The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Mateo 1

1 Anuu nanülia na koo'uliwo'ukana Jesucristo chi nuu'uliwo'ukai David chi nuu'uliwo'ukai Abraham: 2 Abraham, nüshi Isaac. Isaac, nüshi Jacob. Jacob, nashi Judá namaa na nuwalayuukana. 3 Judá, nashi Fares oo'ulaka Zara. Tamar sünülia tü neikat. Fares, nüshi Esrom. Esrom, nüshi Aram. 4 Aram, nüshi Aminadab. Aminadab, nüshi Naasón. Naasón, nüshi Salmón. 5 Salmón, nüshi Booz. Rahab sünülia tü niikat. Booz, nüshi Obed. Rut sünülia tü niikat. Obed, nüshi Isaí. 6 Isaí, nüshi David chi aluwataashikai. David, nüshi Salomón. Je tü niikat, shia tü nu'wayuusekat paala Urías. 7 Salomón, nüshi Roboam. Roboam, nüshi Abías. Abías, nüshi Asa. 8 Asa, nüshi Josafat. Josafat, nüshi Joram. Joram, nüshi Uzías. 9 Uzías, nüshi Jotam. Jotam, nüshi Acaz. Acaz, nüshi Ezequías. 10 Ezequías, nüshi Manasés. Manasés, nüshi Amón. Amón, nüshi Josías. 11 Josías, nashi Jeconías je na nuwalayuukana wanaa sümaa no'uninnüin na wayuu Israelkana sulu'umüin tü mmakat Babilonia. 12 Anuu nanülia na koo'uliwo'ukana Jesucristo süchikijee no'uninnüin na wayuu Israelkana Babiloniamüin: Jeconías, nüshi Salatiel. Salatiel, nüshi Zorobabel. 13 Zorobabel, nüshi Abiud. Abiud, nüshi Eliaquim. Eliaquim, nüshi Azor. 14 Azor, nüshi Sadoc. Sadoc, nüshi Aquim. Aquim, nüshi Eliud. 15 Eliud, nüshi Eleazar. Eleazar, nüshi Matán. Matán, nüshi Jacob. 16 Jacob, nüshi José chi su'wayuusekai María tü niikat Jesús, chi Cristokai anülia. 17 Eesü poloo pienchimüin shi'ipapa'a nutuushiirua Jesucristo nüchikijee Abraham nünainmüin David. Je eesü poloo pienchimüin shi'ipapa'a nutuushiirua nüchikijee David sünainmüin tü o'uninnaakat Babiloniamüin. Je eesü poloo pienchimüin shi'ipapa'a nutuushiirua süchikijee tü o'uninnaakat Babiloniamüin nünainmüin Cristo chi Nüneekajalakai Maleiwa. 18 Otta nüchiki Jesucristo sünain jemelinjachin, müsü mayaa: María, tü niikat, achuntuushiirü shia nütüma wane wayuu José anüliai süpüla nu'wayuusee. Otta nnojoliiwa'aya José sünainpünaain, ipootkalaka shia sütüma nüpülain chi Naa'inkai Maleiwa. 19 Otta José chi sümüraajüinkai, saa'u lotüin nukuaippa nu'upala Maleiwa, je saa'u nnojolüin nücheküin süpüleerua saapülijünüinjatüin sütüma wayuu süpüshua, anasü nümüin nuu'ulaale shia sujuuna wayuu. 20 Otta wanaa sümaa jülüjüin naa'in José tü naa'inrüinjatkat süka María, antüshi wane aapiee nüma'anajeejachi Maleiwa nünainmüin nü'lapüinru'u sünain maa nümüin: “Josée, nuu'uliwo'ukai David, nnojo mmolüin pia saa'u María, pu'wayuuse pümata. Ipootsü shia sütüma nüpülain chi Naa'inkai Maleiwa. 21 Jemeyuleerü shia nümaa wane jo'uu toolo je pi'itaajeerü nünülia chi jo'uukai Jesúsüin süka niainjachin o'tte'erüin tü nüpüshikalüirua suulia saainjala”, nümakalaka chi aapieekai nümüin José. 22 Alatüsü tüü süpüla keraainjatüin tü nünüikikat chi Maleiwakai aküjünakat paala nütüma wane nünüikimaajachi, tü makat: 23 “Wane majayülü, nnojotkat nünainpünaain wayuu toolo, ipooleerü shia, jemeyuleerü shia nümaa wane jo'uu toolo je ne'itaajeerü nünülia chi jo'uukai Emanuel”. (“Eeshi Maleiwa wamaa”, malu'ut tia.) 24 Shiasa nüchijiraapa José, naa'inrüin tü nuluwataakat anain chi aapieekai sünain naapaain María süpüla nu'wayuusein. 25 Otta nnojoishi nia sünainpünaain wane'ere'eya jemeyutpa shia nümaa chi süchonkai. Je nujuittapa chi süchonkai, ni'itaakalaka nünülia Jesúsüin.

Mateo 2

1 Wanaa sümaa jemelin Jesús sulu'u tü pueulokat Belén sulu'u tü mmakat Judea, nia aluwataaka Herodes sulu'u tü mmakat. Shiasa süchikijee jemelin nia, antüsü wane wayuuirua sulu'umüin tü pueulokat Jerusalén. Wattaje'ewalii naya, wüinpuje'ewalii. Atüjaashii naya saa'u sukuaippa tü jolotsükat. 2 Nasakirakalaka: —¿Jalashi chi jo'uu jemeikai aluwataainjachikai saa'u tü wayuu judíokolüirua? We'rüitpa wane jolotsü eweetüsü wanaa sümaa chajanain waya wüinpümüin, watüjaakalaka saa'u sünain jemelichipain nia, wantüinakalaka joolu'u yaamüin süpüla wee'iyatüinjatüin nujut nümüin —namakalaka. 3 Otta müshia Herodes chi aluwataashikai, oo'ulaka wainma tü kepiasükalüirua sulu'u Jerusalén, ashapapajaasü ma'i naa'in naapapa süchiki tü namakat nala wayuukana. 4 Neenajitkalaka Herodes napüshua na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na karalouktamaajanakana süpüla nüsakirüinjanain naya sünain jalainjachin jemelin Cristo chi Nüneekajalakai Maleiwa. 5 Nasouktakalaka nümüin: —Jemeijeechi nia sulu'u tü pueulokat Belén sulu'u tü mmakat Judea, naashin wane nünüikimaajachi Maleiwa sünain nüshajüin paala tü nünüikikat, sünain maa: 6 “Tü pueulokat Belén sulu'u tü mmakat Judea, nnojotsü shiainjatüin ne'e wane pueulo me'nnaajuusat sa'aka tü pueulokalüirua cha'aya. Süka jamüin, eweeteechi yaa sulu'u wane aluwataai süpüla niainjachin süpü'üyain tü tapüshikalüirua, na wayuu Israelkana”. 7 Neenakakalaka Herodes na wayuu wüinpuje'ewaliikana süpüla naashajaainjachin namaa sujuuna wayuu soo'opünaa joujatüin ma'i shiweetüin tü jolotsü ne'rakat paala. Süküjünakalaka nümüin natüma. 8 Nüjütakalaka naya Belénmüin sünain nümüin namüin: —Ju'una jumaala süpüla jüchajaainjachin nüchiki chi jo'uukai. Je jüntapa nünain, jaapiramaateechi taya nüchiki süpüla to'unüinjachin nünainmüin tayaka'iya süpüla tee'iyatüinjatüin nujut nümüin —nümakalaka Herodes namüin. 9 O'una müshi'iya naya süchikijee naapüin nünüiki Herodes. Je tü jolotsü ne'rapü'ükat wanaa sümaa chajanain naya wüinpümüin, o'unüsü joolu'u napüleerua sünain süsha'walaain iipünaa saa'u tü miichikat eere chi jo'uukai. 10 Talatashaanasü ma'i naa'in süka ne'rüin tü jolotsükat. 11 Je nantapa eemüin tü miichikat, eeshi napüla chi jo'uukai sümaa tü niikat. No'nnuwaakalaka süka nasapain süpüla nee'iyatüin nujut nümüin. Naakatakalaka shirouse tü juraskeerü kalu'ukot tü nakoloinkat nepialu'ujee nümüin chi jo'uukai. Nasülajakalaka kasa eekai kojutüin ma'i: ooro, wane wunu'u jemeta eejuut, je wane wunu'u kanüliasü “mirra”. 12 Shiasa no'unapa süpüla nale'ejüinjanain noumainpa'amüin, eitaashii sulu'upünaa wane wopu naatajatü. Nnojoliishii alatapünaain Jerusalénpünaa süka naapinnüin na'lapüinru'u nnojoliinjanain nale'ejüin nünainmüin Herodes. 13 Shiasa süchikijee no'unapa na wayuu wüinpuje'ewaliikana, eweetüshi wane aapiee nüma'anajeejachi Maleiwa nümüin José nü'lapüinru'u sünain nümüin nümüin: “Püchijiraa maala süpüla pümaainjachin chi jo'uukai sümaa tü niikat chamüin sulu'umüin tü mmakat Egipto süpüla jujuittüinjanain nuulia Herodes. Nüchajaweechi achiki chi jo'uukai süpüla nu'utüinjachin naa'in. Anakaja makatüle jia cha'aya wane'ere'eya jaapinnapa tatüma”, nümakalaka chi aapieekai nümüin José. 14 Nüchijiraakalaka José sünain nujuittüin nümaa chi jo'uukai je tü niikat süse'eru'upünaa ai sünain no'unüin Egiptomüin 15 eeinjanale kepiain naya wane'ere'eya ouktapa Herodes. Alatüsü tüü süpüla keraainjatüin tü nünüikikat chi Maleiwakai aküjünakat paala nütüma wane nünüikimaajachi, tü makat: “Teenaküin chi Tachonkai sulu'ujee tü mmakat Egipto”. 16 Je nütüjaapa saa'u Herodes sünain neme'erainpalain nia na wayuu wüinpuje'ewaliikana, jashichishaatashi ma'i nia. Nu'utirakalaka naa'in na tepichi tooloyuuchonniikana eekai motsoyünnuuin suulia piama juya sulu'u tü pueulokat Belén je pejepünaa sünain. Tü sotokot naa'in, shia tü naashajalakat paala namaa na wayuu wüinpüje'ewaliikana soo'opünaa joujatüin ma'i eweetüin tü jolotsü ne'rakat paala. 17 Alatüsü tüü süpüla keraainjatüin tü nünüikikat chi Maleiwakai aküjünakat paala nütüma Jeremías chi nünüikimaajachikai, tü makat: 18 “Aapünüsü shi'ira wane wayuuirua sünain shi'yalajüin ma'i yaa sulu'u tü pueulokat Ramá. A'yalajüsü tü suu'uliwo'ukalüirua Raquel naa'u na süchooinkana. Nayoukta achikit amüliannaa süka ouktüin naya”. 19 Shiasa süchikijee ouktapa Herodes, eweetüshi cha'aya Egipto wane aapiee nüma'anajeejachi Maleiwa nümüin José nü'lapüinru'u 20 sünain nümüin nümüin: “Püchijiraa maala süpüla pümaainjachin chi jintüikai sümaa tü niikat nachikua chamüin sulu'umüin tü mmakat Israel. Na o'uteepü'ükana naa'in chi jintüikai, ouktüinapa”. 21 Nüchijiraakalaka José sünain nujuittüin nümaa chi jintüikai je tü niikat süpüla o'unaa sulu'umüin tü mmakat Israel. 22 Mmotshi José seema ekerolaa sulu'umüin tü mmakat Judea süka naapüin nüchiki chi nüchonkai Herodes kanüliakai Arquelao sünain nuluwataain cha'aya süchikijee ouktüin chi nüshikai. Je José, süka achiajaanüin nü'lapüinru'u suulia ekerolaa chamüin, o'una müshia chamüin sulu'umüin tü mmakat Galilea. 23 Je nüntapa cha'aya, o'unüshi sulu'umüin wane pueulo kanüliasü Nazaret süpüla kepiainjanain naya cha'aya. Alatüsü tüü süpüla keraainjatüin tü nünüikikat chi Maleiwakai aküjünakat paala natüma na nünüikimaajanakana, tü makat: “Nazaretje'ewai chii”.

Mateo 3

1 Je so'u ka'ikalüirua tia, eweetüshi Juan chi owoutisaajüikai sünain aküjaa nüchiki Maleiwa sümüin wayuu cha'aya isashiipa'a sulu'u tü mmakat Judea. 2 Mapü'üshi nia: “Jiyaawajaa jumaala suulia jaainjala süka sülü'ülüin nükalia chi Maleiwakai süpüla aluwatawaa jaa'u”. 3 Otta Juan, aküjüna achikichi nia paala sümaiwa nütüma Isaías chi nünüikimaajachikai Maleiwa sünain maa: “Owoottaweechi wane wayuu cha'aya isashiipa'a sünain maa: ‘Yapa jütüma nüpüna chi Senyotkai. Juu'ulaa suulia jaainjala süpülapünaa nüntajachin ja'akamüin’ ”. 4 Otta Juan, kashe'inshi nia wane süta mürüt kanüliasü “camello”, oo'ulaka nüsi'irain, paa'ata. Eküi kaashapü oo'ulaka mapa. 5 O'unüsü wayuu watta saalin nünainmüin sulu'ujee Jerusalén, sulu'ujee Judea, je sulu'ujee tü mma sotpünaakat tü süchikat Jordán. 6 Aküjashii naya süchiki naainjala nümüin Maleiwa, je owoutisaajünüshii nütüma Juan cha'aya shiroku tü süchikat Jordán. 7 Otta süntapa wainma wayuu fariseo oo'ulaka wayuu saduceo nünainmüin Juan shii'iree nuwoutisaajaa, nümakalaka namüin: “Jiakana wüi ouktasiro'ut, e'rülii wayumüin jia. Nnojoleerü kasalajanain jaainjala jümüin jaajüin sükajee ne'e juwoutisaajünüin, nnojoleena jia e'rüin müliaa jaajüin süsala. 8 Müleka shiimüinreje sünain jükatalaain suulia jaainjala, atüjaaneerü aa'u tia sünainjee tü kasa anasü jaa'inrakat. 9 Je nnojotsü che'ojaain ju'waataain sulu'u nuu'uliwo'uin jia Abraham. Müleka nnojoliire jaa'inrüin tü nuluwataakat anain jia Maleiwa, süsaleena jia nütüma. Müleka nücheküle Maleiwa, eesü süpüla jaa'a sümeerüin tü ipakalüirua nütüma süpüla shiainjatüin nuu'uliwo'uin Abraham. 10 Müleka nnojorule jaa'inrüin tü anasükat nu'upala Maleiwa, aleejüneena jia nütüma, maa aka süshottünüin sümaa sujutünüin so'u siki wane wunu'u eekai nnojolüin anain süchon. 11 “Tayakai, wayuu ne'e. Nnojoishi wanaapünaain nümaa Cristo, süka pülashin ma'i nia toulia. Na eekai nayaawajaain suulia naainjala, tawoutisaajüin ne'e naya süka wüin. Otta müshia Cristo, anteechi jünainmüin süpüla naapüinjachin jümüin chi Naa'inkai Maleiwa süpüla eeinjachin nia waneepia jümaa. Akaajasa chi eekai ayatüin sünain naainjala, süsaleechi nia nütüma. 12 O'tte'enneechi chi eekai nünoujain nünain Cristo, maa aka sükatannüin süchon wane a'ttiee suulia tü suwasalakat süpüla sünaajaanüin. Otta chi eekai niyouktüin Cristo, amülouleechi waneepia, maa aka tü suwasalakat sünain sa'ajünüin”, nümakalaka Juan namüin. 13 Nüntakalaka Jesús chajee Galileajee eemüin tü süchikat Jordán süpüla nuwoutisaajünüin nütüma Juan. 14 Otta müshia Juan, ayouktajüshi nümüin sünain maa nümüin: —Taya tayakai che'ojaaka amüin owoutisaajünaa pütüma, piakalaka ne'e antüin tanainmüin süpüla tawoutisaajaa —nümakalaka nümüin Jesús. 15 Nüsouktakalaka Jesús nümüin: —Anasü müleka paa'inrüle joo tü tachuntakat pümüin, süka kee'ireein taa'in tekeraajüin süpüshua tü nüchekakat chi Maleiwakai tapüleerua —nümakalaka Jesús. Je süka tü nümakat Jesús, naa'inrüin Juan tü nüchuntakat nümüin. 16 Kettaapa nuwoutisaajünüin Jesús, asha'walaa müshia nia shirokujee tü wüinkat. Je wanaa ma'i sümaa tia, eerulaasü tü sirumakat chaa iipünaa. Ni'rakalaka Jesús chi Naa'inkai Maleiwa sünain ashakataa nünainmüin sünain müin aka saa'in wane mo'uwa. 17 Saapünakalaka joo wane pütchi chaa iipünaajee sünain maa: “Anii chi Tachonkai aishikai tapüla. Talatüshi ma'i taya nümaa”.

Mateo 4

1 O'uninnüshi Jesús nütüma chi Naa'inkai Maleiwa isashiipa'amüin süpüla nuu'ulakünüin aa'in nütüma Satanás chi sülaülakai yolujaa. 2 Otta Jesús, süchikijee maa aka pienchi shikii ka'i sünain aamüjaa, ouktüshi nia jamü. 3 Nüntakalaka joo chi Yolujaakai nünainmüin sünain nümüin nümüin: —Müleka Nüchonle pia Maleiwa, puluwataa türa ipakat shii'iranajaaiwa pan —nümakalaka nümüin Jesús. 4 Asouktüshi Jesús ni'ipajee: —Nnojo. Ashajünüsü paala wane pütchi sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa, müsü yaa: “Nnojotsü shiain sümüiwa tü pankat katüin atüma so'u wayuu, kateerü o'u shiaya sütüma süpüshua tü nünüikikat chi Maleiwakai” —nümakalaka Jesús nümüin. 5 Nu'uninnakalaka joo Jesús nütüma chi Yolujaakai chamüin Jerusalénmüin eemüin tü a'waajüleekat Maleiwa, sünain nüsha'wale'erüin nia iipünaa süralo'u tü miichikat, 6 sünain nümüin nümüin: —Müleka Nüchonle pia Maleiwa, pumutta pümata yaajee mmolu'umüin. Aneechi pia saashin tü ashajuushikat makat mayaa: “Nuluwataajeena Maleiwa na aapieekana süpüla naa'inmajüin pia. Najapulu'uinjachi pia suulia sheewa'alaain puu'ui sütüma ipa”, mataa sümakai tü ashajuushikat —nümakalaka chi Yolujaakai nümüin Jesús. 7 Asouktüshi Jesús: —Nnojo. Müsü tü ashajuushikat: “Nnojo juu'ulaküin naa'in chi Jümaleiwasekai” —nümakalaka Jesús nümüin. 8 Nu'uninnakalaka joo Jesús nütüma chi Yolujaakai chamüin iipünaamüin saa'upünaa wane uuchi, sünain nii'iyatüin nümüin tü suumainkalüirua wayuu süpüshua'ale sünain anashaatain ma'i shia. 9 Nümakalaka nümüin Jesús: —Müleka püsapainyo'ukale pia yaa tamülatu'u sünain pu'waajüin taya, taapeerü pümüin tü suumainkalüirua süpüshua'ale —nümakalaka chi Yolujaakai nümüin Jesús. 10 Asouktüshi Jesús ni'ipajee: —Pu'una pümata toulia Satanás süka ashajuushin paala: “Nia ju'waajüinjachika, chi Jümaleiwasekai nümüiwa, nia ji'yataainjachika amüin nümüiwa” —nümakalaka Jesús nümüin. 11 O'unamaatüshi chi Yolujaakai nuulia Jesús. Anta müsia wane aapieeirua nüma'anajeejatü Maleiwa nünainmüin Jesús süpüla saa'inmajüinjachin nia. 12 Naapapa Jesús nüchiki Juan sünain püreesain nütüma Herodes, ale'ejüshi Galileamüin sulu'umüin tü pueulokat Nazaret. 13 O'una müshia nia yalajee sulu'umüin tü pueulo kanüliakat Capernaum süpüla kepiainjachin nia cha'aya. Je Capernaum, sotpa'asü tü palaa kanüliakat Galilea. Shia tü mma kepiapü'ükat alu'u sümaiwa paala na wayuu judío nuu'uliwo'ukana Zabulón oo'ulaka Neftalí. 14 Antüshi Jesús chamüin Capernaum süpüla keraainjatüin tü nünüikikat chi Maleiwakai aküjünakat paala nütüma Isaías chi nünüikimaajachikai, tü makat: 15 “Na wayuu kepiakana sulu'u tü mmakat Zabulón oo'ulaka tü mmakat Neftalí, na kepiakana yaa sulu'u tü mmakat Galilea pejekat sünain tü palaakat, pejekat sünain tü süchikat Jordán, na wayuu judíokana oo'ulaka na eekana nnojolüin judíoin, 16 na eepü'ükana sümaa piyuushi sünain kaainjalain, naapeerü mapeena nüchiki chi Maleiwakai süpüla nu'tte'erüin naya”. 17 Shiasa süchikijee so'u ka'ikat tia, o'ttüshi Jesús sünain aküjaa sümüin wayuu sainküin mma sünain maa sümüin: “Jiyaawajaa jumaala suulia jaainjala süka sülü'ülüin nükalia chi Maleiwakai süpüla aluwatawaa jaa'u”. 18 Je wanaa sümaa waraittüin Jesús sotpa'apünaa tü palaa kanüliakat Galilea, ni'rakalaka piamashii wayuu, wane Simón chi kanüliakai Pedro, oo'ulaka Andrés chi nuwalakai. Ajuna'atshii tü nakusüinkat shiroku tü palaakat süka olojüliin naya jime. 19 —Anashii tamaatalai jia. Maa aka olojüliin jia jime, okotchajüinjana jia wayuu tamüin süpüla saapüinjatüin tanüiki —nümakalaka Jesús namüin. 20 Napüta namüsüja tü nakusüinkat süpüla o'unaa nümaa. 21 Nu'unaiwa'aya ne'e Jesús mamüin aka türa, ni'rüin joo piamashii wayuu pawalaawashii, na nüchooinkana Zebedeo. Jacobo nünülia wane, otta Juan chi nuwalakai. Areweentaja'atshii naya tü nakusüinkat yaa sulu'u tü anuakat nümaa chi nashikai. Je neenakünapa nütüma Jesús, 22 napüta namüsüja tü na'anuainkat oo'ulaka chi nashikai süpüla o'unaa nümaa Jesús. 23 Nu'unakalaka Jesús sainküinpünaa tü mmakat Galilea sünain nikirajüin wayuu sulu'upünaa tü ekirajüleekalüirua wayuu judío cha'aya Galilea. Aküjüshi nia tü pütchi anasükat sümüin wayuu süchiki nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa, je anasü nütüma wainma wayuu eekai ayuulin sütüma ayuulii eekai eein ne'e. 24 Su'walakajaakalaka nüchiki Jesús sainküinpünaa Galilea je sainküinpünaa tü mmakat Siria. Je sükajee tia, antinnüsü nünainmüin wainma wayuu eekai ayuulin sütüma ayuulii eekai eein. Antinnüshii na eekai müliain sütüma alin ne'iruku, na eekai kale'eru'uin yolujaa, na eekai ko'kchichijaaraliin, je na eekai ouktüin asa'a. Eiyajünüshii napüshua nütüma. 25 Oushikajaasü wayuu watta saalin nüchiirua Jesús. Eejatü wayuu sulu'ujee Galilea, sulu'ujee tü poloosükot pueuloirua kanüliasü Decápolis, sulu'ujee Jerusalén oo'ulaka Judea, je sulu'ujee tü mma waneekat sa'ata tü süchikat Jordán.

Mateo 5

1 Ni'rapa Jesús tü wattakat saalin wayuu antakat nünainmüin, o'unüshi nia saa'umüin wane namüna süpüla ekirajaa naya. Je nüikkalaapa, arütkaashii na nikirajüinkana nünainmüin. 2 Nu'ttakalaka sünain ekirajaa tü wattakat saalin wayuu sünain maa namüin: 3 “Anata'aleeshiija'a ma'i jia e'rakana sünain che'ojaain chi Maleiwakai jümüin, süka jikeroteenain chamüin eere nuluwataain. 4 Anata'aleeshiija'a ma'i jia a'yalajakana nümüin Maleiwa saa'u jaainjala, süka jümülianneenain nütüma. 5 Anata'aleeshiija'a ma'i jia nnojoliikana pülain aa'in nuulia Maleiwa, süka saapüneerüin jümüin tü kasa anasü nüsülajeekat. 6 Anata'aleeshiija'a ma'i jia kachiiruakana aa'in aa'inraa tü anasükat, süka nükaaliijain jia Maleiwa süpüla juuntüin jaa'inrüin. 7 Anata'aleeshiija'a ma'i jia amüliajüliikana wayuu, süka jümüliajüneenain. 8 Anata'aleeshiija'a ma'i jia ulekana aa'in, süka ji'reechin Maleiwa. 9 Anata'aleeshiija'a ma'i jia akaaliijakana na juwalayuukana süpüla anajiraainjanain naya, süka ji'nnaajüneenain sünain nüchooin jia Maleiwa. 10 Anata'aleeshiija'a ma'i jia müliakana aa'in sütüma wayuu saaliijee jaa'inrüin tü nüchekakat Maleiwa jüpüleerua, süka jikeroteenain chamüin eere nuluwataain. 11 “Anata'aleeshiija'a ma'i jia müleka shi'rüle wayumüin wayuu jümüin saaliijee jünoujain tanain, müleka shime'erainparale jia je müleka jaashajaanüle sünain mojuin pütchi jüchiki. 12 Meerü jukuaippa aka nakuaippa na nünüikimaajanakana Maleiwa paala sümaiwa sünain ne'nnüin amüin natüma na jutuushikanairua. Otta jiakana so'u tü ka'i mülieenakat o'u jia sütüma wayuu, talata jia süka süpüshua jaa'in, süka jütüjaain naa'u chi Maleiwakai sünain nüsülajüinjatüin kasa anashaatakat jümüin chaa iipünaa eere nia”, nümakalaka Jesús namüin. 13 “Jiakana, müshii aka jia saa'in ichii jalouikat sümüin wayuu süpüshua. Maa aka nnojolüin sümojujaain asalaa sütüma ichii, akaainjana jia sümüin tü wayuukolüirua süpüla nnojolüinjatüin koo'omüin ma'i saainjala. Otta müleka me'ejüle tü ichiikat, nnojoleerü kasain saamüin sümüin wayuu. Ojotünüsü ne'e anouipa'a süka nnojolüin anain süpüla ekünaa je süpüla shiküin mürüt. Akaajaa chi wayuu eekai nnojolüin noonooin sümaa tanüiki, nnojoleerü kasain naamüin tamüin. 14 “Müshii aka jia saa'in wane anakia, süka shiyaawatüinjatüin saa'u tü shiimüinkat wayuu jütüma. Maa aka ja'yain wane pueulo iipünaa saa'u namüna, akaajaa jiakana sünain jii'iyatüin tü shiimüinkat waneepia sümüin wayuu. 15 ¿Jalasü e'itaanüin wane luusa shipejaanüle? ¿E'itaanüsü cheje suupünaa wushu? Nnojo. E'itaanüsü eere süpülee luusa süpüla sünaküinjatüin kasa süpüshua. 16 Akaajaa jiakana, müleka jaa'inrüin waneepia tü anasükat su'upala wayuu. Je sükajee ne'rüin tü kasa anasü jaa'inrakat, nayaawateerü aa'u nukuaippa Maleiwa je na'waajeechin nia. 17 “¿Antüshi taya jaajüin süpüla sümalajaainjatüin tatüma tü nuluwataakat anain Moisés oo'ulaka tü nashajakat na nünüikimaajanakana Maleiwa? Nnojo. Shia tantaka apüla takaaliijain jia süpüla joonooinjanain sümaa tü nümakat Maleiwa. 18 Shiimüin tü tamakat jümüin: Tü mmakat je tü kasa chakat iipünaa, aja'lajaweerü so'uweena wane ka'i. Otta tü nünüikikat chi Maleiwakai ashajünakat paala nütüma Moisés, nnojoleerü aja'ttüin waneeshikaiyaaje no'u pütchi sünainjee wane'ere'eya shikeraajapa süpüshua tü süküjakat achiki. 19 Chi wayuu eekai moonooin sümaa tü pütchi aluwataanakat anain nütüma Moisés, ja'itairü waneeshikaije ne'e pütchi shiyouktünüle nütüma, otta nikirajüle wayuu sünain moonooloinjanain naya sümaa, mojuteechi nia cha'aya eere nuluwataain Maleiwa. Akaajaa chi oonookai sümaa tü nuluwataakat anain, sümaa nikirajüin sünain, kojuteechi nia cha'aya. 20 Tamüshii paala jia: Müleka nnojorule jülatüin sünain anain jia noulia na fariseokana oo'ulaka na karalouktamaajanakana sünain jikeraajüin tü nüchekalakat chi Maleiwakai jüpüleerua, shiimüin sünain nnojoleenain ekerolüin jia cha'aya eere nuluwataain Maleiwa. 21 “Ji'raajüin tü nümapü'ükat Moisés namüin na jutuushinuukana sümaiwa paala, tü makat mayaa: ‘Nnojo pu'utüin saa'in wayuu. Je chi o'utakai saa'in wayuu, shiimüin sünain kasalajaneerüin nümüin tü naa'inrakat’. 22 Otta tanüiki tayakai joolu'u jümüin, müsü mayaa: Chi eekai naashichijaain nümüin wane nuwala, shiimüin sünain kasalajaneerüin nümüin tia nütüma Maleiwa. Otta müshia chi eekai ni'rüin wayumüin süka nünüiki nümüin wane nuwala, shiimüin sünain kasalajaneerüin nümüin tia natüma na laülaayuukana. Otta müshia chi eekai mojuin nünüiki nümüin wane nuwala sünain ‘maa'in aa'inchi pia’ sünain nümüin nümüin, eesü süpüla nujutüneechin so'umüin tü sikikat eere süpülee tü ouktüsükalüirua. 23 “Sükajee tüü, wanaa sümaa püsülajüin kasa nümüin Maleiwa eere süpülee asülajaa, müleka sotüle paa'in sünain mojuin nünüiki pümüin wane puwala, 24 anakaja müleka püpütüle tü püsülajüinjatkat yaala sü'ütpa'a tü süpüleekat asülajaa süpüla pu'unüinjachin nünainmüin chi puwalakai süpüla pukumajiraain sukuaippa nümaa. Je süchikijee, ale'eja meechia pia süpüla asülajaa nümüin Maleiwa. 25 “Müleka kaainjarale pia nuulia wane puwala, acheküshi pütüjamaatüin pünüiki nümüin süpülapünaa nuluwataain wane pütchipü'ü pünainmüin suulia kojutajüin püpüleerua. 27 “Ji'raajüin tü nümapü'ükat Moisés namüin na jutuushinuukana sümaiwa paala, tü makat mayaa: ‘Nnojo püma'üjaain sümaa wayuu nnojotkat pu'wayuusein otta nnojoikai pu'wayuusein’. 28 Otta tanüiki tayakai joolu'u jümüin, müsü mayaa: Chi eekai niirakaain sümüin wane jierü sümaa kee'ireein naa'in ama'üjirawaa sümaa, shiimüin sünain kaainjalain nia wanaa nümaa eekai nüma'üjaain sümaa wayuu nnojotkat nu'wayuusein. 29 Jalia pia suulia kaainjalaa sükajee tü kasa pi'rakat. Anasüje ne'e amüloulire puulia waneesia po'u suulia pikerolüin chamüin Hadesmüin sümaa tü piamasükat po'u, chaa eemüinjachire pujutünüin eere süpülee tü ouktüsükalüirua. 30 Jalia pia suulia kaainjalaa pia sükajee tü kasa paa'inrakat süka pajapü. Anasüje ne'e amüloulire puulia waneesia pajapü suulia pikerolüin chamüin Hadesmüin sümaa tü piamasükat pajapü, chaa eemüinjachire pujutünüin eere süpülee tü ouktüsükalüirua. 31 “Ji'raajüin tü nümapü'ükat Moisés namüin na jutuushinuukana sümaiwa paala, tü makat mayaa: ‘Müleka nücheküle wane wayuu süpüleerua nuu'ulaain suulia tü nu'wayuusekat, che'ojaasü nüshajüin wane karaloukta aapiria tü nu'wayuusekat sünain nuu'ulaainjatüin shia’. 32 Otta tanüiki tayakai joolu'u jümüin, müsü mayaa: Chi eekai nuu'ulaain suulia nu'wayuuse, sümaa nnojolüin süma'üjiraasüin nümaa wane wayuu naata nuulia, ni'rala wayumüin sümüin. Süka jamüin, müleka ka'wayuusere tü jietkat süchikua, kaainjalasü. Je kasalajaneerü sümüin süma'üjaain nümaa chi jekechikai su'wayuusein. Akaajaa chi wayuu ka'wayuusekai tü jierü oo'ulaaushitkat, kaainjalashi nia'aya, je kasalajaneerü nümüin nüma'üjaain sümaa tü jierü oo'ulaaushitkat. 33 “Ji'raajüin tü nümapü'ükat Moisés namüin na jutuushinuukana sümaiwa paala, tü makat mayaa: ‘Müleka pümüle nümüin Maleiwa, “Pansaasü tanüiki pümüin”, anasü müleka pikeraajüle shia’. 34 Otta tanüiki tayakai joolu'u jümüin, müsü mayaa: Anakaja müleka lotüle pünüiki waneepia sümüin wayuu süpüshua sünain nnojolüinjachin püküjain alawaa. Nnojo ne'e shiainjatüin pansaakat o'u pünüiki o'upalaa, maa aka su'upala tü kasa chakat iipünaa eere Maleiwa, süka chain nuluwataain Maleiwa, 35 maa aka su'upala tü kasa yaakat mmalu'u, süka shiain akumajuushin nütüma Maleiwa, maa aka su'upala tü kasa chakat sulu'u Jerusalén, süka shiain nepiain na wayuu aluwataaushikana nütüma Maleiwa, 36 je maa aka pükajiraa piakai saa'u laülaain pia pümüiwa. 37 Müleka paa'inrüinjatüle wane kasa, ‘Aa’ meeshi ne'e pia. Je müleka nnojolüinjatüle paa'inrüin shia, ‘Nnojo’ meeshi ne'e pia. Atüjaaneena aa'u jia sünain pansaain jünüiki sükajee tia. Chi eekai nikirajüin naata suulia tüü, nia chi Kama'üraikai. 38 “Ji'raajüin tü nümapü'ükat Moisés namüin na jutuushinuukana sümaiwa paala, tü makat mayaa: ‘Müleka saa'innüle wane kasa mojusü pümüin, anakaja müleka paa'inrüle shia sümüin tü aa'inrakat pümüin. Maa aka chi wayuu eekai niyu'lüin so'u wane wayuu, anasü shiyu'nnüle no'u. Je maa aka chi wayuu eekai niyuutüin sai wane wayuu, anasü shiyuutünüle nai’, makat. 39 Otta tanüiki tayakai joolu'u jümüin, müsü mayaa: Nnojo kee'ireein paa'in pasalawaa. Müleka süshe'etünüle pu'upünaa sütüma wane wayuu e'rülü wayumüin, anasü müleka nnojorule püchekajüin shia. Shia anaka alu'u müleka pujununtaale süpüla süshe'etünüin tü wane'e. 40 Je müleka süchuntünüle pümüin wane püshe'in saa'u paainjala, anasü müleka paapaleere tü sutujunakat. 41 Je müleka püta'ünnüle süpüla e'ikaa wane chisoui waneemüin kilómetro, anasü müleka pi'ikale'ere piama kilómetro. 42 Je nümüin eekai che'ojaain kasa nümüin, püsülaja nümüin. Nnojo je'iyein pia nuulia. 43 “Ji'raajüin tü nümapü'ükat Moisés namüin na jutuushinuukana sümaiwa paala, tü makat mayaa: ‘Anashii aire jüpüla na jüpüshi judíokana. Otta na jü'ünüükana, anashii kanainre jaa'in naya’. 44 Otta tanüiki tayakai joolu'u jümüin, müsü mayaa: Anashii aire jüpüla na jü'ünüükana. Je anashii juchuntüle nümüin Maleiwa naa'u na e'rüliikana wayumüin jümüin 45 süpüla ji'nnaajünüinjanain sünain nüchooin jia Maleiwa chakai iipünaa, süka nüntirüin nuwarala chi ka'ikai je nü'itirüin tü juyakat sünainmüin wayuu eekai kaainjaralin je eekai anamiain. 46 Müleka aire ne'e jüpüla tü wayuu aikat apüla jia, shia ne'e saa'inraka wayuu süpüshua. Mayaashiije kaainjaraliin naya, aisü napüla wayuu aikat apüla naya. 47 Je müleka jüsaküle ne'e na juwalayuukana namüiwa, shia ne'e saa'inraka wayuu süpüshua. Aa'innüsü tia natüma na manoujainsaliikana. 48 Otta jiakana, anasü müleka aire wayuu süpüshua jüpüla maa aka naa'in chi Maleiwakai sünain alin shia nüpüla süpüshua.

Mateo 6

1 “Jalia jia suulia kee'ireejüin jaa'in ji'nnüinjanain sütüma wayuu wanaa sümaa jaa'inrüin tü kasa anasü nüchekakat Maleiwa jüpüleerua. Müleka jaa'inrüle ne'e shia su'upala wayuu süpüla ji'nnüinjanain sütüma, mawalaajuujeena jia nütüma chi Jüshikai Maleiwa chakai iipünaa. 2 “Wanaa sümaa jüsülajüin sümüin wayuu eekai müliain, nnojo müin aka jia naa'in na wayuukana aapitkana süka kaasha sulu'u tü ekirajüleekalüirua je sulu'u tü wopukot süchiki tü kasa anasü naa'inrakat, süka wayuuin piama o'upünaachii naya. Shiimüin tü tamakat jümüin: Mayaashiije na'waajünüin sütüma wayuu, nnojoleena a'waajünüin naya nütüma Maleiwa. 3 Otta jiakana, wanaa sümaa jüsülajüin sümüin wayuu eekai müliain, jaa'inra tia sujuuna wayuu süpüshua süpüla nnojolüin sütüjaain saa'u. Nia Maleiwa chi Jüshikai atüjaaka saa'u tü kasa anasü jaa'inrakat sujuuna wayuu. Nuwalaajeena jia sükajee tia. 5 “Wanaa sümaa jüchuntüin nümüin Maleiwa, nnojo müin aka jia naa'in na wayuu alaayaakana. Asha'walaashii naya su'upala wayuu sulu'u tü ekirajüleekalüirua je sulu'u tü wopukot sünain achuntaa nümüin Maleiwa süka kee'ireein naa'in e'nnaa sütüma wayuu. Shiimüin tü tamakat jümüin: Mayaashiije na'waajünüin sütüma wayuu maa'ulu yaa, nnojoleena a'waajünüin naya nütüma Maleiwa mapeena. 6 “Otta jiakana, wanaa sümaa jaashajaain nümaa Maleiwa, jüsürülaa jipialu'umüin süpüla jüchuntüinjanain nümüin sujuuna wayuu süpüshua. Chi Jüshikai Maleiwa, nütüjaajeerü aa'u tü jaa'inrakat sujuuna wayuu je nuwalaajeena jia sünainjee tia. 7 Je tü jukuaippainjatkat sünain achuntaa nümüin Maleiwa, nnojoleerü müin aka sukuaippa wayuu eekai süchuntüin sümüin tü sümaleiwaseyaasükalüirua. Kaashajaaralii ma'i naya. Aapüneerü, saa'in namüin, tü nachuntakat apüla sükajee kama'ain ma'i naya sünain achuntaa. 8 Otta jukuaippa jiakana, nnojoleerü müin aka nakuaippa. Süpülapünaa jüchuntüin, nütüjaa aa'ut chi Jüshikai Maleiwa süpüshua tü che'ojaakat jümüin. 9 “Meena jia jüchuntapa nümüin Maleiwa: Taata Maleiwa chakai iipünaa, kojutshaatashi pia watüma. Kasataalejese kojutüin pia sütüma wayuu süpüshua. 10 Kasataalejese püntüin maalü wa'akamüin sünain aluwatawaa. Kee'ireesü waa'in soonooin wayuu süpüshua yaa mmalu'u sümaa pünüiki, maa aka soonooin tü aapieekalüirua chakat iipünaa. 11 Anakaja müleka paapawaire wamüin weküin süpüla wane'ewai ka'i. 12 Anakaja motüle paa'in tü waainjalakat, maa aka wayakana sünain motüin waa'in süma'üla eekai süma'ülapalain waya. 13 Je nnojo piyüülajüin waya süpüla oo'ulakünaa aa'in. Anasüje müleka pu'tte'erüle waya nuulia chi Kama'üraikai. Shia jüchuntiainjatka tia nümüin. 14 Müleka motüle jaa'in tü saainjalakat wayuu eekai kaainjalain juulia, alatinneerü jaainjala juuliaya nütüma chi Jüshikai Maleiwa. 15 Otta müleka nnojorule motüin jaa'in tü saainjalakat, nnojoleeria alatinnüin jaainjala juulia nütüma. 16 “Wanaa sümaa jaamajüin, nnojotsü ja'yashinjatüin sünain ju'upünaa tü aamüjaakat süpüla sütüjaainjatüin jaa'u wayuu. Shia nakuaippaka'aya na wayuu piama o'upünaachiikana tia. Shiimüin tü tamakat jümüin: Mayaashiije na'waajünüin sütüma wayuu saa'u naamajüin maa'ulu yaa, nnojoleena a'waajünüin nütüma Maleiwa mapeena. 17 Otta müshi'iya jiakana, wanaa sümaa jaamajüin, anakaja müleka jüpeinajaale ju'wala sümaa ju'lojooin ju'upünaa, 18 süpüla nnojolüinjatüin shiyaawatüin wayuu saa'u sünain jaamajüin. Nia chi Jüshikai Maleiwa nümüiwa atüjaaka jaa'u je nuwalaajeena jia sünainjee tia. 19 “Anakaja müleka nnojorule jünaajaain kasa anasü yaa mmalu'u eere she'e mma aja'ttirüinjatkat shia je eere su'luwajünüin. 20 Müleka jaa'inrüle tü anasükat sümüin wayuu, naapeerü jümüin Maleiwa tü kasa anasü matüjainkat ke'ewaa, matüjainkat aja'ttaa, matüjainkat a'luwajünaa, süka nüma'anain shia Maleiwa chaa iipünaa. 21 Je sükajee tia, acheküsü jülüjain jaa'in tü kasa anasü chakat iipünaa aapünüinjatkat jümüin. Nnojo jülüjain jaa'in waneepia tü kasa jünaajaakat yaa mmalu'u. 22 “Otta tü wo'ukot, müsü aka saa'in suwarala luusa, süka we'rüin tü kasa wapüleeruakat sütüma. Müleka anale tü wo'ukot, we'rüin tü kasakat süpüshua sütüma. 23 Akaajasa mo'upa'ale waya, müsatüsü tü mmapa'akat wo'ulu'u. Akaweeria müleka ulere tü jaa'inkat, jüüjüüjeena jia sünain aa'inraa tü anaakat. Otta müleka yarüttüle jaa'in, shieerü jaa'inraka tü mojusükat, nnojoleerü jaa'inrüin tü anaakat. Otta müleka ayatüle ulein tü jaa'inkat sümaa jiyouktüin tü yarüttüsükat, jaa'inreerü tü anaakat waneepia sümüin wayuu. 24 “Maa aka kojuta'atüle piamashii laama nütüma chi a'yataaikai sünain alin nüpüla wane je sünain maalin nüpüla chi wane'e, meechi aka Maleiwa jütüma müleka shiale kachiiruain jaa'in tü washirüükat nuuliale'eya. 25 “Nnojo jüshapataain aa'in saa'u tü jiküinjatkat je tü jüsüinjatkat, katüinjatkat atüma jo'u, je saa'u tü kuluulu ja'atajatkat anainjatkat atüma jiyolojo. Tü talateetkat atüma jaa'in, nnojotsü shiain ne'e tü eküülü katüinjatkat atüma jo'u, nnojotsü shiain ne'e tü kuluulu anainjatkat atüma jiyolojo. 26 Jülüja jaa'in sukuaippa tü wuchiikalüirua. Mapünajüinsat shia je manaajaalasat shia shiküin, nnojotpaja e'rüin jamü shia, süka shikinnüin nütüma chi Jüshikai Maleiwa chakai iipünaa. Jialeeka jiakana, aa'inmajünüshii waneepia nütüma Maleiwa, süka alana'aleein jia sünain kojutüin nütüma suuliale'eya tü wuchiikalüirua. 27 Je tü shapawaakat aa'in, nnojoleerü kasain saapüin jümüin süpüla epijawaa. 28 “¿Jamüsü jüshapajaaka'a saa'u tü jüshe'injatkat? Jülüja jaa'in sukuaippa tü süsiikat tü wüitshiikat sünain anashantain ma'i tü süno'ukot. Mayaainje nnojolüin a'yataain je nnojolüin saainjüin süshe'in, 29 alana'aleesia ma'i sünain anachonin shiyolojo suuliale'eya süno'u nüshe'in Salomón chi washitshaanakai sülaülashikai mma paala sümaiwa. 30 ¿Jamüsü nnojotka'a jünoujain sünain jaa'inmajünüin nütüma Maleiwa? Tü süsiikat, anashaatasü ma'i süno'u nütüma Maleiwa, mayaasüje julumaatüin shia sümaa sa'ajünüin mapa. Müshi'iya jiakana, aa'inmajünüshii nütüma suuliale'eya tü süsiikalüirua wüitshii. 31 “Je sükajee tia, nnojo jüshapajaain aa'in sünain müin jünüiki: ‘¿Kasa weküinjatka? ¿Kasa wasüinjatka? ¿Kasa wa'atüinjatka?’. 32 Ashapataasü ma'i naa'in na manoujainsaliikana waneepia saa'u kasa eekai müin aka tia. Alu'ujasa jiakana, anakaja müleka nnojorule jüshapataain aa'in saa'u tia maa aka naa'in nayakana. Soto jaa'in sünain nütüjaain saa'u chi Jüshikai Maleiwa tü che'ojaakat jümüin je naa'inmajeena jia waneepia. 33 Tamüshii jia wane'ewa'i jukua: Müleka keejiale jümüin niainjachin chi Maleiwakai aluwataain jaa'u sümaa kee'ireein jaa'in tü nüchekakat jüpüleerua, aapüneerü jümüin süpüshua tü che'ojaakat jümüin. 34 Je sükajee tia, nnojo jüshapajaain aa'in saa'u tü alateetkat mapeena, süka wainmeerüin tü kasa jülüjüinjatkat jaa'in mapeena. Nnojotsü anain jüshapataale aa'in saa'u kasa wainma maa'ulu yaa.

Mateo 7

1 “ ‘Kaainjarai nia’ anakaja nnojorule jümüin sümüin wane wayuu. Müleka jaa'inrüle tia, ‘Kaainjarai pia’ meechi chi Maleiwakai jümüin. 2 Süka jamüin, müleka mamüliajule chi wayuukai jütüma, nnojoleena jia nümüliajüin Maleiwa. Je müleka jiyoujüle nia sünainjee wane wwatua ne'e naainjala, akaweenia jiakana nütüma Maleiwa ja'itasü wwatuain ne'e jaainjala. 3 “Jia ayoojaakana waneepia na juwalayuukana, müshii aka jia naa'in wane wayuu eekai ni'rüin yarüttüsü sulu'u no'u chi nuwalakai sünain, ‘Tawalaa, anashi tayu'rule tü yarüttüsükat sulu'ujee po'u’, sünain nümüin nümüin. Otta nnojotsü nütüjaain aa'u sünain eein wane sa'ata wunu'u sulu'u tü no'ukalia ma'i. 5 Jiakana piamakana akuaippa, müleka juu'ulaale suulia kaainjalaa, juunteerü jii'iyatüin namüin na juwalayuukana sünain kaainjalain naya. 6 “Tü kasa anasü akatannakat süpüla saapünüinjatüin nümüin Maleiwa, nnojo jujutüin shia sümüin wane erü, süka yarüttüin tü mürütkat no'ulu'u Maleiwa. Müleka jaapüle shia sümüin, awataajeerü jünainmüin sünain sojottüin jia. Otta tü kasa anasükat, nnojo jojotüin shia'aya sümüin püülükü, süka nnojolüin shiyaawatüin saa'u sünain akataluushin nümüin Maleiwa. Sü'tküteerü aa'u ne'e. 7 “Anakaja müleka juchuntüle nümüin Maleiwa waneepia süka süpüshua jaa'in. Maa aka wane wayuu nuchuntüle, aapüna amüinchi. Maa aka wane wayuu mekeerüle, nünta anainrü tü nüchajaakat achiki. Maa aka wane wayuu nütaletüle miicho'u, ajutanna apüleechi. 9 “¿Jamüsü jukuaippa jiakana namüin jüchonnii? Maa aka nüchuntüle pümüin wane pan chi püchonkai, ¿paapeerü wane ipa nümüin? Nnojo taa. 10 Jama müleka nüchuntüle wane jime, ¿paapeerü wane wüi nümüin? Nnojo taa. 11 Eereje'e ne'e wayuuin kaainjaraliin jia, atüjashii jia aapaa kasa anasü namüin na jüchooinkana. Nialeeka chi Jüshikai Maleiwa chakai iipünaa, alana'aleeshia ma'i sünain anamiain jümüin. Naapeerü kasa anasü jümüin müleka jüchuntüle nümüin. 12 Anasü müleka jaa'inrüle tü anasükat sümüin wayuu, maa aka jücheküin saa'inreein tü anasükat jümüin. Shia aluwataanaka anain wayuu nütüma Moisés oo'ulaka natüma na nünüikimaajanakana Maleiwa. 13 “Chi eekai nnojolüin nünoujain tanain, nnojoleechi ountüin ekeroloo chamüin eere nuluwataain Maleiwa. Wainmeerü wayuu mekerolüinkat süka nnojolüin nanoujain tanain. Müshii aka naya saa'in wayuu eekai süneeküin o'unaa sulu'u wopu eekai jerulüin saa'u mapüleein napüleerua. Otta na anoujashiikana tanain, nnojoleena wainmain. Müshii aka naya saa'in wayuu eekai süneeküin wopu eekai moulin ja'itasü kapüleein napüleerua. Anakaja müle aka jia naa'in na wayuu o'unakana sulu'u wopu mouisü. 15 “Jalia jia suulia jünoujain nanüiki na nünüikimaajanayaakana Maleiwa. Anamiayaashii naya sümaa kee'ireein naa'in namalajirüin tü jünoulakat. 16 Jütüjaajeena aa'u sünain naküjain alawaa sükajee tü kasa naa'inrakat ji'rüin. Jülüja jaa'in sukuaippa wane wunu'u. Müleka shi'nnüle süchon tü wunu'ukot, atüjaaneerü aa'u kasain kachoin. Tü uuwakat, nnojotsü atpajünüin sünainjee wunu'u eekai keimsein, je tü süchonkot ‘higuera’, nnojotsü atpajünüin sünainjee wunu'u eekai eein ne'e. 17 Wane wunu'u eekai shikaajünüin achoin, anasü tü süchonkot, nnojotsü kachoin eekai mekaajuuin. Otta wane wunu'u eekai mekaajuuin süchon, nnojotsü kachoin eekai shikaajünüin. 19 Süpüshua tü wunu'ukolüirua eekai nnojolüin anain süchon, ashottüneerü sümaa sujutünüin so'u siki. 20 Akaajaa na nünüikimaajanayaakana Maleiwa, jütüjaajeena aa'u sünain naküjüin alawaa sükajee tü kasa naa'inrakat ji'rüin. 21 “Mayaasüje, ‘Senyotkalee, kojutüshi pia watüma’ jümüin tamüin, müleka nnojorule jaa'inrüin tü nüchekakat jüpüleerua chi Tashikai chakai iipünaa, nnojoleena ekerotüin jia cha'aya eemüinre nuluwataain. 22 Je so'uweena tü ka'i süsaleetkat o'u wayuu saainjala nütüma Maleiwa, meerü wayuu wainma tamüin: ‘Senyotkalee, ¿nnojotsü shiimüin sünain laülaain waya pütüma sünain waküjapü'üin pünüiki, sünain wayu'lapü'üin yolujaa süle'eru'ujee wayuu, je sünain waa'inrapü'üin tü kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa?’. 23 Otta tayakai, meechi taya namüin: ‘Jia kaainjaraliikana, ¿joujanakai jia te'raajüin? Ju'una yaajee toulia’. 24 “Chi wayuu eekai nüntüin tanainmüin, sünain naapajüin tü tekirajakat anain, sünain naa'inrüin waneepia tü taluwataakat anain nia, ¿kasa maka aka nia? Müshi aka nia naa'in wane wayuu eekai yalayalain süpüla aainjaa miichi. Nüpotüin tü mmakat süpüleerua tü nipiakat süpüla nükumajüinjatüin shia saa'u ipa. 25 Je süntapa wane juya miyo'ushaata sünainmüin tü miichikat sümaa katsüin tü jouktaikat, nnojotsü ojuttüin shia, süka ichein ma'i sükumajia. 26 Akaajasa chi wayuu eekai naapajüin tü tekirajakat anain sünain nnojolin naa'inrüin tü taluwataakat anain, müshia aka nia naa'in wane wayuu eekai matüjain süpüleerua aainjaa miichi. Nükumajüin tü miichikat saa'u mma ne'e sünain nnojolin nüpotüin tü mmakat süpüleerua tü nipiakat. 27 Je süntapa wane juya miyo'ushaata sünainmüin tü miichikat sümaa katsüin tü jouktaikat, ojuttüsü shia”, nümakalaka Jesús namüin. 28 Je kettaapa nünüiki Jesús sünain ekirajaa tü wayuukolüirua cha'aya saa'u tü namünakat, ponusü ma'i naa'in na wayuukana tü nünüikikat, 29 süka shiyaawatüin saa'inyaka naa'u sünain ni'itaaushin nütüma Maleiwa süpüla ekirajaa nünüiki, süka nnojolüin müin aka naa'in na karalouktamaajanakana.

Mateo 8

1 Je nüshakatapa Jesús saa'ujee tü namünakat, o'unüsü wayuu watta saalin nümaa. 2 Arütkaashi nünainmüin wane wayuu mayeinshi sütüma aja'ttaa ata. Asapainyo'ukashi nia nümülatu'u Jesús sünain nüchuntüin nümüin: —Senyotkalee, müinka pücheküle, piiyaja taya —nümakalaka chi wayuukai. 3 Niyurulakalaka joo nütüna Jesús nünainmüin chi ayuuishikai sünain naapaain nia. —Tacheküin süpüleerua anainjachin pia —nümakalaka nümüin. Anaichipa joo chi wayuukai. Nnojolüitpa aja'ttüin tü nütakat. 4 Aashajaashi joo Jesús nümüin chi wayuukai nüchikua: —Otta müshia joolu'u, nnojo püküjain sümüin wayuu püchiki sünain teiyajüin pia. Pu'una palajana eemüin chi sacerdotekai süpüla pii'iyatüinjatüin nümüin tü pütakat süpüla naapüinjatüin nümüin Maleiwa tü mürüt ouktajatkat saa'u anaichipain pia, maa aka tü nuluwataakat anain Moisés paala sümaiwa. Je sükajee tia, sütüjaajeechi aa'u pia wayuu sünain anaichipain pia süpüla sa'akainjachin pia püchikua —nümakalaka Jesús nümüin. 5 Je nikerolapa Jesús sulu'umüin tü pueulokat Capernaum, arütkaashi wane sülaülashi surulaat nnojoikai judíoin nünainmüin. Nüchuntakalaka kaalinyüü nümüin Jesús: 6 —Senyotkalee, ayuuishi chi tachepchiakai tepialu'u. Müliashi ma'i nia sütüma ouktüin nüsa'a —nümakalaka chi sülaülashikai surulaat. 7 Nümakalaka Jesús: —O'uneechi joo taya pümaa teiyajaiwa nia. 8 Otta chi sülaülashikai surulaat, nüsouktakalaka nümüin Jesús: —Nnojoishi kasajachin taya pümüin, saa'in tamüin. Otta müleka püküjale ne'e wane pütchi, tatüjaa aa'ut sünain aneechin chi tachepchiakai sütüma tü pümakat. 9 Tayakai, laülaashi taya saa'u surulaat. Tatüjaain saa'u aluwataanaa maa aka tatüjaain saa'u aluwatawaa. Müleka tajütüle wane surulaat, o'unüshi. Müleka teenaküle nia, antüshi. Müleka taluwataale chi tachepchiakai, naa'inramaatüin motso'o tü taluwataakat anain nia —nümakalaka nümüin Jesús. 10 Oponojoosü ma'i naa'in Jesús sütüma tü nümakat chi sülaülashikai surulaat. Ajununtaashi joo sünain nümüin sümüin tü wayuukolüirua wattakat saalin eekat nümaa: —Shiimüin tü tamakat jümüin: Miyo'utaaleeja'a nünoula chi sülaülashikai surulaat tanain. Nnojoishi eein wane makai aka naa'in sünain anoujaa tanain, ja'itakaja ne'e na'aka na wayuukana Israelkana. 11 Tamüshii paala jia: Anteerü wayuu wainma eekai wüinpujeekualüin oo'ulaka eekai wopujeekualüin sünain ekerolaa chamüin eere nuluwataain Maleiwa sünainmüin wane ekawaa miyo'u nümaa Abraham oo'ulaka Isaac oo'ulaka Jacob. 12 Otta na wayuu aneekünakana paala süpüla nayainjanain na nüpüshikana Maleiwa, süka nayouktüin nia, ayouktüneena naya nütüma süpüleerua nekerolüin cha'aya nünainmüin. A'yalajeena ma'i naya süka makatüinjanain anouipa'a sa'aka piyuushi —nümakalaka Jesús namüin na wayuukana. 13 Nümakalaka Jesús joo nümüin chi sülaülashikai surulaat: —Anakaja pu'unüle. Aneechi joo chi püchepchiakai nütüma Maleiwa süka pünoujain sünain anainjachin nia tatüma —nümakalaka Jesús nümüin. Je chi nüchepchiakai, anaichipa nia wanaa ma'i sümaa naashajaain Jesús nümaa chi sülaülashikai surulaat. 14 Shiasa mapa, antüshi Jesús nipialu'umüin Pedro. Eejatkalaka nüpüla tü nimeshikat Pedro sünain ayuulin sütüma aapuwaa. 15 Nürütkaakalaka joo sünainmüin sünain naapaain sajapü. Naawale'erakalaka tü ayuuliikat suulia. Je süka anaitpain shia, atamaamaatüsü sünain shikirüin nia. 16 Je motsopa ka'i, antinnüsü wainma wayuu kale'eru'usü yolujaa nünainmüin Jesús. Nujuittirakalaka tü yolujaakalüirua süka nünüiki je niiyajüin tü ayuuisükalüirua süpüshua. 17 Alatüsü tüü süpüla keraainjatüin tü nünüikikat chi Maleiwakai nüchiki Cristo aküjünakat paala nütüma Isaías chi nünüikimaajachikai sünain maa: “Taashishii waya nütüma suulia süpüshua tü ayuulii eekat wanain”. 18 Ni'rapa Jesús tü wayuu wattakat saalin nü'ütpa'a, “Anashii wo'unüle waneemüin sa'ata tü palaakat”, nümakalaka namüin na nikirajüinkana. 19 Je nnojoliiwa'aya no'unüin sulu'u tü anuakat, arütkaashi wane karalouktamaajachi nünainmüin Jesús sünain nümüin nümüin: —Ekirajüikalee, pümaajeechi taya eepünaale pia —nümakalaka nümüin. 20 Nüsouktakalaka Jesús nümüin: —Tü walitkalüirua, eesü ishi süpüla eeinjatüle sütunküin. Je tü wuchiikalüirua, kepiasü iipünaa eere sütunküle. Otta tayakai, chi Shipayakai Wayuu, mepiasai —nümakalaka Jesús. 21 Otta nünüiki wane nikirajüinkai Jesús, müsü mayaa: —Senyotkalee, alü'ütsü nükalia chi tashikai süpüla ouktajachin. Anashi tojoitüle nia palajana süpülapünaa to'unüin pümaa —nümakalaka nümüin Jesús. 22 Nüsouktakalaka Jesús nümüin: —Anakaja nayale ojoitüin, na püpüshi makana saa'in wayuu ouktüsü saa'u nnojolüin nanoujüin tanain. Otta piakai, anakaja pu'unüle tamaa —nümakalaka Jesús nümüin. 23 No'otookoloko Jesús sulu'umüin tü anuakat namaa na nikirajüinkana. 24 Je süma'inru'u waraittüin tü anuakat shirokupünaa tü palaakat natüma na nikirajüinkana, anta müsia joo wane wawai nanainmüin sünain shi'yotüin palaa sulu'umüin tü anuakat. Otta müshia Jesús, atunküshi. 25 Narütkaakalaka na nikirajüinkana nünainmüin. —Senyotkalee, püchijiraa maala süpüla pu'tte'erüinjanain waya. Ouktüshii taa waya —namakalaka nümüin. 26 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —¿Jamüshii mmotka'a jia? ¿Jamüshii nnojoliika'a jünoujüin paala sünain to'tte'erüinjanain jia suulia tü wawaikat? —nümakalaka namüin. Nüsha'walaakalaka Jesús sünain nüchiajaain tü wawaikat sümaa tü palaa ko'ontakat nanainmüin. Ejimalaa müsia joo tia sütüma nünüiki. 27 Otta na nikirajüinkana: —¿Jaraikai wayuukai chii, kache'ekai amüin wawai oo'ulaka tü palaakat? —namakalaka sünain ponüin naa'in tü ne'rakat. 28 Je süntapa tü anua kalu'ukot Jesús namaa na nikirajüinkana waneemüin sa'ata palaakat eere kepiain wane wayuuirua kanüliajüsü Gadareno, eeshii napüla piamashii wayuu kale'eru'ushii yolujaa. Nantakalaka nünainmüin Jesús sa'akajee tü amuuyuukalüirua. Saa'u jashichipü'üin naya, mmotpü'üsü wayuu seema waraittaa chapünaa cha'aya eere kepiain naya. 29 Emetutsü joo nanüiki na yolujaa nale'eru'ukana na wayuukana sünain namüin: —Jesúsuu, Nüchonka'iya Maleiwa, ¿jamüinjatü wakuaippa pütüma? ¿Antüshi pia süpüla müliainjanain waya pütüma süpülapünaa tü ka'i süsalainjanakat o'u waya waainjala? —müshii naya. 30 Eejatü wane püülüküirua wainma ekajaain maa aka tüsa. 31 Nachuntüin na yolujaakana wainmatua nümüin Jesús sünain namüin nümüin: —Müleka pujuittirüle waya, anakaja müleka püjütüle waya süle'eru'umüin tia püülükkalüirua —namakalaka nümüin Jesús. 32 —Ju'una jümaarüleen —nümakalaka Jesús namüin. Ojuitta müsüja tü yolujaakalüirua nale'eru'ujee na wayuu piamashiikana sünain shikerolüin süle'eru'umüin tü püülükkalüirua. Apantajaayaa müsü tü püülükkalüirua saa'ujee tü namünakat shirokumüin tü palaakat. Oo'uwo'utkalaka shia süpüshua. 33 Na arüleejüliikana tü püülükkalüirua, apantajaashii naya sulu'umüin tü pueulokat sünain aküjaa süchiki tü püülükkalüirua je nachiki na piamashii kale'eru'ushiikana yolujaa. 34 Otta na wayuu aapakana nanüiki sulu'u tü pueulokat, o'unüshii naya nünainmüin Jesús süpüla nachuntüin nümüin süpüla nu'unüinjachin noulia sulu'ujee tü noumainkat.

Mateo 9

1 No'otookalaka Jesús nüchikua sünain o'unaa Capernaummüin eejeewa'ire nia. 2 Je cha'aya, süntakalaka wane wayuuirua nünainmüin sünain nalü'üjiraain wane wayuu ayuuishi süka süi shii'iree niiyajeein nia. Oukta asa'achi, oukta atünachi. Nütüjaapa Jesús saa'u nanoula na wayuukana, aashajaashi nia nümüin chi ayuuishikai: —Tawalachee, anakaja talatüle paa'in. Talatirüitpa paainjala puulia —nümakalaka nümüin. 3 Otta wane na karalouktamaajana yaakana sa'aka tü wayuukolüirua, müsü naa'in: “¿Jaraikai wayuu chi e'rüiyaaka aa'in wayumüin süpüleerua nünüiki nümüin Maleiwa?”. 4 Otta müshia Jesús, süka niyaawatüin saa'u tü sulu'ukat naa'in, asouktüshi nia namüin: —¿Jamüshii jia mojuka'a jünüiki tamüin sulu'u jaa'in? 5 Je wanaa sümaa tamüin nümüin, “Talatirüitpa paainjala puulia”, nnojoishi jütüjaain aa'u tayakai, chi Shipayakai Wayuu, sünain laülaain süpüla alatiraa saainjala wayuu. 6 Otta müsia joolu'u, jütüjaweechi aa'u taya sünain laülaain süka tameechin nümüin: “Püsha'walaa, waraittaiwa pia”. Aashajaashi joo Jesús nümüin chi oukta asa'achikai: —Püsha'walaa. Pülü'üjaa pu'ula. Pu'una pipialu'umüin —nümakalaka nümüin. 7 Asha'walaashi joo chi wayuukai sünain nu'unüin nipialu'umüin. 8 Ponokalaka ma'i saa'in tü wayuukolüirua tü shi'rakat je na'waajüin Maleiwa saa'u laülaain Jesús nütüma süpüla eiyajaa wayuu. 9 Shiasa mapa süchikijee tia, sünain nu'unüin Jesús yalajee, eeshi nüpüla wane wayuu kanüliashi Mateo joyotüin eere ni'yataale. Okotchajüi neerü nümüin chi sülaülashikai mma. —Anashi tamaatalai pia —nümakalaka Jesús nümüin. Nüsha'walaakalaka joo Mateo sünain o'unaa nümaa Jesús. 10 Shiasa süchikijee tia, neenakakalaka Mateo wainma wayuu nipialu'umüin sünainmüin wane ekawaa nüpüla Jesús namaa na nikirajüinkana. Je na'aka na wayuu eküshiikana, eeshii wainma na kaainjaraliikana naashin na fariseokana, maa aka na okotchajüliikana neerü nümüin chi sülaülashikai mma. 11 Otta na wayuukana fariseokana ne'rapa tia, mojusü nanüiki namüin na nikirajüinkana Jesús sünain namüin namüin: —¿Jamüshi cheje eera nikaaka'a chi ekirajüikai jia namaa na eekana kaainjaraliin maa aka na okotchajüliikana neerü? —namakalaka namüin. 12 Naapapa Jesús tü namakat na fariseokana namüin na nikirajüinkana, nüsouktakalaka ne'ipajee: —Wane wayuu eekai nnojolüin ayuulin, nnojotsü che'ojaain tottoolu sümüin. Shia che'ojaaka amüin eekai ayuulin. 13 Sükajee tüü, antüshi taya sa'akamüin wayuu süpüla achajawaa süchiki eekai kaainjaralüin shii'iree sükatalaain suulia saainjala. Nnojoishi taya antüshin süpüla achajawaa süchiki eekai maainjalain saa'in namüin. Jülüja jaa'in tü nünüiki Maleiwa ashajünakat paala sümaiwa sulu'u tü nüchikimaajatkat Maleiwa sünain maa: “Tacheküin süpüleerua kamaneein jia sümüin wayuu. Nnojotsü tacheküin mürüt o'utünajatkat aa'in tamüin” —nümakalaka Jesús namüin. 14 Nantakalaka na nikirajüinkana Juan nünainmüin Jesús sünain nasakirüin nia sünain namüin nümüin: —Aamüjapü'üshii waya wanaa sümaa aashajawaa nümaa Maleiwa, maa'aya aka na fariseokana. ¿Jamaka'a joo na pikirajüinkana nnojoliika'a naamajüin? —namakalaka nümüin Jesús. 15 Nüsouktakalaka Jesús ne'ipajee sünain nikirajüin naya süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma sünain nümüin namüin: —Tü wayuu antakat sünain shikiira wane ka'wayuusee, anasü talatüle saa'in sümaa nnojolüin mojuin saa'in wanaa sümaa eein chi ka'wayuuseshikai namaa. Akaajaa tayakai joolu'u, süka eein taya namaa na tekirajüinkana, anasü talatüle naa'in. Alu'ujasa mapa takatalaapa noulia, eeshii süpüla naamajüin —nümakalaka Jesús namüin. 16 Aashajaashi Jesús joolu'u namüin nüchikua: “Nnojotsü anain müleka shi'yotoonüle wane shi'ipa kuluulu eekai jeketüin süpüla ekeittiajünaa süka wane ashe'in eekai laülaain. Amojujaajeerü süpüshua wanaa sümaa süshijaanüin süka süsüküijaweerüin. Akaajaa jiakana, nnojotsü anain masütaajule jia sünain tü jünoujakat paala wanaa sümaa jünoujain tü pütchi jeket tekirajakat anain. 17 Maa'aya aka wane wiino. Müleka süla'annüle wane wiino eekai saashü'üjünajatüin sulu'u wane paa'ata eekai laülaain, eesü süpüla süchatajaain tü paa'atakat sütüma jashü'üpa. Amülouleerü tü wiinokot oo'ulaka tü paa'atakat. Shi'itaaneekalaka wane wiino eekai saashü'üjünajatüin sulu'u wane paa'ata eekai jeketüin suulia amüloulin tü wiinokat oo'ulaka tü paa'atakat”. 18 Wanaa sümaa naashajaain Jesús sümaa tü wayuukolüirua, nüntakalaka wane wayuu laülaashi sulu'u tü ekirajüleekat tü judíokolüirua sünain nüsapainyo'ukain nümülatu'umüin Jesús, sünain nümüin nümüin: —Kaalin taya püpüla, ouktüsü tü tachonkot. Tatüjaa aa'ulu müleka pu'unüle sünainmüin sümaa pi'itaainjatüin pajapü sünain, kateerü so'u süchikua —nümakalaka nümüin Jesús. 19 Nu'unakalaka Jesús je na nikirajüinkana nümaa chi wayuukai. 20 Shiasa nükoyoloiwa'aya Jesús, süntakalaka nünainmüin nüchiiruajee wane jierü ayuuisü sünain shipettüin sot nüshe'in. Polooirü piammüin juya amülain isha sümüin waneepia. 21 “Müleka tepettüle ne'e sot nüshe'in, aneerü taya”, mapü'üsü saa'in. 22 Ajununajaashi Jesús sünain ni'rüin tü wayuukot. —Nii waa'iraa, anakaja talatüle paa'in. Anaitpa pia süka pünoujain tanain —nümakalaka Jesús sümüin. Anasü shia wanaa ma'i sümaa naashajaain Jesús sümaa. 23 Je süchikijee tia, ayatshia nia o'unüin nipialu'umüin chi laülaashikai. Shiasa nikerolapa, eesü nüpüla wainma wayuu sünain a'yalajaa oo'ulaka wane amaasijaalüirua. 24 —Ju'una jümaala yaajee yaa. Tü jintutkot, nnojotsü ouktüin, atunküsü ne'e —nümakalaka namüin. Otta tü wayuukolüirua, asirajüsü nüka Jesús sütüma tü nümakat. 25 Nujuittirapa anooipa'amüin tü wayuu wattakat saalin, ekerotshi Jesús eemüin tü jintutkot. Naapaakalaka joo sajapü. Süsha'walaakalaka sünain katüin so'u. 26 Su'walakajaakalaka joo sainküin mma süchiki tü naa'inrakat Jesús. 27 Shiasa nu'unapa Jesús sulu'ujee shipia tü jintutkot, eeshii piamashii wayuu mo'usalii sünain o'unaa nüchiiruajee sulu'u tü wopukot sünain na'waatüin nümüin: —Jesúsuu, Nülüinkai David, anashi müleka pümüliajüle waya. 28 Shiasa nikerolapa Jesús sulu'umüin wane miichi, arütkaashii na wayuu mo'usaliikana nünainmüin. Nüsakirakalaka Jesús naya: —¿Anoujashii jia sünain tountüin teiyajüin jia? —nümakalaka. —Aa shiimüin, Ekirajüikalee —nasouktakalaka nümüin. 29 Ni'itaakalaka Jesús najapü saa'u tü no'ukot wane'ewa'ire nakua sünain nümüin namüin: —Anashii ko'ule jia joolu'u saa'u jünoujain tanain. 30 Ko'u müshiija na wayuukana. Otta Jesús, nüchiajaakalaka naya sünain nümüin namüin: —Nnojo jüküjain jüchiki sümüin wayuu sünain jiiyajünüinapain tatüma —nümakalaka. 31 Otta na wayuu mo'usaliikana paala, o'unüshii naya sünain na'walakajüin sainküin mma süchiki tü naa'inrüitpakat Jesús naka. 32 Shiasa no'unapa na wayuukana nüma'anajee Jesús, antinnüshi wane wayuu nünainmüin. Manüisai nia süka kale'eru'uin yolujaa. 33 Kanüikalaka nia shiyu'nnapa nuulia nütüma Jesús. Otta tü wayuukolüirua eejatkat jutkatüin, awatüsü ma'i saa'in süka anaichipain nia shi'rüin: —Nnojotsü we'rüirüin kasa eekai müin aka tia yaa sulu'u tü mmakat Israel —sümakalaka. 34 Otta nanüiki na fariseokana: —Chi kapülainkai atüma chira süpüla ayu'laa yolujaa, nia chi sülaülashikai tü yolujaakalüirua süpüshua —namakalaka. 35 Shiasa süchikijee tia, o'unüshi Jesús sulu'upünaa tü pueulokat süpüshua sünain niiyajüin wainma wayuu eekai ayuulin sütüma ayuulii eekai eein ne'e je sünain ekirajaa sulu'u tü ekirajüleekalüirua tü judíokot. Aküjüshi nia tü pütchi anasükat sümüin wayuu, süchiki nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa. 36 Je ni'rapa Jesús tü wayuu wattakat saalin, nümüliajüin naya süka müliain saa'in atümaa otta walakatüin shia maa aka saa'in anneerü eekai marüleejuuin. 37 Nümakalaka namüin na nikirajüinkana: —Wainma wayuu eekai saapeein tachiki tayakai chi O'tte'erüikai. Otta palitchon na yapakana süpüla o'unaa sünainmüin tü wayuukolüirua süpüla naküjainjatüin tachiki sümüin. 38 Je sükajee tia, juchunta jumaala nümüin chi Tashikai Maleiwa süpüla nuluwataainjanain na wayuu aküjüinjanakana tachiki namüin.

Mateo 10

1 Neenakakalaka Jesús na polookana piammüin nikirajüinkana nünainmüin sünain nümüin namüin: “Taapüin laülawaa joolu'u jümüin süpüla ayu'laa yolujaa süle'eru'ujee wayuu je süpüla eiyajaa wayuu eekai ayuulin”, nümakalaka. 2 Ni'itaakalaka joo nanülia na polooshiikana piammüin “Aluwataaushi” münüin, süka nuluwataainjanain naya sünain aküjaa nünüiki sümüin wayuu. Anuu nanülia na Aluwataaushikana: Simón, chi e'itaanakai anülia Pedroin nütüma Jesús. Andrés, chi nimüliakai Simón. Jacobo nümaa Juan nüchonnii Zebedeo. 3 Felipe, Bartolomé, je Tomás. Mateo, chi okotchajüikai neerü nümüin chi sülaülashikai mma. Jacobo, chi nüchonkai Alfeo. Tadeo. 4 Simón, wane no'utku na wayuukana kanüliakana Zelote. Je Judas Iscariote, chi aapüinjachikai nikii Jesús. 5 Nüjütakalaka Jesús na polookana piammüin sünain nuluwataain naya sünain nümüin namüin: “Nnojo ju'unüin sa'akamüin tü wayuukolüirua nnojotkat judíoin, tü ‘gentile’ münakat. Je nnojo ju'unüin sulu'umüin tü pueulokalüirua cha'aya sulu'u tü mmakat Samaria. 6 Alu'ujasa, ju'una sünainmüin tü wayuu Israelkalüirua sümüiwa, tü makat aka saa'in anneerü eekai amüloulin. 7 Ju'una süpüla jüküjainjatüin namüin sünain maa namüin: ‘Alü'ütsü nükalia chi Maleiwakai süpüla aluwatawaa’, meena jia namüin. 8 Jiiyaja wayuu eekai ayuulin. Jüso'ire'era saa'in wayuu eekai ouktüin. Jiiyaja wayuu eekai ayuulin sütüma aja'ttaa ata. Jiyu'la yolujaa süle'eru'ujee wayuu. Saa'u nnojolüin juwalaajüshin tamüin süpüla juuntüin jaa'inrüinjatüin tü anasükat, anakaja müleka nnojorule jüchuntüin awalaajünaa saa'u tü kasa anasü jaa'inrakat sümüin wayuu. 9 Je nnojo jülü'üjüin makat aka ooro, pülaata je ‘cobre’ sulu'u tü juwo'olüinkat. 10 Nnojo jüchisein jükatto'uise je wunu'u jüshepü'üjia. Nnojo jülü'üjüin suwala'ata jüshe'in je suwala'ata jüsapaatse. Maa aka nuwalaajünüin wane a'yataai, akaajaa jiakana. Anakaja saapajünüle tü che'ojaakat jümüin sütüma tü wayuu jikirajakat. 11 “Je jüntapa sulu'umüin wane pueulo, jikerola sulu'umüin sünain jüchajaain nüchiki wane wayuu eekai kamaneeinjachin jümüin süpüla ni'iyouinjanain jia. Je nnojoleerü jii'iratüin tü miichi jüntakat alu'u palajana. Waneeitpaleerü jüpülee süma'inru'u eein jia sulu'u tü pueulokot. 12 Je jikerolapa sulu'u tü miichikat, ‘Eeshi Maleiwa jümaa’, meena jia namüin na kepiakana sulu'u. 13 Je müleka kamaneere naya jümüin, anakaja jüchuntüle nümüin Maleiwa süpüla nii'iyatüinjatüin na'anasia namüin. Akaajasa müleka nnojorule kamaneein naya jümüin, nnojoleena jia achuntüin nümüin Maleiwa naa'u nala wayuukana. 14 Je müleka nnojoliire kapülain aa'inyüü jia sulu'u wane pueulo je shiyouktünüle tü pütchi jüküjüinjatkat sümüin, ju'unamaata suulia sünain jo'otojooin tü mmakat sünainjee juu'ui jüma'ichiki shiyaawase jümüin: ‘Nnojotsü wasirüitpain eekai manoujüinyeein ale saa'in ne'e’. 15 Shiimüin tü tamakat jümüin: So'u tü ka'i kasalajaneetkat o'u sümüin saainjala wayuu nütüma Maleiwa, na ayouktakana jünüiki, mülialeweena ma'i naya suuliale'eya tü kaainjaratkalüirua sulujutkat paala tü pueulokat Sodoma oo'ulaka Gomorra. 16 “Jülüja jaa'in tü tamüinjatkat jümüin joolu'u: Tajütüin jia maa aka saa'in anneetchen sa'aka unaalü, süka eein wainma na ta'ünüükana sa'aka tia wayuukolüirua. Ee jaa'in sünain tü wayuukolüirua, otta nnojo jütkaain namaa. 17 Jalia jia noulia, süka nata'ülireenain jia süpüla naapaa ekii namüin na laülaayuukana je süka na'yaatireenain jia sulu'u tü ekirajüleekat naya. 18 Saaliijee jünoujain tanain, asha'wale'enneena jia namülatu'u na sülaülashiikana mma oo'ulaka namülatu'u na aluwataashiikana saa'u wayuu süpüla jüsouktüinjanain namüin saa'u tü jünoulakat. Je wanaa sümaa jüsha'wale'ennüin namülatu'u, jüküjainjatü tachiki namüin je sümüin tü wayuu gentilekalüirua. 19 Je so'uweena tü ka'i jüta'ünneenakat o'u natüma, nnojo jüshapataain aa'in saa'u tü jüsouktüinjatkat aka namüin. Aapüneerü jümüin so'u ma'i ka'ikat tia tü pütchi jümüinjatkat namüin. 20 Otta tü pütchi jüsouktüinjatkat aka, nnojoleerü jüle'eru'ujeejatüin, aapüneerü shia jümüin nütüma chi Naa'inkai chi Jüshikai Maleiwa. 21 “Je sükuaippainjatkat wayuu so'u ka'ikat tia, aapüneerü ekii süpüla ouktaa natüma na suwalayuukana je nütüma chi süshikai. Eejeena wayuu eekai ne'nnüin amüin sütüma nachooin sümaa no'utinnüin aa'in natüma. 22 A'ürülaajeerü saa'in wayuu süpüshua jünain saaliijee jünoujain tanain. Otta jia, müleka jüchecherüle jaa'in su'unnaa tü müliaa ji'rakat, ayateena jia o'tte'ennüin tatüma. 23 Müleka jashichire wayuu jümüin sulu'ujee wane pueulo, anakaja jujuittüle yalajee sünainmüin wane'eya. Shiimüin tü tamakat jümüin: Nnojoleerü jikeraajüin tü jaa'inrüinjatkat sulu'u tü pueulokalüirua süpüshua sulu'u tü mmakat Israel süpülapünaa tantüin tayakai chi Shipayakai Wayuu. 24 “Maa aka eein wayuu eekai shi'rüin wayumüin tamüin tayakai chi Jüsenyotsekai, akaweenia jia tekirajüinkana atüma'aya. Maa aka eein wayuu eekai mojuin sünüiki tamüin, sünain Beelzebú tamünüin sütüma, alana'aleejeeria sünain mojuin nanüiki jümüin. Wane ekirajaashi, nnojoishi alanaain nuulia chi ekirajüikai, je wane achepchiee, nnojoishi alanaain nuulia chi kachepchiakai 26 “Nnojo mmolüin jia seema wayuu e'rütkat wayumüin jümüin. Müleka sunujunnule wane kasa, eweeteerü süchikua. Müsüya aka tü nüchikikat chi Maleiwakai. Ja'itairü nnojolüin aküjünüin paala sümüin wayuu sainküin mmakat süpüshua, aküjüneerü joolu'u sümüin. 27 Sükajee tia, tü tekirajakat anain jia sujuuna wayuu, anakaja jikirajüle wayuu süpüshua sünain. 28 Je nnojo mmolüin jia seema wayuu eekai su'uteein jaa'in. Müleka ju'utünüle aa'in, tü aja'tteetkat, shia ne'e tü ji'irukukat. Nnojoleerü kasain saa'inrüin tü wayuukolüirua jüka süchikijee. Taküjeerü joo jümüin jaralin chi mmolüinjachin eema jia. Anakaja niale mmolüin eema jia Maleiwa, nia kapülainka nümüiwa süpüla nu'unirüin jia Hadesmüin eemüin süpülee tü ouktüsükalüirua. Anakaja niale mmoluukain eema. 29 Nnojo motüin jaa'in sünain naa'inmajüin jia Maleiwa waneepia. Eesü süpüla süikkünüin piamasü wuchii saa'u wane neerü kachueerachen ne'e, ¿aashi müin? Otta tü wuchiikalüirua süpüshua, nnojotsü juunasüin nütüma chi Jüshikai Maleiwa. 30 Müshii aka jiakana sünain nnojoliin oo'ulaanüin jümüiwa nütüma, süka alana'aleein ma'i jujut nümüin suuliale'eya tü wuchiikalüirua süpüshua. Je sükajee jaa'inmajünüin nütüma Maleiwa, nnojo mmolüin jia seema wayuu e'rütkat wayumüin jümüin. 32 “Müleka ‘Anoujashii waya nünain Jesús’, jümüle su'upala wayuu, ‘Shiimüin sünain nanoujain tanain’, meechi taya jüchiki nümüin chi Tashikai Maleiwa chakai iipünaa. 33 Alu'usa müleka juunjulajüle tachiki su'upala wayuu, ‘Nnojoishii te'raajüin naya’, meechi taya jüchiki nümüin. 34 “¿Aluwataaushi taya, saa'in jümüin, süpüla achiajawaa wayuu atkaasü yaa mmalu'u? Nnojoishi süpülajachin taya tia. Süpülajachi mojujiraainjatüin wayuu tatüma saaliijee tü taa'inrakat je tü tekirajakat anain. 35 A'ülüjeechi wane wayuu nümüin chi nüshikai. A'ülüjeerü wane wayuu sümüin tü shiikat. A'ülüjeerü wane wayuu sümüin tü sa'ütkat. 36 Sulu'u wane miichi, a'ülüjiraweena na apüshiikana maa aka natkaain wayuu eekai pa'ünüüwajiraain. 37 “Tamüshii paala jia: Nnojoleerü kasain jaamüin tamüin müleka aire jüpüla chi jüshikai je tü jiikat je tü jüchooinkalüirua suuliale'eya alin taya jüpüla. 38 Chi wayuu eekai niyouktalaa nümüin taya ni'rapa müliaa sümaa mmoluu sheema o'utinnaa aa'in tanainjee, nnojoishi wanaain sümaa niainjachin wane tekirajüin. 39 Chi eekai niyouktüin taya süka naa'inmajiraweein nukuaippa suulia ouktaa, amülouijeerü nukuaippa süpüshua. Otta chi wayuu eekai naapajiraain nukuaippa süpüla ni'yataainjachin tamüin, mayaashije o'utüneechin aa'in sünainjee tia, ayateechi o'tte'ennüin tatüma. 40 “Chi wayuu kapülakai aa'in jia, kapülashi naa'in tayaka'iya wanaa jümaa. Je saa'u kapülain naa'in taya, kapülashi naa'in chi kajünalakai taya. 41 Chi wayuu kapülakai aa'in wane nünüikimaajachi Maleiwa sümaa kojutüin nia nütüma sünainjee tü naa'inrakat, wanaaweerü tü nümüinjatkat maa aka tü awalaajünakat nümüin chi nünüikimaajachikai. Je chi wayuu kapülakai aa'in wane wayuu eekai anain no'ulu'u Maleiwa sünainjee naa'inrüin tü anasükat, wanaaweerü tü nümüinjatkat maa aka tü awalaajünakat nümüin chi wayuu anamiakai. 42 Shiimüin tü tamakat jümüin: Chi eekai kamaneein nümüin wane wayuu anoujashi sünainjee niain wane tekirajüin maa aka jiakana, maa aka nüsülajüin ne'e wüin nüsüin, shiimüin sünain nuwalaajüneechin sükajee tia”, nümakalaka Jesús namüin.

Mateo 11

1 Shiasa süchikijee nikirajüin Jesús na polookana piammüin nikirajüin, o'unüshi yalajee yala namaa süpüla aküjaa nüchiki Maleiwa sümaa ekirajaa wayuu sulu'upünaa tü pueulokalüirua cha'aya Galilea. 2 Otta müshia Juan chi owoutisaajüikai, wanaa sümaa püreesain nia, aapinnüshi süchiki süpüshua tü naa'inrakat Jesucristo. Nuluwataakalaka Juan na nikirajüinkana 3 süpüla nasakirüinjachin Jesús sünain namüin nümüin: —¿Shiimü'inya piain chi aluwataaushikai nütüma Maleiwa süpüla pu'tte'erüinjachin wayuu? ¿Nnojottaapa shiimüin? 4 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Ju'una jümata jüchikua jüküjaiwa nümüin Juan tü jaapakat achiki je tü ji'rakat. 5 Tü wayuu eekai mo'uin, ko'usü. Tü eekai masa'ain, kasa'asü. Tü eekai saja'ttüin süta, ashatüsü tü sütakat. Tü eekai mache'ein, kache'esü. Tü eekai ouktüin, oso'iraasü saa'in. Je tü eekai müliain, aküjüna amüinrü tachiki tayakai chi O'tte'erüikai. 6 Anata'aleeshija'a ma'i chi wayuu eekai nnojolüin nuu'ulaain suulia anoujaa tanain sütümajee tü alatakat nümüin —nümakalaka Jesús namüin. 7 Shiasa'a no'unapa na nikirajüinkana Juan, o'ttüshi Jesús sünain aküjaa nüchiki Juan sümüin tü wattakat saalin wayuu: “Soto jaa'in wanaa sümaa nuwoutisaajüin Juan chaa isashiipa'a. ¿Kasa ju'unaka ee'iree nünainmüin? ¿Shii'iree ji'rüinjachin wane wayuu eekai nünouja'ayata nümüin eekai eein ne'e maa aka wane türiiya liyantajakat sütüma jouktai? Nnojo. 8 ¿Süpüla ji'rüinjachin wane wayuu washirü eekai kashe'in kuluulu anasü? Nnojo. Na wayuu washinnuukana, na anakana ashe'in, kepiashii naya sulu'u nipia chi sülaülashikai mma, nnojoishii kepiain chaa eere maa'inyatuulin mma. 9 Shiimüin sünain ju'unüin chamüin süpüla ji'rüinjachin wane nünüikimaajachi Maleiwa. Je alana'aleeshia ma'i nia sünain kojutüin nütüma Maleiwa noulia na waneeinnua, süka niain chi aapirakai wayuu sünain tantajachin tayakai. 10 Nia chi ashajünakai achiki paala sünain nümüin chi Maleiwakai nümüin chi Nüchonkai sünain maa: ‘Taluwataajeechi chi pünüliamaajachikai püpüleerua süpüla naapirüinjatüin tü wayuukolüirua sünain püntajachin sa'akamüin. Yapainjatü nütüma tü wayuukolüirua süpüla saapajüin pünüiki’, müsü tü ashajuushikat. 11 Shiimüin tü tamakat jümüin: Yaa sa'aka wayuu maa'ulu yaa, alana'aleeshia ma'i Juan sünain kojutüin nütüma Maleiwa suulia tü wayuukolüirua süpüshua. Otta na wayuu anoujashiikana tanain, mayaasüje nnojoliin kojutüin joolu'u sütüma wayuu, alana'aleejeeria tü nojutkat so'uweena wane ka'i suulia tü nujutkat Juan maa'ulu yaa. Shia süka laülaweenain naya cha'aya eere nuluwataain Maleiwa. 12 “Sünainje'ere'eya tü ka'i niweetakat o'u Juan chi owoutisaajüikai sünainmüinre'eya maa'ulu, jashichishii na wayuu kama'üraliikana namüin na ekerolüinjanakana chamüin eere nuluwataain Maleiwa. 13 Je sümaiwa paala, nnojoliiwa'aya niweetüin Juan sünain aküjaa tachiki sümüin wayuu, ekirajuushi na jutuushikana natüma na nünüikimaajanakana Maleiwa oo'ulaka sütüma tü nüshajalakat Moisés. 14 Je joolu'u müleka kapürale jaa'in tanüiki, jütüjaajeechi aa'u Juan sünain niain chi Elías antajachikai sa'akamüin wayuu naashin chi nünüikimaajachikai Maleiwa. 15 Chi eekai nüshateein tanüiki, anasü jülüjüle naa'in süpüla niyaawatüinjatüin saa'u tü tekirajakat anain. 16 “¿Kasa maka aka naa'in na wayuu ka'akakana jia, na ayouktakana tanüiki? Nnojoishii naya talatüin tamaa, süka nnojolin taa'inrüin tü nachekakat. Müshii aka naya saa'in tepichi eekai namüin namüin na natünajutkana saaliijee nnojoliin nashaitteein namaa: 17 ‘Ja'itaina amaasijaayaain waya, nnojoliishii jia oyonnojoyaain sütüma. Je ja'itaina mojuyaain waa'in sünain ee'irajaa, nnojoliishii jia a'yalajayaain sütüma’, müshii na tepichikana. 18 Müshii aka naya saa'in tepichi, saa'u ‘Kale'eru'ushi nia yolujaa’, namüin nümüin Juan sünain nayouktüin nünüiki, süka nnojolin ni'rajaain mi'iraa je süka nnojolin nüsüin wanaa namaa. 19 Otta nanüiki tamüin tayakai, chi Shipayakai Wayuu, süka te'rajaain mi'iraa sümaa wayuu: ‘Wayuu kasa ale'echi nia, sütünajut tü okotchajütkalüirua neerü nümüin chi sülaülashikai mma, sütünajut tü kaainjaratkalüirua’, müshii naya tamüin sünain nayouktüin tanüiki. Shiimüin tü tamakat, müleka nnojorule taa'inrüin süpüshua tü nachekakat, nnojoleena naya talatüin tamaa. Otta chi wayuu eekai shiimüin sünain nünoujain nünain Maleiwa, nütüjaweerü aa'u sünain shiimüin tü taküjakat nümüin”, nümakalaka Jesús sümüin tü wayuukolüirua. 20 O'ttüshi joolu'u Jesús sünain aküjaa süchiki tü wayuukolüirua kepiakat sulu'u tü pueulokalüirua eere naa'inrapü'üin wainmatua tü kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa sünain süsalainjanain naya nütüma nnojolüin nayaawajaain: 21 “Jia kepiakana cha'aya sulu'u tü pueulokat Corazín oo'ulaka Betsaida, alu'uleeka ma'i jia amülouinjanaka saaliijee jiyouktüin tanüiki sünain ji'rüin ma'i taa'inrüin wainma kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa. Otta müleka shialeinkaje e'rüin tü wayuu gentilekalüirua sümaiwa paala sulujutkat tü pueulokalüirua Tiro oo'ulaka Sidón tü kasa anasü taa'inrakat joolu'u ju'upala, mojusüinkaje saa'in saalii saainjala sümaa suu'ulaain suulia. 22 Tamüshii paala jia: So'u tü ka'i süsaleetkat o'u wayuu saainjala nütüma Maleiwa, mülialeweenia ma'i jia suuliale'eya tü kaainjaratkalüirua chajatkat Tiro je Sidón. 23 “Jia kepiakana cha'aya sulu'u tü pueulokat Capernaum, ayouktakana tanüiki, süsaleena jiakanaya. Awalaajüneena jia nütüma Maleiwa jaajüin. Otta nnojoleena awalaajünüin jia. Shieerü eeka süsaleenain ma'i jia nütüma. Otta müleka shialeinkaje e'rüin tü wayuu gentilekalüirua sümaiwa paala sulujutkat tü pueulokat Sodoma tü kasa anasü taa'inrakat joolu'u ju'upala, nnojotsüje o'utünüin aa'in nütüma Maleiwa. 24 Tamüshii paala jia: So'u tü ka'i kasalajaneetkat o'u sümüin saainjala wayuu nütüma Maleiwa, mülialeweena ma'i jia suuliale'eya tü kaainjaratkalüirua sulujutkat paala tü pueulokat Sodoma”, nümakalaka Jesús. 25 Nümakalaka Jesús so'u ka'ikat tia: “Taataa, ta'waajüin pia, pia Aluwataashikai cha'aya iipünaa oo'ulaka ya'aya mmolu'u. Tü paa'inrüinjatkat, nnojotsü pii'iyatüin sümüin wayuu eekai kekiin saashin, pii'iyatüitpa namüin na wayuu kamaneekana pümüin. 26 Talatüitpa ma'i paa'in sütüma tia”, nümakalaka nümüin Maleiwa. 27 Aashajaashi joo Jesús sümüin tü wayuukolüirua süpüshua: “Chi Tashikai Maleiwa, nüneeküin taya süpüla atüjawaa saa'u kasa süpüshua nütüma. Chi e'raajakai taya, nia ne'e chi Tashikai nümüiwa. Je chi e'raajakai chi Tashikai, taya ne'e oo'ulaka tü wayuukolüirua eekai tee'iyatüin nia sümüin. 28 Maa aka mapüsain wane wayuu süchiki a'yatawaa, aka'aya jiakana sütüma süpümüin ma'i jaa'in tü nüshajakat Moisés. Anakaja müleka jüüjüüle jia tamüin taapaiwa jümüin eemerawaa. 29 Anakaja joonoole sümaa tanüiki süpüla jüshatüinjatüin tü shiimüin tekirajeekat anain jia. Süka jamüin, mapüleejeerü jümüin aluwataanaa tatüma, mapüleejeerü jümüin tü tachekakat jüpüleerua. Müleka jüüjüüle jia tamüin, taapeerü jümüin tü eemerawaakat süka anamiain ma'i taya”, nümakalaka Jesús namüin.

Mateo 12

1 So'u tü ka'i neemeraakat o'u na judíokana, awaralijaashi Jesús namaa na nikirajüinkana sulu'u wane wopu pasanainpünaa sünain wane yüüja. Je na nikirajüinkana, süka ouktüin jamü naya, nasürüttapünaain wane a'ttiee kanüliakat “trigo” sünain nashalejüin shia. 2 Otta na fariseokana ne'rapa tia, süka müin aka saa'in wane a'yatawaa tü naa'inrakat na nikirajüinkana Jesús naashin, namakalaka nümüin Jesús: —Saashin tü nüshajakat Moisés, nnojotsü anain süpüla naa'inrüin na pikirajüinkana tia so'u tü ka'i weemeraakat o'u —namajaakalaka nümüin Jesús. 3 Asouktüshi Jesús joolu'u namüin na fariseokana saa'u nnojolüin kaainjalaain tü naa'inrakat na nikirajüinkana naajüin: —Soto jaa'in tü naa'inrakat David paala sümaiwa wanaa sümaa alin jamü nümüin je namüin na nütünajutkana. 4 Ekerotshi nia sulu'umüin tü a'waajüleekat Maleiwa wanaa sümaa shi'itaanüin tü pan aapünajatkat nümüin Maleiwa. Tü pankat naashin Moisés, nnojotsü shika'ain sümüinjatüin wayuu eekai eein ne'e. Na sacerdote judíokana, naya eküinjanaka namüiwa. Otta David, naapaain tü pankat sümaa niküin, je naapüin süpüshi namüin na nütünajutumuyuukana. Je nnojoliishii süsalain naya tü naa'inrakat nütüma Maleiwa. 5 “Soto jaa'in tü ashajünakat nütüma Moisés nachiki na sacerdote judíokana sünain nnojolüin mojuin nümüin Maleiwa na'yataain sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa so'u tü ka'i neemeraajatkat o'u. 6 Tamüshii joolu'u jia: Chi antüichipakai ja'akamüin, alana'aleeshia ma'i sünain anain nia suulia tü a'waajüleekat Maleiwa. 7 Soto jaa'in tü nünüiki Maleiwa ashajünakat paala sümaiwa sulu'u tü nüchikimaajatkat, makat: ‘Tacheküin süpüleerua kamaneein jia sümüin wayuu. Nnojotsü tacheküin mürüt o'utünajatkat aa'in tamüin’, müsü tü ashajuushikat. Müleka shiimüinre sünain jiyaawatüin saa'u tü nümakat Maleiwa, nnojoishiije jiyoujain na tekirajüinkana saaliijee tü naa'inrakat so'u tü ka'i eemeraanakat o'u. 8 Je joolu'u, soo'opünaa tü naa'inrakat na tekirajüinkana so'uka'i, nnojoliishii kaainjalain. Tayakai, chi Shipayakai Wayuu, taya laülaashika saa'u tü ka'i sheemeraakat o'u wayuu. Je sükajee tia, nnojoliishii kaainjalain na tekirajüinkana saaliijee tü naa'inrakat”, nümakalaka Jesús namüin na fariseokana. 9 O'unüshi Jesús namaa na nikirajüinkana yalajee yala sünain ekerolaa sulu'umüin tü ekirajüleekat na judíokana. 10 Eejachikalaka nüpüla wane wayuu joso ajapüchi. Je na fariseokana, süka naapeein nikii Jesús, eekalaka ma'i naa'in nüpüla müleka niiyajüle so'u tü ka'i eemeraanakat o'u, shii'iree, “Kaainjarai nia süka ni'yataain so'u tü ka'i eemeraanakat o'u sünain niiyajüin wane wayuu”, namüinjanain sümüin wayuu. Nasakirayaakalaka joo Jesús: —¿Shiimüin sünain anain müleka weiyajüle wane wayuu so'u sükalia eemerawaa naashin Moisés? 11 Nümakalaka joo Jesús namüin: —¿Jameerü müleka sujutuule wane ja'anneetse sulu'u wane ishi sükalio'u tü eemerawaakat? ¿Nnojoleerü jiyu'lamaatüin ja'itainje sükalio'uin eemerawaa? 12 Je wane wayuu, alana'aleesia ma'i sünain kojutüin watüma suuliale'eya wane anneerü, ¿aashi müin? Je sükajee tia, anasü müleka waa'inrüle kasa anasü sümüin wayuu ja'itasü sükalio'uin eemerawaa —nümakalaka namüin. 13 Otta nümüin chi wayuu joso ajapüchikai, nümakalaka: —Puwasta tü pajapükat. Je sünain naa'inrüin tü aluwataanakat anain nia, anale'eitpa tü najapükat maa aka saa'in tü suwala'atakat. 14 Otta na fariseokana, najuinnajaakalaka sünain namajiraain: “¿Kasa waa'inrüinjatka süpüla wo'utirüinjatüin naa'in?”, müshii naya. 15 Otta Jesús, süka nütüjaain saa'u tü jülüjakat naa'in na fariseokana, o'unüshi yalajee yala. Eesü wainma wayuu o'unakat nüchiirua je niiyajüin eekai ayuulin sa'aka tü wayuukolüirua. 16 Otta nüchiajaain naya suulia na'walakajüin nüchiki. 17 Müsü nünüiki namüin na wayuukana süpüla keraainjatüin tü nünüikikat chi Maleiwakai nüchiki Cristo aküjünakat paala nütüma Isaías chi nünüikimaajachikai, tü makat: 18 “Anii chi aneekuushikai tatüma süpüla ni'yataainjachin tamüin. Nia aishika'a ma'i tapüla je talatüsü ma'i taa'in nümaa. Taapeechi chi Taa'inkai nümüin süpüla eeinjachin nia nümaa. Aküjeechi nia tachiki sümüin wayuu sainküin mmakat süpüshua sünain su'tte'ennüinjatüin tatüma. 19 Nnojoleechi a'ülüjaajiraain, nnojoleechi a'waatüin, nnojoleechi woottüin sulu'upünaa tü pueulokalüirua. 20 Anamieechi nia waneepia sümüin wayuu eekai makaaliijuuin. Nnojoleechi e'rülin wayumüin sümüin eekai matsüin. Meechia nia waneepia, wane'ere'eya nuu'ulaain su'tte'ennapa wayuu nütüma. 21 Nieechi sa'atapaka anainjee tü wayuukolüirua sainküin mmakat süpüshua o'tte'ennaa”. 22 O'uninnüshi nünainmüin Jesús wane wayuu kale'eru'ushi yolujaa. Mo'usai je manüisai chi wayuukai sütüma tü yolujaakat. Otta nüntapa chi wayuukai nünainmüin Jesús, kanüikalaka nia, ko'ukalaka nia nütüma. 23 Otta tü wayuukolüirua eejatkat jutkatüin, awatüsü ma'i saa'in süka anaichipain nia shi'rüin. “¿Niataapa chi Nülüinkai David wa'atapakai?”, sümakalaka tü wayuukolüirua. 24 Otta na fariseokana naapapa nüchiki chi wayuukai sünain niiyajünüin, aashajaajiraashii naya sünain maa: “Chi kapülainkai atüma chira süpüla ayu'laa yolujaa, nia ne'e Beelzebú, chi sülaülashikai tü yolujaakalüirua süpüshua”. 25 Nütüjaapaja Jesús saa'u tü saashajaakat achiki naa'in na fariseokana, nümakalaka namüin: “Müleka sütkaajiraale wane wayuuirua, aja'lajaajiraweena naya. Je müleka sü'ülüjaale wane wayuu sümaa tü süpüshikat, pa'ünüüwaweerü. 26 Akaajaa Satanás, müleka nujuittirüleje tü yolujaakalüirua sünain nütkaain sümaa, oo'ulaajeechi nia suulia aluwatawaa. 27 ¿Jalaje'ewat saa'in jümüin tü napülainkat na jikirajüinkana süpüla ayu'laa yolujaa? ¿Nütüma Beelzebú? Nnojo, ¿aashi müin? Nayeenaja nayakana ayaawataka saa'u jalaje'ewalüin tü tapülainkat. 28 Saa'u tayu'lüin yolujaa sütüma nüpülain chi Naa'inkai Maleiwa, jütüjaaitpaja aa'u sünain nu'ttüin chi Maleiwakai sünain aluwatawaa wayuu yaa mmalu'u. 29 “Nnojotsü süpüla asaajaanüin nükorolo wane wayuu eekai katsüin. Alu'ujasa müleka nüntüle wane ka'ruwarai nünainmüin eekai katsüinreein ma'i nuulia, ayamülüneechi chi wayuukai nütüma, je alü'üjüneerü tü nükorolokot nüma'anajee. Akaajaa tayaka'iya. Süka niyamülüichipain tatüma chi sülaülashikai yolujaa, tountüin tayu'lüin yolujaa. 30 “Soto jaa'in wane kasa: Chi wayuu ayouktajaakai tamaa, te'ipoloshi. 31 Shiimain ma'i tü tamakat jümüin: Atüjasü alatinnaa saainjala wayuu suulia nütüma Maleiwa. Ja'itasü mojuin sünüiki nümüin Maleiwa, atüjasü alatinnaa suulia nütüma. Alu'ujasa müleka niale chi Naa'inkai Maleiwa mojuin amüin sünüiki, matüjüinsat alatinnaa shia suulia. 32 Ja'itairü mojuin jünüiki tamüin tayakai, chi Shipayakai Wayuu, alatinneerü tia juulia nütüma Maleiwa. Akaajasa, müleka ji'rüliire wayumüin süka jünüiki nümüin chi Naa'inkai Maleiwa, müiria nnojolüin alatinnüin juulia, maa aka maa'ulu otta mapeena. 33 “Müleka anale waneepia tü kasa taa'inrakat, ¿jamüsü ‘Kapülainshi nütüma chi Yolujaakai’ jümaka'a tamüin? Jülüja jaa'in sukuaippa wane wunu'u. Müleka shi'nnüle süchon wane wunu'u, atüjaaneerü aa'u kasain kachoin. Müleka kachonle eekai shikünaajuulin, atüjaaneerü aa'u sünain anain tü wunu'ukot. Otta müleka kachonle eekai mekünaajuuin, atüjaaneerü aa'u sünain mojuin tü wunu'ukot. 34 “Jiakana wüi ouktasiro'ut, e'rülii wayumüin jia. Müshii aka jia saa'in tü wunu'u eekai mojuin. Saa'u kaainjaraliin jia, nnojotsü juuntüin jiweetirüin pütchi eekai analu'ulüin. Soto jaa'in wane kasa: Tü saashajaakat wane wayuu, shia tü ajuittakat sulu'ujee saa'in. 35 Wane wayuu eekai nüküjüin waneepia kasa anasü, watüjaa aa'ut sünain shiain sulu'uin naa'in tü anasükat, süka waapüin shia nüküjüin. Akaajasa wane wayuu eekai nüküjüin waneepia tü kasa mojusükot, watüjaa aa'ut sünain shiain sulu'uin naa'in tü mojusükat. 36 Tamüshii paala jia: So'uweena tü ka'ikat kasalajaneetkat o'u saainjala wayuu nütüma Maleiwa, asouktinneerü wayuu süpüshua saa'u tü pütchi mojulu'ut neweetitpü'ükat. 37 Müleka jiweetitpü'üle pütchi mojulu'ut, aapüneerü jikii nütüma Maleiwa so'uweena ka'ikat tia. Otta müleka jiweetitpü'üle pütchi anasü, ‘Maainjalasalii jia’ meechi Maleiwa jümüin”. 38 Otta no'utku na karalouktamaajanakana oo'ulaka no'utku na fariseokana, müshii naya nümüin Jesús: —Anashi paa'inrüle wane kasa anashaatasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, süpüla watüjaainjatüin paa'u sünain chaje'ewalin pia iipünaajee —namakalaka nümüin. 39 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Jia wayuu eekana maa'ulu yaa, jia kaainjaralii e'rüliikana ma'i wayumüin nümüin Maleiwa, jüchuntüin tamüin taa'inrüin wane kasa anashaatasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa süpüla jütüjaainjatüin taa'u sünain cheje'ewalin taya iipünaajee. Nnojoleena toonooin amaa jia. Shieerü taso'iraka anain jaa'in tü nüchikikat Jonás chi nünüikimaajachikai Maleiwa nümaiwa süpüla jütüjaainjatüin saa'u jaralin taya. 40 “Maa aka Jonás sünain süle'eru'uin nia wane jime mülo'u apünüin ka'i je apünüin ai, akaweechia tayakai chi Shipayakai Wayuu sünain shiinalu'ujeechin taya tü mmakat apünüin ka'i je apünüin ai. 41 Je na wayuukana Níniveje'ewaliikana so'uweena nükalia chi Maleiwakai wanaa sümaa kasalajanainjatüin saainjala wayuu süpüshua nütüma, meena jümüin: ‘Wayakana, oonooshiinka sümaa tü nümakat Jonás wamüin sünain woo'ulaainjanain suulia waainjala. Otta müshia Jesús, alana'aleesia ma'i nujut nuulia Jonás. ¿Jamüshii jia nnojoliika'a joonooin sümaa nünüiki?’, meena naya jümüin. 42 “Je soto jaa'in süchiki tü aluwataasükat paala sümaiwa sulu'u wane mma wattajatü chaa uuchimüin. Antüsü nünainmüin Salomón chi aluwataashikai sulu'u Israel wanaa sümaa tia, süpüla saapajüinjatüin nünüiki süka kekiin ma'i nia. Anuu tü tamakat jümüin: So'uweena nükalia chi Maleiwakai wanaa sümaa kasalajanainjatüin saainjala wayuu süpüshua nütüma, meerü jümüin tü wayuukot aluwataasükat: ‘Alana'aleesia ma'i nujut Jesús nuulia Salomón. ¿Jamüshii jia nnojoliika'a jaapajeein nünüiki?’, meerü shia”, nümakalaka Jesús namüin. 43 Aashajaashi Jesús joolu'u namüin nüchikua, sünain nikirajüin naya soo'opünaa nüchiki chi nnojoikai ayouktajaain nümaa Satanás: “Wane yolujaa, süchikijee shiyu'nnüin nuulia wane wayuu, o'unüsü saainküin mmakat süpüla süchajaainjatüin süchiki eere maa'inyatuulin süpüla sheemeraain. Je müleka nnojorule süntüin sünain eeinjatüle sheemeraain, 44 ‘Anasü tale'ejüle tachikua eejatüle paala taya tamaiwa’, meerü shia. Je süntapa süchikua nünainmüin chi wayuukai ayu'nnakai oulia paala, sünta anainchi nia sünain taashin süpüla süka ayatüin manoujain nünain Maleiwa. 45 Sükajee tia, süsaajale'einya joo akaratshisü yolujaairua soo'omüin, alana'aleekalia ma'i sünain mojulaain suulia. Ekerolaa müsia süpüshua nünain chi wayuukai. Müle'oleejeeria ma'i tü nümüliainkat suuliale'eya paala. Meena'a jia kaainjaraliikana mapeena”, nümakalaka Jesús namüin na karalouktamaajanakana oo'ulaka na fariseokana. 46 Wanaa sümaa naashajaain Jesús sümüin tü wattakat saalin wayuu, eesü tü niikat oo'ulaka na nimüliayuukana sünain a'atapajaa yala anooipa'a süka naashajaweein nümaa. 47 Naapinnakalaka Jesús: —Naa tü püikat anooipa'a oo'ulaka na puwalayuukana. Aashajaweeshii pümaa —nümünakalaka. 48 Asouktüshi Jesús: —Taküjeerü jümüin joolu'u jaralin tü teein oo'ulaka jaralin na tawalayuuin —nümakalaka namüin. 49 Je nümakalaka sünain nii'iyatüin na nikirajüinkana: —Tü wayuu “teikat” je na wayuu “tawalayuukana” tamüinjanakana amüin, naya na eekai naa'inrüin waneepia tü nuluwataakat anain chi Tashikai Maleiwa chakai iipünaa maa aka naairua —nümakalaka Jesús namüin.

Mateo 13

1 Je so'u ka'ikat tia, o'unüshi Jesús sulu'ujee tü miichi eejechire nia sünain ekirajaa. Nu'unakalaka sotpa'amüin tü palaakat eere joyotüin nia. 2 Shiasa süka wattain saalin tü wayuu okotchajaakalüirua nünainmüin, o'otooshi nia sulu'u wane anua. Nüikkalaakalaka süpüla ekirajaa yala sulu'u shirokujee tü palaakat. Otta tü wayuukolüirua, sha'washawatsü yaa sotpa'a. 3 Ekirajüshi joolu'u nia sünain kasa wainma süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma sünain nümüin namüin na wayuukana: “Eetaashi wane wayuu apünajüi. O'unüshi sulu'umüin tü niyüüjasekat sünain nijinain tü nuwaüyekat. 4 Eesü waüyee ejituukat sulu'u wopu eere shiküin shia wuchii. 5 Eesü ejituukat sa'aka ipashira eere arülain mma. Osota müsia shia mayaainje arülain tü mmakat. 6 Shiasa susotapa, julumaatüsü sütüma tü ka'ikat süka arülain tü mmakat süpüla tü suurulakat. 7 Eesü ejituukat sa'aka mojuui keimsesü. Shiasa süsotapa, ouktüsü tü pünajütkat sütüma tü mojuuikat. 8 Alu'usa wane waüyeekat, ejituushi saa'u mma anasü. Asotüsü, emiyo'ulaasü sünain wattain saalin süchooin. Eesü eekai sujuittirüin poloo shikii süchon sünainjee waneesia so'u, eesü eekai sujuittirüin aippirua shikii süchon sünainjee wane'eya, je eesü eekai sujuittirüin apünüin shikii süchon sünainjee wane'eya”, müshi joo Jesús sümüin tü wayuukolüirua. 9 Je kettaapa nünüiki Jesús, “Chi eekai nüshateein tanüiki, anasü jülüjüle naa'in süpüla niyaawatüinjatüin saa'u tü tekirajakat anain”, nümakalaka namüin. 10 Arütkaashii na nikirajüinkana Jesús nünainmüin sünain namüin nümüin: “¿Jamüsü pikirajaka'a tü wayuukolüirua süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma?”, namakalaka nümüin. 11 Nüsouktakalaka Jesús namüin: “Nnojotsü atüjaanüin aa'u paala süchiki nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa. Otta müshia joolu'u, o'ttüichipa nia sünain nii'iyatüin shia jümüin jiakana tekirajüinkana. Otta na wane wayuukanairua, nnojotsü nii'iyatüin shia namüin. 12 Chi wayuu eekai jülüjain naa'in tü shiimainkat ekirajünakat anain nia, ekirajüneechi nia soo'omüin süpüla niyaawatüin saa'u. Akaajasa chi eekai nnojolüin kasajatüin nümüin tü shiimainkat, asütüneerü nuulia tü ekirajünakat anain nia paala. 13 Tekirajüin tü wayuukolüirua waneepia süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma. ‘Süka jamüin, neirakaain sümüin tü kasa anasü taa'inrakat, otta nnojoliishii ne'raajüin taya. Je naapüin tü kasa anasü taküjakat achiki, otta nnojotsü nayaawateein aa'u tü tekirajeekat anain naya’. 14 Manoulakat tü wayuukolüirua, süpülajatü shikeraajüin tü nünüikikat chi Maleiwakai aküjünakat paala nütüma Isaías chi nünüikimaajachikai sünain maa: ‘Ja'itatataairü ma'i jaapüin otta ji'rüin, nnojottataaleerü jiyaawatüin aa'u. 15 Tü wayuukalüirua, süsülajaain süche'eirua otta so'uirua toulia. Süchechajaain saa'inrua suulia nayaawatüin saa'u tü shiimainkat. Nnojoishii naya anoujeein tanain. Müleka nanoujüleje, anasüje tatüma nakuaippa tamaa’, müsü nünüiki Maleiwa”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 16 Ayatshi Jesús sünain nümüin namüin: “Anata'aleeshiija'a ma'i jia süka ji'rüin je süka jaapüin tü tekirajakat anain. 17 Tamüsü paala jümüin tü shiimainkat: Wainma na nünüikimaajanakana Maleiwa je na wayuu anakana no'ulu'u Maleiwa paala sümaiwa eekai ne'reein ma'i tü kasa ji'rakat, eekai naapeein ma'i tü kasa jaapakat joolu'u, nnojotsü ne'rüin je nnojotsü naapüin. 18 “Jaapa jumaala tanüiki jütüjaaiwa saa'u tü shikirajakat anain tü nüchikikat chi apünajüikai taküjaitpakat sümüin tü wayuukolüirua sünain ekirajaa süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma: 19 Tü waüyee ejituukat eepünaale süliikatünüin aa'u sütüma wayuu, shia nakuaippa na wayuu eekai naapüin ne'e süchiki nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa sümaa nnojolüin nayaawatüin saa'u. Asütünamaatüsü tü pütchikat noulia nütüma Satanás suulia nanouja'alüin sünain. 20 Je tü ejituukat eere arülain mma saa'u ipa, shia nakuaippa wayuu eekai naapüin sümaa talataa aa'in nünüiki Maleiwa aküjünakat namüin. Müshii aka naya saa'in tü pünajüt ajulujaakat. Anoujashii naya motso'o ne'e. Otta ne'rapa müliaa sünainjee tü nanoulakat, oo'ulaa müshiija suulia anoujaa. 22 Je tü ejituukat sa'aka mojuui eekai keimsein, shia nakuaippa wayuu eekai naapüin nünüiki Maleiwa. Akatsa malaüle'erüin naa'in naya sünain anoujaa sükajee kachiiruain ma'i naa'in shii'iree washirüü, tü nnojotkat kalu'uin talataa. 23 Otta tü waüyee ejituukat saa'u mma anasü, shia nakuaippa na wayuu aapakana nünüiki Maleiwa sümaa noonooin sümaa. Koo'omüinsü ma'i namüin na wayuukana aa'inraa kasa anasü, maa aka tü pünajütkat saa'ukat mma anasü, maa aka eekai sujuittirüin poloo shikii süchon sünainjee waneesia so'u, eekai sujuittirüin aippirua shikii süchon sünainjee wane'eya, je eekai sujuittirüin apünüin shikii süchon sünainjee wane'eya”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 24 Ekirajüshi joolu'u Jesús nüchikua süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma sünain nümüin sümüin tü wattakat saalin wayuu: “¿Jamüsü, saa'in jümüin, tü nukuaippakat Maleiwa sünain aluwatawaa? Tü nuluwataayakat Maleiwa, müsü aka saa'in sukuaippa wane yüüja eere nüpünajüin wane wayuu waüyee anasü kanüliasü ‘trigo’. 25 Shiasa aipa'apa wanaa sümaa natunküin na wayuukana, süntakalaka wane na'ünüü sulu'umüin tü yüüjakat sünain shijinain sa'aka tü trigokat wane sü'ü mojuui keimsesü. 26 Mayaainje wanaawain ma'i jo'uuiwa'aya tü mojuuikat sümaa tü trigokat, süsotapa tü trigokat sümaa kachoin, atüjaana aa'ulu sünain eein tü mojuuikat sa'aka. 27 “Nantakalaka na nüchepchiakana chi ka'ttiashikai sünain namüin nümüin: ‘Walaamainkalee, ¿aashi apünajayaain pia “trigo” sulu'u tü pa'apainsekat? ¿Jamakalaka shiweetaka'a joolu'u mojuui keimsesü yaa sulu'u?’, namakalaka nümüin. 28 ‘Saainjala saa'in tamüin tü ta'ünüükalüirua’, nümakalaka namüin. ‘¿Pücheküin süpüleerua wayuunaain shia?’, müshii na nüchepchiakana. 29 ‘Nnojo. Müleka jiyuunaale shia, eesü süpüla shiyuunaain tü trigokalia. 30 Shia anaka alu'u müleka juu'ulaale süpüla süntapa sükalia tü trigokat süpüla shi'yonoojünüin. Je so'uweena ka'ikat tia, taluwataweena na a'yataaliikana süpüla nejinnajüin palajana tü mojuui keimsesükat süpüla na'ajaa. Otta süchikijee, nakotchajeerü tü trigokat sümaa ne'itaainjatüin shia sulu'u tü anaajaaleekat ta'ttia’, müshi nia namüin”, nümakalaka Jesús. 31 Ekirajüshi joolu'u Jesús nüchikua süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma sünain nümüin sümüin tü wattakat saalin wayuu: “¿Jamüsü, saa'in jümüin, tü nukuaippakat Maleiwa sünain aluwatawaa? Tü nuluwataayakat Maleiwa, müsü aka saa'in sukuaippa sü'ü tü ‘mostaza’ münakat. 32 Mayaainje jo'uuchechoin ma'i shia wanaa sümaa süpünajünüin, osotüsü sütüma wane suu'ulia miyo'u. Müsia nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa. Mayaainje palitchoin wayuu anoujasü joolu'u, wainmeerü so'uweena wane ka'i”, nümakalaka Jesús namüin. 33 Ekirajataalashi joo nia süka wane'eya: “¿Jamüsü, saa'in jümüin, nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa? Tü nuluwataayakat Maleiwa, müsü aka saa'in sukuaippa tü oolojiakat pan ejitünakat sütüma wane wayuu sa'aka jaliina. Mayaainje wainmain tü jaliinakat, oolojoosü süpüshua sütüma tü ejitünakat sa'aka. Müsia nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa. Mayaainje palitchoin wayuu anoujasü joolu'u, wainmeerü so'uweena wane ka'i”, nümakalaka Jesús namüin. 34 Ekirajüshi joolu'u Jesús tü wattakat saalin wayuu waneepia süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma. 35 Alatüsü tüü süpüla keraainjatüin tü nünüikikat chi Maleiwakai aküjünakat paala nütüma wane nünüikimaajachikai sünain maa: “Shiasa süchikijee nükumajüin Maleiwa tü mmakat sümaiwa paala, eesü kasa eekai nnojoliyülüin nüküjüin achiki sümüin wayuu. Shia tekirajeetka achiki maa'ulu yaa süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma”. 36 O'unüshi joolu'u Jesús yalajee yala sa'akajee tü wattakat saalin wayuu sünain nikerolüin nüchikua sulu'umüin tü miichikat eejachire paala nikirajüin. Arütkaashii na nikirajüinkana nünainmüin sünain namüin nümüin: —Pikirajüinapa waya sünain wane kasa süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma. ¿Jamalu'ut tü püküjakat wamüin süchiki tü mojuui sa'akakat tü trigokat? —namakalaka nümüin. 37 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Chi apünajakai tü so'ukat trigo, taya tayakai chi Shipayakai Wayuu. 38 Je tü yüüjakat, shia tü wayuukolüirua süpüshua sainküin mmakat süpüshua. Je tü so'ukot “trigo”, shia tü wayuukolüirua aluwataaushikat nütüma Maleiwa. Je tü sü'ükat mojuui keimsesü, shia tü wayuukolüirua aluwataaushikat nütüma chi nü'ünüükai Maleiwa, chi Yolujaakai. 39 Chi ejinakai sü'ü mojuui sa'aka tü trigokat, nia chi Yolujaakai. Je tü sükaliakat “trigo” süpüla shi'yonoojünüin, shia tü ka'i saja'lajaweetkat o'u kasa süpüshua. Je na wayuu a'yataakana sünain akotchajaa tü trigokat, naya na aapiee nüma'anajeejanakana Maleiwa. 40 “Je maa aka shiyuunnüin tü mojuuikat süpüla a'ajünaa, akaweeria tü wayuukolüirua aluwataaushikat nütüma chi Yolujaakai so'u tü ka'i saja'tteetkat o'u kasa süpüshua. 41 Tayakai, chi Shipayakai Wayuu, tajüteena na aapiee tama'anajeejanakana süpüla nayu'lüin na kaainjaraliikana oo'ulaka na kaainjalapü'ükana atüma wayuu sa'akajee tü wayuukolüirua aluwataaushikat nütüma Maleiwa. 42 Ajutüneena naya natüma na aapieekana sa'akamüin tü sikikat, tü kanüliakat Hades süpüleekat tü ouktüsükalüirua, eere na'yalajeenain ma'i sütüma tü müliaa ne'reetkat. 43 Otta tü wayuukolüirua aluwataaushikat nütüma Maleiwa, saa'u lotüin ma'i nakuaippa nu'upala, eejeena naya nümaa chi Nashikai Maleiwa sünain kojutüin ma'i naya nütüma chaa eere nuluwataain. Otta joolu'u, chi eekai nüshateein tanüiki, anasü jülüjüle naa'in süpüla niyaawatüinjatüin saa'u tü tekirajakat anain. 44 “¿Jamüsü, saa'in jümüin, tü nukuaippakat Maleiwa sünain aluwatawaa? Tü nuluwataayakat Maleiwa, müsü aka saa'in wane korolo kojutüsü ojoitünakat paala sulu'u wane jula'a sulu'u wane yüüja. Nüntakalaka wane wayuu sünain tü korolokot. Nojoitakalaka shia süchikua sünain nu'unüin sümaa talatüin ma'i naa'in. Nüikkakalaka süpüshua tü kasa eejatkat nüma'ana nipialu'u süpüla niyalajüin tü yüüjakat eere tü korolo nüntakat anain. 45 “Tü nuluwataayakat Maleiwa, müshi aka naa'in wane wayuu achajaakai süchiki kaa'ürülairua eekai anasüin. 46 Je nüntakalaka sünain tü kaa'ürüla anasükat ma'i sünain kojutüin ma'i shia, nüikkakalaka süpüshua tü kasa eejatkat nüma'ana nipialu'u süpüla niyalajüin shia. 47 “Tü nuluwataayakat Maleiwa, müsü aka saa'in sukuaippa wane kusu ajutünakat shiroku tü palaakat, kasitkat jime eekai shikaajünüin oo'ulaka eekai mekaajuuin. 48 Je wotopa tü kusukot, najaraittüin na olojüshiikana jime sotpa'amüin tü palaakat süpüla nakatajüin tü jime ekaajuushikat suulia tü mekaajuusatkat süpüla ne'itaainjatüin tü ekaajuushikat sulu'u wane katto'ui. Oo'ulaka tü mekaajuusatkat, ojotünüsü ne'e natüma. 49 Akaweeria tü wayuukolüirua so'u tü ka'i saja'ttajatkat o'u kasakat süpüshua. Anteena na aapiee nüma'anajeejanakana Maleiwa sünain nakatajüin wayuu eekai kaainjaralüin suulia tü wayuu eekai lotüin sukuaippa nu'upala Maleiwa. 50 Je na kaainjaraliikana, ajutüneena natüma na aapieekana sa'akamüin tü sikikat, tü kanüliakat Hades, süpüleekat tü ouktüsükalüirua, eere na'yalajeenain ma'i sütüma tü müliaa ne'reetkat”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 51 Nüsakirakalaka Jesús naya: —¿Jiyaawata aa'u süpüshua tü taküjaitpakat jümüin? —Aa —namakalaka na nikirajüinkana. 52 Nümakalaka Jesús: —Saa'u jiyaawatüin shia, tamüshii paala jia: Chi eekai nikirajüin sünain tü ashajünakat sulu'u tü nüchikimaajatkat Maleiwa, müleka niyaawatüle saa'u tü nuluwataayakat Maleiwa, müshi aka naa'in chi wayuu washirü ayu'tkai korolo kojutshaatasü eekai sünaajuushin sulu'u wane juraskeerü, kasa eekai jeketüin je kasa eekai laülaain. 53 Shiasa Jesús süchikijee ekirajaa süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma, o'unüshi yalajee yala. 54 Je nüntapa sulu'umüin tü pueulo eejachire nia tepichiiwa'aya, o'ttüshi nia sünain ekirajaa sulu'u tü ekirajüleekat. —¿Jarai cheje kekiika atüma chii? ¿Jarai cheje pülashika atüma süpüla aa'inraa tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa? —müsü tü wayuukolüirua süka ponüin ma'i saa'in tü nümakat Jesús. Otta waneeirua, asakiijirawa'ain müshii: 55 —Watüjaa aa'uchi nia sünain niain wane nüchon chi a'yataaikai sümaa taapüla. Je we'raajüin María tü niikat oo'ulaka Jacobo, José, Simón je Judas na nimüliayuukana. 56 Otta na nüshunuukana, kepiashii yaaya sulu'u tü pueulokat wanaa wamaa. ¿Jarai cheje eera laülaaka atüma nia süpüla aa'inraa tü naa'inrakat? —namakalaka. 57 Müshi Jesús joolu'u süka nnojolichipain kasajachin nia namüin: —Müinka nüntüle wane nünüikimaajachi Maleiwa nuumainpa'amüin, mojuteechi nia sütüma tü wayuukolüirua je sütüma tü nüpüshikalüirua, maa aka tayakai sünain mojutüichipain jütüma joolu'u —nümakalaka namüin. 58 Je süka nnojolüin nanoujain nünain, nnojoishi aa'inrüin cha'aya wainmatua tü kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa.

Mateo 14

1 Otta müshia Herodes, chi sülaülashikai mma, naapa achikichi Jesús sümaa süpüshua tü kasa naa'inrakat sainküin mmakat. 2 Nümakalaka Herodes namüin na a'yataaliikana nümüin: “Chi Jesúskai anülia, nia ne'e naa'in tamüin Juan chi owoutisaajüikai, oso'iraasü eera naa'in süchikijee ouktaa. Müshijese pülashin nia süpüla aa'inraa tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa”, nümakalaka Herodes. 3 Je nüchiki Juan sünain nu'utinnüin aa'in paala, müsü mayaa: Herodías tü nu'wayuusekat Herodes, nu'wayuusesü paala Felipe chi nimüliakai Herodes. Otta müshia Juan, mapü'üshi nümüin Herodes: “Nnojotsü anain no'ulu'u Maleiwa sünain pu'wayuusein tü jierü nu'wayuusekat paala chi pimüliakai”. Je sükajee tia, ata'ülinnüshi Juan nütüma sümaa nüpüreesajüin nia. 5 Otta müshia Herodes, o'utünee aa'inchi ma'i Juan nütüma. Akaisa mmolüin nia sheema tü wayuu judíokolüirua, süka nünüikimaajachin Maleiwa Juan saajüin. 6 Otta so'u wane mi'iraa nütüma Herodes saa'u nikeraajüin juya, oyonnajüsü tü süchonkot Herodías su'upala tü wayuu antakat sünainmüin tü mi'iraakat. Süka talatüin ma'i naa'in Herodes sümaa tü süchonkot Herodías, 7 müshi nia sümüin su'upala tü wayuukolüirua: “Tamüsü paala pümüin joolu'u su'upala tü kasa chakat iipünaa: Taapeerü pümüin tü kasa püchunteekat tamüin”, nümakalaka sümüin. 8 Je saa'u shi'ikünüin aa'in sütüma tü shiikat soo'opünaa tü kasa süchuntajatkat, sümakalaka nümüin: —Püntira tamüin yaamüin sulu'u wane pülaata tü nikiikat Juan chi owoutisaajüikai —sümakalaka nümüin. 9 Mojukalaka ma'i naa'in Herodes sütüma tü süchuntakat. Shiasa saa'u pansaaitpain nünüiki sümüin su'upala tü wayuukolüirua, nümakalaka namüin na nüsurulaatsekana: —Ju'una nünainmüin Juan chi püreesashikai jüshottoiwa nünutpünaa. 11 Nantitkalaka tü nikiikat chi müliashiikai sulu'u wane pülaata sünain naapüin shia sümüin tü süchonkot Herodías. Shi'ikajaakalaka shia sümüin tü shiikat. 12 Otta müshi'iya na nikirajüinkana Juan natüjaapa saa'u sünain ouktüin nia, antüshii naya sünain naapaain chi müliashii süpüla ne'iküin amouyuupa'amüin. Süchikijee tia, o'unüshii naya nünainmüin Jesús süpüla aküjaa nüchiki nümüin. 13 Naapapa Jesús nüchiki Juan sünain nu'utinnüin aa'in, o'otooshi nia namaa na nikirajüinkana sulu'u wane anua sünain no'unüin sujuuna tü wayuukolüirua chamüin eemüinre yüütüülin mmakat. Otta tü wattakat saalin wayuu sütüjaapa naa'u Jesús, o'unüsü nüchiirua süka suu'ui sulu'ujee tü pueulokalüirua. 14 Nüntaiwa'aya Jesús, ni'rüin tü wattakat saalin wayuu. Nümüliajakalaka naya sünain niiyajüin eekai ayuulin. 15 Shiasa motsopa ka'ikat, narütkaakalaka na nikirajüinkana nünainmüin sünain namüin nümüin: —Ekirajüikalee, yüü'üyütüüisü ma'i tü mmakat yaaya, je alü'ütsü süpüla shipiyu'ujaain. Anasü müleka püjütüleirua su'unaiwa sulu'umüin tü pueulokalüirua nayalajaaiwa tü neküinjatkat —namakalaka nümüin. 16 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Anashii makatüle naya yaaya. Jaapa jiakana neküin —nümakalaka Jesús namüin. 17 Namakalaka nümüin: —Ja'raisü pan je piamasü ne'e jime asijuushi eekat wama'ana. 18 —Iche'era tamüin. 19 Anakaja müleka süikkalaale tü wayuukolüirua saa'u tü alamakat —nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. Naapaakalaka joo Jesús tü ja'raisükat pan je tü piamasükat jime. Niirakaakalaka iipünaamüin sünain naapüin analu'ut nümüin Maleiwa saa'u. Nüshanaajakalaka joo shia süpüla nottonojüinjatüin na nikirajüinkana süka tü wayuukolüirua. 20 Eküshii napüshuale'eya je emirashii sünainjee. Je süchikijee, okotchajünüsü tü napütaalakat natüma na nikirajüinkana, maa aka poloo piammüin katto'ui. 21 Eejana maa aka 5.000 tooloyuu sa'aka tü wayuukolüirua süpüshua sünain mayaawajuin na jieyuu oo'ulaka na tepichi eejanakana. 22 Shiasa mapa süchikijee tia, nüjütüin Jesús na nikirajüinkana süpüla no'unüinjanain nüpüleerua. No'otookalaka sulu'u tü anuakat sünain no'unüin namüiwa nüpüleerua waneemüin sa'ata tü palaakat süma'inru'u nüpütaain Jesús süpüla tü wayuukolüirua. 23 Shiasa süchikijee nüpütaain süpüla, o'unüshi Jesús nümüiwa saa'umüin wane namüna süpüla aashajawaa nümaa Maleiwa. Je motsapa ka'i, eeshi nia nümüiwa saa'u tü namünakat. 24 Otta müsia tü anua kalu'ukot na nikirajüinkana, wattasü shia suulia tü mmakat. Je yala pasanain sünain tü palaakat, napanapajakalaka joo wane jouktai. Katsüinsü ma'i joo tü palaakat sütüma. 25 Shiasa maa aka eeiwa'aya aikat, o'unüshi Jesús nanainmüin na nikirajüinkana sünain waraittüin nia soo'opünaa tü palaakat. 26 Shiasa ne'rapa Jesús sünain waraittüin nia soo'opünaa tü palaakat, —Epeinjaasü kasa wapüla ne'e —namakalaka sünain na'waatüin sümaa mmoluu sheema tü ne'rakat. 27 Nüsouktamaatakalaka Jesús namüin: —Nnojo mmolüin jia, jüchechera jaa'in. Taya tayakalin —nümakalaka namüin. 28 Nümakalaka Pedro nümüin: —Senyotkalee, müleka shiimainreje piain we'rüin, anakaja peenaküle taya süpüla tantajachin pünainmüin soo'opünaa tü palaakat. 29 —Anakaja, jalaichi pümaala —nümakalaka Jesús nümüin. Nüshakatakalaka joo Pedro sulu'ujee tü anuakat sünain waraittüin soo'opünaa tü palaakat nünainmüin Jesús. 30 Otta mmotkalaka Pedro sotopa naa'in tü wawaikat. Nu'ttakalaka sünain nimerolo nimerolo nümüin shirokumüin tü palaakat. —Jalia taya Senyotkalee —nümakalaka nümüin Jesús sünain nu'waatüin. 31 Otta Jesús, niyurulamaatüin nütüna sünain naapaain Pedro. —Pia matsüinkai anoula, ¿jamüsü nnojotka'a püchecherüin paa'in sünain anoujaa tanain? —nümakalaka Jesús nümüin. 32 Je no'otoopa sulu'umüin tü anuakat, ejimalaa müsia tü jouktaikat. 33 Otta na nikirajüinkana yaakana sulu'u tü anuakat, na'waajüin Jesús sünain namüin nümüin: —Shiimüinja sünain piain chi Nüchonkai Maleiwa —namakalaka nümüin. 34 Je nantapa waneemüin sa'ata tü palaakat, antüshii naya sulu'umüin wane mma kanüliasü Genesaret. 35 Je niyaawatünapa Jesús sütüma tü wayuuirua kepiakat cha'aya, su'walakajaakalaka nüchiki sainküin süpüshua tü mma pejekat sünain Genesaret. Süntinnakalaka wayuu eekai ayuulin nünainmüin Jesús. 36 Nachuntakalaka na wayuukana nümüin Jesús shii'iree shiain nepettüin ne'e na ayuuishiikana sot nüshe'in. Anakalaka nütüma napüshua'aya na eekai nepettüin nüshe'in.

Mateo 15

1 Antüshii no'uluku na fariseokana oo'ulaka na karalouktamaajanakana chajee Jerusalénjee eemüin Jesús sünain namüin nümüin: 2 —¿Jamüshii na pikirajüinkana moonooinka'a sümaa tü ekirajünapü'ükat anain waya judíokana natüma na watuushinuukana? Nnojoliikalaka no'lojüin najapü wanaa wamaa süpüla ekaa süpüla wuleinjatüin wakuaippa no'ulu'u Maleiwa —namakalaka nümüin Jesús. 3 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —¿Jamakalaka shiaka'a ne'e jaa'inrüin tü nekirajapü'ükat anain jia na jutuushikana, sümaa moonooin jia sümaa tü nuluwataakat anain Maleiwa? 4 “Soto jaa'in sünain juluwataanüin nütüma Maleiwa sünain kojutüinjachin jütüma jüshi oo'ulaka jii, je chi eekai e'rülin wayumüin nümüin nüshi oo'ulaka sümüin nii, o'utinnajachi aa'in nia. Shia nuluwataakat anain Maleiwa tüü. 5 Otta saashin tü nekirajapü'ükat anain na jutuushikana, eeshii süpüla namüin na wayuukana namüin na kachooinkana naya: ‘Nnojoleena jia tasülajüin amüin joolu'u süka taapüitpain süpüshua nümüin Maleiwa’. Je sükajee tia, ju'wanajaaitpa tü nuluwataakat anain Maleiwa sütümajee ju'unüin süchiirua tü nekirajapü'ükat anain na jutuushikana. 7 Jia alaayuukana, lotüsü ma'i nünüiki Isaías jüchiki, chi nünüikimaajachikai Maleiwa, sünain nümüin mayaa: 8 ‘Kojutuyaashi taya natüma na wayuukana süka nanüiki ne'e, nnojoittaapa'a kojutüin taya natüma süka süpüshua naa'in. 9 Tü namapü'ükat sünain na'waajüin taya naashin, nnojotsü kasain saamüin tamüin. Je nekirajüin wayuu sünain pütchi nale'eru'ujeejatü ne'e, nnojotsü nekirajüin anain tü taluwataakat anain’, müsü nünüiki Maleiwa”, nümakalaka Jesús namüin. 10 Nuuneküin Jesús nachikua na wattakana naalin wayuu nünainmüin sünain nümüin namüin: —Jaapa jumaala tanüiki jüpüshua jiyaawataiwa saa'u tü tekirajeekat anain jia. 11 Nnojotsü shiain yarüttüin atüma saa'in wane wayuu nu'upala Maleiwa tü kasa ekerotkat saanükülu'upünaa. Shia yarüttaka atüma saa'in tü pütchi ajuittakat saanükülu'ujee —nümakalaka namüin. 12 Arütkaashii na nikirajüinkana Jesús nünainmüin sünain namüin nümüin sujuuna tü wayuukolüirua: —¿Pütüjaa aa'ut sünain mojushiin namüin na fariseokana tü püküjüitpakat namüin? —namakalaka nümüin. 13 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Nala fariseokana, müshii aka saa'in wane a'ttiee naatajatü nnojotkat nüpünajalain chi Tashikai Maleiwa chakai iipünaa sünain nusuje'ereerüin shia mapeena. 14 Anakaja joolu'u müleka nnojoliire kasajanain naya jümüin. Mayaashiije mo'uin naya, e'itaanüshii naya naashin süpüla nee'iyatüinjatüin tü wopukot sümüin wayuu eekai mo'uin. Soto jaa'in wane kasa: Müleka nu'uninnüle wane wayuu eekai mo'uin nütüma wane eekai mo'uinya, eeshii süpüla nojunuujiraain sulu'u ishi —nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 15 Nümakalaka Pedro nümüin Jesús: —¿Jamalu'ut tü püküjüitpakat sümüin tü wayuukolüirua süchiki tü yarüttakat atüma saa'in no'ulu'u Maleiwa? —nümakalaka nümüin. 16 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —¿Nnojoliyütta'aya jiyaawatüin aa'u jiakanaya tü tekirajakat anain? 17 Tamüshii paala jia jüchikua: Tü ekerotokot sulu'upünaa jaanükü, jüle'eru'umüinjatü ne'e sünain shiyu'laain süchikua juulia. 18 Otta tü pütchi ojuittakat sulu'upünaa jaanükü, jüle'eru'ujeejatü. Mojulu'urüle shia, shia yarüttaka atüma jaa'in nu'upala Maleiwa. 19 Je müleka yarüttüle naa'in wane wayuu, kachiiruasü naa'in waneepia kasa mojusü, maa aka o'utaa saa'in wayuu, maa aka ama'üjawaa sümaa wayuu nnojotkat nu'wayuusein otta nnojoikai su'wayuusein, maa aka a'luwajirawaa akuaippaa sümaa wayuu jierü otta wane jierü nümaa wane toolo, maa aka a'luwajaa, maa aka aküjaa alawaa süchiki wane wayuu, je maa aka mojuu anüiki sümüin wayuu. 20 Shia yarüttaka'a atüma naa'in wane wayuu nu'upala Maleiwa. Otta nnojotsü yarüttüsüin naa'in sütüma mo'lojooin najapü süpüla ekaa —nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 21 Shiasa mapa tia, o'unüshi Jesús namaa na nikirajüinkana yalajee yala Genesaretjee sulu'umüin tü mmakat kalu'ukot tü pueulokalüirua Tiro oo'ulaka Sidón. 22 Eekalaka wane jierü kepiasü cha'aya, wane jierü Canaánje'ewat, suu'uliwo'u tü wayuukolüirua nnojotkot judíoin, kepiapü'ükat paala sulu'u tü mmakat Canaán. Antüsü tü wayuukot nünainmüin Jesús sünain su'waatüin nümüin: —Ekirajüikalee, mayeinsü ma'i tachon sütüma kale'eru'uwaa yolujaa. Pia Nülüinkai David, anakaja pümüliajüle taya —sümakalaka nümüin. 23 Otta Jesús, ko'utakalaka nia suulia. Narütkaakalaka joo na nikirajüinkana sünain nachuntüin ma'i nümüin: —Mojushiisü wamüin tüü. Masütaajusat shia sünain a'waataa wachiirua. Anakaja püjütüle shia woulia —namakalaka nümüin. 24 Nüsouktakalaka Jesús: —Nnojoishi ajütüüshin taya nütüma Maleiwa sünainmüin wayuu nnojotkat judíoin, ajütüüshi taya süpüla to'tte'erüinjatüin tü wayuu Israelkalüirua sümüiwa, tü makat aka saa'in anneerü eekai amüloulin —nümakalaka. 25 Je joolu'u tü jietkat, süsapainyo'ukakalaka shia nümülatu'u Jesús. —Ekirajüikalee, pükaaliija taya —sümakalaka nümüin. 26 Nüsouktakalaka sümüin: —Tamüsü paala pia: Nnojotsü anain müleka saapünüle tü shiküinjatkat süchooin wane wayuu sümüin tü etkalüirua —nümakalaka. 27 Sümakalaka nümüin: —Aa, shiimüin, Ekirajüikalee, ayatapaja'aya ne'e a'lumujüin chi etkai tü ojutuusükat saa'ujee nemeesain na ekaashiikana —sümakalaka. 28 Nümakalaka Jesús sümüin: —Maachee, te'rüin pia sünain shiimüin pünoujain tanain süka süpüshua paa'in. Anakaja müleka naapüle joolu'u Maleiwa tü püchuntakat —nümakalaka sümüin. Anakalaka tü süchonkot wanaa ma'i sümaa tia. 29 Shiasa mapa tia, ale'ejüshi Jesús nüchikua sotpünaa tü palaakat Galilea. Je yalajee, o'unüshi nia saa'umüin wane namüna. Nüikkalaakalaka cha'aya. 30 Je antüsü wayuu watta saalin nünainmüin Jesús ayuuisümaajatü. Eesü wayuu eekai masa'ain, eekai mo'uin, eekai matünain, eekai manülin, je wainma eekai ayuulin sütüma ayuulii eekai eein ne'e. Antinnüsü tü ayuuisükalüirua nümülatu'umüin Jesús je niiyajüin shia. 31 Je tü wattakat saalin wayuu, ponosü ma'i saa'in tü shi'rakat: Chi manüisaikai paala, kanülichipa, chi matünasaikai paala, katünaichipa, chi masa'asaikai paala, kasa'aichipa, je chi mo'usaikai paala, ko'uichipa. Je tü wayuukolüirua süpüshua, su'waajakalaka joo Maleiwa, chi Namaleiwasekai nayakana na Israelkana. 32 Nuunejakalaka joo Jesús na nikirajüinkana nünainmüin sünain nümüin namüin: —Tamüliajee amüinrü tü wattakat saalin wayuu süka apünüinrüin ka'i tü kettatkat naa'u sünain tamaain naya. Je aja'lajaaitpa tü nemiakat. Tacheküin süpüleerua neküinjanain nama'ichiki. Müleka tajütüle naya sünain ouktüin jamü, eeshii süpüla nawalejünüin wopulu'u —nümakalaka namüin. 33 Namakalaka na nikirajüinkana: —Nnojotsü kasain eein yaaya. ¿Jalajeekualüinjatkai wapüla tü eküülü shikajatkat watüma tü wattakat saalin wayuu? 34 —¿Jera pan eekat jüma'ana? —nümakalaka Jesús. —Akaratshisü ne'e pan eekat yaaya sümaa palitchen ne'e jimechen asijuushi —namakalaka ni'ipajee. 35 Nuluwataakalaka Jesús tü wattakat saalin wayuu sünain süikkalaainjatüin mmalu'u. 36 Naapaakalaka joo Jesús tü akaratshisükat pan je tü jimechenkat sünain naapüin analu'ut nümüin Maleiwa saa'u. Nüshanaajakalaka joo shia süpüla nottonojüinjatüin na nikirajüinkana süka tü wayuukolüirua. 37 Eküshii naya napüshuale'eya je emirashii sünainjee. Je süchikijee, okotchajünüsü tü napütaalakat natüma na nikirajüinkana, maa aka akaratshi katto'ui. 38 Eejana maa aka 4.000 tooloyuu sa'aka tü wayuukolüirua süpüshua sünain mayaawajuin na jieyuu oo'ulaka na tepichi eejanakana. 39 Je kettaapa shiküin tü wayuukolüirua, nümakalaka Jesús namüin: “Anashii ju'unüle jipialu'umüin”. Je Jesús, o'otooshi nia namaa na nikirajüinkana sulu'u wane anua sünain o'unaa eemüin tü mmakat kalu'ukot tü pueulokot Magdala.

Mateo 16

1 Je nantapa chamüin cha'aya, eeshii napüla wane wayuuirua fariseo oo'ulaka waneeirua saduceo. Antüshii naya süpüla nasakirayaainjachin Jesús shii'iree niweetirüin wane pütchi kasalajanajatkat natüma nümüin. Nachuntayaain nümüin naa'inrüinjatüin no'upala wane kasa eekai anashaatasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, tü ee'iyatüsüjatkat nukuaippa sünain nüjünalain nia Maleiwa. 2 Nüsouktakalaka Jesús namüin: “Müleka ishole tü sirumakat motsapa ka'i, ‘Nnojoleerü a'itüin juya’, müshii jia. 3 Otta müleka ishole shia watta'a maalü sümaa sirumain, ‘Juyapeerü so'uka'i tüü’, müshii jia. Jia kayaawasekana sümüin tü sirumakat, ¿jamüsü nnojotka'a jiyaawatüin saa'u kasain tü taa'inrakat maa'ulu yaa? 4 Jia wayuu eekana maa'ulu yaa, jia kaainjaralii e'rüliikana ma'i wayumüin nümüin Maleiwa, ¿jamüsü taa'inreeka'a jütüma wane kasa anashaatasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, tü ee'iyatüsüjatkat takuaippa sünain nüjünalain taya Maleiwa? Shiimüin tü tamakat jümüin: Nnojoleerü taa'inrüin tü juchuntakat tamüin. Shia soto jaa'in tü nüchikikat Jonás chi nünüikimaajachikai Maleiwa nümaiwa süpüla jütüjaainjatüin taa'u mapeena sünainjee sünain nüjünalain taya Maleiwa”, nümakalaka Jesús namüin. Kettaapa nünüiki, o'unüshi nia nama'anajee. 5 Otta na nikirajüinkana Jesús, sotüitpa naa'in joolu'u sünain malü'üjüin naya tü pan nakotchirakat paala nanainjee na wayuukana. 6 Nüchiajaataalakalaka naya sünain maa namüin: —Jalia jia suulia tü oolojiakat pan nama'anajeejatkat na fariseokana oo'ulaka tü nama'anajeejatkat na saduceokana —nümakalaka namüin na nikirajüinkana. 7 Namajiraakalaka sütüma tü nümakat Jesús: —Shiakajasa'a nümüin süka motüin waa'in tü pankat —namakalaka. 8 Süka nütüjaain saa'u Jesús tü naashajaajiraakat achiki, müshi nia namüin: —Jiirakaa jiakana motsokana anoula, ¿jamüshii jaashajaajiraaka'a süchiki sünain nnojolüin pan jüma'ana? 9 ¿Nnojoliyüttaaja'a jiyaawatüin aa'u tü tekirajeekat anain jia? Soto jaa'in wanaa sümaa tekirüin 5.000 tooloyuu oo'ulaka jieyuu je tepichiya süka tü ja'raisükat pan je sünain süpütaain wainma süchikijee. 10 Je soto jaa'inya wanaa sümaa tekirüin 4.000 tooloyuu oo'ulaka jieyuu je tepichiya süka tü akaratshisükat pan je sünain süpütaainja'a wainma süchiki. 11 Otta wanaa sümaa tachiajaain jia, nnojoishi taya aashajaashin süchiki pan. Shia tachiajaaka oulia tü oolojiakat pan nama'anakat na fariseokana oo'ulaka na saduceokana —nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 12 Nayaawatüitpa aa'u joolu'u na nikirajüinkana sünain shiain nüchiaain oulia tü nekirajakat anain na fariseokana oo'ulaka na saduceokana, tü a'walakajaakat sa'akamüin wayuu, nnojoloja'a shiain tü oolojiakat pan. 13 O'unüshi joolu'u Jesús namaa na nikirajüinkana sü'ütpa'amüin tü pueulokat Cesarea de Filipo münakat. Nümakalaka Jesús namüin: —Tayakai, chi Shipayakai Wayuu, ¿jarai taya saashin tü wayuukolüirua? 14 Nasouktakalaka ni'ipajee: —“Niataa Juan chi owoutisaajüikai”, müsü waneeirua. “Niataa Elías”, eesü makat. “Niataa Jeremías, niataa no'uluku na nünüikimaajanakana Maleiwa paala sümaiwa”, eesü makat ne'e —namakalaka nümüin. 15 —Jama jiakana, ¿jarai taya jaajüin? —nümakalaka namüin. 16 Nüsouktakalaka joo Pedro nümüin: —Pia Cristoka'aya, chi Nüneekajalakai Maleiwa süpüla o'tte'eraa wayuu. Pia chi Nüchonkai chi Maleiwa matüjüinkai ouktaa —nümakalaka Pedro. 17 Nümakalaka Jesús nümüin: —Simón, nüchonkai Jonás, anata'aleeshija'a ma'i pia. Nnojotsü piyaawatalain aa'u shiimüinkat tüü sükajee ne'e pikirajünüin sünain sütüma wayuu. Nia chi Tashikai chakai iipünaa ee'iyataka shia pümüin. 18 Tamüshi paala pia: Watüjaa aa'ut sünain “Ipa” malu'ulüin tü anüliee Pedro makat te'itaakat paala pünain. Je joolu'u, maa aka ichein ma'i süsa'a wane miichi müleka shi'itaanüle saa'u ipa, akaweeria sünain ichein ma'i tü pünoulakat. Je meeria nanoula na anoujashiikana tanain sainküin mmakat. Je nnojoleena shiyamülüin naya tü ouktaakat. 19 Meechi aka pia wane wayuu kajapulu'ukai atümaa shiyaawein wane miichi, süka laülaweechin pia wanaa tamaa chaa eere nuluwataain chi Tashikai Maleiwa. Tü kasa kapükat pütüma yaa saa'u mmakat, kapeerü chaa iipünaa eere Maleiwa. Je tü kasa taashikat pütüma yaa saa'u mmakat, taasheerü chaa iipünaa eere Maleiwa —nümakalaka Jesús nümüin Pedro. 20 Ni'ikakalaka joo Jesús naa'in na nikirajüinkana sünain nümüin namüin: —Nnojo jüküjüin tachiki sümüin wayuu sünain tayain chi Cristo Nüneekajalakai Maleiwa —müshi nia namüin. 21 Shiasa süchikijee ka'ikat tia, o'ttüshi Jesús sünain aküjaa namüin na nikirajüinkana süchiki süpüshua tü aa'inneetkat nüka mapeena sünain nümüin namüin: “Nücheküin chi Maleiwakai süpüleerua to'unüin Jerusalénmüin süpüla müliainjachin ma'i taya natüma na laülaayuushiikana naa'u na judíokana, oo'ulaka natüma na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana, oo'ulaka natüma na karalouktamaajanakana. O'utinneechi aa'in taya natüma. Je so'u apünüin ka'i süchikijee tia, oso'ire'enneechi aa'in taya”, nümakalaka namüin. 22 Najattünakalaka Jesús nütüma Pedro mamüin aka türa sünain nüchiaainjachin nia: —Senyotkalee, jalia pia suulia sülanüin pümüin tüü —nümakalaka. 23 Nujununujaakalaka Jesús nuulia Pedro sünain nümüin nümüin: —Nünüikimaajachi pia Satanás, ko'uta ne'e pia toulia. Nnojo pa'alijirüin taya suulia tekeraajüin tü nüchekakat tapüleerua Maleiwa. Tü jülüjakat paa'in, püle'eru'ujeejatü ne'e shia, nnojotsü shiain tü ni'inaajalakat paala chi Maleiwakai tapüleerua —nümakalaka Jesús nümüin Pedro. 24 Nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana: “Chi wayuu eekai tamaweein, anakaja müleka nnojorule naa'inrüin tü nüchekakat ne'e nümüiwa. Shia anaka alu'u müleka naa'inrüle waneepia tü nüchekakat Maleiwa nüpüleerua, sümaa nnojolin mmolüin sheema o'utinnaa aa'in saa'u noonooin sümaa tanüiki. 25 Chi eekai niyouktüin taya süka naa'inmajiraweein nukuaippa suulia ouktaa, amülouijeerü nukuaippa süpüshua. Otta chi wayuu eekai naapajiraain nukuaippa süpüla ni'yataainjachin tamüin, mayaashije o'utüneechin aa'in sünainjee tia, ayateechi o'tte'ennüin tatüma. 26 Maja'a aka chi eekai niyouktüin taya süka washireein nia, amülouijeerü tü nukuaippakat süpüshua, süka nnojolüin suuntüin tü nuwashirüinkat süpüla nu'tte'ennüin sükajee. 27 Tayakai chi Shipayakai Wayuu, anteechi tachikua eejee chi Tashikai saa'u e'itaaushin taya nütüma süpüla aluwatawaa wanaa nümaa je eejeena na aapieekana nüma'anajeejanakana tamaa. Anteechi taya süpüla tawalaajeerüin wane'ewai sükua tü wayuukolüirua saa'u süpüshua tü kasa saa'inrapü'ükat, maa aka na aa'inrakana kasa anasü, otta na aa'inrakana kasa mojusü. 28 Shiimüin tü tamakat jümüin: Ana'aya ju'utku jia yaakana maa'ulu yaa nnojoleenakana ouktüin süpülapünaa ne'rüin tayakai chi Shipayakai Wayuu sünain o'ttaa sünain aluwatawaa”.

Mateo 17

1 Je mapa aippirua ka'i süchikijee tia, neenajaakalaka Jesús apünüinshii na nikirajüinkana: Pedro, Jacobo oo'ulaka Juan, chi nimüliakai Jacobo, süpüla no'unajanain nümaa namüiwa eemüin wane uuchi. 2 Je chamüin cha'aya, ee'iranajaasü nukuaippa Jesús no'upala. Chuwatsü ma'i nu'upünaa maa aka naa'in chi ka'ikai. Otta nüshe'in, jorojorotsü ma'i. 3 Eweenaa müshi'iya no'upala wane piamashii wayuu sünain naashajaain nümaa Jesús: nia Moisés oo'ulaka Elías, na nünüikimaajanakana Maleiwa paala sümaiwa. 4 Nümakalaka Pedro: —Senyotkalee, anasü ma'i süka we'rüitpain tü kasa alatakat wo'upala. Müleka pücheküle, anasü müleka takumajüle apünüinsü luma: wane püpüla, wane nüpüla Moisés, je wane nüpüla Elías —nümakalaka. 5 Wanaa sümaa naashajaain Pedro, eweetalaa müsü wane siruma kasuutalü ma'i nanainmüin. Süsouktakalaka wane pütchi sa'akajee tü sirumakat: “Anii chi Tachonkai aishikai tapüla. Talatüshi ma'i taya nümaa. Jüüjüü jümata sümüin nünüiki”, sümakalaka tü pütchikat namüin. 6 Je na apünüinshiikana nikirajüin, naapapa tü pütchikat, a'wachiraashii mmalu'u süka mmolüin ma'i naya. 7 Nürütkaakalaka Jesús nanainmüin sünain ni'itaain najapü nanain sünain nümüin namüin: —Jüsha'walaa, nnojo mmolüin jia —nümakalaka namüin. 8 Otta nayaletpa nekii, ne'rüin Jesús sünain nümüiwain. 9 Je wanaa sümaa nashakatüin saa'ujee tü uuchikat, ni'ikakalaka joo Jesús naa'in sünain nümüin namüin: —Nnojo jüküjüin süchiki tü kasa ji'rüitpakat wane'ere'eya jüküjüin taso'iraapa aa'in süchikijee ouktaa, taya chi Shipayakai Wayuu —nümakalaka Jesús namüin. 10 Nasakirakalaka nia: —¿Jamüshii naküjaka'a na karalouktamaajanakana nüchiki Elías sünain niainjachin antüin palajana nüpüleerua chi Cristo Nüneekajalakai Maleiwa? —namakalaka. 11 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Shiimüin sünain niainjachin Elías antüin palajana süpüla yapainjatüin nütüma süpüshua tü nüpüshikalüirua Maleiwa. 12 Tamüshii paala jia: Antüichipa Elías, akaisa nnojolin shiyaawatüin nia wayuu. E'rüliishii wayumüin nümüin. Akaweechia tayakai chi Shipayakai Wayuu, ne'reechi amüin tayaka'iya —nümakalaka namüin. 13 Je na apünüinshiikana nikirajüin, nayaawatüitpa joolu'u saa'u sünain niain Juan chi owoutisaajüikai naashajaain achiki Jesús. 14 Nantapa sa'akamüin tü wattakat saalin wayuu, arütkaashi wane wayuu nünainmüin Jesús sünain nüsapainyo'ukain nümülatu'u sünain nümüin nümüin: 15 —Ekirajüikalee, anii tachon ayuuishi, anakaja pümüliajüle nia. Müliasü ma'i naa'in wanaa sümaa nu'kchichijaain. Ojutu'uwaishi nia sütüma sa'aka tü sikikat je shiroku wüin. 16 To'unirüin paala chi tachonkai nanainmüin na pikirajüinkana shii'iree neiyajeein nia. Isasü nachiki —nümakalaka nümüin Jesús. 17 Nümakalaka Jesús sümüin tü wayuukolüirua süpüshua: —Jiakana manoujüinyeekana tanain, jia e'rüliikana wayumüin tamüin, wattairü süma'a ta'atapajüin jia shii'iree jünoujeein tanain —nümakalaka namüin. —Püche'era chira püchonkai —nümakalaka nümüin nüshi chi jintüikai. 18 Otta müshia Jesús, nuu'ule'erakalaka tü yolujaakat suulia tü saa'inrakat nüka chi jintüikai. Sujuittakalaka nüle'eru'ujee. Anakalaka chi jintüikai wanaa sümaa tia. 19 Narütkaakalaka na nikirajüinkana nünainmüin sujuuna tü wattakat saalin wayuu sünain nasakirüin nia: —¿Jamüsü nnojotka'a wountüin wayu'lüin tü yolujaakat nuulia? —namakalaka nümüin. 20 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Isasü jüchiki süka nnojolüin jünoujain tanain. Shiimüin tü tamakat jümüin: Müleka jünoujüle tanain, ja'itairü nnojolüin katsüin joolu'u tü jünoulakat, jaa'inreerü tü kasa isakat süchiki wayuu. Maa aka jümataarüle paala sümüin wane uuchi, “Anakaja pu'unüle yaajee ka'yatamüin”, sünoujeerü jünüiki. Nnojoleerü kasain isain jüchiki. 21 Otta yolujaa eekai müin aka tü ojuittinnakat nuulia chi jintüikai, nnojoleerü ojuittüin müleka nnojorule jüchuntüin nümüin Maleiwa sümaa jaamajüin —nümakalaka Jesús namüin. 22 Shiasa mapa tia, wanaa sümaa jutkatüin Jesús namaa na nikirajüinkana cha'aya Galilea, müshi nia namüin: —Tayakai, chi Shipayakai Wayuu, aapüneematüichi ekii taya sajapulu'umüin wane wayuuirua. 23 O'utinneechi aa'in taya natüma. Je so'u apünüin ka'i süchikijee tia, oso'ire'enneechi aa'in taya —nümakalaka namüin. Je na nikirajüinkana, mojukalaka ma'i naa'in sütüma tü nümüitpakat namüin. 24 Nüntakalaka Jesús namaa na nikirajüinkana sulu'umüin tü pueulokat Capernaum. Eeshii wane okotchajülii neerü süpülajatü tü a'waajüleekat Maleiwa. Nantakalaka nünainmüin Pedro sünain nasakirüin nia: —¿Naapüin chi ekirajüikai pia tü neerü süpülajatkat tü a'waajüleekat Maleiwa? —namakalaka nümüin. 25 —Aa —nümakalaka Pedro namüin. Shiasa nikerolapa Pedro sulu'umüin wane miichi, arütkaa müshia Jesús nünainmüin sünain nümüin nümüin: —Simón, tasakirüin paala pia sünain wane kasa: ¿Jaralii na wayuu awalaajüinjanaka nümüin chi sülaülashikai mma? ¿Naya na nüchooinkana? ¿Nayataapa na wayuu nnojoliikana nüchooin, na wayuu nuluwataakana ne'e aa'u? —nümakalaka Jesús nümüin Pedro. 26 —Naya na wayuu nnojoliikana nüchooin —nümakalaka Pedro ni'ipajee. Nümakalaka Jesús nümüin: —Nnojoluja mata awalaajüinjanain na nüchooinkana. 27 Otta müsia suulia mojujain naa'in na wayuu aashajaayüliikana pümaa, anakaja müleka pu'unüle joolu'u sotpa'amüin tü palaakat süpüla pujutüin tü kuli'rakat shiroku. Je tü palajateetkat jime piyu'lüin, pujutala saanükü, je eejeerü püpüla wane neerü kachueera. Paapa tia namüin na okotchajüliikana süpüla wawalaajüin wayakana piamale süka, piakai oo'ulaka tayakai —nümakalaka Jesús nümüin Pedro.

Mateo 18

1 Shiasa mapa tia, arütkaashii na nikirajüinkana Jesús nünainmüin sünain namüin nümüin: —¿Jaraleechi miyo'uka so'uweena wane ka'i eere nuluwataain Maleiwa? —müshii naya. 2 Neenajakalaka Jesús wane jintüi nünainmüin pasanain nanain na nikirajüinkana. 3 Nümakalaka Jesús namüin: —Shiimüin tü tamakat jümüin: Müleka nnojorule shii'iranajaain jukuaippa maa aka nukuaippa chi jintüikai, müinaya jia mekerolüin cha'aya eere nuluwataain Maleiwa. 4 Maa aka jintüikai chii sünain nnojolüin yaletayaain naa'in, akaainjachia chi wayuu eekai miyo'uweein cha'aya eere nuluwataain Maleiwa. 5 Je chi wayuu eekai kamaneein sümüin wane wayuu, maa aka naa'in jintüikai chii, saa'u nünoujain tanain, kamaneeshi nia tamü'inya wanaa sümaa. 6 “Na anoujashiikana tanain, na makana saa'in tepichi, müleka naka'injaale suulia anoujaa nütüma wane wayuu, anashi müleka nujutinnüle chia wayuukai shirokumüin tü palaakat sünain kanutpünaain nia wane ipa miyo'u süpüla wattainjachin nia shiinalu'umüin. 7 “Kapüleesü saa'innüin tü anasükat sütüma wayuu yaa saa'u mmakat, süka wainmain tü kasa kaainjalakat atüma wayuu. Je süka tia, ayateerü wayuu wainma sünain kaainjalaa. Otta chi eekai naainjireein tü wayuukolüirua kasa mojusü, ‘aisha'ajaa’ meechi nia, süka kasalajaneerüin shia nümüin. 8 Jalia pia suulia kaainjalaa sükajee tü kasa paa'inrakat süka pajapü je sükajee tü kasa paa'inrakat eepünaale su'unirüin pia tü puu'uikat. Anasüje ne'e shiale amüloulin puulia waneesia pajapü je puu'ui shiale sünain pikerolüin nüma'anamüin Maleiwa suulia pikerolojüin Hadesmüin sümaa tü piamasükat pajapü je puu'ui, chaa eemüinjachire pujutünüin sa'akamüin tü ouktüsükalüirua. 9 Jalia pia suulia kaainjalaa sükajee tü kasa pi'rakat. Anasüje ne'e shiale amüloulin puulia waneesia po'u sünain pikerolüin nüma'anamüin Maleiwa suulia pikerolojüin Hadesmüin sümaa tü piamasükat po'u, chaa eemüinjachire pujutünüin sa'akamüin tü ouktüsükalüirua. 10 “Jalia jia suulia pülajüin jaa'in noulia na anoujashiikana tanain, na makana saa'in tepichi. Tamüshii paala jia: Na aapiee e'itaaushikana süpüla aa'inmajaa naya, jutatüsü napüla ekerolaa nünainmüin chi Tashikai Maleiwa chaa iipünaa. 11 “Antüshi tayakai, chi Shipayakai Wayuu, süpüla to'tte'erüinjatüin wayuu eekai maa'awain nuulia Maleiwa. 12 Wane wayuu ja'aka, müleka kamü'ünüinre nia poloo shikii anneerü je machikitaarüle waneesia sünainjee, nüpüteerü tü süpüshikat, tü mekietsatkat shikii mekietsalümüin, chaa saa'u tü namünakat süpüla o'unaa sünain achajawaa süchiki tü machikisatkat. 13 Shiimüin tü tamakat jümüin: Nüntapa chi wayuukai sünain, talataleejeeria ma'i naa'in sümaa suulialee sümaa tü mekietsatkat shikii mekietsalümüin nnojotkat machikisalüin. 14 Müsia nukuaippa chi Jüshikai Maleiwa chakai iipünaa, nnojotsü nücheküin süpüleerua maa'awain nuulia waneesükaije'e tü anoujasükalüirua tanain, na makana saa'in tepichi. 15 “Müleka kaainjarale wane puwala puulia, anakaja pu'unüle nünainmüin süpüla paashajaain nümaa nümüiwa süchiki tü kasa mojusü naa'inrakat pümüin. Je müleka kapürale naa'in tü püküjakat nümüin, puunteerü anajiraain pia nümaa. 16 Akaajasa müleka niyouktüle pünüiki, anakaja püle'ejüle nünainmüin mapeena sünain pümaain waneesia je piama puwalayuu shiale atüjaakana saa'u sünain pansaain tü pümakat nümüin, maa aka tü suluwataakat anain tü nüchikimaajatkat Maleiwa. 17 Je müleka ayatüle nnojolüin kapülain naa'in tü pümakat nümüin, anakaja püküjale süchiki tü naainjalakat namüin na anoujashiikana wanaa sümaa jutkatüin. Je müleka niyouktüle tü namakat na anoujashiikana napüshua nümüin, piirakaa pümata nümüin maa aka naa'in eekai matüjüin ayaawajawaa suulia aainjalaa. 18 “Shiimüin tü tamakat jümüin: Tü kasa kapükat jütüma yaa saa'u mmakat, kapeerü chaa iipünaa eere Maleiwa. Je tü kasa taashikat jütüma yaa saa'u mmakat, taasheerü chaa iipünaa eere Maleiwa. 19 “Tamüsü paala jümüin wane kasaya: Müleka paa'inwale piamashii wayuu ja'akajee sünain achuntaa soo'opünaa wane kasa nümüin chi Tashikai Maleiwa chakai iipünaa, aapüneerü shia namüin nütüma. 20 Süka jamüin, eejeechi taya jümaa jiakana anoujashiikana tanain wanaa sümaa jutkatüin jia süpüla achuntaa nümüin Maleiwa, ja'itaina piamashiin je apünüinshiin ne'e jia”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 21 Arütkaashi joolu'u Pedro nünainmüin Jesús sünain nümüin nümüin: —Senyotkalee, müleka masütaajule wane tawala sünain kaainjalain nia toulia, ¿jeratuainjatü motoka amaa taa'in tü kasa mojusü naa'inrakat? ¿Kojuyatua? —nümakalaka nümüin. 22 Nüsouktakalaka Jesús nümüin: —Tamüshi paala pia: Nnojotsü kojuyatuain ne'e. Motowalinjatü paa'in waneepia kaainjalakat o'u puulia —nümakalaka nümüin. 23 Nüküjakalaka Jesús nüchiki Maleiwa sünain nuluwataain süpüla natüjaainjatüin saa'u sünain jamüinjatüin sukuaippa süpüla motüinjatüin naa'in naainjala wane nawala noulia: “Tü nuluwataayakat Maleiwa, müsü aka saa'in nukuaippa wane wayuu aluwataashi sulu'u wane mma. So'u wane ka'i, neenajirüin na nüchepchiakana nünainmüin süpüla nütüjaain saa'u jerain neerü najuyaajüin nuulia wane'ewai nakua süpüla nawalaajüinjatüin shia nümüin süchikua. 24 Nüntakalaka nünainmüin wane chi nüchepchiakai kajuyaalakai watta saalin neerü nuulia. 25 Otta nnojotkalaka nuuntüin nuwalaajüin süchikua tü nujuyaalakat. Nüsouktakalaka chi laamakai: ‘Jüikka jümaala chi wayuukai sümaa nu'wayuuse sümaa nüchooin oo'ulaka süpüshua tü kasa eekat nüma'ana süpüla walaainjatüin tü nujuyaalakat toulia süka tü naliakat’, nümakalaka. 26 “Nüsapainyo'ukakalaka chi nüchepchiakai nümülatu'u chi nülaamainkai sünain nuchuntashaatain nümüin nümülialüin nia sünain nümüin nümüin: ‘Anakaja paawarüle paala taya, tawalaajeerü pümüin süpüshua tü tajuyaalakat’, nümakalaka nümüin. 27 Je chi laamakai, nümüliajakalaka naa'inyaka chi nüchepchiakai sümaa nuu'ulaaleein tü nünneetsekat nüpüla sümaa taashin nia nütüma. 28 “Otta chi achepchieekai, nu'unakalaka nünainmüin wane achepchiee wanaa nümaa. Nujuyaajirüin paala wane palitchon neerü. Naapaa nümüshia chi nüpüshikai nümülapünaa sünain nümüin nümüin: ‘Puwalaaja pümaala tü pujuyaalakat toulia’, nümakalaka nümüin. 29 “Niasa chi nüpüshikai, nüsapainyo'ukakalaka nia nümülatu'u sünain nüchuntashaatain nümüin nümülialüin nia sünain nümüin nümüin: ‘Anakaja paawarüle taya, tawalaajamaateerü pümüin süpüshua tü tajuyaalakat’, nümakalaka nümüin. 30 “Nüsouktakalaka nümüin: ‘Nnojoruleeja'a süpüla taawalüin pia’, nümakalaka nümüin. Nüpüreesajitkalaka joo chi nüpüshikai wane'ere'eya nujuittüin nuwalaajapa tü nujuyaalakat. 31 Nayasa na waneeirua achepchieekanairua, mojukalaka ma'i naa'in naapapa süchiki tü alatakat. No'unakalaka nünainmüin chi nalaamainkai sünain aküjaa süchiki süpüshua tü alatakat nümüin chi napüshikai. 32 “Je joolu'u chi laamakai, neenajakalaka joo chia nüchepchiakai nünainmüin sünain nümüin nümüin: ‘E'rüikaiche aa'in wayumüin pia. Aashin too'ulaayaainkain tü tanneetsekat püpüla süka püchuntüin tamüin taawalüin pia. 33 Mojushiisü tamüin nnojolüin pümüliajüin chi püpüshikai maa aka tamüliajüin pia’, nümakalaka nümüin. 34 Je sünain jashichin ma'i chi laamakai, nujutitkalaka joo chi nüchepchiakai sulu'umüin tü kaatsetkat süpüla ni'yaajünüin wane'ere'eya nujuittüin nuwalaajapa süpüshua tü nujuyaalakat. 35 “Tamüshii paala jia: Akaweenia jia wane'ewaire jukua nütüma chi Tashikai Maleiwa chakai iipünaa müleka nnojorule motoleeinya jaa'in naainjala na juwalayuukana juulia”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana.

Mateo 19

1 Shiasa nüküjapa Jesús tüü namüin na nikirajüinkana, o'unüshi nia chajee Galileajee sulu'umüin tü mmakat Judea. Je yalajee yala, o'unüshi waneemüin sa'ata tü süchikat Jordán. 2 Suushikajaakalaka watta saalin wayuu nüchiirua. Je nüntapa chamüin, niiyajüin wayuu eekai ayuulin sa'aka tü wayuukolüirua. 3 Narütkaakalaka wane wayuu fariseoirua nünainmüin Jesús süpüla nasakirayaainjachin nia shii'iree niweetirüin wane pütchi kasalajanajatkat nümüin natüma sünain maa: —¿Anasü müleka nuu'ulaale nu'wayuuse wane wayuu saaliijee kasa eekai eein ne'e? —namakalaka na fariseokana nümüin Jesús. 4 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Jütüjaa aa'ut tü ashajünakat paala süchiki jamüin sukuaippa wayuu wanaa sümaa sükumajünüin paala sümaiwa nütüma Maleiwa. Nükumajüin wayuu toolo oo'ulaka wayuu jierü. 5 Je nümakalaka chi Maleiwakai: “Sükajee takumajüin wayuu toolo oo'ulaka wayuu jierü, anashi nujuittüle chi wayuukai nuulia chi nüshikai je suulia tü niikat süpüla ka'wayuusein nia je süpüla kepiainjachin nia sümaa tü nu'wayuusekat saa'u sa'aniraaitpain nukuaippa sümaa”, müshi Maleiwakai paala sümaiwa. 6 Waneeinapa wayuu naya, nnojoliinapa katata'awain. Tamüshii paala jia: Sa'aniraapa nukuaippa wane wayuu toolo sümaa wane jierü nütüma Maleiwa, nnojotsü anain süpüla sükatajiraanüin sütüma wayuu —nümakalaka Jesús namüin. 7 Namakalaka na fariseokana ni'ipajee: —¿Jamaka'a sümaka'a tü nüshajakat Moisés tü makat: “Müleka nücheküle wane wayuu süpüleerua nuu'ulaain suulia tü nu'wayuusekat, che'ojaasü nüshajüin ne'e wane karaloukta aapiria tü nu'wayuusekat sünain nuu'ulaainjatüin shia. Süchikijee naapüin tü karalouktakat sümüin, eesü süpüla nüjütüin shia nüma'anajee”, makat? —namakalaka nümüin Jesús. 8 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —“Ma jütüma sukuaippa ju'wayuuse müleka juu'ulaweere suulia”, müshija Moisés namüin na jutuushinuukana süka nayouktüin tü nüchekakat chi Maleiwakai napüleerua. Eekaja'a su'ttaiwa'aya, nnojotsü majatüin. 9 Je tanüiki tayakai joolu'u jümüin, müsü mayaa: Chi eekai nuu'ulaain suulia nu'wayuuse, sümaa nnojotsüin süma'üjiraasüin nümaa wane wayuu naata nuulia, müleka ka'wayuusere nia nüchikua, kaainjalashi. Je kasalajaneerü nümüin nüma'üjaain sümaa tü jeketkat nu'wayuusein. Akaajaa chi wayuu ka'wayuusekai tü jierü oo'ulaaushitkat, kaainjalashi nia'aya, je kasalajaneerü nümüin nüma'üjaain sümaa tü jierü oo'ulaaushitkat —nümakalaka Jesús namüin na fariseokana. 10 Namakalaka joolu'u na nikirajüinkana nümüin Jesús: —Müleka shialeje nukuaippain wane wayuu sümaa tü nu'wayuusekat tia pümakat, anasüja ayatüle wane wayuu ma'wayuusein —namakalaka nümüin. 11 Nümakalaka Jesús namüin: —Nnojotsü kapülain saa'in wayuu süpüshua tü jümüitpakat. Naya kapülaka aa'in ne'e na süpülajanakanaja'aya nütüma Maleiwa. 12 Eeshii wayuu eekai ma'wayuusein süka aleinjanain naya. Eeshii wayuu eekai ma'wayuusein süka nakapajünüin. Je eeshii eekai ma'wayuusein süka na'yataweein nümüin Maleiwa chakai iipünaa süka süpüshua naa'in. Je joolu'u, chi eekai nuuntüin ma'wayuusee, anakaja kapürale naa'in —nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 13 Je so'u wane ka'i, antinnüshii wane tepichiirua nünainmüin Jesús süpüla ni'itaainjatüin najapü naa'uirua sümaa nüchuntüin nümüin Maleiwa naa'u. Otta na nikirajüinkana ne'rapa tia, nachiajaakalaka tü wayuukolüirua. 14 Otta müshia Jesús, müshi namüin na nikirajüinkana: —Kettshi'iya na tepichikana nantaiwa tanainmüin. Maa aka nakuaippa na tepichikana sünain nnojolüin kaa'in toulia, müinjatia nakuaippa tamüin na ekeroteekana chaa eere nuluwataain Maleiwa —nümakalaka namüin. 15 Shiasa süchikijee ni'itaain najapü saa'u tü tepichikalüirua, o'unüshi nia yalajee yala. 16 Nürütkaakalaka nünainmüin Jesús wane wayuu jima'ai sünain nüsakirüin nia: —Ekirajüikalee, ¿jarat anasü taa'inrüinjatka süpüla eeinjachin taya nümaa Maleiwa waneepia? 17 Asouktüshi Jesús: —¿Jamüshi püsakiraka'a taya sünain kasa anasü? Waneeshia Maleiwa niain anashin. Müleka pücheküle süpüleerua eeinjachin pia nümaa waneepia, poonoo pümaala sümaa tü nuluwataakat anain —nümakalaka Jesús nümüin. 18 —¿Tü jaratkat? —nümakalaka nümüin Jesús. Nüsouktakalaka Jesús nümüin: —Tü nuluwataakat anain, müsü mayaa: “Nnojo pu'utüin saa'in wayuu. Nnojo püma'üjaain sümaa wayuu nnojotkat pu'wayuusein otta nnojoikai pu'wayuusein. Nnojo pu'luwajüin sükorolo wayuu. Nnojo püküjüin alawaa süchiki wane wayuu. 19 Kojutüinjatü pütüma püi je püshi. Oo'ulaka na wayuukana napüshua, anashii aire püpüla maa aka alin pia püpülajiraa”, makat —nümakalaka Jesús nümüin. 20 —Taa'inratüjütsa'aya tia süpüshuale'eya. ¿Kasa che'ojaaka tapüleerua? —nümakalaka nümüin Jesús. 21 Nüsouktakalaka Jesús nümüin: —Müleka pikeraajeere süpüshua tü nüchekakat püpüleerua Maleiwa, anashi müleka puikküle tü pukorolokot süpüshua süpüla püsülajüinjatüin tü süliakat sümüin wayuu eekai mojuin. Kee'irakeerü pümüin shia iipünaamüin cha'aya eere Maleiwakai. Je paa'inrapa tia, ale'ejeechi pia püchikua tanainmüin süpüla tamaain pia —nümakalaka Jesús nümüin. 22 Je chi jima'aikai sütümajee tü nümakat Jesús nümüin, o'unüshi nüma'anajee sünain mojuin ma'i naa'in süka washirüin ma'i nia. 23 Nümakalaka joolu'u Jesús namüin na nikirajüinkana: —Shiimüin tü tamakat jümüin: Chi wayuu eekai ataralaain sümaa tü nuwashirüinkat, kapüleejeerü ma'i nümüin ekerotoo cha'aya eemüinre nuluwataain Maleiwa. 24 Müshi tachikua: Mapüleesat süpüleerua shikerotüin wane “camello” so'ulu'upünaa wane wutia suuliale'eya shikerotüin wane wayuu washirü cha'aya eere nuluwataain Maleiwa —nümakalaka namüin. 25 Patatsü ma'i naa'in na nikirajüinkana sütüma tü nümakat Jesús. —Isasüja'a sümata nüchiki nu'ttaainjachin wane wayuu —namajiraakalaka. 26 Eirakaashi joo Jesús namüin sünain maa namüin: —Tü kasa isakat süchiki wayuu, nnojotsü kapüleein nümüin Maleiwa. 27 Müshi joo Pedro nümüin Jesús: —Wapütüin süpüshua tü kasa eejatkat wama'ana süpüla yaainjanain waya pümaa. ¿Kasakalaka nuwalaajeenain aka waya Maleiwa? —nümakalaka. 28 Nüsouktakalaka Jesús: —Shiimüin tü tamakat jümüin, e'itaaushi tayakai chi Shipayakai Wayuu nütüma Maleiwa süpüla aluwatawaa so'uweena wane ka'i. Otta jia polookana piammüin tekirajüin, saa'u tamaain jia waneepia, aluwataweena jia so'uweena ka'ikat tia naa'u na wayuu Israelkana, na polooshiikana piammüin e'irukuu, sulu'u tü mma jeketkat. 29 Je chi wayuu eekai nüpütüin nipia, nuwalayuu, nüshi, nii, nüchonnii, je na'apainse shiale süpüleerua aküjaa tachiki, alana'aleejeeria tü aapüneetkat nümüin maa aka polootua shikii suulia tü kasa nüpütakat. Je eejeechi nia nümaa Maleiwa waneepia saa'u shii'iranajaaushin naa'in. 30 Tamüshii paala jia: Ja'itaina mojutüin na anoujashiikana sütüma wayuu maa'ulu yaa, ekeroleenapaja'a naya nüma'anamüin Maleiwa so'u wane ka'i. Akaajasa na manoujainsaliikana, ja'itayaashiije kojutüin sütüma wayuu maa'utpünaa yaa, nnojoleena kasajanain nümüin Maleiwa so'u ka'ikat tia —nümakalaka Jesús namüin.

Mateo 20

1 Nümakalaka Jesús namüin: “¿Jamüsü, saa'in jümüin, tü nukuaippakat Maleiwa sünain aluwatawaa? Tü nuluwataayakat Maleiwa, müsü aka saa'in nukuaippa wane wayuu ka'apainseshi. O'unüshi watta'a maalü pülaasapa'amüin sünain nüchajaain süchiki wayuu süpüla shi'yataainjatüin so'u ka'ikat tia sulu'u tü na'apainsekat. 2 Nüküjain namüin na wayuukana sünain nuwalaajüinjachin namüin wane'ewai nakua waneesia neerü kanüliasü ‘denario’ süpüla wane ka'i saa'u na'yataain nümüin sulu'u tü na'apainsekat. Nüjütakalaka naya sulu'umüin tü na'apainsekat. 3 “Shiasa mapa tia, maa aka ja'ipa ka'i, o'unüshi nia nüchikua pülaasapa'amüin. Eekalaka nüpüla wane wayuuirua sha'washawalüin sünain ma'yataain. 4 Nümakalaka namüin: ‘Anakaja ju'unüle ji'yataaiwa jiakanaya sulu'u tü ta'apainsekat. Tawalaajeerü jümüin ji'yataain’, nümakalaka namüin. 5 No'unakalaka. “Je maa aka kale'o oo'ulaka maa aka aliika, o'unüshi nia pülaasapa'amüin nüchikua süka che'ojaayülüin nümüin wayuu a'yataainjatkat. 6 Shiasa mapa, maa aka motsapa ka'i, o'unüshi pülaasapa'amüin nüchikua'aya. Eekalaka waneeiruaya sha'washawalüin sünain ma'yataain. Nümakalaka namüin: ‘¿Jamüsü kettatka'a ka'ikat jaa'u sünain ma'yataain jia?’, nümakalaka namüin. 7 Nasouktakalaka nümüin: ‘Nnojoliishii waya a'yataain süka nnojolin jaralin eenajaain süpüla a'yatawaa’, namakalaka. Nümakalaka namüin: ‘Anakaja müleka ju'unüle sulu'umüin tü ta'apainsekat süpüla ji'yataain chamüin’. 8 “Shiasa mapa aipa'a, nümakalaka chi ka'apainseshikai nümüin chi ni'ipajachikai: ‘Peenaka na a'yataaliikana süpüla puwalaajüin namüin tü na'yataainkat. Puwalaaja palajana na chiiruajanakana o'ttüin sünain a'yatawaa. Je süchikijee, puwalaajeena na palajanakana o'ttüin’, nümakalaka. 9 “Narütkaakalaka nünainmüin na o'ttüshiikana sünain a'yatawaa motsapa ka'i. Nawalaajünakalaka wane'ewaire nakua süka wane ‘denario’. 10 Otta narütkaapa na o'ttüshiikana palajana sünain a'yatawaa, alatüinjatüyaa naashin namüin suulia tü waneekat ‘denario’. Otta nawalaajünakalaka wane'ewaire nakuaya süka wane ‘denario’. 11 Je nawalaajünapa, o'ttüshii naya sünain noyoojooin noo'omüin chi ka'apainseshikai sünain namüin nümüin: 12 ‘Nala o'ttüshiikana motsapa ka'i sünain a'yatawaa, wanaawasü puwalaajüin namüin wanaa wamaa waya o'ttüshiikana watta'ajee maalü, ka'isitshiikana so'uka'ipa’, namakalaka nümüin. 13 “Nümakalaka joo chi ka'apainseshikai nümüin wane: ‘Waa'iraa, nnojoishi e'rüshin wayumüin taya pümüin. Soto paa'in sünain taashajaalatüjülin tüü pümaa sünain tawalaajüinjatüin pümüin tü waneekat “denario” süpüla wane ka'i. 14 Pu'una pümata pipialu'umüin sümaa tü taapüitpakat pümüin. Tacheküin taa'inyaka wanaaweein taapakat nümüin chi antüshikai chiirua sümaa tü taapakat pümüin. 15 Taashishi taya süpüla taa'inrüin tü tachekakat süka tü tanneetsekat. ¿Mojushiisü pümüin nnojolin ji'iyein taya saa'u suulia wayuu?’, nümakalaka chi ka'apainseshikai nümüin. 16 “Akaweechia chi eekai jekechin sünain anoujaa tanain, maa aka chi eekai kama'aichin sünain anoujaa tanain, ekeroleena naya chamüin eere nuluwataain Maleiwa sünain wanaawain nakuaippa no'ulu'u Maleiwa”, nümakalaka Jesús namüin. 17 So'u wane ka'i, wanaa sümaa nu'unüin Jesús Jerusalénmüin, neenajakalaka namüiwa na nikirajüinkana polooshiikana piammüin sünain maa namüin: 18 —O'unajana joolu'u waya Jerusalénmüin, je tayakai chi Shipayakai Wayuu, aapüneematüichi ekii taya najapulu'umüin na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na karalouktamaajanakana. “Anashi nu'utinnüle aa'in süka kaainjaralin ma'i nia”, meena naya tachiki 19 sünain naapüin taya najapulu'umüin na gentilekana. Je naairua, neme'erainpaleechi taya sümaa na'yaateechin taya. Je süchikijee tia, nakachereechi taya süpüla ouktaa. Otta nu'unnaa chi apünüinkai ka'i süchikijee tia, oso'iraajeerü taa'in —nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 20 Sürütkaakalaka joolu'u tü niikat Jacobo je Juan, na nüchonniikana Zebedeo, nünainmüin Jesús namaa nayakana. Süsapainyo'ukakalaka shia nümülatu'umüin süpüla süchuntüinjatüin nümüin wane kasa. 21 Nümakalaka Jesús sümüin: —¿Kasa kee'ireeka paa'in taa'inrüin pümüin? Süsouktakalaka nümüin: —Tacheküin süpüleerua püikkale'erüin na tachonniikana pa'ato'u cha'aya eejeechire puluwataain, wane pikialu'ujee oo'ulaka wane pipe'eru'ujee —sümakalaka nümüin Jesús. 22 Nümakalaka joolu'u Jesús namüin Jacobo oo'ulaka Juan: —Nnojotsü jütüjaain aa'u tü juchuntakat. ¿Juunteerüjasa'aya jülatirüin tü müliaa te'reetkat? —müshi nia namüin. —Aa, wounteerü —namakalaka nümüin Jesús. 23 Nümakalaka Jesús namüin: —Shiimüin sünain ji'rüinjatüin müliaa maa aka tayakai. Otta na aikkalaainjanakana tekialu'ujee oo'ulaka tepe'eru'ujee, nnojoishi laülaain taya süpüla, nieechi e'itaaka chi Tashikai Maleiwa —nümakalaka Jesús namüin. 24 Shiasa na polooshiikana nikirajüin, natüjaapa saa'u tü nachuntakat, aashichijaashii naya namüin Jacobo je Juan süsala tia. 25 Neenajakalaka Jesús napüshua na nikirajüinkana nünainmüin sünain nümüin namüin: —Na laülaashiikana naa'u na gentilekana, naluwataain naya pejeewa. 26 Otta jukuaippa jiakana, nnojotsü müinjatüin. Chi wayuu laülaweekai ja'aka, acheküshi jüüjüüinjachin jümüin jüpüshua. 27 Akaajaa chi wayuu eekai nücheküin süpüleerua miyo'uweein ja'aka, acheküshi niainjachin jüüjüüin jümüin jüpüshua. 28 Maa aka tayakai chi Shipayakai Wayuu, nnojoishi antüshin taya süpüla shi'yataainjatüin wayuu tamüin, alu'ujasa süpüla ta'yataainjachin sümüin wayuu, je süpüla taashinjatüin wayuu wainma suulia saainjala sünainjee ouktüin taya saa'u —nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 29 Ajuittüshi Jesús namaa na nikirajüinkana sulu'ujee tü pueulo kanüliakat Jericó sümaa wayuu watta saalin. 30 Eekalaka napüla piamashii wayuu mo'usalii joyojoyolüin sotpa'a tü wopukot. Je natüjaapa saa'u na mo'usaliikana sünain nülatüin Jesús na'ütpünaa, nowoorulaakalaka joo sünain namüin: —Senyotkalee, Nülüinkai David, pümüliaja waya. 31 Shiasa tü wayuu wattakat saalin, —Kaseesün jikiisa —müsü namüin na mo'usaliikana. Otta nayakana, masütaajusalii sünain a'waataa: —Senyotkalee, Nülüinkai David, pümüliaja waya —namakalaka. 32 Nüsha'walaakalaka Jesús sünain nüsaajirüin na mo'usaliikana nünainmüin. —¿Kasa jüchekaka taa'inrüin jümüin? —nümakalaka Jesús namüin. 33 —Senyotkalee, anashii müleka ko'ule waya —namakalaka nümüin. 34 Nümüliajüin Jesús na mo'usaliikana sümaa ni'itaain najapü sünain no'u. Ko'u müshiija na wayuukana. Je süka anaitpain no'u, no'unakalaka joo nümaa Jesús.

Mateo 21

1 Je nülü'ülapa Jesús namaa na nikirajüinkana sünainmüin Jerusalén, antüshii naya sü'ütpa'a tü pueulokat Betfagé, peje sünain tü wutai kanüliakat Olivos. Nüjütakalaka piamashii na nikirajüinkana nüpüleerua, 2 sünain nümüin namüin: —Ju'una samüin eemüin tüsa pueulokat. Jikerolapa sulu'umüin, ji'reerü kapüin wane püliikü oo'ulaka chi süchonkai sü'ütpa'a. Jüsiwateerü tü süpükat süpüla jajattüin naya tamüin yaamüin. 3 Je müleka “¿Jamüinjatü jüsiwataka'a tü süpükat?”, sümüle wayuu jümüin, “Che'ojaashii nümüin chi Senyotkai je nüjütiramaateechi yaamüin nüchikua”, meena jia sümüin —nümakalaka Jesús namüin. 4 Alatüsü tüü süpüla keraainjatüin tü nünüikikat chi Maleiwakai aküjünakat paala nütüma wane nünüikimaajachi sünain maa: 5 “Jüküja namüin na wayuu Jerusalénje'ewaliikana sünain maa namüin: ‘Iseeichi jünainmüin naa'u wane püliikü puutut chi Aluwataainjachikai jaa'u. Shiimüin sünain anamiain ma'i nia’ ”. 6 No'unakalaka na nikirajüinkana sünain nekeraajüin tü aluwataanakat anain nütüma Jesús. 7 Najattakalaka tü püliikükot oo'ulaka chi püliiküchonkai eemüin Jesús. Ne'itaakalaka tü nashe'inpalajanakat naa'u na püliikükana. Je no'otookalaka Jesús naa'u chi püliiküchonkai. 8 Awayalayaa müsü süshe'inpalajana tü wayuukolüirua wattakat saalin nüpüleerua sulu'upünaa tü wopukot. Oo'ulaka waneeirua, ashottüshii alanatüna süpüla ne'itaainjatüin shia nüpüla eepünaainjachire nülatüin. Naa'inrüin tüü süpüla nee'iyatüin nujutu nümüin. 9 Je tü wayuuirua wattakat saalin nüpüleerua oo'ulaka nüchiiruajee Jesús, namayaa namakalaka emetut sünain nasaküin: “Aleluya, wa'waajüin chi Nülüinkai David”. “Wa'waajüin chi Maleiwakai süka nüjütüin nia wamüin. Anata'aleeshija'a ma'i chi antakai wanainmüin”. “Aleluya, wa'waajüin ma'i Maleiwa”. 10 Je nikerolapa Jesús sulu'umüin Jerusalén, patatsü saa'in tü wayuukolüirua süpüshua sümaa naashajaajiraain sünain maa: —¿Jaraikai nian? —namakalaka. 11 Namakalaka na wayuukana eekai naküjeein: —Nia Jesús chi nünüikimaajachikai Maleiwa chaje'ewaikai Nazaret cha'aya Galilea —namakalaka. 12 Shiasa süchikijee nüntüin Jesús Jerusalénmüin, nikerotokalaka sulu'umüin tü a'waajüleekat Maleiwa. Eesü nüpüla wane wayuu oikkaasüirua sünain süikkaain tü mürüt o'utinnajatkat aa'in nümüin Maleiwa, je na ayalajüshiikana. Nujuittirakalaka na wayuukana sümaa tü mürütkalüirua anooipa'amüin. Nujunnajakalaka nemeesain na a'wanajaaliikana neerü oo'ulaka neinase na oikkaaliikana wuchii toomasü. 13 Müshi Jesús sümüin tü wayuukolüirua: —Tü nünüiki Maleiwa ashajuushikat paala sümaiwa, müsü mayaa: “Tü tepiakat, nachuntiajatü na tapüshikana tamüin”, müshi. Otta jiakana, saa'u nnojolüin lotüin jukuaippa sünain jüikküin tü mürütkat, müsü aka saa'in shipia ka'ruwarannuu jütüma tü nipiakat —nümakalaka Jesús namüin. 14 Je wanaa sümaa eein Jesús sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa, antüsü nünainmüin wayuu eekai mo'uin oo'ulaka eekai masa'ain. Niiyajakalaka naya. 15 Otta na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na karalouktamaajanakana, jashichishii naya nümüin Jesús saaliijee tü kasa anasü naa'inrakat ne'rüin, je saaliijee tü sümakat tü tepichikalüirua sünain su'waajüin nia sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa sünain namüin: “Aleluya, wa'waajüin chi Nülüinkai David”. 16 Nasakirakalaka Jesús: —¿Paapüin tü sümakat tü tepichikalüirua? —müshii nümüin. —Aa —nümakalaka Jesús namüin. —Nnojottaale sotüin jaa'in tü ashajünakat sulu'u tü nüchikimaajatkat Maleiwa makat mayaa: “Pi'itaain na tepichikana oo'ulaka na atujaayüliikana süpüla na'waajüin pia süka süpüshua naa'in”, makat —nümakalaka namüin. 17 Shiasa süchikijee tia, o'unüshi Jesús nama'anajee sünain nu'unüin sulu'ujee Jerusalén sulu'umüin tü pueulokat Betania süpüla nülatirüinjatüin aikat cha'aya. 18 Shiasa mapa watta'a maalü, sünain nüle'ejüin Jesús nüchikua namaa na nikirajüinkana Jerusalénmüin, ouktakalaka nia jamü wopulu'u. 19 Ni'rapa wane wunu'u kanüliasü “higuera” sotpa'a tü wopukot, nürütkaakalaka sünainmüin. Machonkalaka shia nüpüla, ee'eraaka ne'e süpana. —Maleeirüma'alee pia machoin —nümakalaka sümüin tü wunu'ukot. Ajulujaa müsia tü wunu'ukot sütüma nünüiki Jesús. 20 Je na nikirajüinkana, patatsü ma'i naa'in ne'rapa tü alatakat. Nasakirakalaka Jesús: —¿Kasa sujulujaamaataka atüma tü wunu'ukat? 21 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Shiimüin tü tamakat jümüin: Müleka kanourale jia sümaa nnojolüin wainmajüin jaa'in sünain anoujaa, juunteerü jaa'inrüin tü taa'inrakat sümüin tü wunu'ukot. Oo'ulaka müleka jümataarüle sümüin wane uuchi, “Anakaja pu'unüle yaajee shirokumüin tü palaakat”, sünoujeerü jünüiki. 22 Tamüshii paala jia: Wanaa sümaa juchuntüin nümüin Maleiwa, müleka jünoujüle sünain naa'inrüinjatüin tü jüchuntakat, shiimüin sünain naa'inreerüin —nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 23 Nikerotakalaka Jesús sulu'umüin tü a'waajüleekat Maleiwa. Je wanaa sümaa nikirajüin tü wayuukolüirua yala, arütkaashii nünainmüin na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na laülaashiikana naa'u na judíokana, sünain namüin nümüin: —¿Jara koonoloka pia süpüla pujuittirüin anooipa'amüin tü wayuu oikkaatkalüirua? ¿Jarai ke'inaajalaka pia süpüla paa'inrüin shia? —namakalaka nümüin. 24 Nüsouktakalaka Jesús ne'ipajee: —Tasakirüin paala jia'aya. Müleka jüsouktüle tamüin, taküjeerü jümüin kasain ootüin taya süpüla tojuittirüinjatüin anooipa'amüin tü wayuu oikkaatkalüirua. 25 ¿Jara ke'inaajalaka Juan sünain owoutisaajaa? ¿Shi'inaajala wayuu, niataapa Maleiwa? —nümakalaka Jesús namüin. Naashajaajiraakalaka namüiwa: “Müleka ‘Nia Maleiwa’ wamüle, ‘¿Jamakalaka nnojoliika'a jünoujain nünüiki?’, meechi nia wamüin. 26 Oo'ulaka mojushiisü süpüla ‘Wayuu’ wamüinjanain süka nünüikimaajachin nia Maleiwa saajüin tü wayuukolüirua. Mojushiijeerü namüin”, majiraashii naya nujuuna Jesús. 27 Nasouktakalaka joo nümüin Jesús: —Nnojoishi watüjaain aa'u jaralin ke'inaajalain. Nümakalaka joo Jesús namüin: —Nnojoluja'a süpüla taküjüin jümüin jaralin ke'inaajalain taya —nümakalaka namüin. 28 Ayatüshi Jesús sünain naashajaain namaa na laülaayuu judíokana cha'aya sulu'u tü a'waajüleekat. Müshi nia namüin: “Jülüja jaa'in tü taküjainjatkat joolu'u jümüin. Eetaashi wane wayuu, kachonshi piamashii tooloyuu. Arütkaashi nia nünainmüin chi emülieekai sünain nümüin nümüin: ‘Tachee, anakaja müleka pu'unüle pi'yataaiwa so'uka'i sulu'u tü ta'apainsekat’, nümakalaka nümüin. 29 ‘Nnojo, nnojoleechi taya a'yataain sulu'u tü pa'apainsekat’ nümakalaka chi emülieekai nümüin chi nüshikai. Otta müshia süchikijee, ee'iranajaasü naa'in je nu'unakalaka ni'yataain. 30 Arütkaashi chi nashikai nünainmüin chi epayaakai sünain nümüin nümüin: ‘Tachee, anakaja müleka pu'unüle pi'yataaiwa so'uka'i sulu'u tü ta'apainsekat’, nümakalaka nümü'inya. ‘Meerüja'a’, nümakalaka chi epayaakai nümüin chi nüshikai. Otta mo'unüinkalaka nia, nnojotsü nikeraajüin tü nümakat paala”, nümakalaka Jesús namüin. 31 Nüsakirakalaka joolu'u Jesús na laülaayuu judíokana sünain nümüin namüin: —Nanainjee na piamashiikana achonlu, ¿jarai oonooka sümaa nünüiki chi nashikai? —Chi emülieekai —namakalaka nümüin Jesús. Nümakalaka Jesús namüin: —Shiimüin tü tamakat jümüin: Na okotchajüliikana neerü nümüin chi sülaülashikai mma oo'ulaka tü wayuuirua maa'insatkat, nayeena ekerolaka cha'aya eemüinre nuluwataain Maleiwa. Otta jiakana, iseerü jüchiki ekerotaa. 32 Süka jamüin, antüshi paala Juan chi owoutisaajüikai jünainmüin sünain nii'iyatüin jümüin jamüinjatüin jukuaippa süpüla jaa'inrüin tü nüchekakat chi Maleiwakai jüpüleerua. Otta jiakana, nnojotsü jünoujain tü nümakat jümüin. Akaajasa na okotchajüliikana neerü oo'ulaka tü wayuuirua maa'insatkat, nanoujüin tü nümakat. Je mayaainje ji'rüin naya sünain anoujaa, nnojotsü jiyaawaje'erüin jaa'in, shia eeka ne'e masütaajuin jia sünain jiyouktüin tü nümakat Juan —nümakalaka Jesús namüin. 33 Ayatshi Jesús sünain naashajaain namaa na laülaayuu judíokana sünain nümüin namüin: “Jaapa tanüiki süpüla tekirajüinjanain jia süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma: Eetaalashi wane wayuu kama'anashi wane mma. Nükulaalajakalaka shia süpüla apünajünaa tü wunu'u kachonkat uuwa sulu'u. Je yaa sulu'u tü na'apainsekat, nükumajakalaka wane ishi süpüla ocho'ulajia süchon tü nüpünajüinkat süpüla wiinoinjatüin shia. Otta nükumajüin wane türoojo süpüla e'rajia saa'u tü na'apainsekat. “Saa'u nu'unajachin wattamüin, naa'inmajirakalaka wane wayuuirua tü nüpünajüinkat. 34 Je kettaapa süka'iya tü a'ttieekat süpüla sütpajünüin, nüjütüin na nüchepchia nanainmüin na aa'inmajüliikana sünain maa namüin: ‘Anakaja juluwataale tamüin süpüshi süchon tü ta'ttia jükotchajalakat, tü tamüinjatkat jütüma saa'u takoroloin shia’. 35 “Otta na nüchepchiakana, ata'ünnüshii natüma na aa'inmajüliikana. Nashe'ejüin wane. No'uta aa'inchi wane. Je chi wane, na'ina'alüin süka ipa. 36 Shiasa süchikijee tia, nüjütakalaka joo wane nüchepchiairuaya kojuya noulia na palajanakana nanainmüin na aa'inmajüliikana. Mataaja'a naa atüma'aya. 37 Shiasa mapa ma'i, nüjütüinja'a chi nüchonkai nanainmüin na aa'inmajüliikana sünain nümüin, ‘Nieechi kojutka chi tachonkai natüma’, nümakalaka. 38 “Nayasa na aa'inmajüliikana ne'raiwa'aya chi nüchonkai nüpanapa, aashajaajiraashii naya: ‘Iseeichi chi apaaneechikai amüin tü apainkat. Joo'uya wo'utaiwa naa'in süpüla wayainjanain makatüin apüla shia’, müshii naya. 39 Nayu'tkalaka joo nia anooipa'amüin je no'utakalaka naa'in. 40 “Tasakirüin paala jia: ¿Kaseerü naa'inraka chi ka'apainseshikai naka na aa'inmajüliikana?”, nümakalaka Jesús namüin na laülaayuu judíokana. 41 Nasouktakalaka nümüin: —Nnojoleena nümüliajüin na aa'inmajülii e'rüliikana wayumüin. Nu'uteena aa'in naya. Je naa'inmajireerü tü nüpünajüinkat wayuu naata aapawalinjatkat nümüin waneepia tü süpüshikat süchon tü a'ttieekat sükotchajünajatkat o'u —namakalaka nümüin Jesús. 42 Nümakalaka Jesús namüin: —Soto jaa'in tü ashajünakat paala sulu'u tü nüchikimaajatkat Maleiwa: “Tü ipa ayouktünakat natüma na akumajüliikana miichi, ekeraajüitpa sünain anain ma'i shia süpüla akumajia miichi. Chi e'itaakai tü ipakat, nia Maleiwa. Je patatsü ma'i waa'in süka we'rüin tü naa'inrakat”, makat. 43 “Tamüshii paala jia: Mayaashiije e'itaaushin jia paala sümaiwa süpüla eeinjanain jia nümaa Maleiwa eere nuluwataain, nuu'ule'ereena jia suulia tia. Nayeena e'itaanaka nütüma na eekai naa'inreerüin tü nuluwataakat anain. 44 Otta tayakai, taya'aya chi ipa jiyouktakai. Je sükajee tia, soto jaa'in wane kasa. Taya'aya chi Nüneekajalakai Maleiwa, je chi eekai niyouktüin taya, amülouijeechi”, nümakalaka Jesús namüin. 45 Otta müshi'iya na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana je na fariseokana, naapapa tü nüküjaitpakat Jesús, nayaawata aa'u sünain nayain müin aka naa'in na aa'inmajülii e'rüliikana wayumüin sulu'u tü nüküjaitpakat achiki Jesús. 46 Kee'ireesü ma'i naa'in nata'üleein Jesús, otta nnojoishi nata'ülüin süka mmolüin naya seema tü wayuu kamalainkat amüin nünüiki Jesús süka niain wane nünüikimaajachi Maleiwa saajüin tü wayuukolüirua.

Mateo 22

1 Ayatshi Jesús sünain naashajaain namaa na laülaayuu judíokana sünain nikirajüin naya süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma. Müshi nia namüin: 2 “¿Jamüsü, saa'in jümüin, tü nukuaippakat Maleiwa sünain aluwatawaa? Tü nuluwataayakat Maleiwa, müsü aka saa'in nukuaippa wane aluwataashi ekeraajakai wane ekawaa miyo'u shikiira ka'wayuusee nütüma wane nüchon. 3 Nüjütakalaka na nüchepchiakana süpüla neenajüinjatüin wane wayuuirua sünainmüin tü mi'iraakat. Nayasa'a na eenajiruushikana napüshua, oo'ulaayaa müshii naya suulia antaa sünainmüin tü mi'iraakat. 4 “Niasa chi aluwataashikai, nüjütakalaka nüchikua wane nüchepchiairuaya nanainmüin na eenajiruushikana süpüla namüinjatüin namüin: ‘Joo'uya jümaala, kettaaitpa tü eküütkat jüpüla. Shia o'utinnaka aa'in tü paa'a kaüsüsükat ma'i süpüla tü mi'iraakat. Anakaja müleka ju'unamaatüle chamüin nipialu'umüin chi aluwataashikai sünainmüin tü ekawaakat shikiirakat tü ka'wayuuseekat nütüma chi nüchonkai’. 5 “Otta na eenajiruushikana napüshua, nnojotsü kapülain naa'in shia. No'unayaa namakalaka sünain na'yataain. Eeshii o'unakai sünain apünajaa, sünain ayalajaa je sünain oikkawaa. 6 Otta na waneeirua eenajiruushikana, ne'ra'ala amüinchii na achepchiee ajütüüshikana nanainmüin. Nata'ülakalaka naya süpüla no'utaa aa'in. 7 Niasa chi aluwataashikai, naashichijaakalaka ma'i. Nüjütakalaka na nüsurulaatsekana süpüla no'una'alüin naa'in na uwomuyuushiikana je süpüla na'ajüinjatüin tü miichikalüirua sulu'u tü pueulo kepiakat alu'u naya. 8 “Nümakalaka chi aluwataashikai namüin na nüchepchiakana: ‘Kettaaitpa tü ekawaakat. Otta na eenajiruushikana tatüma, nnojoliija'a wayuuin anashii süpüla antaa sünainmüin tü mi'iraakat. 9 Anakaja müleka ju'unüle joolu'u chaa metkaaralu'upünaa süpüla shiain jeenajüin wayuu eekai eein ne'e sünainmüin tü ekawaakat’, nümakalaka namüin. 10 No'unakalaka na nüchepchiakana chaa metkaaralu'upünaa sünain nantirüin süpüshua wayuu eekat napüla sünainmüin tü mi'iraakat, wayuu eekai anamiain je eekai mojulaain. Wotokalaka nipia chi aluwataashikai süka süntüin wayuu watta saalin sünainmüin tü ekawaakat shikiirakat ka'wayuusee nütüma chi nüchonkai. 11 “Wanaa sümaa nekaain na wayuukana, antüshi chi aluwataashikai na'akamüin. Ni'rakalaka wane wayuu sulu'u ne'e wane nüshe'in nnojotsü süpülajatüin wane mi'iraa shikiira ka'wayuusee. 12 Nümakalaka chi aluwataashikai nümüin: ‘Waa'iraa, ¿jamüshi yaaka'a pia sulu'u wane püshe'in nnojotkat süpülajatüin wane mi'iraa shikiira ka'wayuusee?’, nümakalaka. Otta chi wayuukai, ko'utüshi nia nuulia. 13 “Nümakalaka joo chi aluwataashikai namüin na nüchepchiakana: ‘Jüüttaa jümaala nütüna oo'ulaka nüsa'a chira wayuukai. Jujuittira nia anooipa'amüin sa'akamüin tü piyuushikat eere shi'yalajüin ma'i wayuu waneepia sütüma tü müliaa shi'rakat’, nümakalaka. 14 “Tamüshii paala jia: Eenakünüsü wayuu wainma nütüma Maleiwa chaa eemüinre nuluwataain. Otta na'aka na eenakünakana, eeshii wainma eekai nayouktüin antaa”, nümakalaka Jesús namüin. 15 Shiasa mapa tia, no'unakalaka na fariseokana nüma'anajee Jesús süpüla naashajaajiraain süchiki tü naa'inrüinjatkat nüka. Kee'ireesü naa'in nanteein sünain wane pütchi sa'aka tü nümakat Jesús süpüla süsalainjachin nia natüma. 16 Najütakalaka na fariseokana wane na nekirajüinkana nünainmüin Jesús oo'ulaka wane nümaajanakana Herodes chi sülaülashikai mma, sünain namüin nümüin Jesús: —Ekirajüikalee, watüjaa aa'uchi pia sünain shiimüin tü pümakat sünain ekirajaa tü nuluwataakat anain Maleiwa, je sünain matüjüin pia kachekalaa su'utku wayuu. 17 Wasakiree amüinchi pia sünain wane kasa: ¿Anashiisü saa'in pümüin wawalaajüle tü neerü nümüinjatkat César chi joyotokai cha'aya Roma sünain aluwatawaa saa'u mmakat, nnojottaapa anain? 18 Otta müshia Jesús, süka niyaawatüin saa'u sünain naa'inreein kasa mojusü nümüin, nümakalaka namüin: —Jia piamakana o'upünaa, ¿jamüsü juu'ulakeeka'a taa'in süka pütchi shii'iree süsalainjachin taya jütüma? 19 Iche'era tamüin wane neerü kachueera awalaajiapü'ükat nümüin chi sülaülashikai mma, te'raiwa shia —nümakalaka Jesús namüin. Nasaajakalaka tü neetkat nümüin. 20 Nüsakirakalaka naya Jesús: —¿Jara kayaakuaka tü sünainkat? ¿Jara kanüliamaajachika shian? —nümakalaka namüin. 21 —Shia niyaakua oo'ulaka nünülia César tü sünainkat —namakalaka nümüin. Asouktüshi Jesús: —Tamüshii paala jia: Anakaja müleka jaa'inrüle tü nuluwataakat anain César otta jaa'inrüinjatü tü nuluwataakat anain Maleiwaya —nümakalaka namüin. 22 Ponokalaka ma'i naa'in nayakana tü nüsouktiakat Jesús. No'unakalaka nüma'anajee sükajee tia. 23 Antüsü so'u ka'ikat tia nünainmüin Jesús süpüla süsakirayaainjachin nia wane wayuuirua judío kanüliasü “saduceo” münüin. Nnojoleerü oso'irawaa aa'inyüü süchikijee ouktaa müsü tü shikirajapü'ükat anain tü wayuukolüirua. 24 Namakalaka joo nümüin Jesús: —Ekirajüikalee, müsü nünüiki Moisés wamüin sulu'u tü ashajünakat paala: “Müleka ouktüle wane wayuu sümaa machoin nia, anashi müleka niisarüle chi nimüliakai nüchukumüin süpüla kachooinjatüin tü jietkat nütüma”, müsü. 25 Eetaashiija'a akaratshishii wayuu pawalaawashii. Ka'wayuuseshi chi epayaakai sümaa ouktüin nia machoinwa'aya sümüin tü nu'wayuusekat. Niisatkalaka chi nimüliakai sümüin tü jietkat. 26 Ouktataashija chii'iya nnojoiwa'aya kachoin sümüin tü jietkat. Eisattaaja'a joo wane'eya nüchukumüin. Mataaja'a aka nakuaippa napüshua na akaratshishiikana awalayuwaa. Ouktüshii naya sünain machoin sümüin tü jietkat natüma. 27 Je oo'uwo'utpa na su'wayuusekana napüshua, ouktüsü mapa shia nachiiruajee. 28 Su'wayuuseshii napüshua na akaratshishiikana kataiwa'aya so'u. Wasakiree amüinchi joo pia soo'opünaa tia: So'u tü ka'ikat suso'iraainjateetkat o'u saa'in wayuu paajüin, ¿jaraleechi ka'wayuuseka tü wayuu ouktama'akat? —namakalaka na saduceokana nümüin Jesús. 29 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Nnojotsü jiyaawatüin saa'u tü ashajuushikat sulu'u tü nüchikimaajatkat Maleiwa. Je nnojotsü jütüjaain naa'u Maleiwa sünain pülashaatain ma'i nia. “Nnojoleerü oso'irawaa aa'inyüü süchikijee ouktaa”, jümakalaka ne'e. Sükajee tia, nnojotsü lotüin tü jünoujakat. 30 Suso'iraapa saa'in wayuu süchikijee ouktaa, nnojoleerü pa'wayuuseewain, süka meenain aka naya saa'in nakuaippa na aapieekana chakana nüma'ana Maleiwa sümaa ma'wayuusein naya. 31 Jia manoujainsaliikana sünain suso'iraainjatüin saa'in wayuu, soto jaa'in tü nümakat chi Maleiwakai namüin na jutuushinuukana ashajünakat paala sünain maa: 32 “Tayakai, Nümaleiwasekai Abraham, Nümaleiwasekai Isaac, Nümaleiwasekai Jacob”, müshi. Tamüshii paala jia: Chi Maleiwakai, nnojoishi Sümaleiwasein wayuu ouktüsü. Sümaleiwase eekai katüin so'u —nümakalaka Jesús namüin. 33 Je kettaapa nünüiki Jesús, ponusü ma'i saa'in tü wayuu wattakat saalin tü nikirajakat anain. 34 Otta na fariseokana, naapapa süchiki tü saduceokalüirua sünain yüütüin shia nütüma Jesús, nakotchajaakalaka nünainmüin Jesús. 35 Je na'aka na fariseokana, eeshi wane wayuu karalouktamaajachi. Süka kee'ireein ma'i naa'in nünteein sünain wane pütchi sa'aka tü nümakat Jesús süpüla süsalainjachin nia natüma, nüsakirayaain Jesús sünain wane kasa sünain nümüin nümüin: 36 —Ekirajüikalee, ¿jarat alana'aleeka sünain anain sa'akajee süpüshua tü nuluwataakat anain waya Moisés? —nümakalaka nümüin. 37 Nüsouktakalaka Jesús nümüin: —Maleiwa, chi Pümaleiwasekai, anashi aire püpüla waneepia süka süpüshua paa'in. Anashi jülüjüle paa'in Maleiwa waneepia. 38 Alana'aleesia ma'i tüü sa'akajee süpüshua tü nuluwataakat anain jia Moisés. 39 Je eesü wane'eya alana'aleesia ma'i sünain anain, müsü mayaa: Anasü aire püpüla wayuu süpüshua maa aka alin pia püpülajiraa. 40 Tü piamasükat, shia saa'inka süpüshuale'eya tü nuluwataakat anain Moisés je süpüshuale'eya tü nekirajapü'ükat anain na nünüikimaajanakana Maleiwa. 41 Sünain eein na fariseokana jutkatüin nü'ütpa'a Jesús, nüsakirakalaka naya: 42 —¿Jarai chi Cristokai anülia saa'in jümüin? ¿Jarai koo'uliwo'uka nia? —nümakalaka namüin. —Nia koo'uliwo'uka David —namakalaka nümüin. 43 Nümakalaka Jesús namüin: —Soto jaa'in nünüiki David, tü nümakat paala nütüma chi Naa'inkai Maleiwa sünain maa: “Müshi chi Maleiwakai nümüin chi Tasenyotsekai: ‘Kojutshaatashi pia tatüma. Püikkalaa puluwataaiwa tekialu'ujee. So'u wane ka'i, tayamüleerü tü pü'ünüükalüirua süpüla malainjatüin shiairua püpüla’ ”. “Tasenyotsekai” nümüleje'e David nümüin Cristo, ¿jamakuaippalinjachi nuu'uliwo'ulaaka'a ne'e nia? —nümakalaka Jesús namüin. 46 Otta na fariseokana, isasü nachiki asouktaa ni'ipajee Jesús. Je süchikijeere'eya ka'ikat tia, noo'ulaaichipa suulia nasakirayaain.

Mateo 23

1 Shiasa süchikijee tia, nümakalaka Jesús sümüin tü wayuu wattakat saalin oo'ulaka namüin na nikirajüinkana: 2 “Na karalouktamaajanakana oo'ulaka na fariseokana, naya laülaashiika süpüla ekirajaa wayuu sünain tü nüshajakat Moisés. 3 Je sükajee tia, anakaja müleka joonoole sümaa süpüshua tü naluwataakat anain. Akatsa nnojolüin jüshateein nakuaippa, süka wayuuin ne'e naya piama o'upünaachii saa'u nnojolüin naa'inrüin tü nuluwataakat anain Moisés. 4 Naluwataain tü wayuukolüirua sünain aa'inraa kasa kapüleesü sümaa nnojoliin eeyaain nakaalinjüin shia. 5 “Tü kasa naa'inrakat, naa'inrüin ne'e süpüla ne'nnüin sütüma wayuu je süpüla ne'nnaajünüin sünain keisalain nakuaippa nu'upala Maleiwa. Miyo'u ma'i sot nashe'in je miyo'u ma'i tü kasa e'itaanakat natüma ne'ipolu'u je sünain natüna kalu'ukot wane pütchi nüchikimaajatkat Maleiwa. 6 Yaletayaasü naa'in su'upala wayuu. Keejiasü namüin joyotoo sulu'u neinase na jülaülayuukana sünain wane ekawaa je sulu'u tü ekirajüleekat, 7 je kojuteeshi naya sütüma wayuu chaa metkaaralu'u sümaa ‘Ekirajüikalee’ namüneein nasakünapa. 8 “Otta jiakana, süka waneeshin ne'e chi Jüsenyotsekai, anakaja müleka nnojorule kee'ireein jaa'in ‘Laülaashikalee’ jümüneein. Pawalaawashii jia jüpüshua, nnojotsü jaralüin alata'atalüin ajut. 9 Je anakaja müleka nnojorule ‘Taataa’ jümüin sümüin wayuu yaa saa'u mmakat, süka jamüin, waneeshin ne'e chi Jüshikai chakai iipünaa. 10 Je anakaja müleka nnojorule jücheküin ‘Ekirajüikalee’ jümünüin, süka jamüin, waneeshin ne'e chi Ekirajüikai jia, tayakai chi Cristo Nüneekajalakai Maleiwa. 11 Chi wayuu eekai nücheküin süpüleerua laülaain ja'aka, acheküshi ni'yataain jümaa jüpüshua. 12 Chi eekai yaletayaain nukuaippa su'upala wayuu, nnojoleechi kasajachin nümüin Maleiwa. Alu'usa chi eekai nnojolüin yaletayaain naa'in, kojuteechi nütüma. 13 “Jiakana karalouktamaajanakana oo'ulaka na fariseokana, jia piamakana o'upünaa, ‘Aisha'ajaa’ meena jia, süka kasalajaneerüin jümüin tü mojusü jaa'inrakat sünain junujulüin suulia wayuu tü nikirajakat anain Maleiwa süpüla shikerolüin nünainmüin eere nuluwataain. Nnojotsü joonooin amaa nünüiki Maleiwa je jutuunajüin nakuaippa na eekana naa'inreein tü nuluwataakat anain. 14 “Jiakana karalouktamaajanakana oo'ulaka fariseokana, jia piamakana o'upünaa, ‘Aisha'ajaa’ meena jia, süka kasalajaneerüin jümüin tü mojusü jaa'inrakat sünain ji'ike'erüin wayuu eekai ouktüin su'wayuuse shii'iree jaapaweein sükorolo. Je süchikijee, kama'ashii jia sünain jüchuntayaain nümüin Maleiwa su'upala wayuu shii'iree kojuteein jia sütüma. Alana'aleejeeria ma'i sünain süsalain jia nütüma Maleiwa saaliijee tia. 15 “Jiakana karalouktamaajanakana oo'ulaka fariseokana, jia piamakana o'upünaa, ‘Aisha'ajaa’ meena jia, süka kasalajaneerüin jümüin tü mojusü jaa'inrakat. O'unüshii jia sainküinpünaa mmakat süpüshua süpüla jime'ejüin saa'in wayuu wainma shii'iree süshatüin sukuaippa tü jünoulakat. Je chi eekai nüshatüin jukuaippa, alana'aleeshia sünain süsaleechin nia juulia chamüin Hadesmüin süpüleekat tü ouktüsükalüirua. 16 “Jia e'itaaushikana jaashin süpüla jii'iyatüinjatüin tü wopukot sümüin wayuu eekai mo'uin sünain mo'uinya ne'e jia, ‘Aisha'ajaa’ meena jia, süka kasalajaneerüin jümüin tü mojusü jaa'inrakat, makana sünain ekirajaa: ‘Müleka pansaale jünüiki sulu'u sünülia tü a'waajüleekat Maleiwa sünain jaa'inrüinjatüin wane kasa, nnojoleerü anoujünüin jümüin. Otta müleka pansaale jünüiki sulu'u sünülia tü ooro sulu'ukot tü a'waajüleekat Maleiwa, anoujüneerü jümüin’, müshii jia. 17 Jia maa'inkana aa'in, jia mo'usaliikana, ¿jamüshii nnojoliika'a jiyaawatüin saa'u sünain shiain alana'aleein ma'i tü a'waajüleekat Maleiwa suulia tü ooro sulu'ukot? Tü oorokot, kojutsü nümüin Maleiwa süka sulu'uin ne'e shia tü a'waajüleekat. 18 “Otta mataatshii joo jia'aya: ‘Müleka pansaale jünüiki sulu'u sünülia tü a'ajüleekat sulu'ukot tü a'waajüleekat Maleiwa sünain jaa'inrüinjatüin wane kasa, nnojoleerü anoujünüin jümüin. Otta müleka pansaale jünüiki sulu'u sünülia tü kasa aapünakat saa'u, anoujüneerü jümüin’, mapü'üshii jia. 19 Jia mo'usaliikana, ¿jamüshii nnojoliika'a jiyaawatüin saa'u sünain shiain alana'aleein ma'i tü a'ajüleekat suulia tü aapünakat? Tü aapünakat, kojutsü nümüin Maleiwa süka saa'uin ne'e tü a'ajüleekat. 20 Je sükajee tia, chi eekai pansaain nünüiki sulu'u sünülia tü a'ajüleekat sünain naa'inrüinjatüin wane kasa, sulu'usia ne'e sünülia tü asülajünakat saa'u. 21 Aka'aya chi eekai pansaain nünüiki sulu'u sünülia tü a'waajüleekat Maleiwa, sulu'usia ne'e nünülia chi kepiakai sulu'u. 22 Je chi eekai pansaain nünüiki sulu'u sünülia tü kasa chakat iipünaa, sulu'usia ne'e sünülia niinase Maleiwa oo'ulaka niakai chi joyotakai saa'u. Niainjachi kojutka jütüma nümüiwa. 23 “Jiakana karalouktamaajanakana oo'ulaka fariseokana, jia piamakana o'upünaa, ‘Aisha'ajaa’ meena jia, süka kasalajaneerüin jümüin tü mojusü jaa'inrakat sükajee kachekala'atain jia sümüin wayuu sümaa nnojolüin jümüliajüin eekai müliain, je sükajee nnojolüin jaa'inrüin tü jümakat nümüin Maleiwa. Nnojoishii jia ta'ülüjüin amüin saaliijee jüsülajüin süpüshi ji'yataain nümüin Maleiwa, süka shiain tü nuluwataakat anain Moisés. Nnojoishii jia ta'ülüjüin amüin saaliijee jüsülajüin süpüshi süpana wunu'u eekai ekünaajuulin. Shia sünainjee nnojolüin jaa'inrüin süka süpüshua jaa'in tü alana'aleekat sünain anain, maa aka alin Maleiwa jüpüla je jaa'inrüin tü anakat sümüin wayuu süpüshua. 24 E'itaaushi jia jaashin süpüla jii'iyatüinjatüin tü wopukot sümüin wayuu eekai mo'uin sünain mo'uinya ne'e jia. Shiakalajasa kamaain ma'i jaa'in tü nnojotkat che'ojaain suuliale'eya tü che'ojaakat ma'i süpüla jaa'inrüin. 25 “Jiakana karalouktamaajanakana oo'ulaka fariseokana, jia piamakana o'upünaa, ‘Aisha'ajaa’ meena jia, süka kasalajaneerüin jümüin tü mojusü jaa'inrakat. Jiakana keisalakana ma'i ne'e sümüin jiitain je jüpülaatse süpüla uleinjatüin shia, nnojotkalajasa jiisalajüin jaa'in süpüla uleinjatüin shia. Yarüttüsü ma'i, süka jülüjain jaa'in kasa mojulu'ut waneepia, maa aka kachiiruaa aa'in washirüü. 26 Jia fariseo mo'usaliikana, juu'ulaa suulia yarüttüin jaa'in süpüla juuntüinjatüin jaa'inrüin tü nüchekakat Maleiwa jüpüleerua. 27 “Jiakana karalouktamaajanakana oo'ulaka fariseokana, jia piamakana o'upünaa, ‘Aisha'ajaa’ meena jia, süka kasalajaneerüin jümüin tü mojusü jaa'inrakat. Maa aka tü amouyuukolüirua sünain anasüin ma'i shiyolojo süka kasuuin ma'i sütüma tü kaatkat, sünain wotüin ma'i shiimse wayuu je süpüshua kasa yarüttüsü, 28 aka'aya jiakana piamakana o'upünaa: E'nnüshii jia sütüma wayuu sünain anamiain süka jaa'inrüin su'upala tü nüchekakat Maleiwa jaashin. Otta yaa sulu'u jaa'in, kee'ireesü jaa'in tü mojusükot. 29 “Jiakana karalouktamaajanakana oo'ulaka fariseokana, jia piamakana o'upünaa, ‘Aisha'ajaa’ meena jia, süka kasalajaneerüin jümüin tü mojusü jaa'inrakat sünain kojutuyaain jütüma na nünüikimaajanakana Maleiwa paala sümaiwa je na wayuukana eekai lotüin nakuaippa nu'upala Maleiwa. Jaainjirayaa atachii naya shii'iree ‘kojutuleeka ma'i naya natüma’ sümeein wayuu jümüin. 30 Je jaajüin jiakana, jiyouktüin tü naa'inrakat paala na jutuushinuukana sünain no'utirüin naa'in na nünüikimaajanakana Maleiwa. 31 Jiyaawata aa'ulu sünain noo'uliwo'uin jia na wayuu o'utakana naa'in na nünüikimaajanakana Maleiwa. Shiimüin sünain müinya aka jia naa'in na jutuushikanairua. 32 Acheküsü jaa'inrüinjatüin joolu'u taka tü kasa mojusü sulu'ukat jaa'in süpüla shikeraajüin jütüma tü kasa mojusü no'ttakat anain na jutuushikanairua. 33 “Jiakana wüi ouktasiro'ut, e'rülii wayumüin jia. Shiimüin sünain süsaleenain jia nütüma Maleiwa. Nüjüteena jia sa'akamüin tü sikikat kanüliakat Hades eere süpülee tü ouktüsükalüirua. 34 Ajüteechi taya jünainmüin wayuu jaapiainjatkat nünüiki Maleiwa, wayuu eekai kekiin, oo'ulaka wayuu ekirajülin. Eejeena eekai jükachereenain süpüla ouktaa. Eejeena eekai ji'yaateenain sulu'u tü ekirajüleekat. Eejeena eekai jülojüin nachiirua sulu'upünaa tü pueulokat süpüshua. 35 Otta tü kasa jaa'inreetkat naka na wayuukana tajütajanakana jünainmüin, kasalajaneerü jümüin maa'aya aka kasalajaneerüin namüin na jutuushinuukana tü kasa mojusü naa'inrakat namüin napüshuale'eya na wayuu lotokana akuaippa nu'upala Maleiwa o'utinnakana aa'in süchikijee sükumajünüin tü mmakat. O'ttüsü nüka Abel nünainmüinre'eya Zacarías chi nüchonkai Berequías, chi o'utünakai aa'in pasanain sünain tü a'ajüleekat sümaa tü a'waajüleekat. 36 Jia wayuu katakana o'u maa'ulu yaa, shiimüin ma'i tü taküjaitpakat jümüin sünain kasalajaneerüin jümüin jaainjala, tü shikeraajiakat tü kasa mojusü no'ttakat anain na jutuushikanairua”, nümakalaka Jesús namüin na wayuukana. 37 Jülüjakalaka naa'in Jesús tü wayuukolüirua eekat sulu'u Jerusalén sünain nümüin mayaa: “Aituala ma'i jia wayuu Jerusalénje'ewaliikana, jia o'utakana naa'in süka ipa na nünüikimaajanakana Maleiwa aluwataaushikana jünainmüin. Kee'ireepü'üsü ma'i taa'in taa'inmajüin jia, maa aka saa'inmajüin süchon wane kaliina. Otta jiakana, jiyouktajaa amaalü tia. 38 Sükajee tia, nnojoliinapa kasajanain jia nümüin Maleiwa. 39 Müshi taya joolu'u jümüin jia manoujainsaliikana tanain: Nnojoleechi taya ji'rüin tachikua wane'ere'eya jümaleepa tamüin, ‘Anata'aleeshija'a ma'i chi Nüjünalakai Maleiwa’ ”, nümakalaka Jesús.

Mateo 24

1 Nujuittakalaka Jesús sulu'ujee tü a'waajüleekat Maleiwa. Wanaa sümaa nu'unajachin yalajee, arütkaashii na nikirajüinkana nünainmüin sünain namüin nümüin: —Piirakaa sümüin tü miichikalüirua yaaya sulu'u süpaatiase tü a'waajüleekat Maleiwa. Anasü ma'i shiyolojo —namakalaka nümüin. 2 Nümakalaka Jesús namüin: —¿Ponosü ma'i jaa'in tü a'waajüleekat? Shiimain tü tamakat jümüin: Süpüshua türa ipa ji'rakat joo müinma'a yaa, ojuttinneerü shia mmolu'umüin sünain süsolojüneerüin so'uweena wane ka'i —nümakalaka namüin. 3 Shiasa nantapa sünainmüin tü wutai kanüliakat Olivos, wanaa sümaa joyotüin Jesús cha'aya, arütkaashii na nikirajüinkana namüiwa nünainmüin süpüla nasakirüin nia: —¿Joujaleerü sujuttinnaka tü a'waajüleekat Maleiwa? —namakalaka nümüin. Nasakirakalaka nia nachikua: —¿Kasa shiyaawaseetka wamüin süpüla watüjaainjatüin saa'u sünain sülü'ülüin pükalia süpüla piweetüinjachin, tü sükaliajatkat saja'lajaain kasakat süpüshua? —namakalaka nümüin. 4 Nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana sümaa tü wayuukolüirua: “Anteerü wayuu wainma sünain maa: ‘Taya'aya Cristokai’, meena. Pülashii naya nütüma Maleiwa naashin. Jalia jia suulia anouja'alaa na'alain naya wayuukana maa aka sünoujeerüin wayuu wainma nanain. 6 Ja'itaina jia aapüin süchiki kasachiki sainküin mmakat süpüshua, nnojo jainkuuin aa'in sütüma. Ja'itakaje tiairua, nnojotsü shiain shiyaawasein sünain süntüitpain tü ka'i saja'lajaainjatkat o'u kasakat süpüshua. Alatüinjatia ne'e kasa eekai müin aka tüü süpülapünaa süntüin ka'ikat tia. 7 Atkaajiraajeerü wayuu sainküin mmakat süpüshua. Mülieerü ma'i saa'in wayuu sütüma jamü je sütüma ayuulii sainküin mma. Je akutkujaweerü tü mmakat sainküin mma. 8 Je süpüshua tü müliaa shi'reetkat wayuu süpülapünaa teweetüin tayakai, meerü aka su'ttakai saalin jo'uu sümüin jieyuu. 9 “Ata'ünneena jia sütüma wayuu süpüla müliainjatüin ma'i jaa'in sütüma sümaa su'utireerüin jaa'in. Je saaliijee jünoujain tanain, maalinjeena jia süpüla wayuu sainküin mmakat süpüshua. 10 Otta wayuu wainma, oo'ulaajeena suulia anoujaa tanain so'uweena ka'ikat tia. Ataüjiraweerü wayuu nanainmüin na laülaayuukana saa'u kanainjiraain saa'in. 11 “Je so'uweena ka'ikat tia, eejeena wainma na nünüikimaajanayaakana Maleiwa ja'aka. Je anoujüneerü na'alain sütüma wayuu wainma. 12 Koo'omüinjeerü wayuu kaainjarat sainküin mmakat. Je sükajee tia, oo'ulaajeerü wayuu wainma suulia aijirawaa. 13 Otta chi eekai nüchecherüin naa'in su'unnaa tü müliaa ni'rakat, ayateechi o'tte'ennüin tatüma. 14 Süpülapünaa süntüin tü ka'i saja'lajaainjatkat o'u kasakat süpüshua, aküjüneerü sümüin wayuu tü pütchi anasükat, tü süchikikat nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa. Aküjüneerü sainküin mmakat süpüshua süpüla saapünüinjatüin sütüma wayuu süpüshua. Je kettaapa shia, anteerü sükalia saja'lajaainjatkat o'u tü kasakat süpüshua. 15 “Ji'reerü sha'watüin yaa sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa tü kasa kashüülasü nülerajüinjatkat anainjee Maleiwa tü a'waajüleekat, tü ashajünakat achiki paala nütüma Daniel chi nünüikimaajachikai Maleiwa. (Jia aashaje'erakana tü tashajakat, anakaja jiyaawatüle saa'u.) 16 Je so'uweena ka'ikat tia, na wayuu kepiakana sulu'u tü mmakat Judea, anakaja müleka na'luwataale sa'akamüin tü uuchikat süpüla nanujulaainjanain cha'aya. 17 Chi wayuu joyotokoi sheemioushi tü nipiakat so'u ka'ikat tia, nnojoi nikerolüin paülü'ümüin süpüla nükotchajaain nükorolo. 18 Otta chi wayuu eekai ni'yataain sulu'u niyüüjase, anakaja nnojoire nüle'ejüin nipialu'umüin süpüla a'wanajawaa nüshe'in. 19 ‘Aisha'ajaa’ meerü tü wayuu eekai ipoolüin je eekai sütulayülüinya süchon so'u ka'ikat tia, süka kapüleejeerüin ma'i süpüleerua awatawaa. 20 Jüchunta nümüin Maleiwa süpüla nnojolüinjatüin sülatüin jümüin tüü juyapü je so'u sükalia eemerawaa. 21 So'uweena ka'ikat tia, alana'aleejeeria ma'i tü müliaa shi'reetkat wayuu suulia tü shi'rakat wayuu paala sümaiwa süchikijee sükumajünüin tü mmakat je suulia tü shi'rakat wayuu maa'ulu yaa. Nnojoleerü wane müliaa eekai müin aka saa'in tia mapeena. 22 Müleka nnojoruleje saawalaain tü müliaakat, aja'lajaweerü wayuu süpüshua sütüma. Akatsa naawale'ereerüin shia Maleiwa naa'ujee na aneekuushikana nütüma. 23 “Je so'uweena ka'ikat tia, müleka jümünüle ‘Jiirakaa, ichaa Cristo chi Nüneekajalakai Maleiwa cha'aya’ je ‘Jiirakaa, anii nia yaaya’, müleka jümünüle, nnojo joonooin sümaa tia. 24 Je so'uweena ka'ikalüirua tia, eweeteechi wayuu eekai ‘Taya Cristoka’ nümeechin, je eekai ‘Taya wane nünüikimaajachikai Maleiwa’ nümeechin. Alaayuu ne'e nayairua. Pülashiijeena naya sünain naa'inreerüin tü kasa eekai müin aka saa'in tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa shii'iree nanoujüneein anain sütüma wayuu süpüshua, ja'itashii nnojoliin anoujünüin anain natüma na nüneekajalakana Maleiwa. 25 Taküjüin jümüin süchiki tü alateetkat nnojolüiwa'aya sülatüin süpüla yapainjanain jia süpüla. 26 “Müleka jümünüle ‘Iraa Cristo chi Nüneekajalakai Maleiwa, ichaa cha'aya isashiipa'a’, nnojo ju'unüin shi'ipajee tia sünain jüchajaain tachiki. Je müleka jümünüle ‘Iraa paülü'ü’, nnojo jünoujain tia. 27 Süka jamüin, maa aka tü shiyaakat juya shi'rakat wayuu süpüshua amachetaain chaa sirumatu'upünaa, akaweechia tayakai, chi Shipayakai Wayuu, tale'ejapa, shi'reechi wayuu süpüshua. 28 Müleka ji'rüle wane samulüirua, jütüjaa aa'ut sünain eein wane mürüt ouktüsü. 29 “So'uweena ka'ikat tia, süchikijee sükalia tü müliaakat, ‘Epiyuushijaajeechi chi ka'ikai, je oyokujaweechi chi kashikai, je ojunuwaajeerü tü jolotsükolüirua iipünaajee. Alanaajaweerü süpüshua'aya tü kasa chakat iipünaa’. 30 “Je wanaa ma'i sümaa tia, e'nneerü chaa sirumatu'u wane kasa atüjaaneetkat atüma saa'u sünain tantamaateechin tayakai chi Shipayakai Wayuu. Je tü wayuukolüirua sainküin mmakat süpüshua eekai nnojolüin sa'atapajüin taya, a'waateena naya süka mmolüin naya teema. Je shi'reechi taya wayuu, tayakai, chi Shipayakai Wayuu, sünain antaa sa'aka tü sirumakat. Anashaateerü ma'i tü tantiakat, süka tanteechin sünain pülashin je sünain e'itaaushin nütüma Maleiwa süpüla aluwatawaa wanaa nümaa. 31 Eweeteerü wane shipijana jontoroyoi emetuluinjatü ma'i. Je ajütüneena na aapiee nüma'anajeejanakana Maleiwa süpüla nakotchajüinjatüin tü wayuu aneekuushikalüirua nütüma sainküinjee tü mmakat süpüshua'ale. 32 “Soto jaa'in sukuaippa tü wunu'u ‘higuera’ münakat. Wanaa sümaa iyotüin süpana tü wunu'ukot, jütüjaa aa'ulu sünain sülü'ülüin süpüla sü'itüin iiwa. 33 Aka'aya ji'rapeena tü taküjaitpakat achiki jümüin, jütüjaweerü aa'u sünain sülü'ülüin ma'i takalia süpüla antaa. 34 Shiimüin ma'i tü tamakat jümüin, alateerü tüü süpülapünaa shi'rüin ouktaa tü wayuu eekat maa'ulu yaa. 35 Taso'iree aa'inchii jia joolu'u sünain wane kasa: Mayaainje saja'tteerüin tü kasakat cha'aya iipünaa oo'ulaka yaa mmolu'u so'uweena wane ka'i, tü pütchi tekirajapü'ükat anain jia, ayateerü süpüla ka'ikat süpüshua. 36 “Nnojotsü sütüjaain aa'u wayuu joujaleerüin sülatüin tü taküjaitpakat achiki jümüin. Ja'itakaje na aapiee chakana iipünaa, nnojotsü natüjaain aa'u. Nia ne'e chi Tashikai Maleiwa atüjaaka saa'u nümüiwa. 37 Soto jaa'in nüchiki Noé. Tü wayuukolüirua nnojoliiwa'aya no'otooin Noé sulu'umüin tü anuakat, ee'eraashii ne'e naya sünain nnojolüin jülüjain naa'in tü naainjalakat. Nnojotsü natüjaain aa'u tü kasa alatajatkat namüin. Je mapa no'otoopa Noé sulu'umüin tü anuakat, a'itüsü tü juyakat sünain miyo'uin ma'i shia süpüla ouktajatüin tü wayuukolüirua süpüshua'ale eekai nnojolüin nümaain Noé sulu'u tü anuakat. Akaweeria takalio'u tayakai, chi Shipayakai Wayuu, wanaa sümaa tanteechin tachikua. 40 Eejeena piamashii wayuu sünain a'yatawaa sulu'u nayüüjase. Tamaweechi wane. Oo'ulaka wane, tapüteechi. 41 Eejeena piamashii jieyuu sünain amoliinajaa. Tamaweerü wane. Oo'ulaka wane, tapüteerü. 42 “Je sükajee tia, anakaja müleka eere jaa'in tapüla tayakai, chi Jüsenyotsekai, süka tale'ejüinjachin tachikua jünainmüin so'uweena wane ka'i matüjaajuukat aa'u jütüma. 43 Soto jaa'in wane kasa. Wane wayuu nipiajachi, müleka nütüjaaleje saa'u tü ka'i nüntajaikai o'u wane ka'ruwarai, nnojoireeja süpüla nutunküinjachin suulia nikerolüin chi ka'ruwaraikai. 44 Müinjanaya jiakana, anashii müleka keraajüle jia sümaa eein jaa'in tapüla tayakai, chi Shipayakai Wayuu, süka tale'ejüinjachin tachikua jünainmüin so'uweena wane ka'i matüjaajuukat aa'u jütüma”, nümakalaka Jesús namüin. 45 Nikirajakalaka Jesús joolu'u süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma sünain jamüinjatüin nukuaippa nüntapeena sünain nümüin: “¿Jameechi wane achepchiee eekai kekiin ma'i sünain tütüin ma'i sünain tü aluwataanakat anain nia? E'itaaneechi nia sünain nekiipü'üin na waneeirua süpüla ekiraa naya. 46 Je nüle'ejapa chi nülaamainkai, talateerü ma'i naa'in nümaa müleka ayatüle naa'inrüin süpüshua tü ni'itaakat nüpüleerua. 47 Shiimüin tü tamakat jümüin, e'itaaneechi nia nütüma chi nülaamainkai süpüla laülaain saa'u süpüshua'ale tü kasa eekat nüma'ana. 48 “¿Jama müleka nnojorule jüüjüüin nia sümüin nünüiki chi nülaamainkai, müleka ‘Nnojoleechi antamaatüin chi talaamainkai nüchikua’ nümataarüle ne'e 49 sünain emi'ijawaa oo'ulaka sünain eperuwawaa je sünain ni'yaajüin na achepchieekana wanaa nümaa? 50 Antalaa meechia chi nülaamainkai so'u wane ka'i nnojotkat na'atapüin o'u nia. 51 Süsala meechia nia nütüma. Ni'ikajaajeechi nia na'akamüin na anoujayaashiikana nünüiki Maleiwa eere ne'rüin müliaa napüshua”, nümakalaka namüin na nikirajüinkana.

Mateo 25

1 Ayatshi Jesús aashajaain namaa na nikirajüinkana je tü wayuukolüirua sünain nümüin namüin: “¿Jameerü wayuu so'uweena tü ka'i tanteetkat o'u tachikua süpüla taluwataain saa'u? Meerü aka saa'in nakuaippa wane polooshii majayünnüü e'rajaashii wane mi'iraa shikiira ka'wayuusee. No'unakalaka shipialu'umüin tü wayuu jeketüjatkat ka'wayuusein süpüla na'atapajüinjachin chi wayuu su'wayuuseinjachikai. Alü'üjashii naya naramparase wane'ewai nakua. 2 Kekiishii ma'i ja'raishii nanainjee na majayünnüükana, nnojotsü motüin naa'in nalü'üjüin wane'ewai nakua seite süpüla shii'irakainjatü sulu'u tü naramparasekat müleka saja'lajaale. Otta na wane ja'raishiikana majayünnüü, süka maa'in naa'in, motüsü naa'in nalü'üjüin seite süpüla shii'irakainjatü sulu'u tü naramparasekat. 5 Niasa chi jekechijachikai ka'wayuusein, koulainkalaka nia sünain antaa. Je süka nnojolüin nüntamaatüin, natunkeekalaka na majayünnüükana napüshua. Atunka müshi'iya naya. 6 “Je süse'eru'upünaa aikat, su'waatakalaka wane wayuu sünain maa: ‘Anii antüin chi ka'wayuuseinjachikai. Jalaina nüpanapa’. 7 Achijiraa müshi'iya napüshua na majayünnüü polooshiikana sünain yapainjatüin natüma tü naramparasekat süpüla napanapüin nia anooipa'a. 8 Otta na majayünnüü motokana aa'in seita, namakalaka namüin na eekana ama'ana: ‘Ayokujaweematüirü tü waramparasekalüirua süka yootchoin seita sulu'u. Anasü jüsülajüle wamüin süpüshi tü seita jüma'anakat’. 9 Nasouktakalaka na majayünnüü kama'anakana seita sünain namüin namüin: ‘Nnojo. Müleka wasülajüle seita jümüin, eesü süpüla nnojoleerüin wama'ana süpüla tü waramparasekalüirua müleka saja'lajaamaatüle sulu'u. Shia anaka alu'u müleka ju'unüle süma'anamüin wane wayuu eekai suikküin’. 10 “Shiasa nachikiru'u sünain achajawaa seita, antüshi chi ka'wayuuseinjachikai miichipa'amüin. Na majayünnüü apanapakana nia, ekerotshii joolu'u nümaa sulu'umüin tü miichikat sünainmüin tü ekawaakat. Je nekerolapa, süsürünnakalaka so'u tü miichikat. 11 “Shiasa süchikijee tia, nantakalaka na wane majayünnüükana so'ulu'umüin tü miichikat sünain namüin nümüin chi jekechikai ka'wayuusein: ‘Tepayachee, pujutala wapüleerua’, namakalaka. 12 Otta nümakalaka namüin: ‘Shiimüin tü tamakat jümüin sünain nnojoliinapain jamajanain jia tamüin’, nümakalaka chi jekechikai ka'wayuusein yaa paülü'üjee.” 13 Müshi joo Jesús: “Tamüshii jia jüchikua: Anakaja müleka yapale jia sünain eein jaa'in tapüla tayakai, süka tale'ejüinjachin tachikua jünainmüin so'uweena wane ka'i matüjaajuukat aa'u jütüma”. 14 Nümakalaka joo Jesús nüchikua namüin: “¿Jameerü wayuu so'uweena tü ka'i tanteetkat o'u tachikua süpüla aluwatawaa saa'u? Meerü aka saa'in nakuaippa wane achepchiee a'yataashii nümüin wane wayuu washirü. O'unajachi nia süpüla kakaliaa sulu'umüin wane mma wattasü. Otta nüma'ichiki, neenajakalaka na nüchepchiakana nünainmüin süpüla ni'itaainjatüin najapulu'u tü nuwashirüinkat süma'inru'u nüle'ejüin, sünain nümüin namüin: ‘Süma'inru'u nnojolin taya jümaa, anuu taapüin jümüin tüü süpüla jiyalajüin kasa süka, jüikkaiwa shia, kachoinwa tü neetkat jütüma’, nümakalaka namüin. 15 Ni'itaain najapulu'u wane, ja'rai wo'ot neerü. Je najapulu'u wane, ni'itaain piama wo'ot. Oo'ulaka chi wane'e, wane wo'ot. O'unüsü nütüma süchiirua tü nountakat na nüchepchiakana. Je süchikijee tia, nu'unakalaka chamüin ee'ewaire nia. 16 Shiasa nüchikiru'u, chi nüchepchia ni'itaakai ajapulu'u jarai wo'ot neerü, o'ttüshi yaawalaja'a sünain ayalajaa kasa süpüla nuikkaain. Kachonkalaka tü neetkat nütüma, ja'rai wo'ot, maa'aya aka tü aapünakat paala nümüin. 17 Akaajaa chi naapakai amüin piama wo'ot, kachonsü nütüma piama wo'ot. 18 Otta müshia chi naapakai amüin wane wo'ot paala, nüpotüin wane ishi süpüla nunujulüinjatüin tü neetkat sulu'u. 19 “Shiasa mapa kakalia süchikijee, nüle'ejakalaka chi washitshikai nipialu'umüin süpüla nütüjaainjatüin saa'u sukuaippa tü neerü ni'itaakat paala najapulu'u na nüchepchiakana. 20 Chi nüchepchia kajapulu'ukai ja'rai wo'ot neerü, müshi nümüin: ‘Aluwataashikalee, anu'uya ja'rai wo'ot neerü süchon tü ja'raikat wo'ot neerü paapakat paala tamüin. Anuukalaka tü polookot wo'ot’, nümakalaka. 21 Nümakalaka joo chi washitshikai nümüin: ‘Tachepchiee, wayuuja'a eera anashi pia, anasü ma'i tü paa'inrakat. Saa'u pikeraajüin sümaa tü te'itaakat püpüleerua, mayaasüje palitchon shia, te'itaainjachi pia joolu'u süpüla laülawaa saa'u kasa wainma. Anakaja müleka talatüle ma'i paa'in wanaa tamaa’, nümakalaka chi washitshikai nümüin. 22 Chi nüchepchia kajapulu'ukai piama wo'ot neerü, müshi nümüin: ‘Aluwataashikalee, anu'uya piama wo'ot neerü süchon tü piamakat wo'ot neerü paapakat paala tamüin. Anuukalaka tü pienchikat wo'ot’, nümakalaka. 23 Nümakalaka chi washitshikai nümüin: ‘Tachepchiee, wayuuja'a eera anashi pia, anasü ma'i tü paa'inrakat. Saa'u pikeraajüin sümaa tü te'itaakat püpüleerua mayaasüje palitchon shia, te'itaainjachi pia joolu'u süpüla laülawaa saa'u kasa wainma. Anakaja müleka talatüle ma'i paa'in wanaa tamaa’, nümakalaka chi washitshikai nümüin. 24 “Otta chi nüchepchia kajapulu'ukai wane wo'ot neerü, müshi nümüin: ‘Aluwataashikalee, anuu tü waneekat wo'ot neerü paapakat tamüin paala. Sajatü ne'e shia tanujulüin sulu'u wane ishi süka mmolüin taya peema, süka wayuuin iche ajapüchi pia süpüla awalaajaa shi'yataain wayuu’, nümakalaka ne'e nümüin. 26 Nümakalaka chi washitshikai nümüin: ‘Tachepchiee, pia ku'lajaakai aa'in, pi'rala ne'e wayumüin tamüin tü paa'inrakat. Süka pütüjaainje taa'u sünain wayuuin iche ajapüchi taya, 27 ¿jamaka'a nnojotka'a paapüin tü neetkat sümüin wane wayuu süpüla shi'yate'erüin shia süpüla kachoinjatüin shia tapüla?’, nümakalaka nümüin. 28 “Nümakalaka joo chi washitshikai namüin wane nüchepchiakana: ‘Jüsüta jümata nuulia türa neerü nüma'anakat saapünaiwa nümüin chi kama'anakai poloo wo'ot. 29 Tamüshii paala jia: Chi wayuu eekai koo'omüin nütüma tü aapünakat nümüin, aapüneerü soo'omüin nümüin. Akaajasa chi eekai nnojolüin koo'omüin nütüma tü aapünakat nümüin, asütüneerü nuulia. 30 Je joolu'u, jujuittira chira achepchiee e'rüikai wayumüin anooipa'amüin sa'akamüin tü piyuushikat eere shi'yalajüin ma'i wayuu waneepia sütüma tü müliaa shi'rakat’. 31 “Je so'uweena tü ka'i tanteetkat o'u tayakai, chi Shipayakai Wayuu, sümaa eeinjanain napüshua na aapieekana tamaa, je sünain e'itaaushin taya nütüma Maleiwa süpüla aluwatawaa wanaa nümaa, o'tteechi taya sünain aluwatawaa. 32 Je so'uweena ka'ikat tia, okotchojüneerü tamülatu'umüin wayuu süpüshua sainküinjee mmakat süpüshua. Takatajeena na wayuukana maa aka nütüma wane anneetpü'ü sünain nükatajüin tü anneetkalüirua suulia tü kaa'ulakalüirua. 33 Na wayuu eekai naa'inrapü'üin tü nüchekakat chi Maleiwakai napüleerua, takataleena naya yaa tekialu'ujee. Otta müshi'iya na eekai nayouktapü'üin tü nüchekakat chi Maleiwakai napüleerua, takataleena naya yaa tepe'eru'ujee. 34 “Otta tayakai, chi Aluwataashikai, meechi taya namüin na wayuu yaakana tekialu'ujee: ‘Anata'aleeshiija'a ma'i jia nütüma chi Tashikai Maleiwa. Anakaja joolu'u jürütkaale tanainmüin süpüla eeinjanain jia waneepia wamaa chaa eere waluwataain, maa aka tü ni'itaatüjütkalia sümaiwa paala nükumajaiwa'aya tü mmakat je tü kasakat süpüshua. 35 Teenaküin jia süka jiainkain ekirüin taya wanaa sümaa ouktüinkain taya jamü, je süka jiain asirüinkain taya wüin wanaa sümaa münyaasüin taya, je süka jiain ekerotirüinkain taya jipialu'umüin wanaa sümaa waraitta'ain tamüin sainküinpünaa mma, 36 je süka jiain kashe'inkain atüma taya wanaa sümaa mashe'inkain taya, je süka jiain aa'inmajüin taya wanaa sümaa ayuulin taya, je süka jiain antüinkain tanainmüin wanaa sümaa püreesainkain taya’, meechi taya namüin na wayuu yaakana tekialu'ujee. 37 Meenakalaka te'ipajee na yaakana tekialu'ujee, na aa'inrapü'ükana tü nüchekakat chi Maleiwakai napüleerua: ‘Senyotkalee, ¿joujachi pia we'rüin sünain jamüsirüü je wekirataalain pia? ¿Joujachi pia we'rüin sümaa münyaasüü je wasirataalain pia wüin? 38 ¿Joujachi pia we'rüin sünain waraitta'ain maa je wekerotittaalain pia wepialu'u? ¿Joujachi pia we'rüin sünain mashe'inyüü je kashe'intaalain pia watüma? 39 ¿Joujachi pia we'rüin sünain ayuulii je sünain püreesaa je wanattaalain pia?’, meena naya tamüin. 40 Otta tayakai, chi Aluwataashikai, meechi taya namüin: ‘Tamüsü paala tü shiimüinkat jümüin: Saa'u kamaneepü'üin jia sümüin wayuu eekai müliain, na aishiikana tapüla, na nnojoliikana jamajanain sümüin wayuu, kamaneeshii jia tamü'inya sükajee tia’, meechi taya namüin. 41 “Otta namüin na wayuu takatalakana yaa tepe'eru'ujee, na ayouktapü'ükana tü nüchekakat chi Maleiwakai napüleerua, meechi taya namüin: ‘Jiakana ayouktünüinapakana nütüma Maleiwa, ju'una jümata yaajee Hadesmüin eere süpülee tü ouktüsükalüirua, eere tü siki matüjüinsatkat ayokujawaa, tü siki e'itaaushikat nüpüla chi Yolujaakai oo'ulaka na a'yataashiikana nümüin. 42 Tayouktüin jia süka nnojolinkain jikirüin taya wanaa sümaa jamüsirüin taya, je süka nnojolinkain jüsirüin taya wüin wanaa sümaa münyaasüin taya, 43 je süka nnojolinkain jikerotirüin taya jipialu'u wanaa sümaa waraitta'ain tamüin sainküinpünaa mma, je süka nnojolinkain kashe'in taya jütüma wanaa sümaa mashe'in taya, je süka nnojoliinkain jünalaain tamüin wanaa sümaa ayuulin je püreesain taya’, meechi taya namüin. 44 Meenakalaka te'ipajee na yaakana tepe'eru'ujee, na ayouktapü'ükana tü nüchekakat chi Maleiwakai napüleerua: ‘Senyotkalee, ¿joujachi pia we'rüin sünain jamüsirüü je nnojolin wakaaliijain pia? ¿Joujachi pia we'rüin sünain münyaasüü, sünain waraitta'ain maa sainküin mma, sünain mashe'inyüü, sünain ayuulii, je sünain püreesaa, je nnojoishi wakaaliijain pia paajüin?’, meena naya tamüin. 45 Otta tameechikalaka ne'ipajee: ‘Tamüsü paala tü shiimüinkat jümüin: Saa'u nnojotpü'üin kamaneein jia sümüin wayuu eekai müliain, na nnojoliikana jamajanain sümüin wayuu, nnojoliishii jia kamaneein tamü'inya sükajee tia’, meechi taya namüin. 46 “Najütüneenakalaka süsala naainjala so'umüin tü sikikat süpüla ka'ikat süpüshua. Otta müshi'iya na wayuu aa'inrapü'ükana tü nüchekakat chi Maleiwakai napüleerua, eejeena naya nümaa Maleiwa waneepia”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana sümaa tü wayuukolüirua chaa saa'u tü wutai kanüliakat Olivos.

Mateo 26

1 Niasa Jesús süchikijee tüü, nümakalaka namüin na nikirajüinkana: 2 “Che'ojaasü piama ka'i ne'e süpüla su'ttüin tü ‘Pascuakat’, tü mi'iraa süpülajatkat sotüin waa'in wanaa sümaa nojuittinnüin na watuushinuukana sulu'ujee Egipto. Je so'u tia, ata'ünneechi tayakai, chi Shipayakai Wayuu, maa aka tü tamapü'ükat jümüin, süpüla takachennüinjachin süpüla ouktaa,” nümakalaka namüin. 3 Chakanaja'a akotchajaain Jerusalén na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na laülaayuushiikana naa'u na judíokana. Akotchajaashii naya sulu'u nipia Caifás, chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana, 4 süpüla aashajaajirawaa süchiki tü naa'inrüinjatkat nüka Jesús. “Anakaja wata'ürüle nia sujuuna wayuu süpüla wo'utirüinjatüin naa'in. 5 Otta anasü müleka waa'inrüle tia süchikijee kettaain tü mi'iraakat suulia saashichija'alaain naalin woo'omüin tü wayuukolüirua”, müshii naya. 6 Antüshi Jesús sulu'u tü pueulo kanüliakat Betania nipialu'umüin wane wayuu Simón anüliai, chi ayuuishikai paala sütüma aja'ttaa ata. 7 Je wanaa sümaa nikaain Jesús, sürütkaakalaka nünainmüin wane jierü alü'üjasü wane pachiishichon akumajuushi süka ipa kanüliashi “alabastro” kalu'ushi wane “perfume” kojutüsü ma'i. Shi'yotokalaka tü perfumekat saa'u nikii. 8 Otta na nikirajüinkana ne'rapa tü saa'inrakat tü jietkat, mojushiisü namüin sünain naashajaajiraain mayaa: —¿Jamüsü sa'amülajaaka'a tü perfumekat? 9 Kojutpaja'a ma'i shia. Anasüje müleka suikkünüle süpüla sükaaliijia wayuu eekai müliain —namajiraakalaka sünain nachiajaain shia. 10 Je naapapa Jesús tü naashajaajiraakat achiki, nümakalaka namüin: —Juu'ulaa suulia jiyoujüin tü jietkat. Anashaatasü ma'i tü saa'inrakat taka. 11 Na wayuu müliakana, eejeena jümaa waneepia süpüla jüsülajüinjanain namüin. Otta tayakai, süpülajachire joo yaawaa jümaa. 12 Sükajee tüü, shii'iyatüin tamüin tojut süpülapünaa tojoitünüin. 13 Tamüshii paala jia: Sainküin mma eepünaale süküjüneerüin tachiki tayakai chi O'tte'erüikai, ja'yeerü süchiki tü jietkat süpüla sotüinjatüin saa'in wayuu tü saa'inrakat —nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 14 Niasa Judas Iscariote, napüshi na polooshiikana piammüin Aluwataaushikana, nu'unakalaka nanainmüin na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana sünain nümüin namüin: 15 —Jereerü juwalaajüin tamüin müleka taapüle nikii Jesús jümüin —nümakalaka namüin. Otta nayakana, naküjakalaka süchiki nawalaajüin nia süka apünüin shikii neerü pülaata saa'u naapüinjachin nikii Jesús namüin. 16 Shiasa süchikijee tia, nüchajaain Judas sukuaippa naapüin nikii Jesús namüin. 17 Shiasa süntapa sükalia tü mi'iraa Pascua münakat, tü ekünapü'ükat anain tü pan ma'akasatkat soolojia, narütkaakalaka na nikirajüinkana nünainmüin Jesús sünain namüin nümüin: —¿Jalasü pücheküin süpüleerua weküinjatüin tü Pascuakat, wekeraajaiwa shia püpüla? —namakalaka nümüin. 18 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Ju'una yalamüin sulu'umüin tü pueulokat nünainmüin wane wayuu. Meenakalaka jia nümüin jüntapa nünainmüin: “Müshi chi Ekirajüikai: ‘Antüitpa tü takalia e'itaaushikat nütüma chi Tashikai. Ekaainjachi taya tü Pascuakat namaa na tekirajüinkana pipialu'u’, meena jia nümüin” —nümakalaka Jesús namüin. 19 No'unakalaka na nikirajüinkana nünainmüin chi wayuukai. Je nekeraajakalaka tü Pascuakat. 20 Shiasa joo aipa'a, aikkalaashi Jesús sünain ekawaa namaa na nikirajüinkana na polooshiikana piammüin. 21 Je wanaa sümaa nekaain, nümakalaka Jesús namüin: —Shiimüin tü tamakat jümüin, aapüneechi ekii taya nütüma wane ja'akajee —nümakalaka. 22 Mojukalaka ma'i naa'in na nikirajüinkana sütüma tü nümakat Jesús namüin. Namakalaka nümüin wane'ewaire nakua: —Senyotkalee, kasataalejese nnojolin tayain chia. 23 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Chi aapüinjachikai tekii, nieechi chi acholotitkai tü pankat shiroku tü shirakat asalaa wanaa tamaa. 24 Shiimüin sünain to'utinneechin aa'in maa aka tü ashajünakat paala tachiki tayakai, chi Shipayakai Wayuu. Otta chi aapüinjachikai tekii, alu'uleekaija'a ma'i nia. Anashije nnojolinkale jemelin nia —nümakalaka Jesús namüin. 25 Otta müshia Judas, chi aapüinjachikai nikii Jesús, nümakalaka nümüin: —Ekirajüikalee, kasataalejese nnojolin tayain paashajaain achiki —nümakalaka. —Pia taashajaaka achiki piakai —nümakalaka Jesús nümüin. 26 Wanaa sümaa nekaain, naapaakalaka Jesús wane pan sünain naapüin analu'ut nümüin Maleiwa saa'u. Nüshaletakalaka shi'ipawalin shia namüin na nikirajüinkana, sünain nümüin namüin: —Jaapaa jikaiwa tü pankat. Maa aka taapüin joolu'u jümüin tü pankat, meechia taya sünain aapajiraain tekii jaa'u jiakana —nümakalaka Jesús namüin. 27 Naapaakalaka joo Jesús wane iita kalu'usü wiino sünain naapüin analu'ut nümüin Maleiwa saa'u. Naapakalaka shia namüin na nikirajüinkana sünain nümüin namüin: —Anakaja müleka jüsüle jüpüshua wane'ewai jukua süpüshi tü asüüshikat. 28 Asüüshikat tüü, müsü aka sukuaippa tü tasha amülainjatkat süpüla nikeraajüinjatüin chi Maleiwakai tü pütchi jeket pansaatüjütkalia nütüma je süpüla sülatinnajatüin saainjala wayuu süpüshua. 29 Tamüshii paala jia: Je joolu'u yaajee yaa, nnojoleechi taya asüin tüü jümaa tachikua wane'ere'eya tasüin jümaa so'uweena wane ka'i cha'aya nüma'anamüin chi Tashikai Maleiwa chaa eere nuluwataain —nümakalaka Jesús namüin. 30 Shiasa süchikijee nee'irajüin wane jayeechi na'waajakat aka Maleiwa, o'unüshii naya yalajee saa'umüin tü wutai kanüliakat Olivos. 31 Je nantapa sünainmüin tü wutaikat, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana: —O'uneena jia jüpüshua tama'anajee so'u aikat tüü, otta jüpüteechi taya tamüiwa süka mmoleenain jia sheema tü kasa mojusü alateetkat tamüin, maa aka tü sümakat paala, tü ashajünakat sulu'u tü nüchikimaajatkat Maleiwa makat: “To'uteechi aa'in chi anneetpü'ükai je su'walakajaweetkalaka tü na'anneetsekalüirua”. 32 Otta shiasa süchikijee suso'iraapa taa'in süchikijee ouktaa, o'uneechi taya jüpüleerua Galileamüin —nümakalaka Jesús namüin. 33 Otta müshia Pedro, nümakalaka joo nümüin Jesús: —Mayaashiije napüteechin pia na waneeirua sütüma tü kasa mojusü alateetkat pümüin, nnojoireeja'a tapütüinjachin pia pümüiwa. 34 Nümakalaka Jesús nümüin: —Shiimüin tü tamakat pümüin: Süpülapünaa ni'yalajüin wane kaliina so'u aikat tüü, apünüintueechi taya punujulajüin achiki sünain pi'raajüin taya —nümakalaka nümüin. 35 Nümakalaka joo Pedro ni'ipajee: —Ja'itakaje'e ouktajachin taya pümaa, nnojoireeja'a süpüla taattajaainjachin paa'u —nümakalaka. Je mayaa müsü joo nanüiki na waneeiruaya nikirajüinkana. 36 Nikerolokalaka Jesús namaa na nikirajüinkana süpümüin wane una'apü kanüliasü Getsemaní. Nümakalaka Jesús namüin: —Anakaja müleka jüikkalaale yaaya süma'inru'u sajeein paala taya sünain aashajawaa nümaa Maleiwa. 37 Neenajaakalaka Pedro oo'ulaka Jacobo je Juan, na nüchooinkana Zebedeo, süpüla nümaain. Nu'ttakalaka Jesús sünain mojuin ma'i naa'in 38 sünain nümüin namüin: —Süpüleeruasü ma'i taa'in tü mojuukat aa'in süpülainshi tü müliaa te'reetkat. Anakaja müleka yaale jia sümaa eein jaa'in —nümakalaka namüin. 39 Nükatalaakalaka joo Jesús noulia mamüin aka tüsa sünain nu'wachiraain mmalu'u sünain aashajawaa nümaa Maleiwa: —Taata Maleiwa, müleka pücheküle, anasüje puu'ule'erüle toulia tü müliaa te'reetkat joolu'u. Akatsa nnojolüin shiainjatüin paa'inrüin tü tachekakat ne'e tamüiwa, shia paa'inrüinjatka tü püchekakat tapüleerua —nümakalaka. 40 Shiasa süchikijee naashajaain nümaa Maleiwa, nüsha'walaakalaka sünain nürütkaain nanainmüin na apünüinshiikana nikirajüin eere natunkaja'attaain nüpüla. Nümakalaka Jesús nümüin Pedro: —¿Jamüshii jia nnojoliika'a juuntüin eein jaa'in wanaa tamaa motso'oyaakaije'e ne'e? 41 Anakaja müleka eere jaa'in süpüla jüchuntüin nümüin Maleiwa suulia nuu'ulakajüin jaa'in Satanás. Mayaainje kee'ireein jaa'in tü tachekakat jüpüleerua, isasü jüchiki —nümakalaka. 42 Nükatalaakalaka joo Jesús nüchikua noulia süpüla naashajaain nüchikua nümaa Maleiwa: —Taata Maleiwa, müleka nnojorule pücheküin suu'ulaain toulia tü müliaa te'reetkat joolu'u, anakaja shiale paa'inrüin tü püchekakat tapüleerua —nümakalaka. 43 Je nüle'ejapa nüchikua'aya nanainmüin na nikirajüinkana, atunküshii naya nüpüla, maa aka paala, süka müle'oin ma'i lapü naa'u. 44 Nükatalaakalaka joo Jesús noulia nüchikua süpüla naashajaain nümaa Maleiwa maja'a aka nünüiki paala. Apünüintuaichi joo aashajaain nümaa Maleiwa süka tüü. 45 Je nüle'ejapa nanainmüin na nikirajüinkana, nümakalaka namüin: —¿Jamüshii jia jutunkajaka'a ma'i? ¿Jamüshii jia nnojoliika'a eein jaa'in wanaa tamaa? Antüitpa takalia tayakai, chi Shipayakai Wayuu, süpüla taapünüinjachin ekii sajapulu'umüin wayuu kaainjarat. 46 Jütamaajaa jumaala, joo'uya wo'unaiwa. Alü'ütshi chi aapüinjachikai tekii —nümakalaka namüin. 47 Wanaa sümaa naashajaain Jesús namaa na nikirajüinkana, anta müshia Judas chi napüshikai na polookana piammüin. Je antapaatasü nümaa Judas, wane wayuuirua wainma sümaa wunu'u oo'ulaka chajaruuta sajapulu'u. Ajütüüshi naya natüma na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na laülaayuushiikana naa'u na judíokana. 48 Je Judas, chi aapüinjachikai nikii Jesús, müshi paala wopulu'u sümüin tü wattakat saalin wayuu: “Chi wayuu tachu'tkai awalapa'a, nia ata'ünnajachika jütüma”, müshi nia namüin paala. 49 Nürütkaakalaka joolu'u Judas nünainmüin Jesús sünain nümüin nümüin: —Ekirajüikalee, anii taya antüin —nümakalaka nümüin sünain nüchu'lüin nuwalapa'a. 50 Nümakalaka Jesús nümüin: —Waa'iraa, anakaja müleka paa'inrüle joolu'u tü püntakat apüla. Arütkaashiijase joo na wayuukana nünainmüin Jesús sünain nata'ülüin nia. 51 Otta wane nikirajüinkai Jesús, naapaakalaka tü nüchajaruutsekat. Nuwatakalaka noo'omüin wane nüchepchia chi laülaashikai napüleerua na sacerdote judíokana süpüla nüshottajachin nia. Nüchoto'oleekalaka tü nüche'ekat. 52 Nümakalaka Jesús nümüin chi nikirajüinkai: —Pi'itaa püchajaruutse süchikua sulu'u süta. Chi eekai nütkaweein süka chajaruuta, shiimüin sünain oukteechin nia sütüma tü atkawaakat. 53 Nnojo motüin jaa'in sünain tountüin tachuntüin nümüin chi Tashikai süpüla nükaaliijainjachin taya. Je nüjütamaateerü tanainmüin watta saalin aapiee nüma'anajee. 54 Otta müleka nu'tte'ettaarüle joolu'u taya Maleiwa suulia tü wayuukolüirua, nnojoluja süpüla shikeraajüin tü nünüiki Maleiwa ashajünakat paala sulu'u tü nüchikimaajatkat soo'opünaa tü alateetkat tamüin —nümakalaka Jesús nümüin. 55 Nümakalaka joolu'u Jesús namüin na antakana nünainmüin: —¿Ka'ruwaraiyaa taya jaa'inru'u jüntakalaka tanainmüin sümaa wunu'u oo'ulaka chajaruuta jajapulu'u süpüla jüta'ülüinjachin taya? ¿Jamüshi nnojoika'a jüta'ülüin taya paala cha'aya sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa eere tekirajapü'üin ju'upala? 56 Otta müsia tüü, alatüsü süpüla shikeraajüinjatüin tü nünüikikat chi Maleiwakai tachiki aküjünakat paala natüma na nünüikimaajanakana —nümakalaka Jesús namüin. Je joolu'u na nikirajüinkana, na'luwataakalaka nüma'anajee sünain napütüin nia nümüiwa napüla na wayuukana. 57 Na ata'ülakana Jesús, no'unirüin nia yalajee nipialu'umüin Caifás chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana, eere jutkatüin na karalouktamaajanakana oo'ulaka na laülaayuushiikana naa'u na judíokana. 58 Otta müshia Pedro, nünanajakalaka nüchiirua ka'yatalu'ujee. Nüntakalaka so'ulu'umüin nüpaatiase chi laülaashikai. Nikerolakalaka sulu'umüin. Nüikkalaakalaka sa'aka tü suwaariasekat tü a'waajüleekat Maleiwa süpüla nütüjaainjatüin saa'u tü aa'inneetkat nüka Jesús. 59 Je yaa paülü'ü sulu'u nipia Caifás, eeshii jutkatüin na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka napüshua na waneeirua laülaayuu judío sulu'ukana tü kanüliakat Sanedrín. Süka no'uteein ma'i naa'in Jesús, nachajaa achikit wayuu süpüla süküjüinjatüin sa'alain nüchiki Jesús. 60 Mayaainje süntüin wayuu wainma nanainmüin sünain aküjaa alawaa noo'opünaa Jesús, nnojotsü nantüin anain kasain no'utirajatüin anainjee naa'in. Shiasa mapa yaaulerü, süntakalaka piamasü wayuu nanainmüin 61 sünain namüin namüin: —Naashin chira, nuuntüin nujuttirüin tü a'waajüleekat Maleiwa sümaa nütame'erüinjatüin shia süchikua so'u apünüin ka'isan —namakalaka. 62 Otta müshia chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana, nüsha'walaakalaka joolu'u sünain nümüin nümüin Jesús: —¿Jamüinjatü joo pünüiki shi'ipajee türa namakat nala wayuukana püchiki? —nümakalaka. 63 Otta müshia Jesús, ko'utüshi ne'e nuulia. Ayatakalaka nia sünain asakiraa: —Tachuntüin joolu'u pümüin sünain püküjainjatüin wamüin tü shiimüinkat nu'upala chi Maleiwa matüjüinkai ouktaa. Tasakirüin paala pia: ¿Shiimüinjasa sünain piain Cristoin Nüneekajalakai Maleiwa? ¿Shiimüinjasa sünain piain chi Nüchonkai Maleiwa? —nümakalaka nümüin Jesús. 64 Nüsouktakalaka Jesús nümüin: —Aa, shiimüin sünain tayain maa aka tü pümakat. Tamüshii paala jia jüpüshua: So'uweena wane ka'i, ji'reechi taya, chi Shipayakai Wayuu, sünain joyotüin taya nikialu'ujee Maleiwa chi Pülashikai ma'i saa'u kojutüin taya nütüma. Je ji'reechi taya sünain tantüin mmalu'umüin chajee nüma'anajee Maleiwa sa'aka tü sirumakat —nümakalaka Jesús namüin. 65 Otta müshia chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana, nüsükülijakalaka tü nüshe'inkat sütüma tü jashieekat sünain nümüin namüin na laülaayuu judíokana napüshua: —E'rütkatche ma'i aa'in wayumüin süka sünüiki nümüin Maleiwa. Nnojolüitpa che'ojaain wayuu wamüin aküjüinjatkat nüchiki. Jaapüitpa nünüiki sünain wanaawain nia nümaa Maleiwa naashin. 66 ¿Kasa anaka süpüla aa'innaa nüka? —nümakalaka namüin. Nasouktakalaka nümüin: —Anakaja su'utinnüle aa'in —müshii naya. 67 Je joolu'u waneeirua na'aka, nejenaakalaka nu'uutajee Jesús sümaa nashe'etüin nia. Otta waneeirua, na'yaatüin nuwalapünaa 68 sünain namüin nümüin: —Müleka pialeje chi Cristo Nüneekajalakai Maleiwa, püshantaja saa'u jaralin ashe'etüin pia —namakalaka nümüin sünain neme'erainpalain nia. 69 Wanaa sümaa yaain Jesús sulu'u nipia chi laülaashikai, chashi Pedro joyotüin anooipa'a sulu'u tü paatiakat. Sürütkaakalaka wane majayüt achepchiee nünainmüin sünain sümüin nümüin: —Pia'aya'asa wane nümaapü'ükai Jesús chi Galileaje'ewaikai —sümakalaka nümüin. 70 Otta Pedro, naattajaakalaka su'upala süpüshua tü wayuu eejatkat yala sulu'u tü paatiakat sünain nümüin sümüin: —Nnojoishi te'raajüin chi pümakai tamüin. 71 Nüsünülaakalaka Pedro eemüin tü so'ukot paatia. Shi'rakalaka joo nia wane majayülia. Sümakalaka namüin na wayuu eejanakana sulu'u tü paatiakat: —Alu'usa chia, nümaapü'üshi Jesús chi Nazaretje'ewaikai —sümakalaka namüin. 72 Naattajaakalaka Pedro nüchikua sünain nümüin namüin: —Taküjaleenja jümüin tü shiimüinkat nu'upala Maleiwa sünain nnojolin te'raajüin chira wayuukai —nümakalaka namüin. 73 Shiasa mapa yaaulerü, sürütkaakalaka wane wayuuirua eekana sulu'u tü paatiakat nünainmüin Pedro sünain namüin nümüin: —Pia'aya'asa wane nümaapü'ükai chira wayuukai. Wayaawatüin pia sünainjee tü pünüikikat, süka saashajaayain wayuu Galileajeejatü tia —namakalaka nümüin. 74 Nümakalaka Pedro namüin: —Taküjüin tachikua jümüin nu'upala Maleiwa sünain nnojolin te'raajüin chira wayuukai —nümakalaka namüin. Akootole'erajaa müshia wane kaliina. 75 Sotokalaka naa'in Pedro tü nümakat Jesús paala nümüin: “Süpülapünaa ni'yalajüin wane kaliina, apünüintueechi taya punujulajüin achiki sünain pi'raajüin taya”, nümakat. Nujuittaakalaka Pedro yalajee yala sünain mojuin ma'i naa'in sünain ni'yalajashaanain.

Mateo 27

1 Shiasa mapa ja'yuupa, outkajaashii nachikua na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana namaa na waneeirua laülaayuu judíokana. Naashajaajiraain süchiki tü naa'inrüinjatkat süpüla no'utirüinjatüin naa'in Jesús. 2 No'unitkalaka Jesús sünain kapüin nia natüma nünainmüin Pilato chi Romaje'ewaikai sülaülashikai tü mmakat Judea so'u ka'ikat tia. 3 Niasa Judas, chi aapüichipakai nikii Jesús, nütüjaapa naa'u Jesús sünain nu'uninnüichipain natüma na laülaayuu judíokana süpüla o'utinnüinjatüin naa'in, mojukalaka ma'i naa'in saalin naapüin nikii. Nu'unakalaka nüchikua nanainmüin na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na waneeirua laülaayuu judíokana sünain niite'erüin süchikua namüin tü apünüinkat shikii neerü pülaata 4 sünain nümüin namüin: —Shiimüin sünain kaainjalain taya saa'u taapüin jümüin nikii wane wayuu maainjalasai süpüla o'utinnaa aa'in —nümakalaka namüin. —¿Jamajatka'a joo shia wamüin? Naaja pukuaippajiraa sümaa —namakalaka nümüin. 5 Nijinaakalaka Judas tü neetkat yala sulu'umüin tü a'waajüleekat. Nu'unakalaka yalajee. Nüülaakalaka. 6 Je na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana, nakotchajaakalaka tü neetkat sünain maa: —Saa'u süliain ouktaa tü neetkat, nnojotsü anain süpüla we'itaain shia sa'aka tü neerü sümüinjatkat tü a'waajüleekat Maleiwa, maa aka sümakat tü nuluwataakat anain Moisés —namakalaka. 7 Je süka tü neetkat mapa, nayalajakalaka wane mma süpüla amouyuuinjatüin shia napüla na wayuu nnojoliikana judíoin. Je tü mmakat paala, wane atükülee amüchi. 8 Otta müsia maa'ulu yaa, sünülia tü amouyuukot, Ishama'ana. 9 Alatüsü tüü süpüla keraainjatüin tü nünüikikat chi Maleiwakai nüchiki Cristo aküjünakat paala nütüma Jeremías chi nünüikimaajachikai sünain maa: “Tü apünüinkat shikii neerü pülaata aapünakat paala natüma na wayuu Israelkana süpüla saapünüinjatüin nikii, naapaain shia süchikua 10 süpüla shiyalajünüinjatüin tü mmakat atüküleekat amüchi, maa aka tü aluwataanakat anain taya nütüma Maleiwa”, makat. 11 Je süchikijee nüntinnüin Jesús nünainmüin Pilato chi sülaülashikai mma, eeshi nia sha'watüin nümülatu'u sünain nüsakinnüin nütüma: —¿Pia'aya chi Aluwataashikai saa'u wayuu judío? —nümakalaka Pilato nümüin. Nümakalaka Jesús ni'ipajee: —Shia'aya tia pümakat. 12 Shiasa shi'ipajee tü alawaa naküjakat joo na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na waneeirua laülaayuu judíokana sünain naa'inrüin wainma kasa mojusü naajüin, nnojoishi asouktüin Jesús. 13 Nümakalaka Pilato nümüin: —Paa'inrüin wainma kasa mojusü naajüin nala wayuukana. ¿Jamüshi nnojoika'a püsouktüin shi'ipajee tü namakat? —müshi. 14 Otta müshia Jesús, ko'utüshi ne'e nuulia. Je süka nnojolüin nüsouktüin Jesús wwatuayaakaije ne'e ne'ipajee, tanataa müsü naa'in chi sülaülashikai mma sükajee tia. 15 Waneepia su'unna'awai tü Pascuakat, natüjainsü na judíokana taashiwalinjachin wane püreesashi nütüma chi sülaülashikai mma, chi naneekakai na wayuukana süpüla taashii. 16 Je wanaa sümaa tia, eeshi wane püreesashi kanüliashi Barrabás e'nnaajuushi sükajee mojulaain ma'i nia. 17 Je suutkajaapa tü wattakat saalin wayuu, nümakalaka Pilato sümüin: —¿Jücheküin süpüleerua niainjachin tajütüin joolu'u Barrabás? ¿Niainjachitaapa Jesús chi Cristokai anülia? —nümakalaka Pilato sümüin. 18 Anasü nümüin Pilato müleka taashire Jesús, süka nütüjaain naa'u na laülaayuu judíokana sünain naapuushin Jesús sükajee ne'e na'ürülaain nünain. 19 Wanaa sümaa nüikkalaain Pilato süpüla kasalajanainjatüin saainjala wayuu nütüma, ajütünüsü wane pütchi nümüin sütüma tü nu'wayuusekat sünain maa: “Maainjalasai chira wayuukai saa'in tamüin. Mojushaatasü ma'i taa'in sükajee keemain ma'i tü ta'lapüinkat nüchiki sa'waipa. Anakaja müleka puu'ulaale suulia süsalain nia pütüma”, müsü. 20 Je na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na waneeirua laülaayuu judíokana, najütüin wane wayuuirua sa'akamüin tü wattakat saalin wayuu süpüla nashüküjainjatüin shia süpüla süchuntüin nümüin Pilato niainjachin taashin Barrabás je nu'utirüinjatüin naa'in Jesús. 21 Nümakalaka Pilato sümüin tü wattakat saalin wayuu: —¿Jarai na'aka na piamashii püreesashiikana tajuittirüinjachika jümüin? —nüsakirakalaka. —Nia pujuittira wamüin Barrabás —müsü sünüikiirua nümüin. 22 Nüsakirakalaka Pilato naya: —¿Kasa taa'inrüinjatka joo nüka Jesús chi Cristokai anülia? Süsouktakalaka tü wayuukolüirua süpüshua nümüin: —Püchitira saa'u kuruusa. 23 Nümakalaka Pilato sümüin: —¿Jamüshi takacherirüinjachika'a nia? ¿Kasa naainjalaka? Otta müshi'iya na wayuukanairua, masütaajusalii sümaa nekiisa: —Püchitira saa'u kuruusa —namakalaka nümüin nachikua sünain emetuluin ma'i nanüiki. 24 Otta Pilato, ni'rapa tü wattakat saalin wayuu sünain a'waataa, niyaawata aa'ut sünain nnojolüin soonoonüin amaa tü nümakat. Nu'lojoojookalaka najapü süka wüin su'upala tü wayuukolüirua sünain nümüin sümüin: —Nnojot tasirüin nukuaippa chi wayuukai sünain ouktaa. Shieerü taa'inraka ne'e tü jüchekakat nüpüleerua —nümakalaka sümüin. 25 Asonnuwaasü süpüshua tü wayuukolüirua ni'ipajee: —Wayeenaja kasitka nukuaippa sünain ouktaa je na woo'uliwo'ukana —sümakalaka nümüin. 26 Otta Pilato, nujuittirakalaka joo Barrabás nanainmüin. Naapakalaka joo Jesús sümüin tü nusurulaatsekalüirua süpüla na'yaajüinjachin nia je süpüla nakacherüinjachin nia sünain kuruusa süpüla ouktaa. 27 Nu'uninnakalaka Jesús sütüma tü nusurulaatsekalüirua Pilato sulu'umüin tü laülaapiakat. Seenajakalaka tü waneeirua surulaatkalüirua süpüla shi'rajüinjatüin nukua Jesús. 28 Saakatakalaka nüshe'in Jesús sümaa sa'atüin wane ashe'inyüü anasü nünain, jepisiiyaa o'ulu, maa aka saa'in nüshe'in wane aluwataai saa'u mma, süpüla shime'erainpalain nia. 29 Shi'itaakalaka wane kotse keimsesü saa'u nikii oo'ulaka wane waraaratchon sulu'u tü najapü nikialujutkat sümaa süsapainyo'ukain nümülatu'u sünain shime'erainpalain nia sünain sümüin nümüin: —Pia chi aluwataashikai saa'u wayuu judío —müshii naya nümüin. 30 Sejetakalaka suluula naa'u sümaa shi'yaajüin nia kojuyatua nüralo'upünaa süka tü waraaratkat. 31 Shiasa süchikijee shime'erainpalain nia, saakatüin tü ashe'inyüü anasükat sa'atakat paala nünain. Sa'atüin tü nüshe'inkat nünain süchikua süpüla su'unirüinjachin nia yalajee yala süpüla sükacherüinjachin nia süpüla ouktaa. 32 Wanaa sümaa nu'uninnüin Jesús natüma na surulaatkana eemüinjachire nükachennüinjachin natüma, antüshi Jerusalénmüin wane wayuu Cireneje'ewai kanüliashi Simón. Nüta'ünnakalaka joo natüma na surulaatkana süpüla nülü'üjainjatüin tü wunu'u akachennüinjachikat anain Jesús. 33 No'unirakalaka Jesús eemüin wane wutai kanüliasü Gólgota. “Ekiyüükat” malu'ut tia. 34 Je chamüin cha'aya, naapüin na surulaatkana nümüin Jesús wane wiino ka'akasü ishisü süpüla nüsüinjatüin. Otta nuu'ulakapa tü asüüshikat, niyouktüin shia. 35 Nayasa na surulaatkana süchikijee nakacherüin Jesús sünain tü kuruusakat, nashantanajiraakalaka saa'u tü nüshe'inkat süpüla natüjaainjatüin saa'u jaralin makatüinjachin apüla süpüshi tü nüshe'inkat wane'ewai nakua. 36 Je süchikijee tia, ojoyolooshii naya sü'ütpa'a tü kuruusakat sünain anajaa naa'u Jesús sünain ouktaa. 37 Eesü ashajünüin tü kasalajanakat anainjee nia sünain wane taapüla akachennüsü iipünaa sünain tü kuruusa kanainkat nia. Müsü mayaa: ANII JESÚS CHI ALUWATAASHIKAI SAA'U WAYUU JUDÍO. 38 Je nümaa Jesús, akachennüshii piamashii wayuu ka'ruwarannuu o'utünüinjanakana aa'in wanaa nümaa. Akachennüshi wane nikialu'ujee oo'ulaka wane nüpe'eru'ujee. 39 Tü wayuu eekai sülatüin nü'ünnaa Jesús, eirakaasü nümüin sümaa mojuin sünüiki nümüin mayaa: 40 —Aisha'ajaa pia. Pujuttirüinjatü tü a'waajüleekat Maleiwa sümaa pütame'erüinjatüin shia süchikua so'u apünüin ka'isan. Müleka shiimüinre Nüchoin pia Maleiwa, ¿jamaka'a nnojoika'a püshakatüin saa'ujee tü kuruusakat süpüla nnojolinjachin ouktüin pia? —sümakalaka tü wayuukolüirua nümüin Jesús. 41 Akaata'aya nanüiki na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana, je na karalouktamaajanakana, je na waneeirua laülaayuu judíokana sünain neme'erainpalain nia. Namajiraakalaka: 42 —¿Jamüshisa nnojoika'a nu'tte'erajiraain nümüiwa maa aka nu'tte'erapü'üin wayuu naashin? Nia chi Aluwataashikai saa'u tü wayuu Israelkalüirua naajüin. Müleka nüshakatüle joolu'u saa'ujee tü kuruusakat, anoujeena waya nünain. 43 “Taya Nüchonka Maleiwa” mapü'üshi nia. Je aa'inmajüneechi nia nütüma Maleiwa naajüin. Je joolu'u, müleka nücheküle chi Maleiwakai süpüleerua nu'tte'erüin nia, anakaja müleka nu'tte'eramaatüle nia —namakalaka. 44 Otta müshi'iya na wayuu ka'ruwarannuu ouktajanakana wanaa nümaa Jesús, müshii aka naya sünain mojuin nanüiki nümüin. 45 Shiasa maa aka kale'o, epiyuushijaasü mmapa'akat süpüshua, awasaja'aleesia maa aka aliika. 46 Shiasa aliuukapa ka'ikat, nu'waatakalaka Jesús sünain emetuluin nünüiki sünain nümüin: “Elí, Elí, ¿lama sabactani?”. (Je tüü, malu'ut: “Tamaleiwasee, Tamaleiwasee, ¿jamüshi pia püpütaka'a taya tamüiwa?”, müsü.) 47 Je saapapa nünüiki Jesús wane wayuuirua sha'washawatsü nü'ütpa'a, müsü shia: —Nuunejüin Elías chi nünüikimaajachikai Maleiwa —sümakalaka. 48 Awataa müshia wane wayuu sünain asaajaa wane maawüi ocholotinnüsü shiroku wane asüüshi jashü'üsü shi'iru'usü wane lumia süpüla shi'itaanüinjatüin sünain niimata Jesús. 49 Müsü tü waneeirua wayuukolüirua: —Anakaja müleka wa'atapajüle watüjaaiwa saa'u müleka nünteechire Elías süpüla nüshakatirüinjachin nia —sümakalaka. 50 Nu'waatakalaka emetut Jesús nüchikua nümüin Maleiwa. Ouktakalaka nia süchikijee. 51 Je sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa wanaa ma'i sümaa ouktüin Jesús, asüküijaasü pasanainpünaa sünain tü kuluulu so'ulujunakat tü paü shiinalu'usükat. Je akutkujaasü tü mmakat nütüma Maleiwa sümaa suwajaain tü ipakalüirua 52 je sümaa sujutajaain tü woowirakalüirua. Nüso'ire'etkalaka naa'in Maleiwa wainma na anoujashii ouktüshiikana paala. 53 Najuittaakalaka sulu'ujee tü woowirakalüirua. (Je süchikijee nüso'iraain aa'in Jesús, ekerotshii na wayuukana sulu'umüin Jerusalén eere ne'nnüin sütüma wayuu wainma.) 54 Je chi sülaülashikai surulaat je na surulaatkana eejanakana nümaa sünain nanajüin naa'u Jesús sünain ouktaa, ne'rapa tü mmakat sünain sükutkujaain je tü alatakat nümüin Jesús, sainkuukalaka ma'i naa'in sünain maa: —Shiimüinyala ma'i nia sünain niain chi Nüchonkai Maleiwa —namakalaka. 55 Je wanaa sümaa yaain Jesús sünain tü kuruusakat, eesü wane jieyuuirua wainma sünain ananajaa maa aka türa. Naya na antüshiikana nümaa Jesús Jerusalénmüin, na aa'inmajapü'ükana nia namaa na nikirajüinkana paala wanaa sümaa waraittapü'üin naya Galileapünaa. 56 Je na'aka na jieyuukana eesü María Magdalena, oo'ulaka María tü niikat Jacobo je José, oo'ulaka tü neikat na nüchooinkana Zebedeo. 57 Je motsapa ka'i, antüshi wane wayuu washirü nünainmüin Pilato kanüliasü José chaje'ewai Arimatea, wane nikirajüin Jesús. O'unamaatüshi nia eemüin Pilato süpüla achuntaa müliashii süpüla ni'itaainjachin nia sulu'u woowira. Niasa'a Pilato, naapakalaka nümüin José süpüla nüshakatirüinjachin müliashii saa'ujee kuruusakat. 59 Niasa José, nüshakatirakalaka müliashii sünain nüko'oloin nia süka wane kuluulu wulesü kanüliasü “lino”. 60 Eejatüja'a wane woowira akumajiruushi paala nütüma José sulu'u wane ipa müle'o süpüla nüpüshi. Akumajuushi tü shirousekat süka wane ipa müle'o. Me'itaajuyülia aamakaa sulu'u. Ni'itaakalaka müliashii sulu'u tü woowirakat sünain nüsürülüin tü woowirakat süka tü ipakat. O'unaa müshia nia süchikijee. 61 Otta María Magdalena sümaa María tü niikat Jacobo je José, makatüshii naya joyotüin yala peje sünain tü woowirakat. 62 Shiasa mapa waneemüin ka'i, so'u tü ka'i sheemeraakat o'u wayuu judío, o'unüshii na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana je na fariseokana nünainmüin Pilato 63 sünain namüin nümüin: —Laülaashikalee, sotüsü waa'in tü nümakat paala chira alaakai kataiwa'aya no'u sünain maa: “So'u apünüin ka'i süchikijee ouktüin taya, oso'iraajeerü taa'in”, müshi nia. 64 Anakaja joolu'u müleka püjütüle wane surulaalüirua süpüla shi'rajüinjatüin so'u tia apünüinkat ka'i saa'u tü woowirakat eere ni'itaanüin müliashii. Anakaja paa'inrüle tia suulia süntajüin tü nikirajüinkalüirua sünain su'luwajüin müliashii süpüla süküjainjatüin sümüin wayuu sünain süso'iraaitpain naa'in süchikijee ouktaa saajüin. Je tü alawaa süküjainjatkat sümüin wayuu, alana'aleejeeria ma'i sünain mojuin suulia tü alawaa nüküjapü'ükat paala Jesús —namakalaka nümüin Pilato. 65 Nümakalaka Pilato namüin: —Te'itaajeerü joolu'u wane surulaalüirua süpüla tia. Anakaja joolu'u müleka jümaale shia süpüla shi'rajüinjatüin saa'u tü woowirakat. 66 No'unakalaka napüshua eemüin tü woowirakat. Nayasa na laülaayuu judíokana, ne'itaakalaka wane shiyaawase sünain tü shirousekat süpüla natüjaainjatüin saa'u müleka süsünne'ennüle mapeena. No'unakalaka yalajee sünain napütüin tü surulaatkalüirua süpüla shi'rajüinjatüin saa'u tü woowirakat.

Mateo 28

1 Je suwasajaapa aikat süchikijee tü ka'i neemeraakat o'u na judíokana, o'unüsü María Magdalena oo'ulaka María tü niikat Jacobo je José eemüin tü woowirakat eejachire ni'itaanüin Jesús. 2 Akutkujaasü tü mmakat sükajee nüntüin chajee iipünaajee wane aapiee nüma'anajeejachi Maleiwa sünainmüin tü woowira e'itaanakat alu'u paala müliashii. Je nüntapa, nüsünne'erüin tü shirousekat waneemüin sa'ata sümaa nüikkalaain saa'u. 3 Kamacherasü ma'i nu'upünaa. Kasuusü ma'i nüshe'in. 4 Otta na surulaatkana, ainkuusü ma'i naa'in süka mmolüin neema chi aapieekai. Müinapa aka naya saa'in wane ouktüsü sütüma tü ne'rakat. 5 Je nantapa na jieyuukana, nümakalaka chi aapieekai namüin: —Nnojo jainkuuin aa'in. Tatüjaa aa'ut sünain jüchajaain nüchiki Jesús chi akachennakai paala süpüla ouktaa. 6 Nnojoishi nia yaaya. Oso'iraaitpa naa'in nüchikua, maa aka tü nümapü'ükat paala sünain naa'inrüinjatüin. Jürütkaa jümaala ji'rajaaiwa tü nüchikanainkat eejachire nia süpütüin wayuu. 7 Anakaja joolu'u müleka ju'unamaatüle süpüla jüküjainjatüin nüchiki namüin na nikirajüinkana sünain jümüinjatüin namüin: “Oso'iraasü naa'in süchikijee ouktaa je o'uneechi joolu'u nia jüpüleerua Galileamüin. Ji'reechi nia cha'aya”, meena jia namüin. Soto jaa'in tü tamüitpakat jümüin —nümakalaka chi aapieekai namüin. 8 Napantajaakalaka na jieyuukana eejee tü woowirakat. Ja'itairü ayo'ujaain naa'in, talataleesia ma'i naa'in sütüma tü ne'rakat. Nawataakalaka eemüin na nikirajüinkana Jesús süpüla naküjainjatüin namüin süchiki tü aküjünakat. 9 Shiasa sulu'u tü wopukot, napanapajiraakalaka nümaa Jesús. “Eeshi Maleiwa jümaa”, nümakalaka namüin. Narütkaakalaka na jieyuukana nünainmüin sünain nasapainyo'ukain naya nümülatu'umüin sünain na'waajüin nia sümaa najapulu'ujain nuu'ui. 10 Nümakalaka Jesús namüin: —Nnojo mmolüin jia. Shia anaka alu'u müleka ju'unüle nanainmüin na tawalayuukana jaapiraiwa naya süchiki no'unüinjanain Galileamüin. Ne'reechi taya cha'aya —nümakalaka namüin. 11 Wanaa sümaa no'unüin na jieyuukana eemüin na nikirajüinkana Jesús, o'unüsü pueulopa'amüin waneeirua tü surulaat e'rajüsükalüirua saa'u tü woowirakat. Naküjakalaka namüin na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana süchiki süpüshua tü alatüitpakat. 12 Naashajaajiraakalaka na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdotekana namaa na waneeirua laülaayuu judíokana soo'opünaa tü naa'inrüinjatkat. Naapakalaka wainma neerü namüin na surulaatkana 13 sünain namüin namüin: —Jüküjainjatü sümüin wayuu sünain süntüin tü nikirajüinkalüirua sa'waipa wanaa sümaa jutunküin sünain su'luwajüin müliashii. 14 Je müleka naapinnüle Pilato sünain nnojolichipain müliashii, aashajaweena waya nümaa süpüla nnojoliinjanain süsalain jia nütüma saaliijee tia —namakalaka na laülaayuukana namüin na surulaatkana. 15 Naapaakalaka joo na surulaatkana tü neetkat sünain naa'inrüin tü namakat namüin. Je mapa, tü nachikikat na nikirajüinkana Jesús sünain na'luwajüin müliashii, su'walakajaakalaka sa'aka tü wayuu judíokolüirua. Ayatsia joulüin maa'ulu yaa. 16 No'unakalaka na polookana waneemüin nikirajüinkana Jesús Galileamüin saa'umüin tü namünakat aküjünakat achiki paala nütüma. 17 Shiasa nantapa chamüin sünain ne'rüin nia, na'waajüin nia. Otta wane no'utku, naashajaain sulu'u naa'in sünain maa: —¿Niayaa cheje ma'i eera Jesús chii? —müshii. 18 Nürütkaakalaka joo Jesús nanainmüin sünain nümüin namüin: —Laülaashi taya nütüma chi Tashikai Maleiwa saa'u wayuu süpüshua yaa mmalu'u oo'ulaka saa'u tü kasakalüirua süpüshua chakat iipünaa. 19 Je sükajee tia, ju'una jumaala sainküin mmakat süpüshua süpüla jüküjainjatüin tachiki sümüin wayuu süpüla sünoujainjatüin tanain. Jikirajeena naya süpüla nayainjanain na tekirajüinkana maa aka jiakana. Je juwoutisaajeena naya saa'u nünülia chi Tashikai, saa'u tanülia tayakai chi Nüchonkai, je saa'u nünülia chi Naa'inkai Maleiwa. 20 Jikirajeena naya sünain tü taluwataapü'ükat anain jia süpüla noonooinjatüin sümaa. Shiimüin sünain jümaainjachin taya waneepia wane'ere'eya süntapa tü ka'i saja'lajaweetkat o'u kasa süpüshua. Shiimüin sünain jümaainjachin taya süpüla ka'ikat süpüshua.

Marcos 1

1 Anuu su'ttia tü anasükat pütchi, tü nüchikikat Jesucristo chi Nüchonkai Maleiwa: 2 Tü sulu'ukot tü karaloukta nüshajalakat Isaías chi nünüikimaajachikai Maleiwa, müsü yaa: “Taluwataajeechi chi pünüliamaajachikai püpüleerua süpüla naapirüinjatüin tü wayuukolüirua sünain püntajachin sa'akamüin. Yapainjatü nütüma tü wayuukolüirua süpüla saapajüin pünüiki. 3 Owoottaweechi wane wayuu cha'aya isashiipa'a sünain maa: ‘Yapa jütüma nüpüna chi Senyotkai. Juu'ulaa suulia jaainjala süpülapünaa nüntajachin ja'akamüin’ ”. 4 Süpüla shikeraajüinjatüin tü nüshajakat achiki paala Isaías, niweetakalaka Juan chi owoutisaajüikai sünain aküjaa nüchiki Maleiwa sümüin wayuu cha'aya isashiipa'a. Nu'ttakalaka sünain nime'ejüin naa'in na wayuukana shii'iree nayaawajaain suulia naainjala sümaa nakatalaain suulia süpüla sülatinnüinjatüin noulia. Je nuluwataain na oonookana sümaa nünüiki sünain nawoutisaajünüin. 5 O'unüsü wayuu watta saalin nünainmüin sulu'ujee süpüshua tü mmakat Judea je sulu'ujee tü pueulokat Jerusalén. Naküjüin tü naainjalakat nümüin Maleiwa, je owoutisaajünüshii nütüma Juan cha'aya shiroku tü süchikat Jordán. 6 Otta Juan, kashe'inshi nia wane süta tü mürüt kanüliakat “camello”, otta kasi'irainshi paa'ata. Ekapü'üshi nia kaashapü oo'ulaka mapa. 7 Anuu tü nümapü'ükat Juan sümüin wayuu: “Anteechi tachiirua wane wayuu alana'aleeshia toulia. Tayakai, wayuu ne'e. Nnojoishi wanaapünaain taya nümaa, süka pülashin ma'i nia toulia. 8 Tawoutisaajüin ne'e jia süka wüin. Otta müshia niakai, anteechi jünainmüin süpüla naapüinjachin jümüin chi Naa'inkai Maleiwa süpüla eeinjachin nia waneepia jümaa”, mapü'üshi Juan. 9 Je wanaa sümaa tia, nüntakalaka Jesús chajee Galileajee sulu'ujee tü pueulokat Nazaret eemüin tü süchikat Jordán süpüla nuwoutisaajünüinjachin nütüma Juan shiroku tü süchikat. 10 Je wanaa sümaa nüsha'walaain Jesús süchikijee emetaa shirokujee tü wüinkat, eirakaashi nia iipünaamüin. Je wanaa ma'i sümaa tia, eerulaasü tü sirumakat chaa iipünaa. Ni'rakalaka chi Naa'inkai Maleiwa maa aka saa'in wane mo'uwa sünain ashakataa nünainmüin. 11 Saapünakalaka joo wane pütchi chaa iipünaajee sünain maa: “Pia chi Tachonkai aishikai tapüla. Talatüshi ma'i taya pümaa”. 12 O'uninna müshia Jesús nütüma chi Naa'inkai Maleiwa isashiipa'amüin. 13 Chajachi nia maa aka pienchi shikii ka'i sünain nuu'ulakünüin aa'in nütüma Satanás chi sülaülakai yolujaa. Je chaa eejachire Jesús, eesü tü kasa jashichi kepiakat wuna'ainküin. Oo'ulaka aa'inmajünüshi nia natüma wane aapieeirua nüma'anajeejana Maleiwa. 14 Shiasa wanaa sümaa nüpüreesajünüin Juan nütüma Herodes, ale'ejüshi Jesús Galileamüin süpüla aküjaa tü anasükat pütchi, tü nünüikikat chi Maleiwakai, sünain maa: 15 “Antüitpa nükalia chi Maleiwakai süpüla nikeraajüin tü namapü'ükat na nünüikimaajanakana. Jiyaawajaa jumaala suulia jaainjala sümaa jünoujain tü anasükat pütchi, süka sülü'ülüin nükalia chi Maleiwakai süpüla aluwatawaa jaa'u”, mapü'üshi nia. 16 Je wanaa sümaa waraittüin Jesús sotpa'apünaa tü palaa kanüliakat Galilea, ni'rakalaka Simón oo'ulaka Andrés chi nuwalakai. Ajuna'atshii tü nakusüinkat shiroku tü palaakat süka olojüliin naya jime. 17 —Anashii tamaatalai jia. Maa aka olojüliin jia jime, okotchajüinjana jia wayuu tamüin süpüla saapüinjatüin tanüiki —nümakalaka Jesús namüin. 18 Napüta namüsüja'a tü nakusüinkat süpüla o'unaa nümaa. 19 Nu'unaiwa'aya Jesús mamüin aka türa, ni'rüin joo Jacobo, chi nüchonkai Zebedeo, oo'ulaka Juan chi nuwalakai. Areweentaja'atshii tü nakusüinkat yaa sulu'u tü anuakat nümaa chi nashikai. 20 Eenaküna müshi'iya naya nütüma Jesús. Napütakalaka chi nashikai namaa na nüchepchiakana sulu'u tü anuakat süpüla o'unaa nümaa. 21 Nüntakalaka Jesús namaa na nüneekajalakana sulu'umüin tü pueulo kanüliakat Capernaum. Je so'u tü ka'i neemeraakat o'u na judíokana, ekerotshi nia sulu'umüin tü ekirajüleekat sünain nu'ttüin sünain ekirajaa tü wayuukolüirua cha'aya. 22 Je ponusü ma'i naa'in na wayuukana tü nünüikikat, süka shiyaawatüin saa'inyaka naa'u sünain ni'itaaushin nütüma Maleiwa süpüla ekirajaa nünüiki, nnojoishi müin aka naa'in na karalouktamaajanakana. 23 Asha'walaa müshia wane wayuu sulu'u tü ekirajüleekat, kale'eru'ushi yolujaa. Su'waatakalaka joo tü yolujaakalüirua nüle'eru'ukat chi wayuukai nümüin Jesús: 24 —Alu'uleekaija'a waya pütüma Jesús, piakai chi Nazaretje'ewaikai. Aashin we'raajüin pia. Je watüjaa aa'uchi pia sünain piain aneekuushin nütüma Maleiwa. ¿Jamüinjatü wakuaippa pütüma? ¿Püjütajanataaka waya yaajee? —sümakalaka. 25 Nüchiajaakalaka joolu'u Jesús tü yolujaakat: —Ko'uta pia. Pujuitta yalajee nuulia chi wayuukai —nümakalaka sümüin. 26 Sujuittakalaka joo tü yolujaakat nuulia chi wayuukai sünain nu'kchichijaain sütüma sümaa nu'waatüin. 27 Otta na wayuukana napüshua, ponusü ma'i naa'in tü ne'rakat sünain naashajaajiraain: —¿Kasashikai wayuu chi Jesúskai? Jeket sukuaippa tü nikirakat anain, je laülaain nia suulia tü yolujaakalüirua. Kojutkalaka nünüiki sütüma wanaa sümaa nüjütüin shia süle'eru'ujee wayuu —namakalaka. 28 Yootoo müsüja'a nüchiki Jesús sainküin tü mmakat Galilea. 29 Nujuittaakalaka Jesús sulu'ujee tü ekirajüleekat namaa Jacobo oo'ulaka Juan sünain no'unüin nipialu'umüin Simón oo'ulaka Andrés. 30 Eejatkalaka nüpüla tü nimeshikat Simón sünain ayuulin sütüma oushuwaa. Je achuntünüsü nümüin Jesús natüma na wayuukana niiyajüinjatüin shia namüin. 31 Nürütkaakalaka joo sünainmüin sünain naapaain sajapü süpüla nüikkale'erüin. Naawale'erakalaka tü ayuuliikat suulia. Je süka anaitpain shia, o'ttüsü shia sünain shikirüin na shi'iyoukana. 32 Je motsopa ka'i, antinnüsü wainma wayuu eekai ayuulin je eekai kale'eru'uin yolujaa nünainmüin Jesús. 33 Okotchajaasü tü wayuu kepiasükalüirua sulu'u tü pueulokat sü'ütpa'a tü so'ukot tü miichikat. 34 Niiyajakalaka wainma wayuu eekai ayuulin, tü ayuuisükat sütüma ayuulii eekai eein ne'e sünain. Je nujuittirakalaka yolujaa süle'eru'ujee wainma wayuu. Otta nüchiajaain tü yolujaakalüirua suulia saashajaain nüchiki, süka sütüjaain naa'u sünain jaralin nia. 35 Je eeiwa'aya aikat, achijiraashi Jesús sünain o'unaa chamüin cha'aya eere yüütüülin mmakat süpüla aashajawaa nümaa Maleiwa. 36 Otta müshia Simón je na eekana nümaa, o'unüshii naya sünain achajawaa nüchiki Jesús. 37 Je nantapa nünainmüin, —Asukaasü wayuu wainma püpüla —namakalaka nümüin. 38 Nüsouktakalaka Jesús: —Anakaja wo'unüle yaajee yaa. O'uneeshi taya chamüin cha'aya eemüin tü pueuloirua chakat wapüleerua taküjaiwa nüchiki Maleiwa sümüin tia wayuukolüirua, süka shiain ajütünüin apüla taya —nümakalaka namüin. 39 Nu'unakalaka Jesús sainküinpünaa tü mmakat Galilea sünain nüküjain nüchiki Maleiwa sulu'upünaa tü ekirajüleekalüirua wayuu judío cha'aya je sünain nujuittirüin yolujaa süle'eru'ujee wayuu. 40 Arütkaashi nünainmüin Jesús wane wayuu mayeinshi sütüma aja'ttaa ata. Nüsapainyo'ukashi nia nümülatu'u Jesús sünain nüchuntüin nümüin: —Müinka pücheküle, piiyaja taya —nümakalaka chi wayuukai. 41 Nümüliajakalaka naa'in Jesús chi ayuuishikai sünain niyurulain nütüna nünainmüin sünain naapaain nia: —Tacheküin süpüleerua anainjachin pia —nümakalaka. 42 Anaichipa joo chi wayuukai. Nnojolüitpa aja'ttüin tü nütakat. 43 Nüjüta nümüshia Jesús chi wayuukai sünain nüchiajaain nia sünain maa nümüin: 44 —Nnojo püküjain sümüin wayuu püchiki sünain teiyajüin pia. Pu'una palajana eemüin chi sacerdotekai süpüla pii'iyatüinjatüin nümüin tü pütakat süpüla naapüinjatüin nümüin Maleiwa tü pümü'ünüin ouktajatkat saa'u anaichipain pia, maa aka tü nuluwataakat anain Moisés paala sümaiwa. Je sükajee tia, sütüjaajeechi aa'u pia wayuu sünain anaichipain pia süpüla sa'akainjachin pia püchikua —nümakalaka Jesús nümüin. 45 Otta chi wayuukai, nnojoishi ko'utüin. Nu'unakalaka sümaa aküjaa süchiki tü kasa anasü alatakat nüka. Je süka sütüjaaichipain naa'u Jesús tü wayuukolüirua, nnojoishi ekeroteein sulu'umüin tü pueulokalüirua. Makatüshi nia anooipa'a eere yüütüülin mmakat. Otta tü wayuukolüirua, antüsü nünainmüin sulu'ujee mmakat süpüshua.

Marcos 2

1 Je nüle'ejapa Jesús Capernaummüin süchikijee kojuya ka'i, aapüna achikichi nia sünain nüntüichipain nipialu'umüin. 2 Je süka süntüin wayuu watta saalin nünainmüin, wotüsü tü miichikat sütüma. Cho'ujaasü tü miichikat süpüleerua. Otta müshia Jesús, aküjüshi nünüiki chi Maleiwakai sümüin. 3 Nantakalaka wane pienchishii wayuu tooloyuu nünainmüin Jesús sünain nalü'üjiraain wane wayuu ayuuishi shii'iree niiyajeein nia. Oukta asa'achi, oukta atünachi. 4 Je süka wainmain tü wayuukolüirua so'ulu'u tü miichi, isasü nachiki ekeroloo nünainmüin Jesús. Naliikajaakalaka nümaa chi wayuukai chaa süralo'umüin tü miichikat, süpüla naakatüinjatüin süralo'ujee iipünaa naa'u Jesús. Je jutatapa shia, nashakatirüin tü süi kalu'ukot chi wayuu oukta asa'achikai. 5 Nütüjaapa Jesús saa'u nanoula na wayuukana, aashajaashi nia nümüin chi ayuuishikai: —Tawalachee, talatirüitpa paainjala puulia —nümakalaka nümüin. 6 Je wane na wayuukana karalouktamaajana eejanakana sa'aka tü wayuukolüirua, müsü naa'in: 7 “¿Jaraikai wayuu chi e'rüiyaaka aa'in wayumüin süpüleerua nünüiki nümüin Maleiwa? Nnojoishi jerain Maleiwa sünain niain ainküin nümüiwa alatiraa saainjala wayuu”. 8 Otta müshia Jesús, süka niyaawatüin saa'u tü sulu'ukat naa'in na karalouktamaajanakana, asouktüshi nia namüin: —¿Jamüshii jia mojuka'a jünüiki tamüin sulu'u jaa'in? 9 Je wanaa sümaa tamüin nümüin chi oukta asa'achikai, “Talatirüitpa paainjala puulia”, nnojoishi jütüjaain aa'u tayakai, chi Shipayakai Wayuu, sünain laülaain süpüla alatiraa saainjala wayuu. 10 Otta müsia joolu'u, jütüjaweechi aa'u taya sünain laülaain süka tameechin nümüin, “Püsha'walaa, pülü'üjaa pu'ula, waraittaiwa pia”. Aashajaashi joo Jesús nümüin chi oukta asa'achikai: 11 —Tamüshi paala pia: Püsha'walaa, pülü'üjaa pu'ula, pu'una pipialu'umüin —nümakalaka nümüin. 12 Asha'walaamaatüshi joo chi wayuukai sünain naapaain tü nu'ulakat sünain nu'unüin su'upala tü wayuukolüirua süpüshua. Ponokalaka ma'i saa'in tü wayuukolüirua tü shi'rakat sünain maa: —Anashaataleesia ma'i tü kasa we'rakat so'uka'i tüü, tü nnojotkat we'rapü'üin paalainka —namakalaka sünain na'waajüin Maleiwa. 13 O'unüshi Jesús nüchikua sotpa'amüin tü palaakat. Je süntapa wane wayuuirua watta saalin nünainmüin, o'ttüshi nia sünain nikirajüin naya. 14 Je sünain nu'unüin yalajee, eeshi nüpüla wane wayuu kanüliashi Leví, chi nüchonkai Alfeo, joyotüin eere ni'yataale. Okotchajüi neerü nümüin chi sülaülashikai mma. —Anashi tamaatalai pia —nümakalaka Jesús nümüin. Nüsha'walaakalaka joo Leví sünain o'unaa nümaa Jesús. 15 Shiasa süchikijee tia, neenakakalaka Leví wainma wayuu nipialu'umüin sünainmüin wane ekawaa nüpüla Jesús namaa na nikirajüinkana, süka wainmain wayuu oushikajaakat nüchiirua. Je na'aka na wayuu eküshiikana, eeshii wainma na kaainjaraliikana naashin na fariseokana, maa aka na okotchajüliikana neerü nümüin chi sülaülashikai mma. 16 Otta na karalouktamaajanakana na'aka na wayuu fariseokana ne'rapa Jesús sünain nikaain namaa na kaainjaraliikana oo'ulaka na okotchajüliikana neerü, mojusü nanüiki namüin na nikirajüinkana sünain namüin namüin: —Jamüshi cheje eera nikaaka'a chi ekirajüikai jia namaa na eekana kaainjaraliin maa aka na okotchajüliikana neerü —namakalaka namüin. 17 Naapapa Jesús tü namakat na fariseokana namüin na nikirajüinkana, nüsouktakalaka ne'ipajee: —Wane wayuu eekai nnojolüin ayuulin, nnojotsü che'ojaain tottoolu sümüin. Shia che'ojaaka amüin eekai ayuulin. Sükajee tüü, antüshi taya sa'akamüin wayuu süpüla achajawaa süchiki eekai kaainjaralüin shii'iree sükatalaain suulia saainjala. Nnojoishi taya antüshin süpüla achajawaa süchiki eekai maainjalain saa'in namüin —nümakalaka Jesús namüin. 18 So'u wane ka'i, aamüjüshii na nikirajüinkana Juan. Müshii aka na fariseokana sünain aamüjaa. Süntakalaka wane wayuuirua nünainmüin Jesús sünain nasakirüin nia sünain maa nümüin: —Aamüjapü'üshii na nikirajüinkana Juan wanaa sümaa aashajawaa nümaa Maleiwa, maa'aya aka na nekirajüinkana na fariseokana. ¿Jamaka'a joo na pikirajüinkana nnojoliika'a naamüjüin? —namakalaka nümüin Jesús. 19 Nüsouktakalaka Jesús ne'ipajee sünain nikirajüin naya süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma sünain nümüin namüin: —Tü wayuu antakat sünain shikiira wane ka'wayuusee, anasü talatüle saa'in sümaa nnojolüin mojuin saa'in wanaa sümaa eein chi ka'wayuuseshikai namaa. Nnojoleena aamüjüin wanaa sümaa eein nia namaa. 20 Akaajaa tayakai joolu'u, süka eein taya namaa na tekirajüinkana, anasü talatüle naa'in. Alu'ujasa mapa takatalaapa noulia, eeshii süpüla naamüjüin. 21 “Nnojotsü anain müleka shi'yotoonüle wane shi'ipa kuluulu eekai jeketüin süpüla ekeittiajünaa süka wane ashe'in eekai laülaain. Amojujaajeerü süpüshua wanaa sümaa süshijaanüin süka süsüküijaweerüin. Akaajaa jiakana, nnojotsü anain masütaajule jia sünain tü jünoujakat paala wanaa sümaa jünoujain tü pütchi jeket tekirajakat anain. 22 Maa'aya aka wane wiino. Müleka süla'annüle wane wiino eekai saashü'üjünajatüin sulu'u wane paa'ata eekai laülaain, eesü süpüla süchatajaain tü paa'atakat sütüma jashü'üpa. Amülouleerü tü wiinokot oo'ulaka tü paa'atakat. Shi'itaaneekalaka wane wiino eekai saashü'üjünajatüin sulu'u wane paa'ata eekai jeketüin”. 23 So'u tü ka'i neemeraakat o'u na judíokana, awaralijaashi Jesús namaa na nikirajüinkana sulu'u wane wopu pasanainpünaa sünain wane yüüja. Je sünain waraittüin na nikirajüinkana, nasürüttapünaain wane a'ttiee kanüliasü “trigo”. 24 Otta na fariseokana, süka müin aka saa'in wane a'yatawaa tü naa'inrakat na nikirajüinkana Jesús naashin, namakalaka nümüin Jesús: —Saashin tü nüshajakat Moisés, nnojotsü anain süpüla naa'inrüin na pikirajüinkana tia so'u tü ka'i weemeraakat o'u —namajaakalaka nümüin Jesús. 25 Asouktüshi Jesús joolu'u namüin na fariseokana saa'u nnojolüin kaainjalaain tü naa'inrakat na nikirajüinkana naajüin: —Soto jaa'in tü naa'inrakat David paala sümaiwa wanaa sümaa müliain süka alin jamü nümüin je namüin na nütünajutkana. 26 So'u tü ka'i nuluwataakat o'u Abiatar chi laülaashikai napüleerua na sacerdote judíokana, ekerotshi David sulu'umüin tü a'waajüleekat Maleiwa wanaa sümaa shi'itaanüin tü pan aapünajatkat nümüin Maleiwa. Tü pankat naashin Moisés, nnojotsü shika'ain sümüinjatüin wayuu eekai eein ne'e. Naya eküinjanaka namüiwa, na sacerdote judíokana. Otta David, naapaain tü pankat sümaa niküin, je naapüin süpüshi namüin na nütünajutumuyuukana. Je nnojoliishii süsalain naya tü naa'inrakat nütüma Maleiwa —nümakalaka Jesús namüin na fariseokana. 27 Aashajaashi Jesús nüchikua: —Je wayuu süpüshua, nnojotsü akumajuushin nütüma Maleiwa süpüla apüleeruainjatüin saa'in so'u sükalia eemerawaa. E'itaaushi tü ka'ikat süpüla jaloulinjatüin sümüin wayuu. 28 Tayakai, chi Shipayakai Wayuu, taya laülaashika saa'u tü ka'i sheemeraakat o'u wayuu. Je sükajee tia, nnojoliishii kaainjalain na tekirajüinkana saaliijee tü naa'inrakat —nümakalaka Jesús namüin.

Marcos 3

1 So'u wane ka'i, ekerotshi Jesús nüchikua sulu'umüin tü ekirajüleekat. Eejachikalaka nüpüla wane wayuu joso ajapüchi. 2 Je na fariseokana, süka naapeein nikii Jesús, eekalaka ma'i naa'in nüpüla müleka niiyajüle so'u tü ka'i eemeraanakat o'u, shii'iree “Kaainjarai nia süka ni'yataain so'u tü ka'i eemeraanakat o'u sünain niiyajüin wane wayuu”, namüinjanain sümüin wayuu. 3 Otta Jesús, —Püsha'walaa yala pasanainmüin sünain tü wayuukolüirua —nümakalaka nümüin chi wayuu joso ajapüchikai. 4 Nümakalaka joo Jesús namüin na fariseokana: —Saajüin tü nüshajakat Moisés, ¿kasa anaka süpüla waa'inrüinjatüin so'u tü ka'i eemeraanakat o'u? ¿Anasü müleka waa'inrüle tü kasa eekai anain? ¿Shiataapa eekai mojuin? ¿Anasü müleka waa'inmajüle wayuu suulia ouktaa? ¿Shiataapa anain wo'utüle saa'in? —nümakalaka namüin. Ko'utüshii ne'e naya nuulia. 5 Niirakaakalaka Jesús namüin na wayuukanairua napüshua sünain jashichin nia namüin. Mojusü naa'in Jesús süka manoujüinyeein naya nünüiki. Nümakalaka joolu'u nümüin chi joso ajapüchikai: —Puwasta tü pajapükat. Je süka naa'inrüitpain tü nümakat nümüin, anale'eitpa tü najapükat. 6 Otta na fariseokana, noju'innajaakalaka nanainmüin na nümaajanakana Herodes sünain namajiraain namaa: —¿Kasa waa'inrüinjatka süpüla wo'utirüinjatüin naa'in? —müshii naya. 7 Nu'unakalaka Jesús namaa na nikirajüinkana suulia tü wayuukolüirua sotpa'amüin tü palaakat. Otta wayuu watta saalin sulu'ujee tü mmakat Galilea, oushikajaasü nüchiirua. 8 Je süka saapüitpain wayuu wainma nüchiki Jesús sünain naa'inrüin kasa anasü, antüsü joolu'u nünainmüin sulu'ujee tü mmakat Judea, sulu'ujee tü pueulokat Jerusalén, oo'ulaka sulu'ujee tü mmakat Idumea. Antüshii na chaje'ewaliikana wüinpümüin saa'ujee tü süchikat Jordán oo'ulaka sulu'ujee tü mmakat pejekat sünain tü pueulokalüirua Tiro oo'ulaka Sidón. 9 Süka wainmain tü wayuukolüirua, nuluwataain Jesús na nikirajüinkana süpüla yapainjatüin wane anua nüpüla suulia sülainjirain nia. 10 Süka saapüin nüchiki Jesús sünain niiyajüin wayuu wainma, arütkaasü joolu'u tü wayuukolüirua eekai ayuulin sünain chentaawain süpüla shipettüin nia shii'iree anain shia nütüma. 11 Otta tü wayuu kale'eru'usükalüirua yolujaa, shi'rapa Jesús, su'wachiraakalaka nümülatu'umüin sünain su'waatinnüin sütüma tü yolujaakalüirua: —Pia Nüchonkai chi Maleiwakai —sümakalaka. 12 Otta nüchiajaain shiairua suulia su'walakajüin nüchiki sainküin wayuu. 13 Je süchikijee tia, o'unüshi Jesús saa'upünaa wane namüna sünain neenaküin na wayuu nüchekakana süpüleerua nümaain. Je narütkaapa nünainmüin, 14 nüneeküin poloo piammüin na'akajee. Ni'itaakalaka joo nanülia “Aluwataaushi” münüin, süka nuluwataainjanain naya sünain aküjaa nünüiki sümüin wayuu. 15 “Taapüin laülawaa joolu'u jümüin süpüla ayu'laa yolujaa süle'eru'ujee wayuu”, nümakalaka namüin. 16 Anuu nanülia na polookana piammüin wayuu aneekuushikana nütüma: Simón, chi e'itaanakai anülia Pedroin nütüma Jesús. 17 Jacobo nümaa Juan nüchonnii Zebedeo, na ni'itaakana anülia Boanerges. (Je tü nanüliakat, “Sütürüla Juya”, malu'ut.) 18 Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, je Tomás. Jacobo chi nüchonkai Alfeo. Tadeo. Simón, wane no'utku na wayuukana kanüliakana Zelote. 19 Je Judas Iscariote chi aapüinjachikai nikii Jesús. 20 Shiasa süchikijee tia, ekerotshi Jesús namaa na nikirajüinkana sulu'umüin wane miichi. Sükotchajaakalaka süchikua wane wayuu watta saalin nünainmüin. Kapüleekalaka namüin nekaain saa'ujee tü wayuukolüirua. 21 Shiasa natüjaapa naa'u Jesús na nüpüshikana sünain chenta'ain sümüin tü wayuukolüirua nünain, nasaajaweein nia yalajee. “Maa'inkai cheje aa'in nia”, namajiraakalaka. 22 Otta na karalouktamaajanakana antakana Jerusalénjee, aashajaajiraashii naya sünain maa: “Süka niain Beelzebú chi sülaülakai yolujaa eein nümaa, pülakalaka nia süpüla ayu'laa yolujaa”, müshii naya. 23 Neenajakalaka Jesús tü wayuukolüirua nünainmüin süpüla nikirajüinjanain naya süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma: “¿Jamakuaippat süpüla nüjütajaajiraainjachin ne'e Satanás nümüiwa, chi sülaülakai yolujaa? 24 Müleka sütkaajiraale wane wayuuirua, aja'lajaajiraweena naya. 25 Je müleka sü'ülüjaale wane wayuu sümaa tü süpüshikat, pa'ünüüwaweerü. 26 Akaajaa Satanás, müleka nujuittirüleje tü yolujaakalüirua sünain nütkaain sümaa, oo'ulaajeechi nia suulia aluwatawaa. 27 Nnojotsü süpüla asaajaanüin nükorolo wane wayuu eekai katsüin. Alu'ujasa müleka nüntüle wane ka'ruwarai nünainmüin eekai katsüinreein ma'i nuulia, ayamülüneechi chi wayuukai nütüma, je alü'üjüneerü tü nükorolokot nüma'anajee. Akaajaa tayaka'iya. Süka niyamülüichipain tatüma chi sülaülashikai yolujaa, tountüin tayu'lüin yolujaa. 28 Shiimain ma'i tü tamakat joolu'u jümüin: Eesü süpüla sülatinnüin saainjala wayuu suulia nütüma Maleiwa. Ja'itakaje mojuin sünüiki nümüin Maleiwa, eesü süpüla sülatinnüin suulia tia'aya. 29 Akaajasa müleka niale chi Naa'inkai Maleiwa mojuin amüin pütchi, müiria nnojolüin alatinnüin suulia tü makat, nnojotsü joolu'u je nnojoleerü mapeena”, nümakalaka Jesús namüin. 30 Müsü nünüiki Jesús sümüin tü wayuukolüirua süka “Yolujaa ne'e” namüin na karalouktamaajanakana nümüin chi Naa'inkai Maleiwa chi niyu'lakai aka yolujaa. 31 Süntataalakalaka joolu'u tü niikat Jesús namaa na nimüliayuukana. A'atapajüshii naya yala anooipa'a sünain neenakirüin nia süka naashajaweein nümaa. 32 Naapinnakalaka Jesús sütüma tü wattakat saalin wayuu joyotokana nü'ütpa'a: —Naa tü püikat anooipa'a oo'ulaka na puwalayuukana. Aashajaweeshii pümaa —nümünakalaka. 33 Asouktüshi Jesús: —Taküjeerü joolu'u jümüin jaralüin tü teein oo'ulaka jaraliin na tawalayuuin —nümakalaka namüin. 34 Je nümakalaka namüin na wayuukana napüshua sünain niirakaain namüin na wayuu joyotokana nü'ütpa'a: —Tü wayuu “teikat” je na wayuu “tawalayuukana” tamüinjanakana amüin, naya na eekai naa'inrüin waneepia tü nuluwataakat anain chi Maleiwakai maa aka naairua —nümakalaka Jesús namüin.

Marcos 4

1 O'ttüshi Jesús sünain ekirajaa nüchikua sotpa'a tü palaakat. Shiasa süka wattain saalii tü wayuu okotchajaakalüirua nünainmüin, no'otookalaka sulu'u wane anua sünain nüikkalaain süpüla ekirajaa yalajee shirokujee tü palaakat. 2 Ekirajüshi nia sünain kasa wainma süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma sünain nümüin namüin na wayuukana: “Jaapa tanüiki. 3 Eetaashi wane wayuu apünajüi. O'unüshi sulu'umüin tü niyüüjasekat sünain nijinain tü nuwaüyekat. 4 Eesü waüyee ejituukat sulu'u wopu eere shiküin shia wuchii. 5 Eesü ejituukat sa'aka ipashira eere arülain mma. Osota müsüja'a shia mayaainje arülain tü mmakat. 6 Shiasa susotapa, julumaatüsü sütüma tü ka'ikat süka arülain tü mmakat süpüla tü suuralakat. 7 Eesü ejituukat sa'aka eejatüle paala mojuui keimsesü. Shiasa süsotapa tü mojuuikat süchikua, eweeniraasü sümaa tü pünajütkat. Je oukta müsia tü pünajütkat sütüma tü mojuuikat sümaa machoin sütüma. 8 Alu'usa wane waüyeekat, ejituushi saa'u mma anasü. Asotüsü, emiyo'ulaasü sünain wattain saalii süchoin. Eesü eekai sujuittirüin apünüin shikii süchon sünainjee waneesia so'u, eesü eekai sujuittirüin aippirua shikii süchon sünainjee wane'eya, je eesü eekai sujuittirüin poloo shikii süchon sünainjee wane'eya”, müshi joo Jesús sümüin tü wayuukolüirua. 9 Shiasa kettaapa nünüiki Jesús, nümakalaka namüin: “Chi eekai nüshateein tanüiki, anasü jülüjüle naa'in süpüla niyaawatüinjatüin saa'u tü tekirajakat anain”. 10 Je wanaa sümaa nümüiwain Jesús, asakinnüshi natüma na polookana piammüin nikirajüin je wane wayuuirua nümaajana sünain jamalu'ulüin tü nikirajüitpakat anain süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma. 11 Nüsouktakalaka Jesús namüin: “Nnojotsü atüjaanüin aa'u paala süchiki nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa. Otta müshia joolu'u, o'ttüichipa nia sünain nii'iyatüin shia jümüin jiakana tekirajüinkana. Otta na wane wayuukanairua, e'ikünüshii naya ne'e süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma, 12 süpülajatü shikeraajüin tü nünüikikat chi Maleiwakai aküjünakat paala sünain maa: ‘Ja'itatataairü ma'i naapüin otta ne'rüin, nnojottataaleerü nayaawatüin aa'u. Nnojoishii naya anoujeein tanain süpüla talatirüinjatüin naainjala noulia’, müsü nünüiki Maleiwa”. 13 Nümakalaka Jesús namüin: “Tekirajüinapa jia sünain wane kasa süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma. Saa'u nnojolüin jiyaawatayaain aa'u tü taküjaitpakat jümüin, ¿jamakuaippaleerü jiyaawatüin aa'u müleka shiale takuaippain tüü sünain ekirajaa jia tachikua'aya? 14 Chi apünajüikai, nia niyaawaseka'aya chi aküjaikai nünüiki Maleiwa sainküin mma. 15 Tü waüyee ejituukat sulu'u wopu, shia nakuaippa na wayuu eekai naapüin ne'e nünüiki Maleiwa. Akatsa asütünamaatüin tü pütchikat noulia nütüma Satanás suulia nanoujajüin sünain. 16 Je tü ejituukat sa'aka ipashira, shia nakuaippa na wayuu eekai naapüin sümaa talataa aa'in tü nünüikikat Maleiwa aküjünakat namüin. 17 Müshii aka naya saa'in tü pünajüt julumaatakat, süka nanoujain ne'e motso'o. Shiasa ne'rapa müliaa sünainjee tü nanoulakat, oo'ulaa müshi'iya naya suulia anoujaa. 18 Je tü ejituukat sa'aka eejatüle paala mojuui keimsesü, shia nakuaippa na wayuu eekai naapüin nünüiki Maleiwa. 19 Akatsa malaüle'erüin naa'in naya sünain anoujaa sükajee shapaain naa'in saa'u tü katüinjatkat atüma no'u, saa'u tü alateetkat mapeena, je sükajee kachiiruain ma'i naa'in washirüü, tü nnojotkat kalu'uin talataa. 20 Otta tü waüyee ejituukat saa'u mma anasü, shia nakuaippa na wayuu aapakana nünüiki Maleiwa sümaa noonooin sümaa. Koo'omüinsü ma'i namüin na wayuukana aa'inraa kasa anasü, maa aka tü pünajütkat saa'ukat mma anasü, maa aka eekai sujuittirüin apünüin shikii süchon sünainjee waneesia so'u, eekai sujuittirüin aippirua shikii süchon sünainjee wane'eya, je eekai sujuittirüin poloo shikii süchon sünainjee wane'eya”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 21 Nümakalaka Jesús namüin: “¿Jalasü e'itaanüin wane luusa shipejaanüle? ¿E'itaanüsü cheje suupünaa wushu? Nnojo. E'itaanüsü eere süpülee luusa süpüla sünaküinjatüin kasa süpüshua. 22 Müleka sunujunnüle wane kasa, eweeteerü süchikua. Müsüya aka tü nüchikikat chi Maleiwakai. Ja'itairü nnojolüin aküjünüin paala sümüin wayuu sainküin mmakat süpüshua, aküjüneerü joolu'u sümüin. 23 Chi eekai nüshateein tanüiki, anasü jülüjüle naa'in süpüla niyaawatüinjatüin saa'u tü tekirajakat anain”, nümakalaka namüin. 24 Ayatüshi aashajaain Jesús namaa sünain namüin namüin: “Anashii müleka eere jaa'in sünain tü pütchi jaapakat. Müleka jülüjüle jaa'in tü shiimüinkat tekirajakat anain jia, jiyaawateerü aa'u tü tamüinjatkat jümüin mapeena. 25 Chi wayuu eekai jülüjain naa'in tü shiimainkat ekirajünakat anain nia, ekirajüneechi nia soo'omüin. Akaajasa chi eekai nnojolüin kasajatüin nümüin tü shiimainkat, asütüneerü nuulia tü ekirajünakat anain nia paala”, nümakalaka Jesús namüin. 26 Aashajaashi joolu'u sümüin tü wattakat saalii wayuu: “¿Jamüsü, saa'in jümüin, tü nukuaippakat Maleiwa sünain aluwatawaa? Tü nuluwataayakat Maleiwa, müsü aka saa'in sukuaippa wane yüüja eere nüpünajüin wane wayuu sulu'u. 27 Je chi apünajüikai, wanaa sümaa na'atapajüin, ja'itaichi atunküin, maa'aya aka katüle no'u, osotüsia ne'e nujuuna tü nüpünajüinkat je müle'osü shia'aya sünain nnojolüin nütüjaain saa'u jamakuaippalüin. 28 Eweetüsü shia sümüiwa süle'eru'ujee mma. Osotüsü palajana tü süpanakat. Eweeta müsia tü süsiikat süchikijee. Je süchiki tü süsiikat, kachon müsia. 29 Oo'ulaka jakütapa tü pünajütkat, ashannüsü süka kettaaitpain sükalia süpüla okotchajünaa”, nümakalaka Jesús namüin. 30 Nümakalaka Jesús namüin: “¿Jamüsü, saa'in jümüin, tü nukuaippakat Maleiwa sünain aluwatawaa? ¿Jameerü tanüiki jümüin müleka tekirajüle jia sünain süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma? 31 Tü nuluwataayakat Maleiwa, müsü aka saa'in sukuaippa sü'ü tü ‘mostaza’ münakat. Mayaainje jo'uuchechoin ma'i shia wanaa sümaa süpünajünüin, 32 osotüsü sütüma wane suu'ulia miyo'u. Müsia nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa. Mayaainje palitchoin wayuu anoujasü joolu'u, wainmeerü so'uweena wane ka'i”, nümakalaka Jesús namüin. 33 Müsü nünüiki Jesús sümüin tü wayuukolüirua sünain ekirajaa. Müleka shiyaawatüle saa'u tü nümakat sümüin, ayatshia nia ekirajüin soo'omüin. 34 Tü nikirajakat aka tü wayuukolüirua, shia süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma. Otta nümüiwa namaa na nikirajüinkana, nüküjain kasain kayaawasein tü naashajaakat achiki. 35 Je motsapa ka'i so'u ka'ikat tia sünain eein Jesús yaa sulu'u tü anuakat, —Anashii wo'unüle waneemüin sa'ata tü palaakat —nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 36 O'otooshii na nikirajüinkana Jesús sulu'u tü anuakat eere nia joyotüin napüla süpüla o'unaa sulu'u tü anuakat suulia tü wattakat saalin wayuu. O'unüsü wane anuairua nüchiirua. 37 Je süma'inru'u waraittüin tü anuakat shirokupünaa tü palaakat natüma na nikirajüinkana, anta müsia joo wane wawai nanainmüin sünain shi'yotüin palaa sulu'umüin tü anuakat. 38 Otta müshia Jesús, atunküshi shiinalu'u tü anuakat saa'u wane ekiipalaa. Narütkaakalaka na nikirajüinkana nünainmüin: —Ekirajüikalee, püchijiraa maala. Ouktüshii taa waya. ¿Jamüshi nnojoika'a pükaaliijayaain waya suulia wüinsirajüin? —namakalaka nümüin. 39 Nüsha'walaakalaka Jesús sünain nüchiajaain tü wawaikat: —Jimata pia —nümakalaka sümüin. Ejimalaa müsia joo tia sütüma nünüiki. 40 Nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana: —¿Jamüshii mmotka'a jia? ¿Jamüshii nnojoliika'a jünoujüin paala sünain to'tte'erüinjanain jia suulia tü wawaikat? —nümakalaka namüin. 41 Ponokalaka ma'i naa'in na nikirajüinkana sünain namüin: —¿Jaraikai wayuukai chii, kache'ekai amüin wawai oo'ulaka tü palaakat?

Marcos 5

1 Antüsü joolu'u tü anua kalu'ukot Jesús namaa na nikirajüinkana waneemüin sa'ata palaakat eere kepiain wane wayuuirua kanüliajüsü Gadareno. 2 Nüshakatapa Jesús sulu'ujee tü anuakat, eejachi nüpüla wane wayuu kale'eru'ushi yolujaa. Antüshi nünainmüin sa'akajee tü amouyuukalüirua. 3 Kepiashi nia sa'aka tü amouyuukat. Ja'itaichi kapüin atümaa nia süka kaleena sünain nütüna oo'ulaka sünain nüsa'a, nüpülajaapü'üin. Isashi nia achikii shii'iree nüta'ünnüin süpüla kapüin nia atümaa. 5 Warai mapü'üshi nia sa'wai je so'uka'i sa'akapünaa amouyuu je soo'opünaa uuchi sünain nu'waatüin je sünain nükashalüin tü nütakat süka ipa. 6 Shiasa ni'raiwa'aya Jesús ka'yatajee, awataashi nia nüpanapa sünain nu'wachiraain yaa nümülatu'umüin. 7 Otta müshia Jesús, —Pujuittaa nuulia —nümaja amüinrü tü yolujaakat. Emetutsü joo sünüiki tü yolujaakat nüle'eru'ukat chi wayuukai: —Jesúsuu, Nüchonka'iya Maleiwa Miyo'ushikai ma'i, ¿jamüinjatü takuaippa pütüma? Anakaja pansaale pünüiki nu'upala Maleiwa süpüla nnojolüinjatüin te'rüin tamüliala pütüma —süchuntakalaka ma'i nümüin. 9 —¿Kasaichi pünülia? —nümakalaka Jesús sümüin. —Watta saalii, münüshii waya —sümakalaka nümüin Jesús. 10 Achuntüsü ma'i joo tü yolujaakalüirua: —Nnojo püjütüin waya yaajee wattamüin —sümakalaka nümüin Jesús. 11 Eejatü wane püülüküirua wainma ekajaain maa aka tüsa saa'u wane namüna. 12 Nachuntüin ma'i na yolujaakana nümüin Jesús: —Anakaja müleka püjütüle waya süle'eru'umüin tia püülükkalüirua —namakalaka. 13 —Ju'una jümaarüleen —nümakalaka Jesús namüin. Ojuitta müsüja tü yolujaakalüirua nüle'eru'ujee chi wayuukai süpüla shikerolüin süle'eru'umüin tü püülükkalüirua. Eejatüja'a maa aka 2.000 püülükü. Apantajaayaa müsü saa'ujee tü namünakat shirokumüin tü palaakat. Oo'uwo'utkalaka shia süpüshua. 14 Na arüleejüliikana tü püülükkalüirua, apantajaashii naya sulu'umüin tü pueulokat je sainküin mma sünain aküjaa süchiki tü alatakat. 15 Otta na wayuu aapakana nanüiki sulu'u tü pueulokat, o'unüshii naya nünainmüin Jesús. Je nantapa nünainmüin, ne'rüin chi wayuukai ojuittinna ouliachikai yolujaa, sünain kashe'inchipain nia otta nnojolichipain mamainnain, sünain joyotüin nü'ütpa'a Jesús. Eimolojooshii naya ne'rapa nia. 16 Otta na wayuu eejanakana wanaa sümaa niiyajünüin chi wayuukai, naküja achikichi nia sümüin tü antüsükalüirua je süchiki tü püülükkalüirua. 17 Je na wayuu Gadarenokana, nachuntüin ma'i nümüin Jesús süpüla nu'unüinjachin sulu'ujee tia mmakat. 18 Je wanaa sümaa no'otooin Jesús sulu'umüin tü anuakat süpüla ale'ejaa Galileamüin, arütkaashi joo chi ojuittinna ouliachikai yolujaa nünainmüin shii'iree nu'uneein nümaa. 19 Otta müshia Jesús, niyouktüin süchiki nümaainjachin nia, sünain nümüin nümüin: —Anashi püle'ejüle püchikua pipialu'umüin sünainmüin tü püpüshikalüirua sünain püküjain süchiki tü kasa anasü naa'inrüitpakat chi Maleiwakai pümüin sünain nümüliajüin pia —nümakalaka Jesús nümüin. 20 O'unüshi joo chi wayuukai sulu'upünaa tü mma kanüliakat Decápolis sünain aküjaa sümüin wayuu süpüshua süchiki tü kasa anasü naa'inrüitpakat Jesús nümüin. Je ponosü ma'i saa'in tü wayuukolüirua tü nüküjakat namüin. 21 Shiasa mapa, ale'ejüshi Jesús nüchikua waneemüin sa'ata tü palaakat. Je chamüin cha'aya, outkajaasü wayuu watta saalin nünainmüin sotpa'a palaa. 22 Nüntakalaka wane wayuu kanüliashi Jairo, wane laülaashi sulu'u tü ekirajüleekat tü judíokolüirua. Je ni'rapa Jesús, nüsapainyo'ukashi nia nümülatu'umüin sünain 23 nüchuntüin nümüin süka süpüshua naa'in sünain nümüin nümüin: —Kaalin taya püpüla, amotsojünüsü saa'in tü tachonkot sütüma wane ayuulii. Tatüjaa aa'ulu müleka pu'unüle sünainmüin sümaa pi'itaainjatüin pajapü sünain, kateerü o'u süchikua —nümakalaka nümüin Jesús. 24 Nu'unakalaka Jesús nümaa. Wanaa sümaa waraittüin Jesús nipialu'umüin Jairo, chentaawasü wayuu watta saalii nünain. 25 Je sa'aka tü wayuukolüirua, eejatü wane jierü ayuuisü. Polooirü piammüin juya amülain isha sümüin. 26 Müliasü ma'i saa'in sütüma tü ayuuliikat. Aja'lajaasü tü sünneetsekat so'uinnain tottoolu. Nnojotsü anayaain natüma. Ja'itairü e'rajaanüin sütüma tottoolu wainma, isasia ne'e nachiki tü ayuuliikat. 27 Sütüma sütüjaain naa'u Jesús sünain nütüjain eiyajaa wayuu, amülü'iraasü shia sa'akajee tü wayuukolüirua nünainmüin süpüla shipettüin nüshe'in. 28 “Müleka tepettüle ne'e sot nüshe'in, aneerü taya”, mapü'üsü saa'in süle'eru'u. 29 Je shipettapa shia, anaitpa, nnojolüitpa amülain isha sümüin. Je sütüjaaitpa aa'ut sümaa anaitpain shia süka saawalaain saa'in süle'eru'u. 30 Nütüjaamaata aa'ulu Jesús sünain niiyajüitpain wane wayuu. Ajununajaashi nia sünain, —¿Jara epettaka tashe'in? —sünain nümüin sümüin tü wayuukolüirua wattakat saalii. 31 —¿Jamüshi “¿Jara epettaka tashe'in?”, pümaka'a? Watta'asa saalii wayuu chentaawakat pünain —namakalaka na nikirajüinkana nümüin. 32 Masütaajusai joo Jesús sünain eirakawaa sümüin tü wayuukolüirua shii'iree ni'reein tü wayuu epettakat nüshe'in. 33 Sütüjaapa saa'u tü jietkat tü kasa anasü alatüitpakat sümüin, sürütkaakalaka nünainmüin Jesús sümaa momoluu sünain süsapainyo'ukain shia nümülatu'umüin. Süküjakalaka nümüin sünain shiain epettüin tü nüshe'inkat je sünain anaitpain shia nütüma. 34 Nümakalaka Jesús sümüin: —Nii waa'iraa, anaitpa pia süka pünoujain tanain. Anasü pu'unüle sünain anain paa'in. Müiria nnojolüin müliain pia sütüma tü ayuuliikat. 35 Wanaa sümaa naashajaain Jesús sümaa tü jietkat, süntakalaka joo wane wayuuirua nipialu'ujeejatü Jairo chi laülaashikai sulu'u tü ekirajüleekat, sünain nümüin nümüin: —Ouktüitpa tü püchonkot. Puu'ulaa suulia peenajaain chi Ekirajüikai. 36 Otta Jesús, nnojotsü jamajatüin nümüin tü aküjünakat natüma na wayuukana. Nümakalaka nümüin Jairo: —Nnojo piyo'ujaain aa'in. Pünouja ne'e tanain süpüla anainjatüin tü püchonkot. 37 Niyouktakalaka Jesús süpüleerua su'unüinjatüin tü wayuukolüirua nümaa. Na o'unakana nümaa, naya ne'e na nikirajüinkana: Pedro, Jacobo oo'ulaka Juan chi nuwalakai Jacobo. 38 Shiasa nüntapa Jesús nipialu'umüin Jairo, eesü wane wayuuirua a'waatüin ma'i shi'iralu'u saalii tü jintutkot. 39 Je nikerolopa sulu'umüin tü miichikat, —Nnojo ji'yalajüin. Tü jintutkot, nnojotsü ouktüin, atunküsü ne'e —nümakalaka Jesús sümüin. 40 Otta tü wayuukolüirua, süsirajakalaka nüka Jesús sütüma tü nümakat. Nujuittirakalaka Jesús anooipa'amüin süpüshua tü wayuukolüirua. Naya ne'e ekerotoko nütüma eemüin tü müliashiikat chi süshikai oo'ulaka tü shiikat je na nikirajüinkana eejanakana nümaa. 41 Naapaakalaka tü jintutkot süka sajapü sünain nümüin sümüin: —Talita, kumi. (Je tü pütchikat, “Tachee, püchijiraa maala, müshi taya pümüin”, malu'ut.) 42 Asha'walaa müsia tü jintutkot sümaa suwara'iraain. (Müitka poloo piammüin juya suuyase.) Ponusü ma'i saa'in tü wayuukolüirua tü shi'rakat. 43 Otta Jesús, nüchuntale'einya saapünüinjatüin eküülü sümüin tü jintutkot je ni'ita'aleein napüleerua na wayuukana sünain nnojolüinjatüin na'walakajüin süchiki sainküin wayuu.

Marcos 6

1 Nu'unakalaka Jesús yalajee yala namaa na nikirajüinkana eemüin tü pueulo eejachire nia tepichiiwa'aya. 2 Je so'u tü ka'i neemeraakat o'u na judíokana, o'ttüshi nia sünain ekirajaa sulu'u tü ekirajüleekat. —¿Jarai cheje kekiika atüma chii? ¿Jarai cheje pülashika atüma süpüla aa'inraa tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa? —müsü wayuu wainma süka ponüin ma'i saa'in tü nümakat Jesús. 3 Otta waneeirua, nnojoishi kasajachin nia namüin. Asakiijirawa'ain müshii: —Watüjaa aa'uchi nia sünain niain chi a'yataaikai sümaa taapüla. Je we'raajüin María tü niikat oo'ulaka Jacobo, José, Judas je Simón na nimüliayuukana. Otta na nüshunuukana, kepiashii yaaya sulu'u tü pueulokat wanaa wamaa —namakalaka. 4 Nümakalaka Jesús namüin: —Tamüshii paala jia: Müinka nüntüle wane nünüikimaajachi Maleiwa nuumainpa'amüin, mojuteechi nia sütüma tü wayuukolüirua je sütüma tü nüpüshikalüirua —müshi namüin süka mojutüin nia natüma. 5 Je tü manoulaa eekat nanain na wayuukana cha'aya, süta'ülüin tü kasa anasü naa'inreekat Jesús, tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa. Waneesia ne'e ni'itaain najapü sünain wayuu palitchon süpüla anainjatüin nütüma. 6 Je ainkuusü ma'i naa'in Jesús süka manoulain na wayuukana cha'aya. Shiasa süchikijee tia, o'unüshi Jesús sulu'upünaa tü pueulokat süpüshua sünain ekirajaa. 7 Neenakakalaka na Aluwataaushikana polooshiikana piammüin sünain nüjütüin naya piamawalin süpüla aküjaa tü nüchikikat. Naapüin laülawaa namüin süpüla ajuittiraa yolujaa suulia wayuu. 8 Nümakalaka Jesús namüin: —Nnojo jülü'üjüin jüshe'in, jimia, jükapateetse, je jünneetse. Waneesia ne'e jülü'üjeerüin wunu'u jüshepü'üjia. 9 Nnojo jülü'üjüin suwala'ata jüsapaatse je suwala'ata jüshe'in. 10 Shiasa wanaa sümaa jüntüin sulu'umüin wane pueulo, nnojolüinjatü jii'iratüin tü miichi jüntakat alu'u palajana. 11 Je müleka nnojoliire kapülain aa'inyüü jia sulu'u wane pueulo je shiyouktünüle tü pütchi jüküjüinjatkat sümüin, ju'unamaata suulia sünain jo'otojooin tü mmakat sünainjee juu'ui jüma'ichikü shiyaawase jümüin: “Nnojotsü wasirüitpain eekai manoujüinyeein ale saa'in ne'e”. 12 No'unakalaka joo na polooshiikana piammüin sulu'upünaa tü pueulokat süpüshua sünain naküjain nüchiki Cristo sümüin wayuu shii'iree shiyaawajaainjatüin suulia saainjala. 13 Nojuittirüin wainma yolujaa suulia wayuu je anasü suulia ayuulii tü wayuu o'yotünakat aa'u seita natüma. 14 Otta müshia Herodes, chi sülaülashikai mma, naapa achikichi Jesús süka wattaitpain nüchiki sainküin mma. Müsü sünüiki wane wayuu nüchiki: —Chi Jesúskai anülia, nia'aya ne'e naa'in wamüin Juan chi owoutisaajüikai, oso'iraataasü eera naa'in süchikijee ouktaa. Müshijese'e pülashin nia süpüla aa'inraa tü kasa nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa. 15 Shiasa süküjala waneeirua: —Niataa Elías. Otta sünüiki wane'eya: —Niataa wane nünüikimaajachi Maleiwa maa aka na nünüikimaajana namaiwajanakana. 16 Shiasa naapapa Herodes tia, majataasü naa'in: “¿Nia cheje eera Juan chi tashottirakalinka anulu? ¿Oso'iraasü cheje naa'in eera?” 17 Je nüchiki Juan wanaa sümaa nu'utinnüin aa'in paala, müsü mayaa: Eejattaa wane jierü kanüliasü Herodías, tü nu'wayuusekat Herodes. Nu'wayuuse paala Felipe chi nimüliakai. Shiasa nümapü'ükalaka Juan nümüin Herodes: “Nnojotsü anain nu'upala Maleiwa pu'wayuusein tü jierü nu'wayuusekat paala chi pimüliakai”. Je saa'ujee tia, ata'ülinnüshi Juan nütüma sümaa nüpüreesajüin. 19 Shiasa Herodías, su'utiree aa'inchi ma'i Juan, süka üttüin saa'in nünain. Akaisa isain süchiki 20 süka niyouktajüin sümüin Herodes. Kojutshi ma'i Juan nütüma süka nütüjaain saa'u sünain naa'inrüin tü nuluwataakat anain Maleiwa je sünain nükatannüin nütüma süpüla ni'yataain nümüin. Keejiapü'üsü nümüin nünüiki mayaainje müin aka kapüleekai shia nümüin. 21 Süntakalaka joo wane ka'i ananuwasü saa'in sümüin Herodías süpüla su'utirüinjatüin naa'in Juan. Eejattaaja wane mi'iraa nütüma Herodes su'utpünaa nikeraajüin juya. Neenajirakalaka sünain tü mi'iraakat na laülaayuushiikana oo'ulaka na sülaülashiikana surulaat oo'ulaka na sülaülashiikana tü mmakat Galilea. 22 Je shikerolapa tü süchonkot Herodías sünain oyonnajaa su'upala tü wayuukolüirua, talatüsü ma'i naa'in Herodes je napüshua na wayuukana. Nümakalaka joo Herodes sümüin tü majayütkat: —Tamüsü paala pia no'upala naairua: Püchunta kee'ireekat paa'in. Müleka pücheküle süse'eru'upünaa tü mma taluwataakat alu'u, pümüinjeerü. 24 Sujuittaakalaka tü majayütkat sünainmüin tü shiikat sünain asakiraa: —¿Kasa cheje paala tachuntaka nümüin? —sümakalaka sümüin. Süsouktakalaka tü shiikat sümüin: —Puchunta nümüin tü nikiikat Juan chi owoutisaajüshikai —sümakalaka. 25 Ale'ejaa müsia tü majayütkat nünainmüin Herodes sünain sümüin nümüin: —Püntira pümata tamüin sulu'u wane pülaata tü nikiikat Juan chi owoutisaajüikai. 26 Mojukalaka ma'i naa'in Herodes sütüma tü süchuntakat. Shiasa saa'u pansaaitpain nünüiki sümüin su'upala tü wayuukolüirua, naa'inrüinjatü tü süchuntakat nümüin. 27 Nümakalaka nümüin wane surulaat: —Pu'una nünainmüin Juan chi püreesashikai püshottaiwa nunulu. O'una müshia chi surulaatkai eemüin tü kaatsetkat süpüla naa'inrüinjatüin tü aluwataanakat anain nia. 28 Nüntitkalaka tü nikiikat chi müliashiikai sulu'u wane pülaata sünain naapüin shia sümüin tü süchonkot Herodías. Shi'ikajaakalaka shia sümüin tü shiikat. 29 Otta müshi'iya na nikirajüinkana Juan natüjaapa saa'u nu'utünüin aa'in, antüshii naya sünain asaajaa chi müliashiikai süpüla ne'itaain sulu'umüin wane woowira. 30 Ale'ejüshii joo na Aluwataaushikana polooshiikana piammüin nünainmüin Jesús sünain naküjain nümüin süchiki tü kasa naa'inrakat je süchiki tü nekirajakat anain sainküin mma. 31 Je süka süntapaayaa sümüin wayuu wainma nünainmüin Jesús namaa na nikirajüinkana, je süka mojunuain namüin eemerawaa otta ekawaa, müshi Jesús namüin: —Joo'uya tamaaiwa jia chamüin eere yüütüülin mmakat süpüla jeemeraainjanain —nümakalaka namüin. 32 No'otookoloko namüiwa sulu'u wane anua sünain no'unüin chamüin eemüinre yüütüülin mmakat. 33 Shiasa tü wattakat ma'i saalii wayuu sütüjaapa naa'u Jesús je na nikirajüinkana sünain no'unüin, o'unüsü sulu'ujee tü pueulokalüirua süpüshua. Awanaajüshii sümaa nantüin nüpüleerua Jesús. 34 Wanaa sümaa nüshakatüin Jesús sulu'ujee tü anuakat, ni'rüin tü wayuu wattakat saalii. Nümüliajakalaka shia süka walakatüin maa aka saa'in anneerü eekai memekeetsein. Nu'ttakalaka sünain ekirajaa shia sünain kasa wainma. 35 Shiasa motsopa ka'ikat, narütkaakalaka na nikirajüinkana nünainmüin sünain namüin nümüin: —Ekirajüikalee, yüü'üyütüüisü ma'i tü mmakat, je alü'ütsü süpüla shipiyu'ujaain. 36 Anasü müleka püjütüleirua su'unaiwa sulu'umüin tü pueulokalüirua je sainküin shipia wayuu nayalajaiwa tü neküinjatkat —namakalaka nümüin. 37 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Jaapa jiakana neküin. Namakalaka nümüin: —¿Pücheküin süpüleerua wayalajüin tü wattakat saalii eküülü napüla? Ja'itayaakaje palirawalin neküin, nnojoleerü asetaain naka sujut shi'yataain wayuu so'u mekiisat kashi —namakalaka. 38 —¿Jera pan eekat jüma'ana? Ji'rajaapa jütüjaaiwa saa'u —nümakalaka Jesús. —Ja'raisü pan je piamasü ne'e jime asijuushi eekat wama'ana —namakalaka natüjaapa saa'u. 39 —Anakaja jüikkale'erüle tü wayuukolüirua saa'u tü alamakat sünain katatawalin naya —nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 40 Naikkalaakalaka na wayuukana sünain ja'raiwalin je polo'owalin shikii. 41 Naapaakalaka joo Jesús tü ja'raisükat pan je tü piamasükat jime. Niirakaakalaka iipünaamüin sünain naapüin analu'ut nümüin Maleiwa saa'u. Nüshanaajakalaka joo tü pankat süpüla nottonojüinjatüin na nikirajüinkana süka tü wayuukolüirua. Akaataaja joo sukuaippa tü piamasükat jime nütümaya. 42 Eküshii napüshuale'eya je emirashii sünainjee. 43 Je süchikijee, okotchajünüsü tü napütaalakat natüma na nikirajüinkana, maa aka poloo piammüin katto'ui. 44 Eejana maa aka 5.000 tooloyuu sa'aka tü wayuukolüirua süpüshua. 45 Shiasa mapa süchikijee tia, nüjütüin Jesús na nikirajüinkana süpüla no'unüinjanain nüpüleerua. No'otookoloko sulu'u tü anuakat sünain no'unüin namüiwa nüpüleerua waneemüin sa'ata tü palaakat, eemüin tü pueulo kanüliakat Betsaida, süma'inru'u nüpütaain Jesús süpüla tü wayuukolüirua. 46 Shiasa süchikijee nüpütaain süpüla, o'unüshi Jesús nümüiwa saa'umüin wane namüna süpüla aashajawaa nümaa Maleiwa. 47 Je motsapa ka'i, eeshi nia nümüiwa saa'u tü namünakat. Otta müsia tü anua kalu'ukot na nikirajüinkana, wattasü shia suulia tü mmakat. 48 Ni'rakalaka na nikirajüinkana cha'aya pasanain sünain tü palaakat sünain müliain naya sünain apalainkajaa süka katsüin tü jouktaikat napanapa. Shiasa maa aka eeiwa'aya aikat, o'unüshi Jesús nanainmüin na nikirajüinkana sünain waraittüin nia soo'opünaa tü palaakat. Alatüshi Jesús sü'ütpünaa tü anuakat. 49 Shiasa ne'rapa Jesús sünain waraittüin nia soo'opünaa tü palaakat, —Epeinjaasü kasa wapüla ne'e —namakalaka sünain na'waatüin sümaa mmoluu sheema tü ne'rakat. Nüsouktamaatakalaka Jesús namüin: —Nnojo mmolüin jia, jüchechera jaa'in. Taya tayakalin —nümakalaka namüin. 51 No'otookoloko sulu'umüin tü anuakat nanainmüin na nikirajüinkana je ejimalaa müsia tü jouktaikat. Ponokoloko ma'i naa'in na nikirajüinkana tü kasa ne'rakat. 52 Otta nnojoliyülia nayaawatüin aa'u tü nikirajeekat anain Jesús wanaa sümaa nikirüin tü wayuukalüirua pan, sükajee nnojolüin jülüjüin naa'in jamalu'ulüin tia. 53 Je nantapa waneemüin sa'ata tü palaakat, antüshii naya sulu'umüin wane mma kanüliasü Genesaret. Nasha'wale'etkalaka tü anuakat sotpa'amüin tü palaakat cha'aya. 54 Shiasa nashakatapa sulu'ujee tü anuakat, ayaawatünüshi Jesús sütüma tü wayuukolüirua kepiakat cha'aya. 55 Suwataakalaka sainküinpünaa tü mmakat sünain süntirüin wayuu eekai ayuulin saa'u suju'lejia nünainmüin Jesús eepünaale nia. 56 Je ne'itaain tü ayuuisükalüirua eepünaale nu'unüin sulu'upünaa tü pueulokalüirua je sainküinpünaa tü mmakat. Je nachuntüin nümüin Jesús shii'iree shiain nepettüin ne'e na ayuuishiikana sot nüshe'in. Anakalaka nütüma napüshua'aya na eekai nepettüin nüshe'in.

Marcos 7

1 Antüshii no'utku na fariseokana oo'ulaka na karalouktamaajanakana chajee Jerusalénjee eemüin Jesús. Akotchajaashii naya süpüla arütkawaa nünainmüin, 2 süka ne'nnapü'üin na nikirajüinkana Jesús natüma sünain ekawaa sümaa mo'lojooin najapü, süka shiain wuleinjatüin atüma sukuaippa wayuu nu'upala Maleiwa naashin. 3 (Oo'ulaka nakuaippa na fariseokana je na wayuu judíokana napüshua, müleka nnojorule no'lojooin najapü süpüla wuleinjatüin nakuaippa nu'upala Maleiwa, nnojoliishii naya eküin. Shia'aya nakuaippa na natuushikanairua napüleerua. 4 Tü eküülü nayalajakat metkaaralu'u, müleka nnojorule no'lojooin shia, nnojotsü neküin. Je naa'inrüin wainma nakuaippa na natuushinuukana napüleerua, maa aka no'lojooin iita, amüchi, wushu, oo'ulaka neinasepala.) 5 Namakalaka joo na fariseokana oo'ulaka na karalouktamaajanakana nümüin Jesús: —¿Jamüshii na pikirajüinkana moonooinka'a naya sümaa tü ekirajünapü'ükat anain waya natüma na watuushinuukana? Nnojoliikalaka no'lojooin najapü süpüla ekaa, maa aka wayakana, süpüla wuleinjatüin nakuaippa nu'upala Maleiwa —namakalaka nümüin Jesús. 6 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Alaayuukana cheje ma'i jia. Lotüsü ma'i nünüiki Isaías jüchiki, chi nünüikimaajachikai Maleiwa, sünain nümüin mayaa: “Kojutuyaashi taya natüma na wayuukana süka nanüiki ne'e, nnojoittaapa'a kojutüin taya natüma süka süpüshua naa'in. 7 Tü namapü'ükat sünain na'waajüin taya naashin, nnojotsü kasain saamüin tamüin. Je nekirajüin wayuu sünain pütchi nale'eru'ujeejatü ne'e, nnojotsü nekirajüin anain tü taluwataakat anain”, müsü nünüiki Maleiwa. 8 Jiyouktüin tü nuluwataakat anain Maleiwa süpüla joonooinjatüin sümaa tü shikirajapü'ükat anain wayuu —nümakalaka Jesús namüin. 9 Müshi Jesús namüin: —¿Jamakalaka shiaka'a ne'e jaa'inrüin tü nekirajapü'ükat anain jia na jutuushikana, nnojottaapa'a shiain joonooin amaa tü nuluwataakat anain Maleiwa? 10 Soto jaa'in sünain juluwataanüin nütüma Moisés sünain kojutüinjachin jütüma jüshi oo'ulaka jii, je chi eekai e'rülin wayumüin nümüin nüshi oo'ulaka sümüin nii, o'utinnajachi aa'in nia. 11 Otta saashin tü nekirajapü'ükat anain na jutuushikana, eeshii süpüla namüin na wayuukana namüin na kachooinkana naya: “Nnojoleena jia tasülajüin amüin joolu'u süka taapüitpain shia nümüin Maleiwa”. 13 Je sükajee tia, ju'wanajaaitpa tü nuluwataakat anain Maleiwa sütümajee ju'unüin süchiirua tü nekirajapü'ükat anain na jutuushikana. Je wainma kasa jaa'inrüin eekai müin aka tia —nümakalaka Jesús namüin. 14 Nuuneküin Jesús nachikua na wattakana naalii wayuu nünainmüin sünain nümüin namüin: —Jaapaja jumaala tanüiki jüpüshua jiyaawataiwa saa'u tü tekirajeekat anain jia. 15 Nnojotsü shiain yarüttüin atüma sukuaippa wane wayuu nu'upala Maleiwa tü kasa ekerotkat saanükülu'upünaa. Shia yarüttaka atüma sukuaippa nu'upala Maleiwa tü pütchi mojulu'ut ojuittakat saanükülu'ujee je tü kasa mojusü saa'inrakat. 16 Chi eekai nüshateein tanüiki, anasü jülüjüle naa'in süpüla niyaawatüinjatüin saa'u tü tekirajakat anain —nümakalaka Jesús namüin. 17 Shiasa nu'unapa Jesús suulia tü wattakat saalin wayuu, ekerotshi nia sulu'umüin wane miichi. Nasakirakalaka nia na nikirajüinkana sünain jamalu'ulüin tü nüküjaitpakat achiki sümüin tü wayuukolüirua. 18 Nüsouktakalaka Jesús ne'ipajee: —¿Nnojoliyütta'aya jiyaawatüin aa'u tü tekirajakat anain jiakanaya? Tamüshii paala jia jüchikua: Tü ekerotokot sulu'upünaa saanükü wane wayuu, süle'eru'umüinjatü ne'e sünain shiyu'laain süchikua suulia. Nnojotsü yarüttüin nukuaippa nu'upala Maleiwa sütüma süka nnojolüin shikerolüin sulu'umüin tü naa'inkat —nümakalaka namüin. (Sütüma tü nümakat Jesús, sütüjaaitpa aa'u wayuu sünain anain no'ulu'u Maleiwa tü eküütkat süpüshua süpüla ekünaa.) 20 Ayatshi Jesús aashajaain namüin: —Tü pütchi mojulu'ut ojuittakat sulu'upünaa jaanükü, je tü kasa mojusü jaa'inrakat, shia yarüttaka atüma jükuaippa nu'upala Maleiwa. 21 Je müleka yarüttüle naa'in wane wayuu, kachiiruasü naa'in waneepia kasa mojusü, maa aka a'luwajirawaa akuaippaa sümaa wayuu jierü otta wane jierü nümaa wane toolo, maa aka a'luwajaa, maa aka o'utaa saa'in wayuu, maa aka ama'üjawaa sümaa wayuu nnojotkat nu'wayuusein otta nnojoikai su'wayuusein, 22 maa aka kachiiruaa aa'inyüü washirüü, maa aka kanain aa'inyüü wayuu, maa aka aküjaa alawaa, maa aka yarüttaa aa'inyüü sümaa jieyuu, maa aka kachumulaa sükorolo wayuu, maa aka mojaa anüiki sümüin wayuu, maa aka pülaa aa'inyüü suulia wayuu, je maa aka maa'inyuwaa aa'in. 23 Süpüshua tü aainjalaa eekai müin aka tüü, naa'inrüin na wayuukana süka yarüttüin naa'in. Shia yarüttaka'aya atüma nukuaippa wane wayuu nu'upala Maleiwa —nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 24 Shiasa mapa süchikijee tia, o'unüshi Jesús namaa na nikirajüinkana yalajee yala Genesaretjee sulu'umüin tü mmakat kalu'ukot tü pueulokalüirua Tiro oo'ulaka Sidón. Je cha'aya, nikerotakalaka sulu'umüin wane miichi. Niyouktakalaka süchiki sütüjaainjatüin wayuu naa'u. Otta isasü nüchiki nunujulaain suulia wayuu nüntapa cha'aya sa'akamüin. 25 Eekalaka wane jierü kepiasü cha'aya aashajaasü pütchi griego. Sirofeniciaje'ewat shia. Kale'eru'usü yolujaa süchon tü wayuukot. Je sütüjaapa naa'u Jesús sünain nüntüin, antüsü shia nünainmüin sünain süsapainyo'ukain nümülatu'u sünain süchuntüin süka süpüshua saa'in shii'iree nujuittirüinjatüin tü yolujaakat suulia tü süchonkot. 27 Nümakalaka Jesús sümüin tü jietkat: —Emirainjana palajana süchooin wane wayuu. Nnojotsü anain müleka saapünüle tü shiküinjatkat sümüin tü etkalüirua —nümakalaka. 28 Sümakalaka nümüin: —Aa, shiimüin Ekirajüikalee, ayatapaja'aya ne'e a'lumujüin chi etkai tü ojutuusükat saa'ujee nemeesain na ekaashiikana —sümakalaka. 29 Nümakalaka Jesús sümüin: —Tamüsü paala pia: Anakaja müleka püle'ejüle pipialu'umüin. Anaitpa tü püchonkot saa'ujee tü pümakat tamüin, ojuittüitpa tü yolujaakat suulia. 30 Su'unakalaka joo tü jietkat shipialu'umüin sünain eein süpüla tü süchonkot sulu'u su'ula sünain anaitpain shia. Nnojolüitpa tü yolujaakat sünain. 31 Shiasa süchikijee tia, nu'unakalaka Jesús sulu'ujee tü mmakat kalu'ukot tü pueulokat Tiro. Alatüshi nia sulu'upünaa tü pueulokat Sidón süpüla nüntüinjachin eemüin tü palaakat Galilea. Je chajee cha'aya, o'unüshi nia eemüin tü mma kanüliakat Decápolis. 32 Nüntinnakalaka nünainmüin Jesús wane wayuu mache'esai. Kapüleesü nümüin aashajawaa. Nachuntakalaka na wayuu antitshiikana nümüin Jesús shii'iree ni'itaain najapü nünain süpüla anainjachin nia nütüma. 33 Najattakalaka Jesús chi wayuukai sa'akajee tü wayuukolüirua. Ni'itaakalaka nejepira sulu'u nüche'e chi wayuukai. Nejetakalaka saa'u nejepira sünain nushulerüin sünain niyee chi wayuukai. 34 Niirakaakalaka Jesús iipünaamüin nümüin Maleiwa sünain süsanalüin naa'in. Nümakalaka nümüin chi wayuukai: “Efata”. (“Jutata mata püche'e”, malu'ut tia.) 35 Je wanaa ma'i sümaa tia, aapatüjü'iya je analeesia naashajaaya. 36 Otta müshia Jesús, nüchiajaakalaka na wayuukana suulia na'walakajüin süchiki tü ne'rakat. Mayaainje achiajaanüin naya suulia aashajawaa, yooto'oin müshii süchiki 37 süka ponoin ma'i naa'in tü ne'rakat. “Anashaatasü ma'i süpüshua tü naa'inrakat Jesús. Chi eekai mache'ein, kache'eshi nütüma. Chi eekai manülin, kanüishi nütüma”, müshii naya sünain yooto'oin namüin sainküin mma.

Marcos 8

1 Sürütkaakalaka wane wayuuirua watta saalii nünainmüin Jesús. Je saa'u nnojolüin eküülü nama'ana, nuunejakalaka joo Jesús na nikirajüinkana nünainmüin sünain nümüin namüin: 2 —Tamüliajee amüinrü tü wattakat saalii wayuu süka apünüinrüin ka'i tü kettatkat naa'u sünain tamaain naya. Je aja'lajaaitpa tü nemiakat. 3 Tacheküin süpüleerua neküinjanain nama'ichiki. Müleka tajütüle naya sünain ouktüin jamü, eeshii süpüla nawalejünüin wopulu'u, süka eein na'aka wayuu eekai wattajeejatüin —nümakalaka namüin. 4 Namakalaka na nikirajüinkana: —Nnojotsü kasain eein yaaya. ¿Jalajeekualüinjatkai wapüla tü eküülü shikajatkat watüma tü wattakat saalii wayuu? 5 —¿Jera pan eekat jüma'ana? —nümakalaka Jesús. —Akaratshisü ne'e pan eekat yaaya —namakalaka ni'ipajee. 6 Nuluwataakalaka Jesús tü wattakat saalii wayuu sünain süikkalaainjatüin mmalu'u. Naapaakalaka joo Jesús tü akaratshisükat pan sünain naapüin analu'ut nümüin Maleiwa saa'u. Nüshanaajakalaka joo shia süpüla nottonojüinjatüin na nikirajüinkana süka tü wayuukolüirua. 7 Eejatüja'a nama'ana palitchon ne'e jime asijuushiya. Naapüin analu'ut nümüin Maleiwa saa'u tü jimekalia sünain nüshanaajain shia süpüla nottonojüinjatüin na nikirajüinkana süka tü wayuukolüirua. 8 Eküshii naya napüshuale'eya je emirashii sünainjee. Je süchikijee, okotchajünüsü tü napütaalakat natüma na nikirajüinkana, maa aka akaratshi katto'ui. 9 Eejana maa aka 4.000 tooloyuu sa'aka tü wayuukolüirua süpüshua sünain mayaawajuin na jieyuu oo'ulaka na tepichi eejanakana. Je kettaapa shiküin tü wayuukolüirua, nümakalaka Jesús namüin: —Anashii ju'unüle jipialu'umüin. 10 Je Jesús, o'otooshi nia namaa na nikirajüinkana sulu'u wane anua sünain o'unaa eemüin wane mma kanüliasü Dalmanuta. 11 Nantakalaka na fariseokana nünainmüin Jesús süpüla nasakirayaainjachin nia shii'iree niweetirüin wane pütchi kasalajanajatkat nümüin natüma. Nachuntayaain nümüin naa'inrüinjatüin no'upala wane kasa eekai anashaatain nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, tü ee'iyatüsüjatkat nukuaippa sünain nüjünalain nia Maleiwa. 12 Nümakalaka namüin sünain süsanalüin naa'in: —Aisha'ajaa wayuu naaja'a maa'utpünaa yaa. ¿Jamüsü taa'inreeka'a jütüma wane kasa anashaatasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, tü ee'iyatüsüjatkat takuaippa sünain nüjünalain taya Maleiwa? Shiimüin tü tamakat jümüin: Nnojoleerü taa'inrüin tü juchuntakat tamüin —nümakalaka namüin. 13 Shiasa süchikijee tia, nu'unakalaka noulia sünain no'otooin nüchikua sulu'u tü anuakat sünain o'unaa waneemüin sa'ata tü palaakat. 14 Otta na nikirajüinkana Jesús, sotüitpa naa'in joolu'u sünain malü'üjain naya pan. Waneesia ne'e eejatkat nama'ana yaa sulu'u tü anuakat. 15 Nüchiajaataalakalaka naya sünain maa namüin: —Jalia jia suulia tü oolojiakat pan nama'anajeejatkat na fariseokana oo'ulaka tü nüma'anajeejatkat Herodes —nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 16 Namajiraakalaka sütüma tü nümakat Jesús: —Shiakajasa'a nümüin süka motüin waa'in tü pankat —namakalaka. 17 Je sükajee nütüjaain saa'u Jesús tü naashajaajiraakat achiki, müshi nia namüin: —¿Jamüshii jaashajaajiraaka'a süchiki sünain nnojolüin pan jüma'ana? ¿Nnojoliyüttaaja'a jiyaawatüin aa'u tü tekirajeekat anain jia? ¿Nnojoliyüttaaja'a jülüjüin jaa'in jamalu'ulüin tü taa'inrakat paala sünain tekirüin wayuu süka tü pankat? 18 Ja'itaina ko'uin jia, nnojoliishii jia e'rüin. Ja'itaina kache'ein, nnojoliishii jia aapüin. Soto jaa'in wanaa sümaa 19 tekirüin 5.000 wayuu süka tü ja'raisükat pan. ¿Jera katto'ui tü süpütaalakat? —nümakalaka namüin. —Poloo piammüin —namakalaka. 20 —Je soto jaa'in wanaa sümaa tekirüin 4.000 wayuu süka tü akaratshisükat pan. ¿Jera katto'ui tü süpütaalakat? —nümakalaka namüin. —Akaratshisü —namakalaka. 21 —¿Nnojoliyüttaaja'a jiyaawatüin aa'u tü tekirajeekat anain jia? —nümakalaka Jesús namüin. 22 Antüshi Jesús namaa na nikirajüinkana sulu'umüin tü pueulo kanüliakat Betsaida. Süntirakalaka wane wayuuirua wane wayuu mo'usai nünainmüin sünain süchuntüin nümüin shii'iree ni'itaain najapü nünain süpüla anainjachin nia nütüma. 23 Najattakalaka Jesús chi mo'usaikai süka najapü anooipa'a suulia tü pueulokot. Shiasa süchikijee ni'itaain nuwaa sünain no'u chi mo'usaikai sümaa ni'itaain najapü nünain, nüsakirakalaka nia: —¿Kasa pi'raka, waa'iraa? 24 Eirakawa'ain müshi chi wayuukai: —E'tshi taya wayuu maa aka saa'in wunu'u eekai waralimuuin —nümakalaka nümüin Jesús. 25 Ni'itaakalaka Jesús najapü nüchikua sünain no'u chi wayuukai. Ko'uichipa joolu'u chi mo'usaipü'ükai. Eirakawa'ain müshi nia sünain ja'yain süpüshua nüpüleerua. 26 Nümakalaka Jesús nümüin: —Anashi pu'unüle pipialu'umüin sünain nnojolüin püküjainjatüin joolu'u püchiki yaa sulu'u tü pueulokat Betsaida —nümakalaka. 27 Nu'unakalaka joolu'u Jesús namaa na nikirajüinkana eemüin tü pueulokalüirua cha'aya sulu'u tü mmakat sü'ütpa'a Cesarea de Filipo. Je wopulu'u, nümakalaka Jesús namüin: —¿Jarai taya saashin tü wayuukolüirua? 28 Nasouktakalaka ni'ipajee: —“Niataa Juan chi owoutisaajüikai”, müsü waneeirua. “Niataa Elías”, eesü makat. “Niataa no'uluku na nünüikimaajanakana Maleiwa paala sümaiwa”, eesü makat ne'e —namakalaka nümüin. 29 —Jama jiakana, ¿jarai taya jaajüin? —nümakalaka namüin. Nüsouktakalaka joo Pedro nümüin: —Pia Cristoka'aya, chi Nüneekajalakai Maleiwa süpüla o'tte'eraa wayuu —nümakalaka Pedro. 30 Ni'ika aa'inchii joo Jesús na nikirajüinkana sünain nümüin namüin: —Nnojo jüküjüin tachiki sümüin wayuu sünain tayain Cristo chi Nüneekajalakai Maleiwa —müshi nia namüin. 31 Nu'ttakalaka Jesús sünain ekirajaa na nikirajüinkana süchiki süpüshua tü aa'inneetkat nüka mapeena sünain nümüin namüin: “Nücheküin chi Maleiwakai süpüleerua müliainjachin ma'i tayakai, chi Shipayakai Wayuu. Ayouktüneechi taya natüma na laülaayuushiikana naa'u na judíokana, oo'ulaka natüma na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana, oo'ulaka natüma na karalouktamaajanakana. O'utinneechi aa'in taya natüma. Je so'u apünüin ka'i süchikijee tia, oso'ire'enneechi aa'in taya”, nümakalaka namüin. 32 Ja'yashitpa joo tü nünüikikat namüin, nnojolüitpa nunujulüin achiki noulia. Najattünakalaka Jesús nütüma Pedro mamüin aka türa süpüla nüchiaainjachin nia. 33 Nujununujaakalaka Jesús nuulia Pedro sünain niirakaain namüin na nikirajüinkana. Nüchiajaakalaka Pedro sünain nümüin nümüin: —Nünüikimaajachi pia Satanás, ko'uta ne'e pia toulia. Tü jülüjakat paa'in, püle'eru'ujeejatü ne'e, nnojotsü shiain tü ni'inaajalakat paala chi Maleiwakai tapüleerua —nümakalaka Jesús nümüin Pedro. 34 Neenakakalaka tü wattakat saalin wayuu oo'ulaka na nikirajüinkana nünainmüin sünain maa namüin: —Chi wayuu eekai tamaweein, anakaja müleka nnojorule naa'inrüin tü nüchekakat ne'e nümüiwa. Shia anaka alu'u müleka naa'inrüle waneepia tü nüchekakat Maleiwa nüpüleerua, sümaa nnojolüin mmolüin sheema o'utinnaa aa'in saa'u noonooin sümaa tanüiki. 35 Chi eekai niyouktüin taya süka naa'inmajiraweein nukuaippa suulia ouktaa, amülouijeerü nukuaippa süpüshua. Otta chi wayuu eekai naapajiraain nukuaippa süpüla ni'yataainjachin tamüin sünain aküjaa tachiki, mayaashije o'utüneechin aa'in sünainjee tia, ayateechi o'tte'ennüin tatüma. 36 Maja'a aka chi eekai niyouktüin taya süka washireein nia, amülouijeerü tü nukuaippakat süpüshua, süka nnojolüin suuntüin tü nuwashirüinkat süpüla su'tte'erüin nia. 38 Je maa'ulu yaa, shiimüin sünain kaainjalain wayuu süpüshua je sünain shiyouktüin Maleiwa. Alu'ujasa so'u chi ka'i tale'ejeechikai o'u tayakai, chi Shipayakai Wayuu, chajee eejee chi Tashikai Maleiwa, warattuuleerü tü mmakat, süka eeinjanain na aapiee nüma'anajeejanakana Maleiwa tamaa. Je chi eekai nnojolin jamajachin taya nümüin maa'ulu yaa, chi eekai japülin süka tanüiki, nnojoleechi jamajachin tamü'inya so'u ka'ikat tia —nümakalaka Jesús namüin.

Marcos 9

1 Ayatshia aashajaain Jesús namüin na nikirajüinkana: —Shiimüin tü tamakat jümüin: Ana'aya ju'utku jia yaakana maa'ulu yaa nnojoleenakana ouktüin süpülapünaa ji'rüin nu'ttüin Maleiwa sünain aluwatawaa sünain pülashaatain ma'i nia —nümakalaka. 2 Je mapa aippirua ka'i süchikijee tia, neenajaakalaka Jesús apünüinshii na nikirajüinkana: Pedro, Jacobo oo'ulaka Juan, süpüla no'unajanain nümaa namüiwa eemüin wane uuchi. Je chamüin cha'aya, ee'iranajaasü nukuaippa Jesús no'upala. 3 Jorottokalaka ma'i nüshe'in sünain alana'aleein sünain kasuuin ma'i maa aka saa'in kuluulu eekai anain ma'i süshijaaya. 4 Eweenaa müshi'iya no'upala wane piamashii wayuu sünain naashajaain nümaa Jesús: nia Elías oo'ulaka Moisés, na nünüikimaajanakana Maleiwa paala sümaiwa. 5 Nümakalaka joo Pedro nümüin Jesús: —Ekirajüikalee, anasü ma'i süka we'rüitpain tü kasa alatakat wo'upala. Anasü müleka wakumajüle apünüinsü luma: wane püpüla, wane nüpüla Moisés, je wane nüpüla Elías —müshi nümüin Jesús 6 sünain nnojolüin nütüjaain saa'u tü nümajatkat süka sainkuuin ma'i naa'in sütüma tü ne'rakat. 7 Wanaa sümaa naashajaain Pedro, eweetalaa müsü wane siruma nanainmüin. Süsouktakalaka wane pütchi sa'akajee tü sirumakat: “Anii chi Tachonkai aishikai tapüla. Jüüjüü jümata sümüin nünüiki”, sümakalaka tü pütchikat namüin. 8 Eirakaa müshi'iya joo naya sünain nnojoliinapain ne'rüin na piamashii nünüikimaajanakana Maleiwa. Nia'ala Jesús nümüiwa ne'raka. 9 Je wanaa sümaa nashakatüin saa'ujee tü uuchikat, ni'ika aa'inchii Jesús na apünüinshiikana nikirajüin sünain nümüin namüin: —Nnojo jüküjüin süchiki tü kasa ji'rüitpakat wane'ere'eya jüküjüin taso'iraapa aa'in süchikijee ouktüin taya, chi Shipayakai Wayuu —nümakalaka Jesús namüin. 10 Noonoo amaat joolu'u tü nuluwataaitpakat anain Jesús naya. Otta asakiraajiraashii naya soo'opünaa jamalu'ulüin tü nümakat Jesús sünain “süso'iraainjatüin taa'in” makat. 11 Nasakirakalaka nia: —¿Jamüshii naküjaka'a na karalouktamaajanakana nüchiki Elías sünain niainjachin antüin palajana nüpüleerua chi Cristo Nüneekajalakai Maleiwa? —namakalaka nümüin. 12 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Shiimüin sünain niain Elías antüin palajana nüpüleerua Cristo sünain anouktaa sukuaippa wayuu süpüla kapülainjachin nia naa'in. Otta joolu'u, tasakirüin paala jia: ¿Jamüsü süshajünaka'a paala tachiki tayakai, chi Shipayakai Wayuu, sünain müliainjachin taya sümaa tayouktünüin sütüma wayuu? 13 Tamüshii paala jia: Antüichipa Elías, je e'rüliishii wayumüin na wayuukana nümüin, maa aka tü sümakat tü ashajuushikat nüchiki paala —nümakalaka Jesús namüin. 14 Nantapa nanainmüin na waneeirua nikirajüinkana, ne'rüin wane wayuu karalouktamaajanakana sünain na'ülüjaajiraain namaa pasanain sünain watta saalii wayuu. 15 Talatakalaka ma'i saa'in tü wayuukolüirua süpüshua'aya shi'rapa Jesús je awataashii naya nünainmüin sünain asakaa. 16 —¿Kasa jü'ülüjaajiraaka achiki namaa? —nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 17 Nüsouktakalaka wane wayuu sa'akajee tü wayuukolüirua sünain maa: —Ekirajüikalee, anii tachon tasaajüin pümüin. Manüisai nia sütüma wane yolujaa nüle'eru'ukot. 18 Müliasü ma'i naa'in wanaa sümaa nu'kchichijaain sünain nujutuupü'üin mmolu'u sütüma. Komokoinshi naanükülu'u oo'ulaka kepishanasü nai sümaa ichein ma'i nia sütüma. Tachuntayaainje'e namüin na pikirajüinkana shii'iree nayu'leein tü yolujaakat nuulia. Isasü nachiki —nümakalaka chi wayuukai nümüin Jesús. 19 Nümakalaka Jesús sümüin tü wayuukolüirua süpüshua: —Jiakana manoujüinyeekana tanain, jia e'rüliikana wayumüin tamüin, wattairü süma'a ta'atapajüin jia shii'iree jünoujeein tanain. ¿Joujeena jülaüle'etka aa'in sünain anoujaa? —nümakalaka namüin. —Püche'era chira püchonkai —nümakalaka nümüin nüshi chi jintüikai. 20 No'unirakalaka chi jintüikai nünainmüin Jesús. Shiasa shi'raiwa'aya Jesús tü yolujaakat, o'kchichijawa'ain müshi chi jintüikai sütüma. Oo'ulaka yalapa nia mmalu'u, apalasijaashi je komokoinshi nia sütüma. 21 Nümakalaka Jesús nümüin nüshi chi jintüikai: —¿Jerairü sükalia sünain eein nünain tüü? Nümakalaka chi nüshikai: —Jo'uuiwajachia müin nia sütüma. 22 Ojutu'uwaishi nia sütüma so'u siki je shiroku wüin shii'iree su'uteein naa'in. Tachuntüin paala pümüin, müleka painküle pükaaliijain waya, pükaaliija waya —müshi nia nümüin Jesús. 23 Nümakalaka Jesús nümüin: —¿Jamüsükai pünüiki tamüin “müleka painküle”, pümakalaka? Chi eekai anoujain nünain Maleiwa, nnojotsü kasain isain nüchiki —nümakalaka nümüin. 24 Nümakalaka nümüin Jesús: —Anoujaichipa taya pünain, anakaja pükaaliijüle taya süpüla katsüin tanoula pünain waneepia —müshi. 25 Shiasa ni'rapa Jesús tü wattakat saalin wayuu arütkaain nanainmüin, naa'ayajaakalaka saa'in tü yolujaakat suulia tü saa'inrakat nüka chi jintüikai sünain maa: —Yolujawaa, pia manüikat atüma wayuu, pia mache'ekat atüma wayuu, pujuitta nuulia chi jintüikai. Nnojo piitaain piantua püchikua —nümakalaka Jesús sümüin. 26 Sujuittakalaka tü yolujaakat sünain su'waatüin. O'kchichijaashaatashi ma'i chi jintüikai sütüma sujuittapa. —Ouktüichipa nia —sümakalaka wainma tü e'rajüsükalüirua süka müin aka nia nukuaippa wane eekai ouktüin. 27 Naapaakalaka Jesús najapü chi jintüikai süpüla nüsha'wale'erüin nia süka anaichipain joolu'u. 28 Shiasa süchikijee nikerolüin Jesús sulu'u wane miichi, narütkaakalaka na nikirajüinkana nünainmüin namüiwa sünain nasakirüin nia: —¿Jamüsü nnojotka'a wountüin wayu'lüin tü yolujaakat nuulia? —namakalaka nümüin. 29 —Otta yolujaa eekai müin aka tü tojuittirüitpakat nuulia chi jintüikai, nnojoleerü ojuittüin müleka nnojorule jüchuntüin nümüin Maleiwa sümaa jaamüjüin —nümakalaka Jesús namüin. 30 O'unüshi Jesús namaa na nikirajüinkana yalajee yala sulu'upünaa tü mmakat Galilea. Nnojotsü nücheküin süpüleerua sütüjaain wayuu naa'u sünain chain nia, 31 süka nümüiwa'ajeein sünain ekirajaa na nikirajüinkana. Nümakalaka namüin: —Tayakai, chi Shipayakai Wayuu, aapüneematüichi ekii taya sajapulu'umüin wane wayuuirua. O'utinneechi aa'in taya natüma. Je so'u apünüin ka'i süchikijee tia, oso'ire'enneechi aa'in taya —nümakalaka namüin. 32 Otta na nikirajüinkana, nnojotsü nayaawatüin aa'u tü nümakat namüin. Je eimolojooshii ne'e naya seema nasakirüin nia sünain. 33 Antüshi Jesús namaa na nikirajüinkana sulu'umüin tü pueulokot Capernaum. Je nekerolopa sulu'umüin tü miichikat, nümakalaka namüin: —¿Kasa jü'ülüjaaka aalii sulu'u tü wopukot? —müshi. 34 Otta na nikirajüinkana, ko'utüshii naya süka shiimain na'ülüjaain wopulu'u soo'opünaa jaralin miyo'ujachin na'aka sünain aluwatawaa. 35 Nüikkalaakalaka Jesús sünain nuuneküin nünainmüin na polookana piammüin nikirajüin sünain nümüin namüin: —Chi wayuu eekai nücheküin laülaweein sa'aka wayuu, acheküshi müinjachin aka wane achepchiee sünain jüüjüwaa sümüin wayuu —nümakalaka namüin. 36 Neenajakalaka Jesús wane jintüi nünainmüin pasanain nanain na nikirajüinkana. Naapaakalaka nia nütünalu'umüin sünain maa namüin na nikirajüinkana: 37 —Chi wayuu eekai kamaneein sümüin wane wayuu saa'u nünoujain tanain, maa aka kamaneein taya nümüin jintüikai chii, kamaneeshi nia tamü'inya wanaa sümaa. Je saa'u kamaneein nia tamüin, kamaneeshi nia nümüin chi kajünalakai taya'aya —nümakalaka. 38 Nümakalaka Juan: —Ekirajüikalee, eeshi we'rüin wane wayuu ayujashi yolujaa süle'eru'ujee wayuu süka pülashin nia naajüin pütüma. Woo'ule'erakalaka nia suulia süka nnojolin wamaajachin nia —müshi nia nümüin Jesús. 39 —Juu'ulaapa ne'e —nümakalaka Jesús. —Chi eekai naa'inrüin wane kasa anasü, tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, süka pülashin nia naajüin tatüma, nnojoleerü mojuin nünüiki tamüin mapeena. 40 Eekai nnojolin wa'ünüüin, wapüshi. 41 Tamüshii paala jia: Chi eekai kamaneein jümüin sünainjee jiain tapüshin, taya Cristokai anülia, maa aka nüsülajüle ne'e wüin jüsüin, shiimüin sünain nuwalaajüneechin nütüma Maleiwa sükajee tia —nümakalaka Jesús namüin. 42 Nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana: “Müleka kaainjarale sütüma wayuu wane anoujashi, maa aka jiakana, anashi müleka nujutinnüle chia wayuukai shirokumüin tü palaakat sünain kanutpünaainjachin nia wane ipa miyo'u süpüla wattainjachin nia shiinalu'umüin. 43 Jalia pia suulia kaainjalaa sükajee tü kasa paa'inrakat süka pajapü. Anasüje ne'e shiale amüloulin puulia waneesia pajapü sünain pikerolüin nüma'anamüin Maleiwa suulia pikerolojüin Hadesmüin sümaa tü piamasükat pajapü, chaa eemüinjachire pujutünüin sa'akamüin tü ouktüsükalüirua. 44 Oo'ulaka chamüin cha'aya, mülieerü ma'i wayuu süpüla ka'ikat süpüshua, süka matüjüin ouktaa tü jokomakalüirua sünainkat, je matüjüin ayokujawaa tü sikikat. 45 “Je jalia pia suulia kaainjalaa sükajee tü kasa paa'inrakat eepünaale su'unirüin pia tü puu'uikat. Anasüje ne'e shiale amüloulin puulia waneesia puu'ui sünain pikerolüin nüma'anamüin Maleiwa suulia pikerolojüin Hadesmüin sümaa tü piamasükat puu'ui, chaa eemüinjachire pujutünüin sa'akamüin tü ouktüsükalüirua. 46 Mülieerü ma'i wayuu cha'aya süpüla ka'ikat süpüshua, süka matüjain ouktaa tü jokomakalüirua sünainkat, je matüjüin ayokujawaa tü sikikat. 47 “Je jalia pia suulia kaainjalaa sükajee tü kasa pi'rakat. Anasüje ne'e shiale amüloulin puulia waneesia po'u sünain pikerolüin nüma'anamüin Maleiwa suulia pikerolojüin Hadesmüin sümaa tü piamasükat po'u, chaa eemüinjachire pujutünüin sa'akamüin tü ouktüsükalüirua. 48 Mülieerü ma'i wayuu cha'aya süpüla ka'ikat süpüshua, süka matüjain ouktaa tü jokomakalüirua sünainkat, je matüjüin ayokujawaa tü sikikat. 49 “Tamüshii paala jia: Maa aka anain asalaa eekai e'ichiijaaushin, aka'aya wayuu süpüshua, aneerü sukuaippa müleka shi'rüle müliaa palajana. 50 Anasü ma'i tü ichiikat süpüla e'ichiijaayaa. Otta müleka me'ejüle, nnojoleerü kasain saamüin sümüin wayuu. Akaajaa jiakana, müleka kamaneejiraale jia, akaaliijiraajeena suulia mojujirawaa”, nümakalaka Jesús namüin.

Marcos 10

1 O'unüshi Jesús chajee sulu'umüin tü mmakat Judea. Je yalajee yala, o'unüshi waneemüin sa'ata tü süchikat Jordán. Süntakalaka watta saalii wayuu nünainmüin je nikirajüin naya, maa aka nikirajapü'üin paala wayuu. 2 Narütkaakalaka waneeirua wayuu fariseo nünainmüin Jesús süpüla nasakirayaainjachin nia shii'iree niweetirüin wane pütchi kasalajanajatkat nümüin natüma sünain maa: —¿Anasü müleka nuu'ulaale nu'wayuuse wane wayuu? 3 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —¿Kasa nuluwataaka anain jia Moisés? 4 Namakalaka nümüin: —Naashin Moisés, müleka nücheküle wane wayuu süpüleerua nuu'ulaain suulia tü nu'wayuusekat, kettaasü ne'e süka naapüin wane karaloukta saapiria süpüla nuu'ulaainjatüin shia. Süchikijee naapüin tü karalouktakat sümüin, eesü süpüla nüjütüin shia nüma'anajee —namakalaka nümüin Jesús. 5 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Müsüja'a tü nümakat Moisés namüin na jutuushinuukana saa'ujee nayouktüin tü nüchekakat chi Maleiwakai napüleerua. 6 Otta paala sümaiwa nükumajaiwa'aya Maleiwa chi wayuukai, nükumajüin wayuu toolo oo'ulaka wayuu jierü. 7 Saa'ujee tia, anashi nujuittüle chi wayuukai nuulia chi nüshikai je suulia tü niikat süpüla ka'wayuusein nia je süpüla kepiainjachin nia sümaa tü nu'wayuusekat saa'u sa'aniraaitpain nukuaippa sümaa. 8 Waneeinapa wayuu naya, nnojoliinapa katata'awain. 9 Tamüshii paala jia: Sa'aniraapa nukuaippa wane wayuu toolo sümaa wane jierü nütüma Maleiwa, nnojotsü anain süpüla sükatajiraanüin sütüma wayuu —nümakalaka Jesús namüin. 10 Shiasa süchikijee nikerolüin Jesús sulu'u wane miichi, nasakirüin nia na nikirajüinkana soo'opünaa tüü. 11 Nüsouktakalaka namüin: —Chi eekai nuu'ulaain suulia nu'wayuuse, müleka ka'wayuusere nia nüchikua, kaainjalashi suulia tü palajatkat nu'wayuuse. Je kasalajaneerü nümüin nüma'üjaain sümaa tü jeketkat nu'wayuusein. 12 Akaaja'a wane jierüya eekai suu'ulaain nuulia su'wayuuse, müleka ka'wayuusere shia süchikua, kaainjalasü. Je kasalajaneerü sümüin süma'üjaain nümaa chi jekechikai su'wayuusein. 13 Je so'u wane ka'i, antinnüsü wane tepichiirua nünainmüin Jesús süpüla ni'itaainjatüin najapü naa'uirua. Otta na nikirajüinkana ne'rapa tia, nachiajaakalaka tü wayuukolüirua. 14 Niasa Jesús ni'rapa tia, jashichishi namüin sünain nümüin: —Kettshi'iya na tepichikana nantaiwa tanainmüin. Maa aka nakuaippa na tepichikana sünain nnojolüin kaa'in toulia, müinjatia nakuaippa tamüin na ekeroteekana chaa eere nuluwataain Maleiwa. 15 Tamüshii paala jia: Chi wayuu eekai nnojolin müin aka naa'in na tepichikana sünain nanoujain tanain, müichia nnojolin ekerotüin eere nuluwataain Maleiwa —nümakalaka Jesús namüin. 16 Naapaakalaka na tepichikana nütünalu'umüin sünain ni'itaain najapü naa'u je sünain nüchuntüin nümüin Maleiwa süpüla nii'iyatüinjatüin na'anasia namüin. 17 Shiasa nu'unalaaiwa'aya ne'e Jesús mamüin aka türa, nuwataakalaka wane wayuu nünainmüin sünain nüsapainyo'ukain nia nümülatu'u sünain nümüin nümüin: —Ekirajüikalee, pia anamiakai, ¿kasa taa'inrüinjatka süpüla eeinjachin taya nümaa Maleiwa waneepia? —nümakalaka nümüin Jesús. 18 Asouktüshi Jesús, —¿Jamüshi “Pia anamiakai” pümakalaka tamüin? Waneeshia Maleiwa niain anamiain. 19 Aashin pütüjaayaain aa'u tü nuluwataakat anain Maleiwa makat mayaa: “Nnojo pu'utüin saa'in wayuu. Nnojo püma'üjaain sümaa wayuu nnojotkat pu'wayuusein otta nnojoikai pu'wayuusein. Nnojo pu'luwajüin sükorolo wayuu. Nnojo püküjüin alawaa süchiki wane wayuu. Nnojo pi'ike'erüin wayuu. Kojutüinjatü pütüma püi je püshi”, müsü tü pütchikat —nümakalaka Jesús nümüin. 20 —Ekirajüikalee, taa'inratüjütsa'aya tia süpüshuale'eya tepichiiwa'aya taya ja'itakaje maa'utpünaa yaa —nümakalaka nümüin Jesús. 21 Niirakaakalaka Jesús nümüin. Süka nümülialüin nia naa'inyaka, nümakalaka nümüin: —Che'ojaayülia wane kasa paa'inrajatkat. Anakaja puikküle tü pukorolokot süpüshua süpüla püsülajüinjatüin tü süliakat sümüin wayuu eekai mojuin. Kee'irakeerü pümüin shia iipünaamüin cha'aya eere Maleiwakai. Je paa'inrapa tia, ale'ejeechi pia püchikua tanainmüin süpüla tamaain pia —nümakalaka Jesús nümüin. 22 Je chi wayuukai sütümajee tü nümakat Jesús nümüin, o'unüshi nüma'anajee sünain mojuin ma'i naa'in süka washirüin ma'i nia. 23 Eirakaashi joolu'u Jesús namüin na nikirajüinkana sünain maa namüin: —Kapüleesü ma'i ekerotoo sümüin wayuu washirü cha'aya eemüinre nuluwataain Maleiwa —nümakalaka. 24 Je na nikirajüinkana, patatsü ma'i naa'in sütüma tü nümakat namüin. Otta müshia Jesús, müshi nia nüchikua: —Tawalayuwaa, chi wayuu eekai ataralaain sümaa tü nuwashirüinkat, kapüleejeerü ma'i nümüin ekerotoo cha'aya eemüinre nuluwataain Maleiwa. 25 Mapüleesat süpüleerua shikerotüin wane “camello” so'ulu'upünaa wane wutia suuliale'eya shikerotüin wane wayuu washirü cha'aya eere nuluwataain Maleiwa —nümakalaka namüin. 26 Patatsü ma'i naa'in na nikirajüinkana sütüma tü nümakat Jesús. —Isasüja'a sümata nüchiki nu'ttaainjachin wane wayuu —namajiraakalaka. 27 Eirakaashi joo Jesús namüin sünain maa namüin: —Tü kasa isakat süchiki wayuu, nnojotsü kapüleein nümüin Maleiwa. 28 Müshi joo Pedro nümüin Jesús: —Wapütüin süpüshua tü kasa eejatkat wama'ana süpüla yaainjanain waya pümaa. 29 Nüsouktakalaka Jesús: —Shiimüin tü tamakat jümüin, chi wayuu eekai nüpütüin nipia, nuwalayuu, nüshi, nii, nüchonnii, je na'apainse shiale saa'u nünoujain tanain je süpüleerua aküjaa tachiki, 30 alana'aleejeeria tü aapüneetkat nümüin, maa aka polootua shikii suulia tü kasa nüpütakat. Akaweeria jümüin jiakana, aapüneerü jümüin miichi, juwalayuu, jii, jüchonnii, je ja'apainseirua, mayaainje'e müliainjanain jia sütüma wayuu saa'ujee tü jünoulakat. Je eejeena jia nümaa Maleiwa waneepia saa'u shii'iranajaaushin jaa'in. 31 Tamüshii paala jia: Ja'itaina mojutüin na anoujashiikana sütüma wayuu maa'ulu yaa, ekeroleenapaja'a naya nüma'anamüin Maleiwa so'u wane ka'i. Akaajasa na manoujainsaliikana, ja'itayaashiije kojutüin sütüma wayuu maa'utpünaa yaa, nnojoleena kasajanain nümüin Maleiwa so'u ka'ikat tia —nümakalaka Jesús namüin. 32 O'unüshija'a joolu'u Jesús Jerusalénmüin namaa na nikirajüinkana oo'ulaka sümaa wane wayuuirua. Napüleeruashi nia. Ayo'ujaasü naa'in nayakana süka masütaajuin Jesús sünain o'unaa Jerusalénmüin. Nuunejakalaka Jesús na nikirajüinkana nünainmüin, na polookana piammüin namüiwa, süpüla nüküjainjatüin süchikua namüin süchiki tü aa'innajatkat nüka. 33 Müshi nia namüin: “O'unajana joolu'u waya Jerusalénmüin, je tayakai chi Shipayakai Wayuu, aapüneematüichi ekii taya najapulu'umüin na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na karalouktamaajanakana. ‘Anashi nu'utinnüle aa'in süka kaainjaralin ma'i nia’, meena naya tachiki sünain naapüin taya najapulu'umüin na gentilekana. 34 Je naairua, neme'erainpaleechi taya sünain nejeteenain taa'u sümaa na'yaateechin taya. Je süchikijee tia, no'utireechi aa'in taya. Otta nu'unnaa chi apünüinkai ka'i süchikijee tia, oso'iraajeerü taa'in”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 35 Je Jacobo oo'ulaka Juan, na nüchonniikana Zebedeo, arütkaashii naya joolu'u nünainmüin Jesús sünain maa nümüin: —Ekirajüikalee, anashi paa'inrüle wamüin tü wachunteekat pümüin —namakalaka nümüin Jesús. 36 Nüsakirakalaka Jesús naya: —¿Kasa kee'ireeka jaa'in taa'inrüin jümüin? 37 Nasouktakalaka nümüin: —Wacheküin süpüleerua püikkale'erüin waya pa'ato'u cha'aya eeinjachire puluwataain, wane pikialu'ujee oo'ulaka wane pipe'eru'ujee —namakalaka nümüin Jesús. 38 Nümakalaka joolu'u Jesús namüin: —Nnojotsü jütüjaain aa'u tü juchuntakat. ¿Juunteerüjasa'aya jülatirüin tü müliaa te'reetkat? ¿Yapeenajasa'aya jia süpüla ju'utinnüin aa'in maa aka tayakai? —müshi nia namüin. 39 —Aa, wounteerü —namakalaka nümüin Jesús. Nümakalaka Jesús namüin: —Shiimüin sünain ji'rüinjatüin müliaa maa aka tayakai je sünain ju'utinnajanain aa'in maa aka tayakai. 40 Otta nnojoishi laülaain taya süpüla taikkale'erüinjanain jia tekialu'ujee oo'ulaka tepe'eru'ujee. Napülajatü na kamüinjanakana tia —nümakalaka Jesús namüin. 41 Shiasa na polooshiikana nikirajüin, natüjaapa saa'u tü nachuntakat, aashichijaashii naya namüin Jacobo je Juan süsalajee tia. 42 Neenajakalaka Jesús napüshua na nikirajüinkana nünainmüin sünain nümüin namüin: —Na laülaashiikana naa'u na gentilekana, naluwataain naya pejeewa. 43 Otta jukuaippa jiakana, nnojotsü müinjatüin. Chi wayuu laülaweekai ja'aka, acheküshi jüüjüüinjachin jümüin jüpüshua. 44 Akaajaa chi wayuu eekai nücheküin süpüleerua miyo'uweein ja'aka, acheküshi niainjachin jüüjüüin jümüin jüpüshua. 45 Maa aka tayakai, chi Shipayakai Wayuu, nnojoishi antüshin taya süpüla shi'yataainjatüin wayuu tamüin, alu'ujasa süpüla ta'yataainjachin sümüin wayuu, je süpüla taashinjatüin wayuu wainma suulia saainjala sünainjee ouktüin taya saa'u —nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 46 Nüntapünaakalaka Jesús namaa na nikirajüinkana sulu'u tü pueulo kanüliakat Jericó. Je nujuittapa sulu'ujee sümaa wayuu watta saalin, eejachi joyotüin wane wayuu mo'usai sotpa'a tü wopukot sünain ajulija'alaa, Bartimeo nünülia, nüchon Timeo. 47 Shiasa nütüjaapa saa'u sünain niain Jesús Nazaretje'ewaikai alatüin, o'ttüshi sünain a'waataa: —Jesúsuu, Nülüinkai David, pümüliaja taya. 48 Shiasa wainma wayuu, —Kaseesü pikiisa —müsü nümüin. Otta niakai, masütaajusai sünain a'waataa: —Nülüinkai David, pümüliaja taya —müshi. 49 Nüsha'walaakalaka Jesús sünain nümüin sümüin tü wayuukolüirua: —Juuneja tamüin nia —müshi. 50 Nounejakalaka chi mo'usaikai sünain maa: —Talata paa'in, püsha'walaa, nuunejüin pia Jesús —namakalaka nümüin. Nüpütapünaain tü nüshe'inpalajanakat sünain nüsha'walaain nünainmüin Jesús. 51 Nümakalaka Jesús nümüin: —¿Kasa püchekaka taa'inrüin pümüin? —Senyotkalee, anashi müleka ko'ule taya —nümakalaka chi mo'usaikai nümüin Jesús. 52 Asouktüshi Jesús: —Ko'uichipa pia joolu'u saa'u pünoula —nümakalaka nümüin. Ko'u müshija nia. Je süchikijee tia, o'unüshi nümaa Jesús.

Marcos 11

1 Je nülü'ülapa Jesús namaa na nikirajüinkana sünainmüin Jerusalén, antüshii naya sü'ütpa'a tü pueulokat Betfagé oo'ulaka Betania, peje sünain tü wutai kanüliakat Olivos. Nüjütakalaka piamashii na nikirajüinkana nüpüleerua, 2 sünain nümüin namüin: —Ju'una samüin eemüin tüsa pueulokat. Jikerolapa sulu'umüin, ji'reechi kapüin wane püliiküchon sareerü. Jüsiwateerü tü nüpükat süpüla jajattüin nia tamüin yaamüin. 3 Je müleka “¿Jamüinjatü jüsiwataka'a tü nüpükat?”, sümüle wayuu jümüin, “Che'ojaashi nümüin chi Senyotkai je nüjütiramaateechi yaamüin nüchikua”, meena jia sümüin —nümakalaka Jesús namüin. 4 No'unakalaka na nikirajüinkana sünain eein napüla wane püliiküchon kapüin sulu'u tü wopukot so'ulu'u wane miichi. Je wanaa sümaa nasiwatüin nüpü chi püliiküchonkai, 5 namünakalaka natüma wane wayuuirua sha'washawatshii: —¿Jamüinjatü jüsiwataka'a tü nüpükat? 6 Nasouktakalaka namüin süka tü nümakat paala Jesús namüin. —Anakaja —namünakalaka. 7 Najattakalaka chi püliiküchonkai eemüin Jesús. Ne'itaakalaka tü nashe'inpalajanakat naa'u chi püliiküchonkai. Je no'otookalaka Jesús naa'u. 8 Awayalayaa müsü süshe'inpalajana tü wayuukolüirua wattakat saalin nüpüleerua sulu'upünaa tü wopukot. Oo'ulaka waneeirua, ashottüshii alanatüna sulu'ujee yüüja süpüla ne'itaainjatüin shia nüpüla eepünaainjachire nülatüin. Naa'inrüin tüü süpüla nee'iyatüin nujutu nümüin. 9 Je tü wayuukolüirua wattakat saalii nüpüleeruajee oo'ulaka nüchiiruajee Jesús, namayaa namakalaka emetut sünain nasaküin: “Aleluya”. “Wa'waajüin chi Maleiwakai süka nüjütüin wamüin chi antakai wanainmüin”. 10 “Anata'aleeshija'a ma'i chii. Meechi aka nia naa'in chi watuushikai David sünain aluwatawaa”. “Aleluya, wa'waajüin ma'i Maleiwa”. 11 Je nikerolapa Jesús sulu'umüin Jerusalén, o'unüshi nia sulu'umüin tü a'waajüleekat Maleiwa. Niirakaakalaka sümüin kasa süpüshua yaa sulu'u. Otta süka motsoin ka'i, nu'unakalaka chaa sulu'umüin tü pueulokat Betania namaa na nikirajüinkana, na polooshiikana piammüin. 12 Shiasa mapa watta'a maalü, sünain nu'unüin Jesús namaa na nikirajüinkana sulu'ujee Betania, ouktakalaka nia jamü wopulu'u. 13 Ni'rapa wane wunu'u kapanasü kanüliasü “higuera”, nürütkaakalaka sünainmüin nütüjaaiwa saa'u müleka kachonle. Je nüntapa sünain tü wunu'ukot, machonkalaka shia nüpüla, ee'eraaka ne'e süpana. Nnojoyülia antüin sükalia süpüla kachonwaa. 14 Nümakalaka sümüin tü wunu'ukot: —Müirüja'a pümata mekujuin tü püchonkot —müshi nia no'upala na nikirajüinkana. 15 Shiasa süchikijee nüntüin Jesús Jerusalénmüin, nikerotokalaka sulu'umüin tü a'waajüleekat Maleiwa. Eesü nüpüla wane wayuu oikkaasüirua sünain süikkaain tü mürüt o'utinnajatkat aa'in nümüin Maleiwa, je na ayalajüshiikana. Nujuittirakalaka naya anooipa'amüin. Nujunnajakalaka nemeesain na a'wanajaaliikana neerü oo'ulaka neinase na oikkaaliikana wuchii toomasü. 16 Je nuu'ule'erüin tü wayuukolüirua suulia sülü'üjüin tü sükorolokot sulu'upünaa süpaatiase tü a'waajüleekat Maleiwa. 17 Nümakalaka sümüin: —Tü nünüiki Maleiwa ashajuushikat paala sümaiwa, müsü mayaa: “Tü tepiakat, nachuntiajatü na tapüshikana tamüin sainküinjee mmakat süpüshua”, müshi. Otta jiakana, saa'u nnojolüin lotüin jukuaippa sünain jüikküin tü mürütkat, müsü aka saa'in shipia ka'ruwarannuu jütüma tü nipiakat —nümakalaka Jesús namüin. 18 Otta na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na karalouktamaajanakana, naapapa süchiki tü naa'inrüitpakat Jesús yala sulu'u tü a'waajüleekat, naashajaajiraakalaka süchiki kasain naa'inrüinjatüin süpüla no'utirüin naa'in. Otta kapüleesü namüin süka mmolüin naya neema süka ponoin saa'in tü wattakat saalii wayuu oushikajaasükat nüchiirua tü nikirajakat anain. 19 Je aipa'a, o'unüshi Jesús namaa na nikirajüinkana anooipa'a suulia Jerusalén. 20 Shiasa mapa watta'a, sünain nu'unüin Jesús namaa na nikirajüinkana, ne'rapünaakalaka tü wunu'u higuerakat nü'ülüjakat amüin Jesús paala. Ajulujaasü tü wunu'ukat süpüshua suurulanainje'ere'eya. 21 Otta müshia Pedro, sotüsü naa'in tü nümakat paala Jesús sümüin tü wunu'ukot. Nümakalaka nümüin Jesús: —Ekirajüikalee, piirakaa, ajulujaaitpa tü wunu'u pü'ülüjakat amüin. 22 Nüsouktakalaka Jesús nümüin: —Anakaja jünoujüle nünain chi Maleiwakai. 23 Shiimain ma'i tü tamakat jümüin: Müleka jümataarüle sümüin wane uuchi “Pülataa yaajee yaa shirokumüin tü palaakat”, oonoojeerü sümaa jünüiki müleka jünoujüle sümaa nnojolüin wainmajüin jaa'in. 24 Tamüshii paala jia: Wanaa sümaa juchuntüin nümüin Maleiwa, müleka jünoujüle sünain naa'inrüinjatüin tü jüchuntakat, shiimüin sünain naa'inreerüin. 25 Je wanaa sümaa jaashajaain nümaa chi Maleiwakai, anasü motüle jaa'in tü saainjalakat wayuu eekai kaainjalain juulia. Müleka motüle jaa'in tü saainjalakat, alatinneerü jaainjala juuliaya nütüma chi Jüshikai Maleiwa. 26 Otta müleka nnojorule motüin jaa'in tü saainjalakat, nnojoleeria alatinnüin jaainjala juulia nütüma Maleiwa. 27 Ale'ejüshi Jesús namaa na nikirajüinkana Jerusalénmüin. Je wanaa sümaa nawaralijaain yaa sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa, arütkaashii nünainmüin na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na karalouktamaajanakana oo'ulaka na laülaashiikana naa'u na judíokana sünain namüin nümüin: 28 —¿Jara koonoloka pia süpüla pujuittirüin anooipa'amüin tü wayuu oikkaatkalüirua? ¿Jara ke'inaajalaka pia süpüla paa'inrüin shia? —namakalaka nümüin. 29 Nüsouktakalaka Jesús ne'ipajee: —Tasakirüin paala jia'aya. Müleka jüsouktüle tamüin, taküjeerü jümüin jaralin e'itaain taya süpüla tojuittirüinjatüin anooipa'amüin tü wayuu oikkaatkalüirua. 30 ¿Jara ke'inaajalaka Juan sünain owoutisaajaa? ¿Shi'inaajala wayuu, niataapa Maleiwa? Jüküjaa tamüin —nümakalaka Jesús namüin. 31 Naashajaajiraakalaka namüiwa: “Müleka ‘Nia Maleiwa’ wamüle, ‘¿Jamakalaka nnojoliika'a jünoujain nünüiki?’, meechi nia wamüin. 32 Oo'ulaka mojushiisü süpüla ‘Wayuu’ wamüinjanain süka nünüikimaajachin nia Maleiwa saajüin tü wayuukolüirua. Mojushiijeerü namüin”, majiraashii naya nujuuna Jesús. 33 Nasouktakalaka joo nümüin Jesús: —Nnojoishi watüjaain aa'u jaralin ke'inaajalain. Nümakalaka joo Jesús namüin: —Nnojoluja'a süpüla taküjüin jümüin jaralin ke'inaajalain taya —nümakalaka namüin.

Marcos 12

1 O'ttüshi Jesús sünain ekirajaa tü wayuukolüirua süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma. Müshi nia: “Eetaalashi wane wayuu kama'anashi wane mma. Nükulaalajakalaka shia süpüla apünajünaa tü wunu'u kachonkot uuwa sulu'u. Je yaa sulu'u tü na'apainsekat, nükumajakalaka wane ishi süpüla ocho'ulajia süchon tü nüpünajüinkat süpüla wiinoinjatüin shia. Otta nükumajüin wane türooja süpüla e'rajia saa'u tü na'apainsekat. “Saa'u nu'unajachin wattamüin, naa'inmajirakalaka wane wayuuirua tü nüpünajüinkat. 2 Je kettaapa süka'iya tü a'ttieekat süpüla sütpajünüin, nüjütüin wane nüchepchia nanainmüin na aa'inmajüliikana sünain maa namüin: ‘Anakaja juluwataale tamüin süpüshi süchon tü ta'ttia jükotchajalakat, tü tamüinjatkat jütüma saa'u takoroloin shia’. 3 Otta chi nüchepchiakai, ata'ünnüshi natüma na aa'inmajüliikana sümaa nashe'ejüin ma'i nia. Ajütajaanüshi nia sümaa nnojolüin kasain najapüipain natüma. 4 Otta chi ka'apainseshikai süchikijee tia, nüjütakalaka joo wane nüchepchiaya nii'iraka chi wane. A'yaajünataa joo chii natümaya sünain sheewaain nikii natüma. E'rülii ma'i wayumüin naya nümüin. 5 Je joolu'u chi ka'apainseshikai, nüjütüin wane'eya. O'utünataala aa'in chii natümaya na aa'inmajüliikana. Maleesia süpüshua tü aluwataaushikalüirua. Eesü eekai sheewaain natüma. Eesü eekai no'utüin saa'in. 6 “Iraayü'iya wane wayuukai apütaain nüma'ana chi ka'apainseshikai. Nia chi nüchonkai, chi aishikai nüpüla. Nüjütüinja'a nia nachiirua na nüjütakana paala nanainmüin na aa'inmajüliikana sünain nümüin, ‘Nieechi kojutka chi tachonkai natüma’, nümakalaka. 7 “Nayasa'a na aa'inmajüliikana ne'raiwa'aya chi nüchonkai nüpanapa, aashajaajiraashii naya: ‘Iseeichi chi aapüneechikai amüin tü apainkat. Joo'uya wo'utaiwa naa'in süpüla wayainjanain makatüin apüla shia’, müshii naya. 8 Nayu'lakalaka joo nia anooipa'amüin je no'utakalaka naa'in. 9 “Tasakirüin paala jia: ¿Kaseerü naa'inraka chi ka'apainseshikai naka na aa'inmajüliikana? Shiimüin sünain nüle'ejeechin süpüla nu'utüinjatüin saa'in. Je naa'inmajireerü tü na'apainsekat wayuu naatajatü. 10 “Soto jaa'in tü ashajünakat paala sulu'u tü nüchikimaajatkat Maleiwa: ‘Tü ipa ayouktünakat natüma na akumajüliikana miichi, ekeraajüitpa sünain anain ma'i shia süpüla akumajia miichi. 11 Chi e'itaakai tü ipakat, nia Maleiwa. Je patatsü ma'i waa'in süka we'rüin tü naa'inrakat’, makat”. 12 Otta müshi'iya na laülaayuushii judíokana, naapapa tü nüküjüitpakat Jesús, nayaawata aa'ulu sünain nayain müin aka naa'in na aa'inmajülii e'rüliikana wayumüin sulu'u tü nüküjaitpakat achiki Jesús. Je sükajee tia, kee'ireesü ma'i naa'in nata'üleein Jesús, otta nnojoishi nata'ülüin süka mmolüin naya seema tü wayuu kamalainkat amüin nünüiki Jesús. No'unakalaka ne'e nuulia. 13 Shiasa mapa tia, najütünakalaka nünainmüin Jesús wane fariseokana oo'ulaka wane nümaajanakana Herodes chi sülaülashikai mma, süpüla nasakirayaainjachin nia shii'iree niweetirüin wane pütchi kasalajanainjatkat anainjee nia natüma. 14 Je nantapa nünainmüin Jesús, namakalaka nümüin: —Ekirajüikalee, watüjaa aa'uchi pia sünain shiimüin tü pümakat sünain ekirajaa tü nuluwataakat anain Maleiwa, je sünain matüjüin pia kachekalaa su'utku wayuu. Wasakiree amüinchi pia sünain wane kasa: ¿Anashiisü saa'in pümüin wawalaajüle tü neerü nümüinjatkat César chi joyotokai cha'aya Roma sünain aluwatawaa saa'u mmakat, 15 nnojottaapa anain? —namakalaka nümüin. Otta müshia Jesús, süka niyaawatüin saa'u sünain naa'inreein kasa mojusü nümüin, nümakalaka namüin: —Jia piamakana o'upünaa, ¿jamüsü juu'ulakeeka'a taa'in süka pütchi shii'iree süsalainjachin taya jütüma? Iche'era tamüin wane neerü kachueera awalaajiapü'ükat nümüin chi sülaülashikai mma, te'raiwa shia —nümakalaka Jesús namüin. 16 Nasaajakalaka tü neetkat nümüin. Nüsakirakalaka naya Jesús: —¿Jara kayaakuaka tü sünainkat? ¿Jara kanüliamaajachika shian? —nümakalaka namüin. —Shia niyaakua oo'ulaka nünülia César tü sünainkat —namakalaka nümüin. 17 Nüsouktakalaka Jesús: —Tamüshii paala jia: Anakaja müleka jaa'inrüle tü nuluwataakat anain César otta jaa'inrüinjatü tü nuluwataakat anain Maleiwaya —nümakalaka namüin. Ponokalaka ma'i naa'in nayakana tü nüsouktiakat Jesús. 18 Süntakalaka wane wayuuirua judío kanüliasü saduceo nünainmüin Jesús süpüla süsakirayaainjachin nia. Nnojoleerü oso'irawaa aa'inyüü süchikijee ouktaa müsü tü shikirajapü'ükat anain tü wayuukolüirua. 19 Namakalaka joo nümüin Jesús: —Ekirajüikalee, müsü nünüiki Moisés wamüin sulu'u tü ashajünakat paala: “Müleka ouktüle wane wayuu sümaa machoin nia, anashi müleka niisarüle chi nimüliakai nüchukumüin süpüla kachooinjatüin tü jietkat nütüma”, müsü. 20 Eetaashiija'a akaratshishii wayuu pawalaawashii. Ka'wayuuseshi chi epayaakai sümaa ouktüin nia machoinwa'aya sümüin tü nu'wayuusekat. Niisatkalaka chi nimüliakai sümüin tü jietkat. 21 Ouktataashija chii'iya nnojoiwa'aya kachoin sümüin tü jietkat. Eisattaaja'a joo wane'eya nüchukumüin. 22 Mataaja'a aka nakuaippa napüshua na akaratshishiikana awalayuwaa. Ouktüshii naya sünain machoin sümüin tü jietkat natüma. Je oo'uwo'utpa na su'wayuusekana napüshua, ouktüsü mapa shia nachiiruajee. 23 Su'wayuuseshii napüshua na akaratshishiikana kataiwa'aya so'u. Wasakiree amüinchi joo pia soo'opünaa tia: So'u tü ka'ikat suso'iraainjateetkat o'u saa'in wayuu paajüin, ¿jaraleechi ka'wayuuseka tü wayuu ouktama'akat? —namakalaka na saduceokana nümüin Jesús. 24 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Nnojotsü jiyaawatüin saa'u tü ashajuushikat sulu'u tü nüchikimaajatkat Maleiwa. Je nnojotsü jütüjaain naa'u Maleiwa sünain pülashaatain ma'i nia. “Nnojoleerü oso'irawaa aa'inyüü süchikijee ouktaa”, jümakalaka ne'e. Sükajee tia, nnojotsü lotüin tü jünoujakat. 25 Suso'iraapa saa'in wayuu süchikijee ouktaa, nnojoleerü pa'wayuuseewain, süka meenain aka naya saa'in nakuaippa na aapieekana chakana nüma'ana Maleiwa sümaa ma'wayuusein naya. 26 Jia manoujainsaliikana sünain suso'iraainjatüin saa'in wayuu, soto jaa'in tü nüshajakat achiki paala Moisés soo'opünaa tü nümakat chi Maleiwakai nümüin pasanainjee sünain suwarala tü wunu'u jotüsükat: “Tayakai, Nümaleiwasekai Abraham, Nümaleiwasekai Isaac, Nümaleiwasekai Jacob”, müshi. 27 Tamüshii paala jia: Chi Maleiwakai, nnojoishi Sümaleiwasein wayuu ouktüsü. Sümaleiwase eekai katüin so'u. Shiimüin sünain nnojolüin lotüin tü jünoujakat —nümakalaka Jesús namüin. 28 Antüshi wane wayuu karalouktamaajachi sünain aapajaa nanüiki na wayuu a'ülüjashiikana nümaa Jesús. Saa'u niyaawatüin saa'u sünain anain ma'i tü nüsouktiakat Jesús, nüsakirayaakalaka nia: —¿Jarat alana'aleeka sünain anain sa'akajee süpüshua tü nuluwataakat anain waya Moisés? —nümakalaka nümüin Jesús. 29 Nüsouktakalaka Jesús nümüin: —Tü alana'aleekat sünain anain, müsü mayaa: “Jaapa jiakana Israelkana tüü: Chi Wamaleiwase Aluwataakai, nia nümüiwa sünain Maleiwain. 30 Anashi aire nia püpüla waneepia süka süpüshua paa'in. Anashi jülüjüle paa'in Maleiwa waneepia”. 31 Je eesü wane'eya alana'aleesia ma'i sünain anain, müsü mayaa: “Anasü aire püpüla wayuu süpüshua maa aka alin pia püpülajiraa”. Nnojotsü eein eekai alana'aleein ma'i sünain anain suulia tüü sa'akajee süpüshua tü nuluwataakat anain waya Moisés —nümakalaka Jesús nümüin. 32 Nümakalaka chi wayuukai nümüin Jesús: —Ekirajüikalee, shiimüin tü pümüitpakat sünain “Chi Wamaleiwase, nia nümüiwa sünain Maleiwain”, sünain pümüin. 33 Je shiimüin tü pünüikikat sünain niainjachin alin wapüla chi Maleiwakai süka süpüshua waa'in, je sünain jülüjüin waa'in Maleiwa waneepia. Je shiimüin tü pümakat sünain alinjatüin wapüla wayuu süpüshua maa aka alin waya wapülajiraa. Alana'aleesia ma'i tüüirua suuliale'eya waapüin mürüt nümüin Maleiwa, tü o'utünakat aa'in watüma —nümakalaka nümüin Jesús. 34 Nütüjaaichipa aa'u Jesús chi wayuukai sünain lotüin nünüiki, nümakalaka nümüin: —Yapashi pia süpüla pu'ttüin sünain anoujaa tanain süpüla pikerolüinjachin eemüinre nuluwataain Maleiwa —nümakalaka nümüin. Je süchikijee tia, mmotsü wayuu sheema asakiraa Jesús sünain wane kasa. 35 Wanaa sümaa nikirajüin Jesús sulu'u paatia tü a'waajüleekat Maleiwa, nüsakirakalaka na wayuu akotchajaakana nünainmüin: —Naashin na karalouktamaajanakana, chi Cristokai anülia, nuu'uliwo'ulaa ne'e David. ¿Jamüsü namaka'a tia? 36 Soto jaa'in nünüiki David, tü nümakat paala nütüma chi Naa'inkai Maleiwa sünain maa: “Müshi chi Maleiwakai nümüin chi Tasenyotsekai: ‘Kojutshaatashi pia tatüma. Püikkalaa puluwataaiwa tekialu'ujee. So'u wane ka'i, tayamüleerü tü pü'ünüükalüirua süpüla malainjatüin shiairua püpüla’ ”. 37 “Tasenyotsekai” nümüleje'e David nümüin Cristo, ¿jamakuaippalinjachi nuu'uliwo'ulaaka'a ne'e nia? —nümakalaka Jesús namüin. Shiasa tü wattakat saalii wayuu, talatüsü ma'i saa'in sütüma nünüiki. 38 Mapü'üshi Jesús sünain ekirajaa: “Jalia jia suulia ashataa nakuaippa na karalouktamaajanakana waraitteekana ma'i aa'in cha'aya metkaaralu'upünaa sünain kashe'iin naya kuluulu anasü shii'iree nasaküneein sütüma wayuu. 39 Je sulu'u tü ekirajüleekat je sünain wane mi'iraa, ojoyolooshii naya na'aka na laülaayuukana süpüla kojutüinjanain naya sütüma wayuu. 40 Otta e'ike'etshii wayuu eekai ouktüin su'wayuuse shii'iree naapaweein sükorolo. Je süchikijee, kama'ashii naya sünain nachuntayaain nümüin Maleiwa su'upala wayuu shii'iree kojuteein naya sütüma. Alana'aleejeeria ma'i sünain süsalain naya nütüma Maleiwa saaliijee tia”. 41 Nüikkalaakalaka Jesús yala peje sünain tü kojon ejitünakat alu'u tü neerü asülajünüinjatkat nümüin Maleiwa. Ni'rakalaka tü wayuukolüirua sünain ejitaa sünneetse sulu'u. Ni'rüin wayuu wainma eekai nejitüin wainma neerü yaa sulu'u süka washinnuuin naya. 42 Süntakalaka wane wayuu müliasü oukta a'wayuuset. Shijitakalaka piamasü neerü kachueerachen ne'e. 43 Neenajaakalaka Jesús na nikirajüinkana nünainmüin sünain maa namüin: —Tamüshii paala jia: Alana'aleesia ma'i nümüin Maleiwa tü shijitakat tü wayuukot oukta a'wayuusetkat suuliale'eya tü shijitakat tü wayuukolüirua süpüshua. 44 Na washinnuukana, nejitüin tü süpütaalakat nanneetse. Alu'usa shiakat, mayaainje müliain ma'i, shijitüin süpüshua tü sünneetse süma'anajatkat —nümakalaka Jesús namüin.

Marcos 13

1 Shiasa nujuittaapa Jesús sulu'ujee tü a'waajüleekat Maleiwa, wanaa sümaa eein naya anooipa'a, nümakalaka wane chi nikirajüinkai nümüin: —Ekirajüikalee, piirakaa sümüin tü a'waajüleekat Maleiwa, anashaatasü ma'i shia, je miyo'u ma'i tü ipakalüirua akumajuushikat aka shia. 2 Nümakalaka Jesús nümüin, —¿Ponosü ma'i jaa'in tü a'waajüleekat? Süpüshua türa ipa ji'rakat joo müinma'a yaa, ajuttinneerü shia mmolu'umüin sünain süsolojüneerüin so'uweena wane ka'i —nümakalaka namüin. 3 Shiasa nantapa sünainmüin tü wutai kanüliakat Olivos ka'yatajeekat suulia tü a'waajüleekat, wanaa sümaa joyotüin Jesús cha'aya, arütkaashi Pedro, Jacobo, Juan oo'ulaka Andrés namüiwa nünainmüin süpüla nasakirüin nia: 4 “¿Joujaleerü sujuttinnaka tü a'waajüleekat Maleiwa? ¿Je kasa shiyaawaseetka wamüin süpüla watüjaainjatüin saa'u sünain sülü'ülüin sükalia süpüla shikeraajüinjatüin süpüshua tü püküjakat wamüin?”, namakalaka nümüin. 5 Nümakalaka Jesús namüin: “Anteerü wayuu wainma sünain maa: ‘Taya'aya Cristokai’, meena. Pülashii naya nütüma Maleiwa naashin. Jalia jia suulia anouja'alaa na'alain na wayuukana maa aka sünoujeerüin wayuu wainma nanain. 7 Ja'itaina jia aapüin süchiki kasachiki sainküin mmakat süpüshua, nnojo jainkuuin aa'in sütüma. Ja'itakaje tiairua, nnojotsü shiain shiyaawasein sünain süntüitpain tü ka'i saja'lajaainjatkat o'u kasakat süpüshua. Alatüinjatia ne'e kasa eekai müin aka tüü süpülapünaa süntüin ka'ikat tia. 8 Atkaajiraajeerü wayuu sainküin mmakat süpüshua. Mülieerü ma'i saa'in wayuu sütüma jamü je sütüma ayuulii sainküin mma. Je akutkujaweerü tü mmakat sainküin mma. Je süpüshua tü müliaa shi'reetkat wayuu süpülapünaa teweetüin tayakai, meerü aka su'ttakai saalin jo'uu sümüin jieyuu. 9 “Jalia jia, süka jüta'ülinneenain süpüla aapünaa ekii namüin na laülaayuukana je süka ji'yaatinneenain sulu'u tü ekirajüleekat tü judíokolüirua. Saaliijee jünoujain tanain, asha'wale'enneena jia namülatu'u na sülaülashiikana mma oo'ulaka namülatu'u na aluwataashiikana saa'u wayuu süpüla jüsouktüinjanain namüin saa'u tü jünoulakat. Je wanaa sümaa jüsha'wale'ennüin namülatu'u, jüküjainjatü tachiki namüin. 10 Süpülapünaa süntüin tü ka'i saja'lajaainjatkat o'u kasakat süpüshua, aküjüneerü tachiki tayakai, chi O'tte'erüikai, sümüin wayuu sainküin mmakat süpüshua. 11 Je so'uweena tü ka'i jüta'ünneenakat o'u süpüla jüsha'wale'ennüin namülatu'u na laülaashiikana, nnojo jüshapataain aa'in saa'u tü jüsouktüinjatkat aka namüin. Aapüneerü jümüin so'u ma'i ka'ikat tia tü pütchi jümüinjatkat namüin. Otta tü pütchi jüsouktüinjatkat aka, nnojoleerü jüle'eru'ujeejatüin, aapüneerü shia jümüin nütüma chi Naa'inkai Maleiwa. 12 “Je sukuaippainjatkat wayuu so'u ka'ikat tia, aapüneerü ekii süpüla ouktaa natüma na suwalayuukana je nütüma chi süshikai. Eejeena wayuu eekai ne'nnüin amüin sütüma nachooin sümaa no'utinnüin aa'in natüma. 13 A'ürülaajeerü saa'in wayuu süpüshua jünain saaliijee jünoujain tanain. Otta jia, müleka jüchecherüle jaa'in su'unnaa tü müliaa ji'rakat, ayateena jia o'tte'ennüin tatüma. 14 “Ji'reerü sha'watüin yaa sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa tü kasa kashüülasü nülerajüinjatkat anainjee Maleiwa tü a'waajüleekat, tü ashajünakat achiki paala nütüma Daniel chi nünüikimaajachikai Maleiwa. (Jia aashaje'erakana tü tashajakat, anakaja jiyaawatüle saa'u.) Je so'uweena ka'ikat tia, na wayuu kepiakana sulu'u tü mmakat Judea, anakaja müleka na'luwataale sa'akamüin tü uuchikat süpüla nanujulaainjanain cha'aya. 15 Chi wayuu joyotokoi sheemioushi tü nipiakat so'u ka'ikat tia, nnojoi nikerolüin paülü'ümüin süpüla nükotchajaain nükorolo. 16 Otta chi wayuu eekai ni'yataain sulu'u niyüüjase, anakaja nnojoire nüle'ejüin nipialu'umüin süpüla a'wanajawaa nüshe'in. 17 ‘Aisha'ajaa’ meerü tü wayuu eekai ipoolüin je eekai sütulayülüinya süchon so'u ka'ikat tia, süka kapüleejeerüin ma'i süpüleerua awatawaa. 18 Jüchunta nümüin Maleiwa süpüla nnojolüinjatüin sülatüin tüü juyapü. 19 “So'uweena ka'ikat tia, alana'aleejeeria ma'i tü müliaa shi'reetkat wayuu suulia tü shi'rakat wayuu paala sümaiwa süchikijee sükumajünüin tü mmakat je suulia tü shi'rakat wayuu maa'ulu yaa. Nnojoleerü wane müliaa eekai müin aka saa'in tia mapeena. 20 Müleka nnojoruleje saawalaain tü müliaakat, aja'lajaweerü wayuu süpüshua sütüma. Akatsa naawale'ereerüin shia Maleiwa naa'ujee na aneekuushikana nütüma. 21 “Je so'uweena ka'ikat tia, müleka jümünüle ‘Jiirakaa, ichaa Cristo chi Nüneekajalakai Maleiwa cha'aya’ je ‘Jiirakaa, anii nia yaaya’, müleka jümünüle, nnojo joonooin sümaa tia. 22 Je so'uweena ka'ikalüirua tia, eweeteechi wayuu eekai ‘Taya Cristoka’ nümeechin, je eekai ‘Taya wane nünüikimaajachikai Maleiwa’ nümeechin. Alaayuu ne'e nayairua. Pülashiijeena naya sünain naa'inreerüin tü kasa eekai müin aka saa'in tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa shii'iree nanoujüneein anain sütüma wayuu süpüshua, ja'itashii nnojolüin anoujünüin anain natüma na nüneekajalakana Maleiwa. 23 Taküjüin jümüin süchiki tü alateetkat nnojolüiwa'aya sülatüin süpüla yapainjanain jia süpüla. 24 “So'uweena ka'ikat tia, süchikijee tü müliaakat, ‘Epiyuushijaajeechi chi ka'ikai, je oyokujaweechi chi kashikai, 25 je ojunuwaajeerü tü jolotsükolüirua iipünaajee. Alanaajaweerü süpüshua'aya tü kasa chakat iipünaa’. 26 “Je shi'reechi taya wayuu, tayakai, chi Shipayakai Wayuu, sünain antaa sa'aka tü sirumakat. Anashaateerü ma'i tü tantiakat, süka tanteechin sünain pülashin je sünain e'itaaushin nütüma Maleiwa süpüla aluwatawaa wanaa nümaa. 27 Je ajütüneena na aapiee nüma'anajeejanakana Maleiwa süpüla nakotchajüinjatüin tü wayuu aneekuushikalüirua nütüma sainküinjee tü mmakat süpüshua'ale. 28 “Soto jaa'in sukuaippa tü wunu'u ‘higuera’ münakat. Wanaa sümaa iyotüin süpana tü wunu'ukot, jütüjaa aa'ulu sünain sülü'ülüin süpüla sü'itüin iiwa. 29 Aka'aya ji'rapeena tü taküjaitpakat achiki jümüin, jütüjaweerü aa'u sünain sülü'ülüin ma'i takalia süpüla antaa. 30 Shiimüin ma'i tü tamakat jümüin, alateerü tüü süpülapünaa shi'rüin ouktaa tü wayuu eekat maa'ulu yaa. 31 Taso'iree aa'inchii jia joolu'u sünain wane kasa: Mayaainje saja'tteerüin tü kasakat cha'aya iipünaa oo'ulaka yaa mmolu'u so'uweena wane ka'i, tü pütchi tekirajapü'ükat anain jia, ayateerü süpüla ka'ikat süpüshua. 32 “Nnojotsü sütüjaain aa'u wayuu joujaleerüin sülatüin tü taküjaitpakat achiki jümüin. Ja'itakaje na aapiee chakana iipünaa, nnojotsü natüjaain aa'u. Nia ne'e chi Tashikai Maleiwa atüjaaka saa'u nümüiwa. 33 Je sükajee tia, anakaja müleka eere jaa'in tapüla tayakai, chi Jüsenyotsekai, süka tale'ejüinjachin tachikua jünainmüin so'uweena wane ka'i matüjaajuukat aa'u jütüma. 34 Meena aka jia saa'in nüchepchiairua wane wayuu naa'inmajirüin tü nükorolokot nüchikiru'u. E'itaanüshii naya süpüla tü a'yatawaakat wane'ewai nakua. Eeshi wane e'itaanüin süpüla eeinjatüin naa'in so'ulu'u tü miichikat süma'inru'u nüle'ejüin chi kepiashikai. 35 “Je sükajee tia, anakaja müleka eere jaa'in tapüla tayakai chi kepiashikai, süka nnojolüin jütüjaain aa'u müleka tale'ejeechire ka'apü aikat, süse'eru'upünaa ai, maalia, je watta'achon maalü shiale. 36 Antalaa meechi taya. Anasü eere jaa'in waneepia süma'inru'u ja'atapajüin taya suulia tantajüin jaa'u sünain atunkaa. 37 Tü tamüitpakat jümüin, süpülajatü wayuu süpüshua'aya: ‘Ee jumata jaa'in tapüla’ ”.

Marcos 14

1 Che'ojaasü piama ka'i ne'e süpüla su'ttüin tü “Pascuakat”, tü mi'iraa süpülajatkat sotüin saa'in wayuu judío wanaa sümaa nojuittinnüin na natuushinuukana sulu'ujee Egipto. (Mi'iraakat tüü, shia tü ekaanapü'ükat anain tü pan ma'akasatkat soolojia.) Je na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana, oo'ulaka na karalouktamaajanakana, aashajaajiraashii naya süchiki tü naa'inrüinjatkat nüka Jesús: —Anakaja wata'ürüle nia sujuuna wayuu süpüla wo'utirüinjatüin naa'in. 2 Otta anasü müleka waa'inrüle tia süchikijee kettaain tü mi'iraakat suulia saashichija'alaain naalin woo'omüin tü wayuukolüirua —müshii naya. 3 Antüshi Jesús sulu'u tü pueulo kanüliakat Betania nipialu'umüin wane wayuu Simón anüliai, chi ayuuishikai paala sütüma aja'ttaa ata. Je wanaa sümaa nikaain Jesús, sürütkaakalaka nünainmüin wane jierü alü'üjasü wane pachiishichon akumajuushi süka ipa kanüliashi “alabastro” kalu'ushi wane “perfume” kojutsü ma'i. Susottakalaka tü shirousekat süpüla shi'yotoinjatüin shia saa'u nikii. 4 Otta waneeirua ekaashiikana nümaa, ne'rapa tü saa'inrakat tü jietkat, mojushiisü namüin sünain naashajaajiraain mayaa: —¿Jamüsü sa'amülajaaka'a tü “perfumekat”? 5 Kojutpaja'a ma'i shia. Tü sujutkot, müsü aka shi'yataainjut wane wayuu so'u wane juya. Anasüje müleka suikkünüle süpüla sükaaliijia wayuu eekai müliain —namajiraakalaka sünain nachiajaain shia. 6 Nümakalaka Jesús namüin: —Juu'ulaa suulia jiyoujüin tü jietkat. Anashaatasü ma'i tü saa'inrakat taka. 7 Na wayuu müliakana, eejeena jümaa waneepia süpüla jüsülajüinjanain namüin. Otta tayakai, süpülajachire joo taya yaawaa jümaa. 8 Sükajee tüü, shii'iyatüin tamüin tojut süpülapünaa tojoitünüin. 9 Tamüshii paala jia: Sainküin mma eepünaale süküjüneerüin tachiki tayakai chi O'tte'erüikai, ja'yeerü süchiki tü jietkat süpüla sotüinjatüin saa'in wayuu tü saa'inrakat —nümakalaka Jesús namüin. 10 Otta müshia Judas Iscariote, napüshi na polooshiikana piammüin Aluwataaushikana, nu'unakalaka nanainmüin na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana süpüla aapaa nikii Jesús. 11 Je na laülaashiikana, talatakalaka ma'i naa'in sütüma tü nümakat Judas namüin. —Wawalaajeechi pia müleka pükaaliijüle waya sünain ata'ülaa Jesús —müshii nümüin. Nu'ttakalaka Judas sünain achajawaa sukuaippa aapaa nikii Jesús. 12 Je sünain tü mi'iraakat Pascuakat anülia, tü ekünapü'ükat anain tü pan ma'akasatkat soolojia, antüsü joolu'u tü ka'ikat o'utünakat o'u naa'in wane anneetchon süpüla ekaanaa. Nasakirakalaka na nikirajüinkana: —¿Jalasü pücheküin süpüleerua wekaainjatüin tü Pascuakat, wekeraajaiwa shia püpüla? —namakalaka nümüin Jesús. 13 Nüjütakalaka Jesús piamashii nikirajüinkana sünain maa namüin: —Ju'una yalamüin sulu'umüin tü pueulokat. Eejeechi jüpüla wane wayuu alü'üjüshi amüchi sümaa wüin. Ju'una nüchiirua chi wayuukai. 14 Je eemüinre nikerolüin, meena jia nümüin chi nipiajachikai: “Aluwataashi nünüiki chi Ekirajüikai süpüla wasakirüin sünain jaralüin tü paü nikaainjatkat alu'u tü Pascuakat namaa na nikirajüinkana”. 15 Nii'iyateerü jümüin wane paü miyo'u saa'ujeesü tia miichikat kalu'usü korolo. Anakaja jikettaajüle tü paükat wapüla —nümakalaka Jesús namüin. 16 O'una müshiija joo naya sulu'umüin tü pueulokat. Ayatsia tü nüküjakat achiki Jesús namüin. Nekeraajakalaka tü paükat süpüla neküinjatüin tü Pascuakat yala sulu'u. 17 Shiasa joo aipa'a, nüntakalaka Jesús namaa na nikirajüinkana na polooshiikana piammüin eemüin tü miichikat. 18 Je wanaa sümaa naikkalaain sünain ekawaa, nümakalaka Jesús namüin: —Shiimüin tü tamakat jümüin jia ekaashiikana tamaa joolu'u, aapüneechi ekii taya nütüma wane ja'akajee —nümakalaka. 19 Mojukalaka ma'i naa'in na nikirajüinkana sütüma tü nümakat Jesús namüin. —Kasataalejese nnojolin tayain chia —namakalaka nümüin wane'ewaire nakua. 20 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Chi aapüinjachikai tekii, nieechi waneeshia ja'aka jiakana polooshiikana piammüin, chi acholotitkai tü pankat shiroku tü shirakat asalaa wanaa tamaa. 21 Shiimüin sünain to'utinneechin aa'in maa aka tü ashajünakat paala tachiki tayakai, chi Shipayakai Wayuu. Otta chi aapüinjachikai tekii, alu'uleekaija'a ma'i nia. Anashije nnojolinkale jemelin nia —nümakalaka Jesús namüin. 22 Wanaa sümaa nekaain, naapaakalaka Jesús wane pan sünain naapüin analu'ut nümüin Maleiwa saa'u. Nüshaletakalaka shi'ipawalin shia namüin na nikirajüinkana, sünain nümüin namüin: —Jaapaa jikaiwa tü pankat. Maa aka taapüin joolu'u jümüin tü pankat, meechia taya sünain aapajiraain tekii jaa'u jiakana —nümakalaka Jesús namüin. 23 Naapaakalaka joo Jesús wane iita kalu'usü wiino sünain naapüin analu'ut nümüin Maleiwa saa'u. Naapakalaka shia namüin na nikirajüinkana süpüla nasüin shia napüshua wane'ewai nakua. 24 Nümakalaka namüin: —Asüüshikat tüü, müsü aka sukuaippa tü tasha amülainjatkat süpüla nikeraajüinjatüin chi Maleiwakai tü pütchi jeket pansaatüjütkalia nütüma. 25 Tamüshii paala jia: Je joolu'u yaajee yaa, nnojoleechi taya asüin tüü tachikua wane'ere'eya tasüin so'uweena wane ka'i cha'aya nüma'anamüin chi Maleiwakai chaa eere nuluwataain —nümakalaka Jesús namüin. 26 Shiasa süchikijee nee'irajüin wane jayeechi na'waajakat aka Maleiwa, o'unüshii naya yalajee saa'umüin tü wutai kanüliakat Olivos. 27 Je nantapa sünainmüin tü wutaikat, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana: —O'uneena jia jüpüshua tama'anajee sünain jüpütüin taya tamüiwa maa aka tü sümakat paala, tü ashajünakat sulu'u tü nüchikimaajatkat Maleiwa makat: “To'uteechi aa'in chi anneetpü'ükai je su'walakajaweetkalaka tü na'anneetsekalüirua”. 28 Otta shiasa süchikijee suso'iraapa taa'in süchikijee ouktaa, o'uneechi taya jüpüleerua Galileamüin —nümakalaka Jesús namüin. 29 Otta müshia Pedro, nümakalaka joo nümüin Jesús: —Mayaashiije napüteechin pia na waneeirua, nnojoireeja'a tapütüinjachin pia pümüiwa. 30 Nümakalaka Jesús nümüin: —Shiimüin tü tamakat pümüin: Süpülapünaa ni'yalajüin wane kaliina piantua so'u aikat tüü, apünüintueechi taya punujulajüin achiki sünain pi'raajüin taya —nümakalaka nümüin. 31 Nümakalaka joo Pedro ni'ipajee: —Ja'itakaje'e ouktajachin taya pümaa, nnojoireeja'a süpüla taattajaainjachin paa'u —nümakalaka. Je mayaa müsü joo nanüiki na waneeiruaya nikirajüinkana. 32 Nikerolokalaka Jesús namaa na nikirajüinkana süpümüin wane una'apü kanüliasü Getsemaní. Nümakalaka Jesús namüin: —Anakaja müleka jüikkalaale yaaya süma'inru'u taashajaain nümaa Maleiwa. 33 Neenajaakalaka Pedro oo'ulaka Jacobo je Juan süpüla nümaain. Nu'ttakalaka Jesús sünain mojuin ma'i naa'in 34 sünain nümüin namüin: —Süpüleeruasü ma'i taa'in tü mojuukat aa'in süpülainshi tü müliaa te'reetkat. Anakaja müleka yaale jia sümaa eein jaa'in —nümakalaka namüin. 35 Nükatalaakalaka joo Jesús noulia mamüin aka tüsa sünain nu'wachiraain mmalu'u sünain nüchuntüin nümüin chi Maleiwakai shii'iree naakateein tü müliaakat nuulia: 36 —Taata Maleiwa, müleka pücheküle, anasüje puu'ule'erüle toulia tü müliaa te'reetkat joolu'u. Akatsa nnojolüin shiainjatüin paa'inrüin tü tachekakat ne'e tamüiwa, shia paa'inrüinjatka tü püchekakat tapüleerua —nümakalaka. 37 Shiasa süchikijee naashajaain nümaa Maleiwa, nüsha'walaakalaka sünain nürütkaain nanainmüin na apünüinshiikana nikirajüin eere natunkaja'attaain nüpüla. Nümakalaka Jesús nümüin Pedro: —¿Tunkatataashi pia, Simón? ¿Jamüshii jia nnojoliika'a juuntüin eein jaa'in wanaa tamaa motso'oyaakaije'e ne'e? 38 Anakaja müleka eere jaa'in süpüla jüchuntüin nümüin Maleiwa suulia nuu'ulakajüin jaa'in Satanás. Mayaainje kee'ireein jaa'in tü tachekakat jüpüleerua, isasü jüchiki —nümakalaka. 39 Nükatalaakalaka joo Jesús nüchikua noulia süpüla naashajaain nüchikua nümaa Maleiwa. Nüchuntüin tü nümakat paala nümüin. 40 Je nüle'ejapa nüchikua'aya nanainmüin na nikirajüinkana, atunküshii naya nüpüla maa aka paala, süka sütunkeein ma'i naa'in. Je nüchijirapa naya, isakalaka nachiki asouktaa nümüin. 41 Nükatalaakalaka joo Jesús noulia nüchikua süpüla naashajaain nümaa Maleiwa maja'a aka nünüiki paala. Apünüintuaichi joo aashajaain nümaa Maleiwa süka tüü. Je nüle'ejapa nanainmüin na nikirajüinkana, nümakalaka namüin: —¿Jamüshii jia jutunkajaka'a ma'i? ¿Jamüshii jia nnojoliika'a eein jaa'in wanaa tamaa? Antüitpa takalia tayakai, chi Shipayakai Wayuu, süpüla taapünüinjachin ekii sajapulu'umüin wayuu kaainjarat. 42 Jütamaajaa jumaala, joo'uya wo'unaiwa. Alü'ütshi chi aapüinjachikai tekii —nümakalaka namüin. 43 Wanaa sümaa naashajaain Jesús namaa na nikirajüinkana, anta müshia Judas chi napüshikai na polookana piammüin. Je antapaatasü nümaa Judas wane wayuuirua wainma sümaa wunu'u oo'ulaka chajaruuta sajapulu'u. Ajütüüshi naya natüma na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na karalouktamaajanakana oo'ulaka na laülaayuushiikana naa'u na judíokana. 44 Je Judas, chi aapüinjachikai nikii Jesús, müshi paala wopulu'u sümüin tü wattakat saalin wayuu: “Chi wayuu tachu'tkai awalapa'a, nia ata'ünnajachika jütüma”, müshi nia namüin paala. 45 Nürütkaakalaka joolu'u Judas nünainmüin Jesús sünain nümüin nümüin: —Ekirajüikalee, anii taya antüin —nümakalaka nümüin sünain nüchu'lüin nuwalapa'a. 46 Arütkaashiijase joo na wayuukana nünainmüin Jesús sünain nata'ülüin nia. 47 Otta wane nikirajüinkai Jesús, naapaakalaka tü nüchajaruutsekat. Nuwatakalaka noo'omüin wane nüchepchia chi laülaashikai napüleerua na sacerdote judíokana süpüla nüshottajachin nia. Nüchoto'oleekalaka tü nüche'ekat. 48 Nümakalaka Jesús namüin na antakana nünainmüin: —¿Ka'ruwaraiyaa taya jaa'inru'u jüntakalaka tanainmüin sümaa wunu'u oo'ulaka chajaruuta jajapulu'u süpüla jüta'ülüinjachin taya? 49 ¿Jamüshi nnojoika'a jüta'ülüin taya paala cha'aya sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa eere tekirajapü'üin ju'upala? Otta müsia tüü, alatüsü süpüla shikeraajüinjatüin tü nünüikikat chi Maleiwakai tachiki aküjünakat paala natüma na nünüikimaajanakana —nümakalaka Jesús namüin. 50 Je joolu'u na nikirajüinkana, na'luwataakalaka nüma'anajee sünain napütüin nia nümüiwa napüla na wayuukana. 51 Nata'ülakalaka wane jima'ai o'unapü'ükai nüchiirua Jesús. Otta isashi nia najapulu'ujee sünain nüpütüin tü naanalakat sünain o'unaa mashe'inyüin nama'anajee. 53 Na ata'ülakana Jesús, no'unirüin nia yalajee nipialu'umüin Caifás, chi laülaashikai napüleerua na sacerdote judíokana, eere jutkatüin na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana, na laülaayuushiikana naa'u na judíokana, oo'ulaka na karalouktamaajanakana. 54 Otta müshia Pedro, nünanajakalaka nüchiirua ka'yatalu'ujee. Nüntakalaka so'ulu'umüin nüpaatiase chi laülaashikai. Nikerolakalaka sulu'umüin. Nüikkalaakalaka sa'aka tü suwaariasekat tü a'waajüleekat Maleiwa sünain aatulajaa. 55 Je yaa paülü'ü sulu'u nipia Caifás, eeshii jutkatüin na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka napüshua na waneeirua laülaayuu judío sulu'ukana tü kanüliakat Sanedrín. Süka no'uteein ma'i naa'in Jesús, nachajaa achikit wayuu süpüla süküjüinjatüin sa'alain nüchiki Jesús. Mayaainje süntüin wayuu wainma nanainmüin sünain aküjaa alawaa noo'opünaa Jesús, nnojotsü nantüin anain kasain no'utirajatüin anainjee naa'in süka nnojolüin wanaawain tü namakat nüchiki Jesús. 57 Müsü nanüiki waneeirua sünain nüküjayaain nüchiki: 58 —Naashin chira, nuuntüin nujuttirüin tü a'waajüleekat Maleiwa, tü akumajünakat paala sütüma wayuu, sümaa nütame'erüinjatüin wane suwala'ata so'u apünüin ka'isan, tü wane nnojoleetkat sükumajeerüin wayuusan —namakalaka. 59 Otta nnojotsü wanaawajiraain tü namakat. 60 Otta müshia chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana, nüsha'walaakalaka joolu'u pasanain nanain na laülaayuukana napüshua sünain nüsakirüin Jesús: —¿Jamüinjatü joo pünüiki shi'ipajee türa namakat nala wayuukana püchiki? —nümakalaka. 61 Otta müshia Jesús, ko'utüshi ne'e nuulia. Ayatakalaka nia sünain asakiraa: —Tasakirüin paala pia: ¿Shiimüinjasa sünain piain Cristoin Nüneekajalakai Maleiwa? ¿Shiimüinjasa sünain piain chi Nüchonkai Maleiwa? —nümakalaka nümüin Jesús. 62 Nüsouktakalaka Jesús: —Aa, shiimüin sünain tayain maa aka tü pümakat. Tamüshii paala jia jüpüshua: So'uweena wane ka'i, ji'reechi taya, chi Shipayakai Wayuu, sünain joyotüin taya nikialu'ujee Maleiwa chi Pülashikai ma'i saa'u kojutüin taya nütüma. Je ji'reechi taya sünain tantüin mmolu'umüin chajee nüma'anajee Maleiwa sa'aka tü sirumakat —nümakalaka Jesús namüin. 63 Otta müshia chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana, nüsükülijakalaka tü nüshe'inkat sütüma tü jashieekat sünain nümüin namüin na laülaayuu judíokana napüshua: —E'rütkatche ma'i aa'in wayumüin süka sünüiki nümüin Maleiwa. Nnojolüitpa che'ojaain wayuu wamüin aküjüinjatkat nüchiki. 64 Jaapüitpa nünüiki sünain wanaawain nia nümaa Maleiwa naashin. ¿Kasa anaka süpüla aa'innaa nüka? —nümakalaka namüin. Nasouktakalaka nümüin: —Anakaja su'utinnüle aa'in —müshii naya. 65 Je joolu'u waneeirua na'aka, nejenaakalaka nu'uutajee Jesús. Nako'oyojooin tü no'ukot süka kuluulu sümaa nashe'etüin nia sünain namüin nümüin: —Müleka pialeje chi Cristo Nüneekajalakai Maleiwa, püshantaja saa'u jaralin ashe'etüin pia —namakalaka nümüin sünain neme'erainpalain nia. Nayasa'a na susurulaatsekana tü a'waajüleekat, na'yaatayaa namüshi nia. 66 Wanaa sümaa yaain Jesús sulu'u nipia chi laülaashikai, chashi Pedro joyotüin anooipa'a sulu'u tü paatiakat. Sürütkaakalaka wane majayüt nünainmüin, tü nüchepchiakat chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana. 67 Shiirakaakalaka nümüin wanaa sümaa naatuluja'alüin. Sümakalaka nümüin: —Pia'aya'asa wane nümaapü'ükai Jesús chi Nazaretje'ewaikai —sümakalaka nümüin. 68 Otta Pedro, nunujulajakalaka sünain nümüin sümüin: —Nnojoishi te'raajüin chi pümakai tamüin, nnojotsü tatüjaain aa'u tü paashajaakat achiki —nümakalaka sümüin sünain nüsünülaain eemüin tü so'ukot paatia. Akootole'erajaa müshia wane kaliina. 69 Shi'rapa nia süchikua tü achepchieekat, sümakalaka namüin na wayuu eejanakana sulu'u tü paatiakat: —Alu'usa chia, nümaapü'üshi Jesús —sümakalaka namüin. 70 Naattajaakalaka Pedro nüchikua. Shiasa mapa yaaulerü, sürütkaakalaka wane wayuuirua eekana sulu'u tü paatiakat nünainmüin Pedro sünain namüin nümüin: —Pia'aya'asa wane nümaapü'ükai chira wayuukai, süka Galileaje'ewalin pia wanaa nümaa —namakalaka nümüin. 71 Nümakalaka Pedro namüin: —Taküjüin tachikua jümüin nu'upala Maleiwa sünain nnojolin te'raajüin chira wayuukai —nümakalaka namüin. 72 Akootole'erajaa müshia wane kaliina nüchikua. Sotokalaka naa'in Pedro tü nümakat Jesús paala nümüin: “Süpülapünaa ni'yalajüin wane kaliina piantua so'u aikat tüü, apünüintueechi taya punujulajüin achiki sünain pi'raajüin taya”, nümakat. Nujuittaakalaka Pedro yalajee yala sünain mojuin ma'i naa'in sünain ni'yalajashaanain.

Marcos 15

1 Shiasa mapa ja'yuupa, outkajaashii nachikua na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana, na laülaayuushiikana naa'u na judíokana, na karalouktamaajanakana, oo'ulaka napüshua na waneeirua laülaayuu judío sulu'ukana tü kanüliakat Sanedrín. Naashajaajiraain süchiki tü naa'inrüinjatkat süpüla no'utirüinjatüin naa'in Jesús. No'unitkalaka Jesús sünain kapüin nia natüma nünainmüin Pilato chi Romaje'ewaikai sülaülashikai tü mmakat Judea so'u ka'ikat tia. 2 —¿Pia'aya chi Aluwataashikai saa'u wayuu judío? —nümakalaka Pilato nümüin. Nümakalaka Jesús ni'ipajee: —Shia'aya tia pümakat. 3 Naküjakalaka na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana nümüin Pilato sünain naa'inrüin Jesús wainma kasa mojusü naajüin. 4 Nümakalaka Pilato nümüin Jesús: —Paa'inrüin wainma kasa mojusü naashin nala wayuukana. ¿Jamüshi nnojoika'a püsouktüin shi'ipajee tü namakat? 5 Otta müshia Jesús, ko'utüshi ne'e nuulia. Tanataakalaka naa'in chi sülaülashikai mma sükajee tia. 6 Waneepia su'unna'awai tü Pascuakat, natüjainsü na judíokana taashiwalinjachin wane püreesashi nütüma chi sülaülashikai mma, chi naneekakai na wayuukana süpüla taashii. 7 Je wanaa sümaa tia, eeshi wane wayuu kanüliashi Barrabás, püreesashi nia namaa na nüpüshikana, na o'utüshiikana saa'in wayuu sünain ashutaa saa'u tü sülaülakat mma. 8 Süntakalaka joo tü wattakat saalii wayuu nünainmüin Pilato süpüla achuntaa süpüleerua naa'inrüinjatüin tü naa'inrapü'ükat namüin. 9 —¿Jücheküin süpüleerua niainjachin tajütüin joolu'u chi Aluwataashikai saa'u wayuu judío? —nümakalaka Pilato sümüin. 10 Anasü nümüin Pilato müleka taashire Jesús, süka nütüjaain naa'u na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana sünain naapuushin Jesús sükajee ne'e na'ürülaain nünain. 11 Otta na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana, najütüin wane wayuuirua sa'akamüin tü wattakat saalin wayuu süpüla nashüküjainjatüin shia süpüla süchuntüin nümüin Pilato niainjachin taashin Barrabás. 12 Nüsakirakalaka Pilato naya: —¿Kasa taa'inrüinjatka joo nüka chi “Aluwataashikai saa'u wayuu judío” jümakai? 13 Süsouktakalaka tü wayuukolüirua süpüshua nümüin: —Püchitira saa'u kuruusa. 14 Nümakalaka Pilato sümüin: —¿Jamüshi takacherirüinjachika'a nia? ¿Kasa naainjalaka? Otta müshi'iya na wayuukanairua, masütaajusalii sümaa nekiisa: —Püchitira saa'u kuruusa —namakalaka nümüin nachikua sünain emetuluin ma'i nanüiki. 15 Otta Pilato, süka nücheküin süpüleerua talatüinjatüin saa'in tü wayuukolüirua nüka, nüjütirakalaka joo Barrabás nanainmüin. Naapakalaka joo Jesús sümüin tü nusurulaatsekalüirua süpüla na'yaajüinjachin nia je süpüla nakacherüinjachin nia sünain kuruusa süpüla ouktaa. 16 Nu'uninnakalaka Jesús sütüma tü nusurulaatsekalüirua Pilato sulu'umüin tü laülaapiakat. Seenajakalaka tü waneeirua surulaatkalüirua süpüla shi'rajüinjatüin nukua Jesús. 17 Sa'atakalaka wane ashe'inyüü anasü nünain, jepisiiyaa, maa aka saa'in nüshe'in wane aluwataai saa'u mma, süpüla shime'erainpalain nia. Shi'itaakalaka wane kotse keimsesü saa'u nikii. 18 O'ttüsü tü surulaatkalüirua sünain maa: —Pia chi Aluwataashikai saa'u wayuu judío —sünain maa nümüin sünain shime'erainpalain nia. 19 Shi'yaajakalaka nia kojuyatua nüralo'upünaa süka wane waraaratchon. Süsapainyo'ukayaakalaka nümülatu'u sünain na'waajayaain nia. 20 Shiasa süchikijee shime'erainpalain nia, saakatüin tü ashe'inyüü anasükat sa'atakat paala nünain. Sa'atüin tü nüshe'inkat nünain süchikua süpüla su'unirüinjachin nia yalajee yala süpüla sükacherüinjachin nia süpüla ouktaa. 21 Wanaa sümaa nu'uninnüin Jesús natüma na surulaatkana eemüinjachire nükachennüinjachin natüma, antüshi Jerusalénmüin wane wayuu Cireneje'ewai kanüliashi Simón, chi nüshikai Alejandro oo'ulaka Rufo. Nüta'ünnakalaka joo natüma na surulaatkana süpüla nülü'üjainjatüin tü wunu'u akachennüinjachikat anain Jesús. 22 No'unirakalaka Jesús eemüin wane wutai kanüliasü Gólgota, “Ekiyüükat” malu'ut tia. 23 Je chamüin cha'aya, naapüin na surulaatkana nümüin Jesús wane wiino ka'akasü “mirra” süpüla nüsüinjatüin. Otta niyouktüin shia. 24 Nayasa'a na surulaatkana süchikijee nakacherüin Jesús sünain tü kuruusakat, nashantanajiraakalaka saa'u tü nüshe'inkat süpüla natüjaainjatüin saa'u jaralin makatüinjachin apüla süpüshi tü nüshe'inkat wane'ewai nakua. 25 Akachennüshi Jesús maa aka yaamüin ka'ikat. 26 Eesü ashajünüin tü kasalajanakat anainjee nia sünain wane taapüla akachennüsü iipünaa sünain tü kuruusa kanainkat nia. Müsü mayaa: ANII CHI ALUWATAASHIKAI SAA'U WAYUU JUDÍO. 27 Je nümaa Jesús, akachennüshii piamashii wayuu ka'ruwarannuu o'utünüinjanakana aa'in wanaa nümaa. Akachennüshi wane nikialu'ujee oo'ulaka wane nüpe'eru'ujee. 28 Je sükajee tia, shikeraajüin tü ashajünakat paala nüchiki Jesús sünain maa: “Nia'aya wane kaainjaraiya saashin wayuu”, makat. 29 Tü wayuu eekai sülatüin nü'ünnaa Jesús, eirakaasü nümüin sümaa mojuin sünüiki nümüin mayaa: —Aisha'ajaa pia. Pujuttirüinjatü tü a'waajüleekat Maleiwa sümaa pütame'erüinjatüin shia süchikua so'u apünüin ka'isan. 30 ¿Jamaka'a nnojoika'a püshakatüin saa'ujee tü kuruusakat süpüla nnojolinjachin ouktüin pia? —sümakalaka tü wayuukolüirua nümüin Jesús. 31 Akaata'aya nanüiki na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana je na karalouktamaajanakana sünain neme'erainpalain nia. Namajiraakalaka: —¿Jamüshisa nnojoika'a nu'tte'erajiraain nümüiwa maa aka nu'tte'erapü'üin wayuu naashin? 32 Nia Cristo chi Aluwataashikai saa'u tü wayuu Israelkalüirua naajüin. Müleka nüshakatüle joolu'u saa'ujee tü kuruusakat, anoujeena waya nünain —namakalaka. Otta müshi'iya na ouktajanakana wanaa nümaa Jesús, müshii aka naya sünain mojuin nanüiki nümüin. 33 Shiasa maa aka kale'o, epiyuushijaasü mmapa'akat süpüshua, awasaja'aleesia maa aka aliika. 34 Shiasa aliuukapa ka'ikat, nu'waatakalaka Jesús sünain emetuluin nünüiki sünain nümüin: “Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?”. (Je tüü, malu'ut: “Tamaleiwasee, Tamaleiwasee, ¿jamüshi pia püpütaka'a taya tamüiwa?”, müsü.) 35 Je saapapa nünüiki Jesús wane wayuuirua sha'washawatsü nü'ütpa'a, müsü shia: —Nuunejüin Elías chi nünüikimaajachikai Maleiwa —sümakalaka. 36 Awataa müshia wane wayuu sünain asaajaa wane maawüi ocholotinnüsü shiroku wane asüüshi jashü'üsü shi'iru'usü wane lumia süpüla shi'itaanüinjatüin sünain niimata Jesús. Nümakalaka chi wayuukai: —Anakaja müleka wa'atapajüle watüjaaiwa saa'u müleka nünteechire Elías süpüla nüshakatirüinjachin nia —nümakalaka. 37 Nu'waatakalaka emetut Jesús nüchikua nümüin Maleiwa. Ouktakalaka nia süchikijee. 38 Je sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa wanaa ma'i sümaa ouktüin Jesús, asüküijaasü pasanainpünaa sünain tü kuluulu so'ulujunakat tü paü shiinalu'usükat. 39 Je chi sülaülashikai surulaat sha'watakai nümülatu'u Jesús, naapapa nikiise Jesús je ni'rapa nia sünain ouktaa, nümakalaka: —Shiimüinyala ma'i sünain niain chi Nüchonkai Maleiwa —nümakalaka. 40 Je wanaa sümaa yaain Jesús sünain tü kuruusakat, eesü wane jieyuuirua wainma sünain ananajaa maa aka türa. Naya na antüshiikana nümaa Jesús Jerusalénmüin, na aa'inmajapü'ükana nia namaa na nikirajüinkana paala wanaa sümaa waraittapü'üin naya Galileapünaa. Je na'aka na jieyuukana, eesü María Magdalena, oo'ulaka María tü niikat Jacobo chi emülieekai je José, oo'ulaka Salomé, oo'ulaka waneeirua wainma antüsükalüirua nümaa Jesús Jerusalénmüin. 42 Je tü ka'i ouktakat o'u Jesús, shia tü ka'i sü'lakajaakat o'u shiküin tü wayuukolüirua süpüla tü ka'i sheemeraainjatkat o'u. Eejachi wane wayuu kanüliashi José, chaje'ewai Arimatea, no'uluku na laülaashii sulujunakana tü kanüliakat Sanedrín, eekai kojutüin natüma. A'atapajüshi nia nükalia Maleiwa süpüla aluwatawaa. Je motsapa ka'i, o'unamaatüshi nia eemüin Pilato sünain nnojolin mmolüin süpüla achuntaa müliashii süpüla ni'itaainjachin nia sulu'u woowira. 44 Niasa'a Pilato, süka nnojolüin niyaawatüin naa'u Jesús sünain ouktüichipain, nüsakirüin wane sülaülashi surulaat soo'opünaa tia. 45 Shiasa nütüjaapa saa'u sünain ouktüichipain Jesús, naapüin nümüin José süpüla nüshakatirüinjachin müliashii saa'ujee kuruusakat. 46 Je José, nikeraajatüjülia wane kuluulu kanüliasü “linoin”. Nüshakatirakalaka müliashii sünain nüko'oloin nia süka tü kuluutkot. Eejatüja'a wane woowira akumajiruushi paala nütüma José sulu'u wane ipa müle'o süpüla nüpüshi. Akumajuushi tü shirousekat süka wane ipa müle'o. Ni'itaakalaka müliashii sulu'u tü woowirakat sünain nüsürülüin tü woowirakat süka tü ipakat. 47 E'nnüsü sütüma María Magdalena oo'ulaka María tü niikat José eejachire ni'itaanüin müliashii.

Marcos 16

1 Je suwasajaapa aikat süchikijee tü ka'i neemeraakat o'u na judíokana, o'unüsü María Magdalena oo'ulaka María tü niikat Jacobo oo'ulaka Salomé eemüin tü woowirakat eejachire ni'itaanüin Jesús. Nalü'üjüin wane wunu'u jemeta eejuut ayalajuushi paala natüma süpüla ne'itaainjatüin shia naa'u müliashii. 3 Aashajaajiraashii naya wopulu'u sünain maa: —¿Jarai cheje aakatüinjachika wamüin tü shirousekat so'ulu'ujee tü woowirakat? 4 Shiasa nantapa chamüin, nanta anainrü süsünne'eruushin tü ipa müle'o shirousesükat tü woowirakat. 5 Je nekerolapa sulu'umüin tü woowirakat, ne'rakalaka wane jima'ai joyotüin nekialu'ujee sünain kasuuin ma'i nüshe'in. Sainkuukalaka ma'i naa'in na jieyuukana sütüma tü ne'rakat. 6 Nümakalaka chi jima'aikai namüin: —Nnojo jainkuuin aa'in. Tatüjaa aa'ut sünain jüchajaain nüchiki Jesús chi Nazaretje'ewaikai, chi akachennakai paala süpüla ouktaa. Nnojoishi nia yaaya. Oso'iraaitpa naa'in nüchikua. Jürütkaa jümaala ji'rajaaiwa tü nüchikanainkat eejachire nia süpütüin wayuu. 7 Anakaja joolu'u müleka ju'unüle süpüla jüküjainjatüin nüchiki nümüin Pedro je namüin na waneeirua nikirajüinkana. Meena jia namüin: “O'uneechi joolu'u nia jüpüleerua Galileamüin. Ji'reechi nia cha'aya maa aka tü nümakat paala jümüin”, meena jia —nümakalaka namüin. 8 Nakutkujaakalaka na jieyuukana je ponosü ma'i naa'in tü ne'rakat. Napantajaakalaka yalajee sulu'ujee tü woowirakat. Nnojoliishii aküjayaain süchiki tü ne'rakat sümüin wayuu süka mmolüin ma'i naya. 9 Oso'iraasü naa'in Jesús so'u tü palajatkat ka'i su'ttiakat semaana. Ee'iyataashi nia sümüin María Magdalena watta'a maalü nnojoliiwa'aya shi'rüin nia wayuu. Tü Maríakat anülia, shia tü ayu'nnakat oulia akaratshisü yolujaa paala nütüma Jesús. 10 Süchikijee shi'rüin Jesús, o'unüsü María sünain aküjaa nüchiki namüin na wayuu nümaajanakana paala. Eejana naya süpüla sünain a'yalaja'alüin süka mojuin ma'i naa'in. 11 Shiasa'a süküjapa namüin sünain shi'rüichipain Jesús sünain kataa o'u, nnojotsü noonooin amaa tü sünüikikat. 12 Je süchikijee tia, ee'iyataashi Jesús namüin wane piamashii no'uluku sünain waraittüin naya sulu'u wopu. Mayaainje waraittüin nia namaa, nnojoishi nayaawatüin. 13 O'unüshii naya süchikijee nayaawatapa Jesús sünain aküjaa nüchiki namüin na napüshikana. Otta müshi'iya naairua, nnojoliishii oonooin sümaa tü nanüikikat. 14 Je süchikijee mapa, ee'iyataashi Jesús namüin na nikirajüin polookana waneemüin. Ekaashii naya nüpüla. Nüchiajaain naya süka matsüin nanoula je süka manoujüinyeein naya, süka nnojoliin noonooin sümaa nanüiki na wayuu e'rüshiikana nia süchikijee suso'iraain naa'in. 15 Je shiasa mapa, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana: “Ju'una jumata sainküin mmakat süpüshua süpüla aküjaa tachiki tayakai, chi O'tte'erüikai, sümüin wayuu süpüshua'ale'eya. 16 Chi wayuu eekai nünoujain tanain sünain nuwoutisaajünüin, o'ttaajeechi tatüma. Alu'usa chi eekai nnojolin nünoujain tanain, kasalajaneerü nümüin naainjala. 17 “Chi wayuu eekai nünoujain tanain, naa'inreerü tatüma kasa eekai isain süchiki wayuu, tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa. Ounteechi ayu'laa yolujaa je aashajawaa süka pütchi waneejatü. 18 Müleka naapaale wane wüi ouktasiro'ut, je müleka nüsüle wane emeneenajia, nnojoleechi ouktüin sütüma. Je ni'itaapa najapü saa'u wayuu eekai ayuulin, aneerü”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 19 Shiasa süchikijee naashajaain chi Senyotkai Jesús namüin, nu'uninnakalaka chaa iipünaamüin eemüin chi Maleiwakai sümaa nüikkalaain nikialu'ujee. 20 Nayasa'a na nikirajüinkana, no'unakalaka sainküin mmakat süpüshua sünain aküjaa nüchiki sümüin wayuu. Je sütüjaanakalaka aa'ut sütüma wayuu sünain pansaain nanüiki, süka nakaaliijünüin nütüma chi Senyotkai süpüla aa'inraa tü kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa.

Lucas 1

1 Teófilo, pia kojutkai sütüma wayuu, tashajeerü joolu'u pümüin nüchiki Jesucristo, tü aküjünakat wamüin natüma na e'rapü'ükana tü naa'inrakat kataiwa'aya no'u, na aneekajuushikana süpüla ekirajaa tü shiimainkat. Je wainma wayuu, maa aka wayakana, eekai naapajüin tü nüchikikat Cristo, nashajüin nüchiki sümüin wayuu, süka nayaawatüin saa'u sünain shikeraajüitpain wainma tü pütchi nüküjakat chi Maleiwakai paala. Otta tayakai, süchikijee taapüin nüchiki Cristo, tasakirapü'üin anainrü. Je joolu'u süka tatüjaain saa'u sünain shiimüin tü taapakat achiki, talo'irüin sukuaippa süpüla tashajüinjatüin pümüin, süpüla lotüin pikiiru'u sünain shiimüin süpüshua tü ekirajünakat anain pia. 5 Je paala sümaiwa, wanaa sümaa nuluwataain Herodes sulu'u tü mmakat Judea, eeshi wane wayuu sacerdote judío kanüliashi Zacarías, oo'ulaka tü nu'wayuusekat kanüliasü Elisabet. Nuu'uliwo'u naya Aarón, chi palajachikai sacerdote na'akajee na judíokana. A'yataashi Zacarías nümüin Maleiwa namaa na waneeirua sacerdote aluwataaushikana nütüma Abías. 6 Otta Zacarías sümaa tü nu'wayuusekat, anashii naya no'ulu'u Maleiwa sümaa lotüin nakuaippa nu'upala süka naa'inrüin waneepia süpüshua tü nuluwataakat anain. 7 Otta machooinsalii naya sünain laülaain süka maralüin Elisabet. 8 Alü'ütsü nakalia na sacerdote aluwataaushikana nütüma Abías süpüla na'yataainjanain nümüin Maleiwa. Wanaa sümaa na'yataain sünain sacerdotein, aneekünüshi Zacarías na'akajee süpüla nikerolüin sulu'umüin tü a'waajüleekat chi Maleiwakai süpüla na'ajüin wane wunu'u jemeta eejuut sünain a'waajaa Maleiwa. 10 Je wanaa sümaa na'ajüin tü wunu'ukot, eesü jutkatüin süpüshua tü a'waajüsükalüirua yaa anooipa'a sünain aashajawaa nümaa Maleiwa. 11 Antalaa müshi wane aapiee chajee eejee Maleiwa nünainmüin Zacarías. Sha'watüshi chi aapieekai yaa nikialu'ujee sü'ütpa'a tü a'ajüleekat tü wunu'ukot. 12 Otta ni'rapa chi aapieekai, ayo'ujaasü naa'in sümaa mmolüin ma'i nia neema. 13 Nümakalaka joo chi aapieekai nümüin: —Zacarías, nnojo mmolüin pia teema. Naapüinjatü chi Maleiwakai joolu'u pümüin tü kasa püchuntakat nümüin. Kachonweerü pümüin tü pu'wayuusekat wane jo'uu toolo. Anakaja pi'itaale nünülia Juain. 14 Talateerü ma'i saa'in wayuu wainma saapapa nüchiki sünain niweetüin, je talateerü ma'i paa'in nümaa weinshi. 15 Kojuteechi nia nütüma Maleiwa sümaa eeinjachin chi Naa'inkai sulu'u naa'in waneepia, süpülapünaa jemelin nia je süpüla ka'ikat süpüshua. Je süpüla sütüjaain naa'u wayuu sünain aneekuushin nütüma Maleiwa, anashi müleka nnojoire nüsüin wane asüüshi eekai jashü'üin. 16 Nükaaliijeerü chi püchonkai wainma tü wayuu Israelkalüirua süpüla sünoujainjatüin nünain chi Maleiwakai. 17 O'uneechi nia nüpüleerua Maleiwa sünain katsüin naa'in nütüma chi Naa'inkai, maa aka naa'in Elías chi nünüikimaajachikai Maleiwa paala sümaiwa. Je sütüma nünüiki chi püchonkai, aijiraweerü wayuu wainma sümaa süchooin süchikua. Je na wayuukana ayouktapü'ükana nünüiki Maleiwa, nayaawateerü aa'u sünain kekiin na nüchooinkana Maleiwa je o'tteena naya sünain naapüin nanüiki. Shiimü'inya sünain yapajeerüin saa'in wayuu wainma nüpüla Maleiwa sütüma nünüiki chi püchonkai, je kamaneejeena naya nümüin nüntapa nanainmüin —nümakalaka chi aapieekai nümüin Zacarías. 18 Nüsakirakalaka Zacarías chi aapieekai: —Laülaaichi ma'i taya, je ta'wayuuse, laülaairü. ¿Kaseerü tatüjaaka atüma saa'u sünain shiimüin tü püküjaitpakat tamüin süchiki sünain kachonweerüin tü ta'wayuusekat? 19 Nüsouktakalaka chi aapieekai: —Taya Gabrielkai anülia, nüma'anajeejachikai Maleiwa. Aluwataaushi taya nütüma pünainmüin süpüla taküjainjatüin pümüin süchiki tü kasa anasü alateetkat jümüin. 20 Je süka nnojolin pünoujüin joo tanüiki, manüleechi pia. Je wane'ere'eya paashajaain shikettaajapa süka'iya tü taküjakat achiki pümüin —nümakalaka nümüin Zacarías. 21 Wanaa sümaa naashajaain, asukaasü tü wayuukolüirua yala anooipa'a nüpüla süka kama'ain ma'i nia yala sulu'u tü a'waajüleekat. 22 Je nujuittaapa, isasü nüchiki naashajaain namaa na wayuukana süka manülin nia. Otta saa'u naashajaain namüin süka najapü, nayaawata aa'u sünain shii'iyataain nümüin wane kasa yala sulu'u tü a'waajüleekat. 23 Shiasa kettaapa sükalia ni'yataain Zacarías sünain sacerdotein nia, o'unüshi nipialu'umüin. 24 Shiasa süchikijee tia, ipootsü joo Elisabet tü nu'wayuusekat. Süsürülaakalaka maa aka ja'rai kashi. 25 A'waajüsü Maleiwa sünain: “Nümüliajüin taya chi Maleiwakai saa'u anamiain ma'i nia tamüin. Nnojoleerü joo taya shime'erainpalain wayuu saa'u maralüin taya”, sünain sümüin nümüin. 26 Shiasa maa aka aippirua kashi sünain ipoolüin Elisabet, aluwataanüshi chi aapieekai Gabriel nütüma Maleiwa sünainmüin wane majayülü kepiasü sulu'u wane pueulo kanüliasü Nazaret sulu'u tü mmakat Galilea. Otta sünülia tü majayütkat, María. Nnojoyülia shia nünainpünaain wayuu toolo. Achuntuushiirü shia nütüma wane wayuu José anüliai süpüla nu'wayuuse. Otta José, nuu'uliwo'u David chi sülaülakai mma paala sümaiwa. 28 Nüntakalaka joo chi aapieekai sünainmüin María sünain nümüin sümüin: —¿Jamayaa pia? Eeshi chi Maleiwakai pümaa süka kojutüin ma'i pia nütüma. 29 “¿Jamalu'ut cheje nünüiki tamüin makalaka joolu'u nüsaküin taya?”, majataasü saa'in María süka sainkuuin saa'in sütüma tü nümakat chi aapieekai sümüin. 30 Ayatshi chi aapieekai aashajaain sümüin: —María, Nnojo mmolüin pia neema Maleiwa, süka nüneeküin pia süpüla wane kasa anasü. 31 Ipooleerü joo pia. Jemeyuleerü pia nümaa wane jo'uu toolo je pi'itaajeerü nünülia chi jo'uukai Jesúsüin. 32 Kojutshaateechi chi jo'uukai nütüma chi Maleiwa Miyo'ushikai ma'i sümaa: “Pia Tachonka”, nümeechin nümüin. Aneekuushi chi jo'uukai nütüma Maleiwa süpüla nuluwataainjatüin tü wayuu judíokalüirua, tü nuu'uliwo'ukalüirua Jacob, maa aka nuluwataapü'üin paala sümaiwa chi putuushikai David. Müichia nnojolin oo'ulaain suulia aluwatawaa —nümakalaka chi aapieekai sümüin María. 34 Otta sünüiki María nümüin: —¿Jamakuaippatkai taya kachoinjatüin sünain nnojolüin nünainpünaain taya wayuu toolo? —sümakalaka. 35 Asouktüshi joo chi aapieekai: —Chi Maleiwa Miyo'ushikai ma'i, nuluwataainjachi chi Naa'inkai pünainmüin. Ni'itaweetkalaka pümüin kachonwaa, süpüla “Pia Tachon Maainjalasaikai”, süpüla nümünüinjachin chi jo'uukai nütüma Maleiwa. 36 Soto paa'in sünain nnojolüin kasain isain nüchiki Maleiwa. Je wane kasaya: tü püü'itkat Elisabet, tü maratkat paala, aippiruairü kashi sünain ipoolüin shia. Mayaasüje laülaain, kachonsü. Shiimüin sünain nnojolüin kasain isain nüchiki Maleiwa —nümakalaka chi aapieekai sümüin María. 38 Sümakalaka joo María ni'ipajee: —Anuuitpaja joo taya nümüin Maleiwa. Anashi müleka naa'inrüle taka tü püküjakat achiki tamüin. Shiasa süchikijee tia, o'unüshi chi aapieekai süma'anajee. 39 Je süchikijee maa aka palitchon ka'i, o'unüsü María sünain suwa'ülaain chaa eemüin Elisabet eere kepiain shia nümaa Zacarías chi su'wayuusekai sulu'u wane pueulo pasanain sünain uuchi sulu'u tü mmakat Judea. Je süntaiwa'aya María nepialu'umüin, süsaküin Elizabet. 41 Je saapaiwa'aya Elisabet sünüiki María, akutulaashi chi süchonkai yaa süle'eru'u. Je Elisabet, wanaa sümaa tia, antüshi chi Naa'inkai Maleiwa saa'u süpüla sümüin 42 sümüin María, sünain emetuluin sünüiki: —Anata'aleesüja'a ma'i pia nütüma Maleiwa suulia jieyuu maleekalia. Je anata'aleeshija'a ma'i chi jo'uu jemeyuleetkai amaa pia. 43 Atak, anasüja müin te'iyouin pia, pia niikat chi Tasenyotsekai. 44 Taapaiwa'aya pünüiki sünain püsaküin taya, akutulaashi chi tachonkai tale'eru'u süka talatüin naa'in. 45 Anata'aleesüja'a ma'i pia, süka pünoujain sünain shikettaajünüinjatüin süpüshua tü nüküjakat achiki Maleiwa pümüin —sümakalaka Elisabet sümüin María. 46 Ee'irajüsü joo María sünain su'waajüin chi Maleiwakai: “Kojutüshi ma'i chi Tamaleiwasekai tatüma süka süpüshua taa'in. Talatashaatasü ma'i taa'in nümaa, süka niain o'tte'erüinjachin taya 48 je süka nükaaliijain taya nüchepchiakat sa'akajee tamüliala. ‘Anata'aleesüja'a ma'i shia nütüma Maleiwa’, meerü tamüin wayuu joolu'u je watta ka'i, 49 süka naa'inrüin kasa anashaatasü ma'i tamüin. Ta'waajüin chi Maleiwakai süka pülashin nia je süka maainjalain. 50 Nümüliajüin paala chi eekai kojutüin nia nütüma, je ayateechi nia amüliajüin na eekana kojutüin nia natüma. 51 Je süka pülashin ma'i nia, naa'inrüin tü kasa ponokot saa'in wayuu. Na eekana pülain naa'in nuulia, maa aka na sülaülashiikana mma, mapülainsalii nütüma. Otta tü wayuu mapülainsatkalüirua, kojutshii naya nütüma. 53 Chi eekai alin jamü nümüin, emirashi kasa anasü nütüma, otta chi washitshikai, ajütünüshi nüma'anajee nütüma sünain majapulu'ujanain. 54 Je waya nüchepchiakana Maleiwa, na nuu'uliwo'ukana Israel, aa'inmajünüshii waya nütüma, 55 süka pansaain nünüiki namüin na watuushikana sünain nümüin namüin, ‘Tamüliajeena waneepia Abraham oo'ulaka na nuu'uliwo'ukana’ ”. Shia tü sümakat María sünain su'waajüin chi Maleiwakai. 56 Je süchikijee maa aka apünüin kashi sünain chain María süma'ana Elisabet, ale'ejüsü shipialu'umüin süchikua. 57 Shiasa kettaapa joo tü sükaliakat Elisabet jemeyulajatkat o'u shia, jemeyuttaalakalaka shia nümaa wane jo'uu toolo. 58 Je na süpüshikana oo'ulaka na wayuu kepiakana pejepünaa sünain, naapaiwa'aya süchiki, wanaawajiraasü naa'in sümaa Elisabet sünain talatüin ma'i naa'in. Nayaawata aa'uchi chi Maleiwakai sünain nümüliajüin Elisabet, tü maratkat paala, sünain naapüin kachonwaa sümüin. 59 Je nakuaippa na judíokana nümüin wane jo'uu toolo, o'yotoona atachi, süka shiain niyaawasein wane nüpüshikai Maleiwa. Je süntapa mekiisat ka'i nükalia chi süchonkai Elisabet, antüshii na süpüshikana oo'ulaka na kepiakana pejepünaa sünain süpüla e'rajaa sukua tü o'yotoonookat ata. —Anasü Zacaríasüi nünülia wanaawaiwa nünülia nümaa chi nüshikai —müsü naashajiraala na wayuukana. 60 Otta sünüiki tü niikat: —Nnojo. E'itaaneerü Juain nünülia —sümakalaka. 61 Nasouktakalaka joo na wayuukana: —Nnojoishi wayuu eekai Juain nünülia sa'aka tü jüpüshikalüirua. 62 Aashajaashii joo na wayuukana süka najapü nümüin nüshi chi jo'uukai sünain nasakirüin nia sünain tü nünüliainjatkat chi nüchonkai. 63 Nüsaajitkalaka joo Zacarías wane taapüla süpüla nüshajüinjatüin sünain. Otta tü wayuukolüirua, ainkuusü ma'i saa'in sütüma tü nüshajakat: “E'itaanüitpa Juainjatüin nünülia”, müsü tü nüshajakat. 64 Je wanaa sümaa yaain nüshajüin, kanü'iraa müshi. Nu'waajakalaka joo chi Maleiwakai. 65 Ponusü ma'i saa'in tü wayuu e'rajaasükalüirua nukua chi jo'uukai tü ne'rakat. Otta tü wayuu kepiasükalüirua sa'akapünaa tü uuchikat yala sulu'upünaa tü mmakat Judea, yootüshii ma'i naya süchiki süpüshua tü alatakat. 66 “¿Wanewee cheje wayuu anashi chi jo'uukai miyo'upa nia?”, müshii naya, süka nayaawatüin naa'u sünain naa'inmajünüin nütüma Maleiwa. 67 Otta Zacarías, chi nüshikai chi jo'uukai, antüshi chi Naa'inkai Maleiwa naa'u süpüla nuuntüinjatüin nüküjain süchiki tü naa'inrüinjatkat chi jo'uukai. Müshi nia namüin na wayuukana: 68 “Waya nuu'uliwo'ukana Israel, anashii wa'waajüle chi Wamaleiwasekai. Sotüshii waya naa'in süpüla taashinjanain waya suulia waainjala 69 nütüma chi O'tte'erüikai Pülashikai ma'i, chi nuu'uliwo'ukai David nüchepchiakai Maleiwa. Nia chi aküjünapü'ükai achiki natüma na nünüikimaajanakana Maleiwa paala sümaiwa, na akatannakana suulia kaainjalaa. 71 Nikeraajüin chi Maleiwakai tü nümakat namüin na watuushikana sünain nümüliajüinjanain naya, tü pütchi e'itaanakat nütüma. Je joolu'u, watüjaa aa'ulu sünain nu'tte'ereenain waya noulia na wa'ünüükana je noulia na eekai kanain waya naa'in. 73 Pansaasü nünüiki chi Maleiwakai paala nümüin chi watuushikai Abraham sünain nümüin nümüin: 74 ‘Piakai, namaa na püchooinkana, anajiraajeena jia tamaa je akatalaajeena jia suulia jaainjala. Takaaliijeena jia süpüla ji'yataainjanain tamüin waneepia sümaa nnojolüin mmolüin jaa'in neema na jü'ünüükana, süka tajuittireenain jia nama'anajee’, müshi chi Maleiwakai nümüin”. 76 Aashajaashi joo Zacarías nümüin chi jo'uukai: “Tachee, pieechi nünüikimaajachika chi Maleiwa Miyo'ushikai ma'i, süka pu'unajachin nüpüleerua chi Senyotkai süpüla pikeraajüin tü nüpünakat nüpüleerua. 77 Paapireena na nüpüshikana Maleiwa sünain nümüliajüinapain naya. Je joolu'u, nülatireein naainjala noulia süpüla nu'tte'erüinjanain naya. Shiimüin sünain nüjütüinjachin chi O'tte'erüikai wanainmüin chajee iipünaajee 79 süpüla nükaaliijainjanain waya mmotkana seema ouktaa saaliijee waainjala, je süpüla naapüinjatüin wane anaa wamüin”, müshi Zacarías nümüin chi nüchonkai. 80 Otta müshia chi jo'uukai, ataralaashi joo nia sünain yalayalain ma'i. Kepiashi nümüiwa cha'aya isashiipa'a kojuya juya süpülapünaa niweetüin sümüin tü wayuu Israelkalüirua.

Lucas 2

1 Je tü wayuukolüirua sainküin mmakat süpüshua, aluwataanüshii naya nütüma chi sülaülashikai mma, Augusto Césarkai anülia, kepiakai Roma. Je chi sülaülashikai tü mmakat Siria eere kepiain María, nia Cirenio. Je so'u tü juya ipootkat o'u María, aapinnüsü wayuu süpüshua süpüla ayaawajünaa. Nnojotsü ayaawajünaajüin tü wayuukolüirua paalainka maa aka shiyaawajünüin joolu'u. 3 Ajütünüsü tü wayuukolüirua süpüshua sulu'umüin suumain süpüla yaawaa cha'aya. 4 Otta müshia José, o'unüshi nuumainpa'amüin süpüla ayaawajünaa. O'unüshi sulu'ujee tü pueulokat Nazaret eejachire kepiain sulu'u tü mmakat Galilea chamüin sulu'umüin tü mmakat Judea eemüin wane pueulo kanüliasü Belén, tü nuumainkat David sümaiwa chi nutuushikai. Shia nuumainka José maa'ulu yaa süka niain nülüin David. Otta María, tü nüchuntalakat paala, o'unüsü nümaa sümaa jakütüin ma'i shia. 6 Otta nantapa chamüin Belénmüin, wotüsü tü atunküleekat noulia. Kettaataalakalaka sükalia María süpüla jemeyulüinjatüin shia. Jemeyuttaalakalaka María nümaa chi shi'irumakai sulu'u shipia mürüt. Süko'oyotkalaka chi jo'uukai süka wane kuluulu. Je sutunkirakalaka nia sulu'u wane shiitain mürüt. 8 Je so'u aikat tia, eeshii wane wayuuirua arüleejülii sünain aa'inmajaa na'anneetse süpa'a wane anooishi cha'aya sü'ütpa'a Belén. 9 Nii'iyalaakalaka wane aapiee chajee iipünaajee namüin sümaa warattuuin tü mmakat nütüma süka nüma'anajeejachin nia Maleiwa. Mmotshaatashii ma'i na arüleejüliikana sütüma tia. 10 “Nnojo mmolüin jia teema”, nümakalaka chi aapieekai namüin. “Taküjainjatü joolu'u jümüin süchiki wane kasa anasü talatüinjatkat amaa saa'in wayuu süpüshua. 11 So'u ka'ikat tüü, jemelichipa jümüin wane jo'uu toolo yaa sulu'u Belén, tü nuumainkat David. Nia chi Senyotkai, Cristokai anülia, chi Nüneekajalakai Maleiwa süpüla nu'tte'erüinjatüin wayuu. 12 Jünteechi anain chi jo'uukai ko'oyooin süka kuluulu sünain ju'letachoin sulu'u wane shiitain mürüt. Je sükajee tia, jütüjaweerü aa'u sünain shiimüin tü tamakat jümüin”, nümakalaka chi aapieekai namüin. 13 Je nümaa chi aapieekai, eweenuwaasü yaawala wane aapieeirua watta saalin iipünaajee sünain na'waajüin Maleiwa nee'irainru'u sünain maa: 14 “Wa'waajüin chi Maleiwakai chaa iipünaa saa'u nii'iyatüin na'anasia sümüin wayuu yaa mmolu'u shii'iree anajiraainjanain naya nümaa”. 15 Shiasa no'unapa na aapieekana nachikua iipünaamüin eemüin Maleiwa, aashajaajiraashii na arüleejüliikana nachikiru'u: —Joo'uya wo'unaiwa Belénmüin we'rajaaiwa tü kasa alatakat, tü nüküjirakat achiki wamüin chi Maleiwakai —müshii naya. 16 No'unakalaka joo na arüleejüliikana sünain nawa'ülaain pueulopa'amüin eere nantüin sünain María je José oo'ulaka chi jo'uukai ju'letachoin sulu'u tü shiitainkat mürüt. 17 Je na arüleejüliikana süchikijee ne'rüin chi jo'uukai, naküja achikit sümüin wayuu süpüshua sünain kaapiain paala naya nüchiki chi jo'uukai nütüma Maleiwa. 18 Je na aapakana nanüiki, ponusü ma'i naa'in tü naküjalakat. 19 Otta María, jülüjasü saa'in waneepia tü shi'rakat paala oo'ulaka tü saapakat achiki joolu'u, sümaa talatüin ma'i saa'in sütüma. 20 No'unakalaka joo na arüleejüliikana nepialu'umüin sünain na'waajüin Maleiwa saa'u süpüshua tü ne'rakat je süpüshua tü naapakat achiki, sünain wanaawain ma'i shia sümaa tü aküjünakat achiki paala namüin. 21 Shiasa so'u tü mekiisatkat ka'i nükalia chi süchonkai María, keraasü joo nükalia süpüla shi'yotoonüin nüta, süka shiain niyaawasein wane nüpüshikai Maleiwa. Je so'u ka'ikat tia, e'itaanüsü nünülia Jesúsüin, süka shiain e'itaanatüjülüin tia anülieekat nünain nütüma chi aapieekai paala süpülapünaa ipoolüin María. 22 Je saashin tü nüshajakat Moisés, wane wayuu judío süchikijee jemeyulaa, nnojotsü anain shikerolüin sulu'umüin tü a'waajüleekat Maleiwa so'u maa aka wane kashi, süka nnojolüin wulein shia nu'upala Maleiwa. Otta müshi'iya José sümaa María, keraapa nakalia sünain wuleinjanain naya, nalü'üjakalaka chi nachonkai Jerusalénmüin süpüla ne'itaainjachin nia najapulu'u Maleiwa chaa sulu'u tü a'waajüleekat, süka 23 shiain sotüin naa'in tü nuluwataakat anain Maleiwa sümaiwa paala: “Chi jo'uu e'irumaakai, e'itaanajachi tajapulu'u”. 24 Eesü nama'ana wuchii o'utünajatkat aa'in nümüin Maleiwa maa aka sümakat tü nüshajakat Moisés: “Piama wawaachi, piama toomas shiale eekai motsoyünnuuchen”. 25 Je nantapa eemüin tü a'waajüleekat, eekalaka napüla wane wayuu kanüliashi Simeón, kepiashi Jerusalén. Nia wayuuka anashi no'ulu'u Maleiwa süka jüüjüüin waneepia nümüin. Na'atapüin Simeón tü ka'i akaaliijünüinjatkat o'u tü wayuu Israelkalüirua nütüma Maleiwa. Eeshi chi Naa'inkai Maleiwa nümaa, 26 je nii'iyatatüjülia nümüin Simeón sünain nnojolinjachin ouktüin nia süpülapünaa ni'rüin Cristo chi Nüneekajalakai Maleiwa. 27 Eejachi Simeón napüla, süka neenakünüin chamüin nütüma chi Naa'inkai Maleiwa. Shiasa nantapa José oo'ulaka María je Jesús chi nachonkai süpüla ne'itaainjachin nia najapulu'u Maleiwa maa aka tü nümakat Moisés, 28 naapaakalaka Simeón chi jo'uukai sümaa nu'waajüin Maleiwa sünain maa: 29 “Maleiwakalee, Aluwataakai waa'u, keraataainja joo taya chi püchepchiakai süpüla ouktaa sünain anain taa'in, süka paa'inrüitpain tü püküjakat tamüin paala. 30 Te'rüichipa joo chi aneekünakai pütüma su'upala wayuu süpüshua süpüla nu'tte'erüinjachin wayuu. 32 Nütüma chi jo'uukai, na gentilekana, na nnojoliikana püpüshin, nountüin ne'raajüin pia. Je na püpüshikana Israelkana, na'waajeechi pia naa'u chi jo'uukai, süka pansaain pünüiki namüin”, nümakalaka Simeón. 33 Otta nüshi chi jo'uukai sümaa tü niikat, ponüsü ma'i naa'in tü aküjünakat nüchiki chi nachonkai. 34 Nümakalaka joo Simeón namüin: —Anata'aleeshiija'a ma'i jia. Otta sümüin tü niikat: —María, aneekuushi chi jo'uukai nütüma Maleiwa süpüla sütüjaainjatüin saa'u tü wayuu Israelkalüirua sünain su'ttaainjatüin nünainjee müleka sünoujale nünain. Akaajasa eekai nayouktüin, amülouijeena naya. Ja'yeetkalaka sünain niyouktünüin chi Maleiwakai süka niyouktünüin chi jo'uukai. Je mojeerü ma'i paa'in pi'rapa tü e'ralaakat wayumüin nümüin chi püchonkai —nümakalaka Simeón. 36 Je cha'aya sulu'u tü a'waajüleekat, eesü wane wayuu laülaa, oukta a'wayuuset, nünüikimaajatü Maleiwa kanüliasü Ana, nüchon Fanuel, nuu'uliwo'u Aser. Akaratshi ne'e juya eejatüin shia nümaa chi su'wayuusekai süpülapünaa ouktüin nia. 37 Mekiisalüirü shikii juya pienchimüin sünain sümüiwain. Nnojotsü ojuittüin shia sulu'ujee tü a'waajüleekat. Ayatsü so'uka'i, sa'wai sünain su'waajüin Maleiwa, sünain saashajaain nümaa je sünain saamajüin. 38 Wanaa sümaa najapulu'uin chi jo'uukai Simeón, sürütkaakalaka joo Ana nanainmüin, sünain saapüin analu'ut nümüin Maleiwa. Shiasa süchikijee tia, aküjasü waneepia nüchiki chi jo'uukai namüin na wayuu a'atapajakana süpüla taashinjanain na wayuukana Israelkana suulia müliaa. 39 Otta müshia José sümaa María, süchiki naa'inrapa süpüshua tü aluwataanakat anain nütüma Moisés, ale'ejüshii naya nümaa chi nachonkai noumainpa'amüin sulu'umüin tü pueulokat Nazaret cha'aya Galilea. 40 Otta müshia chi jo'uukai, jintüishi joo nia. Yalayalashi sümaa kekiin ma'i nia, je nii'iyatüin Maleiwa waneepia na'anasia nümüin. 41 Je nakuaippa chi nüshikai Jesús sümaa tü niikat, o'unapü'üshii naya wwatua süpüla juyakat chamüin Jerusalénmüin sünainmüin tü mi'iraakat kanüliasü “Pascua” münüin. 42 Je so'u tü polookot piammüin juya nuuyase chi nachonkai, o'unüshi nia namaa sünainmüin tü mi'iraakat maa aka no'unapü'üin paala. 43 Shiasa keraapa tü mi'iraakat, o'unüshii naya nachikua nepialu'umüin. Otta müshia chi nachonkai, nnojoishi o'unüin namaa. Saa'u wainmain wayuu sünain o'unaa namaa, nnojoliishii nayaawatüin saa'u sünain makatüin nia noulia. 44 Nnojoishi nia nasukajüin so'u tü waneekat ka'i waraittüin naya, süka yaayaain nia naashin sa'aka tü wayuukolüirua. Otta natüjaapa naa'u sünain nnojolin nia namaa, nachajaakalaka nüchiki sa'akapünaa tü napüshikalüirua je sa'akapünaa tü ne'raajüinkalüirua. 45 Je süka nnojolüin nantüin nünain, nale'ejaakalaka nachikua yaawala Jerusalénmüin sünain nachajaain nüchiki cha'aya. 46 Je so'u tü apünüinkat ka'i, nantakalaka nünain sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa. Eekalaka nia joyotüin napüla na'aka na ekirajüliikana sünain aapajaa nanüiki je sünain asakiijaa naya. 47 Otta tü wayuu aapajüsükalüirua, ponüsü ma'i saa'in tü nümakat chi jintüikai namüin na laülaayuukana, süka nütüjüin ma'i asouktaa ne'ipajee. 48 Otta tü niikat nümaa chi nüshikai, ponüshi ma'i naa'in chi nachonkai ne'rapa tü naa'inrakat. Je mapa, sümakalaka tü niikat nümüin: —Tachonchee, ¿jamüshii nnojoliika'a paapirüin waya sünain makatajachin pia? Achajaashii waya püchiki sünain shapaain ma'i waya paa'u —sümakalaka tü niikat nümüin. 49 Nüsouktakalaka joo chi jintüikai namüin: —¿Jamüshii jia jüchajaaka'a tachiki? Yaaweeyülia paala taya yaa sulu'u nipia chi Tashikai —nümakalaka namüin. 50 Otta tü niikat oo'ulaka chi nüshikai, nnojotsü nayaawatüin aa'u tü nümakat chi nachonkai namüin. 51 Je shiasa süchikijee tia, o'unüshi Jesús namaa nepialu'umüin, chaa palaamüin Nazaretmüin, sünain jüüjüüin waneepia namüin cha'aya. Je tü niikat süchikijee, jülüjasü saa'in waneepia tü shi'rakat je tü saapakat joolu'u nüchiki chi süchonkai. 52 Je mapa, ataralaashi joo Jesús sümaa kekiin ma'i je sümaa yalayalain. Kojutshi nia sütüma wayuu süpüshua, je talatüsü ma'i naa'in Maleiwa nümaa.

Lucas 3

1 Je so'u tü polookot ja'ralimüin juya nuuyase chi Tiberio Césarkai anülia sünain aluwatawaa sulu'u tü mmakat süpüshua, eeshii na pienchishii sülaülashiikana noumain na wayuu judíokana. Eeshi Poncio Pilato chi Romaje'ewaikai sülaülashikai tü mmakat Judea. Eeshi Herodes chi sülaülashikai Galilea. Eeshi Felipe, nimülia Herodes, sülaülashi Iturea je Traconite. Otta eeshi Lisanias sülaülashi Abilinia. 2 Je so'u juyakat tia, eeshii piamashii laülaashiikana napüleerua na sacerdote judíokana, kanüliashi Anás, je nünülia wane, Caifás. Je so'u juyakat tia, naashajaakalaka chi Maleiwakai nümaa Juan chi nüchonkai Zacarías wanaa sümaa chajachin nia kepiain cha'aya isashiipa'a. 3 Nu'unakalaka Juan sütüma tü nümakat Maleiwa nümüin sa'akamüin wayuu sainküin mmakat eepünaa tü süchikat Jordán. Nu'ttakalaka sünain nime'ejüin naa'in na wayuukana shii'iree nayaawajaain suulia naainjala sümaa nakatalaain suulia süpüla sülatinnüinjatüin noulia. Je nuluwataain na oonookana sümaa nünüiki sünain nawoutisaajünüin. 4 Tü naa'inrakat Juan, shia tü ashajünakat achiki paala sümaiwa nütüma Isaías chi nünüikimaajachikai Maleiwa sünain maa: “Owoottaweechi wane wayuu cha'aya isashiipa'a sünain maa: ‘Yapa jütüma nüpüna chi Senyotkai. Juu'ulaa suulia jaainjala süpüla nüntajachin ja'akamüin. 5 Wanaaweesü tü wopukat jütüma. Aakatüneesü tü namünakalüirua. Ase'ejüneesü eekai japatshin. Alo'inneesü eekai shokotüin. 6 Yapa jütüma nüpüna chi Senyotkai süpüla sütüjaainjatüin wayuu süpüshua naa'u sünain niain chi O'tte'erüikai’ ”. 7 Nümakalaka Juan namüin na wayuu outkajaakana nünainmüin shii'iree nuwoutisaajaa: “Jiakana wüi ouktasiro'ut, e'rülii wayumüin jia. Nnojoleerü kasalajanain jaainjala jümüin jaajüin sükajee ne'e juwoutisaajünüin, nnojoleena jia e'rüin müliaa jaajüin süsala. 8 Müleka shiimüinreje sünain jükatalaain suulia jaainjala, atüjaaneerü aa'u tia sünainjee tü kasa anasü jaa'inrakat. Je nnojotsü che'ojaain ju'waataain sulu'u nuu'uliwo'uin jia Abraham. Müleka nnojoliire jaa'inrüin tü nuluwataakat anain jia Maleiwa, süsaleena jia nütüma. Müleka nücheküle Maleiwa, eesü süpüla jaa'a sümeerüin tü ipakalüirua nütüma süpüla shiainjatüin nuu'uliwo'uin Abraham. 9 Müleka nnojorule jaa'inrüin tü anasükat nu'upala Maleiwa, aleejüneena jia nütüma, maa aka süshottünüin sümaa sujutünüin so'u siki wane wunu'u eekai nnojolüin anain süchon”. 10 Nasakirakalaka joo na wayuukana sütümajee tü nümakat namüin: —¿Kasa anaka süpüla waa'inrüin süpüla wee'iyatüin pümüin sünain wakatalaaitpain suulia waainjala? 11 Asouktüshi Juan namüin: —Chi wayuu eekai piamain nüshe'in, anasü müleka nüsülajüle waneesia nümüin wayuu eekai mashe'in. Je chi eekai keküin, anashi müleka nüsülajüle süpüshi tü niküinkat nümüin eekai meküin —nümakalaka. 12 Je na'aka na wayuu antakana nünainmüin Juan shii'iree nuwoutisaajaa, eeshii wane okotchajülii neerü nümüin chi sülaülashikai mma. —Ekirajüikalee, saa'u pümüichipain wamüin, ¿kasa anaka süpüla waa'inrüin süpüla wee'iyatüin pümüin sünain wakatalaaitpain suulia waainjala? —namakalaka nümüin. 13 —Nnojo sülatüin jütüma süpüleerua wayuu tü suwalaajüinjatkat nümüin chi sülaülashikai mma —nümakalaka namüin. 14 Nasakirakalaka joo wane surulaalüirua: —Jama wayakana, ¿kasa anaka süpüla waa'inrüin süpüla wee'iyatüin pümüin sünain wakatalaaitpain suulia waainjala? Asouktüshi nia namüin: —Nnojo ji'ike'erüin wayuu süka ja'alain saa'u sükorolo. Nnojo jüta'ülüin wayuu müleka nnojorule mojulaain. Je talata ne'e jia sümaa tü ji'yataainjutkat —nümakalaka namüin. 15 Je na wayuukana napüshua sütüma tü nüküjakat Juan namüin, “Niataakaja Cristo, chi wa'atapakai süka süpüshua waa'in”, müsü naa'in. 16 Nüküjakalaka joo Juan namüin na wayuukana napüshua: “Tayakai, wayuu ne'e. Nnojoishi wanaapünaain nümaa Cristo, süka pülashin ma'i nia toulia. Tawoutisaajüin ne'e jia süka wüin. Otta müshia Cristo, anteechi jünainmüin süpüla naapüinjachin jümüin chi Naa'inkai Maleiwa süpüla eeinjachin nia waneepia jümaa. Akaajasa chi eekai ayatüin sünain naainjala, süsaleechi nia nütüma. 17 O'tte'enneechi chi eekai nünoujain nünain Cristo, maa aka sükatannüin süchon wane a'ttiee suulia tü suwasalakat süpüla sünaajaanüin. Otta chi eekai niyouktüin Cristo, amülouleechi waneepia, maa aka tü suwasalakat sünain sa'ajünüin”, nümakalaka namüin. 18 Ayatshi Juan aküjain nüchiki chi O'tte'erüikai namüin, sümaa nime'ejüin naa'in süka pütchi wainma. 19 Je süchikijee tia, naashichijaakalaka Herodes chi sülaülashikai mma nümüin Juan sünainjee nüchiaain nia saalin naapaain tü nu'wayuusekat chi nimüliakai süpüla nu'wayuusein, tü Herodíaskat anülia, otta saaliijee wainma kasa mojusü naa'inrakat. Nüpüreesajitkalaka Juan. 21 Je chaa eejatüle suwoutisaajünüin tü wayuukolüirua nütüma Juan, owoutisaajünüshi Jesús nütümaya. Je wanaa sümaa naashajaain Jesús nümaa Maleiwa, ajutalaasü chaa iipünaa eere Maleiwa. 22 Nüshakatakalaka joo chi Naa'inkai Maleiwa nünainmüin Jesús, sünain müin aka saa'in wane mo'uwa. Saapünakalaka joo wane pütchi chaa iipünaajee sünain maa: —Anii chi Tachonkai aishikai tapüla. Talatüshi ma'i taya nümaa. 23 Je kettaapa maa aka apünüin shikii juya nuuyase Jesús, o'ttüshi nia sünain ekirajaa wayuu. Otta Jesús, saashin wayuu süpüshua, nüchon José. Anuu nanülia na koo'uliwo'ukana José nüchon Elí: 24 Elí, nüchon Matat. Matat, nüchon Leví. Leví, nüchon Melqui. Melqui, nüchon Jana. Jana, nüchon José. 25 José, nüchon Matatías. Matatías, nüchon Amós. Amós, nüchon Nahum. Nahum, nüchon Esli. Esli, nüchon Nagai. 26 Nagai, nüchon Maat. Maat, nüchon Matatías. Matatías, nüchon Semei. Semei, nüchon José. José, nüchon Judá. 27 Judá, nüchon Joana. Joana, nüchon Resa. Resa, nüchon Zorobabel. Zorobabel, nüchon Salatiel. Salatiel, nüchon Neri. 28 Neri, nüchon Melqui. Melqui, nüchon Adi. Adi, nüchon Cosam. Cosam, nüchon Elmodam. Elmodam, nüchon Er. 29 Er, nüchon Josué. Josué, nüchon Eliezer. Eliezer, nüchon Jorim. Jorim, nüchon Matat. Matat, nüchon Leví. 30 Leví, nüchon Simeón. Simeón, nüchon Judá. Judá, nüchon José. José, nüchon Jonán. Jonán, nüchon Eliaquim. 31 Eliaquim, nüchon Melea. Melea, nüchon Mainán. Mainán, nüchon Matata. Matata, nüchon Natán. Natán, nüchon David. 32 David, nüchon Isaí. Isaí, nüchon Obed. Obed, nüchon Booz. Booz, nüchon Salmón. Salmón, nüchon Naasón. 33 Naasón, nüchon Aminadab. Aminadab, nüchon Aram. Aram, nüchon Esrom. Esrom, nüchon Fares. Fares, nüchon Judá. 34 Judá, nüchon Jacob. Jacob, nüchon Isaac. Isaac, nüchon Abraham. Abraham, nüchon Taré. Taré, nüchon Nacor. 35 Nacor, nüchon Serug. Serug, nüchon Ragau. Ragau, nüchon Peleg. Peleg, nüchon Heber. Heber, nüchon Sala. 36 Sala, nüchon Cainán. Cainán, nüchon Arfaxad. Arfaxad, nüchon Sem. Sem, nüchon Noé. Noé, nüchon Lamec. 37 Lamec, nüchon Matusalén. Matusalén, nüchon Enoc. Enoc, nüchon Jared. Jared, nüchon Mahalaleel. Mahalaleel, nüchon Cainán. 38 Cainán, nüchon Enós. Enós, nüchon Set. Set, nüchon Adán. Otta Adán, nükumala Maleiwa.

Lucas 4

1 Ale'ejüshi Jesús chejee eejee tü süchikat Jordán, sünain eein chi Naa'inkai Maleiwa nümaa. O'uninnüshi nia nütüma isashiipa'amüin 2 süpüla chainjachin nia cha'aya maa aka pienchi shikii ka'i sünain meküin. Je keraapa tü ka'ikat nütüma cha'aya sünain ouktüin nia jamü, antüshi Satanás chi sülaülakai yolujaa nünainmüin süpüla nuu'ulaküin naa'in. 3 —Müleka Nüchonle pia Maleiwa, puluwataa türa ipakat shii'iranajaaiwa pan —nümakalaka chi Yolujaakai nümüin Jesús. 4 Asouktüshi Jesús ni'ipajee: —Nnojo. Ashajünüsü paala wane pütchi sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa, müsü yaa: “Nnojotsü shiain sümüiwa tü pankat katüin atüma so'u wayuu, kateerü o'u shiaya sütüma süpüshua tü nümakat chi Maleiwakai” —nümakalaka Jesús nümüin. 5 Nu'uninnakalaka joo Jesús nütüma chi Yolujaakai chamüin iipünaamüin saa'upünaa wane uuchi, sünain nii'iyatüin nümüin tü suumainkalüirua wayuu süpüshua'ale wwatuo'ushi, sünain nümüin nümüin: 6 —Tü mmakat süpüshua, aapünüsü tamüin süpüla tasülajüinjatüin shia nümüin chi wayuu eekai tacheküin süpüleerua. Je joolu'u, müleka püsapainyo'ukale pia yaa tamülatu'u sünain pu'waajüin taya, taapeerü pümüin süpüla puluwataainjatüin tü wayuukolüirua sulu'ukat je süpüla kojutüinjachin pia sütüma —nümakalaka chi Yolujaakai nümüin Jesús. 8 Asouktüshi Jesús ni'ipajee: —Nnojo. Ashajünüsü paala: “Nia ju'waajüinjachika, chi Jümaleiwasekai nümüiwa, nia ji'yataainjachika amüin nümüiwa” —nümakalaka Jesús nümüin. 9 Nu'uninnakalaka joo Jesús nütüma chi Yolujaakai chamüin Jerusalénmüin eemüin tü a'waajüleekat Maleiwa, sünain nüsha'wale'erüin nia iipünaa süralo'u tü miichikat, sünain nümüin nümüin: —Müleka Nüchonle pia Maleiwa, pumutta pümata yaajee mmolu'umüin. 10 Aneechi pia saashin tü ashajuushikat, makat mayaa: “Nuluwataajeena Maleiwa na aapieekana süpüla naa'inmajüin pia. Najapulu'uinjachi pia suulia sheewa'alaain puu'ui sütüma ipa”, mataa sümakai tü ashajuushikat —nümakalaka chi Yolujaakai nümüin Jesús. 12 Asouktüshi Jesús: —Nnojo. Müsü tü ashajuushikat: “Nnojo juu'ulaküin naa'in chi Jümaleiwasekai” —nümakalaka Jesús nümüin. 13 Shiasa kettaapa chi Yolujaakai sünain nuu'ulaküin naa'in Jesús, o'unüshi nia nüma'anajee süpüla nüle'ejüinjachin nüchikua so'uweena wane ka'i nüchekakat o'u. 14 Ale'ejüshi joo Jesús Galileamüin, sünain pülashin ma'i nia nütüma chi Naa'inkai Maleiwa. Je aküjünüsü nüchiki sütüma tü wayuukolüirua sainküin mma sünain nüle'ejüichipain nüchikua. 15 O'ttüshi Jesús sünain ekirajaa wayuu sulu'upünaa tü ekirajüleekalüirua na judíokana. Otta na aapakana nünüiki, na'waajüin nia. 16 Nüntakalaka joo Jesús sulu'umüin tü pueulokat Nazaret eejachire kepiain paala nia jima'aliiwa'aya. Je so'u tü ka'i neemeraakat o'u na judíokana, ekerotshi nia sulu'umüin tü ekirajüleekat, maa akaapü'ü nütüma sainküin mma. Nüsha'walaakalaka süpüla naashaje'erüinjatüin tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa. 17 Saapünakalaka joo tü karalouktakat nümüin, tü nüshajalakat Isaías chi nünüikimaajachikai Maleiwa paala sümaiwa. Nuwastakalaka joo shia saa'u tü pütchi makat mayaa: 18 “Antüshi chi Naa'inkai Maleiwa taa'u, süka taneekünüin nütüma süpüla taküjainjatüin süchiki anaa sümüin wayuu eekai müliain. Nuluwataain taya süpüla taküjainjatüin sümüin wayuu süpüshua süchiki tü juya o'tte'ennüinjanakat o'u naya nütüma Maleiwa. Nücheküin süpüleerua taapirüin na püreesashiikana sünain taashiinapain naya, na mo'usaliikana sünain ko'uinapain naya, je na se'ejenashiikana naainjala sünain suu'ule'ennüitpain noulia”. 20 Shiasa kettaapa tü naashaje'erakat Jesús, nüko'olaa nümüsia tü karalouktakat süchikua sünain naapüin nümüin chi aa'inmajüikai. Je wanaa sümaa nüikkalaain Jesús süpüla ekirajaa, eesü naa'in na wayuukana napüshua süpüla tü nüküjainjatkat namüin, 21 süka natüjaain saa'u sünain kamalain ma'i nünüiki Jesús sümüin wayuu sainküin mma je keme'eriain shia namüin. Otta ne'raajüin nia sümaa niain kachoin José. Nümakalaka joo Jesús namüin: —Je so'u ka'ikat tüü, ekeraajüsü ju'upala tü ashajuushikat taashaje'erüitpakat jümüin, süka tayain saashajaain achiki. 23 Aashajaashi joolu'u Jesús namüin nüchikua sünain nüchiajaain naya: —Meena jia tamüin sünain jiyouktüin tanüiki: “Müleka ayuuire wane tottoolu, eiyajaashi nümüiwa süpüla nütüjaanajachin aa'u sünain tottoolüin nia. Akaweechia pia, müleka paa'inrüle wo'upala ya'ayaa puumainpa'a tü kasa anasü paa'inrakat cha'aya Capernaum, wanoujeerü tü pümakat wamüin”, meenain jia tamüin. 24 Shiimüin ma'i tü tamakat jümüin: Müinka nüntüle wane nünüikimaajachi Maleiwa sa'akamüin nüpüshi, mojuteechi nia sütüma, maa aka tayakai sünain mojutüitpain jütüma joolu'u —nümakalaka Jesús namüin. 25 Nüso'irüin naa'in na wayuukana sünain nüchiki Maleiwa sünain nuu'ulaain suulia nükaaliijain na wayuu judíokana saaliijee noo'ulaain suulia oonowaa sümaa nünüiki. Müshi nia namüin: —Soto jaa'in nüchiki Elías, chi nünüikimaajachikai Maleiwa sümaiwa, wanaa sümaa alin jamü sümüin wayuu süpüshua sütümajee nnojolüin sü'itüin juya apünüin juya shiatapünaamüin. Ajütünüshi Elías nütüma Maleiwa sulu'umüin tü mmakat Sidón eemüin wane wayuu oukta a'wayuuset cha'aya sulu'u tü pueulokat Sarepta süpüla nükaaliijainjatüin shia. Nnojoishi aluwataanüin nia namüin na eekai ouktüin na'wayuuse sulu'u tü mmakat Israel. 27 Je soto jaa'in nüchiki Eliseo chi nünüikimaajachikai Maleiwa sümaiwa, wanaa sümaa ayuulin wainma na wayuukana sulu'u tü mmakat Israel sütüma aja'ttaa ata. Ajütünüshi Eliseo nütüma Maleiwa nünainmüin wane wayuu Siriaje'ewai kanüliashi Naamán. Nnojoishi aluwataanüin namüin na ayuuishiikana sulu'u Israel. 28 Otta na wayuukana yaa sulu'u tü ekirajüleekat, üttajaasü ma'i naa'in sütüma tü nümakat Jesús namüin. 29 Natamaajaakalaka sünain najütüin Jesús sulu'ujee tü pueulokot solumüin wane namüna, süpüla na'ttüinjachin nüchiki mmolu'umüin. 30 Otta müshia Jesús, nülatakalaka pasanainpünaa nanain na wayuukana sünain nu'unüin nama'anajee. 31 O'unüshi joo Jesús Nazaretjee chamüin sulu'umüin tü pueulokat Capernaum cha'aya sulu'u tü mmakat Galilea. Je so'u tü ka'i neemeraakat o'u na judíokana, o'ttüshi nia sünain ekirajaa tü wayuukolüirua cha'aya. 32 Süka aluwataaushin nia nütüma Maleiwa süpüla ekirajaa, ponusü ma'i naa'in na wayuukana tü nüküjakat namüin. 33 Eetaalakalaka wane wayuu sulu'u tü ekirajüleekat, kale'eru'ushi yolujaa. Su'waatakalaka joo tü yolujaakalüirua nüle'eru'ukat chi wayuukai sünain emetuluin sünüiki nümüin Jesús: 34 —Alu'uleekaija'a taya pütüma Jesús, piakai chi Nazaretje'ewaikai. Tatüjaa aa'uchi pia sünain piain aneekuushin nütüma Maleiwa. ¿Jamüinjatü wakuaippa pütüma? ¿Püjütajanataaka waya yaajee? —sümakalaka. 35 Nüchiajaakalaka joolu'u Jesús tü yolujaakat: —Ko'uta pia. Pujuitta yalajee nuulia chi wayuukai —nümakalaka sümüin. Sujuittakalaka joo tü yolujaakat nuulia chi wayuukai sünain sujutüin nia mmolu'u pasanainmüin sünain tü wayuukolüirua, sümaa nnojolin neewaain nia sütüma. 36 Otta na wayuukana napüshua, ponusü ma'i naa'in tü ne'rakat sünain naashajaajiraain: —¿Kasashikai wayuu chi Jesúskai? Laülaashi nia suulia tü yolujaakalüirua je kojutüsü nünüiki sütüma wanaa sümaa nujuittirüin shia süle'eru'ujee wayuu —namakalaka. 37 Shiasa süchikijee tia, yootüsü nüchiki Jesús sainküin tü pueulokalüirua sü'ütpünaa Capernaum. 38 O'unüshi joo Jesús sulu'ujee tü ekirajüleekat eemüin nipia Simón, eejatkalaka tü nimeshikat Simón sünain ayuulin sütüma aapuwaa. Mayeinsü ma'i. Je achuntünüsü nümüin Jesús natüma na wayuukana niiyajüinjatüin shia namüin. 39 Nürütkaakalaka joo sünainmüin tü ayuuisükat. Naawale'erakalaka tü ayuuliikat suulia süka nünüiki. Saamatüitpa joo tü sütakat. Je süka anaitpain shia, atamaamaatüsü sünain shikirüin na shi'iyoukana. 40 Je motsopa ka'i, alü'üjünüsü wainma wayuu eekai ayuulin nünainmüin Jesús, sümaa ayuulii eekai eein ne'e. Otta Jesús, ni'itaain najapü naa'u wane'ewaire nakua. Anakalaka napüshua. 41 Je ojuittinnüsü yolujaa süle'eru'ujee wayuu wainma nütüma sünain su'waatüin ma'i: —Pia chi Nüchonkai Maleiwa. Otta Jesús, nüchiajaain tü yolujaakalüirua suulia saashajaain nüchiki, süka sütüjaain naa'u sünain niain Cristo chi Nüneekajalakai Maleiwa. 42 Je mapa ja'yuumüin, o'unüshi Jesús sulu'ujee tü pueulokat chaa eere yüütüülin. Otta tü wayuukolüirua, nachajaa achikichi nia. Je shiasa nantapa nünain, neme'ejüin naa'in shii'iree makateein nia namaa. 43 Asouktüshi Jesús: —Acheküshi taküjüinjachin tü pütchi anasükat sulu'upünaa tü pueulokat süpüshua, süchiki nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa, süka shiain ajütünüin apüla taya —nümakalaka Jesús namüin. 44 Shiasa süchikijee tia, ayatshi Jesús sünain aküjaa nüchiki Maleiwa sulu'upünaa tü ekirajüleekalüirua cha'aya Galilea.

Lucas 5

1 Je so'u wane ka'i, eeshi Jesús sha'watüin sotpa'a tü palaakat Genesaret sümaa wayuu wainma yentaawain shii'iree saapeein nünüiki Maleiwa. 2 Ni'rüin piamasü anua malu'usot sotpa'a tü wüinkat, tü apütünakat yala natüma na olojüshiikana jime sünain ashijawaa nakusüin. 3 O'otooshi joo Jesús sulu'u waneesia tü anuakat, tü na'anuainkat Simón Pedro. “Anashi pujutule süchiki tü pe'ejenakat tamaa yala pejechon shirokumüin tü palaakat”, müshi nia nümüin. Ojoyolooshi joo Jesús sünain nikirajüin tü wayuukalüirua yaakat sotpa'a tü palaakat sünain yaain nia sulu'u tü anuakat. 4 Shiasa keraapa Jesús süchikijee nikirajüin na wayuukana, naashajaakalaka nümaa Simón: —Anashii müleka wo'unule cha'aya eere o'ttüin tü palaakat süpüla jujutüinjatüin tü jukusüinkat chamüin süpüla olojoo jime —nümakalaka Jesús nümüin. 5 Nüsouktakalaka Simón: —Ekirajüikalee, olojüshii waya waneepia sa'waipa. Masitsalii waya sünain jime. Otta saa'u piaichipain müin tamüin, wajuteerü tü wakusüinkat süchikua —nümakalaka Simón. 6 Shiasa najutakalaka tü nakusüinkat shirokumüin tü palaakat, kasitkalaka naya jime watta saalin. Je süka pejechoin süpüla süchatajaain tü nakusüinkat süpüleerua tü jimekat, 7 neenakajaakalaka na wane natünajutkana sulu'ukana tü wane anuakat süpüla nakaaliijainjanain naya. Je süntapa tü anuakat sümaa nepirajüin shia jime, emeroteematüsü joo tü anua piamasükalüirua shirokumüin tü palaakat sütüma saawain tü jimekat. 8 Otta müshia Simón Pedro, ni'rapa tü jimekat, nu'wachiraakalaka nümülatu'umüin Jesús sünain nümüin nümüin: —Senyotkalee, wayuu kaainjarai taya. Anashi püpütüle taya tamüiwa —nümakalaka nümüin. 9 Müshi tüü, süka ponüin ma'i naa'in tü nasitkat sünain wattain saalii, aka'aya naa'in na eejanakana nümaa sulu'u tü ne'ejenakat, 10 aka'aya naa'in Jacobo oo'ulaka Juan, na nüchooinkana Zebedeo, na nütünajutkana Simón sulujunakana tü wane anuakat. Nümakalaka joolu'u Jesús nümüin Simón: —Nnojo mmolüin pia teema saa'u kaainjaralin pia. Maa aka olojülin pia jime, okotchajeechi joo pia wayuu tamüin süpüla saapajüinjatüin tanüiki. 11 Shiasa süchikijee nantirüin tü piamasükat ne'ejena sotpa'amüin tü palaakat, napütüin süpüshua tü nakorolokot süpüla o'unaa nümaa Jesús. 12 Je so'u wane ka'i, antüshi Jesús sulu'umüin wane pueulo eere wane wayuu mayeinshi sütüma aja'ttaa ata. Je ni'rapa Jesús, arütkaashi nia nünainmüin sünain palastaleein nia yaa nümülatu'u sünain nüchuntüin nümüin: —Senyotkalee, müinka pücheküle, piiyaja taya —nümakalaka chi wayuukai. 13 Niyurulakalaka joo nütüna Jesús nünainmüin chi ayuuishikai sünain naapaain nia: —Tacheküin süpüleerua anainjachin pia —nümakalaka nümüin. Anaichipa joo chi wayuukai. Nnojolüitpa aja'ttüin tü nütakat. 14 Aashajaashi joo Jesús nümüin chi wayuukai nüchikua: —Otta müshia joolu'u, nnojo püküjain sümüin wayuu püchiki sünain teiyajüin pia. Pu'una palajana eemüin chi sacerdotekai süpüla pii'iyatüinjatüin nümüin tü pütakat süpüla naapüinjatüin nümüin Maleiwa tü mürüt ouktajatkat saa'u anaichipain pia, maa aka tü nuluwataakat anain Moisés paala sümaiwa. Je sükajee tia, sütüjaajeechi aa'u pia wayuu sünain anaichipain pia süpüla sa'akainjachin pia püchikua —nümakalaka Jesús nümüin. 15 A'walakajaasü ma'i nüchiki Jesús sainküin mmakat, mayaasüje ko'utüin chi wayuukai. Ayatsü antapaatüin wayuu wainma nünainmüin shii'iree aapajaa tü nikirajakat anain je shii'iree shiiyajünüin nütüma. 16 Otta Jesús, o'unawaishi nümüiwa sa'akajee tü wayuukolüirua chaa eere yüütüüin süpüla aashajawaa nümaa Maleiwa. 17 Je so'u wane ka'i, wanaa sümaa nikirajüin Jesús tü wayuukolüirua, eeshii wane wayuuirua fariseo oo'ulaka na karalouktamaajanakana joyojoyolüin sa'aka tü wayuukolüirua. Antüshii naya sünain e'rajaa naa'u Jesús sulu'ujee tü pueulokalüirua sulu'u tü mmakat Galilea je Judea oo'ulaka chajee Jerusalénjee. Otta müshia Jesús, pülaichipa nia nütüma Maleiwa süpüla eiyajaa wayuu. 18 Nantakalaka wane wayuuirua sünain nalü'üjiraain wane wayuu ayuuishi süka süi shii'iree ne'itaain nia nümülatu'umüin Jesús shii'iree niiyajeein nia. Oukta asa'achi, oukta atünachi. Otta sünain nekerotirüin nia so'ulu'upünaa tü miichikat, 19 isasü nachiki süka wainmain tü wayuukolüirua so'ulu'u. Naliikajaakalaka nümaa chi wayuukai chaa süralo'umüin tü miichikat, süpüla naakatüinjatüin süralo'ujee süpüla nashakatirüinjachin nia pasanainpünaa sünain tü wayuukolüirua nümülatu'umüin Jesús. 20 Nütüjaapa Jesús saa'u nanoula na wayuukana, aashajaashi nia nümüin chi ayuuishikai: —Tawalachee, talatirüitpa paainjala puulia —nümakalaka nümüin. 21 Otta na fariseokana oo'ulaka na karalouktamaajanakana, müsü naa'in: “¿Jaraikai wayuu chi e'rüiyaaka aa'in wayumüin süpüleerua nünüiki nümüin Maleiwa? Nnojoishi jerain Maleiwa sünain niain ainküin nümüiwa alatiraa saainjala wayuu”. 22 Otta müshia Jesús, süka niyaawatüin saa'u tü sulu'ukat naa'in, asouktüshi nia namüin: —¿Jamüshii jia mojuka'a jünüiki tamüin sulu'u jaa'in? 23 Je wanaa sümaa tamüin nümüin, “Talatirüitpa paainjala puulia”, nnojoishi jütüjaain aa'u tayakai, chi Shipayakai Wayuu, sünain laülaain süpüla alatiraa saainjala wayuu. Otta müsia joolu'u, jütüjaweechi aa'u taya sünain laülaain süka tameechin nümüin, “Püsha'walaa waraittaiwa pia”. Aashajaashi joo Jesús nümüin chi oukta asa'achikai: —Püsha'walaa, pülü'üjaa pu'ula, pu'una pipialu'umüin —nümakalaka nümüin. 25 Asha'walaamaatüshi joo chi wayuukai su'upala tü wayuukolüirua süpüshua. Naapaain tü nu'ulakat palastakat aa'u paala nia sünain nu'unüin nipialu'umüin sünain nu'waajüin chi Maleiwakai. 26 Ponokalaka ma'i saa'in tü wayuukolüirua tü shi'rakat sünain maa: —Anashaataleesia ma'i tü kasa we'rakat so'uka'i tüü, tü nnojotkat we'rapü'üin paalainka —namakalaka sünain na'waajüin Maleiwa. 27 Shiasa mapa süchikijee tia, sünain nu'unüin Jesús yalajee, eeshi nüpüla wane wayuu joyotüin eere ni'yataale kanüliashi Leví. Okotchajüi neerü nümüin chi sülaülashikai mma. —Anashi tamaatalai pia —nümakalaka Jesús nümüin. 28 Nüsha'walaakalaka joo Leví sünain nüpütüin ni'yataain süpüshua süpüla o'unaa nümaa Jesús. 29 Shiasa süchikijee tia, neenakakalaka Leví wainma wayuu nipialu'umüin sünainmüin wane ekawaa nütüma nüpüla Jesús. Je na'aka na wainma wayuu eküshiikana, eeshii wainma na okotchajüliikana neerü nümüin chi sülaülashikai mma. 30 Otta na wayuukana fariseokana je na karalouktamaajanakana eekai fariseoin, ejejeraashii naya nojuuna na nikirajüinkana Jesús sünain mojuin nanüiki namüin: —¿Jamüshii cheje eera nekaaka'a namaa na eekana kaainjaraliin, maa aka na okotchajüliikana neerü nümüin chi sülaülashikai mma? —namakalaka namüin. 31 Nüsouktakalaka joo Jesús ne'ipajee: —Wane wayuu eekai nnojolüin ayuulin, nnojotsü che'ojaain tottoolu sümüin. Shia che'ojaaka amüin eekai ayuulin. 32 Otta müshia tayakai, antüshi taya sa'akamüin wayuu süpüla achajawaa süchiki eekai kaainjaralüin shii'iree sükatalaain suulia saainjala. Nnojoishi taya antüshin süpüla achajawaa süchiki eekai maainjalain saa'in namüin —nümakalaka Jesús namüin. 33 Naashajaakalaka joo na fariseokana oo'ulaka na karalouktamaajanakana nachikua nümüin Jesús: —Na nikirajüinkana Juan, aamüjapü'üshii naya wanaa sümaa nachuntüin nümüin Maleiwa, maa'aya aka na wekirajüinkana wayakana fariseokana. ¿Jamaka'a joo na pikirajüinkana nnojoliika'a naamüjüin? Ayatshii naya sünain ekaa —namakalaka nümüin Jesús. 34 Nüsouktakalaka Jesús ne'ipajee sünain nikirajüin naya süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma sünain nümüin namüin: —Tü wayuu antakat sünain shikiira wane ka'wayuusee, anasü talatüle saa'in sümaa nnojolüin mojuin saa'in wanaa sümaa eein chi ka'wayuuseshikai namaa. Je joolu'u, süka eein taya namaa na tekirajüinkana, anasü talatüle naa'in. Alu'ujasa mapa takatalaapa noulia, eeshii süpüla naamüjüin —nümakalaka Jesús namüin. 36 Nümakalaka namüin: —Nnojotsü anain müleka shi'yotoonüle wane shi'ipa kuluulu eekai jeketüin süpüla ekeittiajünaa süka wane ashe'in eekai laülaain. Amojujaajeerü süpüshua wanaa sümaa süshijaanüin süka süsüküijaweerüin. Akaajaa jiakana, nnojotsü anain masütaajule jia sünain tü jünoujakat paala wanaa sümaa jünoujain tü pütchi jeket tekirajakat anain. 37 Maa'aya aka wane wiino. Müleka süla'annüle wane wiino eekai saashü'üjünajatüin sulu'u wane paa'ata eekai laülaain, eesü süpüla süchatajaain tü paa'atakat sütüma jashü'üpa. Amülouleerü tü wiinokot oo'ulaka tü paa'atakat. 38 Shi'itaaneekalaka wane wiino eekai saashü'üjünajatüin sulu'u wane paa'ata eekai jeketüin. 39 Chi eekai nüsülüin wane asüüshi eekai jashü'üin, nnojotsü naa'in sünain eekai nnojolüin jashü'üin, süka ki'rain nümüin asaa tü jashü'üsükat. Akaajaa jiakana fariseokana, ki'rairü jaa'in sünain tü ekirajünakat anain jia natüma na jutuushikana otta jiyouktüin tü tekirajakat anain —nümakalaka Jesús namüin.

Lucas 6

1 So'u tü ka'i neemeraakat o'u na judíokana, awaralijaashi Jesús namaa na nikirajüinkana sulu'u wane wopu pasanainpünaa sünain wane yüüja. Je na nikirajüinkana, nasürüttapünaain wane a'ttiee kanüliakat “trigo” sünain nashalejüin shia. 2 Otta na fariseokana, süka müin aka saa'in wane a'yatawaa tü naa'inrakat na nikirajüinkana Jesús naashin, namakalaka namüin: —Saashin tü nüshajakat Moisés, nnojotsü anain süpüla jaa'inrüin tia so'u tü ka'i weemeraakat o'u —namajaakalaka namüin na nikirajüinkana Jesús. 3 Asouktüshi Jesús joolu'u namüin saa'u nnojolüin kaainjalaain tü naa'inrakat na nikirajüinkana naajüin: —Soto jaa'in tü naa'inrakat David paala sümaiwa wanaa sümaa alin jamü nümüin je namüin na nütünajutkana. 4 Ekerotshi nia sulu'umüin tü a'waajüleekat Maleiwa wanaa sümaa shi'itaanüin tü pan aapünajatkat nümüin Maleiwa. Tü pankat naashin Moisés, nnojotsü shika'ain sümüinjatüin wayuu eekai eein ne'e. Naya eküinjanaka namüiwa, na sacerdote judíokana. Otta David, naapaain tü pankat sümaa niküin, je naapüin süpüshi namüin na nütünajutumuyuukana. Je nnojoliishii süsalain naya tü naa'inrakat nütüma Maleiwa. 5 Tayakai, chi Shipayakai Wayuu, taya laülaashika saa'u tü ka'i sheemeraakat o'u wayuu. Je sükajee tia, nnojoliishii kaainjalain na tekirajüinkana saaliijee tü naa'inrakat —nümakalaka Jesús namüin. 6 Je so'u wane'eya sükalia eemerawaa, ekerotshi Jesús süpüla ekirajaa sulu'umüin tü ekirajüleekat tü judíokalüirua. Eejachikalaka nüpüla wane wayuu joso ajapüchi, tü najapü nikiakat. 7 Je na fariseokana namaa na karalouktamaajanakana, süka naapeein nikii Jesús, eekalaka ma'i naa'in nüpüla müleka niiyajüle so'u tü ka'i eemeraanakat o'u, shii'iree “Kaainjarai nia süka ni'yataain so'u tü ka'i eemeraanakat o'u sünain niiyajüin wane wayuu” namüinjanain sümüin wayuu. 8 Otta Jesús, süka nütüjaain saa'u tü jülüjakat naa'in, —Püsha'walaa yala pasanainmüin sünain tü wayuukolüirua —nümakalaka nümüin chi wayuu joso ajapüchikai. Nüsha'walaakalaka joo chi wayuukai yala yalaala. 9 Nümakalaka joo Jesús namüin na wayuukana sünain nüchiajaain naya: —Saajüin tü nüshajakat Moisés, ¿kasa anaka süpüla waa'inrüinjatüin so'u tü ka'i eemeraanakat o'u? ¿Anasü müleka waa'inrüle tü kasa eekai anain? ¿Shiataapa eekai mojuin? ¿Anasü müleka waa'inmajüle wayuu suulia ouktaa? ¿Shiataapa anain wo'utüle saa'in? 10 Niirakaakalaka Jesús namüin na wayuukanairua napüshua sünain nümüin nümüin chi ayuuishikai: —Puwasta tü pajapükat. Je sünain naa'inrüin tü aluwataanakat anain nia, anale'eitpa tü najapükat. 11 Otta na fariseokana je na karalouktamaajanakana, aashichijaashii ma'i naya nümüin Jesús sütüma tia. “¿Kasa waa'inrüinjatka nüka?”, müshii naya sünain aashajaajirawaa. 12 O'unüshi Jesús so'u wane ka'i saa'umüin wane namüna süpüla aashajawaa nümaa Maleiwa. Eeshi nia sünain nüsira'irüin aikat tia sünain achuntaa nümüin. 13 Shiasa ja'yuupa, neenaküin na nikirajüinkana nünainmüin süpüla nüneeküinjanain poloo piammüin na'akajee. Ni'itaakalaka joo nanülia “Aluwataaushi” münüin, süka nuluwataainjanain naya sünain aküjaa nünüiki sümüin wayuu. Anuu nanülia na Aluwataaushikana: 14 Simón, chi e'itaanakai anülia Pedroin nütüma Jesús. Andrés, chi nimüliakai Simón. Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, 15 Mateo, je Tomás. Jacobo chi nüchonkai Alfeo. Simón, wane no'utku na wayuukana kanüliakana Zelote. 16 Judas nüchonkai Jacobo. Je Judas Iscariote chi aapüinjachikai nikii Jesús. 17 Süchikijee tia, ashakatüshi Jesús saa'ujee tü namünakat namaa na polooshiikana piammüin eemüin wane anoui eere wainmain na nikirajüinkana otta wayuu watta saalin sulu'ujee süpüshua tü mmakat Judea, oo'ulaka Jerusalén, oo'ulaka sotpa'ajee palaa sulu'ujee tü pueulokat Tiro oo'ulaka Sidón. 18 Antüsü tü wayuukolüirua nünainmüin Jesús shii'iree saapajeein nünüiki je shii'iree shiiyajünüin tü ayuuliikat suulia nütüma. Na wayuu eekana müliain sütüma kale'eru'uwaa yolujaa, eiyajünüshii naya nütüma. 19 Arütkaashii na wayuukana napüshua nünainmüin Jesús shii'iree nepetteein nia süpüla anainjanain naya nütüma, süka natüjaain naa'u sünain pülashin nia je sünain niiyajüin wayuu wainma. 20 Eirakaashi joo Jesús namüin na nikirajüinkana sünain nikirajüin naya no'upala na wayuukana napüshua: “Anata'aleeshiija'a ma'i jia müliakana joolu'u, süka jikeroteenain chamüin eere nuluwataain Maleiwa. 21 Anata'aleeshiija'a ma'i jia aikana amüin joolu'u jamü, süka emireenain jia so'u ka'ikat tia, je jiakana a'yalajakana joolu'u, süka jüsirajeenain so'u tia. 22 Anata'aleeshiija'a ma'i jia shi'rakana amüin wayuu joolu'u saaliijee anoujaa tanain tayakai, chi Shipayakai Wayuu, mayaasüje kanain jia saa'in wayuu, mayaasüje süjünajaain jia wayuu sünain mojuin sünüiki jümüin, otta müleka shiyouktüle jia saa'u mojulaain jia saajüin. 23 “Meerü jukuaippa aka nakuaippa na nünüikimaajanakana Maleiwa paala sümaiwa sünain ne'nnüin amüin natüma na jutuushikanairua. Otta jiakana so'u tü ka'i mülieenakat o'u jia sütüma wayuu, talata jia süka süpüshua jaa'in, süka jütüjaain naa'u chi Maleiwakai sünain nüsülajüinjatüin kasa anashaatakat jümüin chaa iipünaa eere nia”, nümakalaka Jesús namüin. 24 Aashajaashi joo Jesús namüin na wayuukana napüshua: “Na wayuu eekana washirüin ja'aka, ‘Aisha'ajaa’, meena naya, süka kasalajaneerüin namüin tü mojusü naa'inrakat. Mayaasüje talatüin naa'in joolu'u sümaa washirüü ne'e, mojeerü naa'in so'uweena wane ka'i. 25 Je na wayuukana eekana emirain ja'aka maa'ulu yaa, mojeerü ma'i naa'in, süka aijeerüin jamü namüin. Otta na asirajakana, ‘Aisha'ajaa’, meena naya, süka na'yalajeenain saalii mojuu aa'in. 26 Je jia kojutkana sütüma wayuu süpüshua, jalia jia talataja aa'in sütüma tia. Anakaja sotüle jaa'in nachiki na nünüikimaajanayaakana Maleiwa sümaiwa paala kojutkana sütüma tü jutuushikalüirua soo'opünaa naküjain alawaa. Otta no'ulu'u Maleiwa, mojutsalii naya”. 27 Aashajaashi Jesús nüchikua namüin na nikirajüinkana no'upala na wayuukana napüshua: “Jia aapaakana tü tamakat, anashii aire jüpüla na jü'ünüükana, sümaa jükaaliijain naya, mayaashiije kanain jia naa'in. 28 Je anashii jücheküle tü anasükat napüleerua na mojukana anüiki jümüin, sümaa jüchuntüin nümüin Maleiwa naa'u, mayaashiije e'rüliin wayumüin jümüin. 29 Müleka süshe'etünüle ju'upünaa sütüma wayuu, anasü müleka nnojorule jüchekajüin shia. Shia anaka alu'u müleka jujununtaale süpüla süshe'etünüin tü wane. Je müleka süsütünüle tü jüshe'inkat, anasü müleka juu'ulaale tü wane'eya süpülaya. 30 Je nümüin chi eekai che'ojaain kasa nümüin, jüsülaja nümüin. Je nümüin chi asütakai jükorolo juulia, nnojo jüsütüin süchikua nuulia. 31 Anasü müleka jaa'inrüle tü anasükat sümüin wayuu, maa aka jücheküin saa'inreein tü anasükat jümüin. 32 “Müleka aire ne'e jüpüla tü wayuu aikat apüla jia, ¿kasa anaka alu'u tia nu'upala Maleiwa? Na wayuukana napüshua, mayaashiije kaainjaraliin naya, aisü napüla wayuu aikat apüla naya. 33 Je müleka jükaaliijale ne'e tü wayuu akaaliijakat jia, ¿kasa anaka alu'u nu'upala Maleiwa tia? Na wayuukana napüshua, mayaashiije kaainjaraliin naya, naa'inrüin tia. 34 Je müleka jujuyaajirüle ne'e wayuu eekai sütüjain awalaajaa, ¿kasa anaka alu'u nu'upala Maleiwa tia? Shia saa'inraka ne'e wayuu süpüshua, mayaasüje kaainjaralüin. Najuyaajirüin süpüla suwalaajünüinjatüin süchikua. 35 Alu'usa jiakana, anashii aire jüpüla na jü'ünüükana, maa aka naa'in chi Maleiwa Miyo'ushikai ma'i chakai iipünaa sünain kamaneein sümüin wayuu eekai kaainjalain, eekai nnojolüin saapüin analu'ut nümüin. Je müleka jükaaliijüle na jü'ünüükana sümaa jujuyaajirüin naya sünain nnojoliin jüchekajüin namüin süpüla nawalaajüinjatüin süchikua, nayaawateena aa'u jia sünain nüchooin jia Maleiwa. Je asülajüneena amüin jia wainma kasa anasü nütüma so'u wane ka'i. 36 Anashii müleka jümüliajüle wayuu süpüshua, maa aka naa'in chi Jüshikai Maleiwakai sünain nümüliajüin shia”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 37 Aashajaashi Jesús nüchikua namüin na nikirajüinkana no'upala na wayuukana: “Anakaja müleka nnojorule jiyoujüin wane wayuu. Müleka jaa'inrüle tia, meeria jukuaippa nütüma Maleiwa. Anakaja müleka nnojorule jaapüin shikii wane wayuu. Müleka jaa'inrüle tia, meeria jukuaippa nütüma Maleiwa. Shia anaka alu'u müleka motüle jaa'in saainjala wayuu eekai kaainjalain juulia, süpüla motüinjatüin naa'in Maleiwa tü jaainjalakat nuulia. 38 Anashii müleka jüsülajüle sümüin wayuu eekai che'ojaain kasa sümüin. Je tü che'ojaakat jümüin, asülajüneerü nütüma chi Maleiwakai sünain wainmashaateerüin shia. Akaajaa müleka matüjüinre asülajaa jia sümüin wayuu, meeria jukuaippa nütüma Maleiwa. Masülajuujeena amüin jia”, nümakalaka Jesús namüin. 39 Ekirajüshi joo Jesús süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma: “Müleka nu'uninnüle wane wayuu eekai mo'uin nütüma wane eekai mo'uinya, eeshii süpüla nojunuujiraain sulu'u ishi. 40 Wane wayuu, nüshatapa tü ekirajünakat anain nütüma chi ekirajüikai, shieerü nikirajaka anain tü ekirajünakat anain nia paala”, nümakalaka namüin na nikirajüinkana. 41 “Jia ayoojaakana waneepia na juwalayuukana, müshii aka jia naa'in wane wayuu eekai ni'rüin yarüttüsü sulu'u no'u chi nuwalakai sünain ‘Tawalaa, anashi tayu'rule tü yarüttüsükat sulu'ujee po'u’ sünain nümüin nümüin. Otta nnojotsü nütüjaain aa'u sünain eein wane sa'ata wunu'u sulu'u tü no'ukalia ma'i. Jiakana piamakana akuaippa, müleka juu'ulaale suulia kaainjalaa, juunteerü jii'iyatüin namüin na juwalayuukana sünain kaainjalain naya”, nümakalaka Jesús. 43 Aashajaashi Jesús joolu'u nüchikua namüin na nikirajüinkana no'upala na wayuukana: “Wane wunu'u eekai shikaajünüin achoin, nnojotsü kachoin eekai mekaajuuin. Otta wane wunu'u eekai mekaajuuin süchon, nnojotsü kachoin eekai shikaajünüin. 44 Müleka shi'nnüle süchon wane wunu'u, atüjaaneerü aa'u kasain kachoin. Tü süchonkot tü higuerakat, nnojotsü atpajünüin sünainjee wunu'u eekai keimsein, je tü uuwakat, nnojotsü atpajünüin sünainjee wunu'u eekai eein ne'e. 45 Akaajaa naa'in wane wayuu eekai nüküjüin waneepia kasa anasü, watüjaa aa'ut sünain shiain sulu'uin naa'in tü anasükat, süka waapüin shia nüküjüin. Akaajasa wane wayuu eekai nüküjüin waneepia tü kasa mojusükot, watüjaa aa'ut sünain shiain sulu'uin naa'in tü mojusükat. Tü saashajaakat wane wayuu, shia tü ojuittakat sulu'ujee saa'in”, nümakalaka Jesús namüin. 46 Aashajaashi Jesús nüchikua namüin sünain nüchiajaain naya: “ ‘Senyotkalee, kojutshi pia watüma’, ¿jamüshii jümaka'aka tamüin sünain nnojolüin jaa'inrüin tü taluwataakat anain jia? 47 Chi wayuu eekai nüntüin tanainmüin, sünain naapajüin tü tekirajakat anain, sünain naa'inrüin waneepia tü taluwataakat anain nia, ¿kasa maka aka nia? 48 Müshi aka nia naa'in wane wayuu eekai yalayalain süpüla aainjaa miichi. Nüpotüin tü mmakat süpüleerua tü nipiakat süpüla nükumajüinjatüin shia saa'u ipa. Je süntapa wane juya miyo'ushaata sünainmüin tü miichikat, nnojotsü ojuttüin shia, süka ichein ma'i sükumajia. 49 Akaajasa chi wayuu eekai nnojolin naa'inrüin tü taluwataakat anain, müshia aka nia naa'in wane wayuu eekai matüjain süpüleerua aainjaa miichi. Nükumajüin tü miichikat saa'u mma ne'e sünain nnojolin nüpotüin tü mmakat süpüleerua tü nipiakat. Je süntapa wane juya miyo'ushaata sünainmüin tü miichikat, ojuttüsü shia”, nümakalaka Jesús namüin.

Lucas 7

1 Je keraapa nünüiki Jesús namüin na nikirajüinkana no'upala na wayuukana napüshua, o'unüshi sulu'umüin tü pueulokat Capernaum. 2 Eeshi wane sülaülashi surulaat nnojoishi judíoin. Je chi nüchepchia kojutkai nütüma, ayuuishi, mayeinshi ma'i. 3 Niasa'a chi sülaülashikai surulaat, naapüin nüchiki Jesús sünain niain atüjain eiyajaa wayuu. Nuluwataakalaka wane laülaayuushiikana naa'u na judíokana süpüla naashajaainjanain nümaa shii'iree niiyajeein chi nüchepchiakai. 4 Shiasa nantapa na laülaayuushiikana nünainmüin Jesús, nachuntüin nümüin süka süpüshua naa'in sünain namüin nümüin: —Kojutshi ma'i chi sülaülashikai surulaat watüma. Anakaja müleka piiyajüle chi nüchepchiakai 5 süka alin ma'i waya judíokana nüpüla je süka naainjirüin wamüin tü ekirajüleekat —namakalaka nümüin Jesús. 6 O'una müshija Jesús namaa. Otta yaa pejemüin sünain nipia chi sülaülashikai surulaat, nüpanapajakalaka Jesús wane nütünajutüirua chi laülaashikai ajütünakat nünainmüin süpüla naküjainjatüin nünüiki nümüin: “Ekirajüikalee, nnojoishi taya o'unüin pünainmüin, süka nnojolin kasajachin taya pümüin, saa'in tamüin. ¿Jamakuaippalinjachika joo süpüla tantajachin pünainmüin? Süka jamüin, laülaain pia saa'u ayuulii. Müleka püküjale ne'e wane pütchi, tatüjaa aa'ut sünain aneechin chi tachepchiakai sütüma tia 8 süka tatüjaain saa'u aluwataanaa maa aka tatüjaain saa'u aluwatawaa. Müleka tajütüle wane surulaat, o'unüshi. Müleka teenaküle nia, antüshi. Müleka taluwataale chi tachepchiakai, naa'inramaatüin motso'o tü taluwataakat anain nia”, müshii naya nümüin Jesús sünain naküjain nünüiki chi sülaülashikai surulaat. 9 Oponojoosü ma'i naa'in Jesús sütüma tü nümakat chi sülaülashikai surulaat. Ajununtaashi joo sünain nümüin sümüin tü wayuukolüirua wattakat saalin eekat nümaa: —Miyo'utaaleeja'a nünoula chi sülaülashikai surulaat tanain. Nnojoishi eein wane makai aka naa'in sünain anoujaa tanain, ja'itakaja ne'e na'aka na wayuukana Israelkana —nümakalaka Jesús namüin. 10 Nale'ejaakalaka joo na ajütünakana nipialu'umüin chi sülaülashikai surulaat sünain eein chi nüchepchiakai napüla. Anaichipa joo nia. 11 Süchikijee tia, o'unüshi Jesús chamüin cha'aya eemüin wane pueulo kanüliasü Naín namaa na nikirajüinkana oo'ulaka watta saalin wayuu. 12 Je nüntapa so'ulu'umüin tü pueulokat, eesü nüpüla wane wayuu oukta a'wayuuset sümaa wainma wayuu shipiajannuu. Ouktüichipa joo chi süchonkai waneeshika'iya sümüin. Alü'üjünüshi nia amuuyuupa'amüin. 13 Shiasa ni'rapa chi Senyotkai tü wayuukot, nümüliajakalaka shia. —Nnojo pi'yalajüin, maachee —nümakalaka sümüin. 14 Nürütkaakalaka joo Jesús nünainmüin chi ouktüshikai. Je ni'itaapa najapü sünain tü alü'üjiasükat, asha'walaashii joo na wayuukana alü'üjashiikana. —“Püsha'walaa, waa'iraa”, müshi taya müin —nümakalaka nümüin chi ouktüshikai. 15 Otta müshia chi wayuukai, nojoyolookalaka sünain naashajaain. Otta Jesús, nümakalaka sümüin tü niikat: —Anii chi püchonkai. 16 Ponusü ma'i naa'in na wayuukana tü ne'rakat. Je na'waajüin Maleiwa: —Anashikaiche ma'i chi nünüikimaajachikai Maleiwa antakai wa'akamüin —müshii waneeirua. Otta wane: —Antüichipa Maleiwa süpüla nükaaliijainjanain waya nüpüshikana —müshii. 17 Je tü naa'inrakat Jesús nüka chi ouktüshikai, a'walakajaasü süchiki sütüma wayuu cha'aya sulu'u tü mmakat Judea je cha'aya sü'ütpünaa. 18 So'u wane ka'i, wanaa sümaa püreesain Juan chi owoutisaajüikai, aküjünüsü nümüin natüma na nikirajüinkana süchiki süpüshua tü naa'inrakat Jesús. Neenakakalaka Juan piamashii na nikirajüinkana 19 sünain nuluwataain naya chamüin nünainmüin chi Senyotkai süpüla namüinjanain nümüin: “¿Shiimü'inya piain chi aluwataaushikai nütüma Maleiwa süpüla pu'tte'erüinjachin wayuu? ¿Nnojottaapa shiimüin?”. 20 Shiasa nantapa na nikirajüinkana Juan nünainmüin Jesús, müshii naya nümüin: —Aluwataaushi waya pünainmüin nütüma Juan chi owoutisaajüikai süpüla wasakirüinjachin pia: “¿Shiimü'inya piain chi aluwataaushikai nütüma Maleiwa süpüla pu'tte'erüinjachin wayuu? ¿Nnojottaapa shiimüin?” —namakalaka. 21 Je so'u ka'ikalüirua tia, eiyajünüsü wayuu watta saalin nütüma, wayuu eekai müliain sütüma ayuulii je eekai kale'eru'uin yolujaa. Je wayuu wainma eekai mo'uin, ko'usü nütüma. 22 Je sükajee tia, asouktüshi joo Jesús namüin na nüjünalakana Juan: —Aa, shiimüin tayain chi aluwataaushikai nütüma Maleiwa süpüla to'tte'erüinjachin wayuu. Ju'una jümata jüchikua jüküjaiwa nümüin Juan tü ji'rakat je tü jaapakat achiki. Tü wayuu eekai mo'uin, ko'usü. Tü eekai masa'ain, kasa'asü. Tü eekai saja'ttüin süta, ashatüsü tü sütakat. Tü eekai mache'ein, kache'esü. Tü eekai ouktüin, oso'iraasü saa'in. Je tü eekai müliain, aküjüna amüinrü tachiki tayakai chi O'tte'erüikai. 23 Anata'aleeshija'a ma'i chi wayuu eekai nnojolüin nuu'ulaain suulia anoujaa tanain sütümajee tü alatakat nümüin —nümakalaka Jesús namüin. 24 Shiasa'a no'unapa na nüjünalakana Juan, o'ttüshi Jesús sünain aküjaa nüchiki Juan sümüin tü wattakat saalin wayuu: “Soto jaa'in wanaa sümaa nuwoutisaajüin Juan chaa isashiipa'a. ¿Kasa ju'unaka ee'iree eemüin nia? ¿Süpüla ji'rüinjachin wane wayuu eekai nnojolin lotüin sünain anoujaa? Nnojo. 25 ¿Süpüla ji'rüinjachin wane wayuu washirü eekai kashe'in kuluulu anasü? Nnojo. Na wayuu washinnuukana, na anakana ashe'in, kepiashii naya sulu'u nipia chi sülaülashikai mma, nnojoishii kepiain chaa eere maa'inyatuulin mma. 26 Shiimüin sünain ju'unüin chamüin süpüla ji'rüinjachin wane nünüikimaajachi Maleiwa. Je alana'aleeshia ma'i nia sünain kojutüin nütüma Maleiwa noulia na waneeinnua süka niain chi aapirakai wayuu sünain tantajachin tayakai. 27 Nia chi ashajünakai achiki paala sünain nümüin chi Maleiwakai nümüin chi Nüchonkai sünain maa: ‘Taluwataajeechi chi pünüliamaajachikai püpüleerua süpüla naapirüinjatüin tü wayuukolüirua sünain püntajachin sa'akamüin. Yapainjatü nütüma tü wayuukolüirua süpüla saapajüin pünüiki’, müsü tü ashajuushikat. 28 Shiimüin tü tamakat jümüin, yaa sa'aka wayuu maa'ulu yaa, alana'aleeshia ma'i Juan sünain kojutüin nütüma Maleiwa suulia tü wayuukolüirua süpüshua. Otta na wayuu anoujashiikana tanain, mayaasüje nnojoliin kojutüin joolu'u sütüma wayuu, alana'aleejeeria tü nojutkat so'uweena wane ka'i suulia tü nujutkat Juan maa'ulu yaa. Shia süka laülaweenain naya cha'aya eere nuluwataain Maleiwa”, nümakalaka Jesús. 29 Napüshua na wayuu aapakana tü nümakat Jesús, je na okotchajüliikana neerü nümüin chi sülaülashikai mma, süka owoutisaajuushin naya nütüma Juan, müshii naya: “Anasü ma'i tü nuluwataakat anain waya Maleiwa”. 30 Akaajasa na fariseokana namaa na karalouktamaajanakana, na nnojoliikana owoutisaajünüin nütüma Juan, nayouktüin tü nüchekakat chi Maleiwakai napüleerua. 31 Nümakalaka Jesús namüin na ayouktakana nünüiki: “¿Kasa maka aka naa'in na wayuu ka'akakana jia, na ayouktakana tanüiki? 32 Nnojoishii jia talatüin tamaa, süka nnojolin taa'inrüin tü jüchekakat tapüleerua. Müshii aka jia saa'in tepichi eekai namüin namüin na natünajutkana saaliijee nnojoliin nashaitteein namaa: ‘Ja'itaina amaasijaayaain waya, nnojoliishii jia oyonnojoyaain sütüma. Je ja'itaina mojuyaain waa'in sünain ee'irajaa, nnojoliishii jia a'yalajayaain sütüma’, müshii na tepichikana. 33 Müshii aka jia saa'in tepichi, saa'u ‘Kale'eru'ushi nia yolujaa’ jümüin nümüin Juan chi owoutisaajüikai sünain jiyouktüin nünüiki, süka nnojolin ni'rajaain mi'iraa je süka nnojolin nüsüin wanaa jümaa. 34 Otta jünüiki tamüin tayakai, chi Shipayakai Wayuu, süka te'rajaain mi'iraa sümaa wayuu: ‘Wayuu kasa ale'echi nia, sütünajut tü okotchajütkalüirua neerü nümüin chi sülaülashikai mma, sütünajut tü kaainjaratkalüirua’, müshii jia tamüin sünain jiyouktüin tanüiki. Shiimüin tü tamakat, müleka nnojorule taa'inrüin süpüshua tü jüchekakat, nnojoleena jia talatüin tamaa. 35 Otta chi wayuu eekai shiimüin sünain nünoujain nünain Maleiwa, nütüjaweerü aa'u sünain shiimüin tü taküjakat nümüin”, nümakalaka Jesús sümüin tü wayuukolüirua. 36 Eenajinnüshi Jesús sünain wane ekawaa nipialu'u wane wayuu fariseo kanüliashi Simón. Nu'unakalaka. Shiasa nüntapa chamüin cha'aya, nüikkalaakalaka sünain tü ekawaakat. 37 Je wane jierü kaainjarat shipiajatü cha'aya, sütüjaapa naa'u Jesús sünain nikaain nipialu'u chi fariseokai, süntakalaka nünainmüin süpüla shi'rüinjachin nia. Alü'üjasü wane maraaja akumajuushi süka ipa kanüliasü “alabastro”, kalu'usü “perfume”. 38 Asha'walaasü shia nüchiiruajee Jesús sü'ütpa'a nuu'ui sünain shi'yalajüin sünain süshorottirüin tü su'wüirakat saa'u. Süla'ajaakalaka shia süka su'wala. Shipesutkalaka shia sünain shi'yotüin tü perfumekat saa'u. 39 Otta chi fariseokai eenajitkai Jesús, müsü naa'in nüle'eru'u: “Je chira, müleka niale wane chi nünüikimaajachikai Maleiwa, niyaawatüinje tü jierü epettakat nia, nütüjaa aa'uluje sukuaippa sünain kaainjaralüin shia, je niyouktüinje sümüin tü saa'inrakat nüka”. 40 Otta Jesús, süka nütüjaain saa'u tü jülüjakat naa'in, müshi nia nümüin: —Simón, anashi taküjale pümüin süchiki wane kasa. —Anakaja, Ekirajüikalee. Püküja maala tamüin —nümakalaka nümüin. 41 Nümakalaka Jesús: —Eeshi wane wayuu a'anapitshi nünneetse. Nujuyaajirüin piamashii wayuu. Wainma neerü tü najuyaalakat: 500 “denario” tü nujuyaalakat wane. Oo'ulaka chi wane, ajuyaajüshi ja'rai shikii “denario”. 42 Otta na nujuyaajitkana, naja'ttirüin tü neerü najuyaalakat. Isasü nachiki nawalaajüin süchikua nümüin chi a'anapitshikai naya. Otta niakai, nuu'ulaain tü nünneetsekat napüla —nümakalaka Jesús. Nüsakinnakalaka joo Simón nütüma: —¿Jaraleechi, saa'in pümüin, aika ma'i apüla chi a'anapitshikai neerü? 43 Asouktüshi Simón: —Niataa chi wayuu oo'ulaanakai wainma ojuyaala —müshi. —Pütchi lotüsü tü püsouktakat aka —nümakalaka Jesús nümüin. 44 Niirakaakalaka Jesús sünainmüin tü jietkat sünain ayatüin naashajaain nümüin Simón: —Piakai, nnojoishi kamaneein tamüin sümaa aapüin wüin su'lojia too'ui tantaiwa'aya pipialu'umüin. Alu'usa shiakat, süshorottirüin su'wüira saa'u too'ui sünain süla'ajaain shia süka su'wala. 45 Piakai, nnojoishi püpesujüin taya wanaa sümaa püsaküin taya tantaiwa'aya. Alu'usa shiakat, moo'ulaainyülia suulia epesujaa too'ui. 46 Piakai, nnojoishi kamaneein tamüin sümaa o'yotoo seita saa'u tekii. Alu'usa shiakat, shi'yotüin “perfume” saa'u too'ui süpüla shii'iyatüin sünain kojutüin taya sütüma. 47 Ja'itairü wainmain paala tü saainjalakat, saa'u aliichipain taya süpüla süka süpüshua saa'in, atüjaana aa'ulu sünain motüitpain taa'in saainjala. Akaajasa piakai, nnojoishi alin taya püpüla süka süpüshua paa'in, maa aka alin taya süpüla tü jietkat, süka nnojolin che'ojaain motüin taa'in paainjala paajüin —nümakalaka Jesús nümüin Simón. 48 Nümakalaka joo Jesús sümüin tü jietkat: —Motüitpa taa'in paainjala. 49 Otta na wayuukana ekaashiikana wanaajiraa nümaa, aashajaajiraashii naya: —Atak. Motüsü naa'in saainjala wayuu naajüin. ¿Jarai wayuu atüjaka süpüleerua tia? —müshii naya sünain nayoujüin Jesús. 50 Otta nünüiki Jesús sümüin tü jietkat: —O'tte'ennüitpa pia süka pünoujain tanain. Anasü müleka pu'unüle sünain anain paa'in —nümakalaka sümüin.

Lucas 8

1 Shiasa süchikijee tia, o'unüshi Jesús sulu'upünaa tü pueulokat süpüshua. Aküjüshi nia tü pütchi anasükat sümüin wayuu, süchiki nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa. Je na Aluwataaushikana, na polooshiikana piammüin, o'unüshii naya nümaa. 2 Otta namaa nayakana, o'unüshii wane jieyuu eiyajünakana nütüma Jesús oo'ulaka na ayu'nnakana oulia yolujaa. Eesü María Magdalena, tü ayu'nnakat ale'eru'ujee akaratshisü yolujaa. 3 Eesü Juana, nu'wayuuse Chuza chi laamakai sulu'u nipia Herodes chi sülaülashikai mma. Je eesü Susana oo'ulaka wane jieyuu wainma. Nakaaliijain na jieyuukana Jesús je na nikirajüinkana süka tü nawashirüinkat. 4 So'u wane ka'i, antapaatasü wayuu watta saalin nünainmüin Jesús sulu'ujee tü pueulokat süpüshua. Ekirajüshi joolu'u nia sünain wane kasa süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma. 5 Müshi nia namüin: “Eetaashi wane wayuu apünajüi. O'unüshi sulu'umüin tü niyüüjasekat sünain nijinain tü nuwaüyekat. Eesü waüyee ejituukat sulu'u wopu eepünaale süliikatünüin aa'u sütüma wayuu, eere shiküin shia wuchii. 6 Eesü ejituukat eere arülain mma saa'u ipa. Shiasa susotapa, ajulujaasü süka josoin tü mmakat. 7 Eesü ejituukat sa'aka mojuui eekai keimsein. Shiasa süsotapa, ouktüsü tü pünajütkat sütüma tü mojuuikat. 8 Alu'usa wane waüyeekat, ejituushi saa'u mma anasü. Asotüsü, emiyo'ulaasü sünain wattain saalii süchon, maa aka poloo shikii süchon sünainjee waneesia so'u”, müshi joo Jesús sümüin tü wayuukolüirua. Je kettaapa nünüiki Jesús, “Chi eekai nüshateein tanüiki, anasü jülüjüle naa'in süpüla niyaawatüinjatüin saa'u tü tekirajakat anain”, nümakalaka sünain emetuluin nünüiki namüin. 9 Otta na nikirajüinkana Jesús: “Pikirajüinapa waya sünain wane kasa süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma. ¿Jamalu'ut tü püküjakat wamüin?”, namakalaka nümüin. 10 Asouktüshi Jesús: “Nnojotsü atüjaanüin aa'u paala süchiki nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa. Otta müshia joolu'u, o'ttüichipa taya sünain tee'iyatüin shia jümüin jiakana tekirajüinkana. Otta na wane wayuukanairua, tekirajüin naya waneepia süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma, süpüla keraainjatüin tü ashajünakat paala, tü münakat wamüin: ‘Ja'itaka'a neirakaain sümüin tü kasa anasü taa'inrakat, je ja'itaka'a naapüin tü kasa anasü taküjakat achiki, nnojoleerü nayaawatüin aa'u tü tekirajeekat anain naya’ ”, nümakalaka Jesús namüin. 11 Nii'iyatakalaka joo Jesús namüin sünain jamalu'ulüin tü nüküjaitpakat sümüin tü wayuukolüirua süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma. Müshi nia namüin: “Tü waüyeekat, shia nünüiki Maleiwa. 12 Je tü waüyee ejituukat eepünaale süliikatünüin aa'u sütüma wayuu, shia nakuaippa na wayuu eekai naapüin ne'e nünüiki Maleiwa sünain süsütünamaatüin tü pütchikat noulia nütüma Satanás suulia nanouja'alüin sünain süpüla no'tte'ennüinjanain nütüma Maleiwa. 13 Je tü ejituukat eere arülain mma saa'u ipa, shia nakuaippa wayuu eekai naapüin sümaa talataa aa'in nünüiki Maleiwa aküjünakat namüin. Müshii aka naya saa'in tü pünajüt ajulujaakat. Anoujashii naya motso'o ne'e. Otta ne'rapa müliaa sünainjee tü nanoulakat, oo'ulaa müshiija suulia anoujaa. 14 Je tü ejituukat sa'aka mojuui eekai keimsein, shia nakuaippa wayuu eekai naapüin nünüiki Maleiwa sünain malaüle'erüin naa'in sünain anoujaa, sükajee ayatüin naya shapaain naa'in naa'ujiraa shii'iree washirüü je shii'iree emi'ijaa. 15 Otta tü waüyee ejituukat saa'u mma anasü, shia nakuaippa na wayuu eekai naapüin nünüiki Maleiwa sümaa naapaain shia süka süpüshua naa'in. Lotüshii ma'i naya sünain anoujaa waneepia sütüma. Je maa aka tü pünajütkat saa'u mma anasü sünain wainmain süchon, koo'omüinsü namüin na wayuukana aa'inraa kasa anasü, süka nachecherüin naa'in sünain anoujaa”, nümakalaka Jesús namüin. 16 Aashajaashi joolu'u Jesús namüin nüchikua: “¿Jalasü e'itaanüin wane rampara chuwatüle? ¿E'itaanüsü suupünaa wayeeta? ¿E'itaanüsü suupünaa türoojo? Nnojotsü anain tia. Anasü shi'itaanüle iipünaa eere süpülee luusa, süpüla shi'nnüinjatüin tü suwaralakat sütüma wayuu eekai shikerolüin. Müsüya aka tü nüchikikat chi Maleiwakai. Nnojotsü anain müleka sunujunnule suulia wayuu. Shia anaka alu'u müleka süküjünüle sümüin wayuu süpüshua sünain shikirajünüinjatüin sünain. 17 Müleka sunujunnule wane kasa, eweeteerü süchikua. Müsüya aka tü nüchikikat chi Maleiwakai. Ja'itairü nnojolüin aküjünüin paala sümüin wayuu sainküin mmakat süpüshua, aküjüneerü joolu'u sümüin. 18 Je sükajee tia, anashii müleka eere jaa'in sünain tü pütchi jaapakat. Chi wayuu eekai jülüjain naa'in tü shiimainkat ekirajünakat anain nia, ekirajüneechi nia soo'omüin. Akaajasa chi eekai nnojolüin kasajatüin nümüin tü shiimainkat, asütüneerü nuulia tü ekirajünakat anain nia paala”, nümakalaka Jesús namüin. 19 Je joolu'u, antüsü tü niikat Jesús oo'ulaka na nimüliayuukana süpüla naashajaainjanain nümaa. Otta isasü nachiki arütkawaa nünainmüin, süka wainmain wayuu yaa nü'ütpa'a. 20 Naapinnakalaka Jesús: —Naa tü püikat anooipa'a oo'ulaka na puwalayuukana. Aashajaweeshii pümaa —nümünakalaka. 21 Asouktüshi Jesús: —Tü wayuu “teikat” je na wayuu “tawalayuukana” tamüinjanakana amüin, naya na eekai naapüin tü nünüikikat Maleiwa sünain naa'inrüin waneepia tü nuluwataakat anain —nümakalaka Jesús namüin. 22 So'u wane ka'i, müshi Jesús namüin na nikirajüinkana: —Anashii wo'unüle waneemüin sa'ata tü palaakat. O'otoo müshiija'a joo naya sulu'u tü anuakat sünain no'unüin. 23 Je süma'inru'u waraittüin tü anuakat shirokupünaa tü palaakat natüma na nikirajüinkana, atunküshi Jesús. Anta müsia joo wane wawai nanainmüin sünain shi'yotüin palaa sulu'umüin tü anuakat. Pejeirü süpüla shimerojooin tü anuakat shiinalu'umüin tü palaakat. 24 Narütkaakalaka na nikirajüinkana nünainmüin, —Ekirajüikalee, püchijiraa maala. Ouktüshii taa waya —namakalaka nümüin. Nüsha'walaakalaka Jesús sünain nüchiajaain tü wawaikat sümaa tü palaa ko'ontakat nanainmüin. Ejimalaa müsia joo tia sütüma nünüiki. 25 Nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana: —¿Nnojotsü jünoujüin paala sünain to'tte'erüinjanain jia suulia tü wawaikat? —müshi nia namüin. Eimolojooshii ma'i naya sümaa naashajaajiraain sünain namüin: —¿Jaraikai wayuukai chii, kache'ekai amüin wawai oo'ulaka tü palaakat? —müshii naya, süka ponüin ma'i naa'in tü ne'rakat. 26 Antüsü joolu'u tü anua kalu'ukot Jesús namaa na nikirajüinkana waneemüin sa'ata palaakat chejee Galileajee. Je cha'aya, kepiasü wane wayuuirua kanüliajüsü Gadareno. 27 Nüshakatapa Jesús sulu'ujee tü anuakat, eejachi nüpüla wane wayuu kale'eru'ushi yolujaa. Kepiashi chi wayuukai paala sulu'u tü pueulokat. Akaajasa joolu'u nia, kepiashi amuuyuupa'a sünain mashe'inkuu nümüin. Kakaliaichi sünain nnojolin kepiain nia sulu'u miichi. 28 Je süntaiwa'aya tü yolujaakalüirua nünain, ako'ojinnüshi nia sütüma wayuu. Otta ja'itaichi ako'ojünüin nia süka kaleena, nü'tsouktüin tia sünain nu'uninnüin sütüma tü yolujaakat eemüinre isashiipa'a. Arütkaashi joolu'u chi wayuukai nünainmüin Jesús sünain nüsapainyo'ukain nümülatu'umüin. Otta müshia Jesús, nümaja amüinrü tü yolujaakat süpüla sujuittüinjatüin nüle'eru'ujee chi wayuukai. Emetutsü joo sünüiki tü yolujaakat nüle'eru'ukat chi wayuukai sünain sümüin: —Jesúsuu, Nüchonka'iya Maleiwa Miyo'ushikai ma'i, ¿jamüinjatü takuaippa pütüma? Nnojo e'rülin wayumüin pia tamüin —sümakalaka wainmatua nümüin. 30 —¿Kasaichi pünülia? —nümakalaka Jesús sümüin. —Watta saalii, münüshii waya —sümakalaka nümüin Jesús. 31 Namakalaka joolu'u na yolujaakana yaakana nüle'eru'u chi wayuukai: —Nnojo püjütüin waya wattamüin shiinalu'umüin mmakat eere müliain weinshi tü wapüshikalüirua —müshii naya wainmatua nümüin Jesús. 32 Eejatü wane püülüküirua ekajaain cha'aya saa'u wane namüna. Nachuntüin na yolujaakana wainmatua nümüin Jesús shii'iree najütünüin süle'eru'umüin tü püülükkalüirua. —Ju'una jümaarüleen —nümakalaka Jesús namüin. 33 Ojuitta müsüja tü yolujaakalüirua nüle'eru'ujee chi wayuukai sünain shikerolüin süle'eru'umüin tü püülükkalüirua. Apantajaayaa müsü tü püülükkalüirua saa'ujee tü namünakat shirokumüin tü palaakat. Oo'uwo'utkalaka shia süpüshua. 34 Na arüleejüliikana tü püülükkalüirua ne'rapa tü alatakat sümüin, apantajaashii naya sulu'umüin tü pueulokat je sainküin mma sünain aküjaa süchiki. 35 Otta na wayuu aapakana nanüiki, o'unüshii naya sünain e'rajawaa tü aküjünakat achiki namüin. Je nantapa nünainmüin Jesús, ne'rüin chi wayuukai ojuittinna ouliachikai yolujaa, sünain kashe'inchipain nia, otta nnojolichipain mamainnain, sünain joyotüin nü'ütpa'a Jesús. Eimolojooshii naya ne'rapa nia. 36 Otta na wayuu eejanakana wanaa sümaa niiyajünüin chi wayuukai, naküja achikichi nia sümüin tü antüsükalüirua. 37 Je napüshua na wayuu Gadarenokana, süka mmolüin ma'i naya, nachuntüin ma'i nümüin Jesús süpüla nu'unüinjachin noulia. Je wanaa sümaa no'otooin Jesús sulu'umüin tü anuakat süpüla ale'ejaa Galileamüin, 38 arütkaashi joo chi ojuittinna ouliachikai yolujaa nünainmüin shii'iree nu'uneein nümaa. Otta müshia Jesús, niyouktüin süchiki nümaainjachin nia, sünain nümüin nümüin: 39 —Anashi püle'ejüle püchikua pipialu'umüin sünain püküjain süchiki tü kasa anasü naa'inrüitpakat chi Maleiwakai pümüin. Ale'ejaashi joo chi wayuukai pueulopa'amüin sünain aküjaa sümüin wayuu süpüshua süchiki tü kasa anasü naa'inrüitpakat Jesús nümüin. 40 Shiasa nüle'ejapa Jesús Galileamüin, eesü wayuu wainma a'atapajüsü nia. Je talatüsü saa'in nüntapa. 41 Je na'aka na wayuukana, eeshi wane wayuu kanüliashi Jairo, wane laülaashikai sulu'u tü ekirajüleekat tü judíokolüirua. Ayuuisü nüchon, waneesüchon shia nümüin, polooirü piammüin juya suuyase. Amotsojünüsü saa'in sütüma tü ayuulii sünainkat. Anta müshija'a nia sünain nüsapainyo'ukain nümülatu'umüin Jesús, sünain nüchuntüin wainmatua nümüin süpüla nu'unajachin nipialu'umüin süpüla niiyajüinjatüin tü nüchonkot. Je sünain nu'unüin Jesús nipialu'umüin Jairo, eesü wayuu watta saalin sünain yentaawain shia nümaa. 43 Je sa'aka tü wayuukolüirua, eesü wane wayuu ayuuisü. Polooirü piammüin juya amülain isha sümüin waneepia. Mepiirü shia, ja'itairü saapüin sünneetse süpüshua sümüin tottoolu. 44 Sülü'ülaakalaka tü wayuukot nüchiirua Jesús shii'iree shipetteein sot nüshe'in. Je shipettapa shia, anaitpa, nnojolüitpa amülain isha sümüin. 45 —¿Jarat epettaka tashe'in? —nümakalaka joo Jesús. Otta tü wayuukolüirua süpüshua, ko'utüsü ne'e nuulia. Nümakalaka joo Pedro: —Senyotkalee, ¿jamüshikai pia? Wainma wayuu chentaawain pümaa. 46 Nümakalaka Jesús: —Nnojo. Eesü wane epettakat tashe'in, süka tayaawatüin saa'u anaitpain tatüma wane wayuu —müshi nia. 47 Je sütüjaapa saa'u tü jietkat sünain nüliratüin naa'in shia, arütkaasü shia nünainmüin sünain süsapainyo'ukain nümülatu'umüin sünain shapashapatüin saa'in. Je su'upala tü wayuukolüirua süpüshua, aküjüsü shia nümüin Jesús sünain shiain epettüin tü nüshe'inkat je sünain anaitpain shia nütüma. 48 Nümakalaka Jesús sümüin: —Nii waa'iraa, anaitpa pia süka pünoujain tanain. Anasü pu'unüle sünain anain paa'in. 49 Wanaa sümaa naashajaain Jesús sümaa tü jietkat, nüntakalaka joo wane wayuu nipialu'ujeejachi Jairo chi laülaashikai sulu'u tü ekirajüleekat, sünain nümüin nümüin: —Ouktüitpa tü püchonkot. Puu'ulaa suulia peenajaain chi Ekirajüikai. 50 Naapapa Jesús nünüiki chi wayuukai, nümakalaka nümüin Jairo: —Nnojo piyo'ujaain aa'in. Pünouja ne'e tanain süpüla anainjatüin tü püchonkot. 51 Shiasa nüntapa Jesús nipialu'umüin Jairo, eesü wane wayuuirua a'waatüin ma'i shi'iralu'u saalii tü jintutkot. —Nnojo ji'yalajüin. Tü jintutkot, nnojotsü ouktüin, atunküsü ne'e —nümakalaka Jesús sümüin. Süsirajakalaka tü wayuukolüirua nüka Jesús, süka natüjaain saa'u sünain ouktüin shia. Nikerotitkalaka joo Jesús palitchon wayuu ne'e sulu'umüin tü miichikat: Pedro, Jacobo, Juan, oo'ulaka chi süshikai tü jintutkot je tü shiikat. 54 Naapaakalaka joo Jesús sajapü tü jintutkot sünain nümüin sümüin: —Püchijiraa maala, Tachee. 55 Suso'iraakalaka aa'in tü jintutkot sünain süsha'walaamaatüin. Shiasa süchikijee tia, —Anasü müleka shikinnüle —müshi Jesús. 56 Ponusü ma'i joo naa'in chi süshikai je tü shiikat. Otta Jesús, —Nnojo jüküjüin sümüin wayuu süchiki tü taa'inrakat süka tü jüchonkot —müshi nia namüin.

Lucas 9

1 Shiasa süchikijee tia, nükotchajaakalaka Jesús na Aluwataaushikana polooshiikana piammüin sünain nümüin namüin: —Taapüin laülawaa joolu'u jümüin süpüla ayu'laa yolujaa süle'eru'ujee wayuu je süpüla eiyajaa wayuu eekai ayuulin. 2 Ju'una jümata jiiyajaiwa wayuu eekai ayuulin, je ju'una jüküjaiwa sümüin wayuu süchiki nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa. 3 Nnojo jülü'üjüin jüchise: wunu'u jüshepü'üjia, jükatto'uise, jimia, jünneetse, je suwala'ata jüshe'in. 4 Je jüntapa sulu'umüin wane pueulo, nnojoleerü jii'iratüin tü miichi jüntakat alu'u palajana. Waneeitpaleerü jüpülee süma'inru'u eein jia sulu'u tü pueulokot. 5 Je müleka nnojoliire kapülain aa'inyüü jia sulu'u wane pueulo, ju'unamaata suulia sünain jo'otojooin tü mmakat sünainjee juu'ui jüma'ichikü shiyaawase jümüin: “Nnojotsü wasirüitpain eekai manoujüinyeein ale saa'in ne'e” —nümakalaka Jesús namüin. 6 No'unakalaka joo na polooshiikana piammüin sulu'upünaa tü pueulokat süpüshua, sünain naküjain tü nüchikikat chi O'tte'erüikai sümüin wayuu je sünain neiyajüin wainma wayuu. 7 Otta müshia Herodes, chi sülaülashikai mma, naapa achikichi Jesús sümaa süpüshua tü kasa naa'inrakat sainküin mmakat. “¿Jarai cheje eera nia?”, müsü naa'in nüle'eru'u süka nnojolüin wanaawain süküjala tü wayuukolüirua nüchiki. “Niataa Juan owoutisaajüikai oso'iraain aa'in”, müsü waneeirua. 8 “Niataa Elías chi nünüikimaajachikai Maleiwa paala sümaiwa, eweetüin maa'ulu yaa”, müsü süküjala waneeirua. “Oso'iraataasü naa'in wane eekai nünüikimaajachin Maleiwa paala sümaiwa”, eesü makat. 9 Otta Herodes sütüma tü naapakat achiki, ni'reekalaka ma'i Jesús. “¿Jarai cheje eera chi taapakai achiki? Nnojoijasa niain Juan nia. Tashottira anutpünaachinkasa chia”, majataasü naa'in. 10 Ale'ejüshii joo na Aluwataaushikana polooshiikana piammüin nünainmüin Jesús sünain naküjain nümüin süchiki tü kasa naa'inrakat sainküin mma. Nümaakalaka joo naya sa'akajee tü wayuukolüirua eemüinre yüütüülin, peje sünain wane pueulo kanüliasü Betsaida. 11 Otta tü wattakat saalin wayuu, su'unakalaka nüchiirua Jesús sütüjaapa naa'u sünain nu'unüin. Nürütkaakalaka joo shia süntapa nünainmüin, sünain niiyajüin eekai ayuulin. Je nüküjain namüin süchiki nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa. 12 Shiasa motsopa ka'ikat, na polooshiikana piammüin, süka mo'unüinyülia ne'rüin tü wattakat saalii wayuu, narütkaakalaka nünainmüin Jesús sünain maa: —Ekirajüikalee, yüü'üyütüüisü ma'i tü mmakat yaa. Anasü müleka püjütüleirua su'unaiwa sulu'umüin tü pueulokalüirua je sainküin shipia wayuu nachajaaiwa tü neküinjatkat je süpüla eeinjatüle sutunküin —namakalaka nümüin Jesús. 13 —Jaapa jiakana neküin —nümakalaka Jesús namüin. Nasouktakalaka nümüin: —Ja'raisü pan je piamasü ne'e jime asijuushi eekat wama'ana. Ja'itakaje ne'e wo'unüin wayalajaain shiküin, isasia ne'e wachiki. Watta ma'i saalii tü wayuukolüirua —müshii naya. 14 Eejana maa aka 5.000 tooloyuu sa'aka tü wayuukolüirua süpüshua sünain mayaawajuin na jieyuu oo'ulaka na tepichi eejanakana. —Anakaja müleka süikkalaale tü wayuukolüirua sünain ja'raiwalin shikii —nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 15 Naa'inrüin joo tü nuluwataakat anain naya. Aikkalaashii joo napüshua na wayuukana. 16 Naapaakalaka joo Jesús tü ja'raisükat pan je tü piamasükat jime. Niirakaakalaka iipünaamüin sünain naapüin analu'ut nümüin Maleiwa saa'u. Nüshanaajakalaka joo shia süpüla nottonojüinjatüin na nikirajüinkana süka tü wayuukolüirua. 17 Eküshii napüshuale'eya je emirashii sünainjee. Je süchikijee, okotchajünüsü tü napütaalakat, maa aka poloo piammüin katto'ui. 18 Shiasa so'u wane ka'i, aashajaashi Jesús nümaa Maleiwa najuuna na nikirajüinkana. Je süchikijee, nüsakitkalaka joo naya: —¿Jarai taya saashin tü wattakat saalin wayuu? 19 Nasouktakalaka: —“Niataa Juan chi owoutisaajüikai”, müsü waneeirua. “Niataa Elías”, eesü makat. “Oso'iraataasü naa'in wane eekai nünüikimaajachin Maleiwa paala sümaiwa”, eesü makat ne'e —namakalaka nümüin. 20 —Jama jiakana, ¿jarai taya jaajüin? —nümakalaka namüin. Nüsouktakalaka joo Pedro nümüin: —Pia Cristo, chi Nüneekajalakai Maleiwa süpüla o'tte'eraa wayuu. 21 Nüchiajaakalaka joo Jesús naya suulia naküja'alüin nüchiki sümüin wayuu sünain niain Cristoin. 22 Nüküjakalaka joo namüin süchiki tü alateetkat nümüin: —Tayakai, chi Shipayakai Wayuu, ja'ijaasü müliainjachin taya sünain tayouktünüinjachin natüma na laülaayuushiikana naa'u na judíokana, oo'ulaka natüma na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana, oo'ulaka natüma na karalouktamaajanakana. O'utinneechi aa'in taya natüma. Je so'u apünüin ka'i süchikijee tia, oso'ire'enneechi aa'in taya —nümakalaka namüin. 23 Aashajaashi joo Jesús namüin na nikirajüinkana je sümüin tü wayuukolüirua süpüshua: —Chi wayuu eekai tamaweein, anakaja müleka nnojorule naa'inrüin tü nüchekakat ne'e nümüiwa. Shia anaka alu'u müleka naa'inrüle waneepia tü nüchekakat Maleiwa nüpüleerua, sümaa nnojolüin mmolüin sheema o'utinnaa aa'in saa'u noonooin sümaa tanüiki. 24 Chi eekai niyouktüin taya süka naa'inmajiraweein nukuaippa suulia ouktaa, amülouijeerü nukuaippa süpüshua. Otta chi wayuu eekai naapajiraain nukuaippa süpüla ni'yataainjachin tamüin, mayaashije o'utüneechin aa'in sünainjee tia, ayateechi o'tte'ennüin tatüma. 25 Maja'a aka chi eekai niyouktüin taya süka washireein nia, nnojoleerü shiain amülouleerüin ne'e tü nuwashirüinkat sümüiwa, amülouijeerü tü nukuaippakat süpüshua. 26 Chi wayuu eekai nnojolin kasajachin tayakai chi Shipayakai Wayuu nümüin sünain nnojolin nüküjüin tachiki sümüin wayuu süka japülin nia taka, nnojoleechi kasajachin nia tamü'inya tale'ejapa chajee eejee chi Tashikai Maleiwa. Je tantapa, shiimain sünain warattuuleerüin tü mmakat süka eeinjanain na aapiee nüma'anajeejanakana tamaa. 27 Shiimüin tü tamakat jümüin: Ana'aya ju'utku jia yaakana maa'ulu nnojoleenakana ouktüin süpülapünaa ne'rüin sünain su'ttüin tü aluwatawaakat nütüma Maleiwa —nümakalaka Jesús namüin. 28 Je mapa süchikijee tia maa aka wane semaana, neenajaakalaka Jesús apünüinshii na nikirajüinkana: Pedro, Juan oo'ulaka Jacobo, süpüla no'unajanain nümaa namüiwa eemüin wane uuchi, süpüla naashajaainjachin nümaa Maleiwa cha'aya. 29 Je chamüin cha'aya, wanaa sümaa nüchuntüin Jesús nümüin Maleiwa, ee'iranajaasü nu'upünaa. Otta nüshe'in, jorojorotsü ma'i maa aka shiyaa juya. 30 Eweenaa müshi'iya wane piamashii wayuu nünainmüin Jesús, nia Moisés oo'ulaka Elías, na nünüikimaajanakana Maleiwa paala sümaiwa. Kamacherajüsü ma'i nashe'in sümaa anashaatain ma'i shia süka nantüshiin nüma'anajee Maleiwa. Yootüshii naya nümaa Jesús süchiki tü ouktajachin nia cha'aya Jerusalén süpüla keraainjatüin nütüma tü nüchekakat chi Maleiwakai nüpüleerua. 32 Otta müshia Pedro namaa na nütünajutkana, yaashii naya sümaa natunkeein ma'i. Shiasa'a neerutpa no'u, ne'rüin Jesús sünain kamacherain ma'i nüshe'in sümaa kasuuin je sünain warattuuin tü mmakat nü'ütpa'a. Je ne'rüin na piamashiikana wayuu sha'watiraain nümaa. 33 Je wanaa sümaa nu'unüin Moisés nümaa Elías nüma'anajee Jesús, nümakalaka Pedro: —Ekirajüikalee, anasü ma'i süka we'rüitpain tü kasa alatakat wo'upala. Anasü müleka wakumajüle apünüinsü luma: wane püpüla, wane nüpüla Moisés, je wane nüpüla Elías —müshi nümüin Jesús sünain nnojolüin jülüjain naa'in tü nümakat. 34 Wanaa sümaa naashajaain Pedro, eweetalaa müsü wane siruma nanainmüin. Neimolojookalaka sütüma süka süntüin na'akamüin. 35 Süsouktakalaka wane pütchi sa'akajee tü sirumakat: “Anii chi Tachonkai, chi Taneekajalakai. Jüüjüü mata jia sümüin nünüiki”, sümakalaka tü pütchikat namüin. 36 Je kettaapa tü pütchikat, eeshi Jesús nümüiwa namaa na apünüinshiikana nikirajüin. Je nnojoliishii naküjain süchiki tü kasa ne'rakat sümüin wayuu. 37 Shiasa mapa waneemüin ka'ikat, ashakatüshi Jesús saa'ujee tü uuchikat namaa na apünüinshiikana nikirajüin. Napanapajakalaka wayuu watta saalin. Otta na nikirajüinkana, nnojotsü naküjain sümüin tü wayuukolüirua tü ne'rakat. 38 Je sa'akajee tü wayuukolüirua, nu'waatakalaka wane wayuu nümüin Jesús: —Ekirajüikalee, anii tachon ayuuishi. Kale'eru'ushi yolujaa. Je wanaa sümaa saapaain nia, a'waatüshi sütüma. O'kchichijaashi sümaa komokoin sütüma, süka nüle'eru'uin shia waneepia. Pükaaliijapan, süka waneeshichan chi tachonkai tamüin. 40 Tachuntayaainje'e namüin na pikirajüinkana shii'iree nayu'leein tü yolujaakat nuulia. Isasü nachiki —nümakalaka nümüin Jesús. 41 Nümakalaka Jesús sümüin tü wayuukolüirua süpüshua: —Jiakana manoujüinyeekana tanain, jia e'rüliikana wayumüin tamüin, wattairü süma'a ta'atapajüin jia shii'iree jünoujeein tanain —nümakalaka namüin. —Püche'era chira püchonkai —nümakalaka nümüin nüshi chi jintüikai. 42 Je sünain nürütkaain chi jintüikai nünainmüin Jesús, apalasüjawa'ain müshi, o'kchichijawa'ain müshi sütüma tü yolujaakat. Otta müshia Jesús, nuu'ule'erakalaka tü yolujaakat suulia tü saa'inrakat nüka chi jintüikai. Niiyajakalaka joo nia je naapüin nia nümüin chi nüshikai. 43 Otta tü wayuukolüirua, oponojoosü ma'i saa'in süka shi'rüin tü naa'inrüitpakat Jesús. “Anashaataleeshia ma'i chi Maleiwa Pülashikai ma'i”, müshii naya. Naashajaakalaka joo Jesús namaa na nikirajüinkana: 44 —Jülüja jümata jaa'in tü tamüinjatkat jümüin joolu'u. Tayakai, chi Shipayakai Wayuu, aapüneematüichi ekii taya sajapulu'umüin wane wayuuirua —nümakalaka Jesús namüin. 45 Otta na nikirajüinkana, nnojotsü nayaawatüin aa'u tü nümakat namüin. Nnojotsü ja'yain sulu'u, süka nnojolüin shii'iyatünüin namüin nütüma. Je eimolojooshii ne'e naya seema nasakirüin nia sünain. 46 A'ülüjaajiraashii joo na nikirajüinkana Jesús nujuuna sünain jaraleechin miyo'uin na'akajee so'uweena wane ka'i. 47 Shiasa Jesús, süka nütüjaain saa'u tü sulu'ukat naa'in nayakana, neenakakalaka wane jintüi no'upala nü'ütpa'amüin. 48 Naashajaakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana: —Chi wayuu eekai kamaneein sümüin wane wayuu saa'u nünoujain tanain, maa aka kamaneein taya nümüin jintüikai chii, kamaneeshi nia tamü'inya wanaa sümaa. Je saa'u kamaneein nia tamüin, kamaneeshi nia nümüin chi kajünalakai taya'aya. Chi wayuu eekai kamaneein sümüin wayuu süpüshua, nieechi laülaashika'aya ja'akajee —müshi nia namüin. 49 Nümakalaka Juan: —Ekirajüikalee, eeshi we'rüin wane wayuu ayujashi yolujaa süle'eru'ujee wayuu. Naa'inrüin tia süka shiain kojutüin pünülia nütüma naajüin. Woo'ule'erakalaka nia suulia süka nnojolin wamaajachin nia —müshi nia nümüin Jesús. 50 —Kettiichian. Chi wayuu eekai nnojolin jü'ünüüin, jüpüshi —nümakalaka namüin. 51 Shiasa joolu'u, süka pejein tü nükaliakat Jesús süpüla ouktajachin otta süpüla niyaleraainjachin iipünaamüin eemüin Maleiwa, o'ttüshi sünain o'unaa Jerusalénmüin, süka shiain tü nüchekakat chi Maleiwakai nüpüleerua. 52 Aluwataanüshii wane anülieeirua palajana nütüma süpüla nachajaain atunkülee nüpüla Jesús namaa na nikirajüinkana. Nantakalaka joo na anülieekana eemüin wane pueulo sulu'u tü mmakat Samaria. 53 Je na wayuukana cha'aya natüjaapa naa'u Jesús sünain cha'walin Jerusalénmüin, mamaneesalii naya nuulia. 54 Otta Jacobo nümaa Juan natüjaapa saa'u sünain mamaneein tü wayuukolüirua noulia, müshii naya: —Senyotkalee, ¿pücheküin wachuntüin wane siki nümüin Maleiwa süpüla a'ajia tü wayuukolüirua, maa aka nütüma Elías paala sümaiwa? 55 Nujununtaakalaka joo Jesús nanainmüin sünain nüchiajaain naya: —Nnojo jütüjaain saa'u tü jümakat. Taya, chi Shipayakai Wayuu, nnojoishi tantüin süpüla to'utirüin saa'in wayuu, alu'ujasa süpüla to'tte'erüinjatüin shia —nümakalaka namüin. O'unüshii joo naya eemüin wane pueulo naata. 57 Shiasa sünain wopulu'uin Jesús namaa na nikirajüinkana, nümakalaka wane wayuu nümüin: —Pümaajeechi taya eepünaale pia. 58 Asouktüshi Jesús nümüin: —Tü walitkalüirua, eesü ishi süpüla eeinjatüle sütunküin. Je tü wuchiikalüirua, kepiasü iipünaa eere sütunküle. Otta tayakai, chi Shipayakai Wayuu, mepiasai —nümakalaka Jesús nümüin. 59 Aashajaashi joo Jesús nümüin wane'eya: —Joo'uya tamaaiwa pia —nümakalaka nümüin. Je nünüiki chi wayuukai ni'ipajee: —Senyotkalee, alü'ütsü nükalia chi tashikai süpüla ouktajachin. Anashi tojoitüle nia palajana süpülapünaa to'unüin pümaa. 60 Asouktüshi Jesús nümüin: —Anakaja nayale ojoitüin na püpüshi makana saa'in wayuu ouktüsü saa'u nnojolüin nanoujüin tanain. Otta piakai, anashi müleka pu'unüle tamaa püküjaiwa sümüin wayuu süchiki nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa —nümakalaka Jesús nümüin. 61 Otta wane'eya, müshi nümüin Jesús: —Senyotkalee, pümaajeechi taya. Otta palajana, anashi tapütaale süpüla tü tapüshikalüirua cha'aya tepialu'u —nümakalaka nümüin. 62 Asouktüshi Jesús: —Müinka naapaale wane wayuu tü aküjaakat süchiki nukuaippa Maleiwakai sünain aluwatawaa, nnojoleerü nuuntüin naa'inrüin müleka shiale jülüjain naa'in tü naa'inrapü'ükat paala süpülapünaa naapaain —nümakalaka Jesús nümüin.

Lucas 10

1 Shiasa süchikijee tia, nüneekajakalaka chi Senyotkai noo'omüin na nikirajüinkana maa aka akaratshishii nekii noo'omüin na polookana piammüin. Nüjütüin naya nüpüleerua sünain piamawalin naya nütüma sulu'upünaa tü pueulokot süpüshua je sainküin mmakat süpüshua chaa eemüinjachire nia. 2 Aashajaashi Jesús namaa nama'ichiki: “Wainma wayuu eekai saapeein tachiki tayakai chi O'tte'erüikai. Otta palitchon na yapakana süpüla o'unaa sünainmüin tü wayuukolüirua süpüla naküjainjatüin tachiki sümüin. Je sükajee tia, jüchunta jumaala nümüin chi Tashikai Maleiwa süpüla nuluwataainjanain na wayuu aküjüinjanakana tachiki namüin. 3 Ju'una jumata. Meena aka jia saa'in anneetchen sa'aka unaalü, süka taluwataain jia sa'akamüin tü ta'ünüükalüirua. 4 Nnojo jülü'üjüin jünneetse oo'ulaka jükapateetse oo'ulaka shii'iratia jüsapaatse. Je nnojo jüsha'walaain sulu'u wopu sünain yootoo sümaa wayuu. 5 “Je jüntapa nama'anamüin wane wayuu: ‘Kasataalejese saapünüin wane anaa jümüin nütüma Maleiwa’, meena jia namüin. 6 Je na kepiashiikana sulu'u tü miichikat, müleka nacheküle süpüleerua anainjanain naya nütüma Maleiwa, aapüneerü wane anaa namüin. Akaajasa nnojorule nacheküin, nnojoleerü aapünüin shia namüin. 7 Anakaja müleka jutunküle süma'ana tü wayuu jüntakat anainmüin palajana. Nnojoleerü jii'iratüin shia süma'inru'u chain jia sulu'u tü pueulokot. Maa aka nuwalaajünüin wane a'yataai, akaajaa jiakana. Anakaja saapajünüle tü che'ojaakat jümüin sütüma tü wayuu jikirajakat. 8 “Je jikerolapa sulu'u wane pueulo, müleka kamaneere tü wayuukolüirua jümüin, anashii makatüle jia sümaa jiküin tü aapünakat jümüin. 9 Jiiyaja tü wayuu eekai ayuulin cha'aya. Je jüma namüin na wayuukana napüshua: ‘Nücheküin Maleiwa süpüleerua juu'ulaain suulia jaainjala süpüla nuluwataainjanain jia’. 10 Je müleka mamaneere tü wayuukolüirua juulia, ju'una nama'anajee sünain jümüin namüin emetut süpa'apünaa tü pueulokat: 11 ‘Saa'u nnojoliin kasajanain waya jümüin, nia nnojoika kasajachin jümüin Maleiwa. Anashii joolu'u wo'unüle juulia. Otta soto jaa'in sünain sülü'ülüin nükalia chi Maleiwakai süpüla aluwatawaa’, meena jia namüin. 12 So'u tü ka'i kasalajaneetkat o'u sümüin saainjala wayuu nütüma Maleiwa, na ayouktakana jünüiki, mülialeweena ma'i naya suuliale'eya tü kaainjaratkalüirua sulujutkat paala tü pueulokat Sodoma”, nümakalaka Jesús namüin. 13 Ayatshi Jesús aashajaain namaa na nikirajüinkana: “Tü tamüinjatkat sümüin tü wayuu judíokalüirua cha'aya sulu'u tü pueulokat Corazín oo'ulaka Betsaida, müsü mayaa: ‘Alu'uleeka ma'i jia amülouinjanaka'a saaliijee jiyouktüin tanüiki sünain ji'rüin ma'i taa'inrüin wainma kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa. Otta müleka shialeinkaje e'rüin tü wayuu gentilekalüirua sümaiwa paala sulujutkat tü pueulokalüirua Tiro oo'ulaka Sidón tü kasa anasü taa'inrakat joolu'u ju'upala, mojusüinkaje saa'in saalii saainjala sümaa suu'ulaain suulia. 14 Je so'u tü ka'i süsaleetkat o'u wayuu saainjala nütüma Maleiwa, mülialeweenia ma'i jia suuliale'eya tü kaainjaratkalüirua chajatkat Tiro je Sidón’. 15 Je tü tamüinjatkat sümüin tü wayuu judíokalüirua cha'aya sulu'u tü pueulokat Capernaum, müsü mayaa: ‘Süsaleena jiakanaya ayouktakana tanüiki. Awalaajüneena jia nütüma Maleiwa jaajüin. Otta nnojoleena awalaajünüin jia. Shieerü eeka süsaleenain ma'i jia nütüma’. 16 “Otta jiakana tekirajüinkana, chi wayuu eekai naapaain jünüiki, naapaain tanüikiya. Je chi eekai niyouktüin jia, niyouktüin tayakai wanaa jümaa. Je sünain nnojolin kasajachin taya nümüin, nia nnojoika kasajachin nümüin Maleiwa chi kajünalakai taya”, nümakalaka Jesús namüin. 17 Shiasa mapa süchikijee no'unüin na nikirajüinkana Jesús nüma'anajee, na akaratshishiikana nekii, süchikijee naa'inrüin süpüshua tü aluwataanakat anain, ale'ejüshii naya nünainmüin sümaa talatüin ma'i naa'in. —Senyotkalee, saa'u puluwataalain waya, jüüjüüsü wamüin yolujaayaakaije'e ne'e —namakalaka nümüin. 18 Nümakalaka joo Jesús namüin: —Jüüjüüsü shia jümüin süka tayamülüichipain Satanás chi sülaülashikai. Te'rüin nia nujutuuiwa'aya paala, maa aka saa'in shiyaa juya chajee iipünaajee eejachire nuluwataain paala. 19 Laülaainapa jia tatüma naa'u chi we'ipolokai. Jüyamüleechi nia. Ja'itaichi pülashin ma'i nia juulia, nnojoleena jia atuunajünüin nütüma. Meena aka jia naa'in wane wayuu eekai meimolüin sünain waraittaa sa'akapünaa maa'ala je ja'yulu. 20 Nnojo talatüin ne'e jaa'in saa'u jüüjüüin tü yolujaakalüirua jümüin. Talata jia saa'u ayateenain jia nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua süchikijee ouktaa —nümakalaka Jesús namüin. 21 Talataleesia ma'i naa'in joolu'u Jesús süka eein chi Naa'inkai Maleiwa nümaa. “Taataa, ta'waajüin pia, pia Aluwataashikai cha'aya iipünaa oo'ulaka ya'aya mmolu'u. Tü paa'inrüinjatkat, nnojotsü pii'iyatüin sümüin wayuu eekai kekiin saashin, pii'iyatüitpa namüin na wayuu kamaneekana pümüin. Talatüitpa ma'i paa'in sütüma tia”, nümakalaka. 22 Aashajaashi joo Jesús sümüin tü wayuukolüirua süpüshua: “Chi Tashikai Maleiwa, nüneeküin taya süpüla atüjawaa saa'u kasa süpüshua nütüma. Chi e'raajakai taya, nia ne'e chi Tashikai nümüiwa. Je chi e'raajakai chi Tashikai, taya ne'e oo'ulaka tü wayuukolüirua eekai tee'iyatüin nia sümüin”, nümakalaka Jesús namüin. 23 Nujununtaakalaka joo Jesús sünain naashajaain ne'e namüin na nikirajüinkana: “Anata'aleesüja'a ma'i tü wayuu eekai shi'rüin tü ji'rakat joo maa'ulu yaa. 24 Soto jaa'in wane kasa. Wainma na nünüikimaajanakana Maleiwa je na sülaülashiikana mma paala sümaiwa eekai ne'reein ma'i tü kasa ji'rakat, eekai naapeein ma'i tü kasa jaapakat joolu'u, nnojotsü ne'rüin je nnojotsü naapüin”, nümakalaka Jesús namüin. 25 Je so'u wane ka'i, antüshi wane wayuu no'utku na karalouktamaajanakana nünainmüin Jesús süpüla asakirayawaa nia shii'iree naapülijüinjachin nia nüsouktapa: —Ekirajüikalee, ¿kasa taa'inrüinjatka süpüla eeinjachin taya nümaa Maleiwa waneepia süchikijee ouktaa? —nümakalaka nümüin Jesús. 26 Asouktüshi Jesús: —Pi'raajüin ma'i tü nüshajalakat Moisés. ¿Kasa paa'inrüinjatka saashin? —nümakalaka Jesús nümüin. 27 Nüsouktakalaka chi wayuukai: —Tü taashaje'erakat, müsü mayaa: “Maleiwa, chi Pümaleiwasekai, anashi aire püpüla waneepia süka süpüshua paa'in. Anashi jülüjüle paa'in Maleiwa waneepia”. Je eesü wane'eya: “Anasü aire püpüla wayuu süpüshua maa aka alin pia püpülajiraa”, müsü sünüiki tü karalouktakat —nümakalaka chi wayuukai nümüin Jesús. 28 —Shia'aya ma'i tia. Lotüsü pünüiki. Anasü müleka paa'inrüle tia süpüshua süpüla eeinjachin pia nümaa Maleiwa waneepia süchikijee ouktaa —nümakalaka Jesús nümüin. 29 Otta müshia chi wayuukai, sütüma isain nüchiki asouktaa ni'ipajee Jesús, nüsakirakalaka nüchikua: —Je sa'akajee tü wayuukolüirua süpüshua, ¿jaralii na aijanakana tapüla paajüin? 30 Nüküjain joolu'u Jesús nüchiki wane wayuu nümüin süpüla nikirajüinjachin nia sünain alinjatüin wayuu süpüshua nüpüla: “Eeshi wane wayuu o'unüshi chajee Jerusalénjee chamüin cha'aya Jericómüin. Wanaakalaka nümaa wane wayuuirua ka'ruwarannuu sulu'u wopukot. Saakajüin nükorolo süpüshua sünain süshe'ejüin ma'i nia sünain su'una'alüin naa'in. Süpütüin nia ouktapünaain. 31 Shiasa süchikijee tia, nülatakalaka wane sacerdote judío sulu'upünaa tü wopukot eejachire chi wayuukai palastüin. Je ni'raiwa'aya nia, ayakalaashi waneepünaa sa'ata wopukot. 32 Nülatakalaka joo wane wayu'uya nuu'uliwo'u Leví. Akaataaja chiija'a, ni'raiwa'aya wayuukai palastüin, ayakalaashi waneepünaa sa'ata wopukot. 33 Niweetaakalaka joo wane wayuu Samariaje'ewai, nnojoishi judíoin. Alu'ujasa chii, ni'raiwa'aya wayuukai palastüin sulu'u wopukot, nümüliajüin nia naa'inyaka. 34 Nürütkaakalaka nünainmüin sümaa nüshorotirüin seita oo'ulaka wiino saa'u tü nülio'ukot, sünain nüko'oyolüin shia süka kuluulu. No'otokalaka chi mayeinshikai saa'u ne'ejena sünain nüntirüin nia sulu'umüin wane atunkülee süpüla naa'inmajüinjachin nia cha'aya. 35 Je mapa watta'amüin süpülapünaa nu'unüin, naapakalaka wane neerü piamasü kanüliasü ‘denario’ nümüin chi aa'inmajüikai tü atunküleekat, sünain nümüin nümüin: ‘Anuu tüü, taapüin pümüin. Jalia tapüla chi wayuukai. Jamale'ein müleka che'ojaale pümüin soo'omüin, pi'itaajeerü ne'e. Tawalaajeerü pümüin tale'ejapa’, nümakalaka nümüin”. 36 Asakinnüshi joo chi karalouktamaajachikai nütüma Jesús: —Na'akajee na apünüinshiikana wayuu, ¿jarai saa'in pümüin aika apüla chi wayuukai a'yaajünüshikai? —nümakalaka. 37 —Nia chi amüliajakai chi wayuukai —nümakalaka nümüin Jesús. —Pu'una paa'inraiwa eekai müin aka tia —nümakalaka Jesús nümüin. 38 Shiasa mapa nu'unapa Jesús namaa na nikirajüinkana, nojuntapünaakalaka sulu'u wane pueulo eere kepiain wane wayuu kanüliasü Marta je wane shimiirua kanüliasü María süpüla ne'iyouin nia nepialu'u. Nikerotpa Jesús nepialu'umüin, ojoyolaasü María nümülatu'u sünain saapajüin tü nümakat sümüin. 40 Oo'ulaka Marta, yalasü sünain shapaain saa'in sünain aa'inraa wane kasa nüpüla chi ne'iyoukai. Sürütkaakalaka joo Marta nünainmüin Jesús sünain sümüin nümüin: —Senyotkalee, ¿nnojot cheje pi'rüin taya sünain a'yatawaa tamüiwa, nnojotkalaka püjütayaain tü temiiruakat sünain akaaliijaa taya? 41 Asouktüshi joo Jesús: —Tawala Marta, nnojo püshapataain aa'in saa'u tü pi'yataainkat. 42 Tü kasa anakat süpüla paa'inraa, shia tü saa'inrakat María sünain jülüjain saa'in tü kasa anasü tekirajakat anain. Nnojotsü wanaain sümaa too'ule'eraa shia suulia saa'inrüin tüü —nümakalaka Jesús sümüin.

Lucas 11

1 Shiasa so'u wane ka'i, aashajaashi Jesús nümaa Maleiwa. Shiasa kettaapa tü nünüikikat, nümakalaka wane chi nikirajüinkai nümüin: —Senyotkalee, anashii pikirajüle waya sünain aashajawaa nümaa Maleiwa maa aka nikirajüin Juan na nikirajüinkana —nümakalaka nümüin Jesús. 2 Nümakalaka Jesús namüin: —Meena jia jüchuntapa nümüin Maleiwa: “Taata Maleiwa, kojutshaatashi pia watüma. Kasataalejese kojutüin pia sütüma wayuu süpüshua. Kasataalejese püntüin maalü wa'akamüin sünain aluwatawaa. 3 Anakaja müleka paapawaire wamüin weküin süpüla wane'ewai ka'i. 4 Anakaja motüle paa'in tü waainjalakat, maa aka wayakana sünain motüin waa'in süma'üla eekai süma'ülapalain waya. Je nnojo piyüülajüin waya süpüla oo'ulakünaa aa'in”. Shia jüchuntiainjatka nümüin. 5 Aashajaashi Jesús joolu'u namüin nüchikua'a: “¿Kaseerü alataka müleka pu'unüle eemüin wane wayuu pa'aleewain sünain achuntaa naa'u süse'eru'upünaa ai pümataalai nümüin yaa: ‘Tawa'irüin, anashi müleka pujuyaajirüle taya wane apünüinsü pan niküinjatü 6 wane tapüshi nii'iwa'aya antaa wattajee, akatsa nnojolüin eein wane kasa tasalijaain niyaalu'u’? 7 “Eeshi süpüla nüsouktüin yala paülü'üjee sümaa nümüin: ‘Nnojo pike'ejüin taa'in. Eisalaaichipa taya je atunküshii na tachooinkana. Akulajaasü taa'in atamawaa süpüla taapüin pümüin wane kasa’, meechi nia pümüin. 8 Ja'itaichi pütünajutüin nia, nnojoleerü naapüin saa'ujee pa'aleewain nia. Naapeerü tü che'ojaakat pümüin saa'ujee pike'ejüin ma'i naa'in süchiirua. 9 “Anuu tü tamakat joolu'u jümüin: Anakaja müleka jüchuntüle nümüin Maleiwa waneepia süka süpüshua jaa'in. Maa aka wane wayuu nüchuntüle, aapüna amüinchi. Maa aka wane wayuu mekeerüle, nünta anainrü tü nüchajaakat achiki. Maa aka wane wayuu nütaletüle miicho'u, ajutanna apüleechi. 11 “¿Jamüsü jukuaippa jiakana namüin jüchonnii? Maa aka nüchuntüle pümüin wane jime chi püchonkai, ¿paapeerü wane wüi nümüin? Nnojottaa. 12 Jama müleka nüchuntüle wane kaliinashuku, ¿paapeerü wane je'yulu nümüin? Nnojottaa. 13 Eereje'e ne'e wayuuin kaainjaraliin jia, atüjashii jia asülajaa kasa anasü namüin na jüchooinkana. Nialeeka chi Jüshikai Maleiwakai chakai iipünaa, alana'aleeshia ma'i sünain anamiain jümüin. Naapeechi chi Naa'inkai jümüin müleka jüchuntüle nümüin”, nümakalaka Jesús namüin. 14 Shiasa so'u wane ka'i niyu'lüin Jesús wane yolujaa nuulia wane wayuu. Manüisai chi wayuukai paala sütüma tü yolujaakat. Kanüikalaka nia shiyu'nnapa nuulia. Otta tü wayuukolüirua eejatkat jutkatüin, awatüsü ma'i saa'in süka anaichipain nia shi'rüin. 15 Eekalaka wane wayuuirua na'aka, müshii naya: “Chi kapülainkai atüma chira süpüla ayu'laa yolujaa, nia ne'e Beelzebú, chi sülaülashikai tü yolujaakalüirua süpüshua”, namakalaka. 16 Otta sünüiki waneeirua süpüla noo'ulaküin naa'in Jesús: “Anashi paa'inrüle wane kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, süpüla watüjaainjatüin paa'u sünain chaje'ewalin pia iipünaajee”, namakalaka nümüin. 17 Nütüjaapaja Jesús saa'u tü saashajaakat achiki naa'in na wayuukana, nümakalaka namüin: “Müleka sütkaajiraale wane wayuuirua, aja'lajaajiraweena naya. Je müleka sü'ülüjaale wane wayuu sümaa tü süpüshikat, pa'ünüüwaweerü. 18 Pülashi taya nütüma Beelzebú chi sülaülashikai yolujaa jaashin. Akaajaa Satanás, müleka nujuittirüleje tü yolujaakalüirua sünain nütkaain sümaa, oo'ulaajeechi nia suulia aluwatawaa. 19 ¿Jalaje'ewat saa'in jümüin tü napülainkat na jikirajüinkana süpüla ayu'laa yolujaa? ¿Nütüma Beelzebú? Nnojo, ¿aashi müin? Nayeenaja nayakana ayaawataka saa'u jalaje'ewalüin tü tapülainkat. 20 Saa'u tayu'lüin yolujaa sütüma nüpülain Maleiwa, jütüjaaitpaja aa'u sünain nu'ttüin chi Maleiwakai sünain aluwatawaa wayuu yaa mmalu'u. 21 “Nnojotsü süpüla su'luwajünüin nükorolo wane wayuu eekai katsüin, kachajaruutsere, oo'ulaka eein naa'in saa'u tü nükorolokot. 22 Alu'ujasa müleka nüntüle wane ka'ruwarai nünainmüin katsüinreein ma'i nuulia, ayamülüneechi chi wayuukai nütüma. Asünaaneerü tü nüchajaruutsekat najapulu'ujee. Je tü nükorolokot, alü'üjüneerü nüma'anajee sünain amüloulin nuulia. Akaajaa tayaka'iya. Süka tayamülüin chi Yolujaakai, tountüin tayu'lüin yolujaa. 23 Je chi wayuu ayouktajaakai tamaa, te'ipoloshi”, nümakalaka Jesús namüin. 24 Aashajaashi Jesús joolu'u namüin nüchikua, sünain nikirajüin naya soo'opünaa nüchiki chi nnojoikai ayouktajaain nümaa Satanás: “Wane yolujaa, süchikijee shiyu'nnüin nuulia wane wayuu, o'unüsü saainküin mmakat süpüla süchajaainjatüin süchiki eere maa'inyatuulin süpüla sheemeraain. Je müleka nnojorule süntüin sünain eeinjatüle sheemeraain, ‘Anasü tale'ejüle tachikua eejatüle paala taya’, meerü shia. 25 Je süntapa süchikua nünainmüin chi wayuukai ayu'nnakai oulia paala, sünta anainchi nia sünain nnojolüin eein Maleiwa sulu'u naa'in. 26 Sükajee tia, süsaajale'einya joo akaratshisü yolujaairua soo'omüin, alana'aleekalia ma'i sünain mojulaain suulia. Ekerolaa müsia süpüshua nünain chi wayuukai. Müle'oleejeeria ma'i tü nümüliainkat suuliale'eya paala”, nümakalaka Jesús namüin. 27 Otta wanaa sümaa naashajaain Jesús namüin na wayuukana, a'waatüsü wane jierü yaa sa'akajee tü wayuukolüirua: —Anata'aleesüja'a ma'i tü wayuu kachonkat pia, tü epijakat pia —sümakalaka nümüin Jesús. 28 Asouktüshi Jesús: —Naya müle'oka anaa amüin na aapakana nünüiki Maleiwa sünain noonooin sümaa —nümakalaka sümüin. 29 Sünain wattain ma'i saalin wayuu nünainmüin Jesús, müshi nia namüin: “Jia wayuu eekana maa'ulu yaa, jia kaainjaralii e'rüliikana ma'i wayumüin nümüin Maleiwa, achuntüshii jia taa'inrüin wane kasa anashaatasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa süpüla jütüjaainjatüin taa'u sünain cheje'ewalin taya iipünaajee. Nnojoleena toonooin amaa jia. Shia soto jaa'in tü nüchikikat Jonás chi nünüikimaajachikai Maleiwa nümaiwa süpüla jütüjaainjatüin taa'u mapeena sünainjee sünain nüjünalain taya Maleiwa. 30 Tü wayuukolüirua Níniveje'ewatkalüirua, sütüma tü alatakat nümüin Jonás, nayaawata aa'ulu sünain aluwataaushin nia nütüma Maleiwa. Müshi aka tayakai, chi Shipayakai Wayuu, sütüma tü alateetkat tamüin, jiyaawateerü aa'ulu sünain aluwataaushin taya nütüma Maleiwa. 31 Je soto jaa'in süchiki tü aluwataasükat paala sümaiwa sulu'u wane mma wattajatü chaa uuchimüin. Antüsü nünainmüin Salomón chi aluwataashikai sulu'u Israel wanaa sümaa tia, süpüla saapajüinjatüin nünüiki süka kekiin ma'i nia. Anuu tü tamakat jümüin: So'uweena nükalia chi Maleiwakai wanaa sümaa kasalajanainjatüin saainjala wayuu süpüshua nütüma, meerü jümüin tü wayuukot aluwataasükat: ‘Alana'aleesia ma'i nujut Jesús nuulia Salomón. ¿Jamüshii jia nnojoliika'a jaapajeein nünüiki?’. 32 Akaweenia na wayuukana Níniveje'ewaliikana so'uweena nükalia chi Maleiwakai wanaa sümaa kasalajanainjatüin saainjala wayuu süpüshua nütüma, meena jümüin: ‘Wayakana oonooshiinka sümaa tü nümakat Jonás wamüin sünain woo'ulaainjanain suulia waainjala. Otta müshia Jesús, alana'aleesia ma'i nujut nuulia Jonás. ¿Jamüshii jia nnojoliika'a joonooin sümaa nünüiki?’, meena naya jümüin”, nümakalaka Jesús namüin. 33 Aashajaashi joo Jesús nüchikua namüin na wayuukana: “¿Jalasü e'itaanüin wane luusa shipejaanüle? ¿E'itaanüsü cheje suupünaa wushu? Nnojo. E'itaanüsü eere süpülee luusa süpüla sünaküinjatüin kasa süpüshua. 34 Otta tü wo'ukot, müsü aka saa'in suwarala luusa, süka we'rüin tü kasa wapüleeruakat sütüma. Müleka anale tü wo'ukot, we'rüin tü kasakat süpüshua sütüma. Akaajasa mo'upa'ale waya, müsatüsü tü mmapa'akat wo'ulu'u. Akaweeria müleka wulere tü jaa'inkat, jüüjüüjeena jia sünain aa'inraa tü anaakat. Otta müleka yarüttüle jaa'in, shieerü jaa'inraka tü mojusükat. 35 Jalia jia suulia yarüttaa aa'in, suulia nnojolujayaa jaa'inrüin tü anaakat waneepia. 36 Müleka ayatüle wulein tü jaa'inkat sümaa jiyouktüin tü yarüttüsükat, jaa'inreerü tü anaakat waneepia sümüin wayuu”, nümakalaka Jesús namüin. 37 Shiasa süchikijee naashajaain Jesús, eenajaanüshi nia nütüma wane fariseo süpüla ekaa nipialu'u. Nu'unakalaka Jesús sünainmüin tü ekawaakat. 38 Nüponojoo amaat chi fariseokai, süka nnojolin nu'lojooin najapü Jesús süpülapünaa ekawaa, süka nakuaippain na judíokana tü o'lojowaakat ajapüü süpüleerua ekaa süpüla anainjanain naya nu'upala Maleiwa naashin. 39 Aashajaashi joolu'u chi Senyotkai nümüin: “Jiakana keisalakana ma'i ne'e sümüin jiitain je jüpülaatse süpüla wuleinjatüin shia, nnojotkalajasa jiisalajüin jaa'in süpüla wuleinjatüin shia. Yarüttüsü ma'i, süka jülüjain jaa'in kasa mojulu'ut waneepia, maa aka kachiiruaa aa'in washirüü. 40 Maa'insalii jia, motokoloko jaa'in chi Maleiwakai sünain nükumalain kasakat süpüshua. Müleka ju'lojoole jajapü, anasü tia. Otta tü nüchekakat Maleiwa süpüleerua wulein waneepia, shia tü jaa'inkat. 41 Müleka kamaneere jia sünain jüsülajüin sümüin wayuu eekai müliain, atüjaaneena aa'u jia sünain wulein jaa'in. 42 “ ‘Aisha'ajaa’ meena jia, süka kasalajaneerüin jümüin tü mojusü jaa'inrakat sükajee kachekala'atain jia sümüin wayuu sümaa maalin Maleiwa jüpüla. Nnojoishii jia ta'ülüjüin amüin saaliijee jüsülajüin süpüshi ji'yataain nümüin Maleiwa, süka shiain tü nuluwataakat anain Moisés. Nnojoishii jia ta'ülüjüin amüin saaliijee jüsülajüin süpüshi süpana wunu'u eekai ekünaajuulin. Shia sünainjee nnojolüin jaa'inrüin süka süpüshua jaa'in tü alana'aleekat sünain anain, maa aka alin Maleiwa jüpüla je jaa'inrüin tü anakat sümüin wayuu süpüshua. 43 “ ‘Aisha'ajaa’ meena jia, süka kasalajaneerüin jümüin tü mojusü jaa'inrakat sünain yaletayaain jaa'in su'upala wayuu. Keejiasü jümüin joyotoo na'ato'u na jülaülayuukana sulu'u tü ekirajüleekat, je kojuteeshii jia sütüma wayuu eepünaale jia. 44 “ ‘Aisha'ajaa’ meena jia, süka kasalajaneerüin jümüin tü mojusü jaa'inrakat sünain ja'alainpalain tü jikirajakat anain na wayuukana. Na aapakana jünüiki, naa'inrüin tü juu'ulakakat napüleerua, amüloui müshi'iya naya jütüma”, nümakalaka Jesús namüin na fariseokana. 45 Nümakalaka joo wane karalouktamaajachi: —Ekirajüikalee, tü pümakat namüin na fariseokana, aisü wamüin wayakanaya. 46 Asouktüshi Jesús namüin: —Jiakana karalouktamaajanakana, “Aisha'ajaa” meena jia, süka kasalajaneerüin jümüin tü mojusü jaa'inrakat sünain juluwataain tü wayuukolüirua sünain aa'inraa kasa kapüleesü sümaa nnojoliin eeyaain jükaaliijeein naya. 47 “ ‘Aisha'ajaa’ meena jia, süka kasalajaneerüin jümüin tü mojusü jaa'inrakat sünain kojutuyaain jütüma na nünüikimaajanakana Maleiwa paala sümaiwa. Jaainjirayaa atachii naya shii'iree ‘kojutuleeka ma'i naya natüma’ sümeein wayuu jümüin. Mayaainje jütüjaain naa'u na jutuushinuukana sünain nayain na o'utirakana naa'in na nünüikimaajanakana Maleiwa, nnojoyülia jiyouktajaain amaa tü naa'inrakat naka. 49 Müshi paala chi Maleiwakai kekiishikai ma'i: ‘Tajüteena wane tanüikimaajana oo'ulaka na Aluwataaushikana sa'akamüin tü tapüshikalüirua. O'utüneena aa'in waneeirua natüma, je wane, e'nneena amüin natüma saaliijee naküjain tanüiki’, müshi nia. 50 Otta tü kasa jaa'inreetkat naka na wayuukana tajütajanakana jünainmüin, kasalajaneerü jümüin maa'aya aka kasalajaneerüin namüin na jutuushinuukana tü kasa mojusü naa'inrakat namüin napüshuale'eya na wayuu lotokana akuaippa nu'upala Maleiwa o'utinnakana aa'in süchikijee sükumajünüin tü mmakat. 51 O'ttüshii nüka Abel nünainmüinre'eya Zacarías, chi o'utünakai aa'in pasanain sünain tü a'ajüleekat sümaa tü a'waajüleekat. Jia wayuu katakana o'u maa'ulu yaa, shiimüin ma'i tü taküjaitpakat jümüin sünain kasalajaneerüin jümüin jaainjala, tü shikeraajiakat tü kasa mojusü no'ttakat anain na jutuushikanairua. 52 “Jiakana karalouktamaajanakana, ‘Aisha'ajaa’ meena jia, süka kasalajaneerüin jümüin tü mojusü jaa'inrakat sünain junujulüin suulia wayuu süpüshuale'eya tü nikirajakat anain jia Maleiwa. Nnojotsü joonooin amaa nünüiki Maleiwa je jütuunajüin nakuaippa na eekana aa'inreein tü nuluwataakat anain”, nümakalaka Jesús namüin. 53 Je nu'unapa Jesús süma'anajee tü wattakat saalii wayuu, a'ürülaashii ma'i na fariseokana oo'ulaka na karalouktamaajanakana nümüin. Nasakirayaain nia shii'iree nantüin sünain wane kasa aapünüinjatkat anainjee nikii.

Lucas 12

1 Shiasa mapa, outkajaasü wayuu watta ma'i saalin sünain yentaajiraain. Süpülapünaa naashajaain Jesús namaa na wayuukana, aashajaashi nia palajana namaa na nikirajüinkana süpüla nachecherüinjatüin naa'in sünain tü nanoulakat: “Jalia jia majayaa aka naa'in na fariseokana piamakana akuaippa saa'u nnojoliin ayatüin natüma tü nekirajakat anain. Na wayuu ashatakana tü nakuaippakat, amülouishii naya sütüma. 2 Je maa'ulu yaa, saa'in namüin na wayuukana oonookana sümaa nanüiki na fariseokana, lotüsü saa'in namüin. Otta so'uweena wane ka'i, shiyaawateerü aa'u wayuu wainma sünain nnojolüin pansaain nanüiki. 3 Tamüshii joo jia: Anakaja lotüle jünüiki waneepia. Ja'itairü jüküjüin sümüin wayuu palitchon, kanülieerü sütüma wayuu wainma müleka pansaale tü jünüikikat. Je müleka nnojorule pansaain jünüiki, ayaawatüneena jia sütüma wayuu sünain piamain jukuaippa, maa aka naa'in na fariseokana. 4 “Tatünajutumuyuwaa: Nnojo mmolüin jia seema wayuu eekai su'uteein jaa'in. Müleka ju'utünüle aa'in, tü aja'tteetkat, shia ne'e tü ji'irukukat. Nnojoleerü kasain saa'inrüin tü wayuukolüirua jüka süchikijee. 5 Taküjeerü joo jümüin jaralin chi mmolüinjachin eema jia. Anakaja niale mmolüin eema jia Maleiwa, nia kapülainka nümüiwa süpüla nu'unirüin jia Hadesmüin eemüin süpülee tü ouktüsükalüirua. Anakaja niale mmoluukain eema. 6 Nnojo motüin jaa'in sünain naa'inmajüin jia Maleiwa waneepia. Eesü süpüla süikkünüin ja'raisü wuchii saa'u piama neerü kachueerachen ne'e, ¿aashi müin? Otta tü wuchiikalüirua süpüshua, nnojotsü juunasüin nütüma Maleiwa. 7 Müshii aka jiakana sünain nnojoliin oo'ulaanüin jümüiwa nütüma, süka alana'aleein ma'i jujut nümüin suuliale'eya tü wuchiikalüirua süpüshua. Je sükajee jaa'inmajünüin nütüma Maleiwa, nnojo mmolüin jia seema wayuu eekai su'uteein jaa'in. 8 “Müshi taya, chi Shipayakai Wayuu, jümüin: Müleka ‘Anoujashii waya nünain Jesús’ jümüle su'upala wayuu, ‘Shiimüin sünain nanoujain tanain’, meechi taya jüchiki nümüin chi Tashikai Maleiwa chakai iipünaa. ‘Naya tapüshika'aya’, meechi taya jüchiki no'upala na aapieekana nümaajanakana Maleiwa. 9 Alu'usa müleka juunjulajüle tachiki su'upala wayuu, ‘Nnojoishii te'raajüin naya’, meechi taya jüchiki no'upala na aapieekana. 10 Ja'itairü mojuin jünüiki tamüin tayakai, chi Shipayakai Wayuu, alatinneerü tia juulia nütüma Maleiwa. Akaajasa, müleka ji'rüliire wayumüin süka jünüiki nümüin chi Naa'inkai Maleiwa, nnojoleerü alatinnüin tia juulia. 11 “Müleka ju'uninnüle eemüin na sülaülakana judío je chi sülaülashikai mma saalinjee jünoujain tanain, nnojo jüshapataain aa'in saa'u tü jüsouktüinjatkat aka namüin. 12 Naapeerü jümüin chi Naa'inkai Maleiwa tü pütchi jüsouktüinjatkat aka wanaa sümaa tia”, nümakalaka Jesús namüin. 13 Je wane wayuu sa'akajee tü wayuukolüirua, müshi nümüin Jesús: —Ekirajüikalee, anashi müleka puluwataale nümüin chi tepayakai süpüla naapüinjatüin tamüin süpüshi tü ni'ipünaakat chi washikai wapüla ouktaiwa'aya nia —nümakalaka nümüin. 14 Nüsouktakalaka Jesús: —Nnojoishi e'itaanüin taya sünain pütchipü'üin süpüla pümüinjachin taya süchiirua tia —nümakalaka nümüin. 15 Nümakalaka joolu'u Jesús namüin na wayuukana napüshua: —Jalia jia suulia kachiiruaa aa'in tü washirüükat. Tü talateetkat atüma jaa'in, nnojolüinjatü shiain sükajee koo'omüin jümüin tü jükorolokot —nümakalaka namüin. 16 O'ttüshi joo Jesús sünain ekirajaa naya süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma: “Eetaashi wane wayuu washirü. Wainma ma'i süchon tü nüpünajüinkat sulu'u niyüüjase. 17 ‘¿Jalayaai paala tanaajaain tü tapünajüinkat che'ojaapaja wane süpülajana eeinjatüle shia tanaajaain?’, ma müsü naa'in. 18 “Nümakalaka joo chi wayuukai: ‘Aa, tatüjaaitpa aa'u tü taa'inrüinjatkat. Tawasaje'ereerü miichikat tüü süpüla takumajirüin wane miichiirua eekai miyo'uin suulia, süpüla tanaajaainjatüin süpüshua takorolo je tü tapünajüinkat yaa sulu'u. 19 Je kettaapa tü miichikat, talateerü taa'in sünain maa: “Watta saalin korolo tama'ana joolu'u, tü tepijaajeetkat atüma süpüla wainma juya. Anakaja joolu'u teemeraale, sümaa tekaain, sümaa tasaain sümaa talataa aa'in”, meechi taya’, müshi chi wayuukai. 20 “Otta chi Maleiwakai, meechi nümüin: ‘Maa'inkaiche aa'in pia. So'u aikat tüü, anteerü ouktaa pümüin. ¿Jaraleerü saa'in pümüin makataka apüla tü pünaajaakat ma'i püpüla?’. 21 “Anuu tü tamakat joo jümüin: Chi eekai kachiiruain aa'in tü washirüükat sümaa nnojolin nüchajaain nüchiki Maleiwa, nnojoleerü kasain anain apüla nümüin tü nuwashirüinkat ouktapa nia”, nümakalaka Jesús namüin. 22 Naashajaakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana: “Nnojo jüshapataain aa'in saa'u tü jiküinjatkat katüinjatkat atüma jo'u, je saa'u tü kuluulu ja'atajatkat anainjatkat atüma jiyolojo. 23 Tü talateetkat atüma jaa'in, nnojotsü shiain ne'e tü eküülü katüinjatkat atüma jo'u, nnojotsü shiain ne'e tü kuluulu anainjatkat atüma jiyolojo. 24 Jülüja jaa'in sukuaippa tü wawaachikalüirua. Mapünajüinsat shia je manaajaalasat shia shiküin, nnojotpaja e'rüin jamü shia süka shikinnüin nütüma Maleiwa. Jialeeka jiakana, aa'inmajünüshii waneepia nütüma Maleiwa, süka alana'aleein jia sünain kojutüin nütüma suuliale'eya tü wuchiikalüirua. 25 Je tü shapawaakat aa'in, nnojoleerü kasain saapüin jümüin süpüla epijawaa. 26 Nnojoleerü aapünüin jümüin tü jiküinjatkat oo'ulaka tü jüshe'injatkat sükajee. 27 “Jülüja jaa'in sukuaippa tü süsiikat wüitüshii sünain anashantain ma'i tü süno'ukot. Mayaainje nnojolüin a'yataain je nnojolüin saainjüin süshe'in, alana'aleesia ma'i sünain anachonin shiyolojo suuliale'eya süno'u nüshe'in Salomón chi washitshaanakai sülaülashikai mma paala sümaiwa. 28 ¿Jamüsü nnojotka'a jünoujain sünain jaa'inmajünüin nütüma Maleiwa? Tü süsiikat, anashaatasü ma'i süno'u nütüma Maleiwa, mayaasüje julumaatüin shia sümaa sa'ajünüin mapa. Müshi'iya jiakana, aa'inmajünüshii nütüma suuliale'eya tü süsiikalüirua wüitüshii. 29 Ashapataasü ma'i naa'in na manoujainsaliikana waneepia saa'u tü neküinjatkat oo'ulaka tü nasüinjatkat. Alu'ujasa jiakana, nnojo jüshapataain aa'in saa'u tia maa aka naa'in nayakana. Soto jaa'in sünain nütüjaain saa'u chi Jüshikai Maleiwa tü che'ojaakat jümüin je naa'inmajeena jia waneepia. 31 Müleka keejiale jümüin niainjachin chi Maleiwakai aluwataain jaa'u, aapüneerü jümüin süpüshua tü che'ojaakat jümüin”, nümakalaka Jesús namüin. 32 “Jiakana aa'inmajuushikana tatüma, mmolujayaa jia sheema ayüülajünaa tatüma. Soto jaa'in sünain nücheküin chi Jüshikai Maleiwa süpüleerua juluwataainjanain wanaa nümaa so'uweena wane ka'i. 33 Anakaja müleka jüikküle süpüshi tü jükorolokot je tü jümü'ünüinkat süpüla jüsülajüinjatüin tü süliakat sümüin wayuu eekai che'ojaain sümüin. Müleka jükaaliijüle wayuu, naapeerü jümüin Maleiwa tü kasa anasü matüjainkat aja'ttaa, matüjainkat a'luwajünaa, matüjainkat ke'ewaa, süka nüma'anain shia Maleiwa chaa iipünaa. 34 Je sükajee tia, acheküsü jülüjain jaa'in tü kasa anasü chakat iipünaa aapünüinjatkat jümüin”, nümakalaka Jesús namüin. 35 Ekirajüshi joo Jesús süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma: “Eeshi wane wayuu o'unüshi sünain wane mi'iraa, shikiira ka'wayuusee. Nüpütüin na nüchepchiakana nipialu'u süpüla eeinjatüin naa'in nüpüla nüle'ejapa. Pejesü nashe'in na'ütpa'a süpüla na'anaamaatüinjatüin. Chuwatüsü natüma naramparase waneepia. Eesü ma'i naa'inrua nüpüla chi nalaamainkai süpüla neerulamaatüinjatüin tü so'ukot miichi nüpüleerua nüntapa. Anakaja müle aka jia naa'in na achepchiaakana sünain ja'atapüin taya so'u tü ka'i tale'ejüinjatkat o'u jünainmüin. 37 Eeshi süpüla tale'ejeechin süse'eru'upünaa ai je watta'achon maalü. Anakaja müleka keraajüle jia tapüla. Chi laamakai taküjakai achiki jümüin, süka eein naa'in na nüchepchiakana nüpüla, talataleesia ma'i naa'in namaa. Na'atakalaka süshe'in achepchiee nünain. Nüikkaajire'etkalaka na nüchepchiakana süpüla ekaa je niitajakalaka neküin. 39 Soto jaa'in wane kasa. Wane wayuu nipiajachi, müleka nütüjaaleje saa'u tü ka'i nüntajachikat o'u wane ka'ruwarai, nnojoireeja süpüla nutunküinjachin suulia nikerolüin chi ka'ruwaraikai. 40 Müinjanaya jiakana, anashii müleka keraajüle jia sümaa eein jaa'in tapüla tayakai, chi Shipayakai Wayuu, süka tale'ejüinjachin tachikua jünainmüin so'uweena wane ka'i matüjaajuukat aa'u jütüma”, nümakalaka Jesús namüin. 41 Nüsakirakalaka Pedro: —Senyotkalee, tü püküjaitpakat achiki wamüin, ¿püküjüin joo wamüin wamüiwa je sümüinjattaapa wayuu süpüshua? 42 Asouktüshi chi Senyotkai: “Na'akajee na achepchieekana taküjakana achiki, aneekünüshi wane aa'inmajüi, chi eekai kekiin ma'i, chi tütükai sünain tü aluwataanakat anain nia. Nia nekiipü'üinjachikai na waneeinnua süpüla ekiraa naya. 43 Je nüle'ejapa chi nülaamainkai, talateerü ma'i naa'in nümaa müleka ayatüle naa'inrüin süpüshua tü ni'itaakat nüpüleerua. 44 Shiimüin tü tamakat jümüin, e'itaaneechi nia nütüma chi nülaamainkai süpüla laülaain saa'u süpüshua'ale tü kasa eekat nüma'ana. 45 “¿Jama müleka nnojorule jüüjüüin nia sümüin nünüiki chi nülaamainkai, müleka ‘Nnojoleechi antamaatüin chi talaamaainkai nüchikua’ nümataarüle ne'e sünain emi'ijawaa oo'ulaka sünain eperuwawaa je sünain ni'yaajüin na achepchieekana wanaa nümaa, na tooloyuukana otta na jieyuukana? 46 Antalaa meechia chi nülaamainkai so'u wane ka'i nnojotkat na'atapüin o'u nia. Süsala meechia nia nütüma. Ni'ikajaajeechi nia na'akamüin na eekai ne'rüliin wayumüin namüin nalaamain eere ne'rüin müliaa napüshua. 47 “Chi wayuu eekai nütüjaain saa'u tü nüchekakat chi Maleiwakai nüpüleerua, anakaja müleka naa'inrüle waneepia tia. Je chi aapünakai amüin kasa wainma süpüla ni'yataainjachin nümüin Maleiwa, acheküshi naa'inrüin süpüshua tü e'itaanakat nüpüla. Jiakana judíokana nüchepchiakana Maleiwa, atüjaakana saa'u tü nuluwataakat anain, müleka nnojorule jaa'inrüin tü nüchekakat jüpüleerua je nnojorule eein jaa'in sünain tü ka'i tale'ejüinjatkat o'u, mülieena ma'i jia nütüma Maleiwa süsalajee tia. Akaajasa wane wayuu eekai nnojolin nütüjaain saa'u tü nuluwataakat anain Maleiwa, müleka kaainjarale nia, jiyatteerü tü nümüliainkat süsalajee tia”, nümakalaka Jesús. 49 Nüküjakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana süchiki tü alatüinjatkat namüin na eekai nanoujain nünain: “Yapashi taya süpüla ouktaa sünainjee tayouktünüin sütüma wayuu wainma. Te'rüin tamüliala wanaa sümaa ta'atapüin tü takaliakat süpüla ouktaa wane'ere'eya suu'ulaain toulia kettaapa takalia. Kasataalejese su'ttüin maalü tü takaliakat. Je jiakana anoujashiikana tanain, ayouktüneena jiakanaya wanaa tamaa. 51 ¿Aluwataaushi taya, saa'in jümüin, süpüla achiajawaa wayuu atkaasü yaa mmalu'u? Nnojoishi süpülajachin taya tia. Süpülajachi mojujiraainjatüin wayuu tatüma saaliijee tü taa'inrakat je tü tekirajakat anain. 52 Süchikijee ka'ikat tüü, ne'ipoleena na anoujashiikana tanain na manoujainsaliikana. Sulu'u wane miichi eere eein wayuu maa aka ja'rai, a'ülüjeena na apünüinshiikana namüin na piamashiikana, je na piamashiikana namüin na apünüinshiikana. 53 A'ülüjeechi wane wayuu nümüin chi nüchonkai je chi nüchonkai nümüin chi nüshikai. A'ülüjeerü wane wayuu sümüin tü süchonkot je tü süchonkot sümüin tü shiikat. A'ülüjeerü wane wayuu sümüin tü sa'ütkat je tü sa'ütkat sümüin tü niikat chi su'wayuusekai”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 54 Nümakalaka joo Jesús sümüin tü wayuukolüirua wattakat saalin sünain nüchiajaain naya: “Jiakana, müleka ji'rüle sükojojooin tü sirumakat wopujeekana, ‘Jalia, a'iteesü juya’, mamaatüshii jia. Shiimüin sünain sü'iteerüin. 55 Otta müleka ji'rüle tü jouktaikat sünain suwataain, ‘Jouktale'olujana waya’, müshii jia. Shiimüin sünain saja'lajaain juya sütümajee tia. 56 Jiakana piamakana o'upünaa, kayaawaseshii jia sümüin tü jouktaikat oo'ulaka tü sirumakat, ¿jamüsü nnojotka'a jiyaawatüin saa'u kasain tü taa'inrakat maa'ulu yaa? 57 “Jaapa tü tamüinjatkat joolu'u: Müleka kaainjarale pia nuulia wane puwala, acheküshi pütüjamaatüin pünüiki nümüin süpülapünaa nuluwataain wane pütchipü'ü pünainmüin suulia kojutajüin püpüleerua. Akaajaa jiakana, jiyaawata jumaala saa'u sünain che'ojaain jümüin anajiraain jia joolu'u nümaa Maleiwa”, nümakalaka Jesús namüin na wayuukana.

Lucas 13

1 Arütkaasü joolu'u wane wayuuirua nünainmüin Jesús süpüla naküjain nümüin süchiki wane wayuuirua judío Galileaje'ewalii na o'utünakana aa'in. Wanaa sümaa naapüin tü namü'ünüinkat nümüin Maleiwa süpüla ouktaa saa'u naainjala, o'utüna aa'inchii naya nütüma Pilato, chi sülaülashikai mma. 2 Nümakalaka Jesús: “Saa'in jümüin, ¿ouktüshii naya süka alana'aleein naainjala noulia na waneeirua? 3 Nnojotsü sükajeein tia. Kaainjalasü wayuu süpüshua. Tamüshii paala jia: Müleka nnojorule jiyaawajaain suulia jaainjala, amülouleenia ne'e jia waneepia maa aka amüloulin na wayuukana. 4 Je soto jaa'in na wayuu polookana mekiisalümüin sujuttakana aa'u tü ‘torre’ kanüliakat Siloé. Saa'in jümüin, ¿ouktüshii naya süka alana'aleein naainjala noulia na waneeirua chakana Jerusalén? 5 Nnojotsü sükajeein tia. Kaainjalasü wayuu süpüshua. Tamüshii paala jia tachikua: Müleka nnojorule jükatalaain suulia jaainjala, amülouleenia ne'e jia waneepia maa aka amüloulin na wayuukana”, nümakalaka Jesús namüin. 6 Ekirajüshi joo Jesús süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma. Nümüsü pütchikat tüü sümüin tü wayuu nnojoyütkalia akatalaain suulia saainjala: “Eesü wane wunu'u kanüliasü ‘higuera’ apünajuushi sulu'u niyüüjase wane wayuu. Je so'u wane ka'i, antüshi chi wayuu kayüüjaseshikai süpüla asü'ütaa süchon tü wunu'ukot. Machonkalaka shia nüpüla. 7 Nümakalaka joo nümüin chi aa'inmajüikai tü niyüüjasekat: ‘Apünüinchi taya juya sünain tantawalin yaamüin shii'iree asü'ütaa süchon tü wunu'ukot. Machonsot shia waneepia. Anakaja müleka püshottüle shia süpüla püpünajüin wane wunu'u jeket shii'iraka’, nümakalaka nümüin. 8 Nüsouktakalaka joolu'u chi aa'inmajüikai saa'u: ‘Waa'iraa, anasü müleka woo'ulaale paala shia süpüla wane juya. Tapoteerü ekiiru'upünaa süpüla tejitüin kaa'ulacha'a kama'a aneerüle sütüma. 9 Müleka kachonle shia, woo'ulaajeerü. Akaajasa nnojorule, washotteerü’, nümakalaka chi aa'inmajüikai”. 10 Ekirajüshi Jesús sulu'u wane ekirajülee so'u tü ka'i neemeraakat o'u na judíokana. 11 Shiasa'a sulu'u tü ekirajüleekat, eejatü wane wayuu ayuuisü poloo mekiisalümüin juya. Jokotüsü shia sünain waraittaa süka yolujaasirüin shia. 12 Shiasa ni'rapa Jesús tü wayuukot, neenajakalaka shia nünainmüin sünain nümüin sümüin: —Maachee, anaitpa joo pia suulia tü ayuuliikat. Ni'itaakalaka najapü saa'u. Lotoloo müsüja tü wayuukot sünain waraittaa sümaa su'waajüin ma'i Maleiwa. 14 Otta chi laülaashikai sulu'u tü ekirajüleekat, jashichishi ma'i nia nümüin Jesús süka anain nütüma wane wayuu so'u tü nakaliakat sünain eemerawaa. Nümakalaka chi laülaashikai sümüin tü wayuu eejatkalüirua: —Eesü aippirua ka'i wa'yataainjatkat o'u. Acheküsü antaa wayuu süpüla eiyajünaa so'u ka'ikalüirua tia. Nnojotsü anain jüntüle so'u tü ka'i weemeraakat o'u, süka shiain a'yatawaa tü eiyajünaakat. 15 Nüsouktakalaka chi Senyotkai nümüin: —Piakai, piamakai o'upünaa, ¿kasa paa'inraka so'u tü ka'i weemeraakat o'u? ¿Nnojotsüjasa ji'yataain sünain taashin pütüma püpüliise sümaa püsachirat süpüla asaa wüin so'u sükalia tü eemerawaakat? 16 Shialeeka tü nuu'uliwo'ukot Abraham polooitkat mekiisalümüin juya sünain kapüü nütüma Satanás süka wane ayuulii, ¿anasüche waapüle taashii sümüin suulia tü ayuuliikat mayaainje sükaliain tü eemerawaakat? —nümakalaka Jesús nümüin. 17 Japüisü tü nü'ünüükalüirua Jesús sütüma tü nümakat nümüin chi laülaashikai. Otta tü wayuu eejatkalüirua, talatüsü ma'i saa'in sütüma tü kasa naa'inrakat, süka anashaatain ma'i shia. 18 Nüsakirakalaka Jesús na wayuukana: “¿Jamüsü, saa'in jümüin, tü nukuaippakat Maleiwa sünain aluwatawaa? 19 Tü nuluwataayakat Maleiwa, müsü aka saa'in sukuaippa sü'ü tü ‘mostaza’ münakat. Mayaainje jo'uuchoin ma'i shia wanaa sümaa süpünajünüin, miyo'u tü suu'uliakat süsotapa. Müsia nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa. Mayaainje palitchoin wayuu anoujasü joolu'u, wainmeerü so'uweena wane ka'i”, nümakalaka Jesús namüin. 20 Nüsakirakalaka joo naya nachikua: “¿Jamüsü, saa'in jümüin, nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa? 21 Tü nuluwataayakat Maleiwa, müsü aka saa'in sukuaippa tü oolojiakat pan ejitünakat sütüma wane wayuu sa'aka jaliina. Mayaainje wainmain tü jaliinakat, oolojoosü süpüshua sütüma tü ejitünakat sa'aka. Müsia nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa. Mayaainje palitchoin wayuu anoujasü joolu'u, wainmeerü so'uweena wane ka'i”, nümakalaka Jesús namüin. 22 Sünain nu'unüin Jesús Jerusalénmüin, ajuntawaishi sulu'upünaa tü pueulokalüirua wopulu'ukot süpüla nikirajüinjatüin tü wayuukolüirua. 23 Nüsakinnakalaka nütüma wane wayuu: —Senyotkalee, ¿palitchon ne'e tü o'ttaasüjatkalüirua? Asouktüshi Jesús nümüin: 24 —Chi eekai nnojolüin nünoujain tanain, nnojoleechi ountüin ekeroloo chamüin eere nuluwataain Maleiwa. Wainmeerü wayuu mekerolüinkat, mayaainje nekeroleein, süka nnojolüin shiimüin tü nanoulakat. Chi shiimüinkai sünain anoujaa, müshi aka saa'in wane wayuu eekai shikerolüin sulu'upünaa wane so'u miichi eekai moulin. Je jiakana, jalia jia suulia mekerotüinja. Nala wayuu eekai nnojolüin shiimüin sünain nanoujain, müshii aka naa'in wane wayuuirua antakana sa'wai süchukumüin süsürünnüin wane miichi, ja'itaina neenaküin chi nipiajachikai anooipa'ajee süka süpüshua naa'in: “Waa'iraa, peerula wapüleerua miicho'ukot”. Asoukta meechia nia namüin: “Nnojoliishii jia te'raajüin. Nnojoishii tatüjaain aa'u jalaje'ewaliin jia”. 26 “Soto paa'in. Ekaapü'üshii waya pümaa, asaapü'üshii waya pümaa, je waapapü'üin tü pikirajakat anain waya sainküin mma”, meena naya nümüin. 27 “Jiakana kaainjaraliikana, ju'una yaajee toulia. Nnojoliishii jia te'raajüin. Nnojoishii tatüjaain aa'u jaleje'ewaliin jia”, meechi nia namüin. 28 “Meena na manoujainsaliikana so'uweena wane ka'i sünain na'yalajüin ma'i saaliijee mekerotirujuin chamüin eere nuluwataain Maleiwa. Ne'reena ne'e wattajee Abraham nümaa Maleiwa chaa eere nuluwataain, oo'ulaka Isaac, je Jacobo, oo'ulaka na nünüikimaajanakana Maleiwa napüshua. Mojeerü ma'i naa'in, süka nnojoliin nountüin nekerotüin süpüla eeinjanain naya cha'aya namaa. 29 ¿Jaralii na ekeroleenakana nünainmüin Maleiwa eere nuluwataain? Nayeena na shiimüinkana sünain anoujaa, na chaje'ewaliikana wiinnaajee, waapünaajee, palaapünaajee, oo'ulaka uuchijee. Ekeroleena napüshua chamüin süpüla eeinjanain naya nümaa Maleiwa sünainmüin wane ekawaa miyo'u eenakünakat apüla naya. 30 Ja'itaina joolu'u maa'ulu yaa mojutüin na anoujashiikana sütüma wayuu, ekeroleena naya nüma'anamüin Maleiwa so'u ka'ikat tia. Akaajasa na manoujainsaliikana, mayaashiije kojutüin naya sütüma wayuu maa'ulu yaa, nnojoleena kasajanain nümüin Maleiwa so'u ka'ikat tia”, nümakalaka Jesús namüin. 31 Wanaa sümaa tia, antüshii joo wane na fariseokana nünainmüin Jesús süpüla maa nümüin: —Nu'utee aa'inchi pia Herodes, chi sülaülakai mma. Acheküshi pu'unamaatüin yaajee yaa nuulia —namakalaka nümüin Jesús. 32 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Ju'una jümaiwa nümüin chi e'rüliyaakai aa'in wayumüin sünain isayüliain apünüin ka'i ne'e süpüla taa'inrüin süpüshua tü aneekünakat apüla taya. Ayateechi taya joolu'u sünain tojuittirüin yolujaa je sünain teiyajüin wayuu. Nnojoishi taya oo'ulaainjachin suulia wane'ere'eya keraain süpüshua tü aluwataanakat anain taya. Tatüjaa aa'ut sünain tanteechin Jerusalénmüin, süka nnojolin süpüla ouktajachin wane nünüikimaajachi Maleiwa, maa aka taya, sa'atalu'u Jerusalén —nümakalaka Jesús namüin. 34 Jülüjakalaka naa'in Jesús tü wayuukolüirua eekat sulu'u Jerusalén sünain nümüin mayaa: “Aituala ma'i jia wayuu Jerusalénje'ewaliikana, jia o'utakana naa'in süka ipa na nünüikimaajanakana Maleiwa aluwataaushikana jünainmüin. Kee'ireepü'üsü ma'i taa'in taa'inmajüin jia, maa aka saa'inmajüin süchon wane kaliina. Otta jiakana, jiyouktajaa amaalü tia. 35 Sükajee tia, nnojoliinapa kasajanain jia nümüin Maleiwa. Müshi taya joolu'u jümüin jia manoujainsaliikana tanain: Nnojoleechi taya ji'rüin tachikua wane'ere'eya jümaleepa tamüin: ‘Anata'aleeshija'a ma'i chi Nüjünalakai Maleiwa’ ”, nümakalaka Jesús.

Lucas 14

1 So'u tü ka'i neemeraakat o'u na judíokana, eenajinnüshi Jesús sünain wane ekawaa nipialu'umüin wane wayuu fariseo kojutkai sütüma wayuu. Je cha'aya, eeshii na nü'ünüükana Jesús nüpüla süpüla natüjaain naa'u müleka niiyajüle so'u tü ka'i eemeraanakat o'u. 2 Shiasa eekalaka wane wayuu ayuuishi nüpüla Jesús. Shütüsü ma'i nütüna otta nüsa'a. 3 Nüsakirakalaka joo Jesús na fariseokana je na karalouktamaajanakana ekaakana nümaa: —Naashin Moisés, ¿anasü eiyajaa wayuu so'u süka'iya tü eemerawaakat, nnojottaapa anain shia? —nümakalaka namüin. 4 Nayasa na wayuukana, ko'utakalaka naya. Neenakakalaka joolu'u Jesús chi ayuuishikai nünainmüin süpüla niiyajüinjachin nia. Nüjütakalaka nia süchikijee. 5 Nüsakirakalaka joo Jesús na wayuukana: —¿Jameerü müleka sujutuule wane jüpüliise sulu'u wane ishi sükalio'u tü eemerawaakat? ¿Je müleka shiale ojutuuin jüsachiratse? ¿Nnojoleerü jiyu'lamaatüin ja'itainje sükalio'uin eemerawaa? —nümakalaka Jesús namüin. 6 Otta na wayuukana, ko'uko'utshii naya, süka isain nachiki nasouktiajatkat. 7 Ni'rapa Jesús na wayuukana antakana sünain tü ekawaakat sünain naikkaajaain peje nünain chi eenajitkai naya shii'iree kojuteein naya sütüma wayuu, nikirajakalaka naya süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma. Müshi nia namüin: 8 “Müleka peenajinnüle sünain shikiira wane ka'wayuusee, nnojo püikkalaain yaa peje nünain chi ka'wayuuseshikai shii'iree kojuteein pia sütüma wayuu. ¿Jameechi müleka nüntüle wane wayuu püchiiruajee eekai kojutüin ma'i sütüma wayuu puulia? 9 ‘Anakaja müleka püsünnaale nüpüleerua’, müneechi pia nütüma chi eenajitkai pia. Japüi meechia pia süka asha'wale'ennaa sa'aka wayuu eekai yaain shi'rajüsüin ne'e tü ekawaakat. 10 Shia anaka alu'u, püikkalaale palajana sa'aka tü e'rajaasükalüirua ne'e. Arütkaa meechia pünainmüin chi eenajitkai pia sünain nümüin pümüin: ‘Wa'lee, jalaichi püikkalaaiwa yaa nü'ütpa'a chi ka'wayuuseshikai’. Kojuteechikalaka pia sütüma süpüshua tü ekaasükalüirua sükajee tia. 11 Soto jaa'in wane kasa. Chi eekai kee'ireein naa'in kojuteein sütüma wayuu, nnojoleechi kojutüin. Japüleechi ne'e. Alu'usa chi eekai nnojolin müliain naa'in shii'iree kojutaa, nieechi kojutka'aya”, nümakalaka Jesús. 12 Naashajaakalaka joolu'u Jesús nümüin chi wayuukai eenajitshikai: “Müleka peenajirüle wayuu süpüla ekawaa pipialu'u, nnojo peenajirüin na püpüshikana ne'e namüiwa, na pütünajutumuyuukana ne'e oo'ulaka na wayuu washinnuukana kepiakana pü'ütpa'a ne'e, süka ke'icheerüin pümüin natüma tü ekawaakat paala pipialu'u. 13 Naya peenajira na mojushiikana, na matünasaliikana, na eekai masa'ain, je na eekai mo'uin. 14 Anata'aleejeechija'a ma'i pia sükajee tia, ja'itaina nnojolüin ke'ichin pümüin natüma. Nia Maleiwa awalaajüneechika atüma pia so'uweena tü ka'i naso'iraweetkat o'u aa'in na wayuu anashiikana no'ulu'u”, nümakalaka Jesús nümüin. 15 Je shiasa sütüma tü nümakat Jesús, nüsouktakalaka waneeshia chi ekaashikai nümaa: —Anata'aleejeechija'a ma'i chi wayuu eekai neenajinneechin sünain tü ekawaakat chamüin eere nuluwataain Maleiwa. 16 Nikirajakalaka joolu'u Jesús na wayuukana süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma, süpüla nii'iyatüinjatüin namüin jaralüinjatüin nümaain Maleiwa chamüin eere nuluwataain. Müshi nia namüin: “Eetaashi wane wayuu. Neenajitkalaka wainma wayuu nipialu'umüin süpüla wane ekawaa miyo'u so'u wane ka'i. 17 Je kettaapa tü eküütkat, nüjütakalaka waneeshia chi nipiuunasekai nanainmüin na eenajiruushikana paala: ‘Jalaina jümaala, kettaaitpa tü eküütkat jüpüla’, nümakalaka namüin. 18 Nayasa'a na eenajiruushikana napüshua, oo'ulaayaa müshii naya suulia o'unaa. ‘Ayalajüichipa taya wane yüüja. Chawaika'a taya analaain sümüin, makatajachikalaka taya suulia o'unaa sünainmüin tia ekawaakat’, müshi wane. 19 Je nünüiki wane: ‘Ayalajüichipa taya wane paa'a poloosü. Chawaika'a taya eki'rajüin shia. Mo'unüinyeechi taya sünainmüin tia ekawaakat’, müshi nia. 20 Je nünüiki chi wane: ‘Isaitpa tachiki o'unaa süka ka'wayuuseichipain ne'e taya’. 21 “Nüle'ejakalaka chi nipiuunasekai süpüla nüküjain nümüin chi nülaamainkai süchiki tü wayuukolüirua sünain mantüinjanain naya. Naashichijaakalaka ma'i joo chi nipiajachikai sütüma tia. ‘Pu'una pümata sainküin miichi je chaa metkaaralu'upünaa süpüla shiain peenajüin tü mojusükalüirua. Peenaja wayuu eekai matünain, eekai mo'uin je eekai masa'ain’, nümakalaka nümüin chi nipiuunasekai. 22 “Je nüle'ejapa chi nipiuunasekai, ‘Aluwataashikalee, taa'inrüitpa tü puluwataakat anain taya. Otta tü pipiakat, nnojolüyülia shia wotüin’, nümakalaka nümüin. 23 Asouktüshi joolu'u chi nülaamainkai: ‘Pu'una pümata joolu'u sulu'upünaa tü wopukot süpüshua, sainküin mmakat süpüshua, süpüla pükotchajüin wayuu eekai eein ne'e süpüla wotüinjatüin tü tepiakat sütüma. 24 Akaajaa tü wayuu eenajinnakalüirua paala tatüma, nnojoleerü pikerotirüin shia sünain tü ekawaakat yaa tepialu'u saa'u mantüinyeein paala naya’, müshi nümüin chi nipiuunasekai”. Kettaasü nünüiki Jesús sünain nikirajüin na wayuukana. 25 Nu'unakalaka joo Jesús sünain eein wayuu watta saalin nümaa. Nujununtaakalaka joo süpüla aashajawaa sümaa tü wayuukolüirua sünain maa namüin: 26 “Wane wayuu eekai ni'itaain naa'in sünain anoujaa tanain, müleka niyouktüle müliaa je ouktaa taa'ujee, mojushiisü süpüla tekirajüüin nia. Süka jamüin, wane tekirajüin, alinjachi taya nüpüla süka süpüshua naa'in nouliale'eya nüshi, nii, nu'wayuuse, nüchooin oo'ulaka na nuwalayuukana. Meena aka maalinkai naya nüpüla saa'u tayain alin ma'i nüpüla. 27 Chi wayuu eekai niyouktalaa nümüin taya ni'rapa müliaa sümaa mmoluu sheema o'utinnaa aa'in tanainjee, nnojoishi wanaain sümaa niainjachin wane tekirajüin. 28 “¿Jameechi pia müleka pükumajeere wane miichi eekai anashaatain ma'i? Acheküsü jülüjain paa'in palajana sünain jerainjatüin sujuittakat aa'u tü miichikat, suulia saja'laja'alaain pünneetse süpülapünaa kettaain shia, 29 suulia shiajüin eein ne'e tü süpülajanakat miichi sümüiwa. ‘Isasü nüchiki keraainjatüin nütüma tü miichikat o'ttakat paala’, ma meeria tü wayuukolüirua pümüin sünain shime'erainpalain pia. 31 “Saa'in pümüin, wane sülaülashikai mma kama'anakai ne'e 10.000 surulaat, ¿eeshi süpüla nujuittüin sünain atkawaa nümaa chi nü'ünüü kama'anakai 20.000 surulaat? Acheküsü jülüjain naa'in palajana müleka nükanajeechire chi nü'ünüükai. 32 Müleka niyaawatüle saa'u sünain nnojoleechin nükanajüin, acheküshi nuluwataainjachin wane wayuu anülieein süpüla achuntaa anaawaa nnojoliiwa'aya nüntüin chi nü'ünüükai nünainmüin süpüla atkawaa. 33 Aka'aya jukuaippa jiakana wane'ewaire jukua: Acheküsü jülüjain jaa'in palajana tü nüchekakat jüpüleerua Maleiwa. Müleka nnojoliire yapain jia süpüla jaawalüin süpüshua tü juwashirüinkat süpüleerua a'yatawaa tamüin, je müleka nnojoliire yapain jia süpüla müliaa je süpüla ouktaa taa'ujee, mojushiisü süpüla tekirajüüin jia”, nümakalaka Jesús namüin. 34 Nikirajakalaka joo Jesús nüchikua süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma: “Anasü ma'i tü ichiikat süpüla e'ichiijaayaa. Otta müleka me'ejüle, nnojoleerü kasain saamüin sümüin wayuu. 35 Ojotünüsü ne'e anouipa'a süka nnojolüin anain süpüla ekünaa je süpüla shiküin mürüt. Akaajaa chi wayuu eekai nnojolüin noonooin sümaa tanüiki, nnojoleerü kasain naamüin tamüin. Chi eekai nüshateein tanüiki, anasü müleka jülüjüle naa'in”, nümakalaka Jesús namüin.

Lucas 15

1 Je so'u wane ka'i, arütkaashii wane wayuuirua nünainmüin Jesús süpüla aapajaa nünüiki, na kaainjaraliikana naashin na fariseokana, maa aka na okotchajüliikana neerü nümüin chi sülaülashikai mma. 2 Otta na fariseokana oo'ulaka na karalouktamaajanakana, ejejeraashii naya sünain namüin: —Atak, mojusü naa'inrakat chira wayuukai. Kamaneeshi namüin na kaainjaraliikana otta ekaashi joo nia nama'aya —müshii naya. 3 Otta Jesús, süka nütüjaain saa'u tü jülüjakat naa'in, nikirajakalaka na wayuukana süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma. Müshi nia namüin: 4 “¿Jarai wayuu yaa ja'akajee, müleka kamü'ünüinre nia poloo shikii anneerü je machikitaarüle waneesia sünainjee, nüpüteerü tü süpüshikat, tü mekietsatkat shikii mekietsalümüin, chaa süpa'a tü anooikat süpüla o'unaa sünain achajawaa süchiki tü machikisatkat, je wane'ereein nuu'ulaain suulia achajawaa nüntapa sünain? 5 Je nüntapa sünain, ni'itaain shia nünulo'upünaa sünain talatüin ma'i naa'in. 6 Je nüntapa nipialu'umüin, neenakeerü tü nütünajutumuyuukalüirua oo'ulaka tü wayuukolüirua kepiasükat nü'ütpünaa, sünain maa namüin: ‘Talata jaa'in wanaa tamaa, süka ja'yaitpain wane ta'anneetse machikisat paala’. 7 Tamüshii paala jia: Aka'aya na aapieekana chaa iipünaa, talatüshii ma'i naya nümaa wane wayuu kaainjarai, maa aka na yaakana tamaa, müleka nükatalaale suulia naainjala. Talatüshii ma'i naya nümaa suuliale'eya sümaa mekietsatkat shikii mekietsalümüin wayuu eekai müin aka jiakana fariseokana, jia nnojoliikana mojuin aa'in saalin jaainjala saa'u anashiin jia no'ulu'u Maleiwa jaajüin”, nümakalaka Jesús namüin. 8 Ayatshi Jesús sünain ekirajaa sünain maa namüin: “Müinka eere wane jierü yaa ja'aka, müleka kanneetsere shia poloo ‘dracma’, machikitaarüle suulia wane ‘dracma’, nnojotsü süpüla suu'ulaainjatüin shia. Acheküsü süpüla süchuwajaainjatüin süramparase süpüla süchajaamaatüin süchiki süka wane awareejia süpa'apünaa tü shipiakat süpürale'e suu'ulaain süntapa sünain. 9 Je süntapa sünain, seenakeerü tü sütünajutumuyuukalüirua oo'ulaka tü wayuukolüirua kepiasükat sü'ütpünaa sünain maa namüin: ‘Talata jaa'in wanaa tamaa süka ja'yaitpain wane tanneetse machikisat paala’. 10 Tamüshii paala jia: Aka'aya na aapieekana chaa iipünaa, talatüshii ma'i naya nümaa wane wayuu kaainjarai müleka nuu'ulaale suulia naainjala”, nümakalaka Jesús namüin. 11 Ayatshi Jesús sünain ekirajaa sünain maa namüin: “Eetaashi wane wayuu oo'ulaka piamashii nüchooin tooloyuu nümaa. 12 So'u wane ka'i, naashajaataalakalaka chi emülieekai nümaa chi nüshikai: ‘Taataa, paapa pümata tamüin joolu'u tü tapatseinjatkat pütüma’, nümakalaka nümüin. Otta chi nüshikai, naapa nümüsüja tü nükorolokot namüin na nüchooinkana wane'ewai nakua. 13 “Shiasa mapa tia, nu'unakalaka chi emülieekai sulu'umüin wane mma wattamüin sümaa süliapala tü kasa nüsülajakat chi nüshikai nümüin. Je nüntapa chamüin cha'aya, naja'ttirüin tü nünneetsekat süpüshua sünain tü kasa eekai nücheküin naa'inreein. Müshi aka maa'inkai naa'in sümaa. 14 Shiasa mapa wanaa sümaa saja'lajaain tü nünneetsekat nuulia, aisü ma'i jamü sümüin tü wayuukolüirua chakat kepiain cha'aya süka nnojolüin sü'itüin juya. Je chi jima'aikai, o'ttüshi nia sünain müliaa sütüma jamü. 15 Nuchuntakalaka a'yatawaa nümüin wane wayuu chaje'ewai cha'aya sulu'u tia mmakat. Nuluwataanakalaka nütüma sünain ekajiraa tü nüpüülüksekalüirua. 16 Aisü ma'i jamü nümüin süka nnojolüin saapünüin eküülü nümüin. Nikeetaa amüinrü joo tü su'lojooyakat, tü shikakat tü püülükkalüirua nütüma. 17 “Niyaawajaakalaka joo aa'in chi jima'aikai mapa saalin ouktüin ma'i nia jamü. Müsü joolu'u naa'in: ‘Ouktajai cheje ne'e taya sütüma jamü, otta nipiuunaseirua tashi, emirashii ma'i naya waneepia. 18 Anainja tojuittüle yaajee tale'ejaiwa nünainmüin tashi tamaiwa nümüin: “Taataa, kaainjalashi taya nuulia chi Maleiwakai je puuliaya. 19 Nnojoi mata müin aka taya wane püchon. Anakaja müleka pipiuunasere ne'e taya”, meechi’. 20 Nu'unakalaka joo chaje'eya nünainmüin chi nüshikai. “Ni'rakalaka joo chi nüshikai nia nüpanapa seeiwa'aya ka'yatajee. Nuwataakalaka nüpanapa. Nuko'ojooin nünain je nüpesujüin nia süka nümüliajüin nia naa'inyaka. 21 Nümakalaka chi jima'aikai: ‘Taataa, kaainjalashi taya nuulia chi Maleiwakai je puuliaya. Nnojoi mata müin aka taya wane püchon’. 22 “Nümakalaka joo chi nüshikai namüin na nüchepchiakanairua: ‘Jüsaaja jümata tü tashe'in anashaatasükat ma'i süpüla ja'atüinjatüin nünain. Oo'ulaka wane tasüttiijase, ji'itaa sünain najapü. Oo'ulaka wane asapaatsee, ja'ata sünain nuu'ui. 23 Je jüsaaja jümata wane paa'achon eekai kaüsüin ju'utaiwa naa'in, wekaaiwa, wemi'ijaiwa naa'u chi tachonkai. 24 Paala nia, maa'awashi toulia, je joolu'u, ja'yaichipa’, nümakalaka. No'ttakalaka joo sünain emi'ijaa. 25 “Otta chi nipayakai wanaa sümaa tü mi'iraakat, chashi nia a'yataain sulu'u tü niyüüjasekat. Je nüntapa miichipa'amüin, naapüin kaasha'ira saa'u tü yonnakat. 26 ‘¿Kasaajutü tü mi'iraakat?’, nümakalaka nümüin wane nüchepchia chi nüshikai. 27 Asouktüshi chi achepchiaakai nümüin: ‘Niaichi yalaka ale'ejüin chi pimüliakai chajee wattajee sünain katüin no'u. Otta chi püshikai, nu'utirüin naa'in wane paa'achon kaüsüshi süpüla nimi'ijirüinjachin naa'u’. 28 “Naashichijaakalaka joo chi epayaakai sütüma tia. Niyoukta achikit ekeroloo sünainmüin tü mi'iraakat. Otta chi nüshikai, nujuittaakalaka joo nünainmüin süpüla nüchuntüin nümüin shii'iree nimi'ijiraweein namaa. 29 Nüsouktakalaka joolu'u chi nüchonkai: ‘Pipiuunase aa'inchi ma'i taya sünain taa'inrüin waneepia süpüshua tü puluwataakat anain taya. Je nnojoishi aapüichin pia tamüin wane kaa'ulachonyaakaije'e ne'e süpüla temi'ijia namaa tatünajunnuu. 30 Shiasa joo naa'u chi püchonkai, aja'laje'etkai tü puwashirüinkat puulia sünain jieyuu maa'insat, pu'utirüin naa'in wane paa'achon kaüsüshi saa'u nüle'ejüin pünainmüin’. 31 Asouktüshi joo chi nüshikai: ‘Tachee, tamaashi pia waneepia. Je süpüshua'ale tü kasa tama'anakat, pükorolo piakai. 32 Otta joolu'u, emi'ijireeshii waya süka talatüin waa'in saa'u nüle'ejüichipain chi pimüliakai. Paala nia, maa'awashi toulia, je joolu'u, ja'yaichipa’, nümakalaka chi nüshikai nümüin”. Kettaasü nünüiki Jesús sünain nikirajüin na wayuukana.

Lucas 16

1 Ekirajüshi joo Jesús na nikirajüinkana süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma. Müshi nia namüin: “Eejachi paala wane wayuu washirü oo'ulaka wane aa'inmajüi tü nuwashirüinkat. Je so'u wane ka'i, niyoojünakalaka achiki chi aa'inmajüikai sütüma wayuu nümüin chi nülaamainkai: ‘A'luwajünüsü tü puwashirüinkat nütüma’, müshii naya. 2 Neenakakalaka chi nülaamainkai chi aa'inmajüikai sümaa maa nümüin: ‘¿Jamüsü tü taapakat püchiki? Püküja pümata tamüin süchiki tü paa'inrakat süka tü tawashirüinkat. Too'ule'ereechi pia joolu'u suulia a'yatawaa tamüin’. 3 “Shiasa mapa tia, naashaje'etkalaka naa'in chi aa'inmajüikai: ‘¿Kaseerü ta'yataaka anain süchikijee nuu'ule'erüin taya chi talaamainkai suulia a'yatawaa nümüin? Müleka ta'yataale sulu'u wane yüüja, aja'tteerü taa'in. Je müleka tojulijale, wane japülii tia. 4 Ajüüsa'a paajüin, tatüjaaitpa aa'u tü taa'inrajatkat joolu'u süpüla takaaliijünüinjachin sütüma wayuu süchikijee too'ule'ennüin suulia tü ta'yataainkat’. 5 “Neenakakalaka joo nünainmüin na wayuu kojuyaalakana nuulia chi nülaamainkai wane'ewai nakua. Nüsakirakalaka chi palajachikai: ‘¿Jera pujuyaala nuulia chi talaamainkai?’. 6 Asouktüshi nia: ‘Kojuyaalashi taya seita, maa aka poloo shikii laata nuulia’. Nümakalaka joo chi aa'inmajüikai nümüin: ‘Anuu tü karaloukta pujuyaalamaajatkat. Pii'irata pümata shia süpüla puwalaajüin ne'e ja'rai shikii laata nümüin’. 7 Nüsakirakalaka chi wane'eya: ‘¿Jera pujuyaala piakai nuulia chi talaamainkai?’. Asouktüshi nia: ‘Kojuyaalashi taya maikki, maa aka poloo shikii toleeka nuulia’. Nümakalaka joo chi aa'inmajüikai nümüin: ‘Anuu tü karaloukta pujuyaalamaajatkat. Pii'irata pümata shia süpüla puwalaajüin ne'e mekiisat shikii toleeka nümüin’. 8 “Je niasa'a chi nülaamainkai sütüma ni'rüin nia sünain tütüin ma'i sünain tü nukuaippakat, kaa'ushi naa'in mayaasüje'e nu'luwajüin tü nuwashirüinkat”, nümakalaka Jesús namüin. Nikirajakalaka joo Jesús na nikirajüinkana sulu'uje'ere'eya tü naashajaaitpakat achiki namüin. Müshi nia namüin: “Tü manoujainsatkalüirua maa'ulu yaa, alana'aleeshiija'a sünain tütüin suuliale'eya tü anoujasükalüirua. 9 Tamüshii paala joo jia: Anakaja müleka tütüle jiakanaya sünain jaa'inrüin tü anasükat sümüin wayuu süka jünneetse, süpüla alinjanain jia süpüla wayuu wainma. Je ja'itaka'a saja'lajaajeerüin tü jünneetsekat so'uweena wane ka'i, na akaaliijuushikana jütüma, nayeena eeka jümaa chaa iipünaa nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua”, nümakalaka Jesús namüin. 10 Ayatüshi Jesús sünain nikirajüin na nikirajüinkana: “Müleka jaa'inrüle tü aluwataanakat anain jia, mayaainje malaachein shia, aneeküneena jia süpüla jaa'inrüinjatüin kasa anashaatasü. Maa'aya aka müleka nnojorule mojuin jaa'in saaliijee jaainjala müleka ju'luwajüle wane kasa eekai jayain, nnojoleerü mojuin jaa'in saaliijee ju'luwajüin wane kasa eekai kojutüin. 11 Je jiakana tekirajüinkana, müleka nnojoliire jaa'inrüin tü aluwataanakat anain jia nütüma chi wayuu ji'yataakai amüin, nnojoleena aneekünüin jia nütüma Maleiwa süpüla ji'yataainjanain nümüin. 12 Je müleka matüjüinre jia süpüleerua jaa'inmajüin tü nuwashirüinkat chi jülaamainkai maa'ulu yaa, nnojoleerü aapünüin kasa anasü jümüin nütüma Maleiwa so'uweena wane ka'i. 13 “Maa aka kojuta'atüle piamashii laama nütüma chi a'yataaikai sünain alin nüpüla wane je sünain maalin nüpüla chi wane'e, meechi aka Maleiwa jütüma müleka shiale kachiiruain jaa'in tü washirüükat nuuliale'eya”, nümakalaka Jesús namüin. 14 Otta na fariseokana naapapa tü nüküjakat Jesús namüin na nikirajüinkana, neme'erainpalashi nia, süka nayain kee'ireein aa'in washirüü waneepia. 15 Naashajaakalaka joo Jesús namüin: “Nnojotsü mojuin jaa'in saaliijee jaainjala, süka shiain ne'e anain o'ulu'u jia wayuu. Otta chi Maleiwakai, nütüjaa aa'ut tü jukuaippakat süpüshua. Mayaashiije kojutüin jia sütüma wayuu, nüleejeena jia Maleiwa”, nümakalaka. 16 Ayatüshi Jesús asouktüin namüin na fariseokana süka nayouktüin tü nikirajakat anain. Müshi nia namüin: “Je sümaiwa paala, nnojoliiwa'aya niweetüin Juan sünain aküjaa tachiki sümüin wayuu, ekirajuushi na jutuushikana sütüma tü nüshajakat Moisés oo'ulaka natüma na nünüikimaajanakana Maleiwa. Otta joolu'u süchikijee niweetüin Juan, aküjünüsü sümüin wayuu sainküin mmakat süpüshua süchiki nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa. Ja'itaina manoujain jia tanain, eesü wayuu wainma eekai kee'ireein saa'in ekeroloo chamüin eere nuluwataain Maleiwa. 17 Juu'ulaa suulia jiyouktüin tü tekirajakat anain. Soto jaa'in wane kasa. Tü mmakat je tü kasa chakat iipünaa, aja'lajaweerü so'u wane ka'i. Otta tü nünüikikat chi Maleiwakai ashajünakat paala nütüma Moisés, nnojoleerü aja'ttüin. Nnojoleerü aja'ttüin waneeshikaiyaaje no'u pütchi sünainjee, 18 maa aka tü nuluwataakat anain chi Maleiwakai sünain müin mayaa: ‘Chi eekai nuu'ulaain suulia nu'wayuuse, müleka ka'wayuusere nia nüchikua, kaainjalashi suulia tü palajatkat nu'wayuuse. Je kasalajaneerü nümüin nüma'üjaain sümaa tü jeketkat nu'wayuusein. Akaajaa chi wayuu ka'wayuusekai tü jierü oo'ulaaushitkat, kaainjalashi nia'aya, je kasalajaneerü nümüin nüma'üjaain sümaa tü jierü oo'ulaaushitkat’ ”, nümakalaka Jesús namüin. 19 Süka na'waataain na fariseokana sulu'u anashiin no'ulu'u na wayuukana, aküjüshi joo Jesús süchiki wane wayuuirua piamasü. Müshi nia: “Eetaashi wane wayuu washirü. Kashe'inshi nia wane kuluulu anashaatasü kanüliasü ‘lino’. Anashaatasü ma'i niyolojo sulu'u. Je süka washirüin ma'i nia, emi'ijashi waneepia. 20 Je so'ulu'u tü nipiakat, e'ikünapü'üshi wane wayuu mojushi kanüliashi Lázaro süpüla nujulijainjachin nüpütaain chi washitkai süka müliain nia jamü. Yaaka atachi nia. Je antüsü erüirua nünainmüin süpüla she'erujaain tü nütoutakat yaakasükat. 22 “Shiasa mapa, ouktüshi chi ajulijapü'ükai. Sükajee nüchoin Maleiwa, nüsaajünakalaka nü'ütpa'amüin Abraham sütüma wane aapieeirua nüma'anajeejatü Maleiwa. Otta müshia chi washitkai, ouktüshi nüchiiruajee. Nojoitünakalaka. Sükajee nnojolin nüchoin Maleiwa, nüsaajünakalaka sulu'umüin süpülee tü ouktüsükalüirua kanüliakat Hades. 23 Müliakalaka ma'i joo chi washitkai cha'aya. Niirakaakalaka chaa watta sünain ni'rüin Abraham otta müshia Lázaro nü'ütpa'a. 24 ‘Taata Abraham’, müshi joo chi washitkai nümüin, ‘anashi müleka pümüliajüle taya. Müliashi ma'i taya sütüma tü sikikat. Püjüta tamüin Lázaro yalajee nücholotiraiwa najapü shiroku wüin nüchüttaiwa süpa'a tayee’, nümakalaka. 25 Asouktüshi Abraham: ‘Tachee, soto paa'in anapü'üin ma'i pia sulu'u puwashirüin kataiwa'aya po'u. Otta müshia Lázaro, müliapü'üshi, nnojotpü'üsü kasain eein nüma'ana. Otta joolu'u, talatüitpa naa'in ya'aya. Otta müshia piakai, pi'rüin joolu'u müliaa. 26 Je mojushiisü süpüla sülatüin wayuu chajee yaamüin yaa, maa aka mojushiin alataa yaajee chamüin cha'aya, süka eein wane ishi jerutshaatain ma'i yaa pasanain wanain’. 27 “Nümakalaka joo chi washitkai nümüin Abraham: ‘Taataa, tachuntüin pümüin süka süpüshua taa'in, puluwataa pümata Lázaro chaa nipialu'umüin chi tashikai, eere eein ja'raisüirua tawalayuu, süpüla nüchiaain naya suulia nantajüin yaamüin sa'akamüin watta saalin müliaa’, nümakalaka. 29 Asouktüshi Abraham: ‘Eesü nama'ana tü ashajuushikat nütüma Moisés je natüma na nünüikimaajanakana Maleiwa paala sümaiwa. Anasü jülüjale naa'in tü naashajaakat achiki’, nümakalaka. 30 ‘Taata Abraham, nnojotsü nanoujain tü naküjakat achiki. Akaajasa müleka su'unüle nanainmüin wane wayuu eekai süso'iraain aa'in süchikijee ouktaa, ayaawajaweena naya süpüla noo'ulaainjatüin suulia naainjala’. 31 Nüsouktakalaka Abraham: ‘Müleka moonooinre naya sümaa nünüiki Moisés je nanüiki na nünüikimaajanakana Maleiwa, meenaja'a ne'e moonooin sümaa sünüiki wane wayuu eekai suso'iraasüin saa'in süchikijee ouktaa’, nümakalaka nümüin chi washitkai”. Kettaasü joolu'u nünüiki Jesús namüin na fariseokana.

Lucas 17

1 Aashajaashi joo Jesús namaa na nikirajüinkana sünain nikirajüin naya. Müshi nia: “Eejeerü waneepia wayuu eekai naainjireein jia kasa mojusü. Otta naya, kasalajaneerü namüin tü naa'inrakat. 2 Anashii müleka nojutinnüle shirokumüin tü palaakat sünain kanutpünaain wane ipa miyo'u, suulia naainjirüin jia kasa mojusü. 3 Anakaja eere jaa'in sünain aa'inmajirawaa wane'ewai jukua. Müleka naa'inrüle chi puwalakai kasa mojusü pümüin, anashi müleka püchiajaale nia. Je müleka nuu'ulaale suulia, anasü müleka motüle paa'in shia. 4 Ja'itaichi kaainjalain nia puulia wainmatua, maa aka akaratshitua süpüla wane ka'i, müleka nüntüle akaratshitua pünainmüin sünain mojuin ma'i naa'in saaliijee tü naa'inrakat pümüin, anasü müleka motüle paa'in shia”, nümakalaka Jesús. 5 Namakalaka joo na Aluwataaushikana nümüin chi Senyotkai: —Anakaja müleka pükaaliijüle waya süpüla koo'omüinjatüin sütsüin tü wanoulakat. 6 Asouktüshi Jesús: —Müleka jünoujüle tanain, ja'itairü nnojolüin katsüin joolu'u tü jünoulakat, jaa'inreerü tü kasa isakat süchiki wayuu. Maa aka jümataarüle paala sümüin wane wunu'u eekai laktain: “Anakaja piyu'laale yaajee shirokumüin palaakat”, ayu'laajeerü shia sütüma jünüiki —nümakalaka Jesús namüin. 7 Ayatshi Jesús sünain ekirajaa na nikirajüinkana sünain nümüin namüin: “Müleka kachepchiale jia, ¿eeshii süpüla jümüin nümüin chi jüchepchiakai nüle'ejapa sulu'ujee tü jiyüüjasekat oo'ulaka süchikijee arüleejaa shiale: ‘Pikeroloo, püikkalaa pikaaiwa’? Nnojo. 8 Shieerü eeka ne'e jümüin nümüin: ‘Pii'iranaja pümata püshe'in pü'lakajaaiwa teküin tekaamaataiwa. Otta ekeechi pia tachukumüin kettaapa süchiki teküin’. 9 Je süchikijee tia, nnojotsü süpüla jaapüinjatüin analu'ut nümüin saa'u naa'inrüin tü juluwataakat anain nia. 10 Aka'aya jiakana jüpüshua, süchikijee jaa'inrüin tü aluwataanakat anain jia nütüma Maleiwa, anakaja jümüle: ‘Waya nüchepchiakana Maleiwa. Nnojotsü jaralüinjatüin aapüin analu'ut wamüin, süka shiain waa'inrüin ne'e tü nuluwataakat anain waya’ ”. Kettaasü joo tü nümakat Jesús namüin na nikirajüinkana. 11 Sünain nu'unüin Jesús Jerusalénmüin, ojuittüshi nia sulu'ujee tü mmakat Galilea, ekerotshi sulu'umüin Samaria. 12 Je nüntapa so'ulu'umüin wane pueulo, eejana nüpüla wane wayuuirua polooshii aja'tta atachii. Sha'washawatshii ka'yata nuulia. Nowoorulaakalaka emetut: —Jesúsuu, Ekirajüikalee, anashi müleka pümüliajüle waya, piiyaja waya —namakalaka. 14 Shiasa ni'rapa Jesús naya, —Ju'una jii'iyataiwa nümüin chi sacerdotekai sünain suu'ulaaitpain tü ayuuliikat juulia —nümakalaka namüin. Je sünain no'unüin, ashatüsü tü natakat. 15 Otta müshia waneeshia, wane wayuu Samariaje'ewai, nnojoishi judíoin, saa'u ni'rüitpain sünain anain tü nütakat, ale'ejüshi nia nünainmüin Jesús. Nu'waajüin chi Maleiwakai sünain emetuluin nünüiki je nüsapainyo'ukashi nia nümülatu'umüin Jesús sünain naapüin wane miyo'ushaata analu'ut nümüin. 17 Nümakalaka joo Jesús namüin na wayuukana nümaajanakana: —Mataashii polooshiikai naya sünain neiyajünüin. ¿Jalasü tü mekietsatsükalüirua nüpüshi? 18 Je chi ale'ejaakai tanainmüin sünain nu'waajüin chi Maleiwakai, nnojoishi judíoin. Wayuu naatajai. 19 Otta nümüin chi wayuukai, müshi Jesús: —Püsha'walaa pu'unaiwa. Anaichipa pia saa'u pünoujain tanain. 20 So'u wane ka'i, nasakirüin Jesús na fariseokana sünain joujaleechin o'ttüin Maleiwa sünain aluwatawaa. Asouktüshi Jesús: —Tü naa'inrakat chi Maleiwakai, naa'inrüin süka naa'in, nnojotsü sükajatüin jüsakirüin sünain. Je “Anii nia sünain aluwatawaa” oo'ulaka “Ichaa nia sünain aluwatawaa”, nnojoleechi münüin. Jütüjaa jümata naa'u chi Maleiwakai sünain nu'ttüichipain sünain aluwatawaa maa'ulu yaa, süka tantüichipain ja'akamüin —nümakalaka. 22 O'ttüshi joo Jesús nüchikua sünain ekirajaa na nikirajüinkana sünain nümüin namüin: “Meena jia so'uweena wane ka'i: ‘Kasataalejese we'rüin chi Shipayakai Wayuu sünain nüle'ejüin’. Otta tamüshii paala jia: Nnojoleechi ji'rüin taya sünain ale'ejaa so'u tia. 23 Je tü wayuukolüirua, meerü shia jümüin: ‘Jiirakaa, ichaa chi Shipayakai Wayuu cha'aya’ oo'ulaka ‘Jiirakaa, anii nia yaaya’. Nnojo ju'unüin shi'ipajee tia sünain jüchajaain tachiki. 24 Süka jamüin, maa aka tü shiyaakat juya shi'rakat wayuu süpüshua amachetaain chaa sirumatu'upünaa, akaweechia tayakai, chi Shipayakai Wayuu, tale'ejapa, shi'reechi wayuu süpüshua. 25 Otta palajana, e'itaanüshi taya süpüla müliainjachin ma'i sütüma tü wayuu judíokalüirua eekai sülerajüin taya maa'ulu yaa. 26 “Soto jaa'in nüchiki Noé. Tü wayuukolüirua nnojoliiwa'aya no'otooin Noé sulu'umüin tü anuakat, ee'eraashii ne'e naya sünain nnojolüin jülüjain naa'in tü naainjalakat. Je mapa no'otoopa Noé sulu'umüin tü anuakat, a'itüsü tü juyakat sünain miyo'uin ma'i shia süpüla ouktajatüin tü wayuukolüirua süpüshua'ale eekai nnojolüin nümaain Noé sulu'u tü anuakat. Akaweeria takalio'u tayakai, chi Shipayakai Wayuu, wanaa sümaa tanteechin tachikua. 28 “Maa'aya aka nükalio'u chi wayuu kanüliakai Lot paala sümaiwa, chi kepiapü'ükai sulu'u tü pueulokot kanüliakat Sodoma. Eeshii na wayuukana sünain emi'ijaa, sünain ayalajawaa kasa, sünain oikkawaa, sünain apünajaa, oo'ulaka sünain aainjaa miichi. Nnojotsü jülüjain naa'in tü naainjalakat. 29 Je süchikijee nujuittüin Lot sulu'ujee tü pueulokot, ajunuujaasü iipünaajee wane siki maa aka saa'in ipalira chuwachuwatsü süpüla su'utajatüin saa'in süpüshua tü wayuu kepiasükalüirua sulu'u tia pueulokat. 30 “Maa aka tü wayuukolüirua sümaiwa paala sünain nnojolüin jülüjüin naa'in tü naainjalakat, meeria tü wayuukolüirua so'uweena tü ka'i teweeteechikat o'u tayakai, chi Shipayakai Wayuu. 31 Chi wayuu eekai joyotüin sheemioushi tü nipiakat so'u ka'ikat tia, anakaja nnojoire nikerolüin paülü'ümüin süpüla nükotchajaain nükorolo. Otta chi wayuu eekai ni'yataain sulu'u niyüüjase, anakaja nnojoire nüle'ejüin nipialu'umüin süpüla asaajaa nükorolo. 32 Soto jaa'in süchiki tü nu'wayuusekat Lot. Najuittapa sulu'ujee Sodoma, o'utinna aa'inrü shia nütüma Maleiwa saaliijee shiirakaain süchikua sümüin tü sükorolo süpütakat sulu'u tü pueulokot. 33 Chi wayuu eekai jülüjüin naa'in waneepia tü nükorolokot süpüla naa'inmajüin je süpüla najapulu'uin shia, amülouleerü süpüshua. Alu'usa chi eekai naapüin nukuaippa süpüla ni'yataainjachin tamüin, ja'itasü amüloulin süpüshua tü nükorolokot sünainjee tia, aapüneerü nümüin kasa anasü tatüma nnojotkat amülouleerüin. 34 Je so'uweena tü ka'i teweeteechikat o'u, eejeena piamashii wayuu atunküin sulu'u wane miichi. Tamaweechi wane. Oo'ulaka wane, tapüteechi. 35 Eejeena piamashii jieyuu sünain amoliinajaa. Tamaweerü wane. Oo'ulaka wane, tapüteerü. 36 Eejeena piamashii wayuu sünain a'yatawaa sulu'u nayüüjase. Tamaweechi wane. Oo'ulaka wane, tapüteechi”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 37 —Senyotkalee, ¿jameenaka na makatakana? —müshii naya nümüin. Asouktüshi Jesús: —Müleka sükotchajaale wane samulüirua, atüjaana aa'ut sünain ouktüin wane kasa.

Lucas 18

1 Ekirajüshi joolu'u Jesús na nikirajüinkana süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma shii'iree nachecherüinjatüin naa'in sünain achuntaa nümüin Maleiwa waneepia. 2 Müshi nia namüin: “Eetaashi wane wayuu pütchipü'ü kepiashi sulu'u wane pueulo. Manoujainsai nia nünain Maleiwa, je püla aa'inchi ma'i nia suulia wayuu. 3 Oo'ulaka sulu'u tü pueulokat, eesü wane wayuu oukta a'wayuuset. Antawaisü nünainmüin chi pütchipü'ükai sünain, ‘Anasü pükaaliijüle taya sünain amaünajaa nümüin chi ta'ünüükai’, sümüin nümüin. 4 Niyouktajakalaka joo shia. Masütaajukalaka joo shia sünain achuntaa nümüin. Shiasa so'u wane ka'i, saa'u wainmatuairüin sükua tü jietkat nüma'anajee, müsü naa'in: ‘Aisha'ajaa, shike'ejakatche ma'i taa'in meinshi tü wayuukot, müirüinja'a shia sümaa shike'era. Anainja taa'inrüle sümüin tü süchuntakat tamüin, mayaashije'e manoujain taya nünain Maleiwa je mamaneein taya suulia wayuu’, müsü naa'in chi pütchipü'ükai. 6 “Soto jaa'in nüchiki chi pütchipü'ü pülakai aa'in suulia wayuu. Mayaasüje niyouktajüin paala tü wayuukot, nükaaliijain shia mapa süka shike'ejüin ma'i naa'in waneepia. 7 Otta müshia chi Maleiwakai, ¿nnojoleena nükaaliijüin waya aneekuushikana achuntakana nümüin waneepia so'uka'i, sa'wai? Shiimüin sünain nükaaliijeenain waya noulia na wa'ünüükana. 8 Jiakana müliakana natüma na jü'ünüükana, shiimüin tanüiki jümüin: Yapashi chi Maleiwakai süpüla nükaaliijain jia waneepia. Otta müshi'iya jiakana, müleka ayatüle jia sünain jaa'inrüin tü nuluwataakat anain, katsüinjeerü jaa'in sünain anoujaa so'uweena tü ka'i tale'ejeechikat o'u, taya chi Shipayakai Wayuu”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 9 Aashajaashi joo Jesús sümüin tü wayuu eekai pülain saa'in suulia wayuu, na wayuu anakana saa'in namüin no'ulu'u Maleiwa. Nikirajüin joo naya süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma: 10 “Ekerotshii piamashii wayuu sulu'umüin tü a'waajüleekat Maleiwa süpüla achuntaa nümüin: wane fariseo oo'ulaka wane okotchajüi neerü nümüin chi sülaülashikai mma. 11 Asha'walaashi chi fariseokai sünain naashajaain nümaa Maleiwa sünain nu'waataain sulu'u nukuaippa. Müshi nia: ‘Maleiwakalee, taapüin pümüin analu'ut saa'u nnojolin müin aka taya saa'in wayuu wainma sünain ka'ruwaralüin, sünain mojulaain, je sünain ama'üjawaa sümaa wayuu nnojotkat nu'wayuusein otta nnojoikai su'wayuusein. Je anayaawatshija taa'u sünain nnojolin müin aka taya naa'in chi okotchajüikai neerü. 12 Aamajüshi taya pümüin waneepia piantua süpüla semaanakat shii'iree talateein pia tamaa. Je tasülajüin pümüin polo'owai sünainjee tü polookot shikii süpüshi tü ta'yataainkat’. 13 “Otta chi okotchajüikai neerü, yalashi nia sha'watüin ka'yatalu'u nuulia chi fariseokai. Jepitüshi nia sünain nüshe'ejüin naa'into'u süka mojuin ma'i naa'in saaliijee naainjala. ‘Maleiwakalee, wayuu kaainjarai taya. Anakaja müleka pümüliajüle taya’, nümakalaka. 14 “Saa'u nümüin joo chi wayuukai, anajiraaichipa nümaa Maleiwa. Akaajasa chi fariseokai, ale'ejüshi nipialu'umüin sünain nnojolin anajiraain. Chi eekai yaletayaain nukuaippa su'upala wayuu, nnojoleechi kasajachin nümüin Maleiwa. Alu'usa chi eekai nnojolüin yaletayaain naa'in, kojuteechi nütüma”, nümakalaka Jesús namüin. 15 Je so'u wane ka'i, antinnüsü wane tepichiirua nünainmüin Jesús süpüla ni'itaainjatüin najapü naa'uirua sümaa nuchuntüin nümüin Maleiwa naa'u. Otta na nikirajüinkana ne'rapa tia, nachiajaakalaka tü wayuukolüirua. 16 Otta müshia Jesús, nuchuntakalaka namüin na wayuukana nantirüin na tepichikana nünainmüin nachikua. Nümakalaka joo namüin na nikirajüinkana: —Kettshi'iya na tepichikana nantaiwa tanainmüin. Maa aka nakuaippa na tepichikana sünain nnojolüin kaa'in toulia, müinjatia nakuaippa tamüin na ekeroteekana chaa eere nuluwataain Maleiwa. 17 Tamüshii paala jia: Chi wayuu eekai nnojolin müin aka naa'in na tepichikana sünain nanoujain tanain, müichia nnojolin ekerotüin eere nuluwataain Maleiwa —nümakalaka Jesús namüin. 18 Nürütkaakalaka nünainmüin Jesús wane wayuu aluwataashi sünain nüsakirüin nia: —Ekirajüikalee, pia anamiakai, ¿kasa taa'inrüinjatka süpüla eeinjachin taya nümaa Maleiwa waneepia? 19 Asouktüshi Jesús: —¿Jamüshi “pia anamiakai” pümakalaka tamüin? Waneeshia Maleiwa niain anamiain. 20 Aashin pütüjaayaain aa'u tü nuluwataakat anain Maleiwa, makat mayaa: “Nnojo püma'üjaain sümaa wayuu nnojotkat pu'wayuusein otta nnojoikai pu'wayuusein. Nnojo pu'utüin saa'in wayuu. Nnojo pu'luwajüin sükorolo wayuu. Nnojo püküjüin alawaa süchiki wane wayuu. Kojutüinjatü pütüma püi je püshi”, müsü tü pütchikat —nümakalaka Jesús nümüin. 21 —Taa'inratüjütsa'aya tia süpüshuale'eya tepichiiwa'aya taya ja'itakaje maa'utpünaa yaa —nümakalaka nümüin Jesús. 22 Sütüma tü nümakat chi wayuukai, asouktüshi Jesús: —Che'ojaayülia wane kasa paa'inrajatkat. Anakaja puikküle tü pukorolokot süpüshua süpüla püsülajüinjatüin tü süliakat sümüin wayuu eekai mojuin. Kee'irakeerü pümüin shia iipünaamüin cha'aya eere Maleiwakai. Je paa'inrapa tia, ale'ejeechi pia püchikua tanainmüin süpüla tamaain pia —nümakalaka Jesús nümüin. 23 Je chi wayuukai sütümajee tü nümakat Jesús nümüin, mojusü ma'i naa'in, süka washirüin ma'i nia. 24 Eirakaashi Jesús nümüin chi wayuukai sünain maa nümüin: —Chi wayuu eekai ataralaain sümaa tü nuwashirüinkat, kapüleejeerü ma'i nümüin ekerotoo cha'aya eemüinre nuluwataain Maleiwa. 25 Mapüleesat süpüleerua shikerotüin wane “camello” so'ulu'upünaa wane wutia suuliale'eya shikerotüin wane wayuu washirü cha'aya eere nuluwataain Maleiwa —nümakalaka nümüin. 26 Je na wayuukana eekai naapajüin nünüiki Jesús, namakalaka nümüin: —Isasüja'a sümata nüchiki nu'ttaainjachin wane wayuu. 27 Asouktüshi Jesús: —Tü kasa isakat süchiki wayuu, nnojotsü kapüleein nümüin Maleiwa. 28 Müshi joo Pedro nümüin Jesús: —Wapütüin süpüshua tü kasa eejatkat wama'ana süpüla yaainjanain waya pümaa. 29 Asouktüshi Jesús: —Jiakana apütakana kasa süpüshua eejatkat jüma'ana süpüleerua aküjaa süchiki nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa, shiimüin tü tamakat jümüin sünain saapüneerüin jümüin kasa anasü. Mayaasüje jüpütüin jipia, ju'wayuuse, juwalayuu, mayaasüje jüpütüin jii, jüshi oo'ulaka jüchonnii shiale, alana'aleejeeria tü aapüneetkat jümüin suulia tü kasa jüpütakat. Je eejeena jia nümaa Maleiwa waneepia saa'u shii'iranajaaushin jaa'in —nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 31 Otta müshi'iya na Aluwataaushikana polooshiikana piammüin, neenajakalaka naya Jesús nünainmüin sujuuna tü wayuukolüirua süpüla naashajaain namaa. Müshi nia namüin: “O'unajana joolu'u waya Jerusalénmüin. Je tü ashajünakat tachiki paala natüma na nünüikimaajanakana Maleiwa, tachiki tayakai, chi Shipayakai Wayuu, ekeraajeerü süpüshua. 32 Aapüneematüichi ekii taya najapulu'umüin na gentilekana. Neme'erainpaleechi taya. Naa'ayataajeechi aa'in taya sünain nejeteenain taa'u je sünain na'yaateechin taya. Je süchikijee tia, no'utireechi aa'in taya. 33 Otta nu'unnaa chi apünüinkai ka'i süchikijee tia, oso'iraajeerü taa'in”, nümakalaka Jesús namüin. 34 Otta na nikirajüinkana, nnojotsü nayaawatüin saa'u tü nüküjaitpakat namüin. Isasü nachiki nayaawatüin saa'u sünain ouktajachin Jesús. 35 Je nüntapa Jesús so'ulu'umüin tü pueulokat kanüliakat Jericó, eejachi joyotüin wane wayuu mo'usai sotpa'a tü wopukot sünain ajulija'alaa. 36 Je naapapa chi wayuukai tü suu'uipsana'irakat wayuu sünain sülatüin nü'ütpünaa, —¿Jamüsü sülataka'a wayuu wainma yaapünaa? —nümakalaka. 37 —Nia alataka Jesús chi Nazaretje'ewaikai —sümakalaka tü wayuukolüirua nümüin. 38 Nuwoorulaakalaka joo sünain nümüin: —Jesúsuu, Nülüinkai David, pümüliaja taya. 39 Shiasa tü wayuu nüpüleeruasükat Jesús sulu'u tü wopukot, —Kaseesü pikiisa —müsü nümüin chi mo'usaikai. Otta chi mo'usaikai, masütaajusai nia sünain a'waataa: —Nülüinkai David, pümüliaja taya —nümakalaka. 40 Nüsha'walaakalaka Jesús sünain nüsaajirüin chi mo'usaikai nünainmüin. Je nüntapa nünainmüin, nümakalaka Jesús nümüin: 41 —¿Kasa püchekaka taa'inrüin pümüin? —Senyotkalee, anashi müleka ko'ule taya —nümakalaka nümüin Jesús. 42 Asouktüshi Jesús: —Ko'uichipa pia joolu'u saa'u pünoula —nümakalaka nümüin. 43 Ko'u müshija nia. Je süka anaichipain nia, nu'unakalaka joo nümaa Jesús sünain nu'waajüin Maleiwa. Je na wayuukanaya, na'waajüin chi Maleiwakai süka ne'rüichipain chi wayuukai sünain ko'uin.

Lucas 19

1 Je nikerolopa Jesús sulu'umüin Jericó, waraittakalaka nia süpa'apünaa. 2 Otta müsia cha'aya eeshi wane wayuu washirü kanüliashi Zaqueo, nia laülaaka naa'u na okotchajüliikana neerü nümüin chi sülaülashikai mma. 3 Ni'reein ma'i Jesús. Otta süka wainmain wayuu je süka motsachoin nia, isashi nüchiki ni'rüin. 4 Nuwataakalaka nüpülamüin Jesús eepünaainjachire nülatüin. Nüliikajaakalaka naa'u wane wunu'u miyo'u shii'iree ni'reein nia. 5 Shiasa nüntapa Jesús eere nüliikajaain Zaqueo, niirakaakalaka iipünaamüin sünain nümüin nümüin: —Püshakata pümata yalajee, waa'iraa. Acheküshi pi'iyouin taya so'uka'i chaa pipialu'umüin. 6 Ashakata müshija Zaqueo naa'ujee chi wunu'ukai. Nüntirakalaka Jesús nipialu'umüin sümaa talatüin ma'i naa'in nümaa. 7 Mojukalaka sünüiki tü wayuu waraittakalüirua nümaa Jesús sünain sümüin nujuuna: “¿Jamakuaippaikai makalaka nia ni'iyouin chi kaainjaraikai?”. 8 Nüsha'walaakalaka Zaqueo no'upala na wayuukana sümaa naashajaain nümaa Jesús: —Senyotkalee, tasülajeerü joolu'u shiatapünaa tü tawashirüinkat sümüin wayuu eekai müliain. Je müleka te'ike'erüle paala wane wayuu süka ta'alain saa'u sükorolo, tawalaajeerü sümüin süchikua pienchitua —nümakalaka. 9 Asouktüshi Jesús: —Antüshi tayakai, chi Shipayakai Wayuu, süpüla achajawaa süchiki wayuu eekai maa'awain nuulia Maleiwa, shii'iree su'tte'enneein tatüma, maa aka piakai. Je süka pünoujain tanain, maa aka chi watuushikai Abraham sünain nünoujain nünain Maleiwa, shiimüin sünain pu'tte'ennüin tatüma sümaa tü wayuukalüirua kepiakat yaa sulu'u tü pipiakat —nümakalaka Jesús nümüin Zaqueo. 11 Saa'in namüin na wayuukana waraittakana nümaa Jesús, alü'ülüyaasü nükalia Maleiwa süpüla aluwatawaa, süka pejein Jesús sünain Jerusalén. Nu'ttakalaka joo Jesús sünain ekirajaa naya süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma süpüla sütüjaainjatüin saa'u tü alateetkat 12 sünain nümüin namüin: “Eetaashi wane wayuu nülüin chi sülaülapü'ükai mma. O'unajachi nia sulu'umüin wane mma wattasü süpüla ni'itaanajachin sünain aluwatawaa. Ale'ejüinjachi nia süchikijee tia süpüla nuluwataainjachin naa'u na wayuukana. 13 Je nüma'ichiki, neenajakalaka wane nüchepchiairua nünainmüin, maa aka polooshii, süpüla naapüinjatüin wane neerü kanüliasü ‘mina’ namüin wane'ewai nakua. ‘Süma'inru'u nnojolin taya jümaa, anakaja müleka jiyalajüle kasa süka tü taapakat jümüin jüikkaiwa shia kachoinwa tü neetkat jütüma’, müshi nia namüin. 14 “Otta wainma na wayuu nuluwataainjaneenakana aa'u, süka na'ürülaain nia, najütüin wane aapieeirua nüchiirua süpüla maa: ‘Nnojotsü wacheküin süpüleerua nuluwataainjachin chi wayuukai waa'u’. 15 Mayaainje niyouktünüin chi wayuukai sütüma wainma wayuu, ayatshia e'itaanüin nia sünain aluwatawaa. “Je shiasa mapa nüle'ejapa nuumainpa'amüin, neenajakalaka na nüchepchiakana nünainmüin, na naapakana amüin neerü paala. ‘¿Jera süchon tü neerü taapakat jümüin?’, nümakalaka namüin. 16 “Asouktüshi wane palajana: ‘Aluwataashikalee, anu'uya poloosü neerü sükanain tü waneesia paapakat paala tamüin’, nümakalaka. 17 ‘Tachepchiee, tütüshi pia. Analeesia ma'i tü paa'inrakat. Süka paa'inrüin tü aluwataanakat anain pia, mayaainje malaachein shia, te'itaain pia joolu'u süpüla laülaainjachin saa'u wayuu sulu'u pueulo poloosü’, nümakalaka chi aluwataashikai nümüin. 18 Asouktüshi wane'eya: ‘Aluwataashikalee, anu'uya ja'raisü neerü sükanain tü waneesia paapakat paala tamüin’, nümakalaka. 19 ‘Tachepchiee, te'itaain pia joolu'u süpüla laülaainjachin saa'u wayuu sulu'u pueulo ja'raisü’, nümakalaka nümüin. 20 “Asouktüshi wane'eya: ‘Aluwataashikalee, anuu tü waneesiakat neerü paapakat tamüin paala. Sajatü ne'e shia tanaajaain sulu'u susukot süka mmolüin taya peema, süka wayuuin iche ajapüchi pia süpüla awalaajaa shi'yataain wayuu’, nümakalaka. 22 ‘Tachepchiee, pia ku'lajaakai aa'in, pi'rala ne'e wayumüin tamüin tü paa'inrakat. Süka pütüjaainje taa'u sünain wayuuin iche ajapüchi taya, 23 ¿jamaka'a nnojotka'a paapüin tü neetkat sümüin wane wayuu süpüla shi'yate'erüin shia süpüla kachoinjatüin shia tapüla?’, nümakalaka nümüin. 24 “Nümakalaka joo chi aluwataaikai sümüin tü wayuu eejatkat nümaa: ‘Jüsüta jümata nuulia türa neerü nüma'anakat saapünaiwa nümüin chi akanajakai poloosü’. 25 ‘Aluwataashikalee, naa'aya poloosü neerü nüma'ana’, namakalaka nümüin süka nnojolüin nayaawatüin saa'u tü nümakat namüin. 26 “ ‘Shiimüin ma'i tü tamakat jümüin: Chi wayuu eekai koo'omüin nütüma tü aapünakat nümüin, aapüneerü soo'omüin nümüin. Akaajasa chi eekai nnojolüin koo'omüin nütüma tü aapünakat nümüin, asütüneerü nuulia. 27 Otta müshi'iya na ta'ünüükana ayouktakana taya süpüleerua taluwataainjachin yaa toumainpa'a, anakaja su'utinnüle saa'in joolu'u yaa to'upala’, nümakalaka chi aluwataaikai namüin”. 28 Shiasa kettaapa nünüiki Jesús sünain nikirajüin na wayuukana, o'unüshi nia napüleerua sulu'u tü wopukot Jerusalénmüinjatkat. 29 Je nülü'ülapa sünainmüin tü pueulokat Betfagé oo'ulaka Betania, tü pejekalüirua sünain tü wutai kanüliakat Olivos, nüjütakalaka piamashii na nikirajüinkana nüpüleerua sünain nümüin namüin: 30 —Ju'una samüin eemüin tüsa pueulokat jüpüleeruakat. Je jikerolapa sulu'umüin, ji'reechi kapüin wane püliikchon sareerü. Jüsiwateerü tü nüpükat süpüla jajattüin nia tamüin yaamüin. 31 Je müleka “¿Jamüinjatü jüsiwataka'a tü nüpükat?” sümüle wayuu jümüin, “Che'ojaashi nümüin chi Senyotkai”, meena jia sümüin —nümakalaka Jesús namüin. 32 Na ajütüüshikana, ayatsia napüla maa aka tü nümakat Jesús namüin. 33 Je wanaa sümaa nasiwatüin nüpü chi püliikchonkai, —¿Jamüinjatü jüsiwataka'a tü nüpükat? —nasakirakalaka na kapüliisekana namüin. 34 Nasouktakalaka namüin: —Che'ojaashi nümüin chi Senyotkai. 35 Najattakalaka chi püliikchonkai eemüin Jesús. Ne'itaakalaka tü nashe'inpalajanakat naa'u chi püliikchonkai. Je no'otokalaka Jesús naa'u. 36 Je sünain nu'unüin Jesús naa'u chi püliikchonkai, awayalayaa müsü süshe'inpalajana tü wayuukolüirua nüpüleerua sulu'upünaa tü wopukot süpüla shii'iyatüin nujutu nümüin. 37 Je nülü'ülapa Jesús sünainmüin eere süshakatüin tü wopukot saa'ujee tü wutai kanüliakat Olivos, talatüsü ma'i naa'in na wainmakana nikirajüin napüshua, süka ne'rapü'üin tü kasa anasü naa'inrakat Jesús, tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa. Na'waajakalaka joo Maleiwa sünain emetuluin nanüiki mayaa: 38 “Anata'aleeshija'a ma'i chi Nüjünalakai Maleiwa, chi aluwataashikai waya”. “A'waajünüshi nia maa'ulu yaa chaa iipünaa, süka anajiraainapain na nüpüshikana nümaa Maleiwa”, müsü nanüiki nüchiki Jesús. 39 Otta nanüiki wane na fariseokana sa'akajee tü wattakat saalin wayuu: —Ekirajüikalee, anakaja püchiajaale na pikirajüinkana —namakalaka nümüin Jesús. 40 —Müshi taya jümüin: Müleka ko'utüle na tekirajüinkana, shieerü a'waataka tü ipakalüirua sünain su'waajüin taya —nümakalaka Jesús namüin. 41 Alü'ütshi joolu'u Jesús sünainmüin Jerusalén. Shiasa ni'rapa tü pueulokot, müshi nia sünain a'yalajaa saalin tü wayuu kepiasükalüirua sulu'u: 42 “Alu'uleeka ma'i jia süka nnojoliiyüliain jiyaawatüin saa'u tü ekirajünakat anain jia. Je saa'ujee nnojoipü'üin jamajachin jümüin taya, müina nnojoliin anajiraain jia nümaa Maleiwa. 43 Je süka nnojoliipü'üin jünoujain tanain, sünain aluwataaushin taya nütüma Maleiwa, anteena na jü'ünüükana jünainmüin so'uweena wane ka'i süpüla atkawaa jümaa. Noukaajeena achiki jia suulia ojuittaa sulu'ujee tü pueulokat. Je nekerolapa jünainmüin, o'utüneena aa'in jia sümaa jüchonnii je ojunnajinneerü tü jipiakat”. 45 Shiasa süchikijee nüntüin Jesús Jerusalénmüin, nikerotokalaka sulu'umüin tü a'waajüleekat Maleiwa. Eesü nüpüla wane wayuu oikkaasüirua sünain süikkaain tü mürüt o'utinnajatkat aa'in nümüin Maleiwa. Nujuittirakalaka naya anooipa'amüin. 46 Nümakalaka sümüin: —Tü nünüiki Maleiwa ashajuushikat paala sümaiwa, müsü mayaa: “Tü tepiakat, nachuntiajatü na tapüshikana tamüin sainküinjee mmakat süpüshua”, müshi. Otta jiakana, saa'u nnojolüin lotüin jukuaippa sünain jüikküin tü mürütkat, müsü aka saa'in shipia ka'ruwarannuu jütüma tü nipiakat —nümakalaka Jesús namüin. 47 Nu'ttakalaka Jesús sünain ekirajaa sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa. Otta na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na karalouktamaajanakana, no'utee aa'inchi Jesús. Müshi'iya aka naa'in na kojutkana sa'akajee tü wayuukolüirua. 48 Akatsa süka eein wayuu wainma nümaa waneepia sünain aapajaa nünüiki, mojushiikalaka shia namüin.

Lucas 20

1 So'u wane ka'i sünain yaain nikirajüin Jesús tü wayuukolüirua yala sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa je sünain nüküjain nüchiki niakai, chi O'tte'erüikai, namüin, narütkaakalaka nünainmüin na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana, oo'ulaka na karalouktamaajanakana, oo'ulaka na laülaashiikana naa'u na judíokana sünain namüin nümüin: 2 —¿Jara koonoloka pia süpüla pujuittirüin anooipa'amüin tü wayuu oikkaatkalüirua? ¿Jara ke'inaajalaka pia süpüla paa'inrüin shia? —namakalaka nümüin. 3 Nüsouktakalaka Jesús ne'ipajee: —Tasakirüin paala jia'aya: ¿Jara ke'inaajalaka Juan sünain owoutisaajaa? ¿Shi'inaajala wayuu, niataapa Maleiwa? Jüküjaa tamüin —nümakalaka Jesús namüin. 5 Naashajaajiraakalaka namüiwa: “Müleka ‘Nia Maleiwa’ wamüle, ‘¿Jamakalaka nnojoliika'a jünoujain nünüiki?’, meechi nia wamüin. 6 Oo'ulaka mojushiisü süpüla ‘Wayuu’ wamüinjanain, süka nünüikimaajachin nia Maleiwa saajüin tü wayuukolüirua. Eesü süpüla shi'ina'aleenain waya”, majiraashii naya nujuuna Jesús. 7 Nasouktakalaka joo nümüin Jesús: —Nnojoishi watüjaain aa'u jaralin ke'inaajalain. 8 Nümakalaka joo Jesús namüin: —Nnojoluja'a süpüla taküjüin jümüin jaralin ke'inaajalain taya —nümakalaka namüin. 9 Ayatshi Jesús sünain ekirajaa tü wayuukolüirua süka sukuaippa tü kasa e'nnakat sainküin mma. Müshi nia: “Eetaalashi wane wayuu ka'apainseshi. Nüpünajüin tü wunu'u kachonkot uuwa sulu'u. Naa'inmajirüin wane wayuuirua tü nüpünajüinkat süka nu'unüin süpüla kakaliaa sulu'umüin wane mma wattasü. 10 Je kettaapa süka'iya tü a'ttieekat süpüla sütpajünüin, nüjütüin wane nüchepchia nanainmüin na aa'inmajüliikana sünain maa namüin: ‘Anakaja juluwataale tamüin süpüshi süchon tü ta'ttia jükotchajalakat, tü tamüinjatkat jütüma saa'u takoroloin shia’. Otta chi nüchepchiakai, ashe'ejünüshi natüma na aa'inmajüliikana. Ajütajaanüshi sümaa nnojolüin kasain najapüipain natüma. 11 Otta chi ka'apainseshikai süchikijee tia, nüjütakalaka joo wane nüchepchiaya nii'iraka chi wane. Ashe'ejünataaja joo chii natümaya. Ajütajaanüshi nia sümaa nnojolüin kasain nülü'üjaain natüma, süka e'rüliin ma'i wayumüin naya. 12 Nüjütataaja'a joo wane'eya, apünüinsüirü joo wayuu nüjütüin nüka chii. Eewaataaja'a joo chii natümaya sümaa nojunaain nia anooipa'amüin. 13 “Je chi ka'apainseshikai süchikijee tia, ‘¿Kaseerü cheje taa'inraka?’, ma müsü naa'in. ‘Anashi tajütüle chi tachonkai aishikai ma'i tapüla. Kojuttaajeechipa eera nia natüma’, müshi. 14 “Nayasa'a na aa'inmajüliikana ne'raiwa'aya chi nüchonkai chi ka'apainseshikai nüpanapa seeiwa'aya nia, aashajaajiraashii naya: ‘Anii chi ka'apainseinjachikai ouktapa chi nüshikai. Joo'uya wo'utaiwa naa'in süpüla wayainjanain makatüin apüla shia’, müshii naya. 15 Nayu'lakalaka joo nia anooipa'amüin je no'utakalaka naa'in. “Tasakirüin paala jia: ¿Kaseerü naa'inraka chi ka'apainseshikai naka na aa'inmajülii e'rüliikana ma'i wayumüin? 16 Shiimüin sünain nüle'ejüin süpüla nu'utüinjatüin saa'in. Je naa'inmajireerü tü na'apainsekat wayuu naatajatü”, nümakalaka Jesús namüin. Otta tü wayuukolüirua saapapa nünüiki Jesús, müshii naya: —Kasataalejese nnojolüin alatüin wamüin tü alatakat namüin na aa'inmajülii e'rüliikana wayumüin. 17 Niirakaakalaka joo Jesús namüin na laülaayuushiikana sünain nümüin namüin: —Müshi'iya aka jia saa'in na aa'inmajüliikana. Soto jaa'in tü ashajuushikat paala jüchiki: “Tü ipa ayouktünakat natüma na akumajüliikana miichi, ekeraajüitpa sünain anain ma'i shia süpüla akumajia miichi”. Otta tayakai, taya'aya chi ipa jiyouktakai. 18 Je sükajee tia, soto jaa'in wane kasa. Taya'aya chi Nüneekajalakai Maleiwa, je chi eekai niyouktüin taya, amülouijeechi —nümakalaka Jesús namüin. 19 Otta na karalouktamaajanakana oo'ulaka na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana, kee'ireesü ma'i naa'in nata'üleein Jesús so'u ka'ikat tia, süka nayaawatüitpain saa'u sünain nayain müin aka naa'in na aa'inmajülii e'rüliikana wayumüin sulu'u tü nüküjaitpakat achiki Jesús. Otta nnojoishi nata'ülüin süka mmolüin naya seema tü wayuu kamalainkat amüin nünüiki Jesús. 20 Najütakalaka wane wayuu ajayajüsüirua eekai anamiayaain nünainmüin Jesús süpüla nasakirayaainjachin nia shii'iree niweetirüin wane pütchi kasalajanainjatkat anainjee nia natüma nu'upala chi sülaülashikai mma. 21 Namayaakalaka nümüin: —Ekirajüikalee, watüjaa aa'uchi pia sünain shiimüin tü pümakat sünain ekirajaa tü nuluwataakat anain Maleiwa, je sünain matüjüin pia kachekalaa su'utku wayuu. 22 Wasakiree amüinchi pia sünain wane kasa: ¿Anashiisü saa'in pümüin wawalaajüle tü neerü nümüinjatkat César chi joyotokai cha'aya Roma sünain aluwatawaa saa'u mmakat, nnojottaapa anain? —namakalaka nümüin. 23 Otta müshia Jesús, süka niyaawatüin saa'u sünain naa'inreein kasa mojusü nümüin, nümakalaka namüin: 24 —Iche'era tamüin wane neerü kachueera awalaajiapü'ükat nümüin chi sülaülashikai mma, te'raiwa shia. ¿Jara kayaakuaka tü sünainkat? ¿Jara kanüliamaajachika shian? —nümakalaka namüin. 25 —Shia niyaakua oo'ulaka nünülia César tü sünainkat —namakalaka nümüin. Nüsouktakalaka Jesús: —Tamüshii paala jia: Anakaja müleka jaa'inrüle tü nuluwataakat anain César otta jaa'inrüinjatü tü nuluwataakat anain Maleiwaya —nümakalaka namüin. 26 Na ajayajüshiikana, nnojotsü nountüin nantüin sünain wane pütchi kasalajanainjatkat anainjee Jesús natüma. Ko'uko'utshii naya, süka ponoin ma'i naa'in tü nüsouktiakat Jesús namüin. 27 Süntakalaka wane wayuuirua judío kanüliasü saduceo nünainmüin Jesús süpüla süsakirayaainjachin nia. “Nnojoleerü oso'irawaa aa'inyüü süchikijee ouktaa”, müsü tü shikirajapü'ükat anain tü wayuukolüirua. 28 Namakalaka joo nümüin Jesús: —Ekirajüikalee, müsü nünüiki Moisés wamüin sulu'u tü ashajünakat paala: “Müleka ouktüle wane wayuu sümaa machoin nia, anashi müleka niisarüle chi nimüliakai nüchukumüin süpüla kachooinjatüin tü jietkat nütüma”, müsü. 29 Eetaashiija'a akaratshishii wayuu pawalaawashii. Ka'wayuuseshi chi epayaakai sümaa ouktüin nia machoinwa'aya sümüin tü nu'wayuusekat. 30 Niisatkalaka chi nimüliakai sümüin tü jietkat. Ouktataashija chii'iya nnojoiwa'aya kachooin sümüin tü jietkat. 31 Eisattaaja'a joo wane'eya nüchukumüin. Mataaja'a aka nakuaippa napüshua na akaratshishiikana awalayuwaa. Ouktüshii naya sünain machoin sümüin tü jietkat natüma. 32 Je oo'uwo'utpa na su'wayuusekana napüshua, ouktüsü mapa shia nachiiruajee. 33 Su'wayuuseshii napüshua na akaratshishiikana kataiwa'aya so'u. Wasakiree amüinchi joo pia soo'opünaa tia: So'u tü ka'ikat suso'iraainjateetkat o'u saa'in wayuu paajüin, ¿jaraleechi ka'wayuuseka tü wayuu ouktama'akat? —namakalaka na saduceokana nümüin Jesús. 34 Nüsouktakalaka Jesús: —Sukuaippa tü wayuukolüirua maa'ulu yaa, ka'wayuusejiraasü. 35 Alu'ujasa tü wayuukolüirua eekai aneekünüin nütüma Maleiwa süpüla eeinjatüin nümaa süpüla ka'ikat süpüshua, oso'iraweerü aa'in süchikijee ouktaa. Je cha'aya nüma'ana Maleiwa, nnojoleerü pa'wayuuseewain. 36 Saa'u meenain aka naya saa'in nakuaippa na aapieekanairua chakana nüma'ana Maleiwa sümaa nnojoliin ouktüin naya, nnojoleena ka'wayuusein, nnojoleena kachooin. Nüchooin Maleiwa naya saa'u naso'iraainapain aa'in süchikijee ouktaa. 37 “Jia manoujainsaliikana sünain suso'iraainjatüin saa'in wayuu, soto jaa'in tü nüshajakat achiki paala Moisés soo'opünaa tü nümakat chi Maleiwakai nümüin pasanainjee sünain suwarala tü wunu'u jotüsükat: ‘Tayakai, Nümaleiwasekai Abraham, Nümaleiwasekai Isaac, Nümaleiwasekai Jacob’, müshi. 38 Tamüshii paala jia: Chi Maleiwakai, nnojoishi Sümaleiwasein wayuu ouktüsü. Sümaleiwase eekai katüin so'u, süka katüin no'u naya wayuukana nümüin Maleiwa”, nümakalaka Jesús namüin. 39 Müshii joolu'u wane na karalouktamaajanakana: —Ekirajüikalee, lotüsü ma'i tü püküjaitpakat namüin na saduceokana —namakalaka nümüin. 40 Mmolüinapa joo na saduceokana je na wayuukana napüshua seema asakiraa Jesús nachikua sünain wane kasa. 41 Aashajaashi joo Jesús sümüin tü wayuukolüirua: —Naashin wane wayuuirua: Chi Cristokai anülia, nuu'uliwo'ulaa ne'e David. ¿Jamüsü sümaka'a tia? 42 Soto jaa'in nünüiki David, tü nümakat paala sulu'u tü karaloukta kanüliakat Salmos: “Müshi chi Maleiwakai nümüin chi Tasenyotsekai: ‘Kojutshaatashi pia tatüma. Püikkalaa puluwataaiwa tekialu'ujee. So'u wane ka'i, tayamüleerü tü pü'ünüükalüirua süpüla malainjatüin shiairua püpüla’ ”. 44 “Tasenyotsekai” nümüleje'e David nümüin Cristo, ¿jamakuaippalinjachi nuu'uliwo'ulaaka'a ne'e nia? —nümakalaka Jesús namüin. 45 Aashajaashi joolu'u Jesús namaa na nikirajüinkana sünain saapajüin nünüiki tü wayuukolüirua süpüshua: 46 “Jalia jia suulia ashataa nakuaippa na karalouktamaajanakana waraitteekana ma'i aa'in cha'aya metkaaralu'upünaa sünain kashe'iin naya kuluulu anasü shii'iree nasaküneein sütüma wayuu. Je sulu'u tü ekirajüleekat je sünain wane mi'iraa, ojoyolooshii naya na'aka na laülaayuukana süpüla kojutüinjanain naya sütüma wayuu. 47 Otta e'ike'etshii wayuu eekai ouktüin su'wayuuse shii'iree naapaweein sükorolo. Je süchikijee, kama'ashii naya sünain nachuntayaain nümüin Maleiwa su'upala wayuu shii'iree kojuteein naya sütüma. Alana'aleejeeria ma'i sünain süsalain naya nütüma Maleiwa saaliijee tia”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana.

Lucas 21

1 Nüikkalaakalaka Jesús yala peje sünain tü kojon ejitünakat alu'u tü neerü asülajünüinjatkat nümüin Maleiwa. Ni'rakalaka tü wayuukolüirua washinnuukana sünain ejitaa sünneetse sulu'u. 2 Süntakalaka wane wayuu müliasü oukta a'wayuuset. Shijitakalaka piamasü neerü kachueerachen ne'e. 3 Nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana: —Tamüshii paala jia: Alana'aleesia ma'i nümüin Maleiwa tü shijitakat tü wayuukot oukta a'wayuusetkat suuliale'eya tü shijitakat tü wayuukolüirua süpüshua. 4 Na washinnuukana, nejitüin tü süpütaalakat nanneetse. Alu'usa shiakat, mayaainje müliain ma'i, shijitüin süpüshua tü sünneetse süma'anajatkat —nümakalaka Jesús namüin. 5 Yootüshii waneeirua na nikirajüinkana Jesús sünain namüin: —Anashaatasü ma'i tü a'waajüleekat Maleiwa. Anasü ma'i shipitüin tü ipakat je tü kasa aapuushikat nümüin Maleiwa süpüla anainjatüin shiyolojo yaa sulu'upünaa —müshii naya. Nümakalaka Jesús namüin: 6 —Süpüshua türa ipa ji'rakat joo müinma'a yaa, ojuttinneerü shia mmolu'umüin sünain süsolojüneerüin so'uweena wane ka'i. 7 Nasakirakalaka na nikirajüinkana: —Ekirajüikalee, ¿joujaleerü sujuttinnaka tü a'waajüleekat Maleiwa? ¿Je kasa shiyaawaseetka wamüin süpüla watüjaainjatüin saa'u sünain sülü'ülüin ka'ikat tia? 8 Nüsouktakalaka Jesús: “Anteerü wayuu wainma sünain maa: ‘Taya'aya Cristokai’, meena. Pülashii naya nütüma Maleiwa naashin. ‘Alü'ütsü sükalia süpüla saja'lajaainjatüin tü kasakat süpüshua’, meena naya. Jalia jia suulia anouja'alaa na'alain na wayuukana, suulia jüüjü'ülaajüin jia sümüin tü nekirajakat anain. 9 Ja'itaina jia aapüin süchiki kasachiki sainküin mmakat süpüshua, nnojo jainkuuin aa'in sütüma. Ja'itakaje tiairua, nnojotsü shiain shiyaawasein sünain süntüitpain tü ka'i saja'lajaainjatkat o'u kasakat süpüshua. Alatüinjatia ne'e kasa eekai müin aka tüü süpülapünaa süntüin ka'ikat tia”, nümakalaka Jesús namüin. 10 Ayatshi Jesús ekirajüin na nikirajüinkana: “Atkaajiraajeerü wayuu sainküin mmakat süpüshua. 11 Mülieerü ma'i saa'in wayuu sütüma jamü je sütüma ayuulii sainküin mma. Je akutkujaweerü tü mmakat sainküin mma. Je ainkuujeerü ma'i saa'in tü wayuukolüirua sütüma tü kasa ee'iyataajeetkat chaa iipünaa sirumatu'u. 12 “Otta süpülapünaa sülatüin tü taküjaitpakat achiki jümüin, ata'ünneena jia sütüma wayuu sünain müliain ma'i jaa'in sütüma saaliijee kojutüin tanülia jütüma. Asha'wale'enneena jia sulu'u tü ekirajüleekat namülatu'u na laülaayuukana judíokana süpüla jüsouktüinjanain namüin saa'u tü jünoulakat. Je o'uninneena jia natüma nanainmüin na sülaülashiikana mma süpüla jikerotinneenain natüma sulu'umüin tü kaatsetkat. 13 Je sükajee jüsoukteenain saa'u tü jünoulakat, atüjaaneechi aa'u taya natüma na sülaülashiikana mma. 14 Je so'u ka'ikat tia, nnojo jüshapataain aa'in saa'u tü jüsouktüinjatkat aka namüin. 15 Kekiijeena jia tatüma je taapeerü jümüin tü pütchi jüsouktüinjatkat aka namüin na ji'ipolokana. Je iseerü nachiki na'ülüjaain jümaa, süka pansaajeerüin ma'i tü jüsouktiakat ne'ipajee. 16 Aapüneerü jikii nütüma jüshi otta jii je juwalayuu je nütüma chi eekai ja'aleewain. Nnojolii ne'e nayain namüiwa katümasireenain na ji'ipolokana. Je eeshii ja'aka eekai nnojoleenain o'ttooin suulia o'utinnaa aa'in natüma na sülaülashiikana mma. 17 Je saaliijee jünoujain tanain, maalinjeena jia süpüla wayuu süpüshua. 18 Akaajasa jiakana, nnojo mmolüin jia seema tü na'ürülakat, süka shiimüin sünain taa'inmajeenain jia noulia. Jünouja jümaala tü tamakat joolu'u jümüin: Nnojoleena jia ayüülajünüin tatüma. 19 Je müleka jüchecherüle jaa'in su'unnaa tü müliaa ji'rakat, ayateena jia o'tte'ennüin tatüma. 20 “Je wanaa sümaa nashutüin Jerusalénmüin na jü'ünüü gentilekana sümaa suukaajüneerüin tü pueulokot natüma suulia sujuinnajüin wayuu, jütüjaajeerü aa'u sünain sülü'ülüin tia ka'i sujuttinnüinjatkat o'u tü a'waajüleekat Maleiwa. 21 Je so'uweena ka'ikat tia, na wayuu kepiakana sulu'u tü mmakat Judea, anakaja müleka na'luwataale sa'akamüin tü uuchikat süpüla nanujulaainjanain cha'aya. Je tü wayuuirua yaasükat sulu'u Jerusalén, anasü müleka sujuittüle sulu'ujee. Je tü waraittüsükalüirua anooipa'a, anasü müleka nnojorule shikerolüin yala sulu'umüin süpüla asaajaa sükorolo. 22 ‘Aisha'ajaa’ meerü tü wayuu eekai ipoolüin je eekai sütulayülüinya süchon so'u ka'ikat tia, süka kapüleejeerüin ma'i süpüleerua awatawaa. Tüü, shieerü sükaliaka süsalainjatüin saainjala wayuu süpüla shikeraajüinjatüin süpüshua tü ashajünakat achiki paala. Miyo'u ma'i tü müliaa shi'reetkat tü wayuukolüirua sainküin mmakat tüü sütüma nü'ürüla Maleiwa saaliijee saainjala. 24 O'utüneerü aa'in wainma wayuu natüma na gentilekana sünain tia atkawaakat. Je eekai apütaain sünain katüin so'u, ata'ünneerü süpüla e'ikajünaa chaa watta sulu'umüin wainma mma naatawai. Je na gentilekana, o'tteena naya sünain laülaain saa'u Jerusalén. Nnojoleena oo'ulaain naya suulia aluwatawaa süma'inru'u ayatüin tü ka'i aapünakat namüin nütüma Maleiwa süpüla aluwatawaa”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 25 Ayatshi Jesús sünain aküjaa namüin na nikirajüinkana süchiki tü alateetkat so'uweena wane ka'i. Müshi nia namüin: “Akaweeria takalia tayakai, chi Shipayakai Wayuu. Ee'iyataajeerü tü shiyaawasekalüirua eejee chi ka'ikai, chi kashikai, je tü jolotsükalüirua süpüshua, süpüla sütüjaainjatüin saa'u wayuu sünain teitaain. Ojunuwaajeerü tü jolotsükolüirua iipünaajee. Otta yaa mmolu'u, ko'lotüinjeerü ma'i tü palaakat sümaa ko'ontüin shia. Ayo'ujaajeerü saa'in wayuu süpüshua sütüma, süka nnojolüin sütüjaain saa'u tü o'otaainjatkat yaa saa'u mmakat. 27 Otta so'uweena ka'ikat tia, shi'reechi taya wayuu, tayakai, chi Shipayakai Wayuu, sünain antaa sa'aka wane siruma. Anashaateerü ma'i tü tantiakat, süka tanteechin sünain pülashin je sünain e'itaaushin nütüma Maleiwa süpüla aluwatawaa wanaa nümaa. Je sütüjaajeechi aa'u taya sünain ajütüüshin nütüma Maleiwa süpüla aluwatawaa. 28 Je su'ttapa sünain sükutkujaain tü kasakat chaa iipünaa, anakaja eejeerüle jaa'in sünain tale'ejüinjachin. Nnojolumaateerü mojuin jaa'in, süka taashimaateenain jia suulia kaainjalaa”, nümakalaka Jesús namüin. 29 Nikirajakalaka joo naya süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma. Müshi Jesús namüin: “Soto jaa'in sukuaippa tü wunu'u ‘higuera’ münakat. 30 Wanaa sümaa iyotüin süpana tü wunu'ukot, jütüjaa aa'ulu sünain sülü'ülüin süpüla sü'itüin iiwa. 31 Aka'aya ji'rapeena tü taküjaitpakat achiki jümüin, jütüjaweerü aa'u sünain sülü'ülüin nükalia Maleiwa süpüla aluwatawaa. 32 “Shiimüin ma'i tü tamakat jümüin, tü wayuu eejeetkat wanaa sümaa ka'ikat tia, nnojoleerü ouktüin süpülapünaa sülatüin süpüshua tü kasa taküjaitpakat achiki jümüin. 33 Taso'iree aa'inchi jia joolu'u sünain wane kasa: Mayaainje saja'tteerüin tü kasakat cha'aya iipünaa oo'ulaka yaa mmolu'u so'uweena wane ka'i, tü pütchi tekirajapü'ükat anain jia, ayateerü süpüla ka'ikat süpüshua”, nümakalaka Jesús namüin. 34 Nüso'irakalaka Jesús naa'in na nikirajüinkana süpüla eeinjatüin naa'in sünain nükalia chi Shipayakai Wayuu. Müshi nia namüin: “Shiimüin sünain taluwataajeechin tayakai, chi Shipayakai Wayuu, saa'u tü wayuukolüirua ütamüinre'eya so'uweena wane ka'i. Müleka jülüjüle jaa'in ne'e emi'ijaa, eperuwaa oo'ulaka ekawaa, je müleka jüshapataale aa'in saa'u tü jiküinjatkat, nnojoliishiija'a yapain jia sünain a'atapaa taya sükajee tia. 36 Anakaja müleka jülüjüle jaa'in tü takaliakat waneepia, sümaa jüchuntüin nümüin Maleiwa süpüla süchechennajatüin jaa'in sünain tü jünoulakat su'unnaa tü kasa mojusü alateetkat, suulia japüijain jia tamülatu'u tayakai, chi Shipayakai Wayuu”, nümakalaka Jesús namüin. 37 Eepü'üshi Jesús so'uka'i sünain ekirajaa wayuu yaa sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa. Shiasa sa'wai, eepü'üshi nia saa'u tü wutaikat kanüliasü Olivos. 38 Je wainma wayuu antapü'ükat watta'a maalü sulu'umüin tü a'waajüleekat süpüla saapajüin nünüiki.

Lucas 22

1 Alü'ülaasü joo sükalia tü mi'iraakat “Pascua” münakat, ekaanapü'ükat anain tü pan ma'akasatkat soolojia. 2 Je na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana, oo'ulaka na karalouktamaajanakana, nachajaain sukuaippa nu'utia naa'in Jesús. Saa'ujee mmolüin naya neema na wayuu nümaajanakana Jesús, mojusheekalaka shia namüin. 3 Otta müshia Judas Iscariote, napüshi na polooshiikana piammüin Aluwataaushikana, jüüjüüsü naa'in sümüin nünüiki Satanás chi sülaülashikai yolujaa. Nu'unakalaka Judas nanainmüin na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na sülaülashiikana suwaariase tü a'waajüleekat Maleiwa süpüla naashajaain namaa süchiki aapaa nikii Jesús. 5 Talatakalaka ma'i naa'in nayakana. “Wawalaajeechi pia müleka pükaaliijüle waya sünain ata'ülaa Jesús sujuuna tü wayuukolüirua nümaakat”, namakalaka nümüin Judas. “Meerüja”, müshi nia sünain nüchajaain sukuaippa aapaa nikii Jesús sujuuna tü nümaajatkat. 7 Je sünain tü mi'iraakat Pascuakat anülia, antüsü joolu'u tü ka'ikat o'utünakat o'u naa'in wane anneetchon süpüla ekünaa. 8 Nüjütakalaka Jesús Pedro je Juan sünain maa namüin: —Ju'una jumata pueulopa'amüin yapaiwa jütüma tü weküinjatkat sünain tü mi'iraakat —nümakalaka namüin. 9 —¿Jalasü pücheküin süpüleerua wekeraajüin shia? —namakalaka nümüin. 10 Nüsouktakalaka joo Jesús namüin: —Cha'aya sulu'u tü pueulokot, eejeechi jüpüla wane wayuu alü'üjüshi amüchi sümaa wüin. Ju'una nüchiirua eemüinre nikerolüin sulu'umüin wane miichi. 11 Meenakalaka jia nümüin chi nipiajachikai: “Aluwataashi nünüiki chi Ekirajüikai süpüla wasakirüin sünain jaralüin tü paü nikaainjatkat alu'u tü Pascuakat namaa na nikirajüinkana”. 12 Nii'iyateerü jümüin wane paü miyo'u saa'ujeesü tia miichikat kalu'usü korolo. Anakaja jikettaajüle tü paükat wapüla —nümakalaka Jesús namüin. 13 O'una müshiija joo naya sulu'umüin tü pueulokat. Ayatsia tü nüküjakat achiki Jesús namüin. Nekeraajakalaka tü paükat süpüla neküinjatüin tü Pascuakat yala sulu'u. 14 Shiasa joo aipa'a keraapa tü paükat natüma, nüntakalaka Jesús namaa na Aluwataaushikana sünainmüin tü ekawaakat. 15 O'ttüshi joolu'u Jesús sünain aashajawaa namaa: —Süchuntatüjülia taa'in shii'iree tekeein jümaa tü Pascuakat süpülapünaa te'rüin tamüliala. 16 Shiimüin sünain nnojoleechin eküin taya tachikua tüü wane'ere'eya süntapa nükalia Maleiwa süpüla aluwatawaa shikeraajapa tü ashajünakat tachiki —nümakalaka Jesús namüin. 17 Naapaakalaka joo Jesús wane iita kalu'usü wiino sünain naapüin analu'ut nümüin Maleiwa saa'u. Nümakalaka namüin na nikirajüinkana: —Na. Jüsa jümaala wane'ewa'ire jukua. 18 Tamüshii paala jia: Je joolu'u yaajee yaa, nnojoleechi taya asüin tüü tachikua wane'ere'eya tasüin so'uweena wane ka'i cha'aya nüma'anamüin chi Maleiwakai chaa eere nuluwataain. 19 Naapaakalaka wane pan sünain naapüin analu'ut nümüin Maleiwa saa'u. Nüshaletakalaka shi'ipawalin shia namüin na nikirajüinkana sünain nümüin namüin: —Maa aka taapüin joolu'u jümüin tü pankat, meechia taya sünain aapajiraain tekii jaa'u jiakana. Tü waa'inrakat joolu'u, süpülajatü jaa'inrüin waneepia süpüla sotüinjachin jaa'in taya —nümakalaka Jesús namüin. 20 Akaajaa tü naa'inrakat süka tü iitakat kalu'ukot wiino. Süchikijee nekaain, naapaakalaka shia sünain nümüin namüin: —Asüüshikat tüü, anuu jüsüitpain joolu'u, müsü aka sukuaippa tü tasha amülainjatkat süpüla nikeraajüinjatüin chi Maleiwakai tü pütchi jeket pansaatüjütkalia nütüma je süpüla sülatinnajatüin saainjala wayuu süpüshua. 21 Ayatüshi Jesús sünain aashajawaa namaa: —Shiimüin sünain to'utinneechin aa'in maa aka tü ashajünakat paala tachiki tayakai, chi Shipayakai Wayuu. Otta chi wayuu aapüinjachikai tekii, alu'uleekaija'a ma'i nia, süsaleechika'a —nümakalaka namüin. 23 Otta na nikirajüinkana, nasakirajiraakalaka sünain jaralin na'akajee chi aapüinjachikai nikii. 24 Je süchikijee, o'ttüshii naya sünain a'ülüjaajirawaa saa'u jaralin chii miyo'uin na'akajee. 25 Anuu tü nümakat Jesús soo'opünaa tia: “Na laülaashiikana naa'u na gentilekana, naluwataain naya pejeewa. 26 Otta jukuaippa jiakana, nnojotsü müinjatüin. Chi wayuu laülaweekai ja'aka, acheküshi jüüjüüinjachin jümüin jüpüshua. 27 Sa'aka wayuu maa'ulu yaa, ¿jarai chi kojutkai atümaa? Aashin niain chi aikkalaakai süpüla ekawaa, nnojoishi niain chi e'ikajüikai eküülü amüinyüü. Alu'ujasa tayakai ja'aka, müshi aka taya saa'in wane e'ikajüi eküülü, süka jüüjüüin jümüin waneepia. 28 “Süka nnojolin jüyüülajüin taya su'unnaa tü müliaa te'rapü'ükat, 29 taneeküin jia süpüla tamaainjanain jia cha'aya nümaa Maleiwa. Je süka te'itaanüin nütüma chi Tashikai süpüla aluwatawaa, te'itaweena jia so'uweena ka'ikat tia süpüla aluwatawaa naa'u na wayuu Israelkana, na polooshiikana piammüin e'irukuu, je ekeena jia tamaa cha'aya saa'u sa'aniraaitpain jukuaippa tamaa”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 31 Aashajaashi joo Jesús nümaa Pedro: —Tawala Simón, paapa tü taküjainjatkat pümüin. Achuntünüshii jia nütüma Satanás süpüla nuu'ulaküinjatüin jaa'in. 32 Otta paa'u piakai, achuntüshi taya nümüin Maleiwa süpüla püchecherüinjatüin paa'in sünain tü pünoulakat. Mayaainje püyüülajüinjachin taya, ayaawajaweechi pia paa'in püchikua. Shiasa piyaawajaapa paa'in, anashi müleka pükaaliijüle na puwalayuukana süpüla nanoujainjanain waneepia —nümakalaka Jesús nümüin. 33 Nüsouktakalaka Pedro: —Senyotkalee, nnojoireeja ma'i tayüülajüinjachin pia, ja'itaichi ata'ünnüin taya sulu'umüin tü kaatsetkat, ja'itaichi to'utüneein aa'in saaliijee tanoujain pünain —nümakalaka nümüin. 34 —Pedro, tamüshi paala pia: So'ule'eya aikat tüü, süpülapünaa ni'yalajüin wane kaliina, aattajiraweechi pia paa'u apünüintua sünain pi'raajüin taya —nümakalaka Jesús nümüin. 35 Müshi joo Jesús namüin napüshua na nikirajüinkana: —Soto jaa'in tü ka'i taluwataaka'inka o'u paala jia, wanaa sümaa nnojoliin jülü'üjüin jünneetse oo'ulaka jükapateetse oo'ulaka shii'iratia tü jüsapaatsekat. ¿Eesüsa'aya kasa che'ojaaka jümüin jukualu'u? —nümakalaka namüin. —Nnojotsü kasain che'ojaain wamüin —namakalaka nümüin. 36 Asouktüshi Jesús: —Alu'ujasa müinma'a yaa, müleka kanneetsere jia, acheküsü jülü'üjüin. Je müleka kama'anale jia kapateerü, anasü müleka jülü'üjüle. Müleka che'ojaale jümüin chajaruuta süpüla eejirawaa, anashii müleka juikküle tü jüshe'inpalajanakat süpüleerua. Soto jaa'in tü ashajünakat paala tachiki: “Kaainjarai nia saa'in namüin na wayuukana”, müsü. Anashii jütüjaale saa'u tü pütchikat sünain sülü'ülaain shikeraajüin ju'upala —nümakalaka Jesús namüin. 38 —Senyotkalee, anuu piamasü chajaruuta wama'ana —müshii naya nümüin. Nümakalaka Jesús namüin: —Anasü woo'ulaale joolu'u suulia waashajaain süchiki eejirawaa. 39 Nu'unakalaka joo Jesús namaa na nikirajüinkana eemüin tü wutaikat “Olivos” münakat eepü'üle noutkajaapü'üin. 40 Je nantapa chamüin, nümakalaka Jesús namüin: —Anashii müleka jüchuntüle joolu'u nümüin Maleiwa suulia nuu'ulakajüin jaa'in Satanás —nümakalaka namüin. 41 Nükatalaakalaka joo Jesús noulia na nikirajüinkana mamüin aka tüsa sünain nüsapainkain nia süpüla aashajawaa nümaa Maleiwa: 42 “Taata Maleiwa, müleka pücheküle, anasüje puu'ule'erüle toulia tü müliaa te'reetkat joolu'u. Akatsa nnojolüin shiainjatüin paa'inrüin tü tachekakat ne'e tamüiwa, shia paa'inrüinjatka tü püchekakat tapüleerua”, nümakalaka Jesús nümüin Maleiwa. 43 Nüntakalaka joo wane aapiee nüma'anajee Maleiwa süpüla nüchecherüinjatüin naa'in Jesús, süka mojuin ma'i naa'in sünain achuntaa nümüin Maleiwa. Keraawataashi Jesús, mataasü aka saa'in isha tü nirakat sünain shipittüin mmolu'umüin. 45 Shiasa süchikijee naashajaain nümaa Maleiwa, nüsha'walaakalaka sünain nürütkaain nanainmüin na nikirajüinkana eere natunkaja'attaain nüpüla saa'ujee mojuin ma'i naa'in nayakana. 46 —¿Jamüshii jia jutunkajaka'a ma'i? Jütamaajaa jumaala. Anashii müleka jüchuntüle joolu'u nümüin Maleiwa suulia nuu'ulakajüin jaa'in Satanás —nümakalaka namüin. 47 Wanaa sümaa naashajaain Jesús namaa na nikirajüinkanairua, nantapaatakalaka wane wayuuirua wainma nüchiiruajee Judas chi napüshikai na polookana piammüin. Nürütkaakalaka nünainmüin Jesús sünain nuusajüin nia. 48 Nümakalaka Jesús nümüin: —Judas, ¿paapüinra ma'i tekii süka wane achu'nnaa, tayakai, chi Shipayakai Wayuu? 49 Na nümaajanakana Jesús, nayaawatapa aa'u tü alatajatkat nümüin, müshii joolu'u: —Senyotkalee, ¿acheküsü wayuutüin wachajaruutse noo'omüin? —namakalaka nümüin. 50 Nuwatakalaka wane chi nikirajüinkai Jesús noo'omüin wane nüchepchia chi laülaashikai napüleerua na sacerdote judíokana. Nüchoto'oleekalaka tü nüche'e nikialu'ujeejatkat. 51 —Juu'ulaa jümata suulia tü jashieekat —nümakalaka Jesús namüin sünain ni'itaain najapü saa'u nüche'e chi wayuukai süpüla anain süchikua. 52 Je nünüiki Jesús namüin na antakana nünainmüin, na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na sülaülashiikana suwaariase tü a'waajüleekat oo'ulaka na laülaashiikana naa'u na judíokana: —¿Ka'ruwaraiyaa taya jaa'inru'u jüntakalaka tanainmüin sümaa wunu'u oo'ulaka chajaruuta jajapulu'u süpüla jüta'ülüinjachin taya? 53 ¿Jamüshi nnojoika'a jüta'ülüin taya paala cha'aya sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa eere tekirajapü'üin ju'upala? Antüshii jia tanainmüin joolu'u süse'eru'upünaa ai, süka jüüjüüin jia sümüin nünüiki Satanás chi sülaülashikai piyuushi —nümakalaka namüin. 54 Nata'ülakalaka Jesús sünain no'unirüin nia yalajee nipialu'umüin chi laülaashikai napüleerua na sacerdote judíokana. Otta müshia Pedro, nünanajakalaka nüchiirua ka'yatalu'ujee. 55 Shiasa nantapa chamüin cha'aya sulu'umüin nüpaatiase chi laülaashikai, achuwajaashii siki pasanain sünain tü paatiakat eere joyojoyolüin naya sü'ütpa'a. Otta müshia Pedro, ojoyolooshi na'aka. 56 Je wane nüchepchia chi laülaashikai, shi'rüin Pedro so'u suwarala tü sikikat. Shiirakaakalaka ma'i nia. —Nia'asa chi nümaapü'ükai chi ata'ünnakai chii —sümakalaka namüin na wayuukana. 57 Otta müshia Pedro, naattajaakalaka suulia tü wayuukot: —Nii waa'iraa, nnojoishi te'raajüin chi pümakai tamüin —nümakalaka sümüin. 58 Shiasa mapa, niirakaakalaka joo wane wayuu nümüin Pedro sünain nümüin nümüin: —Aashin piayaain wane nütünajut chi wayuukai ata'ünnakai. Nüsouktakalaka Pedro nümüin: —Nnojo, nnojoishi tayain —nümakalaka. 59 Shiasa mapa, maa aka wane oora süchikijee, nümakalaka emetut wane wayuu: —Shiimüin sünain nümaapü'üin chira wayuukai, süka Galileaje'ewalin nia wanaa nümaa. 60 Nüsouktakalaka Pedro: —¿Kasakai wayuu tia? Nnojoruleeja tatüjaain aa'u tü paashajaakat achiki —nümakalaka. Shiasa wanaa ma'i sümaa naashajaain Pedro, akootole'erajaashi chi kaliinakai. 61 Otta müshia chi Senyotkai yaa ka'yatalu'u nünain Pedro, nujununtaakalaka sünain niirakaain ma'i nümüin Pedro. Sotokalaka naa'in Pedro tü nümakat Jesús paala nümüin: “So'ule'eya aikat tüü, süpülapünaa ni'yalajüin wane kaliina, apünüintueechi taya punujulajüin achiki sünain pi'raajüin taya”. 62 Nujuittaakalaka Pedro yalajee yala sünain mojuin ma'i naa'in. Miyo'u ma'i ni'ira sünain a'yalajaa. 63 Je na wayuukana ata'ütkana Jesús, o'ttüshii sünain neme'erainpalain nia je sünain nashe'ejüin nia. 64 Ne'itaain wane kuluulu nu'upa'apünaa sümaa namüin: —Müleka chajeejachire pia eejee Maleiwa, püshantaja saa'u jaralin ashe'etüin pia —namakalaka. 65 E'rüshii ma'i wayumüin sulu'u nanüiki nümüin. 66 Shiasa mapa ja'yuupa, outkajaashii napüshua na laülaayuukana. Eeshii na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na karalouktamaajanakana. O'uninnüshi Jesús nanainmüin süpüla nüsakiijünüinjachin natüma. 67 —¿Shiimüinjasa sünain piain Cristoin Nüneekajalakai Maleiwa? Pükaja wamüin —namakalaka na laülaayuukana nümüin. Nüsouktakalaka Jesús ne'ipajee: —Müleka “taya'aya” tamüle jümüin, nnojoleerü jünoujain tanüiki. 68 Je müleka jiale asakinnüin tatüma sünain wane kasa, nnojoleena asouktüin jia te'ipajee. 69 Je joolu'u mapeena, eejeechi taya, chi Shipayakai Wayuu, nümaa Maleiwa Pülashikai sünain joyotüin nikialu'ujee, saa'u kojutüin taya nütüma —nümakalaka Jesús namüin. 70 Nasakirayaakalaka nia nüchikua: —¿Pia chi Nüchonkai Maleiwa paajüin? —namakalaka nümüin. —Aa, shiimüin sünain tayain chi jümüichipakai achiki —nümakalaka Jesús namüin. 71 —Waapüitpa'asa nünüiki sünain niain chi Nüneekajalakai Maleiwa naajüin, chi Nüchonkai Maleiwa naajüin. Nnojolüitpa che'ojaain wayuu wamüin aküjüinjatkat nüchiki süpüla kasalajanainjatüin tü nümakat watüma —namakalaka joo na laülaayuukana.

Lucas 23

1 Nasha'walaakalaka joo na laülaayuukana napüshua süpüla namaainjachin Jesús eemüin Pilato chi Romaje'ewaikai sülaülashikai tü mmakat Judea so'u ka'ikat tia. 2 O'ttüshii joo naya sünain aküjaa na'alain nümüin Pilato sünain kaainjaralin Jesús naajüin. Anuu tü namakat: —Nikirajüin tü wayuukolüirua süpüla kanainjachin saa'in chi Césarkai je süpüla nnojolüinjatüin saapüin tü neerü nüchuntakat wamüin. Müle'o ma'i tü e'raakat wayumüin nüma'ana. Nia Cristokai naashin, wane aluwataai, süka chajeejachin nia eejee Maleiwa naashin. 3 Nüsakinnakalaka Jesús nütüma Pilato: —¿Pia'aya chi Aluwataashikai saa'u wayuu judío? Nüsouktakalaka Jesús: —Shia'aya tia pümakat. 4 Nüküjakalaka joo Pilato namüin na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka sümüin tü wayuukolüirua eejatkalüirua: —Nnojotsü tantüin anain wane aainjalaa nünain süpüla süsalainjachin nia tatüma saa'ujee —nümakalaka. 5 Masütaajusalii joo naya sünain mojuin nanüiki nümüin Jesús: —O'ttüshi nia sünain ekirajaa wayuu cha'aya Galilea, je antüichipa yaamüin yaa Jerusalénmüin süpüla sütkaajiraainjatüin tü wayuukolüirua süpüshua yaa sulu'u tü mmakat Judea sütüma tü nikirajakat anain sümüin —namakalaka nümüin Pilato. 6 Je Pilato, sütüma tü namakat nümüin, nüsakirüin naya sünain müleka cheje'ewaire Jesús Galileajee. 7 Mayaashi nütüjaain saa'u sünain Galileaje'ewalin nia, nüjütakalaka nia nünainmüin Herodes chi sülaülashikai Galilea, süka yalajachin nia Jerusalén wanaa sümaa tia. 8 Talatüsü ma'i naa'in Herodes nüntinnapa Jesús nünainmüin. Saa'u naapapü'üin nüchiki, ni'reepü'üin ma'i nia. Ni'reein süpüla naa'inrüinjatüin Jesús nu'upala wane kasa nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa. 9 Kama'a ma'i Herodes sünain nüsakirayaain Jesús. Otta müshia Jesús, nnojoishi asouktüin. Ko'uu müshi nuulia. 10 Otta na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na karalouktamaajanakana, sha'washawatshii nü'ütpa'a Herodes sünain emetuluin nanüiki, “Wayuu kaainjarai nia”, sünain namüin nümüin Jesús. 11 Püla aa'inchii Herodes oo'ulaka tü nüsurulaatsekalüirua nuulia Jesús. Na'atakalaka wane ashe'inyüü anasü nünain, maa aka saa'in nüshe'in wane aluwataai saa'u mma, süpüla neme'erainpalain nia. Nüjütakalaka nia nüchikua nünainmüin Pilato. 12 Je paala, mojaawapü'üshi Herodes nümaa Pilato. Anaawaleeshii naya so'u ka'ikat tia. 13 Nükotchajaakalaka joolu'u Pilato na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana je na laülaayuukana je tü wayuukolüirua 14 sünain nümüin namüin: —Aashin jüntirüin chi wayuukai tamüin, sünain nikirajüin tü wayuukolüirua süpüla kanainjachin saa'in César jaajüin. Saa'in tamüin, süchikijee tasakirüin nia ju'upala, nnojotsü tantüin anain tü naainjala jüküjakat achiki tamüin. 15 Akaajaa Herodes, nüle'ejirüin chi wayuukai wanainmüin nüchikua, süka nnojolin nüntüin sünain wane kaainjalaa nünain. Akaajaa jiakanaya, jütüjaa aa'uchi sünain nnojolüin wane aainjalaa süpüla waapüinjatüin nikii sünain ouktaa. 16 Anashi tajütirüle nia süchikijee ta'yaajirüin —nümakalaka Pilato namüin na wayuukana. 17 (Eesü wane kasa naa'inrapü'üin Pilato su'unna'awai tia mi'iraakat. Nujuittirapü'üin wane püreesashi namüin na judíokana. 18 Eejachikalaka wane püreesashi kanüliashi Barrabás. Ata'ünnüshi nia saaliijee nütke'erüin wayuu nümaa chi sülaülashikai mma cha'aya Jerusalén je saaliijee o'utaa saa'in wayuu.) Namakalaka joo na wayuukana süka nekiisa nümüin Pilato: —Pu'uta naa'in Jesús. Püjüta nüchiki Barrabás. 20 Naashajaakalaka joo Pilato namaa na wayuukana nüchikua shii'iree nüjütireein Jesús. 21 Otta na wayuukanairua, nayouktüin nüjütünüinjachin. —Püchitira saa'u kuruusa —namakalaka sünain a'waataa. 22 Naashajaakalaka Pilato namaa nüchikua, apünüintuairü süka tüü. Nümakalaka namüin: —¿Jamüshi takacherirüinjachika'a nia? ¿Kasa naainjalaka? Nnojotsü tantüin anain wane naainjala süpüla taapüinjatüin nikii süpüla ouktaa. Anashi tajütirüle nia süchikijee ta'yaajirüin. 23 Otta müshi'iya na wayuukanairua, masütaajusalii sümaa nekiisa: —Püchitira saa'u kuruusa. Nountakalaka noonooin Pilato sümaa tü nachuntakat. 24 —Taa'inreerü tü jüchuntakat tamüin —nümakalaka namüin. 25 Naapünakalaka Jesús süpüla aa'innüinjatüin nüka tü kee'ireekat naa'in nayakana. Otta chi wayuukai püreesashikai saa'u nütke'erüin paala wayuu je saa'u nu'utüin saa'in wayuu, chi “anashi nüjütünüle” namakai paala na wayuukana, nujuittinnakalaka chi wayuukai nütüma Pilato. 26 Wanaa sümaa nu'uninnüin Jesús sütüma wane surulaalüirua eemüinjachire nükachennüinjachin natüma, antüshi Jerusalénmüin wane wayuu Cireneje'ewai kanüliashi Simón. Nüta'ünnakalaka joo natüma na surulaatkana süpüla nülü'üjainjatüin tü wunu'ukot nüchiirua Jesús, tü akachennüinjachikat anain nia. 27 Je sa'aka tü wayuu wattakat saalii o'unakat nüchiirua Jesús, eesü wane jieyuuirua sünain shi'yalajüin emetut ma'i naalii. 28 Nujununtaakalaka Jesús nanainmüin na jieyuukana süpüla nümüinjatüin namüin: —Jia jieyuukana Jerusalénje'ewaliikana, nnojo ji'yalajüin taalin. Ji'yalajaa jaa'u jiakana je saa'u jüchonnii. 29 E'reena jia müliaa so'uweena wane ka'i. Je so'u ka'ikat tia, “Alana'aleekatche anaa sümüin tü machonsatkalüirua”, meena jia süka nnojoleerüin shi'rüin o'utinnüin aa'in süchon. 30 Je sünüiki wayuu süpüshua so'uweena tia: “Anasüje sujuttüle tü uuchikalüirua waa'u”, meerü süka mülo'ujeerüin ma'i tü müliaakat namüin. 31 Shiimüin sünain eein tü müliaakat jüma'ana maa'ulu yaa, mayaainje eein taya ja'aka. Otta süchikijee to'unapa juulia, alana'aleejeena ma'i jia sünain müliaa —nümakalaka Jesús namüin. 32 Je nümaa Jesús, o'uninnüshii piamashii wayuu kaainjaralii o'utünüinjanakana aa'in wanaa nümaa. 33 Je nantapa chaa eemüin wane wutai kanüliasü “Ekiyüükat”, nükachennakalaka Jesús oo'ulaka na piamashii kaainjaralii. E'itaanüshi wane nikialu'ujee oo'ulaka wane nüpe'eru'ujee. 34 Nümakalaka Jesús nümüin Maleiwa: —Taataa, anashi müleka pülatirüle naainjala noulia na aa'inrakana tamüin tüü, süka nnojoliin natüjaain saa'u tü naa'inrakat taka —nümakalaka. Je na surulaatkana, nashantanajiraakalaka saa'u tü nüshe'inkat süpüla natüjaainjatüin saa'u jaralin makatüinjachin apüla süpüshi tü nüshe'inkat wane'ewai nakua. 35 Ananajüsü tü wayuukolüirua naa'u Jesús wanaa sümaa nükachennüin sünain kuruusa. Otta na sülaülakana judío, neme'erainpalashi nia sünain namüin nümüin: —Müleka piale chi Cristokai anülia, chi Nüneekajalakai Maleiwa, ¿jamüshisa nnojoika'a pu'tte'erajiraain pümüiwa maa aka pu'tte'erapü'üin wayuu paashin? —namakalaka nümüin Jesús. 36 Akaajaa tü surulaatkalüirua, naapüin wane asüüshi jashü'üsü nümüin sünain neme'erainpalain nia. 37 —Müleka piale chi Aluwataashikai saa'u tü judíokolüirua, ¿jamüshisa nnojoika'a pu'tte'erajiraain pümüiwa? —namakalaka nümüin. 38 Eesü wane ashajuushi kachetüsü iipünaa sünain tü kuruusa kanainkat Jesús. Müsü mayaa: ANII CHI ALUWATAASHIKAI SAA'U WAYUU JUDÍO. 39 Niasa wane chi kaainjaraikai kachetüshikai wanaa nümaa Jesús, mojukalaka nünüiki nümüin: —Pu'tte'erajiraa pümüiwa, süka piain Cristoin anülia paashin, chi Nüneekajalakai Maleiwa. Oo'ulaka pu'tte'erale'eya waya wanaa pümaa —nümakalaka. 40 Otta müshia chi nuwala'atakai chi kaainjaraikai, nüchiajaakalaka nia sünain nümüin nümüin: —¿Jamüshikai pia nnojoikalaka kojutüin pütüma Maleiwa sümaa ouktajanain waya wanaa nümaa chii? 41 Wayakana, maa aka müliain waya yaaya, süsalashii waainjala. Otta niakai, nnojotsü kasain naainjalain —nümakalaka. 42 Je nünüiki nümüin Jesús: —Jesúsuu, motojoyoo taya paa'in pu'ttapa sünain aluwatawaa chamüin. 43 Nümakalaka Jesús: —Shiimüin tü tamakat pümüin: Joolu'u, cheechi pia tamaa cha'aya “paraíso” —nümakalaka Jesús nümüin chi kaainjaraikai. 44 Shiasa maa aka kale'o, epiyuushijaasü mmapa'akat süpüshua awasaja'aleesia maa aka aliika. Je sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa, asüküijaasü pasanainpünaa sünain tü kuluulu so'ulujunakat tü paü shiinalu'usükat. 46 Nu'waatakalaka emetut Jesús nümüin Maleiwa: —Taataa, taapüin pümüin chi taa'inkai süpüla paa'inmajüinjachin —nümakalaka. Je keraapa tü nünüikikat, ouktalaa müshi. 47 Je chi sülaülashikai surulaat, saa'u ni'rüin tü alatakat nümüin Jesús, nu'waajüin Maleiwa: —Shiimüinyala ma'i nia sünain maainjalaa —nümakalaka. 48 Je tü antüsükalüirua sünain e'rajaa naa'u Jesús, o'unüshii naya yalajee sünain mojuin ma'i naa'in saa'ujee tü ne'rakat. 49 Otta na wayuukana e'raajakana Jesús oo'ulaka na jieyuukana nümaajanakana Galileajee, makatüshii naya sha'washawalüin ka'yata sünain ananajaa naa'u. 50 Je na'aka na laülaashii sulujunakana tü kanüliakat Sanedrín, eeshi wane wayuu kanüliashi José, cheje'ewai Arimatea yaa sulu'u tü mmakat Judea. Wayuu anamia nu'upala Maleiwa sümaa na'atapajüin nükalia Maleiwa süpüla aluwatawaa. Nnojotsü wanaawain naa'in José sümaa tü aa'innakat nüka Jesús sütümairua tü sülaülakat judío wanaa nümaa. 52 O'unamaatüshi José eemüin Pilato süpüla achuntaa e'ikaa müliashii. 53 Nüshakatirakalaka müliashii sünainjee tü kuruusakat. Nüko'olokalaka nia süka wane kuluulu kojutsü kanüliasü “lino”. Eejatüja'a wane woowira akumajiruushi paala nütüma José sulu'u wane ipa miyo'u. Me'itaajuyülia aamakaa sulu'u. Ni'itaakalaka müliashii sulu'u tü woowirakat. 54 Je tü ka'i ouktakat o'u Jesús, shia tü ka'i sü'lakajaakat o'u shiküin tü wayuukolüirua süpüla tü ka'i sheemeraainjatkat o'u. E'itaanüshi Jesús motsapa ka'ikat. Alü'ütchonsü süpüla su'ttüin tü eemerawaakat. 55 Je na jieyuukana nümaajanakana Jesús chajee Galileajee, o'unüshii nüchiirua José, sünain ne'rüin tü woowirakat oo'ulaka chi müliashiikai wanaa sümaa e'itaanüin sulu'u. 56 Nale'ejakalaka Jerusalénmüin sünain nekeraajüin wane wunu'u jemeta eejuut nüpüla chi müliashiikai. Je so'u tü ka'i eemeraanakat o'u, eemeraashii naya, süka shiain tü nuluwataakat anain Maleiwa paala sümaiwa.

Lucas 24

1 Shiasa ja'yuumüin süchikijee tü ka'i neemeraakat o'u na judíokana, no'unakalaka na jieyuukana eemüin tü woowirakat eejachire ni'itaanüin Jesús. Nalü'üjüin tü wunu'u jemetakat eejuut nekeraajakat paala. 2 Shiasa nantapa chamüin, nanta anainrü süsünne'eruushin tü ipa shirousekat. 3 Shiasa nekerolapa sulu'umüin tü woowirakat, nnojoikalaka nantüin nünain chi müliashiikai, chi Senyotkai Jesucristo. 4 Nnojotsü natüjaain aa'u nekii sütüma tü ne'rakat. Eeraa namakalaka wane piamashii tooloyuu na'ütpa'amüin. Jorojorotsü ma'i tü nashe'inkat. 5 Sainkuukalaka ma'i naa'in na jieyuukana sünain nomorolooin napüleerua na wayuukana. Nasouktakalaka na wayuukana namüin: —¿Kasa jaainjaka jüchajaaka'a wane wayuu kato'uchi sa'aka ouktüsü? 6 Nnojoishi nia yaaya. Oso'iraaitpa naa'in nüchikua. Soto jaa'in tü nümakat paala jümüin chaiwa'aya nia jümaa cha'aya Galilea: 7 “Tayakai, chi Shipayakai Wayuu, aapüneechi ekii taya sümüin wayuu kaainjarat süpüla nakacherüinjachin taya süpüla ouktaa. Je nulu'u chi apünüinkai ka'i süchikijee tia, oso'iraajeerü taa'in”, tü nümakat paala jümüin. Shiairia nanüiki na wayuukana tüü namüin na jieyuukana. 8 Shiasa na jieyuukana, sotoloo müsü naa'in tü nümakat Jesús paala namüin. 9 Je nale'ejapa na jieyuukana chajee eejee tü woowirakat, naküjakalaka süchiki tü ne'rakat namüin na Aluwataaushikana polooshiikana waneemüin je namüin na nikirajüinkana Jesús napüshua. Eejatü María Magdalena, eejatü Juana, eejatü María tü niikat Jacobo oo'ulaka natünajutüirua namaa. 11 Otta naapapa nanüiki na jieyuukana, nnojotsü nanoujain tü naküjakat namüin süka nnojolüin shiimüin saa'in namüin. 12 Otta müshia Pedro, nüsha'walaakalaka sünain nuwataain sünainmüin tü woowirakat. Je nüntapa chamüin cha'aya, nejepülaakalaka süpüla niirakaain sulu'upünaa. Ni'rakalaka tü kuluulu oko'ojünakat aka müliashii yaa jachitüin sümüiwa. Nüle'ejakalaka nüchikua nipialu'umüin sünain müin jalapa'akai naa'in sütüma tü ni'rakat. 13 Shiasa süchikijee naküjain na jieyuukana süchiki tü ne'rakat, ojuittüshii piamashii na nikirajüinkana Jesús chaa eemüin wane pueulo kanüliasü Emaús, maa aka poloo “kilómetro” su'unia yalajee Jerusalénjee. 14 Je nakuo'u sümaa waraittüin sulu'u wopu, aashajaajiraashii süchiki tü kasa alatakat nüka Jesús. 15 Je wanaa sümaa yoonatüin naya, nürütkaakalaka Jesús nanainmüin süpüla waraittüin namaa. 16 Mayaainje waraittüin nia namaa, nnojoishi nayaawatüin. 17 Nüsakirakalaka naya Jesús: —¿Kasa jaashajiraaka achiki sulu'u wopu? —nümakalaka namüin. Otta nayakana, nasha'walaakalaka sünain mojuin ma'i naa'in. 18 Nüsouktakalaka chi wane kanüliashikai Cleofas: —¿Piaja neje chi waneeshikai wayuu sulu'u Jerusalén sünain matüjaain saa'u tü kasachikikat? —nümakalaka nümüin Jesús. 19 —¿Kasa kasachiki alataka? —nümakalaka Jesús namüin. —Shia tü alatakat nümüin Jesús chi Nazaretje'ewaikai, nünüikimaajachikai Maleiwa. Pülashi ma'i nia nütüma Maleiwa süpüla naa'inrüinjatüin kasa anasü su'upala wayuu wainma je süpüla nüküjainjatüin tü anasükat namüin. 20 Otta na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na walaülayuukana, naapa ekiichi süpüla nu'utinnüinjachin aa'in. Shiimüin sünain we'rüin nia nükachennüin süpüla ouktaa. 21 Otta wayakana Israelkana anülia, wa'atapajüin sünain niain taashinjanain atüma waya noulia na wayuu Romaje'ewaliikana. Je apünüinrü joo ka'i süchikijee ouktüin nia. 22 Eesüyaaje wane jieyuuirua wa'akajee, o'unüshii naya watta'a maalü eemüin tü woowirakat, nnojoliikalaka nantüin nünain chi müliashiikai. Ainkuusü ma'i waa'in sütüma nanüiki nale'ejapa wanainmüin. Ne'rüin naashin wane aapieeirua nüma'anajeejatü Maleiwa, na aküjakana namüin nüchiki Jesús sünain katüin no'u. 24 Je süchikijee tia, o'unüshii wane watünajutüirua eemüin tü woowirakat. Ayatsia ne'rüin maa aka naküjain na jieyuukana wamüin. Ja'itakaja nayakana, nnojoishi nantüin anain —namakalaka nümüin. 25 Nüsouktakalaka Jesús: —Maa'inkanache aa'in jia, nnojoliikalaka jünoujain tü naküjapü'ükat paala na nünüikimaajanakana Maleiwa sünain mülieechin Cristo, chi Nüneekajalakai Maleiwa, süpülapünaa nu'unüin nüma'anamüin Maleiwa sümaa kojutüinjachin nia nütüma —nümakalaka Jesús namüin. 27 Nüküjakalaka namüin tü ashajünakat nüchiki sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa, o'ttüin sünainjee tü ashajuushikat nütüma Moisés je sulu'upünaa tü ashajuushikat natüma na nünüikimaajanakana Maleiwa. 28 Je nalü'ütpa sünainmüin tü pueulokat ee'ewaliire naya, nnojoishiyaaje ajuntaweein Jesús namaa. 29 Neme'ejakalaka naa'in süpüla makatüinjachin nia namaa: —Anakaja müleka we'iyoule pia süka motsoirüin ka'ikat —namakalaka nümüin. Je süka nounejaain nia nepialu'umüin, nujuntaakalaka Jesús sulu'umüin tü pueulokat namaa. 30 Je sünain joyotüin nia namaa sünain ekawaa, naapaakalaka wane pan sünain naapüin analu'ut nümüin Maleiwa saa'u. Nüshaletakalaka shia shi'ipawai namüin na nikirajüinkana. 31 Nayaawatalaa namakalaka nia. Shiasa wanaa sümaa niyaawatünüin Jesús natüma, motu'ulaa müshi noulia. 32 Naashajaajiraakalaka na nikirajüin piamashiikana: —Keenairüje talatashaanain ma'i waa'in wanaa sümaa naashajaain wamaa sulu'u tü wopukot sünain nikirajüin waya sünain tü pütchi nüchikimaajatkat Maleiwa —namakalaka. 33 O'una müshi'iya naya nachikua Jerusalénmüin. Eekalaka napüla na polooshiikana waneemüin Aluwataaushikana sünain jutkataa namaa waneeirua na nikirajüinkana Jesús. 34 Sümünakalaka namüin natüma na polooshiikana waneemüin: —Shiima'inya sünain nüso'iraain aa'in chi Senyotkai, je ee'iyataaichipa nümüin Simón —müshii namüin. 35 Otta na nikirajüinkana piamashiikana, naküjakalaka joolu'u nüchiki Jesús sünain wanaain namaa sulu'u wopu: “Müshi aka wane eekai mochoojüin wo'u. Shiasa wanaa sümaa wekaain nümaa, wayaawatalaa müshi”, namakalaka namüin. 36 Shiasa nnojolüiwa'aya kettaain nanüiki, ee'iyata'alaa müshi Jesús yaa pasanain nanain. —Kasataalejese anain jia —nümakalaka namüin. 37 Shiyo'ujaakalaka ma'i naa'in nayakana. Epeinjaayaashi naashin. 38 Nümakalaka Jesús namüin: —¿Jamüshii jia jiyo'ujaaka'a aa'in? ¿Jamüshii jia wainmaka'a saashajaala jaa'in? 39 Jiirakaa tamüin, müsia sümüin tajapü je too'ui. Ke'irukushi taya. Keimseshi taya. Jipetta taya jütüjaaiwa taa'u sünain shiimüin sünain tayain. Nnojoishi epeinjaashin taya —nümakalaka namüin. 40 Je süchikijee naashajaain Jesús, nii'iyatüin najapü, nii'iyatüin nuu'ui namüin. 41 Patatshii ma'i naya sümaa talatüin naa'in sütüma tü ne'rakat. Isasü nachiki nanoujain sünain nüso'iraain aa'in. Müshi joo Jesús namüin: —¿Eesü eküülü jüma'ana? 42 Saapünakalaka wane jime asijuushi nümüin. 43 Naapaakalaka shia sünain niküin no'upala. 44 Ayatshi Jesús sünain aashajawaa namaa: —Ekettaajüitpa joo tü ashajünakat tachiki paala nütüma Moisés je natüma na nünüikimaajanakana Maleiwa je sulu'u tü jayeechikalüirua ashajünakat nütüma David. Tü ji'rakat, shia tü taküjapü'ükat achiki jümüin jümaaiwa'aya taya —nümakalaka namüin. 45 Süpüla nükaaliijüinjatüin na nikirajüinkana sünain ayaawataa saa'u tü ashajünakat paala sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa, 46 nümakalaka Jesús namüin: —Taya'aya chi ashajünakai achiki paala sünain müin yaa: “Müliainjachi Cristo, chi Nüneekajalakai Maleiwa. O'utinneechi aa'in. Oso'iraajeerü naa'in so'u apünüin ka'i süchikijee ouktaa. 47 Je aküjüneerü nüchiki sümüin wayuu süpüshua shii'iree shiyaawajaainjatüin suulia saainjala süpüla sülatinnüinjatüin tü saainjalakat suulia nütüma Maleiwa. Je o'tteerü tü aküjaakat nüchiki sulu'ujee Jerusalén”. Shia'aya ashajuushikat tüü. 48 Je joolu'u jiakana tekirajüinkana, jüküjeerü sümüin wayuu süpüshuale'eya tü ji'rapü'ükat. 49 Süpüla takaaliijüinjanain jia sünain tüü, taluwataajeechi maalü chi Naa'inkai Maleiwa jümüin. Nia chi nümakai achiki chi Tashikai sünain pansaain nünüiki sünain naapüinjachin nia jümüin. Anashi müleka ja'atapajüle nia ya'aya Jerusalén. Mülo'ujeerü pülaa jaa'u nütüma nüntapa jünainmüin —nümakalaka Jesús namüin. 50 Eenajaanüshii joo naya nütüma Jesús yalajee Jerusalénjee chamüin sü'ütpa'amüin Betania. Je nantapaapa chamüin, achuntüshi nia na'anasia Maleiwa naa'u na nikirajüinkana. 51 Wanaa sümaa nüchuntüin nümüin Maleiwa, ayalennüshi na'akajee nüma'anamüin Maleiwa. 52 Otta na wayuukana, na'waajashaatain nia kama'alu'u. Yalejee yala, nale'ejakalaka nachikua Jerusalénmüin sünain mülo'uin ma'i talataa sulu'u naa'in. 53 Je süchikijee tia, ayatshi'iya naya outkajaain waneepia sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa sünain na'waajüin nia.

Juan 1

1 Jesucristo, kanüliashi “Pütchi” münüin. Eetüjü'iya nia paala sümaiwa nnojolüiwa'aya kasain eein soo'opünaa tü mmakat. Nümaatüjü'iya Maleiwa sünain wanaawain nia nümaa. 2 Nümaashi Maleiwa waneepia paala sümaiwa je mayülinja'a nia sünain nümawaa. 3 E'itaanüshi nia nütüma Maleiwa sümaiwa paala sünain nükumajüinjatüin tü kasakalüirua süpüshua. Nnojotsü kasain eein eekai nnojolüin akumajuushin nütüma. 4 Nia ee'iranajaaka atüma saa'in wayuu. Je müshi aka nia saa'in wane anakia. Maa aka ja'yain süpüna wayuu sütüma nuwarala chi ka'ikai, akaajaa chi wayuu ee'iranajaaichipakai aa'in nütüma, niyaawateerü aa'u tü shiimüinkat. 5 Maa aka ja'yain süpüna wayuu watta'a maalü ja'itairü kojoin paala tü piyuushikat, akaweeria tü shiimüinkat ayaawatüneerü aa'u ja'itasü joulüin tü aainjalaakat. 6 Shiasa so'u wane ka'i, nüntakalaka joo wane wayuu kanüliashi Juain sa'akamüin wayuu. Ajütünüshi nia nütüma Maleiwa 7 süpüla niainjachin aapirüin wayuu süpüshua sünain niweetajachin Cristo, chi anaküinjachikai süpüna wayuu. Otta Juan, nime'ejakalaka saa'in wayuu süpüla sünoujainjatüin nünain Cristo, chi nüküjakai achiki namüin. 8 Nnojoishi niain Juan anaküinjachin süpüna wayuu. Nüchikimaajachi ne'e 9 süpüla naapirüinjatüin wayuu nüpüla Cristo sünain niainjachin anaküin süpüna wayuu je sünain nüntajachin maalü sa'akamüin wayuu süpüla nii'iyatüinjatüin tü shiimüinkat sümüin wayuu süpüshua. 10 Cristo, chi kanüliakai “Pütchi” münüin, antüshi yaa mmolu'umüin süpüla kepiainjachin sa'aka wayuu. Mayaainje akumajuushin nütüma tü wayuukolüirua je tü kasakalüirua süpüshua yaa saa'u mmakat, wainma wayuu mochoojokot o'u nia sünain niain ee'iyatüinjachin tü shiimüinkat sümüin. 11 Antüshi nia noumainpa'amüin na nüpüshikana süpüla kepiainjachin nia namaa. Otta mamaneesalii naya nuulia. 12 Eesü wayuu eekai kamaneein nümüin sümaa ne'itaain naa'in sünain anoujaa nünain. Je sükajee nanoujain nünain, e'itaanüshii naya nütüma süpüla nayainjanain nüchooin Maleiwa. 13 Nnojoishii nüchooinshiin naya maa aka jemelin sütüma nei oo'ulaka nashi, sükajeejana jeketüin nakuaippa nütüma Maleiwa. 14 Cristo, chi kanüliakai “Pütchi” münüin, wayuulaa müshi süpüla kepiainjachin wa'aka je süpüla nii'iyatüinjatüin nukuaippa Maleiwa wamüin. Je süka we'rapü'üin Jesucristo, chi waneeshikai Nüchon Maleiwa, sünain anashaatain ma'i nia, watüjaa aa'uchi chi Maleiwakai sünain anashaatain ma'i nia'aya, sünain anamiashaatain ma'i nia, je sünain pansaain tü nümakat sümüin wayuu. 15 Otta müshia Juan, so'u wane ka'i, naapirüin na wayuukana eekana nümaa süchiki sünain nüntüichipain na'akamüin chi kanüliakai “Pütchi” münüin. Owootooshi sünain nüküjain nüchiki Cristo namüin. Müsü nünüiki: “Nia taküjaka achiki jümüin joolu'u chi tamapü'üka jümüin sünain maa: ‘Anteechi tachiiruajee sümaa kojuteechin nia toulia sükajee eetüjülin nia tapüleerua’ ”. 16 Saa'u anamiashaatain ma'i Cristo wamüin waya anoujashiikana nünain, ayatshi nia sünain aa'inraa kasa anasü wamüin. 17 Tü nuluwataakat anain chi Maleiwakai na wayuu judíokana, atüjaana aa'ulu sütüma tü nüshajakat Moisés paala sümaiwa. Akaajasa maa'ulu yaa, tü nukuaippakat chi Maleiwakai sünain anamiashaatain ma'i nia, atüjaana aa'ulu nünainjee Cristo, süka anamiashaatain ma'i nia. Maja'a aka tü nukuaippakat sünain pansaain nünüiki, atüjaana aa'ulu nünainjee Cristo, süka pansaain nünüiki. 18 Nnojotsü wayuu eekai shi'rüichin Maleiwa. Otta chi Nüchonkai Maleiwa, chi waneeshikai nüchoin, chi wanaawajiraakai aa'in nümaa, nia ee'iyataka nukuaippa Maleiwa wamüin, süka shiimüin sünain niain Maleiwain maa aka naa'in chi Nüshikai. 19 So'u wane ka'i, nantakalaka wane sacerdote judíoirua oo'ulaka wane nuu'uliwo'uirua Leví nünainmüin Juan süpüla nasakirüinjachin nia sünain jaralin nia. Ajütüüshi naya natüma na laülaayuu judíokana chakana Jerusalén. 20 Nnojoija'a ayouktüin Juan asouktaa ne'ipajee. —Nnojoishi tayain Cristoin chi Nüneekajalakai Maleiwa —nümakalaka namüin. 21 Nasakirakalaka sünain müleka niale Elías. —Nnojo, nnojoishi tayain Elías —nümakalaka Juan namüin. Nasakirakalaka joo nia sünain müleka niale chi Nünüikimaajachikai Maleiwa ajütünajachikai so'uweena wane ka'i sa'akamüin wayuu. —Nnojo, nnojoishi tayain chi wayuukai —müshija'a joo nia namüin. 22 —Püküja pümaala wamüin sünain jaralin pia, watüjaaiwa paa'u, waküjaiwa namüin na kaluwanaajalakana waya pünainmüin —namakalaka nümüin Juan. 23 —Taya chi owoorolooshikai yaaya isashiipa'a süpüla yapainjatüin tü wayuukolüirua süpüla anoujaa nünain chi Senyotkai —nümakalaka Juan namüin. Je tü pütchi nüsouktakat aka Juan, shia tü münakat sümaiwa paala nütüma Isaías wane nünüikimaajachikai Maleiwa. 24 Eesü wane wayuuirua fariseo na'aka na ajütünakana nünainmüin Juan. Naya na judío a'waataakana sulu'u nekeraajüin süpüshua saa'in namüin tü nuluwataakat anain Moisés. 25 Nasakirakalaka nia: —¿Jamaka'a puwoutisaajaka'a wayuu sünain nnojolin piain Cristoin, sünain nnojolin piain Elías, je sünain nnojolin piain chi Nünüikimaajachikai Maleiwa? —namakalaka nümüin Juan. 26 —Tawoutisaajüin ne'e jia süka wüin. Otta eeshi yaa ja'aka wane wayuu mochoojokai so'u wayuu sünain niainjachin ee'iyatüin tü shiimüinkat sümüin. 27 Nia taküjaka achiki jümüin, chi anteechikai tachiiruajee. Nnojoishi wanaapünaain taya nümaa, süka pülashin ma'i nia toulia —nümakalaka Juan namüin. 28 Eejechire nüsakinnüin Juan chajachi sulu'u tü pueulo kanüliakat Betania cha'aya wane sa'ata tü süchikat Jordán chaa wüinpümüin saa'ujee eere nuwoutisaajüin wayuu. 29 Shiasa mapa watta'amüin, ni'rakalaka Juan Jesús sünain nürütkaain nünainmüin. Nümakalaka Juan namüin na wayuu eejanakana nümaa: “Jiirakaa, iseeichi chi wayuu aneekünakai nütüma Maleiwa süpüla nu'utünajachin aa'in süpüla nüla'ajaainjatüin saainjala wayuu süpüshua sainküin mmakat, maa akaapü'ü tü anneerü o'utünapü'ükat aa'in watüma wayakana judíokana shii'iree süla'ajaanüin waainjala. 30 Nia taküjaka achiki jümüin chi tamapü'ükai jümüin: ‘Anteechi tachiiruajee sümaa kojuteechin nia toulia sükajee eetüjülin nia tapüleerua’. 31 Otta mayaainje nnojolin tatüjaain aa'u paala sümaa jaralin chi taküjakai achiki, antüshija'a ne'e taya süpüla owoutisaajaa jia süpüla ni'nnaajünüinjachin sütüma tü wayuu Israelkalüirua”, nümakalaka Juan namüin. 32 Ayatshi joolu'u Juan sünain aküjaa süchiki süpüshua tü kasa ni'rakat, sümaa nümüin namüin: “Te'rüin chi Naa'inkai Maleiwa sünain ashakataa iipünaajee eejee Maleiwa maa aka saa'in wane mo'uwa. Antüshi nia nünainmüin Jesús sünain makatale'einya nia nümaa. 33 Mayaainje nnojolüin tatüjaain aa'u paala sümaa jaralin chi taküjakai achiki, tatüjaaichipa aa'u nia so'u tü ka'i nüshakatakat o'u chi Naa'inkai Maleiwa naa'u süka tamünüin paala nütüma chi kajünalakai taya süpüla owoutisaajaa. Müshi nia tamüin: ‘Chi wayuu pi'reechikai sünain nüshakatüin chi Naa'inkai Maleiwa nünain sümaa makatüin nia nümaa, nia aapajachika chi Naa'inkai Maleiwa namüin na eekai nanoujain nünain’, müshi. 34 Otta tayakai, sünainjee tü kasa te'rakat, tountüin joolu'u taküjain jümüin nüchiki Jesús sünain shiimüin sünain niain chi Nüchonkai Maleiwa”, nümakalaka Juan namüin na wayuukana. 35 Shiasa mapa watta'amüin, ale'ejüshi Juan namaa piamashii na nikirajüinkana eejachire paala naashajaain namaa na wayuukana. 36 Shiasa ni'rapa Jesús nülatüin na'ütpünaa, nümakalaka namüin na nikirajüinkana: —Jiirakaa, ichaaichi chi wayuu aneekünakai nütüma Maleiwa süpüla nu'utünajachin aa'in maa akaapü'ü tü anneerü o'utünapü'ükat aa'in watüma wayakana judíokana shii'iree süla'ajaanüin waainjala —nümakalaka. 37 Otta na piamashiikana nikirajüin, sünainjee tü nümakat namüin, no'unakalaka nüchiirua Jesús. 38 Nujununtaakalaka Jesús nanainmüin. Je ni'rapa na piamashiikana wayuu nüchiirua, —¿Kasa kee'ireeka jaa'in? —nümakalaka namüin. —Rabí, ¿jalashi pia katunkülein? —namakalaka nayakana nümüin. (Otta tü pütchikat “Rabí” makat, “Ekirajüi” malu'ut.) 39 —Joo'uya ji'raajaiwa eere tatunkule —nümakalaka Jesús namüin. No'unakalaka nümaa süpüla ne'raajüinjatüin eere nia kepiain. Je saa'u nantüin aliuukapa ka'ikat chamüin, natunkaakalaka nüma'ana. 40 Waneeshia chi aapüshikai paala nünüiki Juan sümaa no'unüin nümaa Jesús, kanüliashi Andrés, nimülia wane wayuu kanüliashi Simón Pedro. 41 Je mapa nu'unapa Andrés nipialu'ujee Jesús, o'unüshi yaawalaja'a nünainmüin chi nipayakai sünain maa nümüin: —Wantüichipa anain chi Mesíaskai. (Otta tü pütchi “Mesías” makat, “Cristo Nüneekajalakai Maleiwa” malu'ut.) 42 Naanejaakalaka joo Andrés chi nipayakai nünainmüin Jesús. Niirakaataalakalaka Jesús nümüin Simón sünain nümüin nümüin: —Simón, pia nüchonkai Jonás, te'itaainjatü joolu'u wane anüliee pünain, Cefas müsü. (Tü anüliee “Cefas” süka pütchi griego, “Pedro” malu'ut.) 43 Shiasa mapa watta'amüin: “Anashi to'unüle sulu'umüin tü mmakat Galilea”, müsü naa'in Jesús. Je süpülapünaa nu'unüin chamüin, nüntakalaka nünainmüin wane wayuu kanüliashi Felipe. Nümakalaka nümüin: —Joo'uya tamaaiwa pia. 44 Chi Felipekai anülia, chaje'ewai nia sulu'u tü pueulokat Betsaida wanaa namaa Andrés oo'ulaka Pedro. 45 Je mapa, nüntakalaka Felipe nünainmüin wane nütünajut kanüliashi Natanael. Nümakalaka nümüin: —Wantüichipa anain chi nüshajapü'ükai achiki Moisés, chi nashajapü'ükai achiki na nünüikimaajanakana Maleiwa. Nia chi Jesúskai anülia, chaje'ewaikai sulu'ujee tü pueulokat Nazaret, chi nüchonkai José —nümakalaka. 46 —¿Jeratuairü ajuittüin kasa anasü sünainjee wayuu eekai müin aka saa'in tü wayuuirua kepiakat Nazaret eekai nnojolüin kasain anain apüla? —nümakalaka Natanael. —Joo'uya pi'raajaiwa Jesús —nümakalaka Felipe nümüin. 47 Otta müshia Jesús, wanaa sümaa ni'rüin Natanael nüpanapa, nümakalaka namüin na eekana nümaa: —Iseeichi wane wayuu loto akuaippachi, napüshi na wayuu Israelkana, nuu'uliwo'u chi Israelkai anülia —nümakalaka. 48 —¿Jamüshi pütüjaaka'a taa'u? —nümakalaka Natanael nümüin Jesús. Asouktüshi Jesús: —Te'rüin pia joyotüin sheemioushi tü wunu'u “higuera” münakat, nnojoliiwa'aya peenakünüin nütüma Felipe —nümakalaka nümüin. 49 —Ekirajüikalee, tatüjaaichipa aa'ut pia joolu'u sünain pia'inya chi Nüchonkai Maleiwa, je sünain pia'inya chi Aluwataashijaikai waa'u wayakana na wayuu Israelkana —nümakalaka Natanael nümüin Jesús. 50 Nüsouktakalaka Jesús: —Anoujaichipa ne'e pia tanain sükajee taküjüin püchiki sünain te'rüin pia joyotüin sheemioushi tü wunu'u “higuera” münakat. Je joolu'u, e'reechi pia kasa eekai sülana'aleein sünain anain suulia tüü —nümakalaka nümüin Natanael. 51 Aashajaashi joolu'u Jesús namüin na wayuukana napüshua: —Shiimüin tü tamakat jümüin: Ji'reena na aapieekana sünain nashakatüin chajee iipünaajee eejee Maleiwa yaa tanainmüin tayakai chi Shipayakai Wayuu je sünain naliikajaain nachikua chamüin —müshi nia namüin.

Juan 2

1 Piama ka'i süchikijee naashajaain Jesús nümaa Natanael, antüshi nia namaa na nikirajüinkana Galileamüin. Neenajinnakalaka namaa na nikirajüinkana oo'ulaka tü niikat sünainmüin wane mi'iraa shikiira ka'wayuusee sulu'u tü pueulo kanüliakat Caná. 3 Shiasa shi'rapa tü niikat Jesús sünain saja'ttalaa sümüin tü wiinokat, sümakalaka nümüin: —Aja'ttüsü tü asüüshikat. 4 Asouktüshijese'e Jesús sümüin: —Maachee, nnojo pikerotirüin taya sünainpünaa tüü. Nnojoyülia antüin takalia —nümataalakalaka sümüin tü niikat. 5 Sümakalaka joo tü niikat namüin na nüchepchiakana chi emi'ijitshikai: —Anakaja jaa'inrüle tü nümeetkat jümüin chi tachonkai. 6 Je yala eejatü aippiruasü tünaasha malu'usat, sütapü'ükat tü wüin süpülajatkat naa'inrüin tü kasa wuleinjatkat akajee nakuaippa nu'upala Maleiwa. Je tü tünaashakat, kettatsü maa aka aippirua pasaana wüin sulu'u waneesia. 7 Nümataalakalaka joo Jesús namüin na achepchieekana: —Jipiraja wüin tüü. Nepirajakalaja'aka shia sünain piratashaatain ma'i natüma. 8 Nümakalaka Jesús namüin: —Je joolu'u, jaja'ita süpüshi türa asüüshikat ji'ikajaaiwa nümüin chi emi'ijitshikai. Ne'ikajaakalaja'aka shia nümüin. 9 Nuu'ulakakalaka se'ejü tü asüüshikat. Süka wiinoitpain shia, nnojotsü nütüjaain aa'u sünain wüiin ne'e paala shia, je nnojotsü nütüjaain aa'u jalajeejatüin shia. Naya atüjaaka ne'e saa'u na achepchiee epirajakana paala tü tünaashakat süka wüin. Chi emi'ijitshikai, neenakakalaka nünainmüin chi ka'wayuuseshikai, 10 sünain nümüin nümüin: —Sukuaippa sütüma wayuu süpüshua sünain wane mi'iraa, shia asülajünaka palajana tü wiino jemetüsükat. Je mapa süchikijee payutpa tü antüsükalüirua, asülajünüsü tü wiino meje'ejütsükat namüin. Otta pütüma piakai, pünaajüin tü jemetüsükat süpüla asülajünaa chiirua —müshi. 11 Tü naa'inrakat Jesús sulu'u tü pueulokat Caná sulu'u tü mmakat Galilea, shiimüin sünain shiain tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa. Nnojotsü naa'inrüin paala su'upala wayuu wane kasa eekai müin aka tia. Naa'inrüin shia süpüla nii'iyatüinjatüin nukuaippa namüin na nikirajüinkana süpüla natüjaainjachin naa'u sünain wanaawain nia nümaa Maleiwa sünain anashaatain ma'i. Je na nikirajüinkana, ne'itaain naa'in sünain nanoujain nünain süka ne'rüin tü naa'inrakat. 12 Shiasa mapa süchikijee tü mi'iraakat sulu'u tü pueulokat Caná, o'unüshi Jesús sümaa tü niikat je namaa na nuwalayuukana je na nikirajüinkana chamüin sulu'umüin tü pueulo kanüliakat Capernaum süpüla chainjanain naya cha'aya kojuya ka'i. 13 Je sülü'ülapa sükalia tü mi'iraa kanüliakat “Pascua” münüin, tü nemi'irakat na judíokana, o'unüshi Jesús chamüin cha'aya Jerusalénmüin süpüla e'rajaa sukua tü mi'iraakat. (Otta tia mi'iraakat, shia süpülajatü sotüinjatüin naa'in na judíokana wanaa sümaa nojuittinnüin paala sümaiwa na natuushinuukana nütüma Maleiwa sulu'ujee tü mmakat Egipto.) 14 Je nüntapa Jesús Jerusalénmüin, nikerolokoloko sulu'umüin süpaatiase tü a'waajüleekat Maleiwa eere nüntüin sünain wane wayuuirua oikkaannuu paa'a, anneerü, oo'ulaka wuchii toomasü süpüla su'utinnajatüin aa'in sütüma tü wayuukolüirua nümüin Maleiwa. Je eesü nüpülaya wane a'wanajaalüirua neerü yaa joyotüin sü'ütpa'a tü nemeesainkat. 15 Nükumajataalakalaka Jesús wane jiiku lakta süpüla niipiijüinjatüin na wayuukana napüshua oo'ulaka tü mürütkalüirua, paa'a je anneerü, sulu'ujee süpaatiase tü a'waajüleekat. Nu'walakajakalaka nanneetse na a'wanajüliikana neerü sümaa nujunaain tü nemeesainkat. 16 Nümakalaka Jesús namüin na oikkaashiikana wuchii toomasü: “Jujuittira tü wuchiikalüirua yaajee yaa. Nnojotsü oikkaaleein nipia chi Tashikai jüpüla”. 17 Je ne'rapa na nikirajüinkana tü naa'inrakat Jesús, sotüsü naa'in tü ashajünakat paala nüchiki sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa, sünain müin mayaa: “Kee'ireesü ma'i taa'in shii'iree kojuteein tü pipiakat sütüma tü wayuukalüirua”, müsü. 18 Otta na laülaayuu judíokana, sütümajee tü naa'inrakat Jesús sulu'u süpaatiase tü a'waajüleekat Maleiwa, nasouktakalaka nümüin: —Süpüla watüjaainjachin paa'u sünain shiimüin e'itaaushin pia nütüma Maleiwa süpüla tü paa'inrüitpakat yaaya, anakaja müleka paa'inrüle joolu'u wo'upala wane kasa nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa —namakalaka nümüin Jesús. 19 Asouktüshi Jesús namüin: —Müinka jujuttirüle joolu'u a'waajüleekat tüü, tatame'ereerü shia süchikua so'u apünüin ka'i —nümakalaka namüin. 20 Namakalaka nümüin Jesús: —Atak, pienchi ma'i shikii juya aippiruamüin na'yataain na watuushinuukana sünain akumajaa tü a'waajüleekat Maleiwa. Je piakaiche ma'i, kaalapeechin pütamate'erüinjatka'a shia so'u apünüin ka'i paajüin —namakalaka nümüin. 21 (Je mapa süchikijee süso'iraain naa'in Jesús, sotüsü naa'in na nikirajüinkana tü pütchi nümakat paala namüin na judíokana sünain nayaawatüin saa'u sünain shiain tü ni'irukukat naashajaain achiki Jesús wanaa sümaa naashajaain süchiki tü a'waajüleekat Maleiwa. Je sükajee tia, nanoujain süpüshua tü ashajuushikat nüchiki sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa je süpüshua tü nümapü'ükat Jesús namüin.) 23 Otta müshia Jesús, wanaa sümaa ni'rajüin sükua tü mi'iraakat kanüliakat Pascuain cha'aya Jerusalén, naa'inrüin su'upala tü wayuukolüirua kasairua nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa süpüla nii'iyatüinjatüin sümüin sünain nüjünalain nia Maleiwa. Je wainma tü wayuukolüirua, sünainjee ne'e tü shi'rakat, anoujaitpa nünain. 24 Otta müshia Jesús, nnojoishi ma'i ataralaain namaa na wayuukana, süka nütüjaain saa'u nanoujain ne'e sünainjee naa'inrüitpain kasa anasü no'upala. 25 Nnojotsü che'ojaain süküjünüin nümüin jamüin sukuaippa wayuu, süka nütüjaatüjülüinya saa'u.

Juan 3

1 Eeshi wane wayuu fariseo kanüliashi Nicodemo no'uluku na laülaashiikana na'aka na judíokana. 2 Nüntakalaka nünainmüin Jesús aipa'a, sünain nümüin nümüin: —Ekirajüikalee, saa'u paa'inrüin we'rüin tü kasa nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, watüjaa aa'uchi pia sünain laülaain nütüma süpüla ekirajaa wayuu sünain nüchiki Maleiwa. Müleka nnojoireje nüjünalain pia Maleiwa, nnojotsüje puuntüin paa'inrüin kasa eekai müin aka tia —nümakalaka Nicodemo nümüin Jesús. 3 Asouktüshi joolu'u Jesús nümüin: —Shiimüin tü tamakat pümüin: Müleka nnojorule jemein pia püchikua, müichia pia nnojolin ekerolüin cha'aya eere nuluwataain Maleiwa —nümakalaka nümüin Nicodemo. 4 —¿Jeratuaichi wane wayuu jemein nüchikua nütaralaapa? ¿Jeratuaichi ale'ejüin wane wayuu nüchikua süle'eru'umüin nii süpüla jemelii nüchikua? —nümakalaka Nicodemo nümüin Jesús. 5 Asouktüshi Jesús: —Shiimüin tü tamakat pümüin: Tü paa'inrajatkat süpüla müinjachin aka jemeikai pia püchikua, shia puu'ulaainjatka oulia paainjala süpüla shii'iranajaainjatüin paa'in nütüma chi Naa'inkai Maleiwa. Müleka nnojorule paa'inrüin tia, nnojoleechi pia ekerolüin cha'aya eere nuluwataain Maleiwa. 6 Jülüja paa'in tüü: Sünain jemelin pia sütüma püi, jemeishi pia sünain wayuuin. Otta chi jemeikai nüchikua, nia chi eekai jeketüin nukuaippa süka shii'iranajaaitpain naa'in nütüma chi Naa'inkai Maleiwa. 7 Nnojo puponojooin sütüma tü tamakat joolu'u pümüin: Che'ojaasü jemelii süchikua sümüin wayuu süpüshua. 8 Maa aka tü jouktaikat saapünüin ne'e shipijana sümaa nnojolüin sütüjaanüin aa'u eejeere su'unüin otta jalamüinjatüin süntüin, müshia chi wayuu jemeikai nüchikua nütüma chi Naa'inkai Maleiwa süka ja'yain sünain shii'iranajaain naa'in —nümakalaka Jesús nümüin Nicodemo. 9 —Nnojotsü tayaawatüin aa'u tü naa'inrakat chi Naa'inkai Maleiwa süpüla jemeinjatüin süchikua wane wayuu —nümakalaka Nicodemo nümüin Jesús. 10 Asouktüshi Jesús: —Sünain pi'nnaajünüin ma'i sünain piain ekirajülin tü wayuu Israelkalüirua, ¿jamüsü nnojotka'a piyaawatüin saa'u tü taküjaitpakat achiki pümüin? 11 Shiimüin tü tamakat pümüin: Wayakana, shia waashajaaka achiki, otta waküjaka achiki, tü kasa eekai we'rüin sümaa watüjaain saa'u. Otta müshi'iya jiakana, ja'itasü shiain tü shiimüinkat tü wekirajakat anain, nnojotsü kapülain jaa'in shia. 12 Nnojolüiwapaje'e jünoujain tamüin tü taküjakat jümüin süchiki tü kasa yaakat saa'u mmakat, nnojoluja'a jünoujainjatüin tamüin müleka shiale taküjain achiki jümüin tü kasa chakat iipünaa eere Maleiwa. 13 “Tountüin taküjüin jümüin süchiki tü kasa chakat iipünaa eere Maleiwa süka tashakatüshin chajee, tayakai chi Shipayakai Wayuu. Nnojoishi eeichin wane wayuu eekai nu'unüin chamüin iipünaamüin nüma'anamüin Maleiwa süpüla aküjaa süchiki nüle'ejapa. 14 Maa aka nükacherüin paala sümaiwa Moisés wane shiyaakua wüi iipünaa sünain wane wunu'u cha'aya isashiipa'a süpüla neiyajünüinjanain na wayuu eekai neirakaain sümüin, akaweechia tayakai, chi Shipayakai Wayuu, akachenneechi taya iipünaa sünain wane wunu'u 15 süpüla shii'iranajaainjatüin naa'in na eekana ne'itaain naa'in sünain anoujaa tanain süpüla eeinjanain naya nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua”, nümakalaka Jesús nümüin Nicodemo. 16 Anuu sukuaippa saalii wayuu sainküin mmakat süpüshua nüpüla chi Maleiwakai: Naapüin chi Nüchonkai waa'u, chi waneeshikai Nüchoin. Niasa'a chi eekai nünoujain nünain, ee'iranajaweerü naa'in nütüma Maleiwa. Nnojoleechi amüloulin süchikijee ouktaa, eejeechi nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua. 17 Nnojoishi nüjütüinshin chi Nüchonkai sa'akamüin wayuu süpüla süsalainjatüin saainjala nütüma sümaa nükatalüin shia nuulia, süpülajachi nu'tte'erüinjatüin shia suulia süsalaa saainjala. 18 Chi wayuu eekai ni'itaain naa'in sünain anoujaa nünain chi Nüchonkai, müichia nnojolin süsalain naainjala nütüma Maleiwa. Akaajasa chi eekai nnojolüin nünoujain nünain, e'itaanatüjü'iya nia nütüma Maleiwa süpüla süsalaa naainjala sümaa katatüin nia nuulia saa'u manoujüinyeein nia nünain chi Nüchonkai Maleiwa, chi waneeshikai Nüchoin. 19 ¿Kasa kasalajanainjatka anainjee saainjala wayuu sümüin? Shia sünainjee nayouktüin Cristo, chi anakakai süpüna wayuu, ajütünakai sa'akamüin wayuu süpüla nii'iyatüinjatüin namüin tü shiimüin nüchikikat Maleiwa. Shia sünainjee masütaajuin sünain aa'inraa tü mojusükat maa aka saa'in tü wayuu makateekat sümaa piyuushi. 20 Chi wayuu eekai naa'inrüin tü mojusükat, nnojotsü kasajatüin nümüin tü shiimüin ee'iyatünakat nümüin. Nnojoishi jamajachin Cristo nümüin, chi anakakai süpüna wayuu, süka nnojolin nücheküin süpüleerua sütüjaanüin aa'u tü naainjalakat. 21 Akaajasa chi wayuu eekai noonooin waneepia sümaa nünüiki Maleiwa, tü shiimüin ekirajünakat anain nia, nnojoishi mmolüin neema Cristo chi anakakai süpüna wayuu. Anasü nümüin sütüjaanüin aa'u tü naa'inrakat süka naa'inrüin waneepia tü nüchekakat chi Maleiwakai nüpüleerua. 22 Süchikijee tia, o'unüshi Jesús namaa na nikirajüinkana Jerusalénjee wuna'ainküinmüin cha'aya ne'e sulu'u tü mmakat Judea. Chajanakalaka naya nümaa kojuya semaana sünain nawoutisaajüin wayuu. 23 Otta müshia Juan, nnojoliiwa'aya püreesain nia, chajachi owoutisaajüin wayuu sulu'u wane pueulo kanüliasü Enón, peje sünain tü pueulo kanüliakat Salim, süka miyo'uin tü wüinkat cha'aya. Antüsü waneepia wayuu nünainmüin süpüla owoutisaajünaa nütüma. 25 Je waneeirua na nikirajüinkana Juan, a'ülüjiraashii nümaa wane wayuu judío soo'opünaa jamüinjatüin sukuaippa judío süpüla saa'inrüinjatüin tü kasa wuleinjatkat akajee sukuaippa nu'upala Maleiwa. 26 No'unakalaka na nikirajüinkana Juan nünainmüin sünain maa nümüin: —Ekirajüikalee, chi wayuu pümaapü'ükai cha'aya wane sa'ata tü süchikat Jordán, chi püküjakai achiki waneepia wamüin, owoutisaajüshi nia joolu'u wayuu, je o'unüsü wayuu watta saalin püma'anajee süpüla o'unaa nünainmüin —namakalaka nümüin Juan. 27 Asouktüshi Juan ne'ipajee: —Shia anasükaja'a ma'i sulu'u suushikajaain tü wayuukolüirua nüchiirua Cristo süka shiain nücheküin chi Maleiwakai. 28 Soto jaa'in tü taküjapü'ükat paala jümüin sünain nnojolin tayain Cristoin, chi Nüneekajalakai Maleiwa. Ajütüüshi ne'e taya nütüma Maleiwa süpülapünaa niweetüin Cristo. 29 Soto jaa'in sukuaippa wane mi'iraa shikiira ka'wayuusee. Nütünajut chi ka'wayuuseshikai, talatüsü ne'e naa'in wanaa sümaa ni'rüin chi ka'wayuuseshikai sünain saapünüin najapulu'u tü jietkat. Akaajaa tayakai, talatüsü taa'in joolu'u wanaa sümaa te'rüin Jesús sünain antaa wayuu wainma nünainmüin. 30 Kasataalejese'e niain alanaain sünain kojutüin Jesús sütüma wayuu toulia, ja'itashije tayain mojutüin sütüma —nümakalaka Juan namüin. 31 Wayuu süpüshua, sütüjaa aa'ulu kasa eekai shi'nnüin sainküin mma ne'e. Otta müshia Jesús, shiimüin sünain kojutüin suulia wayuu süpüshua süka chaje'ewalin nia iipünaajee. 32 Aküjüna amüinrü wayuu nütüma süchiki tü kasa ni'rakat oo'ulaka tü pütchi naapajakat chaa iipünaa. Otta wainma tü wayuu aapakalüirua nünüiki, nnojotsü kapülain saa'in tü nüküjakat achiki sümüin. 33 Otta chi wayuu eekai kapülain naa'in tü nümakat, ja'yasü nünainjee sünain pansaain nünüiki Maleiwa. 34 Cristo, chi nüjünalakai Maleiwa, shiimain sümaa nüküjaain nünüiki chi Maleiwakai waneepia sümüin wayuu, süka eein chi Naa'inkai Maleiwa nümaa waneepia. 35 Saa'u niain Cristo chi Nüchonkai Maleiwa, aishi ma'i nia nüpüla chi Nüshikai. Je laülaashi nia nütüma saa'u kasakat süpüshua. 36 Chi wayuu eekai ni'itaain naa'in sünain anoujaa nünain chi Nüchonkai Maleiwakai, ee'iranajaweerü naa'in süpüla eeinjachin nia nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua. Akaajasa chi wayuu eekai nnojolüin noonooin sümaa nünüiki chi Nüchonkai Maleiwa, nnojoleerü ee'iranajaain naa'in, shieerü eeka süsalain nia naainjala nütüma Maleiwa.

Juan 4

1 Je na fariseokana, naapüin nüchiki Jesús sünain koo'omüin ma'i na nümaajanakana je sünain nawoutisaajünüin natüma na nikirajüinkana. Wainma noulia na nümaajanakana Juan. 3 Shiasa nütüjaapa Jesús naa'u na fariseokana sümaa naashajaain nüchiki, nujuittaakalaka noulia sulu'ujee tü mmakat Judea süpüla ale'ejaa nüchikua Galileamüin. 4 Anakalaka saa'in nümüin Jesús nülatüinjachin sulu'upünaa tü mmakat Samaria. 5 Je nülatakalaka sü'ütpünaa wane pueulo kanüliasü Sicar cha'aya eepünaa wane mma e'ipünaalaa sümaleiwa'aya nütüma Jacob, chi natuushikai na judíokana, nüpüla José, chi nüchonkai. 6 Je saa'u nüntüin Jesús maa aka kale'o ka'ikat, neemeraapünaakalaka sotpa'a wane ishi nüsüle Jacob sümaiwa paala. 7 No'unataalakalaka na nikirajüinkana Jesús sünain apalaalajaa pueulopa'amüin. Shiasa nachikiru'u, süntakalaka joo wane wayuu aja'itüsü sünainmüin tü ishikat. Wayuu yalajatia ne'e Samaria. —Nii waa'iraa, tasa maa wüin —nümakalaka Jesús sümüin tü wayuukot. 9 Saa'u nnojolüin anaawain tü Samariajatkalüirua namaa na judíokana, sümakalaka tü jietkat: —Atak, sünain wayuuin judío pia, ¿jamüshi püchuntaka'a asa'iree wüin tamüin tayakat Samariajatkat? —sümakalaka nümüin. 10 Asouktüshi Jesús: —Müleka piyaawatüle saa'u tü kasa anasü nüsülajeekat chi Maleiwakai sümüin wayuu süpüshua, je müleka pütüjaale naa'u jaralin chi achuntakai wüin pümüin, achuntüsüje pia nümüin wane wüin katajatkat atüma so'u wayuu je naapeerüje shia pümüin —nümakalaka sümüin. 11 Sümakalaka joo nümüin: —O'ttüsü tü ishikat. ¿Jalasü sho'olo paja'itajatkat aka tü wüinkat tamüin, tü katajatkat atüma so'u wayuu? 12 ¿Piataale alanaain ma'i nuulia chi watuushikai Jacob chi ke'ipünaajalakai tü ishikat wapüla? Shia nüsapü'üka niakai otta na nüchooinkana oo'ulaka nümü'ünüin —sümakalaka nümüin Jesús. 13 Asouktüshi Jesús: —Chi eekai nüsüin tü wüin sulu'ukat ishikat tüü, miyaaseechi nüchikua. 14 Otta chi eekai nüseechin tü wüin taapakat, müichia nnojolin miyaasüin nüchikua. Meerü aka saa'in wane wüin aparatkat mmaapüjee, süka shii'iranajaweerüin naa'in sütüma —nümakalaka Jesús sümüin. 15 Müsü joolu'u tü jietkat: —Püsülaja tamüin türa wüin paashajaakat achiki suulia miyaasajain taya tachikua je suulia taja'inajüin waneepia —sümakalaka nümüin Jesús. 16 —Pu'una püsaajaiwa chi pu'wayuusekai yaamüin yaa —nümakalaka Jesús sümüin. 17 Süsouktakalaka nümüin: —Ma'wayuusesat taya. Nümakalaka Jesús sümüin: —Lotüsü tü pümakat tamüin sünain ma'wayuusein pia paajüin. 18 Ja'raituairü ma'i pia oo'ulaain pu'wayuuse. Je chi pümaakai maa'ulu yaa, nnojoishi pu'wayuusein. Shiimüinkalaka tü pümakat tamüin —nümakalaka sümüin. 19 —Eekaja'a eera pia saa'in tamüin nünüikimaajachi Maleiwa. 20 Na watuushinuu Samariajanakana, na'waajüin Maleiwa yaa saa'u tü uuchikat. Akaajasa jaajüin jiakana judíokana, chainjachi a'waajünüin Jerusalén —sümakalaka. 21 Nu'ttakalaka joolu'u Jesús sünain nikirajüin tü wayuukot sünain maa sümüin: —Nii waa'iraa, anakaja kapürale paa'in tü tamüinjatkat joolu'u pümüin: So'uweena wane ka'i, tü a'waajüleekat Maleiwa, nnojoleerü yaain saa'u tü uuchikat, nnojoleerü shia chain Jerusalénya. 22 Jia Samariajanakana, me'raajüinsalii jia chi Maleiwa ju'waajakai. Waya e'raajaka waya judíokana sükajee we'itaanüin nütüma süpüla aküjaa sümüin wayuu jamüinjatüin sukuaippa süpüla su'ttaainjatüin suulia saainjala. 23 Otta jiakana joolu'u wanaa sümaa ju'waajüin Maleiwa, anakaja müleka jüchuntüle nümüin chi Naa'inkai süpüla nii'iyatüin jümüin tü shiimüinkat. Shiainjatü jukuaippaka joolu'u sünain a'waajaa chi Washikai Maleiwa. Shia nüchekaka Maleiwa süpüla saa'inraa wayuu süpüshua. 24 Chi Maleiwakai, me'rujusai sütüma wayuu. E'nnaajünüshi ne'e nia sünainjee tü shiimüin ee'iyatünakat wamüin nütüma chi Naa'inkai. Sükajee tia, chi eekai nu'waajeein Maleiwa, anashi müleka nüchuntüle akaaliijünaa nümüin chi Naa'inkai —nümakalaka Jesús sümüin tü wayuukot. 25 —Tatüjaa aa'uchi chi Cristokai anülia Nüneekajalakai Maleiwa sünain nünteechin. Je nikirajeena waya sünain kasa süpüshua nüntapa —sümakalaka nümüin. 26 —Chi paashajaakai achiki, taya'aya ne'e, chi yootokai pümaa —nümakalaka Jesús sümüin. 27 Wanaa sümaa naashajaain Jesús sümaa tü wayuukot, ale'ejüshii na nikirajüinkana pueulopa'ajee. Mayaainje sainkuuin naa'in sütüma yootüin Jesús sümaa wane wayuu Samariajatü, nnojoishi nasakirüin sünain kasain nüchuntüin sümüin je sünain kasain naashajaain achiki sümaa. 28 Otta joo tü aja'itüsükat, süpütakalaka tü sümüchikat sünain süle'ejaain pueulopa'amüin sümaa sümüin sümüin tü wayuukolüirua cha'aya: 29 —Tanta anainchi wane wayuu je nüküjain tamüin süpüshua tü kasa taa'inrapü'ükat. Joo'uya ji'raiwa müleka niale chi Cristokai anülia Nüneekajalakai Maleiwa —müsü namüin. 30 Ojuittüshii na wayuukana yaawalaja sulu'ujee tü pueulokat süpüla o'unaa eemüin Jesús. 31 Otta na nikirajüinkana Jesús süchikiru'u tü jietkat, namüshi Jesús kojuyatua: —Ekirajüikalee, anashi müleka piküle süpüshi tü eküütkat —namakalaka nümüin. 32 Asouktüshi nia namüin: —Eesü wane eküülü tama'ana nnojotsü ji'raajüin —müshi. 33 —Ekinnüshi eera sütüma wayuu —namajirawa'ain namakalaka. 34 Nümakalaka Jesús namüin: —Maa aka wane wayuu eekai talatüin naa'in emirapa, akaajaa tayakai talateerü ma'i taa'in müleka taa'inrüle tü ajütünakat apüla taya nütüma Maleiwa, süka kee'ireein ma'i taa'in tekeraajeein tü nüchekakat tapüleerua. 35 Je ni'rapa Jesús na wayuu antakana nünainmüin pueulopa'ajee sümaa tü aja'itüsükat, müshi nia namüin na nikirajüinkana: “Nnojotsü anain müleka jümüle tamüin: ‘Isayülia pienchi kashi süpüla jakütüin tü a'ttieekat süpüla asü'üjünaa’, müleka jümüle. Jiirakaa namüin na wayuu antakana joolu'u. Müshii aka naya saa'in wane a'ttiee eekai yapain süpüla asü'üjünaa. Kettaashii naya joolu'u süpüla akotchajünaa süpüla anoujaa tanain 36 süpüla eeinjanain naya nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua. Chi eekai nüpünajüin oo'ulaka chi eekai nükotchajüin, talateena naya wanaawa. 37 Shiimüin sümakat tü ashajünakat soo'opünaa tü a'yatawaakat nümüin Maleiwa, müsü mayaa: ‘Apünajüshi wane, oo'ulaka wane, asü'üjashi’. 38 Tajütüinjana jia joolu'u eepünaale nnojolüin ji'yatawaajüin paala süpüla jükotchajüinjanain na eekai kettaain süpüla anoujaa tanain. Talateena jia sünainjee naata ka'yataainshi”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 39 Otta wainma na wayuu Samariajanakana antakana nünainmüin Jesús sulu'ujee tü pueulokat, anoujashii naya nünain sütümajee tü sümakat tü aja'itüsükat namüin wanaa sümaa sümüin namüin: “Nüküjain tamüin süpüshua tü kasa taa'inrapü'ükat”. 40 Je nantapa nünainmüin Jesús, na'alijirüin nia shii'iree makatüin namaa. Je makatakalaka nia oo'ulaka na nikirajüinkana nümaa cha'aya nama'ana so'u piama ka'i. 41 So'u tü piamakat ka'i, wainma na anoujakana nünain Jesús sütüma tü nümakat namüin noulia na anoujakana paala sütüma tü sümakat tü jietkat namüin. 42 Müshii joo na wayuukana sümüin tü jietkat: —Anoujashii paala waya nünain sütüma tü pümakat ne'e. Alu'ujasa joolu'u, anoujaleeinapa waya nünain süka waapaleeitpa'inya nünüiki. Wayaawatüichipa aa'u nia sünain shiimüin niain chi o'ttaainjachikai atüma wayuu sainküin mmakat süpüshua. 43 Süchikijee tü piamakat ka'i, nu'unakalaka Jesús chamüin nuumainpa'amüin Galileamüin eejeewa'ire nia antüin. 44 Shiasa nüntapa Galileamüin, kamaneeshii na wayuukana nümüin, süka ne'rüin paala tü kasa anasü naa'inrakat cha'aya Jerusalén su'utpünaa tü mi'iraakat kanüliakat “Pascua”. Otta müshia Jesús, nnojoishi ma'i ataralaain namaa na wayuukana saa'u nikirajüin paala sünain mojutüin wane nünüikimaajachi Maleiwa sulu'u nuumain. 46 Nüntakalaka Jesús nüchikua sulu'umüin tü pueulo kanüliakat Caná eejechire paala nii'iratüin tü wüinkat sünain wiinoin. Otta yala, nüntakalaka nünainmüin Jesús wane wayuu sülaüla mma kepiashi sulu'u tü pueulo kanüliakat Capernaum chaa ka'yata sünain Caná. Chi wayuukai, ayuuishi nüchon cha'aya nipialu'u. Mayeinshi ma'i. Naapapa nüchiki Jesús sünain nüntüin chajee Judeajee yaamüin Galileamüin, o'unüshijese'e nia nünainmüin Jesús süpüla nüchuntüinjachin ma'i nümüin süpüla nu'unajachin nümaa Capernaummüin süpüla niiyajüinjachin chi nüchonkai. 48 Nümataalakalaka Jesús nümüin: —Jiakana wayuukana, müleka nnojorule ji'rüin taa'inrüin ju'upala wane kasa anashaatasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, nnojoleena jia anoujain tanain. 49 —Ekirajüikalee, anashi müleka pu'unamaatüle tamaa. Ouktaawashi taa chi tachonkai —nümakalaka nüshi chi ayuuishikai nümüin Jesús. 50 —Pu'una maala püchikua pipialu'umüin. Anaichipa chi püchonkai, nnojoleechi ouktüin —nümakalaka Jesús nümüin. Sünain nünoujain chi wayuukai tü nümakat Jesús, o'unüshi nipialu'umüin. 51 Nüpanapajakalaka chi wayuukai wane nüchepchiairua wopulu'u. Naküjakalaka nümüin sünain anaichipain chi nüchonkai. 52 —¿Jalapshijachi aawalaain nia? —nümakalaka namüin. —Aawalaasü tü tuttaakat nuulia kale'oinka maa aka süpu'uleematüin ka'ikat —namakalaka nümüin. 53 Niyaawanajaakalaka saa'u joolu'u chi nüshikai sünain niiyajünüin chi nüchonkai wanaa ma'i sümaa “Anaichipa chi püchonkai, nnojoleechi ouktüin” nümüin paala Jesús. Ni'itaakalaka naa'in niakai je napüshua na kepiakana nümaa sünain anoujaa nünain Jesús sükajee tia. 54 Piantuairü joo naa'inrüin Jesús cha'aya Galilea tü kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa. Naa'inrüin shia süchikijee nüle'ejüin Judeajee süpüla nii'iyatüinjatüin nukuaippa sümüin wayuu sünain nüjünalain nia Maleiwa.

Juan 5

1 Je mapa süchikijee, o'unüshi Jesús chamüin Jerusalénmüin nüchikua süpüla e'rajaa sükua wane mi'iraa natüma na judíokana. 2 Je peje sünain so'u tü pueulokat eepünaale shikerojinnüin anneerü, eesü wane anua jerutsü so'oojia wayuu. Eesü ja'raisü luma sotpünaa. Je sünülia tü anuakat süka pütchi hebreo, “Betesda”. 3 Süka eein nüchiki wane aapieekai nüma'anajeejachi Maleiwa sünain nüntawalin shirokumüin tü wüinkat süpüla nujurulajaainjatüin shia, niasa'a chi ayuuishi palajachikai ekerolüin shirokumüin tü wüinkat süchikiyaawain sujurulajaanüin, anashi suulia ayuulii eejatkat nünain. Je wainmakalaka ma'i wayuu eekai ayuulin suupünaa tü lumakalüirua sünain a'atapaa sujurulajaanüinjatüin süchikua tü wüinkat. Eejatü wayuu eekai mo'uin, eekai masa'ain, je eekai ouktüin süsa'a. 5 Nüntakalaka Jesús sünainmüin tü anuakat. Eejachikalaka nüpüla wane oukta asa'achikai, apünüinrü shikii juya mekiisalümüin sünain ayuulin nia. 6 Je ni'rapa Jesús chi wayuukai je niyaawatapa naa'u sünain wainmainrüin juya nnojolüin waraittüin nia, —¿Aneeshi pia? —nümataalakalaka nümüin. 7 Nümakalaka chi oukta asa'achikai nümüin Jesús: —Waa'iraa, nnojotsülee jaralin alü'üjüinjachin taya shirokumüin tü wüinkat wanaa sümaa sujurulajaanüin. Isasü tachiki atamawaa. Antüsülee ne'e wayuu palajana tapüleerua shirokumüin. 8 Nümakalaka Jesús nümüin: —Pütamaa maala puwaraijaiwa. Pülü'üja türa puju'lejiakat yaajee —nümakalaka. 9 Anashi yaawalaja'a joo chi wayuukai. Nu'unakalaka sünain waraittaa yalajee sünain nülü'üjüin tü nuju'lejiakat. Otta tü ka'i niiyajakat o'u Jesús chi wayuukai, sükalia eemerawaa natüma na judíokana. 10 Je sükajee tia, namakalaka na laülaashii judíokana nümüin chi wayuu eiyajuushikai: —¿Motüsü paa'in sünain sükaliain eemerawaa ka'ikat tüü? Achiajaanüshii waya nütüma Moisés suulia a'yatawaa so'uka'i. Tü paa'inrakat sünain pülü'üjain puju'lejia, wane a'yatawaa saa'in wamüin. 11 Nüsouktakalaka chi eiyajuushikai namüin: —Aluwataaushi ne'e taya nütüma chi wayuu keiyajalakai taya sünain waraittaa je sünain alü'üjaa toju'lejia. 12 Nasakirakalaka nia: —¿Jarat wayuuyaa tü aluwataaka pia sünain waraittaa je alü'üjaa puju'lejia? 13 Otta chi eiyajuushikai, nnojoishi nütüjaain aa'u jaralin chi eiyajakai nia, süka nu'unatüjüli'inya Jesús sa'akajee tü wayuukolüirua cha'aya. 14 Shiasa mapa, nünta anainchi Jesús chi wayuu eiyajuushikai cha'aya sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa. Nümataalakalaka Jesús nümüin: —Piirakaa. Anaichipa pia. Otta müleka nnojorule puu'ulaain joolu'u suulia paainjala, eesü süpüla sülatüin pümüin kasa mojusü eekai sülana'aleejeerüin sünain mojuin shia suulia tü ayuulii pünainjatkat paala. 15 Nu'unakalaka joolu'u chi wayuukai nanainmüin na laülaashii judíokana süpüla nüküjainjatüin namüin sünain niain Jesús keiyajalaka nia. 16 Jashichikalaka ma'i na laülaashii judíokana joolu'u nümüin Jesús sünainjee naa'inrüin kasa eekai müin aka tia so'u sükalia eemerawaa. 17 Nümataalakalaka Jesús namüin: —Maa aka masütaajuin chi Tashikai sünain aa'inraa kasa anasü sümüin wayuu, akaainjachia tayakai nnojolinjachi oo'ulaain suulia aa'inraa tü anasükat —nümakalaka. 18 Koo'omüinkalaka ma'i naashichin joolu'u na laülaashiikana saaliijee tü nümakat Jesús namüin. No'uteekalaka naa'in, nnojotsü sünainjeejatüin ne'e niiyajüin sükalio'u eemerawaa. No'utee aa'inchi nia sünainjee niain Maleiwa nüshin naashin je wanaawain nia nümaa naashin. 19 O'ttüshi joolu'u Jesús sünain nii'iyatüin namüin na laülaashii judíokana sünain shiimüin niain chi Nüchonkai Maleiwa. Müshi nia namüin: “Shiimüin tü tamüinjatkat joolu'u jümüin: Nnojotsü kasain tountüin taa'inrüin tamüiwa. Tü tountakat taa'inrüin, shia tü te'rakat naa'inrüin chi Tashikai. Tü naa'inrakat chi Tashikai, taa'inrüin tayaka'iya süka Nüchoin taya. 20 Süka alin ma'i taya nüpüla chi Tashikai, nii'iyatüin tamüin süpüshua tü naa'inrakat. Je nii'iyateerü tamüin mapeena tü poneetkat ma'i jaa'in, süka sülana'aleejeerüin ma'i sünain anain suulia tü nii'iyatüitpakat tamüin. 21 Maa aka chi Tashikai sünain nüso'irüin saa'in wayuu, akaweechia tayakai chi Nüchonkai Maleiwa, taapeerü kataa o'u nümüin chi wayuu eekai tacheküin süpüleerua. 22 “Je mayaainje laülaain chi Tashikai süpüla kasalajanainjatüin sümüin saainjala wayuu nütüma, ni'itaaichipa taya joolu'u süpüla kasalajanainjatüin sümüin saainjala wayuu süpüshua tatümaya, 23 süka nücheküin chi Tashikai süpüleerua kojutüinjachin taya Nüchonkai sütüma wayuu süpüshua wanaa nümaa. Chi eekai mojutüin atüma taya Nüchonkai Maleiwa, mojutsai chi Tashikai nütümaya, chi kajünalakai taya. 24 “Shiimüin tü tamakat jümüin: Chi eekai noonooin sümaa tanüiki sümaa nünoujain nünain chi Maleiwa kajünalakai taya, ee'iranajaweerü naa'in süpüla eeinjachin nia nümaa süpüla ka'ikat süpüshua. Je müichia nnojolin süsalain naainjala nütüma Maleiwa je nnojoleechi katatüin nia nuulia. Nnojoliiwa'aya nünoujain, ouktajachi saaliijee naainjala. Otta müshia joolu'u saa'u nünoujaichipain, kateechi o'u. 25 “Shiimüin tü tamakat jümüin joolu'u: Napüshua na wayuu eekai manoujain, müshii aka ouktakai süka nnojolin jamajachin Maleiwa namüin. Je wainma na wayuukana so'uweena wane ka'i, naapeerü tanüiki tayakai chi Nüchonkai Maleiwa, tü anuu o'ttüitpain maa'utpünaa yaa sünain aapajünaa. Chi eekai noonooin sümaa, ee'iranajaweerü naa'in. 26 Maa aka chi Tashikai naapüin kataa o'u sümüin wayuu, akaajaa tayaka'iya chi Nüchonkai, ni'itaain taya süpüla aapaa kataa o'u sümüin wayuu. 27 Je saa'u tayain chi Shipayakai Wayuu, laülaashi taya nütüma chi Tashikai süpüla kasalajanainjatüin saainjala wayuu sümüin tatüma. 28 “Nnojo jainkuuin aa'in sütüma tü taküjainjatkat joolu'u jümüin: So'uweena wane ka'i, saapeerü tanüiki süpüshua tü wayuu ouktüsükalüirua 29 sümaa sujuitteerüin mmaapüjee. Chi wayuu eekai naa'inrapü'üin tü anasükat kataiwa'aya no'u, oso'iraweechi aa'in süpüla eeinjachin nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua. Otta chi eekai naa'inrapü'üin tü mojusükat kataiwa'aya no'u, oso'iraweechi aa'in süpüla süsaleechin nia naainjala”, nümakalaka Jesús namüin. 30 Ayatüshi Jesús sünain aashajawaa namüin na laülaayuu judíokana: “Nnojotsü kasain tountüin taa'inrüin tamüiwa. Shia kee'ireeka taa'in tü talatakat atüma naa'in Maleiwa chi kajünalakai taya, nnojotsü shiain tü talatakat atüma ne'e taa'in tayakai tamüiwa. Süka shiain taa'inrüin tü nümakat chi Maleiwakai tamüin, lotüsü waneepia sukuaippa tatüma sünain kasalajanain saainjala wayuu. 31 Müleka tayale ne'e aküjiraain tachiki, nnojoleerü kapülain jaa'in tü taküjakat jümüin, nnojoleerü jünoujain sünain shiimüin shia. 32 Otta müshia chi Tashikai, nia pansaaka atüma tachiki. Je tatüjaa aa'ulu sünain shiimüin tü nükajakat tachiki. 33 “Otta müshia chi Juankai nünülia, pansaasü tachiki nütümaya wanaa sümaa jüjütüin paala wane wayuuirua nünainmüin süpüla nasakirüinjachin nia too'opünaa. Aküjashi nia tü shiimüinkat tachiki namüin. 34 Nnojotsü tamüin jümüin tüü sükajee che'ojaain tamüin wayuu, makai aka Juan, süpüla apansaajaa tachiki. Toso'ireein ne'e jaa'in sünain nüchiki Juan shii'iree jünoujeein tü nümakat tachiki süpüla ju'tte'ennüinjanain sütüma. 35 Soto jaa'in wanaa sümaa talatapünaainkain jaa'in sütüma nünüiki. Saa'u pansaainkain tü nümakat, müshinka aka nia saa'in wane anakia süka jütüjaainkain taa'u nütüma. 36 “Sünainjee tü nümapü'ükat Juan tachiki, eesü wayuu eekai sünoujain sünain tayain ajünalaain nütüma chi Tashikai Maleiwa. Otta eesü wane apansaajakat ma'i tachikiya alana'aleesia sünain anain suulia tü shiimüin nüküjapü'ükat Juan. Shia tü kasa anasü taa'inrakat. Shiasa'a sütüma tekeraajüin tü nüchekakat chi Tashikai süpüleerua taa'inrüin, koo'omüinsü ma'i tü anoujasükalüirua tanain. 37 Otta müshia chi Tashika'iya, chi kajünalakai taya, pansaasü tachiki nütüma. Otta saa'u nnojolin jünoujain tanain taya ajütüüshikai nütüma, nnojotsü jaapüin nünüiki, nnojotsü ji'rüin nukuaippa, je nnojoliishii jüüjüüin ekii jia süpüla tü nümakat jümüin. 39 “Jiyouktüin taya. Nnojoliishii jia jüüjüüin tamüin süpüla shii'iranajaainjatüin jaa'in tatüma. Saa'in jümüin, eeinjana jia nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua sünainjee ne'e jaashaje'erüin waneepia tü karaloukta nüchikimaajatkat. Taya tayakai chi saashajaakai achiki, chi anii joo ayouktünüin jütüma. 41 “Nnojoishi taya achajaashin su'waajaa wayuu maa'ulu yaa. 42 Otta tatüjaa aa'una jia sünain nnojolin alin chi Maleiwakai jüpüla. 43 Sünain tayain nüjünalain chi Tashikai süpüla laülawaa, nnojoishi kasajachin taya jümüin. Alu'ujasa müleka nüntüle joo ja'akamüin wane wayuu eekai nüküjiraain ne'e nüchiki, kamaneejeena jia nümüin. 44 Nnojoishii jia anoujeein tanain, süka shiain kee'ireein ne'e jaa'in ju'waajüneein sütüma wayuu, je nnojotsü kee'ireein jaa'in aa'inraa tü talatajaikat amaa Maleiwa, chi waneeshikai Maleiwain. 45 “Nnojoleechi tayain aküjüin nümüin chi Tashikai jüchiki sünain kaainjaraliin jia. Shieerü tü nikirajapü'ükat anain Moisés aküjaka jüchiki sünain kaainjaraliin jia, tü o'tte'enneetkat atüma jia saa'in jümüin. 46 Müleka shiimüinreje sünain jünoujain nünüiki Moisés, jünoujainje tanüiki süka taya'inya ne'e nüshajüin achiki. 47 Saa'u nnojolüin jünoujain tü nüshajakat achiki, nnojoleerü jünoujain tü taküjakat joolu'u jümü'inya”, nümakalaka Jesús namüin na laülaashii judíokana.

Juan 6

1 Nu'unakalaka Jesús Jerusalénjee nüchikua Galileamüin. Shiasa mapa süchikijee nüntüin, o'unüshi nia namaa na nikirajüinkana sulu'u wane anua waneemüin sa'ata tü palaa kanüliakat Galilea. (Otta suwala'ata sünülia tü palaakat, Tiberias.) 2 Okoutsü wayuu watta saalin nüchiirua Jesús süka suu'ui, süka shi'rüin nia sünain aa'inraa tü kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, maa aka eiyajaa wayuu eekai ayuulin. 3 Je Jesús namaa na nikirajüinkana, o'unüshii saa'umüin wane namünashii. Naikkaajaakalaka süpüla nekirajünüinjanain nütüma. 4 Alü'ütsü joo sükalia tü Pascuakat, tü nemi'irakat na judíokana. 5 Ni'rapa Jesús süntapaatüin watta saalin wayuuirua nünainmüin, nümakalaka nümüin Felipe: —¿Jaleena waya ayalajüin eküülü shikajatkat watüma tü wattakat saalin wayuu? 6 Asakitshi Jesús sünain tüü süpüla nütüjaainjatüin ne'e saa'u sünain jameerüin nünüiki ni'ipajee. Nütüjaatüjülia aa'u Jesús tü naa'inrüinjatkat. 7 Nüsouktakalaka Felipe ni'ipajee: —Atak, wainma neerü sücheküin shiküinria türa wayuukolüirua. Ja'itakaja'a paliruwalin ne'e neküin, nnojoleerü ekeraajüin naka shi'yataainjut wane wayuu so'u mekiisat kashi. 8 Nümakalaka joolu'u wane, chi kanüliakai Andrés, chi nimüliakai Simón Pedro: 9 —Ani'isa wane jintüi kama'anashi ja'raisü panchen aainjuushi süka “cebada”, otta piamasü ne'e jimechen asijuushi. Nnojoluja'a keraainjatüin namaa napüshua —nümakalaka Andrés nümüin Jesús. 10 Nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana: —Anakaja müleka jüikkale'erüle tü wayuukolüirua mmalu'u. Eesü wainma alama yala je süikkaajaakalaka tü wayuukolüirua saa'u tü alamakat. Eejana maa aka 5.000 tooloyuu sa'aka tü wayuukolüirua süpüshua. 11 Niasa Jesús, naapaakalaka tü pankat sünain naapüin analu'ut nümüin Maleiwa saa'u. Niitajakalaka joo tü pankat namüin na nikirajüinkana süpüla neitajüin sümüin tü wayuukolüirua süpüshua yaasükalüirua joyojoyolüin. Akaajaa sukuaippa tü jimekat nütümaya. Eküshii naya napüshuale'eya, emirashii sünainjee. 12 Shiasa emirapa tü wayuukolüirua, —Jükotchajapa tü süpütaalakat suulia mojujain —nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 13 Sükotchajünakalaka tü süpütaalakat, maa aka poloo piammüin katto'ui süpütaala tü ja'raisükat pan süchikijee shikaain tü wayuukolüirua. 14 Shiasa ne'rapa na wayuukana tü naa'inrüitpakat Jesús sünain shiain tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, o'ttüshii naya sünain aashajaajirawaa nüchiki sünain maa: —Shiimüintaaja'aya Jesús sünain niain chi Nünüikimaajachikai Maleiwa, chi antajachikai anülia sa'akamüin wayuu. 15 Otta müshia Jesús, süka niyaawatüin naa'u na wayuukana sünain ne'itaweein nia süpüla aluwatawaa, o'unajaashi nia noulia nüchikua saa'umüin wane namüna naata. 16 Shiasa motsopa ka'i, ashakanuwaashii na nikirajüinkana Jesús yalajee saa'ujee tü namünakat solumüin tü palaakat. 17 Shiasa mapa aipa'a, süka nnojolüin nüntüin Jesús napülamüin, o'otooshii naya sulu'u tü na'anuainkat süpüla ale'ejaa waneemüin sa'ata tü palaakat eemüin tü pueulo kanüliakat Capernaum. 18 Shiasa süchikijee no'unüin sulu'u tü anuakat maa aka aippirua kilómetro, napanapajakalaka joo wane wawai. Katsüinsü ma'i joo tü palaakat sütüma. Ne'rakalaka joolu'u Jesús alü'ülaain nachiirua sünain waraittüin nia soo'opünaa tü palaakat. Süka nnojolüin natüjaain naa'u sünain niain Jesús, mmotshii naya. 20 —Nnojo mmolüin jia. Taya tayakai ji'raka —nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 21 Talatakalaka ma'i naa'in nikerolapa Jesús sulu'u tü anuakat, je nantalaa namaka'a sotpa'amüin tü palaakat eemüinjanale nantüin. 22 Shiasa mapa waneemüin ka'ikat, mo'unüinsat tü wattakat saalii wayuu chajee waneejee sa'ata tü palaakat eejanale nekaain paala tü pan naapakat Jesús namüin. Süka natüjaain naa'u sünain no'unüin na nikirajüinkana sulu'u tü waneesükat anua eejatkat paala sotpa'a tü palaakat sümaa nnojolin namaain Jesús, nnojotsü nayaawatüin aa'u jamüin nukuaippa Jesús. 23 Süntakalaka joolu'u wane anuairua chajee sulu'ujee tü pueulokat Tiberias sotpa'amüin tü palaakat eejatüle paala naapüin chi Senyotkai analu'ut nümüin Maleiwa saa'u tü pankat sümaa nikirüin tü wayuukolüirua. 24 Otta müsia tü wayuukolüirua, sünain nayaawatüin saa'u sümaa nnojoliin Jesús oo'ulaka na nikirajüinkana, no'unakalaka chajee sulu'u tia anuakalüirua Capernaummüin süpüla nachajaainjachin nüchiki Jesús. 25 Nantapa na wayuukana nünain Jesús cha'aya Capernaum, namakalaka nümüin: —Ekirajüikalee, ¿joujachi pia antüin yaamüin yaa? 26 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Tamüsü paala jümüin tü shiimüinkat: Jüchajaa achikichi ne'e taya süka emirain jia tatüma süka tü pankat, nnojotsü sükajeejatüin jiyaawatüin saa'u tü taa'inrakat ju'upala, tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa. 27 Nnojo kachiiruain jaa'in tü eküülü atüjakat aja'lajawaa, shia kachiirua jaa'in tü eküülü katüinjatkat atüma jo'u waneepia nümaa Maleiwa. Shia tü eküülü taapeekat jümüin tayakai chi Shipayakai Wayuu, süka laülaain taya süpüla tia nütüma chi Tashikai Maleiwa —nümakalaka Jesús namüin na wayuukana. 28 Nasakirakalaka Jesús: —¿Kasa waa'inrüinjatka süpüla wekeraajüinjatüin tü nüchekakat Maleiwa wapüleerua? —namakalaka. 29 Asouktüshi Jesús ne'ipajee: —Tü nüchekakat Maleiwa jüpüleerua, shia jünoujainjanain tanain tayakai chi nüjünalakai —nümakalaka namüin. 30 Namakalaka na wayuukana nümüin Jesús: —Sotüsü waa'in tü ashajünakat nachiki na watuushikana sümaiwa paala, makat mayaa: “Eküshii naya nütüma tü pan chajeejatkat iipünaajee”, müsü. Otta müsia joolu'u, anakaja müleka paa'inrüle wo'upala wane kasa anasü, tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, maa aka tü aa'innakat paala namüin na watuushikana cha'aya isashiipa'a sünain saapünüin waneepia namüin nütüma Maleiwa tü pan kanüliakat “maná” münüin. Müleka pii'iyatüle wamüin sünain shiimüin piain chi nüjünalakai Maleiwa, kapüleerü waa'in tü pümakat wamüin —namakalaka nümüin Jesús. 32 Nümakalaka Jesús namüin: —Tamüsü paala jümüin tü shiimüinkat: Tü eküülü naapakat paala Moisés namüin na jutuushikana, nnojotsü shiain tü pan chajeejatkat iipünaajee. Nia chi Tashikai nümüiwa aapaka jümüin tü pan shiimüinsü iipünaajeejatkat. 33 Tü pan naapakat chi Maleiwakai, nia chi ashakatakai chajee iipünaajee nüma'anajee, nia chi aapünakai atüma kataa o'u sümüin wayuu süpüshua —nümakalaka Jesús namüin. 34 —Ekirajüikalee, paapa tia pankat wamüin waneepia —namakalaka nümüin Jesús. 35 Asouktüshi Jesús: —Müshi tachikua: Taya chi pan iipünaajeejachikai. Maa aka katsüin naa'in na jutuushikana sütüma tü eküülü naapakat Moisés paala namüin, sümaa nnojolüin jamüsirüin je nnojolüin miyaasüin, akaweenia jiakana talateerü jaa'in müleka jünoujüle tanain süka shii'iranajaweerüin jaa'in. 36 Akanasa'a manoujüinyeein jia tanain, maa aka tü tamayütkat, mayaashije ji'rüin taya. 37 Otta chi wayuu eekai ni'itaain chi Tashikai süpüla niainjachin tapüshin, anoujeechija'a tanain. Je sükajee tia, nnojoleechi taleejüin nia. 38 “Ashakatüshi taya yaamüin chajee iipünaajee süpüla taa'inrüinjatüin tü talatakat atüma naa'in Maleiwa chi kajünalakai taya, nnojotsü shiain süpüla tü talatakat atüma ne'e taa'in tayakai tamüiwa. 39 Nnojotsü nücheküin Maleiwa süpüleerua amüloulinjatüin toulia süchikijee ouktaa waneesükaije'e na'akajee napüshua na ni'itaakana süpüla nayain tapüshin. Shia nüchekaka napüleerua taso'ire'erüinjateerüin naa'in napüshua so'uweena tü ka'i süsaleetkat o'u saainjala tü manoujainsatkalüirua. 40 Nücheküin chi Tashikai süpüleerua shii'iranajaainjatüin naa'in napüshua na eekai nanoujain tanain sümaa nayaawatüin taa'u sünain tayain chi Nüchonkai Maleiwa. Eejeena naya nümaa süpüla ka'ikat süpüshua, süka shiimüin sünain taso'ire'erüinjateerüin naa'in napüshua so'uweena tü ka'i süsaleetkat o'u saainjala tü manoujainsatkalüirua”, nümakalaka Jesús namüin na wayuukana. 41 Otta müshi'iya na laülaashii judíokana sütüma tüü, no'ttakalaka sünain mojuin nanüiki nümüin Jesús, süka “Taya tayakai chi pan ashakatakai chajee iipünaajee”, nümüichipain namüin. 42 Aashajaajiraashii naya sünain maa: —Shiimüin sünain we'raajüin chi nüshikai je tü niikat. ¿Nnojoishi niain ne'e chi nüchonkai José? ¿Jamakuaippatka'a joo tü nümakat wamüin sünain nüshakatshin chajee iipünaajee nüma'anajee Maleiwa? —namakalaka na judíokana. 43 Nümakalaka Jesús namüin: —Juu'ulaa suulia mojuin jünüiki tamüin. 44 Napüshua na antakana tanainmüin, taso'ire'ereena aa'in so'uweena tü ka'i süsaleetkat o'u saainjala tü manoujainsatkalüirua. Otta chi eekai nnojolin eenakuushin nütüma chi Tashikai kajünalakai taya, nnojoleechi antüin tanainmüin. 45 Soto jaa'in tü ashajünakat paala nütüma wane nünüikimaajachikai Maleiwa noo'opünaa na anteenakana tanainmüin, müsü mayaa: “Ekirajüneerü wayuu süpüshua nütüma Maleiwa”, müsü. Je joolu'u, tamüshii paala jia: Napüshua na wayuu kapülakana aa'in nünüiki chi Tashikai shii'iree nashatüin tü nikirajakat anain, anteena naya tanainmüin. 46 “Nnojoishi taya aküjashin jümüin süchiki sünain ni'nnüin chi Tashikai sütüma wayuu. Chi e'rakai chi Tashikai, taya tayakai tamüiwa süka chaje'ewalin taya nüma'anajee. 47 “Tamüsü paala jümüin tü shiimüinkat: Chi wayuu eekai ni'itaain naa'in sünain anoujaa tanain, ee'iranajaweerü naa'in süpüla eeinjachin nia nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua. 48 Müshi taya tachikua: Taya'a chi pan katakai atüma so'u wayuu. 49 Mayaasüje nekapü'üin na jutuushikana paala sümaiwa tü eküülü kanüliakat ‘maná’ münüin cha'aya isashiipa'a, ayatshii ouktüin sümaa nnojolüin shii'iranajaain naa'in. 50 “Otta müsia tü pan chajeejatkat nüma'anajee Maleiwa iipünaajee, ashakatüitpa. Chi eekai niküin shia, nnojoleechi amüloulin. 51 Taya tayakai chi pan ashakatakai nüma'anajee Maleiwa, taya chi katakai atüma so'u wayuu. Chi eekai niküin tü pankat, eejeechi nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua. Tü pan taashajaakat achiki jümaa, shia tü te'iruku taapüinjatkat süpüla katüinjatüin so'u wayuu wainma”, nümataalakalaka Jesús namüin na judíokana. 52 Naashichijaakalaka na judíokana nümüin Jesús saaliijee tü nümakat namüin. Na'ülüjiraakalaka sünain maa: —¿Jamüshikai chira wayuukai naapüinjatka'a ni'iruku wamüin süpüla weküinjatüin shia? —namakalaka. 53 Nümakalaka Jesús namüin: —Tamüsü paala tü shiimüinkat jümüin: Müleka nnojorule jiküin tü te'irukukat tayakai, chi Shipayakai Wayuu, je müleka nnojorule jüsüin tü tashakat, shiimüin sünain nnojoleerüin katüin jo'u. 54 Otta chi eekai niküin tü te'irukukat sümaa nüsüin tü tashakat, ee'iranajaweerü naa'in süpüla eeinjachin nia nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua, je taso'ire'ereerü naa'in so'uweena tü ka'i süsaleetkat o'u saainjala tü manoujainsatkalüirua. 55 Süka jamüin, tü te'irukukat, shiimüin sünain eküülüin, je tü tashakat, shiimüin sünain asüüshin. 56 Chi eekai niküin tü te'irukukat sümaa nüsüin tü tashakat, wanaawajiraweerü naa'in tamaa je eeweechi taya waneepia nümaa. 57 “Ajütünüshi taya nütüma chi Tashikai, chi katakai atüma so'u wayuu, sümaa naapüin tamüin kataa o'u. Akaweechia chi wayuu eekai niküin tü te'irukukat, taapeechi amüin nia kataa o'u. 58 Tayakai, taya chi pan ashakatakai chajee nüma'anajee Maleiwa. Nnojoishi taya müin aka saa'in tü eküülü kanüliakat ‘maná’ nekapü'ükat na jutuushikana. Mayaasüje neküin shia, ayatshi'iya ouktüin naya. Otta chi eekai niküin tü pan iipünaajeejatkat, eejeechi nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua”, nümakalaka Jesús namüin. 59 Shiairaja'a ne'e nünüiki Jesús namüin na wayuukana cha'aya Capernaum sulu'u tü ekirajüleekat na judíokana. 60 Sütüma tü nümakat Jesús, sümakalaka wainma tü wayuukolüirua waraittiraapü'ükat nümaa: —Nnojotsüsa'a kapüleein waa'in tü nümakat wamüin. Nnojoleerü wountüin —namakalaka. 61 Nütüjaapa saa'u Jesús nojuunajee sünain mojuin nanüiki nümüin, nümakalaka namüin: —¿Mojushiisü jümüin tü tamakat? 62 ¿Shia cheje jameematüin jünüiki müleka ji'rüle taya, chi Shipayakai Wayuu, sünain o'unaa tachikua chaa iipünaamüin eejachire paala taya? 63 “Anakaja jütüjaale saa'u wane kasa: Nnojoleerü ee'iranajaain saa'in wane wayuu sütüma tü kasa saa'inrakat ne'e sümüiwa, nieechi ee'irataka chi Naa'inkai Maleiwa. Otta müshi'iya jiakana, müleka kapürale jaa'in tü pütchi tamakat jümüin, aapüneechi jümüin chi Naa'inkai Maleiwa katüinjachikai atüma jo'u. 64 Eeshii ja'aka eekai nnojolüin nanoujain tanain mayaasüje jaapajüin tanüiki”, nümakalaka Jesús namüin. Nümüsü tüü süka nütüjaatüjülü'inya saa'u paala sünain eein wayuu nnojolüinjatkat anoujain nünain je jaralinjachin chi wayuu aapüinjachikai nikii. 65 Nümakalaka Jesús nüchikua: —Shiaja'a tü tamakat paala: Chi wayuu eekai nnojolin e'itaaushin nütüma chi Tashikai süpüla anoujaa tanain, müichia nnojolin antüin tanainmüin —nümakalaka namüin. 66 Süchikijee tia, oo'ulaayaa müsü wainma tü wayuukolüirua waraittiraapü'ükana nümaa. 67 Nüsakirakalaka Jesús na polookana piammüin nikirajüin: —Jama jiakana, ¿jamüinjatü jukuaippa? ¿O'uneeshii jia tama'anaje'eya? 68 Nüsouktakalaka Simón Pedro nümüin Jesús: —Senyotkalee, nnojotsü wayuu eekai müin aka pia wo'unüinjachikai anainmüin, süka shiimüin sünain shii'iranajaaitpain waa'in sütüma pünüiki süpüla eeinjanain waya waneepia nümaa Maleiwa. 69 Ayatüinjana waya sünain anoujaa pünain, süka watüjaain paa'u sünain piain chi Maainjalasaikai ajütünakai wanainmüin nütüma Maleiwa —nümakalaka nümüin Jesús. 70 Nümakalaka Jesús: —Shiimüin sünain jüneekuushin tatüma jüpüshua, jiakana polookana piammüin. Otta waneeshia ja'akajee, oonooshi sümaa nünüiki chi Yolujaakai —nümakalaka namüin. 71 (Chi naashajaakai achiki Jesús, nia Judas chi nüchonkai Simón Iscariote. Mayaainje niain napüshi na polookana piammüin aneekuushikana nütüma Jesús, nia'a ne'e aapajachika nikii Jesús mapeena.)

Juan 7

1 Shiasa süchikijee tia, makatüshi Jesús sulu'u tü mmakat Galilea sünain waraittaa sulu'upünaa tü pueulokalüirua. Nnojoishi ale'ejeein chamüin Judeamüin, süka nu'utüneein aa'in natüma na laülaayuu judío chakana cha'aya. 2 Otta sülü'ülapa tü mi'iraa kanüliakat “Tü Lumakalüirua” cha'aya Jerusalén natüma na judíokana, 3 namakalaka na nimüliayuukana Jesús nümüin sünain neme'erainpalain nia: —Anakaja pu'unüle yaajee yaa chamüin cha'aya Judeamüin sünainmüin tü mi'iraakat süpüla ne'rüinjanain na pikirajüinkana tü kasa paa'inrakat. 4 Müleka shiimüinre sünain paa'inrüin tü kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, pii'iyata shia sümüin wayuu süpüshua. Nnojoleechi e'nnaajünüin pia sütüma wayuu wainma müleka punujulajüi tü paa'inrakat suulia —namakalaka nümüin. 5 Mayaainje nuwalayuuin naya, nnojoishii anoujain nünain. 6 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Nnojoyülia antüin tü takaliakat süpüla o'unaa chamüin. Otta jiakana, eeshii süpüla ju'unüin so'u ka'i eekai eein ne'e. 7 Nnojotsü kasain maalinjatüin anainjee jia süpüla tü wayuukolüirua sainküin mma. Otta tayakai, kanainshi naa'in saaliijee taküjüin namüin sünain kaainjalain tü naa'inrakat. 8 Ju'una jumata sünainmüin tü mi'iraakat cha'aya Judeamüin. Nnojoishi taya o'unajachin joolu'u, süka nnojoliyülüin kettaain takalia süpüla o'unaa —nümataalakalaka Jesús namüin. 9 Makatakalaka joo Jesús kojuya ka'i soo'omüin yaa sulu'u tü mmakat Galilea. 10 Süchikijee no'unüin na nimüliayuukana Jerusalénmüin sünainmüin tü mi'iraakat, o'unüshi Jesúsya. Nüntakalaka chamüin sujuunajee wayuu süpüla nnojolinjachin ni'nnüin sütüma. 11 Je na laülaayuu judíokana cha'aya Judea, nasukajaa achikichi Jesús sünain tü mi'iraakat sünain: —¿Jalashi cheje eera nia? —sünain namüin. 12 Ejejeraasü nüchiki Jesús wainma tü e'rajüsükalüirua sukua tü mi'iraakat. “Analeeshi chi wayuukai”, müshii waneeirua. Je tü waneeirua, “Nnojoishi nia anamiain. Aküjüshi na'alain sümüin wayuu”, müshii. 13 Nnojoishi naashajaain achiki Jesús no'upala na laülaayuu judíokana süka mmolüin naya neema. 14 Maa aka shiatapünaa tü mi'iraakat, nikerolokoloko Jesús sulu'umüin süpaatiase tü a'waajüleekat Maleiwa süpüla ekirajaa tü wayuu e'rajüsükalüirua sukua tü mi'iraakat. 15 Otta na laülaayuu judíokana, ponusü ma'i naa'in tü nümakat Jesús namüin na wayuukana. —¿Jamüshi cheje eera nütüjaaka saa'u kasa wainma sümaa nnojolin ekirajuushin nia maa aka waya? —namakalaka. 16 Nümakalaka Jesús namüin: —Tü tekirajakat anain, nnojotsü pütchin tale'eru'ujeejatü ne'e, naapajala tamüin chi kajünalakai taya. 17 Chi wayuu eekai naa'inreein tü nüchekakat Maleiwa nüpüleerua, nütüjaweerü aa'u tü tekirajakat anain müleka nüma'anajeejatüle Maleiwa oo'ulaka pütchire ne'e tale'eru'ujeejatü. 18 Chi wayuu eekai nikirajüin shii'iree kojuteein nia sütüma wayuu, ekirajüshi süka pütchi nüle'eru'ujeejatü ne'e. Otta tayakai, ekirajüshi süpüla niainjachin kojutüin chi kajünalakai taya. Je sükajee tia, jütüjaweechi aa'u taya sünain shiimüin tanüiki waneepia. Müichia taya nnojolüin aküjain alawaa. 19 Ju'utee aa'inchi taya süka nnojolin toonooin sümaa nünüiki Moisés saa'in jümüin. Otta jiakana, mayaainje jiain aapünüin amüin tü nuluwataakat anain Moisés, nnojotsü waneesüyaakaije ja'aka eekai soonooin sümaa tü nümakat jümüin —nümakalaka Jesús namüin na laülaayuu judíokana. 20 Nasouktakalaka na wayuukana napüshua sümaa patatüin naya sütüma tü nümakat namüin: —Mamainnataashi pia sütüma kale'eru'uin yolujaa. ¿Jarai chi o'uteeka paa'in? 21 Nümakalaka Jesús namüin na wayuukana: —Süka taa'inrüin wane kasa anasü ju'upala, tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, mojushiisü jümüin süka taa'inrüin shia so'u sükalia eemerawaa süka a'yatawaain shia saa'in jümüin. 22 Otta jiakana, a'yataapü'üshii jia so'u sükalia eemerawaa sünain ji'yotooin nüta chi jüchonkai süpüla joonooin sümaa tü nuluwataakat anain Moisés. (Otta na aluwataakana sünain, naya na jikiishiikana nüpülapünaa Moisés.) 23 Saa'u ji'yotooin nata na jüchooinkana so'u sükalia eemerawaa süpüla keraainjatüin jütüma tü nuluwataakat anain Moisés, ¿jamaka'a jia jashichika'a tamüin saa'u teiyajüin wane ayuuishi so'u sükalia eemerawaa süpüla anainjachin nia? 24 Müleka jülüjüle jaa'in tü taa'inrakat so'u ka'ikat tia, jiyaawateechi aa'u taya sünain lotüin takuaippa je nnojoleena jia ayatüin sünain ayoujoo taya —nümakalaka Jesús namüin. 25 Naashajaajiraakalaka noo'opünaa Jesús waneeirua wayuu kepiashii Jerusalén sünain namüin mayaa: —Atak, shiimüin sünain niain chi no'uteekai aa'in na laülaayuukana. 26 ¿Jamüshii ko'utaka'a naya joolu'u wanaa sümaa naashajaain su'upala tü wayuukolüirua? ¿Nayaawatataaichipale aa'u sünain niain chi Cristokai anülia, chi Nüneekajalakai Maleiwa? 27 Otta saa'in wamüin, nüntapa Cristo, nnojoleerü atüjaanüin aa'u sünain jalaje'ewalin nia. Otta chii, watüjaa aa'ut sünain jalaje'ewalin —müsü tü wayuukolüirua. 28 Otta müshia Jesús, wanaa sümaa nikirajüin tü wayuukolüirua yaa sulu'u tü süpaatiasekat tü a'waajüleekat Maleiwa, nuwoottaakalaka sünain maa: —Ji'raajayaain taya jaa'inru'u, jütüjaayaa aa'uchi taya jaa'inru'u sümaa jalaje'ewalin taya. Otta antüshiwalain taya süka taa'in ne'e tamüiwa. Ajütüüshi taya nütüma Maleiwa chi nnojoikai ji'raajüin. Je pansaasü nünüiki waneepia. 29 Te'raajüin nia süka chajeejachin taya nüma'anajee je süka nuluwanaajalain taya —nümakalaka Jesús sümüin tü wayuukolüirua. 30 Narütkaakalaka joolu'u wane laülaayuu judíokana nünainmüin Jesús süpüla nata'ülüinjachin nia saaliijee tü nümakat sünain chajeejachin nüma'anajee Maleiwa. Mayaashiije nata'üleein nia, nnojoishi nountüin ne'itaain najapü nünain. Süka jamüin, nnojoliyülia kettaain nükalia Jesús süpüla ata'ünnaa. 31 Otta sa'aka tü wayuukolüirua, eesü wayuu wainma eekai sünoujain nünain Jesús sünain niain Cristoin, chi Nüneekajalakai Maleiwa. Aashajaajiraashii naya sünain müin mayaa: —Je saashin tü ekirajünapü'ükat anain waya nüchiki chi Nüneekajalakai Maleiwa, naa'inreerü wainma kasa anasü nüntapa, tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa. Je joolu'u, süka we'rüin Jesús sünain naa'inrüin tia, wanoujaitpa sünain niain Cristoin —namakalaka. 32 Naapakalaka na fariseokana sünüiki tü wayuukolüirua sünain nejejeraain nüchiki Jesús. Na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na fariseokana, najütakalaka nünainmüin Jesús waneeirua susurulaatseirua tü a'waajüleekat Maleiwa süpüla nata'ülüinjachin nia. 33 Je nantapa nünainmüin Jesús, naapüin nünüiki sünain nikirajüin tü wayuukolüirua sünain maa sümüin: —Yaajeechi taya jümaa so'u palit ka'i ne'e. Je süchikijee, o'uneechi taya eemüin chi kajünalakai taya. 34 Jüchajaweechi achiki taya, otta nnojoleechi jüntüin anain taya. Nnojoleerü juuntüin o'unaa chamüin eemüinjachire taya. 35 Aashajaajiraashii joolu'u na laülaayuu judíokana sünain maa: —¿Jalawai cheje o'unüin joolu'u chii, nnojolinjachika'a wantüin nünain naashin? ¿Chainjaittaale eera na'akamüin na wapüshi kepiakana sa'aka tü wayuukolüirua griegokat anülia, süpüla nikirajüinjanain na griegokana? 36 ¿Jamalu'ut cheje eera nünüiki nümakalaka wamüin: “Jüchajaweechi achiki taya, otta nnojoleechi jüntüin anain taya”? ¿Je jamalu'ut nütüma tü “Nnojoliiyülia juuntüin o'unaa chamüin eejeechire taya” nümakat? 37 Je so'u tü ka'i saja'lajaakat o'u tü mi'iraakat, tü ka'i alana'aleekat sünain anain, nüsha'walaakalaka Jesús sünain maa sümüin tü wayuukolüirua emetut: —Chi eekai münyaasüin, anashi nüntüle tanainmüin nüsaiwa, 38 maa aka tü ashajünakat sulu'u tü nüchikimaajatkat Maleiwa makat: “Chi eekai nünoujain tanain, meerü aka süparalakai wüin sulu'u naa'in, tü katakat atüma so'u wayuu” —nümakalaka Jesús. 39 Tü wüin nümakat Jesús, nia chi Naa'inkai Maleiwa aapüneechikai namüin na eekai nanoujain nünain. Maapujuyülia nia süka nnojoliyülin ayalennüin Jesús iipünaamüin nünainmüin chi Maleiwakai. 40 Shiasa su'uluku tü e'rajüsükat sükua tü mi'iraakat saapapa nünüiki Jesús, müshii yaa: “Shiimain sümaa niain chi Nünüikimaajachikai Maleiwa ajütünajachikai so'uweena wane ka'i sa'akamüin wayuu”. 41 Otta sünüiki waneeirua: —Nia chi Cristokai anülia, chi Nüneekajalakai Maleiwa —müshii. Otta waneeirua: —¿Chaje'ewalinjachika joo chi Cristokai Galileajee? Nnojottaa. 42 Saashin tü nüchikimaajatkat Maleiwa, niainjachi wane nuu'uliwo'u David, je chaje'ewalinjachi Belénjee eejechinkale kepiain David —sümakalaka. 43 Nnojotkalaka wanaawain saa'in tü wayuukolüirua noo'opünaa Jesús. 44 Mayaainje nata'üleein nia waneeirua, nnojotsü nountüin ne'itaain najapü nünain. 45 Nale'ejakalaka joo na susurulaatsekana tü a'waajüleekat Maleiwa eemüin na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na fariseokana. Nasakinnakalaka natüma: —¿Jamüshi nnojoika'a jüntirüin nia yaamüin? 46 Nasouktakalaka na surulaatkana namüin: —Saa'in wamüin, nnojotsü wayuu eekai keme'eriain ma'i sünüiki maa aka niakai. 47 Namakalaka joo na laülaashii judíokana namüin sünain neme'erainpalain naya: —¿Kapülaitpa jaa'in jiakanaya joo tü alawaa aküjünakat nütüma? 48 Otta wa'aka wayakana na laülaayuushii judíokana oo'ulaka na fariseokana, nnojotsü eein eekai sünoujain nünain. Je müleka sünoujüle nünain tü wattakat saalii wayuu, nnojotsü jamajatüin wamüin. Matüjaainsalii naya saa'u tü nuluwataakat anain Moisés —namakalaka. 50 Wanaa sümaa naashajaajiraain na laülaashiikana, nüsouktakalaka joo waneeshia fariseo chi kanüliakai Nicodemo, chi antakai paala nünainmüin Jesús: 51 —Saashin tü nuluwataakat anain waya Moisés, nnojotsü anain müleka we'itaale wane wayuu süpüla süsalainjachin naainjala süpülapünaa saapünüin nünüiki naa'ujiraa —nümakalaka Nicodemo namüin na nüpüshikana. 52 Nasouktakalaka nümüin: —¿Galileaje'ewaija'a joolu'u pia? Müleka paashaje'erüle tü nüchikimaajatkat Maleiwa, piyaawateerü aa'u sünain nnojolin Galileaje'ewalinjachin wane nünüikimaajachi Maleiwa —namakalaka nümüin. 53 Süchikijee tia, no'unakalaka napüshua nepialu'umüin.

Juan 8

1 O'unüshi Jesús saa'umüin wane wutai kanüliasü Olivos sü'ütpa'asü Jerusalén. 2 Je shiasa mapa watta'a maalü waneemüin ka'ikat, ale'ejaashi nia Jerusalénmüin sulu'umüin süpaatiase tü a'waajüleekat Maleiwa. Nüikkalaakalaka süpüla nikirajüinjatüin tü wayuukolüirua eekai süntüin nünainmüin. 3 Otta na karalouktamaajanakana je na fariseokana, nantitkalaka joo wane jierü nünainmüin Jesús. Nata'ülüin shia süka süma'üjaain nümaa wane wayuu nnojoikai su'wayuusein. Nantirüin shia su'upala wayuu süpüshua 4 sümaa namüin nümüin Jesús: —Ekirajüikalee, antüna aa'ulu jietkat tüü sünain ama'üjawaa nümaa wane wayuu nnojoikai su'wayuusein. 5 Je saashin tü nüshajakat Moisés, ouktüinjatü süka a'ina'aluushin süka ipa wayuu eekai saa'inrüin makat aka tüü. ¿Jamüinja'a eera pünüiki soo'opünaa tüü? —namakalaka. 6 Müsü nanüiki nümüin shii'iree niweetirüin wane pütchi kasalajanainjatkat nümüin natüma. Otta Jesús, ejepülaashi sünain ashajaa süka najapü sünain tü mmakat. 7 Je saa'u masütaajuin naya sünain asakiraa nia, nüsha'walaakalaka sünain nümüin wane pütchi namüin: —Chi eekai maainjalain yaa ja'aka, anashi niale palajachin sünain a'itaa —nümakalaka namüin. 8 Nejepülaakalaka Jesús nüchikua sünain ashajaa süka najapü sünain tü mmakat. 9 Sütüma tü nümakat Jesús, o'unayaa müshii naya wane'ewai nakua sünain nayain o'unüin palajanale'eya na alatüinakana ouyase. Je no'unapa napüshua, nia'ala ne'e apütüüka Jesús sümaa tü jietkat yaa sha'watüin nü'ütpa'a. 10 Asha'walaa müshia Jesús sünain nümüin sümüin: —¿Jalakuaishii joolu'u na wayuu aapüinjanaka pikii? —nümakalaka sümüin. 11 —Ekirajüikalee, nnojotsü jaralüin —sümakalaka. —Akaajaa tayakai, nnojolüinjatü pia taapüin ekii. Anakaja pu'unüle. Otta joolu'u, puu'ulaa pümata suulia kaainjalaa —nümakalaka Jesús sümüin. 12 Süchikijee tia, naashajaakalaka Jesús nüchikua sümüin tü wayuukolüirua sünain maa sümüin: —Müshiree aka taya saa'in wane anakia, süka shiyaawatüinjatüin saa'u tü shiimüinkat wayuu tatüma. Chi eekai tamaweein, ee'iranajaweerü naa'in tatüma müleka ni'itaale naa'in sünain anoujaa tü shiimüin tekirajakat anain nia. Je müichia nia nnojolin waraittüin sümaa piyuushi otta maa'awaa suulia tü shiimüinkat —nümakalaka Jesús namüin. 13 Narütkaataalakalaka joo na fariseokana nachikua nünainmüin Jesús süpüla namajaainjanain nümüin: —Saa'u piain ne'e aküjiraain püchiki, maawainsat tü pümakat wamüin —namakalaka. 14 Nüsouktakalaka Jesús namüin na fariseokana: —Mayaainje taküjiraain tachiki, pansaasü tü tamakat, süka tatüjaain saa'u sümaa jalaje'ewalin taya otta jalamüinjachin taya. Alu'ujasa jiakana, nnojotsü jütüjaain aa'u sümaa jalaje'ewalin taya je sümaa jalamüinjachin taya. 15 Jiyoujüin taya süka ne'e tü jülüjakat saa'in wayuu. Otta tayakai, nnojoishi antüshin süpüla kasalajanain tatüma sümüin saainjala wayuu. 16 Otta müleka süsarale shia saainjala tatüma, lotüsü ma'i tü tamakat, süka nnojolin tamüiwain taya. Eeshi chi Tashikai tamaa, chi kajünalakai taya. 17 Saashin tü nüshajakat Moisés jüpüla, müleka wanaawale naküjala piamashii wayuu soo'opünaa nukuaippa wane wayuu, pansaasü tia. 18 Akaajaa müleka taküjiraale tachiki, pansaasü shia süka wanaawain sümaa tü nüküjakat tachiki chi Tashikai, chi kajünalakai taya. Je sükajee tia, anakaja müleka kapürale jaa'in shia —nümakalaka Jesús namüin. 19 Nasakirataalakalaka Jesús na fariseokana: —¿Jalaka'a joo chi püshikai paashin? Nüsouktakalaka namüin: —Nnojoishi ji'raajüin taya, je nnojoishi ji'raajüin chi Tashika'iya. Müleka shiimüinreje ji'raajüin taya, ji'raajüinje wanaa tamaa chi Tashikai —nümakalaka namüin. 20 Nümüsü tüü wanaa sümaa nikirajüin yaa sulu'u tü a'waajüleekat sü'ütpa'a eere shi'itaanüin tü neerü asülajünakat. Mayaainje eejanain sa'aka tü aapajüsükalüirua nünüiki wane ka'ürülakana nia, nnojoishi ata'ünnüin natüma süka nnojoyülüin keraain nükalia. 21 Süchikijee tia, aashajaashi Jesús nüchikua sümüin tü wayuukolüirua yaa sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa sünain nümüin mayaa: —O'uneechi taya juulia mapeena. Ja'itakaje jüchajaawalainje tachiki, nnojoleerü juuntüin o'unaa chaa eemüinjachire taya. Oukteena jia sümaa jaainjala —nümakalaka Jesús namüin. 22 Otta na laülaayuu judíokana, naashajaajiraakalaka sünain maa: —¿Jamalu'ut tü nümakat: “Nnojoleerü juuntüin o'unaa chaa eemüinjachire taya”? O'uniraashijaittaale eera naa'in —namakalaka. 23 Ayatshi Jesús sünain yootüin namaa na wayuukana sünain nümüin mayaa: —Jiakana, yaaje'ewalii mmolu'u sa'aka wayuu. Otta tayakai, chaje'ewai iipünaajee. Nnojoishi taya yaaje'ewalin sa'aka wayuu. 24 Taküjaitpa jümüin sünain oukteenain jia sümaa jaainjala. Müleka nnojorüle kapülain jaa'in tü tamakat sünain tayain tayakai chi taküjakai achiki, shiimain sünain oukteenain jia sümaa jaainjala —nümakalaka Jesús namüin. 25 —¿Jaraikai piawai? —namakalaka nümüin. Nüsouktakalaka Jesús: —Taküjatüjülia tantaiwa'aya ja'akamüin sünain jaralin taya. Je tamüshii jia jüchikua: Taya tayakai chi taküjakai achiki. 26 Isasü wainma tü kasa tamüinjatkat jümüin sünain tayoujüin jia saaliijee jiyouktüin tanüiki. Otta tü taküjakat jümüin jiakana sainküin mmakat, shia ne'e tü nüküjalakat tamüin chi kajünalakai taya, süka pansaain waneepia tü nümakat tamüin —nümakalaka namüin. 27 Sükajee nnojolüin nayaawatüin saa'u sünain niain nüküjüin achiki chi Nüshikai namüin, 28 nümakalaka Jesús namüin: —Je so'uweena tü ka'i jükachereechikat o'u taya iipünaa, tayakai chi Shipayakai Wayuu, jütüjaweechi aa'u taya sünain tayain tayakai chi taküjapü'ükai achiki je sümaa nnojolüin talaülaajain tamüiwa sünain aa'inraa tü kasa anasü taa'inrakat. Tü tamakat jümüin, shia tü pütchi naapajalakat tamüin chi Tashikai. 29 Otta chi Tashikai, chi kajünalakai taya, tamaashi waneepia. Nnojoishi nuu'ulaain taya tamüiwa, süka taa'inrüin weinshi tü kasa talatakat atüma naa'in —nümakalaka Jesús namüin. 30 Je wainma tü wayuu aapajüsükalüirua nünüiki Jesús, kapülasü naa'in tü nüküjakat namüin sümaa nanoujain nünain. 31 Nümakalaka Jesús namüin: —Müleka joonoole sümaa tanüiki waneepia, shiimüinshaana jiain tekirajüin. 32 Je jiyaawateerü aa'u tü shiimainkat süpüla jujuittüinjanain sütüma suulia achepchiaa —nümakalaka namüin. 33 Otta na laülaayuu judíokana, nasouktakalaka nümüin Jesús sünain maa: —Wayakana, nuu'uliwo'u Abraham. Nnojoliishii waya süchepchiaajüin wayuu. ¿Jamalu'uja'a joo türa “jiyu'laaiwa suulia achepchiee” pümakat wamüin? 34 Nümakalaka Jesús namüin: —Shiimüin tü tamakat jümüin: Chi wayuu eekai kaainjalain, süchepchiashi kaainjalaa. 35 Soto jaa'in tüü: Wane wayuu achepchiee, nnojoishi kasain nünain chi kachepchiakai. Alu'ujasa wane nüchon, nia kasaka nünain waneepia. 36 Müleka nujuittirüle jia chi Nüchonkai Maleiwa, shiimüin sünain taashiinapain jia. Nnojoliinapa jia müinya aka wane achepchiee. Müinapa aka wane achonlu. 37 Tatüjaa aa'una jia sümaa nuu'uliwo'uin Abraham. Otta saa'u nnojolüin kapülain jaa'in tanüiki, ju'utee aa'inchi taya. 38 Taküja achikit jümüin tü nii'iyatakat chi Tashikai tamüin. Otta tü jaa'inrakat, shia tü nüküjakat achiki jümüin chi jüshikai —nümakalaka Jesús namüin na laülaayuu judíokana. 39 —Chi washikai, nia Abraham, chi koo'uliwo'ukai waya —namakalaka nümüin. Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Müleka shiimüinreje nüchooin jia Abraham, jaa'inrüinje tü kasa anasü naa'inrapü'ükat. 40 Akaajasa jia, ju'utee aa'inchi taya mayaainje taküjüin jümüin tü shiimain aküjünakat tamüin nütüma Maleiwa. Nnojotsü naa'inrüin Abraham kasa eekai müin aka tia, tü jaa'inrakat jiakana maa'ulu yaa. 41 Shia jüshataka ne'e tü kasa naa'inrakat chi jüshikai jüpüleerua —nümakalaka namüin. —Nnojoishii waya müin aka saa'in tepichi ajunalaa. We'raajüin chi Washikai, nia chi Maleiwakai nümüiwa —namakalaka nümüin. 42 Nümakalaka Jesús namüin na laülaayuu judíokana: —Müleka shiimüinreje niain jüshin Maleiwa, aishije taya jüpüla süka chaje'ewalin taya nüma'anajee Maleiwa. Nia'aya kajünalaka taya, nnojoishi antüshin ne'e taya ja'akamüin süka taa'in tamüiwa. 43 Nnojotsü jiyaawatüin aa'u tü taküjakat achiki jümüin, süka nnojolüin kapülain jaa'in tanüiki. 44 Shia jaa'inreeka ma'i tü kasa mojusü nüchekakat jüpüleerua chi sülaülakai yolujaa, süka niain shiimüin jüshin. Nia o'ttatüjüikaja'a sünain uwomuyuwaa sümaiwa paala je ayatayüija'a nia maa'ulu yaa sünain. Nia kanainjeejachika'aya tü alawaakat. Niyouktüin tü shiimüinkat, shia jülüjaka naa'in tü alawaakat waneepia. 45 Akaajaa jiakana, nnojotsü joonooin amaa tü tamakat jümüin süka shiain tü shiimüinkat. 46 Nnojotsü süpüla “wayuu kaainjarai pia” jümüinjatüin tamüin. Taküjain waneepia tü shiimüinkat jümüin, ¿jamüsü nnojotka'a kapülain jaa'in shia? 47 Na eekai nüpüshin Maleiwa, kapülasü naa'in nünüiki. Otta jiakana, nnojotka'a kapülain jaa'in nünüiki sükajeejatü nnojoliin nüpüshin jia —nümakalaka Jesús namüin. 48 Nasouktakalaka na laülaayuu judíokana sünain mojulu'ulüin nanüiki nümüin Jesús: —Lotüsü tü wamakat püchiki sünain “Samariaje'ewai pia je kale'eru'ushi pia yolujaa” wamüin pümüin. 49 Nümakalaka Jesús namüin: —Nnojoishi taya kale'eru'ushin yolujaa. Nia kojutka ne'e tatüma Tashi. Otta tayakai jütüma, mojutsai. 50 Nnojoishi tayain kee'ireein aa'in kojutuu sütüma wayuu. Nia chi Tashikai Maleiwa kee'ireeka aa'in kojutüinjachin taya atümaa, süka niain kaneekajalain taya süpüla. 51 Shiimainkalaka ma'i tü tamakat jümüin joolu'u: Chi wayuu eekai noonooin sümaa tanüiki, nnojoleechi e'rüin ouktaa —nümakalaka. 52 Nasouktakalaka na laülaayuu judíokana nümüin: —Pi'ra müsüje'e, shia wamakaja'a pümüin sünain shiimüin kale'eru'uin pia yolujaa. Abraham, ouktüshi oo'ulaka napüshua na nünüikimaajanakana Maleiwa. ¿Jamakuaippalaja'a joo pünüiki “Chi wayuu eekai noonooin sümaa tanüiki, nnojoleechi e'rüin ouktaa” pümakalaka wamüin? 53 Abraham, ouktüshi oo'ulaka napüshua na nünüikimaajanakana Maleiwa. ¿Piataale ma'i alana'aleein sünain miyo'uwaa noulia? ¿Jaraikai pia saa'in pümüin? —namakalaka nümüin Jesús. 54 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Müleka “wayuu anamia taya” tamüle ne'e, matüjaaja'a aa'ulu müleka shiimüinre je müleka alawaalein. Nia a'waajaka taya chi Tashikai, chi Jümaleiwasekai jaajüin, 55 chi ju'waataakai alu'u sümaa nnojolin ji'raajüin nia. Alu'usa tayakai, te'raajüin. Müleka “nnojoishi te'raajüin” tamüle, meechi aka taya jiakana aküjakana alawaa. Shiimüin sünain te'raajüin nia je toonooin waneepia sümaa nünüiki. 56 Otta müshia chi jutuushikai Abraham, talatüshinka ma'i süka nütüjaain saa'u sünain tantajachin so'uweena wane ka'i. Talatüsü ma'i naa'in süka nütüjaain saa'u tü kasa anasü taa'inrajatkat tantapa sa'akamüin wayuu —nümakalaka Jesús namüin. 57 Namakalaka na laülaayuu judíokana nümüin Jesús: —¿Jamakuaippai süpüla pi'rüinjachin Abraham mataashikai kakaliaichikai nia ouktüin? Otta piakai, eeyaa ne'e püsa'wajüirüin ja'ralin shikii juya puuyase. 58 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Shiimüin tü tamakat jümüin: Eetüjü'iya taya nnojoliwa'aya jemelin Abraham —nümakalaka namüin süka nütüjaain saa'u sünain niain Maleiwain. 59 Nayasa nayakana, naapaakalaka ipa süpüla na'ina'alüinjachin nia saalii tü nümakat namüin sünain niain Maleiwain naajüin. Otta Jesús, nujuittaakalaka najuuna sulu'ujee tü a'waajüleekat Maleiwa.

Juan 9

1 Süchikijee nujuittüin Jesús sulu'ujee tü a'waajüleekat Maleiwa, awaralijaashi nia namaa na nikirajüinkana. Ni'rakalaka wane wayuu mo'usai, jemeishitüjü'iya sümaa mo'uin. 2 Nasakirakalaka na nikirajüinkana: —Ekirajüikalee, ¿jamüshi jemeika'a nia sümaa mo'uin? ¿Saaliijeejachi naainjala, nayataapa kaainjalo'uin na kachoinkana? —namakalaka. 3 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Nnojoishi saaliijeejachin naainjala je saaliijeejachin naainjala na kachoinkana. Shia ne'e süpüla shi'rüinjatüin wayuu wainma tü kasa anasü naa'inreekat Maleiwa nüka. 4 Je süma'inru'u katüin wo'u, anakaja müleka wa'yataale nümüin chi Maleiwakai kajünalakai taya. Ouktapa waya, ¿jamataaleena süpüla wa'yataainjanain nümüin? 5 Sükajee tüü, süma'inru'u yaain taya sa'aka wayuu, müshi aka taya saa'in wane anakia, süka shiyaawatüinjatüin tatüma wayuu saa'u tü shiimüinkat —nümakalaka namüin. 6 Kettaapa nünüiki Jesús namüin na nikirajüinkana, nejetakalaka mmolu'u süpüla naainjain wane pootshi. Nushulerakalaka shia saa'u no'u chi mo'usaikai sümaa nümüin nümüin: 7 —Pu'una eemüin tü anua o'oojüleekat Siloékat sünülia pu'lojooiwa tü po'ukot chamüin —müshi nümüin. Je chi mo'usaikai, nu'unakalaka chamüin cha'aya süpüla nu'lojooinjatüin tü no'ukot. Nüle'ejakalaka nipialu'umüin sümaa ko'uin nia. (Otta tü pütchi “Siloé” makat, “Ajütüüshi” malu'ut.) 8 Je shiasa sümakalaka tü wayuukolüirua eekai kepiain nü'ütpünaa je eekai shi'rapü'üin nia sünain ajulijaa: —Atak, ¿nnojoishi niain chi mo'usai joyotopü'ükai sünain ajulijaa sulu'u wopu chira? 9 —Aanee, nia'aya chira —mataalasü waneeirua. Otta waneeirua: —Nnojoittaashi niain, mataashi aka naa'in ne'e —müshii. Otta chi mo'upü'ükai: —Tayaichija'aya chi ajulijapü'ükai, chi ji'rapü'ükai paalainka —müshi nia namüin. 10 Nasakirakalaka nia na wayuukana: —¿Jamüsü pukuaippa süpüla ko'uinjachin pia? 11 Nüsouktakalaka namüin: —Chi wayuu Jesúskai anülia, naainjüin wane pootshi je nushuletkalaka shia saa'u tü to'ukot. Nüjütakalaka taya eemüin tü anua kanüliakat Siloé süpüla to'lojüinjatüin tü to'ukot cha'aya. O'una müshia taya sütüma nünüiki. Je süchikijee to'lojüin to'u, e'ralaa müshi taya —nümakalaka namüin na wayuukana. 12 Nasakirakalaka nia: —¿Jalaka'a joo chi wayuukai? —¿Müinja? Nnojoishi tatüjaain aa'u —nümakalaka namüin. 13 Nümaanakalaka chi mo'upü'ükai natüma na wayuukana nanainmüin na fariseokana eejanale naya jutkatüin sulu'u tü ekirajüleekat na judíokana. 14 Süka sükalio'ujatüin eemerawaa naainjüin Jesús tü pootshi anainjachikat atüma chi mo'usaikai, 15 nüsakiijünakalaka chi wayuukai natüma na fariseokana sünain jamakuaippalin nia ko'uka'a. Nüsouktakalaka chi wayuukai namüin: —Nushulejaain wane pootshi saa'u tü to'ukot je nüjütüin taya süpüla to'lojooinjachin tü to'ukot. Ko'u müshia taya süchikijee tia —nümataalakalaka namüin na fariseokana. 16 Namakalaka joo waneeirua fariseo: —Watüjaaichipa aa'u chia wayuukai sünain nnojolin nüma'anajeejachin Maleiwa, süka nnojolüin noonooin sümaa tü nuluwataakat anain Moisés süpüla nnojoliin wa'yataain sükalio'u eemerawaa. A'yataashi nia su'unnaa tia sünain niiyajüin chi wayuukai —müshii naya. Je nanüiki waneeirua na fariseokana: —Nnojotsü nuuntüin naa'inrüin wane kaainjarai tü kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa —müshii naya. Süka nnojolüin paa'inwajiraain naya, 17 nasakirakalaka chi mo'upü'ükai nüchikua'aya: —Piakai ko'ushikai nütüma, ¿jarai naa'in pümüin? —namakalaka nümüin. Nüsouktakalaka chi wayuukai namüin: —Wane nünüikimaajachi Maleiwa naa'in tamüin —nümakalaka namüin. 18 Nnojotkalaka nanoujain na laülaayuu judíokana sünain mo'upü'üin chi wayuukai. Neenajitkalaka na kachoinshiikana nia süpüla nasakinnüinjanain nünain. 19 —¿Jüchon chii? ¿Jemeishijasa'aya sümaa mo'uin? ¿Jamataalaka'a joo nia ko'uka'a joolu'u? —müshii namüin. 20 —Aa, wacho'onya, shiimüin sünain jemeishin nia sümaa mo'uin. 21 Shia nnojotka watüjaain aa'u jamakuaippalin ko'uka'a nia joolu'u otta jaralin anain atüma. Naaja nünüiki, niale jüsakirüin. Nüküjeerü süchiki jümüin, jo'uule joo nia —namakalaka namüin na fariseokana. 22 Müsü nanüiki sütüma mmolüin naya seema tü namakat paala na laülaayuu judíokana, tü makat: “Chi eekai kapülain naa'in nünüiki Jesús sünain niain Cristoin chi Nüneekajalakai Maleiwa, müichia mekerolüin nüchikua sulu'umüin tü ekirajüleekat”. 23 Je “nüküjeerü süchiki jümüin, jo'uule joo nia”, namaka'a na kachoinshiikana chi mo'upü'ükai, sükajana mmolüin neema na laülaayuukana. 24 Je na fariseokana, neenajakalaka nüchikua chi mo'upü'ükai sünain namüin nümüin: —Watüjaa aa'uchi chi eiyajakai pia sünain wayuuin kaainjarai nia. Anakaja püküjüle wamüin joolu'u tü shiimüinkat noo'opünaa nu'upala Maleiwa —namakalaka nümüin. 25 Nümakalaka namüin: —Nnojoishi tatüjaain aa'u müleka kaainjaraire nia. Shia'ala ne'e tatüjaaka aa'u, mo'upü'üin taya tamaiwa, otta müsia joolu'u, ko'uichipa taya —nümataalakalaka. 26 Nasakirakalaka nia nüchikua: —¿Jamüsü pukuaippa nütüma? ¿Kasa niiyajaka aka tü po'ukot? —namakalaka nümüin. 27 —Taküjüitpa'asa jümüin, otta nnojotsü kachipünaain jaa'in tanüiki. ¿Jamataalaka'a joo jaapajeeka'a shia süchikua? ¿Ekirajüneeshii jia nütüma? —nümakalaka namüin. 28 Na'ülüjakalaka na fariseokana nümüin chi wayuukai sünain mojulu'ulüin nanüiki nümüin: —Piayaainje ne'e shikirajüin wayuwa'atakat tia. Eitüshi'ireein joo waya nikirajanain Moisés. 29 Watüjaa aa'ut sünain niain Moisés naashajaapü'üin amaa Maleiwa. Akaajasa chia, ¿jara atüjaaka saa'u jalaje'ewalin? —namakalaka nümüin. 30 Nümakalaka chi mo'upü'ükai namüin na laülaayuu judíokana: —Atak, nia anaka atüma taya su'upala wayuu süpüshua. ¿Jamüsü nnojotka'a jütüjaain aa'u jalaje'ewalin wayuu eekai müin aka chia? 31 Jütüjaa aa'uchi chi Maleiwakai sünain nnojolüin kapülain naa'in sünüiki wayuu eekai kaainjaralüin, alu'ujasa chi eekai keisalain sümüin nukuaippa nu'upala sünain noonooin sümaa nünüiki. 32 Nnojotsü waapüirüin achiki wane wayuu eekai sütüjüin süpüleerua ko'uin wayuu sütüma, eekai jemein sümaa mo'uin maa aka takuaippa. 33 Müleka nnojoireje aluwataaushin nütüma Maleiwa, nnojotsüje nuuntüin naa'inrüin kasa eekai müin aka tüü —nümakalaka namüin. 34 Namakalaka nayakana nümüin: —Pia jemeikai sümaa kaainjalain, e'rüiyaakai aa'in wayumüin, ekirajeekai waya, pu'una yaajee —namakalaka nümüin sünain najünajaain sulu'ujee tü ekirajüleekat. 35 Otta müshia Jesús naapapa nüchiki chi mo'upü'ükai sümaa nüjünajaanüin sulu'ujee tü ekirajüleekat na judíokana, nüchajaakalaka nüchiki. Shiasa nüntapa nünain, nüsakirakalaka nia: —¿Anoujashi pia nünain chi Shipayakai Wayuu? —müshi nümüin. 36 —Ekirajüikalee, ¿jarai nian? Püküja tamüin nüchiki tanoujaiwa nünain —nümakalaka chi mo'upü'ükai nümüin Jesús. 37 —Nia chi pi'rakai joolu'u, chi yootokai pümaa —nümakalaka Jesús nümüin. 38 —Senyotkalee, anoujashi taya pünain joolu'u —nümakalaka sünain nu'waajüin Jesús. 39 Nümakalaka Jesús nümüin: —Antüshi taya yaa mmolu'umüin sa'akamüin wayuu süpüla tee'iyatüinjatüin sümüin sünain kaainjaralüin süpüshua. Chi eekai kapülain naa'in tanüiki, niyaawateerü aa'u tü shiimüinkat, maa aka joo piakai ko'uichipain. Otta chi eekai niyouktüin tanüiki, maa aka naa'in nala fariseokana, müichia mayaawatüin saa'u tü shiimüinkat. Meena aka mo'ukai —nümakalaka Jesús. 40 Eejanakalaka waneeirua fariseo yaa peje sünain eejachire yootüin. Naapajakalaka tü nümakat. Namataalakalaka nümüin Jesús: —¿Mo'usaliijasa'a joo waya paa'inru'u? 41 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Sükajee jiyouktüin tanüiki sünain ju'waataain sulu'u jütüjaain saa'u jaashin tü shiimüinkat, kasalajaneerü jümüin jaainjala. Otta chi wayuu eekai kapülain naa'in tü tekirajakat anain, maa aka chi mo'upü'ükai, nnojoleerü kasalajanain nümüin naainjala —nümakalaka namüin.

Juan 10

1 Ayatshia aashajaain Jesús namüin na laülaayuu judíokana sünain nümüin namüin: “Shiimüin tü tamakat jümüin: Chi wayuu oototkai shiinalu'upünaa sükulaatse anneerü, nnojoikai ekerolüin so'ulu'upünaa, ka'ruwarai. 2 Alu'ujasa'aya chi eekai nikerolüin so'ulu'upünaa, nia'aya chi shiimainkai anneetpü'üin. 3 Ajutannüsü so'u tü kulaatkat nüpüleerua. Je tü na'anneetsekat, shi'raajüin nünüiki neenajapa süka sünülia süpüla nike'erüin nüpüleerua. 4 Je nike'etpa shia, o'unüsü süpüshua nümaa eepünaale shia nütüma süka shi'raajüin nünüiki. 5 Alu'ujasa sümüin wayuu eekai naatajatüin, nnojoleerü o'unüin sümaa süka nnojolüin shi'raajüin sünüiki, a'walakajaweerü süpüleerua”, nümataalakalaka Jesús namüin. 6 Aashajaashi joo Jesús süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma süpüla nii'iyatüinjatüin namüin na laülaayuu judíokana sünain nnojoliin naya müin aka naa'in niakai sünain ekirajaa tü shiimüinkat sümüin wayuu. Otta nnojotkalaka nayaawatüin saa'u jamalu'ulüin tü nüchikikat chi anneetpü'ükai nüküjaitpakat namüin. 7 Nümakalaka Jesús namüin nüchikua süka nnojolüin nayaawatüin saa'u na laülaayuu judíokana tü nikirajeekat anain: “Shiimain tü tamakat jümüin: Tayakai, müshi aka saa'in wane so'u sükulaatse anneerü. 8 Tü wayuu antakalüirua tapülapünaa, na aküjakana alawaa, müshii aka saa'in ka'ruwaralii napüshua. Je tü anneetkalüirua, nnojotsü shiyaawatüin aa'u nanüiki. 9 Tayakai, müshi aka saa'in so'u sükulaatse anneerü süka shikerolüin wayuu tanainjee nüma'anamüin Maleiwa. Je chi eekai nünoujain tanain, aapüneerü nümüin nütüma Maleiwa süpüshua tü che'ojaakat nümüin. 10 Chi ka'ruwaraikai, antüshi ne'e süpüla a'luwajaa anneerü je o'una'alaa saa'in tü mürütkalüirua. Akaajasa tayakai, antüshi taya süpüla shii'iranajaainjatüin saa'in wayuu tatüma süpüla eeinjatüin waneepia nümaa Maleiwa”, nümataalakalaka Jesús namüin. 11 Aashajaashi Jesús nüchikua namüin: “Tayakai, müshi aka naa'in wane anneetpü'ü eekai anamiain ma'i, chi nnojoikai mmolüin seema ouktaa saa'ujee aa'inmajaa na'anneetse. 12 Akaajasa chi aa'inmajiruushikai ne'e saa'u neerü, nnojoishi müin aka naa'in chi ka'anneetseshikai. Müleka süntüle wane unaalü sünainmüin, nüpünaajeerü tü anneetkalüirua. A'walakajaa meeria sainküin mmakat, shika sümeeria tü unaatkat. 13 Nüpütapünaain tü anneetkalüirua süka maalin shia nüpüla saa'u nnojolüin nümü'ünüin, a'yataashin ne'e nia saa'u neerü. 14 “Saa'u müin aka taya naa'in wane anneetpü'ü eekai anamiain ma'i, te'raajüin tü ta'anneetsekalüirua je ne'raajüin taya, 15 maa aka ni'raajüin taya chi Tashikai je te'raajüin nia'aya. Je yapashi taya süpüla aapajirawaa tekii süpüla ouktaa saa'u tü ta'anneetsekalüirua. 16 Eeshi'iya wane anneerüiruaya'a waneejannuu. Tantireena naya'aya tanainmüin süpüla noonooinjanain sümaa tanüiki. Kotteeshii tatüma na ta'anneetsekana napüshua süpüla naa'inmajünüinjanain tatüma tamüiwa, tayakai chi napü'üyakai. 17 “Aishi ma'i taya nüpüla chi Tashikai saa'u taapajiraainjachin tekii süpüla ouktaa saa'u tü ta'anneetsekalüirua. Je oso'iraweerü taa'in süchikijee ouktaa. 18 Taapajiraain tekii süka taa'in tamüiwa süpüla ouktaa, nnojotsü sükajeejachin o'utünaa aa'in sütüma wayuu. Laülaa taya tamüiwa süpüla aapajirawaa tekii oo'ulaka süpüla oso'irawaa aa'in, süka shiain aluwataana anain taya nütüma chi Tashikai”, nümataalakalaka Jesús namüin. 19 Otta müshi'iya na laülaayuu judíokana sütüma tü nümakat Jesús, a'ülüjaajiraashii naya nachikua. 20 —Mamainnashi nia sütüma kale'eru'uwaa yolujaa. Nnojotsü anain süpüla waapajüin nünüiki —müshii wainma na laülaayuukana. 21 Otta sünüiki waneeirua: —Wane wayuu eekai kale'eru'uin yolujaa, nnojotsü aashajaain pütchi eekai müin aka tüü. Je wane yoluja'aya, nnojotsü anain wane wayuu eekai mo'uin sütüma —müshii naya. 22 Wanaa sümaa alin jemiai chaa Jerusalén, o'ttüsü wane mi'iraa natüma na judíokana cha'aya süpüla sotüinjatüin naa'in wanaa sümaa süikkale'ennüin süchikua paala tü a'waajüleekat Maleiwa. 23 Warai müshi Jesús sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa suupünaapünaa tü luma e'itaanakat anain nünülia Salomón. 24 Narütkaakalaka wane laülaayuu judíoirua nünainmüin süpüla noo'ulaküin naa'in. Nasakirataalakalaka nia: —¿Jamüshi pia kama'aka'a ma'i süpüla aküjaa wamüin sünain jaralin pia? Müleka shiimüinre sünain piain Cristoin chi Nüneekajalakai Maleiwa, püküjaa wamüin süka pütchi eekai ja'yashin —namakalaka nümüin Jesús. 25 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Taküjüitpa'asa jümüin sünain tayain Cristoin, otta jiakana, nnojotsü kapülain jaa'in tanüiki. Tü kasa anasü taa'inrakat, tü aluwataanakat anain taya nütüma chi Tashikai, tü nütüjakat apüleerua nümüiwa, shii'iyatüin jümüin takuaippa. 26 Masütaajuka'a jia sünain manoujain tanain, shia süka nnojoliin ta'anneetsein jia. 27 Otta na ta'anneetsekana, te'raajüin naya je o'unüshii tamaa süka ne'raajüin tanüiki. 28 Ee'iranajaaitpa naa'in tatüma süpüla eeinjanain naya nümaa Maleiwa waneepia. Müina nnojoliin amüloulin naya. Je nnojotsü jaralüinjatüin asütüin naya tajapulu'ujee. 29 Saa'u naapajalain naya tamüin chi Tashikai, chi alana'aleekai sünain pülashin suulia kasakat süpüshua, nnojoruleeja'a nasütünajanain najapulu'ujee. 30 Tü takuaippakat, a'aniraasü nümaa chi Tashikai, akaajaa tü nukuaippakat tamaa —nümakalaka Jesús namüin. 31 Na laülaayuu judíokana, naapaakalaka ipa nachikua süpüla na'ina'alüinjachin nia. 32 Nümakalaka joo Jesús namüin: —Tountüin taa'inrüin nütüma chi Tashikai kasa wainma eekai anashaatain ma'i ju'upala, tü nütüjakat apüleerua niakai nümüiwa. ¿Jaratka'a ju'uteein anainjee taa'in süka ipa? —nümakalaka namüin. 33 Nasouktakalaka nümüin: —Nnojoishi wa'iteein pia süka ipa saaliijee paa'inrüin kasa eekai anain, saaliijeejatü e'rülin wayumüin pia sümaa pünüiki “Taya'aya Maleiwa” pümüin sümaa wayuuin ne'e pia —namakalaka nümüin. 34 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Pansaasü tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa. Soto jaa'in tü nümakat chi Maleiwakai ashajünakat sulu'u nütüma Moisés sünain “maleiwa jia” nümüin. Saa'u “maleiwa” namünüin na wayuu kamüinjanakana tü pütchikat, 36 ¿jamaka'a joo mojushiika'a jümüin “Nüchon taya Maleiwa” tamüin jümüin? Nnojotsü te'ralain wayumüin tia nümüin Maleiwa. Tayakai, akatannüshi nütüma Maleiwa süpüla nüjütüinjachin taya sa'akamüin wayuu. 37 Müleka nnojorule taa'inrüin tü naa'inrakat chi Tashikai, anasüja'a sulu'u nnojorule kapülain jaa'in tanüiki. 38 Akaajasa taa'inrüle shia, ja'itaichi jiyouktüin taya, anakaja müleka kapürale jaa'in tü taa'inrakat ju'upala süpüla jiyaawatüinjatüin saa'u sünain sa'aniraain nukuaippa chi Tashikai tamaa je sa'aniraain takuaippa nüma'aya —nümataalakalaka Jesús namüin. 39 Nata'üleekalaka nachikua Jesús, akaisa isain nia noulia. 40 Ale'ejaa müshia Jesús chamüin waneemüin sa'ata tü süchikat Jordán eejechire paala Juan sünain owoutisaajaa wayuu. Je saa'u makatüin Jesús cha'aya, 41 antapaayaa müsü wayuu wainma nünainmüin sünain sümajiraain nüchiki mayaa: —Mayaainje nnojolüin naa'inrüin Juan wane kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, shiimainshaana tü nümapü'ükat noo'opünaa Jesús —namakalaka. 42 Je cha'aya, anoujasü wainma wayuu nünain Jesús.

Juan 11

1 Eejachi wane wayuu kanüliashi Lázaro, kepiashi cha'aya Betania sulu'u tü mmakat Judea sümaa nushunuumuyuu kanüliasü María oo'ulaka Marta. Ayuuikalaka nia. 2 (Shia tü María o'yotokat “perfume” saa'u nuu'ui chi Senyotkai je süla'ajain shia süka su'wala.) 3 Na nüshunuukana Lázaro, najütakalaka wane wayuu nünainmüin Jesús eejachire nia wane sa'ata tü süchikat Jordán süpüla naapirüinjachin nia nüchiki Lázaro: —Senyotkalee, ayuuishi chi aishikai püpüla —nümünakalaka. 4 Je naapapa Jesús nüchiki Lázaro, nümakalaka: —Ayuuliikat tia, nnojotsüyaaje'e ouktajachin sütüma. Süpülajatü ne'e sütüjaainjachin wayuu naa'u chi Maleiwakai sünain pülashin ma'i je süpüla sütüjaainjachin naa'u chi Nüchonkai Maleiwa sünain pülashin ma'i nia'aya —nümakalaka Jesús. 5 Wanaa sümaa naapinnüin nüchiki Lázaro sünain ayuulin nia, makatüshi Jesús maa aka piama ka'i cha'aya wane sa'ata tü süchikat Jordán, mayaainje alin ma'i nüpüla Marta je tü shimiiruakat je müshija'a Lázaro. 7 Shiasa süchikijee piama ka'i, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana: —Anakaja wale'ejüle wachikua'aya joolu'u Judeamüin. 8 Namakalaka na nikirajüinkana nümüin: —Ekirajüikalee, mataashi pu'utüneekai aa'in süka ipa natüma na laülaayuu judíokana cha'aya Jerusalén. ¿Jamüinjachi püle'ejeeka'a joolu'u chamüin? —namakalaka. 9 Süpüla nii'iyatüinjatüin Jesús namüin sünain nnojolüin keraain nükalia süpüla ouktaa, nümakalaka namüin: —Müleka waraittüle wane wayuu so'uka'i, nnojoleechi ashanaain, süka ja'yain tü wopukot sütüma nuwarala chi ka'ikai. 10 Otta müleka waraittüle nia sa'wai, eeshi süpüla nüshanaain süka nnojolüin ja'yain tü wopukot sütüma tü piyuushikat —nümakalaka namüin. 11 Ayatshi Jesús sünain naashajaain namaa: —Chi watünajutkai Lázaro, atunküshi nia. Chainjachika'a joo taya sünain achijiraa nia —nümakalaka namüin. 12 Namakalaka na nikirajüinkana nümüin: —Senyotkalee, müleka nutunküle, analeerü naa'in. 13 Tü nümakat Jesús, shia nüchiki Lázaro sünain ouktüin nia. Otta saa'in namüin na nikirajüinkana, atunkayaaja'a ne'e naa'inru'u. 14 Lotokalaka joo nünüiki Jesús namüin: —Ouktüichipa Lázaro, 15 je anasü saa'in tamüin sünain nnojolin chajachin taya wanaa sümaa ouktüin nia, süka katsüinjeerüin joolu'u tü jünoulakat sütüma tü kasa anasü ji'reetkat cha'aya. Joo'uya jümaala chamüin —nümakalaka Jesús namüin. 16 Nüsouktakalaka wane chi nikirajüinkai kanüliakai Tomás, chi Senkeyuu münakai: —Joo'uya wapüshua ouktaiwa waya wanaa nümaa chi ekirajüikai waya —nümakalaka namüin na nüpüshikana. 17 Nu'unakalaka Jesús namaa na nikirajüinkana chamüin Judeamüin. Je nüntapa Betaniamüin, naapa achikit sünain sülatüirüin pienchi ka'i süchikijee ni'itaanüin chi ouktüshikai. 18 Saa'u pejein Betania sünain Jerusalén, maa aka apünüin “kilómetro” eera, 19 antapaatasü wainma wayuu chajee shipialu'umüin Marta je María sünain alapalawaa naya. 20 Saapaiwa'aya Marta nüchiki Jesús sünain antaa, süpanapajakalaka nia. Shiaka María, makatüin miichipa'a. 21 Sümakalaka Marta nümüin Jesús: —Senyotkalee, müleka yaajachireje pia, nnojoishije ouktüin chi tawalakai. 22 Otta müsia joolu'u, mayaainje ouktüichipain nia, tatüjaa aa'ulu sümaa naa'inreerüin Maleiwa süpüshua tü puchuntakat nümüin —sümakalaka nümüin. 23 —Oso'iraweechi aa'in chi puwalakai —nümakalaka Jesús sümüin. 24 —Aa, tatüjaa aa'uchi sümaa nüso'iraweechin aa'in sümaa wayuu süpüshua so'uweena tü ka'i saja'lajaainjatkat o'u kasa süpüshua —sümakalaka Marta nümüin. 25 Nümakalaka Jesús sümüin: —Tayakai, taya atüjaka oso'ire'eraa saa'in wayuu süpüla eeinjatüin nümaa Maleiwa waneepia. Chi eekai nünoujain tanain, ja'itaichi ouktüin maa aka wayuu süpüshua, cheechi nia nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua. 26 Ee'iranajaweerü naa'in sütüma nünoujain tanain, je nnojoleechi amüloulin. ¿Kapülasü paa'in tü tamakat pümüin? —nümakalaka Jesús sümüin Marta. 27 —Aa, tanoujain sünain piain Cristoin chi Nüneekajalakai Maleiwa, chi Nüchonkai Maleiwa antajachikai yaa mmolu'u sa'akamüin wayuu —sümakalaka Marta nümüin Jesús. 28 Kettaapa sünüiki Marta, ale'ejüsü shia süchikua eemüin María tü shimiiruakat sünain sümüin sümüin sujuuna wayuu: “Isaa antüin chi Ekirajüikai, nüsaajirüin pia”, sümakalaka sümüin. 29 Saapapa María tü pütchikat, asha'walaasü yaawalaja'a sünain o'unaa eemüin Jesús. 30 Otta Jesús wanaa sümaa tia, sajachi eejechire paala nia yootüin sümaa Marta. Mekerolüinsai sulu'umüin tü pueulokat. 31 Je nayasa na wayuu alapalaashiikana shipialu'umüin María, ne'rapa shia sünain o'unaa yaawalaja'a, noushikajaakalaka süchiirua. Chainjatia naa'inru'u sünain a'yalajaa amouyuupa'amüin eere ni'itaanüin chi ouktüshikai. 32 Mayaasü antüin María nünainmüin Jesús, o'ttüsü süka süsapain nümülatu'umüin süka kojutüin nia sütüma. —Senyotkalee, müinka yaajachireje pia, nnojoishije ouktüin chi tawalakai —sümakalaka nümüin. 33 Je ni'rapa Jesús María sünain a'yalajaa oo'ulaka na wayuukana sümaajanakana, mojukalaka ma'i naa'in sütüma. 34 —¿Jalashi nia e'itaanüin? —nümakalaka namüin. —Joo'uya Senyotkalee, pi'raiwa —namakalaka nümüin. 35 Ni'yalajakalaka Jesús. 36 Shiasa'a nanüiki wane wayuukana: —Aireekaija'a ma'i nia nüpüla —müshii. 37 Otta sünüiki waneeirua: —¿Jamüshi nnojoika'a niiyajüin paala chi wayuukai suulia ouktaa, maa aka niiyajüin paala chi mo'usaikai? —sümakalaka. 38 Je nüntapa Jesús amouyuupa'amüin, mojukalaka ma'i naa'in nüchikua. Je tü eejachire ni'itaanüin chi ouktüshikai, wane ipa müsü aka saa'in sulu'upünaa paü ke'ipolosü wane ipa miyo'u. 39 —Jüsünne'era türa shirousekat —nümakalaka Jesús namüin. —Senyotkalee, keejuuichin, pienchit ka'i süchiiruajee ni'itaanüin —sümakalaka Marta tü nüshunuukat chi ouktüshikai. 40 Nümakalaka Jesús sümüin: —Soto paa'in tü tamakat pümüin. Müinka pünoujüle tanain, pütüjaweechi aa'u chi Maleiwakai sünain pülashaatain ma'i nia. 41 Süsünne'ennakalaka joolu'u tü shi'ipolokat. Eirakaa müshia Jesús iipünaamüin sümaa maa: —Taataa, taapüin pümüin analu'ut maa'ulu yaa süka paapüin tanüiki. 42 Tatüjaa aa'uchi pia sünain paapüin tanüiki meinshi. Tamüsü ne'e tü pütchikat pümüin nayaalu'u na wayuu yaakana süpüla nanoujainjanain sünain püjünalain taya —nümakalaka Jesús nümüin Maleiwa. 43 Shiasa kettaapa nünüiki Jesús, neenajaka'a chi ouktüshikai: —Lázaro, pujuittaa yalajee yaa anooipa'amüin —nümakalaka sünain emetuluin nünüiki. 44 Nujuittaakalaka chi ouktüshikai paala sünain ko'oin süka kuluulu najapü, nuu'ui oo'ulaka nu'upünaa. —Juwasta nuulia türa ko'oyookat akan. Juu'ulaapa nu'unaiwa nümüiwa —nümakalaka Jesús namüin na wayuukana. 45 Wainma na wayuu antakana shipialu'umüin María, anoujashii nünain Jesús sütüma tü naa'inrakat. 46 Otta waneeirua, o'unüsü nanainmüin na fariseokana sünain aküjaa namüin süchiki tü naa'inrakat Jesús. 47 Je na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na fariseokana, nakotchajiraakalaka napüshua na laülaayuu judíokana. Namakalaka namüin: —¿Kasa waa'inrüinjatka nüka chia wayuukai? Naa'inrüin wainma kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa. 48 Müleka woo'ulaale nia, anoujeerü wayuu wainma nünain. Anta meenia na sülaülakana mma Romaje'ewaliikana, süpüla najuttirüin tü a'waajüleekat Maleiwa sümaa no'una'alüinjatüin waa'in —namakalaka namüin na laülaayuukana napüshua. 49 Nüsouktakalaka joo wane na'akajee, Caifás nünülia, chi laülaashikai napüleerua na sacerdote judíokana so'u juyakat tia. Nümakalaka namüin: —Matüjüinsalii jia jüpüshua. 50 Nnojotsü anain müleka wo'una'annüle aa'in wapüshua natüma na wayuu Romaje'ewaliikana. Shia anaka alu'u, saa'in tamüin, ouktüle waneeshia ne'e wayuu waa'u wayakana judíokana wapüshua —nümakalaka namüin. 51 Tü nümakat Caifás, shia noo'opünaa Jesús sünain ouktüinjachin saa'ujee tü judíokolüirua süpüshua. (Tü nümakat, nnojotsü niyaawatüin aa'u jamalu'ulüin. Nnojotsü nüle'eru'ujeejatüin ne'e tü pütchikat. Nuuntüin nüküjüin shia nütüma Maleiwa süka laülaashin nia napüleerua na sacerdote judíokana so'u juyakat tia.) 52 Nnojoishi ouktajachin ne'e Jesús naa'ujee na judíokana namüiwa, ouktajachi saa'ujee süpüshua tü nüpüshikalüirua Maleiwa eekat sainküin mmakat, süpüla kottüinjanain naya sünain wanaawain naa'in. 53 Otta na laülaayuu judíokana so'ule'eya ka'ikat tia, o'ttüshii sünain naashajaajiraain süchiki kasainjatüin naa'inrüin süpüla no'utirüinjachin naa'in Jesús. 54 Je sükajee tia, nnojolichipa waraittüin ma'i Jesús na'aka na wayuukana sulu'u tü mmakat Judea. Nu'unakalaka namaa na nikirajüinkana yalajee Judeajee sulu'umüin wane pueulo kanüliakat Efraín chaa sü'ütpa'a wane isashii süpüla chainjanain naya cha'aya. 55 Je sülü'ülapa sükalia tü mi'iraakat natüma na judíokana, tü kanüliakat Pascua, o'unüsü wayuu wainma sulu'ujee tü mmakat süpüshua chamüin cha'aya Jerusalénmüin. O'unüshii naya süpülapünaa su'ttüin tü mi'iraakat süpüla naa'inrüinjatüin tü kasa wuleinjatkat akajee nakuaippa nu'upala Maleiwa. 56 Je tü wayuu antakalüirua sünainmüin tü mi'iraakat, süchajaa achikichi Jesús. Wanaa sümaa sükotchijaain sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa, naashajaajiraakalaka sünain maa: —¿Anteechi cheje nia sünain tü mi'iraakat naa'in jümüin? ¿Nnojoittaajeechi antüin? 57 Müsü sünüiki tü wayuukolüirua süka saapinnüin paala natüma na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na fariseokana süka tü pütchi makat: “Müleka sütüjaale wane wayuu naa'u Jesús sünain jalain nia, anasü müleka saapirüle waya süpüla wata'ülüin nia”.

Juan 12

1 Je aippirua ka'i süpülapünaa tü mi'iraa kanüliakat Pascua, nüle'ejakalaka Jesús Betaniamüin eere kepiain Lázaro chi nüso'ire'erakai aa'in paala. 2 Eesü wane ekawaa nüpüla nütüma Lázaro oo'ulaka na nuwalayuukana süpüla nee'iyatüin sümüin wayuu sünain kojutüin ma'i nia natüma. Shiitajakalaka Marta tü eküütkat. Otta müshia Lázaro, yaashi nia eküin sa'aka tü eejatkalüirua sünain tü ekawaakat nümaa Jesús. 3 Shiasa María, shi'yotokalaka wane shiatapünaa maraaja “perfume” kojutüsü ma'i kanüliasü “nardo” saa'u nuu'ui Jesús süpüla shii'iyatüin nujut nümüin sümaa süla'ajaain shia süka su'wala. Jemetuuikalaka ma'i tü paükat sütüma eejanale naya. 4 Sa'aka tü ekaasükalüirua, eejachi chi nikirajüinkai, chi Judas Iscariotekai anülia, chi aapüinjachikai nikii Jesús sümüin wayuu. Saa'u nnojolüin anain nümüin Judas tü saa'inrakat María, 5 nümakalaka nümüin Jesús: —Kojutpaja'a ma'i tü “perfumekat”. ¿Jamüsü nnojotka'a suikkünüin süpüla sükaaliijiain wayuu eekai müliain tü süliakat? Tü süliakat, müsü aka shi'yataainjut wane wayuu so'u wane juya —nümakalaka. 6 Je tüü, nümaka'a Judas, nnojotsü sükajeejatüin alin wayuu nüpüla eekai müliain, nümüsü süka ka'ruwaralin nia. Nu'luwatapü'ü apüshirü tü neerü nalü'üjapü'ükat na nikirajüinkana Jesús, saa'u niain anaajaalin shia. 7 Nüsouktakalaka Jesús nümüin Judas: —Kettsian, ko'uta ne'e pia. Je nümakalaka Jesús namüin na wayuukana napüshua: —Anasü tü saa'inrakat María tamüin, süka sünaajaalatüjülü'inya tü “perfumekat” süpüla sushulerüinjatüin tanain so'u tü ka'i tojoitünajachikat o'u. 8 Je na wayuu müliakana, eejeena jümaa waneepia süpüla jüsülajüinjanain namüin. Otta tayakai, süpülajachire joo yaawaa jümaa —nümakalaka Jesús namüin. 9 Je naapünapa achiki Jesús sünain nüle'ejüin Betaniamüin, antapaayaa müsü wayuu watta saalii nünainmüin süpüla shi'rüinjachin nia oo'ulaka süpüla shi'rüinjachin Lázaro chi nüso'irakai aa'in paala. 10 Anoujasü nünain Jesús wainma wayuu judío süka nüso'ire'erüin naa'in Lázaro. Je na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana, süka suu'ulaayaa sümüin tü wayuukolüirua suulia oonowaa sümaa nanüiki, no'utee aa'inchi Lázaro wanaa nümaa Jesús. 12 Shiasa mapa waneemüin ka'ikat, aapüna achikichi Jesús sütüma tü wayuu wattakat saalii antüsükalüirua sünainmüin tü mi'iraakat sünain nüntajachin Jerusalénmüin. 13 Su'unakalaka tü wayuukolüirua nüpülamüin Jesús sulu'ujee tü pueulokat sünain kajapulu'uyaa namüin alanatüna süpüla shi'itaainjatüin nüpüla eepünaainjachire nülatüin süpüla shii'iyatüin nujutu nümüin. Namayaa namakalaka emetuluin sünain asakaa nia: “Aleluya”. “Wa'waajüin chi Maleiwakai süka nüjütüin wamüin chi Aluwataashikai waa'u wayakana Israelkana”. “Anata'aleeshija'a ma'i chi antakai wanainmüin”. 14 Nüntakalaka Jesús saa'u wane püliikü puutut, maa aka tü ashajünakat paala nüchiki sümaiwa sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa makat: 15 “Jia wayuu Jerusalénje'ewaliikana, nnojo mmolüin jia neema chi aluwataakai jaa'u. Anii nia antüin jünainmüin saa'u wane püliikü puutut”. 16 (Je na nikirajüinkana Jesús, nnojotsü nayaawatüin aa'u tü kasa aa'innakat so'u ka'ikat tia. Nayaawatale aa'ulu wanaa sümaa niyalennüin Jesús iipünaamüin nünainmüin Maleiwa. Sotüsü naa'in tü ashajünakat nüchiki je tü ka'i a'waatünakat o'u naa'u sütüma tü wattakat saalii wayuu.) 17 Je tü wattakat saalii wayuu o'unakat nüpülamüin Jesús, sükajeejatü naapüin süchiki tü kasa anasü alatakat nümüin Lázaro, tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa. Naapüin nanainjee na wayuu e'rajüshiikana nukua Lázaro wanaa sümaa süso'iraain naa'in sütüma nünüiki Jesús je wanaa sümaa nujuittaain sulu'ujee tü woowirakat eejechire ni'itaanüin. 19 Nayasa na fariseokana, naashajaajiraakalaka: —Atak, anoujasü wayuu watta saalii nünain. Nnojotsü kasakainjatüin watüma tü wayuukolüirua süpüla woo'ule'erüin shia suulia o'unaa nünainmüin —müshii naya sümaa shapaain naa'in. 20 Sa'aka tü antüsükalüirua sünainmüin tü mi'iraakat süpüla a'waajaa Maleiwa, eeshii eekai nnojolüin judíoin. 21 Narütkaakalaka no'uluku nünainmüin Felipe, chi chaje'ewaikai sulu'ujee tü pueulokat Betsaida cha'aya Galilea, süpüla namüinjanain nümüin: —Ekirajüikalee, aashajaweeshii waya nümaa Jesús —namakalaka nümüin. 22 Otta müshia Felipe, nüküjakalaka shia nümüin Andrés. Je namakalaka shia nümüin Jesús. 23 Shiasa nantapa nünainmüin Jesús na wayuukana, nümakalaka Jesús namüin oo'ulaka namüin na nikirajüinkana: —Tayakai, chi Shipayakai Wayuu, kettaasü takalia joolu'u süpüla nii'iyatüinjatüin Maleiwa sümüin wayuu tü kasa anashaatasü naa'inrüinjatkat taka. 24 Tamüsü paala jümüin tü shiimüinkat: Wane waüyee, mayaainje süpünajünüin sulu'u palitchoin, shiasa'a süshannapa, watta saalii. Je müleka nnojorule süpünajünüin, amülouijeerü. Akaainjachia taya, ouktajachi süpüla su'tte'ennüinjatüin tatüma wayuu wainma. 25 Chi eekai naa'inmajiraweein nukuaippa suulia ouktaa, ouktajachia ne'e. Alu'ujasa chi eekai nnojolüin kachipünaain naa'in nukuaippa sükajee ni'yataweein nümüin Maleiwa, ayateechi nümaa Maleiwa waneepia. 26 Chi wayuu eekai ni'yataweein tamüin, anashi müleka ni'itaale naa'in süpüla nünoujain tanain. Je anteechi nia cha'aya ee'ewaire taya sümaa kojuteechin nia nütüma chi Tashikai saa'u ni'yataain tamüin —nümakalaka Jesús namüin. 27 Naashajaakalaka joo Jesús nümüin Maleiwa sünain maa nümüin: “Taataa, shapatüsü ma'i taa'in. ¿Jamüinjatü tanüiki pümüin joolu'u? ‘Jaliachon taya, pülatira toulia tü alatajatkat tamüin joolu'u’, ¿müinjachi taya? Nnojoleechi müin taya pümüin, süka shiainja tantüin apüla tü ouktaakat sa'akamüin wayuu. 28 Taataa, anakaja pii'iyatüle pukuaippa joolu'u sümüin wayuu sünain pülashaatain ma'i pia”, nümakalaka Jesús. Süsouktakalaka joo wane pütchi iipünaajee, müsü mayaa: “Tee'iyatüitpa takuaippa sümüin wayuu sünain pülashaatain ma'i taya, je too'ulakeerü shia süchikua”, müsü. 29 Shiasa'a tü wayuukolüirua wattakat saalii eejatkat nü'ütpa'a Jesús, saapaiwa'aya tü pütchikat, müsü aka sütürüla juya saa'in sümüin waneeirua. Oo'ulaka saa'in sümüin waneeirua, nünüiki wane aapiee. 30 Nümakalaka joo Jesús sümüin tü wayuukolüirua: —Nnojotsü tayaalujutüin tü pütchikat, jiyaalujutü jiakana. 31 Keraaitpa sükalia tü wayuukolüirua sainküin mmakat süpüla kasalajanainjatüin sümüin saainjala nütüma Maleiwa. Otta müshia Satanás, chi aluwataashikai naa'u, alejüneerü joolu'u nuulia tü aluwatawaakat. 32 Otta müshia tayakai chi Shipayakai Wayuu, so'u tü ka'i akachennajachikat o'u taya süpüla ouktaa, teenakeerü wayuu sainküinjee mmakat süpüshua tanainmüin —nümataalakalaka. 33 Nümüsü Jesús tüü namüin süpüla nii'iyatüinjatüin sünain jamüinjatüin nukuaippa sünain ouktaa. 34 Sümakalaka tü wayuukolüirua nümüin Jesús: —¿Jamalu'ut tü pümakat wamüin sünain nükachennajachin chi Shipayakai Wayuu? Saashin tü nüshajakat Moisés nüchiki Cristo chi Nüneekajalakai Maleiwa, katajachi o'u waneepia. ¿Jaraija'a joo chi Shipayakai Wayuu paashajaakai achiki? —namakalaka. 35 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Tayakai, shiimüin sünain tayain anaküin süpüna wayuu je yaajeechi taya jümaa motso'o ne'e. Anakaja joonoole sümaa tanüiki süma'inru'u yaain taya ja'aka süpüla jütüjaainjatüin saa'u tü shiimüinkat, süka sülü'ülüin süpüla süntüin tü piyuushikat jünainmüin. Chi eekai waraittüin sa'aka piyuushi, maa'awakuu meechi. 36 Anasü müleka jaapawaatüle joolu'u tü shiimüinkat eeiwa'aya shia süpüla nüpüshinjanain jia Maleiwa chi aapakai shia jümüin —nümakalaka Jesús namüin. Kettaapa nünüiki namüin, o'unüshi anujulaain noulia. 37 Mayaainje naa'inrapü'üin Jesús wainma kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa su'upala tü wattakat saalii wayuu, ayatsüja'a manoujain nünain. 38 Tüü, shia shikeraajaka tü nümakat Isaías paala, chi nünüikimaajachikai Maleiwa, tü makat: “Maleiwakalee, ja'itairü pii'iyatüin namüin pukuaippa sünain pülashin pia, ayatsia ne'e manoujuuin tü püchikikat waküjakat namüin”. 39 Nnojoliikalaka nountüin nanoujain nünain. Müshii aka saa'in wayuu eekai mo'uin, maa aka tü nümakat Isaías: 40 “Müleka nanoujüle nünain Maleiwa, nüla'ajaajeerü naainjala noulia. Otta nnojoliishii anoujain nünain. Süka jamüin, mo'usalii naya nütüma, matüjainsalii naya nütüma, süpüla nnojolüinjatüin nayaawatüin saa'u tü shiimüinkat”. 41 Tü nüküjakat Isaías, nüküjain süka shii'iyatünüin nümüin nütüma Maleiwa sünain anashaateechin ma'i Jesús so'uweena wane ka'i je sünain shiyoukteechin nia wayuu. 42 Mayaainje manoujain wainma wayuu nünain Jesús, eesü wainma na'akajee na laülaayuu judíokana anoujain nünain. Shiasa süka mmolüin naya neema na fariseokana suulia ajuittinnaa sulu'ujee tü ekirajüleekat, nounjulajakalaka nachiki sünain nanoujain nünain Jesús, 43 süka shiain kee'ireein ma'i naa'in a'waajünaa sütüma wayuu nuuliale'eya Maleiwa. 44 Naashajaakalaka Jesús nüchikua sümaa emetuluin nünüiki: “Chi wayuu eekai nünoujain tanain, nnojoishi tayain ne'e nünouja anain tamüiwa, nünouja anainchiya chi kajünalakai taya. 45 Maa'aya aka ni'raajüle taya'aya, ni'raajüin chi kajünalakai taya. 46 Antüshi taya sa'akamüin wayuu yaa mmalu'u sünain müinya aka taya saa'in wane anakia, süka shiyaawatüinjatüin wayuu saa'u tü shiimüinkat tatüma. Chi eekai nünoujain tanain, nnojolichipa waraittüin sümaa piyuushi maa'awakuu müin suulia tü shiimüinkat. 47 “Otta müshia chi eekai naapajüin tanüiki sümaa nnojolin noonooin sümaa, kasalajaneerü naainjala nümüin. Nnojoleechi tayain kasalajanain atüma nümüin. Süka jamüin, antüshi taya sa'akamüin wayuu süpüla to'tte'erüinjatüin shia suulia saainjala. 48 Na wayuu eekai nayouktüin taya oo'ulaka tü tamakat namüin maa'ulu yaa, süsaleena naya tüü so'uweena tü ka'i kasalajaneetkat o'u sümüin saainjala tü manoujainsatkalüirua. 49 Süka jamüin, tü taküjakat, nnojotsü tale'eru'ujeejatüin ne'e, naapajala tamüin chi Tashikai, chi kajünalakai taya. 50 Shia ne'e taküjaka waneepia tü naapakat tamüin chi Tashikai, süka tatüjaain saa'u sünain shiain ee'iranajaweerüin atüma naa'in chi eekai noonooin sümaa”, nümataalakalaka Jesús sümüin tü wayuukolüirua.

Juan 13

1 Je so'u tü ka'i nekaainjatkat o'u na judíokana tü ekawaa kanüliakat Pascua, nütüjaa aa'ut Jesús sünain keraain nükalia süpüla o'unaa sa'akajee tü wayuukolüirua eemüin chi Nüshikai. Je saa'u alin ma'i nüpüla waneepia na anoujashiikana nünain, ayatshiija'a alin ma'i naya nüpüla pejepa nükalia süpüla ouktaa naa'ujee. 2 Shiasa motsapa tü ka'ikat, nükotchirüin Jesús na nikirajüinkana sünainmüin tü ekawaakat. Otta chi nikirajüinkai Judaskai anülia, chi nüchonkai Simón Iscariote, e'itaanatüjülia nikiiru'u nütüma Satanás, chi sülaülakai yolujaa, süpüla naapüinjachin nikii Jesús süpüla o'utünaa aa'in. 3 Nütüjaa aa'ut Jesús sümaa sülaülain nia kasa süpüshua nütüma chi Nüshikai, je sünain chaje'ewalin nia eejee Maleiwa je sünain nüle'ejüinjachin nüchikua nünainmüin. 4 Otta süpüla nii'iyatüin namüin na nikirajüinkana sünain nnojolüin yaletayaain naa'in noulia, nüsha'walaakalaka joo sünainjee tü ekawaakat je naakatüin tü nüshe'inpalajanakat sünain nijittaain wane tuwaaya nüse'eru'upünaa. 5 Nipirajakalaka wane irala süka wüin. Nu'ttakalaka sünain o'lojoo noo'ui na nikirajüinkana sümaa noosojüin shia süka tü tuwaayakat. 6 Je wanaa sümaa nürütkaain nünainmüin Simón Pedro, —Senyotkalee, ¿pu'lojooinjatü too'ui? —nümakalaka Pedro nümüin. 7 Nüsouktakalaka Jesús nümüin: —Ja'itairü nnojolüin piyaawatüin maa'ulu yaa saa'u tü taa'inrakat püka, piyaawateerü aa'u mapeena —nümataalakalaka Jesús nümüin. 8 —Nnojottaa —nümakalaka Pedro nümüin —Nnojotsü tacheküin süpüleerua pu'lojooinjatüin too'ui. Nüsouktakalaka Jesús nümüin: —Müleka nnojoire wulein pia tatüma, nnojoleechi kasajachin pia tamüin —nümakalaka. 9 —Senyotkalee, müleje shia, pu'lojole'e too'ui, tajapü je tekii süma'alee —nümakalaka Pedro nümüin Jesús. 10 Nüsouktakalaka Jesús nümüin: —Wane wayuu süchikijee o'oojoo, wulesü nüta süpüshua. Shia ne'e che'ojaaka nümüin nu'lojooin nuu'ui süchikijee waraittaa. Otta müshi'iya jiakana, wuleinapa. Waneesha'alaja'a ne'e chi nnojoikai wulein ja'aka —nümakalaka Jesús. 11 Nümüsü Jesús tüü süka nütüjaatüjülüin aa'u jaralinjachin aapüin nikii. 12 Shiasa süchikijee nu'lojoin Jesús noo'ui na nikirajüinkana, na'atüin tü nüshe'inpalajanakat sümaa nüikkalaain nüchikua eejechire paala nikaain. Nümakalaka namüin na nikirajüinkana: —¿Jamalu'ut saa'in jümüin tü taa'inrakat jüka? 13 “Ekirajüikalee” je “Senyotkalee” müshii jia tamüin. Je lotüsü jünüiki süka tia, süka tayainja'a chi jümakai. 14 Maa aka tayakai, chi ekirajüikai jia, chi Jüsenyotsekai, to'lojooitpa juu'ui, müinjana jia'aya ju'lojoojiraainjatü juu'ui. 15 Tüü, tee'iyatia jümüin sünain nnojolüin yaletayaain taa'in juulia. Akaainjana jia namüin na juwalayuukana, nnojotsü yaletayaainjatüin jaa'in noulia. Akaalinjiraainjana jia waneepia. 16 Tamüsü paala jümüin tü shiimüinkat: Wane wayuu eekai achepchieein, nnojoishi alanaain nuulia chi kachepchiakai. Je wane aluwataaushi, nnojoishi alanaain nuulia chi kajünalakai. 17 Otta müshi'iya jiakana, süka jütüjaaitpain saa'u joolu'u tüü, talatashaateena ma'i jia müleka ji'yataale namüin na juwalayuukana sümaa nnojolüin yaletayaain jaa'in noulia. 18 “Tü tamakat jümüin: ‘Wuleinapa jia’, nnojotsü jümüinjatüin jüpüshua. Tatüjaa aa'ulu jukuaippa jüpüshua süka taneekalain jia. Otta tü kasa alateetkat joolu'u tamüin, süpülajatü shikeraajüinjatüin tü ashajünakat paala sümaiwa sulu'u tü karalouktakat nüchikimaajatkat Maleiwa makat: ‘Nü'ünüüichipa joolu'u taya chi ekiraashikai tamaa’. 19 “Taküjüin joolu'u jümüin tachiki süpülapünaa saapünüin tekii süpüla jünoujüinjatüin sülatapeena sünain tayain tayakai chi aküjapü'ükai tachiki. 20 Shiimüin tü tamakat jümüin: Chi eekai kamaneein namüin na eekai tajünalain, kamaneeshi tamü'inya. Je saa'u kamaneein tamüin, kamaneeshi nia nümüin chi kajünalakai taya'aya”, nümataalakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 21 Süchikijee nümüin Jesús tüü, antajaasü wane shapashapataa aa'in nümüin. Nümakalaka namüin na nikirajüinkana: —Shiimüin tü tamakat jümüin: Naapeechi ekii taya wane ja'akajee. 22 Neirakaajiraakalaka joo na nikirajüinkana sünain “¿Jarai cheje eera nia?” sümüin naa'in nale'eru'u. 23 Otta müshia wane nikirajüinkai Jesús, chi aishikai ma'i nüpüla, yaashi joyotüin nü'ütpa'a. 24 Nujutachonkalaka najapü Simón Pedro nümüin süpüla nüsakirüinjachin Jesús sünain jaralin chi aapüinjachin nikii. 25 Nejejeraakalaka joo chi nikirajüinkai sünain nüsakirüin nia: —Senyotkalee, ¿jarai chi aapüinjachika pikii? —nümakalaka nümüin Jesús. 26 Nüsouktakalaka Jesús nümüin: —Nieechi chi tacholotitkai amüin pan shiroku tü shirakat asalaa —nümakalaka. Nücholotirakalaka joo tü pankat sünain naapüin shia nümüin Judas, chi nüchonkai Simón Iscariote. 27 Je naapaapa Judas tü pankat, nikerolokalaka Satanás, chi sülaülakai yolujaa, nüle'eru'umüin. Nümakalaka Jesús nümüin: —Pu'una pümaala paa'inramaataiwa tü paa'inrajatkat. 28 Otta müshi'iya na nikirajüinkana yaakana sünain tü ekawaakat, nnojotsü nayaawatüin aa'u jamalu'ulüin tü nümakat nümüin Judas. 29 Saa'u niain Judas anaajaalin tü neerü nalü'üjapü'ükat na nikirajüinkana Jesús, aluwataanayaashi ne'e saa'in namüin waneeirua sünain ayalajaa tü kasa che'ojaakat namüin süpüla tü mi'iraakat. Oo'ulaka saa'in namüin waneeirua, aluwataanayaashi sünain asülajaa sümüin wayuu eekai müliain. 30 Nujuittaataalakalaka Judas yaawalaja'aya anooipa'amüin süchikijee naapaain tü pankat süpüla o'unaa nama'anajee. Piyuupa tü mmapa'akat. 31 Shiasa nüchikiru'u Judas, nümakalaka joo Jesús namüin na nikirajüinkana: “Müshi paala taya jümüin tachikua: Tayakai, chi Shipayakai Wayuu, kettaasü takalia joolu'u süpüla nii'iyatüinjatüin Maleiwa sümüin wayuu tü kasa anashaatasü naa'inrüinjatkat taka. Je sünainjee tü naa'inrüinjatkat taka, sütüjaajeerü aa'u wayuu süpüshua sünain pülashaatain ma'i nia. 32 Je sütüjaapa wayuu naa'u sünain pülashaatain ma'i nia, nii'iyatamaateerü sümüin sünain anashaatain ma'i taya maa aka niakai. 33 “Tachonniwaa, jia aishiikana tapüla, yaashi ne'e taya jümaa motso'o. Jüchajaweechi achiki taya sümaa nnojoleechin jüntüin tanain, süka nnojoliyülin juuntüin o'unaa chamüin eemüinjachire to'unüin, maa aka tü tamakat paala namüin na laülaayuu judíokana. 34 “Otta müsia joolu'u, tü taluwataainjatkat anain jia, kasa jeket. Taluwataain jia joolu'u sünain aijiraainjanain jia jüpüla wane'ewaire jukua maa aka alin jia tapüla. 35 Müleka shiimüinre sünain aijiraain jia jüpüla, ayaawatüneena jia sütüma wayuu süpüshua sünain tekirajanain jia”, nümataalakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 36 —Senyotkalee, ¿jalainjachi pia o'unüin? —nümakalaka Simón Pedro nümüin. Nüsouktakalaka Jesús: —Nnojoyülia puuntüin o'unaa tamaa joolu'u chaa eemüinjachire taya. Alu'ujasa mapeena, tamaajeechi pia chamüin —nümataalakalaka nümüin. 37 —Senyotkalee, ¿jamüshikai nnojoika'a tountajachin o'unaa pümaa joolu'u? O'uneeshi taya pümaa, ja'itashi taya o'utünüin aa'in pünainjee —nümakalaka Pedro nümüin. 38 Nüsouktakalaka Jesús nümüin: —¿Shiimüin ma'i tü pümakat tamüin sünain yapain pia süpüla ouktaa tanainjee? Taküjüin paala pümüin tü shiimüinkat: Süpülapünaa nükootale'erajüin wane kaliina so'u aikat tüü, aattajaweechi pia paa'u apünüintua sünain pi'raajüin taya —nümakalaka Jesús nümüin.

Juan 14

1 Ayatüshi Jesús aashajaain namaa na nikirajüinkana sünain nümüin namüin: “Nnojo mojuin jaa'in. Anakaja ayatüle jia sünain jünoujain nünain Maleiwa maa'aya aka tana'inya. 2 Chaa eere kepiain chi Tashikai, wainma ma'i paü. O'uneechi taya joolu'u chamüin jüpüleerua süpüla yapainjatüin tatüma tü paükalüirua jüpüla. Müleka nnojoruleje eein shia, nnojotsüje taküjain achiki jümüin. 3 Aniin taya o'unüinjachin joolu'u süpüla yapainjatüin tatüma tü paükalüirua jüpüla, ale'ejeechi taya joo'omüin süpüla tasaajüin jia süpüla chainjanain jia eere taya. 4 Jütüjaa aa'ulu eemüinjachire to'unüin otta jalapünaainjanain jia süpüla jüntüin chamüin”, nümataalakalaka Jesús namüin. 5 Aashajaashi joo Tomás, wane chi nikirajüinkai Jesús: —Senyotkalee, nnojotsü watüjaain aa'u eemüinjachire pu'unüin, shialeeka watüjaweematüin aa'u jalapünaainjanain waya süpüla wantüin chamüin. 6 Nüsouktakalaka Jesús nümüin: —Tayakai, taya chi süntajachikai akajee wayuu nünainmüin Maleiwa, süka tayain ee'iyatüin sümüin tü shiimüinkat nüchikikat Maleiwa süpüla shii'iranajaainjatüin saa'in tatüma süpüla eeinjatüin nümaa waneepia. Chi e'raajirakai Maleiwa, taya tayakai tamüiwa. 7 Müleka shiimüinreje sünain ji'raajüin ma'i taya, ji'raajüinje chi Tashikai wanaa tamaa. Je shiasa joolu'u, ji'raajeechi chi Tashikai sünainjee tü naa'inrüinjatkat taka —nümataalakalaka Jesús nümüin Tomás. 8 Nüsouktakalaka wane'eya, chi Felipekai anülia: —Senyotkalee, müleka pii'iyatüle wamüin chi Püshikai, aneerü waa'in sümaa. 9 Nüsouktakalaka Jesús nümüin: —Atak, ja'itaichiyala'a kakaliaichin taya jümaa, nnojoliyüitta'aya pi'raajüin taya. Chi eekai ni'rüin taya, ni'rüin chi Tashika'iya. ¿Jamalu'utka'a pütüma “Pii'iyata wamüin chi Püshikai” pümakalaka tamüin? 10 ¿Jamüsü nnojotka'a pünoujain tanain sünain sa'aniraain takuaippa nümaa chi Tashikai je sünain sa'aniraain nukuaippa tamaa? —nümakalaka Jesús nümüin Felipe. Aashajaashi joo Jesús namüin napüshua: “Tü pütchi taküjapü'ükat jümüin, nnojotsü pütchi ne'e tale'eru'ujeejatü. Je tü kasa anasü taa'inrapü'ükat, tountüin taa'inrüin süka sa'aniraain nukuaippa chi Tashikai tamaa. 11 Anakaja jünoujüle tü tamakat jümüin sünain sa'aniraain takuaippa nümaa chi Tashikai je sünain sa'aniraain nukuaippa tamaa. Müleka isale shia jüchiki jünoujain, jünouja shia tamüin sünainjee ji'rüin tü kasa anasü taa'inrapü'ükat, tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa. 12 “Shiimüin tü tamakat jümüin: Chi eekai ni'itaain naa'in sünain anoujaa tanain, nuunteerü naa'inrüin kasa anasü makat aka saa'in tü taa'inrapü'ükat ju'upala. Je tü naa'inreetkat, alana'aleejeeria sünain anain ma'i suuliale'eya tü taa'inrapü'ükat, süka to'unüinjachin eemüin chi Tashikai. 13 Je süpüshua tü kasa jüchunteetkat nümüin chi Tashikai saa'u tapüshin jia, taa'inreerü shia süpüla nütüjaanüinjachin aa'u sünain anashaatain ma'i nia sütüma tü taa'inreetkat jümüin, tayakai chi Nüchonkai. 14 Otta süpüshua tü jüchuntakat tamüin tayakai saa'u tapüshin jia, taa'inreerü jümüin”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 15 Ayatshi aashajaain joo Jesús namaa na nikirajüinkana sünain müin mayaa: “Müleka aire ma'i taya jüpüla, jaa'a meena jia sümüin tü taluwataapü'ükat anain jia. 16 Otta müshia tayakai, tachunteerü nümüin chi Tashikai süpüla nüjütüin jünainmüin wane Akaaliijü'iya maa aka tayakai süpüla eeinjachin jümaa waneepia. 17 Nieechi chi Naa'inkai Maleiwa, chi ekirajeechikai jia sünain tü shiimüinkat noo'opünaa Maleiwa. Otta tü wayuukolüirua eekai manoujain tanain, nnojoleechi kapülain saa'in nia, süka nnojolüin shiyaawatüin saa'u nukuaippa je süka mochoojüin nia so'u. Alu'ujasa jiakana, ji'raajüin süka eein nia jümaa. Je mapeena, sulu'ujeechi jaa'in. 18 “Nnojoleena makatüin jia jümüiwa sünain makaaliijuwaa tatüma. Ale'ejeechi taya jünainmüin. 19 Che'ojaasü motso'o ne'e süpüla nnojoireeinjachin shi'rüin taya wayuu eekai manoujain tanain. Alu'ujasa jiakana, ji'reechi taya. Saa'u katüinjatüin to'u süchikua, akaweenia jiakana kateena o'u nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua. 20 Je so'u tü ka'i nüjütüneechikat o'u jünainmüin chi Naa'inkai Maleiwa, jütüjaweechi aa'u taya sünain sa'aniraain takuaippa nümaa chi Tashikai je sünain sa'aniraain jukuaippa tamaa maa'aya aka takuaippa jüma'aya. 21 Chi eekai noonooin sümaa tü taluwataakat anain nia, nia'aya aika apüla taya. Je saa'u alin taya nüpüla, aijeechi nia nüpüla chi Tashikai. Je aijeechi nia tapülaya sümaa tee'iyatüin takuaippa nümüin”, nümataalakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 22 Nüsouktakalaka wane nikirajüin, chi kanüliakai Judas (nnojoishi niain chi Judas Iscariotekai): —Senyotkalee, maa aka pii'iyatüinjatüin pukuaippa wamüin, ¿jamaka'a nnojolüinjatka'a pii'iyatüin pukuaippa namüin na manoujainsaliikana? —nümakalaka. 23 Nüsouktakalaka Jesús nümüin: —Tamüsü paala pümüin süchikua: Chi eekai alin apüla taya, oonoweechi sümaa tü tekirajakat anain. Aijeechi nia'aya nüpüla chi Tashikai je anteena waya nünainmüin süpüla nümaain waya waneepia. 24 Otta chi eekai nnojolüin noonooin sümaa tü tekirajakat anain, maalinsai taya nüpüla. Je tü pütchi tamakat ayouktünakat sütüma tü wayuukolüirua, nnojotsü pütchin tale'eru'ujeejatü ne'e. Naapajala chi Tashikai tamüin, chi kajünalakai taya —nümakalaka Jesús nümüin. 25 Nümakalaka joo namüin napüshua na nikirajüinkana: “Tamüsü jümüin tüü süma'inru'u yaayülin taya jümaa. 26 Je chi Naa'inkai Maleiwa, chi Akaaliijüikai, ajütüneechi jünainmüin nütüma chi Tashikai sünainjee tapüshin jia. Nikirajeena jia sünain kasa süpüshua noo'opünaa Maleiwa je nüso'ireerü jaa'in sünain süpüshua tü tamapü'ükat jümüin. 27 Aapüneerü joolu'u wane anaa jümüin. Je chi aapüinjachikai shia jümüin, taya tayakai chi Jüsenyotsekai. Otta tü anaa taapajatkat jümüin, nnojotsü müin aka saa'in tü anaa saapakat wayuu. Je sükajee tia, anakaja nnojorule mojuin jaa'in sümaa mmolüin jia seema tü kasa alateetkat. 28 “Soto jaa'in tü tamakat jümüin: Mayaainje to'unajachin juulia, ale'ejeechi taya tachikua jünainmüin. Müleka aireje'eya ma'i taya jüpüla, talateerüje jaa'in sümaa to'unajachin eemüin chi Tashikai, süka laülaain nia toulia. 29 Tamüsü jümüin tüü süpülapünaa to'unüin, süpüla jünoujainjatüin sünain pansaain tanüiki sülatapeena tü tamakat. 30 Alü'ütsü joo süpüla kettaain taashajala jümaa, süka nüntamaateechin Satanás. Mayaainje nuluwataain saa'u wayuu sainküin mma, nnojoishi laülaain nia taa'u. 31 Chi toonookai amaa waneepia, nia chi Tashikai. Je joolu'u saa'u taa'inrüinjatüin tü nuluwataakat anain taya, atüjaaneerü aa'u sütüma wayuu sainküin mma sünain alin ma'i nia tapüla”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. Je kettaapa nünüiki namüin, “Joo'uya wo'unaiwa yaajee”, müshi nia namüin.

Juan 15

1 Je sünain waraittain Jesús, yootüshi nia namaa na nikirajüinkana sünain nümüin namüin: “Wane sütüna wunu'u, kachonsü shia süka sünaain shia tü wunu'ukot, akaweenia jiakana juunteerü jaa'inrüin kasa anasü sünainjee sa'aniraain jukuaippa tamaa. Taya'aya tayakai chi wunu'u shiimüinshikai süka tayain tamüiwa suuntaka akajee wayuu saa'inrüin kasa anasü. Otta chi Tashikai, müshi aka naa'in wane a'yataai sulu'u yüüja, süka nükaaliijain jia süpüla juuntüinjatüin jaa'inrüin kasa anasü. 2 Akaajasa müleka nnojorule jaa'inrüin kasa anasü, meena aka jia saa'in tü sütünakalüirua wunu'u ashottünakat nütüma chi aa'inmajüikai saaliijee machonwaa. Alu'ujasa chi aa'inrakai kasa anasü, wuleerü naa'in nütüma Maleiwa süpüla nuuntüinjatüin naa'inrüin waneepia kasa anasü, maa aka tü wunu'u anaatünakat ma'i atüna süpüla ayatüinjatüin kachoin. 3 Je jiakana, wuleitpa jaa'in sütüma tü pütchi tamapü'ükat jümüin. 4 Müleka ayatüle sa'aniraain jukuaippa tamaa, ayateerü juuntüin tatüma aa'inraa kasa anasü. Nnojorule kachetüin sütüna wane wunu'u sünain, machonjeerü tü sütünakat. Akaweenia jiakana, nnojoleerü juuntüin jaa'inrüin kasa anasü müleka nnojorule ayatüin jia tanain. 5 “Tayakai, müshi aka saa'in tü wunu'ukot. Otta jiakana, müshii aka saa'in tü sütünakat. Süka jamüin, chi wayuu eekai ayatüin sünain sa'aniraain nukuaippa tamaa je takuaippa nümaa, naa'inreerü wainma kasa anasü. Müleka nnojorule ayatüin jia tanain, nnojoleerü juuntüin jaa'inrüin kasa anasü. 6 Chi wayuu eekai nnojolüin sa'aniraain nukuaippa tamaa, müshi aka saa'in wane sütüna wunu'u eekai süshottünüin sümaa sükotchijünüin süpüla a'ajünaa jutpa. 7 Otta müleka sa'aniraale jukuaippa tamaa sümaa joonooin sümaa tanüiki, jüchunta nümüin chi Tashikai tü kasa kee'ireekat jaa'in, je aapüneerü shia jümüin. 8 Müleka jaa'inrüle ma'i wainma kasa anasü, a'waajüneechi chi Tashikai sünainjee tia je atüjaaneena aa'u sümaa tekirajüin jia. 9 “Maa aka alin taya nüpüla chi Tashikai, aishii jia tapülaya. Joonoo jumaala sümaa tanüiki süpüla ayatüinjanain jia alin tapüla. 10 Müleka joonoole sümaa tü taluwataakat anain jia, ayateena jia alin tapüla, maa aka ayatüin alin taya nüpüla chi Tashikai saa'u toonooin sümaa tü nuluwataakat anain taya. 11 Taküjain jümüin tüü süpüla talatashaatainjatüin ma'i waneepia jaa'in tanainjee. 12 “Tü taluwataakat anain jia, shia tüü: Aijiraa jia jüpüla maa aka alin jia tapüla. 13 Wane wayuu, aapajiraakai nukuaippa süpüla ouktaa saa'ujee nütünajutüirua, miyo'ushaata ma'i naalii nüpüla. 14 ‘Tatünajut’ meechi taya jümüin müleka joonoole waneepia sümaa tü taluwataakat anain jia. 15 Nnojoleena ‘tachepchia’ tamüin jia. Süka jamüin, wane achepchiee, nnojotsü aküjünüin nümüin tü naa'inrakat chi nülaamainkai. Alu'ujasa jiakana, ‘tatünajut’ tamüshii jia süka taküjüin jümüin süpüshua tü aküjünakat tamüin nütüma chi Tashikai. 16 Nnojoishi jüneekajalain taya, jia taneekajalaka. Te'itaain jia süpüla jaa'inrüinjatüin wainma kasa anasü matüjainkat amalajawaa. Müleka jaa'inrüle tia, naa'inreerü chi Tashikai jümüin süpüshua tü juchuntakat nümüin saa'u tapüshin jia. 17 Nnojo motüin jaa'in tü taluwataakat anain jia makat: Aijiraa jia jüpüla”, nümataalakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 18 Aashajaashi Jesús nüchikua namüin: “Müleka kanainre jia saa'in tü manoujainsatkalüirua, soto jaa'in sünain tayain kanain saa'in palajana. 19 Müleka wanaawaleje jaa'in namaa, aishiije jia napüla maa aka alin napüla na wanaawakana namaa. Otta süka taneekajalain jia na'akajee, nnojoishii wanaawain jia namaa. Je sükajee tüü, maalinsalii jia napüla. 20 Soto jaa'in tü pütchi tamayütkat jümüin makat: ‘Wane wayuu eekai achepchieein, nnojoishi alanaain nuulia chi kachepchiakai’. Maa aka eein wayuu kapülakat aa'in tü tekirajakat anain, meenia jiakana atüma'aya. Je maa aka eein wayuu eekai ni'rüin wayumüin tamüin, akaweenia jiakana atüma'aya. 21 Meena jia atümaa saa'u tapüshin jia je saa'u nnojolin ne'raajüin chi kajünalakai taya. 22 “Müleka nnojoireje tantüin na'akamüin na manoujainsaliikana sünain ekirajaa naya, nnojotsüje kasain kasalajanainjatüin namüin. Otta müsia saa'u tantüichipain na'akamüin, nnojotsü jamüinjatüin nanüiki. 23 Je chi eekai kanain naa'in taya, kanainshi naa'in chi Tashikai wanaa tama'aya. 24 Müleka nnojoireje taa'inrüin no'upala tü kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, nnojotsüje kasain kasalajanainjatüin namüin. Otta mayaainje ne'rüin tü kasa anasü taa'inrapü'ükat, ayatshiija'a kanain naa'in taya oo'ulaka chi Tashika'iya. 25 Müsü nakuaippa süpüla shikeraajüinjatüin tü pütchi ashajünakat paala sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa makat: ‘Nnojotsü kasain kanainjeein na'ürüla tanain’. 26 “Nüntapeena jünainmüin chi Akaaliijüikai, chi Naa'inkai Maleiwa, chi tajüteechikai chajee iipünaajee nüma'anajee chi Tashikai, nii'iyateerü jümüin süpüshua tü shiimüinkat noo'opünaa Maleiwa. Je aashajaweechi nia tachiki jümaa. 27 Otta müshi'iya jiakanaya, anashii müleka jüküjüle tachiki sümüin wayuu, süka jiainja'a tamaatüjüli'inya to'ttoiwa'aya sünain ekirajaa wayuu.

Juan 16

1 “Taküjain jümüin süpüshua tüü süpüla sotüinjatüin jaa'in tanüiki ji'rapa müliaa suulia sümalaja'alaain jünoula tanain. 2 So'uweena wane ka'i, ajünajaaneena jia sulu'ujee tü ekirajüleekat. Je chi eekai nu'uteein jaa'in, talateechi Maleiwa nümaa naashin müleka nu'utüle jaa'in. 3 Naa'inreerü kasa mojusü eekai müin aka tia, süka nnojolin ne'raajüin chi Maleiwakai je süka nnojolin ne'raajüin tayaka'iya. 4 Taküjüin jümüin joolu'u tüü tama'ichiki süpüla sotüinjatüin jaa'in shia mapeena ji'rapa tü müliaakat. Nnojotsü taküjapü'üin shia jümüin paalainka süka aniiyüli'inya taya jümaa”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 5 Aashajaashi Jesús nüchikua namüin: “Je joolu'u, o'unajachi taya jüma'anajee eemüin chi Tashikai chi kajünalakai taya. Tatüjaa aa'ulu jamüin nnojoika'a jüsakirüin taya sünain jalamüinjachin taya. Shia süka mojushaatain ma'i jaa'in sütüma tü kasa tamayütkat jümüin. 7 Shiimüin tü tamüinjatkat joolu'u jümüin: Müleka to'unüle jüma'anajee, jiainjana anaka sükajee, süka tajüteechin jünainmüin chi Akaaliijüikai. Müleka yaale taya jümaa, nnojoleechi antüin. 8 “Je nüntapa yaamüin, nii'iyateerü sümüin wayuu eekai manoujain tanain sünain nnojolüin lotüin tü sünoujakat anain. Süka jamüin, nnojotsü nanoujain tü shiimüinkat sünain kaainjaraliin naya, sünain maainjalasalin tayakai, je sünain kasalajaneerüin namüin naainjala so'uweena wane ka'i. 9 Nnojotsü lotüin nekiiru'u sünain kasain wayuu tü aainjalaakat, süka nayouktüin anoujaa tanain. 10 Nnojotsü lotüin nekiiru'u sünain wayuuin maainjalasai taya, süka to'unüinjachin nünainmüin chi Tashikai sümaa nnojoleechin taya shi'rüin wayuu. 11 Nnojotsü lotüin nekiiru'u sünain kasalajaneerüin namüin naainjala, süka kasalajanaitpain nümüin naainjala Satanás, chi aluwataashikai naa'u na manoujainsaliikana sainküin mma. 12 “Wainma tü pütchi isakat süpüla taküjüin jümüin. Otta nnojoleerü taküjüin jümüin süpüshua, süka kapüleejeerüin jümüin jiyaawatüin saa'u maa'ulu yaa. 13 Otta müshia chi Naa'inkai Maleiwa nüntapa, chi ekirajeechikai jia sünain tü shiimüinkat, nükaaliijeena jia süpüla jiyaawatüinjatüin saa'u süpüshua tü shiimüinkat noo'opünaa Maleiwa. Tü nümüinjatkat jümüin, nnojoleerü pütchi ne'e nüle'eru'ujeejatü. Shieerü nüküjaka tü aküjünakat nümüin. Je naapireena jia süchiki tü kasa alateetkat mapeena. 14 Chi Tashikai, nüküjüin tamüin süchiki kasa süpüshua. Otta tü nüküjakat tamüin, shia taküjapü'ükat jümüin. Je chi Naa'inkai Maleiwa, nüso'ireerü jaa'in sünain tü taküjapü'ükat jümüin. Je sünainjee nikirajeenain jia sünain tü taküjakat, kojuteechi taya jütüma. 16 “Je joolu'u, motsomüin yaain taya jümaa. Shiasa palitchon ka'i, ji'reechi taya tachikua”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 17 Naashajaajiraakalaka joo wane ne'ipa na nikirajüinkana sünain maa: —¿Jamalu'ut cheje nünüiki wamüin sünain: “Je joolu'u, motsomüin yaain taya jümaa. Shiasa palitchon ka'i, ji'reechi taya tachikua”, makat? ¿Je jamalu'ut tü nümakat wamüin sünain: “Süka to'unüinjachin nünainmüin chi Tashikai”, makat? —namajiraakalaka. 18 Ayatshii naya sünain nasakiijiraain sünain: —¿Jamalu'ut cheje nünüiki wamüin sünain: “Je joolu'u motsomüin”, oo'ulaka “Shiasa palitchon ka'i”, makat? Nnojotsü wayaawatüin aa'u tü nümakat wamüin. 19 Otta müshia Jesús, süka nütüjaain saa'u sünain nasakireein nia süchiki tü nümakat paala namüin, nümakalaka namüin: —¿Aashajaajiraashii jia sünain tü tamakat sünain: “Je joolu'u, motsomüin yaain taya jümaa. Shiasa palitchon ka'i, ji'reechi taya tachikua”, makat? 20 Shiimüin tü tamüinjatkat joolu'u jümüin: Mojeerü ma'i jaa'in sümaa ji'yalajüin mapeena. Otta tü manoujainsatkalüirua sainküin mma, talateerü saa'in. Mayaainje mojeerüin jaa'in, talateerü jaa'in süchikijee. 21 “Wane jierü eekai jemeyulüin, aisü sümüin saalii tü süchonkot. Otta süchikijee jemeyulüin, anasü. Motüsü saa'in tü müliaakat süka talatüin ma'i saa'in sujuittapa süchon. 22 Müshii aka jiakana sünain mojuin jaa'in joolu'u. Otta süchikijee mapa ji'rapa taya, talateerü ma'i jaa'in. Je nnojoleerü oo'ulaain juulia tü talataakat aa'in. 23 Je so'uweena ka'ikat tia, nnojoleechi taya jüsakirüin sünain wane kasa. Shiimüin tü tamakat jümüin: Kasa süpüshua eekai juchunteerüin nümüin chi Tashikai sünainjee jiain tapüshin, naapeerü shia jümüin. 24 Je jüchuntaiwa'aya nümüin chi Tashikai paala, nnojotsü juchuntüin sünainjee jiain tapüshin. Otta müsia joolu'u, anakaja jüchuntüle sünainjee jiain tapüshin, je aapüneerü tü kasa jüchuntakat jümüin nütüma. Je talatashaateerü ma'i jaa'in süka tia”, nümataalakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 25 Ayatüshi Jesús aashajaain namaa: “Aküjüshi taya nüchiki chi Tashikai jümüin süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma. Otta so'uweena wane ka'i, nnojoleechi müin aka taya joolu'u sünain ekirajaa jia, alu'ujasa lotüinjatü tanüiki nüchiki. 26 Je so'u ka'ikat tia, nnojoleechi tayain chi achuntakai nümüin chi Tashikai jaa'ujee. Alu'ujasa juunteerü jüchuntüin nümüin jiakana sünainjee jiain tapüshin, 27 süka alin jia nüpüla niaka'iya. Aishii jia nüpüla chi Tashikai süka alin taya jüpüla je süka jünoujain sünain nüma'anajeejachin taya. 28 Shiimüin sünain tantüshin chajee iipünaajee nüma'anajee chi Tashikai yaamüin yaa sa'akamüin wayuu. Je joolu'u, o'uneechi taya tachikua sa'akajee wayuu eemüin chi Tashikai”, nümataalakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana. 29 Namakalaka na nikirajüinkana nümüin: —Atak, lotüitpa joo pünüiki wamüin je nnojolüitpa paashajaain süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma. 30 Watüjaaichipa aa'u pia sünain piyaawatüin saa'u kasa süpüshua. Müleka wasakireere pia sünain wane kasa, pütüjaatüjülia aa'ut tü jülüjakat waa'in. Sükajee tüü, anoujainapa waya süka süpüshua waa'in sünain püntüshin nüma'anajee Maleiwa —namakalaka nümüin Jesús. 31 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —¿Shiimüin cheje eera sünain jünoujainapain süka süpüshua jaa'in? 32 Alü'ütsü jükalia süpüla ju'walakajaain wane'ewa'ire jukua. Shiimüin sünain süntüitpain tü jükaliakat süpüla jüpütüinjachin taya sümaa jüle'ejüin jipialu'umüin. Otta müshia tayakai, nnojoleechi tamüiwain süka eein chi Tashikai waneepia tamaa. 33 “Taküjain jümüin tüü süpüla anainjanain jia sünainjee sa'aniraain jukuaippa tamaa. Mayaashiije mülieenain jia mapeena sütüma tü kasa mojusü saa'inreetkat tü manoujainsatkalüirua jüka, anakaja joolu'u talatüle jaa'in süka tayamülüichipain chi aluwataashikai naa'u na manoujainsaliikana”, nümataalakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana.

Juan 17

1 Shiasa süchikijee naashajaain Jesús namaa na nikirajüinkana, eirakaashi nia iipünaamüin süpüla aashajawaa nümaa Maleiwa: “Taataa, kettaasü joo takalia süpüla ouktaa. Anakaja joolu'u müleka pii'iyatüle sümüin wayuu tü kasa anashaatasü paa'inrüinjatkat taka tayakai chi Püchonkai süpüla sütüjaainjatüin aa'u wayuu süpüshua sünain pülashaatain ma'i pia. 2 E'itaanüshi taya pütüma süpüla laülaainjachin saa'u wayuu süpüshua. Otta müsia tü wayuukolüirua e'itaanakat pütüma tajapulu'u, pücheküin süpüleerua shii'iranajaainjatüin saa'in tatüma süpüla eeinjanain naya pümaa waneepia. 3 “Chi wayuu ee'iranajaaitpakai aa'in, nuuntüin niyaawatüin joolu'u saa'u tü shiimüin ekirajünakat püchiki sünain waneeshin pia sünain Maleiwain, je tachiki tayakai Jesucristo sünain püjünalain taya sa'akamüin wayuu. 4 Saa'u tekeraajüin süpüshua tü puluwataakat anain taya, tee'iyatüitpa pukuaippa sümüin wayuu süpüshua sainküin mma sünain anashaatain ma'i pia. 5 Taataa, anakaja müleka kojutüle taya pütüma joolu'u chaa iipünaa eere pia, maa aka kojutpü'üin taya pütüma sümaiwa paala nnojolüiwa'aya sükumajünüin tü kasakat süpüshua. 6 “Taataa, na tekirajüinkana, na aneekuushikana pütüma sa'akajee wayuu, tee'iyatüin pukuaippa namüin sünain anashaatain ma'i pia. Saa'u püpüshin naya, pi'itaain naya süpüla nayainjanain na tekirajüinkana. Je noonooitpain sümaa pünüiki. 7 Otta müsia joolu'u, natüjaaitpa aa'u sünain shiimüin pünainjeejatüin süpüshua tü püküjakat tamüin. 8 Tü pütchikat püküjapü'ükat tamüin, taküjain shia namüin je kapülasü naa'in tanüiki. Natüjaa aa'ut sünain shiimüin tantüshin püma'anajee je nanoujain sünain püjünalain taya sa'akamüin wayuu. 9 “Taataa, achuntüshi joolu'u taya pümüin naa'u na tekirajüinkana. Nnojoishi taya achuntüin pümüin saa'u wayuu eekai nnojolüin sünoujain tanain, alu'ujasa naa'u nayakana süka nayain na aneekuushikana pütüma je süka nayain püpüshin. 10 Je saa'u püpüshin naya, tapüshi tayaka'iya. Je süka nanoujain tanain, na'waajüin ma'i taya. 11 “Nnojoleechi makatüin taya yaaya sa'aka wayuu, süka to'unajachin pünainmüin. Otta müshi'iya na tekirajüinkana, makateena naya yaaya sa'aka tü wayuu manoujainsatkalüirua. Taataa, pia A'waajünakai, tachuntüin pümüin sünain paa'inmajüinjanain na tekirajüinkana süpüla wanaawajiraain naa'in maa aka wayakana sünain wanaawajiraain waa'in. Paa'inmaja naya süka tü püpülainkat. Saa'u paapüin tü püpülainkat tamüin paala, 12 tountüin taa'inmajüin naya wanaa sümaa eepü'üin taya namaa. Je süka taa'inmajüin naya suulia kasa eekai mojuin, nnojoliishii naya ojutuuin. Waneeshia ne'e niain Judas ojutuuin süpüla amüloulin, chi e'itaanatüjüika'iya süpüla tia, süpüla shikeraajüinjatüin tü ashajünakat nüchiki sulu'u tü nüchikimaajatkat Maleiwa. 13 “O'uneechi taya joolu'u pünainmüin. Otta süka yaayülin taya sa'aka wayuu, aashajaashi taya pümaa joolu'u süpüla talatashaatain ma'i naa'in na tekirajüinkana sütümajee tanüiki maa aka tayakai sünain talatüin taa'in. 14 Taküjüitpa namüin süpüshua tü püküjakat tamüin. Akatsa'a maalin naya süpüla tü manoujainsatkalüirua, süka nnojoliin süpüshin naya maa aka tayakai sünain nnojolin süpüshinya. 15 “Nnojoishi taya achuntüin pümüin süpüla püsaajüinjanain naya sa'akajee tü wayuukolüirua eekai manoujain, alu'ujasa süpüla paa'inmajüinjanain naya nuulia chi Kama'üraikai. 16 Nnojoliishii süpüshin naya tü manoujainsatkalüirua, maa aka tayakai sünain nnojolin süpüshinya. 17 Anakaja müleka pükatarüle naya pünainmüin sütümajee tü pünüiki shiimüinkat pi'itaakat napüleerua süpüla noonooin sümaa. 18 Je maa aka püjütüin taya sa'akamüin wayuu, tajütüin na tekirajüinkanaya sa'akamüin. 19 Je takatalaain pünainmüin süpüla jüüjüüin taya pümüin süpüla nakatannüinjanain pünainmüin na tekirajüinkanaya”, nümakalaka Jesús nümüin Maleiwa sünain nüchuntüin naa'u na nikirajüinkana. 20 Ayatshi Jesús achuntüin nümüin Maleiwa: “Nnojoishi taya achuntüin joolu'u pümüin naa'u na tekirajüinkana ne'e namüiwa. Achuntüshi taya'aya naa'u na wayuu anoujainjanakana tanain sütüma tü nekirajüinjatkat anain na tekirajüinkana. 21 Taataa, achuntüshi taya pümüin naa'u na anoujashiikana napüshua süpüla wanaawajiraainjatüin naa'in. Maa aka sa'aniraain pukuaippa tamaa je sa'aniraain takuaippa püma'aya, tacheküin müleka sa'aniraale nakuaippa wamaa süpüla shiyaawatüinjatüin aa'u wayuu süpüshua sainküin mma sünain tajütüüshin pütüma. 22 “Tee'iyatüitpa sünain kojutüin naya tatüma, maa aka kojutüin taya pütüma paala sümaiwa, süpüla wanaawajiraainjatüin naa'in, maa aka wayakana sünain wanaawajiraain waa'in. 23 Saa'u sa'aniraain takuaippa namaa, maa aka sa'aniraain pukuaippa tamaa, tachuntüin süpüla wanaawajiraainjatüin ma'i naa'in waneepia. Je müleka wanaawajiraale naa'in, sütüjaajeerü aa'u wayuu süpüshua sünain ajütüüshin taya pütüma je sünain alin naya püpüla maa aka alin püpüla tayaka'iya. 24 “Taataa, na wayuu e'itaanakana pütüma tajapulu'u, tacheküin napüleerua tamaainjanain naya chaa eere taya, süpüla ne'rüinjachin taya sünain anashaatain ma'i. Shiimüin sünain kojutüin ma'i taya pütüma süka alin taya püpüla sümaiwa paala nnojolüiwa'aya sükumajünüin tü kasakat süpüshua. 25 “Taataa, pia lotokai akuaippa sünain kasalajanain pütüma sümüin wayuu saainjala, mayaainje nnojolin shi'raajüin pia wayuu eekai manoujain, te'raajüin pia tayakai. Je na anoujashiikana, natüjaa aa'ulu sümaa püjünalain taya, 26 sükajee tee'iyatüitpain pukuaippa namüin. Je ayateechi taya sünain tee'iyatüin shia namüin süpüla aijiraainjanain naya napüla maa aka alin taya püpüla, je süpüla sa'aniraainjatüin takuaippa namaa”, nümakalaka Jesús nümüin Maleiwa.

Juan 18

1 Shiasa süchikijee nüchuntüin Jesús nümüin chi Nüshikai, nu'unakalaka namaa na nikirajüinkana waneemüin sa'ata wane luwopu kanüliakat Cedrón, suupünaamüin wane wunu'ulia kanüliasü Olivos. 2 Otta müshia Judas, chi aapüinjachikai nikii Jesús, ni'raajüin tü wunu'uliakat süka noutkajaapü'üin cha'aya Jesús namaa na nikirajüinkana. 3 Nüntakalaka joo Judas eemüin Jesús sümaa wane surulaalüirua je wane suwaariase tü a'waajüleekat Maleiwa ajütünakana natüma na fariseokana je natüma na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana. Kajapulu'uyaa müshii chajaruuta oo'ulaka kasimo'uyaa müshii süpüla nanaküin tü wopukot. 4 Otta Jesús, sünain nütüjaain saa'u süpüshua tü aa'innüinjatkat joolu'u nüka, nürütkaakalaka sünainmüin tü surulaatkalüirua sünain nüsakirüin naya: —¿Jarai jüchajaaka achiki? 5 —Jesús chi Nazaretje'ewaikai —namakalaka. —Taya'aya tayakai —nümakalaka Jesús namüin. Otta müshia Judas chi aapakai nikii, eejachi sha'watüin namaa na surulaatkana. 6 Je wanaa sümaa nümüin Jesús namüin: “Taya'aya tayakai”, ansünajaashii sünain no'nnajaain mmalu'u. 7 Nüsakirakalaka joo Jesús nüchikua: —¿Jarai jüchajaaka achiki? —Nia Jesús chi Nazaretje'ewaikai —namakalaka nümüin. 8 —Tamüinapa'asa jia sünain taya'ayain tayakai. Müleka tayale jüchajaain, juu'ulaa no'unaiwa na wayuu yaakana tamaa —nümakalaka namüin. 9 Müsü nünüiki Jesús süpüla shikeraajüinjatüin tü nümakat paala sünain maa: “Nnojotsü amüloulin toulia waneesükaije'e na'akajee napüshua na ni'itaakana Maleiwa süpüla nayain tapüshin”. 10 Je Simón Pedro, nuwatakalaka noo'omüin wane nüchepchia chi laülaashikai napüleerua na sacerdote judíokana sümaa wane chajaruuta. Nüchoto'oleekalaka tü nüche'e nikialu'ujeejatkat. Otta müshia chi achepchieekai, Malco nünülia. 11 Nümakalaka Jesús nümüin Pedro: —Pi'itaa püchajaruutse süchikua sulu'u süta. Acheküsü talatirüin tü müliaa nüchekakat chi Tashikai tapüleerua. 12 Chi sülaülashikai surulaat namaa na surulaatkana je na suwaariasekana tü a'waajüleekat Maleiwa, amaanüshi Jesús natüma 13 sünain kapüin nia süpüla no'unirüin nia palajana nünainmüin Anás. Nia nüshimiaka Caifás chi laülaashikai so'u juyakat tia napüleerua na sacerdote judíokana. 14 Chi Caifáskai anülia, nia maka paala namüin na laülaayuu judíokana sünain maa: “Shia anaka alu'u, saa'in tamüin, ouktüle waneeshia ne'e wayuu waa'u wayakana judíokana wapüshua”. 15 Otta müshia Simón Pedro, oushikajaashi nüchiirua Jesús nümaa wane'eya. Chi wanee, e'nnaajünüshi nütüma chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana. Je sükajee tia, nikerotinnakalaka nümaa Jesús sulu'umüin nüpaatiase chi sacerdotekai. 16 Otta müshia Pedro, makatakalaka nia anooipa'a so'ulu'u tü paatiakat. Otta chi nuwala'atakai, nujuittaakalaka nüchikua süpüla naashajaain sümaa tü majayüt aa'inmajüsükat tü so'ukot süpüla shikerotirüinjachin Pedro. Je wanaa sümaa nikerolüin, 17 süsakitkalaka nia tü majayütkat: —Aashin piayaain wane chi nikirajüinkai —sümakalaka nümüin Pedro. —Nnojoishi tayain —nümakalaka sümüin. 18 Je yaa sulu'u tü paatiakat, eejana wane nüchepchiairua chi sacerdotekai namaa wane suwaariase tü a'waajüleekat Maleiwa sha'washawalüin sü'ütpa'a wane siki chuwatsü natüma süpüla aatulajaa. Eejachi Pedro sha'watüin namaa sünain aatulajaa. 19 Asakinnüshi joolu'u Jesús yaa paülü'ü nütüma Anás chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana nachiki na nikirajüinkana je süchiki tü nikirajapü'ükat anain. 20 Nüsouktakalaka Jesús nümüin: —Ekirajapü'üshi taya eepünaapü'üle nakotchajaain na judíokana napüshua sulu'u tü ekirajüleekalüirua je sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa. Aashajaapü'üshi taya su'upala wayuu wainma, nnojoishi aashajaain taya sujuuna wayuu. 21 ¿Jamakalaka püsakiraka'a taya joolu'u? Shia anaka püsakirüle na wayuu aapajapü'ükana tanüiki. Shiimüin sünain nayain atüjaain saa'u tü tamapü'ükat —nümataalakalaka Jesús nümüin Anás. 22 Je nümapa Jesús tüü, nüshe'ejaanakalaka nuwalapa'anain nütüma wane nuwaariase chi sacerdotekai sha'watüshikai nü'ütpa'a sünain nümüin emetut nümüin Jesús: —E'rüikaiche pia wayumüin sümaa pünüiki nümüin chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana. 23 Nüsouktakalaka Jesús: —Müleka mojulu'uruleje tanüiki nümüin, anasüje pii'iyatüle shia tamüin. Akaajasa taküjüle nümüin tü shiimüinkat, ¿jamaka'a püshe'etaka'a taya saalii? —nümakalaka Jesús. 24 Nu'uninnakalaka joo Jesús nütüma Anás nünainmüin Caifás chi wane laülaashikai napüleerua na sacerdotekana. Maakatüjüyülia tü jiikukat nuulia. 25 Wanaa sümaa sha'watüin Simón Pedro yaa anooipa'a sünain aatulajaa, nüsakinnakalaka sütüma wane wayuu: —¿Nnojoishijasa piain wane chi nikirajüinkai? Naattajaakalaka Pedro sünain maa: —Nnojoishi tayain. 26 Niasa wane nüchepchia chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana, nüpüshi chi wayuu ochotoonokoi ache'e paala nütüma Pedro, nümakalaka nümüin: —Te'rüinsa pia nümaa suupünaa tü wunu'uliakat. 27 Naattajaakalaka Pedro nüchikua. Shiasa wanaa ma'i sümaa nüsouktüin Pedro, akootole'erajaashi wane kaliina. 28 Nu'uninnakalaka Jesús watta'a maalü natüma na laülaayuu judíokana nipialu'ujee Caifás eemüin tü laülaapiakat eere ni'yataain Pilato chi Romaje'ewaikai sülaülashikai tü mmakat Judea so'u ka'ikat tia. Nayasa na judíokana, nnojoliishii ekerotüin sulu'umüin tü laülaapiakat. Müleka nekerorule, saa'in namüin, na'akamüin na gentilekana, yarütteerü nakuaippa nu'upala Maleiwa je nnojoleena eküin shikiira tü Pascuakat. 29 Nujuittaakalaka Pilato anooipa'amüin süpüla nüsakirüinjanain naya noo'opünaa Jesús: —¿Kasa naainjalaka wayuukai chii jaajüin süpüla süsalainjachin nia tatüma? —nümakalaka Pilato namüin na laülaayuu judíokana. 30 Nasouktakalaka nümüin: —Müleka nnojoireje kaainjaralin nia, nnojoishije waapüin ekii pümüin —namakalaka nümüin. 31 Nümakalaka Pilato: —Ju'una jüchikua süpüla jiainjanain kasalajanain atüma naainjala nümüin süka tü jukuaippapü'ükat. Nasouktakalaka na judíokana: —Nnojoliishii e'itaaushin waya judíokana süpüla o'utaa saa'in wayuu —namakalaka nümüin. 32 (Münüsü tüü süpüla keraainjatüin tü nümapü'ükat Jesús soo'opünaa tü nukuaippainjatkat sünain ouktaa.) 33 Nikerotokoloko joo Pilato nüchikua paülü'ümüin sümaa neenaküin Jesús nünainmüin süpüla nüsakirüinjachin nia: —¿Piajasa'aya chi Aluwataashikai saa'u tü wayuu judíokolüirua? —nümakalaka Pilato nümüin Jesús. 34 Nüsouktakalaka Jesús: —¿Püle'eru'ujeejatü tü pümakat tamüin? ¿Shiataapasa ne'e tachiki pümüin sütüma wayuu? 35 Nümakalaka Pilato: —¿Judíojasa joo taya? Aashin nayain aapüin pikii na püpüshikana je na laülaashiikana na'akajee na sacerdotekana. ¿Kasasalajeeshisa pia namüin süpüla naapüin pikii tamüin? 36 Nüsouktakalaka Jesús: —Wane'eya sümüin sukuaippa tü taluwataayakat, nnojotsü müin aka nakuaippa na sülaülashiikana mma. Müleka müleje aka shia, atkaashiije na tamaajanakana taa'ujee suulia tata'ünnüin natüma na laülaayuu judíokana —nümakalaka Jesús nümüin. 37 —¿Shiimüinjasa'a piain wane aluwataashikai? —nümakalaka Pilato nümüin. Nüsouktakalaka Jesús nümüin: —Shiimüin tü pümakat tachiki sünain tayain aluwataashin. Shia'aya jemeika apüla taya tia. Je antüshi taya sa'akamüin wayuu süpüla tee'iyatüinjatüin tü shiimüinkat sümüin. Chi eekai kachiiruain aa'in tü shiimüinkat, nia aapaka tanüiki —nümakalaka Jesús. 38 —¿Eesüjasa'aya süpüla ountünüin tü shiimüinkat? —nümakalaka Pilato nümüin. Je süchikijee naashajaain nümaa Jesús, ojuittüshi Pilato anooipa'amüin nüchikua süpüla naashajaain namaa na judíokana sünain maa namüin: —Nnojotsü tantüin anain wane aainjalaa nünain süpüla süsalainjachin nia tatüma. 39 Otta saashin jukuaippa jia judíokana so'u tü mi'iraa Pascuakat, ajütünapü'üshi wane püreesashi tatüma. ¿Jücheküin süpüleerua niain tajuittirüin joolu'u jümüin Jesús chi Aluwataashikai jaa'u jia judíokana? —nümakalaka Pilato namüin. 40 —Nnojo, nnojoishi niainjachin. Anashi niale püjütüin wamüin Barrabás —namakalaka emetut. Chi Barrabáskai, ata'ülüüshi saaliijee ni'ipolopü'üin chi sülaülashikai mma.

Juan 19

1 Nüjütünakalaka Jesús nütüma Pilato süpüla ni'yaajünüin sütüma tü surulaatkalüirua nünainru'upünaa wainmatua süka wane jiiku maniirase. 2 Shi'itaakalaka tü surulaatkalüirua wane kotse keimsesü saa'u nikii Jesús. Na'atakalaka wane ashe'inyüü anasü nünain, jepisiiyaa, maa aka saa'in nüshe'in wane aluwataai saa'u mma. 3 Narütkajaakalaka naya sümaa neme'erainpalain nia wainmatua sünain maa nümüin: —Pia Aluwataashikai saa'u tü wayuu judíokolüirua —müshii naya nümüin. Je nashe'ejakalaka nia sünain nu'upünaa. 4 Nujuittaakalaka Pilato anooipa'amüin nüchikua sünain nümüin namüin na judíokana: —Anii tojuittirüin joo nia jünainmüin süpüla taapirüin jia sünain nnojolüin tantüin anain wane aainjalaa nünain süpüla süsalainjachin nia tatüma —nümakalaka Pilato namüin. 5 Je nujuittapa Jesús anooipa'amüin sünain eein tü kotse keimsesükat sünain nikii oo'ulaka tü ashe'inyüü jepisiiyaa nünainjatkat, nümakalaka Pilato namüin na judíokana: —Anii chi wayuukai. 6 Otta na laülaashiikana na'akajee na sacerdotekana je na nawaariasekana, na'waatakalaka ne'rapa Jesús: —Anashi nüchitinnüle sünain kuruusa süpüla ouktaa. Püchitira pümaala nia —namakalaka. Niasa Pilato, nüsouktakalaka namüin: —Anakaja jiale jiakana achitüin nia. Alu'ujasa tayakai, nnojotsü tantüin anain wane aainjalaa nünain süpüla süsalainjachin nia tatüma —nümakalaka namüin. 7 Masütaajusalii na laülaashii judíokana sünain na'waatüin sünain maa: —Saashin tü pütchi e'itaaushikat namüin na watuushiyuukana, acheküshi o'utinnaa aa'in nia saaliijee “Nüchon Maleiwa taya” nümüin —namakalaka. 8 Naapapa Pilato tüü, eimolojooleesia ma'i naa'in. 9 Nikerotkoloko joo sulu'umüin tü laülaapiakat süpüla naashajaain nüchikua nümaa Jesús: —¿Jaleje'ewai ma'i pia? —nümakalaka nümüin. Niasa Jesús, ko'uu müshi nuulia. 10 —¿Jamüshi ko'utaka'a pia toulia? ¿Nnojotsü pütüjaain aa'u sünain laülaain taya süpüla tajütüinjachin pia je süpüla tachitirüinjachin pia sünain kuruusa süpüla ouktaa? —nümakalaka Pilato nümüin. 11 Nüsouktakalaka Jesús ni'ipajee: —Müleka nnojorule kaawain pünüiki nütüma Maleiwa, nnojoishije pia laülaain toulia. Je sükajee tia, chi alana'aleekai sünain kaainjalain, nia chi aapakai tekii pümüin —nümakalaka Jesús. 12 Je süchikijee tia, o'unüshi Pilato anooipa'amüin nüchikua süpüla naashajaain namaa na judíokana shii'iree nüjütüin Jesús. Otta nayakana, masütaajusalii sünain na'waatüin sünain namüin nümüin: —Müleka püjütüle chi wayuukai, nnojoishija na'aleewain pia César. Süka jamüin, chi wayuu “Aluwataashi taya saa'u wayuu” makai, nia nü'ünüüka César —namakalaka nümüin Pilato. 13 Shiasa naapapa Pilato tü namakat nümüin, nojoyolookoloko eere naikkalaapü'üin na sülaülashiikana mma süpüla kasalajanainjatüin sümüin wayuu saainjala natüma. Je sünülia tü aikkajüleekat, “Ipakat” münüsü. (Je sünülia süka pütchi hebreo, “Gabata”.) Nüntirakalaka joo Jesús anooipa'amüin. 14 Je wanaa sümaa tia, kale'ojatü. Che'ojaasü wane ka'i süpülapünaa süka'iya tü eemerawaakat sünain tü mi'iraa Pascua münakat. Nümakalaka joo Pilato namüin na judíokana: —Anii chi Aluwataashikai jaa'u. 15 Otta müshi'iya na wayuukana, masütaajusalii sümaa nekiisa sünain maa nümüin: —Pi'ikaje'era maala nia yaajee pükacheriraiwan nia sünain kuruusa süpüla ouktaa —namakalaka. —¿Shiimüin sünain jücheküin sünain takacherirüin jümüin chi Aluwataashikai jaa'u? —nümakalaka Pilato namüin. Otta na laülaashiikana na'akajee na sacerdotekana, nasouktakalaka nümüin: —Nnojoishi niain aluwataain waa'u. Nia nümüiwa aluwataaka waa'u César. 16 Naapünakalaka joo Jesús nütüma Pilato sümüin tü surulaatkalüirua süpüla nükachennüinjachin natüma sünain kuruusa süpüla ouktaa. Süchikijee naapünüin Jesús namüin na surulaatkana, 17 o'uninnüshi nia natüma sünain nülü'üjüin tü wunu'u akachennüinjachikat anain nia eemüin wane wutai kanüliasü “Ekiyüükat”. (Je sünülia tü wutaikat süka pütchi hebreo, “Gólgota”.) 18 Je yala, nükachennakalaka Jesús. Eeshii piamashii wayuu akachennüin wanaa nümaa. Naatawaishii naya sünain wane wunu'u. Je Jesús, akachennüshi pasanain nanain. 19 Eesü wane pütchi ashajinnüsü nütüma Pilato e'itaanakat shi'ichiru'u tü kuruusa kanainkat Jesús. Müsü mayaa: ANII JESÚS CHI NAZARETJE'EWAIKAI, CHI ALUWATAASHIKAI SAA'U TÜ WAYUU JUDÍOKOLÜIRUA. 20 Aashaje'ennüsü tia sütüma wainma wayuu judío süka pejein sünain Jerusalén tü wutai akachennakat aa'u Jesús, je süka süshajuushin süka apünüinsü anüikii: hebreo, griego, je latín. 21 Otta na laülaashiikana na'akajee na sacerdotekana, nayoukta amaalü tü nüshajirakat Pilato. Namakalaka nümüin: —Nnojotsü anain tü püshajirakat: “Chi Aluwataashikai saa'u wayuu judío”, pümüin. Anasüje müleka pii'iratüle tü pütchikat: “Chi Aluwataashikai saa'u wayuu judío naashin”, müsüje. 22 —Tü tashajirüitpakat, tashajirüitpa. Nnojoleerü tee'iratüin —nümakalaka Pilato namüin. 23 Je na surulaatkana süchikijee nakacherüin Jesús sünain tü kuruusakat, naapaain tü nüshe'inkat sümaa nakatajiraain naka na pienchishiikana. Shiaka apütaain tü nüshe'inpalajanakat süka me'itiain shia, akumajuushi süka wane kuluulu waneesia. 24 Aashajiraashii na surulaatkana: —Nnojo wasüküijiraain tü nüshe'inpalajanakat. Shia anaka alu'u müleka washantanajiraale saa'u süpüla watüjaain naa'u jaralin chi makatüinjachin apüla shia —namakalaka. Noo'ulakakalaka shia. Naa'inrüin tüü süpüla shikeraajüinjatüin tü ashajuushikat paala sulu'u tü nüchikimaajatkat Maleiwa sünain maa: “Nakatajiraain tashe'in je nashantanajiraa aa'ulu”. 25 Je peje sünain tü kuruusakat kachetakat anain Jesús, eejatü tü niikat sha'watüin, oo'ulaka wane nüü'irü, oo'ulaka María nu'wayuuse Cleofas, oo'ulaka María Magdalena. 26 Niasa Jesús wanaa sümaa ni'rüin tü niikat nümaa chi nikirajüin aishikai ma'i nüpüla sünain sha'watüin nia sü'ütpa'a, nümakalaka sümüin: —Maachee, iraa chi püchonkai. 27 Otta nümüin chi nikirajüinkai: —Naa tü püikat —nümakalaka. Je süchikijee ka'ikat tia, o'ttüshi sünain jülüjain waneepia naa'in tü niikat Jesús chi nikirajüinkai. 28 Je Jesús süchikijee tia, sünain nütüjaain aa'u sümaa kettaain süpüshua nütüma tü nuluwataakat anain nia Maleiwa, —Münyaasüshi taya —nümakalaka. Müsü nünüiki süpüla keraainjatüin tü ashajünakat paala sulu'u tü nüchikimaajatkat Maleiwa. 29 Eesü wane iita yaa mmolu'u kalu'ukot wane asüüshi jashü'üsü. Sücholetinnakalaka wane maawüi shi'ichiru'u wane lumia süpüla shi'itaanüinjatüin sünain niimata Jesús. 30 Shiasa süchikijee nuu'ulaküin shia, —Kettaaitpa tatüma —müshi Jesús sünain nejepülüin nikii je aja'ttüsü naa'in yala'aya. 31 Je tü ka'i ouktakat o'u Jesús, shia süpülapünaa süka'iya tü eemerawaakat sünain tü Pascuakat. Je na laülaayuu judíokana, süka nnojolüin nacheküin sünain makatajanain na kachetüshiikana saa'u tü kuruusakalüirua so'u sükaliain eemerawaa, nachuntakalaka nümüin Pilato süpüla süshate'ennüinjatüin nasa'a süpüla ouktamaatüinjanain süpüla nashakatinnüin. 32 Nashate'erakalaka na surulaatkana nasa'a na wayuukana piamashii kachetüshiikana na'atalu'u Jesús. 33 Otta nantapa nünainmüin Jesús, süka ouktatüjülinya nia napüla, nnojotsü nashate'erüin nüsa'a. 34 Otta müshia wane surulaat, nüsotüin naa'inpünaa Jesús süka wane kachueera kasa e'ichirü. Süparalakalaka yaawala nüsha sümaa sujuittüin wüin sümaa tü nüshakat. 35 (Tatüjaa aa'ulu sünain shiimüin tü alatakat nüka Jesús, süka te'rüin nia sünain ouktaa. Je tashajüin joolu'u tü nüchikikat jümüin süpüla jünoujainjatüin jiakanaya. 36 Tü naa'inrakat na surulaatkana nüka Jesús, alatüsü süpüla keraainjatüin tü ashajuushikat sünain maa: “Nnojoleerü ashate'ennüin niipüse” 37 oo'ulaka wane müsü'üya: “Neirakaajeechi amüin chi nasotüinkai”.) 38 Eeshi wane laülaashi judío kanüliashi José cheje'ewaikai Arimatea yaa sulu'u tü mmakat Judea. Nuunjulajapü'üin sünain niain wane nikirajüin Jesús süka mmolüin nia neema na nuwala'atakana. Nüchuntakalaka joolu'u José nümüin Pilato ni'itaainjachin müliashii sulu'u woowira. Saa'u anain nümüin Pilato tü nüchuntakat apüla, nüntakalaka José sünain alü'üjaa müliashii. 39 Je nümaa, eejachi Nicodemo chi antakainka paala so'u wane ai nünainmüin Jesús. Nülü'üjain wane wunu'u jemeta eejuulu, wane “mirra” sümaa “áloes”, maa aka pienchi shikii “kilo”, süpüla shi'itaanüin na'aka müliashii. 40 Nashakatirakalaka joo müliashii sünainjee tü kuruusakat. Noko'olokoloko nia süka wane kuluulu kojutsü kanüliasü “lino”. Je tü wunu'ukot jemetakat eejuut, e'itaanüsü sümaa tü kuluutkot. Shia sukuaippaka'aya wayuu judío tia süpüla e'itawaa saamaka. 41 Je sü'ütpa'a tü wutaikat eejachire nu'utünüin aa'in Jesús, eesü wane apain. Je sulu'u tü apainkat, eesü wane woowira akumajuushi sulu'u wane ipa miyo'u. Jeket akumajuushin. Me'itaajuyülia aamakaa sulu'u. 42 Saa'u pejein tü woowirakat sünain tü wutaikat, ne'itaamaatakalaka müliashii yaa sulu'u, süka sülü'ülüin ma'i su'ttüin süka'iya tü eemerawaakat natüma na judíokana.

Juan 20

1 Je süchikijee tü ka'i neemeraakat o'u na judíokana, su'unakalaka María Magdalena eeiwa'aya aikat eemüin tü woowirakat eejachire ni'itaanüin Jesús. Shiasa süntapa chamüin, sünta anainrü süsünne'eruushin tü ipa shirousekat. 2 Suwataakalaka María eemüin Simón Pedro oo'ulaka wane'eya nikirajüin Jesús aipü'ükai ma'i nüpüla sünain sümüin namüin: —Ayu'nnüshi chi Senyotkai sulu'ujee tü woowirakat je nnojotsü watüjaain aa'u jalakualin nia atümaa —sümakalaka María namüin. 3 Nuwataakalaka Pedro nümaa chi nuwala'atakai sünainmüin tü woowirakat. 4 Nüntakalaka chi wane nüpüleerua sünainmüin tü woowirakat süka kawatiraain nia nuulia. 5 Je nüntaiwa'aya, nünalaakalaka sulu'u tü woowirakat. Ni'rakalaka tü kuluutkot jachii müin. Otta nnojoishi ekerotüin nia. 6 Nüntakalaka joo Pedro nüchiiruajee sünain nikerotomaatüin sünain ni'rüin tü kuluutkat jachitüin, tü oko'ojünakat aka müliashii, 7 je tü saalajakat nikii sümüiwa'asü sünain apaa'awajaaushin shia. 8 Nikerotokoloko chi nuwala'atakai nüchiiruajee, chi antüshikai palajana sünainmüin tü woowirakat. Ni'rakalaka joo nüchikanain Jesús. Nünoujakalaka sünain süso'iraain naa'in. 9 Otta nnojoliiyülia nayaawatüin saa'u tü ashajünakat paala sulu'u tü nüchikimaajatkat Maleiwa sünain süso'iraainjatüin naa'in. 10 O'unüshii joo na nikirajüinkana chamüin nepialu'umüin nachikua, 11 otta María Magdalena, makatüsü anooipa'a sü'ütpa'a tü woowirakat. Sha'watüsü shia yala sünain shi'yalajüin. Sünalaakalaka joo sulu'u tü woowirakat 12 sümaa shi'rüin piamashii aapiee nüma'anaje'ewalii Maleiwa. Kasuutannuu nashe'in. Joyotüshi wane eejatüle nikii je wane eejatüle nuu'ui müliashii. 13 Nasakirakalaka shia: —Nii waa'iraa, ¿jamüsü pia pi'yalajaka'a? —namakalaka sümüin. —Ayu'nnüshi chi Tasenyotsekai, je nnojotsü tatüjaain aa'u jalamüinre nia alü'üjünüin —sümakalaka namüin. 14 Shiirakaakalaka joo María süchiiruajee sümaa shi'rüin Jesús yaa sha'watüin. Akaisa nnojolin shiyaawatüin nia. 15 Nümakalaka Jesús sümüin: —Nii waa'iraa, ¿jamüsü pia pi'yalajaka'a? ¿Jarai chi pusukujaaka achiki? —nümakalaka Jesús sümüin. Wayuuyaa a'yataai ne'e sulu'u tü apainkat saa'inru'u María chi saashajaakai amaa. Sümakalaka nümüin: —Müleka piale chi alü'üjakai chi Tasenyotsekai yaajee yaa, anasüje püküjale tamüin jalamüinre nia pütüma tasaajaiwa nia nüchikua —sümakalaka María nümüin. 16 —María —nümakalaka Jesús sümüin. Sujununajaakalaka nünainmüin Jesús sümaa sümüin nümüin: —Raboni. (Je tü pütchikat süka pütchi hebreo, “Ekirajüikalee” malu'ut.) 17 Nümakalaka Jesús sümüin: —Nnojo pajapulu'ujain taya süka nnojoliyüliain tale'ejüin nüma'anamüin chi Tashikai. Shia anaka alu'u müleka pu'unüle eemüin na tawalayuukana süpüla püküjainjatüin tanüiki namüin sünain maa: “Ale'ejeechi taya nüma'anamüin chi Tashikai, chi Jüshikai wanaa tamaa, nüma'anamüin chi Tamaleiwasekai, chi Jümaleiwasekai wanaa tamaa”. 18 Su'unakalaka María Magdalena eemüin na nikirajüinkana Jesús sünain süküjaain tü shi'rakat: —Te'rüichipa chi Senyotkai —sümakalaka namüin. Je süküjain namüin tü nümüitpakat Jesús sümüin. 19 Je mapa aipa'a so'u tü ka'i naashajaakat o'u Jesús sümaa María Magdalena, eeshii na nikirajüinkana Jesús jutkatüin sulu'u wane miichi. Türankalu'usü so'u tü miichikat süka mmolüin naya neema na laülaayuu judíokana. Ee'iyata'alaa müshi Jesús yaa pasanain nanain. —Kasataalejese anain jia —nümakalaka namüin. 20 Süchikijee nümüin tüü, nii'iyatakalaka namüin tü nülio'u najappünaajatkat je tü nüchiro'upünaajatkat. Talatashaanasü ma'i naa'in na nikirajüinkana süka ne'rüin joo chi Senyotkai. 21 —Kasataalejese anain jia —nümakalaka namüin nüchikua. —Maa aka tayakai ajütünüin sa'akamüin wayuu nütüma chi Tashikai, akaajaa jiakana, tajütüin joolu'u jia —nümakalaka namüin. 22 Nuju'ulakalaka naya sünain nümüin namüin: —Anasü müleka jümaale joolu'u chi Naa'inkai Maleiwa. 23 Müleka jülatirüle saainjala wane wayuu, alatinneerü shia nütüma chi Tashikai. Akaajasa müleka nnojorule jülatirüin shia, nnojoleerü alatinnüin —nümakalaka Jesús namüin. 24 Otta müshia Tomás, wane na nikirajüin polookana piammüin, chi Senkeyuukai anülia, nnojoishi eejachin na'aka na nüpüshikana wanaa sümaa nii'iyataain Jesús na'akamüin. 25 Aküjünüsü nümüin natüma: —We'rüichipa chi Senyotkai —müshii naya nümüin. Otta nünüiki Tomás ne'ipajee, müsü mayaa: —Müleka nnojorule te'rüin süchikanain tü külaawakat sünain najapü sümaa te'itaain tajapü sünain tü nülio'ukot je sünain tü nülio'u yaakat sümülatu'u nüchira, nnojoleerü tanoujain sümaa katüin no'u —nümakalaka Tomás namüin. 26 Je süchikijee maa aka wane semaana, eeshii na nikirajüinkana Jesús nachikua sulu'u tü miichikat sümaa eein Tomás namaa. Mayaainje türankalu'uin so'u tü miichikat, ee'iyata'alaa müshi Jesús yaa pasanain nanain. —Kasataalejese anain jia —nümakalaka namüin. 27 Nümakalaka nümüin Tomás: —Piirakaa sümüin süchikanain tü külaawakat yaa sünain tajapü, pi'itaa pajapü sünain talio'u. Je piyurula pütüna yaa sünain tü talio'u sümülatu'ukat tachira pütüjaaiwa saa'u. Puu'ulaa suulia manoujüinyee, pünouja pümata tanain —nümakalaka Jesús nümüin. 28 Nüsouktakalaka Tomás nümüin: —Shiima'inya sünain piain piakai chi Tasenyotsekai, chi Tamaleiwasekai. 29 Nümakalaka Jesús nümüin: —Anoujashi pia joolu'u süka pi'rüichipain taya. Otta na wayuu anoujeenakana tanain ja'itashi nnojolin ne'rüin taya, talatashaateena ma'i naya. 30 Wainma kasa anasü naa'inrapü'ükat Jesús no'upala na nikirajüinkana, tü kasa nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa. Otta nnojotsü tashajüin süpüshua sulu'u tü karalouktakat. 31 Otta müsia tü tashajakat jümüin, tashajüin süpüla jünoujainjanain nünain Jesús sünain niain chi Cristo Nüneekajalakai Maleiwa, sünain niain chi Nüchonkai Maleiwa. Je müleka jünoujüle nünain, ee'iranajaweerü jaa'in nütüma süpüla ayatüinjanain jia nümaa Maleiwa waneepia süpüla ka'ikat süpüshua.

Juan 21

1 Je sülatapa kojuya ka'i süchikijee naashajaain Jesús nümaa Tomás, ee'iyataashi nüchikua na'akamüin no'utku na nikirajüinkana sotpa'a tü palaa kanüliakat Galilea, tü Tiberiaskat anüliaya. 2 Eejana Simón Pedro, Tomás chi Senkeyuukai, Natanael cheje'ewaikai Caná sulu'u Galilea, na nüchooinkana Zebedeo, oo'ulaka piamashii noo'omüin. 3 —Anakaja tolojüle jime —nümakalaka Simón Pedro namüin na nüpüshikana. —Anashii pümaale waya —namakalaka nümüin. No'otookoloko sulu'u wane anua süpüla olojoo jime. Otta nalatirüin aikat süpüshua sünain masirüin naya. 4 Shiasa nale'ejapa watta'a maalü, eeshi Jesús sha'watüin sotpa'a tü palaakat. Otta na nikirajüinkana, nnojoishi natüjaain aa'u sünain niain Jesús. 5 Nu'waatakalaka Jesús namüin: —Tatünajutumuyuwaa, ¿kasirüyaashiije jia? —nümakalaka namüin. —Nnojo —namakalaka. 6 —Müleka jujutüle tü jukusüinkat wopujeeru'u sünain tü anuakat, anteena jia sünain jime —nümakalaka Jesús namüin. Shiasa najutakalaka tü nakusüinkat shirokumüin tü palaakat, kasitkalaka naya jime watta ma'i saalin. Isasü nachiki ayu'laa süka jawatüin shia noulia. 7 Je chi nikirajüin aishikai ma'i nüpüla Jesús, nümakalaka nümüin Pedro: —Nia'ayaasa chi Senyotkai. Je Pedro, naapapa nünüiki sünain nümüin: “Nia'ayaasa chi Senyotkai”, na'atakalaka nüshe'in süchikua nünain. Numuttakalaka shirokumüin tü palaakat süpüla o'unaa eemüin Jesús. 8 No'unakalaka na nüpüshikana sulu'u tü anuakat sotpa'amüin tü palaakat. Najaralijiraain tü nakusüin wotokot jime, süka pejein tü anuakat sünain tü mmakat, maa aka poloo shikii “metro”. 9 Nashakatapa sulu'ujee tü anuakat, eesü napüla wane siki asijüna aa'ulu jime otta pan sü'ütpa'a. 10 —Iche'era jumaala süpüshi tü jüsitkat —nümakalaka Jesús namüin. 11 No'otookalaka Simón Pedro nüchikua sulu'u tü anuakat süpüla najaralijaain tü nakusüinkat sotpa'amüin tü palaakat. Mayaainje wainmain jime mülo'uyuu sulu'u tü nakusüinkat, nnojotsü asüküijaain sütüma. Eejatü 153 jime sulu'u. 12 —Jalaina jikaaiwa —nümakalaka Jesús namüin. Je na nikirajüinkana, mayaainje nasakireein sümaa jaralin nia, nnojoishii nasakirüin süka japülin naya sheema asakiraa. “Nia cheje Jesús eera”, müsü naa'in nale'eru'u. 13 Nürütkaakalaka Jesús sünainmüin tü sikikat. Naapaakalaka wane pan sümaa naapüin shia namüin na nikirajüinkana. Akaata'aya tü jimekat nütümaya. 14 Je süka tüü, apünüintuaichi ee'iyataain joo Jesús namüin na nikirajüinkana süchikijee süso'iraain naa'in. 15 Süchikijee nekaain, aashajaashi Jesús nümaa Simón Pedro: —Simón, nüchonkai Jonás, ¿alatüsü taalin püpüla suulia taalin napüla na puwala'atakana? —nümakalaka Jesús nümüin. —Senyotkalee, pütüjaa aa'ut sümaa alin pia tapüla —nümakalaka Pedro. —Anakaja müleka pikirajüle tü anoujasükalüirua tanain —nümakalaka Jesús nümüin. 16 Nümakalaka Jesús nüchikua: —Simón, nüchonkai Jonás, ¿shiimüin sünain alin taya püpüla? Nümakalaka Pedro: —Senyotkalee, shiima'inya pütüjaa aa'ulu sümaa alin pia tapüla. Nümakalaka Jesús nümüin: —Anakaja müleka paa'inmajüle tü anoujasükalüirua tanain. 17 Apünüintuaichi joolu'u nüsakirüin Jesús: —Simónwaa, nüchonkai Jonás, ¿aishi taya püpüla? —nümakalaka nümüin. Mojukalaka ma'i naa'in Pedro süka “¿Aishi taya püpüla?” nümüin apünüintua nümüin. Nüsouktakalaka Pedro: —Senyotkalee, pütüjaa aa'ulu kasakat süpüshua. Pütüjaa aa'uchi alin pia tapüla —nümakalaka Pedro nümüin Jesús. —Anakaja müleka pikirajüle tü anoujasükalüirua tanain —nümakalaka Jesús nümüin. 18 Naashajaakalaka Jesús nümaa Pedro nüchikua: —Shiimüin tü tamakat pümüin: Jintüliiwa'aya pia, a'anaapü'üshi pia süpüla o'unaa eemüinre pu'uneein. Otta laülaapa pia, piyuruleerü pütüna süpüla sa'atünajatüin pünain püshe'in. Je e'ikajaaneechi pia atümaa eemüinre nnojolüin pücheküin —nümakalaka Jesús nümüin. 19 Müsü nünüiki Jesús nümüin süpüla naapirüinjachin nia süchiki jamüinjatüin nukuaippa sünain ouktaa so'uweena wane ka'i je süchiki nu'waajünüinjachin chi Maleiwakai sütüma tü e'rajüsükalüirua nükua Pedro wanaa sümaa ouktüin. Nümakalaka joolu'u Jesús nümüin: —Ja'itairü tü alateetkat püka, anakaja ichere pia tanain waneepia. 20 Niirakaakalaka Pedro yaa nachiiruajee nümüin chi nikirajüinkai Jesús, chi aishikai ma'i nüpüla. (Nia chi joyotokai paala nü'ütpa'a Jesús sünain tü ekawaakat, chi “Senyotkalee, ¿jarai chi aapüinjachika pikii?” makai nümüin Jesús.) 21 Nümakalaka Pedro nümüin Jesús: —Senyotkalee, ¿jamataaleerü nukuaippa chi wachiiruajeekai? 22 Nüsouktakalaka Jesús nümüin Pedro: —Müleka tacheküleje katüin no'u süpürale'eya tale'ejapa, nnojotsü kasajatüinjatüin pümüin. Shia anaka alu'u müleka ichere pia tanain waneepia —nümakalaka. 23 Sükajee tia pütchikat, aashajaajiraashii na anoujashiikana nüchiki chi nikirajüinkai sünain nnojoleechin ni'rüin ouktaa naashin. Otta nnojotsü malu'ulüin tü nümakat Jesús sünain nnojolin ouktajachin nia. Tü nümakat, müsü ne'e: “Müleka tacheküleje katüin no'u süpürale'eya tale'ejapa, nnojotsü kasajatüinjatüin pümüin”. 24 Tayakai, Juankai anülia, taya'aya chi nikirajüinkai Jesús. Taküjain nüchiki jümüin sünain shiimüin ma'i tü alatakat. Süka eepü'üin taya nümaa, jütüjaa aa'ut sünain shiimüin. Je joolu'u tashajüitpa joo shia jümüin. 25 Je eesü wane'eya kasairua naa'inrapü'üin Jesús. Müleka tashajüleje shia süpüshua'ale, wotüsüje tü mmakat sütüma tü karalouktakat.

Aluwataaushikana 1

1 Sulu'u tü palajatkat karaloukta tashajüin pümüin, Teófilo, taküja achiküt pümüin süpüshua'a tü kasa nu'ttakat anain Jesús sünain naa'inrüin otta nikirajaa anain chejeechikü su'ttianainjee, 2 sünainmüinre'eya tü ka'i niyalere'ennakat o'u sirumalu'umüin. Nümaichiki, süpüla nu'unüin sirumalu'umüin, aashajaashi nükajee chi Naa'inkai Maleiwa soo'opünaa tü kasa anakat süpüla naa'inrüinjatüin na Aluwataaushikana nüchipünaa, na nüneekakana paala süpüla nuluwatawaa sünain aküjaa tü nüchikükat. 3 Süchikijee süso'iraain naa'in süchikijee ouktaa, eeshi nia yaa saa'u mmakat pienchi shikii ka'i sünain nii'iyataawalin namüin sulu'u wane nükuaippa maa aka wayuu, tü ee'iyatakat nia sünain shiimain katüin no'u nüchukua'a. Otta eeshi nia sünain naashajaain namüin süchikü tü nükuaippakat Maleiwa sünain aluwatawaa. 4 So'uma'a yaajachinkain nia, aashajaashi nia namaa na Aluwataaushikana süpüla nnojoliinjanain nojuittüin paala suulia tü pueulo kanüliakat Jerusalén. Müshi nia namüin: —Ja'atapa shikeraajüin tü kasa nüküjakat achikü paala chi Tashikai süka wane pütchi pansaasü, nüchikükat chi Naa'inkai naapüinjachikai jümüin, tü anuu taashajaapü'üin achikü jümüin. 5 Shiimain sünain nuwoutisaajapü'üin Juan wayuu süka wüin, alu'ujasa'a jiakana, alateerü sünain anain jükuaippa tatüma. Süka jamüin, so'uweena palit ka'i, woutiiseena jia nüka chi Naa'inkai Maleiwa sükajee nikeroleechin sulu'u jaa'in. 6 Shiasa'a so'u wane ka'i wanaa sümaa noutkajaain na Aluwataaushikana nümaa Jesús, nasakitkalaka nia: —Senyotkalee, ¿püikkale'ereerü süchukua'a tü aluwatawaakat watüma wayakana nuu'uliwo'ukana Israel, yaa woumainru'u maa'utpünaa yaa? 7 Nüsouktakalaka Jesús namüin: —Nnojotsü aapüna ekii jümüin süpüla jütüjaainjatüin saa'u joujainjatüin sülatüin tüü. Nia ne'e chi Washikai Maleiwa laülaaka saa'u süpüla ni'itaainjatüin süka'iya tü kasa naa'inrajatkat. 8 Alu'ujasa'a nüntapeena chi Naa'inkai Maleiwa sulu'umüin jaa'in, pülashiijeena jia nütüma chi Maleiwakai. Ojuitteena jia sulu'upünaa Jerusalén, sulu'upünaa tü mmakat Judea, sulu'upünaa Samaria otta sulu'upünaa süpüshua'a mma wattapünaa ma'i sünain aküjaa süchikü tü takuaippa ji'rajakat akua. Jüküja tachikü sümüin wayuu sünain yaain taya ja'aka paala sümaa to'utünüin aa'in otta toso'iraain aa'in tachukua'a süpüla to'tte'erüinjatüin wayuu. 9 Sünain yootüin nia otta sünain chataain no'uirua nünainmüin, niyalere'ennakalaka Jesús iipünaamüin no'upala. Shiasa'a wane siruma sunujule'etkalaka nia noulia, nnojoishijese'e nia ne'rüin sütüma. 10 Je yaaiwa'aya chünchürünnüin no'u iipünaamüin nüchiirua Jesús sünain nananajüin tü nükuaippakat sünain o'unaa sirumalu'umüin, nee'iyata'alaa namakalaka, yaa na'ütpa'a, piamashii aapiee nüma'anajeejana Maleiwa kasuuyuu ashe'inchii. 11 Namakalaka namüin: —Wayuuinnuaa Galileaje'ewaliikana, juu'ulaa jumata suulia ananajaa iipünaamüin. Chi Jesús yaajachinkakai jümaa, chi anii o'unüin joolu'u sirumalu'umüin, ouyanteechi nüchukua'a sulu'uya ne'e tü nükuaippa ji'rakat alu'u nia sünain o'unaa. 12 Je saa'ujee tü wutaikat kanüliakat Olivos, ale'ejüshii nachukua'a Jerusalénmüin na Aluwataaushikana. Tü wutaikat, motso'o o'unüshi sünainjee tü pueulokat. 13 Nantapa pueulopa'amüin, o'otooshii naya iipünaamüin sulu'umüin tü miichi eejanale naya kepiayaain, sücho'ujee tü wane miichikat. Eejana: Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo nüchonkai Alfeo, Simón chi Celote münakai otta Judas nüchonkai Jacobo. 14 Je napüshua'a naainnua namaa na nuwalayuukana Jesús, María tü niikat otta na wane jieyuukana, outkaja'awaishii meinshi süpüla aashajawaa nümaa Maleiwakai. 15 Je so'u wane ka'i, outkajaashii na anoujashiikana nünain Jesús. Eeshii naya napüshua'a maa aka 120. Je Pedro nüsha'walaakalaka pasanain nanain süpüla aashajawaa. Müshi nia: 16 “Tawalayuwaa, müinjatia ne'e ekeraajüin tü nümakat chi Naa'inkai Maleiwa noo'opünaa Judas nuwaralu'upünaa David sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa. Judas nia wane wo'ulukushi otta nia eejachinka wamaa apashii sünain tü a'yatawaakat, akaisa'a nekiipü'üjanayaain nia na wayuu ata'ülakana Jesús”, nümakalaka Pedro. 18 (Süka tü neerü aapünakat nümüin Judas saa'u tü kasa mojusü naa'inrakat nümüin Jesús, ayalajüshi mma eeinjachire ouktüin nia. Sünain nujutuuin woyotüshi, süpüstakalaka tü nüle'ekat je shiwewajaakalaka tü niyüülainkat. 19 Nayasa'a napüshua'a na wayuu kepiakana Jerusalén naapapa süchikü tüü, ne'itaain sünülia tia mmakat Acéldama, “Ishama'ana” malu'ulu süka tü nanüikükat.) 20 Ayatshija'a Pedro sünain aashajawaa soo'opünaa nükuaippa Judas: “Sulu'u tü karaloukta kanüliakat Salmos, müsü nünüikü David yaa: ‘Mapa'ashiijeerü ne'e tü nipiapa'akat. Nnojoleerü jaralüin kepiain sulu'u’. Müsü wane nünüikü yaa: ‘Naateechi chi wayuu aapaaka tü ni'yataainkat’. 21 “Anakat süpüla waa'inrüin joolu'u, shia wachajaainjachin nüchikü chi nii'irakainjachikai. Ana'aya wayuu wa'aka eekai wamaatüjüliin süpüla ka'ikat süpüshua'a nülatitkat wamaa chi Senyotkai Jesús, 22 eekai wamaatüjüliin so'u tü ka'i nuwoutisaajünakat o'u nütüma Juan so'umüinre'eya tü ka'i niyalere'ennakat o'u sirumalu'umüin. Cho'ujaasü süpüla nikerolüinjachin wane no'uluku nayakana wanainmüin süpüla nüküjiraainjachin wanaa wamaa nüchikü Jesús sünain nüso'iraain aa'in nüchukua'a”, nümakalaka Pedro namüin. 23 Ne'itaakalaka piamashii wayuu. Wanee, nia José chi Barsabás münakai otta Justo münüshi nia'yaa. Je nuwala'atashikai, nia Matías. 24 Je naashajaakalaka nümaa chi Maleiwakai. Müsü nanüikü yaa: “Maleiwakalee, atüjaashi pia saa'u saa'in wayuu süpüshua'a. Anakaja'a pii'iyatüle wamüin sünain jaralin paapaain na'akajee na piamashiikana wayuu 25 süpüla nii'irakainjachin nia Judas sünain tü a'yatawaa aapünakat paala wamüin wayakana Aluwataaushikana. Otta Judas, nüpütüin shia sütümajee naainjala süpüla o'unaa chamüin eemüinjachire nia süsalain tü kasa mojusü naa'inrakat”. 26 Naleeyajaa namüsüja'a sulu'u wane iita piamasü ipachen nanüliamaajatü na piamashiikana. Shiakalaka ojutuuin palajana tü nünüliamaajatkat Matías. Je yaleje'ere'eya ekerotinnaleeshia Matías na'akamüin na polookana waneemüin Aluwataaushi.

Aluwataaushikana 2

1 Süka'iyo'u tü mi'iraakat kanüliakat “Pentecostés”, eejana jutkatüin sulu'u waneesia miichi napüshua'a na anoujashiikana. 2 Shiasa'a, süntala'a sümakalaka sirumalu'ujee wane kasa ko'lotüinsü ma'i, müsü aka saa'in sujuttüin jouktai eekai katsüin ma'i. Emetutsü ma'i sulu'upünaa tü miichikat eejanale naya jutkatüin. 3 Ne'rakalaka wane kasairua müsü aka saa'in suwarala siki sulu'u shiyeekuaippayaain shia wayuu. A'walakajaayaa müsü tüüirua sünain su'nnuwaayaa sümüin naa'u nayakana wane'ewai nakua. 4 Nüntakalaka chi Naa'inkai Maleiwa sulu'umüin naa'inrua wane'ewai nakua sünain katsüinshantain ma'i nia naa'uirua napüshua'ale'eya. Aashajaashiijese'e naya süka pütchiirua naatajatü nnojotkat nanüiküin, tü eekaleje süpüla naashajaain nütüma chi Naa'inkai Maleiwa. 5 Je so'u tia ka'ikalüirua, eejatü wayuuirua judío cha'aya Jerusalén sulu'ujeejatü tü mmakat süpüshua'a, so'ukualu'u atümachii tü akuaippaa noo'ulakakat napüshua'a na judíokana nümüin chi Maleiwakai. 6 Nayasa'a na wayuukana, noutkajaakalaka sütüma naapüin tü ko'lotüinkat. Maatshii jalapa'akai naa'in sütüma tü alatakat, süka naapüin sünain naashajaain na anoujashiikana süka süpüshua'a tü pütchi naashajaakat aka wane'ewai nakua. 7 Ainkuusü ma'i naa'inrua otta ponusü ma'i naa'in shia shii'iree natüjaweein saa'u tü alatakat. Majirawa'ain müshii joo naya: —¿Nnojoishiiche wayuuin Galileaje'ewalii napüshua'a na yootokana? 8 ¿Jamakalaka waapakalaka sünain naashajaain süka tü pütchi waashajaakat aka wane'ewai wakua? 9 Anu'uya wayuu sulu'ujeejatü tü mmakat Partia, sulu'ujeejatü tü mmakat Media, sulu'ujeejatü tü mmakat Elam, sulu'ujeejatü tü mmakat Mesopotamia, sulu'ujeejatü tü mmakat Judea, sulu'ujeejatü tü mmakat Capadocia, sulu'ujeejatü tü mmakat Ponto, sulu'ujeejatü tü mmakat Asia. 10 Otta anu'uya wayuu sulu'ujeejatü tü mmakat Frigia, sulu'ujeejatü tü mmakat Panfilia, sulu'ujeejatü tü mmakat Egipto. Anu'uya wayuu sü'ütpünaajeejatü tü pueulokat Cirene cha'aya sulu'u tü mmakat Libia. Anu'uya wayuu eekai süntüsüin sulu'ujee tü pueulokat Roma, 11 eekai kashishiin otta keishiin wayuu judío otta eekai nekerotshiin paala sünainmüin tü akuaippaa oo'ulakünakat nümüin Maleiwakai natüma na judíokana. Otta anu'uya wayuu eekai süntüsüin sulu'ujee tü mmakat Creta otta sulu'ujeejatüin tü mmakat Arabia. Wapüshua'ale'eya wayakana yaakana, waapüin sünain naashajaain süka wanüikü wane'ewai wakua süchikü tü kasa anashantasü naa'inrakat Maleiwakai nütüjakat apüleerua niakai nümüiwa. 12 Ainkuujusü ma'i naa'inrua napüshua'a sütüma sünain müin aka jalapa'akai naa'inrua. Asakiijirawa'ain müshii joo naya: —¿Jamalu'utkai süpüshua'a tüü? 13 Nayasa'a wane no'uluku, namakalaka sulu'u neme'erain: —Eperuwaajüsü ne'eiruan. 14 Niasa'a Pedro namaa na na'atakana, na Aluwataaushi polookana waneemüin, nasha'waajaakalaka pasanainmüin nanain na jutkatshiikana. Je aashajaashi nia wane pütchi namüin sünain emetulüin nünüikü: “Wayuuinnuaa judíoo, jipiajanakana ya'aya Jerusalén otta jiakana antüshiikana, jiirakaa, kache'eja jia. Tapansaajüin paala jümüin wane kasa: 15 Wayuukana naainnua, nnojoliishii eperuwaashiin maa aka tü ji'itaakat naa'u. Anaakalaka waya shiinalu'ujeeyülin ka'ikat, nnojotsü jaralüin eperajüin yaa woumainru'u maa'utpünaa ka'i yaa. 16 Tü alatakat yaa, tü anuu ji'rüin joolu'u, shia ekeraajaka tü nüküjakat achikü Joel paala nümaiwa, chi nünüikimaajachikai Maleiwa, wanaa sümaa nümüin sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa: 17 ‘Sülü'ülaapeena tü ka'i taja'ttirüinjatkat o'u tü mmakat’, müshi Maleiwakai, ‘tajüteechi chi Taa'inkai sünainmüin wayuu süpüshua'a süpüla nikerolüinjachin sulu'umüin saa'inrua. Na jüchooinkana, tooloyuu otta jieyuu, naküjeerü nütüma süchikü tü pütchi tanainjeejatkat. Na jima'aliikana, ne'rataaleerü saa'in tü kasa tee'iyateetkat namüin. Otta na laülaayuukana, na'lapüjaweerü amaa tü kasa taküjeetkat namüin. 18 Mataaja'a, so'u ka'ikat tia'yaa, na tachepchiakana, tooloyuu otta jieyuu, tajüteechi chi Taa'inkai nanainmüin süpüla nikerolüinjachin sulu'umüin naa'inrua, aküjeenakalaka naya süchikü tü pütchi tanainjeejatkat. 19 Süpülapünaa süntüin tü ka'i süsalainjatkat o'u wayuu saainjala tatüma, tee'iyate'ereerü wane kasa cha'aya iipünaa oo'ulaka yaa saa'u mmakat, tatüjakat apüleerua tayakai tamüiwa, süpüla sütüjaainjatüin aa'u wayuu sünain sülü'ülaain tü ka'ikat. Epiyuushijaweechi chi ka'ikai otta ishapaiteerü nu'upa'a chi kashikai. Otta saa'u mmakat, amüleerü isha, eeweerü kasa eekai süchuwajaain, otta watteerü saalin sümüsain. 21 Alu'usa chi eekai nüchuntüin akaalinjünaa tamüin, to'tte'ereechi’. 22 “Wa'lemüinyuwaa, jiakana nuu'uliwo'ukana Israel, jaapaja tü pütchi tamüinjatkat jümüin joolu'u: Maa aka jütüjaain naa'u Jesús chi Nazaretje'ewaikai, nia wane wayuu naa'inrakai anainjee Maleiwakai watta saalin kasa ji'rakat, tü kasa nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa otta tü kasa nii'iyatakat aka nüpülain. Sünainjee tia, nii'iyatüin Maleiwakai sünain niain nünainjeejachin. 23 Wayuukai chii, aapünüsü nikii jümüin sulu'u tü akuaippaa ni'itaatüjütkat Maleiwa nüpüleerua. ‘Müinjateerü tü aa'innakat nüka’, nümatüjülia paala nüchikü. Sulu'u tü nikeraajatüjütkat Maleiwa sünain nükuaippainjatüin Jesús, kojuya ju'uluku süta'ülüin nia otta su'utirüin naa'in wayuu kaainjarannuu sünain sükacherirüin nia sünain wane kuruusa. 24 Je Maleiwakai, nüso'ire'era aa'inchi nia. Mayaainje'e müliain Jesús süpüla ouktaa, süchikijee tia, Maleiwakai niyu'lüin nia sa'akajee. Nnojoishi ayatüin ouktüin nia süka pülashin chi Maleiwakai suuliale'eya tü ouktaakat. 25 Müsü'üsa nünüikü David noo'opünaa Jesús: ‘Tatüjaa aa'uchi Maleiwakai sünain eein nia tamaa waneepia. Sünain eein nia ta'ato'u sünain asouktaa taa'u waneepia, nnojoleerü kasain ashapapatüin taa'in. 26 Müsüjase'e talatashantain taa'in. Nnojoleechi taya mmolüin seema tü ouktaakat 27 süka nnojolin puu'ulaweechin taya sa'aka tü ouktüsükalüirua je nnojoleerüin puu'ulaain ittüin te'iruku tayakai chi püchepchiakai, chi Maainjalasaikai. 28 Pii'iyatüin tamüin tü paa'inrakat taka süpüla eeinjachin taya waneepia pümaa. Otta sünain eein pia tamaa, talatüsü ma'i taa'in pütüma’. 29 “Wa'lemüinyuwaa, jiakana judíokana wanaa tamaa, tamüsü paala jümüin wane kasa nnojotkat ju'tchejaain amaa: Chi watuushikai David, ouktüshi otta ojoitünüshi nia je tü niipüsekat, anuuyülia maa'ulu yaa wa'aka. 30 Nnojoishi aashajaashin David nüchikijiraa ne'e wanaa sümaa nümüin tüü. Nütüjaatüjülia aa'u süka nüküjüin achikü Maleiwakai nümüin süka wane nünüikü pansaasü sünain ni'itaainjachin wane su'uluku tü nuu'uliwo'ukat süpüla aluwatawaa maa aka nuluwataain paala niakai. Sünain nünüikimaajachin Maleiwakai, 31 aashajaashi süchikü tü nii'iyatakat Maleiwa nümüin, sünain nüso'ire'ennajachin aa'in nütüma Maleiwakai chi Nüneekajalakai süpüla aluwatawaa, chi kanüliakai Cristoin. Sünain naashajaain nüchikü Cristo, müshi nia: ‘Nnojoleechi puu'ulaain nia sa'aka tü ouktüsükalüirua otta nnojoleerü puu'ulaain ittüin tü ni'irukukat’. 32 “Shia jütüjaweeka aa'u tatüma sünain niain oso'ire'ennüin aa'in nütüma Maleiwakai chi Jesús taashajaakai achikü jümüin. Wayakana wapüshua'a waküjain jümüin tüü sünain shiimain süka we'rüin nia katüin no'u süchikijee ouktaa. 33 Je joolu'u, niyalere'erüin nia Maleiwakai iipünaamüin süpüla aluwatawaa chaa nikialu'ujee. Aapünüshi chi Naa'inkai Maleiwa nümüin Jesús nütüma. Je yalejee, Jesús, nüjütüin nia süpüla ekeroloo sulu'umüin waa'in wane'ewai wakua, maa aka nüküjain Maleiwakai nüchikü paala süka wane pütchi pansaasü sünain nüjütünüinjachin. Shia tü kasa ji'rakat joolu'u otta jaapüin. 34 Atüjaana aa'u sünain nnojolin niain David ayalere'ennüin nütüma Maleiwakai sirumalu'umüin. Eesüsa'a wane nünüikü David noo'opünaa chi naashajaakai achikü: ‘Chi Maleiwakai müshi nümüin chi Tasenyotsekai: “Kojutshaatashi pia tatüma. Püikkalaa puluwataaiwa tekialu'ujee. 35 So'u wane ka'i, tayamüleerü tü pü'ünüükalüirua süpüla malainjatüin shiairua püpüla” ’. 36 “Joolu'u, jüpüshua'a jiakana nuu'uliwo'ukana Israel, pansaa sümata jikiiru'u tüü: Jesúskai chii, su'utitkai aa'in kojuya ju'uluku sünain sükacherirüin nia sünain wane kuruusa, ni'itaain nia Maleiwakai süpüla Wasenyotsee otta nii'iyatüin wamüin sünain niain chi Nüneekajalakai”, nümakalaka Pedro namüin. 37 Shiasa'a naapapa süpüshua'a tü nümakat Pedro, na wayuu eejanakana jutkatüin, amojulaasü ma'i naa'in sütüma. Nasakitkalaka nia otta na waneeinnua Aluwataaushikana, müshii namüin: —Wa'lemüinyuwaa, ¿kasa anaka süpüla waa'inrüinjatüin joolu'u? 38 Nüsouktakalaka Pedro ne'ipajee: —Jiyaawajaa jümata suulia jaainjala otta juwoutisaajira jümata wane'ewai jukua sünain süchuntünüin nünülia Jesucristo jaa'u shiyaawase jünoujainapain nünain. Je chi Maleiwakai, moteerü naa'in jaainjala otta nüjüteechikalaka chi Naa'inkai süpüla ekeroloo sulu'umüin jaa'in. 39 Tü nüküjain paala nüchikü chi Naa'inkai süka wane nünüikü pansaasü, jüpülajatü jiakana otta na juu'uliwo'ukana otta napüshua'a na wayuu sulu'ukana mmakat cha'aya wattapünaa, na eekai nüneeküinjaneenain chi Maleiwakai. 40 Je Pedro, wainma nünüikü namüin shii'iree naapaweein nümüin tü nümakat namüin. Müshi joo nia namüin: —Jiyu'laa suulia tü akuaippaa noo'ulakakat na wayuu kaainjaraliikana, suulia süsalajüin jia wanaa namaa. 41 Je na eekai naapaain tü nüküjalakat Pedro, woutiisashii. Je no'u ka'ikai chia, ekerotsü noo'omüin na anoujashiikana maa aka 3.000 wayuu. 42 Je mapa napüshua'ale'eya, ayatshii naya waneepia sünain noo'ulaküin tü akuaippaa ne'ikakat anain naya na Aluwataaushikana. Ayatshii naya sünain tü aleewajirawaakat. Ayatshii naya sünain tü aashajawaakat nümaa chi Maleiwakai otta ayatshii naya sünain tü okolochojowaakat süpüla jutkataa sünain ekawaa. Sünain kolotüin naya sünain ekawaa, nekira'awalin tü pan sotüinjachikat akajee naa'in chi Senyotkai. 43 Nayasa'a napüshua'a na wayuu e'rakana tü naa'inrakat na Aluwataaushikana, oponojooshii sümaa, tü kasa nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa otta tü kasa nii'iyatakat aka nüpülain. 44 Otta napüshua'ale'eya na anoujashiikana, kolotiraashii ma'i naya sünain napaajira'awalin naka tü kasa eekat nama'ana. 45 Kasale cho'ujaain namüin na wane no'uluku, na eekana ama'ana noikküin noumain otta nakorolo süpüla napaajüin tü süliakat naka wane'ewai nakua na cho'ujaakana amüin. 46 Meinshi outkaja'awaishii naya sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa. Otta nepialu'uwai, wanaa sümaa nakolochojo'owalin sünain ekawaa, nekira'awalinya tü pankat sotojachikat akajee chi Senyotkai naa'in. Otta talatüshii naya je jo'uujiraasü naa'in namüinjiraa. 47 A'waajawaishii naya Maleiwakai waneepia otta kojutshii naya sütüma tü wayuukalüirua süpüshua'a. Je Maleiwakai nikerotirawalüin nanainmüin tü wayuu nu'tte'erawaikat ka'iwai.

Aluwataaushikana 3

1 Je so'u wane ka'i, Pedro je Juan, o'unüshii naya aliuuka sulu'umüin tü a'waajüleekat Maleiwa wanaa sümaa süntüin tü oora shikerotpü'ükat o'upünaa tü judíokalüirua sünain aashajawaa nümaa Maleiwa. 2 Je eeshi wane wayuu masa'asai matüjü'iya jemeliiwa'aya. Alü'üjünawaishi nia so'u ka'ikat süpüshua'a sünain nüpütünawalin so'ulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa, tü so'u kanüliakat Anasüchan, süpüla nujulijawalin neerü saa'u tü wayuu ekerotsükalüirua sulu'umüin tü a'waajüleekat. 3 Je wanaa sümaa ni'rüin Pedro je Juan sünain nekerolüin, nujulijakalaka neerü naa'u. 4 Niasa'a Pedro je Juan, neirakaakalaka nümüin. Je nümakalaka Pedro nümüin: —Piirakaa wamüin. 5 Je chi masa'asaikai, atanatshi nüche'e sümüin tü nümakat Pedro nümüin sünain shiain na'atapajüin nasülajüinjanain neerü nümüin. 6 Niasa'a Pedro, müshi nümüin: —Nnojotsüsa'a neerü tama'ana, alu'ujasa'a shia eeka tama'ana nüpülain Jesucristo chi Nazaretje'ewaikai, je saa'u nünülia, tamüshi pia: Püsha'walaa je puwara'iraa —nümakalaka nümüin. 7 Je naapaakalaka nia Pedro süka najapü sünain nüsha'wale'erüin nia. Je yaawalaja'aya kalainkalaka tü nuu'uikat otta tü naaluwainkat. 8 Je chi wayuukai, nütamataakalaka sünain sha'wataatüin nia. Nuwara'iraakalaka. Je nikerotkalaka namaa sulu'umüin tü a'waajüleekat Maleiwa sünain waraittüin je wonnotüin nia otta nu'waajüin Maleiwakai. 9 Je shi'rakalaka nia tü wayuukalüirua süpüshua'a sünain waraittüin je sünain nu'waajüin Maleiwakai. 10 Je wanaa sümaa shiyaawatüin nia, sünain niain chi wayuu ojulijapü'ükai neerü so'ulu'u tü so'ukat kanüliakat Anasüchan, süponojookalaka aa'inrua sütüma tü kasa alatakat nümüin. 11 Chi wayuu masa'asaikai anapa nia, nnojoishi yaleein nuulia Pedro nümaa Juan. Je tü wayuukalüirua süpüshua'a sünain süponojooin sümaa tü alatakat nümüin, awanaajaasü nanainmüin eejanale naya suupünaa tü luma sa'ato'ujeekat tü a'waajüleekat Maleiwa, tü luma e'itaanakat anain nünülia Salomón. 12 Je Pedro, ni'rapa sükolochojooin naya tü wayuukalüirua, nümakalaka sümüinrua: “Wayuuinnuaa, jiakana nuu'uliwo'ukana Israel, ¿jamüshiikai jia jüponojookalaka aa'in sütüma tüü? ¿Jamüshii ji'rajaakalaka waya sünain müin aka wayakai anain atüma chi wayuukai, maa aka anakai nia watüma sükajee ne'e wapülain wamüiwa otta sükajee keisalain waya sümüin wakuaippa nu'upala Maleiwakai? Nnojoishii wayain anain atüman. 13 “Chi Maleiwakai, Nümaleiwasekai Abraham, Isaac, Jacob otta na waneeinnua watuushinuukana, ni'itaain chi kanüliakai Jesús sünain nüchepchiain, süpüla kojutüinjachin sütüma wayuu suuliale'eya kasakat süpüshua'a, chi anii saapüinkain ekii ju'uluku nümüin Pilato. Wanaa sümaa nüjüteeyaainje'e achikü nia, jüjütaa amaachi süka nnojolin niain jaajüin chi Nüneekajalakai Maleiwa. 14 Jiakana, jüjütaa amaachi chi Maainjalasaikai, chi aa'inrakai waneepia tü nüchekakat Maleiwa, alu'usa shia juchuntaka nüjütünajachin achikü chi o'unaikai saa'in wayuu. 15 Je maa'aya aka jiakana, ju'utira aa'inchi Jesús, chi katakai atüma so'u wayuu. Je Maleiwakai, nüso'ire'era aa'inchi nia süchikijee ouktaa. Je watüjaa aa'ulu tüü sünain shiimain süka we'rüin nia nüchukua'a süchikijee ouktaa. 16 Je joolu'u, saa'u nünülia Jesús, süka pülashin nia, je sünainjee wanoula nünain, kalainsü nuu'ui chi wayuukai, chi anii ji'rüin otta ji'raajüin. Maa aka ji'rüin joolu'u anale'eichipa'aya nia süka nünoujain nünain. 17 “Wa'lemüinyuwaa, tatüjaa aa'ulu sünain ju'utirüin naa'in Jesús jiakana namaa na jülaülashiikana süka nnojolüin jiyaawatüin saa'u sünain niain Nüneekajalain Maleiwa. 18 Je Maleiwakai, nikeraajüin sükajee tüü, tü nüküjatüjütkat achikü nawaralu'upünaa paala napüshua'a na nünüikimaajanakana sünain müliainjachin otta nu'utünajachin aa'in chi Nüneekajalakai. 19 Jiyaawajaa jümata suulia jaainjala otta juuyantaa jümata nünainmüin Maleiwakai suulia tü kasa mojusü jaa'inrakat süpüla nülanaainjatüin jaainjala juulia. Je sükajee tüü, meena aka jüsanatkai jaa'in nütüma 20 otta nüjüteechi jümüin Jesús, chi ni'itaatüjüikai süpüla niainjachin Nüneekajalain jüpüla jiakana. 21 Shiasa chainjachinja'a paala Jesucristo sirumalu'u süpürale'eja'a tü ka'i nülo'irüinjatkat o'u Maleiwakai sükuaippa süpüshua'a tü nükumalakat paala süpüla anainjatüin shia süchukua'a, maa aka nümüin süka wane pütchi pansaasü nawaralu'upünaa na wayuu eejanakana paala, na nükatajanainkana süpüla nünüike'ejanaa. 22 “Nia Jesús naashajaakai achikü Moisés wanaa sümaa nümüin namüin na watuushinuukana: ‘Chi Maleiwakai, Jümaleiwasekai, ni'itaajeechi ja'akajee jiakana wane wayuu nünüike'ejachinjachi maa aka ni'itaain taya joolu'u. Joonoo sümaa süpüshua'a tü nümüinjatkat jümüin. 23 Süka jamüin, chira eekai nnojolin jaa'a nümüin nümüin chi nünüikimaajachikai, ayujaaneechi sa'akajee tü nüpüshikat Maleiwa süpüla o'utünaa aa'in’. 24 “Maja'a aka naashajaain Moisés, aashajaashii napüshua'a na nünüikimaajanakana Maleiwakai nünainje'ere'eya Samuel sei sükua, sünain aküjaa süchikü tü kasa alatakat maa'ulu yaa. 25 Tü kasa nüküjakat achikü paala Maleiwakai nawaralu'upünaa na nünüikimaajanakana otta tü pütchi ni'itaakat napüla na jutuushikanainnua, nikeraajüin joolu'u shia jümüin nünainjee Jesús. Müsü'üsa nünüikü Maleiwakai nümüin Abraham: ‘Aneerü sükuaippa wayuukat süpüshua'a nünainjeweena wane nachon na puu'uliwo'ukana’. 26 Sünain ni'itaain Maleiwakai Jesús, chi nüchepchiakai, nüjütüin nia jünainmüin palajanale'eya shii'iree juuyantaainjanain suulia jaainjala nünainmüin süpüla anainjatüin jükuaippa nütüma Jesús sünainjee tia”.

Aluwataaushikana 4

1 Je yaaiwa'aya Pedro nümaa Juan sünain aashajawaa sümüin tü wayuukalüirua, antapaatasü no'uluku na sacerdote judíokana nümaa chi sülaülashikai suwaariase tü a'waajüleekat Maleiwa otta no'uluku napüshi na judío kanüliakana saduceo. 2 Jashichipüishii ma'i naya noo'omüin Pedro nümaa Juan süka nekirajüin tü wayuukalüirua otta sünainjee naküjain nüchikü Jesús sünain süso'iraain naa'in süchikijee ouktaa. Süka nnojolüin nanoujain sünain tü oso'irawaakat aa'in, nayouktüin sünoujainjatüin tü wayuukalüirua sünain sütüma tü naküjakat nüchikü Jesús. 3 Nata'ütkalaka naya. Je süka motsoin ka'ikat, nekerotitkalaka naya sulu'u tü püreesaapülekat süpüla na'atapajüinjatüin waneemüin ka'ikat. 4 Je no'uluku na eejanakana sünain aapajaa tü naküjalakat, kojuya anoujaka. Eekalaka joolu'u tü anoujasükalüirua maa aka 5.000 sünain shiain yaawain ne'e tü tooloyuukat. 5 Je waneemüin ka'ikat, outkajaashii Jerusalén na laülaayuu judío sulu'ukana tü kanüliakat Sanedrín, makana aka: na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdotekana, na laülaayuushiikana naa'u na judíokana otta na karalouktamaajanakana. 6 Je yala eejachi Anás, chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana. Eejachi Caifás, Juan, Alejandro otta napüshua'a na kasakana nanain na laülaayuushiikana napüleerua na sacerdotekana. 7 Nachuntakalaka süpüla nüntinnajachin Pedro nümaa Juan nama'anamüin. Yaapa naya pasanain nanain, nasakiijakalaka naya sünain namüin namüin: —¿Jarat kapülainkajatka otta jarat ke'inaajalaka piairua sünain aa'inraa tü kasa jaa'inrakat? 8 Niasa'a Pedro süka niain katsüinshaatain ma'i chi Naa'inkai Maleiwa naa'u, nüsouktakalaka ne'ipajee: —Wayuuinnuaa, jia ekiipü'üjanaakana sütüma tü wayuukalüirua: 9 ¿Shia jüsakitka achiirua waya tü kasa anasü aa'innakat nümüin wane wayuu ayuuishi? ¿Jütüjawee aa'ulu sünain jamakuaippalin sünain weiyajüin nia? 10 Ajaa, waküjüinsa'a paala jümüin shia süpüla jütüjaainjatüin saa'u jiakana otta sütüjaainjatüin saa'u tü wayuukalüirua süpüshua'a sulu'ukat tü mmakat Israel. Wayuukai chii, yaakai ji'rüin joolu'u sünain anaa, anashi süka nüpülain Jesucristo chi Nazaretje'ewaikai. Nia ke'inaajalaka waya sünain aa'inraa kasa makat aka tüü. Jesucristokai chii, nia'a ne'e chi ju'utitkalinka aa'in süka jükacherirüin sünain wane kuruusa, chi anii nüso'ire'erüin aa'in Maleiwakai süchikijee ouktaa. 11 Müsü nünüikü chi Maleiwakai sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat: “Tü ipa ayouktünakat paala natüma na akumajüliikana miichi, e'itaanüsü shia sünain shiain ja'ijaasüin ma'i süpüla akumajia tü miichikat”. Je maa aka shiyouktünüin tü ipa ja'ijaasükat, müshia Jesús, ayouktünüshi jütüma. 12 Nia'a ne'e niakai nümüiwa eeka süpüla o'tte'eraa wayuu suulia saainjala süka nnojolüin eein wane wayuu nütüma Maleiwakai yaa saa'u mmakat yalejeeru'u nuulia eekai süpüla o'tte'eraa waya. 13 Nayasa'a na laülaayuukana, ne'rapa Pedro otta Juan sünain aashajawaa sümaa nnojolin mmotkai naa'inrua otta ne'rüin naya sünain wayuuin mekirajaainsalii sünain karaloukta otta sünain wayuuin wayuwa'ata naya, ainkuusü ma'i naa'inrua. Nayaawatakalaka naa'u sünain nashatüin tü ekirajünapü'ükat anain naya nütüma Jesús. 14 Otta müshia chi wayuu anaichipakai natüma, eejachi yala namaa, nnojotkalaka eein jamüinjatüyaain nanüikü ne'ipajee. 15 Nayasa'a na laülaayuukana, nachuntakalaka süpüla nayu'nnajanain paala Pedro nümaa Juan na'akajee. Je nachikiru'u aashajiraashii naya. 16 Müshii naya: —¿Jamüinjatü watüma nakuaippa na wayuukana? Süpüshua'a tü wayuukalüirua yaakat sulu'u Jerusalén, sütüjaa aa'ulu sünain naa'inrüin tü kasa nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, tü nii'iyatakat aka nüpülain. Nnojolaja'a süpüla waattajaainjanain saa'u. 17 Anakaja'a müleka weimolojüle ne'e naya süpüla nnojoliinjanain naya ayatüin sünain aküjaa nüchikü chi wayuwa'atakai kanüliakai Jesús sümüin tü wayuukalüirua suulia wattaawajüin su'walakalaain tü nüchikikat. 18 Neenajünakalaka nachukua'a süpüla sümünüin namüin sünain nnojoliinjanain naya ayatüin sünain ekirajaa otta aashajawaa nüchikü Jesús sümüin tü wayuukalüirua. 19 Nüsouktakalaka Pedro nümaa Juan namüin: —Jüchaje'era jaa'in jiakanainnua sünain müleka anashiire nümüin Maleiwakai jiainjanain woonooin amaa anüikü suulia nünüikü niakai. 20 Wayakana, nnojoliija'a süpüla woo'ulaainjanain suulia aashajawaa süchikü tü kasa we'rakat otta tü waapakat süka wache'e. 21 Neimolojokoloko naya nachukua'a sünain najütünüinja'a achikü. Nnojoishii eein süpüla jamüinjanain naya natüma, süka jamüin, tü wayuukalüirua süpüshua'a, su'waajüin chi Maleiwakai sünainjee tü kasa alatakat nümüin chi ayuuishikai. 22 Chi wayuu nii'iyatakai anain nüpülain Maleiwakai sünain niiyajüin, alatüsü suulia pienchi shikii juya nuuyase. 23 Ajütünüin achikü nayaja'a, o'unüshii eemüin na waneeinnua napüshikana. Naküjakalaka süchikü süpüshua'a tü kasa münakat namüin natüma na laülaashiikana na'akajee na sacerdotekana otta na laülaayuushiikana naa'u na judíokana. 24 Mayaasü keraain tü naküjalakat namüin, naashajaakalaka napüshua'a nümüin Maleiwakai. Müshii naya: “Maleiwakalee, Maleiwa Pülashikai, piakai kakumalakai tü sirumakat sümaa süpüshua'a tü kasa eekat chaa iipünaa, tü mmakat sümaa tü kasa eekat süpa'a, otta tü palaakat sümaa tü kasa eekat shiroku, 25 müshi pia nükajee chi Paa'inkai nuwaralu'upünaa David, chi püchepchiakai: ‘¿Jamüsü saashichijaakalaka tü wayuu nnojotkalüirua judíoin, tü “gentile” münakalüirua? ¿Jameerü tü kasa jülüjakat naa'in naa'inreein? Nnojoleerü ayatüin maa aka tü jülüjakat naa'inrua, amüleerü ne'e naa'in sünain. 26 Na laülaashiikana sulu'u tü mmakalüirua otta na wayuu aluwataashiikana soo'opünaa wayuu, outkajaashii nikiirajee chi Maleiwakai otta nikiirajee chi Nüneekajalakai, kanüliakai Cristo’. 27 “Shia'a ma'i tü alatakat yaa sulu'u tü pueulokat Jerusalén. Aniitaalainkain Herodes chi aluwataashikai sulu'u tü mmakat otta Poncio Pilato chi laülaashikai cheje'ewaikai sulu'u Roma, outkajaain sulu'u tü pueulokat namaa na judíokana otta na gentilekana nikiirajee Jesús, chi püchepchiakai, sulu'u wayuuin maainjalasai otta niain chi Püneekajalakai. 28 Je sükajee tüü, shiataapa'a ne'e naa'inrüin tü kasa pi'itaatüjütkat paala sükajee püpülain süpüla müinjatü'inya shia alatüin. 29 Je joolu'u Maleiwakalee, piirakaa sümüin tü neimolojiakat wamüin. Paapa wamüin wayakana püchepchiakana wane meimolüinyüü sünain aküjaa tü pünüikikat. 30 Je sükajee püpülain piakai, anainjatüin watüma eekai ayuulin otta waa'inrüinjatüin saa'u nünülia Jesús, chi püchepchia maainjalasaikai, kasa pii'iyatakat aka püpülain piakai otta tü kasa pütüjakat apüleerua pümüiwa”. 31 Mayaasü kettaain naashajaala nümaa Maleiwakai, sütüttüükalaka tü miichikat eejanale naya jutkatüin. Je katsüinkalaka ma'i chi Naa'inkai Maleiwa naa'u napüshua'ale'eya. Naküjakalaka nünüikü Maleiwakai sünain nnojolüin su'ttüin mmoluu nanain. 32 Paa'inwashii na anoujashiikana napüshua'ale'e. Nnojoishi eekai sümüin naa'in nüle'eru'u: “Takorolo tüü tamüiwa”. Napaajiraain süpüshua'a tü kasa eekat nama'ana. 33 Na Aluwataaushikana, katsüinsü naa'in sünain aküjaa nüchikü chi Senyotkai Jesús sünain shiimain ne'rüin nia sünain süso'iraain naa'in süchikijee ouktüin paala. Je anasü ma'i nakuaippa nütüma Maleiwakai napüshua'ale'eya na anoujashiikana. 34 Nnojotsü tü jaralüin cho'ujaain amüin kasa na'aka nayakana. Süka jamüin, eere wane cho'ujawaa, chi eekai kama'anain miichi oo'ulaka chi eekai kama'anain mma, nüikküin shia. Je ni'ikajaain tü süliakat 35 najapulu'u na Aluwataaushikana. Je na Aluwataaushikana, naapüin shia namüin na eekana cho'ujaain amüin kasa. 36 Je eeshi wane no'uluku na wayuukana oikküshiikana mma, kanüliashi José. Eesü wane suwala'ata nünülia natüma na Aluwataaushikana, Bernabé. (Tü Bernabé makat, “amüliajüikai wayuu” malu'ulu.) Je nia, wane wayuu nuu'uliwo'u Leví, cheje'ewai sulu'u tü mmakat Chipre. 37 Nüikküin wane mma nüma'anajatü. Je ni'ikajaain tü süliakat najapulu'u na Aluwataaushikana.

Aluwataaushikana 5

1 Je eeshi wane wayu'uya'asa kanüliashi Ananías oo'ulaka nu'wayuuse kanüliasü Safira. Nüikkakalaka wane mma nüma'anajatü. 2 Ni'ikajaakalaka süpüshi ne'e tü süliakat najapulu'umüin na Aluwataaushikana. Nükatalakalaka nojuuna tü süpüshikat nümüin. Je tü nu'wayuusekat, sütüjaa aa'ulu. 3 Je nümakalaka Pedro nümüin: —!!Kaatei! ¿Jamüshi poonookalaka nümaa Satanás chi sülaülakai yolujaa süpüla nikerotüinjachin sulu'u paa'in? Aküjüshi pia pa'alain nümüin chi Naa'inkai Maleiwa sünain pümüin wamüin: “Shia'a süliaka'a ne'e tüü süpüshua'a”. Tü mma püikkakat, pükorolo. Je tü süliakat, pia laülaaka saa'u. Je joolu'u mojusü tü paa'inrakat sünain pümüin wamüin: “Shia'a süliaka'a ne'e tüü süpüshua'a”, sünain pükatalüin süpüshi pümüin. Nnojoishii wayain ne'e püküja amüin pa'alain, aküjashi pia pa'alain nümüin Maleiwaka'iya. 5 Je wanaa sümaa naapüin nünüikü Pedro, nujuttakalaka Ananías sünain ouktale'einya nia. Je antüsü wane mmoluu sünain tü wayuukalüirua aapakat süchikü tü alatakat nümüin Ananías. 6 Je wane wayuuinnua jima'alii, nako'olüin nia süka kuluulu sümaa nalü'üjüin nia süpüla nojoitüin. 7 Maa aka apünüin oora süchikijee, süntakalaka tü nu'wayuusekat sünain nnojolüin sütüjaain saa'u tü alatakat. 8 Je nüsakitkalaka shia Pedro: —¿Shia'a süliaka'a ne'e tüü, tü mma jüikkakat? Süsouktakalaka: —Aa. Shia'a ne'e. 9 Je nümakalaka Pedro sümüin: —¿Jamüshii joonoojiraakalaka sünain jaa'inrüin wane kasa mojusü eekai müin aka tia sünain jümajiraain: “Joo'uya wakatalaiwa süpüshi sülia tü mmakat nojuuna. Nnojotsü kasajatüin nümüin chi Naa'inkai Maleiwa tü waa'inreetkat”, sünain jümüin aa'in jüle'eru'u? Iseejüina na jima'alii ojoitakana chi pu'wayuusekai. Nalü'üjüinjatü joo pia'aya'asa nojoitüin. 10 Sujuttakalaka yaawalaja'a sünain ouktüin shia nümülatu'u Pedro. Wanaa sümaa nekerotüin na jima'aliikana, eesü shia napüla sünain ouktüin. Je nalü'üjakalaka shia. Nojoitakalaka shia na'ato'u chi su'wayuusekai. 11 Je mmotsü ma'i tü anoujasükalüirua süpüshua'ale'e oo'ulaka süpüshua'ale'e tü wayuuirua aapakat süchikü tü alatakat. 12 Je nakajee na Aluwataaushikana, aa'innüsü nütüma Maleiwakai sa'aka tü wayuukalüirua watta saalin kasa nütüjakat apüleerua nümüiwa otta tü kasa nii'iyatakat aka nüpülain. Napüshua'a na anoujashiikana, outkaja'awaishii naya suupünaa tü luma e'itaanakat anain nünülia Salomón, tü luma sa'ato'ujeekat tü a'waajüleekat Maleiwa. 13 Je tü wayuukalüirua, mmoluwaasü saa'u nanainpünawaa na anoujashiikana, je kojutpaja'a ma'i naya sütüma. 14 Ako'omüinraashii ma'i na anoujashiikana nünain chi Senyotkai Jesús. Ekerotshi chira eekai tooloin maa aka türa eekai jierüin. 15 Je tü wayuukalüirua sükajee shi'rüin tü naa'inrakat na Aluwataaushikana, shiyu'lüin anooipa'amüin tü ayuuisükalüirua. Ju'lejuletsü shiairua natüma saa'u wane aju'lejiee. Nayu'lüin shiairua shii'iree aneein nütüma Pedro, otta sütüma niyaluju müleka shiale ne'e alatüin soo'opünaa tü ayuuisükalüirua nülatapa. 16 Je antüsü Jerusalénmüin tü wayuukalüiruaya'a sulu'ujeejatkat tü pueulo sü'ütpünaajatkat. Antitshii naya wayuu ayuuisü otta wayuu eekai müliaajüin sütüma yolujaa. Süpüshua'a tüüirua, anajüsü atümaa. 17 Niasa'a chi laülaashikai napüleerua na sacerdote judíokana namaa napüshua'a na nümaajanakana, na sümaajanakana tü kanüliakat saduceo, a'ürülaja'alaasü naa'inrua sünainjee saapaayaa sümüin wayuu tü nekirajakat anain na Aluwataaushikana. 18 Nata'ütkalaka naya sünain ne'itaain sulu'u tü püreesaapülekat. 19 Niasa'a wane aapiee nüma'anajeejachi Maleiwakai, neerutkalaka sa'wai tü so'ukot tü püreesaapülekat. Nujuittitkalaka naya sünain nümüin namüin: 20 “Ju'unapa cha'aya sulu'umüin tü a'waajüleekat Maleiwa jüküjaiwa sümüin tü wayuukalüirua süchikü süpüshua'a tü akuaippaa jeket süpülajatkat wayuu, tü nünainjeejatkat Jesús”. 21 Maja'a aka sümünüin namüin, ekerotshii naya ja'yuumüin, watta'aja'a maalü, sulu'umüin tü a'waajüleekat Maleiwa sünain ekirajaa tü wayuukalüirua. Yaashii napüshua'a na laülaayuukana sulu'ukana tü kanüliakat Sanedrín, akotchojoonüin nütüma chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana otta na nümaajanakana. Naluwataakalaka sulu'umüin tü püreesaapülekat süpüla nasaajünüinjanain na Aluwataaushikana. 22 Shiasa'a nantapa na waariakana sulu'umüin tü püreesaapülekat, nnojoliishii naya napüla sulu'u. Nale'eja'alaakalaka nachukua'a sünain aküjaa. 23 Müshii naya: “Tü püreesaapülekat, ayatsia süttüin wapüla sünain anashantain ma'i süsürülia maa aka paala. Ayatshi'iya na waariakana wapüla sha'washawalüin so'ulu'u. Shiasa'a wekerotpa, nnojotsü wayuu sulu'u wapüla”. 24 Shiasa'a naapapa tüü, chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana, chi sülaülashikai suwaariase tü a'waajüleekat Maleiwa otta na laülaashiikana na'akajee na sacerdotekana, “¿Kasaseetkajasa'a wayuu mapeena tüü?”, maa'ain müshii naya. 25 Je nüntakalaka wanaa sümaa tia wane wayuu, chi anii aküjaichin nachikü namüin. Müshi nia: “Na wayuu jüpüreesajakana aliikainka, chayülii sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa ekiraja'attaain tü wayuukalüirua sulujutkat tü pueulokat”. 26 Shiasa'a nu'unakalaka chi sülaülashikai waaria sümaa tü waariakalüirua sünain asaajawaa naya. Sünain nasaajüin naya, nnojoishii jamajüin natüma süka mmolojüin naya seema a'ina'annaa süka ipa sütüma tü wayuukalüirua. 27 Je nantitpa naya, antinnüshii namülatu'umüin na laülaayuu sulu'ukana tü kanüliakat Sanedrín. Nümakalaka chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana namüin: 28 —Aashin wapülajayaain juulia ayatüinjanain jia aashajaain süchikü türa anülieekat. Joolu'u shialeeitpa'a ne'e joutka sainküin Jerusalén, tü jikirajakat anain. Je sünainmüin tüü, jo'oteein waa'u tü nu'utünüin aa'in chi wayuukai jaashajaakai achikü. 29 Nüsouktakalaka Pedro otta na waneeinnua Aluwataaushikana. Müshii naya: —Alana'aleesüja'a sünain niainjachin woonooin amaa anüikü Maleiwakai suuliale'eya sünüikü wayuu. 30 Chi Maleiwakai, Namaleiwasekai na watuushikana, nüso'ire'era aa'inchi Jesús süchikijee ouktaa, chi anii ju'utirüinkain aa'in süka jükacherirüin sünain wane kuruusa. 31 Je nia, nütüma Maleiwakai, niyalere'ennüin süpüla chainjachin joyotüin nikialu'ujee süpüla kojutüinjachin sütüma wayuu. Je ni'itaain nia sulu'u shikiipü'üjanain otta o'tte'erülin wayuu süpüla eeinjatüin süpüla shiyaawajaainjatüin tü nuu'uliwo'ukalüirua Israel suulia saainjala nütüma süpüla motüinjatüin naa'in Maleiwa saainjala. 32 Wayakana, watüjaa aa'ut süpüshua'a tüü sünain shiimain süka we'rajüin sukua. Müsüjase'e waküjain süchikü wayakana maja'a aka chi Naa'inkai Maleiwa sünain nii'iyatüin shia wakajee, chi naapakai Maleiwa sümüin wayuu eekai jüüjüüin nümüin. 33 Nayasa'a na laülaayuukana sütüma naapüin tüü, aashichijaashii naya noo'omüin na Aluwataaushikana. No'uteekalaka naa'inrua. 34 Je yala na'aka na laülaayuukana, eejachi wane wayuu kanüliashi Gamaliel, no'uluku napüshi na judío kanüliakana fariseo. Otta nia, wane wayuu ekirajüi sünain tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwakai sulu'u kojutüin ma'i nia sümüin tü wayuukalüirua. Niasa'a niakai, nütamataakalaka sünain nüchuntüin süpüla nayu'nnajanain paala na Aluwataaushikana süpüla naashajaainjachin. 35 Müshi nia: —Wayuuinnuaa, nuu'uliwo'ukana Israel, jalia ne'e jiaje'e. Anasü müleka jütüjaale ma'i saa'u tü kasa jaa'inreekat naka na wayuukana. 36 Süka jamüin, paala süpülapünaa ka'ikalüirua tüü, nu'ttotooloin Teudas sünain aküjaa süchikü laülawaa saa'u wayuu. Je nünainmüin, ekerotsü maa aka 400 wayuu. O'utüna aa'inchi nia, je tü nümaajatkalüirua, a'walakajaasü, sümotoloo sümakalaka tü kasa naa'inrakat. 37 Je mapa süchikije'eyaa, mataaja'a Judas, chi Galileaje'ewaikai, su'unnaa süka'iya süshaja'annüin sünülia tü wayuukalüirua süpüshua'a. Kojuyataaja'a wayuu nümaajana chiija'a. Ouktataaja'a chiija'a, mataaja'a aka a'walakajaataasüja'aya tü nümaajatkalüirua, sümotoloo sümakalaka süpüshua'a tü kasa naa'inrakat paala. 38 Tamüinjatkalaka wane kasa jümüin: Kettee na wayuukana. Nnojo jipettüin naya. Müleka sünainjeejatüle ne'e wayuu tü jülüjakat naa'in naa'inreein otta tü na'yataakat anain, aja'laja'alaajeerü ne'e. 39 Akaajasa'a müleka nünainjeejatüle shia Maleiwa, nnojoloja'a süpüla jiyunküinjatüin jujuichajüin shia. Jalia ne'e jia, jütka'alaa nümaa Maleiwakai. 40 Naapaakalaka süchikü tü nümakat namüin. Neenajitkalaka na Aluwataaushikana nachukua'a. Süchikijee na'yaajirüin naya, namüshii naya sünain nnojoliinjanain ayatüin sünain aashajawaa nüchikü Jesús. Je najütakalaka nachikü. 41 Na Aluwataaushikana, ojuittüshii nama'anajee na laülaayuukana sünain talatüin ma'i naa'in. Mayaainje'e müliain ma'i naa'in sünainjee tü aküjaakat nüchikü Jesús, natüjaa aa'uchi Maleiwakai sünain talatüin namaa sünainjee tü naa'inrakat. 42 Je meinshi, sulu'upünaa tü a'waajüleekat Maleiwa otta sulu'upünaa nepia na anoujashiikana, ayatshii waneepia sünain ekirajaa otta aküjaa nüchikü Jesús, chi Nüneekajalakai Maleiwa.

Aluwataaushikana 6

1 Je so'u tia ka'ikalüirua, maa aka sükojuyalaain ma'i tü anoujasükalüirua, ako'omüinraasü tü wayuu müliasükalüirua aapünawaikat amüin tü kasa cho'ujaakat sümüin. Je tü aashajaasükalüirua pütchi griego, ayoojooshii naya soo'omüin tü waneeirua aashajaasükalüirua pütchi hebreo, saalinjee nnojolüin süsülajünawalin amüin tü neiyeyuusekat eekai ouktüin su'wayuuse maa aka süsülajünawalin amüin tü waneeirua aashajaasükalüirua hebreo. 2 Je na polookana piammüin Aluwataaushikana, nokotchojooin tü anoujasükalüirua süpüshua'a sünain namüin sümüin: “Suulia woo'ula'alaain suulia aküjaa nünüiki Maleiwakai, nnojotsü süpüla ayateein wajapulu'uin tü ottonojookat sümüin wayuu müliasü. 3 Shia anaka, wawalayuwaa, müleka jüneeküle ja'akajee wane akaratshishii tooloyuu eekai ji'rüin sünain pansaain nakuaippa je sünain katsüin ma'i chi Naa'inkai Maleiwa naa'uirua je eekai nayaawatüin saa'u sükuaippa wane kasa süpüla walate'erüinjatüin najapulu'umüin tü a'yatawaakat, tü ottonojookat kasa sümüin wayuu müliasü. 4 Je sükajee tia, wayakana, ayateena sünain wa'yataain waneepia sünain aashajawaa nümaa Maleiwakai je sünain aküjaa nünüikü waneepia sümüin wayuu”. 5 Je tü anoujasükalüirua süpüshua'a, saapaain tü namakat sümüin. Je süneekakalaka joo Esteban, wane wayuu kanoulashantashi sünain katsüin ma'i chi Naa'inkai Maleiwa naa'u. Oo'ulaka na na'atakanainnua, nia Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, oo'ulaka Nicolás. Je Nicolás, cheje'ewai nia sulu'u tü pueulokat Antioquía, ekerotshi paala sünainmüin tü akuaippaa nakuaippakat na judíokana nümüin chi Maleiwakai. 6 Je nantinnakalaka joo na wayuukana nanainmüin na Aluwataaushikana. Je na Aluwataaushikana, aashajaashii joo naa'uirua nümüin Maleiwakai sünain ne'itaain najapü naa'u shiyaawase ne'itaain najapulu'u tü na'yataainjatkat anain. 7 Eesü kojuya wayuu aapaakat nünüikü Maleiwakai. Ako'omüinraashii ma'i na anoujashiikana nünain Jesucristo cha'aya Jerusalén. Je eesü kojuya no'uluku na sacerdote judíokana eekai naapaain tü anoujaakat. 8 Je Esteban, anashi ma'i Maleiwakai nümüin otta naapüin pülaa nümüin. Naainjakalaka Esteban watta saalin kasa sa'aka tü wayuukalüirua, kasa nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa otta tü kasa nii'iyatakat aka nüpülain. 9 Nayasa'a wane wayuuinnua sulujuna wane ekirajülee tü judíokalüirua, tü kanüliakat “Ekirajülee na Piuuna Ajütüüshikana Achikü”, namaa wane wayuuinnua sulu'ujeejana tü pueulokalüirua Cirene otta Alejandría otta waneeinnua sulu'ujeejana tü mmakalüirua Cilicia otta Asia, aa'ayajiraashii nümaa Esteban. 10 Akatsa'a isain nachikü eejiraainjanain naya nümaa Esteban süka nütüjain ma'i noulia sükajee nükaalinjain nia chi Naa'inkai Maleiwa. 11 Shiasa'a naainjala, nayalajakalaka wane wayuuirua süpüla süküjainjatüin sa'alain sünain mojuyaain nünüiki Esteban sütüma, nüliajatü Moisés otta Maleiwakai. 12 Je nakajee na yaloushikana, nashüküjakalaka noo'omüin Esteban tü wayuukalüirua, na laülaayuushiikana naa'u na judíokana otta na karalouktamaajanakana. Nayasa'a naainnua, nashutakalaka naa'u Esteban sünain nasirüle'einya nia otta nantirüin nia nama'anamüin na laülaayuu sulu'ukana tü kanüliakat Sanedrín. 13 Nantitkalaka wane wayuuiruaya mojuyaakat o'upala naashin, nünüikü Esteban. Müshii naya: —Wayuukai chii, meemerüinsai sünain mojuu anüikü süliajatü tü miichi akataluushikat nütüma Maleiwa süpüla a'waajiaa nia otta süliajatü tü nuluwataakat anain Maleiwa, tü nüshajakat paala Moisés sümüin wayuu. 14 Waapüin nünüikü sünain yootüin nia süchikü sünain nujuichajüinjatüin Jesús, chi Nazaretje'ewaikai, tü a'waajüleekat otta sünain nu'wanajaainjatüin tü akuaippaa ni'itaakat paala Moisés wapüleerua. 15 Nayasa'a na laülaayuukana otta napüshua'a na eejanakana joyojoyolüin, sünain nananajataain Esteban, ne'rakalaka sünain ja'yain nu'upünaautejee eein Maleiwakai nümaa, süka mataalain aka nu'upünaa wane aapiee nüma'anajeejachi Maleiwakai.

Aluwataaushikana 7

1 Niasa'a chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana, nümakalaka nümüin Esteban: —¿Shiimainjasa'aya tü münakat tamüin püchikü? 2 Nüsouktakalaka Esteban: —Wa'lemüinyuu otta jiakana taatakanainnuaa, jaapaja tü tamüinjatkat jümüin. Paala nümaiwa, chi Maleiwa anashantashikai ma'i, ee'iyataashi nümüin chi watuushikai Abraham. Ee'iyataashi nia nümüin chaiwa'aya nia kepiain sulu'u tü mmakat Mesopotamia, nnojoliwa'aya nu'unüin sulu'umüin tü pueulokat Harán süpüla kepiaa sulu'u. 3 Müshi nia nümüin: “Pu'una sulu'ujee tü puumainkat otta nama'anajee na kasakana pünain. Pu'una sulu'umüin tü mma tee'iyateetkat pümüin”. 4 Niasa'a Abraham, nujuittakalaka sulu'ujee tü mmakat Caldea, o'unüin nia kepiain sulu'umüin tü pueulokat Harán. Je yala mapa, ouktakalaka chi nüshikai. Niasa'a Maleiwakai nümüin Abraham, nüntitkalaka nia sulu'ujee tia mmakat sulu'umüin tü mma anuu kalu'uin waya maa'ulu yaa. 5 Akaisa nnojolin naapüin amüin nia mma jo'uuchonyaakaije'e süpüla nuumainyüü, shiasa pansaain nünüikü nümüin sünain naapüttateerüin shia nümüin süpüla shiainjatüin nüpünalain napüla na nüikeyuukana, mayaainje'e machoin nia so'u ka'ikat tia. 6 “Otta nümüshi nia Maleiwakai sünain kepiainjatüin tü nuu'uliwo'ukat sulu'u mma naata koumainshi, sa'aka wayuu naata noulia, otta sünain shipiuunaseinjanain naya sümaa müliainjatüin ma'i naa'in atümaa so'u 400 juya. 7 Nümaleeshia nia Maleiwakai sünain süsalainjatüin nütüma tü wayuukalüirua kepiuunaseetkat nayairua, otta sünain nojuitteenain süchikijee süpüla naa'inrüinjatüin kasa nümüin Maleiwakai sulu'u tü mmakat, tü kasa kojutkat aka nia natüma. 8 “Je sünain ni'itaain Maleiwakai wane pütchi nüpüla Abraham otta na nüikeyuukana sünain naa'inrüinjatüin kasa anasü namüin, ni'itaain wane akuaippaa napüleerua, shiyaawase naapaain tü pütchikat, shia tü shi'yotoonüinjatüin süpüshi nata na tooloyuukana. Müshijese'e ni'yotooin Abraham nüta Isaac, chi nüchonkai, nikeraajapa tü mekiisatkat ka'i süchikijee jemelin nia. Maja'a aka nütüma Isaac nümüin Jacob, chi nüchonkai, otta Jacob namüin na polookana piammüin nüchooin, na wekiishiikana sujuittakana anainjee tü polookat piammüin shi'ipapa'a nuu'uliwo'u Israel. 9 “Shiasa'a naainjala na nüchooinkana Jacob, na watuushinuukana, sütümajee na'ürülaain noo'omüin José chi nawalakai, noikkakalaka nia süpüla amaanaa chamüin sulu'umüin tü mmakat Egipto. Je Maleiwakai, eejachi nia nümaa José. 10 Niyu'lüin nia suulia nümüliala otta naapa amüinchi nia atüjaa. Otta nia, anajüshi José nütüma no'ulu'u chi Faraónkai aluwataashikai sulu'u tü mmakat Egipto, chi anii e'itaain José na'ato'ujee süpüla aluwatawaa wanaa nümaa sulu'u tü mmakat Egipto otta ni'itaain najapulu'u tü kasa eekat nipialu'u. 11 “Ee müsüja'a mapa sulu'upünaa süpüshua'a tü mmakat Egipto otta sulu'upünaa süpüshua'a tü mmakat Canaán jamü sümaa müliaa. Je na watuushinuukana, nnojotsü kasain eein nama'ana nekajatkat. 12 Shiasa'a naapapa süchikü Jacob sünain eein eküülü sulu'u Egipto, nüjütakalaka chamüin na nüchooinkana süpüla ayalajaa eküülü sulu'ujee Egipto. Shiayülaja'a ne'e palajatkat nakua tüü chamüin. 13 Sümaa tü chiiruajatkat nakua, aküjiraashi José nüchikü namüin na nuwalayuukana sünain niain nia chi nawalakai. Je sükajee tia, nütüjaa aa'ulu chi Faraónkai sünain jaralüin kapüshin José. 14 Je mapa süchikijee, José, nüsaajitkalaka Jacob, chi nüshikai, namaa na nüpüshikana süpüla nantinnajanain Egiptomüin. Eeshii naya napüshua'a akaratshi nekii ja'ralimüin wayuu. 15 Je sükajee tia, o'unüshi Jacob kepiain Egiptomüin. Ouktüshi yalaja'aya. Mataaja'a na nüchooinkana, na watuushinuukana, ouktüshii yala'aya. 16 Je mapa, e'ikünüshii naya sulu'umüin tü mmakat Siquem. Ojoitünüshii naya yala sulu'u tü amuuyuu niyalajakat paala Abraham süka neerü noulia na nüchooinkana Hamor cha'aya Siquem. 17 “Je sülü'ütpa süpüla shikeraajüin tü nümakat Maleiwakai paala nümüin Abraham süka wane nünüikü pansaasü, oko'omüinraasü ma'i tü nuu'uliwo'ukat Israel cha'aya sulu'u Egipto. 18 Je so'u tia ka'ikalüirua, o'ttüshi süpüla aluwatawaa sulu'u Egipto wane laülaa jekechi. Je chii, nnojoishi antüin naa'u José, nnojoikalaka ni'nnaajünüin José nütüma. 19 Shiasa'a naainjala laülaashikai chii, nüpümüinjakalaka naa'in na watuushinuukana sünain müliaatajüin naa'inrua nütüma. Nüsitshii naya sünain noo'ulaainjatüin anouipa'a tü nachooinkat eekai jo'uuin sünain tooloyuuin süpüla ouktajatüin shiairua suulia wainmaawajüin naya. 20 “Je su'unnaa ma'i tia, jemeishi Moisés. Otta nia, anashi ma'i no'ulu'u Maleiwakai. Eeshi Moisés nama'ana na kachoinkana nia so'u apünüin kashi. 21 Noo'ulaapa nia anouipa'a na kachoinkana sütümajee tü naa'inrakat chi Faraónkai, chi laülaashikai sulu'u Egipto, süntakalaka nünain tü nüchonkat. Je tüü, shipijakalaka nia maa aka naa'in wane eekai süchoin ma'i. 22 Je Moisés, ekirajünüshi sünain sütüjüin tü wayuu sulujutkat tü mmakat Egipto, wayuukalaka nia yalayatshi ma'i sümaa nünüikü otta sünain tü ni'yataainkat. 23 “Shiasa'a süntapa nuuyase Moisés sünainmüin tü pienchikat shikii juya, süntakalaka o'una'iree nümüin nama'anamüin na nüpüshikana, na nuu'uliwo'ukana Israel wanaa nümaa. Je nu'unakalaka. 24 Je wanaa sümaa yaain nia na'aka, ni'rüin müliaatajüin wane no'uluku nayakana nütüma wane Egiptoje'ewai, nuwataakalaka naalin süpüla pasalaainjachin nia nütüma. Nu'utakalaka naa'in chi wayuukai nüsalajee. 25 Tü jülüjakat naa'in Moisés, nayaawatüinjatüyaa aa'u na nüpüshikana naajüin sünain niain nayu'laainjachin akajee nütüma Maleiwakai Egiptojee. Nnojotkalajasa nayaawatüin aa'u shia. 26 “Shiasa'a waneemüin ka'ikat, eejanakalaka piamashii no'uluku nayakana, na nuu'uliwo'ukana Israel, atka'alaain nüpüla. Nüchiajaakalaka naya sünain nümüin namüin: ‘Wa'lemüinyuwaa, ¿jamüshiikai jia müliaatajiraakalaka jaa'in jütüma? Aashin jiajiraayaain ne'e’. 27 Niasa'a chi müliaatajüshikai atüma naa'in chi wanee, nüjünaakalaka nüchikü Moisés sünain nümüin nümüin: ‘¿Jaraisa'a joo ke'inaajalaka pia süpüla aluwatawaa waa'u otta süpüla ekeraajaa wakuaippa? 28 ¿Pu'uteetaale aa'in joo taya, maa aka pu'utüin naa'in so'ukalinka chi wayuu Egiptoje'ewaikai?’. 29 Niasa'a Moisés, wanaa sümaa nütüjaain saa'u tü nüchikükat sünain su'walakajaain sainküin wayuu, nu'luwataakalaka yalejee. O'unüshi nia wattamüin sulu'umüin tü mmakat Madián. Je yala, kepiashi nia sa'aka wayuu naata nuulia, sulu'u naata koumainshi, eejachire nia kachooin piamashii wayuu tooloyuu. 30 “Sülatapa pienchi shikii juya süchikijee tü alatakat paala, ee'iyataashi wane aapiee nüma'anajeejachi Maleiwakai nümüin Moisés cha'aya isashiipa'a eekai tü uuchi kanüliakat Sinaí. Ee'iyataashi nia nümüin sa'aka nuchuwala wane wunu'u chuwatshi ma'i. 31 Niasa'a Moisés, aponojoosü naa'in sütüma tü kasa ni'rakat. Shiasa'a wanaa sümaa nürütkaainjachin süpüla nünalüinjatüin shia süma'anamüin, naapakalaka nünüikü chi Maleiwakai sa'akajee tü ni'rakat. Müsü nümüin: 32 ‘Taya chi Namaleiwasekai na putuushikanainnua. Taya Nümaleiwasekai Abraham, Isaac otta Jacob’. Niasa'a Moisés, kutkutta'atshi ne'e sütüma mmoluu. Nnojoire'eja'a niirakaweeyaain nümüin chi Maleiwakai. 33 Je nümakalaka chi Maleiwakai nümüin: ‘!!Paakajaa püsapaatse su'uyaawa kojutüin taya pütüma! Süka jamüin, tü mma eere pia sha'watüin, pülasü süka aniin taya sulu'u. 34 Te'rüin waneepia tü namülialakat na tapüshikana chakana sulu'u tü mmakat Egipto. Taapüin waneepia na'letüinya. Ashakatüshijese'e taya süpüla tayu'lüinjanain naya chejee. Je joolu'u, jalaichi tamüin taluwataaiwa pia Egiptomüin’.” 35 Ayatshia Esteban sünain aashajawaa sümüin tü laülaayuukalüirua: —Moiséskai chii, chi anii najütaainka amaa paala sünain namüin nümüin: “¿Jaraisa'a joo ke'inaajalaka pia süpüla aluwatawaa waa'u otta süpüla ekeraajaa wakuaippa?”, nia neenajaka Maleiwakai nükajee wane aapiee sa'akapünaa nuchuwala wane wunu'u chuwatshi ma'i. Neenajüin süpüla nuluwatawaa Egiptomüin sünain laülawaa naa'u otta sünain ayu'laa naya Egiptojee sa'akajee namüliala. 36 Chiiyaalai, nia ayu'tka naya süchikijee naa'inrüin watta saalin kasa, tü kasa nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa otta tü kasa nii'iyatakat akajee nüpülain. Naa'inrüin tüü cha'aya sulu'u tü mmakat Egipto, cha'aya eekai tü palaa kanüliakat Palaa Ishosü otta so'u pienchi shikii juya eepünaajanale naya waraittüin sainküinpünaa tü isashiikat. 37 “Moiséskai chii, nia chi makai namüin na watuushinuukana: ‘Maleiwakai, chi Jümaleiwasekai, ni'itaajeechi ja'akajee jiakana wane wayuu nünüikimaajachinjachi jümüin maa aka ni'itaain taya joolu'u. Joonoo sümaa süpüshua'a tü nümüinjatkat jümüin’. 38 Moiséskai chii, nia eejachika namaa na watuushinuukana sünain jutkataa cha'aya isashiipa'a eekai tü uuchi kanüliakat Sinaí. Nia aashajaanaka amaa palajana so'u ka'ikat tia, nütüma chi aapiee nüma'anajeejachikai Maleiwa, nüntiraakat o'u nümaa saa'u tü uuchikat. Je yalejee, nüshakatapa, nüküjainjatüin shia sümüin tü wayuukalüirua. Nia aapünaka amüin tü nünüikükat Maleiwa nütüma süpüla nülatirüinjatüin shia wamüin süpüla katüinjatüin wo'u sütüma. 39 “Akatsa'a nnojolüin jüüjüweein na watuushinuukana nümüin, nayouktajaa amaachi ma'i nia. Ale'ejaweesü ma'i naa'in nachukua'a Egiptomüin. 40 Süka kama'ain Moisés saa'u tü uuchikat, müshii naya nümüin Aarón: ‘Paainja wamüin wane su'uyaakua kasa süpüla wamaleiwasee, tü o'unirajatkat waya. Süka jamüin, chi Moisés ayu'tkai waya Egiptojee, nnojotsü watüjaa aa'u kasain alatüin nümüin’. 41 Je naainjakalaka su'uyaakua paa'a süpüla namaleiwaseyawaa. No'utakalaka saa'in mürüt süpüla naapüin sümüin, na'waajia shia. Emi'ijaashii naya saa'u tü kasa naainjakat. 42 Je sütümajee tüü, ayakalaashi Maleiwakai noulia. Niyüülajüin naya sünain na'waajüin tü jolotsükalüirua süpüla ne'rüinjatüin tü müliaa saapeetkat namüin. Müshi'isa Maleiwakai sulu'u tü karaloukta kalu'ukat tü nashajakat na nünüikimaajanakana: ‘Jiakana nuu'uliwo'ukana Israel, wanaa sümaa chajanainkain jia waraittüin pienchi shikii juya sainküinpünaa tü isashiikat, ¿ju'uta aa'inrü mürüt tamüin otta ju'waajüinka taya? 43 Mataasükai shiakai jülü'üjaakuu jümüin tü miichi ju'waajiakat chi jümaleiwaseyaa kanüliakai Moloc otta nu'uyaakua chi jolotshi jümaleiwaseyaashikai, chi jolotshi kanüliakai Refán, na anaa jaainjüin süpüla ju'waajaa. Sünainjee tia, tajuittireena jia sulu'ujee juumain, je tajünaweena jia chejeeru'u sünain tü pueulokat Babilonia’, nümakalaka Maleiwakai namüin. 44 “Chaiwa'aya na watuushikana sainküinpünaa tü isashiikat, Moisés, naainjirüin naya wane miichi na'waajiainjatü Maleiwakai. Naainjain shia sulu'u tü sükuaippa nii'iyatakat Maleiwakai nümüin Moisés shiainjatüin saainjiain. Je yala sulu'u, nanaajaain tü ipa ashajünakat anain paala tü pütchi e'itaanakat nütüma Maleiwakai napüla. Nalü'üjaakuu namüsü tü miichikat eepünaale naya cha'aya sainküin tü isashiikat. 45 Ouktapa naya yala isashiipa'a, apütünüsü tü miichikat napüla na nachooinkana. Je nalü'üjüin shia namaa nekerotpa nümaa Josué sulu'umüin tü mma nasünaakat suulia tü wane wayuukalüirua, na anaa niipiijaain Maleiwakai napüleerua. Je tü miichikat, ayatsia nama'ana sünainmüinre'eya nüka'iya David. 46 “Chi laülaashikai David, anashiishi nümüin Maleiwakai. Je nia, nüchuntüinyaaje'e nümüin Maleiwakai niainjachin niakai aainjüin wane miichi nümüin eekai jimatüinjatüin, süpüla a'waajiaa Maleiwakai, chi Nümaleiwasekai chi watuushikai Jacob. 47 Niakaijasa akumajirirüin shia Salomón, chi nüchonka'iya ne'e David. Tü miichikat, shia wane miichi miyo'u aainjuushi süka ipa. 48 Shiajasa nnojolinja'a kepiain chi Maleiwa Miyo'ushikai ma'i sulu'u miichi saainjanain wayuu. Maa aka nümakat Maleiwakai nuwaralu'upünaa chi nünüikimaajachikai: 49 ‘Tü sirumakat shia teinaseka süpüla aluwatawaa otta tü mmakat shia süpülajanaka'aya too'ui. ¿Kasa wayuu miichi tü jaainjeetkat tapüla?’, müshi Maleiwakai. ‘¿Jaraleerü miichi tia teemeraainjatkat alu'u 50 sünain tayain kaainjanain tü kasakat süpüshua'a?’ ” 51 Ayatshia Esteban sünain aashajawaa sümüin tü laülaayuukalüirua: —Otta jiakana, wayuu iche aa'inchii jia. Müshiijese'e saa'in wayuu manoulasat süka nnojolüin jaa'a jümüin sümüin nünüikü Maleiwa otta nnojolüin joonooin sümaa. Jiyouktüin tü naa'inreekat chi Naa'inkai Maleiwa. Müshi'iya aka ne'e jia naa'in na jutuushinuukanainnua paala sümaiwa. 52 Nnojoishi eeichin wane na'akajee na nünüikimaajanakana Maleiwa eekai nnojolin müliain natüma na jutuushikana. No'uta aa'inna na eekai naküjain süpülainpüshi nüntüin chi Nüchepchiakai Maleiwa, chi aa'inrakai nümüin waneepia tü nüchekakat, chi anii jaapüinkain ekii sünain ju'utirüin naa'in. 53 Mayaainje'e saapuushin jümüin nakajee na aapieekana tü nuluwataakat anain chi Maleiwakai, nnojotsü kasajatüyaain jümüin. 54 Shiasa'a naapapa tü nümakat Esteban namüin, üttüsü ma'i naa'in otta jashichishii ma'i naya nümüin. 55 Je Esteban, sütüma niain katsüin chi Naa'inkai Maleiwa naa'u otta sünain chain chüntüin no'u iipünaamüin, ni'rakalaka chi Maleiwakai sünain anashantain ma'i nia otta Jesús sha'watüin nikialu'ujee Maleiwakai. 56 Nümakalaka namüin na wayuukana: —!!Jiirakaa! Te'rüin jutatüin tü sirumakat otta chi Shipayakai Wayuu sha'watüin nikialu'ujee Maleiwa sünain laülawaa na'ato'ujee. 57 Nayasa'a nayakana, mache'eyaakalaka naya suulia tü nümakat namüin. Sünain na'waatüin, nawanaajaakalaka noo'omüin Esteban sünain nasaapünaajaain nümaa. 58 Nayu'tkalaka nia anooipa'amüin suulia tü pueulokat eere nia na'ina'alüin süka ipa. Je na wayuu aküjashiikana ma'i nüchikü, naakajaain nashe'in süpüla na'ina'alüin nia, yaakalaka shia napütüin nüpüla wane jima'ai kanüliashi Saulo. 59 Je Esteban sünain yaain nü'ina'annüin süka ipa, aashajaashi nümüin Jesús. Müshi nia: “Senyotkalee Jesús, paapaa taa'in”. 60 Nujutuukalaka süka nüsapain mmolu'u sünain nu'waatüin emetut: “Senyotkalee, nnojo kachipünaain paa'in namüin na wayuukana tü naa'inrakat taka”. Je süchikijee nümüin tüü, ouktakalaka nia.

Aluwataaushikana 8

1 Je eejaittaala Saulo sünain “Anashi müleka nu'utünüle aa'in” sünain maa nümüin Esteban. Je so'uya ne'e ka'ikat tia, saa'innakalaka wane müliaatajaa aa'in namüin na anoujashiikana chajanakana Jerusalén natüma na judío manoujainsaliikana. Na'walakajaakalaka joo napüshua'ale'eya shi'ipa tü mmakat Judea otta Samaria. Naya'ala ne'e apüta'alaaka, na Aluwataaushikana cha'aya Jerusalén. 2 Je wane wayuuinnua keisalajüshii sümüin nakuaippa nu'upala Maleiwakai, nojoitüin joo Esteban sünain wattain saalin ne'ira nüchiirua. 3 Yaakaijasa'a Saulo sümaa naja'laje'ereein ma'i na anoujashiikana. Ekerojotaashi nia sulu'u nepia wane'ewai nakua sünain najaraijüin naya sulu'ujee süpüla nüpüreesajirüinjanain naya, maa aka tooloyuu otta jieyuu. 4 Nayasa'a na a'walakajaakana paala, aküjashii naya tü pütchi nüchikümaajatkat Jesús eepünaaleje naya. 5 O'unaka'iya Felipe chai nukua sulu'umüin tü pueulo miyo'usükat sulu'u Samaria, je yala nüküja achikichi chi Cristokai sümüin tü wayuukalüirua. 6 Je na wayuukana, naapajapa tü nümakat Felipe namüin otta ne'rapa tü kasa naa'inrakat Felipe nütüma Maleiwakai, tü kasa nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, tü nii'iyatakat aka nüpülain, kache'ejüshii ma'i naya napüshua'a süpüla tü naashajaakat achikü namaa. 7 Eesü kojuya wayuu kale'eru'usü yolujaa, ayu'laasü shia nale'eru'ujee. Ayu'laajüsü sünain kookotajüin. Otta eesü kojuya wayuu anakat nütüma, türa eekai ouktüin süsa'a sümaa türa eekai masa'ain. 8 Eekalaka ma'i saa'in wane miyo'u talataa sulu'u tia pueulokat. 9 Je yala eeshi wane wayuu kanüliashi Simón. Je nia, wane wayuu ouutshi, chajachijese'e nia sulu'u tia pueulokat sünain na'alainpalajüin tü wayuukalüirua chajatkat sulu'u Samaria. Je sümüin tü wayuukalüirua, a'waataashi ma'i nia nulu'ujiraa sünain nülanaain suulia tü waneeirua wayuukalüirua naashin. 10 Napüshua'ale'eya na wayuukana, makat aka wayuu eekai müliain nanainmüinre'eya na wayuu eekai anapülin, kache'ejüshii ma'i süpüla tü nümakat namüin. Otta majataashii naya nümüin: “Nia'a chii, chi ‘Nüpülainmaajachi Maleiwa’ münakai”. 11 Oonooshii naya sümaa tü nümakat namüin süka kakaliainain naya sünain na'alainpalakuu nümüin naya süka tü kasa naa'inrakat süka tü outsüü eekat nüma'ana. 12 Shiasa'a wanaa sümaa nanoujain nümüin Felipe tü pütchi anasükat nüküjakat namüin süchikü tü nükuaippakat Maleiwa sünain aluwatawaa otta nüchikü chi wayuukai kanüliakai Jesucristo, nawoutisaajitkalaka, makana aka wayuu tooloyuu otta wayuu jieyuu. 13 Otta anoujashi chi Simónka'iya sümaa nuwoutisaajirale'einya. Je süchikijee, nümaakuu nümüshi joo nia Felipe eepünaale nia, ainku'uwaisejese'e ma'i naa'in eepünaale ni'rüin Felipe sünain naa'inrüin tü kasa nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, tü nii'iyatakat aka nüpülain. 14 Nayasa'a na Aluwataaushikana chajanakana Jerusalén, naapapa nachikü na wayuu chajanakana Samaria sünain nanoujain sünain tü nünüikükat chi Maleiwakai, najütüin Pedro nümaa Juan chamüin nanainmüin. 15 Nantapa chamüin, aashajaashii naya nümaa chi Maleiwakai naa'u na anoujashiikana süpüla nüntajachin chi Naa'inkai Maleiwa sulu'umüin naa'in wane'ewai nakua, 16 süka mantüinyüli'inya nia sulu'umüin naa'inrua. Shia eeka ne'e, woutiisain naya saa'u nünülia chi Senyotkai Jesús. 17 Je Pedro nümaa Juan, ne'itaakalaka najapü naa'uirua shiyaawase nachuntüin süpüla nikerolüinjachin chi Naa'inkai Maleiwa sulu'umüin naa'inrua na wayuukana. Nikerotkalaja'ayaka sulu'umüin naa'inrua. 18 Ni'rapa Simón sünain nikerolüin chi Naa'inkai Maleiwa sulu'umüin naa'inrua na anoujashiikana sükajee ne'itaain najapü na Aluwataaushikana naa'uirua, nüküjakalaka süchikü neerü namüin 19 sünain nümüin: —Iche'era tamüin türa pülaa jüma'anakat tama'anaiwa wanaa jümaa süpüla nikerolüinjachi'inya chi Naa'inkai Maleiwa sulu'umüin naa'inrua na wayuu eekai te'itaain tajapü naa'uirua, maa aka jütüma. 20 Nümakalaka Pedro nümüin: —!!Amülouijiraa pümata nümaa Yolujaakai sümaa tü pünneetsekat saa'u suwataain pikiiru'umüin piyalajeein tü kasa nüsülajakat Maleiwakai wamüin, tü wainkakat aka waa'inrüin kasa eekai müin aka tüü! 21 Nnojoishi pia eeinjachin apashii sünain tü a'yatawaakat süka wayuuin pia nnojoishi pansaain aa'in nu'upala chi Maleiwakai. 22 Puu'ulaa suulia türa paainjalakat otta puchunta nümüin chi Maleiwakai kama'ache mototoojeerüle naa'in pümüin saashajaala paa'in. 23 Te'rüin tü pükuaippakat sünain ayatüin sünain mojuin ma'i shia. Nülerajüin ma'i chi Maleiwakai akuaippaa eekai müin aka türa. Piakai, müshi isakai püchikü sünain puu'ulaain suulia paainjala. 24 Niasa'a Simón, nümakalaka: —Jaashajaa jiakana nümaa chi Maleiwakai taa'u suulia sülanüin tamüin tü kasa mojusü jümakat tamüin. 25 Je mapa Pedro nümaa Juan, süchikijee naküjain süchikü tü kasa ne'rakat namaaiwa'aya Jesús otta naküjain nünüikü chi Maleiwakai, ale'ejüshii naya Jerusalénmüin nachukua'a. Je nakua'ata, naküja achiküt tü pütchi anasükat nüchikü Jesús chi O'tte'erüikai sulu'upünaa wainma pueulochen sulu'u tü mmakat Samaria. 26 Shiasa'a mapa, süchikijee tüü, nümakalaka wane aapiee nüma'anajeejachi Maleiwakai nümüin Felipe: “!!Pümayawaata! Pu'una uuchimüin pukua sulu'upünaa süpüna Jerusalén chawatkat sünainmüin tü pueulokat Gaza, tü wopu alatakat eere maa'inyatuulin mmakat”. 27 Amayawaaja'a nümüin Felipe. O'unüshi nia. Shiasa'a sulu'upünaa tü wopukat, nülatirakalaka nia wane wayuu cheje'ewai sulu'u tü mmakat Etiopía. Wayuu kajapulu'ushi wane miyo'u a'yatawaa, süpü'üyashi suwashirüin Candace, tü aluwataasükat sulu'u Etiopía. Otta nia, wayuu akapajuushi. O'unüshi paala Jerusalénmüin sünain a'waajaa Maleiwakai su'uyaawa kojutüin nia nütüma. 28 Ale'ejüshichikalaka nia chai nukua nuumainpa'amüin süchikijee a'waajaakat, joyotojo'olüin sulu'u wane kareeta ne'ejenasü sünain aashaje'eraa tü ashajuushikat nütüma Isaías, chi nünüikimaajachikai Maleiwa. 29 Niasa'a chi Naa'inkai Maleiwa, nümakalaka nümüin Felipe: “Pülü'üla süchiirua tia kareetakat sa'ato'uiwa pia”. 30 Nuwataakalaka süchiirua sünain nürütkaain sünainmüin. Shiasa'a wanaa sümaa yaain nüntüin nüma'anamüin chi wayuukai, naapakalaka sünain shiain naashaje'erüin tü ashajuushikat nütüma Isaías. Nüsakitkalaka nia: —¿Eesüya piyaawata aa'u türa paashaje'etkat? 31 Je chi wayuukai, nüsouktakalaka ni'ipajee: —¿Jamakuaippalüinjatü süpüla tayaawatüin saa'u, nnojolire eein wane wayuu aküjainjachikai tamüin sünain jamalu'ulüin? Je nuchuntakalaka nümüin Felipe süpüla no'otooinjachin otta nüikkalaainjachin na'ato'u. 32 Tü shi'ipakat tü ashajuushi naashaje'erakat, shia tü makat mayaa: “O'uninnüshi nia süpüla o'utünaa aa'in maa aka nu'uninnakai wane anneerü sulu'umüin tü aüjaaleekat süpüla o'utünaa aa'in. Maa aka naa'in wane anneerü ma'yalajüin najapulu'u chi aüjakai noi, müshia niakai, nnojoishi asouktüin naa'ujiraa namüin na o'utakana naa'in. 33 Müliashi nia atümaa süka mojutüin amüinyüü, otta awalaajüshia ne'e atümaa maainjaloule. Nnojoire'eja'a jaraleechin müin: ‘Shiayaain nuu'uliwo'u türairua’, müin nümüin süka nu'utünatüjülin aa'in maalü yaa saa'ujee mmakat”. 34 Niasa'a joo chi wayuukai nümakalaka nümüin Felipe: —Püküja tamüin jaman, ¿jarai nüshajaka achikü chi nünüikimaajachikai Maleiwa, nüchiküjiraa niakai, nüchikütaapa wane naata? 35 Nüsouktakalaka Felipe nümüin: —Niasa saashajaaka achikü Jesús. Je nu'ttakalaka sulu'uje'eya ne'e tü shi'ipakat tü ashajuushi sulu'ukat tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa sünain aküjaa nümüin tü pütchi anasükat nüchikü Jesús chi O'tte'erüikai. 36 Shiasa'a mapa, nalatakalaka sü'ütpünaa wane mma eere eejatüin wane wüin. Nümakalaka chi wayuukai nümüin Felipe: —Anu'usa wane wüin, ¿eesü wane kasa nnojotka woutiiseein aa'ujee taya? 37 Je nüsouktakalaka Felipe nümüin: —Eeshi pia süpüla woutiisüin müleka pünoujüle süka paa'in shiimain. Nümakalaka nümüin Felipe: —Tanoujain sünain niain Jesucristo Nüchoin Maleiwa. 38 Nüsha'wale'eritkalaka tü kareetakat. Nashakanuwaakalaka piamale'e eemüin tü wüinkat. Je nuwoutisaajakalaka nia Felipe. 39 Shiasa'a wanaa sümaa nayu'laain shirokujee tü wüinkat, aapünaajaanala'a münüshi Felipe nütüma chi Naa'inkai Maleiwa nüma'anajee chi wayuukai. Nnojo'iraa nümakalaka ni'rüin nia yalejee. Ayatakaijasa'a o'unüin chi wayuukai ee'ewaire nia sünain talatashantain ma'i naa'in. 40 Je chajaittaasa'a Felipe sulu'u tü pueulokat Azoto. Je yalejee, nu'unanajakalaka sulu'upünaa wane'ewai sukua tü pueulokalüirua sünain aküjaa nüchikü chi O'tte'erüikai, antatataalain sulu'umüin tü pueulokat Cesarea.

Aluwataaushikana 9

1 Je süma'inru'u tü waraittüin Felipe sünain aküjaa nüchikü Jesús, ayatshia Saulo sünain nu'uteein saa'in tü anoujasükalüirua nünain chi Senyotkai. Müshijese'e nia o'unüin nünainmüin chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana süpüla taashinjachin nia sünain olojoo süchiirua tü anoujasükalüirua. 2 Achuntüshijese'e nia nümüin wane karalouktairua namüinjatü na laülaashiikana sulu'ukana wane'ewai sükua tü ekirajüleekat na judíokana cha'aya sulu'u tü pueulokat Damasco. Müsü pütchi sulu'ukat tü karalouktakat wane'ewai sükua: “Eesü süpüla nüta'ülirüin Saulo tü wayuukalüirua nüntakat anain cha'aya eekai sünoujain nünain Jesús, tü oo'ulakakalüirua tü akuaippaa kanüliakat ‘Wopu Jeket’ nünainjeejatkat. Nüta'ülireerü tia wayuukalüirua, maa aka tooloyuu sümaa jieyuu, süpüla nüntirüinjatüin shia yaamüin Jerusalénmüin süpüla püreesainjanain naya atümaa”. 3 Nu'unakalaka joo Saulo chamüin Damascomüin. Shiasa'a chamüin nülü'ülaapa süpüla nüntüin Damascomüin, sootolo'ola sümakalaka wane luusa chejeejatü sirumalu'ujee sünain pasanainjaain nia süchiki. 4 Nu'tpünajaakalaka Saulo mmolu'u sünain naapüin wane pütchi müsü yaa: —Sauloo, ¿jamüshi taya pümüin, müliakalaka ma'i taa'in pütüma? 5 Nüsakitkalaka Saulo: —¿Jarai pia, Laülaashikalee? Süsouktakalaka tü pütchikat: —Taya chi Jesús müliakai aa'in pütüma sünain pulojüin ma'i süchiirua tü wayuu tamaajatkalüirua. 6 Pütamawaata pikeroloiwa sulu'umüin tü pueulokat. Je yala aküjüneerü pümüin tü anakat süpüla paa'inrüin. 7 Je na nümaajanakana, ainkuusü ma'i naa'in je masouktüinpünaasalii süka naapüin wane pütchi sünain nnojolüin eein ne'rüin wane wayuu. 8 Nütamaakalaka Saulo mmolu'ujee. Je wanaa sümaa neerulüin tü no'ukat, nnojotsü ni'rüin tü mmapa'akat. Aapaanüshijese'e nia süka najapü sünain najattünüin chamüin Damascomüin. 9 Makatakalaka nia cha'aya apünüin ka'i sünain ayatü'inya nia mo'upa'ain, sünain meküin je nnojolüin kasain nüsüin. 10 Cha'aya Damasco, kepiashi wane wayuu anoujashi, kanüliashi Ananías, je ni'rataalain naa'in chi Senyotkai sünain nümüin nümüin: —Ananías. Nüsouktakalaka Ananías ni'ipajee: —Anii taya, Senyotkalee. 11 Nümakalaka Senyotkai nümüin: —Pu'unaata sulu'umüin tü kaaye kanüliakat Lotüsü. Je yala nipialu'u Judas, püsakira nünain wane wayuu kanüliashi Saulo cheje'ewai sulu'u tü pueulokat Tarso. Je nia maa'ulu, aashajaashi nümaa Maleiwakai. 12 Je ni'rataalain naa'in wane wayuu kanüliashi Ananías ekerolüin nünainmüin sünain ni'itaain najapü naa'u süpüla ko'uinjachin nia nüchukua'a. 13 Nüsouktakalaka Ananías sütüma tü münakat nümüin: —Senyotkalee, chi wayuukai, taapüin nüchikü sütüma wayuu wainma sünain wattain saalin kasa mojusü naa'inrakat namüin na wayuu anoujashiikana pünain chakana sulu'u Jerusalén. 14 Je antüshi joolu'u nia yaamüin yaa sünain laülaashin natüma na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdotekana süpüla nütaüjirüinjanain napüshua'ale'e na anoujakana pünain, süpüla nüpüreesajirüinjanain naya. 15 Je nümakalaka ne'e Senyotkai nümüin: —!!Pu'unaata maala! Süka jamüin, chisa wayuukai, taneekajala süpüla naashajaainjachin tachikü sümüin tü wayuu nnojotkalüirua judíoin, tü “gentile” münakalüirua, nama'ale'eya na aluwataashiikanairua saa'u je sümüin tü nuu'uliwo'ukalüirua Israel süma'aya'a. 16 Tee'iyateerü nümüin tü wattakat saalin müliaa ni'rüinjatkat sünainjee aküjaa tachikü. 17 Nu'unakalaka Ananías eemüin tü miichikat eere Saulo. Shiasa'a nikerotpa, nümakalaka nümüin sünain ni'itaain najapü naa'u: —Tawala Sauloo, chi Senyotkai Jesús, chi ee'iyataakai pümüin sulu'u tü wopukot eepünaajachire pia, nuluwataain taya süpüla ko'uinjachin pia püchukua'a je süpüla niainjachin katsüin chi Naa'inkai Maleiwa paa'u. 18 Shiasa'a yaawalaja'aya, ojunuujaasü süpa'ajee no'u Saulo wane müsü aka saa'in soi jime. Je anakalaka tü no'ukat süchukua'a. Nütamaakalaka, woutiisakalaka nia. 19 Je süchikijee, nikakalaka. Atütülaasü naa'in süchukua'a. Je makatakalaka nia, so'u maa aka jera ka'i eera, namaa na anoujashiikana kepiakana cha'aya Damasco. 20 Nnojoittaainja'a nia eekuu müin, o'ttomaatüshi sünain aküjaa, sulu'upünaa tü ekirajüleekat na judíokana, nüchikü Jesús sünain nia'inya Nüchoin chi Maleiwakai. 21 Nayasa'a napüshua'a na eejanakana sünain aapajaa tü nüküjalakat, ainkuusü ma'i naa'inrua sünain namajiraain: “¿Nnojoishiche niain chi aja'laje'ereepü'ükai wayuu cha'aya Jerusalén eekai sünoujain nünain chira naashajaakai ma'i achikü joolu'u? ¿Nnojoishi nia antüshin yaamüin süpüla nütaüjirüinjatüin türa eekai yaain yaa süpüla nümaainjatüin Jerusalénmüin püreesain nama'anamüin na laülaashiikana na'akajee na sacerdotekana?”. 22 Je Saulo aashajaashi sümaa yalayalain ma'i naa'in je sünain niyu'la niyu'la nümüin tü apansaajakat nüchikü Jesús sünain nia'inya chi Cristokai, Nüneekajalakai Maleiwa. Je na judío kepiashiikana Damasco, eetüjüttaayai jamüin nanüikü shi'ipajee tü nümakat. 23 Je mapa sülatapa kojuya ka'i, anajiraakalaka nanüikü na judíokana nikiirajee Saulo shii'iree no'utüin naa'in. 24 Je Saulo naapa achiküt tü naa'inreekat na wayuukana nüka. So'uka'i je sa'wai, ko'ulujunayaa müsü wane'ewai sükua natüma so'u sükulaatse tü pueulokat shii'iree nüntüin ne'ipamüin süpüla no'utajachin naa'in. 25 Shiasa'a sa'wai, na anoujashiikana, nashakatirakalaka nia sulu'u wane shaaula sulu'upünaa wane wentaana süpücho'umüin tü sükulaatsekat. Isaichikalaja'aka nia. 26 Je nüntapa Saulo Jerusalénmüin, kee'ireeyaatsü naa'in kotteein nia namaa na anoujashiikana chajanakana cha'aya, akanasa'a nnojolüin nanoujain sünain nünoujashichipain. Mmolojokalaka naya napüshua'a neema süka ayatayaayüli'inya nia naashin sünain olojoo nachiirua. 27 Je niakalaka o'unirüin nia Bernabé nanainmüin na Aluwataaushikana. Nüküjakalaka Bernabé namüin nüchikü Saulo sünain ni'rüin chi Senyotkai sünain naashajaain chi Senyotkai nümaa sulu'u süpüna Damasco. Otta nüküjain namüin sünain nüküjüin Saulo nüchikü Jesús cha'aya Damasco sümaa yalayalashantain ma'i naa'in sünain aküjaa. 28 Makatüichikalaja'aka Saulo yala Jerusalén. Namaakuu namüshi joo nia. Je aküjashi nia nüchikü chi Senyotkai sümaa yalayalain ma'i naa'in, eepünaale nia namaa. 29 Otta aashajaashi nia nüchikü chi Senyotkai sünain naa'ayajiraain ma'i namaa na judío aashajaashiikana pütchi griego. Shiasa'a sünainjee tia, no'uteekalaka naa'in. 30 Nayasa'a na anoujashiikana, natüjaapa saa'u tü aa'inneekat nüka Saulo, no'unirüin nia Cesareamüin, je yalejee najütüin nia chamüin Tarsomüin. 31 Jimatakalaka saa'in mmapa'akat namüin na anoujashiikana napüshua'a chajanakana sulu'u tü mmakalüirua cha'aya Judea, Galilea otta Samaria. Akatsinraasü ma'i naa'inrua sünain nanoula sünain kojutüin chi Senyotkai natüma waneepia. Je sükajee nükaalinjain naya chi Naa'inkai Maleiwa, o'unüshii naya sulu'u nokojuyalaain ma'i. 32 Je mapa Pedro, o'unanajüshi sulu'upünaa wane'ewai sukua noumain na anoujashiikana sünain waraittaa naa'u. Je antatataalain nia nanainmüin na kepiakana sulu'u tü pueulo kanüliakat Lida. 33 Je yala, nünta anainchi wane wayuu oukta asa'achi je oukta atünachi, kanüliashi Eneas. Eeichi nia mekiisalü juya sünain ju'letaa. 34 —Eneas, !!pütamaapa! Anaichipa pia nütüma Jesucristo. Pükotchajaa puju'lejia —nümakalaka Pedro nümüin. Je so'ujee tia, atamataashi Eneas. 35 Je süka anaichipain joo nia shi'rüin tü wayuukolüirua chajatkat sulu'u Lida otta sulu'u tü mmakat Sarón, anoujashii joo naya nünain chi Senyotkai. 36 Je sulu'u wane pueulo miyo'u kanüliasü Jope, eesü wane wayuu anoujasü kanüliasü Tabita, je süka pütchi griego, “Dorcas” münüsü. Je tü wayuukat, aa'intsü waneepia kasa anasü sünain sükaalinjain na wayuu müliashiikana. 37 Shiasa'a so'u wane ka'i, antüsü ayuulii sünain, je mapa, ouktakalaka shia. Je süchikijee so'oojinnüin, e'ikajaanüsü shia sulu'umüin sütaüjia tü iipünaajatkat miichi, süka paa'uwaain tü shipiakat. 38 Je Jope, ka'yatüsü su'unalut sünainjee Lida eere Pedro. Shiasa'a na anoujashiikana, süka natüjaain naa'u sünain yalain nia, naluwataakalaka piamashii wayuu süpüla maa nümüin: “Jalia'aya waya. Anashia pu'unüle wamaa joolu'uchon Jopemüin, eemüin na wawalayuu ajütakana waya”. 39 Je o'unamaatüshi joo Pedro namaa. Mayaashi antüin nia, e'ikajaanüshi eemüin tü ouktüsükat. Je yala eeshii nüpüla wane jieyuu oukta a'wayuusechii. Noutkajaakalaka joo nia sünain na'yalajüin ma'i je sünain nee'iyatüin nümüin tü nashe'in saainjanainkat paala Dorcas namüinrua kataiwa'aya so'u. 40 Nujuittirüin joo Pedro naya napüshua'ale'eya. Je achuntüshi joo nia nümüin Maleiwa sünain nüsapainkain. Keraapa nia süchikijee achuntaa, apalaitaashi sünainmüin tü ouktüsükat sünain nümüin sümüin: “Pütamaa, Tabitaa”. Shiasa'a shiakat, sujutalüin joo tü so'ukot. Je mayaashi shi'rüin Pedro, süikkalaakalaka. 41 Shiasa'a naapaakalaka shia sajapü'ipa sünain nütamate'erüin. Je neenakakalaka na anoujashiikana namaa na jieyuu oukta a'wayuusechiikana süpüla nii'iyatüin shia namüin sümaa katüin so'u. 42 Je a'walakajaasü süchikü sulu'upünaa süpüshua'a tü pueulokat Jope. Je wainma wayuu, anoujasü sulu'ujee nünain chi Senyotkai. 43 Makatüshi Pedro kojuya ka'i sulu'u Jope nipialu'u wane wayuu akuttiirajüi kanüliashi Simón.

Aluwataaushikana 10

1 Eeshi wane wayuu kanüliashi Cornelio cha'aya sulu'u tü pueulokat Cesarea. Je nia, sülaülashi poloo shikii surulaat sünainjee tü waneekat shi'ipapa'a surulaat romano chakat Cesarea, tü kanüliakat Italiano. 2 Je nia, wayuu keisalashi sümüin nükuaippa nu'upala Maleiwakai. Je kojutshi Maleiwakai nütüma otta natüma napüshua'a na eekana nipialu'u. Je aapawaishi nia neerü süpüla akaalinjiaa na judío müliajüshiikana otta aashaja'awaishi nia waneepia nümaa chi Maleiwakai. 3 Shiasa'a so'u wane ka'i aliika ka'ikat, nii'iyataakalaka wane aapiee nümüin, nüma'anajeejachi Maleiwakai. Ni'rashantain ma'i süka no'u sünain ekerolaa nünainmüin eejachire nia. Nümakalaka chi aapieekai nümüin: —Cornelioo. 4 Je Cornelio, yalaichija'a nia chüntüin no'u nünain. Nüsouktakalaka nümüin sümaa tüntüin ma'i naa'in: —¿Kasa wayuu, laülaashikalee? Naashajaakalaka aapieekai nümüin nüchukua'a: —Anashiisü nümüin Maleiwakai paashajaain nümaa otta pükaalinjain tü müliajüsükat. 5 Je joolu'u, püjüta pümata wayuu chamüin Jopemüin nasaajaiwa wane wayuu kanüliashi Simón, chi Pedro münakai. 6 Katunküleshi nia nipialu'u wane niisholia, akuttiirajüi, kepiakai sotpa'a palaakat. 7 Niasa'a Cornelio, nu'unapa chi aapiee aashajaashikai nümaa, neenajakalaka piamashii na nüchepchiakana otta waneeshia surulaat no'uluku na nümaatalakana aa'in, keisalashi sümüin nükuaippa nu'upala Maleiwakai. 8 Je süchikijee nüküjain namüin süpüshua'a tü ni'rakat otta tü nüküjakat chi aapieekai nümüin, nüjütakalaka naya Jopemüin. 9 Shiasa'a watta'amüin, kale'o ma'i ka'ikat, Pedro cha'aya Jope, wanaa sümaa nalü'ülüin ma'i na wayuukana sünainmüin tü pueulokat, nüliikajaakalaka sünainmüin wane müsü saa'in süpa'a miichi yaasü saa'ujee tü miichikat sünain aashajawaa nümaa Maleiwakai. 10 Süntakalaka jamü nünain. Nikeekalaka aa'in. Je süma'inru'u sü'lakajaanüin tü niküinkat, antüsü nünainmüin wane müsü saa'in lapü. 11 Eerulaataalasü saa'in sirumakat no'ulu'u. Ni'rakalaka wane kasa miyo'u ma'i müsü aka saa'in wane kuluulu ashakatüin süpa'amüin mmakat. Kaalajasü sünainjee tü pienchisükat sot. 12 Eesü su'uluku mürüt koo'uisükat yaa sulu'u, otta su'uluku tü kasa lemtüsükat mmolu'u, otta su'uluku tü wuchii waawatsükat iipünaa. Eesü su'uluku süpüshua'ale'eya yaa sulu'u. 13 Shiasa'a naapakalaka wane pütchi müsü nümüin: —Pedroo, püüjawaata pikaaiwan. 14 Je nüsouktakalaka Pedro: —!!Nnojo, Maleiwakalee! Nnojoishi eeichin teküin eekai süpülajünüin woulia wayakana judíokana. 15 Je süsouktakalaka tü pütchikat süchukua'a: —Tü eküülü nüpülajapü'ükat paala Maleiwakai, nnojotsü apülajünajatüin maa'utpünaa yaa naashin. Müshijese'e müin taya pümüin: Nnojo ayatüin “Apülajünüsü toulia türa” pümüin sümüin. 16 Je apünüintua ma'i sülatüin tüü. Je süchikijee, ojoloochijaanüsü tü kuluutkat chai sükua sirumalu'umüin süchukua'a. 17 Je wanaa sümaa yaain shiiwa'ajaain naa'in Pedro sünain nüchaje'erüin naa'in sünain jamalu'ulüin tü ee'iyalaakat nümüin, nantapaatakalaka na wayuu nuluwanaajalakana Cornelio so'ulu'umüin nipia Simón eejachire nia. Süka nasakiijain sünain, nanta anainrü. 18 Nasakitkalaka sünain emetulüin nanüikü: “¿Nnojoishi yaain ji'rüin katunkülein wane wayuu kanüliashi Simón, chi Pedro münakai?”. 19 Je yaataaiwaja'a Pedro sünain aashaje'eraa naa'in sünain tü ee'iyalaakat nümüin shii'iree niyaawatüin saa'u jamalu'ulüin, nümakalaka chi Naa'inkai Maleiwa nümüin: —Piirakaa, Pedro, anaa apünüinshii wayuu achajaashii püchikü. 20 Puuntawaata sünain ashakataa pu'unaiwa namaa. Je nnojo wainmajüin paa'in saa'u o'unaa namaa süka tayain kamajalain naya süpüla nasaajüinjachin pia. 21 Je ashakatüshi Pedro nanainmüin. Je nümakalaka namüin: —Taya chi wayuu jüchajaakai achikü. ¿Kasa te'iyouka amüin jia? 22 Je nasouktakalaka na wayuukana: —Nüjünala waya Cornelio, chi sülaülashikai poloo shikii surulaat romano. Wayuu aa'inrakai tü anasükat je kojutshi Maleiwakai nütüma. Otta na judíokana, naashajaa achikichi nia sünain wayuuin anamia. Aashajaashire'e wane aapiee nümaa, nüma'anajeejachi Maleiwakai süpüla nüsaajirüinjachin pia nipialu'umüin süpüla aküjaa tü püküjüinjatkaleje achikü nümüin. 23 Niasa'a Pedro, nikerotitkalaka naya paülü'ümüin. Atunkaashii naya nüma'ana so'u tia. Je watta'amüin, nu'unakalaka namaa. Otta eesü no'uluku na anoujashii Jopeje'ewaliikana o'unüin namaa süpüla nu'uyaajanaa Pedro. 24 Shiasa'a waneemüin ka'ikat, nantapaatakalaka Cesareamüin, eejachire Cornelio sünain a'atapajaa naya sümaa nüpüshi otta na nütünajunnuu nnojotkana yalejeein aa'in nuulia, tü naapirüinkalüirua paala. 25 Je wanaa sümaa nüntüin Pedro nipialu'umüin Cornelio, ajuittaashi nia nüpanapa sünain nu'ttüin süka nüsapain yaa nuu'uleepshimüin, shiyaawase kojutüin nia nütüma süka pülashiyaain nia naashin. 26 Nümakalaka Pedro nümüin: —!!Pütamaa! !!Wayu'uya ne'e taya wanaa pümaa! 27 Nekerotkalaka paülü'ümüin sünain yootüin naya, eejatüle jutkatüin wainma wayuu nüpüla. 28 Shiasa'a nümakalaka Pedro namüin: —Jiakana, jütüjaa aa'ulu wakuaippa wayakana judíokana sünain süpülajünüin nüpüleerua wane judío aleewainjachin nümaa wane wayuu gentile otta nürütkaainjachin nünainmüin. Akaisa'a nüchiaaichipain taya Maleiwakai suulia “Apülajünüsü toulia” tamüinjachin aa'in tale'eru'u sümüin jaralü yaa. 29 Shiaja'a to'unamaata atümalü chejee sünain nnojolin ta'alijiraain wanaa sümaa jüsaajirüin taya. Je joolu'u, tatüjawee aa'ulu sünain kasain jüsaajira apüla taya. 30 Nüsouktakalaka Cornelio: —Eeirü pienchi ka'i süchiirua maja'a ka'i yaa, yaajachi taya tepialu'u aamaja'alüin otta aashaja'alaain nümaa Maleiwakai. Je nii'iyataakalaka wane aapiee tamüin, kachuwala ashe'inchi ma'i, nüma'anajeejachi Maleiwakai. 31 Nümakalaka tamüin: “Cornelioo, naapüin Maleiwakai pünüikü sünain aashajawaa nümaa otta anashiisü nümüin pükaalinjain tü müliajüsükat. 32 Püjüta pümata wayuu chamüin Jopemüin nasaajaiwa nia”, nümakalaka pümüin. “Katunküleshi nia nipialu'u wane niisholia, akuttiirajüi, kepiakai sotpa'a palaakat”, müshire'e tamüin chi aapieekai. 33 Taluwataamaatakalaja'aka wayuu pünainmüin süpüla nasaajüinjachin pia. Anasüja'a tü paa'inrakat sünain püntüin. Anaakalaka joo waya jutkatüin nu'upala Maleiwakai süpüla waapajüinjatüin süpüshua'a tü nüküjirüinjatkat pia wamüin. 34 Nu'ttakalaka joo Pedro sünain aashajawaa. Müshi nia mayaa: —Alu'ujasa'a joolu'u, tayaawatüitpa aa'u sünain shiimain nnojolüin ko'uin nükuaippa Maleiwakai sümüin wayuu. 35 Wayuu eekai eein sulu'u mmakat süpüshua, kojutkat atüma Maleiwakai otta aa'inrakat tü anasükat, nnojoleerü nüjütaain amaa shia, ja'itairü judíoin otta nnojorüleje'e judíoin shia. 36 Aküjashi paala taya: Chi Maleiwakai, nüküjirüitpa nünüikü wamüin wayakana nuu'uliwo'ukana Israel, tü süchikükat anajirawaa aa'in eeinjatkat nümaa nükajee Jesucristo, chi sülaülashikai wayuu süpüshua'ale'eya. 37 Jüche'ojüle joo süchikü tü alatakat sainküin tü mmakat Judea, o'ttototoolain shia süchikijee nüküjüin Juan nüchikü chi Maleiwakai sümüin wayuu sünain nümüin sümüin: “Anashii müleka juwoutisaajirüle”. 38 Jütüjaa aa'uchi Jesús chi Nazaretje'ewaikai sünain naapünüin nütüma Maleiwakai chi Naa'inkai nümüin otta pülaa. Je jütüjaa aa'ulu sünain waraittapü'üin nia sainküin mmakat sünain aa'inraa kasa anasü je sünain nüshatirüin suulia wayuu tü müliaa shi'rakat nütüma chi Yolujaakai. Nainküin tüü süpüla naa'inrüin süka eejachin Maleiwakai nümaa. 39 “Je wayakana, tayakai otta na waneeinnua eejanakana nümaa Jesús, we'rajüin sükua süpüshua'ale'eya tü naa'inrakat cha'aya Jerusalén otta sulu'upünaa tü mmakalüirua eekat wanaa sümaa sulu'u Judea. Je süchikijee, o'utüna aa'inchi nia sünain nükachennüin sünain wane kuruusa. 40 Je Maleiwakai, nüso'ire'era aa'inchi nia so'u apünüin ka'i je nii'iyate'erüin nia wamüin. 41 Nnojoishi nia ee'iyataain sümüin wayuukat süpüshua'a. Waya ne'e nii'iyataaka amüin, wayakana nüneekatüjüliikana Maleiwakai süpüla we'rajüinjatüin sükua tü naa'inrakat nüka. Shiimain tü waküjakat nüchikü, süka eküshii waya nümaa je asüshii waya nümaa süchikijee nüso'iraain aa'in. 42 Je Maleiwakai, nüjütüin waya süpüla waküjüinjanain nüchikü Jesús sümüin tü wayuukalüirua süpüshua'a sünain ni'itaain nia süpüla joyotoo süpüla kasalajanaa atüma sümüin saainjala wayuu süpüshua'ale'eya, türa eekai katayülüin so'u je maa aka türa eekai ouktüirüin. 43 Je napüshua'a na nünüikimaajanakana Maleiwakai, naküja achikichi paala Jesúskai chii, sünain moteerüin naa'in chi Maleiwakai nükajee, naainjala chira eekai nünoujain nünain”. 44 Yaataaiwaja'a Pedro sünain aashajawaa, antala'a müshi chi Naa'inkai Maleiwa sulu'umüin naa'in napüshua'ale'eya na eejanakana sünain aapajaa tü pütchikat. 45 Nayasa'a, na anoujashii judíokana antüshiikana nümaa Pedro, naponojoo amaalü sünain nüntüin chi Naa'inkai Maleiwa sulu'umüin naa'in na eejanakana mayaainje'e gentilein naya. 46 Natüjaa aa'u sünain nüntüin, süka ne'rüin naya sünain aashajawaa süka pütchi naata je sünain a'waajaa Maleiwakai. 47 Shiasa'a nümakalaka Pedro: —Saa'in tamüin, woutiiseeshii na wayuukana joolu'u süka kamüin naya chi Naa'inkai Maleiwa maa aka wamüin nia. ¿Anasü süka tian? 48 Nüjütakalaka naya süpüla woutiisainjanain saa'u nünülia Jesucristo. Shiasa'a süchikijee, nachuntakalaka nümüin Pedro süpüla makatüinjachin nia namaa süpüla kojuya ka'i.

Aluwataaushikana 11

1 Na Aluwataaushikana otta na anoujashiikana chakana Judea, naapa achikichii na gentilekana sünain anoujaa nünüikü Maleiwakai. 2 Shiasa'a wanaa sümaa nüle'ejüin Pedro Jerusalénmüin, shiyoujünakalaka nümüin tü naa'inrakat natüma na judío anoujashiikana nünain Cristo, na cho'ujaakana aajüin shi'yote'ennüin süta wayuu süpüla su'tte'ennajatüin nütüma Maleiwakai. 3 Je nasakitkalaka nia: —¿Jamüshi pia chejeekalaka sünain ayaataa saa'u wayuu gentile je sünain pikataalain sümaa? 4 Je Pedro, nüküjakalaka namüin süpüshua'ale'eya su'ttieepüshijee tü alatakat paala, sünain nümüin namüin: 5 —Chajachi taya sulu'u tü mmakat Jope. Shiasa'a wanaa sümaa taashajaain nümaa Maleiwakai, süntala'a sümakalaka tanainmüin wane müsü saa'in lapü. Te'rakalaka wane kasa miyo'u ma'i müsü aka saa'in kuluulu ashakatüin sümaa kaalajain sünainjee tü pienchisükat sot chejee sirumalu'ujee süpa'amüin mmakat eejachire taya. 6 Tanalaakalaka sümüin süpüla te'rüinjatüin kasain eein yaa sulu'u. Je eekalaka te'rüin tü mürüt miichipa'ajatkat otta tü kasa jashichi kepiakat wuna'ainküin. Je eesü tü kasa lemtüsükat mmolu'u otta tü wuchii waawatsükat iipünaa. 7 Shiasa'a taapakalaka wane pütchi müsü tamüin: “Pedroo, püüjawaata pikaaiwan”. 8 Je tasouktakalaka: “!!Nnojo, Maleiwakalee! Nnojoishi eein teküichin eekai süpülajünüin woulia wayakana judíokana”. 9 Je süsouktakalaka tü pütchikat süchukua'a sünain sümüin tamüin: “Tü eküülü nüpülajapü'ükat paala Maleiwakai, nnojotsü apülajünajatüin maa'utpünaa yaa naashin. Müshijese'e müin taya pümüin: nnojo ayatüin ‘Apülajünüsü toulia türa’ pümüin sümüin”. 10 Apünüintua ma'i sülatüin tüü. Je süchikijee tia, ojoloochijaanüsü süpüshua'a chai sükua sirumalu'umüin süchukua'a. 11 “Wanaa ma'i sümaa tia, nantapaatakalaka so'ulu'umüin tü miichikat apünüinshii wayuu aluwataaushi chejee Cesareajee sünain asaajaa taya. 12 Je chi Naa'inkai Maleiwa, nümüshi taya sünain to'unajachin namaa sümaa nnojolüin wainmajüinjatüin taa'in saa'u o'unaa. Je o'unüshii tamaa na aippiruashiikana wawalayuu yaakana joo ji'rüin tamaa. Je wekerotkalaka wapüshua'ale'eya sulu'u nipia chi wayuu asaajitkai taya. 13 Je nüküjakalaka wamüin chi wayuukai sünain nii'iyataain wane aapiee nüma'anajeejachi Maleiwakai nümüin cha'aya nipialu'u. Sünain yaain sha'watüin chi aapieekai nü'ütpa'a, nümakalaka nümüin: ‘Püjüta pümata wayuu chamüin Jopemüin nasaajaiwa chi wayuu kanüliakai Simón, chi Pedro münakai. 14 Nieechi aküjaka pümüin sünain jamüinjachin pia süpüla pu'ttaainjachin otta napüshua'a na eekana pümaa pipialu'u suulia jaainjala’. 15 “To'ttaiwa'aya ne'e sünain aashajawaa namüin, antala'a müshi chi Naa'inkai Maleiwa sulu'umüin naa'in maa aka paala nüntüin sulu'umüin waa'in wayakana judío anoujashiikana. 16 Je yalapünaa, sotokalaka taa'in tü nümakat paala chi Senyotkai wamüin: ‘Shiimain sünain nuwoutisaajapü'üin Juan wayuu süka wüin, alu'ujasa'a jiakana, alateerü sünain anain jükuaippa tatüma. Woutiiseena jia nüka chi Naa'inkai Maleiwa sükajee nikeroleechin sulu'u jaa'in’, müshi nia wamüin. 17 Süka niain aapüin Maleiwakai chi Naa'inkai namüin, maa aka naapüin nia wamüin wayakana süchikijee wanoujain nünain chi Senyotkai Jesucristo, ¿jaraikalaka joo taya süpüla touküinjachitaalain nüchikü Maleiwakai?” 18 Je na wayuukana sütüma naapüin tüü, noo'ulaakalaka suulia ayoujaa. Na'waajakalaka Maleiwakai sünain namüin: —Anakaiche ma'i chi Maleiwakai sümüin wayuu gentile, sünain eein nütüma süpüla shiyaawajaainjatüin suulia saainjala süpüla eeinjatüin shia nümaa waneepia. 19 Na anoujashiikana a'walakajaakana paala süpüleerua tü müliaa aa'in antakat noo'omüin süchikijee nu'utünüin aa'in Esteban, o'onuwaashii sainküin mmakat süpüshua. Chatataatsü o'otüin napüshi Feniciamüin, Chipremüin otta Antioquíamüin. Je eepünaale no'otüin, naküja achiküt tü pütchi nüchikümaajatkat Jesús. Akanasa'a nayain ne'e naküja amüin, na judíojiraakana wanaa namaa. Makalaka ne'e na wayuukana griegokana, maküjuuin amüin. 20 Akanasa'a ee'inya wane wayuuinnua na'aka, cheje'ewalii Chipre otta Cirene, antapaatüin Antioquíamüin. Naküjakalaka joo namüin na griegokanaya süchikü tü pütchi anasükat nüchikü chi Senyotkai Jesús. 21 Je chi Maleiwakai, nükaalinjain naya süka tü nüpülainkat. Kaa'ukalaka ma'i tü nanüikükat sümüin tü wayuukalüirua. Kojuyakalaka ma'i wayuu oo'ulaayaa makat tü sünoujapü'ükat anain paala süpüleerua anoujaa nünain chi Senyotkai. 22 Nayasa'a na anoujashiikana sulu'u tü outkajaaleekat cha'aya Jerusalén, naapapa nachikü na griegokana sünain anoujaa cha'aya Antioquía, najütüin Bernabé chamüin süpüla analawaa namüin. 23 Je wanaa sümaa nüntüin Bernabé chamüin, talatüshi ma'i nia süka ni'rüin sünain anamiain Maleiwakai namüin na wayuu griegokanaya. Aashajaashi nia namaa napüshua'a süpüla nachecherüinjatüin ma'i naa'in sünain ayataa waneepia nüchiirua chi Senyotkai. 24 Nükaaliijüin naya süka wayuuin nia anamia sümaa kanoulain ma'i nia otta niain katsüin ma'i chi Naa'inkai Maleiwa naa'u. Sünainjee tü nüküjakat, anoujasü wainma wayuu nünain chi Senyotkai. 25 Nu'unakalaka joo Bernabé Tarsomüin nii'iree Saulo. 26 Je nüntapa nünain, nümaashi nia Antioquíamüin, eejanale naya kettatüin wane juya natüma sünain outkajawaa namaa na anoujashiikana sünain ekirajaa wainma wayuu. Yalejeesü ma'i Antioquíajee akumalaain tü “cristianos” namünüin na anoujashiikana, “na nümaajanakana Cristo” malu'ut. 27 Je su'unnaa ka'ikat tiairua, eeshii wane wayuuinnua nünüikimaajana Maleiwakai antapaatüin Antioquíamüin chejee Jerusalénjee. 28 Je wane no'uluku kanüliashi Agabo, nüsha'walaakalaka pasanainmüin nanain na jutkatshiikana sünain nüküjain nükajee chi Naa'inkai Maleiwa sünain süntajateerüin wane ka'i alinjatkat o'u ma'i jamü saa'u mmakat süpüshua. (Ekeraajüsü tüü wanaa sümaa niain joyotüin Claudio cha'aya Roma süpüla aluwatawaa saa'u tü mmakat.) 29 Nayasa'a na anoujashii chajanakana sulu'u Antioquía, “Anakaja'a müleka waniijiraale wane kasa wakaalinjiajatü na wawalayuu chakana kepiain Judea. We'iteerü tü wainkakaleje ne'e süpüla we'itüin”, namajiraakalaka. 30 Makalaja'aka shia natüma. Najütakalaka tü nakotchajalakat nümaa Bernabé otta Saulo namüin na laülaashiikana napüleerua na anoujashiikana cha'aya sulu'u Judea süpüla neitajüinjatüin shia naka na anoujashii eekai müliain sütüma tü jamükat.

Aluwataaushikana 12

1 Je su'unnaa ka'ikat tiairua, Herodes chi aluwataashikai sulu'u tü mmakat, nütaüjirüin joo no'uluku na anoujashiikana süpüla müliajüinjatüin ma'i naa'in nütüma. 2 Je nu'utira aa'inchi Jacobo chi nuwalakai Juan süka chajaruuta. 3 Sükajee ni'rüin Herodes naa'in na judíokanairua sümaa talatüin naa'in süka ouktüichipain Jacobo, nüpüreesajitkalaka joo Pedroya'asa. Je tüü, eesü alatüin wanaa sümaa sükalia tü mi'iraa kanüliakat “Pascua” münüin, ekaanapü'ükat anain tü pan ma'akasatkat soolojia. 4 Ekerotinnüshi joo Pedro sulu'u püreesaapülekat nütüma Herodes. Je cha'aya kawaariaseshi nia poloo aippiruamüin surulaalüirua sulu'u pienchiwalin shia sünain pachukuatüin naya sünain anajaa naa'u. Je tü jülüjakat naa'in Herodes shia naapajachin nikii Pedro süpüla ouktaa no'upala na judíokanairua süchikijee tü mi'iraakat. 5 Eeshijese'e joo nia sünain a'atapiyouin ma'i nia sulu'u tü püreesaapülekat. Je na anoujashiikana sulu'u tü outkajaaleekalüirua, achuntüshii naa'u nümüin Maleiwakai waneepia. 6 Je aipa'a süpülapünaa tü ka'i saapünajatkat o'u nikii Pedro süpüla ouktaa, eejaittaa nia atunkajattaain sa'aka piamasü surulaat sünain kapüin nia süka piamasü kaleena. Je yaakanaja'a na wane surulaatkana waariain so'ulu'u tü püreesaapülekat. 7 Je antüshi joo wane aapiee nünainmüin nüma'anajeejachi chi Maleiwakai. Shiasa'a sulu'upünaa tü püreesaapülekat, warattuuisü ma'i nütüma. Nüchijinnakalaka Pedro nütüma sünain nu'watüin yaa nüchüipa'anain. —Pütamawaataa —müshi joo nümüin. Je ajunuujaayaa müsü joo tü kaleenakat nüpüsükat sünainjee najapü. 8 —Pa'anaa püshe'in je püsapaatse. Joo'uya, pu'una tachiirua —nümakalaka nümüin. Je makalaja'aka shia nütüma Pedro. 9 Je ajuittüshi Pedro sümaa nu'unüin nüchiirua chi aapieekai. Je Pedro, nnojotsü nütüjaakai saa'u tü naa'inrakat chi aapieekai sünain shiimüin. Ko'upe'ejayaashi ne'e naa'inru'u. 10 Je o'unüshii naya nalatüin joo tü palajatkat je tü süchiiruajatkat waariapülee eejanale ne'rajüin na surulaatkana. Antüshii naya sünainmüin tü puatto'u kachueerakat tü antakat sünainmüin tü kaayekat. Je tüü, ojutalaasü ne'e sümüiwa. Ojuittüshii joo naya sünain no'unüin sulu'upünaa wane kaaye. Je yalejeechikü, akatala'alaa müshi chi aapieekai nuulia. 11 Je Pedro, niyaawatüitpa aa'u joo shia. Je müichipa joo nia: “Tatüjaaitpa aa'u joolu'u sünain shiimü'inya nuluwataain Maleiwakai chi aapieekai süpüla nujuittirüinjachin taya najapulu'ujee Herodes otta suulia tü kasa naa'inrajatkat na judíokana taka”. 12 Je nütüjaapa saa'u Pedro tüü, o'unüshi joo nia shipialu'umüin María, tü niikat Juan, chi Marcos münakai. Je eejatü wayuuirua wainma jutkatüin shipialu'u María sünain aashajawaa nümaa Maleiwakai. 13 Je nütaletüin joo Pedro süpottonseo'u tü paatiakat. Süntakalaka wane jintut kanüliasü Rode sünain analawaa nümüin. 14 Je shiyaawatapa nünüikü Pedro sünain asakiraa, awataasü paülü'ümüin süpüla süküjüin nüchikü sünain yalain nia so'ulu'u tü paatiakat. Nnojotsü saa'inru'ukai saa'in sünain sujutalaatüin süka talatüin ma'i shia. 15 —!!Mamainnasü pia! —müshii joo naya sümüin. Je ayatsia shia ichein süchiirua sümaa shiimüin shia. —Shia ne'e ee tü nujuyakat —müshii joo naya. 16 Je ayatshia ataletüin ma'i Pedro. Nojutat namüsüja'a tü pottonkat nüpüleerua. Mayaashi ne'rüin nia, patatshii ma'i nayairua. 17 Nüchuntüin Pedro süka najapü namüin ko'uko'ulüinjanain. Nüküjain joo tü nükuaippakat sünain nujuittirüin nia chi Maleiwakai sulu'ujee tü püreesaapülekat. Je nümüshii naya'aya: —Jüküja süchikü tüü nümüin Jacobo je na wanee wawalayuukana. Je ojuittüshi joo nia yalajee yala. 18 Je ja'yuupa shia, yoota'ain müsü joo tü surulaatkalüirua. Nnojotsü nayaawata aa'u sünain jamüin nükuaippa Pedro. 19 Nüchaje'era achikichi joo nia Herodes, je nnojoishi antüna anain joo nia. Je süchikijee, asakiijinnüshii na surulaatkana nütüma. Je keraapa süchikü nüsakiijirüin naya, nu'utira aa'inchii joo naya sünainjee isain Pedro nama'anajee. Süchikijee mapa, ojuittüshi Herodes Judeajee sulu'umüin Cesarea süpüla kepiaa chamüin. 20 Je Herodes, jashichishi ma'i namüin na wayuukana kepiakana sulu'u tü pueulokalüirua Tiro otta Sidón. Nayasa'a na wayuukana, paa'inwajiraashii joo naya süpüla su'unüinjatüin no'uluku nüma'anamüin sünain achuntaa nümüin anawaa nümaa. Süka jamüin, tü eküülü ekünakat sulu'u Tiro otta Sidón, sulu'ujeejatia ne'e tü mmakat nuluwataakat alu'u Herodes. Je nantapa, süka jashichishin Herodes namüin, niakalaka neme'era aa'in palajana chi wayuu ni'ipajachikai sünain tü a'yatawaakat kanüliakai Blasto. Je nükajee niakai, eekalaka süpüla nachuntüin anawaa nümüin Herodes. 21 Niasa'a Herodes, ni'itaakalaka wane ka'i napüla naashajaainjatkat o'u namaa. Je so'u tü ka'i ni'itaakat, na'atüin wane ashe'inyüü anasü ma'i süpüla nüikkalaain saa'u tü niinasekat joyotopü'ükat aa'u nia süpüla aluwatawaa. Je nüküjakalaka wane pütchi namüin na wayuukana süpüla naapajüin shia. 22 Je süpüshua'a tü eejatkalüirua sünain aapajaa, su'waatayaa sümakalaka sünain sümüin: “!!Chi aashajaakai, nnojoishi wayuuin, maleiwan!” 23 Je wanaa ma'i sümaa, ayuuijaakalaka Herodes nütüma wane aapiee nüma'anajeejachi Maleiwakai süka kapülain naa'in Herodes nu'waajünüin sütüma tü wayuukalüirua nuulia Maleiwakai. Sükajee tia, oukta'alakalaka nia sütüma jokoma. 24 Je nünüikü Maleiwakai, ayurulaataalasü sünain aküjünaa sümüin wayuu. 25 Je kettaapa nütüma Bernabé otta Saulo tü a'yatawaa aapünakat najapulu'u, tü e'ikajawaakat neerü Jerusalénmüin, ale'ejüshii naya yalejee Antioquíamüin nachukua'a sünain namaain Juan, chi Marcos münakai.

Aluwataaushikana 13

1 Je na'aka na anoujashiikana sulu'u tü outkajaaleekat cha'aya Antioquía, eejatü wayuuirua aapirülii wayuu süka nünüikü chi Maleiwakai otta wayuuirua ekirajülii wayuu sünain sükuaippainjatkat sünain anoujaa. Eejachi makai aka Bernabé, Simón chi Niger münakai, Lucio chi Cireneje'ewaikai, Manaén chi nümaajachikai Herodes tepichijaiwa'aya naya (chi Herodes, sülaülashikai Galilea paala), otta wane eejachika nia Saulo. 2 Je so'u wane ka'i wanaa sümaa yaain naya sünain a'waajaa chi Maleiwakai otta sünain aamajaa, nümakalaka chi Naa'inkai Maleiwa namüin: “Jükatala tamüin Bernabé otta Saulo süpüla tü a'yatawaa teenajakat apüla naya”. 3 Je süchikijee naashajaain nümaa Maleiwakai otta naamajüin, ne'itaakalaka najapü naa'u shiyaawase naikkale'ennüin sünain tü a'yatawaakat. Je ajütünüshii naya natüma sünain tü a'yatawaakat. 4 Sünain najütünüin nütüma chi Naa'inkai Maleiwa, o'unaaja'a namüin chai nakua Seleuciamüin. Je yalejee naapaain wane anua chai nakua Chipremüin, tü mmakat pasanainkat sünain palaakat. 5 Je nantapa chamüin, ashakanuwaashii naya sulu'umüin tü pueulokat Salamina. Je yala o'ttüshii naya sünain aküjaa nünüikü chi Maleiwakai sulu'upünaa tü ekirajüleekat na judíokana. Je eejachia Juan chi Marcos münakai namaa sünain akaalinjaa naya. 6 Na'üta achiküt joo süpa'a Chipre süpüshua'a, antapaatashii naya sulu'u tü pueulokat Pafos yala'aya ne'e sulu'u Chipre. Je yala nanta anainchi wane wayuu judío ouutshi kanüliashi Barjesús. Je nia, wayuu alaa ma'i, aküjüiyaataatshi nünüikü Maleiwakai naashin. 7 Je nia chajaittaa apashii nümaa chi wayuu romanokai sülaülashikai Chipre kanüliakai Sergio Paulo. Sergio Paulo, nia wane wayuu kekiishi ma'i. Neenajitkalaka Bernabé otta Saulo süka naapajeein ma'i nünüikü chi Maleiwakai. 8 Niasa'a chi ouutshikai, Elimas münakai (tü “Elimas” makat, “ouutshi” malu'ulu), nnojoliishii nuu'ulaweein naya sünain aküjaa tü pütchikat suulia nünouja'alajüin chi laülaashikai. 9 Niasa'a Saulo, chi Pablo münaka'iya'asa, sünain niain katsüin ma'i chi Naa'inkai Maleiwa naa'u, niirakaakalaka süpüla maa nümüin: 10 —!!Wayuu pia alaa, wayuu pia kama'ürai, müshi aka pia chi Yolujaakai sünain me'rüinyeein kasa anasü! Ayatshi pia waneepia sünain alajaa tü akuaippaa lotüsükat ni'itaakat Maleiwakai süpüleerua wayuu. 11 Je saa'u tia, süsalainjachi joo pia nütüma chi Maleiwakai. Antajatü wane mo'uaa pünainmüin, nnojoleetkalaka pi'rüin süpüla jera ka'i nuwarala chi ka'ikai. Shiasa'a yala'aya wanaa sümaa tia, müsata müsata müsü tü mmakat no'ulu'u Elimas. Mo'ukalaka nia. Lemta'ain müshi joo nia sünain achajawaa wayuu ajattüinjatkat nia süka mo'uichipain nia. 12 Je chi laülaashikai, ni'rapa tüü, anoujashi nia. Kapülasü ma'i naa'in tü nüchikükat chi Senyotkai. 13 Je Pablo namaa na nümaajanakana, naapaain anuakat Pafosjee, o'unüin naya Pergemüin, cha'aya sulu'u tü mmakat Panfilia. Je Juan Marcos yala, nüpütüin naya. Ale'ejaashi nia nuchukua'a Jerusalénmüin. 14 Je yalejee Pergejee alatüshii naya chai nakua eemüin wane pueulo kanüliasü Antioquía chakat sü'ütpa'a tü mmakat Pisidia. Je yala Antioquía, o'unüshii naya, so'u tü ka'i neemeraakat o'u na judíokana, sulu'umüin tü ekirajüleekat na judíokana je naikkaajaakalaka yala. 15 Je süchikijee saashaje'ennüin shi'ipa tü nüshajalakat Moisés otta na nünüikimaajanakana Maleiwa sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa, na sülaülashiikana tü ekirajüleekat, nachuntakalaka nümüin Pablo otta Bernabé nayainjanain aashajaain. Müshii naya namüin: —Wa'lemüinyuwaa, müleka eere wane pütchi jümüinjatkat wamüin süpüla akaalinjia waya, eesü süpüla jümüin joolu'u. 16 Nütamaakalaka Pablo sümaaja'a nüchuntüin süka najapü yüü'üyüülüinjanain naya. Müshi nia namüin: —Wa'lemüinyuuinnuaa, jiakana nuu'uliwo'ukana Israel otta jiakana gentilekana kojutkana atüma chi Maleiwakai, jaapaja tanüikü. 17 Chi Maleiwa Wamaleiwasekai wayakana nuu'uliwo'ukana Israel, nükatalüin na watuushinuukana nüpüla. Wattasü naalin otta kanüliashaatashii naya nütüma chaiwa'aya naya kepiain Egipto, tü mma naatakat koumainshi. Je mapa, niyu'lüin naya süka nüpülain sulu'ujee tia mmakat. 18 Mayaainje wainmain tü kasa mojusü noo'ulakakat nümüin chi Maleiwakai, ayatshia nia aa'inmajüin naya cha'aya sainküin tü isashiikat süpüla pienchi shikii juya. 19 Je Maleiwakai, naja'ttirüin akaratshisü shi'ipapa'a wayuu saa'u suumain sulu'u tü mmakat Canaán süpüla naapajatüin shia namüin na watuushinuukana süpüla noumainjatüin. 20 Alatüsü 450 juya naa'u Maleiwakai sünain aa'inraa süpüshua'a tüü. “Shiasa'a mapa, ni'ita'awalin Maleiwakai wane wayuu nekiipü'üjanain soo'omüin tü na'ünüükalüirua otta süpüla akumajaa nakuaippa eepa wane mojujirawaa. Laülaayuushii naya nütüma chi Maleiwakai sünainmüinre'eya nüka'iya Samuel, chi nünüikimaajachikai. 21 Nachuntakalaka na watuushikana wane wayuu süpüla aluwatawaa naa'u sulu'u tü mmakat. Ni'itaakalaka Maleiwakai Saúl, chi nüchonkai Cis, namüin. Wane wayuu nia Benjamín e'irukuchi. Je chii, eeshi sünain aluwatawaa naa'u süpüla pienchi shikii juya. 22 Niyu'lakalaka nia Maleiwakai mapa suulia tü ni'yataainkat, niakalaka David ni'itaain nii'iraka. Aashajaashi Maleiwakai noo'opünaa David sünain müin nia: ‘Te'rüin nünain David, nüchonkai Isaí, sünain waneein wayuu nia anashi tamüin otta naa'inreerüin süpüshua'a tü kasa tachekakat nüpüleerua’. 23 “Sa'akajee nuu'uliwo'u chii, ni'itaain Maleiwakai wane wayuu süpüla o'tte'eraa wayakana nuu'uliwo'ukana Israel, maa aka tü nümatüjütkat paala süka wane nünüikü pansaasü. Je chi wayuukai, nia Jesús. 24 Nnojoliiwa'aya nu'ttüin Jesús sünain a'yatawaa sa'aka wayuu, eweetüshi Juan nüpüleeruajee sünain aküjaa namüin na nuu'uliwo'ukana Israel sünain nayaawajaainjanain suulia naainjala otta nawoutisaajünüinjanain shiyaawase shii'iranajaaitpain naa'in. 25 Nikeraajeematapa Juan sümaa tü ni'yataainkat, müshi nia sümüin tü wayuukalüirua: ‘¿Taya jaajüin chi wayuu ja'atapajakai nünainjee Maleiwa? Nnojoishi tayain. Iseeyü'iya nia tachiiruajee. Je kojutshi ma'i nia toulia. Je süka kojutüin ma'i nia toulia, nnojoishi taya wanaapünaain sümaa asüüttaa saalaja nüsapaatse’, müshi nia sümüinrua. 26 “Wa'lemüinyuwaa, nuu'uliwo'ukana Abraham otta jiakana gentilekana kojutkana atüma chi Maleiwakai, tü pütchikat süchikümaajatkat tü o'tte'eraakat nütüma Maleiwa, antinnüsü wamüin wapüshua'ale'eya wayakana. 27 Na wayuu kepiakana Jerusalén, nama'ale'eya na aluwataakana naa'u, nnojoishi nayaawatüin aa'u Jesús sünain niain aküjünüin achikü natüma na nünüikimaajanakana Maleiwa sulu'u tü nashajalakat, tü aashaje'ennawaikat süka'iyo'uwai tü eemerawaakat sulu'u tü ekirajüleekalüirua. Wanaa sümaa no'utirüin naa'in Jesús, mayaainje'e nnojolüin nayaawatüin saa'u, shia ekeraajaka natüma tü namakat na nünüikimaajanakana Maleiwa noo'opünaa Jesús. 28 Mayaainje'e nnojolüin nantüin sünain naa'inrüin Jesús tü kasa anakaleje süpüla o'utünaa anainjee naa'in, nachuntü'inya ne'e nümüin Pilato nu'utirajachin naa'in. 29 Mapa süchikijee, shikeraaja'atpa natüma süpüshua'a tü kasa aküjünakat nüchikü sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa, sünain müinjatüinya nükuaippa atümaa, nashakatirüin nia sünainjee tü kuruusakat süpüla nojoitüin nia. 30 “Otta Maleiwakai, nüso'ire'era aa'inchi nia süchikijee ouktaa. 31 Je süpüla kojuya ka'i, Jesús, ee'iyata'awaishi nia namüin na wayuu nümaajanakana paala sünain nüntüin chejee Galileajee Jerusalénmüin. Naya wayuukana, naya aküjaka'aya nüchikü wamüin wayakana judíokana maa'ulu yaa. 32 “Anaakalaka joo wayakanaya'asa sünain aküjaa jümüin süchikü wane kasa anasü ma'i: Tü kasa nüküjakat achikü paala Maleiwakai süka wane nünüikü pansaasü namüin na watuushinuukana, 33 nikeraajüin shia joolu'u wamüin wayakana oo'uliwo'uukana. Nikeraajüin shia sünain nüso'ire'erüin naa'in Jesús, maa aka tü sümakat nünüikü Maleiwakai noo'opünaa Jesús, tü ashajünakat sulu'u Salmo piama: ‘Pia Tachonka'aya. Süpüla ka'i tüü, te'itaain pia su'upala wayuu süpüshua'a süpüla puluwataainjachin saa'u süka piain tachoin’. 34 “Aashajaashi Maleiwakai paala soo'opünaa tü nüso'ire'erajatüin naa'in süchikijee ouktaa, süpüla müichijachin nia nnojolin ouktüin nuchukua'a. Müshi nia mayaa: ‘Taa'inreerü jümüin süpüshua'a tü kasa anashaatasü ma'i taküjakat achikü nümüin David süka wane tanüikü pansaasü’. 35 “Shiima'inya tüü, süka müinya wane Salmoyaa: ‘Nnojoleerü puu'ulaain ittüin ni'iruku chi Maainjalasaikai pi'itaakai süpüla a'yatawaa pümüin’. 36 “Pütchikat tüü, nnojotsü aashajaain nüchikü David. Süka jamüin, David, a'yataashi namaa sünain aluwatawaa naa'u na wayuu eejanakana nüka'iyo'u, maa aka tü ni'itaakat Maleiwakai nüpüleerua. Ouktüshi mapa süchikijee je ojoitünüshi na'aka na nüpüshikana. Otta nia, ittüsü tü ni'irukukat. 37 Oo'ulaka Jesús, chi nüso'ire'erakai aa'in Maleiwakai, nnojotsü ittüin tü ni'irukukat. 38 “Wa'lemüinyuwaa, jütüjaa jümata saa'u wane kasa: Sükajee tü naa'inrakat wayuukai chii, eesü süpüla motüin naa'in chi Maleiwakai jaainjala. Shiakalaka shia tü anuu aküjünüin jümüin. 39 Mayaainje'e juu'ulaküin jaa'inrüin tü kasa nuluwataakat anain Moisés, nnojoishii jia anajiraain nümaa chi Maleiwakai sütüma. Alu'ujasa'a nükajee Jesús, chi eekai nünoujain nünain, anajiraajeechi nia nümaa Maleiwa. 40 Jalia jia suulia sülanüin jümüin tü münakat sulu'u tü ashajuushi nashajanainkat na nünüikimaajanakana Maleiwa, tü makat: 41 ‘Jiirakaa jiakana mojutkana atüma nünüikü Maleiwa. Alü'ütsü süpüla sainkuuin jaa'in otta süpüla jaja'lajaainjanain. Süka jamüin, wanaa sümaa jüka'iya, taa'inreerü wane kasa keemasü ma'i. Ja'itataairü aküjünüin jümüin jamüin ma'i tü sükuaippakat, nnojoleeria ne'e jünoujain’, müsü tü ashajuushikat”. 42 Je süchikijee keraain nünüikü Pablo, wanaa sümaa nujuittaain nümaa Bernabé sulu'ujee tü ekirajüleekat, süchuntünakalaka namüin sünain nale'ejüinjanain nachukua'a so'u tü süka'iyakat eemerawaa anteetkat so'umüin wane semaanakat süpüla naashajaainjanain soo'omüin tü pütchikat namüin. 43 Je sujutaapa tü jutkataakat, kojuya no'uluku na judíokana otta na kojutkana atüma chi Maleiwakai eekai nekerotshiin sünainmüin tü akuaippaa nakuaippakat na judíokana nümüin chi Maleiwakai, oushikajaashii nüchiirua Pablo otta Bernabé. Je Pablo otta Bernabé, naashajaakalaka namaa süpüla nanoujamaatüinjanain nünain Jesús süpüla ayatüinjachin anamiain chi Maleiwakai namüin. 44 Shiasa'a so'u süka'iya tü eemerawaakat so'umüin wane semaanakat, watta saalin wayuu sulu'ujeejatkalüirua süpüshua'a tü pueulokat Antioquía outkajaain süpüla aapajaa nünüikü chi Maleiwakai. 45 Nayasa'a na judío manoujainsaliikana, achunjasü ma'i naa'in süka ne'rüin wainma wayuu jutkatüin sünain aapajaa. Mojukalaka nanüikü sümüin tü nüküjakat achikü Pablo. Müshii naya: —!!Tü saashajaakat tü wayuwa'atakat, sa'alain ne'e! !!Wayuu kaashajaarat ne'e! —müshii naya nümüin sünain naa'ayataain ma'i naa'in süka tü nanüikükat. 46 Je Pablo nümaa Bernabé, nasouktakalaka ne'ipajee sümaa nnojoliin mmotkai naa'in neema. Müshii naya namüin: —Jiayaaje'e nüchuntaaka wamüin chi Maleiwakai, jiakana judíokana, sünain jiainjanain waküja amüin palajanale'eya nünüikü Maleiwa. Anaakalaka jia sünain ee'iyataa jükuaippa sünain jiyouktüin shia wamüin, sünain müin jia aka sükuaippa wayuu eekai nnojolüin süpülajatüin ee'iranajawaa aa'in süpüla eeinjatüin shia nümaa Maleiwa waneepia. Nayataainapajasa'a joo wojuntaaka anainmüin, na gentilekana. 47 Watüjaa aa'ulu sünain shiain kee'ireein naa'in chi Maleiwakai waa'inrüin shia, süka sümüin nünüikü tü nüshajitkat paala noo'opünaa chi O'tte'erüikai: “Te'itaain pia maa aka saa'in wane luusa sümüin tü gentilekalüirua, süpüla sütüjaainjatüin saa'u tü shiimainkat, süpüla piainjachin o'ttaain akajee tü wayuukalüirua sainküin tü mmakat süpüshua'a chamüinre'eya saja'ttapshimüin”. 48 Nayasa'a na gentilekana, naapapa joo tüü, talatüshii ma'i naya sünain namüin: “!!Anata'aleesüja'a nünüikü chi Maleiwakai!”, müshii naya. Je nanoujakalaka napüshua'a na eekai süpülajanatüjüli'inya ee'iranajawaa aa'in nütüma chi Maleiwakai süpüla eeinjanain naya nümaa waneepia. 49 Ayurulaasü ma'i süpo'u tü nüchikükat chi Senyotkai sünain aküjünaa sulu'u süpüshua'a tia mmakat. 50 Nayasa'a joo na judíokana manoujainsaliikana, nasakaain na jieyuu kojutkana atüma chi Maleiwakai sulu'u wayuuin kojutshii atümaa naya sulu'u nakuaippa otta tü tooloyuu miyo'uyuukalüirua sulu'u tü pueulokat süpüla müliaatajüinjatüin joo naa'in Pablo otta Bernabé natümairua. Ajünajaanüshii naya natüma sulu'ujee tia mmakat. 51 Je Pablo otta Bernabé, ojuittüshii naya sulu'ujee tia mmakat sünain no'otojooin tü mmakat sünainjee noo'ui nama'ichikü shiyaawase namüin: “Nnojotsü wasirüitpain eekai manoujüinyeein ale saa'in ne'e”. O'unaaja'a namüin sulu'umüin tü pueulokat Iconio. 52 Je na wayuu eekai nanoujirüin cha'aya Antioquía, talatapüishii ma'i naya. Je chi Naa'inkai Maleiwa, katsüinshi ma'i nia naa'uirua süka eein nia namaa.

Aluwataaushikana 14

1 Cha'aya Iconio Pablo nümaa Bernabé, ekerotshii naya sulu'u tü ekirajüleekat na judíokana maa akaapü'ü nekerotawaipü'üin eepünaale naya. Je yala naashajaakalaka nüchikü chi Senyotkai Jesús. Je sütümajee tü naashajaalakat, anoujasü kojuya wayuu, makat aka wayuu judío otta wayuu gentile. 2 Nayasa'a na judío eekai nayouktüin süchikü tü anoujaakat, nashüküjüin na gentilekana noo'omüin na anoujashiikana shii'iree letüinjanain naya naa'in. 3 Je sükajee tia, makatakalaka na piamashii Aluwataaushikana yala so'u kojuya ka'i. “Naaja'a wakuaippa nütüma chi Senyotkai”, müshii naya sünain aküjaa sünain nnojoliin mmolüin naa'in. Je chi Senyotkai, sükajee naapüin pülaa namüin, nüpansaajüin ma'i tü namakat süchikü sünain anamiain nia sümüin wayuu. Eekalaka süpüla naa'inrüinjatüin nayakana nütüma tü kasa nii'iyatakat aka nüpülain chi Maleiwakai otta tü kasa nütüjakat apüleerua niakai nümüiwa. 4 Je tü wayuukalüirua kepiakat sulu'u tü pueulokat, akatajiraasü shiairua: waneeirua namaasü na judíokana otta waneeirua namaasü na Aluwataaushikana. 5 Nayasa'a joo na judíokana otta na gentilekana, pansaajiraasü nanüikü namaa na nalaülashiikana nikiye'eta Pablo nümaa Bernabé süpüla müliainjanain naya natüma otta na'ina'alüinjanain naya süka ipa. 6 Je Pablo nümaa Bernabé naapapa süchikü tüü, a'luwataashii naya chai nakua sulu'umüin tü pueulokat Listra otta Derbe sulu'u tü mmakat Licaonia otta sulu'umüin mma eekai sü'ütpünaain, 7 eejanale naya ayatüin sünain aküjaa nüchikü chi O'tte'erüikai. 8 Je cha'aya Listra, eejachi wane wayuu masa'asai. Nnojoishi eeichin awara'iraain süka matüjüli'inya nia jemeliiwa'aya. Je chi wayuukai, eejaittaa joyotüin, 9 aapaja'alüin tü naashajaalakat Pablo. Je Pablo, niirakaakalaka nümüin. Ni'rapa sünain naapüin naa'in sünain eein süpüla niiyajünüin, 10 nümakalaka nümüin sünain emetulüin nünüikü: —!!Pütamaa, pu'tta süka puu'uipa'a! Niasa'a chi wayuukai nütamaapünaakalaka sünain nuwatüin mmolu'ujee sünain nuwara'irale'einya. 11 Nayasa'a na wayuu eejanakana yala, ne'rapa tü naa'inrakat Pablo, na'waatayaa namakalaka süka tü nanüikükat Licaoniaje'ewatkat, müshii naya: —!!Ashakatüsü tü wamaleiwasekalüirua wanainmüin sulu'u wayuukuaippalu'uin shiairua! 12 Je Bernabé, niashi chi maleiwa kanüliakai Zeus natüma, otta Pablo, niashi chi maleiwa kanüliakai Hermes, süka niain aashajaashin. 13 Niasa'a joo chi sacerdote a'yataaikai nümüin Zeus, chi maleiwayaa chajachikai ka'waajülein sü'ütpa'a tü so'ukot tü ipa sükulaatsekat tü pueulokat, nüntitkalaka paa'airua tooloyuu kanunnaajüsü süsii wunu'u so'ulu'umüin tü pueulokat süpüla nu'utajatüin saa'in, niakai namaa na wayuukana, süpüla na'waajüinjanain na Aluwataaushikana süka. 14 Otta müshia Bernabé nümaa Pablo, nayaawatapa saa'u tü aa'inneekat namüin natüma na wayuukana, nasüküijaakalaka tü nashe'inkat, shiyaawase sünain mojushiin namüin tü naa'inreekat na wayuukana. Nekerojookalaka pasanainmüin nanain na wayuukana sünain na'waatüin: 15 —Wayuuinnuaa, ¿jamüinjanakai jia jaa'inreekalaka tüü wamüin? Aashi wayuuyaain waya wanaa jümaa. Otta wayayaa, shia wantaka apüla waküjainjatüin jümüin süchikü wane kasa anasü süpüla juu'ulaainjanainüin suulia a'waajaa kasa eekai müin aka tüü, nnojotkat kasain anain apüla, ju'wanajaainjatüirüin shia nüka chi Maleiwa kato'uchikai. Nia kakumalaka tü sirumakat sümaa süpüshua'a tü kasa eekat chaa iipünaa, tü mmakat sümaa tü kasa eekat süpa'a, otta tü palaakat sümaa tü kasa eekat shiroku. 16 Mayaainje'e paala nnojolüin nüta'ülüin Maleiwakai sükuaippa tü wayuukalüirua sünain saa'inrüin tü saa'inreekat eekai anain sümüin, 17 nnojoittaapaja'a nia oo'ulaain suulia ee'iyataa sünain jaralin nia sükajee tü kasa anasü naa'inrakat waneepia. Nia'a a'ititka tü juyakat jaa'u, otta nia aapaka tü a'ttieekat jümüin juyapü. Je nia'aya aapaka jümüin tü jikakat waneepia süpüla emirainjanain jia otta talatüinjatüin jaa'in. 18 Mayaainje'e naashajaain na Aluwataaushikana tüü namüin na wayuukana, ayatshi'iya naya mache'eyaain suulia tü nanüikükat. Kapüleesü ma'i namüin nountüin nachiaain na wayuukana suulia no'utüin saa'in tü paa'akalüirua süpüla na'waajüinjanain naya süka. 19 Shiasa'a joo nantapaatakalaka wane judíoinnua chejeechikü Antioquíajee, tü chakat Pisidia, otta Iconiojee, na anaa a'wanaje'erüin naa'in na wayuukana noo'omüin Pablo nümaa Bernabé. Na'ina'atkalaka Pablo süka ipa, je süka ouktayaain nia natüma naashin, najaraittakalaka nia nojutüin anouipa'amüin suulia tü pueulokat. 20 Shiasa'a mapa, nantapa na anoujashiikana, pasanainjaakalaka nia nachikü. Nütamaakalaka je nikerotkalaka nüchukua'a sulu'umüin tü pueulokat. Je waneemüin ka'ikat nu'unakalaka yalejee nümaa Bernabé chai nakua Derbemüin. 21 Je süchikijee naküjüin nüchikü chi O'tte'erüikai yala Derbe, eejanale nanoujirüin kojuya wayuu, ale'ejaashii naya nachukua'a Listramüin. Je yalejee alatüshii naya Iconiopünaa otta Antioquíapünaa. 22 Je yala sulu'u tü mmakalüirua, nakatsüinjüin naa'in na anoujashiikana sünain namüin namüin: “Anashii müleka ayatüle jia waneepia süchiirua tü anoujaakat. Acheküshii we'rüinjatüin palajana wamüliala naa'ujee Cristo süpülapünaa chainjanain waya mapeena nümaa Maleiwakai eere nuluwataain”. 23 Je Pablo nümaa Bernabé, e'inaajaleeshi'iya wayuu süpüla laülawaa sulu'u wane'ewai sukua tü noutkajaalekat na anoujashiikana. Je süchikijee naashajaain nümaa Maleiwakai noo'opünaa na anoujashiikana sünain naamajüin namaa, ne'itaain naya najapulu'u chi Senyotkai nanoujakai anain. 24 Alatüin nayaja'a sulu'upünaa tü mmakat Pisidia, antatataalain joo naya sulu'umüin tü mmakat Panfilia. 25 Je süchikijee naküjüin nünüiki chi Maleiwakai sulu'u Perge, chakualiishii naya sulu'umüin tü pueulokat Atalia. 26 Je yalejee o'otooshii naya sulu'u anua chai nakua Antioquíamüin, tü pueulo eejeejanale ne'itaanüin paala najapulu'u chi Maleiwakai süpüla anainjatüin nakuaippa nütüma sünain tü a'yatawaakat, tü anuu nekeraajüitpain joolu'u. 27 Je nantapa Antioquíamüin, noutkajüin na anoujashiikana chajanakana sulu'u tü outkajaaleekat cha'aya. Je naküjakalaka namüin süchikü süpüshua'ale'eya tü kasa naa'inrakat Maleiwakai nakajee nayakana otta sünain jutatüin süpüla wayuu eekai gentilein nütüma Maleiwakai süpüla sünoujainjatüin nüna'inya. 28 Je Pablo nümaa Bernabé, makatüshii naya yala namaa na anoujashiikana so'u kojuya ka'i.

Aluwataaushikana 15

1 Su'unnaa ka'ikat tiairua, nantapaatakalaka wane wayuuirua chajeechiküjana Judeajee Antioquíamüin sünain ekirajaa na anoujashiikana gentilekana. “Nnojotsü süpüla ju'ttaainjanain müleka nnojoliire ji'yote'erüin jüta maa aka nikirajüin paala Moisés”, namakalaka namüin. 2 Je Pablo nümaa Bernabé, nayouktüin tü namakat na wayuukana süka nnojolüin lotüin tü nekirajakat anain naajüin. Je naa'ayajiraakalaka namaa. Je mapa ma'i, natüma na anoujashiikana, naneekünakalaka Pablo nümaa Bernabé otta no'uluku namaa süpüla o'unaa eemüin na Aluwataaushikana otta na laülaayuushiikana chajanakana Jerusalén süpüla aashajawaa soo'opünaa müleka cho'ujaale namüin na gentilekana tü akuaippaa o'yotoonaakat ata. 3 Shiasa'a mapa, ajütünüshii naya natüma na anoujashii chakana sulu'u tü outkajaaleekat cha'aya Antioquía. Je wanaa sümaa nalatüin sulu'upünaa tü mmakat Fenicia otta Samaria, naküjakalaka nachikü na gentilekana sünain noo'ulaain suulia tü nanoujapü'ükat anain süpüleerua anoujaa nünain chi Maleiwakai. Je talatüshii ma'i na anoujashiikana sütüma tü naapakat achikü. 4 Je nantapa Pablo nümaa Bernabé Jerusalénmüin, okotchojooshii na anoujashiikana sulu'u tü outkajaaleekat cha'aya namaa na Aluwataaushikana otta na laülaayuushiikana sünain asakaa naya. Je naküjakalaka namüin süpüshua'a tü naa'inrakat Maleiwakai nakajee. 5 Shiasa'a, no'uluku na fariseo anoujainapakana, nasha'walaakalaka sünain namüin: —Cho'ujaasü shi'yotoonüin nata na anoujashii gentilekana otta naluwataanüinjanain süpüla naa'inrüinjatüin tü kasa nuluwataakat Maleiwakai wapüleerua, tü nüshajakat Moisés. 6 Shiasa'a na Aluwataaushikana otta na laülaayuushiikana, noutkajaakalaka süpüla aashajawaa soo'opünaa tü akuaippaa nojuittitkat achikü na fariseokana soo'opünaa nakuaippainjatkat na anoujashii gentilekana. 7 Süchikijee wainma naashajiraala, nütamaakalaka Pedro sünain nümüin: —Tawalayuwaa, jütüjaashanta aa'uchi tayama'inka so'uma'a wane ka'i eetaairüja'a kojuya juya süchiiruamüin wanaa sümaa nüneeküin taya Maleiwakai ja'akajee süpüla aküjaa nüchikü chi O'tte'erüikai namüin na gentilekana süpüla nanoujainjana'inya. 8 Chi Maleiwakai, atüjaakai saa'u saa'in wayuu, nütüjaa aa'uchii na gentilekana sünain nanoujainapain nünain. Müshijese'e naapüin chi Naa'inkai namüin maa akainka naapüin nia wamüin süpüla natüjaanüin aa'u sünain nüchekalain naya süpüla anoujaa nünain. 9 Nnojotsü kasain naatain alu'u naya nümüin Maleiwakai woulia. Uleitpa naa'inrua nütüma Maleiwakai suulia naainjala sükajee nanoula nünain, maa aka wayakana sükajee wanoula. 10 ¿Jamataalainjanakalaka süpüla jujuya'alüinjatüin naa'in Maleiwakai sünain jo'oteein wane akuaippaa naa'u na anoujashii gentilekana? Akuaippaakat tüü, nnojotsü wainküirüin süpüla wekeraajüin amaa wayakana judíokana, ja'itakaja'a ne'e na watuushinuukana, nnojotsüya ne'e nainküin süpüla nekeraajüin. 11 Shiasa wayakana, wanoujain sünain wo'ttaashiin nütüma chi Senyotkai Jesús süka anamiain ne'e nia wamüin, akaaja'a nayakana, müshii aka wakuaippa sünain o'tte'ennaa. 12 Je sütümajee nünüikü Pedro, nako'ulaakalaka na wayuu eejanakana sünain tü outkajawaakat. Naapajakalaka joo tü nüküjalakat Bernabé otta Pablo süchikü tü kasa nii'iyatakat aka nüpülain Maleiwakai otta tü kasa nütüjakat apüleerua niakai nümüiwa, tü naa'inrakat Maleiwakai nakajee nayakana sa'aka tü gentilekalüirua. 13 Je kettaapa tü naküjalakat, nüsouktakalaka Santiago sünain nümüin: —Tawalayuuinnuaa, jaapajapa tanüikü. 14 Simón, nüküjüitpa wamüin sünain jamüin nükuaippa Maleiwakai sünain tü palajatkat sükua nii'iyatüin sünain anamiain nia sümüin tü gentilekalüirua sünain naapaain su'uluku süpüla nüchooinjatüin. 15 Antiraasü tüü sümaa tü namakat na nünüikimaajanakana Maleiwakai, eere nümüin wane no'uluku sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa: 16 “Müsü nünüikü chi Maleiwakai: ‘Mapeena süchikijee tia, ale'ejeechi taya sünain taikkale'erüinjatüin süchukua'a tü aluwatawaakat natüma na nüikeyuukana David ojuichajaakat paala. Tüü, meerü aka saa'in tatüma wane miichi eekai sujuttinnüin otta shiyalennüin süchukua'a. Te'itaweechi waneeshi nülüin David süpüla aluwatawaa, süpüla ayatüinjatüin tü aluwatawaakat süchukua'a nütüma maa aka paala sümaiwa, 17 süpüla nachajaainjanain nüchikü Maleiwakai na waneeinnua wayuukana yaakana süpa'a mmakat süpüshua, napüshua'a na gentilekana eekai taneeküin süpüla tachooin’, 18 müshi chi Maleiwakai chi atüje'erüichipakai saa'u joolu'u tü kasa nülü'üjakat achikü sulu'u naa'in chejeechikü sümaiwa ma'i, tü anuu nümatüjülin: ‘Müinjateerü tatüma mapeena’ ”, müshi sulu'u tü karalouktakat. 19 “Saa'in tamüin anasü müleka nnojorüle we'itaain wane kasa mojushiinjatkat atüma nakuaippa sünain anoujaa na gentilekana ee'irataakana nünainmüin chi Maleiwakai. 20 Shieesü washajaka namüin sünain noo'ulaainjanain suulia ekaa eküülü eekai shikiirain tü a'waajaakat su'uyaakua kasa amaleiwaseeyaasükat, otta suulia a'luwajirawaa nakuaippa sümaa wayuu jierü otta wane jierü nümaa wane toolo, otta suulia ekaa süsha mürüt maa aka shi'iruku tü eekai ouktüsüin sütüma aülawaa sümaa mayu'lujuin süsha. 21 Anashii müleka nekeraajüle sümaa tüü, na gentilekana, suulia mojushiin tü nakuaippakat namüin na judíokana, süka nuluwataain Moisés sünain nnojolüin saa'innajatüin kasa eekai müin aka tüü. Je, tü nuluwataakat anain Moisés, eetüjülia paala sümaiwa sünain aküjünaa sulu'upünaa mmakat süpüshua'a sünain saashaje'ennüin sulu'u tü ekirajüleekat wayakana judíokana so'uwai tü ka'i weemeraakat o'u”. 22 Na Aluwataaushikana otta na laülaayuushiikana namaa napüshua'a na anoujashiikana, anashiikalaka saa'in namüin naneeküinjanain wayuu na'akajee nayakana süpüla najütüinjanain chamüin Antioquíamüin nümaa Pablo otta Bernabé süpüla aküjaa süchikü tü akuaippaa ne'itaakat nakuaippainjatkat na anoujashii gentilekana. Naneekakalaka Judas chi Barsabás münakai otta Silas, wayuuinnua nemiyo'use na anoujashiikana. 23 Je najütakalaka wane karaloukta namaa nayakana, müsü sünüikü yaa: Wayakana Aluwataaushikana je wayakana laülaayuushiikana, juwalayuukana, wasaküin jia, wawalayuu, jiakana gentilekana kepiakana cha'aya Antioquía, je sulu'u süpüshua'a tü mmakat Siria otta Cilicia. 24 Waapa achikichii na wayuu o'unakana yaajee yaa sünain eke'ejaa jaa'in otta sünain müin maa'inkai jikii sütüma tü nekirajakat anain. Je naya, nnojoliishii wajünalain. 25 Müshiijese'e paa'inwain waya wapüshua'a süka anashiin saa'in wamüin wajütajanain wo'uluku jünainmüin namaa na wawalayuu aishiikana ma'i wapüla, Bernabé otta Pablo, 26 na nnojoliikana aka'alirajüin nakuaippa suulia ouktaa sünainjee nükuaippa chi Wasenyotsekai Jesucristo. 27 Anaakalaka wajütüin Judas otta Silas jünainmüin. Je nayakana, shiainjatü namaka jümüin süka nanüikü tü yaakalia ne'e washajüin, shiasa ne'e süpüla sütsüinjanain naya tü washajakat jümüin. 28 Anashiisü nümüin chi Naa'inkai Maleiwa otta wamüin wayakana nnojolüinjatüin wo'otüin jaa'u wane akuaippaa nnojotkat ma'i ja'ijaain suulia tü wamüinjateetkat joolu'u: 29 maa aka nnojoliinjanain jiküin shi'iruku mürüt eekai su'utuushin aa'in süpüla a'waajiaa su'uyaakua kasa amaleiwaseeyaasükat, otta nnojoliinjanain jiküin süsha tü mürütkalüirua maa'aya aka shi'iruku tü mürüt eekai ouktüin sütüma aülawaa, otta nnojoliinjanain ju'luwajiraain jükuaippa sümaa wayuu jierü otta wane jierü nümaa wane toolo. Müleka jiisalajiraale suulia tüüirua, loteerü jükuaippa. Shiataaja'a ne'e. Eeshi Maleiwakai jümaa. 30 Shiasa'a süchikijee, kettaapa napünaajüin, no'unakalaka chai nakua Antioquíamüin. Shiasa'a nantapa chamüin, noutkajakalaka na anoujashii chajanakana süpüla naapüin tü karalouktakat namüin. 31 Je naashaje'etpa shia na anoujashiikana, talatüsü ma'i naa'in saa'u tü amüliannaakat aa'in alü'üjinnakat namüin yaa sulu'u. 32 Je Judas otta Silas, süka wayuuin naya aapirülii wayuu süka nünüiki chi Maleiwakai, namüliatkalaka ma'i otta natütülüin ma'i naa'in na anoujashiikana süka wane pütchi kama'a ma'i. 33 Je süchikijee, eepa nakalia namaa, najütakalaka naya na anoujashiikana nachukua'a nanainmüin na kajünalakana paala naya. Müshii naya namüin: “Kasataalejese anain jükuaippa nütüma Maleiwakai wopulu'u”. 34 Niasa'a Silas, anajakalaka nümüin makataa sulu'u Antioquía. 35 Je Pablo otta Bernabé, makatüshii Antioquía. Je nayakana namaa waneeinnua, ayatshi'iya sünain ekirajaa otta aküjaa nüchikü chi Senyotkai cha'aya. 36 Je kojuya ka'i süchikijee, nümakalaka Pablo nümüin Bernabé: —Joo'uya wanalaaiwa na wawalayuukana naa'u Cristo cha'aya sulu'upünaa tü mmakalüirua eepünaajatüle waküjain paala nüchikü chi Senyotkai süpüla watüjaainjatüin saa'u nakuaippa nümaa Maleiwakai maa'ulu. 37 Je Bernabé, kee'ireesü naa'in namaainjachin Juan chi Marcos münakai. 38 Je nümüin Pablo, nnojotsü anashiin süpüla namaainjachin Juan Marcos süka nüpünaainkain naya cha'aya sulu'u Panfilia sünain nuu'ulaajaainkain suulia a'yatawaa namaa. 39 Eekalaka natüma wane mojujirawaa miyo'u sütümajee tia. Je nakatajiraakalaka sünainjee tia. Nu'unakalaka Bernabé nümaa Juan Marcos chai nükua Chipremüin süka anua. 40 Je yaakaija'a Pablo aneeküin Silas süpüla nümawaa. Je süchikijee ne'itaanüin natüma na anoujashiikana najapulu'u chi Senyotkai süpüla anainjatüin nakuaippa nütüma, ojuittüshii naya yalejee. 41 Alatüshii naya sulu'upünaa tü mmakat Siria otta Cilicia sünain atütajaa na anoujashiikana cha'aya sulu'upüna'awai tü noutkajaalekalüirua.

Aluwataaushikana 16

1 Nantapaatakalaka Pablo nümaa Silas Derbemüin, je yalejee Listramüin eejanale nantüin nünain wane wayuu anoujashi kanüliashi Timoteo, süchon wane jierü judío anoujasü. Otta chi nüshikai, wayuu griego. 2 Na anoujashiikana chajanakana Listra otta Iconio, anasü ma'i naashajaala nüchikü. 3 Pablo, nümawee amüinchi Timoteo. Akaisa'a ni'yote'erüin ata palajana süpüla nümaainjachin suulia mojushiijain namüin na judíokana tü akuaippaa nünainkat. Süka jamüin, napüshua'a na judío kepiakana cha'aya sulu'u tia mmakat, natüjaa aa'uchi chi nüshikai Timoteo sünain wayuuin griego. Müshijese'e nnojolin ni'yotoonatüjülin ata Timoteo süka nnojolüin sükuaippain wayuu griego tia. 4 Je sulu'upüna'awai tü mmakalüirua eepünaale nalatüin, naküja achiküt namüin na anoujashii gentilekana tü akuaippaa anakat süpüla nekeraajaa amaa, tü naapaakat na Aluwataaushikana otta na laülaayuushiikana sulu'u tü outkajaaleekat cha'aya Jerusalén. 5 Je sükatsüinraakalaja'aka ma'i nanoula na anoujashiikana sulu'upünaa tü outkajaaleekalüirua sümaa nokojuyalaain ma'i ka'iwai. 6 Je süka nüchiajaain naya chi Naa'inkai Maleiwa suulia naküjüinjanain tü pütchi nüchikümaajatkat Jesucristo sulu'u tü mmakat Asia, chapünaajaakalaka naya süpa'apünaa tü mmakat Frigia otta Galacia. 7 Wanaa sümaa nantüin sünainmüin sot tü mmakat Misia, no'unayaakaleje'eka sulu'umüin tü mmakat Bitinia, akanasa'a nüta'üla akuaippa chi Naa'inkai Maleiwa nünainjeejachikai Jesús. 8 Je süka süta'ünnüitpain nakuaippa, lotokalaka naya süpa'apünaa Misia, antüin naya sulu'umüin tü pueulokat Troas sotpa'amüin palaakat. 9 Je yala, nii'iyataakalaka aa'in wane wayuu aipa'a nümüin Pablo, niyalujushi wane wayuu cheje'ewai sulu'u tü mmakat Macedonia. Ni'rataalain naa'in sha'watüin nü'ütpa'a sünain achuntaa kaalinyüü nümüin: “Pülata Macedoniapünaa pükaalinjaiwa waya”, müshi. 10 Je sükajee ni'rüitpain Pablo tia, yapajamaatakalaka waya süpüla o'unaa Macedoniamüin sünain watüjaashaatain ma'i saa'u, sükajee tia, sünain neenajüin waya Maleiwakai chamüin cha'aya süpüla aküjaa namüin nüchikü chi O'tte'erüikai. 11 Wo'otookalaka Troasjee sulu'u anua shirokupünaa palaakat. Lotüshii waya sünainmüin wane mma pasanainsü sünain palaakat kanüliasü Samotracia. Je watta'amüin, wantakalaka sulu'umüin tü pueulokat Neápolis. 12 Je yalejee, alatüshii waya chamüin Filiposmüin, wane pueulo su'uluku tü mmakat aapaaushinkakat sütüma wayuu romano süpüla kepiainjatüin süpüshi sulu'u. Je shia, shia'a yaletütchonka aa'in yaa sulu'u tü mmakat Macedonia. Je eesü wakalia yala sulu'u. 13 Shiasa'a so'u tü ka'i neemeraakat o'u na judíokana, wo'unakalaka sünain awaraijawaa anooipa'amüin süchikijee sükulaatse tü pueulokat cha'aya sotpa'amüin tü süchikat sünain waliraja'alüin waa'inyaka sünain eein wane aashajaalee nümaa Maleiwakai natüma na judíokana. Je wantapa sünain, waikkaajaakalaka sünain aküjaa süchikü tü anoujaakat nünain Jesús sümüin waneeirua jieyuu eejatkalüirua outkajaain. 14 Eejatkalaka waneesia na'aka kanüliasü Lidia cheje'ewat Tiatira oikkoot kuluulu anajüsü ma'i jepisiiyaa o'ulu. Je shia, kojutshi Maleiwakai sütüma. Saapajakalaka ma'i tü aküjalaakat. Je Maleiwakai nütanatkalaka saa'in süpüla kache'ejüinjatüin süpüla tü nüküjakat Pablo. Sünoujakalaka. 15 Je süchikijee, woutiisakalaka shia süma'ale'e süpüshua'a süpüshi. Je süchikijee, seenajaakalaka waya shipialu'umüin sümaa sümüin wamüin: —Maa aka jütüjaaitpain taa'u sünain shiimüin tanoujasüin nünain chi Senyotkai, anashii müleka chamüinre jia keemejülein tepialu'u. Je waapaakalaja'aka sünüikü. 16 Shiasa'a so'u wane ka'i sünain chainjanain waya eere tü aashajaaleekat nümaa Maleiwa, wantiraakalaka sümaa wane wayuu piuuna kaseyuusü, oo'ulaküt süka tü süseyuukat, tü anuu akanajülü ma'i neerü namüin na sülaamainkana sükajee tü oo'ulakaakat. 17 Shiasa'a tü wayuukat, wachiiruaakuu wamüsü wayakana nümaa Pablo sünain su'waanajakuu sümüin sünain aküjaa wachikü: —Wayuukana naa, a'yataashii nümüin chi Maleiwa Miyo'ushikai ma'i suulia tü waneeirua eekat eein, na anaa aküjüin jümüin süchikü tü süpüno'ukat tü o'ttawaakat suulia müliaa saa'u jaainjala. 18 Kojuya ka'i sümakuu sümüin tü pütchikat. Shiasa'a üttapa naa'in Pablo sütüma tü shikiisekat, nuuyanajaakalaka sümaa nümüin sümüin tü süseyuukat: —Saa'u nünülia Jesucristo, tamüsü paala pia: !!Pujuitta suulia tü jintutkat! Shiasa'a süchikijeechon nümüin sümüin, sujuittakalaka suulia. 19 Shiasa'a na sülaamainkana tü wayuukat, ne'rüin sünain nnojolüitpain süpüla nakanajüinjanain neerü sükajee shiakat. Nata'ülakalaka Pablo otta Silas. No'unitkalaka naya chamüin süpa'amüin pülaasakat nama'anamüin na laülaayuukana 20 otta na akumajüliikana sükuaippa kasa sünain maa namüin: —Judíokana naa, neiwa'aja aa'inrü tü wayuukalüirua yaa sulu'u tü woumainkat 21 sünain nekirajüin sünain akuaippaa nnojotkat achekünüin wapüleerua sünain waa'inrüinjatüin, wayakana romanokana. 22 Shiasa'a na wayuukana eejanakana nama'ale'eya na sülaamainkana tü wayuukat, napashajaakalaka Pablo je Silas. Shiasa'a na akumajüliikana sükuaippa kasa, naluwataakalaka sünain saakatünüin tü nashe'inkat süpüla na'yaajünüinjanain süka wunu'u. 23 Shiasa'a, süchikijee nayounjünüin, nekerotinnakalaka sulu'umüin tü püreesaapülekat sümaa sümünüin nümüin chi kaatsetpü'ükai: —Pikerotit na wayuukana sümaa pi'rajüinjatüin ma'i naa'u. 24 Je chi kaatsetpü'ükai, naa'inrüin tüü yaawalaja'a. Nikerotirüin naya sümaa ni'itaain naya cha'aya shiinalu'u ma'i tü püreesaapülekat sümaa su'uttünüin nasa'a sü'ttiralu'upünaa wane wunu'u süpülajana püreesasü suulia isajüin. 25 Je süse'eru'u aikat, Pablo nümaa Silas, aashajaashii nümaa Maleiwakai sümaa nee'irajüin nümüin. Je na waneeinnua püreesashiikana, naapajüin tia. 26 Shiasa'a sükutkuja'alaa sümakalaka tü mmakat sümaa süne'etirüin ma'i tü süsa'akat tü püreesaapülekat. Sujutajaakalaka tü so'ukalüirua süpüshua. Je sujunuujaakalaka tü kaleenakalüirua noulia na püreesashiikana napüshua. 27 Je nüchijiraakalaka chi kaatsetpü'ükai. Shiasa'a wanaa sümaa niirakaain sümüin tü so'ukalüirua tü püreesaapülekat jutajutalüin, niyuutakalaka nüchajaruutse süpüla nu'uniraainjachin naa'in süka isajayaain na püreesashiikana naashin. 28 Nu'waatakalaka Pablo nümüin: —!!Nnojo pu'uniraain paa'in! Ana'aya waya wapüshua. Nnojoishii waya isain. 29 Shiasa'a chi kaatsetpü'ükai, nüsaajitkalaka siko'u anakiainjatü nüpüleerua sünain ekeroloo. Ekerotshi sünain nuwataain ma'i. Kutkutta'atshi ne'e süka mmolüin nia. Nu'ttakalaka nuu'uleepshimüin Pablo je Silas shiyaawase kojutüin naya nütüma. 30 Niyu'tkalaka naya anooipa'amüin sünain nüsakirüin naya: —Wayuuinnuaa, ¿kasa anaka süpüla taa'inrüin süpüla to'ttaainjachin? —müshi. 31 Asouktüshii naya nümüin: —Pünouja nünain chi Senyotkai Jesús pu'tte'ennaiwa nütüma. Meenaya na eekana pümaa pipialu'u, müleka nanoujale, o'tte'enneena. 32 Shiasa'a naashajaakalaka nümüin otta namüin napüshua'a na eekana nümaa nipialu'u nüchikü chi Senyotkai. Nanoujakalaka. 33 Shiasa'a chi kaatsetpü'ükai, so'ule'e aikat tia, nu'lojokalaka tü nalio'ukat. Woutiisaleekalaka nia namaa napüshua'a na eekana nümaa nipialu'u. 34 Nümaashii Pablo je Silas nipialu'umüin. Nikitkalaka naya. Je talatüsü ma'i naa'in chi kaatsetpü'ükai otta na eekana nümaa nipialu'u süka nanoujainapain nünain Maleiwakai. 35 Shiasa'a watta'amüin watta'a maalü, na akumajüliikana sükuaippa kasa, najütakalaka waneeirua pulusiiya nünainmüin chi kaatsetpü'ükai süpüla nüjütüinjachin nüchikü Pablo otta Silas. 36 Je chi kaatsetpü'ükai, nümakalaka nümüin Pablo: —Na akumajüliikana sükuaippa kasa, najütira achikichii jia. Eekanaja'aka süpüla ju'unüin süka anakat akuaippa. 37 Je Pablo, nümakalaka namüin na pulusiiyakana: —Wayakana, wayuu romanoshii apashii. Na'yaajirüin waya su'upala wainma wayuu sümaa nnojoliin wekeraajünüin akuaippa palajana müleka kaainjalashiire waya. Je nekerotirüin waya sulu'u tü püreesaapülekat süchikijee. Je joolu'u, ¿najütiree achikichii waya sümaa nnojolüin jaralüin atüjaain waa'u? !!Nnojottaa süpüla tia! !!Anashii müleka nantüle nayakana sünain ajütaa wachikü! 38 Je na pulusiiyakana, naküjakalaka tüü namüin na akumajüliikana sükuaippa kasa. Je mmotkalaka naya süka naapüin nachikü Pablo nümaa Silas sünain wayuuin naya romano apashii. Süka jamüin, nnojotsü aapünüin sünain shi'yaajünüinjatüin wane wayuu romano sünain nnojolüin shikeraajünüin akuaippa palajana. 39 No'unakalaka na akumajüliikana sükuaippa kasa sünain achuntaa süpüla jaliainjanain naya naa'in Pablo je Silas. Najütakalaka nachikü sümaa nachuntüin namüin süpüla nojuittajanain sulu'ujee tü mmakat. 40 Je nojuittapa Pablo nümaa Silas sulu'ujee tü püreesaapülekat, no'unakalaka shipialu'umüin Lidia. Je süchikijee ne'rüin na anoujashiikana otta nachijire'erüin naa'in, no'unakalaka yalejee.

Aluwataaushikana 17

1 Je sünain tü waraittaa naainjakat Pablo nümaa Silas, alatüshii naya sulu'upünaa tü pueulokalüirua Anfípolis otta Apolonia. Je yala süchikijee, antüshii naya sulu'umüin tü pueulokat Tesalónica eejatüle napüla wane ekirajülee na judíokana. 2 Je Pablo maa aka tü nükuaippapü'ükat waneepia, o'unüshi nia sulu'umüin tü ekirajüleekat. Je so'uwai tü ka'i neemeraakat o'u na judíokana, aashajira'awaishi nia namaa na judíokana so'u apünüin semaana. 3 Nüküjain namüin jamalu'ulüin tü sümakat tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa noo'opünaa Cristo chi Nüneekajalakai Maleiwa otta sünain pansaain ma'i sütüma sünain müliainjachin nia, nu'utünajachin aa'in otta nüso'iraainjachin aa'in süchikijee. Müshi nia namüin: “Chi wayuu Jesús taküjakai achikü jümüin, nia'a chi Nüneekajalakai Maleiwa”. 4 Eekalaka anoujain no'uluku na judíokana sünain na'ata'ale'einya namaa Pablo otta Silas. Je eesü anoujain kojuya tü wayuu griegokat, wayuu kojutakat atüma Maleiwakai, otta kojuya jieyuu anoujasü, süchooin wayuu anapüisü. 5 Nayasa'a na judío eekai manoujain, achunjasü naa'in sütümajee ne'rüin wainma wayuu sünain anoujaa. Nakotchojookalaka nanainmüin wane wayuuirua, tü wayuu warai müsükat ne'e, süchi'rakat mmapa'a. Shiasa'a naainjala, nashüküjakalaka saa'in tü wayuukalüirua sulujutkat tü pueulokat. Nashutakalaka saa'u nipia Jasón sünain achajawaa nüchiki Pablo nümaa Silas shii'iree nayu'leein naya shi'ipamüin tü wayuukalüirua. 6 Shiasa'a süka nnojoliin nantüin nanain yala, niakalaka nasirüin Jasón namaa no'uluku na anoujashiikana sünain nantirüin naya nanainmüin na laülaayuukana sulu'u tü pueulokat. Nantirüin naya sünain namüin nekiiseru'u: “Wayuukana naa, amojujashii sükuaippa wayuukat sainküin mmakat süpüshua'a. Je joolu'u antüshii naya yaamüin süpüla müinjanain waya natümaya. 7 Je Jasón, nüntirüin naya nipialu'umüinya'asa. Napüshua'a nayakana, ne'ra amüinrü tü nuluwataakat anain chi romano laülaashikai saa'u mmakat süpüshua'a, chi Césarkai. Eetaalain naashin, wane aluwataashi saa'u wayuu kanüliashi Jesús”. 8 Shiasa'a tü wayuukalüirua otta na laülaayuukana, naapapa tüü, mojushiijaasü namüin süchikü tü naa'inrakat otta aashichijaashii sütüma. 9 Je saa'u napütüin neerü napüla na laülaayuukana su'uyaawa naapüin nanüikü namüin sünain nnojoleerüin sülatüin süchukua'a tü alatakat paala, ajütüna achikichii naya. 10 Nayasa'a na anoujashiikana, najütamaatüin aipa'achiiruale'eya Pablo nümaa Silas chamüin cha'aya Bereamüin. Je nantapa Bereamüin, o'unüshii naya sulu'umüin tü ekirajüleekat na judíokana. Je yala, aküjashii naya tü nünüikikat Maleiwa. 11 Je na judío yalajanakana, wayuu naya anashii, atüjashii akoutiraa pütchi. Nnojoliishii müin aka naa'in na Tesalónicaje'ewaliikana. Kapülakalaka naa'in naapüin tü pütchikat. Naashaje'erawalin waneepia tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa süpüla natüjaainjatüin saa'u müleka müle'eya tü münakat namüin. 12 Eekalaja'aya kojuya no'uluku nayakana anoujain. Kojuya no'uluku na wayuu griegokanaya anoujaka, makai aka chira wayuu toolo otta türa wayuu jierü, jieyuu süchooin wayuu anapüisü. 13 Nayasa'a joo na judío Tesalónicaje'ewaliikana, natüjaapa naa'u Pablo sünain chain nüküjain süchiki tü nünüikikat Maleiwa sulu'u tü pueulokat Berea, o'unüshii naya chamüin sünain nashüküjüin tü wayuukalüirua chajatkat sulu'u tü pueulokat noo'omüin Pablo. 14 Otta na anoujashiikana, najütamaatüin Pablo palaairukumüin. Je Silas nümaa Timoteo, makatüshii yala Berea. 15 Je na o'unakana nu'uyaajanayaain Pablo, wattashii nümaa sulu'umüin tü pueulokat Atenas. Je yalejee ale'ejüshii naya sümaa nünüiki Pablo nümüin Silas otta Timoteo sünain nantiraamaatüinjanain nümaa maalü. 16 Sünain chain Pablo Atenas a'atapajüin Silas otta Timoteo, mojushiisü nümüin tü joulüin su'uyaakua kasa maleiwayaakat atümaa sainküinpünaa tü pueulokat. 17 Mayaainje'e aashajira'awalin nia sulu'u tü ekirajüleekat namaa na judíokana otta namaa na wayuu griegokana eekai kojutüin atüma chi Maleiwakai maa akaapü'ü nütüma waneepia, mataaja'a nia cha'aya pülaasüpa'a sümaa türa eekai süntüin yalamüin, aashajiraashi waneepia. 18 Mataaja'a no'uluku na wayuu ekirajaakana sünain tü nekirajakat anain na wayuu kanüliakana Epicúreos otta na kanüliakana Estoicos, pe'ipoloojira'awaishii naya nümaa süka nanüikü. Müsü nanüiki waneeirua: —¿Kasakai naashajaaka achikü chi koyooroloikai? Otta waneeinnua müshii: —Süchikimaajachi maleiwairua naata kamaleiwaseshii. —müshii naya süka nüküjain Pablo süchikü tü pütchi anasükat nüchikü Jesús otta süchikü tü oso'irawaakat aa'in. 19 Niasa'a niakai natüma, no'unitkalaka nia nanainmüin na laülaayuukana sulu'u tü pueulokat sulu'umüin tü noutkajaalekat tü kanüliakat Areópago, eeinjachire nia apansaajinnüin soo'opünaa tü naashajaakat achikü. Asakinnüshija'a nia sünain nümünüin amüin: —Püküja wamüin kasain wayuu ekirajaa jeket tü püntitkat wanainmüin, 20 tü paashajaain wamüin süchikü wane kasa waneejatü ma'i. Watüjawee aa'ulu jamalu'ulüin. 21 (Napüshua'a na wayuu nepiajanakana sulu'u Atenas otta na wayuu naatajanakana kepiakana yaa sulu'u, aapajeeshii otta aashajaweeshii ma'i waneepia süchikü türa kasa eekai jeketüin ma'i.) 22 Niasa'a Pablo, nülatakalaka pasanainmüin süpüla aashajawaa sümüin tü wayuukalüirua eejatkat sulu'u tü kanüliakat Areópago. Müshi nia namüin: —Wayuuinnuaa, yaaje'ewaliikana sulu'u Atenas, sünainjee süpüshua'a tü te'rakat, wayuu jia kojuta atümachii ma'i tü jümaleiwasekalüirua. 23 Süka jamüin, sünain tananaja'alüin tü ju'waajülekalüirua tü jümaleiwasekalüirua, tanta anainrü yala wane ashajuushi sünain wane ipa eere jaapüin kasa sümüin tü jümaleiwasekalüirua. Müsü mayaa: NÜMÜINJATÜ CHI MALEIWA ME'RAAJUUKAI. Ajaa, chi Maleiwa ju'waajakai sünain nnojolin ji'raajüin nia, nia taashajaainjachika'aya achikü jümüin joolu'u. 24 “Chi Maleiwa kakumalakai tü sirumakat sümaa süpüshua'a tü kasa eekat chaa iipünaa, tü mmakat sümaa tü kasa eekat süpa'a, otta tü palaakat sümaa tü kasa eekat shiroku, nia laülaashika'aya saa'uirua. Nnojoishi nia kepiain sulu'u miichi saainjanainkat wayuu süpüla a'waajiain nia. 25 Nnojotsü kasain cho'ujaain nümüin süpüla jaralinjaittaain wayuu joolu'u akaalinjainjachin nia. Nia aapaka'aya wamüin kataa o'u, nia aapaka'aya tü jouktai wasanatkat aka waa'in otta kasakat süpüshua'a. 26 “Nünainjee waneeshia wayuu, naainjüin tü wayuukalüirua süpüshua'a, tü wattakat saalin shi'ipapa'a sainküin mmakat, süpüla eeinjatüin shia süpa'a. Süpülapünaa naainjain shia, ni'itaatüjülia süka'iya otta tü shipiapalainjatkat. 27 Nükumajüin shia Maleiwakai süpüla süchajaainjachin nüchikü, kama'ache süntüle nünain müleka süchajaale ma'i nüchikü. Nnojoishijasa wattain Maleiwakai woulia wane'ewai wakua. 28 Müsü wane pütchi: ‘Süka jamüin, nünain Maleiwakai, kato'uchii waya, waraittüshii waya otta wayuushii waya’. Müsü nanüiki waneeirua no'uluku na jüpüshi atüjashiikana: ‘Nüpüshi waya chi Maleiwakai’. 29 “Sünain nüpüshin waya Maleiwakai, nükumajala waya. Nnojoliija'a waya süpüla we'itaainjachin nia sünain mataalain aka nia saa'in su'uyaakua kasa eekai shiyujalain wayuu shikiiru'ujee ne'e, türa eekai saainjuushin süka ooro, pülaata, otta ipa. 30 Nnojotsü kasalajanapü'üin sümüin wayuu nütüma Maleiwa tü matüjüinwaakat naa'u. Alu'ujasa'a joolu'u, nuluwataain sümüin wayuukat süpüshua'a otta süpa'a mmakat süpüshua'aya sünain suu'ulaainjatüin suulia saainjala otta sünoujainjatüin nünain. 31 Süka jamüin, Maleiwakai, ni'itaain wane ka'i nikeraajüinjatkat o'u sükuaippa tü wayuukalüirua süpüshua'a süka wane sükuaippa pansaasü. Nikeraajüinjatü nükajee wane wayuu ni'itaala süpüla. Nii'iyatüin sümüin wayuukat süpüshua'a, sükajee nüso'ire'erüin naa'in, sünain shiimain niain ni'itaalain”. 32 Je no'uluku na eejanakana, naapapa süchiki tü oso'irawaakat aa'in, neme'erainpalashi Pablo. Otta waneeirua, müshii ne'e: —Waapajeeria taa türa so'uweena wane ka'i. 33 Nu'unakalaka Pablo nama'anajee. 34 Nayasa'a waneeinnua, ache'inraashii nümaa otta nanoujakalaka nünain Jesús. Je na'aka na anoujakana, eejachi Dionisio, wane no'uluku na laülaayuu sulujunakana tü kanüliakat Areópago otta eejatü wane jierü kanüliasü Dámaris otta waneeirua soo'omüin.

Aluwataaushikana 18

1 Je süchikijee tüü, ojuittüshi Pablo Atenasjee, o'unüin nia chamüin sulu'umüin tü pueulokat Corinto. 2 Je yala, antiraashi nia nümaa wane wayuu judío kanüliashi Aquila. Je nia nümaiwa, cheje'ewai sulu'ujee tü mmakat Ponto. Je Aquila sümaa tü nu'wayuusekat kanüliasü Priscila, palit ka'i paala, antüshii naya sulu'ujee tü mmakat Italia, eejeejanale naya ojuittüin sütümajee tü kasa nuluwataakat anain Claudio, chi laülaashikai saa'u mmakat süpüshua'a. Nuluwataain sünain sujuittüinjatüin süpüshua'a tü wayuu judíokalüirua sulu'ujee Roma. Je Pablo, o'unüshi sünain awaraijawaa naa'uirua. 3 Shiasa'a süka müinya aka ne'e tü na'yataainkat tü ni'yataainkat, tü aainjülüükat loona ojotonnokat süpüla miichin, makatakalaka nia yala namaa sünain ni'yataajiraain namaa. 4 Je süka'iyo'uwai tü ka'i neemeraakat o'u na judíokana, Pablo, o'unawaishi sulu'umüin tü ekirajüleekat na judíokana, eere nia sünain aashajirawaa nüchikü Jesús sümaa tü judíokalüirua otta tü griegokalüirua shii'iree sünoujeein tü nümakat. 5 Shiasa'a nüntapa Silas otta Timoteo chejeechikü Macedoniajee, o'ttüshi Pablo sünain aküjaa waneepia süchikü tü nünüikükat Maleiwa. Nüküjain sümüin tü judíokalüirua tü nütüjaakat aa'u noo'opünaa Jesús sünain niain chi Nüneekajalakai Maleiwa. 6 Je nayakana, achechajaashii nuulia otta mojusü nanüikü nümüin. Niasa'a Pablo, no'otojooin nüshe'in su'uyaawa niyu'laain noulia otta nümakalaka namüin: —Jüsirajiraaja'a jümata jükuaippa müleka amülouire jaa'in. Nnojoishija'a tayaichipain kasirüin jia saa'u jiyouktüin tamüin tü nüchikükat Cristo taküjakat jümüin. Yaajee joolu'u, o'uneechi taya nanainmüin na gentilekana. 7 Ojuittaashi nia sulu'ujee tü ekirajüleekat, o'unüshi nipialu'umüin wane wayuu kanüliashi Ticio Justo, kojuta atümachi Maleiwakai otta kepiashi yaa sü'ütpa'a tü ekirajüleekat. 8 Otta Crispo, wane sülaülashi tü ekirajüleekat, anoujashi nünain chi Senyotkai süma'ale'eya süpüshua'a tü eekat nümaa nipialu'u. Aka'aya kojuya na Corintoje'ewaliikana anoujashii sünain woutiisale'einya naya naapapa tü pütchi nüküjakat Pablo namüin. 9 Shiasa'a so'u wane ai, Pablo, ni'rataalain naa'in chi Senyotkai sa'wai sünain nümüin nümüin: “Nnojo piyo'ujaain aa'in. Ayata pia sünain aküjaa tü pütchikat. Nnojo piyü'ülaain. 10 Süka jamüin, eeshi taya pümaa otta nnojoleerü jaralüin jamüin atüma pia. Yaa sulu'u tü pueulokat, wainmayülia wayuu to'tte'erajatkat”. 11 Makatakalaka Pablo yala Corinto süpüla wane juya shiatapünaamüin sünain ekirajaa na wayuukana sünain tü nünüikükat Maleiwa. 12 Shiasa'a naainjala na judíokana, wanaa sümaa niain Galión laülaashin sulu'u tü mmakat Acaya, oonoojiraashii naya nikiirajee Pablo. No'unitkalaka nia laülaapialu'umüin eere nükumajüin Galión sükuaippa wayuu. 13 Namakalaka nümüin chi laülaashikai: —Wayuukai chii, nikiraja'alüin tü wayuukalüirua shii'iree kojutüin Maleiwakai sütüma sulu'u wane akuaippaa naata suulia tü aluwataanakat anain waya. 14 Nnojoliiwa'aya nüsouktüin Pablo, nümakalaka Galión sümüin tü judíokalüirua: —Müleka nnojoireje nikeraajüin tü waluwataakat anain wayakana romanokana otta müleka naa'inrüle wane kasa eekai mojuin ma'i makat aka o'utaa wayuwa'in, taapajüinje'eya süpüshua'a tü jünüikükat jiakana judíokana. 15 Akaajasa'a süka jü'ülüjiraain süchiirua tü pütchi ekirajünakat, süchiirua anüliee otta süchiirua tü aluwataanakat anain jiakana judíokana, nnojoija'a taya o'ttajachin sünain süpüla takumajainjatüin sükuaippa. !!Jukumaja ne'e sükuaippa jiakana! 16 Je Galión, nüjünaakalaka naya yalejee. 17 Nayasa'a napüshua'a na wayuu nnojoliikana judíoin, napashajaakalaka Sóstenes, wane laülaashi sulu'u tü ekirajüleekat. Natunain nia yala'aya nu'upala Galión otta nnojotsü kasajatüin nümüin Galión tü naa'inrakat nüka. 18 Je eesü nüka'iya Pablo makatüin paala yala sulu'u tü pueulokat Corinto. Je mapa, aküjashi süchikü o'unaa namüin na anoujashiikana. Niakai nümaa Aquila otta Priscila, o'unüshii sulu'u anua chai nakua sulu'umüin tü mmakat Siria. Nnojoliiwa'aya no'unüin, noojirüin Pablo tü nikiikat cha'aya sulu'u tü pueulokat Cencrea. Süka jamüin, naapüin nünüikü paala nümüin Maleiwakai sünain nümüin: “Müinjateerü tatüma wane kasa pümüin”. Je joolu'u noojirüin shia su'uyaawa nikeraajüitpain tü nümakat paala nümüin Maleiwakai. 19 Je nantapa sulu'umüin tü pueulokat Éfeso, e'ipünaanüshi Aquila sümaa Priscila nütüma Pablo yala süpüla makatüinjanain. Je niakai, o'unüshi sulu'umüin tü ekirajüleekat, eejachire nia aashajiraain sümaa tü wayuu judíokalüirua, outkajaakat yala sulu'u. 20 Je na wayuukana, a'alijinnayaashije'e Pablo natüma shii'iree yaleein paala nia namaa süpüla kojuya ka'i. Je niakai, niyoukta achiküt. 21 O'unüshi nama'anajee sünain nümüin namüin: “Müleka nücheküle Maleiwakai, ale'ejeechi taa taya tachukua'a sünain awaraijawaa jaa'u”. Je süchikijee, o'otowaaja'a nümüin Pablo sulu'u anua. O'unüshi niaja'a yalejee Éfesojee. 22 Je nüntapa Cesareamüin, o'unüshi Jerusalénmüin sünain awaraijawaa naa'u na anoujashiikana sulu'u tü outkajaaleekat cha'aya. Je yalejee, o'unüshi Antioquíamüin. 23 Je kojuya ka'i süchikijee, o'unüshi nia nuchukua'a sünain alataa sulu'upünaa wane'ewai sukua tü pueulokalüirua sulu'ukat tü mmakat Galacia otta Frigia. Alatapüna'awaishi nia sünain atütajaa naa'in na anoujashiikana sulujunakana tü mmakalüirua. 24 Je su'unnaa ka'ikat tiairua, antüshi Éfesomüin wane wayuu judío kanüliashi Apolos. Je nia, wayuu cheje'ewai sulu'ujee tü pueulokat Alejandría. Wayuu nia atüjashi ma'i aashajawaa otta e'raajashantashi tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa. 25 E'ikuushi nia sünain tü wopu nünainjeejatkat chi Senyotkai. Aashajaashi nia sulu'u wane yaletaataa aa'in sünain ekirajaa sulu'u wane sükuaippa lotüsü ma'i süpüshua'a tü nütüjaakat aa'u noo'opünaa Jesús, mayaainje'e shiain ne'e nütüjaain aa'u, tü nikirajakat anain Juan wanaa sümaa nuwoutisaajüin wayuu süpüla ayaawajawaa suulia saainjala. 26 Apolos, aashajaashi sümaa yalayalaa aa'in sulu'u tü ekirajüleekat na judíokana. Shiasa'a naapapa Aquila sümaa Priscila tü nikirajakat anain, nakatalüin nia nümüiwa süpüla naküjain süchikü nümüin tü kasa nnojoliyütkalia nütüjaain aa'u soo'opünaa tü wopu ni'itaakat Maleiwa süpüleerua wayuu. 27 Je nüküjapa Apolos süchikü o'una'iree sulu'umüin tü mmakat Acaya, na anoujashiikana, namüshi nia sünain anain namüin tü kee'ireekat naa'in. Nashajakalaka wane karaloukta namüin na anoujashii chajanakana cha'aya, süpüla kapülainjachin nia naa'inrua nüntapa nanainmüin. Je nüntapa Acayamüin, nükaaliijain ma'i na anoujashiikana, na ainkakana anoujaa sükajee anamiain Maleiwakai namüin. 28 Je süka wane nünüikü kaa'usü ma'i, pe'ipoloojiraashi nia sümaa tü judíokalüirua su'upala süpüshua'a tü wayuukalüirua. Je shiairua, nnojotsü eejiraain nümaa süka nii'iyatüin ma'i sümüinrua tü kasa nnojotkat jamüinjatüin oo'opünaa sünüikü. Otta sükajee tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa, nii'iyatüin sümüin süpüshua'airua sünain niainya Jesús chi Nüneekajalakai Maleiwa.

Aluwataaushikana 19

1 Wanaa sümaa chain Apolos sulu'u Corinto, chashi Pablo alatüin sulu'upünaa tü pueulokalüirua sü'latiralu'ukat tü uuchikalüirua, antatataalain nia süchikijee Éfesomüin. Je yala, nünta anainchii wane anoujashii. 2 Je Pablo, nüsakirüin naya: —¿Antüshi chi Naa'inkai Maleiwa sulu'u jaa'in wanaa sümaa jikerolüin sünain anoujaa? Je nasouktakalaka nümüin: —Eeyaa ne'e waapüin nüchikü chi Naa'inkai Maleiwa sünain eein nia. 3 Nüsakitkalaka naya Pablo nüchukua'a: —¿Kasasa'a ekirajünaka anain jia wanaa sümaa juwoutisaajünüin? Asouktüshii nayakana nümüin: —Sünain tü nikirajakat anain Juan wanaa sümaa nuwoutisaajüin wayuu. 4 Nümakalaka Pablo namüin: —Aa shiimain. Juan, nuwoutisaajüin wayuu süpüla ayaawajawaa suulia saainjala sümaa nümüin sümüin sünain sünoujainjatüin nünain chi eweeteechikai mapa nüchiiruajee. Sünain naashajaain nüchikü chi eweeteechikai nüchiiruajee, nia naashajaaka achikü Jesús. Niakalaka sünoujainjachin anain wayuu. 5 Je naapapa tüü, awoutisaajitshii naya saa'u nünülia chi Senyotkai Jesús. 6 Je ni'itaapa najapü Pablo naa'uirua, antüshi chi Naa'inkai Maleiwa sulu'umüin naa'inrua nayakana. Naashajaakalaka pütchi naatajatü sünain naküjale'einya nünüikü Maleiwakai. 7 Eeshii na wayuukana maa aka poloo piammüin napüshua'a. 8 Eeshi Pablo yunnatüin süpüla apünüin kashi sulu'umüin tü ekirajüleekat na judíokana, eejachire nia aashajiraain sümaa tü wayuukalüirua, sünain meimolüin naa'in, soo'opünaa tü nükuaippakat Maleiwa sünain aluwatawaa shii'ire'eyaa sünoujeein tü nümakat. 9 Nayasa'a waneeinnua, sütümajee ichein ma'i naa'inrua, nnojoishii anoujeein, shia eeka ne'e mojuin nanüikü sümüin tü Wopu nünainjeejatkat Jesús su'upala tü wayuu outkajaasükalüirua yala. Je Pablo, akatalaashi noulia namaa na anoujashiikana sulu'umüin tü nikirajülekat Tirano. Nnojoitpa Tirano sünain ekirajaa, ekerolowaishi Pablo namaa na anoujashiikana sulu'umüin tü ekirajüleekat. Je yala süpüla ka'ikat süpüshua'a, aashajira'awaishi nia sümaa wayuu. 10 Eeshi nia maa aka piama juya sünain naa'inrüin tia. Je sükajee tia, tü wayuukalüirua süpüshua'a yalajatkat kepiain sulu'u tü mmakat Asia, makat aka judío otta nnojotkat judíoin, saapüin tü nüchikükat chi Senyotkai Jesús. 11 Je nükajee Pablo, naa'inrüin Maleiwakai watta saalin kasa nütüjakat apüleerua nümüiwa. 12 Alü'üjünüsüjase'e sünainmüin tü ayuuisükalüirua süpüshi nüshe'inpalajana Pablo nünainpü'ükat süpüla a'yatawaa otta wane nüpanyeetseirua. Je sükajee tüü, tü ayuuisükalüirua, anasü. Otta ojuittaasü yolujaa süle'eru'ujee tü kale'eru'usükalüirua yolujaa sütüma tia. 13 Shiasa'a naainjala wane judíoirua waraittawaishii sünain ayujaa yolujaa süle'eru'ujee wayuu, noo'ulaküin joolu'u nachuunajüin nünülia chi Senyotkai Jesús sünain tü ayujaakat. Müshii naya sümüin tü yolujaakat: “Saa'u nünülia Jesús, chi nüküjakai achikü Pablo, tamüsü pia sünain pujuittajatüin”. 14 Otta no'uluku na a'yataakana sümaa tüü, wane akaratshishii wayuu nüchooin wane wayuu judío kanüliashi Esceva. Je chi wayuukai, wane laülaashi na'akajee na sacerdote judíokana. 15 Shiasa'a so'u wane ka'i, nantiraakalaka nümaa wane wayuu kale'eru'ushi yolujaa, chi anii nayu'lüinjachin ale'eru'ujee yolujaa süka nünülia Jesús naajüin. Shiasa'a süsouktakalaka tü yolujaakat nüle'eru'ujee namüin: “Te'raajüin Jesús. Tatüjaa aa'uchi jaralin Pablo. ¿Jaraliija'a joo jiakana?”. 16 Müshi nia namüin sünain nuwanaaja'ale'einya noo'omüinrua. Awataashijese'e nia noo'omüinrua sünain nükanajüin nayainnua. Müliashantashii ma'i naya nütüma. Awatawa'ain müshii mashe'inyoule sümaa nalio'u nütüma yalejee sulu'ujee türa miichikat. 17 Süpüshua'a tü wayuu yalajatkat kepiain sulu'u Éfeso, wayuu judío otta nnojotkat judíoin, saapa achiküt tüü. Je mmolojüshii ma'i naya sütüma. Je sünainjee tia, kojutsü amüinyüü nüchikü chi Senyotkai Jesús. 18 Je kojuya na anoujainapakana aküjakana joo süchikü süpüshua'a tü kasa mojusü naa'inrapü'ükat paala. Nalatira achiküt tia su'upala wayuukat süpüshua'a. 19 Je kojuyataaja'a na eekai na'yataapü'üin sünain outsüü, nantirüin tü nakaralouktase sükuaippamaajatkat tü outsüükat. Nantirüin shia süpüla na'ajüinjatüin yala su'upala süpüshua'a tü wayuukalüirua. Je shiyu'nnakalaka jerain ma'i tü süliakat süpüshua'a. Eetaasüja'a ojuittüin 50.000 neerü pülaata tü süliakat. 20 Je sükajee tüüirua, ayurulaasü ma'i tü nüchikükat chi Senyotkai Jesús. Otta shia, maapünaajuu amaalü ma'i. 21 Je süchikijee süpüshua'a tüü, nüchuntüin o'una'iree Pablo Jerusalénmüin sümaa nülatajachin Macedoniapünaa otta Acayapünaa. Otta jülüjasü naa'in o'unaa Jerusalénjee chamüin sulu'umüin tü pueulokat Roma. 22 Nüjütakalaka palajana nüpüleerua piamashii na akaalinjüliikana nia chamüin Macedoniamüin. Naya nüjütaka Timoteo otta Erasto. Otta niakai, makatüshi yala paala sulu'u tü mmakat Asia. 23 Je su'unnaa ka'ikat tiairua cha'aya sulu'u Éfeso, aashichijaashii ma'i na wayuu chajanakana sünainjee kojuyain wayuu o'ttakat sünain anoujaa nünain Jesús. 24 Tüü, nüshüküla akuaippat wane wayuu kanüliashi Demetrio. Je nia, wane wayuu ojojüi kachueera pülaata süpüla naainjiain shia su'uyaakuachen tü miichi eere su'waajünüin tü maleiwayaasü kanüliakat Artemisa. Je niakai, walaasü ma'i nütüma tü a'yataasükalüirua nümaa sünain. 25 Je wayuukai chii, nükotchojokalaka na wayuu a'yataakana nümaa sünain otta na wayuu makanaja'a aka nükuaippa sünain tü a'yatawaakat sünain nümüin namüin: —Wayuuinnuaa, jütüjaa aa'ulu sünain anain waya saa'u tü wakanainkat sünainjee a'yatawaakat tüü. 26 Maa aka ji'rüin otta jütüjaain saa'u, chi wayuu Pablo münakai, yootokuu müshi nia sünain nnojolin maleiwain tü maleiwa saainjalakat wayuu. Sükajee tü nikirajakat anain, wainma wayuu nu'wanaje'eraka aa'in. Nnojotsü shiachoin ne'e ya'aya sulu'u Éfeso sümüiwa, maleesia sulu'upünaa süpüshua'a tü mmakat Asia. 27 Tajak, kapüleejeetsa tüüje'e, eesü süpüla nnojolin joo shiyalajeein tü wayuukalüirua tü wa'yataakat anain. Nnojotsü shieerüin ne'e amüloulin ojutpala tü su'uyaakuakat tü wa'waajülekat tü wamaleiwasekat, alataleejeeria ma'i müleka shiale amüloulin sujutpala tü wa'waajülekalüya'asa. Je yalejee, eejeerü süpüla shiain amüloulin ojutpala tü wamaleiwasekat Artemisa, tü kojutkat sütüma wayuu ya'aya Asia otta sainküin mmakat süpüshua'a. 28 Je na wayuukana naapapa tü nümakat, aashichijaashii ma'i naya sünain na'waanajaain ma'i. Müshii naya nekiiseru'u: —!!Anashaatasü ma'i Artemisa, tü wamaleiwasekat wayakana Éfesojanakana! 29 Je tü wayuukalüirua sulujutkat tü pueulokat, maatsü jamakai saa'inrua. Awatawa'ain müsü, kookoto'oin müsü otta najaraittapünawa'ain namüshi Gayo otta Aristarco, piamashii wayuu cheje'ewalii Macedonia. Je naya, nümaajana Pablo nu'uyaajanain. Ajaraijünüshii naya sütümairua chamüin sulu'umüin tü suutkajaalekat tü wayuu cheje'ewatkat sulu'ujee tü pueulokat. 30 Je Pablo, ashuteesü naa'in sa'akamüin tü wayuukalüirua shii'iree naashajaweein sümaa, akaisa'a nnojolin noo'ulaain nia na anoujashiikana. 31 Je no'uluku na laülaayuukana sulu'u tü mmakat Asia, nütünajunnuu Pablo. Mataaja'a naainnua, aluwataashii nanüikü nümüin sünain nnojolin nüshutajachin sa'akamüin tü wayuukalüirua süpüla aashajawaa sümaa. 32 Yaakalajasa tü wayuukalüirua müin jamakai saa'inrua sünain tü jutkataakat. Waneeinnua, naata kasa namakat nekiiseru'u suulia tü namakat na wane ne'ipa. Kojuya ma'i tü matüja'ainreekat saa'u kasain suutkajaain apüla. 33 Je na judíokana, nojuta achikichi Alejandro shii'iree nülatajachin sünain aashajawaa. Je nülatapa, süküjain nümüin su'uluku tü wayuukalüirua kasain wayuu tü alatüin yala. Je nuchuntakalaka süka najapü namüin na wayuukana nako'ulaainjanain, süpüla naashajaainjachin shi'ipamüin tü wayuukalüirua sünain nnojolüin nasirüin na judíokana tü alatakat. 34 Shiasa'a tü wayuukalüirua sütüjaapa naa'u sünain judío'inya ne'e nia, a'waanajaasü ma'i shiairua maa aka süpüla piama oora. Müsü shiairua: “!!Anashaatasü ma'i Artemisa, tü wamaleiwasekat wayakana Éfesojanakana!”. 35 Niasa'a chi sülaülashikai tü outkajawaakalüirua sütüma wayuu yaa sulu'u tü pueulokat, niimale'etpa saa'in tü wayuukalüirua, müshi nia sümüinrua: “Wayuuinnuaa yaajanakana sulu'u Éfeso, wayuukat sainküin mmakat süpüshua'a, sütüjaa aa'ulu sünain wayain wayakana, yaakana sulu'u Éfeso, aa'inmajüinjanain tü miichi wa'waajülekat Artemisa tü wamaleiwase anasükat otta tü ipa su'uyaakua ojutuusükat sirumalu'ujee. 36 Nnojotsü süpüla jaralin ‘Nnojottaa’ müin sümüin sünain wajapulu'uin tüü. !!Jiimalaa jümata! !!Nnojo maa'in jaa'in sünain aa'inraa wane kasa eekai mojuin! 37 Wayuukana naa jüntitkana, nnojoishii a'luwajüin kasa sulu'ujee tü a'waajüleekat otta nnojoishii naya mojuin anüiküyaa sümüin tü wamaleiwasekat. 38 “Eere wane kasa mojushiikat nümüin Demetrio sünainjee jaralü yaa otta namüin na a'yataalii wanaawakana a'yataain nümaa, eeshii na sülaülashiikana mma süpüla tia. Naküja süchikü namüin chamüin sulu'umüin tü laülaapiakat. Je yala, naajeerüja'a tü nanüiküjiraa naa'u wane'ewaire nakua. 39 Otta kasaleje'e tü jaashajaweein achiküya, atüjasü jüntiraa wanainmüin süpüla wakumajiraainjatüin sükuaippa sünain tü outkajawaa waa'inrakat waneepia. 40 Sükajee ne'e joo tü alatakat, eesü süpüla ‘Ayaleraashii naya woo'omüin’ wamünüin ne'e sütüma tü laülaayuu romanokat. ¿Kasataaleerü wanüiküka wasakinnüle sütüma tü romanokalüirua sünain kasanainjeein wamüin tü aashichijawaakat?”. 41 Kettaapa naashajaain tüü, nujute'erüin tü jutkataakat.

Aluwataaushikana 20

1 Ni'rapa Pablo sünain shiimalaain naashichin na wayuukanairua, neenajirüin na anoujashiikana süpüla naashajaainjachin namaa süpüla nachecherüinjatüin naa'in sünain anoujaa. Je süchikijee, apütaashi nia napüla je o'unüshi nia chai nukua sulu'umüin tü mmakat Macedonia. 2 Alatüshi nia sulu'upünaa tü pueulokalüirua sulu'ukat tia mmakat sünain akatsinjaa naa'in na anoujashiikana süka wainma pütchi. Je yalejee, o'unüshi chamüin Greciamüin. 3 Je yala, makatüshi süpüla apünüin kashi. O'unajachichi ma'i nia sulu'u anua chamüin Siriamüin, nütüjaapa saa'u anajiraain nanüikü na judíokana nikiirajee. So'ujee tia, nümakalaka aa'in: “Anakaja'a tasaajaale mmakat süchukua'a Macedoniapünaa süpüla tantajachin Siriamüin”. 4 O'unüshii wayuukana naa nümaa süpüla nu'uyaajanain: Sópater, chi cheje'ewaikai Berea, nüchonkai Pirro, Aristarco otta Segundo cheje'ewaliikana Tesalónica. Eeshi Gayo cheje'ewaikai Derbe. Eejachi Timoteo otta eejana Tíquico je Trófimo, cheje'ewaliikana sulu'ujee Asia. 5 Je naainnua wawalayuukana, ne'ipünaain Pablo Filipos. Je nayakana, lotüshii Troasmüin, eere waya na'atapajüin. 6 Je wayakana, süchikijee süka'iya tü mi'iraa ekaanapü'ükat anain tü pan ma'akasatkat soolojia, o'unüshii waya yalejee Filiposjee sulu'u anua. Je süchikijee ja'rai ka'i wopulu'u, akotchojiraashii waya namaa Troasmüin. Je yala, makatüshii waya süpüla akaratshi ka'i. 7 No'u chi palajaikai ka'i süka'iya tü semaanakat, okotchojooshii waya süpüla ekirawaa tü pan sotojatkat akajee waa'in chi Senyotkai. Je Pablo, aashajaashi namüin na anoujashiikana. Je süka nu'unajachin waneemüin ka'ikat, ayatshi nia aashajaain sünainmüin süse'eru'u sa'waikat. 8 Tü miichi eejanale waya jutkatüin, paa'uwaasü. Je yaashii waya iipünaa sulu'u tü “piso” apünüinkat, eejatüle chuwachuwalüin kojuyasü rampara. 9 Otta wane jima'ai kanüliashi Eutico, yaashi joyo'oin müin so'ulu'u tü wentaanakat. Shiasa'a süka kama'ain ma'i Pablo sünain aashajawaa, o'onoojüsü lapü naa'u chi jima'aikai. Je mapa ma'i, ka'lepa lapükat naa'u, nujutuukalaka iipünaajee, yalejee eejanale waya. Apataanüshi nia mmolu'ujee ouktüin. 10 Niasa'a Pablo, nüshakatakalaka nünainmüin je nu'wachiraakalaka naa'u sünain nüko'ojooin nünain. Nümakalaka namüin na anoujashiikana: —!!Nnojo jainkuuin aa'in! !!Katüichipa o'u! 11 Je süchikijee, aliikajawaaja'a nümüin Pablo nuchukua'a. Eküshi nia otta nuttanajüin naka na anoujashiikana tü pan sotojatkat akajee naa'in tü naa'inrakat chi Senyotkai. Je süchikijee, ayatshi nia aashajaain ja'yuumüinre'eya. O'unaaja'a nümüin süchikijee. 12 Otta chi jima'aikai, amaanüshi nia nipialu'umüin sünain kataa o'u. Je sütüma tüü, talatüsü ma'i naa'in na anoujashiikana. 13 O'unüshii waya palajana nüpüleerua Pablo sulu'u anua sulu'umüin tü pueulokat Asón. Je niakai, nnojoishi anualu'uin. Je yala, wa'atapajüin nia maa aka tü nümakat paala wamüin. 14 Nüntapa wanainmüin yala Asónmüin, o'otooshi nia wamaa, o'unüin waya Mitilenemüin. 15 Ojuittüin waya yalejee, alatüshii waya waneemüin ka'ikat cha'aya Quíopünaa. Je watta'amüin, antüshii waya süsha'wajüleru'umüin tü anuakalüirua cha'aya sulu'u tü mmakat Samo. Wane ka'i yalejee waraittüin sulu'u anua, antüshii waya chamüin sulu'umüin tü pueulokat Mileto. 16 Yalamüinshii waya antüin süka nnojolin nünteein Pablo Éfesomüin suulia kajajüin nukua yala sulu'u Asia. Ountaweesü naa'in shii'iree nüntamaateein maalü Jerusalénmüin süpüla yalainjachin nia süpüla süka'iya tü mi'iraa kanüliakat “Pentecostés”, müleka eereje süpüla nüntüin süpülapünaa. 17 Sünain chain waya Mileto, Pablo, nüsaajirüin na laülaayuushiikana sulu'u tü noutkajaalekat na anoujashiikana cha'aya Éfeso. 18 Je nantapa, müshi Pablo namüin: “Jiakana, jütüjaa aa'ulu jamüin takuaippa ja'aka cheje'ere'eya so'u tü palajatkat ka'i tantakat o'u sulu'u tü mmakat Asia. 19 Süpüla ka'ikat süpüshua'a a'yataashi taya nümüin chi Senyotkai sümaa jo'uuin taa'in ja'aka. Mayaainje mojuin taa'in motsowai sütüma tü saa'inrakat tü wayuukalüirua otta suu'ulakünüin taa'in su'unnaa tü müliaa te'rakat sütümajee anajiraain sünüikü tü judíokalüirua tekiirajee, ayatshia taya a'yataain nümüin chi Senyotkai. 20 Nnojotsü kasain tapüte'erüin juulia sünain taküjüin jümüin tü anainjatkat alu'ujee jia. Tekirajüin jia anooipa'a su'upala wayuu süpüshua'a otta jipialu'uya. 21 Sümüin wayuu judío otta nnojotkat judíoin, ayatshi taya mache'ein süchiirua aküjaa sünain shiyaawajaainjatüin suulia saainjala nünainmüin Maleiwakai otta sünoujainjatüin nünain chi Wasenyotsekai Jesús. 22 “Anii joo taya o'unajachin Jerusalénmüin, sünain niain alü'üjain taya chi Naa'inkai Maleiwa, sümaa nnojolin tatüjaain saa'u kasain eein tapüla cha'aya. 23 Tü kasa tatüjaakat aa'u, shia sünain naapirüin taya chi Naa'inkai Maleiwa eepünaale talatüin sulu'upünaa tü pueulokalüirua. Müshi tamüin sünain tasürünnajachin sulu'u tü püreesaapülekat otta müliainjachin taya atümaa mapeena. 24 Akaisa'a nnojolin aa'inmajiraain ma'i taya takuaippa sütümajee tia. Ja'itakaja'a ouktüin taya, meemasat tamüin. Müleka shialeje tainküin tekeraajüin tü a'yatawaa ni'itaakat chi Senyotkai tajapulu'u sünain taküjain süchikü tü pütchi anasükat nüchikü Maleiwa sünain anamiain nia sümüin wayuu, talateerü taa'in tekeraajapeena shia. 25 “Tatüjaa aa'ulu sünain nnojolin jaraleechin ja'akajee e'rüin to'upünaa tachukua'a, jiakana taküjakana amüin süchikü tü nükuaippakat Maleiwa sünain aluwatawaa. 26 Tamüsü paala jümüin wane kasa süpüla pansaain jikiiru'u: Nnojolichipaja'a tayain kasirüin müleka jaraire amüloulin ja'aka jiakana chakana Éfeso. 27 Süka jamüin, sünain taküjain jümüin süpüshua'a tü naa'inreekat Maleiwa sümüin wayuu, nnojotsü kasain tapüte'erüin juulia sünain taküjain jümüin. 28 “Ee mata jaa'in jaa'ujiraa jiakana otta saa'u süpüshua'a tü anoujasükalüirua naapaakat Maleiwa süpüla nüpüshin sükajee ouktüin chi Nüchonkai. Chi Naa'inkai Maleiwa, ni'itaain jia süpüla jaa'inmajüin naya maa aka wane wayuu naa'inmajüin tü nümü'ünüinkat. 29 Tatüjaa aa'ulu sünain sünteerüin wayuu jünainmüin, to'unapeena yaajee, sünain e'ike'eraa jia süpüla naja'ttirüin tü jünoulakat juulia. Naya, müshii saa'in wasashi soo'omüin anneerü. 30 Ja'itakaje'e ja'akajee jiakana anoujashiikana, oju'iraajeerü ju'uluku sünain ekirajaa sa'alain shii'iree noushikajaainjanain na anoujashiikana süchiirua. 31 Ee mmatakalaka jaa'in. Soto jaa'in sünain taashalaain paala jümaa jüpüshua'a sümaa te'ira, wane'ewai jukua jiakana chakana Éfeso, süpüla juu'ulaküinjatüin tü akuaippaa nüchekakat Maleiwakai jüpüleerua. Aashalaashi taya jümaa so'uka'i otta sa'wai so'u apünüin juya. 32 “Je joolu'u tawalayuwaa, te'itaain jia najapulu'u chi Maleiwakai otta taso'irüin jaa'in sünain tü nüchikükat sünain anamiain nia sümüin wayuu. Jainkeerü jülaüle'erüin jaa'in nütüma sünain jünoula sütümajee tü nünüikikat. Je mayaa, naapeerü jümüin süpüshua'a tü anasü nüküjakat achikü sümüin tü nüchooinkat, tü nükatatkat suulia saainjala. 33 Nnojotsü kachiiruain taa'in nünneetse otta nüshe'in wane jarai. 34 Jütüjaa aa'ulu ma'i sünain ta'yataain süka tajapü süchiirua tü ja'ijaakat tamüin otta tü ja'ijaakat namüin na tamaajanakana. 35 Tekirajüin jia waneepia, sükajee takuaippa sünain a'yatawaa, sünain müinjana'inya waya a'yataain süpüla wakaalinjüinjatüin tü wayuu ja'ijaakat amüin kasa. Soto jaa'in tü nümakat chi Senyotkai Jesús wanaa sümaa nümüin: ‘Anakuaippa'ire'eya chi wayuu aapakai nuulia chi aapünakai amüin’ ”. 36 Mayaasü keraain nümüin Pablo tüü, o'ttüshi süka nüsapain otta naashajaakalaka nümaa Maleiwakai namaa napüshua'a nayakana. 37 Je napüshua'aya, a'yalajüshii nünain Pablo sünain nako'ojooin nünain otta nachu'lüin nuwalapa'a. 38 Mojusü ma'i naa'inrua süka nümüin namüin sünain nnojolin ne'reechin nia nüchukua'a. Je süchikijee, o'unüshii naya nümaa sünain e'rajaa nukua eejatüle tü anuakat.

Aluwataaushikana 21

1 O'unüin waya nama'anajee na anoujashiikana, o'otooshii waya sulu'u anua je o'unüin waya lotüin Cosmüin. Je mapa watta'amüin, chamüinshii waya Rodasmüin, je yalejee, chamüin Pátaramüin. 2 Je yala Pátara eejatü wapüla wane anua o'unajatü chamüin sulu'umüin tü mmakat Fenicia. Je wo'otookalaka sulu'u. 3 Wattashiija'a waya alatüin sü'ütpünaa Chipre. Walatüin shia, chasü waa'ujee maa aka tia palaapünaa. Lotüshii waya suulia, Siriamüin. Chakuatsü tü anuakat Tiromüin süka süshakajitpünaainjatüin chisoui sulu'u tü süsha'wajülekat cha'aya. Wantakalaka chamüin. 4 Je yala sulu'u Tiro, wachajaakalaka nachiki na anoujashiikana. Je wantapa nanain, makatakalaka waya namaa süpüla akaratshi ka'i. Je nayakana, süka nii'iyatüin chi Naa'inkai Maleiwa namüin tü alatajatkat nümüin Pablo cha'aya Jerusalén, naküjakalaka nümüin sünain nnojolüin anain süpüla nu'unajachin chamüin. 5 Mayaainje wamünüin, keraapa sülatüin tü akaratshikat ka'i, o'unüshi'iya ne'e waya yalejee. Napüshua'ale'eya na anoujashiikana sümaa na'wayuuse otta nachooin, o'unüshii wamaa anooipa'amüin suulia tü pueulokat. Je yala sotpa'a palaakat, wasapainkashii waya wapüshua'a sünain waashajaain nümaa Maleiwakai. 6 Süchikijee, apütaashii waya napüla otta o'otooshii waya sulu'u tü anuakat. Je nayakana o'unüshii nachukua'a nepialu'umüinrua. 7 O'unüin waya shirokupünaa palaa Tirojee, antüshii waya chamüin Tolemaidamüin. Je yala, wawaraijaapünaakalaka wane ka'i naa'u na anoujashiikana. 8 Waneemüin ka'ikat, ojuittüshii waya yalejee chai wakua Cesareamüin. Je yala Cesarea, o'unüshii waya nipialu'umüin Felipe, chi aküjaikai nüchikü Jesús sümüin tü manoujainsatkalüirua, chi no'ulukukai na akaratshishii aneekünakana paala süpüla a'yatawaa sünain ottonojoo tü kasa cho'ujaakat sümüin wayuu. Je makatakalaka waya nüma'ana. 9 Je Felipe, kachooinshi pienchisü jieyuu majayünnüü, nünüikimaajatüirua Maleiwakai. 10 Eepa waka'iya sünain yalain waya nümaa, antüshi Judeajee chi wayuu nünüikimaajachikai Maleiwa, kanüliakai Agabo. 11 Nüntapa wa'ütpa'amüin, naapaain nükoreeyase Pablo je nijinnajiraakalaka tü najapükat otta tü nuu'uikat süka, sünain nüküjüin süchikü tü alatajatkat nümüin Pablo sünain nümüin: —Chi Naa'inkai Maleiwa, müshi sünain nijittaaneechin cha'aya Jerusalén natüma na judíokana chi kokoreeyasekai tü koreeyakat otta sünain naapüneechin natüma sajapulu'u tü gentilekalüirua. 12 Sütümajee waapüin tüü, wayakana otta na chajanakana Cesarea, wa'alijitshantain ma'i Pablo shii'iree nnojolin nu'unüin Jerusalénmüin. 13 Je niakai müshi ne'e wamüin: —¿Jamüshiikai jia ji'yalajakalaka? Nnojo jümalaje'erüin taa'in. Eeshantashi ma'i taya süpüla ejittaanaa, nnojo ne'e shiain süpüla tüü sümüiwa, eeshi taya süpüla oukta'ayaa cha'aya Jerusalén naa'ujee chi Senyotkai Jesús. 14 Süka nnojolin kasakain nia watüma, woo'ulaain. —Shia mata ekeraaja tü nüchekakat Maleiwa —müinapa ne'e waya. 15 Yapaaja'a wamüin süchikijee otta o'unüin waya Jerusalénmüin. 16 O'unüsü no'uluku wamaa na anoujashiikana chajanakana Cesarea. Je wantapa Jerusalénmüin, no'unirüin waya nipialu'umüin wane wayuu Chipreje'ewai kanüliashi Mnasón, wane wayuu kama'aichi sünain anoujaa, chi anii aapüshijachin wamüin tü watunküleinjatkat. 17 Je wantapa Jerusalénmüin, talatüsü ma'i naa'in na anoujashiikana wamaa süka wantüin. 18 Waneemüin ka'ikat, o'unüshi Pablo wamaa sünain awaraijawaa naa'u Santiago. Je eejanakalaka wapüla napüshua'a na laülaayuushiikana napüleerua na anoujashiikana chajanakana Jerusalén. 19 Nüsaküin naya Pablo. Je süchikijee, nüküjakalaka namüin süpüshua'a wane'ewai sukua tü kasa naa'inrakat Maleiwa nükajee niakai sa'aka tü gentilekalüirua. 20 Shiasa'a naapapa tü nüküjalakat Pablo, müshii naya: “Anayaawatsüja'a nümüin Maleiwa saa'u”. Je namakalaka nümüin Pablo: —Joolu'u wawalaa, pütüjaa aa'ulu wattain naalin na wayuu judío anoujakana, maa aka jera miirü ee. Napüshua'a naainnua, ayatshii katsin süchiirua sünain ja'ijaashantain ma'i naashin shikeraajünüinjatüin amaa tü nuluwataakat anain Moisés. 21 Otta naapa achikichi pia sünain pikirajüin na wayuu judío kepiakana sa'aka wayuu gentile sünain noo'ulaainjanain suulia ekeraajaa sümaa tü nuluwataakat anain Moisés. Pikirajüin naya naajüin sünain noo'ulaainjanain suulia na'yote'erajatüin nata na nachooin tooloyuukana otta sünain nnojolüinjatüin kasajatajatüin namüin wakuaippa wayakana judíokana. 22 Tü wayuukalüirua, sütüjaweechi aa'u pia sünain püntüin. ¿Jamüinjatü watüma tüü süpüla pii'iyatüinjatüin sünain nnojolüin shiimain tü yootokat püchikü? 23 “Tü anakat süpüla paa'inraa joolu'u, shia tüü: Anaa pienchishii wayuu wa'aka, aapüshii nanüikü paala nümüin Maleiwa sünain naa'inrüinjatüin wane kasa nümüin süpüla kojuya ka'i. Je shia sükaliaka'a maa'ulu süpüla nekeraajüin tü namakat. 24 Pu'una namaa otta paa'inra wanaa namaa tü kasa ni'itaakat Moisés wapüleerua wayakana judíokana, tü uleinjatkat akajee wakuaippa nümüin Maleiwakai. Je süchikijee, puwalaaja tü kasa naapajatkat nümüin Maleiwa shikeraajapa süka'iya tü naküjakat achikü nümüin otta süliapala tü noojiriajatkat nekii wanaa sümaa nekeraajüin sümaa nanüikü. Paa'inra tüü. Je mayaa, sütüjaweerü aa'u tü wayuukalüirua süpüshua'a sünain nnojolüin shiimain tü yootokat püchikü sümüinrua. Otta sütüjaweerü aa'u sünain ayatü'inya pia lotüin süchiirua tü nuluwataakat anain Moisés. 25 “Noo'opünaa na anoujashii gentilekana, washajüitpa namüin tü paa'inwajiraakat anain waya sünain shiain naa'inrüinjatüin: maa aka nnojoliin neküinjanain shi'iruku mürüt eekai su'utuushin aa'in süpüla a'waajiaa su'uyaakua kasa amaleiwaseeyaasükat, nnojoliin neküinjanain süsha tü mürütkalüirua maa'aya aka shi'iruku mürüt eekai ouktüsüin sütüma aülawaa otta nnojoliinjanain na'luwajiraain nakuaippa sümaa wayuu jierü otta wane jierü nümaa wane toolo”. 26 Je Pablo, nümaashii na pienchishiikana wayuu. Je waneemüin ka'ikat, niakai namaa na pienchishiikana, naa'inrüin tü kasa uleinjatkat akajee nakuaippa nümüin Maleiwa. Mapa, ekerotshi nia sulu'umüin tü a'waajüleekat Maleiwa sünain aküjaa nümüin chi sacerdotekai süchikü süka'iya tü nojute'erüinjatkat o'u na pienchishiikana wayuu sümaa nanüikü nümüin Maleiwa je nantirajatkat o'u tü naapajatkat nümüin. 27 Shiasa'a sülü'ütpa ma'i süpüla shikeraajüin tü akaratshikat ka'iirua keraainjatkat o'u süka'iya nantirüin tü nasülajalajatkat nümüin Maleiwa, wane judíoirua Asiaje'ewalüirua, ne'rüin Pablo sünain ekeroloo sulu'umüin tü a'waajüleekat Maleiwa. Shiasa'a naainjala, neiwa'ajaain saa'in tü wayuu eejatkalüirua yala. Awanaajaashii naya noo'omüin Pablo sünain nata'ülüin nia sümaa nekiise. 28 A'waatüshii ma'i naya mayaa: “!!Wayuuinnuaa, nuu'uliwo'ukana Israel, jükaaliija waya! Wayuukai chii, nia chi wayuu a'ütakai süchikü mmakat süpüshua'a sünain ekirajaa tü wayuukalüirua kasa waliajatü wayakana judíokana, kasa süliajatü tü nuluwataakat anain Maleiwakai sulu'u tü nüshajakat Moisés otta süliajatü tü a'waajüleekat Maleiwa. Otta nia'yaa, sünain nüntirüin wayuu nnojotkat judíoin sulu'umüin tü a'waajüleekat Maleiwa, mojushiisü nütüma nümüin Maleiwa tü miichi akataluushikat nümüin”. 29 Müshii naya süka ne'rüin paala nia yaa sulu'u tü pueulokat nümaa Trófimo, chi cheje'ewaikai sulu'u Éfeso. Nüntirayaain nia Pablo nümaa, naajüin nayakana, sulu'umüin tü a'waajüleekat Maleiwa. 30 Je tü wayuukalüirua süpüshua'a, saapayaa sümapa tüü, maatsü jamakai saa'in. Awatawa'ain müshii naya noo'omüin Pablo. Naapaajaain nia sünain najaraijaain anooipa'amüin suulia tü a'waajüleekat Maleiwa sünain nasürütpünaain tü so'ukat. 31 Ouktajachichi ma'i Pablo nachikü na wayuukana wanaa sümaa süntüin tü nachikükat nümüin chi sülaülashikai tü waneekat shi'ipapa'a surulaat romano sünain neiwa'ajaain ma'i napüshua'a na wayuukana sulujunakana Jerusalén. 32 Je chii, nuutkajaain no'uluku na sülaülashiikana surulaat nutujeejanakana otta no'uluku na surulaatkana. Je awataain naya eejatüle kolochuwaain tü wayuukalüirua. Je tü wayuukalüirua shi'rapa chi sülaülashikai surulaat namaa na nusurulaatsekana, suu'ulaain Pablo suulia süshe'ejüinrua. 33 Je chi sülaülashikai surulaat, antüshi nünainmüin Pablo sünain nüta'ülüin nia sümaa nijitte'erüin nia süka piamasü kaleena. Je süchikijee, nüsakira anainchi sünain jaralin nia otta kasain naainjalain. 34 Shiasa'a ne'e tü wayuukalüirua kashüülajüsü ma'i sümaa shikiise ni'ipajee. Mayaawatuju aa'ulu nanüiki sütüma nnojolüin wanaawain naküjala, nnojotkalaka kasayaain ne'e nüpansaajirüin achikü chi sülaülashikai surulaat sütüma tü kiisekat. Nümaaje'etkalaka ne'e nia chamüin sulu'umüin tü shipiakat surulaat. 35 Je yaapa nüntüin sünain tü o'onoojüleekat yaakat so'ulu'u shipia tü surulaatkat, süpülakat ekeroloo sulu'umüin, alü'üjünüshi Pablo anulo'u natüma na surulaatkana süka müin jamakai saa'in tü wayuukalüirua nii'iree. 36 Nayakana napüshua'a, kouta'ain müshii nüchiirua sümaa nekiise. Müshii naya: “!!Anasü ouktülen!”. 37 Je wanaa sümaa nikerotinnajachin Pablo sulu'umüin tü shipiakat surulaat, müshi nümüin chi sülaülashikai surulaat: —¿Eeshi süpüla taashajaain pümaa motso'o? Nümakalaka chi sülaülashikai surulaat nümüin: —Atak, atüjashi pia aashajawaa pütchi griego. 38 ¿Nnojoishiche piain chi wayuu Egiptoje'ewai kasitkaima'ainka tü atkawaakat sütüma wayuu nümaa chi sülaülashikai mma, chi ayu'tkai na 4.000 wayuu kanüliakana “Süpü'üya o'unalüü wayuwa'in” chamüin isashiipa'amüin? 39 Nümakalaka Pablo nümüin: —Wayuu taya judío. Toumainche'echanka ma'i shia Tarso, eejachire taya jemelin, wane pueulo yaletüsü ma'i sulu'u tü mmakat Cilicia. Tachuntüin pümüin süpüla paapüin tamüin taashajaain sümüin tü wayuukalüirua. 40 Je chi sülaülashikai surulaat, nuu'ulaain nia süpüla naashajaain. Niasa'a Pablo, asha'walaashi nia yaa saa'u tü o'onoojüleekat yaakat so'ulu'u tü shipiakat surulaat süpüla aashajawaa. Nüchuntakalaka sümüin tü wayuukalüirua süka najapü shiyü'ülaainjatüin. Aashajaashi nia sümüinrua süka pütchi hebreo. Müsü nünüikü mayaa:

Aluwataaushikana 22

1 “Wa'lemüinyuwaa otta jia taatamüinyuukana, jaapaja tü tanülinjatkat taa'ujiraa”. 2 Je saapapa sünain naashajaain süka pütchi hebreo, koo'omüinre'esia ko'utüin shiairua sütüma. Ayatshija'a Pablo sünain aashajawaa: 3 “Wayuu taya judío. Jemeishi taya cha'aya Tarso sulu'u tü mmakat Cilicia, akaisa'a miyo'ushin taya yaa Jerusalén. E'ikuushi taya nütüma Gamaliel sünain süpüshua'ale'e tü nuluwataakat anain Moisés na watuushinuukana. Too'ulakayaainje'e taa'inrüin waneepia tü nüchekakat Maleiwa, maja'a aka jütüma shia, jiakana maa'utpünaaja'a ka'i yaa. 4 “Paala, tolojo achiiruachii na oo'ulakakana tü akuaippaa kanüliakat Wopu Jeket nünainjeejatkat Jesús. Shia tachajaaka achikü tü no'utünajanain aa'in. Tataüjirüin naya otta tekerojirirüin naya sulu'u tü püreesaapülekat, makai aka chira wayuu toolo otta türa wayuu jierü. 5 Chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana otta napüshua'ale'eya na waneeinnua laülaayuukana sulujunakana tü kanüliakat Sanedrín, natüjaa aa'ut sünain shiimain tü tamakat, süka naya'inya ne'e kaapajalain tamüin tü karalouktairua namüinjatkat na wawalayuu judíokanainnua chajanakana Damasco, tü jutatüinjatkat atüma wopo'u tapüleerua süpüla toushikaainjachin süchiirua chamüin. O'unüshi taya chamüin sünain shi'iyouwaa wayuukat tiairua süpüla tantirajatüin shia yaamüin Jerusalénmüin süpüla müliainjatüin shiairua atümaa. 6 “Je sünain wopulu'uin taya, talü'ütpa ma'i sünain Damasco maa aka kale'o ka'ikat, sootolo'oloo sümakalaka wane luusa katsinsü ma'i chejee sirumalu'ujee, pasanainjaakalaka taya süchikü. 7 O'nnojooshijase'e taya mmolu'u sütüma sünain taapüin wane pütchi müsü yaa: ‘Sauloo, ¿jamüshi taya pümüin müliakalaka ma'i taa'in pütüma?’. 8 Asakitshijase'e taya: ‘¿Jarai pia, Laülaashikalee?’. Süsouktakalaka tü pütchikat te'ipajee: ‘Taya Jesús chi Nazaretje'ewaikai, chi müliakai aa'in pütüma sünain pulojüin ma'i süchiirua tü wayuu tamaajatkalüirua’. 9 Na wayuu tamaajanakana, ne'rüin tü luusakat otta ainkuusü ma'i naa'inrua, shiasa nnojolüin nayaawatüin sulu'u nünüikü chi aashajaakai tamaa. 10 Asakitshijase'e taya tachukua'a: ‘¿Kasa tü taa'inrajatkat Senyotkalee?’. Nümakalaka chi Senyotkai tamüin: ‘Pütamawaata, ayata pu'unüin Damascomüin. Je yala, aküjüneerü pümüin süpüshua'a tü anakat süpüla paa'inraa’. 11 Je süka mo'uin taya süchikü tü luusakat, na wayuu tamaajanakana, najattüin taya tajapü'ipa yalejee chamüin Damascomüin. 12 “Je yala Damasco, eejachi wane wayuu kanüliashi Ananías, wane wayuu keisalashi sümüin nükuaippa nu'upala Maleiwa sümaaja'a nikeraajüin sümaa tü nuluwataakat anain Moisés. Otta nia'yaa, anasü saashajaala nüchikü süpüshua'a tü wayuu judíokalüirua kepiakat Damasco. 13 Antüshijese'e nia tanainmüin sünain nümüin tamüin: ‘Tawala Saulo, ko'u mata pia püchukua'a’. Je yala'aya ne'e, anamaatüsü tü to'ukalüirua süchukua'a. Te'rüinjese'e nia. 14 Je sünainmüin tia, nümakalaka tamüin: ‘Chi Maleiwa Namaleiwasekai na watuushinuukana, naapaain pia süpüla pütüjaainjatüin saa'u tü kee'ireekat naa'in naa'inreein, süpüla pi'rüinjachin Jesús, chi Nüchepchiakai, chi aa'inrakai nümüin waneepia tü nüchekakat, otta süpüla paapajüinjatüin nünüikü nuwaralu'upünaajatü ma'i pümüin. 15 Ni'itaain pia süpüla püküjainjachin sümüin tü wayuukalüirua süpüshua'a sainküin mmakat süchikü tü pi'rakat otta tü paapakat. 16 Je joolu'u, nnojo kajain pükua, pütamaapa, puwoutisaajitpa otta puchunta nümüin Maleiwa motüinjatüin naa'in paainjala je nu'lojooinjatüin shia puulia’. 17 “Tantapa tachukua'a Jerusalénmüin, o'unüshi taya sulu'umüin tü a'waajüleekat Maleiwa sünain aashajawaa nümaa. Je yala, süntakalaka tanainmüin wane müsü aka ta'lapüinkai saa'in 18 eere te'rüin chi Senyotkai sünain nümataalain tamüin: ‘!!Puuntawaata! Pujuittamaata yaajee Jerusalénjee. Süka jamüin, nnojoleerü jaa'a müna amüin natüma tü püküjakat tachikü’. 19 Tamakalaka nümüin: ‘Senyotkalee, naapaweeria tamüin süka natüjaain ma'i taa'u nayakana sünain talatapü'üin sulu'upünaa tü ekirajüleekalüirua nachiirua na eekai nanoujain pünain otta tamaapü'üin naya sulu'umüin tü püreesaapülekat otta ta'yaajapü'üin naya. 20 Otta natüjaa aa'ulu eejachin taya wanaa sümaa nu'utünüin aa'in Esteban, chi pi'inaajalakai süpüla aküjaa püchikü. Otta natüjaa aa'ulu sünain wanaawajiraain taya shikiirajee nu'utünajachin aa'in otta eejachin taya anajataain saa'u nashe'in napüla na o'utakana naa'in’. 21 Niasa'a ne'e chi Senyotkai nümüshi taya: ‘Pu'unaata, tajütüinjachi pia sulu'umüin mma wattapünaa nanainmüin na gentilekana süpüla püküjainjatüin tachiki namüin’ ”. 22 Shiairüja'a ne'e naapajüin tü nüküjalakat Pablo yala'aya. Shiasa'a wanaa sümaa naapüin nachiki na gentilekana, a'waanajaataalashii nachukua'a, müshii naya: “!!Wayuu makai aka chii, nnojoishi kateein o'u! !!Aakaje'enneeshi saa'ujee mmakat!”. 23 Je süka ayatüin naya kookotüin sümaa nojunüin nashe'in iipünaamüin otta nojonüin mma nekiyuutajee su'uyaawa jashichin ma'i naya noo'omüin Pablo, 24 chi sülaülashikai surulaat, nuluwataakalaka sünain nikerotinnajachin Pablo sulu'umüin tü shipiakat. Otta nuluwataakalaka ni'yaajünajachin Pablo shii'iree nüküjeein jamüin makalaka tü wayuukalüirua noo'omüin. 25 Yaapa Pablo kapüin atümaa süpüla a'yaajünaa, nümakalaka nümüin chi laülaashi eejachikai yala nü'ütpa'a, chi nutujuchikai chi sülaülakai surulaat: —¿Aapünüsü jümüin shikii ji'yaajüinjachin wane wayuu eekai romanoin apashii, sümaa nnojolin jikeraajüin takuaippa palajana müleka kaainjalashire taya? 26 Shiasa'a sütümajee tü nümakat Pablo, chi laülaashi atujuchiikai, o'unüshi nünainmüin chi laülaashi miyo'ushikai sünain aküjaa nümüin. Müshi nia nümüin: —¿Kasasükai wayuu tü paa'inrüinjatkat? Chisa wayuukai, wayuu romano apashii. 27 Niasa'a chi sülaülashikai surulaat nürütkaakalaka nünainmüin Pablo sünain nüsakirüin nia: —¿Shiimainjasa'aya wayuuin pia romano apashii? Nümakalaka Pablo nümüin: —Aa, shiima'inyan. 28 Je chi sülaülashikai surulaat, nümakalaka: —Wainma neerü tojutüin süpüla ekeroloo sünain romanoo apashii. Nümakalaka Pablo: —Alu'u tayakai, romanoshi apashii süka matüjüli'inya tashi tapüleerua. 29 Je sütümajee tüü, na a'yaajüinjanakana paala Pablo, ayakajaashii naya nuulia. Ja'itakaja'a chi sülaülashikai surulaat, nütüjaapa naa'u Pablo sünain wayuuin romano nia apashii, eimolojoosü naa'in naa'u saa'u nijitte'erüin paala nüpü. 30 Je waneemüin ka'ikat, chi sülaülashikai surulaat, shii'iree nütüjaweein ma'i saa'u tü kasain müin anainjee Pablo sütüma tü judíokalüirua, naakatüin tü nüpükat otta nükotchojirüin na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana otta napüshua'ale'eya na waneeinnua laülaayuukana sulujunakana tü kanüliakat Sanedrín. Je yaapa naya, niyu'lüin Pablo je nüntirüin nia namülatu'umüin.

Aluwataaushikana 23

1 Je Pablo, nünanajashantain ma'i na laülaayuu sulujunakana tü kanüliakat Sanedrín je nümakalaka namüin: —Wa'lemüinyuwaa, tamüin tayakai, tü takuaippakat, pansaasü nu'upala Maleiwakai. Nnojotkalaka kasain saamatüin aalinjee taa'in maa'utpünaa ka'i yaa. 2 Niasa'a Ananías, chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana, nootokalaka na wayuu pejekana nünain Pablo süpüla na'yaajaainjatüin niimatapünaa. 3 Je Pablo nümakalaka nümüin: —!!Ni'yaajaajeeria eimatapünaa pia Maleiwakai, wayuu piamakat o'upünaa! Tamüsü pia süka yalain pia joyotüin süpüla pikeraajüinjatüin takuaippa, jaralüinjatüin shia, sükajee tü ni'itaakat Moisés wapüleerua soo'opünaa makat aka tüü. Je, ¿jamakalaka joo pi'yaatitkalaka taya süka wane akuaippaa naata suulia tü e'itaanakat nütüma Moisés wapüleerua? 4 Nayasa'a na eejanakana yala, müshii nümüin Pablo: —E'rüiyaakai paa'in wayumüin sümaa pünüikü nümüin chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana. 5 Nümakalaka Pablo ne'ipajee: —Wa'lemüinyuwaa, nnojoishi tatüjaain aa'u sünain niain chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana. Nnojoisheje taya müin nümüin tatüjaale naa'u. Süka jamüin, sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa, müsü: “Nnojo mojuin pünüikü nümüin chi laülaashikai sulu'u tü puumainkat”. 6 Niasa'a Pablo, nütüjaapa saa'u sünain sümaajatüin no'uluku na laülaayuukana tü kanüliakat saduceo otta no'uluku, sümaajatüin tü kanüliakat fariseo, süka nütüjaain saa'u sünain nnojoliin wanaawajiraain naya sünain süpüshi tü kasa nanoujakat anain, nümakalaka süka wane nünüikü emetutsü: —Wa'lemüinyuwaa, wayuu taya fariseo, kashishi wayuu fariseo. So'uka'i, yaashi taya atümaa süpüla tekeraajünajachin akuaippa, jaralüinjatüin shia, saaliijee anoujaa sünain tü oso'irawaakat aa'in. 7 Shiasa'a sütümajee tü nümakat Pablo, na fariseokana namaa na saduceokana, aa'ayajiraashii ne'e naya. Akatajirawaaitpa ne'e natüma na wayuukana. 8 Süka jamüin, na saduceokana, nnojotsü oso'iraain aa'in tü ouktüsükalüirua naajüin, nnojotsü eein tü aapiee nüma'anajeejatkalüirua Maleiwa naajüin otta nnojotsü nanoujain sünain eein tü aa'inyüükalüirua. Akaajasa'a na fariseokana, nanoujain sünain eein süpüshua'ale'eya tüüirua. 9 Napüshua'ale'eya kookoto'oin müshii naya. Je no'uluku na karalouktamaajanakana sümaajanakana tü fariseokalüirua, asouknajaashii naya yalejee sünain namüin: —Nnojotsü kasain mojuin naainjalain chi wayuukai. Eeshi naashajaale eera wane aapiee nüma'anajeejachi Maleiwa nümüin otta niale aashajaain wane aa'inyüü nümüin wanaa sümaa wopulu'uin nia Damascomüin. 10 Süka emetulüin ma'i saa'in shi'ipa'aya tü aa'ayajirawaakat, chi sülaülashikai surulaat mmotsü naa'in naa'u Pablo suulia neewainjain nia sümaaya no'utüin naa'in na wayuukana. Neenajirüichikalaka wane jerasüirua surulaat süpüla nayu'lajachin Pablo yalejee otta no'unirajachin nia nuchukua'a sulu'umüin tü shipiakat surulaat. 11 Je aipa'a süchikijee, ee'iyataashi chi Senyotkai nümüin Pablo sünain nümüin nümüin: “!!Jalia pia! Nnojo pümalajaain aa'in. Süka jamüin, maa aka püküjain yaa sulu'u Jerusalén süchikü tü shiimain pütüjaakat aa'u tachikü, meeria shia pütüma chamüin Romamüin”. 12 Shiasa'a waneemüin ka'ikat, no'uluku na judíokana, anajiraasü nanüikü ojuunaa nikiirajee Pablo süpüla no'utajachin naa'in. Otta aküjashii naya süchikü meküinyüü otta nnojolüinjatüin kasain nasüin süma'inru'u nnojolin no'utüin naa'in Pablo sümaa namüin: “Süsalai waya nütüma Maleiwa nnojorüle wekeraajüin sümaa tü wamakat”. 13 Alatüshii suulia pienchi shikii wayuu na aküjakana süchikü naa'inrajatüin tüü. 14 O'unüshiijase'e naya nanainmüin na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdotekana, otta na laülaayuukana naa'u na judíokana sünain maa namüin: “Wayakana, aküjiraashii süchikü meküinyüü otta nnojolüinjatüin kasain wasüin süma'inru'u nnojolin wo'utüin naa'in Pablo sümaa wamüinja'a: ‘Süsalai waya nütüma Maleiwa nnojorüle wekeraajüin sümaa tü wamakat’. 15 Joolu'u, jiakana namaa na waneeinnua sulujunakana tü kanüliakat Sanedrín, juchunta nümüin chi sülaülashikai surulaat süpüla nüntirajachin Pablo nüchukua'a watta'a jümülatu'umüin. Shieerü juchuntayaaka nümüin jüsakiijainjachin Pablo soo'omüin soo'opünaa tü nükuaippakat süpüla nütüjaanajachin aa'u müleka kaainjalashire'eya nia. Eeweenakalaka waya yapajüin süpüla wo'utajachin naa'in wopulu'uiwa'aya, nnojoliiwa'aya nüntüin atümaa yaamüin”. 16 Niasa'a wane nüsiipü Pablo, naapa achiküt tü jülüjakat naa'in na judíokana naa'inreein. O'unüshijase'e nia eemüin tü shipiakat surulaat, nüküjakalaka shia nümüin Pablo. 17 Je Pablo, neenajakalaka wane no'uluku na laülaayuu nutujeejanakana chi sülaülashikai surulaat sünain nümüin nümüin: —Pu'unira chi jintüikai nünainmüin chi sülaülashikai surulaat, eesü wane kasa nüküjainjatkat achikü nümüin. 18 Niasa'a chi laülaashi atujeejachiikai, nu'unitkalaka chi jintüikai nünainmüin chi laülaashi miyo'ushikai. Nümakalaka nümüin: —Chi püreesashikai Pablo, neenajüin taya süpüla nuchuntajatüin tamüin tantirajachin pümüin chi jintüikai, eesü wane kasa nüküjainjatkat pümüin. 19 Niasa'a chi sülaülashikai surulaat, najattakalaka chi jintüikai najapü'ipa mamüin aka türa nümüiwa. Nüsakitkalaka nia: —¿Kasa wayuu tü püküjainjatka achiki tamüin? 20 Nümakalaka chi jintüikai nümüin: —Na judíokana, anajiraasü nanüikü süpüla nachuntajatüin pümüin pu'unirajachin Pablo watta'a nanainmüin na laülaayuu sulujunakana tü kanüliakat Sanedrín. Shia nachuntayaainjatka pümüin pu'unirajachin nia süpüla nasakiijainjachin nia soo'omüin soo'opünaa tü nükuaippakat süpüla nütüjaanajachin aa'u müleka kaainjalashire'eya nia. 21 Nnojo pünoujain namüin tü namüinjatkat pümüin. Süka jamüin, alatüsü suulia pienchi shikii wayuuirua ounjulaasüjatü sünain oukajaa nüpüla süpüla o'utaa naa'in. Shiairua, aküjasü süchikü meküinyüü otta nnojolüinjatüin kasain nasüin süma'inru'u nnojolin no'utüin naa'in Pablo sümaa namüin: “Süsalai waya nütüma Maleiwa nnojorüle wekeraajüin sümaa tü wamakat”. Je maa'ulu naya, keraajüshii ma'i. Shia ne'e na'atapajaka “anakaja'a” pümüinjachin namüin na laülaayuukana. 22 Je chi sülaülashikai surulaat, nüjütakalaka chi jintüikai sümaa nümüin nümüin sünain nnojolüin jaralüinjatüin nümüin amüin tü nüküjaitpakat nümüin. 23 Chi sülaülashikai surulaat, neenajüin piamashii na nutujeejanakana sünain nuluwataain naya süpüla nekeraajüinjatüin 200 surulaat tü suu'uikajatkalüirua, akaratshi shikii amaajunnuu otta 200 surulaat ka'apülajüshii wunu'u ke'ichisü kachueera satsatsü süpüla o'unaa ka'lepa aikat Cesareamüin. 24 Niyapajirale'einya amairua süpüla ne'ejenaa Pablo. Nuluwataain sünain nüntinnajachin Pablo chamüin süka anakat akuaippa nüma'anamüin chi sülaülashikai tü mmakat Judea, kanüliakai Félix. 25 Je namaa, nuluwataain wane karaloukta müsü sünüikü yaa: 26 Nütüma Claudio Lisias nümüin chi sülaülashikai mma Félix, kojutshikai sütüma wayuu. Tasaküin pia. 27 Na judíokana, nata'ülüin paala wayuukai chii sümaa no'utajachin naa'in. Shiasa'a tatüjaapa naa'u sünain wayuuin nia romanoshi apashii, o'unüshi taya sümaa tü tasurulaatsekalüirua sünain tayu'lüin nia noulia. 28 Süka tatüjaweein ma'i saa'u tü makat anainjee nia naküja achikü, tamaakalaka nia watta'amüin nanainmüin na laülaayuukana na'aka na judíokana, na sulu'ukana tü kanüliakat Sanedrín. 29 Süsalajeeshitaapa ne'e nia natüma, nnojolüin lotüin tü nikirajakat anain süchiirua tü aluwataanakat anain nayakana judíokana. Nnojotsü kasain naainjalain saa'in wamüin ne'e wayakana romanokana su'utünajatkaleje anainjee naa'in. Ja'itakaja'a ne'e süpüla tasürülüinjachin nia, nnojotsia ne'e tü müinjatkat anainjee nia tatüma. 30 Je süka kachiküin tamüin sünain anajiraain sünüikü no'uluku na judíokana nikiirajee süpüla no'utajachin naa'in, tajütüichipa nia pümüin. Te'itaain namüin na aküjashiikana nüchikü nantirajatüin pümülatu'umüin kasain wayuu tü nalü'üja achikü noo'omüin. Iraaichipaja'a nia pütüma. 31 Je na surulaatkana, maa aka tü münakat namüin, no'unirüin Pablo sa'wai chai nakua Antípatrismüin. 32 Je waneemüin ka'ikat, na surulaat noo'ulikajanakana, ouyantüshii nachukua'a sulu'umüin tü shipiakat surulaat. Je na amaajunakana, naya wattaka o'unüin nümaa Pablo. 33 Je nantapa Cesareamüin, naapüin tü karalouktakat nümüin chi sülaülashikai mma otta ne'itaain Pablo najapulu'uyaa. 34 Je chi sülaülashikai mma, süchikijee naashaje'erüin tü karalouktakat, asakinnüshi Pablo nütüma sünain jaleje'ewalin nia. Je nüküjapa nümüin cheje'ewalin nia Ciliciajee, 35 nümüshi nia: —Taashaje'ereechi taa pia nantapa na aküjashiikana püchikü. Je süchikijee, nuluwataain sünain ni'rajünajachin aa'u sulu'u tü miichi eere nuluwataain niakai, eepü'üle kepiain Herodes.

Aluwataaushikana 24

1 Sülatapa ja'rai ka'i süchikijee, Ananías, chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana, antüshi Cesareamüin namaa no'uluku na laülaayuukana naa'u na judíokana. Je namaa, antüshi wane wayuu pütchipü'ü, kanüliashi Tértulo. Naainnua, antüshii süpüla aküjaa nüchikü Pablo nümülatu'umüin Félix chi laülaashikai sulu'u Judea. 2 Ayu'nnüin Pablo namülatu'umüin, o'ttotüjüitta'aya Tértulo sünain maa nüliajatü Pablo nümüin Félix: —Anayaawatsüja'a pümüin piakai, piakai laülaashikalee sulu'u tü mmakat, piakai Félix kojutshikai sütüma wayuu. Sükajee tü kekiitaain pia süpüla tü a'yatawaakat, jimatataasü saa'in tü mmakat wamüin pütüma, anouktaataasü wakuaippa sulu'u tü mmakat. 3 Eepünaale waya, we'rüin waneepia tü paa'inrakat. Je soo'opünaa, talatüsü ma'i waa'in pümaa. 4 Je suulia kajajüin tatüma pükuaippa süchiirua tü waashajaainjatkat achikü pümüin, tachuntüin pümüin kapülainjanain waya paa'in sünain paapajüinjatüin wanüikü motso'o. 5 “Wayuukai chii wamüin, süchi'rashi ma'i tü wayuukalüirua. Nü'üta achiküt mmakat sünain niiwa'ajüin saa'in tü judíokalüirua sükajee tü nikirajakat anain. Otta nia'yaa, shikiipü'üjanashi tü nümaajatkalüirua chi Nazaretje'ewaikai. 6 Otta nuu'ulaküin naa'inrüin wane kasa mojushiikat atüma nümüin Maleiwa tü miichi a'waajüleekat nia, tü anuu wata'üla anainjee nia. Wekeraajüinjatüyaakaije'e tü nükuaippakat sükajee tü e'itaanakat wapüleerua wayakana judíokana, 7 niataalakalaka emenaain Lisias, chi sülaülashikai surulaat, sünain niyujaain nia wama'anajee. 8 Müshi nia wamüin sünain nantajanain pünainmüin piakai, na aküjashiikana nüchikü chi wayuukai. Pütüjaweerü aa'u sünain shiimain tü wamakat nüchikü püsakiijapa nia soo'opünaa”. 9 Je napüshua'a na judío eejanakana yala, wanaawasü nanüikü nümaa Tértulo noo'omüin Pablo. 10 Je chi sülaülashikai tü mmakat, nüchuntakalaka süka najapü nümüin Pablo naashajaainjachin. Je Pablo müshi yaa: —Sümaa wane kapülaa aa'in, asouktüshija'a paala taya taa'ujiraa pu'upala piakai, süka jamüin, tatüjaain paa'u sünain wayuuin pia kama'aichi yaa sulu'u woumain wayakana judíokana sünain akumajülüü sükuaippa wayuu. 11 Maa aka sümüneerüin pümüin, püsakiijale süchiirua, polooichi ma'i ne'e taya ka'i piammüin süchiiruajee tantüin Jerusalénmüin süpüla a'waajaa Maleiwakai. 12 Nnojoishi taya antüna aa'u sünain aa'ayajirawaa sümaa jaralü yaa, nnojoishi taya eiwa'ajüin saa'in wayuu apülaa cha'aya sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa. Ja'itakaja'a sulu'u tü ekirajüleekat na judíokana, ja'itakaja'a sainküinpünaa tü pueulokat cha'aya Jerusalén, nnojoishi taya antüna aa'u sünain aa'inraa tü aa'ayajirawaakat otta tü eiwa'ajaakat saa'in wayuu. 13 Wayuukat tüüirua, isasü süchikü shii'iyatüinjatüin pümüin sünain shiimain tü süküjakat anainjee tachikü. 14 “Shiainja'a nnojolüin taattajaa aa'u puulia sünain shiain too'ulaküin tü akuaippaa kanüliakat Wopu Jeket, tü anuu shokotüin naajüin. Too'ulaküin shia süpüla kojutüinjachin tatüma chi Maleiwakai, Namaleiwasekai na tatuushinuukana, süka tü taa'inrakat nümüin. Je nnojoishi taya oo'ulaain suulia tanoujain sünain süpüshua'a tü ashajuushikat nütüma Moisés otta natüma na nünüikimaajanakana Maleiwa sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa. 15 Otta taya'yaa, anoujashi nünain Maleiwa sümaa ka'atapalain taya nünain maja'a aka nayakana ka'atapalain sünain süso'iraajeerüin aa'in tü wayuu ouktüsükalüirua, makat aka wayuu eekai saa'inrüin tü anasükat otta türa eekai saa'inrüin tü mojusükat. 16 Müshijase'e taya achajaain süchikü waneepia aneein taa'in nümaa Maleiwa otta sümaa wayuu suulia kasajüin saamatajüin atüma taa'in. 17 “Süchikijee jera juya waraittüin taya sulu'upünaa wane mmairua, ouyantüshi taya tachukua'a toumainru'u süpüla asülajaa neerü namüin na wayuu judío müliashiikana otta sünain aapaa kasa nümüin Maleiwakai. 18 Shiakaja'a ma'i ne'e taa'inrüin tü aapaakat kasa nümüin Maleiwakai sulu'u tü a'waajüleekat, süchikijee paala taa'inrüin tü ni'itaakat Moisés wapüleerua, tü uleinjatkat akajee wakuaippa nu'upala Maleiwakai. Eejachi taya napüla wane judíoirua cheje'ewalii sulu'ujee tü mmakat Asia, nnojolüinja'a eejatüin wainma wayuu tamaa, nnojoishi taya eiwa'ajüin saa'in jaralü yaa'aya. 19 Naya anakaja'a süpüla antaa yaa pümülatu'umüin naküjaiwa tü kasain taainjalain, müleka eereje taainjala noulia. 20 Nnojoliireje'e naya, anakaja'a namüle na yaakana müleka nantüle sünain kasain tü taainjalain so'u ka'ikat tia tantinnakat o'u namülatu'umüin na laülaayuukana sulu'u tü kanüliakat Sanedrín. 21 Jamaleeinje'e shiale taainjalain tü towoolojooin pasanain nanain so'u ka'ikat tia sünain tamüin: ‘Yaashi taya atümaa so'uka'i süpüla ekeraajünaa akuaippa, jaralüinjatüin shia, saaliijee tanoujain sünain süso'iraajeerüin aa'in tü ouktüsükalüirua’ ”. 22 Naapapa Félix tü nümakat Pablo, je süka wainmain kasa nütüjaakat aa'u soo'opünaa tü Wopu nünainjeejatkat Jesús, naawatkalaka paala tü nükuaippakat süpüla mapeena sünain nümüin: —Nüntapeena Lisias, chi sülaülashikai surulaat, taapeerü nünüikü otta tekeraajeetkalaka nükuaippa chi wayuukai jaralüinjatüin shia. 23 Je nümakalaka Félix nümüin chi sülaülashikai surulaat atujeejachiikai sünain yalainjachi'inya paala Pablo süttüin atümaa, shiasa nuu'ulaanüin nümünüinjachin sünain aa'inraa tü kasa naa'inreekat otta jutatajatüin nükuaippa napüla na kasakana nünain. 24 Je mapa, sülatapa wane ka'iirua, ouyantüshi Félix nuchukua'a sümaa tü nu'wayuusekat, kanüliasü Drusila, wane wayuu judío. Neenajitkalaka Pablo. Naapajakalaka tü naashajaalakat Pablo soo'opünaa nükuaippa chi wayuu eekai nünoujain nünain Jesucristo. 25 Shiasa'a nu'ttopa Pablo sünain naashajaain nümüin süchikü tü aa'inraakat tü nüchekakat chi Maleiwakai, süchikü tü laülawaakat aa'in otta süchikü sünain süsalainjatüin wayuu saainjala nütüma Maleiwakai so'uweena wane ka'i, awatüsü naa'in Félix sütüma. Nümüshijese'e nia: —Pu'una pümata. Teenajireechia taa pia taashipa takuaippa. 26 Je Félix, eejüsü naa'in shii'iree naapeein neerü Pablo nümüin süpüla nüjütajachin nüchikü. Müshijase'e nia neenajirüin kojuyatua ma'i süpüla naashajaain nümaa sünainja'a eein naa'in shii'iree. 27 Alatüsü piama juya sünain ayatataain neenajirawalin nia. Ekeraajüsüjese'e nüka'iya Félix sünain laülawaa saa'u Judea. Je nii'iraka, o'ttüshi Porcio Festo. Je Félix, shii'iree talateein naa'in na judíokana nümaa, nnojoishi nüjüta achikü Pablo.

Aluwataaushikana 25

1 Je antüshi Festo sulu'umüin tü mmakat Judea, eeinjachire nia laülaain. Je apünüin ka'i süchikijee, o'unüshi nia yalejee Cesareajee chamüin Jerusalénmüin. 2 Je yala Jerusalén, na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana namaa na nemiyo'usekana na judíokana, antüshii nünainmüin sünain namüin nümüin tü naküjakat anainjee paala nüchikü Pablo. 3 Otta nayayaa nachuntüin wane kasa nümüin. Müshii naya: —Talateereje ma'i waa'in pümaa müleka püntirüle wamüin Pablo Jerusalénmüin süpüla shikeraajünajatüin nükuaippa yaamüin. Je tü nachajaakat achikü süka tüü, shia noukajirüinjanain nüpüla Pablo sulu'u tü wopukot süpüla nu'utünajachin aa'in. 4 Je Festo, müshi nia namüin: —Ichaa Pablo süttüin atümaa sulu'u tü püreesaapülekat cha'aya Cesarea otta ojuitteechi taya yaajee so'u palit ka'i chai takua Cesareamüin. 5 Eeweesü o'unüin no'uluku tamaa na laülaayuukana ja'aka chamüin Cesareamüin naküjaiwaje süchikü chamüin tü kasain naainjalain chi wayuukai, müleka kaainjalashireje'eya nia. 6 Je Festo, eeshi nia yala Jerusalén süpüla mekiisat ka'i eera otta poloo ka'i shiale. Je süchikijee, o'unüshi nüchukua'a Cesareamüin. Je watta'amüin, aikkalaashi nia süpüla akumajaa sükuaippa wayuu. Je nuluwataakalaka sünain nüntinnajachin Pablo nümülatu'umüin. 7 Je nüntinnapa Pablo, tü judíokalüirua antüsükalüirua Jerusalénjee, arütkaasüirua nü'ütpa'amüin Pablo sünain süküjain nüchikü sünain wattain saalin kasa mojusü tü naa'inrakat, shiasa isain nachikü nee'iyatüin sünain shiimain tü naküjakat amaa nüchikü Pablo. 8 Otta Pablo, asouktüshi naa'ujiraa. Müshi nia: —Tayakai, nnojotsü kasain taainjalain suulia tü aluwataanakat anain wayakana judíokana, nnojotsü kasain taainjalain mojutkaleje akajee tatüma tü a'waajüleekat Maleiwa otta nnojotsü kasain taainjalain nuulia chi laülaashikai saa'u mmakat süpüshua'a, chi César münakai. 9 Je Festo, shii'iree talateein naa'in na judíokana nümaa sünainjee tü nachuntakat paala, nümakalaka nümüin Pablo: —¿O'uneeshi pia Jerusalénmüin süpüla tekeraajüinjatüin pükuaippa chamü'inya? 10 Nüsouktakalaka Pablo ni'ipajee: —Anii taya pümülatu'u piakai, e'itaaushikai nütüma chi César münakai, acheküsü shikeraajünajatüin takuaippa yaa'aya. Maa aka pütüjaain saa'u, nnojotsü kasain taainjalain noulia na judíokana. 11 Müleka eereje'e kasa taainjalain anakaleje süpüla o'utünaa anainjee taa'in, nnojoija'a taya ojunaain süpüleerua ouktaa. Akaajasa'a nnojorüle shiimain tü aküjünakat amaa tachikü, nnojolojo'o jaralüin laülaain taa'u süpüla taapünajachin namüin na judíokana süpüla no'utajachin taa'in. Sükajee wayuuin romanoshi taya apashii, tachuntüin to'uninnajachin nünainmüin César süpüla niainjachin ekeraajüin takuaippa. 12 Niasa'a Festo, naashajiraakalaka namaa na nutujeejanakana, kasain anain süpüla naa'inrajatüin. Je süchikijee, nümakalaka nümüin Pablo: —Saa'u puchuntüitpain niainjachin ekeraajüin pükuaippa César, tajütüichipaja'a pia nünainmüin. 13 Je sülatapa jera ka'i süchikijee, Agripa, chi aluwataashikai naa'u na judíokana, antüshi Cesareamüin sümaa Berenice sünain asakaa Festo. 14 Je süka eein naka'iya yala, Festo, nükülaakalaka nümüin Agripa soo'opünaa tü nükuaippakat Pablo. Nümüshi nia: —Anii wane wayuu püreesashi yaa, nüpünala Félix. 15 Shiasa'a wanaa sümaa chajachinkain taya Jerusalén, na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana namaa na laülaayuushiikana naa'u na judíokana, antüshii naya tanainmüin sünain naküjain tamüin süchikü tü kasain naainjalain naajüin otta sünain nachuntüin tamüin shii'iree tamüin nümüin sünain kaainjala'inya nia. 16 Tamakalaka namüin sünain nnojolüin wakuaippain wayakana romanokana tü ni'itaanajachin ekii wane wayuu sünain kaainjalashi'inya nia otta sümaa kasalajanain shia nümüin süpülapünaa nüntire'ennüin namaa na aküjashiikana nüchikü. Tüü, waa'inrüin süpüla nüsouktajachin naa'ujiraa shi'ipajee tü aküjünakat amaa nüchikü. 17 “Müsüjase'e mayaain nantüin, nnojotsü eekuu müin tatüma. Waneemüin ka'ikat, aikkalaashi taya süpüla akumajaa nükuaippa, tasaajitkalaka nia ne'ipamüin. 18 Nayasa'a ne'e na antüshiikana sünain aküjaa süchikü tü kasain naainjalain, nnojotsü neweetira achikü wane kasa noo'omüin eekai mojuin ma'i, tü te'itaayaakat aa'u paala shiain naainjalain. 19 Tü neweetitkat ne'e achikü noo'omüin, shia nnojolüin wanaawain nükuaippa sümaa nakuaippa sünain anoujaa nünain chi namaleiwasekai. Otta wane'eya, shia nüchikü wane wayuu ouktatüjüima'a kanüliashi Jesús, shiasa nüküjain Pablo nüchikü sünain katüin no'u. 20 Je süka nnojolüin tatüjaain saa'u jamüinjatüin tatüma süchajaaya sükuaippa kasa makat aka tüü, tasakitkalaka Pablo sünain müleka nücheküle nu'uneein Jerusalénmüin süpüla nikeraajünüinjachin akuaippa chamüin sünainjee tü aküjünakat amaa nüchikü. 21 Je shiakalaka nüchuntüin jimatajatüin tü nükuaippakat atümaa süpüla niainjachin ekeraajüin shia César, chi kojutshikai sütüma wayuu maleekalia. Iraakalaka nia tasürülirüin sümaa tanajirüin naa'u. Shia ta'atapajaka ne'e eepa süpüla tajütajachin nia nümüin César”. 22 Niasa'a Agripa nümakalaka nümüin Festo: —Anakaja'a taapajüle nünüikü chi wayuukai. Je Festo müshi nümüin Agripa: —Watta'aya ne'e paapajeerü nünüikü. 23 Shiasa'a mapa watta'amüin, antüshi Agripa sümaa Berenice otta na namaatalakana sünain a'anaaushin ma'i naya. Shiasa'a wanaa sümaa nekerolüin süpa'amüin tü miichi eeinjanale naya noutkajaain, shii'iyatünakalaka namüin sütüma tü wayuu namaajatkalüirua sünain kojutüin ma'i naya atümaa. Eejana namaa, na sülaülashiikana surulaat otta na wayuu emiyo'useekana sulu'u tü pueulokat. Je Festo, nüsaajitkalaka Pablo. 24 Je nüntapa, nümakalaka Festo nümüin Agripa: —Laülaashikalee Agripa otta jia wayuuinnua yaakana wamaa süpüla ka'ikat tüü, iraa joo wayuukai chira tantirüin jümüin. Napüshua'a na judíokana nantirüin tamüin nüchikü sünain kaainjalain nia. Nantirüin shia tamüin cha'aya Jerusalén maa aka nantirüin shia tamüin yaa'ayaa Cesarea. Mojolooinsalii naya nekiiseru'u nüchiirua shii'iree nu'utünajachin aa'in. 25 Shiasa nnojolüin kasain naainjalain, saa'in tamüin, anakaleje süpüla nu'utünajachin anainjee naa'in. Jamaleeinja'a, maa aka tü nüchuntakalaja'a ne'e niakai, niainjachin César, chi kojutshikai sütüma wayuu, ekeraajüin nükuaippa sünain jaralüinjatüin shia, “tajütataaichipaja'a nia nünainmüin” tamakalaja'ayaka taa'in tale'eru'u. 26 Je süka nnojolüin tatüjaain saa'u tü kasain naainjalainjattaain tatüma nümüin César, anii nia tantirüin jümüin joolu'u, pümüinre'eja'a ma'i piakai laülaashikai Agripa, süpüla eeinjatüin tü tashajüinjatkaleje nüchikü süchikijee püsakiijain nia. 27 Malaayaakai saa'in tamüin nüjütünüin wane wayuu eekai püreesashin sümaa nnojolüin süküjünüin tü kasain naainjalain.

Aluwataaushikana 26

1 Nümakalaka Agripa nümüin Pablo: —Jutatüsü süpüla pümüinjachin tü pünüiküjatkat paa'ujiraa. Je Pablo niyalerüin najapü sünain nu'ttüin sünain aashajawaa. Müshi nia mayaa: 2 —Anataale'e saa'in tamüin yaain taya süpüla ka'i tüü sünain aashajawaa pümülatu'u piakai Agripa, piakai aluwataashikai waa'u, süpüla tasouktajachin taa'ujiraa suulia süpüshua'a tü naküjakat amaa tachikü na judíokana. 3 Anasü tamüin süka pi'raajüin ma'i tü wakuaippakat wayakana judíokana. Otta pi'raajüin ma'i tü sükuaippa tü wanoujiakat, ke'epütkat wa'ülüjirawaa achiirua. Tachuntakalaka pümüin paapajüinjatüin ma'i süpüshua'a tü tamüinjatkat pümüin. 4 “Napüshua'ale'eya na judíokana, natüjaa aa'ulu jamüin takuaippa jintülejeeiwa'aya taya, na'aka na judíojiraakana wanaa tamaa cha'aya toumainru'u otta cha'aya Jerusalén. 5 Otta nayayaa, kaka'iyaichi taya natüjaain aa'u sünain shiain too'ulaküin waneepia nakuaippa na fariseokana, eekaja'a shia süpüla namüin pümüin sünain shiimain, müleka nacheküle naküjeein. Wayainaja'a wayakana fariseokana alana'aleeka sünain ekeraajaa sümaa tü nuluwataakat anain Maleiwa noulia napüshua'a na waneeinnua judíokana. 6 Yaashi taya atümaa joolu'u sünain ekeraajünaa akuaippa, shiaja'a ma'i ne'e süka ka'atapalain taya sünain tü pütchi pansaakat paala nütüma Maleiwa namüin na watuushinuukana. 7 Napüshua'a na wawalayuu polookana piammüin shi'ipapa'a nuu'uliwo'u Israel, na'atapajüin nikeraajüinjachin Maleiwakai namüin sümaa tü nüküjakat achikü paala, tü naa'inrajatkat nükajee chi Nüneekajalakai. Müshiijase'e naya aa'inrüin nümüin Maleiwa, so'uka'i otta sa'wai, tü kasa kojutkat aka nia natüma. Sünainje'eya ne'e tüü, ka'atapalaakat, laülaashikalee, naküja achikichi taya joolu'u na judíokana. 8 ¿Jamüshiikai jia isakalaka jüchikü jünoujain sünain nüso'ire'erüin saa'in wayuu Maleiwakai? 9 “Majachi tayakai paala, shiayaa taajüin ta'yataainka ouktiraainjachin taya süchiirua aa'inraa kasa mojusü noo'omüin na anoujashiikana nünain Jesús, chi Nazaretje'ewaikai. 10 Shia ta'yataaka amaa paala tüü cha'aya Jerusalén. Sulu'u nayain kaapajalain tamüin shikii na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana, tapüreesajirüin wainma no'uluku na anoujashiikana. Je nanain na eekana no'utünüin aa'in, eejachi taya apashii sünain aapaa tanüikü sulu'u shia'inya anain tüü. 11 Wainmatua müliaatajüin naya tatüma sulu'upünaa süpüshua'a tü ekirajüleekat na judíokana shii'iree mojeein nanüikü nümüin Jesús sünain namüin: ‘Nnojoishi niain chi Nüneekajalakai Maleiwa’. Üttüsü ma'i taa'in noo'omüinrua, ashutatataatshijese'e taya sulu'upünaa pueulo sainküin mma nnojotkat noumain na judíokana sünain olojoo nachiirua. 12 “So'uma'a wane ka'i, sulu'u nayain kaapajalain tamüin shikii otta sulu'u nayain ke'inaajalain shia tajapulu'u na laülaashiikana na'akajee na sacerdotekana, o'unüshi taya Damascomüin süpüla aa'inraa tüü. 13 Shiasa'a sulu'u tü wopukot, laülaashikalee, kale'o ma'i ka'ikat, te'rüin wane luuso'u chejeejatü sirumalu'ujee, katsinsü ma'i suulia nuwarala ka'ikai, ootolo'oloo müsü pasanainjaakalaka taya süchiki wanaa namaa na tamaajanakana. 14 O'nnojooshiijase'e waya wapüshua'a mmolu'u otta taapakalaka wane pütchi müsü tamüin süka pütchi hebreo: ‘Sauloo, ¿jamüshi taya pümüin müliakalaka ma'i taa'in pütüma? Müshi aka pia saa'in tü paa'a e'ikaajakat sütüma kojunainrü ne'e süsa'a saa'awaa wanaa sümaa süsa'ijünüin achüipa'a süka o'ojia. Pasiruwaajiraashi ne'e pia pükuaippa sünain püchechaja'alaain toulia’. 15 Asakitshijese'e taya: ‘¿Jarai pia, Laülaashikalee?’. Asouktüshijese'e chi Senyotkai te'ipajee: ‘Taya Jesús, chi müliakai aa'in pütüma sünain pulojüin ma'i süchiirua tü wayuu tamaajatkalüirua. 16 Pütamaapa. Püsha'walaa. Ee'iyataashi taya pümüin süpüla te'itaainjachin pia süpüla tachepchiaa otta süpüla püküjüinjachin süchikü tü pi'rüitpakat joolu'u otta tü pi'reetkat tee'iyataapeena taa pümü'inya. 17 Tayu'leechi pia suulia tü kasa eekai naa'inreein püka na judíokana otta noulia na gentilekanaya, na anaa tajütüinjachin anainmüin pia joolu'u. 18 Tajütüin pia nanainmüin süpüla pükaalinjüinjanain naya sünain ayaawataa saa'u tü shiimainkat süpüla nayu'nnajanain sa'akajee tü piyuushikat sünainmüin tü waratshiikat otta süpüla nnojoliinjanain naya ayatüin suupünaa nüpülain Satanás, niainjachin nachajaain achikü Maleiwakai. Je yalejee, sünainjee nanoujain tanain, moteerü naa'in niakai naainjala süpüla eeinjanain naya apashii sa'aka tü nüchooinkat, nükatatkat suulia saainjala’, müsü tü nünüikükat tamüin. 19 “Toonookalaja'aka, laülaashikalee, sümaa süpüshua'a tü nümakat tamüin chi ee'iyataashikai tamüin sirumalu'ujee. 20 To'ttokoloja'aya sünain aküjaa namüin na judíokana, palajanale'eya Damascojee, je süchikijee Jerusalénmüin je sainküin süpüshua'a tü mmakat Judea ottata'aya namüin na gentilekana, sünain nayaawajaainjanain suulia naainjala, sünain nee'irataainjanain nünainmüin Maleiwakai otta sünain naa'inrajatüin kasa nee'iyatajatkat aka sünain shii'iranajaain naa'in. 21 Shiaja'a ne'e taa'inrakaja'a tüü, tü anuu nata'ülirüin anainjee taya na judíokana cha'aya sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa otta no'uteein anainjee taa'in. 22 “Je sükajee nükaaliijüin taya Maleiwakai, aniiyüija'a taya ayatüin sünain aküjaa nünüikü sümüin wayuu süpüshua'ale'eya, nünainjee chira wayuu eekai mojutüin nünainmüinre'eya chira eekai kojutüin sütüma wayuu. Nnojotsü kasain tamüin namüin yalejeeru'u suulia tü namakat na nünüikimaajanakana Maleiwa otta tü nümakat Moisés sünain shiain alatajatüin. 23 Namüin sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa sünain müliainjachin otta nu'utünajachin aa'in chi Nüneekajalakai Maleiwa otta sünain nüso'iraainjachinja'a aa'in süchikijee ouktaa. Je naküjain nüchikü sünain nii'iyatüinjatüin sünain eein tü o'ttawaakat suulia waainjala wapüleerua wayakana judíokana otta na gentilekana sükajee niain palajachin sünain oso'irawaa aa'in”. 24 Wanaa sümaa nümüin Pablo tüü naa'ujiraa, nümakalaka Festo nümüin nikiiseru'u: —!!Mamainnashiche pia, Pablo! Mamainnaichi pia sütüma waneepiain pia sünain ekirajawaa sünain karaloukta. 25 Nümakalaka Pablo nümüin: —Nnojoishi taya mamainnain. Anashi taya, Festoo, piakai kojutshikai sütüma wayuu. Tü tamakat, kasa lotüsü sümaa shia'inya tü shiimainkat. 26 Ira'asa Agripa, chi aluwataashikai saa'u wayuu, nütüjaa aa'ulu tü kasa anuu taashajaain achikü, müshijase'e taya aashajaain sümaa nnojolüin kasain taa'awa achikü yaa nu'upalapünaa. Tatüjaashaata aa'uchi nia sümaa nütüjaain saa'u tüüyaalai taashajaakat achikü noo'opünaa Jesús, süka nnojolüin sülatüsüin sulu'u wane mma eekai me'raajuuin. 27 Nümakalaka nümüin Agripa: —Piakai laülaashikalee, ¿pünouja anainrü tü namakat na nünüikimaajanakana Maleiwa? Tatüjaa aa'ulu sümaa pünoujain. 28 Nümakalaka Agripa nümüin: —Nnojoija'a taya piyunküinjachin maalü süpüla pünoujiraa sünain niain Cristoin paajüin chi wayuu kanüliakai Jesús. 29 Nümakalaka Pablo nümüin: —Maalü, otta eepünaale ne'e shiale, nücheküle Maleiwa, nnojoija'a piainjachin ne'e anoujain pümüiwa, laülaashikalee, maa aka taa'in, müinjana'aya anoujain napüshua'a na yaakana süpüla ka'i tüü sünain aapajaa tü tamakat. Shiasa nnojoliinja'a müinjanain jia aka taa'in sünain püreesaa atümaa sünainjee anoujaa. 30 Shiasa'a nütamaakalaka chi aluwataashikai saa'u wayuu, o'ttataala chi sülaülashikai tü mmakat Judea, sümaa Berenice otta na waneeinnua laülaayuukana eejanakana yala namaa. 31 Nakatalaakalaka mamüin aka türa sünain aashajirawaa soo'opünaa tü nükuaippakat Pablo. Majiraashii naya: —Nnojotsü kasain naainjalain chi wayuukai tü anakaleje anainjee süpüla nu'utünajachin aa'in. Ja'itakaja'a ne'e süpüla yaainjachin nia püreesain watüma, nnojotsü. 32 Nümakalaka Agripa nümüin Festo: —Ajütünakaije achikü chi wayuukai müleka nnojorüle nuchuntü'inya ne'e niakai niainjachin César ekeraajüin nükuaippa.

Aluwataaushikana 27

1 Je sümünapa wamüin: “Anashii najütünüle chamüin sulu'umüin tü mmakat Italia”, naapünakalaka Pablo namaa na waneeinnua püreesashiikana najapulu'u wane sülaülashi poloo shikii surulaat sulu'ujee tü waneekat shi'ipapa'a surulaat kanüliakat Nusurulaatse César münüin. Je chi sülaülashikai surulaat, Julio nünülia. 2 O'unüshiijese'e waya sulu'u wane anua cheje'ewat sulu'ujee tü pueulokat Adramitio, wane anua yapairü ma'i süpüla o'unaa sulu'umüin tü süsha'wajülekalüirua anua cha'aya Asia. Je eejachi wamaa Aristarco, wane wayuu cheje'ewai sulu'u tü pueulokat Tesalónica sulu'u tü mmakat Macedonia. 3 Je watta'amüin, antüshii waya sulu'umüin tü süsha'wajülekat anua cha'aya Sidón, eejachire naa'inrüin Julio wane kasa anasü nümüin Pablo sünain nuu'ulaain nia nuwaraijaain saa'u tü nütünajunnuukat otta naapünajachin amüin natüma tü cho'ujaakat nümüin. 4 Ojuittüin waya yalejee Sidónjee, asira'iraashii waya sümaalu'upünaa tü mma kanüliakat Chipre, pasanainkat sünain palaakat, suulia tü jouktaikat süka wapanapajeein shia. 5 Je alatüin waya sü'ütpünaa tü mmakat Cilicia otta Panfilia, antüshii waya Miramüin, wane pueulo sulu'u tü mmakat Licia. 6 Je yala, chi sülaülashikai surulaat, nünta anainrü wane anua cheje'ewat sulu'ujee tü pueulokat Alejandría o'unajatü Italiamüin. Je no'onooje'etkalaka waya sulu'u süpüla ayatajanain waya sünain tü o'unaakat. 7 Süpüla kojuya ka'i ayatshii waya o'unanajüin sümaa nnojoliin wountaataain akua sütüma tü jouktaikat. Antüshiija'a waya mojusheeka sü'ülümüin tü pueulokat Gnido. Je süka mojulaajüin tü jouktaikat wamüin, chakualajaashii waya suulia, wasaajaain shiyaama'apünaa Creta, tü mma pasanainkat sünain palaakat. Alatüin waya sü'ütpünaa tü mmakat Salmón, asira'iraashii waya sümaalu'u Creta, 8 antatataalain waya mojusheeka sulu'umüin wane mma yaa'aya ne'e sulu'u Creta kanüliasü Buenos Puertos, sü'ütpa'asü tü pueulokat Lasea. 9 Je süka wattairüin saalin ka'i tü alatakat, mojutaairü saa'in o'unaa shirokupünaa tü palaakat süka sülü'ülaain süka'iya tü juyapuulin mmapa'akat. Shiimain tüü, süka sülatüirüin tü ka'i saamajakat o'u tü judíokalüirua juya'wai. Müshijase'e naashalaain Pablo namaa süpüla jimatajanain waya yala'aya. 10 Müshi nia namüin: —Wayuuinnuaa, mojusüsa saa'in tamüin o'unaa, wainmeerü kasa amülouikat watüma. Nnojoleerü shiain ne'e amüloulin tü anuakat sümaa tü süisekat, eeshi'iya ne'e süpüla ouktüin waya'yaa. 11 Je chi sülaülashikai surulaat, nia noonooka amaa ma'i chi sülaülashikai otta chi suchupeetsekai tü anuakat nuulia Pablo. 12 Je süka mojuin tü süsha'wajülekat anua yala süpüla walatirajatüin yala tü juyapuulin mmakat, kojuya na paa'inwakana sünain shia'inya anain wojuittajanain yalejee je woo'ulaküinjanain wantüin Fenicemüin, wane mma'yaa sulu'u Creta, süka eein wane süsha'wajüle anua yala eere kaanüküin tü mmakat süpüla tü palaakat. Je tüü, kache'esü, wane süche'ekat wopumüinsü palaapünaalu'u otta wane süche'ewala'atakat wopumüinsü uuchipünaalu'u. Anteeshii waya yalamüin süpüla walatirajatüin tü juyapuuliikat yala'aya. 13 Je süka suwawalaain jiyatta'a wane jouktai uuchijeekana, anayaairü süpüla ayatüin waya sünain o'unaa naajüin. Najaraittüinjese'e süchukua'a sulu'umüin tü anuakat tü karapinkat. O'unüshii waya sünain pejepünaainja'a waya sünain sotkat palaa. 14 Je yaaulerü süchikijee wojuittüin, antüsü wane wawai wanain, palaajeekuat wiinnaalu'u, sünainjeejatü tü mmakat. Shi'yaatirüinjase'e ma'i tü anuakat wamaa. 15 Otta sülü'üjüinjase'e waya. Je süka isain wachikü shi'ipapa'akain watüma tü anuakat shi'ipajee tü wawaikat, waawalüitpa wakuaippa süpüla tü wawaikat, eepünaale ne'e waya sülü'üjüin. 16 Alatüshii waya shiyaama'apünaa wane mmachan pasanain sünain palaakat, kanüliasü Cauda, eejatüle jiyattain saa'in tü wawaikat. Je süchipünaa wainma wamüliala, wainküin wo'ote'erüin sulu'umüin tü anuakat tü anuachan sükorolokat. 17 O'otooin shia watüma, wakaalajüin tü anuakat süka jiiku suulia saawaja'alaain sükorolo süpüla su'walakajaain. Je mapa süka mmolüin naya seema sütüka'alaain tü anuakat sünain tü mma kanüliakat Sirte, wane jasai ko'oyotsü süle'eru'u palaakat, nasiratitkalaka tü uniakat unapümüinkana'aya suulia tü wawaikat. Je noo'ulaakalaka tü anuakat su'unüin sütüma tü wawaikat. 18 Je waneemüin ka'ikat, ayatsü katsüin woo'omüin tü wawaikat, nojunüitkalaka süpüshi süise tü anuakat shirokumüin tü palaakat süpüla jamaamainjatüin shia. 19 Je apünüinpa ka'i sünain waraittüin waya, na anuapü'ükanaya ne'e, nojunataainja'aya tü sükorolokot tü anuakat, tü nnojotkat ja'ijaain ma'i. 20 Süpüla kojuya ka'i, nnojoishi ee'iyalaain chi ka'ikai otta tü jolotsükalüirua. Je sütümajee tü wawaikat, a'yaatirakat ma'i wamaa tü anuakat, nnojolüitpa we'itaain sünain wo'ttaainjanain. 21 Je süka kojuyain ka'i walatitkat sümaa nnojolüin kasain weküin, nütamaakalaka Pablo sünain nüsha'walaain pasanain wanain wapüshua'a. Müshi nia: —Wayuuinnuaa, müleka jaapaaleinkeje tamüin tü tamakat jümüin sünain nnojoliin wojuittajanain Cretajee, nnojolüje we'rüin tü müliaa we'rakat maa'ulu otta nnojolüje kasain amüloulin jütüma. 22 Je joolu'u, !!jalia jia! !!Jüchechera jaa'in! Süka jamüin, nnojoleerü jaralüin ouktüin ja'akajee, mayaainje'e shieerüin amüloulin tü anuakat woulia. 23 Aipa'inka, ee'iyataashi tamüin wane aapiee nüma'anajeejachi chi Maleiwakai, chi Maleiwa laülaakai taa'u sulu'u taa'inrüin nümüin tü kasa kojutkat aka nia tatüma. 24 Müshi nia tamüin: “Pabloo, nnojo mmolüin pia. Nnojoleechi pia nuu'ulaain Maleiwakai ouktüin süka püntajachi'inya ma'i nümülatu'umüin César, chi laülaashikai, süpüla püsouktüinjachin paa'ujiraa. Otta pünainjee, nnojoleerü nuu'ulaain Maleiwakai ouktüin tü wayuukalüirua yaakat pümaa sulu'u tü anuakat”. 25 Je sünainjee tü nümakat tamüin, tamüshii jia: !!Jalia jia, wayuuinnua