa kuo ke to ʻi hoʻo ngoue. Pea ko e Katoanga Utu taʻu ʻoka ʻosi ʻa e taʻu, ʻi hoʻo fetuku mai hoʻo fitaʻa 17 mei he ngoueʻanga. Tuʻo tolu ʻi he taʻu ʻe ha hoʻo kau tangata kotoa pe ʻi he ʻao ʻo e ʻEiki Sihova. 18 ʻE ʻikai te ke ʻatu ʻa e toto o ʻeku feilaulau ʻi he ʻi ai ha ma fakalevani; pea ʻe ʻikai aʻu ki he ʻapogipongi ʻa e ngako o ʻeku kātoanga. 19 Ko e polopolo ʻo e ʻuluaki fua ʻo ho kelekele te ke ʻomi ki he fale ʻo Sihova ko ho ʻOtua. ʻE ikai te ke haka ha kiʻi kosi ʻi he huhuʻa o ʻene faʻe. 20 Ko eni ʻoku ou fekau atu ha Angelo ke ʻalu muʻomuʻa kiate koe ke tauhi koe ʻi he hala, pea ke fakahu ki he potu kuo u teuteu. 21 Tokanga telia ia, pea fakaongo ki heʻene lea; ʻoua ʻe angatuʻu kiate ia, he talaʻehai te ne fakamolemole hoʻomou angahala; he ko hoku 22 hingoa ʻoku tuʻu ʻiate ia. He kapau te ke matuʻaki fakaongo ki heʻene lea, ʻo fai hono kotoa ʻo e meʻa te u tala, pea te u toki hoko ko e fili ʻo ho ngahi fili, mo e fakamamahi ʻo ho kau fakamamahi. 23 Pea ko hoku Angelo te ne alu muʻomuʻa ʻiate koe, pea te ne aʻutaki koe ki haʻa Amoli, mo haʻa Heti, mo haʻa Pelisi, mo haʻa Kenani, ki haʻa Hevi, mo haʻa Siepusi: pea te u fakakaʻanga 24 kinautolu. ʻE ʻikai te ke lotu ki honau ngaahi ʻotua, pea ʻe ʻikai te ke tauhi ki ai, pea ʻe ʻikai te ke fai ki heʻenau ngaahi ngaūe: ka te ke matuʻaki fakaʻauha kinautolu, pea te ke laiki ʻaupito ʻenau ngaahi pou 25 tapu. Pea te mou tauhi ʻa Sihova ko homou ʻOtua, pea te ne tapuaki hoʻo meʻakai, mo hoʻo meʻainu; pea te u talafua ʻa e fakamahaki 26 meiate kimoutolu. ʻE ʻikai ha meʻa ʻe tamato pe paʻa ʻi ho fonua: ko e lau ʻo homou taʻu te u fakakakato. 27 Te u tuku atu hoku ngeia ke muʻomuʻa ʻiate koe, pea te u ha ve i ʻa e kakai fuape te ke aʻu ki ai, pea te u ngaohi ho ngaahi fili 28 kotoa pe ke situʻa kiate koe. Pea te u fekau ke muʻomuʻa atu ʻiate kimoutolu ʻa e langomūhoneti, pea te ne kapusi mei homou ʻao ʻa haʻa Hevi, mo haʻa Kenani, mo haʻa 29 Heti. ʻE ʻikai te u kapusi atu kinautolu ʻi ha taʻu pe taha, naʻa ngaongao ʻa e fonua, pea tupu lahi fau kiate koe ʻa e manu ʻo e vao. 30 ʻE fakakongokonga pe ʻeku kapusi kinautolu mei ho ʻao, kaeʻoua ke ke tokolahi, ʻo nofo ʻia ʻa e fonua. 31 Pea te u ʻai ho ngataʻanga mei he Tahi Kulokula ki he Tahi ʻo e kau Filisitia, pea mei he Toafa ki Vaitafe: he te u tuku ki homou nima ʻa e kakai ʻo e ngaahi fonua; pea te 32 ke kapusi atu kinautolu. ʻE ʻikai te ke fai ha taliti mo kinautolu, pe 33 ko honau ngaahi ʻotua. ʻE ʻikai te nau nofo ʻi ho fonua; naʻa nau oʻi koe ke fai angahala kiate au: he kapau te ke tauhi honau ngaahi ʻotua, kuo pau ke hoko ia ko e tauhele kiate koe.

Ekisoto 24

1 KA ko Mosese naʻa ne folofola ki ai, ʻo pehe, ʻAlu hake kia Sihova, ʻa koe mo Elone, ʻa Natapi mo Apiu, pea mo e toko fitungofulu ʻi he matuʻa Isileli; pea te mou tuʻu mei he mamaʻo, ʻo fai hoʻomou lotu: 2 pea ko Mosese pe toko taha ʻe ʻunuʻunu ke ofi kia Sihova: ka ko kinautolu ʻe ʻikai te nau ʻunuʻunu mai; pea ʻe ʻikai alu hake mo ia ha kakai. 3 Pea naʻe haʻu ʻa Mosese, ʻo ne aʻau ki he kakai ʻa e ngaahi folofola ʻa Sihova, mo e ngaahi kupu ʻi konisitutone: pea naʻe tali leʻo taha ʻa e kakai, ʻo nau pehe, Ko e meʻa kotoa kuo folofola ki ai ʻe Sihova te mau fai. 4 Pea tohi ʻe Mosese ʻa e ngaahi fo ʻi folofola ʻa Sihova, pea ne tuʻu hengihengi hake, ʻo ne fokotuʻu ha olita ʻi he tālalo ʻo e moʻunga, pea mo ha pou ʻe hongofulu ma ua ke hoa mo e matakali ʻe hongofulu 5 ma ua ʻo Isileli. Pea naʻa ne fekau ha tuʻunga talavou ʻo haʻa Isileli, pea naʻa nau ʻatu ha ngaahi feilaulau tutu, mo fai ʻa e ngaahi feilaulau ʻofa 6 kia Sihova, ko e fanga pulu. Pea toʻo ʻe Mosese hono vaeua ʻo e toto, ʻo ne ʻai pesoni; pea ko hono vaeua 7 naʻa ne afuhi ʻaki ʻa e olita. Pea naʻa ne toʻo ʻa e tohi ʻo e fuakava, ʻo ne lau ia ʻi he ʻao ʻo e kakai, pea naʻa nau pehe, Ko e meʻa kotoa kuo folofola ki ai ʻa Sihova te mau fai, pea te 8 mau talangofua ki ai. Pea toʻo ʻe Mosese ʻa e toto, ʻo ne afuhi ʻaki ʻa e kakai, ʻo ne pehe, Ko e toto fuakava eni, ʻa e fuakava kuo fai ʻe Sihova mo kimoutolu ʻi he funga ʻo e ngaahi lea ni kotoa. 9 Pea naʻe toki ʻalu hake ʻa Mosese mo Elone, ʻa Natapi mo Apiu, mo e 10 fitungofulu ʻi matuʻa ʻo Isileli: pea naʻa nau mata ʻa e ʻOtua ʻo Isileli; pea ko hono tuʻungavaʻe naʻe hange kuo ngaohi ʻaki ʻa e safaia ʻasinisini, pea ngingila hange ko e langi maʻa. 11 Pea naʻe ʻikai te ne ala ki he houʻeiki ʻo haʻa Isileli: pea naʻa nau moʻu siofia ʻa Elohimi, pea naʻa nau kai mo inu. 12 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, ʻAlu hake kiate au ki he moʻunga, ʻo nofo ai, pea te u ʻatu kiate koe ʻa e ngaahi makatohi, mo e lao mo e ngaahi tuʻutuʻuni ʻa ia kuo u tohi ai; koeʻuhi ke ke ako ia kiate kinautolu. 13 Pea tuʻu hake ʻa Mosese mo hono tauhi ko Siosiua: pea ʻalu hake ʻa Mosese ki he moʻunga ʻo Elohimi. 14 Ka ka pehe ʻe ia ki he kau matuʻa, Mou tatali ʻi hē kiate kimaua, kaeʻoua ke ma foki mai kiate kimoutolu: pea ko eni ʻoku mou ʻi ai mo Elone mo Hua, ʻilonga ia ʻoku ʻi ai haʻane mea, ke ne ʻunuʻunu kiate kinaua. 15 Pea ʻalu hake ʻa Mosese ki he moʻunga, pea naʻe ʻufiʻufi ʻa e 16 moʻunga ʻe he ngaahi ʻao. Pea naʻe toka ʻa e kololia ʻo e ʻEiki ʻi he funga moʻunga ko Sainai, pea naʻe ʻufiʻufi ia ʻe he ʻao, ʻo ʻaho ono: pea ʻi hono fitu ʻo e ʻaho naʻa ne ui kia 17 Mosese mei he loto ʻao. Pea ko e ha ʻa e kololia ʻo Sihova naʻe hange ko e afi fakaʻauha ʻi he tumutumuʻi moʻunga ʻi he sio ki ai ʻa haʻa Isileli. 18 Pea hu ʻa Mosese ki he loto ʻao, ʻo ne ʻalu hake ki he moʻunga: pea naʻa ne ʻi he moʻunga ʻa Mosese ʻi he ʻaho ʻe fangofulu mo e po ʻe fangofulu.

Ekisoto 25

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, ʻo pehe, Lea ki haʻa Isileli ke nau 2 ʻomi meaʻofa kiate au: ʻilonga ha taha ʻoku ʻomi loto lelei, te ke tali 3 ʻene meaʻofa maʻaku. Pea ko eni ʻenau meaʻofa te mou tali; ko e 4 koula mo e siliva mo e kapa; mo e meʻa lanulangi me kulapoʻupoʻuli mo kulaʻahoʻaho, mo e tupenu 5 hina, mo e fulufulu ʻi kosi; mo e kili ʻi sipi tangata kuo fakalanukula, mo e kili ʻi tukongi, mo e papa 6 sitimi; ko e lolo ki he mama, ko e faʻahinga meʻa namu kakala ki he lolo tākai, pea ki he inisenisi ngangatu; 7 ko e ngaahi makaonike, mo e ngaahi maka ke fonofonoʻaki ʻa e 8 efoti mo e kofufatafata. Pea ke nau ngaohi moʻoku ha fale tapu; 9 ke u nofo ʻi honau lotolotonga. Hange tofu pe ʻa e meʻa ʻoku ou tuku ke ke sio ki ai, ʻa e sipinga ʻo e nofoʻanga, ʻa e sipinga ʻo hono naunau kehekehe — ʻe pehe hoʻomou ngaohi. 10 Pea te nau faʻu ha aake ʻaki ʻa e papa sitimi: ko hono loloa ko e kiupite ʻe ua mo e hafi, pea ko hono māukūpu ko e kiupite ʻe taha mo e hafi, pea ko hono maʻolunga ko e 11 kiupite ʻe taha mo e hafi. Pea te ke ʻaofi ʻaki ia ʻa e koula haohaoa, te ke ʻaofi ʻa loto mo tuʻa, pea te ke ngaohi ʻi hono funga ha teuteu 12 koula takatakai. Pea te ke haka ki ai ha kavei koula ʻe fa, ʻo ʻai ki hono vaʻe ʻe fa; pea te ke tau ha ua ʻi kavei ʻi hono tafaʻaki ʻe taha mo e ua ʻi kavei ʻi hono tafaʻaki ʻe taha. 13 Pea te ke ngaohi ʻakau haʻamo ʻaki ʻa e ʻakau sitimi, ʻo kofuʻaki ʻa e 14 koula. Pea te ke velo ʻa e ʻakau haʻamo ʻi he ngahi kavei ʻi he tafaʻaki aake ke kaualaʻaki ʻa e 15 aake. ʻE tuku maʻu pe ʻa e ʻakau haʻamo ʻi he ngaahi kavei ʻo e aake, 16 ʻo ʻikai toʻo mei ai. Pea te ke tuku ki he aake ʻa e fakamoʻoni ʻa ia te u ʻatu. 17 Pea te ke ngaohi ha hoifuaʻanga ʻaki ʻa e koula haohaoa: ko e kiupite ʻe ua mo e hafi hono loloa pea ko e kiupite ʻe taha mo e hafi, hono māukupu. 18 Pea te ke ngaohi ha ongo selupimi koula, te ke tuki kinaua ʻi he konga ʻo e hoifuaʻanga ʻoku hope 19 atu ʻi potu mo potu. Iʻo te ke ngaohi ha selupimi ʻe taha ʻi he potu ko ē mo e selupimi ʻe taha ʻi he potu ko ē, te mou ngaohi ʻa e ongo selupimi ke sino taha mo e hoifuaʻanga, ʻo ʻai ʻi potu mo potu. 20 Pea ʻe tuʻu ʻa e ongo selupimi kuo mafola ʻi ʻolunga hona kapakau, ʻo fakamalumalu pe ki he hoifuaʻanga; pea te na fehangahangai, ka na hanga foki ki he hoifuaʻanga. 21 Pea te ke hilifaki ʻa e hoifuaʻanga ki he aake; pea te ke tuku ki he aake ʻa e fakamoʻoni te u ʻatu kiate 22 koe. Ko e potu ia te u fetaulaki ai mo koe, pea te u alea ai mo koe ʻi he funga hoifuaʻanga, mei he vahaʻa ʻo e ongo selupimi ʻa ia ʻoku ʻi he funga ʻo e aake fakamoʻoniʻanga; ʻio te ta alea ai ki he ngaahi meʻa kehekehe ʻa ia te u tuʻutuʻuni kiate koe maʻa haʻa Isileli. 23 Pea te ke ngaohi ha tepile ʻaki ʻa e papa sitimi: ko e kiupite ʻe ua hono loloa, ko e kiupite ʻe taha hono māukupu, pea ko e kiupite ʻe taha 24 mo e hafi hono maʻolunga. Pea te ke ʻaofi ia ʻaki ʻa e koula haohaoa, pea te ke ngaohi hano teuteu koula 25 takatakai. Pea te ke ngaohi hano kiato takatakai, ko e ʻaofinima ʻe taha hono laulahi; pea te ke ʻai ha teuteu koula takatakai ki he kiato. 26 Pea te ke ngaohi ki ai ha kavei koula ʻe fa, pea te ke ʻai ʻa e ngaahi kavei ki he tuliki ʻe fa ʻoku ʻi hono 27 vaʻe ʻe fa. ʻE tuʻu ʻa e ngaahi kavei feʻunga mo e kiato moʻo ʻainga haʻamo ke kaualaʻaki ʻa e tepile. 28 Pea te ke ngaohi ʻakau haʻamo ʻaki ʻa e sitimi, ʻo kofuʻaki ʻa e koula ke 29 kaualaʻaki ʻa e tepile. Pea te ke ngaohi hano ngaahi tisi mo hano ngaahi tata, pea mo hano ngaahi sioki mo e ipu ke faiʻaki ʻa e fakatau kava: te ke ngaohi kotoa ʻaki ʻa e 30 koula haohaoa. Pea te ke hili ki he tepile ʻa e ma fono ke ʻi hoku ʻao maʻu pe. 31 Pea te ke ngaohi ha tuʻungamaama ʻaki ʻa e koula haohaoa: ʻe ngaohi tuki pe ʻa e tuʻunga maama; ko hono tuʻunga mo hono sino, ko hono ngaahi mātala, ko hono ngaahi lupū mo hono ngaahi tangitangi, te 32 nau sino taha ai pe. Pea ʻe ʻalu atu mei hono tafaʻaki ha pasanga ʻe ono; ko e pasanga ʻe tolu ʻo e maama ʻe tuʻu mei he potu ʻe taha, pea ko e tolu ʻi he potu ʻe taha: ʻe 33 tuʻu ʻi he pasanga ʻe taha ʻa e ipu ʻe tolu hange ko e matala ʻi ʻai, ha lūpū mo ha tangitangi; pea mo ha tolu ʻi ipu hange ko e matala ʻi ʻai ʻi he pasanga ʻe taha, lūpū mo e tangitangi: pehe ʻa e pasanga ʻe ono ʻoku alu atu mei he sino ʻo e maama. 34 Pea ʻe tuʻu ʻi he sino ʻi maama ha fā ʻi ipu fakaematala ʻi ʻai, hono 35 ngahi lūpū mo e tangitangi. Pea ko e meʻa ki he pasanga ʻe ono ʻoku ʻalu atu mei he sino ʻi maama, ʻe tuʻu ha lūpu ʻe taha ʻi he lalo pasanga ʻe ua, ʻo taha ai pe mo ia, mo e lūpū ʻe taha ʻi he lalo pasanga ʻe ua, ʻo taha ai pe mo ia, mo e lūpū ʻe taha ʻi he lalo pasanga ʻe ua, kae taha ai pe 36 mo ia. Ko hono ngahi lūpū mo hono ngaahi pasanga, ʻe taha ai pe kotoa pe, ʻo tuki taha pe ʻi he koula 37 haohaoa. Pea te ke ngaohi hono ngaahi ngeʻesi maama, ko e fitu; pea te nau hilifaki ʻa e ngaahi ngeʻesi maama ke fakamaama ki hono potu 38 ki ko. Pea ko hono ngaahi helekosi mo hono ngaahi ʻainga malala ko e 39 koto koula haohaoa pe. Ko e taleniti ʻe taha ʻo e koula haohaoa ʻe ngaohiʻaki ia mo e naunau kotoa 40 pe ko ē. Pea te ke tokanga ke ngaohi ia ʻo tatau mo hono sipinga, ʻa ia kuo tuku ke ke mamata ki ai ʻi he moʻunga.

Ekisoto 26

1 PEA te ke ngaohi ʻa e Tapanekale ʻaki ʻa e tupenu ʻe hongofulu; ʻa ia te ke ngaohiʻaki ʻa e vavae hinehina kuo filo, pea ʻai fakataha mo e lanulangi mo e kulapoʻupoʻuli mo e kulaʻahoʻaho, ke ha ai ha ngaahi selupimi: ko e fai ʻe he tangata 2 lalanga. Ko e loloa ʻo e tupenu taki taha ko e kiupite ʻe uofulu ma valu, pea ko e māukupu ʻo e tupenu taki taha ko e kiupite ʻe fa: ʻe fau 3 tatau pe ʻa e tupenu kotoa pe. Ko e tupenu ko ē ʻe nima ʻe hokohoko ke taha, pea ko e tupenu ko ē ʻe 4 nima ʻe hokohoko ke taha. Pea te ke ngaohi ʻa e ngaahi kavei lanulangi ʻi he tapa ʻo e tupenu ʻe taha, ʻi he taupotu ʻo e hoko; pea te ke ngaohi pehe foki ʻi he tapa ʻo e tupenu taupotu ʻi he matainima ʻe taha. 5 Te ke ngaohi ha ngaahi kavei ʻe nimangofulu ʻi he tupenu ʻe taha, pea te ke ngaohi ha kavei ʻe nimangofulu ʻi he taupotu ʻo e tupenu ʻoku ʻi he matainima ʻe taha; ʻe fakafeuʻutaki ʻa e ngaahi kavei. 6 Pea te ke ngaohi ha fakamaʻu koula ʻe nimangofulu, pea te ke fakahoko ʻa e tupenu ko ē mo ē ʻaki ʻa e ngaahi fakamaʻu, kae hoko ko e tapanekale pe taha. 7 Pea te ke ngaohi tupenu fulufulu ʻi kosi ki ha teniti ke pulongaʻaki ʻa e Tapanekale: te ke ngaohi ia ko e 8 tupenu ʻe hongofulu ma taha. Ko e loloa ʻo e tupenu ʻe taha ko e kiupite ʻe tolungofulu, pea ko e māukupu ʻo e tupenu ʻe taha ko e kiupite ʻe fa; ʻe fua tatau pe ʻa e 9 tupenu ʻe hongofulu ma taha. Pea te ke hoko ʻa e ngaahi tupenu ke matainima e, mataiono e; pea te ke vaeua ʻa hono ono ʻo e tupenu ʻi 10 he mata teniti. Pea te ke ngaohi ha kavei ʻe nimangofulu ʻi he tapa ʻo e tupenu taupotu ʻi he matainima, mo e kavei ʻe nimangofulu ʻi he tapa ʻo e tupenu ʻi he mataiono. 11 Pea te ke ngaohi ha fakamaʻu kapa ʻe nimangofulu, pea te ke fakahu ʻa e ngaahi fakamaʻu ki he ngaahi kavei, ʻo fakahoko ʻa e teniti ke taha pe. 12 Pea ko e potu ʻoku taupe, ʻa e meʻa ʻoku toe ʻi he ngaahi tupenu ʻo e teniti, ʻio ʻa e toe vaeua ʻo e tupenu, ʻe taupe ia ʻi he taaʻi Tapanekale ki 13 ko. Pea ko e kiupite ʻoku toe ʻi he loloa ʻo e ngaahi tupenu ʻo e teniti, ʻi hē mo ē, ʻe taupe ia ʻi he tafaʻaki ko ē mo ē ʻo e Tapanekale, Pea te 14 ke ngaohi ha uʻufi ki he matahoko ʻo e teniti ʻaki ʻa e ngaahi kili ʻi sipi tangata kuo fakalanukula; pea mo ha fakatefisi ʻaki ʻa e kili ʻi tukongi. 15 Pea te ke ngaohi ʻa e holisi ʻo e Tapanekale ʻaki ʻa e papa sitimi ʻo 16 fokotutuʻu. Ko e loloa ʻo e papa ʻe taha ko e kiupite ʻe hongofulu, pea ko e kiupite mo e hafi ʻa e māukupu ʻo e papa. 17 ʻE ai ha ongo ʻelelo ʻe ua ʻi he papa ʻe taha, ʻo fakahoko ʻa e taha mo e taha: ʻe pehe hoʻo fai ki he ngahi laupapa 18 kotoa pe ʻo e Tapanekale. Pea ʻi hoʻo ngaohi holisi ki he Tapanekale, te ke ngaohi ha papa ʻe uofulu ki he faʻahi ki he Tonga (ʻa e fakatoʻomataʻu). 19 Pea te ke ngaohi ha tuʻunga siliva ʻe fangofulu ke tuʻu ʻi he lalo uofulu ʻi papa; ko e tuʻunga ʻe ua ki he lalo papa ko ē, ki hono ongo ʻelelo oʻona, mo e tuʻunga ʻe ua ki he lalo papa ko ē ki he ongo 20 ʻelelo oʻona. Pea ki he tafaʻaki ko ē ʻo e Tapanekale, ʻa e faʻahi ki tokelau, ʻe ngaohi ha papa ʻe uofulu; 21 mo honau tuʻunga siliva ʻe fangofulu, ko e tuʻunga ʻe ua ʻi he lalo papa ko ē, mo e tuʻunga ʻe ua ʻi he 22 lalo papa ko ē. Pea ki he ta ʻo e Tapanekale ki lulunga te ke ngaohi 23 ha papa ʻe ono. Pea te ke ngaohi ha ongo papa ki he ngaahi tuliki ʻo e 24 Tapanekale ʻi he ongo ta. Pea te na pikiua ʻi lalo, pea fakataha kinaua mei ʻolunga ʻi he ʻuluaki kavei; ʻe fai pehe ki he ua ko ē foki; ko e meʻa ia ki he ongo tuliki. 25 Pea ʻe valu ʻa e ngaahi papa, pea ko honau ngaahi tuʻunga siliva ko e tuʻunga ʻe hongofulumaono; ko e tuʻunga ʻe ua ki he lalo papa ko ē, mo e tuʻunga ʻe ua ki he lalo papa 26 ko ē. Pea te ke ngaohi kiato ʻaki ʻa e ʻakau sitimi; ko e nima ki he ʻu 27 papa ʻo e faʻahi Tapanekale ko ē, pea mo e kiato ʻe nima ki he ʻu papa ʻo e faʻahi Tapanekale ko ē; mo e kiato ʻe nima ki he ʻu papa ʻo e 28 ta ʻo e Tapanekale ki lulunga. Pea ko e kiato loto ʻi he loto holisi ʻe 29 tau mei potu ki potu. Pea te ke uʻufi ʻa e ngahi laupapa ʻaki ʻa e koula, pea ko honau ngaahi kavei te ke ngaohi koula pe ke velo ai ʻa e ngaahi kiato; pea te ke ʻufiʻufi koula ʻa e ngaahi kiato. 30 Pea te ke fokotuʻu ʻa e Tapanekale ʻo fakatatau ki hono konisitutone, ʻa ia naʻe tuku ke ke mamata ki ai ʻi he moʻunga. 31 Pea te ke ngaohi ha tatau ʻaki ʻa e lanulangi, mo e kulapoʻupoʻuli mo e kulaahoʻaho, mo e vavae hinehina kuo filo: te ke ngaohi ia ke ha 32 ha ngahi selupimi ʻi he lalanga: pea te ke tautau ia ʻi ha pou sitimi ʻe fa, kuo uʻufi koula, pea koula honau ngaahi tautauʻanga, ʻo nau tuʻu ʻi ha 33 tuʻunga siliva ʻe fa. Pea te ke ʻai ʻa e tatau feʻunga mo e ngaahi fakamaʻu ko ē, kae ʻi lalo; pea te ke fakahu ki hē, ki he loto tatau, ʻa e aake fakamoʻoniʻanga: pea ko homou ʻavahevahe ia ʻo e Potu 34 Tapu mo e Potu Toputapu. Pea te ke ʻai ʻa e hoifuaʻanga ki he funga aake fakamoʻoniʻanga ʻi he Potu 35 Toputapu. Pea te ke tuku ʻa e tepile mei he tuʻa tatau, pea ko e tuʻungamama ʻe fehangahangai mo e tepile, ʻo tuʻu ʻi he faʻahi Tapanekale ki he Tonga: pea ko e tepile te ke ʻai ki he faʻahi tokelau. 36 Pea te ke ngaohi ha puipui ki he mata teniti ʻaki ʻa e lanulangi, mo e kulapoʻupoʻuli, mo e kulaʻahoʻaho, mo e vavae hinehina kuo filo; ʻe fai ai ha ngaūe ʻa e tuitui poto. 37 Pea te ke ngaohi ki he puipui ko ia ha pou sitimi ʻe nima, pea te ke uʻufi koula ia, pea ʻe koula honau ngahi tautauʻanga: pea te ke haka ki ai ha tuʻunga kapa ʻe nima.

Ekisoto 27

1 PEA te ke ngaohi ʻa e olita ʻaki ʻa e papa sitimi; ko hono loloa ko e kiupite ʻe nima, pea ko hono māukupu ko e kiupite ʻe nima; ʻe tapafa ʻa e olita: pea ko hono maʻolunga 2 ko e kiupite ʻe tolu. Pea te ke ngaohi hano nifo ki hono funga tuliki ʻe fa: ʻe sino taha pe mo ia ʻa hono ngaahi nifo; pea te ke ʻaofiʻaki 3 ia ʻa e kapa. Pea te ke ngaohi ʻa hono ngaahi kane ke tali ʻa e efuefu, mo hono ngaahi huo lafalafa, mo hono ngaahi pesoni, pea mo e ngaahi huhu, pea mo hono ngaahi ʻainga malala: te ke ngaohi kapa hono 4 nāunau kotoa. Pea te ke ngaohi ki ai ha tuʻunga vangavanga kapa hange ko e mata ʻo e kupenga; pea te ke ʻai ki he funga kupenga ko ia ha kavei kapa ʻe fa, ke tuʻu ʻi hono 5 tuliki ʻe fa. Pea te ke ʻai ia ki he lalo takai ʻo e olita, pea ʻe aʻu ʻa e kupenga ki he vaeuamalie hake ʻo e 6 olita. Pea te ke ngaohi ʻakau haʻamo ki he olita: ko e ʻakau sitimi ʻa e haʻamo ko ia: pea te ke ʻaofi 7 kapa. Pea te ke velo ʻa e ongo ʻakau haʻamo ʻi he ngaahi kavei, pea ʻi heʻenau haʻamo ia, ʻe tokoto ʻa e ongo haʻamo ʻi he ongo faʻahi ʻo e 8 olita. Te ke ngaohi ia ʻaki ʻa e ngaahi laupapa, ʻo avaʻi loto: ʻo hange ko e meʻa naʻe tuku ke ke mamata ki ai ʻi he moʻunga, ʻe pehe ʻenau fai. 9 Pea te ke ngaohi ʻa e Lotoʻā ʻo e Tapanekale. Ko e meʻa ki hono faʻahi ki he Tonga ʻ(a e fakatoʻomataʻu), ko e lulu ʻo e lotoʻā ko e tupenu kuo lalangaʻaki ʻa e vavae hinehina kuo filo; ko hono loloa, fua kiupite, ko e teau; ko e faʻahi 10 ʻe taha ia. Pea ko hono ngaahi tokotuʻu ʻe uofulu, pea ko honau ngaahi tuʻunga ʻe uofulu, koe kapa pe; kae siliva ʻa e ngaahi tautauʻanga ʻi he ngaahi tokotuʻu, mo honau 11 ngaahi ʻakaufakalava. Pea ʻe pehe ʻa e loloa ʻo e faʻahi ki he tokelau: ko hono tupenu lulu ko e teau hono loloa; pea ko hono ngaahi tokotuʻu ʻe uofulu, pea uofulu honau ngaahi tuʻunga, ko e kapa; kae siliva ʻa e ngaahi tautauʻanga ʻi he ngaahi tokotuʻu, mo honau ngaahi ʻakaufakalava. 12 Pea ko e meʻa ki hono māukupu ʻo e lotoʻā, ʻa hono feituʻu ki lulunga, ko e loloa ʻo hono tupenu lulu ko e kiupite ʻe nimangofulu: ko hono ngaahi tokotuʻu ʻe hongofulu, pea ko honau tuʻunga 13 ʻe hongofulu. Pea ko e māukupu ʻo e mata ʻo e lotoʻā, ʻa ia naʻe hanga ki he hopoʻanga laʻa, ko e kiupite 14 ʻe nimangofulu ia. Pea ko e palalulu ko ē ʻe lulu tupenu, ko e kiupite ʻe hongofulu ma nima: ko hono tokotuʻu ʻe tolu, pea mo honau 15 ngaahi tuʻunga ʻe tolu. Pea ko e palalulu ko ē, ko e hongofulu ma nima, ʻe lulu tupenu: ko hono tokotuʻu ʻe tolu, pea mo honau 16 tuʻunga ʻe tolu. Ka ʻe ngaohi ha puipui ki he matapa ʻo e lotoʻā — ko e kiupite ʻe uofulu — ko e lanulangi, mo e kulapoʻupoʻuli, mo e kulaʻahoʻaho, mo e vavae hinehina kuo filo; ʻe ha ai ʻa e ngaūe ʻa e tuitui poto: ko hono tokotuʻu ʻe fa, 17 mo honau tuʻunga ʻe fa. Ko e tokotuʻu kotoa pe ʻo e ʻā ʻo e lotoʻā ʻe ʻakaufakalava siliva; pea ʻe siliva mo honau ngaahi tautauʻanga, kae 18 kapa honau ngaahi tuʻunga. Ko e loloa ʻo e lotoʻā, ʻi he fua kiupite, ko e teau; pea ko hono māukupu ko e nimangofulu ʻi he potu kotoa pe; pea ko e maʻolunga ʻo e tupenu ko e kiupite ʻe nima, ʻo ngaohiʻaki ʻa e vavae hinehina kuo filo: pea ko 19 honau ngaahi tuʻunga ʻe kapa. Pea ko e meʻa ki he nāunau kotoa pe ʻo e Tapanekale, ʻa ia naʻe faiʻaki ʻa e ngaūe ki hono ngaahi meʻa kehekehe, pea mo hono ngaahi faʻo, mo e ngaahi faʻo ʻo e Lotoʻā — ʻe kapa ia. 20 Pea ko eni te ke fekau ki haʻa Isileli ke nau ʻomi kiate koe ha lolo olive maʻa, ko e lolo kuo tuki ki he maama, koeʻuhi ke ai ha maama ʻe 21 ulo maʻu pe. Ko Elone mo hono ngaahi foha te nau tauhi ia mei he efiafi ki he pongipongi, ʻi he ʻao ʻo e ʻEiki, ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ʻi he tuʻa tatau, ʻa ia ʻoku ne puipui ʻi ʻa e Fakamoʻoniʻanga: ko e fatongia taʻengata ia ʻa haʻa Isileli ʻi honau ngaahi toʻutangata.

Ekisoto 28

1 PEA ko eni te ke fakaofi mai mei he lotolotonga ʻo haʻa Isileli ʻa Elone ko ho tokoua, ʻa ia mo hono ngaahi foha, koeʻuhi ke ne fai kiate au ʻa e ngaūe fakataulaʻeiki; ʻa Elone, ʻa Natapi mo Apiu, ʻa Eliesa mo Itama, ʻa ia ko e ngaahi foha ʻo Elone. 2 Pea te ke ngaohi kofu tapu ki ho tokoua ko Elone koeʻuhi ke ha 3 langilangi ʻia mo masani. Pea ko eni te ke lea ki he kau ʻatāmai poto, ʻakinautolu kuo u taumalingi ki ai ʻa e laumalie fakapoto, ke nau ngaohi ʻa e ngaahi kofu ʻo Elone mono fakatapu ʻi, ke ne fai ʻa e ngaūe fakataulaʻeiki kiate au. 4 Pea ko eni ʻa e ngahi kofu te nau ngaohi; ko e sifa, mo e efoti, mo e kofutotolofa, mo e sotepulepule, mo e tata, mo e noʻo: ʻio, te nau ngaohi kofu tapu kia Elone ko ho tokoua, pea ki hono ngaahi foha, koeʻuhi ke ne fai ʻa e ngaūe fakataulaʻeiki kiate au. 5 Pea ko e faʻahinga ko ē te nau toʻo ʻa e koula mo e meʻa lanulangi, mo e meʻa kulapoʻupoʻuli, mo e meʻa kulaʻahoʻaho, mo e tupenu hina. 6 Pea te nau ngaohi ʻa e efoti ʻaki ʻa e koula, meʻa lanulangi, mo e kulapoʻupoʻuli, ko e meʻa kulaʻahoʻaho mo e vavae hinehina kuo filo; ʻe fai ʻe he tangata lalangameʻapulepule. 7 Pea ʻe ʻai ki ai ha ongo fakauma ki hono ongo potu, 8 ke fakahokoʻaki. Pea ko e noʻopulepule ʻo e fakaefoti, ʻa ia ʻoku fakaheka ʻi tuʻa, ʻe tatau hono ngaohi mo e efoti, pea ʻe sino taha mo ia; ko e koula, lanulangi, mo e kulapoʻupoʻuli, mo e kulaʻahoʻaho, pea mo e vavae hinehina kuo 9 filo. Pea te ke toʻo ha ongo makaonike, pea te ke tongi ai ʻa e ngaahi 10 hingoa ʻo e ngaahi foha ʻo Isileli: ko honau hingoa ʻe ono ʻe tuʻu mei he maka ʻe taha, pea ko e toe hingoa ʻe ono ʻe tuʻu ʻi he maka ʻe taha, ʻo fakatatau ki heʻenau hokohoko. 11 Ko hoʻo tongitongi ʻa e ongo maka ke ha ai ʻa e ngaahi hingoa ʻo e fanau ʻa Isileli ʻe fai ki he ngaūe ʻa e tufunga maka tongitongi sila: ʻe takai mono ʻaiʻanga ʻa e filo koula 12 kuo fai. Pea te ke ʻai ʻa e ongo maka ʻi he funga fakauma ʻo e efoti moʻo maka fakamanatu ki haʻa Isileli: pea ʻe fua ʻe Elone honau hingoa ʻi hono ongo uma ʻi he ʻao ʻo e ʻEiki mo fakamanatu. 13 Pea te ke ngaohi ʻainga koula: 14 pea mo ha ongo kiʻi tau: te ke ngaohi ia ʻaki ʻa e koula haohaoa kuo filo, ʻo hange ko e fai ʻo ha afo; pea te ke ʻai ʻa e ongo kiʻi afo tau 15 ki he ʻainga. Pea te ke ngaohi ha sifa fakamāu, ko e fai ʻe he tangata lalanga meʻapulepule; te ke fai ʻo hange ko e ngaohi ʻo e efoti, ʻaki ʻa e koula, meʻa lanulangi, meʻa kulapoʻupoʻuli mo kulaahoʻaho, 16 mo e vavae hinehina kuo filo. ʻE tapafa ia ʻoka peluua; ko e hanga hono loloa mo e hanga hono maukupu. 17 Pea te ke fonofono maka koloa ia, ko e ʻotu maka ʻe fa. Ko ha ʻotu — ko ha satio, ha topasi, mo ha emalata; ko e ʻuluaki ʻotu ia. 18 Pea ko hono ua ʻo e ʻotu ko ha kapukeli, ha safaia, mo ha pelili. 19 Pea ko hono tolu ʻo e ʻotu ko ha siasini, ha akete, pea mo ha ametisi. 20 Pea ko hono fa ʻo e ʻotu ko ha kalisolaite, mo ha makaonike, pea mo ha siasipa: pea ko honau fonofononga ko e filo koula kuo fai. 21 Pea ko e ngaahi maka ko ē ʻe fakatatau ki he ngaahi hingoa ʻo e fanau ʻa Isileli, ko e hongofulumaua, ʻo fakatatau ki he hingoa ʻonautolu; te nau tuʻu maʻa e matakali ʻe hongofulumaua, ʻo taki taha hono hingoa kuo tongitongi hange ha 22 sila. Pea te ke ngaohi ki he potu ʻolunga ʻo e sifa ha ongo kiʻi tau, kuo fai hange ha afo aki ʻa e koula 23 haohaoa. Pea te ke ngaohi ki he potu ʻolunga ʻo e sifa ha ongo mama koula; pea te ke ʻai ʻa e ongo mama ki he ongo taupotu ʻo e sifa. 24 Pea te ke tau ʻa e ongo afo koula ki he ongo mama ʻi he ongo taupotu 25 ʻo e sifa. Pea ko e ongo potu ko ē ʻo e ongo afo te ke tau ki he ongo ʻainga, pea te ke ʻai ia ki he ongo fakauma ʻo e efoti, ʻi hono potu ki 26 muʻa. Pea te ke ngaohi ha ongo mama koula, ʻo ʻai ki he ongo taupotu ʻo e sifa, ʻi hono tapa ki loto 27 ki he efoti. Pea te ke ngaohi ha ongo mama koula, ʻo ʻai ki he ongo fakauma ʻo e efoti, ʻi hono potu ki ʻao, kae ʻi lalo, pea ofi ki hono fakahoko, pea ʻi ʻolunga ʻi he noʻopulepule ʻo e efoti. 28 Pea te nau fakamaʻu ʻa e sifa ʻaki hono ongo mama ki he ongo mama ʻo e efoti ʻaki ha loufau lanulangi; koeʻuhi ke tuʻu ʻa e sifa ʻi he funga noʻopulepule, ʻo ʻoua e mavahe mei he efoti. 29 Ko ia ʻe fua ʻe Elone ʻa e ngaahi hingoa ʻo e fanau ʻa Isileli ʻi he Sifa Fakamauʻanga ʻi hono funga fatafata, ʻoka ne ka hu ki he Potu Toputapu, moʻo fakamanatu tuʻu 30 maʻu ʻi he ʻao ʻo e ʻEiki. Pea te ke tuku ki he Sifa Fakamauʻanga ʻa e Ulimi mo e Tumemi; pea te na ʻi he funga fatafata ʻo Elone ʻi heʻene hu ki he ʻao ʻo e ʻEiki; pea ʻe fua ʻe Eione ʻa e fakamauʻanga ʻo haʻa Isileli ʻi he ʻao ʻo e ʻEiki maʻu ai pe. 31 Pea te ke ngaohi ʻa e kofutotolofa ʻo e efoti ʻaki ʻa e meʻa lanulangi pe, hono kotoa. 32 Pea ko hono ava ki he ʻulu ʻe tuʻu loto: pea ʻe ai! ha tepi takatakai ki he ava, ko e fai; ʻe he tangata lalanga, ʻo hange ko e ava ʻo ha kofutau, naʻa mahae. i 33 Pea ʻi hono tapa ʻi lalo te ke ta ha; ngahi pomikanite ʻaki ʻa e lanulangi, kulapoʻupoʻuli, mo e kulaʻahoʻaho, ke ʻosi ʻa e tapa takatakai; ʻo vahavaha ʻiʻaki ha ngaahi fafangu 34 koula takatakai: ko ha fafangu koula mo ha pomikanite, ha fafangu koula mo ha pomikanite, ʻo takatakai ki he tapa ʻi kofu ʻi lalo. Pea 35 ʻe ʻai kia Elone ke faiʻaki ʻene ngaūe fakalotu: pea ʻe ongona hono leʻo ʻi heʻene hu atu ki he Potu Tapu ki he ʻao ʻo e ʻEiki, pea ʻi heʻene hu mai, ke ʻoua te ne mate. 36 Pea te ke ngaohi ha Iau ʻi koula haohaoa; pea te ke tongi ai hange ko e tongi ʻo ha sila, ʻo pehe, 37 TAPUHĀ KIA SIHOVA. Pea te ke ʻai ki ha loufau lanulangi, pea ʻe tuʻu ia ʻi he tata; ko e potu ki 38 muʻa ʻo e tata ʻe tuʻu ai. ʻIo, ʻe tuʻu ʻi he laʻe o Elone koeʻuhi ke fua ʻe Elone ʻa e hia ʻa e ngaahi meʻa tapu, ʻa ia ka fakatapu ʻi e haʻa Isileli ʻi he fai o ʻenau ngaahi meaʻofa tapu kehekehe; pea ʻe tuʻu ia ki hono laʻe maʻu pe ke hoifua ʻi heʻenau ngaahi meʻa ʻa e finangalo ʻo Sihova. 39 Pea te ke lalangapulepule ʻi ʻa e sote ʻaki ʻa e vavae hinehina; pea te ke ngaohi ʻa e tata ʻaki ʻa e tupenu hinehina; pea te ke ngaohi ha noʻo, ko e fai ia ʻe ha tuitui poto. 40 Te ke ngaohi sote foki ki he ngaahi foha ʻo Elone, pea te ke ngaohi mo hanau noʻo; te ke ngaohi mo hanau tata fakamatala ʻiʻakau ke nau ha 41 langilangi ʻia mo masani. Pea te ke ʻai ia ki ho tokoua ko Elone, pea mo hono ngaahi foha fakataha; pea te ke pani kinautolu, pea te ke fakanofo kinautolu, mo fakatapu ʻi, ke nau fai ʻa e ngaūe fakataulaʻeiki 42 kiate au. Pea te ke ngaohi hanau talausese tupenu ke kofuʻaki ʻenau telefua; ʻo fai mei he kongaloto ki 43 he tenga: pea ʻe ʻai kia Elone, pea ki hono ngaahi foha, ʻoka nau ka hu ki he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pe ʻoka nau ka ʻunuʻunu ki he olita ke fai ʻenau ngaūe fakalotu ʻi he Potu Tapu; ke ʻoua naʻa hilifaki ha hia, ʻo nau mate ai. Ko e tuʻutuʻuni taʻengata kiate ia mo hono hako ʻamui.

Ekisoto 29

1 PEA ko eni ʻa e meʻa te ke fai kiate kinautolu, ke fakatapu ʻi kinautolu ke fai kiate au ʻa e ngaūe fakataulaʻeiki: toʻo ha pulu mui ʻe taha, mo ha ongo sipi tangata ʻoku taʻe 2 hāna melē, mo ha ma taʻelevani, mo e ngaahi keke taʻelevani kuo natuʻaki ʻa e lolo, pea mo ha ngaahi fo ʻi ma taʻelevani manifinin kuo pani lolo: te ke ngaohi ia ʻaki ʻa e 3 elitoʻi uite. Pea te ke faʻo fakataha ki ha kato, pea te ke ʻomi ʻi he kato, fakataha mo e pulu mui mo e ongo sipi tangata. 4 Pea te ke fakaofi mai ʻa Elone mo hono ngaahi foha ki he matapa ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea te ke kaukau ʻi kinautolu ʻi he vai. Pea 5 te ke toʻo ʻa e ngaahi kofu, pea te ke ʻai kia Elone ʻa e Sote mo e Kofutōtolofa ʻo e efoti, pea mo e Efoti, pea mo e Sifa, pea te ke fakamaʻu kiate ia ʻaki ʻa e Noʻoʻpulepule ʻo e 6 efoti: pea te ke ʻai ʻa e Tata ki hono ʻulu, pea te ke ʻai ʻa e Kalauni tapu 7 ki he tata. Pea te ke toki toʻo ʻa e lolo pani, ʻo lilingi ki hono ʻulu ke paniʻaki. 8 Pea te ke fakaofi mai hono ngaahi foha, pea te ke ʻai sote kiate kinau tolu, pea te ke ʻai ha noʻo kia Elone mo hono ngaahi foha, pea te ke ʻai ha faʻu kiate kinautolu: 9 pea ʻe ʻonautolu ʻa e ngaūe fakataulaʻeiki ko e tuʻutuʻuni taʻengata: pea te ke fakanofo ʻa Elone mo hono ngaahi foha. 10 Pea te ke ʻunuaki mai ʻa e pulu ki he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea ʻe hilifaki ʻe Elone mo hono ngaahi foha honau nima ki he ʻulu 11 ʻo e pulu. Pea te ke tamateʻi ʻa e pulu ʻi he ʻao ʻo Sihova, feʻunga mo e matapa ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga. 12 Pea te ke toʻo ha meʻa mei he toto ʻo e pulu, ʻo ʻai ki he ngaahi nifo ʻo e olita ʻaki ho tuhu; ka te ke lilingi hono kotoa ʻo e toto ki he tefito ʻi 13 olita. Pea te ke toʻo ʻa e tākai kotoa ʻoku ʻufiʻufiʻaki ʻa e toʻotoʻonga, pea mo e milimili ʻoku ʻi he funga ʻate, pea mo e ongo kofuua, mo e ngako ʻoku ʻi ai, pea te ke tutu 14 ia ʻi he olita. Pea ko e kakano ʻo e pulu mo hono kili, mo hono kinohaʻa, te ke fakaʻauhaʻaki ʻa e afi ʻi he tuʻa ʻapitanga: ko e meʻa angahala ia. 15 Pea te ke toʻo foki ʻa e sipi tangata ʻe toko taha, pea ko Elone mo hono ngaahi foha te nau hilifaki honau nima ki he ʻulu ʻo e sipi 16 tangata. Pea te ke tamateʻi ʻa e sipi tangata, pea te ke toʻo hono toto, ʻo lulukuʻaki ʻa e olita takatakai. 17 Pea te ke tafa ʻa e sipi, pea te ke fufulu hono toʻotoʻonga, mo hono ngaahi alanga, ʻo hilifaki ki hono ngaahi konga, mo hono ʻulu. 18 Pea te ke tutu kotoa ʻa e sipi tangata ʻi he olita: ko e feilaulaumoifua ia kia Sihova: ko e ngangatu fakahoifua, faiʻaki ʻa e afi kia 19 Sihova. Pea te ke toʻo ʻa e sipi tangata ʻe taha; pea ko Elone mo hono ngaahi foha te nau hilifaki honau nima ki he ʻulu ʻo e sipi 20 tangata. Te ke toki tamateʻi ʻa e sipi tangata, pea te ke toʻo ha meʻi toto mei ai, ʻo ʻai ki he mua ʻi telinga toʻomataʻu ʻo Elone, pea ki he mua ʻi telinga toʻomataʻu ʻo hono ngaahi foha, pea ki honau motuʻa nima toʻomataʻu, pea ki honau motuʻa vaʻe toʻomataʻu; pea te ke lulukuʻaki ʻa e toto ʻa e olita takatakai. 21 Pea te ke toʻo ha meʻi toto mei he olita, pea mo ha meʻi lolo pani, pea te ke ʻafuhiʻaki ʻa Elone, pea mo hono ngaahi kofu, mo hono ngaahi foha, pea mo e ngaahi kofu ʻo hono ngaahi foha, ʻi heʻenau tuʻu fakataha mo ia: pea te ne tapu leva, ʻa ia mo hono ngaahi kofu, mo hono ngaahi foha, pea mo e ngaahi kofu ʻo hono ngaahi foha, fakataha mo ia. 22 Pea te ke toʻo mei he sipi tangata ʻa e ngako, mo e tuʻulavelo, pea mo e takai ʻoku ne ʻufiʻufi ʻa e toʻotoʻonga, pea mo e milimili ʻo e ʻate, pea mo e ongo kofuua, mo e ngako ʻoku ʻi ai, pea mo e tefito alanga toʻomataʻu; he ko e sipi tangata 23 fakanofo ia: pea mo ha fo ʻi ma ʻe taha, pea mo ha fo ʻi keke natu lolo ʻe taha, pea mo ha fo ʻi ma manifinifi ʻe taha, mei he koto ma taʻelevani ʻoku ʻi he ʻao ʻo Sihova: 24 pea te ke ʻai kotoa ki he ʻaofinima ʻo Elone mo hono ngaahi foha, pea te ke takaloʻaki ia ko e feilaulautakalo ʻi he ʻao ʻo Sihova. 25 Pea te ke toʻo ia mei honau nima, pea te ke tutu ia ʻi he olita ʻi he funga feilaulaumoifua, ko e ngangatu fakahoifua ki he finangalo ʻo Sihova, faiʻaki ʻa e afi ki heʻene ʻAfio. 26 Pea te ke toʻo ʻa e fatafata ʻo e sipi tangata fakanofo ʻo Elone, pea te ke takaloʻaki ia ko e feilaulautakalo ʻi he ʻao ʻo Sihova; pea ʻe 27 hoko ia ko ho ʻinasi. Pea te ke tapui ʻa e fatafata naʻe takaloʻaki, pea mo e tefito alanga ʻo e feilaulau hapai, ʻa ia ʻoku takaloʻaki pea hapaiʻaki foki, mei he sipi tangata fakanofo, ʻa ia kuo feia moʻo Elone 28 mo hono ngaahi foha: pea ʻe ʻo Elone mo hono ngaahi foha ia, ko honau ʻinasi ʻo taʻengata mei haʻa Isileli; he ko e feilaulau hapai ia: pea ʻe hoko ko e feilaulau hapai mei haʻa Isileli mei heʻenau ngahi feilaulauʻofa, ʻio ko ʻenau feilauIauhapai ia kia Sihova. 29 Peakoengaahikofutapuʻaiakuo ʻo Elone, ʻe ʻo hono ngaahi foha ʻamui, ke fai ai honau pani mo 30 honau fakanofo. Pea ko hono foha te ne fetongi ia ʻi he ngaūe fakataulaʻeiki, te ne ʻai ia ʻo ʻaho fitu, ʻi heʻene hu ki he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ke fai ʻene ngaūe fakalotu ʻi he Potu Tapu. 31 Pea te ke toʻo ʻa e sipi tangata fakanofo, pea te ke haka hono 32 kakano ʻi ha potu tapu. Pea ʻe kai ʻe Elone mo hono ngaahi foha ʻa e kakano ʻo e sipi tangata, mo e ma ʻoku ʻi he kato, ʻi he matapa ʻo e 33 Teniti Fe ʻiloakiʻanga. Pea te nau kai ʻa e ngaahi meʻa naʻe faiʻaki ʻa e fakalelei, ke fakanofo mo fakatapu ʻi kinautolu: ka ʻe ʻikai kai ai ʻe ha 34 kehe, he ko e meʻa tapu. Pea kapau ʻe toe ki he ʻapongipongi ha meʻa mei he kakano fakanofo, pe ko e ma, pea te ke tutu ʻa e toe ko ia ʻaki ʻa e afi: ʻe ʻikai kai ia, he ko e meʻa tapu. 35 Pea te ke fai kia Elone mo hono ngaahi foha ʻo hange tofu pe ko ʻeku tuʻutuʻuni kiate koe: ko e ʻaho ʻe fitu te ke fai honau fakanofo. Pea 36 te ke feia ʻi he ʻaho kotoa pe ha pulu feilaulau angahala ke fakaleleiʻaki: pea te ke fakamaʻa ʻa e olita ʻi hoʻo fai ʻa e fakalelei maʻana; pea te ke pani ia mono 37 fakatapu ʻi. Ko e fituʻi ʻaho te ke fai ʻa e fakalelei maʻa e olita, pea te ke fakatapu ʻi ia, pea ʻe hoko ia ko e olita toputapu: ʻilonga ha meʻa ʻe lave ki he olita ʻe tapu leva. 38 Pea ko eni ʻa e meʻa te ke feia ʻi he olita; ko e ongo lami ʻoku taʻu 39 taha ʻi he ʻaho kotoa pe. Ko e lami ʻe taha ʻe feia pongipongi; pea ko hono ua ʻo e lami te ke fai ʻi 40 heʻene efiafi hifo: pea ʻe ʻatu mo e ʻuluaki lami ha vahehongofulu ʻo e ʻelitoʻi mahoaʻa, kuo natuʻaki ha lolo tuki, feʻunga mo e vahe fa ʻo ha hini; pea_ mo e vahe fa ʻo ha hini 41 uaine mono kava. Pea ko hono ua ʻo e lami te ke feia ʻi heʻene efiafi hifo, pea ko hono kinaki ʻe tatau mo e feilaulau pongipongi, pea pehe mo hono kava: ko e ngangatu fakahoifua ia, faiʻaki ʻa e afi kia 42 Sihova. Ko e feilaulaumoifua tuʻumaʻu ia ʻi homou ngaahi toʻutangata, ʻo fai ʻi he matapa ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga ʻi he ʻao ʻo Sihova: koe potu te u feʻiloaki ai mo kimoutolu, ke alea mo koe ʻi ai. 43 ʻIo, ko e potu ko ia te u feʻiloaki ai mo haʻa Isileli; pea te u fakatapu ʻi ia ʻaki hoku langilangi. 44 ʻIo te u fakatapu ʻi ʻa e Teniti Fe ʻiloakiʻanga mo e Olita: ko Elone foki mo hono ngaahi foha teu fakatapu ʻi, ke nau fai ʻa e ngaūe fakataulaʻeiki 45 kiate au. Pea te u nofo ʻi he lotolotonga ʻo haʻa Isileli, pea te u hoko 46 ko honau ʻOtua. Pea te nau ʻilo ko Sihova au ko honau ʻOtua, ʻa ia naʻa ku ʻomi kinautolu mei Isipite ke u nofo fonua ʻi honau lotolotonga: ko Sihova au ko honau ʻOtua.

Ekisoto 30

1 PEA te ke ngaohi ha olita tutuʻanga inisenisi: te ke faʻu ia ʻaki ʻa e 2 papa sitimi. Ko hono loloa ko e kiupite ʻe taha, pea ko e kiupite ʻa hono māukupu: ʻe tapafa ia: pea ko hono maʻolunga ko e kiupite ʻe ua: ko hono ngaahi nifo ʻe sino taha 3 pe mo ia. Pea te ke ʻaofiʻaki ia ʻa e koula haohaoa, ʻa hono funga, mo hono ngaahi tafaʻaki takatakai, pea mo hono ngaahi nifo; pea te ke ngaohi ki ai ha teuteu koula takaakai. 4 tPea te ke ngaohi ki ai ha ongo kavei koula ʻi hono lalo teuteu, te ke ngaohi ia ʻi he ongo kiato ʻi he ongo tafaʻaki moʻo ʻainga kaufata 5 ke kaualaʻaki. Pea te ke ngaohi ʻa e kaufata ʻaki ʻa e ʻakau sitimi, ʻo 6 kofuʻaki ʻa e koula. Pea te ke tuku ia ʻi he ʻao ʻo e Tatau, ʻa ia ʻoku tuʻu ki he Aake Fakamoʻoniʻanga, ʻi he tuha mo e Hoifuaʻanga, ʻa ia ʻoku ʻi he funga Fakamoʻoniʻanga, ʻa e 7 potu te u feʻiloaki ai mo koe. Pea ʻe tutu ai ʻe Elone ʻa e inisenisi namukakala: ʻi he pongipongi kotoa pe ʻi heʻene teuteu ʻa e ngaahi 8 maama, te ne toki tutu ai ia. Pea ʻi he fakahaʻele ʻe Elone ʻa e ngaahi maama ʻi heʻene efiafi, te ne tutu ai ia: ko ha tutu inisenisi tuʻumaʻu ia ʻe fai ʻi he ʻao ʻo Sihova ʻi homou 9 ngaahi toʻutangata. ʻE ʻikai te mou tutu ai ha inisenisi kehe, pe ha feilaulaumoifua, pe ha feilaulau meʻakai; pea ʻe ʻikai te mou lilingi 10 ai ha feilaulau kava. Pea ko Elone te ne fai ʻi hono ngaahi nifo ha fakalelei, ʻo ta tuʻo taha ʻi he taʻu: ko e toto ʻo e feilaulau fakalelei angahala te ne faiʻaki ʻa e holo maʻa e olita, ʻo ta tuʻo taha ʻi he taʻu, ʻi homou ngaahi toʻutangata: ko e meʻa toputapu ia kia Sihova. 11 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, 12 ʻo pehe, ʻOka ke ka lau ʻa e kakai Isileli, ʻa e kakai ʻoku tuʻu, te nau taki taha ʻomi ha holo ki he ʻEiki, ke huhu ʻiʻaki hono laumalie, ʻi he taimi ʻo hoʻo lau kinautolu; ke ʻoua naʻa ai ha tautea ʻe to kiate kinautolu ʻi he fai honau lau. 13 Ko eni ʻa e meʻa ʻe ʻomi ʻe ia kotoa pe ʻoku laka atu ki he kakai kuo ʻosi lau, ko ha hafi sikeli: (ko e lau ki he sikeli ʻo e Fale Tapu, ʻo uofulu kela ʻa e sikeli ʻe taha:) ʻio, ko e hafi sikeli ko e feilaulauhapai ia kia 14 Sihova. Ko kinautolu kotoa pe ʻoku laka atu ki he kakai kuo ʻosi lau, ʻo kamata mei he uofulu taʻu ʻo fai hake, te nau feia ha feilaulauhapai kia Sihova. 15 ʻE ʻikai ʻomi ʻe he koloa ʻia ke lahi, pea ko e masiva ʻe ʻikai te ne ʻomi ke siʻi ʻi he hafisikeli, ʻi heʻenau ʻomi ʻa e feilaulauhapai ki he ʻEiki, ke huhu ʻiʻaki 16 homou laumalie. Pea te ke tali ʻa e paʻanga huhu ʻi mei haʻa Isileli, pea te ke tuku ia ki he ngaūe ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ke hoko ko e meʻa fakamanatu ʻo haʻa Isileli ki he finangalo ʻo e ʻEiki, ke huhu ʻiʻaki homou laumalie. 17 Pea folofolaʻa eʻEiki kia Mosese, 18 ʻo pehe, Pea te ke ngaohi ha palutuʻanga kapa, mo hono tuʻunga ko e kapa foki, ke fai ʻa e kaukau: pea te ke tuku ia ʻi he vahaʻa ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga mo e Olita, pea te ke 19 ʻai ha vai ki ai. Pea ko Elone mo hono ngahi foha te nau fanofano ai 20 honau nima mo honau vaʻe: ka nau ka hu ki he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, te nau fanofano vai, ke ʻoua te nau mate; pea ka nau ka ʻunuʻunu ki he olita ke fai ʻa e ngaūe fakalotu, ke fai ha feilaulaututu ki he ʻEiki: 21 pea te nau toki fanofano honau nima mo honau vaʻe, ke ʻoua te nau mate: pea ʻe tuʻu ia ko e tuʻutuʻuni taʻengata kiate kinautolu, ʻio kiate ia mo hono hako ʻo laui toʻutangata. 22 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia 23 Mosese, ʻo pehe, Ke ke kumi mai ʻa e ngaahi faʻahinga ʻakau namukakala ʻoku fungani: ko e toi ʻimula, feʻunga mo e sikeli ʻe nimangeau, pea mo e sinamoni melie ko e vaeuamalie pe ʻo e meʻa ko ē, ʻo uangeau ma nimangofulu pe, pea ko e kahonamukakala ko e uangeau 24 ma nimangofulu, pea mo e kasia ʻe nimangeau, fai ki he sikeli ʻo e Fale Tapu; pea mo ha hini lolo olive ʻe 25 taha. Pea te ke ngaohiʻaki ia ha lolo tapu ke faiʻaki ʻa e pani: ko ha lolo kakala ngaohi ʻe ha taha ʻoku faivaʻaki ʻa e fai lolo: ko e lolo tapu ia ke faiʻaki ʻa e pani. 26 Pea te ke paniʻaki ia ʻa e Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea mo e Aake 27 Fakamoʻoniʻanga, pea mo e Tepile mo hono nāunau kotoa, pea mo e Tuʻungamama mo hono nāunau 28 oʻona, pea mo e Olita Tutuʻanga inisenisi, pea mo e Olita Tutuʻangafeilaulau, mo hono nāunau kotoa, pea mo e Palutuʻanga mo hono 29 Tuʻunga. Pea te ke fakatapu ʻi ʻa e ngaahi meʻa ko ia ke toputapu: ʻilonga ha meʻa ʻe lave ki ai,ʻ e tapu 30 leva. Pea te ke paniʻaki ʻa Elone mo hono ngaahi foha, pea te ke fakatapu ʻi kinautolu ke fai ʻa e ngaūe fakataulaʻeiki kiate au. 31 Pea te ke lea ki haʻa Isileli, ʻo pehe, Ko e lolo tapu eni kiate au ke faiʻaki ʻa_e pani, ʻo laui toʻutangata. 32 ʻE ʻikai tākaiʻaki ia ʻa e kakano ʻo e kakai, pea ʻe ʻikai te mou ngaohi ha meʻa hange ko ia, ke tatau hono fai: ko e meʻa tapu ia, pea ʻe tapu 33 kiate kimoutolu. ʻIlonga ia ʻoku ne fai ha lolo hange ko ia, pea ʻilonga ia ʻoku ne ʻai ia ki ha kehe, ʻe motuhi ia mei hono kakai. 34 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, ʻo pehe, Ke ke kumi ʻa e ʻakau namu kakala ko e sitakiti, pea mo e onika, pea mo e ʻakau namukakala ko e kalipeno, mo e laipeno moʻonia: ke tatau hono mamafa kotoa 35 pe. Pea te ke ngaohiʻaki ia ʻa e inisenisi, ko e meʻa namukakala ngaohi ʻe ha taha ʻoku ne faivaʻaki ʻa e meʻa namukakala: ʻe fakamasima ia, ʻe maʻa mo tapu. 36 Pea te ke tuki ha meʻa mei ai ke momoiki, pea te ke tuku ha meʻa ʻi he ʻao ʻo e Fakamoʻoniʻanga ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ʻa e potu teu feʻiloaki ai mo koe: ʻe toputapu ia 37 kiate koe. Pea ko e inisenisi te ke ngaohi, ʻe ʻikai te mou ngaohi maʻamoutolu ʻi hono anga ko ia: te mou lau ʻoku tapu ia ki he ʻEiki. 38 Ko e tangata te ne ngaohi hano tatau ke nanamu ki ai, ʻe motuhi ia mei hono kakai.

Ekisoto 31

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, ʻo pehe, Vakai kuo u ui hingoa ʻa 2 Pesalili ko e foha ʻo Uli, ko e foha ʻo Hua, ʻi he matakali ʻo Siuta: 3 pea kuo u taumalingi kiate ia ʻa e laumalie ʻo e ʻOtua, ke fakapoto mo fakaʻatāmai ʻi, mo fakalotomatala, 4 mo fakaalafua, ke ne fakakaukau ʻi hano anga ʻo e ngaahi meʻa, pea ke tufunga koula mo siliva mo e kapa, 5 pea ke tongi maka fonofono, pea ke tongi ʻakau, ke fai ʻa e ngaūe kotoa 6 pe ʻoku faingataʻa. Pea ko au foki kuo u tuku ke tokoni kiate ia ʻa Aholiapi, ko e foha ʻo Ahisamaki, ʻi he matakali ʻo Tani; pea kuo u tuku ha poto ki he loto ʻo e kau nimameaʻa, ke nau ngaohi ʻa e meʻa kehekehe kuo u tuʻutuʻuni atu: ʻa e 7 Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea mo e Aake Fakamoʻoniʻanga, pea mo e Hoifuaʻanga, ʻa ia ʻoku hilifaki ki ai, pea mo e nāunau kotoa ʻo e 8 Teniti; pea mo e Tepile mo hono nāunau, pea mo e Tuʻungamaama maʻa mo hono nāunau kotoa, pea 9 mo e Olita Tutuʻangainisenisi, mo e Olita Tutuʻangafeilaulau mo hono nāunau kotoa, pea mo e 10 Palutuʻanga mo hono Tuʻunga; pea mo e ngaahi kofu malohi, mo e ngaahi kofu tapu kia Elone ko e taulaʻeiki, pea mo e ngaahi kofu ʻo hono ngaahi foha, ke faiʻaki ʻa e ngaūe fakataulaʻeiki; 11 pea mo e Lolo pani, pea mo e Inisenisi namukakala ki he Potu Tapu: ʻo hange tofu pe ko ʻeku tuʻutuʻuni atu, ʻe pehe ʻenau fai. 12 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, ʻo pehe, Te ke lea mo koe ki haʻa Isileli, 13 ʻo pehe, Kehe ko ʻeku ngaahi sapate te mou tauhi ia: he ko e fakaʻilonga ia ʻi he vahaʻa oʻoku mo kimoutolu ʻi homou ngaahi toʻutangata; ke mou ʻilo ko au Sihova ia ʻoku ou tapui kimoutolu. 14 Ko ia te mou tauhi ʻa e Sapate; he ko e meʻa tapu ia maʻamoutolu: ko ia ʻoku ne maumauʻi ia te ne matuʻaki mate: ʻio, ʻilonga ia ʻoku fai ai ha ngaūe, ʻe motuhi ʻa e laumalie ko ia mei he lotolotonga ʻo hono 15 kakai. Ko ha ono ʻi ʻaho ʻe fai ai ha ngaūe, ka ʻi hono ʻaho fitu ʻe fai ai ha sapate mālolō tapu kia Sihova: ko ia kotoa pe ʻoku ne fai ha ngaūe ʻi he ʻaho Sapate, ʻe matuʻaki mate. 16 Ko ia ʻe tauhi ʻe haʻa Isileli ʻa e Sapate, ke fai ai ha mālolō ʻi honau ngaahi toʻutangata; ko e fuakava 17 taʻengata ia. Ko e fakaʻilonga ia ʻi he vahaʻa oʻoku mo haʻa Isileli ke taʻengata: he ko ha ono ʻi ʻaho naʻe ngaohi ai ʻe Sihova ʻa e ngaahi langi mo mamani, pea ʻi hono ʻaho fitu naʻa ne mālolō, mo fakamanavahake. 18 Pea ʻi heʻosiʻena alea mo Mosese ʻi he moʻunga ko Sainai, naʻa ne ʻange kiate ia ʻa e ongo maka Fakamoʻoniʻanga, ko e ongo makatohi kuo tohi ʻe he louhi ʻi nima ʻo Sihova.

Ekisoto 32

1 PEA ʻi he vakai ʻe he kakai ʻoku fakatotoka ʻe Mosese ʻene ʻalu hifo mei he moʻunga, naʻa nau fakataha kia Elone, ʻo nau pehe kiate ia, Tuʻu, ʻo ngaohi mai hatau ʻOtua ke takimuʻa kiate kitautolu; he ko e meʻa ki he siana ni ko Mosese, ʻa ia naʻa ne ʻomi kitautolu mei Isipite, ʻoku ʻikai te tau ʻilo pe 2 ko e ha kuo hoko kiate ia. Pea lea ʻa Elone kiate kinautolu, ʻo pehe, Paki mai ʻa e ngaahi teunga koula ʻa ia ʻoku ʻi he telingaʻo homou ngaahi ʻunoho, mo homou ngaahi foha, mo homou ngaahi ʻofefine, ʻo ʻomi kiate 3 au. Pea naʻe hanga "a e kakai kotoa, ʻo paki ʻi ʻa e ngaahi teunga koula mei honau telinga, ʻo nau 4 ʻomi kia Elone. Pea ne tali ia mei honau nima, ʻo ne tongiʻaki ha tutuʻu, ʻo ne ngaohiʻaki ha kafi ukamea. Pea nau pehe, Ko eni, ʻe haʻa Isileli, ho ʻOtua, ʻa ia ne ne 5 ʻohake koe mei Isipite. Pea ʻi he vakai ki ai ʻe Elone, naʻa ne langa ha olita ʻi hono ʻao, ʻo ne fanongonongo, Ko e kātoanga kia 6 Sihova ʻapongipongi. Pea naʻa nau tutuʻu hengihengi hake, pea nau feia ha ngaahi feilaulaumoifua, pea nau ʻomi mo e ngaahi feilaulauʻofa; pea naʻe nofo ʻa e kakai ʻo kai mo inu kava, pea nau tutuʻu ke va ʻinga. 7 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, Tuʻu, ʻo ʻalu hifo; he ko ho kakai na, ʻa ia naʻa ke ʻohake mei Isipite, kuo nau fakakaʻanga kinautolu: 8 kuo vave ʻenau afe mei he hala naʻa ku tuʻutuʻuni kiate kinautolu: kuo nau ngaohi hanau kafi ukamea, pea kuo nau lotu ki ai, mo feilaulau ki ai, pea kuo nau lea ʻo pehe, Ko eni, ʻe haʻa Isileli, ho ʻOtua, ʻa ia naʻa 9 ne ʻohake koe mei Isipite. Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, kuo u vakai ʻa e kakai na, pea ta ko e 10 kakai kia kekeva ia: ko ia tukuange muʻa ke kakaha ʻeku ʻita kiate kinautolu, kau fakaʻauha kinautolu, pea te u ngaohi koe ko e kakai lahi. 11 Pea fai ʻe Mosese ke fakamokomoko ki he finangalo ʻo Sihova ko hono ʻOtua, ʻo ne pehe, Ko e ha ʻoku kakaha pehe ai ʻa e tuputamaki ʻa e ʻAfiona ki hoʻo kakai, ʻa ia naʻa ke taki mai mei Isipite ʻaki ʻa e ivi lahi mo e nima malohi? 12 Koeʻumaʻa ke lea ʻe he kau Isipite, ʻo pehe, Ta ko e mala naʻa ne taki atu ai kinautolu, ke fakapoongi kinautolu ʻi he moʻunga, pea ke fakaʻauha kinautolu mei he funga ʻo e kelekele. ʻE, ke lolou muʻa ʻa e kakaha ʻo ho houhau, pea liliu ʻa e 13 mala ki ho kakai. Manatu kia Epalahame, kia Aisake mo Isileli, ko hoʻo kau tamaioʻeiki, ʻa ia naʻa ke fuakava kiate kinautolu ʻi he ʻAfiona, ʻo ke folofola ki ai, ʻo pehe, Te u fakatokolahi homou hako ke tatau mo e ngaahi fetuʻu ʻo e langi, pea ko e fonua ni kotoa kuo u lea ki ai, te u ʻatu ia ki homou hako, pea te nau tofiʻaʻaki ʻo taʻengata. 14 Pea naʻe fakatomala ʻa e ʻEiki ʻi he mala naʻa ne pehe ke fai ki hono kakai. 15 Pea tafoki ai ʻa Mosese, ʻo ne ʻalu hifo mei he moʻunga, ʻoku ne toʻo ʻa e ongo Maka ʻo e Fakamoʻoni; ko e ongo maka naʻe tohi hona ongo faʻahi fakatouʻosi, ʻio naʻe tohi ʻa ē 16 mo ē. Pea ko e ongo maka ko ē ko e ngaūe ʻa e ʻOtua, pea ko tohi nima ʻa e ʻOtua, ʻo tongi ʻi he ongo maka. 17 Pea fanongo ʻe Siosiua ki he longoaʻa ʻa e kakai ʻi heʻenau kaila, pea ne pehe kia Mosese, ʻOku ai ha 18 kailatau ʻi he ʻapitanga. Pea tali ʻe ia, ʻOku ʻikai ko e kaila ʻa ha kakai ʻoku malohi, pea ʻoku ʻikai ko e kaila ha kakai ʻoku vaivai: ka ko e longoʻa ʻa ha kakai ʻoku hiva ʻoku ongo mai kia kita. 19 Pea ʻi he faifai pea na ofi ki he ʻapitanga, naʻa na mamata ki he kafi mo e meʻe; pea puke ʻa e fuʻu ʻita ʻa Mosese, ʻo ne peʻehi ʻa e ongo maka, ʻo laiki ʻi he lalo moʻunga. 20 Pea ne toʻo ʻa e kafi kuo nau ngaohi, ʻo ne tutu ia ʻi he afi, ʻo ne tuki ke efu, ʻo ne tūtū ʻi ʻi he fukahi vai, ʻo ne kouna ʻa haʻa Isileli ke inu mei ai. 21 Pea lea ʻa Mosese kia Elone, Ko e ha tū ha meʻa naʻe fai ʻe he kakai ni kiate koe ke ke fie fakaangahala ʻi pehe ʻi ai kinautolu? Pea pehe ʻe 22 Elone, Ke ʻoua e tuputamaki lahi ʻa e Feituʻu na! ʻoku ke meaʻi ʻa e 23 kakai, ko e faʻahinga fitaʻa. Pea naʻa nau lea mai kiate au, Ngaohi mai muʻa hatau ʻotua, ke takimuʻa kiate kitautolu; he ko e meʻa ki he siana ni ko Mosese, ʻa ia naʻa ne ʻohake kitautolu mei Isipite, ʻoku ʻikai te mau ʻilo pe ko e ha kuo hoko 24 kiate ia. Pea u pehe kiate kinautolu, ʻilonga ha maʻu koula, ke paki mai; pea naʻa nau ʻomi kiate au; pea u li ia ki he afi, pea naʻe to mai ʻa e kafi ko eni. 25 Pea ʻi he vakai ʻe Mosese ki he kakai ʻoku nau fakalusa, (he kuo fakalusa kinautolu ʻe Elone, ʻo tuku ke luma ʻi ʻe honau ngaahi fili;) pea 26 tuʻu ai ʻa Mosese ʻi he matanikolo ʻo e apitanga, ʻo ne pehe, Ko hai ʻoku ʻi he faʻahi ʻa Sihova? haʻu ia kiate au. Pea naʻe fakataha 27 kiate ia ʻa haʻa Livai kātoa. Pea ne pehe kiate kinautolu, Ko eni ʻa e folofola ʻa Sihova, ko e ʻOtua ʻo Isileli, Ke taki taha tau ʻene heleta ʻi hono kongaloto, ʻo feʻaluaki mei he matanikolo ki he matanikolo; pea ʻilonga hao tokoua, pe kaumeʻa, pe kaungaʻapi ʻoku ke ʻilo ki ai, ke 28 ke tamateʻi. Pea naʻe fai ʻe haʻa Livai, ʻo hange ko e lea ʻa Mosese, pea naʻe to ʻi he ʻaho ko ia ʻa e toko tolu afe nai ʻi he kakai, ko e kau 29 tangata. Pea pehe ʻe Mosese, Fakanofo kimoutolu he ʻaho ni ke nofo kia Sihova, taki taha ʻaki hono foha mo hono tokoua; ke ne hifo mai ʻanai ha tapuaki kiate kimoutolu. 30 Pea pongipongi hake naʻe lea ʻa Mosese ki he kakai, ʻo pehe, Kuo mou fai angahala lahi: ka ko eni te u ʻalu hake kia Sihova; hei ʻilo te u lava ha fakalnlo maʻa hoʻomou angahala. 31 Pea naʻe foki ʻa Mosese ki he ʻEiki, ʻo ne pehe, ʻOi! kuo fai ʻe he kakai ʻa e fuʻu angahala ni, pea kuo nau ngaohi hanau ʻotua koula. 32 Ka ko eni, ka lelei ki he ʻAfiona ke fakamolemole ʻenau angahala — pea ka ʻikai, ke ke tamateʻi muʻa au mei he tohi kuo ke fai. 33 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Ko ia kuo angahala kiate au, ko ia ia te u tamateʻi mei heʻeku 34 tohi. Pea ko eni, ke ke tuʻu ʻo taki ʻa e kakai ki he meʻa naʻa ku lea ai kiate koe; vakai, ko ʻeku Angelo te ne takimuʻa kiate koe: ka ʻi he ʻaho o ʻeku ʻeke, te u ʻeke ʻenau angahala kiate kinautolu. 35 Pea naʻe taaʻi ʻe Sihova ʻa e kakai, koeʻuhi ko ʻenau ngaohi ʻa e kafi naʻe ngaohi ʻe Elone.

Ekisoto 33

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, Tuʻu, hiki mei heni, ʻa koe mo e kakai kuo ke ʻohake mei Isipite, ʻo ʻalu ki he fonua ʻa ia naʻa ku fuakava ai kia Epalahame, Aisake, mo Sekope, ʻo pehe, Te u foaki ia ki ho 2 hako: pea te u tuku atu ha angelo ke taki hoʻomou ʻalu; (pea te u kapusi ʻa haʻa Kenani, mo haʻa Amoli, mo haʻa Heti, mo haʻa Pelisi, ʻa haʻa Hevi, mo haʻa Sieusi;) 3 pʻo aʻu ki he fonua ʻoku mahutafea ʻi he huʻakau mo e honi: ka ʻe ʻikai te u ʻalu hake au ʻi ho lotolotonga, he ko e kakai kia kekeva koe; naʻa ʻiloange te u fakaʻauha koe ʻi he hala. 4 Pea ʻi he fanongo ʻa e kakai ki he ongoongo kovi ko ia, naʻa nau fetāngihi, pea naʻe ʻikai ʻai ʻe ha 5 taha ʻene teunga. Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Lea ki haʻa Isileli, ʻo pehe, Ko e kia kekeva kimoutolu: kapau te u ʻalu ʻi homou lotolotonga ko ha momeniti ʻe taha, te u fakaʻauha koe: pea ko eni, hu ʻihu ʻi hoʻo teunga, kau vakai 6 pe ko e ha te u fai kiate koe. Pea naʻe vete ʻe haʻa Isileli ʻenau teunga mei he moʻunga ko Holepi, ʻo fai atu. 7 Pea ko e anga ʻo Mosese ke ʻave ʻa e teniti, ʻo fokotuʻu ʻi tuʻa ʻapitanga ʻo mamaʻo atu; pea naʻa ne ui ia ko e Teniti Fe ʻiloakiʻanga. Pea ka pehe, pea ʻilonga ha taha naʻe kumi kia Sihova, naʻa ne ʻalu atu ki he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ʻa ia 8 naʻe ʻi he tuʻa ʻapitanga. Pea ka faifai pea meʻa ange ʻa Mosese, ko e ʻalu ki he Teniti, naʻe malanga ki ʻolunga ʻa e kakai, ʻo tuʻu taki taha ʻi hono mata teniti, ʻo moʻu sio atu kia Mosese, ʻo aʻu ki heʻene hū ki 9 he Teniti. Pea ka hū leva ʻa Mosese ki he Teniti, naʻe ʻalu hifo ʻa e Pouʻao ʻo tuʻu ʻi he mata 10 teniti, ʻo alea mo Mosese. Pea ka sio ʻe he kakai kotoa ki he tuʻu ʻa e Pouʻao ʻi he mata Teniti, naʻa nau tutuʻu kotoa pe ʻo lotu, taki taha ʻi 11 hono mata teniti. Pea ko e fefolofolai ʻa e ʻEiki mo Mosese naʻe fai ko e femātaaki, ʻo hange ko e talanoa ʻa ha tangata mo hono kaumeʻa. Pea naʻe foki ia ki he ʻapitanga, ka ko hono tauhi ko Siosiua ko e foha ʻo Nuni, ko e talavou, naʻe ʻikai mahuʻi ia mei he Teniti. 12 Pea fakatau folofola ʻa Mosese kia Sihova, ʻo pehe, Vakai kuo ke meʻa mai, ʻo pehe, Ke ke ʻohake ʻa e kakai ni; ka kuo ʻikai te ke fakaha mai pe ko hai te ke fekau ke ʻalu mo au: ka kuo ke folofola mai, ʻo pehe, ʻOku ou ʻilo ho hingoa, pea 13 ʻoku ou lelei ʻia ʻiate koe. Pea ko eni, kapau moʻoni kuo u taʻimalie ʻofa ʻi ho ʻao, ke ke faka ʻilo mai muʻa ho hala, ke u ʻilo ʻi koe; koeʻuhia ke u fakahoifua ʻa e ʻAfiona: ke ke meʻa foki ko e puleʻanga ni ko hoʻo kakai. 14 Pea folofola mai ʻe ia, Ko hoku Fotunga ʻe ʻalu mo koe, pea te u fakamālolō koe. 15 Pea ne fakatau folofola ange, Kapau ʻe ʻikai ʻalu mo kimautolu ho Fotunga, ʻoua e ʻohake kimautolu ʻi heni. 16 He ko e ha ʻe ʻilo ai, kuo hoifua ʻa e ʻAfiona kiate au, ʻa au mo hoʻo kakai? ʻikai ko ʻetau ō pe? ʻa ē ʻoku mavahe ai kimautolu, ʻa au mo hoʻo kakai, mei he ngaahi faʻahinga kotoa pe ʻoku ʻi he funga ʻo e kelekele. 17 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Te u fai mo e meʻa ko ia foki ʻa ia kuo ke lea ki ai; he kuo u lelei ʻia ʻiate koe, pea ʻoku ou ʻilo ho hingoa. 18 Pea pehe ʻe ia, ʻOku ou kole, ke ke fakaha mai ho langilangi. 19 Pea ne folofola mai, Te u fakaholo atu ʻi ho ʻao ʻa hoku ngaahi lelei kotoa pe; pea te u aʻau kiate koe ʻa e hingoa ʻo e ʻEiki; pea te u ʻofa kiate ia ʻa ia te u ʻofa ki ai, pea te u fakamolemole ʻa ia te u 20 iakamolemolea. Pea folofola mai ia, ʻE ʻikai te ke lava ke sio ki hoku mata; he ʻoku ʻikai ha tangata te ne 21 sio ki hoku mata, pea moʻui. Pea folofola mai ʻa e ʻEiki, Ko eni, ʻoku ai ha potu ofi mai; pea te ke tuʻu ʻi 22 he funga makatuʻu: pea ka faifai pea fakaholo atu hoku langilangi, te u ʻai koe ki ha ava ʻo e makatuʻu, pea te u ʻufiʻufi koe ʻaki hoku ʻaofinima, kaeʻoua kuo u ʻalu atu; pea 23 te u toki toʻo hoku nima, pea te ke mamata ki hoku tuʻa: ka ko hoku mata ʻe ʻikai te ke sio ki ai.

Ekisoto 34

1 PEA folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, Ke ke ta haʻo ongo lau ʻi maka, ʻo hange ko e ʻuluaki: pea te u tohi ki he ongo maka ʻa e ngaahi lea naʻe tuʻu ʻi he ongo ʻuluaki maka, ʻa ia 2 naʻa ke laiki. Pea ke fai hoʻo teu ki he ʻapongipongi, pea ke ʻalu hake ʻapongipongi ki he moʻunga ko Sainai, ʻo tuʻu ai ʻi hoku ʻao ʻi he 3 funga moʻunga. Ka ʻe ʻikai ha tangata ʻe ʻalu hake mo koe, pea ʻe ʻikai ha tangata ʻe ʻiloa ʻi he moʻunga kotoa, pea naʻa mo e fanga manu iki mo e fanga manu lalahi ka ʻe ʻikai te nau kaikai ʻi he tālalo ʻo e moʻunga ko ia. 4 Pea ne hanga ʻo ta ha ongo lau ʻi maka ʻo hange ko e ʻuluaki; pea tuʻu hengihengi hake ʻa Mosese, ʻo ʻalu hake ki he moʻunga ko Sainai ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kiate ia, pea naʻa ne toʻo ʻa e ongo makatohi. 5 Pea haʻele hifo ʻa Sihova ʻi he ʻAo, ʻo tuʻu fakataha mo ia ʻi he potu ko ē, ʻo ne kalangaʻaki ʻa e 6 huafa ʻo Sihova. ʻIo naʻe haʻele ange ʻa e ʻEiki ʻi hono ʻao, ʻo ne folofola, Ko Sihova, ʻa Sihova ʻOtua, ʻAloʻofa mo Anga lelei, Tuai ki he Houhau, pea Fonu ʻi he 7 Kelesi mo e Moʻoni; ʻOku taʻofi mesi maʻa e ngaahi toko afe, ʻOku ne fakamolemole ʻa e kovi mo e talangataʻa mo e angahala, ka ʻe ikai ʻaupito te ne fakaʻatā ʻa e halaia; ʻOku ne ʻeke ʻa e kovi ʻa e matuʻa ki he fanau, mo e makapuna, ʻo aʻu ki he tolu mo e fā ʻi toʻutangata. 8 Pea fakavave ʻa Mosese, ʻo ne 9 punou ki he kelekele ʻo hū. Pea ne pehe, ʻEi, kapau leva kuo u taʻimalie ʻofa ʻi ho ʻao, ke haʻele muʻa ʻa e ʻAfiona ʻi homau lotolotonga; he ko e kakai kia kekeva ia; pea fakamolemoleā ʻemau kovi mo ʻemau angahala, pea ke maʻu ʻakimautolu moʻo tofiʻa. 10 Pea folofola mai ʻe ia, Ko au eni ʻoku ou fai ʻeku fuakava: te u fai ʻi he ʻao ʻo ho kakai kotoa ha ngaahi meʻa fakaofo, ʻa ia kuo teʻeki ke feia ʻi ha potu ʻe taha ʻo mamani, pe ʻi ha taha ʻo e ngaahi puleʻanga: pea ko e kakai kotoa ʻoku ke nofo ʻi honau lotolotonga te nau mamata ki he mafai ʻa e ʻEiki; he ko e meʻa fakaʻulia ʻa ʻeta feangai ʻe fai. 11 Tokanga kiate koe ke tauhi ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni ʻoku ou ʻatu he ʻaho ni; vakai ko ʻeku kapusi ē mei ho ʻao ʻa haʻa Amoli, mo haʻa Kenani, mo haʻa Heti, mo haʻa Pelisi, mo haʻa Hevi, mo haʻa 12 Siepusi. Tokanga kiate koe naʻa ʻiloange te ke fai taliti mo e kakai ʻo e fonua ʻoku ke ʻalu ki ai, kae hoko ia ko e tauhele ʻi ho lotolotonga: 13 ka te ke holoki honau ngaahi olita, pea te ke laiki ʻenau ngaahi pou tapu, pea te ke ta ʻenau ngaahi 14 āsela. He ʻe ʻikai te ke lotu ki ha ʻotua kehe; he ko e ʻEiki, ʻa ia ko hon ) huafa ko Fuaʻa, ko e ʻOtua 15 fuaʻa ia: naʻa ʻiloange te ke fai taliti mo e kakai ʻo e fonua, pea nau tango ange ki honau ngaahi ʻotua, ke fai feilaulau ki ai, pea tala kātoanga kiate koe, pea ke hanga ʻo kai 16 mei heʻene feilaulau; pea ke ʻomi honau ngaahi ʻofefine ke nonofo mo hoʻou ngaahi foha, pea tango ange ʻe honau ngaahi ʻofefine ki honau ngaahi ʻotua, ʻo nau taki ho ngaahi foha ke tango ki honau ngaahi otua. 17 ʻE ʻikai te ke ngaohi hao ngaahi ʻotua ukamea. 18 Te ke tauhi ʻa e kātoanga Tapulevani. Ko ha fituʻi ʻaho te ke kai meʻa taʻelevani, ʻo hange ko ʻeku fekau, ʻi hono taimi tuʻutuʻuni, ʻi he mahina ko Apipi: he ko e mahina ko Apipi naʻa ke hū kituʻa ai mei Isipite. 19 ʻilonga ha olopoʻou ʻoku aʻaku ia; pea pehe mo hoʻo fanga pulu mo hoʻo fanga sipi, kapau ko e tangata ʻa e ʻolopoʻou. Pea ko e 20 ʻolopoʻou ʻo e asi te ke huhu ʻiʻaki ha lami: pea kapau ʻe ʻikai te ke huhu ʻi, te ke fesi ʻi hono kia. Te ke huhu ʻi ho ngaahi foha kotoa pe ʻoku ʻolopoʻou. Pea ʻe ʻikai tuʻu mola ha toko taha ʻi hoku ʻao. 21 Te ke ngaūe ʻi he ʻaho ʻe ono, ka ʻi hono fitu ʻo e ʻaho te ke mālolō: pe ko e totaʻu, pe ko e ututaʻu, te ke mālolō pe. 22 Pea te ke fai ʻa e Katoanga Lauuike, ʻa e Polopolo uite, pea mo e Katoanga Ututaʻu ʻi he fakaʻosi ʻo e taʻu. 23 Tuʻo tolu ʻi he taʻu ʻe fakaha kinautolu ʻe hoʻo kau tangata kotoa pe ʻi he ʻao ʻo e ʻAfio ʻa Sihova ko e 24 ʻOtua ʻo Isileli. He te u kapusi mei ho ʻao ʻa e ngaahi puleʻanga, pea te u toloaki atu ho ngaahi kauʻa: pea ʻe ʻikai manumanu ʻe ha taha ki ho kelekele, ʻoka ke ka ʻalu hake ke fakaha koe ʻi he ʻao ʻo Sihova ko ho ʻOtua, ʻa e tuʻo tolu ʻi he taʻu. 25 ʻE ʻikai te ke fonoʻaki ʻa e toto o ʻeku feilaulau ha ma taʻelevani, pea ʻe ʻikai ʻahoia ʻa e feilaulau ʻo e kātoanga Pasova. 26 Ko e fungani polopolo ʻo ho kelekele te ke ʻomi ki he fale ʻo Sihova ko ho ʻOtua. ʻE ʻikai te ke haka ha kiʻi kosi ʻi he huhuʻa o ʻene faʻe. 27 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Ke ke tohi maʻa u ʻa e ngaahi lea ko ia: he kuo u fai kovinanite mo koe mo Isileli ʻi he funga ʻo e 28 ngahi lea ko ia. Pea naʻa ne ʻi he potu ko ia mo e ʻEiki ʻi he ʻaho ʻe fangofulu mo e po ʻe fangofulu; naʻe ʻikai te ne kai ai ha meakai, pe inu ha vai. Pea naʻa ne tohi ʻi he ongo maka tohi ʻa e ngaahi lea ʻo e kovinanite, ʻa e Fekau ʻe Hongofulu. 29 Pea ʻi he faifai pea ʻalu hifo ʻa Mosese mei he moʻunga ko Sainai, (naʻa ne haʻu mo ia ʻi hono nima ʻa e ongo maka fakamoʻoni ʻi heʻene ʻalu hifo mei he moʻunga,) naʻe ʻikai ʻilo ʻe Mosese ʻoku tapa ʻa e kili ʻo hono fofonga, ko e meʻa ʻi he 30 fefolofolai kuo fai. Pea ʻi he mamata ʻe Elone mo haʻa Isileli kātoa kia Mosese, ta ʻoku tapa ʻa e kili ʻo hono fofonga; pea naʻa nau manavahe ke ʻunuʻunu kiate ia. 31 Ka ka ui ange kinautolu ʻe Mosese, pea naʻe toki foki kiate ia ʻa Elone mo e houʻeiki ʻo e Fakataha; pea naʻe 32 alea ʻa Mosese mo kinautolu. Pea hili ia naʻe ʻunuʻunu mai ʻa haʻa Isileli kotoa; pea naʻa ne aʻau kiate kinautolu ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni kotoa pe kuo na fefolofolai ki ai mo e ʻEiki ʻi he moʻunga ko Sainai. 33 Pea ʻi he fakaʻosi ʻe Mosese ʻene lea kiate kinautolu, naʻa ne ʻai ha veili 34 ki hono mata. Ka ʻi he hū ʻa Mosese ki he ʻao ʻo e Tiiki ke fefolofolai mo ia, naʻa ne toʻo ʻa e veli kaeʻoua ke ne hu kituʻa. Pea ne hu kituʻa, ʻo tala ki haʻa Isileli ʻa e 35 meʻa kuo tuʻutuʻuni mai; pea vakai ʻe haʻa Isileli ki he fofonga ʻo Mosese, ta ʻoku huhulu ʻa e kili ʻo hono fofonga: ko ia naʻe toe ʻai ʻe Mosese ʻa e veili ki hono mata kaeʻoua ke ne toe hu ke fefolofolai mo ia.

Ekisoto 35

1 PEA fakataha ʻe Mosese ʻa e fakataha kotoa ʻo haʻa Isileli, ʻo ne pehe kiate kinautolu, Ko eni ʻa e meʻa kuo tuʻutuʻuni ʻe Sihova ke 2 mou fai. Ko ha ono ʻi ʻaho ʻe fai ngaūe ai, ka ko hono ʻaho fitu ko homou sapate mālolō ia tapu kia Sihova: ko ia kotoa pe te ne fai ai 3 ha ngaūe te ne mate. ʻE ʻikai te mou tutu ha afi ʻi homou ngaahi tangutuʻanga kotoa pe ʻi he ʻaho Sapate. 4 Pea lea ʻa Mosese ki he fakataha kotoa ʻo haʻa Isileli, ʻo pehe, Ko eni ʻa e meʻa kuo tuʻutuʻuni ʻe he 5 ʻEiki, Ke mou toʻo mai haʻamou meaʻofa kia Sihova: ʻilonga ha taha ʻoku loto lelei ki ai, ke ke ʻomi ʻene hapai kia Sihova; ko ha koula, pe 6 siliva, pe kapa; mo ha meʻa lanulangi, mo kulapoʻupoʻuli, mo kulaʻahoʻaho, mo e tupenu hinehina, mo 7 e fulufulu ʻi kosi; mo e kili ʻi sipi tangata kuo fakalanukula, mo e kili ʻi tukongi mo e papa sitimi; mo 8 e lolo ki he maama, mo e meʻa namukakala ki he lolo pani mo e 9 inisenisi ngangatu; mo e makaonike, pea mo e ngaahi maka koloa ke fonofonoʻaki ʻa e efoti mo e sifa. 10 Pea ka ʻilonga ha nima meaʻa ʻiate kimoutolu, ke ne hanga ʻo ngaohi ʻa e ngaahi meʻa kuo tuʻutuʻuni ʻe Sihova; 11 ʻa e tapanekale, ʻa hono teniti mo hono uʻufi, ʻa hono ngaahi fakamaʻu, mo hono ngaahi holisi, ʻa hono ngaahi kiato,ʻa hono ngaahi pou, mo hono ngaahi tuʻ unga; 12 ʻa e aake mo hono kaufata, ʻa e 13 hoifuaʻanga mo e tatau puipui; ʻa e tepile mo hono kaufata, mo hono 14 nāunau kotoa, mo e ma fono; mo e tuʻungamaama ki he maama, pea mo hono nāunau, mo hono ngeʻesi 15 maama, moe lolo maama; mo e olita tutuʻangainisenisi, mo hono kaufata, mo e lolo pani, mo e inisenisi ngangatu, mo e puipui ʻo e matapa 16 ʻi he mata tapanekale; ʻa e olita tutuʻangafeilaulau, mo hono tuʻunga kapa ʻoku ʻi ai, ʻa hono kaufata, mo hono nāunau kehekehe, ʻa e palutuʻanga mo hono 17 tuʻunga; ʻa e tupenu ke luluʻaki ʻa e lotoʻā, ʻa hono ngaahi tokotuʻu, mo honau ngaahi tuʻunga, mo e puipui 18 ki he matapa ʻo elotoʻā; ʻaengaahi faʻo ʻo e tapanekale.moengaahifaʻo ʻo e lotoʻā, mo honau ngaahi maea; 19 ʻa e ngaahi kofu malohikefaiʻakiʻa e ngaūe ʻi he Potu Tapu, ʻa e ngaahi kofu tapu ʻo Elone ko e taulaʻeiki, mo e ngaahi kofu ʻo hono ngaahi foha, ke faiʻaki ʻa e ngaūe fakataulaʻeiki. 20 Pea naʻe tutuku ʻa e fakataha kotoa ʻo haʻa Isileli mei he ʻao ʻo 21 Mosese. Pea naʻa nau haʻu, ʻakinautolu kotoa pe naʻe oʻi ʻe honau loto, mo kinautolu naʻe fakalotolelei ʻe honau laumalie, ʻo nau ʻomi ʻenau meʻaʻofa kia Sihova ki he ngaūe ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga mo hono fatongia kotoa, pea ki he 22 ngaahi kofu tapu. Iʻo naʻa nau omi, ʻa tangata mo fafine fakatouʻosi, ʻakinautolu naʻe loto fie fai, ʻo nau ʻomi pine, mo e māmaihu, mo ha ngaahi māmasila, mo e lelu, ha ngaahi teunga koula kehekehe; ʻio, ʻilonga ha taha kuo ne takaloʻaki ha 23 feilaulau koula kia Sihova. Pea ʻilonga ha tangata naʻe ʻiate ia ha meʻa lanulangi, pe kulapoʻupoʻuli, pe kulaʻahoʻaho, pe ha tupenu hinehina, pe fulufulu ʻi kosi, pe ha kili ʻi sipi tangata kuo fakalanukula, pe ha kili ʻi tukongi, naʻa ne ʻomi ia. 24 ʻilonga ha taha kuo ne hapai ha feilaulau siliva pe kapa, naʻa ne ʻomi ia ko e feilaulau kia Sihova, pea ʻilonga ia naʻa ne maʻu papa sitimi ʻe ʻaonga ki ha tuʻutuʻuni ʻo e 25 ngaūe, naʻa ne ʻomi ia. Pea ʻilonga ha fefine naʻe poto, naʻe ala hono nima ʻo fai ʻa e filo, ʻo nau ʻomi ʻa e meʻa kuo nau filo, ʻa e meʻa lanulangi, mo kulapoʻupoʻuli, mo kulaʻahoʻaho, pea mo e tupenu hinehina. 26 Pea ko e kau fefine kotoa pe naʻe oʻi kinautolu ʻe honau loto ko ʻenau poto, naʻa nau filo ʻa e fulufulu ʻi 27 kosi. Pea ʻomi ʻe he houʻeiki ʻa e ngaahi makaonike, mo e ngaahi makakoloa ke fonofonoʻaki ʻa e 28 efoti mo e sifa: pea mo e meʻa namukakala mo e lolo, ke faiʻaki ʻa e mama mo e lolo pani mo e 29 inisenisi ngangatu. Naʻe ʻomi ʻe haʻa Isileli ʻenau meaʻofa ʻatāʻatā kia Sihova, ʻa e tangata pe koe fefine naʻe loto lelei ke ʻomi ha meʻa ki he ngaahi ngaūe kehekehe kuo tuʻutuʻuni ʻe Sihova ʻia Mosese ke fai. 30 Pea lea ʻa Mosese ki haʻa Isileli, Vakai kuo ui hingoa ʻe he ʻEiki ʻa Pesalili ko e foha ʻo Uli, ko e foha ʻo Hua, ʻi he matakali ʻo Siuta; 31 pea kuo ne taumalingi kiate ia ʻa e laumalie ʻo e ʻOtua ke fakapotoʻi, ke fakaʻatāmai ʻi, ke fakalotomatala mo fakaalafua; ke ne fakakaukau ʻi foki hano anga ʻo e ngaahi meʻa, 32 ke tufunga ʻi ʻa e koula mo e 33 siliva mo e kapa; pea ke tongi maka fonofono, pea ke tongi ʻakau, ke fai ʻa e ngāue kotoa pe ʻoku faingataʻa. 34 Pea kuo ne tuku ki hono loto ʻa e mafai ke ako, kiate ia mo Aholiapi, ko e foha ʻo Ahisamaki ʻi 35 he matakali ʻo Tani. Ko kinaua kuo ne fakapotoʻi hona loto ke fai ʻa e ngaahi ngaūe ʻo e tufunga tongitongi, mo e lalanga meʻa pulepule, mo e tuitui poto, ʻi he faiʻaki ʻa e lanulangi mo e kulapoʻupoʻuli mo kulaʻahoʻaho, mo e vavae hinehina, pea mo e ngāue ʻa e lalanga: ʻio, ʻa e ngāue ʻa e faiva kātoa, mo e 36 fakakaukau meʻa faigataʻa. Pea ʻe ngāue ʻa Pesalili mo Aholiapi, mo e tangata kotoa pe kuo ʻatāmai poto, ha taha kuo ʻai ki hono loto ʻe he ʻEiki ʻa e poto mo e lotomatala, ke ne ʻilo ke fai ʻa e meʻa kehekehe ʻo e ngāue ʻo e Fale Tapu, ʻo fakatatau ki he meʻa kotoa pe kuo tuʻutuʻuni ʻe he ʻEiki.

Ekisoto 36

1 PEA ui ange ʻe Mosese ʻa Pesalili mo Aholiapi, mo kinautolu kotoa pe naʻe ʻatāmai poto, ha taha kuo fakapotoʻi hono loto ʻe he Eiki, pea naʻe oʻi ia ʻe hono loto ke haʻu ke 2 fai ʻa e ngāue. Pea naʻa nau toʻo ʻo ʻave mei he ʻao ʻo Mosese ʻa e meaʻofa kotoa, ʻa ia naʻe ʻomi ʻe haʻa Isileli ke faiʻaki ʻa e ngāue ʻo e 3 Fale Tapu, mo ngaohi ia. Pea naʻe kei ʻomi ʻi he pongipongi kotoa pe 4 ʻa e meaʻofa kiate ia. Pea ko e kau poto naʻe fai ʻa e ngāue ʻo e Fale Tapu, naʻa nau haʻu taki taha 5 mei he ngāue naʻa ne fai; pea naʻa nau lea kia Mosese, ʻo pehe, ʻOku lahi fau ʻa e meʻa ʻoku ʻomi ʻe he kakai, pea ʻoku hulu atu ʻi he ngāue naʻe tuʻutuʻuni ʻe Sihova ke fai. 6 Ko ia naʻe fekau ʻe Mosese, pea naʻa nau fanongonongo ʻi he ʻapitanga, ʻo pehe, ʻA tangata mo fafine, ʻoua naʻa toe ngaohi ha meʻa ke foaki ki he Fale Tapu. Ko ia naʻe taʻofi ʻa e kakai mei he ʻomi meʻa. 7 He ko e meʻa kuo maʻu naʻe feʻunga mo e fai ʻo e ngāue kotoa pe, ʻo hulu atu. 8 Pea ʻilonga ʻakinautolu ʻi he kau ngāue naʻe poto naʻa nau ngāue ki ke Tapanekale, ʻo nau ngaohi ia ʻaki ʻa e tupenu ʻe hongofulu; ko e vavae hinehina kuo filo, mo e lanulangi, mo e kulapoʻupoʻuli, mo e kulaʻahoʻaho: naʻe ha ai ʻa e ngaahi selupumi ʻi he fai ʻa e tangata 9 lalanga. Ko e loloa ʻo e tupenu taki taha ko e kiupite ʻe uofulu ma valu, pea ko e māukupu ʻo e tupenu taki taha ko e kiupite ʻe fa: naʻe fua 10 tatau pe ʻa e tupenu kotoa. Pea naʻa ne hokohoko ʻa e tupenu mo etupenu ke matainima, pea ne hokohoko ʻa e tupenu mo e tupenu ke 11 matainima. Pea naʻa ne ngaohi ʻa e ngaahi kavei lanulangi ʻi he tapa ʻo e tupenu ʻe taha ʻi he taupotu ʻo e matainima, pea pehe ʻene fai ʻi he tapa ʻo e tupenu taupotu ʻi he 12 matainima ʻe taha. Ko e kavei ʻe nimangofulu naʻa ne ngaohi ʻi he tupenu ʻe taha, pea ne ngaohi mo e kavei ʻe nimangofulu ʻi he taupotu ʻo e tupenu ʻi he matainima ʻe taha: naʻe fakafeuʻutaki ʻa e ngaahi kavei. 13 Pea naʻa ne ngaohi ha fakamaʻu koula ʻe nimangofulu, ʻo ne fakahokoʻaki ʻa e ngaahi fakamaʻu ʻa e tupenu ko ē mo ē: pea ko ia naʻe hoko ʻo taha pe ʻa e Tapanekale. 14 Pea naʻa ne ngaohi tupenu fulufulu ʻi kosi ki ha teniti ke pulongaʻaki ʻa e Tapanekale: naʻa ne ngaohi ia ko e tupenu ʻe hongofulu ma 15 taha. Ko e loloa ʻo e tupenu ʻe taha ko e kiupite ʻe tolungofulu, pea ko e kiupite ʻe fa hono māukupu: naʻe fua tatau pe ʻa e tupenu ʻe 16 hongofulu ma taha. Pea naʻa ne hoko ʻa e ngaahi tupenu ke matainima ē mataiono ē. 17 Pea naʻa ne ngaohi ha kavei ʻe nimangofulu ʻi he kapa ʻo e tupenu taupotu ʻi he matainima, mo e kavei ʻe nimangofulu ʻi he kapa ʻo e tupenu ʻi he 18 mataiono. Pea naʻa ne ngaohi ha fakamaʻu kapa ʻe nimangofulu ke fakahokoʻaki ʻa e teniti ke taha pe. 19 Pea naʻa ne ngaohi ha uʻufi ki he teniti ʻaki ʻa e ngaahi kili ʻi sipi tangata kuo fakalanukula, mo ha fakatefisiʻaki ʻa e ngaahi kili ʻi tutuʻu. 20 Pea ne ngaohi ʻa e holisi ʻo e Tapanekale ʻaki ʻa e papa sitimi, ʻo 21 fokotutuʻu. Ko e loloa ʻo e papa ʻe taha ko e kiupite ʻe hongofulu, pea ko e kiupite mo e haafi ʻa e 22 māukupu ʻo e papa. Naʻe ai ha ongo elelo ʻe ua ʻi he papa ʻe taha, ʻo fakahoko ʻa e taha mo e taha: naʻe pehe ʻene fai ki he ngaahi laupapa kotoa pe ʻo e Tapanekale. 23 ʻIo, naʻa ne ngaohi ʻa e holisi ʻo e Tapanekale; ko e papa ʻe uofulu ki he faʻahi ki Tonga (ʻa e fakatoʻomataʻu): 24 pea ne ngaohi ha tuʻunga siliva ʻe fangofulu ke tuʻu ʻi he lalo uofulu ʻi papa: ko e tuʻunga ʻe ua ʻi he lalo papa ko ē, ki he ongo ʻelelo oʻona, mo e tuʻunga ʻe ua ki he lalo papa ko ē ki he ongo ʻelelo oʻona. 25 Pea ki he tafaʻaki ko ē ʻo e Tapanekale, ʻa e faʻahi ki tokelau, naʻa ne ngaohi ha papa ʻe uofulu, mo 26 honau tuʻunga siliva ʻe fangofulu; ko e tuʻunga ʻe ua ki he lalo papa ko ē, mo e tuʻunga ʻe ua ki he lalo 27 papa ko ē. Pea ki he ta ʻo e Tapanekale ki lulunga naʻa ne 28 ngaohi ha papa ʻe ono. Pea naʻa ne ngaohi ha ongo papa ki he ngaahi tuliki ʻo e Tapanekale ʻi he ongo ta. 29 Pea naʻa na pikiua ʻi lalo, pea ne fakataha kinaua ʻi ʻolunga ʻi he ʻuluaki kavei: naʻa ne fai pehe ki he ua ko ē foki; ko e meʻa ia ki he ongo 30 tuliki. Ko ia naʻe valu ʻa e ngaahi papa, pea ko honau ngaahi tuʻunga siliva ko e tuʻunga ʻe hongofulu ma ono; ko e tuʻunga ʻe ua ki he lalo papa ko ē, mo e tuʻunga ʻe ua ki he 31 lalo papa ko ē. Pea naʻa ne ngaohi kiatoʻaki ʻa e ʻakau sitimi; koe nima ki he ʻu papa ʻo e faʻahi 32 Tapanekale ko ē, pea mo e kiato ʻe nima ki he ʻu papa ʻo e faʻahi Tapanekale ko ē, pea mo e kiato ʻe nima ki he ʻu papa ʻo e ta ʻo e 33 Tapanekale ki lulunga. Pea naʻa ne ngaohi ʻa e kiato loto ke aʻu mei potu ki potu ʻi he loto ʻu laupapa. 34 Pea naʻa ne uʻufi ʻa e ngaahi laupapaʻaki ʻa e koula, pea ko honau ngaahi kavei naʻa ne ngaohi koula pe, ke velo ai ʻa e ngaahi kiato, pea naʻa ne uʻufi koula ʻa e ngaahi kiato. 35 Pea naʻa ne ngaohi ʻa e Tatau ʻaki ʻa e lanulangi, mo e kulapoʻupoʻuli, mo e kulaʻahoʻaho, mo e vavae hinehina kuo filo: naʻa ne ngaohi ia ke ha ai ha ngaahi selupimi 36 ʻi he lalanga. Pea naʻa ne ngaohi ki ai ha pou sitimi ʻe fa, pea ne uʻufi koula ia: pea naʻe koula mo honau ngaahi tautauʻanga; pea naʻa ne haka ki ai ha tuʻunga siliva ʻe fa. 37 Pea naʻa ne ngaohi ha puipui ki he mata teniti ʻaki ʻa e lanulangi, mo e kulapoʻupoʻuli, mo e kulaʻahoʻaho, mo e vavae hinehina kuo filo, pea naʻe fai ai ha ngaūe ʻa e tuitui poto; 38 ko hono pou ʻe nima foki mo honau ngaahi tautauʻanga; pea naʻa ne ʻufiʻufi koula ʻa e ngaahi ʻulu ʻi pou, mo honau ngaahi ʻakaufakalava: ka ko honau tuʻunga ʻe nima naʻe palasa.

Ekisoto 37

1 PEA naʻe faʻu ʻe Pesalili ʻa e Aake ʻaki ʻa e papa sitimi: ko hono loloa ko e kiupite ʻe ua mo e haafi, pea ko hono māukupu ko e kiupite ʻe taha mo e haafi, pea ko hono maʻolunga ko e kiupite ʻe taha mo e 2 haafi. Pea naʻa ne ʻaofiʻaki ia ʻa e koula haohaoa, ʻa loto mo tuʻa, pea ne ngaohi hano teuteu koula takaakai. 3 tPea ne haka ki ai ha kavei koula ʻe fa ki hono vaʻe ʻe fa; ko e ua ʻi kavei ki he tafaʻaki ʻe taha, mo e ua ʻi kavei ki hono tafaʻaki ʻe taha. 4 Pea ne ngaohi kaufata ʻaki ʻa e ʻakau sitimi, ʻo ne kofuʻaki ʻa e 5 koula. Pea naʻa ne velo ʻa e kaufata ʻi he ngaahi kavei ʻi he tafaʻaki aake ke kaualaʻaki ʻa e 6 Aake. Pea naʻa ne ngaohi ha hoifuaʻanga ʻaki ʻa e koula haohaoa: ko e kiupite ʻe ua mo e haafi hono loloa, pea ko e kiupite ʻe taha mo e 7 haafi hono māukupu. Pea naʻa ne ngaohi ha ongo selupumi koula; naʻa ne tuki kinaua ʻi he konga ʻo e hoifuaʻanga ʻoku hope atu ʻi potu 8 mo potu. Ko e selupimi ʻe taha mei he potu ko ē, pea ko e selupimi ʻe taha mei he potu ko ē: ʻio, naʻa ne ngaohi ʻa e ongo selupimi ke sino taha mo e hoifuaʻanga ʻo tuʻu 9 ʻi potu mo potu. Pea naʻe tuʻu ʻa e ongo selupimi kuo mafola ʻi ʻolunga hona kapakau, ʻo fakamaluʻaki ʻa e hoifuaʻanga; pea naʻa na fehagaaki, pea na hanga foki ki he hoifuaʻanga. 10 Pea ne ngaohi ʻa e Tepile ʻaki ʻa e papa sitimi: ko e kiupite ʻe ua hono loloa, pea ko e kiupite ʻe taha hono māukupu, pea ko e kiupite ʻe taha mo e haafi hono maʻolunga: 11 pea naʻa ne ʻaofiʻaki ia ʻa e koula haohaoa, pea ne ngaohi hano 12 teuteu koula takatakai. Pea ne ngaohi hano kiato takatakai, ko e ʻaofinima ʻe taha hono laulahi, pea ne ʻai ha teuteu koula ʻo takatakai 13 ki he kiato. Pea ne haka ki ai ha kavei koula ʻe fa, ʻo ne ʻai ʻa e ngaahi kavei ki he tuliki ʻe fa ʻoku ʻi hono 14 vaʻe ʻe fa. Naʻe tuʻu ʻa e ngaahi kavei feʻunga mo e kiato ko e ngaahi ʻainga haʻamo ke kaualaʻaki ʻa e 15 tepile. Pea ne ngaohi ʻa e kaufata ʻaki ʻa e ʻakau sitimi, ʻo kofuʻaki ʻa e koula, ke kaualaʻaki ʻa e tepile. 16 Pea ne ngaohi ʻa e nāunau ke tuʻu ʻi he funga tepile, hano ngaahi tisi, mo hano ngaahi tata, mo hano ngaahi ipu, mo hano ngaahi sioki ke faiʻaki ʻa e fakatau kava: naʻe ngaohiʻaki ʻa e koula haohaoa. 17 Pea ne ngaohiʻa e Tuʻungamaama ʻaki ʻa e koula haohaoa: naʻa ne ngaohi tuki pe ʻa e tuʻungamaama; ʻa hono tuʻunga, mo hono sino: ko hono ngaahi mātala, ko hono ngaahi tangitangi, mo hono ngaahi lūpū, 18 naʻa nau sino taha ai pe mo ia. Pea naʻe ʻalu atu mei hono tafaʻaki ʻa e vaʻa ʻe ono; ko e vaʻa ʻe tolu ʻo e maama naʻe tuʻu mei he potu ʻe taha, pea ko e tolu mei he potu ʻe taha: 19 naʻe tuʻu ʻi he vaʻa ʻe taha ʻa e ʻipu ʻe tolu hange ko _e matala ʻi ʻai, tangitangi mo lūpu; pea mo ha tolu ʻi ipu hange ko e matala ʻi ʻai ʻi he vaʻa ʻe taha, tangitangi mo lūpū: pehē ʻa e vaʻa ʻe ono ʻoku ʻalu atu 20 mei he maama. Pea naʻe tuʻu ʻi he sino ʻi maama ha fa ʻi ipu fakaematala ʻi ʻai, ʻa hono ngaahi tangitangi mo hono ngaahi lūpū. Pea 21 ko e meʻa ki he vaʻa ʻe ono ʻoku ʻalu atu mei he sino ʻi maama, naʻe tuʻu ha tangitangi ʻe taha ʻi he lalo vaʻa ʻe ua, kae taha ai pe mo ia, mo e tangitangi ʻe taha ʻi he lalo vaʻa ʻe ua ʻo taha ai pe mo ia, mo e tangitangi ʻe taha ʻi he lalo vaʻa ʻe ua, 22 kae taha ai pe mo ia. Ko hono ngaahi tangitangi mo hono ngaahi vaʻa naʻe taha ai pe kotoa pe, ʻo tuki taha pe ʻi he koula haohaoa. 23 Pea ne ngaohi hono ngaahi ngeʻesi maama, ko e fitu, mo hono ngaahi helekosi, mo hono ngaahi ʻainga malala, ko e koto koula haohaoa 24 pe. Naʻa ne ngaūeʻaki ha taleniti koula haohaoa ʻi heʻene ngaohi ia mo hono nāunau kotoa. 25 Pea naʻa ne ngaohi ʻa e Olita Tutuʻangainisenisi ʻaki ʻa e papa sitimi: ko e kiupite hono lōloa, pea ko e kiupite hono māukupu: naʻe tapafā; pea ko e kiupite ʻe ua hono maʻolunga; pea ko hono ngaahi nifo 26 naʻe sino taha pe mo ia. Pea naʻa ne ʻaofiʻaki ia ʻa e koula haohaoa, ʻa hono funga mo hono ngaahi tafaʻaki, pea mo hono ngaahi nifo; pea naʻa ne ngaohi ki ai ha teuteu 27 koula takatakai. Pea naʻa ne ngaohi ki ai ha kavei koula ʻe ua, ʻi he lalo teuteu, ʻi he ongo kiato naʻe tuʻu ʻi he ongo tafaʻaki, moʻo ʻainga kaufata ke kaualaʻaki. Pea naʻa 28 ne ngaohi ʻa e kaufata ʻaki ʻa e ʻakau sitimi, ʻo ne kofuʻaki ʻa e koula. 29 Pea naʻa ne ngaohi ʻa e Lolo tapu ke faiʻaki ʻa e pani, pea mo e Inisenisi namukakala mo maʻa: ko e ngāue ʻa e tangata faiva kakala.

Ekisoto 38

1 PEA naʻa ne ngaohi ʻa e Olita ki he feifaulau tutu ʻaki ʻa e papa sitimi: ko hono lōloa ko e kiupite ʻe nima, pea ko e kiupite ʻe nima hono māukupu: naʻe tapafa; pea ko e kiupite ʻe tolu hono maʻolunga. 2 Pea naʻa ne ngaohi hono ngaahi nifo ke tuʻu ʻi hono funga tuliki ʻe fa; naʻe sino taha mo ia hono ngaahi nifo: pea naʻa ne ʻaofi kapa. Pea 3 naʻa ne ngaohi ʻa e ngaahi nāunau kehekehe ʻoe ʻolita,ʻa e ngaahikane, ʻa e ngaahi huo lafalafa, ʻa e ngaahi pesoni, ʻa e ngaahi huhu, ʻa e ngaahi ʻainga malala: naʻa ne ngaohi kapa 4 hono nāunau kotoa. Pea naʻa ne ngaohi ki he olita ha tuʻunga vangavanga kapa, hange ko e mata ʻo e kupenga ʻi hono lalo takai ʻo vaeuaalie hake. 5 mPea ne haka ha kavei ʻe fa ki he tuliki ʻe fa ʻo e tuʻunga vangavanga kapa, moʻo ʻainga 6 kaufata. Pea ne ngaohi ʻa e kaufata ʻaki ʻa e ʻakau sitimi, ʻo ne 7 kofuʻaki ʻa e kapa. Pea ne velo ʻa e ongo kaufata ki he ngaahi kavei ʻi he tafaʻaki mo e tafaʻaki ʻo e ʻolita ke kaualaʻaki; naʻa ne ngaohi ia ʻakiʻa e ngaahi laupapa, ʻo avaʻi loto. 8 Pea naʻa ne ngaohi kapa ʻa e Palutuʻanga, mo hono Tuʻunga ko e kapa foki: naʻe faiʻaki ʻa e ngaahi sioʻatā ʻa e kongakau fefine, ʻa ia naʻa nau fakataha ki he matapa ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga. 9 Pea naʻa ne ngaohi ʻa e Lotoʻā: ko e meʻa ki hono faʻahi ki he Tonga ʻo e lotoʻā (ʻa e fakatoʻomataʻu), ko e lulu ʻo e lotoʻā naʻe lalangaʻaki ʻa e vavae hinehina kuo filo; ko hono lōloa, fua kiupite, ko 10 e teau. Ko hono ngaahi tokotuʻu naʻe uofulu, pea ko honau ngaahi tuʻunga naʻe uofulu, ko e kapa pe; kae siliva ʻa e ngaahi tautauʻanga ʻi he ngaahi tokotuʻu, pea mo honau 11 ngaahi ʻakaufakalava. Pea ko e faʻahi tokelau naʻe teau ʻi he fua kiupite; naʻe uofulu hono ngaahi tokotuʻu, pea uofulu honau tuʻunga, ko e kapa pe; kae siliva ʻa e ngaahi tautauʻanga ʻi he ngaahi tokotuʻu, pea mo honau ngaahi ʻakaufakalava. 12 Pea ʻihefeituʻukilulungakoelulu tupenu naʻenimangofulu ʻikiupite; naʻe hongofulu hono ngaahi tokotuʻu, pea hongofulu honau ngaahi tuʻunga; pea ko e ngaahi tautauʻanga ʻi he tokotuʻu, mo honau ʻakaufakalava naʻe siliva. 13 Pea ko e mata ʻo e lotoʻā ki he hopoʻanga laʻa, naʻe kiupite ʻe nimangofulu. 14 Naʻe lulu tupenu ʻa e kiupite ʻe hongofulu ma nima ʻi he palaʻā ko ē; ko hono tokotuʻu naʻe tolu, pea ko honau tuʻunga naʻe tolu: mo e 15 palaʻā ko ē foki: ʻi he tafaʻaki ko ē mo ē ʻo e matapa, ʻo e lotoʻā, naʻe lulu tupenu ʻa e kiupite ʻe hongofulu ma nima: naʻe tolu hono tokotuʻu, pea tolu honau tuʻunga. 16 Ko e tupenu kotoa naʻe luluʻaki ʻa e lotoʻā naʻe lalangaʻaki ʻa e vavae 17 hinehina kuo filo. Pea ko e ngaahi tuʻunga ʻo e ngaahi tokotuʻu naʻe kapa; kae siliva ʻa e ngaahi tautauʻanga ʻi he ngaahi tokotuʻu, mo honau ngaahi ʻakaufakalava; pea siliva mo e teunga ʻo e ngaahi funga tokotuʻu; ʻio naʻe siliva ʻa e ngaahi ʻakaufakalava ʻo e ngaahi tokotuʻu 18 kotoa pe ʻo e lotoʻā. Pea ko e puipui ʻo e matapa ʻo e lotoʻā ko e ngāue ʻa e tuitui poto; naʻe ngaohiʻaki ʻa e lanulangi, mo e kulapoʻupoʻuli, mo e kulaʻahoʻaho mo e vavae hinehina kuo filo: pea ko hono loloa ko e kiupite ʻe uofulu, pea ko hono maʻolunga, ʻa ia ko e māukupu, ko e kiupite ʻe nima, ʻo tatau mo e tupenu lulu ʻo e lotoʻā. 19 Pea ko hono tokotuʻu naʻe fā, pea fā honau tuʻunga, ko e kapa; ka ko honau ngaahi tautauʻanga ko e siliva, pea ko e teuteu ʻo e funga tokotuʻu mo e ʻakaufakalava naʻe 20 siliva. Pea ko e ngaahi faʻo ʻo e Tapanekale mo e ʻa ʻo e Lotoʻā naʻe kapa. 21 Ko hono fatu eni ʻo e ngaahi meʻa ʻo e Tapanekale, ʻa e Tapanekale Fakamoʻoniʻanga, ʻa ia naʻe lau ʻi he fekau ʻa Mosese, ʻo fai ʻe he kau Livai kae angi ʻa Itama ko e foha ʻo 22 Elone ko e taulaʻeiki. Pea ko Pesalili ko e foha ʻo Uli, ko e foha ʻo Hua, mei he matakali ʻo Siuta, ko ia ia naʻa ne ngaohi ʻa e ngaahi meʻa naʻe tuʻutuʻuni ʻe he ʻEiki kia 23 Mosese. Pea naʻe tokoni ki ai ʻa Aholiapi, ko e foha ʻo Ahisamaki, mei he matakali ʻo Tani, ko e toko taha tufunga maka, mo lalanga meʻa pulepule, mo tuitui poto, he faiʻaki ʻa e lanulangi, mo e kulapoʻupoʻuli, mo e kulaʻahoaho, mo e vavae hinehina. 24 Ko e lau ʻo e koula naʻe ngaūeʻaki ʻi he ngaahi meʻa kehekehe ʻo e Fale Tapu, ʻio ʻa e koula naʻe takaloʻaki, ko e taleniti ʻe uofulu ma hiva, mo e sikeli ʻe fitungeau ma tolungofulu (ko e lau ki he sikeli ʻo e Fale Tapu). 25 Pea ko e siliva ʻa e kakai ʻo e fakataha naʻe lau, ko e taleniti ʻe teau, pea mo e sikeli ʻe taha afe ma fitungeau ma fitungofulu ma nima (koe lau ki he sikeli o e Fale Tapu); ko e peka ki he ʻulu: (ko e haafi sikeli ia, lau ki he sikeli ʻo e Fale 26 Tapu:) ko e tuʻutuʻuni ia ki he tangata taki taha naʻe laka atu ki he kakai kuo ʻosi lau, ʻo kamata mei he uofulu taʻu ʻo fai hake, ko e toko ono kilu ma tolu afe ma 27 nimangeau ma nimangofulu. Pea ko e teau ʻi taleniti siliva, naʻe tuku ia ke hakaʻaki ʻa e ngaahi tuʻunga ʻo e Fale Tapu, pea moe ngaahi tuʻunga ʻo e Tatau; ko e tuʻunga ʻe teau ki he taleniti ʻe teau, ʻo taki taleniti ʻa 28 e tuʻunga. Pea ko e taha afe ma fitungeau ma fitungofulu ma nima, naʻa ne ngaohiʻaki ʻa e ngaahi tautauʻanga ʻi he tokotuʻu, ʻo ne teuteuʻaki honau funga, mo ngaohiʻaki honau ʻakaufakalava. 29 Pea ko e kapa naʻe takaloʻaki naʻe feʻunga mo e taleniti ʻe fitungofulu, pea mo 30 e sikeli ʻe ua afe ma fangeau. Pea naʻa ne ngaohiʻaki ia ʻa e ngaahi tuʻunga ʻo e mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea mo e Olita Kapa, pea mo e tuʻunga kapa vangavanga naʻe ʻi ai, pea mo e nāunau kehekehe ʻo 31 e olita, pea moe ngaahi tuʻungaʻo e lotoʻā takatakai, pea mo e ngaahi tuʻunga ʻo e matapa ʻo e lotoʻā, pea mo e ngaahi faʻo ʻo e Tapanekale, pea mo e ngaahi faʻo ʻo e lotoʻā takatakai.

Ekisoto 39

1 PEA ko e meʻa lanulangi mo kulapoʻupoʻuli mo kulaʻahoʻaho, naʻa nau ngaohiʻaki ia ʻa e ngaahi kofu malohi ke fai ngaūeʻaki ʻi he Potu Tapu; pea naʻa nau ngaohiʻaki ʻa e ngaahi kofu tapu ʻa ia naʻe tuʻutuʻuni moʻo Elone; hange ko e fekau ʻa e ʻEiki kia Mosese. 2 Pea naʻa ne ngaohi ʻa e Efoti ʻaki ʻa e koula, meʻa lanulangi, mo e kulapoʻupoʻuli, mo e kulaʻahoʻaho, mo e vavae hinehina kuo filo. 3 Pea naʻa nau tuki lau ʻi koula ke manifi, ʻo nau tohi ke auiki, ke pule ʻiʻaki ʻa e lanulangi mo e kulapoʻupoʻuli, mo e kulaahoʻaho, mo e vavae hinehina; ko e fai ʻe he tangata lalanga meʻa pulepule. 4 Naʻa nau ngaohi fakauma ki ai; naʻe fakahokoʻaki hono ongo potu. 5 Pea ko e Noʻo pulupule ʻo e fakaefoti. ʻa ia ʻoku fakaheka mei tuʻa, naʻe sino taha mo ia; tatau pe hono ngaohiʻaki ʻa e koula, lanulangi, mo e kulapoʻupoʻuli, mo e kulaʻahoʻaho, mo e vavae hinehina kuo filo: ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kia Mosese. 6 Pea naʻa nau ngaohi ʻa e ongo makaonike, ko honau ʻainga ko e filo koula kuo fai, ʻo tongi hange ko e tongi ʻo ha sila, ke ha ai ʻa e ngaahi hingoa ʻo e ngaahi foha ʻo 7 Isileli. Pea ne ʻai ia ki he funga fakauma ʻo e efoti, moʻo maka fakamanatu ki haʻa Isileli; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kia Mosese. 8 Pea naʻa ne ngaohi ʻa e Sifa, ko e fai ʻe he tangata lalanga meʻa pulepule, ʻo hange ko e ngaohi ʻo e efoti, ʻaki ʻa e koula, lanulangi, mo e kulapoʻupoʻuli, mo e kulaʻahoʻaho, mo e vavae hinehina kuo filo. 9 Naʻe tapafā ia; naʻa nau peluua ʻa e sifa: ko e hanga hono loloa, pea ko e hanga hono māukupu ʻi hono 10 peluua. Pea naʻa nau fonofonaʻaki ha ʻotu makakoloa ʻe fa: ko ha ʻotu — ko ha satio, ha topasi, mo ha emalata; ko e ʻuluaki ʻotu ia. 11 Pea ko hono ua ʻo e ʻotu, ko ha kapukeli, ha safaia, mo ha pelili. 12 Pea ko hono tolu ʻo e ʻotu ko ha siasini, ha akete, mo ha ametisi. 13 Pea ko hono fa ʻo e ʻotu, ko ha kalisolaite, mo ha makaonike, pea mo ha siasipa: naʻe takaiʻaki ha filo koula kuo fai moʻonau fonofononga. 14 Pea ko e ngahi maka ko ia naʻe fakatatau ki he ngahi kingoa ʻo e fanau ʻa Isileli, ko e hongofulumaua, ʻo fakatatau ki he hingoa ʻonautolu; naʻe tuʻu maʻa e matakali ʻe hongofulumaua, ʻo taki taha hono hingoa kuo tongitongi hange 15 ha sila. Pea naʻa nau ngaohi ki he potu ʻolunga ʻo e sifa ha ongo kiʻi tau kuo fai hangē ha afo ʻaki ʻa e 16 koula haohaoa. Pea naʻa nau ngaohi ha ongo ʻainga koula, pea mo e ongo mama koula; pea naʻa nau ʻai ʻa e ongo mama ki he ongo 17 taupotuʻo e sifa. Pea naʻa nau tau ʻa e ongo afo koula ki he ongo mama ʻi he ongo taupotu ʻo e sifa. 18 Pea ko e ongo potu ʻo e ongo afo naʻa nau tau ki he ongo ʻainga, pea naʻa nau ʻai ia ki he ongo fakauma ʻo e efoti, ʻi hono potu ki muʻa. 19 Pea naʻa nau ngaohi ha ongo mama koula, ʻo ʻai ki he ongo taupotu ʻo e sifa ʻi hono tapa ki loto ki he efoti. 20 Pea naʻa nau ngaohi ha ongo mama koula, ʻo ʻai ki he ongo fakauma ʻo e efoti, ʻi hono potu ki ʻao ka ʻi lalo, pea ofi ki hono fakahoko, pea ʻi ʻolunga ʻi he noʻopulepule ʻo e efoti. 21 Pea naʻa nau fakamaʻu ʻa e sifa ʻaki hono ongo mama ki he ongo mama, ʻo e efoti ʻaki ha loufau lanulangi, koeʻuhi ke tuʻu ʻa e sifa ʻi he funga noʻopulepule, ʻo ʻoua e mavahe mei he efoti; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kia Mosese. 22 Pea naʻa ne ngaohi ʻa e Kofutōtolofa ʻo e Efoti ʻaki ʻa e meʻa lanulangi, hono kotoa, ko e ngaūe 23 ʻa e tangata lalanga; mo e ava ʻo e kofu ʻi loto, hange ko e ava ʻo ha kofutau; ko ha tepi takatakai ki he 24 ava, naʻa mahae. Pea naʻa nau taʻi he kapa ʻi kofu ʻi lalo ha ngaahi pomikanite, ʻaki ʻa e lanulangi, mo e kulapoʻupoʻuli, mo e kulaʻahoʻaho kuo filo. 25 Pea naʻa nau ngaohi ha ngaahi fafangu ʻaki ʻa e koula haohaoa, ʻo nau tau ʻa e ngaahi fafangu ʻi he vahaʻa ʻo e ngaahi pomikanite takatakai; 26 ko ha fafangu mo ha pomikanite, ko ha fafangu mo ha pomikanite, ʻi he kapa ʻi kofu takatakai, ke faiʻaki ʻene ngāue fakalotu; ʻo hangē ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kia Mosese. 27 Pea naʻa nau ngaohi ʻa e ngaahi sote tupenu, ko e ngāue ʻa e tangata lalanga, moʻo Elone mo hono ngaahi 28 foha; pea mo e tata tupenu, pea mo e ngaahi faʻu tupenu, pea mo e ngaahi talausese tupenu ʻaki ʻa e 29 vavae hinehina kuo filo; pea naʻa nau ngaohi ʻa e Noʻo ʻaki ʻa e vavae hinehina kuo filo, mo e meʻa lanulangi, mo e kulapoʻupoʻuli, mo e kulaʻahoʻaho; ko e ngāue ʻa e tuitui poto; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova kia Mosese. 30 Pea naʻa nau ngaohiʻaki ʻa e koula haohaoa ʻa e lau ʻi meʻa ʻo e kalauni tapu, ʻo nau tohi ai ha tohi ʻo hange ko e tongi ʻo ha sila, ʻo pehe, TAPUHA KIA SIHOVA. 31 Pea naʻa nau tau ki ai ha loufau lanulangi ke ʻai ki he tata mei ʻolunga; hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kia Mosese. 32 Pea naʻe toki ʻosi ʻa e ngāue kotoa ʻo e Tapanekale ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga: pea naʻe fai ʻe haʻa Isileli; ʻo hange tofu pe ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kia Mosese, naʻe pehe ʻenau fai. 33 Pea naʻa nau fetuku mai ʻa e Tapanekale kia Mosese, ʻa e Teniti mo hono nāunau kotoa, ʻa hono ngaahi fakamaʻu, ʻa hono holisi, ʻa hono ngaahi kiato, mo hono ngaahi 34 pou, mo hono ngaahi tuʻunga; pea mo e uʻufi kili ʻi sipi tangata kuo fakalanukula, mo e fakatefisi kili ʻi 35 tutuʻu, pea mo e tatau puipui; ʻa e Aake Fakamoʻoniʻanga, mo hono 36 kaufata, pea mo e Hoifuaʻanga; a e Tepile, ʻa hono nāunau kehekehe, 37 pea mo e mafono; ʻa e Tuʻungamaama maʻa, ʻa hono ngaahi nge ʻesi maama, ʻio ʻa e ngaahi maama kefakaʻotu, pea mo hono nāunau kotoa, kaeʻumaʻa ʻa e lolo ki he maama; 38 pea mo e Olita Koula, mo e Lolo pani, mo e Inisenisi namukakala, pea moe e puipui ki he matapa ʻo e 39 Teniti; ʻa e Olita Kapa, mo e tuʻunga kapa vangavanga oʻona, hono kaufata, mo hono nāunau kehekehe; ʻa e Palutuʻanga mo hono Tuʻunga; 40 ʻa e tupenu lulu ʻo e lotoʻā, ʻa hono ngaahi tokotuʻu, mo hono ngaahi tuʻunga, pea mo e puipui ki he matapa ʻo e lotoʻā, ʻa hono ngaahi maea, mo hono ngaahi faʻo, pea mo e nāunau kotoa pe ke faiʻaki ʻa e ngaūe ʻo e Tapanekale ke hoko ko e 41 Teniti Fe ʻiloakiʻanga; ʻa e ngaahi kofu malohi ke faiʻaki ʻa e ngāue ʻi he Potu Tapu, ʻa e ngaahi kofu tapu moʻo Elone ko e Taulaʻeiki, pea mo e ngaahi kofu ki hono ngaahi foha ke faiʻaki ʻa e ngāue fakataulaʻeiki. 42 Hange tofu pe ko e ngaahi tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kia Mosese, naʻe pehe ʻa e fai ʻe haʻa Isileli ʻa e ngāue kotoa. 43 Pea naʻe vakai ʻe Mosese ki hono kotoa ʻo e fekau, pea ta kuo nau fai ia; hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova, kuo pehe ʻenau fai: pea naʻe tapuakiʻi kinautolu ʻe Mosese.

Ekisoto 40

1 PEA folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, ʻo pehe, ʻi he ʻuluaki ʻaho ʻo e 2 ʻuluaki mahina te ke fokotuʻu ʻa e Tapanekale ʻo e Teniti Fe ʻiloakianga. 3 ʻPea te ke tuku ki ai ʻa e Aake Fakamoʻoniʻanga, pea te ke puipui ʻi ʻa e Aake ʻaki ʻa e Tatau. 4 Pea te ke fakahu mai ʻa e Tepile, pea te kefakamaʻopoʻopoʻaengaahi meʻa ʻoku ʻi ai; pea te ke fakahu ki ai ʻa e Tuʻungamaama, ʻo hilifaki 5 ʻaengaahingeʻesimaama. Peateke tuku ʻa e Olita Koula tutuʻangainisenisi ʻi he tuha mo e Aake Fakamoʻoniʻanga, pea te ke tau ʻa e puipui ʻi he matapa ʻo e Tapanekale. 6 Pea te ke tuku ʻa e Olita Tutuʻangafeilaulau ʻi he tuha mo e matapa ʻo e Tapanekale ʻo e Teniti Fe ʻiloakianga. 7 ʻPea te ke tuku ʻa e Palutuʻanga ʻi he vahaʻa ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga mo e olita, pea te ke 8 ʻai ha vai ki ai. Pea te ke fokotuʻu ʻa e Lotoʻā takatakai, pea te ke tau ʻa e puipui ʻo e matapa ʻo e lotoʻā. 9 Pea te ke toʻo ʻa e lolo pani, pea te ke pani ʻa e Tapanekale mo e meʻa kotoa pe ʻoku ʻi ai, pea te ke fakatapu ʻi ia, mō hono nāunau 10 kotoa: pea ʻe tapu leva. Pea te ke pani ʻa e olita tutuʻangafeilaulau, mo hono nāunau kotoa, pea te ke fakatapu ʻi ʻa e olita: pea ʻe toputapu leva ʻa e olita. 11 Pea te ke pani ʻa e palutuʻanga, mo hono tuʻunga, pea te ke fakatapu ʻi ia. 12 Pea te ke fakaofi mai ʻa Elone mo hono ngaahi foha ki he matapa ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea te ke 13 kaukau ʻi kinautolu ʻi he vai. Pea te ke fakakofuʻaki ʻa Elone ʻa e ngaahi kofu tapu, pea te ke pani ia, pea te ke fakatapu ʻi ia, ke ne fai ʻa e 14 ngāue fakataulaʻeiki kiate au. Pea te ke fakaofi mo hono ngaahi foha, pea te ke ʻai sote kiate kinautolu: 15 pea te ke pani kinautolu, ʻo hange ko hoʻo pani ʻenau tamai, ke nau fai ʻa e ngāue fakataulaʻeiki kiate au: pea ʻe hoko honau pani ko ia ko honau fakanofo ke taulaʻeiki ki honau ngaahi toʻutangata ʻo taʻengata. 16 Pea fai ʻe Mosese: ʻo hange tofu pe ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kiate ia, naʻe pehē ʻene fai. 17 Pea ko ia ʻi he hoko ʻa e ʻuluaki mahina ʻi hono ua ʻo e taʻu, pea ʻi hono ʻuluaki ʻaho ʻo e mahina, naʻe 18 fokotuʻu ʻa e Tapanekale. Pea langa ʻe Mosese ʻa e Tapanekale, ʻo ne ʻai hono ngaahi tuʻunga, mo fokotuʻu hono holisi, ʻo ne velo hono ngaahi kiato, ʻo ne fokotuʻu hono 19 ngaahi pou. Pea ne folahi ʻa e Teniti ke fakapulonga ʻa e Tapanekale, ʻo ne ʻai ʻa e uʻufi ʻo e Teniti ki ai mei ʻolunga; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kia Mosese. 20 Pea ne hanga ʻo tuku ʻa e Fakamoʻoni ki he Aake, pea ne ʻai ʻa e kaufata ki he Aake, ʻo ne hilifaki ʻa e Hoifuaʻanga ki he funga Aake: 21 ʻo ne fakahu ʻa e Aake ki he Tapanekale, ʻo ne tau ʻa e Tatau puipui, ʻo ne puipui ʻi ʻa e Aake Fakamoʻoniʻanga; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kia Mosese. 22 Pea ne tuku ʻa e Tepile ki he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ki he faʻahi tokelau ʻo e Tapanekale, ʻi he tuʻa 23 Tatau. Pea naʻa ne fakamaʻopoʻopo ʻi hono funga ʻa e ma ʻi he ʻao ʻo Sihova; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kia Mosese. 24 Pea naʻa neʻaiʻaeTuʻungamaama ki he Teniti Fe ʻiloakiʻanga ke fehangahangai mo e Tepile, ki he faʻahi 25 Tapanekale ki he Tonga. Pea naʻa ne hilifaki ʻa e ngaahi ngeʻesi maama ʻi he ʻao ʻo Sihova; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kia Mosese. 26 Pea naʻa ne tuku ʻa e Olita Koula ki he Teniti Fe ʻiloakiʻanga ʻi he ʻao 27 ʻo e Tatau: pea naʻa ne tutu ai ʻa e inisenisi namu kakala; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kia Mosese. 28 Pea naʻa ne tau ʻa e puipui ki he 29 matapa ʻo e Tapanekale. Pea ko e Olita Tutuʻangafeilaulau naʻa ne tuku ʻi he mata Tapanekale ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea ne feia ai ʻa e feilaulaumoifua mo e feilaulau meʻakai; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kia Mosese. 30 Pea ne tuku ʻa e Palutuʻanga ki he vahaʻa ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga mo e Olita, ʻo ne ʻai ki ai ha vai 31 kaukau. Pea naʻe fanofano ai ʻe Mosese mo Elone mo hono ngaahi foha honau nima mo honau vaʻe: 32 ka nau ka hu ki he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea ka nau ka ʻunuʻunu ki he olita, naʻa nau fanofano ai; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kia Mosese. 33 Pea ne fokotuʻu ʻa e Lotoʻā takatakai ki he Tapanekale mo e Olita, ʻo ne tau ʻa e puipui ki he matapā ʻo e lotoʻā. Pea ʻosiki ai ʻe Mosese ʻa e fekau. 34 Pea naʻe toki fakapūlou ai ʻe he ʻAo ʻa e Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea naʻe faʻofale ʻa e Sikaina ʻo e ʻEiki 35 ʻi he Tapanekale. Pea naʻe ʻikai lava ʻe Mosese ke hū ki he Teniti Fe ʻiloakiʻanga koeʻuhi ko e nofo ki ai ʻa e ʻAo, mo e fonu ʻa e Tapanekale ʻi he Sikaina ʻo e ʻEiki. 36 Pea ʻi he fakahaʻele hake ʻa e ʻAo mei he Tapanekale naʻe hiki fononga ai ʻa haʻa Isileli ʻi honau ngaahi fononga 37 kotoa pe: ka ʻoka ʻikai fakahaʻele ʻa e ʻAo, naʻe ʻikai te nau hiki fononga, kaeʻoua ke fakahaʻele ia. 38 He naʻe nofo ʻia ʻa e funga Tapanekale ʻe he ʻAo ʻa e ʻEiki, ʻaho, pea ʻi he p5 naʻe ʻi ai ha afi, ʻo sio ki ai ʻa e fale kotoa ʻo Isileli, ʻi honau ngaahi fononga kotoa pe.

Livitiko 1

1 PEA ui ange ʻa Mosese ʻe he ʻEiki, ʻo ne folofola ki ai mei he Teniti 2 Fe ʻiloakiʻanga, ʻo pehe, Lea ki haʻa Isileli, mo ke pehe kiate kinautolu, Ka ʻi ai ha tangata ʻiate kimoutolu te ne ʻoatu ha kopano ki he ʻEiki, te ne fai ʻene kopano mei heʻene fanga manu, mei he fanga pulu, pe mei he fanga sipi. 3 Kapau ko e feilaulaumoifua ʻa ʻene kopano, ko ha pulu, te ne ʻatu ha manu tangata ʻoku ʻikai hano niele! te ne ʻatu ia ʻi he matapa ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ke hoifua ai 4 ʻa e finangalo ʻo e ʻEiki. Pea te ne hilifaki hono nima ki he ʻulu ʻo e feilaulau; pea ʻe tali ia koeʻuhi ko e 5 tangata, koe fakalelei maʻana. Pea te ne tamateʻi ʻa e pulu ʻi he ʻao ʻo Sihova: pea ko e ngaahi foha ʻo Elone ʻa ia ʻoku taulaʻeiki, te nau ʻatu ʻa e toto, ʻo lulukuʻaki ia ʻa e olita takatakai, ʻa ia ʻoku ʻi he mata 6 Teniti Fe ʻiloakiʻanga. Pea te ne 7 fohi ʻa e feilaulau, ʻo tafa ia. Pea ko e ngaahi foha ʻo Elone ko e taulaʻeiki te nau ʻesiafi ki he olita, mo fakamaʻopoʻopo ʻa e fefie ki he 8 afi: pea ko e ngaahi foha ʻo Elone, ʻa ia ʻoku taulaʻeiki, te nau fakamaʻopoʻopo ʻa engaahikongamanu, ʻa e ʻulu, mo e ngako, ki he fefieʻoku 9 ʻi he afi ʻi he olita: ka ko hono toʻotoʻonga mo hono ngaahi alanga te ne fufulu vai: pea ʻe toki tutu ʻe he taulaʻeiki hono kotoa ʻi he olita, ko e feilaulaumoifua faiʻaki ʻa e afi, ko e ngangatu fakahoifua kia Sihova. 10 Pea kapau ko ʻene kopano ko e meʻa mei heʻene fanga manu iki, ko ha sipi pe kosi, ka ko ha feilaulaumoifua; te ne ʻatu ha manu tangata 11 ʻoku ʻikai hano melē. Pea te ne tamateʻi ia ʻi he tafaʻaki olita ki he tokelau, ʻi he ʻao ʻo Sihova: pea ko e ngaahi foha ʻo Elone, ʻa ia ʻoku taulaʻeiki, te nau lulukuʻaki ʻa e 12 olita hono toto takatakai. Pea te ne tafaia, ʻotukuhonongaahikonga mo hono ʻulu mo hono ngako: pea ko e taulaʻeiki te ne fakamaʻopoʻopo ia ʻi he funga fefie, ʻa ia ʻoku ʻi 13 he afi ʻi he olita: ka ko hono toʻotoʻonga mo hono ngaahi alanga te ne fufulu vai: pea ʻe ʻatu ʻe he taulaʻeiki hono kotoa, ʻo tutu ʻi he olita: ko e feilaulaumoifua ia, faiʻaki ʻa e afi, ko e ngangatu fakahoifua kia Sihova. 14 Pea kapau ko ʻene kopano ʻoku fai mei he manupuna, ka ko e feilaulaumoifua. te ne faiʻaki ʻa e 15 kulukulu, pe ha lupe mui. Pea ʻe ʻomi ʻe he taulaʻeiki ki he olita, pea te ne motuhi fakalouhi ʻimofisi hono ʻulu, ʻo tutu ʻi he olita, pea te ne tatau hono toto ʻi he holisi ʻo e 16 olita: pea te ne fakangakau ia, ʻo li ki he tafaʻaki olita ki hahake, 17 ki he potu ʻo e efuefu. Pea te ne hele hono kapakau, kae ʻikai fahiua; pea ʻe tutu ia ʻe he taulaʻeiki ʻi he olita ʻi he funga fefie ʻoku ʻi he afi: ko e feilaulaumoifua ia, faiʻaki ʻa e afi, ko e ngangatu fakahoifua kia Sihova.

Livitiko 2

1 PEA ka ʻomi ʻe ha taha ha kopano ko e feilaulaumeʻakai kia Sihova, te ne ʻomi ʻene meʻa mei he ʻelitoʻi mahoaʻa; pea te ne lingi ha lolo ki ai, pea te ne hili ki ai ha 2 laipeno. Pea te ne ʻomi ki he ngaahi foha ʻo Elone, ʻa ia ʻoku taulaʻeiki; pea te ne toʻo ha falukunga mei he mahoaʻa mo e lolo, mo hono kotoa ʻo e laipeno: pea ʻe tutu ia ʻe he taulaʻeiki mono meʻa fakamanatu; ko e feilaulau fai ʻaki ʻa e afi, ko e ngangatu fakahoifua kia 3 Sihova. Pea ko e toe ʻo e feilaulaumeʻakai koe ʻinasi ʻo Elone mo hono ngaahi foha; ko e taha ia ha meʻa ʻoku toputapu ʻi he ngaahi feilaulau ʻa Sihova ʻoku faiʻaki ʻa e afi. 4 Pea kapau ko hoʻo ʻomi ha kopano ko ha feilaulaumeʻakai kuo taʻo ʻi ha hovani, ʻe faiʻaki ʻa e ʻelitoʻi mahoaʻa, ko e ngaahi keke taʻelevani kuo natuʻaki ʻa e lolo, pe ko e ngaahi ma manifinifi taʻelevani kuo pani lolo. 5 Pea kapau ko e feilaulaumeʻakai faiʻaki ʻa e fakapaku ʻoku ke kopanoʻaki, ʻe faiʻaki ʻa e ʻelitoʻi mahoaʻa, kuo natuʻaki ʻa e lolo, 6 pea taʻelevani. Te ke tofitofi ia, ʻo lilingi ki ai ha lolo: ko ha feilaulaumeʻakai ia. 7 Pea kapau ko e feilaulaumeʻakai haka ʻoku ke kopanoʻaki, te ke ngaohiʻaki ʻa e ʻelitoʻi mahoaʻa 8 mo e lolo. Pea te ke ʻomi kia Sihova ʻa e feilaulaumeʻakai ʻoku ngaohi hange ko e ngaahi meʻa koe, pea e ʻatu ki he taulaʻeiki, pea ʻe 9 ʻomi ʻe ia ki he olita. Pea ʻe toʻo hake ʻe he taulaʻeiki mei he feilaulaumeʻakai hano meʻa fakamanatu, pea te ne tutu ʻi he olita: ko e meʻa faiʻaki ʻa e afi ia, ko e ngangatu 10 fakahoifua kia Sihova. Pea ko hono toe ʻo e feilaulaumeʻakai ko e ʻinasi ia ʻo Elone mo hono ngaahi foha; ko e taha ia ha meʻa ʻoku toputapu ʻi he ngaahi feilaulau ʻa Sihova ʻoku faiʻaki ʻa e afi. 11 ʻE ʻikai ʻatu ki he ʻEiki ha feilaumeʻakai kuo fai levani: laupea ka ai ha levani pe ha honi, ʻe ʻikai tutu ha meʻa mei ai ʻaki ʻa e 12 afi kia Sihova. Kapau ʻe ʻomi ia ko e kopano ʻo e polopolo taʻu, te mou ʻatu pe ki he ʻEiki; ka ʻe ʻikai tutu ʻi he olita moʻo ngangatu fakahoifua. 13 Pea koe feilaulaumeʻakai kotoa pe ʻoku ke kopanoʻaki, ʻe fakamasima; ʻe ʻikai te ke tuku ke hala ʻi hoʻo feilaulaumeʻakai ʻa e masima kovinanite ʻa ho ʻOtua: te ke ʻomi ʻa e masima mo hoʻo ngaahi kopano kotoa pe. 14 Pea kapau ko hoʻo ʻomi kia Sihova ha feilaulaumeʻakai mei he polopolo ʻo ho taʻu, te ke fai hoʻo feilaulau polopolo ko ia ʻaki ʻa e fo ʻi uite kuo tunu ʻi he afi, ko e 15 milimili mei he uite to. Pea te ke ʻai ki ai ha lolo, mo hili ki ai ha laipeno: koe feilaulaumeʻakai 16 ia. Pea ʻe tutu ʻe he taulaʻeiki hano meʻa fakamanatu, ko ha meʻa mei he uite kuo milimili, mo ha meʻa mei he lolo, mo hono kotoa ʻo e laipeno: ko e feilaulau faiʻaki ʻa e afi ia kia Sihova.

Livitiko 3

1 PEA kapau ko e feilaulauʻofa ʻa ʻene kopano, ko e ʻomi mei he fanga pulu, pe ko ha manu tangata pe fefine, ʻe taʻe hano melē, pea te 2 ne ʻatu ia ʻi he ʻao ʻo Sihova. Pea te ne hilifaki hono nima ki he ʻulu ʻo ʻene kopano, pea te ne tamateʻi ia ʻi he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga; pea ko e ngaahi fohaʻo Elone, ʻa ia ʻoku taulaʻeiki, te nau lulukuʻaki ʻa e toto ʻa e olita takaakai. 3 tPea te nau ʻomi mei he feilaulauʻofa ha meʻa ke tutu maʻa Sihova; ʻa e takai ʻoku ʻufiʻufiʻaki ʻa e toʻotoʻonga, pea mo e 4 loukape kotoa, pea mo e ongo kofuua, mo e ngako ʻoku ʻi ai, ʻa ia ʻoku ʻi he kongaloto, pea mo e milimili ʻoku ʻi he funga ʻate, fakataha mo e ongo kofuua; te ne hae mai 5 ʻa e ngaahi meʻa ko ia. Pea ʻe tutu ia ʻe he ngaahi foha ʻo Elone ʻi he olita, ʻi he funga ʻo e feilaulaumoifua ʻa ia kuo hilifaki ki he fefie ʻi he afi: ko e feilaulau faiʻaki ʻa e afi ia, ko e ngangatu fakahoifua kia Sihova. 6 Pea kapau ʻoku mei he fanga manu iki ʻene kopano, ko ʻene feia ha feilaulauʻofa kia Sihova, te ne ʻatu ha manu tangata pe fefine kae 7 taʻe hano melē. Kapau ko ʻene ʻatu ha lami maʻane kopano, te ne ʻomi pe ki he ʻao ʻo Sihova; 8 pea te ne hilifaki hono nima ki he ʻulu ʻo ʻene kopano, pea te ne tamateʻi ʻi he matapa ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga; pea ko e ngaahi foha ʻo Elone te nau lulukuʻaki ʻa e 9 toto ʻa e olita takatakai. Pea te ne ʻomi mei he feilaulauʻofa ha meʻa ke tutu kia Sihova; ʻa hono ngako, mo hono kotoa ʻo e tuʻulāvelo: te ne tuʻusi ia ofi ki he hui tuʻungaiku; pea mo e takai ʻoku ʻufiʻufiʻaki ʻa e toʻotoʻonga, pea mo 10 e loukape kotoa, pea mo e ongo kofuua, mo e ngako ʻoku ʻi ai, ʻa ia ʻoku ʻi he kongaloto, pea mo e milimili ʻoku ʻi he funga ʻate, fakataha mo e ongo kofuua; te ne hae mai 11 ʻa e ngaahi meʻa ko ia. Pea ʻe tutu ia ʻe he taulaʻeiki ʻi he olita ko e meʻakai faiʻaki ʻa e afi maʻa Sihova. 12 Pea kapau ko ʻene kopano ko e kosi, te ne ʻomi ki he ʻao o Sihova, 13 pea te ne hilifaki hono nima ki hono ʻulu, pea te ne tamateʻi ia i he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga; pea ko e ngaahi foha ʻo Elone te nau lulukuʻaki ʻa e toto ʻa e olita takatakai. 14 Pea te ne ʻomi mei ai ʻene kopano ke faiʻaki ʻa e afi kia Sihova; ʻa e tākai ʻoku ʻufiʻufiʻaki ʻa e toʻotoʻonga, pea mo e loukape 15 kotoa, mo e ongo kofuua, mo e ngako ʻoku ʻi ai, ʻa ia ʻoku ʻi he kongaloto, pea mo e milimili ʻoku ʻi he funga ʻate, fakataha mo e ongo kofuua; te ne hae mai ʻa e ngaahi 16 meʻa ko ia. Pea ʻe tutu ia ʻe he taulaʻeiki ʻi he olita, ko e meʻakai faiʻaki ʻa e afi moʻo ngangatu fakahoifua: ko e ngako kotoa ko e ʻinasi ʻo e ʻEiki. Ko e tuʻutuʻuni ki homou ngaahi toʻutangata ʻo lauikuonga, ʻi homou ngaahi tangutuʻanga kotoa pe, ʻa e ʻikai te mou kai ʻa e ngako pe ko e toto.

Livitiko 4

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, ʻo pehe, Tala ki haʻa Isileli, 2 ʻo pehe, Kapau ʻe hia tae ʻilo ʻe ha taha, ʻi he ngaahi meʻa naʻe tuʻutuʻuni ʻe Sihova ke ʻoua ʻe fai, ka kuo ne hanga ʻo fai ha meʻa: 3 Kapau ko e taulaʻeiki kuo pani ʻa ia kuo ne hia, pea kuo halaia ai ʻa e kakai, ke ne ʻomi kia Sihova ki he angahala kuo ne fai, ha pulu mui ʻoku taʻe hano melē, maʻa ne 4 feilaulauangahala. Pea te ne ʻomi ʻa e pulu ki he matapa ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ki he ʻao ʻo Sihova; pea te ne hilifaki hono nima ki he ʻulu ʻo e pulu, pea te ne tamae ʻi ia ʻi he ʻao ʻo Sihova. 5 tPea ko e taulaʻeiki pani te ne toʻo ha meʻa mei he toto ʻo e pulu, pea te ne hū mo ia ki he Teniti Fe ʻilokiʻanga; 6 apea ʻe unu ʻe he taulaʻeiki hono tuhu ki he toto, pea te ne afuhi ʻa e toto tuʻo fitu ki he ʻao ʻo Sihova, ʻi he ʻao ʻo e Tatau 7 ʻo e Potu Tapu. Pea ʻe ʻai ʻe he taulaʻeiki ha meʻi toto ki he ngaahi nifo ʻo e olita ʻoku tutu ai ʻa e inisenisi ngangatu ʻi he ʻao ʻo Sihova, ʻa ia ʻoku ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga; ka ko e toto kotoa ʻo e pulu te ne lilingi ʻi he tefito ʻi olita tutuʻanga feilaulau, ʻa ia ʻoku ʻi he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga. 8 Pea ko hono kotoa ʻo e ngako ʻo e pulu feilaulauangahala te ne toʻo mei ai; ʻa e tākai ʻoku ufiʻufiʻaki ʻa e toʻotoʻonga, pea mo e loukape 9 kotoa, pea mo e ongo kofuua, mo e ngako ʻoku ʻi ai, ʻa ia ʻoku ʻi he kongaloto, pea mo e milimili ʻoku ʻi he funga ʻate, fakataha mo e 10 ongo kofuua; te ne hae mai ʻa e ngaahi meʻa ko ia, ʻo hange ko e toʻo mei he pulu feilaulauʻofa: pea ʻe tutu ia ʻe he taulaʻeiki ʻi 11 he olita tutuʻangafeilaulau. Ka ko e kili ʻo e pulu, mo hono kakano kotoa, fakataha mo hono ʻulu, mo hono ngaahi alanga, mo hono toʻotoʻonga, mo hono kinohaʻa, 12 ʻio ko e pulu kotoa te ne ʻave kituʻa ʻapitanga, ki he potu maʻa ʻoku lilingi ai ʻa e efuefu, pea te ne fakaʻauha ia ʻaki ʻa e afi ʻi ha fefie: ʻio ʻi he potu ʻoku tuku ai ʻa e efuefu ʻe fakaʻauha afi ai ia. 13 Pea ka kuo hia taʻe ʻilo ʻa e fakataha kotoa ʻo Isileli, pea puli ʻa e meʻa mei he haʻohaʻonga ʻo e Fakataha, ka kuo nau fai ha taha ʻo e ngaahi meʻa naʻe tuʻutuʻuni ʻe Sihova ke ʻoua naʻa fai, pea kuo nau halaia; pea ka ʻiloa ʻa e 14 angahala kuo nau fai, pea ʻe toki ʻomi ʻe he Fakataha ha pulu mui maʻa nau feilaulauangahala, pea te nau taki mai ki he mata Teniti 15 Fe ʻiloakiʻanga. Pea ko e matuʻa ʻo e Fakataha te nau hilifaki honau nima ki he ʻulu ʻo e pulu ʻi he ʻao ʻo Sihova, pea te nau tamateʻi ʻa e 16 pulu ʻi he ʻao ʻo Sihova. Pea ko e taulaʻeiki pani te ne hu mo ia ha meʻa mei he toto ʻo e pulu ki he 17 Teniti Fe ʻiloakiʻanga: pea ʻe unu ʻe he taulaʻeiki hono tuhu ki hano toto, pea te ne afuhi ia ta tuʻo fitu ki he ʻao ʻo Sihova ʻi he ʻao ʻo e 18 Tatau. Pea te ne ʻai ha meʻi toto ki he nifo ʻo e olita ʻoku ʻi he ʻao ʻo Sihova, ʻa ia ʻoku ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ka ko e toto kotoa te ne lilingi ʻi he tefito ʻi olita tutuʻangafeilaulau, ʻa ia ʻoku ʻi he 19 mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga. Pea te ne toʻo mei ai hono kotoa ʻo e ngako, pea te ne tutu ʻi he olita. 20 Pea ko e meʻa te ne fai ki he pulu; hange ko ia naʻa ne fai ki he pulu feilaulauangahala ko ē ʻe pehe ʻene fai ki heni: pea ʻe fai fakalelei maʻanautolu ʻe he taulaʻeiki, pea 21 ʻe fakamolemole kinautolu. Pea te ne ʻave ʻa e pulu ki tuʻa ʻapitanga, pea te ne fakaʻauha ia ʻaki ʻa e afi, ʻo hange ko ʻene tutu ʻa e pulu ʻe taha ko ē: ko e feilaulau angahala ia ʻo e Fakataha. 22 Ko ha ʻeiki foki, kapau te ne hia heʻene fai ha taha ʻo e ngaahi meʻa ʻa ia naʻe tuʻutuʻuni ʻe Sihova ko hono ʻOtua ke ʻoua naʻa fai, ka ko e fai tae ʻilo, pea kuo ne halaia; 23 ka faka ʻilo kiate ia ʻa e meʻa kuo ne fai angahala ai, te ne toki haʻu mo ia ʻene kopano ko e kosi, ko e 24 manu tangata taʻe hano melē. Pea te ne hilifaki hono nima ki he ʻulu ʻo e kosi, pea te ne tamateʻi ia ʻi he potu ʻoku tamateʻi ai ʻa e feilaulaumoifua ʻi he ʻao ʻo Sihova: ko e feilaulauangahala ia. 25 Pea ʻe toʻo ʻe he taulaʻeiki ha meʻa mei he toto ʻo e feilaulauangahala ʻaki hono tuhu, pea te ne ʻai ki he ngaahi nifo ʻo e olita tutuʻangafeilaulau; ka te ne lilingi ʻa e toto ʻi he tefito ʻi olita 26 tutuʻangafeilaulau. Pea ko hono kotoa ʻo e ngako te ne tutu ʻi he olita, hange ko e ngako ʻo e feilaulauʻofa; pea ʻe fai ʻe he taulaʻeiki ʻa e fakalelei maʻana koeʻuhi ko ʻene angahala, pea ʻe fakamolemole ia. 27 Pea kapau ʻe hia tae ʻilo ʻe ha taha ʻo e kakai tuʻa, heʻene fai ha taha ʻo e ngaahi meʻa naʻe tuʻutuʻuni ʻe Sihova ke ʻoua naʻa fai, pea kuo 28 ne halaia; ka faka ʻilo kiate ia ʻa e angahala kuo ne fai, te ne toki haʻu mo ia ʻene kopano, ko ha kosi fefine taʻe hano melē, maʻa e angahala kuo 29 ne fai. Pea te ne hilifaki hono nima ki he ʻulu ʻo e feilaulauangahala, pea te ne tamateʻi ia ʻi he 30 potu ʻo e feilaulaumoifua. Pea ʻe toʻoʻ e he taulaʻeiki ha meʻi toto mei ai ʻaki hono tuhu, pea te ne ʻai ki he ngaahi nifo ʻo e olita tutuʻangafeilaulau, ka ko e toto kotoa 31 te ne lilingi ʻi he tefito ʻi olita. Pea te ne hae mai hono ngako kotoa, ʻo hange ko ʻene hae ʻa e ngako ʻo e feilaulauʻofa, pea ʻe tutu ia ʻe he taulaʻeiki ʻi he olita moʻo ngangatu fakahoifua kia Sihova; pea ʻe fakalelei ʻe he taulaʻeiki maʻana, pea ʻe fakamolemole ia. 32 Pea kapau ko e lami te ne haʻu mo ia maʻa ne kopano koeʻuhi ko ʻene angahala, te ne ʻomi ha manu 33 fefine taʻe hano melē. Pea te ne hilifaki hono nima ki he ʻulu ʻo e feilaulauangahala, pea te ne tamateʻi ia maʻane feilaulauangahala ʻi he potu ʻoku tamateʻi ai ʻa e feilaulaumoifua. 34 Pea ʻe toʻo ʻe he taulaʻeiki ha meʻa mei he toto ʻo e feilaulau, angahala ʻaki hono tuhu, pea te ne ʻai ki he nifo ʻo e oliia tutuʻangafeilaulau, ka ko e toto kotoa te ne lilingi ʻi he tefito ʻi olita: 35 pea te ne hae mai hono ngako kotoa, ʻo hange ko ʻene hae ʻa e ngako ʻo e lami feilaulauʻofa; pea ʻe tutu ia ʻe he taulaʻeiki ʻi he olita, fakataha mo e ngaahi feilaulau ʻa Sihova faiʻaki ʻa e afi: pea ʻe fai ʻe he taulaʻeiki ʻa e fakalelei maʻana ʻi he angahala kuo ne fai, pea ʻe fakamolemole ia.

Livitiko 5

1 KA ai ha taha kuo ne hia heʻene fanongo ki he fakafuakava, ka ko e fakamoʻoni ia (pe kuo ne sio ki ai pe kuo ne ʻilo ʻi); kapau ʻe ʻikai te ne tala, te ne fua hono 2 kovi. Pea ka ko e toko taha kuo ne lave ki ha taha ʻo e meʻa ʻoku tapu, ʻa e ʻangaʻanga nai ʻo ha manu kaivao ʻoku taʻemaʻa, pe ko e ʻangaʻanga ʻo ha manu lalata ʻoku taʻemaʻa, pe ko e ʻangaʻanga ʻo ha meʻa totolo ʻoku taʻemaʻa, pea oku puli ʻiate ia, pea ʻoku ne taʻemaʻa ai; ka te ne halaia pe. 3 Pea naʻa kuo ne lave ki ha taʻemaʻaʻanga ʻo ha kakai, ha taha ʻo e ngaahi meʻa ʻoku nau taʻemaʻa ai, ka ʻoku puli meiate ia; pea ka ʻilo ʻe ia ki ai 4 te ne halaia. Pea ka kuo ʻohonoa ʻa e ngutu ʻo ha taha, ʻo fuakava ke fai ha lelei pe ha kovi, pe ko e ha fua ha meʻa kuo ne fuakava ʻohonoa ai, ka kuo puli meiate ia; pea ka faifai ʻo ne ʻilo ki ai, pea te ne toki halaia ʻi he taha ʻo e ngaahi meʻa ko ē. 5 Pea ka faifai ʻo ne halaia ʻi he ngaahi meʻa ko ē, te ne toki vete ʻa e 6 angahala ʻoku ʻiate ia: pea te ne haʻu mo ia ʻene feilaulauhalaia kia Sihova koeʻuhi ko ʻene angahala kuo ne fai, ko ha manu fefine mei he fanga manu iki, ha lami pe ha kosi, maʻane feilaulauangahala; pea ʻe fakalelei maʻana ʻe he taulaʻeiki koeʻuhi koʻene angahala. 7 Pea kapau ʻe ʻikai feʻunga ʻene koloa ke maʻu ha sipi, ka te ne haʻu mo ia ki he ʻEiki ʻene feilaulauhalaia ʻi he angahala kuo ne fai, ko ha ongo kulukulu pe lupe mui; ko e taha ko e feilaulauangahala, pea ko e taha ko e feilaulaumoifua. 8 Pea te ne haʻu mo ia ki he taulaʻeiki, ʻa ia te ne fuofua ʻatu ʻa e taha ki he feilaulauangahala, pea te ne laʻusi hono ʻulu ʻi he monga, kae 9 ʻikai te ne haeua: pea te ne afuhi ha meʻa mei he toto ʻo e feilaulauangahala ki he holisi ʻo e olita, pea ko hono toe ʻo e toto ʻe tatau ki he tefito ʻi olita: ko ha feilaulauangahala ia. 10 Pea te ne ngaohi hono ua ko e feilaulaumoifua, ʻo hange ko e tuʻutuʻuni; pea ʻe fakalelei maʻana ʻe he taulaʻeiki koeʻuhi ko e angahala kuo ne fai, pea ʻe fakamolemole ia. 11 Pea kapau ʻe ʻikai te ne lava ha ongo kulukulu pe lupe mui, ke ne haʻu mo ia ʻene kopano koeʻuhi ko e angahala kuo ne fai, ko e vahe hongofulu ʻo e efa mahoaʻa lelei: ko ene feilaulauangahala ia; ʻe ʻikai te ne ʻai ha lolo ki ai, pea ʻe ʻikai te ne hili ki ai ha laipeno, he 12 ko e feilaulauangahala ia. Pea te ne ʻomi ia ki he taulaʻeiki, pea ʻe tata mei ai ʻe he taulaʻeiki ha falukunga mono meʻa fakamanatu; pea te ne tutu ʻi he olita, ʻi he anga ʻo e ngaahi feilaulau ʻa Sihova faiʻaki ʻa e afi: ko e feilaulauangahala ia. 13 Pea ʻe fakalelei maʻana ʻe he taulaʻeiki koeʻuhi ko e angahala kuo ne fai, ha taha ʻo e ngaahi meʻa ko ē; pea ʻe fakamolemole ia: pea ko e ʻinasi ia ʻo e taulaʻeiki, ʻo hange ko e feilaulaumeʻakai. 14 Pea folofola ʻa Sihova kia Mo15sese, ʻo pehe, Ka fai kākā ʻe ha taha, ʻo ne hia taʻe ʻilo heʻene tosi ha meʻa ʻi he ngaahi tapu ʻa e ʻEiki; te ne haʻu mo ia ʻene feilaulauhalaia kia Sihova mei he fanga manu iki, ko ha sipi tangata taʻe hano melē, ko hono mahuʻinga ko e ngaahi sikeli siliva, ha meʻa pe te ke tuʻutuʻuni; (ʻe fai ki he sikeli ʻo e Fale Tapu;) he ko ʻene feilaulauhalaia ia. 16 Pea te ne totongi ʻa e meʻa tapu kuo ne ʻave taʻe totonu, pea te ne fakalahi ʻaki hono vahe nima, pea te ne ʻatu ia ki he taulaʻeiki, pea ʻe fakalelei maʻana ʻe he taulaʻeiki ʻaki ʻa e sipi tangata feilaulauangahala, pea ʻe fakamolemole ia. 17 Pea ka fai angahala ʻe ha taha, ʻo ne fai ha tahaʻoengaahimeʻakuo tuʻutuʻuni ʻe he ʻEiki ke ʻoua naʻa fai; neongo ʻoku ikai te ne ʻilo ki ai, ka te ne halaia pe, pea te ne 18 fua hono kovi. Pea te ne haʻu mo ia ki he taulaʻeiki ha manu mei he faʻahinga iki maʻane feilaulauhalaia, ko e sipi tangata taʻe hano melē, ʻo fakatatau ki he mahuʻinga te ke tuʻutuʻuni: pea ʻe fakalelei maʻana ʻe he taula ʻeiki koeʻuhi ko e meʻa naʻa ne matavalea ai, ʻo fai tae ʻilo; pea ʻe fakamolemole ia. 19 Ko e feilaulauhalaia ia, kuo ne halaia moʻoni ki he ʻEiki.

Livitiko 6

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, 2 ʻo pehe, Ka ai ha taha ʻe fai angahala, ʻo fai kākā kia Sihova heʻene loi ki hono kaungameʻa ʻi ha meʻa naʻe tuku tauhi, pe ko ha meʻa talifaki, pe ha meʻa kaihaʻa, pe ko ha meʻa kuo ne fakakikihi ai mo 3 hono kaungameʻa; pe kuo ne maʻu ha meʻa naʻe mole, ʻo ne loi ai, ʻo ne fuakava ki heʻene loi; ha taha ʻo e ngaahi meʻa pehē ʻoku fai ʻe he 4 kakai, ʻo nau hia ai. Pea ka faifai pea ha kuo ne angahala, pea ʻoku ne halaia, te ne fakafoki ʻa e meʻa kuo ne ʻave, pe ko e meʻa kuo ne fakakikihi ai, pe ko e meʻa naʻe tuku tauhi kiate ia, pe ko e meʻa 5 naʻe mole ka kuo ne ʻilo ki ai, pe ko e hā fua ʻa e meʻa kuo ne fuakava loi ai; ʻio te ne fakafoki hono kotoa, pea te ne fakalahiʻaki hono vahe nima: te ne ʻatu kiate ia ʻoku 6 aʻana, ʻi he ʻaho oʻene halaia. Pea ko e feilaulau halaia te ne haʻu mo ia kia Sihova ko e manu mei he faʻahinga iki, ko e sipi tangata taʻe hano melē, te ne fai ki he mahuʻinga te ke tuʻutuʻuni, ʻo ʻatu ki he taulaʻeiki maʻa ne feilaulauhalaia: pea ʻe fakalelei ʻe he taulaʻeiki ʻi he 7 ʻao ʻo Sihova maʻana, pea ʻe fakamolemole ia, pe ko e hā fua ʻene meʻa kuo ne fai ʻo halaia ai. 8 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, 9 ʻo pehe, Te ke tuʻutuʻuni kia Elone mo hono ngaahi foha, ʻo pehē, Ko eni ʻa e lao ʻo e feilaulaumoifua: ʻe tuku ia, ʻa e feilaulaumoifua, ʻi he funga fefie ʻi he olita ʻi he po kotoa, ʻo aʻu ki he ʻapongipongi; pea ʻe 10 tafutafu ʻa e afi ʻo e olita ʻi ai. Pea ʻe tui ʻe he taulaʻeiki hono kofu tupenu, pea te ne ʻai hono talausese tupenu ki hono kakano; pea te ne tata ʻa e efuefu ʻi he olita, ʻa ia kuo hoko ki ai ʻa e feilaulaumoifua ʻi he ngāue ʻa e afi, pea te ne tuku ʻi he tafaʻaki olita. Pea te ne hu ʻihu ʻi 11 hono kofu, ʻo ne ʻai ha ngaahi kofu kehe, pea te ne ʻave ʻa e efuefu ki he tuʻa ʻapitanga ki ha potu ʻoku 12 maʻa. Ka ʻe tafutafu pe ʻa e afi ʻi he olita; ʻe ʻikai mate: pea ʻe tafu fefie ai ʻe he taulaʻeiki ʻi he pongipongi kotoa pe: pea te ne fakamaʻopoʻopo lelei ʻi ai ʻa e feilaulaumoifua, pea te ne tutu ai ʻa e ngako 13 ʻo e ngaahi feilaulauʻofa. ʻE tafutafu maʻu pe ʻa e afi ʻi he olita; ʻe ʻikai mate. 14 Pea ko eni ʻa e lao ʻo e feilaulaumeʻakai: ʻe ʻatu ia ʻe he ngaahi foha ʻo Elone ki he ʻao ʻo Sihova ʻi he 15 ʻao ʻo e olita. Pea te ne toʻo hake mei ai ha falukunga mei he mahoaʻa ʻo e feilaulaumeʻakai, pea mei hono lolo, pea mo hono kotoa ʻo e laipeno kuo hili ki he feilaulaumeʻakai, pea te ne tutu ia ʻi he olita moʻo ngangatu fakahoifua, ko hono meʻa 16 fakamanatu kia Sihova. Pea ko hono toe ʻe kai ʻe Elone mo hono ngaahi foha: ʻe kai taʻelevani pe ʻi ha potu ʻoku tapu: te nau kai ia ʻi he lotoʻā ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga. 17 ʻE ʻikai taʻo ia mo ha levani: kuo u tuku ia ko honau ʻinasi ʻi he ngaahi feilaulau aʻaku ʻoku faiʻaki ʻa e afi; ko ha meʻa toputapu ia, hange ko e feilaulauangahala mo e 18 feilaulau halaia. ʻIlonga ha tangata ʻi he fanau ʻa Elone, te ne kai ai; ko e ʻinasi ia ʻo taʻengata ʻi homou ngaahi toʻutangata mei he ngaahi feilaulau ʻa Sihova ʻoku faiʻaki ʻa e afi: ʻilonga ha taha ʻe lave ki ai te ne tapu leva. 19 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, 20 ʻo pehe, Ko eni ʻa e kopano ʻa Elone mo hono ngaahi foha, ʻa ia te nau ʻatu kia Sihova ʻi he ʻaho ʻoku pani ai ia, ko e vahe hongofulu ʻo e efa mahoaʻa lelei: ko e feilaulau tuʻu maʻu ia, ʻe fai hono vaeua pongipongi mo hono vaeua efiafi. 21 ʻE ngaohi ʻi he fakapakuʻaki ʻa e lolo; ka fefiofi lelei, te ke ʻomi ia; te ke ʻatu ia ko e feilaulaumeʻakaifakapakumomoiki, ko e ngangatu fakahoifua kia Sihova. Pea ko e 22 taulaʻeiki pani te ne ʻatu ia, (ha taha oʻene fanau te ne fetongi ia,) ko e tuʻutuʻuni taʻengata ʻa hono 23 tutu ʻo ʻosi maʻa Sihova. ʻIo, ʻilonga ha feilaulaumeʻakai ʻa e taulaʻeiki, ʻe tutu ʻo ʻosi ia; ʻe ʻikai kai. 24 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, 25 ʻo pehe, Tala kia Elone mo hono ngaahi foha, ʻo pehe, Ko e lao eni ʻo e feilaulauangahala; Ko e potu ʻoku tamateʻi ai ʻa e feilaulaumoifua ʻe tamateʻi ai ʻa e feilaulauangahala ʻi he ʻao ʻo Sihova: ko e 26 meʻa toputapu ia. Ko e taulaʻeiki ʻoku ne feia ʻa e feilaulauangahala te ne kai ia: ʻe kai ia ʻi ha potu ʻoku tapu ʻi he lotoʻā ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga. 27 ʻilonga ha taha ʻe lave ki hono kakano te ne tapu leva: pea ka afuhi hono toto ki ha kofu, te ke fo ʻa e meʻa kuo afuhi ʻi ha potu 28 ʻoku tapu. Pea koe ipu ʻumea ʻoku haka ai, ʻe laiki; pea kapau naʻe haka ʻi ha ipu kapa, ʻe olo mo 29 lomaki ʻi ʻi ha vai. ʻIlonga ha tangata ʻi he haʻa taulaʻeiki, te ne kai mei ai: koe meʻa toputapu ia. 30 Ka ʻilonga ha feilaulau angahala, ʻa ia ʻoku ʻomi hono toto ki he Tenti Fe ʻiloakiʻanga, ke fai fakaleleiʻaki ʻi he Potu Tapu, ʻe ʻikai kai ia: ʻe fakaʻauhaʻaki ʻa e afi.

Livitiko 7

1 PEA ko eni ʻa e lao ʻo e feilaulauhalaia; ko e meʻa toputapu ia. 2 Ko e potu ʻoku nau tamateʻi ai ʻa e feilaulaumoifua te nau tamateʻi ai ʻa e feilaulauhalaia; pea te ne lulukuʻaki ʻa e toto ʻa e olita takaakai. 3 tPea te ne ʻatu hono kotoa ʻo e ngako mei ai; ʻa e tuʻulāvelo, mo e tākai ʻoku ʻufiʻufiʻaki ʻa e 4 toʻotoʻonga, pea mo e ongo kofuua, mo e ngako ʻoku ʻi ai, ʻa ia ʻoku ʻi he kongaloto, mo e milimili ʻoku ʻi he funga ʻate, fakitaha mo e ongo kofuua, te ne hae mai ʻa e ngaahi 5 meʻa ko ia. Pea ʻe tutu ia ʻe he taulaʻeiki ʻi he olita, ko e feilaulau faiʻaki ʻa e afi kia Sihova: ko e 6 feilaulauhalaia ia. ʻIlonga ha tangata ʻI haʻa taulaʻeiki, te ne kai ai: ʻe kai ia ʻi ha potu ʻoku tapu: ko ha meʻa toputapu ia. 7 Hange ko e feilaulauangahala, ʻoku pehe ʻae feilaulauhalaia; ʻoku na lao taha: pea ko e taulaʻeiki ʻoku ne faiʻaki ʻa e fakalelei ko hono 8 ʻinasi ia. Pea ko e taulaʻeiki ʻoku ne ʻatu ʻa e feilaulaumoifua ʻa ha taha, ʻe maʻu ʻe he taulaʻeiki ko ia mono ʻinasi toko taha ʻa e kili ʻo e 9 feilaulaumoifua kuo ne ʻatu. Pea ʻilonga ha feilaulaumeʻakai ʻoku taʻo ʻi ha hovani, pe ʻoku ngaohi ʻi ha kulo, pe ʻi he fakapaku, ʻe maʻu ia ʻe he taulaʻeiki ʻoku ne fai ia 10 mono ʻinasi. Ka ka ʻilonga ha feilaulau meʻakai ʻoku natuʻaki ʻa e lolo, pe ʻoku mōmoa pe, ko e ʻinasi ia ʻo e ngaahi foha ʻo Elone kotoa pe; pea te nau tufa ke tatau. 11 Pea ko e lao eni ʻo e feilaulauʻofa, 12 ka ʻomi ʻe ha taha ki he ʻEiki. Kapau te ne ʻomi ko e meʻa fakafeta ʻi, pea te ne ʻomi fakataha mo e meʻa feilaulau ʻa e ngaahi keke taʻelevani kuo natuʻaki ʻa e lolo, mo e ngaahi ma manifinifi taʻelevani kuo pani lolo, pea mo e mahoaʻa fefiofi kuo natuʻaki ʻa e lolo, ʻo ngaohi keke 13 ʻaki. Te ne faiʻaki ʻa e ngaahi keke ma levani ʻi he ʻatu ʻene kopano, fakataha mo ʻene feilaulauʻofa ke 14 fakafeta ʻi. Pea te ne ʻatu ha taha mei he kopano kotoa pe, ko e feilaulauhapai ki he ʻEiki, ko e ʻinaisi ʻo e taulaʻeiki ʻoku ne luluku ʻa e 15 toto ʻo e feilaulauʻofa. Pea ko e kakano oʻene feilaulauʻofa ke fakafeta ʻi ʻe kai ia ʻi he ʻaho ʻo e fai ʻene kopano; ʻe ʻikai fakatoe 16 ha meʻa ki heʻapongipongi. Kaʻo kapau ko e tukumoʻui ʻene kopano, pe ko ha feilaulaulotolelei, ʻe kai ʻi he ʻaho ʻoku ne fai ai ʻene feilaulau, pea ʻe kai ʻi he ʻapongipongi 17 ʻa e meʻa ʻoku toe: ka ko e kakano ʻo e feilaulau ʻoku toe ki hono ʻaho 18 tolu ʻe fakaʻauha ia ʻi he afi. Pea kapau ʻe momoʻi kai ʻa e kakano ʻo e feilaulauʻofa ʻi hono tolu ʻo e ʻaho, ʻe ʻikai tali, pea ʻe ʻikai lau kiate ia naʻa ne ʻatu: ko e meʻa namukū; pea ko e toko taha ʻoku 19 ne kai ai te ne fua ʻene hia. Pea ko e kakano ʻoku lave ki ha taha ʻo e ngaahi meʻa ʻoku taʻemaʻa, ʻe ʻikai kai ia; ʻe fakaʻauhaʻaki ʻa e afi: pea ko e meʻa ki he kakano, ʻilonga ha taha ʻoku maʻa te ne kai 20 ai. Ka ko e toko taha ʻoku ne kai ʻa e kakano ʻo e feilaulauʻofa, ʻa ia ko e meʻa ʻa Sihova, ka ʻoku ʻiate ia hono taʻemaʻaʻanga, ʻe tuʻusi ʻa e laumalie ko ia mei hono kakai. 21 Pea ko e toko taha ʻoku ne lave ki ha taha ʻo e ngaahi meʻa ʻoku taʻemaʻa (ko e taʻemaʻaʻanga ʻo e tangata, pe ko e manu taemaʻa, pe ha meʻa fakalielia ʻe taha ʻoku taemaʻa), ʻo ne kai ʻi he kopano ʻo e feilaulauʻofa, ʻa ia ko e ʻinasi ʻo Sihova, ʻe tuʻusi ʻa e laumalie ko ia mei hono kakai. 22 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, 23 ʻo pehe, Tala ki haʻa Isileli, ʻo pehe, ʻE ʻikai te mou kai ha ngako ʻo ha pulu, pe ha sipi, pe 24 kosi: ko e ngako ʻo ha meʻa ʻoku mate ʻiate ia, mo e ngako ʻo ha meʻa ʻoku hae ʻe ha manu fekai, ʻe ngaūeʻaki ki ha meʻa kehe: ka ʻe 25 ʻikai te mou momoʻi kai ia. He ka ʻilonga ia ʻoku ne kai ʻa e ngako ʻi manu, ʻa ia ʻoku ne ʻatu mei ai ʻa e feilaulaututu kia Sihova, ʻe tuʻusi ʻa e laumalie ʻoku ne fai ia mei 26 hono kakai. ʻE ʻikai te mou kai ha momoʻi toto ʻi ha taha ʻo homou ngaahi tangutuʻanga; pe ko e toto ʻo ha manupuna, pe ʻo ha manu 27 kaivao. ʻIlonga ha toko taha te ne kai ha toto, ʻe tuʻusi ʻa e laumalie ko ia mei hono kakai. 28 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, 29 ʻo pehe, Tala ki haʻa Isileli, ʻo pehe, Ko ia ʻoku ne ʻatu ʻene feilaulauʻofa kia Sihova, te ne ʻomi ʻene kopano ki he ʻEiki mei heʻene 30 feilaulauʻofa: ʻe ʻomi ʻe hono nima pe oʻona ʻa e feilaulau tutu ʻa Sihova; te ne ʻomi ʻa e ngako mo e fatafata, ke takaloʻaki ʻa e fatafata ko e feilaulautakalo ʻi he ʻao ʻo 31 Sihova. Pea ʻe tutu ʻe he taulaʻeiki ʻa e ngako ʻi he olita: ka ko e fatafata ko e ʻinasi ia ʻo Elone mo 32 hono ngaahi foha. Pea te mou ʻatu ʻa e tefito alanga toʻomataʻu mei hoʻomou ngaahi feilaulauʻofa ko e feilaulauhapai, ko e ʻinasi ʻo e 33 taulaʻeiki. Pea ko e toko taha ʻo e ngaahi foha ʻo Elone ʻoku ne ʻatu ʻa e toto ʻi he feilaulauʻofa mo e ngako, te ne maʻu ʻa e tefito alanga toʻomataʻu mono ʻinasi. He ko e 34 fatafata takalo, mo e tefito alanga hapai, kuo u vaheʻi ia mei haʻa Isileli, mei heʻenau ngaahi feilaulauʻofa, pea kuo u ʻatu ia kia Elone ko e taulaʻeiki, pea ki hono ngaahi foha, ko e ʻinasi taʻengata mei haʻa Isileli. 35 Ko eni ʻa e vahenga ʻo Elone mo e vahenga ʻo hono ngaahi foha mei he ngaahi feilaulaututu ʻa Sihova, talu mei he ʻaho ʻo e fakaofiofi kinautolu ke fai ʻa e ngāue fakataulaʻeiki kia Sihova; ʻa ia naʻe 36 fekau ʻe Sihova ke ʻange kiate kinautolu ʻe haʻa Isileli ʻi he ʻaho naʻa ne pani kinautolu: ko e fatongia taʻengata ia ʻo honau ngaahi toʻutangata. 37 Ko e lao ia ʻo e feilaulaumoifua, mo e feilaulaumeʻakai, mo e feilaulauangahala, mo e feilaulauhalaia, mo e fakanofo, mo e feilaulauʻofa: 38 ʻa ia naʻe tuʻutuʻuni ʻe he ʻEiki kia Mosese ʻi he moʻunga ko Sainai, ʻi he ʻaho naʻa ne fekau ai ʻa haʻa Isileli ke ʻatu ʻenau ngaahi kopano ki he ʻEiki, ʻi he Toafa ʻo Sainai.

Livitiko 8

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, 2 ʻo pehe, Te ke ʻomi ʻa Elone fakataha mo hono ngaahi foha, pea mo engaahikofu,moe lolo pani,pea mo e pulu feilaulauangahala, mo e ongo sipi tangata, pea mo e kato 3 ma taʻelevani; pea te ke fakakātoa mai ʻa e Fakataha ki he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga. 4 Pea fai ʻe Mosese ʻo hange ko e fekau ʻa Sihova kiate ia; pea naʻe fakakātoa mai ʻa e Fakataha ki he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga. 5 Pea lea ʻa Mosese ki he Fakataha, o pehe, Ko eni ʻa e ngāue naʻe fekau ʻe Sihova ke fai. 6 Pea naʻe fakaofi mai ʻe Mosese ʻa Elone mo hono ngaahi foha, pea ne kaukau kinautolu ʻaki ha vai. 7 Pea ne ʻai kiate ia ʻa e sote, pea ne noʻo ia ʻaki ʻa e noʻo, pea ne kofuʻaki ʻa e kofutōtōlofa, pea ne ʻai kiate ia ʻa e efoti, ʻo ne nonoʻoʻaki ʻa e noʻopulepule ʻo e efoti, ʻo fakaaʻuʻaki kiate ia. 8 Pea ne ʻai kiate ia ʻae sifa: pea ne tuku ʻi he sifa ʻa e Ulimi mo e Tumemi. 9 Pea ne ʻai ʻa e tata ki hono ʻulu; pea ne ʻai ki he tata, ki hono potu ki muʻa, ʻa e lau ʻi koula, ko e kalauni tapu; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova kia Mosese. 10 Pea toʻo ʻe Mosese ʻa e lolo fakatapu, ʻo ne paniʻaki ʻa e Tapanekale, mo e meʻa kotoa naʻe ʻi ai, ʻo 11 ne fakatapu ʻi ia. Pea ne toʻo hano meʻa, ʻo afuhiʻaki ʻa e olita tutuʻangafeilaulau, ʻo ta tuʻo fitu, pea ne paniʻaki ʻa e olita mo hono nāunau kotoa, pea mo e palutuʻanga mo hono tuʻunga, mo fakatapu ʻi ia. 12 Pea ne lilingi ha lolo pani ki he ʻulu ʻo Elone, ʻo ne pani 13 ia mono fakatapu ʻi. Pea fakaofi mai ʻe Mosese ʻa e ngaahi foha ʻo Elone, ʻo ne tui honau sote, mo ne noʻo kinautolu ʻaki ha ngaahi noʻo, pea ne ʻai hanau faʻu; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kia Mosese. 14 Pea ne ʻunuaki mai ʻa e pulu feilaulauangahala: pea hilifaki ʻe Elone mo hono ngaahi foha honau nima ki he ʻulu ʻo e pulu feilaulauangahala. 15 Pea ne tamateʻi ia; pea toʻo ʻe Mosese ʻa e toto, ʻo ne ʻai takatakai ki he ngaahi nifo ʻo e olita tutuʻangafeilaulauʻaki hono tuhu, ʻo ne fakamaʻa ʻa e olita, pea ne lilingi ʻa e toto ki he tefito ʻi olita, ʻio, naʻa ne fakatapu ʻi ia heʻene fai ha feilaulau maʻana. 16 Pea ne toʻo ʻa e tākai kotoa ʻoku ʻufiʻufiʻaki ʻa e toʻotoʻonga, pea mo e milimili ʻo e ʻate, pea mo e ongo kofuua, mo e ngako ʻoku ʻi ai, pea naʻe tutu ia ʻe Mosese ʻi he 17 olita. Ka ko e pulu, ʻa hono kili, mo hono kakano, mo hono kinoa, haʻnaʻa ne fakaʻauhaʻaki ʻa e afi ʻi he tuʻa ʻapitanga; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova kia Mosese. 18 Pea ne ʻomi ʻa e sipi tangata ki he feilaulaumoifua: pea naʻe hilifaki ʻe Elone mo hono ngaahifoha honau nima ki he ʻulu ʻo e sipi tangata. 19 Pea ne tamateʻi ia: pea naʻe lulukuʻaki ʻe Mosese ʻa e toto ʻa e 20 olita takatakai. Pea ne tafa ʻa e sipi; pea naʻe tutu ʻe Mosese ʻa e ʻulu mo e ngaahi konga pea mo e 21 ngako. Ka ko e toʻotoʻonga mo e ngaahi alanga naʻa ne fufulu vai, pea toki tutu kotoa ʻe Mosese ʻa e sipi tangata ʻi he olita: ko e feilaulaumoifua ia kia Sihova: ko e ngangatu fakahoifua faiʻaki ʻa e afi kia Sihova; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kia Mosese. 22 Pea ne ʻomi ʻa e sipi tangata ʻe taha ko e sipi fakanofo: pea ko Elone mo hono ngaahi foha naʻa nau hilifaki honau nima ki he ʻulu ʻo e 23 sipi. Pea ne tamateʻi ia; pea naʻe toʻo ʻe Mosese ha meʻi toto, ʻo ne ʻai ki he mua ʻi telinga toʻomataʻu ʻo Elone, pea ki hono motuʻa nima toʻomataʻu, pea ki hono 24 motuʻa vaʻe toʻomataʻu. Pea ne fakaofi mai ʻa e ngaahi foha ʻo Elone, pea ʻai ʻe Mosese ha meʻi toto ki honau mua ʻi telinga toʻomataʻu, pea ki honau motuʻa nima toʻomataʻu, pea ki honau motuʻa vaʻe toʻomataʻu: pea naʻe luluku ʻe Mosese ʻaki ʻa e toto ʻa e olita takatakai. 25 Pea naʻa ne toʻo ʻa e ngako, mo e tuʻulāvelo, pea mo e tākai ʻoku ʻufiʻufiʻaki ʻa e toʻotoʻonga, pea mo e milimili ʻo e ʻate, pea mo e ongo kofuua, mo e ngako ʻoku ʻi ai, pea mo e tefito alanga toʻomataʻu: pea 26 ne toʻo mei he kato ma taʻelevani naʻe ʻi he ʻao ʻo Sihova ha keke taʻelevani ʻe taha, mo e fo ʻi keke natu lolo, pea mo ha fo ʻi ma manifinifi, ʻo ne hilifaki ki he ngako mo e tefito alanga toʻomataʻu: 27 pea ne ʻai kotoa ki he ʻaofinima i ʻo Elone mo hono ngaahi foha, pea ne tātākaloʻaki ia, ko e feilaulau 28 takalo kia Sihova. Pea toki toʻo ʻe Mosese ʻa e ngaahi meʻa mei honau ʻaofinima, ʻo ne tutu ʻi he olita ʻi he funga feilaulaumoifua: ko e fakanofo ia: ko e ngangatu fakahoifua, faiʻaki ʻa e afi kia Sihova. 29 Pea toʻo ʻe Mosese ʻa e fatafata, ʻo ne tātākaloʻaki ia, ko e feilaulautākalo ʻi he ʻao ʻo Sihova: ko e ʻinasi ia ʻo Mosese mei he sipi fakanofo; hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova kia Mosese. 30 Pea toʻo ʻe Mosese ha meʻa mei he lolo fakanofo, pea mei he toto naʻe ʻi he funga olita, pea ne afuhiʻaki ʻa Elone, ʻa hono ngaahi kofu, pea mo hono ngaahi foha, mo honau ngaahi kofu, fakataha; pea naʻa ne fakatapu ʻiʻaki ʻa Elone, ʻa hono ngaahi kofu, mo hono ngaahi foha, pea mo honau ngaahi kofu, fakataha. 31 Pea lea ʻa Mosese kia Elone, pea ki hono ngahi foha, Mou haka a e kakano ʻi he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga: pea mou kai ia ʻi he potu ko ia mo e ma ʻoku ʻi he kato fakanofo, ʻo hange naʻe fekau kiate au, ʻo pehe, ʻE kai ia ʻe Elone mo hono 32 ngaahi foha. Pea ko e toe ʻo e kakano mo e ma te mou fakaʻauhaʻaki 33 ʻa e afiʻ. Pea ʻe ʻikai te mou hu kituʻa mei he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ʻo ʻaho fitu; kaeʻoua ke kakato ʻa e ngahi ʻaho ʻo homou fakanofo: "he ko ha ʻaho ʻe fitu te 34 ne fai ai homou fakanofo." Hange ko hono fai he ʻaho ni, ʻoku pehe ʻa e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki ke fai; ke feia ha fakalelei maʻamoutolu. 35 Pea koe mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga te mou nofo ki ai, po mo e ʻaho, ʻo ʻaho fitu, pea te mou tauhi ʻa e fatongia ʻa Sihova, ke ʻoua te mou mate: he kuo pehe hoku fekau. 36 Pea naʻe fai ʻe Elone mo hono ngaahi foha ʻa e ngaahi meʻa naʻe tuʻutuʻuni ʻe Sihova ʻia Mosese.

Livitiko 9

1 PEA ʻi he pō ko hono ʻaho valu, naʻe ui ange ʻe Mosese ʻa Elone mo hono ngaahi foha, pea mo e Kau 2 Matuʻa ʻo haʻa Isileli; pea ne pehe kia Elone, Toʻo mai haʻo kiʻi pulu tangata ki ha feilaulauangahala, pea mo ha sipi tangata ki ha feilaulaumoifua, ko e manu taʻe ha melē, 3 pea ʻomi ki he ʻao ʻo Sihova. Pea te ke lea ki haʻa Isileli, ʻo pehe, Mou toʻo ha kosi tangata ki ha feilaulauangahala; pea mo ha kiʻi pulu mo ha lami ki ha feilaulaumoifua, ko e ongo manu ʻoku taʻu 4 taha pe, pea taʻe ha melē; pea mo ha pulu mo ha sipi tangata ki ha feilaulauʻofa ke feilaulauʻaki ʻi he ʻao ʻo Sihova; pea mo ha feilaulaumeʻakai kuo natu ʻaki ha lolo: he ko e ʻaho eni ia ʻo e ha ʻa Sihova kiate kimoutolu. 5 Pea naʻa nau ʻomai ʻa e meʻa kuo tuʻutuʻuni ʻe Mosese ki he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga; pea naʻe ʻunuʻunu mai ʻa e fakataha kotoa, ʻo nau tutuʻu ʻi he ʻao ʻo Sihova 6 Pea lea ʻa Mosese, ʻo pehe, Ko eni ʻa e meʻa kuo tuʻutuʻuni ʻe Sihova ke mou fai: pea ʻe ha ʻa e Sikaina ʻo Sihova kiate kimoutolu. 7 Pea lea ʻa Mosese kia Elone, ʻo pehe, ʻUnuʻunu mai ki he olita, ʻo feia hoʻo feilaulauangahala, mo hoʻo feilaulaumoifua, pea fai ʻa e fakalelei maʻau, pea maʻae kakai, pea feia ʻa e kopano ʻa e kakai, mo fai ha fakalelei maʻanautolu; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki. 8 Ko ia naʻe ʻunuʻunu atu ʻa Elone ki he olita, ʻo ne tamateʻi, ʻa e kiʻi pulu feilaulauangahala, ʻa ia naʻe 9 maʻana. Pea ʻatu ʻe he ngaahi foha ʻo Elone ʻa e toto kiate ia: pea ne unu hono tuhu ki he toto, ʻo ne ʻai ki he ngaahi nifo ʻo e olita, ka ne lilingi ʻa e toto ki he tefito ʻi olita. 10 Pea ko e ngako mo e ongo kofuua, pea mo e milimili mei he ʻate ʻo e feilaulauangahala, naʻa ne tutu ʻi he olita; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni 11 ʻa e ʻEiki kia Mosese. Pea ko e kakano mo e kili naʻa ne fakaʻauhaʻaki ʻa e afi ʻi he tuʻa ʻapitanga. 12 Pea naʻa ne tamateʻi ʻa e feilaulaumoifua; pea fetuku kiate ia ʻe he ngaahi foha ʻo Elone ʻa e toto, pea 13 ne lulukuʻaki ʻa e olita takatakai. Pea naʻa nau fetuku kiate ia ʻa e feilaulaumoifua, fakafo ʻikonga, pea mo e ʻulu: pea naʻa ne tutu ʻi he 14 funga olita. Pea ne fufulu ʻa e toʻotoʻonga, pea mo e ngaahi alanga, ʻo ne tutu ʻi he funga feilaulau ʻi he olita. 15 Pea ne ʻatu ʻa e kopano ʻa e kakai, pea ne toʻo ʻa e kosi tangata, ʻa ia ko e feilaulauangahala maʻa e kakai, ʻo ne tamateʻi ia, ʻo faiʻaki ʻa e feilaulauangahala hange ko e 16 ʻuluaki. Pea ne ʻatu ʻa e feilaulaumoifua, ʻo ne feia ia ʻo hange ko 17 hono tuʻutuʻuni oʻona. Pea ne ʻatu ʻa e feilaulaumeʻakai, pea ne toʻo ha falukunga mei ai, ʻo ne tutu ʻi he olita, ʻo kanoniʻaki ʻa e feilaulaumoifua ʻo e ʻanepongipongi. 18 Naʻa ne tamateʻi foki ʻa e pulu mo e sipi tangata, ʻa ia ko e feilaulauʻofa naʻe fai maʻae kakai: pea naʻe fetuku ʻe he ngaahi foha ʻo Elone ʻa e toto kiate ia, ʻo ne lulukuʻaki ʻa 19 e olita takatakai. Pea naʻa nau ʻomi mo e ngaahi ngako mei he pulu; pea mei he sipi tangata ʻa e tuʻulavelo, mo e tākai, mo e ongo kofuua, 20 pea mo e milimili ʻo e ʻate. Pea naʻa nau ʻai ʻa e ngaahi ngako ki he ngaahi fatafata, pea naʻa ne tutu ʻa e 21 ngaahi ngako ʻi he olita: ka ko e ngaahi fatafata, pea mo e tefito alanga toʻomataʻu, naʻe takaloʻaki ʻe Elone ko e feilaulautakalo ʻi he ʻao ʻo Sihova; hange ko e tuʻutuʻuni 22 ʻa Mosese. Pea mafao atu ʻe Elone hono nima ki he kakai, ʻo ne tapuakiʻi kinautolu; pea ne toki ʻalu hifo mei heʻene fai ʻa e feilaulauangahala mo e feilaulaumoifua, mo e feilaulauʻofa. 23 Pea hu ʻa Mosese mo Elone ki he Teniti Fe ʻiloakiʻanga; pea na hu mai, ʻo tapuakiʻi ʻa e kakai: pea ha ai ʻa e Sikaina ʻo Sihova ki he 24 kakai kotoa. Pea pa atu ha afi mei he ʻao ʻo Sihova, ʻo keina ʻa e feilaulaumoifua mo e ngaahi ngako ʻi he funga olita: pea ʻi he sio ki ai ʻa e fuʻu kakai, naʻa nau hiki tuē, ʻo to foʻohifo.

Livitiko 10

1 KA ko e ongo foha ʻo Elone, ʻa Natapi mo e Apiu, naʻa na toʻo taki taha ʻene ʻainga malala, ʻo ʻai ki ai ha afi, ʻo tuku ki ai ha inisenisi, ʻo na ʻoatu ki he ʻao ʻo Sihova ha afi kehe, ko e meʻa naʻe ʻikai te ne 2 tuʻutuʻuni kiate kinautolu. Pea naʻe pa atu ha afi mei he ʻao ʻo Sihova, ʻo keina kinaua, ʻo na pekia ʻi he ʻao ʻo Sihova. 3 Pea lea ai ʻa Mosese kia Elone, Ko eni ia naʻe folofolaʻaki ʻe Sihova, ʻo pehe, Te u tāpuhā ʻia ʻiate kinautolu ʻoku taka ofi mai, pea te u langilangi ʻia ʻi he ʻao ʻo e kakai kotoa. Pea naʻe longo pe ʻa 4 Elone. Pea naʻe ui age ʻe Mosese ʻa Misaeli mo Elisafani, ko e ongo foha ʻo Osieli, ko e tuʻasina ʻo Elone, ʻo ne pehe kiate kinaua, ʻUnuʻunu mai: ʻave homou kainga mei he mata Fale Tapu ki he tuʻa 5 ʻapitanga. Ko ia naʻa na ʻunuʻunu atu, ʻo na ʻave ai pe kinaua mo hona sote ki he tuʻa ʻapitanga, 6 hange ko e meʻa ʻa Mosese. Pea lea ʻa Mosese kia Elone, pea kia Eliesa mo Itama ko hono ongo foha, ʻOua ʻe tuku mafue homou ʻulu, pea ʻoua ʻe hae homou kofu; koeʻuhi ke ʻoua te mou mate, pea ke ʻoua ʻe to ha houhau ki he fakataha kotoa: kae tuku ki homou kainga, ʻa haʻa Isileli kātoa, ke tengihia ʻa e fakaʻauha kuo fai ʻe 7 Sihova. Pea ʻe ʻikai te mou hu mai mei he matapa ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga, naʻa mou mate; he ko e lolo pani ʻa Sihova ʻoku ʻiate kimoutolu. Pea naʻa nau fai hange ko e lea ʻa Mosese. 8 Pea folofola ʻa Sihova kia Elone, 9 ʻo pehe, ʻOua e inu ha uaine pe ha kava malohi, ʻa koe pe ko ho ngaahi foha, ʻoka mou ka hu ki he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, telia naʻa mou mate (ko e tapu taʻengata ia ki homou 10 ngahi toʻutangata): pea koeʻuhi ke mou ʻilo ʻa e faikehekehe ʻo e meʻa ʻoku tapu mo e meʻa ʻoku palahi, mo e meʻa ʻoku taʻemaʻa mo e meʻa 11 ʻoku maʻa; pea ke mou ako ki haʻa Isileli ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni ʻa ia kuo folofolaʻaki ʻe Sihova kiate kinautolu ʻia Mosese. 12 Pea lea ʻa Mosese kia Elone, pea kia Eliesa mo Itama ko hono ongo foha naʻe toe, ʻo pehe, Toʻo ʻa e feilaulaumeʻakai, ʻa e meʻa ʻoku toe ʻi he ngaahi feilaulau ʻa Sihova fai ʻaki ʻa e afi, pea mou kai ia taʻe ha levani ʻi he tafaʻaki ʻo e olita: 13 he ko e meʻa toputapu ia. Pea te mou kai ia ʻi ha potu ʻoku tapu; he ko ho ʻinasi, mo e ʻinasi ʻo ho ngaahi foha ʻi he ngaahi feilaulau ʻa Sihova ʻoku feiaʻaki ʻa e afi: he 14 naʻe pehe hoku fekau. Pea ko e fatafata takalo mo e tefito alanga hapai te mou kai ʻi ha potu ʻoku maʻa; ʻa koe, mo hoʻo fanau tangata, mo hoʻo fanau fefine, fakataha: he kuo foaki ia ko ho ʻinasi, mo e ʻinasi ʻo ho ngaahi foha, mei he ngaahi feilaulauʻofa ʻa haʻa 15 Isileli. Te nau ʻomi ʻa e tefito alanga ʻoku hapaiʻaki, mo e fatafata ʻoku takaloʻaki, fakataha mo e ngaahi ngako ʻoku tutu, ke feia ʻaki ha feilaulautakalo ʻi he ʻao ʻo Sihova; pea ʻe aʻau ia mo ho ngaahi foha foki, ko e ʻinasi taʻengata; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki. 16 Pea fiuʻa kumi ʻe Mosese ʻa e kosi tangata feilaulauangahala, pea ta kuo fakaʻauha ia ʻaki ʻa e afi: pea naʻa ne ʻita kia Eliesa mo Itama, ko e ongo foha ʻo Elone naʻe 17 toe, ʻo ne pehe, Ko e ha naʻe ʻikai te mou kai ʻa e feilaulauangahala ʻi ha potu tapu; he ko ha meʻa toputapu ia, pea kuo ne ʻatu ia kiate kimoutolu ke ʻave ʻa e kovi ʻo e fakataha, ke fai ha fakalelei 18 maʻanautolu ʻi he ʻao ʻo Sihova? Ta naʻe ʻikai ʻomi hono toto ki he loto Potu Tapu: naʻe totonu ke mou kai ia ʻi he Potu Tapu, ʻo hange ko ʻeku fekau. 19 Pea lea ʻa Elone kia Mosese, Vakai ko e ʻaho eni ia naʻa nau ʻatu ʻenau feilaulauangahala ʻi he ʻao ʻo Sihova, mo ʻenau feilaulaumoifua; pea kuo hoko kiate au ʻa e ngaahi meʻa pehe mo pehe: pea ka ne u kai ʻa e feilaulauangahala he ʻaho ni, ʻe hoifua ai koā ʻa e finangalo ʻo Sihova? 20 Pea ʻi he fanongo ʻa Mosese ki ai, naʻe ha lelei kiate ia.

Livitiko 11

1 PEA folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese mo Elone, ʻo ne pehe kiate 2 kinaua, Lea ki haʻa Isileli, ʻo pehe, Ko eni ia ʻa e meʻa moʻui te mou kai, ʻi he ngaahi faʻahinga manu ʻoku 3 ʻi he fonua. ʻIlonga ha manu veʻefa ʻoku mavaeua ʻa e pesipesi, ʻo mafahi ʻaupito, mo kai fakahake, 4 te mou kai ia. Ka ko e niʻihi eni ʻe ʻikai te mou kai ʻi he faʻahinga ʻoku kai fakahake, mo e faʻahinga ʻoku mavaeua ʻa e pesipesi: ko e kameli; he neongo ʻoku ne kai fakahake, ka ʻoku ʻikai ke mavaeua hono pesipesi: ʻoku taʻemaʻa ia 5 kiate kimoutolu. Ko e safana foki; he neongo ʻoku ne kai fakahake, ka ʻoku ʻikai ke mavaeua ʻa e pesipesi: ʻoku taʻemaʻa ia kiate 6 kimoutolu. Pea mo e hea, he neongo ʻoku ne kai fakahake, ka ʻoku ʻikai ke mavaeua ʻa e pesipesi: ʻoku 7 taʻemaʻa ia kiate kimoutolu. Pea ko e puaka, neongo ʻoku mavaeua ʻa e pesipesi, ʻo mafahi ʻaupito, ka ʻoku ʻikai ke kai fakahake: ʻoku 8 taʻemaʻa ia kiate kimoutolu. Ko honau kakano ʻe ʻikai te mou kai, pea ko honau ʻangaʻanga ʻe ikai te mou lave ki ai: ko e faʻahinga taʻemaʻa ia kiate kimoutolu. 9 Ko eni ia ʻa e meʻa te mou kai ʻi he faʻahinga ʻoku ʻi he vai; ʻilonga ha meʻa ʻi he ngaahi vai mo e ngaahi tahi mo e ngaahi vaitafe, ʻa ia ʻoku kaponga mo ʻuno, te mou kai ia. 10 Ka ka ʻilonga ha meʻa ʻi he ngaahi tahi mo e ngaahi vaitafe, ʻa e ngaahi faʻahinga ʻoku ngaūe ʻi he vai, ʻa e meʻa moʻui kehekehe ʻoku ʻi he ngaahi vai, ka ʻikai ke kaponga mo ʻuno ko e meʻa fakalielia ia kiate 11 kimoutolu. Iʻo te mou fakalielia ʻia ai: ʻe ʻikai te mou kai hono kakano, pea te mou fakaliliʻa ki honau 12 ʻangaʻanga. ʻIlonga ha meʻa ʻi he vai ʻoku ʻikai ke kaponga mo uno, ko e meʻa fakalielia ia kiate kimoutolu. 13 Pea ʻi he faʻahinga manu kapakau ko eni ia te mou fakalielia ʻia ai: ʻe ʻikai kai: ko e faʻahinga fakalielia; ko e ikale, mo e fesifesihui, 14 mo e osipalei; mo e kaite mo e 15 haʻa faokona: ko e faʻahinga leveni 16 kotoa pe; pea mo e ositalesi mo e taamasi mo e tala mo e haʻa 17 haoke; mo e lulu, mo e komo18 lani, mo e lulu lahi, pea mo e ipisi 19 mo e pelikani, mo e vulitua; pea mo e sitoaki mo e haʻa motuku mo e hupo, pea mo e peka. 20 ʻilonga ʻa e faʻahinga totolo ʻoku kapakau, mo ʻalu hange ha veʻefa, ko e meʻa fakalielia ia kiate kimoutolu. 21 Ka te mou kai eni ʻi he faʻahinga totolo ʻoku kapakau ʻo ʻalu hange ha veʻefa, ʻa ia ʻoku ʻi ai ha ongo alanga ʻoku ʻi ʻolunga ʻi he kau vaʻe ke hopoʻaki ʻi he funga 22 kelekele; ʻio ko eni ʻa e faʻahinga te mou kai; ʻa e haʻa kakalu, mo e haʻa solani; ʻa e haʻa kakoli, mo e 23 haʻa heʻe. Ka ko e faʻahinga totolo kotoa ʻoku kapakau, pea ai hanau vaʻe ʻe fa, ko e meʻa fakalielia ia kiate kimoutolu. 24 Pea ko eni ia ʻa e meʻa te mou taʻemaʻa ai: ʻio ko ia te ne lave ki honau ʻangaʻanga te ne taʻemaʻa ai 25 ʻo aʻu ki he poʻuli; pea ko ia ʻoku ne fua ha konga ʻo honau ʻangaʻanga te ne fo hono kofu, pea te ne 26 taʻemaʻa ʻo aʻu ki he poʻuli. Ko e manu veʻefa kotoa pe ʻoku vaeua hono pesipesi, ka ʻoku ʻikai ke mafahi ʻaupito pea ʻoku ʻikai ke kai fakahake; ʻoku taʻemaʻa ʻa e faʻahinga ko ia: ka ai ha taha ʻe lave ki ai, te ne taʻemaʻa leva. 27 Pea ʻilonga ha taha ʻi he meʻa moʻui fakaveʻefa, ʻa ia ʻoku ʻaluʻaki hono ʻaofivaʻe, ʻoku taʻemaʻa ia kiate kimoutolu; ka lave ha taha ki hono ʻangaʻanga, te ne taʻemaʻa 28 ʻo aʻu ki he poʻuli. Pea ko ia te ne fua ʻa e ʻangaʻanga ʻo ha taha ʻi he faʻahinga ko ia, te ne fo hono kofu, pea te ne taʻemaʻa ʻo aʻu ki he poʻuli; ko e meʻa taʻemaʻa kiate kimoutolu ʻa e faʻahinga ko ia. 29 Pea ko eni ia ʻoku taʻemaʻa kiate kimoutolu ʻi he faʻahinga ʻoku totolo ʻi he kelekele: ko e viseli, mo e 30 kuma, mo e haʻa moko mo e anaka mo e koaka, mo e letaʻa, mo e 31 kometa, pea mo e fokai. Ko ia ia ʻoku taʻemaʻa kiate kimoutolu ʻi he faʻahinga ʻoku totolo; ka lave ha taha ki ha manu pehe ʻoku mate, te ne taʻemaʻa ʻo aʻu ki he 32 poʻuli. Pea ka ai ha meʻa ʻe to ki ai ha manu pehe kuo mate, ʻe taʻemaʻa ʻa e meʻa ko ia: pe ko ha ipuʻakau, pe ko ha kofu pe ha kiliʻimanu, pe ha tangai, pe ko e ha fua ha nāunau ʻoku faiʻaki ha ngāue, ʻe tuku ia ki ha vai, pea ʻe taʻemaʻa ʻo aʻu ki he poʻuli: pea 33 ʻe toki maʻa. Pea ka to ha meʻa pehe ki ha ipuʻumea, ʻe taʻemaʻa leva ʻa e meʻa kotoa ʻoku ʻi ai; 34 pea te mou laiki ʻa e ipu. ʻIlonga ha meʻakai naʻe mei kai, kuo te uʻaki ha vai, ka ʻe taʻemaʻa pe; pea ʻilonga ha meʻa inu naʻe mei inu, ka ʻe taʻemaʻa pe ʻi ha ipu pehe. 35 Pea ʻilonga ha meʻa ʻe to ki ai ha konga ʻo e ʻangaʻanga ʻo ha manu pehe, ʻe taʻemaʻa pe: pe ko ha hovani, pe sitou, ka ʻe laiki pe; ʻoku nau taʻemaʻa, pea te nau taʻemaʻa 36 kiate kimoutolu. Ka ʻo kapau ko ha fauniteni, pe lepa, ʻa ia ʻoku tanaki ai ha vai, ʻe maʻa pe ia; ka ko ia te ne ala ki he ʻangaʻanga te 37 ne taʻemaʻa. Pea ka to ha konga ʻo e ʻangaʻanga ki ha pulopula kuo 38 tuku ke to, ʻe maʻa pe ia. Ka ʻoka kuo fakavai ʻa e tenga, pea to ki ai ha konga ʻo e ʻangaʻanga, ʻe taʻemaʻa ia kiate kimoutolu. 39 Pea ka mate ha manu naʻe mei kai, ko ia ʻoku ne ala ki he ʻangaʻanga te ne taʻemaʻa ʻo aʻu ki he 40 poʻuli; pea ko ia te ne kai ha meʻa mei he ʻangaʻanga te ne fo hono kofu, pea te ne taʻemaʻa ʻo aʻu ki he poʻuli: pea ko ia te ne ʻave ʻa e ʻangaʻanga te ne fo hono kofu, pea 41 te ne taʻemaʻa ki he poʻuli. Pea ko e faʻahinga kotoa ʻoku totolo ʻi he kelekele ko e meʻa fakalielia ia; "e 42 ʻikai kai. ʻIlonga ʻa e faʻahinga ʻoku ʻaluʻaki hono kete, mo e faʻahinga ʻoku ʻalu fakaveʻefa, ʻo hulu atu ki he veʻe lahi, ʻio ko e faʻahinga kotoa ʻoku totolo ʻi he kelekele, ʻe ʻikai te mou kai: he ko e 43 meʻa fakalielia ia. ʻE ʻikai te mou fakalielia ʻi kimoutolu ʻaki ʻa e ngaahi faʻahinga ʻoku totolo, pea ʻe ʻikai te mou ʻuli ʻiʻaki kimoutolu ke mou 44 taʻemaʻa ai. He ko Sihova au ko homou ʻOtua; ko ia mou fakatapu ʻi kimoutolu, pea mou maʻoniʻoni, he ʻoku ou maʻoniʻoni: pea ʻe ʻikai te mou ʻuli ʻi homou laumalie ʻaki ha momoʻi faʻahinga totolo 45 ʻoku ngaūe ʻi he kelekele. He ko au Sihova ia naʻe ʻomi kimoutolu mei Isipite ke u nofo ko homou ʻOtua; ko ia te mou maʻoniʻoni, he ʻoku ou maʻoniʻoni. 46 Ko e lao ia ʻo e manu, mo e manupuna, mo e ngaahi faʻahinga manu ʻoku ngaūe ʻi he vai, mo e ngaahi faʻahinga ʻoku totolo ʻi he kelekele; ke vaheʻi ʻa e meʻa ʻoku taʻemaʻa mei he meʻa ʻoku maʻa, pea ko e manu ʻoku kai mei he manu ʻoku ʻikai kai.

Livitiko 12

1 PEA folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, ʻo pehe, Lea ki haʻa Isileli, ʻo 2 pehe, Ka feitama ha fefine, ʻo faʻeleʻi ha tama tangata, te ne taʻemaʻa ʻo ʻaho fitu; ko ʻene taʻemaʻa ʻe fuoloa tatau mo ʻene 3 pehe ʻi he mahaki fakafefine. Pea ʻi hono ʻaho valu ʻe kamu ʻa e kili 4 ʻo hono ʻao. Pea te ne nofo ke ʻau ʻi he ʻaho ʻe tolungofulu ma tolu; ʻe ikai te ne ala ki ha meʻa ʻoku tapu, pea ʻe ikai te ne hu ki he feituʻu tapu, kaeʻoua ke kakato 5 hono ngaahi ʻaho ʻau. Ka ʻo kapau te ne faʻeleʻi ha taʻahine, te ne taʻemaʻa ʻo uike ua, ʻo hange ko haʻane mahaki fakafefine: pea te ne nofo ke ʻau ʻo ʻaho onongofulu ma ono. 6 Pea ʻi he kakato hono ngaahi ʻaho ʻau, pe ko e tama pe ko e taʻahine, te ne ʻomi ha lami ʻuluaki taʻu maʻa ne feilaulaumoifua, mo ha lupe mui pe ha kulukulu maʻa ne feilaulauangahala; te ne ʻomi ki he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga ki he 7 taulaʻeiki. Pea te ne ʻatu ia ki he ʻao ʻo Sihova, ʻo faiʻaki ia ha fakalelei maʻana, pea fakamaʻa ia mei heʻene ʻau toto. Ko e lao ia ki he fefine faʻele, pe ko e tama pe 8 ko e taʻahine. Pea kapau kuo ʻikai te ne lava ke ʻomi ha lami, te ne haʻu mo ia ha ongo kulukulu pe lupe mui, ko e taha ki ha feilaulau moifua, mo e taha ki ha feilaulauangahala; pea ʻe fai ha fakalelei maʻana ʻe he taulaʻeiki, pea te ne toki maʻa.

Livitiko 13

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese 2 mo Elone, ʻo pehe, Ka ai ha tangata ʻoku ha ʻi he kili ʻo hono kakano ha kiʻi pupula, pe ha mongumangu, pe tane hina, ʻo fai atu ʻi he kili ʻo hange ko e ta ʻe he kilia, pea ʻe toki ʻomi ia kia Elone ko e taulaʻeiki, pe ki ha taha ʻo hono ngaahi foha ʻoku taulaʻeiki. 3 Pea ʻe vakai ʻe he taulaʻeiki ki he ta kuo hoko ki he kili ʻo hono kakano; pea kapau kuo hina ʻa e fulufulu ʻi he potu kuo taaʻi, pea kapau ʻoku matamata loloto hifo ʻi he kilikakano, ta ko e mahaki kilia; pea ʻe hanga ki ai ʻa e taulaʻeiki, ʻo ne tala ʻoku ne taʻemaʻa. 4 Pea kapau ʻoku hinehina ʻa e tane ʻi he kili ʻo hono kakano, ka ʻoku matamata ʻikai loloto hifo ʻi he kili, pea ʻoku ʻikai fakahinehina mai hono fulufulu, pea ʻe toki tapuni ʻe he taulaʻeiki ʻa ia kuo 5 te ʻia, ʻo ʻaho fitu; pea ʻe vakai ia ʻe he taulaʻeiki ʻi hono fitu ʻo e ʻaho, pea ka ʻiloange ʻoku ha kiate ia kuo ngata ʻa e mahaki, ʻo ʻikai mafola ʻi he kili, pea ʻe toe tapuni ia ʻe he 6 taulaʻeiki ʻo ʻaho fitu; pea ʻi hono ʻaho fitu ʻe toe vakai ia ʻe he taulaʻeiki; pea ka ʻiloange ʻoku māmate ʻa e hangatamaki, pea kuo ʻikai mafola ʻi he kili, pea ʻe tala ʻe he taulaʻeiki kuo ne maʻa; ta ko e mongumangu pe: pea te ne f6 7 hono kofu, ʻo ʻalu maʻa pe. Ka ʻo kapau kuo matuʻaki mafola ʻa e mongumangu ʻi he kili, hili ʻene ʻalu ki he taulaʻeiki ke fakamaʻa, te ne 8 toe ʻalu ki he taulaʻeiki; pea ʻe vakai ia ʻe he taulaʻeiki, pea ka ʻiloange kuo mafola ʻa e mongumangu ʻi he kili, pea ʻe tala ʻe he taulaʻeiki ʻoku ne taʻemaʻa: ko e kilia ia. 9 Ka taaʻi ha tangata ʻaki ʻa e kilia, ʻe ʻomi ia ki he taulaʻeiki. 10 Pea ʻe vakai ia ʻe he taulaʻeiki; pea ka ʻiloange ʻoku ai ha pupula hina ʻi he kili, pea kuo fakahinehina ai ʻa e fulufulu, pea ha ʻi he 11 pala ha kakano ʻi hangatamaki, ta ko ha kilia fuoloa ia ʻi he kili ʻo hono kakano; pea ʻe tala ʻe he taulaʻeiki ʻoku ne taʻemaʻa: ʻe ʻikai te ne tapuni ia, he ko e taʻemaʻa. 12 Ka ʻo kapau ʻe matuʻaki tupu ʻa e hangatamaki ʻi hono kili, pea tofu ʻa e kili ʻo e mahaki ʻi he kilia, mei he ʻulu ki he vaʻe, neongo ʻoku tukuingata ʻe he taulaʻeiki ʻene ʻeke; 13 ʻio, ka vakai ʻe he taulaʻeiki pea ta kuo tofu hono sino ʻi he kilia, pea te ne toki tala ki he mahaki ʻoku ne maʻa: kuo fakakilihina hono kotoa: ko e toko taha maʻa ia. 14 Ka ʻoka ha ai ha kakano ʻi hangatamaki, kuo ne taʻemaʻa leva. 15 Pea ʻe vakai ʻe he taulaʻeiki ʻa e kakano ʻi hangatamaki, pea te ne tala ko e taʻemaʻa ia: ʻoku taʻemaʻa ʻa e kakano ʻi hangatamaki: ko e 16 kilia. Pea ka liliu foki ʻa e kakano ʻi hangatamaki ʻo fakakilihina mai, pea te ne haʻu ki he taulaʻeiki: 17 pea ka vakai ʻe he taulaʻeiki, pea ta kuo fakakilihina mai ʻa e hangatamaki, pea ʻe fakamaʻa ʻia ʻe he taulaʻeiki ʻa e mahaki: ko e maʻa leva ia. 18 Pea ka ai ha pala ʻi he kili, pea 19 kuo moʻui, pea ka ha ʻi he potu naʻe tuʻu ai ʻa e pala ha kiʻi pupula ʻoku hina, pe ha tane ʻoku hina ʻo meimei kulokula, pea ʻe fakaha ki 20 he taulaʻeiki; pea ka vakai ʻe he taulaʻeiki, pea ta kuo matamata ʻasi ki loto ʻi he kili, pea kuo fakahinehina ʻa e fulufulu ʻoku i ai, pea ʻe tala ki ai ʻe he taulaʻeiki ʻoku ne taʻemaʻa: ko e mahaki kilia ia kuo tupu ʻi he pala. Ka ʻo 21 kapau kuo vakai ki ai ʻe he taulaʻeiki, pea ta ʻoku ʻikai ke tuʻu ai ha fulufulu hina, pea ʻoku ʻikai ʻasi ki loto ʻi he kili, pea ʻoku māmate, pea ʻe toki tapuni ia ʻe he 22 taulaʻeiki, ʻo ʻaho fitu; pea ka mafola lahi ʻi he kili, pea ʻe toki tala ki ai ʻe he taulaʻeiki ʻoku ne 23 taʻemaʻa: ko e mala ia. Ka ʻo kapau kuo ngata ʻa e tane, ʻo ʻikai mafola, ta ko e patepate pe ʻo e pala; pea ʻe tala ki ai ʻe he taulaʻeiki ʻoku ne maʻa. 24 Pea kapau ko ha sino ʻoku tuʻu ʻi hono kili ha mofla, pea kuo ha ʻi hono kakano ha pate ʻi meʻa hinehinakulokula, pe hinehina 25 ʻaupito; pea ka vakai ki ai ʻe he taulaʻeiki, pea ta ʻoku fakahinehina mai ʻa e fulufulu ʻi he pate ʻi meʻa, pe ʻoku matamata loloto hifo ʻi he kili; ko e kilia ia: kuo tupu ia ʻi he mofla: pea ʻe tala ki ai ʻe he taulaʻeiki ʻoku ne taʻemaʻa: ko e 26 mala ia ko e kilia. Ka ʻo kapau ʻe vakai ki ai ʻe he taulaʻeiki, pea ta ʻoku ʻikai ha fulufulu hina ʻi he pate ʻi meʻa, pea ʻoku ʻikai ʻasi ki loto ʻi he kili, pea ʻoku māmate pe; pea ʻe toki tapuni ia ʻe he 27 taulaʻeiki ʻo ʻaho fitu. Pea ʻe vakai ia ʻe he taulaʻeiki ʻi hono ʻaho fitu: kapau kuo mafola lahi ia ʻi he kili, te ne toki tala ki ai 28 kuo ne taʻemaʻa: ko e ta ia ko e kilia. Ka ʻo kapau ʻe ngata ai ʻa e pate ʻi meʻa; kuo ʻikai mafola ia ʻi he kili, ka kuo māmate; ta ko e pupula pe ʻo e mofia; pea ʻe tala ki ai ʻe he taulaʻeiki ʻoku ne maʻa: he ko e patepate pe ʻo e mōfia. 29 Pea ka ai ha tangata pe fefine ʻoku ai ha hangatamaki ʻi hono ʻulu 30 pe kava; pea ka vakai ʻa e hangatamaki ʻe he taulaʻeiki, pea ta ʻoku matamata loloto hifo ʻi he kili, pea ʻi ai ha feituʻu lau ʻoku kenekena mo hikuhikumate; pea ʻe fakaha ʻe he taulaʻeiki ki ai ʻoku ne taʻemaʻa: ko e kamā ia: ko e kilia 31 ia ʻi he ʻulu pe ko e kava. Pea ka vakai ʻe he taulaʻeiki ki he kamā, pea ta ʻoku matamata ʻikai ke loloto hifo ʻi he kili, pea ʻoku ʻikai ha lau kenekena ʻi ai; pea ʻe toki tapuni ʻe he taulaʻeiki ʻa e mahaki 32 kamā ʻo ʻaho fitu. Pea ʻi hono ʻaho fitu, ka vakai ʻe he taulaʻeiki, ta kuo ʻikai mafola ʻa e kamā, pea ʻoku ʻikai ʻi ai ha lau kenekena, pea ʻoku ʻikai ke matamata loloto 33 ʻa e kamā ʻi he kili, pea ʻe toki fakatekefua ia, kae ʻikai tele ʻa e kamā; pea ʻe tapuni ʻe he taulaʻeiki ʻa e mahaki kamā, ʻo toe ʻaho 34 fitu ange. Pea ka vakai ʻa e kamā ʻe he taulaʻeiki ʻi hono ʻaho fitu, pea ta kuo ʻikai mafola ʻi he kili, pea ʻoku ʻikai ke matamata loloto hifo ʻi he kili; pea ʻe toki tala ki ai ʻe he taulaʻeiki kuo ne maʻa; pea te ne fo hono kofu, ʻo ʻalu 35 maʻa ai. Ka ʻo kapau kuo mafola lahi ʻa e kamā ʻi he kili, hili hono 36 fakamaʻa ko ia; pea ka vakai ki ai ʻe he taulaʻeiki, pea ta kuo mafola ʻa e kamā ʻi he kili, ʻe ʻikai te ne ongosia kumi ki he lau kenekena; 37 kuo taʻemaʻa leva. Ka ʻo kapau ʻoku ha kiate ia kuo ngata ʻa e kamā, pea kuo tupu ai ha lau ʻuliʻuli, kuo moʻui ʻa e kamā; ʻoku ne maʻa: pea ʻe tala ki ai ʻe he taulaʻeiki kuo ne maʻa. 38 Pea ka ai ha tangata pe fefine, ʻa ia ʻoku tuʻu ʻi he kili ʻo hono kakano ha ngaahi tane, ko e ngaahi 39 tanehina; pea ka vakai ki ai ʻe he taulaʻeiki, pea ta koe ngaahi tane ʻi he kili ʻoku ʻikai ke hinehina fau; ta ko e ʻufi pe kuo tupu ʻi hono kili: ʻoku maʻa ʻa e toko taha ko ia. 40 Pea ko e tangata kuo ngangana hono lau ko e tula pe ia: ʻoku maʻa 41 ʻa e toko taha ko ia. Pea kapau kuo mole hono lau mei muʻa, ko e laʻetula pe: ʻoku maʻa ʻa e toko 42 taha ko ia. Ka ʻo kapau ʻoku ha ʻi he tula, pe ko e muiʻulu pe ko e laʻe, ha hangatamaki hinehinakulokula; ko e kilia ia kuo tupu ʻi hono tula, 43 ʻa e muiʻulu pe ko e laʻe. Pea ka vakai ki ai ʻe he taulaʻeiki, pea ta ʻoku hinehinameimeikulokula ʻa e hangatamaki ʻi he muiʻulu pe laʻe ʻoku tula, ʻo tatau mo e hā ʻa e 44 kilia ʻi he sino; ko e tangata kilia ia; ʻoku ne taʻemaʻa: kuo pau ke tala ki ai ʻe he taulaʻeiki ʻoku ne taʻemaʻa; kuo ʻi hono ʻulu ʻa hono mala. 45 Pea ko e kilia ʻoku ʻi ai ʻa e mala, te ne kofu mahae ai pe, pea mafue hono ʻulu, pea te ne uʻufi hono ngutu, pea te ne kaila, Taʻemaʻa! 46 taʻemaʻa! Lolotongaʻoku ʻiate ia ʻa e mala, te ne taʻemaʻa; ko e toko taha taʻemaʻa ia, te ne nofo toko taha pe: ko e tuʻa ʻapitanga hono nofoʻanga. 47 Pea kapau ko e meʻa kofu kuo hoko ki ai ʻa e mala ko e kilia; pe 48 ko e sipi pe ko e lineni, pe ko e filo fokotuʻu pe ko e filo fakalava, lineni pe sipi, pe ko e kiliʻimanu, pe ko ha meʻa ʻoku ngaohiʻaki ʻa e 49 kiliʻimanu; pea kapau ʻoku meimei lanumata pe meimei kulokula ʻa e mala ʻi he kofu, pe kiliʻimanu, pe filo fokotuʻu, pe filofakalava, pe nāunau kiliʻimanu; ko e mala ia; pea ʻe fakaha ia ki he taulaʻeiki. 50 Pea ʻe vakai ʻe he taulaʻeiki ki he mala, pea te ne tapuni ʻa e meʻa ʻo 51 ʻaho fitu: pea ka vakai ʻe ia ʻa e mala ʻi hono ʻaho fitu, pea kuo mafola ia ʻi he kofu, pe filofokotuʻu, pe filofakalava, pe kiliʻimanu, pe ko e ha fua ʻoku ngaūeʻaki a e kiliʻimanu ki ai; ko e mala ko ia ko e kilia fakapopo; ʻoku taʻemaʻa 52 ʻa e meʻa ia. Pea te ne hanga ʻo tutu ʻa e kofu, pe filofokotuʻu, pe filofakalava, sipi pe lineni, pe ko e ha fua ʻa e nāunau kiliʻimanu ʻoku ʻi ai ʻa e mala: he ko e kilia fakapopo ia; ʻe fakaʻauhaʻaki ʻa e afi. 53 Ka ʻoka vakai ʻe he taulaʻeiki, pea ta kuo ʻikai mafola ʻa e mala ʻi he kofu, pe filofokotuʻu, pe filofakalava, pe ko e ha fua ʻa e meʻa 54 kiliʻimanu; pea ʻe toki fekau ʻe he taulaʻeiki ke nau fo ʻa e meʻa ʻoku ʻi ai ʻa e mala, pea te ne tapuni ia 55 ʻo toe ʻaho fitu ange: pea ka vakai ki ai ʻa e taulaʻeiki hili ʻa e fo ʻo e mala, pea ta kuo ʻikai liliu ʻa e lanu ʻo e mala, neongo kuo ʻikai mafola, ʻoku taʻemaʻa ia; te ke fakaʻauha ia ʻaki ʻa e afi: ko e popo ia, pe ʻoku hange ko e tulamuiʻulu 56 pe ko e laʻetula. Pea ka vakai ʻe he taulaʻeiki, pea ta ʻoku māmate ʻa e mala hili hono fo, pea te ne toki hae ia mei he kofu, pe kiliʻimanu, pe filofokotuʻu, pe filofakalava: 57 pea kapau ʻoku kei ha pe ʻi he kofu, pe filofokotuʻu, pe filofakalava, pe ko e ha fua ʻa e meʻa kiliʻimanu ia, ta ʻoku tupu pe: te ke fakaʻauhaʻaki ʻa e afi ʻa e meʻa 58 ʻoku ʻi ai ʻa e mala. Pea ko e kofu, pe filofokotuʻu, pe filofakalava, pe ko e ha fua ʻa e meʻa kiliʻimanu ʻa ia ʻoku ke fo, pea mahuʻi mei ai ʻa e mala, pea ʻe toki fo hono tuʻo 59 ua, pea ʻe maʻa. Ko e lao ia ʻo e mala ko e kilia ʻoka tuʻu ʻi ha kofu sipi pe lineni, pe ha filofokotuʻu, pe filofakalava, pe ha taha ʻo e ngaahi meʻa ʻoku ngaohiʻaki ʻa e kiliʻimanu, ke tala pe ʻoku maʻa pe ʻoku taʻemaʻa.

Livitiko 14

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, 2 ʻo pehe, Ko eni ʻa e tuʻutuʻuni ki he kilia ʻi he ʻaho ʻo hono fakamaʻa: ʻe ʻomi ia ki he taulaeiki, 3 ʻpea ʻe ʻalu ʻa e taulaʻeiki ki he tuʻa ʻapitanga, pea te ne vakai ia; pea ka ʻiloange kuo mole mei 4 he kilia ʻa e mahaki, pea ʻe toki fekau ʻe he taulaʻeiki ke kumi mai maʻae tangata ʻe fakamaʻa ha ongo manupuna moʻui, ʻi he faʻahinga ʻoku maʻa, pea mo ha vaʻa sita, pea mo ha kulaʻahoʻaho, pea mo 5 ha isope. Pea ʻe fekau ʻe he taulaʻeiki ke tamateʻi ha manupuna ʻe taha ʻi ha funga ipuʻumea ʻoku ʻi 6 ai ha vai moʻui. Pea ko e meʻa ki he manupuna ʻoku kei moʻui, te ne toʻo ia mo e vaʻa sita, mo e kulaʻahoʻaho, mo e isope, pea te ne unu kotoa fakataha mo e manupuna moʻui ki he toto ʻo e manu naʻe tamateʻi ʻi he funga ʻo e vai moʻui: 7 pea te ne afuhiʻaki, ʻo tuʻo fitu, ʻa e taha ʻoku fai hono fakamaʻa mei he kilia; pea te ne tala ki ai kuo ne maʻa; pea te ne tukuange ʻa e manupuna moʻui ke ʻalu ki he 8 vao. Pea ko e toko taha ʻoku fai hono fakamaʻa te ne fo hono kofu, mo tele hono fulufulu kotoa, mo kaukau ʻi ha vai, pea te ne toki maʻa; pea hili ia te ne hu mai ki he ʻapitanga, ka te ne nofo ʻi hono 9 tuʻa teniti ʻo ʻaho fitu. Pea ʻi hono ʻaho fitu te ne tele ʻa e fulufulu kotoa ʻo hono ʻulu mo hono kava mo hono kemo, ʻio ko hono fulufulu kotoa ʻe tele: pea te ne fo hono kofu, pea te ne kaukau hono sino ʻi ha vai, pea te ne toki maʻa. 10 Pea ʻi hono ʻaho valu te ne ʻomi ha ongo lami tangata haohaoa, pea mo ha lami fefine ʻe taha, haohaoa pea ʻi hono ʻuluaki taʻu, pea mo e vahehongofulu ʻe tolu ʻo e ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natuʻaki ʻa e lolo, maʻane feilaulaumeʻakai, pea mo 11 ha ipu lolo. Pea ko e taulaʻeiki ʻoku aʻana ʻa e fakamaʻa te ne fokotuʻu ʻa e tangata ʻoku fai hono fakamaʻa, pea mo e ngaahi meʻa ko e, ʻi he ʻao ʻo ʻSihova ʻi he mata 12 Teniti Fe ʻiloakiʻanga. Pea ʻe toʻo ʻe he taulaʻeiki ha lami tangata ʻe taha, pea te neʻatu ia ko e feilaulauhalaia, pea mo e ipu lolo; pea te ne tatakaloʻaki kinaua ko e feilaulautakalo ʻi heʻaoʻo Sihova. 13 Pea te ne tamateʻi ʻa e lami tangata ʻi he potu ʻoku tamateʻi ai ʻa e feilaulauangahala mo e feilaulaumoifua, ʻi he potu ʻoku tuʻu ai ʻa e Fale Tapu: he hange ʻoku ʻa e taulaʻeiki ʻa e feilaulauangahala, ʻoku pehe mo e feilaulauhalaia: 14 ko ha meʻa toputapu ia. Pea ʻe toʻo ʻe he taulaʻeiki ha meʻi toto mei he feilaulauhalaia, pea te ne ʻai ia ki he mua ʻi telinga toʻomataʻu ʻo e toko taha ʻoku fai hono fakamaʻa, pea ki hono motuʻanima toʻomataʻu, pea ki hono motuʻavaʻe 15 toʻomataʻu. Pea ʻe toʻo ʻe he taulaʻeiki ha meʻi lolo mei he ipu, ʻo lilingi ki hono ʻaofinima toʻohema oʻona: 16 pea ʻe unu ʻe he taulaʻeiki ʻa e tuhu ʻo hono nima toomataʻu ʻi he lolo ʻoku ʻi hono ʻaofinima toʻohema, pea te ne afuhiʻaki tuʻo fitu ki he ʻao ʻo 17 Sihova. Pea te ne ʻai ha meʻa mei he lolo ʻoku toe ʻi hono ʻaofinima, ki he mua ʻi telinga toʻomataʻu ʻo e toko taha ʻoku fai hono fakamaʻa, pea ki hono motuʻanima toʻomataʻu, pea ki hono motuʻavaʻe toʻomataʻu, ki he funga toto ʻo e 18 feilaulauangahala: pea ko hono toe ʻo e lolo ʻi hono ʻaofinima te ne ʻai ki he ʻulu ʻo e taha ʻoku fai hono fakamaʻa: pea ʻe fai ai ʻe he taulaʻeiki ha fakalelei maʻana ʻi he ʻao ʻo 19 Sihova. Pea ʻe feia ʻe he taulaʻeiki ʻa e feilaulauangahala, ʻo ne faiʻaki ʻa e fakalelei maʻae taha ʻoku fakamaʻa, koeʻuhi ko ʻene taʻemaʻa; pea hili ia te ne tamateʻi 20 ʻa e feilaulaumoifua: pea ʻe toki ʻatu ʻe he taulaʻeiki ʻi he olita ʻa e feilaulaumoifua mo e feilaulaumeʻakai, ʻo fai ʻa e fakalelei maʻana: pea te ne maʻa ai. 21 Ka ʻo kapau ko e masiva, ʻo ikai te ne lava ʻa e ngahi meʻa ko ia, pea te ne toki ʻomi ha lami tangata ʻe toko taha maʻane feilaulauhalaia, ke tatakaloʻaki mo fai fakaleleiʻaki maʻana, pea mo e vahehongofulu ʻe taha ʻo e ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natuʻaki ʻa e lolo, maʻane feilaulaumeʻakai, mo ha ipu lolo; 22 pea mo ha ongo kulukulu pe lupe mui, ha meʻa pe te ne lava ke maʻu; pea ʻe faiʻaki ʻa e taha ha feilaulauangahala, pea ko e taha 23 ko e feilaulaumoifua. Pea ʻi hono ʻaho valu te ne ʻomi ʻa e ngaahi meʻa ko ia ki he taulaʻeiki, ki he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ki he ʻao ʻo 24 Sihova, mono fakamaʻa. Pea ʻe toʻo ʻe he taulaʻeiki ʻa e lami feilaulauhalaia, pea mo e ipu lolo, pea te ne tatakaloʻaki kinaua ʻi he ʻao ʻo Sihova moʻo feilaulautākalo. 25 Pea te ne tamateʻi ʻa e lami feilaulauhalaia, pea te ne toʻo ha meʻi toto mei ai, pea te ne ʻai ki he mua ʻi telinga toʻomataʻu ʻo e toko taha ʻoku fai hono fakamaʻa, pea ki hono motuʻanima toʻomataʻu mo 26 hono motuʻavaʻe toʻomataʻu. Pea ʻe lingi ʻe he taulaʻeiki ha meʻi lolo ki hono ʻaofinima toʻohema 27 oʻona; pea te ne afuhiʻaki ʻa e tuhu ʻo hono nima toʻomataʻu ha meʻi lolo mei hono ʻaofinima toʻohema, ʻo ta tuʻo fituʻi he ʻao ʻo 28 Sihova. Pea te ne ʻai ha meʻi lolo mei hono ʻaofinima ki he mua ʻi telinga toʻomataʻu ʻo e toko taha ʻoku fai hono fakamaʻa, pea ki hono motuʻanima toʻomataʻu, mo hono motuʻavaʻe toʻomataʻu, ʻi he potu ʻoku ʻi ai ʻa e toto ʻo e feilaulauhalaia; 29 pea ko hono toe ʻo e lolo ʻoku ʻi hono ʻaofinima te ne ʻai ki he ʻulu ʻo e toko taha ʻoku fai hono fakamaʻa, ke faiʻaki ha 30 fakalelei ʻi he ʻao ʻo Sihova. Pea te ne feia ha taha ʻo e ongo kulukulu pe lupe mui, ʻa e meʻa kuo ne 31 lava ke maʻu; ʻio te ne faiʻaki ha taha ʻo e meʻa kuo ne lava ke maʻu maʻane feilaulauangahala, mo e taha maʻane feilaulaumoifua; fakataha mo e feilaulaumeʻakai: pea ʻe fai ai ʻe he taulaʻeiki ha fakalelei ʻi he ʻao ʻo Sihova maʻana ʻoku 32 fakamaʻa. Ko e lao ia ki he mahakilia, ki ʻa ia ʻoku ʻikai te ne lava ke maʻu ʻa e meʻa mono fakamaʻa. 33 Pea folofola ʻa Sihova kia 34 Mosese mo Elone, ʻo pehe, Ka mou ka aʻu ki he fonua ko Kenani, ʻa ia ʻoku ou ʻatu moʻomou tofiʻa, pea kau ka tuku ʻa e mala ko e kilia ki ha fale ʻi he fonua ʻoku 35 mou tofiʻaʻaki: pea ko ia ʻoku oʻona ʻa e fale te ne haʻu ʻo tala ki he taulaʻeiki, ʻo pehe, ʻoku matamata kiate au ʻoku ai ha mala ʻi 36 he fale. Pea ʻe fekau ʻe he taulaʻeiki ke nau fetukutuku mei he fale ʻi he teʻeki ke ne hu ki ai ke vakai ʻa e mala, naʻa taʻemaʻa ʻa e meʻa kotoa ʻoku ʻi ai: pea hili ia pea ʻe toki hu ʻa e taulaʻeiki ke 37 vakai ʻa e fale. Pea ka mamata ia ki he mala, pea ta ʻoku ʻi he holisi ia, ko e fanga kiʻi luoluo ʻoku meimei lanumata pe kulokula, pea 38 matamata ʻasi ki loto; pea ʻe toki hu kituʻa ʻa e taulaʻeiki, ʻo ʻalu ki he matapa ʻo e fale, ʻo ne tapuni 39 ʻa e fale ʻo ʻaho fitu. Pea ʻe foki mai ʻa e taulaʻeiki ʻi hono ʻaho fitu ke vakai: pea ka ʻiloange kuo mafola ʻa e mala ʻi he holisi ʻo e 40 fale; pea te ne tuʻutuʻuni ke taʻaki mai ʻa e ngaahi maka ʻoku ʻi ai ʻa e mala, ʻo ʻave ki he tuʻa kolo, ki ha 41 potu ʻoku taʻemaʻa: pea te ne fekau ke vau ʻa e fale takatakai, pea ke nau lilingi ʻa e efu ʻoku vau ki ha potu taʻemaʻa ʻoku ʻi he tuʻa kolo. 42 Pea te nau kumi "maka kehe, ʻo fetongiʻaki ʻa e maka ko e, pea te ne toʻo ha lahe kehe, ʻo valiʻaki ʻa e fale. 43 Pea kapau ʻe foki mai ʻa e mala, ʻo ha ʻi he fale hili ʻene taʻaki ʻa e ngaahi maka mo vau ʻa e fale, pea 44 hili hono vali; pea ʻe haʻu ʻa e taulaʻeiki; pea ka vakai ʻe ia ta kuo mafola ʻa e mala ʻi he fale, ko e kilia fakapopo ia ʻoku ʻi he 45 fale: ʻoku taʻemaʻa ia. Pea te ne holoki ʻa e fale, ʻa hono ngaahi maka mo e ʻakau mo e lahe kotoa; pea te ne ʻave ki tuʻa kolo, ki ha potu 46 ʻoku taʻemaʻa. Pea ko ia te ne hu ki he fale lolotonga kuo tapuni, te ne taʻemaʻa ʻo aʻu ki he efiafi, 47 Pea ko ia te ne mohe ʻi he fale te ne fo hono kofu; pea ko ia te ne kai ʻi he fale te ne fo hono kofu. 48 Ka ʻo kapau ʻe haʻu ʻa e taulaʻeiki, ʻo ne vakai, ta kuo ʻikai mafola ʻa e mala ʻi he fale hili hono vali; pea ʻe toki fakaha ʻe he taulaʻeiki ʻoku maʻa ʻa e fale, he kuo moʻui ʻa e mala. 49 Pea te ne kumi mai ha holo ki he fale, ko e ongo manupuna, mo ha vaʻa sita, mo ha kula ahoʻaho, pea 50 mo ha isope. Pea te ne tamateʻi ha manupuna ʻe taha ʻi ha funga ipu ʻumea ʻoku ʻi ai ha vai moʻui: 51 pea te ne toʻo ʻa e vaʻa sita mo e isope mo e kulaʻahoʻaho fakataha mo e manupuna ʻoku moʻui, pea te ne unu kotoa ki he toto ʻo e manupuna naʻe tamateʻi, pea mo e vai moʻui, pea te ne afuhiʻaki ʻa e fale 52 ʻo tuʻo fitu: pea te ne fakamaʻa ʻa e fale ʻaki ʻa e toto ʻo e manupuna, mo e vai moʻui, mo e manupuna moʻui, mo e vaʻa sita, mo e 53 isope, pea mo e kulaʻahoʻaho: ka te ne tukuange ʻa e manupuna moʻui ke ʻalu mei he kolo ki he vao: ʻo ne fai ai ʻa e fakalelei koeʻuhi ko e fale, pea ʻe toki maʻa. 54 Ko e lao ia ki he mahaki kilia, hono ngaahifaʻahingakehekehe, pea 55 ki he kamā; pea ki he kilia ʻi ha 56 kofu pe fale; pea ki ha hangatamaki, pe mongumangu, pe tane; 57 ke fakahinohino ki he taimi oʻene taʻemaʻa mo e taimi oʻene maʻa: ko eni ia ʻa e lao ʻo e kilia.

Livitiko 15

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese 2 mo Elone, ʻo pehe, Lea ki haʻa Isileli, ʻo tala kiate kinautolu, Ko e tangata ʻoku mahaki, ko e ʻau hono kakano, ʻoku ne taʻemaʻa ko ʻene 3 ʻau ko ia. Pea ko e anga eni oʻene taʻemaʻa ʻi he ʻau: pe ʻoku tuku atu ʻe he kakano ke tafe, pe ʻoku tapuni, ka ʻoku taʻemaʻa ai pe. 4 ʻilonga ha mohenga ʻoku tokoto ai ʻa e mahaki ʻau, ʻe taemaʻa ia: pea ʻilonga ha meʻa ʻoku ne nofo ai ʻe 5 taʻemaʻa. Pea ko ia ʻoku ne lave ki hono mohenga te ne fo hono kofu, pea te ne kaukau ʻi ha vai, pea te ne taʻemaʻa ʻo aʻu ki he 6 poʻuli. Pea ko ia te ne nofo ki ha meʻa kuo nofo ai ʻa e mahaki ʻau, te ne fo hono kofu, mo kaukau ʻi ha vai, pea te ne taʻemaʻa ʻo aʻu ki 7 he poʻuli. Pea ko ia te ne lave ki he kakano ʻo ia ʻoku mahaki ʻau, te ne fo hono kofu, pea te ne kaukau ʻi ha vai, pea te ne taʻemaʻa ʻo aʻu 8 ki he poʻuli. Pea ka aʻanu ʻe ia ʻoku mahaki ʻau ki ha taha ʻoku maʻa, pea ʻe fo ʻe he toko taha ko ia hono kofu, mo kaukau ʻi ha vai, pea te ne taʻemaʻa pe ʻo aʻu ki he 9 poʻuli. Pea ka ʻilonga ha hekaʻanga ʻoku heka ai ʻa e mahaki ʻau, 10 ʻe taʻemaʻa ia. Pea ʻilonga ia te ne lave ki ha meʻa ʻe taha kuo ʻi he lalo tangata ko ia, te ne taʻemaʻa pe ʻo aʻu ki he poʻuli; pea ko ia te ne fua ha meʻa pehe, te ne fo hono kofu, mo kaukau ʻi ha vai, pea te ne taʻemaʻa ʻo aʻu ki he poʻuli. 11 Pea ka ala ki ha taha ʻe ia ʻoku mahaki ʻau, ka kuo ʻikai te ne tomuʻa fanofano vai, pea ʻe fo hono kofu ʻe he toko taha ko ia, pea te ne kaukau ʻi ha vai, ʻo nofo 12 taʻemaʻa ʻo aʻu ki he poʻuli. Pea ko e ipu ʻumea kuo lave ai ʻa e mahaki ʻau, ʻe laiki: pea ka ko 13 ha ipu ʻakau, ʻe fufulu vai. Pea ka moʻui ʻa ia naʻe mahaki ʻau, te ne lau atu ha ʻaho ʻe fitu mono fakamaʻa, pea te ne fo hono kofu, pea te ne fufulu hono sino ʻi ha vai moʻui, pea te ne toki maʻa ai. 14 Pea ʻi hono ʻaho valu te ne toʻo mai haʻane ongo kulukulu pe lupe mui, pea te ne haʻu ki he ʻao ʻo e ʻEiki, ki he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea te ne ʻatu ki he taulaʻeiki. 15 Pea ʻe feiaʻaki ʻe he taulaʻeiki hana taha ko e feilaulauangahala, pea mo e feilaulaumoifuaʻaki ʻa e taha pea te ne fai ha fakalelei maʻana ʻi he ʻao ʻo Sihova, koeʻuhi ko ʻene ʻau. 16 Pea ka ai ha tangata ʻoku mahua meiate ia hono huhuʻa, te ne kaukau hono sino kotoa ʻi ha vai, pea te ne taʻemaʻa ʻo aʻu ki he poʻuli. 17 Pea ʻilonga ha kofu pe kiliʻimanu ʻe pani ai, ʻe fo ia, pea ʻe taʻemaʻa 18 ʻo aʻu ki he poʻuli. Pea ko e fefine ʻoku mohe mo ha tangata pehe, te na fakatou kaukau ʻi ha vai, ʻo nofo taʻemaʻa ʻo aʻu ki he poʻuli. 19 Pea ko ha fefine, kapau ʻoku ne ʻau, ʻo ʻau toto hono kakano, ʻe ʻaho fitu ʻene mavahe: pea ʻilonga ha taha ʻe lave kiate ia, te ne taʻemaʻa ʻo aʻu ki he poʻuli. 20 Pea ʻilonga ha meʻa te ne tokoto ai lolotonga ʻene mavahe, ʻe taʻemaʻa ia: pea ʻilonga ha meʻa ʻoku ne 21 nofo ai, ʻe taʻemaʻa. Pea ʻilonga ha taha te ne ala ki hono mohenga, te ne fo hono kofu, mo kaukau ʻi ha vai, pea te ne taʻemaʻa ʻo aʻu ki he 22 poʻuli. Pea ka ai ha taha te ne lave ki ha meʻa ʻoku ne nofo ai, te ne fo hono kofu, mo kaukau ʻi ha vai, pea te ne taʻemaʻa ʻo aʻu 23 ki he poʻuli. Pea ka pani ai ʻa e mohenga, pe ko e meʻa ʻoku ne nofo ai, ʻoka ne ka lave ai, te ne 24 taʻemaʻa ʻo aʻu ki he poʻuli. Pea ka mohe mo ia ha tangata, pea pani ai ia, te ne taʻemaʻa ʻo ʻaho fitu; pea taʻemaʻa mo e mohenga kotoa ʻoku ne mohe ai. 25 Pea ka ʻau toto fuoloa ha fefine, ka ʻoku ʻikai ko e taimi oʻene mahaki fakafefine, pe kuo hulu atu ʻene mahaki pehe; lolotonga ʻene ʻau pehe, te ne tatau pe mo hono taimi mahaki: ko e toko 26 taha ta ʻema ʻa ia. Ko e mohenga kotoa pe te ne mohe ai lolotonga ʻene ʻau, ʻe tatau mo hono mohenga ʻi heʻene mahaki fakafefine: pea ko e nofoʻa kotoa te ne nofo ai ʻe taʻemaʻa hange ko ʻene taʻemaʻa ʻi 27 hono mahaki ko ē. Pea ʻilonga ia te ne lave ki he ngaahi meʻa ko ia te ne taʻemaʻa ai, pea te ne fo hono kofu, ʻo kaukau ʻi ha vai, pea te ne taʻemaʻa ʻo aʻu ki he poʻuli. 28 Pea ka mātuʻu leva ʻene ʻau, pea te ne lau atu hano ʻaho ʻe fitu, pea 29 hili ia te ne maʻa. Pea ʻi hono ʻaho valu te ne toʻo mai haʻane ongo kulukulu pe lupe mui, pea te ne haʻu mo ia ki he taulaʻeiki, ki 30 he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga. Pea ʻe faiʻaki ʻe he taulaʻeiki ʻa e taha ha feilaulaangahala, pea mo e feilaulaumoifua ʻaki ʻa e taha; pea te ne fai fakalelei maʻana ʻi he ʻao ʻo Sihova, koeʻuhi ko ʻene taʻemaʻa ʻi he ʻau. 31 Ko ia te mou vaheʻi ai ʻa haʻa Isileli mei honau ngaahi taʻemaʻaʻanga; ke ʻoua te nau mate ʻi heʻenau taʻemaʻa, heʻenau fakalielia ʻi ʻa e fale tapu oʻoku ʻi honau lotolotonga. 32 Ko e lao ia ʻo e tangata ʻoku mahaki ʻau, mo ia ʻoku tafe hono 33 huhuʻa, ʻo ne taʻemaʻa ai; pea mo e fefine ʻoku mahaki fakafefine, pea mo ia ʻoku mahaki ʻau, pe ko e tangata pe ko e fefine; pea mo e tangata ʻoku mohe mo e fefine ʻoku taʻemaʻa.

Livitiko 16

1 PEA naʻe folofola ʻa Sihova kia Mosese hili ʻa e pekia ʻa e ongo foha ʻo Elone, ʻi heʻena ʻunuʻunu mai ki he ʻao ʻo Sihova, ʻo na 2 pekia — ʻio naʻe folofola ʻa Sihova kia Mosese, Tala ki ho taʻokete ko Elone, Ke ʻoua te ne hu ʻI he taimi kotoa pe ki he Potu Tapu ʻoku ʻi he loto Tatau, ki he ʻao ʻo e Hoifuaʻanga ʻi he funga Aake: koeʻuhi naʻa ne mate: he te u hā au ʻi 3 he ʻao ʻi he funga Hoifuaʻanga. Pea ko eni ia ʻa e meʻa ʻe hūʻaki ʻe Elone ki he Potu Tapu; ko e pulu mui moʻo feilaulauangahala, pea mo e sipi tangata moʻo felaulauoifua. 4 mTe ne tui hono sote lineni ʻoku tapu, pea ʻe ʻi hono kakano ʻa e talausese lineni, pea te ne noʻoʻaki ʻa e noʻo lineni, pea te ne faʻuʻaki ʻa e tata lineni: ko e ngaahi kofu tapu ia, ko ia te ne kaukau muʻa hono sino ʻi ha vai, pea toki ʻai. 5 Pea te ne maʻu mei he Fakataha ʻo haʻa Isileli ha ongo kosi tangata moʻo feilaulauangahala, pea mo ha sipi tangata moʻo feilaulaumoifua. 6 Pea ʻe ʻatu ʻe Elone ʻa e pulu mui ʻa ia ko e feilaulauangahala maʻana, pea te ne faiʻaki ha fakalelei koeʻuhi ko ia mo honale. 7 fPea te ne toʻo ʻa e ongo kosi, ʻo fokotuʻu ʻi he ʻao ʻo Sihova, ʻi he 8 mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga. Pea ʻe talotalo ʻe Elone ki he ongo kosi, ko e taha maʻa Sihova mo e taha 9 maʻa Asaseli. Pea ko e kosi kuo to maʻa Sihova ʻe ʻatu ia ʻe Elone ke 10 faiʻaki ha feilaulauangahala. Ka ko e kosi kuo to kia Asaseli ʻe fokotuʻu moʻui ʻi he ʻao ʻo Sihova ke feia ʻi hono funga ha fakalelei, kae ʻave kia Asaseli ki he fonua māmate. 11 Pea ʻe ʻatu ʻe Elone ʻa e pulu mui, ʻa ia ko e feilaulauangahala maʻana, ke faiʻaki ʻa e fakalelei maʻana mo hono fale, pea te ne tamateʻi ʻa e pulu mui, ʻa ia ko e 12 feilaulauangahala maʻana. Pea te ne fakafonu ha ʻainga malalaʻaki ʻa e malala ʻi afi mei he olita ʻoku ʻi he ʻao ʻo Sihova, pea te ne falukuʻaki hono ongo nima ʻosi pe ha inisenisi namukakala kuo momoiki, pea te ne haʻu mo ia ki he 13 loto Tatau: pea te ne hilifaki ʻa e inisenisi ki he malala ʻi he ʻao ʻo Sihova, ke kapu ʻaki ʻa e ʻahu ʻo e inisenisi ʻa e Hoifuaʻanga ʻoku ʻi he funga Fakamoʻoniʻanga, ke ʻoua te 14 ne mate. Pea te ne toki toʻo ha meʻi toto mei he pulu mui, pea te ne afuhiʻaki hono tuhu ki he tapa ʻi Hoifuaʻanga ki hahake, pea ʻi he ʻao foki ʻo e Hoifuaʻanga te ne afuhiʻaki ʻa e toto hono tuhu, ʻo 15 tuʻo fitu. Pea te ne toki tamateʻi ʻa e kosi feilaulauangahala, ʻa ia ʻoku maʻa e kakai, pea te ne ʻomi hono toto ki he loto Tatau, pea te ne faiʻaki hono toto, ʻo hange ko ʻene faiʻaki ʻa e toto ʻo e pulu mui, ʻo afuhiʻaki ʻa e Hoifuaʻanga pea 16 mo e ʻao ʻo e Hoifuaʻanga. Pea te ne fai ai ha fakalelei maʻa e Potu Tapu, telia ʻa e ngaahi taʻemaʻaʻanga ʻo haʻa Isileli, pea telia ʻenau ngaahi faihala, ʻio ʻa ʻenau ngaahi angahala kehekehe; pea te ne fai pehe foki maʻa e Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ʻa ia ʻoku nofo mo kinautolu ʻo lotolotoi 17 ʻi honau ngaahi taʻemaʻaʻanga. Pea ʻe ʻikai ha toko taha ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ʻoka ne ka hu ki he Potu Tapu ke fai ʻa e fakalelei, kae ʻoua ke ne hu mai kuo ne lava ʻa e fakalelei maʻana mo hono fale, pea 18 mo e fakataha kotoa ʻo Isileli. Pea te ne hu kituʻa ki he olita ʻoku ʻi he ʻao ʻo Sihova, pea te ne fai ha fakalelei maʻana; pea te ne toʻo ha meʻi toto mei he pulu mui mo e kosi, ʻo ʻai ki he ngaahi nifo ʻo e olita takatakai. 19 Pea te ne afuhiʻaki ʻa e toto hono tuhu ʻo tuʻo fitu, ke fakamaʻa ia, mo fakaʻatā mei he ngaahi taʻemaʻaʻanga ʻo haʻa Isileli. 20 Pea ʻi he ʻosi ʻene fai fakalelei maʻae Potu Tapu, mo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga, mo e olita, te ne toki 21 ʻatu ʻa e kosi moʻui: pea ʻe hilifaki ʻe Elone hono ongo nima fakatouʻosi ki he ʻulu ʻo e kosi moʻui, pea te ne vete ʻi hono funga ʻa e ngaahi kovi kotoa ʻo haʻa Isileli, mo ʻenau ngaahi faihala, ʻio ʻenau ngaahi angahala fulipe: pea te ne hilifaki kotoa ki he ʻulu ʻo e kosi, pea te ne tuku ia ki ha tangata kuo ʻosi teu ki ai, 22 ke ʻave ki ha fonua māmate. Pea ʻe fua ʻe he kosi ʻa e ngaahi kovi kotoape kuo hilifaki kiate ia, ʻo ʻave ki ha fonua māmate: pea te ne tukuange 23 ʻa e kosi ʻi he fonua māmate. Pea ʻe toki hu ʻa Elone ki he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea te ne toʻo ʻa e ngaahi kofu lineni naʻa ne ʻai ʻi heʻene hu ki he Potu Tapu, pea te ne tuku ai pe ʻi he potu ko ia; pea te ne kaukau hono sino ʻi ha vai ʻi ha potu ʻoku tapu; ʻo ne ʻai hono 24 ngaahi kofu: pea te ne toki hu mai, ʻo fai ʻene feilaulaumoifua, pea mo e feilaulaumoifua ʻa e kakai, ʻo ne feia ai ha fakalelei maʻana mo e 25 kakai. Pea ko e ngako ʻo e feilaulauangahala te ne tutu ʻi he olita. 26 Pea ko ia naʻa ne ʻave ʻa e kosi maʻa Asaseli, te ne fo hono kofu, mo kaukau hono sino ʻi ha vai, pea hili ia te 27 ne hu mai ki he ʻapitanga. Pea ko e pulu feilaulauangahala mo e kosi feilaulauangahala, ʻa ia naʻe ʻomi hona toto ke feiaʻaki ha fakalelei ʻi he Potu Tapu, ʻe ʻave kinaua ki he tuʻa ʻapitanga; pea te nau fakaʻauhaʻaki ʻa e afi ʻa hona kili, mo hona kakano, mo hona kinohaʻa. 28 Pea ko ia ʻoku ne tutu kinaua te ne fo hono kofu, mo kaukau hono sino ʻi ha vai, pea hili ia te ne hū mai ki he ʻapitanga. 29 Pea e hoko ia ko e tuʻutuʻuni taʻengata kiate kimoutolu: ʻi hono fitu ʻo e mahina, pea ʻi hono ʻaho hongofulu ʻo e mahina, te mou fakamamahi kimoutolu, pea ʻe ʻikai te mou momoʻi fai ha ngāue, ʻa e tupu ʻi he fonua pe ko e muli ʻoku mou 30 nonofo, he ko e ʻaho eni ia ʻoku feia ai ʻa e fakalelei maʻamoutolu, ke fakamaʻa kimoutolu; te mou toki maʻa ai mei hoʻomou ngaahi angahala fulipe ʻi he ʻao ʻo Sihova. 31 Ko e sapate malōlō tapu ia maʻamoutolu; pea te mou fakavaivaiʻi homou laumalie; ko e tuʻutuʻuni 32 taʻengata ia. Pea ʻe fai ʻa e fakalelei ʻe he taulaʻeiki ʻe pani mo fakatapu ʻi ke fetongi ʻene tamai; pea ʻe tui ʻe ia ʻa e ngaahi kofu lineni, ʻa e 33 ngaahi kofu tapu: pea tene fai fakalelei maʻae Fale Tapu, pea te ne fai fakalelei maʻae Teniti Fe ʻiloakiʻanga mo e olita; pea te ne fai fakalelei maʻae kau taulaʻeiki pea mo e kakai kotoa ʻi he fakataha. 34 Pea ko e tuʻutuʻuni taʻengata eni ia kiate kimoutolu, ke feia ha fakalelei maʻa haʻa Isileli ʻo tuʻo taha ʻi he taʻu, koeʻuhi ko ʻenau ngaahi angahala kehekehe. Pea naʻa ne fai ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kia Mosese.

Livitiko 17

1 PEA folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, 2 ʻo pehē, Lea kia Elone mo hono ngaahi foha, pea ki haʻa Isileli kotoa, pea ke fakaha kiate kinautolu; Ko eni ʻa e meʻa kuo tuʻutuuni ʻe Sihova: 3 ʻilonga ha tangata ʻi he fale ʻo Isileli, ʻa ia ʻoku ne tamateʻi ha pulu pe lami pe kosi ʻi he ʻapitanga, pe ʻoku ne tamateʻi ʻi 4 he tuʻa ʻapitanga, ka kuo ʻikai te ne ʻomi muʻa ki he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ke kopanoʻaki ki he ʻEiki ʻi he ʻao ʻo e Tapanekale ʻo Sihova: ʻe lau toto ki he tangata ko ia; kuo ne lingi toto; pea ʻe 5 tuʻusi ʻa e tangata ko ia mei hono kakai: koeʻuhia ke ʻomi ʻe haʻa Isileli ʻa e ngaahi feilaulau ʻa ia ʻoku nau feia ni ʻi he vao, ʻio ke nau ʻomi ia kia Sihova, ki he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ki he taulaʻeiki, ʻo feia feilaulauʻofa ʻaki kia Sihova. 6 Pea ʻe lulukuʻaki ʻe he taulaʻeiki ʻa e toto ʻa e olita ʻo Sihova ʻi he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga, mo tutu ʻa e ngako moʻo ngangatu fakahoifua 7 ki he ʻEiki. Pea ʻe ʻikai te nau toe fai ʻenau tamate manu ki he haʻa Satulo, ʻa ia ʻoku nau tango ange ki ai. Ko e tuʻutuʻuni taʻengata ia kiate kinautolu, ʻo laui toʻutangata. 8 Iʻo te ke tala kiate kinautolu, ʻilonga ha tangata, (pe ʻoku ne kau ki Isileli, pe ki he muli ʻoku ʻaunofo mai kiate kinautolu), ʻoku ne feia ha feilaulaumoifua, pe ha feilaulau 9 kehe, ka ʻoku ʻikai te ne ʻomi ki he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga ke feia kia Sihova, pea ʻe tuʻusi _ ʻa e tangata ko ia mei hono kakai. 10 Pea ka ai ha tangata ʻoku kau ki Isileli, pe ha muli ʻoku ʻāunofo kiate kinautolu, ʻa ia ʻoku ne kai ha toto, neongo pe ko e ha: te u hangai mamahi ki he toko taha ko ia ʻoku ne kai toto, pea te u tuʻusi ia 11 mei hono kakai. He ko e moʻui ʻa e kakano ʻoku ʻi he toto: pea kuo u tuku ia maʻamoutolu ki he olita, ke faiʻaki ʻa e fakalelei maʻa hoʻomou moʻui: he ko e toto ia ʻoku ne fakalelei, koeʻuhi ko e moʻui ia. 12 Ko hono ʻuhinga ia naʻa ku pehe ai ki haʻa Isileli, Tapu ke kai toto ʻe ha toko taha ʻiate kimoutolu; pea ko e muli ʻoku ʻāunofo kiate kimoutolu ʻe tapu ʻene kai toto. 13 Pea ʻilonga ha taha ʻI haʻa Isileli mo e muli ʻoku ʻaunofo kiate kinautolu, ʻa ia te ne tulimanu, ʻo maʻu ha manu pe manupuna ʻoku kai, te ne lilingi ʻa e toto, ʻo uʻufiʻaki 14 ʻa e efu. He ko e meʻa ki he moʻui ʻa e kakano kehekehe, ko hono toto ko ʻene moʻui pe ia: ko ia naʻa ku pehe ai ki haʻa Isileli, Ko e toto ʻo e sino kehekehe ʻoku tapu ke mou kai: he ko e moʻui ʻo e sino kehekehe ko e toto ia: ko ia ʻoku ne kai 15 ia ʻe tuʻusi. Pea ʻilonga ha taha te ne kai ha meʻa ʻoku mate ʻiate ia, pe kuo hae ʻe ha manu; pe ko ha tupu ia ʻi he fonua, pe ko ha muli; te ne fo hono kofu, pea te ne kaukau ʻi ha vai, pea te ne taʻemaʻa ʻo aʻu ki he 16 poʻuli: te ne toki maʻa ai. Ka ʻo kapau ʻoku ʻikai te ne fo ia, pe kaukau hono sino, te ne fua ʻene kovi.

Livitiko 18

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, 2 ʻo pehe, Lea ki haʻa Isileli, pea ke tala kiate kinautolu, Ko 3 Sihova au ko homou ʻOtua. ʻE ʻikai te mou fai ʻo hange ko e fai ʻa e fonua ko Isipite, ʻa ia naʻa mou nofo ai, pea ʻe ʻikai te mou fai ʻo hange ko e fai ʻa e fonua ko Kenani, ʻa ia ʻoku taki kimoutolu ki ai: pea ʻe ʻikai te mou fou ʻi heʻenau ngaahi 4 tuʻutuʻuni. Ko e konisitutone aʻaku te mou fai ki ai, pea ko e ngaahi tuʻutuʻuni aʻaku te mou tauhi ke mou fou ai: ko Sihova 5 au ko homou ʻOtua. Io te mou tauhi ʻeku ngaahi tuʻutuʻuni mo ʻeku ngaahi konisitutone, ʻa ia ka fai ʻe ha tangata, te ne moʻui ai: ko Sihova au. 6 Tapu ki he tangata ke ʻunuʻunu ki he kakano ʻo hono manava, ke fakatelefua ʻi ia: ko Sihova au. 7 Tapu haʻo ala ki he telefua ʻo hoʻo tamai, ʻa ia ko hoʻo faʻe; ko hoʻo faʻe ia, ʻe ʻikai te ke fakatelefua ʻi. 8 Tapu haʻo fakatelefua ʻi ʻa e uaifi ʻo hoʻo tamai: ko hoʻo fakatelefua ʻi 9 ia hoʻo tamai. Tapu haʻo fakatelefua ʻi ho tuofefine, pe ko e ʻofefine ia ʻo hoʻo tamai, pe ko e tama ʻa hoʻo faʻe, pe ko ha tupu ʻi 10 ʻapi, pe ko ha tupu mamaʻo. Tapu haʻo fakatelefua ʻi ʻa e ʻofefine ʻo ho foha, pe ko e tama ʻa ho ʻofefine: he ko ʻena telefua ko hoʻo telefua. 11 Tapu haʻo fakatelefua ʻa e tama ʻa e uaifi ʻa hoʻo tamai, ʻa ia kuo ne fanauʻi ki hoʻo tamai; ko ho tuofefine ia. 12 Tapu haʻo fakatelefua ʻi ʻa e tuofefine ʻo hoʻo tamai: ko e 13 kakano ʻo hoʻo tamai ia. Tapu haʻo fakatelefua ʻi ʻa e tokoua ʻo hoʻo faʻe: ko e kakano ia ʻo hoʻo 14 faʻe. Tapu haʻo fakatelefua ʻi ʻa e tokoua ʻo hoʻo tamai, ʻio ʻe ʻikai te ke ʻunuʻunu ki hono uaifi: ko hoʻo 15 faʻe ia. Tapu haʻo fakatelefua ʻi ho kainga mali ko e uaifi ʻo ho foha: tapu haʻo fakatelefua ʻi ia. 16 Tapu haʻo fakatelefua ʻi ʻa e uaifi ʻo ho tokoua; he ko ʻene telefua ko e 17 telefua ia ʻa ho tokoua. Tapu haʻo fakatelefua ʻi ha fefine mo ʻene tama fakatouʻosi; pea ʻe ʻikai te ke ala ki he ʻofefine oʻene tama, pe ko e tama ʻa ʻene tama, ke fakatelefua ʻi: he ʻoku mou kakano taha pe: ko e 18 mala ia. ʻOku tapu hoʻo ala ki he tehina ʻo hoʻo uaifi ke tataʻoʻaki hono taʻokete ʻi heʻene kei moʻui. 19 Pea ʻoku tapu haʻo ʻunuʻunu ki ha fefine ke fakatelefua ʻi ia lolotonga ʻoku mavahe ia ʻi haʻane taʻemaʻa. 20 Pea ʻoku tapu haʻo tono ʻi ʻa e uaifi ʻo ho kaungaʻapi, ke ʻuli ʻi koe ʻiate 21 ia. Pea ʻoku tapu haʻo tuku hao hako ke ʻasi ʻi he afi kia Moloke, pea ʻoku tapu haʻo fakameʻavale ʻi ʻa e huafa ʻo homou ʻOtua: ko Sihova 22 au. Pea ʻoku tapu haʻo mohe mo ha tangata ʻo hange ko e mohe mo e 23 fefine: ko e meʻa fakalielia ia. Pea ʻoku tapu haʻo ʻunoho mo ha manu neongo pe ko e ha, ke ʻuli ʻi koe ʻiate ia: pea ʻoku tapu ke tuʻu ha fefine ʻi he ʻao ʻo ha manu ke tokoto ki ai: ko e koto fakalilifu ia. 24 ʻOua te mou fakataʻemaʻa ʻi kimoutolu ʻi he ala meʻa pehe: he ko e ngaahi meʻa ko ia kuo ʻuli ʻi ai ʻa e ngaahi kakai ʻoku ou fakateka 25 atu mei homou ʻao: pea kuo ʻuli ʻi ai ʻa e fonua: ko ia ʻoku ou ʻeke ki ai hono kovi, pea ʻoku puʻaki ʻe he 26 fonua hono kau nofoʻanga. Ko ia te mou tauhi ʻekimoutolu ʻeku ngaahi tuʻutuʻuni, moiʻeku konisitutone, pea ʻe ʻikai te mou fai ha taha ʻo e ngaahi fakalielia ni, ʻa koe tupu ʻi fonua, mo koe ʻa e muli ʻoku 27 ʻāunofo mai; (he ko e ngaahi meʻa fakalielia ko ia kuo fai ʻe he kakai ʻo e fonua naʻe muʻomuʻa ʻiate kimoutolu, pea kuo ʻuli ai ʻa e 28 fonua:) koeʻuhia ke ʻoua naʻa puʻaki ʻe he fonua ʻakimoutolu foki, ʻi hoʻomou ʻuli ʻi ia, ʻo hange ʻene puʻaki ʻa e ngaahi kakai naʻe muʻomuʻa ʻiate kimoutolu. 29 He ka ʻilonga ʻa ia te ne fai ha taha ʻo e ngaahi fakalielia ko ia, ʻe tuʻusi ʻenau moʻui ʻa e kakai fai pehe mei 30 honau faʻahinga. Ko ia te mou tauhi ʻa e meʻa ʻoku ou tuku ke mou tauhi, ʻo ʻoua ʻe fai ha taha ʻo e ngaahi anga fakalielia ni, ʻa ia naʻe fai ʻi he teʻeki ke mou ʻi ai, pea ke ʻoua te mou ʻuli ʻi ai kimoutolu: ko Sihova au ko homou ʻOtua.

Livitiko 19

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, 2 ʻo pehe, Lea ki he fakataha kotoa ʻo haʻa Isileli, pea ke tala kiate kinautolu, Te mou maʻoniʻoni; he ʻoku ou maʻoniʻoni, ʻa au 3 Sihova ko homou Otua. Te mou ʻapasia taki taha ki heʻene faʻe mo ʻene tamai, pea te mou tauhi hoku ngaahi sapate: ko Sihova au 4 ko homou ʻOtua. ʻE ʻikai te mou tafoki ki he ngaahi aitoli, pe ngaohi hamou ʻotua ukamea: ko Sihova 5 au ko homou ʻOtua. Pea ka mou ka feia ha ngaahi feilaulau ʻofa kia Sihova, mou fai pe ke ne hoifua ai 6 kiate kimoutolu. ʻE kai ia ʻi he ʻaho ʻo hono feia, pea mo e ʻapongipongi: ka ʻoka toe ha meʻa ki hono ʻaho tolu, ʻe fakaʻauhaʻaki ʻa 7 e afi. ʻIo, kapau ʻe momoʻi kai ʻi hono ʻaho tolu, ko e meʻa namukū 8 ia; ʻe ʻikai tali: pea ko ia te ne kai te ne fua hono kovi, koeʻuhi kuo ne takuanoa ʻa e meʻa tapu ʻa Sihova; pea ʻe tuʻusi ʻa e laumalie ko ia mei hono kakai. 9 Pea ka mou ka utu ʻa e taʻu ʻo homou fonua, ʻe ʻikai te mou utu ke ʻosiʻosingamalie hoʻo ngoue, ʻo aʻu ki he tuliki, pea ko e ngangana 10 ʻa ho taʻu ʻe ʻikai te ke tufi. Ko hoʻo goue vaine foki ʻe ʻikai te ke toli ke ʻosi, pea ko e meʻa kuo ngangana ai ʻe ʻikai te ke tufi; te ke tuku pe ia ki he masiva mo e muli: ko Sihova au ko homou ʻOtua. 11 ʻE tapu hoʻomou kaihaʻa, pea tapu hoʻomou kāka, pea tapu hoʻomou loi ʻi hoʻomou feangai. 12 Pea ʻoku tapu hoʻomou fuakava loi ʻi hoku hingoa ke takuanoa ʻa e hingoa ʻo homou ʻOtua: ko Sihova 13 au. ʻOku tapu hoʻo fakamalohia ho kaungaʻapi, mo hoʻo kaihaʻa meiate ia: ʻe ʻikai ʻahoia ʻiate koe ʻa e totongi ʻo e ngaūe ʻunga. 14 Tapu hoʻo kape ki he tuli, mo hoʻo ʻai ha tukiaʻanga ʻi he ʻao ʻo e kui, ka te ke ʻapasia ki ho ʻOtua: ko Sihova au. 15 ʻOku tapu hoʻo piko ʻi ʻa e fakamāu: ʻe ʻikai te ke tokaʻi ʻa masiva, pea ʻe ʻikai te ke afeitauʻolunga: ka te ke fai totonu ʻi 16 hoʻo fakamāu ha taha. ʻE ʻikai te ke ʻalu fano ʻi he lotolotonga ʻo ho kakai ke fakakovi: pea ʻe ʻikai te ke kumi ki he toto ʻo ho 17 kaungaʻapi: ko Sihova au. ʻE ʻikai te ke tauhi ʻi ho loto ʻa e fehiʻa ki ho tokoua: te ke matuʻaki valoki siʻi kainga ko ia, ʻo 18 ʻoua ʻe fua hia koeʻuhi ko ia. ʻE ʻikai te ke fai sauni, pe tauhi ha ʻita ki ha niʻihi ʻi ho faʻahinga, ka te ke ʻofa ki ho kaungaʻapi, ʻo hange ko hoʻo ʻofa kiate koe: ko Sihova au. 19 Te mou tauhi ʻeku ngaahi fekau. ʻE ikai te mou fakahoaʻakehe hoʻomou fanga manu: ʻe ʻikai te ke tokaki ʻi hoʻo ngoue ha faʻahinga tenga ʻe ua: pea ʻe ʻikai te ke tui ha kofu ʻoku fefiofi ai ha faʻahinga filo ʻe ua ko e fakakākā. 20 Pea ka mohe ha tangata mo ha fefine, ʻa ia ko e kaunanga pea polo ʻi ki ha tangata, ka kuo teʻeki ke momoʻi huhu ʻi, pe fakatauʻatāina, ʻe ʻeke pe ʻa e ongo meʻa, ka ʻe ʻikai te na mate, he naʻe ʻikai tauʻatāina 21 ʻa e fefine. Pea te ne ʻomi ʻene feilaulauhalaia kia Sihova ki he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga: ko ʻene feilaulauhalaia ko e sipi tangata. 22 Pea ʻe fai fakalelei maʻana ʻe he taulaʻeiki ʻi he ʻao ʻo Sihova ʻaki ʻa e sipi feilaulauhalaia, koeʻuhi ko e angahala kuo ne fai: pea ʻe fakamolemole ia ʻi he angahala kuo ne fai. 23 Pea ka mou ka aʻu ki he fonua, pea kuo mou to ʻa e ngaahi ʻakau kehekehe ke kai, te mou lau hono fua hange kuo taʻe kamu: ko e taʻu ʻe tolu te nau hange kiate kimoutolu ha meʻa ʻoku taʻekamu; 24 ʻe ʻikai kai. Pea ʻi hono fa ʻo e taʻu ʻe tapu hono kātoa ʻo e fua ke faiʻaki ʻa e fakafeta ʻi ki he ʻEiki. 25 Pea ʻi hono nima ʻo e taʻu te mou kai hono fua — koeʻuhia ke fakalahi ki hono fua maʻamoutolu: ko Sihova au ko homou ʻOtua. 26 ʻOku tapu hoʻomou kai ha meʻa ʻoku ʻi ai ha toto: tapu hoʻomou fai ʻa e tuki, pe ko e talotalo kovi. 27 Tapu hoʻomou kosi ke fakaseakale homou lau, pea tapu hoʻo maumau 28 ʻa e ngaahi tuliki ʻo ho kava. Tapu hoʻomou tafatafa ʻi homou sino koeʻuhi ko e pekia, pea tapu hoʻomou 29 tātatau: ko Sihova au. ʻOua te ke tuku ho ʻofefine ke nofo ki he feʻauaki; naʻa to ʻa e fonua ki he feʻauaki, pea fonu ʻa e fonua ʻi he 30 fakalielia. Te mou tauhi hoku ngaahi sapate, pea ʻapasia ki hoku 31 fale tapu: ko Sihova au. ʻOua te mou afe kiate kinautolu ʻoku fakahaʻele faʻahikehe, pe ki he faʻahinga tuki; ʻoua ʻe kumi kiate kinautolu ke mou ʻuli ai: ko 32 Sihova au ko homou ʻOtua. Te ke tuʻu ki ʻolunga ʻi he ʻao ʻo e ʻuluhinā, pea te ke fakaʻapaʻapa kiate ia ʻoku motuʻa, pea te ke ʻapasia ki ho ʻOtua: ko Sihova au. 33 Pea kapau ʻe ʻāunofo ha muli kiate koe ʻi homou fonua, ʻe ʻikai 34 te mou fai ha kovi ki ai. Ko e muli ʻoku ʻāunofo kiate kimoutolu ʻe tatau kiate kimoutolu mo e tupu ʻi he fonua; pea te ke ʻofa kiate ia hange ko hoʻo ʻofa kiate koe; he naʻa mou nofo muli ʻi he fonua ko Isipite: ko Sihova au ko homou ʻOtua. 35 ʻE ʻikai te mou fai taʻe totonu ʻi he fakamāu, ʻi he fua fakalōloa, mo e fua mamafa, pea mo e fua efu. 36 ʻE totonu hoʻomou fuatautau, totonu hoʻomou meʻa fakamamafa, totonu hoʻomou efa, pea totonu hoʻomou kalani: ko Sihova au ko homou ʻOtua, ʻa ia naʻaku ʻomi kimoutolu mei he fonua ko Isipite. 37 Ko ia te mou tauhi ʻeku ngaahi fekau, mo ʻeku konisitutone kotoa, ʻo fai ki ai: ko Sihova au.

Livitiko 20

1 PEA naʻe folofola ʻa Sihova kia 2 Mosese, ʻo pehe, Te ke tala foki ki haʻa Isileli, ʻilonga ʻa ia ʻI haʻa Isileli, pe ʻI haʻa muli ʻoku ʻāunofo mai ki Isileli, ʻa ia te ne ʻatu hano hako kia Moloke; ʻe mate tamateʻi ia: ʻe tolomaka ʻi ʻe 3 he kakai ʻo e fonua. Ko au foki te u hangai mamahi ki he toko taha ko ia, pea te u tuʻusi ia mei hono kakai; koeʻuhi kuo ne ʻatu hano hako kia Moloke ke fakataʻemaʻa hoku fale tapu, pea ke fakameʻavale ʻi hoku hingoa tapu. 4 Pea kapau ʻe momoʻi fakakuikui ʻe he kakai ʻo e fonua ki he tangata ko ia, ʻi heʻene ʻatu hono hako kia Moloke, ka nau fakahaofi, ia ke 5 ʻoua naʻa tamateʻi: pea te u toki hangai ʻita au ki he tangata ko ia, pea mo hono famili, pea te u tuʻusi ia mei honau kakai, ʻa ia mo kinautolu kotoa ʻoku muimui tango kiate ia ke feʻauaki mo Moloke. 6 Pea ko e toko taha ko ia ʻoku ne afe ki he faʻahinga fakahaʻele faʻahikehe mo e kau tuki fakatevolo ke tango ange ki he faʻahinga ko ia, pea te u hangai mamahi ki he laumalie ko ia ke tuʻusi mei hono 7 kakai. Ko ia mou fakatapu ʻi kimoutolu ke mou tapuha: he ko 8 Sihova au ko homou ʻOtua. Pea te mou tauhi ʻeku ngahi tuʻutuʻuni, ʻo fai ki ai: ko Sihova au ʻoku fai 9 homou fakatapu ʻi. He ko ia ʻoku ne kape ʻi ʻene tamai pe ko ʻene faʻe ʻe mate tamateʻi: kuo ne kape ʻi ʻene tamai, pe faʻe: ʻe ʻi hono tumuʻaki oʻona ʻa hono toto. 10 Pea ko e tangata ʻoku tono ʻi ʻa e uaifi ʻo e taha kehe, ʻio, ʻa ia ʻoku ne tono ʻi ʻa e uaifi ʻo hono kaungaʻapi, ʻe mate tamateʻi ʻa e tangata 11 mo e fefine fakatouʻosi. Pea ko e tangata ʻoku mohe mo e uaifi oʻene tamai kuo ne fakatelefua ʻi ʻene tamai: te na fakatou mate tamateʻi; ʻe ʻi hona tumuʻaki hona toto. 12 Pea ka mohe ha tangata mo e uaifi ʻo hono foha, te na fakatou mate tamateʻi: ko e koto fakalilifu ʻena ngāue; ʻe ʻi hoʻonaua tumuʻaki ʻa 13 hona toto. Pea ka mohe ha tangata mo ha tangata, ʻo hange ko haʻane mohe mo ha fefine, kuo na fakatou fai fakalielia: te na mate tamateʻi; ʻe ʻi hona tumuʻaki hona 14 toto. Pea ka mali ha tangata mo ha fefine pea mo ʻene faʻe fakatouʻosi; ko e mala ia; ʻe fakamomofi ʻa ia mo kinaua ʻaki ʻa e afi; ke ʻoua naʻa ai ha mala pehe ʻiate 15 kimoutolu. Pea ka mohe ha tangata mo ha manu, ʻe mate 16 tamateʻi ia; pea te mou tamateʻi mo e manu. Pea ka ʻunuʻunu ha fefine ki ha manu ke tokoto ki ai, te ke tamateʻi ʻa e fefine pea mo e manu: te na fakatou mate tamateʻi: ʻe ʻi hona tumuʻaki hona toto. 17 Pea ka mali ha tangata mo hono tuofefine, pe ko e ʻofefine oʻene tamai, pe ko e tama aʻene faʻe, ʻo ne mamata ki heʻene telefua, pea mamata ʻe he fefine ki he telefua aʻana; ko e meʻa fakamā ia; pea ʻe tuʻusi kinaua ʻi he ʻao ʻo hona faʻahinga: kuo ne fakatelefua hono tuofefine; te ne fua hono kovi. 18 Pea ka mohe ha tangata mo ha fefine ʻoku mahaki fakafefine, ʻo fakatelefua ia; kuo ne fakatelefua ʻene ʻau, pea kuo fakatelefua ʻe he fefine ʻa e ʻauʻanga ʻo hono toto: ʻe fakatou tuʻusi kinaua mei hona 19 kakai. Pea ʻe ikai te ke fakatelefua ʻa e tehina ʻo hoʻo faʻe, pe ko e tuofefine ʻo hoʻo tamai: ka pehe, ʻoku ne fakatelefua ʻa hono kakano oʻona: te na fakatou fua hona 20 kovi. Pea ka mohe ha tangata mo e uaifi ʻo e tokoua oʻene tamai, kuo ne fakatelefua ʻa e tokoua oʻene tamai: te na fua hona kovi: 21 te na pekia taʻe ha fanau. Pea ka mali ha tangata mo e uaifi ʻo hono tokoua ko e meʻa ʻuli ia: kuo ne fakatelefua hono tokoua; te na pekia taʻe ha hako. 22 Ko ia te mou tauhi ʻeku ngaahi tuʻutuʻuni, mo ʻeku konisitutone kotoa, pea te mou fai ki ai: koeʻuhi ke ʻoua naʻa puʻaki kimoutolu ʻe he fonua ʻoku ou ʻomi kimoutolu ki ai ke mou nofo ʻi ia. 23 Pea ʻe ʻikai te mou fai ki he ngaahi anga ʻo e kakai ʻoku ou kapusi mei homou ʻao: he naʻa nau fai ʻa e ala meʻa pehe, ko ia naʻa ku faka1iliʻa kiate kinautolu. 24 Ka kuo u tala kiate kimoutolu te mou maʻu honau kelekele, ʻio te u foaki ia ke mou maʻu, ko e fonua ʻoku mahutafea ʻi he huʻakau mo e honi: ko Sihova au ko homou ʻOtua, ʻa ia ʻoku ou fakamavahe kimoutolu 25 mei he ngaahi kakai. Ko ia te mou vaheʻi ʻa e manu maʻa mei he manu taʻemaʻa, mo e manupuna taʻemaʻa mei he manupuna ʻoku maʻa: pea ʻe ʻikai te mou fakalielia ʻi homou laumalie ʻaki ha manu pe ha manupuna, pe ha taha ʻi he faʻahinga meʻa ʻoku ngalengale ʻi he kelekele, ʻa ia kuo u vaheʻi meiate kimoutolu 26 ke taʻemaʻa. Ka te mou tapuhā kiate au; he ʻoku ou tapuhā, ʻa au Sihova, pea kuo u vaheʻi kimoutolu mei he ngaahi kakai ke mou nofo kiate au. 27 Pea ko e tangata pe fefine ʻoku ne fakahaʻele faʻahikehe, pe ʻoku fai ʻa e tuki fakatevolo, ʻe mate tamateʻi ia: te nau tolomaka ʻi kinautolu: ko honau toto ʻe ʻi honau tumuʻaki.

Livitiko 21

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, ʻo pehe, Lea ki he kau taulaʻeiki ko e fanau ʻa Elone, pea tala kiate kinautolu, ʻE ʻikai fakataʻemaʻa ia ʻe ha taha koeʻuhi ko ha meʻa 2 fakaʻeiki i hono kakai; ngata pe ʻi hono kakano totonu, ha taha ofi kiate ia, ʻo pehe ko ʻene faʻe, pe tamai, pe foha, pe ʻofefine, pe 3 tokoua. Kapau ko hono tuofefine foki ʻoku tāupoʻou, ʻoku ofi ia kiate ia he kuo teʻeki hano husepaniti; ʻe ngofua ʻene fakataʻemaʻa 4 ia koeʻuhi ko ia. ʻE ʻikai te ne fakataʻemaʻa ia koeʻuhi, tokua, ko ʻene maʻu kakai, ke maumau ai 5 ʻene tapu. ʻE ikai te nau momoʻi ʻai ke tula ha feituʻu ʻo honau ʻulu, pea ʻe ʻikai te nau tele ʻa e tuliki ʻo honau kava, pe tuʻutuʻu honau sino. 6 Te nau tapu ki honau Otua, pea ʻe ʻikai te nau maumau ʻa e tapu ʻo e huafa ʻo honau ʻOtua: he ʻoku nau ʻatu ʻa e ngaahi feilaulau tutu, ko e meakai ʻa honau ʻOtua: 7 ko ia te nau tapuhā. ʻE ʻikai te nau mali mo ha fefine feʻauaki, pe ha taha kuo ʻuli ʻi; pea ʻe ʻikai te nau mali mo ha fefine kuo vete mei hono husepaniti; he ʻoku tapu ʻa e taulaʻeiki ki hono ʻOtua. 8 Ko ia te mou fakatapu ʻi ia, he ʻoku ne ʻatu ʻa e meʻakai ʻa ho ʻOtua: te ne tapuhā kiate kimoutolu; he ko e tapuhā au, ʻa e ʻEiki 9 ʻoku fakatapu ʻi kimoutolu. Pea ka maumau ʻene tapu ʻe he ʻofefine ʻo ha taulaʻeiki ʻi haʻane feʻauaki, ʻoku ne maumau ʻa e tapu aʻene tamai: ʻe fakamomofi ia ʻaki ʻa e afi. 10 Pea ko ia ʻI haʻa taulaʻeiki ʻoku taulaʻeikilahi, ʻa ia kuo lingi ki hono ʻulu ʻa e lolo fakanofo, pea kuo fakatapu ʻi ke ʻai ʻa e ngaahi kofu, ʻe ʻikai te ne tuku mafue hono 11 ʻulu, pe hae hono kofu: pea ʻe ʻikai te ne hu ki fale ki ha pekia; neongo ko ʻene tamai, pe ko ʻene faʻe, ʻe ʻikai te ne fakataʻemaʻa ai ia; 12 pea ʻe ʻikai te ne hū ai kituʻa mei he feituʻu tapu, pe maumau ʻa e tapu ʻa e feituʻu tapu ʻa hono ʻOtua; he ʻoku ʻiate ia ʻa e kalauni ko e lolo fakanofo ʻa hono ʻOtua: ko 13 Sihova au. Pea ʻe mali ia mo 14 ha fefine tāupoʻou. Ko ha uitou, pe ha taha kuo vete, pe ha taha kuo ʻuli ʻi, ha feʻauaki, ʻe ʻikai te ne mali mo ha taha pehē: ka te ne mali mo ha tāupoʻou pe, ha taha 15 mei hono kakai. Pea ʻe ʻikai te ne fakameʻavale ʻi hono hako ʻi he kakai; he ko e ʻEiki au ʻoku fakatapu ʻi ia. 16 Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mosese, ʻo pehe, Lea kia Elone; 17 ʻo pehe, Ko ia ʻoku ʻila ʻi ho hako ʻi he ngaahi toʻutangatakeʻouatene ʻunuʻunu mai ke ʻatu ʻa e meʻakai 18 ʻa hono ʻOtua. He ʻilonga ʻa ia ʻoku ai hano ʻila, ʻe ʻikai ʻunuʻunu mai ia; ha kui, pe heke, pe fakako i 19 nga, pe hulu; pe ha tangata ʻoku 20 veʻefasi, pe nimafasi, pe ha tuʻapiko, pe pukupuku, pe ha matakovi, pe pokua, pe lafa ʻia, pe kuo 21 momosi hono tenga. Ilonga ha tangata ʻi he hako ʻo Elone ko e taulaʻeiki ʻoku ʻi ai ha ʻila, ʻe ʻikai kakunga ia ke ʻatu ʻa e ngaahi feilaulau tutu ʻa Sihova: ʻoku ʻila; ʻe ʻikai kakunga ia ke ʻatu ʻa e meʻakai ʻa hono ʻOtua. 22 Ka te ne tokoni pe ʻi he meʻakai ʻa hono ʻOtua, ʻa e meʻa toputapu mo e 23 meʻa tapu foki. Ka ʻe ʻikai te ne hū ki he Tatau, pe ofiofi ki he Olita, he ʻoku ʻiate ia ha ʻila; koeʻuhi ke ʻoua naʻa ne maumauʻi ʻa e tapu ʻa hoku ngaahi potu tapu: he ko e ʻEiki au ʻoku fakatapu ʻi ʻa e ngaahi potu ko ia. 24 Pea naʻe fakaha pehē ʻe Mosese kia Elone, mo hono ngaahi foha, pea mo haʻa Isileli kātoa.

Livitiko 22

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, 2 ʻo pehe, Lea kia Elone mo hono ngaahi foha ke nau fakatapu ʻi kinautolu mei he ngahi meʻa tapu ʻa haʻa Isileli, ʻo ʻoua te nau maumau ʻa e tapu ʻa hoku hingoa ʻi he ngaahi meʻa ʻoku nau fakatapu ʻi 3 maʻaku: ko Sihova au. Tala kiate kinautolu, ʻilonga ha taha ʻi homou hako ʻi homou ngaahi toʻutangata ʻa ia te ne ʻunuʻunu ki he ngaahi meʻa tapu, ʻa ia ʻoku fakatapu ʻi ʻe haʻa Isileli kia Sihova, ka ʻoku ʻiate ia hano taʻemaʻaʻanga, ʻe tuʻusi ʻa e laumalie ko ia mei hoku 4 ʻao: ko Sihova au. ʻIlonga ʻa ia ʻi he hako ʻo Elone ʻoku kilia, pe ʻoku mahaki ʻau, ʻoku tapu ʻene kai ʻi he ngaahi meʻa tapu kaeʻoua ke ne maʻa. Pea ko ia kuo ne lave ki ha meʻa ʻoku taʻemaʻa ʻi ha pekia, pe ʻi ha tangata ʻoku tafe 5 hono huhuʻa; pe ha taha kuo ala ki ha faʻahinga totolo, ʻa ia ʻoku ne taʻemaʻa ai; pe ko e ha fua hono 6 taʻemaʻaʻanga — ko e toko taha kuo ne lave ki ha meʻa pehe te ne taʻemaʻa ʻo aʻu ki he poʻuli, pea ʻe ʻikai te ne kai ʻi he ngaahi meʻa tapu, ka ʻi heʻene kaukau muʻa 7 ʻi ha vai. Ka ʻoka to ʻa e laʻa te ne maʻa, pea hili ia te ne kai ʻi he ngaahi meʻa tapu; he ko ʻene 8 meʻakai ia. Ko e meʻa ʻoku mate ʻiate ia, pe kuo hae ʻe ha manu, ʻe ʻikai te ne kai mo e fakataʻeaʻa ia: 9 ko Sihova au. Ko ia te nau tauhi ʻa e meʻa ʻoku ou tuku ke nau tauhi, naʻa nau hia ai ʻo mate ko ʻenau maumau hono tapu: ko e ʻEiki au ʻoku ou fakatapu ʻi kinautolu. 10 ʻilonga ha kehe ʻe ʻikai te ne kai ʻa e meʻa ʻoku tapu: ha taha ʻoku ʻāunofo ki he taulaʻeiki, pe ha ngāue unga, ʻe ʻikai te ne kai ʻi he 11 meʻa tapu. Ka ʻo kapau ko ha toko taha kuo fakatau ʻe he taulaʻeiki, ko e fua oʻene paʻaga, te ne kai ai: pea mo kinautolu kuo fanauʻi ʻi hono fale, te nau tokoni 12 kinautolu ʻi heʻene meʻakai. Ko e ʻofefine foki ʻo ha taulaʻeiki kuo mali mo ha kehe ʻe ʻikai kai ia ʻi he ngaahi meʻa tapu kuo apo, 13 Ka ʻo kapau kuo uitou ʻa e ʻofefine ʻo ha taulaʻeiki, pe kuo vete, pea ʻoku ʻikai haʻane fanau, pea kuo ne foki ki he fale oʻene tamai, ʻo hange ko haʻane finemui, ʻe kai ʻe ha taha pehe ʻi he meʻakai aʻene tamai: ka ʻe ʻikai tokoni ai ha kehe. 14 Pea kapau ʻe tokoni taʻe ʻilo ʻe ha taha ʻi he meʻa tapu, pea te ne toki ʻatu ki he taulaʻeiki ʻa e meʻa tapu ko ia, mo fakalahi ʻaki hano vahenima. 15 Iʻo ʻe ʻikai te nau fakameʻavale ʻi ʻa e ngaahi meʻa tapu ʻa haʻa Isileli, ʻa ia kuo nau hapai kia 16 Sihova; ʻo hilifaki ai ki he kakai ha hia fakahalaia ʻi haʻanau kai ʻenau ngaahi meʻa tapu: he ko Sihova au ʻoku ou fakatapu ʻi ʻa e ngaahi meʻa ko ia. 17 Pea folofola ʻa Sihova kia 18 Mosese, ʻo pehe, Lea kia Elone mo hono ngaahi foha, pea mo haʻa Isileli kātoa, pea tala kiate kinautolu. Ka ai ha taha ʻI haʻa Isileli, pe ʻi he muli ʻoku nofo mo e Isileli, ʻa ia ʻoku ne ʻatu haʻane kopano, (pe ko haʻanau tukumoʻui, pe ko haʻanau meaʻofa pe ʻa e kopano ko ia ʻa ia ʻoku nau ʻatu kia Sihova), ko e 19 feilaulaumoifua, pea koeʻuhi ke fai ai ha hoifua kiate kimoutolu, te mou ʻatu ha manu taʻe hano melē, ko e manu tangata, pe ko ha pulu 20 pe sipi pe kosi. Ka ko e manu ʻoku ʻila ʻe ʻikai te mou ʻatu, he ʻe ʻikai fai ai ha hoifua kiate kimoutolu. 21 Pea ko ia ʻoku ne ʻatu ha feilaulauʻofa kia Sihova ke fakaai ʻene tukumoʻui, pe ke feia ha meaʻofa; pe ko ha pulu pe ko ha sipi ka ʻe haohaoa pe kae tali: ʻe 22 ʻikai ʻi ai ha momoʻi melē. Ko e manu ʻoku kui, pe fasi, pe ʻoku fakakonga pe, pe ʻoku ʻau, pe ʻoku pokua, pe lafa ʻia, ʻe ʻikai te mou ʻatu ha meʻa pehe kia Sihova ke feiaʻaki ha feilaulau tutu maʻae 23 ʻEiki ʻi he olita. ʻE ngofua haʻo ʻatu ha pulu pe lami ʻoku hulu atu hano konga, pe ʻoku masiva, ʻo kapau ko ha meaʻofa pe; ka ʻe 24 ʻikai tali ia ki ha tukumoui. ʻE ʻikai te mou ʻatu ha fufula kia Sihova, pe ko e momosi pe tuki pe mio ʻi pe faitoʻo: ʻio, ʻi homou fonua ʻe ʻikai te mou ngaohi ha manu ke 25 pehē. Pea ʻe ʻikai te mou tali mei ha muli ha taha ʻo e ngaahi meʻa ko ia ke ʻatu moʻo meʻakai ʻo homou ʻOtua; he kuo eʻa ai honau fakakaʻanga; ʻoku ʻi ai ha melē: ʻe ʻikai fai ai ha hoifua kiate kimoutolu. 26 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, 27 ʻo pehe, Ka faʻeleʻi ha pulu pe sipi pe kosi, te ne ʻaho fituʻi he huhu oʻene faʻe; pea ʻi hono ʻaho valu, ʻo fai atu, ʻe ngofua ke kopanoʻaki, ʻo faiʻaki ha feilaulau tutu 28 kia Sihova. Pea neongo ko ha pulu pe sipi, ka ʻe ʻikai te mou tamateʻi ʻa e sinamanu mo ʻene 29 tama ʻi ha ʻaho pe taha. Pea ka mou ka feia ha feilaulau fakafeta ʻi kia Sihova, ke pehe hoʻomou fai 30 kae talia kimoutolu. ʻE kai ia ʻi he ʻaho ʻo hono feia; ʻe ʻikai te mou fakatoe hano meʻa ki he 31 ʻapongipongi: ko Sihova au. Ko ia te mou tauhi ʻeku ngaahi fekau, mo 32 fai ki ai: ko Sihova au. Pea ʻe ʻikai te mou fakameʻavale ʻi ʻa e hingoa tapu oʻoku, ka te u tapuhā ʻia ʻi he lotolotonga ʻo haʻa Isileli: ko Sihova au ʻoku ou fakatapu ʻi 33 kimoutolu, ʻa ia naʻa ku ʻomi kimoutolu kituʻa mei Isipite ke u hoko ko homou ʻOtua: ko Sihova au.

Livitiko 23

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, 2 ʻo pehe, Lea ki haʻa Isileli, pea tala kiate kinautolu, Ko e ngaahi ʻaho tuʻutuʻuni ʻa Sihova, ʻa ia te mou fanongonongo ʻo tala ke fakataha tapu — ko eni ia ʻeku ngaahi ʻaho kotofa ko ia. 3 Ko e ʻaho ʻe ono ʻe fai ngaūe ai: ka ʻi hono ʻaho fitu ʻe fai ha sapate mālolō, ko e fakataha tapu; tapu haʻamou fai ai ha momoʻi ngaūe: ko e sapate ia kia Sihova ʻi homou ngaahi tangutuʻanga kotoa pe. 4 Ko eni ʻa e ngaahi ʻaho tuʻutuʻuni ʻa Sihova, ʻa e ngaahi kātoanga tapu ʻa ia te mou fanongonongo ʻi he 5 hoko honau taimi. Ko hono hongofulu ma fa ʻo e ʻaho ʻi he ʻuluaki mahina, efiafi, ko e Pasova ia ʻa e 6 ʻEiki. Pea ʻi hono ʻaho hongofulu ma nima ʻo e mahina ko ia ʻoku kamata ai ʻa e kātoanga Tapulevani ʻa e ʻEiki: ko e ʻaho ʻe fitu te 7 mou kai ma taʻelevani. Ko e ʻuluaki ʻe fai haʻamou fakataha tapu: ʻe ʻikai te mou momoʻi fai ai 8 ha ngaūe fakatamaioʻeiki. Ka te mou ʻatu kia Sihova ha feilaulau tutu ʻo ʻaho fitu: ʻi hono ʻaho fitu ʻe ai ha fakataha tapu; ʻe ʻikai te mou momoʻi fai ai ha ngaūe ʻo hoto lakanga. 9 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, 10 ʻo pehe, Lea kia haʻa Isileli, pea tala kiate kinautolu, Ka mou ka hu ki he fonua ʻa ia ʻoku ou ʻatu kiate kimoutolu, ʻo mou utu ai hamou taʻu, pea te mou toki ʻomi ki he taulaʻeiki ʻa e ʻukoane polopolo ʻo homou taʻu: 11 pea ʻe tātākalo ʻe ia ʻa e ʻukoane ʻi he ʻao ʻo Sihova ke fai ai ha hoifua kiate kimoutolu: ʻe fai hono takaloʻaki ʻe he taulaʻeiki ʻi he ʻapongipongi 12 hili ʻa e Sapate. Pea ʻi he ʻaho ʻoku mou apo ai ʻa e ʻukoane te mou feia ha lami tangata, taʻemele pea ʻi hono ʻuluaki taʻu, moʻo 13 feilaulaumoifua kia Sihova. Pea ko hono feilaulau meʻakai ko e vahehongofulu ʻe ua ʻo e ʻelitoʻi mahoaʻa, kuo natu lolo, ko e feilaulau faiʻaki ʻa e afi kia Sihova moʻo ngangatu fakahoifua, pea ko.hono kava ʻoʻona ko e vahefa ʻo ha 14 hini uaine. Pea ʻe ʻikai te mou kai ha ma, pe koane tunu, pe ha fuaʻi koane to, ʻo aʻu ki he ʻaho mate pe ko ia; ʻo ʻoua pe ke mou ʻomi ʻa e kopano ʻa homou ʻOtua: ko e tuʻutuʻuni taʻengata ia ʻi homou ngaahi tangutuʻanga kotoa pe ʻo laui toʻutangata. 15 Pea te mou kamataʻapongipongi, hili ʻa e Sapate, ke lau ʻaho; ʻio te mou kamata mei he ʻaho naʻa mou ʻomi ai ʻa e ʻukoane tākalo, ʻo fakakakato ha uike ʻe fitu: 16 te mou fai atu ki he ʻaho hili hono fitu ʻo e uike, ʻo kakato ai hamou nimangofulu ʻi ʻaho; pea te mou toki ʻatu kia Sihova he feilaulau meʻakai 17 mei he taʻu foʻou. Te mou omi mo kimoutolu mei homou ngaahi tangutuʻanga ha ongo fo ʻi ma takalo ʻe ua, kuo ngaohiʻaki ha vahehongofulu ʻe ua: ʻe faiʻaki ʻa e ʻelitoʻi mahoaʻa; ʻe taʻo levani ia moʻo polopolo taʻu ki he ʻEiki. 18 Pea te mou ʻatu fakataha mo e ongo fo ʻi ma ha fituʻi lami tangata, taʻe melē pea ʻi hono ʻuluaki taʻu, pea mo ha pulu mui pea mo ha ongo sipi tangata: ko e feilaulaumoifua ia kia Sihova, pea ʻe ai mo hano feilaulau meʻakai mo hana kava, ke tutu moʻo ngangatu fakahoifua ki 19 he ʻEiki. Pea te mou feia ha kosi tangata moʻo feilaulauangahala, mo ha ongo lami tangata ʻi hona ʻuluaki taʻu moʻo feilaulauʻofa. 20 Pea ʻe tātākalo kinautolu ʻe he taulaʻeiki ʻi he ʻao ʻo Sihova, fakataha mo e ma polopolo, ko e feilaulau po: ʻe tapu ia kia Sihova, fakataha mo e ongo lami, moʻo 21 ʻinasi ʻo e taulaʻeiki. Pea te mou fanongonongo ʻi he ʻaho mate pe ko ia, ʻE fai hamou fakataha tapu, ko e ngaūe ʻa homou lakanga kehekehe ʻe ʻikai te mou fai. Ko e tuʻutuʻuni taʻengata ia kiate kimoutolu ʻi homou ngaahi tangutuʻanga kotoa pe ʻo laui toʻutangata. 22 Pea ka mou ka utu ʻa e taʻu ʻo homou fonua, ʻe ʻikai te mou utu ke ʻosiʻosingamalie hoʻo ngoue ʻo aʻu ki he tuliki, pea ko e ngangana ʻa ho taʻu ʻe ikaiʻ te ke tufi: te ke tuku pe ia ki he masiva mo e muli: ko Sihova au ko homou ʻOutua. 23 Pea folofolaʻa Sihova kia Mosese, 24 ʻo pehe, Lea ki haʻa Isileli, ʻo pehe, ʻi hono fitu ʻo e mahina, ʻi hono ʻuluaki ʻaho, ʻe ai hamou ʻaho fakasapate; ko e fakamanatu 25 ifi, ko e fakataha tapu. Ko e ngaahi gāue ʻa homou lakanga ʻe ʻikai te mou fai: pea te mou ʻatu ha feilaulau tutu kia Sihova. 26 Pea folofolaʻa Sihova kia Mosese, 27 ʻo pehe. Tauange mo kimoutolu ʻa hono ʻaho hongofulu ʻo e mahina fitu ni, he ko e ʻAho Fakalelei ia: ko hamou ʻaho fakataha tapu ia, pea te mou fakavaivai ai homou laumalie; pea te mou ʻatu ha 28 feilaulau tutu kia Sihova. Pea ʻoku tapu ʻa e ngāue kotoa pe kiate kimoutolu ʻi he ʻaho matē pe ko ia: he ko ha ʻaho fakalelei: ke feia ʻa e fakalelei maʻamoutolu ʻi he ʻao ʻo 29 Sihova ko homou ʻOtua. He ka ʻilonga ha laumalie ʻe ʻikai te ne fakavaivaiʻi he ʻaho ko ia, ʻe tuʻusi 30 ia mei hono kakai. Iʻo ʻilonga ha taha te ne fai ha momoʻi ngāue ʻi he ʻaho matē pe ko ia, te u fakaʻauha ʻa e toko taha ko ia mei he lotolotonga ʻo hono kakai. 31 ʻOku tapu kiate kimoutolu ʻa e ngāue kotoa pe: ko e tuʻutuʻuni taʻengata ia ʻi homou ngaahi tangutuʻanga kotoa 32 pe ʻo laui toʻutangata. Ko e sapate ʻo e sapate ia kiate kimoutolu, pea te mou fakavaivai ai homou laumalie: ʻi hono hiva ʻo e ʻaho ʻo e mahina, efiafi, ʻe kamata ʻa e tapu: pea te mou fai mei he efiafi ki he efiafi. 33 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, 34 ʻo pehē, Lea ki haʻa Isileli, ʻo pehe, ʻi hono ʻaho hongofulu ma nima ʻo e mahina fitu ko eni ʻe kamata ai ʻa e kātoanga Falelouʻakau, pea ʻe fai ia kia Sihova ʻo ʻaho 35 fitu. ʻI he ʻuluaki ʻaho ʻe fai ha fakataha tapu; ʻe ʻikai te mou fai ʻa e ngaūe ʻo homou ngaahi lakanga. 36 Ko e ʻaho ʻe fitu te mou ʻatu ʻa e ngaahi feilaulau tutu kia Sihova: ko hono ʻaho valu ʻe ai haʻamou fakataha tapu; pea te mou ʻatu ha feilaulau tutu kia Sihova: ko e fakaʻosi ia, ʻe tapu ʻaupito haʻamou fai ʻa e ngaūe ʻa homou ngaahi lakanga. 37 Ko e ngaahi ʻaho tuʻutuʻuni ia ʻa Sihova, ʻa ia te mou fanongonongo ke fakataha tapu, ke ʻatu ai feilaulau tutu kia Sihova, ʻa e feilaulau moifua mo e feilaulaumeʻakai, ʻa e tamate manu, moe ngaahi kava, taki 38 taha ʻi hono ʻaho: tuku kehe ʻa e ngaahi sapate ʻa e ʻEiki, pea tuku kehe hoʻomou ngaahi meʻa foaki, pea tuku kehe hoʻomou ngaahi tukumoʻui, pea tuku kehe hoʻomou ngaahi meaʻofa ʻa ia ʻoku mou ʻatu ki he ʻEiki. 39 Tauange mo kimoutolu ʻa e ʻaho hongofulu ma nima ʻo hono fitu ʻo e mahina, ʻoka ʻosi hoʻomou utu ʻa e fua ʻo e kelekele, ke mou fai ai ʻa e kātoanga ʻa Sihova ʻo ʻaho fitu. ʻI he ʻuluaki ʻaho ʻe fai ha fakasapate, pea ʻi hono ʻaho valu ʻe fai ha fakasapate. 40 Pea ʻi he ʻuluaki ʻaho te mou toʻo haʻamou ʻakaukakala, ko e ngaahi lou paame, mo ha akau lau tafuʻufuʻu, mo e uilouvai: pea te mou fakafiefia ʻi he ʻao ʻo Sihova 41 ko homou ʻOtua ʻo ʻaho fitu. Pea te mou tauhi ia ko e kātoanga ki he ʻEiki ʻo ʻaho fituʻi he taʻu kotoa pe: ko e tuʻutuʻuni taʻengata ia ke fai ʻe homou ngaahi toʻutangata: te mou fai ia ʻi hono fitu ʻo e mahina. 42 Te mou nofo falelouʻakau ʻo ʻaho fitu; ko e kau Isileli tupu ʻi fonua kotoa pe te nau nofo falelouʻakau; 43 koeʻuhia ke ʻilo ʻe homou ngaahi toʻutangata naʻa ku tuku ke nofo fale louʻakau ʻa haʻa Isileli ʻi heʻeku ʻomi kinautolu mei Isipite: ko Sihova au ko homou ʻOtua. 44 Ko ia naʻe fakaha ʻe Mosese ʻa e ngaahi ʻaho tuʻutuʻuni ʻa Sihova ki haʻa Isileli.

Livitiko 24

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, 2 ʻo pehe, Fekau ki haʻa Isileli ke nau ʻomi kiate koe ha lolo olive maʻa, ko e lolo kuo tuki ki he mama; koeʻuhi ke ai ha maama ke 3 ulo maʻu pe. ʻE teuteu ia ʻe Elone maʻu ai pe, mei he efiafi ki he ʻapongipongi, ʻi he ʻao ʻo e ʻEiki, ʻi he tuʻa tatau ʻo e Fakamoʻoniʻanga 4 ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga. Te ne teuteu ʻa e ngaahi ngeʻesi maama ʻi he funga tuʻungamaama maʻa ʻi he ʻao ʻo Sihova maʻu ai pe. 5 Pea te ke toʻo ha ʻelitoʻi mahoaʻa, pea ke taʻoʻaki ha keke ʻe hongofulu ma ua: ko e vahehongofulu ʻe ua ʻe ʻalu ki he keke taki taha. 6 Pea te ke ʻai ia ki he tepile maʻa ʻi he ʻao ʻo Sihova, ko e tuʻunga ʻe ua, 7 ʻo taki ono ʻa e tuʻunga. Pea te ke hilifaki ki he ongo tuʻunga ha laipeno moʻonia: ko hono meʻa fakamanatu ia ʻo e ma, ke feiaʻaki 8 ʻa e afi kia Sihova. Ko e Sapate kotoa pe te ne fokotuʻu ia ʻi he ʻao ʻo Sihova maʻu ai pe: ko e meʻa mei haʻa Isileli ia, ko e fuakava taʻengata. 9 Pea ko e ʻinasi ia ʻo Elone mo hono ngahi foha, pea te nau kai ia ʻi ha potu ʻoku tapu; he ko e meʻa toputapu ia maʻana ʻi he ngaahi feilaulau tutu ʻa Sihova: ko e tuʻutuʻuni taʻengata ia. 10 Pea hū kituʻa ʻa e tama ʻa ha fefine Isileli, ka ko ʻene tamai ko e Isipite, ʻo ne ʻalu ki he lotolotonga ʻo haʻa Isileli: pea ke ʻi he ʻapitanga ʻa e tama ʻa e fefine Isileli pea mo ha tangata Isileli; pea ko e tama ʻa e fefine Isileli naʻa ne kape ʻi ʻa e Huafa, ʻo ne talalakulaku ki ai: ko ia naʻa nau ʻomi ia kia 11 Mosese. Pea ko e hingoa oʻene faʻe ko Selomiti, ko e ʻofefine ʻo 12 Tipili, ʻi he matakali ʻo Tani. Pea naʻa nau tuku leʻohi ia, kaeʻoua ke fakapatonu mai maʻanautolu mei he fofonga ʻo Sihova. 13 Pea folofola ʻa Sihova kia 14 Mosese, ʻo pehe, ʻAve ia kuo talalakulaku ki he tuʻa ʻapitanga, pea ko kinautolu kotoa pe naʻe fanongo ki ai ke nau hilifaki honau nima ki hono ʻulu, pea ʻe tolomaka ʻi 15 ia ʻe he fakataha kotoa. Pea te ke lea ki haʻa Isileli, ʻo pehe, ko ia ʻoku ne talalakulaku ki hono 16 ʻOtua te ne fuaʻene hia. Pea ko ia ʻoku ne kape ki he huafa ʻo Sihova ʻe mate tamateʻi ia; ʻe matuʻaki tolomaka ʻi ia ʻe he fakataha kotoa: tatau pe ʻa e muli mo e tupu ʻi fonua; kuo ne talakā ʻi ʻa e Huafa: te ne mate tamateʻi. 17 Pea ko ia ʻoku ne tamateʻi ha 18 tangata te ne mate tamateʻi; pea ko ia ʻoku ne tamateʻi ha manu te ne totongi ia: ʻa e moʻui ʻaki 19 ha moʻui. Pea ko ia ʻoku ne fakatupu ha melē ʻi ha taha ʻo hono kakai, hange ko ʻene fai ʻe pehe 20 ʻa e fai kiate ia; ko e fasi ʻaki ha fasi, ko e fo ʻi mata ʻaki ha fo ʻi mata, ko e nifo ʻaki ha nifo: hange ko e melē kuo ne fai ʻi he tangata ʻe 21 pehe hono fai kiate ia. Pea ko ia ʻoku ne tamateʻi ha manu te ne totongi, ka ko ia ʻoku ne tamateʻi 22 ha tangata te ne mate. ʻE taha pe hoʻomou lao; tatau ki ha muli pea mo ha tupu ʻifonua; he ko Sihova au ko homou ʻOtua. 23 Pea lea ʻa Mosese ki haʻa Isileli, pea naʻa nau ʻave kituʻa ʻapitanga ʻa e siana naʻe talalakulaku; pea nau tolomaka ʻi ia. Iʻo naʻe fai ʻe haʻa Isileli ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e Eiki kia Mosese.

Livitiko 25

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese ʻi he moʻunga ko Sainai, ʻo pehe, 2 Ke ke lea ki haʻa Isileli, pea tala kiate kinautolu, Ka mou ka aʻu ki he fonua ʻa ia ʻoku ou ʻatu kiate kimoutolu, pea ʻe toki fai sapate 3 ʻe he fonua ki he ʻEiki. Ko e taʻu ʻe ono te ke to hoʻo ngoueʻanga, pea ko e taʻu ʻe ono te ke ʻauhani hoʻo 4 ngouevaine mo utu hono fua; ka ʻi hono taʻu fitu ʻe fai ha sapate malolō maʻa e kelekele, ko e sapate kia Sihova: ʻe ʻikai te ke to hoʻo ngoue, pea ʻe ʻikai te ke ʻauhani 5 hoʻo ngouevaine. Ko e ohi ʻo ho taʻu ʻe ʻikai te ke utu, pea ko e poloʻuto ʻo hoʻo taʻeʻauhani ʻe ʻikai te ke toli: ko e taʻu sapate ia 6 maʻa e fonua. Pea ko e fakasapate ʻo e fonua ʻe maʻamou meʻakai; maʻau mo hoʻo tamaioʻeiki, mo hoʻo kaunanga, mo hoʻo ngaūeunga, mo e muli ʻoku ʻāunofo kiate 7 koe; pea maʻa hoʻo monumanu, mo e fanga manu ʻoku ʻi ho fonua: ʻio ʻilonga ha meʻa ʻoku tupu ʻe kai noa pe. 8 Pea te ke lau ha uiketaʻu ʻe fitu, ko e fituʻi taʻu lau tuʻo fitu; 9 ʻe fangofulu ma hiva. Pea te ke toki fakaongo atu ʻa e talupite leʻo lahi ʻi hono ʻaho hongofulu ʻi hono fitu ʻo e mahina; ʻi he ʻAho Fakalelei te mou fakaongo atu ʻa e talupite ʻi homou tuku ʻi feituʻu 10 kotoa pe. Pea te mou tapui ʻa e taʻu ko hono nimangofulu, pea te mou fanongonongo tauʻatāina ʻi he fonua ki he kau nofo kotoa: ko e siupeli ia kiate kimoutolu, pea te mou foki taki taha ki hono tofiʻa, pea foki taki taha ki hono famili. 11 Ko e siupeli kiate kimoutolu ʻa e taʻu nimangofulu ko ia: ʻe ʻikai te mou to taʻu, pea ʻe ʻikai te mou tuʻusi hono ohi, pe toli hono 12 taʻeʻauhani ke faʻoaki. He ko e siupeli; ʻe tapu ia kiate kimoutolu: te mou kai ʻa e meʻa ʻoku tupu vao 13 pe. ʻI he taʻu siupeli ko ē te mou foki taki taha ki hono tofiʻa. 14 Pea ka ai haʻo fakatau ʻe fai ki ha taha ʻo ho kakai, pe ko haʻo fakatau mei ha taha pehe, ʻoua 15 te mou fefiemuaʻaki. Pe kuo fiha ʻa e taʻu kuo mole talu ʻa e siupeli, ko e meʻa ko ia ʻe tefito ki ai hoʻo fakatau mei he toko taha ko ia, pea ko ʻene fakatau kiate koe ʻe fai ki he fiha ʻo e taʻu ʻe kai. 16 Ka lahi ʻa e ngaahi taʻu, te ke fakalahi hono totongi, pea ka siʻi ʻa e ngaahi taʻu te ke fakasiʻisiʻi hono totongi; he ko e meʻa ʻoku ne fakatau kiate koe ko e ngaahi taʻu kai pe 17 ʻoku fiha. Iʻo ʻe ʻikai fefiemuaʻaki ʻa e tangata mo hono kaunganofo; ka te ke ʻapasia ki ho ʻOtua: he ko 18 Sihova au ko homou ʻOtua. Ko ia te mou fai ʻeku ngaahi tuʻutuʻuni, pea tauhi ʻeku konisitutone, ʻo fai ki ai; pea te mou toki nofo fiemalie 19 ʻi he fonua. Pea ʻe lakuna ʻe he fonua hono mahu, pea te mou kai ke makona, pea te mou 20 nofo fiemalie ai. Pea kapau te mou pehe, Te mau kai ʻa e ha ʻi hono taʻu fitu? he vakai ʻoku tapu ʻemau to taʻu, pe utu ʻemau ngoue. 21 Ka te u tuʻutuʻuni ke to ʻeku tapuaki kiate kimoutolu ʻi hono ono ʻo e taʻu, pea ko ʻene fua ʻe 22 feʻunga mo e taʻu ʻe tolu. Pea te mou to taʻu ʻi hono valu, ka te mou kai mei he taʻu motuʻa; te mou kai ia kaeʻoua ke momoho 23 hono hiva ʻo e taʻu. Pea ʻe ʻikai te mou fakatau ʻa e kelekele ke mole ʻaupito; he ʻoku oʻoku ʻa e fonua: he ʻoku mou nofo muli mo ʻāunofo 24 kiate au. Pea ʻi he fonua kotoa pe te mou maʻu, te mou tuku ke huhu ʻi ʻa e kelekele. 25 Kapau kuo fusimoʻomo hao tokoua, pea kuo ne fakatau atu ha konga ʻo hono tofiʻa, pea ʻe toki haʻu hono kainga ʻoku ofi kiate ia, pea te ne huhu ʻi ʻa e meʻa kuo 26 fakatau ʻe hono tokoua. Pea ka ʻikai hano kōeli, ka kuo ne toe maʻu meʻa ʻe ia, pea kuo feʻunga 27 ʻene koloa mo hono huhu ʻi: pea te ne lau ʻa e ngaahi taʻu kuo mole talu hono fakatau, pea te ne fakafoki ʻa e totongi ʻo e taʻu ʻoku toe ki he tangata naʻa ne fakatau; pea te ne foki ʻo maʻu hono tofiʻa. 28 Ka ʻo kapau ʻoku ʻikai ke feʻunga ʻene meʻa ke maʻu mai, pea ko e meʻa kuo ne fakatau ʻe ʻiate ia ai pe naʻa ne fakatau, ʻo aʻu ki he taʻu siupeli: ka ʻe ʻatā ʻi he siupeli, pea te ne foki ʻo maʻu hono tofiʻa. 29 Pea ka fakatau atu ʻe ha taha ha fale nofoʻanga ʻi ha kolo ʻoku ʻā ʻi, pea ʻe ʻatā ke ne huhu ʻi ia kaeʻoua ke ʻosi ha taʻu kātoa, hili hono fakatau: te ne maʻu ha 30 taimi ke huhu ʻi. Pea ka ʻosi hono taʻu kātoa, ka kuo ʻikai huhu ʻi, pea ʻe toki mole ʻaupito ki he tangata naʻa ne fakatau, mo hono hako tukufakaholo, ʻo kapau ko e fale ʻi ha kolo ʻoku ai hono ʻa: 31 ʻe ʻikai foki ia ʻi he siupeli. Ka ko e ngaahi fale ʻi he ngaahi vilisi, ʻa ia ʻoku ʻikai ʻa ʻi takai, ʻe lau tatau ia mo e ngaahi konga vao; he ʻe ʻatā ke huhu ʻi ia, pea ʻe foki ʻi he siupeli. 32 Ka ko e meʻa ki he ngaahi kolo Livai, ʻa e ngaahi fale ʻi he ngaahi kolo ʻo honau tofiʻa, ʻe ʻatā ai pe 33 ki he kau Livai ke huhu ʻi. Pea kapau ʻe huhu ʻi ʻe ha taha Livai, pea ʻe foki ʻi he siupeli ʻa e fale naʻe fakatau; ka ko e lau ki hono kolo tofiʻa pe, he ko e ngaahi fale ʻo e ngahi kolo Livai ko honau tofiʻa pe ia ʻi he lotolotonga ʻo haʻa 34 Isileli. Ka ko e vao takatakai honau ngaahi kolo ʻe ʻikai fakatau, he ko e tofiʻa tuʻumaʻu ia moʻonautolu. 35 Pea kapau kuo hoko ʻo masiva hao tokoua, ʻo ʻikai te ne lava ke maʻu hono tuʻunga ʻi homou lotolotonga; pea te ke poupou ia: te ne nofo mo koe hange ha muli pe 36 ha ʻāunofo. ʻE ʻika ʻi te ke ʻeke meiate ia, pe tangi fakalahi; ka ke ʻapasia ki ho ʻOtua, pea tuku ke nofo kiate ko e ʻa ho tokoua. 37 ʻE ikai te ke ʻange hoʻo paʻanga kiate ia ke toloi; pea ʻe ʻikai te ke ʻange haʻo meakai ke ne ʻomi ʻo 38 hulu. Ko Sihova au ko homou ʻOtua, ʻa ia naʻe ʻomi kimoutolu mei Isipite ke ʻatu ʻa e fonua ko Kenani, kau nofo ko homou ʻOtua. 39 Pea kapau ʻe hoko ʻo masiva hao tokoua ʻoku mo feangainga, ʻo ne fakatau ʻe ia ia kiate koe, ʻe 40 ʻikai te ke tamaioʻeiki ʻaki: te ne ʻiate koe hange ha ngaūeunga, pe ha ʻāunofo; te ne ngaūe kiate koe, 41 ʻo aʻu ki he taʻu siupeli: te ne toki ʻatā meiate koe, ʻa ia mo ʻene fanau, pea te ne foki ki hono faʻahinga oʻona, ʻio te ne foki ki he tofiʻa ʻo 42 ʻene ngaahi kui. He ko ʻeku kau tamaioʻeiki kinautolu, ʻa ia naʻa ku fakahao mai mei Isipite: ʻe ʻikai 43 fakatau kinautolu ke popula. ʻE ʻikai te ke haʻaki fakamoʻulaloa ia; ka te ke ʻapasia ki ho ʻOtua. 44 Pea ko e meʻa ki haʻo kau tamaioʻeiki, mo haʻo kau kaunanga ke maʻu, ko e kakai ʻoku nofo takatakai kiate kimoutolu ko e faʻahinga ia te mou fakatau tamaioʻeiki mo kaunanga mei ai. 45 Pea mei he fanau foki ʻa e muli ʻoku mou nonofo: te ke fakatau mei he faʻahinga ko ia mo honau ngaahi famili ko ē, ʻa ia kuo nau maʻu ʻi homou fonua: te mou koloaʻaki 46 kinautolu. Iʻo te mou koloatukufakaholoʻaki kinautolu maʻa hoʻomou fanau ʻamui ke nau maʻu: te mou maʻu tamaioʻeiki mei he faʻahinga ko ia ʻo taʻengata: ka ko e meʻa ki homou ngaahi tokoua, ʻa haʻa Isileli, ʻe ʻikai te mou haʻaki fakamoʻulaloa kinautolu; ʻa e kainga ki hono kainga. 47 Pea kapau ʻe hoko ʻo koloa ʻia ha muli pe ʻāunofo ʻi ho feituʻu, kae hoko ʻo masiva hao tokoua ʻi he feituʻu ko ē, ʻo ne fakatau ia ʻe ia ki he muli ʻoku nofo hili mai, pe 48 ki he hako ʻo e faʻahinga muli: hili hono fakatau ʻe ʻatā ke huhu ʻi ia; 49 ʻe huhu ʻi ia ʻe hano tokoua: ʻe ʻatā ke huhu ʻi ia ʻe he tokoua oʻene tamai, pe ko e foha ʻo e tokoua oʻene tamai, pea ʻe ʻatā ke fai ʻe ha kainga ofi, ha taha ʻo hono famili; pea kapau kuo ne toe maʻu koloa, te ne huhu ʻi ia ʻe ia. 50 Pea ko ʻene fai mo e tangata naʻe fakatau ia ʻe lau mei he taʻu naʻa ne fakatau ia ki ai, ʻo aʻu atu ki he taʻu siupeli: pea ko e paʻanga ʻo hono fakatau ʻe fakatatau ki he lau ʻo e taʻu; ko ʻene nofo kiate ia ʻe tatau mo e taimi ʻo ha ngaūeunga. 51 Kapau ʻoku toe lahi hono taʻu, ʻe fakafuofua ki ai ʻa e paʻanga huhu ʻi te ne fakafoki mei he 52 paʻanga ʻo hono fakatau. Pea kapau ʻoku toe siʻi hono taʻu pea aʻu ki he siupeli, pea te na fai fika ai mo ia: ʻe fakafuofua ki he taʻu ʻa e 53 paʻanga huhu ʻi te ne fakafoki. Ko ʻene nofo kiate ia ʻe hange ko ha ngāue unga i taʻu: ʻe ʻikai te ke kataki ke ne haʻaki fakamoʻulaloa 54 ia. Pea kapau ʻe ʻikai huhu ʻi ia fakapehe, pea te ne tauʻatāina ʻi he taʻu siupeli, ʻa ia mo ʻene fanau 55 foki. He ko haʻaku ia tamaioʻeiki ʻa haʻa Isileli; ko ʻeku kau tamaioʻeiki kinautolu, ʻa ia naʻa ku fakahu kituʻa mei Isipite: ko Sihova au ko homou ʻOtua.

Livitiko 26

1 ʻE ʻikai te mou ngaohi hamou ʻotua noa, pea ʻe ʻikai te mou fokotuʻu hamou tamapua pe pou, pea ʻe ʻikai te mou tuku ʻi homou fonua ha maka tongitongi ke lotu ki ai: he ko Sihova au ko homou 2 ʻOtua. Te mou tauhi ʻeku ngaahi sapate, pea te mou ʻapasia ki hoku faletapu: ko Sihova au. 3 Kapau te mou fou ʻi heʻeku ngaahi tuʻutuʻuni, mo tauhi ʻeku 4 ngaahi fekau ʻo fai ki ai; pea ʻtoia toki ʻatu haʻamou ʻuha ʻi hono taimi totonu, pea ʻe lakuna ʻe he kelekele hono mahu, pea ko e ngaahi ʻakau ʻo e ngoue te nau laku mai 5 ʻenau fua. Pea ʻe feaʻutaki hoʻomou ʻauʻau mo e toli kalepi, pea feaʻutaki ʻa e toli kalepi mo e totaʻu: pea te mou kai meʻakai ke makona, pea te mou nofo nonga 1 6 homou fonua. Pea te u tuku ke melino ʻa e fonua, pea te mou takoto, ʻo ʻikai fakahohaʻa ʻe ha taha: pea te u fakaʻosi ʻa e manu kovi mei he fonua, pea ʻe ʻikai fou atu ʻa e heleta ʻi homou fonua. 7 Pea te mou tuli homou ngaahi fili, pea te nau to ʻi he heleta ʻi homou 8 ʻao. ʻIo, ko hamou toko nima te nau tuli ha teau, pea ko hamou toko teau te nau tuli ha mano: pea ʻe to homou ngaahi fili ʻi he 9 heleta ʻi homou ʻao. Pea te u fofonga kiate kimoutolu, pea te u fakafanau kimoutolu mo fakatokolahi; pea te u fakapapau ʻeku 10 kovinanite mo kimoutolu. Pea te mou kai ʻa e taʻu kuo motuʻa ʻaupito; ʻio, te mou toki fakahu mai ʻa e taʻu motuʻa kae faʻoaki ʻa e 11 foʻou. Pea te u tuʻu hoku tapanekale ʻi homou lotolotonga; pea ʻe ʻikai fehiʻa ʻa hoku loto kiate 12 kimoutolu. Pea te u hāʻeleʻele ʻi homou lotolotonga, pea te u nofo ko homou ʻOtua, pea te mou nofo 13 mai ko hoku kakai. Ko Sihova au ko homou ʻOtua naʻe ʻomi kimoutolu mei Isipite ke ʻoua te mou tamaioʻeiki kiate kinautolu; pea kuo u fesi ʻi ʻa e ʻakau ʻo hoʻomou ioke; pea kuo u ʻai ke mou haʻele kevekevatonu. 14 Ka ʻo kapau ʻe ʻikai te mou talangofua kiate au, ʻo ʻikai te mou fai ʻa e ngaahi fekau kehekehe 15 ko eni; ka mou fakatale ʻi ʻeku ngaahi tuʻutuʻuni, pea fehiʻa ʻe homou loto ki heʻeku konisitutone, ʻo ʻikai te mou fai ʻeku ngaahi tuʻutuʻuni kehekehe, ka mou maumauʻi ʻeku 16 kovinanite; ko au foki te u fai kiate kimoutolu ʻo pehe; te u fakanofo kiate kimoutolu ʻa Fakailifia, ʻa Fakalilelila mo Mofi, ʻa ia te nau keina ʻa e mata, mo fakamaha ʻa e moʻui: pea ʻe hoko hoʻomou totaʻu ko e kulanoa, he ʻe kai ia ʻe homou 17 ngaahi fili. Pea te u fofonga ʻita kiate kimoutolu, pea ʻe taaʻi kimoutolu ʻi he ʻao ʻo homou ngaahi fili: pea ʻe fakaehaua kimoutolu ʻe he faʻahinga ʻoku fehiʻa kiate kimoutolu; pea te mou hola neongo ʻoku 18 ʻikai ha tuli. Pea kapau te mou kei talangataʻa kiate au, neongo e ngaahi meʻa ko ē; pea te u tautea kimoutolu, ʻo ta tuʻo fitu hake koeʻuhi ko hoʻomou ngaahi angahala. 19 Pea te u laiki ʻa e malohi ʻoku mou polepole ai; pea te u ʻai ke hange ha aione ʻa homou langi, pea 20 hange ha kapa homou kelekele: pea ʻe maumau noa homou kakava: he ʻe ʻikai lakuna ʻe he kelekele hono mahu, pea ʻe ʻikai fua ʻe he ngaahi 21 ʻakau ʻo e fonua. Pea kapau te mou fakafepaki kiate au, ʻo ʻikai te mou fie talangofua mai; pea te u fakalahi mala kiate kimoutolu, ʻo ta tuʻo fitu, ʻo fakatatau ki hoʻomou 22 angahala. Pea te u tuku atu ʻa e manu kaivao, ʻa ia te ne fakataʻefānau kimoutolu, mo fakaʻauha hoʻomou monumanu, pea fakatokosi ʻi kimoutolu; pea ʻe taʻeʻuhia 23 homou ngaahi hala. Pea kapau ʻe ʻikai te mou liliu mai ʻi he ngaahi meʻa ko ia, ka mou kei fakafepaki 24 mai; pea te u toki fakafepaki mo au kiate kimoutolu; pea te u taaʻi kimoutolu ʻe au foki, ʻo ta tuʻo fitu, koeʻuhi ko hoʻomou ngaahi angahala. 25 Pea te u ʻomi ha heleta kiate kimoutolu, ʻa ia te ne fai ʻa e sauni ʻo e fuakava; pea ʻe fakataha kimoutolu ki hoʻomou ngaahi kolo, pea te u ʻatu ʻa e mahaki fakaʻauha kiate kimoutolu; pea ʻe tuku kimoutolu ki he nima ʻo 26 homou ngaahi fili. Pea ʻi heʻeku maumau homou falalaʻanga kai, ʻe taʻo hoʻomou ma ʻe ha hongofulu ʻi fefine ʻi ha ngotoʻumu pe taha, pea te nau fakafuofua hoʻomou ma ʻi heʻenau toe ʻatu; pea te mou kai kae ʻikai makona. 27 Pea kapau ʻe ʻikai te mou talangofua kiate au, ka mou fakafepaki mai neongo e ngahi meʻa ko ia; 28 pea ʻe toki kakaha ʻeku fakafepaki atu kiate kimoutolu: pea te u tautea kimoutolu, ʻe au foki, ʻo ta tuʻo fitu, koeʻuhi ko hoʻomou 29 ngaahi angahala. Pea te mou kai ʻa e kakano ʻo homou ngaahi foha, ʻio, ko e kakano ʻo homou ngaahi 30 ʻofefine te mou kai. Pea te u maumauʻi hoʻomou ngaahi sia tapu, pea te u ta hoʻomou ngaahi imisi ʻi laʻa, pea te u laku homou ngaahi ʻangaʻanga mo e ngaahi ʻangaʻanga ʻo hoʻomou ngaahi tamapua; pea ʻe fehiʻa ʻa hoku loto kiate kimoutolu. 31 Pea te u ngaohi hoʻomou ngaahi kolo ko e koto lala, pea te u ngaohi homou ngaahi fale tapu ko e koto maumau, pea ʻe ʻikai te u nanamu ki hoʻomou ngaahi ngangatu fakahoifua. 32 Pea te u ngaohi ʻa e fonua ko e koto liʻaki: pea ko homou ngaahi fili ʻoku nofo ai te 33 nau ofongi ia. Ka te u fakamovetevete kimoutolu ki he ngaahi puleʻanga, pea te u tafikituʻaniu kimoutolu ʻaki ʻa e heleta: pea ʻe hoko homou fonua ko e koto liʻaki, pea ko hoʻomou ngaahi kolo 34 ko e koto maumau. Pea ʻe toki maʻu lelei ʻe he fonua hono ngaahi sapate, lolotonga ʻoku tuku liʻaki ia ʻo mou nofo ʻi he fonua ʻo homou ngaahi fili; ʻio, ʻe toki mālolō ʻa e fonua, ʻo maʻu lelei 35 hono ngaahi sapate. Lolotonga ʻoku tuku liʻaki te ne maʻu ha mālolō, ʻa e mālolo naʻe ikai te ne maʻu ʻi homou ngaahi sapate, ʻi he 36 taimi naʻa mou nofo ai. Pea ko e meʻa ki homou toe, te u tuku atu ha toutou ki honau loto ʻi he fonua ʻo honau ngaahi fili; pea ko e kohi ʻo ha fo ʻi lau ʻoku vilingia te nau hahaka ai ʻo ʻohovale; pea te nau hola ʻo hange ko e hola mei he heleta: pea te nau to neongo ʻoku 37 ʻikai ha tuli. Pea te nau fehumuhumuki ʻiate kinautolu ʻo hange ha to ʻi he heleta, ʻosi ʻoku ʻikai ha tuli; pea ʻe ʻikai hamou malohi 38 ke tuʻu ki homou ngaahi fili. Pea te mou ʻauha ʻi he ngaahi puleʻanga ko ia; ʻio, ʻe keina kimoutolu ʻe he fonua ʻo homou ngaahi fili. 39 Pea ko e toenga ʻomoutolu te nau fakaʻau ki mui ʻi he ngaahi fonua ʻo homou ngaahi fili ʻi he kovi kuo nau fai; ʻio, ko e kovi aʻenau ngaahi kui foki, ʻa ia ʻoku o mo kinautolu, te nau fakaʻau hifo ai. 40 Pea te nau toki fakamoʻoni ʻenau ngaahi kovi mo e kovi aʻenau ngaahi kui, ʻi he hia naʻa nau hia ai kiate au, kaeʻumaʻa foki ʻa e tupu ʻi heʻenau fakafepaki kiate au ʻaʻeku fakafepaki kiate kinautolu, mo ʻave kinautolu ki he 41 fonua ʻo honau ngaahi fili. Pea kapau leva ʻe vaivai honau loto taʻekamu, ʻo nau tali lelei honau 42 tautea; te u toki manatu ai ki heʻeku fuakava mo Sekope, kaeʻumaʻa ʻa ʻeku fuakava mo Aisake: ko ʻeku fuakava foki mo Epalahame te u manatu ki ai; ka te u 43 manatu foki ki he fonua. Pea ʻe tauʻatāina ʻa e fonua meiate kinautolu, pea te ne maʻu lelei hono ngaahi sapate, lolotonga ʻoku tuku liʻaki, ʻo ʻikai te nau ʻi ai; pea ko kinautolu foki te nau tali lelei honau tautea; koeʻuhia, io, koeʻuhia naʻa nau fakatale ʻi ʻeku konisitutone, pea fehiʻa ʻe honau loto ki heʻeku ngaahi fekau. 44 Ka neongo ia kotoa, ka nau ka ʻi he fonua ʻo honau ngaahi fili, ʻe ʻikai te u fakatale ʻi kinautolu, pea ʻe ʻikai te u fehiʻa kiate kinautolu ke fakaʻosi kinautolu mo maumau ʻeku kovinanite mo kinautolu: he ko Sihova au ko honau ʻOtua: 45 ka te u manatu maʻanautolu ki he fuakava ʻo honau tupuʻanga, ʻa ia naʻa ku fakahu kituʻa mei Isipite, kae sio ʻa e ngaahi kakai; koeʻuhi ke u hoko ko honau ʻOtua: ko Sihova au. 46 Ko e ngaahi fekau ia mo e konisitutone mo e ngaahi lao, ʻa ia naʻe tuku ʻe Sihova ʻi hona vahaʻa mo Isileli, ʻo fakafai ʻia Mosese ʻi he moʻunga ko Sainai.

Livitiko 27

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, 2 ʻo pehe, Lea ki haʻa Isileli, pea ke tala kiate kinautolu, Ka fakaai ʻe ha taha ha tukumoʻui, ko e meʻa ki ha kakai kuo tuku kia Sihova, te ke tuʻutuʻuni mahuʻinga ki ai. 3 Pea ko hoʻo tuutuʻuni mahuʻinga, kapau ko ha tangata ʻoku uofulu taʻu ʻo fai hake ki he onongofulu taʻu, ko e mahuʻinga te ke tala ko e sikeli siliva ʻe nimangofulu, ko e fai ki he 4 sikeli ʻo e Faletapu. Ka ʻo kapau ko e fefine, pea ko e mahuʻinga te ke tala ko e tolungofulu ʻi sikeli. 5 Pea kapau ʻoku nima taʻu, ʻo fai hake ki he uofulu, pea ko e mahuʻinga te ke tala ko e sikeli ʻe uofulu ʻo kapau ko e tangata, ka ko e hongofulu pe, ʻo kapau ko e 6 fefine. Pea kapau ko e taha mahina pe, ʻo fai hake ki he nima taʻu, pea ko e mahuʻinga te ke tala, kapau ko e tangata, ko e sikeli siliva ʻe nima, pea kapau ko e fefine ko e 7 sikeli siliva ʻe tolu. Pea kapau ko e onongofulu taʻu ʻo fai hake, pea ko e mahuʻinga te ke tala ko e sikeli ʻe hongofulu ma nima ʻo kapau ko e tangata, ka ko e hongofulu ʻi sikeli ki ha fefine. 8 Ka ʻo kapau ʻe ʻikai te ne lava ʻa e mahuʻinga ʻoku ke tala, pea ʻe ʻave ia ki he ʻao ʻo e taulaʻeiki, pea ʻe tuʻutuʻuni hono mahuʻinga ʻe he taulaʻeiki: ko e mafai ʻo e toko taha ʻoku aʻana ʻa e tukumoʻui ko ia ia ʻe fai ki ai ʻe he taulaʻeiki ʻene tala mahuʻinga. 9 Pea kapau ko e manu, ʻa e faʻahinga ʻoku kopanoʻaki ki he ʻEiki; ʻilonga ha meʻa pehe ʻoku tuku ki he ʻEiki pea ʻe tapu ia. 10 ʻE ʻikai te ne liliu ia, pea ʻe ʻikai te ne fetongi, pe ko ha kovi ʻaki ha lelei, pe ko ha lelei ʻaki ha kovi; pea kapau te ne momoʻi fetongi manu, pea te na fakatou tapu, ʻa e manu mo ia naʻe fetongiʻaki. 11 Ka ʻo kapau ko ha manu ʻoku ʻikai ngofua, ha faʻahinga ʻoku ʻikai kopanoʻaki ki he ʻEiki, pea te ne ʻave ʻa e manu ki he ʻao ʻo e 12 taulaʻeiki: pea ʻe tuʻutuʻuni ʻe he taulaʻeiki hono mahuʻinga, ko ia ai pe pe ko ha manu lelei pe kovi: pe ko e ha ʻa e mahuʻinga te ke tala, ʻa koe ʻoku taulaʻeiki, ko ia ʻe fai. 13 Pea kapau ʻoku ne mamafa ke huhu ʻi ia, pea te ne fakalahi ʻa e mahuʻinga kuo ke tala ʻaki hano vahenima. 14 Pea kapau ʻe fakatapu ʻi ʻe ha taha hono fale ke tapu ki he ʻEiki, pea ʻe tuʻutuʻuni ʻe he taulaʻeiki hono mahuʻinga, ko ia aipe pe ko ha fale lelei pe kovi; pe ko e ha hono mahuʻinga ʻetala ʻe 15 he taulaʻeikiʻe tuʻu ia. Pea kapau ʻe loto ke huhu ʻi hono fale ʻe ia naʻa ne fakatapu ʻi, pea te ne fakalahi ʻa e paʻanga naʻa ke tala ʻaki hano vahenima, pea ʻe oʻona ai pe. 16 Pea kapau ʻe fakatapu ʻi ʻe ha taha ki he ʻEiki ha konga vao ʻo hono tofiʻa, pea ko hoʻo lau mahuʻinga ʻe fakatatau ki he tenga ʻe to ai; ko e toʻanga ʻo ha homa paale ʻe feʻunga mo e sikeli siliva 17 ʻe nimangofulu. Pea kapau naʻa ne fakatapu ʻi hono konga vao, ʻo kamata leva mei he taʻu siupeli, pea ʻe tuʻu ʻa e mahuʻinga ko ē naʻa 18 ke tala. Ka ʻo kapau naʻa ne tapui hono konga vao kuo mahili ʻa e siupeli, pea ʻe toki fai fika ʻa e taulaʻeiki ki he paʻanga, ʻo fai ki he ngaahi taʻu ʻoku toe ki he taʻu siupeli ʻe taha, pea ʻe fakasiʻisiʻi 19 ki he mahuʻinga ko ē. Pea kapau ʻoku ne mamafa ke huhu ʻi ʻa e konga vao ʻe ia naʻa ne fakatapu ʻi ia, pea te ne fakalahi ʻa e paʻanga naʻa ke tala ʻaki hano vahenima, 20 pea ʻe ʻiate ia ai pe. Pea kapau ʻe ʻikai te ne huhu ʻi ʻa e konga vao, pe kuo ne fakatau ki ha taha kehe, 21 ʻe ʻikai toe huhu ʻi ia: ka ko e konga vao ʻoka foki ʻi he siupeli ʻe tapu kia Sihova, ʻo hange ha vao kuo tuku liʻaki atu; ʻe ʻi he taulaʻeiki ke faʻiteliha ki ai. 22 Pea kapau te ne fakatapu ʻi ki he ʻEiki ha konga vao kuo ne fakatau, ʻa ia ʻoku ʻikai ke kau ki hono tofiʻa; 23 pea ʻe toki fai fika ʻe he taulaʻeiki maʻana, pe ko e ha hono falakiseni ʻo e mahuʻinga ko ē ke aʻu ki he siupeli: pea te ne ʻatu ʻa e mahuʻinga ko ē ʻi he ʻaho leva ko ia, 24 ko e meʻa tapu kia Sihova. ʻI he taʻu siupeli ʻe foki ʻa e konga vao ki he toko taha naʻe fakatau ia mei ai, ʻio kiate ia naʻa ne tofiaʻaki. 25 Pea ko hoʻo tuʻutuʻuni mahuʻinga ʻe fai ai pe ki he sikeli ʻo e Faletapu: ko e feʻunga ʻo e sikeli ko e kela ʻe uofulu. 26 Ka ko e ʻolopoʻou ʻi he fanga manu, ʻa ia kuo ʻa e ʻEiki ko ʻene ʻolopoʻou, ʻe ʻikai kopanoʻaki ʻe ha taha; pe ko ha pulu, pe ko 27 ha sipi, kuo ʻa e ʻEiki ia. Pea kapau ko ha manu ʻoku ʻikai ngofua, pea te ne totongi ia ʻo fakatatau ki he mahuʻinga te ke tala, ka te ne fakalahiʻaki hano vahenima: pea kapau ʻe ʻikai huhu ʻi, pea ʻe fakatau ki he mahuʻinga naʻa ke tala. 28 Ka ʻilonga ha meʻa ʻoku tuku liʻaki atu, ʻa ia kuo liʻaki ʻe ha taha maʻa e ʻEiki, ha taha ʻi he ngaahi meʻa ʻoku ne maʻu, pe ko ha tangata pe manu, pe ha konga vao ʻi hono tofiʻa, ʻe ʻikai ʻaupito fakatau ia, pe huhu ʻi: ko e meʻa kotoa pe kuo tuku liʻaki atu ʻoku 29 toputapu ia ki he ʻEiki. ʻIlonga ha taha kuo tuku ūʻaki atu, ʻa ia kuo tuku liʻaki mei he kakai, ʻe ʻikai fakahaofi; ʻe mate tamateʻi ia. 30 Pea ko e ngaahi vahehongofulu ʻo e fua ʻo e kelekele ʻoku ʻa e ʻEiki ia, pe ko ha meʻa ʻoku to ngoue, pe ko ha fuaʻi ʻakau; ʻoku tapu ia 31 ki he ʻEiki. Pea kapau ʻoku mamafa ha taha ke huhu ʻi ha konga ʻo hono tukuhau ko ē, te ne 32 fakalahiʻaki hano vahenima. Pea ko e ngaahi vahehongofulu ʻo e monumanu lalahi mo e monumanu iki, ʻilonga ia ʻe ʻalu atu ʻi he lalo tokotoko, pea ko hono hongofulu ʻo e manu ʻoku tapu ki he ʻEiki. 33 ʻE ʻikai te ne vakai pe ko ha manu lelei ia pe kovi, pea ʻe ʻikai te ne fetongi: ʻio kapau te ne momoʻi fetongi ia, pea ko e manu mo homo fetongi ʻe fakatou tapu: ʻe ʻikai huhu ʻi ia. 34 Ko e ngaahi tuʻutuʻuni ia naʻe fai ʻe he ʻEiki ʻia Mosese ki haʻa Isileli ʻi he moʻunga ko Sainai.

Nomipa 1

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese ʻi he Toafa ʻo Sainai, ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ʻi he ʻuluaki ʻaho ʻi hono ua ʻo e mahina, ʻi hono ua ʻo e taʻu oʻenau hu mai mei 2 Isipite, ʻo pehe, Lau ʻa e toko lahi ʻo e fakataha kātoa ʻo haʻa Isileli, honau faʻahinga mo honau ngaahi ʻulumotuʻamo honau ngaahi hingoa, ʻa e tangata kotoa pe tāutaha. ʻO 3 kamata mei he uofulu taʻu ʻo fai hake, ʻa e Isileli kotoa pe ʻoku tuʻu 4 ʻi he tau: ko koe mo Elone te mo lau kinautolu, ʻo fakafo ʻitau, pea ʻe tokoni kiate kimoua ha tangata mei he matakali taki taha, ha taha ʻoku tuʻukimuʻa ʻi he ngaahi ʻulumotuʻa. 5 Pea ko e ngaahi hingoa eni ʻo e tuʻunga meʻa ʻe tokoni kiate kimoua: ʻI haʻa Lupeni, ko Elisiuli 6 ko e foha ʻo Seteulo. ʻI haʻa Simione, ko Selumiela ko e foha 7 ʻo Siulisatai. ʻI haʻa Siuta, ko Naasoni ko e foha ʻo Aminatape. 8 ʻI haʻa Isaka, ko Nataniela ko e 9 foha ʻo Sua. ʻI haʻa Sepulone, ko 10 Eliapi ko e foha ʻo Heloni. Ko e meʻa ki he hako ʻo Siosifa; ʻI haʻa Ifalemi, ko Elisama ko e foha ʻo Amihuti; ʻI haʻa Manase, ko Kamelieli ko e foha ʻo Petasiuli. 11 ʻI haʻa Penisimani, ko Apitani ko 12 e foha ʻo Kiteoni. ʻI haʻa Tani, ko Ahiesa ko e foha ʻo Amisatai. 13 ʻI haʻa Aseii, ko Pakiela ko e foha 14 ʻo Okelani. ʻI haʻa Kata, ko 15 Eliesafe ko e foha ʻo Teuela. ʻI haʻa Nafitalai, ko Ahila ko e foha 16 ʻo Einani. Ko kinautolu ia naʻe ui mai mei he fakataha, ko e houʻeiki ʻo e ngaahi matakali kuo nau tutupu ai, pea ko e ngaahi ʻulu kinautolu ʻo e ngaahi toko afe ʻo Isileli. 17 Pea ʻave ʻe Mosese mo Elone ʻa e tuʻunga meʻa ko ē, ʻa ia kuo ʻosi 18 lau honau hingoa, pea nau fakakātoa mai ʻa e fakataha kotoa ʻi he ʻuluaki ʻaho ʻo hono ua ʻo e mahina, pea nau fai ʻa e hohoko, ʻo nau tala honau faʻahinga mo honau famili mo honau hingoa tāutaha, ʻo kamata mei he uofulu 19 taʻu ʻo fai hake. ʻO hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova kia Mosese, naʻe pehe ʻenau lau kinautolu ʻi he Toafa ʻo Sainai. 20 Pea ko e hako ʻo Lupeni ko e ʻuluaki foha ʻo Isileli, ko honau tohi hohoko, ʻo fakaehonaungaahi faʻahinga mo honau ngaahi ʻulumotuʻa, mo e tohi honau hingoa tāutaha, ʻa e tangata kotoa naʻe uofulu taʻu ʻo fai hake, ʻakinautolu kotoa 21 naʻe tuʻu ʻi he tau; ko honau toko lahi naʻe lau mei he matakaliʻo Lupeni ko e toko fa mano ma toko ono afe ma toko nimangeau. 22 ʻI haʻa Simione, ko honau tohi hohoko, ʻo faka e honau ngaahi faʻahinga mo honau ngaahi ʻulumotuʻa, ko hono kakai naʻe lau mo tohi honau ngaahi hingoa tāutaha, ʻa e tangata kotoa pe naʻe uofulu taʻu ʻo fai hake, ʻa ia fuape naʻe 23 tuʻu ʻi he tau; ko honau tokolahi naʻe lau mei he matakai ʻo Simione ko e toko nima mano ma toko hiva afe ma toko tolungeau. 24 ʻI haʻa Kata, ko honau tohi hohoko, ʻo faka e honau ngaahi faʻahinga mo ʻulumotuʻa, mo e tohi ʻo honau hingoa, ʻo kamata mei he uofulu taʻu ʻo fai hake, ʻakinautolu naʻe tuʻu ʻi he tau; 25 ko honau tokolahi naʻe lau mei he matakali ʻo Kata ko e toko fa mano ma toko nima afe ma toko onongeau ma toko nimangofulu. 26 ʻI haʻa Siuta, ko honau tohi hohoko, ʻo faka e honau ngaahi faʻahinga mo ʻulumotuʻa, ʻa e tohi ʻo honau hingoa, ʻo kamata mei he uofulu taʻu ʻo fai hake, ʻakinautolu 27 naʻe tuʻu ʻi he tau; ko honau tokolahi naʻe lau mei he matakali ʻo Siuta ko e toko fitumano ma toko faafe ma toko onongeau. 28 ʻI haʻa Isaka, ko honau tohi hohoko, ʻo faka e honau ngaahi faʻahinga mo ʻulumotuʻa, ʻa e tohi ʻo honau hingoa, ʻo kamata mei he uofulu taʻu ʻo fai hake, ʻakinautolu 29 naʻe tuʻu ʻi he tau; ko honau tokolahi naʻe lau mei he matakali ʻo Isaka ko e toko nima mano ma toko fa afe ma toko fangeau. 30 ʻI haʻa Sepulone, ko honau tohi hohoko, ʻo faka e honau ngaahi faʻahinga mo ʻulumotuʻa, ʻa e tohi ʻo honau hingoa, ʻo kamata mei he uofulu taʻu ʻo fai hake, ʻakinautolu 31 naʻe tuʻu ʻi he tau; ko honau tokolahi naʻe lau mei he matakali ʻo Sepulone ko e toko nima mano ma toko fitu afe ma toko fangeau. 32 Ko e meʻa ki he hako ʻo Siosifa; ʻI haʻa Ifalemi, ko honau tohi hohoko, ʻo faka e honau ngaahi faʻahinga mo ʻulumotuʻa, ʻa e tohi ʻo honau hingoa, ʻo kamata mei he uofulu taʻu ʻo fai hake, ʻakinautolu naʻe tuʻu ʻi he tau; 33 ko honau tokolahi naʻe lau mei he matakali ʻo Ifalemi ko e toko fa mano ma toko nimangeau. 34 ʻI haʻa Manase, ko honau tohi hohoko, ʻo faka e honau ngaahi faʻahinga mo ʻulumotuʻa, ʻa e tohi ʻo honau hingoa, ʻo kamata mei he uofulu taʻu ʻo fai hake, ʻakinautolu 35 naʻe tuʻu ʻi he tau; ko honau tokolahi naʻe lau mei he matakali ʻo Manase ko e toko tolu mano ma toko ua afe ma toko uangeau. 36 ʻI haʻa Penisimani, ko honau tohi tohoko, ʻo faka e honau ngaahi faʻahinga mo ʻulumotuʻa, ʻa e tohi ʻo honau hingoa, ʻo kamata mei he uofulu taʻu ʻo fai hake, ʻakinautolu 37 naʻe tuʻu ʻi he tau; ko honau toko lahi naʻe lau mei he matakali ʻo Penisimani ko e toko tolu mano ma toko nima afe ma toko fangeau. 38 ʻI haʻa Tani, ko honau tohi hohoko, ʻo faka e honau ngaahi faʻahinga mo ʻulumotuʻa, ʻa e lau ʻo honau hingoa, ʻo kamata mei he uofulu taʻu ʻo fai hake, ʻakinautolu naʻe tuʻu ʻi he tau; 39 ko honau tokolahi naʻe lau mei he matakali ʻo Tani ko e toko ono mano ma toko ua afe ma toko fitungeau. 40 ʻI haʻa Aseli, ko honau tohi hohoko, ʻo faka e honau ngaahi faʻahinga mo ʻulumotuʻa, ʻa e tohi ʻo honau hingoa, ʻo kamata mei he uofulu taʻu ʻo fai hake, ʻakinautolu naʻe tuʻu ʻi he tau; 41 ko honau tokolahi naʻe lau mei he matakali ʻo Aseli ko e toko fa mano ma toko nimangeau. 42 ʻI haʻa Nafitalai, ko honau tohi hohoko, ʻo faka e honau ngaahi faʻahinga mo ʻulumotuʻa, ʻa e tohi ʻo honau hingoa, ʻo kamata mei he uofulu taʻu ʻo fai hake, ʻakinautolu naʻe tuʻu ʻi he tau; 43 ko honau tokolahi naʻe lau mei he matakali ʻo Nafitalai ko e toko nima mano ma toko tolu afe ma toko fangeau. 44 Ko kinautolu ia naʻe lau, ʻa ia naʻe lau ʻe Mosese mo Elone mo e houʻeiki ʻi Isileli, ʻa ia naʻa nau toko hongofulu ma ua, ʻo taki taha fakafofonga ki hono ʻulumotuʻa. 45 Ko ia ko e lau kātoa ʻo haʻa Isileli ʻi honau ngaahi ʻulumotuʻa, kamata mei he uofulu taʻu ʻo fai hake, ʻa e Isileli kotoa naʻe tuʻu ʻi he 46 tau; ʻio, ko honau lau kotoa ko e toko ono kilu ma toko tolu afe ma toko nimangeau ma toko nimangofulu. 47 Ka ko e kau Livai naʻe ʻikai tohi fakataha kinautolu ʻi he lau ʻo e 48 ngaahimatakalifakatupuʻanga. He naʻe folofola ʻa Sihova kia Mosese, 49 ʻo pehe, Ka ko e matakali ʻo Livai ʻe ʻikai te ke lau, pea ko honau tokolahi ʻe ʻikai te ke fatu fakataha mo Isileli; 50 ka te ke fakanofo ʻa e kau Livai ke ngaūe ki he Tapanekale Fakamoʻoniʻanga, pea mo hono nāunau kehekehe, mo e meʻa kotoa pe ʻoku kau ai; te nau fua ʻa e Tapanekale mo hono nāunau kotoa, ʻio ko e faʻahinga ko ia te nau tauhi ia, pea te nau fokotuʻu honau teniti ʻo takatakai 51 ki he Tapanekale. Pea ka hiki atu ʻa e Tapanekale, ʻe veteki ia ʻe he kau Livai; pea ka pehe ke tuʻu ʻa e Tapanekale, ʻe fokotuʻu ia ʻe he kau Livai; pea ko ha kehe ʻoku fakaofi 52 mai ʻe tamateʻi. Pea ʻe fokotuʻu teniti ʻa haʻa Isileli taki taha ʻi hono ʻapitanga, pea taki taha ʻi hono 53 fuka ʻo fakakongakau. Ka ko e kau Livai te nau ʻapitanga takatakai ki he Tapanekale Fakamoʻoniʻanga, ke ʻoua naʻa to ha houhau ki he fakataha ʻo haʻa Isileli; pea ʻe fai ʻe he kau Livai ʻa e tauhi ʻo e Tapanekale Fakamoʻoniʻanga. 54 Pea fai ʻe haʻa Isileli; hange ko ia kotoa naʻe tuʻtuʻuni ʻe Sihova kia Mosese, naʻe pehe ʻenau fai.

Nomipa 2

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese 2 mo Elone, ʻo pehe, Ko e fokotuʻu teniti ʻa haʻa Isileli taki taha ʻe fai ki he fuka ʻo hono matakali, pea mo e fuka ʻo hono ʻulumotuʻa: ko ʻenau fokotuʻu teniti ʻe tumuʻaki ki he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ʻo takatakai ki ai. 3 Pea ko e ni ia te tau fokotuʻu teniti ki hahake ki he hopoʻanga laʻa, ʻakinautolu ʻoku kau ki he fuka ʻo e ʻapitanga ʻo Siuta; te nau nofo fakakongakau: pea ko e ʻeiki ʻo haʻa Siuta ko Naasoni ko e foha 4 ʻo Aminatape. Pea ko ʻene tau, ʻio ko honau tokolahi naʻe lau, ko e toko fitu mano ma toko fa afe 5 ma toko onongeau. Pea ko e ni ia ʻe fokotuʻu teniti ofi ki ai, ko e matakali ʻo Isaka: pea ko e ʻeiki ʻo haʻa Isaka ko Nataniela ko e 6 foha ʻo Sua: pea ko ʻene tau, ʻio ko hono kakai naʻe lau, ko e toko nima mano ma toko fa afe ma toko 7 fangeau. ʻI ai ʻa e matakali ʻo Sepulone; pea ko e ʻeiki ʻo haʻa Sepulone ko Eliapi ko e foha 8 ʻo Heloni. Pea ko ʻene tau, ʻio ʻakinautolu naʻe lau, ko e toko nima mano ma toko fitu afe ma 9 toko fangeau. Ko hono kotoa ʻo e kakai naʻa lau naʻe kau ki he ʻapitanga ʻo Siuta ko e toko taha kilu ma toko valu mano ma toko ono afe ma toko fangeau: ko ʻenau fakakongakau ia. Ko kinautolu ʻe taki ʻi he fononga. 10 Ko e feituʻu tonga ʻe tuʻu ai ʻa e fuka ʻo e apitanga ʻo Lupeni: te nau fakakongakau, pea ko e ʻeiki ʻo haʻa Lupeni ko Elisiuli ko e foha 11 ʻo Seteulo. Pea ko ʻene tau, ʻio ko hono kakai naʻe lau, ko e toko fa mano ma toko ono afe ma toko 12 nimangeau. Pea ko e ni ia ʻe fokotuʻu teniti ofi ai, ko e matakali ʻo Simione, pea ko e ʻeiki ʻo haʻa Simione ko Selumiela ko e 13 fohaʻo Siulisatai. Pea koʻene tau, ʻio ko honau tokolahi naʻe lau, ko e toko nima mano ma toko hiva 14 afe ma toko tolungeau. ʻI ai foki ʻa e matakali ʻo Kata, pea ko e ʻeiki ʻo haʻa Kata ko Eliesafe ko e foha 15 ʻo Teuela. Pea ko ʻene tau, ʻio ko kinautolu naʻe lau, ko e toko fa mano ma toko nima afe ma toko onongeau ma toko nimangofulu. 16 Ko hono kotoa ʻo e kakai naʻe lau naʻe kau ki he ʻapitanga ʻo Lupeni ko e toko taha kilu ma toko nima mano ma toko taha afe ma toko fangeau ma toko nimangofulu: ko ʻenau fakakongakau ia. Pea ko hono ua ʻakinautolu ʻi he fononga. 17 Pea ʻe toki hiki atu ʻa e Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ʻo lotolotoi ʻa e ʻapitanga o e kau Livai ʻi he ng. ʻapitanga ko e: ʻo hange ko ʻenau fokotuʻu teniti ʻe pehe ʻenau hiki atu, ʻo taki taha hono feituʻu mo hono fuka. 18 Ko e feituʻu lulunga ʻe tuʻu ai ʻa e fuka ʻo e ʻapitanga ʻo Ifalemi: te nau fakakongakau, pea ko e ʻeiki ʻo haʻa Ifalemi ko Elisama ko 19 e foha ʻo Amihuti. Pea ko ʻene tau, ʻio ko kinautolu naʻe lau, ko e toko fa mano ma toko nimangeau. 20 Pea ʻe ofi ai ʻa e matakali ʻo Manase; pea ko e ʻeiki ʻo haʻa Manase ko Kamelieli ko e foha ʻo 21 Petasiuli. Pea ko ʻene tau, ʻio ko kinautolu naʻe lau, ko e toko tolu mano ma toko ua afe ma toko 22 uangeau. Ai foki ʻa e matakali Penisimani; pea ko e ʻeiki ʻo haʻa Penisimani ko Apitani ko e foha ʻo 23 Kiteoni. Pea ko ʻene tau, ʻio ko kinautolu naʻe lau, ko e toko tolu mano ma toko nima afe ma toko 24 fangeau. Ko hono kotoa ʻo e kakai naʻe lau naʻe kau ki he ʻapitanga ʻo Ifalemi ko e toko taha kilu ma toko valu afe ma toko teau: ko ʻenau fakakongakau ia. Pea ko hono tolu ʻakinatolu ʻi he fononga. 25 Ko e feituʻu tokelau ʻe tuʻu ai ʻa e fuka ʻo e ʻapitanga ʻo Tani: te nau fakakongakau, pea ko e ʻeiki ʻo haʻa Tani ko Ahiesa ko e foha ʻo 26 Amisatai. Pea ko ʻene tau, ʻio ko kinautolu naʻe lau, ko e toko ono mano ma toko ua afe ma toko 27 fitungeau. Pea ko e ni ia ʻe fokotuʻu teniti ofi ki ai, ko e matakali ʻo Aseli, pea ko e ʻeiki ʻo haʻa Aseli ko Pakiela ko e foha ʻo 28 Okelani. Pea ko ʻene tau, ʻio ko kinautolu naʻe lau, ko e toko fa mano ma toko taha afe ma toko 29 nimangeau. Pea ai mo e matakali ʻo Nafitalai, pea ko e ʻeiki ʻo haʻa Nafitalai ko Ahila ko e foha ʻo 30 Einani. Pea ko ʻene tau, ʻio ko kinautolu naʻe lau, ko e toko nima mano ma toko tolu afe ma toko 31 fangeau. Ko hono kotoa ʻo ei kakai naʻe lau naʻe kau ki he ʻapitanga ʻo Tani ko e toko taha kilu ma toko nima mano ma toko fitu afe ma toko onongeau. ʻI he hokohoko ʻo e ngaahi fuka ko kinautolu ʻe fakamui ʻi he fononga. 32 Ko ena ia ʻa e haʻa Isileli naʻe lau, ʻo faka e honau ngaahi tupuʻanga; ko e lau kotoa ʻo e ngaahi ʻapitanga ʻi heʻenau fakakongakau ko e toko ono kilu ma toko tolu afe ma toko nimangeau ma toko 33 nimangofulu. Ka naʻe ʻikai lau ʻa e kau Livai fakataha mo haʻa Isileli, he naʻe pehe ʻa e tuʻutuʻuni 34 ʻe Sihova kia Mosese. Pea fai ʻe haʻa Isileli: hange ko ia kotoa naʻe tuʻutuʻuni ʻe Sihova kia Mosese naʻe pehe ʻenau fokotuʻu teniti, ʻo tefito ki honau ngaahi fuka; pea pehe mo ʻenau hiki fononga taki taha ʻi hono faʻahinga mo hono tupuʻanga.

Nomipa 3

1 PEA ko e tohi eni ʻo e hako ʻo Elone mo Mosese ʻi he taimi naʻe folofola ai ʻa Sihova kia Mosese ʻi 2 he moʻunga ko Sainai. Pea ko e ngaahi hingoa eni ʻo e ngaahi foha ʻo Elone; ko Natapi ʻa e ʻuluaki, mo 3 Apiu, ko Eliesa mo Itama. Ko e hingoa ia ʻo e ngaahi foha ʻo Elone, ʻa e kau taulaʻeiki naʻe pani, ʻa ia naʻa ne fakanofo ke taulaʻeiki. 4 Ka naʻe pekia ʻa Natapi mo Apiu ʻi he ʻao ʻo e ʻEiki, ʻi heʻena ʻatu ʻa e afi kehe ʻi he ʻao ʻo Sihova ʻi he Toafa ʻo Sainai; pea naʻe ʻikai haʻana fanau: ko ia ko Eliesa pe mo Itama naʻe fai ʻa e ngaūe fakataulaʻeiki fakataha mo Elone ko ʻena tamai. 5 Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia 6 Mosese, ʻo pehe, Fakaofi mai ʻa e matakali ʻo Livai, ʻo fokotuʻu ia ʻi he ʻao ʻo Elone ko e taulaʻeiki 7 ke nau tauhi kiate ia. Pea te nau feia ʻene lakanga tauhi, pea mo e lakanga tauhi ʻa e fakataha kātoa, ʻi he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ke ʻanautolu ʻa e ngaūe ʻo e Tapaneale. 8 Pea te nau tauhi ʻa e nāunau kotoa ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga, mo fai ʻa e lakanga tauhi ʻa haʻa Isileli ke ʻanautolu ʻa e ngaūe 9 ʻo e Tapanekale. Iʻo te ke foaki ʻa e kau Livai kia Elone mo ʻene fanau: kuo tuku liʻaki kinautolu 10 kiate ia mei haʻa Isileli. Ka ko Elone mo ʻene fanau te ke vaheʻi kinautolu, pea te nau tauhi ʻenau lakanga taulaʻeiki: pea ka ai ha kehe ʻe fakaofiofi ki ai, ʻe mate tamateʻi ia. 11 Pea folofola ʻa Sihova kia 12 Mosese, ʻo pehe, Pea ko e ni kuo u toʻo ʻe au ʻa e kau Livai mei he lotolotonga ʻo haʻa Isileli ke fetongiʻaki ʻa e ngaahi ʻolopoʻou ʻo haʻa Isileli: ko ia ʻe oʻoku ʻa e kau 13 Livai: he ʻoku oʻoku ʻa e ʻolopoʻou tangata kotoa pe: ʻi he ʻaho naʻa ku taaʻi ai ʻa e ʻolopoʻou tangata ʻi he fonua ko Isipite naʻa ku fakatapu ʻi moʻoku ʻa e olopoʻou tangata kotoape ʻo Isileli, ʻo e manu mo e tangata fakatouʻosi: ʻe oʻoku ʻakinautolu. Ko au Sihova. 14 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese ʻi he Toafa ʻo Sainai, ʻo pehe, 15 Lau ʻa haʻa Livai, ʻo fakaʻulumotuʻa mo fakafamili; te ke lau ʻa e tangata kotoa pe, ʻo kamata mei he 16 taha mahina ʻo fai hake. Pea naʻe lau kinautolu ʻe Mosese ʻo hange ko e folofola ʻa Sihova, ʻo tatau mo 17 hono fekau. Pea ko e ni ʻa e ngaahi foha ʻo Livai, ʻa honau hingoa: ko Kesoni, mo Kohate, mo Melali. 18 Pea ko e ni ʻa e ngaahi hingoa ʻo haʻa Kesoni ʻi he lau fakafamili; ko 19 Lipini mo Simi. Pea ko haʻa Kohate ʻi he lau fakafamili; ko Amilami mo Isaa, ko Hepeloni mo 20 Osieli. Pea ko haʻa Melali ʻi he lau fakafamili; ko Mahali, mo Musi. Ko e ngaahi famili ia ʻo haʻa Livai ʻo fakaʻulumotuʻa. 21 Naʻe kau kia Kesoni ʻa e famili ʻo haʻa Lipini, mo e famili ʻo haʻa Simi: ko e ongo famili ia ʻo haʻa 22 Kesoni. Ko kinautolu naʻe lau mei ai, ko e lau ʻo e kau tangata, ʻo kamata meiate ia kuo taha mahina ʻo fai atu, ko honau tokolahi ko e toko fitu afe ma toko nimangeau. 23 Ko e ngaahi famili ʻo haʻa Kesoni te nau apitanga ki he tuʻa Tapanekale ki lulunga. 24 Pea ko e ʻeiki ʻulumotuʻa ʻo haʻa Kesoni ko 25 Eliesafe ko e foha ʻo Laeli. Pea ko e ngafa ʻo haʻa Kesoni ke tauhi ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ko e Tapanekale mo e Teniti, ʻa hono ʻato, mo e puipui ʻo e mata Teniti 26 Fe ʻiloakiʻanga; mo e lulu ʻo e lotoʻā, pea mo e puipui ʻo e matapa ʻo e lotoʻā, ʻa ia ʻoku ʻalu takatakai ki he Tapanekale, mo e olita mo hono ngaahi meʻa, pea mo hono maea, mo e ha fua ha ngaūe ʻoku kau ki he ngaahi meʻa ko ia. 27 Pea naʻe kau kia Kohate ʻa e famili ʻo haʻa Amilami, mo e famili ʻo haʻa Isaa, mo e famili ʻo haʻa Hepeloni, mo e famili ʻo haʻa Osieli: ko e ngaahi famili ia ʻo haʻa 28 Kohate. Ko e kau tangata naʻe lau, ʻo kamata meiate ia naʻe tata mahina ʻo fai hake, ko e toko valu afe ma toko onongeau, ko e kau 29 tauhi ʻo e Fale Tapu. Ko e ngaahi famili ʻo haʻa Kohate te nau ʻapitanga ki he tafaʻaki Tapanekale ki 30 he tonga. Pea ko e ʻeiki ʻulumotuʻa ʻo haʻa Kohate ko Elisafani ko 31 e foha ʻo Osieli. Pea ko honau ngafa ko e Aake, mo e Tepile, mo e Tuʻungamaama, mo e ongo olita, mo e naunau ʻi he Fale Tapu ʻa ia ʻoku fai ʻaki hono ngaūe, mo e Tatau, mo e ha fua ha ngaūe naʻe 32 kau ki he ngaahi meʻa ko ia. Pea ko e ʻeiki ʻo e ngaahi ʻeiki ʻo e kau Livai a Eliesa ko e foha ʻo Elone ko e Taulaʻeikilahi: naʻe aʻana ʻa e angi ʻokinautolu naʻe fai ʻa e tauhi ʻo e Fale Tapu. 33 Naʻe kau kia Melali ʻa e famili ʻo Mahali mo e famili ʻo Musi: ko e 34 ongo famili ia ʻo haʻa Melali. Ko kinautolu naʻe lau mei ai, ko e lau ʻo e kau tangata, ʻo kamata meiate ia naʻe taha mahina ʻo fai atu, ko e toko ono afe ma toko uangeau. 35 Pea ko e ʻeiki ʻulumotuʻa ʻo e ngaahi famili ʻo haʻa Melali ko Siulieli ko e foha ʻo Apihaili: te nau ʻapitanga ki he tafaʻaki Tapanekale 36 ki he tokelau. Pea ko e ngafa tuʻutuʻuni ʻo haʻa Melali ko e holisi ʻo e Tapanekale, mo hono ngaahi kiato, mo hono ngaahi pou, mo hono ngaahi tuʻunga, mo hono ngaahi nāunau kotoa, mo e ha fua ha ngaūe naʻe kau ki he ngaahi meʻa 37 ko ia. Ko e ngaahi tokotuʻu foki ʻo e lotoʻa takatakai, mo honau ngaahi tuʻunga, mo honau ngaahi faʻo, mo honau ngaahi maea. 38 Pea ko kinautolu ʻe ʻapitanga ʻi he mata Tapanekale ki hahake, ʻa e mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga ki he hopoʻanga laʻa, ko Mosese mo Elone mo ʻene fanau, ko ʻenau fai ʻa e tauhi ʻo e Fale Tapu maʻa haʻa Isileli: he ka ofi ki ai ha muli ʻe 39 mate tamateʻi. Ko e lau kotoa ʻo e kau Livai, ʻa ia naʻe fai honau lau ʻe Mosese mo Elone ʻi he fekau ʻa Sihova, ʻo faka e honau ngaahi famili, ko e kau tangata pe, ʻo kamata meiate ia naʻe taha mahina ʻo fai hake — kātoa ko e toko u<; mano ma toko ua afe. 40 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, Lau hono kotoa ʻo e ʻolopoʻou tangata ʻo haʻa Isileli, ʻo kamata meiate ia ʻoku taha mahina ʻo fai hake, pea te ke fai mei he 41 tohi ʻo honau hingoa. Pea te ke toʻo ʻa e kau Livai maʻaku (ko Sihova au), ko e fetongi ʻo e kau ʻolopoʻou tangata ʻo haʻa Isileli, pea mo e monumanu ʻo haʻa Livai ko e fetongi ʻo e ʻolopoʻou tangata ʻi he 42 monumanu ʻo haʻa Isileli. Pea naʻe lau ʻe Mosese ʻa e kau olopoʻou tangata ʻo haʻa Isileli, ʻo hange ko 43 hono fekau ʻe Sihova. Pea ko e lau ʻo e ʻolopoʻou tangata, fai mei he tohi ʻo honau hingoa, ʻo kamata meiate ia naʻe taha mahina ʻo fai hake, ko honau tokolahi ko e toko ua mano ma toko ua afe ma toko uangeau ma toko fitungofulu ma toko tolu. 44 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, 45 ʻo pehe, Toʻo ʻa e kau Livai ko e fetongi ʻo e ngaahi olopoʻou tangata ʻo haʻa Isileli, mo e monumanu ʻo e kau Livai ko e fetongi ʻo e monumanu ʻo ē: pea ʻe oʻoku ʻa e 46 kau Livai. Ko au Sihova. Pea ko e meʻa ki he toko uangeau ma toko fitungofulu ma tolu ke huhu ʻi, ʻa ia ko e ope atu ʻo e ʻolopoʻou ʻo haʻa 47 Isileli ʻi he kau Livai, te ke toʻo meiate kinautolu ha nima ʻi sikeli ki he ʻulu taki taha: ko e sikeli ʻo e Fale Tapu te ke toʻo (ko e kela 48 ʻe uofulu ko e sikeli ʻe taha): pea te ke ʻatu kia Elone mo ʻene fanau ʻa e paʻanga huhu ʻi ʻo e ope. 49 Pea toʻo ʻe Mosese ʻa e paʻanga huhu ʻi meiate kinautolu naʻe huhu ʻi, 50 ko ʻenau ope ʻi he kau Livai: ʻio naʻa ne toʻo ʻa e paʻanga mei he kau ʻolopoʻou tangata ʻo haʻa Isileli, ko e sikeli ʻe taha afe ma tolungeau ma onongofulu ma nima (ko e 51 sikeli ʻo e Fale Tapu): pea ʻange ʻe Mosese ʻa e paʻanga huhu ʻi kia Elone mo ʻene fanau, ʻo fakatatau ki he folofola ʻa Sihova mo ʻene tuʻutuʻuni kia Mosese.

Nomipa 4

1 PEA folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese 2 pea kia Elone, ʻo pehe, Lau ʻa haʻa Kohate mei he lotolotonga ʻo haʻa Livai, ʻo fakafamili mo fakaʻulumotuʻa: 3 kamata meiate ia ʻoku tolungofulu taʻu ʻo fai hake ki he nimangofulu taʻu, ʻakinautolu kotoa ʻoku ʻi he kongakau, koeʻuhi ke nau fekau ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga. 4 Ko eni ʻa e ngaūe ʻa haʻa Kohate ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga; ko e 5 ngaahi meʻa toputapu. Pea ʻi he hiki atu ʻa e ʻapitanga, ʻe hu ʻa Elone mo ʻene fanau, pea te nau ohifo ʻa e Tatau, ʻo fakapulonga 6 ʻaki ʻa e Aake Fakamoʻoniʻanga; pea te nau ʻai ki ai mono ʻufiʻufi ha kili ʻi tukongi pea te nau folahi ai mei ʻolunga mo ha tupenu lanu pulū ʻatāʻatā, pea te nau ʻai hono 7 ʻakau haʻamo. Pea te nau folahi ʻi he Tepilemafono ha tupenu lanulangi; pea te nau ʻai ki ai ʻa e ngaahi tisi mo e ngaahi tata mo e ngaahi sioki mo e ngaahi ipu fakatau kava, pea ʻi ai ai pe ʻa e ma tuʻumaʻu: 8 pea te nau folahi mei ʻolunga ha tupenu kulaʻahoʻaho, pea ʻufiʻufiʻaki ia ha ʻufiʻufi kili ʻi tukongi, pea te nau ʻai hono ʻakau haʻamo. 9 Pea te nau toʻo ha tupenu lanulangi, ʻo ʻufiʻufi ʻa e Tuʻungamaama, mo hono ngaahi ngeʻesi maama, mo hono ngaahi helekosi, mo hono ngaahi ʻaingamalala, mo hono ngaahi ipu lolo ʻoku tauhi ʻaki: 10 pea te nau ʻai mo hono nāunau kotoa ki ha ʻufiʻufii kili ʻi sili, pea te nau tuku 11 ia ki he fata. Pea ki he Olita Koula te nau folahi ha tupenu lanulangi, ʻo ʻufiʻufi ia ʻaki ha ʻufiʻufi kili ʻi tukongi, mo ʻai ʻakau 12 haʻamo. Pea te nau toʻo ʻa e nāunau kotoa ʻa ia ʻoku nau fai ʻaki ʻa e ngaūe ʻi he Potu Tapu, pea te nau ʻai ia ki ha tupenu lanulangi, mo ʻufiʻufi ʻaki ha ʻufiʻufi kili ʻi tukongi, pea te nau tuku ki he fata. 13 Pea te nau tata ʻa e efuefu mei he olita, ʻo folahi mei ʻolunga ha 14 tupenu kulapoʻupoʻuli; pea te nau ʻai ki ai hono nāunau kotoa ʻoku tauhi ʻaki, ʻa e ngaahi ʻainga malala, ʻa e ngaahi huhu, mo e ngaahi huo lafalafa, mo e ngaahi pesoni, ʻa e nāunau kotoa ʻo e olita; pea te nau folahi mei ʻolunga mono ʻufiʻufi ha kili ʻi tukongi, mo ʻai hono ʻakau 15 haʻamo. Pea ʻi he ʻosi ʻe Elone mo ʻene fanau ʻa e ʻufiʻufi ʻo e Potu Tapu, mo e nāunau kotoa ʻo e Potu Tapu ʻi he ʻamanaki hiki atu ʻa e ʻapitanga, pea hili ia ʻe toki hū ʻa haʻa Kohate ke fua: kae ʻikai te nau ala ki he ngaahi meʻa tapu naʻa nau mate. Ko e ni ʻa e kāvenga ʻa haʻa Kohate ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga. 16 Pea ko e ngafa ʻo Eliesa ko e foha ʻo Elone ko e taulaʻeiki ke tokanga ʻi ko e lolo o e maama, mo e inisenisi namukakala, mo e feilaulaumeʻakai tāumaʻu, mo e lolo tākai; ʻa e vakai ʻo e Tapanekale kātoa, mo e meʻa kotoa ʻoku ʻi ai ʻa e Fale Tapu mo hono nāunau. 17 Pea folofolaʻa e ʻEiki kia Mosese 18 pea kia Elone, ʻo pehe, ʻOua te mou motuhi ʻa e tefito ʻo e famili, ko e kau Kohate, mei he lotolotonga ʻo haʻa Livai; 19 ka mo fai pehe kiate kinautolu ke nau moʻui, ʻo ʻoua ʻe mate ʻoka nau ka ʻunuʻunu ki he ngaahi meʻa toputapu. ʻE hu ʻa Elone mo ʻene fanau ʻo tuʻutuuni ʻa e ngaūe mo e kāvenga ʻa e 20 tangata taki taha: ka ʻe ʻikai te nau hu kinautolu, ʻo momoʻi hila ki he ngaahi meʻa tapu, naʻa nau mate. 21 Pea folofolaʻa eʻEiki kia Mosese, 22 ʻo pehe, Lau ʻa haʻa Kesoni foki, ʻo fakaʻulumotuʻa mo fakafamili; 23 te ke kamata lau meiate ia ʻoku tolungofulu taʻu ʻo fai hake ki he nimangofulu taʻu, ʻakinautolu kotoa ʻoku tuʻu ʻi he kongakau, ke nau fai ngaūe ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga. 24 Ko e ni ʻa e ngafa ʻo e ngaahi famili ʻo haʻa Kesoni ʻi he fai 25 ngaūe mo e fua kāvenga; te nau fua ʻa e ngaahi tupenu ʻo e Tapanekale mo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ʻa hono pulonga, mo e uʻufi kili ʻi tukongi ʻoku ʻai mei ʻolunga, mo e puipui ʻo e mata Teniti Fe ʻiloakianga, 26 mo e ngaahi tupenu lulu ʻo e lotoʻā, mo e puipui tapuni ʻo e huʻanga ʻo e lotoʻā ʻoku takatakai ki he Tapanekale mo e Olita, mo hono ngaahi maea, mo e nāunau kotoa ʻoku fai ʻaki hono ngaūe, mo e ha fua ha ngaūe ʻoku kau ki he ngaahi meʻa ko ia, te nau fai ia. 27 ʻE ʻia Elone mo ʻene fanau ʻa e angi ki he ngaūe ʻa haʻa Kesoni, haʻanau fua kāvenga mo haʻanau ngaūe: ʻio te mou tuʻutuʻuni kiate kinautolu ʻa e ngaahi kāvenga te nau 28 tauhi. Ko e ni ʻa e fatongia ʻo e ngaahi famili ʻo haʻa Kesoni ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga; pea ko Itama ko e foha ʻo Elone ko e taulaʻeiki te ne pule ki he ngaūe ʻoku nau tauhi. 29 Ko e meʻa ki haʻa Melali, te ke lau kinautolu ʻo fakafamili mo 30 fakaʻulumotuʻa; te ke kamata lau kinautolu meiate ia ʻoku tolungofulu taʻu, ʻo fai hake ki he nimangofulu taʻu, ʻakinautolu kotoa ʻoku ʻi he kongakau, ke fai ʻa e ngaūe ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga. 31 Pea ko e ni ʻenau kāvenga tauhi ʻi he vahe ngaūe ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga; ko e ngaahi papa holisi ʻo e Tapanekale, mo hono ngaahi kiato, mo hono ngaahi pou, mo hono 32 ngaahi tuʻunga; mo e ngaahi tokotuʻu ʻo e lotoa takatakai, mo honau ngaahi tuʻunga, mo honau ngaahi faʻo, mo honau ngaahi maea, mo e hā fua ha nāunau ʻoku tauhi ʻaki, mo ha ngaūe ʻoku kau ki he ngaahi meʻa ko ia; pea ʻi hoʻo tufa ʻa e nāunau te nau kāvenga tauhi ʻaki, 33 te ke lau hingoa. Ko eni ʻa e fatongia ʻo e ngaahi famili ʻo haʻa Melali ʻi he vahe ngaūe ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea ʻe angi ʻe Itama ko e foha ʻo Elone ko e taulaʻeiki. 34 Pea naʻe lau ʻe Mosese mo Elone mo e houʻeiki ʻo e fakataha ʻa haʻa Kohate, ʻo fakafamili mo fakaʻulumotuʻa, 35 ʻo kamata meiate ia naʻe tolungofulu taʻu ʻo fai hake ki he nimangofulu taʻu, ʻakinautolu kotoa naʻe tuʻu ʻi he kongakau, ke nau fai ngaūe ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga; 36 pea naʻe lau mei honau ngaahi famili ʻa e toko ua afe mo e toko fitungeau mo e toko nimangofulu. 37 Ko kinautolu ia naʻe lau mei he ngaahi famili ʻo e kau Kohate, ko e kau ngaūe ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ʻa ia naʻe lau ʻe Mosese mo Elone ʻi he fekau ʻa Sihova naʻe fakafai ʻia Mosese. 38 Pea ko e lau ʻo haʻa Kesoni 39 fakafamili mo fakaʻulumotuʻa, ʻo kamata meiate ia ʻoku tolungofulu taʻu ʻo fai hake ki he nimangofulu taʻu, ʻakinautolu kotoa naʻe tuʻu i he kongakau, ke ngaūe ʻi he 40 Teniti Fe ʻiloakiʻanga — ʻio ko kinautolu naʻe lau fakafamili mo fakaʻulumotuʻa naʻe toko ua afe ma toko onongeau ma toko tolungofulu. 41 Ko kinautolu ia naʻe lau mei he ngaahi famili ʻo haʻa Kesoni, ko e kau ngaūe ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ʻa ia naʻe lau ʻe Mosese mo Elone ʻi he fekau ʻa Sihova. 42 Pea ko e lau ʻo e ngaahi famili ʻo haʻa Melali, fakafamili mo fakaʻulumotuʻa, 43 ʻo kamata meiate ia ʻoku tolungofulu taʻu ʻo fai hake ki he nimangofulu taʻu, ʻakinautolu kotoa naʻe tuʻu ʻi he kongakau, ke ngaūe ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga — 44 ʻio ko kinautolu naʻe lau mei honau ngaahi famili ko e toko tolu 45 afe ma toko uangeau. Ko kinautolu ia naʻe lau mei he ngaahi famili ʻo haʻa Melali, ʻa ia naʻe lau ʻe Mosese mo Elone ʻi he fekau ʻa Sihova naʻe fakafai ʻia Mosese. 46 Ko hono kotoa ʻo e kau Livai ʻa ia naʻe lau ʻe Moses mo Elone mo e houʻeiki Isileli, ʻo fakafamili mo 47 fakaʻulumotuʻa, ʻo kamata meiate ia ʻoku tolungofulu taʻu, ʻo fai hake ʻo aʻu ki he nimangofulu taʻu, ko e kau hu ke fai ngaūe mo fua kāvenga 48 ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga; ko kinautolu naʻe lau naʻe toko valu afe ma toko nimangeau ma toko 49 valungofulu. ʻI he fekau ʻa Sihova naʻe vahe kinautolu, ʻo fai ʻe Mosese, ʻo taki taha ʻa e tangata ʻene ngaūe mo ʻene kāvenga: naʻe pehe hono vahe ʻo hange ko e! tuʻutuʻuni ʻa Sihova kia Mosese.

Nomipa 5

1 PEA folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, 2 ʻo pehe, Fekau ki haʻa Isileli ke nau kapusi mei he ʻapitanga akinautolu ʻoku kilia, mo ia fuape ʻoku ʻau, mo ia ʻoku taʻemaʻa ko ha 3 pekia; pe ko ha tangata pe ko ha fefine, te mou kapusi pe ke nofo ʻi tuʻa ʻapitanga: ke ʻoua te nau ʻuli ʻi honau ʻapitanga, ʻa ia ʻoku ou nofo 4 ki honau lotolotonga. Pea fai pehe ʻe haʻa Isileli, ʻo nau kapusi kinautolu ke nofo ʻi tuʻa ʻapitanga: ʻo hange ko e folofola ʻa Sihova kia Mosese, naʻe pehe ʻa e fai ʻe haʻa Isileli. 5 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Moese, 6 sʻo pehe, Lea ki haʻa Isileli, Ka ai ha tangata pe fefine kuo ne fai ha taha ʻo e ngaahi angahala ʻoku kau ki he va ʻo e tangata mo e tangata, ke feia ha kākā kia Sihova; 7 pea te nau vete ʻa e angahala kuo nau fai: pea te ne totongi ʻosi hono moʻua, pea te ne ʻatu kiate ia ʻoku ne moʻua ki ai mo hano vahe nima 8 mono toloi. Pea kapau ʻoku ʻikai hano koeli ʻo e tangata ke ʻatu ki ai ʻa e totongi ʻo e moʻua, pea ko e totongi ʻo e moʻua ʻoku ʻo Sihova; pea ʻe ʻi he taulaʻeiki fakataha mo e sipi tangata ʻoku fai ʻaki ʻa e 9 fakalelei maʻana. Iʻo ʻilonga ha feilaulauhapai ʻi he ngaahi meʻa kuo fakatapu ʻe haʻa Isileli, te nau ʻatu ki he taulaʻeiki: ko hono ʻinasi 10 ai pe. Pea ko e ngaahi meʻa fakatapu ʻa ha taha ko hono ʻinasi mo ia: ʻio ʻilonga ha meʻa ʻoku ʻatu ʻe ha taha ki he taulaʻeiki, ʻe aʻana. 11 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia 12 Mosese, ʻo pehe, Lea ki haʻa Isileli, ʻo tala kiate kinautolu, Ka ai ha tangata kuo afe hono uaifi, ʻo 13 ne kākāʻi ia, pea kuo mohe mo ia ha tangata, ka kuo puli mei hono husepaniti ʻo fufū; pea kuo ʻuli ʻi ʻa e fefine, ka ʻoku ʻikai ha fakamoʻoni, 14 pea naʻe ʻikai maʻu pau; ka kuo puke ʻa e tangata ʻi he fuaʻa, ʻo ne fuaʻa ki hono uaifi, he kuo ʻuli ʻi: pea naʻa kuo ʻikai ʻuli ʻi, ka oku puke ʻa e tangata ʻi he fuaʻa, ʻo ne 15 fuaʻa kiate ia: pea ʻe toki ʻomi ʻe he tangata hono uaifi ki he taulaʻeiki, pea te ne haʻu mo ia ha kopano ʻa e fefine, ko e vahe hongofulu ʻo e efa mahoaʻa paale: ʻe ʻikai te ne lilingi ha lolo ki ai, pe ʻai ki ai ha laipeno; he ko e feilaulau fuaʻa, ko e feilaulau fakamanatu angahala. 16 Pea ʻe fakaofi mai ʻe he taulaʻeiki ʻa e fefine, ʻo fokotuʻu ʻi he ʻao ʻo 17 Sihova: pea ʻe toʻo ʻe he taulaʻeiki ha vai tapu ʻi ha ipu kelekele, pea te ne toʻo mo ha meʻi efu mei he faliki ʻo e Tapanekale, ʻo ʻai ki he 18 vai; pea te ne fokotuʻu ʻa e fefine ʻi he ʻao ʻo Sihova, pea te ne fakamafue hono lau, pea te ne tuku ki hono nima ʻa e feilaulau fakamanatu, ʻa ia ko e feilaulau fuaʻa: kae toʻo ʻe he taulaʻeiki ʻa e vai 19 kona ʻoku ne ʻomi ʻa e mala. Pea ʻe fakafuakava ʻa e fefine ʻe he taulaʻeiki heʻene pehe ki ai, Kapau kuo ʻikai mohe mo koe ha tangata, pea kapau ʻoku ʻikai te ke afe mei ho husepaniti ke ʻuli ʻi ʻe ha taha kehe, pea ke toki ʻatā mei he vai 20 kona ni ʻoku ʻomi ʻa e mala. Ka ʻo kapau kuo ke afe mei ho husepaniti, pe kuo ke uli ʻi he mohe mo ko e ha tangata ʻoku ʻikai ko ho 21 husepaniti — Pea ʻe fakafuakava ʻe he taulaʻeiki ʻa e fefine ha fuakava fakamalaʻia, pea te ne pehe ki he fefine, Tauange mo Sihova ke ke hoko ko e malaʻia mo e fuakava loi ʻi he lotolotonga ʻo ho kakai, ʻi heʻene ngaohi ho tenga ke mate, mo 22 ho kete ke pupula. Pea ko e vai kona ni oku ʻomi ʻa e mala te ne hu ki ho fatu, ʻo fakapupula ho kete mo fakamate ho tenga. Pea ʻe tali 23 ʻe he fefine, Emeni, Emeni. Pea ʻe tohi ʻe he taulaʻeiki ʻa e ngaahi talatuki ni ʻi ha tohi, pea ne toki fufulu 24 ia ʻi he vai kona ke hu ki ai: pea te ne fakainu ki he fefine ʻa e vai kona ʻoku ʻomi ʻa e mala: pea ʻe hu kiate ia ʻa e vai ʻoku ʻomi ʻa e mala ke 25 kona. Pea ʻe toʻo ʻe he taulaʻeiki mei he nima ʻo e fefine ʻa e feilaulau fuaʻa, pea te ne tātākalo ʻa e feilaulau ʻi he ʻao ʻo Sihova, pea te ne 26 ʻatu ki he olita. Pea ʻe toʻo ʻe he taulaʻeiki ha falukunga mahoaʻa mei he feilaulau mono fakamanatu, pea te ne tutu ʻi he olita; pea ko e toki hili ia te ne fakainu ki he fefine ʻa e 27 vai. Pea hili ʻene fakainu ʻa e vai, pea ka kuo ʻuli ʻi ʻa e fefine, pea kuo ne fai kakā ki hono husepaniti, pea ʻe hu kiate ia ʻa e vai ʻoku ʻomi ʻa e mala ke kona, pea ʻe pupula hono kete, pea mate hono tenga, pea ʻe nofo ʻa e fefine mo hono kakai ko e 28 taha malaʻia. Ka ʻo kapau kuo ʻikai ʻuli ʻi ʻa e fefine, pea kuo ʻatā, 29 pea te ne hao ʻo matu ʻitu ʻia. Ko e ni ʻa e lao ʻo e fuaʻa, ʻoka afe ha fefine alafia ki ha tangata kehe, ʻo 30 ʻuli ʻi ai; pe ʻoka puke ha tangata ʻi he fuaʻa, pea ne fuaʻa ki hono uaifi, koeʻuhi ke ne ʻomi ʻa e fefine ki he ʻao ʻo Sihova, pea fai kiate ia ʻe he taulaʻeiki ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni ko e ni. 31 Pea ʻe ʻatā ʻa e tangata mei he kovi, ka ko e fefine ko ia te ne fua hono kovi.

Nomipa 6

1 PEA folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, 2 ʻo pehe, Lea ki haʻa Isileli, pea tala kiate kinautolu, Ka ai ha tangata pe fefine te ne fokotuʻu hano tapu mamafa, ko e tapu nasili, ke hunuki ia kia Sihova: 3 te ne tapu ʻi he uaine mo e kava malohi; ʻe ʻikai te ne inu ha vinika uaine, pe ha vinika kava; pea ʻilonga ʻa e huhuʻa ʻo e kalepi ʻe ʻikai te ne inu, pe te ne kai ʻa e kalepi mata pe ko e kalepi fakaaemae. 4 Lolotonga ʻene nofo hunuki ʻe ʻikai te ne kai ha meʻa ʻoku ngaohi ʻaki ʻa e vaine, mei he 5 tenga ʻo aʻu ki he kili. Lolotonga ʻene tapu ʻi heʻene tukumoʻui ʻe ʻikai apo ha tele ki hono ʻulu: lolotonga kuo teʻeki kakato ʻa e taimi oʻene nofo hunuki kia Sihova te ne tapu: te ne tuku ke patua mo 6 mafue ʻa e lau ʻo hono ʻulu. Lolotonga ʻene fakatapu ʻi ia kia Sihova 7 ʻe ikai te ne ofi ki ha pekia. Ne ongo ko ʻene tamai kuo pekia, pe ko ʻene faʻe, pe tokoua, pe tuofefine, ka ʻe ʻikai te ne fakataʻemaʻa ia; he ko e kaho ʻa hono ʻOtua ʻoku 8 ʻi hono ʻulu. Ko e ʻaho kotoa pe oʻene nasili te ne tapuhā kia Sihova. 9 Pea kapau ʻe mate fakafokifa pe ha taha ʻi hono tafaʻaki, ʻo maumau ai ʻa e tapu ʻo hono ʻulu, te ne tele hono ʻulu ʻi he ʻaho ʻo hono fakamaʻa, ʻi hono fitu ʻo e ʻaho te ne 10 tele ia. Pea ʻi hono ʻaho valu te ne ʻomi ki he taulaʻeiki, ki he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga ha ongo kulukulu pe lupe mui: 11 pea ʻe feia ʻe he taulaʻeiki ha taha moʻo feilaulauangahala, mo e taha moʻo feilaulaumoifua, ʻo ne fai maʻana ʻa e lau fakalelei koeʻuhi ko ʻene angahala ʻi he pekia, pea te ne fakatapu ʻi 12 hono ʻulu ʻi he ʻaho ko ia. Pea te ne fakatapu ʻi kia Sihova ʻa e ngaahi ʻaho naʻa ne tuʻutuʻuni te ne nasili ai; pea te ne ʻomi ha lami tangata kuo taʻu taha moʻo feilaulauhalaia: pea ko e ngaahi ʻuluaki ʻaho ʻe ʻikai lau, koeʻuhi naʻe maumau hono tapu. 13 Pea ko e ni ʻa e lao ʻo e nasili ʻi he ʻaho ʻoku kakato ai ʻa e taimi oʻene 14 tapu. ʻE ʻomi ia ki he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea te ne ʻatu ʻene kopano ki he ʻEiki, ko e lami tangata kuo taha taʻu, taʻe hano melē, moʻo feilaulaumoifua, mo e lami fefine kuo taha taʻu, taʻe hano melē, moʻo feilaulauangahala, mo e sipi tangata taʻe hano melē moʻo 15 feilaulauʻofa: mo e kato ma taʻelevani, ko e ngaahi keke ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu ʻaki ʻa e lolo, mo e ngaahi ma manifinifi taʻelevani kuo pani lolo mo hono ouau ʻo e feilaulaumeʻakai mo hono kava. 16 Pea ʻe fakaofi atu ʻe he taulaʻeiki ki he ʻao ʻo Sihova, pea te ne feia ʻene feilulauangahala, mo ʻene 17 feilaulaumoifua; pea te ne feia ʻa e sipi tangata ko e feilaulauʻofa kia Sihova fakataha mo e kato ma taʻelevani: pea te ne feia foki hono feilaulaumeʻakai mo hono kava. 18 Pea ʻe tele ʻe he nasili ʻi he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga ʻa e lau naʻe hunuki, pea te ne toʻo hono louʻulu oʻene nasili, ʻo ne tuku ki he afi ʻoku ʻi he lalo feilaulauʻofa. I 19 Pea ʻe toʻo ʻe he taulaʻeiki ʻa el alanga muʻa ʻo e sipi tangata kuo naka, mo e keke taʻelevani ʻe taha mei he kato, mo ha fo ʻi ma mani finifi taʻelevani ʻe taha, pea te ne hili ki he ongo nima ʻo e nasili hili [ 20 ʻene tele hono hunuki: pea ʻeʻ tatakalo ʻaki ia ʻe he taulaʻeiki moʻo feilaulau takalo ʻi he ʻao ʻo Sihova (ko e meʻa ia ʻoku tapu maʻae taulaʻeiki, fakataha mo e fatafata takalo mo e tefito ʻi alanga hapai): pea hili ia; e ngofua ke inu uaine 21 ʻe he nasili. Ko e iao ia ʻo e nasili kuo ne fakatapu ʻi ia, ko ʻene kopano ia ki he ʻEiki koeʻuhi ko hono hunuki — tuku kehe ha meʻa ange te ne lava: ka ko e lea oʻene fakatapu, ʻa ia naʻa ne puʻaki, te ne fai ia, ʻo fakatatau ki he lao oʻene nasili. 22 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, 23 ʻo pehe, Lea kia Elone mo ʻene fanau, ʻo pehe, Ko e anga eni ʻo hoʻomou fai ʻa e tapuaki ʻo haʻa Isileli; te mou pehe ki ai — 24 Ke tapuakiʻi mai koe ʻe Sihova, mo ne tauhi ʻi! 25 Ke fakaulo mai ʻe Sihova hono fofonga kiate koe, mo ne ʻaloʻofa! 26 Ke hangai fofonga mai ʻa Sihova kiate koe, mo ne ʻatu ʻa e melino! 27 Koeʻuhi ke nau ʻai hoku hingoa ki haʻa Isileli, kau tapuaki kinautolu ʻe au.

Nomipa 7

1 PEA ko e ni ʻi he ʻaho naʻe fakaʻosi ai ʻe Mosese ʻa e fokotuʻu ʻo e Tapanekale, pea kuo ne pani ia mo fakatapu ʻi, ʻa ia mo hono nāunau kotoa, mo e Olita mo hono naunau kotoa, ʻio, kuo ne pani ia 2 mo fakatapu ʻi; pea naʻe toki ʻomi meaʻofa ʻe he houʻeiki Isileli, ʻa e houʻeiki ʻulumotuʻa, ko e houʻeiki ʻo e ngaahi matakali, ʻakinautolu naʻe pule ki he kakai kuo lau. 3 Pea naʻa nau ʻomi ʻenau kopano ki he ʻao ʻo Sihova, ko e saliōte fale ʻe ono, mo e pulumokau ʻe hongofulu ma ua; naʻe kau ha ʻeiki ʻe toko ua ʻi he ʻomi saliōte, ka na taki taha ha pulu; pea nau ʻomi ia ki he mata Tapanekale. 4 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, 5 ʻo pehe, Toʻo ʻenau meʻa, he ko e meʻa ia ke fai ʻaki ʻa e ngaūe ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga; pea te ke ʻatu ia ki he kau Livai, ʻo tufa ʻo 6 fakatatau ki heʻenau ngaūe. Pea toʻo ʻe Mosese ʻa e ngaahi saliōte mo e fanga pulu, ʻo ne ʻatu ki he 7 kau Livai. Naʻa ne ʻatu ki haʻa Kesoni ha saliōte ʻe ua mo e pulu ʻe toko fa, ke hoa mo honau 8 fatongia; pea ne ʻatu ki haʻa Melali ha saliōte ʻe fa mo e pulu ʻe toko valu, ke hoa mo e fatongia ʻonautolu. Naʻe ʻia Itama ko e foha ʻo Elone ko e taulaʻeiki ʻa e 9 angi ki ai. Ka naʻe ʻikai te ne ʻatu ha meʻa ki haʻa Kohate, he ko honau fatongia ʻa e Fale Tapu: naʻa nau fata pe. 10 Pea naʻe ʻomi meaʻofa ʻe he houʻeiki ki he kātoanga ʻi ʻo e Olita ʻi he ʻaho naʻe pani ai ia, ʻio naʻe ʻatu ʻe he houʻeiki ʻenau kopano ʻi 11 he ʻao ʻo e Olita. Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, ʻE ʻomi ʻe he houʻeiki ʻenau kopano ki he kātoanga ʻi ʻo e Olita, ʻo taki taha hono ʻaho. 12 Pea ko ia naʻe ʻomi ʻene kopano ʻi he ʻuluaki ʻaho ko Naasoni ko e foha ʻo Aminatape, ʻi he matakali 13 ʻo Siuta: pea ko ʻene kopano ko e tisi siliva ʻe taha naʻe teau ma tolungofulu sikeli hono mamafa, mo e pesoni siliva ʻe taha naʻe fitungofulu (ko e sikeli ʻo e Fale Tapu), ʻoku na fakatou fonu ʻi he ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu ʻaki ʻa e 14 lolo moʻo feilaulaumeʻakai; mo e tata koula ʻe taha naʻe hongofulu sikeli, kuo pito ʻi he inisenisi; 15 ko e pulu mui ʻe taha, ko e sipi tangata ʻe taha, ko e lami tangata ʻe taha kuo taha taʻu, moʻo feilaulaumoifua; 16 ko e kosi tangata ʻe 17 taha moʻo feilaulau angahala; pea ko e pulu ʻe toko ua, sipi tangata ʻe toko nima, kosi tangata ʻe toko nima, lami tangata ʻe toko nima kuo taha taʻu, moʻo feilaulauʻofa; ko e meaʻofa ia ʻa Naasoni ko e foha ʻo Aminatape. 18 ʻi hono ʻaho ua naʻe ʻomi meaʻofa ʻe Nataniela ko e foha ʻo Sua, 19 ko e ʻeiki ʻo Isaka. Ko e kopano naʻa ne ʻomi ko e tisi siliva ʻe taha naʻe teau ma tolungofulu sikeli hono mamafa, mo e pesoni siliva ʻe taha naʻe fitungofulu (ko e sikeli ʻo e Fale Tapu), ʻoku na fakatou fonu ʻi he ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu ʻaki ʻa e lolo moʻo feilaulaumeʻakai; 20 mo e tata koula ʻe taha naʻe hongofulu sikeli, kuo pito ʻi 21 he inisenisi; ko e pulu mui ʻe taha, ko e sipi tangata ʻe taha, ko e lami tangata ʻe taha kuo taha taʻu, 22 moʻo feilaulaumoifua; ko e kosi tangata ʻe taha moʻo feilaulauangahala; 23 pea ko e pulu ʻe toko ua, sipi tangata ʻe toko nima, kosi tangata ʻe toko nima, lami tangata ʻe toko nima, kuo taha taʻu, moʻo feilaulauʻofa: ko e meaʻofa ia ʻa Nataniela ko e foha ʻo Sua. 24 ʻi hono ʻaho tolu ko e ʻeiki ʻo haʻa Sepulone, ko Eliapi ko e foha 25 ʻo Heloni; ko ʻene kopano ko e tisi siliva ʻe taha naʻe teau ma tolungofulu sikeli hono mamafa, mo e pesoni siliva ʻe taha naʻe fitungofulu (ko e sikeli ʻo e Fale Tapu), ʻoku na fakatou fonu ʻi he ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu ʻaki ʻa e lolo moʻo feilaulaumeʻakai; 26 mo e tata koula ʻe taha naʻe hongofulu sikeli, kuo pito ʻi he 27 inisenisi; ko e pulu mui ʻe taha, ko e sipi tangata ʻe taha, ko e lami tangata ʻe taha kuo taha taʻu moʻo 28 feilaulaumoifua; ko e kosi tangata ʻe taha moʻo feilaulauangahala; 29 pea ko e pulu ʻe toko ua, sipi tangata ʻe toko nima, kosi tangata ʻe toko nima, lami tangata ʻe toko nima kuo taha taʻu, moʻo feilaulauʻofa: ko e meaʻofa ia ʻa Eliapi ko e foha ʻo Heloni. 30 ʻi hono ʻaho fa ko e ʻeiki ʻo haʻa Lupeni, ko Elisiuli ko e foha ʻo 31 Seteulo; ko ʻene kopano ko e tisi siliva ʻe taha naʻe teau ma tolungofulu sikeli hono mamafa, mo e pesoni siliva ʻe taha naʻe fitungofulu (ko e sikeli ʻo e Fale Tapu), ʻoku na fakatou fonu ʻi he ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu ʻaki ʻa e lolo 32 moʻo feilaulaumeʻakai; mo e tata koula ʻe taha naʻe hongofulu sikeli, 33 kuo pito ʻi he inisenisi; ko e pulu mui ʻe taha, ko e sipi tangata ʻe taha, ko e lami tangata ʻe taha kuo taha taʻu, moʻo feilaulaumoifua; 34 ko e kosi tangata ʻe taha moʻo 35 feilaulau angahala; pea ko e pulu ʻe toko ua, sipi tangata ʻe toko nima, kosi tangata ʻe toko nima, lami tangata ʻe toko nima kuo taha taʻu, moʻo feilaulauʻofa: ko e meaʻofa ia ʻa Elisiuli ko e foha ʻo Seteulo. 36 ʻi hono ʻaho nima ko e ʻeiki ʻo haʻa Simione, ko Selumiela ko e 37 foha ʻo Siulisatai; ko ʻene kopano ko e tisi siliva ʻe taha naʻe teau ma tolungofulu sikeli hono mamafa, mo e pesoni siliva ʻe taha naʻe fitungofulu (ko e sikeli ʻo e Fale Tapu), ʻoku na fakatou fonu ʻi he ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu ʻaki ʻa e 38 lolo moʻo feilaulaumeʻakai; mo e tata koula ʻe taha naʻe hongofulu sikeli, kuo pito ʻi he inisenisi; ko e 39 pulu mui ʻe taha, ko e sipi tangata ʻe taha, ko e lami tangata ʻe taha kuo taha taʻu, moʻo feilaulaumoifua; 40 ko e kosi tangata ʻe taha 41 moʻo feilaulauangahala; pea ko e pulu ʻe toko ua, sipi tangata ʻe toko nima, kosi tangata ʻe toko nima, lami tangata ʻe toko nima kuo taha taʻu, moʻo feilaulauʻofa: ko e meaʻofa ia ʻa Selumiela ko e foha ʻo Siulisatai. 42 ʻi hono ʻaho ono ko e ʻeiki ʻo haʻa Kata ko Eliesafe ko e foha ʻo 43 Teuela; ko ʻene kopano ko e tisi siliva ʻe taha naʻe teau ma tolungofulu sikeli hono mamafa, mo e pesoni siliva ʻe taha naʻe fitungofulu (ko e sikeli ʻo e Fale Tapu), ʻoku na fakatou fonu ʻi he ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu ʻaki ʻa e lolo 44 moʻo feilaulaumeʻakai; mo e tata koula ʻe taha naʻe hongofulu sikeli, 45 kuo pito ʻi he inisenisi; ko e pulu mui ʻe taha, ko e sipi tangata ʻe taha, ko e lami tangata ʻe taha kuo taha taʻu, moʻo feilaulaumoifua; 46 ko e kosi tangata ʻe taha moʻo feilaulauangahala; 47 pea ko e pulu ʻe toko ua, sipi tangata ʻe toko nima, kosi tangata ʻe toko nima, lami tangata ʻe toko nima kuo taha taʻu, moʻo feilaulauʻofa: ko e meʻaʻofa ia ʻa Eliesafe ko e foha ʻo Teuela. 48 ʻi hono ʻaho fitu ko e ʻeiki ʻo haʻa Ifalemi ko Elisama ko e foha ʻ 49 ʻo Amihuti; ko ʻene kopano ko e tisi siliva ʻe taha naʻe teau ma tolungofulu sikeli hono mamafa, mo e pesoni siliva ʻe taha naʻe; fitungofulu (ko e sikeli ʻo e Fale Tapu), ʻoku na fakatou fonu ʻi he ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu lolo moʻo 50 feilaulaumeʻakai; ko e tata koula naʻe hongofulu sikeli, pito ʻi he 51 inisenisi; ko e pulu mui ʻe taha, ko e sipi tangata ʻe taha, ko e lami tangata ʻe taha kuo taha taʻu, moʻo 52 feilaulaumoifua; ko e kosi tangata ʻe taha moʻo feilaulauangahala; 53 pea ko e pulu ʻe toko ua, sipi tangata ʻe toko nima, kosi tangata ʻe toko nima, lami tangata ʻe toko nima kuo taha taʻu, moʻo feilaulauʻofa: ko e meaʻofa ia ʻa Elisama ko e foha ʻo Amihuti. 54 ʻi hono ʻaho valu ko e ʻeiki ʻo haʻa Manase, ko Kamelieli ko e 55 foha ʻo Petasiuli; ko ʻene kopano ko e tisi siliva ʻe taha naʻe teau ma tolungofulu sikeli hono mamafa, mo e pesoni siliva ʻe taha naʻe fitungofulu (ko e sikeli ʻo e Fale Tapu), ʻoku na fakatou fonu ʻi he ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu lolo moʻo 56 feilaulaumeʻakai; ko e tata koula naʻe hongofulu sikeli, pito ʻi he 57 inisenisi; ko e pulu mui ʻe taha, ko e sipi tangata ʻe taha, ko e lami tangata ʻe taha kuo taha taʻu, moʻo 58 feilaulaumoifua; ko e kosi tangata ʻe taha moʻo feilaulauangahala; 59 pea ko e pulu ʻe toko ua, sipi tangata ʻe toko nima, kosi tangata ʻe toko nima, lami tangata ʻe toko nima kuo taha taʻu, moʻo feilaulauʻofa: ko e meaʻofa ia ʻa Kamelieli ko e foha ʻo Petasiuli. 60 ʻi hono ʻaho hiva ko e ʻeiki ʻo haʻa Penisimani, ko Apitani ko e 61 foha ʻo Kiteoni; ko ʻene kopano ko e tisi siliva ʻe taha naʻe teau ma tolungofulu sikeli hono mamafa, mo e pesoni siliva ʻe taha naʻe fitungofulu (ko e sikeli ʻo e Fale Tapu), ʻoku na fakatou fonu ʻi he ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu lolo 62 moʻo feilaulaumeʻakai; ko e tata koula naʻe hongofulu sikeli, pito 63 ʻi he inisenisi; ko e pulu mui ʻe taha, ko e sipi tangata ʻe taha, ko e lami tangata ʻe taha kuo taha taʻu, moʻo 64 feilaulaumoifua; ko e kosi tangata ʻe taha moʻo feilaulauangahala; 65 pea ko e pulu ʻe toko ua, sipi tangata ʻe toko nima, kosi tangata ʻe toko nima, lami tangata ʻe toko nima kuo taha taʻu, moʻo feilaulauʻofa; ko e meaʻofa ia ʻa Apitani ko e foha ʻo Kiteoni. 66 ʻi hono aho hongofulu ko e ʻeiki ʻo haʻa Tani, ko Ahiesa ko e foha 67 ʻo Amisatai; ko ʻene kopano ko e tisi siliva ʻe taha naʻe teau ma tolungofulu sikeli hono mamafa, mo e pesoni siliva ʻe taha naʻe fitungofulu (ko e sikeli ʻo e Fale Tapu), ʻoku na fakatou fonu ʻi he ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu lolo moʻo feilaulaumeʻakai; 68 ko e tata koula naʻe hongofulu sikeli, pito ʻi he inisenisi; 69 ko e pulu mui ʻe taha, sipi tangata ʻe taha, lami tangata ʻe taha kuo taha taʻu, moʻo feilaulaumoifua; 70 ko e kosi tangata ʻe taha moʻo 71 feilaulauangahala; pea ko e pulu ʻe toko ua, sipi tangata ʻe toko nima, kosi tangata ʻe toko nima, lami tangata ʻe toko nima kuo taha taʻu, moʻo feilaulauʻofa: ko e meaʻofa ia ʻa Ahiesa ko e foha ʻo Amisatai. 72 ʻi hono ʻaho hongofulu ma taha ko e ʻeiki ʻo haʻa Aseli, ko Pakiela 73 ko e foha ʻo Okelani: ko ʻene kopano ko e tisi siliva ʻe taha naʻe teau ma tolungofulu sikeli hono mamafa, mo e pesoni siliva ʻe taha naʻe fitungofulu (ko e sikeli ʻo e Fale Tapu), ʻoku na fakatou fonu ʻi he ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu lolo 74 moʻo feilaulaumeʻakai: ko e tata koula naʻe hongofulu sikeli, pito ʻi 75 he inisenisi; ko e pulu mui ʻe taha, ko e sipi tangata ʻe taha, ko e lami tangata ʻe taha kuo taha taʻu, moʻo 76 feilaulaumoifua; ko e kosi tangata ʻe taha moʻo feilaulauangahala; 77 pea ko e pulu toko ua, sipi tangata ʻe toko nima, kosi tangata ʻe toko nima, lami tangata ʻe toko nima kuo taha taʻu, moʻo feilaulauʻofa: ko e meaʻofa ia ʻa Pakiela ko e foha ʻo Okelani. 78 ʻi hono ʻaho hongofulu ma ua ko e ʻeiki ʻo haʻa Nafitalai, ko Ahila 79 ko e foha ʻo Einani: ko ʻene kopano ko e tisi siliva ʻe taha naʻe teau ma tolungofulu sikeli hono mamafa, mo e pesoni siliva ʻe taha naʻe fitungofulu (ko e sikeli ʻo e Fale Tapu), ʻoku na fakatou fonu ʻi he ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu lolo 80 moʻo feilaulaumeʻakai; ko e tata koula naʻe hongofulu sikeli, pito 81 ʻi he inisenisi; ko e pulu mui ʻe taha, ko e sipi tangata ʻe taha, ko e lami tangata ʻe taha kuo taha taʻu, 82 moʻo feilaulaumoifua; ko e kosi tangata ʻe taha moʻo feilaulauangahala; 83 pea ko e pulu ʻe toko ua, sipi tangata ʻe toko nima, kosi tangata ʻe toko nima, lami tangata ʻe toko nima kuo taha taʻu moʻo feilaulauʻofa: ko e meaʻofa ia ʻa Ahila ko e foha ʻo Einani. 84 Ko e kātoanga ʻi ia ʻo e Olita ʻi he ʻaho naʻe pani ai ʻe he houʻeiki Isileli: ko e tisi siliva ʻe hongofulu ma ua, ko e pesoni siliva ʻe hongofulu ma ua, ko e tata koula ʻe 85 hongofulu ma ua: ko e teau ma tolungofulu ʻa e tisi siliva taki taha, pea fitungofulu ʻa e pesoni taki taha: kātoa ʻa e siliva ʻo e ngaahi ipu ko e ua afe ma fangeau (ko e sikeli 86 o ʻe Fale Tapu). Ko e tata koula ʻe hongofulu ma ua, kuo pito ʻi he inisenisi, taki hongofulu (ko e sikeli ʻo e Fale Tapu): kātoa ʻa e koula ʻo e ngaahi tata ko e teau ma 87 uofulu. Katoa ʻa e fanga pulu ki he feilaulaumoifua ko e pulu mui ʻe toko hongofulu ma toko ua, ko e sipi tangata ʻe hongofulu ma ua, ko e lami tangata taha taʻu ko e hongofulu ma ua mo honau feilaulaumeʻakai: mo e kosi tangata ki he feilaulauangahala ko e toko 88 hongofulu ma toko ua: pea ko e kātoa ʻo e fangapulu ki he feilaulauʻofa ko e pulu ʻe toko uofulu ma fa, onongofulu ʻa e sipi tangata, onongofulu ʻa e kosi tangata, onongofulu ʻa e lami tangata kuo taha taʻu. Ko e kātoanga ʻi ia ʻo e Olita hili hono pani. 89 Pea ʻi he hu ʻa Mosese ki he Teniti Fe ʻiloakiʻanga ke fefolofola ʻi mo la, naʻa ne ongoʻi ʻa e Leʻo oku folofola mai kiate ia mei he funga Hoifuaʻanga, ʻa ia ʻoku hili ki he Aake Fakamoʻoniʻanga, ʻio mei he vahaʻa ʻo e ongo selupimi: pea ne folofola kiate ia.

Nomipa 8

1 PEA folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, 2 ʻo pehe, Lea kia Elone, ʻo pehe kiate ia, ʻi hoʻo fakahaʻele ʻa e ngaahi ngeʻesi maama, ʻe fakamaama ʻe he fituʻi maama ki he fofonga ʻi 3 Tuʻungamaama kiʻao. Peafaipehe ʻe Elone: naʻa ne fakahaʻele hono ngaahi ngeʻesi maama ke fakamaama ki he fofonga ʻi Tuʻungamaama ki ʻao, ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e 4 ʻEiki kia Mosese. Pea ko e anga eni ʻo engaohiʻo e Tuʻungamaama; naʻe tuki koula; mei hono tuʻunga, ʻo aʻu ki hono ngaahi tangitangi naʻe tuki pe: hange ko hono fakatātā naʻe fakaha ʻe he ʻEiki kia Mosese, naʻe pehe ʻene ngaohi ʻa e Tuʻungamaama. 5 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Moese, 6 sʻo pehe, Toʻo ʻa e kau Livai mei he lotolotonga ʻo haʻa Isileli, 7 ʻo fakamaʻa kinautolu. Pea ko e ni ʻa e meʻa te ke fai kiate kinautolu monau fakamaʻa: afuhi kinautolu ʻaki ʻa e vai angahala, pea te nau tele honau sino kotoa, pea te nau fo honau kofu, mo kaukau kinautolu. 8 Pea ke nau toki toʻo ha pulu mui, mo hono feilaulaumeʻakai, ko e ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu ʻaki ʻa e lolo, pea te ke toʻo mo ha pulu mui ʻe taha moʻo feilaulauangahala. 9 Pea te ke fakaofi ʻa e kau Livai ki he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea te ke tanaki ʻa e fakataha 10 kātoa ʻo haʻa Isileli: pea te ke fakaofi ʻa e kau Livai ki he ʻao ʻo e ʻEiki, pea ko haʻa Isileli te nau hilifaki honau nima ki he kau 11 Livai: pea ʻe takalo ʻaki ʻe Elone ʻa e kau Livai ʻi he ʻao ʻo Sihova ko e feilaulau takalo mei haʻa Isileli, ke nau nofo ke tali fatongia ki 12 he ʻEiki. Pea ko e kau Livai te nau hilifaki honau nima ki he ʻulu ʻo e ongo pulu: pea te ke feia ha taha moʻo feilaulauangahala, mo e taha moʻo feilaulaumoifua ki he ʻEiki, ke fai ʻaki ʻa e fakalelei 13 maʻae kau Livai. Pea te ke fokotuʻu ʻa e kau Livai ʻi he ʻao ʻo Elone mo e ʻao oʻene fanau, pea te ke takaloʻaki kinautolu ko e feilaulautakalo kia Sihova. 14 Iʻo te ke vavahe ʻa e kau Livai mei he lotolotonga ʻo haʻa Isileli, pea ʻe 15 oʻoku ʻa e kau Livai. Pea hili ia ʻe hu ʻa e kau Livai ke fai ʻa e ngaūe ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea te ke fakamaʻa kinautolu mo takalo ʻaki kinautolu moʻo feilaulautakalo. 16 He kuo tuku liʻaki kinautolu kiate au mei he lotolotonga ʻo haʻa Isileli; kuo u toʻo kinautolu maʻaku ke fetongi ʻaki ʻa e ngaahi ʻolopoʻou, ʻa e ʻuluaki fanau tangata ʻa haʻa Isileli kātoa. 17 He ʻoku oʻoku ʻa e ʻuluaki fanau tangata ʻI haʻa Isileli, ʻa e tangata moe manu fakatouʻosi: naʻa ku fakatapu ʻi kinautolu moʻoku ʻi he ʻaho naʻa ku taaʻi ai ʻa e ʻuluaki 18 fanauʻi Isipite. Pea kuo u toʻo ʻa e kau Livai ko e fetongi ʻo e 19ʻuluaki fanauʻi haʻa Isileli. Pea kuo u ʻatu ʻa e kau Livai ko e foaki kia Elone mo ʻene fanau mei he lotolotonga ʻo haʻa Isileli, ke fai ʻa e fatongia ʻo haʻa Isileli ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea ke feia ʻa e fakalelei maʻa haʻa Isileli, pea ke ʻoua naʻa to ha mala ki haʻa Isileli ʻi he ʻunuʻunu mai ʻa haʻa Isileli ki he Fale Tapu. 20 Pea fai ʻe Mosese mo Elone mo e fakataha kātoa ʻo haʻa Isileli ki he kau Livai: hange tofu pe ʻa e tuʻutuʻuni ʻa Sihova ʻi he kau Livai, naʻe pehe ʻa e fai ʻa haʻa Isileli kiate 21 kinautolu. Pea fai ʻe he kau Livai ʻenau fakamaʻa angahala, ʻo nau fo honau kofu; pea takalo ʻaki kinautolu ʻe Elone ko e feilaulautakalo ki he ʻao o Sihova; pea fai ʻe Elone ʻa e fakalelei maʻanautolu moʻonau 22 fakamaʻa. Pea hili ia naʻe hu ʻa e kau Livai ke fai ʻenau ngaūe ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga ʻi he ʻao ʻo Elone mo e ʻao oʻene fanau: hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova kia Mosese ʻi he kau Livai, naʻe pehe ʻenau fai kiate kinautolu. 23 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, 24 ʻo pehe, Ko e ni ʻa e meʻa ki he kau Livai: ʻe kamata mei heʻenau uofulu ma nima taʻu ʻo fai hake ʻenau hu ke tuʻu ʻi he kongakau ʻi he ngaūe ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga: 25 pea ʻe kamata mei heʻenau nimangofulu taʻu ʻenau nofo mei he kongakau ngaūe, pea ʻe ʻikai te nau 26 kei ngaūe: ka te nau leʻo mo honau kainga ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, he fai ʻo e fakafeangai; ka ko e ngaūe ʻe ʻikai te nau fai. ʻE pehe hoʻo fai ki he kau Livai ki hanau ngaahi nafa.

Nomipa 9

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese ʻi he Toafa ʻo Sainai, ʻi he ʻuluaki mahina ʻo hono ua ʻo e taʻu hili ʻenau hu mai mei Isipite, ʻo pehe, 2 Ke fai foki ʻe haʻa Isileli ʻa e kātoanga ʻo e Pasova ʻi hono taimi 3 totonu. ʻI hono ʻaho hongofulu ma fa ʻo e mahina ni, efiafi hifo, te mou fai ia ʻi hono taimi kotofa: te mou fai ʻo fakatatau ki hono ngaahi tuʻutuʻuni kotoa mo hono ngaahi kupu ʻi konisitutone. 4 Pea lea ʻa Mosese ki haʻa Isileli 5 ke nau fai ʻa e Pasova. Pea nau fai ʻa e Pasova ʻi he ʻuluaki mahina, ʻi hono ʻaho hongofulu ma fa, efiafi hifo, ʻi he Toafa ʻo Sainai: hange ko e ngahi tuʻutuʻuni ʻa Sihova kia Mosese, naʻe pehe tofu pe hono fai ʻe haʻa Isileli. 6 Pea naʻe ai ha tuʻunga tangata kuo taʻemaʻa ko ha pekia, pea naʻe ʻikai te nau lava ke fai ʻa e Pasova ʻi he ʻaho ko ē, ko ia naʻa nau ʻunuʻunu mai kia Mosese pea kia 7 Elone ʻi he ʻaho ko ia: pea naʻe pehe ʻa e tuʻunga tangata kiate ia, Ko kimautolu ko e taʻemaʻa tokua koeʻuhi ko ha pekia: ko e ha ʻoku taʻofi ai ʻemau ʻatu ʻa e kopano ʻa Sihova ʻi he lotolotonga ʻo haʻa Isileli ʻi hono taimi tuʻutuʻuni? 8 Pea tali ʻe Mosese kiate kinautolu, Tuʻu pe, kau fakaongo pe ko e ha ʻa e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kiate kimoutolu. 9 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, 10 ʻo pehe, Lea ki haʻa Isileli, ʻo pehe, Ka ai ha tangata ʻoku taʻemaʻa ko ha pekia, pe ʻoku mamaʻo ʻi ha fononga, pe ko ha taha ʻiate kimoutolu, pe ʻi ha toʻutangata ʻamui, ka te ne fai pe 11 ʻa e Pasova kia Sihova. ʻI hono hongofulu ma fa ʻo e ʻaho ʻi hono ua ʻo e mahina te nau fai ia, efiafi hifo; te nau kai ia mo e ma taʻele 12 vani mo e louʻakau konokona: ʻe ʻikai te nau fakatoe hano meʻa ki he ʻapongipongi, pe fesi ʻi hano hui ʻe taha: te nau fai ia ʻo fakatatau ki he tuʻutuʻuni kotoa ʻo e Pasova. 13 Ka ko e tangata ʻoku kalo mei he Pasova, ka ʻoku maʻa, pea ʻoku ʻikai ke to fononga, ʻe tuʻusi ʻa e laumalie ko ia mei hono kakai: kuo ʻikai te ne ʻatu ʻa e kopano ʻa Sihova ʻi hono taimi kotofa, ko ia ʻe fua ʻe he tangata ko ia ʻene angahala. 14 Pea kapau ʻe ʻāunofo ha muli mo kimoutolu, pea ʻoku ne loto ke fai ʻa e Pasova; hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e Pasova, pea hange ko hono konisitutone, ʻe pehe ʻene fai: ʻe taha pe hoʻomou tuʻutuʻuni, pe ko ha muli, pe ko ha tupu ʻi fonua. 15 Pea ʻi he ʻaho naʻe fokotuʻu ai ʻa e Tapanekale naʻe ʻufiʻufi ʻe he ʻAo ʻa e Tapanekale, ʻa e Teniti Fakamoʻoniʻanga: pea ʻi he efiafi naʻe ha ʻi he funga Tapanekale ʻo hange ko ha maama, ʻo aʻu ki he 16 ʻapongipongi. Ko hono anga ai pe ia: naʻe ʻufiʻufi ia ʻe he ʻAo, mo e 17 meʻa hange ha afi ʻi he po. Pea ʻoka fakahaʻele hake ʻa e ʻAo mei he funga Teniti, pea naʻe toki tuku fononga atu ʻa haʻa Isileli, pea ko e potu naʻe toka ai ʻa e ʻAo, pea fokotuʻu teniti ai ʻa haʻa Isileli. 18 ʻi he fekau ʻa Sihova naʻe tuku fononga atu ʻa haʻa Isileli, pea ʻi he fekau ʻa Sihova naʻa nau fokotuʻu teniti: lolotonga naʻe toka ʻa e ʻAo ʻi he funga Tapanekale naʻe 19 hunuki ʻenau teniti. Pea ka fakatotokaʻi he funga Tapanekale ʻa e ʻAo, ʻo ʻaho lahi, pea fai ʻe haʻa Isileli ʻenau fakafeangai kia Sihova, 20 ʻo ʻikai te nau fononga. Pea ko e taimi niʻihi naʻe ʻaho siʻi ʻa e ʻAo ʻi he funga Tapanekale: pea ka pehe ko e angi ʻa Sihova naʻa nau nofo teniti ai, pea ko e angi ʻa Sihova 21 naʻa nau fononga ai. Pea ko e taimi niʻihi naʻe ʻi ai ʻa e ʻAo mei he poʻuli ki he pongipongi, pea fakahaʻele ʻa e ʻAo pongipongi, pea nau fononga: pe ko ha ʻaho mo ha po pea toki fakahaʻele ʻa e ʻAo, ka nau 22 fononga. Pe naʻe ʻaho ua, pe ko ha mahina, pe ko ha taʻu, ʻene ʻi he funga Tapanekale ʻa e ʻAo, ʻo toka ai; naʻe nofo pe ʻa haʻa Isileli, ʻo ʻikai fononga atu: ka ʻoka fakahaʻele leva pea nau fononga. 23 ʻi he fekau ʻa Sihova naʻa nau hunuki teniti, pea ʻi he fekau ʻa Sihova naʻa nau hiki: naʻa nau fai ʻenau fakafeangai kia Sihova ʻi he fekau ʻa Sihova naʻe fakafai ʻia Mosese.

Nomipa 10

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, 2 ʻo pehe, Ngaohi maʻau ha ongo talupite siliva: pea ko hona ngaohi ʻe tuki pe: pea te ke ngaūe ʻaki ʻi he ui ʻo e fakataha, mo e hiki ʻo e 3 ʻapitanga. Pea kapau ʻe ifi ua, pea ʻe kātoa mai kiate koe ʻa e fakataha ki he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga. 4 Ka ʻo kapau ʻe ifi taha pe, pea ʻe toki fakataha kiate koe ʻa e houʻeiki pule ʻo e ngaahi toko afe ʻo 5 Isileli. Pea kapau te mou ifi fakalalipakola, pea ʻe toki hiki atu ʻa e ngaahi ʻapitanga ʻoku tuʻu mei 6 hahake. Pea ka mou ka ifi fakalalipakola hono tuʻo ua, pea ʻe matuku atu ʻa e ngaahi ʻapitanga ʻoku tuʻu mei he tonga: ʻe ifi fakalalipakola ki he ngaahi hiki fononga. 7 Ka ʻo kapau ko e ui ʻo e fakataha, te mou ifi pe, kae ʻikai fakalalipakola. 8 Pea ko e hako ʻo Elone, ʻa e kau taulaʻeiki, ko kinautolu te nau ifi ʻa e ongo talupite: ko e tuʻutuʻuni taʻengata ia kiate kimoutolu ʻi homou ngaahi toʻutangata. 9 Pea ka ko hoʻomou ʻalu ke fai tau ʻi homou fonua mo e fili ʻoku ne fakamamahi ʻi kimoutolu, pea mou ifi fakalalipakola ʻaki ʻa e ongo talupite; pea ʻe langaʻi ai ha manatu kiate kimoutolu ʻi he ʻao ʻo Sihova ko homou ʻOtua, pea ʻe 10 fakahaofi kimoutolu mei homou ngaahi fili. Pea ʻi homou ʻaho fakafiefia, mo homou ngaahi kātoanga, mo homou ngaahi mahinafoʻou, te mou ifiʻaki ʻa e ongo talupite ʻi he funga ʻo hoʻomou ngaahi feilaulaumoifua, mo hoʻomou ngaahi feilaulauʻofa; pea te nau hoko ko e meʻa fakamanatu maʻamoutolu ʻi he ʻao ʻo homou ʻOtua. Ko au Sihova ko homou ʻOtua. 11 Pea ʻi hono uaʻo e taʻu, mo hono ua ʻo e mahina, mo e ʻaho uofulu ʻo e mahina, ʻiloange naʻe fakahaʻele ʻa e ʻAo mei he funga Tapanekale Fakamoʻoniʻanga. 12 Pea tuku atu ʻa haʻa Isileli ʻo fakatatau ki he hokohoko oʻenau hiki, mei he Toafa ʻo Sainai, pea naʻe tofā ʻa e 13 ʻAo ʻi he Toafa ʻo Pelana. Pea nau hiki hokohoko ʻi he angi ʻa Sihova naʻe fakafai ʻia Mosese. Pea naʻe 14 hiki muʻa ʻa e fuka ʻo e ʻapitanga ʻo haʻa Siuta mo hono ngaahi kongakau: pea ko Naasoni ko e foha ʻo Aminatape naʻa ne pule ki 15 he tau ko ia. Pea naʻe pule ki he tau ʻo e matakali ʻo haʻa Isaka ʻa 16 Nataniela ko e foha ʻo Sua. Pea naʻe pule ki he tau ʻo e matakali ʻo haʻa Sepulone ʻa Eliapi ko e foha 17 ʻo Heloni. Pea naʻe veteki ʻa e Tapanekale, pea naʻe tuku fononga atu ʻa haʻa Kesoni mo haʻa Melali, ʻa ia naʻa nau kauala ʻa e Tapanekale. 18 Pea hiki atu ʻa e fuka ʻo e ʻapitanga ʻo Lupeni mo hono ngaahi kongakau: pea naʻe pule ki he tau ko ia ʻa Elisiuli ko e foha ʻo Seteulo. 19 Pea naʻe pule ki he tau ʻo e matakali ʻo Simione ʻa Selumiela ko e 20 foha ʻo Siulisatai. Pea naʻe pule ki he tau ʻo e matakali ʻo haʻa Kata 21 ʻa Eliesafe ko e foha ʻo Teuela. Pea tuku fononga atu ʻa e kau Kohate ʻoku nau kauala ʻa e Potu Tapu: pea naʻe fokotuʻu ʻekinautolu ʻa e Tapanekale ki heʻenau aʻu mai. 22 Pea hiki atu ʻa e fuka ʻo e ʻapitanga ʻo haʻa Ifalemi mo honau ngaahi kongakau: pea naʻe pule ki he tau koe ʻa Elisama ko e foha ʻo Amihuti. 23 Pea naʻe pule ki he tau ʻo e matakaū ʻo haʻa Manase ʻa Kamelieli 24 ko e foha ʻo Petasiuli. Pea naʻe pule ki he tau ʻo e matakali ʻo haʻa Penisimani ʻa Apitani ko e 25 foha ʻo Kiteoni. Pea hiki atu ʻa e fuka ʻo e ʻapitanga ʻo haʻa Tani mo hono ngaahi kongakau, ʻa ia ko e tukutau ʻo e ngaahi ʻapitanga kotoa: pea naʻe pule ki he tau ko ia ʻa Ahiesa ko e foha ʻo Amisatai. 26 Pea naʻe pule ki he tau ʻo e matakali ʻo haʻa Aseli ʻa Pakiela ko e 27 foha ʻo Okelani. Pea naʻe pule ki he tau ʻo e matakali ʻo haʻa Nafitalai ʻa Ahila ko e foha ʻo Einani. 28 Ko eni ʻa e ngaahi tuku fononga atu ʻa haʻa Isileli mo honau ngaahi kongakau: pea nau hiki atu. 29 Pea lea ʻa Mosese kia Hopapi ko e foha ʻo Leueli ko e Mitiani, ko e kainga mali ʻo Mosese, Ko ʻemau fononga e ki he potu ʻa ia naʻe folofola ai ʻa Sihova, Te u ʻatu ia moʻomoutolu. Haʻuā ke tau 6, pea te mau fai lelei kiate koe: he kuo folofola lelei ʻa Sihova maʻa 30 Isileli. Pea tali ki ai ʻe ia, ʻE ʻikai te u ʻalu; ka te u foki ki hoku 31 fonua, mo hoku kainga. Pea pehe ʻe ia, ʻOua muʻa ʻe liʻaki kimautolu; koeʻuhia ʻoku ke ʻilo haʻamau ngaahi ʻapitanga ʻi he Toafa, pea 32 mau mata ʻaki koe. Pea ko e ni, kapau te tau o, tala atu ka ai ha lelei ʻe fai ʻe he ʻEiki maʻamautolu te mau fai ia kiate koe. 33 Pea nau fononga atu mei he moʻunga ʻo Sihova ko e va ʻi hala ʻo e ʻaho ʻe tolu; pea ko e Aake ʻo e Kovinanite ʻo Sihova naʻe taki ʻi he fononga ʻo e ʻaho ʻe tolu ke 34 haʻao hanau maloloʻanga. Pea naʻe ʻafio mei ʻolunga ʻa e ʻAo ʻo Sihova, ʻaho, ʻi heʻenau hiki atu mei he ʻapitanga. 35 Pea ʻi he tuku atu ʻa e Aake, pea lea ʻa Mosese, Maʻamaʻa hake ā ʻe Sihova, kae movetevete ho ngaahi fili; pea feholaki mei ho fofonga ʻakinautolu ʻoku fehiʻa kiate koe. Pea ʻi heʻene tofā hifo naʻa ne pehe, Foki mai ā, ʻe Sihova, ki he ngaahi afe ʻi mano ʻo Isileli.

Nomipa 11

1 PEA ko e toʻonga ʻa e kakai naʻe hange kuo hoko ha mala, heʻenau fakapū atu ʻenau lāunga kia Sihova: pea ʻi he fanongo ki ai ʻa Sihova, naʻa ne tuputamaki, pea naʻe pa ʻa e afi ʻa e ʻEiki kiate kinautolu, ʻo keikeina mei he 2 taupotu ʻo e ʻapitanga. Pea tangi ʻa e kakai kia Mosese; pea ne hufekina kinautolu ki he ʻEiki, pea 3 ngata ʻa e afi. Ko ia naʻe fakahingoa ʻa e potu ko ia ko Tāpela (ko Vela) koeʻuhi ko e pa kiate kinautolu ʻa e afi ʻa Sihova. 4 Pea ko e Isileli tea naʻe ʻi honau lotolotonga naʻa nau matuʻaki manatu ki he meʻakai: pea ko e ka i Isileli foki naʻa nau toe tangi, heʻenau pehe, Ko hai ʻe ʻomi haʻatau kiki? 5 ʻOku mau manatu ki he ika naʻa mau kai taʻetotongi ʻi Isipite; ʻa e kukamipa, mo e meleni, mo e liki, mo e onioni, mo e 6 kaliki: ka koeni kuo kauikafa ʻetau moʻui; ʻoku ʻikai ha momoʻi meʻa: ko e mana ni ʻoku tau sio ki ai. 7 (Pea ko e mana naʻe hange ia ko e tenga ʻi kolianita, ko e mokimoki ʻi 8 meʻa hange ko ha mataʻitofe. Naʻe fai holo ʻa e kakai hono tufi, ʻo nau momosi ʻi he ngaahi meʻa momosi, pe tuki ʻi he ngaahi tukinga, pea nau haka ʻi he ngaahi kulo, mo nau ngaohi keke ʻaki: pea ko hono ifo naʻe hange ko e ifo ʻo e keke natu 9 lolo. Pea ka to poʻuli ʻa e hahau ki he ʻapitanga, naʻe to mo ia ʻa e mana). 10 Pea fanongo ʻe Mosese ki he kakai ʻoku tangi honau ngaahi famih taki taha ʻi honau mata teniti, mo e langaʻi ai ʻa e tuputamaki lahi ʻa Sihova, pea naʻe tau kovi kia 11 Mosese. Pea fakatau folofola ʻa Mosese ki he ʻEiki, ʻo pehe, Ko e ha kuo ke ngaohikoviʻi ai hoʻo tamaioʻeiki ko au? pea ko eha kuo ʻikai te ke hangai fofonga mai ʻa e ʻAfiona, hoʻo tuku mai ke u fuesia ʻa e kakai ni kātoa? 12 He ko au naʻa ku feitama ʻi ʻa e fuʻu kakai ni? pe ko au naʻa ku faʻeleʻi kinautolu, koeʻuhi ke ke folofola mei ai ʻo pehe, Fuā kinautolu ʻi ho fatafata, ʻo hange ko e fua ʻo ha tamasiʻi huhu ʻe he tamai tauhi, kaeʻoua ke aʻusia ʻa e kelekele naʻa ke fuakava ai ki heʻenau ngaahi 13 kui? Mei fe haʻaku kiki ke ʻatu ki he fuʻu kakai ni? ka ʻoku nau tangi mai kiate au, ʻo pehe, ʻOmi 14 haʻamau kiki ke mau kai. ʻE ʻikai te u lava au ke fua toko taha ʻa e fuʻu kakai ni, he ʻoku mamafa 15 fau kiate au. Pea kapau te ke fai pehe kiate au, pe ʻi tamateʻi muʻa au ke ʻosi, ʻo kapau moʻoni ʻoku ke ʻofa mai: koeʻuhi ke ʻoua naʻa ku sio ki he kovi ʻe hoko kiate au. 16 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Tanaki mai kiate au ha toko fitungofulu ʻi he matuʻa Isileli, ha niʻihi ʻoku ke ʻilo ko e matuʻa ʻa e kakai, ʻo ofisa kiate kinautolu: pea te ke ʻomi kinautolu ki he Teniti Fe ʻiloakiʻanga ke nau tutuʻu 17 ai fakataha mo koe. Pea te u ʻalu hifo ʻo alea mo koe ʻi ai: pea te u vaheʻi mei he laumalie ʻoku ʻiate koe, ʻo ʻai kiate kinautolu; pea te nau kau mo koe ʻi he fua ʻa e mamafa ʻo e kakai, ʻo ʻoua te 18 ke fua toko taha pe. Pea te ke tala ki he kakai, Mou fakatapu ʻi kimoutolu ki he ʻapongipongi, pea te mou kai kiki: he kuo mou tangi ʻo ongo kia Sihova, ʻo pehe, Ko hai ʻe ʻomi kiki ke mau kai? he naʻa mau tuʻumalie ʻi Isipite: ko ia ʻe ʻatu haʻamou kiki ʻe he ʻEiki, pea 19 te mou kai. Talaʻehai ʻe ʻaho taha pe hoʻomou kai, pe ua, pe nima, hongofulu, pe uofulu ʻaho: ka ko e 20 mahina kātoa, kaeʻoua ke hake mai ʻi homou fofonga, ʻo mou fakaliliʻa ki ai: koeʻuhia kuo mou liʻaki ʻa e ʻEiki ʻoku ʻi homou lotolotonga, pea kuo mou tangi ʻi hono ʻao, ʻo pehe, Ko ʻemau hu 21 mai mei Isipite koeʻumaʻaki? Pea tali ʻe Mosese, Ko e kakai ʻoku ou nofo ki ai ʻoku toko ono kilu ʻenau tau haʻele; ka kuo ke folofola mai, Te u ʻatu haʻanau kiki ke 22 nau kai ʻo mahina kātoa. ʻE tamateʻi koā ʻa e monumanu maʻanautolu ke nau makona ai? pe tanaki mai ʻae ika kotoa ʻo e tahi ke feʻunga mo kinautolu? 23 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, He kuo nounou ʻa e nima ʻo e ʻEiki? te ke vakai eni pe hoko ʻeku 24 lea kiate koe pe ʻikai. Pea hu kituʻa ʻa Mosese, ʻo ne tala ki he kakai ʻa e folofola ʻa Sihova: pea ne fakataha mai ha toko fitungofulu ʻi he matuʻa ʻa e kakai, ʻo ne fokotuʻu takatakai ki he Teniti. 25 Pea haʻele hifo ʻa Sihova ʻi he ʻAo, ʻo fefolofolai mo ia, ʻo ne vaheʻi mei he laumalie naʻe ʻiate ia, ʻo ne tuku ki he fitungofulu ʻi matuʻa: pea ʻi he ʻiloange naʻe toka ʻa e laumalie kiate kinautolu pea nau palofisai; ka naʻe ʻikai te nau toe 26 fai. Ka naʻe toe ha toko ua ʻi he ʻapitanga, ko e hingoa ʻo e taha ko Elitati mo e taha ko Meitati: kae toka pe ʻa e laumalie kiate kinaua, he naʻa na ʻi he kakai tohi, ka naʻe ʻikai te na ʻalu atu ki he Teniti: pea naʻa na palofisai ʻi he ʻapitanga. 27 Pea lele mai ha talavou ʻo fakaha kia Mosese, ʻo pehe, Ko Elitati mo Meitati ʻoku na palofisai ʻi he 28 ʻapitanga. Pea tali ʻe Siosiua ko e foha ʻo Nuni ko e tauhi ʻo Moses,e, ko e taha ʻo hono takanga, ʻo ne pehe, ʻEi Mosese, taʻofi ʻena meʻa. 29 Pea tali ʻe Mosese ki ai, Ko hoʻo mamahi ʻi au koā? ʻA, taumaiā ke palofita ʻa e kakai kotoa ʻa e ʻEiki, ke ʻatu mai ʻe he ʻEiki hono laumalie kiate kinautolu! 30 Pea foki ʻa Mosese ki he ʻapitanga, ʻa ia mo e matuʻa Isileli. 31 Pea ʻalu atu ha matangi meia Sihova, ʻo fakateka mai ʻa e fanga kueili mei he tahi, ʻo tufaki mai ʻi he funga ʻapitanga, ʻo feʻunga mo e vā ʻi hala ʻo e ʻaho ʻe taha ki he mo ē, takatakai ki he ʻapitanga, pea feʻunga mo e kiupite ʻe ua mei he 32 funga kelekele. Pea tutuʻu ʻa e kakai ʻi he ʻaho ko ia kātoa, mo e po kātoa, mo e ʻaho kātoa apongipongi, ʻo nau tufi ʻa e kueili: ko ia naʻe siʻi ʻene tufi naʻe feuʻnga mo e homa ʻe hongofulu, pea nau tauaki maʻanautolu takatakai ki he ʻapitanga. 33 Lolotonga naʻe kei ʻi honau vahaʻa nifo ʻa e kakano, teʻeki lamu, naʻe tafu ʻa e houhau ʻa Sihova ki he kakai, pea ne taaʻi kinautolu ʻaki ha tā lahi ʻaupito. 34 Ko ia naʻe fakahingoa ai ʻa e ʻpotu koe ko Kipelotehataava (ko e Fa ʻitoka ʻo e ʻUakai): koeʻuhi naʻa nau tanu ai ʻae kakai naʻe ʻuakai. 35 Mei Kipilotehataava naʻe hiki ʻa e kakai ki Heseloti, pea nau nofo ai.

Nomipa 12

1 PEA naʻe lau ʻi ʻa Mosese ʻe Miliame mo Elone koeʻuhi ko e fefine Kusa kuo ne mali: he kuo ne mali mo ha 2 fefine Kusa. Pea na pehe, He ko Mosese pe kuo folofola ki ai ʻa Sihova? ʻikai kuo ne folofola foki ʻiate kitaua? Pea naʻe ongoʻi ʻe 3 Sihova. (Pea ko e tangata ko Mosese naʻe anga kātaki ʻaupito, ʻo hulu atu ʻi he tangata kotoa naʻe ʻi he funga kelekele.) 4 Pea folofola ʻa e ʻEiki fakafokifa kia Mosese mo Elone mo Miliame, Hu kituʻa kimoutolu toko tolu, ʻo omi ki he Teniti Fe ʻiloakiʻanga. Pea nau hu kituʻa ʻa e toko 5 tolu. Pea haʻele hifo ʻa Sihova ʻi he Pouʻao, ʻo ne tuʻu ʻi he mata Teniti, ʻo ne ui ʻa Elone mo Miliame: pea na tutuʻu mai kinaua. 6 Pea ne folofola ange, Tokanga mai ki heʻeku lea: ka ai ha palofita ʻiate kimoutolu, ko au Sihova te u faka ʻilo au kiate ia ʻi ha visone, te 7 u lea kiate ia ʻi ha misi. Taha kehe ʻeku sevaniti ko Mosese: ko e falalaʻanga ia ʻi hoku fale kotoa. 8 Ko ʻema alea mo ia ʻe fai ko e ngutu ki he ngutu, pea ʻi he lea tonu, ʻo ʻikai ʻi he fakatātā; pea ko e anga totonu ʻo Sihova te ne mātā ʻi: pea lau ʻe au te mou manavahe ke lau ʻi ʻeku sevaniti 9 ko Mosese. Pea kakaha ʻa e tuputamaki ʻo e ʻEiki kiate kinaua, ʻo ne haʻele atu, pea hiki ʻa e ʻAo mei he Teniti, pea ta kuo kilia ʻa 10 Miliame ʻo hange ko e sinou. Pea hanga ʻe Elone kia Miliame, pea ta 11 kuo kilia. Pea lea ʻa Elone kia Mosese, ʻOiaue, Tangataʻeiki, ʻouaā te ke hili ʻa e hia ni kiate kimaua; hono kuo mau fai vale, pea kuo 12 mau hia. ʻOuaā te ne hange ha taha mate, ʻa ia kuo ʻosi hono vaeua ʻo hono kakano ʻi heʻene hu mai mei he manava oʻene faʻe. 13 Pea tangi ʻa Mosese kia Sihova, ʻo pehe, ʻOtua e, faitoʻo muʻa kiate ia. 14 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Pea ka ne kiʻi ʻanuhi hono mata ʻe heʻene tamai, ʻikai kuo ne ma ai ʻo ʻaho fitu? ke tapuni muʻa ʻa e fefine ʻi he tuʻa ʻapitanga ʻo ʻaho fitu, pea hili ia pea toe ʻomi. 15 Pea naʻe tapuni ʻa Miliame ʻi he tuʻa ʻapitanga ʻo ʻaho fitu: pea naʻe ʻikai ke toe fononga ʻa e kakai kaeʻoua ke fakahu mai ʻa Miliame. 16 Pea hili ia naʻe hiki ʻa e kakai mei Heseloti, ʻo nau fokotuʻu teniti ʻi he Toafa ʻo Pelana.

Nomipa 13

1 PEA folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, ʻo pehe, Fekau atu hao kau tangata ke nau asiasi ʻa e fonua ko Kenani, ʻa ia kuo u foaki ki haʻa 2 Isileli: ke mou tuku atu ha tangata mei he matakali taki taha, ko e ngaahi fo ʻi ʻeiki kotoa pe ʻi honau faʻahinga. 3 Ko ia naʻe fekau atu kinautolu ʻe Mosese mei he Toafa ʻo Pelana ʻi he fekau ʻa Sihova: ko e ngaahi fo ʻi ʻeiki kotoa pe kinautolu ʻi haʻa 4 Isileli. Pea ko honau hingoa eni: mei he matakali ʻo Lupeni, ko 5 Samua ko e foha ʻo Sakuli. Mei he matakali ʻo Simione, ko Safati 6 ko e foha ʻo Holi. Mei he matakali ʻo Siuta, ko e Kelepi ko e foha 7 ʻo Sifune. Mei he matakali ʻo Isaka, ko Ikali ko e foha ʻo Siosifa. 8 Mei he matakali ʻo Ifalemi, ko 9 Hosea ko e foha ʻo Nuni. Mei he matakali ʻo Penisimani, ko Paleti 10 ko e foha ʻo Lafu. Mei he matakali ʻo Sepulone, ko Katieli ko e 11 foha ʻo Soti. Mei he matakali ʻo Siosifa, ʻa e matakali ʻo Manase, 12 ko Kati ko e foha ʻo Susi. Mei he matakali ʻo Tani, ko Amieli ko e 13 foha ʻo Kemali. Mei he matakali ʻo Aseli, ko Setuli ko e foha ʻo 14 Maikeli. Mei he matakali ʻo Nafitalai, ko Naapi ko e foha ʻo Vofesi. 15 Mei he matakali ʻo Kata, ko Keueli 16 ko e foha ʻo Maki. Ko e ngaahi hingoa eni ʻo e tuʻunga meʻa naʻe fekau atu ʻe Mosese ke asiasi ʻa e fonua. Pea ui ʻe Mosese ʻa Hosea ko e foha ʻo Nuni ko Siosiua. 17 Pea fekau kinautolu ʻe Mosese ke asiasi ʻa e fonua ko Kenani, ʻo ne pehe kiate kinatolu, ʻAlu hake pe ʻi he feituʻu ko Tonga, ʻo fai atu ki he 18 fonua moʻunga: pea vakai ʻa e fonua, pe kuo fefe; mo e kakai ʻoku nofo ai, pe ʻoku nau maiohi pe vaivai, pe ʻoku nau toko siʻi pe 19 toko lahi; mo e fonua ʻoku nau nofo ai, pe ʻoku lelei ia pe kovi; pea fefe ʻa e ngaahi kolo ʻoku nau nofo ai, pe ko e ngaahi ʻapitanga pe, pe 20 ko e kolotau; pe kuo fefe a e kelekele, pe ʻoku moʻui, pe ʻoku kakā, pe ʻoku ʻakau ʻia, pe ʻoku ʻikai. Pea mou lototoʻa ʻo ʻomi ʻa e fua ʻo e fonua. (Pea ko e faʻahitau ko ia ko e taimi ke polopolo ʻa e kalepi.) 21 Ko ia naʻa ʻnau ʻalu hake, ʻo asiasi ʻa e fonua mei he Toafa ʻo Sini ʻo aʻu ki Lehopi ki he Huʻanga 22 ki Hemati. Pea ko ʻenau ʻalu naʻe fai ʻi he feituʻu ko Tonga, ʻo nau aʻu ai ki Hepeloni; pea kuo ʻi ai ʻa Ahimani, Sesai, mo Talimai, ko e hako ʻo Anaki. (Pea naʻe langa ʻa Hepeloni ko e taʻu ʻe fitu ki muʻa ʻi Soani ʻi Isipite.) 23 Pea nau aʻu ki he Teleʻa ʻo Esikoli, pea nau ta ai ha fuhinga kalepi ʻe taha, pea naʻe haʻamo ʻe ha toko ua; naʻa nau ʻomi pomikanite foki, 24 moni fiki. Naʻe fakahingoa ʻa e potu ko ia ko Teleʻa Esikoli (ko Fuhinga) koeʻuhi ko e fuhinga naʻe 25 tuʻusi mei ai ʻe haʻa Isileli. Pea naʻa nau foki mei he asiasi ʻo e fonua kuo ʻosi ʻa e fangofulu ʻi ʻaho. 26 Pea naʻa nau ʻalu ʻo aʻu kia Mosese mo Elone mo e fakataha kātoa ʻo haʻa Isileli, ki he Toafa ʻo Pelana ki Ketesi; pea nau tala kiate kinaua mo e fakataha kātoa honau fekau, pea nau ʻange ʻa e fua ke nau 27 mamata ai. Pea nau aʻau kiate ia ʻo pehe, Naʻa mau aʻu ki he fonua naʻa ke fekau kimautolu ki ai, pea ta ʻoku mahutafea ʻi he huʻakau mo e honi; pea ko hono fua e. 28 Ko hono meʻa pe ʻoku malohi ʻa e kakai ʻoku nofo ʻi ʻa e fonua, pea ʻoku ʻa ʻi ʻa e ngaahi kolo ʻo fuʻu lalahi: kaeʻumaʻa foki naʻa mau mamata ki he hako ʻo Anaki. 29 ʻOku nofo ʻa Amaleki ki he fonua ko Tonga: pea ko e Heti mo e Siepusi mo e Amoli ʻoku nofo ʻi he fonua moʻunga: pea ʻoku nofo ʻa e Kenani ki tahi, pea mo e tafaʻaki ʻo Sioatani. 30 Pea naʻe lolomi ʻe Kelepi ʻa e meʻa ʻa e kakai kia Mosese, heʻene pehe, Tau ʻalu hake leva, ʻo maʻu ia: he te tau lava 31 noa pe. Ka ko e tuʻunga meʻa naʻa nau o moia naʻa nau pehe, ʻE ʻikai te tau lava ke ʻalu ʻo tau ʻi ʻa e kakai, he ʻoku nau malohi ʻiate 32 kitautolu. Pea naʻa nau fakaongokovi ki haʻa Isileli ʻa e fonua naʻa nau asiasi, heʻenau pehe, Ko e fonua naʻa mau ʻalu atu ai hono asiasi ko e fonua ia ʻoku ne keina ʻa e kakai ʻoku nofo ai; pea ko e kakai kotoa naʻa mau mamata ai 33 ko e kakai lalahi. Pea mau mamata ai ki he kau siaianiti ko e hako ʻo Anaki, ʻa ia ko e hako ʻo e faʻahinga lalahi: pea naʻa mau ha kiate kimautolu ko e fanga heʻe pe, pea pehe ʻemau ha kiate kinautolu.

Nomipa 14

1 PEA hiki ʻe he fakataha ʻenau fuʻu fakafoa; pea tangi ʻa e kakai ʻi he 2 po ko ia. Pea launga ʻa haʻa Isileli kātoa kia Mosese mo Elone: pea naʻe pehe kiate kinaua ʻe he fakataha kātoa, Taumaiā naʻa mau mate ʻi Isipite! pe taumaiā naʻa 3 mau mate ʻi he toafa ni! Pea ko e ha kuo ʻomi ai kimautolu ʻe Sihova ki he fonua ni ke mau to ʻi he heleta, kae taki popula homau uaifi mo e fanau? ne mei lelei muʻa 4 ʻetau foki ki Isipite? Pea nau fepeheʻaki, Tau fokotuʻu hatau kapiteni, ʻo tau foki ki Isipite. 5 Pea to foʻohifo ʻa Mosese mo Elone ʻi he ʻao ʻo e fuʻu fakataha ʻo haʻa 6 Isileli kuo kātoa mai. Pea ko Siosiua ko e foha ʻo Nuni mo Kelepi ko e foha ʻo Sifune, ʻa ia naʻe ʻi he kau asiasi, naʻa na hae 7 hona kofu; ʻo na lea ki he fakataha kotoa ʻo haʻa Isileli, ʻo pehe, Ko e fonua naʻa mau ʻalu atu ai hono asiasi ko e fonua lelei ʻaupito 8 ʻaupito. Kapau ʻe hoifua ʻa e ʻEiki kiate kitautolu te ne fakahu kitautolu ki he fonua ni, pea te ne foaki kiate kitautolu; ko e fonua ʻoku mahutafea ʻi he huʻakau mo e 9 honi. Kehe ke ʻoua te mou angatuʻu kia Sihova, pea ʻoua te mou manavahe ki he kakai ʻo e fonua ko ē; he ko ʻetau meʻakai kinautolu; kuo hiki honau malumalu meiate kinautolu, pea ko e ʻEiki ʻoku ʻiate kitautolu: ʻoua te mou manavahe kiate kinautolu. 10 Ka ka pehe ʻe he fakataha kotoa ke tolomaka ʻi kinaua, mo e hā ʻa e kololia ʻo e ʻEiki ʻi he Teniti Feiloakiʻanga, ʻo eʻa ki haʻa Isileli kātoa. 11 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, ʻE tuku ʻafe ʻa e taʻetokaʻi au ʻe he kakai ni? Ko futu mo e ʻikai te nau tui kiate au, neongo e ngaahi fuʻu mana kuo u fai ʻi honau lotolotonga? 12 Kau taaʻi kinautolu ʻaki ha mahaki fakaʻauha, ʻo hifo mei honau tuʻunga; kau ngaohi koe ko e kakai lahi mo malohi ʻiate kinautolu. 13 Pea fakatau folofola ange ʻe Mosese ki he ʻEiki, Pea ta ʻe fanongo ki ai ʻa e kakai Isipite, he naʻa ke ʻomi ʻa e kakai ni mei honau lotolotonga ʻaki ho mafimafi; 14 pea te nau tala ki he nofo he fonua ni. Kuo nau fanongo ko koe, Sihova, ʻoku ʻi he Iotolotonga_ ʻo e kakai ni; tokua ko e femataʻaki hoʻo ha, Sihova, kiate kinautolu, pea ko ho ʻAo ē ʻoku maluʻaki kinautolu, pea ʻoku ke haʻele muʻomuʻa kiate kinautolu, ʻi ha pouʻao, ʻaho, mo e 15 pouafi, poʻuli. Pea kapau leva te ke tamateʻi ʻa e kakai ni ʻaki ha fo ʻi ta, pea ko e ngaahi kakai kuo fanongo ki ho ongoongo te nau lea, 16 ʻo pehe, Koeʻuhia naʻe ʻikai lava ʻe Sihova ke fakahu ʻa e kakai ki he fonua naʻa ne fuakava ai kiate kinautolu, ko hono ō ia kuo ne tamateʻi ai kinautolu ʻi he toafa. 17 Ko ia, tauangeā ke kaukaua ʻa e ivi ʻo Atonai, ʻo hange ko e folofola naʻa ke fai, ʻo pehe, Ko Sihova Tuaikihehouhau, pea Fonu ʻi hekelesi. 18 ʻOku ne fakamolemole ʻa e kovi mo e talangataʻa, kae ʻikai ʻaupito te ne fakaʻatā ʻa e halaia. ʻOku ne ʻeke ʻa e kovi ʻa e matuʻa ki he fanau, ʻo aʻu ki he tolu mo e 19 faa ʻi toʻutangata. Fakamolemole muʻa ʻa e kovi ʻa e kakai ni, ʻo tāu mo hoʻo mohu kelesi, pea ke hoa mo hoʻo faʻa fakamolemole, talu mei Isipite ʻo aʻu mai ki heni. 20 Pea folofola ʻa Sihova, Kuo u fakamolemole ʻo hange ko hoʻo lea; 21 kae tangi ʻeku moʻui mo e pau ke fonu ʻa mamani kātoa ʻi he langilangi 22 ʻo e ʻEiki! Ko e kau tangata kuo mamata ki hoku langilangi, mo e ngaahi meʻa fakaofo naʻa ku fai ʻi Isipite mo e toafa, ka kuo nau alaʻaki mai ta tuʻo hongofulu, ʻo ʻikai te nau tokanga ki hoku leʻo — 23 tangi ʻeku moʻui haʻanau sio ki he fonua naʻa ku fuakava ai ki heʻenau ngaahi kui; ʻio, ʻe ʻikai mamata ki ai ʻe ha taha ʻiate kinautolu 24 kuo taʻetokaʻi au: ka ko ʻeku tamaioʻeiki ko Kelepi, ko e meʻa ʻi he kehe ʻa e laumalie naʻe ʻiate ia, mo ʻene molomolomuivaʻe mai ʻiate au; ko ia te u fakahu ia ki he fonua naʻa ne ʻalu ki ai, pea ʻe 25 tofiaʻaki ʻe hono hako. Pea ko e ni, ko haʻa Amaleki mo haʻa Kenani ʻoku nau nofo ʻi he tālalo ko ē: mou foki ā ʻapongipongi, ʻo afe atu ki he toafa ʻi he hala ʻo e Tahi Kulokula. 26 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese pea kia Elone, ʻo pehe, Ko futu 27 ʻeku kataki ʻa e fakataha kovi ni, ʻakinautolu na ʻoku launga mai kiate au: kuo u ongoʻi ʻa e mumuhu ʻa haʻa Isileli ʻoku nau fai kiate au. 28 Tala kiate kinautolu ko e folofola ē ʻa Sihova, Tangi ʻeku moʻui te u fai kiate kimoutolu ʻo hange ko hoʻomou lea kuo tau mai ki hoku 29 telinga! ʻE to homou ngaahi ʻangaʻanga ʻi he toafa ni; ʻio ko kimoutolu naʻe lau, ʻakimoutolu kotoa pe naʻe tohi, ʻo kamata meiate ia naʻe uofulu taʻu ʻo fai hake, ʻa ia 30 kuo mou launga kiate au; tangi ʻeku moʻui haʻamou hu ki he fonua, ʻa ia naʻa ku hiki ai hoku nima ke tuku moʻomou nofoʻanga; ko Kelepi pe ko e foha ʻo Sifune, mo Siosiua ko 31 e foha ʻo Nuni. Ka ko hoʻomou tamaiki, ʻa ia naʻa mou pehe ʻe taki popula kinautolu, te u fakahu ki ai, pea te nau ʻilo fonua naʻa mou 32 fakafisi ki ai. Ka ko e meʻa kiate kimoutolu, ʻe to homou ʻangaʻanga 33 ʻi he toafa ni. Pea ko hoʻomou fanau ʻe hiki holo ʻo hange ha tauhi sipi ʻi he toafa ni, ʻo fangofulu taʻu; pea te nau fuesia hoʻomou feʻauaki, kaeʻoua ke ʻosiʻosingamalie homou ʻangaʻanga ʻi he toafa. 34 ʻE fai ki he lau ʻo e ngaahi ʻaho ʻo hoʻomou asiasi ʻa e fonua, ko e ʻaho ʻe fangofulu, ʻo lau ʻa e ʻaho taki taha ko e taʻu: te mou fua hoʻomou kovi ʻo fangofulu taʻu, pea te mou ʻilo kuo u hanga kehe. 35 Ko au Sihova kuo u lea, Ko au e te u fai ʻa e meʻa ni ki he fakataha kovi ni kātoa, ʻa ia kuo fakatefua mai ke tuʻu kiate au; he ko e toafa ni te nau ʻosi ai, pea te nau pekia ai. 36 Pea ko e tuʻunga tangata naʻe fekau atu ʻe Mosese ke asiasi ʻa e fonua, ʻa ia naʻa nau foki ʻo fakatupu ʻa e launga ʻa e fakataha kiate ia, heʻenau fakaongo kovi ʻa e 37 fonua; ʻio ko e tuʻunga meʻa naʻa nau ʻomi ʻa e ongoongokovi ʻo e fonua, naʻa nau mate fakafokifa ʻi ha mahaki ʻi he ʻao ʻo e ʻEiki. 38 Ka ko Siosiua ko e foha ʻo Nuni mo Kelepi ko e foha ʻo Sifune naʻe moʻui: ko kinaua pe ʻi he kakai naʻe ʻalu ke asiasi ʻa e fonua. 39 Pea aʻau ʻe Mosese ʻa e ngaahi lea ko ia ki haʻa Isileli kātoa, pea naʻe 40 mamahi lahi ʻa e kakai. Pea nau tuʻu hengihengi hake, ʻo nau ʻalu hake ki he tumutumu ʻo e moʻunga, ʻo nau pehe, ʻOku tau ʻi heni; pea tau ʻalu hake muʻa ki he potu kuo folofola ki ai ʻa Sihova: he kuo 41 tau hia. Pea lea ange ʻe Mosese, Ko e ha eni ʻoku mou hiki mei he fekau ʻa Sihova? he talaʻehai ʻe 42 siaʻa? ʻOua te mou ʻalu hake; he ʻoku ʻikai ʻi homou lotolotonga ʻa Sihova; naʻa te ʻia kimoutolu ʻi he 43 ʻao ʻo homou ngaahi fili. He ko haʻa Amaleki mo haʻa Kenani ena ʻoku hanga mai, pea te mou to ʻi he heleta: he ko e meʻa ʻi hoʻomou foki mei he muimui kia Sihova ko ia ʻe ʻikai ʻiate kimoutolu ʻe Sihova. 44 Ka naʻa nau fakataʻemalu ʻia, ʻo ʻalu atu ki he tumutumu ʻo e moʻunga; ka ko e Aake ʻo e Kovinanite ʻo e ʻEiki pea mo Mosese naʻe ʻikai te na hiki mei he ʻapitanga. 45 Pea ʻalu hifo ʻa haʻa Amaleki mo haʻa Kenani naʻe nofo ʻi he moʻunga ko ia, ʻo nau te ʻia kinautolu mo laiki, ʻo aʻu ki Hoama.

Nomipa 15

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, 2 ʻo pehe, Lea ki haʻa Isileli, ʻo tala kiate kinautolu, Ka mou ka hu ki homou fonua nofoʻanga, ʻa ia ʻoku ou foaki kiate kimoutolu, 3 pea ʻoku mou teu fai ha feilaulau tutu kia Sihova, pe ko ha feilaulaumoifua, pe ko ha tamate manu pe, ko e fakaai ha tukumoʻui, pe ko e meaʻofa, pe ko ha fai ha kātoanga tuʻutuʻuni, ke feia ha ngangatu fakahoifua kia Sihova ʻaki ha manu 4 mei he faʻahinga ko ē mo ē: pea ko ia ʻoku ʻana ʻa e kopano te ne ʻomi ki he ʻEiki hono kinaki, ko e vahe hongofulu ʻo e ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu ʻaki ʻa e vahe fa ʻo e hini lolo. 5 Ko e uaine foki mono kava: te ke teuteu ʻa e vahefa ʻo e hini ki he feilaulaumoifua pe ko e tamate 6 manu, ki he lami taki taha. Pea kapau ko e sipi tangata, te ke teuteu mono kinaki ʻa e vahe hongofulu ʻe ua ʻo e ʻelitoʻi mahoaʻa, kuo natu ʻaki ʻa e vahe tolu ʻo ha hini 7 lolo: pea te ke ʻatu mono kava ʻa e vahetolu ʻo e hini uaine moʻo ngagatu 8 nfakahoifua kia Sihova. Pea ka ko hoʻo teuteu ha pulu ki ha feilaulaumoifua, pe ko ha tamate manu, ke fakaai ha tukumoʻui pe ko ha feilaulauʻofa kia Sihova: 9 pea te ne ʻatu fakataha mo e pulu mono kinaki ʻa e vahe hongofulu ʻe tolu ʻo e ʻelitoʻi mahoaʻa, kuo natu 10 ʻaki ʻa e vaheua ʻo e hini lolo. Pea te ke ʻatu mono kava ʻa e vaheua ʻo e hini uaine; ko e feilaulau fai ʻaki ʻa e afi ia, ko e ngangatu fakahoifua kia Sihova. 11 Pea ʻe fai pehe ki ke pulu taki taha, pe sipi tangata, pe lami tangata, pe ʻuhiki ʻi kosi. 12 Pe ko e ha honau toko lahi te mou feia, te mou teuteu pehe 13 ki ai taki taha. ʻIlonga ha tupu ʻi fonua ʻe pehe ʻene feia ʻa e ngaahi meʻa ko ia, ʻoka ne ka ʻatu ha feilaulau tutu moʻo ngangatu fakahoifua kia Sihova. 14 Pea ka ʻoku ʻaunofo kiate kimoutolu ha muli, pe ko hai ʻoku ʻi homou lotolotonga ʻo laui toʻutangata, pea ka ʻoku ne pehe ke feia ha feilaulau tutu moʻo ngangatu fakahoifua kia Sihova; hange ko hoʻomou fai, ʻe pehe ʻene 15 fai. Ko e meʻa ki he fakataha, ʻe taha pe ʻa e tuʻutuʻuni kiate kimoutolu mo e muli ʻoku ʻaunofo mai, ko e tuʻutuʻuni taʻengata ki homou ngaahi toʻutangata: hange ko kimoutolu, ʻe pehe mo e muli ʻi 16 he ʻao ʻo Sihova. ʻE taha pe ʻa e lao, pea taha pe ʻa e konisitutone kiate kimoutolu mo e muli ʻoku ʻaunofo mai. 17 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, 18 ʻo pehe, Lea ki haʻa Isileli, ʻo tala kiate kinautolu, Ka mou ka aʻu ki he fonua ʻoku ou ʻave 19 kimoutolu ki ai, pea ka faifai pea mou kai ʻa e ma ʻo e fonua, te mou hapai ha feilaulauhapai kia Sihova. 20 Te mou hapai ha keke mei he polopolo ʻo hoʻomou takaonga ma: hange ko e feilaulauhapai ʻo e hahaʻanga uite, ʻe pehe hoʻomou 21 hapai e. ʻE ʻatu kia Sihova, ʻekimoutolu mo homou ngaahi toʻutangata ʻamui, ha feilaulauhapai mei he polopolo ʻo hoʻomou takaonga ma. 22 Pea ka ai haʻamou laka hala, ʻo ʻikai te mou fai hono kotoa ʻo e ngaahi tuʻutuʻuni ko e ni, ʻa ia kuo folofolaʻaki mai ʻe Sihova kia 23 Mosese, ʻio ʻa e ngaahi meʻa kehekehe kuo tuʻutuʻuni maʻamoutolu ʻe he ʻEiki, ʻo fakafai ʻia Mosese, ʻo kamata mei he ʻaho naʻa ne tuʻutuʻuni ai, ʻo fai atu ki homou 24 ngaahi toʻutangata; pea kapau koe fai tae ʻilo, ʻo puli mei he fakataha, pea ʻe toki feia ʻe he fakataha ha pulu mui ko e feilaulaumoifua, moʻo ngangatu fakahoifua kia Sihova, ai mo hono kinaki mo hono kava, ʻo hange ko e konisitutone, pea mo ha kosi tangata moʻo 25 feilaulauangahala. Pea ʻe fai ʻe he taulaʻeiki ha fakalelei maʻae fakataha kātoa ʻo haʻa Isileli, pea ʻe fakamolemole kinautolu; he ko e matavalea ia, pea kuo nau ʻomi ʻenau kopano ko e feilaulau tutu kia Sihova, mo ʻenau feilaulauangahala foki kuo nau ʻomi ki he ʻao ʻo Sihova, ko e holo oʻenau 26 matavalea. Pea ʻe fakamolemole ʻa e fakataha kotoa ʻo haʻa Isileli mo e muli ʻoku ʻaunofo kiate kinautolu; he ko e meʻa ki he fakataha ko ʻenau matavalea pe. 27 Pea ka kuo hia tae ʻilo ʻe ha toko taha, pea te ne ʻomi ha kosi fefine ʻoku taha taʻu ko ʻene feilaulauangahala. 28 Pea ʻe fai ʻa e fakalelei ʻe he taulaʻeiki maʻa e laumalie ʻoku matavalea, heʻene hia tae ʻilo ʻi he ʻao ʻo Sihova, ke lava hono fakalelei; 29 pea ʻe fakamolemole ia. ʻE taha pe hoʻomou lao ki he tupu ʻi fonua ʻo haʻa Isileli pea ki he muli ʻoku ʻaunofo kiate kimoutolu, ki ha taha 30 kuo hia tae ʻilo. Ka ko e toko taha ʻoku fai ha meʻa ko haʻane paetaku, pe ko e tupu ʻi fonua ia pe ko ha muli, ʻoku ne talaka ʻi ʻa Sihova, pea ʻe tuʻusi ʻa e toko taha ko ia mei he lotolotonga ʻo hono kakai. 31 Koeʻuhia kuo ne taʻetokaʻi ʻa e folofola ʻa Sihova, pea kuo ne maumau ʻene fekau: ʻe matuʻaki tuʻusi ʻa e laumalie ko ia: te ne fua hono kovi. 32 Pea lolotonga naʻe ʻi he toafa ʻa haʻa Isileli, tokua naʻe ʻilo ha tangata ʻoku fai ʻene okooko ʻi he 33 ʻaho Sapate. Pea ko kinautolu naʻe ʻilo ʻene okooko, naʻa nau ʻomi ia kia Mosese mo Elone mo e 34 fakataha kātoa. Pea nau tuku leʻohi ia, koeʻuhi teʻeki ke mahino 35 pe ko e ha ʻe fai kiate ia. Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, ʻE matuʻaki mate tamateʻi ʻa e tangata: ʻe tolomaka ʻi ia ʻe he fakataha 36 kotoa ʻi tuʻa ʻapitanga. Pea naʻe ʻave ia ʻe he fakataha kotoa ki tuʻa ʻapitanga, pea nau tolomaka ʻi ia, ʻo ne pekia; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova kia Mosese. 37 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia 38 Mosese, ʻo pehe, Lea ki haʻa Isileli, ʻo tala kiate kinautolu ke nau ngaohi pao ʻi honau kapa ʻi kofu, ʻekinautolu mo honau ngaahi toʻutangata ʻamui, pea ke nau ai ki he pao ʻo e kapa taki taha ha 39 loufau lanulangi. Pea ʻe tuʻu ia maʻamou kaho, ke mou sio ki ai mo manatu ki he ngaahi tuʻutuʻuni kehekehe ʻa e ʻEiki, ʻo fai ki ai, ʻo ʻoua te mou feafeafeʻaki he muimui ki he loto ʻomoutolu, mo homou mata, ʻa ia ʻoku mou faʻa muimui 40 tango ki ai: koeʻuihā ke mou manatu ke fai ʻeku ngaahi fekau kotoa pe, pea ke mou tapuhā ki homou ʻOtua. 41 Ko Sihova au ko homou ʻOtua, ʻa ia naʻa ku fakahu mai kimoutolu mei Isipite ke nofo ko homou ʻOtua. Ko au Sihova ko homou ʻOtua.

Nomipa 16

1 PEA ko Kola ko e foha ʻo Isaa ko e foha ʻo Kohate ko e foha ʻo Livai, naʻa ne faʻufaʻufono mo Tetani mo Apilami ko e hako ʻo Eliapi, pea mo Oni ko e foha ʻo 2 Peleti ko e hako ʻo Lupeni: pea nau tutuʻu ʻi he ʻao ʻo Mosese fakataha mo e tuʻunga meʻa mei haʻa Isileli, ko e toko uangeau ma nimangofulu ʻi he houʻeiki ʻo e fakataha, ha niʻihi naʻe ui ki ai, ko e 3 kau tangata ʻilonga: pea nau fakataha mai ke fai mo Mosese mo Elone, ʻo nau pehe kiate kinaua, Kuo mo ʻafungi fau, he ʻoku tapuhā kotoa pe ʻa e fakataha kotoa, pea ʻoku ʻafio ʻa Sihova ʻi honau lotolotonga: pea ko hoʻomo fakamahiki kimoua ʻi he fakataha ʻa e ʻEiki koeʻumaʻa? 4 Pea ʻi he fanongo ki ai ʻe Mosese 5 naʻa ne to foʻohifo: pea ne lea kia Kola mo ʻene kau kātoa, ʻo pehe, ʻE fakaeʻa ʻe Sihova ʻapongipongi pe kohai ʻoku oʻona, mo ia ʻoku tapuhā pea ngofua ke ofi kiate ia: pea ko ia ʻoku ne fili ki ai ʻe ngofua 6 ke ofi kiate ia. Mou fai eni; toʻo haʻamou ʻainga malala, ʻa Kola mo 7 ʻene kau kotoa; pea mou ʻai ki ai ha afi ʻapongipongi, ʻo hili ha inisensi ki ai ʻi he ʻao ʻo Sihova: pea ʻilonga ha tangata ʻe fili ʻe Sihova ko e tapuhā ia: ko kimoutolu ʻoku 8 ʻafungi fau, hako ʻi Livai. Pea lea ʻa Mosese kia Kola, Fanongo mai, 9 hako ʻi Livai: ʻoku mou pehe koa ko e meʻa siʻi ʻa e vaheʻi kimoutolu ʻe he ʻOtua ʻo Isileli mei he fakataha ʻo Isileli, ke fakaofiofi ki heʻene ʻAfio ke fai ʻa e ngaūe ʻo e Tapanekale ʻo Sihova, pea ke tuʻu ʻi he ʻao ʻo e fakataha ʻo fekau? 10 Iʻo kuo ne fakaofiofi koe mo ho kainga kotoa ko haʻa Livai: pea ʻoku mou kakapa, ke taulaʻeiki 11 foki? Ko ia ko hoʻomou fakatefua mai, ʻa koe mo hoʻo fuʻu kau na, ko e fai kia Sihova; he ko Elone, ko e ha ia ke mou launga kiate ia? 12 Pea fekau atu ʻe Mosese ke ui mai ʻa Tetani mo Apilami, ko e hako ʻo Eliapi: ka na pehe ʻekinaua, 13 ʻE ʻikai te ma o hake: ko e meʻa siʻi koā hoʻo ʻomi kimautolu mei he fonua naʻe mahutafea ʻi he huʻakau mo e honi ke tamateʻi kimautolu ʻi he toafa, ka ke fai ai pe foki hoʻo 14 fie pule mai? Kaeʻumaʻa talaʻehai kuo ke ʻomi kimautolu ki he fonua ʻoku mahutafea ʻi he huʻakau mo e honi, pe vahe mai ha ngaahi ngoueʻanga mo ha ngaahi ngouevaine momau tofiʻa. Ko hoʻo fakanenefu ʻi koā ʻa e mata ʻo e kau tangata 15 ni? ʻE ʻikai te ma ʻalu ange. Pea tuputamaki ʻaupito ʻa Mosese, ʻo ne fakatau folofola kia Sihova, ʻo pehe, ʻOua te ke fofonga ki heʻena feilaulau: talaʻehai kuo u toʻo haʻanau fo ʻi asi ʻe taha, pe fai ha momoʻi kovi ki hanau toko taha. 16 Pea lea ʻa Mosese kia Kola, ʻA koe mo hoʻo kau kotoa, ke mou ʻi he ʻao ʻo Sihova ʻapongipongi; ʻa koe, 17 mo kimoutolu mo Elone: pea mou taki taha toʻo ʻene ʻainga malala, mo ʻai inisenisi ki ai, pea mou omi mo kimoutolu ki he ʻao ʻo Sihova, ʻa e tangata mo ʻene ʻainga malala, ko e ʻainga ʻe uangeau ma nimangofulu; mo koe foki mo Elone, te mo taki taha ʻene ʻainga malala. 18 Pea nau toʻo taki taha ʻene ʻainga malala, ʻo ʻai ki ai ha afi, ʻo nau hilifaki ai ha inisenisi, pea nau tutuʻu ʻi he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea ʻi ai ʻa Mosese mo Elone. 19 Pea ui mai ʻe Kola ʻa e fakataha kotoa ki he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga ke fai mo kinaua — mo e ha ʻa e kololia ʻo e ʻEiki ki he fakataha kotoa. 20 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese pea kia Elone, ʻo pehe, 21 Mavahe mai kimoua mei he fakataha na, kau fakaʻosi kinautolu 22 ʻi ha fo ʻi kemo. Pea na to foʻohifo kinaua, ʻo na pehe, ʻEi, ko e ʻOtua ʻo e ngaahi laumalie ʻo e kakai fulipe, ʻe hia koā ha toko taha, pea ke tuputamaki ki he fakataha kotoa? 23 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, 24 Lea ki he fakataha, ʻo pehe, Mou hiki mei he feituʻu takatakai ki he nofoʻanga ʻo Kola, Tetani, 25 mo Apilami. Pea tuʻu ʻa Mosese, ʻo ne ʻalu kia Tetani mo Apilami, pea muimui kiate ia ʻa e matuʻa ʻo 26 Isileli. Pea ne meʻa ki he fakataha ʻo pehe, Mou fakaʻatā muʻa mei he ngahi teniti ʻo e kau tangata pauʻu ni, ʻoua ʻe lave ki haʻanau meʻa, naʻa mou ʻauha ʻi heʻenau ngahi 27 angahala. Ko ia naʻa nau hiki atu mei he nofoʻanga ʻo Kola mo Tetani mo Apilami mei he potu kotoa pe: pea hu ki tuʻa ʻa Tetani mo Apilami, ʻo nau tutuʻu ʻi hona ngaahi mata teniti, fakataha mo hona ngaahi uaifi mo hona ngaahi fohamo 28 ʻena tamaiki. Pea lea ʻa Mosese, Ko e meʻa ko e ni te mou ʻilo ai kuo fekau au ʻe Sihova ke fai ʻa e ngaahi ngaūe ni kotoa pe, he talaʻehai 29 naʻa ku fai ko hoku loto pe. He kapau ʻe mate ʻa e tuʻunga meʻa ni ʻo hange ko e pekia ʻa e kakai kotoa, pea kapau ʻe hoko kiate kinautolu ʻo hange ko e ʻinasi ʻo mamani kātoa, pea ta kuo ʻikai 30 fekau au ʻe Sihova. Ka ʻo kapau ʻe fai ʻe Sihova ha meʻa foʻou, pea fakamanga ʻe he kelekele hono ngutu, ʻo folo ʻakinautolu moe meʻa kātoa ʻoku kau ki ai, ʻo nau ʻalu hifo moʻui ki lolofonua; pea te mou ʻilo ai kuo fai pauʻu ʻe he kau 31 tangata ni kia Sihova. Pea ʻi he ʻosi leva ʻene ngaahi lea ko ia, ʻiloange naʻe mafahi ʻa e kelekele 32 naʻa nau tuʻu ai; ʻio naʻe mafaʻa ʻe he fonua hono ngutu, ʻo ne folofua kinautolu mo honau fale mo e kau tangata ʻa Kola, mo ʻenau ngaʻotoʻota kotoa. 33 Iʻo ko kinautolu mo ia kotoa pe naʻe kau kiate kinautolu naʻa nau ʻalu hifo moʻui ki lolofonua, pea naʻe mapuni ʻa e fonua kiate kinautolu, pea nau mole mei he lotolotonga ʻo e fakataha. 34 Pea ko e kau Isileli kotoa naʻe takatakai kiate kinautolu naʻe hola ʻi heʻenau fekekē ʻi, heʻenau pehe, Naʻa folo kitautolu foki ʻe he 35 kelekele. Pea pa atu ha afi mei a Sihova, ʻo keina ʻa e toko uangeaumanimangofulu ʻi tangata naʻe toʻo inisenisi. 36 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, 37 ʻo pehe, Tala kia Eliesa ko e foha ʻo Elone ko e taulaeiki, ke ne hiko ʻa e ʻainga malala mei he loto vela, pea ke fingi ʻe koe ʻa e afi ki hē, he ʻoku nau tapu ʻa e ngaahi ʻainga ʻa e kau malafaietangata na: 38 pea ke nau tuki ia ʻo ngaohi ʻaki ʻa e ngaahi lau ʻi ukamea, ʻo ʻufiʻufi ʻaki ʻa e olita, he naʻa nau ʻatu ia ʻi he ʻao ʻo e ʻEiki, ko ia ʻoku nau tapu ai: pea te nau tuʻu ko e fakaʻilonga 39 ki haʻa Isileli. Pea toʻo ʻe he taulaʻeiki ko Eliesaʻaengaahiʻainga kapa, ʻa ia naʻe ʻatu ʻe he kakai naʻe mofla; pea nau tuki ke lafalafa ke 40 ʻufiʻufi ʻaki ʻa e olita: ko e meʻa fakamanatu ki haʻa Isileli, koeʻuhi ke ʻoua naʻa ofi mai ha kehe, ha taha ʻoku ʻikai ʻi he hako ʻo Elone, ke tutu inisenisi ʻi he ʻao ʻo Sihova; naʻa ne hange ko Kola mo ʻene kau: ʻo tatau mo e folofola ʻa Sihova kiate ia naʻe fakafai ʻia Mosese. 41 Ka ʻi he pongipongi hake naʻe launga ʻa e fakataha kotoa ʻa haʻa Isileli kia Mosese mo Elone, ʻo pehe, Kuo mo tamateʻi ʻa e kainanga ʻa Sihova. 42 Pea ʻi he kātoa mai ʻa e fakataha ke fai mo Mosese mo Elone, ʻiloange naʻa nau sio ki he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea ta ʻoku pulonga ai ʻa e ʻAo, pea ha ai ʻa e 43 kololia ʻo e ʻEiki. Pea o ʻa Mosese mo Elone ki he mata Teniti 44 Fe ʻiloakiʻanga. Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, 45 ʻo pehe, Mo hiki kimoua mei he fakataha ni, kau fakaʻauha kinautolu ʻi ha fo ʻi kemo. 46 Ka naʻa na to foʻohifo. Pea lea ʻa Mosese kia Elone, Toʻo hoʻo ʻainga malala, ʻo ʻai ki ai ha afi mei he olita, ʻo hili ai ha inisenisi, ʻo fakahaʻele ke vave ki he fakataha, pea fai ha fakalelei maʻanautolu: he kuo pa atu ha houhau mei a Sihova; kuo kamata ʻa e mala. 47 Pea toʻo ia ʻe Elone, ʻo hange ko e lea ʻa Mosese, ʻo ne lele ki he lotolotonga ʻo e fakataha; pea ta kuo kamata ʻa e mala ʻi he kakai: pea ne fokotuʻu ha inisenisi, ʻo ne 48 feia ha fakalelei maʻae kakai. Pea ne tuʻu ʻi he vahaʻa ʻo e mate mo e 49 moʻui; pea naʻe taofiʻa eʻau. Pea ko kinautolu naʻe to ʻi he ʻau ko e toko taha mano ma fa afe ma fitungeau; tuku kehe ʻakinautolu 50 naʻe to ʻi he meʻa ʻa Kola. Pea foki ʻa Elone kia Mosese ki he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea kuo tuku ʻa e ʻau.

Nomipa 17

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, 2 ʻo pehe, Lea ki haʻa Isileli, ʻo toʻo tokotoko meiate kinautolu, ko ha tokotoko ki ha ʻulumotuʻa mei he houʻeiki ʻo eʻngaahi ʻulumotuʻa, ha tokotoko ʻe hongofulu ma ua: pea ke tohi ʻe koe ʻa e hingoa ʻo e tangata taki taha ʻi hono tokotoko. 3 Pea te ke tohi ʻa e hingoa ʻo Elone ki he tokotoko ʻo Livai: he ʻe taha pe ʻa e tokotoko ki he ʻeiki ʻo e 4 ʻulumotuʻa. Pea te ke fakatoka kinautolu ki he Teniti Fe ʻiloakiʻanga ʻi he ʻao ʻo e Fakamoʻoniʻanga, ʻa e potu ʻoku ou fakafeʻiloaki 5 ai kiate kimoutolu. Pea ko eni ʻa e meʻa ʻe hoko, ko e tangata ʻoku ou fili ki ai ʻe muka hono tokotoko: kau fakangata meiate au ʻa e launga ʻa haʻa Isileli, ʻenau launga kiate kimoua. 6 Pea lea ʻa Mosese ki haʻa Isileli, pea naʻe ʻomi tokotoko kiate ia ʻe honau houʻeiki, ʻo taki taha ʻa e ʻeiki hono tokotoko, ʻo fakatatau ki he lau ʻo e ngaahi ʻulumotuʻa, ko e tokotoko ʻe hongofulu ma ua: pea ko e tokotoko ʻo Elone naʻe fakataha mo e ngaahi tokotoko ko ē. 7 Pea fakatoka ʻe Mosese ʻa e ngaahi tokotoko ʻi he ʻao ʻo Sihova ʻi he 8 Teniti Fakamoʻoniʻanga. Pea ʻi he pongipongi hake naʻe hu ʻa Mosese ki he Teniti Fakamoʻoniʻanga; pea ta kuo muka ʻa e tokotoko ʻo Elone, ʻa ia naʻe tuʻu maʻae fale ʻo Livai, pea kuo talamuka, pea kuo moto ʻo fisi, pea fuhi ai ʻa e ngaahi 9 ʻai kuo motuʻu. Pea ʻomi ki tuʻa ʻe Mosese ʻa e ngaahi tokotoko mei he ʻao ʻo e ʻEiki ki haʻa Isileli kātoa: pea nau vakai, ʻo toʻo taki taha hono tokotoko. 10 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Fakafoki ʻa e tototoko ʻo Elone ki he ʻao ʻo e Fakamoʻoniʻanga ke tauhi ai, ko e fakaʻilonga ki he kau angatuʻu: ka ke fakaʻosi he kau angatuʻu: ka ke fakaʻosi meiate au ʻenau launga, ʻo ʻoua te 11 nau mate. Pea fai pehe ʻe Mosese: ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kiate ia, naʻe pehe ʻene fai. 12 Pea lea ʻe haʻa Isileli kia Mosese, 13 ʻo pehe, Ko e ni kuo tau mate; kuo tau ʻauha, kuo tau ʻauha kotoa. Ko ia ʻoku ne kiʻi ofiofi ki he Tapanekale ʻo Sihova te ne pekia: te tau ʻau kotoa koā?

Nomipa 18

1 PEA folofola ʻa e ʻEiki kia Elone, Ko koe mo ho ngaahi foha, mo e fale ʻo ho tupuʻanga fakataha, te mou fuesia ʻa e hia ʻo e Fale Tapu; pea ko koe mo ho ngaahi foha fakataha, te mou fuesia ʻa e hia ʻo 2 homou lakanga fakataulaʻeiki. Pea ko ho kainga foki ko e faʻahinga ʻo Livai, ʻa e matakali ʻo ho tupuʻanga, ʻomi mo koe, ke nau ofi, ke nau piki kiate koe mo tauhi koe: ka ko koe mo ho ngaahi foha foki te nau taka ofi ki he Teniti Fakamoʻoniʻanga. 3 Pea te nau fai ho tauhi, mo e tauhi ʻo e Teniti kātoa: ko e meʻa pe, ʻe ʻikai te nau ofi ki he nāunau ʻo e Fale Tapu, pe ki he olita, naʻa nau pekia, ʻakinautolu mo kimoutolu. 4 Ka te nau piki kiate koe, ʻo fai ʻa e tauhi ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pe ko e ha ʻa e ngaūe ʻo e Teniti; pea ʻikai ofi 5 kiate kimoutolu ha kehe. Pea te mou fai ʻa e tauhi ʻo e Fale Tapu, mo e tauhi ʻo e olita: ke ʻoua naʻa 6 toe houhau ʻia ʻa haʻa Isileli. Pea ko au, vakai kuo u toʻo homou kainga ʻa e kau Livai mei he lotolotonga ʻo haʻa Isileli: ko e foaki ia kiate kimoutolu, he ko e meʻa foaki ia kia Sihova ke fai ʻa e ngaūe ʻa e Teniti Fe ʻiloakiʻanga. 7 Pea ko koe mo ho ngaahi foha foki te mou tauhi homou tuʻunga fakataulaʻeiki ki he ngaahi meʻa kehekehe ʻo e olita mo e loto tatau; pea ko homou fatongia ia; kuo u ʻatu ʻa e fakataulaʻeiki ko homou fatongia to: pea ko ha kehe te ne ofi ai te ne mate. 8 Pea folofola ʻa Sihova kia Elone ʻo pehe, pea ko au eni kuo u ʻatu kiate koe ʻa e tauhi oʻeku ngaahi feilaulauhapai, ʻio ʻa e ngaahi meʻa kotoa pe kuo fakatapu ʻe haʻa Isileli, kuo u foaki kiate ko e moʻo ʻinasi, pea ki ho ngaahi foha foki 9 ko e fatongia taʻengata. Ko e ni ʻi he ngaahi meʻa toputapu ʻe aʻau, ʻo ʻikai tutu; ko ʻenau ngaahi kopano, ʻio, ʻilonga ha kinaki, pea ʻilonga ha feilaulauangahala, pea ʻilonga ha feilaulauhalaia, ʻa ia te nau ʻomi kiate au, ʻe toputapu ia 10 kiate koe mo ho ngaahi foha. ʻIo, ʻe tatau hoʻo kai ia mo e ngaahi meʻa toputapu: ʻilonga hao tangata te ne kai ai: ʻe toputapu ia kiate koe. 11 Ko e ni foki ʻoku aʻau; ko ʻenau ngaahi meʻaʻofa ʻoku hapai, ʻio ʻa e ngaahi meʻa ʻoku takalo ʻe haʻa Isileli; kuo u foaki ia kiate koe pea ki ho ngaahi foha, pea ki ho ngaahi ʻofefine, ko e fatongia taʻengata; ko ia kotoa pe ʻi ho fale ʻoku maʻa te ne kai ai. 12 Ko e lelei ʻo e lolo mo e lelei ʻo e uaine mo e uite, ʻa e ngaahi polopolo ʻoku nau ʻomi mei ai kia Sihova, 13 kuo u ʻatu ia kiate koe. Ko e ngaahi fuatapu ʻo e meʻa kehekehe ʻoku ʻi honau fonua, ʻa ia te nau ʻomi ki he ʻEiki, ʻe aʻau ia; ko ia kotoa pe ʻi ho fale ʻoku maʻa te nau 14 kai ia. ʻIlonga ha meʻa ʻi Isileli 15 ʻoku tapui ʻe aʻau ia. ʻIlonga ha ʻolopoʻou ʻi he faʻahinga meʻa kotoa pe, ʻa ia te nau ʻomi kia Sihova, pe ko e tangata pe ko e manu, ʻe aʻau ia: ka ko e ʻolopoʻou ʻo e kakai kuo pau te ke huhu ʻi, pea te ke huhu ʻi mo e ʻolopoʻou ʻo e 16 manu taʻemaʻa. Pea ko e meʻa ki honau huhu ʻi, te ke kamata hoʻo lau mahuʻinga mei heʻene taha mahina, ko e nima ʻi sikeli hono paʻanga (fai ki he sikeli ʻo e Fale Tapu, ʻa ia ko e kela ʻe uofulu). 17 Ka ko e olopoʻou ʻo e pulu, pe ko e ʻolopoʻou ʻo e sipi, pe ko e ʻolopoʻou ʻo e kosi, ʻe ʻikai te ke huhu ʻi: ʻoku tapu ʻa e faʻahinga ko ia: ko honau toto te ke afuhi ʻaki ʻa e olita, pea ko honau ngako te ke tutu ke feia ha ngangatu fakahoifua kia Sihova. 18 Ka ko honau kakano ʻe aʻau, ʻo hange ko e aʻau ʻa e fatafata takalo mo e tefito ʻi 19 alanga toʻomataʻu. Ko e ngaahi meʻa tapu kotoa ʻoku hapai ʻe haʻa Isileli kia Sihova kuo u ʻatu ia kiate koe, pea ki ho ngaahi foha pea ki ho ngaahi ʻofefine foki, ko e fatongia taʻengata: ko e fuakava fakamasima ia, taʻengata, ʻi he ʻao ʻo Sihova, kiate koe mo ho hako foki. 20 Pea folofola ʻa Sihova kia Elone, Ko e meʻa ki honau fonua, ʻe ʻikai hao tofiʻa ai, pe hao vaheʻi honau lotolotonga: ko au pe ko ho vahe mo tofiʻa ʻi he lotolotonga ʻo haʻa Isileli. 21 Pea ko e meʻa ki haʻa Livai, vakai kuo u foaki hono kotoa ʻo e tukuhau hongofulu mei haʻa Isileli monau tofiʻa, ko e fetongi oʻenau ngaūe heʻenau fai ʻa e ngaūe ʻo e 22 Teniti Fe ʻiloakiʻanga. Pea ʻe ʻikai toe taka ofi ʻa haʻa Isileli ki he Teniti Fe ʻiloakiʻanga, naʻa nau fua 23 ha hia, ʻo pekia. Ka ʻe fai ʻe Livai ia ʻa e ngaūe ʻo e Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea ʻe fua ʻekinautolu ʻenau hia: ko e tuʻutuʻuni taʻengata ia, ʻo fai ki ai ʻi he ngaahi toʻutangata ʻamui; ʻe ʻikai ʻaupito vahe hanau tofiʻa ʻi he lotolotonga 24 ʻo haʻa Isileli. He ko e tukuhau hongofulu ʻa haʻa Isileli, ʻa ia ʻoku nau feilaulauhapaiʻaki kia Sihova, kuo u foaki atu ia ki he kau Livai monau tofiʻa: ko hono ʻuhinga ia oʻeku pehe kiate kinautolu, ʻE ʻikai te mou maʻu tofiʻa ʻi he lotolotonga ʻo haʻa Isileli. 25 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, 26 ʻo pehe, Ke ke lea foki ki he kau Livai, mo ke pehe kiate kinautolu, Ka mou ka toʻo mei haʻa Isileli ʻa e tukuhau hogofulu, ʻa ia kuo u foaki kiate kimoutolu ko homou tofiʻa mei ai, pea te mou hapai mei ai ha feilaulauhapai kia Sihova, ko e vahe hongofulu ʻo e 27 vahe hongofulu ko ia. Pea ʻe lau hoʻomou feilaulauhapai na, ʻo hange ko ha uite mei homou taʻu, pea hange ko e mahu ʻo hoʻomou 28 tataʻoanga uaine. Ko ia ʻe hapai ʻekimoutolu foki ha feilaulau kia Sihova mei he tukuhau kehekehe te mou maʻu mei haʻa Isileli; he te mou ʻatu mei ai ʻa e feilaulauhapai ʻo Sihova kia Elone ko e taulaʻeiki. 29 Mei he ngaahi meaʻofa kotoa pe te mou maʻu te mou hapai hano feilaulau kia Sihova, pea ko hono ʻinasi tapu ʻe hiki mei he mata ʻo e 30 meʻa. Ko ia te ke pehe kiate kinautolu, Ka kuo mou hapai hano mata mei ai, pea ʻe toki lau ia ki he kau Livai ko e fua ʻo e hahaʻanga 31 mo e fua ʻo e tataʻoanga. Pea te mou kai ia ʻi he potu kotoa pe, ʻekimoutolu mo homou ngaahi fale: he ko e totongi ia ʻi hoʻomou ngaūe ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻanga. 32 Pea ʻe ʻikai te mou hia ai, ʻoka ʻosi hoʻomou hapai hano mata mei ai: ka ko e ngaahi meʻa tapuhā ʻo haʻa Isileli ʻe ʻikai te mou va ʻingaʻaki, naʻa mou mate.

Nomipa 19

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese 2 pea kia Elone, ʻo pehe, Ko e ni ʻa e tuʻutuʻuni fakalao ʻa ia kuo fokotuʻu ʻe Sihova, ʻo pehe, Tala ki haʻa Isileli ke nau ʻomi kiate koe ha pulu fefine kulokula, pea haohaoa ʻo ʻikai hano ʻila, ha taha 3 kuo teʻeki ke ʻai ioke ki ai. Pea te mou tuku ia kia Eliesa ko e taulaʻeiki, pea ʻe ʻave ia ki he tuʻa ʻapitanga, pea ʻe tamateʻi ia ʻi hono 4 ʻao. Pea ʻe toʻo ʻe Eliesa taulaʻeiki ha meʻi toto ʻaki hono tuhu, ʻo ne taufu ʻi ʻaki ʻa e toto ki he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga ʻo tuʻo 5 fitu: pea ʻe tutu ʻa e pulu fefine ka ne sio ki ai, ʻio ʻe tutu hono kili, mo hono kakano, mo hono toto, 6 fakataha mo hono kinohaʻa: pea ʻe toʻo ʻe he taulaʻeiki ha vaʻa sita, mo ha isope, mo e kulaʻahoʻaho, pea te ne li ia ki he afi ʻoku tutu ai 7 ʻa e pulu. Pea ʻe toki fo ʻe he taulaʻeiki hono kofu, mo kaukau hono sino; pea hili ia te ne hu mai ki he ʻapitanga, ka te ne taʻemaʻa ʻo aʻu ki he efiafi. 8 Pea ko ia naʻa ne tutu ia te ne fo hono kofu, mo kaukau hono sino, pea te ne taʻemaʻa ʻo aʻu ki he efiafi. Pea 9 ʻe hiko ʻa e efuefu ʻo e pulu ʻe ha tangata ʻoku maʻa, pea te ne fokotuʻu ʻi he tuʻa apitanga, ʻi ha potu ʻoku maʻa, pea ʻe tauhi ia maʻae fakataha ʻo haʻa Isileli moʻo vai fakalanu: ko e feilaulauangahala ia. 10 Pea ko ia ʻoku ne hiko ʻa e efuefu ʻo e pulu fefine te ne fo hono kofu, pea te ne taemaʻa ʻo aʻu ki he efiafi: pea ʻe tuʻu ia ko e tuʻutuʻuni taʻengata ki haʻa Isileli mo e muli ʻoku ʻaunofo kiate kinautolu. 11 Ko ia ʻoku ne lave ki ha ʻangaʻanga ʻo e tangata kuo pekia 12 te ne taʻemaʻa ʻo ʻaho fitu: te ne fakalanu ia ʻaki ʻa e meʻa ko ē ʻi hono ʻaho tolu, pea ʻi hono ʻaho fitu te ne maʻa: ka ʻo kapau ʻe ʻikai te ne fakalanu ʻi hono ʻaho tolu, pea ʻe ʻikai te ne maʻa ʻi hono ʻaho 13 fitu. Ko ia ʻoku ne lave ki he ʻangaʻanga ʻo ha tangata kuo pekia, ʻo ʻikai te ne fakalanu, ʻoku ne ʻuli ʻi ʻa e Tapanekale ʻo Sihova; pea ʻe tuʻusi ʻa e toko taha ko ia mei Isileli: he naʻe ʻikai taufu ʻi ʻaki ia ʻa e vai fakalanu, ko ia ʻoku ne taʻemaʻa; ʻoku kei ʻiate ia hono 14 taʻemaʻa. Ko e lao eni ʻo e tangata kuo pekia ʻi he teniti: ko ia kotoa pe ʻe hu ki he teniti, mo ia kotoa pe ʻoku ʻi he teniti, ʻe taʻemaʻa ʻo ʻaho 15 fitu. Pea ʻilonga ha nāunau ʻoku ava, ʻo ʻikai tapuni maʻu, kuo 16 taʻemaʻa ia. Pea ʻilonga ʻa ia ʻoku ʻi tuʻa, pea ne lave ki ha meʻa kuo tamateʻi ʻaki ha heleta, pe ki ha ʻangaʻanga, pe ki he hui ʻo ha tangata, pe ki ha faʻitoka, te ne 17 taʻemaʻa ʻo aho fitu. Pea te nau toʻo maʻae taemaʻa ha meʻi efuefu mei he tutu ʻo e feilaulauangahala ko ē, pea te nau ʻai ki ai ʻi ha ipu 18 ha vai ʻoku tafe: pea ʻe toʻo ʻe ha taha ʻoku maʻa ha isope, pea te ne unu ki he vai, pea te ne afuhi ʻaki ʻa e teniti mo hono nāunau kotoa, mo e kakai naʻe ʻi ai, pea kiate ia kuo ne lave ki ha hui, pe ki ha ʻangaʻanga, pe ki ha meʻafakaʻeiki, 19 pe ki ha faʻitoka; pea ʻe afuhi ʻe he tangata ʻoku maʻa ʻa ia ʻoku taʻemaʻa ʻi hono ʻaho tolu, mo hono ʻaho fitu: pea ʻi hono ʻaho fitu te ne fakalanu ia, pea te ne fo hono kofu mo kaukau ʻi ha vai, pea ka efiafi 20 leva pea te ne maʻa. Pea ko e tangata ʻoku taʻemaʻa, pea ʻoku ʻikai te ne fakalanu, ʻe tuʻusi ʻa e laumalie ko ia mei he lotolotonga ʻo e fakataha, he kuo ne ʻuli ʻi ʻa e Fale Tapu ʻo Sihova: kuo ʻikai afuhi ʻaki ia ʻa e vai fakalanu: ʻoku 21 ne taʻemaʻa. Pea ʻe tuʻu ia ko e tuʻutuʻuni taʻengata kiate kinautolu: pea ko ia ʻoku ne fai ʻa e fakalanu te ne fo hono kofu, pea ko ia ʻoku ne lave ki he vai fakalanu te ne 22 taʻemaʻa ʻo aʻu ki he efiafi. Pea ʻilonga ha meʻa ʻe lave ki ai ʻa e taʻemaʻa ʻe taemaʻa mo ia; pea ko ia te ne lave ki ai te ne taʻemaʻa ʻo aʻu ki he efiafi.

Nomipa 20

1 PEA haʻu ʻa haʻa Isileli, ʻa e fakataha kotoa, ki he Toafa ʻo Sini ʻi he ʻuluaki mahina: pea nofo ʻa e kakai ʻi Ketesi; pea naʻe pekia ai ʻa Miliame, pea naʻe tanu ia ʻi he potu 2 ko ia. Pea naʻe ʻikai ha vai ki he fakataha: pea naʻa nau fakakātoa mai ke fai mo Mosese mo Elone. 3 Pea ke ʻa e kakai mo Mosese, ʻo nau lea ʻo pehe, Taumaiā naʻa mau mate fakataha mo homau kainga ʻi 4 he ʻao ʻo Sihova! Pea ko e ha kuo mo ʻomi ai ʻa e fakataha ʻa Sihova ki he toafa ni ke mau mate heni, ʻakimautolu mo ʻemau fanga manu? 5 Pea ko e ha kuo mo ʻomi ai kimautolu mei Isipite, ke aʻutaki mai ki he potu kovi ni? talaʻehai ko e potu eni ke maʻu ai ha tenga pe ha fiki, pe ha vaine pe ha pomikanite; pea ʻoku ʻikai foki ha vai ke inu. 6 Pea ō ʻa Mosese mo Elone mei he ʻao ʻo e fakataha ki he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga, pea na to foʻohifo; pea naʻe ha ʻa e kololia ʻo e ʻEiki kiate kinaua. 7 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, 8 ʻo pehe, Toʻo ʻa e tokotoko, pea fakakātoa mai ʻa e fakataha, ʻa koe mo Elone ko ho tokoua, pea mo lea ki he makatuʻu ʻi honau ʻao ke ne tuku mai hono vai; pea te ke fakahu kituʻa maʻanautolu ha vai mei he makatuʻu, ʻo fakainu ʻa e fakataha mo ʻenau monumanu. 9 Pea toʻo ʻe Mosese ʻa e tokotoko mei heʻene ʻi he ʻao ʻo Sihova, ʻo 10 hange ko hono fekau. Pea fakakātoa mai ʻe Mosese mo Elone ʻa e fakataha ki he ʻao ʻo e makatuʻu, pea ne pehe kiate kinautolu, Fanongo mai ʻa e kau angatuʻu na; te ma fakapuna koā ha vai mei he 11 maka ni maʻamoutolu? Pea hiki ʻe Mosese hono nima, ʻo ne taaʻi ʻa e makatuʻu ʻaki hono tokotoko ʻo tuʻo ua, pea puna mai ʻa e vai ʻo lahi, pea inu ai kotoa ʻa e fakataha mo ʻenau monumanu. 12 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese pea kia Elone, ʻo pehe, Ko e meʻa ʻi he ʻikai te mo tui kiate au ke tapuha ʻi au ʻi he ʻao ʻo haʻa Isileli, ko ia ʻe ʻikai te mo aʻutaki mai ʻa e fakataha ni ki he fonua 13 kuo u foaki kiate kinautolu. Ko e Vai ʻo Melipa ena (ko Kē), koeʻuhi naʻe kē ʻa haʻa Isileli mo Sihova, pea naʻa ne ha maʻoniʻoni ʻiate kinautolu. 14 Pea tuku atu ʻe Mosese mei Ketesi hani talafekau ki he Tuʻi Itomi, Ko e lea eni ʻa ho tokoua ko Isileli, ʻOku ke ʻilo ʻi ʻa e ngaahi faingataʻa kuo hoko kiate kimautolu; 15 ʻa e ʻalu hifo ʻemau ngaahi kui ki Isipite, mo ʻemau nofo Isipite fuoloa; pea naʻe ngaohikoviʻi kimautolu mo ʻemau ngaahi 16 kui ʻe he kakai Isipite: pea ʻi heʻemau tautapa kia Sihova naʻa ne ongoʻi homau leʻo, ʻo ne fekau mai ha angelo, ʻo fakahu mai mei Isipite: pea ko e ni ʻoku mau ʻi Ketesi, ko e kolo ʻi he ngataʻanga ʻo 17 ho fonua. Tuku muʻa ke mau laka atu ʻi ho fonua: ʻe ʻikai te mau ʻalu atu ʻi he ngaahi ngoueʻanga, pe ʻi he ngaahi ngouevaine, pea ʻe ʻikai te mau inu ʻi ha vaikeli: te mau fou pe ʻi he hala puleʻanga, ʻo ʻikai te mau afe ki he toʻomataʻu pe ki he toʻohema; kaeʻoua ke 18 mau lakaatu ʻi ho tafafonua. Ka ka tali ki ai ʻa Itomi, ʻE ʻikai te ke laka mai ʻiate au, naʻa ku ʻalu 19 atu mo e heleta ke taʻofi. Pea lea ki ai ʻa haʻa Isileli, Te mau ʻalu hake ʻi he hala tanu, pea kapau te mau inu hao vai, ʻe au pe ko ʻeku fanga manu, pea te u totongi ki ai: ʻoku ʻikai te u fie maʻu ha meʻa, ʻaeni pe, ke laka atu hoku vaʻe. 20 Ka ka pehe ʻe ia, ʻE ʻikai te ke laka mai. Pea hu ki tuʻa ʻa Itomi mo e kakai lahi mo e nima malohi ke 21 taʻofi ia. Ko ia naʻe fakafisi ʻe Itomi ʻa e tuku ʻa Isileli ke laka mai ʻi hono tafafonua: pea naʻe afe ʻa Isileli meiate ia. 22 Pea nau tuku fononga atu mei Ketesi: pea naʻe haʻu ʻa haʻa Isileli, ʻa e fakataha kotoa, ki he 23 moʻunga ko Hoa. Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese mo Elone ʻi he moʻunga ko Hoa ʻi he tafafonua 24 ʻo Itomi, ʻo pehe, ʻE ului ʻa Elone ki hono kakai: he ʻe ʻikai te ne hu ki he fonua kuo u foaki ki haʻa Isileli, koeʻuhi ko hoʻomo paetaku ki heʻeku lea ʻi he vai ʻi Melipa. 25 ʻAve ʻa Elone mo hono foha ko Eliesa, pea ʻohake kinaua ki he 26 moʻunga ko Hoa: pea hu ʻihu ʻi ʻa e kofu ʻo Elone, ʻo ʻai ki hono foha ko Eliesa: pea ʻe ului ʻa Elone ki hono kakai ʻo pekia ai ʻi he potu 27 ko ia. Pea fai ʻe Mosese, ʻo hange ko hono tuʻutuʻuni ʻe Sihova: pea nau ʻalu hake ki he moʻunga ko Hoa kae sio ʻa e fakataha kotoa. 28 Pea hu ʻihu ʻi e Mosese ʻa e kofu ʻo Elone, ʻo ne ʻai ki hono foha ko Eliesa; pea naʻe pekia ai ʻa Elone ʻi he tumutumu ʻo e moʻunga; ka ka ʻalu hifo ʻa Mosese mo Eliesa mei 29 he moʻunga. Pea ʻi he vakai ʻe he fakataha kotoa kuo pekia ʻa Elone, naʻa nau tengihia ia ʻo ʻaho tolungofulu, ʻa e fale kotoa ʻo haʻa Isileli.

Nomipa 21

1 PEA ko Kingi Alati, ko e ʻeiki Kenani naʻe nofo ʻi he feituʻu ko Tonga, naʻa ne fanongo ʻoku haʻu ʻa Isileli ʻi he hala ʻo e kau asiasi; pea ne tau ʻi ʻa Isileli, ʻo ne 2 taki popula honau niʻihi. Pea fai ʻe Isileli kia Sihova ʻenau tukumoʻui, ʻo pehe, Kapau te ke matuʻaki tuku mai ʻa e kakai ni ki hoku nima, pea te u fakaʻauha ʻenau 3 ngaahi kolo. Pea ongoʻi ʻe he ʻEiki ʻa e lea ʻa Isileli, ʻo ne tuku atu ʻa haʻa Kenani; pea nau fakaʻauha kinautolu, mo ʻenau ngaahi kolo: pea naʻe ui ʻa e potu ko Hoama (ko Fakaʻauha). 4 Pea nau tuku fononga atu mei he moʻunga ko Hoa ʻi he hala ki he Tahi Kulokula, ko ʻenau ʻalu takai ki he fonua ʻo Itomi: pea naʻe hohaʻa ʻa e laumalie ʻo e kakai 5 koeʻuhi ko e hala. Pea lea ʻa e kakai ki he ʻOtua mo Mosese, Ko e na kuo mo ʻomi ai kimautolu mei Isipite ke mate ʻi he toafa? he ʻoku ʻikai ha meʻakai, pea ʻoku ʻikai ha vai; pea ʻoku fakaliliʻa ʻemau moʻui ki he ngeʻesi meʻakai 6 ni. Pea fekau atu ʻe Sihova ki he kakai ha fanga ngata vela, pea nau ʻuusi ʻa e kakai, pea naʻe mate ha fuʻu tokolahi. 7 Pea haʻu ʻa e kakai kia Mosese, ʻo nau pehe, Kuo mau hia, he kuo mau talakaa ʻi ʻa Sihova mo koe; ke ke hu kia Sihova ke ne ʻave ʻa e fanga ngata meiate kimautolu. Pea hufekina ʻe Mosese ʻa e kakai. 8 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, ngaohi haʻo ngata vela, ʻo ai ki ha fuka; pea ka pehe, pea ʻilonga ha taha kuo ʻūsia te ne sio ki ai, te ne 9 moʻui. Pea ngaohi ʻe Mosese ha ngata palasa, ʻo ne ʻai ki he fuka: pea hili ia, pea ka kuo uʻu ha taha ʻe ha ngata, pea ne fakasio ki he ngata palasa, naʻa ne moʻui ai. 10 Pea tuku fononga atu ʻe haʻa Isileli, ʻo nau fokotuʻu teniti ʻi 11 Opote. Pea nau tuku fononga atu mei Opote ʻo nau fokotuʻu teniti ʻi ʻiapalemi, ʻi he toafa ʻoku ʻi he tafaʻaki ʻo Moape, ʻo tuʻu mei 12 hahake. Pea nau fononga mei ai, ʻo fokotuʻu teniti ʻi he teleʻa ʻo 13 Seleti. Naʻa nau tuku fononga mei ai, ʻo fokotuʻu teniti ʻi he potu ki ko ʻo Alanoni, ʻa ia ʻoku ʻi he toafa, ʻo haʻu mei he tafafonua ʻo haʻa Amoli, he ko Alanoni ko e kauʻafonua ʻo Moape ʻi he vahaʻa 14 ʻo Moape mo haʻa Amoli. ʻAeā oku lau ai ʻi he Tohi ʻo e ngaahi Tau ʻa Sihova: ʻA Vahepi ʻi Sufa, Mo Alanoni, hono ngaahi teleʻa, 15 Iʻo ko e lauua ʻo e ngaahi teleʻa ʻOku hifo ki he nofoʻanga ʻo Ala, ʻO faaki ki Moape, ki hono tafafonua. 16 Pea hili ia naʻa nau aʻu ki Pea (ko Vaikeli): ko e vaikeli ia ʻa ia naʻe folofola ai ʻa Sihova kia Mosese, Fakakātoa mai ʻa e fakataha, pea te u ʻatu haʻanau vai. 17 Toki fai ʻe Isileli ʻa e tauaʻalo ni, Vaikeli e, puna hake mai! ʻE, mou tali ʻo hiva ki ai: 18 Vai ne keli ʻe houʻeiki, Ne vili ʻe he ngaahi ʻulu ʻo e kakai ʻAki ʻa e sepita, ʻa e meʻa naʻa nau faaki ki ai. 19 Pea nau hiki mei he toafa ki Matana: pea mei Matana ki Nahalieli, pea mei Nahalieli ki 20 Pamoti: pea mei Pamoti ki he teleʻa ʻoku ʻi he tukuʻuta ʻo Moape, ko e ʻulu ʻo Pisika, ʻa ia ʻoku hanga ki he lala. 21 Pea tuku atu ʻe Isileli ha kau talafekau kia Sihoni ko e Tuʻi 22 Amoli, ke fakaha, Kau laka atu muʻa ʻi ho fonua: ʻe ʻikai te mau afe ki ha ngoueʻanga, pe ki ha ngouevaine; ʻe ʻikai te mau inu hao vaikeli: ko e hala puleʻanga pe te mau fou ai, kaeʻoua kuo mau laka 23 atu ʻi ho kauʻa. Ka ka ʻikai tuku ʻe Sihoni ke laka atu ʻa.Isileli ʻi hono kauʻa; ka ka tanaki ʻeia hono kakai kotoa, ʻo ne ʻalu atu ki he toafa ke fakafetulaki kia Isileli, ʻo ne aʻu ki Siahasa: ʻo ne fai tau ai 24 kia Isileli. Pea taaʻi ia ʻe Isileli ʻaki ʻa e mata ʻo e heleta, ʻo ne puke hono fonua mei Alanoni ʻo aʻu ki Siapoki mo e kau Amoni: he naʻe kaukaua fau ʻa e kauʻafonua ʻo 25 haʻa Amoni. Pea hamu ʻe Isileli ʻa e ngaahi kolo kotoa ko ia: pea nofo ʻa Isileli ʻi he ngaahi kolo ʻo e kau Amoli, ʻi Hesiponi mo hono 26 ngaahi kolo fakaongo. He ko Hesiponi ko e kolo ʻo Siponi ko e Tuʻi Amoli, ʻa ia kuo ne tau mo e tu ʻi muʻa ʻo Moape, pea kuo ne toʻo meiate ia hono fonua kotoa, ʻo aʻu 27 ki Alanoni. ʻAeā ʻoku lau ai ʻe he kau māu: Mou Smi ki Hesiponi; Ke langa mo fokotuʻu ʻa e kolo ʻo Sihoni: 28 He kuo ʻalu atu ha afi mei Hesiponi, Ha maama mei he kolo ʻo Sihoni: Ko AlaMoape kuo ne keina ʻo ʻosi, ʻA e houʻeiki ʻo PamotiAlanoni. 29 ʻOiaue koe, Moape! Kainanga ʻo Kimosi, kuo ke ʻauha e! Kuo ne tuku ngaahi foha ke feholataki, Mo hono ngaahi ʻofefine ke fakapopula ʻi Ki he Tuʻi Amoli ko Sihoni. 30 Ka kuo tau fai honau fakamomofi, Ko Hesiponi kuo ʻauha ki Tiponi, Kuo tau laiki ʻo aʻu ki Nofa, Ko e afi kuo aʻu ki Metepa. 31 Ko ia naʻe nofo ʻa Isileli ʻi he 32 fonua ʻo e kau Amoli. Pea fekau atu ʻe Mosese ke asiasi ʻa Siasea, pea naʻa nau hamu honau ngaahi kolo fakaongo, ʻo kapusi ʻa e kau Amoli naʻe ʻi ai. 33 Pea nau foki ʻo ʻalu hake ʻi he hala ki Pesani: pea hu ki tuʻa ʻa Oki ko e Tuʻi Pesani ke taʻofi kinautolu, ʻa ia mo hono kakai kotoa, ke fakahoko tau ʻi Etilei. 34 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, ʻOua ʻe manavahe kiate ia, he kuo u tuku ki ho nima ʻa ia mo hono kakai kotoa mo hono fonua: pea te ke fai kiate ia ʻo hange ko hoʻo fai kia Sihoni ko e Tuʻi Amoli naʻe 35 nofo ʻi Hesiponi. Pea nau taaʻi ia mo hono ngaahi foha mo hono kakai kotoa, ʻo ʻikai te nau tuku hano toko taha ke hao; pea nau 36 maʻu hono fonua. Pea tuku fononga atu ʻa haʻa Isileli, ʻo nau fokotuʻu teniti ʻi he ngaahi potu ʻo AlapaMoape, ʻi he kauvai ʻo Sioatani naʻe hanga ki Sieliko.

Nomipa 22

1 PEA vakai ʻe Pelaki, ko e ʻalo ʻo Sipoa, ʻa e ngaahi meʻa kuo fai ʻe 2 Isileli ki he kau Amoli. Pea matuʻaki lifusia ʻa Moape ki he kakai ko ē, he ko e kakai lahi: pea nau hohaʻa telia ʻa haʻa Isileli. 3 Pea lea ʻa Moape ki he matuʻa Mitiani, Ko e ni, ʻe ʻemohia ʻe he hosite ni ʻa e meʻa kotoa ʻoku takatakai kiate kitautolu, ʻo hange ko e ʻemohia ʻe he pulu ʻae musie 4 ʻo e vao. Pea ko Pelaki ko e ʻalo ʻo Sipoa naʻe Tuʻi Moape ʻi he 5 taimi ko ia. Ko ia naʻa ne tuku atu ha kau talafekau kia Pelami ko e foha ʻo Peoli ki Petōla, ʻa ia naʻe tuʻu ki he Vaitafe ʻi he fonua ʻo haʻa Amo, ke ne haʻu, pea ke nau pehe, Vakai, ʻoku ai ha kakai kuo haʻu mei Isipite, pea ko loto ke ha ha lau ʻi kelekele koeʻuhi ko kinautolu, pea ʻoku nau nofo ʻo 6 siofaki mai: pea ko ia ʻoku ou kole ke ke haʻu, ʻo tukitala ʻi ʻa e kakai ni maʻaku; he ʻoku nau kaukaua fau kiate au: hei ʻilo te u mafai ka mau taaʻi ia ʻo kapusi mei he fonua: he ʻoku ou ʻilo ko ia ʻoku ke tapuakiʻi ʻoku monuʻia, ka ko ia ʻoku ke tukitala ʻi te ne malaʻia. 7 Pea o ʻa e matuʻa Moape mo e matuʻa Mitiani, ʻo nau ʻalu mo kinautolu ʻa e koloa ʻo e fakalouʻakau; pea nau aʻu kia Pelami, ʻo nau tala kiate ia ʻa e folofola ʻa 8 Pelaki. Pea pehe ʻe ia kiate kinautolu, Mou tatoka heni he pōo ni, kau toki ʻatu hano tali ʻo fakatatau ki he folofola ʻa Sihova kiate au. Pea tatoka mo Pelami ʻa e houʻeiki Moape. 9 Pea haʻele mai ʻa e ʻOtua kia Pelami, ʻo ne folofola mai, Ko e tuʻunga tangata hā ena ʻoku ʻiate 10 koe? Pea fakatau folofola ʻa Pelami kia Elohimi, Ko Pelaki ko e ʻalo ʻo Sipoa, ko e Tuʻi Moape, kuo ne popoaki mai ʻo pehe, Vakai, ko e 11 kakai kuo haʻu mei Isipite ʻoku ʻikai ke ha ʻa e kelekele koeʻuhi ko kinautolu: ko ia ke ke haʻu ʻo tutukuʻi ia maʻaku; hei ʻilo te u mafai ai 12 ke tauʻi ia, ʻo kapusi. Pea folofola ʻa e ʻOtua kia Pelami, ʻOua te ke ʻalu mo kinautolu; ʻoua te ke tukitalaʻi ʻa e kakai ko ē: he ko e kakai 13 tapuekina. Pea tuʻu pongipongi hake ʻa Pelami, ʻo ne pehe ki he houʻeiki ʻa Pelaki, Mou o ki homou fonua; he kuo taʻe loto ʻa Sihova ke tukuange au ke ʻalu mo 14 kimoutolu. Pea tutuʻu ʻa e houʻeiki Moape, ʻo nau aʻu kia Pelaki, pea nau pehe, Naʻe ʻikai loto ʻa Pelami ke haʻu mo kimautolu. 15 Pea toe fekau atu ʻe Pelaki ha houʻeiki naʻe toko lahi ange mo 16 maʻolunga hake ʻi he ō ko ē. Pea nau aʻu kia Pelami, ʻo nau pehe ki ai, Ko e folofola eni ʻa Pelaki ko e ʻalo ʻo Sipoa, Ke ʻoua naʻa ke tuku ke taʻofi koe mei he haʻu 17 kiate au: he te u matuaki fakahikihiki ʻi koe, pea neongo pe ko e ha te ke tala mai kiate au te u fai: ko ia ke ke haʻu muʻa, ʻo tutukuʻi 18 ʻa e kakai ni maʻaku. Pea tali ʻa Pelami, ʻo ne pehe ki he kau tamaioʻeiki ʻa Pelaki, Neongo ʻe foaki mai ʻe Pelaki hono fale kuo fonu ʻi he siliva mo e koula, ʻe ʻikai te u lava ke hiki mei he meʻa ʻe to mei he fofonga ʻo Sihova ko hoku ʻOtua, ke fakasiʻisiʻi, pe fakalahi ki 19 ai.Kakoenike mou nofo muʻaheni, he poō ni foki, kau ʻilo pe ko e ha ha toe folofola ʻa Sihova ʻe fai mai. 20 Pea haʻele mai ʻa e ʻOtua kia Pelami ʻi he po, ʻo ne folofola kiate ia, Kapau ʻe haʻu ʻa e tuʻunga tangata ke ui koe, pea ke tuʻu ʻo ʻalu mo kinautolu; ka neongo ia, ka ko e lea te u ʻatu kiate koe ko 21 ia pe te ke fai. Pea pongipongi hake pea tuʻu ʻa Pelami, ʻo ne teuteu ʻene asi fefine, ʻo ne ʻalu mo e houʻeiki Moape. 22 Pea langaʻi ai ʻa e houhau ʻo e ʻOtua koeʻuhi ko ʻene ʻalu: pea hanga ʻa e Angelo ʻa Sihova ʻo tuʻu ʻi he hala mono fili. Ka kuo heka ia ʻi heʻene asi, pea ʻoku o mo ia 23 ʻene ongo talavou. Pea vakai ʻe he asi ʻa e Angelo ʻa Sihova ʻoku tuʻu ʻi he hala, kuo unuhi ʻene heleta ʻo ne toʻo: pea afe ʻa e asi mei he hala, ʻo ne ʻalu ʻi he vao: pea taʻi ia ʻe Pelami ke ne foki 24 ki he hala. Pea hanga ʻa e Angelo ʻa Sihova, ʻo tuʻu ʻi ha hala fakaliuvaka, ʻi he ngaahi ngouevaine, ʻo 25 ʻa ʻi mei tafaʻaki mo tafaʻaki. Pea sio ʻe he asi ki he Angelo ʻa Sihova, ʻo ne faʻaki malohi ki he ʻamaka, ʻo feuʻutekina ʻa e vaʻe ʻo Pelami mo e ʻamaka: pea ne toe ʻai hono 26 fuʻu hapo. Pea toe taha atu ʻa e Angelo ʻa Sihova, ʻo ne tuʻu ʻi ha potu ʻefiʻefi, ʻa ia naʻe ʻikai ala tafoki ai ki toʻomataʻu pe ki 27 toʻohema. Pea ʻi he sio ʻa e asi ki he Angelo ʻa Sihova, naʻa ne to foʻohifo mo Pelami: pea puke ʻa e ʻita ʻo Pelami, ʻo ne taʻi ʻa e asi ʻaki 28 ʻene meʻa kinisi. Pea toʻo ʻe Sihova ʻa e ngutu ʻo e asi, ʻo ne lea kia Pelami, Ko e ha ʻaku kuo u fai kiate koe ke ke taaʻi ai au ʻa e tuʻo 29 tolu ni? Pea tali ʻe Pelami ki he asi, Koeʻuhi ko hoʻo ngaohipehe ʻi au: taumaiā ʻoku ʻi hoku nima ha heleta, pehe kuo u tamateʻi koe. 30 Pea pehe ʻa e asi kia Pelami, ʻIkai ko siʻo asi au ʻa ia kuo ke heka ai talu hoʻo moʻui, ʻo aʻu ki he ʻaho ni? he kuo u momoʻi fai pehe kiate koe ha 31 taimi? pea ne tali, ʻIkai. Pea tatala ʻe Sihova ʻa e mata ʻo Pelami, ʻo ne sio ki he Angelo ʻa e ʻEiki ʻoku ne tuʻu mai ʻi he hala, pea kuo unuhi ʻene heleta ʻo toʻo: pea ne 32 punou, ʻo to foʻohifo. Pea folofola kiate ia ʻa e Angelo ʻa Sihova, Ko e ha naʻa ke taaʻi hoʻo asi ʻa e tuʻo tolu ko e? ko e ni kuo u haʻu ko ho fili, he ʻoku tuʻulu tonu mai 33 kiate au ho hala: pea naʻe sio kiate au ʻa e asi, ʻo ne afe meiate au ʻa e tuʻo tolu ko e: ka ne ʻikai afe ia meiate au, pehe kuo u tamateʻi 34 koe kae tuku ia ke moʻui. Pea fakatau folofola ʻa Pelami ki he Angelo ʻa Sihova, Kuo u hia, he naʻe ʻikai te u ʻilo ʻoku ke tuʻu koe mei he hala ke taʻofi au: pea kapau ʻoku kovi ki he Feituʻu na, pea te u 35 foki. Pea folofola ʻa e Angelo ʻa Sihova kia Pelami, ʻAlu mo e kau tangata; ka ʻoku ngata ʻi he lea te u fai kiate koe ʻa ia te ke leaʻaki. Ko ia naʻe ʻalu a Pelami mo e houʻeiki ʻa Pelaki. 36 Pea ʻi he fanongo ʻe Pelaki kuo haʻu ʻa Pelami, naʻa ne ʻalu atu ke fakafetaulaki kiate ia ki AlaMoape, ʻa ia ʻoku ʻi he tafafonua ʻo Alanoni, ʻi he taupotu ʻo e fonua. 37 Pea meʻa ʻa Pelaki kia Pelami, ʻIkai naʻa ku matuʻaki fekau atu ho ʻomi? ko e ha naʻe ʻikai te ke haʻu ai kiate au? ʻIkai ʻoku ou mafai moʻoni ke 38 fakahikihiki ʻi koe? Pea tali ʻe Pelami kia Pelaki, Ko e ni kuo u haʻu kiate koe; ka he ʻoku ou momoʻi lava ke fai ha lea? ko e meʻa kotoa pe ʻe ʻai ʻe he ʻOtua ki hoku ngutu ko ia pe te u leaʻaki. 39 Pea ō ʻa Pelami mo Pelaki, pea 40 na aʻu ki Kiliatihusoti. Pea feia ʻe Pelaki ha feilaulau pulu mo e sipi, mo tauhi kia Pelami mo e houʻeiki naʻe ʻiate ia.

Nomipa 23

1 PEA pongipongi hake naʻe ʻave ʻe Pelaki ʻa Pelami ki Pamoti-Peali, pea ne mamata mei ai ki he taupotu ʻo e kakai. Pea lea ʻa Pelami kia Pelaki, Fokotuʻu heni maʻaku ha fituʻi olita, pea teuteu heni maʻaku ha fituʻi pulu mo ha 2 fituʻi sipi tangata. Pea fai ʻe Pelaki hange ko e lea ʻa Pelami; pea feia ʻe Pelaki mo Pelami ha pulu mo ha sipi tangata ʻi he olita taki 3 taha. Pea lea ʻa Pelami kia Pelaki, Tuʻu pe koe ʻi ho tafaʻaki feilaulau kau ʻalu au; hei ʻilo ʻe haʻele mai ʻa Sihova ke ma feʻiloaki: pea neongo pe ko e ha te ne faka ʻilo 4 mai te u tala kiate koe. Pea ne ʻalu ki ha matanga. Pea feʻiloaki ʻa e ʻOtua mo Pelami; pea fakatau folofola ʻe ia ki ai, Ko e fituʻi olita kuo u fokotuʻu, pea kuo u feia ha pulu mo ha sipi tangata ʻi he olita 5 taki taha. Pea ʻai ʻe he ʻEiki ha lea ki he ngutu ʻo Pelami, ʻo ne folofola mai, Foki kia Pelaki, pea 6 ʻe pehe hoʻo lea ki ai. Pea ne foki kiate ia, pea ta ʻoku ne tuʻu ofi ki heʻene feilaulau, ʻa ia mo e houʻeiki 7 Moape. Pea ofaʻaki ʻe ia ʻene taʻanga, ʻo ne pehe, Ko Pelaki kuo ne ʻomi au mei Alame, Ko e Tuʻi Moape mei he ngaahi moʻunga ʻo Hahake: "Haʻu, ʻo tukitala ʻi ʻa Sekope maʻaku, ʻIo, haʻua, ʻo tuku ʻa Isileli ki he houhau." 8 Te u tutukuʻi fefe ha taha kuo ʻikai tutukuʻi ʻe Ela? Mo fakahouhau ʻi fefe, ka kuo ʻikai fakahouhau ʻi ʻe Sihova? 9 He mei he funga makatuʻu ʻoku ou sio ki ai, Pea ʻi he ngaahi moʻunga ʻoku ne maʻali mai: Ko e kakai eni ia ka nofo ʻatā, ʻO ʻikai lau mo e ngaahi puleʻanga. 10 Ko e efu ʻi Sekope ʻe fatu ʻe hai? Pe lau hono vahe fa ʻo Isileli? Kau mate au he matenga ʻo haʻa angatonu, Pea tatau mo hoʻona ʻa e ikuʻanga oʻoku; 11 Pea meʻa ʻa Pelaki kia Pelami, Ko e ha eni kuo ke fai kiate au? Naʻa ku ʻomi koe ke tukitala ʻi hoku ngaahi fili, pea vakai, kuo ke 12 matuʻaki tapuakiʻi. Pea tali ʻe ia ʻo ne pehe, ʻIkai ʻoku totonu ke u taʻofi au ke leaʻaki ʻa e meʻa pe kuo ʻai ʻe Sihova ki hoku ngutu? 13 Pea pehe ʻe Pelaki kiate ia, Haʻu muʻa, ke ta o ki ha potu ʻe taha, ʻa ia te ke sio mei ai kiate kinautolu; ko hano tepu pe te ke mamata ki ai, ka ʻe ʻikai te ke sio ki honau kotoa: ka ke fai mei ai maʻaku hano tutukuʻi. 14 Pea ne ʻave ia ki he toafa ʻo Sofimi ʻi funga Pisika, ʻo ne fokotuʻu ha fituʻi olita, ʻo ne feia ha pulu mo ha sipi tangata ʻi he olita 15 taki taha. Pea pehe ʻe ia kia Pelaki, Tuʻu koe heni ofi ki hoʻo feilaulau, kau ʻalu au ʻo fakalalave 16 ki hē. Pea felave ʻi ʻa Sihova mo Pelami, ʻo ne ʻai ha lea ki hono ngutu, ʻo ne folofola mai, Foki kia Pelaki, pea ʻe pehe hoʻo lea ki ai. 17 Pea ne aʻu kiate ia, pea ta koena ia ʻoku ne tuʻu ʻo ofi ki heʻene feilaulau, pea mo e houʻeiki Moape fakataha mo ia. Pea meʻa mai ʻa 18 Pelaki kiate ia, Ko e ha ʻa e folofola mai ʻa Sihova? Pea ne ofaʻaki ʻene taʻanga, ʻo pehe, Tuʻu, Pelaki, ʻo fanongoa; Fokotuʻu telinga mai, Hako ʻo Sipoa: 19 ʻOku ʻikai ko e tangata ʻa Ela ke loi ia; Pe hako ʻi Atama ke ne fakatomala: Ko e pehe ke ne lea ʻo ʻoua ʻe fai? Pe folofola ʻo ʻikai fakaai? 20 Ko e ni ko e tapuaki kuo ʻomi ke u fai: Pea ka kuo ne tapuekina ʻe ʻikai te u maliuʻaki. 21 Kuo ʻikai te ne ʻilo ʻia Sekope ha kovi, Pea kuo ʻikai te ne ʻafioa ha fakamamahi ʻi Isileli: ʻOku o mo ia hono ʻOtua ko Sihova, Pea ʻoku longolongo tuʻi hono ʻapitanga. 22 Ko Ela ʻoku taki mai kinautolu mei Isipite; ʻOku hange ʻoku ʻiate ia ʻa e malohinga ʻo e pufaloe. 23 He ʻoku ʻikai ʻia Sekope ha fai tongafisi, Pea ʻoku ʻikai ha fakaʻavea ʻi Isileli: Ka ʻoku toki tala kia Sekope ʻi hono houa, Iʻo ki Isileli ʻa e meʻa ʻoku fai ʻe Ela 24 Ta ko e kakai ni ʻoku hange ha laione toutama ʻene tuʻu na, Pea hange ha laione motuʻa ʻene mofuta: ʻE ʻikai te ne tokoto kaeʻoua ke kai ʻene hae, Mo inu ʻa e toto oʻene tamate. 25 Pea meʻa ʻa Pelaki kia Pelami, Foki tama, ʻoua te ke tukitala ʻi kinautolu, pea ʻoua foki ʻe tapuakiʻi! 26 Pea tali ʻe Pelami, ʻo ne pehe kia Pelaki, ʻIkai naʻaku tala kiate koe, ʻo pehe, Ko ia kotoa ʻe folofolaʻaki mai ʻe Sihova kuo pau ke u fai ia? 27 Pea meʻa ʻa Pelaki kia Pelami, Haʻu ke u ʻave ko e ki ha potu kehe, hei ʻilo ʻe toki finangalo lelei ʻa Elohimi ke ke fai honau tukitala ʻi maʻaku mei ai. 28 Ko ia naʻe ʻave ʻe Pelaki ʻa Pelami ki he tumutumu ʻo Peoli, ʻa ia ʻoku sio hifo mei ai ki he mata ʻo e lala. 29 Pea lea ʻa Pelami kia Pelaki, Fokotuʻu heni maʻaku ha fituʻi olita, pea teuteu heni maʻaku ha fituʻi 30 pulu mo ha fituʻi sipi tangata. Pea fai ʻe Pelaki hange ko e lea ʻa Pelami, pea ne feia ha pulu mo ha sipi tangata ʻi he olita taki taha.

Nomipa 24

1 PEA ʻi he vakai ʻe Pelami ko e finangalo ʻo Sihova ke tapuakiʻi ʻa Isileli, naʻe ʻikai te ne ʻalu hange ko e taimi ko ē mo ē ke fakalalave halanga; ka ne moʻu hangā 2 pe ki he toafa. Pea tāngaki hake ʻe Pelami hono mata, ʻo ne ʻilo ʻa Isileli ʻoku nofo fakamatakali mai; pea haʻele kiate ia ʻa e Laumalie 3 ʻo e ʻOtua. Pea ofaʻaki ʻe Pelami ʻene taʻanga, ʻo ne pehe, Ngonengone ʻa Pelami foha ʻo Peoli, Ngonengone ʻa e motuʻa ne mata pongia: 4 Ngonengone aʻana ʻoku ongoʻi he folofola ʻa Ela, Mo e visone ʻo Satai ʻoku ne siofia, ʻEne to tekefili kae tatala hono mata: 5 ʻE Sekope, hono ʻikai fakaʻofoʻofa ho ngaahi teniti, Mo ho ngaahi nofoʻanga, ʻe Isileli! 6 Hange ni teleʻa ʻenau mafola e, Hange ni ngoueʻi he veʻe vaitafe, Hange ni ʻotu alosi kuo to ʻe he ʻEiki, Hange ni ʻotu sita ʻi he ngaahi veʻe vai. 7 Ko ʻene ongo kane ʻe fetafei mei ai ʻa e vai, Pea ko hono hako ʻe nofo ki he ngaahi vai lahi. Pea ʻe maʻolunga hono tuʻi ʻia Ekaki, Pea ko hono puleʻanga ʻe hakeaki ʻi. 8 Ko Ela ʻoku taki ia mei Isipite, Hange ʻoku ʻiate ia ʻa e malohinga ʻo e pufaloe: Te ne ngungu ʻani kakai ko hono ngaahi fili, Te ne mihi honau ngaahi hui, Honau tenga te ne laiki. 9 ʻEne taulalo, ʻene tokoto, hange ha laione motuʻa; Pe ha laione toutama, ko hai te ne ue ʻia! Ko ia ʻoku ne tapuakiʻi koe ʻe fai tapuekina, Pea ko ia ʻoku ne fakamalaʻia koe ʻe malaʻia ia. 10 Pea puke ʻita ʻa Pelaki kia Pelami, ʻo ne fakapa hono nima: ʻo ne pehe kia Pelami, Naʻa ku ui koe ke tutukuʻi hoku ngaahi fili, pea ko e ni kuo ke matuʻaki tapuakiʻi 11 kinautolu ʻo tuʻo tolu. Pea ko ia ke ke fei mo puna ki ho feituʻu: naʻa ku pehe ke fuʻu fakahikihiki ʻi koe, ka ta kuo taʻofi koe ʻe he 12 ʻEiki mei he hakeaki ʻi. Pea tali ʻe Pelami kia Pelaki, ʻikai foki naʻa ku fakaha ki he kau talafekau naʻa ke fekau mai, ʻo pehe, 13 Neongo ʻe foaki mai ʻe Pelaki hono fale kuo fonu ʻi he siliva mo e koula, ʻe ʻikai te u lava ke hiki mei he meʻa ʻe to mei he fofonga ʻo Sihova, ke fai ha lelei pe ha kovi ko hoku loto pe; ko e meʻa ʻoku folofolaʻaki mai ʻe Sihova ko ia pe 14 te u leaʻaki. Pea ko e ni, vakai ko ʻeku ʻalu e ki hoku kakai: haʻu kau hinoi ʻi koe ʻi he meʻa ʻe fai ʻe he kakai ni ki ho kakai ʻi he ngaahi ʻaho ʻamui. 15 Pea ne ofaʻaki ʻene taʻanga ʻo ne pehe, Ngonengone ʻa Pelami, ko e foha ʻo Peoli ia, Ngonengone ʻa e motuʻa ne mata pongia, 16 Ngonengone aʻana ʻoku ongoʻi ʻa e folofola ʻa Ela, Pea ko e fakakaukau ʻa Elioni ʻoku ne ʻiloa, Visone ʻo Satai ʻoku ne siofia, ʻEne to tekefili kae tatala hono mata: 17 ʻOku ou vakai ia neongo kuo teʻeki ʻi ai, ʻOku ou ʻilo atu, neongo ʻoku teʻeki ofi: He hoko ha fetuʻu mei a Sekope ia Pea hake mei Isileli ha sepita; Pea te ne taaʻi ʻa e ongo tuliki ʻo Moape, Mo fakaʻauha ʻa e hako kotoa ʻo Sete, 18 Pea ʻe hoko ʻa Itomi ko e tofiʻa, Pea tofiaʻaki mo Seia; Ko hono ongo fili ia: Ka ko Isileli ʻe fai fita. 19 Pea ʻe tupu ha hau mei a Sekope, Pea ko e toe ʻo e kolo te ne fakaʻosi kotoa pe. 20 Pea ne vakai ʻa Amaleki, ʻo ne ofaʻaki ʻene taʻanga ʻo pehe, Ko Amaleki ko e ʻuluaki ʻi he ngaahi puleʻanga, Ka ko e ʻauha hono ikuʻanga. 21 Pea ne sio ki haʻa Keini, ʻo ne ofaʻaki ʻene taʻanga ʻo pehe, ʻOku tolonga ho nofoʻanga, Kuo ʻai makatuʻu ho pununga. 22 He ʻauha koa ʻa Keini ia? ʻOua ke taki popula koe ʻe Asilia. 23 Pea ne ofaʻaki ʻene taʻanga ʻo pehe, ʻOi! kohai ʻe moʻui e, ʻOka fai ʻe Ela ʻa e meʻa koe? 24 Ka ko e ngaahi vaka ē mei ʻapataki Kitimi, Pea ko Asilia te nau fakavaivaiʻi mo Hepelu te nau fakavaivaiʻi, Kae iku pe ki he ʻauha mo ia foki. 25 Pea tuʻu ʻa Pelami, ʻo ne ʻalu ʻo foki ki hono feituu: ko Pelaki foki naʻa ne fou ʻi hono hala.

Nomipa 25

1 PEA nofo ʻa Isileli ʻi Sitimi, pea kamata tango ʻe he kakai ki he 2 fanau fefine ʻo Moape: he ko e faʻahinga ko ia naʻa nau fakaafe ʻa e kakai ki he fai feilaulau ʻo honau faʻahikehe; pea tokoni ai ʻa e kakai, mo hu ki honau faʻahikehe. 3 Pea luva kinautolu ʻe Isileli kia Pealipeoli, pea langaʻi ai ʻa e 4 houhau ʻo Sihova ki Isileli. Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, ʻo pehe, Omi ʻa e houʻeiki kātoa ʻo e kakai, pea kalusefai ʻa e faʻahinga koē maʻa Sihova ʻi he ʻao ʻo e laʻa, kae lolou mei Isileli ʻa e fuʻu tuputamaki ʻo Sihova. 5 Pea meʻa ʻa Mosese ki he kau fakamāu ʻo Isileli, Mou taki taha tamateʻi hono kakai kuo luva kinautolu kia Pealipeoli. 6 Pea ta ko e tangata ʻe taha ʻo haʻa Isileli naʻa ne haʻu ʻo ʻomi ki hono kainga ha fine Mitiani ʻi he kano ʻifofonga ʻo Mosese mo e fakataha kotoa ʻo haʻa Isileli, ʻosi ʻoku nau lauʻaitu ʻi he mata Teniti 7 Fe ʻiloakiʻanga. Pea ʻi he mamata ki ai ʻa Finiasi, foha ʻo Eliesa, ko e foha ʻo Elone ko e taulaʻeiki, naʻa ne tuʻu mai mei he lotolotonga 8 ʻo e fakataha, ʻo ne toʻo ha tao; ʻo ne tuli ʻimui ki he tangata Isileli ki he loki, ʻo ne hoka ʻi kinaua ʻosi pe, ʻa e tangata Isileli; pea ko e fefine naʻe ʻasi ʻi hono kona. Pea taʻofi ai ʻa e ʻau ʻa haʻa Isileli. 9 Pea ko e pekia ʻi he ʻau ko ia ko e toko ua mano ma fa afe. 10 Pea folofola ʻa Sihova kia Moli sese, ʻo pehe, Ko Finiasi, foha ʻo Eliesa, ko e foha ʻo Elone ko e taulaʻeiki, kuo ne fakafoki ʻeku houhau mei haʻa Isileli ʻi heʻene fuaaʻaki ʻa e fuaʻa aʻaku ʻi honau lotolotonga, ʻaeā naʻe ʻikai te u fakaʻosi ai ʻa haʻa Isileli ʻi heʻeku 12 fuaʻa. Ko ia ke ke tala, Ko e ni kuo u tuku kiate ia ʻa e fuakava 13 ʻo e melino mo au: pea ko e fuakava ia ʻo e fakataʻengata ʻa e lakanga taulaʻeiki moʻona mo hono hako ʻamui; koeʻuhia naʻa ne fuaʻa telia hono ʻOtua, ʻo ne feia ha 14 fakalelei maʻa haʻa Isileli. Pea ko e hingoa ʻo e tangata Isileli naʻe te ʻia ʻa ia naʻe taaʻi fakataha mo e fine Mitiani, ko Similai ko e foha ʻo Salu, ko e ʻeiki ʻulumotuʻa ʻi 15 haʻa Simione. Pea ko e hingoa ʻo e fine Mitiani naʻe te ʻia ko Kosipi ko e ʻofefine ʻo Siuli; ko e ʻulumotuʻa ia ʻo ha faʻahinga ʻi Mitiani. 16 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, 17 ʻo pehe, Fakakina ʻi ʻa e kau Mitiani, pea taʻi kinautolu; he ʻoku fakakina ʻi kimoutolu ʻe he faʻahinga ko ia ʻaki ʻenau ngaahi tauhele, ʻa ia kuo nau fakaheke ʻaki kimoutolu ʻi he meʻa ʻa Peoli, mo e meʻa ʻa Kosipi ko e ʻofefine ʻo ha ʻeiki Mitiani, ko honau tuofefine, ʻaia naʻe te ʻia ʻi he ʻaho ʻo e mahaki fakaʻauha ʻi he meʻa ʻa Peoli.

Nomipa 26

1 PEA hili ʻa e mahaki fakaʻauha, pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, pea kia Eliesa foha ʻo Elone ko e taulaʻeiki, 2 ʻo pehe, Lau ʻa e toko lahi ʻo e fakataha kātoa ʻo haʻa Isileli, ʻo kamata meiate ia ʻoku uofulu taʻu ʻo fai hake, ʻo fakaʻulumotuʻa, ʻakinautolu kotoa ʻi Isileli ʻoku tuʻu 3 ʻi he tau. Pea alea mo kinautolu ʻe Mosese mo Eliesa ko e taulaʻeiki ʻi AlapaMoape, ʻi veʻe Sioatani 4 feʻunga mo Sieliko, ʻo pehe, Kamata meiate ia ʻoku uofulu taʻu ʻo fai hake; hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova kia Mosese mo haʻa Isileli. ʻakinautolu naʻe hu mai mei Isipite, 5 Ko Lupeni ko e ʻuluaki foha ʻo Isileli; ko e ngaahi fohaʻo Lupeni; ko Inoke, ʻa e famili ʻo haʻa Inoke: meia Falu, ʻa e famili ʻo haʻa Falu: 6 meia Heseloni, ʻa e famili ʻo haʻa Heseloni: meia Kalimi, ʻa e famili 7 ʻo haʻa Kalimi. Ko e ngaahi famili ia ʻo haʻa Lupeni; pea ko kinautolu naʻe lau mei ai ko e toko fa mano ma tolu afe ma fitungeau 8 ma tolungofulu. Pea ko e hako ʻo Falu; ko Eliapi. Pea ko e hako ʻo Eliapi; ko Nemueli, mo Tetani, 9 mo Apilami. Ko e Tetani mo Apilami ia naʻe ui ki he fakataha, ʻa ia naʻa nau kē mo Mosese mo Elone ʻi he kau ʻa Kola ʻi heʻenau 10 fetakai mo e ʻEiki. Pea naʻe mafaʻa ʻe he fonua hono ngutu, ʻo folofua kinautolu fakataha mo Kola, ʻi he taimi naʻe pekia ai ʻae 11 kautaha ko ia; ʻo keina ʻe he afi ʻa e uangeaumanimangofulu ʻi tangata, ʻo nau hoko ko e fakaʻilonga. Ka ko e ngaahi foha ʻo Kola naʻe ʻikai ke pekia. 12 Ko e hako ʻo Simione ʻo faka e honau ngaahi famili: meia Nemueli, ʻa e famili ʻo haʻa Nemueli: meia Siamini, ʻa e famili ʻo haʻa Siamini: meia Siakini, ʻa e famili ʻo haʻa 13 Siakini: meia Sala, ʻa e famili ʻo haʻa Sala: meia Saula, ʻa e famili 14 ʻo haʻa Saula. Ko e ngaahi famili ia ʻo haʻa Simione, ko e toko ua mano ma ua afe ma uangeau. 15 Ko e hako ʻo Kata ʻo faka e honau ngaahi famili: meia Sifoni ʻa e famili ʻo haʻa Sifoni: meia Haki, ʻa e famili ʻo haʻa Haki: meia Suni, ʻa e famili ʻo haʻa Suni: 16 meia Osini, ʻa e famili ʻo haʻa Osini: meia Eli, ʻa e famili ʻo haʻa 17 Eli: meia Aloti, ʻa e famili ʻo haʻa Aloti: meia Aleli, ʻa e famili ʻo 18 haʻa Aleli. Ko e ngaahi famili ia ʻo haʻa Kata naʻe lau, ko e toko fa mano ma nimangeau. 19 Ko e hako ʻo Siuta ko Ea mo Onani: ka naʻe pekia ʻa Ea mo Onani ʻi he fonua ko Kenani. 20 Pea ko e ni ʻa e hako ʻo Siuta faka e honau ngaahi famili; meia Sela, ʻa e famili ʻo haʻa Sela: meia Felesi, ʻa e famili ʻo haʻa Felesi: meia Sala, ʻa e famili ʻo haʻa Sala. 21 Pea ko e ni ʻa e hako ʻo Felesi: meia Heseloni, ʻa e famili ʻo haʻa Heseloni: meia Hamuli, ʻa e famili 22 ʻo haʻa Hamuli. Ko e ngaahifamili ia ʻo haʻa Siuta naʻe lau, ko e toko fitu mano ma ono afe ma nimangeau. 23 Ko e hako ʻo Isaka faka e honau ngaahi famili: ko Tola, ʻa e famili ʻo haʻa Tola: meia Puva, ʻa e 24 famili ʻo haʻa Puva: meia Iasupi, ʻa e famili ʻo haʻa Iasupi: meia Similoni, ʻa e famili ʻo haʻa Similoni. 25 Ko e ngaahi famili ia ʻo haʻa Isaka naʻe lau, ko e toko ono mano ma fa afe ma tolungeau. 26 Ko e hako ʻo Sepulone faka e honau ngaahi famili: meia Seleti, ʻa e famili ʻo haʻa Seleti: meia Eloni, ʻa e famili ʻo haʻa Eloni: meia Iakaleli, ʻa e famili ʻo haʻa 27 Iakaleli. Ko e ngaahi famili ia ʻo haʻa Sepulone naʻe lau, ko e toko ono mano ma nimangeau. 28 Ko e hako ʻo Siosifa faka e honau ngaahi famili: ko Manase 29 mo Ifalemi. Ko e hako ʻo Manase: meia Makili, ʻa e famili ʻo haʻa Makili: pea tupu meia Makili ʻa Kiliati: meia Kiliati, ʻa e famili ʻo 30 haʻa Kiliati. Ko e ni ʻa e hako ʻo Kiliati: ko lesa, ʻa e famili ʻo haʻa lesa: meia Heleka, ʻa e famili ʻo 31 haʻa Heleka: pea mo Aselieli, ʻa e famili ʻo haʻa Aselieli: mo Sikemi, 32 ʻa e famili ʻo haʻa Sikemi: pea mo Semita, ʻa e famili ʻo haʻa Semita: pea mo Hefeli, ʻa e famili ʻo haʻa 33 Hefeli. Ka ko Silofehati ko e foha ʻo Hefeli naʻe ʻikai haʻane fanau tangata, ko e ngaahi ʻofefine pe: pea ko e hingoa ʻo e ngaahi ʻofefine ʻo Silofehati ko Mahala mo Noa, ko 34 Hokela, Milika, mo Tilisa. Ko e ngaahi famili ia ʻo haʻa Manase; pea ko kinautolu naʻe lau mei ai ko e toko nima mano ma ua afe ma fitungeau. 35 Ko e ni ʻa e hako ʻo Ifalemi faka e honau ngaahi famili: meia Sutela, ʻa e famili ʻo haʻa Sutela: meia Pekeli, ʻa e famili ʻo haʻa Pekeli: meia Tahani, ʻa e famili ʻo haʻa 36 Tahani. Pea ko e hako eni ʻo Sutela: meia Elani, ʻa e famili ʻo 37 haʻa Elani. Ko e ngaahi famili ia ʻo haʻa Ifalemi naʻe lau, ko e toko tolu mano ma ua afe ma nimangeau. Ko e hako ʻo Siosifa ia faka e honau ngaahi famili. 38 Ko e hako ʻo Penisimani faka e honau ngaahi famili: meia Pela, ʻa e famili ʻo haʻa Pela: meia Asipeli, ʻa e famili ʻo haʻa Asipeli: meia Ahilami, ʻa e famili ʻo haʻa Ahilami: 39 meia Sefufami, ʻa e famili ʻo haʻa Sefufami: meia Hupami, ʻa e 40 famili ʻo haʻa Hupami. Pea ko e hako ʻo Pela ʻa Aliti mo Neamani — ʻa e famili ʻo haʻa Aliti: meia Neamani, ʻa e famili ʻo haʻa Neamani. 41 Ko e hako ʻo Penisimani ia faka e honau ngaahi famili: pea ko kinautolu naʻe lau mei ai ko e toko fa mano ma nima afe ma onongeau. 42 Ko e ni ʻa e hako ʻo Tani faka e honau ngaahi famili: meia Suhami, ʻa e famili ʻo haʻa Suhami. Ko e ngaahi famili ia ʻo Tani faka e 43 honau ngaahi famili. Ko e ngaahi famili kotoa ʻo haʻa Suhami, ʻakinautolu naʻe lau, ko e toko ono mano ma fa afe ma fangeau. 44 Ko e hako ʻo Aseli faka e honau ngaahi famili: meia Simina, ʻa e famili ʻo haʻa Simina: meia Sisui, ʻa e famili ʻo haʻa Sisui: meia Peliʻa, ʻa e famili ʻo haʻa Peliʻa. 45 Ko e hako ʻo Peliʻa; meia Hepa, ʻa e famili ʻo haʻa Hepa: meia Malakieli ʻa e famili ʻo haʻa Malakieli. 46 Pea ko e hingoa ʻo e ʻofefine 47 ʻo Aseli ko Sela. Ko e ngaahi famili ia ʻo haʻa Aseli naʻe lau, ko e toko nima mano ma tolu afe ma fangeau. 48 Ko e hako ʻo Nafitalai faka e honau ngaahi famili: meia Iakasili, ʻa e famili ʻo haʻa Iakasili: meia Kuni, ʻa e famili ʻo haʻa Kuni: 49 meia Ieseli, ʻa e famili ʻo haʻa Ieseli: meia Silemi, ʻa e famili ʻo 50 haʻa Silemi. Ko e ngaahi famili ia ʻo haʻa Nafitalai faka e honau ngaahi famili: pea ko kinautolu naʻe lau ko e toko fa mano ma nima afe ma fangeau. 51 Ko haʻa Isileli ia naʻe lau, ko e toko ono kilu ma taha afe ma fitungeau ma tolungofulu. 52 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese 53 ʻo pehe, Ko e ni ia ʻe vahe tofiʻa ki ai ʻa e fonua ʻo fakatatau ki he 54 lau ʻo honau hingoa. Ki he toko lahi te ke vahe tofiʻa lahi, pea ki he toko siʻi te ke vahe tofiʻa si ʻi: ʻe ʻatu tofiʻa ki he tangata taki taha ʻo fakatatau ki he meʻa naʻe va ʻiniu hake ʻi he lau hono kakai. 55 Ka neongo ia ka ʻe fai talotalo ʻa e vahe fonua: ʻe fai ʻaki ʻa e hingoa fakamatakali ʻo honau tupuʻanga 56 ʻenau maʻu tofiʻa. Pea ko e tofiʻa kuo to ʻi he talotalo ʻe toki vahevahe ia, ʻo tokanga ki he toko lahi mo e toko siʻi. 57 Pea ko e ni ia naʻe lau mei haʻa Livai faka e honau ngaahi famili: meia Kesoni, ʻa e famili ʻo haʻa Kesoni: meia Kohate, ʻa e famili ʻo haʻa Kohate: meia Melali, ʻa e 58 famili ʻo haʻa Melali. Ko e ni ʻa e ngaahi famili ʻo haʻa Livai: ko e famili ʻo haʻa Lipini, ko e famili ʻo haʻa Hepeloni, ko e famili ʻo haʻa Mahali, ko e famili ʻo haʻa Musi, ko e famili ʻo haʻa Kola. Pea naʻe tupu ʻia Kohate ʻa Amilami. 59 Pea ko e hingoa ʻo e uaifi ʻo Amilami ʻa Siokapesi, ko e ʻofefine ʻo Livai, ʻa ia naʻe fanauʻi kia Livai ʻi Isipite: pea faʻeleʻi ʻe ia kia Amilami ʻa Elone mo Mosese, mo hona 60 tuofefine ko Miliame. Pea tupu ʻia Elone ʻa Natapi mo Apiu, ʻa 61 Eliesa mo Itama. Pea pekia ʻa Natapi mo Apiu ʻi heʻena ʻatu ʻae 62 afi kehe ʻi he ʻao ʻo Sihova. Pea ko kinautolu naʻe lau mei ai ko e toko ua mano ma tolu afe, ʻa e tangata kotoa pe ʻo kamata meiate ia ʻoku taha mahina ʻo fai hake: he naʻe ʻikai lau ʻakinautolu fakataha mo haʻa Isileli, he naʻe ʻikai ʻange hanau tofiʻa fakataha mo haʻa Isileli. 63 Ko e ni naʻe lau ʻe Mosese mo e taulaʻeiki ko Eliesa, ʻa ia naʻa na lau ʻa haʻa Isileli ʻi AlapaMoape, ʻi he veʻe Sioatani feʻunga mo 64 Sieliko. Pea ʻi he kakai ko ia naʻe ʻikai ha tangata ʻiate kinautolu naʻe lau ʻe Mosese mo e taulaʻeiki ko Elone, ʻa ia naʻa na lau ʻa haʻa 65 Isileli ʻi he Toafa ʻo Sainai. He naʻe folofola ʻiate kinautolu ʻa e ʻEiki, Kuo pau te nau mate ʻi he Toafa. Pea naʻe ʻikai toe hanau toko taha, ko Kelepi pe ko e foha ʻo Sifune, pea mo Siosiua ko e foha ʻo Nuni.

Nomipa 27

1 PEA ʻunuʻunu mai ʻa e ngaahi ʻofefine ʻo Silofehati, foha ʻo Hefeli, foha ʻo Kiliati, foha ʻo Makili, foha ʻo Manase, ʻo kau ki he ngaahi famili ʻo haʻa Manase, ko e foha ʻo Siosifa: pea ko e ngaahi hingoa eni ʻo e ngaahi ʻofefinekoia.koMahala, Noa, mo Hokela, pea mo Milika 2 mo Tilisa. Pea naʻa nau tutuʻu ʻi he ʻao ʻo Mosese, mo e ʻao ʻo Eliesa ko e taulaʻeiki, mo e ʻao ʻo e houʻeiki mo e fakataha kotoa, ʻi he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga, ʻo 3 nau pehe, Naʻe pekia siʻemau tamai ʻi he Toafa, pea naʻe ʻikai te ne ʻi he kau ko ia naʻa nau fakataha ke fai mo Sihova, ʻa e kautaha ʻa Kola: ka naʻa ne pekia ʻi heʻene hia aʻana; pea naʻe ʻikai haʻane 4 fanau tangata. Ko e pehe koā ke mate ʻa e hingoa oʻemau tamai mei hono famili koeʻuhi naʻe ʻikai hano foha? Tuku mai hamau konga kelekele ʻi he lotolotonga ʻo e 5 kainga oʻemau tamai. Pea naʻe ʻomi ʻe Mosese ʻenau meʻa ki he ʻao ʻo Sihova, he ko e meʻa fakakonisitutone. 6 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, 7 ʻo pehe, ʻOku moʻoni ʻa e lau ʻa e ngaahi ʻofefine ʻo Silofehati: te ke vahe pe ha konga kelekele moʻonau tofiʻa ʻi he lotolotonga ʻo e kainga oʻenau tamai; pea te ke fakalaka kiate kinautolu ʻa e tofiʻa 8 oʻenau tamai. Pea te ke lea ki haʻa Isileli, ʻo pehe, Ka pekia ha tangata taʻe hano foha, te ke fakalaka hono 9 tofiʻa ki hono ʻofefine. Pea kapau ʻoku ʻikai hano ʻofefine, pea te mou foaki hono tofiʻa ki hono ngaahi 10 tokoua. Pea kapau ʻoku ʻikai hano tokoua, pea te mou foaki hono tofiʻa ki he ngaahi tokoua 11 oʻene tamai. Pea kapau ʻoku ʻikai ha tokoua oʻene tamai, pea te mou foaki hono tofiʻa ki ha kakano ʻo hono famili ʻoku ofi kiate ia, pea te ne maʻu ia: pea ʻe hoko eni ko e kupu ʻi konisitutone ki haʻa Isileli hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova kia 12 Mosese. Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, ʻAlu hake ki he moʻunga ko e ni ko Apalemi, ʻo sio ki he fonua kuo u foaki ki haʻa Isileli. 13 Pea hili hoʻo mamata ki ai, te ke ului mo koe foki ki ho kakai, ʻo hange ne ului ho tokoua ko Elone: 14 koeʻuhia ne mo paetaku ʻi ʻeku lea ʻi he Toafa ʻo Sini, ʻi he fakafekake ʻi hake ʻa e fakataha, ʻo ʻikai te mo fakatapuhaa ʻi au ʻi honau ʻao ʻi he vai ko ia. (Ko Vai Melipa ia ʻi Ketesi, ʻi he Toafa ʻo Sini.) 15 Pea fakatau folofola ʻa Mosese ki 16 he ʻEiki, ʻo pehe, Ke fakanofo muʻa ʻe Sihova, ko e ʻOtua ʻo e ngaahi laumalie ʻo e kakano kotoa pe, ha tangata ke pule ki he fakataha, 17 ha taha te ne fotu maʻupe ʻi ʻao mo tuʻa, ha taha te ne taki atu kinautolu mo taki mai; ke ʻouanaʻa hoko ʻa e fakataha ʻa e ʻAfiona ʻo hange ha fanga sipi ʻoku ʻikai hanau tauhi. 18 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Pe ʻi ʻave ʻa Siosiua ko e foha ʻo Nuni, ko e tangata ʻoku Laumalie ʻia, pea hilifaki ho nima ki ai; 19 pea fokotuʻu ia ʻi he ʻao ʻo Eliesa ko e taulaʻeiki, pea ʻi he ʻao ʻo e fakataha kotoa; pea fai hono tuʻutuʻuni ke nau sio ki ai. 20 Pea te ke tuku kiate ia mei ho langilangi, koeʻuhi ke fie ongo ʻa e fakataha 21 kotoa ʻo haʻa Isileli. Ka te ne tuʻu ʻi he ʻao ʻo Eliesa ko e taulaʻeiki, ʻa ia te ne huhū maʻana kia Sihova aki ʻa e fakatonu fakaUlimi: ko e lea aʻana te nau hu atu ai, pea ko e lea aʻana te nau hu mai ai, ʻaia mo haʻa Isileli kātoa 22 foki, ʻio ʻa e fakataha kotoa. Pea fai ʻe Mosese ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova kiate ia: pea ne ʻave ʻa Siosiua ʻo fokotuʻu ʻi he ʻao ʻo Eliesa ko e taulaʻeiki, pea ʻi 23 he ʻao ʻo e fakataha kotoa: pea ne hilifaki hono nima kiate ia, ʻo ne fai hono tuʻutuʻuni, hange ko e folofola ʻa e ʻEiki naʻe fakafai ʻia Mosese.

Nomipa 28

1 PEA folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese, 2 ʻo pehe, Fekau ʻa haʻa Isileli, ʻo tala kiate kinautolu, Te mou tokanga ke ʻomi kiate au ʻi hono taimi totonu ʻeku kopano, ʻa ʻeku meʻakai ke fai ʻaki ʻa e afi, moʻo 3 ngangatu fakahoifua kiate au. Pea te ke pehe kiate kinautolu, Ko e ni ʻa e feilaulau tutu te mou ʻatu kia Sihova; ko e ngaahi lami tangata ʻoku taʻu taha, taʻe hanau melē, ʻo taki ua ki he ʻaho, moʻo feilaulauoifua ʻo tuʻumaʻu. 4 mKo e lami ʻe taha te ke feia pongipongi, pea ko hono ua te ke fai ʻi heʻene efiafi 5 hifo: ai mo ha vahe hongofulu ʻo e efa ʻo e ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu ʻaki ʻa e lolo tuki feʻunga mo e vahe 6 fa ʻo ha hini, mono kinaki. Ko e feilaulaumoifua tuʻumaʻu ia, ʻa ia naʻe fokotuʻu ʻi he moʻunga ko Sainai moʻo ngangatu fakahoifua, ko e feilaulau tutu kia Sihova. 7 Pea ko hono kava ko e vahe fa ʻo ha hini ki he lami ʻe taha: ko e Potu Tapu te ke lingi ai ha huʻa 8 kava malohi maʻae ʻEiki. Pea ko hono ua ʻo e lami te ke feia ʻi heʻene efiafi hifo: te ke fai hange ko e kinaki ʻo e pongipongi mo hono kava, ko e feilaulau tutu ia moʻo ngangatu fakahoifua kia Sihova. 9 Pea ʻi he ʻaho Sapate ko e ongo lami ʻoku taʻu taha, taʻe hana melē, mo e ongo vahehongofulu ʻo e ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu ʻaki ha lolo mono kinaki, pea mo hona 10 kava. Ko e feilaulaumoifua fakasapate ia; taha kehe ʻa e feilaulaumoifua tuʻumaʻu mo hono kava. 11 Pea ʻi he kamataʻanga ʻo homo ngaahi mahina te mou ʻatu ha feilaulau moifua ki he ʻEiki: ko e ongo pulu mui, mo e sipi tangata ʻe taha, ko e fituʻi lami tangata ʻoku 12 taʻu taha pea taʻemele; pea ko e vahehongofulu ʻe tolu ʻo e ʻelitoʻi mahoaʻa, kuo natu ʻaki a e lolo, ki he pulu taki taha mono kinaki; pea ko e vahehongofulu ʻe ua ʻo e ʻelitoʻi mahoaʻa, kuo natu ʻaki ʻa e lolo, ki he taha ʻi sipi tangata mono 13 kinaki; pea ko ha vahehongofulu ʻo e ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu ʻaki ʻa e lolo ki he lami taki taha mono kinaki; ko e feilaulaumonifua pea ngangatu fakahoifua ia, ʻo fai ʻaki 14 ʻa e afi kia Sihova. Pea ko honau kava ko e vaeua ʻo ha hini uaine ki ha pulu, mo e vahe tolu ki he sipi tangata, mo e vahefa ki ha lami: ko e feilaulaumoifua eni ʻo e mahina taki taha ʻi he ngaahi 15 mahina ʻo e taʻu. Pea mo ha kosi tangata ʻe taha moʻo feilaulauangahala kia Sihova: ʻe feia fakataha ia mo e feilaulaumoifua tuʻumaʻu mo hono kava oʻona. 16 Pea ko e ʻuluaki mahina, ʻi hono ʻaho hongofulu ma fa, ko e Pasova 17 ia ʻa Sihova. Pea ko hono ʻaho hongofulu ma nima ʻo e mahina ko ia ko e ʻaho kātoanga: ko e ʻaho 18 ʻe fitu ʻe kai ma taʻe levani. ʻI he ʻuluaki ʻaho ʻe fai ha fakataha 19 tapu: tapu ʻaupito hoʻomou fai ʻa e ngaahi ngaūe ʻa homou ngaahi lakanga: ka te mou ʻatu ha feilaulau tutu kia Sihova, ko e feilaulaumoifua; ko e ongo pulu mui, mo ha sipi tangata, mo ha fituʻi lami tangata ʻoku taha taʻu: te mou 20 tokanga ke nau taʻe melē: pea ko honau kinaki ko e ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu ʻaki ʻa e lolo, ko e vahehongofulu ʻe tolu te mou ngaohi ki ha pulu, mo ha vahehongofulu 21 ʻe ua ki he sipi tangata; ko e vahehongofulu ʻe taha te mou ngaohi ki he lami taki taha ʻi he fituʻi lami: 22 pea mo ha kosi tangata moʻo feilaulauangahala, ke feia ʻaki ha 23 fakalelei maʻamoutolu. Te mou feia ʻa e ngaahi meʻa ko ē fakataha mo e feilaulau pongipongi, ʻa ia ko 24 e feilaulau tuʻumaʻu. Te mou fai hange ko ia ʻi he fituʻi ʻaho kotoa pe, ko e meʻakai fai ʻaki ʻa e afi, ko e ngangatu fakahoifua kia Sihova, ʻo fakalahi ʻaki ʻa e feilaulau tuʻumaʻu mo hono kava. 25 Pea ʻi hono ʻaho fitu ʻe fai haʻamou fakataha tapu: ʻilonga ha ngaūe fakatamaoiʻeiki ʻe ʻikai te mou fai. 26 ʻi he taimi foki ʻo e polopolo taʻu, ʻi hoʻomou ʻatu ha feilaulaumeʻakai foʻou kia Sihova, ʻi hoʻomou kātoanga Lauuike, ʻe fai haʻamou fahataha tapu: ʻilonga ha ngaūe fakatamaioʻeiki ʻe ʻikai te mou fai: 27 ka te mou ʻatu ha feilaulaumoifua moʻo ngangatu fakahoifua kia Sihova; ha ongo pulu mui, ha sipi tangata, ha fituʻi lami tangata ʻoku 28 taha taʻu. Pea ko honau kinaki ko e ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu ʻaki ʻa e lolo, ko e vahehongofulu ʻe tolu ki he pulu taki taha, ko e vahehongofulu ʻe ua ki he taha ʻi sipi 29 tangata, ko e vahehongofulu ʻe taha ki he lami taki taha ʻi he 30 fituʻi lami; ko e kosi tangata ʻe taha ke feia ʻaki ha fakalelei maʻamoutolu. 31 Te mou fakalahi ʻaki ia ʻa e feilaulau tuʻumaʻu mo hono kinaki (tokanga ke nau taʻemele), mo honau kava.

Nomipa 29

1 PEA ʻi hono fitu ʻo e mahina, ʻi he ʻuluaki ʻaho, ʻe fai haʻamou fakataha tapu: tapu ʻaupito haʻamou fai ʻa e ngaūe ʻa homou ngaahi lakanga: ko e ʻaho ifi ia kiate 2 kimoutolu. Pea te mou feia ha feilaulaumoifua moʻo ngangatu fakahoifua kia Sihova; ko e pulu mui ʻe taha, ko e sipi tangata ʻe taha, ko e fituʻi lami ʻoku taʻu taha 3 pea taʻemele; pea ko honau kinaki ko e ʻelioto ʻi mahoaʻa kuo natu ʻaki ʻa e lolo, ko e vahehongofulu ʻe tolu ki he pulu, ko e vahehongofulu ʻe ua ki he sipi tangata, 4 ko ha vahehongofulu ʻe taha ki he lami taki taha ʻi he fituʻi lami: 5 ko e kosi tangata foki ʻe taha moʻo feilaulauangahala, ke fai ʻaki ha 6 fakalelei maʻamoutolu: tuku kehe ʻa e feilaulaumoifua ʻo e faka mahinafoʻou mo hono kinaki, mo e feilaulaumoifua tuʻumaʻu mo hono kinaki oʻona, mo honau kava, ʻo hange ko honau konisitutone, moʻo ngangatu fakahoifua fai ʻaki ʻa e afi kia Sihova. 7 Pea ʻi hono ʻaho hongofulu ʻo e mahina fitu ko ia ʻe fai haʻamou fakataha tapu; pea te mou fakavaivai homou laumalie; ʻilonga ha ngaūe fakatamaioʻeiki ʻe ʻikai te 8 mou fai: ka te mou ʻatu ki he ʻEiki ha feilaulaumoifua moʻo ngangatu fakahoifua; ko e pulu mui ʻe taha, ko e sipi tangata ʻe taha, ko e fituʻi lami ʻoku taha taʻu; te mou tokanga 9 ke nau taʻemele. Pea ko honau kinaki ko e ʻelioto ʻi mahoaʻa kuo natu ʻaki ʻa e lolo, ko e vahe hongofulu ʻe tolu ki he pulu, ko e vahehongofulu ʻe ua ki he taha ʻi sipi 10 tangata, taki vahehongofulu ha 11 lami ʻi he fituʻi lami: ko e kosi tangata moʻo feilaulauangahala; tuku kehe ʻa e feilaulauangahala fakalelei, mo e feilaulaumoifua tuʻumaʻu, mo hono kinaki, mo honau kava. 12 Pea ʻi hono ʻaho hongofulu ma nima ʻo hono fitu ʻo e mahina ʻe fai haʻamou fakataha tapu: ʻilonga ha ngaūe fakatamaioʻeiki ʻe ʻikai te mou fai, pea te mou fai ha kātoanga kia Sihova ʻo ʻaho fitu. 13 Pea te mou ʻatu ha feilaulaumoifua ko e feilaulau tutu, moʻo ngangatu fakahoifua kia Sihova; ko e pulu mui ʻe hongofulu ma tolu, sipi tangata ʻe ua, lami tangata ʻe hongofulu ma fa ʻoku taha taʻu 14 (te nau taʻemele): pea ko honau kinaki ko e ʻelitoʻi mahoaʻa kuo natu lolo, ko e vahehongofulu ʻe tolu ki he hongofulumatolu ʻi pulu taki taha, ko e vahehongofulu ʻe ua ki he ongo sipi tangata taki 15 taha, pea taki vahehongofulu ʻa e 16 hongofulumafa ʻi lami: ko e kosi tangata foki ʻe taha moʻo feilaulauangahala; tuku kehe ʻa e feilaulaumoifua tuʻumaʻu, ʻa hono kinaki mo hono kava. 17 Pea ʻi hono ʻaho ua ko e pulu mui ʻe hongofulu ma ua, sipi tangata ʻe ua, lami ʻe hongofulu ma fa ʻoku taha taʻu pea taʻemele; 18 pea ko honau kinaki mo honau ngahi kava ki he fanga pulu, ki he ongo sipi tangata, pea ki he fanga lami, ʻo fakatatau ki honau toko 19 lahi mo e tuʻutuʻuni ki ai: ko e kosi tangata foki ʻe taha moʻo feilaulauangahala; tuku kehe ʻa e feilaulaumoifua tuʻumaʻu, mo hono kinaki pea mo honau kava. 20 Pea ʻi hono ʻaho tolu ko e pulu ʻe hongofulu ma taha, sipi tangata ʻe ua, lami ʻe hongofulu ma fa ʻoku 21 taha taʻu pea taʻemele; pea ko honau kinaki mo honau ngaahi kava ki he fanga pulu, ki he ongo sipi tangata, pea ki he fanga lami, ʻo fakatatau ki honau toko lahi mo 22 e tuʻutuʻuni ki ai: ko e taha ʻi kosi feilaulauangahala foki; tuku kehe ʻa e feilaulaumoifua tuʻumaʻu, mo hono kinaki mo hono kava. 23 Pea ʻi hono ʻaho fa ko e pulu ʻe hongofulu, sipi tangata ʻe ua, lami ʻe hongofulu ma fa ʻoku taha taʻu 24 pea taʻemele; ko honau kinaki mo honau ngaahi kava, ki he fanga pulu, ki he ongo sipi tangata, pea ki he fanga lami, ʻo fakatatau ki honau toko lahi mo e tuʻutuʻuni 25 ki ai: ko e kosi tangata foki ʻe taha moʻo feilaulauangahala; tuku kehe ʻa e feilaulaumoifua tuʻumaʻu, ʻa hono kinaki mo hono kava. 26 Pea ʻi hono ʻaho nima ko e pulu ʻe hiva, sipi tangata ʻe ua, lami ʻe hongofulu ma fa ʻoku taʻu taha pea 27 taʻemele; pea ko honau kinaki mo honau ngaahi kava, ki he fanga pulu, ki he ongo sipi vangata, pea ki he fanga lami, ʻo fakatatau ki honau toko lahi mo e tuʻutuʻuni 28 ki ai: ko e taha ʻi kosi feilaulauangahala foki; tuku kehe ʻa e feilaulau moifua tuʻumaʻu, mo hono kinaki mo hono kava. 29 Pea ʻi hono ʻaho ono ko e pulu ʻe valu, sipi tangata ʻe ua, lami ʻe hongofulu ma fa ʻoku taha taʻu 30 pea taʻemele; mo honau kinaki mo honau ngaahi kava, ki he fanga pulu, ki he ongo sipi tangata, ki he fanga lami, ʻo fakatatau ki honau toko 31 lahi mo e tuʻutuʻuni ki ai: mo e taha ʻi kosi feilaulauangahala foki; tuku kehe ʻa e feilaulaumoifua tuʻumaʻu, ʻa hono kinaki mo hono kava. 32 Pea ʻi hono ʻaho fitu ko e pulu ʻe fitu, sipi tangata ʻe ua, lami ʻe hongofolu ma fa ʻoku taha taʻu pea 33 taʻemele; mo honau kinaki mo honau ngaahi kava, ki he fanga pulu, ki he ongo sipi tangata, ki he fanga lami, ʻo fakatatau ki honau toko 34 lahi mo e tuʻutuʻuni ki ai: ko e taha ʻi kosi feilaulauangahala foki; tuku kehe ʻa e feilaulaumoifua tuʻumaʻu, ʻa hono kinaki mo hono kava. 35 ʻi hono ʻaho valu ʻe fai haʻamou fakaʻosi: tapu ʻaupito hoʻomou fai ʻa e ngaūe ʻa homou ngaahi lakanga; 36 ka te mou ʻatu ha feilaulaumoifua, ko e feilaulau tutu, moʻo ngangatu fakahoifua kia Sihova; ko e pulu ʻe taha, sipi tangata ʻe taha, lami ʻe fitu ʻoku taha taʻu pea taʻemele; 37 ko honau kinaki mo honau ngaahi kava, ki he fanga pulu, ki he sipi tangata, pea ki he fanga lami ʻo fakatatau ki honau toko lahi mo e 38 tuʻutuʻuni ki ai; ko e taha ʻi kosi feilaulauangahala foki; tuku keheʻa e feilaulaumoifua tuʻumaʻu mo hono kinaki mo hono kava. 39 Ko e ni ia ʻa e meʻa te mou feia kia Sihova ʻi homou ngaahi ʻaho tuʻutuʻuni — tuku kehe hoʻomou ngaahi tukumoʻui, mo hoʻomou ngaahi meaʻofa — maʻamou ngaahi feilaulaumoifua, pea maʻamou ngaahi kinaki, pea maʻamou ngaahi feilaulaukava, pea maʻamou ngaahi 40 feilaulauʻofa. Pea fakamatala ʻe Mosese ki haʻa Isileli ʻa e ngaahi meʻa kotoa pe kuo tuʻutuʻuni ʻe Sihova kiate ia.

Nomipa 30

1 PEA lea ʻa Mosese ki he houʻeiki ʻo e ngaahi matakali ʻo haʻa Isileli, 2 ʻo pehe, Ko e ni ʻa e meʻa kuo 3 tuʻutuʻuni ʻe Sihova. Ka ai ha tangata kuo ne fai ha tukumoʻui kia Sihova, pe kuo ne fuakava ke ha ʻi hono laumalie ʻaki ha tapu, ʻe ʻikai te ne maumau ʻene lea; te ne fai ʻa e meʻa kotoa kuo 4 puʻaki ʻe hono ngutu. Pea kapau kuo fai ʻe ha fefine ha tukumoʻui kia Sihova, ʻo ne fokotuʻu ha tapu kiate ia ʻi he fale oʻene tamai ʻi 5 heʻene kei finemui; pea ʻoku fanongo ʻe heʻene tamai ki heʻene tukumoʻui mo e tapu kuo ne ha ʻi ʻaki hono laumalie, pea ʻoku fakalongo pe ʻe heʻene tangataʻeiki: pea ʻe toki tuʻu pe ʻene tukumoʻui; mo e ha fua ha tapu kuo ne fokotuʻu ki hono laumalie, kae tuʻu pe. 6 Ka ʻo kapau ʻe taʻofi ia ʻe he tangataʻeiki ʻi he ʻaho ʻoku ne fanongo ki ai, ʻe ʻikai tuʻu haʻane tukumoʻui, pe ko e tapu kuo ne ha ʻi ʻaki hono laumalie; pea ʻe fakamolemole ia ʻe Sihova, koeʻuhi 7 naʻe taofi ia ʻe heʻene tamai. Pea kapau kuo ne momoʻi alafia, ʻosi ʻoku ai ʻene tukumoʻui, pe ha ʻohonoa hono ngutu, ʻo ne fokotuʻu 8 ha tapu ki hono laumalie; pea ka fanongo ki ai ʻa e tangata, ʻo ikai te ne lea ki ai ʻi he ʻaho oʻene fanongo ki ai, pea ʻe toki tuʻu ʻene tukumoʻui; pea ko e tapu kuo ne fokotuʻu ki hono laumalie ʻe tuʻu 9 ia. Ka ʻo kapau ʻe taʻofi ia ʻe he tangata ʻi he ʻaho naʻa ne fanongo ki ai, pea ko ʻene vete ia ʻa e tukumoʻui ʻoku ʻiate ia mo e papunoa ʻa hono ngutu, ʻa ia kuo ne ha ʻi ʻaki hono laumalie: pea ʻe fakamolemole ia ʻe Sihova. 10 Ka ko e tukumoʻui ʻa ha uitou, pe ko e fefine kuo vete, pe ko e ha ʻa e meʻa kuo ke ha ʻiʻaki hono laumalie, ʻe 11 ʻiate ia aipe. Pea kapau naʻe fai ʻe he fefine ʻa e tukumoʻui ʻi he fale ʻo hono husepaniti, pe naʻa ne fokotuʻu ha tapu ki hono laumalie, 12 ʻo fuakava, kapau naʻe fanongo ki ai ʻe hono husepaniti, ʻo ne fakalongope, ʻo ʻikai te ne taʻofi ia; pea ʻe toki tuʻu ʻene tukumoʻui kotoa pe, mo e ha fua ha meʻa tapu naʻa ne ha ʻiʻaki hono 13 laumalie ʻe tuʻu ia. Ka ʻo kapau naʻe matuʻaki vete ia ʻe hono husepaniti ʻi he ʻaho naʻa ne fanongo ki ai; pea ʻe ʻikai tuʻu ʻa e meʻa naʻe puʻaki ʻe hono ngutu: pe ko ha tukumoʻui pe ko ha tapu ki hono laumalie ʻe ʻikai tuʻu; kuo vete ia ʻe hono husepaniti; pea ʻe 14 fakamolemole ia ʻe Sihova. ʻIlonga ha tukumoʻui, pea ʻilonga ha tapu kuo ne fuakava ki ai ke fakamamahi ʻaki hono laumalie, ko hono husepaniti ʻe tuʻu ai, pea ko 15 hono husepaniti ʻe vete ai. Ka ʻo kapau ʻe fakalongo ʻe hono husepaniti, ʻo ʻikai ha lea ki ai mei he ʻaho ki he ʻaho, pea ko ʻene fokotuʻu ia ʻene ngaahi tukumoʻui, pe ko e ha fua ha tapu ʻoku ʻiate ia: ʻoku ne fakapapau ia, koeʻuhi naʻe ʻikai te ne lea kiate ia ʻi he ʻaho naʻa ne 16 fanongo ki ai. Ka ʻo kapau te ne kiʻi taʻofi ia kimui, ka naʻa ne fanongo ki ai, pea te ne fua ʻa e hia 17 ʻa e fefine. Ko e ni ia,ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni naʻe fekau ʻe Sihova kia Mosese, ki he va ʻo e tangata mo hono uaifi, mo e va ʻo e tangata mo hono ʻofefine, ʻoku kei finemui pea nofo ʻi he fale oʻene tamai.

Nomipa 31

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, 2 ʻo pehe, Te ke matuʻaki sauni ʻa haʻa Isileli ki he kau Mitiani: pea hili ia ʻe ului koe ki ho kakai. 3 Pea lea ʻa Mosese ki he kakai, ʻo pehe, Mou teuteu hamou niʻihi ki he tau ke nau ʻalu ʻo tau ʻi ʻa Mitiani, ke feia ʻa e sauni ʻa Sihova ki 4 Mitiani. Te mou fekau atu ki he tau ha toko taha afe mei he mataali taki taha ʻo Isileli. 5 kKo ia naʻe vaheʻi mei he ngaahi toko afe ʻo Isileli ha taha afe mei he matakali; ko e toko taha mano ma toko ua 6 afe kuo ʻosi sāuni ki he tau. Pea fekau atu kinautolu ʻe Mosese ki he tau, ʻa e taha afe mei he matakali, ʻakinautolu mo Finiasi ko e foha ʻo Eliesa taulaʻeiki, ke ʻalu ki he tau; pea ne toʻo ʻa e naunau tapu, ʻio ʻa e ongo talupite naʻe fai ʻaki 7 ʻa e ifi fakalalipakola. Pea naʻa nau tau ʻi ʻa Mitiani, ʻo hange ko e fekau ʻa e ʻEiki kia Mosese; pea naʻa nau tamateʻi ʻa e tangata 8 kotoa pe. Pea ko e ngaahi tuʻi Mitiani naʻa nau tamateʻi — taha kehe kinautolu naʻe to — ʻa Evi, mo Lekemi, mo Siuli, mo Hua, mo Lepa, ko e nima ʻi tuʻi Mitiani: ko Pelami foki ko e foha ʻo Peoli naʻa nau tamateʻi ʻaki ʻa e heleta. 9 Pea naʻe taki popula ʻe haʻa Isileli ʻa e kau fefine Mitiani mo ʻenau tamaiki; pea ko ʻenau monumanu mo ʻenau ngaʻotoʻota naʻa nau vete. 10 Pea nau tutu ʻa e ngaahi kolo kuo nau nofo ki ai mo honau ngaahi 11 ʻapitanga. Pea naʻa nau ʻave ʻa e vete kotoa, ʻa e koloa mo e meʻa moʻui, pe ko e tangata pe ko e 12 manu. Pea naʻa nau ʻomi ʻa e kau popula mo e monumanu mo e koloa kia Mosese mo Eliesa taulaʻeiki mo e fakataha ʻo haʻa Isileli, ki he ʻapitanga ʻi AlapaMoape, ʻa ia ʻoku ʻi he veʻe Sioatani, ʻo hanga ki Sieliko. 13 Pea ko Mosese mo Eliesa ko e taulaʻeiki, mo e houʻeiki kotoa pe ʻo e fakataha, naʻa nau ʻalu atu ki tuʻa ʻapitanga ke fakafetaulaki 14 kiate kinautolu. Pea ʻita ʻa Mosese ki he houʻeiki ʻo e hosite, ʻa e ngaahi kapiteni ʻo e ngaahi toko afe, moe ngaahi kapiteni ʻo e ngaahi toko teau, naʻe foki mei he fai ʻo e tau. 15 Pea meʻa ʻa Mosese kiate kinautolu, Kuo mou tuku koā ʻa e kau fefine 16 kotoa pe ke moʻui? Vakai, ko kinautolu ia naʻe oʻi ai ʻa haʻa Isileli ke fai hala kia Sihova ʻi he meʻa ʻa Peoli — ko e fale ʻi kinautolu ʻe Pelami — pea to ai ʻa e mahaki fakaʻauha ki he fakataha ʻa Sihova. 17 Pea ko e ni, te mou tamateʻi ʻa e tamaiki tangata kotoa pe, pea ʻilonga ha fefine kuo ne ʻilo ha 18 tangata te mou tamateʻi ia. Ka ko e tamaiki fefine kuo ʻikai ʻilo ha tangata, tuku ke moʻui maʻamoutolu. 19 Pea mou nofo ʻi tuʻa ʻapitanga ʻo ʻaho fitu: ʻilonga ʻa ia kuo ne tamateʻi ha taha, pea ʻilonga ʻa ia kuo ne lave ki ha ʻangaʻanga, ke mou fakalanu ʻi hono ʻaho tolu mo hono ʻako fitu, akimoutolu mo hoʻomou kau popula. Pea ko e 20 meʻa ki he kofu, pe ha naunau leta, pe ha meʻa fulufulu ʻi kosi, mo ha naunau ʻakau, te mou fai maʻamoutolu ʻa e fakalanu. 21 Pea meʻa ʻa Eliesa naʻe taulaʻeiki ki he kakai ʻo e hosite naʻe ʻalu ki he tau, Ko e tuʻutuʻuni ia ʻo e Lao naʻe fekau ʻe Sihova kia 22 Mosese, Ka ʻilonga ha koula pe ha siliva, ha kapa, ha aione, ha tini, 23 pe ha pulu, ko e meʻa kotoa ʻe ala ʻai ki he afi te mou fakalaka atu ʻi he afi, pea ʻe toki maʻa: ka ʻe fakalanu pe ʻi he vai fakalanu angahala: pea ʻilonga ha meʻa ʻe ʻikai ala ʻai ki he afi, te mou unu ki 24 he vai. Pea te mou fo homou kofu ʻi hono ʻaho fitu, pea te mou toki maʻa; pea hili ia te mou hu mai ki he ʻapitanga. 25 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, 26 ʻo pehe, Lau ʻa e toko lahi ʻo e meʻa moʻui ʻi he vete, ʻa e tangata mo e manu, ʻe koe, mo Eliesa ko e taulaʻeiki, mo e houʻeiki ʻulumotuʻa ʻo e fakataha: ʻo 27 vaeua ʻa e vete ki he kau pate ʻi tau naʻe ʻalu ʻi he kongakau, mo e 28 fakataha kotoa. Pea te ke hapai mei ai ha ʻinasi maʻa Sihova mei he kau tau naʻe ʻalu ʻi he kongakau, ko e toko taha mei he toko nimangeau mei he kakai, mo e fanga pulu, mo e fanga asi, mo e fanga 29 sipi mo kosi: toʻo ia mei he vaeua ko ia, ʻo ʻatu kia Eliesa ko e taulaʻeiki moʻo feilaulauhapai ʻo 30 Sihova. Pea mei he vaeua ʻoku ʻo haʻa Isileli, te ke toʻo ha taha ʻe puke mei he toko nimangofulu, mei he kakai, mei he fanga pulu, mei he fanga asi, pea mei he fanga sipi mo kosi, ʻio mei he monumanu kotoa, pea te ke ʻatu kinautolu ki he kau Livai, ʻa ia ʻoku nau fai ʻa e tauhi ʻo e Tapanekale ʻo Sihova. 31 Pea fai ʻe Mosese mo e taulaʻeiki ko Eliesa, ʻo hange ko e fekau ʻa 32 Sihova kia Mosese. Pea ko e lahi ʻo e vete — tuku kehe ʻa e koloa naʻe vete ʻe he kau tau — naʻe toko ono kilu ma fitu mano ma nima afe ʻa e 33 fanga sipi mo kosi, pea toko fitu mano ma ua afe ʻa e fanga pulu, 34 pea toko ono mano ma taha afe 35 ʻa e fanga asi; pea ko e kakai, ʻa ia ko e kau fefine teʻeki ʻilo ki ha tangata, ko honau lau ko e toko 36 tolu mano ma toko ua afe. Pea ko e vaeua, ʻa ia ko e ʻinasi ʻonautolu naʻe ʻalu ʻi he kongakau, ko hono lahi ko e sipi mo kosi ʻe toko tolu kilu ma tolu mano ma fitu 37 afe ma nimangeau: pea ko e tukuhau kia Sihova mei he fanga sipi mo kosi ko e toko onongeau ma 38 fitungofulu ma nima. Pea ko e fanga pulu naʻe toko tulu mano ma ono afe; pea ko hono tukuhau kia Sihova ko e toko fitungofulu ma ua. 39 Pea ko e fanga asi ko e toko tolu mano ma nimangeau; pea ko hono tukuhau kia Sihova ko e toko 40 onongofulu ma taha. Pea ko e kakai naʻe toko taha mano ma ono afe; pea ko hono tukuhau kia Sihova ko e toko tolungofulu ma 41 toko ua. Pea ʻange ʻe Mosese ʻa e tukuhau, ʻa ia ko e feilaulauhapai ʻo Sihova, kia Eliesa ko e taulaʻeiki, ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova 42 kiate ia. Pea mei he vaeua naʻe ʻo haʻa Isileli, ʻa ia naʻe vaheʻi ʻe 43 Mosese mei he kau tau (pea ko e lahi ʻo e vaeua naʻe ʻo e fakataha ko e fangasipi mo kosi ʻe toko tolu kilu ma tolu mano ma fitu afe ma 44 nimangeau, pea tolu mano ma ono 45 afe ʻa e fanga pulu, pea tolu mano 46 ma nimangeau ʻa e fanga asi, pea taha mano ma ono afe ʻa e kakai); 47 ʻio, naʻe toʻo ʻe Mosese mei he vaeua ʻo haʻa Isileli ʻa ia naʻe puke mai, ko e taha mei he toko nimangofulu, mei he kakai, pea mei he monumanu, ʻo ne ʻange kinautolu ki he kau Livai naʻe fai ʻa e tauhi ʻo e Tapanekale ʻo Sihova; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kiate ia. 48 Pea ʻunuʻunu mai kia Mosese ʻa e houʻeiki naʻe pule ki he ngaahi toko afe ʻo ehosite, ʻaengaahikapiteni ʻo e ngaahi toko afe, moe ngaahi 49 kapiteni ʻo e ngaahi toko teau: pea nau pehe kia Mosese, ʻEi, kuo mau lau ʻa e toko lahi ʻo e kau tau ʻoku mau pule ki ai, pea kuo ʻikai ke 50 mole hamau toko taha. Ko ia kuo mau haʻu mo kimautolu ha kopano kia Sihova taki taha mei he meʻa kuo ne maʻu, ko e ngaahi siueli koula, ʻa e vesa mo e lelu, ʻa e mamasila, ʻa e hau mo e fakamaʻu, ke feia ha fakalelei maʻa homau 51 laumalie ʻi he ʻao ʻo Sihova. Pea toʻo ʻe Mosese mo Eliesa taulaʻeiki ʻa e koula meiate kinautolu, ko e 52 koto siueli fuape. Pea ko e lahi ʻo e koula ʻi he feilaulau naʻe hapai kia Sihova ko e sikeli ʻe taha mano ma ono afe ma fitungeau ma nimangofulu: ko e feilaulauhapai ia mei he ngaahi kapiteni ʻo e ngaahi toko afe mo e ngaahi kapiteni ʻo e 53 ngaahi toko teau. (Kuo vete ʻe he 54 kau tau taki taha maʻana.) Pea toʻo ʻe Mosese mo Eliesa taulaeiki ʻa e koula mei he houʻeiki ʻo e ngaahi toko afe mo e houʻeiki ʻo e ngaahi toko teau, ʻo na ʻomi ia ki he TenitiFe ʻiloakiʻanga, moʻo fakamanatu ʻo haʻa Isileli ʻi he ʻao ʻo Sihova.

Nomipa 32

1 PEA naʻe lahi ʻa e monumanu ʻa haʻa Lupeni mo haʻa Kata; ko e meʻa ko ia naʻa nau malohi ʻaupito ai. Pea naʻa nau vakai ʻa e fonua ʻo Siasea mo Kiliati, pea ta ko e toki potu ia ki he fanga manu. 2 Ko ia naʻe haʻu ʻa haʻa Kata mo haʻa Lupeni, ʻo nau lea kia Mosese mo Eliesa ko e taulaʻeiki, pea ki he houʻeiki ʻo e fakataha, ʻo pehe, Ko 3 Ataloti, mo Tiponi, mo Siasea, mo Nimila, mo Hesiponi, mo Eleale, 4 mo Sepami, mo Nipo, mo Peoni, ʻa e fonua naʻe te ʻia ʻe Sihova ʻi he ʻao ʻo e fakataha ʻo Isileli, ko e fonua ia ki he fanga manu, pea oku monumanu ʻia ʻa hoʻo kau tamaioʻeiki ko kimautolu. 5 Pea nau pehe, Ka kuo mau taʻimalie ʻofa ʻi ho ʻao, pea ke vahe ʻa e fonua ni ki hoʻo kau tamaioʻeiki ko kimautolu ke mau tofiʻa ʻaki: ʻouae ʻave kimautolu ki tuʻa Sioatani. 6 Pea meʻa ʻa Mosese ki haʻa Kata mo haʻa Lupeni, ʻO ʻalu koā homou kainga ki he tau, ka mou 7 nofo pe ʻi heni? Pea koeʻumaʻa hoʻomou fakavaivaiʻi ʻa e loto ʻo haʻa Isileli, ke nau taʻe fie laka atu ai ki he fonua kuo foaki kiate 8 kinautolu ʻe Sihova? Naʻe pehe ʻa e fai ʻa hoʻomou ngaahi tamai, ʻi heʻeku fekau atu kinautolu mei Ketesipanea ke asiasi ʻa e fonua. 9 He ʻi heʻenau ʻalu hake ki he teleʻa ko Esikoli, ʻo mamata ki he fonua, pea nau fakavaivaiʻi ʻa e loto ʻo haʻa Isileli, ke ʻoua te nau ʻalu ki he fonua kuo foaki kiate kinautolu ʻe 10 Sihova. Pea naʻe langaʻi ai ʻa e houhau ʻa Sihova ʻi he ʻaho ko ia, 11 pea ne fuakava ʻo pehe, Ko au e haʻanau sio ki he fonua naʻa ku fuakava ai kia Epalahame mo Aisake mo Sekope, ʻe he kau tangata naʻe ʻalu hake mei Isipite, meiate ia ʻoku uofulu taʻu ʻo fai hake, koeʻuhia ʻoku ʻikai te nau molomolomuivaʻe kiate au: ngata 12 pe ʻia Kelepi ko e foha ʻo Sifune ko e haʻa Kenasi, mo Siosiua ko e foha ʻo Nuni; koeʻuhi naʻa na molomolomuivaʻe kinaua ʻi he 13 ʻEiki. Pea naʻe langaʻi ai ʻa e houhau ʻa Sihova ki Isileli, ʻo ne tuku ke nau he holo ʻi he Toafa ʻo fangofulu taʻu, kae ʻoua ke ʻosiʻosingamalie ʻa e toʻutangata ko ia naʻe 14 fai kovi ʻi he ʻao ʻo e ʻEiki. Pea ko e ni kuo mou tupu hake kimoutolu ko e fetongi ʻo hoʻomou ngaahi tamai, ko e hako ʻi angahala, ke to e fakalahi ʻa e kakaha ʻo e houhau ʻo 15 Sihova ki Isileli. He kapau te mou foki mei he muimui kiate ia, pea te ne toe tuku kinautolu ʻi he Toafa, pea te mou fakaʻauha ʻa e fuʻu kakai ni. 16 Pea nau ʻunuʻunu kiate ia, ʻo nau pehe, Ka mau langa lotoʻā manu pe ʻi heni ki heʻemau monumanu, mo e ngaahi kolo ki heʻemau 17 tamaiki: ka ko kimautolu te mau ʻai mahafu ke vave, ke laka ʻi he ʻao ʻo haʻa Isileli, kaeʻoua ke mau ʻave kinautolu ki honau feituʻu, kae nofo ʻemau tamaiki ʻi he ngaahi kolo kuo ʻā ʻi telia ʻa e kakai ʻo e 18 fonua. ʻE ʻikai te mau foki ki homau ngaahi ʻapi kaeʻoua ke maʻu ʻe haʻa Isileli taki taha hono tofiʻa. 19 He ʻe ʻikai te mau maʻu tofiʻa mo kinautolu ʻi he kauvai ko ē ʻo Sioatani, pe ki kō atu: he kuo to homau tofiʻa ʻi he kauvai ʻo Sioatani ki hahake. 20 Pea meʻa ʻa Mosese kiate kinautolu, Kapau te mou fai ʻa e meʻa ko ia; kapau te mou ʻai mahafu ke ʻalu ʻi he ʻao ʻo Sihova ki he tau, 21 pea aʻa ʻi Sioatani ʻakimoutolu kotoa ʻoku toʻo mahafu ʻi he ʻao ʻo 22 Sihova, kaeʻoua ke ne kapusi hono ngaahi fili mei hono ʻao, pea fakavaivaiʻi ʻa e fonua ʻi he ʻao ʻo Sihova: pea hili ia te mou foki ka mou taʻe hia kia Sihova mo Isileli; pea ʻe hoko ʻa e fonua ni ko homou tofiʻa ʻi he ʻao ʻo Sihova. 23 Ka ʻo kapau ʻe ʻikai te mou fai pehe, tala atu kuo mou fai angahala kia Sihova: pea ke mou ʻilo ʻe faifai pea pō kimoutolu ʻe hoʻomou angahala. 24 Mou langa kolo maʻamoutolu ki hoʻomou tamaiki, mo e ngaahi lotoʻā manu ki hoʻomou monumanu, pea mou fai ʻa e meʻa 25 kuo puʻaki ʻe homou ngutu. Pea tali ʻe haʻa Kata mo haʻa Lupeni kia Mosese, ʻo pehe, ʻE fai ʻe hoʻo kau tamaioʻeiki ko kimautolu ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e Feituʻu 26 na. Ko ʻemau tamaiki, ko homau ngaahi uaifi, mo ʻemau monumanu kotoa, ʻe nofo hē ʻi he ngaahi kolo 27 Kiliati: ka ko hoʻo kau tamaioʻeiki ko kimautolu te mau laka atu ʻi he ʻao ʻo Sihova ki he tau, ʻakimautolu kotoa ʻoku maʻu teu ki he tau, hange ko e meʻa ʻa e Feituʻu na. 28 Ko ia naʻe fai tuʻutuʻuni ʻiate kinautolu ʻe Mosese, ʻo ʻatu kia Eliesa ko e taulaʻeiki, pea kia Siosiua ko e foha ʻo Nuni, pea ki he houʻeiki ʻulumotuʻa ʻo e ngaahi 29 matakali ʻo haʻa Isileli. Pea meʻa ʻa Mosese kiate kinautolu, Kapau ʻe aʻa ʻi Sioatani mo kimoutolu ʻa haʻa Kata mo haʻa Lupeni, ʻakinautolu kotoa kuo ʻosi sāuni ki he tau, ʻi he ʻao ʻo Sihova, pea fakavaivai ʻa e fonua ʻi homou ʻao: pea te mou toki foaki kiate kinautolu ʻa e fonua ʻo Kiliati moʻonau tofiʻa. 30 Ka ʻo kapau ʻe ʻikai te nau aʻa mo kimoutolu kuo ʻai mahafu, pea te nau maʻu tofiʻa ʻi homou lotolotonga ʻi he fonua ko Kenani. 31 Pea tali ʻa haʻa Kata mo haʻa Lupeni ʻo pehe, Ko e meʻa kuo folofola ʻaki mai ʻe Sihova ki hoʻo kau tamaioʻeiki ko kimautolu te mau fai. 32 Te mau laka atu mo ʻemau mahafu ʻi he ʻao ʻo Sihova ki Kenani, ka ko homau tofiʻa ʻe to kiate kimautolu 33 ʻi he kauvai ko e ni ʻo Sioatani. Pea foaki ʻe Mosese kiate kinautolu, ki haʻa Kata, pea ki haʻa Lupeni, pea ki he vaeua ʻo e matakali ʻo Manase foha ʻo Siosifa, ʻa e puleʻanga ʻo Sihoni ko e Tuʻi Amoli, pea mo e puleʻanga ʻo Oki ko e Tuʻi Pesani, ʻa e fonua, ʻio hono ngaahi kolo naʻe tuʻu ʻi he ngaahi feituʻu, ʻa e ngaahi kolo ʻo e fonua naʻe tuʻu takatakai 34 ki ai. Pea langa ʻe haʻa Kata ʻa Tiponi, mo Ataloti, mo Aloeli; 35 mo Atalotisofani, mo Siasea, mo 36Siokipeha; mo Petenimila, mo Petehalani: ko e ngaahi kolo ʻa ʻi, 37 mo e ngaahi lotoʻā manu. Pea langa ʻe haʻa Lupeni ʻa Hesiponi 38 mo Eleale, pea mo Kiliataimi; pea mo Nipo, pea mo Pealimeoni (ka naʻe liliu honau hingoa), pea mo Sipima: pea nau fakahingoa foʻou 39 ʻaengaahikolonaʻanaulanga. Pea ʻalu ʻa e hako ʻo Makili foha ʻo Manase ki Kiliati, ʻo nau puke ia, ʻo nau kapusi ʻa e kau Amoli naʻe 40 ʻi ai. Pea foaki ʻe Mosese ʻa Kiliati kia Makili ko e hako ʻo 41 Manase, pea naʻa ne nofo ai. Pea ko Siaili ko e hako ʻo Manase naʻa ne ʻalu ʻo puke hono ngaahi kolo, pea ne fakahingoa kinautolu ko e 42 ʻuvilisiʻo Siaili. Pea ʻalu ʻa Nopa, ʻo puke ʻa Kenati mo hono ngaahi kolo fakaongo, pea ne fakahingoa ia kiate ia, ko Nopa.

Nomipa 33

1 KO eni ʻa e ngaahi fononga ʻo haʻa Isileli ʻi heʻenau ʻalu atu mei Isipite, fakakongakau, ʻo taki kinautolu ʻe Mosese mo Elone. 2 Pea naʻe tohi ʻe Mosese ʻi he fekau ʻa Sihova ʻaʻenau ngaahi hiki fononga ʻi heʻenau ʻalu atu: pea ko e ni ia ʻa e ngaahi hiki fononga ʻi heʻenau 3 ʻalu. Pea nau hiki mei Lamesisi ʻi he ʻuluaki mahina, ʻi hono ʻaho hongofulu ma nima ʻo e ʻuluaki mahina, ʻi he pongipongi hili ʻa e Pasova naʻe ʻalu atu ʻa haʻa Isileli, mo e nima kuo hikita, ʻo mamata ki ai ʻe he kakai Isipite kotoa, 4 lolotonga ʻoku fai ʻe he kau Isipite ʻa e tanu ʻenau ʻolopoʻou tangata, ʻa ia kuo taaʻi ʻe Sihova: pea kuo fakamaaumatea foki ʻe Sihova honau 5 ngaahi ʻotua. Pea hiki ʻa haʻa Isileli mei Lamesisi, ʻo nau fokotuʻu 6 teniti ʻi Sukote. Pea nau hiki mei Sukote, ʻo fokotuʻu teniti ʻi Etami, 7 ʻa ia ʻoku ʻi he veʻe toafa. Pea nau hiki mei Etami, ʻo nau afe mai ki Piheloti, ʻa ia ʻoku ʻi he potu hahake ʻo Pealisefoni, pea nau fokotuʻu teniti ʻi he hangai ki 8 Mikitoli. Pea nau hiki mei he potu hahake ʻo Heloti, ʻo nau aʻa ʻi he tahi ki he toafa: pea nau ʻalu ʻi he toafa ʻo Etami ko e va ʻi hala ʻo e ʻaho ʻe tolu, ʻo nau fokotuʻu 9 teniti ʻi Mala. Pea nau hiki mei Mala, ʻo nau aʻu ki Elimi: pea naʻe tuʻu ʻi Elimi ha matavai ʻe hongofulu ma ua, mo e fuʻu paame ʻe fitungofulu; pea nau fokotuʻu teniti 10 ai. Pea nau hiki mei Elimi, ʻo fokotuʻu teniti ki he Tahi Kulokula. 11 Pea nau hiki mei he Tahi Kulokula, ʻo fokotuʻu teniti ʻi he 12 Toafa ʻo Sini. Pea nau hiki mei he Toafa ʻo Sini, ʻo fokotuʻu teniti ʻi 13 Tofika. Pea nau hiki mei Tofika, 14 ʻo fokotuʻu teniti ʻi Alusi. Pea nau hiki mei Alusi, ʻo fokotuʻu teniti ʻi Lefitimi, ʻa ia naʻe ʻikai ai ha vai ki 15 he inu ʻa e kakai. Pea nau hiki mei Lefitimi, ʻo fokotuʻu teniti ʻi 16 he Toafa ʻo Sainai. Pea nau hiki mei he Toafa ʻo Sainai, ʻo fokotuʻu 17 teniti ʻi Kipelotehataava. Pea nau hiki mei Kipilotehataava, ʻo fokotuʻu teniti ʻi Heseloti. 18 Pea nau hiki mei Heseloti, ʻo fokotuʻu 19 teniti ʻi Litima. Pea nau hiki mei Litima, ʻo fokotuʻu teniti ʻi Limonipelesi. 20 Pea nau hiki mei Limonipelesi, ʻo fokotuʻu teniti ʻi Lipina. 21 Pea nau hiki mei Lipina, ʻo fokotuʻu teniti ʻi Lisa. 22 Pea nau hiki mei Lisa, ʻo fokotuʻu teniti ʻi 23 Kehelata. Pea nau hiki mei Kehelata, ʻo fokotuʻu teniti ʻi he moʻunga ko Sefa. 24 Pea nau hiki mei he moʻunga ko Sefa, ʻo fokotuʻu 25 teniti ʻi Halata. Pea nau hiki mei Halata, ʻo fokotuʻu teniti ʻi Makaheloti. 26 Pea nau hiki mei Makaheloti, ʻo fokotuʻu teniti ʻi Tahati. 27 Pea nau hiki mei Tahati, ʻo fokotuʻu 28 teniti ʻi Tela. Pea nau hiki mei Tela, ʻo fokotuʻu teniti ʻi Miteka. 29 Pea nau hiki mei Miteka, ʻo fokotuʻu teniti ʻi Hasimona. 30 Pea nau hiki mei Hasimona, ʻo fokotuʻu 31 teniti ʻi Moseloti. Pea nau hiki mei Moseloti, ʻo fukotuʻu teniti ʻi 32 Penisiakani. Pea nau hiki mei Penisiakani, ʻo fokotuʻu teniti ʻi 33 Hoahakitikati. Pea nau hiki mei Hoahakitikati, ʻo fokotuʻu teniti ʻi 34 Siotipata. Pea nau hiki mei Siotipata, ʻo fokotuʻu teniti ʻi Apilona. 35 Pea nau hiki mei Apilona, ʻo fokotuʻu teniti ʻi Esionikepa. 36 Pea nau hiki mei Esionikepa, ʻo fokotuʻu teniti ʻi he Toafa ʻo Sini (ko Ketesi 37 ia). Pea nau hiki mei Ketesi, ʻo fokotuʻu teniti ʻi he moʻunga ko Hoa, ʻi he tafafonua ʻo Itomi. 38 Pea ʻalu hake ʻa Elone ko e taulaʻeiki ki he moʻunga ko Hoa, ʻi he fekau ʻa Sihova, ʻo ne pekia ai, ʻi hono fangofulu ʻi taʻu ʻo e ʻalu ʻa haʻa Isileli mei Isipite, ʻi hono nima ʻo e mahina mo e ʻuluaki ʻaho ʻo e 39 mahina. Pea naʻe feʻunga ʻa Elone mo e taʻu ʻe teau ma uofulu ma tolu ʻi heʻene pekia ʻi he moʻunga ko Hoa. 40 Pea ko Tuʻi Alati ko e ʻeiki Kenani naʻe nofo ʻi he feituʻu ko Tonga ʻi he fonua ko Kenani, naʻa ne fanongo ki he haʻu ʻa haʻa Isileli. 41 Pea nau hiki mei he moʻunga ko Hoa, ʻo fokotuʻu teniti ʻi Salamona. 42 Pea nau hiki mei Salamona, ʻo 43 fokotuʻu teniti ʻi Punoni. Pea nau hiki mei Punoni, ʻo fokotuʻu teniti 44 ʻi Opote. Pea nau hiki mei Opote, ʻo fokotuʻu teniti ʻi ʻiapalemi ʻi he 45 tafafonua ʻo Moape. Pea nau hiki mei ʻiapalemi, ʻo nau fokotuʻu 46 teniti ʻi Tiponikata. Pea nau hiki mei Tiponikata, ʻo fokotuʻu teniti 47 ʻi Alamonitipilataimi. Pea nau hiki mei Alamonitipilataimi, ʻo fokotuʻu teniti ʻi he ʻotu moʻunga ʻo Apalemi, ʻi he potu hahake ʻo 48 Nipo. Pea nau hiki mei he ngaahi moʻunga ʻo Apalemi, ʻo nau fokotuʻu teniti ʻi AlapaMoape, ʻi he veʻe Sioatani feʻunga mo Sieliko. 49 Pea nau fokotuʻu teniti ki Sioatani mei Petesisimoti, ʻo aʻu ki Epelisitimi ʻi AlapaMoape. 50 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Mosese ʻi AlapeMoape, ʻi he veʻe Sioatani feʻunga mo Sieliko, ʻo 51 pehe, Lea ki haʻa Isileli, pea ke tala kiate kinautolu, Ka mou ka laka atu ʻi Sioatani ki he fonua ko 52 Kenani, pea te mou kapusi ʻa e kakai kotoa ʻo e fonua mei homou ʻao, pea te mou fakaʻauha ʻenau ngaahi maka tongitongi kotoa, pea fakaʻauha ʻenau ngaahi imisi kuo haka, mo holoki ʻenau ngaahi sia. 53 Pea te mou puke ʻa e fonua ʻo nofo ai, he kuo u foaki kiate kimoutolu 54 ʻa e fonua te mou maʻu. Pea te mou tufa ʻa e fonua ʻi he talotalo, ʻo fakatatau ki homou ngaahi famili; ki he toko lahi te mou vahe tofiʻa lahi, pea ki he toko siʻi te mou vahe tofiʻa si ʻi: ko e meʻa ʻe tonu ki ha taha ʻi he talotalo ʻe oʻona pe ia; ʻe fakamatakali pe 55 hoʻomou maʻu tofiʻa. Pea kapau ʻe ʻikai te mou kapusi kinautolu ʻoku nofo ʻi he fonua mei homou ʻao, pea ko kinautolu ʻoku mou fakatoe te nau hoko ko e ngaahi tala ʻi homou mata, mo e ngaahi tolounua ʻi homou vakavaka, pea te nau fakakina kimoutolu ʻi he 56 fonua ʻoku mou nofo ki ai. Pea ʻe iku pehe, ko e meʻa naʻa ku fakakaukau ke fai kiate kinautolu te u fai kiate kimoutolu.

Nomipa 34

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese, 2 ʻo pehe, Ke ke tuʻutuʻuni ʻa haʻa Isileli, ʻo tala kiate kinautolu, Ka mou ka aʻu ki Kenani, ko e ni ʻa e fonua ʻe to kiate kimoutolu ke tofiʻaʻaki, ko e fonua ʻo Kenani ʻi 3 hono ngaahi kauʻa. Pea ko homou tuliki saute ʻe fai mei he Toafa ʻo Sini ʻi he tafaʻaki ʻo Itomi, pea ko homou kauʻa saute ʻe kamata mei he taupotu hahake ʻo e Tahi 4 Masima: pea ʻe takai homou kauʻa mei he tonga ʻi he hakenga ʻo Akelapimi, ʻo ʻasi atu ki Sini: pea ko hono ngataʻanga mei he saute ʻa Ketesipanea, pea ʻe asi atu ki Hasaliatali, ʻo laka atu ki Asimona: 5 pea ʻe takai ʻae kauʻa mei Asimona ki he vai ʻo Isipite, pea tuʻulu ai ki 6 tahi. Pea ko homou kauʻa lulunga ko e Tahi Lahi mo hono matafonua: ko homou kauʻa lulunga 7 ia. Pea ko e ni homou kauʻa fakatokelau, te mou kamata mei he Tahi Lahi, ʻo kinikini atu ki he 8 moʻunga ko Hoa: mei he moʻunga ko Hoa te mou kinikini atu ki he Huʻanga ki Hemati; kae tuʻulu ʻa e kauʻa ki Setata, ʻo ʻalu atu ki Sifiloni, ʻo tuʻulu ki Hasalieinani: 9 ko homou kauʻa fakatokelau ia. 10 Pea te mou kinikini homou kauʻa hahake mei Hasalieinani ki Sefami: 11 pea ʻe hifo ʻae kauʻa mei Sefami ki Lipila ʻi he potu hahake ʻo Eni, pea ʻe hifo ʻa e kauʻa, ʻo lave ki he tuliki hahake ʻo e Tahi 12 Kineleti, pea hifo ʻa e kauʻa ki Sioatani, ʻo tuʻulu ki he Tahi Masima: ko e ni homou fonua, ʻa hono ngaahi kauʻa takatakai. 13 Pea tuʻutuʻuni ʻe Mosese ʻa haʻa Isileli, ʻo pehe, Ko e ni ʻa e fonua te mou vahe tofiʻa ai ʻi he talotalo, ʻa ia kuo fekau ʻe Sihova ke ʻatu ki he matakali ʻe hiva mo e vaeua ʻo e 14 matakali: he ko e matakali ʻo haʻa Lupeni, mo e matakali ʻo haʻa Kata, kuo nau maʻu honau tofiʻa ʻo fakaʻulumotuʻa, mo e vaeua 15 foki ʻo e matakali ʻo Manase: ko e matakali ʻe ua mo e vaeua ʻo e matakali kuo nau maʻu honau tofiʻa ʻi he kauvai hahake ʻo SioataniSieliko ki he hopoʻanga laʻa. 16 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, 17 ʻo pehe, Ko e ni ʻa e hingoa ʻo e tuʻunga meʻa te nau vahe tofiʻa kiate kimoutolu: ko Eliesa ko e taulaʻeiki, mo Siosiua ko e foha ʻo 18 Nuni. Pea te mou toʻo ha ʻeiki ʻe taha mei he matakali taki taha 19 ke kau ʻi he vahe tofiʻa. Pea ko e hingoa eni ʻo e tuʻunga meʻa: mei he matakali ʻo Siuta, ko Kelepi ko 20 e foha ʻo Sifune. Pea mei he matakali ʻo haʻa Simione, ko 21 Samiuela foha ʻo Amihuti. Mei he matakali ʻo Penisimani, ko 22 Elitati foha ʻo Kisiloni. Pea mei he matakali ʻo haʻa Tani ha ʻeiki, 23 ko Puki foha ʻo Iokeli. Mei he hako ʻo Siosifa: mei he matakali ʻo haʻa Manase ha ʻeiki, ko Hanieli 24 foha ʻo Efoti: pea mei he matakali ʻo haʻa Ifalemi ha ʻeiki, ko Kemueli foha ʻo Sifitani. 25 Pea mei he matakali ʻo haʻa Sepulone ha ʻeiki ko Elisafani foha ʻo Paanaki. 26 Pea mei he matakali ʻo haʻa Isaka ha ʻeiki, ko Palatieli foha ʻo 27 Asani. Pea mei he matakali ʻo haʻa Aseli ha ʻeiki, ko Ahihuti foha 28 ʻo Selomi. Pea mei he matakali ʻo haʻa Nafitalai ha ʻeiki, ko Petaheli foha ʻo Amihuti. 29 Ko kinautolu ia naʻe tuʻutuʻuni ʻe he ʻEiki ke vahe tofiʻa ki haʻa Isileli ʻi he fonua ko Kenani.

Nomipa 35

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese ʻi AlapaMoape ʻi veʻe Sioatani-Sieliko, 2 ʻo pehe, Fekau ʻa haʻa Isileli ke nau foaki ki he kau Livai mei honau tofiʻa ʻe to ha ngaahi kolo ke nau nofo ai; pea te mou foaki foki ki he kau Livai ha ngaahi ʻapi takatakai ki honau 3 ngaahi kolo. Pea ko e ngaahi kolo te nau maʻu ke nofo ai, pea ko e ngaahi ʻapi te nau maʻu ki heʻenau fanga manu lalahi, pea ki heʻenau koloa, ʻio ʻa ʻenau monumanu 4 kotoa. Pea ko e lahi ʻo e ʻapi tuʻa kolo te mou ʻatu ki he kau Livai ʻe mole mei he ʻa ʻo e kolo ko e 5 kiupite ʻe taha afe takatakai. Pea te mou fuaʻi tuaʻa ki hono tapa hahake ʻa e kiupite ʻe ua afe, pea ki hono tapa tonga ko e kiupite ʻe ua afe, pea ki hono tapa lulunga ko e kiupite ʻe ua afe, pea ki hono tapa tokelau ko e kiupite ʻe ua afe: kae tuʻu loto ʻa e kolo. Ko honau 6 ngaahi ʻapi tuʻa kolo ia. Pea ko e ngaahi kolo te nau ʻatu ki he kau Livai — ko e ono ʻi kolo hufanga ʻa ia te mou tuku ke hola ki ai ʻa e fakapo, pea te mou fakalahi ʻaki ha 7 kolo ʻe fangofulu ma ua kehe. Ko e lau kātoa ʻo e ngaahi kolo te mou ʻatu ki he kau Livai ko e kolo ʻe fangofulu ma valu: ʻakinautolu mo 8 honau ngaahi ʻapi tuʻa kolo. Pea ko e meʻa ki he ngaahi kolo te mou ʻatu mei he tofiʻa ʻo haʻa Isileli, te mou ʻatu lahi mei he maʻu lahi, pea siʻi mei he maʻu si ʻi: ʻe taki vahe mei hono ngaahi kolo maʻae kau Livai, ʻo fakatatau ki hono tofiʻa kuo ne maʻu. 9 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, 10 ʻo pehe, Lea ki haʻa Isileli, ʻo tala kiate kinautolu, Ka mou ka laka atu ʻi Sioatani ki he fonua 11 ko Kenani, pea te mou vaheʻi hamou ngaahi kolo mo kolohufanga, ke hola ki ai ʻae fakapo kuo ne te ʻia 12 ha taha ʻi he fainoa. P a ko e ngaahi kolo ko ia ko homou hufanga mei he koeli, ke ʻoua naʻa mate ʻa e fakapo kaeʻoua ke ne tuʻu ʻi he ʻao 13 ʻo e fakataha ke fakamāu. Pea ko e ngaahi kolo te mou ʻatu ko homou 14 ono ʻi kolohufanga ia. Ko e tolu te mou ʻatu ʻi tuʻa Sioatani, pea ko e kolo ʻe tolu te mou ʻatu ʻi Kenani: ko e ngaahi kolohufanga ia. Ko 15 e ono ʻi kolo ko ē ko e hufanga ia maʻa haʻa Isileli, mo e muli, mo ia ʻoku ʻaunofo ʻiate kinautolu, ke hola ki ai, ʻa ia kuo ne te ʻia ha 16 taha ʻi he faainoa. Ka ʻo kapau naʻa ne taaʻi ia ʻaki ha meʻa ukamea, ʻo ne pekia, ko e fakapo ia: ʻe matuʻaki tamateʻi ʻa e fakapo. 17 Pea kapau naʻa ne taaʻi ia ʻaki ha maka ʻoku ne toʻo, ka ko e meʻa ʻoku ngali mate ai ha taha, pea ne pekia, ko e fakapo ia: ʻe matuʻaki 18 tamateʻi ʻa e fakapo. Pea kapau naʻa ne taʻi ia ʻaki ha ʻakau ʻoku ne toʻo, ʻa ia ko e meʻa ʻe ngali mate ai ha taha, pea ne pekia, ko e fakapo ia: ʻe mate tamateʻi ʻa e 19 fakapo. ʻE tamateʻi ʻa e fakapo ʻe he koeli tongitoto: ka ne ka fetaulaki mo ia te ne tamateʻi. 20 Pea kapau naʻa ne fehiʻa ki ai, ʻo ne veloi, pe toitoi ʻo lisingi, ʻo ne 21 pekia; pe naʻa ne filiʻaki ia, ʻo ne tuki ʻi, ʻo ne pekia: ʻe mate tamateʻi ʻa ia naʻa ne fai ʻa e ta; ko e fakapo ia: ko e koeli tongitoto te ne tamateʻi ʻa e fakapo ʻoka ne 22 ka fetaulaki mo ia. Ka ʻo kapau naʻa ne veloi ia fakafokifā, taʻe te ne filiʻaki ia; pe naʻa ne lisingi ia ʻaki ha meʻa, ka naʻe ʻikai te ne 23 toitoi ki ai; pe naʻa ne fai ʻaki ha maka ʻe ngali mate ai ha taha, ka naʻe ʻikai te ne sio kiate ia, ka ne li pe ʻo tau kiate ia, ʻo ne pekia; ka naʻe ʻikai ko hono fili ia, pea naʻe ʻikai te ne feinga ke fai ha kovi 24 ki ai: pea ʻe toki fakamāu ʻe he fakataha ʻi he vahaʻa ʻo ia naʻa ne ta pea mo e koeli tongitoto, ʻo fakatatau ki he ngaahi kupu ʻi konisitutone ko e ni: 25 pea ʻe fakahaofi ʻe he fakataha ʻa e fakapo mei he nima ʻo e koeli tongitoto, pea te nau fakafoki ia ki hono kolohufanga ʻa ia ne ne hola ki ai, pea te ne nofo ai ʻo aʻu ki he pekia ʻa e taulaʻeikilahi, ʻa ia kuo pani ʻaki ʻa e 26 lolo tapu. Ka ʻo kapau ʻe momoʻi ʻalu ʻa e fakapo ki he tuʻa laine ʻo hono kolohufanga, ʻa ia 27 kuo ne hola ki ai; pea maʻu ia ʻe he koeli tongitito ʻi he tuʻa laine ʻo hono kolohufanga, pea ka tamateʻi ia ʻe koeli tongitoto; ʻe ʻikai 28 lau ia ko e fakapo: koeʻuhi naʻe totonu ke ne nofo ʻi he kolohufanga ʻo aʻu ki he pekia ʻa e taulaʻeiki lahi: ka hili ʻa e pekia ʻa e taulaʻeiki lahi, pea ʻe toki foki ʻa e fakapo ki he fonua ʻoku tuʻu ai 29 hono tofiʻa. Pea ko e ngahi meʻa ko ia ko e tuʻutuʻuni fakakonisitutone kiate kimoutolu ʻi homou ngaahi tangutuʻanga kotoa pe ʻo 30 laui toʻutangata. Tlonga ʻa ia ʻoku ne te ʻia ha toko taha, ʻe tamateʻi a e fakapo ʻi he fakamoʻoni ʻa ha niʻihi, ka ʻe ʻikai fakamāumatea ha taha ʻi he fakamoʻoni ʻa ha toko 31 taha pe. Pea ʻe ʻikai te mou tali totongi ke moʻui ai ʻa e fakapo, ʻa ia kuo fakamāumatea, ka ʻe mātuʻaki tamateʻi ia. 32 Pea ʻe ʻikai te mou tali totongi maʻana kuo hola ki hono kolohufanga ke ne foki ʻo nofo ʻi hono fonua, kaeʻoua pe ke 33 pekia ʻa e taulaʻeiki. ʻO ʻoua te mou maumau ʻa e tapu ʻo e fonua ʻoku mou ʻi ai: he ko e fakapo ʻoku ne maumauʻi ʻa e tapu ʻo e fonua: pea ʻe ʻikai lava ha huhu ʻi ʻo e fonua mei he toto kuo lilingi ai, ka ʻaki ʻa e toto pe ʻo ia naʻa ne lilingi. 34 ʻlo ʻe ʻikai te ke ʻuli ʻi ʻa e kelekele ʻoku mou tangutu ai, ʻa ē a ʻoku ou nofo fonua ai au: he ko au Sihova ʻoku ou lotolotoi ʻI haʻa Isileli.

Nomipa 36

1 PEA naʻe feʻunui mai ʻa e houʻeiki ʻulumotuʻa ʻi he famili ʻo haʻa Kiliati, foha ʻo Makili, ko e hoko ʻo Manase, ko e taha ʻi he ngaahi famili ʻo haʻa Siosifa, pea nau lea ʻi he ʻao ʻo Mosese, pea ʻi he ʻao ʻo e houʻeiki ʻulumotuʻa ʻo haʻa 2 Isileli: pea nau pehe, Naʻe fekau ʻa e Feituʻu na ʻe Sihova ke tufa talotalo ʻa e fonua ke tofiʻa ʻaki ʻe haʻa Isileli, pea naʻe tuʻutuʻuni ʻa e Feituʻu na ʻe Sihova ke tuku ʻa e tofiʻa ʻo Silofehati ko homau 3 tokoua ki heʻene fanau fefine. Pea ka nau ka mali mo e hako ʻo ha matakali kehe ʻo haʻa Isileli, pea ʻe ʻave honau tofiʻa mei he tofiʻa ʻo homau tupuʻanga, ʻo fakalahi ʻaki ʻae tofiʻa ʻo e matakali te nau kau ki ai, pea ʻe mole ia mei homau 4 tofiʻa kuo to. Pea ka hoko ʻa e siupeli ki haʻa Isileli, pea ʻe toki fakahoko honau, tofiʻa ki he tofiʻa ʻo e matakali ko ia te nau kau ki ai: pea ʻe mole honau tofiʻa mei he tofiʻa ʻo e matakali ʻo homau tupuʻanga. 5 Pea tuʻutuʻuni ʻe Mosese ʻa haʻa Isileli ʻi he fekau ʻa Sihova, ʻo pehe, ʻOku moʻoni pe ʻa e lau 6 ʻa e matakali ʻo haʻa Siosifa. Ko e ni pe ʻa e meʻa kuo tuʻutuʻuni ʻe Sihova ki he fanau fefine ʻa Silofehati, Ke nau faʻiteliha pe ha taha te nau mali, ka te nau mali pe ki ha famili ʻi he matakali 7 ʻo honau tupuʻanga. Pehe ʻe ʻikai hiki ha tofiʻa ʻo haʻa Isileli mei he matakali ki ha matakali: kae piki ʻe haʻa Isileli taki taha ki he tofiʻa ʻo e matakali ʻo hono tupuanga. 8 ʻPea ʻilonga ha fefine ʻoku maʻu tofiʻa ʻi ha matakali ʻo haʻa Isileli, te ne nonofo mo ha taha ʻi ha famili ʻo e matakali ʻo hono tupuʻanga, koeʻuhi ke maʻu ʻe haʻa Isileli taki taha ʻa e tofiʻa ʻo hono 9 tupuʻanga. Ko ia ʻe ʻikai hiki ha tofiʻa mei ha matakali ki ha matakali, kae piki ʻe he ngaahi matakali ʻo haʻa Isileli taki taha ki 10 hono tofiʻa. Hange ko e tuʻutuʻuni ʻe Sihova kia Mosese, naʻe pehe ʻa e fai ʻe he ngaahi ʻofefine ʻo Silofehati: 11 he ko Mahala, Tilisa, mo Hokela, mo Milika, mo Noa, ko e ngaahi ʻofefine ʻo Silolehati, naʻa nau mali moe ngaahi foha ʻo e ngaahi 12 tokoua oʻenau tamai. Naʻa nau mali ki he ngaahi famili ʻo haʻa Manase, foha ʻo Siosifa, pea naʻe kau honau tofiʻa ki he matakali ʻoku ʻi ai ʻa e famili oʻenau tamai. 13 Ko e ngaahi fekau ia mo e ngaahi kupu ʻi konisitutone ʻa ia naʻe tuʻutuʻuni ʻe Sihova ki haʻa Isileli, ʻo fakafai ʻia Mosese ʻi Alapa-Moape ʻihe veʻe Sioatani-Sieliko.

Teutalonome 1

1 KO e ngaahi lea ia naʻe fai ʻe Mosese ki he kau Isileli ʻi he kauvai ko ē ʻo Sioatani, ʻi he Toafa, ʻi he Alapa, ʻi he hangai ki Sufa, ʻi he vahaʻa ʻo Pelana, mo Tofeli, mo Lapani, mo Heseloti, mo Tisahipi. 2 (Ko e mamaʻo ʻo Holepi mo Ke tesipanea, ʻi he hala ʻo Moʻunga Seia, ko e va ʻi hala ʻo e ʻaho ʻe hongofulu ma taha.) 3 Pea ʻi hono fangofulu ʻo e taʻu, ʻi hono hongofulu ma taha ʻo e mahina, mo e ʻuluakiʻ aho ʻo e mahina, naʻe lea ʻa Mosese ki haʻa Isileli ʻi he ngaahi tuʻutuʻuni kuo ʻange ʻe 4 Sihova kiate ia maʻanautolu. Koe hili ia ʻene taaʻi ʻa Sihoni ko e Tuʻi Amoli, ʻa ia naʻe nofo ʻi Hesiponi, pea hili ʻene taʻi ʻi Etilei ʻa Oki ko e Tuʻi Pesani, ʻa ia naʻe nofo ʻi 5 Asiteloti. Naʻe ʻi he kauvai ko ē ʻo Sioatani, ʻi he fonua ʻo Moape, naʻe kamata ai ʻe Mosese ke fakamatala ʻa e lao ni, heʻene pehe, 6 Naʻe folofola mai ʻa Sihova ko hotau ʻOtua ʻi Holepi, ʻo pehe, Kuo fuoloa hoʻomou nofo ʻi he 7 moʻunga ni: mou hanga ʻo fononga atu, ʻo ʻalu ki he moʻunga ʻo haʻa Amoli mo e ngaahi potu ofi ki ai, ʻi he Alapa, mo e fonua moʻunga, mo e Sefelaʻa, mo e feituʻu ko Tonga, mo e hangai ki tahi ko e fonua ʻo haʻa Kenani, mo Lepanoni ʻo aʻu ki he vaitafe lahi ko Eufaletesi. 8 Vakai, kuo u tuku ʻa e fonua ʻi homou ʻao: hu atu ʻo maʻu ʻa e fonua naʻe fuakava ai ʻa e ʻEiki ki homou tupuʻanga, kia Epalahame, kia Aisake, pea kia Sekope, tokua te ne ʻatu kiate kinautolu mo honau hako ʻamui. 9 Pea u lea kiate kimoutolu ʻI he taimi ko ia, ʻo u pehe, ʻOku ʻikai te u lava ke fua kimoutolu toko 10 taha: kuo fakatokolahi kimoutolu ʻe homou ʻOtua ko Sihova, pea vakai, ko e ʻaho ni ʻoku mou hange ko e fetuʻu ʻo e langi homou 11 toko lahi. (Tauange mo Sihova, ko e ʻOtua ʻo hoʻomou ngaahi kui, ke ne fakatoko lahi kimoutolu ʻo ta tuʻo afe, pea ke ne tapuekina kimoutolu ʻo hange ko ʻene talaʻofa 12 kiate kimoutolu!) Te u faʻahi fefe ʻe au toko taha ʻa e ongosia ʻo homou tauhi, mo hono kāvenga, 13 mo hoʻomou fakafiu? Mou fili mai ha kau tangata poto mo lotomatala, ko e kakai ʻilonga mei homou ngaahi matakali kekekehe, pea te u fakanofo kinautolu ke pule 14 kiate kimoutolu. Pea naʻa mou tali mai, ʻo mou pehe, ʻOku lelei ʻetau fai ʻa e meʻa kuo ke fakaha. 15 Pea u toʻo ʻa e kau pule ʻi homou ngaahi matakali, ko e tuʻunga meʻa poto mo ʻilonga, pea u fakanofo kinautolu ko e kau pule kiate kimoutolu, moʻo kapiteni ʻo e ngaahi toko afe, pea moʻo kapiteni ʻo e ngaahi toko teau, pea moʻo kapiteni ʻo e ngaahi toko nimangofulu, pea moʻo kapiteni ʻo e ngaahi toko hongofulu, pea moʻo kau ofisa ʻi 16 homou ngaahi matakali. _ Pea u kouna homou kau fakamāu ʻI he taimi ko ia, ʻo pehe, Fanongo ki he ngaahi meʻa ʻoku ʻomi ʻe homou kainga, pea mou fakamāu totonu ʻi he vahaʻa ʻo e tangata mo e tangata, pea mo e vahaʻa ʻo e tangata mo 17 ʻene muli. ʻE ʻikai te mou humataniu ʻi he fai ʻo e fakamāu; te mou tali tatau ʻa e siʻi mo e lahi; ʻe ʻikai te mou tokaʻi ha fotunga ʻo ha tangata, he ko e fakamāu ko e meʻa ʻa e ʻOtua ia: pea ko e meʻa ʻoku faingataʻa fau kiate kimoutolu te mou ʻomi kiate au, kau tali ia ʻe au. 18 Pea naʻa ku tuʻutuʻuni kiate kimoutolu ʻI he taimi ko ia ʻa e ngaahi meʻa te mou fai. 19 Pea naʻa tau hiki mei Holepi, pea tau ʻalu ʻia hono kotoa ʻo e fuʻu toafa fakaʻulia ko ē naʻa mou māta ʻi, ʻa e hala ki he moʻunga ʻo haʻa Amoli, ʻo hange ko e tuʻutuʻuni mai ʻe Sihova ko hotau ʻOtua; pea 20 tau aʻu ki Ketesipanea. Pea naʻa ku pehe kiate kimoutolu, Kuo mou aʻu ki he moʻunga ʻo e kau Amoli, ʻa ia ʻoku tuku mai ʻe 21 Sihova ko hotau ʻOtua. Vakai ko Sihova ko ho ʻOtua kuo ne tuku ʻa e fonua ʻi ho ʻao; ʻalu hake, maʻu ia, hange ko ho fekau ʻe Sihova ko e ʻOtua ʻo ho tupuʻanga; ʻoua ʻe manavahe, pea ʻoua 22 ʻe lotosi ʻi. Pea naʻa mou ʻunuʻunu kiate au, homou kotoa, pea mou pehe mai, Tau fekau atu muʻa ha tuʻunga meʻa ke muʻomuʻa atu, ʻo asiasi ʻa e fonua moʻotautolu, ʻo foki mai mo hano tala pe ko e hala fe te tau ʻalu hake ai, mo e 23 ngaahi kolo te tau aʻu ki ai. Pea naʻe ha lelei kiate au ʻa e lea ko ia: pea u toʻo mai hamou kau tangata ʻe toko hongofulu ma ua, ʻo taki 24 taha ʻa e matakali. Pea nau hanga ʻo ʻalu hake ki he moʻunga, pea nau aʻu ki he teleʻa ʻo Esikoli, ʻo 25 nau mataki ʻi ia. Pea nau ala ki he fua ʻo e fonua, ʻo nau toʻo ha meʻa ʻo ʻohifo kiate kitautolu, pea nau foki mo kinautolu hatau tala, ʻo nau pehe, ʻA, ko e fonua lelei ʻa ia ʻoku tuku mai ʻe Sihova ko 26 hotau ʻOtua. Ka naʻe ʻikai te mou loto ke ʻalu hake, ka mou paetaku ʻi ʻa e folofola tonu ʻa Sihova 27 ko homou ʻOtua. Pea naʻa mou mumuhu ʻi homou ngaahi teniti, ʻo mou pehe, Naʻe ʻita ʻa Sihova kiate kitautolu, ko ia naʻa ne fakahao ai kitautolu mei Isipite, ka ne tuku kitautolu ki he nima ʻo haʻa Amoli ke fakaʻauha kitautolu. 28 Ko ʻetau ʻalu hake ki fe? Kuo fakavaivaiʻi hotau loto ʻe he kainga ni, heʻenau pehe, Ko e kakai lahi hake mo loloa ʻiate kitautolu; lalahi honau ngaahi kolo, pea tau hake honau ʻa ki langi; kaeʻumaʻa foki naʻa mau mamata ai ki ha 29 kakai Anaki. Pea u pehe kiate kimoutolu, ʻOua te mou teki, pea ʻoua te mou toka ilifia kiate kinautolu. 30 Ko Sihova ko homou ʻOtua ʻoku haʻele muʻomuʻa kiate kimoutolu; ko ia ia te ne tau maʻamoutolu, ʻo hange ko ʻene fuʻu fai ko ia maʻamoutolu ʻi Isipite — seuke, naʻa 31 mou sio ai. ʻI he Toafa foki, ʻa ia naʻa mou mamata ai ki he fua koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua, hange ko e fua ʻe he tangata ʻene tamasiʻi, ʻi he hala kotoa naʻa mou ʻalu ai, kaeʻoua ke mou aʻu ki he 32 potu ko e ni. Ka neongo e meʻa ko ia, ka hono mou tui kia Sihova 33 ko homou ʻOtua, ʻosi ʻoku ne haʻele muʻomuʻa atu ʻi he hala ke kumi ha potu ke mou fokotuʻu teniti ai, ʻi he Afi, poʻuli, ke huluhulu kimoutolu ʻi he hala ʻoku totonu ke mou ʻalu ai, pea ʻi he 34 ʻAo, ʻaho. Pea ongo kia Sihova ʻa e mumuhu ʻa hoʻomou lea, pea ne houhau, ʻo ne fuakava ʻo pehe, 35 Ko au ē, ha sio ʻe ha taha ʻo e kau tangata kovi ni ki he fonua lelei naʻa ku fuakava ke ʻatu ki hoʻomou 36 ngaahi kui, ngata pe ʻia Kelepi, foha ʻo Sifune; te ne mamata ki ai ʻe ia, pea te u ʻatu kiate ia ʻa e kelekele naʻa ne mala ai, pea ki hono hako: koeʻuhia naʻa ne molomolomuivaʻe ʻi he ʻEiki. 37 Naʻe tuputamaki foki ʻa e ʻEiki kiate au, koeʻuhi ko kimoutolu, ʻo ne folofola mai, Ko koe foki ʻe 38 ʻikai te ke hu ki ai. Ko Siosiua, foha ʻo Nuni, ʻa ia ʻoku ne fakafeʻao kiate koe, te ne hu ki ai ʻe ia: ke ke poupou k i ai, he ko ia ia te 39 ne fakatofiaʻak ʻa Isileli. Ko hoʻomou tamaiki iki foki, ʻa ia naʻa mou pehe ko e koto vetea, pea ko homou ngaahi foha, ʻa ia ʻoku ʻikai te nau ʻilo he ʻaho ni ʻa e lelei mo e kovi, ko kinautolu te nau hu ki ai, pea ko kinautolu te u ʻatu ia ki ai, pea ko kinautolu 40 te nau maʻu ia. Ka ko e meʻa kiate kimoutolu, mou tafoki, ʻo hiki ki he toafa ʻi he hala ʻo e Tahi Kulokula. 41 Pea naʻa mou toki tali ai, ʻo mou pehe kiate au, Kuo mau hia kia Sihova, ko kimautolu eni te mau ʻalu hake ʻo tau, ʻo hangeā ʻa e tuʻutuʻuni ʻa Sihova ko hotau ʻOtua. Pea naʻa mou taki taha tau ʻene mahafu, ʻo mou vehi ke ʻalu 42 hake ki he moʻunga. Pea folofola ʻa Sihova kiate au, Lea kiate kinautolu, ʻOua te mou ʻalu hake, pea ʻoua ʻe tau; he ʻoku ʻikai te u ʻi homou lotolotonga: naʻa te ʻia kimoutolu ʻi he ʻao ʻo homou ngaahi 43 fili. Ko ia naʻa ku tala kiate kimoutolu, ka naʻe ʻikai te mou tokanga, pea mou paetaku ʻi ʻa e folofola tonu ʻa Sihova, ka mou fai pauʻu pe, ʻo ʻalu hake ki he 44 moʻunga. Kae haʻu ki tuaʻa ʻa e kau Amoli ʻoku nofo ʻi he moʻunga ko ia ke tali kimoutolu, pea nau tuli kimoutolu ʻo hange ko e fai ʻa e fanga pi, ʻo te ʻia kimoutolu ʻi Seia, 45 ʻo aʻu ki Hoama. Pea naʻa mou liliu, ʻo mou tangi ʻi he ʻao ʻo Sihova; ka naʻe ʻikai tokanga ʻa Sihova ki hoʻomou lea; pea naʻe 46 ʻikai te ne ongoʻi kimoutolu. Pea mou nofo pehe ʻi Ketesi ʻo ʻaho lahi, ʻio hono kotoa ʻo e taimi naʻa mou nofo ai.

Teutalonome 2

1 PEA naʻa tau tafoki ʻo fononga ʻi he Toafa, ʻi he hala ʻo e Tahi Kulokula, ʻo hange ko e folofola ʻa Sihova kiate au: pea naʻa tau taka ofi ki Moʻunga Seia ʻo fuoloa. 2 Pea folofola ʻa Sihova kiate au, 3 ʻo pehe, Kuo fuoloa fau hoʻomou taka he moʻunga ni: mou hanga. ʻo 4 fai ki he tokelau. Pea ke kouna ki he kakai, ʻo pehe, Ko hoʻomou laka atu eni ʻi he kauʻafonua ʻo homou kainga ko haʻa Isoa, ʻa ia ʻoku nofo ʻi Seia; pea te nau manavahe kiate kimoutolu: ko ia mou lamasi ʻaupito kiate kimouolu: 5 tʻoua te mou fakafepaki kiate kinautolu; he ʻe ʻikai te u ʻatu ha kihi ʻi konga ʻo honau kelekele, ʻio ke feʻunga mo homou ʻaofivaʻe; he kuo u ʻatu ʻa Moʻunga 6 Seia kia Isoa mono tofiʻa. Te mou fakatau meʻakai meiate kinautolu ʻaki ha paʻanga maʻamou kai; mo e vai foki, te mou ʻatu ha paʻanga kiate kinautolu ke ngofua hoʻomou keli ke maʻu homou inu. 7 He ko Sihova ko homou ʻOtua kuo ne fakamonuʻia koe ʻi he ngaahi ngaūe kehekehe kuo fai ʻe ho nima: kuo ne ʻilo hoʻo alu ʻi he toafa lahi ni, ko e taʻu eni ʻe fangofulu mo e ʻiate ko e ʻa Sihova ko ho ʻOtua; kuo ʻikai te ke masiva 8 ʻi ha meʻa. Ko ia naʻa tau afe mei hotau kainga ko haʻa Isoa ʻoku nofo ʻi Seia, ʻo tau hala ʻi Alapa, mo Elati, mo Esionikepa. 9 Pea tau hanga ai ʻo fou ʻi he Toafa ʻo Moape. Pea folofola ʻa Sihova kiate au, ʻOuae fakamamahi ʻa Moape, pea ʻoua ʻe fakalanga tau mo kinautolu: ʻe ʻikai te u tuku ke mou maʻu ha konga ʻo hono fonua; he kuo u foaki ki haʻa 10 Lote ʻa Ala monau tona. (Tokua naʻe nofo ai ʻi muʻa ʻa haʻa Emi, ko e kakai kaukaua mo toko lahi 11 mo loloa hange ko e kau Anaki: ko kinautolu foki naʻe lau ki haʻa Lifaimi, ʻo hange ko e kau Anaki: ka ʻoku ui kinautolu ʻe he kau 12 Moape ko e haʻa Emi. Naʻe nofo foki ʻi Seia ʻa haʻa Holi ʻi muʻa, ka naʻe fetongi kinautolu ʻe haʻa Isoa; pea nau fakaʻauha atu kinautolu, pea nau nofo ʻi honau fonua, ʻo hange ko e fai ʻe Isileli ki he fonua kuo ne maʻu, ʻa ia naʻe foaki kiate kinautolu ʻe Sihova.) 13 Ko ia mou tuʻu, pea fai hoʻomou aʻa ʻi Vai Seleti. Pea naʻa tau aʻa 14 ʻi he vai ko Seleti. Pea ko e fuoloa oʻetau ʻalu mei Ketesipanea ʻo aʻu ki heʻetau aʻa ʻi Vai Seleti, ko e taʻu ʻe tolungofulu ma valu; ko ʻene ʻosi ai ʻa e toʻutangata tau mei he ʻapitanga, ʻo hange ko e fuakava ʻa Sihova kiate kinautolu. 15 Kaeʻumaʻa ko e nima ʻo Sihova naʻe tuʻu ko honau fili ke nau mokulu ai mei he ʻapitanga, kaeʻoua ke nau ʻosi. 16 Pea ʻi he faifai pea ʻosi mei he ʻapitanga ʻa e kau tau kotoa heʻenau 17 pekia, pea folofola ʻa Sihova kiate 18 au, ʻo pehe, Ko hoʻo laka he ʻaho ni ʻi he kauʻa ʻo Moape, ʻa Ala: 19 pea ka mou ka ofi ki he hangai ʻo haʻa Amoni, ʻoua ʻe fakamamahi ʻi kinautolu, pea ʻoua ʻe fakafepaki kiate kinautolu: he ʻe ikai te u ʻatu ha konga fonua ʻo Amoni ke mou maʻu, he kuo u tuku ia ki 20 haʻa Lote monau tofiʻa. (Naʻe lau mo ia foki ko ha fonua Lifaimi: naʻe nofo ai ʻi muʻa ʻa e kau Lifaimi; ʻoku ui kinautolu ʻe haʻa 21 Amoni ko e Samisumi: ko e faʻahinga kaukaua mo toko lahi mo loloa ʻo hange ko e kau Anaki; ka kuo fakaʻauha kinautolu ʻe Sihova ʻi he ʻao ʻo e faʻahinga koe, pea naʻa nau fetongi kinautolu ʻo nofo ʻi 22 honau fonua: ʻo hange ko ʻene fai maʻa haʻa Isoa ʻoku nofoʻ i Seia, heʻene fakaʻauha ʻa haʻa Holi ʻi he ʻalu atu ʻa ē; pea naʻa nau fetongi kinautolu, pea ʻoku nau nofo ʻi honau fonua, ʻo aʻu ki he ʻaho 23 ni: ko haʻa Avi foki naʻe nofo hani vilisi ʻo aʻu ki Kesa — naʻe fakaʻauha kinautolu ʻe he kau Kafitoli naʻe ʻalu atu mei Kafitoli, ʻo 24 nau nofo ʻi honau fonua.) Mou tuʻu: hiki ʻo laka ʻi he vai ko Alanoni: vakai kuo u tuku ki ho nima ʻa Sihoni ko e Tuʻi Hesiponi, ko e ʻeiki Amoli, pea mo hono fonua: kamata ke maʻu ia, mo 25 fakalanga tau ki ai. Ko e ʻaho ni te u kamata ke tuku homou ngeia mo homou manavaheʻia ki he ngaahi kakai ʻoku ʻi he lalo langi kotoa, ʻa ia te nau fanongo ki ho ongoongo, pea te nau tetetete mo hokituʻu koeʻuhi ko ko e. 26 Pea naʻa ku tuku atu ha kau talafekau mei he Toafa ʻo Ketemoti kia Sihoni ko e Tuʻi Hesiponi, mo e tala melino, ʻo pehe, 27 Kau laka atu muʻa ʻi ho fonua: te u ʻalu aipe ʻi hala, ʻe ʻikai te u afe ki toʻomataʻu pe ki toʻohema. 28 Te ke fakatau pa ʻanga mai ha meai ʻakke u kai, pea te ke ʻomi paʻanga mai ha vai ke inu: ʻa e vaʻe 29 ni pe ʻe laka atu. ʻO hange ko e fai kiate au ʻe haʻa Isoa ʻoku nofo ʻi Seia, mo haʻa Moape ʻoku nofo ʻi Ala; kaeʻoua ke u laka ʻi Sioatani ki he fonua ʻoku foaki mai ʻe 30 Sihova ko homau ʻOtua. Ka ka ʻikai loto ʻa Sihoni ko e Tuʻi Hesiponi ke tau laka atu ʻi ai: he naʻe fakafefeka hono laumalie ʻe Sihova ko ho ʻOtua, mo ne fakamofuta hono loto, koeʻuhi ke ne tuku ia ki ho nima, ʻo hange ko ia 31 ʻoku tau sio ki ai he ʻaho ni. Pea folofola ʻa Sihova kiate au, Vakai, kuo u kamata ke tuku atu ʻa Sihoni mo hono fonua ʻi homou ʻao: kamata ke puke, ke mou maʻu 32 hono fonua moʻomoutolu. Toki hu kituʻa ʻa Sihoni ke fakafetaulaki mai, ʻa ia mo hono kakai kotoa ke fakahoko ʻa e tau ʻi Siahasa. 33 Pea ko Sihova ko hotau ʻOtua naʻa ne tuku mai ia ʻi hotau ʻao; pea naʻa tau taaʻi ia mo hono hako 34 mo hono kakai kotoa. Pea naʻa tau hamu hono ngaahi kolo ʻI he taimi ko ia, pea naʻa tau moifua ki he ʻEiki ʻa e kolo kakai kotoa, mo e kau fefine, mo e tamaiki; naʻe ʻikai te tau fakatoe ha toenga. 35 Ngata pe ʻi he monumanu naʻa tau taʻofi maʻatāutolu, mo e vete ʻo e 36 ngaahi kolo naʻa tau hamu. Mei Aloeli, ʻa ia ʻoku ʻi he kau teleʻa ʻo Alanoni, mo e kolo ʻoku ʻi he teleʻa, ʻo aʻu ki Kiliati, naʻe ʻikai ha kolo naʻe maʻolunga fau kiate kitautolu; ko Sihova ko hotau ʻOtua naʻa ne tuku mai kotoa ʻi 37 hotau ʻao: ngata pe ʻi he fonua ʻo haʻa Amoni naʻe ʻikai te ke ofi ki ai — ʻa e tafaʻaki kotoa ʻo e vaitafe ko Siapoki, mo e ngaahi kolo mounga, moe ha fua naʻe taʻofi kitautolu mei ai ʻe Sihova ko hotau ʻOtua.

Teutalonome 3

1 PEA naʻa tau tafoki ai, ʻo ʻalu hake ʻi he hala ki Pesani: pea haʻu ki tuʻa ʻa Oki ko e Tuʻi Pesani ke fakafetaulaki mai kiate kitautolu, ʻa ia mo hono kakai kotoa ke fakahoko ʻa e tau ʻi 2 Etilei. Pea folofola ʻa Sihova kiate au, ʻOua te ke manavahe kiate ia, he kuo u tuku ia ki ho nima mo hono kakai kotoa mo hono fonua; pea te ke fai kiate ia ʻo hange ko hoʻo fai kia Sihoni ko e Tuʻi Haʻa Amoli 3 naʻe nofo ʻi Hesiponi. Ko ia naʻe tuku ki hotau nima ʻe Sihova ko hotau ʻOtua ʻa Oki foki ko e Tuʻi Pesani, mo hono kakai kotoa: pea naʻa tau taaʻi ia kaeʻoua ke ʻoua 4 naʻa toe hano toenga. Pea naʻa tau hamu hono ngaahi kolo ʻI he taimi ko ia; naʻe ʻikai ha kolo ne ʻikai te tau toʻo meiate kinautolu; ko e onongofulu ʻi kolo, ko e feituʻu kotoa ʻo Akopa, ko e puleʻanga ʻo 5 Oki ʻi Pesani. Ko e ngaahi kolo ko ia kotoa naʻe ʻa maʻolunga, naʻe songo ʻaki ʻa e ngaahi lau matapa mo e meʻa fakamaʻu; tuku kehe ʻa e ngaahi kolo tukuʻuta lahi ʻaupito. 6 Pea naʻa tau moifua ia, ʻo hange ko ʻetau fai kia Sihoni ko e Tuʻi Hesiponi, naʻa tau moifua ʻa e kolo kakai kotoa pe, ʻa e kau fefine mo e 7 tamaiki. Ka ko e monumanu mo e koloa ʻo e ngaahi kolo naʻa tau vete 8 maʻatāutolu. Pea naʻa tau toʻo ʻI he taimi ko ia ʻa e fonua mei he nima ʻo e ongo tuʻi Amoli naʻe ʻi TuʻaSioatani, mei he teleʻa ʻo Alanoni ʻo aʻu ki he moʻunga ko 9 Heamoni; (ko e kau Saitoni ʻoku nau ui ʻa Heamoni ko Silioni, pea ko e kau Amoli ʻoku nau ui ia ko 10 Senili:) ʻio ʻa e ngaahi kolo kotoaʻo e Misoa, mo Kiliati kātoa, mo Pesani kātoa, ʻo aʻu ki Salika mo Etilei, ko e ngaahi kolo ʻo e puleʻanga ʻo 11 Oki ʻi Pesani. (He ko Oki ko e Tuʻi Pesani ko e toe ia ʻi he toenga Lifaimi; vakai ko hono mohenga ko e mohenga aione; ʻikai ʻoku kei ʻi Lapa ʻo haʻa Amoni? Ko hono loloa ko e kiupite ʻe hiva, pea ko hono māukupu ko e kiupite ʻe fa, ko e kiupite ʻo tangata.) Pea ko e 12 fonua ko ia naʻa tau hūfi ʻI he taimi ko ia: mei Aloeli, ʻa ia ʻoku ʻi he Teleʻa ʻo Alanoni, mo e vaeua ʻo e fonua moʻunga ʻo Kiliati, mo hono ngaahi kolo, naʻa ku tuku ki haʻa Lupeni pea mo haʻa Kata: 13 pea ko hono toe ʻo Kiliati mo Pesani kātoa, ʻa e puleʻanga ʻo Oki, naʻa ku tuku ki he vaeua ʻo e matakali ʻo Manase; ʻa e feituʻu kotoa ʻo Akopa, ʻio ʻa Pesani kātoa. (ʻOku 14 ui ia ko ha fonua Lifaimi. Ko Siaili ko e hako ʻo Manase naʻa ne puke ʻa e feituʻu kotoa ʻo Akopa, ʻo aʻu ki he kauʻa ʻo haʻa Kesuli mo haʻa Maʻaka; pea ne ui ki ai, ki Pesani, ʻa hono hingoa oʻona, ko e ʻuvilisiʻoSiaili, pea talu aipe.) 15 Pea naʻa ku tuku ʻa Kiliati kia 16 Makili. Pea naʻa ku ʻatu ki haʻa lupeni mo haʻa Kata mei Kiliati ʻo aʻu ki he Teleʻa ʻo Alanoni, ʻa e loto teleʻa mo e tafafonua ʻo aʻu foki ki Siapoki vaitafe, ko e kauʻa ʻo haʻa 17 Amoni; mo e Alapa foki, mo Sioatani, mo e tafafonua mei Kineleti ʻo aʻu ki he tahi ʻo e Alapa, ʻa e Tahi Masima, ʻa e tālalo ʻo e ngaahi lauua ʻo Pisika ʻi hahake. 18 Pea u fekau kiate kimoutolu ʻI he taimi ko ia, ʻo pehe, Ko Sihova ko homou ʻOtua kuo ne foaki kiate kimoutolu ʻa e fonua ni moʻomou tofiʻa: te mou ʻai mahafu, ʻo haʻele ʻi he ʻao ʻo homou kainga ko haʻa Isileli, ʻa e kau toʻa kotoa pe. 19 Ka ko homou ngaahi uaifi, mo hoʻomou tamaiki, mo hoʻomou fanga manu (ʻoku ou ʻilo ʻoku lahi hoʻomou monumanu), te nau nofo ʻi hoʻomou ngaahi kolo kuo u ʻatu 20 kiate kimoutolu; kaeʻoua ke fakamalolo ʻe Sihova homou kainga ʻo hange ko kimoutolu, pea nau maʻu foki ʻekinautolu ʻa e fonua ʻoku foaki kiate kinautolu ʻe Sihova ko homou Otua ʻi he kauvai koē ʻo Sioatani: pea te mou toki foki kimoutolu taki taha ki he tofiʻa kuo u ʻatu kiate kimoutolu. 21 Pea naʻa ku kouna ʻa Siosiua ʻI he taimi ko ia, ʻo pehe, Kuo māta ʻi ʻe ho mata ʻa e meʻa kotoa kuo fai ʻe Sihova ko homou ʻOtua ki he ongo tuʻi ko e ni: ʻe pehe mo e fai ʻa Sihova ki he ngaahi puleʻanga 22 na ʻoku ke aʻa atu ki ai. ʻE ʻikai haʻamou manavahe kiate kinautolu, he ko Sihova ko homou ʻOtua, ko ia ia ʻoku ne tau maʻamoutolu. 23 Pea u kolenga ki he ʻEiki ʻi he 24 taimi ko ia, ʻo pehe, Atonai Sihova e, ko e ni kuo ke kamata ke fakaha ki hoʻo tamaioʻeiki ko au ho fotu, mo ho nima mafimafi: he ko hai ha ʻOtua ʻi langi pe ʻi mamani te ne mafakatataua hoʻo ngaahi ngaūe, 25 mo ho fuʻu mafi na? Kau aʻa atu muʻa, ʻo mamata ki he fonua lelei ʻi he kauvai ʻo Sioatani na, ʻa e 26 moʻunga lelei na mo Lepanoni. Ka naʻe tuputamaki ʻa Sihova kiate au koeʻuhi ko kimoutolu, pea naʻe ʻikai te ne tali au: ka ne folofola kiate au, Maʻuā; ʻoua te ke toe 27 lea kiate au ʻi he meʻa ko ē. ʻAlu hake ki funga Pisika, pea hanga atu ho mata ki lulunga, mo tokelau, mo tonga, mo hahake, ʻo vakai ʻaki ho mata: he ʻe ʻikai te ke aʻa ʻi 28 Sioatani na. Ka ke fekau ʻa Siosiua, pea poupou ia, mo tokoni ʻi: he ko ia ia te ne laka atu ʻi he ʻao ʻo e kakai ni, pea ko ia ia te ne fakatofiaʻaki kinautolu ʻa e 29 fonua te ke mamata ki ai. Ko ia naʻa tau nofo ʻi he vahaʻa moʻunga ʻi he hangai ki Petepeoli.

Teutalonome 4

1 PEA ko e ni, ʻe Isileli, ke ke tokanga ki he ngaahi tuʻutuʻuni mo konisitutone, ʻa ia ʻoku ou ako ni kiate kimoutolu, ke fai ki ai; koeʻuhi ke mou moʻui, pea ke mou hu, ʻo maʻu ʻa e fonua ʻoku foaki atu ʻe Sihova, ko e ʻOtua ʻo hoʻomou 2ngaahikui. ʻE ʻikaitemoufakalahi, pea ʻe ʻikai te mou fakasiʻisiʻi ki he meʻa ʻoku ou tuʻutuʻuni atu, ʻi hoʻomou tauhi ʻa e ngaahi fekau ʻa Sihova ko homou ʻOtua, ʻa ia ʻoku 3 ou kouna atu. Ko homou mata naʻe māta ʻi ʻa e meʻa naʻe fai ʻe Sihova ʻia PealiPeoli: he ʻilonga ha tangata naʻe muimui kia PealiPeoli kuo fakaʻauha ia ʻe Sihova ko 4 ho ʻOtua mei ho lotolotonga. Ka ko kimoutolu naʻe pikitai kia Sihova ko homou ʻOtua ʻoku mou 5 moʻui kotoa pe he ʻaho ni. Vakai kuo u ako kiate kimoutolu ha ngaahi tuʻutuʻuni mo konisitutone, ʻo hange ko hoku fekau ʻe Sihova ko hoku ʻOtua, ke mou fai hange ko ia ʻi he fonua ʻoku mou ʻalu ki ai ke 6 maʻu. Ko ia mou tauhi ia, mo fai ki ai; he ko hoʻomou ngali poto ia, mo hoʻomou ngali ʻatāmai ʻi he vakai ʻa e ngaahi kakai, ʻa ia te nau fanongo ki he koto tuʻutuʻuni ni, pea te nau pehe, Ta ko e fuʻu puleʻanga ni ko e kakai poto mo 7 ʻatāmai. He koefe ʻia ha fuʻu puleʻanga ʻoku ai hanau ʻOtua ofi mai, ʻo hange ko e ofi ʻa Sihova ko hotau ʻOtua ʻoka tau ka tautapa 8 ki ai? Pea koefe ʻia ha fuʻu kakai ʻoku ai haʻanau ngaahi tuʻutuʻuni mo konisitutone totonu, ʻo hange ko e lao ko e ni ʻa ia ʻoku ou tuku ʻi 9 homou ʻao he ʻaho ni? Kae sinoemeʻa ke ke tokanga kia koe, mo lamalama lahi ho laumalie ʻi he ʻaho kotoa pe ʻo hoʻo moʻui, naʻa ngalo ʻa engaahimeʻanemāta ʻi ʻe ho mata, pea naʻa mole ia mei ho loto; ka ke fakamatala ia ki hoʻo fanau, mo e fanau ʻa hoʻo 10 fanau — ʻA e ʻaho naʻa ke tuʻu ʻi he ʻao ʻo Sihova ko ho ʻOtua ʻi Holepi, mo e folofola mai ʻa Sihova, Fakataha mai ʻa e kakai kiate au, kau tuku ke nau ogo ʻi ʻeku lea, ke nau ako ai ke ʻapasia kiate au lolotonga ʻoku nau moʻui ʻi he funga kelekele, pea ke nau ako 11 ʻenau fanau. Pea naʻa mou ʻunuʻunu mai, ʻo mou tutuʻu ʻi he lalo moʻunga; pea naʻe vela ʻa e mounga ʻi he afi ʻo aʻu ki he loto langi; ai mo e fakapoʻuli, ʻa e loa, mo e 12 poʻuli matolu. Pea naʻe folofola ʻa Sihova kiate kimoutolu mei he loto afi: ko e leʻo ʻo e ngaahi lea naʻa mou ongoʻi, ka naʻe ʻikai te mou 13 sio haʻatā ʻimeʻa, ko e leʻo pe. Pea naʻa ne fakamatala kiate kimoutolu ʻene fuakava, ʻa ia naʻa ne tuʻutuʻuni ke mou fai ki ai, ʻa e Hongofulu ʻi Fekau: ʻo ne tohi ʻi ha ongo makatohi. 14 Pea naʻa ne fekau au ʻI he taimi ko ia ke ako kiate kimoutolu ha ngaahi tuʻutuʻuni mo konisitutone, ke mou fai ki ai ʻi he fonua ʻoku 15 mou laka atu ki ai ke maʻu. Ko ia ke mou lamalama ʻaupito homou laumalie, he naʻe ʻikai te mou momoʻi sio ki ha ʻatā ʻi meʻa ʻi he ʻaho naʻe folofola mei ai ʻe Sihova kiate kimoutolu ʻi Holepi mei he 16 loto afi: naʻa ʻiloange te mou fakalielia ʻi kimoutolu, ʻo mou ngaohi maʻamoutolu ha tamapua, ko e fakatātā ʻo ha meʻa, ko e tatau 17 ʻo ha tangata pe fefine, ko e tatau ʻo ha manu ʻo e fonua, ko e tatau ʻo ha manu kapakau ʻoku puna ʻi he 18 ʻatā, ko e tatau ʻo ha meʻa ʻoku totolo ʻi he kelekele, ko e tatau ʻo ha ika ʻoku ʻi he vai ʻi lolofonua. 19 Pea naʻa ke tāngaki ho mata ki langi, pea ke sio ki he laʻa mo e mahina mo e ngaahi fetuʻu, ʻa e hosite kotoa ʻo langi; pea naʻa tohoaki ai koe, ʻo ke lotu ki ai mo tauhia, ʻosi ko e meʻa ia kuo vahe ʻe he ʻEiki ko ho ʻOtua ki he ngaahi 20 kakai kotoa ʻi lalo langi. Ka ko kimoutolu kuo toʻo ʻe Sihova, pea kuo ne ʻomi mei he fonise haka aione, mei Isipite, ke mou nofo ko hono kakai tofiʻa, ʻo hange ko ia 21 he ʻaho ni. Pea naʻe ʻita foki ʻa Sihova kiate au koeʻuhi ko kimoutolu, ʻo ne fuakava ʻe ʻikai te u aʻa atu ʻi Sioatani, ʻo ʻikai te u hu ki he fonua lelei na, ʻa ia ʻoku foaki atu ʻe Sihova ko ho ʻOtua moʻao tofiʻa. 22 Ka ko au te u mate ʻi he fonua ni: tokua ʻe ʻikai te u laka atu au ʻi Sioatani na: ka ko kimoutolu te mou laka atu ʻo maʻu ʻa e fonua 23 lelei ko ena. Mou lamasi kimoutolu, naʻa ngalo ʻa e kovinanite ʻa Sihova ko homou ʻOtua, ʻa ia naʻa ne fai mo kimoutolu, ʻo mou ngaohi maʻamoutolu ha tamapua, ko e fakatātā ʻo ha meʻa kuo tapui 24 ʻe Sihova ko ho ʻOtua. He ko e ʻEiki ko homou ʻOtua ko e afi fakaʻauha: ko e ʻOtua fuaʻa ia. 25 Ka mou ka maʻu fanau mo e makapuna, pea kuo mou fuoloa ʻi he fonua, pea kuo mou fakalielia ʻi kimoutolu, mo mou ngaohi ha tamapua ko e fakatātā ʻo ha meʻa, pea mou fai kovi ʻi he ʻao ʻo Sihova ko ho ʻOtua ke fakatupu 26 ʻene houhau: ʻoku ou ui ki he langi mo mamani ke hopo he ʻaho ni mo kimoutolu, ʻo fakamoʻoni te mou matuʻaki mole ke vave mei he funga fonua ʻoku mou aʻa ai ʻi Sioatani ke maʻu; ʻe ʻikai fakalahi homou taimi ai, ka te 27 mou matuʻaki ʻauha. Pea ʻe fakamovetevete kimoutolu ʻe he ʻEiki ki he ngaahi kakai, pea te mou iku ko e hiku ʻi kakai ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi puleʻanga, ʻa ia ʻe fakateka kimoutolu ki ai ʻe 28 Sihova. Pea te mou tauhi ai ha ngaahi ʻotua, ʻa ia ko e ngaūe ʻa e nima ʻo e tangata, ko e ʻakau mo e maka, ʻa ia ʻoku ʻikai mamata, pea ʻikai fanongo, pea ʻikai kai, pea 29 ʻikai nanamu. Ka ʻo kapau te mou kumi mei ai kia Sihova ko ho ʻOtua, te ke ʻilo ia, ʻo kapau te ke ʻhaʻao ki ai ʻaki ho loto kotoa, pea 30 ʻaki ho laumalie kotoa. Ka hoko ʻa e mamahi kiate koe, pea moʻua koe ʻe he ngaahi meʻa na, ʻefakakuokuonganoaange ha taimi te ke foki mei ai kia Sihova ko ho ʻOtua, ʻo 31 fanongo ki hono leʻo: he ko e ʻOtua ʻaloʻofa ʻa Sihova ko ho ʻOtua: ʻe ʻikai te ne liʻaki koe, pea ʻe ʻikai te ne fakaʻauha koe, pea ʻe ʻikai ngalo ʻiate ia ʻa e fuakava mo hoʻo ngahi kui, ʻa ia naʻa ne fakapapau mo 32 kinautolu. He ke ke fehu ʻi muʻa ki he ngaahi ʻuluaki taimi, ʻi he teʻeki ke ke ʻi ai, mei he ʻaho naʻe gaohi ai ʻe he ʻOtua ʻa e tangata ʻi he funga ʻo mamani, pea fai mei he potu langi ʻe taha ʻo aʻu ki he potu langi ʻe taha, pe kuo ʻi ai ha meʻa hange ko e meʻa lahi ni, pe kuo 33 fanongo ki hano tatau? Kuo fanongo koā ʻe ha kakai ki he leʻo ʻo e ʻOtua ʻoku ne folofola mei he loto afi, ʻo hange ko hoʻo fanongo, 34 ʻo nau moʻui? Pe kuo alaʻaki ʻe he ʻOtua, ʻo ʻalu ʻo toʻo moʻona ha puleʻanga mei he lotolotonga ʻo ha puleʻanga, ʻaki ʻa e ngaahi ʻahiʻahi, mo e ngaahi fakaʻilonga, mo e ngaahi mana, mo e tau, mo e nima malohi, mo e nima kuo hikita, mo e ngaahi meʻa fakailifia lahi, hange ko e fuʻu meʻa naʻe fai maʻamoutolu ʻe Sihova ko homou ʻOtua ʻi Isipite, 35 ʻo ke sio tonu ai? Ko koe naʻe fakaha ki ai, koeʻuhi ke ke ʻilo ko Sihova ko Elohimi ia; pea ʻoku 36 ʻikai ha taha mo ia. Naʻa ne tuku ke ke fanongo ki hono leʻo mei langi ke ne ako ʻi koe; pea ʻi mamani naʻa ne tuku ke ke mamata ki hono fuʻu afi, pea naʻa ke fanongo ki heʻene folofola mei he loto afi. 37 Pea ko e meʻa ʻi heʻene ʻofa ki hoʻo ngaahi kui, ko ia naʻa ne fili ai honau hako kimui, ʻo ne fakahao mai koe mei Isipite ʻaki hono fotunga, 38 pea ʻaki hono fuʻu ivi; ke kapusi mei ho ʻao ha ngaahi kakai ʻoku lahi mo kaukaua ʻiate koe, ka ne fakahu mai koe, ʻo foaki atu kiate koe honau fonua moʻo tofiʻa, ʻo 39 hange ko ia he ʻaho ni. Ko ia ke ke ʻilo he ʻaho ni, ʻo ke taʻofiʻaki ho loto ʻa e meʻa ni, Ko Sihova ko e ʻOtua ia ʻi hevani ʻi ʻolunga mo mamani ʻi lalo ni: ʻoku ʻikai mo 40 ha taha. Pea te ke tauhi ʻa e ngaahi fekau mo tuʻutuʻuni aʻana, ʻa ia ʻoku ou kouna atu he ʻaho ni, koeʻuhi ke ke tuʻumalie, ʻa koe mo hoʻo fanau ʻamui, pea koeʻuhi ke lahi ho ngaahi ʻaho ʻi he funga kelekele ʻoku ʻatu ʻe Sihova ko ho ʻOtua ʻo lauikuonga. 41 Naʻe toki vaheʻi ʻe Mosese ha kolo ʻe tolu ʻi he kauvai ʻo Sioatani ki he hopoʻanga laʻa; 42 ke hola ki ai ʻae fakapo kuo ne tamateʻi ha taha ʻi he faainoa, ka naʻe ʻikai te ne fehiʻa ki ai muʻa; koeʻuhi ka hola ʻe ia ki ha taha ʻo e ngaahi kolo ko ia, pea 43 moʻui: ʻa Peseli ʻi he toafa, ʻi he Misoa, maʻa haʻa Lupeni; pea mo Lemoti ʻi Kiliati maʻa haʻa Kata; pea mo Kolani ʻi Pesani maʻa haʻa Manase. 44 Pea ko e ni ʻa e lao naʻe fokotuʻu ʻe Mosese ʻi he ʻao ʻo haʻa 45 Isileli: ko e ngaahi fakamoʻoni eni, mo e ngaahi fekau, mo e ngaahi kupu ʻi konisitutone naʻe leaʻaki ʻe Mosese ki haʻa Isileli ʻi heʻenau hu mai 46 mei Isipite, ʻi he kauvai ko ē ʻo Sioatani, ʻi he tālalo ʻo e moʻunga, ʻo hanga ki Petepeoli, ʻi he fonua ʻo Sihoni ko e Tuʻi Amoli, ʻa ia naʻe nofo ʻi Hesiponi, ʻa ia n?.ʻe taaʻi ʻe Mosese mo haʻa Isileli ʻi 47 heʻenau hu mai mei Isipite: pea nau puke hono fonua, mo e fonua ʻo Oki ko e Tuʻi Pesani: ko e ongo tuʻi ia ʻo e kau Amoli naʻe nofo ʻi he feituʻu ʻo Sioatani ki he 48 hopoʻanga laʻa; mei Aloeli, ʻa ia ʻoku ʻi he kau teleʻa ʻo Alanoni, ʻo aʻu ki he moʻunga ko Sioni (ko 49 Heamoni ia), mo e Alapa kotoa ki he hahake ʻo Sioatani, ʻo aʻu ki he tahi ʻo e Alapa, ko e tālalo ʻo e ngahi lauua ʻo Pisika.

Teutalonome 5

1 PEA ui ange ʻe Mosese ʻa haʻa Isileli kātoa, ʻo ne pehe kiate kinautolu, Fanongo mai, ʻa Isileli, ki he ngaahi fekau mo konisitutone, ʻa ia ʻoku ou aʻau ʻi homou telinga he ʻaho ni, ke mou ako ai, ʻo 2 tokanga ke fai ia. Ko Sihova ko hotau ʻOtua naʻa ne feia ha fuakava mo kitautolu ʻi Holepi. 3 Naʻe ʻikai ko ʻetau ngaahi tamai naʻa ne fai ai ʻa e fuakava ni, ka ko kitaua pe, ʻakitautolu ʻoku 4 fehaofaki moʻui he ʻaho ni. Ko e fefolofolai ʻa Sihova mo kimoutolu ʻi he moʻunga mei he loto afi ko e femātaaki (naʻa ku tuʻu ʻi he vahaʻa ʻo Sihova mo kimoutolu ʻI he taimi ko ia ke fakaha kiate kimoutolu ʻa e folofola ʻa e ʻEiki: he naʻa mou manavaheʻi he ʻao ʻo e afi, ʻo ʻikai te mou ʻalu hake ki he moʻunga); pea ne folofola mai, 6 Ko au ko Sihova ko ho ʻOtua, ʻa ia naʻa ku ʻomi koe mei Isipite, mei he fale popula. 7 ʻOua naʻa ai hao ʻOtua kehe, ʻo ua ʻaki au. 8 ʻOua te ke ngaohi maʻau ha tamapua, ha momoʻi fakatātā ʻo ha meʻa ʻo e langi ʻi ʻolunga na, pe ʻo mamani ʻi lalo ni, pe ʻo e tahi ʻi 9 lolofonua: ʻoua te ke hu ki ai, pea ʻoua te ke tauhi ki ai: he ko au Sihova ko ho ʻOtua ko e ʻOtua fuaʻa au, ʻoku ou ʻeke ʻa e kovi ʻa e matuʻa ki he fanau, ʻo aʻu ki he tolu mo e faa ʻi toʻutangata, ʻakinautolu 10 ʻoku fakafili mai; ka ʻoku ou fai mesi ki he afe ʻi toʻutangata, ʻakinautolu ʻoku ʻofa kiate au, mo tauhi ʻeku ngaahi fekau. 11 ʻOua te ke takuanoa ʻa e huafa ʻo Sihova ko ho ʻOtua: he ʻe ʻikai lau ʻe Sihova ʻoku taʻehalaia ia ʻa ia ʻoku ne takuanoa hono huafa. 12 Tokanga ki he ʻaho Sapate ke tauhi ia ke tapu, ʻo hange ko e tuʻutuʻuni koe ʻe Sihova ko ho 13 ʻOtua. Ko e ʻaho ʻe ono te ke ngaūe, ʻo fai ai ho ngaahi nafa kehekehe; 14 ka ko hono ʻaho fitu ko e Sapate ia ʻa Sihova ko ho ʻOtua: tapu haʻo fai ai ha momoʻi ngaūe, ʻa koe mo hoʻo fanau tangata pe fanau fefine, ko hoʻo tamaioʻeiki pe ko hoʻo kaunanga, pe ko hoʻo pulu, pe ko hoʻo asi, pe ha taha ʻo hoʻo fanga manu, pe ko ha ʻāunofo ʻoku ʻi ho kolo; koeʻuhi ke mālolō ʻa hoʻo tamaioʻeiki mo hoʻo kaunanga ʻo hange ko koe. 15 Pea te ke manatu naʻa ke nofo koe ko e tamaioʻeiki ʻi Isipite, pea naʻe fakahao mai koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua ʻaki ha nima malohi mo ha nima kuo hikitā: ko hono ʻuhinga ia naʻe tuʻutuʻuni koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua ke tauhi ʻa e ʻaho Sapate. 16 Fakaʻapaʻapa ki hoʻo tamai mo hoʻo faʻe, ʻo hange ko e tuʻutuʻuni koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua: koeʻuhi ke lahi ho ngaahi ʻaho, pea koeʻuhi ke ke tuʻumalie ʻi he kelekele ʻoku foaki kiate koe!e Sihova ko ho ʻOtua. 17 ʻOua naʻa ke fakapo. 18 Pea ʻoua naʻa ke tono ʻunoho. 19 Pea ʻoua naʻa ke kaihaʻa. 20 Pea ʻoua naʻa ke tuʻu ko e fakamoʻoni loi ki ho kaungaʻapi. 21 ʻOua te ke holi ki he uaifi ʻo ho kaungaʻapi; pea ʻoua te ke manumanu ki he fale ʻo ho kaungaʻapi, ki hano ʻapi, pe ki haʻane tamaioʻeiki, pe ki haʻane kaunanga, ki haʻane pulu, pe ki haʻane asi, pe ki ha meʻa ʻe taha ʻoku ʻa ho kaungaʻapi. 22 Ko e ngaahi lea ko ia naʻe folofolaʻaki mai ʻe Sihova ki hoʻomou fakataha kātoa ʻi he moʻunga, mei he loto afi, mei he loa mo e poʻuli matolu, ʻo leʻo lahi: pea ʻikai haʻane to e folofola. Pea ne tohi ia ʻi ha ongo makatohi, ʻo ʻomi kia 23 au. Pea ʻi he ʻiloange naʻa mou fanongo ki he leʻo mei he fakapoʻuli, kae vela ʻa e moʻunga ʻi he afi, naʻa mou ʻunuʻunu mai kiate au, ʻa e houʻeiki ʻo homou ngaahi matakali, mo homou kau matuʻa; 24 pea naʻa mou pehe, Ko e ni, ko Sihova ko hotau ʻOtua kuo ne fakaha mai hono langilangi mo hono fotu, pea kuo mau ongoʻi hono leʻo mei he loto afi: kuo mau mamata he ʻaho ni ta ʻoku fefolofolai ʻa e ʻOtua mo e tangata ka ne 25 moʻui pe. Pea ko e ni, koeʻumaʻa ke mau mate he keina kimautolu ʻe he afi lahi ni? kapau te mau toe fanongo ki he leʻo ʻo hotau ʻOtua 26 pea te mau mate. He ko hai ʻi he kakano kotoa pe kuo ongoʻi ʻa e leʻo ʻo e ʻOtua Moʻui ʻoku ne folofola mei he loto afi, ʻo hange ko kitautolu, ka ne moʻui? 27 ʻUnuʻunu atu koe, ʻo tali ʻa e meʻa kehekehe ʻoku folofolaʻaki mai ʻe Sihova ko hotau ʻOtua, pea ke aʻau mai kiate kimautolu ʻa e ngaahi meʻa ʻe fakaha kiate koe ʻe Sihova ko hotau ʻOtua; pea te mau fanongo fie fanongo, ʻo fai ki 28 ai. Pea naʻe ongoʻi ʻe Sihova ʻa e leʻo ʻo hoʻomou ngaahi lea ʻi hoʻomou fai kiate au, pea ne folofola mai, Kuo u ongoʻi ʻa e leʻo ʻo e lea ʻa e kakai ni, ʻa ia kuo nau fai kiate koe: ʻoku lelei kotoa ʻa e lea kuo 29 nau fai. Peheange mai kuo pehe honau loto maʻupe, ke nau ʻapasia kiate au, mo tauhi ʻeku ngaahi iekau, koeʻuhi ke nau tuʻumalie mo ʻenau fanau foki, ʻo taʻengata! 30 ʻAlu ʻo tala kiate kinautolu, Mou 31 foki ki homou ngaahi teniti. Ka ko koe, ke ke tnʻu heni, ʻo taka ofi kiate au, pea te u aʻau kiate koe ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni mo lao mo konisitutone, ʻa ia te ke ako ʻi kiate kinautolu, ke nau fai ʻi he fonua ʻoku ou foaki kiate kinautolu ke maʻu. 32 Ko ia ke mou tokanga ke fai ʻo fakatatau ki he tuʻutuʻuni ʻa Sihova ko homou ʻOtua kiate kimoutolu: ʻe ʻikai te mou afe ki he toʻomataʻu pe 33 ko e toʻohema. Ko e hala kotoa kuo tuʻutuʻuni ʻe Sihova ko homou ʻOtua maʻamoutolu, te mou fou ai; koeʻuhi ke mou moʻui, pea ke mou tuʻumalie, pea ke lahi homou ngaahi ʻaho ʻi he fonua te mou maʻu.

Teutalonome 6

1 PEA ko e ni ʻa e ngaahi fekau mo lao mo konisitutone kuo fekau ʻe Sihova ko homou ʻOtua ke ako kiate kimoutolu, ke mou fai ki ai ʻi he fonua ʻoku mou ʻalu ki ai ke 2 maʻu: koeʻuhi ke ke ʻapasia kia Sihova ko ho ʻOtua ke tauhi ʻene ngaahi fekau mo tuʻutuʻuni ʻa ia ʻoku ou kouna atu, ʻa koe, mo ho foha, mo e foha ʻo ho foha, ʻi he ʻaho kotoa pe ʻo hoʻo moʻui, pea 3 koeʻuhi ke lahi ho ngaahi ʻaho. Ko ia ke ke fanongo mai, ʻa Isileli, ʻo tokanga ke fai ki ai; ka ke tuʻumalie, mo ke tupu lahi, ʻo hange ko e folofola kiate koe ʻe Sihova ko e ʻOtua ʻo hoʻo ngaahi kui, ʻi he fonua ʻoku mahutafea ʻi he huʻakau mo e honi. 4 Fanongo mai, ʻa Isileli, Ko Sihova ko hotau ʻOtua ko e taha ʻi 5 Sihova ia: pea te ke ʻofa ki he ʻEiki ko ho ʻOtua ʻaki ʻa e kotoa ʻo ho loto, mo e kotoa ʻo ho laumalie, mo e kotoa ʻo ho ivi. 6 Pea ko e ngaahi fo ʻi folofola ko eni ʻoku ou kouna atu he ʻaho ni ʻe 7 fuesia ʻe ho loto: pea te ke uhu ʻi ki hoʻo fanau, pea te ke lea ki ai ʻi hoʻo nofo ʻi ho fale, pea ʻi hoʻo ʻalu ʻi he hala, pea ʻi hoʻo tokoto 8 hifo, pea ʻi hoʻo tuʻu hake. Pea te ke noʻo ia moʻo fakaʻilonga ʻi ho nima, pea te nau tuʻu moʻo failaeteli ʻi ho vahaʻa mata. 9 kPea te ke tohi ia ki he ngaahi pou matapa ʻo ho fale, pea ki ho ngaahi matanikolo. 10 Pea ka faifai pea fakahu koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua ki he fonua naʻa ne fuakava ai ki ho tupuʻanga, kia Epalahame, kia Aisake, pea kia Sekope, tokua te ne foaki ia kiate koe; ko e ngaahi kolo lalahi mo lelei, ʻa ia naʻe ʻikai te ke 11 langa, mo e ngaahi fale kuo fonu ʻi he ngaahi lelei fua pe, ka naʻe ʻikai ko hoʻo fakafonu, mo e ngaahi lepa ta, ka naʻe ʻikai ko hoʻo ta, ʻa e ngaahi gouevaine mo e ngaahi fuʻu olive naʻe ʻikai te ke to, pea ke kai ai 12 ʻo makona; pea ke ke toki lamasi koe naʻa ngalo ʻa e ʻEiki, ʻa ia ne ne fakahao mai koe mei Isipite, ʻa e 13 fale popula. Ko Sihova ko ho ʻOtua te ke ʻapasia ki ai, pea ko ia ia te ke tauhi ki ai, pea ko hono 14 huafa te ke fuakava ai. ʻE ʻikai te ke muimui ki ha ngaahi ʻotua kehe, hani ʻotua ʻo e ngaahi kakai ʻoku nofo takatakai kiate kimoutolu; 15 he ko e ʻOtua fuaʻa ʻa Sihova, ʻa ho ʻOtua ʻoku ʻafioʻi ho lotolotonga; naʻa langaʻi ai ʻa e houhau ʻa Sihova ko ho ʻOtua, pea ne fakaʻauha koe mei he funga kelekele. 16 ʻE ʻikai te mou alaʻaki kia Sihova ko homou ʻOtua, ʻo hange ko hoʻomou alaʻaki kiate ia ʻi Masa. 17 Te mou tauhi ke matauhi ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni ʻa Sihova ko homou ʻOtua, mo ʻene ngaahi fakamoʻoni, mo ʻene ngaahi fekau, ʻa ia 18 kuo ne tuʻutuʻuni atu. Pea te ke fai ʻa e meʻa ʻoku ha totonu mo lelei kia Sihova, koeʻuhi ka ke tuʻumalie, pea ke hu atu ʻo maʻu ʻa e fonua lelei naʻe fuakava ai ʻa 19 Sihova ki hoʻo ngaahi kui, ka ne kapusi ho ngaahi fili mei ho ʻao: ʻo hange ko e folofola ʻa e ʻEiki. 20 Ka ʻeke kiate koe ʻe ho foha ʻamui, ʻo pehe, Ko e ha ʻa e ngaahi fakamoʻoni, mo e ngaahi fekau mo konisitutone, ʻa ia kuo tuʻutuʻuni atu ʻe Sihova ko hotau ʻOtua? 21 Pea te ke toki pehe ki ho foha, Naʻa mau nofo ko e kau tamaioʻeiki kia Felo ʻi Isipite; 22 pea naʻe fakahao mai kimautolu ʻe Sihova mei Isipite ʻaki ʻa e nima malohi: pea naʻe ʻai ʻe Sihova ha ngaahi fakaʻilonga mo meʻa fakaofo, ko e ngaahi meʻa lalahi mo kovi ki Isipite, kia Felo mo hono fale kotoa, 23 ka mau sio ki ai: pea ne fakahu mai kimautolu mei ai koeʻuhi ke ne fakahu kimautolu, ke ne foaki mai ʻa e fonua naʻa ne fuakava ai 24 ki heʻetau ngaahi kui. Pea naʻe fekau mai ʻe Sihova ke fai ʻa e ngaahi fekau ni kotoa, ke ʻapasia kia Sihova ko hotau ʻOtua, maʻa ʻetau lelei aipe, koeʻuhi ke ne fakahaofi moʻui kitautolu, ʻo hange 25 ko ia he ʻaho ni. Pea ʻe tuʻu ia maʻatāu maʻoniʻoni, ʻo kapau te tau tokanga ke fai hono kotoa ʻo e fekau ni ʻi he ʻao ʻo Sihova ko hotau ʻOtua, ʻo hange ko ʻene tuʻutuʻuni mai.

Teutalonome 7

1 KA fakahu koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua ki he fonua ʻoku ke ʻalu ki ai ke maʻu, pea kuo ne hu ʻihu ʻi ha ngaahi kakai mei ho ʻao, ʻa e Heti, mo e Keakesa, mo e Amoli, mo e Kenani, mo e Pelisi, mo e Hevi, mo e Siepusi, ko e kakai ʻe fitu ʻoku lahi mo kaukaua ʻiate 2 koe; ʻio, ka tuku atu kinautolu ʻi ho ʻao ʻe Sihova ko ho ʻOtua, ʻo ke taaʻi kinautolu; pea te ke taaʻi kinautolu ke ʻosi; ʻe ʻikai te ke fai taliti mo kinautolu, pe fai ha 3 ʻofa ki ai: pea ʻe ʻikai te ke femaliʻaki mo kinautolu; ʻe ʻikai te ke ʻatu ho ʻofefine ki hoʻona foha, pea ʻe ʻikai te ke toʻo hano 4 ʻofefine maʻa ho foha. He te ne fakaafe ho foha mei he muimui kiate au ke nau tauhi ʻotua kehe: pea ʻe langaʻi ai ʻa e houhau ʻa Sihova kiate kimoutolu, ʻo ke ʻauha 5 vave ai. Ka ko e anga eni ʻo hoʻo fai kiate kinautolu; te mou holoki honau ngaahi olita, mo laiki honau ngaahi pou tapu, mo ta ʻenau ngaahi āsela, mo tutu ʻenau ngaahi 6 tamapua. He ko e kakai koe ʻoku tapu kia Sihova ko ho ʻOtua: kuo fili koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua ke mou hoko ko ʻene koloa kanokato ʻi he kakai kotoa ʻoku ʻi he funga 7 ʻo mamani. Naʻe ʻikai hauʻalofa ʻia ʻa e ʻEiki kiate kimoutolu, pe fili kimoutolu, koeʻuhi ko hamou toko lahi ʻi he ngaahi kakai; he ko e momoʻi meʻa koe, ʻo siʻi ʻi 8 he kakai kotoa pe: ka koeʻuhia naʻe ʻofa kiate koe ʻe Sihova, pea koeʻuhi foki ko siʻene fie tauhi ʻa e fuakava naʻa ne fakapapau ki hoʻomou ngaahi kui, ko hono ʻuhinga ia kuo fakahao mai koe ʻe Sihova ʻaki ha nima mafimafi, mo huhu ʻi koe mei he fale popula, mei he nima ʻo Felo ko e Tuʻi Isipite. 9 Ko ia ke ke ʻilo ko Sihova ko ho ʻOtua ko Elohimi pe ia; ko e ʻOtua Falalaʻanga, ʻa ia ʻoku ne fakaai ʻene fuakava mo ʻene meesi kiate kinautolu ʻoku ʻofa kiate ia, mo kinautolu ʻoku tauhi ʻene ngaahi tuʻutuʻuni, ʻo fai atu ki he afe ʻi 10 toʻutangata: ka ko kinautolu ʻoku fehiʻa kiate ia ʻoku ne totongi ki honau mata, ʻo fakaʻauha kinautolu; ʻe ʻikai te ne faifaimalie ki ha taha ʻoku fehiʻa kiate ia, te ne 11 totongi pe ki hono mata. Ko ia te ke tauhi ʻa e fekau, mo e ngaahi lao mo konisitutone, ʻa ia ʻoku ou kouna atu he ʻaho ni, ʻo mou fai ki ai. 12 Pea ko e hoa ʻo hoʻomou tokanga ʻi ʻa e ngaahi kupu ʻi konisitutone ko e ni, mo hoʻomou tauhi ia ʻo fai ki ai, ko ia ʻe faifai pea fakaai ʻe Sihova ko ho ʻOtua ʻa ʻene kovinaniti mo koe, mo e ʻofa naʻa ne 13 fakapapau ki hoʻo ngaahi kui. Pea te ne ʻofa ʻi koe, mo tapuakiʻi koe, ʻo fakatokalahi ʻi koe: te ne tapuakiʻi foki ʻa e tupu ʻo ho sino, mo e tupu ʻo ho kelekele, ʻa hoʻo koane mo hoʻo uaine mo hoʻo lolo, ʻa e fānau ʻa hoʻo fanga pulu, ʻa e fakahoa ʻa hoʻo fanga sipi mo kosi, ʻi he kelekele naʻa ne fuakava ai ki hoʻo ngaahi kui te ne ʻatu moʻou. 14 Te ke hulu atu ʻi he kakai kotoa pe ʻi he fai tapuekina: ʻe ʻikai hao tangata pe fefine ʻe paʻa, pea 15 ʻe pehe mo hoʻo fanga manu. Pea ʻe ʻave ʻe Sihova meiate koe ʻa e mahaki kotoa, pea mo e ngaahi mahaki kovi ʻa Isipite, ʻa ia ʻoku ke maheni ai, ʻe ʻikai te ne ʻai kiate koe, ka te ne tuku kiate kinautolu ʻoku fehiʻa kiate koe. 16 Pea te ke fakaʻosi ʻa e ngaahi kakai kotoa, ʻa ia ʻe tuku atu kiate koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua: ʻe ʻikai te ke matamamae kiate kinautolu; pea ʻe ʻikai te ke tauhi honau ngaahi ʻotua, he ko e tauhele ia kiate 17 koe. Kapau ʻoku ke pehe ʻi ho loto, ʻOku toko lahi ange ʻa e ngaahi puleʻanga ni ʻiate au; ʻo u lava fefe 18 ke kapusi kinautolu? ʻa, ʻe ʻikai te ke manavahe kiate kinautolu; te ke manatu maʻu ki he ngaahi meʻa naʻe fai ʻe Sihova ko ho ʻOtua kia 19 Felo, pea ki Isipite kātoa; ʻa e ngaahi fuʻu ʻahiʻahi naʻe sio ki ai ho mata, mo e ngaahi fakaʻilonga, mo e ngaahi mana, mo e nima mafimafi, mo e nima kuo hikita, ʻa ia naʻe ʻomi ʻaki koe ki tuʻa ʻe Sihova ko ho ʻOtua: ʻe pehe mo e fai ʻe Sihova ko ho ʻOtua ki he ngaahi kakai kotoa ʻoku ke manavahe ki 20 ai. Kaeʻumaʻa foki, ko Sihova ko ho ʻOtua te ne fekau atu kiate kinautolu ʻa e langomūhoneti, kaeʻoua ke ʻosi mei homou ʻao ʻa e toe 21 kakai ʻoku toe. ʻOua te ke teki kiate kinautolu; he ko Sihova ko ho ʻOtua ʻoku ʻi ho lotolotonga, 22 ko e ʻOtua lahi mo fakailifia. Pea ʻe faifaimalie ʻe Sihova ko ho ʻOtua ʻene kapusi ʻa e ngaahi puleʻanga ko ē mei ho ʻao: ʻe ʻikai te ne fakaʻosi kotoa leva, naʻa 23 tupu mai ʻa e manu kaivao. Ka ʻe tuku liʻaki atu pe kinautolu ʻe Sihova ko ho ʻOtua, ʻo ne te ʻia kinautolu ʻaki ha ta lahi, kaeʻoua 24 ke nau ʻauha. Pea te ne tuku honau ngaahi tuʻi ki ho nima, pea te ke tamateʻi honau hingoa mei he lalo langi: ʻe ʻikai mātuʻu ha toko taha ʻi ho ʻao, kaeʻoua ke 25 ke fakaʻauha kinautolu. Ko e ngaahi tamapua ʻo > honau ngaahi ʻotua te ke tutu ʻi he afi: ʻe ʻikai te ke manumanu ki he koula mo e siliva ʻoku teuʻaki, pe toʻo ia maʻau, naʻa tauhele ʻi ai koe: he ko e meʻa fakalielia ia kia Sihova 26 ko ho ʻOtua. Pea ʻe ʻikai te ke ʻomi ha fakalielia ki ho fale, naʻa ke hoko ko e malaʻia ʻo hange ko ia: te ke matuʻaki fehiʻa ki ai, he ko e malaʻia.

Teutalonome 8

1 KO e fekau kotoa ʻoku ou ʻatu he ʻaho ni te mou tokanga ke fai ki ai, koeʻuhi ke mou moʻui, mo hoko ʻo toko lahi, pea ke mou hu atu ʻo maʻu ʻa e fonua naʻe fuakava ai ʻe Sihova ki hoʻomou ngaahi 2 kui. Pea te ke manatu ki he hala kotoa kuo taki ai koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua, he fangofulu ʻi taʻu ni ʻi he Toafa, koeʻuhi ke ne fakavaivaiʻi koe, ka ne sivi koe, ke ha ʻa e meʻa ʻoku ʻi ho loto, pe te ke fie tauhiʻene ngaahi tuʻutuʻuni 3 pe ʻikai. Iʻo naʻa ne fakavaivaiʻi koe, ʻo ne tuku ke ke fiekaia, ʻo ne fafanga koe ʻaki ʻa e mana, ʻa ia ko e meʻa naʻe ʻikai te ke ʻiloa, pe ʻilo ki ai ʻe hoʻo ngaahi kui; koeʻuhi ke ne fakaeʻa kiate koe ʻoku ʻikai moʻui ʻa e tangata ʻi he ma pe, ka ko e meʻa kehekehe ʻoku hu atu mei he fofonga ʻo Sihova ʻa ia ʻoku moʻui ai ʻa e 4 tangata. Naʻe ʻikai mokulu ho kofu ko ʻene motuʻa, pea naʻe ʻikai ke fepulopulasi ho vaʻe ʻi he 5 taʻu ni ʻe fangofulu. Pea te ke fakalaulauloto ki ai, ʻoku hange ko e kinisi ʻe ha motuʻa hono foha ʻa e kinisi koe ʻe Sihova ko ho 6 ʻOtua. Pea te ke tauhi ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni ʻa Sihova ko ho ʻOtua, ke fou ʻi hono ngaahi hala, pea ke 7 ʻapasia kiate ia. He ko Sihova ko ho ʻOtua ʻoku ne taki koe ki ha fonua lelei, ko e fonua vaitafe ʻia, pea ʻi ai ha ngaahi fauniteni mo vailolofonua, ʻoku puna ʻi he ngaahi teleʻa mo e ngaahi moʻunga: 8 ko e fonua uite ʻia mo paale ʻia, pea mo vainea mo fikia mo pomikanitea; ko e fonua ʻo e lolo olive 9 mo e honi; ko e fonua te ke kai meʻakai ai taʻe fusimoʻomo, ʻe ʻikai te ke masiva ai ʻi ha meʻa ʻe taha; ko e fonua ʻoku maka aione, pea te ke keli kapa ʻi hono 10 ngaahi moʻunga. Pea te ke kai makona ai, pea te ke fakafeta ʻia ʻa Sihova ko ho ʻOtua ʻi he fonua lelei kuo ne ʻomi kiate koe. 11 Tokanga kia koe naʻa ngalo ʻa Sihova ko ho ʻOtua, hoʻo taʻe tauhi ʻene ngaahi tuʻutuʻuni, mo ʻene konisitutone, mo ʻene ngaahi fekau, ʻa ia ʻoku ou tuʻutuʻuni 12 atu he ʻaho ni: naʻa ʻiloange ʻoka kuo ke kai makona ai, pea kuo 13 ke langa fale lelei mo nofo ai; pea kuo tupu hoʻo fanga manu mo hoʻo fanga sipi mo kosi, pea kuo lahi hoʻo siliva mo koula, ʻio kuo tupu ʻo lahi ʻa e meʻa kuo ke 14 maʻu; naʻa hiki ai ho loto, pea ngalo ʻa Sihova ko ho ʻOtua, ʻa ia naʻa ne fakahao mai koe mei 15 Isipite, ʻa e fale popula; ʻa ʻEne ʻAfio naʻe fai ho taki ʻi he toafa lahi mo fakailifia, ʻa e fanga ngata vela mo e fanga sikapio, mo e fonua ʻauinua ʻoku ʻikai ha vai; ʻa e Toko Taha naʻa ne ʻomi kia koe ha vai mei he maka hange ha makahunu; 16 ʻa e Toko Taha naʻa ne fafanga koe ʻi he toafa ʻaki ʻa e mana, ʻa ia naʻe ʻikai ʻilo ki ai ʻe hoʻo ngaahi kui, koeʻuhi ke ne fakavaivaiʻi koe, pea ke ne sivi koe, koeʻuhi ke ne fai lelei kiate koe ʻi ho ikuʻanga. 17 Ka ke lau ʻe koe ʻi ho loto, Ko hoku ngu pe, mo e ivi ʻo hoku nima ni kuo ne ngaohi maʻaku ʻa e koloa 18 ni. Ka te ke manatu pe kia Sihova ko ho ʻOtua, he ko ia ia ʻoku ne foaki kiate koe ʻa e mafai ke ngaohi koloa; koeuhiā ke ne fakaai ʻene kovinaniti, ʻa ia naʻa ne fuakava ai ki hoʻo ngahi kui, ʻo 19 hange ko ia he ʻaho ni. Ka ʻoka faifai pea momoʻi ngalo ʻa Sihova ko ho ʻOtua, ka ke muimui ʻotua kehe, mo tauhi ki ai, mo lotu ki ai; ʻoku ou fakapapau kiate kimoutolu he ʻaho ni, te mou matuʻaki 20 ʻauha. Hange koe ngaahi puleʻanga ʻoku tuku atu ʻe Sihova ʻi homou ʻao, pea ʻe pehe homou ʻauha, koeʻuhi ko e ʻikai te mou tokanga ki he leʻo ʻo Sihova ko homou ʻOtua.

Teutalonome 9

1 FANONGO mai, ʻa Isileli: ko hoʻo aʻa ʻi Sioatani he ʻaho ni, keʻ hu atu ʻo maʻu ha ngaahi puleʻanga ʻoku lahi mo kaukaua ʻiate koe, ha ngaahi kolo lalahi, pea tau hake 2 honau ʻa ki langi, ha kakai lahi mo maʻolunga, ko e hako ʻi Anaki, ʻa ia ʻoku ke ʻilo ki ai, pea kuo ke: fanongo ki hono lau, Ko hai ʻe ala mātuʻu ʻi he ʻao ʻo e hako ʻi Anaki? 3 Ko ia ke ke ʻilo he ʻaho ni ko Sihova ko ho ʻOtua, ko ia ia ʻoku haʻele muʻomuʻa ʻiate koe ko e afi fakaʻauha; ko ia ia te ne fakaʻauha kinautolu, pea ko ia ia te ne haʻaki kinautolu ʻi ho ʻao: ko ia te ke kapusi ai kinautolu, mo ai ke nau ʻauha vave, ʻo hange ko 4 ʻene folofola kiate koe. ʻOua te ke pehe ʻi ho loto, hili honau kapusi ʻe Sihova ko ho ʻOtua mei ho ʻao, Ko e meʻa ʻi heʻeku maʻoniʻoni, ko ia ai kuo ʻomi au ʻe Sihova ke maʻu ʻa e fonua ni: ʻosi ko e fai angahala ʻa e ngaahi puleʻanga na ʻoku fai ai honau kapusi ʻe Sihova mei ho ʻao. 5 ʻOku ʻikai ko hoʻo maʻoniʻoni, pe ko e totonu ho loto ʻoku ke hu ai ke maʻu honau fonua; ka koeʻuhi ko e kovi ʻa e ngaahi puleʻanga na, ʻa ia ʻoku fai ai honau kapusi ʻe Sihova ko ho ʻOtua mei ho ʻao, pea koeʻuhi ke ne fakaai ʻa e folofola naʻa ne fuakava ai ki ho tupuʻanga, kia Epalahame, kia 6 Aisake, pea kia Sekope. Ko ia ke ke ʻilo ʻoku ʻikai ko hoʻo maʻoniʻoni ʻoku foaki ai ʻe Sihova ko ho ʻOtua ʻa e fonua lelei ni ke ke maʻu; he ko e kakai kia kekeva koe. 7 Manatu, ʻoua e ngalo hoʻo fakahouhau ʻi ʻa Sihova ko ho ʻOtua ʻi he Toafa: talu e ʻaho naʻa ke hu ai mei Isipite, ʻo fai mai ki hoʻomou aʻu ki he potu ni, ko hoʻomou fakafeangai kia Sihova ko e koto angatuʻu pe. 8 Naʻa mo Holepi foki naʻa mou fakahouhau ʻia ai ʻa Sihova, pea naʻe tuputamaki ʻa Sihova kiate kimoutolu, ʻo hange ka ne ka 9 fakaʻauha kimoutolu. Kuo u ʻalu hake au ki he moʻunga ke maʻu ʻa e ongo makatohi, ʻa e ongo maka ʻo e kovinaniti ne fai ʻe Sihova mo kimoutolu, pea u nofo ʻi he moʻunga ʻo ʻaho fangofulu mo po fangofulu; naʻe ʻikai te u kai 10 meʻakai pe inu ha vai. Pea naʻe ʻomi kiate au ʻe Sihova ʻa e ongo makatohi kuo tohi ʻe he louhi ʻinima ʻo e ʻOtua; pea ʻi ai kotoa ʻa e tatau ʻo e ngaahi lea naʻe folofolaʻaki ʻe Sihova kiate kimoutolu ʻi he moʻunga, mei he loto afi ʻi 11 he ʻaho ʻo e fakataha. Pea ʻi he faifai pea ʻosi ʻa e fangofulu ʻi ʻaho mo fangofulu ʻi po, naʻe ʻomi kiate au ʻe Sihova ʻa e ongo makatohi, ʻa 12 e ongo maka kovinaniti. Pea folofola ʻa Sihova kiate au, Tuʻu ʻo ʻalu hifo ke vave; he ko ho kakai na, ʻa ia naʻa ke fakahao mai mei Isipite, kuo nau fakakaʻanga kinautolu; kuo vave ʻenau afe mei he hala naʻa ku tuʻutuʻuni kiate kinautolu, kuo nau ngaohi hanau imisi 13 ukamea. Naʻe folofola foki ʻa Sihova kiate au, ʻo pehe, Kuo u vakai ʻa e kakai na, pea ta ko e kia 14 kekeva ia: tuku au ke u fakaʻosi kinautolu, mo tamateʻi honau hingoa mei he lalo langi: kau ngaohi koe ko e kakai kaukaua ange mo lahi ʻiate kinautolu. 15 Pea u tafoki ʻo ʻalu hifo mei he moʻunga, ʻoku vela aipe ʻa e moʻunga 4 he afi; pea ko e ongo makatohi ʻo e kovinaniti naʻe ʻi 16 hoku ongo nima ni. Pea u vakai, pea ta kuo mou fai angahala kia Sihova ko homou ʻOtua; kuo mou ngaohi hamou kafi ukamea: kuo mou afe vave mei he hala naʻe 17 tuʻutuʻuni atu ʻe Sihova. Pea u ala ki he ongo maka, ʻo peʻehi mei hoku ongo nima ni, ʻo u laiki 18 kinaua ʻi homou ʻao. Pea u foʻohifo ʻi he ʻao ʻo Sihova, ʻo hange ko e ʻuluaki taimi, ko e ʻaho ʻe fangofulu mo e po ʻefangofulu; naʻe ʻikai te u kai meʻakai, pe inu ha vai; koeʻuhi ko e ʻu angahala kuo mou fai, hoʻomou feia ʻa e meʻa ʻoku kovi ʻi he ʻao ʻo Sihova ke 19 fakatupu ʻene houhau. He naʻa ku tailiili telia ʻene tuputamaki, mo e kakaha ʻo e houhau ʻa e ʻEiki, hange ka ne ka fakaʻauha kimoutolu. Ka naʻe ongoʻi au ʻe Sihova 20 ʻI he taimi ko ia foki. Ko Elone foki naʻe ʻita ʻaupito ki ai ʻe Sihova, hange ka ne ka fakaʻauha ia: pea u hufekina ʻa Elone foki 21 ʻI he taimi ko ia. Pea u toʻo hoʻomou angahala, ʻa e kafi ne mou ngaohi, ʻo u tutu ʻi he afi, ʻo u tuki ia, ʻo u momosi ke momoiki kaeʻoua ke efu, pea u laku hono efu ki he vai naʻe tafe hifo mei 22 he moʻunga. ʻI Tāpela foki, pea ʻi Masa, pea ʻi Kipilotehataava naʻa mou fakahouhau ʻia ʻa Sihova. 23 Pea ʻi he fekau atu kimoutolu ʻe Sihova mei Ketesipanea, heʻene pehe, Mou ʻalu hake ʻo maʻu ʻa e fonua kuo u foaki kiate kimoutolu; ka naʻa mou angatuʻu ki he folofola tonu ʻa Sihova ko homou ʻOtua, pea naʻe ʻikai te mou tui kiate ia, pea naʻe ʻikai te mou 24 fakaongo ki hono leʻo. Ko e koto angatuʻu hoʻomou fakafeangai kia Sihova talu e ʻaho naʻa ku fua 25 ʻilo ai kimoutolu. Ko ia naʻa ku foʻohifo ʻi he ʻao ʻo Sihova, ʻa e fangofulu ʻi ʻaho mo fangofulu ʻi po naʻa ku foʻohifo ai; he kuo folofola mai ʻe Sihova te ne fakaʻauha 26 kimoutolu. Pea u hu ki he ʻEiki, pea u pehe, Atonai Sihova e, ʻoua te ke fakaʻauha ho kakai mo tofiʻa ʻa ia kuo ke huhu ʻi ʻaki ho maʻolunga, ʻa ia kuo ke fakahao mai mei Isipite ʻaki ha nima 27 mafimafi. Manatu ki hoʻo kau tamaioʻeiki, kia Epalahame, kia Aisake, pea kia Sekope; ʻoua te ke hanga ki he paongataʻa ʻa e kakai ni, pe ki heʻenau kovi mo 28 ʻenau angahala; naʻa pehe ʻe he fonua naʻa ke fakahaofi kimautolu mei ai, Ta ko e ʻikai lava ʻe Sihova ke fakahu kinautolu ki he fonua naʻa ne talaʻofa kiate kinautolu, pea koeʻuhi ko ʻene fehiʻa kiate kinautolu, ko hono ʻuhinga ia kuo ne ʻomi kinautolu ke tamateʻi ʻi 29 he toafa. Ka ko ho kakai kinautolu, mo ho tofiʻa, ʻa ia naʻa ke fakahao mai ʻaki ʻa e ivi lahi, mo e nima kuo hiki ta.

Teutalonome 10

1 he taimi ko ia naʻe folofola mai ʻa Sihova kiate au, Ke ke ta haʻo ongo lau ʻi maka ʻo hange ko e ʻuluaki, pea ʻalu hake kiate au ki he moʻunga, pea te ke ngaohi 2 hao aake ʻakau. Pea te u tohi ki he ongo maka ʻa e ngaahi lea naʻe tuʻu ʻi he ongo ʻuluaki maka, ʻa ia naʻa ke laiki, pea te ke ʻai kinaua 3 ki he aake. Ko ia naʻa ku ngaohi ha aake ʻakau sitimi, pea u ta ha ongo makatohi hange ko e ʻuluaki, pea u ʻalu hake ki he moʻunga, ʻo u 4 toʻo ʻa e ongo maka. Pea ne tohi ki he ongo lau ʻi meʻa ʻo tatau mo e ʻuluaki tohi, ʻa e Hongofulu ʻi Fekau, ʻa ia ne folofolaʻaki ʻe Sihova kiate kimoutolu ʻi he moʻunga, mei he loto afi ʻi he ʻaho ʻo e fakataha: pea naʻe ʻomi kinaua 5 ʻe Sihova kiate au. Pea u tafoki ʻo ʻalu hifo mei he moʻunga, pea u ʻai ʻa e ongo makatohi ki he aake kuo u ngaohi; pea ʻoku na ʻi ai pe, ʻo hange ko hoku fekau ʻe he 6 ʻEiki. (Pea hiki fononga ʻe haʻa Isileli mei he ngaahi vaikeli ʻo haʻa Siakani ki Mosela: pekia ai a Elone, pea naʻe telio ai; pea ko hono foha ko Eliesa naʻe fetongi ia 7 ʻi he ngaūe fakataulaʻeiki. Pea nau hiki mei ai ki Kutukota; pea mei Kutukota ki Siotipata 8 ko e fonua vaitafe ʻia. ʻI he taimi ko ia naʻe vaheʻi ʻe Sihova ʻa e matakali ʻo Livai ke fua ʻa e aake ʻo e kovinaniti ʻo Sihova, ke fakafeʻao kia Sihova, ke tauhi ia, pea ke fai tapuakiʻi hono huafa, pea 9 talu aipe. Ko hono ʻuhinga ia ʻoku ʻikai ha ʻinasi pe tofiʻa ʻo haʻa Livai fakataha mo hono kainga; ko Sihova pe ʻa hono tofiʻa, ʻo hange ko e folofola ki ai ʻa Sihova 10 ko ho ʻOtua, Pea ko au naʻa ku nofo pe ʻi he moʻunga ʻo hange ko e uluaki taimi, ko e fangofulu ʻi ʻaho mo e fangofulu ʻi po: pea naʻe ongoʻi au ʻe Sihova ʻI he taimi ko ia foki; tokua ʻe ʻikai te ne fakaʻauha fakaʻosi koe. 11 Pea folofola ʻa Sihova kiate au, Tuʻu, laka muʻomuʻa ʻi he kakai; pea te nau hu, ʻo maʻu ʻa e fonua naʻa ku fuakava ʻai ki heʻenau ngaahi kui 12 ke ʻatu kiate kinautolu. Pea ko e ni, ʻe Isileli, ko e ha fua ʻa e meʻa ʻoku tangi ki ai ʻe Sihova ko ho ʻOtua meiate koe? ʻaʻeni pe, ke ʻapasia ki he ʻEiki ko ho ʻOtua, ke fou ʻi hono ngaahi hala, pea ke ʻofa kiate ia, pea ke tauhi kia Sihova ko ho ʻOtua ʻaki ʻa e kotoa ʻo ho loto mo e kotoa ʻo ho 13 laumalie, ke tauhi ʻene ngaahi tuʻutuʻuni mo ʻene ngaahi fekau, ʻa ia ʻoku ou fokotuʻu atu he ʻaho 14 ni maʻao lelei. Vakai ʻoku ʻo Sihova ko ho ʻOtua ʻa e langi, ʻio ʻa e langi ʻo e ngaahi langi, ʻaefonua 15 mo e meʻa kotoa ʻoku ʻi ai. Ka ne taeʻoua pe ʻa e mamana ʻa Sihova ki ho tupuʻanga, ʻo ne ʻofa ʻi, ʻa ia kuo ne fili ai honau hako ki mui, ʻio ʻakimoutolu pe ʻi he ngaani kakai, ʻohangekoiahe 16 ʻaho ni. Ko ia mou kamu homou loto, ʻo ʻoua te mou toe kia 17 kekeva. He ko Sihova ko homou ʻOtua ko e ʻOtua ia ʻo e ngaahiʻotua, pea ko e ʻEiki ʻo e ngaahi ʻeiki, ko e ʻOtua lahi, ko e Mafi mo e Ngeia, ʻa ia ʻoku ʻikai te ne humataniu, 18 pea ʻoku ʻikai te ne tali holo. ʻOku ne fakamāu ʻa e meʻa ʻa e tamaimate mo e uitou, pea ʻoku ne ʻofa ʻi ʻa e muli heʻene ʻange ki ai 19 ʻa e meʻakai mo e kofu. Ko ia mou ʻofa ki he muli: he naʻa 20 mou nofo muli ʻi Isipite. Ko Sihova ko ho ʻOtua te ke ʻapasia ki ai; ko ia ia te ke tauhi ki ai; pea ko ia ia te ke piki ki ai, pea ko hono huafa te ke fuakava ai. 21 Ko ia pe ho vikivikiʻanga, pea ko ia pe ho ʻOtua, ʻa ia kuo ne feia maʻau ʻa e ngaahi meʻa lalahi mo fakangeingei ni, ʻa ia kuo māta ʻi ʻe 22 ho mata na. Naʻe ʻalu hifo ki Isipite hoʻo ngaahi kui ʻoku nau toko fitungofulu pe, ka ko e ni kuo ʻai koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua ke hange ko e ngaahi fetuʻu ʻo e langi homou toko lahi.

Teutalonome 11

1 KO ia te ke ʻofa kia Sihova ko ho ʻOtua, ʻo tauhi hono fatongia, mo hono ngaahi lao, mo ʻene konisitutone, mo ʻene ngaahi tuʻutuʻuni, 2 maʻu ai pe. Pea ke mou ʻilo he ʻaho ni — he talaʻehai ko hoʻomou fanau ʻoku ou lea ki ai, ʻa ia kuo ʻikai te nau ʻilo, pea kuo ʻikai te nau mamata ki he akonaki naʻe fai ʻe Sihova ko homou ʻOtua, ʻa hono maʻolunga, ʻa hono _ nima 3 malohi mo nima kuo hikita, mo ʻene ngaahi fakaʻilonga, mo ʻene ngaahi ngaūe, ʻa ia naʻa ne fai ʻi he lotolotonga ʻo Isipite kia Felo ko e Tuʻi Isipite, pea ki hono fonua kotoa; 4 mo e meʻa naʻa ne fai ki he tau ʻa Isipite, ki heʻenau tau hosi, pea ki heʻenau tau saliōte; ʻa ʻene fakatafe ʻa e Tahi Kulokula ʻi ho nau mata ʻi heʻenau tuli kimoutolu, mo ʻene fakaʻauha kinautolu 5 ʻo talu ai pe. Mo e meʻa naʻa ne fai kiate kimoutolu ʻi he Toafa, ʻo aʻu ki hoʻomou lava mai ki he 6 potu ni. Mo e meʻa naʻa ne fai kia Tetani, pea kia Apilami, ko e fanau ʻa Eliapi, hako ʻo Lupeni; ʻa e fakamanga ʻe he kelekele hono ngutu, ʻo ne folo fua kinautolu, mo honau fale, mo honau ngaahi teniti, mo e meʻa moʻui kotoa pe naʻe fakaongo kiate kinautolu, ʻi he 7 lotolotonga ʻo haʻa Isileli. Ka ko homou mata kuo māta ʻi hono kotoa ʻo e fuʻu ngaūe ʻa e ʻEiki naʻa 8 ne fai. Ko ia te mou tauhi ʻa e tuʻutuʻuni kotoa ʻa ia ʻoku ou tuʻutuʻuni atu he ʻaho ni, koeʻuhi ke mou malohi, pea ke mou hu ʻo maʻu ʻa e fonua ʻoku mou aʻa 9 atu ke maʻu; pea koeʻuhi ke mou fakalahi homou ngaahi ʻaho ʻi he kelekele, ʻa ia naʻe fuakava ai ʻe Sihova ki hoʻomou ngaahi kui te ne foaki kiate kinautolu mo honau hako, ko e fonua ʻoku mahutafea ʻi he huʻakau mo e 10 honi. He ko e fonua ʻoku ke hu ki ai ke maʻu ʻoku ʻikai hange ko e fonua ʻo Isipite, ʻa ia naʻa mou haʻu mei ai, ʻa ia naʻa ke to ai hoʻo pulopula, pea ke fakaviviku ʻaki ho vaʻe, ʻo hange ha ngoue 11 mohuku kai; ka ko e fonua ʻoku ke aʻa atu ke maʻu, ko e fonua moʻunga ʻia mo teleʻa ʻia, ʻoku inu 12 vai ʻuha mei langi: ko e fonua ʻoku mamahi ʻi ʻe Sihova; ʻoku toka ai ʻa e ongo fo ʻi fofonga ʻo Sihova ko ho ʻOtua, mei he kamataʻanga ʻo e taʻu ʻo aʻu ki hono ngataʻanga. 13 Pea ko e ni, kapau te mou matuʻaki tokanga ki heʻeku ngaahi fekau, ʻa ia ʻoku ou ʻatu he ʻaho ni, ke ʻofa ki he ʻEiki ko homou ʻOtua, pea ke tauhi ia ʻaki ʻa e kotoa ʻo ho loto mo e kotoa ʻo ho laumalie, 14 pea te u toki ʻatu ʻa e ʻuha ʻo homou fonua ʻi hono taimi totonu, ko e vai muʻa mo e vai mui, koeʻuhi ke ke utu hoʻo koane, mo hoʻo uaine, 15 mo hoʻo lolo. Pea te u ʻatu mohuku ʻi ho ngaahi vao ki hoʻo monumanu, pea te ke kai ʻo makona. 16 Lamasi kimoutolu naʻa oloa homou loto, ʻo mou afe ai ʻo tauhi ʻotua 17 kehe, ʻo lotu ki ai; pea langaʻi ai ʻa e houhau ʻo Sihova kiate kimoutolu, pea ne tapuni ʻa e langi, ʻo ʻikai ha ʻuha, ʻo ʻikai lakuna ʻe he kelekele hono mahu; pea mou ʻauha vave mei he fonua lelei ʻoku foaki ʻe Sihova kiate kimoutolu. 18 Ko ia te mou ʻai ʻeku ngaahi lea ni ki homou loto, pea ki homou laumalie; pea te mou noʻo ia moʻo fakaʻilonga ʻi homou nima, pea te nau tuʻu moʻo failaketeli ʻi 19 homou vahaʻa mata. Pea te mou ako ia ki hoʻomou fanau, hoʻomou talanoa ki ai ʻi hoʻo nofo ʻi ho fale, pea ʻi hoʻo fononga ʻi he hala, pea ʻi hoʻo tokoto, pea ʻi hoʻo tuʻu 20 hake. Pea te ke tohi ia ki he ngaahi pou matapa ʻo ho fale, pea 21 ki hoʻo ngaahi matanikolo: koeʻuhi ke fakalahi homou ngaahi ʻaho mo e ngaahi ʻaho ʻo hoʻomou fanauʻi ke kelekele, ʻa ia naʻe fuakava ai e Sihova ki hoʻomou ngaahi kui ke aʻu kiate kinautolu — ke tatau mo e ngaahi ʻaho ʻo e ʻi he funga ʻo mamani ʻa e langi. 22 He kapau te mou tauhi ke matauhi ʻa e tuʻutuʻuni ko e ni kotoa, ʻa ia ʻoku ou fokotuʻu atu kiate kimoutolu ke fai ki ai; ke ʻofa pe he ʻEiki ko homou ʻOtua, ke foua hono ngaahi hala kotoa, pea ke piki 23 kiate ia; pea ʻe toki kapusi kotoa ʻe Sihova ʻa e ngaahi puleʻanga na mei homou ʻao, pea te mou maʻu ha ngaahi puleʻanga ʻoku lahi ange mo 24 kaukaua ʻiate kimoutolu. ʻIlonga ha potu ʻe tuʻu ai homou ʻaofivaʻe ʻe ʻomoutolu ia: te mou fai mei he Toafa mo Lepanoni, mei he Vaitafe, ʻa e vaitafe ko Eufaletesi, 25 ʻio ʻo aʻu ki he tahi lulunga. ʻE ʻikai mātuʻu ha taha ʻi homou ʻao: ko Sihova ko homou ʻOtua te ne tuku homou ngeia mo homou manavaheʻia ki he funga kotoa ʻo e fonua ʻoku mou tuʻu ai, ʻo hange ko ʻene folofola kiate kimoutolu. 26 Vakai ʻoku ou tuku ʻi homou ʻao he ʻaho ni ha monu mo ha 27 mala; ko e monu, ʻo kapau te mou tauhi ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni ʻa Sihova ko homou ʻOtua, ʻa ia ʻoku ou fokotuʻu atu he ʻaho ni: 28 pea ko e mala, ʻo kapau ʻe ʻikai te mou fakaongo ki he ngaahi tuʻutuʻuni ʻa Sihova ko homou ʻOtua, ka mou afe mei he hala, ʻa ia ʻoku ou tuʻutuʻuni atu he ʻaho ni, ʻo mou muimui ʻotua kehe, ʻa ia naʻe ʻikai te mou ʻiloa. 29 Pea ka faifai pea fakahu koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua ki he fonua ʻoku ke ʻalu ki ai ke maʻu pea te ke toki tuku ʻa e monu ki he moʻunga ko Kelisimi, ka ko e mala ki 30 Moʻunga Ipale. ʻIkai ʻoku na ʻi he feituʻu ko ē ʻo Sioatani, ki ko ʻi he hifonga laʻa, ʻi ha fonua;o haʻa Kenani ʻoku nofo ʻi he Alapa, ʻi he hangai ki Kilikali, ʻi he tafaʻaki ʻo e ʻulu oke ʻo Mole? 31 He ko hoʻomou aʻa eni ʻi Sioatani ke hu ʻo maʻu ʻa e fonua ʻa ia ʻoku foaki atu ʻe Sihova ko homou ʻOtua, pea te mou maʻu ia ʻo nofo 32 ai. Pea te mou tokanga ke fai ʻa e ngaahi lao kotoa mo e konisitutone, ʻa ia ʻoku ou tuku ʻi homou ʻao he ʻaho ni.

Teutalonome 12

1 KO eni ʻa e ngaahi lao mo konisitutone, ʻa ia te mou tauhi ʻo fai ki ai ʻi he fonua kuo foaki atu ʻe Sihova ko e ʻOtua ʻo ho tupuʻanga, ke ke maʻu ʻi he ngaahiʻaho kotoa pe 2 ʻoku mou moʻui ai ʻi mamani. Te mou matuʻaki fakaʻauha ʻa e ngaahi potu kotoa pe, ʻa ia naʻe tauhi ai ki honau ngaahi ʻotua ʻe he ngaahi puleʻanga te mou maʻu, ʻi he ngaahi funga moʻunga maʻolunga, mo e ngaahi fo ʻi maʻolunga, mo e lolo 3 ʻakau mata fua pe: pea te mou holoki ʻenau ngaahi olita, mo laiki ʻenau ngaahi pou tapu, pea tutu ʻenau ngaahi āsela; pea te ke ta ʻa e ngaahi imisi ʻo honau ʻotua, pea te ke tamateʻi honau hingoa mei he ngaahi potu ko 4 ia. ʻE ʻikai te mou fai pehe kia Sihova ko homou ʻOtua. 5 Kae kehe, ko e potu ʻe fili ki ai ʻe Sihova ko homou ʻOtua mei homou ngaahi matakali ke ʻai ki ai hono huafa, ʻio, ko hono ʻafioʻanga te mou kumi ki ai, pea te mou 6 ʻalu ki ai: pea te mou fetuku ki ai hoʻomou ngaahi feilaulaumoifua, mo hoʻomou tamate manu, mo hoʻomou tukuhauhongofulu, mo e meʻa kuo hapai ʻe homou nima, mo hoʻomou ngaahi tukumoʻui, pea mo hoʻomou ngaahi meaʻofa, mo e ʻolopoʻou ʻo hoʻomou fanga manu: 7 pea ko e potu ko ia te mou kai ai ʻi he ʻao ʻo Sihova ko homou ʻOtua, pea te mou fiefia ʻi he meʻa kotoa te mou ala ki ai, ʻekimoutolu mo homou ngaahi fale, ʻa ia kuo tapuaki ʻaki koe ʻe Sihova ko ho 8 ʻOtua. ʻE ʻikai te mou faʻifaʻitaki ki ha ngaahi meʻa ʻoku tau fai heni he ʻaho ni, ʻo taki taha fai 9 ʻa e meʻa ʻoku ha lelei kiate ia: he kuo teʻeki te mou aʻu ki he maloloʻanga, mo e tofiʻa ʻoku ʻatu kiate 10 koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua. Ka ʻoka mou ka aʻa atu ʻi Sioatani, ʻo mou nofo ʻi he fonua ʻoku fakatofiʻaʻaki kimoutolu ʻe Sihova ko homou ʻOtua, pea kuo ne fakamalolo kimoutolu mei homou ngaahi fili takatakai, pea ʻoku mou nofo 11 nonga; pea ko e potu ʻe fili ʻe Sihova ko homou ʻOtua ke ʻafio ai hono huafa, te mou ʻomi ki ai ʻa e ngaahi meʻa kehekehe ʻoku ou tuʻutuʻuni atu; ʻa hoʻomou ngaahi feilaulaumoifua, mo hoʻomou ngaahi tamate manu, mo hoʻomou tukuhau, mo e meʻa kuo hapai ʻe homou nima, mo hoʻomou fungani tukumoʻui, ʻa ia kuo mou fakapapau kia 12 Sihova: pea te mou fakafiefia ai ʻi he ʻao ʻo Sihova ko homou ʻOtua, ʻakimoutolu mo homou ngaahi foha, mo l.omou ngaahi ʻofefine, mo hoʻomou kau tamaioʻeiki, mo hoʻomou kau kaunanga, mo e Livai ʻoku ʻi ho kolo, he ʻoku ʻikai hano ʻinasi pe tofiʻa mo 13 kimoutolu. Lamasi koe ke ʻoua te ke ʻatu hoʻo ngaahi feilaulaumoifua ʻi ha potu pe ʻoku ke sio 14 ki ai: ka ko e potu pe ʻe fili ki ai ʻe Sihova, ʻi ha taha ʻo ho ngaahi matakali, ko e potu pe ia te ke fai ai ʻa e meʻa kehekehe ʻoku ou 15 tuʻutuʻuni atu. Ka neongo ia, ka ʻoka holi ho loto ki ai, ʻe ʻatā haʻo tamateʻi manu mo kai kakano ʻi ho ngaahi loto kolo kotoa pe, ha meʻa kuo tapuakiʻi ai koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua: ʻe ʻatā ki he taemaʻa mo e maʻa ke kai, ha meʻa hange 16 ko e kaseli mo e tia. Kae kehe ʻe ikai te mou kai ʻa e toto; te ke lilingi ia ki he kelekele hange ko e 17 vai. ʻOku tapu hoʻo kai ʻi ho loto kolo ʻa e tukuhauhongofulu ʻa hoʻo uite, pe ko hoʻo uaine, pe ko hoʻo lolo, pe ko e ʻolopoʻou ʻo hoʻo monumanu, pe ha taha ʻo e ngaahi tukumou ʻi kuo ke fakapapau, pe ko ha meaʻofa, pe ko e meʻa kuo 18 hapai ʻe ho nima: ka te ke kai ia ʻi he ʻao ʻo Sihova ko ho ʻOtua ʻi he potu ʻe fili ki ai ʻe Sihova ko ho ʻOtua, ʻa koe, mo ho foha, mo ho ʻofefine, mo hoʻo tamaioʻeiki, mo hoʻo kaunanga, mo e Livai ʻoku ʻi ho kolo: pea te ke fakafiefia ʻi he ʻao ʻo Sihova ko ho ʻOtua ʻi he meʻa 19 kotoa kuo ke ala ki ai. Lamasi koe ke ʻoua naʻa ke liʻaki ʻa e Livai lolotonga hoʻo nofo ʻi ho kelekele. 20 Ka faifai pea toloaki ho kauʻa ʻe Sihova ko ho ʻOtua, ʻo hange ko ʻene folofola kiate koe, pea te ke pehe, Kau kai kakano, koeʻuhi ʻoku holi ho loto ke kai kakano; te ke kai kakano pe, pe ko e ha ʻa e 21 meʻa ʻoku holi ho loto ki ai. Ka ʻoka mamaʻo fau ʻa e potu kuo fili ki ai ʻe Sihova ko ho ʻOtua ke ʻai ki ai hono huafa, pea te ke tamateʻi ha meʻa mei hoʻo monumanu, ʻa ia kuo foaki ʻe he ʻEiki kiate koe, ʻo hange ko ʻeku tuʻutuʻuni atu, pea te ke kai ʻi ho loto kolo, ʻo hangea ko e holi ʻa ho loto. 22 ʻO hange ʻoku kai ʻa e kaseli mo e tia, ʻe pehe hoʻo kai ia; ʻe kai ai ʻa e taemaʻa mo e maʻa fakatouʻosi. 23 Kae sinoemeʻa ke pau ho loto ke fakaʻehiʻehi mei he kai toto: he ko e toto ko e moʻui ia; pea ʻoku tapu hoʻo kai ʻa e moʻui mo e 24 kakano. ʻE ʻikai te ke kai ia; te ke lilingi ia ki he kelekele ʻo 25 hange ko e vai. ʻOua te ke kai ia; koeʻuhi ke ke tuʻumalie, pea hili ia pea tuʻumalie mo hoʻo fanau, ʻi hoʻo fai ʻa e meʻa ʻoku totonu ʻi he 26 ʻao ʻo Sihova. Ka ko e ngaahi meʻa tapui ʻa ia ʻoku ʻiate koe, pea mo hoʻo ngaahi tukumoʻui, te ke toʻo ʻo ʻalu mo koe ki he potu ʻe fili ʻe 27 Sihova: pea te ke ʻatu hoʻo ngaahi feilaulaumoifua, ʻa e kakano mo e toto, ʻi he olita ʻo Sihova ko ho ʻOtua: pea ko e toto ʻo hoʻo ngaahi feilaulau ʻe lilingi ki he olita ʻo Sihova ko ho ʻOtua, pea ko hono 28 kakano te ke kai. Ke ke tokanga pea fakaongo ki he ngaahi lea koe ni ʻa ia kuo u tuʻutuʻuni atu, koeʻuhi ke ke tuʻumalie, ʻa koe mo ho hako ʻamui ʻo taʻengata, ʻoka ke ka fai ʻa e meʻa ʻoku lelei mo totonu ʻi he ʻao ʻo Sihova ko ho ʻOtua. 29 Ka kuo tuʻusi ʻe Sihova ko ho ʻOtua mei ho ʻao ʻa e ngaahi puleʻanga, ʻa ia ʻoku ke ʻalu ki hē ke maʻu, pea kuo ke maʻu kinautolu, 30 ʻo nofo ʻi honau fonua; lamasi koe naʻa tauhelea koe ke muimui kiate kinautolu, ʻosi kuo fakaʻauha kinautolu mei ho ʻao; pea naʻa ʻiloange te ke ʻeke ki honau ngaahi ʻotua, ʻo pehe, Naʻe fefe ʻa e tauhi ʻe he ngaahi puleʻanga ni ki honau ngaahi ʻotua? kau fai pehe 31 foki ʻe au. ʻE ʻikai te ke fai pehe kia Sihova ko ho ʻOtua: he ko e ngaahi meʻa ʻoku fakaliliʻa ki ai ʻa Sihova, ʻa ia ʻoku ne fehiʻa ki ai, kuo nau fai ia ki honau ngaahi ʻotua; he naʻa mo ʻenau fanau tangata mo ʻenau fanau fefine kuo nau fakamomofi ʻi he afi ki honau ngaahi ʻotua. 32 ʻilonga ha meʻa ʻoku ou tuʻutuʻuni atu, te mou tokanga ke fai ia: tapu hoʻo fakalahi ki ai, pea tapu hoʻo fakasiʻisiʻi ki ai.

Teutalonome 13

1 KAPAU ʻe tuʻu hake ʻi ho lotolotonga ha palofita, pe tangatamisi, ʻo ne tuku kiate ko e ha 2 fakaʻilonga, pe ha mana, pea hoko ʻa e fakaʻilonga pe mana ʻa ia naʻa ne fakaha kiate koe, heʻene pehe, Tau muimui ki he ngaahi ʻotua kehe (ʻa ia kuo ʻikai te ke ʻilo ki 3 ai), pea tau tauhi kinautolu; ʻa, ʻe ʻikai te mou tokanga ki he lau ʻa e palofita ko ia, pe ki he tangatamisi mo ia: he ko homou si vi ia ʻe Sihova ko homou ʻOtua, ke mahino pe ko e meʻa ʻoku mou ʻi ai ko e ʻofa kia Sihova ko homou ʻOtua ʻaki ʻa e kotoa ʻo homou loto mo e kotoa ʻo homou laumalie. 4 Te mou muimui kia Sihova ko homou ʻOtua, ʻo mou ʻapasia ki ai, pea ko ʻene ngaahi tuʻutuʻuni te mou tauhia, pea ko hono leʻo te mou fakaongo ki ai, pea te mou tauhi kiate ia mo pikitai kiate ia. 5 Pea ko e palofita ko ia mo e tangatamisi ko ia, ʻe tamateʻi; koeʻuhi ko ʻene lea angatuʻu kia Sihova ko homou ʻOtua, ʻa ia naʻa ne fakahao mai kimoutolu mei Isipite, mo ne huhu ʻi koe mei he fale popula; pea koeʻuhi ko ʻene fakaafe koe mei he hala ʻa ia naʻe tuʻutuʻuni ʻe Sihova ko ho ʻOtua ke ke fou ai. Ko ia te ke ʻave ʻa e kovi mei ho lotolotonga. 6 Kapau ʻe oʻi fufū koe ʻe ho tokoua, ʻa e tama ʻa hoʻo faʻe, pe ko ho foha, pe ko ho ʻofefine, pe ko e uaifi ʻoku fāki ki ho fatafata, pe ko ho kaumeʻa ʻoku ke lotoʻaki, ʻo ne pehe, Ta o ʻo tauhi ʻotua kehe (ʻa ia ʻoku ʻikai te ke ʻilo ki ai, ʻa koe pe ko hoʻo ngaahi 7 kui); ha niʻihi ʻo e ngaahi ʻotua ʻo e ngaahi kakai ʻoku nofo takatakai kiate kimoutolu, pe ʻoku nau ofi mai pe ʻoku nau mamaʻo atu, mei he potu ʻe taha ʻo mamani ʻo 8 aʻu ki he potu ʻe taha; ʻa, ʻe ʻikai te ke momoʻi tui kiate ia, pe fakaongo kiate ia; pea ʻe ʻikai ʻofa ho mata ki ai, pea ʻe ʻikai te ke mamaeʻi, pea ʻe ʻikai te ke fufū 9 ʻene meʻa: ka te ke matuʻaki tamateʻi ia; ko ho nima ʻe fua ala ʻi hono tamateʻi, pea toki ala 10 ʻa e kakai kotoa. Iʻo te ke tolomaka ʻi ia ke ne mate; koeʻuhi kuo ne feinga ke fakaafe koe meia Sihova ko ho ʻOtua, ʻa ia naʻa ne fakahao koe mei Isipite, mei he 11 fale popula. Pea ʻe fanongo ʻe Isileli kātoa, pea te nau manavahe ai, ʻo ʻikai toe feia ha kovi pehe ʻi ho lotolotonga. 12 Kapau te ke fanongo talanoa ki ha kolo ʻe taha ʻi he ngaahi kolo ʻoku ʻatu ʻe Sihova ko ho ʻOtua 13 ke ke nofo ai, tokua kuo ʻalu atu mei ho lotolotonga ha tuʻunga meʻa ko e hako ʻi Pileali, pea kuo nau fakaafe ʻa e kakai ʻo honau kolo, heʻenau pehe, Tau 5, ʻo tauhi ʻotua kehe, ʻa ia ʻoku ʻikai te mou 14 ʻiloa; pea te ke fehu ʻi, mo hakule, mo ʻeke ke mahuʻingamalie; pea ka ʻiloange ko e moʻoni, pea kuo pau ʻa e meʻa, ʻa e fai ʻa e meʻa fakalielia ko ē ʻi ho lotolotonga; 15 pea te ke matuʻaki taaʻi ʻa e kakai ʻo e kolo ko ia ʻaki ʻa e mata ʻo e heleta, ʻo ke moifua ia mo e meʻa kotoa pe ʻoku ʻi ai, mo hono monumanu, ʻaki ʻa e mata ʻo e 16 heleta. Pea ko hono vete kotoa te ke tanaki ki hono malaʻe, pea te ke fakamomofi ʻa e kolo mo e vete kotoa, ʻo moifua kia Sihova ko ho ʻOtua, pea ʻe hoko ia ko e tanu pe ʻo taʻengata; ʻe ʻikai toe 17 langa. Pea ʻe ʻikai piki ki ho nima ha momoʻi konga ʻo e meʻa kuo moifua: koeʻuhi kae tafoki ai ʻa Sihova mei heʻene houhau kakaha, ʻo ne fai ha mesi kiate koe, mo fakatokolahi koe, ʻo hange ko ʻene fuakava ki hoʻo ngaahi 18 kui; ʻoka ke ka fakaongo ki he leʻo ʻo Sihova ko ho ʻOtua ke tauhi ʻene ngaahi tuʻutuʻuni kotoa pe, ʻa ia ʻoku ou fokotuʻu atu he ʻaho ni, ke feia ʻa e meʻa ʻoku totonu ʻi he ʻao ʻo Sihova ko ho ʻOtua.

Teutalonome 14

1 KO e fanau kimoutolu ʻa Sihova ko homou ʻOtua: ʻe ʻikai te mou fai ha foa koeʻuhi ko ha pekia, pe tele homou vahaʻa 2 mata. He ko e kakai tapu koe kia Sihova ko ho ʻOtua: kuo fili koe ʻe Sihova ke hoko ko ʻene kakai kanokato ʻi he kakai kotoa ʻoku ʻi he funga ʻo mamani. 3 ʻE ʻikai te ke kai ha taha ʻo e 4 ngaahi meʻaʻoku fakalielia. Koe ni ʻa e fanga manu te mou kai: ko e 5 pulu, ko e sipi, mo e kosi, ʻa e tia, mo e kaseli, mo e poki, mo e ipesi, mo e ai.itelope, mo e teo, mo e 6 sami. Pea ʻilonga ha manu veʻefa ʻoku vaeua hono pesipesi, ʻo mafahiua ʻaupito, pea ʻoku kai fakahake, te mou kai ia. 7 Ka ko e niʻihi eni ʻe ʻikai te mou kai, ʻi he faʻahinga ʻoku kai fakahake, mo e faʻahinga ʻoku mavaeua ʻaupito ʻa e pesipesi: ko e kameli, mo e hea, mo e safana, koeʻuhi ʻoku nau kai fakahake, ka ʻoku ʻikai mavaeua honau pesipesi: ko e faʻahinga taemaʻa ia 8 kiate kimoutolu: ko e puaka foki, he neongo ʻoku mavaeua hono pesipesi, ka ʻoku ʻikai te ne kai fakahake, ʻoku taemaʻa ia kiate kimoutolu: ko honau kakano ʻe ʻikai te mou kai, pea ko honau ʻangaʻanga ʻe ʻikai te mou lave ki ai. 9 Ko eni ia ʻa e meʻa te mou kai ʻi he faʻahinga ʻoku ʻi he vai: ʻilonga ha meʻa ʻoku kaponga mo 10 uno te mou kai ia: ka ka ʻilonga ha meʻa ʻoku ʻikai ke kaponga mo uno, ʻe ʻikai te mou kai ia; ʻoku taemaʻa ia kiate kimoutolu. 11 ʻilonga ha manupuna maʻa te 12 mou kai ia. Ka ko e niʻihi eni ʻe ʻikai te mou kai: ko e ikale, mo e 13 fesifesihui, mo e osipalei; mo e kaite, mo e faokona, mo e faʻahinga 14 taia; ko e faʻahinga leveni kotoa pe; 15 mo e ositalesi, mo e toamasi, mo e tala, mo e haʻa haoke; 16 mo e lulu, mo e lulu lahi, mo e ipisi; 17 mo e pelikani, mo e vulitua, mo e 18 komolani; mo e sitoake, mo e haʻa motuku, mo e hupo, mo e peka. 19 Ka ko e faʻahinga totolo kotoa pe ʻoku kapakau ʻoku taemaʻa kiate 20 kimoutolu: ʻe ʻikai kai ia. ʻIlonga ha manu kapakau ʻoku maʻa, te mou kai ia. 21 ʻOku tapu hoʻomou kai ha meʻa ʻoku mate ʻiate ia pe: ʻe ngofua hoʻo foaki ki he muli ʻoku nofo ʻi ho kolo ke ne kai ʻe ia; pea ke fakatau ia ki ha tea; he ko e kakai koe ʻoku tapuhā kia Sihova ko ho ʻOtua. ʻE ʻikai te ke haka ha kiʻi kosi ʻi he huhuʻa oʻene faʻe. 22 Te ke matuʻaki vahehongofulu ʻa e fua kotoa ʻo hoʻo pulopula, ʻa ia ʻoku tupu ʻi he ngoueʻanga ʻi he 23 taʻu mo e taʻu. Pea te ke kai ʻi he ʻao ʻo Sihova ko ho ʻOtua, ʻi he potu te ne fili ki ai ke ʻafio ai hono huafa, ʻio te ke kai ai ʻa e vahehongofulu ʻo hoʻo uite, ʻo hoʻo uaine, mo hoʻo lolo, pea moe ngaahi ʻolopoʻou ʻo hoʻo monumanu; koeuhi ke ke ako ke ʻapasia kia Sihova 24 ko ho ʻOtua maʻu aipe. Pea kapau ʻoku loloa fau ʻa e hala kiate koe, ʻo ʻikai te ke lava ke fetuku ia koeʻuhi ʻoku mamaʻo fau ʻa e potu kuo fili ki ai ʻe Sihova ko ho ʻOtua ke ʻai ki ai hono huafa, he kuo tapuakiʻi koe ʻe Sihova 25 ko ho ʻOtua: pea te ke fetongi paʻanga ia, pea te ke fakapona ʻa e paʻanga, ʻo toʻo; pea te ke ʻalu ki he potu ʻe fili ki ai ʻe Sihova ko 26 ho ʻOtua: pea te ke fakatau ʻaki ʻa e paʻanga ko ia ha meʻa ʻoku holi ki ai ho loto, ko e pulu, pe ko e sipi, pe ko e uaine, pe ko e kava malohi, mo e ha fua ʻoku tangi ki ai ho loto: pea te ke kai ia ʻi ai ʻi he ʻao ʻo Sihova ko ho ʻOtua, pea te ke fakafiefia ʻa ko e mo ho fale: 27 pea ʻe ʻikai te ke liʻaki ʻa e Livai ʻoku nofo ʻi ho kolo, he naʻe ʻikai te ne ʻinasi pe tofiʻa fakataha mo koe. 28 ʻi he aʻu ki he fakaʻosi ʻo ha tolu taʻu, te ke ʻomi kātoa ʻa e vahehongofulu ʻo hoʻo fuaʻi he taʻu ko ia, pea te ke faʻoaki ʻi ho 29 ngaahi matanikolo: pea ʻe haʻu ʻa e Livai (he naʻe ʻikai te ne ʻinasi pe tofiʻa fakataha mo koe), pea ʻe haʻu mo e muli, mo e tamaimate, mo e uitou, ʻa ia ʻoku ʻi ho kolo, pea te nau kai ke makona; koeʻuhi ke tapuakiʻi koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua ʻi he ngaahi meʻa kehekehe ʻoku ke ala ki ai ke fai.

Teutalonome 15

1 ʻI HE ʻosi ha fituʻi taʻu te ke fai ha 2 tuku hifo pe. Pea ko e ni ʻa e anga ʻo e tuku hifo ʻe fai: ʻilonga ha taha kuo tali ha no paʻanga ʻa hono kaungaʻapi, te ne tuku hifo ia; ʻe ʻikai te ne ʻeke ia ki hono kaungaʻapi mo tokoua; he kuo fanongonongo ʻa e tukuhifo ʻa Sihova. 3 Te ke ʻeke pe ki ha kakai kehe: ka ka ʻilonga haʻo meʻa ʻoku ʻi ho tokoua, ʻe tuku hifo ʻe ho nima. 4 Ngata pe ʻoka ʻikai ha masiva ʻi hoʻomou nofo; he kuo pau ke tapuakiʻi koe ʻe Sihova ʻi he fonua ʻoku foaki kiate koe ʻe Sihova ko 5 ho ʻOtua ke maʻu moʻo tofiʻa; kehe ʻo kapau te ke matuʻaki fakaongo ki he leʻo ʻo Sihova ko ho ʻOtua ʻo tokanga ke fai ʻa e tuʻutuʻuni ni kotoa ʻoku ou kouna atu he ʻaho 6 ni. He ʻe tapuakiʻi koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua, ʻo hange ko ʻene folofola kiate koe, pea te ke tali no talifaki ki he ngaahi kakai lahi, ka ko koe ʻe ʻikai te ke no; pea te ke pule ki ha ngaahi kakai lahi, ka ʻe ʻikai te nau pule kiate koe. 7 Ka ʻoka ai ha masiva ʻi hoʻomou nofo, ko e taha ʻo ho kainga, ʻoku nofo ʻi ha taha ʻo ho ngaahi kolo ʻi he fonua ʻoku foaki kiate koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua, ʻe ʻikai te ke fakafefeka ho loto ki ho tokoua masiva na, pea ʻe ʻikai te ke fakanimamaʻu ki ai: 8 kuo pau te ke nimahomo ki ai, pea te ke tali ʻene no, ʻo feʻunga mo ʻene masiva, 9 ʻa e masiva ʻoku ne tangi ai. Lamasi kos naʻa ake ha fakakaukau ʻi ho loto, ha meʻa fakaPileali, ʻo pehe, ʻOku panaki ʻa e fituʻi taʻu, ʻa e taʻu ʻo e tukuhifo; pea ke sio kovi ki ho tokoua masiva na, ʻo ʻikai te ke ʻange ki ai; pea ne tangi kia Sihova ʻiate koe, pea hoko ia 10 ko hoʻo angahala. Kuo pau te ke ʻange, pea ʻe ʻikai mamahi ho loto ʻi hoʻo ʻange ki ai: he koeʻuhi ko e meʻa ko ia ʻe tapuakiʻi ai koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua ʻi hoʻo ngaūe kotoa, mo e meʻa fulipe ʻoku ke 11 ala ki ai. He talaʻehai ʻe ʻosi ʻa e masiva mei he lotolotonga ʻo e fonua ʻi ha taimi: ko hono ʻuhinga ia ʻoku ou tuʻutuʻuni atu ai, ʻo pehe, Kuo pau te ke nimahomo ki ho tokoua, ki ho kakai fusimoʻomo, pea ki ho masiva ʻi ho fonua. 12 Kapau ʻe fakatau kiate koe hao tokoua, ko e tangata Hepelu pe fine Hepelu, ʻo ne ngaūe kiate koe ʻi he taʻu ʻe ono, pea ʻi hono fitu taʻu 13 te ke tukuange tauʻatāina pe. Ka ʻi hoʻo tukuange tauʻatāina ia, ʻe 14 ʻikai te ke tukuange mola pe. Te ke matuʻaki fakamoū ia mei hoʻo monumanu, pea mei ho hahaʻanga, pea mei ho tataoʻanga uaine: hange ko e tapuakiʻi koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua ʻe pehe hoʻo foaki kiate 15 ia. Pea te ke manatu naʻa ke popula mo koe ʻi Isipite, pea naʻe huhu ʻi koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua: ko hono ʻuhinga ia ʻoku ou kouna 16 pehe koe he ʻaho ni. Ka ʻoka ʻiloange te ne pehe kiate koe, ʻE ʻikai te u ʻalu atu meiate koe, koeʻuhi ʻoku ne ʻofa kiate koe mo ho fale, he ʻoku ne tuʻumalie ʻene 17 nofo mo koe; pea te ke toʻo ʻa e vili, ʻo vili fakauʻu hono telinga ki he matapa, pea te ne hoko ko hoʻo tamaioʻeiki ʻo taʻengata. Pea te ke fai pehe foki ki hoʻo kaunanga. 18 Ke ʻoua ʻe ha faingataʻa kiate koe hono tukuange ʻatāʻatā pe; he ko e liunga ua ʻo e mahuʻinga ʻo ha ngaūe unga ʻa ʻene ngaūe kiate koe ʻi he taʻu ʻe ono: kaeʻumaʻa ʻe tapuakiʻi koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua ʻi he meʻa kotoa pe te ke fai. 19 Ko e ʻolopoʻou ʻoku fanauʻi ʻe hoʻo monumanu, ʻa e tangata, te ke fakatapu ʻi moʻo Sihova ko ho ʻOtua: ʻe ikai te ke ngaūe ʻaki ʻa e ʻolopoʻou ʻo hoʻo pulu, pea ʻe ʻikai te ke kosi ʻa e ʻolopoʻou ʻo hoʻo sipi 20 pe kosi. ʻI he ʻao ʻo Sihova ko ho Otua te ke kai ia ʻi he taʻu mo e taʻu, ʻa koe mo ho fale, ʻi he 21 potu ʻe fili ʻe Sihova. Pea kapau ʻoku ai hano ʻila — ʻoku heke, pe kui; ha ʻila kovi — ʻe ʻikai te ke feilaulauʻaki ia kia Sihova ko ho 22 ʻOtua. Te ke kai pe ʻi ho kolo: ko e taemaʻa mo e maʻa ʻe fakatou kai ai, ʻo hange ko e fai ki he kaseli 23 mo e tia. Ngata ʻi he toto, ʻe ʻikai kai ia: te ke lilingi ia ki he kelekele ʻo hange ha vai.

Teutalonome 16

1 TAUHI ʻa e mahina ko Apipi, mo fai ʻa e pasova kia Sihova ko ho ʻOtua: he ʻi he mahina ko Apipi naʻe fakahao mai koe ʻe Sihova ko 2 ho ʻOtua mei Isipite, poʻuli. Pea te ke tamateʻi ʻa e pasova kia Sihova ko ho ʻOtua, ha meʻa mei hoʻo monumanu, ʻi he potu ʻe fili ki ai ʻe Sihova ke ʻafio ki ai hono huafa. 3 Tapu hoʻo kiki ʻaki ha meʻa fakalevani: ko ha fituʻi ʻaho te ke kiki ʻaki ʻa e ma taʻelevani, ko e ma ʻa e mamahi; he naʻe hange ha hola hoʻo hu mei Isipite; koeʻuhia ke ke manatua ʻa e ʻaho ʻo hoʻo hu mai mei Isipite ʻi he ʻaho kotoa pe 4 ʻo hoʻo moʻui. Pea ʻe ʻikai ʻilo ʻiate koe ha momoʻi levani ʻi ho ngaahi feituʻu ʻo ʻaho fitu; pea ʻe ʻikai ʻahoia ha kakano ʻo e manu naʻa ke feilaulauʻaki ʻi he efiafi ʻo e 5 ʻuluaki ʻaho. ʻOku tapu hoʻo tamateʻi ʻa e pasova ʻi ha taha pe ʻo e ng. kolo ʻoku ʻatu ʻe Sihova ko 6 ho ʻOtua: ngata pe ʻi he potu ʻe fili ʻe Sihova ko ho ʻOtua ke ʻafio ai hono huafa, ko e potu ko ia te ke tamateʻi ai ʻa e pasova, efiafi, ʻi he ʻalu hifo ʻa e laʻa, ʻi he faʻahitaʻu 7 naʻa ke haʻu ai mei Isipite. Pea te ke ngaohi ia ʻo kai ʻi he potu ʻe fili ki ai ʻe Sihova ko ho ʻOtua: pea te ke foki pongipongi, ʻo ʻalu ki 8 ho ngaahi teniti. Ko e ʻaho ʻe ono te ke kai ma taʻelevani, pea ʻi hono ʻaho fitu ʻe fai ʻa e fakaʻosi, ko e fakataha kia Sihova ko ho ʻOtua; tapu haʻo fai ai ha ngaūe. 9 Te ke lau hao uike ʻe fitu: te ke kamata ke lau ʻa e uike ʻe fitu mei hoʻo fua ʻai ʻa e hele ki he 10 taʻu uite. Pea te ke fai ʻa e Katoanga Lauuike kia Sihova ko ho ʻOtua, ʻo fakatatau ki he lahi ʻo e meaʻofa ʻa ho nima, ʻa ia te ke foaki, ʻo tāu mo ho tapuekina ʻe 11 Sihova ko ho ʻOtua: pea te ke fakafiefia ʻi he ʻao ʻo Sihova ko ho ʻOtua, ʻe koe, mo ho foha, mo ho ʻofefine, mo hoʻo tamaioʻeiki, mo hoʻo kaunanga, mo e Livai ʻoku ʻi ho kolo, pea mo e muli mo e tamaimate mo e fine uitou ʻoku ʻi ho lotolotonga, ʻi he potu ʻe fili ʻe Sihova ko ho ʻOtua ke ʻafio ai hono 12 huafa. Pea te ke manatu naʻa ke popula mo koe ʻi Isipite: pea te ke tokanga mo fai ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni ko e ni. 13 Te ke fai hao Katoanga Falelouʻakau ʻo ʻaho fitu, hili hoʻo utu hoʻo hahaʻanga mo hoʻo tataoʻanga 14 uaine: pea te ke fakafiefia ʻi hoʻo kātoanga na, ʻa koe, mo ho foha, mo ho ʻofefine, mo hoʻo tamaioʻeiki, mo hoʻo kaunanga, pea mo e Livai mo e muli mo e tamaimate 15 mo e uitou ʻoku ʻi ho kolo. Ko e fituʻi ʻaho te ke fai kātoanga ai kia Sihova ko ho ʻOtua, ʻi he potu te ne fili ki ai: koeʻuhi ʻe tapuakiʻi koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua ʻi hoʻo fua kehekehe, pea mo e ngaūe kehekehe ʻa ho nima, pea te ke fiefia 16 pe. Ko e tuʻo tolu malo ʻi he taʻu ʻe ha hoʻo kau tangata kotoa pe ʻi he ʻao ʻo Sihova ko ho ʻOtua ʻi he potu te ne fili ki ai; ʻi he Katoanga Tapulevani, pea ʻi he Katoanga Lauuike, pea ʻi he Katoanga Falelouʻakau: pea ʻe ʻikai te nau tuʻu mola pe ʻi he ʻao ʻo 17 Sihova: ʻe taki taha ʻene meaʻofa ʻi he meʻa ʻoku ne maʻu, ʻo tāu mo e tapuaki ʻa Sihova ko ho ʻOtua kuo ʻatu kiate koe. 18 Te ke fokotuʻu hao kau fakamāu mo hao kau ʻofisa ʻi he ngaahi kolo kotoa pe ʻoku ʻatu ʻe Sihova ko ho ʻOtua, ʻo fakamatakali: pea te nau fakamāu ʻa e kakai ʻaki ʻa e 19 fakamāu totonu. ʻE ʻikai te ke leʻei ʻa e fakamāu; ʻe ʻikai te ke filifilimanako: pea ʻe ʻikai te ke tali ha meaʻofa; he ko e meaʻofa, ʻoku ne fakakui ʻa e mata ʻo e kau poto, mo piko ʻi ʻa e meʻa ʻa e totonu. 20 Ko e totonu, ko e totonu te ke muimui ki ai, koeʻuhi ka ke moʻui, ʻo tofiaʻaki ʻa e fonua ʻoku foaki kiate koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua. 21 ʻE ʻikai te ke to moʻao Asela ha momoʻi ʻakau ʻi he tafaʻaki ʻo e olita ʻo Sihova ko ho ʻOtua, ʻa ia te 22 ke ngaohi maʻau. Pea ʻe ʻikai te ke fokotuʻu haʻo pou tapu; ʻa ia ko e meʻa ʻoku fehiʻa ki ai ʻe Sihova ko ho ʻOtua.

Teutalonome 17

1 ʻE ʻikai te ke feilaulauʻaki kia Sihova ko ho ʻOtua ha pulu pe ha sipi ʻoku ʻi ai hano ʻila, ha meʻa pe ʻoku kovi: he ko e meʻa fakalielia ia kia Sihova ko ho ʻOtua. 2 Kapau ʻe ʻilo ʻi ho lotolotonga, ʻi ha taha ʻo e ngaahi kolo ʻoku ʻatu kiate koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua, ha tangata pe fefine ʻoku ne fai ʻa e meʻa ʻoku kovi ʻi he ʻao ʻo Sihova ko ho ʻOtua, heʻene maumauʻi 3 ʻene fuakava, ʻo ʻalu ʻo tauhi ʻotua kehe, ʻo punou ki ai, pe ki he laʻa, pe ka he mahina, pe ki he hosite kotoa ʻo langi, ʻa ia ko e meʻa 4 naʻe ʻikai te u tuʻutuʻuni; pea ʻe fakapa kiate koe, pea ke fanongo ki ai, pea te ke ʻeke ke mahuʻigamalie, pea ka ʻiloange ʻoku moʻoni, pea pau ʻa e meʻa, ʻa e fai 5 ʻa e fakalielia ko ia ʻi Isileli: pea te ke ʻomi ʻa e tangata ko ia, pe ko e fefine ko ia kuo ne fai ʻa e kovi ko ē, ʻio te ke ʻomi ʻa e tangata pe ko e fefine ki hoʻo matanikolo; pea te ke tolomaka ʻi kinautolu ke nau 6 pekia. ʻI he fakamoʻoni ʻa ha toko ua pe toko tolu ʻe mate ʻa ia ʻe tamateʻi; ʻe ʻikai tamateʻi ʻi he fakamoʻoni ʻa ha toko taha pe. 7 Ko e nima ʻo e kau fakamoʻoni ʻe fuofua ala kiate ia, pea hili ia ʻe ala ʻa e kakai kotoa. Ko ia te ke ʻave ai ʻa e kovi mei ho lotolotonga. 8 Ka hoko ha meʻa ʻoku faingataʻa fau kiate koe hano fakamāu ʻi, ha fakapo, ko e fakamāu ha tangi, ko e fakamāu ha ta, ko e ala meʻa ʻoku ʻeke ʻi hoʻo ngaahi matanikolo; pea te ke tuʻu ʻo ʻalu hake ki he potu ʻe fili ki ai ʻe Sihova ko ho 9 ʻOtua; pea te ke hoko ki he kau Livai taulaʻeiki, mo e fakamāu ʻoku nofo ʻI he taimi ko ia; pea te ke huhū ki ai; pea te nau fakaha 10 ʻa e lea ʻo e fakamāu. Pea te ke fai ʻo fakatatau ki he meʻa te nau fakaha kiate koe mei he potu kuo fili ki ai ʻe Sihova; pea te ke tokanga ke fai ʻo tatau mate mo e 11 meʻa te nau ako kiate koe: te ke fai ʻo fakatatau ki he lao te nau ako atu, mo e fakamāu te nau tala: ʻe ʻikai te ke afe mei he tuʻutuʻuni te nau fakaha kiate koe, ki he toʻomatau pe ki he 12 toʻohema. Pea ko e tangata ʻoku fai fielahi, ʻo ʻikai te ne fakaongo ki he taulaʻeiki ʻoku tuʻu hena ke tauhi kia Sihova ko ho ʻOtua, pe ki he fakamāu, ʻe mate ʻa e tangata ko ia: pea te ke ʻave ʻa e 13 kovi mei Isileli. Pea ʻe fanongo ki ai ʻa e kakai kotoa, pea te nau manavahe, ʻo ʻikai te nau toe fielahi. 14 Ka kuo ke haʻu ki he fonua ʻoku foaki kiate koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua, ʻo ke maʻu ia, mo nofo ai; pea ke pehe, Kau fokotuʻu haku tuʻi, ʻo hange ko e ngaahi kakai 15 ʻoku nofo takatakai; kae kehe ko e toko taha te ke fokotuʻu ʻa ia ʻe fili ki ai ʻe Sihova ko ho ʻOtua: ko e taha mei ho kainga te ke fokotuʻu ke tuʻi kiate koe: ʻe ʻikai ngofua haʻo tuku ke pule kiate koe ha faʻahinga kehe, ʻa ia ʻoku ʻikai 16 ko ho kainga. Ka ko e ni pe, ʻe ʻikai te ne fakalahi ʻene fanga hosi, pea ʻe ʻikai te ne fakafoki ʻa e kakai ki Isipite koeʻuhi ke toko lahi ʻene fanga hosi: he kuo folofola ʻa e ʻEiki kiate kimoutolu, ʻE ʻikai te mou toe foki ʻi he hala 17 ko ē. Pea ʻe ʻikai te ne maʻu ʻunoho toko lahi, ke ʻoua naʻa afe hono loto: pea ʻe ʻikai te ne haʻaki fakalahi ʻene siliva mo koula. 18 Pea ka faifai pea ne nofo ʻi he taloni ʻo hono puleʻanga, te ne hiki ʻa e tatau ʻo e lao ni mei he tohi ʻoku ʻi he ʻao ʻo e kau Livai taulaʻeiki: 19 pea te ne feʻao mo ia, pea te ne lau ai ʻi he ngaahi ʻaho kotoa oʻene moʻui: koeʻuhi ke ne ako ke ʻapasia kia Sihova ko hono ʻOtua, ke tauhi ʻa e ngaahi lea kotoa ʻo e lao ni mo konisitutone ke fai 20 ki ai: ke ʻoua naʻa hiki hono loto, ʻo ne taʻetokaʻi hono kainga, pea ke ʻoua te ne afe mei he tuʻutuʻuni ki toʻomataʻu pe toʻohema; koeʻuhia ke ne fakalahi hono ngaahi ʻaho ʻi hono puleʻanga, ʻe ia mo ʻene fanau, ʻi he lotolotonga ʻo Isileli.

Teutalonome 18

1 ʻE ʻikai maʻu ʻe he kau Livai taulaʻeiki, ʻio ʻa e matakali Livai kotoa, ha ʻinasi pe tofiʻa fakataha mo haʻa Isileli: te nau kai ʻa e ngaahi feilaulau tutu ʻa Sihova 2 mo hono ʻinasi. Ka ʻe ʻikai hano tofiʻa ʻi he lotolotonga ʻo hono kainga; ko Sihova pe hono tofiʻa, 3 ʻo hange ko ʻene folofola ki ai. Pea ko e ni ʻa e ʻinasi fakakonisitutone ʻo e taulaʻeiki mei he kakai, meiate kinautolu ʻoku fai feilaulau, pe ko e pulu pe ko e sipi, te nau ʻange ki he taulaʻeiki ha alanga muʻa, mo e 4 ongo kouʻahe, mo e kete. Ko e polopolo ʻo hoʻo uite, ʻo hoʻo uaine, pea mo hoʻo lolo, mo e polopolo ʻo hoʻo fulufulu ʻi sipi te ke 5 ʻange kiate ia. He kuo fili ia mei ho ngaahi matakali ʻe Sihova ko ho ʻOtua, ke tuʻu ke fai ngaūe ʻi he huafa ʻo Sihova, ʻa ia mo hono hako ʻo lauikuonga. 6 Pea ka haʻu ho Livai mei he kolo ʻoku ne ʻāunofo ai, ha taha pe ʻo ho ngaahi kolo Isileli kātoa, ʻo ne haʻu mo e feinga kotoa ʻo hono loto ki he potu ʻe fili ʻe Sihova ki 7 ai; pea te ne fai ngaūe ʻi he huafa ʻo Sihova ko hono ʻOtua, ʻo hange ko e fai ʻa hono kainga Livai kotoa 8 ʻoku fakafeʻao ai kia Sihova. Te nau ʻinasi tatau pe ʻenau kai — tuku kehe ʻa e paʻanga mei he fakatau oʻene meʻa ʻi hono ʻapi tukufakaholo. 9 ʻOka ke ka aʻu ki he fonua ʻoku foaki kiate koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua, ʻe ʻikai te ke ako ke fai hange ko e ngaahi meʻa fakalielia ʻa e 10 ngaahi kakai ko ena. ʻE ʻikai ʻilo ʻiate koe ha taha ʻoku tuku hono foha pe ʻofefine ke ʻasi ʻi he afi, ha taha ʻoku fai meʻa tongafisi, ha taha ʻoku fai ʻa e talotalo kovi, pe 11 ha fai tuki, pe fiemana, pe ha fai sausau, pe ha fakahaʻele faʻahikehe, pe ha maki, pe ha fakahaʻele mate. 12 He ko e meʻa fakalielia kia Sihova ʻa ia fua pē ʻoku fai meʻa pehe: pea ko emeʻa ʻi he ngaahi fakalielia pehe, ko ia ʻoku kapusi ai kinautolu mei ho ʻao ʻe Sihova ko 13 ho ʻOtua. ʻE haohaoa hoʻo fakafeangai 14 kia Sihova ko ho ʻOtua. He koe ngaahi kakai na, ʻa ia te ke maʻu kinautolu, ʻoku nau fakaongo kiate kinautolu ʻoku fai ʻa e talotalo kovi mo e maki: ka ko koe naʻe ʻikai tuku ke ke fai pehe ʻe Sihova 15 ko ho ʻOtua. ʻE fokotuʻu ʻe Sihova ko ho ʻOtua mei ho lotolotonga, mei ho kainga, hao palofita hange ko au; ko ia pe te mou 16 fanongo ki ai; ʻo hange ko ia kotoa naʻa ke kole meia Sihova ko ho ʻOtua ʻi Holepi ʻi he ʻaho ʻo e fakataha, hoʻo pehe, ʻOuaā naʻa ku toe fanongo ki he leʻo ʻo Sihova ko hoku ʻOtua, pea ʻoua ā naʻaku toe sio ki he afi lahi ni, naʻa ku mate. 17 Pea naʻe folofola ʻa Sihova kiate au, ʻOku lelei ʻa e lea kuo nau fai. 18 Te u fokotuʻu maʻanautolu ha palofita mei he lotolotonga ʻo honau kainga hange ko koe, pea te u ʻai ʻeku lea ki hono ngutu, pea te ne leaʻaki kiate kinautolu ʻa e 19 meʻa kotoa te u fekau kiate ia. Pea ka ʻiloange ʻe ai ha taha ʻe ʻikai fie fakaongo ki heʻeku ngaahi lea, ʻa ia te ne leaʻaki ʻi hoku hingoa, te u 20 ʻeke ia kiate ia ʻe au. Ka ko e palofita te ne ʻafungi ke fai ha lea ʻi hoku hingoa, ʻosi kuo ʻikai te u fekau ke ne leaʻaki, pe te ne lea ʻi he hingoa ʻo ha ngaahi ʻotua kehe, pea 21 ʻe mate ʻa e palofita ko ia. Pea kapau te ke pehe ʻi ho loto, Te tau ʻilo fefe ʻa e lea kuo ʻikai folofolaʻaki ʻe Sihova? 22 Ka lea ʻe ha palofita ʻi he huafa ʻo Sihova, pea ʻoku ʻikai fakaai ʻa e meʻa, pea ʻoku ʻikai hoko, ko e meʻa ia ne ʻikai folofolaʻaki ʻe Sihova: ko e ʻafungi ʻa e palofita ʻene lea ko ia, ʻoua te ke ilifia kiate ia.

Teutalonome 19

1 KA faifai pea tuʻusi ʻe Sihova ko ho ʻOtua ʻa e ngaahi kakai, ʻa ia ʻoku ne foaki atu honau fonua kiate koe, pea kuo ke fetongi kinautolu, ʻo nofo ʻi heʻenau ngaahi 2 kolo, mo honau ngaahi fale; pea te ke vaheʻi maʻau ha tolu ʻi kolo ʻi ho loto fonua, ʻa e fonua ʻoku ʻatu ʻe Sihova ko ho ʻOtua ke 3 ke maʻu. Te ke hanga ʻo ngaohi ʻa e hala, pea te ke vahe tolu ʻa e feituʻu ʻo e fonua, ʻa ia kuo tuku ʻe Sihova ko ho ʻOtua moʻo tofiʻa, koeʻuhi ke hola ki ai ʻa e 4 fakapo kotoa pe. Pea ko e anga eni ʻo e fakapo ʻa ia te ne hola ki ai ʻo moʻui: ko ia te ne taaʻi hono kaungaʻapi ʻi he fainoa, ka naʻe ʻikai te ne fehiʻa ki ai ʻi muʻa. 5 ʻO pehe, ka ʻalu ha taha mo hono kaungaʻapi ki he vao ke fai taʻanga, pea ʻoku ne ofaʻaki hono toki ke ta ʻa e ʻakau, pea homo ʻa e ukamea mei he ʻesia, ʻo lave ʻi he tangata ʻe taha, ʻo ne pekia; pea ʻe hola ia ki ha taha ʻo e 6 ngaahi kolo ko e na ʻo hao: naʻa tuli ʻa e fakapo ʻe he koeli tongitoto ʻoku mafana hono loto, ʻo ne maʻu ia ko e meʻa ʻi he loloa ʻa e hala, ʻo ne taʻi ʻene moʻui: ʻosi naʻe ʻikai tāu ke ne mate, koeʻuhi naʻe ʻikai te ne fehiʻa ki ai muʻa. 7 Ko ia ʻoku ou kouna atu ai ʻe au, ʻo pehe, Ko e tolu ʻi kolo te ke 8 vaheʻi maʻau. Pea kapau ʻe toloi ho kauʻa ʻe Sihova ko ho ʻOtua, ʻo hange ko ʻene fuakava ki hoʻo ngaahi kui, ʻo ne ʻatu kiate koe ʻa e fonua kotoa naʻa ne talaʻofa ke ʻatu ki hoʻo ngaahi kui; 9 (kapau te ke tauhi mo fai hono kotoa ʻo e fekau ni, ʻa ia ʻoku ou fekau atu he ʻaho ni, ke ʻofa kia Sihova ko ho ʻOtua, pea ke fou ʻi hono ngaahi hala maʻu ai pe) pea te ke toki hanga ʻo fakalahi ʻa e tolu ʻi kolo ko ē ʻaki ʻa e tolu ʻi kolo 10 kehe: ke ʻoua naʻa lilingi ʻa e toto ʻo e taʻehalaia ʻi he fonua ʻa ia ʻoku ʻatu ʻe Sihova ko ho ʻOtua moʻao 11 tofiʻa, kae ʻiate koe ha toto. Ka ʻo kapau ʻoku ʻi ai ha taha ʻoku fahiʻa ki hono kaungaʻapi, ʻo ne toka malumu ki ai, ʻo ne tuʻu hake ki ai, ʻo taʻi ʻene moʻui, ʻo ne pekia; ʻo ne toki hola ki ha taha ʻo e ngaahi 12 kolo ko ia: pea ʻe fekau ʻe he matuʻa ʻo hono kolo ke ʻomi ia mei ai, pea te nau tuku ia ki he nima ʻo e koeli tongitoto ke ne mate. 13 ʻE ʻikai te ke mata mamae kiate ia, ka te ke ʻave ʻa e toto ʻo e taʻehalaia mei Isileli, ka ke tuʻumalie. 14 ʻE ʻikai te ke hiki ʻa e kauʻa ʻo ho kaungaʻapi, ʻa ia ne ʻai ʻe he kakai ʻo e kuonga muʻa, ʻi he tofiʻa te ke maʻu ʻi he fonua ʻoku foaki kiate koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua ke ke maʻu. 15 ʻE ʻikai tuʻu ha fakamoʻoni ʻe toko taha pe ki ha tangata ʻi ha kovi pe angahala, pe ko e ha ʻa e angahala kuo ne fai: ko e lea ʻa ha fakamoʻoni ʻe toko ua, pe ko e lea ʻa ha fakamoʻoni ʻe toko tolu, ʻe 16 pau ai ha meʻa. Ka tuʻu ha fakamoʻoni kākā ki ha tangata ke fakamatala ki heʻene ngaūe hala; 17 pea ʻe fakatou tutuʻu ʻa e ongo meʻa ʻoku na fakamāu ʻi he ʻao ʻo Sihova, ʻi he ʻao ʻo e kau taulaʻeiki mo e kau fakamāu ʻo e 18 taimi ko ia; pea ʻe ʻeke ʻe he kau fakamāu ke mahuʻingamalie: pea ka ʻiloange ko e fakamoʻoni loi ʻa e fakamoʻoni ko ia, pea kuo ne 19 fakamoʻoni ki hono kainga; te mou toki fai kiate ia, ʻo hange ko ʻene fakakaukau ke fai ki hono kainga: ka ke ʻave ai ʻa e kovi 20 mei ho lotolotonga. Pea ko hono toe te nau fanongo ki ai, pea te nau manavahe, pea ʻe ʻikai te nau toe feia ha kovi pehe ʻi ho 21 lotolotonga. Pea ʻe ʻikai te ke mata mamae ki ai; ko e moʻui pe maʻa ha moʻui, ko e mata pe maʻa ha mata, ko e nifo pe maʻa ha nifo, ko e nima pe maʻa ha nima, ko e vaʻe maʻa ha vaʻe.

Teutalonome 20

1 KA ke ka ʻalu ke fai tau mo ho ngaahi fili, pea ke vakai ha tau hosi mo ha tau saliōte, ha kakai toko lahi hake ʻiate koe, ʻoua te ke manavahe kiate kinautolu: he ko Sihova ko ho ʻOtua ʻoku ʻiate koe, ʻa ia naʻa ne ʻohake koe 2 mei Isipite. Pea ko e ni, ka mou ka ʻunuʻunu atu ke fai ʻa e tau, ʻe haʻele mai ʻa e taulaʻeiki ʻo lea ki 3 he kakai, pea te ne pehe kiate kinautolu, Fanongo mai, ʻa Isileli, ko hoʻomou ʻunuʻunu atu e ke fai tau mo homou ngaahi fili: ʻoua naʻa vaivai homou loto; ʻoua te mou manavahe, pea ʻoua te mou tailiili, pea ʻoua te mou teki kiate 4 kinautolu; he ko Sihova ko homou ʻOtua ia ʻoku haʻele mo kimoutolu ke fai tau mo homou ngaahi fili maʻamoutolu, ke fakahaofi 5 kimoutolu. Pea ʻe lea ʻa e kau ofisa ki he kakai, ʻo pehe, Kohai ha tangata kuo langa hano fale foʻou, ka kuo ʻikai huufi? ke ʻalu ia ʻo foki ki hono ʻapi; naʻa ne mate ʻi he tau, pea huufi ia ʻe ha 6 taha kehe. Pea ko hai ha tangata kuo to ngoue vaine, ka kuo teʻeki polopolo? ke ʻalu ia ʻo foki ki hono ʻapi; naʻa ne mate ʻi he tau, pea polopolo ia ʻe ha taha 7 kehe. Pea ko hai ha tangata kuo ne polo ʻi ha fefine, ka kuo teʻeki fai ha nonofo? ke ʻalu ia, ʻo foki ki hono ʻapi; naʻa mate ia ʻi he tau, pea maʻu ʻa e fefine ʻe ha tangata 8 kehe. Pea ʻe fai atu ʻa e kau ofisa ʻenau lea ki he kakai, ʻo pehe, Ko hai ha tangata ʻoku manavahe mo loto vaivai? ke ʻalu ia ʻo foki ki hono ʻapi; naʻa vai ʻa e loto ʻo hono 9 kainga ʻo hange ko hoʻona. Pea ka osi leva ʻa e lea pehe ʻa e kau ofisa ki he kakai, te nau tuʻutuʻuni ha houʻeiki tau ke taki ʻa e kakai. 10 Ka ke ka ʻunuʻunu ki ha kolo ke fai tau ki ai, te ke tala melino 11 ki ai. Pea ka iloange te nau tali melino mai, ʻo toʻo kiate koe, pea ko e kakai kotoa ʻe maʻu ʻi ai te nau tali fatongia kiate koe, mo 12 tauhi koe. Pea kapau ʻe ʻikai te nau tali melino kiate koe, ka nau fai tau pe mo e koe, pea te ke 13 ʻohofia ia: pea ka tuku ia ki ho nima ʻe Sihova ko ho ʻOtua, pea te ke taʻi ʻa e tangata kotoa ʻaki 14 ʻa e mata ʻo e heleta: ka ko e kau fefine, mo e tamaiki, mo e monumanu, mo e meʻa kotoa pe ʻi he kolo, ʻio ʻa hono vete, te ke taʻofi maʻau; pea te ke kai ʻa e vete ʻo ho ngaahi fili, ʻa ia kuo foaki ʻe Sihova ko ho ʻOtua kiate koe. 15 Ko e anga eni ʻohoʻofaikihe ngaahi kolo ʻoku mamaʻo ʻaupito meiate koe, ʻa ia ʻoku ʻikai ko e ngaahi kolo 16 ʻo e kakai ko ē, hena. Ka ko e ngaahi kolo ʻo e ngaahi kakai ko ē, ʻa ia ʻoku foaki kiate koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua moʻao tofiʻa, ʻe ʻikai te ke fakamoʻui ai ha momoʻi meʻa 17 ʻoku manava: ka te ke matuʻaki moifua kinautolu; ʻa e Heti mo e Amoli, ʻa e Kenani mo e Pelisi, ʻa e Hevi mo e Siepusi; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni koe ʻe Sihova ko 18 ho ʻOtua: koeʻuhia ke ʻoua te nau ako kimoutolu ke fai ʻo hange ko e ngahi fakalielia ʻoku nau fai ki honau ngaahi ʻotua, ka mou angahala ai kia Sihova ko homou ʻOtua. 19 Ka mou ka tau ʻi ha kolo ʻo fuoloa, pea ʻi hoʻo fai tau ki ai ke hamu, ʻe ʻikai te ke maumau hono ngaahi ʻakau, ʻi hoʻo apo ha toki ki ai; he te ke kai pe mei ai ka ʻe ʻikai te ke ta; he ko e tangata ʻa e ʻakau ʻo e vao ke ke nofoʻaki 20 hono tau ʻi? Ngata pe ʻi he ʻakau ʻoku ke ʻilo ʻoku ʻikai ko e ʻakau kai, ʻa ia te ke maumau mo ta ka ke langa taua ʻaki ki he kolo ʻoku fai tau mo koe, kae ʻoua ke to.

Teutalonome 21

1 KA ʻilo ha taha kuo te ʻia ʻi he kelekele ʻoku foaki ʻe Sihova ko ho ʻOtua kiate koe ke ke maʻu, ʻoku tekefili ʻi he vao, ʻo ʻikai mahino pe ko hai naʻa ne 2 te ʻia: pea ʻe ʻalu atu ho kau matuʻa mo ho kau fakamāu, pea te nau fua ki he ngaahi kolo takatakai ki he te ʻia; 3 pea ko e kolo ʻoku ʻofi ki he ʻangaʻanga, ʻio ko e matuʻa ʻo e kolo ko ia te nau toʻo ha pulu mui fefine, ha taha kuo teʻeki ngaūeʻaki, pea kvio teʻeki ke 4 toho ʻi he ioke; pea ʻe ʻohifo ʻa e pulu mui ʻe he kau matuʻa ʻo e kolo ko ia ki ha teleʻa ʻoku tafe maʻu ai ha vai, ʻa ia ʻoku ʻikai ngoueʻi pe to, pea te nau fesi ʻi ʻa e kia ʻo e pulu mui ʻi ai, ʻi he teleʻa: 5 Pea ʻe ʻunuʻunu mai ʻa e kau Livai taulaʻeiki, ko e hako ʻo Livai, he ko kinautolu kuo fili ʻe Sihova ko ho ʻOtua ke tauhi ia, mo fai tapuakiʻi hono huafa; pea ko ʻenau lea ʻe tuʻu ai ʻa e fakamāu ʻo ha meʻa ʻoku fakakikihi ki ai: 6 pea ko e kau matuʻa kotoa ʻo e kolo ko ia, ʻakinantolu ʻoku ofi ki he pekia, te nau fanofano honau nima ʻi he funga pulu mui naʻe fesi ʻi hono kia ʻi he 7 teleʻa: pea te nau tali ʻo pehe, Ko homau nima ni naʻe ʻikai lilingi ʻa e toto ko e ni, pea ko homau mata naʻe ʻikai sio ki ai. 8 Fakamolemole, ʻEiki, ho kakai Isileli ʻa ia kuo ke huhu ʻi, pea ʻoua te ke tuku ʻa e toto ʻo e taʻehalaia ʻi he lotolotonga ʻo ho kakai Isileli. Pea ʻe fakamolemole kinautolu ʻi he fakapo. 9 Pehe te ke ʻave ʻa e toto ʻo e taʻehalaia mei ho lotolotonga, ʻoka ke ka fai ʻa e meʻa ʻoku ha totonu kia Sihova. 10 Ka ke ka ʻalu atu ke fai tau mo ho ngaahi fili, pea ʻoku tuku kinautolu ki ho nima ʻe Sihova ko ho ʻOtua, pea ʻoku ke taki 11 popula kinautolu, pea ʻoku ke vakai ʻi he kau popula ha fefine hoihoifua, pea ʻoku ke manako kiate ia, ʻo ke fie maʻu moʻo 12 ʻunoho; pea te ke ʻave ia ki ho fale, pea te ne fakatekefua, mo 13 ngaohi hono ngeʻesinima; pea te ne hu ʻihu ʻi hono kofu fakapopula. pea te ne nofo ʻi ho fale, ʻo tengihia ʻene tamai mo ʻene faʻe ʻo mahina kātoa: pea hili ia pea te ke toki ʻalu ki ai, ʻo ke hoko ko hono husepaniti, pea te ne hoko ia ko ho 14 uaifi. Pea ka faifai pea ʻikai haʻo manako ki ai, pea te ke tukuange ke ne faʻiteliha: ka ʻe ʻikai te ke momoʻi fakatau paʻanga ia; ʻe ʻikai te ke ngaohi ia hange ha popula, he kuo ke fakamoʻulaloa ʻi ia. 15 Ka ʻoku maʻu ʻe ha tangata ha uaifi ʻe toko ua, ʻo ʻofeina ʻa e taha kae fehiʻanekina ʻa e taha, pea kuo fanau kiate ia ʻa e ʻofeina mo e fehiʻanekina fakatouʻosi, pea ko e ʻuluaki foha ʻoku ʻa e fehiʻanekina; 16 pea ka faifai pea hoko ʻa e ʻaho ʻoku ne tuku ai ki hono ngaahi foha ʻa e meʻa ʻoku ne maʻu, ʻe ʻikai ngofua ke ne ngaohi ʻa e tama ʻa e ʻofeina ko e hoko, ʻosi ʻoku moʻui ʻa e hoko totonu ko e tama ʻa e 17 fehiʻanekina: ka te ne fakamoʻoni ko e hoko ʻa e tama ʻa e fehiʻanekina, heʻene tuku ki ai ha ʻinasi 15ua ʻi he meʻa kotoa pe ʻoku ne maʻu: he ko e fuatapu ia ʻo hono ivi; ko e tuʻunga ʻo e hoko ʻoku oʻona. 18 Ka ʻoku maʻu ʻe ha tangata ha foha ʻoku talangataʻa mo pauʻu, ʻo ʻikai te ne fakaongo ki he lea aʻene tamai, pe ko e lea aʻene faʻe, pea kuo na tautea ia kae ʻikai te ne 19 tokanga kiate kinaua: pea ʻe toki puke ki ai ʻe heʻene tamai mo ʻene faʻe, pea te na ʻave ia ki tuʻa ki he matuʻa ʻo hono kolo, ʻio ki he 20 matanikolo ʻo hono feituʻu; pea te na pehe ki he matuʻa ʻo hono kolo, Ko ʻema tama ko e ni ʻoku talangataʻa mo pauʻu; ʻe ʻikai te ne tokanga ki heʻema lea; ko e moʻui 21 fakalusa ia mo faʻa kona. Pea ko e kakai kotoa ʻo hono kolo te nau tolomaka ʻi ia ke ne pekia: ko ia te ke ʻave ai ʻa e kovi mei ho lotolotonga: pea ʻe fanongo ki ai ʻa Isileli kotoa, pea te nau manavahe. 22 Pea ka kuo feia ʻe ha tangata ha angahala ko hono tautea ʻi he lao ko e mate, pea ʻoku tamateʻi 23 ia, pea ke tautau ʻi ha ʻakau; ʻe ʻikai ʻahoia hono ʻangaʻanga ʻi he ʻakau, ka kuo pau ke ke tanu ia ʻi he ʻaho pe ko ia; he ko ia ʻoku tautau ko e koto malaʻia ki he ʻOtua; koeʻuhia ke ʻoua te mou ʻuli ʻi ho kelekele ʻoku foaki kiate koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua.

Teutalonome 22

1 ʻE ʻikai te ke sio ki he pulu pe sipi ʻa ho kainga ʻoku ʻalu hē, ka ke hanga kehe mei ai: kuo pau te 2 ke fakafoki ia ki ho kainga. Pea kapau ʻoku ʻikai ofi mai ʻa ho kainga, pe ʻoku ʻikai te ke ʻilo ia, pea te ke ʻave ki ho ʻapi, pea ʻe ʻiate koe ʻa e manu kaeʻoua ke kumi ki ai ʻe ho kainga, pea te ke 3 toki fakafoki ia ki ai. Pea ʻe pehe mo hoʻo fai ki heʻene asi, pea pehe ki hono kofu: ʻio te ke fai pehe, neongo pe ko e ha ʻa e meʻa ʻa ho kainga kuo mole, ha meʻa kuo mole meiate ia ka kuo ke ʻilo: ʻe ʻikai ngofua haʻo hanga kehe. 4 ʻE ʻikai te ke sio ki he asi ʻa ho kainga, pe ko ʻene pulu, kuo to ki lalo ʻi he hala, ka ke hanga kehe mei ai: kuo pau te ke tokoni kiate ia ke toe fokotuʻu. 5 ʻE ʻikai ʻai ki ha fefine ʻa e teunga ʻo ha tangata, pea ʻe ʻikai tui ʻe ha tangata ʻa e kofu fakafefine; he ʻoku fakalielia ʻia ʻe Sihova ko ho ʻOtua ʻi ha taha ʻoku fai pehe. 6 Ka ʻiloange te ke aʻu ʻi he hala ki he pununga ʻo ha manupuna, ʻi ha ʻakau pe ʻi he kelekele, kuo ʻi ai ha fanganga pe ha fo ʻimanu, pea ko e motuʻa manu ʻoku ne ʻoʻofaki ʻa e fanganga pe ko e fo ʻimanu, ʻe ʻikai te ke ʻave ʻa e motuʻa manu 7 fakataha mo e fanau: kuo pau ke ke tukuange ʻa e motuʻa manu, kae ngofua ke ke toʻo ʻa e fanau maʻau; koeʻuhia ka ke tuʻumalie, pea ke fakalahi ho ngaahi ʻaho. 8 Ka ke ka langa ha fale foʻou, pea te ke ngaohi ha ʻa ki ho tuʻa fale, ke ʻoua naʻa ke fakapiki ha toto ki ho fale ʻi he to ha tangata 9 mei ai. ʻE ʻikai te ke tokaki ʻi hoʻo ngouevaine ha faʻahinga tenga ʻe ua, naʻa fakatapu ʻi ʻa e toʻukai kotoa, ʻa e meʻa kuo ke to, pea mo e fua ʻo e ngouevaine. 10 ʻE ʻikai te ke noʻotaki ki he palau ha pulu mo ha asi fakataha. 11 ʻE ʻikai te ke ʻai ha kofu ʻoku fefiofi ai ha faʻahinga filo ʻe ua, ko e sipi mo e lineni, ko e fakakākā. 12 Te ke ngaohi hao pao ʻi he kapa ʻe fa ʻo e pulupulu ʻoku ke pulupuluʻaki. 13 Ka mali ha tangata mo ha fefine, ʻo ne ʻalu ki ai, ʻo ne toki fehiʻa 14 kiate ia, ʻo ne fakatupu lau ki he fefine, ʻo ne fakaongokovi ia heʻene pehe, Naʻa ku mali mo e fefine ni, ka ʻi heʻeku ʻalu ki ai, naʻe ʻikai te u ʻilo ʻiate ia ʻa e ngaahi fakaʻilonga tāupoʻou: 15 pea ʻe toki hanga ʻe he tamai ʻa e taʻahine, mo ʻene faʻe, pea te na ʻomi ʻa e ngaahi fakaʻilonga oʻene tāupoʻou ʻa e taʻahine ki he matanikolo, ki he matuʻa ʻo e kolo. 16 Pea ʻe lea ʻa e tamai ʻa e taʻahine ki he matuʻa, Ne u ʻange hoku ʻuhiki ki he tangata ni ke na nonofo, pea kuo ne fehiʻa ki ai; 17 pea vakai, ʻoku ne fakatupu lau ki ai, heʻene pehe, Naʻe ʻikai te u ʻilo ʻi ho ʻofefine ʻa e ngaahi fakailonga tāupoʻou; ʻosi ko e ni ʻa e ngaahi fakaʻilonga tāupoʻou ʻo hoku ʻuhiki. Pea te na folahi ʻa e kofu ʻi he ʻao ʻo e kau matuʻa ʻo e kolo. 18 Pea ʻe puke ʻa e tangata ʻe he matuʻa ʻo e kolo ko ia, pea te nau 19 haha ia; pea te nau fakamoʻua ia ʻi ha siliva ʻe teau, ʻo ʻange ʻa e paʻanga ki he tamai ʻa e taʻahine, koeʻuhi ko ʻene fakaongokovi ha taʻahine Isileli: ka te na nonofo aipe, ʻe ʻikai ngofua ʻene liʻaki ia 20 lolotonga ʻene moʻui. Ka ʻo kapau ʻoku moʻoni ʻa e meʻa, tokua naʻe ʻikai ʻiloa ʻaengaahifakaʻilongataupoʻou ʻi he taʻahine: 21 pea te nau toki ʻave ki tuʻa ʻa e taʻahine ki he matapa ʻo e fale oʻene tamai, pea ʻe tolomaka ʻi ia ʻe he kau tangata ʻo hono kolo ke ne pekia: koeʻuhi ko ʻene fai meʻa fakalielia ʻi Isileli, heʻene fai feʻauaki ʻi he fale oʻene tamai: ka mou ʻave ai ʻa e kovi mei ho lotolotonga. 22 Ka maʻu ha tangata ʻoku ne mohe mo ha fefine alafia, te na mate pe fakatouʻosi, ʻa e tangata naʻe mohe mo e fefine, pea mo e fefine: ka ke ʻave ai ʻa e kovi mei Isileli. 23 Ka ai ha fefine tāupoʻou kuo polo ʻi ki ha tangata, pea maʻu ia ʻi he kolo ʻe ha tangata, ʻo na mohe 24 mo ia; pea te mou ʻomi kinaua fakatouʻosi ki he matanikolo ko ia, pea te mou tolomaka ʻi kinaua ke na pekia; ko e taʻahine koeʻuhi naʻe ʻikai te ne kaila, he ʻoku ne ʻi he kolo; pea ko e tangata, koeʻuhi kuo ne fakamoʻulaloa ʻi ʻa e uaifi ʻo hono kaungaʻapi: ka ke ʻave ʻa e kovi mei ho lotolotonga. 25 Ka ʻo kapau ko e vao ʻoku maʻu ai ʻe he tangata ʻa e taʻahine kuo polo ʻi, pea ne tohotoho ʻi ia, ʻo mohe mo ia; pea ʻe toki mate ʻa e tangata pe ʻa ia naʻa ne mohe mo e 26 fefine: ka ko e taʻahine ʻe ʻikai te ke fai ha meʻa ki ai; ʻoku ʻikai ʻi he taʻahine ha meʻa ʻoku tāu mo e mate; he ʻoku hange ko e tuʻu ha tangata ki hono kaungaʻapiʻ o fakapongi ia, 27 ʻoku pehe ʻa e meʻa ni: he naʻa ne ʻilo ia ʻi he vao; kaila ʻa e taʻahine kuo polo ʻi, ka naʻe ʻikai ha taha ke fakahaofi ia. 28 Ka maʻu ʻe ha tangata ha taʻahine tāupoʻou ʻa ia kuo ʻikai polo ʻi ki ha taha, ʻo ne puke ia, ʻo ne 29 mohe mo ia, ʻo ʻiloa kinaua; pea ko e tangata naʻe mohe mo ia te ne ʻange ki he tamai ʻa e taʻahine ha siliva ʻe nimangofulu, pea te ne hoko ko hono uaifi, koeʻuhi kuo ne fakamoʻulaloa ʻi ia; ʻe ʻikai ngofua ke ne tukuange ia lolotonga ʻene moʻui. 30 ʻE ʻikai mali ha tangata mo e ʻunoho oʻene tamai, ʻo ʻikai te ne tatala ʻa e vala oʻene tamai.

Teutalonome 23

1 ʻE ʻikai hu ki he fakataha ʻa e ʻEiki ʻa e toko taha kuo faitoʻo, pe kuo tuʻusi hono potu. 2 ʻE ʻikai hu ki he fakataha ʻa e ʻEiki ha tupu feʻauaki; naʻa mo e hongofulu ʻi toʻutangata ʻo hono hako ʻe ʻikai hu ki he fakataha a e ʻEiki. 3 ʻE ʻikai hu ki he fakataha ʻa e ʻEiki ha Amoni pe ha Moape; naʻa mo e hongofulu ʻi toʻutangata ʻo hono hako ʻe ʻikai hu ha taha ki he fakataha ʻa e ʻEiki, ʻo taʻengata: 4 koeʻuhia naʻe ʻikai te nau tali koe ʻi he hala ʻaki ha meʻakai mo e vai, ʻi hoʻomou omi mei Isipite; pea koeʻuhi naʻa nau no ʻa Pelami foha ʻo Peoli mei Petoli ʻi Mesopotemia, ke taʻofi koe mo tukitala ʻi. 5 Ka naʻe ʻikai finangalo ʻa e ʻEiki ko ho ʻOtua ke tokanga kia Pelami; ka ka liliu ʻe Sihova ko ho ʻOtua ʻa e mala ko ha monu, koeʻuhia naʻe ʻofa kiate koe ʻe 6 Sihova ko ho ʻOtua. ʻE ʻikai te ke feinga ʻi haʻanau lelei pe tuʻumalie lolotonga hoʻo moʻui, ʻo taʻengata. 7 ʻE ʻikai te ke fakaliliʻa ki he Itomi, he ko ho kainga: ʻe ʻikai te ke fakaliliʻa ki he Isipite, he naʻa ke nofo ko e muli ʻi hono fonua. 8 Ko hono tolu ʻo e toʻutangata ʻo hono hako te nau hu ki he fakataha ʻa e ʻEiki. 9 Ka ke ka ʻalu atu ʻo nofo ʻapitangatau he fai mo ho ngaahi fili, te ke tauhi koe mei he meʻa kovi 10 fuape. Ka ʻi ai hao tangata ʻoku taʻemaʻa, ko e tuʻutamaki kuo hoko kiate ia ʻi he poʻuli, pea te ne ʻalu atu ki tuʻa ʻapitanga, ʻo ʻikai te ne 11 hu mai ki he ʻapitanga: ka ʻoka faifai pea efiafi hifo, te ne kaukau ʻi ha vai: pea ka to ʻa e laʻa te ne 12 toki hu mai ki he ʻapitanga. Pea ʻe ʻi ai hao potu fakaʻilonga ʻi ʻi tuʻa ʻapitanga, pea ʻe fai ai haʻo ʻalu ki 13 tuaʻa. Pea ʻi hoʻo ʻu naunau ʻe ʻi ai hao kiʻi fohe, pea ka ʻi ai haʻo tuʻusike ʻi tuaʻa, te ke fai ʻaki ha keli, pea te ke foki ʻo ʻufiʻufi ʻa e meʻa kuo to meiate 14 koe. He ʻoku haʻele ʻa Sihova ko ho ʻOtua ʻi ho loto ʻapitanga ke fakahaofi koe, pea ke tuku atu ho ngaahi fili ʻi ho ʻao; ko ia ʻe tapuhā ho ʻapitanga, ke ʻoua te ne ʻafioʻi ʻi ho lotolotonga ha meʻa ʻoku kau ki ha telefua, naʻa ne sitakafalu kiate koe. 15 ʻE ʻikai te ke tukuange ha popula ki heʻene ʻeiki, ka kuo ne hola 16 mai kiate koe: ka te ne nofo kiate koe ʻi ho lotolotonga, ʻi ha potu te ne fili ki ai ʻi hao kolo ʻe taha, ʻa ia ʻoku ne lata ai: ʻe ʻikai te ke fakamalohia ia. 17 ʻE ʻikai ha taʻahine Isileli ʻe paʻumutu, pea ʻe ʻikai ha tama Isileli ʻe nofo ki he fai fakasotoma. 18 ʻE ʻikai te ke fakahu ki he fale ʻo Sihova, ko ho ʻOtua ʻa e toʻongapō ʻa ha fefine feʻauaki, pe ko e totongi ʻa ha kuli, neongo pe ko e ha ʻa e tukumoʻui naʻe fai: he ʻoku fakalielia ʻia ʻa Sihova ko ho ʻOtua ʻi hē mo ē fakatouʻosi. 19 ʻE ʻikai te ke ʻeke toloi ki ho kainga ʻi hoʻo tali ha no paʻanga, ha toloi paʻanga, pe ha toloi meʻakai, mo e ha fua ha meʻa ʻoku faʻa ʻeke 20 toloi ai. Ka ko ha taha ʻi ha kakai kehe, ʻe ngofua haʻo eke toloi ki ai, ka ʻe ʻikai te ke ʻeke toloi ki ho kainga: kae tapuaki koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua ʻi he meʻa kotoa ʻoku ke ala ki ai ke fai ʻi he fonua ʻoku ke ʻalu ki ai ke maʻu. 21 Ka kuo ke fai haʻo tukumoʻui kia Sihova ko ho ʻOtua, ʻe ʻikai te ke fakatotokaʻi hono fakaai: he kuo pau ke ʻeke ia kiate koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua, kaeʻumaʻa te 22 ke hia ai. Ka ʻo kapau te ke fakaʻehiʻehi mei he fai ʻo ha tukumoʻui, talaʻehai te ke angahala ai. 23 Ko e meʻa kuo ʻalu atu mei ho ngutu te ke tokanga ki ai ke fai; pe ko e ha hoʻo tukumoʻui kuo ke fai kia Sihova ko ho ʻOtua, ʻa e meaʻofa kuo ke lea ki ai ʻaki ho ngutu. 24 Ka ke ka hu ki he ngoue vaine ʻa ho kaungaʻapi, te ke faʻiteliha haʻo kai kalepi ai, ʻo aʻu ki haʻo makona, kae ʻikai te ke ʻai ha meʻa ki ho kato. 25 Ka ke ka hu ki he ngoue uite ʻa ho kaungaʻapi kuo motuʻu, ʻe ngofua haʻo toli ʻa e ngaahi fo ʻi uite ʻaki ho nima; ka ʻe ikai te ke apo ha hele ki he uite ʻa ho kaungaʻapi.

Teutalonome 24

1 KA mali ha tangata mo ha fefine, ʻo na nonofo, pea ka faifai pea ʻikai te ne kei matamatalelei ʻia ai, koeʻuhi tokua ko ʻene ʻilo ʻi he fefine ha meʻa fakalielia, pea ke ne fai ha tohi vete ʻo ʻange ki hono nima, ʻo tuku atu ia mei hono 2 ʻapi. Pea ʻi heʻene hiki atu mei hono ʻapi, ʻe ngofua ʻene ʻalu ʻo 3 nonofo mo ha tangata kehe. Pea kapau ʻe fehiʻa kiate ia ʻe he husepaniti kimui, ʻo ne fai haʻane tohi vete, ʻo ʻange ki hono nima, ʻo tuku atu mei hono ʻapi; pe, ʻo kapau ʻe pekia ʻa e husepaniti kimui, ʻa ia naʻe mali mo e fefine 4 ʻo na nonofo; ʻe ʻikai ngofua ke toe mali mo ia ʻe hono husepaniti muʻa naʻa ne tukuange ia, ʻosi kuo ʻuli ʻi ʻa e fefine; he ko e meʻa fakalielia ia ʻi he ʻao ʻo e ʻEiki: ʻo ʻoua te ke fakaangahala ʻi ʻa e fonua ʻa ia ʻoku foaki kiate koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua moʻo tofiʻa. 5 Ka kuo maʻu ʻe ha tangata ha uaifi foʻou, ʻe ʻikai te ne ʻalu atu ʻi he tau, pea ʻe ʻikai hilifaki kiate ia ha fatongia: te ne ʻatāʻatā pe ke nofo ʻapi, ʻo taʻu kātoa, pea te ne fakafiemalie ʻa e uaifi 6 kuo ne maʻu. ʻE ʻikai toʻo moʻo talifaki ʻa e meʻa momosi, pe ko e maka ʻolunga; he ko e talifaki ʻaki ʻene moʻui iaʻ 7 Ka ʻilo ha tangata kuo ne kaihaʻasi ha taha ʻo hono kainga ko haʻa Isileli, ʻo ne ngaohi hange ha popula, pe kuo ne fakatau ia; pea ʻe mate ʻa e kaihaʻa ko ia: ka ke ʻave ʻa e kovi mei ho lotolotonga. 8 Tokanga ʻi he mala ko e kilia ke ke matuʻaki tauhi mo fai ʻa e meʻa kotoa ʻe ako kiate kimoutolu ʻe he kau Livai taulaʻeiki: hange ko ʻeku tuʻutuʻuni kiate kinautolu ʻe pehe hoʻomou tokanga ke fai. 9 Manatu ki he meʻa naʻe fai ʻe Sihova ko ho ʻOtua kia Miliame ʻi he hala, ʻi hoʻomou omi mei Isipite. 10 Ka kuo ke tali ʻa e no ʻa ho kaungaʻapi, neongo pe ko e ha ka ʻe ʻikai te ke hu ki hono fale ke 11 ʻomi ʻene meʻa talifaki. Te ke tuʻu pe ʻi tuʻa, pea ko e tangata ʻoku ke tali ʻene no te ne ʻomi ki tuʻa 12 kiate koe ʻa e meʻa talifaki. Pea kapau ko e masiva, ʻe ʻikai te ke 13 mohe mo e meʻa talifaki. Kuo pau ke ke ʻange ki ai ʻene meʻa talifaki ʻi he ʻalu hifo ʻa e laʻa, ke ne kafu ʻaki mo tapuakiʻi koe: pea ʻe tuʻu ia maʻao maʻoniʻoni ʻi he ʻao ʻo Sihova ko ho ʻOtua. 14 ʻE ʻikai te ke fakamalohia ha ngaūeunga ʻoku ʻefihia mo masiva, pe ko e taha ʻo ho kainga pe ko ha taha ʻo e kakai muli ʻo ho fonua 15 ʻoku ʻi ho kolo: te ke ʻange ʻene totongi ʻi hono ʻaho pe; ʻe ʻikai ʻalu hifo ʻa e laʻa ʻoku kei ʻiate koe; he ko siʻi ʻefihia, pea ko e meʻa ko ia ʻoku holi ki ai ʻene moʻui: naʻa tangi ia kia Sihova koeʻuhi ko koe, pea ke hia ai. 16 ʻE ʻikai mate ʻa e matuʻa koeʻuhi ko e fanau, pea ʻe ʻikai mate ʻa e fanau koeʻuhi ko e matuʻa: ʻe mate taki taha koeʻuhi ko ʻene angahala aʻana. 17 ʻE ʻikai te ke piko ʻi ʻa e fakamāu ʻo e muli, ʻo e tamaimate; pea ʻe ʻikai te ke toʻo moʻo talifaki ʻa e kofu ʻo e uitou: 18 ka te ke manatu naʻa ke popula koe ʻi Isipite, pea naʻe huhu ʻi koe mei ai ʻe Sihova ko ho ʻOtua: ko hono ʻuhinga ia ʻoku ou kouna ai koe ke fai ʻa e meʻa ni. 19 ʻOka ke ka utu ʻa e taʻu ʻi hoʻo ngoue, pea kuo ngalo ha ʻu uite ʻe taha, ʻe ʻikai te ke foki ke ʻomai: ʻe tuku ia ki he muli, ki he tamaimate mo e uitou: koeʻuhia ke tapuakiʻi koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua ʻi he ngaūe kotoa pe ʻa ho nima. 20 ʻOka ke ka lulu ho fuʻu olive, ʻe ʻikai te ke lulu ʻangaua ʻa e ngaahi vaʻa: ʻe tuku ia ki he muli, ki 21 he tamaimate mo e uitou. ʻOka ke ka toli hoʻo ngoue vaine, ʻe ʻikai te ke toe tufi: ʻe tuku ia ki he muli, ki he tamaimate mo e 22 uitou. Pea te ke manatu naʻa ke popula koe ʻi he fonua ko Isipite: ko hono ʻuhinga ia ʻoku ou kouna ai koe ke fai ʻa e meʻa ni.

Teutalonome 25

1 KA ai ha meʻa ʻoku fakamāu ʻi ʻi he vahaʻa ʻo ha tuʻunga meʻa, pea nau omi ki he fakamauʻanga, pea kuo fakamāu ai kinautolu; te nau fakatonuhia ʻa e tonuhia, 2 pea fakahalaia ʻa e halaia: pea kapau ʻoku totonu ke taaʻi ʻa e halaia, pea ʻe fekau ʻe he fakamāu ke ne foʻohifo, pea ke fai ʻi hono ʻao hono loholoho ʻi, pea ke lau ʻa e ngaahi fo ʻi ta ʻo feʻunga mo ʻene 3 angahala. Te ne taaʻi ke fangofulu, kae ʻikai fakalahi: naʻa hā ngali maʻamaʻa ho tokoua na, ʻo kapau ʻe hulu atu ʻa e taʻi he meʻa ko ē. 4 ʻE ʻikai te ke ha ʻiha ʻi ʻa e ngutu ʻo ha pulu ʻi heʻene ʻauʻau ʻa e koane. 5 Ka ʻoku nofo fakataha ha tautehina, pea pekia hanau toko taha taʻe hano foha, ʻe ʻikai mali mamaʻo ʻa e finemotuʻa mo ha kehe: ko e tokoua ʻo hono husepaniti te ne ʻalu kiate ia, ʻo mali mo ia, ʻo fai ʻa e toʻonga ʻo e tokoua 6 ʻo e husepaniti. Pea ko e ʻuluaki tama te ne fanauʻi, te ne hoko ʻo maʻu ʻa e hingoa ʻo e tokoua kuo pekia, ke ʻoua naʻa mate hono 7 hingoa mei Isileli. Pea kapau ʻoku ʻikai lelei ki he tangata ke maʻu ʻa e uaifi ʻo hono tokoua, pea ʻe toki ʻalu ʻa e finemotuʻa ki he matanikolo, ki he kau matuʻa, pea te ne pehe, ʻOku fakafisi ʻe he tokoua ʻo hoku ʻunoho ke fakaai ʻa e hingoa ʻo hono tokoua ʻi Isileli; ʻe ʻikai te ne fai kiate au ʻa e toʻonga ʻo e tokoua ʻo e husepaniti. 8 Pea ʻe uiange ia ʻe he kau matuʻa ʻo e kolo, pea te nau lea ki ai. Pea kapau te ne tuʻu ʻo lea ʻo pehe, ʻOku ʻikai lelei kiate 9 au ke mali mo ia; pea ʻe toki ʻunuʻunu ʻa e uaifi ʻo hono tokoua ʻi he ʻao ʻo e kau matuʻa, pea te ne vete ʻa e su mei he vaʻe ʻo e tangata, pea te ne ʻanuhi hono mata; pea te ne tali ʻo pehe, Ko e toʻonga e ʻe fai ki he tangata ʻoku ʻikai ke fie langa hake ʻa e fale ʻo hono 10 tokoua. Pea ko e hingoa ʻe ʻai kiate ia ʻI haʻa Isileli, Ko e fale ʻo e motuʻa naʻe vete hono su. 11 Ka feolo ʻi ha ongo tangata, pea ʻunuʻunu mai ʻa e uaifi ʻo e taha ke hamusi hono husepaniti mei he nima ʻo e taha ʻoku taaʻi ia pea ala atu ʻa e fefine, ʻo puke ia ʻi 12 hono potu: pea te ke tuʻusi hono nima, ʻe ʻikai te ke mata mamae ki ai. 13 ʻE ʻikai tuku ki hoʻo tangai meʻa fakamamafa ha fua mo ha fua, ha meʻa mamafa mo ha meʻa 14 maʻamaʻa. ʻE ʻikai tuʻu ʻi ho fale ha efa mo ha efa, ha meʻa lahi 15 mo ha meʻa siʻi. ʻE kakato mo totonu hoʻo meʻa fakamamafa; ʻe kakato mo totonu hoʻo efa: kae lahi ho ngaahi ʻaho ʻi he kelekele ʻoku foaki kiate koe ʻe Sihova ko 16 ho ʻOtua. He ʻoku fakalielia ʻia ʻa Sihova ko ho ʻOtua ʻi he kakai ʻoku fai meʻa pehe; ʻio ʻakinautolu kātoa ʻoku fai kākā. 17 Manatu ki he meʻa naʻe fai kiate koe ʻe Amaleki ʻi he hala, ʻi 18 hoʻomou omi mei Isipite; heʻene fakafetaulaki kiate koe ʻi he hala, ʻo ne taaʻi ho tukutau, "a ho kau vaivai naʻe fakatotomui, ʻi he taimi naʻa ke hela mo ongosia; ʻo ʻikai te ne ʻapasia ki he ʻOtua. 19 Ko ia ka faifai pea fakamalōlō koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua mei he fai mo ho ngaahi fili takatakai, ʻi he fonua kuo ne foaki kiate koe ke ke maʻu moʻao tofiʻa, pea te ke tamateʻi ʻa e manatu ki Amaleki mei he lalo langi: ʻoua naʻa ngalo.

Teutalonome 26

1 PEA ka faifai pea ke hu ki he fonua, ʻa ia kuo foaki kiate koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua moʻao tofiʻa, pea kuo 2 ke maʻu ia ʻo nofo ai; te ke toʻo ha meʻa mei he polopolo ʻo e ngaahi fua kotoa pe ʻo e kelekele, ʻa ia te ke utu mei he fonua kuo foaki kiate koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua; pea te ke ʻai ia ki ha kato, pea te ke ʻalu ki he potu ʻe fili ki ai ʻe Sihova ko ho ʻOtua ke ʻafio ai 3 hono huafa. Pea te ke aʻu ki he taulaʻeiki ʻo e taimi ko ia, pea te ke pehe kiate ia, ʻOku ou fakamoʻoni he ʻaho ni kia Sihova ko ho ʻOtua, kuo u hu ki he fonua naʻe fuakava ai ʻe Sihova ki heʻetau ngaahi kui te ne ʻomi moʻotautolu. 4 Pea ʻe toʻo ʻe he taulaʻeiki ʻa e kato mei hono nima, pea te ne tuku ʻi he ʻao ʻo e olita 5 ʻa Sihova ko ho ʻOtua. Pea te ke fokotuʻu atu hoʻo lea ʻi he ʻao ʻo Sihova ko ho ʻOtua, ʻo pehe, Ko e motuʻa Silia tuenoa ʻa hoku tupuʻanga, pea ne ʻalu hifo ki Isipite, pea ne nofo muli ai ko e momoʻi kakai; pea ne hoko ai ko e puleʻanga lahi, mo kaukaua, 6 mo kakai: pea ngaohikoviʻi kimautolu ʻe he kau Isipite, mo nau fakamamahi ʻi, mo nau hilifaki mai 7 ha fatongia faingataʻa. Pea naʻa mau tautapa kia Sihova ko e ʻOtua ʻo homau tupuʻanga, pea naʻe ongoʻi ʻe Sihova homau leʻo, ʻo ne ʻafioʻi ʻemau mamahi, mo ʻemau ongosia, mo homau fakamoʻulaloa ʻi: 8 pea naʻe fakahao mai kimautolu ʻe Sihova mei Isipite, ʻaki ha ta mamafa, mo e nima kuo hikita, mo e fakangeingei lahi, mo e ngaahi 9 fakaʻilonga, mo e ngaahi mana; pea kuo ne ʻomi kimautolu ki he potu ni, pea kuo ne foaki mai, a e fonua ni, ko e fonua ʻoku mahutafea ʻi he huʻakau mo e honi. 10 Pea ko ia ko au eni kuo u haʻu mo au ʻa e polopolo ʻo e fua ʻo e kelekele, ʻa ia ne foaki kiate au ʻe he ʻAfiona. Pea te ke tuku hifo ia ʻi he ʻao ʻo Sihova ko ho ʻOtua, pea te ke fai hoʻo lotu ʻi he ʻao 11 ʻo Sihova ko ho ʻOtua: pea te ke fakafiefia ʻi he ngaahi lelei kehekehe kuo ʻomi ʻe Sihova ko ho ʻOtua kiate koe, pea ki ho fale, ʻe koe, mo e Livai, mo e muli ʻoku nofo ho lotolotonga. 12 Ka ʻosi leva hoʻo vahe ʻa e tukuhauhongofulu ʻo ho fua kotoa pe ʻoku tukuhau, ʻi hono tolu ʻo e taʻu, ʻa ia ko e taʻu ʻo e tukuhauhongofulu, pea te ke toki ʻange ia ki he Livai, ki he muli, ki he tamaimate mo e uitou, ke nau kai ia ʻi ho kolo ke nau makona. 13 Pea te ke lea ʻi he ʻao ʻo Sihova ko ho ʻOtua, ʻo pehe, Kuo ʻosiʻosingamalie ʻeku fetuku ʻa e ngaahi meʻa tapu mei hoku fale, pea kuo u foaki ia foki ki he Livai, mo e muli, ki he tamaimate mo e uitou, ʻo tatau matē mo e tuʻutuʻuni naʻa ke fai kiate au: kuo ʻikai te u laka kehe mei hoʻo tuʻutuʻuni, 14 pea kuo ʻikai ngalo ha meʻa: kuo ʻikai te u kai mei ai kuo u tauangaʻa, pea kuo ʻikai te u fetuku ha meʻa kuo u taemaʻa, pea kuo ʻikai te u foaki hano meʻa ki ha pekia: kuo u fakaongo ki he leʻo ʻo Sihova ko hoku ʻOtua, kuo u fai ʻo tatau mate mo hoʻo tuʻutuʻuni mai. 15 Hangai fofonga hifo mai mei ho ʻafioʻanga tapu na, ʻio mei langi, pea ke tapuaki ho kakai Isileli, mo e kelekele kuo ke foaki kiate kimautolu, ʻo hange ko hoʻo fuakava ki heʻemau ngaahi kui, ko e fonua ʻoku mahutafea ʻi he huʻakau mo e honi. 16 Ko e ʻaho ni ʻoku kouna koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua, ke tauhi ʻa e ngaahi fekau ni mo konisitutone: ko ia ke ke tokanga ke fai ki ai ʻaki ʻa e kotoa ʻo ho loto mo e 17 kotoa ʻo ho laumalie. Kuo ke fakapapau he ʻaho ni ko Sihova ko ho ʻOtua ia, pea te ke fou ʻi hono ngaahi hala, pea te ke tauhi ʻene ngaahi fekau mo tuʻutuʻuni mo konisitutone, pea te ke fakaongo 18 ki hono leʻo: pea kuo fakapapau ʻe Sihova he ʻaho ni ko siʻene kakai kanokato koe, ʻo hange ko ʻene folofola kiate koe, ke ke tauhi ʻene ngaahi tuʻutuʻuni kotoa pe: 19 pea ke ne ʻai koe ke maʻolunga taha ʻi he kakai kotoa pe kuo ne ngaohi, ʻi he fakamaloʻia, mo e ongoongoa, mo e langilangi ʻia; pea koeʻuhia ke ke hoko ko e kakai tapuhā kia Sihova ko ho ʻOtua, ʻo hange ko ʻene folofola.

Teutalonome 27

1 PEA naʻe fekau ʻe Mosese mo e kau matuʻa Isileli ki he kakai, ʻo pehe, Tauhi hono kotoa ʻo e tuʻutuʻuni ʻoku ou feia atu he 2 ʻaho ni. Pea ka faifai pea mou aʻa atu ʻi Sioatani ki he fonua ʻoku foaki kiate koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua, ko e taimi ko ia te ke fokotuʻu ai haʻo ngaahi maka lalahi, 3 ʻo vali lahe: pea te ke tohi ki ai ʻa e ngaahi lea ʻo e lao ni hili hoʻo aʻa atu, koeʻuhi ke ke hu ki he fonua ʻa ia kuo foaki kiate koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua, ko e fonua ʻoku mahutafea ʻi he huʻakau mo e honi, ʻo hange ko e talaʻofa ʻa Sihova ko e ʻOtua ʻo ho tupuʻanga kiate koe. 4 Iʻo ka faifai pea mou aʻa atu ʻi Sioatani, te mou fokotuʻu ʻae ngaahi maka ni, ʻa ia ʻoku ou fai tuʻutuʻuni ai kiate kimoutolu he ʻaho ni, ʻi he moʻunga ko Ipale, pea te 5 ke vali ʻaki ʻa e lahe. Pea te ke langa ai ha olita kia Sihova ko ho ʻOtua, ko ha olita langa maka: ʻe ʻikai te ke apo ha ukamea ki ai. 6 Ko e ngaahi maka tekanoa te ke langaʻaki ʻa e olita ʻo Sihova ko ho ʻOtua: pea te ke feia ai ha ngaahi feilaulaumoifua kia Sihova ko 7 ho ʻOtua: pea te ke fai mo e ngaahi feilaulauʻofa, mo kai ʻi he potu ko ia; pea te ke fakafiefia ʻi he 8 ʻao ʻo Sihova ko ho ʻOtua. Pea te ke tohi ʻi he ngaahi maka ʻa e ngaahi lea ʻo e lao ni, ʻo tohi ke lelei. 9 Pea lea ʻa Mosese mo e kau Livai taulaʻeiki ki haʻa Isileli kātoa, ʻo pehe, ʻE Isileli, longoā mo fakaongo mai; ko e ʻaho ni kuo ke hoko ko e kakai ʻa Sihova ko 10 ho ʻOtua. Ko ia te ke fakaongo ki hono leʻo, pea te ke fai ʻene ngaahi tuʻutuʻuni mo fekau, ʻa ia ʻoku ou feia atu he ʻaho ni. 11 Pea tuʻutuʻuni ʻe Mosese ki he kakai ʻi he ʻaho ko ia, ʻo pehe, 12 Ko eni ia ʻe tuʻu ʻi Moʻunga Kelisimi ke tapuaki ʻa e kakai, hili hoʻomou aʻa ʻi Sioatani; ko Simione, mo Livai, mo Siuta, mo Isaka, mo 13 Siosifa, mo Penisimani. Pea ko e ni ʻe tuʻu ʻi Moʻunga Ipale ki he fakamalaʻia; ko Lupeni, ko Kata, mo Aseli, mo Sepulone, ko Tani, 14 pea mo Nafitalai. Pea ko e kau Livai ʻe tali, pea te nau lea ki he tangata Isileli kotoa ʻo leʻo lahi, ʻo pehe, 15 Mala ʻiaā ka ko e tangata ʻoku ne ngaohi ha tamapua pe imisi ukamea, ko e meʻa ʻoku fakaliliʻa ki ai ʻa Sihova, ko e ngaūe ʻa e nima ʻo e tufunga, ʻo ne fokotuʻu ʻi ha lilo. Pea ʻe tali ʻe he kakai kotoa, ʻo pehe, Emeni. 16 Mala ʻiaā ka ko ia ʻoku ne fakatakatakaʻaki ʻene tamai mo ʻene faʻe. Pea ʻe pehe ʻe he kakai kotoa, Emeni. 17 Mala ʻiaā ka ko ia ʻoku ne hiki ʻa e kauʻa ʻo hono kaungaʻapi. Pea ʻe pehe ʻe he kakai kotoa, Emeni. 18 Mala ʻiaā ka ko ia ʻoku ne takihe ʻi ʻa e kui mei he hala. Pea ʻe pehe ʻe he kakai kotoa, Emeni. 19 Mala ʻiaā ka ko ia ʻoku ne piko ʻi ʻa e fakamāu ʻo e muli, ʻo e tamaimate pea mo e uitou. Pea ʻe pehe ʻe he kakai kotoa, Emeni. 20 Mala ʻiaā ka ko ia ʻoku mohe mo e ʻunoho oʻene tamai; he ko ʻene tatala ʻa e vala oʻene tamai. Pea ʻe pehe ʻe he kakai kotoa, Emeni. 21 Mala ʻiaā ka ko ia ʻoku ne mohe mo ha taha ʻi he faʻahinga manu. Pea ʻe pehe ʻe he kakai kotoa, Emeni. 22 Mala ʻiaā ka ko ia ʻoku ne mohe mo hono tuofefine, pe ko e ʻofefine oʻene tamai, pe ko e tama aʻene faʻe. Pea ʻe pehe ʻe he kakai kotoa, Emeni. 23 Mala ʻiaā ka ko ia ʻoku mohe mo e faʻe ʻa hono ʻunoho. Pea ʻe pehe ʻe he kakai kotoa, Emeni. 24 Mala ʻiaā ka ko ia ʻoku ne taaʻi fufū hono kaungaʻapi. Pea ʻe pehe ʻe he kakai kotoa, Emeni. 25 Mala ʻiaā ka ko ia ʻoku ne tali ha "koloa ke tamateʻi ha tangata taʻehalaia. Pea ʻe pehe ʻe he kakai kotoa, Emeni. 26 Mala ʻiaā ka ko ia ʻoku ʻikai ke fakapapau ʻa e ngaahi lea ʻo e lao ni ke fai ki ai. Pea ʻe pehe ʻe he kakai kotoa, Emeni.

Teutalonome 28

1 PEA ʻe hoko ʻo pehe, kapau te ke matuʻaki fakaongo ki he leʻo ʻo Sihova ko ho ʻOtua, mo tokanga ke fai ʻene ngaahi tuʻutuʻuni kotoa, ʻa ia ʻoku ou feia atu he ʻaho ni, pea ʻe toki ʻai koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua ke ke maʻolunga taha ʻi he kakai kotoa pe ʻo mamani: 2 pea ʻe toki toupili mai kiate koe ʻa e ngaahi monu ni ko e ni, pea te nau maʻu koe, ʻo kapau te ke fakaongo ki he leʻo ʻo Sihova ko ho 3 ʻOtua. Te ke monuʻia ʻi he kolo, 4 pea te ke monuʻia ʻi he vao. ʻE monuʻia ʻa e fua ʻo ho manava, mo e fua ʻo ho kelekele, mo e fua ʻo hoʻo fanga manu, ʻa e fānau ʻa hoʻo fanga pulu, mo e fakahoa ʻa hoʻo 5 fanga sipi mo kosi. ʻE monuʻia hoʻo kato mo hoʻo natuʻangama. 6 Te ke monuʻia ʻi hoʻo hu mai, pea 7 te ke monuʻia ʻi hoʻo hu atu. ʻE tuku ʻe Sihova ʻa e ngaahi fili ʻoku tuʻu kiate koe ke te ʻia ʻi ho ʻao: naʻa nau hu mai kiate koe ʻi ha hala pe taha, ka te nau hola meiate koe ʻi ha hala ʻe fitu. 8 ʻE tuʻutuʻuni ʻe Sihova ke ʻiate koe ʻa e tapuakiʻi ho ngaahi feleoko, pea ʻi he meʻa kotoa pe ʻoku ke ala ki ai: ʻio te ne fakamonuʻia koe ʻi he fonua ʻoku foaki atu ʻe Sihova 9 ko ho ʻOtua. ʻE fokotuʻu koe ʻe Sihova ko e kakai tapuhā kiate ia, hange ko ʻene fuakava kiate koe; ʻo kapau te ke tauhi ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni ʻa Sihova ko ho ʻOtua, mo foua hono ngaahi hala. 10 Pea ʻe vakai ʻe he ngaahi kakai ʻo mamani ʻoku ui ʻaki koe ʻa e huafa ʻo Sihova, pea te nau manavahe 11 telia ʻa koe. Pea ʻe ʻai ʻe Sihova ke ope atu ho lelei ʻi he fua ʻo ho manava mo e fua ʻo hoʻo fanga manu, mo e fua ʻo ho kelekele ʻi he fonua naʻa ne fuakava ai ki ho 12 tupuʻanga ke ʻatu moʻou. ʻE fakaava maʻau ʻe Sihova hono falekoloa lelei ko e langi, ke ʻatu ʻa e ʻuha ʻo ho fonua ʻi hono taimi totonu, pea ke fakamonuʻia ʻa e ngaūe kotoa pe ʻa ho nima: pea te ke tali ʻa e no ʻa e ngaahi fo ʻi puleʻanga lahi, ka ʻe ʻikai te ke no koe. 13 Pea ʻe tuku koe ʻe Sihova ke ke ʻulu, ʻo ʻikai te ke hiku; pea te ke taka ʻolunga pe, ʻo ʻikai te ke taka lalo; ʻo kapau te ke fakaongo ki he ngaahi tuʻutuʻuni ʻa Sihova ko ho ʻOtua, ʻa ia ʻoku ou feia atu he ʻaho ni, ʻo ke tokanga ke fai ki ai: 14 ʻo ʻikai te ke momoʻi afe mei he ngaahi meʻa ʻoku ou tuʻutuʻuni atu he ʻaho ni ki he toʻomataʻu pe ko e toʻohema, he muimui ʻotua kehe mo tauhi ki ai. 15 Ka ʻo kapau ʻe ʻikai te ke fakaongo ki he leʻo ʻo Sihova ko ho ʻOtua ke tauhi mo fai ʻene ngaahi tuʻutuʻuni mo fekau, ʻa ia kuo u feia atu he ʻaho ni; pea ʻe toki toupili kiate koe ʻa e ngaahi mala kotoa ko e ni, pea te nau maʻu koe 16 Te ke malaʻia ʻi he kolo, pea te 17 ke malaʻia ʻi he vao. ʻE malaʻia hoʻo kato mo hoʻo natuʻangama. 18 ʻE malaʻia ʻa e fua ʻo ho manava, mo e fua ʻo ho kelekele, ʻa e fānau ʻa hoʻo fanga pulu, mo e fakahoa ʻa 19 hoʻo fanga sipi mo kosi. Te ke malaʻia ʻi hoʻo hu mai, pea te ke 20 malaʻia ʻi hoʻo hu atu. ʻE tuku atu ʻe Sihova kiate koe ʻa e mala, ʻa e ʻohovale mo e houhou ʻia, ʻi he meʻa kotoa pe ʻoku ke ala ki ai ke fai, kaeʻoua ke ke kaʻanga, pea ʻauha vave; koe ō ia ʻo e kovi hoʻo 21 faiʻanga ʻi hoʻo liʻaki au. ʻE tuku ʻe Sihova ʻa e mahaki fakaʻauha ke piki kiate koe, kaeʻoua ke ne fakaʻosi koe mei he funga ʻo e kelekele ʻoku ke ʻalu ki ai ke maʻu. 22 ʻE taaʻi koe ʻe Sihova ʻaki ʻa e fakalilelila, mo e mofi, mo e kiatolo, mo e meʻakula, mo e laʻalaʻa, mo e mahunu, mo e kekena; pea te nau toupili kiate koe kaeʻoua ke 23 ke ʻauha. Pea ʻe hoko ho langi ʻi ʻolunga na ko e kapa ʻatā, pea ko ho kelekele ʻi lalo na ko e aione. 24 ʻE ʻai ʻe Sihova ʻa e ʻuha ʻo ho fonua ko e efu mo e efuefu: ʻe ʻalu hifo kiate koe mei langi kaeʻoua 25 ke ke ʻauha. ʻE tuku koe ʻe Sihova ke te ʻia ʻi he ʻao ʻo ho ngaahi fili: te ke hu atu ke fai mo kinautolu ʻi ha hala ʻe taha, ka te ke hola meiate kinautolu ʻi ha hala ʻe fitu: pea te ke hoko ko e meʻa ke tekatali ʻaki ʻe he ngaahi 26 puleʻanga ʻo mamani. Pea ko ho ʻangaʻanga ʻe tuʻu moʻo meʻakai ʻa e manupuna kotoa pe ʻo e ʻatā, mo e manu ʻo e fonua, pea ʻe ʻikai ha 27 taha ke seseʻe. Pea ʻe taʻi koe ʻe Sihova ʻaki ʻa e hangatamaki ʻo Isipite, pea ʻaki ʻa e ʻulufi, pea ʻala ʻa e pokua, mo e tāveli, ʻa ia ʻoku 28 ʻikai ke lava hano faitoʻo. ʻE taaʻi koe ʻe Sihova ʻaki ʻa e sesele, mo e 29 kui loto, mo e loto lelea: pea te ke fafā holo hoʻatā hange ko e fāfā ʻa e kui ʻi he poʻuli, pea ʻe ʻikai lakaimonu ho ngaahi ʻalunga: pea te ke hoko ko e koto fakamalohia mo vetea maʻu aipe, pea ʻe ʻikai 30 ha taha ke fakahaofi. Te ke polo ʻi hao uaifi, ka ko e tangata kehe ʻe mohe mo ia: te ke langa ha fale, kae ʻikai te ke nofo ai: te ke to ha ngoue vaine, kae ʻikai te ke 31 polopolo ia. ʻE tamateʻi hoʻo pulu ʻi ho ʻao, kae ʻikai te ke kai mei ai: ʻe ʻave fakamalohi hoʻo asi meia koe tonu, pea ʻe ʻikai fakafoki atu: ʻe tuku hoʻo fanga sipi mo kosi ki ho ngaahi fili, pea 32 ʻikai hao fakahaofi. ʻE tuku hoʻo fanau tangata mo hoʻo fanau fefine ki ha kakai kehe, pea ʻe fakasio ho mata, ʻo vana he holi kiate kinautolu ʻi he ʻaho kotoa pe, kae ʻikai te ke mafai ha 33 meʻa. Ko e fua ʻo ho kelekele mo hoʻo ngaahi ngaūe kotoa, ʻe keina ʻe ha kakai ʻoku ʻikai te ke ʻilo ki ai, ka ke nofo koe ko e koto fakamalohia mo laikina maʻu aipe: 34 ko ia te ke sesele tuʻu ʻi he meʻa ʻoku ha maʻu ki ho mata ʻi hoʻo sio. 35 ʻE taaʻi koe ʻe Sihova ʻaki ʻa e hangatamaki kovi ʻi ho tui pea mo ho vaʻe, ʻa ia ʻe ʻikai lava hano faitoʻo, ʻio mei ho aofivaʻe ki ho 36 tumuaki. ʻE ʻave ʻe Sihova ʻa koe, mo e tuʻi te ke fakanofo kiate koe, ki ha puleʻanga naʻe ʻikai te ke ʻiloa, ʻe koe, pe ko hoʻo ngaahi kui, pea te ke tauhi ai ki ha ngaahi ʻotua kehe, ko e ʻakau 37 mo e maka. Pea te ke hoko ko e meʻa ke ofo ai, mo fakatokotokanaki ʻaki, mo luma ai, ʻe ha ngaahi kakai ʻa ia ʻe taki popula 38 kimoutolu ki ai ʻe Sihova. ʻE lahi ʻa e pulopula te ke ʻave ki he ngoueʻanga, kae siʻi ʻa e meʻa te ke utu; he ʻe keina ʻia ʻe he heʻe. 39 Te ke to ngoue vaine mo tauhi ki ai, kae ʻikai te ke inu hono uaine, pe te ke toli ia; he kai ʻe he tunga. 40 ʻE ai haʻo ngaahi fuʻu olive ʻi ho ngaahi feituʻu kehekehe, kae ʻikai te ke tākai ʻaki hono lolo; he 41 kauloʻa hoʻo olive. Te ke fanauʻi ha fanau tangata mo ha fanau fefine, kae ʻikai aʻau ia; he taki 42 popula kinautolu. Ko hoʻo ngaahi ʻakau kotoa, mo e fua ʻo ho kelekele ʻe maʻu ʻe he heʻe. 43 Ko e muli ʻoku ʻi ho lotolotonga te ne kaka ʻiate koe, ʻo ʻalu aipe ki ʻolunga, ka ko koe te ke ʻalu hifo, 44 ʻo fai aipe ki lalo. Te ke no koe kiate ia, pea ʻe ʻikai no ia kiate koe: ko ia pe te ne ʻulu, ka ko 45 koe pe ʻe hiku. Pea ʻe aʻu ʻa e ngaahi mala ni kiate koe, ʻio te nau toupili kiate koe, mo maʻu koe, kaeʻoua ke ke ʻauha; koeʻuhi naʻe ʻikai te ke fakaongo ki he leʻo ʻo Sihova ko ho ʻOtua, ʻi he tauhi ʻene ngaahi tuʻutuʻuni mo fekau, ʻa ia naʻa ne tuʻutuʻuni kiate koe: 46 pea ko e ngaahi meʻa koia koe fakaʻilonga mo e mana kiate koe mo ho hako ʻo taʻengata. 47 Ko e meʻa ʻi he ʻikai te ke tauhi kia Sihova ko ho ʻOtua ʻi he fiefia mo e loto lelei, tupu ʻi he 48 mahu ʻo e meʻa kotoa; ko ia te ke tauhi ʻa e ngaahi fili, ʻa ia ʻe fekau atu ʻe Sihova kiate koe, ʻi he fiekaia, mo e fieinua, mo e telefua, mo e masiva ʻi he meʻa kotoa: pea te ne ʻai ha ioke ukamea ki ho kia, kaeʻoua ke ne fakaʻauha 49 koe. ʻE ʻomi ʻe Sihova kiate koe ha puleʻanga mei he mamaʻo, mei he ngataʻanga ʻo mamani, hange ko e puna ʻa ha ikale; ko e kakai ʻoku ʻikai te ke ʻilo ʻenau lea; 50 ko e kakai mata fefeka, ʻa ia ʻe ʻikai te nau tokaʻi ha motuʻa, pe 51 ʻofa ki ha talavou; pea te ne kai ʻa e fua ʻo hoʻo fanga manu, mo e fua ʻo ho kelekele, kaeʻoua ke ke ʻauha: ʻa ia foki ʻe ʻikai te nau fakatoe haʻo koane, pe uaine, pe lolo, ʻa e fānau ʻa hoʻo fanga pulu, pe ko e fakahoa ʻa hoʻo fanga sipi pe kosi, ka ne fai atu pe ke ke 52 ʻauha koe. Pea te ne ʻohofi koe ʻi ho ngaahi kolo, kaeʻoua ke holo ho fonua kotoa, ho ngaahi ʻa maʻolunga mo malohi, ʻa ia ʻoku ke falala ki ai: ʻio te ne ʻohofia koe ʻi ho ngaahi kolo kotoa, ʻi he fonua kotoa kuo foaki kiate koe ʻe 53 Sihova ko ho ʻOtua. Pea te ke kai ʻa e fua ʻo ho manava, ʻa e kakano ʻo hoʻo fanau tangata mo fanau fefine, ʻa ia ʻoku foaki kiate koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua; ʻi he ʻakilotoa mo e ʻefihia ʻa ia ʻoku fakaʻefihi ai koe ʻe ho ngaahi fili. 54 Ko e tangata ʻiate koe ʻoku pelepelengesi, mo fakananivi fau, te ne matakovi ki hono tokoua, pea ki he uaifi ʻoku fāki ki hono fatafata, mo e toetoe oʻene fanau: 55 ʻo ʻikai te ne fie ʻange ki hanau toko taha ha meʻi kakano oʻene fanau ʻoku ne kai; ko e ʻikai toe haʻane meʻa ʻi he ʻakilotoa mo ʻefihia, ʻa ia ʻoku fakaʻefihi ai koe ʻe ho ngaahi fili ʻi ho ngaahi kolo kotoa. 56 Ko e fefine ʻiate koe ʻoku pelepelengesi mo fakananivi, ʻa ia naʻe ʻikai te ne kakunga ke ʻai ki he kelekele hono ʻaofivaʻe, kuo pehe fau ʻene pelepelengesi, mo e fakananivi ʻene moʻui, te ne matakovi ki he husepaniti ʻoku fāki ki hono fatafata, pea ki heʻene tama mo 57 ʻene taʻahine: telia ʻa e fonua ʻoku haʻu ʻiate ia, pea telia ʻene fanau te ne faʻeleʻi; he te ne kai fufū ia, ko ʻene masiva ʻangoa ʻi he ʻakilotoa mo e ʻefihia, ʻa ia ʻoku fakaefihi ʻai koe ʻe ho fili ʻi ho ngaahi kolo. 58 Kapau ʻe ʻikai te ke tokanga ke fai ʻa e ngaahi lea ʻo e lao ni, ʻa ia ʻoku tohi ʻi he tohi ni, ke ʻapasia ki he huafa langilangi ʻia mo manavaheʻia ko e ni, ko Sehova Eloheika (ko 59 SihovakohoʻOtua); pea ʻe toki ʻai ʻe Sihova ke fakaofo ho ngaahi ta, mo e ta ʻo ho hako, ko e ngaahi 60 ta lalahi mo fuoloa. Pea te ne fakafoki kiate koe ʻa e ngaahi mahaki kotoa ʻo Isipite, ʻa ia naʻa ke manavahe ki ai, pea te nau 61 piki kiate koe. Ka ai ha mahaki foki, pea ka ai ha ta, ʻoku ʻikai ke tuʻu ʻi he tohi lao ni, ʻe ʻomi mo ia ʻe Sihova kiate koe, kaeʻoua 62 ke ke ʻauha. Pea te mou iku ʻo toko siʻi, ʻosi foki naʻa mou hange ko e ngaahi fetuʻu ʻo e langi homou toko lahi; koeʻuhi naʻe ʻikai te ke fakaongo ki he leʻo ʻo Sihova 63 ko ho ʻOtua. Pea hange naʻe nena ʻa Sihova ke fai lelei kiate kimoutolu, pea ke fakatokolahi kimoutolu; pehe ʻe fiefia ʻa Sihova ke fakaʻosi kimoutolu, mo fakaʻauha, pea ʻe taʻaki kimoutolu mei he kelekele ʻoku ke ʻalu ki ai 64 ke maʻu. Pea ʻe fakamovetevete koe ʻe Sihova ki he ngaahi kakai kehekehe, mei he potu ʻe taha ʻo mamani ʻo aʻu ki he potu ʻe taha; pea te ke tauhi ai ki ha ngaahi ʻotua kehe, ʻa ia naʻe ʻikai te ke ʻilo ki ai, ʻe koe pe ko hoʻo ngaahi kui, ko e 65 ʻakau mo e maka. Pea ʻi he ngaahi kakai ko ia ʻe ʻikai haʻo fiemalie, pe ha potu ke tuʻu ai ho ʻaofivaʻe ke mālolo: pea ʻe ʻatu kiate koe ʻe Sihova ʻi ai ha manava ʻoku toutou, mo ha mata ʻoku vaia, 66 mo e moʻui ʻoku lele: pea ʻe hange ʻoku tautau hoʻo moʻui ʻi ho ʻao, pea te ke ilifia poʻuli mo ʻaho, pea ʻe ikai te ke tui ki hoʻo moʻui. 67 Pongipongi te ke pehe, Taumaiā kuo efiafi! pea ʻi he efiafi te ke pehe, Taumaiā kuo pongipongi! koeʻuhi ko e ilifia ʻoku ilifia ʻaki ho loto, pea koeʻuhi ko e meʻa ʻoku mata ʻe ho mata ʻi hoʻo sio. 68 Pea ʻe fakafoki vaka koe ʻe Sihova ki Isipite, ʻa e fononga ko ia naʻa ku lea ai kiate koe, ʻo pehe, ʻE ʻikai te ke toe sio ki ai: pea ʻe fakatau ai kimoutolu ʻi he potu ko ia ki homou ngaahi fili, ke tamaioʻeiki mo kaunanga, pea ʻe ʻikai fiemaʻu kimoutolu ʻe ha taha.

Teutalonome 29

1 KO E ngaahi lea eni ʻo e kovinaniti, ʻa ia naʻe fekau ʻe Sihova ʻa Mosese ke fai mo haʻa Isileli ʻi he fonua ʻo Moape — taha kehe ʻa e kovinaniti naʻa ne fai mo kinautolu ʻi Holepi. 2 Pea ui ange ʻe Mosese ʻa Isileli kātoa, ʻo ne pehe kiate kinautolu, Naʻa mou mamata ki he ngaahi meʻa naʻe fai ʻe Sihova ʻi homou ʻao ʻi Isipite kia Felo, pea ki heʻene kau tamaioʻeiki, pea ki he 3 fonua kotoa; ʻa e ngaahi fuʻu ʻahiʻahi, ʻa ia naʻe sio ki ai ho mata, ʻa e ngaahi fakaʻilonga, mo e ngaahi 4 fuʻu mana ko ia: ka kuo ʻikai ʻatu ʻe Sihova kiate kimoutolu ha loto ke ʻilo, mo ha mata ke sio, mo ha telinga ke ongona, ʻo aʻu ki he ʻaho 5 ni. Pea kuo u taki kimoutolu "i he toafa ʻo fangofulu ʻi taʻu: kuo ʻikai mokulu homou kofu ko ʻene motuʻa, pea kuo ʻikai to ho su mei 6 ho vaʻe ko ʻene ʻosiʻosi. Kuo ʻikai te mou kai ma, pe inu uaine mo e kava malohi: koeʻuhia ke mou ʻilo ko Sihova au ko homou ʻOtua. 7 Pea ʻi hoʻomou aʻu ki he potu ni, naʻe hu kituʻa ʻa Sihoni ko e Tuʻi Hesiponi, mo Oki ko e Tuʻi Pesani, ke fai tau mo kitautolu, pea 8 naʻa tau taaʻi kinautolu: pea naʻa tau toʻo honau fonua, pea tau vahe ia ko e tofiʻa ʻo haʻa Lupeni, mo haʻa Kata, mo e vaeuamalie 9 ʻo e matakali ʻo Manase. Ko ia mou tauhi ʻa e ngaahileaʻoekovinaniti ko ēni, ʻo fai ki ai, ko ia te ke tuʻumalie ai ʻi he meʻa kotoa te ke ngaūe ki ai. 10 Ko kimoutolu ena ʻoku mou tutuʻu kotoa pe he ʻaho ni ʻi he ʻao ʻo Sihova ko homou ʻOtua; ʻa homou houʻeiki, ʻa homou ngaahi matakali, ʻa homou kau matuʻa, ʻa homou kau ofisa, ʻa e tangata Isileli fuape, 11 ʻa hoʻomou tamaiki, ʻa homou ngaahi uaifi, mo hoʻo muli ʻoku nofo ʻi ho ngaahi ʻapitanga, fai mei ho tama ta fefie ʻo aʻu kiate 12 ia ʻoku ʻutu hoʻo vai: koeʻuhi ke ke hu ki he kovinaniti ʻa Sihova ko ho ʻOtua, pea ki heʻene fuakava ʻa ia ʻoku fai mo koe he ʻaho 13 ni ʻe Sihova ko ho ʻOtua: koeʻuhia ke ne fokotuʻu koe he ʻaho ni ko hono kakai, ka ne hoko ia ko ho ʻOtua, ʻo hange ko ʻene folofola kiate koe, pea hange ko ʻene fuakava ki hoʻo ngaahi kui, kia Epalahame, kia Aisake, pea kia 14 Sekope. Pea talaʻehai ko kimoutolu pe ʻoku ou fai ai ʻa e kovinaniti 15 ni mo e fuakava ni: ka ʻoku ou fai mo iaʻ oku tuʻu hena mo kitautolu he ʻaho ni ʻi he ʻao ʻo Sihova ko hotau ʻOtua, pea mo ia ʻoku ʻikai ke tuʻu hena he ʻaho 16 ni: (he ʻoku mou ʻilo ʻa e anga ʻo etau nofo ʻi Isipite, mo ʻetau ʻasi mai ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi kakai — ʻakinautolu naʻa mou fononga mei ai — 17 pea kuo mou mamata ki heʻenau ngaahi meʻa fakalielia, mo ʻenau ngaahi tamapua naʻe feʻao mo kinautolu, ko e ʻakau mo e 18 maka, ko e siliva mo e koula:) naʻa ai ha taha ʻiate kimoutolu, ha tangata pe fefine, pe ha famili pe ha matakali, ʻoku tafoki hono loto he ʻaho ni meia Sihova ko hotau ʻOtua, ke ʻalu ʻo tauhi ʻa e ngaahi ʻotua ʻo e ngaahi puleʻanga ko ē: ʻio naʻa ai ʻiate kimoutolu ha aka ʻoku fakatupu ʻa e ʻahu mo e kona ʻi ʻi: 19 pea ʻi he ʻiloange ʻoku ne fanongo ki he ngaahi lea ʻo e fuakava ni, pea ne fakamalie ʻia hono loto, ʻo pehe, Te u tuʻumalie pe, he ko e taʻemangoi au, pea te u fai atu, koeʻuhi ke tafi ʻi ʻa e makona fakataha mo e 20 fieinua. ʻE ʻikai fie fakamolemole ia ʻe Sihova, kae kehe ʻe kohu ʻa e tuputamaki ʻa Sihova mo ʻene fuaʻa ki he tangata ko ia, pea ʻe tokoto kiate ia hono kotoa ʻo e mala kuo tohi ʻi he tohi ni, pea ʻe tamateʻi ʻe Sihova hono hingoa 21 mei he lalo langi. Pea ʻe vaheʻi ia ʻe Sihova mei he ngaahi matakali Isileli ke kovi, ʻo tatau matē mo e ngaahi mala ʻo e kovinaniti kuo ti 22 tohi ʻi he tohi lao ni. Pea ʻe lau ʻe he toʻutangata ka hoko, hoʻomou fanau ʻe tuʻu ʻo fetongi kimoutolu, pea mo e muli ʻe haʻu mei ha fonua mamaʻo — ka nau ka mamata ki he ngaahi ta ʻo e fonua ko ia, mo e ngaahi mahaki kuo fakamahaki ʻaki 23 ia ʻe Sihova; ko e koto sulifa mo masima, mo e vela ʻa e fonua kotoa, ʻoku ʻikai fai ai ha to taʻu, pea ʻoku ʻikai tupu ai ha meʻa, pe ʻalu hake ha momoʻi mohuku ʻi ai, hange ko e fulihi ʻo Sotoma mo Komola, ʻo Atima mo Sipoimi, ʻa ia naʻe fulihi ʻe Sihova ʻi heʻene tuputamaki mo ʻene houhau kakaha — ʻio, 24 ʻe peheʻe he ngaahi puleʻanga, Ko e ha kuo fai pehe ai ʻe Sihova ki he fonua na? ko e ha kuo pehe fau ʻa e kakaha ʻo e houhau ni? 25 Pea ʻe tali ʻe ha niʻihi, Koeʻuhi naʻa nau liʻaki ʻa e kovinaniti ʻo Sihova ko e ʻOtua ʻo honau tupuʻanga, ʻa ia naʻa ne fai mo kinautolu ʻi heʻene ʻomi kinautolu 26 mei Isipite: ka nau ʻalu ʻo tauhi ʻotua kehe, ʻo lotu ki ai, ko e ngaahi ʻotua naʻe ʻikai te nau ʻilo ki ai, pea kuo ʻikai te ne vahe kiate kinautolu: 27 ko ia naʻe kakaha ai ʻa e houhau ʻa Sihova ki he fonua ko ē, ke ʻomi ki ai hono kotoa ʻo e mala 28 kuo tohi ʻi he tohi ni: pea naʻe taʻaki fuʻu kinautolu ʻe Sihova mei honau kelekele, ʻi he ʻita mo e houhau mo e tuputamaki lahi, ʻo ne li kinautolu ki ha fonua kehe, 29 hange ko ia heʻahoni. Koengaahi me ʻa ʻoku fufū ʻoku ʻia Sihova ko hotau ʻOtua: ka ko e ngaahi meʻa kuo fakaha ʻoku ʻatāutolu mo ʻetau fanau ʻo taʻengata — ke tau feia ʻa e ngaahi lea kotoa ʻo e lao ni.

Teutalonome 30

1 PEA ka hoko ʻa e ngaahi meʻa ko ia kiate koe, ʻa e monu mo e mala kuo u tuku ʻi ho ʻao, pea ka faifai pea ke fakamanatu ki ai ʻi he ngaahi puleʻanga kuo fakahe ʻi koe ki 2 ai ʻe Sihova ko ho ʻOtua, pea ke foki kia Sihova ko ho ʻOtua, mo fakaongo ki hono leʻo ʻi he ngaahi meʻa kehekehe kuo u tuʻutuʻuni atu he ʻaho ni, ʻe koe mo ho fanau, ʻo fai ʻaki ʻa e kotoa ʻo ho loto 3 mo e kotoa ʻo ho laumalie; pea ʻe toki liliu ʻe Sihova ko ho ʻOtua hoʻo nofo popula, pea te ne ʻaloʻofa kiate koe, pea te ne foki ʻo tanaki koe mei he ngaahi kakai naʻe fakamovetevete ai koe ʻe 4 Sihova ko ho ʻOtua. Neongo ʻoku ai ha niʻihi ʻo ho kau fakahe ʻoku ʻi he taupotu ʻo e langi, ka ʻe tanaki koe, ʻo ʻomi mei ai ʻe Sihova ko 5 ho ʻOtua: pea ʻe fakahu koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua ki he fonua naʻe maʻu ʻe hoʻo ngaahi kui, pea te ke maʻu ia, pea te ne fai lelei kiate koe, mo fakatokolahi ʻi koe 6 ke hulu atu ʻi hoʻo ngaahi kui. Pea ʻe kamu ho loto ʻe Sihova ko ho ʻOtua, mo e loto ʻo ho hako, ke ʻofa kia Sihova ko ho ʻOtua ʻaki ʻa e kotoa ʻo ho loto, mo e kotoa ʻo ho laumalie, koeʻuhia ke ke 7 moʻui. ʻE ʻai ʻe Sihova ko ho ʻOtua ʻa e ngaahi mala ni ki ho ngaahi fili, pea kiate kinautolu ʻoku fehiʻa kiate koe, ʻakinautolu naʻa 8 nau fakatanga ʻi koe. Ka ko koe te ke foki ʻo fakaongo ki he leʻo ʻo Sihova, ʻo fai ʻene ngaahi tuʻutuʻuni, ʻa ia ʻoku ou feia atu he ʻaho ni. 9 Pea ʻe ʻai ʻe Sihova ko ho ʻOtua ke ke ope ʻi he lelei, ʻi he ngaahi ngaūe kehekehe ʻa ho nima, ʻi he fua ʻo ho manava, mo e fua ʻo hoʻo fanga manu, mo e fua ʻo ho kelekele: he ʻe foki ʻa Sihova ki heʻene fiefia ke fai lelei maʻau, hange ko 10 ʻene fiefia ʻi hoʻo ngaahi kui: kapauā te ke fakaongo ki he leʻo ʻo Sihova ko ho ʻOtua, ke tauhi ʻene ngaahi tuʻutuʻuni mo fekau, ʻa ia kuo tohi ʻi he tohi lao ni; ʻio, kapau te ke foki kia Sihova ko ho ʻOtua ʻaki ʻa e kotoa ʻo ho loto mo e kotoa ʻo ho laumalie. 11 He ko e tuʻutuʻuni ko e ni ʻoku ou feia atu he ʻaho ni ʻoku ʻikai faingataʻa fau ia kiate koe, pea 12 ʻoku ʻikai mamaʻo. Talaʻehai ʻoku ʻi he langi, ke ke pehe ai, Kohai te ne ʻalu hake ki he langi maʻatautolu ke ʻohifo kiate kitautolu, ʻo ʻai ke tau fanongoa, ka tau fai 13 ia? Pea talaʻehai ʻoku ʻi he tuʻa tahi, ke ke pehe ai, Kohai ʻe laka atu ki he tuʻa tahi maʻatāutolu, ʻo ʻomi ia kiate kitautolu, ʻo ʻai ke tau fanongoa, ka tau fai ki ai? 14 Ka ʻoku ofi ʻaupito ʻa e folofola kiate koe, ʻoku ʻi ho ngutu, pea ʻoku ʻi ho loto, ke ke fai ia. 15 Vakai kuo u tuku ʻi ho ʻao he ʻaho ni ʻa e moʻui mo e lelei, pea 16 mo e mate mo e kovi; heʻeku fekau koe he ʻaho ni ke ʻofa kia Sihova ko ho ʻOtua, ke fou ʻi hono hala, pea ke tauhi ʻene ngaahi tuʻutuʻuni, mo fekau, mo konisitutone, ka ke moʻui mo tupu, pea ke tapuakiʻi koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua, ʻi he fonua ʻoku ke ʻalu ki ai ke maʻu. 17 Ka ʻo kapau ʻe hanga kehe ho loto, ʻo ʻikai te ke fakaongoongo, kae tohoaki koe, mo ke lotu ki ha ngaahi ʻotua kehe, mo tauhi ki 18 ai; ʻoku ou fakapapau kiate kimoutolu he ʻaho ni te mou matuʻaki mole ai; ʻe ʻikai fakalahi homou taimi ʻi he kelekele ʻoku mou aʻa ʻi Sioatani, ke hu ki 19 ai ʻo maʻu. ʻOku ou ui ni ki langi mo mamani ke hopo he ʻaho ni mo kimoutolu, ke fakamoʻoni kuo u fokotuʻu ʻi ho ʻao ʻa e moʻui mo e mate, ʻa e monu mo e mala: ko ia ke ke fili ki he moʻui ka ke 20 moʻui, ʻa koe mo ho hako, ke ʻofa kia Sihova ko ho ʻOtua, ke fakaongo ki hono leʻo, pea ke pikitai kiate ia: he ko ia ia hoʻo moʻuiʻanga, mo e loloaʻanga ʻo ho ngaahi ʻaho: ka ke nofo ʻi he kelekele naʻe fuakava ʻai ʻe Sihova ki ho tupuʻanga, kia Epalahame, kia Aisake, pea kia Sekope, ke ʻatu moʻonautolu.

Teutalonome 31

1 PEA ʻalu ʻa Mosese, ʻo ne fai ʻa e ngaahi lea ko e ni ki Isileli kātoa. 2 Pea ne pehe kiate kinautolu, Kuo u teau ma uofulu taʻu he ʻaho ni; ʻoku ʻikai te u kei lava ke hu atu mo hu mai: pea kuo folofola kiate au ʻe he ʻEiki, ʻE 3 ʻikai te ke aʻa ʻi Sioatani na. Ko Sihova ko ho ʻOtua ko ia ia ʻoku haʻele muʻomuʻa ʻiate koe; te ne fakaʻauha ʻe ia ʻa e ngaahi kakai ni mei ho ʻao, pea te ke maʻu kinautolu; ko Siosiua pe te ne taki koe, ʻo hange ko e folofola ʻa 4 Sihova. Pea ʻe fai kiate kinautolu ʻe Sihova, ʻo tatau mo ʻene fai kia Sihoni, pea kia Oki, ko e ongo Tuʻi Amoli. pea ki hona fonua, ʻa ia naʻa 5 ne fahaʻauha. Iʻo ʻe tuku atu kinautolu ʻe Sihova ʻi homou ʻao, pea te mou fai kiate kinautolu ʻo tatau matē mo ʻe tuʻutuʻuni kuo u feia atu. Mou loto toʻa, ʻo tuʻu kalikali, ʻoua te mou manavahe, ʻoua te mou teki kiate kinautolu: 6 he ko Sihova ko ho ʻOtua ko ia ia ʻoku haʻele mo kimoutolu; ʻe ʻikai te ne fakatukuhāusia ʻi koe, ʻumaʻa haʻane liʻaki. 7 Pea uiange ʻe Mosese ʻa Siosiua, ʻo ne pehe kiate ia ʻi he ʻao ʻo Isileli kātoa, Ke ke loto toʻa, mo tuʻu kalikali: he ko koe te ke hu mo e kakai ni ki he fonua ne fuakava ai ʻe Sihova ki honau tupuʻanga, ke ʻange kiate kinautolu; pea te ke fakatofia ʻi ai kinauolu. 8 tPea ko Sihova ko ia ia ʻoku haʻele muʻomuʻa ʻiate koe; te ne ʻiate koe ʻe ia, ʻe ʻikai te ne fakatukuhāusia ʻi koe, ʻumaʻa haʻane liʻaki: ʻoua ʻe manavahe, pea ʻoua ʻe lotosi ʻi. 9 Pea naʻe tohi ʻe Mosese ʻa e lao ko ia, ʻo ne ʻange ki he kau taulaʻeiki ko e hako ʻo Livai, ʻakinautolu naʻa nau fua ʻa e Aake ʻo e kovinaniti ʻa Sihova, pea ki he 10 kau matuʻa Isileli: pea tuʻutuʻuni ʻe Mosese kiate kinautolu, ʻo pehe, ʻi he fakaʻosi ʻo ha fituʻi taʻu, ʻi he taimi tuʻutuʻuni ʻi he taʻu ʻo e tukuhifo, ʻi he Katoanga 11 Falelouʻakau, ʻi he haʻu ʻa Isileli kātoa ke fakaha kinautolu ʻi he ʻao ʻo Sihova ko ho ʻOtua, ʻi he potu te ne fili ki ai, pea te ke lau ʻa e lao ko e ni ʻi he ʻao ʻo Isileli kātoa, ke nau fanongo ki 12 ai. Fakataha ʻa e kakai, ʻa e kau tangata, mo e kau fefine, mo e tamaiki, mo hoʻo muli ʻoku nofo ʻi ho kolo, koeʻuhi ke nau fanongoa, pea koeʻuhi ke nau maʻu akonaki, mo ʻapasia kia Sihova ko homou ʻOtua, pea ke nau tokanga ke fai ʻa e ngaahi meʻa kehekeheʻo e lao ni; 13 pea ke fanongo ʻe heʻenau fanau ʻa ia ʻoku ʻikai te nau ʻilo ia, pea ke nau ako ke ʻapasia kia Sihova ko homou ʻOtua, lotonga ʻoku mou nofo ʻi he kelekele ʻoku mou aʻa ʻi Sioatani ke maʻu. 14 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Ko e ni ʻoku ʻunuʻunu mai ʻa e taimi ke ke pekia: ui mai ʻa Siosiua, ʻo mo tutuʻu kimoua ʻi he Teniti Fe ʻiloakiʻ anga, kau feia ha tuʻutuʻuni kiate ia. Pea ō ʻa Mosese mo Siosiua, ʻo na tutuʻu ʻi he 15 Teniti Fe ʻiloakiʻanga. Pea ha ʻa Sihova ʻi he Teniti ʻi ha pou ʻao: pea tuʻu ʻa e Pouʻao ʻi he matapa 16 ʻo e Teniti. Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Ko e ni te ke toka mo hoʻo ngaahi kui; pea ʻe tuʻu ʻae kakai ni, ʻo tango kihengaahiʻotuakehe ʻo e fonua ʻa ia ʻoku nau ʻalu ke nofo ai, pea te nau liʻaki au, ʻo maumau ʻeku kovinanitiʻ a ia kuo u 17 fai mo kinautolu. Pea ʻe langaʻi ʻeku ʻita kiate kinautolu ʻi he ʻaho ko ia, pea te u liʻaki kinautolu, pea te u hanga kehe meiate kinautolu, pea ʻe tuku kinautolu ke keina, pea ʻe moʻua kinautolu ʻi he ngaahi kovi mo e faingataʻa lahi; ko ia te nau pehe ʻi he ʻaho ko ia, ʻIkai kuo moʻua kitautolu ʻi he ngaahi kovi ni koeʻuhi ʻoku ʻikai ʻi hotau lotolotonga ʻa hotau ʻOtua? 18 Pea ko au e te u hanga kehe ʻi he ʻaho ko ia, koeʻuhi ko e kovi kotoa kuo nau fai, heʻenau hanga ki he ngaahi ʻotua 19 kehe. Ko ia mo tohi maʻamoutolu ʻa e taʻanga ni, pea te ke ako ia ki haʻa Isileli: ʻai ia ki honau ngutu, ke hoko ʻa e taʻanga ni ko e fakamoʻoni maʻaku ki haʻa Isileli. 20 He kau ka ʻomi kinautolu ki he kelekele ne u fuakava ai ki honau tupuʻanga, ʻoku mahutafea ʻi he huʻakau mo e honi: pea kuo nau kai ke makona, pea ngeʻengeʻe; pea te nau toki hanga ki ha ngaahi ʻotua kehe, ʻo tauhi kiate kinautolu, pea te nau taʻetokaʻi au, ʻo maumau ʻeku kovinaniti. 21 Pea ka faifai pea hoko kiate kinautolu ʻa e ngaahi kovi mo e faingataʻa lahi, pea ʻe toki lea hake ʻa e taʻanga ni ʻi honau ʻao ko e fakamoʻoni: he talaʻehai ʻe ngalo ʻi he ngutu ʻo honau hako; he ʻoku ou ʻilo ʻenau ngaahi filioʻi ʻoku fai ni, ka kuo teʻeki ke u fakahu kinautolu ki he 22 fonua naʻa ku fuakava ai. Ko ia naʻe tohi ʻe Mosese ʻa e taʻanga ni ʻi he ʻaho pe ko ia, pea ne ako ia ki 23 haʻa Isileli. Pea ne feia ha tuʻutuʻuni kia Siosua, foha ʻo Nuni, ʻo ne pehe, Ke ke loto toʻa, mo ke tuʻu kalikali: he ko koe te ke fakahu ʻa haʻa Isileli ki he fonua naʻa ku fuakava ai kiate kinautolu: pea ko au te u ʻiate koe. 24 Pea ʻi he faifai pea fakaʻosi ʻe Mosese ʻene tohi ʻa e ngaahi lea ʻo e lao ni ʻi ha tohi ke ʻosiʻosingamalie, 25 pea toki tuʻutuʻuni ʻe Mosese ʻa e kau Livai naʻe fua ʻa e aake ʻo e kovinaniti ʻo Sihova, ʻo pehe, 26 Toʻo ʻa e tohi lao ni, ʻo tuku ʻi he tafaʻaki ʻo e Aake ʻo e kovinaniti ʻo Sihova ko homou ʻOtua, ke nofo 27 ai ko e fakamoʻoni kiate koe. He ʻoku ou ʻilo hoʻo angatuʻu mo hoʻo kia kekeva: vakai, lolotonga ʻoku ou kei moʻui, ʻo tau feangai he ʻaho ni, ka kuo mou angatuʻu kia Sihova; kae huanoa hili ʻeku pekia. 28 Fakataha mai kiate au ʻa e kau matuʻa ʻo homou ngaahi matakali, mo homou kau ofisa, kau aʻau ʻi honau telinga ʻa e ngaahi lea ni,ʻo ui ki hevani mo mamani ke fakamoʻoni kiate kinautolu. 29 He ʻoku ou ʻilo, ka hili ʻeku pekia te mou matuʻaki fakakaʻanga kimoutolu, pea te mou afe mei he hala kuo u tuʻutuʻuni atu; pea ʻe fakafetaulaki mai kiate kimoutolu ha kovi ʻi he ngaahi ʻaho ʻamui; koeʻuhi ko hoʻomou fai ʻa e meʻa ʻoku kovi ʻi he ʻao ʻo Sihova, ke fakatupu ʻene houhau ʻi he ngaūe ʻa homou nima. 30 Pea aʻau ʻe Mosese ʻi he telinga ʻo e fakataha kātoa ʻo Isileli ʻa e ngaahi lea ʻo e taʻanga ni kotoa, kaeʻoua ke ʻosi.

Teutalonome 32

1 FOKOTUʻU telinga mai, ʻa langi, kau lea atu; Pea fakafanongo ʻa mamani, ki he ngaahi lea ʻa hoku ngutu: 2 ʻE to ʻeku akonaki hange ko e ʻuha, Pea mokulu hange ko e hahau ʻeku lea; Hange ko e taumosi ki he musie toki tupu, Mo e lovai ki he mohuku: 3 He te u fanongonongo ʻa e huafa ʻo Sihova: Mou tuku ʻa e maʻolunga ʻo hotau ʻOtua. 4 Ko Makatuʻu ia — ʻoku haohaoa ʻene ngaūe; Ko ʻene ngaahi founga kotoa ʻoku fakakonisitutone: Ko e ʻOtua ʻo e Moʻoni, pea taʻe haʻane hala, Ko e faitotonu ia mo haohaoa. 5 Kuo nau fai kakā ki ai (talaʻehai ko ʻene fanau, ko honau melē pe); Ko e toʻutangata fasiʻa mo angakehe. 6 ʻOku pehe koā hoʻomou totongi ʻa e ʻEiki, ʻA e kakai vale mo taeʻatāmai? ʻIkai ko hoʻo tamai ia naʻe maʻu koe? Kuo ne ngaohi koe, mo fokotuʻu koe? 7 Manatu ʻi ʻa e ngaahi ʻaho muʻa, Fakakaukau ki he taʻu ʻo e ngaahi toʻutangata: Fehu ʻi ki hoʻo tamai, pea te ne tala kiate koe; Ki ho kau matuʻa, pea te nau lea kiate koe. 8 ʻi he vahe tofiʻa ʻe Elioni ki he ngaahi puleʻanga, ʻi heʻene tufaki ʻa e hako ʻi tangata, Naʻa ne hunuki ʻa e kauʻa ʻo e ngaahi kakai, ʻO fakatatau ki he lau ʻo haʻa Isileli. 9 He ko hono kakai ʻa e ʻinasi ʻo Sihova; Ko Sekope ko e kinikini ʻo hono tofiʻa. 10 Naʻa ne ʻilo ia he fonua toafa, ʻI he fonua māmate mo uʻulu mo lālāfuaʻa; Naʻa ne kapui ia, naʻa ne nofoʻaki lama, Naʻa ne tauhi ia hange hono tama ʻimata. 11 Hange ha ikale ʻoku ue ʻi hono pununga, ʻO ne puna mo hono fanganga mei ʻolunga, Pehe ʻene folahi hono kapakau, ʻo kilala ia, ʻI hono funga fulufulu ʻoku ne fua: 12 Naʻe taki ia ʻe Sihova toko taha pe, Pea naʻe ʻikai o mo ia ha ʻotua kehe. 13 Naʻa ne tuku ke ne fakateka ʻene saliōte ʻi hengaahi potu maʻolunga ʻo e fonua, Pea ne kai ʻa e tupu ʻo e ngoueʻanga; Pea ne tuku ke ne misi honi mei he makatuʻu, Mo ē lolo mei he maka hange ha makahunu; 14 ʻA e pota ʻo e pulu, mo e huhuʻa ʻo e sipi, Mo e ngako ʻo e fanga lami, Mo e sipi tangata fakaPesani, mo e fanga kosi, Mo e ʻelitoʻi uite; Pea mei he toto ʻo e kalepi naʻa ke inu uaine. 15 Ka ʻi he sino leva ʻa Sesuluni, pea ne ʻaka — Kuo ke sino, kuo ke ngaʻeke, kuo ke putoputa! — Pea ne toki liʻaki ʻa e ʻOtua naʻe ngaohi ia, ʻO ne va ʻingaʻaki hono makatuʻu fakamoʻuiʻanga. 16 Naʻa nau fakafuaa ʻi ia ʻaki hani kehe, Naʻa nau fakatupu ʻene houhau ʻaki ha koto fakalielia pe. 17 Naʻa nau feilaulau ki hani faʻahikehe ʻatā ʻi ʻotua, Koni ʻotua naʻe ʻikai te nau ʻiloa, Koni foʻou toki tupu ni, Naʻe ʻikai vavana ai hoʻomou ngaahi kui. 18 Kuo ngalo ʻa e Makatuʻu naʻe fakatupu koe, Pea kuo ke fakatukutuku ʻi ʻa e ʻOtua naʻe faʻeleʻi koe. 19 Pea ʻafioʻi ʻe Sihova, ʻo ne fakaliliʻa ki ai, He ko ʻene fanau tangata mo fanau fefine kuo nau fai fakamamahi. 20 Pea ne folofola, Te u hanga kehe pe, Kau vakai pe te nau iku fefe: He ko e toʻutangata fulukivanu ena, Ko e fanau ʻoku ʻikai ʻi ai ha fai tonunga. 21 Kuo nau fakafuaa ʻi au ʻaki ha ʻatā ʻi ʻotua; Kuo nau fakamamahi au ʻaki ʻenau ngaahi muna: Ko ia ko au te u fakafuaa ʻi kinautolu ʻaki ha ʻatā ʻi kakai; Ko e puleʻanga vale te u fakamamahi ʻaki. 22 He kuo tupu ha afi ʻi heʻeku tuputamaki, Pea ʻoku vela ʻo aʻu ki he takele ʻo Hetesi, Pea ʻoku ne kaina ʻa mamani mo hono fua, Pea ʻoku tutu ai ʻa e tefito ʻo e ngaahi moʻunga. 23 Te u pae atu ʻa e kovi kiate kinautolu: Te u fakaʻosi ki ai ʻeku ngaahi ngahau. 24 Ka vaivai ʻi he honge, pea ʻosiʻosi ʻi he mofi, Mo e fakaʻauha kona ʻi ʻi, Te u toki fekau atu ʻa e nifo ʻo e fanga manu, Mo e huhuʻa kona ʻo e ngaahi meʻa ʻoku totolo ʻi he efu. 25 ʻi tuʻa, ʻe fakaeve ʻe he heleta, Pea fai ʻi loki ʻe he ilifia; Ko e fatutangata mo e tāupoʻou fakataha, Ko e kei huhu mo e ʻulu hina. 26 Naʻa ku pehe, Te u ifi ʻi kinautolu, Te u fakangata mei he kakai honau manatu: 27 Ka ne ʻoua ʻeku manavahe ki he manuki ʻa e fili, Naʻa maʻu hala ʻe honau kau fakamamahi; Naʻa nau pehe, Ko hotau nima ne malohi, Pea ʻoku ʻikai ko Sihova kuo fai ʻa e fuʻu meʻa ni. 28 He ko e puleʻanga ia taʻe ha taha ke fale ʻi, ʻOku ʻikai ʻiate kinautolu ha ʻatāmai. 29 Taumaiā ke nau poto, ke nau ʻilo ki he meʻa ko ē, Ke nau fakakaukau ki honau mole! 30 ʻO tuli fefe ha afe ʻe ha toko taha, Pe langaʻi ha mano ʻe ha toko ua, Ka ne ʻikai fakatau kinautolu ʻe honau Makatuʻu, Pea ko Sihova kuo ne liʻaki atu? 31 He ʻoku ʻikai tatau honau makatuʻu mo hoʻotautolu ni, Naʻa mo hotau ngaahi fili te nau fakamoʻoni ki ai. 32 He ko ʻenau vaine ʻoku mei he vaine ʻo Sotoma, Pea mei he ngaahi ngoue ʻa Komola; Ko e kalepi ʻahu ʻa ʻenau kalepi na, Ko e ngaahi fuhinga ifo kona. 33 Ko ʻenau uaine ko e meʻa kona ʻa e fanga ngata, Mo e huhuʻa fakamamahi ʻa e fanga ata. 34 ʻIkai ʻoku fufū ia mo kita, ʻO sila ʻi ʻi hoku ngaahi falekoloa? 35 ʻOku aʻaku ʻa e sauni, mo e ʻatu hono tuha, ʻi he taimi ʻoku heke ʻa e vaʻe ʻonautolu na: He kuo ofi ʻa e ʻaho ʻo honau mala, Pea ʻoku fakatoʻotoʻo mai honau nunuʻa. 36 He ʻe fai ʻe he ʻEiki ʻa e fakamāu ʻo hono kakai, Pea te ne lolou telia ʻene kau tamaioʻeiki; ʻI heʻene vakai kuo ʻosi ʻa e ivi ʻo honau nima, Pea ʻoku ʻikai kei toe ha moʻua pe ha tauʻatāina. 37 Pea te ne pehe, Komaʻa honau ngaahi ʻotua, ʻA e makatuʻu naʻa nau hufanga ki ai muʻa, 38 ʻA ia naʻa nau kai ʻa e ngako oʻenau ngaahi feilaulau, ʻO inu ʻa e uaine naʻe lilingi moʻonautolu" Ke tuʻu muʻa kinautolu, ʻo tokoni atu, Ke hoko kinautolu ko honau fakamalumalu. 39 Ue! vakai, ko au, ko au pe ia, Pea ʻoku ʻikai ha ʻotua mo kita: Ko au ʻoku ou fai ʻa e tamate, pea u fai mo e fakaola, Kuo u ta, pea u faitoʻo ʻa e lavea; Pea ʻoku ʻikai ha taha te ne fakahaofi mei hoku nima. 40 He ʻoku ou hiki ki langi hoku nima, Pea u pehe, Tangi ʻeku moʻui ʻo taʻengata, 41 Kapau te u fakaʻalo ʻeku heleta fetapatapaki, Pea ala ki he fakamāu hoku nima ni, Te u toki fai sauni ki hoku ngaahi fili, Pea u ʻatu hono tuha kiate kinautolu ʻoku fehiʻa mai. 42 Te u ʻai ke makona ʻeku ngaahi ngahau ʻi he toto, Pea ko ʻeku heleta te ne kai kakano — ʻA e toto ʻo e mate mo e ʻave popula — ʻA e kakano mei he ʻulu ʻo e houʻeiki ʻo e fili na. 43 Mou fiefia, ʻa e ngaahi puleanga, fakataha mo hoʻona kakai: He te ne sauni ʻa e toto oʻene kau tamaioʻeiki, Pea te ne ʻatu ʻa e tuha ki hono ngaahi fili, Mo fai fakalalo maʻa hono kelekele, maʻa hono kakai. 44 Pea haʻu ʻa Mosese, ʻe ne aʻau ʻa e ngaahi lea ʻo e taʻanga ni ʻi he telinga ʻo e kakai, ʻe ia mo Hosea ko e 45 foha ʻo Nuni. Pea ʻi he ʻosi ʻe Moeses ʻene leaʻaki ʻa e ngaahi lea 46 ni ki haʻa Isileli kotoa, naʻa ne pehe kiate kinautolu, Mou ʻai homou loto ki he ngaahi meʻa ʻoku ou fakapapau atu he ʻaho ni, ʻa ia te mou tuʻutuʻuni ki hoʻomou fanau, ke tauhi mo fai ʻa e ngaahi lea 47 kotoa ʻo e lao ni. He talaʻehai ko e meʻa maʻamaʻa ia kiate kimoutolu; he ko hoʻomou moʻuiʻanga, ʻio ko e meʻa ni ʻe fakalahi ai homou ngaahi ʻaho ʻi he kelekele ʻoku ke ʻamanaki aʻa ʻi Sioatani ke maʻu. 48 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese ʻi he ʻaho pe ko ia, ʻo pehe, 49 ʻAlu hake ki he moʻunga ʻo Apalemi ni ko Nipo, ʻa ia ʻoku ʻi he fonua ʻo Moape ʻo hanga ki Sieliko; pea ke mamata ai ki he fonua ko Kenani, ʻa ia ʻoku ou ʻatu ki haʻa 50 Isileli ke tofiaʻaki: pea ke pekia ʻi he moʻunga ʻoku ke ʻalu hake ki ai, ka ke ului ai ki ho kakai; ʻo hange naʻe pekia ho taʻokete ko Elone ʻi moʻunga Hoa, ʻo ne ului 51 ai ki hono kakai. Koeʻuhia naʻa mo fai hala kiate au ʻi he lotolotonga ʻo haʻa Isileli ʻi VaiMelipa ʻi Ketesi, ʻi he Toafa ʻo Sini; koeʻuhi naʻe ʻikai te mo fakatapuhaa ʻi au ʻi he lotolotonga ʻo haʻa Isileli. 52 He te ke mamata tonu ki he fonua; ka ʻe ʻikai te ke hu ki ai, ki he fonua ʻoku ou foaki ki haʻa Isileli.

Teutalonome 33

1 PEA ko e ni ʻa e tapuaki, ʻa ia naʻe tapuaki ʻaki ʻa haʻa Isileli ʻe Mosese ko e tangata ʻo Elohimi, ʻi 2 he teʻeki ke ne pekia. Pea ne pehe, Naʻe haʻele mei Sainai ʻa Sihova, ʻO ne hopo hake kiate kinautolu mei Seia; Naʻa ne ulo mei Moʻunga Pelana, Pea ne tuʻu mai mei he mano ʻi toputapu: Mei hono toʻomataʻu naʻe tapa ʻa e afi kiate kinautolu. 3 Iʻo ko e taha koe ʻoku ke ʻofa ki he ngaahi faʻahinga; Ko hono kau tapu kotoa ʻoku ʻi ho nima: Pea nofo ʻakinautolu ʻi ho vaʻe na; Tali taki taha hoʻo ngaahi lea. 4 Naʻe fokotuʻu mai ha lao ʻe Mosese, Ko e koloa ʻo e fakataha ʻo Sekope. 5 Pea naʻe tuʻi ia ʻi Sesuluni, ʻOka fakataha ʻa e houʻeiki ʻo e kakai, Fakatefua ʻa e ngaahi matakali ʻo Isileli. 6 Ke moʻui ʻa Lupeni, ʻo ouae mate; Pe hoko hono kakai ko e toko siʻi pe. 7 Pea ko eni ʻa e meʻa ʻa Siuta, pea ne pehe, Fanongo ki he leo ʻo Siuta, ʻEiki, Pea ʻomi ia ki hono kakai: Ke lahi moʻona hono ivi, Pea ke hoko koe ko hono tokoni ʻi he fai mo hono ngaahi fili. 8 Pea ne pehe ʻia Livai. Ke ʻi ho tangata lotu moʻoni ʻA hoʻo Tumemi mo Ulimi, ʻA ia naʻa ke sivi ʻi Masa, Naʻa mo fetakai ʻi VaiMelipa; 9 ʻA ia naʻa ne pehe ki heʻene tamai mo faʻe, ʻOku ʻikai te u sioa; Pea naʻe ʻikai te ne tokanga ʻi hono kainga, Pe ʻilo ʻene fanau aʻana: He kuo nau tauhi hoʻo folofola, Mo fai ki hoʻo fuakava. 10 Te nau ako hoʻo konisitutone kia Sekope, Mo ho lao ki Isileli: Te nau ʻomi inisenisi ki ho fofonga, Mo feilaulaumoifua ki hoʻo olita. 11 Tapuaki, ʻEiki, ʻene koloa, Pea tali ʻa e ngaūe ʻa hono nima: Taa ʻi ʻa e tenga ʻo e kakai ʻoku tuʻu ki ai, Mo kinautolu ʻoku fehiʻa kiate ia, ke ʻoua te nau tuʻu hake mai. 12 Pea ʻia Penisimani naʻa ne pehe, Ko e pele ʻa Sihova Te ne nofo ʻiate ia, ʻo loto nonga; ʻOku ne fakapulou ia ʻi he ʻaho kotoa, Pea ne nofo ʻi hono vahaʻa uma. 13 Pea ʻia Siosifa naʻa ne pehe, Ke fai tapuekina meia Sihova ʻa hono fonua; ʻi he koloa ʻo langi ko e hahau na, Pea ʻo e moana ʻoku tokaʻi lolofonua. 14 Mo e koloa ko e fua ʻo e laʻa. Mo e koloa tupu mei he ngaahi mahina, 15 Mo e ngaahi meʻa fungani ʻo e ʻotu moʻunga muʻa, Mo e koloa ʻo e ngaahi moʻunga tuputupuʻa. 16 Mo e koloa ʻo e kelekele, mo hono mahu ʻona, Mo e ʻofa Aʻana naʻe ʻafioʻi he Talatalaʻamoa: Ke hoko ia ki he ʻulu ʻo Siosifa, Iʻo ki he tumuʻaki ʻo ia naʻe makehe mo hono ngaahi tokoua. 17 Ko e ʻolopoʻou oʻene pulu — ʻoku ʻona ʻa e langilangi e, Pea ko hono nifo ko e nifo ʻi pufaloe: Te ne tui ʻi ʻaki ʻa e ngaahi kakai fakataha, Iʻo ʻa engaahingataʻangaʻoefonua: Iʻo ko e toko ʻi mano ʻo Ifalemi ena, Mo e ngaahi toko afe ʻo Manase ia. 18 Pea ʻia Sepulone naʻa ne pehe, Hakahaka ʻa Sepulone ʻi hoʻo ʻalu ki tuʻa Pea ʻi hoʻo nofo teniti, ʻe Isaka. 19 Te na ui ʻani kakai ki he moʻunga; Te nau feia ai feilaulaufakatonuhia: He te nau misi ʻa e mahu ʻo e ngaahi tahi e, Mo e koloa kuo fufū ʻi he ʻoneʻone. 20 Pea ʻia Kata naʻa ne pehe, Fakafeta ʻi kiate ia ʻoku ne fakalaulahi ʻa Kata; ʻOku ne nofo hange ha laione toutama, Pea ne hae ʻa e nima, ʻio mo e tauʻolunga. 21 Pea ne toka ʻa e tuʻunga muʻa moʻona, He naʻe taʻofi ai ʻa e ʻinasi ʻo e taimuʻa; Pea ne haʻu mo e houʻeiki ʻo e kakai, Naʻa ne fakaai ʻa e fai totonu ʻa e ʻEiki, Mo ʻene ngaahi fakamāu, fakataha mo Isileli. 22 Pea ʻia Tani naʻa ne pehe, Ko e laione mui ʻa Tani, ʻOku hopo mai mei Pesani. 23 Pea ʻia Nafitalai naʻa ne pehe, Nafitalai e, ngoto ʻi he ʻofa, Pea fonu ʻi he tapuaki ʻa Sihova, Maʻu koe ʻa e tahi mo e tonga. 24 Pea ʻia Aseli naʻa ne pehe, Ke tapuekina lahi ʻa Aseli ʻi he fanau na; Ke ne ʻofeina ʻi hono ngaahi tokoua, Pea unu ʻi hs lolo hono vaʻe na. 25 ʻE aione mo kapa ho su, Pea ʻe feʻunga mo ho ngaahi ʻaho ʻa ho ngu. 26 ʻOku ʻikai ha taha ʻoku tatau mo e ʻOtua ʻo Sesuluni, ʻOku ne hekasi he langi ʻi ho tokoni, Mo e ʻatā, kuo pehe hono langilangi. 27 Ko e ʻOtua mei tuai ʻa ho nofoʻanga, Pea ʻoku kilala koe ʻe he nima taʻengata: Pea ʻoku ne kapusi ʻa e fili mei ho ʻao na, Pea ʻoku ne folofola, Fakaʻauha muʻa. 28 Pea ko Isileli ʻoku nofo nonga, ʻA e matavai ʻa Sekope toko taha ʻi ha fonua uite ʻia mo uaineʻia, ʻIo, ʻoku to ʻi hahau hono langi na. 29 Monu ʻiaā ka ko koe, Isileli: Ko hai ʻoku hange ko koe, ko e kakai fakamoʻui ʻe he ʻEiki, ʻA ia ko e pa ʻo ho tokoni, Mo e heleta ʻo ho langilangi! Pea ko ho ngaahi fili te nau fai atu ʻenau fakamalua, Pea ko koe te ke malaki honau ngaahi potu maʻolunga.

Teutalonome 34

1 PEA ʻalu hake ʻa Mosese mei he Alapa ʻo Moape ki he moʻunga ko Nipo, ko e tumuʻaki ʻo Pisika, ʻa ia ʻoku ʻi he hangai ki Sieliko. 2 Pea fakaha kiate ia ʻe he ʻEiki ʻa e fonua kotoa ʻo Kiliati, ʻo aʻu ki Tani; mo Nafitalai kātoa, mo e fonua ʻo Ifalemi mo Manase, mo e fonua kotoa ʻo Siuta, ʻo aʻu ki he 3 tahi lulunga: mo e feituʻu ko Tonga, mo e Seakale ʻo e teleʻa ʻo Sieliko ko e kolo paame, ʻo aʻu ki Soa. 4 Pea folofola ʻa e ʻEiki kiate ia, Ko e fonua eni naʻa ku fuakava ai kia Epalahame, kia Aisake, pea kia Sekope, ʻo pehe, Ko ho hako te u foaki ki ai; kuo u tuku ke ke sio ki ai ʻaki ho mata, kae ʻikai te ke ʻalu ki ai. 5 Ko ia naʻe pekia ʻi he potu ko ia ʻa Mosese ko e Sevaniti ʻa Sihova, ʻi he fonua ʻo Moape, ʻi he funga 6 ʻo e folofola tonu ʻa Sihova. Pea naʻa Ne tanu ia ʻi he teleʻa, ʻi he fonua ʻo Moape, ʻo hanga ki PetePeoli: ka ʻoku ʻikai ʻilo ha taha ki hono faʻitoka ʻo aʻu ki he ʻaho 7 ni. Pea kuo teau ma uofulu taʻu ʻa Mosese ʻi heʻene pekia, kuo ʻikai nenefu hono mata, pe taumatala hono ivi. 8 Pea naʻe tengihia ʻa Mosese ʻe haʻa Isileli ʻi he Alapa ʻo Moape ʻo ʻaho tolungofulu: pea toki ʻosi ʻa e ngaahi ʻaho tengihia ʻi he meʻa 9 fakaʻeiki ʻo Mosese. Pea ko Siosiua ko e foha ʻo Nuni naʻa ne fonu ʻi he laumalie ʻo e poto; he kuo hilifaki nima ki ai ʻe Mosese: pea naʻe fakaongo kiate ia ʻe haʻa Isileli, ʻo nau fai ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova kia Mosese. 10 Pea talu ai kuo ʻikai tupu ʻi Isileli ha palofita hange ko Mosese, ʻa ia ko ʻena feʻiloaki mo Sihova 11 ko e femātaaki; ʻi he ngaahi fakaʻilonga mo mana naʻe fekau ia ʻe Sihova ke fai ʻi Isipite kia Felo, pea ki heʻene kau tamaioʻeiki, pea 12 ki hono fonua kotoa: pea ʻi he ngaahi ta malohi mo e fuʻu fakangeingei, ʻa ia naʻe feia ʻe Mosese ʻi he ʻao ʻo Isileli kātoa.

Siosiua 1

1 PEA hili ʻa e pekia ʻa Mosese ko e Sevaniti ʻa Sihova, naʻe folofola ʻa e ʻEiki kia Siosiua ko e foha ʻo Nuni, ʻa ia naʻa ne tauhi ʻa Mosese, 2 ʻo ne pehe, Ko Mosese ko ʻeku sevaniti kuo pekia; pea ko e ni ke ke tuʻu koe ʻo ʻalu ki he kauvai ʻe taha ʻo Sioatani na, ʻakoe mo e kakai ni kātoa, ʻo aʻu ki he fonua ʻa ia ʻoku ou foaki ni kiate kinautolu, 3 ʻio ki haʻa Isileli. ʻIlonga ha potu ʻe tuʻu ai homou ʻaofivaʻe, kuo u ʻatu ni moʻomoutolu, ʻo hange ko e lea naʻa ku fai kia 4 Mosese. Te mou ngata mei he Toafa pea mo Lepanoni ena, ʻo fai atu ki he vaitafe lahi, ʻa Eufaletesi, ko e fonua kotoa ʻo haʻa Heti, ʻo aʻu ki he tahi lahi ʻi he toʻanga laʻa. 5 ʻE ʻikai lava ʻe ha taha ke tuʻu kiate koe lolotonga hoʻo moʻui: hange ko ʻeku ʻia Mosese, ʻe pehe ʻeku ʻiate koe: ʻe ʻikai te u fakatukuhausia ʻi 6 koe, ʻumaʻa haʻaku liʻaki. Ke ke lototoʻa ʻo tuʻu kalikali; he ko koe te ke fakahoko ki he kakai ni honau tofiʻa, ʻa e fonua naʻa ku fuakava ai ki heʻenau ngaahi kui ke 7 foaki moʻonautolu. Kehe pe ke ke lototoʻa, mo ke tuʻu kalikali ʻaupito, ʻo tokanga ke fai ki hono kotoa ʻo e lao, ʻa ia naʻe tuʻutuʻuni atu ʻe Mosese ko ʻeku sevaniti: ʻoua te ke afe mei ai ki he toʻomataʻu pe ki he toʻohema, koeʻuhi ke ke fai fakapotopoto ʻi he meʻa 8 kotoa pe te ke ʻalu ki ai. ʻE ʻikai mahuʻi mei ho ngutu ʻa e tohi lao ko ia, ka te ke fakalaulauloto ki ai ʻi he ʻaho mo e po, koeʻuhi ke ke tokanga ke fai ʻo hange ko e meʻa kotoa kuo tohi ai; he te ke toki monuʻia ʻi he meʻa ʻoku ke fou ai, pea te ke fai fakapotopoto ai. 9 ʻIkai kuo u kouna koe? Ke ke lototoʻa, mo tuʻu kalikali; ʻoua te ke manavahe, pea ʻoua te ke tailiili; he ko Sihova ko ho ʻOtua te ne ʻiate koe ʻi he meʻa kotoa ʻoku ke ʻalu ki ai. 10 Pea tuʻutuʻuni ʻe Siosiua ki he 11 kau ofisa ʻo e kakai, ʻo pehe, Mou ʻalu atu ʻi he loto ʻapitanga, ʻo fanongonongo ki he kakai ʻo pehe, Tokonaki hamou ʻoho; he ʻi he teʻeki ke ʻosi ha ʻaho ʻe tolu te mou ʻalu atu ki he kauvai ʻe taha ʻo Sioatani na, ko hoʻomou ʻalu atu ke maʻu ʻa e fonua, ʻa ia ʻoku ʻatu ʻe Sihova ko homou ʻOtua ke mou maʻu. 12 Pea lea ʻa Siosiua ki haʻa Lupeni, mo haʻa Kata, mo e vaeua ʻo e matakali ʻo Manase, ʻo pehe, 13 Manatu ki he meʻa naʻe tuʻutuʻuni kiate kimoutolu ʻe Mosese ko e Sevaniti ʻa Sihova, ʻo pehe, Ko Sihova ko homou ʻOtua ʻoku ne tuku ke mou mālolō, pea te ne foaki kiate kimoutolu ʻa e fonua 14 ko e ni. Ko homou kau fefine, ko homou tamaiki, mo hoʻomou fanga manu, te nau nofo ʻi he fonua naʻe ʻatu ʻe Mosese ʻi he feituʻu mai ki heni ʻo Siotani; ka ko kimoutolu te mou laka fakakongakau ʻi he ʻao ʻo homou kainga ke tokoni kiate kinautolu, ʻio ʻa hoʻomou kau toʻa 15 kotoa pe; kaeʻoua ke tuku ʻe he ʻEiki ke mālolō homou kainga, ʻo hange ko kimoutolu, pea nau maʻu ʻekinautolu foki ʻa e fonua kuo tuku moʻonautolu ʻe Sihova ko homou ʻOtua: pea te mou tola foki ki he fonua kuo to kiate kimoutolu, pea te mou maʻu ia, ʻa e fonua naʻe ʻatu ʻe Mosese ko e Sevaniti ʻa Sihova ʻi he feituʻu ʻo Sioatani ki he hopoʻanga laʻa. 16 Pea naʻa nau tali kia Siosiua, ʻo pehe, Ko e meʻa kotoa pe kuo ke tuʻutuʻuni mai te mau fai, pea ilonga ha potu te ke fekau kimautolu ki ai te mau ʻalu. 17 Hange ko ʻemau fakongo kia Mosese ʻi he meʻa kotoa pe, ʻe pehe ʻemau fakaongo kiate koe: kehe pe ke ʻiate koe ʻa Sihova ko ho ʻOtua, ʻo 18 hange ko ʻene ʻia Mosese. ʻIlonga ha taha te ne paetaku hoʻo fekau, ʻo ʻikai te ne talangofua ki he meʻa ʻoku ke tala ʻi haʻo tuʻutuʻuni ʻe fai kiate ia, ʻe mate ʻa e tangata ko ia: kehe pe ke ke lototoʻa, mo ke tuʻu kalikali.

Siosiua 2

1 PEA fekau atu mei Sitimi ʻe Siosiua ko e foha ʻo Nuni ha ongo tangata ke mataki fakafufu, ʻo ne pehe, ʻAlu ʻo vakai ʻa e fonua, kaeʻumaʻa ʻa Sieliko. Pea na ō ʻo na hu ki he fale ʻo ha fefine feʻauki naʻe hingoa ko Lehapi, ʻo na mohe ai. 2 Pea naʻe fakaha ki he Tuʻi Sieliko, ʻo pehe, Ta naʻe omi poʻuli ʻanenai ha tuʻunga meʻa mei haʻa Isileli ke mataki ʻi ʻa e fonua. 3 Pea ʻalu ʻa e fekau ʻa e Tuʻi Sieliko kia Lehapi, ʻo pehe, ʻOmi kituʻa ʻa e tuʻunga meʻa naʻe haʻu kia koe, ʻa ia kuo hu ki ho fale, he kuo nau ōmi ke matakiʻi ʻa e fonua kotoa. 4 Pea ʻave ʻe he fefine ʻa e ongo tangata, ʻo ne fufū kinaua; pea ne pehe, Moʻoni naʻe haʻu kiate au ʻa e tuʻunga meʻa, ka naʻe ʻikai te u 5 ʻilo pe ko e kakai mei fe: pea feʻunga nai mo e songo ʻo e matanikolo, poʻuli, naʻe ʻalu ki tuʻa ʻa e kau tangata, ʻoku ʻikai te u ʻilo pe naʻa nau ʻalu ki fe: tuli ki ai ke vave; he te mou maʻu kinautolu. 6 Ka kuo ne ʻohake kinaua ki he tuʻa fale, ʻo ʻufiʻufi ʻaki ʻa e ngahi kau ʻi falakesi, ʻa ia kuo ne fola ʻi he tuʻa 7 fale. Ka ka tuli ʻe he kau tangata kiate kinaua ʻi he hala ki Sioatani, ʻo aʻu ki he ngaahi aʻaʻanga: pea ʻi he situʻa leva ʻa e kau tangata naʻe tuli ki he ongo meʻa, naʻa nau songo ʻa e matanikolo. 8 Pea ʻi he teʻeki ke na takoto ke mohe, naʻe ʻalu hake ʻa e fefine ki he tuʻa fale, ʻo ne pehe ki he ongo 9 tangata, ʻOku ou ʻilo kuo foaki ʻe Sihova ʻa e fonua ni kiate kimoutolu, pea kuo to homou ngeia kiate kimautolu, pea kuo vai ʻa e loto ʻo e kakai kotoa pe ʻo e fonua ni koeʻuhi ko kimoutolu. 10 He kuo mau fanongo ki he fakamatuʻu ʻe Sihova ʻa e Tahi Kulokula ʻi homou ʻao ʻi hoʻomou hu mai mei Isipite; pea mo e meʻa naʻa mou fai ki he ongo tuʻi Amoli ʻi he kauvai ko ē ʻo Sioatani, ʻa Sihoni mo Oki, ʻa ia ne 11 mou fakaʻauha. Pea ʻi heʻemau fanongo ki ai, naʻe vai homau loto, pea naʻe ʻikai kei ha loto ʻo ha taha koeʻuhi ko kimoutolu: he ko homou ʻOtua ko Sihova ko ia ʻoku ʻOtua ʻi langi ʻi ʻolunga, pea 12 ki mamani ʻi lalo. Pea ko e ni ke mo fuakava mai muʻa ʻia Sihova, ko e meʻa ʻi heʻeku fai ʻofa kiate kimoua, ko ia te mo fai ʻofa ʻekimoua foki ki he fale oʻeku tamai, mo tuku mai ha fakamoʻoni pau: 13 pea te mo fakamoʻui ʻeku tamai, mo ʻeku faʻe, mo hoku ngaahi tuongaʻane, mo hoku ngaahi tokoua, mo ia kotoa pe ʻoku nau maʻu, pea te mo fakahaofi ʻemau moʻui mei he mate. 14 Pea pehe ʻe he ongo tangata ki he fefine, Ko ʻema moʻui ʻe fetongi hoʻomou moʻui, ʻo kapau ʻe ʻikai te mou fakaha ʻema meʻa ni; pea ka faifai pea tuku mai ʻe Sihova ʻa e fonua, pea te ma fai kiate koe ʻa e ʻofa mo e moʻoni. 15 Pea naʻa ne tuku hifo kinaua ʻaki ha maea ʻi he katupa; he naʻe tuʻu hono fale ʻi he funga ʻa ʻo e 16 kolo, pea naʻa ne nofo ʻi he ʻa. Pea ne pehe kiate kinaua, ʻAlu ki he moʻunga, naʻa maʻu kimoua ʻe he kau tuli; pea mo toi ai ʻo ʻaho tolu, kaeʻoua ke foki mai ʻa e kau tuli, pea hili ia pea mo fai hoʻomo fononga. 17 Pea lea kiate ia ʻa e ongo tangata, ʻOku ma fie taʻehalaia ʻi hoʻo fuakava ni, ʻa ia kuo ke fakafuakava ʻi 18 ai kimaua. Ko e ni, ka mau ka omi ki he fonua ni, ko e maea filo kulokula ni te ke fakamaʻu ʻi he katupa, ʻa ia naʻa ke tuku hifo ai kimaua: pea te ke fakataha kiate koe ki fale ʻa hoʻo tamai mo hoʻo faʻe, mo ho ngaahi tuongaʻane, mo e 19 fale kotoa ʻo hoʻo tamai. Pea ka ʻilonga ha taha ʻe ʻalu ki tuʻa ʻi he matapa ʻo ho fale, ʻe ʻi hono ʻulu ʻoʻona ʻa hono toto, ka ko kimaua te ma ʻatāʻatā mei ai: ka ʻilonga ʻa ia ʻoku ʻiate koe ʻi fale, ko hono toto ʻe ʻi homa ʻulu, ʻo kapau ʻe 20 ala ha taha kiate ia. Ka ʻo kapau te ke fakaha ʻema meʻa ni, te ma ʻatāʻatā ai mei hoʻo fuakava, ʻa ia kuo ke fakafuakava ai kimaua. 21 Pea pehe ʻe he fefine, Ke fai pe ʻo hange ko ia kuo mo leaʻaki. Pea ne tukuange kinaua, pea na ō: pea ne fakamaʻu ʻa e maea kulokula ʻi he katupa._ 22 Pea na o ʻo aʻu ki he moʻunga, pea naʻa na nofo ai ʻo ʻaho tolu, kaeʻoua ke foki mai ʻa e kau tuli: pea naʻe kumi ʻe he kau tuli ʻi he hala kotoa, kae ʻikai maʻu. 23 Pea foki ʻa e ongo tangata, ʻo ʻalu hifo mei he moʻunga, pea na aʻa atu, ʻo na aʻu kia Siosiua ko e foha ʻo Nuni, pea na fakamatala kiate ia ʻa e meʻa kotoa kuo hoko kiate 24 kinaua. Pea na pehe kia Siosiua, Ta kuo tuku mai ʻe Sihova ʻa e fonua ni ki hotau nima; kaeʻumaʻa, kuo vai foki ʻa e loto ʻo e kakai kotoa ʻoku nofo ai koeʻuhi ko kitautolu.

Siosiua 3

1 PEA tuʻu hengihengi hake ʻa Siosiua, ʻo nau hiki mei Sitimi, ʻo nau aʻu ki Sioatani, ʻa ia mo haʻa Isileli kātoa; pea nau ʻapitanga ai ʻi heʻenau teu aʻa atu. 2 Pea hili ʻa e ʻaho ʻe tolu naʻe ʻalu atu ʻa e kau ʻofisa ʻi he loto ʻapi3 ʻo nau fanongonongo ki he kakai, ʻo pehe, Ka mou ka sio ki he Aake ʻo e Kovinanite ʻo Sihova ko homou ʻOtua, ʻoku kauala ia ʻe he kau Livai taulaʻeiki, pea te mou toki hiki mei homou ngaahi feituʻu, 4 ʻo muimui atu. Ka te mou tuku hamou vahaʻa mo ia, ʻo feʻunga nai hono fua mo e kiupite ʻe ua afe: ʻoua te mou ofi ki ai, koeʻuhi ke mou ʻilo ʻa e hala te mou fou ai; he kuo teʻeki ke mou laka ʻi he hala ko ē he taimi. 5 Pea lea ʻa Siosiua ki he kakai, ʻo pehe, Mou tapui kimoutolu, he ko e ʻapongipongi ʻe fai mana ʻe 6 Sihova ʻi homou lotolotonga. Pea lea ʻa Siosiua ki he kau taulaʻeiki ʻo pehe, Hiki ʻa e Aake ʻo e Kovinanite, ʻo laka atu ʻi he ʻao ʻo e kakai. Pea naʻa nau hiki ʻa e Aake ʻo e Kovinanite, ʻo nau laka atu ʻi he ʻao ʻo e kakai. 7 Pea folofola ʻa Sihova kia Siosiua, Ko e ʻaho ni te u kamata ke hakeaki ʻi koe ʻi he ʻao ʻo Isileli kātoa, koeʻuhi ke nau ʻilo, hange naʻa ku ʻia Mosese, ʻe pehe ʻeku 8 ʻiate koe. Pea te ke tuʻutuʻuni ki he kau taulaʻeiki ʻoku haʻamo ʻa e Aake ʻo e Kovinanite, ʻo pehe, Ka mou ka aʻu ki he ngutuvai ʻo Sioatani, te mou tuʻumaʻu pe ʻi Sioatani. 9 Pea lea ʻa Siosiua ki haʻa Isileli, ʻUnuʻunu mai ki heni ke fanongo ki he ngaahi folofola ʻa Sihova ko 10 homou ʻOtua. Pea pehe ʻe Siosiua, Ko e meʻa ko ia te mou ʻilo ai ʻoku ʻi homou lotolotonga ʻa e ʻOtua Moʻui, pea te ne matuʻaki kapusi mei homou ʻao ʻa haʻa Kenani, mo haʻa Heti, mo haʻa Hevi, mo haʻa Pelisi, mo haʻa Keakesa, mo haʻa 11 Amoli, mo haʻa Siepusi. Vakai, ko e Aake ʻo e Kovinanite ʻo e ʻEiki ʻo mamani kātoa ʻoku ʻalu muʻomuʻa ʻiate kimoutolu ki loto Sioatani. 12 Pea ko e ni, mou vahe mai ha toko hongofulumaua mei he ngaahi matakali ʻo Isileli, ʻo taki taha ʻa e matakali ha tangata ʻe 13 toko taha. Pea ka faifai pea maʻu ʻenau tuʻu ʻi he vai ʻo Sioatani, ʻa e ʻaofivaʻe ʻo e kau taulaʻeiki ʻoku kauala ʻa e Aake ʻo Sihova ko e ʻEiki ʻo mamani kātoa, pea ʻe toki motuhi ʻa e vai ʻo Sioatani, ʻa ia ʻoku tafe hifo mei he matavai, pea ʻe tuʻu hange ha fuʻu ʻesi. 14 Pea ʻi he hiki ʻa e kakai mei honau ngaahi teniti ke laka atu ʻi Sioatani, ʻoku fotu atu ʻa e kau taulaʻeiki ʻenau kauala ʻa e Aake 15 ʻo e Kovinanite, pea ʻi he aʻu ki Sioatani ʻa e kau haʻamo ʻo e Aake, pea lave ʻi he ngutuvai ʻa e vaʻe ʻo e kau taulaʻeiki naʻe kauala ʻa e Aake (he ko e anga ʻo Sioatani ʻoku ne mahua mai, ʻo lomekina hono ngaahi ngutuvai kotoa pe lototonga 16 ʻa e ututaʻu), pea naʻe toki tuʻu hake ʻa e vai ʻo Sioatani, ʻa e feituʻu ki he matavai, ʻo fokotuʻutuʻu hange ha fuʻu ʻesi, mei he mamaʻo ʻaupito, feʻunga mo Atama, ko ha kolo ʻoku ʻi he tafaʻaki ʻo Saletani: pea ko e muivai naʻe tafe ki he tahi ʻo e Alapa, ʻa ia ko e Tahi Masima, naʻe maha ʻaupito: pea naʻe aʻa atu ʻa e kakai, ʻo hangatonu 17 ki Sieliko. Pea ko e kau taulaʻeiki naʻa nau kauala ʻa e Aake ʻo e Kovinanite ʻo Sihova naʻa nau tuʻu maʻu ʻi he mōmoa ʻi loto Sioatani, pea naʻe aʻa atu ʻa Isileli kātoa ʻi he mōmoa, kaeʻoua ke ʻosiʻosingamalie ʻa e puleʻanga ʻenau aʻa atu ʻi Sioatani.

Siosiua 4

1 PEA. ʻI he ʻosiʻosingamalie leva ʻa e puleʻanga ʻenau aʻa atu ʻi Sioatani, naʻe folofola ʻa Sihova kia 2 Siosiua, ʻo pehe, Vahe mai mei he kakai ha tuʻunga meʻa ʻe hongofulumaua, ko e toko taha mei he 3 matakali taki taha, pea mou tuʻutuʻuni kiate kinautolu, ʻo pehe, Toʻo maʻamoutolu mei hē ha maka ʻe hongofulumaua, mei loto Sioatani, ʻa e potu naʻe tuʻumaʻu ai ʻa e vaʻe ʻo e kau taulaʻeiki, pea ō atu mo kimoutolu ki he kauvai, ʻo tuku hifo ʻi he potu te mou ʻapitanga ai ʻi he po ʻanai. 4 Pea ui ange ʻe Siosiua ʻa e kau tangata ʻe hongofulumaua ʻa ia kuo ne teuteu ki ai mei haʻa Isileli, ko e toko taha mei he matakali taki 5 taha: pea lea ʻa Siosiua kiate kinautolu, Mou laka atu ʻi he ʻao ʻo e Aake ʻo Sihova ko homou ʻOtua ki loto Sioatani, pea toʻo hake taki taha ha maka, ʻo hilifaki ki hono uma, ʻo fakatatau ki he lau ʻo e ngaahi matakali ʻo haʻa Isileli: 6 koeʻuhi ke hoko ia ko e fakaʻilonga ʻi homou lotolotonga, ʻoka faifai pea ʻeke ʻe hoʻomou fanau ʻamui, ʻo pehe, Ko e ha ʻa e ʻuhinga ʻo e 7 ngaahi maka ni? Pea te mou toki tali kiate kinautolu, Ko hono ʻuhinga naʻe motuhi ʻa e vai ʻo Sioatani ʻi he ʻao ʻo e Aake ʻo e Kovinanite ʻo Sihova: ʻi heʻene aʻa atu ʻi Sioatani naʻe motuhi ʻa e ngaahi vai ʻo Sioatani:koiaʻehoko ʻa e ngaahi maka ni ko e meʻa fakamanatu ki haʻa Isileli ʻo lauikuonga. 8 Pea fai ʻe haʻa Isileli ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Siosiua, ʻo nau ʻohake ha maka ʻe hongofulumaua mei loto Sioatani, ʻo hange ko e folofola ʻa Sihova naʻe fai kia Siosiua, ke feʻunga mo e lau ʻo e ngaahi matakali ʻo haʻa Isileli; ʻo nau ō atu mo kinautolu ki honau ʻapitanga, ʻo tuku hifo ai. 9 Naʻe fokotuʻu foki ʻe Siosiua ha maka ʻe hongofulumaua ʻi loto Sioatani, ʻi he potu naʻe tuʻu ai ʻa e vaʻe ʻo e kau taulaʻeiki naʻe kauala ʻa e Aake ʻo e Kovinanite: pea ʻoku nau ʻi he potu ko ia ʻo aʻu 10 ki he ʻaho ni. He ko e kau taulaʻeiki naʻe kauala ʻa e Aake naʻa nau tuʻu ʻi loto Sioatani, kaeʻoua ke ʻosiʻosingamalie ʻa e ngaahi meʻa naʻe fekau ʻe Sihova kia Siosiua ke tala ki he kakai, ʻo hange ko ia kotoa naʻeʻ fekau ʻe Mosese kia Siosiua: pea naʻe fakavave ʻa e 11 kakai ʻenau aʻa atu. Pea ʻi he faifai pea ʻosi atu ʻa e kakai kotoa, pea naʻe toki ʻalu atu ʻa e Aake ʻo Sihova mo e kau taulaʻeiki ʻi he ʻao ʻo e kakai. 12 Pea naʻe aʻa atu ʻa haʻa Lupeni mo haʻa Kata mo e vaeua ʻo e matakali ʻo Manase, ʻo fakakongakau ʻenau ʻalu, ʻi he ʻao ʻo haʻa Isileli, ʻo hange ko e meʻa ʻa Mosese 13 kiate kinautolu: ko e toko fa mano nai kuo ʻosi sāuni ki he tau, naʻa nau laka ʻi he ʻao ʻo Sihova ki he Alapa ʻo Sieliko ke fai ʻa e tau. 14 ʻi he ʻaho ko ia naʻe hakeaki ʻi ʻa Siosiua ʻe Sihova ʻi he ʻao ʻo Isileli kātoa, pea naʻa nau ʻapasia kiate ia, ʻo hange ko ʻenau ʻapasia kia Mosese ʻi he ʻaho kotoa oʻene moʻui. 15 Pea folofola ʻa Sihova kia Siosiua, ʻo pehe, Fekau ki he kau 16 taulaʻeiki ʻoku haʻamo ʻa e Aake Fakamoʻoniʻanga, ke nau ʻalu hake 17 mei Sioatani. Pea fekau ʻe Siosiua ki he kau taulaʻeiki, ʻo pehe, Mou 18 hake mai mei Sioatani. Pea ʻi he ʻiloange naʻe ʻalu hake mei loto Sioatani ʻa e kau taulaʻeiki naʻe kauala ʻa e Aake ʻo e Kovinanite ʻo Sihova — kuo taʻaki ʻa e ʻaofivaʻe ʻo e kau taulaʻeiki, ʻo tuʻu ki he kelekele mōmoa — pea naʻe toki foki mai ʻa e vai ʻo Sioatani ki hono ʻalunga, ʻo ne lomaki ʻi hono ngaahi ngutuvai kotoa ʻo hange ko ia ʻi muʻa. 19 Pea ko e ʻalu hake ʻa e kakai mei Sioatani naʻe fai ʻi hono ʻaho hongofulu ʻoe ʻuluaki mahina, pea naʻa nau fokotuʻu teniti ʻi Kilikali, ʻi he tafaʻaki fonua ʻo Sieliko ki hahake. 20 Pea ko e maka ʻe hongofulumaua ko ē, ʻa ia kuo nau toʻo mei loto Sioatani, naʻe fokotuʻu ʻe Siosiua ʻi Kilikali. 21 Pea ne lea ki haʻa Isileli, ʻo pehe, Ka ʻeke ʻe hoʻomou fanau ʻamui ki heʻenau ngaahi tamai, ʻo pehe, Ko 22 e ha ʻa e ngaahi maka ni? Pea te mou fakahinohino hoʻomou fanau, ʻo pehe, Naʻe aʻa mātuʻu pe ʻa 23 Isileli ʻi he Sioatani ko ē. He naʻe fakamatuʻu ʻe Sihova ko homou ʻOtua ʻa e vai ʻo Sioatani ʻi homou ʻao, kaeʻoua ke ʻosi hoʻomou laka mai, ʻo hange ko ia naʻe fai ʻe Sihova ko homou ʻOtua ki he Tahi Kulokula, ʻa ia naʻa ne fakamatuʻu ʻi homau ʻao, kaeʻoua ke 24 ʻosi ʻemau aʻa atu. Koeʻuhia ke ʻilo ʻe he ngaahi kakai fuape ʻo mamani, ko e nima ʻo Sihova ko e nima malohi ia; ka mou ʻapasia ki homou ʻOtua, ʻo lauikuonga.

Siosiua 5

1 PEA ʻi he fanongo ʻe he ngaahi tuʻi Amoli naʻe nofo ʻi he feituʻu ʻo Sioatani ki lulunga, pea mo e ngaahi tuʻi Kenani naʻe nofo ki tahi, ʻi heʻenau fanongo ki he fakamatuʻu ʻe Sihova ʻa e vai ʻo Sioatani ʻi he ʻao ʻo haʻa Isileli, kaeʻoua ke ʻosi ʻenau aʻa mai, naʻe vai honau loto, pea naʻe ʻikai kei hanau loto koeʻuhi ko haʻa Isileli. 2 ʻI he taimi ko ia naʻe folofola ʻa Sihova kia Siosiua, ʻo pehe, Ngaohi hele maka mai, ʻo toe kamu ʻa 3 Isileli, hono tuʻo ua. Pea ngaohi mai ʻe Siosiua ha ngaahi hele maka, ʻo ne kamu ʻa haʻa Isileli ʻi Kipatehaalalote. 4 Pea ko hono ʻuhinga eni ʻo e fai ʻe Siosiua ʻa e kamu: ko e kakai kotoa naʻe haʻu mei Isipite, ʻakinautolu naʻe tangata, ʻa e kakai naʻe ʻi he tau, naʻa nau pekia ʻi he Toafa ʻi he fononga, hili 5 ʻenau haʻu mei Isipite. He ko e kakai naʻe haʻu mei ai kuo nau ʻosi kamu kotoa, ka ko kinautolu kotoa naʻe faʻeleʻi ʻi he Toafa ʻi he fononga hili ʻenau haʻu mei Isipite 6 naʻe ʻikai kamu kinautolu. He naʻe fangofulu taʻu ʻa e ʻalu ʻa haʻa Isileli ʻi he Toafa, kaeʻoua ke ʻosiʻosingamalie ʻa e puleʻanga, ʻakinautolu naʻe haʻu mei Isipite ʻoku nau ʻi he tau; koeʻuhi naʻe ʻikai te nau tokanga ki he leʻo ʻo Sihova: ʻaeā ne fuakava ai ʻe Sihova kiate kinautolu ʻe ʻikai te ne tuku ke nau mamata ki he fonua, ʻa ia naʻa he fuakava ki heʻenau ngaahi kui te ne foaki ia kiate kitautolu; ko e fonua ʻoku mahutafea ʻi he huʻakau mo e honi. 7 Pea ko ʻenau fanau, ʻa ia naʻa ne fokotuʻu ke fetongi kinautolu, ko kinautolu naʻe kamu ʻi ʻe Siosiua, he naʻa nau taʻekamu; he naʻe ʻikai te nau kamu 8 kinautolu ʻi he fononga. Pea ʻi he faifai pea ʻosi ʻa e puleʻanga hono kamu, pea nau nofo ai pe ʻi honau ngaahi tangutuʻanga ʻi he ʻapitanga, 9 kaeʻoua ke nau māuʻui. Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Siosiua, Ko e ʻaho ni kuo u fakateka meiate kimoutolu ʻa e māʻanga fakaIsipite. Ko ia naʻe ui ai ʻa e hingoa ʻo e feituʻu ko ia ko Kilikali (Teka) ʻo aʻu ki he ʻaho ni. 10 Pea nofo teniti ʻa haʻa Isileli ʻi Kilikali, pea naʻa nau fai ʻa e Pasova ʻi hono ʻaho hongofulumafa ʻo e mahina, efiafi, ʻi he 11 Alapa ʻo Sieliko. Pea ko e pongipongi hili ʻa e Pasova naʻa nau kamata kai ʻa e taʻu ʻo e fonua, ko e ngaahi keke taʻelevani, mo e meʻa 12 tunu, ʻio ʻi he ʻaho leva ko ia. Pea ʻi he pongipongi, hili ʻenau kai ʻa e taʻu ʻo e fonua, naʻe tuku ʻa e mana, pea talu aipe; pea naʻe ʻikai ke toe maʻu ʻe haʻa Isileli ha mana, ka naʻa nau kai ʻa e fua ʻo Kenani ʻi he taʻu ko ia. 13 Pea ʻi he ʻiloange naʻe tuʻu ʻa Siosiua ofi ki Sieliko, pea ne hanga hake ʻo vakai, ta ko e tangata ena ʻoku tuʻu ʻo hangatonu mai kiate ia, pea kuo unuhi ʻene heleta ʻo toʻo: pea laka atu ʻa Siosiua kiate ia, ʻo ne pehe ki ai, ʻOku ke kau mo kimautolu, pe mo homau ngaahi fili? 14 Pea ne pehe, ʻIkai: ka ko ʻeku haʻu ni ko e Kapiteni ʻo e Tau ʻa Sihova. Pea to foʻohifo ʻa Siosiua ki he kelekele, ʻo ne hu kiate ia, ʻo ne pehe ki ai, Ko e ha ʻa e mea ʻa e Feituʻu na ki hoʻo tamaioʻeiki ko au? 15 Pea folofola mai ʻa e Kapiteni ʻo e Tau ʻa Sihova kia Siosiua, Vete ho su mei ho vaʻe, he ko e potu ʻoku ke tuʻu ai ko e potu tapu. Pea fai ʻe Siosiua.

Siosiua 6

1 KA ko Sieliko naʻe songo ke masongo telia ʻa haʻa Isileli: naʻe ʻikai ha taha ʻe hu kituaʻā, pea ʻikai ha taha ʻe hū mai. 2 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Siosiua, Vakai kuo u tuku ki ho nima ʻa Sieliko, mo hono tuʻi, mo hono 3 kau toʻa; pea te mou ʻalu fakatakamilo ki he kolo, ʻa e kau tau kotoa pe; te mou takai ia tuʻo taha. Te 4 mou fai pehe ʻo ʻaho ono. Pea ko ha tuʻunga taulaʻeiki ʻe toko fitu te nau toʻo ha talupite fakasiupeli ʻe fitu, pea te nau muʻomuʻa ʻi he Aake; pea ʻi hono fitu ʻo e ʻaho te mou fakatakamilo ki he kolo ʻo ta tuʻo fitu, pea ʻe fai ʻe he kau taulaʻeiki ʻenau ifi talupite. 5 Pea ʻi he ʻiloange ʻoku ifi fakatangiloloa ʻa e talupite fakasiupeli, pea mou fanongo ki he lea ʻa e talupite, pea ʻe toki tukuingata ʻa e kakai ʻenau kaila, pea ʻe holo hifo ʻa e ʻa ʻiate ia, kae ʻalu atu fakahangatonu ʻa e kakai ki ai. 6 Pea ui ange ʻe Siosiua ko e foha ʻo Nuni ʻa e kau taulaʻeiki, ʻo ne pehe kiate kinautolu, Mou kauala ʻa e Aake ʻo e Kovinanite, pea ke toʻo ʻe ha taulaʻeiki ʻe toko fitu ha talupite fakasiupeli ʻe fitu, ʻo muʻomuʻa ki he Aake ʻo Sihova. 7 Pea naʻa nau pehe ki he kakai, Mou laka atu, ʻo ʻalu takai ki he kolo, pea ke muʻomuʻa ʻi he Aake ʻo Sihova ʻakinautolu kuo ʻosi sāuni ki he tau. 8 Pea ko ia, hange ko e lea ʻa Siosiua ki he kakai, naʻe laka atu ʻi he ʻao ʻo Sihova ha taulaʻeiki ʻe toko fitu, ʻoku nau toʻo ʻa e ngaahi talupite fakasiupeli ʻe fitu, ʻo nau ifi ia, pea hoko mo kinautolu ʻa e Aake ʻo e Kovinanite ʻo Sihova. 9 Pea ko e kau tau ʻosi sāuni naʻe haʻele muʻomuʻa ʻi he kau taulaʻeiki ifi talupite, pea ko e hosite naʻe muimui ki he Aake, pea naʻa nau haʻele atu ʻoku fai aipe ʻa e ifi 10 talupite. Pea tuʻutuʻuni ʻe Siosiua ki he kakai, ʻo pehe, ʻE ʻikai te mou kaila, pea ʻe ikai ongo mai hamou leʻo, pea ʻe ʻikai mapuna atu ha momoʻi lea mei homou ngutu, kaeʻoua ke hoko ʻa e taimi te u tala ke mou kaila; pea te mou toki 11 kaila. Ko ia naʻa ne fakahaʻele ʻa e Aake ʻo Sihova ʻo takatakai ki he kolo, ʻo ta tuʻo taha: pea nau toki hū ki he ʻapitanga ʻo mohe ai. 12 Pea tuʻu hengihengi hake ʻa Siosiua, pea hiki ʻe he kau taulaʻeiki ʻa e Aake ʻo Sihova. 13 Pea ko e toko fituʻi talupite fakasiupeli ʻi he ʻao ʻo e Aake ʻo Sihova, naʻa nau laka atu ʻo ifi talupite: pea ko e kau tau naʻe ʻosi sāuni naʻe ʻalu muʻomuʻa ʻiate kinautolu, pea muimui ʻa e hosite ki he Aake ʻo Sihova, pea nau 14 laka atu aipe ʻo ifi talupite. Pea ʻi hono ua ʻo e ʻaho naʻa nau ʻalu takai ki he kolo tuʻo taha, pea toki foki ki he ʻapitanga; pea nau fai pehe ʻo ʻaho ono. 15 Pea ʻi he hoko hono ʻaho fitu, naʻa nau ʻa hengihengi ʻi he maʻa ʻa e ʻaho, ʻo nau ʻalu takai ki he kolo, ʻi hono tuʻutuʻuni ko ia, ʻo tuʻo fitu; ko e ʻaho pe ko ia naʻe tuʻo fitu ʻenau fakatakamilo ʻa e kolo. 16 Pea ʻi he faifai pea hoko hono tuʻo fitu, mo e ifi ʻe he kau taulaʻeiki ʻenau talupite, pea toki pehe ʻe Siosiua ki he kakai, Mou kaila; he kuo tuku ʻe Sihova ʻa e kolo 17 kiate kimoutolu. Pea ko e kolo, ʻe tapui ia, ʻa ia mo e meʻa kotoa pe ʻoku ʻi ʻai, maʻa Sihova: ngata pe ʻi he fefine feʻauki ko Lehapi te ne moʻui, ʻa ia mo kinautolu ʻiate ia ʻi he fale, he naʻa ne fufū ʻa e 18 ongo meʻa naʻa tau fekau atu. Pea sinoemeʻa ke mou ʻatā kimoutolu mei he meʻa kuo tapui, naʻa hili hoʻomou tapui ia, pea mou hanga ʻo toʻo ha meʻa mei ai; ʻo mou tuku ai ha mala ʻi he ʻapitanga ʻo 19 Isileli, ʻo mou fakamamahi ʻi ia. Ka ko e siliva, mo e koula, mo e nāunau kotoa ʻoku kapa pe aione, ʻoku tapu ia ki he ʻEiki: ʻe fakahu ia ki he falekoloa ʻo Sihova. 20 Ko ia naʻe kaila ʻa e kakai, pea fai ʻa e ifi talupite: ʻio, ʻi he ʻiloange naʻe fanongo ʻe he kakai ki he lea ʻa e talupite, naʻa nau tukuingata ʻenau kaila, pea holo ʻa e ʻa ʻiate ia, pea ʻalu hake ʻa e kakai ki he kolo, ʻo taki taha fai hangatonu atu pe; pea nau kapa ʻa e kolo. 21 Pea naʻa nau fakaʻauha ʻa ia kotoa pe naʻe ʻi he kolo, ʻa e tangata mo e fefine, ʻa e tamasiʻi mo e motuʻa, ʻa e pulu mo e sipi mo e asi, ʻaki ʻa e mata ʻo e heleta. 22 Pea lea ʻa Siosiua ki he ongo meʻa naʻe ʻalu ke mataki ʻi ʻa e fonua, Hu ki he fale ʻo e fefine feʻauaki, ʻo ʻomi mei ai ʻa e fefine, mo ia kotoa pe ʻoku ʻiate ia, hange ko e fuakava naʻa mo fai kiate ia. 23 Pea hu atu ʻa e ongo talavou mataki, ʻo na ʻomi mei ai ʻa Lehapi, mo ʻene tamai, mo ʻene faʻe, mo hono ngaahi tuongaʻane, mo ia kotoa pe naʻe ʻiate ia: ko hono ngaahi famili foki naʻa na fakahu mai; pea naʻa na tuku kinautolu ke nofo ʻi he tuʻa ʻapitanga ʻo Isileli. 24 Pea naʻa nau tutu ʻa e kolo ʻaki ʻa e afi, mo e meʻa kotoa pe naʻe ʻi ai: ngata pe ʻi he siliva mo e koula, mo e nāunau naʻe kapa pe aione, naʻa nau tuku ia ki he falekoloa ʻi he fale ʻo Sihova. 25 Pea ko Lehapi ko e fefine feʻauaki, pea mo e fale oʻene tamai mo ia kotoa pe naʻe ʻiate ia, naʻe fakamoʻui ʻe Siosiua; pea kuo ne nofo ʻi he lotolotonga ʻo Isileli ʻo aʻu ki he ʻaho ni; koeʻuhi ko ʻene fufū ʻa e ongo talafekau naʻe tuku atu ʻe Siosiua ke mataki ʻi ʻa Sieliko. 26 Pea lea tuki ʻa Siosiua ʻI he taimi ko ia, ʻo pehe, Ke malaʻia ʻi he ʻao ʻo Sihova ʻa e tangata te ne hanga ʻo toe langa kolo ʻa Sieliko ni: te ne fai ʻaki hono ʻuluaki ʻa e tanupou, pea te ne fokotuʻu ʻaki hono foha kimui ʻa e matanikolo. 27 Ko ia naʻe kau ʻa e ʻEiki mo Siosiua, pea naʻe pavake hono ongoongo ki he fonua kotoa.

Siosiua 7

1 KA naʻe fai kākā ʻa haʻa Isileli ʻi he meʻa kuo tapui: he ko Akani, ko e foha ʻo Kalimi, ko e foha ʻo Sapiti, ko e foha ʻo Sala, ʻi he matakali ʻo Siuta, naʻa ne ala ki he meʻa kuo tapui: pea naʻe langa ai ʻa e houhau ʻo Sihova ki haʻa Isileli. 2 Pea fekau atu ʻe Siosiua mei Sieliko ha tuʻunga meʻa ke ʻalu ki Ai, ʻa ia naʻe tuʻu ofi ki Peteaveni, ʻi he feituʻu ʻo Peteli ki hahake, ʻo ne lea kiate kinautolu, ʻo pehe, ʻAlu hake ʻo asiasi ʻa e fonua. Pea naʻe ʻalu hake ʻa e tuʻunga meʻa, ʻo 3 fai ʻenau asiasi ki Ai. Pea nau foki kia Siosiua, ʻo nau pehe kiate ia, Ke ʻoua naʻa ʻalu hake ʻa e kakai kotoa, ka ke ʻalu hake ha toko ua afe pe tolu afe nai ke taaʻi ʻa Ai; ke ʻoua naʻa ongosia hake ʻa e kakai kotoa; he ʻoku nau toko siʻi. 4 Ko ia naʻe ʻalu ki ai ha niʻihi pe ʻo e kakai, feʻunga nai mo e toko tolu afe: ka naʻa nau hola mei he 5 ʻao ʻo e kau Ai. Pea naʻe taaʻi ʻe he kau Ai honau niʻihi, ko e toko tolungofulu ma toko ono nai: pea naʻa nau tuli kinautolu mei he matanikolo, ʻo aʻu ki he ngaahi tāʻangamaka, pea nau taʻi kinautolu ʻi he hifonga, pea naʻe vaivai ʻa e loto ʻo e kakai, ʻo matuʻaki vai. 6 Pea hae ʻe Siosiua hono kofu, ʻo ne to foʻohifo ki he kelekele ʻi he ʻao ʻo e Aake ʻo Sihova, ʻo aʻu ki heʻene efiafi, ʻa ia mo e kau matuʻa ʻo Isileli; pea naʻa nau laku efu ki 7 honau ʻulu. Pea pehe ʻe Siosiua, ʻOiaue, ʻEiki Sihova, ko e ha naʻa ke hanga ai ʻo fakalaka mai ʻa e kakai ni ʻi Sioatani, ke tuku kinautolu ki he nima ʻo e kau 8 Amoli, ke mau ʻauha? Taumaiā naʻa mau fiemalie ke nofo ʻi he potu ki ko ʻo Sioatani! Atonai e, ko e ha ai haʻaku lea ʻe fai, ka kuo situʻa ʻa Isileli ki honau ngaahi fili? 9 Pea ʻe fanongo ki ai ʻa haʻa Kenani, pea mo e nofo fonua kotoa pe, pea te nau haʻofia kimautolu, ʻo tamateʻi homau hingoa mei mamani: pea ko e ha ai ʻau ʻe fai ki ho huafa lahi na? 10 Pea folofola ʻa e Eiki kia Siosiua, Tuʻu hake muʻa; ko e ha ʻoku ke 11 foʻohifo pehe ai? Kuo hia ʻa Isileli, pea kuo nau maumauʻi foki ʻeku kovinanite ʻa ia naʻa ku tuʻutuʻuni kiate kinautolu: kuo nau ala foki ki he meʻa naʻa ku pehe ʻe tuku liʻaki; pea kuo nau kaihaʻasi foki, pea kuo nau fufū foki, ʻio pea kuo nau ʻai fakataha mo ʻenau 12 koloa. Ko hono ʻuhinga ia naʻe ʻikai lava ai ʻe haʻa Isileli ke tuʻu ʻi he ʻao ʻo honau ngaahi fili; ʻoku nau situʻa ki honau ngaahi fili koeʻuhi kuo nau hoko kinautolu ko e meʻa tuku liʻaki: ʻe ʻikai te u toe ʻiate kimoutolu, ʻo kapau ʻe ʻikai te mou fakaʻauha mei homou lotolotonga 13 ʻa e meʻa naʻe tuku liʻaki. Tuʻu, fakatapu ʻi ʻa e kakai, mo ke pehe, Mou tapui kimoutolu ki he ʻapongipongi: he ko e ni ʻa e folofola ʻa Sihova ko e ʻOtua ʻo Isileli, ʻE Isileli, ʻoku ʻi ho lotolotonga ha meʻa kuo tapui: ʻe ʻikai te ke lava ke tuʻu ʻi he ʻao ʻo ho ngaahi fili, kaeʻoua ke mou hu ʻihu ʻi mei homou lotolonga ʻa e meʻa kuo tapui. 14 Ko ia ʻe fakaofi mai kimoutolu ʻapongipongi, ʻo fakafo ʻimatakali: pea ko e matakali ʻe tonu ki ai ʻa e sivi ʻa Sihova ʻe fakaofi ia ʻo fakafo ʻifaʻahinga: pea ko e faʻahinga ʻe tonu ki ai ʻa e sivi ʻa Sihova ʻe fakaofi ia ʻo fakafo ʻifamili: pea ko e famili ko ia ʻe tonu ki ai ʻa e 15 sivi ʻa Sihova ʻe fakaofi ia ʻo fakafo ʻitangata. Pea ko ia ʻe maʻu ki ai ʻa e meʻa ne tapui ʻe tutu ʻaki ʻa e afi, ʻa ia mo ia kotoa pe ʻoku ʻiate ia: koeʻuhi kuo ne maumauʻi ʻa e kovinanite ʻo Sihova; pea koeʻuhi kuo ne fai fakalielia ʻi Isileli. 16 Peaʻa hengihengi hakeʻa Siosiua, ʻo ne fakaofi ʻa Isileli, ʻo fakafo ʻimatakali; pea naʻe tonu ki he 17 matakali ʻo Siuta: pea ne fakaofi ʻa e famili ʻo Siuta, ʻo ne maʻu ʻa haʻa Sala; pea naʻa ne fakaofi ʻa e famili ʻo haʻa Sala, fakafo ʻitangata, 18 pea naʻe tonu kia Sapiti: pea naʻa ne fakaofi hono famili, fakafo ʻitangata; pea naʻe tonu kia Akani ko e foha ʻo Kalimi, ko e foha ʻo Sapiti, ko e foha ʻo Sala, ʻi he matakali ʻo Siuta. 19 Pea lea ʻa Siosiua kia Akani, Tama, ke ke tuku kololia muʻa kia Sihova ko e ʻOtua ʻo Isileli, pea ke fakamoʻoni kiate ia; pea ke tala mai muʻa kiate au ʻa e meʻa naʻa ke fai; ʻoua te ke fufū meiate au. 20 Pea tali ʻe Akani kia Siosiua, ʻo pehe, Ko e moʻoni kuo u fai angahala kia Sihova, pea naʻe pehē mo 21 pehē ʻeku fai. Naʻa ku mamata ʻi he vete ki ha pulupulu fakaPapilone ʻe taha naʻe fungani, pea mo ha sikeli siliva ʻe uangeau, pea mo ha ʻelelo koula naʻe nimangofulu sikeli hono mamafa; pea u manumanu ki ai, pea u toʻo; pea ko e ni kuo tuku fufū ia ʻi he kelekele ʻi hoku loto teniti, pea ko e siliva ʻoku ʻi lalo. 22 Pea kouna atu ʻe Siosiua ha kau talafekau ke nau lele ki he teniti, pea ta kuo tuku fufū ia ʻi hono teniti, pea ko e siliva naʻe ʻi 23 lalo. Pea naʻa nau toʻo mei he teniti, ʻo ʻomi kia Siosiua, pea ki haʻa Isileli kātoa; pea nau folahi ia ʻi he ʻao ʻo Sihova. 24 Pea puke ʻe Siosiua ʻa Akani ko e foha ʻo Sala, pea mo e siliva, mo e pulupulu, mo e ʻelelo koula, mo hono ngaahi foha, mo hono ngaahi ʻofefine, mo ʻene fanga pulu, mo ʻene fanga asi, mo ʻene fanga sipi, mo hono teniti, mo ia kotoa pe naʻe ʻiate ia; pea naʻe ō mo ia ʻa Isileli kotoa, ʻo nau ʻohake kinautolu ki he teleʻa ko Akoli. 25 Pea lea hake ʻa Siosiua, Ko e ha kuo ke fakamamahi ʻi ai kimautolu? ʻe fakamamahi ʻi koe ʻe Sihova he ʻaho ni. Pea naʻe tolomaka ʻi ia ʻe Isileli kātoa; pea naʻa nau tutu kinautolu ʻaki ʻa e afi, pea naʻa nau toki 26 li maka kiate kinautolu. Pea naʻa nau fokotuʻu kiate ia ha fuʻu ʻesi maka, ʻa ia ʻoku tuʻu ʻo aʻu ki he ʻaho ni: pea naʻe toki foki ʻa Sihova mei he kakaha oʻene houhau. Ko ia naʻe hingoa ai ʻa e potu ko ia, Ko Teleʻa Akoli (Fakamamahi) ʻō aʻu ki he ʻaho ni.

Siosiua 8

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Siosiua, ʻOua te ke manavahe, pea ʻoua te ke tailiili: ʻave ʻa e kakai kotoa ʻoku ʻi he tau, pea ke tuʻu hake, ʻo ʻalu ki Ai: vakai kuo u tuku ki ho nima ʻa e Tuʻi Ai, mo hono kakai, mo hono kolo, mo hono fonua: 2 pea te ke fai ki Ai mo hono tuʻi, ʻo hange ko hoʻo fai ki Sieliko mo e tuʻi oʻona: ka ko hono koloa pe, mo hono monumanu, te ke vete maʻamoutolu: fakatoka haʻamou malumu ki he kolo mei hono feituʻu ki ko. 3 Ko ia naʻe tutuʻu ʻa Siosiua, mo e kakai kotoa naʻe ʻi he tau, ke ʻalu hake ki Ai: pea fili ʻe Siosiua ha toko tolu mano ko e kau toʻa, ʻo 4 ne tuku poʻuli atu kinautolu. Pea ne tuʻutuʻuni kiate kinautolu ʻo pehe, Vakai, te mou toka malumu kimoutolu ki he kolo mei he potu ki kō: ʻoua te mou mamaʻo fau mei he kolo, ka mou nofo talitali pe, 5 pea ko au mo e kakai kotoa ʻoku ʻiate au te mau fakaofi ki he kolo: pea ka faifai ʻo nau hū ki tuaʻa ke fakafepaki mai, ʻo hange ko ʻenau fai muʻa, te mau hola meiate 6 kinautolu: pea te nau ʻaukau mai ki tuaʻa homau tuli, pea te mau tohoaki kinautolu ke mamaʻo mei 7 he kolo: he te nau pehe, ʻOku nau hola meiate kitautolu, ʻo hange ko e fai muʻa (ʻio, pea te mau hola meiate kinautolu:) pea ʻe toki hiki hoʻomou malumu, pea te mou kapa ʻa e kolo; pea ʻe tuku ia ki homou nima ʻe Sihova ko homou ʻOtua. 8 Pea kuo mou maʻu leva ʻa e kolo, pea te mou toki tutu ia ʻaki ʻa e afi: te mou fai pe ʻa e tuʻutuʻuni ʻa Sihova: vakai kuo u kouna kimoutolu. Pea naʻe tuku atu kinautolu ʻe 9 Siosiua: pea naʻa nau ʻalu ki honau tokaʻanga malumu, ʻo nau nofo ʻi he vahaʻa ʻo Peteli mo Ai, ʻi he potu hihifo ʻo Ai: ka ka toka ʻa Siosiua ʻi he po ko ia ʻi he lotolotonga ʻo e kakai. Pea tuʻu hengihengi hake ʻa 10 Siosiua, ʻo ne fakate ʻa e kakai, pea taki ʻe ia mo e kau matuʻa Isileli ʻi he ʻalu hake ʻa e kakai ki 11 Ai. Pea ko e kakai kotoa, ʻa e kau tau naʻe ʻiate ia, naʻa nau ʻalu hake, ʻo fakaofi atu ʻo aʻu ki he hangai ki he kolo, pea nau ʻapitanga ʻi he feituʻu tokelau ʻo Ai; pea naʻe ai ha teleʻa ʻi honau vahaʻa 12 mo Ai. Pea naʻa ne vahe mai ha toko nima afe nai, ʻo ne tuku ke nau toka malumu ʻi he vahaʻa ʻo Peteli mo Ai, ʻi he potu hihifo 13 ʻo e kolo. Ko ia naʻa nau fokotuʻu ʻa e kakai, ʻa e hosite kotoa naʻe ʻi he potu tokelau ʻo e kolo, pea ko e kau toi ʻi he potu lulunga ʻo e kolo; pea haʻele ʻa Siosiua ʻi he po ko ia ʻi he loto teleʻa. 14 Pea ʻi he faifai pea sio ki ai ʻe he Tuʻi Ai, naʻa nau tutuʻu vave hake ʻi he pongipongi, ʻa e kakai ʻo e kolo, ʻo nau hū ki tuaʻa ke fakafepaki ki haʻa Isileli ke tau, ʻa ia mo hono kakai kotoa, ki he potu kuo tuʻutuʻuni ki ai, ʻi he kamataʻanga ʻo e Alapa, ka naʻe ʻikai te ne ʻilo kuo toka malumu kiate ia 15 mei he tuʻa kolo. Pea fai ʻe Siosiua mo Isileli kātoa ʻo hange ʻoku nau vaivai kiate kinautolu, pea naʻa nau feholaki ʻi he hala 16 toafa. Pea naʻe ui mai ʻa e kakai kotoa naʻe ʻi he kolo ke muia ʻakinautolu; pea naʻa nau tuli kia Siosiua, pea naʻe tohoaki kinautolu 17 ke mamaʻo mei he kolo. Pea naʻe ʻikai toe ha toko taha ʻi Ai, pe Peteli, kuo nau hu mai kotoa ke muia ʻa Isileli; pea naʻa nau tuku ava pe ʻa e kolo, ʻo nau tuli ki haʻa Isileli. 18 Pea folofola ʻa Sihova kia Siosiua, Mafao atu ʻa e tao ʻoku ʻi ho nima ki Ai; he te u tuku ia ki ho nima. Pea naʻe mafao atu ki he kolo ʻe Siosiua ʻa e tao naʻa ne 19 toʻo. Pea langa leva ʻa e malumu mei he feituʻu naʻa nau ʻi ai, pea ʻi heʻene mafao atu hono nima naʻa nau lele ʻo hu ki he kolo, ʻo kapa ia; pea nau fakavave ʻo tutu ia ʻaki 20 ʻa e afi. Pea hanga ki tuʻa ʻa e kau Ai, pea nau vakai, ta ʻoku ʻalu hake ki langi ʻa e kohu ʻo e kolo, pea ʻikai leva hanau i vi ke hola ki hē pe ki hē: pea ko e kakai kuo hola ki he toafa naʻa nau tafoki ke fakafepaki ki he kau tuliimui. 21 Pea ʻi he vakai ʻe Siosiua mo Isileli kātoa kuo kapa ʻa e kolo ʻe he malumu, pea ʻoku kohu hake ʻa e kolo, naʻa nau 22 foki, ʻo taaʻi ʻa e kau Ai. Pea hu mai mei he kolo ʻa e malumu foki, ke fakafepaki kiate kinautolu; ko ia naʻa nau ʻakilotoa ʻI haʻa Isileli, ʻi he vahaʻa ʻo kinautolu mei hē 23 mo kinautolu mei hē: pea naʻa nau taaʻi kinautolu, ʻo ʻikai te nau tuku ha taha ke toe pe hola. Ka ko e Tuʻi Ai naʻa nau puke moʻui, ʻo nau ʻomi ia kia Siosiua. 24 Pea ʻi he faifai pea ʻosi hono tamateʻi ʻe Isileli ʻa e kakai ʻo Ai ʻi he vao, mo e toafa a ia naʻa nau tuli ai kiate kinautolu, pea kuo nau to kotoa ʻi he mata ʻo e heleta, ʻo ʻosiʻosingamalie, pea naʻe toki foki mai ʻa e kakai Isileli kotoa ki Ai, pea nau taaʻi ia ʻaki ʻa e mata 25 ʻo e heleta. Pea ko e lau ʻo e kakai naʻe to ʻi he ʻaho ko ia, ʻa e tangata mo e fefine, ko e toko taha mano ma ua afe, ko e kakai kotoa ia ʻo 26 Ai. He naʻe ʻikai ke tuku mai ʻe Siosiua ʻa e nima naʻa ne puke ʻaki ʻa e tao kaeʻoua ke fakaʻauha ʻa e 27 kau nofo Ai kotoa pe. Ngata pe ʻi he monumanu ʻo e kolo, ko ia mo hono koloa naʻe vete ʻe Isileli maʻanautolu, ʻo hange ko e meʻa ʻa Sihova naʻa ne tuʻutuʻuni kia Siosiua. 28 Pea tutu ʻe Siosiua ʻa Ai, ʻo ne ngaohi ia ko e tuʻunga ʻotoʻota ʻo taʻengata, ko e koto lusa pe ʻo aʻu ki he ʻaho ni. 29 Pea ko e Tuʻi Ai naʻa ne tautau ʻi ha ʻakau ʻo aʻu ki he efiafi: pea ʻi he ʻalu hifo ʻa e laʻa, naʻe fekau ʻe Siosiua, pea naʻa nau ʻohifo hono ʻangaʻanga mei he ʻakau, ʻo nau li ki he huʻanga ʻo e matanikolo, ʻo nau fokotuʻu ai ha ʻesi maka lahi, ʻa ia ʻoku tuʻu ʻo aʻu ki he ʻaho ni. 30 he taimi ko ia naʻe fokotuʻu ʻe Siosiua ha olita kia Sihova ko e ʻOtua ʻo Isileli ʻi he moʻunga ko 31 Epale, ʻo hange ko e tuʻutuʻuni naʻe fai ki haʻa Isileli ʻe Mosese ko e Sevaniti ʻa Sihova, ʻo hange ko ia naʻe tuʻu ʻi he tohi lao ʻa Mosese, ko e olita maka tekanoa, ʻa ia kuo teʻeki ke apo ʻe ha tangata ha ukamea ki ai: pea naʻa nau feia ai ha ngaahi feilaulaumoifua kia Sihova, ʻo nau tamateʻi mo e ngaahi 32 feilaulauʻofa. Pea naʻa ne tohi ʻi he potu ko ia ʻi he ngaahi maka ʻa e tatau ʻo e lao ʻa Mosese, ʻa ia naʻa ne tohi ʻi he ʻao ʻo e kakai Isileli. 33 Pea ko haʻa Isileli kātoa mo honau kau matuʻa, mo honau kau ofisa, mo honau kau fakamāu, naʻa nau tutuʻu ʻi he potu ko ē mo ē ʻo e Aake, ʻo fehangahangai mo e kau Livai taulaʻeiki naʻe kauala ʻa e Aake ʻo e Kovinanite ʻo Sihova, ʻo ʻi ai ʻa e tupu muli mo e tupu ʻi fonua fakatouʻosi; ko hono vaeua naʻe ʻi he tafaʻaki mai ʻo Kelisimi, ka ko hono vaeua naʻe ʻi he tafaʻaki mai ʻo e moʻunga ko Ipale; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Mosese ko e Sevaniti ʻa Sihova ke fuofua 34 tapuaki ʻa e kakai Isileli. Pea hili ʻa e fai pehe, naʻa ne lau ʻa e ngaahi lea kotoa ʻo e lao, ʻa e tapuaki mo e fakamalaʻia, ʻo hange ko ia kotoa 35 naʻe tuʻu ʻi he tohi lao. Naʻe ʻikai ha momoʻi lea ʻi he meʻa kotoa naʻe tuʻutuʻuni ʻe Mosese ʻa ia naʻe ʻikai ke aʻau ʻe Siosiua ʻi he ʻao ʻo e fakataha kotoa ʻo Isileli, mo honau kau fefine, mo honau tamaiki, pea mo e muli naʻe felemofafo ʻiate kinautolu.

Siosiua 9

1 PEA ʻi he fanongo ʻe he ngaahi tuʻi ʻi he feituʻu koē ʻo Sioatani, ʻakinautolu naʻe nofo ʻi he fonua moʻunga, mo kinautolu ʻi he Sefelaʻa, mo kinautolu ʻi he matafonua ʻo e Tahi Lahi ʻi he tafaʻaki ʻo Lepanoni, ʻa e Heti, mo e Amoli, mo e Kenani, mo e Pelisi, mo e 2 Hevi, pea mo e Siepusi, pea naʻa nau toki fakatahataha, ʻo nau alea ke fai tau mo Siosiua mo Isileli. 3 Ka ʻi he fanongo ʻe he kakai Kipione ki he meʻa kuo fai ʻe 4 Siosiua ki Sieliko mo Ai, naʻe hanga ai ʻekinautolu foki, ʻo nau fai fakaoloolo, ʻo nau ʻalu ʻo hangē ko ha kau fakafofonga, ʻo nau fakaheka ki heʻenau fanga asi ha ngaahi tangai kuo motuʻa, mo e ngaahi 5 ʻainga uaine Ieta kuo motuʻa mo mahaehae mo noʻonoʻo; pea nau ʻai ʻa e ngaahi su kuo motuʻa, mo ʻoposi, ʻo nau tui ʻa e ngaahi kofu kuo motuʻa; pea ko e ma kotoa ʻo honau ʻoho kuo mōmoa, pea 6 tuʻungafulufulua. Pea naʻa nau ʻalu kia Siosiua ki he ʻapitanga ʻi Kilikali, pea naʻa nau lea kiate ia mo e kau Isileli, ʻo pehe, Ko ʻemau omi e mei ha fonua mamaʻo; pea ko eni ke tau taliti muʻa. 7 Pea tala ʻe he kau Isileli ki haʻa Hevi, Naʻa ʻoku mou nofo ofi mai; pea te mau taliti fēfē mo kimoutolu? 8 Pea naʻa nau pehe kia Siosiua, Ko hoʻo kau tamaioʻeiki kimautolu. Pea pehe ʻe Siosiua kiate kinautolu, Ko hai kimoutolu, pea ko e omi mei fe? 9 Pea naʻa nau pehe kiate ia, Ko e fonua mamaʻo ʻaupito kuo omi mei ai ʻa hoʻo kau tamaioʻeiki, koeʻuhia ko e huafa ʻo Sihova ko 10 ho ʻOtua: he kuo pavake mai hono ongoongo, mo ia kotoa pe naʻa ne fai ʻi Isipite, mo ia kotoa pe naʻa ne fai ki he ongo tuʻi Amoli ʻi he potu ki kō ʻo Sioatani, kia Sihoni ko e Tuʻi Hesiponi, pea mo Oki ko e Tuʻi Pesani ʻa ia naʻe nofo ʻi 11 Asiteloti. Pea naʻe lea mai kiate kimautolu ʻe homau kau matuʻa mo e kakai kotoa ʻo homau fonua, ʻo pehe, ʻAve ha ʻoho ki he fononga, pea mou ʻalu ʻo fakafetaulaki kiate kinautolu, ʻo mou pehe ki ai, Ko hoʻomou tamaioʻeiki kimautolu: ko ia fai muʻa ha taliti mo kimautolu. 12 Ko siʻemau meʻakai e naʻa mau ʻomi mafana mei fale maʻamau ʻoho ʻi he ʻaho naʻa mau hu mai ke haʻu kiate kimoutolu; pea vakaiā, kuo mōmoa mo tuʻungafulufulua: 13 pea ko e ngaahi ʻainga uaine e naʻa mau fakafonu naʻe foʻou, kae vakai kuo mahaehae; pea ko siʻomau ngaahi kofu mo e su kuo motuʻa ʻi he mamaʻo fau ʻa e fononga. 14 Pea toʻo ʻe he kau tangata ha meʻa mei honau ʻoho, ʻo ʻikai te nau huhū ki he fofonga ʻo Sihova. 15 Pea naʻe alea melino ʻa Siosiua mo kinautolu, ʻo ne fai ha taliti mo kinautolu ke nau moʻui: pea naʻe fuakava kiate kinautolu ʻe he houʻeiki ʻo e fakataha. 16 Pea ʻi he ʻosi ha ʻaho ʻe tolu, hili ʻenau fai taliti mo kinautolu, naʻa nau fanongo ta ko e faʻahinga ko ia ʻoku nau taufonua mo kinautolu, pea ʻoku nau matuʻaki nofo 17 ofi mai. Pea naʻe hiki ʻo fononga ʻa haʻa Isileli, ʻo nau aʻu ki honau ngaahi kolo ʻi hono tolu ʻo e ʻaho. Pea ho honau ngaahi kolo eni, ko Kipione, mo Kefila, mo Piheloti, 18 pea mo Kolovao. Pea naʻe ʻikai taaʻi kinautolu ʻe haʻa Isileli, koeʻuhi kuo fuakava kiate kinautolu ʻe he houʻeiki ʻo e fakataha ʻia Sihova ko e ʻOtua ʻo Isileli. Pea naʻe lāunga ʻa e fakataha kotoa ki he houʻeiki. 19 Ka ka tali ʻe he houʻeiki ki he fakataha, Kuo mau fuakava kiate kinautolu ʻia Sihova ko e ʻOtua ʻo Isileli: ko ia foki ʻe ʻikai lava 20 haatau ala ki ai. Ko eni ʻa e meʻa te tau fai kiate kinautolu, kae tuku ke nau moʻui; ke ʻoua naʻa to mai ha houhau koeʻuhi ko e fuakava naʻa mau fai kiate kinautolu. 21 Ko ia naʻe lea kiate kinautolu ʻa e houʻeiki, Ke nau moʻui: pea naʻa nau hoko ko e kau ta fefie mo e kau ʻutuvai ki he fakataha kātoa; ʻo hange ko e lea ʻa e houʻeiki. 22 Pea ui ange kinautolu ʻe Siosiua, ʻo ne lea ki ai, ʻo pehe, Ko e ha naʻa mou fakahekeheke ʻi ai kimautolu, hoʻomou pehe, Ko e kakai mamaʻo ʻaupito kimautolu; ʻosi ʻoku 23 tau nonofo vaofi? Pea ko eni ʻoku mou malaʻia, pea ʻe ʻikai tuku ʻa e nofo popula homou niʻihi ke ta fefie mo ʻutuvai ki he fale ʻo hoku ʻOtua. 24 Pea naʻa nau tali kia Siosiua, ʻo pehe, Koeʻuhia naʻe matuʻaki tala ki hoʻo kau tamaioʻeiki ko kimautolu ʻa e meʻa kuo tuʻutuʻuni ʻe Sihova ko homou ʻOtua ki heʻene Sevaniti ko Mosese, ke ʻatu ʻa e fonua ni kotoa, pea ke fakaʻauha ʻi homou ʻao ʻa e kakai kotoa ʻoku nofo ʻi he fonua ni; ko ia naʻa mau manavahe lahi telia ʻemau moʻui, koeʻuhi ko kimoutolu, pea 25 mau fai ʻa e meʻa ko ia. Pea ko e no ʻoku mau ʻi ho nima; fai pe ha meʻa kiate kimautolu ʻoku ha lelei mo totonu kiate koe ke fai. 26 Pea ne fai pehe kiate kinautolu, ʻo ne fakahaofi mei he nima ʻo e kakai Isileli, ko ia naʻe ʻikai te nau tamateʻi kinautolu. Pea naʻe tuʻutuʻuni ʻe Siosiua ʻi he ʻaho ko ia ke nau nofo ko e kau ta fefie mo ʻutuvai ki he fakataha mo e olita ʻo Sihova; pea ʻoku fai ki ai ʻo aʻu ki he ʻaho ni, ʻi he potu ʻoku ne fili ki ai.

Siosiua 10

1 PEA ʻi he fanongo ʻe Atonai-Seteki ko e Tuʻi Selusalema kuo kapa ʻe Siosiua ʻa Ai, ʻo fakaʻauha ia; ʻo hange ko ʻene fai ki Sieliko mo hono tuʻi, kuo pehe ʻene fai ki Ai mo hono tuʻi oʻona; pea mo e alea melino ʻa e kakai Kipioni mo haʻa 2 Isileli, pea ʻoku nau nonofo; naʻa nau manavahe ʻaupito, he ko e kolo lahi ʻa Kipioni, ʻo hange ha taha ʻo e ngaahi kolo hau, pea naʻe lahi ia ʻi Ai, pea ko e kau toʻa hono kakai 3 fulipe. Ko ia naʻe fekau atu ai ʻe AtonaiSeteki ko e Tuʻi Selusalema kia Hohami ko e Tuʻi Hepeloni, pea kia Pilami ko e Tuʻi Siamuti, pea kia Siafia ko e Tuʻi Lakisi, pea kia Tepili ko e Tuʻi Ekeloni, ʻo 4 pehe, Haʻu kiate au, ʻo tokoni mai ka tau taaʻi ʻa Kipioni, he kuo nau alea melino mo Siosiua mo haʻa 5 Isileli. Ko ia ko e tuʻi ʻe toko nima ʻo haʻa Amoli, ko e Tuʻi Selusalema, ko e Tuʻi Hepeloni, ko e Tuʻi Siamuti, ko e Tuʻi Lakisi, ko e Tuʻi Ekeloni, naʻa nau fakataha ʻo ʻalu hake mo ʻenau ngaahi kongakau, pea naʻa nau nofo atu 6 ki Kipione ke tau ʻi. Pea fekau atu ʻe he kau Kipione kia Siosiua ki he ʻapitanga ʻi Kilikali, ʻo nau pehe, ʻOua naʻa vaivai ho nima ʻi he fai maʻa hoʻo kau tamaioʻeiki: hake mai ke vave, pea fakamoʻui kimautolu, mo tokoni mai: he kuo tatanakimai ʻa e ngaahi tuʻi kotoa pe ʻo haʻa Amoli ʻoku nofo moʻunga ke 7 tau ʻi kimautolu. Ko ia naʻe ʻalu hake ʻa Siosiua mei Kilikali, ʻa ia mo e kakai kotoa pe naʻe ʻi he tau, pea mo hono kotoa ʻo e kau toʻa. 8 Pea folofola ʻa Sihova kia Siosiua, ʻOua te ke manavape kiate kinautolu: he kuo u tuku kinautolu ki ho nima; ʻe ikai mātuʻu ʻi 9 ho ʻao hanau momoʻi tangata. Ko ia naʻe haʻu fakafokifa pe ʻa Siosiua kiate kinautolu, ko e fai poʻuli pe 10 ʻene ʻalu hake mei Kilikali. Pea naʻe veuveuki kinautolu ʻe Sihova ʻi he ʻao ʻo Isileli, pea naʻa ne taaʻi kinautolu ʻi Kipione — ko e ta ka ko ha ta — ʻo ne tuli kinautolu ʻi he hakenga ʻo Peteholoni, ʻo ne te ʻia kinautolu ʻo aʻu ki Aseka mo Maketa. 11 Pea lolotonga ʻenau hola mei he ʻao ʻo Isileli, ʻi he hifonga ʻo Peteholoni, ʻiloange naʻe li hifo kiate kinautolu ʻe Sihova mei langi ha ngaahi maka lalahi ʻo aʻu ki Aseka, pea nau mate ai: naʻe toko lahi ʻa e mate ʻi he ʻuhamaka ʻi he mate ʻi he heleta, ʻi honau taaʻi ʻe haʻa Isileli. 12 Ko e taimi ko ia naʻe fakatau folofola ai ʻa Siosiua kia Sihova ʻi he ʻaho naʻe tukuange ai ki haʻa Isileli ʻe Sihova ʻa e kau Amoli, pea naʻa ne pehe ʻi he ʻao ʻo Isileli, Laʻa, tatali pe koe ʻi Kipione; Mo koe, Mahina, ʻi he teleʻa ʻo Esialoni. 13 Pea naʻe tatali ʻa e laʻa, pea naʻe tuʻu ʻa e mahina, Kaeʻoua ke tautea honau ngaahi fili ʻe he puleʻanga. ʻIkai ʻoku tuʻu ʻa e meʻa ko ia ʻi he Tohi ko Sesa? Pea naʻe tuʻu ʻa e laʻa ʻi he loto langi, pea naʻe ʻikai te ne fakavave ʻene ʻalu hifo, ʻo ʻaho 14 kātoa nai. Pea naʻe ʻikai ha toe ʻaho hange ko ia ʻi muʻa pe ki mui, ke fakaongo ai ʻa e ʻEiki ki he leʻo ʻo ha tangata: he naʻe tau ʻa Sihova maʻa Isileli. 15 Pea foki ʻa Siosiua, pea haʻu mo ia ʻa Isileli kātoa ki he ʻapitanga ʻi Kilikali. 16 Pea hola ʻa e nima ʻi tuʻi ko ia, ʻo 17 nau toi ʻi he ʻana ʻi Maketa. Pea naʻe fakaha kia Siosiua, ʻo pehe, kuo ʻiloa ʻa e tuʻi ʻe toko nima: ʻoku nau toi ʻi he ʻana ʻi Maketa. 18 Pea lea ai ʻa Siosiua, Fakateka maka lalahi ki he ngutu ʻana, pea tuku ai ha kau tangata ke leʻo 19 kinautolu: ka ko kimoutolu, ʻoua te mou tatali; tuli ki homou ngaahi fili, ʻo taaʻi honau tukutau; ʻoua ʻe tuku ke nau hu ki honau ngaahi kolo: he kuo tuku kinautolu ki homou nima ʻe Sihova ko homou ʻOtua. 20 Pea ʻi he faifai pea ʻosiki ʻe Siosiua mo haʻa Isileli honau taaʻi, ko e ta lahi ʻaupito, kaeʻoua ke nau ʻosi ai, pea kuo hu honau toenga naʻe toe ki he ngaahi kolo kuo ʻā ʻi, 21 pea naʻe toki foki ʻa e kakai kātoa kia Siosiua ki he ʻapitanga ʻi Maketa, kuo nau tuʻumalie: naʻe ʻikai ʻemo ha ʻelelo ʻe taha ki haʻa Isileli. 22 Pea lea ʻa Siosiua, Fakaava ʻa e gutu ʻana, pea ʻomi mei ai ʻa e tu ʻi 23 ʻe toko nima ko ia kiate au. Pea nau fai pehe, ʻo nau ʻomi kiate ia ʻa e nima ʻi tuʻi ko ia mei he ʻana, ʻa e Tuʻi Selusalema, ʻa e Tuʻi Hepeloni, ʻa e Tuʻi Siamuti, ʻa e Tuʻi Lakisi, ʻa e Tuʻi Ekeloni. 24 Pea kuo ʻomi ʻa e ngaahi tuʻi ko ia kia Siosiua, pea ui ange ʻe ia ʻa e kau tangata Isileli kotoa pe, ʻo ne pehe ki he ngaahi kapiteni ʻo e kau tau naʻa nau ō mo ia, ʻUnuʻunu mai, ʻo ʻai homou vaʻe ki he kia ʻo e ngaahi tuʻi ko ia. Pea naʻa nau ʻunuʻunu mai, ʻo ʻai honau vaʻe ki 25 honau kia. Pea pehe ʻe Siosiua kiate kinautolu, ʻOua te mou manavahe, pea ʻoua te mou tailiili; mou lototoʻa, mo tuʻu kalikali; he ʻe fai pehe ʻe Sihova ki homou ngaahi fili kotoa pe te mou fai tau ki 26 ai. Pea hili ia naʻe taaʻi kinautolu ʻe Siosiua, ʻo ne tamateʻi, ʻo ne tautau kinautolu ʻi ha ʻakau ʻe nima: pea naʻa nau tāupe ʻi he ʻakau, ʻo 27 aʻu ki he efiafi. Pea ʻi he faifai pea hoko ʻa e to ʻa e laʻa, naʻe fekau ʻe Siosiua, pea nau ʻohifo kinautolu mei he ngaahi ʻakau, ʻo li ki he ʻana naʻa nau toitoi ai, pea naʻa nau ʻai maka lalahi ki he ngutu ʻi ʻana, ʻa ia ʻoku tuʻu ʻo aʻu ki he ʻaho ni. 28 Pea naʻe kapa ʻe Siosiua ʻa Maketa ʻi he ʻaho ko ia, ʻo ne ta ia ʻaki ʻa e mata ʻo e heleta, pea mo hono tu ʻi; naʻa ne fakaʻauh? kinautolu mo e kakai kotoa pe na> ʻi ai; ʻo ʻikai te ne fakatoetoe ha momoʻi toko taha; pea naʻa ne fai ki he Tuʻi Maketa, ʻo hange ko ʻene fai ki he Tuʻi Sieliko. 29 Pea hiki ʻa Siosiua mo Isileli kātoa mei Maketa ki Lipina, ʻo 30 ne fai tau mo Lipina: pea tuku mo ia ʻe Sihova ki he nima ʻo Isileli, pea mo hono tuʻi foki; pea naʻa ne taaʻi ia ʻaki ʻa e mata ʻo e heleta, pea mo e kakai naʻe ʻi ai; naʻe ʻikai te ne fakatoetoe ai ha toko taha; pea naʻa ne fai ki hono tuʻi, ʻo hange ko ia naʻa ne fai ki he Tuʻi Sieliko. 31 Pea hiki ʻa Siosiua mo Isileli kātoa mei Lipina ki Lakisi, ʻo ne 32 nofo ki ai, ʻo fai tau mo ia. Pea tuku ʻe Sihova ʻa Lakisi ki he nima ʻo Isileli, pea naʻa ne kapa ia ʻi hono ua ʻo e ʻaho, ʻo ne taaʻi ia ʻaki ʻa e mata ʻo e heleta, pea mo e kakai kotoa naʻe ʻi ai, ʻo hange tofu pe kuo ne fai ki Lipina. 33 Ko e taimi ko ia naʻe haʻu ʻa Holami ko e Tuʻi Keseli ke tokoni ki Lakisi; ka ka taaʻi ʻe Siosiua ʻa ia mo hono kakai, kaeʻoua ke ʻikai kei toe hano toko taha. 34 Pea hiki ʻa Siosiua mo Isileli kātoa mei Lakisi ki Ekeloni, ʻo nau 35 nofo ki ai, ʻo fai tau mo ia. Pea naʻa nau kapa ia ʻi he ʻaho pe ko ia, ʻo nau taaʻi ia ʻaki ʻa e mata ʻo e heleta; pea ne fakaʻauha ʻi he ʻaho ko ia ʻa e kakai kotoa pe naʻe ʻi ai, ʻo hange tofu pe kuo ne fai ki Lakisi. 36 Pea ʻalu hake ʻa Siosiua mo Isileli kātoa mei Ekeloni ki Hepeloni, 37 ʻo nau fai tau ki ai. Pea naʻa nau kapa ia, ʻo nau taaʻi ia ʻaki ʻa e mata ʻo e heleta, mo hono tuʻi, mo hono ngaahi kolo, pea mo e kakai kotoa naʻe ʻi ai: naʻe ʻikai te ne fakatoe ha mono ʻi toko taha, ʻo hange tofu pe ʻene fai ki Ekeloni: ʻio, naʻa ne fakaʻauha ia mo e kakai kotoa naʻe ʻi ai. 38 Pea foki ʻa Siosiua mo Isileli kātoa ki Tepili, ʻo nau fai tau ki 39 ai. Pea naʻa ne puke ia mo hono tuʻi, mo hono ngaahi kolo; pea naʻa nau taaʻi kinautolu ʻaki ʻa e mata ʻo e heleta, pea naʻa nau fakaʻauha ʻa e kakai kotoa naʻe ʻi ai; naʻe ʻikai te ne fakatoetoe ha toko taha: ʻo hange ko ia naʻa ne fai ki Hepeloni, naʻe pehe ʻene fai ki Tepili mo hono tu ʻi; ʻo tatau foki mo ʻene fai ki Lipina mo hono tuʻi. 40 Ko ia naʻe taaʻi ʻe Siosiua ʻa e fonua kotoa, ʻa e Moʻunga mo e feituʻu ko Tonga, mo e Sefelaʻa, mo e ngaahi lauua, mo honau ngaahi tuʻi kotoa pe; naʻe ʻikai te ne fakatoe ha toenga: pea ko kinautolu kotoa pe naʻe manava naʻa ne fakaʻauha, ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova 41 ko e ʻOtua ʻo Isileli. Iʻo naʻe taaʻi kinautolu ʻe Siosiua mei Ketesipanea ʻo aʻu ki Kesa, pea mo e fonua kotoa ʻo Koseni, ʻo aʻu ki 42 Kipioni. Pea ko e ngaahi tuʻi kotoa ko ia, mo honau ngaahi fonua, naʻe maʻu ʻe Siosiua ʻi ha fo ʻi ta pe taha; he ko Sihova ko e ʻOtua ʻo Isileli naʻa ne tau maʻa Isileli. Pea foki 43 ʻa Siosiua, pea haʻu mo ia ʻa Isileli kātoa ki he ʻapitanga ʻi Kilikali.

Siosiua 11

1 PEA ʻi he fanongo ki ai ʻa Siapini ko e Tuʻi Hasoa, naʻa ne fekau atu kia Siopapi ko e Tuʻi Matoni, pea ki he Tuʻi Similoni, mo e Tuʻi 2 Akisafi, pea ki he ngaahi tuʻi mei he tokelau, ʻi he fonua moʻunga, mo e Alapa ki he potu tonga ʻo Kineloti, mo e Sefelaa, pea mo e potu tafungofunga ʻo Toa ʻi lulunga, 3 ki he haʻa Kenani ʻi hahake mo hihifo, pea ki haʻa Amoli mo haʻa Heti mo haʻa Pelisi, mo haʻa Siepusi ʻi he fonua moʻunga, pea mo haʻa Hevi ʻi he tālalo, ʻo Heamoni ʻi he fonua ko Misipa. 4 Pea naʻa nau ʻalu mo ʻenau ngaahi kongakau kotoa pe, ko e kakai tokolahi ʻo hange ko e ʻoneʻone ʻi he matātahi hono lau, pea ko e meʻa toko lahi ʻaupito ʻa e hoosi mo e 5 saliōte. Peafetautaulakiʻaengaahi tuʻi ko ia, pea naʻa nau omi, ʻo nofo fakataha ʻi he Vai ʻo Melomi ke fai tau mo Isileli. 6 Pea folofola ʻa e ʻEiki kia Siosiua, ʻOua te ke manavahe kiate kinautolu: he feʻunga mo e taimi ni ʻapongipongi te u tuku honau kotoa, ʻe au, kuo nau mate ʻi he ʻao ʻo haʻa Isileli: te ke hele uoua ʻenau fanga hoosi, pea tutu ʻenau ngaahi saliōte ʻaki ʻa e afi. 7 Ko ia naʻe hoko fakafokifa pe ʻa Siosiua kiate kinautolu mo e kau tau kotoa, ofi ki he vai ʻo Melomi, 8 ʻo ne ʻohofia kinautolu. Pea naʻe tuku kinautolu ʻe Sihova ki he nima ʻo Isileli, pea naʻa nau taaʻi kinautolu, ʻo tuli ʻo aʻu ki fuʻu Saitoni, mo Misilefotimaimi, mo Misipa Luoluo ʻi hahake: pea naʻa nau taaʻi kinautolu kaeʻoua ke ʻikai 9 kei toe ha taha. Pea naʻe fai ki ai ʻe Siosiua, ʻo hange ko e folofola ʻa e ʻEiki kiate ia: naʻa ne hele uoua ʻenau fanga hoosi mo tutu ʻenau ngaahi saliōte ʻi he afi. 10 Pea foki mai ʻI he taimi ko ia ʻa Siosiua, ʻo ne kapa ʻa Hasoa, pea ko hono tuʻi naʻa ne taaʻi ʻaki ʻa e heleta: he ko Hasoa ʻi he taimi muʻa ko e ʻulu ia ʻo e ngaahi puleʻanga kotoa ko ia. 11 Pea naʻa nau taaʻi ʻa e kakai kotoa naʻe ʻi ai ʻaki ʻa e mata ʻo e heleta, mo fakaʻauha kinautolu: naʻe ʻikai toe ha taha naʻe kei manava: pea naʻa ne tutu ʻa Hasoa ʻaki ʻa e afi. 12 Pea ko e ngaahi kolo fuape ʻo e ngaahi tuʻi ko ia, mo honau ngaahi tuʻi foki, naʻe puke ʻe Siosiua, ʻo taaʻi ʻaki ʻa e mata ʻo e heleta, ʻo ne fakaʻauha kinautolu; ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Mosese ko e Sevaniti 13 ʻa Sihova. Ka ko e ngaahi kolo pe naʻe tuʻu taki taha ʻi hono moʻunga, naʻe ʻikai tutu ia ʻe Isileli: ngata ʻi Hasoa pe taha naʻe tutu ʻe Siosiua. 14 Pea ko e koloa ʻo e ngaahi kolo ko ia mo hono monumanu, naʻe vete ia ʻe haʻa Isileli maʻanautolu; ka ka ʻilonga ha tangata naʻa nau taaʻi ia ʻaki ʻa e mata ʻo e heleta, kaeʻoua ke ʻosi honau fakaʻauha: naʻe ʻikai te nau tuku ha toko taha naʻe kei manava. 15 ʻO hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova ki heʻene tamaioʻeiki ko Mosese, naʻe pehe ʻa e tuʻutuʻuni ʻa Mosese kia Siosiua, pea naʻe pehe mo e fai ʻe Siosiua: naʻe ʻikai te ne tuku liʻaki ha momoʻi meʻa ʻi he ngaahi tuʻutuʻuni naʻe fai ʻe he ʻEiki kia Mosese. 16 Ko ia naʻe puke ʻe Siosiua ʻa e fonua kotoa ko ia, ʻa e fonua moʻunga mo e feituʻu kotoa ko Tonga, mo e feituʻu kotoa ʻo Koseni, mo e Sefelaa, mo e Alapa, pea mo e feituʻu moʻunga ʻo Isileli 17 mo hono Sefelaa: mei Moʻunga Molemol; ʻi he hakenga ki Seia, ʻo aʻu ki Pealikata ʻi Lepanoni Vahaʻamoʻunga ʻi he tālalo ʻo e Moʻunga ko Heamoni; pea ko honau ngaahi tuʻi kotoa pe naʻa ne 18 puke ʻo tamateʻi. Naʻe fuoloa ʻa e fai tau ʻa Siosiua mo e ngaahi tu ʻi 19 ko ia. Naʻe ʻikai ha kolo naʻe alea melino mo haʻa Isileli, ngata pe ʻia haʻa Hevi naʻe nofo ʻi Kipione: 20 naʻa nau maʻu kotoa ʻi he tau. He naʻe mei he ʻEiki ʻa e fakatoʻa honau loto ke nau fakafepaki mo haʻa Isileli, koeʻuhia ke ne fakaʻauha kinautolu, ʻo ʻoua ʻe fai ha ʻofa ki ai, kaekehe ke ne fakaʻosi kinautolu, ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa e ʻEiki kia Mosese. 21 Pea ko e taimi ko ia naʻe haʻu ʻa Siosiua, ʻo ne tuʻusi ʻa e kau Anaki mei he fonua Moʻunga, mei Hepeloni, mei Tepili, mei Anapi, ʻio mei he feituʻu moʻunga kotoa ʻo Siuta, pea mei he feituʻu moʻunga kotoa ʻo Isileli: naʻe fakaʻauha kinautolu ʻe Siosiua fakataha mo 22 honau ngaahi kolo. Naʻe ʻikai toe ha kau Anaki ʻi he fonua ʻo haʻa Isileli: naʻe ngata pe ʻi Kesa mo Kati, mo Asitoti, naʻe toe ai ha niʻihi. 23 Ko ia naʻe maʻu ʻe Siosiua ʻa e fonua kotoa, ʻo hange tofu pe ʻa e folofola ʻa Sihova kia Mosese; pea naʻe tuku ia ʻe Siosiua ki haʻa Isileli moʻonau tofiʻa, ʻo fakatatau ki honau ngaahi vahevahe fakamatakali. Pea naʻe mālolō ʻa e fonua mei he tau.

Siosiua 12

1 PEA ko eni ʻa e ngaahi tuʻi ʻo e fonua, ʻa ia naʻe taaʻi ʻe haʻa Isileli, ʻo maʻu honau fonua ʻi he kauvai ʻo Sioatani ki hahake, ʻo fai mei he teleʻa ʻo Alanoni ʻo aʻu ki he moʻunga ko Heamoni, ʻo kau ai mo e feituʻu kotoa ʻo Alapa ki 2 hahake; ko Sihoni ko e Tuʻi Amoli, ʻa ia naʻe nofo ʻi Hesiponi, ʻo fai ʻene pule mei Aloeli, ʻa ia ʻoku ʻi he kauteleʻa ʻo Alanoni, pea mei he kolo ʻi he loto teleʻa, pea ai mo e vaeua ʻo Kiliati ʻo fai atu ki he vaitafe ko Siapoki, ʻa ia ko e kauʻa fonua ʻo haʻa Amoni; 3 ko e Alapa foki, hono feituʻu ki hahake, ʻo aʻu ki he tahi ko Kineloti pea aʻu ki he tahi ʻo e Alapa, ʻa e Tahi Masima, hono feituʻu hahake, ʻo fakapehe atu ki PeteSisimoti; pea ko hono potu tonga ko e tālalo 4 ʻo e ngaahi lauua ʻo Pisika. Ko e kauʻa fonua foki ʻo Oki ko e Tuʻi Pesani, ʻa ia naʻa ne kau ki he faʻahinga Lifaimi: naʻe nofo ia ʻi 5 Asiteloti mo Etilei, ʻo ne pule ki he moʻunga ko Heamoni, pea ki Salika, mo Pesani kātoa, ʻo aʻu ki he kauʻa fonua ʻo e kakai Kesuli mo e kakai Maaka, pea ki he vaeua ʻo Kiliati ʻa ia ko e kauʻa fonua ʻo Sihoni ko e Tuʻi Hesiponi. 6 Naʻe taaʻi kinaua ʻe Mosese ko e Sevaniti ʻa Sihova, pea mo haʻa Isileli: pea naʻe foaki ia ʻe Mosese ko e Sevaniti ʻa Sihova ki haʻa Lupeni, mo haʻa Kata, mo e vaeua ʻo e matakali ʻo Manase, moʻonau tofiʻa. 7 Pea ko eni ʻa e ngaahi tuʻi ʻo e fonua, ʻa ia naʻe taaʻi ʻe Siosiua mo haʻa Isileli ʻi he kauvai ʻo Sioatani ki hihifo, ʻo fai mei Pealikata ʻi Lepanoni Vahaʻamoʻunga, ʻo aʻu ki Moʻunga Molemole ʻi he hakenga ki Seia: pea naʻe foaki ʻe Siosiua ki he ngaahi matakali ʻo Isileli moʻonau tofiʻa, ʻo fakatatau 8 ki honau ngaahi vahe. ʻA e fonua moʻunga, mo e Sefelaʻa, mo e Alapa, mo e ngaahi lauua, pea mo e toafa mo e feituʻu ko Tonga; ʻa haʻa Heti, mo haʻa Amoli, mo haʻa Kenani, mo haʻa Pelisi, mo haʻa Hevi, mo haʻa Siepusi. 9 Ko e Tuʻi Sieliko... taha, Ko e Tui Ai (ʻa ia ʻoku ʻi he tafaʻaki ʻo Peteli),.. taha; 10 Ko e Tuʻi Selusalema,.. taha, Ko e Tuʻi Hepeloni,.. taha; 11 Ko e Tuʻi Siamuti,.. taha, Ko e Tuʻi Lakisi,... taha; 12 Ko e Tuʻi Ekeloni,.. taha, Ko e Tuʻi Keseli,... taha; 13 Ko e Tuʻi Tepili,... taha, Ko e Tuʻi Keteli,... taha; 14 Ko e Tuʻi Hoama,... taha, Ko e Tuʻi Alati,.. taha; 15 Ko e Tuʻi Lipina,... taha, Ko e Tuʻi Atulami,.. taha; 16 Ko e Tuʻi Maketa,.. taha, Ko e Tuʻi Peteli,.. taha; 17 Ko e Tuʻi Tapua,... taha, Ko e Tuʻi Hefeli,... taha; 18 Ko e Tuʻi Efeki,... taha, Ko e Tuʻi Lasaloni,.. taha; 19 Ko e Tuʻi Matoni,... taha, Ko e Tuʻi Hasoa,... taha; 20 Ko e Tuʻi Similoni-Meloni taha, Ko e Tuʻi Akisafi,... taha; 21 Ko e Tuʻi Taanaka,.. taha, Ko e Tuʻi Mekito,... taha; 22 Ko e Tuʻi Ketesi,.. taha, Ko e Tuʻi Siokenami ʻi Kameli,..... taha; 23 Ko e Tuʻi Toa (ʻi he potu tafungofunga ʻo Toa). taha, Ko e Tuʻi Koimi ʻi Kilikali, taha; 24 Ko e Tuʻi Tilisa,... taha. Ko hono kotoa ʻo e ngaahi tuʻi ko e toko tulungofulu ma toko taha.

Siosiua 13

1 PEA kuo motuʻa ʻa Siosiua, ʻo aʻuaʻu. Pea folofola ʻa Sihova kiate ia, Kuo ke motuʻa mo aʻuaʻu, ka ʻoku toe lahi ʻaupito ʻa e fonua 2 ke maʻu. Ko eni ʻa e fonua ʻoku toe: ko e ngaahi feituʻu ʻo e kakai 3 Filisitia; pehe mo e Kesuli; ʻo fai mei Sihoa, ʻa ia ʻoku ʻi he matafonua ʻo Isipite, ʻo aʻu ki he kauʻa ʻo Ekiloni mei he tokelau, ʻa ia ʻoku lau ki haʻa Kenani: ko e ʻulunima ʻo e kau Filisitia; ʻa haʻa Kesa, mo haʻa Asitoti mo haʻa Asikeloni, ʻa haʻa Kati, mo haʻa Ekiloni: ko e haʻa Avi foki ʻi he 4 tonga: ʻa e fonua kotoa ʻo haʻa Kenani, mo Meala ʻa ia ʻoku kau ki he kakai Saitoni, ʻo aʻu ki Efeki, mo e kauʻa ʻo haʻa Amoli, mo e 5 fonua ʻo haʻa Kipeli: mo Lepanoni kātoa, ʻa hono feituʻu ki hahake, mei PealiKata ʻi he tālalo ʻo e moʻunga ko Heamoni, ʻo aʻu ki he 6 huʻanga ki Hemati; ʻa e kau nofo kotoa ʻi he fonua moʻunga mei Lepanoni ki Misilefotimaimi, ʻa e kau Saitoni kātoa — te u kapusi kinautolu kotoa mei he ʻao ʻo Isileli. Kaekehe ke ke vahe ia ki haʻa Isileli moʻonau tofiʻa, ʻo hange 7 ko ʻeku tuʻutuʻuni kiate koe. Pea ko eni ke ke vahevahe ʻa e fonua ki he matakali ʻe hiva mo e vaeua ʻo e matakali ʻo Manase, moʻonau tofiʻa. 8 Ko e matakali ko ia foki naʻe maʻu tofiʻa fakataha mo haʻa Lupeni mo haʻa Kata, ʻa ia naʻe foaki kiate kinautolu ʻe Mosese ʻi he kauvai ʻo Sioatani ki hahake: naʻa nau maʻu ʻo tatau mo e foaki ʻa Mosese ko e Sevaniti ʻa Sihova: 9 mei Aloeli, ʻa ia ʻoku ʻi he kau teleʻa ʻo Alanoni, mo e kolo ʻoku ʻi he loto teleʻa, pea mo e Misoa kotoa ʻo Metepa, ʻo aʻu ki Tiponi; 10 mo e ngaahi kolo kotoa peiʻo Sihoni ko e Tui Amoli, ʻa ia naʻa ne hau ʻi Hesiponi, ʻo aʻu ki he kauʻa ʻo 11 haʻa Amoni; pea mo Kiliati, mo e tafafonua ʻo e kakai Kesuli mo e kakai Maaka, pea mo MoʻungaHeamoni kotoa, mo Pesani kotoa 12 ʻo aʻu ki Salika; ko e puleʻanga kotoa ʻo Oki ʻi Pesani, ʻa ia naʻa ne hau ʻi Asiteloti mo Etilei (ko e toko taha ia naʻe toe ʻi he toenga Lifaimi) he ko kinautolu naʻe taaʻi ʻe Mosese, 13 mo kapusi. Ka naʻe ʻikai kapusi ʻe haʻa Isileli ʻa e kakai Kesuli, pe ko e kakai Maaka: ka ʻoku nofo ʻa e Kesuli mo e Maaka ʻi he lotolotonga ʻo Isileli ʻo aʻu ki he ʻaho 14 ni. Ko e matakali ʻo Livai pe naʻe ʻikai te ne ʻange ki ai ha tofiʻa: ko e ngaahi feilaulaututu ʻa Sihova ko e ʻOtua ʻo Isileli ko hono tofiʻa pe ia, ʻo hange ko e folofola naʻa 15 ne fai kiate ia. Pea tufa ʻe Mosese ki he matakali ʻo haʻa Lupeni ʻo fakatatau ki honau ngaahi famili. 16 Pea ko honau kauʻa naʻe kamata mei Aloeli, ʻa ia ʻoku ʻi he kau teleʻa ʻo Alanoni, mo e kolo ʻi he loto teleʻa, pea kau ki ai ʻa e Misoa 17 kotoa ʻo aʻu ki Metepa: ko Hesiponi mo hono ngaahi kolo ʻi he Misoa: ko Tiponi mo Pamotipeali, 18 mo Petepealimeoni: mo Siahasa, 19 mo Ketemoti, mo Mefaati: mo Kiliataimi, mo Sipima, mo SiletiSahali ʻi he moʻunga ʻo e teleʻa: 20 mo Petepeoli, mo e lauua ʻo 21 Pisika, mo Petesisimoti: mo e ngaahi kolo ʻo e Misoa mo e puleʻanga kotoa ʻo Sihoni ko e Tuʻi Amoli, ʻa ia naʻe hau ʻi Hesiponi, pea taaʻi ʻe Mosese fakataha mo e houʻeiki Mitiani, ʻa Evi, mo Lekemi, mo Siuli, mo Hua, mo Lepa, ko e houʻeiki naʻe nofo ʻi he fonua 22 kae ngaohi kava kia Sihoni. (Ko Pelami foki ko e foha ʻo Peoli, ko e tongafisi, naʻe tamateʻi ʻe haʻa Isileli ʻaki ʻa e heleta, fakataha mo 23 e kakai naʻe tamateʻi.) Pea naʻe ai ha lave ʻo e kauʻa ʻo haʻa Lupeni ki Sioatani, mo hono tafafonua. Ko ia ʻa e tofiʻa ʻo haʻa Lupeni, ʻo fakatatau ki honau ngaahi famili, ko honau ngaahi kolo mo honau ngaahi vilisi. 24 Pea tufa ʻe Mosese ki he matakali ʻo Kata, ʻio ki he hako ʻo Kata, ʻo fakatatau ki honau ngaahi famili. 25 Pea naʻe to mai honau vahe; ko Siasea mo e ngaahi kolo ʻo Kiliati, mo e vaeua ʻo e fonua ʻo haʻa Amoni, ʻo aʻu ki Aloeli, ʻa ia ʻoku 26 ʻi he ʻao ʻo Lapa; pea naʻe fai mei Hesiponi ki LamaMisipa mo Petonimi, pea mei Mehanemi ki he tafafonua ʻo Tepili; 27 pea ʻi he Teleʻa naʻe kau ai ʻa Petehalami, mo Petenimila, mo Sukote mo Safoni, ʻa e toe ʻo e puleʻanga ʻo Sihoni ko e Tuʻi Hesiponi: ʻa Siotani mo hono tafaʻaki, ʻo aʻu ki he ngataʻanga ʻo e tahi ʻo Kineleti, ʻa e kauvai ʻo 28 Sioatani ki hahake. Ko e tofiʻa ia ʻo haʻa Kata ʻo fakaehonaungaahifaʻahinga, ko honau ngaahi kolo mo honau ngaahi vilisi. 29 Pea naʻe vahe tofiʻa ʻe Mosese ki he vaeua ʻo e matakali ʻo Manase; pea naʻe fai fakafamili ki he vaeua 30 ʻo e matakali ʻo Manase. Pea ko honau vahe naʻe kamata mei Mehanemi: ko Pesani kātoa, ko e puleʻanga kotoa ʻo Oki ko e Tuʻi Pesani, pea mo e ʻuvilisi ʻo Siaili, ʻa ia oku ʻi Pesani, ko e onongofulu ʻi kolo: 31 mo e vaeua ʻo Kiliati; ko Asiteloti foki mo Etilei, ko e ongo kolo hau ʻo Oki ʻi Pesani, naʻe ʻange ia ki he hako ʻo Makili ko e foha ʻo Manase, ʻio ki he vaeua ʻo haʻa Makili, vahe fakafamili. 32 Ko e ngaahi tofiʻa ia naʻe tufa ʻe Mosese ʻi he Alapa ʻo Moape, ʻi he kauvai ʻo Sioatani ki hahake, feʻunga mo Sieliko. Ka ki he matakali ʻo Livai naʻe ʻikai ʻange ʻe Mosese ha tofiʻa: ko Sihova ko e ʻOtua ʻo Isileli ko honau tofiʻa pe ia; ʻo hange ko ʻene folofola naʻe fai kiate kinautolu.

Siosiua 14

1 PEA ko eni ʻa e ngaahi tofiʻa naʻe maʻu ʻe haʻa Isileli ʻi he fonua ko Kenani, ʻa ia naʻe vahe kiate kinautolu ʻe Eliesa ko e taulaʻeiki mo Siosiua ko e foha ʻo Nuni, mo e houʻeiki ʻulumotuʻa ʻo e ngaahi 2 matakali ʻo haʻa Isileli: naʻe tufa talotalo kiate kinautolu ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova ʻia Mosese, ʻio ki he matakali ʻe hiva mo e 3 vaeua ʻo e matakali. (He kuo vahe tofiʻa ʻe Mosese ki he matakali ʻe ua mo e vaeua ʻo e matakali, ʻi he kauvai ʻe taha ʻo Sioatani, pea naʻe ʻikai te ne vahe ha tofiʻa ki haʻa 4 Livai fakataha mo kinautolu). He ko e hako ʻo Siosifa kuo matakali ua, ko Manase mo Ifalemi; pea naʻe ʻikai vahe tofiʻa ki he kau Livai ʻi he fonua, ko e ngaahi kolo pe ke nofo ai, pea moe ngaahiʻapi takatakai maʻa ʻenau monumanu 5 mo ʻenau koloa. Hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova ʻia Mosese naʻe pehe ʻa e fai ʻa haʻa Isileli ʻi heʻenau vahe ʻa e fonua. 6 Pea feʻunui mai ʻa haʻa Siuta kia Siosiua ʻi Kilikali: pea fakaleaange kiate ia ʻe Kelepi ko e foha ʻo Sifune ko e haʻa Kenasi ʻo pehe, ʻOku ke meaʻi ʻa e meʻa naʻe folofola ʻaki mai ʻe Sihova kia Mosese ko e tangata ʻo Elohimi ʻo kau kiate au mo koe ʻi Ketesipanea. 7 Naʻa ku fangofulu taʻu ʻi he fekau au ʻe Mosese, ko e sevaniti ʻa Sihova, keu ʻalu mei Ketesipanea ke asiasi ʻa e fonua; peau foki mo au ʻa e tala naʻe hoa mo hoku loto. 8 Ka ko e kainga naʻe ʻalu hake mo au naʻa nau fakavaivaiʻi ʻa e loto ʻo e kakai: ka ko au naʻa ku topuvaʻetaha mo Sihova ko hoku 9 ʻOtua. Pea naʻe fuakava ʻa Mosese ʻi he ʻaho ko ia ʻo pehe, ʻIlo ʻe au ʻo kapau ʻe ikai hoko ʻa e kelekele naʻe tuʻu ai ho vaʻe ko ho tofiʻa, mo ho hako o taʻengata, koeʻuhi kuo te topuvaʻe taha mo 10 Sihova ko hoku ʻOtua. Pea ko eni, vakai, hange ko ʻene folofola, kuo tauhi ʻe Sihova ʻeku moʻui ʻi he taʻu ʻe fangofulu ma nima ko ē, talu ʻene fai ʻa e folofola ko ia kia Mosese, pea lolotonga ʻa e haʻele ʻa Isileli ʻi he Toafa: pea ko eni, vakai, kuo u valungofulu ma nima taʻu eni he 11 ʻaho ni. ʻOku ou kei malohi tatau he ʻaho ni mo e ʻaho naʻe fekau ai au ʻe Mosese: hange ko hoku ivi he taimi ko ē, ko hoku ivi aipe ia he taimi ni, pe ke tau pe ke ʻalu ki ʻuta mo 12 foki mai. Pea ko ia ke ke tuku kiate au ʻa e moʻunga ni, ʻa ia naʻe kau ki ai ʻa e folofola ʻa Sihova he ʻaho ko ē; he naʻa ke fanongo he ʻaho ko ē, ta ʻoku ʻi ai ʻa e kau Anaki, mo e ngaahi kolo lalahi kuo ʻaa ʻi: hei ʻilo ʻe kau ʻaeʻEikimo au, pea te u kapusi kinautolu ʻo hange ko ʻene folofola. 13 Pea fai ʻe Siosiua hono tapuakiʻi, ʻo ne vahe ʻa Hepeloni kia Kelepi ko e foha ʻo Sifune mono 14 tofiʻa. (ʻA e ā naʻe to aiʻ a Hepeloni kia Kelepi ko e foha ʻo Sifune, ko e haʻa Kenasi, ko hono tofiʻa ʻo aʻu ki he ʻaho ni; koeʻuhia naʻa ne topuvaʻetaha mo Sihova ko e 15 ʻOtua ʻo Isileli. Ka ko e hingoa muʻa ʻo Hepeloni ko e KiliatiAapa (ko e kolo ʻo Aapa; ko e tangata lahi ia ʻi he kau Anaki). Pea naʻe mālōlō ʻa e fonua mei he tau.

Siosiua 15

1 PEA naʻe fai talotalo maʻa e matakali ʻo haʻa Siuta maʻa honau ngaahi famili. Naʻe aʻu ia ki he kauʻa ʻo Itomi, ʻio ʻi he feituʻu tonga naʻe aʻu ki he Toafa ʻo Sini, ʻa ia ko e taupotu ʻo e fonua ki he 2 tonga. Pea ko honau kauʻa tonga naʻe kamata mei he ngataʻanga ʻo e Tahi Masima, mei he muitolotolo 3 ʻoku hanga ki he feituʻu tonga: pea naʻe ʻalu atu mei he potu tonga ʻo e Hakenga ʻo Akelapimi, ʻo ne fou atu ki Sini, ʻo ʻalu hake mei he potu tonga ʻo Ketesipanea, ʻo ne fou atu ʻi Heseloni, ʻo ʻalu hake ʻi Atala, ʻo 4 takai hake ki he Kalakaʻa: ʻo ne fou atu ki Asimona, ʻo ne ʻasi atu ʻi he vaitafe ʻo Isipite, pea tuʻulu ʻa e kauʻa ki tahi. Ko homou kauʻa 5 tonga ia. Pea ko e kauʻa hahake ko e Tahi Masima, ʻo aʻu ki he ngataʻanga ʻo Sioatani. Pea ko e kauʻa ʻo e matafonua ki he tokelau naʻe kamata mei he muitolotolo ʻo e tahi ʻi he ngataʻanga ʻo Sioatani: 6 pea naʻe ʻalu hake ʻa e kauʻa ʻi Petehokela, ʻo ʻalu atu mei he potu tokelau ʻo Petealapa, pea naʻe hake ʻa e kauʻa ki he Maka ʻo 7 Pohani ko e hako ʻo Lupeni: pea ʻalu hake ʻa e kauʻa ki Tepili, mei he teleʻa ʻo Akoli, ʻo fou fakatokelau ʻo hanga ki Kilikali, ʻa ia ʻoku feʻunga mo e Hakenga Kula ʻa ia ʻoku ʻi he kau vaitafe ki he tonga: pea fai atu ʻa e kauʻa ki he vai ko Enisemesi, ʻo ne aʻu ki 8 Enilokeli. Pea ʻalu hake ʻa e kauʻa ʻi he teleʻa ʻo e Foha ʻo Hinomi, ʻo aʻu ki he mui moʻunga ʻo e Siepusi (ko Selusalema ia), ʻo tuku ia ki he tokelau: pea ʻalu hake ʻa e kauʻa ki he tumutumu ʻo e moʻunga ʻa ia ʻoku tuʻu mei lulunga, ʻo hanga ki he teleʻa ʻo Hinomi, pea ʻoku ne tuʻu taupotu foki ki he tokelau ʻi he Teleʻaifaimi. 9 Pea afe atu ʻa e kauʻa mei he funga moʻunga ki he fauniteni ʻo e vai ʻi Nefitoa, ʻo ne fou atu ki he ngaahi kolo moʻunga ʻo Efiloni, pea tāfeafe atu ʻa e kauʻa 10 ki Paala (ko Kiliatisialimi ia): pea takai hake ʻa e kauʻa mei Paala ki lulunga, ʻo fai atu ki Moʻungaseia, ʻo ʻuhi atu ʻi he mui moʻunga ʻo Sialima, ʻo tuku ia ki he tonga (ko Kesaloni ia), ʻo ne hifo ki Pete-semesi, 11 ʻo fou atu ʻi Timina: pea ʻalu atu ʻa e kauʻa ʻi he mui moʻunga o Ekiloni, ʻo tuku ia ki he tonga: pea afe ʻa e kauʻa ki Sikeloni, ʻo fou atu ki he moʻunga ko Paala, ʻo ʻuhi atu ki Siapinili: pea naʻe tuʻulu ʻa e kauʻa ki tahi. 12 Pea ko e kauʻa lulunga ko e Tahi Lahi mo hono matafonua. Ko e kauʻa fonua ia ʻo haʻa Siuta mo honau ngaahi famili takatakai. 13 Pea ko Kelepi ko e foha ʻo Sifune naʻa ne vahe ki ai ha tofiʻa ʻi he lotolotonga ʻo haʻa Siuta, ʻo fakatatau ki he fekau ʻa e ʻEiki kiate ia, ko e kolo ʻo Aape ko e tupuʻanga ʻo Anaki (ko Hepeloni 14 ia). Pea kapusi mei ai ʻe Kelepi ʻa e tolu ʻi hako ʻo Anaki, ʻa Sesai mo Ahimani mo Talimai: ko e 15 ngaahi fo ʻi Anaki kinautolu. Pea ne ʻalu hake mei ai ki he kakai Tepili: (ka ko hono hingoa muʻa 16 ʻo Tepili ko Kiliatisefa). Pea lea hake ʻa Kelepi, Ko ia te ne taaʻi ʻa Kiliatisefa, ʻo ne hamu ia, te u ʻange ki ai ʻa, hoku ʻofefine ko 17 Akesa ke na nonofo. Pea kapa ia ʻe Otenili ko e foha ʻo Kenasi ko e tokoua ʻo Kelepi; pea ne ʻange ki ai ʻa hono ʻofefine ko 18 Akesa mono uaifi. Pea ʻi he faifai pea haʻu ʻa e fefine kiate ia, naʻa ne oʻi ia ke kole mei heʻene tamai ha vao.... Ko ia naʻe puna hifo 19 ʻa e fefine mei heʻene asi. Pea lea kiate ia ʻe Kelepi, Ko e ha ʻau? Pea tali ʻe ia, ʻOmi haku tapuaki; he kuo ke tuku au ʻi he fonua Tonga, ke ke foaki foki ha matavai. Pea ne ʻange kiate ia ʻa e ngaahi matavai ʻolunga mo lalo. 20 Ko e tofiʻa eni ʻo e matakali ʻo haʻa Siuta, mo honau ngaahi famili. 21 Pea ko e ngaahi kolo taupotu ʻo e matakali ʻo haʻa Siuta ki he tafafonua ʻo Itomi ʻi he feituʻu ko Tonga, ko Kapesili, mo Eteli, mo 22 Siakuli; mo Kina mo Timona, mo 23 Atata: mo Ketesi, mo Hasoa, mo 24 Itinani: ko Sifi, mo Telemi, mo 25 Pealoti; mo Hasoafoʻou, mo e ngaahi kolo ʻo Hesiloni (ko Hasoa 26 ia): ko Amami, mo Sema, mo 27 Molata; mo Hasakata, mo Hesimoni mo Petepaleti: 28 mo HasaSuhali mo Peasipa, mo Sisiotia; 29 ko 30 Paala, mo Simi, mo Asimi; mo Elitolati, mo Kesili, mo Hoama; 31 mo Sikilaki, mo Matemana, mo 32 Sanesana; mo Lepaoti, mo Silehimi, mo Eni, mo Limoni: ko e kotoa ʻo e ngaahi kolo ko e uofulu ma hiva, pea ai mo honau ngaahi vilisi. 33 ʻi he Sefelaa, ko Esitaoli, mo 34 Sola, mo Asena: mo Sanoa, mo Enikanimi, ko Tapua mo Enami; 35 ko Siamuti mo Atulami, ko Soko 36 mo Aseka; mo Saalaimi, mo Atitaimi, mo Ketela, mo Ketelotaimi: ko e kolo ʻe hongofulu ma fa mo honau ngaahi vilisi. 37 Ko Sinani, mo Hatasa, mo 38 Mikitalikati; mo Tilani, mo Misipa, mo Siokitili; 39 ko Lakisi, mo 40 Posikata, mo Ekeloni; ko Kaponi, 41 mo Lamami, mo Kitelisi; mo Keteloti, ko Petetakoni, mo Naama, mo Maketa: ko e kolo e hongofulu ma ono mo honau ngaahi vilisi. 42 Ko Lipina, mo Eteli, mo Asani; 43 mo Ifeta, mo Asena, mo Nesipi; 44 mo Ki ʻila mo Akisipi, mo Malesa: ko e kolo ʻe hiva mo honau ngaahi vilisi. 45 Ko Ekiloni mo e ngaahi kolo naʻe fakaongo kiate ia, pea mo hono 46 ngaahi vilisi; mei Ekiloni, ʻo fai ki tahi, ʻa e ngaahi kolo kotoa naʻe ʻi he tafaʻaki ʻo Asitoti, mo honau ngaahi vilisi. 47 Ko Asitoti mo hono ngaahi kolo fakaongo, mo hono ngaahi vilisi; ko Kesa mo hono ngaahi kolo fakaongo, mo hono ngaahi vilisi; ʻo aʻu ki he vaitafe ʻo Isipite, mo e Tahi Lahi mo hono matafonua. 48 Pea ʻi he fonua moʻunga, ko 49 Samili, mo Iatili, mo Soko; mo Tana, mo Kiliatisana (ko Tepili 50 ia), mo Anapi, mo Esitemo, mo 51 Animi: mo Koseni, mo Holoni, mo Kilo: ko e kolo ʻe hongofulu ma taha mo honau ngaahi vilisi. 52 Ko Alapi, mo Tuma, mo Esani: 53 mo Ianimi, mo Petetapua, mo 54 Efeki; mo Humeta, mo KiliatiAapa (ko Hepeloni ia), mo Sioa: ko e ngaahi kolo ʻe hiva mo honau ngaahi vilisi. 55 Ko Maoni, ko Kameli, mo Sifi, 56 mo Siuta; mo Sisilili mo Sioketeami, mo Sanoa; 57 ko e Kaini, ko Kipea mo Timina; ko e kolo ʻe hongofulu mo honau ngaahi vilisi. 58 Ko Halihuli, ko Petesua, mo 59 Ketoa; mo Maalati, mo Peteanoti, mo Eletekoni; ko e kolo ʻe ono mo honau ngaahi vilisi. 60 Ko Kiliatipeali (ko Kiliatisialimi ia), mo Lapa; ko e kolo ʻe ua mo hona ngaahi vilisi. 61 ʻi he Toafa, ko Petealapa, ko 62 Mitini mo Sekaka; mo Nipisani, mo Kolomasima, mo Eniketi: ko e kolo ʻe ono mo honau ngaahi vilisi. 63 Ka ko e meʻa ki haʻa Siepusi, ʻa ia naʻe nofo ʻi Selusalema, naʻe ʻikai ke lava ʻe haʻa Siuta ke kapusi kinautolu, ka ʻoku nau nonofo, ʻa haʻa Siepusi mo haʻa Siuta, ʻi Selusalema, ʻo aʻu ki he ʻaho ni.

Siosiua 16

1 PEA naʻe fai talotalo maʻa e hako ʻo Siosifa, pea to kiate kinautolu ʻo pehe; naʻe kamata mei Sioatani, feʻunga mo Sieliko, ʻi he vai ʻo Sieliko mei hahake, ʻa e toafa, ʻo ʻalu hake mei Sieliko, pea fou ʻi he 2 fonua moʻunga ki Peteli; pea naʻe ʻuhi atu mei Peteli ki Lusa, pea fou atu ki he tafafonua ʻo haʻa Aleki 3 ki Ataloti; pea naʻe hifo ai ki lulunga ki he tafafonua ʻo haʻa Iafeleti, ʻo aʻu ki he tafafonua ʻo Peteholonilalo mo Keseli: pea ne 4 tuʻulu ki tahi. Pea maʻu honau tofiʻa ʻe he hako ʻo Siosifa, ʻa Manase mo Ifalemi. 5 Pea ko e vahe ʻo haʻa Ifalemi mo honau ngaahi famili, ʻio ko e kauʻa ʻo honau tofiʻa naʻe kamata mei hahake, mei Atalotiatali, ʻo fai atu 6 ki Peteholoniʻolunga; pea ʻalu atu ʻa e kauʻa ki lulunga ʻi Mikimetata, ʻo tuku ia ki he tonga; pea toki takai hake ʻa e kauʻa ki hahake ki Taanatasailo, pea fou atu ai ki he 7 potu hahake ʻo Ianoa; pea hifo ai mei Ianoa ki Ataloti mo Naalaa, pea lave ki Sieliko, ʻo tuʻulu ki 8 Sioatani. Mei Tapua naʻe ʻalu ʻa e kauʻa ki lulunga ki Vaikaho ʻia; pea naʻe ʻasi atu ki tahi. Ko e tofiʻa ia ʻo e matakali ʻo haʻa Ifalemi mo honau ngaahi famili. 9 Pea ai mo e ngaahi kolo naʻe vaheʻi Ifalemi ʻi he loto tofiʻa ʻo haʻa Manase, ʻa e ngaahi kolo ko ia 10 mo honau ngaahi vilisi. Ka naʻe ʻikai te nau kapusi ʻa e kakai Kenani naʻe nofo ʻi Keseli, ka ka nofo ai pe ʻa e kau Kenani ʻi he lotolotonga ʻo Ifalemi, ʻo aʻu ki he ʻaho ni, ʻo nau ngaūe fatongia.

Siosiua 17

1 PEA fai ʻa e talotalo maʻa e matakali ʻo Manase; he ko e ʻuluaki foha ia ʻo Siosifa. Ko e meʻa kia Makili, ko e ʻuluaki foha ʻo Manase ko e tupuʻanga ʻo Kiliati, ko e pāte ʻitau ia, ko ia naʻe to kiate ia 2 ʻa Kiliati mo Pesani. Ka ko e talotalo naʻe fai maʻa hono toe ʻo e hako ʻo Manase, ʻa honau ngaahi famili: maʻa haʻa Apiesa, mo haʻa Heleka, mo haʻa Aselieli, mo haʻa Sikemi, mo haʻa Hefeli, mo haʻa Semita: ko e hako tangata ia ʻo Manase ko e foha ʻo Siosifa ʻi he lau famili. 3 Ka ko Silofehati ko e foha ʻo Hefeli, ko e foha ʻo Kiliati, ko e foha o Makili, ko e foha o Manase, naʻe ʻikai haʻane fanau tangata, ko e ngaahi ʻofefine pe: pea ko e hingoa eni ʻo hono ngaahi ʻofefine, ko Mahala, mo Noa, ko Hokela, 4 Milika, mo Tilisa. Pea nau haʻu ki he haʻohaʻonga ʻo Eliesa ko e taulaʻeiki mo Siosiua ko e foha ʻo Nuni, mo e houʻeiki, ʻo nau pehe, Naʻe tuʻutuʻuni ʻe Sihova kia Mosese ke ne ʻomi hamau tofiʻa fakataha mo homau kainga. Pea ko ia naʻa ne vahe tofiʻa kiate kinautolu fakataha mo e kainga ʻo honau tupuʻanga, ʻo hange ko e folofola ʻa Sihova. 5 Ko ia naʻe to ha vahe ʻe hongofulu kia Manase — tuku kehe ʻa Kiliati mo Pesani, ʻa ia ʻoku ʻi he 6 kauvai ʻe taha ʻo Sioatani; he naʻe maʻu tofiʻa ʻe he hako fefine ʻo Manase fakataha mo hono hako tangata: pea ko e fonua ko Kiliati naʻe maʻu ʻe hono toe ʻo e hako tangata ʻo Manase. 7 Pea ko e vahe ʻo Manase naʻe kamata mei Aseli, ʻo fai ki Mikimetata, ʻa ia ʻoku ʻi he ʻao ʻo Sikemi: pea naʻe ʻalu ʻa e kauʻa ʻi he toʻomataʻu ki he nofo ʻi Enitapua. 8 Ko e fonua ʻo Tapua naʻe kau kia Manase: ka ko Tapua, ʻa ia ʻoku ʻi he kauʻa ʻo Manase, naʻe 9 kau ia ki Ifalemi. Pea naʻe ʻalu hifo ʻa e kauʻa ki Vaikaho ʻia ʻi hono potu tonga: ko e ngaahi kolo ko ia ʻi he ngaahi kolo ʻo Manase naʻe kau ki Ifalemi: pea ko e kauʻa ʻo Manase naʻe ʻalu ʻi he potu tokelau ʻo e vai, 10ʻo tuʻulu ki tahi: ko hono potu tonga naʻe kau ki Ifalemi, ka ko e tokelau naʻe ʻia Manase. Pea ko hono kauʻa ko e tahi: pea naʻa nau lave ki Aseli ʻi he tokelau, pea ki 11 Isaka mei hahake. Pea naʻe kau kia Manase ʻi Isaka mo Aseli ʻa Petesani mo hono ngaahi kolo fakaongo, pea mo Ipileami mo hono ngaahi kolo fakaongo, mo e kakai ʻo Toa mo hono ngaahi kolo fakaongo, mo e kakai ʻo Enitoa mo hono ngaahi kolo fakaongo, mo e kakai ʻo Taanaka mo hono ngaahi kolo fakaongo, mo e kakai ʻo Mekito mo hono ngaahi kolo fakaongo, ʻio ʻa e Tolu ʻi Moʻunga. 12 Ka naʻe ʻikai lava ʻe haʻa Manase ke kapusi ʻa e kakai mei he ngaahi kolo ko ia: he naʻe kikihi ʻa e haʻa Kenani ke nofo ʻi he potu ko ia. 13 Ka ʻi he faifai ʻo kaukaua ʻa haʻa Isileli, naʻa nau fakafatongia ʻi ʻa haʻa Kenani, ka naʻe ʻikai te nau kapusi ʻaupito. 14 Pea fakaleaange ʻe he hako ʻo Siosifa kia Siosiua, ʻo pehe, Ko e ha kuo ke vahe mei ai ha ʻinasi pe taha mo ha tofiʻa pe taha? ka ko e kakai lahi au: he kuo tuʻulahoko mai hoku tapuaki ʻe he Eiki! 15 Pea tali ʻe Siosiua kiate kinautolu, Kapau ko e kakai lahi koe, pea ʻalu hake ʻe koe ki he vao, ʻo huo maʻau ʻi ai, ʻi he fonua ʻo haʻa Pelisi, mo haʻa Lifaimi, ʻo kapau ʻoku ke ʻefihia ʻi MoʻungaIfalemi. 16 Pea lea mai ʻa e hako ʻo Siosifa ʻOku ʻikai te mau hao ʻi he moʻunga, pea ko e ngaahi haʻa Kenani ʻoku nofo ʻi he tālalo ʻoku nau maʻu saliōte ukamea, ʻe kinautolu ʻoku nofo ʻi Petesanimo hono ngaahi kolo fakaongo, mo kinautolu ʻi he tālalo o Sisilili. 17 Pea lea a Siosiua ki he hako ʻo Siosifa, ʻa Ifalemi mo Manase, ʻo pehe, Ko e kakai lahi koe, pea, ʻoku lahi ʻa e ivi ʻoku ke maʻu: ʻe ʻikai taha pe ho vahe, kae oʻou ʻa e fonua moʻunga: pea neongo ko e vao ia, ka te ke huo, pea ʻe oʻou hono ngaahi teleʻa: he te ke kapusi ʻa e haʻa Kenani neongo ʻoku nau fakasaliote ukamea, pea neongo ʻenau malohi.

Siosiua 18

1 PEA kātoa mai ʻa e fakataha ʻo haʻa Isileli ki Sailo, ʻo nau fokotuʻu ʻa e Teniti Fe ʻiloakiʻanga ʻi he potu ko ia: pea naʻe vaivai ʻa e fonua 2 kiate kinautolu. Ka naʻe kei toe ʻI haʻa Isileli ha matakali ʻe fitu kuo 3 teʻeki vahe hanau tofiʻa. Pea lea ʻa Siosiua ki haʻa Isileli, Ko futu hoʻomou fakatuai ke ʻalu atu ʻo maʻu ʻa e fonua kuo foaki kiate kimoutolu ʻe Sihova ko e ʻOtua ʻo 4 homou tupuʻanga? ʻOmi hamou tuʻunga tangata ʻe toko tolu mei he matakali taki taha; pea te u fekau atu kinautolu, pea te nau tutuʻu ʻo ʻalu atu ki he fonua, ʻo tohi ia koeʻuhi ko ha vahe tofiʻa ka fai: 5 pea nau toki haʻu kiate au. Pea te nau vahevahe ia ko e tofiʻa ʻe fitu; ʻe nofo ai pe ʻa Siuta ʻi hono vaheʻi he feituʻu ko Tonga, pea ko e fale ʻo Siosifa te nau nofo ai pe ʻi honau 6 vaheʻi he tokelau. Pea te mou tohi ʻa e fonua ko e tofiʻa ʻe fitu, pea te mou ʻomi hono tohi kiate au ki heni: pea te u fai ʻa e talotalo maʻamoutolu ʻi heni ʻi he ʻao o 7 Sihova ko hotau ʻOtua. He ʻoku ʻikai ke tofiʻa fakataha mo kimoutolu ʻa e kau Livai, he ko e ngaūe fakataulaʻeiki kia Sihova ko honau tofiʻa ia: pea ko Kata mo upeni, mo e vaeua ʻo e matakali ʻo Manase, kuo nau maʻu honau tofiʻa ʻi he kauvai ʻe taha ʻo Sioatani ki hahake, ʻa ia naʻe tufa kiate kinautolu ʻe Mosese ko e Sevaniti ʻa Sihova. 8 Pea nae tutuʻu ʻa e tuʻunga meʻa, ʻo ʻalu: pea tuʻutuʻuni ʻe Siosiua kiate kinautolu naʻe ʻalu ke tohi ʻa e fonua, ʻo pehe, ʻAlu, ʻo foli ʻa e fonua, ʻo tohi ia, pea foki kiate au, pea te u fai ʻa e talotalo maʻamoutolu ʻi heni, ʻi he ʻao ʻo Sihova 9 ʻi Sailo. Pea ʻalu atu ʻa e kau tangata, ʻo nau ʻasi atu ʻi he fonua, ʻo nau tohi ia fakafo ʻi kolo ʻi ha tohi, ko e tofiʻa ʻe fitu: pea naʻa nau ōmi kia Siosiua, ki he ʻapitanga ʻi Sailo. 10 Pea fai talotalo ʻe Siosiua maʻanautolu ʻi Sailo, ʻi he ʻao ʻo e ʻEiki: pea naʻa ne vahevahe ai ʻa e fonua ki haʻa Isileli, ʻo fakaehonaungaahivahe. 11 Pea naʻe to mai ʻa e ʻinasi ʻo e matakali ʻo haʻa Penisimani mo honau ngaahi famili: pea naʻe ʻalu atu honau vaheʻi he vahaʻa ʻo haʻa 12 Siuta mo haʻa Siosifa. Pea ko honau kauʻa ʻi honau matafonua ki he tokelau naʻe kamata mei Sioatani; ʻo ʻalu hake ki he mui moʻunga ʻo Sieliko, ʻo tuku ia ki he saute, ʻo ʻalu hake ʻi he fonua moʻunga ki lulunga, ʻo tuʻulu ki he 13 toafa ʻo Peteaveni. Pea mole atu ʻa e kauʻa mei ai ki Lusa, ki he mui moʻunga ʻo Lusa, ki he tokelau (ko Peteli ia); pea ʻalu hifo ʻa e kauʻa ki Atalotiatali ʻi he tafaʻaki moʻunga ʻoku tuʻu mei he potu saute 14 ʻo Peteholonilalo. Pea afe atu ʻa e kauʻa, ʻo takai ʻa e matafonua lulunga ki he tonga, mei he moʻunga ʻoku ʻi he ʻao ʻo Peteholoni ʻi hono potu tonga, pea naʻe tuʻulu ki Kiliatipeali (ko Kiliatisialimi ia), ko e kolo ʻo haʻa Siuta: ko hono 15 feituʻu lulunga i a. Pea ko hono matafonua tonga naʻe kamata mei he taupotu ʻo Kiliatisialimi, pea ʻalu atu ʻa e kauʻa ki lulunga, ʻo tuʻulu ki he fauniteni ʻo e vai ʻo 16 Nefitoa: pea ʻalu hifo ki he ngataʻanga ʻo e moʻunga ʻoku hanga ki he teleʻa ʻo e foha ʻo Hinomi, ʻa ia ʻoku tuʻu ʻi TeleʻaLifaimi mei he tokelau, pea ʻalu hifo ia ki he teleʻa ʻo Hinomi ki he mui moʻunga ʻo haʻa Siepusi, ʻo tuku ia ki he tokelau: pea ʻalu hifo ki Enilokeli: 17 pea afe mei he tokelau, ʻo fou atu ki Enisemesi, ʻo mole atu ki Keliloti, ʻa ia ʻoku fehangahangai mo Hakenga Kula, ʻo ʻalu hifo ki he Maka ʻo Pohani ko e hako ʻo 18 Lupeni: pea ʻalu atu ai ki he mui moʻunga ʻoku hanga ki he Alapa ʻo 19 tuku ia ki he saute, ʻo hifo ki he Alapa: pea ʻasi atu ʻa e kauʻa ki he mui moʻunga ʻo Petehokela, ʻo tuku ia ki he saute: pea naʻe tuʻulu ʻa e kauʻa ki he muitolotolo noate ʻo e Tahi Masima, ʻa e ngataʻanga 20 ʻo Sioatani mei he tonga: ko e kauʻa tonga ia. Pea ko Sioatani ko e kauʻa ia ʻi he matafonua hahake. Ko e tofiʻa ia ʻo haʻa Penisimani, ʻa hono ngaahi kauʻa takatakai, mo hono ngaahi vahe. 21 Pea ko eni ʻa e ngaahi kolo naʻe kau ki he matakali ʻo haʻa Penisimani, mo honau ngaahi famili, ko Sieliko, mo Petehokela, mo Emekikesisi: 22 mo Petealapa, mo Simalaimi, mo Peteli: 23 mo e Avimi, mo 24 Pala, mo Ofila: mo Kefaliamoni, mo e Ofeni, mo Kepa: ko e kolo ʻe hongofulu ma ua mo honau ngaahi 25 vilisi. Ko Kipione, mo Lama, mo 26 Pealoti: mo Misipa, mo Kefila, mo 27 Mosia: mo Lekemi, mo Ilipili, mo 28 Tālala: mo Siela, ʻa Elefi, mo Siepusi (ko Selusalema ia), ʻa Kipiati, ʻa Kiliati: ko e kolo ʻe hongofulu ma fa mo honau ngaahi vilisi. Ko e tofiʻa ia ʻo haʻa Penisimani mo honau ngaahi famili.

Siosiua 19

1 PEA ko hono ua ʻo e talotalo naʻe tonu kia Simione, ʻa e matakali ʻo haʻa Simione mo honau ngaahi famili, pea ko honau tofiʻa naʻe to 2 ʻi he loto tofiʻa ʻo haʻa Siuta. Pea naʻa nau maʻu monau tofiʻa ʻa Peasipa (pe ko Sipa), mo Molata; 3 mo Hasasuali, mo Pala, mo 4 Asimi: mo Elitolati, mo Petuli, mo 5 Hoama: mo Sikilaki, mo Petemakapoti, mo HasaSusa; 6 mo Petelepaoti, mo Saluheni: ko e kolo ʻe hongofulu ma tolu mo honau 7 ngaahi vilisi. Ko Eni, ko Limoni, mo Eteli, mo Asani: ko e kolo ʻe fa 8 mo honau ngaahi vilisi. Pea mo e ngaahi vilisi kotoa pe naʻe tuʻu takatakai ki he ngaahi kolo ko ia, ʻo aʻu ki Pealatipea, ʻa LamaTonga. Ko e tofiʻa ia ʻo e matakali ʻo haʻa Simione mo honau ngaahi famili. 9 Ko e tofiʻa ʻo haʻa Simione naʻe to mei he vahe ʻo haʻa Siuta: he ko e ʻinasi ʻo haʻa Siuta naʻe lahi fau kiate kinautolu: ko ia naʻe maʻu tofiʻa ʻe haʻa Simione ʻi he loto tofiʻa ʻo e faʻahinga ko ia. 10 Pea ko hono tolu ʻo e talotalo naʻe tonu ki haʻa Sepulone mo honau ngaahi famili: pea ko e kauʻa ʻo honau tofiʻa naʻe ʻalu ki Saliti: 11 pea aʻu hake honau kauʻa ki lulunga, ki Malala, ʻo ne lave ki Tapeseti ki he vai ʻoku ʻi he ʻao 12 ʻo Siokiniami: pea naʻe ʻalu foki mei Saliti ki hahake mo e hopoʻanga laʻa ki he tafafonua ʻo Kisilotitepoa: ʻo fou atu ki Tapelati, ʻo 13 ʻalu hake ki Siafia: pea mole atu mei ai ki hahake ki Katihefeli, mo Etikasini: pea ʻasi ʻi Limoni ʻa ia 14 ʻoku afe atu ki Nea: pea takai ia ʻe he kauʻa mei he tokelau ki Hanatoni, ʻo tuʻulu ki he teleʻa ʻo Sifitaeli: 15 ko Kataki foki mo Nahalali, mo Similoni, mo Itala, mo Petelehema: ko e kolo ʻe hongofulu ma 16 ua mo honau ngaahi vilisi. Ko e tofiʻa ia ʻo haʻa Sepulone mo honau ngaahi famili: ko honau ngaahi kolo ia mo honau ngaahi vilisi. 17 Ko hono fa ʻo e talotalo naʻe tonu kia Isaka, ʻio ki haʻa Isaka mo 18 honau ngaahi famili. Pea naʻe tuʻu ʻi honau vahe ʻa Sisilili, mo Kesuloti mo Sunemi: 19 mo Hafalaimi, mo 20 Sioni, mo Anahalati: mo Lapiti, 21 mo Kisioni, mo Epesi: mo Lemeti, mo Enikanimi, mo Enihata, mo 22 Petepasisi: pea lave ʻa e kauʻa ki Tepoa, mo Sahasuma, mo Pete-semesi: pea naʻe tuʻulu honau kauʻa ki Sioatani: ko e kolo ʻe hongofulu ma ono mo honau 23 ngaahi vilisi. Ko e tofiʻa ia ʻo e matakali ʻo haʻa Isaka mo honau ngaahi famili: ko honau ngaahi kolo ia mo honau ngaahi vilisi. 24 Pea ko hono nima ʻo e talotalo naʻe tonu ki he matakali ʻo haʻa Aseli mo honau ngaahi famili. 25 Pea naʻe kau ki honau vahe ʻa Helekati, mo Hali, mo Peteni, mo 26 Akisafi: mo Alameleki, mo Amati, mo Misali: pea naʻe lave ki Kameli ʻi lulunga, pea ki Sihoalipinati. 27 Pea naʻe foki fakahahake ki Petetakoni, ʻo lave kia Sepulone, pea ki he teleʻa ʻo Sifitaeli ki he tokelau, ki Peteemeki mo Neieli: ʻo ne ʻalu fakatoʻohema ki Kapuli, 28 pea ki Epeloni, mo Lehopi, mo Hamoni, mo Kana, ʻo aʻu ki Fuʻu 29 Saitoni: pea afe mai ʻa e kauʻa ki Lama, pea ki he kolo ko e tautauʻanga ʻo Taia: pea afe ʻa e kauʻa ki Hosa, ʻo tuʻulu ki tahi feʻunga mo e 30 laine ʻo Akisipi: ko Uma foki mo Efeki mo Lehopi: ko e kolo ʻe uofulu ma ua mo honau ngaahi 31 vilisi. Ko e tofiʻa ia ʻo e matakali ʻo haʻa Aseli, mo honau ngaahi famili, ko honau ngaahi kolo ia mo honau ngaahi vilisi. 32 Pea ko hono ono ʻo e talotalo naʻe tonu ki haʻa Nafitalai, ʻio ki haʻa Nafitalai mo honau ngaahi 33 famili. Pea ko honau vahe naʻe kamata mei Helefi mo e oke ʻi Saananimi, pea kau ai ʻa Ataminekepi, mo Siapinili, ʻo fai atu ki Lakumi: pea naʻe tuʻulu ki Sioatani. 34 Pea afe ʻa e kauʻa ki lulunga ki Asenoti Tepoa, ʻo ʻalu atu mei ai ki Hukoki: pea ne lave ki Sepulone mei he tonga, pea ki Aseli mei lulunga pea ki SiutaSioatani mei hahake. 35 Pea ko e ngaahi kolo ʻa ʻi ko Sitimi, Sieli, mo Hamati, ʻa Lakati mo Kineleti: 36 mo Atama, mo Lama, mo Hasoa: 37 mo Ketesi, mo Etilei, mo Enihasoa; 38 mo Honi, mo Mikitaliela, ʻa Holemi mo Peteanati, mo Pete-semesi: ko e kolo ʻe hongofulu ma 39 hiva mo honau ngaahi vilisi. Ko e tofiʻa ia ʻo e matakali ʻo haʻa Nafitalai mo honau ngaahi famili; ko honau ngaahi kolo mo honau ngaahi vilisi. 40 Ko hono fitu ʻo e talotalo naʻe tonu ki he matakali ʻo haʻa Tani 41 mo honau ngaahi famili. Pea ko e kauʻa ʻo honau tofiʻa ʻa Sola, mo 42 Esitaoli, mo Ilisemesi; mo Saalapini, 43 mo Esialoni, mo Itela; mo 44 Eiloni, mo Timina, mo Ekiloni; mo Eliteke, mo Kipetoni, mo Pealati; 45 mo Sihuti, mo Penepelaka, pea mo 46 Katilimoni; mo Mesiakoni, mo Lakoni, mo e tafafonua ʻoku 47 fehangahangai mo Siopa. Ka ko e vahe ʻo haʻa Tani naʻe ʻikai ke ngata ai, ka naʻe ʻalu atu ʻa haʻa Tani, ʻo tau mo Lesemi, ʻo nau hamu ia, ʻo taaʻi ʻaki ʻa e mata ʻo e heleta, ʻo nau maʻu ia ʻo nofo ai, ʻo nau fakahingoa ʻa Lesemi ko Tani, ʻo tatau mo e hingoa ʻo honau 48 tupuʻanga ko Tani. Ko e tofiʻa ia ʻo e matakali ʻo haʻa Tani mo honau ngaahi famili; ko honau ngaahi kolo ia mo honau ngaahi vilisi. 49 Pea ʻosi ai ʻenau vahe fonua mo tuʻutuʻuni kauʻa; pea naʻe foaki ʻe haʻa Isileli ha tofiʻa kia Siosiua ko e foha ʻo Nuni ʻi honau lotolotonga: 50 ʻo hange ko e fekau ʻa e ʻEiki naʻa nau tuku kiate ia ʻa e kolo naʻa ne kole ki ai, ʻa Timinatisela ʻi he fonua moʻunga ʻo Ifalemi: pea naʻa ne langa ʻa e kolo ʻo nofo ai. 51 Ko e ngaahi tofiʻa eni naʻe vahe ʻe Eliesa ko e taulaʻeiki, mo Siosiua ko e foha ʻo Nuni mo e houʻeiki ʻulumotuʻa ʻi he ngaahi matakali ʻo haʻa Isileli, ʻo nau fai talotalo ki ai ʻi Sailo, ʻi he ʻao ʻo e ʻEiki ʻi he mata Teniti Fe ʻiloakiʻanga. Pea ʻosi ai ʻenau vahe fonua.

Siosiua 20

1 PEA folofola ʻa Sihova kia Siosiua, 2 ʻo pehe, Lea ki haʻa Isileli, ʻo pehe, Mouvaheʻihamoungaahikolo hufanga, ʻa ia naʻa ku lea ai kiate 3 kimoutolu ʻia Mosese; koeʻuhi ke hola ki ai ʻa e tamate kuo ne te ʻia ha taha ko e fainoa mo e tae ʻilo: ke ai hamou hufanga mei he tongitoto. 4 Pea te ne hola ki ha taha ʻo e ngaahi kolo ko ia, pea te ne tuʻu ʻi he matanikolo, ʻo fakamatala ʻene meʻa ki he matuʻa ʻo e kolo ko ia; pea te nau fakahoko ia ki he kolo, pea te nau tuku hano ʻapi ke ne 5 nofo mo kinautolu. Pea kapau ʻe tuli ʻe he tongitoto kiate ia, ka ʻe ʻikai te nau tuku ia ki hono nima, ʻa e tangata tamate, koeʻuhi ko ʻene taaʻi ʻa e tangata ko ē ko e fainoa, ka naʻe ʻikai ko e fehiʻa fuoloa ki ai. 6 Pea te ne nofo ʻi he kolo ko ia, ʻo aʻu ki heʻene tuʻu ʻi he ʻao ʻo e fakataha ke fai hono fakamāu, ʻo aʻu ki he pekia ʻo ia naʻe taulaʻeikilahi ʻI he taimi ko ia: pea ʻe toki foki ʻa e tangata tamate, ʻo ʻalu ki hono kolo mo hono fale, ʻa e kolo naʻa ne hola mei ai. 7 Ko ia naʻa nau tapui ʻa Ketesi ʻi Kaleli, ʻi he fonua moʻunga ʻo Nafitalai, mo Sikemi ʻi he fonua moʻunga ʻo Ifalemi, mo Kiliatiaapa ʻi he fonua moʻunga ʻo Siuta 8 (ko Hepeloni ia). Pea ʻi TuʻaSioatani feʻunga mo Sieliko, ʻi hahake, naʻa nau tuku ʻa Peseli, ʻa ia ʻoku tuʻu ʻi he toafa, ʻi he Misoa naʻe kau ki he matakali ʻo Lupeni; pea mo Lemoti ʻi Kiliati ʻi he matakali ʻo Kata, pea mo Kolani ʻi Pesani mei he matakali ʻo Manase. 9 Ko e ngaahi kolo tuʻutuʻuni ia maʻa haʻa Isileli kotoa, mo e muli naʻe nonofo mo kinautolu, ke hola ki ai ha taha kuo ne te ʻia fainoa ha taha, ke ʻoua naʻa mate ia ʻi he ngaūe ʻa e tongitoto, kaeʻoua ke ne tuʻu ʻi he ʻao ʻo e fakataha.

Siosiua 21

1 PEA ʻunuʻunu mai ʻa e houʻeiki ʻulumotuʻa ʻo haʻa Livai kia Eliesa ko e taulaʻeiki, pea kia Siosiua ko e foha ʻo Nuni, mo e houʻeiki ʻulumotuʻa ʻo e ngaahi 2 matakali ʻo haʻa Isileli; pea nau lea kiate kinautolu ʻi Sailo, ʻi he fonua ko Kenani, ʻo pehe, Naʻe tuʻutuʻuni ʻe he ʻEiki ʻia Mosese, ke ʻomi hamau ngaahi kolo nofoʻanga, mo e ngaahi ʻapi takai maʻa ʻemau monumanu. 3 Ko ia naʻe foaki ʻe haʻa Isileli ki he kau Livai mei honau ngaahi tofiʻa ʻa e ngaahi kolo ko eni, mo e ngaahi ʻapi takatakai, ʻo hange ko e folofola ʻa Sihova. 4 Pea fai ʻa e talotalo maʻa e ngaahi famili ʻo haʻa Kohate; pea naʻe to ki he hako ʻo Elone ko e taulaʻeiki ʻa ia ko e faʻahinga Livai, ʻa e kolo ʻe hongofulu ma tolu mei he matakali ʻo Siuta, mo e matakali ʻo Simione, mo e matakali ʻo Penisimani. 5 Pea naʻe to ki hono toe ʻo haʻa Kohate ha kolo ʻe hongofulu mei he ngaahi famili ʻo e matakali ʻo Ifalemi, mo e matakali ʻo Tani, mo e vaeua ʻo e matakali ʻo Manase. 6 Pea naʻe to ki haʻa Kesoni ha kolo ʻe hongofulu ma tolu mei he ngaahi vahe ʻo e matakali ʻo Isaka, mo Aseli, mo Nafitalai, mo e vaeua ʻo e matakali ʻo Manase ʻi Pesani. 7 Naʻe to ki haʻa Melali mo honau ngaahi famili ha kolo ʻe hongofulu ma ua mei he matakali ʻo Lupeni mo Kata, mo Sepulone. 8 Pea naʻe foaki ʻe haʻa Isileli ki he kau Livai ʻa e ngaahi kolo ko eni, mo e ngaahi ʻapi takatakai, ʻo hange ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova kia Mosese. Naʻa nau talotalo ki ai. 9 Pea naʻa nau foaki mei he matakali ʻo haʻa Siuta mo haʻa Simione ʻa e ngaahi kolo ʻoku tuʻu heni 10 honau hingoa: pea naʻe to ki haʻa Elone, ko e taha ʻi he ngaahi famili ʻo haʻa Kohate ʻi he hako ʻo Livai (he naʻe ʻanautolu ʻa e ʻuluaki talotalo) 11 — ʻlo naʻa nau foaki kiate kinautolu ʻa e kolo ʻa Aapa, ko e tupuʻanga ʻo Anaki (ko Hepeloni ia ʻi he fonua moʻunga ʻo Siuta), pea 12 mo eʻapi takatakai ki ai. Ka ko e tukuʻuta ʻo e kolo mo hono ngaahi vilisi, naʻa nau tuku kia Kelepi ko e foha ʻo Sifune mono tofia. 13 Iʻo naʻa nau tuku ki he hako ʻo Elone ko e taulaʻeiki ʻa e kolo hufanga ʻo e tangata tamate, ʻa Hepeloni mo hono ʻapi takai, mo 14 Lipina foki mo hono ʻapi takai, ko Siatili foki mo hono ʻapi takai, mo Esitemoa foki mo hono ʻapi takai; 15 mo Holoni mo hono ʻapi takai, mo 16 Tepili mo hono ʻapi takai; mo Eni mo hono ʻapi takai, mo Siuta mo hono ʻapi takai, ko Pete-semesi mo hono ʻapi takai; ko e kolo ʻe hiva 17 mei he ongo matakali ko ia. Pea mei he matakali ʻo Penisimani, ko Kipione mo hono ʻapi takai, ʻa Kepa 18 mo hono ʻapi takai; ʻa Anatoti mo hono ʻapi takai, mo Alamoni mo hono ʻapi takai: ko e kolo ʻe fa. 19 Ko e lau ʻo e ngaahi kolo ʻo e kau taulaʻeiki ko e hako ʻo ʻElone, ko e kolo ʻe hongofulu ma tolu mo honau ngaahi ʻapi takatakai. 20 Pea ki he ngaahi famili ʻo haʻa Kohate ko e kau Livai, ʻio ki hono toe ʻo e hako ʻo Kohate, naʻe to honau ngaahi kolo mei he matakali 21 ʻo Ifalemi. Pea naʻe tuku kiate kinautolu ʻa e kolo hufanga ʻo e tangata tamate, ʻa Sikemi mo hono ʻapi takai ʻi he fonua moʻunga ʻo Ifalemi, pea mo Keseli mo hono 22 ʻapi takai; mo Kipisaimi mo hono ʻapi takai, mo Peteholoni mo hono 23 ʻapi takai: ko e kolo ʻe fa. Pea mei he matakali ʻo Tani ko Eleteki mo hono ʻapi takai, ko Kipetoni mo 24 hono ʻapi takai: ko Esialoni mo hono ʻapi takai, ko Katilimoni mo hono ʻapi takai: ko e kolo ʻe fa. 25 Pea mei he vaeua ʻo e matakali ʻo Manase, ʻa Taanaka mo hono ʻapi takai, mo Katilimoni mo hono 26 ʻapi takai: ko e kolo ʻe ua. Pea ko e lau ʻo e ngaahi kolo naʻe to ki hono toe ʻo e ngaahi famili ʻo haʻa Kohate ko e kolo ʻe hongofulu mo honau ngaahi ʻapi takatakai. 27 Pea ko haʻa Kesoni, ko e taha ʻi he ngaahi faʻahinga Livai, naʻe to ki ai mei he vaeua ʻo e matakali ʻo Manase, ʻa e kolo hufanga ʻo e tangatatamate, ko Kolani ʻi Pesani, mo hono ʻapi takai; mo Peesitela mo hono ʻapi takai: ko 28 e kolo ʻe ua. Pea mei he matakali ʻo Isaka, ko Kisioni mo hono ʻapi takai, ko Tapelati mo hono ʻapi 29 takai; ko Siamuti mo hono ʻapi takai, ko Enikanimi mo hono ʻapi 30 takai: ko e kolo ʻe fa. Pea mei he matakali ʻo Aseli, ko Misali mo ho