The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Матвей 1

1 Абраһамай үри һадаһан болохо Давидай үри һадаһан Иисус Христосой уг гарбалынь иимэ: 2 Абраһам болбол Исаагай эсэгэ, Исаак – Яковай эсэгэ, Яков – Иудын ба тэрэнэй аха дүүнэрэй эсэгэ байгаа. 3 Иуда болбол Тамар гэдэг эхэнэрһээ Перец Зерах хоёр хүбүүтэй байгаа. Перец – Һэцрон хүбүүтэй, Һэцрон – Арам гэдэг хүбүүтэй, 4 Арам – Аминадаб хүбүүтэй, Аминадаб – Нахшон хүбүүтэй, Нахшон – Салмон хүбүүтэй байгаа. 5 Салмон болбол Рахаб гэдэг эхэнэрһээ Боаз хүбүүтэй болоо. Боаз Руфь хоёрһоо Обед хүбүүн түрѳѳ. Обедһээ Иесай хүбүүн түрѳѳ. 6 Иесайн уг тэрэнэй хүбүүн Давид хаан залгамжалаа. Давид хаанай захиралтаһаа эхилээд, Израилиин арад зониие хашалтаар Вавилон руу нүүлгэһэн саг хүрэтэр Иисусай элинсэг үбгэ эсэгэнэрынь иимэ: Давидай уг Соломон залгамжалаа. Соломоной эхэнь түрүүн Урия гэдэг хүнэй һамганиинь һэн. Соломонһоо Рехобоам хүбүүн, Рехобоамһаа – Абия, Абияһаа – Аса, Асаһаа – Иошафат, Иошафадһаа – Иорам, Иорамһаа – Узия, Узияһаа – Иотам, Иотамһаа – Ахаз, Ахазһаа – Езекия, Езекияһаа – Манассий, Манассийһаа – Амон, Амонһоо – Иосий түрѳѳ. Иосийһоо Иехони болон тэрэнэй аха дүүнэрынь түрэһэн юм. 12 Вавилон руу хашалтаар нүүлгэгдэһэнһэйнь хойшо Иехониһоо Залафиил гараа, Залафиилһаа Зоробабэл, 13 Зоробабэлһээ – Абиуд, Абиудһаа – Елиаким, Елиакимһаа – Ацор, 14 Ацорһоо – Садок, Садокһоо – Ахим, Ахимһаа – Елиуд, 15 Елиудһаа – Елеазар, Елеазарһаа – Матфан, Матфанһаа – Яков, 16 Яковһаа Мариятай һууһан Иосиф түрэһэн байгаа. Марияһаа Бурханай табисуурта гэжэ алдаршаһан Иисус хүбүүн түрѳѳ. 17 Иигээд, Абраһамһаа Давид хүрэтэр арбан дүрбэн үе болоно. Мүн Давидһаа эхилээд, Вавилондо нүүлгэгдэһэн саг болотор арбан дүрбэн үе, Вавилондо нүүлгэгдэһэнһээ хойшо Бурханай табисууртын түрэтэр баһал арбан дүрбэн үе болоно. 18 Бурханай табисуурта Иисус Христосой түрэһэн түүхэ иимэ: Мария эжынь хадагаа табиһан Иосиф нүхэртэйгѳѳ гэрлэхынгээ урда Нангин Һүлдэһѳѳ хээлитэй болоһоноо мэдэрбэ. 19 Мариягай Иосиф нүхэрынь үнэн сэдьхэлтэй хүн байжа, зоной урда басаганай нэрэ муугаар хэлүүлэн бузарлахагүйн тула түрэ хуримаа шэмээгүйхэн болюулха гэжэ шиидэбэ. 20 Тиигэжэ бодоод, Иосифой дууран хэбтэхэдэнь, Бурханай Эльгээмэл зүүдэндэнь үзэгдѳѳд, иигэжэ хэлэбэ: «Давидай үри һадаһан Иосиф, Мариягай түрэхэ хүбүүн Нангин Һүлдэһѳѳ бүрилдэһэн юм. Тиимэһээ ши тэрэниие һамган болгожо абахаяа бү ай. 21 Тэрэшни хүбүү түрэхэ, тэрээндэ Иисус гэжэ нэрэ үгэхэш, юундэб гэбэл, тэрэ арад зоноо нүгэл хилэнсэгһээ абарха юм». 22 Тиигэжэл Дээдын Эзэнэй лүндэншѳѳрѳѳ иигэжэ дамжуулжа айладхаһаниинь бүтэбэ даа: 23 «Басаган хээлитэй болоод, хүбүү түрэхэ, тэрээниие Эммануил гэжэ нэрлэхэ», энэ нэрэнь Бурхан мантай хамта байна гэһэн удхатай. 24 Иосиф нойрһоо һэреэд, уданшьегүй Бурханай Эльгээмэлэй захирһан ёһоор Мариятайгаа гэрлэжэ һууба. 25 Хүбүүнэйнгээ түрэтэр Иосиф һамгантайгаа хамта унтаагүй һэн. Хүбүүндээ тэрэ Иисус гэжэ нэрэ үгѳѳ һэн.

Матвей 2

1 Иисус болбол Иудейн Вифлеем хотодо Ирод хаанай зонхилжо байха үедэ түрэбэ. Тэрэ үедэ зүүн зүгһѳѳ Иерусалим хотодо сэсэшүүл ерээд, 2 хүнүүдһээ иигэжэ асууба: «Иудейн хаан болохоор заяагдажа түрэһэн үхибүүн хаанаб? Бидэ тэрээнэй одоной зүүн зүгтэ мандахые хараад, тэрээндэ мүргэхэеэ ерээбди». 3 Энээниие дуулаад, Ирод хаан, тэрээнтэй хамта бүхы Иерусалимай зон һанаата болобо. 4 Тиигээд Ирод бүхы ахамад санаартаниие, Хуули заадаг багшанарые суглуулаад: «Бурханай табисуурта Христос хаана түрэхэ ёһотой байгааб?» – гэжэ тэдэнһээ һураба. 5 Тэдэнь иимэ харюу үгэбэ: «Иудейн Вифлеемдэ түрэхэ ёһотой байгаа, лүндэншын иигэжэ бэшэһэн ёһоор: 6 „Иудейн орон дайдын Вифлеем хото, ши Иудын мэдэлэй бусад шухала хотонуудһаа юугээрээшье дутанагүйш, юундэб гэхэдэ, минии Израилиин арад зониие хүтэлхэ ехэ ударидагша шамһаа мүндэлэн гараха юм“». 7 Тиихэдэнь Ирод зүн зүгһѳѳ ерэһэн сэсэшүүлые нюусаар дуудаад, одоной мандаһан саг тэдэнһээ мэдэжэ абаба. 8 Тиигээд тэдэниие Вифлеем эльгээхэ зуураа: «Ошоод, тэрэ хүбүүе һайнаар бэдэрэгты. Тэрэниие олоод, намда дуулгаарайгты. Би баһа ошожо тэрээндэ мүргэхэ һанаатайб», – гэжэ хэлэбэ. 9 Тэдэнь хаанай хэлэһэн үгэ шагнаад, замдаа мордобо. Зүүн зүгтэ хараһан одоёо дахин харахадаа тэдэнэр угаа ехээр баярлаба. Тэрэ одон тэдэниие хүтэлэн, урдань ябажа, һүүлэй һүүлдэ хүбүүнэй байһан газарта асараад тогтошобо. 11 Сэсэшүүл гэртэ ороод, хүбүүнэй Мария эхэтэйгээ байхыень хараба, тиигээд газар хүрэтэр дохин тэрээндэ мүргэбэ. Асарһан бэлэгүүдээ дэлгэжэ, хүбүүндэ алта мүнгэ, сан санзай, һайхан үнэртэй ургамалай тоһо үргэбэ. 12 Зүүдэндээ тэдэ Иродтэ бусажа бү ошогты гэһэн һэргылэмжэ Бурханһаа абаһан хадаа ондоо харгыгаар ѳѳрынгѳѳ нютаг орондо бусаба. 13 Тэдэ сэсэшүүлэй ябаһан хойно Бурханай Эльгээмэл Иосифой зүүдэндэ үзэгдѳѳд, иигэжэ хэлэбэ: – Ирод энэ хүбүүе алахаяа һанаашалаад, бэдэржэ орохонь. Тиимэһээ ши бушуухан бодоод, хүбүүгээ эхэтэйнь абажа, Египет руу тэрьедэ. Тиигээд минии шамда дуулгатар тэндээ байгаарай. 14 Иосиф үхибүүгээ эхэтэйнь абажа, тэрэл һүниндѳѳ Египет ябаба. 15 Тэдэнэр Иродэй үхэтэрынь тэндэ байгаа. Тиигэжэл Дээдын Эзэнэй лүндэншѳѳрѳѳ дамжуулан: «Би Египедһээ ѳѳрынгѳѳ Хүбүүе дуудааб», – гэжэ айладхаһаниинь бүтэбэ даа. 16 Сэсэшүүлдэ мэхэлүүлһэнээ мэдэрхэдээ, Ирод аргагүй ехээр сухалдаба. Тиигээд Вифлеем хото болон тэрэниие оршон тойроһон нютагуудай хоёр наһанһаа доошо хүбүүдые алагты гэһэн захиралтатайгаар сэрэгшэдээ эльгээбэ. Үхибүүнэй наһа Ирод сэсэшүүлһээ мэдэжэ абаһан сагаар багсааһан байна. 17 Тиигэжэл Иеремия лүндэншын айладхаһан ёһоор Дээдын Эзэнэй найдуулһаниинь бүтэбэ даа: 18 «Рама соо айхабтар гашуудалтайгаар уйлаха бархирха абяан дуулдана. Рахель хюдуулһан үхибүүдээ шаналан уйлана, һанааень заһахын аргагүйл». 19 Иродэй үхэһэн хойно Египедтэ байһан Иосифой зүүдэндэ Бурханай Эльгээмэл үзэгдѳѳд: 20 «Ши бодоод, хүбүүгээ эхэтэйнь абажа, Израиль нютагаа бусажа ошо. Хүбүүнэй ами хороохоёо һанагшад мүнѳѳ хосороо», – гэжэ хэлэбэ. 21 Иосиф үхибүүгээ эхэтэйнь абажа, Израиль нютагаа бусаба. 22 Иродэй орондо Архелай хүбүүниинь Иудейдэ хаан болоо гэжэ дуулаад, Иосиф тиишэ ошохоёо айгаа. Харин Иосиф зүүдэндээ дахин зүблэл абаад, Галилейн можо зүглэбэ. 23 Тэндэ Иосиф гэр бүлэтэйгѳѳ Назарет хотодо түбхинэн нютагжаба. Тиигэжэл «Тэрэ Назаредэй гэжэ нэрлүүлхэ» гээд лүндэншэдэй айладхаһаниинь тудаа.

Матвей 3

1 Тэрэ сагта Уһаар Арюудхагша Иоанн Иудейн сүл губи ерээд, номнол хэбэ. 2 «Бурханай хаан түрэ һаяар мандахань, тиимэһээ нүгэл үйлэдэхэеэ болёод, Бурханда хандагты», – гэжэ тэрэ хэлэбэ. 3 Иоанн тухай лүндэншэ Исайя иигэжэ хэлээ: «Дээдын Эзэнэй ябаха замынь бэлдэгты, алхаха харгыень дардам сэхэ болгогты гэжэ хэн бэ даа сүл губида хашхарба». 4 Иоанн тэмээнэй нооһон хубсаһа үмдэдэг, һур бэһэ бэһэлээд ябадаг бэлэй. Тэрэ таршаагаар, зэрлиг зүгын балаар хооллодог байгаа. 5 Тиихэдэ Иерусалимайхид, Иудей можын хамаг зон, Иордан гол тойрон һуугшад булта тэрээндэ ошобо. 6 Тэдэ зон нүгэл шэбэлнүүдээ мэдэрэн гэмшэбэ, тиин Иоанн тэдэниие Иордан голдо шунгуулан уһаар арюудхаба. 7 Уһанда арюудхуулхаяа олон фарисейнүүдэй, саддукейнэрэй ерэжэ ябахые хараад, Иоанн тэдэндэ иигэжэ хэлэбэ: «Хорото могойн таһардаһад! Бурханай буулгаха хэһээлтэһээ иигээд хулжахыетнай таанарта хэн заагааб? 8 Таанар буянтай һайн юумэ бүтээжэ, Бурханда хандаһанаа харуулагты. 9 Үбгэ эсэгэмнай Абраһам юм гэжэ ѳѳһэд тухайгаа бү бодогты, юундэб гэхэдэ, Бурхан энэ хэбтэһэн шулуугааршье Абраһамда үри хүүгэдые бүтээжэ шадаха юм гэжэ танда хэлэхэ байнаб. 10 Модо үндэһѳѳрнь таһа сабшаха алма һүхэ бэлэн байна: һайн үрэ жэмэс үгэдэггүй алишье модон таһа сабшагдаад, галда хаягдаха. 11 Нүгэлѳѳ гэмшэһыетнай баталан би таанадые уһаар арюудханаб, теэд минии хойноһоо Заларан ерэгшэ таанадые Нангин Һүлдэ гал хоёроор арюудхаха. Тэрэ намда ороходоо агууехэ юм. Би тэрэнэй гуталыеньшье абажа ябаха эрхэгүйб. 12 Тэрэ таряагаа сэбэрлэхээр хүрзэеэ гартаа адхаад байна: таряагаа суглуулжа амбаартаа хадагалха, харин мэхиинэ һолоомыень залиршагүй галда шатааха». 13 Тэрэ сагта Иисус Иоаннһаа уһан арюудхалда хүртэхэеэ Галилейһээ Иордан голдо ерэбэ. 14 Тиихэдэнь Иоанн Иисусай һанал хубилгаха зорилготойгоор: «Би шамһаа уһан арюудхалда хүртэхэ ёһотойлби, тиигэн гэһээ ши намда ерэбэ гүш?» – гэбэ. 15 Теэд Иисус тэрээндэ: «Мүнѳѳ энээниие хэе, бидэ иигэжэл Бурханай эрхэ хүсэл бүтээхэбди», – гэбэ. Тиихэдэнь Иоанн зүбшѳѳбэ. 16 Уһаар арюудхууламсаараа Иисус уһанһаа гараба. Тиихэдэнь тэрээндэ огторгой сэлигдэн нээгдэбэ, тэрэ гулабхаадал мэтэ Бурханай Һүлдын дээрэнь буухые хараба. 17 «Энэ минии хайрата Хүбүүмни гээшэ, һанаа сэдьхэлдэмни таатай юм», – гэһэн абяан огторгойһоо дуулдаба.

Матвей 4

1 Удаань Һүлдэ Иисусые альбан шолмосоор һорюулха туршуулхаяа сүл губи руу хүтэлжэ абаашаба. 2 Иисус дүшэн үдэр, дүшэн һүни масаглаад, һүүлдэнь гэдэһэниинь аргагүй ехээр үлдэбэ. 3 Тиихэдэнь һоригшо шолмос тэрээндэ ерээд: «Хэрбээ ши Бурханай Хүбүүн юм һаа, эдэ шулуунуудта хилээмэн болохыень захира», – гэбэ. 4 Тиихэдэнь Иисус: «„Хүн гансал хилээмээр амидардаг бэшэ, харин Бурханай хэлэһэн үгын ашаар амиды ябадаг юм“, – гэжэ Нангин Бэшэгтэ хэлэгдэнэ», – гэжэ харюусаба. 5 Һүүлдэнь Иисусые шолмос нангин Иерусалим хото абаашажа, Бурхан Һүмын орой дээрэ байлгаба. 6 «Хэрбээ ши Бурханай Хүбүүн юм һаа, эндэһээ доошоо һүрэ. Тиигэбэлшни, „Бурхан ѳѳрынгѳѳ Эльгээмэлнүүдтэ шинии тушаа захиралта үгэхэ, шулуунда бүдэржэ унахагүйншни тулада тэдэ шамайе гар дээрээ үргѳѳд ябаха“, – гээд Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ ха юм», – гэжэ Иисуста шолмос хэлэбэ. 7 Тиихэдэнь Иисус: «Бурханшни болохо Дээдын Эзэнээ бү турша гээд баһа тэндэ бэшээтэй юм», – гэжэ шолмосто харюусаба. 8 Иисусые шолмос дахин үндэр гэгшын хада дээрэ абажа гараад, дэлхэйн бүхы хаан оронуудые, тэдэнэй һүр жабхалангые харуулна. 9 «Хэрбээ хүлдэм унажа мүргѳѳ һаашни, би эдэ бүгэдые шамда үгэхэб!» – гэжэ тэрээндэ шолмос хэлэбэ. 10 Тиихэдэнь Иисус шолмосто: «Ай, сатана! Намһаа зайла! „Ши Эзэн Бурхандаал шүтэжэ, гансал тэрээндээ алба хэжэ бай!“ – гээд Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ», – гэжэ харюусаба. 11 Тиихэдэнь шолмос Иисусые орхижо ошобо, харин Бурханай Эльгээмэлнүүд тэрээндэ туһалхаяа ерэбэ. Иисус Галилей можодо ажалаа хэжэ эхилбэ. 12 Иоаниие түрмэдэ хаагаа гэжэ дуулаад, Иисус Галилей можо ошобо. 13 Теэд Назарет хотодоо байхын орондо тэрэ Капернаум хотодо һуурижаба. Тэрэ хото Галилей далайн хажууда, Забулон ба Нафталим обогуудай газарта оршожо байгаа. 14 Тиигэжэл лүндэншэ Исайягаар дамжуулан Бурханай айладхаһаниинь бүтэбэ даа: 15 «Забулоной газар, Нафталимай газар, нуурай шадархи харгын дэргэдэхи газарнууд, Иордан голой саада бэе, бусад үндэһэтэнүүдэй Галилейн газар дайда, 16 харанхы мунхагта һуугаашад тон ехэ гэрэл туяа үзэхэ! Үхэлэй ороной һүүдэртэ һуугаашадта гэрэл туяа сасарха!» 17 Тэрэ сагһаа хойшо Иисус: «Нүгэл үйлэдэхэеэ болижо, Бурханда хандагты, Бурханай хаан түрын мандахань ойртоод байнал», – гээд номножо эхилбэ. 18 Нэгэтэ Галилей далайн хажуугаар ябажа ябахадаа, Иисус аха дүү хоёрые хараба. Тэдэ загаһашадай нэгэнь Пётр гэжэ ара нэрэтэй Симон, нүгѳѳдэнь тэрэнэй Андрей гэдэг ахань байгаа. Тэдэ хоёр загаһашад гүльмэеэ далайда хаяжа байба. 19 «Таанар хойноһоомни ябагты, загаһа барихын орондо хүнүүдые намда хандуулха албанда би таанадые һургахаб», – гэжэ Иисус тэдэндэ хэлэбэ. 20 Тиигэхэдэнь тэдэнэр дары гүльмэеэ орхёод, Иисусай хойноһоо ябаба. 21 Тэндэһээ саашалжа ябатараа Иисус Зэбэдэйн хүбүүдые, Яков Иоанн хоёрые хараба. Аха дүү хоёр Зэбэдэй эсэгэтэеэ хамта онгосодо һуугаад, гүльмэеэ заһажа байгаа. Иисус тэдэниие хамта ябалсахаарнь дуудаба. 22 Тэдэнь дары онгосоёо, эсэгэеэ орхёод, Иисустай ябаба. 23 Иисус бүхы Галилей можоор ябажа, мүргэлэй гэрнүүдтэ арад зониие һургаба, Бурханай хаан түрэ тухай Һайн мэдээсэл номнобо, элдэб янзын үбшэ хабшатай хүнүүдые эмнэн эдэгээбэ. 24 Иисус тухай алдар суу бүхы Сири ороноор хаа хаанагүй тараба. Тиимэһээ тэрээндэ ехээр үбдэжэ зобожо байһан, досоогоо ада шүдхэртэй болоһон, унадаг үбшэнтэй, саа үбшэнтэй, мүн бусадшье элдэб янзын үбшэ хабшантай зониие олоор асаржа байба, тиин Иисус тэдэниие бултыень эдэгээбэ. 25 Галилей можоһоо, Арбан хото можоһоо, Иерусалимһаа, Иудей можоһоо, Иордан голой саада бэеһээ ерэһэн үй түмэн зон Иисусые дахажа ябаба.

Матвей 5

1 Хажуудаа олон зоной сугларһые харахадаа, Иисус хада дээрэ гаража, тэндээ һууба. Тэрэниие тойроод шабинарынь сугларба. 2 Иисус тэдэ зониие һургажа эхилбэ. 3 «Бурханай Һүлдѳѳр дуталдагшад, жаргалтайл, Огторгойн хаан түрэ тэдэнэй ха юм. 4 Гуниглан уйлаашад жаргалтайл, Бурхан тэдэнэй һанаае амаруулхал. 5 Даруу номгон зон жаргалтайл, тэдэнэр дэлхэйе уг залгамжалхал. 6 Үнэн зүбые угаа ехээр хүсэгшэд жаргалтайл, тэдэнэр һанаһандаа хүрэхэ юм. 7 Бусад зониие хайрлаашад жаргалтайл, тэдэниие ѳѳһэдыень хайрлахал. 8 Арюун сэдьхэлтэн жаргалтайл, тэдэнэр Бурханиие үзэхэл. 9 Амгалан байдал найруулагшад жаргалтайл, Бурхан тэдэниие үхибүүдни гэжэ нэрлэхэл. 10 Бурханай эрхэ хүсэлѳѳр ажаһууһанайнгаа түлѳѳ хашуулагшад жаргалтайл, Огторгойн хаан түрэ тэдэнэй ха юм. 11 Минии түлѳѳ доромжолуулһан, хашуулжа намнуулһан, элдэбээр хардуулһан байбал, таанад жаргалтайт. 12 Баярлажа, хүхижэ ябагты! Тэнгэридэ таанадта агууехэ шагнал бэлдээтэй байна. Эртэ урда ажамидарһан лүндэншэдые баһал иигэжэ хашажа үлдэжэ байһан юм». 13 Таанад газар дэлхэйн зоной дабһан хужарынь гээшэт. Хэрбээ дабһанай амтаяа гээгээ һаань, дахин тэрэниие яажа гашуун болгохоб? Тиигээ һаа дабһан юундээшье хэрэггүй болоод, миил хаягдажа, хүнэй хүлдэ гэшхүүлхэ зэргэтэйл. 14 Таанад газар дэлхэйн зоной гэрэл туяа гээшэт. Хада дээрэ бодхоогдоһон хото хоргодожо шадахагүйл. 15 Зула аһаагаад, хэншье тэрэнээ амһарта доро табидаггүй, харин гэртэ байһан зониие бултыень гэрэлтүүлжэ байхын тула зулын табюур дээрэ бадараадаг юм. 16 Энээндэл адляар танай гэрэл туяа улад зоной урда гэрэлтэжэ байхань болтогой, тиигэбэл дэмбэрэлтэ һайхан хэрэгүүдыетнай зон хараад, тэнгэридэхи Эсэгэдэтнай магтаал соло дуудахал. 17 Моисейн Хуули гү, али лүндэншэдэй бэшээшые болюулхаяа намайе ерээ гэжэ бү бодогты. Би эдээниие болюулхаяа бэшэ, харин үнэн дээрэнь бүтээхэеэ ерээб. 18 Газар тэнгэри хоёрой байгаал сагта, Хуулиин багаханшье зүйл, бишыханшье үзэгынь үгы болохогүй гэжэ таанадта баталан хэлэнэб. Досоонь бэшээтэй бүхы юумэнүүд заабол бэелхэ зэргэтэй юм. 19 Тиин Хуулиин тон эгээлэй заабариие эбдэһэн, улад зониие тиимэ юумэндэ һургаһан хүн Огторгойн хаан орон дотор тон бирагүй хүн байха. Зүгѳѳр эдэ заабаринуудые сахидаг, улад зониие тиимэ юумэндэ һургадаг хүн Огторгойн хаан орон дотор агууехэ хүн байха. 20 Хэрбээ таанар Бурхантай баталһан Хэлсээе Хуули заадаг багшанарһаа, фарисейнүүдһээ үлүү һайнаар дүүргэдэггүй һаа, Огторгойн хаан орондо орохогүйт гэжэ баталан хэлэнэб. 21 «Хүниие бү ала, алууршан зарга шүүбэридэ үгтэхэ», – гэжэ эртэ урда сагта хүнүүдэй хэлэдэгые таанар дуулаһан бэзэт. 22 Хүндэ дэмы уурлаһан хүн зарга шүүбэридэ орохо зэргэтэй гэжэ би мүнѳѳ таанадта хэлэнэб. Хүниие «рака» гэһэн хүн Зүблэлэй гэшүүдэй заргада үгтэхэ ёһотой; хүниие «тэнэг» гэһэн хүн гал тамада унаха ёһотой гэжэ би таанадта хэлэнэб. 23 Хэрбээ ши үргэлэй шэрээгэй хажууда үргэл хэхэеэ ябаһанаа, хүнэй шамда гомдолтой байһые һанаандаа оруулбал, 24 үргэлэй шэрээгэй хажууда үргэлѳѳ орхи. Тиигээд бушуухан ошожо, нүгѳѳ хүнтэеэ эбтэй боло, тиигэһэн хойноол үргэл мүргэлѳѳ үргѳѳрэй. 25 Хэрбээ хэн нэгэн шинии урдаһаа зарга барижа, шамайе зарга шүүбэридэ абаашажа байбал, зарга шүүгшын мэдэлдэ ороогүйдѳѳ, замдаа хэрэгээ түргэхэн шиидхэхые оролдо. Тиигээгүй һааш, шамайе зарга шүүбэридэ үгэхэ, зарга шүүгшэ шамайе түрмын харуулшанда тушааха, харин харуулшан шамайе түрмэдэ һуулгаха. 26 Үри шэриеэ дууһан, һүүлшын хашарһан хүрэтэр түлѳѳгүй һаа, ши тэндэһээ гарахагүйш гэжэ шамда баталан хэлэнэб. 27 «Эрэдээ гү, али эхэнэртээ бү урба», – гэжэ эртэ урда сагта хүнүүдэй хэлэдэгые таанар дуулаһан бэзэт. 28 Харин би мүнѳѳ иигэжэ хэлэхэ байнаб: ондоо эхэнэр тээшэ хараад, тэрээнтэй ниилэхэ һанаатай байһан алишье хүн һанал бодолдоо тэрэ эхэнэртэй орёолдон, ѳѳрынгѳѳ һамганда урбаба гээшэ. 29 Хэрбээ баруун нюдэншни шамайе нүгэлдэ оруулаа һаа, тэрэнээ һуга татаад хая. Бүрин эрхэтэнтэйгээ гал тамада хаягдахын орондо гансахан эрхэтэнгүй ябабалшни шамда дээрэ байха. 30 Хэрбээ баруун гаршни шамайе нүгэлдэ оруулаа һаа, тэрэнээ таһа отолоод хая. Бүрин бүтэн эрхэтэнтэйгээ гал тамада хаягдахын орондо гансахан лэ мүсыншни хосорбол, шамда дээрэ байха. 31 Һамганһаа һалажа байһан эрэ бүхэн һалаһан тухайгаа гэршэлгэ һамгандаа бэшэжэ үгэхэ ёһотой гэжэ баһа хэлэгдэһэн байдаг. 32 Харин би мүнѳѳ таанадта иигэжэ хэлэхэб: ѳѳртэнь урбаагүй эхэнэрһээ бусад шалтагаануудаар һалаһан алишье эрэ һамгаяа урбалтада түлхинэ; мүн тиимэ эхэнэрээр һамга хэһэн хүн баһал урбагша болоно. 33 «Дээдын Эзэндэ үгэһэн тангаригаа бү эбдэ, тэрэнээ сахижа яба», – гэжэ эртэ урда сагһаа хүнүүдтэ хэлэдэгые таанар баһа дуулаа һэн бэзэт. 34 Харин би мүнѳѳ танда иигэжэ хэлэхэб: найдуулга үгэхэдѳѳ огто бү тангаригла, огторгой тэнгэреэршье бү тангаригла, юундэб гэбэл, огторгой хадаа Бурханай һуудаг шэрээ гээшэ. 35 Газар дэлхэйгээршье бү тангаригла, юундэб гэбэл, газар дэлхэй Бурханай хүлэйнь түшэг гээшэ. Иерусалимааршье бү тангаригла, юундэб гэбэл, Иерусалим агууехэ Хаанай хото гээшэ. 36 Ѳѳрынгѳѳ толгойгооршье бү тангаригла, юундэб гэхэдэ, гансаханшье үһэеэ сагаан болгожо гү, али хара болгожо шадахагүйш. 37 Зүгѳѳр, найдуулгаа үгэхэдѳѳ, «зай, зай», али «үгы, үгы» гэжэл хэлэ. Энээнһээ үлүү үгэ муу мэхэтэй шолмосһоо гарадаг. 38 «Нюдэнэй харюу нюдэн, шүдэнэй харюу шүдэн» гэжэ хэлэдэгые таанар дуулаа ёһотойт. 39 Харин би мүнѳѳ танда иигэжэ хэлэхэб: хоротоноор бү үһѳѳрхэлдэ. Хэрбээ баруун хасарыешни хүнэй альгадабал, тэрэ хүндэ зүүн хасараа табижа үгэ. 40 Хэрбээ хэн нэгэнэй шамтай заргалдаад, самсыешни буляаха һанаатай байбалнь, ши тэрээндэ дэгэлээ тайлажа үгэ. 41 Хэрбээ нютагыешни эзэлһэн сэрэгшэд шамайе нэгэ модоной зайда юумыень шэрэжэ абаашахыешни хүсѳѳр баалабалнь, ши тэдэнэй юумэ хоёр модоной зайда абаашажа үгѳѳрэй. 42 Шамһаа юумэ эриһэн хүндэ үгэ, шамһаа юумэ урьһаар абаха гээ һаань, буруу бү хараарай. 43 «Нүхэртѳѳ дуратай бай, дайсанаа үзэн яда» гэжэ хэлэдэгые таанад дуулаа бэзэт. 44 Харин би мүнѳѳ танда иигэжэ хэлэхэб: дайсадтаа дуратай байгты, таниие хашагшадай түлѳѳ зальбаржа байгты. 45 Тиигээ һаа, огторгойдо байгша Эсэгэдээл адли бэеэ абажа ябадаг болохот. Юундэб гэбэл, Эсэгэтнай ѳѳрынгѳѳ муушуулдашье, һайшуулдашье нара гэрэлтүүлнэ, мүн зүбтэндэшье, буруутандашье хура бороо оруулна. 46 Хэрбээ ѳѳртѳѳ хайра дуратай зонииел хайрлажа байбалтнай, Бурхан яагаад таанадые шагнаха юм? Алба татаашадшье тиидэг бэшэ аал? 47 Баһа хэрбээ гансал ѳѳрынгѳѳ нүхэдые мэндэшэлжэ ябабал, таанад үлэмжэ һайн ямар юумэ хэнэ гээшэбта? Мүн бусад арадуудшье баһал тиидэг бэшэ аал? 48 Тиимэһээ эрхим түгэс Огторгойн Эсэгэдээл адли таанадшье эрхим һайн байгты.

Матвей 6

1 Хүнүүдтэ харагдаха мэдэгдэхын лэ тула тэдэндэ туһа хүргэжэ бү байгты. Тиигээ һаа, Огторгойдохи Эсэгэһээ шагналда хүртэхэгүйт. 2 Тиин үгытэйшүүлдэ бадар үгэхэдѳѳ, тэрээн тухайгаа бүхы хото хүдѳѳгѳѳр бү донгодо. Хоёр нюуртан лэ тиигэжэ бэеэ магтуулхын тула мүргэлэй гэрээр дүүрэн, газаагууршье тунхагладаг ха юм. Тэдэнэр ѳѳһэдынгѳѳ шагнал энэ дээрээл абажа байна гэжэ танда үнэниие хэлэнэб. 3 Үгытэйшүүлдэ бадар үргэхэдѳѳ, тэрээн тухайгаа хани нүхэдтѳѳшье бү мэдүүлэ. 4 Үргэл хэхэдээ, нюудагаар хэжэ бай. Тиигэбэлшни нюуса юумэ хаража мэдэжэ байдаг шинии Эсэгэ ашыеш заатагүй харюулха. 5 Зальбархадаа, ши хоёр нюуртанда адли бү боло. Тэдэнэр улад зондо үзэгдэхэ харагдахын тула мүргэлэй гэртэ бодоод, гудамжын булангуудаар зогсоод зальбарха мүргэхэ дуратай байдаг. Тэдэнэр ѳѳһэдынгѳѳ шагнал энэ дээрээл абажа байна гэжэ танда үнэниие хэлэнэб. 6 Харин ши зальбархадаа, ѳѳрынгѳѳ таһалгада орожо, үүдээ хаагаад, шамтай далда газарта байһан Эсэгэдээ зальбараарай. Тиигэбэлшни нюуса юумэ хаража мэдэжэ байдаг шинии Эсэгэ ашыешни заатагүй харюулхал. 7 Зальбархадаа, ши онгондо мүргэгшэ хүнүүдтэл адляар дэмы үгэнүүдые бү шаша. Тэдэ үлүү үгэтэн олон табые шашахадаа, онгонуудтаа дуулдахабди гэжэ һанадаг ха юм. 8 Тэдэ зониие бү һажаагты: эрихэ гуйхыншни урда тээ Эсэгэшни шамда хэрэгтэй юумэнүүд тухай мэдээд байдаг ха юм. 9 Иигээд зальбаржа байгаарай: «Тэнгэридэ оршодог Эсэгэмнай! Нангин нэрэшни алдаршахань болтогой. 10 Хаан түрэшни мандахань болтогой, тэнгэри огторгойтойл адляар газар дэлхэй дээрэшье эрхэ хүсэлшни бэелхэнь болтогой! 11 Ажамидаралаймнай хоол мүнѳѳдэр мандаа хайрлыш! 12 Манда муу юумэ хэгшэдые манай хүлисэдэгтэл адляар, маанадай буруу хэрэгүүдые хүлисыш даа. 13 Горидолго хорхойтуулгада маниие бү оруулыш даа, муу мэхэтэй шолмосһоо аршалжа байгыш даа! Хаан түрэ, хүсэ шадал, алдар соло мүнхэдѳѳ шинии ха юм. Болтогой!» 14 Хэрбээ ондоо хүнүүдэй танда хэһэн муу юумэнүүдые хүлисэжэ байбалтнай, тэнгэридэ оршодог Эсэгэтнайшье таниие хүлисэхэл. 15 Хэрбээ бусадые танай хүлисэхэгүй байбал, огторгойдо оршодог Эсэгэтнай баһа танай буруу ябадалнуудые хүлисэхэгүйл. 16 Масаглахадаа хоёр нюуртан мэтээр гунигтай шарай харуулхаяа бү оролдогты. Тэдэнэр масаглаһанаа хүн бүхэндэ мэдүүлхын тула уйдхартай барагар шарай үзүүлдэг юм. Тэдэнэр ѳѳһэдынгѳѳ шагнал энэ дээрээл абажа байна гэжэ танда үнэниие хэлэнэб. 17 Хоол барингүй ябахадаа, ши үһэеэ һамнаад, нюураа угаа. 18 Тиигэбэлшни, масаглаһан тухайшни бусад зон мэдэхэгүй. Харин шамтай далда газарта байһан Эсэгэшни мэдэжэ байха. Тиин нюуса юумэ мэдэжэ байдаг Эсэгэшни ашыеш заатагүй харюулха. 19 Газар дэлхэй дээрэ баялиг зѳѳри ѳѳртѳѳ бү суглуулагты, тэрэнииетнай хүйр хорхой, жэбэ жонхо эдижэ магадгүй, хулгайшад шургажа ороод, хулуужа магадгүй. 20 Харин баялиг зѳѳри огторгой дээрэ суглуулагты, тэндэ хибэн хорхойшье, жэбэ жонхошье эдихэгүй, хулгайшадшье шургажа ороод хулуухагүй. 21 Ушарынь хэлэбэл, эрдэни баялигайтнай байһан газарта зүрхэ сэдьхэлтнайшье оршодог бшуу. 22 Нюдэн болбол бэеын гэрэл дэн юм. Нюдэнэйшни арюун гэрэлтэй байгаа һаа, бүхы бэешни гэрэлтэй гэгээн байха. 23 Хэрбээ нюдэнэйшни харасын сэбэр бэшэ юм һаань, бүхы бэешни харанхы бүрэнхы байхал. Теэд досоохи гэрэлэйшни харанхы юм һаань, харанхынь ѳѳрѳѳ ямар бад балай байлтай гээшэб? 24 Хэншье хоёр эзэндэ зарагдажа шадахагүй: нэгэн гэбэл, таанад нэгэ эзэндээ дурагүй, нүгѳѳдэдѳѳ дуратай байхалта; али үгышье һаа, нэгэ эзэндээ дуратайгаар, нүгѳѳдэдѳѳ дурагүйгѳѳр ажаллаха бшуут. Таанад Бурханда болон эд зѳѳридэ нэгэ зэргэ алба хэжэ шадахагүйлта. 25 Тиимэһээл таанадта иигэжэ хэлэхэб: амиды ябахын тула юу эдихэ уухабибди, юу үмдэхэбибди гэжэ һанаагаа бү зобогты. Амимнай эдеэ хоолһоо шухала бэшэ аал? Бэемнай хубсаһа хунарһаа шухала бэшэ аал? 26 Огторгойгоор ниидэдэг шубуудые ажаглан харыт: тэдэнэр юумэ таридаггүй, хададаггүй, амбаарта үрэһэ таряа суглуулжа хадагалдаггүйл. Зүгѳѳр, танай Огторгойн Эсэгэ тэдэниие тэжээдэг ха юм. Таанар тэдэ шубуудта ороходоо үлүү шухала бэшэ аалта? 27 Таанадай хэнтнай шадалаараа оролдоод, тохоногойшье шэнээн ургажа шадахаб? 28 Баһа хубсаһа хунар тухай һанаагаа юундэ зобонобта? Хээрэдэ сэсэгүүдэй яажа ургадагые харыт: тэдэ ажал хэдэггүйл, ѳѳһэдтѳѳ утаһа ээрэжэ хубсаһа оёдоггүйл. 29 Алдар суутай Соломоншье аргагүй ехэ эд баялигтай байһаншье һаа, эдэ сэсэгүүд шэнги тиимэ гоёор хубсалдаггүй һэн гэжэ би танда хэлэнэб. 30 Мүнѳѳдэр эндэ ургажа байгаад, үглѳѳдэрынь, магад, галда шатаагдажашье болохо хээрэ ургаһан алишье ногоо Бурхан үзэсхэлэнтэ гоёор шэмэглэдэг юм. Харин таанадые Бурхан тэрэ ногоонһоо һураггүй ехээр анхараа бэзэ, этигэл багатан! 31 Тиимэһээ «Бидэ юу эдихэмнай гээшэб?» али «Юу уухамнай гээшэб?» али «Юу үмдэхэмнай гээшэб?» гэжэ ѳѳһэдтѳѳ бү хэлэгты, һанаагаа бү зобогты. 32 Юундэб гэбэл, Бурханиие мэдэхэгүй хүнүүд лэ иимэ юумэнүүдээр һанал бодолоо бүрин эзэлүүлдэг юм. Эдэ бүгэдэ юумэнэй таанадта хэрэгтэй байһые Огторгойн Эсэгэтнай һайн мэдэжэ байна бшуу. 33 Түрүүшээр Бурханай хаан түрые, Бурханай үнэн зүбые бэдэрэгты, тиигээ һаатнай бусад бүгэдэ юумэнүүд танда үгтэхэ. 34 Тиимэһээ үглѳѳдэрэйнгѳѳ тухай һанаагаа бү зобогты, юундэб гэбэл, үглѳѳдэртнай ѳѳрѳѳ ѳѳр тухайгаа һанаагаа зобохол: үдэр бүхэндэ һанаагаа зобохо юумэниинь олон байдаг лэ.

Матвей 7

1 Бусадые бү шүүбэрилэн зэмэлэгты, тиигэбэл Бурхан таанадые шүүбэрилэн зэмэлхэгүйл. 2 Ушарынь хэлэбэл, бусадые яажа зэмэлнэбта, тиигэжэл Бурхан таанадые зэмэлхэ, ямар хэмжээгээр хэмжэнэбта, тиимэл хэмжээгээр танда хэмжэжэ үгэхэ. 3 Нүхэрэйнгѳѳ нюдэндэ байһан гэшүүһэ хараад, ѳѳрынгѳѳ нюдэндэ байһан модо юундэ обёорногүйбши? 4 Үгышье һаа, нюдэндэшни модоной орожо тороод байхада, ши нүхэртѳѳ: «Байза, би шинии нюдэндэ ороод байһан гэшүүһэ гаргаһууб», – гэжэ яагаад хэлэхэбши? 5 Хоёр нюуртан! Түрүүшээр ѳѳрынгѳѳ нюдэнэй модо гарга, тиигээ һаа, нүхэрэйнгѳѳ нюдэнэй гэшүүһэ яажа гаргахые мэдэхэлши. 6 Нангин юумэ нохойдо бү хаягты, тэдэ эрьеэд лэ ѳѳртэтнай добтолхол. Субад эрдэни гахайн урда бү сасагты, тэдэ тэрэнииетнай миин лэ хүлѳѳрѳѳ гэшхэхэл. 7 Тиимэһээ эригты, тиихэдэтнай танда үгэхэл; бэдэрэгты, тиихэдээ олохот; үүдэ тоншогты, тиихэдэтнай танда нээхэ. 8 Юундэб гэбэл, эриһэн алишье хүн абадаг, бэдэрһэн хүн олодог, тоншоһон хүндэ үүдэ нээжэ үгэдэг. 9 Хилээмэ эриһэн хүбүүндээ гартань шулуу барюулха эсэгэ таанарай дунда олдохо аал? 10 Мүн загаһа эрихэдэнь могой үгэхэ хүн байха аал? 11 Хэрбээ нүгэл шэбэлтэй таанадай үхибүүдтээ һайн юумэ үгэжэ шададаг байхадатнай, Огторгойн Эсэгэтнай эрижэ байһан хүндэ бүришье бэлэнээр һайн һайханиие үршѳѳхэ бэшэ аал? 12 Бусад хүнүүд танда ямараар хандаһай гэжэ һананабта, тиигэжэл таанад бусадуудта хандажа байгты: энэ болбол Моисейн Хуулиин ба лүндэншэдэй һургаалай гол удхань мүн. 13 Уйтахан хаалгаар орогты: юундэб гэбэл, тамада хүргэдэг хаалгань үргэн, харгынь уужам юм, тиин тэрээгээр олон лэ зон ябадаг. 14 Ажамидаралда хүргэдэг хаалгань уйтахан, харгынь нариихан бэрхэ юм, тэрээниие олоошо зон үсѳѳн байдаг. 15 Хуурмаг лүндэншэдһѳѳ болгоомжолжо байгты. Тэдэнэр гадаада талаһаа хонид байһан хэбэр үзүүлэн таанадта ерэбэшье, досоогоо арьяатан шоно мэтэ байха. 16 Тэдэниие таанад хэһэн хэрэгүүдэйнь үрэ дүнгѳѳр танихат. Үүргэнэ модон үзэм жэмэс үгэдэггүй, үргэһэтэй буртаг үбһэн амтан жэмэс ургуулдаггүй. 17 Тэрээндэл адляар, алишье һайн модон һайн үрэ жэмэс үгэдэг, муу модон муу үрэ жэмэс үгэдэг. 18 Һайн модон муу үрэ жэмэс ургуулжа шадахагүй, муу модон һайн үрэ жэмэс ургуулжа шадахагүй. 19 Һайн үрэ жэмэс үгэдэггүй алишье модон таһа сабшагдаад, галда хаягдадаг юм. 20 Тиимэһээл таанар хуурмаг лүндэншэдые хэрэгүүдээрнь танихат. 21 «Дээдын Эзэн! Дээдын Эзэн!» гэжэ намда хэлэгшэ хүн бүхэн Бурханай хаан орондо орохогүй, зүгѳѳр тэнгэридэ байгша Эсэгымни эрхэ хүсэл бүтээдэг хүнүүд лэ тиишээ орохо юм. 22 Зарга шүүбэриин Үдэрэй болоходо, олон зон намда: «Дээдын Эзэн! Дээдын Эзэн! Шинии алдар нэрэһээл бидэ номнодог һэмди. Баһа шинии алдар нэрээр бидэ ада шүдхэрнүүдые намнажа гаргадаг һэмди, шинии алдар нэрээр гайхамшагтай хэрэгүүдые бүтээдэг һэмди», – гэжэ хэлэхэл. 23 Одоо тиихэдэнь би: «Би хэзээшье таанадые мэдэдэг байгаагүйб. Холо бологты намһаа, нүгэлтэ зон», – гэжэ харюусахалби. 24 Минии хэлэһэн энэ һургаалые шагнажа, бэелүүлдэг алишье хүниие би шулуун һуури дээрэ гэрээ бариһан, бодомжотой сэсэн хүнтэй адлишаахаб. 25 Аадар бороо адхараад, уһа мүрэнүүд үерлѳѳ, шанга һалхин буужа, тэрэ гэр руу шуумайгаа. Харин шулуун һуури дээрэ бодхоогдоһон тэрэ гэр унажа һандарбагүй. 26 Харин минии энэ һургаал шагнаад, бэелүүлдэггүй хүн бүхэн элһэн дээрэ гэрээ бариһан бодомжолгүй тэнэг хүнтэй адли юм. 27 Аадар бороо адхараад, уһа мүрэнүүд үерлѳѳ, шанга һалхин буугаад, үнѳѳхи гэр дайраа. Тиихэдэнь тэрэ гэр аймшагтайгаар һандаран унаа. 28 Иисусай иигэжэ һургажа дүүргэхэдэ, үй түмэн зон тэрэнэй һургаалда гайхажа байба. 29 Юундэб гэбэл, Иисус Хуули заадаг багшанарта, фарисейнүүдтэ адляар бэшэ, харин эрхэ засаг баригшада адляар улад зониие һургажа байгаа.

Матвей 8

1 Хада дээрэһээ Иисусай буухадань, тэрэнэй хойноһоо олон зон дахажа ябаба. 2 Гэнтэ һэлхэ бузар үбшэнтэй нэгэ хүн ойртоод, Иисусай хүлдэнь мүргэжэ: «Дээдын Эзэн, аа! Хэрбээ ши хүсэбэл, намайе арюудхан эдэгээжэ шадахаш», – гэбэ. 3 Иисус гараа һарбайжа, тэрэ хүндэ хүрѳѳд абаха зуураа: «Эдэгээхэ хүсэлтэйб, арюун болыш даа», – гэбэ. Тиихэдэнь тэрэ хүн һэлхэ бузар үбшэнһѳѳ дары арюудхагдан эдэгэбэ. 4 Иисус тэрэ хүндэ: «Энээн тухай ши хэндэшье бү хэлэ. Зүгѳѳр санаартада ошожо, бэеэ үзүүлэ. Тиигээд эдэгэһэнээ бултанда гэршэлхын тула ши Моисейн зарлигай ёһоор үргэл хээрэй», – гэбэ. 5 Иисусай Капернаум хото орожо байхадань, зуунай нэгэ дарга тэрээндэ ойртожо, туһалхыень гуйба: 6 «Эзэн, аа! Минии зараса саа үбшэндэ даруулаад, гэртээ тулижа хэбтэнэ», – гэбэ. 7 «Зай, би ошоод, тэрээнииешни эдэгээхэб», – гэжэ Иисус харюусаба. 8 Тиихэдэнь зуунай дарга иигэжэ харюусаба: «Ай, эзэн! Шамайе гэртээ урижа оруулхаар бэшэ хүн гээшэлби даа. Ганса зарлигаа буулгыш даа, тиигэбэлшни зарасамни эдэгэжэрхихэ. 9 Ушарынь хэлэбэл, бишье баһал дээрээ ноёдтой, мүн мэдэлдээ сэрэгшэдтэй хүнби. Тэдэнэйнгээ нэгэндэнь: „Ошо“ гэхэдэм ошодог, нүгѳѳдэдэнь: „Ерэ“ гэхэдэм ерэдэг, зарасадаа: „Тэрээниие хэ“ гэхэдэм хэдэг юм». 10 Иисус энээниие дуулаад, ехээр гайхаба, тиигээд хойноһоонь ябаһан зондо: «Би израильшуудайшье дунда иимэ һүзэг этигэлтэй хүниие үзѳѳгүйб гэжэ таанадта үнэниие хэлэнэб», – гэбэ. 11 «Тэрээнһээ гадна зүүн, баруун зүгһѳѳ олон зон ерэжэ, Огторгойн хаан орондо Абраһамтай, Исаагтай, Яковтай зэргэлээд найрай шэрээдэ һууха. 12 Харин хаан орондо орохо ёһотой байгаад, орохоёо дурлаагүй хүнүүд харанхы бүрэнхыдэ хаягдаад, уйлаха бархиралдаха, шүдѳѳ хабиралдаха». 13 Тиигээд Иисус зуунай даргада: «Ши гэртээ хари, шинии этигэдэгэй ёһоор лэ болохо», – гэжэ хэлэбэ. Тиигэжэ хэлэхэтэйнь сасуу зуунай даргын зараса эдэгэшэһэн байгаа. 14 Иисус Пётрой гэртэ ороод, тэрэнэй хадам эхын халуунтай үбшэн хэбтэхые хараба. 15 Эхэнэрэй гарта халта хүрѳѳд абахадань, халууниинь буураба. Тиигээд Пётрой хадам эхэнь хэбтэриһээ бодожо, айлшанаа хүндэлбэ. 16 Үдэшэ болоходо, ада шүдхэртэ барюулһан олон хүнүүдые тэрээндэ асарба. Иисус ганса үгѳѳр ада шүдхэрнүүдые намнажа гаргаба, хамаг үбшэн зониие эдэгээбэ. 17 «Манай ядарал тэрэ ѳѳр дээрээ үргэлжэ, үбшэ хабшыемнай абажа ябаа», – гээд Исайя лүндэншын хэлэһэниинь бүтэбэ даа. 18 Иисус хажуудань олон зоной сугларшаһые харахадаа, далайн нүгѳѳ бэедэ тамаржа ошохыень шабинартаа захирба. 19 Нэгэ Хуули заадаг багша Иисуста дүтэлѳѳд: «Багша! Шинии хаанашье ошоо һаа, би һалангүй дахаад ябахаб», – гэбэ. 20 Тиихэдэнь Иисус тэрээндэ: «Араата үнэгэн орохо нүхэтэй, тэнгэриин шубуун хонохо уургайтай юм, харин Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн толгойгоо табижа амарха газаргүйл», – гэжэ хэлэбэ. 21 Иисусай ондоо нэгэ шабинь тэрээндэ: «Дээдын Эзэн, аа! Түрүүшээр гэртээ харижа, эсэгэеэ хүдѳѳлүүлээд ерэхыемни табииш даа», – гэбэ. 22 Теэд Иисус тэрээндэ: «Намтай яба. Үхэһэн хүнүүд ѳѳһэдѳѳ үхѳѳшэдѳѳ хүдѳѳлүүлэг лэ», – гэжэ харюусаба. 23 Тэндэһээ хүдэлэн Иисус онгосодо һууба, шабинарыньшье хойноһоонь орожо һуулсаба. 24 Гэнтэ далай ехээр долгилжо, долгинууд онгосыень хушан, шэнгээн алдаба. Тэрэ үедэ Иисус унтажа байгаа. 25 Шабинарынь хажуудань ерээд һэреэжэ: «Ай, багша! Маниие абарыш, хосорхомнайл», – гэлдэбэ. 26 «Таанад юундэ иитэрээ айгаабта? Һүзэг этигэлээр хомор байнат даа», – гэжэ Иисус тэдэндээ хэлэбэ. Удаань хүл дээрээ бодожо, дошхон һалхинда, нуурай долгинуудта зогсохыень захирба. Тиихэдэнь оршон тойрон огто аалин намдуу болошобо. 27 Онгосо соо байһан улад гайхалдажа: «Һалхишье, далайшье мэдэлдээ оруулаад байдаг энэ хэн гээшэб?» – гэлдэбэ. 28 Далайн нүгѳѳ бэедэ оршодог Гадара хотын шадар тамаржа ерээд, замаар ябатарнь, ада шүдхэртэ барюулһан хоёр хүн үхэһэн хүнүүдые хүдѳѳлүүлдэг агы нүхэн сооһоо гаража, Иисуста ойртобо. Тэдэ хоёрой ехэл галзуу гайтай хадань тэрэ харгыгаар хэншье ябахаяа зүрхэлдэггүй бэлэй. 29 Тиигээд тэдэ галзуу амитад: «Ай, Бурханай Хүбүүн, ши маанадтай юу хэхэ һанаатайбши? Ши маниие сагһаа урид хэһээхэеэ иишэ ерэбэ гүш?» – гэжэ хашхаралдаба. 30 Тэндэһээ холохон һүрэг ехэ гахайнууд бэлшэжэ байба. 31 «Хэрбээ маниие эндэһээ намнажа гаргаха гээ һаа, тэрэ гахайн һүрэгтэ ошохыемнай зүбшѳѳгыш», – гэжэ тэдэ ада шүдхэрнүүд Иисусые гуйба. 32 «Ошогты», – гэжэ Иисусай хэлэхэдэнь, ада шүдхэрнүүд үнѳѳхи хоёрой бэеһээнь гараад, гахайн һүрэгтэ оробо. Тиихэдэнь бүхы гахайн һүрэг хабсагайн хүбѳѳһѳѳ далай уруу һүрэжэ үхэбэ. 33 Гахай манаашад тэндэһээ гүйлдэжэ, хото ороод, ушарһан бүхы юумэн тухай, мүн ада шүдхэртэ барюулһан хүнүүдтэй юу тохёолдоһон тухай хѳѳрэбэ. 34 Тиихэдэнь хотын хамаг зон Иисусые угтахаяа гараба. Тэрэниие хараад, нютагһаань гаража ошохыень гуйба.

Матвей 9

1 Тиигээд Иисус онгосодо һуугаад, һѳѳргѳѳ ажаһуудаг хото руугаа тамаржа ерэбэ. 2 Хэдэн хүн тэрээндэ саа үбшэндэ дайруулһан нэгэ хүниие шэрдэгтэйнь тэлээд асарба. Иисус тэдэ зоной аргагүй ехэ этигэл һүзэгтэй байхые хараад, саа үбшэнтэндэ хандан: «Ши, хүбүүн, зоригоо бү алда! Нүгэлнүүдшни хүлисэгдэбэ», – гэжэ хэлэбэ. 3 Тиихэдэнь Хуули заадаг зарим багшанар: «Энэшни Бурханиие доромжолжо байнал», – гээд досоогоо һанаба. 4 Тэдэнэй һанал бодол мэдэжэ байһан Иисус хэлэбэ: «Таанар юундэ иимэ харата һанал сэдьхэлдээ бодобот? 5 „Нүгэлнүүдшни хүлисэгдэбэ“ гэхэдэ гү, али „бодоод яба“ гэжэ хэлэхэдэ бэлэн гү? 6 Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй газар дэлхэй дээрэ нүгэл шэбэлнүүдые хүлисэхэ эрхэтэй байһые таанарай мэдэжэ байхын тула би таанадта баталжа харуулхаб». Тиигээд Иисус үбшэн хүндэ: «Хүл дээрээ бодоод, дэбисхэрээ абажа, гэртээ хари», – гэжэ хэлэбэ. 7 Тиихэдэнь үнѳѳхи хүн бодоод, гэртээ ябаба. 8 Улад зон энээниие хараад айн һүрдэбэ, хүн түрэлхитэндэ иимэ ехэ эрхэ засаг хайрлаһанайнь түлѳѳ Бурханиие магтан алдаршуулба. 9 Тэндэһээ саашаа ябажа ябатараа, Иисус Матвей гэдэг алба татагшын татабари суглуулдаг газартаа һуухые хараад: «Хойноһоомни яба», – гэжэ хэлэбэ. Тиихэдэнь Матвей бодоод, хойноһоонь ябаба. 10 Хожомынь Иисусай шабинартайгаа хамта Матвейндэ хоол барижа байхадань, алба татагшад, нүгэл хэгшэд олоороо ерэжэ, тэдэнээр хамта хоол бариба. 11 Зарим фарисейнүүд энээниие хараад, Иисусай шабинарта: «Юундэ танай багша алба татагшадтай, нүгэл хэгшэдтэй хамта эдинэ ууна гээшэб?» – гэбэ. 12 Иисус тэдэнэй хэлэһые дуулаад, иигэжэ харюусаба: «Элүүр уладта эмшэн хэрэггүй, харин үбшэн хүнүүдтэ хэрэгтэй юм. 13 Таанад ошожо, „Намда тахил тахихын орондо бусад зондо үршѳѳл хайратай байхыетнай хүсэнэб“ гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһэн үгын удха мэдэжэ абагты. Би үнэн сэдьхэлтэниие бэшэ, харин нүгэл хэгшэдые дуудахаяа ерээ хүнби». 14 Иоаннай шабинарынь Иисуста ерээд: «Юундэ бидэнэр, мүн фарисейнүүд байгаад лэ масаглажа байдагбибди, харин шинии шабинар огто масагладаггүйб?» – гэжэ һураба. 15 Тиихэдэнь Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаба: «Түрэ хуримай айлшад хүрьгэн хүбүүнтэйгээ хамта байха сагтаа гуниглаха аал? Үгыл даа! Зүгѳѳр хүрьгэн хүбүүниие тэдэнһээ абаад ябаха үдэрэй ерэхэдэнь, тэдэ айлшад масаглахал. 16 Хэншье хуушан хубсаһанда шэнэ бүдѳѳр халааһа табидаггүй бшуу. Тиигэбэлнь шэнэ табиһан халааһан хуушан хубсаһые удара татажа, хахархайень улам ехэ болгохол. 17 Мүн баһа һая нэрэһэн архияа хуушан туламда хэдэггүйл. Тиигээ һаа, арһан тулам хахараад, архинь адхархал, арһан тулам хэрэгһээ гарахал. Теэд һая нэрэһэн архияа шэнэ арһан туламда хэхэдэ, алинииншье бүтэн зандаа байхал». 18 Тиигэжэ хэлэжэ байтарнь, нэгэ дарга ерээд, Иисусай хүлдэ мүргэжэ: «Басагамни һаяхан наһа барашабал. Манда ерэжэ, тэрээндэмни гараараа хүрѳѳ һаашни, басагамни амидырхал», – гэбэ. 19 Тиихэдэнь Иисус шабинартайгаа бодоод, тэрэ хүнтэй хамта ябаба. 20 Арбан хоёр жэл соо шуһа гоожоод тогтодоггүй үбшэнгѳѳр зобожо байһан нэгэ эхэнэр Иисуста хойноһоонь ойртоод, хубсаһандань халта гараараа хүрэбэ. 21 Юундэ тиигээб гэхэдэ, „Хубсаһандань халта хүрѳѳд абаал һаа, эдэгэхэб“ гэжэ тэрэ эхэнэр досоогоо этигэжэ байгаа бшуу. 22 Иисус эрьежэ, тэрэ эхэнэрые хараад: «Басаган, ши зоригтой бай! Этигэлшни шамайе абараа», – гэбэ. Тэрэ дороо эхэнэр эдэгэшэбэ. 23 Даргын гэртэ ороод, Иисус наһа барагшые шаналха хүгжэмшэдэй болон улад зоной бахардан үймэлдэжэ байхые хараба. 24 «Эндэһээ гарагты. Энэ балшар басаган үхѳѳгүй, миил унтажа байна ха юм», – гэхэдэнь, Иисусые улад зон наада барин энеэлдэбэ. 25 Улад зоной газаашаа гарахадань, Иисус басаганай хэбтэһэн таһалгада орожо, гарһаань баряад, бодоходонь туһалба. 26 Энэ ушар тухай һураг суу тэрэ орон дайдаар хаа хаанагүй тараба. 27 Иисусай тэндэһээ ябажа ябахада, хойноһоонь хоёр һохор хүн дахажа: «Давидай үри һадаһан, Иисус, маниие үршѳѳжэ хайрлыш!» – гэжэ хашхаралдаба. 28 Тиигээд Иисусай гэртэ ороходонь, үнѳѳхи хоёр хүн тэрээндэ дүтэлбэ. Иисус тэдэнһээ: «Таанарые элүүр мэндэ болгохо аргатай байһандамни этигэнэ гүт?» – гэжэ һураба. Тэдэнь: «Тиимэ даа, Дээдын Эзэн!» – гэжэ харюусаба. 29 Тиигэхэдэнь Иисус тэдэ хоёрой нюдые гараараа хүрѳѳд: «Таанарай этигэһэнэй ёһоор лэ болог», – гэжэ хэлэбэ. 30 Тиин тэдэ хоёрой нюдэниинь харадаг болошобо. Иисус тэдэ хоёрто: «Энээн тухай хэндэшье бү хэлэгты», – гэжэ һайнаар захиба. 31 Харин тэдэнь гэрһээ гараад лэ, Иисус тухай һураг бүхы тэндэхи орон дайдаар тарааба. 32 Тэдэ хоёрой гаража байха үедэ ада шүдхэртэ барюулһан хэлэ амагүй нэгэ хүниие Иисуста асарба. 33 Ада шүдхэрыень гаргаһан хойнонь, хэлэ амагүй хүн юумэ хэлэдэг болобо. Улад зон гайхалдажа: «Израильда иимэ мэтын юумэн хэзээшье үзэгдѳѳгүйл», – гэлсэбэ. 34 Харин фарисейнүүд: «Энэшни ада шүдхэрнүүдэй ноёной хүсѳѳр лэ ада шүдхэрнүүдые дарана», – гэбэ. 35 Иисус бүхы хото турануудаар, хүдѳѳ нютагуудаар ябажа, мүргэлэй гэрнүүдтэ хүнүүдые һургаба, Бурханай хаан түрэ тухай Һайн мэдээсэл номнобо, ямаршье үбшэ хабшатай, гай ядаралтай зониие аргалан эдэгээбэ. 36 Олон мянган зониие харахадаа, Иисус тэдэниие хайрлаба. Тэдэ зон ядаршаһан, эндэ тэндэ тарашаһан хонишонгүй хонидтол мэтэ байгаа бшуу. 37 Тиимэһээ Иисус шабинартаа иигэжэ хэлэбэ: «Ургаса ехэ байна, теэд тэрэниие суглуулха хүнүүдынь үсѳѳн лэ. 38 Тиимэһээ ургасаяа суглуулха хүдэлмэрилэгшэдые ябуулхыень Ургасын Эзэндэ зальбарагты».

Матвей 10

1 Иисус ѳѳрынгѳѳ арбан хоёр шабинарые дуудаад, ада шүдхэрнүүдые намнажа гаргаха, ямаршье үбшэн хабшанһаа, ядаралһаа хүнүүдые эдэгээхэ эрхэ тэдээндээ үгэбэ. 2 Арбан хоёр элшэнэрэйнь нэрэнүүд иимэ: түрүүшынхинь Пётр гэжэ нэрлүүлһэн Симон, тиигээд тэрэнэй дүү Андрей, Яков ба Иоанн гэдэг Зэбэдэйн хоёр хүбүүд, 3 Филипп Варфоломей хоёр, Фома ба алба татагша Матвей, Алфейн Яков, Фаддей гэжэ нэрлүүлһэн Леввей, 4 Патриот бүлгэмэй гэшүүн Симон, мүн хожомынь Иисуста урбаһан Иуда Искариот гэгшэд болоно. 5 Эдэ арбан хоёр шабинараа эльгээхэдээ, Иисус тэдээндээ иигэжэ захиба: «Бусад арадуудта бү ошогты, самаряан хотонуудаар бү орогты. 6 Гансал Израилиин арадта ошогты, тэдэ тѳѳригдэһэн һүрэг хонидто адли бшуу. 7 Таанар ошожо, Огторгойн хаан түрын мандахань ойртоо гэжэ номногты. 8 Үбшэн хүнүүдые эдэгээгты, үхэһэн хүнүүдые амидыруулагты, һэлхэ бузар үбшэнтэниие арюудхагты, ада шүдхэрнүүдые намнажа гаргагты. Таанад түлѳѳһэгүй абаһанаа түлѳѳһэгүй үгэжэ байгты. 9 Ѳѳһэдтѳѳ алта, мүнгэшье, зэд садшье абажа бү гарагты. 10 Харгыда туулмаг сүүмхэшье, һэлгэхэ хубсаһашье, гуталшье, тулга таягшье бү абагты. Юундэб гэхэдэ, хүдэлмэрилэгшые хэрэгтэй юумээрнь хангаха зэргэтэй юм. 11 Ямаршье хотодо, хүдѳѳ нютагта ороходоо, таанадые гэртээ байлгаха дуратай зохид һайн хүниие оложо, тэрэнэйдэ зогсогты, тиигээд тэрэ нютагһаа гаража ошотороо тэндээл байгты. 12 Гэртэ ороходоо: „Амгалан мэндэ һуухатнай болтогой“, – гэжэ амаршалжа байгты. 13 Хэрбээ тэрэ айлай таанадые угтажа абабал, танай хүсэһэн амгалан тайбантнай тэрэ гэртэ тогтожо үлдэг лэ. Хэрбээ тэрэ айлай таанадые угтажа абахагүй байбалнь, амгалан тайбаниие хүсэһэн үреэлтнай таанадтаа бусаг. 14 Ямар нэгэн айлай гү, али хотынхидой таанадые угтажа абаха дурагүй һаань, үгы һаа таанадай хэлэһые шагнаха дурагүй һаань, тэрэ гэрһээ гү, али хотоһоо гаража ошогты, хүлдэтнай халдаһан тооһыень һэжэржэ ѳѳһэдтэнь орхигты. 15 Зарга шүүбэриин Үдэрэй болоходо тэрэ хотын зониие Бурхан Содом, Гоморро хотынхидһоо бүри үлүү аймшагтай хэһээлтэдэ хүртѳѳхэ гэжэ таанарта үнэниие хэлэнэб. 16 Шонын һүрэгтэ хонидые тууһан мэтээр би таанадые эльгээнэб. Тиимэһээ таанар могой мэтэ сэсэн, гулабхаа мэтэ эгээлэй даруу байгты. 17 Таанадые зарга шүүбэриин газарта абаашажа тушааха гү, али үгы һаа мүргэлэй гэрнүүд соо сохихо наншаха хүнүүдһээ бэеэ һэргылжэ ябагты. 18 Минии түлѳѳ таанарые захирагшадай, мүн хаашуулай урда байлгабал, тэдэндэ, мүн бусад арадуудта нам тухай хэлэхэт. 19 Таниие барижа тушаахадань, юу хэлэхэ, яажа хэлэхэ тухайгаа һанаагаа бү зобооройгты. Тэрэ сагтаа хэлэхэ үгэнүүдтнай таанадта үршѳѳгдэхэ. 20 Тиихэдэ, таанар ѳѳһэдѳѳ хэлэхэгүйт, харин танай Эсэгын Һүлдэ танаар хэлүүлхэ. 21 Аха дүүнэр бэе бэеэ, эсэгэнь хүбүүгээ үхэлдэ үгэхэ; баһа үхибүүдынь эхэ эсэгынгээ урдаһаа үһѳѳрхэн бодожо, тэдэнээ алаха. 22 Минии түлѳѳ таанадые булта үзэн ядаха; зүгѳѳр эсэстэнь хүрэтэр тэсэжэ гараһаниинь абарагдаха. 23 Таанарые нэгэ хотодо хашажа мүрдэбэлнь, ондоо хото руу зугадажа ошогты. Ушарынь хэлэбэл, Израилиин бүхы хотонуудаар таанарай ябажа үрдеэгүй байтар Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн заларжа ерэхэ гэжэ би таанадта баталан хэлэнэб. 24 Шабинь ѳѳрынгѳѳ багшаһаа дээгүүр байхагүй, мүн барлагынь ѳѳрынгѳѳ эзэнһээ дээгүүр байхагүй. 25 Шабинь багшынгаа зэргэ болобол, барлагынь эзэнэйгээ зэргэ болобол, болохо даа. Хэрбээ гэрэй эзэниие Веельзевул гэжэ шолмосой нэрээр нэрлэбэл, тэрэнэй гэртэхиниие бүришье муухайгаар нэрлэхэ бэшэ гү? 26 Тиин тэдэ зонһоо бү айгты: эли болохогүй ямаршье далда юумэн байдаггүй, мэдээжэ болохогүй нюуса юумэн байдаггүй. 27 Харанхыда таанарта хэлэһыемни гэрэлтэйдэ дабтажа хэлэхэ ёһотойт. Шэхэндэтнай шэбэнэжэ хэлэһыемни гэрэй оройһоо айладхаха ёһотойт. 28 Хүнэй бэе һүнѳѳгѳѳд, һүнэһыень һүнѳѳхэ хүсэ шадалгүй хүнүүдһээ бү айгты, зүгѳѳр хүнэй һүнэһыеньшье, бэеыеньшье гал тамада хаяжа һүнѳѳхэ аргатай Бурханһаал айжа һүрдэжэ ябагты. 29 Хоёр борбилоое хашарһа мүнгѳѳр худалдадаг. Гэбэшье нэгэшье бишыхан борбилоо Бурханай зүбшѳѳлгүйгѳѳр газарта унахагүйл. 30 Харин таанадые абажа үзэбэл, толгойнтнай үһэншье хүрэтэрѳѳ тоолоотой бшуу. 31 Тиимэһээ бү айгты: таанар олон борбилоонуудһаа үнэтэй сэнтэйт. 32 Улад зоной урда минии мэдэлдэ байнаб гэжэ айладхаһан хүн бүхэниие бишье Огторгойдо оршодог Эсэгынгээ урда минии гэжэ гэршэлхэб. 33 Харин улад зоной урда намһаа арсаһан хүн бүхэнһѳѳ бишье Огторгойдо оршодог Эсэгынгээ урда арсахалби. 34 Газар дэлхэй дээрэ амгалан байдал тогтоохоёо ерээ гэжэ нам тухай бү һанагты. Би амгалан байдал бэшэ, харин һэлмэ абажа ерээб. 35 Би хүбүүдые эсэгэнэрэйнь урдаһаа, басагадые эжынэрэйнь урдаһаа, бэридые хадам эхэнэрэйнь урдаһаа бодхоохоёо ерээб. 36 Нэгэ гэрэй гэшүүд хоорондоо харша дайсад байха. 37 Эсэгэдээ гү, али эхэдээ намһаа үлүү ехээр дуратай байһан алишье хүн минии шабиин зэргэдэ хүртэхэ эрхэгүй. Мүн баһа хүбүүндээ гү, али басагандаа намһаа үлүү ехээр дуратай алишье хүн минии шабиин зэргэдэ хүртэхэ эрхэгүй. 38 Ѳѳрынгѳѳ хэрээһэ абаад, минии хойноһоо дахаагүй хүн минии шабиин нэрэ зэргэдэ хүртэхэгүй. 39 Ами наһаяа гамнагша тэрэнээ алдаха, харин ами наһаяа минии түлѳѳ үгэһэн хүн тэрэнээ алмаха. 40 Таанарые угтажа абаһан хүн намайе угтажа абана. Намайе угтажа абаһан хүн намайе эльгээһэн Эсэгые угтажа абана. 41 Лүндэншые лүндэншэ байһанайнь түлѳѳ угтажа абаһан хүн тэрэ лүндэншэтэй адли шагналда хүртэхэ. Баһа үнэн сэдьхэлтэниие үнэн сэдьхэлтэй байһан хадань угтажа абаһан хүн тэрэ үнэн сэдьхэлтэнтэй адли шагналда хүртэхэ. 42 Баһа хамагай бага шабидамни гансал шабимни байһанайнь түлѳѳ аяга хүйтэн уһа үгэһэн хүн ѳѳрынгѳѳ шагнал заабол абаха гэжэ би таанадта баталан хэлэнэб».

Матвей 11

1 Арбан хоёр шабинартаа эдэ заабаринуудые үгэһэн хойноо Иисус тэрэ газарһаа хүдэлжэ, улад зониие хото турануудаар ябажа һургаба. 2 Түрмэдэ хаалтатай Уһаар арюудхагша Иоанн Христосой бүтээжэ байһан хэрэгүүд тухай дуулаад, хоёр шабинараа 3 иигэжэ асуухыень тэрээндэ эльгээбэ: «Ерэхэ ёһотойнь ши гээшэ гүш, али бидэ ондоое хүлеэхэ ёһотой гүбди?» 4 Тиихэдэнь Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаба: «Һохор хүнүүдэй дахин харадаг болоһые, дохолон хүнүүдэй ябадаг болоһые, арһанай халдабарита үбшэнтэй хүнүүдэй арюудхагдаһые, дүлии хүнүүдэй һонор болоһые, үхэһэн хүнүүдэй үндын бодоһые, үгытэй хүнүүдэй Бурханай хаан түрэ тухай номнол дуулаһые, хаража байһанаа, мүн дуулажа байһанаа Иоаннда ошожо хэлэгты. 6 Нам тухай һэжэг түрѳѳгүй хүн зол жаргалтай даа». 7 Иоаннай шабинарай ябахадань, Иисус Иоанн тухай улад зондо иигэжэ хэлэбэ: «Иоаннда сүл губи руу ошоходоо, ямархан юумэ харахаяа найдаабта? Һалхинда найгалзажа байһан хулһа харахаяа гү? 8 Таанар юу үзэхэеэ тиишэ ошообта? Зѳѳлэн хубсаһа үмдѳѳд ябаһан хүниие гү? Теэд зѳѳлэн хубсаһа үмдѳѳд ябадаг хүнүүд хаанай үргѳѳдэ ажаһуунал. 9 Таанар юу үзэхэеэ тиишэ ошообта? Лүндэншые гү? Тиимэ даа, тиихэдэ таанад лүндэншэһѳѳ дээгүүр хүниие хараалта гэжэ таанарта хэлэнэб. 10 Иоанн тухай Нангин Бэшэг соо: „Шинии ябаха харгы бэлдэхыень би түрүүндэшни ѳѳрынгѳѳ Эльгээмэлые ябуулнаб гэжэ Бурхан хэлэнэ“, – гээд бэшээтэй юм. 11 Уһаар арюудхагша Иоаннһаа агууехэ хүн эхын умайһаа түрѳѳгүй юм гэжэ баталан таанадта хэлэнэб. Тиимэшье һаа, Огторгойн хаан ороной мэдэлдэ һуугшадай эгээлэй багань тэрээнһээ агууехэ юм даа. 12 Уһаар Арюудхагша Иоаннай мэдээсэлээ номноһон үдэрнүүдһээ эхилээд мүнѳѳдэр болотор Огторгойн хаан орон һүр хүсэ нэмэнэ, тиин хүсэ шадал гаргаһан зон энээниие туйлана. 13 Иоаннай ажамидарха үе саг хүрэтэр юунэй болохо тухай лүндэншэдэй номууд соо болон Моисейн Хуули соо бүрин хэлэгдээтэй юм. 14 Хэрбээ таанад тэдэ номуудта этигэжэ байбал, мэдэгты: Иоанн болбол ерэхэ ёһотой гэжэ уридшалан хэлэгдэһэн Илия гээшэ. 15 Шэхэтэй юм һаа, анхарагты! 16 Мүнѳѳ, энэ оршон үеын зониие хэнтэй жэшэхэбиб? Эдэнэр газаа һууһан үхибүүдтэ адли. Нэгэ бүлэгынь нүгѳѳ бүлэгтѳѳ иигэжэ хашхарна: 17 „Таанарта жэмбүүрээр наадахадамнай, хатараагүйт. таанарта гунигтай дуу дуулахадамнай, бархираагүйт“. 18 Иоаннай ерээд, масагладаг, архи дарһа амсадаггүй байхадань, хүн бүхэн: „Ада шүдхэртэ барюулһан хүн“ гэлсээ. 19 Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй ерээд, юумэ эдидэг, дарһа болгодог байхадань, хүн бүхэн: „Харагты даа! Энэтнай эдимэр, архиншан, алба татаашадай, нүгэл хэгшэдэй нүхэр“ гэлсэбэ. Тиигэбэшье Бурханай сэсэн мэргэниинь хэрэгүүдэйнь үрэ дүнгѳѳр баталагдадаг юм». 20 Иисусай гайхамшагта хэрэгүүдээ үлэмжэ олоор бүтээһэн хотонуудта зоной нүгэл үйлэдэхэеэ болижо, Бурханда хандахагүйдэнь, Иисус тэдэниие зэмэлэн хэлэбэ: 21 «Хоразин хотынхид, таанад уй гашуудал үзэхэт! Бетсаида хотынхид, таанад баһал уй гашуудал үзэхэт! Хэрбээ танай хотонуудта бүтээһэн гайхамшагта хэрэгүүдээ Тир Сидон хотонуудта үзүүлһэн байбални, тэдэ хотын зон үни гэһээр Бурханда хандаха һэн. Тэдэнэр хахархай хубсаһа үмдэжэ, тархи дээрээ үнэһэ адхажа нүгэлнүүдээ гэмшэһэнээ баталха бэлэй. 22 Зарга шүүбэриин Үдэрэй болоходо Бурхан Тир, Сидон хотынхидто таанадта ороходоо бүри үршѳѳл хайратайгаар хандаха гэжэ баталан хэлэнэб. 23 Капернаум хотынхид, таанад огторгойдо алдаршаха һанаатай байна гүт? Таанад тамын оёорто унахат. Хэрбээ танай хотодо бүтээһэн гайхамшагта хэрэгүүдээ Содомдо харуулһан байбални, тэрэ хотынхид гэмээ наманшалаад, хотонь мүнѳѳшье хүрэтэр бүтэн байха бэлэй. 24 Зарга шүүбэриин Үдэрэй болоходо, Бурхан Содом хотынхидто таанадта ороходоо үлүү үршѳѳл хайратайгаар хандаха гэжэ танда баталан хэлэнэб». 25 Баһа тэрэ сагта Иисус иигэжэ хэлэбэ: «Газар тэнгэриин Дээдын Эзэн, Эсэгэмни! Сэсэн мэргэн, эрдэм номтой зонһоо далдалан нюуһан юумэеэ эгээлэй юрын зондо нээжэ элирүүлһэнэйшни түлѳѳ шамда баяр баясхалан хүргэнэб. 26 Зүб даа, Эсэгэмни! Ши иимэл юумэнэй болохые хүсэжэ байгаа ха юмши. 27 Бүхы юумые Эсэгэмни намда үгѳѳ. Эсэгэһээ ондоо хэншье Хүбүүе мэдэхэгүй, мүн Хүбүүнһээ, баһа Хүбүүнэй дуулгаһан хүнүүдһээ ондоо хэншье Эсэгые мэдэхэгүй. 28 Хүшэр хүндэ ашаанда даруулжа ядарһан зон булта намда ерэгты, би танай һанаа амаруулхаб. 29 Минии хазаар абажа ѳѳһэдыгѳѳ хазаарлагты, намһаа һуража абагты, ушарынь юуб гэбэл, би даруу, номгон сэдьхэлтэйб, тиин таанад һанаагаа амархат. 30 Минии таанадта үгэхэ хазаар хашар бэшэ юм даа, таанадта ашаха ашаан хүнгэн юм даа».

Матвей 12

1 Нэгэ Субботын үдэр Иисус шабинартайгаа таряалангаар ябаба. Шабинарынь гэдэһэ үлдѳѳд ябаһан дээрэһээ таряанай залаа таһалан эдижэ байгаа. 2 Фарисейнүүд энээниие хараад: «Харалши даа, шабинаршни субботодо хэжэ болохогүй юумэ хэнэл», – гэжэ Иисуста хэлэбэ. 3 Тиихэдэнь Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаба: «Давидай, мүн тэрээнтэй хамта ябагшадай гэдэһэ ехээр үлдэхэдѳѳ юу хэһэн тухайнь таанар уншаагүй юм аалта? 4 Давид Бурханай гэртэ ороод, хамта ябаһан хүнүүдтэйгээ үргэлэй хилээмэ абажа эдеэ һэн. Харин Хуулиин ёһоор Давидшье, тэрээнтэй хамта ябалсагшадшье тэрэ хилээмэ эдихэ ёһогүй байгаа, гансал санаартан тэрэниие эдихэ эрхэтэй бэлэй. 5 Мүн суббото бүхэндэ Бурхан Һүмэ соо алба хэжэ байһан санаартан Субботын үдэрэй тогтоол эбдэнэ гэжэ Моисейн Хуули соо хэлэгдэһые таанар уншаагүй аалта? Тиигэһэншье мүртѳѳ тэдэнэр зэмэгүй гээшэ гү? 6 Зүгѳѳр Бурхан Һүмэдэ ороходоо агууехэ юумэн эндэ байна гэжэ танда хэлэнэб. 7 Хэрбээ таанар: „Намда тахил тахихын орондо бусад зондо үршѳѳл хайратай байхыетнай хүсэнэб“ гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһэн үгын үнэн удха мэдэжэ байбал, зэмэгүй зониие буруушаахагүй һэнта. 8 Ушарынь хэлэбэл, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн субботыншье Эзэн мүн». 9 Иисус тэндэһээ ябажа, мүргэлэй гэртэ оробо. 10 Тэндэнь нэгэ хатаһан гартай хүн байба. Буруу юумэ хэһэнэйнь түлѳѳ Иисусые зэмэлхэ һанаатайшуул тэрээнһээ: «Субботодо хүниие эмшэлхэнь зүб гү?» – гэжэ һураба. 11 Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаба: «Танай хэнтнай нэгэ хонитой аад, тэрэнэйнгээ Субботын үдэр гүнзэгы нүхэ уруу унашабалынь, тэрэнээ барижа, дээшэнь татажа гаргахагүйб? 12 Тиихэдэ хүн гээшэмнай хониндо ороходоо бүри үнэ сэнтэй юм. Тиимэһээ Субботын үдэр һайн юумэ бүтээхэнь зүб даа». 13 Тиигээд Иисус нүгѳѳ хатаһан гартай хүндэ: «Гараа һарбай», – гэбэ. Тэрэнь гараа һарбайба; тиин хатаһан гарынь нүгѳѳ гартайгаа адли һайн болошобо. 14 Харин фарисейнүүд мүргэлэй гэрһээ гаража ошоод, Иисусые яажа алаха тухай зүбшэн хэлсэбэ. 15 Зүгѳѳр Иисус тэдэнэй хэлсээн тухай мэдээд, тэндэһээ гаража ошобо. Хойноһоонь олон зон дахажа ябаба. Иисус үбшэн хабшантай байһан зониие бултыень эмшэлэн эдэгээгээд, 16 Бурханай табисуурта байһыемни нэгэшье хүндэ бү мэдүүлэгты гэжэ улад зондо захирба. 17 Иигэжэл лүндэншэ Исайягаар дамжуулан Бурханай найдуулһаниинь бүтэбэ даа: 18 «Энэ болбол минии шэлэжэ абаһан зараса, сэдьхэлдэмни таатай инаг хайрата Хүбүүмни гээшэ. Нангин Һүлдэеэ тэрээндэ хайрлахаб, тэрэ бүхы арадуудта Зарга шүүбэри тухаймни айладхаха. 19 Тэрэ арсалдахагүй, хашхархагүй, шанга гэгшээр газаагуур хүрхирхэгүй, 20 хухарһан хулһые таһа татахагүй, залиржа байһан дэн унтараахагүй. Үнэн зүб зарга шүүбэри илалтада хүргэхэ, 21 Тиин бүхы арадууд тэрээндэ найдажа байха». 22 Нэгэтэ хүнүүд ада шүдхэртэ барюулһан дээрэһээ һохор, хэлэ амагүй хүниие Иисуста асарба. Иисус тэрэ хүниие эдэгээбэ: тэрэ юумэ хэлэдэг, харадаг болобо. 23 Тиихэдэнь хамаг зон гайхажа: «Энэмнай найдуулагдаһан Давидай үри һадаһан бэшэ гү?» – гэлсэбэ. 24 Теэд фарисейнүүд энээниие дуулаад: «Энэшни Веельзевулай, ада шүдхэрнүүдэй ноёной хүсѳѳр лэ ада шүдхэрнүүдые дарана», – гэжэ хэлэбэ. 25 Тэдэ фарисейнүүдэй һанал бодол мэдэжэ байһан Иисус тэдээндэ иигэжэ хэлэбэ: «Хэдэн бүлэг боложо хубааралдаад, хоорондоо хёморолдоһон алишье хаан орон хооһорон, бутаран һалаха. Баһа хоорондоо хубааралдажа хёморолдоһон алишье хото, үгы һаа гэр бүлэ мүн лэ бутаран һалаха. 26 Хэрбээ шолмосой хаан оронойхин хоорондоо хубааралдаад, хёморолдожо барисалдажа байбал, хаан орониинь хэр удаан тогтоборитой бүтэн байхаб? 27 Хэрбээ би танай хэлэһэн ёһоор Веельзевулай хүсѳѳр ада шүдхэрнүүдые намнажа гаргадаг байгаа һаа, танай шабинар хэнэй хүсѳѳр тэдэниие намнажа гаргадаг гээшэб? Шабинарайтнай хэжэ байһан хэрэгүүд буруу байһыетнай баталха. 28 Хэрбээ Бурханай Нангин Һүлдѳѳр ада шүдхэрнүүдые дарадаг һаамни, тэрэ Бурханай хаан түрын эндэтнай тогтоод байһые баталха. 29 Ямар хүн бар хүсэтэй хүнэй гэртэ ороод, түрүүн эзэнииень хүлижэ уяагүй һаа, эд зѳѳрииень тоножо гаргахаб? Эзэнииень хүлиһэн хойноол гэр барааень дээрмэдэхэ бшуу. 30 Минии талада байгаагүй хүн намда харша тэмсэгшэ гээшэ, намтай хамта ургаса суглуулаагүй хүн тэрэниие дэмы үринэ гээшэ. 31 Тиимэһээл би таанарта иигэжэ хэлэхэ байнаб: ямаршье харата үгэ хэлэһэн, али нүгэлтэ хэрэг үйлэдэһэн хүн бүхэн хүлисэгдэхэ; харин Нангин Һүлдые хараажа муушалһан хүн хүлисэгдэхэгүй. 32 Тиихэдэ Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүндэ харша юумэ хэлэһэн хүн бүхэн хүлисэгдэхэ; харин Нангин Һүлдэдэ харша юумэ хэлэһэн хүн энэшье наһандаа, мүн хэтэ заяандаашье хүлисэгдэхэгүй. 33 Һайн модон һайн үрэ жэмэс үгэдэг, муу модон муу үрэ жэмэс асардаг. Модоной шанарынь тэрэнэй үрэ жэмэсээрнь танигдадаг юм. 34 Ай, хорото могойн түрэлтэн! Таанар хара һанаатайшуул аад, һайн юумэ яажа хэлэхэбта? Ушарынь юуб гэбэл, зүрхэ сэдьхэлдэ байһан юумэн хэлэнэй үзүүртэ гарадаг ха юм. 35 Һайн хүн үнэтэ баялиг сооһоо һайнииень гаргадаг, харин хара һанаатай хүн харата дорой суглуулбариһаа мууень гаргадаг. 36 Зарга шүүбэриин болохо Үдэр таанад хэзээшьеб дэмы шашаһан үгэ бүхэнэйнгѳѳ түлѳѳ тоосоо хэжэ харюусахат гэжэ таанарта баталан хэлэнэб. 37 Тиигэжэ таанад ѳѳһэдынгѳѳ үгэнүүдһээ боложо зүбтэнэй тоодо гү, али үгы һаа буруутаһан зэмэтэнэй тоодо орохот». 38 Тиигээд зарим Хуули заадаг багшанар болон фарисейнүүд: «Багша аа! Манда нэгэ гайхамшагта дүлгэ тэмдэг үзүүлхыешни хүсэнэбди», – гэбэ. 39 Тиихэдэнь Иисус тэдэндэ харюусаба: «Харата муухай, забхай оршон үеын зон, гайхамшагта дүлгэ тэмдэг харахаяа һанаба гүт? Теэд Иона лүндэншэтэй ушарһан гайхамшагта дүлгэ тэмдэгһээ ондоо дүлгэ тэмдэг таанадта үгтэхэгүй. 40 Яажа Иона халим загаһанай гэдэһэн дотор гурбан үдэр, гурбан һүни үнгэргѳѳ һэм, тон тиигэжэл Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн гурбан үдэр, гурбан һүни соо газарай гүндэ оршохо. 41 Зарга шүүбэриин Үдэрэй болоходо Ниневи хотынхид бодожо, таанадые буруушаан гэмнэхэ, юундэб гэбэл, тэдэнэр Ионын номнол шагнаад, нүгэлнүүдээ орхижо, Бурханда хандаһан юм. Харин мүнѳѳ эндэ Ионоһоо бүри шухала нэгэн байна гэжэ таанадта хэлэнэб. 42 Зарга шүүбэриин болохо Үдэр Урда зүгэй хатан бодожо, таанадые буруушаан гэмнэхэ. Тэрэ хатан Соломон хаанай сэсэн үгые шагнахаяа газарай мухарһаа ерэһэн байгаа бшуу. Теэд мүнѳѳ эндэ Соломонһоо бүри шухала нэгэн байна. 43 Хүнэй бэеһээ гараһан ада шүдхэр уһагүй сүл губяар тэнэжэ, амар заяа бэдэрээд, олохогүйдѳѳ: 44 „Байһан гэртээ бусахам даа“, – гэдэг. Бусажа ерэхэдэнь, гэрынь эзэлэгдээгүй, хамагдаһан, сэбэрлэгдэһэн байдаг. 45 Тиигээд тэрэ ада шүдхэр ѳѳрһѳѳн һураггүй хоротой ондоо долоон ада шүдхэрые абажа ерэдэг. Тэдэнь үнѳѳхи гэртэнь орожо байрладаг. Тиигэхэдэнь тэрэ хүниинь урдынхидаа ороходоо бүри ехээр тамаа үзэдэг. Тон энээндэл адляар энэ оршон үеын зон иимэ дорой байдалтай болохо», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 46 Иисусай иимэ мэтээр улад зониие һургажа байха үедэнь тэрэнэй эжы, дүүнэрынь тэрээнтэеэ хѳѳрэлдэхэ һанаатай ерээд, гэрэй газаа зогсожо байба. 47 Тиимэһээ нэгэ хүн Иисуста: «Хара даа, эжышни, дүүнэршни газаа зогсожо байна. Шамтайгаа хѳѳрэлдэхэ һанаатай байна», – гэбэ. 48 Иисус тэрэ хэлэһэн хүндэ: «Эжымни хэн бэ, аха дүүнэрни хэд бэ?» – гэжэ хэлэбэ. 49 Тиигээд шабинар тээшээ гараараа заагаад, «Хара даа, эжымни, аха дүүнэрни эдэ гээшэ. 50 Огторгойдо оршодог Эсэгымни эрхэ хүсэл бүтээгшэд минии аха дүүнэр, эгэшэ дүүнэр, эжымни гээшэ», – гэбэ.

Матвей 13

1 Иисус тэрэ үдэртѳѳ гэрһээ гараад, далайн эрьедэ ошожо һууба. 2 Хажуудань хара мянган зоной суглархада, Иисус онгосодо һууха болобо, тиихэдэнь улад зон бүгэдѳѳрѳѳ далайн эрьедэ зогсобо. 3 Тэрэ һургаалта үгэнүүдые хѳѳрэн, улад зониие олон юумэндэ һургаба: «Нэгэ таряашан таряа тарихаяа гараба. 4 Үрэһэеэ сасахадань, зариманиинь харгын хажууда унаба, тэдэнииень шубууд ерэжэ тоншобо. 5 Зарим үрэһэниинь хүрьһэ багатай, шулуутай газарта унаба, тиигээд нимгэн хүрьһэтэй газарһаа түргэн бултайба. 6 Харин наранай гарахада, гүнзэгы үндэһэлээгүй зүлгэ ногоон уршыгаад хаташаба. 7 Баһа зарим үрэһэнүүд үүргэнэ соо унажа, хѳѳгтэ даруулагдаба. 8 Зарим үрэһэниинь үрэжэлтэй газарта унажа, һайн ургаса үгэбэ: нэгэ зариманиинь тариһанһаа зуу дахин ехэ, нүгѳѳдүүлынь жара дахин ехэ, бусадынь гуша дахин ехэ үрэ үгэбэ. 9 Шэхэтэй юм һаа, анхарагты!» 10 Шабинарынь Иисуста дүтэлжэ: «Ши юундэ улад зондо таамаг удхатай һургаалта үгэнүүдые хэлэнэбши?» – гэжэ һураба. 11 Тиихэдэнь Иисус иигэжэ харюусаба: «Огторгойн хаан түрэ тухай гүн нюусанууд таанадтал тайлбарилагдана. 12 Ушарынь юуб гэбэл, юумэтэй байһан хүндэ нэмэгдэжэ үгтэхэ, тиимэһээ тэрэ хүн улам арьбажаха. Юумэгүй байһан хүнһѳѳ һүүлшын юумэниинь абтаха. 13 Юундэ тэдэндэ таамаг удхатай һургаалта үгэнүүдые хэлэнэбиб гэбэл, тэдэнэр хаража байһанаа обёорногүй, шагнажа байһанаа дууланагүй, юумэ ойлгоногүй. 14 Тиихэдээ Исайя лүндэншын тэдэн тухай уридшалан хэлэһэн ёһоор болоно: „Хүнүүд хэдышье шагнаад, ойлгохогүй; хэдышье шэртэжэ хараад, юумэ обёорхогүй. 15 Юундэб гэбэл, эдэ зоной сэдьхэлынь мохоороо, шэхэнь таглараа, нюдэнь анигдаа. Тиимэһээ тэдэ нюдѳѳрѳѳ юумэ харанагүй, шэхээрээ дууланагүй, ухаагаараа юумэ ойлгоногүй, тэдэниие аргалжа эдэгээхымни тула намда ханданагүй“. 16 Харин таанад аза жаргалтайт: нюдэнтнай харана, шэхэтнай дуулана. 17 Олон лүндэншэд, Бурханай хүнүүд таанадай хаража байһан юумэ харахые ехээр хүсэбэшье, хараагүй, таанадай дуулажа байһан юумэ дуулаха дуратай байгаад, дуулажа шадаагүй гэжэ таанадта баталан хэлэнэб. 18 Мүнѳѳ таанар таряашан тухай һургаалта үгын удха ушарые шагнагты. 19 Бурханай хаан түрэ тухай мэдээсэл шагнаад, юумэ ойлгоогүй хүнүүд – харгын хажууда сасагдаһан үрэһэндэ адли юм. Тэдэндэ муу шолмос ерээд, сэдьхэл зүрхэндэнь таригдаһые абаад арилдаг. 20 Шулуутай газарта унаһан үрэһэн гээшэнь мэдээсэл шагнаад, тэрэниие гансата баяртайгаар хүлеэн абаһан хүнүүд тухай хэлэгдэнэ. 21 Зүгѳѳр тэрэ мэдээсэл сэдьхэлдэнь гүнзэгы үндэһэлѳѳгүй ушарһаа удаан тогтодоггүй: мэдээсэлэй түлѳѳ зоболонгой тохёолдоо һаань, али мүрдэжэ намнажа эхилээ һаань, тэрэниие удангүй орхижорхидог. 22 Үүргэнэ соо унаһань иимэ удхатай: хэн нэгэн мэдээсэл дуулажа абабашье, энэ ажамидаралайнгаа түлѳѳ оролдолгонь, эд зѳѳридэ обтолгонь мэдээсэлые даражархидаг, тиин тэрэ мэдээсэл ямаршье үрэ дүнгүй байдаг. 23 Үрэжэлтэй хүрьһэндэ таригдаашань иимэ удхатай: мэдээсэл шагнаад, тэрэниие ойлгоһон хүнүүд аша үрэ ехэтэй юм – тэдэнэй нэгэ зариманиинь тариһанһаа зуу дахин ехэ, нүгѳѳдүүлынь жара дахин ехэ, баһа бусадынь гуша дахин ехэ үрэжэлтэй байдаг». 24 Иисус ондоо һургаалта үгэ тэдэндэ хэлэбэ: «Огторгойн хаан түрэ иимэ нэгэ ушартай адлишаажа болохо: Нэгэ хүн таряаландаа һайн үрэһэ тариба гэхэ. 25 Хүнүүдэй унтахада, дайсаниинь ерээд, шэниисынь хоорондуур буртаг үбһэ таряад ябашоо ха. 26 Таряалангайнь ногоорон, эдеэшэжэ эхилхэдэ, буртаг үбһэншье бултайжа харагдаба. 27 Гэрэй эзэндэ зарасанарынь ерээд: „Эзэн аа! Ши таряаландаа һайн үрэһэ таряа бэшэ һэн гүш? Теэд хаанаһаа тэндэшни буртаг үбһэн ургааб?“ – гэбэ. 28 „Дайсан хүн тиимэ юумэ хээ“, – гэжэ эзэниинь тэдээндээ хэлэбэ. Тиихэдэнь зарасанарынь: „Хүсэбэлшни, бидэ ошожо буртаг үбһэ түүхэбди“, – гэбэ. 29 Зүгѳѳр гэрэй эзэн иигэжэ харюусаба: „Үгы, буртаг үбһэ түүхэдээ, тэрээнтэй хамта шэниисын таряа түүлсэжэ болохот. 30 Таряа хуряалгын болотор али алинииньшье ургажа байг. Ургаса хуряаха хаһада таряа хуряагшадта түрүүн буртаг үбһыень суглуулжа боогоод, галдахыень захихаб, тиигэһэн хойнонь шэниисэ суглуулжа, амбаартамни хадагалхые захихаб“». 31 Иисус баһа ондоо һургаалта үгэ дурадхан хэлэбэ: «Огторгойн хаан түрэ иимэ ушартай адлишаажа болохо: Нэгэ хүн таряаландаа горчицын үрэһэ тариба гэхэ. 32 Тэрэ үрэһэн бусад хүрэнгэнүүдэй захада эгээн жэжэхэншье һаа, ургахадаа, ямаршье ургамалһаа ехэ модон боложо ургадаг. Тиихэдэнь тэнгэриин шубууд ниидэжэ ерээд, мүшэр соонь уургайгаа түхеэрдэг». 33 Иисус тэдэндэ ондоо һургаалта үгэ хэлэбэ: «Огторгойн хаан түрэ эһээбэритэй сасуулжа болохо: нэгэ эхэнэр багахан эһээбэри абажа, гурбан хэмжүүрэй гурилтай худхажа эһэтэрынь эдьхэбэ». 34 Иисус эдэ бүгэдые улад зондо һургаалта үгэнүүдээр зураглажа байгаа, һургаалта үгэнүүдые хэрэглэнгүй юумэ хѳѳрэдэггүй бэлэй. 35 «Би һургаалта үгэнүүдые тэдэндэ хэлэхэб, юртэмсын бүтээгдэхэһээ нааша нюуса байһан бүхы юумэнүүдые тайлбарилхаб», – гэжэ лүндэншын хэлэһэниинь бүтэжэ байгаа. 36 Иисусай улад зониие табяад, гэртэ ороходонь, тэрээндэ шабинарынь дүтэлжэ: «Таряалан дээрэхи буртаг үбһэн тухай һургаалта үгын удха манда тайлбарилжа үгыш», – гэбэ. 37 Тиихэдэнь Иисус харюусаба: «Һайн үрэһэ таригшань Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн гээшэ. 38 Таряалан гээшэнь газар дэлхэй мүн. Һайн үрэһэниинь Бурханай хаан ороной хүнүүд, харин буртаг үбһэниинь шолмосой хүнүүд мүн. 39 Буртаг үбһэ тариһан дайсан гээшэнь альбан шолмос гээшэ. Хадалан – хамаг юумэнэй эсэсынь, тиин таряа хадагшад – Бурханай Эльгээмэлнүүд гээшэ. 40 Буртаг үбһэ түүжэ галда шатааһантай тон адли юумэн хамаг юумэнэй эсэстэ болохо: 41 Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн Эльгээмэлнүүдээ ябуулха, тэдэнь хаан орон соонь бүхы буруу ябадалтаниие болон бусад зониие нүгэлдэ оруулагшадые суглуулха, 42 тиигээд тэдэниие гал дүлэ руу хаяха. Тэндэ хүнүүд бархиралдаха, шүдѳѳ хабиралдаха. 43 Харин үнэн сэдьхэлтэн Эсэгынгээ хаан түрэ соо нарандал адляар яларха. Шэхэтэй юм һаа, анхарагты! 44 Огторгойн хаан түрэ баһа иимэ юумэндэ адли: Нэгэ хүн таряалан соо хадагалагдаһан баялиг эрдэни олоод, тэрэнээ һѳѳргэнь нюуба. Олзодоо аргагүй ехээр баярлаһан хүн бүхы зѳѳриеэ наймаалаад, үнѳѳхи таряалан худалдажа абаба. 45 Огторгойн хаан түрэ баһа үнэтэй субад эрдэни бэдэрһэн наймаашанай 46 дээдэ зэргын субад эрдэни олоод, бүхы зѳѳриеэ наймаалан, тэрэниие худалдажа абаһантай адли юм. 47 Баһа Огторгойн хаан түрэ иимэ юумэндэ адли: Загаһашад губшуураа далайда хаяжа, элдэб түрэлэй загаһа бариба гэе. 48 Тиигээд дүүрэшэһэн губшуураа эрьедэ татажа гаргамсаараа загаһа илгажа оробо: һайн загаһыень үлѳѳгѳѳд, муунуудыень хаяба. 49 Хамаг юумэнэй эсэстэ эгээл тиимэ юумэн болохо: Бурханай Эльгээмэлнүүд ерэжэ, нүгэл хэгшэдые үнэн сэдьхэлтэнэй дундаһаа илгаха, 50 тиигээд тэдэ нүгэл хэгшэдые галтай пеэшэн руу хаяха: тэндэ хүнүүд бархиралдаха, шүдѳѳ хабиралдаха». 51 Иисус шабинарһаа: «Эдэ бүгэдые таанар ойлгобо гүт?» – гэжэ һураба. Тиихэдэнь шабинарынь: «Ойлгообди!» – гэжэ харюусаба. 52 Иисус тэдэндэ иигэжэ хэлэбэ: «Огторгойн хаан түрэ дахаһан алишье Хуули заадаг багша эрдэни баялигайнгаа санһаа шэнэшье, мүн урданайшье баялигуудые абажа хэрэглэдэг эзэндэ адли юм». 53 Эдэ һургаалта үгэнүүдээ түгэсхѳѳд, Иисус тэрэ нютагһаа гаража, 54 ѳѳрынгѳѳ түрэл хото ерэбэ. Тиигээд мүргэлэй гэр соо зониие һургаба. «Иимэ сэсэн ухаан, гайхамшагта хэрэгүүдые бүтээхэ хүсэ энэшни хаанаһаа абанаб?» – гэжэ тэрэниие шагнаһан зон гайхалсаба. 55 «Энэмнай дарханай хүбүүн бэшэ гү? Эхэнь Мария бэшэ гү? Яков, Иосиф, Симон, Иуда гэгшэд дүүнэрынь бэшэ гү? 56 Дүү басагадынь бултадаа эндэ ажамидардаг бэшэ гү? Яажа энэшни эдэ бүгэдые бүтээнэ гээшэб?» 57 Тиигэжэ зон тэрэнэй талаар һэжэглэбэ. Иисус тэдэндэ: «Лүндэншэдые нютагынхидһаань, гэр бүлэһѳѳнь бусад зон булта хүндэлжэ ябадаг юм», – гэжэ хэлэбэ. 58 Улад зоной этигэл һүзэггүй байһан туладань Иисус нютагтаа гайхамшагта хэрэгүүдые ехээр бүтээбэгүй.

Матвей 14

1 Тэрэ үедэ Галилей можын Ирод захирагша Иисус тухай һураг дуулаад: 2 «Энэ Уһаар арюудхагша Иоанн байна. Энэшни амидыраа, тиимэһээл гайхамшагта хэрэгүүдые бүтээнэ», – гэжэ албатандаа хэлэбэ. 3 Урдань Ирод Филипп дүүгэйнгээ Иродиада һамганһаа боложо Иоанные барижа хүлеэд, түрмэдэ хаахыень захирһан байгаа. 4 Юундэб гэхэдэ, Иоанн: «Ши Иродиадатай һууха ёһогүйш», – гэжэ Иродтэ хэлэһэн байгаа. 5 Ирод Иоанные алахаяа һанабашье, улад зонһоо айгаа, ушарынь гэхэдэ, улад зон Иоанные лүндэншэ гэжэ тоолодог байгаа. 6 Иродэй түрэһэн үдэрэй найрта Иродиадын басаганиинь айлшадай урда хатаржа, Иродтэ ехээр һайшаагдаба. 7 Тиимэһээ басаганай ямаршье эриһэн юумые үгэхэб гэжэ Ирод амалба. 8 Эхынгээ һургаһан ёһоор басаган: «Мүнѳѳ эндэ Уһаар арюудхагша Иоаннай толгойе табаг дээрэ табяад намда үгэ!» – гэжэ хэлэбэ. 9 Тиихэдэнь Ирод хаан һанаата болобошье, бүхы айлшадай урда үгѳѳ үгэһэн тула басаганай хүсэл дүүргэгты гэжэ захирба. 10 Тиимэһээ түрмэ соо Иоаннай толгойе таһа сабшаба. 11 Тиигээд толгойень табаг дээрэ табяад, басаганда асараа, тэрэнь эхэдээ абаашажа үгѳѳ. 12 Иоаннай шабинарынь бэеыень абаашажа хүдѳѳлүүлээ бэлэй. Тиигээд энээн тухай Иисуста ошожо дуулгаа һэн. 13 Иисус Иоанн тухай дуулаад, байһан газарһаа гансаараа онгосоор тамаржа эзэгүй зэлүүд газарта ошобо. Энээн тухай улад зон дуулаад, тура хотонуудһаа гаража, хойноһоонь ябагаар ошобо. 14 Иисус онгосоһоо буухадаа олон зониие хараад, тэдэниие хайрлан, үбшэнтэнииень аргалжа эдэгээбэ. 15 Үдэшэ болоходо, Иисусай шабинарынь тэрээндэ ерэжэ: «Энэ эзэгүй газар байна, тиигээдшье орой болоо. Хүдѳѳ тосхонуудта ошожо, эдихэ юумэ худалдажа абахыень улад зоноо табииш», – гэбэ. 16 Зүгѳѳр Иисус тэдэндэ: «Улад зоной ошоһоной хэрэггүй, таанад тэдэндэ эдихэ юумэ үгэгты», – гэжэ хэлэбэ. 17 Тиихэдэнь шабинарынь: «Бидэ оройдоол табахан монсогор хилээмэтэй, хоёр загаһатай байнабди», – гэжэ харюусаба. 18 «Тэдэнээ иишэнь намда абажа ерэгты», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 19 Тэрэ улад зондо ногоон дээрэ һуухыень захирба. Тиигээд табан хилээмэ, хоёр загаһыень абажа, тэнгэри ѳѳдэ шэртэн, Бурханда баяр баясхалан хүргэбэ. Удаань хилээмэ хухалжа, шабинартаа үгэбэ, тэдэнь улад зондо дам тарааба. 20 Зон бүгэдѳѳрѳѳ эдижэ садаба. Тиигэхэдэнь эдеэнэй үлѳѳдэһѳѳр арбан хоёр түрсүүгые дүүргэбэ. 21 Эхэнэрнүүдһээ, үхибүүдһээ гадна тэндэ табан мянга шахуу эрэшүүл эдеэлһэн байба. 22 Тиигээд Иисус шабинараа онгосодо һуулгажа, түрүүндэнь далайн нүгѳѳ бэедэ тамаржа ошохыень захирба. Харин ѳѳрѳѳ улад зоной таратар үлѳѳ һэн. 23 Зоноо тараагаад, Иисус хада ѳѳдѳѳ зальбархаяа гансаараа гараба. Үдэшэндѳѳшье тэрэ тэндэ гансаараа байгаа. 24 Эгээл тэрэ үедэ шабинарайнь тамаржа байһан онгосо далайн тэгэндэ хүрѳѳд, урдаһаань һалхинай үлеэхэдэ, долгиндо сохюулжа байба. 25 Үүр сайхын урдахана Иисус далайн уһан дээгүүр ябаад, шабинартаа ошоо һэн. 26 Шабинарынь тэрэнэй уһан дээгүүр ябаһыень хараад, айн мэгдэжэ: «Энэ хии үзэгдэл байна», – гэжэ айһандаа хашхаралдаба. 27 Зүгѳѳр Иисус тэдэнтэй дары дуугаралсан: «Зоригтой байгты. Энэ биб, бү айгты», – гэбэ. 28 Пётр тэрээндэ: «Дээдын Эзэн аа, хэрбээ энэ үнэхѳѳрѳѳ ши юм һаа, намайе уһан дээгүүр ябаад, шамда ерэхыемни захирыш», – гэбэ. 29 Тиихэдэнь Иисус: «Ерэ», – гэбэ. Пётр онгосоһоо гараад, багшынгаа урдаһаа уһан дээгүүр ябаба. 30 Теэд шанга һалхинай үлеэхые обёорходоо айгаад, уһанда шэнгэжэ эхилбэ. «Дээдын Эзэн! Намайе абарыш», – гэжэ тэрэ хашхарба. 31 Иисус тэрэ дороо гараа һарбайжа, Пётрые дүнгэн баряад: «Ямар бирагүй этигэл һүзэгтэйбши! Юундэ һэжэглэбэш?» – гэбэ. 32 Тэдэ хоёрой онгосодо һуухатайнь сасуу һалхин намдаба. 33 Онгосодо байһан шабинарынь Иисуста мүргэжэ: «Ши үнэхѳѳрѳѳл Бурханай Хүбүүн байнаш», – гэбэ. 34 Иисус шабинартайгаа далай гаталжа, Геннисаредэй газарта хүрэжэ ерэбэ. 35 Тэндэхи зон Иисусые таняад, бүхы оршон тойронхи газарта хүнүүдые эльгээжэ, хамаг үбшэнтэниие тэрээндэ асаржа байгаа. 36 Хубсаһандатнай халташье хүрэхые зүбшѳѳгыт даа гэжэ тэдэ Иисусһаа гуйба. Тиигээд хубсаһандань хүрэһэн хүн бүхэн эдэгэбэ.

Матвей 15

1 Тиигээд Иерусалимһаа хэдэн Хуули заадаг багшанар, фарисейнүүд Иисуста ерэжэ: 2 «Шабинаршни юундэ үбгэ эсэгэнэрэймнай заншалнуудые баримталнагүйб? Тэдэнэршни эдихынгээ урда тээ гараа угаанагүйл», – гэбэ. 3 Иисус тэдээндэ иигэжэ харюусаба: «Тиихэдээ юундэ таанар Бурханай захяа заабари дүүргэнгүй, ѳѳһэдынгѳѳ ёһо гуримые баримталнабта? 4 „Аба эжы хоёроо хүндэлэ“ гэжэ Бурхан заабарилаа бэшэ һэн гү? Мүн баһа „Аба эжы хоёроо муушалһан хүн үхэлдэ хүртэхэ“ гээ бэшэ һэн гү? 5 Харин таанар эхэ эсэгэдээ үгэжэ туһалха аргатай байһан юумэеэ: „Би Бурханда үргѳѳб“ гэжэ хэлэбэл, 6 ѳѳрынгѳѳ эхэ эсэгые хүндэлхэ хэрэггүй гэжэ заанат. Тиигэжэ таанар Бурханай захяа заабари сахингүй, ѳѳһэдынгѳѳ тогтооһон ёһо заншалаар һэлгэнэт. 7 Хоёр нюуртан! Таанар тухай лүндэншэ Исайя үнэн сохомые уридшалан хэлээ һэн лэ: 8 „Энэ улад зон хэлэ амаараа намайе хүндэлнэ, харин зүрхэ сэдьхэлдээ нам тухай огто бодоногүй. 9 Хүнүүдэй зохёоһон ёһо гуримуудта һургажа байхадаа, тэдэ дэмы намда мүргэнэ даа“». 10 Иисус улад зониие дуудаад: «Хэлэһыемни шагнажа, ойлгохые хэшээгты! 11 Амандатнай ородог эдеэн таниие бузарладаггүй, харин аманһаатнай гарадаг муухай үгэнүүд таниие бузарладаг юм», – гэжэ хэлэбэ. 12 Тиихэдэнь шабинарынь Иисуста ойртоод: «Хэлэһэн үгэнүүдшни фарисейнүүдэй һанаанда таарабагүй гэжэ мэдэнэ гүш?» – гэжэ һураба. 13 Иисус иигэжэ харюусаба: «Тэнгэридэ байгша Эсэгымни таряагүй ямаршье ургамал үндэһэтэйгѳѳ хамта абтажа хаягдаха. 14 Тэдэн тухай һанаагаа огто бү зобогты. Тэдэнэр һохор хүнүүдэй һохор ударидагшад мүн; теэд һохор хүн һохорые хүтэлжэ ябабал, хоюулаа нүхэ руу унаха юм». 15 «Хүниие бузарладаг юумэнүүд тухай хѳѳрэһэнѳѳ маанадта тайлбарилжа үгыш даа», – гэжэ Пётр гуйба. 16 «Хэлэһыемни хэнтнайшье мүнѳѳ болотор ойлгоогүй гээшэ гү? 17 Ойлгоногүй аалта, амандаа хэһэн эдеэтнай хотондотнай ороод, һүүлдэнь бэеһээтнай гарадаг. 18 Харин аманһаатнай гараһан үгэнүүд зүрхэ сэдьхэлһэйтнай гарадаг; тэдэтнай таанадые бузарладаг ха юм. 19 Ушарынь юуб гэбэл, зүрхэнһѳѳтнай хара һанал бодолнууд гарадаг, тиигээд таанадые алахада, эрэдээ гү, али эхэнэртээ урбахада, забхай зальхай ябадалда, хулгай хэхэдэ, бусадые хардахада, муушалхада түлхидэг юм. 20 Эдэ бүхы ябадалнууд таанадые бузарладаг. Зүгѳѳр угаагдаагүй гараараа юумэ эдихэдээ таанад бэеэ бузарладаггүйт». 21 Иисус байһан газарһаа хүдэлжэ, Тир Сидон хотонуудай шадархи газар дайдада хүрэжэ ерэбэ. 22 Тэндэ ажаһуудаг нэгэ хананей эхэнэр Иисуста ерэжэ: «Дээдын Эзэн, Давидай үри һадаһан, намайе хайрлажа үршѳѳгыш! Басагамни ада шүдхэртэ барюулаад, аймшагтай зобожо байна», – гэжэ хашха уухи табиба. 23 Теэд Иисус тэрэ эхэнэртэ юушье хэлэбэгүй. Тиихэдэнь тэрэнэй шабинарынь дүтэлжэ: «Энэ эхэнэрые ябуулыш, хойноһоомнай дахаад лэ, хашхараад лэ һаланагүйл», – гэжэ гуйба. 24 «Би имагтал Израилиин тѳѳрижэ хосорһон хонидто эльгээгдэһэн байгааб», – гэжэ Иисус харюусаба. 25 Харин тэрэ эхэнэр бүри ойртоод, Иисусай урда дохин мүргэжэ: «Дээдын Эзэн! Намда туһалыш», – гэжэ гуйба. 26 «Хүүгэдэй эдихэ хоол абаад, нохойнуудта хаяхань зохихогүй юм», – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаба. 27 Тиигэхэдэнь тэрэ эхэнэрынь: «Зүб даа, Дээдын Эзэн! Теэд эзэдэй шэрээ дээрэһээ унаһан бутархай нохойнуудшье эдидэг бшуу», – гэжэ урдаһаань хэлэбэ. 28 Тиихэдэнь Иисус тэрээндэ: «Ай, эхэнэр! Шинии һүзэг этигэл ехэ байна! Һанаһан хүсэһэн юумэншни бүтэхэ!» – гэжэ харюусаба. Эгээл тэрэ үедэ эхэнэрэй басаганиинь эдэгэшэбэ. 29 Тэндэһээ Иисус Галилей далайн шадар ерэбэ. Һүүлдэнь нэгэ гүбээ дээрэ гаража һууба. 30 Тэрээндэ олон зон ерэжэ байгаа. Тэдэ дохолон, һохор, хэлэгүй, бэртэһэн, мүн бусадшье элдэб янзын үбшэнтэй зониие Иисуста асаржа, хүлэйнь дэргэдэ һуулгаба. Тэдэ үбшэн зониие Иисус бултыень эдэгээбэ. 31 Тиин хэлэгүй байһан зоной хэлэхые, бэртэһэн хүнүүдэй эдэгэхые, дохолонуудай ябахые, һохорнуудай хараатай болоһые хараһан зон аргагүй ехээр гайхаа бэлэй. Тиигээд Израилиин Бурханда алдар соло дуудаа һэн. 32 Иисус шабинараа дуудажа: «Би эдэ зониие хайрланаб. Тэдэ намтай гурбан үдэр байлсаа, теэд мүнѳѳ эдихэ юумэгүй болоод байна. Эдэниие үлэн хооһоор табиха дурагүй байнаб. Гэртээ бусаха замдаа эдэ һуларжа ядархал», – гэбэ. 33 Теэд шабинарынь: «Иимэ сүл губида эдэ олон зониие эдеэлүүлжэ садхааха хоол бидэ хаанаһаа абахабибди?» – гэжэ урдаһаань һураба. 34 «Танда хэды шэнээн хилээмэн бииб?» – гэжэ Иисусай һурахада, тэдэнь: «Долоон хилээмэн, хэдэхэн загаһан бии», – гэжэ харюусаба. 35 Иисус улад зониие һуухыень захирба. 36 Тиигээд долоон хилээмэ, загаһа абажа, Бурханда баяр баясхалан хүргэбэ, тэдэнииень хухалаад, шабинартаа үгэбэ, шабинарынь улад зондо дам тараажа үгѳѳ һэн. 37 Хүн бүхэн дураараа эдижэ садаад, үшѳѳ тиихэдэ эдеэнэй үлѳѳдэһэн долоон түрсүүгээр дүүрэн болоо. 38 Эхэнэрнүүдһээ, үхибүүдһээ гадна дүрбэн мянган эрэшүүл эдеэлжэ садаһан байгаа. 39 Иисус улад зониие табяад, онгосодо һуужа, далайгаар тамаран, Магадан хотын шадархи газар дайдада хүрэжэ ерэбэ.

Матвей 16

1 Хэдэн фарисейнүүд, саддукейнэр Иисусые туршаха зорилготойгоор тэрээндэ ойртобо. Тиигээд гайхамшагта дүлгэ тэмдэг харуулхыень дурадхаба. 2 Иисус тэдэндэ харюусаба: «Үдэшэндѳѳ огторгойн барагар улаан байбалнь, таанад: „Үглѳѳдэр сэлмэг байха“ гэдэгта. 3 Харин үглѳѳгүүр огторгойн барагар улаан, бүрхэг байбалнь, таанад: „Мүнѳѳдэр бороо орохонь“ гэдэгта. Хоёр нюуртан! Таанад огторгой хараад, ямар үдэрэй болохые мэдэдэг аад, харин мүнѳѳ сагай дүлгэ тэмдэгүүдые тайлбарилха аргагүй байнат. 4 Харата муухай, забхай оршон үеын зон, гайхамшагта дүлгэ тэмдэг харахаяа һанаба гүт? Теэд Иона лүндэншэтэй ушарһан гайхамшагта дүлгэ тэмдэгһээ ондоо дүлгэ тэмдэг таанадта үгтэхэгүй». Тиигээд Иисус тэдэнһээ холодобо. 5 Шабинарынь хилээмэ абахаяа мартаад, далайн нүгѳѳ эрьедэ тамаржа гараба. 6 Иисус тэдэндэ: «Һэргэлэн байгты! Фарисей, саддукейнэрэй эһээбэриһээнь болгоомжолжо байгты», – гэжэ хэлэбэ. 7 Шабинарынь ѳѳһэд хоорондоо: «Маанадай хилээмэ абаагүй хадамнай тиигэжэ хэлээ ёһотой», – гэлсэбэ. 8 Энээниие Иисус мэдээд, тэдэндэ иибэ: «Этигэл багатан, таанар хилээмэ абаагүйбди гэжэ юундэ хоорондоо хэлсээбта? 9 Таанад мүнѳѳ болотор ойлгобогүй гээшэ гүт? Табан хилээмээр табан мянган хүнэй садаһан тухай, үшѳѳ тиихэдэ хэдэн түрсүүг үлѳѳдэһэнэй сугларһан тухай таанар һананагүй аалта? 10 Долоон хилээмээр дүрбэн мянган хүнэй садаһан тухай, үшѳѳ тиихэдэ хэдэн түрсүүг үлѳѳдэһэнэй сугларһан тухай мартаа аалта? 11 Хилээмэн тухай таанарта хэлээгүй байһыемни мүнѳѳ болотор ойлгоногүй гүт? Фарисейнүүдэй, саддукейнэрэй эһээбэриһээ һэргылжэ байгты!» 12 Һүүлэй һүүлдэ шабинарынь хилээмэнэй эһээбэриһээ бэшэ, харин фарисейнүүдэй, саддукейнэрэй һургаалһаа һэргылэгты гэжэ хэлэһыень ойлгобо. 13 Иисус Филиппэй Кесари хотын хажууда ерээд байхадаа, ѳѳрын шабинарһаа: «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн тухай хүнүүд юун гэнэб?» – гэжэ һураба. 14 «Зарим хүнүүд шамайе Уһаар арюудхагша Иоанн гэнэ, бусадынь Илия гэжэ һанана, баһа нүгѳѳдүүлынь Иеремия гү, али ондоо лүндэншэдэй нэгэн гэлсэнэ», – гэжэ тэдэнь харюусаба. 15 «Теэд таанар намайе хэн гэжэ һананабта?» – гэжэ Иисус тэдэнһээ һураба. 16 «Ши Бурханай табисуурташ, Амиды Бурханай Хүбүүнши», – гэжэ Симон Пётр харюусаба. 17 Тиихэдэнь Иисус: «Ионын хүбүүн Симон, ши золтойш! Энэ үнэн зүбые шамда хүнэй һанаан нээгээ бэшэ, харин тэнгэридэ оршодог минии Эсэгэ тайлбарилаа. 18 Тиимэһээ би шамда хэлэнэб: ши Пётр – шулуун гээшэш, тиин би энэ шулуун дээрэ ѳѳрынгѳѳ һүзэглэгшэдэй бүлгэмые бодхоохоб, тэрэнииемни үхэлшье ѳѳрѳѳ диилэхэгүй. 19 Огторгойн хаан ороной түлхюурые би шамда үгэхэб. Тиин газар дээрэ хориһон юумэншни огторгой дээрэ хоригдохо; газар дээрэ зүбшѳѳһэн юумэншни огторгой дээрэ зүбшѳѳгдэхэ», – гэбэ. 20 Тиигээд Бурханай табисуурта байһан тухайнь хэндэшье хэлэхэгүйень Иисус шабинартаа захирба. 21 Тэрэ сагһаа эхилээд Иисус ѳѳртэйнь юунэй ушарха тухай шабинартаа хэлэдэг болобо. «Би Иерусалим ошохо ёһотойб, тэндэ ахамадһаа, түрүү санаартанһаа, Хуули заадаг багшанарһаа боложо ехэ зоболон эдлэхэб. Би алуулхаб, тиигээд гурбан үдэрһѳѳ амидырхаб», – гэдэг байба. 22 Тиихэдэнь Пётр тэрэниие хажуу тээшэнь дуудажа абаашаад: «Дээдын Эзэн, үгы даа! Тиимэ юумэн шамтай хэзээшье болохогүйнь болтогой!» – гэжэ зогсоожо байгаа. 23 Иисус Пётрто хандан: «Холо боло намһаа, Сатана! Ши намда һаад хэнэш. Шинии һанал бодолнуудшни Бурханһаа үршѳѳгдэнэ бэшэ, харин хүн шанарһаашни бүрилдэнэ», – гэбэ. 24 Тиигээд Иисус ѳѳрынгѳѳ шабинарта хэлэбэ: «Намтай ябалсаха дуратай хүн ѳѳр тухайгаа бодохоёо болёод, үдэр бүхэн хэрээһэеэ үргэлѳѳд, хойноһоомни яба. 25 Ами наһаяа гамнаха һанаатайшуултнай тэрэнээ алдаха; харин минии түлѳѳ амияа үгэһэнтнай тэрэнээ алмаха. 26 Хэрбээ танай бүхы дэлхэйе олзолоод, ами һүнэһэеэ алдабалтнай, танда ашагтай гү? Үгыл даа! Таанад ямаршье юумэ түлѳѳд, ами һүнэһэеэ бусаажа шадахагүйлта. 27 Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн Эсэгынгээ алдар соо Эльгээмэлнүүдтэйгээ хамта һаяар ерэхэл, тиигээд хэһэн хэрэгэйнь зэргээр хүн бүхэниие шиидхэхэл. 28 Эндэ байгшадай зариман Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй хаан түрэеэ баряад заларжа ерэхые үзѳѳгүйдѳѳ үхэхэгүй гэжэ таанадта баталан хэлэнэб».

Матвей 17

1 Зургаан хоногой үнгэрхэдэ, Иисус Пётрые, аха дүү Яков Иоанн хоёрые абажа, хүнүүдэй нюдэнһѳѳ далда байдаг үндэр хада ѳѳдэ гараба. 2 Тэндэ Иисус шабинарайнгаа урда хубилба: нюурынь наран шэнгеэр ялараа, хубсаһаниинь туяа мэтэ сагаан болоо. 3 Гэнтэ тэрээнтэй хѳѳрэлдэжэ байһан Моисей Илия хоёр бии болооо. 4 Пётр Иисуста: «Дээдын Эзэн! Эндэ байхадамнай манда ямар һайн гээшэб! Хэрбээ хүсэбэлшни, эндэ гурбан майхан бодхоохобди: нэгыень шамда, нэгыень Моисейдэ, үшѳѳ нэгыень Илияда», – гэбэ. 5 Тиигэжэ хэлэжэ байтарнь ялагар үүлэнэй һүүдэр тэдэниие хушаба, үүлэнһээ: «Энэ минии инаг хайрата Хүбүүмни юм, намда таатай юм; үгыень дуулагты», – гэһэн абяан дуулдаба. 6 Энэ абяае дуулахадаа, шабинарынь ехээр айжа, уруугаа хаража газарта унаба. 7 Зүгѳѳр Иисус дүтэлжэ, тэдэниие гараараа хүрѳѳд: «Бодогты, бү айгты», – гээ. 8 Тэдэнэй ѳѳдѳѳ харахадань, Иисусһаа ондоо хэншье тэдэндэ харагдабагүй. 9 Шабинартаяа хадаһаа буужа ябахадаа, Иисус: «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй үхѳѳд амидыртар, энэ үзэһэнѳѳ хэндэшье бү хѳѳрэгты», – гэжэ тэдээндээ захирба. 10 «Хуули заадаг багшанар юундэ Бурханай табисуурта Христосой ерэхын урда тээ Илия лүндэншэ ерэхэ ёһотой гэдэг бэ?» – гэжэ шабинарынь Иисусһаа асууба. 11 Тиихэдэнь Иисус: «Үнэхѳѳрѳѳ Илия түрүүн ерэжэ, бүхы юумые бэлэн болгохо ёһотой. 12 Гэбэшье Илия заларжа ерээ, харин хүнүүд тэрээниие таняагүй, дура зоргоороо тэрээнтэй болоо гэжэ танда хэлэхэ байнаб. Эгээл тиигэжэ тэдэ Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүниие зобоохо юм», – гэжэ харюусаа. 13 Тиихэдэнь Уһаар Арюудхагша Иоанн тухай тэрэ хэлэнэ гэжэ шабинарынь ойлгобо. 14 Иисусай шабинартайгаа улад зондо бусажа ерэхэдэнь, тэрээндэ нэгэ хүн ойртоод, урдань үбдэг дээрээ һүгэдэн, 15 «Эзэн! Минии хүбүүе үршѳѳжэ хайрлыш. Тэрэмни таталзажа унадаг, ада шүдхэрэй хэрзэгыгээр добтолходо, гал, уһа руу ходо һүрэдэг. 16 Би тэрэнээ танай шабинарташье асарааб, теэд тэдэ эдэгээжэ шадаагүй», – гэжэ хэлэбэ. 17 «Этигэл һүзэггүй, забхай ябадалтай зон аа! Үшѳѳ хэды шэнээн таанадтай байхабиб? Үшѳѳ хэды болотор таанадые тэсэжэ байхабиб? Хүбүүгээ наашань намда абаад ерэ», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 18 Иисусай ада шүдхэртэ захирхадань, тэрэнь хүбүүнэй бэе сооһоо гаража, хүбүүн дары эдэгэшѳѳ һэн. 19 Хожомынь шабинарынь Иисуста дүтэлжэ: «Яахадаа бидэ тэрэ ада шүдхэрые даража шадабагүй гээшэбибди?» – гэжэ гансаараа байхадань һураба. 20 Иисус тэдэндэ харюусаба: «Таанарай этигэл багадаһанда тиигээ. Хэрбээ таанад горчицын жэжэхэн үрэһэнэйшье шэнээхэн этигэлтэй байжа, энэ хадада хандан: „Эндэһээ хүдэлжэ тиишээ боло“ гээ һаатнай, хада тиишэлхэ юм. Таанар юушье хэжэ шадаха һэнта гэжэ танда баталан хэлэнэб. 21 Эдэ мэтын ада шүдхэрнүүдые имагтал зальбаралаар, масаг сахин даража болохо юм». 22 Бүхы шабинарайнгаа Галилейдэ суглараад байхада Иисус тэдээндээ ѳѳр тухайгаа: «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн хүнүүдэй гарта тушаагдахань, тиигээд тэрэ алуулаад, гурбадахи үдэртѳѳ амидырха», – гэжэ хэлэбэ. Шабинарынь булта ехээр гашуудаба. 24 Иисусай шабинартайгаа Капернаумда ерэхэдэнь, Бурхан Һүмын алба татабари суглуулагшад Пётрто ойртоод: «Багшатнай Бурхан Һүмэдэ алба татабари түлэхэ гү?» – гэжэ һураба. 25 «Түлэнгүй яахаб», – гэжэ Пётр хэлээ. Тиигээд Пётрой гэртэ ороходонь, Иисус түрүүлэн: «Симон, ши юун гэжэ һананабши? Энэ дэлхэйн хаашуул хэнһээ түлѳѳһэ, алба татабари абадаг бэ? Ѳѳһэдынгѳѳ албатанһаа гү, али хариин зонһоо абадаг гү?» – гэжэ һураба. 26 Пётр тэрээндэ: «Хариин зонһоо абадаг», – гэжэ харюусаа. Иисус тиигэхэдэнь: «Тиимэһээ албатан зондонь түлэхэ хэрэггүй гэһэн удхатай бэшэ аал? 27 Зүгѳѳр бидэ эдэ зониие сухалдуулхагүйбди. Тиимэһээ ши далайн эрьедэ ошожо, загаһа хахуулида. Хахуулидашни ороһон түрүүшын загаһа абаад, амандань мүнгэ олохош. Тэрэниие абаад, алба татагшадта минии түлѳѳ, ѳѳрынгѳѳшье түлѳѳ үгѳѳрэй», – гээ һэн.

Матвей 18

1 Тэрэ үедэ шабинарынь ерээд: «Огторгойн хаан түрэдэ хэниинь агууехэб?» – гэжэ Иисусһаа һураба. 2 Тиихэдэнь Иисус нэгэ үхибүүе дуудажа, шабинарайнгаа урда байлгаад, 3 хэлэбэ: «Хэрбээ таанар хубилжа, үхибүүдтэл адли болоогүй һаа, Огторгойн хаан орондо орохогүйт гэжэ баталан хэлэнэб. 4 Энэ үхибүүндэл адли хэн номгон даруу болоноб, тэрэ Огторгойн хаан түрэдэ үлэмжэ ехэнь гээшэ. 5 Минии нэрээр иимэ нэгэ үхибүүе тогтоожо абаһан хүн намайе тогтоожо абаһан болоно. 6 Зүгѳѳр намда этигэгшэ эдэ багашуулай нэгыеньшье нүгэл хилэнсэдэ түлхиһэн хүн дээрэ аймшагтай хэһээлтэ бууха. Тэрэ хүнэй хүзүүндээ тээрмын шулуу уюулаад, далайн гүн руу шэдүүлжэ шэнгэбэлнь, тэрээндэ ѳѳртэнь дээрэ байха һэн. 7 Хүнүүдые нүгэл хилэнсэдэ түлхидэг юумэнүүдһээ боложо газар дэлхэйдэ уй гашуудал тулгарна. Зүгѳѳр хүнүүдые нүгэл хилэнсэдэ түлхидэг юумэнүүд ходо олдоод лэ байха, тиигээд нүгэл хилэнсэдэ түлхигшэ аймшагтай уй гашуудал үзэхэ. 8 Хэрбээ гарайшни гү, али хүлэйшни нүгэлдэ шамайе оруулаа һаань, тэдэнээ таһа сабшаад хая, хоёр гартайгаа, хоёр хүлтэйгѳѳ залиршагүй галай тамада хаягданхаар, гаргүйгѳѳр гү, али хүлгүйгѳѳр хэтэдээ амиды ябабалшни дээрэ. 9 Хэрбээ нюдэнэйшни нүгэлдэ шамайе оруулаа һаа, тэрэнээ һуга татаад хая. Хоёр нюдэтэйгѳѳ галай тама руу хаюуланхаар, үрѳѳһэн нюдэтэйгѳѳ хэтэдээ амиды ябабалшни дээрэ. 10 Таанад эдэ багашуулай нэгыеньшье доогуур бү харагты, тэдэнэй тэнгэридэ оршогшо һахюуһан – Эльгээмэлнүүдынь – минии Эсэгын шарайе хододоо тэнгэридэ хаража байдаг юм гэжэ танда хэлэнэб. 11 Ушарынь хэлэбэл, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн хосорогшодые оложо абархаяа ерээ. 12 Таанар юун гэжэ һананабта? Зуун хонитой нэгэ хүн ганса хонинойгоо тѳѳрижэрхёо һаань, ерэн юһэн хонидоо хада дээрэ орхёод, тѳѳриһэн ганса хониёо бэдэржэ ошохогүй аал? 13 Тиигээд тэрэнээ оложорхёо һаа, үнѳѳхи хүн тѳѳреэгүй ерэ юһэн хонидойнгоо тушаа бэшэ, харин олоһон ганса хонинойнгоо тушаа аргагүй ехээр баярлаха гэжэ танда үнэниие хэлэнэб. 14 Энээндэл тон адляар, тэнгэридэ оршогшо танай Эсэгэ эдэ багашуулай нэгыеньшье алдаха дурагүй байна. 15 Хэрбээ һүзэглэгшэ аха дүүнэрэйшни нэгэн шамда харша нүгэлтэ юумэ хээ һаань, тэрээндээ ошожо, гансаарандань буруу байһыень заажа үгэ. Хэрбээ тэрэ хэлэһыешни дуулабал, ши һүзэглэгшэ аха дүүгээ һѳѳргэнь бусаабаш. 16 Хэрбээ шагнахаяа арсабалнь, үшѳѳ нэгэ хоёр хүниие абаад ошо: ямаршье гэмнэлгэ хоёр гү, али гурбан хүнэй гэршэлгээр баталагдаха. 17 Тэдэнииешье дуулахаяа арсабалнь, һүзэглэгшэдэй бүлгэмдэ дуулга. Хэрбээ һүзэглэгшэдэй бүлгэмые дуулахаяа арсабалнь, ши тэрэ хүндэ ондоо яһатанай хүндэ гү, али алба татаашада хандаһандал адляар хандажа бай. 18 Газар дээрэ хориһон юумэнтнай огторгой дээрэ хоригдохо; газар дээрэ зүбшѳѳрһэн юумэнтнай огторгой дээрэ зүбшѳѳгдэхэ гэжэ таанарта үнэниие хэлэнэб. 19 Тэрээнһээ гадна, хэрбээ таанадай хоёртнай газар дэлхэй дээрэ үгэеэ ойлголсоод, ямаршье юумэ эреэ һаатнай, эреэшыетнай Огторгойдо оршодог минии Эсэгэ танда үгэхэ гэжэ хэлэхэ байнаб. 20 Ушарынь юуб гэхэдэ, хоёр гү, али гурбан хүн минии нэрээр хаана сугларнаб, тэндэнь би хоорондонь байхаб». 21 Тиихэдэнь Пётр Иисуста ойртоод: «Дээдын Эзэн! Намда харша нүгэл үйлэдэгшэ аха дүүгээ би хэды дахин хүлисэхэ ёһотой болонобиб? Долоо дахин гү?» – гэжэ һураба. 22 Иисус тэрээндэ иигэжэ харюусаба: «Долоо дахин бэшэ, харин долоон дала дахин гэнэб. 23 Ушарынь хэлэбэл, Огторгойн хаан түрэ ѳѳрынгѳѳ зарасанартай тоосоо хэхэеэ һанаһан хаанда адлишуу юм. 24 Тоосожо эхилхэдэнь, тэрээндэ арба мянган талант мүнгэ үритэй хүниие абажа ерэбэ. 25 Үриеэ түлэхэ юумэгүй байхадань, эзэн хаан тэрэниие, тэрэнэй һамгыень, үхибүүдыень, мүн эдлэжэ байһан бүхы зѳѳрииень худалдаад, үрииень түлүүлхые захирба. 26 Тиихэдэнь барлаг хаанай хүлдэнь унажа, „Эзэн хаан! Намайе хүлеэжэ хайрлыш, би үриеэ шамда дууһыень түлэхэлби“, – гэжэ гуйба. 27 Эзэн хаан барлагые хайрлажа, үрииень хүлисѳѳд, гэртэнь табиба. 28 Тэрэ зараса гадагшаа гаража ябатараа, ѳѳртэнь зуун динари үритэй нэгэ нүхэртэйгѳѳ тааралдаба. Тиигээд тэрэнээ һабардажа баряад: „Үриеэ намда түлэ“ гэжэ байгаад, хоолойень бахалуурдаба. 29 Тиихэдэнь нүхэрынь хүлдэнь унан: „Намайе хүлеэжэ хайрлыш, би шамда үриеэ дууһыень түлэхэлби“, – гэжэ ехэтэ гуйба. 30 Теэд түрүүшынь зараса хүлеэхэеэ арсаба. Тэрээнһээ гадна, үриеэ түлэтэрынь нүхэрѳѳ түрмэдэ һуулгаба. 31 Энэниие бусад зарасанарынь хараад, урмаа хухаржа, эзэн хаандаа ерэжэ хѳѳрэбэ. 32 Тиихэдэнь эзэн хаан түрүүшын зарасаа дуудуулжа асараад: „Хэрэггүй нобшын зараса! Намайе гуйхадашни, би үрииешни дууһан хүлисѳѳ бэлэйб. 33 Шамайе минии хайрлаһандал адляар, шишье нүхэрѳѳ хайрлаха ёһотой байгаа бэшэ гүш?“ – гэжэ сухалтайгаар хэлэбэ. 34 Тиигээд уурлаһан эзэн хаан бүхы үриеэ түлэтэрнь тэрэниие түрмын тамалагшадта тушааба. 35 Хэрбээ һүзэглэгшэ аха дүүгээ танай үнэн зүрхэнһѳѳ хүлисѳѳгүй һаа, Огторгойдо оршогшо Эсэгэмни танда баһал тиигэжэ хандаха юм», – гэбэ Иисус.

Матвей 19

1 Иигэжэ һургаһанайнгаа һүүлээр Иисус Галилейһээ гаража, Иордан голой саада бэеын Иудейн можо хүрэжэ ерэбэ. 2 Хойноһоонь олон хүн дахажа ябаба, тиин Иисус тэдэнэй үбшэн зонииень бултыень аргалба. 3 Хэдэн фарисейнүүд Иисуста ойртожо, тэрэниие туршаха һанаатайгаар: «Хүн ямаршье шалтагаанаар һамганһаа һалаха эрхэтэй гү?» – гэжэ һураба. 4 Иисус харюусаба: «Бүтээгшэ түрүүшээр эрэ эмэ хоёрые зохёон бүтээгээ гэжэ таанар уншаагүй аалта? 5 Тиигээд: „Эрэ хүн эхэ эсэгэеэ орхёод, һамгантайгаа нэгэдэхэ, тиин тэрэ хоёр ганса бэе болон эблэрхэ“ гэжэ хэлээ юм. 6 Тиихэлээрээ тэдэ хоёр болбол хоёр бэшэ, харин нэгэ бэе гээшэ. Тиимэһээ Бурханай нэгэдүүлһэн юумые хүн хубааха ёһогүй». 7 Урдаһаань фарисейнүүд: «Тиигээ һаа, юундэ Моисей һалаха тухай гэршэлгэ һамгандаа үгѳѳд лэ тэрээнһээ һалажа болохо гэһэн зүбшѳѳл үгѳѳб?» – гэжэ Иисусһаа һураба. 8 Иисус тэдэндэ: «Шулуун сэдьхэлтэй байһан хадатнай һамганһаа һалаха зүбшѳѳл Моисей таанарта үгѳѳ; теэд Бурхан анханһаа тиигэжэ заяагаагүй юм. 9 Зүгѳѳр би таанарта иигэжэ хэлэхэб: ѳѳртэнь урбаагүй һамганһаа һалаад, ондоо эхэнэртэй гэрлэһэн хүн бүхэн урбагша болоно», – гэжэ хэлээ. 10 Шабинарынь тэрээндэ: «Хэрбээ хүн һамганайнгаа урда тиимэ уялгатай байбалнь, юрэдѳѳ һамга абангүй байбал дээрэ бэшэ гү», – гэжэ хэлэбэ. 11 Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаа: «Энэнь хүн бүхэндэ хамаатай бэшэ, гансал Бурханай заяаһан хүнүүдтэ хамаатай юм. 12 Яахадааб гэхэдэ, хүнүүд элдэб янзын шалтагаанаар һамга абадаггүй юм: зариман түрэһѳѳн зэмдэг дутагдалтай байдаг, бусадые хүнүүд тиимэ болгожорхидог, үшѳѳ зариман Огторгойн хаан ороной аша туһада һамга абадаггүй. Зүгѳѳр энээниие ойлгожо абаха арга бэлигтэй хүнүүд ойлгожо абаха ёһотой». 13 Иисусай гарһаа адис абуулжа, зальбаралдань хүртѳѳхын тула зарим хүнүүд тэрээндэ үхибүүдээ асарба. Гэбэшье шабинарынь тэдэ зондо дурагүйгѳѳр дуугаржа байгаа. 14 Теэд Иисус: «Үхибүүдые наашань табигты, намда ерэхэдэнь һаалта бү хэгты, юундэб гэхэдэ, эдэ үхибүүдтэ адлишуу хүнүүд лэ Огторгойн хаан оронойхин юм», – гэжэ хэлээ. 15 Иисус үхибүүдые гараараа адислаад, тиигээд тэндэһээ ябаа һэн. 16 Хэншьеб нэгэтэ Иисуста ерэжэ: «Эрхим багша! Мүнхын амидаралда хүртэхын тула би ямар буянтай юумэ хэхэ ёһотойбиб?» – гэжэ һураба. 17 «Юундэ намайе эрхим гэбэш? Гансал Бурхан эрхим гээшэ. Хэрбээ мүнхын амидаралда хүртэхэеэ һанабал, тэрэнэй захяа заабаринуудые сахижа бай», – гэжэ Иисус тэрэ хүндэ харюусаба. 18 «Ямар захяа заабаринуудые?» – гэжэ нүгѳѳдэнь асууба. Тиихэдэнь Иисус: «Бү ала, ханидаа бү урба, хулгай бү хэ, бусад тухай худал юумэ бү хэлэ, 19 эхэ эсэгэеэ хүндэлэ, баһа бусад зондо ѳѳртѳѳл адли дуратай бай», – гэжэ тоолон хэлэбэ. 20 «Эдэ захяа заабаринуудые бултыень би эдир наһанһаа сахижа ябадаг хүнби. Энээнһээ гадна би юу хэхэ ёһотойбиб?» – гэжэ залуу хүбүүн һураба. 21 Иисус тэрээндэ: «Хэрбээ эрхим түгэс байха гэбэл, ошожо зѳѳри зѳѳшэеэ бултыень худалдаад, мүнгыень үгытэйшүүлдэ хубаажа үгэ, тиигээ һаа, тэнгэри дээрэ баялиг зѳѳритэй болохош. Тиигээд намда ерэжэ, хажуудамни ябаарай», – гэбэ. 22 Энээниие дуулахадаа залуу хүбүүн уйдхартайгаар саашалба, ушарынь юуб гэхэдэ, тэрэ хүбүүн аргагүй ехэ эд зѳѳритэй байгаа ха юм. 23 Иисус шабинартаа: «Баян хүнэй Огторгойн хаан орондо орохонь ехэл бэрхэтэйл байха даа. 24 Баян хүнэй Бурханай хаан орондо орохоһоонь бэлээр зүүнэй һүбѳѳр тэмээн ороод гарахал гэжэ таанарта дабтан хэлэхэб», – гээ бэлэй. 25 Энээниие дуулаад, шабинарынь ехээр гайхалдан: «Тиигэхэдээ хэн абарагдаха аргатайб?» – гэлсэбэ. 26 Иисус тэдэниие харан: «Хүнүүд ѳѳһэдыгѳѳ абаржа шадахагүй, харин Бурхан юушье шадаха», – гэбэ. 27 Тиихэдэнь Пётр: «Бидэ хамаг юумэеэ орхёод, шамайе дахаабди. Бидэ юундэ хүртэхэбибди?» – гэжэ Иисусһаа һураба. 28 Иисус тэдэндэ хэлэбэ: «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй ѳѳрынгѳѳ алдарта Хаан шэрээдэ һуухадань, намайе дахажа ябаһан таанад баһа арбан хоёр хаан шэрээдэ һуужа, Израилиин арбан хоёр угсаатаниие шүүбэрилхэт гэжэ баталан таанадта хэлэнэб. 29 Баһа минии түлѳѳ гэр байраяа гү, аха дүүнэрээ гү, эгэшэ дүүнэрээ гү, аба эжыгээ гү, һамга үхибүүдээ гү, али эдлэжэ байһан газараа орхиһон хүн бүхэн зуу дахин ехэ юумэ абаха, үшѳѳ тиихэдэ мүнхын амидаралда хүртэхэ. 30 Зүгѳѳр мүнѳѳ түрүү зэргэдэ байгшадай олониинь һүүл хабида орохо, тиихэдэ мүнѳѳ һүүл зэргэдэ байһанай олониинь түрүүлэн гараха.

Матвей 20

1 Огторгойн хаан түрэ иимэрхүү юм: Нэгэ хүн үзэмэйнгѳѳ сэсэрлигтэ ажалшадые хүлһэлхэеэ гэрһээ эртэ үглѳѳгүүр гаража ошобо. 2 Тиигээд үдэрэй нэгэ динари түлэхѳѳр хүлһэншэдтэеэ хэлсээд, тэдэниие ажаллахыень сэсэрлигтээ эльгээбэ. 3 Тэрэл үглѳѳгүүр юһэн сагай багта тэрэ наймаа хэдэг газар ошожо, тэндэ ямаршье ажалгүй хэдэн хүнүүдэй байхые хараба. 4 Эзэн тэдэндэ хандажа: „Таанаршье минии үзэмэй сэсэрлигтэ ошожо ажаллагты, хүлһыетнай таанарта зүбѳѳр үгэхэб“, – гэхэдэнь, 5 тэдэ хүнүүд ажаллахаяа ошобо. Тэрэ хүн хахаддэр, мүн үдэрэй гурбан сагта дахин наймаанай газар ошожо, баһал ажалгүй хүнүүдые хүлһэлбэ. 6 Һүүлэй һүүлдэ табан сагай багаар гарахадаа, үшѳѳ хэдэн хүнэй зугаатай зогсохые хараба, тиигээд тэдэндэ хандажа: „Таанар юундэ ямаршье юумэ хэнгүй бүхэли үдэр эндэ зогсонобта?“ – гэжэ асууба. 7 Тэдэнь: „Маниие хэншье хүлһэлѳѳгүйл“, – гэжэ харюусаба. Тиихэдэнь тэрэ хүн: „Зай, тиимэ һаа, таанар минии үзэмэй сэсэрлигтэ ошожо ажаллагты“, – гэжэ хүнүүдтэ хэлэбэ. 8 Үдэшэ болоходо, үзэмэй сэсэрлигэй эзэн эрхилэгшэдээ хандажа: „Ши хүдэлмэришэдые дуудажа, һүүлдэ ажаллахаяа гараһан хүнүүдһээ эхилээд, түрүүшээр гараһан хүнүүдээр түгэсэн, ажалайнь хүлһэ түлэ“, – гэбэ. 9 Табан сагта хүдэлхэеэ гараһан хүнүүд нэгэ-нэгэ динари ажалай хүлһэ абаба. 10 Тиимэһээ түрүүн ажаллажа эхилһэн хүнүүд: „Үлүү ехэ мүнгэ абахабди“, – гэжэ һанаа, теэд тэдэ баһал нэгэ-нэгэ динари ажалай хүлһэ абаба. 11 Тэдэ хүлһэеэ абаад, гэрэй эзэнэй урдаһаа гэмэрэлдэбэ. 12 „Һүүлдэ ерэһэн эдэ хүнүүд оройдоол нэгэ саг ажалаа, харин ши эдэндэ бүхэли үдэр бүгшэм халуунда зобожо хүдэлһэн бидэндэл адли мүнгэ түлэбэш“, – гэбэ. 13 Гэрэй эзэн тэдэнэй нэгэндэнь иигэжэ хэлэбэ: „Нүхэр! Би шамайе мэхэлээгүйлби, нэгэ динари ажалай хүлһэ абахаш гэжэ ши бидэ хоёр зүбшѳѳ бэшэ һэнгүбди? 14 Ши ѳѳрынгѳѳ ажалай хүлһэ абаад яба. Һүүлдэ хүлһэлһэн энэ хүндэ би шамда түлэһэнтэй адли мүнгэ үгэхэ һанаатайб. 15 Ѳѳрынгѳѳ мүнгэтэй би дуратай юумэеэ хэхэ эрхэтэй бэшэ гүб? Али минии гар бардам байһанда ши атаархахаяа һанаба гүш?“ 16 Тон тиигэжэл адагай һүүлдэ байгшад түрүү зэргэдэ гараха, тиин түрүү зэргэдэ байгшад адагай һүүлшын болохо». 17 Иисус Иерусалим ошохо замдаа арбан хоёр шабинараа хажуу тээшэнь дуудаад: 18 «Мүнѳѳ бидэ Иерусалим орохомнай. Тэндэ Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүниие түрүү санаартанай, Хуули заадаг багшанарай гарта тушааха. Тэдэнэр Хүбүүе гэмнэн, үхэлэй саазада хүртѳѳхэ гэжэ шиидэхэ. 19 Тиигээд тэрээниие хариин зоной гарта тушааха. Тэдэнь тэрээниие доромжолон наада бариха, сохихо, хэрээһэндэ хадаха. Тиигэбэшье Хүбүүн үхѳѳд, гурбадахи үдэртѳѳ амидырха», – гэбэ. 20 Зэбэдэйн хүбүүдэй эхэнь хүбүүдтэеэ хамта Иисуста ерээд, урдань дохин мүргэжэ, тэрээнэй үршѳѳл гуйба. 21 «Ши юу хүсэнэбши?» – гэжэ Иисус тэрэ эхэнэрһээ асууба. Тэрэнь Иисуста: «Ши Хаан шэрээдээ һуухадаа, эдэ хоёр хүбүүдэймни нэгыень баруун таладаа, нүгѳѳдыень зүүн таладаа һуулгажа хайрлыш даа», – гэбэ. 22 Иисус харюудань: «Таанад юун тухай гуйжа байһанаа үнэхѳѳрѳѳ ойлгоногүйт. Минии амсаха ёһотой зоболонгой аягаһаа таанад уужа амсажа шадаха аалта?» – гэбэ. Тиихэдэнь Яков Иоанн хоёр: «Шадахабди», – гэжэ тэрээндэ харюусаба. 23 Иисус тэдэндэ: «Үнэхѳѳрѳѳ таанад минии зоболонгой аягаһаа амсахат. Теэд баруун таладамни, зүүн таладамни һууха хүнүүдые һунгахань минии мэдэлдэ бэшэ юм. Эдэ һууринуудта минии Эсэгын табиһан хүнүүд һууха юм», – гэжэ хэлэбэ. 24 Бусад арбан шабинарынь энээн тухай дуулахадаа, аха дүү хоёрто сухалаа ехээр хүрэбэ. 25 Тиимэһээ Иисус тэдэниие дуудажа: «Хариин захирагшад ѳѳһэдынгѳѳ арад зониие зонхилхо дуратай байдаг, мүн түшэмэд һайдуудыньшье албатанаа захирха бүрин засагтай байдаг гэжэ таанар мэдэнэт. 26 Харин таанад тэдэндэл адляар бэеэ абажа бү ябагты. Агууехэ болохо һанаатай хүнтнай бусадайнгаа бултанайнь зараса болохо ёһотой. 27 Али таанарай дунда түрүү зэргэдэ гараха һанаатай хүнтнай бусадайнгаа бултанайнь барлаг болохо ёһотой. 28 Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн хүнүүдые зарахаяа ерээ бэшэ, харин бусад уладта алба хэхэеэ, мүн үнэтэ ами наһанайнгаа сэнгээр олон хүнүүдые абархаяа ерээ», – гэбэ. 29 Иисусай шабинартайгаа Иерихонһоо гаража ябахада, тэдэнэй хойноһоо үй түмэн зон дахажа ябаба. 30 Тэрэ үедэ харгын захада һууһан хоёр һохор хүн хажуугаарнь Иисусай гаража ябаһан тухай дуулаад: «Эзэн, Давидай үри һадаһан, маниие үршѳѳжэ хайрлыш!» – гэжэ хашхаралдаба. 31 Улад зоной тэдэ хоёрто дуугүй бологты гэбэшье, тэдэ хоёрынь бүри шангаар: «Эзэн, Давидай үри һадаһан! Маниие үршѳѳн хайрлыш», – гэжэ хашхаралдаба. 32 Иисус зогсожо, тэдэниие дуудаад: «Таанад намһаа юу хүсэнэбта?» – гэжэ һураба. 33 Тэдэ хоёрынь: «Эзэн! Хараатай болохые хүсэнэбди», – гэжэ харюусаба. 34 Иисус тэдэниие хайрлажа, нюдэнүүдтэнь халта хүрѳѳд абаа. Тэрэ дороо нюдэнүүдынь харадаг боложо, тэдэ хоёр Иисусай хойноһоо ябаба.

Матвей 21

1 Иисус шабинартайгаа Иерусалимда ойртожо ерээд, Элеон хадын хаяада оршодог Беттагэ тосхон ошобо. Иисус түрүүлэн тиишэнь хоёр шабияа эльгээхэ зуураа 2 тэдээндээ иигэжэ захиба: «Сэхэ урдатнай байһан тосхон ошогты. Тэндэ орохотойгоо сасуу нэгэ залуу элжэгэнэй эхэтэеэ суг уяатай байхые олохот. Тэдэниие уяаһаань тайлаад, намда асарагты. 3 Таанарта хэн нэгэнэй юумэ хэлээ һаань, „Эдэнэр Эзэндэ хэрэгтэй болоо“ гэжэ харюусаарайт, тиихэдэтнай элжэгэнүүдые абажа ябахыетнай дары зүбшѳѳхэ». 4 Иигэжэл лүндэншѳѳр дамжуулан Бурханай найдуулһан бүгэдэ юумэнүүд бүтэбэ даа: 5 «Номгон даруу шинии Хаан Эмэ элжэгэ унаад, тэрэнэй унага – даагыень унаад, шамда заларжа ерэнэ гээд Сионой хотодо дуулгаарайгты». 6 Шабинарынь ошоод, Иисусай захиһан ёһоор хэбэ: 7 элжэгые даагатайнь асаржа, нюрган дээрэнь хубсаһаяа дэбдеэд, Иисусые унуулба. 8 Үй түмэн зон ябаха харгы дээгүүрнь хубсаһаяа дэбдибэ, зарим зон мүшэрнүүдые отолоод, харгы дээгүүрнь табиба. 9 Урдуурнь ябаһан зон, мүн хойноһоонь дахагшад: «Давидай үри һадаһан алдар солотой байһай! Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан Ерэгшэ үршѳѳл хайратай байһай! Дээдын тэнгэридэ оршоһон Бурханда алдар соло!» – гэжэ шанга шангаар хашхаралдаба. 10 Иисусай Иерусалимда ороходонь, бүхы хото шэбээгэйхин хүлгэнэжэ: «Энэ хэн бэ?» – гэлдэбэ. 11 «Энэ Иисус алдартай Галилейн Назаредэй лүндэншэн мүн», – гэжэ улад зон харюусажа байгаа. 12 Иисус Бурхан Һүмэ ошожо, тэндэ хонжоо наймаа хэгшэдые, юумэ худалдажа абагшадые бултыень намнажа гаргаба. Мүнгэ һолигшодой шэрээнүүдые, гулабхаа худалдагшадай һандалинуудые хүмэрюулбэ. 13 Тиигээд тэдэндэ: «Минии гэр мүргэл зальбаралай гэр гээд нэрлэгдэхэ гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг. Харин таанад энэ гэр дээрмэшэдэй шэбээлдэг үүр болгожорхёот», – гэбэ. 14 Бурхан Һүмэдэ Иисуста һохор дохолон хүнүүд ерэбэ, Иисус тэдэниие эдэгээбэ. 15 Иисусай бүтээһэн гайхамшагта хэрэгүүдые хараад, мүн Бурхан Һүмэ дотор: «Давидай үри һадаһан алдар солотой байһай!», – гэжэ үхибүүдэй шанга шангаар хашхаралдахые дуулаад, түрүү санаартан, Хуули заадаг багшанар сухалаа хүрэжэ: 16 «Эдэнэй юу хэлэжэ байхые дуулана гүш?» – гэжэ Иисусһаа асууба. «Дуулангүй яахаб! Теэд: „Ши үхибүүдэй, нарай нялха хүүгэдэй аманһаа магтаал соло гаргуулааш“ гэжэ Нангин Бэшэгтэ хэлээтэй байһые таанад хэзээшье уншаагүй аалта?» – гэжэ Иисус тэдэндэ хэлэбэ. 17 Иисус тэдэниие орхёод, Иерусалим хотоһоо гаража, Бетани тосхон ошожо хоноо һэн. 18 Хойто үглѳѳгүүрнь һѳѳргѳѳ хото руу ошожо ябахадаа, Иисус ехээр гэдэһэеэ үлдэбэ. 19 Харгын захада нэгэ боди модоной ургажа байхые хараад, хажуудань ошобо, теэд тэндэнь набшаһадһаа бэшэ ямаршье жэмэс олдобогүй. Тиимэһээ Иисус тэрэ модондо хандажа: «Энээнһээ хойшо шамһаа ямаршье жэмэс гарахагүй», – гэжэ хэлээ. Тэрэ дороо модон хаташаба. 20 Энээниие шабинарынь хараад, «Боди модон хайшан гээд иимэ амархан хаташаба гээшэб?» – гэжэ гайхалсаба. 21 Иисус: «Хэрбээ таанар ямаршье һэжэггүй, бүрин этигэл һүзэгтэй байбал, минии энэ боди модонтой хэһэнтэй адли юумэ, мүн бүришье ехэ юумэ бүтээхэ аргатай байхат гэжэ таанадта баталан хэлэнэб. Энэ уулада хандан: „Эндэһээ хүдэлѳѳд, далай руу һүрэ“ гээ һаатнай, тиимэ юумэн болохо. 22 Зальбаржа байхадаа этигэл һүзэгтэй байбал, ямаршье эриһэн юумэнтнай танда үгтэхэ», – гэжэ шабинартаа хэлээ бэлэй. 23 Бурхан Һүмэдэ Иисусай дахин ерээд һургажа байхадань, түрүү санаартан, улад зоной ахамадууд тэрээндэ ойртожо: «Ши иимэ юумэ хэхэ ямар эрхэтэйбши? Иимэ эрхэ засаг шамда хэн үгѳѳб?» – гэжэ асууба. 24 Иисус: «Бишье таанадһаа нэгэ юумэ һурахамни. Хэрбээ намда харюу үгэбэлтнай, бишье иимэ юумэ хэхэ ямар эрхэтэй байһанаа таанарта хэлэхэб. 25 Уһаар арюудхаха эрхэ Иоаннда Бурхан үгѳѳ юм гү, али хүнүүд гү?» – гэжэ урдаһаань һураба. Түрүү санаартан, ахамадууд ѳѳһэд хоорондоо зүбшэлдэн: «Хэрбээ Бурханһаа тиимэ эрхэ үгтѳѳ гэбэлнай, тиигэбэл яахадаа Иоаннда этигэдэггүй байгаабта гэхэл. 26 Хэрбээ хүнүүд үгѳѳ гээ һаамнай, зон маниие яахаб бү мэдэе, аймшагтай юумэ болохо», – гэлдэбэ, юундэб гэбэл, хүн зон бултадаа Иоанные лүндэншэн гэжэ тоолодог байгаа. 27 Тиимэһээ тэдэнэр Иисуста: «Бидэ мэдэнэгүйбди», – гэжэ харюусаа һэн. Тиихэдэнь Иисус: «Эдэ юумэнүүдые хэхэ эрхэ намда хэнэй үгэһые би баһа хэлэхэгүйб!» – гэжэ тэдэндэ хэлээ һэн. 28 «Би таанадта хоёр хүбүүдтэй байһан нэгэ хүн тухай һургаалта үгэ хѳѳрэһүүб. Һүүлдэнь таанад һанал бодолоороо хубаалдаарайт. Эсэгэнь ехэ хүбүүндээ ойртожо: „Хүбүүн аа! Мүнѳѳдэр үзэмэй сэсэрлигтэ ошожо ажаллыш даа“, – гэбэ. 29 Теэд тэрэ хүбүүниинь: „Ажаллаха дурагүй байнаб“, – гэжэ харюусаба. Зүгѳѳр хожомынь буруу байһанаа ойлгоод, ажаллахаяа ошобо. 30 Тиигээд үнѳѳхи хүн бага хүбүүндээ ойртожо, баһал үзэмэй сэсэрлигтэ ошожо ажаллахыень хэлэбэ. Тэрэнь: „Эзэн, би ошохоб“, – гэһэн аад, ошобогүй. 31 Эдэ хоёр хүбүүдэй алиниинь эсэгынгээ хүсэһэниие дүүргээб?» – гэжэ Иисусай һурахадань, тэрээндэ: «Ехэ хүбүүниинь», – гэжэ харюусаба. Тиихэдэнь Иисус тэдэндэ хэлэбэ: «Алба татаашад, мүн янхан эмэнүүд таанарай түрүүндэ Бурханай хаан орондо орохо гэжэ үнэниие хэлэнэб. 32 Ушарынь хэлэбэл, Иоанн танда Бурханай зүб зам заажа үгѳѳ, теэд таанар тэрээндэ этигээгүйт, харин алба татаашад, янхан эмэнүүд тэрээндэ этигээ. Тиин таанар энээниие хараадшье, удаань гэмшэжэ Иоаннда этигээгүйт». 33 «Үшѳѳ иимэ нэгэ һургаалта үгэ шагнагты», – гэжэ Иисус түрүү санаартанда, ахамадуудта хэлэбэ. «Гэрэй нэгэ эзэн үзэмэй сэсэрлиг таряад, тойруулжа хүреэлбэ, тиигээд сэсэрлиг соогоо үзэмэй шүүһэ шахажа байхаар нүхэ малтаба, харуулай үндэр башни бариба, тиигээд тэрэнээ үзэмшэдтэ хүлһэлѳѳд, аянда мордобо. 34 Жэмэс түүхэ сагай болоходо сэсэрлигэй эзэн үрэ жэмэсэй ургасаһаа минии хубиие абажа ерэгты гэжэ үзэмшэдтэ барлагуудаа эльгээбэ. 35 Тиихэдэнь үзэмшэд эзэнэй барлагуудые бариһан бэеэрээ нэгыень зада сохибо, нүгѳѳдыень алаба, үшѳѳ нэгыень шулуугаар үхэтэрынь шэдэбэ. 36 Эзэн түрүүшынхиһээ олон барлагуудые дахин эльгээбэ; тэдэнтэйнь үзэмшэд мүн урдынхидаал адли юумэ үйлэдѳѳ бэлэй. 37 Һүүлэй һүүлдэ эзэн хүбүүемни тэдэ хүндэлхэ аабза гэжэ һанан, ѳѳрынгѳѳ хүбүүе үзэмшэдтэ эльгээбэ ха. 38 Теэд үзэмшэд хүбүүень хараад, ѳѳһэд хоорондоо: „Энэ хүбүүн эсэгынгээ эд зѳѳри залгамжалха. Энээниие алая, тиигэбэл бүхы зѳѳринь манай болохо“, – гэлдэбэ. 39 Тиигээд тэрэ хүбүүень барижа, үзэмэй сэсэрлигһээ гаргаад, алажархёо бэлэй. 40 Зай, тиихэлээрээ үзэмэй сэсэрлигэй эзэн ерээд, тэдэ үзэмшэдые яаха болоноб?» – гэжэ Иисус һураба. 41 «Харатай тэдэ үзэмшэдые эзэн зобоожо алаха, тиигээд үзэм жэмэсэй ургасаһаа эзэнэй хубииень саг соонь түүжэ эзэндэнь асардаг ондоо үзэмшэдтэ сэсэрлигээ хүлһэлэн даалгаха», – гэжэ Иисуста харюусаба. 42 Иисус тэдэндэ хэлэбэ: «„Хэрэггүй гэжэ барилгашадай голожо хаяһан шулууниинь гэрэй гол шухала тулга шулууниинь болоо: энээниие Дээдын Эзэн бүтээгээ, тиин манда ехэл үзэсхэлэнтэ гоёор харагдана“, – гэжэ Нангин Бэшэгтэ хэлэгдэһые таанар хэзээшье уншаагүй аалта? 43 Тиимэһээ танда хэлэхэ байнаб, Бурханай хаан түрэ таанарһаа абтаад, тэрэнэй эрхэ хүсэл дүүргэдэг зондо үгтэхэ. 44 Тэрэ шулуу мүргэжэ унаһан хүн хаха бута унаха; тэрэ шулуун хүнэй дээрэ унаа һаа, тэрэниие низа дараха». 45 Түрүү санаартад, фарисейнүүд Иисусай хѳѳрэһэн һургаалта үгэнүүдые дуулахадаа, ѳѳһэд тухайнь хэлэжэ байна гэжэ ойлгобо. 46 Тиимэһээ Иисусые барижа хэһээхэеэ хүсэбэ, теэд улад зонһоо айба, юундэб гэбэл, зон тэрэниие лүндэншэ гэжэ тоолодог байгаа.

Матвей 22

1 Иисус хүнүүдтэ баһа һургаалта үгэнүүдээр иигэжэ хэлэбэ: 2 «Огторгойн хаан түрэ болбол нэгэ хаанай хүбүүндээ түрэ хуримай найр хэһэнтэй адлишуу юм. 3 Хаан зарасанараа эльгээжэ, урилгатай айлшадаа түрэ хуримай найрта хүрэжэ ерэхыень дуудаба, теэд тэдэнь ерэхэ дурагүй байба. 4 „Найрай хоол мүнѳѳ бэлэн болоо; шахамалнууд гаргаатай, бүхы юумэн түхеэрээтэй байна; түрэдэ хүрэжэ ерэгты“, – гэһэн мэдээсэлтэйгээр хаан дахин ондоо зарасанараа урилгатай айлшадта эльгээбэ. 5 Теэд урилгатай хүнүүдынь ямаршье анхарал хандуулбагүй: зариманиинь ѳѳһэдынгѳѳ таряаланда гараба, нүгѳѳдүүлынь наймаа хэхэеэ ошобо, 6 бусадынь хаанай зарасанарые барижа сохибо, тиигээд алаба. 7 Хаан энээн тухай дуулахадаа уурлаад, сэрэгээ эльгээжэ, тэдэ алууршадые хюдаба, хото шэбээнүүдыень шатаажа усадхаба. 8 Тиигээд хаан зарасанартаа: „Түрэ найр хэхэдэ бүхы юумэн бэлэн болоо, теэд урилгатай байһан айлшад иигэжэ хүндэлхээр бэшэ байшаба. 9 Тиимэһээ харгын бэлшэртэ гараад, дайралдаһан хүн бүхэниие түрэ найрта уригты“, – гэбэ. 10 Тиин зарасанар гудамжануудта гаража, дайралдаһан муушье, һайншье һанаатай зониие бултыень суглуулба; тиигээд түрэ найр боложо байһан гэр айлшадаар дүүрэшэбэ. 11 Хаан айлшадые харахаяа гэртэ ороходоо, тэндэ хуримай дэгэл үмдѳѳгүй нэгэ хүниие хараад, 12 тэрээндэ хандажа: „Нүхэр! Ши хуримай дэгэлгүйгѳѳр иишээ хайшан гээд орообши?“ – гэжэ һураба. Теэд нүгѳѳ хүниинь юушье дуугарбагүй. 13 Хаан зарасанартаа: „Энээнэй гар хүлыень хүлеэд, газаашань харанхыда абаашажа хаягты: тэндэ хүнүүд бархиралдаха, шүдѳѳ хабиралдаха“, – гэжэ хэлэбэ. 14 Уряалаар ерээшэд олоншье һаа, шэлэгдэн абтаашад үсѳѳн юм», – гэжэ Иисус хѳѳрѳѳгѳѳ түгэсхэбэ. 15 Тиихэдэнь фарисейнүүд суглараад, тэрэниие үгэ алдуулжа гэмнэхэ тухай ѳѳһэд хоорондоо хэлсэбэ. 16 Фарисейнүүд ѳѳрынгѳѳ шабинарые Иродэй талынхидтай хамта Иисуста эльгээжэ: «Багша аа! Ши үнэн сэхые хэлэдэгши, Бурханай бодото замаар ябахые һургадагши, хэнэйшье урда билдагуушалдаггүйш, юуб гэбэл, нюур харадаггүйш гэжэ бидэ мэдэнэбди. 17 Тиимэһээ юун гэжэ һанажа байһанаа манда хэлэжэ үгыш: Римэй хаанда алба татабари түлэхэмнай зүб гү, али буруу гү?» – гэжэ һуруулба. 18 Тиихэдэнь Иисус тэдэнэй муу мэхые мэдэжэ байгаад: «Хоёр нюуртан! Таанар юундэ намайе туршанабта? 19 Алба татабари түлэхэдэ хэрэглэдэг нэгэ мүнгэ намда асаржа харуулагтыл даа», – гэхэдэнь, нүгѳѳдүүлынь нэгэ динари мүнгэ асаржа үгэбэ. 20 Тиихэдэнь Иисус: «Эндэ хэнэй дүрсэ зураатай, хэнэй нэрэ бэшээтэй байнаб?» – гэжэ һураба. 21 «Хаанай», – гэжэ нүгѳѳдүүлэйнь харюусахада, Иисус: «Тиимэһээ хаанай юумые хаандань, Бурханай юумые Бурханда үгэгты», – гэжэ тэдэндэ хэлэбэ. 22 Иимэ харюу дуулахадаа, үнѳѳхи зон ехээр гайхалдажа, Иисусые орхёод саашалба. 23 Хүнүүд үхѳѳд амидырдаггүй гэжэ тоолодог саддукейнүүдэй зариманиинь тэрэл үдэр Иисуста ерээд, иигэжэ асууба: 24 «Багша аа! Хэрбээ һамга абаһан хүн үхибүүдгүйгѳѳр наһа барабал, тэрэнэй дүүнь бэлбэһэн эхэнэртэйнь һууха ёһотой, тиигээд тэдэнһээ гараһан үхибүүн нүгшэһэн ахынь үхибүүн гэжэ тоологдохо зэргэтэй гэжэ Моисей манда захяа һэн. 25 Зай, долоон аха дүүнэр эндэ ажаһуугаа гэе. Тэдэнэй ахань һамга абаад, үхибүүдтэй болонгүйгѳѳр наһа бараа гэхэ, тиин бэлбэһэн эхэнэрынь дүүдэнь үлэбэ гэхэ; 26 ахадаал тон адляар, хоёрдохишье, гурбадахишье саашалан долоодохишье дүүнь үхибүүтэй болонгүй наһанһаа нүгшѳѳ бололтой. 27 Һүүлэй һүүлдэ тэдэнэй һамганииньшье наһа бараба. 28 Теэд Бурханай үхэһэн хүнүүдые амидыруулхада тэрэ эхэнэр долоон аха дүүнэрэй алинайнь һамган байхаб? Тэдэ долоон аха дүүнэр булта тэрэ эхэнэрые һамга абаа ха юм». 29 Иисус тэдээндэ хэлэбэ: «Таанад Нангин Бэшэгэй юун гэжэ һургадагые, Бурханай һүр хүсые мэдэдэггүй туладаа эндүүржэ байнат. 30 Үхэһэн хүнүүдые Бурханай амидыруулхада, тэдэ огторгойдо оршодог Бурханай Эльгээмэлнүүдтэл адли байха, тиимэһээ һамгашье абахагүй, хадамдашье гарахагүй. 31 Теэд үхѳѳшэдэй амидырха тухай Бурханай таанарта: „Би Абраһамай Бурхан, Исаагай Бурхан, Яковай Бурханби“, – гэжэ хэлэһые уншаагүй аалта? Бурхан болбол үхэһэн хүнүүдэй бэшэ, харин амиды хүнүүдэй Бурхан юм». 33 Иисусай һургаалнуудые шагнажа байһан улад зон тэрээндэнь ехэл гайхалдажа байгаа. 34 Иисус саддукейнэрые абяа аниргүй болгожорхёо гэжэ фарисейнэр дуулаад, сугларба. 35 Тэдэнэй дундаһаа нэгэ Хуули заадаг багша Иисусые туршажа: 36 «Багша аа! Хуули тогтоолой ямар захяа заабаринь эгээн шухала бэ?» – гэжэ һураба. 37 Иисус тэрээндэ: «Ши бүхы зүрхэ сэдьхэлээрээ, бүхы һүнэһэ һүлдѳѳрѳѳ, бүхы ухаан бодолоороо Эзэн Бурхандаа дуратай бай», – гэжэ харюусаба. 38 «Энэ болбол нэгэдэхи, эгээн шухала захяа заабари мүн. 39 „Бусад зондо ѳѳртѳѳл адли дуратай бай“ гэһэн хоёрдохи шухала захяа заабари түрүүшынхидээ адлишуу юм. 40 Моисейн Хуулиин бүхы зүйлнүүд, лүндэншэдэй номууд эдэ хоёр захяа заабари соо тобшологдон баталагдадаг юм». 41 Зарим фарисейнүүдэй суглархадань, Иисус тэдэнһээ: 42 «Бурханай табисуурта тухай таанар юун гэжэ һананат? Тэрэ хэнэй удам байхаб?» – гэжэ һураба. Тэдэнь: «Давид хаанай үри һадаһан байха», – гэжэ харюусаба. 43 Иисус тэдэндэ: «Тиигэбэл, юундэ Давид хаан Нангин Һүлдын нүлѳѳдэ абтан Бурханай табисууртые Дээдын Эзэн гэжэ нэрлээб: 44 „Бузар дайсадыешни хүлдэш мүргүүлтэрни баруун таладамни һуугаарай гэжэ Дээдын Эзэн минии Эзэндэ хэлээ“ гээ юм. 45 Хэрбээ Давид Бурханай табисууртые Эзэмни гэжэ нэрлэбэл, юундэ Бурханай табисуурта тэрэнэй үри болохоб?» 46 Тиихэдэнь хэншье Иисуста харюу үгэжэ шадахагүй байба. Тэрэ үдэрһѳѳ хойшо тэрээнһээ юумэ һурахаяа хэншье зүрхэлбэгүй.

Матвей 23

1 Иисус улад зондо, ѳѳрынгѳѳ шабинарта 2 иигэжэ хэлэбэ: «Хуули заадаг багшанар, фарисейнүүд Моисейн Хуули тайлбарилжа байдаг. 3 Тиимэһээ таанад һургаһан бүхы юумэнүүдыень дүүргэжэ, хэ гэһыень хэжэ байгты; харин тэдэнэй хэһэн юумэ бү хээрэйгты, юуб гэхэдэ, тэдэнэр хэлэһэн номноһоноо хэрэг дээрэ бүтээдэггүй юм. 4 Тэдэнэр даагдашагүй, хүндэ хүшэр ашаануудые хүнүүдэй мүрэ дээрэ хүлижэ табяад, харин тэрэ ашаае абаашахада гансашье хургаараа хүдэлгэжэ туһалдаггүй юм. 5 Зүгѳѳр юумэ хэжэ байһан хэбэр хүнүүдтэ үзүүлхэ гэжэ бүхы шадалаараа оролдодог. Нангин Бэшэг сооһоо мүрнүүдые бүд дээрэ олоор бэшээд, духаяа боодог, гартаа уядаг, Бурханда зорюулаатай байһыень харуулһан дэгэлдэнь оёотой сасагуудынь бусад зонойхиһоо ута унжагар байдаг, Нангин Бэшэг сооһоо буулгажа абтаһан мүрнүүдые хадагалжа ябадаг арһан туламуудынь ехэл томо байдаг. 6 Мүн түрэ найрта эгээн хүндэтэй һуури эзэлхэ, мүргэлэй гэр соо урдуур һууха дуратай байдаг. 7 Баһа тэдэнэр олон зоной дунда мэндэшэлүүлхэ, „Рабби! Рабби!“ гэжэ нэрлүүлхэ дуратай. 8 Теэд таанарай хэншье багша гэжэ ѳѳрыгѳѳ нэрлүүлхэ ёһогүй, юундэб гэбэл, таанар ори ганса багшатайт, тиин таанад бултадаа аха дүүнэр гээшэт. 9 Баһа газар дэлхэй дээрэ хэнииешье эсэгэ гэжэ бү нэрлэгты, юундэб гэхэдэ, таанар огторгойдо оршодог ори ганса Эсэгэтэйт. 10 Баһа „һургагша“ гэжэ ѳѳһэдыгѳѳ бү нэрлэгты, юундэб гэбэл, гансал Бурханай табисуурта Христос танай һургагша юм. 11 Танай дунда агууехэтнай бусадайнгаа зараса болохо ёһотой. 12 Бэеэ дээгүүр абаһан хүн дарагдаха; харин ѳѳрыгѳѳ дараһан хүн үргэгдэхэ. 13 Хуули заадаг багшанар, фарисейнүүд, таанад гашуудал зоболон үзэхэт! Хоёр нюурта таанад! Огторгойн хаан орониие хүнүүдһээ хаажа, ѳѳһэдѳѳшье тэндэ ороногүйт, орохо дуратайшуулыешье тиишэнь табинагүйт. 14 Хуули заадаг багшанар, фарисейнүүд, таанад гашуудал зоболон үзэхэт! Хоёр нюурта таанад! Бэлбэһэн эхэнэрнүүдэй гэр хооһолдогта, хүнэй харахада ехэ удаан мүргѳѳшэ болодогта. Энээнэйнгээ түлѳѳ аймшагтайгаар хэһээлгэхэт. 15 Хуули заадаг багшанар, фарисейнүүд, таанад гашуудал зоболон үзэхэт! Хоёр нюурта таанад! Нэгэшье хүниие ѳѳрын шаби болгохын тула уһан далайешье, орон нютагуудыешье тойрон гаталдагта; тиигээд тиимэ шаби олоод, тэрээниие ѳѳрһѳѳн долоон доро тамада орохо амитан болгодогта. 16 Һохор балай хүтэлэгшэд, таанад гашуудал зоболон үзэхэт! Таанад: „Хэрбээ али нэгэн хүн Бурхан Һүмѳѳр тангариглаа һаа, тангаригынь хүсэнгүй; харин Бурхан Һүмэдэ байһан алтаар тангариглаа һаа, тангаригынь хүсэн түгэлдэр“, – гэжэ һурганат. 17 Ай, һохор тэнэгүүд! Алиниинь шухал бэ: алтань гү, али алта арюудхагша Бурхан Һүмэнь гү? 18 Мүн таанад: „Хэрбээ али нэгэн хүнэй үргэлэй шэрээгээр тангариглаа һаа, тангаригынь хүсэнгүй, харин тэрэ шэрээ дээрэ табиһан үргэлѳѳр тангариглаа һаа, тангаригынь хүсэн түгэлдэр“, – гэжэ һурганат. 19 Ай, һохор тэнэгүүд! Алиниинь шухалаб: үргэлынь гү, али үргэл арюудхагша шэрээнь гү? 20 Тиимэһээ үргэлэй шэрээгээр тангариглагша болбол тэрэ шэрээгээр, мүн тэрээн дээрэ байһан бүхы юумээр тангариглана гээшэ. 21 Баһа Бурхан Һүмѳѳр тангариглагша болбол тэрээгээр, мүн доторнь оршогшо Бурханаар тангариглана гээшэ. 22 Баһа огторгойгоор тангариглагша болбол Бурханай шэрээгээр, тэрэ шэрээдэ һуугшаар тангариглана гээшэ. 23 Хуули заадаг багшанар, фарисейнүүд, таанад гашуудал үзэхэт! Хоёр нюуртан! Таанар Бурханда ургасынгаа – халуун үбһэ, укроп, тмин гэхэ мэтын ургамалнуудай – арбанай нэгэн хуби үгэнэт, харин Хуулиин эгээл шухала зүйлнүүд болохо зарга шүүбэри, үршѳѳл хайра, этигэл найдабари тоонгүй орхибот. Эдэ зүйлнүүдые таанад баримталха ёһотой байгаат, мүн арбанайнгаа нэгэ хубиие Бурхандаа үгэжэл байха ёһотойт. 24 Һохор балай хүтэлэгшэд, таанар унданһаа боргооһо шүүжэ гаргаад, харин тэмээ залгидагта! 25 Хуули заадаг багшанар, фарисейнүүд, таанад гашуудал үзэхэт! Хоёр нюуртан! Таанар аяга табагай газаахииень аршажа арилгадагта, харин тэдэнэй досоонь хулгай, шуналаар олоһон юумэнүүд байдаг. 26 Һохор балай фарисей! Түрүүшээр аяга табагай досоохииень сэбэрлэ, тиигээ һаашни газаахиньшье сэбэрлэгдэхэ. 27 Хуули заадаг багшанар, фарисейнүүд, таанад гашуудал үзэхэт! Хоёр нюуртан! Таанар сагаан будагаар шэрдэһэн агы нүхэн хуурсагуудта адлит: газаа талаһаа гоё һайханаар харагдаашье һаа, досоогоо үхэһэн хүнэй яһануудаар, элдэб бузарнуудаар дүүрэшэһэн байдаг. 28 Тэрээндэл адли таанаршье газаа талаһаа үнэн сэхэ хүнүүд мэтэ харагдаашье һаа, досоотнай гансал билдагуушалга, харатай юумэнүүд дүүрэн бии. 29 Хуули заадаг багшанар, фарисейнүүд, таанад гашуудал үзэхэт! Хоёр нюурта таанад! Лүндэншэдтэ үзэсхэлэнтэ гоё субаргануудые баринат, үнэн зүбтэнэй шулуун хүшѳѳнүүдые шэмэглэнэт. 30 Тиихэдээ: „Хэрбээ бидэ үбгэ эсэгэнэрэйнгээ ажамидарха үе сагта ажаһуубал, лүндэншэдэй шуһа адхалсахагүй һэмди“, – гэжэ айладханат. 31 Тиихэдээ таанар лүндэншэдые алагшадай үри хүүгэдынь байһанаа баталан гэршэлнэт. 32 Зай, тиигэбэл үбгэ эсэгэнэрэйнгээ эхилһэн юумэ түгэсхэгты. 33 Могойнууд, хорото могойн таһардаһад! Таанар тамада хаягдаха хэһээлтэһээ яажа хулжархые бодонобта? 34 Мүнѳѳ би таанарта лүндэншэдые, сэсэн мэргэшүүлые, Хуули заадаг багшанарые эльгээхэмни. Харин таанар тэдэнэймни заримыень алахат, хэрээһэндэ хадажа саазалхат, нүгѳѳдүүлыень мүргэлэй гэрнүүдтэ сохихот, нэгэ хотоһоо нүгѳѳдэ хото руу мүрдэн намнахат. 35 Тиимэһээ газар дээрэ адхарһан зэмэгүй хүнүүдэй шуһан – зэмэгүй Авелиин шуһанһаа эхилээд, Бурхан Һүмэ тахилай шэрээ хоёрой хоорондо таанарта алуулһан Варахиинай Захария хүбүүнэй шуһан хүрэтэрѳѳ – таанарһаа нэхэгдэхэ. 36 Эдэ бүхы алагдаһан хүнүүдэй түлѳѳ хэһээлтэ энэ үе сагай хүнүүд дээрэ бууха гэжэ таанарта үнэниие хэлэнэб». 37 «Ай Иерусалим, Иерусалим, шинии хүнүүд лүндэншэдые аладаг, шамда эльгээһэн Бурханай мэдээсэгшэдые шулуудадаг! Даража дэгжээһэн дальбараануудаа дали дороо суглуулдаг шубуундал адляар шинии үри хүүгэдые суглуулха гэжэ би хэды тэгүүлээ зүдхѳѳ гээшэбиб. Теэд ши намайе зүбшѳѳгѳѳгүйш! 38 Тиимэһээ хооһон Һүмэшни мүнѳѳ шамдаа үлѳѳ. 39 „Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан Ерэгшэ үршѳѳл буянтай!“ – гэжэ хэлэтэрээ намайе дахин харахагүйш гэжэ шамда хэлэнэб».

Матвей 24

1 Иисус Бурхан Һүмэһѳѳ гараад ябаба. Тиихэ үедэ шабинарынь тэрэнэй анхарал Бурхан Һүмын барилгануудта хандуулха зорилготойгоор хажуудань ерэбэ. 2 Иисус шабинартаа: «Эдэ бүгэдые харана гүт? Энэ һууринда ганса шулууншье үлэхэгүй; баран һандаргагдаха гэжэ танда хэлэнэб», – гэжэ хэлэбэ. 3 Хожомынь Иисусай Элеон хада дээрэ гараад һуухадань, шабинарынь тэрээндэ ерээд: «Эдэ бүхы юумэн хэзээ болохоб, хэлэжэ үгыш. Шинии заларжа ерэхэдэ, газар дэлхэйн хосорходо ямар дүлгэ тэмдэгүүд харуулагдахаб?» – гэжэ асууба. 4 Иисус тэдэндэ харюусаба: «Хэн нэгэнэй мэхэдэ орохоһоо болгоомжолжо байгты. 5 Юуб гэхэдэ, олон хүнүүд минии нэрые зүүжэ ерэхэ: „Би Бурханай табисууртаб“, – гэжэ ѳѳһэд тухайгаа гэршэлхэ, тиигэжэ олонииетнай мэхэдээ оруулха. 6 Мүн байлдаанууд тухай, дайн сэрэг тухай һураг дуулахат, теэд бү айгаарайгты. Тиимэрхүү юумэнүүд болохо ёһотой. Зүгѳѳр энэнь үшѳѳл эсэс бэшэ байха. 7 Нэгэ арад нүгѳѳ арадтаа добтолон орохо, хаан оронууд хоорондоо хёморолдон тэмсэхэ, эндэ тэндэ үлэсхэлэн зоболон, үхэл тахал дэлгэрхэ, газар ехээр хүдэлхэ. 8 Зүгѳѳр эдэ бүхэн бэрхэшээл зоболонгуудай эхииень лэ табиха. 9 Тэрэ үедэ таанарые барижа хааха, тамалха, алаха байха. Минии түлѳѳ таанадые бүхы арадууд үзэн ядаха. 10 Тиихэдэ олониинь этигэл һүзэгһѳѳ арсаха, бэе бэедээ урбаха, бэе бэеэ үзэн ядаха. 11 Баһа олон хуурмаг лүндэншэд бии болохо, олон уладай толгой эрьюулэн мэхэдээ оруулха. 12 Тиигэжэ нүгэл шэбэлэй элбэгжэн дэлгэрхэдэ, олон зоной хайра дуран хүйтэрхэ. 13 Зүгѳѳр эсэстэнь хүрэтэр тэсэжэ гараһаниинь абарагдаха. 14 Бурханай хаан түрэ тухай Һайн мэдээсэлэй бүхы газар дэлхэйгээр, бүхы арадуудта гэршэлэгдэн номногдоһон хойно эсэс болохо. 15 Даниил лүндэншын хэлэһэнэй ёһоор, нэгэтэ нангин газарта хооһоролго һүйдхэлдэ хүргэдэг „жэрхэштэй юумэнэй“ байхые үзэхэт. Эдэ мүрнүүдые уншажа байһан хүн бүхэн ушар удхыень ойлгохыень хэшээг лэ. 16 Тиихэдэ Иудейдэ байһан хүнүүд хада гүбээ рүү тэрьедээрэйгты. 17 Гэрэй орой дээрэ байһан зон гэрһээн юумэ абахаяа доошоо бү буугаарайт. 18 Хээрэ талада ябаһан зон хубсаһа хунараа абахаяа гэртээ бү бусаарайт. 19 Тэдэ үдэрнүүдтэ хээлитэй, хүхѳѳр үхибүүдтэй эхэнэрнүүдтэ ехэл гай зоболон тудаха. 20 Таанарай зугадаха саг үбэлэй хүйтэндэ гү, али субботын үдэртэ бү тудаһай гэжэ Бурхандаа зальбарагты. 21 Юундэб гэхэдэ, тэрэ үдэрнүүдтэ газар дэлхэйн бүтээгдэхэһээ нааша мүнѳѳнэй үе саг болотор үзэгдѳѳгүй, дахинаашье үзэгдэхэгүй аймшагтай гай зоболон болохо. 22 Хэрбээ тэдэ зоболонто үдэрнүүдэй тоое Бурханай үсѳѳрүүлээгүй һаа, хэншье абарагдахагүй һэн. Зүгѳѳр шэлэжэ абаһан хүнүүдэйнгээ аша туһада Бурхан тэдэ үдэрнүүдэй тоо үсѳѳрүүлхэ юм. 23 Хэрбээ тэрэ сагта: „Бурханай табисуурта Христос эндэ байна“, али „тэндэ байна“ гэжэ таанарта хэн нэгэнэй хэлээ һаа, бү этигээрэйгты. 24 Ѳѳһэдыгѳѳ Бурханай табисуурта гү, али лүндэншэн гэжэ нэрлэһэн олон мэхэшэд бии болохо. Тэдэ аргатайл һаа, Бурханай шэлэжэ абаһан хүнүүдыешье ѳѳрынгѳѳ мэхэдэ оруулхын тула элдэб янзын гайхамшагта тэмдэгүүдые, эди шэди харуулха. 25 Болохо бүхы юумые би таанадта эртэнһээ һэргылжэ хэлэбэб. 26 Хэрбээ танда: „Харыт, тэрэ сүл губида байна“ гэжэ хүнүүдэй хэлэбэл, тиишэ бү ошооройт; үгы һаа, „Харыт, тэрэ эндэ хоргодоно“ гээ һаань, бү этигээрэйт. 27 Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн ерэхэдээ, зүүн зүгһѳѳ баруун хизаар хүрэтэр ялагас гэһэн сахилгаан шэнгеэр гэрэлтэн үзэгдэхэ бшуу. 28 Үхэһэн бэеын хэбтэһэн газарта бүргэд шубууд сугларха. 29 Тиигээд зоболонто тэдэ үдэрнүүдэй үнгэрһэн хойно гэнтэ наран балартаха, һарашье гэрэлтэхэеэ болихо, одо мүшэдшье тэнгэриһээ унаха, тэнгэриин хүсэнүүдшье тэнсүүриеэ алдаха. 30 Тиихэдэ тэнгэридэ Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй бэлгэ тэмдэг үзэгдэхэ. Тэрэ сагта газар дэлхэйн бүхы угсаатан Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй тэнгэриин үүлэн дээрэ тамаран, агуу хүсэтэйгѳѳр, алдар солотойгоор буужа ерэхые харахадаа бархиралдаха. 31 Шанга дуутай бүреэгэй дуугархада, тэрэ ѳѳрынгѳѳ Эльгээмэлнүүдые замби түбиин дүрбэн хизаарта эльгээхэ, тэдэнь тэрэнэй шэлэжэ абаһан хүнүүдые огторгойн нэгэ захаһаа нүгѳѳ заха хүрэтэр суглуулха. 32 Боди модонһоо жэшээ абагты: тэрэнэй һалаа мүшэрнүүдэй зѳѳлэрѳѳд, набша намаагайнь һалбархада, зун ойртобо гэжэ мэдэдэгта. 33 Тон тиигэжэл минии түрүүн хэлэһэн юумэнүүдэй болохые үзэхэдѳѳ, саг дүхэжэ байна, бүри ойртоо гэжэ мэдэхэт. 34 Мүнѳѳ ажамидаржа байһан хүнүүдэй бултанайнь үхэжэ үрдеэгүй байхада минии таанадта хэлэһэн бүхэн тохёолдохо гэжэ таанадта баталан хэлэнэб. 35 Огторгой тэнгэри, газар дэлхэйшье һүнэн һалаха, харин минии хэлэһэн үгэнүүд мүнхэ оршохо. 36 Тэрэ Үдэрэй, тэрэ сагай болзор хэншье мэдэхэгүй, тэнгэридэ оршодог Бурханай Эльгээмэлнүүдшье мэдэхэгүй, Хүбүүн ѳѳрѳѳшье мэдэхэгүй. Гансал Эсэгэ Бурхан тэрэниие мэдэхэ юм. 37 Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй заларжа ерэхэдэ Ной гэгшын үедэ болоһонтой адли гай гасалан ушарха. 38 Уһан галабай эрьехын урда тээхи үдэрнүүдтэ Нойн томо корабльда орожо һууха үдэр хүрэтэр хүнүүд эдеэлжэ, уужа, һамга абажа, хадамда гаража байгаа. 39 Уһан галабай эрьежэ, бултыень шэнгээжэ хосороотор хүнүүд юунэй боложо байһые огто мэдээгүй. Эгээл тиимэ юумэн Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй ерэхэдэ болохо. 40 Тэрэ сагта таряалан дээрэ ажаллажа байһан хоёр хүнэй нэгыень абарха, нүгѳѳдыень орхихо. 41 Сугтаа таряа тээрмэдэжэ байһан хоёр эхэнэрэй нэгыень абарха, нүгѳѳдыень орхихо. 42 Тиимэһээ һэргэлэн байгты, Дээдын Эзэнэйгээ али сагта заларжа ерэхые таанар мэдэнэгүй ха юмта. 43 Хэрбээ гэрэй эзэн хулгайшанай хэдыдэ орожо ерэхые мэдэжэ байбал, һэргэлэн байжа, хулгайшаниие гэртээ шургуулан оруулхагүй һэн бэзэ гэжэ таанар һайн мэдэнэт. 44 Тиимэһээ таанаршье ходо бэлэн байгты, юундэб гэбэл, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн хүлеэгээгүй сагтатнай хүрэжэ ерэхэ юм. 45 Тиигэхэдээ этигэл найдабаритай, ухаантай зарасань хэн бэ? Бусад зарасанараа даалгажа, эдеэ хоолыень сагтань үгэжэ байхаар гэрэй эзэн хэниие томилхо гээшэб? 46 Эзэнэйнгээ бусажа ерэхэдэ, үүргэеэ һайнаар дүүргэжэ байһан зараса аза жаргалтай даа! 47 Тиимэ зарасаа эзэн гэр буусынгаа эрхилэгшээр табиха гэжэ танда баталан хэлэхэ байнаб. 48 Хэрбээ муу зараса дайралдабал: „Эзэмни һаяар ерэхэгүй“, – гэжэ бодоод, 49 ѳѳрынгѳѳ зараса нүхэдые сохижо наншажа, архиншадаар хамта эдижэ, уужа байгаа һаа, 50 тэрэ зарасын хүлеэгээгүй үдэртэ, һанаагүй сагта эзэниинь орожо ерэхэ. 51 Тиигээд эзэн тэрэ зарасаяа зада сохёод, билдагуушадые хэһээдэг хэһээлтэдэ оруулха: тэндэнь хүнүүд бархиралдаха, шүдѳѳ хабиралдаха».

Матвей 25

1 «Тэрэ үедэ Огторгойн хаан түрэ иимэ ушартай адлишуу байха: Нэгэтэ арбан басагад ѳѳһэд ѳѳһэдынгѳѳ зула баряад, хүрьгэн хүбүүе угтахаяа газаашаа гараба гэхэ. 2 Тэдэнэй табаниинь сэсэн, табаниинь бодомжогүй тэнэг байгаа һэн гэлэй. 3 Бодомжогүй басагадынь зулаяа абаад, тоһо абаагүй. 4 Сэсэн басагадынь зулатаяа хамта амһарта соо тоһо абажа гаралсаа. 5 Тиигээд хүрьгэн хүбүүнэй удаархада, тэдэ басагад һажажа байһанаа унташаба. 6 Һүниин тэн болоходо: „Зай, хүрьгэн хүбүүн эндэ ерэжэ ябана, тэрэнээ угтахаяа гарагты“, – гэжэ хэншьеб шангаар дуугарба. 7 Тиихэдэнь арбан басагад булта бодожо, ѳѳһэд ѳѳһэдынгѳѳ зула заһажа оробо. 8 Тэнэг басагадынь сэсэн басагадтаа хандажа: „Ѳѳһэдынгѳѳ тоһонһоо манда үгэлсыт, зуламнай унтархаяа байна“, – гэбэ. 9 Тиихэдэнь сэсэн басагадынь: „Манда байһан тоһо бултандамнай хүрэхэгүй, тиимэһээ таанар наймаашадта ошоод, ѳѳһэдтѳѳ тоһо худалдажа абагты“, – гэжэ харюусаба. 10 Бодомжогүй басагадай тоһо худалдажа абахаяа ошоходонь, хүрьгэн хүбүүн ерэбэ. Зүгѳѳр бэлэн байһан сэсэн басагадынь хүрьгэн хүбүүнтэй хамта түрэ найрта ошобо, тиин үүдэнүүдыньшье хаагдаба. 11 Удаань нүгѳѳдэ басагад ерээд: „Эзэн! Эзэн! Манда үүдээ нээгыш“, – гэжэ хашхаралдаба. 12 Теэд хүрьгэн хүбүүн: „Үгы даа, би таанарые танихагүйб“, – гэжэ харюусаба». 13 Тиигээд Иисус түгэсхэлдэнь: «Тиимэһээ таанар ходо һэргэг байгты, юундэб гэбэл, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй ерэхэ үдэрыешье, сагыешье мэдэнэгүй ха юмта», – гэжэ шабинартаа хэлэбэ. 14 «Тэрэ үедэ Огторгойн хаан түрэ иимэ ушартай адлишуу байха: Нэгэ гэрэй эзэн холын аянда гарахынгаа урда тээ зарасанараа дуудажа, тэдэндээ зѳѳри хогшолоо даалгаба. 15 Эзэн зарасанарайнгаа абьяас шадабари мэдэжэ байгаад, хүн бүридэнь шадал абьяасайнь зэргээр мүнгэ үгэбэ: нэгэндэнь табан мянган алтан мүнгэ, нүгѳѳдэдэнь хоёр мянган алтан мүнгэ, гурбадахидань нэгэ мянган алтан мүнгэ барюулба. Тиигээд аяндаа мордобо. 16 Табан мянган алтан мүнгэ абаһан түрүүшын зарасань мүнгэеэ ашагтайгаар эрьесэдэ оруулжа, үшѳѳ табан мянган алтан мүнгэнэй ашаг олзотой болобо. 17 Тэрээндэл тон адляар хоёр мянган алтан мүнгэ абаһан зарасань мүнгэеэ эрьесэдэ оруулаад, үшѳѳ хоёр мянган алтан мүнгэнэй ашаг олзо олобо. 18 Харин нэгэ мянган алтан мүнгэ абаһан зарасань эзэнэйгээ мүнгэ газарта булажа нюуба. 19 Нилээд удаан сагай үнгэрһэн хойно эзэн гэртээ бусажа ерээд, зарасанартайгаа тоосоо хэбэ. 20 Табан мянган алтан мүнгэ абаһан зарасань абаһан мүнгэтэеэ хамта үшѳѳ ондоо табан мянган алтан мүнгэ абажа ерээд: „Эзэн аа! Ши намда табан мянган алтан мүнгэ үгѳѳ бэлэйш. Би тэрээгээршни үшѳѳ табан мянган алтан мүнгэ олооб“, – гэжэ хэлэбэ. 21 Эзэниинь тэрээндэ: „Ехэ һайн! Ши бэрхэ, найдабаритай зараса байнаш! Бага юумэ эрхилхэдээ ши найдабаритай байбаш, тиимэһээ би шамда бүришье ехэ юумэ даалгахамни! Орожо, эзэнтэйгээ хамта баярла“, – гэбэ. 22 Мүн хоёр мянган алтан мүнгэ абаһан хүниинь ерэжэ: „Эзэн аа! Ши намда хоёр мянган алтан мүнгэ үгѳѳ бэлэйш, би тэрээгээршни үшѳѳ хоёр мянгые олооб“, – гэжэ хэлэбэ. 23 Эзэниинь тэрээндэ: „Ехэ һайн! Ши бэрхэ, найдабаритай зараса байнаш! Бага юумэ эрхилхэдээ ши найдабаритай байбаш, тиимэһээ би шамда бүришье ехэ юумэ даалгахамни! Орожо, эзэнтэйгээ хамта баярла“, – гэбэ. 24 Мүн нэгэ мянган алтан мүнгэ абаһан зараса ерэжэ: „Эзэн аа! Би шамайе шэрүүн хатуу хүн гэжэ мэдэнэб. Ши таряагүй байһан газарһаа хуряадагши, үрэһэ сасаагүй байһан газарһаа ургаса суглуулдагши. 25 Айһандаа би шинии үгэһэн мянган алтан мүнгэ газарта булажа нюугааб. Энэ мүнгэншни байна“, – гэбэ. 26 Эзэниинь тэрээндэ: „Хара һанаатай, залхуу зараса! Ши намайе таряагүй байһан газарһаа хуряадаг, үрэһэ сасаагүй байһан газарһаа ургаса суглуулдаг гэжэ мэдэжэ байгааш, тиимэ гү? 27 Тиимэһээ ши минии мүнгэ ядахадаа наймаашадта үгэжэ эрьесэдэ оруулха байгааш, тиигээ һаашни би бусажа ерэхэдээ мүнгэеэ нэмэритэйгээр абаха бэлэйб“, – гэбэ. 28 Тиигээд эзэн: „Энээнһээ мүнгыень абаад, арбан мянган алтан мүнгэтэй хүндэ үгэгты. 29 Ушарынь хэлэбэл, юумэтэй хүндэ үшѳѳ ехэ юумэн үгтэхэ, тиимэ хүн бүри элбэг дэлбэг юумэтэй байха; харин юумэгүй байһан хүнһѳѳ һүүлшынхинь абтаха. 30 Харин энэ хэндээш хэрэггүй зарасые газаашань, шэб харанхыда абаашаад хаягты: тэндэ хүнүүд бархиралдаха, шүдѳѳ хабиралдаха“, – гэбэ». 31 «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн алдар солотойгоор бүхы Эльгээмэлнүүдтэйгээ хамта ерэхэдээ, ѳѳрынгѳѳ алдарта шэрээдэ һууха. 32 Бүхы арадуудые тэрэнэй урда суглуулха. Тиихэдэнь хонишоной хонидые ямаануудһаа илгадагтал адляар тэрэ хүнүүдые бэе бэеһээнь илгажа, хоёр бүлэг болгожо хубааха. 33 Тиигээд хонидые баруун таладаа, харин ямаануудые зүүн таладаа байлгаха. 34 Тиигээд хаан тэрэнэй баруун талада байгаашадта хандажа: „Минии Эсэгын үршѳѳл хайрада хүртэгшэ таанад ерэжэ, юртэмсэ дэлхэйн бии болохоһоо нааша таанарта бэлдэгдэһэн хаан түрэ халан абагты. 35 Минии үлэн хооһон ябахада, таанар намда эдихэ юумэ үгѳѳт; ундаа хүрѳѳд ябахадамни, ууха юумэ үгѳѳт; аяншалжа ябахадамни, намайе гэртээ угтажа абаат; 36 нюсэгэн байхадамни, үмдэхэ хубсаһа хунар үгѳѳт; үбшэн байхадамни, хойноһоомни харууһалаат; түрмэдэ һуухадамни, намтай уулзахаяа ерээт“, – гэжэ үнэн зүбтэндэ хэлэхэ. 37 Тиихэдэнь үнэн зүбтэн тэрээндэ: „Дээдын Эзэн! Хэзээ бидэ шамайе үлэн хооһон ябаһыешни хараад, эдихэ юумэ үгѳѳбибди? Али хэзээ ундаа хүрѳѳд ябахадашни, ууха юумэ үгѳѳбибди? 38 Хэзээ шинии аяншалжа ябахада, бидэ шамайе гэртээ угтажа абаабибди? Али нюсэгэн байхадашни, үмдэхэ хубсаһа хунар үгѳѳбибди? 39 Хэзээ шинии үбдѳѳд байхада гү, али түрмэдэ һуухадашни гү, бидэ шамтай уулзахаяа ошообибди?“ – гэжэ һураха. 40 Тиихэдэнь хаан: „Эгээлэй юрын минии дахагшадай нэгэндэнь тиимэ һайн юумэ хэхэдээ, таанад намдашье һайниие хээ гээшэт“, – гэжэ харюусаха. 41 Тиигээд хаан тэрэнэй зүүн талада байгаашадта хандан: „Бурханай хараалда хүртэгшэ таанад, намһаа холо бологты! Шолмосто, мүн тэрэнэй эльгээгдэмэлнүүдтэ бэлдээтэй хэтэ заяанай гал тамада ошогты! 42 Минии үлэн хооһон ябахада, намда эдихэ юумэ һарбайгаагүй һэнта; ундаа хүрѳѳд ябахадамни, ууха юумэ үгѳѳгүй һэнта; 43 аяншалжа ябахадамни, гэртээ угтажа абаагүй һэнта; нюсэгэн байхадамни, үмдэхэ хубсаһа хунар үгѳѳгүй һэнта; үбдѳѳд байхадамни, түрмэдэ һуухадамни, намтай уулзахаяа ерээгүй һэнта“, – гэжэ буруутаһан зондо хэлэхэ. 44 Тиихэдэнь тэдэнь: „Дээдын Эзэн! Хэзээ бидэ шинии үлэн хооһон, ундаа хүрѳѳд ябахые, аяншалжа ябахые, нюсэгэн байхые, үбдэхые, түрмэдэ һуухые хараад, шамда туһалаагүй гээшэбибди?“ – гэжэ хаанһаа һураха. 45 Тиихэдэнь хаан тэдэндэ: „Тон эгээлэй юрын хүнүүдэймни нэгэндэньшье тиимэ туһа хүргэхэеэ арсахадаа, таанар намдашье туһалхаяа арсаба гээшэт“, – гэжэ харюусаха. 46 Тиигээд тэдэ буруутаһан зон хэтэ заяандаа хэһээгдэхэ, харин Бурханай һайшаалда хүртэһэн зон мүнхын амидаралда хүртэхэ».

Матвей 26

1 Иисус эдэ бүхы һургаалнуудаа номножо дүүргээд, ѳѳрынгѳѳ шабинарта хандан: 2 «Хоёр хоноод, Паасхын һайндэр болохо гэжэ мэдэнэт, тиихэдэ Хүн түрэлтэнэй Хүбүүниие хэрээһэндэ хадажа саазалха», – гэжэ хэлэбэ. 3 Тэрэ сагта түрүү санаартан, Хуули заадаг багшанар, улад зоной ахамадууд Кайафа гэдэг ахамад санаартын ордондо сугларба. 4 Тэдэ Иисусые мэхэдээ оруулжа бариха, тиигээд алаха тухай зүбшѳѳ бэлэй. 5 Теэд улад зоной дунда буһалгаанай үүсхэгдэхэгүйн тула һайндэртэ тиимэ юумэ хэхэгүй гэжэ хэлсээ һэн. 6 Иисусай Бетанида һэлхэ үбшэндэ дайруулһан Симонэй гэртэ хоол барижа байхадань, 7 нэгэ эхэнэр домбо соо ехэ үнэтэй һайхан хангалтай тоһо абажа ерээд, Иисусай толгой дээрэнь адхаба. 8 Иисусай шабинар энээниие хараад, сухалаа хүрэжэ: «Юундэ иимэ гарза гаргана гээшэб?» – гэжэ дураа гутаба. 9 «Энэ тоһыень ехэ үнэтэйгѳѳр худалдаад, мүнгыень үгытэйшүүлдэ хубаажа үгэхэ байгаабди», – гэлсэбэ тэдэ. 10 Теэд Иисус шабинарайгаа хэлэжэ байһые мэдэжэ байгаад, тэдэндээ хандан: «Энэ эхэнэрые юундэ түбэгшѳѳлгэбэт? Тэрэ намда ехэл һайн юумэ хэбэл. 11 Үгытэй ядуушуул хододоо таанартай байхал, харин би таанартай ходо байхагүйб. 12 Энэ эхэнэр нам дээрэ тоһо адхахадаа бэеымни хүдѳѳлүүлгэдэ бэлдэбэ гээшэ. 13 Һайн Мэдээсэлэй бүхы газар дэлхэйгээр хаа хаанагүй номногдоходо, энэ эхэнэрэй хэһэн хэрэг тухай хүнүүд дурсан һанажа байха, хэлэжэ байха гэжэ би таанадта баталнаб», – гэбэ. 14 Тэрэ хирэдэ, арбан хоёр шабинарайнь нэгэн болохо Искариодой Иуда түрүү санаартанда ошоод: 15 «Иисусые таанадта барижа үгэбэлни, таанар намда юу үгэхэбта?» – гэжэ һураба. Тиихэдэнь түрүү санаартан Иудада гушан сагаан мүнгэ тоолоод үгэбэ. 16 Иуда тэрэ сагһаа хойшо Иисусые барижа үгэхэ таарамжатай нүхэсэл харгалзадаг болоо. 17 Эһээгдээгүй хилээмэнэй һайндэрэй түрүүшын үдэртэ шабинарынь Иисуста ерээд: «Паасхын хоол шамда хаана бэлдэхыемнай ши хүсэхэ байнабши?» – гэжэ һураба. 18 «Тиимэ нэгэ хүндэ хото ошоод: „Минии саг ойртобо, би шабинартаяа хамта Паасхын хоол гэртэшни барихамни гэжэ багшамнай хэлэнэ“, – гээд хэлээрэйгты», – гэжэ Иисус шабинартаа захиба. 19 Шабинарынь Иисусай хэлэһэн ёһоор боложо, Паасхын хоол бэлдэбэ. 20 Үдэшэ болоходо, Иисус арбан хоёр шабинартаяа хамта хоол барихаяа һууба. 21 Эдеэлжэ байха үедѳѳ Иисус: «Таанарай нэгэнтнай намайе барижа үгэхэнь, би баталан хэлэнэб», – гэбэ. 22 Тиихэдэнь шабинарынь ехэл уйдажа, хойно хойноһоон багшаһаа: «Дээдын Эзэн, би бэшэ аабзаб?» – гэжэ һураба. 23 «Намтай хамта энэ табаг соо хилээмэеэ дүрэһэн хүн намайе барижа үгэхэ», – гэжэ Иисус тэдээндэ харюусаба. 24 «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһэнэй ёһоор үхэхэ. Харин тэрээниие барижа үгэһэн хүн аймшагтай гай зоболон амсаха: тэрэ хүнэй юрэдѳѳ түрѳѳгүй һаань, ѳѳртэнь һураггүй дээрэ байха һэн». 25 Мүн Иисусые барижа үгэхэеэ байһан Иудашье: «Рабби, би бэшэ аабзаб?» – гэжэ һураба. Иисус тэрээндэ: «Ши ѳѳрѳѳ тиигэжэ хэлэбэш», – гэжэ харюусаба. 26 Хоол барижа байхадаа Иисус гартаа хилээмэ абаад, Бурханда баяр баясхалан хүргѳѳд, тэрэнээ хухалаад, шабинартаа хубаажа үгэхэ зуураа: «Энээниие абаад эдигты – энэ минии махабад бэе гээшэ», – гэбэ. 27 Тиигээд аяга абаад, Бурханда баяр баясхалан хүргѳѳд, шабинартаа үгэбэ. «Эндэһээ таанад булта уугты. 28 Энэ болбол олон хүнүүдэй нүгэл шэбэлнүүдые хүлисүүлхын тулада адхарха минии шуһан гээшэ, тиин энэ шуһаар Бурхан хүнүүдтэй Шэнэ Хэлсээ батална. 29 Энээнһээ хойшо минии Эсэгын хаан орондо таанартай хамта шэнэ дарһа амсаха үдэрэй болотор би архи дарһа уухагүйб гэжэ таанарта хэлэхэб», – гэбэ. 30 Тиигээд тэдэнэр магтаал дуу дуулаһаар Элеон хада дээрэ гараба. 31 Тэрэ үедэ Иисус шабинартаа: «Энэл һүниндѳѳ таанар бултадаа намһаа арсажа холодохот, ушарынь гэбэл: „Хонишонииень дайража һалгаахадамни, һүрэг хонидынь тарашаха“, – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 32 Харин амидырһан хойноо би таанадай түрүүндэ Галилейдэ ошоод байхаб», – гэбэ. 33 «Бултанай шамайе орхёошье һаань, би шамһаа хэзээшье арсахагүйб», – гэжэ Пётр тэрээндэ хэлэбэ. 34 «Энэ һүни эрэ тахяагай дуугархаһаань урда ши намһаа гурба дахин арсахалши даа гэжэ баталан хэлэнэб», – гээд Иисус Пётрто хэлэбэ. 35 Пётр урдаһаань: «Шамтай хамта үхэхэшье болобол, би шамһаа арсахагүйб», – гэбэ. Бусадшье шабинарынь бултадаа тиимэ юумэ хэлэбэ. 36 Удаань Иисус шабинартайгаа хамта Гефсимани гэдэг газарта ерээд, тэдэндээ: «Минии тэндэ ошожо зальбараад ерэтэр эндээ һуужа байгты», – гэжэ хэлэбэ. 37 Иисус Пётрые, Зэбэдэйн хоёр хүбүүдые абажа ошобо. Тэрэ ехэл гашуудажа, ехэл һанаагаа зобожо, 38 абажа гараһан шабинартаа: «Минии ами һүнэһэн туйлай ехээр уйдажа, үхэһэндэл адли байнаб. Таанар эндэ намтай хамта һэргэг байгты», – гэбэ. 39 Тиигээд тээ хажуу тээшээ ошожо, уруугаа харан газар дээрэ хэбтээд: «Эсэгэмни! Хэрбээ арга бии һаа, энэ аягаһаа амсуулангүй, иимэ ехэ зоболон намһаа зайлуулыш даа. Гэбэшье минии дура хүсэлѳѳр бэшэ, харин шинии эрхэ хүсэлѳѳр болог лэ», – гэжэ зальбарба. 40 Удаань шабинартаа бусажа ерэхэдэнь, тэдэнь унтажа байба. Тиимэһээ тэрэ Пётрто хандан: «Таанар гансаханшье саг соо унтангүй, намтай һэргэлэн байлсаха аргагүй гээшэ гүт? 41 Хорхойтуулгада абтахагүйн тула таанад һэргэг байгты, зальбарагты: сэдьхэл дорюуншье һаа, бэе махабад ахир һула бшуу», – гэжэ хэлэбэ. 42 Иисус дахин хажуу тээшээ ошожо: «Эсэгэмни! Хэрбээ энэ аягаһаа амсуулангүй, энэ зоболон намһаа зайлуулха аргагүй һаа, шинии дура хүсэлѳѳр болог лэ», – гэжэ зальбарба. 43 Тэрэнэй шабинартаа ерэхэдэнь, тэдэнь баһал унтажа байба. Тэдэнэй нюдэниинь анилдаад нээгдэжэ үгэнгүй байгаа бшуу. 44 Иисус дахин тэдэнээ орхижо, хажуу тээшээ ошоод, түрүүн зальбарһандаал адляар гурбадахияа зальбарба. 45 Тиигээд тэрэ шабинартаа ерээд: «Таанад үшѳѳл унтажа, амаржа байна гүт? Зай, иигээд Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй нүгэл үйлэдэгшэдэй гарта тушаагдаха саг ерэбэ даа. 46 Бодогты, ябаябди: намда урбагша тээ тэрэ ойртожо ябана», – гэжэ хэлэбэ. 47 Иисусай иигэжэ хэлэжэ байтарнь, арбан хоёр шабинарайнь нэгэн болохо Иуда ерэбэ. Тэрээнтэй хамта түрүү санаартанай, улад зоной ахамадуудай, Хуули заадаг багшанарай эльгээһэн һэлмэ, шиидам һаднаг бариһан олон зон байба. 48 Урбагша хамта ябаһан зондоо ямар дохёо тэмдэг үгэхэ тухайгаа хэлсэжэ: «Минии таалан мэндэшэлхэ хүн танда хэрэгтэй хүн гээшэ, тэрэниие баряарайгты», – гэбэ. 49 Иуда сэхэ Иисуста дүтэлэн ерэжэ: «Рабби, амар мэндэ!» – гэмсээрээ тэрээниие таалаба. 50 Иисус тэрээндэ: «Нүхэр, ши һанаашалһан юумэеэ гүйсэдхэ», – гэбэ. Тиихэдэнь ерэһэн хүнүүд ойртожо, Иисусые бариба. 51 Иисустай байлсаһан нэгэ хүн һэлмэеэ гаргажа далайгаад, ахамад санаартын зарасын шэхые таһа сабшаба. 52 Тиихэдэнь Иисус шабидаа: «Һэлмэеэ байрандань бусаажа хэ. Һэлмэ баригшад булта һэлмэһээ хосорхо юм. 53 Мүнѳѳ Эсэгэһээ туһаламжа гуйхатаймни сасуу намда Эльгээмэлнүүдэй арбан хоёр сэрэгһээ үлүү ехэ сэрэг тэрэ дороо ябуулха аргатай гэжэ мэдэнэгүй аалши? 54 Теэд тиимэ юумэ гуйбални, Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байһан юумэнүүд яажа бүтэхэб?» – гэжэ хэлэбэ. 55 Тиигээд Иисус зэбсэгтэй ерэһэн улад зондо хандажа: «Таанар дээрмэшэниие барихаяа гараһандал һэлмэ, шиидам һаднагтайгаар намайе барихаяа ерэбэ гүт? Теэд үдэр бүхэн таанадые Бурхан Һүмэ соо һургахадамни намайе барижа хаадаггүй бэлэйлта», – гэбэ. 56 Эдэ бүхы ушарнууд Нангин Бэшэг соо лүндэншэдэй бэшэһэн мүрнүүдэй бэелхын тула болоо. Тиихэдэнь Иисусай шабинарынь булта тэрэнээ орхёод, зугадаба. 57 Иисусые барижа абаһан хүнүүд тэрээниие Кайафа гэдэг ахамад санаартын гэртэ хүтэлжэ абаашаба. Тэндэнь Хуули заадаг багшанар, ахамадууд суглараад байгаа. 58 Пётр зай баряад ахамад санаартын хорёо хүрэтэр Иисусай хойноһоо гэтэн ябаа. Тиигээд хорёо соо орожо, юунэй болохые харахаяа харуулшадаар хамта һуулсаба. 59 Түрүү санаартан, ахамадууд, Зүблэлэй гэшүүд булта Иисусые үхэлэй саазада хүртѳѳхэ һанаатай байгаа. Тиимэһээ тэдэнэр Иисусые гэмнэхэ хуурмаг гэршэ баримта бэдэрбэ, 60 теэд олон худал гэршэнэрэй ерээд, тэрээн тухай худал юумэ хэлэбэшье, хэрэгтэйнүүдые олобогүй. Һүүлэй һүүлдэ хардаха хоёр гэршэнэр ерээд: 61 «„Би Бурхан Һүмые бута буулгаад, гурбан үдэр соо дахин бодхоожо шадахаб“ гэжэ тэрэнэй хэлэхые дуулаа һэмди», – гэбэд. 62 Тиихэдэнь ахамад санаарта бодожо, Иисуста хандан: «Ши юундэ харюусанагүйбши? Шамайе зэмэлһэн гэршэлгэнүүдые дууланагүй гүш?» – гэжэ һураба. 63 Теэд Иисус юумэ дуугарбагүй. Тиихэдэнь ахамад санаарта тэрээндэ: «Амиды Бурханай урда тангариглан ши манда хэлэжэ үгэ, ши Бурханай табисуурта, Бурханай Хүбүүниинь гүш?» – гэжэ хэлэбэ. 64 Иисус тэрээндэ: «Ши тиигэжэ хэлээш. Харин би та бүхэндэ иигэжэ хэлэхэб: Мэнэ гэһээр таанад Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүе Һүр хүсэтэй Бурханай баруун талада һуухыень, тэнгэриин үүлэнүүд дээрэ тамаран ерэхыень үзэхэт», – гэбэ. 65 Тиихэдэнь ахамад санаарта хубсаһаяа шуу татаад: «Энэшни Бурханиие доромжолжо байна! Бидэндэ үшѳѳ ямар гэршэ хэрэгтэйб? Мүнѳѳ һая энээнэй Бурханиие доромжолхыень дуулабат! 66 Таанад юун гэжэ һананабта?» – гэхэдэнь, «Энэшни зэмэтэй, үхэлэй саазада хүртэхэ ёһотой», – гэжэ булта харюусаба. 67 Тиигээд тэдэнэр Иисусай нюур руунь нёлбобо, нюдаргаараа сохибо, зариман тэрэнэй хасарые альгадажа байгаад: 68 «Бурханай табисуурта Христос, манда абарал буулгыш! Шамайе хэн сохёоб гэжэ манда хэлэжэ үгыш!» – гэбэ. 69 Пётрой газаа хорёодо һуухадань, нэгэ зараса һамган тэрээндэ ерэжэ: «Ши баһал Галилейн Иисустай хамта байлсаа һэнши», – гэбэ. 70 Теэд Пётр: «Шинии юун тухай хэлэжэ байһыешни би огто мэдэнэгүйб», – гээд бүгэдын урда мэлзэбэ. 71 Баһа хорёогой үүдээр Пётрой гаража ябахадань, ондоо зараса һамган тэрээниие хараад: «Энэ хүн баһа Назаредэй Иисустай ябалсаа һэн», – гэжэ тэндэ байһан хүнүүдтэ хэлэбэ. 72 «Би тэрэ хүниие огто танихагүйб», – гэжэ Пётр тангариглан мэлзэбэ. 73 Нэгэ хэды болоод, тэндэ байһан хэдэн хүн Пётрто дүтэлжэ: «Ёһоороо ши тэдэнэй нэгэн ха юмши, тиигээд аялга дууншни шамайе Галилейһээш гэжэ элирхэйлнэ», – гэбэ. 74 «Энэ хүниие би огто мэдэхэгүйб», – гэжэ Пётр Бурханиие дурдажа байгаад тангариглаба. Эгээл тэрэ үедэ гэнтэ эрэ тахяа дуугарба. 75 Тиихэдэнь Пётр: «Эрэ тахяагай дуугархаһаань урда ши намһаа гурба дахин арсахалши даа», – гэжэ Иисусай хэлэһые һанажархиба. Тиигээд тэндэһээ гараад, гунигтайгаар уйлаба.

Матвей 27

1 Үглѳѳгүүр болоходо, хамаг түрүү санаартан, улад зоной ахамадууд эртэхэн сугларжа, Иисусые үхэлэй саазада хүртѳѳхэ гэжэ зүбшэн шиидэбэ. 2 Иисусые тэдэ гэнжээр хүлеэд, Пиладта абаашажа тушааба. 3 Иисуста урбаһан Иуда Иисусые үхэлэй саазада хүртѳѳхэнь гэжэ дуулахадаа, буруу хэрэг үйлэдэһэнѳѳ мэдэрэн гэмшэжэ, түрүү санаартанда, улад зоной ахамадуудта гушан сагаан мүнгыень бусаажа асараад: 4 «Гэм зэмэгүй хүниие барижа үхэлэй саазада хүртүүлхэдээ би нүгэл үйлэдэбэб», – гэбэ. Нүгѳѳдүүлынь: «Тэрэшни манда ямар хамаатай юм? Шинии хэрэг ха юм», – гэжэ харюусаа һэн. 5 Иуда асарһан мүнгэеэ Һүмэ соо хаяад, газаашаа гаража, боожо үхэбэ. 6 Түрүү санаартан хаяһан мүнгыень суглуулаад: «Энэ мүнгые хүнэй ами хороохо зорилготойгоор түлѳѳ, тиимэһээ энээниие Һүмын һанда табиха хэрэггүй», – гэжэ хэлсэбэ. 7 Тиигэжэ зүбшэлдэһэн хойноо тэдэнэр мүнгѳѳрнь шабар амһарта хэдэг нэгэ хүнһѳѳ газар худалдажа абахаар болобо. Тэрэ газар дээрэнь нүгшэһэн хариин зониие хүдѳѳлүүлжэ байха гэжэ шиидээ бэлэй. 8 Тиимэһээ тэрэ газарые хүнүүд мүнѳѳ хүрэтэр «Шуһан талмай» гэжэ нэрлэдэг. 9 Тиигэжэ Иеремия лүндэншын иигэжэ хэлэһэниинь бүтѳѳ: «Израилиин зоной тэрэнэй түлѳѳ түлэһэн гушан сагаан мүнгэ абаад, 10 тэрээгээрнь шабар амһарта хэдэг нэгэ хүнһѳѳ газар худалдажа абаа. Тиигэжэ Дээдын Эзэн намда захираа». 11 Иисусые Римэй засаглагша Пиладай урда асаржа байлгаба. Тэрэ захирагша Иисусһаа: «Ши еврейнүүдэй хаан гүш?» – гэжэ һураба. «Ши тиигэжэ хэлэнэш», – гэжэ Иисус харюусаба. 12 Теэд түрүү санаартанай, ахамадуудай Иисусые зэмэлхэдэнь, тэрэ харюу үгэбэгүй. 13 Тиихэдэнь Пилат: «Шамайе иимэ олон хэрэгүүдтэ гэмнэжэ байһые ши дууланагүй гүш?» – гэбэ. 14 Теэд Иисус харюудань юушье хэлэбэгүй, тиихэдэнь Пилат аргагүй ехээр гайхаа һэн. 15 Паасхын һайндэрэй болоходо, захирагша улад зоной таби гэһэн хаалтада һуугшадай нэгыень сүлѳѳдэ табидаг заншалтай байгаа. 16 Тэрэ сагта улад зондо һайн мэдээжэ Иисус Барабба гэдэг хүн түрмэдэ һуугаа. 17 Тиин улад зоной суглархадань, Пилат тэдэнһээ: «Таанар ямар хүниие сүлѳѳдэ табюулха дуратай байнабта: Иисус Бараббые гү, али Бурханай табисуурта Христос гэжэ алдаршаһан Иисусые гү?» – гэжэ һураба. 18 Иисуста атаархажа байһан дээрэһээ еврейнүүдэй захирагшад тэрээние барижа асараа гэжэ Пилат һайн мэдэжэ байгаа. 19 Пиладай зарга шүүбэри хэдэг газарта һуухадань, тэрэнэй һамганиинь: «Тэрэ ямаршье гэм зэмэгүй хүндэ муу юумэ бү хэ, юундэб гэбэл, мүнѳѳ һүни зүүдэндээ би тэрэнэй түлѳѳ ехэл зобооб», – гэһэн мэдээсэлтэйгээр хүниие ябуулба. 20 Гэбэшье түрүү санаартан, ахамадууд Бараббые сүлѳѳдэ табихыень, харин Иисусые үхэлэй саазада хүртѳѳхыень гуйгты гэжэ улад зониие идхаба. 21 Пилат улад зонһоо: «Эдэ хоёрой хэнииень танда табихабиб?» – гэжэ дахин асууба. «Бараббые», – гэжэ зон харюусаба. 22 Пилат тэдэнһээ: «Бурханай табисуурта Христос гэжэ алдаршаһан Иисусые би яаха болонобиб?» – гэжэ һураба. «Тэрээниие хэрээһэндэ хада!» – гэжэ улад зон бүгэдэ харюусажа байгаа. 23 «Ямар гэмтэй юумэ тэрэ хээб?» – гэжэ засаглагша һураба. Теэд улад зон: «Тэрээниие хэрээһэндэ хада!» – гэжэ бүри шангаар гааралдан хашхарба. 24 Юушье хэхэ аргагүй байһанаа хараад, теэдшье буһалгаан үймѳѳнэй үсхэгдэхэ гэжэ байһые ойлгоходоо, Пилат уһа абаад, улад зоной урда гараа угаагаад: «Энэ хүнэй үхэлдэ би ямаршье зэмэгүйб; энэ таанадай үйлэдэһэн хэрэг», – гэжэ хэлэбэ. 25 «Тэрээнэй үхэлдэ бидэ, манай үри хүүгэд зэмэтэй байха», – гэжэ улад зон баран харюусаба. 26 Тиихэдэнь Пилат тэдэндэ Бараббые табиба, харин Иисусые сохёод, хэрээһэндэ хадахыень захирба. 27 Тиихэдэнь Пиладай сэрэгшэд Иисусые ордоной хэрэмэй хорёодо абаашаба. Тэндэнь олон сэрэгшэд суглараад байгаа. 28 Тэдэ Иисусай хубсаһа тайлажа хаяад, тэрээндэ улаан суба үмдэхүүлбэ, 29 тиигээд үүргэнээр гүрлѳѳ гүрэжэ, толгойдонь үмдэхүүлбэ, баруун гартань модон таяга барюулба. Тиин тэдэнэр Иисусай урда үбдэглѳѳд: «Еврейнүүдэй хаан мандаха болтогой!» – гэхэ мэтээр тэрээниие шооложо байгаа. 30 Тиигээд тэрээниие нёлбобо, таягынь абаад, тархи түрүүень сохибо. 31 Тиигэжэ Иисусые ханатараа баһаад, удаань үнѳѳхи улаан субыень тайлажа хаяа. Тиигээд ѳѳрынь хубсаһа үмдэхүүлээд, хэрээһэндэ хадахаяа абаашаа һэн. 32 Замдаа тэдэ Кириней нютагай Симон гэдэг хүнтэй тааралдаад, Иисусай хэрээһэ үргэлѳѳд ябахыень баалаба. 33 Тэдэнэр «Хохимой» (еврей хэлээр «Голгофо») гэдэг газарта хүрэжэ ерээ. 34 Тэндэ Иисуста гашуун юумэ холиһон архи уухыень үгѳѳ. Иисус тэрээнииень амсаад, уубагүй. 35 Сэрэгшэд Иисусые хэрээһэндэ хадаад, жээрэб татажа, хубсаһыень дундаа хубаагаа һэн. 36 Тиигээд тэндээ һуугаад, Иисусые харууһалжа байгаа. 37 Иисусай толгойн дээрэхэнэ тэдэ «Энэ еврейнүүдэй хаан Иисус» гэжэ хэрээһэндэ хадуулһан шалтагаанииень харуулһан модон хабтагай үлгэбэ. 38 Тиихэдэ Иисустай хамта хоёр дээрмэшэдые: нэгыень баруун таладань, нүгѳѳдыень зүүн тээнь хэрээһэндэ хадаба. 39 Хажуугаарнь үнгэрһэн зон толгойгоо һэжэржэ, Иисусые шоглон: 40 «Һүмые һандаргаад, гурбан үдэр соо бодхоохоб гээ бэлэйш! Хэрбээ ши Бурханай Хүбүүн юм һаа, ѳѳрыгѳѳ абарыш! Хэрээһэнһээ буугыш», – гэжэ байба. 41 Тон тиигэжэл түрүү санаартан, Хуули заадаг багшанар, ахамадууд, фарисейнүүд Иисусые шооложо: 42 «Бусадые абардаг аад, харин ѳѳрыгѳѳ абаржа шаданагүйл! Хэрбээ энэ Израилиин хаан юм һаа, мүнѳѳ хэрээһэнһээ бууг лэ! Тиигэбэлнь бидэ тэрээндэ этигэхэбди. 43 Тэрэ Бурханда найдадаг байгаа, ѳѳрыгѳѳ Бурханай Хүбүүнби гэжэ нэрлээ. Зай, тиигэбэл, Бурханда хэрэгтэй юм һаань, Бурхан тэрээниие абараг лэ!» – гэлдэбэ. 44 Мүн Иисустай хамта хэрээһэндэ хадуулһан дээрмэшэдшье тэрээниие шоглон баһажа байгаа. 45 Хахад үдэрһѳѳ гурбан саг хүрэтэр бүхы газар дэлхэй шэб харанхыда хушагдаба. 46 Гурбан сагай багта Иисус: «Эли, Эли! Лема сабахтани?» (Бурхамни, Бурхамни! Юундэ намайе орхибош?) – гэжэ шангаар хашхарба. 47 Тэндэ зогсожо байһан зарим зон хэлэһыень дуулаад: «Тэрэ Илияе дуудана», – гэлсэбэ. 48 Тэдэнэй нэгэниинь дары гүйжэ ошомсоороо, бамбагар юумэ абажа, дээрэнь гашуун архи нэбтэртэрынь адхаад, тэрэнээ тулуурай үзүүртэ табяад, Иисуста уухыень үгэбэ. 49 Харин бусад зон: «Байза, Илия тэрээниие абархаяа ерэгшэ аа гү, харая», – гэлдэбэ. 50 Иисус дахин шангаар хашхараад, амяа табиба. 51 Тиихэдэнь Һүмэдэ Хамагай Нангин газарта ороходо үлгѳѳтэй байһан хүшэгэ дээрэһээ доошоо шууража, хоёр боложо хахарба, газар хүдэлбэ, шулуунууд хамхарба, 52 мүн агы нүхэн хуурсагууд нээгдэжэ, наһа бараһан хутагтанууд олоороо амидырба. 53 Иисусай амидырһан хойно тэдэнэр агы нүхэн хуурсагуудһаа гаража, нангин Иерусалим хото ороо, тэндэ тэдэниие олон хүн хараһан байгаа. 54 Тиихэдэ зуунай дарга, мүн тэрээнтэй хамта Иисусые һахилсагша сэрэгшэд газарай хүдэлхые, мүн бусадшье болоһон үзэгдэлнүүдые хараад, ехэ айн һүрдэжэ: «Тэрэ үнэхѳѳрѳѳ Бурханай Хүбүүн байгаа», – гэлсэбэ. 55 Галилейһээ Иисусые дахажа ерэһэн, тэрээндэ туһалжа байһан олон эхэнэр баһа тээ холохоно зогсоод хаража байгаа. 56 Тэдэнэй дунда Магдалай Мария, мүн Яков Иосия хоёрой эхэ Мария, баһа Зэбэдэйн хүбүүдэй эжынь байлсаа. 57 Үдэшэ болоходо Иисусай шабинь байһан Иосиф гэдэг баян хүн Аримафейһээ хүрэжэ ерээ. 58 Тэрэ хүн Пиладта ерээд, Иисусай шарилые үгэхыень гуйба. Тиихэдэнь Пилат Иисусай шарилые Иосифто үгэхыень захираа һэн. 59 Иосиф шарилыень абаад, сэбэр бүдѳѳр орёогоод, 60 хабсагайда түнхижэ бэлдэһэн шэнэ агы нүхэн соо тэрээниие хадагалба, агы нүхэнэй амһар томо шулуугаар хаагаад ябаба. 61 Тэрэ сагта Магдалай Мария нүгѳѳ Мариятай хамта агы нүхэн хуурсагайн тушаа һуугаа бэлэй. 62 Хойто үдэрынь, субботодо түрүү санаартан, фарисейнүүд Пиладтай уулзажа: 63 «Эзэн! Тэрэ мэхэшэнэй үшѳѳ амиды байхадаа: „Гурбан үдэрһѳѳ амидырхаб“, – гэжэ хэлэһые һанабабди. 64 Тиимэһээ гурбан хоног үнгэртэр агы нүхыень һахиха захиралта үгыш. Тиигээгүй һаашни, тэрэнэй шабинар һүниндѳѳ ошожо, бэеынь хулуужа магадгүй, харин улад зондо „Тэрэ амидыраа“ гэжэ хэлэхэдээ болохо. Тиигэбэлнь, энэ һүүлшын мэхэ түрүүшынхиһээ аймшагтай байха», – гэбэд. 65 «Харуулшадые абагты. Ошожо, ѳѳһэдынгѳѳ мэдэхээр һахижа харуулжа байгты», – гэжэ Пилат тэдэндэ хэлэбэ. 66 Тиимэһээ тэдэ агы нүхэ таглаһан шулууе тамгалаад, хажуудань харуул табиба.

Матвей 28

1 Субботын үнгэрһэн хойно, гарагай нэгэнэй үглѳѳгүүрнь үүр сайхын үеэр Магдалай Мария нүгѳѳ Мариятай хамта Иисусай хэбтэһэн агы нүхэн хуурсагые харахаяа ерээ һэн. 2 Гэнтэ тэндэнь газар аймшагтайгаар хүдэлбэ, тиин Дээдын Эзэнэй Эльгээмэл огторгойһоо бууба. Тэрэ агы нүхэ хааһан шулууе хажуу тээшэнь үмхирүүлээд, дээрэнь һууба. 3 Тэрэнэй шэг шарайнь сахилгаандал мэтэ, хубсаһаниинь саһан шэнги сагаан байгаа. 4 Харуулшад тэрээнһээ аргагүй ехээр айжа шэшэрэлдэн, үхэһэн хүнүүд шэнги болошобо. 5 Бурханай Эльгээмэл эхэнэрнүүдтэ хандан: «Бү айгты. Таанар хэрээһэндэ хадуулһан Иисусые бэдэрнэт гэжэ би мэдэнэб. 6 Тэрэтнай эндэ үгы! Ѳѳрынгѳѳ хэлээшээр тэрэтнай амидыраа. Ороод, шарилайнь хэбтэһэн газарые харагты. 7 Мүнѳѳ түргэхэн ошожо, шабинартань тэрэнэй амидырһан тухай хэлэгты. Тэрэ таанадһаа түрүүн Галилей ошохо, тэндэ тэрэниие харахат гэжэ дуулгагты. Зай, би таанарта энээниие дуулгааб», – гэбэ. 8 Тиимэһээ эхэнэрнүүд айһаншье, нүгѳѳ талаһаа баярлаһаншье юумэд яаралтайгаар агы нүхэнһѳѳ гаража, тэрэнэй шабинартань энэ мэдээсэл дуулгахаяа гүйлдэбэ. 9 Замдань гэнтэ тэдэнтэй Иисус тааралдажа: «Амар мэндэ», – гэжэ тэдэниие мэндэшэлбэ. Тиихэдэнь эхэнэрнүүд Иисуста ойртоод, хүлһѳѳнь барижа, тэрээндэ мүргэбэ. 10 Тиихэдэнь Иисус: «Бү айгты. Аха дүүнэрни болохо шабинартам ошожо, Галилейдэ ерэхыень хэлэгты, тэдэ намтай тэндэ уулзаха», – гэбэ. 11 Эхэнэрнүүдэй үшѳѳ замдаа ябахадань, харуулшадай зариманиинь хото орожо, болоһон бүхы юумэнүүд тухай түрүү санаартанда дуулгаба. 12 Түрүү санаартан ахамадуудтай уулзажа, зүблѳѳ хээд, сэрэгшэдтэ ехэ мүнгэ үгэжэ: 13 «Һүниндѳѳ унтажа байхадамнай Иисусай шабинар ерээд, шарилыень хулуугаа гэжэ хүнүүдтэ хэлэхэ ёһотойт. 14 Хэрбээ засаглагшын энээн тухай юумэ дуулабал, бидэ тэрээнтэй уулзажа энэ хэрэг аргалхабди, тиимэһээ таанадта зобохо хэрэггүй», – гэбэ. 15 Харуулшад мүнгэ абаад, түрүү санаартанай зааһан ёһоор бүхы юумэ хэбэ. Тиигэжэ тэдэнэй худал хѳѳрѳѳн мүнѳѳ хүрэтэр еврейнүүдэй дунда дэлгэрэнхэй. 16 Арбан нэгэн шабинарынь Иисусай хэлэһэн ёһоор Галилей ошожо, тэндэ хада дээрэ гараа бэлэй. 17 Тиигээд Иисусые харахадаа, тэрээндэ дохин мүргэбэ, зүгѳѳр тэдэнэй зариманиинь бүрин этигэнгүй байгаа. 18 Тиигээд Иисус тэдэндэ ойртоод: «Тэнгэридэшье, газар дээрэшье бүрин эрхэ засаг намда үгтэбэ! 19 Зай, ошожо, бүхы арадуудта минии һургаал айладхагты, Эсэгын, Хүбүүнэй, Нангин Һүлдын нэрээр тэдэниие уһаар арюудхагты. 20 Таанарта минии захиһан бүхы юумэнүүдые сахижа байхыень тэдэниие һургагты. Би таанадтай хамаг юумэнэй эсэс хүрэтэр хододоо хамта байхаб».

Марк 1

1 Энэ болбол Бурханай Хүбүүн Иисус Христос тухай Һайн Мэдээсэл юм. 2 Тэрэнь Исайя лүндэншын ном соо Бурханай иигэжэ хэлэһэнэй ёһоор эхилнэ: «Шинии ябаха харгы бэлдэхыень би түрүүндэшни ѳѳрынгѳѳ Эльгээмэлые ябуулнаб», 3 баһа «Дээдын Эзэнэй ябаха замыень бэлдэгты, алхаха харгыень дардам сэхэ болгогты гэжэ хэн бэ даа сүл губида хашхарба». 4 Сүл губида Уһаар арюудхагша Иоанн бии боложо: «Нүгэл шэбэлнүүдээ хүлисүүлхын тула Бурханда хандан, уһаар арюудхуулагты», – гэжэ айладхаба. 5 Иудейн можоһоо, Иерусалим хотоһоо олон зон Иоанные шагнахаяа ошобо. Тэдэнэр нүгэл шэбэлнүүдээ мэдэрэн гэмшэбэ, тиин Иоанн тэдэниие Иордан голдо шунгуулан уһаар арюудхаба. 6 Иоанн тэмээнэй нооһон хубсаһа үмдѳѳд, һур бэһэ бэһэлээд ябадаг, таршаагаар ба зэрлиг зүгын балаар хооллодог бэлэй. 7 «Хойноһоомни ерэхэ хүн намда ороходоо аргагүй ехэ һүр жабхалантай юм. Би бүгтыгѳѳд, тэрэнэй гуталайнь ооһорыешье тайлаха эрхэгүйб. 8 Би таанадые уһаар арюудханаб, харин тэрэ таанадые Нангин Һүлдѳѳр арюудхаха юм», – гээд Иоанн номнодог бэлэй. 9 Уданшьегүй тэдэ үдэрнүүдтэ Галилей можын Назарет хотоһоо Иисусай ерэхэдэнь, Иоанн тэрэниие Иордан голдо шунгуулан уһаар арюудхаба. 10 Уһанһаа гарахатайгаа сасуу Иисус огторгойн нээгдэхые, Нангин Һүлдын гулабхаадал адляар дээрэнь буухые хараба. 11 «Ши хайрата Хүбүүмни гээшэш, һанаа сэдьхэлдэмни таатайш», – гэһэн дуун тэнгэриһээ дуулдаба. 12 Тиигэмсээрнь Һүлдэ Иисусые сүл губи руу ябуулба. 13 Тэндэ Иисус дүшэн үдэрэй туршада сатанагаар туршуулан, зэрлиг ан арьяатанаар хамта байлсаа, зүгѳѳр Бурханай Эльгээмэлнүүд тэрээндэ туһалжа байгаа. 14 Иоанные барижа түрмэдэ хааһан хойнонь Иисус Галилейн можо ерэжэ, Бурханай Һайн Мэдээсэл номнобо. 15 «Таарамжатай саг ерэбэ! Бурханай зонхилхо хаһа ойртобо. Нүгэл шэбэлээ орхижо, Һайн Мэдээсэлдэ этигэгты!» – гэжэ тэрэ айладхаба. 16 Нэгэтэ Галилей далайн хажуугаар ябахадаа, тэрэ Симон ба Андрей гэдэг тэрэнэй ахые хараба. Тэдэ хоёр загаһашад гүльмэеэ далайда хаяжа байгаа. 17 «Намтай ябалсагты, тиигэбэл загаһа барихын орондо хүнүүдые намда хандуулха ажалда би таанадые һургахаб», – гэжэ Иисус тэдэ хоёрто хэлэбэ. 18 Тиигэхэдэнь тэдэнэр дары гүльмэеэ орхёод, Иисусай хойноһоо ябаа һэн. 19 Тэндэһээ саашалжа ябатараа, тэрэ Зэбэдэйн хүбүүдые, Яков ба Иоанн гэдэг аха дүүнэрэй онгосо соо һуугаад, гүльмэеэ заһажа байхыень харамсаараа, 20 дуудаба. Тэдэнь Зэбэдэй эсэгэеэ хүдэлмэришэдтэйнь хамта онгосодонь орхёод, Иисустай ябаба. 21 Иисус шабинартайгаа хамта Капернаум хото ерэжэ, субботын болоходо мүргэлэй гэртэ орожо, хүн зониие һургаба. 22 Тэрэнэй һургаал шагнаһан хүнүүд булта ехээр гайхаба. Ушарынь юуб гэхэдэ, тэрэ Хуули заадаг багшанарта адляар бэшэ, харин эрхэ засаг барижа байһан хүндэл адляар һургаһан байгаа. 23 Тэрэ мүргэлэй гэртэ ада шүдхэртэ барюулһан хүн орожо: 24 «Назаредэй Иисус, ши бидэниие яаха гээбши? Ши маниие үгы хэхэеэ ерээ гүш? Би шамайе мэдэхэб, ши Бурханай нангин Хүбүүнши», – гээд хашхарба. 25 «Абяа аниргүй болоод, энэ хүнһѳѳ гара!» – гэжэ Иисус шангаар ада шүдхэртэ захирба. 26 Тиигэхэдэнь ада шүдхэр үнѳѳхи хүнѳѳ ехээр ордоһолуулан, шангаар хашхараад, бэеһээнь гаража арилба. 27 Хүн зон булта аргагүй ехээр гайхажа, бэе бэедээ: «Энэшни юун гээшэб? Һүр хүсэтэй шэнэ һургаал байнал! Яаһан ехэ эрхэ засагтай хүн гээшэб? Ада шүдхэрнүүдшье тэрэнэй үгэ дуулажа байнал», – гэлдэжэ байгаа. 28 Уданшьегүй Иисус тухай һураг суу бүхы Галилейн можоор хаа хаанагүй тараба. 29 Яков Иоанн хоёр шабинараараа хамта Иисус мүргэлэй гэрһээ гараад, Симон Андрей хоёрой гэртэнь ошоо һэн. 30 Иисусай орожо ерэхэтэйнь сасуу Симонэй хадам эжын ехэ халууржа хэбтэһэн тухай дуулгаа бэлэй. 31 Иисус тэрэ эхэнэртэ ойртожо, гарһаань баряад бодхообо. Тиихэдэнь халууниинь бууража, эхэнэр айлшадаа хүндэлжэ оробо. 32 Үдэшэлэн, наранай ороходо, Иисуста үбшэн хүнүүдые, ада шүдхэрнүүдтэ барюулһан хүнүүдые бултыень асаржал байгаа. 33 Хотын зон бултадаа шахуу гэрэй үүдэндэ сугларба. 34 Иисус элдэб үбшэнтэй олон зониие аргалан эдэгээбэ, олон ада шүдхэрнүүдые намнажа гаргаба. Тэрэнэй Бурханай табисуурта байһыень ада шүдхэрнүүдэй һайн мэдэжэ байһан хадань, тэдэнэй юумэ хэлэхые тэрэ хорижо байгаа. 35 Иисус хойто үглѳѳнь хара үүрээр бодоод, гэрһээн гаража нэгэ эзэгүй газарта ошоод, Бурханда зальбарба. 36 Тиихэдэнь Симон ба тэрээнтэй ябаһан зон хойноһоонь гаража бэдэрбэ. 37 Һүүлдэнь тэрээниие олоод: «Бүхы зон шамайе бэдэржэ байнал», – гэбэ. 38 «Дүтэ оршодог ондоо тосхонуудаар ябая, би тэндэхи зондо баһал номнохо ёһотой хүм, тиимэл зорилготойгоор би иишэ ерээ ха юмбиб», – гэжэ Иисус тэдээндэ харюусаба. 39 Тиигэжэ тэрэ бүхы Галилей можын мүргэлэй гэрнүүдээр һургаалаа номножо, ада шүдхэрнүүдые даража байгаа. 40 Иисуста арһанай бузар үбшэнтэй хүн ерэжэ, үбдэг дээрээ байгаад, тэрэниие гуйна: «Хэрбээ ши хүсэбэл, намайе арюудхан эдэгээжэ шадахаш». 41 Иисус тэрэ хүниие хайрлаад, гараа һарбайжа тэрээндэ хүрѳѳд: «Эдэгээхэ хүсэлтэйб, арюун болыш даа», – гэбэ. 42 Тэрэ дары арһанайнь бузар үбшэниинь үгы боложо, үнѳѳхи хүмнай арюун сэбэр болобо. 43 Тиигээд эмнүүлһэн хүнѳѳ харгыгаараа ябахыень, мүн: 44 «Энээн тухай ши хэндэшье бү хэлээрэй. Зүгѳѳр санаартада сэхэ ошожо, бэеэ үзүүлэ, тиигээд аргалуулһанаа хүн бүхэндэ гэршэлхын тула ши Моисейн зарлигай ёһоор үргэл асараарай», – гэжэ захирба. 45 Зүгѳѳр үнѳѳхи хүниинь гараад, эмнүүлһэн тухайгаа хүн бүхэндэ хѳѳрэбэ. Тиимэһээ Иисус энэ хотодо үзэгдэхэ байхын аргагүй боложо, хотоһоо гадуур эзэгүй газарта ошоо һэн. Тиигэбэшье хүн зон тэрээндэ газар бүхэнһѳѳ ерэжэ байгаа.

Марк 2

1 Нэгэ хэды үдэр болоод, Иисус Капернаум хотодоо бусажа ерэбэ, тиин тэрэнэй гэртээ байһан тухай һураг дары тараба. 2 Удангүй хүн зон олоороо сугларжа, гэртэньшье, газаа хаалгандашье багтаха газаргүй болоо һэн. Иисусай сугларагшадта номножо байхада, 3 дүрбэн хүн саа үбшэнтэй хүниие тэлээд ерэбэ. 4 Хүн зоной угаа олон байһанһаа тэрэ үбшэн хүниие Иисуста ойртуулхын арга үгы байгаа. Тиимэһээ үнѳѳхи ерэһэн хүнүүд Иисусай байһан газарай тушаа гэрэй хушалта задалан, нүхэ гаргаад, үбшэн хүнѳѳ шэрдэгтэйнь доошонь буулгаба. 5 Иисус тэдэ хүнүүдэй этигэл һүзэгэйнь аргагүй ехэ байхые харахадаа, саа үбшэнтэндэ хандан: «Хүбүүмни, нүгэлнүүдшни хүлисэгдэбэ», – гэбэ. 6 Тэндэ һууһан Хуули заадаг хэдэн багшанар досоогоо: 7 «Юундэ тэрэ иимэ мэтын юумэнүүдые хэлэн, Бурханиие доромжолно гээшэб? Ганса Бурханһаа ондоо хэн хүнэй нүгэлые хүлисэдэг юм?» – гэжэ бодожо байгаа. 8 Тиигэжэ бодожо байхыень Иисус гансата мэдээд: «Юундэ тиигэжэ сэдьхэлдээ бодобот?» – гэжэ асууба. 9 «Саа үбшэнтэй хүндэ „Нүгэлнүүдшни хүлисэгдэбэ“ гэхэдэ бэлэн гү, али „Бодоод, дэбисхэрээ абаад яба“ гэжэ хэлэхэдэмни бэлэн гү? 10 Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй газар дэлхэй дээрэ нүгэл шэбэлнүүдые хүлисэхэ эрхэтэй байһые би таанадта баталан харуулхаб». Тиигээд саа үбшэнтэй хүндэ хандан: 11 «Шамда хэлэнэб, бодоод, дэбисхэрээ абаад, гэртээ хари», – гэбэ. 12 Бүхы хүнүүдэй хараһаар байтар үнѳѳхи үбшэн хүн бодоод, дэбисхэрээ абаад, гаража ябаба. Улад зон бултадаа айхабтар ехээр гайхалдан: «Бидэ иимэрхүү юумэ хэзээшье хараагүйбди», – гэлдэн, Бурханиие алдаршуулжа ороо һэн. 13 Иисус дахин Галилей далайн эрьедэ ошобо. Ехэл олон зоной сугларан тэрээндэ ерэхэдэ, Иисус тэдэниие һургаба. 14 Нэгэтэ гансаараа ябатараа тэрэ татабари суглуулдаг Алфейн Левий хүбүүнэй ажалаа хэжэ һуухыень хараа һэн. «Хойноһоомни яба», – гээд Иисус тэрээндэ хэлэбэ. Тиихэдэнь Левий бодоод, хойноһоонь ябаба. 15 Хожомынь Иисус шабинартайгаа хамта, тэрэниие олоороо дахажа ябадаг алба татаашадтай, бусадшье нүгэлтэнүүдтэй хамта Левиин гэртэ үдэшын хоол барижа байгаа. 16 Хуули заадаг зарим багшанар Иисусай нүгэл хэгшэдтэй ба алба татагшадтай хамта хоолложо байхыень хараад, «Юундэ багшатнай иимэ зоноор хамта эдеэлнэб?» – гэжэ шабинарһаань һураба. 17 Иисус тэрэнииень дуулахадаа: «Элүүр уладта эмшэн хэрэггүй, харин үбшэн хүнүүдтэ хэрэгтэй юм. Би үнэн сэдьхэлтэниие бэшэ, харин нүгэл хэгшэдые дуудахаяа ерээ хүнби», – гэжэ хэлэбэ. 18 Иоаннай шабинарай, мүн фарисейнүүдэй масаглажа байха үедэ зарим хүнүүд Иисуста ерээд: «Иоаннай, мүн фарисейнүүдэй шабинарай масаг сахижа байхада, шинии шабинар юундэ масагланагүйб?» – гэжэ асууба. 19 Иисус иигэжэ сасуулан тэдэндэ харюусаба: «Түрэ хуримда ерэһэн айлшад хүрьгэн хүбүүнтэй байхадаа, масаг сахиха аал? Үгыл даа! Хүрьгэн хүбүүнтэй байха сагтаа тэдэнэр масаглахагүйл. 20 Зүгѳѳр хүрьгэн хүбүүниие тэдэнһээ абаад ябаха үдэрэй ерэхэдэнь, тэдэ айлшад масаглахал». 21 «Хэншье хуушан хубсаһанда шэнэ бүдѳѳр халааһа табидаггүй бшуу, тиимэ халааһан хуушан хубсаһые удара татахал, хахархайень улам ехэ болгохол. 22 Хэншье һая нэрэһэн архияа хуушан туламда хэдэггүйл, тиигээ һаа, тэрэ архинь эһээд, хуушан туламаа хахалжа, архиньшье, туламыньшье хэндээшье хэрэггүй болохол. Тиимэһээ һая нэрэһэн архи шэнэ туламда хэхэ хэрэгтэй юм». 23 Нэгэ субботодо Иисус шабинартайгаа таряалангай газараар ябажа ябаа. Шабинарынь таряанай залаа таһалан үйрүүлээд, эдижэ байгаа. 24 Зарим фарисейнүүд Иисуста: «Үгы, харыш, шабинаршни субботодо хэжэ болохогүй юумэ хэжэ ябанал!» – гэбэ. 25 «Давид хаанай, тэрээнтэй хамта ябаһан хүнүүдэй ехээр гэдэһээ үлдэхэдѳѳ юу хэһэн тухайнь хэзээшье уншаагүй һэн гүт? 26 Тэрэ ушар Авиафарай ахамад санаарта байхада тохёолдоо юм. Давид Бурханай гэртэ ороод, санаартадһаа бэшэ ондоо хүнүүдэй эдижэ болохогүй үргэлэй хилээмэ эдеэд, хажуудахи хүнүүдтээшье хубаажа үгѳѳ юм», – гэжэ Иисус тэдэндэ харюусаба. 27 Түгэсхэлдэнь Иисус тэдэ фарисейнүүдтэ иигэжэ хэлэбэ: «Хүн гээшэмнай субботын тулада бэшэ, харин суббото хүнэй туһада бии болгогдоо юм. 28 Тиимэһээ Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн субботыншье Эзэн мүн».

Марк 3

1 Иисусай дахинаа мүргэлэй гэртэ ошоходонь, тэндэ хатаһан гартай хүн байба. 2 Баһа буруу юумэ хэһэнэйнь түлѳѳ Иисусые зэмэлхэ һанаатайшуулшье байжа, үбшэн хүниие субботодо аргална аа гү гэжэ тэрэниие ажаглан хаража байбад. 3 «Бодоод, хүн зоной урда гара!» – гээд Иисус хатаһан гартай хүндэ хэлэбэ. 4 Тиигээд хүн зонһоо: «Субботодо бидэ һайн юумэ бүтээхэ ёһотой гүбди, али харата юумэ үйлэдэхэ гү? Хүнэй ами наһые абарха гү, али хороохо гү?» – гэжэ һураа бэлэй. Тиигэхэдэнь хүн зон абяа аниргүй байгаа һэн. 5 Иисус тэдэниие сухалтайгаар хараад, зүрхэ сэдьхэлэйнь мохооршоһондо уйдан гашуудажа, үбшэн хүндэ хандан: «Гараа һарбай», – гэбэ. Үбшэн хүнэй гараа һарбайхадань, хатаһан гарынь эдэгэшэһэн байгаа. 6 Фарисейнүүд мүргэлэй гэрһээ гараад, дары Иродэй талынхидаар уулзажа, Иисусые яажа алаха тухайгаа зүбшэн хэлсэбэ. 7 Иисусай шабинартайгаа хамта далайн эрьедэ ошоходонь, тэрэниие үй түмэн зон дахажа ябаа. Тэдэ зон Галилей, Иудей можонуудһаа, 8 Иерусалим хотоһоо, Иордан голой саада бэеһээ, Тир, Сидон хотонуудай оршон тойронһоо сугларһан байгаа. Тэдэнэр булта Иисусай бүтээһэн хэрэгүүд тухайнь дуулаад, тэрээндэ ерэбэ. 9 Иисус эдэ үй түмэн зондо шахуулжа, низа даруулшахагүйн тула онгосо бэлдээд байхыень шабинартаа захиба. 10 Тэрэнэй ехэ олон хүнүүдые эмшэлэн эдэгээһэн хадань үбшэн хүнүүд тэрээндэ гараараа хүрѳѳд абаха һанаатайгаар Иисусай зүг руу түлхилсэжэ байгаа. 11 Досоогоо ада шүдхэртэй хүнүүд Иисусые харахадаа, урдань һүгэдэн унаад: «Ши Бурханай Хүбүүн байнаш», – гэжэ хашхаралдадаг байгаа. 12 Бурханай табисуурта байһыемни нэгэшье хүндэ бү мэдүүлэгты гэжэ Иисус ада шүдхэрнүүдтэ хатуугаар захирдаг һэн. 13 Иисус хэдэн шабинараа ѳѳртэйнь хамта хада дээрэ гарахыень дурадхаба, тиигээд тэдэнь ябалсаба. 14 Тэдэнэйнгээ дундаһаа Иисус арбан хоёрыень шэлэжэ абаад, элшэнэрээр томилоо бэлэй. Тэдэнь Иисустай хамта ябалсахаһаа гадна Һайн Мэдээсэл дэлгэрүүлхэ уялгатай, 15 ада шүдхэрнүүдые дараха эрхэ засагтай байгаа. 16 Арбан хоёрой нэгэнь Симон байгаа, Иисус тэрэниие Пётр гэжэ нэрлээ. 17 Баһа Яков ба Иоанн гэдэг Зэбэдэйн хоёр хүбүүд байлсаа. Иисус тэдэ хоёрто тэнгэриин дуунай хүбүүд гэһэн удхатай «Боанергес» гэһэн нэрэ алдар үгэбэ. 18 Элшэнэрэй тоодо Андрей, Филипп, Варфоломей, Матвей, Фома, Алфейн Яков хүбүүн, Фаддей, Симон Кананит, 19 һүүлдэнь Иисуста урбаһан Иуда Искариот байгаа. 20 Иисусай гэртээ ерэхэдэнь, баһал хүн зон олоороо сугларжа, тэрэ шабинартаяа эдеэлхэшье забгүй болобо. 21 Тэрээн тухай Иисусай түрэлхидынь дуулахадаа, ухааниинь муудаа байна гэжэ бодоод, тэрэнээ асархаяа ошобо. 22 Иерусалим хотоһоо ерэһэн Хуули заадаг багшанар: «Энэ хүн Веельзевулай, ада шүдхэрнүүдэй ноёной мэдэлдэ байна! Веельзевулай аша туһаар ада шүдхэрнүүдыешье дарана!» – гэжэ хэлсэбэ. 23 Тиигэхэдэнь Иисус тэдэ багшанарые ѳѳртѳѳ дуудаад, һургаалта үгэнүүдые хэлэбэ: «Бодоод үзыт, сатана яажа ѳѳрыгѳѳ дараха юм? 24 Хубааралдаад, хоорондоо дайлалдажа байһан хаан орон удаан байнгүй бутарха. 25 Хубааралдаад, хоорондоо арсалдажа байһан гэр бүлэ удаан байнгүй һалаха. 26 Сатанашье ѳѳрынгѳѳ урдаһаа эсэргүүсэн бодобол, удангүй хосорхо юм. 27 Бар хүсэтэй хүнэй гэртэ ороод, түрүүн эзэнииень хүлижэ уяагүй һаа, хэншье эд зѳѳрииень тоножо шадахагүйл. Эзэнииень хүлиһэн хойноол гэр барааень дээрмэдэхэ бшуу. 28 Хүнэй үйлэдэһэн нүгэл шэбэлнүүдэй, хэлэһэн харата үгэнүүдэй хэдышье ехэ хара нүгэлтэй байбалнь, Бурхан тэдэниие хүлисэхэ юм, 29 харин Нангин Һүлдые муушалһан муудхаһан хүниие Бурхан хэзээдэшье хүлисэхэгүй, тэрэ нүгэл шэбэлынь хүниие хэтэ заяандаа дахажа ябаха юм гэжэ таанадта үнэн зүбые хэлэнэб». 30 Досоогоо ада шүдхэртэй байна гэжэ Хуули заадаг багшанарай хэлсэдэг хадань Иисус иимэ юумэ хѳѳрэһэн ушартай юм. 31 Иисусай эжынь, дүүнэрынь ерэбэ. Тэдэнэр газаа байгаад, тэрэниие дуудахыень гэр руу хүниие эльгээбэ. 32 Иисусые тойроод һууһан олон зон: «Хара даа, эжышни, дүүнэршни ерээд, шамайе хүлеэжэ байна», – гэбэ. 33 Тиигэхэдэнь Иисус: «Минии эжы хэн гээшэб? Минии аха дүүнэр хэд гээшэб?» – гэжэ урдаһаань һураба. 34 Тиигээд ѳѳрыень тойроод һууһан зониие шэртэн хараад: «Эдэл минии эжы, минии аха дүүнэр гээшэ. 35 Бурханай эрхэ хүсэлые дүүргэжэ байһан хүн бүхэн лэ минии аха дүүнэр, эгэшэ дүүнэр, эжымни гээшэ», – гэбэ.

Марк 4

1 Иисус Галилей далайн дэргэдэ дахин хүн зониие һургаба. Тэрэниие тойроод олон мянган зоной суглархада, Иисус онгосодо һууха болобо. Онгосонь далайн уһанда, харин хүн зон эрье дээрэ зогсожо байгаа һэн. 2 Тиигээд Иисус һургаалта үгэнүүдые хэрэглэн зондо ухаа зааба: 3 «Шагнагты даа! Нэгэ таряашан таряа тарихаяа гараба. 4 Үрэһэеэ сасахадань, зариманиинь харгын хажууда унаба, тэдэнииень шубууд ерэжэ тоншобо. 5 Зарим үрэһэниинь хүрьһэ багатай, шулуутай газарта унаба, тиигээд нимгэн хүрьһэтэй газарһаа түргэн бултайба. 6 Харин наранай гарахада, гүнзэгы үндэһэлѳѳгүй зүлгэ ногоон уршыгаад хатажа байгаа. 7 Баһа зарим үрэһэнүүд үүргэнэ соо унажа, хѳѳгтэ даруулаад, ургаса үгэжэ шадабагүй. 8 Зарим үрэһэниинь үрэжэлтэй газарта унажа, ехэ һайн ургаса үгэбэ: тариһанда ороходоо гуша, жара, али зуу дахин ехэ ургаса хадагдаба». 9 Тиигээд Иисус: «Шэхэтэй юм һаа, анхарагты», – гэжэ хэлэбэ. 10 Зоной тарахада Иисусай арбан хоёр элшэнэр, үшѳѳ нэгэ хэды хүн тэрээнтэй үлѳѳд, хѳѳрэһэн һургаалта үгэнүүдээ тайлбарилжа үгэхыень гуйба. 11 Иисус тэдэндэ: «Бурханай хаан түрэ тухай гүн нюусанууд таанадтал тайлбарилагдана, харин гадуур байһан тэдэ зондо би һургаалта үгэнүүдээр лэ хѳѳрэнэ гээшэб. 12 Тиимэһээ: „Тэдэнэр хараба, шэртэбэшье, юумэ обёорхогүй. Тэдэнэр сонособо, шагнабашье, юумэ ойлгохогүй. Хэрбээ юумэ обёордог, ойлгодог һаа, тэдэ Бурханда хандаха һэн, тиигээд Бурхан тэдэниие хүлисэхэ һэн“», – гэжэ хэлэбэ. 13 Удаань Иисус һураба: «Һургаалта эдэ үгэнүүдые таанад ойлгоногүй аалта? Тиихэдээ бусад һургаалта үгэнүүдые яажа ойлгохотнай гээшэб? 14 Үнѳѳхи тарилгашамнай Бурханай үгэ тарина. 15 Бурханай үгэ дуулабашье, тэрээндэ гүйсэд һаналаа табяагүй хүндэ шолмос ерээд, сэдьхэл зүрхэндэнь һуурижаагүй үгэ абаад арилшадаг – харгын хажууда таригдаһан үрэһэн тон энээндэл адли юм. 16 Шулуутай газарта таригдаһан үрэһэн тухай тайлбарилбал, иимэ: али нэгэ хүн үгэ шагнаад, тэрээниие абаһаар лэ баяртайгаар сахина, 17 зүгѳѳр тэрэ үгэ сэдьхэлдэнь гүнзэгы үндэһэлээгүй, тиимэһээ удаан тогтоногүй. Үгын түлѳѳ бэрхэшээлэй тудаа һаань, али мүрдэлгэ зоболонгуудай дайраа һаань, энэ хүн айһан һүрдэһэндѳѳ Бурханай үгэһѳѳ тэрэ дороо арсаха. 18 Үүргэнэ соо унаһан үрэһэн тухай удхалбал, иимэ байна: хэн нэгэн Бурханай үгэ шагнабашье, 19 энэ оршолонгой байдалда дашууран абтаһандаа, баялиг зѳѳридэ, тэрэ мэтын элдэб юумэнүүдтэ шунаһандаа үгын удха ойлгодоггүй, тиимэһээ тэрэ үгэ ямаршье үрэгүй байдаг. 20 Үрэжэлтэй хүрьһэндэ ургаһан үрэһэн иимэ удхатай: Бурханай үгэ шагнаад, тэрэниие хэшээлтэйгээр сахижа байһан хүнүүд саашадаа аша туһатай юм. Нэгэ зариманиинь зуу дахин, нүгѳѳдүүлынь жара дахин, бусадынь гуша дахин үлүү үрэ дүн асардаг». 21 Иисус үргэлжэлүүлбэ: «Таанад зула аһаагаад, тэрэнээ ямар нэгэн амһартаар бүглэдэггүйт, али орон дороо табидаггүйт. Харин тэрэнээ үндэр табюур дээрэ табидаг ха юмта. 22 Ямаршье нюуса заабол эли болодог, ямаршье далда юумэн заабол мэдэгдэдэг юм. 23 Тиимэһээ шэхэтэй юм һаа, анхарагты. 24 Дуулажа байһан юумэеэ анхаралтайгаар шагнагты! Ямар хэмжээгээр хэмжэнэбта, тэрэл хэмжээгээр, үшѳѳ нэмээдшье Бурхан таанадта хэмжэжэ үгэхэ. 25 Ушарынь юуб гэбэл, юумэтэй байһан хүндэ нэмэгдэжэ үгтэхэ. Юумэгүй байһан хүнһѳѳ һүүлшын юумэниинь абтаха». 26 Иисус үргэлжэлүүлэн хэлэбэ: «Бурханай хаан түрэ ямархан бэ? Бодоод үзэгты, нэгэ хүн газарта үрэһэ тарина, 27 тиигээд һүниндѳѳ унтана, үдэртѳѳ бодоод ябана, зүгѳѳр үрэһэниинь ургажал байна. Теэд хайшан гээд ургажа байһыень тэрэ хүн мэдэнэгүй. 28 Газар ѳѳрѳѳ үрэһыень ургуулна бшуу. Түрүүшээр ногоониинь бултайна, тиигээд залаална, хожомынь залаагаар дүүрэн орооһо таряан бии боложо эдеэшэнэ. 29 Тиин ургасын эдеэшэхэдэ хуряалгын саг боложо, үнѳѳхи хүн хадуураа баряад хадахаяа гарадаг юм». 30 Иисус иигээд үүргэлжэлүүлбэ: «Зай, Бурханай хаан түрэ юунтэй адлиб? Ямар һургаалта үгэнүүдээр тэрэниие тайлбарилжа болохоб? 31 Бурханай хаан түрэ болбол газарта һуулгагдаһан горчицын үрэһэнтэй адли юм. Тэрэ үрэһэн газар дэлхэйдэ ургадаг ургамалнуудай хамагай жэжэниинь юм. 32 Харин ургахадаа, тэрэ бүхы ургамалнуудһаа ехэ болодог, тэнгэриин шубуудай уурхайгаа заһажа боломоор һаглагар томо һалаануудые үгэдэг». 33 Хүнүүдтэй хѳѳрэлдэхэдѳѳ Иисус бусадшье олон һургаалта үгэнүүдые хэрэглэжэ байгаа, тиихэдэ тэдэнэй ойлгожо абаха аргаар һургадаг байгаа. 34 Тэдэ зондо Иисус гансал һургаалта үгэнүүдээр хэлэдэг бэлэй. Харин шабинартайгаа гансаараа үлэхэдѳѳ тэрэ бүхы юумэнүүдые тайлбарилжа үгэдэг һэн. 35 Тэрэл үдэшэлэн Иисус шабинартаа: «Далайн нүгѳѳ эрьедэ гараябди», – гэжэ дурадхаба. 36 Иисус шабинартайгаа хүн зониие орхёод, онгосоороо далай гаталба. Баһа ондоошье онгосонууд хойноһоонь тамарба. 37 Гэнтэ хуй һалхин буужа, онгосонь далайн долгиндо сохюулаад, арайл шэнгээгүйхэн уһаар дүүрэшэбэ. 38 Энэ үедэ Иисус тархи дороо юумэ дэрлээд онгосын һүүл хабида унтажа байгаа. Шабинарынь багшаяа һэрюулэн: „Багша! Бидэнэй үхэхэеэ байхада, танда хамаагүй гээшэ гү?“– гэлдэбэ. 39 Тиигэхэдэнь Иисус хүл дээрээ бодоод, һалхи саража, долгинуудта: «Аалин бологты, намдагты!» – гэжэ захирба. Тэрэ дороо һалхин намдажа, далай долгилхоёо болижо, оршон тойрон огто аалин намдуу болошобо. 40 Тиигээд Иисус шабинартаа хандажа: «Таанад юундэ иитэрээ айбабта? Этигэл һүзэггүйл байна гүт?» – гэбэ. 41 Тэдэнь бүришье ехээр айн һүрдэһэн юумэд: «Һалхииешье, далайешье мэдэлдээ оруулаад байдаг энэ хүмнай хэн гээшэб?» – гэжэ ѳѳһэд дундаа хэлсэбэ.

Марк 5

1 Иисус шабинартайгаа Галилей далай гаталаад, Гераса хотын шадар ерэбэ. 2 Тэрэнэй онгосоһоо буухатайнь сасуу досоогоо ада шүдхэртэй нэгэ хүн агы нүхэн хуурсагуудһаа шамдуухан гаража ерэбэ. 3 Тэрэ хүн агы нүхэн хуурсагуудта байрладаг байгаа, тиихэдэ хэншье тэрэниие гэнжээршье хүлин барижа шададаггүй бэлэй. 4 Тэрэнэй гар хүл оло дахин гэнжээр хүлибэшье, тэрэ гэнжэнүүдээ таһа татадаг, түмэр шүдэрнүүдые эбдэдэг байгаа. Тиигээд хэншье тэрэниие диилэжэ мэдэлдээ абаха аргагүй бэлэй. 5 Тэрэ хүн үдэр һүнигүй хада уулаар гү, али агы нүхэн хуурсагуудаар тэнэжэ, хашхаржа, бэеэрээ шулуу нэшэжэ байдаг һэн. 6 Тэрэ хүн Иисусые холоһоо хараһаар хажуудань гүйжэ ерээд, хүлдэнь унажа: 7 «Иисус, Дээдын Бурханай Хүбүүн, би танда ямар хамаатай хүнбиб? Намайе бү зобоогыш даа гэжэ Бурханай нэрээр гуйнаб!» – гэжэ байгаад бархирба. 8 Тиигэжэ бархирһанайнь ушар хэлэбэл, Иисус ада шүдхэртэ: «Энэ хүнһѳѳ гара!» – гэжэ захирһан байгаа. 9 Тиигээд Иисус: «Нэрэшни хэн бэ?» – гэжэ һураба. «Үй түмэн гэжэ нэрэтэйб, юундэб гэхэдэ, бидэ угаа олонбди», – гэжэ үнѳѳхи хүниинь харюусаба. 10 «Энэ орон нютагһаа ада шүдхэрнүүдые бү үлдыт даа», – гэжэ тэрэ дахин дахин Иисусые гуйба. 11 Тэрэ үедэ хадын хаяагаар һүрэг гахай бэлшэжэ байгаа. 12 «Маанадые энэ гахайн һүрэгтэ эльгээгыш даа, гахайнууд соо орохыемнай зүбшѳѳгыш даа», – гэжэ ада шүдхэрнүүд Иисусые гуйба. 13 Иисусай зүбшѳѳхэдэ, ада шүдхэрнүүд үнѳѳхи хүнһѳѳ гараад, гахайнууд руу оробо. Тиин хоёр мянган тооной шахуу гахайн һүрэг эгсэ эрьеһээ далай руу һүрэжэ шэнгэшѳѳ бэлэй. 14 Гахай манаашад хото хүдѳѳгѳѳр ябаад, энэ ушар тухай зондо дуулгаба. Тиигээд хүн зон юунэй болоһые харахаяа тэрэ газарта ерэжэ байгаа. 15 Тэдэнэй Иисуста ерэхэдэнь, үй түмэн ада шүдхэрнүүдтэ барюулаатай байһан хүн хубсалаад, элүүр ухаантай һууба, тиимэһээ хүн зон ехээр айжа һүрдэбэ. 16 Ада шүдхэрнүүдтэ барюулаатай байһан хүнтэй, гахайн һүрэгтэй юунэй болоһые хараһан зон суглараашадта хѳѳрэбэ. 17 Тиигэхэдэнь хүн зон нютагһаань гаража ошохые Иисусые гуйба. 18 Иисусай онгосодоо һуужа байхадань, урдань досоогоо ада шүдхэрнүүдтэй байһан хүн суг ябалсахаар зүбшѳѳл гуйба. 19 Теэд Иисус зүбшѳѳбэгүй, харин: «Гэртээ харижа, шамда Дээдын Эзэнэй хэды ехэ юумэ бүтээһэн тухай, үршѳѳл хайратай байһан тухай гэртэхиндээ хѳѳрэжэ үгэ», – гээ һэн. 20 Тиимэһээ тэрэ хүн Декаполис гэдэг арбан хотын оршон тойроноор ябажа, тэрээндэ Иисусай хэды ехэ юумэ бүтээһэн тухай хүн бүхэндэ хѳѳрэбэ. Энэ ушар тухай дуулаһан лэ хүн бүхэн гайхажа ханаба. 21 Иисус онгосоороо дахин Галилейн далай гаталжа, нүгѳѳ эрьедэнь гараба. Тэндэнь тэрэниие тойроод олон зон суглараа бэлэй. 22 Мүргэлэй гэрэй дарганарай нэгэн болохо Иаир гэжэ нэрэтэй хүн тиишээ ерээ. Иисусые хараад, тэрэ хүлдэнь унажа, 23 ехээр гуйжа оробо: «Бага басагамни үхэхэеэ хэбтэнэ. Ошожо, тэрэнииемни гараараа хүрыш даа, тиигээ һаашни тэрэмни эдэгэхэ, амиды байхал». 24 Иисус тэрэ хүнтэй гэртэнь ошобо. Хойноһоонь үнѳѳхил олон зон дахасалдан, эндэ тэндэһээнь түрисэлдэн ябаба. 25 Тэрэ зоной дунда арбан хоёр жэлэй турша соо шуһа гоожоод тогтодоггүй үбшэнтэй нэгэ эхэнэр ябалсаа. 26 Тэрэ эхэнэр олон эмшэдээр ябажа, бүхы алта мүнгэеэ бараһаншье һаа, оройдоо һайжараагүй, харин бүри муудажал байгаа. 27 Иисус тухай дуулахадаа, тэрэ улад зоноор түрисэлдэн Иисусай араһаа дүтэлѳѳд, мэдүүлэнгүйгѳѳр хубсаһандань халта хүрэбэ. 28 Иисусай хубсаһандань халташье хүрѳѳ һаа эдэгэхэб гэжэ тэрэ һанажа байгаа ха юм. 29 Тиигэхэтэйнь сасуу үнэхѳѳрѳѳ шуһаниинь гарахаяа болижо, тэрэ эдэгэһэнээ мэдэрбэ. 30 Тэрэл үедэ Иисус хүсэ шадалайнгаа буураһые ойлгобо. «Хэн намайе хүрѳѳб?» – гэжэ тэрэ асууба. 31 Багшынгаа юун тухай һураһыень ойлгоогүй шабинарынь: «Таниие тойроод байһан зон эндэ тэндэһээтнай түринэл. „Хэн намайе хүрѳѳб“ гэжэ юундэ асуугаа юмта?» – гэбэ. 32 Тиихэдэнь Иисус хубсаһандань хүрэһэн хүниие харахаяа тойрон шэртэбэ. 33 Үнѳѳхи эхэнэр ѳѳртэйнь юунэй ушарһые тухайлаад, айһан һүрдэһэн, шэшэрһэн юумэ Иисуста дүтэлэн, урдань һүгэдэн унажа, сэхыень хэлэбэ. 34 «Басаган, этигэлшни шамайе абараа. Ши амгалан тайбан, элүүр энхэ, үбшэ хабшангүй ябыш даа», – гэжэ Иисус эхэнэртэ хэлэбэ. 35 Тиигэжэ байтарынь мүргэлэй гэрэй даргада хэдэн хүн ерэжэ: «Басаганшни наһа бараа, ши багшые бү тухашаруула», – гэжэ хэлэбэ. 36 Зүгѳѳр Иисус хэлээшыень тоонгүй: «Бү ай. Этигээд лэ бай», – гэжэ Иаирта хэлэбэ. 37 Тиигээд Пётр, Яков, тэрэнэй Иоанн дүү гурбанһаа ондоо хэндэшье хойноһоонь ябахые Иисус зүбшѳѳбэгүй. 38 Тэдэ мүргэлэй гэрэй даргында ерээд, зоной хѳѳрсэгэнэхые, бахардан үймэхые, шангаар уйлалдахые, бархиралдахые хараба. 39 Иисус гэртэ ороод: «Юундэ иитэрээ бархиралдана гээшэбта? Басаган үхѳѳгүй, миин лэ унтажа байнал», – гэбэ. 40 Тиигэхэдэнь тойроод байһан улад зон Иисусые наада барин энеэлдэбэ. Иисус бүгэдэ зониие гаргаад, үнѳѳхи басаганай аба эжытэй, гурбан шабинартайгаа басаганай хэбтэһэн таһалгада оробо. 41 Тиигээд басаганай гарһаань баряад: «Талита кум!» – гэбэ (энэнь: «Басаган, бодо!» – гэһэн удхатай). 42 Басаган тэрэ дороо бодоод, таһалгаараа ябаба. Тэрэ арбан хоёр наһатай байгаа. Энэ ушарай гэршэ болоһон зон ехэл гайхажа ханаба. 43 Гэхэдэ Иисус энээн тухай нэгэшье амитанда бү дуулгагты гэжэ захираа һэн. Тиигээд: «Басаганда эдихэ юумэ үгэгты», – гэжэ хэлээ.

Марк 6

1 Тэндэһээ Иисус шабинартайгаа хамта түрэһэн хотодоо бусажа ерэбэ. 2 Тэрэ суббото болоходо хүн зониие һургахаяа мүргэлэй гэртэ ошобо. Тэрэниие шагнаһан олон зон гайхалдажа: «Яажа эдэ бүхэниие энэмнай бүтээнэ гээшэб? Иимэ гайхамшагта үйлэ хэрэгүүдые бүтээхэ сэсэн ухаан, хүсэ шадал тэрээндэ хаанаһаа заяагдаа гээшэб? 3 Үгы, энэмнай дархан бэшэ һэн гү? Мариягай хүбүүниинь, Яковай, Иосиин, Иудын, Симонэй ахань бэшэ һэн гү? Дүү басагадынь энэ хотодо маанадаар ажаһууна бэшэ аал?» – гэлсэбэ. Тиигэжэ тэдэ зон тэрэнэй талаар һэжэглэжэ байгаа. 4 Харин Иисус тэдэндэ: «Лүндэншэдые нютагынхидһаань, түрэлхидһѳѳ, гэр бүлэһѳѳнь бусад зон булта хүндэлжэ ябадаг юм», – гэжэ хэлэбэ. 5 Иимэл ушарһаа Иисус нютагтаа гайхамшагта хэрэгүүдые бүтээхэ аргагүй боложо, үсѳѳхэн лэ үбшэнтэниие гараараа адислан эдэгээбэ. 6 Нютагайнгаа зоной тиимэ этигэл һүзэггүй байдалые Иисус гайхаһаар лэ байгаа. Иисус оршон тойрон тосхонуудаар ябажа, зониие һургаба. 7 Тэрэ арбан хоёр шабинараа дуудаад, ада шүдхэрнүүдые дараха эрхэ засаг олгон, хоёр хоёроорнь иишэ тиишэнь эльгээбэ. 8 Тиигэхэ зуураа тэдэндээ иимэ захяа үгэбэ: «Замдаа гансал тулга таягтай гаража байгты. Эдеэ хоол гү, али туулмаг сүүмхэ гү, али алта мүнгэ абаад ябахын хэрэг үгы. 9 Сандаали үмдѳѳд гарагты, гэхэтэй зэргэ һэлгэхэ хубсаһа абаад ябахын хэрэг үгы. 10 Ямар нэгэн гэртэ уригдаһан байбал, хотоһоо гаража ошотороо тэрэл айлдаа байха ёһотойт. 11 Хэрбээ ямар нэгэ нютагта таанадые угтажа абаха дурагүй гү, али хэлэһыетнай дуулаха дурагүй байбал, хүлдэтнай халдаһан тооһо һэжэрэн дурагүйлхэһэнѳѳ мэдүүлээд, тэрэ нютагһаа гаража ошогты». 12 Тиигэхэдэнь элшэнэр замда мордожо, нүгэлѳѳ орхёод, Бурханда хандагты гэжэ хүн бүхэндэ номнобо. 13 Тэдэнэр ада шүдхэрнүүдые олоор гаргажа, үбшэн зониие олива тоһоор түрхеэд эдэгээжэ байгаа. 14 Иисус тухай һураг хаа хаанагүй таража, Иродойшье һонорто хүрэбэ. Зарим хүнүүд: «Энэ Уһаар арюудхагша Иоанн амидыраад, иимэ гайхамшагта хэрэгүүдые бүтээнэ», – гэлсэжэ байба. 15 Нүгѳѳ зариман: «Энэ Илия байна», – гэбэ. Үшѳѳ нүгѳѳдүүлынь: «Эртэ урда үеын лүндэншэдтэл адли лүндэншэн хаш», – гэлсэбэ. 16 Харин Ирод энээн тухай дуулахадаа: «Энэ намда толгойгоо таһа сабшуулһан Иоанн амидыраа», – гэжэ хэлэбэ. 17 Ушарынь хэлэбэл, Ирод Филипп дүүгэйнгээ Иродиада һамгатай һууһан байгаа. Тиигэхэдэнь Иоанн: «Ши дүүгэйнгээ һамгатай гэрлэхэ ёһогүйш», – гэжэ Иродтэ хэлээ һэн. Тиимэһээл Ирод Иродиадын һайшаалда хүртэхын тула Иоанные түрмэдэ һуулгаһан байгаа. 19 Тиихэдэ Иродиада Иоаннда ехээр хороо бусалжа, тэрэниие алахаяа һанаа, гэхэдэ Иродһээ боложо хүсэлѳѳ бэелүүлхэ аргагүй байгаа. 20 Иоаннай эрхим һайн, гэгээн хүн байһыень мэдээд, Ирод тэрээнһээ айдаг, тэрэниие хамгаалдаг бэлэй. Иоаннай хэлэһэн юумэнүүдэй һанааень зобоодогшье һаань, Ирод тэрэниие шагнаха дуратай байгаа, шагнадагшье байгаа. 21 Одоошье Иродиадада таарамжатай саг тудаба. Ирод түрэһэн үдэртѳѳ дашарамдуулан, бүхы түшэмэлнүүд, сэрэгэй дарганар, Галилейн нэрэ хүндэтэй хүнүүдые суглуулаад, ехэ найр хэбэ. 22 Тэндэ Иродиадын басаган хатаржа, Иродтэ, айлшадтань ехээр һайшаагдаба. Тиимэһээ Ирод тэрээндэ: «Дуратай юумэеэ эри, хүсэһэн лэ юумыешни үгэхэб!» – гэбэ. 23 «Эриһэн лэ юумыешни үгэхэб, хаан оронойнгоо хахадыньшье үгэхэдэ бэлэнби», – гэжэ Ирод тангариглаһан байгаа. 24 Басаган эжыдээ ошожо: «Юу эрихэбиб?» – гэжэ һураба. «Уһаар арюудхагша Иоаннай толгой эри», – гэжэ эхэнь харюусаба. 25 Басаган һѳѳргѳѳ хаанда түргэхэн ошожо: «Уһаар арюудхагша Иоаннай толгой табаг дээрэ табяад, намда энэ гэһээр үгэхыешни хүсэнэб», – гэбэ. 26 Ирод хаан һанаата болобошье, бүхы айлшадай урда үгѳѳ үгэһэн тула басаганай хүсэл дүүргэнгүй байха аргагүй байба. 27 Ирод тэрэ дороо харуулайнгаа сэрэгшэдэ түрмэдэ байһан Иоаннай толгой таһа сабшаад, абаад ерэхыень захирба. 28 Тэрэ сэрэгшэнь Иоаннай толгойе табаг дээрэ табяад, басаганда асаржа үгэбэ, тэрэнииень басаган эхэдээ үгэбэ. 29 Иоаннай шабинарынь энээниие дуулаад, бэеыень агы нүхэн хуурсагта абаашажа хүдѳѳлүүлһэн байгаа. 30 Элшэнэр Иисустаа бусажа ерээд, юу хэһэнээ, улад зондо юу зааһанаа хѳѳрэбэ. 31 Ехэ олон зоной ерэжэ ошожол байһан хада Иисус элшэнэртэйгээ эдихэ уухашье сүлѳѳгүй байгаа. Тиимэһээ тэрэ шабинартаа: «Эзэгүй газарта ошожо, нэгэ бага амарая», – гэжэ дурадхаба. 32 Тиигээд тэдэнэр онгосодоо һуугаад, эзэгүй газар руу тамарба. 33 Теэд олон зон тэдэнэй тамаржа ябахые хараад, хайшаа ошохыень тухайлжа байгаа. Тиимэһээ элдэб хотын зон Иисусай ба шабинарайнь урда гаража нуурай эрьеэр гүйлдэбэ. 34 Иисус онгосоһоо буухадаа, тэндэ олон зоной сугларһые хараба, хонишонгүй хонидтол мэтэ байһан тэдэниие хайрлан, олон юумэнүүдтэ һургажа эхилбэ. 35 Үдэшэ болоходо шабинарынь багшадаа ойртоод: «Мүнѳѳ орой болошоо, энэ эзэгүй газар байна. 36 Тиимэһээ хажуугаархи тосхон, отогуудаар орожо, эдихэ юумэ худалдажа абахыень эдэ зоноо табиит даа», – гэбэ. 37 «Таанад ѳѳһэдѳѳ эдэндэ эдихэ юумэ үгэгты», – гэжэ Иисус харюусаба. «Эдэ зониие эдеэлүүлхын тула хоёр зуун динари мүнгѳѳр хилээмэ худалдажа абахамнай гээшэ гү?» – гэжэ шабинарынь гайхаба. 38 «Хэды хилээмэтэй байнабта, хараад ерэгты», – гэбэ Иисус. Тэдэнь ошожо хараад: «Табан монсогор хилээмэтэй, хоёр багахан загаһатай байнабди», – гэжэ дуулгаба. 39 Тиигэхэдэнь Иисус эдэ зоноо бүлэг бүлэгѳѳр хубаагаад, зүлгэ ногоон дээрэ һуулгагты гэжэ шабинартаа захирба. 40 Хүн зон зуу зуугаар, али таби табяар хубааралдан, бүлэгүүд болон һуубад. 41 Тиигээд Иисус үнѳѳхи табан монсогор хилээмэеэ, хоёр загаһаяа абаад, тэнгэри ѳѳдэ шэртэн, Бурханда баяр баясхалан хүргэбэ. Хилээмэеэ хухалан, хүн зондо хүртѳѳжэ хубаахыень шабинартаа үгэбэ. Удаань хоёр загаһаяа хухалжа, хүн зондо хүртүүлбэ. 42 Хүн бүхэн дураараа эдижэ садаа һэн. 43 Тиигээд шабинарынь арбан хоёр түрсүүгээр дүүрэн хилээмэнэй, загаһанай үлѳѳдэһэ суглуулба. 44 Хамта дээрээ эдеэлһэн зоной тоодо табан мянга шахуу гансал эрэшүүл байлсаа һэн. 45 Тиигэмсээрээ Иисус шабинараа онгосодо һуулгажа, нуурай нүгѳѳ бэедэ оршоһон Бетсаида хото руу ѳѳрһѳѳнь түрүүлэн тамархыень захирба. Харин ѳѳрѳѳ улад зоной таратар үлѳѳ бэлэй. 46 Зоной тарахада Иисус хада ѳѳдѳѳ зальбархаяа гараба. 47 Үдэшэ болоходо тэрэ үнѳѳхи газартаал гансаараа байба, харин шабинарынь онгосоороо далайн тэгэндэ хүрэжэ байгаа. 48 Урдаһаань үлеэһэн һалхинтай тулалдажа байһан шабинараа харахадаа, Иисус һүниин дүрбэдэхи харуулай үеэр уһан дээгүүр ябаад, шабинартаа ошобо. 49 Тэрэнэй уһан дээгүүр ябаһыень хараһан шабинарынь сошожо, хии үзэгдэл гэжэ һанаад, айһандаа хашхаралдаба. 50 Тэрэниие хараад, шабинарынь бултадаа ухаа алдаба. Харин Иисус тэдээндэ: «Зоригоо бү алдагты. Би Иисус байнаб, бү айгты», – гэбэ. 51 Тиигээд Иисус шабинарайнгаа онгосодо һууба, һалхиншье намдаба. Харин шабинарынь гайхахын ехээр гайхаба. 52 Тэдэнэр хилээмэнтэй бүтээһэн гайхамшагта хэрэгэй үнэн удхые ойлгоогүй, тэдэнэй ухаан бодолынь балартаад байгаа бшуу. 53 Иисус шабинартайгаа далайе гаталжа, Геннисаредэй газарта хүрэжэ ерээд, онгосоо эрье дээрэ гаргаба. 54 Онгосоһоо буухатайнь сасуу тэндэхи улад зон Иисусые таниба. 55 Тиигээд оршон тойронхи бүхы нютагуудаар гүйжэ, Иисусай хаана байһыень дуулахадаал, тиишэнь үбшэн зониие дэбисхэртэйнь асаржа байгаа. 56 Иисусай хаанашье ябахада, хото хүдѳѳгѳѳршье ороходо, хүнүүд тэрээндэ үбшэн хүнүүдые асаржа, хубсаһандатнай халташье хүрэхыень зүбшѳѳгыт даа гэжэ гуйдаг байгаа. Тиин хубсаһандань гараараа хүрѳѳд абаһан бүхы хүнүүд эдэгэшэдэг бэлэй.

Марк 7

1 Иерусалимһаа хэдэн фарисейнүүд, Хуули заадаг зарим багшанар ерээд, Иисусые тойрон сугларба. 2 Иисусай зарим шабинарай гараа гуримай ёһоор угаангүй эдеэлжэ байхые тэдэ обёорбо. 3 Фарисейнүүд, бусадшье бүхы еврейнүүд хуушан заншалнуудаа наринаар сахижа, гар угаалгын тусхай ёһололгүйгѳѳр эдеэ хоолдо хүрэдэггүй байгаа. 4 Худалдаа наймаанай газарһаа юумэ асараад, ѳѳһэдыгѳѳ угаажа арюудхаагүй һаа, тэдэ эдидэггүй байгаа. Мүн тэдэ аяга шанагаа, амһарта табагаа, забьяануудаа, һандали һуудалнуудаа оро дэрээ угааха гэхэ мэтын ондоошье заншал гуримуудые сахидаг бэлэй. 5 Тиимэһээ фарисейнүүд, Хуули заадаг багшанар Иисуста хандан: «Шабинаршни юундэ үбгэ эсэгэнэрэймнай зааһан заншалнуудые сахинагүйб? Тэдэшни яахадаа гараа угаангүйгѳѳр эдеэлнэб?» – гэбэ. 6 Иисус харюудань хэлэбэ: «Хоёр нюурта таанад тухай Бурханай хэлэһые Исайя лүндэншэ үнэн зүбѳѳр буулгажа бэшээ юм: „Эдэ зон намайе миин лэ үгѳѳрѳѳ хүндэлѳѳд, харин зүрхэ сэдьхэлдээ нам тухай огто бодоногүй. 7 Хүнүүдэй зохёоһон ёһо гуримуудта һургажа байхадаа, тэдэ дэмы намда мүргэнэ даа“. 8 Таанад Бурханай захяа заабаринуудһаа арсаад, хүнэй зааһан ёһо гуримуудые сахибат. 9 Таанад Бурханай захяа заабаринуудые гурим заншалнуудаараа арга мэхэтэйгээр һэлгэжэ шададаг байнат. 10 „Аба эжы хоёроо хүндэлэ“, „Аба эжы хоёроо муушалһан хүн үхэлдэ хүртэхэ ёһотой“ гэжэ Моисейгээр дамжуулан Бурхан хэлэһэн байгаа. 11 Харин таанад эхэ эсэгэдээ туһалха юумэтэй байгаад, „Энэшни Корбан“, ондоогоор хэлэбэл, Бурханда үргѳѳтэй юм гэхэнь зүб гэжэ зониие һургахадаа, 12 аба эжыдээ ямаршье туһа бү хүргэгты гэжэ һурганат. 13 Тиигэжэл таанад Бурханай захяа заабариие ѳѳһэдынгѳѳ тогтооһон ёһо заншалаар һэлгэнэт, тиин үшѳѳшье олон иимэрхүү юумэнүүдые таанад үйлэдэжэ байдагта». 14 Иисус дахин улад зониие ѳѳртѳѳ дуудажа хэлэбэ: «Хүн бүхэн хэлэһыемни шагнажа, ойлгохые хэшээгты! 15 Гаднаһаа досоотнай орожо байһан юумэн таанадые бузарладаггүй юм. Харин досооһоотнай гаража байһан юумэн таанадые бузарладаг. 16 Шэхэтэй юм һаа, анхарагты». 17 Иисусай улад зониие орхёод гэртэ ороходонь, хэлэһэнээ манда тайлбарилжа үгыт гээд шабинарынь тэрэниие гуйба. 18 «Мүнѳѳ болотор таанад хэлэһыемни ойлгобогүй гээшэ гүт? Гаднаһаа зосоотнай ороһон ямаршье юумэн үнэндѳѳ таанадые бузарлажа шадахагүй, 19 юундэб гэхэдэ, тэрэ юумэн танай зүрхэндэ ороно бэшэ, харин танай хотондо ороод, һүүлдэнь бэеһээтнай гаргагдадаг ха юм». (Иигэжэ хэлэхэдээ Иисус ямаршье эдеэ хоолые эдихэдэ зохихо юм гэжэ батална гээшэ). 20 Тиигээд Иисус үргэлжэлүүлбэ: «Досооһоотнай гарадаг юумэн таанадые бузарладаг гээшэ. 21 Досоотнай, һанаа зүрхэндэтнай нүгэлтэ хүсэлэнгүүд түрэжэ, таанадые ташаяангы ябадалда хүргэдэг, хулгай хүүлэдэг, алаха хюдаха тээшэ, 22 эрэдээ гү, али эхэнэртээ урбаха тээшэ түлхидэг, хомхой сэдьхэлтэй, хара һанаатай болгодог, худал хуурмаг, зальхай ябадал, атаа жүтѳѳ түрүүлдэг, хэрүүл ама гаргадаг, бардам зан, тэнэг ааша гаргадаг. 23 Эдэ бүхы нүгэлтэ юумэнүүд досооһоотнай гараад, ѳѳһэдыетнай бузарладаг юм». 24 Иисус Галилейһээ гаража, Тир хотын шадар ерэжэ, нэгэ гэртэ зогсобо. Эндэ ерэһэн тухайгаа хүнүүдтэ мэдүүлхэ дурагүй байбашье, танигдангүй байжа шадабагүй. 25 Ада шүдхэртэ барюулһан басаганай эхэнь Иисус тухай дуулаад, тэрээндэ ерэжэ, хүлдэнь унаба. 26 Еврей-бэшэ тэрэ эхэнэр Сириин Финики гэжэ газарһаа гарбалтай байгаа. Басагыемни бариһан ада шүдхэрые гаргажа үгыт даа гэжэ тэрэ эхэнэр Иисусые гуйба. 27 Харин Иисус тэрэ эхэнэртэ: «Нэн түрүүн үхибүүдые садхааха хэрэгтэй. Тэдэнэй эдихэ хоол абаад, нохойнуудта хаяхань зохихогүй юм», – гэбэ. 28 «Тиимэшьел даа, Дээдын Эзэн, теэд шэрээһээ унаһан үхибүүдэй үлѳѳдэһые нохойнуудшье эдидэг ха юм», – гэжэ үнѳѳхи эхэнэрынь харюусаба. 29 «Зүб даа энэ харюушни. Ши гэртээ хари, басаганайшни досооһоо ада шүдхэр гаража тонилоо», – гэжэ Иисус эхэнэртэ хэлэбэ. 30 Гэртээ ерээд, тэрэ эхэнэр басаганайгаа орон дээрээ хэбтэхыень хараба; досоохи ада шүдхэрынь гаража ошоһон байба. 31 Тирэй шадархи газарһаа гараад, Иисус Сидон хотоор дайраад, Галилей далай тээшэ зүглэбэ. Замдаа тэрэ Декаполис гэжэ нэрэтэй арбан хотын хажуугаар үнгэрбэ. 32 Хэдэн хүн тэрээндэ дүлии, арай шамай дуугардаг хүниие асаржа, дээрэнь гараа табижа адислыт даа гэжэ Иисусые гуйба. 33 Иисус тэрэниие гансаарыень зонһоо зайсуулаад, шэхэнүүдтэнь хургануудаа хэбэ, тиигээд тэдээн дээрээ нёлбоод, хэлэндэнь халта хүрэбэ. 34 Тиигээд огторгой ѳѳдэ хаража, ехэтэ һанаа алдаад: «Эффата!» (энэнь «Нээгдыш!» гэһэн удхатай) – гээд үнѳѳхи хүндѳѳ хэлэбэ. 35 Тиигэмсээрнь тэрэ хүн дары дууладаг, ямаршье бэрхэшээлгүй хэлэдэг болошобо. 36 Хэһэн юумэн тухаймни хэндэшье бү дуулгаарайгты гэжэ Иисус зондо захирба. Теэд тэрэнэй хорихо тумань, зон бүришье ехээр энэ ушар тухай хэлсэжэ байгаа. 37 Дуулаһан зон булта аргагүй ехээр гайхалдажа: «Иисус ямаршье юумые һайнаар хэнэ. Дүлии зониие дууладаг болгоно, хэлэгүй зониие дуугардаг болгоно», – гэлсэжэ байгаа.

Марк 8

1 Тэдэ үдэрнүүдтэ дахин ехэ олон зон Иисусые тойроод сугларба. Тэдэ зоной эдихэ юумэгүй болоходо, Иисус шабинараа дуудажа хэлэбэ: 2 «Би эдэ зониие хайрланаб. Тэдэ намтай гурбан үдэр байлсаа, теэд мүнѳѳ эдихэ юумэгүй болоод байна. 3 Тэдэнэй зариманиинь холоһоо ерээ. Тиимэһээ үлэн хооһон гэртэнь табибални, тэдэ замдаа һуларжа ядаржа магадгүй». 4 «Теэд эзэгүй хооһон энэ газарта эдэ зониие бултыень садхааха хилээмэ хүн хаанаһаа олохоб?» – гэжэ шабинарынь урдаһаань хэлэбэ. 5 «Таанадта хэды шэнээн хилээмэ байнаб?» – гэжэ Иисус һураба. «Долоон жэжэхэн монсогор хилээмэн байна», – гэжэ шабинарынь харюусаба. 6 Иисус улад зониие һуухыень захирба. Тиигээд үнѳѳхи долоон хилээмэеэ абаад, Бурханда баяр баясхалан хүргэбэ. Хилээмэеэ хухалан, хүн зондо хүртѳѳжэ хубаахыень шабинартаа үгэбэ. Шабинарынь хубааба. 7 Үшѳѳ тэдэ хэдыхэн загаһатай һэн. Иисус тэдэнэй түлѳѳ Бурханда баясхалан хүргѳѳд, тэрэ загаһа хубаажа үгэхыень шабинартаа захиба. 8 Дүн хамтадаа дүрбэн мянган шахуу хүн булта дураараа эдижэ садаа, үшѳѳ тиихэдэ эдеэнэй үлѳѳдэһэн долоон түрсүүгээр дүүрэн суглараа. Иисус хүн зоноо тараагаад, 10 шабинартайгаа хамта онгосодо һуужа, Далмануфын газар нютаг руу тамарба. 11 Хэдэн фарисейнүүд Иисуста ерэжэ, үгѳѳр буляасалдаба. Тиигээд тэрэниие туршахаяа һэдэжэ, тэнгэриһээ баталагдаһан гайхамшагта дүлгэ тэмдэг харуулыш даа гэбэ. 12 Иисус хүндѳѳр һанаа алдажа: «Оршон үеын зон яахадаа гайхамшагта дүлгэ тэмдэг харуулхые шаарданаб? Зүб даа, ямаршье тиимэ юумэн тэдэ зондо харуулагдахагүй», – гэжэ хэлээ һэн. 13 Тиигэмсээрээ тэрэ фарисейнүүдые орхёод, дахин онгосодоо һуугаад, далайн нүгѳѳ эрье руу тамарба. 14 Шабинарынь хилээмэ абахаяа мартажа, онгосодонь тэдэндэ оройдоол гансахан монсогор хилээмэн байгаа. 15 «Һэргэг байгты! Фарисейнүүдэй, Иродэй эһээбэриһээ болгоомжолжо ябагты», – гэһэн һэргылэмжэ Иисус шабинартаа үгэбэ. 16 Шабинарынь ѳѳһэд хоорондоо: «Маанадта хилээмэнэй үгы байһан дээрэһээ тиигэжэ хэлээ ёһотой», – гэжэ тухайлба. 17 Юун тухай хэлсэжэ байһыень мэдээд, Иисус тэдэндээ хэлэбэ: «Хилээмэгүй байһан тухайгаа юундэ хэлсээбта? Мүнѳѳ болотор мэдэнэгүй, ойлгоногүй гээшэ гүт? Ухаан бодолтнай тиимэ мунхаг байна гээшэ гү? 18 Нюдэтэй байгаад, харанагүй гээшэ гүт? Шэхэтэй аад лэ, дууланагүй гээшэ гүт? Табахан монсогор хилээмэ табан мянган хүндэ хубаажа үгэхэдэмни, хэды түрсүүгээр дүүрэн үлѳѳдэһэ суглуулһанаа һананагүй аалта?» «Арбан хоёр түрсүүг», – гэжэ шабинарынь харюусаба. 20 «Тиигээд долоон хилээмэ дүрбэн мянган хүндэ хубаахадамни, хэды түрсүүгээр дүүрэн үлѳѳдэһэ суглуулаа һэмта?» – гэжэ Иисус һураба. «Долоон түрсүүг», – гэжэ шабинарынь харюусаба. 21 «Теэд юун тухай хэлэһыемни мүнѳѳшье болотор ойлгоногүй гээшэ гүт?» – гэжэ Иисус дахин һураба. 22 Иисусай шабинартайгаа Бетсаида хото ерэхэдэнь, хэдэн хүн тэрээндэ һохор хүниие хүтэлжэ асараад, гараараа адис хүртүүлэн эдэгээхыень гуйба. 23 Иисус тэрэ һохор хүниие гарһаань барижа, тосхонһоо хүтэлэн гаргаба. Тиигээд нюдэндэнь нёлбоод, дээрэнь гараа табин адислаад: «Зай, юумэ харана гүш?» – гэжэ һураба. 24 Тэрэнь иишэ тиишээ хараад: «Хүнүүдые харанаб, теэд тэдэ тойроод ябаһан мододтол адли үзэгдэнэ», – гэжэ хэлэбэ. 25 Иисус дахин нюдэндэнь гараараа хүрэбэ. Тиигэхэтэйнь сасуу үнѳѳхи хүн хараатай болобо; нюдэнь эдэгэжэ, тэрэ бүхы юумэ эли тодоор харадаг болоо. 26 «Зай, ши гэртээ хари, тосхондо бү ороорой», – гэжэ захин, Иисус тэрэ хүниие ябуулба. 27 Иисус шабинартайгаа Филиппэй Кесари хотын хажуудахи тосхонуудта ошобо. Замдаа Иисус: «Хүнүүд намайе хэн гэжэ һананаб?» – гэжэ шабинарһаа асууба. 28 «Зариманиинь Уһаар арюудхагша Иоанн байнат, нүгѳѳдүүлынь Илия гээшэт, үшѳѳ бусадынь лүндэншэдэй нэгэниинь байнат гэжэ хэлсэнэ», – гээд шабинарынь харюусаба. 29 «Теэд таанар намайе хэн гэжэ һананабта?» – гээд Иисус һураба. «Та Бурханай табисуурта гээшэт», – гэжэ Пётр харюусаба. 30 «Хэн байһан тухаймни хэндэшье бү хэлээрэйт», – гэжэ Иисус шабинартаа захирба. 31 Иисус ѳѳртэйнь юу болохо тухай шабинартаа хѳѳрэжэ эхилбэ: «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн аргагүй ехээр зобохо, ахамадууд, ахамад санаарта болон Хуули заадаг багшанар тэрээнһээ арсаха. Тэрээниие алаха, теэд гурбадахи үдэртѳѳ тэрэ дахин амидырха». 32 Тиигэжэ Иисус шабинартаа тон эли тодоор хэлэжэ байгаа. Тиимэһээ Пётр тэрэниие хажуу тээшэнь дуудажа абаашаад, тиигэжэ хэлэхэеэ боли гэбэ. 33 Харин Иисус шабинар тээшээ эрьен хараад, Пётрые зэмэлэн: «Холо боло намһаа, сатана! Шинии һанал бодолнуудшни Бурханһаа үршѳѳгдэнэ бэшэ, харин хүн шанарһаашни бүрилдэнэ!» – гэбэ. 34 Удаань Иисус улад зониие, шабинараа дуудаад хэлэбэ: «Намтай ябалсаха дуратай хүн ѳѳр тухайгаа бодохоёо болёод, үдэр бүхэн хэрээһэеэ үргэлѳѳд, хойноһоомни яба. 35 Ушарынь хэлэбэл, ами наһаяа абарха һанаатай хүн тэрэнээ алдаха, харин минии түлѳѳ, мүн Һайн Мэдээсэлэй түлѳѳ ами наһаяа үгэбэл, тэрэнээ абарха. 36 Хэрбээ танай бүхы дэлхэй олзолоод, ами һүнэһэеэ алдабалтнай, танда ашагтай гү? Үгыл даа! 37 Таанад ямаршье юумэ түлѳѳд, ами һүнэһэеэ бусаажа шадахагүйлта. 38 Хэрбээ забхай, нүгэлтэ энэ дэлхэйн зон дунда байхадаа намһаа, минии һургаалһаа эшэбэлтнай, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн Эсэгынгээ алдар соонь Бурханай Эльгээмэлнүүдтэй хамта ерэхэдээ, таанадһаа эшэхэл.

Марк 9

1 Эндэ байгшадай зариманиинь һүр хүсэтэй Бурханай хаан түрэ үзѳѳгүйдѳѳ үхэхэгүй гэжэ таанарта үнэниие хэлэнэб». 2 Зургаан үдэр болоод, Иисус гансал Пётр, Яков, тэрэнэй дүү Иоанные абажа, үндэр хада дээрэ гараба. Тэндэ Иисус шабинарайнгаа урда эрид хубилба. 3 Тэрэнэй хубсаһан һаргама сагаан болобо, газар дэлхэй дээрэ ямаршье будаг тиигэжэ сагааруулжа шадахагүйл. 4 Иисустай хѳѳрэлдэжэ байһан Моисей Илия хоёр бии болобо. 5 Тиихэ зуура Пётр Иисуста: «Рабби! Эндэ байхадамнай манда ямар һайн гээшэб. Гурбан майхан бодхоое: нэгыень шамда, нэгыень Моисейдэ, үшѳѳ нэгыень Илияда», – гэбэ. 6 Пётр юушье хэлэһэнээ мэдэнгүй тиигэжэ хэлээ бшуу, юундэб гэхэдэ, шабинар ехээр айһан һүрдэһэн байгаа. 7 Тиигэжэ байтарынь үүлэн бии боложо, тэдэниие хушаад, тэндэһээнь: «Энэ минии инаг хайрата Хүбүүмни юм, таанад үгыень дуулажа байгты», – гэһэн абяан дуулдаба. 8 Шабинарайнь тойроод харан гэхэдэнь, Иисусһаа ондоо хэншье үгы байба. 9 Хадаһаа буужа ябахадаа Иисус шабинартаа: «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй үхѳѳд амидыртар энэ үзэһэн хараһанаа хэндэшье бү хэлээрэйт», – гэжэ захирба. 10 Шабинарынь энэ нюусые хадагалжа ябаа, теэд «үхѳѳд амидырхань» ямар удхатайб гэжэ бэе бэеһээ һурадаг байгаа. 11 «Хуули заадаг багшанар юундэ Бурханай табисуурта Христосой ерэхын урда тээ Илия лүндэншэ ерэхэ ёһотой гэдэг бэ?» – гэжэ шабинарынь Иисусһаа асууба. 12 Иисус харюусаба: «Үнэхѳѳрѳѳ Илия түрүүн ерэжэ, бүхы юумэ бэлдэхэ ёһотой. Тиихэдээ юундэ Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн ехээр зобохо, тэрээнһээ арсаха юм гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг бэ? 13 Гэхэдэ Илия ерээ юм, тиин Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһэнэй ёһоор хүнүүд дура зоргоороо тэрээнтэй болоо юм гэжэ таанадта хэлэхэ байнаб». 14 Иисусай гурбан шабинартайгаа хамта бусад шабинартаа ерэхэдэнь, тэдэнииень ехэ олон зон тойроод, Хуули заадаг багшанарай тэдээнтэйнь арсалдажа байхань харагдаба. 15 Иисусые харахадаа улад зон ехээр гайхалдажа, тэрэниие мэндэшэлхэ гэжэ гүйлдэбэ. 16 «Таанад эдэнтэй юун тухай арсалданабта?» – гэжэ Иисус шабинарһаа асууба. 17 Улад зоной дундаһаа нэгэ хүн харюусаба: «Багша, би шамда хүбүүгээ абажа ерээб. Тэрэнииемни ада шүдхэр дараад, хэлэгүй болгоод байна. 18 Ада шүдхэр добтолходоол хүбүүемни газараар мухарюулна, аманһаань хѳѳһэ бурана, шүдэнь хабирна, бэень хүшэлдэнэ. Тэрэ ада шүдхэрые намнажа үгыт гээд шабинарыетнай гуйхадамни, тэдэтнай оролдоод шадабагүй». 19 Иисус улад зондо хандан: «Этигэл һүзэггүй зон аа! Үшѳѳ хэды шэнээн таанадтай байхабиб? Үшѳѳ хэды болотор таанадые тэсэжэ байхабиб? Тэрэ хүбүүе намда асарагты!» – гэжэ хэлэбэ. 20 Хүбүүе асарба. Иисусые харамсаараа ада шүдхэр хүбүүе таталзуулан һалагануулба. Хүбүүнэй аманһаа хѳѳһэ буран, тэрэ газараар мухариба. 21 «Үнинэй иимэ болоо һэн гү?» – гэжэ Иисус хүбүүнэй эсэгэһээ һураба. Тэрэнь: «Багаһаал тиимэ һэн. 22 Ада шүдхэр хүбүүемни оло дахин галда, уһанда шэдээд, алахаяа забдаа. Маанадые хайрлажа, шадахал һаа, туһалыт даа!» – гэжэ гуйба. 23 «Юундэ „шадахал һаа“ гэбэш? Этигэл һүзэгтэй һаашни, хүсэһэн лэ юумэншни бүтэхэ юм!» – гэжэ Иисус харюусаба. 24 Тиигэхэтэйнь сасуу хүбүүнэй эсэгэ: «Би этигэнэб! Бүри ехэ этигэл һүзэг хайрлан туһалыш!» – гэжэ хашхарба. 25 Улад зоной үшѳѳ олоор сугларжа байхые харахадаа, Иисус ада шүдхэртэ захирба: «Хэлэгүй, дүлии ада шүдхэр! Би шамда захирнаб: энэ хүбүүнһээ гара, хойшодоо тэрээндэ бү оро!» 26 Ада шүдхэр хашхараад, хүбүүе ехээр һалагануулан, досооһоонь гараба. Хүбүүн үхэшэһэн шэнги байба, хүнүүдшье: «Тэрэ үхэшѳѳ», – гэлдэбэ. 27 Харин Иисус гарһаань баряад, хүл дээрээ бодоходонь туһалба. 28 Һүүлдэ Иисусай шабинартайгаа гэртээ ерээд, гансаараа байхадань, тэдэнь: «Яахадаа бидэ тэрэ ада шүдхэр даража шадабагүй гээшэбибди?» – гэжэ асууба. 29 «Иимэрхүү ада шүдхэрнүүдые имагтал зальбаралаар даража болохо юм», – гэжэ Иисус харюусаба. 30 Иисус шабинартайгаа тэндэһээ гараад, Галилейе үнгэржэ ябаба. Хаана ябаһанаа хүнүүдтэ мэдүүлхэгүй гэжэ тэрэ оролдоо. 31 Ушарынь юуб гэбэл, тэрэ шабинараа һургажа байгаа. «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн хүнүүдэй гарта тушаагдахань, тиигээд тэрэ алуулаад, гурбадахи үдэртѳѳ амидырха», – гэжэ хэлэбэ. 32 Гэбэшье шабинарынь энэ хэлээшыень ойлгобогүй, тиин һурахаяашье зүрхэлбэгүй. 33 Иисус шабинартайгаа гэртээ Капернаум хото ерэбэ. Гэртэ ороод тэрэ: «Хэлэгты даа, замдаа таанад юун тухай арсалдабат?» – гэжэ шабинарһаа һураба. 34 Хоорондоо тэдэ хэмнай эгээн ехэб гэжэ арсалдаһан байгаа, тиимэһээ багшынгаа урда шэмээгүй байба. 35 Иисус һуугаад, арбан хоёр шабинараа дуудаад: «Хүндэтэй газарта һууха дуратай хүн һүүл хабида байха, бусадай зараса болохо», – гэбэ. 36 Тиигээд Иисус нэгэ үхибүүе шабинарайнгаа дунда байлгаад, тэрэниие тэбэреэд хэлэбэ: 37 «Минии нэрээр иимэ нэгэ үхибүүе тогтоожо абаһан хүн намайе тогтоожо абаһан болоно. Тиихэдэ намайе тогтоожо абаһан хүн намайе иишэ эльгээһэн Бурханиие тогтоожо абана гээшэ». 38 «Багша, шинии нэрээр ада шүдхэрнүүдые дарадаг хүниие бидэ хараабди. Тиихэдээ тэрэ хүн маанадаар суг ябалсаагүй, тиимэһээнь бидэ тэрэниие хорёобди», – гэжэ Иоанн хэлэбэ. 39 Иисус шабинартаа хэлэбэ: «Тэрэниие хорихо гэжэ бү оролдогты. Минии нэрээр гайхамшагта үйлэ бүтээһэн хүн тэрэ дороо намайе муудхажа шадахагүй. 40 Танда эсэргүүсээгүй хүн танай талада байна ха юм. 41 Намһаа боложо Христосой шабинар байһан хадатнай таанадта аяга уһа хэжэ үгэһэн хүн ѳѳрынгѳѳ шагнал заабол абаха гэжэ би баталнаб. 42 Зүгѳѳр намда этигэгшэ эдэ багашуулай нэгыеньшье нүгэл хилэнсэдэ түлхиһэн хүн дээрэ аймшагтай хэһээлтэ бууха. Тэрэ хүнэй хүзүүндээ тээрмын шулуу уюулаад, далайн оёорто хаюулбалнь, тэрээндэ ѳѳртэнь дээрэ байха һэн. 43 Хэрбээ гарайшни шамайе нүгэлдэ оруулаа һаань, тэрэнээ таһа сабшаад хая. Хоёр гартайгаа залирдаггүй гал тамада орожо хосоронхаар, ганса гартайгаар мүнхын амидарал амсабалшни шамда дээрэ байха. 45 Хэрбээ хүлэйшни шамайе нүгэлдэ оруулаа һаань, тэрэнээ таһа сабшаад хая. Хоёр хүлтэйгѳѳ гал тамада орожо хосоронхаар, ганса хүлтэйгѳѳ амиды ябаһан дээрэ. 47 Хэрбээ нюдэнэйшни шамайе нүгэлдэ оруулаа һаань, тэрэнээ һуга тата. Хоёр нюдэтэйгѳѳ гал тама руу хаюуланхаар, үрѳѳһэн нюдэтэйгѳѳ Бурханай хаан түрэдэ ороболшни шамда дээрэ. 48 Гал тама соо нүгэлтэдые эдидэг үтэ хорхойнууд хэзээшье үхэдэггүй, галыньшье залирдаггүй. 49 Ямаршье тахил яажа дабһаар дабһалуулан арюудхагдадаг бэ, тон тиигэжэл хүн бүхэн галаар туршуулан арюудхагдаха. 50 Дабһан болбол һайн юумэн гээшэ, теэд амтаяа гээхэдэнь, дахин яажа гашуун болгохобта? Таанад досоогоо дабһатай байгты, хоорондоо эбтэй эетэй ажамидарагты».

Марк 10

1 Иисус тэндэхи газарһаа гараад, Иордан голой нүгѳѳ талада оршодог Иудей можодо ерэбэ. Дахяад лэ ехэ олон зон тэрээндэ ерэжэ, Иисус тэдэниие урдынхидаал адляар һургаба. 2 Хэдэн фарисейнүүд тэндэнь ерээд, Иисусые үгэдэнь торгоохо һанаатайгаар: «Хэлыш даа, Хуулиин ёһоор үбгэн һамганһаа һалаха эрхэтэй гү?» – гэжэ һураба. 3 Урдаһаань Иисус: «Моисей таанадта юун гэжэ захяа һэн бэ?» – гэжэ һураба. 4 «Һалаха тухай гэршэлгэ һамгандаа үгѳѳд лэ тэрээнһээ һалажа болохо гээд Моисей захяа һэн», – гэжэ фарисейнүүд харюусаба. 5 Тиихэдэнь Иисус хэлэбэ: «Шулуун сэдьхэлтэй байһан хадатнай Моисей тиимэ ёһо заншал таанадта тогтоогоо юм. 6 Тиихэдэ юртэмсэ дэлхэй зохёон бүтээхэдээ, Бурхан нэн түрүүн эрэ эмэ хоёрые бүтээгѳѳ юм. 7 Тиимэһээл эрэ хүн эхэ эсэгэеэ орхёод, һамгантайгаа нэгэдэхэ, 8 тиин тэрэ хоёр ганса бэе болон эблэрхэ гэжэ хэлээ юм. Тиихэлээрээ тэдэ хоёр болбол хоёр бэшэ, харин нэгэ бэе гээшэ. 9 Тиимэһээ Бурханай нэгэдүүлһэн юумэ хүн хубааха ёһогүй». 10 Һүүлдэнь гэртээ ерээд байхадаа шабинарынь үнѳѳхи һургаһан юумэн тухайнь һураба. 11 «Һамганһаа һалаад, ондоо эхэнэртэй һууһан хүн түрүүшынгээ һамганда урбаба гээшэ. 12 Тон тиигэжэл нүхэрһѳѳ һалаад, ондоо эрэтэй һууһан эхэнэр түрүүшынгээ нүхэртэ урбаба гээшэ», – гэжэ Иисус тайлбарилба. 13 Зарим хүнүүд гараараа хүрэжэ адислахаарнь Иисуста хүүгэдые асарба. Зүгѳѳр шабинарынь тэдэ үхибүүдые багшадаа ойртуулбагүй. 14 Тиигэхыень ойлгоходоо, Иисус уурлажа: «Үхибүүдые наашань табигты, намда ерэхэдэнь һаалта бү хэгты, ушарынь юуб гэбэл, эдэ үхибүүдтэл адли зон Бурханай хаан түрын мэдэлдэ юм. 15 Эдэ үхибүүд мэтээр Бурханай хаан орониие тогтоон абаагүй хүн тэндэ хэзээшье орожо шадахагүй гэжэ баталан хэлэнэб», – гэбэ. 16 Тиигээд Иисус үхибүүдые тэбэреэд, гараараа адислаба. 17 Иисусай харгыда ябахада нэгэ хүн тэрээндэ гүйжэ ерээд, үбдэг дээрээ һүгэдэн унажа: «Эрхим багша! Мүнхын амидаралда хүртэхын тула би юу хэхэ ёһотойбиб?» – гэжэ һураба. 18 Иисус харюудань хэлэбэ: «Юундэ намайе эрхим гэбэш? Имагтал Бурхан эрхим гээшэ. 19 Ши захяа заабаринуудые мэдэнэ ха юмши. „Бү ала, ханидаа бү урба, хулгай бү хэ, бусад тухай худал юумэ бү хэлэ, хүниие мэхэлжэ, юумыень бү аба. Эхэ эсэгэеэ хүндэлэ“». 20 «Багша аа, эдэ захяа заабаринуудые бултыень би эдир наһанһаа сахижа ябадаг хүнби», – гэжэ үнѳѳхи хүниинь хэлэбэ. 21 Иисус тэрэ хүниие шэртэжэ, һайшаан хэлэбэ: «Шамда нэгэл юумэн дутана: ошожо зѳѳри зѳѳшэеэ бултыень худалдаад, мүнгыень үгытэйшүүлдэ хубаажа үгэ, тиигээ һаа, тэнгэри дээрэ баялиг зѳѳритэй болохош. Тиигээд намда ерэжэ, хажуудамни ябаарай». 22 Тиигэжэ хэлэхыень дуулахадаа, үнѳѳхи хүнэй шарайнь хубилба. Тэрэ уйдхартайгаар саашалба, ушарынь юуб гэхэдэ, тэрэ хүбүүн аргагүй ехэ эд зѳѳритэй байгаа. 23 Иисус тойрожо хараад: «Баян хүнүүдэй Бурханай хаан орондо орохонь бэрхэтэйл байха даа!» – гэжэ шабинартаа хэлэбэ. 24 Эдэ үгэнүүдыень дуулахадаа, шабинарынь сошолдон гайхалдаба. Харин Иисус дабтажа: «Үхибүүдни, Бурханай хаан орондо орохонь бэрхэтэйл байха даа! 25 Баян хүнэй Бурханай хаан орондо орохоһоонь бэлээр зүүнэй һүбѳѳр тэмээн ороод гарахал», – гэжэ хэлэбэ. 26 Тиигэхэдэнь шабинарынь бүришье ехээр гайхалдан: «Тиигэхэдээ хэн абарагдаха аргатайб?» – гэжэ бэе бэеһээн һураба. 27 Иисус тэдэнээ шэртэн хараад: «Хүнүүд ѳѳһэдыгѳѳ абаржа шадахагүй, харин юушье хэхэ аргатай Бурхан тэдэниие абаржа шадаха юм», – гэжэ хэлэбэ. 28 Тиигэхэдэнь Пётр: «Бидэ хамаг юумэеэ орхёод, шамайе дахаабди, һаныш», – гэбэ. 29 «Минии тулада, Һайн Мэдээсэлэй аша туһада гэрээ гү, аха дүүнэрээ гү, эгэшэ дүүнэрээ гү, аба эжыгээ гү, һамга үхибүүдээ гү, али эдлэжэ байһан газараа орхиһон хүн 30 энэ дэлхэйдэ бүришье ехэ юумэндэ хүртэхэ юм гэжэ би баталнаб. Тэдэнэр зуу дахин олон гэрнүүдтэй, аха дүүнэртэй, эгэшэ дүүнэртэй, эжынэртэй, үхибүүдтэй, эдлэхэ газартай байха, хашалга мүрдэлгэнүүдыешье ѳѳр дээрээ мэдэрхэ, тиин ерээдүйдэ мүнхын ажамидаралтай болохо. 31 Зүгѳѳр мүнѳѳ түрүү зэргэдэ байгшадай олониинь һүүл зэргэдэ орохо, тиихэдэ мүнѳѳ һүүл зэргэдэ байһанай олониинь түрүүлэн гараха». 32 Иисус шабинартайгаа Иерусалим хото руу зорибо. Тэрэ айһан зобоһон шабинарайнгаа урдань алхалба, харин тэдэнэй хойноһоо баһа айшаһан хүн зон һубарилдан ябаба. Нэгэ һабаандаа Иисус арбан хоёр шабинараа хажуу тээшэнь абаашаад, ѳѳртэйнь юу ушарха тухай хѳѳрэжэ үгэбэ. 33 «Мүнѳѳ бидэ Иерусалим орохомнай. Тэндэ Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүниие түрүү санаартанай, Хуули заадаг багшанарай гарта тушааха. Тэдэнэр Хүбүүе гэмнэн, үхэлэй саазада хүртѳѳхэ гэжэ шиидээд, бусад арадай гарта тушааха. 34 Тэдэнь тэрэниие баһаха, нёлбохо, сохихо, хожомынь алаха байна. Зүгѳѳр Хүбүүн гурбадахи үдэртѳѳ амидырха». 35 Яков Иоанн гэдэг Зэбэдэйн хоёр хүбүүд Иисуста ерэжэ: «Багша аа, бидэ шамайе нэгэ юумэн тухай гуйхамнай», – гэбэ. 36 «Юун тухай гуйнабта?», – гэжэ Иисус һураба. 37 «Алдарта хаан түрынгѳѳ шэрээдэ һуухадаа, бидэ хоёрой нэгыемнай баруун таладаа, нүгѳѳдыемнай зүүн таладаа һуулгажа хайрлыш даа», – гэжэ тэдэ Иисусһаа гуйба. 38 «Таанад юун тухай гуйжа байһанаа үнэхѳѳрѳѳ ойлгоногүйт. Минии амсаха ёһотой зоболонгой аягаһаа таанад уужа амсажа шадаха аалта? Минии хүртэхэ ёһотой зоболонто уһан арюудхалгада таанад хүртэжэ шадаха аалта?» – гэжэ Иисус хэлэбэ. 39 «Шадахабди», – гэжэ Яков Иоанн хоёр харюусаба. «Үнэхѳѳрѳѳ таанад минии зоболонгой аягаһаа амсахат, минии хүртэхэ уһан арюудхалгада хүртэлсэхэт. 40 Теэд баруун таладамни, зүүн таладамни һууха хүнүүдые һунгахань минии мэдэлдэ бэшэ. Тэдэ һууринуудта Бурханай табиһан хүнүүд һууха юм», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 41 Нүгѳѳ арбан шабинарынь энэ хѳѳрэлдѳѳ дуулахадаа, Яков Иоанн хоёрто сухалдаба. 42 Тиимэһээ Иисус тэдэниие дуудажа хэлэбэ: «Арад зоной захирагшад гэжэ нэрлэгдэдэг хариинхид тойроошо арад зоноо зонхилхо дуратай байдаг, мүн түшэмэд һайдуудыньшье албатанаа захирха бүрин засагтай байдаг. 43 Харин таанад тэдэндэл адляар бэеэ абажа бү ябагты. Агууехэ болохо һанаатай хүнтнай бусадайнгаа бултанайнь зараса болохо ёһотой. 44 Али түрүү зэргэдэ гараха һанаатай хүнтнай бусадайнгаа бултанайнь барлаг болохо ёһотой. 45 Ушарынь юуб гэхэдэ, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн хүнүүдые зарахаяа ерээ бэшэ, харин бусад уладта алба хэхэеэ, мүн үнэтэ ами наһанайнгаа сэнгээр олон хүнүүдые абархаяа ерээ». 46 Иисус шабинартайгаа Иерихон хото ерэбэ. Хожом хотоһоо ехэ олон зоноор үдэшэлүүлэн гаража ябахадань, харгын хажууда Тимейн Бартимей гэдэг һохор хүбүүн юумэ гуйраншалжа һууба. 47 Хажуугаарнь Назаредэй Иисус үнгэрнэ гэжэ дуулахадаа, тэрэ: «Давидай үри һадаһан, Иисус! Намайе үршѳѳжэ хайрлыш даа!» – гэжэ хашхарба. 48 Олохон зон тэрээндэ дуугүй бай гэжэ зандарба, теэд тэрэнь бүришье шангаар: «Давидай үри һадаһан, намайе үршѳѳн хайрлыш даа!» – гэжэ хашхарба. 49 Иисус зогсоод: «Дуудагты тэрэниие!» – гэбэ. Тэрэ һохор хүниие хүнүүд дуудан: «Бү ай! Бодо, тэрэ шамайе дуудана», – гэбэд. 50 Бартимей һүрэн бодохотойгоо зэргэ гадар хубсаһаа тайлажа хаяад, Иисуста ерэбэ. 51 «Шамда юу хэжэ туһалхабиб?» – гэжэ Иисус тэрээнһээ һураба. «Багша, намайе харадаг болгыш даа», – гэжэ Бартимей харюусаба. 52 «Яба даа, этигэлшни шамайе элүүр мэндэ болгобо», – гэжэ Иисус хэлэбэ. Һохор хүниинь тэрэ дороо харадаг боложо, Иисусай хойноһоо харгыгаар дахан ябаба.

Марк 11

1 Иисус шабинартайгаа Элеон хадын хаяада оршодог Беттагэ ба Бетани тосхонуудта ойртоод, тиишэнь хоёр шабияа эльгээбэ. 2 «Шанха урдатнай байһан тосхон ошогты. Тэндэ оромсоороо хүн амитанай оройдоо унаагүй залуу элжэгэнэй уяатай байхые харахат. Тэрэниие уяаһаань тайлаад, наашань хүтэлжэ асарагты. 3 Хэрбээ таанарһаа: „Юу хэжэ байнабта?“ – гэжэ һураа һаань, „Энэ элжэгэн Эзэндэ хэрэгтэй болоо“, – гэжэ харюусаарайт, тиихэдэтнай тэрэ элжэгэ абажа ябахыетнай дары зүбшѳѳхэ». 4 Шабинарынь ошожо, гудамжада нэгэ гэрэй хажууда уяатай залуу элжэгэ олоод, тэрэниие уяаһаань тайлаба. 5 Тэндэ байһан зон: «Таанад юундэ энэ элжэгэ сэргэһээнь тайланабта?» – гэжэ һураба. 6 Шабинар Иисусай захиһан ёһоор харюусаба, тиихэдэнь хүнүүд тэдэниие табиба. 7 Шабинар тэрэ элжэгэ асаржа, нюрган дээрэнь хубсаһаяа дэбдибэ, тиигээд Иисус тэрээниие унаба. 8 Олон зон Иисусай ябаха харгы дээгүүрнь хубсаһаяа дэбдибэ, зарим зон мүшэрнүүдые отолоод, харгы дээгүүрнь табиба. 9 Урдань ябаһан, хойноһоонь дахаһан зон булта: «Бурханда алдар соло! Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан Ерэгшэ үршѳѳл хайратай байһай! 10 Манай үбгэ эсэгэ Давид хаанай мандуулһан хаан түрэ алдар солотой байһай! Дээдын тэнгэридэ оршоһон Бурханда алдар соло!» – гэжэ шанга шангаар хашхаралдаба. 11 Иерусалимда ороод, Иисус Бурхан Һүмэ ошожо, досоонь байһан бүхы юумэ анхаралтайгаар хараба. Тиигээд орой болошоһон дээрэһээ арбан хоёр элшэнэрээрээ хамта тэрэ Бетани руу бусажа ошобо. 12 Хойто үдэрынь Иисусай шабинартайгаа Бетаниһаа гараад ябахадань, тэрэнэй гэдэһэниинь үлдэбэ. 13 Тэрэ холоһоо набшаһадаар бүрхѳѳгѳѳтэй боди модо хараад, тэндэнь эдихээр юумэн олдоно аа гү гэжэ харахаяа ошобо. Теэд модондонь набшаһадһаа бэшэ юушье байбагүй, ушарынь юуб гэбэл, тиигэхэдэ боди модоной үрэ жэмэс үгэхэ саг болоогүй байгаа. 14 Тиимэһээ Иисус тэрэ модондо: «Хойшодоо энэ модонһоо хүн хэзээдэшье жэмэс бү эдиһэй!» – гэжэ хэлэбэ. Тиигэжэ хэлэхыень тэрэнэй шабинарынь дуулаһан байгаа. 15 Иисус шабинартайгаа Иерусалим ерэхэдээ Бурхан Һүмэ оробо. Тэндэһээ наймаашадые, юумэ худалдажа абагшадые намнажа оробо, мүнгэ танга һолигшодой шэрээнүүдые, гулабхаа худалдагшадай һандалинуудые хүмэрюулбэ. 16 Тиигээд худалдаа наймаанай ямаршье юумэ Бурхан Һүмын дотор хорёогоор абажа ябахые хорибо. 17 «Нангин Бэшэгтэ: „Минии гэр бүхы арадуудай мүргэл зальбаралай гэр гэжэ нэрлэгдэхэ“ гэжэ бэшээтэй байдаг. Харин таанад энэ гэр дээрмэшэдэй шэбээлдэг үүр болгожорхёот», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 18 Тиигэжэ хэлэхыень түрүү санаартан, Хуули заадаг багшанар дуулаад, тэрэниие хюдаха арга бэдэрбэ. Юундэб гэбэл, бүхы хүн зон тэрэнэй һургаал гайхан анхаржа байгаа, тиимэһээл тэдэнэр Иисусһаа айжа байгаа. 19 Үдэшэ болоходо Иисус шабинартайгаа хотоһоо гаража ошобо. 20 Хойто үглѳѳгүүрынь боди модоной хажуугаар үнгэрхэдѳѳ, шабинарынь тэрэ модоной үндэһѳѳрѳѳ хүрэтэр хаташоод байхые хараба. 21 Пётр урдань Иисусай тэрэ модондо юумэ хэлэжэ байһыень һанаад: «Рабби, харыш! Шинии хараалда хүртэһэн модон хаташоод байнал», – гэжэ багшадаа хэлэбэ. 22 Иисус харюудань хэлэбэ: «Бурханда этигэл һүзэгтэй байгты! 23 Хэрбээ Бурханда этигэл һүзэгтэй, зүрхэ сэдьхэлдээ ямаршье һэжэг маргалтагүй һаа, уулада хандан: „Эндэһээ хүдэлѳѳд, далай руу һүрэ» гээ һаатнай, захирһан бүхэнтнай бүтэхэ гэжэ би баталан хэлэнэб. 24 Тиимэһээ Бурханда зальбаржа юумэ гуйхадаа, ямаршье эриһэн юумэеэ заабол абахаб гэһэн этигэлтэй байгты, тиигэбэл тэрэ юумэеэ абахат. 25 Баһа таанад зальбаржа байхадаа, хэн нэгэндэ гомдолтой һаа, тэрэ хүнѳѳ хүлисэгты. Тиигэбэл тэнгэридэ оршодог Эсэгэтнайшье танай нүгэлые хүлисэхэ». 27 Иисус шабинартайгаа дахин Иерусалим орожо ерэбэ. Бурхан Һүмѳѳр ябахадань, тэрээндэ түрүү санаартан, ахамадууд, Хуули заадаг багшанар ойртобо. 28 «Ши иимэ юумэ хэхэ ямар эрхэтэйбши? Иимэ эрхэ засаг шамда хэн үгѳѳб?» – гэжэ һурабад. 29 Иисус: «Бишье таанадһаа нэгэ юумэ һурахамни. Хэрбээ харюу үгэбэлтнай, иимэ юумэ хэхэ ямар эрхэтэй байһанаа таанарта хэлэхэб. 30 Хэлыт даа, уһаар арюудхаха эрхэ Иоаннда Бурхан үгѳѳ юм гү, али хүнүүд гү?» – гэжэ урдаһаань асууба. 31 Нүгѳѳдүүлынь хоорондоо шэбэнэлдэбэ: «Хэрбээ Бурханһаа тиимэ эрхэ үгтѳѳ гэбэлнай, тиигэбэл юундэ Иоаннда этигэдэггүй байгаабта гэхэл. 32 Нүгѳѳ талаһаа, хүн зон булта Иоанные лүндэншэн гэжэ тоолодог. Тиимэһээ уһаар арюудхаха эрхэ тэрээндэ юрэ хүнүүд үгѳѳ гэхын аргагүйбди». Тэдэнэр хүн зонһоо айжа байгаа ха юм. 33 Тиимэһээ тэдэнэр Иисуста: «Бидэ мэдэнэгүйбди», – гэжэ харюусаба. Тиихэдэнь Иисус: «Эдэ юумэнүүдые хэхэ эрхэ намда хэнэй үгэһые би баһа хэлэхэгүйб!» – гэжэ тэдэндэ хэлэбэ.

Марк 12

1 Тиигээд Иисус тэдэндэ иимэ һургаалта үгэнүүдые хѳѳрэбэ: «Нэгэ хүн үзэмэй сэсэрлиг таряад, тойруулан хүреэлжэ, досоонь үзэмэй шүүһэ шахадаг түхеэрэлгэ хэхэеэ нүхэ малтаба, башни бариба, тиигээд тэрэнээ үзэмшэдтэ хүлһэлѳѳд, аянда мордобо. 2 Жэмэсэй эдеэшэхэ багта үзэмэй ургасаһаа ѳѳрынь хуби абажа ерэхээр тэрэ эзэн үзэмшэдтэ зарасаяа эльгээбэ. 3 Теэд үзэмшэд зарасыень барижа зада сохёод, һѳѳргэнь хооһоор бусаагаа һэн. 4 Тиигэхэдэнь эзэн ондоо зарасаяа ябуулаа; теэд үзэмшэд тэрэнэй тархи хаха сохёод, баһажа баһажа ябуулба ха. 5 Эзэнэй дахин ондоо зарасаяа эльгээхэдэ, тэрэнииень үзэмшэд алажархёо һэн. Сэсэрлигэй эзэн хойно хойноһоонь зарасанараа ябуулжал байгаа; харин үзэмшэд тэдэнэй зарим нэгыень зада сохиһоор, нүгѳѳдыень алаһаар лэ байгаа. 6 Һүүлэй һүүлдэ эзэн хүбүүемни тэдэ хүндэлхэ аабза гэжэ һанан, үзэмшэдтэ ори ганса инаг хайрата хүбүүгээ ябуулба. 7 Теэд үзэмшэд: „Энэ хүбүүн эсэгынгээ эд зѳѳри залгамжалха. Энээниие алая, тиигэбэл бүхы зѳѳринь манай болохо “, – гэжэ ѳѳһэд хоорондоо хэлсэбэ. 8 Тиигээд тэрэ хүбүүень барижа алаад, бэеыень үзэмэй сэсэрлигһээ гаргажа хаяба». 9 «Зай, тиихэлээрээ үзэмэй сэсэрлигэй эзэн тэдэ үзэмшэдые яаха болоноб?» – гэжэ Иисус һураба. «Эзэн ерээд, тэдэ үзэмшэдые алаха, тиигээд ондоо үзэмшэдтэ сэсэрлигээ даалгаха. 10 „Хэрэггүй гэжэ барилгашадай голожо хаяһан шулууниинь гэрэй гол шухала тулга шулууниинь болоо: энээниие Дээдын Эзэн бүтээгээ, тиин манда ехэл үзэсхэлэнтэ гоёор харагдана“, – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байхые таанар хэзээшье уншаагүй аалта?» 12 Иисусай хэлэһэн һургаалта үгэнүүдые дуулаад, түрүү санаартан ба фарисейнүүд ѳѳһэд тухайнь хэлэжэ байна гэжэ ойлгобо. Тиимэһээ Иисусые барижа хэһээхэеэ хүсэбэ, теэд улад зонһоо айжа, тэрэниие хүрэбэгүй. 13 Һүүлдэнь тэдэ тушаалтан Иисусые үгѳѳрнь торгоожо хардахын тула тэрээндэ хэдэн фарисейнүүдые, Иродэй талын хэдэн хүнтэй ябуулба. 14 Тэдэнь Иисуста ерээд: «Багша аа! Ши үнэн сэхэш, Бурханай бодото замаар ябахые һургадагши, хэнэйшье урда билдагуушалдаггүйш, юуб гэбэл, нюур харадаггүйш гэжэ бидэ мэдэнэбди. Тиимэһээ манда хэлыш, Римэй хаанда алба татабари түлэхэнь зүб гү, али буруу гү?» – гэжэ асууба. 15 Иисус тэдэнэй муу мэхые мэдээд: «Таанар юундэ намайе туршабат? Нэгэ динари намда асаржа харуулагтыл даа», – гэбэ. 16 Нүгѳѳдүүлынь нэгэ динари асаржа үгэбэ. «Эндэ хэнэй дүрсэ зураатай, хэнэй нэрэ бэшээтэй байнаб?» – гэжэ Иисус һураба. «Римэй хаанай», – гэжэ тэдэнь харюусаба. 17 «Тиимэһээ хаанай юумэ хаандань, Бурханай юумэ Бурханда үгэгты», – гэжэ Иисус тэдэндэ хэлэбэ. Энээниие дуулахадаа, тэдэ зон Иисусай сэсэн ухаанда гайхалдаба. 18 Хүнүүд үхѳѳд амидырдаггүй гэжэ тоолодог саддукейнүүдэй зариманиинь Иисуста ерэжэ хэлэбэ: 19 «Багша аа, үхибүүгүй ахынгаа наһанһаа нүгшэхэдэ, тэрэнэй дүүнь бэлбэһэн эхэнэртэйнь һууха ёһотой, тиигээд тэдэнһээ гараһан үхибүүн нүгшэһэн ахынь үхибүүн гэжэ тоологдохо зэргэтэй гэжэ Моисей манда бэшэһэн байдаг. 20 Зай, долоон аха дүүнэр байгаа гэе. Тэдэнэй ахань һамга абаад, үхибүүтэй болонгүйгѳѳр наһа бараба. 21 Дүүнь ахынгаа һамгантай һуугаад, баһал үхибүүтэй болонгүйгѳѳр наһа барашаба. Гурбадахиньшье тиимэл табилантай байгаа. 22 Тиигэжэл долоон аха дүүнэр бултадаа үнѳѳхи эхэнэрые һамга болгон абаад лэ, үхибүүтэй болонгүйгѳѳр хойно хойноһоо наһанһаа нүгшэжэ байгаа. Һүүлэй һүүлдэ тэдэнэй һамганииньшье наһа бараба. 23 Теэд Бурханай үхэһэн хүнүүдые амидыруулхада тэрэ эхэнэр хэнэйнь һамган байхаб? Һүүлэй һүүлдэ тэрэ долоон аха дүүнэртэй бултантайнь һууһан байна ха юм». 24 Иисус тэдээндэ хэлэбэ: «Таанад Нангин Бэшэгэй юун гэжэ һургадагые, Бурханай һүр хүсэ мэдэдэггүй тула эндүүржэ байнат. 25 Бурханай хүнүүдые амидыруулхада, тэдэ зон Бурханай Эльгээмэлнүүдтэл адли байха, тиин һамгашье абахагүй, хадамдашье гарахагүй. 26 Зай, саашань үргэлжэлүүлбэл, үхэһэн зоной амидырха тухай таанад Моисейн номдо уншаагүй аалта? Шатажа байһан һѳѳг бургааһан сооһоо Бурхан Моисейдэ: „Би Абраһамай Бурхан, Исаагай Бурхан, Яковай Бурханби“, – гэжэ хэлээ һэн. 27 Бурхан болбол үхэһэн хүнүүдэй бэшэ, харин амиды хүнүүдэй Бурхан юм. Тиимэһээ таанад саддукейнэр огто эндүүржэ байнат». 28 Иисусай саддукейнэртэй арсалдажа байхада нэгэ Хуули заадаг багша ерэбэ. Тэрэ Иисусай бодомжотой харюу үгэхые дуулаад, тэрээнһээ: «Бүхы захяа заабаринуудай эгээн шухалань алинь бэ?» – гэжэ һураба. 29 Иисус харюусаба: «Эгээн шухала захяа заабари иимэ: „Израилиин арад, манай Эзэн Бурхан ори ганса Дээдын Эзэн юм. 30 Ши Эзэн Бурхандаа бүхы зүрхэ сэдьхэлээрээ, бүхы һүнэһэ һүлдѳѳрѳѳ, бүхы ухаан бодолоороо, байһан хүсэ шадалаараа дуратай бай“. 31 Хоёрдохи эгээн шухала захяа заабари иимэ: „Бусад зондо ѳѳртѳѳл адли дуратай бай“. Эдэ хоёрһоо үлэмжэ шухала захяа заабари үгы юм». 32 Хуули заадаг багша Иисуста хэлэбэ: «Багша аа, Бурхан ори ганса юм, тэрээнһээ ондоо Бурхан үгы гэжэ хэлэхэдээ ши тон зүб хэлэнэш. 33 Тиин Эзэн Бурхандаа бүхы зүрхэ сэдьхэлээрээ, бүхы һүнэһэ һүлдѳѳрѳѳ, бүхы ухаан бодолоороо, байһан хүсэ шадалаараа дуратай бай; бусад зондо ѳѳртѳѳл адли дуратай бай гэхэдээ ши баһал тон зүб хэлэнэш. Эдэ захяа заабаринууд маанадай үргэхэ аргатай бүхы тахилнуудһаа, бүхы үргэл бэлэгүүдһээ шухала юм». 34 Хуули заадаг багшын иигэжэ бодомжотойгоор харюусахада, Иисус тэрээндэ: «Ши Бурханай хаан түрэһѳѳ холо бэшэ байнаш», – гэбэ. Тиигэхэһээнь хойшо Иисусһаа юумэ һурахаяа хэншье зүрхэлбэгүй. 35 Бурхан Һүмэ соо хүн зониие һургажа байхадаа Иисус һураба: «Бурханай табисуурта болбол Давидай үри һадаһан байха гэжэ Хуули заадаг багшанар юундэ хэлэдэг бэ? 36 „Бузар дайсадыешни хүлдэш мүргүүлтэрни баруун таладамни һуугаарай гэжэ Дээдын Эзэн минии Эзэндэ хэлээ“, – гээд Нангин Һүлдѳѳр урмашуулагдаһан Давид айладхаба. 37 Тиихэлээрээ, хэрбээ Давид ѳѳрѳѳ Бурханай табисууртые Эзэмни гэжэ нэрлээ хадаа, яажа Бурханай табисуурта Давидай үри болохоб?» Тэндэ байһан олон зон Иисусые ехэ ханалгатайгаар шагнаба. Тэндэ байһан олон зон Иисусые ехэ ханалгатайгаар шагнаба. 38 Тэдэниие һурган Иисус үргэлжэлүүлбэ: «Хуули заадаг багшанарһаа бэеэ һэргылжэ ябагты. Тэдэнэр ута суба үмдѳѳд ябаха, олон зоной дунда мэндэшэлүүлхэ дуратай байдаг. 39 Мүн тэдэнэр мүргэлэй гэр соо урдуур һууха, түрэ найрташье эгээн хүндэтэй һуури эзэлхэ дуратай байдаг. 40 Тэдэнэр бэлбэһэн эхэнэрнүүдэй зѳѳри һэшхэлгүйгѳѳр үбэртэлдэг, удаань олоной нюдэн дээрэ удаан зальбардаг юм. Тиимэрхүү зон хатуу хэһээлтэдэ хүртэхэ даа». 41 Иисус Бурхан һүмын үргэлэй сангай хажууда һуугаад, хүн зоной мүнгэ үргэхыень ажаглан хаража байба. Олон баяшуул ехэ мүнгэ үргэбэ. 42 Харин нэгэ үгытэй бэлбэһэн эхэнэр ерэжэ, хоёр жэжэ мүнгэ табиба. 43 Иисус шабинараа дуудаад: «Энэ үгытэй бэлбэһэн эхэнэр хэнһээш ехэ үргэл һанда үргэбэ. 44 Юундэб гэхэдэ, нүгѳѳ зон бултадаа үлүү гараһан юумэеэ үргѳѳ, харин энэ эхэнэр үгытэй ядуу байбашье, хоолойгоо тэжээхэ бии үгы юумэеэ дууһан үргэбэ», – гэжэ хэлээ бэлэй.

Марк 13

1 Иисусай Бурхан Һүмэһѳѳ гаража ябахада, нэгэ шабинь: «Багша аа, харалши даа, ямар үзэсхэлэнтэ гоё шулуунууд, байшангууд гээшэб!» – гэбэ. 2 «Эдэ томо байшангуудые харана гүш? Энэ һууринда ганса шулууншье үлэхэгүй, хуу баран һандаргагдаха», – гэжэ Иисус харюудань хэлэбэ. 3 Удаань Иисусай Элеон хада дээрэ, Бурхан Һүмын тушаа һуужа байхада тэрээндэ Пётр, Яков, Иоанн ба Андрей дүрбэн ерэжэ: 4 «Шинии хэлээшэ бүхы юумэн хэзээ болохоб? Тэрэнэй болохын урда ямар дүлгэ тэмдэгүүд харуулагдахаб?» – гэжэ асууба. 5 «Хэн нэгэнэй мэхэдэ орохоһоо болгоомжолжо байгты. 6 Юуб гэхэдэ, олон хүнүүд минии нэрэ зүүжэ ерэхэ: „Би Бурханай табисууртаб“, – гэжэ ѳѳһэд тухайгаа гэршэлхэ, тиигэжэ олонииетнай мэхэдээ оруулха. 7 Мүн байлдаанууд тухай, дайн сэрэг тухай һураг дуулабал, бү айгаарайгты. Тиимэрхүү юумэнүүд болохо ёһотой. Зүгѳѳр энэнь үшѳѳл эсэс бэшэ байха. 8 Нэгэ арад нүгѳѳ арадтаа добтолон орохо, хаан оронууд хоорондоо хёморолдон тэмсэхэ; эндэ тэндэ газар хүдэлхэ, үлэсхэлэн зоболон, үхэл тахал тохёолдохо. Зүгѳѳр эдэ бүхэн бэрхэшээл зоболонгуудай эхииень лэ табиха. 9 Таанад ѳѳһэдѳѳ һэргэг байха ёһотойт. Таанадые зарга шүүбэриин газарта абаашажа тушааха, мүргэлэй гэр соо сохихо. Минии түлѳѳ таанад захирагшадай, хаашуулай урда зогсоод, этигэл һүзэг тухайгаа хэлэхэт. 10 Тиин юумэнэй эсэс болохын урда Һайн Мэдээсэл хамаг оршолонгоор бүхы арадуудта номногдохо юм. 11 Таанадые барижа тушаахадань, юу хэлэхэ тухайгаа һанаагаа бү зобооройгты. Сагай ерэхэдэ хэрэгтэй зүб үгэнүүд һанаандатнай орохо. Зүгѳѳр таанад ѳѳрһѳѳ хэлэхэгүйт, харин Нангин Һүлдын хайрлаһан үгэнүүдые дабтахат. 12 Аха дүүнэр, эгэшэ дүүнэр бэе бэеэ тушаажа алуулха, эсэгэнь үхибүүдээ баһал тушаажа алуулха; үхибүүдынь эхэ эсэгынгээ урдаһаа үһѳѳрхэн бодоод, тэдэнээ алаха. 13 Минии түлѳѳ таанадые булта үзэн ядаха; зүгѳѳр эсэстэнь хүрэтэр тэсэжэ гараһаниинь абарагдаха. 14 Нэгэтэ таанад тиимэ юумэнэй байха ёһогүй газарта хооһоролго һүйдхэлдэ хүргэдэг „жэрхэдэһэтэй юумэнэй“ байхые үзэхэт. Эдэ мүрнүүдые уншажа байһан хүн бүхэн ушар удхыень ойлгохые хэшээг лэ. Тиихэдэ Иудейдэ байһан хүнүүд хада гүбээ руу тэрьедээрэйгты. Уншажа байһан хүн бүхэн энээниие зүбѳѳр ойлгохые оролдохо ёһотой. Тиихэ үедэ Иудейдэ ажаһуудаг һаа, хада гүбээнүүд ѳѳдэ гүйжэ гара. 15 Гэрэй орой дээрэ байһан зон гэрһээн юумэ абахаяа доошоо бү буугаарайт. 16 Хээрэ талада ябаһан зон хубсаһа хунараа абахаяа гэртээ бү бусаарайт. 17 Тэдэ үдэрнүүдтэ хээлитэй, хүхѳѳр үхибүүдтэй эхэнэрнүүдтэ ехэл гай зоболон тудаха. 18 Таанарай зугадаха саг үбэлэй хүйтэндэ бү тудаһай гэжэ Бурхандаа зальбарагты. 19 Газар дэлхэй Бурханай зохёон бүтээхэһээ нааша мүнѳѳнэй үе саг болотор үзэгдѳѳгүй, дахинаашье үзэгдэхэгүй аймшагтай гай зоболон болохо. 20 Хэрбээ Дээдын Эзэн тэдэ аймшагтай үдэрнүүдэй тоое үсѳѳрүүлээгүй һаа, хэншье абарагдахагүй һэн. Зүгѳѳр шэлэжэ абаһан хүнүүдэйнгээ аша туһада Дээдын Эзэн тэдэ үдэрнүүдэй тоо үсѳѳрүүлхэ юм. 21 Хэрбээ тэрэ сагта: „Бурханай табисуурта Христос эндэ байна“, али „тэндэ байна“ гэжэ таанарта хэн нэгэнэй хэлээ һаа, бү этигээрэйгты. 22 Ѳѳһэдыгѳѳ Бурханай табисуурта гү, али лүндэншэн гэжэ нэрлэһэн олон мэхэшэд бии болохо. Тэдэ аргатайл һаа, Бурханай шэлэжэ абаһан хүнүүдыешье ѳѳрынгѳѳ мэхэдэ оруулхын тула элдэб янзын гайхамшагта тэмдэгүүдые, эди шэди харуулха. 23 Тиимэһээ таанад һэргэг байгты. Болохо бүхы юумые би таанадта эртэнһээ һэргылжэ хэлэбэб. 24 Тиигээд зоболонто тэдэ үдэрнүүдэй үнгэрһэн хойно наран балартаха, һарашье гэрэлтэхэеэ болихо, 25 одо мүшэдшье тэнгэриһээ унаха, тэнгэриин хүсэнүүдшье тэнсүүриеэ алдаха. 26 Тэрэ үедэ үүлэн дундуур Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй һүр хүсэтэйгѳѳр, алдар солотойгоор ерэжэ ябахань хүнүүдтэ үзэгдэхэ. 27 Тиигээд тэрэ Бурханай шэлэжэ абаһан зониие суглуулхын тула газар дэлхэйн заха хизаарһаа огторгойн заха хизаар хүрэтэр Эльгээмэлнүүдээ ябуулха. 28 Боди модонһоо жэшээ абагты: тэрэнэй һалаа мүшэрнүүдэй зѳѳлэрѳѳд, набша намаагайнь һалбархада, зун ойртобо гэжэ мэдэдэгта. 29 Тон тиигэжэл минии түрүүн хэлэһэн юумэнүүдэй болохые үзэхэдѳѳ, саг дүхэжэ байна, бүри ойртоо гэжэ мэдэхэт. 30 Мүнѳѳ ажамидаржа байһан хүнүүдэй бултанайнь үхэжэ үрдеэгүй байхада минии таанадта хэлэһэн бүхэн тохёолдохо гэжэ таанадта баталан хэлэнэб. 31 Огторгой тэнгэри, газар дэлхэйшье һүнэн һалаха, харин минии хэлэһэн үгэнүүд мүнхэ оршохо. 32 Тэрэ Үдэрэй, тэрэ сагай болзор хэншье мэдэхэгүй, тэнгэридэ оршодог Бурханай Эльгээмэлнүүдшье мэдэхэгүй, Хүбүүн ѳѳрѳѳшье мэдэхэгүй. Гансал Эсэгэ Бурхан тэрэниие мэдэхэ юм. 33 Тиимэһээ һэргэг байгты, юундэб гэбэл, тэрэ үдэрэй, тэрэ сагай хэзээ ерэхые таанад мэдэнэгүй ха юмта. 34 Бүхы юумээ зарасанартаа даалгаад, холын замда мордоһон хүнтэй энэ байдал сасуулмаар юм. Тэрэ хүн зараса бүхэндѳѳ даабари үгѳѳд, үүдэнэй харуулшанда һэргэг байхыень захидаг. 35 Тиимэһээ һэргэлэн байгты! Таанад гэрэй эзэнэй хэзээ бусажа ерэхыень мэдэнэгүй ха юмта. Тэрэ үдэшэндѳѳшье, али һүниин тэн багааршье, али эрэ тахяагай дуугархадашье, али үүр сайлганааршье, ямаршье сагта ерэжэ магадгүй. 36 Харин гэнтэ ерэхэдэнь, таанад унтажа һажажа бү байгаарайт. 37 „Һэргэг байгты“ гэжэ таанадта хэлэһэнээ би мүн бултанда хэлэнэб».

Марк 14

1 Хоёр хоноод Паасхын һайндэр, ондоогоор хэлэбэл Эһээгдээгүй хилээмэнэй һайндэр болохо байгаа. Түрүү санаартан, Хуули заадаг багшанар Иисусые мэхэдээ оруулжа бариха, тиигээд алаха арга бэдэрбэ. 2 Теэд улад зоной дунда буһалгаанай үүсхэгдэхэгүйн тула һайндэртэ тиимэ юумэ хэхэгүй гэжэ хэлсэбэ. 3 Иисусай Бетанида һэлхэ үбшэндэ дайруулһан Симонэй гэртэ хоол барижа байхадань, нэгэ эхэнэр тон үнэтэй домбо соо һайхан хангалтай тоһо барижа оробо. Тэрэ тоһон ехэл үндэр сэнтэй һэн. Эхэнэр домбынгоо амһарынь нээгээд, Иисусай толгой дээрэ тоһоёо адхаба. 4 Тиихэдэнь зарим айлшад дураа гутажа: «Юу гээшын ехэ тоһо гарзална гээшэб? 5 Энэ тоһо бидэ гурбан зуун динаряар худалдаад, мүнгыень үгытэйшүүлдэ хубаажа үгэхэ байгаабди», – гэжэ тэрэ эхэнэрые зэмэлбэ. 6 Харин Иисус тэдэ зондо хэлэбэ: «Болигты даа! Юундэ энэ эхэнэрые аягүй байдалда оруулнабта? Энэ намда ехэл һайн юумэ хээ гээшэ. 7 Үгытэй ядуушуул хододоо таанартай байхал, таанад дуратайл сагтаа тэдэндэ туһалха аргатай байхат. Харин би таанартай ходо байхагүйб. 8 Энэ эхэнэр минии бэеые хүдѳѳлүүлгэдэ бэлдэн тоһоор түрхихэдѳѳ шадаха зэргээрээл оролдобо гээшэ. 9 Һайн Мэдээсэлэй бүхы газар дэлхэйгээр хаа хаанагүй номногдоходо, энэ эхэнэрэй хэһэн хэрэг тухай хүнүүд дурсан һанажа байха, хэлэжэ байха гэжэ би таанадта баталнаб». 10 Арбан хоёр шабинарайнь нэгэн болохо Искариодой Иуда түрүү санаартанда ошожо, Иисусые барихада таанадта туһалхаб гэбэ. 11 Түрүү санаартан Иудын хэлэһые ехэ дуратайгаар шагнажа, шамда мүнгэ үгэхэбди гэжэ амалба. Тиимэһээ Иуда Иисусые барижа тушааха таарамжатай ушар бэдэрбэ. 12 Эһээгдээгүй хилээмэнэй һайндэрэй түрүүшын үдэр болобо. Тэрэ үдэр Паасхын хурьга гаргаад байхада, шабинарынь Иисусһаа: «Паасхын хоол хаана бэлдэхэбибди?» – гэжэ һураба. 13 Иисус хоёр шабидаа: «Таанад хото ошогты, тэндэ домбо соо уһа абажа ябаһан хүнтэй уулзахат, тэрэниие дахаад ябаарайт. 14 Тэрэ хүнэй ороһон гэртэ ороод, гэрэй эзэндэ: „Багшамнай шамда эльгээгээ. Шабинартаяа хамта Паасхын хоол ямар таһалгада барихабибди?“ – гэхэт. 15 Тэрэтнай танда ехэ уужам, зохидоор түхеэрэгдэһэн таһалга дээдэ дабхарта харуулжа үгэхэ. Тэндэл шэрээгээ заһагты», – гэжэ хэлэбэ. 16 Хоёр шабинарынь хото орожо, Иисусай хэлэһэн бүхы юумые оложо, Паасхын хоол бэлдэбэ. 17 Үдэшэ болоходо Иисус арбан хоёр шабинартайгаа ерэбэ. 18 Шэрээдэ һуугаад, хоол барижа байха зуураа Иисус: «Намтай хамта эдеэлжэ байһан нэгэнтнай намайе барижа үгэхэнь, би баталан хэлэнэб», – гэбэ. 19 Тиигэхэдэнь шабинарынь һанаагаа ехээр зобожо: «Би бэшэ аабзаб?» – гэжэ Иисусһаа хойно хойноһоон һуража оробо. 20 Иисус: «Намтай хамта нэгэ табагта хилээмээ дүрэжэ эдигшэ та арбан хоёрой нэгэнь юм. 21 Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһэнэй ёһоор үхэхэ. Харин тэрээниие барижа үгэһэн хүн аймшагтай гай зоболон амсаха: тэрэ хүнэй юрэдѳѳ түрѳѳгүй һаань, ѳѳртэнь һураггүй дээрэ байха һэн», – гэжэ хэлэбэ. 22 Хоол бариха үедѳѳ Иисус гартаа хилээмэ абаад, Бурханда баяр баясхалан хүргэн, тэрэнээ хухалаад, шабинартаа үгэн: «Энээниие абаад эдигты. Энэ минии махабад бэе гээшэ», – гэжэ хэлэбэ. 23 Тиигээд улаан архитай аяга абаад, Бурханда баяр баясхалан хүргѳѳд, шабинартаа үгэбэ. Шабинарынь булта тэрэ аягаһаань амсаба. 24 «Энэ болбол олоной түлѳѳ адхарха минии шуһан гээшэ, тиин энэ шуһаар Бурхан хүнүүдтэй Шэнэ Хэлсээ батална. 25 Бурханай хаан түрэдэ шэнэ дарһа ууха үдэрэй болотор би архи дарһа уухагүйб», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 26 Тиигээд тэдэнэр магтаал дуу дуулаһаар Элеон хада дээрэ гараба. 27 Иисус шабинартаа иигэжэ хэлэбэ: «Энэл һүниндѳѳ таанар бултадаа намһаа арсажа холодохот, ушарынь гэбэл: „Хонишонииень дайража һалгаахадамни, һүрэг хонидынь тарашаха“ гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 28 Харин амидырһан хойноо би таанадай түрүүндэ Галилейдэ ошоод байхаб». 29 «Бултанай шамайе орхёошье һаань, би шамһаа хэзээшье арсахагүйб», – гэжэ Пётр тэрээндэ хэлэбэ. 30 «Энэ һүни эрэ тахяагай хоёр дахин дуугархаһаань урда ши намһаа гурба дахин арсахалши даа гэжэ баталан хэлэнэб», – гэжэ Иисус харюусаба. 31 «Шамтай хамта үхэхэшье болобол, би шамһаа арсахагүйб», – гэжэ Пётр бүришье хатуугаар хэлэбэ. Бусадшье шабинарынь булта баһал тиигэжэ хэлэбэ. 32 Иисус шабинартайгаа Гефсимани гэдэг сэсэрлигтэ ерээд: «Минии зальбараад ерэтэр таанад эндээ һуужа байгты», – гэжэ шабинартаа хэлэбэ. 33 Тэрэ Пётр, Яков, Иоанн гурбые абажа ошобо. Тэрэ ехэл уйдхар гашуудалтай, ехэл һанаагаа зобоһон юумэн 34 шабинартаа: «Минии ами һүнэһэн туйлай ехээр уйдажа, үхэһэндэл адли байнаб. Таанар эндэ намтай хамта һэргэг байгты», – гэбэ. 35 Тиигээд тээ хажуу тээшээ ошожо, үбдэг дээрээ һуугаад, зальбарба: «Аба, Эсэгэмни! Ши ямаршье юумэ хэхэ аргатайш! Энэ аягаһаа амсуулангүй, иимэ ехэ зоболон намһаа зайлуулыш даа. Тиигэбэшье минии хүсэлѳѳр бэшэ, харин шиниихеэр болог». 37 Удаань шабинартаа бусажа ерэхэдэнь, тэдэнь унтажа байба. Тэрэ Пётрто: «Симон, ши унтана гүш? Гансаханшье саг соо унтангүй байха аргагүй байна гүш?» – гэбэ. 38 Тиигээд бултандань: «Хорхойтуулгада абтахагүйн тула таанад һэргэг байгты, зальбарагты: сэдьхэл дорюуншье һаа, бэе махабад ахир һула бшуу», – гэжэ хэлэбэ. 39 Иисус дахин хажуу тээшээ ошожо, урданайгаа үгэнүүдые дабтан зальбарба. 40 Тиигээд шабинартаа ерэхэдэнь, тэдэнь баһал унтажа байгаа. Тэдэнэй нюдэниинь анилдаад нээгдэжэ үгэнгүй, тэдэ юу хэлэхэеэшье мэдэнгүй байгаа. 41 Иисус гурбадахияа ерэхэдээ шабинартаа хэлэбэ: «Таанад үшѳѳл унтажа, амаржа байна гүт? Зай, болоо! Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй нүгэл үйлэдэгшэдэй гарта тушаагдаха сагынь ерээ! 42 Бодогты, ябаябди! Намайе барижа үгэхэ хүн дүтэлжэ байна». 43 Иисусай үшѳѳ хэлэжэ байхадань, арбан хоёр шабинарайнь нэгэн болохо Иуда бии болобо. Тэрээнтэй хамта түрүү санаартанай, ахамадуудай, Хуули заадаг багшанарай эльгээһэн һэлмэ, шиидам һаднаг бариһан олон зон байба. 44 Урбагша хамта ябаһан зондоо ямар дохёо тэмдэг үгэхэ тухайгаа хэлсэжэ: «Минии таалан мэндэшэлхэ хүн танда хэрэгтэй хүн гээшэ, тэрэниие барижа, харуул доро абаарайгты», – гэбэ. 45 Иуда дары Иисуста ойртоод: «Рабби!» – гэбэ. Тиигээд тэрэниие таалаба. 46 Үнѳѳхи хүнүүд Иисусые барижа, харуул дооро абаба. 47 Тэндэ зэргэлээд байгшадай нэгэн һэлмэеэ гаргаад, ахамад санаартын зарасын шэхые таһа сабшажархёо. 48 Иисус тэдэ хүнүүдтэ хандан: «Таанар дээрмэшэниие барихаяа гараһандал һэлмэ, шиидам һаднагтайгаар намайе барихаяа ерэбэ гүт? 49 Теэд үдэр бүхэн таанадые Бурхан Һүмэ соо һургахадамни намайе барижа хаадаггүй бэлэйлта. Зүгѳѳр Нангин Бэшэгэй үгэнүүд хүсэлдэг лэ даа», – гэбэ. 50 Шабинарынь булта Иисусые орхёод, иишэ тиишээ зугадаба. 51 Нюсэгэн бэеэ хушалгаар орёогоод ябаһан тэдэнэй нэгэнь Иисусай хойноһоо ябаа. Тэрэ хүбүүе бариха гэхэдэнь, 52 тэрэ нэмэрһэн хушалгаа намнагшадайнгаа гарта үлээгѳѳд, нюсэгѳѳр тэндэһээ гүйбэ. 53 Иисусые ахамад санаартында абаашаба. Тэндэнь түрүү санаартан, ахамадууд, Хуули заадаг багшанар булта суглараад байгаа. 54 Пётр зай баряад ахамад санаартын хорёо хүрэтэр Иисусай хойноһоо гэтэн ерэбэ. Тиигээд хорёо соо орожо, харуулшадтай хамта галай хажууда дулаасажа һууба. 55 Түрүү санаартан, дээдын Зүблэлэй гэшүүд булта Иисусые үхэлэй саазада хүртѳѳхэ һанаатай байгаа. Тиимэһээ тэдэнэр Иисусые гэмнэхэ гэршэ баримта бэдэрбэ, теэд юуншье олдобогүй. 56 Олон худалша гэршэнэрэй хардажа гэршэлхэдэнь, тэдэ гэршэлгэнүүдынь хоорондоо харша байба. 57 Һүүлдэнь хардахаяа ерэһэн хэдэн гэршэнэр бодоод: 58 «Маанадай бариһан Бурхан Һүмэ бута буулгаад, гурбан үдэр соо ямаршье хүнэй туһагүйгѳѳр шэнэ Һүмэ бодхохоб гэжэ тэрэнэй хэлэһыень дуулаа һэмди», – гэжэ хэлэбэ. 59 Теэд энэ гэршэлгэньшье баримтагүй байгаа бэлэй. 60 Ахамад санаарта Зүблэлэй гэшүүдэй урда байгаад: «Ши юундэ харюусанагүйбши? Шамайе зэмэлһэн гэршэлгэнүүдые дууланагүй гүш?» – гэжэ Иисусһаа асууба. 61 Харин Иисус ямаршье харюу үгэнгүй, дуугүй байба. Тиихэдэнь ахамад санаарта тэрээндэ дахин хандан: «Ши магтаалта Бурханай Хүбүүн, Бурханай табисуурта гүш?» – гэжэ һураба. 62 «Тиимэб. Һаяар Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй Һүр хүсэтэй Бурханай баруун талада һуухыень, тэнгэриин үүлэнүүд дээгүүр заларан ерэхыень үзэхэт», – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 63 Тиихэдэнь ахамад санаарта уурлаһандаа хубсаһаяа шуу татажа: «Бидэндэ үшѳѳ ямар гэршэ хэрэгтэйб? 64 Бурханиие доромжолхыень дуулаа бэзэт! Таанад юун гэжэ һананабта?» – гэжэ Зүблэлэй гэшүүдһээ һураба. «Үхэлэй саазада хүртэхэ ёһотой», – гэжэ булта тэрэниие гэмнэбэ. 65 Тиигээд зариманиинь Иисусые нёлбожо оробо, нюдыень боогоод, нюдаргаараа шаан: «Шамайе хэн сохёоб, хэлэл даа!» – гэлдэбэ. Удаань харуулшад тэрэнэй хасарые альгадаба. 66 Пётрой хорёо соо байхадань, ахамад санаартын нэгэ зараса һамган тэндэнь ерэжэ, 67 түүдэгэй хажууда дулаасажа байһан Пётрые анхаралтайгаар хараад: «Ши баһал Назаредэй Иисустай хамта байлсаа һэнши», – гэбэ. 68 «Шинии юун тухай хэлэжэ байһыешни би ойлгоногүйб», – гээд Пётр мэлзэбэ. Тиигээд хорёогой үүдээр гаража байхадань, эрэ тахяа дуугарба. 69 Тэрэ зараса эхэнэр Пётрые дахин хараад, тэндэ байһан зондо: «Энэл Назаредэй Иисустай хамта ябагшадай нэгэн байна», – гэжэ дабтаба. 70 Пётр дахин мэлзэбэ. Нэгэ хэды болоод, тэндэ зогсогшод Пётрто дүтэлжэ: «Ёһоороо ши тэдэнэй нэгэниинь байнаш, юундэб гэхэдэ, ши баһал Галилейһээ байнаш», – гэбэд. 71 Тиигэхэдэнь Пётр: «Тэрэ хүниие би мэдэхэгүйлби», – гээд Бурханиие дурдажа байгаад тангариглаба. 72 Тэрэ үедэнь эрэ тахяа хоёрдохиёо дуугарба. «Эрэ тахяагай хоёр дахин дуугархаһаань урда ши намһаа гурба дахин арсахалши даа» гэжэ Иисусай хэлэһэниинь Пётрой һанаанда оробо. Тиимэһээ тэрэ сэдьхэл һанаагаараа унажа, бархирба.

Марк 15

1 Үүр сайха үеэр түрүү санаартан, ахамадууд, Хуули заадаг багшанар яаралтайгаар Зүблэлэй гэшүүдтэй уулзажа хуралдаба. Тэдэ Иисусые хүлижэ, Пиладта абаашажа тушаагаа. 2 «Ши еврейнүүдэй хаан гүш?» – гэжэ Пилат Иисусһаа асууба. «Ши тиигэжэ хэлэнэш», – гэжэ Иисус харюусаба. 3 Түрүү санаартан Иисуста олон зэмэ тохожо байгаа. 4 Тиимэһээ Пилат: «Ши харюу үгэхэгүй гээшэ гүш? Шамда эдэнэй иимэ олон зэмэ тохожо байхые дууланагүй гээшэ гүш?» – гэжэ хэлэбэ. 5 Харин Иисус харюу үгэнгүй Пиладые гайхуулба. 6 Паасхын һайндэрѳѳр Пилат хаалтада һуугшадай нэгыень зоной дурадхалаар сүлѳѳлдэг заншалтай байгаа. 7 Тэрэ үедэ Барабба гэдэг хүн түрмэдэ һуугаа. Хотодо үймѳѳнэй болоходо тэрэниие үшѳѳ хэдэн үймүүлэгшэдтэй хамта алуур һүйдхэл гаргаһанайнь түлѳѳ барижа хааһан байгаа. 8 Улад зон сугларжа, урданайнгаа заншалаар хаалтада һууһан нэгэ хүниие табихыень Пиладһаа гуйба. 9 «Еврейнүүдэй хааниие танда табихыемни хүсэнэ гүт?» – гэжэ Пилат тэдэнһээ һураба. 10 Иисуста атаархажа байһан дээрэһээ түрүү санаартан тэрээние барижа асараа гэжэ Пилат һайн ойлгожо байгаа бшуу. 11 Теэд түрүү санаартан Бараббые табихыень Пиладһаа гуйгты гэжэ улад зониие идхаба. 12 «Еврейнүүдэй хаан гэжэ таанадай нэрлэдэг хүниие би яаха болонобиб?» – гэжэ Пилат улад зонһоо асууба. 13 «Тэрэниие хэрээһэндэ хада!» – гэжэ зон хашхарба. 14 «Ямар гэмтэй юумэ тэрэ хээб?» – гэжэ Пиладай һурахадань, улад зон харюудань: «Тэрээниие хэрээһэндэ хада!» – гэжэ бүри шангаар гааралдан хашхарба. 15 Пилат улад зоной һайшаалда хүртэхэеэ һанажа, тэдэндэ Бараббые табиба, харин Иисусые сохёод, хэрээһэндэ хадахыень захирба. 16 Сэрэгшэд Иисусые Пиладай ордоной хэрэмэй хорёодо абаашажа, тиишэнь бүхы бүлэг сэрэгшэдээ дуудаба. 17 Тэдэ Иисуста улаан суба үмдэхүүлбэ, үүргэнээр гүрлѳѳ гүрэжэ, толгойдонь углаба. 18 Тиигээд тэрэниие баһажа: «Еврейнүүдэй хаан мандаха болтогой!» – гэжэ байгаад хашхарба. 19 Тиигээд сэрэгшэд тэрэнэй тархи түрүүень таягаар сохижо, тэрээниие нёлбожо, мүн урдань үбдэг дээрээ унажа байгаад дохибо. 20 Тиигэжэ сэрэгшэд Иисусые ханатараа баһаад, удаань үнѳѳхи улаан субыень тайлаба. Тиигээд ѳѳрынь хубсаһа үмдэхүүлээд, хэрээһэндэ хадахаяа абаашаа һэн. 21 Харгыдаа тэдэнэр хээрэһээ гэртээ бусажа ябаһан Кириней нютагай Симон гэдэг хүнтэй уулзаба. Сэрэгшэд тэрэниие Иисусай хэрээһэ үргэлѳѳд ябахыень баалаба. (Симон болбол Александр Руф хоёрой эсэгэ байгаа.) 22 Сэрэгшэд Иисусые «Хохимой» (еврей хэлээр «Голгофо») гэдэг газарта асараа. 23 Тиигээд үбшэнэй мэдэрэл алдуулдаг эмтэй холиһон улаан архи үгэхэдэнь, Иисус уубагүй. 24 Удаань сэрэгшэд Иисусые хэрээһэндэ хадаад, жээрэб татажа, хубсаһыень дундаа хубаажа абаа. 25 Тэрэниие хэрээһэндэ хадахада үглѳѳнэй юһэн саг боложо байгаа. 26 Юундэ хэрээһэн дээрэ хадуулааб гэжэ тайлбарилһан модон хабтагай дээрэнь: «Еврейнүүдэй хаан» гэжэ бэшээтэй байба. 27 Иисустай хамта үшѳѳ хоёр хоротониие саазалба: нэгыень баруун таладань, нүгѳѳдыень зүүн таладань хэрээһэндэ хадаба. 29 Хажуугаарнь үнгэрһэн зон толгойгоо һэжэржэ, Иисусые шоглон: «Зай, ши Бурхан Һүмые һандаргаад, гурбан үдэр соо бодхоохоб гээ бэлэйш. 30 Ши түрүүн хэрээһэнһээ буужа, ѳѳрыгѳѳ абарыш!» – гэжэ хашхаралдаба. 31 Тон тиигэжэл Иисусые түрүү санаартан, Хуули заадаг багшанар шоглон, бэе бэедээ: «Бусадые абардаг аад, харин ѳѳрыгѳѳ абаржа шаданагүйл. 32 Хэрбээ Израилиин хаан, Бурханай табисуурта юм һаа, хэрээһэнһээ бууг лэ! Тиигэбэл бидэ нюдѳѳрѳѳ хараад, этигэхэбди», – гэлдэжэ байба. Мүн Иисустай хамта хэрээһэндэ хадуулһан дээрмэшэдшье тэрээниие шоглон баһажа байгаа. 33 Хахад үдэрэй багһаа үдэрэй гурбан саг болотор бүхы газар дэлхэй шэб харанхыда хушагдаба. 34 Гурбан сагай багаар Иисус: «Элои! Элои! Лама сабахтани?» (Бурхамни, Бурхамни! Юундэ намайе орхибош?) – гэжэ шангаар хашхарба. 35 Хажуудань зогсожо байһан зарим зон хэлэһыень дуулаад: «Шагныта, тэрэ Илияе дуудана!» – гэлдэбэ. 36 Тэдэнэй нэгэниинь гүйжэ ошоод, бамбагар юумэн дээрэ гашуун архи адхаад, тэрэнээ тулуурай үзүүртэ табяад, Иисуста уухыень үгэхэ зуураа: «Хүлеэгты, Илия тэрээниие хэрээһэнһээнь буулгахаяа ерэгшэ аа гү, харая!» – гэбэ. 37 Иисус шанга абяа гаргаад, амяа табиба. 38 Тиихэдэнь Һүмэ соо Хамагай Нангин газарта ороходо үлгѳѳтэй байһан хүшэгэ дээрэһээ доошоо шууража, хоёр боложо хахарба. 39 Иисусай сэхэ урдань зогсожо байһан зуунай дарга тэрэнэй хашхараад, амяа табихыень харахадаа: «Энэ хүн үнэхѳѳрѳѳ Бурханай Хүбүүн байгаа», – гэбэ. 40 Тээ холохоно зогсоод эдэ бүгэдые хэдэн эхэнэрнүүд хаража байгаа. Тэдэ Иисустай хамта Иерусалим ерэһэн юм. Тэдэ үшѳѳ энэ ушарай тохёолдохын урда, Иисусай Галилейдэ байхада тэрэниие дахажа ябадаг, тэрээндэ туһаламжа үзүүлдэг һэн. Тэдэнэй дунда Магдалай Мария, балшар Яков Иосия хоёрой эхэ Мария ба Саломия гэгшэд байлсаба. 42 Тиихэдэ субботын урдахи үдэшэ бэлэй. Тиимэһээ еврейнүүд энэ нангин үдэртэ бэлдэжэ байгаа. 43 Аримафейн Иосиф гэдэг хүн Пиладта орохоёо зүрхэлжэ, тэрээнһээ Иисусай шарил эрибэ. Иосиф ѳѳрѳѳ дээдын Зүблэлэй ехэ хүндэтэ гэшүүниинь һэн, тиин тэрэ Бурханай хаан түрын мандахые хүлеэжэ байгаа. 44 Иисусай тиимэ түргѳѳр үхэһэн тухай дуулаад, Пилат гайхаба. Тиигээд зуунай нэгэ даргые дуудаад, Иисус хэзээ үхѳѳб гэжэ һураба. 45 Пилат тэрэ даргые шагнаад, Иисусай бэе абахыень Иосифто зүбшѳѳбэ. 46 Иосиф нарин улһаар нэхэһэн бүд худалдажа абаа. Удаань Иисусай шарилые хэрээһэн дээрэһээ буулгаад, бүдѳѳр орёогоод, хабсагайда түнхигдэһэн агы нүхэн соо хадагалаа һэн. Тиигээд агы нүхэнэй амһартые томо шулуугаар хааба. 47 Иисусай шарилай хаана хадаглагдахые Магдалай Мария, Иосийн эхэ Мария гэгшэд ажаглан хаража байгаа.

Марк 16

1 Субботын үнгэрһэн хойно Магдалай Мария, Саломия, Яковай эхэ Мария гэгшэд Иисусай шарилые түрхихѳѳр хангалтай зүйлнүүдые худалдажа абаба. 2 Тиигээд гарагай нэгэнэй, воскресениин эртэ үглѳѳгүүр нара гарахын урда тээхэнэ агы нүхэн хуурсагта ошобо. 3 Замдаа тэдэнэр: «Агы нүхэ хааһан шулууе хэн бидэндэ хажуу тээшэнь үмхирүүлжэ үгэхэб?» – гэжэ бэе бэеһээ һуража байгаа. 4 Зүгѳѳр, ерэжэ харахадань, асари томо тэрэ шулуун хажуу тээшээ болгогдоһон байба. 5 Тэдэнэр агы соо ороод, үүдэнэй баруун талада суй сагаан хубсаһатай залуу хүнэй һуухые харабад. Эхэнэрнүүдэй айн мэгдэхэдэ, 6 тэрэ хүн: «Бү айгты! Таанад хэрээһэндэ хадуулһан Назаредэй Иисусые бэдэрнэт гэжэ би мэдэнэб. Тэрэтнай эндэ үгы, тэрэтнай амидыраа. Энэ шарилыень табиһан газар харыт. 7 Мүнѳѳ шабинартань, илангаяа Пётрто ошожо: „Таанадта хэлэһэнэйнгээ ёһоор, тэрэ таанадһаа түрүүн Галилей ошохо, тэндэ тэрэниие харахат“, – гэжэ дуулгагты». 8 Эхэнэрнүүд агы сооһоо айхабтар ехээр сошоһон һүрдэһэн юумэд гүйжэ гарабад. Тон ехээр мэгдэһэн дээрэһээ тэдэ хэндэшье юумэ дуулгабагүй. 9 Гарагай нэгэнэй, воскресениин эртэ үглѳѳгүүр Иисус амидыраад, анха түрүүн Мария Магдалинада ерэбэ. Урдань Иисус тэрэ эхэнэр сооһоо долоон ада шүдхэрые намнажа гаргаһан байгаа. 10 Мария Иисустай хамта ябалсаһан шаналжа, уйлажа байһан хүнүүдтэ ошожо, 11 Иисусай амидырһан тухай, ѳѳрѳѳ тэрэниие хараһан тухайгаа хѳѳрэбэ. Гэбэшье тэдэнь үнэншэбэгүй. 12 Удаань Иисус ондоо шарай шарайлаад, хотоһоо гараад ябаһан хоёр шабинартаа ерээ. 13 Тэдэнь бусажа ерээд, ушарһан бүгэдые нүгѳѳ шабинартаа хѳѳрэбэ, харин тэдэнь этигэбэгүй. 14 Һүүлдэнь Иисус үдэшын хоол барижа байһан арбан нэгэн шабинартаа ерэбэ. Амидырһан хойнонь хараһан зондо үнэншэжэ үгэнгүй зүрюутэһэнэйнь түлѳѳ, этигэлгүй байһанайнь түлѳѳ шабинараа тэрэ харааба. 15 Тиигээд тэдэндээ иигэжэ хэлэбэ: «Бүхы газар дэлхэйгээр ябажа, хүн бүхэндэ Һайн Мэдээсэл номногты. 16 Намда этигэһэн, уһан арюудхалгада хүртэһэн хүн бүхэн абарагдаха. Харин намда этигэхэеэ арсаһан хүн бүхэн гэмнэгдэхэ. 17 Намда этигэһэн хүн бүхэн гайхамшагта үйлэ хэрэгүүдые бүтээхэ аргатай байха. Минии нэрээр тэдэ ада шүдхэрнүүдые намнажа гаргаха, танигдахагүй хэлэнүүдээр дуугарха. 18 Тэдэ могойнуудые барибашье, хоро уубашье, ѳѳһэдыгѳѳ гэмтээхэгүй. Мүн гараа үбшэн зон дээрэ табяад, тэдэниие эдэгээжэ байха». 19 Эдэ бүгэдые шабинартаа хэлээд, Дээдын Эзэн Иисус тэнгэридэ дэгдэжэ, Бурханай баруун таладань һууба. 20 Тиигээд шабинарынь хаа хаанагүй ябажа, эндэ тэндэ номножо байба. Дээдын Эзэн тэдэндэ хамһалсажа, хэлэһэн үгэнүүдэйнь үнэн зүб байһые гайхамшагта үйлэ хэрэгүүдээр баталдаг байгаа.

Лука 1

1 Эрхим хүндэтэ Феофил! Манай дунда болоһон ушар ябадалнууд тухай туужа олон зон бэшэхэ гэжэ шармайна. 2 Эхинһээнь байлсаһан, болоһон бүгэдые хараһан зоной маанадта хѳѳрэһые тэдэ нүхэд буулгажа бэшэнэ. 3 Бишье баһа болоһон бүгэдые эхинһээнь нарин нягтаар шудалаад, шамда номногдоһон һургаалай сохом үнэниие мэдэжэ байхыншни тула тохёолдоһон бүгэдые үнэн байдалаарнь хойно хойноһоонь дараалан шамда бэшэжэ дамжуулха гэжэ шиидэбэб. 5 Иудейн орон нютагые Ирод хаанай зонхилжо байхада Захария Елизавета гэжэ нэрэтэй үбгэ һамга хоёр ажаһуугаа: үбгэниинь Авия бүлэгэй санаартан, тиин һамганиинь Аарон гэжэ ахамад санаартанай үри һадаһан мүн байгаа. 6 Тэдэ хоюулан Бурханай хүсэл бодото дээрэнь бэелүүлэн, Хуулиин захяа заабаринуудые жэншэдгүй һайханаар сахидаг һэн. 7 Елизавета һамганиинь анханай үригүй байжа, тэдэ хоёр үндэр наһа наһалтараа үхибүүгүй байгаа. 8 Нэгэтэ Захария санаартанай Бурханда алба хэхэ уялгата үдэрэй ерэхэдэ, тэрээндэ жээрэбээр Эзэн Бурханай Һүмэ соо орожо, сан табиха ехэ үршѳѳл тудаба. 10 Сан санзай уталгын тэрэ үедэ үй түмэн зон Һүмын хорёо соо мүргэжэ зальбаржа байба. 11 Харин Һүмэ дотор сан табидаг шэрээгэй баруун таладань гэнтэ Бурханай Эльгээмэл бии болобо. 12 Тэрэниие хараад, Захария мэгдэшэбэ, тэрэнэй айдаһаниинь хүрэшэбэ. 13 Харин Бурханай Эльгээмэл иигэбэ: «Захария, бү ай, шинии зальбаралые Бурхан дуулаа, Елизавета һамганшни шамда хүбүү түрэхэ. Хүбүүгээ Иоанн гэжэ нэрлэхэш. 14 Ши ехээр баярлаха, хүхихэш, тиин үшѳѳшье олон бусад зон хүбүүнэйшни түрэһэндэ баярлаха, 15 юундэб гэхэдэ, хүбүүншни Бурханай нюдэндэ агууехэ хүн байха: архи дарһа амсахагүй, бүри эхынгээ умайда байхадаа Нангин Һүлдэ тогтоожо абаха, 16 Израилиин олон зониие ѳѳһэдынь Бурхан болохо Дээдын Эзэндэ һѳѳргэнь бусаажа хандуулха. 17 Хүбүүншни Дээдын Эзэнэй түрүүндэ Илиядал адли һүр хүсѳѳр, һүнэһэ һүлдѳѳр дүүрэн ерэхэ. Тиигэжэ үбгэ эсэгэнэрые үри хүүгэдтэйнь эблэрүүлхэ, ѳѳрынхеэрээ ябадаг хүнүүдые Бурханай эрхэ хүсэл бэелүүлхэ тээшэнь тэгүүлхэ. Иигэжэ арад зониие Дээдын Эзэнтэй уулзуулхада бэлэн болгожо байха». 18 «Би үбгэрѳѳб, һамгамнишье наһатай болонхой. Тиимэһээ хэлэһэн үгэнүүдшни хүсэлдэхэ юм гэжэ би яагаад этигэхэ гээшэбиб?» – гэжэ Захария Бурханай Эльгээмэлһээ һураба. 19 «Би болбол Бурханай ойро оршодог Гавриил гээшэб. Энэ һайн мэдээсэл дуулгахыемни Бурхан намайе шамда эльгээгээ юм. 20 Сагайнгаа ерэхэдэ хүсэлдэхэ эдэ үгэнүүдтэмни этигээгүй юм хадаа, эдэ бүгэдын тохёолдохо үдэр болотор ши аниргүй, дуугаржа шадахагүй ябахаш», – гэжэ Бурханай Эльгээмэл хэлэбэ. 21 Тиигэхэ зуурань арад зон Захариягай гарахые хүлеэжэ, Һүмэ соо яагаа удаан болоноб гэжэ гайхажа байгаа һэн. 22 Тэрэнэй Һүмэһѳѳ гараад, дуугаржа шадахагүй байхыень харахадаа, Һүмэ соо хий үзэгдэл хараа байна гэжэ зон ойлгобо. Хэлэгүй болоһон Захария гар хургаараа заажа байгаад зонтой ойлголсобо. 23 Албаяа хэжэ дүүргээд, Захария гэртээ хариба. 24 Уданшьегүй тэрэнэй Елизавета һамганиинь хээлитэй болоод, табан һарын туршада гэрһээн гарабагүй. 25 «Одоошье Дээдын Эзэн намайе үршѳѳгѳѳ, хүн зоной хэлэ аманһаа хамгаалаа», – гэжэ тэрэ эхэнэр ѳѳртѳѳ хэлэжэ байба. 26 Елизаветын зургаадахи һарадаа ябахада, Бурхан Гавриил гэдэг Эльгээмэлээ Галилейн Назарет хотодо ажаһуудаг 27 Мария басаганда эльгээбэ. Тэрэ басаган Давид хаанай үри һадаһан болохо Иосиф гэжэ хүнтэй хуби заяагаа холбохоо байгаа. 28 Бурханай Эльгээмэл Марияда ерээд: «Амар мэндэ, аза жаргалтай басаган! Дээдын Эзэн шамтай байна, шамайе буян хэшэгтээ элбэг дэлбэгээр хүртѳѳбэ!» – гэжэ хэлэбэ. 29 Иимэ юумэ дуулахадаа, Мария ехээр мэгдэжэ сошобо, юун гэбэ гээшэб гэжэ бодобо. 30 «Бү ай, Мария, ши Бурханай буян хэшэгтэ хүртэбэш. 31 Ши хүндэ болохош, хүбүү түрэхэш, тэрээндээ Иисус гэжэ нэрэ үгэхэш. 32 Тэрэшни агууехэ хүн болохо, Дээдын Бурханай Хүбүүн гэжэ нэрэшэхэ. Эзэн Бурхан хүбүүешни үбгэ эсэгэ Давидтайнь адли хаан болгохо. 33 Тиигэжэ тэрэ Израилиин арад зониие хэтын хэтэдэ захирха, тэрэнэй хаан түрэ хэзээш һүнэхэгүй», – гэжэ Бурханай Эльгээмэл хэлэбэ. 34 «Минии хадамда гараагүй байхада яажа тиимэ юумэн болохоб?» – гэжэ Мария асууба. 35 Бурханай Эльгээмэл харюусаба: «Нангин Һүлдэ шам дээрэ бууха, Дээдын Бурханай хүсэн шамайе хушаха. Тиимэһээл түрэхэ нангин үришни Бурханай Хүбүүн гэжэ нэрлэгдэхэ. 36 Тиихэдэ шинии түрэл садан Елизавета наһатай болоошье һаа, баһал хүбүүтэй болохо гэжэ байна. Үригүй гэжэ хэлүүлдэг байһан аад, мүнѳѳ зургаадахи һара дээрээ ябана. 37 Бурханай хэжэ шадахагүй юумэн үгы ха юм». 38 «Эзэн Бурханай мэдэлдэ ха юмбиб даа. Хэлэһэнтнай бэелхэнь болтогой!» – гэжэ Мария хэлэбэ. Тиигээд Бурханай Эльгээмэл басаганһаа холодобо. 39 Удангүй Мария яаралтайгаар харгыда гаража, хадалиг Иудей уласай хото хүрѳѳд, 40 Захариягай гэртэ орожо, Елизаветые мэндэшэлбэ. 41 Мариягай мэндэеэ хэлэхэтэйнь адли Елизаветын хэбэлдэ байһан үхибүүн тэршэлээд абаа һэн ха. Тэрэ дороо Елизавета Нангин Һүлдѳѳр дүүрэбэ, 42 тиигээд шангаар хэлэбэ: «Ши бусад эхэнэрнүүдһээ үлүү ехээр Бурханай буян хэшэгтэ хүртэбэш, мүн хэбэл соо хэбтэһэн үришни буян хэшэгтэ хүртэбэ! 43 Минии Дээдын Эзэнэй эжы, иимэ һайнаар намда орожо ерэһэндэшни би баяртай байнаб. 44 Шинии мэндэшэлгэ дуулахатаймни сасуу, хүбүүмни хэбэл соом баясажа тэршэлээл. 45 Эзэн Бурханай айладхаһан үгэ бэелхэ гэжэ этигэһэн ши амар жаргалтайш!» 46 Тиихэдэнь Мария иигэжэ үгэлбэ: «Би үнэн сагаан сэдьхэлһээ Эзэн Бурханаа алдаршуулан магтанаб, 47 Бурхан тухай, намайе Абарагша тухай сэдьхэн, Эльгэ зүрхэмни урма баяраар халиба. 48 Ахир жаахан намайе Бурхан хаража, Агуу эбигээл хайрадаа хүртѳѳбэ. Бүхы угсаата зон энээнһээ хойшо намайе Амар жаргаланта эхэнэр гэжэ нэрлэдэг болохонь гээшэл. 49 Түгэс хүсэтэ Бурхан туйлай ехэ хэрэг намда бүтээгээл, тэрэнэй алдар нэрэнь арюун нангин лэ! 50 Ѳѳртэнь бэшэрдэг, этигэдэг зониие Үршѳѳл хайрадаа тэрэ Үеын үедэ хүртѳѳжэ байдаг лэ! 51 Тэрэ ѳѳрынгѳѳ гараар агуу хүсэ үзүүлэн, ехэрхүү һайзгайнарые һарнюулаа. 52 Һүр хүсэтэй засаг баригшадые хаан шэрээһээнь буулгаад, номгон даруу зониие дээшэнь үргѳѳ. 53 Үлэсхэлэн үгытэйшүүлдэ элбэг дэлбэг юумэ үгѳѳд, дээрэлхүү баяшуулые гар хооһон ябуулаал. 54 Үбгэ эсэгэнэртэмнай амалһанаа Тэрэ гүйсэд бэелүүлээл, Израиль зарасадаа аша туһатай байгаал, 55 манай үдэрнүүд хүрэтэр мартангүй Абраһамда болон тэрэнэй үри һадаһадтань үеын үедэ үршѳѳл хайраа хайрлажа байгаал!» 56 Мария гурба һара шахуу Елизаветэтэй хамта байгаад, гэртээ харяа бэлэй. 57 Елизаветын хүнгэрхэ саг ерэжэ, тэрэ хүбүү түрэбэ. 58 Дээдын Эзэнэй Елизаветэдэ хүртѳѳһэн эбигээл хайра арьбадхаба гэжэ дуулахадаа, хүршэнэрынь, түрэл саданиинь тэрээнтэй хамта ехэтэ баярлаба. 59 Түрэһѳѳр наймадахи үдэртэнь нарай хүбүүнэй бэлгэ отолуулха ёһололдо хүнүүд сугларжа, тэрээндэ Захария гэжэ эсэгынь нэрэ үгэхэ гэлсэбэ. 60 Тиихэдэнь эхэнь: «Үгы, хүбүүндээ Иоанн гэжэ нэрэ үгэхэбди», – гэбэ. 61 «Түрэл саданайтнай дунда тиимэ нэрэтэй хүн оройдоо үгы ха юм», – гэжэ Елизаветэдэ хэлэбэд. 62 Тиигээд хэн гэжэ нэрэ хүбүүндээ үгэхэбши гэжэ эсэгэһээнь гараараа заажа харуулжа байгаад һурахадань, 63 Захария багахан хабтагай асаруулаад, «Хүбүүнэймни нэрэ – Иоанн!» гэжэ бэшэбэ. Хүнүүд булта гайхалсаа һэн. 64 Тэрэ дары Захариягай аман нээгдэжэ, хэлэниинь табигдажа, тэрэ Бурханиие магтажа оробо. 65 Энэ ушарһан гайхамшагта үйлэ хэрэг тухай һураг бүхы Иудейн хадалиг улас соогуур таража, оршондонь ажаһуудаг зон булта айн һүрдэбэ. 66 Дуулаһан хүнүүд энээниие сэдьхэл зүрхэндѳѳ бүхѳѳр хадуужа: «Энэ хүбүүн хэн юун болохо хаб?» – гэлдэбэ. Үнэхѳѳрѳѳшье Иоаннай хажууда Дээдын Эзэнэй оршожо байһань эли байба. 67 Нарай хүбүүнэй эсэгэ Захария Нангин Һүлдѳѳр дүүрэжэ, иимэ абарал буулгаба: 68 «Израилиин Бурхан болохо Дээдын Эзэндэ алдар соло дуудаял! Аюул оһолһоо абархаяа Тэрэ арадтаа ерээ. 69 Зараса Давидайнгаа үри һадаһадһаа Манда һүр хүсэтэй Абарагшые үгѳѳл. 70 Дайсадһаатнай, таниие үзэн ядагша бүхы зонһоо абархаб гэжэ тэрэ эртэ урдын сагта гэгээн лүндэншэдѳѳрѳѳ дамжуулан, 72 үбгэ эсэгэнэрыетнай найдуулһан ёһоор таанадые үршѳѳл хайрада хүртѳѳхэб, мүн ѳѳрынгѳѳ нангин хэлсээ, 73 танай үбгэ эсэгэ Абраһамда үгэһэн тангаригаа дурдан һанахаб, 74 Дайсадайтнай гарһаа мулталан абархаб гээ. Тиимэһээ бидэ айлтагүйгѳѳр Эзэндээ алба хэжэ, 75 Наһан туршадаа арюун һайханаар, боди сэдьхэлээр тэрээндэ мүргэл хэжэ ябаха заяатайбди. 76 Тиин ши, жаахан хүбүүмни, Дээдын Бурханай лүндэншэ гэжэ нэрлэгдэхэш, Дээдын Эзэнэй урдань ябажа, заларха замыень бэлдэхэш. 77 Нүгэлѳѳ арилгажа абарагдахат гэжэ Бурханай арадта ши айладхахаш. 78 Бурхамнай гүн ехэ хайраараа огторгойһоо шараһан Гэгээн Наран мэтээр 79 үхэлэй харанхы һүүдэртэ хушагдаһан маанадые гэрэлтүүлхэ, энхэ тайбанай замаар хүтэлэн, алхамуудыемнай шэглүүлхэ юм». 80 Хүбүүхэн урган боргожожо, сэдьхэл зоригынь хатуужажа байба. Израилиин арадта айладхаха сагайнгаа ерэтэр тэрэ хүбүүн сүл губида байба.

Лука 2

1 Тэрэ үедэ Римэй хаан Август гэгшэ орон дайдынгаа бүхы зоной тоо бүридхэхэ гэһэн зарлиг гаргаба һэн ха. 2 Тэрэнь Сири уласые Квириниин зонхилжо байха үедэ хэгдэһэн хүн зоной анха түрүүшын тоо бүридхэл бэлэй. 3 Хүн зон булта нэрээ бэшүүлхэеэ ѳѳһэдынгѳѳ түрэһэн хото ошожо байгаа. 4 Давидай обогһоо уг гарбалтай Иосиф гэгшэ Галилейн Назарет хотоһоо гаража, Давид хаанай тоонто нютаг болохо Иудейн Вифлеем хото руу мүн лэ нэрээ бэшүүлхэеэ ошобо. 5 Тиихэдээ үхибүү түрэхѳѳ байһан, һамганиинь болохо Мариятайгаа хамта ошобо. 6 Вифлеемдэ ерээд байхадань, Мариягай хүнгэрхэ сагынь ерэжэ, 7 тэрэ ууган хүбүүгээ түрѳѳ һэн. Тэрэнээ мансылаад, малай эдюур соо абаашажа табиба, юундэб гэхэдэ, зоной буудаг газарта тэдээндэ һуури хүртѳѳгүй һэн. 8 Тэрэ сагта Вифлеемһээ холо бэшэ талада малшад һүниндѳѳ малаа манажа хонодог һэн ха. 9 Тэдээндэ гэнтэ Бурханай Эльгээмэл буужа, Эзэн Бурханай алдарай гэрэлэй туяархада, малшад айхын ехээр айн һүрдэбэ. 10 Бурханай Эльгээмэл тэдээндэ хэлэбэ: «Бү айгты! Би бүхы арад зониие ехэтэ баясуулха һайн мэдээсэл таанадта дуулгахаяа ерээб: 11 мүнѳѳдэр Давид хаанай хотодо танай Абарагша түрэбэ, Бурханай табисуурта Дээдын Эзэн мүндэлбэ. 12 Тэрэниие иимэ дүлгэ тэмдэгээр танихат: мансытай тэрэ хүбүүхэнэй малай эдюур соо хэбтэхые харахат». 13 Гэнтэ дээрэһээ үй түмэн Бурханай Эльгээмэлнүүд буужа: «Дээдын огторгойдо Бурхан алдаршаһай! Бурханай хайра дура татадаг хүн бүхэн Газар дэлхэй дээрэ амгалан тэнюун ажаһууһай!» – гэжэ Бурханда магтаал соло дуудаба. 15 Бурханай Эльгээмэлнүүдэй огторгойдо бусахадань: «Вифлеем хото ошожо, энэ ушарһан бүхэниие хараял, Дээдын Эзэнэй хэлээшыень үзэел!» – гэжэ малшад бэе бэедээ хэлэбэ. 16 Тиигээд тэдэнэр яаралтайгаар хото ошожо, Мария Иосиф хоёрые, мүн малай эдюур соо хэбтэһэн хүбүүхэниие хараба. 17 Иисусые хараад, тэдэ малшад энэ хүбүүн тухай Бурханай Эльгээмэлэй хэлээшые хүн зондо хѳѳрэбэ. 18 Малшадай хэлэһэн юумэ дуулаһан хүнүүд булта гайхажа байгаа. 19 Тиин Мария эдэ үгэнүүдыень сэдьхэл зүрхэндѳѳ бүхѳѳр хадуужа, һанажа дурдажа ябадаг һэн. 20 Малшад Бурханай Эльгээмэлэй дуулгаһые нюдѳѳрѳѳ хараһанайнгаа, шэхээрээ дуулаһанайнгаа түлѳѳ Бурханаа алдаршуулан, магтан гэртээ харибад. 21 Хүбүүхэнэй түрэһѳѳр найман үдэрэй үнгэрһэн хойно бэлгэ отолуулха ёһололой болоходо, эхынь хээлитэй болохын урда тээ Бурханай Эльгээмэлэй айладхаһан ёһоор нарай нялхада Иисус гэжэ нэрэ үгтѳѳ һэн. 22 Моисейн Хуулида бэшэгдэһэнэй ёһоор: «Эхын хээлиһээ гараһан түрүүшын хүбүүн бүхэниие Эзэн Бурханда зорюулха ёһотой». Тиихэдээ хоёр түүтэй шубуу гү, али гулабхаагай хоёр дальбараа тахил болгон үргэхэ зэргэтэй. Тиин Моисейн Хуулиин ёһоор арюудхалгын ёһолол хэхэ болзор Мария Иосиф хоёртошье тудаба. Тэдэ хоёр Иисус хүбүүгээ Дээдын Эзэндэ зорюулха гэжэ Иерусалим абажа ерэбэ. 25 Боди һайхан сэдьхэлтэй, Бурханда бэшэрэн һүгэдэдэг, Нангин Һүлдэдэ хүртэһэн Симеон гэжэ хүн Иерусалим хотодо ажаһуугаа. Тэрэ хүн Израилиин абарагдахые хүлеэжэ байгаа. 26 «Дээдын Эзэн Христосые хараагүйдѳѳ ши үхэхэгүйш!» – гэжэ Нангин Һүлдѳѳр Симеондо элирхэйлэгдэһэн байгаа. 27 Нангин Һүлдѳѳр хүтэлэгдэн, Симеоной Бурхан Һүмэ соо ороод байхада, эхэ эсэгэ хоёр Хуулида бэшэгдэһэн ёһо бүтээхэ гэжэ нарай нялха Иисус хүбүүгээ асарба. 28 Симеон тэрэ хүбүүень гар дээрээ абажа, Бурханда баяр баясхалан хүргэбэ: 29 «Дээдын Эзэмни, ши амалһанаа дүүргэбэш, богоол намайгаа мүнхэдѳѳ амархыемни мүнѳѳ табижа байнаш. 30 Эльгээһэн Абарагшыешни би нюдѳѳрѳѳ үзэбэб. 31 Бусад арадуудшье булта тэрэ абаралыешни харахал: 32 Тэрэшни бүхы угсаатаниие гэгээрүүлхэ гэрэл болохол, Израилииншни арадта алдар соло асархал». 33 Иисус тухай Симеоной хэлэһэн эдэ үгэнүүдые дуулахадаа, Иосиф Мария хоёр ехээр гайхаба. 34 Симеон тэдэ хоёрые адислаад, Иисусай эхэ Марияда хэлэбэ: «Израильда олониие унагаажа һүнѳѳхын, мүн олониие һэргээжэ абархын тула Бурхан энэ хүбүүниие шэлэжэ абаа юм. Энэ хүбүүн һэргылһэн һүлдэ тэмдэг болохо. Олон зон энээниие буруушаажа, 35 сэдьхэл һаналаа элирхэйлхэ. Мүн шиниишье зүрхэ сэдьхэлые уйдхар зоболон хурса жадаар хадхаһандал адляар зобоохо». 36 Һүмэ соо Асир обогой Фануил гэдэг хүнэй удам болохо Анна лүндэншэн байгаа. Тэрэ наян дүрбэтэй хүгшэн залуудаа хадамда гарабашье, долоон жэл нүхэртэеэ һуугаад, һүүлдэнь бэлбэһэн боложо үлѳѳ. 37 Мүнѳѳ тэрэ үдэр һүнигүй Бурханда мүргэжэ, масаг сахижа, Бурхан Һүмэһѳѳ холододоггүй һэн. 38 Энэшье үедэ эндэ ерэжэ, Бурханда магтаал соло дуудажа, Иерусалим хотын эрхэ сүлѳѳтэй болохые хүлеэжэ найдажа байһан хүн бүхэндэ Иисус нялха тухай хѳѳрэжэ үгэбэ. 39 Дээдын Эзэнэй Хуулида тогтоогдоһон бүхы юумые хэжэ дүүргээд, Мария Иосиф хоёр Галилейн Назарет хото гэртээ бусажа ерэбэ. 40 Хүбүүниинь боргожон бэежэжэ, һүбэлгэн, хурса ухаатай, Бурханай буян хэшэгтэй үхибүүн ургажа байба. 41 Жэл бүри Паасхын һайндэртэ Иисусай аба эжынь Иерусалим хото ошодог байгаа. 42 Хүбүүнэйнгээ арбан хоёртойдо тэдэ жэл бүри һайндэртэ ошодог заншалаараа Иерусалим ошобо. 43 Һайндэрэй дүүрэхэдэ Иисус Иерусалимда үлэбэ, гэбэшье гэртээ бусажа ябаһан түрэлхидынь хүбүүнэйнгээ үлэшэһые ойлгоогүй бэлэй. 44 Хүбүүмнай суг ябаһан хүнүүдээрээ ябаа юм ааб даа гэжэ һанаад, бүхэли үдэртѳѳ замда ябаһанайнгаа һүүлээр түрэл гарал болон танил хүнүүдэйнгээ дунда тэрэнэйнгээ үгы байхые ойлгожо, 45 бэдэрхэеэ һѳѳргѳѳ Иерусалим хото бусаа һэн. 46 Хэдэн хоног бэдэрээд, гурбадахи үдэртѳѳ Иисус хүбүүгээ Бурхан Һүмэ соо олобо. Тэрэнь багшанарай дунда һуушанхай, номнолынь шагнажа, ѳѳрѳѳ тэдэнһээ юумэ һуража байгаа. 47 Ѳѳртэнь табигдаһан асуудалнуудта хурса тодо харюу үгэхыень шагнаад, Бурхан Һүмэ соо байгшад булта сэсэн ухаатайень гайхажа байба. 48 Хүбүүгээ хараад, Иосиф Мария хоёр ехэтэ гайхаба. «Хүбүүмни, юундэ бидэниие иигэжэ зобообош? Эсэгэ бидэ хоёршни шамайгаа үгы болгоод, һанаагаа зобоһон, бэдэрһэн гээшэмнай!» – гэжэ эхэнь хэлэбэ. 49 «Юундэ намайе бэдэрээ зомта? Намайе Эсэгынгээ гэртэ байха ёһотой гэжэ мэдэхэгүй юм аалта?» – гэжэ хүбүүниинь харюусаба. 50 Түрэлхидынь хүбүүнэйнгээ хэлэһэн үгэнүүдэй үнэн удха ойлгобогүй. 51 Иисус аба эжытэйгээ Назарет хотодоо бусажа ерээд, үгѳѳрнь байба. Мария эхэнь тэрэ болоһон ушар мартахагүйгѳѳр ой ухаандаа хадуун абаа. 52 Харин Иисус сэсэн ухаагаараа, энэрхы сэдьхэлээрээ Бурхандашье, хүн зондошье һайшаагдан үдэжэ, ехэ боложо байгаа һэн.

Лука 3

1 Тибери хаанай арбан табадахи жэлээ Римэй хаан орон захиржа байхадань, Израилиин Иудей можо Понтий Пилат, Галилей можо Ирод, Итурия болон Трахинот орон нютагуудые Иродэй дүү Филипп, Абилини можо Лисаний гэгшэд зонхилжо байгаа. 2 Анна болон Кайафа гэгшэд ахамад санаартан байгаа. Тэрэ үедэл Захариягай Иоанн хүбүүнэй сүл губида байхадань, Бурхан тэрээндэ зарлигаа мэдүүлбэ. 3 Тиимэһээ Иоанн Иордан голой оршон тойрон газар дайдаар ябажа: «Нүгэл шэбэлнүүдээ хүлисүүлхын тула Бурханда хандан, уһаар арюудхуулагты», – гэжэ айладхаба. 4 Исайя лүндэншын ном соо Иоанн тухай иигэжэ бэшээтэй байдаг: «Дээдын Эзэнэй ябаха замыень бэлдэгты, алхаха харгыень дардам сэхэ болгогты: жалга бүхэн жэгдэрхэ ёһотой, хада гүбээ бүхэн набтар болохо зэргэтэй, хотирхой нугархай харгы сэхэ болохо, ялхитай болдогтой зүргэ тэгшэ болохо ёһотой! Хүн түрэлхитэн бүгэдэ Бурханай абаралые үзэхэ гэжэ хэн бэ даа сүл губида хашхарба». 7 Тиин уһаар арюудхуулхаяа ерэһэн олон зондо Иоанн хэлэбэ: «Хорото могойн таһардаһад! Бурханай буулгаха хэһээлтэһээ иигээд хулжахыетнай таанарта хэн заагааб? 8 Таанар буянтай һайн хэрэгүүдые бүтээжэ, Бурханда хандаһанаа харуулагты. Үбгэ эсэгэмнай Абраһам юм гэжэ ѳѳһэд тухайгаа бү бодогты, юундэб гэхэдэ, Бурхан энэ хэбтэһэн шулуугааршье Абраһамда үри хүүгэдые бүтээжэ шадаха юм гэжэ танда хэлэхэ байнаб. 9 Модо үндэһѳѳрнь таһа сабшаха алма һүхэ бэлэн байна: һайн үрэ жэмэс үгэдэггүй алишье модон таһа сабшагдаад, галда хаягдаха». 10 «Тиихэдээ бидэ юу хэхэ ёһотойбибди?» – гэжэ арад зон Иоаннһаа асууба. 11 «Хоёр самсатай хүн нэгыень самсагүй хүндэ үгэг, эдихэ, ууха юумэтэй хүн бусадтай хубаалдаг», – гэжэ тэрэ харюусаба. 12 Алба татабари суглуулагшад уһаар арюудхуулхаяа Иоаннда ерэжэ: «Багша аа! Бидэ юу хэхэ ёһотойбибди?» – гэжэ тэрээнһээ һураба. 13 «Албатан зонһоо тогтоогдоһонһоо үлүү түлэбэри бү нэхэгты!» – гэжэ Иоанн тэдээндэ хэлэбэ. 14 «Харин бидэ юу хэхэ ёһотой болонобибди?» – гэжэ сэрэгшэд мүн лэ асууба. «Хүн зоной юумэ бү дээрмэдэгты, бү буляагты, салин хүлһѳѳрѳѳл ажамидарагты!» – гэжэ Иоанн харюусаба. 15 «Энэмнай Христос ѳѳрѳѳ бэшэ аа гү?» – гэжэ зон гайхалдажа, найдан хүлеэһээр байба. 16 Тиихэдэнь Иоанн бултанда хандажа хэлэбэ: «Би таанарые уһаар арюудханаб. Харин намтай жэшээлхэгүй дээгүүр хүн иишэ ерэнэ. Би тэрэнэй гуталайнь ооһорыешье тайлаха эрхэгүйб. Тэрэ ерэхэдээ таанадые Нангин Һүлдэ гал хоёроор арюудхаха. 17 Тэрэ таряагаа сэбэрлэхээр хүрзэеэ гартаа адхаад байна: таряагаа суглуулжа ѳѳрынгѳѳ амбаарта хадагалха, харин мэхиинэ һолоомыень залиршагүй галда шатааха». 18 Иоанн үшѳѳшье олон арга янзаар Һайн Мэдээсэл зондо номножо, ажамидаралаа хубилгахыень идхажа һургажа байба. 19 Ирод хааниие дүүгэйнгээ һамган Иродиадатай һууһанайнь түлѳѳ, мүн олон ондоо нүгэлтэ ябадал хэһэнэйнь түлѳѳ Иоанн тэрэниие элишэлэн зэмэлһэн байгаа. 20 Һүүлэй һүүлдэ Ирод хаан Иоанные түрмэдэ хаажа, бүришье аймшагтай нүгэл үйлэдэбэ. 21 Бүхы арад зоной уһаар арюудхуулжа байхада, мүн Иисусшье уһаар арюудхуулба. Тэрэнэй Бурханда зальбархада, огторгой нээгдэжэ, 22 гулабхаадал мэтэ Нангин Һүлдэ тэрээндэ бууба. «Ши минии хайрата хүбүүмниш, шамаар би таларханаб», – гэһэн абяан огторгойһоо дуулдаба. 23 Иисус һургаалаа номножо эхилхэдээ гушаадтай ябаа. Хүнүүд Иисусые Иосифой хүбүүн гэжэ һанадаг байба. Иосиф болбол Илиягай хүбүүн байгаа, 24 Илия – Матадай, Матат – Левиин, Левий – Мелхиин, Мелхий – Янайын, Янай – Иосифой хүбүүн, 25 Иосиф – Мататиасай, Мататиас – Амосой, Амос – Наумай, Наум – Эслиин, Эслий – Нагайын хүбүүн, 26 Нагай – Маатай, Маат – Мататиасай, Мататиас – Семеинэй, Семеин – Иосэхэй, Иосэх – Йодын хүбүүн, 27 Йода – Иоанамай, Иоанам – Ресайын, Ресай – Зоробабэлэй, Зоробабэл – Шеалтиэлэй, Шеалтиэл – Нириин хүбүүн, 28 Нирий – Мэлхийн, Мэлхий – Адиин, Адий – Косамай, Косам – Элмадамай, Элмадам – Эрэй хүбүүн, 29 Эр – Йосиин, Йосий – Елиэзэрэй, Елиэзэр – Иоримой, Иорим – Матадай, Матат – Левиин хүбүүн, 30 Левий – Симеоной, Симеон – Иудын, Иуда – Иосифой, Иосиф – Ионанай, Ионан – Элиакимай хүбүүн байгаа, 31 Элиаким – Мелейын, Мелей – Менын, Мена – Матадай, Матат – Натанай, Натан – Давидай хүбүүн, 32 Давид – Иесейн, Иесей – Обидой, Обид – Боазай, Боаз – Салмоной, Салмон – Нахшоной хүбүүн, 33 Нахшон – Аминадабай, Аминадаб – Админай, Админ – Арниин, Арни – Һэцроной, Һэцрон – Перецэй, Перец – Иудын хүбүүн, 34 Иуда – Яковай, Яков – Исаагай, Исаак – Абраһамай, Абраһам – Терахай, Терах – Нахорой хүбүүн, 35 Нахор – Сэрүгэй, Сэрүг – Рэүгэй, Рэү – Пэлегэй, Пэлег – Эберэй, Эбер – Шелахай хүбүүн, 36 Шелах – Кайнанай, Кайнан – Арпакшадай, Арпакшад – Шимэй, Шим – Нойн, Ной – Ламехэй хүбүүн, 37 Ламех – Метушлайын, Метушлай – Енохой, Енох – Иарэдэй, Иарэт – Маалалэлэй, Маалалэл – Кенанай хүбүүн, 38 Кенан – Эношой, Энош – Шэтэй, Шэт – Адамай, Адам болбол Бурханай хүбүүн байгаа.

Лука 4

1 Иисус Иордан мүрэнһѳѳ Нангин Һүлдѳѳр дүүрэн бусажа, Һүлдэ тэрэниие сүл губи руу хүтэлжэ абаашаба. 2 Тэндэ Иисусые дүшэн хоногой туршада шолмос хорхойтуулан туршаба. Тэдэ бүхы үдэрнүүдтэ Иисус юушье эдингүй ябаа, һүүлдэнь гэдэһэниинь аргагүй ехээр үлдѳѳ һэн. 3 «Ши Бурханай Хүбүүн юм һаа, хилээмэн боло гэжэ энэ шулуунда захирал даа», – гэжэ шолмос Иисуста хэлэбэ. 4 «Хүн гээшэ ганса хилээмээр амидардаггүй гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ», – гэжэ Иисус шолмосто харюусаба. 5 Шолмос тэрэниие үндэр дээрэ гаргажа, юртэмсын бүхы хаан оронуудые саг зуура харуулба. 6 «Эдэ хаан түрэнүүдэй хамаг эрхэ засагые, хамаг эрдэни баялигые би шамда үгэхэб. Эдэ бүгэдэ минии гарта үгтэнхэй, тиин би дуратайл хүндѳѳ тэрэниие үгэхэ эрхэтэйб. 7 Хэрбээ хүлдэм унажа мүргѳѳ һаашни, эдэ бүгэдэ шинии болохо», – гэжэ шолмос хэлэбэ. 8 «Эзэн Бурхандаа шүтэжэ, гансал тэрээндээ алба хэжэ бай! – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг», – гэжэ Иисус харюусаба. 9 Һүүлэй һүүлдэ шолмос Иисусые Иерусалим хото абаашажа, Бурхан Һүмын орой дээрэ байлгаад: «Хэрбээ ши үнэхѳѳрѳѳ Бурханай Хүбүүн юм һаа, эндэһээ доошоо һүрэ! 10 „Шамайе аршалан хамгаалхые Бурхан ѳѳрынгѳѳ Эльгээмэлнүүдтэ захиралта үгэхэ“ гэжэ, 11 мүн „Шулуунда бүдэржэ унахагүйншни тулада тэдэ Эльгээмэлнүүд шамайе гар дээрээ үргѳѳд ябаха“ гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй ха юм», – гэжэ шолмос хэлэбэ. 12 Иисус харюудань: «Бурханшни болохо Дээдын Эзэнээ бү турша гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг», – гэжэ шолмосто хэлэбэ. 13 Элдэб янзаар туршан хорхойтуулжа ядаад, шолмос Иисусые халта зуура орхижо ошобо. 14 Һүүлдэнь Нангин Һүлдын хүсѳѳр дүүрэһэн Иисус Галилейдээ бусажа ерэбэ. Тэрээн тухай мэдээсэл бүхы орон нютагаарнь хаа хаанагүй тараба. 15 Иисус мүргэлэй гэртэ хүн зондо һургаалаа номножо, бүгэдэ зоной магтаалда хүртэжэ байгаа. 16 Иисус үдэжэ хүмүүжэһэн Назарет хотоёо бусажа, заншалта ёһоороо субботодо мүргэлэй гэртэ орожо, Нангин Бэшэг сооһоо хэһэг уншахаяа зоной урда зогсобо. 17 Тэрээндэ Исайя лүндэншын ном үгтэбэ. Иисус тэрэ ном нээжэ уншаба: 18 «Дээдын Эзэнэй Нангин Һүлдэ зосоомни оршобо, үгытэй ядуушуулда һайн мэдээсэл номнохыемни Дээдын Эзэн намайе шэлэжэ абаба. Хаалтада байһан, олзологдоһон хүнүүдтэ эрхэ сүлѳѳ айладхахыемни, һохор зониие хараатай болгохыемни, хашуулан дарлуулһан зониие сүлѳѳдэ табихыемни Дээдын Эзэн эльгээгээ юм. 19 Арад зондоо үршѳѳлѳѳ хайрлаха сагынь ерээ гэжэ баһа дуулгахаар намайе эльгээгээ юм». 20 Иисус номоо хаажа, мүргэлэй гэрэй нэгэ туһалагшада бусаажа үгѳѳд, һууба. Мүргэлэй гэр соо байһан хүнүүд булта тэрээн тээшэ хараһаар байгаа. 21 «Энэ номһоо минии уншаһан, таанадай дуулаһан зүйл бүхэн мүнѳѳдэр бэелжэ байна», – гэжэ Иисус тэдээндэ хэлэбэ. 22 Бүгэдэ зон Иисус тухай хэлсэбэ, уран һайхан үгэнүүдтэнь гайхалсан: «Энэмнай Иосифой хүбүүн бэшэ аал?» – гэлдэбэ. 23 Иисус тэдээндэ хэлэбэ: «Эмшэн, түрүүн ѳѳрыгѳѳ һайнаар аргалжа эдэгээ гэдэг үгэ таанад намда хэлэхэ һанаатайт гэжэ мэдэнэб. Капернаум хотодо гайхамшагта үйлэ хэрэг бүтээһэн тухаймни таанад дуулаат. Тиимэл гайхамшаг хэрэг мүнѳѳ эндээ, түрэһэн нютагтаа бүтээ гэхэтнай гээбы. 24 Таанадта үнэн зүрхэнһѳѳ хэлэхэ байнаб: ямаршье лүндэншые түрэһэн нютагтань тоодоггүй юм! 25 Таанадта нэгэ иимэ ушар хѳѳрэһүү: лүндэншэ Илиягай ажамидарха үедэ Израильда олон бэлбэһэн эхэнэрнүүд байгаа, тиихэдэ гурбан жэл хахад хура бороо оронгүй, ехэ ган боложо, хүнүүд хаа хаанагүй айхабтар ехэ үлэсхэлэндэ нэрбэгдэһэн юм. 26 Теэд тэдэнэй нэгэндэшье Илия эльгээгдээгүй, харин гансал Сидон нютагай Сарепта хотын бэлбэһэн эхэнэртэл тэрэ эльгээгдээ бшуу. 27 Елисей лүндэншын ажамидарха үедэ Израильда һэлхэ бузар үбшэнтэн олон байгаа, теэд тэдэнэй нэгэнэйньшье арюудхагдан эдэгээгүй байхада, Сири уласай Нееман лэ гансаараа эдэгэһэн байгаа». 28 Мүргэлэй гэр соо байһан зон Иисусай иимэ юумэ хэлэһые дуулахадаа, уур хилэнсэдэ абтажа, 29 байрһаан һүрэн бодоод, Иисусые хотоһоо шэрэжэ гаргаад, хадын орой дээрэ асарба. Назарет хото тэрэ хада дээрэ бодхоогдоһон байгаа. Тиигээд зон Иисусые хада дээрэһээ түлхижэ унагаахаяа забдаба, 30 харин Иисус тэдэнэй дундуур хаха эсхэн гаража, ѳѳрынгѳѳ харгыгаар ябашаба. 31 Тиигээд тэрэ Галилей можын Капернаум хото ошожо, суббото бүхэндэ тэндэхи зониие һургадаг болобо. 32 Хүнүүд тэрэнэй номнол шагнахадаа, ехээр гайхадаг һэн, юундэб гэхэдэ, һургаалынь хүнэй зүрхэ сэдьхэл аргагүй татажа байгаа бшуу. 33 Мүргэлэй гэр соо ада шүдхэртэ барюулһан нэгэ хүн байжа: 34 «Һэ-ээ! Назаредэй Иисус, ши бидэниие яаха гээбши? Ши маниие үгы хэхэеэ ерээ гүш? Би шамайе мэдэхэб: ши Бурханай нангин Хүбүүнши!» – гэжэ шангаар хашхарба. 35 «Абяа аниргүй болоод, энэ хүнһѳѳ гара!» – гэжэ Иисус ада шүдхэртэ захирба. Ада шүдхэр тэрэ хүниие зоной дунда унагаагаад, халташ гэмтээнгүй, бэеһээнь гаража арилба. 36 Тэндэ байгшад булта ехээр гайхалдажа, бэе бэедээ: «Энэмнай ямархан һургаал гээшэб? Яаһан ехэ эрхэ засагтай, шэдитэ хүсэтэй хүн гээшэб? Ада шүдхэрые гара гэхэдэнь, тэрэнь гаража ябашабал!» – гэлсэбэ. 37 Тиигээд лэ Иисус тухай һураг оршон тойронхи нютагуудаар дэлгэрэн тараба. 38 Мүргэлэй гэрһээ гараад, Иисус Симонэй гэртэ оробо. Тэндэ Симонэй хадам эхэ халууржа байгаа. Тэрэниие аргалжа эдэгээхыень Иисусые гуйба ха. 39 Иисус тэрэ үбшэн эхэнэртэ дүтэлжэ, халуунда бэеһээнь гара гэжэ захирба. Халууниинь бууража, эхэнэр дары бодоод, айлшадаа хүндэлжэ ороо һэн. 40 Наранай орохо багта элдэб үбшэндэ нэрбэгдэһэн бүхы зоболонтодые түрэлхидынь Иисуста асараа һэн. Иисус үбшэн хүн бүхэнэй дээрэнь гараа табяад лэ эдэгээжэ байгаа. 41 Олон хүнүүдэй досооһоо ада шүдхэрнүүд гарахадаа, хашха хуугай табилдан: «Ши Бурханай хүбүүнши», – гэлдэбэ. Ада шүдхэрнүүд тэрэнэй Бурханай табисуурта байһые мэдээ бшуу. Харин Иисус энээн тухай хэлэхыень тэдэниие хорижо байгаа. 42 Хойто үдэрынь Иисус гэрһээ гаража, нэгэ эзэгүй газарта ошобо. Хүн зон тэрэниие бэдэржэ олоод, ѳѳһэдһѳѳн табиха дурагүй хажуудаа барижа байлгаба. 43 «Би ондоошье хотонуудаар ябажа, Бурханай хаан түрэ тухай һайн мэдээсэл дэлгэрүүлхэ ёһотой хүм. Бурхан намайе энэ хэрэгээр лэ эльгээгээ ха юм!» – гэжэ Иисус тэдээндэ хэлэбэ. 44 Тиигээд Иисус Иудей можын мүргэлэй гэрнүүдээр ябажа, һургаалаа номнобо.

Лука 5

1 Нэгэтэ хүн зон олоороо Иисусые тойроод, шахасалдан, Бурханай үгэ номнохыень шагнаба. Иисус тиихэдэ Геннисарет далайн эрьедэ зогсожо байгаа. 2 Далайн эрьедэ хоёр онгосын байхые Иисус хараба. Загаһашад эрье дээрэ гаража, гүльмэеэ угаажа заһана. 3 Тэдэ хоёр онгосын нэгэниинь Симонэй байгаа. Иисус тэрэ онгосодо һуужа: «Эрьеһээ нэгэ бага холо болоё», – гэжэ Симондэ хэлэбэ. Тиигээд онгосоһоо арад зониие һургаба. 4 Иисус хэлэжэ дүүргэһэн хойноо: «Гүнзэгы газарта ошожо, загаһа баридаг губшуураа хаягты», – гэжэ Симондэ хэлэбэ. 5 «Багша аа, бидэ бүхэли һүниндѳѳ загаһашалаад, юушье баряагүйбди. Теэд танай хэлээ хада губшуураа хаяһуул даа», – гэжэ Симон харюусаба. 6 Загаһашад губшуураа хаяжа, аргагүй ехэ загаһа бариба. Даажа ядаһан губшуурынь таһаржа хахаржа байба. 7 Тиигээд тэдэнэр нүгѳѳ онгосынхидоо даллан, ерэжэ туһалхыень дуудаба. Тэдэнь ерэжэ, хоёр онгосоёо загаһаар дүүргэбэ. Тиихэдэнь онгосонуудынь уһанда шэнгэхэһээ нааша болоо бэлэй. 8 Иимэ олзотой болоһон Симон Пётр Иисусай урда үбдэглэн һэхэрэн һүгэдэжэ: «Дээдын Эзэн аа, намайе орхижо ошогты! Би нүгэлтэй хүнби», – гэжэ хэлэбэ. 9 Иимэ ехэ загаһа бариһандаа Симон болон тэрээнтэй ябаһан бүхы хүнүүд, 10 мүн тэрэшэлэн Зэбэдэйн хүбүүд, Симонэй нүхэд Яков Иоанн хоёр гайхажа һүрдэжэ байбад. «Бү ай, ши энээнһээ хойшо загаһа барихын орондо хүнүүдые намда хандуулдаг болохош», – гэжэ Иисус Симондэ хэлэбэ. 11 Онгосоёо эрье дээрэ гаргаад, загаһашад бүхы юумэеэ тэндээ орхижо, Иисусай хойноһоо ябаба. 12 Иисусай нэгэ хотодо ошоод байхадань, арһанай халдабарита үбшэнтэй хүн ерэбэ. Иисусые хараһаар, урдань газар мүргэн унажа: «Дээдын Эзэн, аа! Хэрбээ ши хүсэбэл, намайе арюудхан эдэгээжэ шадахаш», – гэжэ гуйба. 13 Иисус тэрээндэ гараараа халта хүрэжэ: «Эдэгээхэ хүсэлтэйб, арюун болыш даа», – гэбэ. Тэрэ дороо арһанай халдабарита үбшэниинь эдэгэшэбэ. 14 «Энээн тухай хэндэшье юумэ бү дуулгаарай. Зүгѳѳр санаартанда ошожо, бэеэ үзүүлээрэй, тиигээд эдэгэһэнээ бултанда гэршэлхын тула ши Моисейн зарлигай ёһоор үргэл хээрэй», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 15 Тиибэшье Иисус тухай мэдээсэл бүри холуур таража, арад зон бүри олоороо тэрэниие шагнахаяа, үбшэнѳѳ аргалуулхаяа ерэжэл, ерэжэл байба. 16 Харин Иисус ѳѳрѳѳ үе үе болоод лэ эзэгүй газарта ошожо, Бурханда мүргэдэг бэлэй. 17 Нэгэтэ Галилей болон Иудей можын бүхы нютагуудһаа, Иерусалим хотоһоо ерэһэн фарисейнүүдэй болон Хуули заадаг багшанарай суглараад һуухада, Иисус хүнүүдые һургажа байба. Бурханһаа үгтэһэн шэдитэ хүсѳѳр Иисус ямаршье үбшэн эдэгээжэ шадаха байгаа. 18 Энэ үедэ саа үбшэндэ дайруулһан нэгэ хүниие шэрдэгтэйнь тэлээд абажа ерэбэ. Үбшэнтэниие гэртэ оруулжа, Иисусай урда табиха гэбэ. 19 Теэд хара мянган зоной дундуур оруулха аргагүй байжа, гэрэй орой дээрэ гаража, хушалтыень задалаад, гараһан нүхѳѳр үбшэнтэнѳѳ шэрдэгтэйнь доошонь буулгажа, Иисусай урда табиба. 20 Тэдэнэй аргагүй ехэ этигэлтэй байһыень хаража: «Нүгэлнүүдшни хүлисэгдэбэ, нүхэрни», – гэжэ Иисус тэрэ хүндэ хэлээ бэлэй. 21 Хуули заадаг багшанар болон фарисейнүүд хоорондоо зүбшэжэ: «Энэмнай хэн гээшэб? Бурханиие доромжолжо байнал. Ганса Бурханһаа ондоо хэн хүнэй нүгэл хүлисэдэг юм?» – гэлдэбэ. 22 Иисус тэдэнэй юун тухай бодожо байхые мэдээд: «Юундэ тиигэжэ сэдьхэлдээ бодобот? 23 „Нүгэлнүүдшни хүлисэгдэбэ“ гэхэдэ бэлэн хилбар гү, али „Бодоод яба!“ гэхэдэ гү? 24 Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй газар дэлхэй дээрэ нүгэл шэбэлнүүдые хүлисэхэ эрхэтэй байһые таанар мүнѳѳ мэдэхэт», – гэжэ Иисус хэлэбэ. Тиигээд саа үбшэнтэй хүндэ хандан: «Бодоод, дэбисхэрээ абаад, гэртээ хари», – гэбэ. 25 Тэрэнь хүнүүдэй хараһаар байтар бодоод, хэбтэһэн шэрдэгээ абажа, Бурханиие магтан зальбарһаар гэртээ хариба. 26 Хүн зон булта гайхажа сошожо, Бурханаа алдаршуулан: «Гайхалтай юумэ энэ үдэр үзэбэбди даа!» – гэжэ айн һүрдэн үгэлбэд. 27 Энээнэй һүүлээр Иисус газаашаа гарахадаа, алба татааша Левий гэгшын татабари суглуулдаг газартаа һуухыень хараад: «Хойноһоомни яба», – гэбэ. 28 Тэрэнь бодожо, бүхы юумэеэ орхёод, Иисусай хойноһоо ябаба. 29 Левий Иисусые гэртээ урижа, ехэ һайнаар хүндэлбэ. Тэндэнь Иисустай хамта алба татаашадшье, мүн бусадшье олон хүнүүд һуулсаа. 30 «Юундэ таанад алба татаашадтай, нүгэл хэгшэдтэй хамта эдеэлжэ, ундалжа һуунабта?» – гэжэ фарисейнүүд болон Хуули заадаг багшанар Иисусай шабинарта хандажа, гэмэр-гутар гэлдэбэ. 31 «Элүүр уладта эмшэн хэрэггүй, харин үбшэн хүнүүдтэ хэрэгтэй юм. 32 Бурханда хандахыень би үнэн сэдьхэлтэниие бэшэ, харин нүгэл хэгшэдые дуудахаяа ерээ хүнби!» – гэжэ Иисус тэдээндэ харюусаба. 33 «Иоаннайшье, фарисейнүүдэйшье шабинар үргэлжэ масаг сахижа, Бурхандаа мүргэжэ байдаг лэ, харин шинии шабинар эдихэ, уухыел мэдэнэл», – гэжэ фарисейнүүд ба Хуули заадаг багшанар Иисуста хэлэбэ. 34 Тиихэдэнь Иисус тэдээндэ харюусаба: «Таанар түрэ хурим дээрэ найрлажа байһан айлшадые хүрьгэн хүбүүнэй байха сагта масаг сахигты гэжэ баадхаха аалта? 35 Зүгѳѳр хүрьгэн хүбүүниие тэдэнһээ абаад ябаха үдэрэй ерэхэдэнь, тэдэ айлшад масаглахал». 36 Иисус тэдээндэ иимэ һургаалта үгэнүүдые хэлэбэ: «Хэншье хуушан хубсаһанда шэнэ бүдѳѳр халааһа табидаггүй бшуу. Тиигэхэ болоо һаа, шэнэ хубсаһаа хахалжа хаяад, хуушандааш тааруулжа шадахагүйл. 37 Һая нэрэһэн архияа хуушан туламда хэдэггүйл, хээ һаань, тэрэ архинь эһээд, хуушан туламаа хахалжа, архиньшье, туламыньшье хэндээшье хэрэггүй болохол. 38 Шэнэ архиие шэнэ хүхүүртэл юулэхэ ёһотой. 39 Хуушан архи уужа үзэһэн хүн шэнэ архи амталха дурагүй байдаг, юундэб гэхэдэ, „хуушан архинь дээрэ“ гэдэг ха юм».

Лука 6

1 Нэгэ субботодо Иисус шабинартаяа таряалангай газараар үнгэржэ ябаа. Шабинарынь хоолос таһалжа, альган дээрээ үйрүүлээд, орооһыень эдибэ. 2 «Субботодо хэжэ болохогүй юумэ юундэ хэнэбта?» – гэжэ фарисейнүүдэй зариманиинь хэлэбэ. 3 Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаа һэн: «Давид хаанай хамта ябалсагшадтайгаа үлэсхэлэн ябахадаа юу хэһэн тухайнь таанар уншаагүй аалта? 4 Давид хаан Бурханай гэртэ ороод, үргэлэй хилээмэ абажа эдеэд, суг ябаһан хүнүүдтээ үгэһэн байна. Харин санаартанһаа ондоо хэншье тэрэ хилээмэ эдихэ эрхэгүй байгаа». 5 Саашань Иисус: «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн субботыншье Эзэн мүн», – гэжэ нэмэбэ. 6 Иисус баһа нэгэ субботодо мүргэлэй гэртэ орожо, һургаалаа номнобо. Тэндэ баруун гараа хатанхай нэгэ хүн байгаа. 7 Субботодо хатаһан гартай хүниие эмшэлэгшэ аа гү гэжэ Иисусые зэмэлхэ һанаатай Хуули заадаг багшанар болон фарисейнүүд тэрэниие гэтэн ажаглажа байбад. 8 Иисус тэдэнэй хара һанаае мэдэжэ, хатаһан гартай хүндэ хандан: «Бодоод, эндэ хүнүүдэй урда гаража зогсо!» – гэжэ хэлэбэ. Тэрэнь бодоод, зоной урда зогсобо. 9 Иисус үнѳѳхи Хуули заадаг багшанарта болон фарисейнүүдтэ хандажа: «Субботодо бидэ һайн юумэ хэхэ гү, али муу юумэ үйлэдэхэ ёһотой гүбди? Хүнэй ами абарха гү, али һүнѳѳхэ ёһотой гүбди? Таанад юун гэхэ байнат?» – гэжэ асууба. 10 Тиигээд Иисус тэдэниие бултыень шэртэн хаража, гараа хатанхай хүндэ: «Гараа һарбай!» – гэбэ. Тэрэнэйнь гараа һарбайхада, гарынь эдэгэшэһэн байба. 11 Тиихэдэ Хуули заадаг багшанар ба фарисейнүүд галзууралдан, энэ Иисусые яахамнайб гэжэ хоорондоо зүбшэбэ. 12 Тухайлбал, тэрэл үедэ Иисус хадын оройдо гаража, бүхэли һүниндѳѳ Бурхандаа мүргэбэ. 13 Үглѳѳгүүрынь Иисус шабинараа дуудажа, тэдэнэйнгээ дундаһаа арбан хоёрыень шэлэжэ, элшэнэрээр томилбо. 14 Тэдэнь хэд бэ гэхэдэ, Симон (Иисус тэрэниие Пётр гэжэ нэрлээ), Андрей (Симон ба Андрей хоёр аха дүүнэр байгаа), Яков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, 15 Матвей, Фома, Алфейн Яков хүбүүн, зелотуудай бүлгэмэй гэшүүн Симон, 16 Яковай Иуда хүбүүн, мүн хожомынь урбаһан Иуда Искариот гэгшэд болоно. 17 Иисус шабинартайгаа хамта хада дээрэһээ буужа, тэгшэ талада тогтобо. Тэндэнь олон шабинарынь, мүн бүхы Иудей можоһоо, Иерусалимһаа, далайн эрьедэ оршодог Тир, Сидон хотонуудһаа тоогүй олон зон сугларба. 18 Тэдэ зон Иисусай номнол шагнахаяа, үбшэнһѳѳ аргалуулхаяа ерээ. Мүн ада шүдхэрнүүдтэ баригдаһан хүнүүдшье ерэжэ эмшэлүүлэн эдэгэбэ. 19 Тэдэ зон Иисуста гараараа халта хүрэхые оролдоно, юундэб гэхэдэ, тэрээнһээ шэдитэ хүсэн сасаржа, хүн бүхэниие эдэгээжэ байгаа бшуу. 20 Иисус шабинар тээшээ хараад, иигэжэ хэлэбэ: «Бурханай Һүлдые угаа хүсэгшэд, жаргалтайт, Бурханай хаан түрэ танай ха юм. 21 Мүнѳѳ үлэсхэлэн байгшад, жаргалтайт, Таанад элбэг дэлбэг эдихэ юумэтэй байхат. Мүнѳѳ уйлаашад жаргалтайт, Таанад баярладаг хүхидэг болохот. 22 Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнһээ боложо таанадые хүнүүдэй үзэн ядажа, доромжолоошье һаань, мүргэлэй гэрһээ намнаашье һаань, үнэн нэрыетнай гутаагаашье һаань, таанад жаргалтайт. 23 Мүнѳѳ таанарые үзэн ядагшадай үбгэ эсэгэнэрыньшье урдань лүндэншэдтэ баһал иимэ муугаар хандадаг байһан юм. Тиимэһээ таанадые тиигэжэ доромжолжо, дарамталжа байбалнь, ехэл баясагты, хүхижэ һүрэжэ байгты! Таанад тэнгэридэ агууехэ шагналда хүртэхэ бшуут! 24 Зүгѳѳр, таанар баяшуул, гашуудал зоболон үзэхэт, Таанад жаргалаа хүсэд эдлэжэ бараа ха юмта. 25 Мүнѳѳ дуран соогоо садхалан байгаашад, Таанар үлэн хооһон ябажа, гашуудал зоболон үзэхэт. Мүнѳѳ энеэлдэжэ ханяалдажа байгаашад, Уйлаха бархирха сагтнай ерэжэ, зобохот. 26 Таанадые бүхы хүнүүдэй аргагүй ехээр магтажа байбалнь, таанар уй гашуудал үзэхэт! Таанадые магтаашадай эсэгэнэрынь хуурмаг лүндэншэдые баһал тиигэжэ магтадаг байгаа бшуу. 27 Намайе шагнажа байгшад, таанадта иигэжэ хэлэнэб: дайсадтаа дуратай байгты, таниие үзэн ядагшадта һайниие хэгты, 28 таниие хараалай муухайгаар хараагшадые юрѳѳгты, таниие доромжологшодой түлѳѳ зальбарагты. 29 Нэгэ хасарыетнай альгадаһан хүндэ нүгѳѳ хасараа табижа үгэгты, дэгэлыетнай буляажа абаһан хүндэ самсаяа тайлажа үгэгты. 30 Танһаа юумэ эриһэн хүндэ хэрэгтэйень үгэгты, юумыетнай абаа һаань, һѳѳргэнь бү нэхэгты. 31 Бусад хүнүүд танда ямараар хандаһай гэжэ һананабта, тон тэрээндэл адляар таанад ѳѳһэдѳѳ хүнүүдтэ хандагты. 32 Таанадта хайра дуратай зонииел хайрлажа байбалтнай, Бурхан таниие магтаха аал? Нүгэлтэншье ѳѳһэдыень энхэрэн талархадаг хүнүүдтэ дуратай байдаг ха юм. 33 Тандал һайниие хэһэн хүнүүдтэ һайниие хэдэг һаатнай, Бурхан тэрэнэйтнай түлѳѳ танда талархаха аал? Нүгэлтэншье ѳѳһэдтэнь һайн хүнүүдтэ һайнаар хандадаг ха юм! 34 Бусаажа үгэхэ гэжэ найдаһан хүндѳѳл юумэ урьһалдаг һаатнай, Бурхан тэрэнэйтнай түлѳѳ танда талархаха аал? Нүгэлтэншье бэе бэедээ юумэ зээлеэр үгэлсэхэдѳѳ, һѳѳргэнь тэрэнээ бүхэлеэр бусаажа абахаар үгэдэг ха юм. 35 Харин таанад дайсадаа энхэрэгты, һайниие хэгты, харюудань юушье хүлеэнгүй урьһаар үгэгты. Тэрэнэйнгээ түлѳѳ агууехэ шагналда хүртэхэт, Дээдын Бурханай үхибүүд байхат. Ашые харюулдаггүй, муу һанаатай хүнүүдтэшье Бурхан энэрхы һайн байдаг бшуу. 36 Эсэгынтнай танаа энхэржэ хайрлажа ябадагтал адляар таанадшье бусад зониие энхэржэ хайрлажа ябагты. 37 Бусад зониие бү шүүбэрилэн зэмэлэгты, тиигэбэл Бурхан таанадые шүүбэрилэн зэмэлхэгүй. Бусадые бү муушалагты, тиихэдээ ѳѳһэдѳѳ муушалуулхагүйт. Бусадые хүлисэжэ байгты, тиихэдэтнай Бурхан таанадые хүлисэхэ. 38 Бусад зондо юумэ үгэдэг байбалтнай, Бурханшье таанадта үгэжэ байха. Үгэһэн юумэнтнай элбэг дэлбэгээр, хэмжээнһээ үлүүгээр, обогор болоод, хормойдотнай дүүрэн бусажа ерэхэ. Хүндэ ямар хэмжээгээр юумэ үгэнэт, тиимэл хэмжээгээр Бурхан ѳѳһэдтэтнай үгэхэ». 39 Иисус тэдээндээ иимэ һургаалта үгэнүүдые хэлэбэ: «Һохор хүн һохор хүниие хүтэлэн ябажа шадаха аал? Хоюулаа нүхэ руу унаха бэшэ гү? 40 Шабинь багшаһаа үлүү байхагүй, харин эрдэмдэ һурахадаал, багшынгаа зэргэ боложо шадаха. 41 Нүхэрэйнгѳѳ нюдэндэ байһан гэшүүһэ хараад, ѳѳрынгѳѳ нюдэндэ байһан модо юундэ обёорногүйбши? 42 Ѳѳрынгѳѳ нюдэндэ байһан модо харахагүй аад лэ: „Байза, би шинии нюдэндэ ороод байһан гэшүүһэ гаргаһууб“, – гэжэ яажа хэлэхэ болонош? Хоёр нюуртан! Түрүүшээр ѳѳрынгѳѳ нюдэнэй модо гарга, тиигээ һаа, нүхэрэйнгѳѳ нюдэнэй гэшүүһэ яажа гаргахые мэдэхэлши. 43 Һайн модондо муу үрэ жэмэс ургадаггүй, харин муу модонһоо һайн үрэ жэмэс гарадаггүй. 44 Модоной шанарынь үрэ жэмэсээрнь мэдэгдэдэг! Үүргэнэ модондо үзэм жэмэс ургадаггүй, үрмэдэһэ һѳѳгһѳѳ үзэм жэмэс гарадаггүй. 45 Һайн хүн сэдьхэлэйнгээ үнэтэ баялиг сооһоо һайнииень гаргадаг, харин хара һанаатай хүн харата дорой сэдьхэлэйнгээ суглуулбариһаа мууень гаргадаг. Зүрхэ сэдьхэлдэ байһан юумэн хэлэнэй үзүүртэ гарадаг ха юм. 46 Минии зааһанай ёһоор һайн юумэ үйлэдэхэгүй аад, юунэйхиие Дээдын Эзэн, Дээдын Эзэн гэжэ намайе нэрлэнэбта? 47 Намда ерэжэ, һургаалыемни шагнаһан, тэрэниием бэелүүлһэн хүн хэндэ адлиб гэжэ таанадта хэлэжэ үгэһүү. 48 Жэшээнь, нэгэ хүн газар гүнзэгыгѳѳр малтажа, гэрэйнгээ һуури шулуун дээрэ табиба гэе. Ехэ үер боложо, тэрэ гэртэнь уһан эбхэрэн ерэбэшье, һууриһаань хүдэлгэхэгүй, юундэб гэхэдэ, тэрэ гэр һайнаар баригдаһан байна. Һургаалыемни шагнажа, бэелүүлжэ байһан хүн тиимэ гэр баригшада адли. 49 Харин һургаалыем шагнаад, тэрэниие дүүргэдэггүй хүн гэрээ шулуун һууригүйгѳѳр газар дээрэ бариһан хүндэл адли. Уһанай эбхэрэн ерэхэдэ, тэрэ гэрынь дары бутаржа, эбдэржэ һалаха».

Лука 7

1 Эдэ бүгэдые хүн зондо хэлэһэн хойноо Иисус Капернаум хото ошобо. 2 Тэрэ хотодо зуунай нэгэ даргын эгээн шухала хэрэгтэй зарасань хүндѳѳр үбшэлѳѳд, үхэхѳѳ хэбтэбэ ха. 3 Тэрэ дарга Иисус тухай дуулахадаа, «Манайда ерэжэ, зарасыемни абарыт даа» гэһэн гуйлтатайгаар тэрээндэ еврейнүүдэй ахамадуудые эльгээгээ һэн. 4 Ахамадууд Иисуста ерэжэ: «Энэ хүмнай туһа хүргэмѳѳр һайн хүн юм. 5 Энэ хүн арад зондомнай дуратай юм, манда ѳѳрѳѳ мүргэлэй гэр барижа үгѳѳ юм», – гэжэ ехэтэ гуйба. 6 Тиимэһээ Иисус тэдээнтэй ошолсобо. Гэртэнь дүтэлжэ ябахадань, зуунай дарга урдаһаань нүхэдѳѳ эльгээжэ: «Эзэн, бэеэ бү зобоогты даа. Би таниие гэртээ оруулхаар бэшэ ахир дорой амитанби. 7 Тиимэһээ би ѳѳрѳѳ танда ошохоёо зүрхэлѳѳгүйб. Гансал зарлигаа буулгажа хайрлыта, тиибэлтнай зарасамни эдэгэшэхэл. 8 Ушарынь хэлэбэл, бишье баһал дээрээ ноёдтой, мүн мэдэлдээ сэрэгшэдтэй хүнби. Тэдэнэйнгээ нэгэндэнь: „Ошо“ гэхэдэм ошодог, нүгѳѳдэдэнь: „Ерэ“ гэхэдэм ерэдэг, зарасадаа: „Тэрээниие хэ“ гэхэдэм хэдэг юм». 9 Иисус энээниие дуулаад, ехээр гайхаба. Тиигээд дахажа ябаһан олон зон тээшэ эрьежэ: «Би израильшуудайшье дунда иимэ һүзэг этигэлтэй хүниие үзѳѳгүйб», – гэбэ. 10 Даргын эльгээһэн хүнүүдэй һѳѳргѳѳ бусажа ошоходонь, зараса эдэгэшоод байгаа һэн. 11 Удангүй Иисус Наин хото ошоо һэн. Тэрээниие шабинарынь, мүн хүн зон олоороо дахажа ябаа. 12 Хотын хаалгада хүрэхэдэнь, олон зон наһа бараһан хүниие хүдѳѳлүүлжэ ябаба. Тэрэнь бэлбэһэн эхын ори ганса хүбүүн байгаа. 13 Иисус эхыень харахадаа, аргагүй ехээр хайрлажа: «Бү уйла», – гэжэ хэлэбэ. 14 Тиигээд хажуудань ошожо, тэлүүрэйнь ойро хүрэбэ. Тэлэжэ ябаһан хүнүүд зогсоодхибо. Иисус наһа бараһан хүндэ: «Залуу хүбүүн, бодо!» – гэжэ хэлэбэ. 15 Наһа барагшань тэлүүр дээрээ һуугаад, юумэ хэлэжэ эхилээ һэн. Иисус тэрэ хүбүүе эхэдэнь абаашажа үгэбэ. 16 Хүн зон бүгэдэ айн һүрдэбэ, Бурханиие алдаршуулан магтаба: «Агууехэ лүндэншэ манай дунда мүндэлбэл, арад зондоо туһалхаяа Бурхан морилжо ерэбэл», – гэлдэбэ. 17 Иисус тухай энэ мэдээсэл бүхы Иудей уласаар, оршон тойронхи газар нютагуудаар тараба. 18 Энэ ушар тухай Иоаннда шабинарынь дуулгаба. 19 Иоанн хоёр шабияа дуудажа: «Ерэхэ ёһотойнь ши гээшэ гүш, али бидэ ондоое хүлеэхэ ёһотой гүбди гээд һуража ерэгты», – гэжэ тэдэнээ Иисуста эльгээбэ. 20 Тэдэнь Иисуста ерээд: «Бурханһаа заларжа ерэхэ ёһотойнь та гээшэ гүт, али бидэ ондоое хүлеэхэ гүбди гээд мэдэжэ ерэхыемнай Уһаар арюудхагша Иоанн танда эльгээгээ», – гэжэ хэлэбэ. 21 Эгээл энэ үедэ Иисус олон хүнүүдые үбшэ хабшанһаань эдэгээбэ, ада шүдхэрнүүдһээнь сүлѳѳлбэ, олон һохор хүниие хараатай болгобо. 22 Иисус Иоаннай шабинарта хандажа: «Һохор хүнүүдэй дахин харадаг болоһые, дохолон хүнүүдэй ябадаг болоһые, арһанай халдабарита үбшэнтэй хүнүүдэй арюудхагдаһые, дүлии хүнүүдэй һонор болоһые, үхэһэн хүнүүдэй үндын бодоһые, үгытэй хүнүүдэй Бурханай хаан түрэ тухай номнол дуулаһые, хараһанаа, мүн дуулаһанаа Иоаннда ошожо хэлэгты. 23 Нам тушаа һэжэг түрѳѳгүй хүн жаргалтай юм», – гэжэ хэлэбэ. 24 Иоаннай шабинарай ябаһан хойно Иисус арад зондоо Иоанн тухай хэлэжэ оробо: «Иоаннда сүл губи руу ошоходоо, ямархан юумэ харахаяа найдаабта? Һалхинда найгалзажа байһан хулһа харахаяа гү? 25 Таанар юу үзэхэеэ тиишэ ошообта? Зѳѳлэн хубсаһа үмдѳѳд ябаһан хүниие гү? Теэд ялагар салагар, үзэсхэлэн һайханаар хубсалһан хүнүүд хаанай ордонуудтал ажаһуудаг ха юм. 26 Таанар юу үзэхэеэ тиишэ ошообта? Лүндэншые гү? Тиимэ даа, тиихэдэ таанад лүндэншэһѳѳ дээгүүр хүниие хараалта гэжэ таанарта хэлэнэб. 27 Нангин Бэшэг соо: „Шинии ябаха харгы бэлдэхыень би түрүүндэшни ѳѳрынгѳѳ Эльгээмэлые ябуулнаб“, – гэжэ Бурхан Иоанн тухай хэлэнэ. 28 Иоаннһаа агууехэ хүн эхын умайһаа түрѳѳгүй юм. Зүгѳѳр Бурханай хаан орондо байгшадай эгээлэй багань Иоаннһаа ехэ юм». 29 Иоаннай һургаһан ёһоор уһаар арюудхуулһан бүхы зон, тэрэнэй тоодо алба татаашадшье, Иисусай хэлээшые шагнаад, Бурханиие алдаршуулба. 30 Харин Иоаннай һургаһанай ёһоор уһаар арюудхуулхаһаа арсаһан фарисейнүүд болон Хуули заадаг багшанар Бурханай айладхаһан зарлигые дуулаха дурагүй байба. 31 Иисус үргэлжэлүүлэн хэлэбэ: «Зай, энэ оршон үеын зониие хэд юудтэй жэшэлтэйб, юрэдѳѳ эдэнэр хэдтэй адли гээшэб? 32 Эдэнэр газаа һууһан үхибүүдэй: „Бидэнэй жэмбүүрээр наадахада, таанар хатараагүйт. Бидэнэй гунигтай дуу дуулахада, таанар уйлаагүйт“, – гэжэ бэе бэедээ хэлэһэндэл адли юм. 33 Иоаннай ерэхэдээ, хилээмэ эдидэггүй, архи уудаггүй байхадань, таанар тэрэниие „ада шүдхэртэ барюулһан хүн“ гэбэт. 34 Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй ерээд, юумэ эдидэг, дарһа болгодог байхадань, таанар „Харыт, энэмнай эдимэр, архиншан, алба татаашадай, нүгэл хэгшэдэй нүхэрынь байнал“ гэбэт. 35 Тиигэбэшье Бурханай сэсэн мэргэниинь үри хүүгэдээрнь баталагдадаг юм». 36 Нэгэ фарисей Иисусые үдын хоолдо гэртээ уриба. Иисус гэртэнь орожо, хоол барихаяа һууба. 37 Хотын зоной дунда нүгэлтэй гэжэ суурхаһан нэгэ эхэнэр Иисусые фарисейндэ хоол барина гэжэ дуулаад, шабар домбо соо һайхан хангалтай тоһо абажа ерээ. 38 Тиигээд Иисусай ара талада хүлдэнь һуугаад, уйлажа байгаад, нюдэнэйнгѳѳ нулимсаар хүлыень угааба, толгойнгоо үһѳѳр аршан, таалан, һайхан хангалтай тоһо хүлдэнь түрхибэ. 39 Гэртээ Иисусые уриһан фарисей иигэжэ байһыень хараад: «Энэ хүн үнэхѳѳрѳѳ лүндэншэ байгаа һаа, хүлыень ямар эхэнэрэй хүрэжэ байһые мэдэхэл һэн даа; нүгэлтэй эхэнэр байна гэжэ тухайлхал һэн даа», – гэжэ зосоогоо бодобо. 40 Теэд Иисус тэрээндэ: «Симон, би шамда нэгэ юумэ хѳѳрэһүү», – гэбэ. «Хѳѳрыш даа, багша», – гэжэ Симон харюусаба. 41 «Нэгэ хүн хоёр хүндэ мүнгэ урьһалаа һэн ха: нэгэндэнь – табан зуун динари, нүгѳѳдэдэнь – табин динари. 42 Тэдэ хоёрой үриеэ бусааха аргагүй байһыень ойлгоод, мүнгэ урьһалагша хоюулыень хүлисѳѳ һэн. Үрииень хүлисэгшэдэ тэдэ хоёрой алиниинь үлүү ехээр энхэрхэ байнаб?» – гэжэ Иисус һураба. 43 «Ехэ үритэй байжа хүлисүүлһэн хүниинь ааб даа гэжэ һананаб», – гэжэ Симон харюусаба. «Зүб хэлэнэш», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 44 Тиигээд эхэнэр тээшэ эрьелдэн, Симондэ хэлэбэ: «Энэ эхэнэрые харана гүш? Танайда ороходом, ши хүл угааха уһа үгѳѳгүйш, харин энэ эхэнэр нюдэнэйнгѳѳ нулимсаар хүлыем угаагаад, үһѳѳрѳѳ аршаа. 45 Ши намайе таалаагүйш, харин энэ эхэнэр танайда орохоһоом хойшо хүлыем таһалгаряагүй таалажа байгаа. 46 Ши толгойем оливай тоһооршье түрхеэгүйш, харин энэ эхэнэр үнэтэй хангалтай ургамалай тоһоор хүлыем түрхеэ. 47 Энэ эхэнэрэй хэһэн олон нүгэлынь хүлисэгдѳѳ. Тиимэһээл энэ намайе иимэ ехээр энхэржэ хайрлажа байна. Зүгѳѳр багаар хүлисүүлэгшэд бирагүйхэн энхэрэл хайра үзүүлдэг юм». 48 Тиигээд Иисус эхэнэртэ: «Нүгэлшни хүлисэгдэбэ», – гэжэ хэлэбэ. 49 Бэшэ айлшадынь доро дороо: «Нүгэл хүлисэжэ байдаг энэ хүмнай хэн гээшэб?» – гэжэ бодобо. 50 «Этигэлшни шамайе абарба, амгалан мэндэ ябыш даа», – гэжэ Иисус үнѳѳхи эхэнэртэ хэлэбэ.

Лука 8

1 Удаань Иисус хото турануудаар, хүдѳѳ нютагуудаар ябажа, Бурханай хаан түрэ тухай Һайн мэдээсэл номнобо. Тэрээнтэй хамта арбан хоёр шабинарынь ябалсаа. 2 Мүн Иисусаар үбшэн зоболонгоо эдэгээлгүүлһэн, ада шүдхэрнүүдээ намнуулһан хэдэн эхэнэрнүүд тэрээнтэй ябалсаа гэбэл: бэеһээн долоон ада шүдхэр гаргуулһан Мария Магдалина, 3 Ирод хаанай түшэмэл Хуза гэгшын Иоанна һамган, Сусанна болон бусад олон хүнүүд ябалсаба. Тэдэ эхэнэрнүүд Иисусые, шабинарыень тэдхэжэ байгаа. 4 Нэгэтэ хото бүхэнһѳѳ хүн зоной олоороо суглархада Иисус иимэ һургаалта үгэнүүдые хэлэбэ: 5 «Нэгэ таряашан таряа тарихаяа гараба. Үрэһэеэ сасахадань, зариманиинь харгын хажууда унажа гэшхүүлбэ, шубууд тэдэнииень тоншобо гэхэ. 6 Зарим үрэһэниинь шулуутай газар унажа, бултайгааш һаа, шииг нойтогүйдэжэ, гандашаба. 7 Бэшэ зарим үрэһэниинь үүргэнын дундуур унажа, тэндэнь ехээр ургаһан буртаг үбһэндэ даруулшаба. 8 Зарим үрэһэниинь үрэжэлтэй газарта унажа бултайгаад, һайн ургаса үгэбэ: тариһан үрэһэнһѳѳнь зуу дахин ехэ ургаса гараба». Түгэсхэлдэнь Иисус: «Шэхэтэй юм һаа, анхарагты», – гэһэн үгэнүүдээр хѳѳрѳѳгѳѳ дуусхаба. 9 «Энэ һургаалта үгэнүүдтнай ямар удхатай юм?» – гэжэ шабинарынь Иисусһаа һурабад. 10 «Бурханай хаан түрэ тухай гүн нюусанууд таанадтал тайлбарилагдана, харин бусад хүнүүдтэ һургаалта үгэнүүдээр лэ хэлэгдэнэ. Тиимэһээ тэдэнэр хаража, шагнажа байһан мүртѳѳ үнэн удхыень ойлгодоггүй. 11 Эдэ һургаалта үгэнүүдэй удха иимэ: үрэһэн гээшэнь Бурханай үгэ мүн. 12 Харгын хажууда унаһан үрэһэн гээшэнь – Бурханай номнол үгэнүүдые шагнагшад мүн, теэд удаань шолмос ерэжэ, ойлгоһон юумыень сэдьхэлһээнь ходолжо абаашана, тиихэдэнь тэдэ хүнүүд этигэхэеэ болижо, абарагдахагүй болоно. 13 Шулуутай газарта унаһан үрэһэн гээшэнь – номнол үгэнүүдые шагнаад, тэрэниие ойлгожо баярлабашье, тэрэ үгын сэдьхэлдэнь гүнзэгы үндэһэлѳѳгүй ушарһаа тиимэ хүнүүд саг зуура һүзэглэбэшье, хатуу бэрхэ сагай ерэхэдэ һүзэглэхэеэ болишодог. 14 Үүргэнэ соо унаһан үрэһэн гээшэнь – номнол үгэнүүдые шагнабашье, урдынхидаал адли хубиингаа хэрэгтэ дашуурһаар, эд зѳѳриин барлаг болоһоор, бэеэ жаргуулха шуналда абтаһаар ямаршье аша үрэ асарангүй һалагшад тухай хэлэгдэнэ. 15 Үрэжэлтэй газарта унаһан үрэһэн гээшэнь – номнол үгэнүүдые шагнажа, сэдьхэлдээ бүхѳѳр хадагалжа, тэсэбэритэй ябажа, аша үрэ асарагшад тухай хэлэгдэнэ. 16 Зула аһаагаад, хэншье тэрэнээ амһартаар бүглэдэггүй, орон дороо табидаггүй, харин ороһон хүнэй гэрэлыень харахын тула табюур дээрэ табидаг ха юм. 17 Эгээл тэрээн шэнги элидэ гараагүй далда юумэн байхагүй, мэдээжэ болоогүй нюуса байхагүй. 18 Таанар анхаралтайгаар шагнагты! Ушарынь юуб гэбэл, юумэтэй байһан хүндэ нэмэгдэжэ үгтэхэ. Юумэгүй байһан хүнһѳѳ ѳѳртэнь бии гэжэ һанаһан һүүлшын юумэнииньшье абтаха». 19 Эжынь, дүүнэрынь Иисуста ерэбэ. Хара мянган зоной байһан дээрэһээ ѳѳртэнь ойртожо шадабагүй. 20 «Эжышни, дүүнэршни шамтай уулзахаяа ерээд, газаа байна», – гэжэ хүнүүд Иисуста дуулгаба. 21 «Бурханай үгэ шагнажа, тэрэ үгѳѳр ябагшад хадаа эжымни, аха дүүнэрни гээшэ», – гэжэ Иисус харюусаба. 22 Нэгэтэ Иисус шабинартаяа онгосодо һууба. «Далайн нүгѳѳ эрьедэ гараябди», – гэжэ тэрэ хэлээ. Тиигээд тэдэнэр эрьеһээ холодобо. 23 Онгосоор тамарха зуураа Иисус унташаба. Гэнтэ ехэ шанга һалхин буужа, онгосо руунь уһан орожо, шэнгэхэ аюул тохёолдоо һэн ха. 24 Шабинарынь Иисусые һэреэжэ: «Багша! Багша! Уһанда шэнгэжэ хосорхоёо байналди!» – гэбэд. Иисус һэреэд, дошхорһон һалхиие, долгитоһон уһые хорибо. Тиихэдэнь далай аалин номгон болошобо. 25 «Таанарай этигэлтнай яашоо гээшэб?» – гэжэ Иисус шабинарһаа һураба. Тэдэнь ехээр гайхаһан, һүрдэһэн амитад: «Энэ һалхи, уһанда захиралта үгэжэ, мэдэлдээ оруулдагнай Хэн гээшэб?» – гэжэ хоорондоо хэлсэбэ. 26 Тэдэнэр онгосоороо Галилей далайн нүгѳѳ эрьедэ оршодог Гераса хотын тушаа тамаржа ерэбэ. 27 Иисусай онгосоһоо буужа эрье дээрэ гарахада, досоогоо ада шүдхэрнүүдтэй хотын нэгэ хүн дайралдаба. Тэрэ хүн үнинэй хубсаһа хунар үмдэхэеэ, гэртэ байхаяа болёод, агы соохи үхээриин газарта байрладаг һэн ха. 28 Иисусые хараһаар тэрэ хүн хашха хуугай табяад, хүлдэнь унажа: «Иисус, Дээдын Бурханай Хүбүүн, би танда ямар хамаатай хүнбиб? Намайе бү зобоогыт даа, ехэтэ гуйнаб!» – гэжэ ори дуу табиба. 29 Юундэ тиигээб гэхэдэ, Иисус тэрэ хүн сооһоо үтэр гара гэжэ ада шүдхэртэ захираа бшуу. Тэрэ хүнэй досоонь ада шүдхэр оло дахин шэгэжэ ородог байгаа бшуу. Хүнүүд тэрэ зоболонтые хүлеэдшье, гэнжэдэ һуулгаадшье, харууһалаадшье ядалсаа һэн. Досоонь ороһон ада шүдхэр гэнжыень таһа татаад, тэрээниие эзэгүй хооһон газарта намнажа абаашадаг байгаа. 30 «Нэрэшни хэн бэ?» – гэжэ Иисус тэрээнһээ һураба. «Үй түмэн», – гэжэ тэрэ харюусаба. Юундэб гэхэдэ, тоогүй олон ада шүдхэрнүүд тэрэ хүнэй досоонь орожо, шэгэшоод байгаа бшуу. 31 «Маниие тамын оёоргүй нүхэ руу оро гэжэ бү баалыт даа», – гэжэ ада шүдхэрнүүд Иисусые гуйжа оробо. 32 Ехэ һүрэг гахай хадада бэлшэжэ ябаа. «Тэдэ гахайнуудта шэгэжэ орохыемнай зүбшѳѳгыт даа», – гэжэ ада шүдхэрнүүд Иисусые гуйба. Иисус зүбшѳѳгѳѳ һэн. 33 Хүнэй бэеһээ гараад, ада шүдхэрнүүд гахайнууд руу оробо. Гахайн һүрэг гүйлдэжэ, эгсэ эрье дээрэһээ далай руу һүрэжэ, уһанда шэнгэшэбэ. 34 Гахай адуулагшад тиимэ юумэ хараад, тэндэһээ гүйлдэжэ, хото хүдѳѳгѳѳр үзэһэн ушар тухайгаа хѳѳрэбэ. 35 Юунэй болоһые харахаяа хүн зон ерэхэдээ, ада шүдхэрѳѳ гаргуулжа, элүүр ухаантай, эдэгэһэн хүнэй хубсаһа хунараа үмдэнхэй, Иисусай хүлдэ һуужа байхые хараад, айн һүрдэбэ. 36 Досоогоо ада шүдхэртэй хүнэй яажа эдэгэхые хараһан хүнүүд ерэһэн зонтой һониноороо хубаалсаба. 37 Тэнсэлгүйгѳѳр айн һүрдэһэн Герасын бүхы зон Иисусые нютагһаань гаража ябахые гуйба. Иисус онгосодоо һуужа, Галилейдээ бусаба. 38 Досооһоо ада шүдхэрнүүдээ гаргуулһан үнѳѳхи хүниинь суг ябалсахаар зүбшѳѳл гуйба. Теэд Иисус тэрэниие абангүй: 39 «Гэртээ хари, Бурханай хэды ехэ юумэ бүтээһэн тухай хүн зондо хѳѳрэ», – гэжэ хэлэбэ. Тэрэ хүн Иисуста аргалуулһан тухайгаа бүхы хотоор ябажа хѳѳрэбэ. 40 Иисусай бусажа ерэхэдэнь, үнинэй хүлеэжэ байһан арад зон тэрэниие баяртайгаар угтаба. 41 Нэгэ Иаир гэжэ нэрэтэй мүргэлэй гэрэй даргань Иисуста ерээ һэн. Тэрэ хүн Иисусай хүлдэ унан мүргэжэ: «Манайда морилжо хайрлыт даа», – гэжэ гуйба. 42 Юундэ тиигээб гэхэдэ, тэрэнэй арбан хоёртойхон ори ганса басаганиинь ехээр үбшэлѳѳд, үхэхэ туйлдаа хүрэһэн байгаа. Иисусай тэрэ айлда ошожо ябахада, тэрэниие тойроод хүн зон олошорбо. 43 Нэгэ эхэнэр арбан хоёр жэлдэ шуһа гоожоод тогтодоггүй ушарһаа ехээр зобожо байгаа. Эмшэдтэ аргалуулжа, хамаг зѳѳри зѳѳшэеэ бараашье һаа, тэрэ эдэгээгүй ябаа. 44 Тэрэ эхэнэр Иисусай араһаа ерэжэ, хубсаһандань гараараа халта хүрэбэ ха. Тэрэ дороол шуһаниинь тогтошобо. 45 «Хэн намайе хүрѳѳб?» – гэжэ Иисус һураба. Тэндэ байһан хүнүүдэй бил хүрѳѳгүйб гэжэ булта хэлэхэдэнь, Иисустай суг ябаһан Пётр болон бусад шабинарынь: «Таниие тойроод байһан зон эндэ тэндэһээтнай түринэл. „Хэн намайе хүрѳѳб“ гэжэ юундэ асуугаа юмта?» – гэбэ. 46 «Үгы даа, нэгэл хүн намайе хүрѳѳ. Бэеһээмни элшэ хүсэнэй гарахые мэдэрээб», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 47 Нюужа шадахагүйгѳѳ ойлгоһон тэрэ эхэнэр Иисусай ойро шэшэрэн ерэжэ, хүлдэнь унаад, Иисуста юундэ хүрэһэнѳѳ, хайшан гэжэ тэрэ дороо эдэгэһэнээ бүхы зондо дуулгаба. 48 «Басаган, этигэлшни шамайе абараа. Амгалан тайбан ябаарай», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 49 Иисусай иигэжэ хэлэжэ байхада, мүргэлэй гэрэй даргада нэгэ хүн ерэжэ: «Басаганшни наһа барашабал даа. Багшые үшѳѳ зобоогоод яахабши даа», – гэбэ ха. 50 Харин ерэһэн хүнэй хэлэһые дуулаһан Иисус: «Бү ай. Этигээд лэ бай, басаганшни элүүр мэндэ байха», – гэжэ Иаирта хэлэбэ. 51 Тэрэ айлда ерэжэ, сугтаа ябаһан хүнүүдһээ гансал Пётр, Иоанн, Яков болон тэрэ басаганай эхэ эсэгэ хоёрто орохыень зүбшѳѳгѳѳд, ондоо нэгэшье хүниие оруулбагүй. 52 Хүн зон булта басагые алдаһандаа шаналжа, үбсүүгээ альгадан уйлалдажа байгаа. «Бү бархиралдагты. Энэ басаган наһа бараа бэшэ, миин лэ унтажа байна», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 53 Басагые үхэшѳѳ гэжэ мэдэжэ байһан зон Иисусые наада барин энеэлдэбэ. 54 Иисус үнѳѳхи басагые гарһаань баряад: «Басаган, бодо даа!» – гэжэ шангаар хэлэбэ. 55 Басаган амидыржа, тэрэ дороо бодобо. Басагаяа эдеэлүүлхыень Иисус захиба. 56 Басаганай аба эжы хоёр гайхахын ехээр гайхаа һэн. Зүгѳѳр энэ болоһон ушар тухай хэндэшье бү хэлэгты гэжэ Иисус тэдээндэ захиба.

Лука 9

1 Иисус арбан хоёр шабияа дуудажа, бүхы ада шүдхэрнүүдые даран гаргаха, үбшэнүүдые аргалха хүсэ шадабари, эрхэ засаг тэдэндээ олгобо. 2 Удаань Бурханай хаан түрэ тухай номнохыень, үбшэнтэниие эдэгээхыень тэдэнээ эльгээбэ. 3 «Харгыдаа тулга таягшье, туулмаг сүүмхэшье, эдихэ юумэшье, мүнгэшье, һэлгэхэ хубсаһашье, бүри юушье бү абагты. 4 Шэнэ газар ерээд, ямар айлда буунабта, тэрэ нютагһаа гаража ошотороо тэрэл айлдаа байгты. 5 Харин таанадые хүн зоной хүлеэжэ абахагүй байбалнь, хотоһоонь гарахадаа, хүлдэтнай халдаһан тооһо һэжэрэн дурагүйлхэһэнѳѳ мэдүүлээрэйгты», – гээд Иисус захиба. 6 Тиин шабинарынь хүдѳѳ нютагуудаар ябажа, Һайн Мэдээсэл номнобо, ябаһан газартаал үбшэнтэниие эдэгээбэ. 7 Боложо байһан эдэ ушарнууд тухай дуулаад, Ирод хаан ехэл сошожо мэгдэбэ, юундэб гэхэдэ, нэгэ зариман Иоанн үхэһэнѳѳ амидыраа гэжэ хэлсээ. 8 Нүгѳѳ зариман Илия ерээ гэлдээ, баһа бусад зониинь эртэ урдын лүндэншэдэй нэгэн амидыраа гэжэ хэлсээ. 9 «Би Иоаннай тархи таһалуулаа бэлэйлби. Теэд хүн зоной анхарал иигэжэ татажа байһан энэ хэн гээшэб?» – гэжэ Ирод хэлээд, Иисустай уулзахаяа һанаа һэн ха. 10 Элшэнэр Иисуста бусажа ерээд, юу хэһэн тухайгаа хѳѳрэбэ. Иисус тэдэнээ дахуулжа, бусадһаа холодон, Бетсаида гэжэ хото ошобо. 11 Теэд арад зон хайшаа ошоһыень мэдээд, хойноһоонь дахабад. Иисус тэдэниие һайнаар угтажа, Бурханай хаан түрэ тухай айладхаба, бэе муутайшуулые аргалжа эдэгээбэ. 12 Нара орохо дүхэжэ байхада арбан хоёр шабинарынь Иисуста ерэжэ: «Бидэ мүнѳѳ эзэгүй сүл газарта байнабди, дахажа ябаһан эдэ олон зоноо хажуугаархи тосхон, хүдѳѳ нютаг руу эльгээгты, тэндэ хонохо, эдеэлхэ газараа олог лэ», – гэбэд. 13 «Таанад ѳѳһэдѳѳ эдэ зондо эдихэ юумэ үгэгты», – гэжэ Иисус шабинартаа хэлэбэ. «Бидэ оройдоол табан монсогор хилээмэтэй, хоёр загаһатай байнабди. Эдэ зондо эдихэ юумэ худалдажа абаагүй һаа, бултандань хүртэхэгүйл», – гэжэ тэдэнь харюусаба. 14 Табан мянга шахуу ганса эрэшүүл тэндэ ябалсаа бшуу. «Эдэ зониие таби-табин хүнѳѳр бүлэглүүлэн һуулгагты!» – гэжэ Иисус шабинартаа хэлэбэ. 15 Тэдэнь бүхы зониие бүлэг бүлэгѳѳрнь таһалжа һуулгаба. 16 Иисус тэрэ табан монсогор хилээмэ, хоёр загаһа абаад, тэнгэри ѳѳдэ шэртэн, Бурханда баяр баясхалан хүргѳѳд, хилээмэ загаһаяа хухалаад лэ, зондо хубаахыень шабинартаа дамжуулба. 17 Хүнүүд булта эдеэлжэ садаа. Үлѳѳдэһыень суглуулхадань, арбан хоёр түрсүүг болоо һэн. 18 Нэгэтэ Иисусай гансаараа Бурханда зальбаржа байхада, тэрээндэ шабинарынь ерэбэ. «Намайе арад зон хэн гэжэ һанана хаб?» – гэжэ Иисус тэдэнһээ һураба. 19 «Зариман таниие Уһаар арюудхагша Иоанн гэлсэнэ, нүгѳѳ зариман Илия гэлсэнэ, харин бусадынь эртэ урдын лүндэншэдэй нэгэниинь амидыраа гэжэ һанана», – гээд шабинарынь харюусаба. 20 «Таанар намайе хэн гэжэ һананабта?» – гэжэ Иисус һураба. «Бурханай табисуурташ гэжэ һананабди», – гэжэ Пётр харюусаба. 21 «Энээн тухай хэндэшье ама бү гарагты», – гэжэ Иисус шабинартаа хатуугаар захиба. 22 Тиигээд үшѳѳ хэлэбэ: «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн аргагүй ехээр зобохо, ахамадууд, ахамад санаарта болон Хуули заадаг багшанар тэрээнһээ арсаха. Тэрээниие алаха, теэд гурбадахи үдэртѳѳ тэрэ дахин амидырха». 23 Тиигээд Иисус бүхы хүнүүдтэ хандажа хэлэбэ: «Намтай ябалсаха дуратай хүн ѳѳр тухайгаа бодохоёо болёод, үдэр бүхэн хэрээһэеэ үргэлѳѳд, хойноһоомни яба. 24 Ушарынь хэлэбэл, ами наһаяа абарха һанаатай хүн тэрэнээ алдаха, харин минии түлѳѳ ами наһаяа үгэбэл, тэрэнээ абарха. 25 Хүн бүхы дэлхэйе олзолоод, харин ами бэеэ һүнѳѳһэн гү, али гэмтээһэн байбал, ямар ашаг олзотой байхаб даа? 26 Намһаа, минии һургаалһаа эшэбэлтнай, би, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн хожом ѳѳрынгѳѳ, Эсэгынгээ, мүн Бурханай Эльгээмэлнүүдэй алдар нэрэ нэрлүүлэн, энэ дэлхэйдэ ерэхэдээ, таанадһаа ѳѳрѳѳшье эшэхэб. 27 Эндэ байгшадай зариман Бурханай хаан түрэ үзѳѳгүйдѳѳ үхэхэгүй гэжэ таанадта үнэн зүрхэнһѳѳ хэлэхэ байнаб!» 28 Иигэжэ хэлэһэнэйнгээ һүүлээр найма хоноод, Иисус Пётр, Иоанн, Яков гурбые абаад, Бурхандаа зальбархаяа хадын оройдо гараба. 29 Мүргэжэ байхадань, Иисусай шэг шарай гэнтэ хубилжа, хубсаһаниинь ялалзан, саб сагаан болошобо. 30 Гэнтэ Иисустай хѳѳрэлдэжэ байһан хоёр хүн харагдаба. Тэдэ Моисей Илия хоёр байгаа. 31 Тэнгэриин алдараар толорон бии болоһон тэдэ хоёр Иерусалим хотодо Иисусай нүгшэлэй ямар удхатай байха тухай хэлээ. 32 Пётр болон нүгѳѳ хоёрынь бүхѳѳр унтажа байһанаа гэнтэ һэрин гэхэдээ, Иисусай һүр жабхаланта байдалые, мүн хажуудань хоёр хүнэй зогсохые хараба. 33 Тэдэ хоёрой Иисустай хахасажа байхада: «Багша! Эндэ байхадамнай манда ямар һайн гээшэб! Гурбан майхан бодхоое, нэгыень шамда, нэгыень Моисейдэ, үшѳѳ нэгыень Илияда», – гэжэ Пётр юун гэжэ байһанаа ѳѳрѳѳш мэдэнгүй дуугаржархиба. 34 Тиигэжэ Пётрой хэлэһээр байтарынь үүлэн буужа, тэдэниие һүүдэрээрээ хушаба. Үүлэндэ хушагдахадаа, тэдэнэр айжа абаба. 35 «Энэ минии шэлэжэ абаһан Хүбүүн юм! Тэрэнэй үгѳѳр ябагты!» – гэжэ абяан үүлэн сооһоо хэлэбэ. 36 Тэрэ абяанай дуулдахаяа болиходо харахадань, Иисус гансаараа байба. Пётр, Иоанн, Яков гурбан тиихэдэ хараһан үзэһэнѳѳ нюужа, хэндэшье хэлэбэгүй. 37 Үглѳѳдэрынь Иисусай гурбан шабитаяа хадаһаа буухада, тэдэниие ехэ олон зон угтажа байгаа. 38 Зоной дундаһаа гэнтэ нэгэ хүн Иисуста хандажа хашхарба: «Багша аа, минии хүбүүе үзэжэ үгыт даа, би таниие ехэтэ гуйнаб. Энэ ори ганса хүбүүмни юумэл! 39 Ада шүдхэрэй добтолходо, энэ хүбүүмни гэнтэ хашхаран хуугайлна, шүрбэһэниинь таталдажа, амаараа хѳѳһэ бурана, шадал тэнхээнь барагдажа, ехээр ядарһанайнь лэ һүүлээр тэрэ ада шүдхэр тэрэниие орхижо ошоно. 40 Ада шүдхэрые гаргажа үгыт гэжэ шабинарыетнай гуйһамни, шэгэһэн ада шүдхэрые тэдэ даража шадаагүй». 41 «Этигэл һүзэггүй, забхай ябадалтай зон аа! Үшѳѳ хэды шэнээн таанадтай байхабиб? Үшѳѳ хэды болотор таанадые тэсэжэ байхабиб? Хүбүүгээ абаад ерэ!» – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 42 Хүбүүнэй дүтэлжэ ябахада, шэгэһэн ада шүдхэр тэрэниие газарта унагаагаад, шүрбэһыень таталдуулжа оробо. Харин Иисус ада шүдхэрые хорижо, хүбүүе эдэгээгээд, эсэгэдэнь тушааба. 43 Бурханай агууехэ хүсэ шадалые хараһан бүгэдэ зон гайхалдаа һэн. Иисусай бүтээһэн шэдитэ үйлэ хэрэгүүдтэ хүн зоной гайхан ханажа байхада: 44 «Хэлэхэ юумыемни бүхѳѳр хадуужа абагты: Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн хүнүүдэй гарта тушаагдахань», – гэжэ Иисус шабинартаа хэлэбэ. 45 Теэд шабинарынь хэлэһэн үгэнүүдэйнь удха ойлгобогүй, юундэб гэхэдэ, үнэн удха тэдэнһээ далдалаатай байгаа бшуу. Тиигээдшье тайлбарилан багшаһаа һурахаяа зүрхэлбэгүй. 46 Тиигэжэ байтараа, хэмнай агууехэб гэжэ шабинарынь доро дороо бодобо. 47 Тэдэнэйнгээ һанал бодол мэдэһэн Иисус нэгэ үхибүүе абажа, хажуудаа байлгаад, 48 тэдээндээ хэлэбэ: «Минии нэрээр энэ үхибүүе тогтоожо абаһан хүн намайе тогтоожо абаһан болоно, намайе тогтоожо абаһан хүн намайе иишэ эльгээһэн Бурханиие тогтоожо абаһан болоно. Юундэб гэхэдэ, таанадай эгээн даруу номгонтнай эгээл агууехэтнай гээшэ». 49 «Багша аа, шинии нэрээр ада шүдхэрнүүдые дарадаг хүниие бидэ хараабди. Тиин маанадаар суг ябалсаагүй юм хадань бидэ тэрэниие хорёобди», – гэжэ Иоанн хэлэбэ. 50 «Хорихо гэжэ бү оролдогты! Танда эсэргүүсээгүй хүн танай талада байна», – гэжэ Иисус Иоаннда болон бусад шабинартаа хэлэбэ. 51 Тэнгэридэ абтаха сагайнгаа ойртожо байхада Иисус Иерусалим хото ошохо гэжэ хатуугаар шиидэбэ. 52 Түрүүлэн тэрэ хэдэн түлѳѳлэгшэдѳѳ хэрэгтэй бүхы юумэ бэлдэжэ байхаарнь самаряан тосхон эльгээбэ. 53 Теэд Иисусай Иерусалим хото ошожо байһые мэдэһэн тосхонойхид тэрэниие угтажа абахаяа һэдээ бэлэй. 54 Тиихэдэнь Яков Иоанн хоёр шабинарынь: «Эзэн аа, тэнгэриһээ гал буулгажа, эдэ зониие бултыень шатаахамнай гү?» – гэжэ багшаһаа һураба. 55 Тиихэдэнь Иисус эрьен хаража, тэдэниие хорибо. 56 Тиигээд тэдэ ондоо тосхон ошоо бэлэй. 57 Замда ябахадань нэгэ хүн Иисуста: «Танай хаанашье ошоо һаа, би һалангүй дахаад ябахаб», – гэжэ хэлэбэ. 58 «Араата үнэгэн орохо нүхэтэй, тэнгэриин шубуун хонохо уургайтай юм, харин Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн толгойгоо табижа амарха газаргүйл», – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 59 Үшѳѳ нэгэ хүндэ Иисус: «Намайе дахажа яба», – гэбэ. «Дээдын Эзэн, аа! Түрүүшээр гэртээ харижа, эсэгэеэ хүдѳѳлүүлээд ерэхыемни табииш даа», – гэжэ тэрэнь урдаһаань хэлэбэ. 60 «Үхэһэн хүнүүд ѳѳһэдѳѳ үхѳѳшэдѳѳ хүдѳѳлүүлэг лэ. Харин ши ябажа, Бурханай хаан түрэ тухай номно», – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 61 «Эзэн аа, би таниие дахахал байнаб. Теэд түрүүн гэр бүлынхидтэеэ баяраа хэлсээд ерэхыемни зүбшѳѳгыт», – гэжэ баһа нэгэ хүн хэлэбэ. 62 «Газар хахалхаяа анзаһа бариһан аад, гэдэргээ хаража сухариһан хүн Бурханай хаан түрэдэ хэрэггүй», – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ.

Лука 10

1 Тэрэнэйнгээ һүүлээр Иисус үшѳѳ далан хоёр хүниие шэлэжэ абаад, ѳѳрынгѳѳ ошохо гэһэн хото хүдѳѳ руу хоёр хоёроор эльгээхэдээ, иигэжэ захиба: 2 «Ургаса ехэ байна, теэд тэрэниие суглуулха хүнүүдынь үсѳѳн лэ. Тиимэһээ ургасаяа суглуулха хүдэлмэрилэгшэдые ябуулхыень Ургасын Эзэндэ зальбарагты. 3 Ябагты даа! Һүрэг шононууд руу хурьгадые тууһан мэтэл таанадые эльгээнэб. 4 Мүнгэншье, туламшье, гуталшье бү абажа ябагты, харгыдаа хүниие мэндэшэлжэ сагаа бү гээгты. 5 Ямаршье айлда ороходоо, түрүүнэй түрүүндэ: „Танай гэр бүлынхид амгалан тайбан һуухатнай болтогой!“ – гэжэ юрѳѳгѳѳрэйгты. 6 Хэрбээ тэндэ амгалан тайбаниие хүсэдэг хүнүүдэй ажамидардаг юм һаань, танай юрѳѳһэн амгалан тайбантнай тэдэн дээрэ тогтохо; харин амгалан тайбаниие хүсэдэггүй зоной байбалнь, тэрэтнай таанартаа бусаха. 7 Бууһан айлдаал хоножо, үгэһэн юумыень эдижэ, уужа байгты: хүдэлмэрилэгшэ ажалайнгаа түлѳѳһэ абаха эрхэтэй бшуу. Айлнуудые һэлгэжэ бү гүйгты. 8 Тиигээд али нэгэн хотодо ороходотнай, хүн зоной таанадые угтажа абабал, үгэһэн юумыень эдигты. 9 Тэндэхи үбшэнтэниие эдэгээгты, тиигээд: „Бурханай хаан түрэ эндэтнай мэнэ гэһээр тогтохо“, – гэжэ хүн зондо хэлэжэ ябагты. 10 Али нэгэн хотодо ороходотнай, тэндэхи зоной таанадые угтажа абаха дурагүй байбалнь, гудамжада гараад: 11 „Таанадые һэргылэн, хүлдэмнай халдаһан хотынтнай тооһыешье гүбижэ таанадта орхинобди. Зүгѳѳр Бурханай хаан түрэ оршон тогтохо дүтэлѳѳ гэжэ мэдэгты!“ – гээрэйгты. 12 Зарга шүүбэриин болохо Үдэр таниие угтажа абаагүй хотынхид Содом хотынхидһоо бүри үлүү аймшагтай хэһээлтэдэ хүртэхэ. Зүгѳѳр Содом хотынхидые ямар аймшагтайгаар хэһээхэб гэжэ бодоод үзэгты. 13 Хоразин хотынхид, таанад уй гашуудал үзэхэт! Бетсаида хотынхид, таанад уй гашуудал үзэхэт! Хэрбээ танай хотонуудта бүтээһэн гайхамшагта хэрэгүүдээ Тир Сидон хотонуудта үзүүлһэн байбални, тэдэ хотын зон үни гэһээр Бурханда хандаха һэн. Тэдэнэр хахархай хубсаһа үмдэжэ, тархи дээрээ үнэһэ адхажа нүгэлнүүдээ гэмшэһэнээ баталха бэлэй. 14 Тиин Зарга шүүбэриин болохо Үдэр Бурхан Тир, Сидон хотынхидтэ таанадта ороходоо бүри үршѳѳл хайратайгаар хандахал. 15 Капернаум хотынхид, таанад огторгойдо алдаршаха һанаатай байна гүт? Таанад тамын оёорто унахат! 16 Түлѳѳлэгшэдни, таанадые шагнажа байһан хүнүүд намайешье шагнана, таанадые буруушааһан хүнүүд намайешье буруушаана. Харин намайе буруушааһан хүнүүд намайе иишэ эльгээһэн Бурханиие буруушаана гээшэ», – гэжэ хэлэбэ. 17 Далан хоёр түлѳѳлэгшэдынь хото хүдѳѳгѳѳр ябаһанаа ехэ баяртай бусажа ерээд: «Эзэн аа, танай нэрэһээ захирхадамнай ада шүдхэрнүүдшье үгыемнай дуулана», – гэжэ хэлэбэд. 18 Тиихэдэнь Иисус тэдээндээ хэлэбэ: «Тэнгэриһээ Сатанагай сахилгаан мэтээр доошоо унаһые би хараһан байнаб. 19 Шагнагты даа, могой болон хорото абаахайнуудые, мүн хамаг дайсадай хүсые дараха засаг таанадта барюулааб. Тиимэһээ таанадта ямаршье хүсэн хоро хэжэ шадахагүй. 20 Таанад ада шүдхэрнүүдые мэдэлдээ оруулһандаа бэшэ, харин нэрэеэ тэнгэридэ бэшүүлһэндээ баярлагты!» 21 Энэ үедэ Нангин Һүлдын Иисусые баяраар дүүргэхэдэ, тэрэ: «Газар тэнгэриин Дээдын Эзэн, Эсэгэмни! Сэсэн мэргэн, эрдэм номтой зонһоо далдалан нюуһан юумэеэ эгээлэй юрын зондо нээжэ элирүүлһэнэйшни түлѳѳ шамда баяр баясхалан хүргэнэб. Зүб даа, Эсэгэмни, ши иимэл юумэнэй болохые хүсэжэ байгаа ха юмши. 22 Бүхы юумые Эсэгэмни намда үгѳѳ. Эсэгэһээ ондоо хэншье Хүбүүе мэдэхэгүй, мүн Хүбүүнһээ, баһа Хүбүүнэй дуулгаһан хүнүүдһээ ондоо хэншье Эсэгые мэдэхэгүй», – гэжэ айладхаба. 23 Тиигээд Иисус шабинартаа аминдань хандан хэлэбэ: «Таанадай хаража байһан юумые хараһан хүн аза жаргалтай. 24 Олон лүндэншэд, хаашуул таанадай хаража байһан юумые харахые ехээр хүсэбэшье, хараагүй, таанадай дуулажа байһан юумые дуулаха дуратай байгаад, дуулажа шадаагүй гэжэ таанадта хэлэхэ байнаб». 25 Нэгэ Хуули заадаг багша һууриһаа бодожо, Иисусые туршаха хүсэлтэйгѳѳр: «Багша аа, мүнхэ амидаралтай байхын тула би юу хэхэ ёһотойбиб?» – гэжэ асууба. 26 «Хуули соо юун гэжэ бэшээтэй байдаг бэ? Тэрэниие яажа ойлгодогбта?» – гэжэ Иисус урдаһаань һураба. 27 «„Дээдын Эзэн Бурхандаа бүхы зүрхэ сэдьхэлээрээ, бүхы һүнэһэ һүлдѳѳрѳѳ, бүхы хүсэ шадалаараа, бүхы ухаан бодолоороо дуратай бай“, баһа „Дүтын хүндѳѳ ѳѳртѳѳл адли дуратай бай“ гэжэ тэндэ бэшээтэй байдаг», – гэжэ тэрэнь харюусаба. 28 «Ши зүб харюусабаш. Эдэ заабаринуудые дүүргэжэ ябаа һаа, ши мүнхэ амидаралтай байхаш», – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 29 Харин Хуули заадаг багша бэеэ сагааруулхые оролдон: «Дүтымни хүн хэн болоноб?» – гэжэ Иисусһаа һураба. 30 Иисус тэрэ дороо харюусаба: «Нэгэ хүн Иерусалимһаа Иерихон хото руу ошожо ябаба ха. Харгыдаа тэрэ дээрмэшэдтэ баригдашаба гэхэ. Дээрмэшэд байһан юумыень буляажа абаад, зада сохёод, арай амиды голтой юумые орхёод зугадаба. 31 Тушаан боложо нэгэ санаартан тэрэ харгыгаар ябаа. Гэбэшье тэрэниие хараад, хажуугаарнь гарашаба. 32 Баһа нэгэ левит хүн тэрэ газартань ерэжэ, хэбтэһэн хүниие хараад, хажуугаарнь гарашаба. 33 Мүн тэрэл харгыгаар ябаһан нэгэ самаряан хүн гэмтэгшые хараад, хажуудань ерээд, аргагүй ехээр хайрлаба. 34 Шархыень улаан архяар угаагаад, тоһо түрхин уяба, элжэгэндээ һуулгажа, зоной буудаг газарта абаашаад, тэрэ хүнѳѳ харууһалжа хонобо. 35 Хойто үдэрынь айлшадай буудаг газарай эзэндэ хоёр динари мүнгэ үгѳѳд, „Энэ хүниие харууһалжа байгаарай, үлүү гаргаша гаргаа һааш, бусаха замдаа түлэхэб“, – гэбэ». 36 Тиигээд Иисус нүгѳѳ Хуули заадаг багшаһаа: «Юун гэжэ һананаш, эдэ гурбанай хэниинь дээрмэшэдтэ сохюулһан хүндэ эгээн ойро дүтэ болоноб?» – гэжэ һураба. 37 «Хайрлажа, амиинь абарһан хүн», – гэжэ нүгѳѳдынь харюусаба. «Шишье тиимэ юумэ хэжэ ябаарай!» – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 38 Замда ябажа байхадаа Иисус шабинартаяа нэгэ тосхондо хүрэбэ. Марфа гэжэ нэрэтэй нэгэ эхэнэр тэрэниие гэртээ оруулжа хүндэлѳѳ. 39 Тэрэ эхэнэрэй Мария дүүнь Дээдын Эзэнэй хүлдэнь һуугаад, хэлэһэн үгыень шагнаба. 40 Харин Марфа айлшанаа хүндэлхэ гэжэ туха сүлѳѳгүй хүдэлнэ. Тиигээд Иисуста дүтэлжэ: «Эзэн аа, энэ минии дүүгэй хамаг ажалаа нам дээрэ хаяад байхыень харанагүй гээшэ гүт? Эгэшэдээ туһала гэжэ дүүдэм хэлыт», – гэбэ. 41 «Марфа, нүхэрни, ши дан олон юумэндэ һанаагаа табижа, хаанааш хүрэнэгүйш. 42 Харин нэгэл юумэндэ гол һанаагаа табиха хэрэгтэй. Мария дүүшни дэмбэрэлтэ һайхан хэрэг шэлэнхэй, тэрэнииень хэншье болюулжа шадахагүй», – гэжэ Иисус айладхаба.

Лука 11

1 Нэгэтэ хаанашьеб Иисусай зальбаржа дүүргэһэнэй һүүлээр: «Эзэн аа, Иоаннай шабинараа һургаһан шэнгеэр Бурханда яажа зальбархые манда заажа хайрлыт», – гэжэ шабинарайнь нэгэн гуйба. 2 Иисус шабинартаа хэлэбэ: «Бурхандаа иигэжэ мүргэгты: Эсэгэмнай! Нангин нэрэшни алдаршахань болтогой. Хаан түрэшни мандахань болтогой, 3 Ажамидаралаймнай хоол Үдэр бүхэндэ мандаа үгэжэ байгаарайт. 4 Манда мууе хэһэн алибаа хүниие Манай хүлисэдэгтэл адляар Бидэнэйшье нүгэл хилэнсые хүлисыт даа. Горидолго хорхойтуулгада маниие бү оруулыт даа!» 5 Иисус тэдээндээ хэлэбэ: «Танай нэгэн хани нүхэртэй байгаа һэн гэлэй. Һүниин тэндэ та нүхэртѳѳ ошожо: „Ханимни, намдаа гурбан монсогор хилээмэ зээлеэр үгыш, 6 харгыдаа ябаһан нэгэ нүхэрэйнгѳѳ орожо ерэхэдэ, табиха юумэгүй байбаб“, – гэбэт гэлэй. 7 Тиихэдэтнай нүхэртнай үүдэнэйнгээ саанаһаа: „Хүндэ хашаргаан бү гарга: үүдэмни бүхѳѳр шэбхэдээтэй, үхибүүдни намтаяа унтаридаа оронхой; бодожо шамда хилээмэ үгэхэ аргамгүй“, – гэжэ танда харюусаба гэлэй. 8 Тиигээд тэрэ нүхэртнай һэшхэлээрээ боложо, хилээмэ үгѳѳгүйшье һаа, эреэд һалахагүйдэтнай бодожо, эреэшыетнай дууһан үгэхэ баатай болохо гэжэ таанадта хэлэхэ байнаб. 9 Тиимэһээ эригты, тиихэдэтнай танда үгэхэл; бэдэрэгты, тиихэдээ олохот; үүдэ тоншогты, тиихэдэтнай танда нээхэ. 10 Юундэб гэбэл, эриһэн алишье хүн абадаг, бэдэрһэн хүн олодог, тоншоһон хүндэ үүдэ нээжэ үгэдэг. 11 Хүбүүнэйнгээ загаһа эрихэдэнь, могой барюулха эсэгэ таанарай дунда байха аал? 12 Үгышье һаа, хүбүүнэйнгээ үндэгэ эрихэдэ, тэрээндээ хорото абаахай үгэхэ эсэгэ байха аал? 13 Хэрбээ нүгэл шэбэлтэй таанадай үхибүүдтээ һайн юумэ үгэжэ шададаг байхадатнай, Огторгойн Эсэгэ гуйһан хүн бүхэндэ Нангин Һүлдэеэ бүришье дуратайгаар үршѳѳхэл!» 14 Иисус нэгэ хүндэ шэгэһэн хэлэгүй ада шүдхэрые бэеһээнь зайлуулба. Ада шүдхэрэй гарахада, нүгѳѳ хүниинь дуугардаг болошобо. Тэндэ байһан зон ехэтэ гайхалсаба: 15 «Иисус Веельзевулай, ада шүдхэрнүүдэй ноёной хүсѳѳр лэ ада шүдхэрнүүдые дарана», – гэжэ тэдэнэй зариман хэлэбэ. 16 Нүгѳѳдэ зариманиинь Иисусые туршажа, Бурханай заяаһан хүн байһанаа тэнгэриһээ баталагдаһан гайхамшагта дүлгэ тэмдэг харуулыш даа гэбэ. 17 Тэдэнэй бодол тааһан Иисус хэлэбэ: «Хэдэн бүлэг боложо хубааралдаад, хоорондоо хёморолдоһон алишье хаан орон хооһорон, бутаран һалаха. Тиин нэгэ гэр бүлын гэшүүдынь эбээ таһаран хэрэлдэбэл, тэрэ гэр бүлэ һалаха, һарниха болоно. 18 Хэрбээ Сатана дотороо хоёр һанаатай болоо һаа, тэрэнэй хаан орониинь яагаад бүтэн байха бэлэй? Харин таанад шүдхэрнүүдэй Веельзевул ноёной хүсѳѳр ада шүдхэрнүүдые хүнэй бэеһээ зайлуулна гэжэ нам тухай хэлсэнэт. 19 Хэрбээ Веельзевул ноёной хүсѳѳр ада шүдхэрнүүдые хүнэй бэеһээ зайлуулдаг һаамни, танай шабинар хэнээр айлгажа, ада шүдхэрнүүдые зайлуулдаг бэ? Зүб, тэдэ шабинартнай буруу байдалыетнай баталнал! 20 Хэрбээ Бурханай хүсѳѳр ада шүдхэрнүүдые дарадаг һаамни, тэрэ Бурханай хаан түрын эндэтнай тогтоод байһые баталха. 21 Хэрбээ нэгэ хүсэтэй хүнэй буу зэбсэг барижа, ордон гэрээ хамгаалаа һаань, зѳѳри зѳѳшэнь бүтэн байха. 22 Бүри хүсэтэй хүн тэрээндэ добтолжо ороод, тэрэниие диилээ һаа, бүхы найдалынь болохо буу зэбсэгыень буляаха, зѳѳрииень олзолхо байна. 23 Минии тала баряагүй хүн намда эсэргүү гээшэ. Намтай хамта ургаса суглуулаагүй хүн тэрэ ургасые үрижэ һалгаана гээшэ. 24 Хүнэй бэеһээ гараһан ада шүдхэр уһагүй сүл губяар тэнэжэ, амар заяа бэдэрээд, олохогүйдѳѳ: „Байһан гэртээ бусахам ха даа“, – гэдэг. 25 Бусажа ерэхэдэнь, хуушан гэрэйнь бог хамагдаһан, сэбэрлэгдэһэн байдаг. 26 Тиигээд тэрэ ада шүдхэр ябажа, ѳѳрһѳѳн һураггүй хоротой долоон ада шүдхэр абаад, һѳѳргѳѳ тэндэ шэгэн орожо байрладаг. Тиигэхэдэнь тэрэ хүниинь урдынхидаа ороходоо бүри ехээр тамаа үзэдэг», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 27 Иимэ юумэ хэлэжэ байхадань, зоной дундаһаа нэгэ эхэнэр: «Хэбэл соогоо таниие абажа ябаһан, хүхѳѳрѳѳ тэжээһэн эхэ жаргалтай!» – гэжэ хоолойгоо шангадхан дуугарба. 28 «Бурханай үгэ шагнаад, тэрэниие наринаар сахидаг хүнүүд үлүү ехэ жаргалтай!» – гэжэ Иисус харюудань хэлэбэ. 29 Тиигээд зоной улам олоор сугларжа эхилхэдэ, Иисус иигэжэ айладхаба: «Оршон үеын зон муу мэхэтэйшүүл байна. Тэдэнэр Бурханһаа дүлгэ тэмдэг харуула гэнэ. Теэд Иона лүндэншэтэй ушарһан гайхамшагта дүлгэ тэмдэгһээ ондоо дүлгэ тэмдэг тэдэндэ үгтэхэгүй. 30 Иона лүндэншын Ниневит хотынхидтэ дүлгэ тэмдэг болоһондол адляар Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн энэ үеынхидтэ дүлгэ тэмдэг болохо юм. 31 Зарга шүүбэриин болохо Үдэр Урда зүгэй хатан энэ үеын хүнүүдтэй хамта бодожо, тэдэниие буруушааха. Тэрэ хатан Соломон хаанай сэсэн үгые шагнахаяа газарай мухарһаа ерэһэн байгаа бшуу. Теэд мүнѳѳ эндэ Соломонһоо бүри шухала нэгэн байна. 32 Зарга Шүүбэри болохо Үдэр Ниневит хотынхид тус үеынхидтэй бодожо, тэдэниие буруушааха. Ионын номнол шагнаад, тэдэнэр нүгэлһѳѳн зайлажа, Бурханда хандаһан байгаа бшуу. Теэд эндэ байгаашань Ионоһоо агууехэ юм! 33 Зула аһаагаад, хэншье тэрэнээ далда газар табидаггүй, али амһартаар хабхалдаггүй, харин ороһон хүнэй гэрэлыень харахын тула үндэр табюур дээрэ табидаг ха юм! 34 Нюдэн болбол бэеын гэрэл дэн юм. Нюдэнэйшни арюун гэрэлтэй байгаа һаа, бүхы бэешни гэрэлтэй гэгээн байха; харин нюдэнэйшни бүрхэг һаа, бүхы бэешни хабхартан байха. 35 Тиимэһээ досоохи гэрэл туяагаа балартуулхагүй гэжэ оролдо! 36 Хэрбээ бүхы бэешни һаруултаад, тэрээн соошни нэгэшье харлаһан газарай үгы һаань, хамаг бэешни зулын ялагар гэрэлээр гэрэлтүүлэгдэһэн шэнги, зосоо газаагүй гэрэлтэн толорхол». 37 Иисусай хэлэжэ дүүргэхэдэ нэгэ фарисей хоол барихые тэрэниие уриба. Иисус гэртэнь орожо һууба. 38 Хоол барихынгаа урда тээ гараа угаахагүйдэнь фарисей ехээр гайхаба. 39 Тиихэдэнь Иисус тэрээндэ иигэжэ хэлээ: «Фарисейнүүд, таанар аяга, табагай газаахииень аршажа арилгадагта, харин досоогоо таанад эд хүрэнгэдэ шуналтай, нүгэлтэй байнат. 40 Тэнэг мунхаг амитад! Юумэнэй газаа тала бүтээһэн Бурхан дотор талыеньшье бүтээгээ бэшэ гү? 41 Зүгѳѳр аяга табаг соогоо байһан юумэнһээ үгытэйшүүлтэй хубаалсажа үгэлсэжэ байбал, таанадые газаа досоогүй арюун сэбэр болоо гэжэ Бурхан тоолохо һэн! 42 Фарисейнүүд, таанад гашуудал үзэхэт! Ургуулһан хангалта ургамалай, мүн огородойнгоо эдеэнэй арбанайнь нэгэл хубиие Бурханда үргэдэгта, харин тэрээнтэй зэргэ хүнүүдые хууранат, Бурханда дурагүй байнат. Тиихэдэ таанад бусад зондо үнэн зүбѳѳр хандаха, мүн арбанайнгаа нэгэ хубиие Бурхандаа үгэжэл байха ёһотойт. 43 Фарисейнүүд, таанад гашуудал үзэхэт! Мүргэлэй гэртэ урдуур һууха дуратайт, олон зоной дунда мэндэшэлүүлхэ дуратайт. 44 Таанад гашуудал үзэхэт! Таанад ямаршье тэмдэггүй хүүр мэтэт, хүнүүд гэшхэһэнээш мэдэнгүй дээгүүртнай ябадаг!» 45 «Багша аа, иигэжэ хэлэхэдээ, та манииешье доромжолнот!» – гэжэ Хуули заадаг багшанарай нэгэн Иисуста хэлэбэ. 46 Харин Иисус: «Хуули заадаг багшанар, таанадшье гашуудал үзэхэт. Хүнүүдтэ даашагүй ашаа үргэлүүлээд, тэрэ ашаагаа зѳѳхэдэнь хүндэ туһалха гэжэ хургаараашье хүдэлгэдэггүйт! 47 Таанад гашуудал үзэхэт! Таанад үбгэ эсэгэнэрэйнгээ алаһан лүндэншэдтэ үзэсхэлэнтэ гоё субаргануудые баринат. 48 Тиигэхэдээ таанад үбгэ эсэгэнэрэйнгээ харата хэрэг зүбшѳѳһэнѳѳ харуулнат, үгы һаа, тэдэнэйнгээ алаһан лүндэншэдтэ субаргануудые барихагүй байгаат. 49 Бүхы юумые уридшалан мэдэдэг Бурхан танай нүгэлтэ хэрэгүүд тухай: „Лүндэншэдые болон мэдээсэгшэдые тэдээндэ эльгээхэб, зүгѳѳр тэдэнэймни заримыень алаха, заримыень намнаха“, – гэжэ хэлэһэн байгаа. 50 Тиин дэлхэйн анха бии болохоһоо хойшо бүхы лүндэншэдэй адхарһан шуһан энэ оршон үеын угсаатанһаа нэхэгдэхэ: 51 Авелиин шуһанһаа эхилээд, үргэлэй шэрээ ба Нангин Газарай хоорондо һүнѳѳгдэһэн Захариягай шуһан хүрэтэр нэхэгдэхэ. Тиимэ даа, бүхы тэрэ адхарһан шуһанай түлѳѳ энэ үеын зон хэһээлтэдэ орохо! 52 Хуули заадаг багшанар, таанад гашуудал үзэхэт! Таанад эрдэм ухаанай ордондо орохо үүдэнэй түлхюур абаһан аад, тэндэ ѳѳһэдѳѳшье ороогүйт, орохо гэһэн хүнүүдтэшье һаалта хээт», – гэжэ зэмэлбэ. 53 Иисусай тэрэ гэрһээ гаража ошоходонь, Хуули заадаг багшанар болон фарисейнүүд Иисусые ехэ шэрүүнээр шүүмжэлжэ оробо, тэрэ сагһаа хойшо олон табан юумэ һуража, 54 буруу юумэ хэлүүлжэ бариха арга мэхэ бэдэрдэг болобо.

Лука 12

1 Тоолошогүй олон зоной сугларжа, бэе бэеэ дарахаһаа нааша шахасалдаха үедэнь Иисус түрүүн шабинартаа хэлэжэ эхилбэ: «Нюур сахидаг фарисейнүүдэй эһээбэриһээнь болгоомжолжо ябагты. Тэдэ һургаалаараа зоной толгой эрьюулдэг юм. 2 Эли болохогүй ямаршье далда юумэн байдаггүй, мэдээжэ болохогүй нюуса юумэн байдаггүй. 3 Тиимэһээ танай харанхыда хэлэһэн юумэнтнай гэрэлтэй гэгээтэйдэ дуулдахал, хаалгатай таһалгада шэбэнэн хэлэһэн үгэтнай гэрэй оройһоо ханхинахал. 4 Хани нүхэд аа, хүнэй бэе һүнѳѳгѳѳд, ондоо юумэ хэжэ шадахагүй хүнүүдһээ бү айгты. 5 Зүгѳѳр хэнһээ айжа байхыетнай таанадтаа заажа үгэһүү: хүнэй ами һүнѳѳгѳѳд, һүнэһыень гал тамада хаяха эрхэ засагтай Бурханһаал айгты. Үнэхѳѳрѳѳ, гансал Бурханһаа айжа байха ёһотойт! 6 Табан борбилоое хоёрхон лэ зоосоор худалдадаг бэшэ аал? Тиихэдэ тэдэнэй нэгыеньшье Бурхан анхаралгүй орхидоггүй. 7 Зүгѳѳр танай толгойнтнай үһэншье хүрэтэрѳѳ тоолоотой бшуу. Тиимэһээ бү айгты: таанад олон борбилоонуудһаа үнэтэйт. 8 Улад зоной урда минии мэдэлдэ байнаб гэжэ айладхаһан хүнүүдые Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн Бурханай Эльгээмэлнүүдэй урда баһал намайе дахагша гэжэ нэрлэхэл. 9 Харин зоной дунда намайе буруушааһан хүнүүдые Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн Бурханай Эльгээмэлнүүдэй дунда баһа буруушаахал. 10 Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн тухай муугаар хэлэһэн хүн бүхэн хүлисэгдэхэ. Харин Нангин Һүлдые муудхаһан хүнэй нүгэл хүлисэгдэхэгүй. 11 Таанадые мүргэлэй гэртэ гү, али засаг баригшадай гү, али ноёдой урда мүшхэхѳѳр асарбалынь, яажа бэеэ үмѳѳрхэ, юун гэжэ хэлэхэ тухайгаа һанаагаа огто бү зобогты. 12 Тэрэ сагтаа Нангин Һүлдэ юу хэлэхыетнай танда заажа үгэхэ». 13 «Багша аа, эсэгынгээ орхиһон зѳѳри дүүтэеэ хубаалда гэжэ ахадам хэлэжэ үгыт», – гэжэ зоной дундаһаа нэгэн гуйба. 14 «Нүхэр аа, та хоёрой зарга шиидхэхэ, зѳѳри зѳѳшыетнай хубааха эрхэ намда хэн үгѳѳ юм бэ?» – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаад, бултанда хандан: 15 «Алибаа юумэндэ шунахаһаа ѳѳһэдыгѳѳ һэргылжэ, болгоомжолжо ябагты. Хүнэй жэнхэни ами наһан эд зѳѳриһѳѳ дулдыдадаг бэшэ, тиихэдэ хэды шэнээн баян бардам байһантнай ямаршье хамаагүй юм». 16 Иисус иимэ ушар хѳѳрэбэ: «Нэгэ баянай газар дээрэ аргагүй һайн ургаса ургаба. 17 „Яаха болоо гээшэбиб, ургасаяа хадагалха газар үгылби“, – гэжэ тэрэ досоогоо бодобо. 18 „Ай, юу хэхэеэ мэдэнэб: хуушан амбаарнуудаа задалжа хаяад, орондонь шэнэ томонуудые барижа, бүхы таряагаа хуряажа, тэндээ адхахаб, мүн бусадшье эд зѳѳриеэ хадагалхаб. 19 Зай, тиигээд ѳѳртѳѳ: ‘Азатай хүн байнаб! Олон жэл соо ѳѳрыгѳѳ хангаха эд зѳѳритэйб. Мүнѳѳ юундэш һанаагаа зобонгүй, эдижэ, уужа, хүхижэ, сэнгэжэ байхаб’, – гэжэ хэлэхэб“. 20 Харин Бурхан тэрээндэ: „Тэнэг амитан! Энэ һүниндѳѳл амииешни хороохоёо байна, тиихэдэнь суглуулһан зѳѳришни хэндэ хүртэхэб?“ – гэжэ хэлэбэ». 21 Хѳѳрѳѳнэйнгѳѳ түгэсхэлдэ Иисус: «Эрдэни баялиг Бурханай урда бэшэ, харин ѳѳрынгѳѳ үбэртэ суглуулдаг хүн болгон иимэ хойшолонтой», – гэжэ хэлэбэ. 22 Иисус шабинараа иигэжэ һургаба: «Амиды ябахын тула юу эдихэ, бэедээ юу үмдэхэ тухай һанаагаа огто бү зобоогты. 23 Амимнай эдеэ хоолһоо шухала юм. Бэемнай хубсаһа хунарһаа шухала юм. 24 Хирээнүүдые хараад үзэгты: тэдэ таряа таридаггүй, хададаггүй, хадагалха газаршьегүй, амбааршьегүй, гэбэшье тэдэниие Бурхан тэжээдэг. Таанад шубуудта ороходоо үнэтэй сэнтэйлта! 25 Таанадай хэнтнай шадалаараа оролдоод, тохоногойшье шэнээн ургажа шадахаб? 26 Теэд иимэ эгэл юумэ бүтээхэ аргагүй аад, ондоо юумэнүүдтэ яагаад һанаагаа табихатнайб? 27 Хээрэдэ сэсэгүүдэй ургахые хараад үзэгты: тэдэ ажал хэдэггүй, утаһа ээрэжэ ѳѳртѳѳ хубсаһа оёдоггүй. Алдар суутай Соломоншье аргагүй ехэ эд баялигтай байһаншье һаа, эдэ сэсэгүүд шэнги тиимэ гоёор хубсалдаггүй һэн гэжэ би танда хэлэнэб. 28 Мүнѳѳдэр эндэ ургажа байгаад, үглѳѳдэрынь, магад, галда шатаагдажашье болохо хээрэ ургаһан алишье ногоо Бурхан үзэсхэлэнтэ гоёор шэмэглэдэг юм. Харин таанадые Бурхан тэрэ ногоонһоо һураггүй ехээр анхараа бэзэ, этигэл багатан! 29 Тиимэһээ таанад эдихэ, ууха юумэндээ һаналаа бүрин бү табигты. 30 Энэ дэлхэйн зон лэ иимэ юумэнүүдээр һанал бодолоо бүрин эзэлүүлдэг юм. Таанад тиимэ зониие бү һажаагты. Эдэ бүгэдэ юумэнэй таанадта хэрэгтэй байһые Эсэгэтнай һайн мэдэдэг юм. 31 Тиимэһээ таанад анха түрүүн Бурханай хаан түрэ тухай бодожо байгты, тиихэдэтнай хэрэгтэй бусад юумэнүүдые Бурхан таанадта үгэхэл. 32 Шабинарни, багахан һүрэг таанар, бү айгты! Эсэгэтнай танда Бурханай хаан орониие дуратайгаар үршѳѳхэ бшуу. 33 Байһан юумэеэ худалдажа, мүнгынь бадар болгон үгытэйшүүлдэ хубаагты! Үмхирхэгүй дараанаа, барагдашагүй баялигаа тэнгэридэ хадагалагты, тэндэ хулгайшаншье ойронь хүрэхэгүй, хибэн хорхойшье химэлхэгүй. 34 Тиигэхэдэ баялигайтнай байһан газарта зүрхэ сэдьхэлтнайшье оршохо бшуу. 35 Хубсалаад, зулаа бадараагаад, хододоо бэлэн байхатнай болтогой. 36 Тиигэбэл таанад түрэ хуримһаа бусажа ерэхэ эзэнээ хүлеэжэ байһан зарасанар мэтэ бэлэн байхат. Тэдэнэр эзэнэйнгээ ерээд, үүдэ тоншохотойнь адли дороо нээгээдхидэг. 37 Эзэнэйнгээ ерэхэдэ, һэргэлэн байһан зарасанар жаргалтай! Үнэн зүрхэнһѳѳ таанадтаа хэлэнэб: эзэниинь дэгэлээ тайлаад, зарасанараа шэрээдэ һуулгажа, ѳѳрѳѳ тэдэнээ хүндэлхэ. 38 Эзэнэйнгээ хахад һүнишье, үүр сайхашье багаар ерэхэдэнь, хүл дээрээ бэлэн байһан зарасанар жаргалтай! 39 Хэрбээ гэрэй эзэн хулгайшанай хэдыдэ орожо ерэхые мэдэжэ байбал, һэргэлэн байжа, хулгайшаниие гэртээ шургуулан оруулхагүй һэн бэзэ гэжэ таанар һайн мэдэнэт. 40 Таанадшье бэлэн байха ёһотойт, юундэб гэхэдэ, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн хүлеэгээгүй сагтатнай хүрэжэ ерэхэ юм». 41 «Эзэн аа, энэ һургаалта үгэнүүдээ гансал манда хѳѳрэнэ гүт, али бүгэдэндэ гү?» – гэжэ Пётр һураба. 42 «Тиигэхэдээ этигэл найдабаритай, ухаантай зарасань хэн бэ? Гэрэйнгээ эрхилэгшээр табяад, бусад зарасанараа даалгажа, эдеэ хоол сагтань үгэжэ байхаар гэрэй эзэн хэниие томилхо гээшэб? 43 Эзэнэйнгээ бусажа ерэхэдэ, үүргэеэ һайнаар дүүргэжэ байһан зараса аза жаргалтай даа! 44 Тиимэ зарасаа эзэн гэр буусынгаа эрхилэгшээр табиха гэжэ танда баталан хэлэхэ байнаб. 45 Хэрбээ тэрэ зараса: „Эзэмни һаяар ерэхэгүй“, – гэжэ бодоод, зараса хүбүүд, басагадаа сохижо наншажа, эдижэ, уужа, архидажа байгаа һаа, 46 тэрэ зарасын хүлеэгээгүй үдэртэ, һанаагүй сагта эзэниинь орожо ерээд, тэрэнээ зада сохёод, этигэлгүй зонтой хамта хэһээхэ байна. 47 Эзэнэйнгээ юу хүсэжэ байһые мэдэжэ байгаад, тэрэнииень дүүргээгүй, бэлэн бэшэ байһан зараса ехээр сохюулжа хэһээгдэхэ. 48 Харин үүргэ уялгаа мэдээгүй дээрэһээ буруу юумэ хэһэн барлаг багаар сохюулха. Бурхан хэндэ ехэ үршѳѳл хайратай байнаб, тэрэ хүнһѳѳ һайн алба хэхые хүлеэжэ байна, харин хэндэ үлүү ехээр үршѳѳлѳѳ хайрланаб, тэрээнһээ бүришье үлүү һайн алба хэхые хүлеэжэ байна. 49 Би газар дэлхэйдэ гал асарааб, тэрэмни бадарһай гэжэ ехэ хүсэнэб! 50 Үхэлдэ шунгуулаад гараха ёһотой хүм, тэрэнэйнгээ бэелүүлэгдэхые би хүлеэжэ ядан, ехэтэ зобоноб! 51 Намайе газар дэлхэйдэ энхэ тайбан асараа гэжэ таанад һанана гүт? Үгы даа! Би зоной эбынь таһалхаяа ерээб! 52 Энээнһээ хойшо нэгэ гэртэ байдаг табан хүн хоёр бүлэг боложо таһараад, гурбаниинь хоёройнгоо урдаһаа, хоёрынь гурбанайнгаа урдаһаа орохо. 53 Эсэгэнь хүбүүнэйнгээ урдаһаа, хүбүүниинь эсэгынгээ урдаһаа; эхэнь басаганайнгаа урдаһаа, басаганиинь эхынгээ урдаһаа; хадам эхэнь бэриингээ урдаһаа, бэринь хадам эхынгээ урдаһаа эсэргүүсэхэ». 54 Иисус арад зондо хэлэбэ: «Баруун тээһээ үүлэнэй гарахада: „Бороо орохонь“, – гэжэ таанад хэлэдэгта. Теэд, нээрээшье, бороо ородог. 55 Урдаһаа һалхинай үлеэхэдэ: „Ааяма халуун болохонь“, – гэдэгта. Нээрээшье, ехэ халуун болодог. 56 Хоёр нюуртан аа! Таанад газар тэнгэри хоёрой шарай танижа, саг агаарыень уридшалан хэлэдэг аад, яахадаа энэ оршон сагай дүлгэ тэмдэгүүдые мэдэнэгүйбта? 57 Ямар үнэн зүб юумэ хэхэ ёһотой байһанаа яахадаа ѳѳһэдѳѳ ойлгоногүйбта? 58 Хүнэй шамайе ямаршьеб юумэнэй түлѳѳ гэмнээд, зарга шүүгшэдэ абаашажа байбал, тэрэ асуудалаа харгыдаа шиидхэжэ хаахые оролдо. Тиигээгүй һааш, тэрэшни шамайе зарга шүүгшэдэ шэрэжэ абаашаха; харин зарга шүүгшэ шамайе түрмын харуулшанда тушааха, харин харуулшан шамайе түрмэдэ һуулгаха. 59 Һүүлшынгээ хашарһа мүнгэ хүрэтэр үгѳѳгүй һаа, ши тэндэһээ гарахагүйш гэжэ мэдэжэ бай».

Лука 13

1 Эгээл тэрэ үедэ хүнүүд Иисуста мэдээсэл асарба. Галилейн хэдэн хүнэй Бурхан Һүмэ соо үргэл хэжэ байхадань, Пилат тэдэ хүнүүдэй ами хорообо гэжэ ерэһэн зон Иисуста дуулгаба. 2 Тиихэдэнь Иисус тэдээндэ хэлэбэ: «Тэдэ галилейнхид бүхы можынгоо зонһоо эгээл ехэ нүгэлтэй байһан дээрэһээ хохидоо гэжэ һанана гүт? 3 Тиимэ бэшэ даа! Харин таанад Бурханда хандан, эрид хубилаагүй һаа, бултадаа тэдээн шэнгеэр хосорхот гэжэ мэдэгты! 4 Үгышье һаа, унаһан Силоамай аранга самхагта даруулжа үхэһэн арбан найман хүниие Иерусалимай бүхы зонһоо үлүү ехэ нүгэлтэй байгаа гэжэ һанана аалта? 5 Тиимэ бэшэ даа! Теэд хэрбээ таанад Бурханда хандан, эрид хубилаагүй һаа, булта эгээл тиигэжэ хосорхот!» 6 Тиигээд Иисус иимэ һургаалта үгэнүүдые хѳѳрэбэ: «Нэгэ хүн үзэмэй сэсэрлиг соогоо боди модо тариһан байгаа. Жэмэс түүхэеэ ерэхэдэнь, тэрэ модониинь хооһон байба ха. 7 „Гурбан жэл соо энэ модонһоо жэмэс хүлеэгээб, теэд жэмэс урганагүйл. Энэ модо тайража хая, юунэйхиие газар муудхажа байха юм“, – гэжэ үзэмшэндѳѳ хэлэбэ. 8 Тэрэнь: „Эзэмни, энээнээ үшѳѳ нэгэ жэл байлгагты, би һайса эдлүүрилхэб, үтэгжүүлхэб. 9 Магад, ерэхэ жэл үрэ жэмэс үгэхэ аалам? Үгѳѳгүй һаань, тайража хаяна бэзэт!“ – гэжэ хэлэбэ». 10 Иисус субботодо мүргэлэй гэр соо арад зониие һургажа байба. 11 Тэндэ арбан найман жэл соо ада шүдхэртэ барюулагдаһан, үбшэлжэ, тэнхээ тамиргүй болонхой, бэеэ сэхэлжэ шадахаяа болитороо һориишоһон нэгэ эхэнэр байба. 12 Иисус тэрэниие хараһаар дуудажа: «Ши, эхэнэр, эдэгэжэ элүүр болобош!» – гэбэ, 13 тиигээд гараараа бэедэнь хүрѳѳдхибэ. Тиихэтэйнь сасуу тэрэ эхэнэр бэеэ сэхэлжэ, Бурханда магтаал соло дуудаба. 14 Тиихэдэнь мүргэлэй гэрэй ахалагша субботодо үбшэнтэниие аргалба гэжэ Иисуста дураа гутан: «Ажал хэрэг хэхэ зургаан үдэр бии ха юм. Аргалуулхаяа тэрэл үдэрнүүдтэ ерэжэ байгты, субботодо бэшэ», – гэжэ зондо хэлэбэ. 15 Харин Дээдын Эзэн тэрээндэ иигэжэ харюусаба: «Хоёр нюуртан! Хүн бүхэнтнай субботодо сараа гү, али элжэгэеэ уяаһаань тайлажа, уһалхаяа абаашадаг бэшэ гү? 16 Сатанада баригдажа, арбан найман жэлдэ иитэрээ зобоһон Абраһамай удам энэ басагые субботодо үбшэнэй һабарһаа сүлѳѳлхэ ёһотой бэшэ гү?» 17 Иисусай иигэжэ хэлэхэдэ, тэрэниие буруушаагшад эшэн аягүйрхэбэ, харин бусад зон барандаа баярлан, Иисусай һайн һайхан хэрэгүүдые магтан алдаршуулба. 18 Тиигээд Иисус иигэбэ: «Бурханай хаан түрэ юунтэй адлиб, тэрээниие ямар юумэнтэй сасуулхаар бэ? 19 Тэрэ хаан түрэ хадаа нэгэ хүнэй горчицын үрэһэ абажа, сэсэрлиг соогоо һуулгаһанда адли юм. Тэрэ үрэһэниинь ургажа, үндэр томо модон болоод, мүшэр бүхэндэнь тэнгэриин шубууд уургайгаа түхеэрээ. 20 Бурханай хаан түрые үшѳѳ юунтэй сасуулалтайб? 21 Бурханай хаан түрые эһээбэритэй сасуулжа болохо: нэгэ эхэнэр багахан эһээбэри абажа, гурбан хэмжүүрэй гурилтай худхажа эһэтэрынь эдьхэбэ». 22 Иисус Иерусалим ошохо замдаа хото хүдѳѳгѳѳр ябажа, хүн зоной дунда һургаалаа номнобо. 23 Нэгэ хүн Иисуста хандажа: «Эзэн аа, абарагдаха хүнүүд үсѳѳн гэдэг үнэн гү?» – гэжэ асууба. Иисус тэрээндэ иигэжэ харюусаба: 24 «Бурханай хаан түрэдэ орохо хаалга уйтахан юм. Тэрээгээр орохоор зүдхэгты. Олохон хүн орохо гэжэ оролдоошье һаа, орожо шадахагүй бшуу. 25 Гэрэй эзэнэй бодожо үүдэеэ хаахадань, таанад газаа тээнь зогсон, үүдыень тоншожо: „Эзэн! Эзэн! Манда үүдээ нээгыш“, – гэжэ хэлэхэт. „Хаанахи зомта, би таанадые танинагүйб“, – гэжэ тэрэ танда харюусаха. 26 Тиихэдэнь таанад: „Тантай хамта бидэ эдеэлжэ, ундалжа байгаалди, та манай гудамжануудта һургаалаа номнодог бэлэйлта“, – гэжэ хэлэжэ эхилхэт. 27 „Таанадые мэдэнэгүйб, хаанаһаа ерээ зомта. Намһаа холо бологты, таанад булта харата юумэ үйлэдэдэг уладта!“ – гэжэ тэрэ таанадта харюусаха. 28 Абраһам, Исаак, Яков болон бусад бүхы лүндэншэдэй Бурханай хаан орондо байхыень харахадаа, мүн ѳѳһэдыетнай тиишэнь оруулангүй намнахада, таанад уйлаха бархиралдаха, шүдѳѳ хабиралдахат. 29 Тиин дэлхэйн дүрбэн зүг, найман хизаарһаа хүнүүд ерэжэ, Бурханай хаан орондохи найрай шэрээдэ һууха. 30 Тиигэхэдэ мүнѳѳ адагай захада байһан хүнүүд түрүү зэргэдэ гараха, мүнѳѳ түрүү байһан хүнүүд адаг һүүлшын болохо», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 31 Энэ үедэ хэдэн фарисейнүүд Иисуста дүтэлжэ: «Энэ дороо эндэһээ гаража ошогты, таниие Ирод алахаяа түлэблэжэ байна бшуу», – гэжэ дуулгаба. 32 Тиихэдэнь Иисус иигэбэ: «Таанад ошожо: „Мүнѳѳдэр үглѳѳдэр хоёр би ада шүдхэрнүүдые үбшэнтэнэй бэеһээ зайлуулжа, эдэгээхэ ёһотойб, тиигээд нүгѳѳдэрынь ажалаа дүүргэхэб гэнэ“, – гэжэ тэрэ мэхэшэ үнэгэндэ хэлэгты. 33 Зүгѳѳр би мүнѳѳдэршье, үглѳѳдэршье, нүгѳѳдэршье харгы замдаа ябахаб. Лүндэншэниие Иерусалимһаа ондоо тээ алаха ёһогүй юм даа. 34 Ай Иерусалим, Иерусалим, шинии хүнүүд лүндэншэдые аладаг, шамда эльгээһэн Бурханай мэдээсэгшэдые шулуудадаг! Даража дэгжээһэн дальбараануудаа дали дороо суглуулдаг шубуундал адляар шинии үри хүүгэдые суглуулха гэжэ би хэды тэгүүлээ зүдхѳѳ гээшэбиб. Теэд ши намайе зүбшѳѳгѳѳгүйш. 35 Тиимэһээ хооһон Һүмэшни мүнѳѳ шамдаа үлѳѳ. „Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан Ерэгшэ үршѳѳл буянтай!“– гэжэ хэлэтэрээ намайе дахин харахагүйш гэжэ шамда хэлэнэб».

Лука 14

1 Субботодо фарисейнүүдэй хүндэтэй нэгэ даргында хоол барихаяа Иисусай ерэхэдэ, фарисейнүүд хойноһоонь ажаглан хаража һуубад. 2 Нэгэ хабанташаһан хүл гартай хүн орожо, урдань зогсобо. 3 Хуули заадаг багшанарта болон фарисейнүүдтэ Иисус хандажа: «Манай Хуулиин ёһоор субботодо хүниие аргалжа болохо бэлэй гү, али үгы гү?» – гэжэ һураба. 4 Тэдэнэр абяа гарабагүй. Иисус үбшэнтэниие гараараа хүрѳѳд, эдэгээжэрхибэ. 5 «Субботодо таанадай хэн нэгэнэйтнай хүбүүнэй гү, алишье сарай худаг руу унашоо һаань, субботошье һаань, тэрэ дороо татажа гаргаха бэшэ аалта?» – гэжэ Иисус тэдээндэ хэлэбэ. 6 Тэдэнь тороод, юуншье гэжэ хэлэжэ шадабагүй. 7 Уряалаар ерэһэн хүнүүдэй дээгүүр һуурида һуухыень хараад, Иисус иимэ һургаалта үгэ хѳѳрэбэ: 8 «Шамайе хэн нэгэнэй түрэ найрта урихада, дан дээгүүр гаража бү һуу, юундэб гэхэдэ, уряалаар ерэһэн хүнүүдэй дунда шамһаа хүндэтэй хүн байжа болохо. 9 Тиигээд шамайе болон тэрэ хүниие уриһан гэрэй эзэн ерээд: „Энэ һуурида тэрэниие һуулгыш даа“, – гэхэдээ болохо. Тиихэдэнь ши аягүйрхэһѳѳр адагай захын һуурида ошожо һуухаш. 10 Уряалаар ошоходоо, эгээн һүүлшын һуурида һуудаг байгаарай. Тиихэдэшни шамайе уриһан эзэн хараад: „Хани нүхэрни, дээшээ гаража һуу“, – гэжэ урихадань, найрай зоной дунда ехэ хүндэтэй хүн гэжэ мэдэгдэхэш. 11 Ушарынь юуб гэхэдэ, ѳѳрыгѳѳ дээгүүр абхуулһан хүн доошоо халиха, харин даруу доогуур хүн ѳѳдѳѳ үргэгдэхэ бшуу». 12 Гэртээ уриһан фарисейдэ Иисус иигэжэ хэлэбэ: «Үдын гү, али үдэшын хоол бэлдээд, хани нүхэдѳѳ, аха дүүнэрээ, түрэл саданараа, баян хүршэнэрѳѳ бү ури. Юуб гэхэдэ, тэдэшни хожомынь шамайгаа урижа, харюу үгэхэ болоно. 13 Зүгѳѳр найрай шэрээ татахадаа, үгытэйшүүлые, үбшэн үлбэр, һохор дохолон хүнүүдые ури. 14 Тэдэ ядуу зон ашыеш харюулжа шадахагүй. Гэбэшье Бурхан шамда буян хэшэгээ хайрлаха, тиигээд захяа заабарииень дүүргэжэ ябадаг хүнүүдээ амидыруулхадаа, шамайе шагналда хүртѳѳхэл». 15 Сугтаа хоол барижа байһан нэгэ хүн Иисусай хѳѳрэжэ байһые дуулаад: «Бурханай хаан орондо хоол бариха хүнүүд амар жаргалтай!» – гэжэ хэлэбэ. 16 Иисус тэрээндэ хэлэбэ: «Нэгэ хүн аргагүй томо найрай шэрээ заһаад, олон айлшадые уриба ха. 17 Шэрээдэ һууха сагай ерэхэдэ, уриһан айлшадтаа барлагаа эльгээжэ, „Хоол бэлэн болоо, морилжо хайрлагты“, – гэжэ захюулба гэхэ. 18 Урилгатай хүнүүдынь булта хоорондоо хэлсэһэн юумэндэл, ерэхэ аргагүй байһандаа хүлисэл гуйжа: „Би газар худалдажа абаад, тэрэнээ ошожо хараагүйдэм аргагүй. Намайе хүлисэхыетнай гуйнаб“, – гэжэ нэгэниинь захюулба. 19 „Би табан паара сар худалдажа абаад, тэдэнээ ажаллуулжа туршахам, намайе хүлисэжэ хайрла“, – гэжэ нүгѳѳдэхинь захюулба. 20 „Би һаял һамга абабаб, тиимэһээ ошожо шадахагүй байнаб“, – гэжэ гурбадахинь захюулба. 21 Барлагынь ерэхэдээ, айлшадай ерэхэ аргагүй байһан тухай эзэндээ дуулгаба. Тиихэдэнь сухалаа хүрэһэн эзэн: „Түргэхэн хотын гудамжада гараад, үгытэйшүүлые, эрэмдэг үбшэнтэниие, һохор дохолон зониие дуудажа асара“, – гэжэ барлагтаа хэлэбэ. 22 „Эзэмни, хэлэһэн ёһоортнай хамаг юумэ хэбэб, теэд үшѳѳшье олон һуури сүлѳѳ байна“, – гэжэ барлагынь хэлэбэ. 23 „Ши хотоһоо гараад, харгыгаар ябаһан, хото хорёондоо байһан хүнүүдые аргадажа, гэрэймни дүүрэтэр зониие абажа ерэ. 24 Уряалтай байһан хүнүүдэй хэнииньшье манайда хоол барихагүй!“ – гэжэ эзэниинь барлагтаа хэлэбэ». 25 Иисустай хамта олон хүн ябаа һэн. Иисус тэдэ зондо хандажа, иигэжэ хэлэбэ: 26 «Намда ерэһэн хүнүүд эхэ эсэгэһээ, һамга үхибүүдһээ, аха дүүнэрһээ, ами наһанһаа үлүү ехээр лэ намда дуратай һаа, шабинарни болохо аргатай. 27 Хэрээһээ үргэлѳѳд, намтай ябалсаагүй хүн минии шаби боложо шадахагүй. 28 Жэшээнь, таанадай хэн нэгэн үндэр гэр бариха һанаатай байбал, түрүүн һуугаад, хэды шэнээн гаргаша гаргахаб гэжэ тооложо үзѳѳд, барилгаяа дүүргэжэ шадаха үгы байһанаа бодогты. 29 Тиигээгүй һаа, һуурииень табяад, башнияа саашань барижа дүүргэхэ шадалгүй байхыетнай хүн зон хараад: 30 „Шимнай барилга эхилээд, дүүргэжэ шадахагүй хүн байбалши“, – гэжэ энеэдэ наадан болгохо бшуу. 31 Үгышье һаа, нэгэ хаан нүгѳѳдэ хаанда дайгаар орохынгоо урда тээ арбан мянган сэрэгтэйгээ добтолоо һаа, хори мянган сэрэгтэй дайсаниие диилэхэ гүб гэжэ уридшалан һуужа һайн бодохо бэшэ гү? 32 Хэрбээ диилэжэ шадахагүйгѳѳ ойлгоо һаа, нүгѳѳдэдѳѳ ѳѳрынгѳѳ элшэн һайдуудые эльгээжэ, эб найрамдал тухай гуйха болоно бшуу. 33 Энэ мэтээр таанадай хэнтнайш бии байһан хамаг юумэнһээ арсаагүй һаа, минии шаби боложо шадахагүй. 34 Дабһан болбол һайн юумэн гээшэ, зүгѳѳр дабһанай амтаяа гээгээ һаань, яажа дахин амтыень оруулха болоноб? 35 Тиимэ дабһан хэндэшье хэрэггүйл, угайдхадаа тэрээгээр газараашье үтэгжүүлхэгүйлши. Тэрэниие миил хаяжархихал! Шэхэтэй юм һаа, анхаран шагныта!»

Лука 15

1 Нэгэтэ Иисусай һургаалыень шагнахаяа алба татаашад болон нүгэлтэн олоороо ерэбэ. 2 «Иисус нүгэлтэнтэй нүхэрлэжэ, тэдэнээр хамта эдеэлжэ байнал», – гэжэ фарисейнүүд болон Хуули заадаг багшанар шоо үзэбэд. 3 Тиимэһээ Иисус тэдэндэ нэгэ иимэ һургаалта үгэ хѳѳрэжэ үгэбэ: 4 «Зуун хонитой аад, нэгэнэйнь үгы болошоходо, таанадай хэнтнай ерэн юһэн хониёо хээрэ орхёод, үгы болоһон ганса хониёо бэдэржэ ошохогүйб? 5 Тэрээнээ олоходоо, тон ехээр баярлажа, ара нюргандаа үргэлѳѳд гэртээ асархалта. 6 Тиин хани нүхэдѳѳ, хүршэнэрѳѳ суглуулаад: „Намтай хамта баярлагты. Би үгы болоһон хониёо оложо асарбаб!“ – гэжэ хэлэхэлта. 7 Тэрээн шэнги нүгэл хээгүй ерэ юһэн сэхэ сэбэр ябадалтан тушаа бэшэ, харин нүгэл хэгшэ нэгэ хүнэй Бурханда хандан, эрид хубилхые харахадаа, тэнгэридэ баяр баясхалан болохол гэжэ таанарта үнэниие хэлэнэб. 8 Үгышье һаа, арбан сагаан мүнгэтэй нэгэ эхэнэр ганса сагаан мүнгэеэ үгы болгожорхёо һаа, дэнгээ носоожо, гэрээ хамажа, ехэл нарибшалан бэдэржэ олодог бэшэ аал? 9 Мүнгэеэ олоһон эхэнэр хани басагадаа, хүршэ эхэнэрнүүдээ суглуулжа: „Намтай баярлалсагты, би үгы болоһон мүнгэеэ олооб“, – гэжэ хэлэхэл. 10 Эгээл энээн шэнги нэгэшье хүнэй Бурханда хандабал, Бурханай Эльгээмэлнүүд баярлаха юм». 11 Иисус саашань хэлэбэ: «Хоёр хүбүүтэй нэгэ хүн байгаа һэн ха. 12 „Аба, минии хубита зѳѳри намда үгыш“, – гэжэ бага хүбүүниинь эсэгэдээ хэлэбэ гэлэй. Эсэгэнь гэр буусаяа хүбүүдтээ хубааба. 13 Нэгэ хэды хоноод, бага хүбүүниинь хубита зѳѳриеэ абаад, холын газарта ошожо, ехээр һэбхиржэ, зѳѳриеэ үрижэрхибэ. 14 Зѳѳригүй болоод байхадань, тэрэ хари газартань ехэ үлэсхэлэн зуд боложо, үнѳѳхи хүбүүн ядарба. 15 Тиигээд тэрэ ороной нэгэ хүнэйдэ ажалда ороходонь, гэрэй эзэн тэрэниие гахайгаа адуулуулхаар хээрэ тала руу эльгээгээ бэлэй. 16 Гахайн эдеэ эдилсэжэ, гэдэһээ дүүргэхэ дуратай байхадань, тиимэшье эдеэ тэрээндэ хүн үгэдэггүй бэлэй. 17 Хүбүүн ухаа орожо, досоогоо бодобо: „Түрэһэн эсэгымни хэды олон зарасанарай элбэг дэлбэг эдеэ хоолтой байхадань, би эндэ туража үхэхэеэ байнаб. 18 Эсэгэдээ ошоод: ‘Абамни, би Бурханай, мүн танайнгаа урда нүгэл үргэлбэб. 19 Танай хүбүүн гэжэ нэрлэгдэхээр бэшэ муу амитанби. Зарасаяа зараһандаал намайе зарагты’, – гээд хэлэхэб“. 20 Тиигэһээр тэрэ хүбүүн удангүй эсэгэдээ бусажа ерэбэ. Эсэгэнь хүбүүгээ холоһоо хараад хайрлажа, урдаһаань гүйжэ ошоод, тэбэрин таалаба. 21 „Абамни, би Бурханай, мүн танайгаа урда нүгэл үргэлбэб. Хүбүүнтнай гэжэ тоологдохо эрхэгүйб“, – гэжэ хүбүүниинь хэлэбэ. 22 Эсэгэнь барлагуудтаа: «Түргэхэн эгээ һайн хубсаһа асараад, хүбүүндэм үмдэхүүлэгты, хургандань үнэтэ шулуутай бэһэлиг зүүлгэгты, хүлдэнь гутал үмдэхүүлэгты. 23 Тиигээд шахамал буруу асаржа гаргагты, найрлаха хүхихэбди. 24 Энэ хүбүүмни үхэшэһэн аад, амидыраа ха юм, үгы болошоһон аад, олдоо ха юм“, – гэбэ. Тиигээд лэ хүбүүнэйнгээ бусажа ерэһые тэмдэглэн, хүхижэ сэнгэжэ эхилбэ. 25 Тэрэ үедэ ехэ хүбүүниинь хээрэ ажал хэжэ байгаа. Гэртээ бусажа ерэхэдээ, хүгжэм хатарай хүнхинэжэ байхые дуулаба. 26 Тиигээд нэгэ зарасаяа дуудажа: „Энэмнай юун боложо байнаб?“ – гэжэ һураба. 27 „Дүү хүбүүншни бусажа ерээ, тиимэһээ эсэгэшни хүбүүнэйнгээ амиды мэндэ ерэһэндэ баярлан, шахамал буруугаа гаргаа“, – гэжэ зарасань харюусаба. 28 Ахань сухалаа хүрэжэ, гэртээ оробогүй. Эсэгэнь гаража, тэрэнээ аргадаба. 29 Ехэ хүбүүниинь эсэгэдээ иигэбэ: „Би хэды олон жэл шамда барлаг шэнги ажал хээ гээшэбиб, захяа заабариһааш нэгэтэш гаража үзѳѳгүйб. Ши адагай захын эшэгэшье гаргажа, хани нүхэдѳѳрни найрлуулаагүйш. 30 Харин энэ хүбүүнэйнгээ янхан һамгадаар орёолдожо, үгэһэн зѳѳрииеш үреэд ерэхэдэнь, ши шахамал буруугаа гаргажа угтааш“. 31 Тиихэдэнь эсэгэнь ехэ хүбүүндээ: „Хүбүүмни, ши ходо намтаяа эндээ байна ха юмши, минии бүхы зѳѳри шинии ха юм. 32 Харин дүү хүбүүншни үхэһэн аад лэ, амидыржа, үгы болоһон аад лэ, олдожо ерээ бшуу. Тиимэһээ бидэ баярлаха, сэнгэхэ ёһотой ха юмбди“, – гэжэ хэлэбэ».

Лука 16

1 Ѳѳрынгѳѳ шабинарта Иисус иимэ юумэ хѳѳрэбэ: «Нэгэ баян хүн гэрэй хэрэг эрхилэгшэтэй байгаа һэн ха. Зѳѳрииешни ехээр үрижэ байна гэжэ тэрэ эзэндэ эрхилэгшэ тухайнь хүнүүд дуулгаба гэхэ. 2 Гэрэй эзэн эрхилэгшэеэ дуудаад: „Шам тухай юун гэнэб? Эрхилжэ байһан ажал хэрэг тухайгаа бүрин тоосоо хэ, саашадаа шамайе эрхилэгшын тушаалһаашни халаахаб“, – гэбэ. 3 Тэрэ эрхилэгшэ ѳѳртѳѳ: „Яахамни гээшэб? Эзэмни ажалһаамни халааха гэжэ байнал. Хүрзѳѳр газар малтаха аргамгүй, гуйраншалхам эшхэбтэр. 4 Зай, юу хэхэеэ би мэдэнэб! Ажалһаа халагдаһан хойноо гэртээ дуудажа ажаллуулха нүхэдтэй яажа болохоёо мэдэнэб“, – гэбэ. 5 Тиигээд эзэндэнь үритэй хүнүүдые ганса гансаарнь дуудаад: „Минии эзэндэ ши хэдые үритэйбши?“ – гэжэ түрүүшынхиһээнь һураба. 6 „Зуун торхо ургамалай тоһо“, – гэжэ тэрэнь харюусаба. „Энэ үри тухай саарһаяа абаад, табиие үритэйб гэжэ шэнээр бэшэ“, – гэжэ эрхилэгшэ хэлэбэ. 7 Нүгѳѳ үритэй хүндэ хандажа: „Ши хэдые үритэйбши?“ – гэбэ. „Мянган мэшээг шэниисэ“, – гэжэ тэрэнь харюусаба. „Тэрэ саарһаяа абаад, найман зууе үритэйб гэжэ шэнээр бэшэ“, – гэжэ эрхилэгшэ хэлэбэ. 8 Һүүлэй һүүлдэ эзэниинь һэшхэлгүй эрхилэгшэеэ арга мэхэтэй ябадал гаргабаш гэжэ магтаба. Юундэб гэхэдэ, энэ оршолонгой зон гэрэл туяагай зондо ороходоо арга хурга ехэтэй байдаг бшуу. 9 Харин таанадта, шабинарни, би хэлэхэ байнаб: энэ дэлхэйдэхи зѳѳри баялигаараа ѳѳһэдтѳѳ нүхэдые оложо байгты. Тиигэбэл хооһорон наһа барахадатнай, таанадые диваажанай орондо угтажа абаха. 10 Багахан юумэндэ үнэн сэхэ хүн, ехэшье юумэндэ үнэн сэхэ байдаг, харин багахан юумэндэ мэхэ гаргаһан хүн ехэшье юумэндэ мэхэшэн зандаа байдаг. 11 Тиимэһээ хэрбээ таанадай энэ дэлхэйн эд зѳѳриие эрхилхэдээ үнэн сэхэ бэшэ байбалтнай, хэн танда бодото баялигые даалгахаб даа? 12 Тиин хэрбээ хүнэй юумэндэ үнэн сэхэ хандажа шадаагүй һаатнай, хэн танда ѳѳрынхииетнай даалгажа үгэхэб даа? 13 Ямаршье зараса хоёр эзэндэ зарагдажа шадахагүй: нэгэн гэбэл, таанад нэгэ эзэндээ дурагүй, нүгѳѳдэдѳѳ дуратай байхалта; али үгышье һаа, нэгэ эзэндээ дуратайгаар, нүгѳѳдэдѳѳ дурагүйгѳѳр ажаллаха бшуут. Таанад Бурханда болон эд зѳѳридэ нэгэ зэргэ алба хэжэ шадахагүйлта!» 14 Энэ хэлээшыень фарисейнүүд дуулаба. Тэдэ алта мүнгэндэ ехэл дуратай хадаа Иисусые наада бариба. 15 Иисус тэдэндэ хэлэбэ: «Таанад зоной урда Бурханай захяа заабари дүүргэдэг хэбэр үзүүлдэгта, харин Бурхан танай досоохиие нэбтэ хаража байна. Хүнүүдэй ехэ шухала гэжэ тоолодог юумэнүүд Бурханай урда юуншье бэшэ ха юм. 16 Уһаар арюудхагша Иоаннай ерэтэр Моисейн Хуули болон лүндэншэдэй номууд хүсэн түгэлдэр байгаа, гэбэшье мүнѳѳ Бурханай хаан түрэ тухай мэдээсэлэй айладхагдаһанһаа хойшо, хүн бүхэн тиишэ орохо гэжэ нилээд хүсэ шармай гаргана. 17 Газар тэнгэри хоёр амархан һүнэхэ, харин Хуулиин гансаханшье зүйл хосорхогүй. 18 Һамганһаа һалаад, ондоо эхэнэртэй һууһан хүн түрүүшынгээ һамганда урбаба гээшэ. Мүн үбгэнһѳѳ һалаһан эхэнэрээр һамга хэһэн хүн баһал түрүүшынгээ нүхэртэ урбаба гээшэ. 19 Нэгэ баян хүн байгаа гэхэ. Магнал торгон хубсаһа үмдэдэг, мүн үдэр бүхэндэ ялагар тологор найр зугаа хэдэг байгаа. 20 Яра түүхэйдэ барюулшанхай Лазарь гэжэ нэгэ ядуу гуйраншые баянай хаалгынь хажууда асардаг бэлэй. 21 Тэрэ гуйранша баянай эдеэнэй үлѳѳдэһѳѳр хоолойгоо тэжээхэ дуратай байгаа. Нохойнуудшье ерэжэ, тэрэнэй яра шархые долёодог һэн. 22 Тииһээр байтар тэрэ үгытэй баарһан үхэбэ гэхэ. Бурханай Эльгээмэлнүүд тэрэниие тэнгэридэ абаашажа, Абраһамай хажууда һуулгаба ха. Мүнѳѳхи баяншье наһанһаа нүгшэжэ, тэрэниие хүдѳѳлүүлээ һэн. 23 Тэрэ баян тамын оёорто хаягдаад зобожо байхадаа, дээшээ хаража, Абраһамые, мүн хажуудань Лазариие холоһоо анхарба. 24 „Ай, Абраһам, үбгэ эсэгэмни, намайе үршѳѳн хайрлажа, Лазариие намда эльгээгыт; хурганайнгаа үзүүртэ уһа дүрэжэ, халуун галда хайруулан тулижа байһан минии хэлые норгог лэ. Би энэ гал соо аргагүй ехээр тулижа байнаб“, – гэжэ тамада һууһан баяниинь бии шадалаараа хашхарба. 25 „Хүүгэмни, наһан соогоо хамаг баяр жаргал эдлэһэнээ, харин Лазариин хара муу байдал үзэһыень һаныш. Мүнѳѳ тэрэшни эндэ амаруулагдаба, харин ши зоболон эдлэжэ байнаш. 26 Гэбэ яабашье эндэһээ шамда ошохо гэгшэдэй хүрэхын аргагүй, тэндэһээ манда ерэхэ гэгшэдэй ерэхын аргагүй оёоргүй гүнзэгы ганга жалга хоорондомнай байна“, – гэжэ Абраһам хэлэбэ. 27 Тиихэдэнь тамын амитан: „Тиигэбэл Абраһам, үбгэ эсэгэмни, та Лазариие абындамни эльгээжэ хайрлыт даа. 28 Тэндэмни табан дүүмни үлэһэн юм: тэдэнииемни нам шэнги тамын газарта орохогүйень һэргылэг лэ“, – гэбэ. 29 Тиихэдэнь: „Дүүнэртэшни Моисейн болон лүндэншэдэй һэргылэмжэ бии ха юм: тэдэнэйнгээ хэлэһые дүүнэршни дуулажа байг лэ“, – гэжэ Абраһам хэлэбэ. 30 „Үгы даа, Абраһам, үбгэ эсэгэмни, наһанһаа нүгшэһэн хүнэй дүүнэртэм ошоо һаань, тэдэнэр Бурхандаа хандан, хубилха байгаа“, – гэжэ тамада байгша баяниинь хэлэбэ. 31 „Моисейн болон лүндэншэдэй заабариие анхардаггүй юм һаа, нүгшэһэн хүнэй амидыржа ошоошье һаань, тэдэшни үнэншэхэ этигэхэгүй байна даа“, – гэжэ Абраһам тэрээндэ хэлэбэ».

Лука 17

1 Иисус шабинартаа хэлэбэ: «Хүнэй хорхойтожо, нүгэл хэхэ юумэн олон байдаг. Зүгѳѳр нүгэл хүүлэгшэ уй гашуудал үзэхэ! 2 Эдэ багашуулай нэгыеньшье нүгэл хилэнсэдэ түлхиһэн хүндэ хүзүүндээ тээрмын шулуу уюулаад, далайн оёорто хаюулбалнь, ѳѳртэнь дээрэ байха һэн. 3 Тиимэһээ ѳѳрыгѳѳ анхаржа байгты! Хэрбээ аха дүүнэрэйшни нэгэн шамда муу юумэ хээ һаань, тэрээнээ буруушаа; хэрбээ зэмэеэ мэдэрээ һаань, хүлисэ. 4 Үдэртѳѳ долоо дахин шамда муу юумэ хээд, долоо дахин ерэжэ: „Зэмэтэйб, хүлисэ“, – гээ һаань, тэрэнээ хүлисэ». 5 «Эзэн аа, манай этигэл һүзэгые ехэ болгожо үгыт даа!» – гэжэ Иисусай элшэнэр хэлэбэ. 6 Иисус харюусаба: «Хэрбээ таанад горчицын жэжэхэн үрэһэнэй шэнээхэншье этигэлтэй байгаад, боди модондо хандажа: „Үндэһѳѳрѳѳ газарһаа һугаржа, далай соо һуурижан урга!“ – гээ һаатнай, тэрэ модон үгыетнай дуулаха. 7 Жэшээнь, газар хахалдаг гү, али мал адуулдаг барлагтай байгаад, тэрэнэйнгээ хээрэһээ ерэхэдэ: „Наашаа һуужа үтэр хоол бари!“ – гэжэ таанарай хэн нэгэнтнай хэлэхэ аал? 8 Үгыл даа! Тиихынгээ орондо: „Намда эдеэ хоол бэлдэ. Эдеэлжэ байхадамни, захиралтануудыемни дүүргэхэдэ бэлэн бай. Намайе эдеэлүүлһэнэй удаа ѳѳрѳѳ эдихэ уухаш!“ – гэжэ барлагтаа хэлэхэ бэшэ гүт? 9 Тиигээд бүхы заабаринуудые дүүргэһэнэйнгѳѳ түлѳѳ тэрэ барлаг баяр баясхалангай үгэнүүдые дуулаха аал? 10 Тэрээн шэнги таанадшье Бурханай заабари дүүргээд: „Бидэ миил барлагууд гээшэбди, хэхэл ёһотой юумэеэ хээбди“, – гэжэ хэлэхэ ёһотойт!» 11 Иерусалим хото ошожо ябахадаа, Иисус Самари Галилей хоёрой хилэ зубшан ябаба. 12 Нэгэ тосхондо ороходонь, һэлхэ бузар үбшэндэ дайруулһан арбан хүн Иисустай уулзаба. Тээ холохон байгаад: 13 «Иисус багша аа! Маниие абаржа хайрлыт даа!» – гэжэ шангаар хашхаралдаба. 14 Тэдэниие хараад: «Таанад ошожо, санаартанда элүүр мэндэеэ үзүүлэгты!» – гэжэ Иисус хэлэбэ. Тэдэнь замдаа ябатараа эдэгэшэбэ. 15 Нэгэниинь эдэгэһэнээ гэнтэ мэдээд, шанга гэгшээр Бурханай нэрэ алдаршуулан, һѳѳргѳѳ бусаба. 16 Тиигээд Иисусай хүлдэ мүргэн унажа, баяр баясхалан хүргэбэ. Тэрэ самаряан хүн байгаа. 17 «Арбан хүн эдэгээ бэшэ гүт? Бэшэ юһэншни хаанаб? 18 Бурханда магтаал соло дуудахаяа энэ самаряанһаа ондоо нэгэшье хүн бусажа ерээгүй гээшэ гү?» – гэжэ Иисус һураба. 19 Тиигээд нүгѳѳ эдэгэһэн хүндѳѳ: «Хүл дээрээ бодожо, гэртээ хари! Этигэлшни шамайе абараа!» – гэжэ Иисус хэлэбэ. 20 «Бурханай хаан орон хэзээ манда морилхоб?» – гэжэ фарисейнүүдэй асуухада, Иисус иигэжэ харюусаба: «Бурханай хаан орон эли харагдаһаар ерэхэгүй. 21 „Эндэ байна, тэндэ байна“, – гэжэ хүнүүд хэлэхэгүй. Юундэб гэхэдэ, Бурханай хаан түрэ зосоотнай оршоно бшуу». 22 Иисус шабинартаа хэлэбэ: «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй нэгэшье үдэрые хараһайб гэжэ хүсэхэ саг мэнэ гэһээр ерэхэ, теэд харахагүйт. 23 „Тэндэ байна, эндэ байна“, – гэжэ зарим зоной хэлэхэдэнь, таанад бү ошооройгты, бү бэдэрээрэйгты. 24 Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн ерэхэдээ, тэнгэриин нэгэ хизаарһаа нүгѳѳ хизаар хүрэтэр ялагас гэһэн сахилгаан шэнгеэр гэрэлтэн үзэгдэхэ бшуу. 25 Теэд түрүүн тэрэ ехэл зоболон амсаха, оршон үеын зон тэрээнһээ арсаха. 26 Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй заларан ерэхэ тэрэ үдэрнүүдтэ Ной гэгшын үедэ болоһонтой адли гай гасалан ушарха: 27 Нойн томо корабльда орожо һууха үдэр хүрэтэр хүнүүд эдеэлжэ, уужа, һамга абажа, хадамда гаража байгаа. Харин тиигэжэ байтар галаб эрьежэ, уһан аюул болоод, амитай юумэн хуу хосороо һэн. 28 Эгээл тиимэ юумэн баһа Лот гэгшын үедэ болоо агша һэн: хүнүүд эдеэлжэ, ундалжа, юумэ худалдан абажа, наймаа хэжэ, таряа, жэмэс тарижа, гэр бараагаа барижа байгаа, 29 тиихэдэ Лот гэгшын Содом хотоһоо гараһан үдэр тэнгэриһээ хүхэр бороо орожо, гал дүлэн боложо, хамаг амитай юумые шатаагаа бэлэй. 30 Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй газарта бууха үдэр эгээл тиимэ юумэн болохо! 31 Тэрэ үдэр гэрэй орой дээрэ байһан хүн хогшол зѳѳриеэ абарха гэжэ гэртээ орохо ёһогүй; мүн хээрэ талада ябаһан хүн һѳѳргѳѳ гэртээ бусаха ёһогүй. 32 Лотой һамгые һанагты! 33 Ами наһаяа абарха гэжэ оролдоһон хүн ами наһаяа алдаха, ами наһаяа үргэһэн хүн тэрэнээ тэхэрюулэн абарха. 34 Тэрэ үдэр нэгэ орон дээрэ унтаһан хоёр хүнэй нэгыень абарха, нүгѳѳдыень орхихо. 35 Таряа татажа байһан хоёр эхэнэрэй нэгыень абарха, нүгѳѳдыень орхихо». 37 «Багша аа! Иимэ юумэн хаана болохоб?» – гэжэ шабинарынь Иисусһаа һураба. «Үхэһэн бэеын хэбтэһэн газарта бүргэд шубууд сугларха», – гэжэ Иисус харюусаба.

Лука 18

1 Һанаа үнѳѳндѳѳ дарагдаһанай хэрэггүй, саг үргэлжэ Бурхандаа зальбаржа ябаха ёһотой гэжэ ойлгуулхын тула Иисус иимэ һургаалта үгэ шабинартаа хѳѳрэбэ: 2 «Нэгэ хотодо зарга шиидхэгшэ ажаһуугаа һэн ха. Тэрэ Бурханһаашье айдаггүй, хүнүүдһээшье эшэдэг гайхадаггүй бэлэй. 3 Тус хотын нэгэ бэлбэһэн эхэнэр тэрэ заргашада ерэжэ: „Намда туһалыт, заргыемни зүбѳѳр шиидхэжэ үгыт!“ – гэдэг гэлэй. 4 Заргаша туһалха дурагүй байжа, нилээд удаан саг үнгэргэбэ. „Би Бурханһааш айдаггүйб, хүнһѳѳшье эшэдэг гайхадаггүйб. 5 Зүгѳѳр намайе энэ эхэнэрэй ходол хашараажа байхагүйнь тула туһалха болоо хаб. Тиигээгүй һаамни, энэшни бүри голдомни орохол!“ – гэжэ һүүлэй һүүлдэ бодобо. 6 Хуурмаг заргашын хэлээшые хаража бодожо үзыт. 7 Тэрэнэй тиигэжэ байхадань, Бурхан шэлэжэ абаһан зонойгоо үдэр һүнигүй туһаламжа гуйхадань, бүришье һайнаар харгалзаха хамгаалха бэшэ гү? Тэдэндээ анхаралаа табиха бэшэ гү? 8 Бурхан тэдэнэй хэрэгүүдые үнэн зүб руунь түргѳѳр шиидхэн туһалха гэжэ танда хэлэнэб. Теэд Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй ерэхэдэ, газар дээрэ тиимэ һүзэгтэй хүн байха гү?» 9 Ѳѳһэд тухайгаа Бурханай эрхэ мэдэлые дүүргэнэбди гэжэ тоолоод, бусадые доромжолдог зарим хүнүүдтэ Иисус иимэ һургаалта үгэ хѳѳрэбэ: 10 «Хоёр хүн мүргэхэеэ Бурхан Һүмэдэ оробо ха. Нэгэниинь фарисей, нүгѳѳдэхинь алба татааша байгаа. 11 Фарисейнь аман соогоо иигэжэ зальбарба: „Бурхан, шамда ехэ баяр баясхалан хүргэнэб! Би болбол эд зѳѳридэ шуналтай, хуурмаг, забхай зальхай бусад зондо адли бэшэб, мүн тээ тэндэ зогсоһон алба татаашадашье адли бэшэб. 12 Долоон хоногтоо хоёр дахин масагладагби, олзынгоо арбанай нэгэ хубиие шамдаа үргэдэгби“. 13 Харин тээ холохоно зогсоһон алба татаашань нюдэеэ тэнгэри ѳѳдэ шэглүүлхэеэшье зүрхэлбэгүй, харин үбсүүгээ шаажа байгаад: „Бурхан, нүгэлтэ намайе үршѳѳн хайрлыт!“ – гэжэ зальбарба. 14 Алба татааша фарисей хоёрой гэртээ харихадань, Бурхан тэдэ хоёрһоо алба татаашыень үнэн сэдьхэлтэнэй тоодо оруулаа гэжэ танда хэлэхэ байнаб. Ѳѳрыгѳѳ дээгүүр абхуулдаг хүн доошолуулагдаха, харин ѳѳрыгѳѳ доошонь дарадаг зантай хүн үргэгдэхэ бшуу». 15 Хүнүүд үхибүүдээ адиста хүртүүлхэеэ Иисуста асарба. Шабинарынь тэдэниие хараад, багшадаа ойртуулбагүй. 16 Харин Иисус үхибүүдые ѳѳртѳѳ дуудажа, шабинартаа хэлэбэ: «Үхибүүдые наашань табигты, намда ерэхэдэнь һаалта бү хэгты. Иимэшүүл Бурханай хаан ороной амитад гээшэ. 17 Эдэ үхибүүд мэтээр Бурханай хаан орониие тогтоон абаагүй хүн тэндэ хэзээшье орожо шадахагүй юм гэжэ баталан хэлэнэб». 18 «Эрхим багша! Мүнхын амидаралда хүртэхын тула би юу хэхэ ёһотойбиб?» – гэжэ нэгэ дарга Иисусһаа һураба. 19 Иисус тэрээндэ хэлэбэ: «Юундэ намайе эрхим гэбэш? Имагтал Бурхан эрхим гээшэ. 20 „Ханидаа бү урба, бү ала, хулгай бү хэ, бусад тухай худал юумэ бү хэлэ, эхэ эсэгэеэ хүндэлэ“ гэһэн Бурханай захяа заабаринуудые мэдэхэ ха юмши», – гэбэ. 21 «Эдэ захяа заабаринуудые бултыень би эдир наһанһаа сахижа ябадаг хүнби», – гэжэ нүгѳѳдэхинь харюусаба. 22 Энэ харюуень дуулаад, Иисус тэрээндэ хэлэбэ: «Үшѳѳл нэгэ юумэн шамда дутана: зѳѳри зѳѳшэеэ бултыень худалдаад, мүнгыень үгытэйшүүлдэ хубаажа үгэ, тиигээ һаа, тэнгэри дээрэ баялиг зѳѳритэй болохош. Тиигээд намда ерэжэ, хажуудамни ябаарай». 23 Иисусай хэлэһые дуулаад, нүгѳѳдэхинь ехэ һанаата болобо, юундэб гэхэдэ, ехэ баян хүн байгаа бшуу. 24 Тэрэнэй гашуудал ойлгоод, Иисус хэлэбэ: «Баян хүнүүдэй Бурханай хаан орондо орохонь бэрхэтэйл байха даа. 25 Баян хүнэй Бурханай хаан орондо орохоһоонь бэлээр зүүнэй һүбѳѳр тэмээн ороод гарахал». 26 «Тиигэхэдээ хэн абарагдаха аргатайб?» – гэжэ шагнажа байгшад Иисусһаа асууба. 27 «Хүнэй хэжэ шадахагүй юумэ Бурхан хэжэ шададаг», – гэжэ Иисус харюусаба. 28 «Харин бидэ яахабибди? Бидэ хамаг юумэеэ орхёод, шамайе дахаабди», – гэжэ Пётр хэлэбэ. 29 «Тиимэ даа, Бурханай хаан орондо орохын тула гэр бараагаа, аба эжыгээ, аха дүүнэрээ гү, эгэшэ дүүнэрээ гү, һамга үхибүүдээ гү орхиһон хүн бүхэн 30 энэ наһандаа хэдэ дахин ехэ юумэндэ хүртэхэ, ерээдүйн үедэ мүнхэ наһа наһалха гэжэ үнэниие хэлэнэб», – гэжэ Иисус харюусаба. 31 Арбан хоёр ойрын шабинараа хажуу тээшэнь абаашаад, Иисус иигэжэ хэлэбэ: «Мүнѳѳ бидэ Иерусалим орохомнай. Эндэ Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн тухай лүндэншэдэй бэшэһэн бүхы хэрэгүүд бэелхэ. 32 Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүниие хариин зоной гарта тушааха, тэдэнь тэрэниие баһаха, доромжолхо, нёлбохо, 33 үшѳѳ сохихо, хожомынь алаха байна. Зүгѳѳр Хүбүүн гурбадахи үдэртѳѳ амидырха». 34 Шабинарынь хэлээшыень оройдоо ойлгобогүй. Үгынь удха орёо далда байжа, юуншье тухай багшынгаа хэлэһыень ойлгожо шадабагүй. 35 Иисусай Иерихондо дүтэлхэдэнь, харгын хажууда нэгэ һохор хүн гуйраншалжа һууба. 36 Хажуугаарнь хүнүүдэй ябахые дуулаад: «Энэ юун зон бэ?» – гэжэ һураба. 37 «Назаредэй Иисус ябана», – гэжэ тэрээндэ дуулгаба. 38 Тиихэдэнь һохор хүн: «Давидай үри һадаһан Иисус, намайе үршѳѳжэ хайрлыш!» – гэжэ хашхарба. 39 Иисусай урда ябаһан хүнүүд абяагүй боло гэжэ тэрэ һохорые зандарба, теэд тэрэнь: «Давидай үри һадаһан Иисус, намайе үршѳѳжэ хайрлыш!» – гэжэ бүри шангаар хашхарба. 40 Тиихэдэнь Иисус тогтожо: «Тэрэниие намда асарагты!» – гэбэ. Тэрэ һохорой Иисусай ойро ерэхэдэнь: 41 «Шамда юу хэжэ туһалхабиб?» – гэжэ Иисус асууба. «Ай, эзэн! Намайе харадаг болгыш даа!» – гэжэ тэрэ гуйгаа хаш. 42 «Хара даа! Этигэлшни шамайе элүүр мэндэ болгобо», – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 43 Һохор хүниинь тэрэ дороо харадаг боложо, Бурханиие алдаршуулан, Иисусай хойноһоо ябалсаба. Һохор хүнэй хараатай болохые хараһан бүхы хүн зон Бурханиие магтан алдаршуулба.

Лука 19

1 Иисус Иерихон хото ороод, гудамжаар ябаа. 2 Тэрэ хотодо алба татагшадай дарга Закхей гэжэ ехэ баян хүн байгаа һэн ха. 3 Тэрэ Иисусые хэн юм ааб гэжэ харахаяа ехэтэ хүсэжэ, набтар бэетэй байһан дээрэһээ хүн зоной араһаа яашье хаража ядаба. 4 Закхей баян гүйдэлѳѳр зоной урда ороод, һалаархуу модондо абиржа гараба. Иисус энэ харгыгаар лэ хажуугаарнь гараха байгаа. 5 Иисус хажуугаарнь үнгэрхэдѳѳ, ѳѳдѳѳ хаража: «Закхей, модонһоо түргѳѳр буу! Би мүнѳѳ танайда орохо ёһотойб», – гэбэ. 6 Закхей тэрэ дороо модонһоо буужа, ехэл баяртайгаар Иисусые гэртээ оруулжа хүндэлбэ. 7 Тиихэдэнь хүн зон булта: «Иисус нүгэлтэй хүнэйдэ орожо айлшалхань гээшэ гү?» – гэжэ дураа гутаба. 8 «Эзэн аа! Би хахад зѳѳриеэ үгытэйшүүлдэ хубаажа үгэхэм. Хэрбээ зарим хүнүүдһээ татари буруу нэхэжэ абаһан байгаа һаа, тэрэнээ дүрбэ нугалан бусаахаб», – гэжэ Закхей Иисусай урда зогсон хэлэбэ. 9 «Шишье Абраһамай жэнхэни үри һадаһан байнаш. Мүнѳѳдэр шинии гэр бүлэ абарагдаба. 10 Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн хосорһон хүнүүдые бэдэржэ абархын тула ерээ юм», – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 11 Хүн зоной хэлэһыень шагнажа байхада Иисус үшѳѳ нэгэ һургаалта үгэ хѳѳрэбэ. Тэрэ Иерусалимда дүтэ ерэшэнхэй байгаа, тиимэһээ хүнүүд Бурханай хаан түрэ һаядаа оршохо гэжэ һанажа байгаа һэн. 12 Иисус хѳѳрэбэ: «Нэгэ дээгүүр уг изагууртан хаан шэрээ эзэлхэ эрхэдэ хүртэжэ ерэхын тулада холын орон худар мордобо ха. 13 Ябаха дээрээ арбан барлагуудаа дуудаад, хүн бүхэндэнь мүнгэ үгэжэ: „Минии бусажа ерэтэр энээниие мүнгэнэй эрьесэдэ оруулжа байгаарайгты“, – гээ һэн. 14 Харин албата зониинь тэрээниие үзэн ядадаг ушарһаа: „Энэ хүниие дээрээ хаан болгожо табиха дурагүйбди“, – гэжэ хэлэхыень элшэн сайдые хойноһоонь эльгээбэ гэхэ. 15 Хаан шэрээ эзэлхэ эрхэтэй болоһон хаан бусажа ерэһээр мүнгэ үгэһэн барлагуудаа дуудажа, хэн хэды шэнээн олзо олооб гэжэ һонирхобо. 16 Түрүүшынь барлаг ерэжэ: „Эзэмни, үгэһэн мүнгыешни арба дахин ехэ болгооб“, – гэжэ хэлэбэ. 17 „Һайнаар ашаглабаш, бэрхэ барлаг байнаш. Багахан юумэндэ үнэн сэхэ байһанайш түлѳѳ шамайе арбан хотын захирагшаар табинаб“, – гэжэ эзэн хаан хэлэбэ. 18 Хоёрдохи барлагынь ерэжэ: „Эзэмни, үгэһэн мүнгыешни таба дахин ехэ болгооб“, – гэбэ. 19 „Ши табан хото зонхилжо байхаш“, – гэжэ эзэниинь хэлэбэ. 20 Удаадахи барлагынь ерэжэ: „Эзэмни, шинии үгэһэн энэ мүнгэ бүдтэ орёогоод, наринаар хадагалжа байгааб. 21 Шэрүүн хүн хадашни шамһаа айгааб. Ши ѳѳрын бэшэ юумэ абадаг, ѳѳрѳѳ таряагүй ургаса хададаг ха юмши“, – гэжэ хэлэбэ. 22 Эзэниинь тэрээндэ хэлэбэ: „Хара мэхэтэй барлаг, хэлэһэн үгыншни ёһоор шамайе хэһээхэб! Ѳѳрын бэшэ юумэ абадаг, ѳѳрѳѳ таряагүй ургаса хададаг шэрүүн хүн гэжэ намайе мэдэжэ байгааш. 23 Үгэһэн мүнгыем юундэ эрьесэдэ оруулаагүйбши? Тиигэбэл би бусажа ерэхэдээ мүнгэеэ түрсэтэйгѳѳр абаха бэлэйб“. 24 Тиигээд хажуудань байһан зондо хандажа: „Энээнһээ мүнгыень абаад, арба дахин ехэ болгоһон хүндэ үгэгты“, – гэбэ. 25 „Эзэмнай, теэд тэрэтнай ехэ мүнгэтэйл“, – гэжэ тэдэнь хэлэбэ. 26 „Юумэтэй хүндэ үшѳѳ ехэ юумэн үгтэхэ. Юумэгүй байһан хүнһѳѳ һүүлшын юумэниинь абтаха гэжэ танда хэлэнэб. 27 Намайе хаан болгохо дурагүй байһан дайсадыемни асаржа, хараһаар байтарни хюдажа алагты“, – гэжэ эзэн хэлэбэ». 28 Һургаалта үгэнүүдээ хѳѳрѳѳд, Иисус саашаа, Иерусалим тээшэ ябаба. 29 Элеон хадын хаяада оршодог Беттагэ ба Бетани тосхонуудта дүтэлѳѳд, тэрэ хоёр шабияа түрүүлэн эльгээжэ: 30 «Урдамнай байгааша тосхон ошоод, тэрэнэй захада хүн амитанай оройдоо унаагүй нэгэ элжэгэнэй уяатай байхые харахат. Тэрэниие уяаһаань тайлаад, наашань хүтэлжэ асарагты. 31 Хэрбээ хэн нэгэнэй: „Юундэ уяаһаань тайланабта?“ – гэжэ һураа һаань: „Энэ элжэгэн Эзэндэ хэрэгтэй болоо“, – гэжэ хэлээрэйгты», – гэжэ Иисус захиба. 32 Шабинарынь ошоод, багшынгаа хэлэһэнэй ёһоор тэрэ элжэгэ олобо. 33 Тэрэниие сэргэһээнь тайлажа байхадань: «Таанад юундэ энэ элжэгэ сэргэһээнь тайланабта?» – гэжэ эзэниинь һураба ха. 34 «Манай эзэндэ хэрэгтэй болоо», – гэжэ шабинарынь харюусаба. 35 Тиигээд тэрэ элжэгэ Иисуста асаржа, нюрган дээрэнь хубсаһаяа дэбдеэд, багшаяа унуулба. 36 Иисусай элжэгэ унаад ябахада, хүн зон ябаха харгы дээрэнь хубсаһаяа дэбдибэ. 37 Иисусай Элеон хадаһаа бууха замдаа ябахадань, олон тоото шабинарынь булта харуулһан, үзэһэн гайхалтай хэрэгүүдэй түлѳѳ Бурхан багшадаа магтаал соло дуудаба: 38 «Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан ерэһэн Хаан үршѳѳл хайратай байһай! Тэнгэридэ амгалан байдал оршоһой, Бурханай алдаршахань болтогой!» – гэжэ шанга шангаар хашхаралдаба. 39 «Багша аа, эдэ шабинартаа абяагүй болохыень захирыт!» – гэжэ зоной дундаһаа фарисейнүүдэй зариман Иисуста хандаба. 40 «Шабинараймни абяагүй болоо һаа, харгы дээрэхи шулуунууд хашхаралдаха», – гэжэ Иисус тэдээндэ харюусаба. 41 Иисус Иерусалим хотодо ойртожо, хотын харагдахада, хүн зонииень хайрлаһандаа бархиржа: 42 «Хотын зон, амгалан байдалда юун хүргэхэб гэжэ энэ үдэр ойлгодог һайт! Теэд тэрэтнай мүнѳѳ танай нюдэнһѳѳ далда байна даа. 43 Хожом нэгэтэ дайсадтнай добтолжо, хотыетнай тала талаһаань бүһэлэн, газар хүреэгээр хүреэлхэ, 44 тиигээд ѳѳһэдыетнай, үри хүүгэдыетнай хюдажа, хотыетнай һандаргажа, үнэһэн тоборог болгохо. Юундэб гэхэдэ, Бурханай шамайе абарха гэжэ ерэһэн саг мэдээгүй бшууш», – гэжэ хэлэбэ. 45 Һүмэдэ орожо, Иисус тэндэ хонжоо наймаа хэгшэдые, юумэ худалдажа абагшадые намнажа гаргахадаа: 46 «Нангин Бэшэг соо Бурхан: „Минии гэр мүргэл зальбаралай газар байха ёһотой“, – гэжэ хэлэнэ. Харин таанад энэ гэрые дээрмэшэдэй шэбээлдэг үүр болгожорхёот!» – гэжэ зэмэлбэ. 47 Иисус үдэр бүри Бурхан Һүмэдэ ерэжэ, һургаалаа номнодог байгаа. Түрүү санаартан, Хуули заадаг багшанар, ахамадууд хамтаржа, Иисусые алаха гэлсээ. 48 Теэд бүхы арад зоной нэгэшье үгыень алдангүй Иисусай һургаалые шагнадаг байхада, тэдэнэр яажаш ядаба.

Лука 20

1 Нэгэтэ Бурхан Һүмэ соо арад зондо һургаалаа номножо, Һайн Мэдээсэл айладхажа байхадань, түрүү санаартан, Хуули заадаг багшанар, ахамадууд ерэжэ: 2 «Хэлэлши даа, ши иимэ юумэ хэхэ ямар эрхэтэйбши? Иимэ эрхэ засаг шамда хэн үгѳѳб?» – гэжэ Иисусһаа һураба ха. 3 «Бишье таанадһаа нэгэ юумэ һурахамни. Хэлэжэ үгэгты даа, 4 Уһаар арюудхаха эрхэ Иоаннда Бурхан үгѳѳ юм гү, али хүнүүд гү?» – гэжэ Иисус урдаһаань асууба. 5 Тэдэнэр хоорондоо зүбшэжэ оробо: «Зай, юун гэжэ хэлэхэбибди? Хэрбээ Бурханһаа тиимэ эрхэ үгтѳѳ гэбэлнай, тиигэбэл яахадаа Иоаннда этигэдэггүй байгаабта гэхэл. 6 Хүнүүд үгѳѳ гээ һаамнай, Иоанные лүндэншэ гэжэ этигэдэг бүхы энэ арад зон маниие шулуугаар шэдэжэ алаха». 7 Тиигээд лэ тэдэнэр: «Уһаар арюудхаха эрхэ Иоаннда хэнэй үгэһые бидэ мэдэнэгүйбди», – гэжэ харюусаба. 8 Тиихэдэнь Иисус: «Эдэ юумэнүүдые хэхэ эрхэ намда хэнэй үгэһые би баһа хэлэхэгүйб!» – гэжэ тэдэндэ хэлэбэ. 9 Тиигээд Иисус иимэ һургаалта үгэ арад зондо хѳѳрэбэ: «Нэгэ хүн үзэмэй сэсэрлиг таряад, үзэмшэдтэ хүлһѳѳр орхижо, ондоо орон нютаг руу удаанаар ябаа һэн ха. 10 Жэмэсэй эдеэшэхэ багта үзэмэй ургасаһаа ѳѳрынь хуби абажа ерэхээр тэрэ хүн үзэмшэдтэ барлагаа эльгээбэ. Теэд үзэмшэд барлагыень зада сохёод, һѳѳргэнь хооһоор бусааба. 11 Сэсэрлигэй эзэн хоёрдохи барлагаа үзэмшэдтэ эльгээбэ. Теэд тэдэнь барлагыень баһа сохижо, баһажа доромжолжо байгаад, юушье үгэнгүй табяа һэн. 12 Эзэн гурбадахи барлагаа үзэмшэдтэ эльгээбэ, үзэмшэд тэрэнииень шулга нюлга сохёод, һѳѳргэнь намнажархиба. 13 Үзэмэй сэсэрлигэй эзэн бодолгото болоод: „Яаха болоо гээшэбиб? Хайрата хүбүүгээ эльгээхэ юм байна. Хүбүүемни тэдэ хүндэлхэ бэзэ“, – гэжэ шиидэбэ. 14 Теэд үзэмшэд хүбүүень хараад, ѳѳһэд хоорондоо зүбшэжэ оробо. „Энэ хүбүүн эсэгынгээ эд зѳѳри залгамжалха. Энээниие алая, тиигэбэл бүхы зѳѳринь манай болохо“, – гэлсэбэ. 15 Тиигээд тэдэнэр хүбүүень үзэмэй сэсэрлигһээ гаргажа алажархиба. Тиихэдэнь үзэмэй сэсэрлигэй эзэн тэдэ үзэмшэдые яаха болоноб? 16 Эзэн ерээд, тэдэ үзэмшэдые алаха, тиигээд ондоо үзэмшэдтэ сэсэрлигээ даалгаха». Хэлэхыень шагнаһан хүнүүд: «Үгы даа, тиимэ юумэн болохогүй!» – гэлдэбэ. 17 Иисус тэндэ байгшадые хараад, иигэбэ: «Нангин Бэшэг соо: „Хэрэггүй гэжэ барилгашадай голожо хаяһан шулууниинь гэрэй гол шухала тулга шулууниинь болоо“ гэһэн үгэнүүд ямар удхатайб? 18 Тэрэ шулууе мүргэжэ унаһан хүн хаха бута унаха, тэрэ шулуун хүнэй дээрэ унаа һаа, тэрэниие низа дараха». 19 Хуули заадаг багшанар ба ахамад санаартан Иисус маниие хадхажа, энэ һургаалта үгэ хѳѳрэбэ гэжэ ойлгоод, тэрэ дороо тэрэниие барижа абаха гэһэн аад, улад зонһоо айба. 20 Иисусай хойноһоо тагнуул табижа, үнэн сэдьхэлтэд мэтээр бэеэ харуулжа, Иисусые үгэ алдуулан гэнэдхээжэ баряад, Римэй захирагшын эрхэ засагта тэрэниие тушааха зорилготойгоор ѳѳһэдынгѳѳ хэдэн хүнүүдые тэдэ эльгээбэ. 21 Тэдэнь билдагуушалан: «Багша аа! Ши бодото үнэниие хэлэдэгши, нюур харадаггүйш, Бурханай бодото замаар ябахые һургадагши гэжэ бидэ мэдэнэбди. 22 Бидэ Римэй хаанда алба татабари түлэхэ ёһотой гүбди, али үгы гү?» – гэжэ асуубад. 23 Иисус тэдэнэй муу мэхые мэдээд: 24 «Намда динари мүнгэ харуулагты, тэрээн дээрэ хэнэй дүрэ зураатай, хэнэй нэрэ бэшээтэй байнаб?» – гэжэ һураба. «Римэй хаанай», – гэжэ тэдэнь харюусаба. 25 «Тиигээ һаа, хаанай юумые хаандань, Бурханай юумые Бурханда үгэгты», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 26 Арад зоной урда буруу юумэ хэлүүлэн барижа ядан тэдэ тагнуулшад аниргүй болобо, үшѳѳ ѳѳһэдынь асуудалда тиимэ сэсэн хурса харюу үгэхэдэнь ехээр гайхалдаба. 27 Хүнүүд үхѳѳд амидырдаггүй гэжэ тоолодог саддукейнүүдэй зариманиинь Иисуста ерэжэ, иигэжэ хэлэбэ: 28 «Багша аа, үхибүүгүй ахынгаа наһанһаа нүгшэхэдэ, тэрэнэй дүүнь бэлбэһэн эхэнэртэйнь һууха ёһотой, тиигээд тэдэнһээ гараһан үхибүүн нүгшэһэн ахынь үхибүүн гэжэ тоологдохо зэргэтэй гэжэ Моисей манда бэшэһэн байдаг. 29 Зай, долоон аха дүүнэр байгаа гэе. Тэдэнэй ахань һамга абаад, үхибүүтэй болонгүй үхэшэбэ ха. 30 Хоёрдохинь ахынгаа һамгатай һуугаад, үхибүүтэй болонгүй морилбо. 31 Гурбадахи дүүнь, мүн бэшэ дүүнэрынь һубарин тэрэ һамгыень абаад, баһа үхибүүтэй болонгүй үхэшэбэд. 32 Һүүлэй һүүлдэ тэдэнэй һамганииньшье наһа бараа. 33 Теэд Бурханай үхэһэн хүнүүдые амидыруулхада тэрэ эхэнэр хэнэйнь һамган байхаб? Тэрэ эхэнэр долоон аха дүүнэрэй һамган байгаа бшуу». 34 Иисус тэдээндэ хэлэбэ: «Энэ оршон үеын зон һамга абана, хадамда гарана. 35 Харин Бурханай амидыруулгада хүртэхэ заяатайшуул һамгашье абахагүй, хадамдашье гарахагүй юм. 36 Тэдэнэр Бурханай Эльгээмэлнүүдтэл адли болоод, хэзээшье үхэхэгүй мүнхэ байха, юундэб гэбэл, тэдэнэр үхѳѳд амидырха бшуу. 37 Тиин Моисейшье шатажа байһан һѳѳг модон тухай туужа соогоо үхэһэн хүнүүдэй амидырха тухай батална. Ушарынь юуб гэбэл, Моисей Дээдын Эзэниие Абраһамай Бурхан, Исаагай Бурхан, мүн Яковай Бурхан гэжэ нэрлэнэ ха юм. 38 Бурхан болбол үхэһэн хүнүүдэй бэшэ, харин амиды хүнүүдэй Бурхан мүн, юундэб гэхэдэ, тэрээндэ бүгэдѳѳрѳѳ амиды юм». 39 Иисусай иигэжэ хэлэхэдэ, Хуули заадаг зарим багшанар: «Багша аа, ши ехэ һайнаар хэлэжэ үгэбэш!» – гэбэ. 40 Тиин саашань тэрээнһээ юумэ һурахаяа хэншье зүрхэлбэгүй. 41 Иисус тэдэндэ хэлэбэ: «Бурханай табисууртые Давид хаанай үри һадаһан гэжэ юундэ хэлсэдэг гээшэб? 42 Давид хаан ѳѳрѳѳ Магтаал дуунуудайнгаа ном соо: „Дээдын Эзэн минии Эзэндэ хандажа: Бузар дайсадыешни асаржа, Хүлдэш мүргүүлтэрни, Баруун таладамни һуугаарай!“ – гэжэ бэшэнэ. 44 Зай, Давид хаан Бурханай табисууртые Эзэмни гэжэ нэрлэнэ. Тиихэдэнь тэрэ яагаад Давидай үри болохоб?» – гэжэ Иисус асууба. 45 Бүхы арад зоной шагнажа байхадань, Иисус шабинартаа захиба: 46 «Хуули заадаг багшанарһаа бэеэ һэргылжэ ябаарайгты! Тэдэнэр ута суба үмдѳѳд ябаха, олон зоной дунда мэндэшэлүүлхэ дуратай, мүргэлэй гэртэ урдуур һууха, түрэ найрташье эгээн хүндэтэй һуури эзэлхэ дуратай байдаг. 47 Тэдэнэр бэлбэһэн эхэнэрнүүдэй гэр хооһолдог, хүнэй харахада ехэ удаан мүргѳѳшэ болодог. Бурхан тэдэ Хуули заадаг багшанарые бүри аймшагтайгаар хэһээхэ юм».

Лука 21

1 Иисус тойрожо харахадаа, зарим баяшуулай үргэлнүүдээ Бурхан Һүмын үргэлэй санда табижа байхые хараба. 2 Нэгэ бэлбэһэн ядуу эхэнэрэй хоёр жэжэ мүнгэ тэндэ табихые хараад, 3 Иисус хэлэбэ: «Энэ үгытэй ядуу бэлбэһэн эхэнэр хэнһээш ехэ үргэл үргэбэ. 4 Бусад зоной үлүү гараһан юумэеэ асаржа санда табихадань, энэ эхэнэр үгытэй ядуу байбашье, хоолойгоо тэжээхэ бии үгы юумэеэ дууһан үргэбэ». 5 Гоё һайхан үнэтэ шулуугаар, үргэлэй юумээр шэмэглэгдэһэн Бурхан Һүмэ тухай зарим хүнүүдэй хѳѳрэлдэхэдэ: 6 «Эндэ үзэжэ байһан юумэнһээтнай хожом нэгэтэ ганса шулууншье үлэхэгүй, хуу баран һандаргагдаха», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 7 «Багша аа, тиимэ юумэн хэзээ болохо юм? Тэрэнэй болохын урда ямар дүлгэ тэмдэгүүд харуулагдахаб?» – гэжэ Иисусһаа асуубад. 8 Иисус хэлэбэ: «Һэргэлэн байгты, хүнэй мэхэдэ бү орогты. Юуб гэхэдэ, олон хүнүүд минии нэрые зүүжэ ерэхэ: „Би Бурханай табисууртаб“, – гэжэ ѳѳһэд тухайгаа гэршэлхэ, „Зарга шүүбэриин саг ойртобо“, – гэжэ минии нэрэһээ хэлэхэ. Тэдэнэй үгэдэ бү этигэгты! 9 Дайн тухай гү, али буһалгаан тухай дуулахадаа бү айгаарайгты: тиимэрхүү юумэнүүд эхиндэнь болохо ёһотой, зүгѳѳр тэрэ дары юумэнэй эсэс болохогүй». 10 Иисус саашань үргэлжэлүүлбэ: «Нэгэ арад нүгѳѳ арадтаа добтолон орохо, хаан оронууд хоорондоо хёморолдон тэмсэхэ. 11 Аймшагтайгаар газар хүдэлхэ, зарим газарта үхэл тахал, үлэсхэлэн зоболон дэлгэрхэ. Һүртэй үзэгдэлнүүд, муу ёрото тэмдэгүүд тэнгэридэ үзэгдэхэ. 12 Зүгѳѳр, эдэ бүхы юумэнүүдэй болохын урда тээ таанадые намтай холбоотой байһанайтнай түлѳѳ барижа хааха, хашан мүрдэхэ. Таанадые мүргэлэй гэртэ гэмнэхэ, түрмэ шорондо хааха. Таанадые хаашуулда болон зонхилогшодто абаашажа мүшхүүлхэ. 13 Харин энэтнай таанадай Һайн Мэдээсэл айладхахынтнай тушаан болохо. 14 Тиигээд ѳѳһэдыгѳѳ хамгаалжа юу хэлэхэ тухай эртэнһээ һанаагаа бү зобогты. 15 Юу хэлэхые мэдэхэ ухаа би таанадта үршѳѳхэб. Танай хэлэһэн юумые нэгэшье дайсантнай буруушаажа гү, али һѳѳргэдэжэ шадахагүй. 16 Тэрэ үедэ аба эжытнай, аха дүүнэртнай, түрэл һаданартнай, хани нүхэдтнай таанадта урбаха. Заримантнай алуулха. 17 Минии түлѳѳ таанадые булта үзэн ядаха. 18 Гэбэшье тархиинтнай нэгэшье үһэн унахагүй. 19 Намда үнэн сэхэ байһанайнгаа ашаар таанад абарагдахат. 20 Иерусалимай хариин сэрэгүүдээр хүреэлээтэй байхые харахадаа, һандаржа һалаха сагынь ерээ гэжэ мэдээрэйгты. 21 Тиихэдэ Иудейдэ байһан хүнүүд хада гүбээ рүү тэрьедээрэйгты. Хотодо байгшад бултадаа тэндэһээ зугадажа гараарайгты. Хүдѳѳ тосхонуудта байһан хүнүүд тэрэ хотодо бү орооройгты. 22 Юундэб гэхэдэ, Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһэн ёһоор тэрэ „Хэһээлтын үдэрнүүд“ байха юм. 23 Тэдэ үдэрнүүдтэ хээлитэй, хүхѳѳр үхибүүдтэй эхэнэрнүүдтэ ехэл гай зоболон тудаха. Газар дэлхэй дээрэ хаа-хаанагүй хүнүүд гайтайгаар зобохо, аймшагтай хэһээлтэдэ орохо бшуу. 24 Зарим зон һэлмээр таһа сабшуулха, нүгѳѳ зариманиинь хариин гүрэнүүдтэ богоол болон абаашагдаха. Бусад арадуудай захирха үе сагай дүүрэтэр хариин зон Иерусалим хотые гэшхэжэ дэбһэжэ байха. 25 Тиихэдэ нара һаратай, одо мүшэдтэй ойлгогдохогүй юумэнүүд болохо, газар дэлхэй дээрэхи хүн зон эжэ эхиеэ алдаха, уһан далай оёороороо долгилжо, аймшагтай үер халиха. 26 Тиигээд галаб эрьехэнь гэжэ айһан зон ухаа мэдээгээ алдаха, юундэб гэхэдэ, тэнгэриин хүсэнүүдшье тэнсүүриеэ алдаха бшуу. 27 Эгээл тэрэ үедэ үүлэ дамжан Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй агуу хүсэтэйгѳѳр, алдар солотойгоор газарта буужа ябахань харагдаха. 28 Эдэ бүгэдэ юумэнүүдэй бэелжэ эхилхэдэ таанад хүл дээрээ бодожо, толгойгоо үргѳѳрэйгты, юундэб гэхэдэ, абарагдаха сагтнай ерэбэ гээшэ». 29 Удаань Иисус тэдэндэ иимэ һургаалта үгэ хѳѳрэбэ: «Таанад боди модон болон ондоо олон мододые абаад үзэгты. 30 Модоной набша намаагайнь һалбархада, зунай саг дүтэлбэ гэжэ мэдэдэгта. 31 Тон тиигэжэл минии түрүүн хэлэһэн юумэнүүдэй болохые үзэхэдѳѳ, Бурханай хаан түрын мандахань бүри ойртоо гэжэ мэдэхэт. 32 Мүнѳѳ ажамидаржа байһан хүнүүдэй бултанайнь үхэжэ үрдеэгүй байхада минии таанадта хэлэһэн бүхэн тохёолдохо гэжэ таанадта баталан хэлэнэб. 33 Огторгой тэнгэри, газар дэлхэйшье һүнэн һалаха, харин минии хэлэһэн үгэнүүд мүнхэ оршохо. 34 Хүлеэгээгүй байтартнай занга мэтээр тэрэ сагай гэнтэ дээрэтнай буужа таанадые барихагүйн тула архи далгада шунангүй, хубиингаа хэрэгтэ дашуурангүй, бэеэ эртэнһээ бэлдэжэ байгаарайгты. 35 Ушарынь юуб гэбэл, газар дэлхэй дээрэ ажамидарһан хүн амитанда бултандань тэрэ саг гэтэн гэнтэ ерэхэ бшуу. 36 Тэрэ сагта тохёолдохо хамаг аюул дабажа гарахын тула, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй урда таатай зохистой байхын тула үргэлжэ зальбаржа, һэргэг хёрхо байгты!» 37 Иисус үдэртѳѳ Бурхан Һүмэ соо һургаалаа номнодог, һүүлээрнь Элеон хадада гаража, һүни үнгэргэдэг байгаа. 38 Тиигээд эртэ үглѳѳнһѳѳ хамаг зон һургаалыень шагнахаяа Бурхан Һүмэ соо суглардаг байгаа.

Лука 22

1 Эһээбэригүй Хилээмэнэй Һайндэр, ондоогоор хэлэбэл Паасхын һайндэр дүтэлжэ байгаа. 2 Түрүү санаартан, Хуули заадаг багшанар арад зонһоо айжа байһан дээрэһээ Иисусые нюусаар алаха арга бэдэржэ байба. 3 Арбан хоёр шабинарайнь нэгэн Искариот гэгдэдэг Иудын досоо Сатана ороһон байгаа. 4 Тиимэһээ тэрэ Иисусые хайшан гэжэ барижа үгэхэ тухайгаа түрүү санаартан болон харуулай дарганартай зүбшэхэеэ ошобо ха. 5 Тэдэнь ерэһэндэнь ехээр баярлажа, Иудада мүнгэ үгэхэ болобо. 6 Тиигээд тэрэ Иисусые хүнэй үгыдэ барижа үгэхэб гэжэ үгэеэ үгѳѳд, аятай саг дайралдуулхые оролдоно. 7 Эһээгдээгүй хилээмэнэй һайндэр боложо, Бурхан Һүмэдэ Паасхын хурьга гаргаба. 8 «Ошожо, хамта эдихэ Паасхын хоол бэлдэгты», – гэһэн даабаритайгаар Иисус Пётр Иоанн хоёр шабияа эльгээбэ. 9 «Хоол хаана бэлдэхэбибди?» – гэжэ тэдэнь һураба. 10 Иисус иигэбэ: «Иерусалим хото ороходотнай, домбо соо уһа абажа ябаһан хүн дайралдаха, тэрэниие дахаад ябаарайт. Тэрэ хүнэй ороһон гэртэ ороод: 11 „Багшамнай шамда эльгээгээ. Шабинартаяа хамта Паасхын хоол ямар таһалгада барихабибди?“ – гэжэ гэрэй эзэнһээ асуугаарайгты. 12 Тэрэтнай танда ехэ уужам, зохидоор түхеэрэгдэһэн таһалга дээдэ дабхарта харуулжа үгэхэ. Тэндэл шэрээгээ заһагты». 13 Хоёр шабинь ошожо, Иисусай хэлэһэн бүхы юумые оложо, Паасхын хоол бэлдэбэ. 14 Һайндэрлэхэ саг ерэжэ, Иисус арбан хоёр элшэнэртэйгээ хоол барихаяа һууба. 15 Иисус шабинартаа хэлэбэ: «Ехэ зоболондо орохынгоо урда тээ Паасхын энэ хоол таанартаяа барихые би тон ехээр хүсэһэн байнаб. 16 Юуб гэхэдэ, Бурханай хаан ороной оршотор би Паасхын хоол дахин барихагүйб гэжэ хэлэхэ байнаб». 17 Иисус аяга абажа, Бурханда баяр баясхалан хүргѳѳд: «Таанад энээниие хубаагаад уужархигты. 18 Энээнһээ хойшо Бурханай хаан ороной оршотор архи дарһа уухагүйб гэжэ таанадтаа хэлэхэ байнаб». 19 Иисус зүһэм хилээмэ абаад, Бурханда баяр баясхалан хүргѳѳд, хилээмэеэ хухалжа, шабинартаа хубаагаад: «Энэтнай танай тулада үргэл болохо бэе махабадни гээшэ. Намайе дурсан энээние эдижэ байгаарайгты», – гэжэ хэлэбэ. 20 Хоол бариһанайнгаа һүүлдэ Иисус дарһатай аяга абаад хэлэбэ: «Энэ болбол танай түлѳѳ адхарха минии шуһаар баталагдаһан Шэнэ Хэлсээнэй аяга гээшэ. 21 Намайе барижа үгэхэ хүн энэ шэрээдэ намтай хамта һууна. 22 Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн уридшалан заяагдаһан ёһоор ами наһаа үгэхэнь, зүгѳѳр тэрэниие барижа үгэһэн хүн аймшагтай гай зоболон амсаха». 23 Шабинарынь: «Хэмнай багшадаа урбахань гээшэб?» – гэжэ бэе бэеһээ һуража эхилбэ. 24 Тэдэнэр эгээн агууехэмнай хэн бэ гэжэ хоорондоо арсалдажа оробо. 25 Иисус хэлэбэ: «Бусад арадуудай хаашуул албатанаа зонхилжо байдаг, һүр хүсэтэй засаглагшад ѳѳһэдыгѳѳ улад зоной нүхэр гэжэ нэрлэдэг. 26 Харин таанад тэдэниие бү һажаагты: таанадай агууехэтнай эгэл юрын хүн байха ёһотой; хүтэлэгшэтнай зарасада адли байха ёһотой. 27 Хүнүүд хэниие дээгүүр гэжэ тоолодог бэ, хоол барижа байһан хүниие гү, али тэрээндэ заруулжа байһан хүниие гү? Хоол барижа байһан хүниие шухала гэжэ бододог бэзэ даа! Харин би танай дунда зарасада мэтэ байнаб. 28 Таанад булта минии зоболон амсахада намтай байһан хүнүүд болонот. 29 Хаандал адли захирха эрхэ Эсэгымни намда үгэһэндэл адли бишье таанадта хаандал адли захиржа байха эрхэ үгэнэб. 30 Таанад хаан орондомни шэрээдэмни һуугаад, намтай эдижэ, уужа байхат. Таанад хаан шэрээдэ һуугаад, Израилиин арбан хоёр угсаатаниие шүүбэрилхэт». 31 Тиигээд Иисус хэлэбэ: «Симон аа, Симон, шагна даа намайе! Таряашанай орооһо һагшан мэхиинэһээ илгадагтал адляар шолмос хүн бүхэнииетнай туршажа шалгаха эрхэ ѳѳртѳѳ шаардаба. 32 Гэбэшье, Симон, этигэл һүзэгэйншни буурахагүйн тула би зальбарааб. Тиигээд ши намдаа бусажа ерэхэдээ, аха дүүнэрээ зоригжуулан батадхаарай!» 33 «Эзэмни, би тантай хамта түрмэдэшье орохоор, ами бэеэшье үгэхѳѳр бэлэнби!» – гэжэ Пётр Иисуста харюусаба. 34 «Пётр, шамда хэлэнэб, энэ үдэр эрэ тахяагай дуугархаһаань урда ши намһаа гурба дахин арсахалши даа», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 35 «Таанадые туулмаг сумаагүйгѳѳр, гуталгүйгѳѳр хүн зондо номнохыетнай эльгээхэдэмни, юумээр дуталдаа һэн гүт?» – гэжэ Иисус шабинарһаа һураба. «Юугээршье дуталдаагүй һэмди!» – гэжэ тэдэнь харюусаба. 36 «Харин мүнѳѳ туулмагтай хүн туулмагаа, сумаатай хүн сумаагаа абагты. Хубсаһа хунараа худалдаад, һэлмэ худалдажа абагты. 37 Юундэб гэхэдэ, Нангин Бэшэг соо: „Хүнүүд тэрэниие зэмэтэн гэжэ тоолобо“, – гэжэ нам тухай бэшэгдэһэн үгэ бэелхэнь гэжэ танда хэлэнэб», – гээд Иисус хэлэбэ. 38 «Эзэн, эндээ хоёр һэлмэтэй байнабди», – гэжэ шабинарынь хэлэбэ. «Тэрэтнай болохо», – гэжэ Иисус харюусаба. 39 Иисус хотоһоо гаража, заншалта ёһоороо Элеон хадада гараба. Шабинарыньшье хамта ябалсаа. 40 Хада дээрэ гараад: «Хорхойтуулгада абтахагүйн тула зальбарагты!» – гэжэ Иисус шабинартаа хэлэбэ. 41 Тиигээд Иисус шэдэһэн шулуунай хүрэхэ зайда тэдэнһээ холодожо, үбдэглэн һуугаад, Бурхандаа мүргэбэ: 42 «Эсэгэ Бурхамни, хэрбээ хүсэбэл, энэ аягаһаа амсуулангүй, иимэ ехэ зоболон намһаа зайлуулыш даа! Гэбэшье энэ минии мэдэхэ хэрэг бэшэ, ѳѳрыншни эрхэ хүсэлѳѳр болог лэ». 43 Тэнгэриһээ Бурханай Эльгээмэл ерэжэ, зоригынь үргэбэ. 44 Иисус дабашагүй гашуудалда абтажа, улам ехээр зальбарба; хүлһэниинь шуһанай дуһал мэтээр газарта унан байба. 45 Мүргэлѳѳ дүүргээд, хүл дээрээ бодожо, шабинартаа бусажа ерэхэдэнь, тэдэнь ехээр уйдаһандаа унташанхай байгаа. 46 «Юундэ унтанабта? Бодогты! Хорхойтуулгада абтахагүйн тула зальбарагты!» – гэбэ. 47 Иисусай иигэжэ хэлэжэ байтарнь, арбан хоёр шабинарайнь нэгэн болохо Иудын хүтэлбэри доро хүн зон ерэбэ. Иудын Иисусые таалаха гэжэ дүтэлхэдэнь, 48 Иисус тэрээнһээ: «Иуда аа! Ши Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүниие таалан барижа үгэнэ аалши?» – гэжэ һураба. 49 Хажуудань байһан шабинарынь юунэй болохоо байһые ойлгоод: «Эзэн аа! Эдээниие һэлмээрээ сабшахамнай гү?» – гэжэ асууба. 50 Нэгэ шабинь добтолон, ахамад санаартын зарасын баруун шэхые һэлмээрээ таһа сабшажархиба. 51 «Болигты, хүрѳѳ!» – гэжэ Иисус хэлээд, зарасын шэхые гараараа хүрѳѳд эдэгээбэ. 52 Ойронь ерэһэн түрүү санаартанда, Бурхан Һүмын харуулай дарганарта, ахамадуудта хандажа, Иисус иигэжэ хэлэбэ: «Таанар дээрмэшэниие барихаяа гарһандал һэлмэ, шиидам һаднагтайгаар намайе барихаяа ерэбэ гүт? 53 Теэд үдэр бүхэн таанадтай хамта Бурхан Һүмэ соо байхадамни намайе бариха гэжэ забдаагүй һэнта. Харин мүнѳѳ харанхы хара хүсэнэй эзэрхэхэдэ, танай саг ерээ гээшэ». 54 Иисусые барижа, ахамад санаартын гэртэ абаашаба. Пётр зай баряад хойноһоонь гэтэн ябаа. 55 Гэрэй хашаа соо ехэ түүдэг аһаажа, зарасанарай тойроод һуухадань, Пётр тэдэнэй дунда һуулсаба. 56 Нэгэ зараса эхэнэр галай хажууда һууһан Пётрые анхаралтайгаар хараад, һайнаар шэртэһэнэйнгээ удаа: «Энэ хүн баһа Иисустай суг ябадаг һэмнай», – гэжэ хэлэбэ. 57 Пётр буруушаажа: «Эхэнэр аа, би тэрэниие мэдэхэшьегүйб!» – гэжэ хэлэбэ. 58 Удангүй ондоо нэгэ хүн Пётрые хараад: «Ши тэдэнэй нэгэн ха юмши», – гэжэ хэлэбэ. Тиихэдэнь: «Эрэ хүн аа, би тэдэнэй нэгэн бэшэб!» – гэжэ Пётр мэлзэбэ. 59 Нэгэ сагай үнгэрһэн хойно ондоо нэгэ хүн: «Нээрээшье, энэ хүн тэрээнтэй ябаа һэн. Тиигээдшье Галилейн хүн байна», – гэжэ һалан һандангүй хэлэжэ оробо. 60 «Эрэ хүн аа, юун тухай хэлэнэш? Би шамайе ойлгоногүйб!» – гэжэ Пётр хэлэбэ. Иигэжэ хэлэхэтэйнь адли эрэ тахяа донгодобо. 61 Дээдын Эзэн эрьежэ, Пётр тээшэ хараад абаба. Тиихэдэнь: «Эрэ тахяагай дуугархаһаань урда ши намһаа гурба дахин арсахалши даа», – гэжэ хэлэһыень Пётр һанаандаа оруулаадхиба. 62 Тиигээд тэндэһээ гараад, гунигтайгаар уйлаба. 63 Иисусые харууһалжа байһан хүнүүд тэрэниие наада бариба, тиигээд сохибо. 64 Тэрэнэй нюдыень боогоод, нюурыень альгадан: «Шамайе хэн сохёоб, хэлэл даа!» – гэлдэбэ. 65 Гэхэ мэтээр Иисусые тэдэнэр нилээд удаан наадалба, шоолобо, доромжолбо. 66 Тиигээд үдэр болоходо ахамадууд, түрүү санаартан, Хуули заадаг багшанар сугларжа, зүблѳѳ хэбэ. Тэрэ Зүблэлэй гэшүүдтэ Иисусые асарба. 67 «Манда хэлэ даа, ши Бурханай табисуурта гүш?» – гэжэ тэдэ һурабад. «Танда хэлээшье һаам, таанад этигэхэгүйт. 68 Юумэ һураашье һаам, таанад харюусахагүйт. 69 Зүгѳѳр энэ сагһаа хойшо Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн Һүр жабхаланта Бурханай баруун талын хүндэтэ һуурида һууха», – гэжэ Иисус харюусаба. 70 «Тиихэдээ ши Бурханай Хүбүүн болоно гүш?» – гэжэ булта асууба. «Хэн байһыемни таанад ѳѳһэдѳѳ хэлэнэт», – гэжэ Иисус тэдээндэ харюусаба. 71 «Манда үшѳѳ ямар гэршэлгэ хэрэгтэй юм? Бидэ ѳѳһэдѳѳ хэлэһыень булта дуулаабди», – гэжэ тэдэнэр хэлэбэ.

Лука 23

1 Зүблэлэй гэшүүд булта бодожо, Иисусые Пиладта абаашаад: 2 «Энэ хүн арад зонииемнай үймүүлнэ, худхуулна: Римэй хаанда алба татабари түлэхые хорино, ѳѳрыгѳѳ Бурханай табисууртаб гэжэ нэрлэнэ», – гэжэ тэрэниие зэмэлжэ эхилбэ. 3 «Ши еврейнүүдэй хаан гүш?» – гэжэ Пилат Иисусһаа һураба. «Ши тиигэжэ хэлэнэш», – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаба. 4 «Энэ хүниие зэмэлхээр ямаршье баримта олоногүйб», – гэжэ Пилат түрүү санаартанда ба арад зондо хэлэбэ. 5 «Энэтнай хүн зониие үймүүлхэ, хүлгѳѳхэ үгэ Галилейһээ эхилээд, эндэ хүрэтэр бүхы Иудей соогуур тараажа ябана бшуу», – гэжэ тэдэнь үсэдѳѳр хэлэбэ. 6 Иигэжэ хэлэхыень шагнаад: «Энэ хүнтнай Галилейн юм гү?» – гэжэ Пилат һураба. 7 Иисусые Иродэй захирдаг можоһоо ерэһэн хүн байна гэжэ мэдэхэдээ, Ирод хаандань эльгээбэ. Эгээл тэрэ үедэ Ирод ѳѳрѳѳ Иерусалим ерээд байгаа. 8 Иисусые харахадаа, Ирод ехэтэ баярлаба, юундэб гэхэдэ, урдань тэрээн тухай дуулаһан, тэрэниие хараһайб гэжэ үнинэй хүсэдэг һэн. Ямар нэгэн гайхамшагша хэрэг бүтээхыень үзэхэ гэжэ найдадаг байгаа. 9 Ирод тэрээнһээ олон юумэ асууба, теэд Иисус тэрээндэ харюу үгэбэгүй. 10 Хажуудань байһан түрүү санаартан ба Хуули заадаг багшанар Иисусые хатуугаар зэмэлжэл байба. 11 Ирод сэрэгшэдтэеэ хамта Иисусые баһан доромжолоод, хаанай хубсаһа үмдэхүүлжэ, Пиладта һѳѳргэнь эльгээбэ. 12 Энээнэй урда тээ хоорондоо дайсан харша байһан Ирод Пилат хоёр тэрэ үдэрһѳѳ ехэ хани нүхэд болоо бэлэй. 13 Пилат түрүү санаартаниие, ноёдые, арад зониие дуудажа хэлэбэ: 14 «Израилиин зониие үймүүлжэ ябана гэжэ зэмэлэн, таанад энэ хүниие намда асарбат. Харин би танай хараһаар байтар мүрдэлгэ хэхэдээ, танай тохоһон тиимэ зэмэтэй байһыень тодоруулбагүйб. 15 Тиихэдэ Ирод хааншье зэмыень олонгүй, энээниие намда эльгээгээ. Энэ хүн саазада хүртэхѳѳр ямаршье муу юумэ хээгүй. 16 Тиимэ хадань, энэ хүниие хэһээгээд, табихаб», – гэжэ Пилат хэлэбэ. 17 Пилат Паасхын һайндэрэй хүндэлэлдэ түрмэдэ байһан нэгэ хүниие арад зоной эрилтээр сүлѳѳлхэ ёһотой байгаа. 18 Теэд бүхы зон: «Энээниие саазалагты, харин Бараббые манда табигты!» – гэжэ хашхаралдаба. 19 Иерусалим хотодо буһалгаан үүсхээд, хүнүүдые алаһанайнь түлѳѳ Бараббые шорондо хааһан байгаа. 20 Иисусые табиха хүсэлэнтэй Пилат дахяад зондо хандажа, үгэ хэлэбэ. 21 «Тэрээниие хэрээһэндэ хада, хэрээһэндэ хада!» – гэжэ тэдэнь хашхаралдаба. 22 «Ямар гэмтэй юумэ тэрэ хээб? Саазада хүртэхѳѳр гэмтэй байһыень би тодоруулаагүйлби. Тиимэһээ энээниие хэһээгээд лэ табихаб», – гэжэ Пилат гурбадахияа тэдээндэ хэлэбэ. 23 Гэбэшье тэндэ байһан зон Иисусые хэрээһэндэ хадажа алаха ёһотой гэһэн эрилтэ табижа, шангаар хашхаралдаба. Саашадаа тэдэнэй хашхаралдаан улам шангадажа байгаа. 24 Тиимэһээ Пилат тэдэнэй эрилтые дүүргэхэ гэжэ шиидэбэ. 25 Буһалгаа татажа, хүнүүдые алаһанай түлѳѳ түрмэдэ һуужа байһан Барабба гэгшые Пилат зоной шаардаһан ёһоор табиба, харин Иисусые тэдэ зоной хүсэһэн ёһоор саазада хүртѳѳхэ болобо. 26 Иисусые сэрэгшэдэй абаад ябахадань, замдань Кириней нютагай Симон гэжэ хүн хээрэ ажаллаад бусажа ябаа. Тэрээндэ хэрээһэ үргэлүүлээд, Иисусай хойноһоо ябуулба. 27 Иисусай хойноһоо тоолошогүй олон хүн зон дахажа, эхэнэрнүүдынь тэрээниие хайрлаһандаа үбсүүгээ шаан уйлалдаба. 28 Иисус тэдээн тээшэ эрьен, иигэжэ хэлэбэ: «Иерусалим хотын эхэнэрнүүд, намайе хайрлажа бү уйлалдагты; ѳѳһэдыгѳѳ хайрлажа, үхибүүдээ хайрлажа бархиралдагты. 29 „Хэбэлдээ үри бүрилдүүлээгүй, үхибүү түрѳѳгүй, хүхѳѳ хүхүүлжэ үзѳѳгүй эхэнэрнүүд амар жаргалтай!“ – гэхэ саг ойртожо байна. 30 Тиимэ сагай ерэхэдэ: „Дээрэһээмнай уныт“ гэжэ хада уулануудта, „Маниие хоргодуулыт“ гэжэ толгой гүбээнүүдтэ хүнүүд хандаха. 31 Зэмэгүй хүнтэй тиимэ юумэнэй боложо байхада зэмэтэй хүнтэй юун болохоб гэжэ һананат?» 32 Иисустай хамта үшѳѳ хоёр хүниие – хоёр гэмтэниие саазалхаяа абаашаа. 33 «Хохимой» гэдэг газарта ерээд, тэрэниие хэрээһэндэ хадаба, харин нүгѳѳ гэмтэдэй нэгыень баруун таладань, нүгѳѳдыень зүүн таладань хэрээһэндэ хадажархиба. 34 «Эсэгэ Бурхамни, эдэниие хүлисэ, юундэб гэхэдэ, эдэ юуш хэжэ байһанаа ѳѳһэдѳѳ мэдэнэгүй», – гэжэ Иисус зальбарба. Харин саазалагшад жээрэб татажа, хубсаһыень дундаа хубаажа абаба. 35 Арад зоной хаража байтар еврейнүүдэй ноёд: «Бурханай табисуурта юм һаа, бусадые абарһандаал адли ѳѳрыгѳѳ абарыш!» – гэжэ доромжолон хэлэбэ. 36 Сэрэгшэдшье элдэбээр баһажа, хямдахан гашуун архи үгэхэ зуураа: 37 «Хэрбээ ши еврейнүүдэй хаан юм һаа, ѳѳрыгѳѳ абарыш!» – гэлдэбэ. 38 Иисусай дээрэнь «Энэ еврейнүүдэй хаан» гэжэ грек, рим, еврей хэлэнүүдээр бэшэгдэһэн хабтагай үлгѳѳтэй байгаа һэн. 39 «Ши Бурханай табисуурта бэшэ аалши? Ѳѳрыгѳѳшье, манииешье абарыш!» – гэжэ хэрээһэндэ хадуулһан гэмтэнэй нэгэн Иисусые шоглон баһаба. 40 Харин нүгѳѳдэхинь тэрэ нүхэрѳѳ зэмэлэн: «Ѳѳрѳѳ саазалуулжа байһан аад, иигэжэ дуугархаяа Бурханһаа айнагүй аалши? 41 Ехэ гэм хэһэн маниие зүб иигэжэ хэһээжэ байна, харин энэ Иисус ямаршье муу юумэ хээгүй», – гэбэ. 42 Тиигээд Иисуста хандажа: «Иисус аа, ши Хаан шэрээдээ һуухадаа намайе һанажа байгаарай», – гэжэ тэрэ хэлэбэ. 43 «Мүнѳѳдэр ши намтай диваажан орондо ошолсохош гэжэ шамда үнэниие хэлэнэб!» – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаба. 44 Хахад үдэр боложо байгаа. Гэнтэ бүхы газар дэлхэй дээрэ үдын гурбан саг болотор шэб харанхы болошобо: 45 наран хиртэшэбэ. Тиигээд Бурхан Һүмэдэ хоёр хүшэгын нэгэниинь тэг дундуураа шуу хахарба. 46 «Эсэгэмни, шинии мэдэлдэ һүнэһѳѳ ябуулнаб!» – гэжэ Иисус шанга гэгшээр үгэлбэ. Тиигээд тэрэ ами табиба. 47 Эдэ бүгэдые хараһан зуунай дарга Бурханиие алдаршуулан магтаад: «Энэ хүн үнэхѳѳрѳѳ үнэн сэдьхэлтэн байгаал даа», – гэбэ. 48 Аймшагтай үзэсхэлэн һонирхон харахаяа эндэ сугларһан бүхы хүн зон болоһон бүгэдые хаража сошолдон, үбсүүгээ шаажа уйлалдаһаар гэр гэртээ тарабад. 49 Иисусые таниха мэдэхэ зон, Галилейһээ тэрэниие дахажа ерэһэн эхэнэрнүүд тээ холохоно зогсоод, хуу хаража байгаа һэн. 50 Тэндэ баһа Иудей можын Аримафей хотын Иосиф гэдэг хүн байба. Тэрэ үнэн сэхэ, сагаан сэдьхэлтэй хүн Бурханай хаан ороной мандахые ехэл хүлеэжэ байгаа. Тэрэ баһа Зүблэлэй гэшүүн аад, Зүблэлэй гаргаһан шиидхэбэриие, үйлэдэһэн хара хэрэгые яашье зүбшѳѳжэ шадахагүй байба. 52 Тэрэ Пиладта орожо, Иисусай бэе үгэхыень гуйба. 53 Тиигээд хэрээһэнһээ Иисусай шарилые буулгажа, бүдѳѳр орёогоод, хабсагайда түнхигдэһэн, урдань хэнэйшье хэбтээгүй агы нүхэндэ абаашажа хадаглаа һэн. 54 Тэрэ үдэр болбол субботын бэлэдхэл үдэр, пятница байгаа. 55 Галилейһээ Иисустай ерэлсэһэн эхэнэрнүүд Иосифой мүрѳѳр ошожо, түнхинэгдэһэн агы нүхэ, Иисусай шарилай тэндэ хадаглагдахые хараба. 56 Тиигээд тэдэнэр гэртээ харижа, элдэб янзын хангалтай ургамалай тоһо бэлдэбэ. Теэд субботодо тэдэнэр Хуулиин зааһан ёһоор амарба.

Лука 24

1 Гарагай нэгэнэй, воскресениин эртэ үглѳѳгүүр тэдэ эхэнэрнүүд бэлдэһэн хангалтай тоһоёо абаад, агы нүхэн хуурсагта ошобо. 2 Агы нүхэнэй амһарые бүтүүлһэн үхэр шулуун хажуу тээшээ болгогдоһон байба. 3 Ороходонь, Эзэн Иисусай шарил байбагүй. 4 Эхэнэрнүүдэй гайхалдажа, юуш гэжэ бодохо ойлгохоёо болёод байтар, ялалзама сагаан хубсаһатай хоёр хүн бии болобо. 5 Эхэнэрнүүдэй айн һүрдэжэ, уруугаа харан зогсоходо, тэдэ хоёр хэлэбэ: «Амиды хүниие юундэ үхэһэнүүдэй дунда бэдэрээбта? 6 Тэрэтнай эндэ үгы, тэрэтнай амидыраа. Бүри Галилейдэ байхадаа таанадта юун гэжэ хэлэһыень һанагты. 7 „Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн нүгэлтэ хүнүүдэй гарта тушаагдаад, хэрээһэндэ хадуулха, тиигээд гурбадахи үдэртѳѳ амидырха“, – гэжэ тэрэ хэлээ һэмнай». 8 Тиигэхэдэнь эхэнэрнүүд Иисусай хэлэһэн үгые һанаандаа оруулба. 9 Магдалай Мария, Иоаннай, мүн Яковай эхэ Мария болон бусад хэдэн эхэнэрнүүд агы нүхэн хуурсагта ошоһон хүнүүд байгаа. Тэдэнэр агыһаа бусаһаар үзэһэн хараһан юумэеэ Иисусай арбан нэгэн дүтын шабинартань, мүн бусад олон хүн зондо дуулгаба. 11 Һамгад дэмы юумэ шашана гээд, элшэнэр этигэбэгүй. 12 Зүгѳѳр Пётр һууриһаа бодоод, агы нүхэн тээшэ гүйжэ ошобо. Тонгойжо харахадань, орёоһон бүдынь лэ байба. Ямар һонин юумэн болооб гэжэ гайхаһаар тэрэ гэртээ бусаба. 13 Тэрэл үдэр Иисусай хоёр шабинарынь Иерусалим хотоһоо арбан хоёр модоной зайтай Эммаус тосхон ошобо. 14 Тэдэ хоёр болоһон ушарнууд тухай бодожо, хоорондоо хѳѳрэлдэжэ ябаа. 15 Иигэжэ дуугаралсажа, зүбшэжэ ябахадань, Иисус ѳѳрѳѳ хажуудань ерэжэ, тэдэнтэй хамта ябалсаба. 16 Зүгѳѳр тэдэ шабинарай нюдэниинь бүрэглѳѳд, тэдэ тэрэниие танибагүй. 17 «Энэ юун тухай замдаа хѳѳрэлдэжэ ябанабта?» – гэжэ Иисус тэдээнһээ һураба. Уй гашуудалда дарагдаад ябаһан тэдэ хоёрынь зогсобо. 18 «Эдэ үдэрнүүдтэ Иерусалим хотодо болоһон ушарнууд тухай шил гансаараа дуулаагүй ябана гүш?» – гэжэ тэдэ хоёрой Клеопа гэдэгынь Иисусһаа һураба. 19 «Ямар ушарнууд юм?» – гэжэ харгынь хани урдаһаань асууба. Тиихэдэнь тэдэнэр иигэжэ хѳѳрэбэ: «Эдэ бүхы ушарнууд Назарет хотын Иисустай тохёолдоо. Бүтээһэн үйлэ хэрэгүүдээрээ, айладхаһан юумэнүүдээрээ тэрэ Бурханда болон хүн зондо таатай, һүр хүсэтэй лүндэншэ байһанаа харуулаа. 20 Тиигээд манай түрүү санаартан, ноёд дарганар тэрэниие барижа, үхэлэй саазада хүртѳѳжэ, хэрээһэндэ хадаа юм. 21 Харин тэрэ хүн Израилиин арад түмэниие Римэй хаанай дарлалтаһаа сүлѳѳлхэ гэжэ бидэ найдадаг байгаабди. Тиин тэрэ бүгэдын болоһоор гурбадахи үдэр ябажа байна. 22 Манай хэдэн эхэнэрнүүд бидэниие ехэтэ гайхуулба: үглѳѳгүүр эртэ хүдѳѳлүүлһэн агыдань ошожо харахадань, 23 Иисусай шарил агы нүхэн хуурсагтаа байбагүй. Тэндэ Бурханай хоёр Эльгээмэлынь эхэнэрнүүдтэ үзэгдэжэ, „Иисус амиды!“ – гэжэ хэлэһэн байгаа. 24 Бидэнэй зариманай шулуун хуурсагтань ошожо харахада, эхэнэрнүүдэй хэлээшэ үнэн байба. Харин ѳѳрыень хараагүйбди». 25 «Лүндэншэдэй уридшалан айладхаһан бүхы юумэндэ этигэхэ талаар мохоо модохир, тэнэг амитад аа! 26 Алдаршахынгаа урда тээ Бурханай табисуурта иимэ зоболон үзэхэ ёһотой гэжэ мэдээгүй аалта?» – гэжэ Иисус тэдээндэ хэлэбэ. 27 Тиигээд Моисейһээ эхилээд, бүхы лүндэншэдэй ѳѳр тухайнь Нангин Бэшэг соо хэлэһэн зүйлнүүдые тэдэ хоёрто тайлбарилжа үгэбэ. 28 Тэдэнэр зориһон тосхондоо хүрэжэ ерэбэ. Иисусай саашаа ябаха гэһэн хэбэр үзүүлхэдэнь, 29 нүгѳѳ хоёрынь: «Орой боложо, нара орохоёо байна ха юм, бидэнтэй үлэ», – гэжэ Иисусые аргадаба. Тиин Иисус тэдэнээр үлэжэ, айлда оролсобо. 30 Тэдэнтэй хамта эдеэлхэеэ һуухадаа, Иисус хилээмэ гартаа абажа зальбараад, хухалжа нүгѳѳ хоёртоо үгэбэ. 31 Бүрэглэһэн нюдэниинь һаял нээгдэжэ, тэдэ хоёр багшаяа таниба. Тэрэ дороо Иисус харагдахаяа болишоо һэн. 32 «Харгыдамнай багшын дуугаржа ябахада, Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһые нээн тайлбарилхадань, зүрхэ сэдьхэлнай хүлгѳѳ бэшэ һэн гү?» – гэжэ тэдэнэр бэе бэедээ хэлэбэ. 33 Тэрэ бэеэрээ тэдэнэр бодожо, Иерусалим хотоёо бусаба. Тиигээд арбан нэгэн элшэнэрэй, мүн бусадшье хамта ябалсагшадай суглараад байхадань тэдэнэр орожо ерэбэ. 34 «Дээдын Эзэн үнэхѳѳрѳѳ амидыраад, Симондэ үзэгдээ», – гэжэ бүлэг зон орожо ерэһэн хоёрто хѳѳрэбэ. 35 Ээлжээндээ тэдэ хоёр харгыда ябахадань юунэй болоһон тухай, хилээмэ хухалжа үгэхэдэнь лэ Иисусые таниһан тухайгаа хѳѳрэбэ. 36 Иигэжэ хѳѳрэжэ байхадань, Иисус ѳѳрѳѳ хажуудань бии боложо: «Амгалан тайбаниие таанадта айладханаб!» – гэжэ хэлэбэ. 37 Хии үзэгдэл харанабди гэжэ бодоһон шабинарынь ехээр сошожо, айн һүрдэбэ. 38 «Юундэ маргаба сошобот? Сэдьхэл зүрхэндэтнай юундэ һэжэг уурхайлбаб? 39 Энэ гарым, хүлым харыт. Би ѳѳрѳѳлби. Намайе баряад үзэгты, бодото бэеэрээ байхыем харыт: хии үзэгдэл һаа, бэе махабадгүй, яһагүй байха һэм», – гэжэ хэлэбэ. 40 Тиигээд Иисус тэдээндээ гар хүлѳѳ харуулба. 41 Шабинарайнгаа ехээр баярлажа, үшѳѳл этигэжэ ядан, гайхалсажа байхада: «Эндэтнай ямар нэгэ эдихэ юумэн байна гү?» – гэжэ Иисус һураа. 42 Шабинарынь тэрээндээ нэгэ хэршэмэг сонгооһон загаһа үгѳѳ. 43 Тэрээнииень абаад, Иисус хараһаар байтарнь эдижэрхибэ. 44 Һүүлээрнь Иисус тэдэндэ хэлэбэ: «Нам тухай Моисейн Хуули соо, лүндэншэдэй номууд соо, Бурханай магтаалнууд соо бэшэгдэһэн бүхы юумэн бэелхэ гэжэ би таанадтаяа байхадаа хэлээ һэнби. Тиимэл юумэн болоо». 45 Тиигээд Иисус Нангин Бэшэгэй удха ойлгожо абаха ухаа тэдэндээ үршѳѳгѳѳ бэлэй. 46 «Бурханай табисуурта алуулха, тиигээд гурбадахи үдэртѳѳ дахин амидырха. 47 Тиигээд нүгэлѳѳ хүлисүүлхынь тула бүхы арадуудта Бурханда хандагты гэһэн мэдээсэл тэрэнэй нэрээр номногдохо ёһотой. Таанад Иерусалимһаа эхилээд, 48 тэрэ болоһон бүхы хэрэгүүд тухай айладхаха ёһотойт. 49 Эсэгынгээ таанадта үгэхэб гэжэ найдуулһые би мүнѳѳ дамжуулан таанадта үгэнэб. Харин таанад Иерусалим хотодоол байгаад, дээрэһээ үршѳѳгдэхэ ехэ хүсэ шадалда хүртэтэрѳѳ хүлеэгты», – гэжэ Иисус тэдээндэ айладхаба. 50 Тиигээд Иисус шабинараа хотоһоо гаргажа, Бетани хүрэтэр абаашаад, гараа үргэжэ, тэдэнээ адислаба. 51 Тиигэжэ буян хэшэгтээ хүртѳѳһэнэйнь һүүлдэ Иисусые тэнгэри ѳѳдэ дэгдүүлэн абаа. 52 Тэрэнэй һүүлдэ шабинарынь Иисуста дохижо мүргѳѳд, хизааргүй ехэ баяртайнууд Иерусалим хотоёо бусаба. 53 Тиигээд тэдэ саг үргэлжэ Бурхандаа баяр баясхалан хүргэн Һүмэ соо байдаг бэлэй.

Иоанн 1

1 Анханһаа нааша – юртэмсэ дэлхэйн зохёон бүтээгдэхэһээ түрүүн – Үгэ бии байһан юм. Тэрэ болбол Бурхантай хамта байгаа. Тэрэ хадаа Бурхан мүн байгаа. 2 Үгэ болбол анханһаа нааша Бурхантай хамта байһан юм. 3 Бүхы юумэн Үгѳѳр лэ бүтээгдэһэн байна, нэгэшье бүтээгдэһэн юумэн тэрээнгүйгѳѳр бүтээгүй байгаа. Тэрэ ѳѳрѳѳ бүхы амидаралай эхин мүн. Амидарал гээшэ бүхы хүнүүдые гэрэлтүүлдэг Гэрэл туяа мүн. 5 Гэрэл туяа болбол шэг харанхы соогуур сасаран гэрэлтэдэг, тиин шэг харанхы Гэрэл туяае һүнѳѳжэ шадахагүй юм. 6 Иоанн гэжэ нэрэтэй хүниие Бурхан эльгээһэн байна. 7 Гэрэл туяагай ерэхэ тухай гэршэлхэеэ Иоанн ерээ. Тэрэнэй гэршэлэлгын ашаар бүхы хүнүүд гэрэл туяада этигэхэ ёһотой байгаа. 8 Иоанн ѳѳрѳѳ Гэрэл туяа бэшэ һэн. Тэрэ Гэрэл туяагай гэршэнь һэн. 9 Бүхы хүнүүдые гэрэлтүүлдэг жэнхэни Гэрэл туяа юртэмсэ дэлхэйдэ ерэдэг бэлэй. 10 Тэрэ хадаа юртэмсэ дэлхэй соо байгаа, юртэмсэ дэлхэй тэрээгээр зохёон бүтээгдэһэншье һаа, тэрээниие дэлхэйнхид танибагүй. 11 Гэрэл туяагай ѳѳһэдынхидтѳѳ ерэхэдэнь, ѳѳһэдынхинь тэрэнээ угтан абаагүй. 12 Теэд Гэрэл туяае угтан абагшадта, тэрээнэй алдар нэрэдэ этигэгшэдтэ Бурханай үхибүүд болохо эрхэ тэрэ үршѳѳгѳѳ. 13 Тэдэ хүнэй хүсэл дуранһаа, эрын хүсэлэнһѳѳ бүрилдѳѳгүй, харин Бурханһаа түрѳѳ. 14 Үгэ хадаа хүн боложо түрѳѳд, бидэнэй дунда амидаржа байгаа. Эсэгэ Бурханай ори ганса Хүбүүниинь үршѳѳл хайрын ба үнэн зүйлэй бэелэл байжа, бидэндэ һүр шадалаа харуулаа. 15 Тэрээниие гэршэлэн Иоанн: «Минии хойноһоо ябагша намһаа нилээдгүй шухала, ушарынь гэхэдэ, намһаа урда байгаа юм гэжэ хэлэхэдээ, би энэ хүн тухай хэлээ һэм», – гэжэ айладхаа. 16 Тэрэ ѳѳрынгѳѳ хизааргүй ехэ, урданайхиһаа үлүү ехэ буян хэшэгтэ маниие хүртүүлээ. 17 Бурхан Моисейгээр дамжуулан Хуули үгѳѳ, харин Иисус Христосоор дамжан, үршѳѳл хайра, үнэн зүйл үгтѳѳ. 18 Бурханиие хэншье, хэзээдэшье хараагүй юм. Бурхантай нэгэн хамта, Эсэгэдээ ойро дүтэ ори ганса хүбүүниинь лэ Бурханиие юртэмсэ дэлхэйдэ харуулаа. 19 «Ши хэн гээшэбши?» гэжэ Иоаннһаа һураад ерэхыень еврейнүүдэй ахамадууд Иерусалимһаа санаартаниие болон левидүүдые эльгээбэ. 20 Тиихэдэнь Иоанн: – Би Бурханай табисуурта бэшэб, – гэжэ гэршэлэн сэхэ харюусаба. 21 – Тиихэдээ ши хэн гээшэбши? Илия гүш? – гэжэ тэдэнь һураба. – Бэшэб. – Ерэхэ ёһотой тэрэ лүндэншэ гүш? – Бэшэб. 22 – Тиихэдээ ши хэн болонобши? Шинии хэн байһые мэдээд ерэхыемнай эльгээһэн хүнүүдтэ бидэ харюу үгэхэ ёһотойбди. Ши ѳѳр тухайгаа хэн байнаб гэжэ бодонош? 23 – Минии тухай лүндэншэ Исайя иигэжэ бэшээ һэн: «Дээдын Эзэндэ сэхэ зам гаргажа үгэгты гэжэ хэн бэ даа сүл губида хашхарба». 24 Эдэ һурагшалааша хүнүүдые фарисейнүүд эльгээһэн байгаа. 25 – Ши Бурханай табисуурта бэшэ, Илия бэшэ, тэрэ лүндэншэ бэшэ аад, юундэ хүнүүдые уһаар арюудханабши? – гэжэ тэдэ һурана. 26 – Би уһаар лэ арюудханаб. Теэд хэн гээшэб гэжэ таанарай мэдэхэгүй хүн танай дунда бии. 27 Минии хойноһоо Заларан ерэгшын гуталайнь ооһорыешье тайлаха эрхэгүйб, – гэжэ Иоанн харюусаба. 28 Энэ бүхы ушар Иордан мүрэнэй саада бэедэ оршодог Бетани тосхондо болоо һэн. Тэндэ Иоанн хүнүүдые уһаар арюудхадаг байгаа. 29 Хойто үдэрынь урдаһаань Иисусай ерэжэ ябахые хараад, Иоанн иигэжэ хэлэбэ: – Энэл хадаа Бурханда үргэгдэхэ Хурьган мүн. Энэл хадаа газар дэлхэйн бүхы хүнүүдэй хэһэн нүгэл хилэнсые ѳѳр дээрээ даажа абаха юм! 30 «Минии хойноһоо ябагша болбол намһаа нилээдгүй шухала, ушарынь гэхэдэ, намһаа урда байгаа юм», – гэжэ минии хэлэһэн хүн – энэ гээшэ. 31 Бурханай табисуурта хэнэй байһые би ѳѳрѳѳшье мэдэхэгүй байгааб, теэд тэрээниие бүхы израильшуудта танюулхын тула би хүн зониие уһаар арюудхахаяа ерээб. 32 Эдэ үгэнүүдээ Иоанн иигэжэ гэршэлэн хэлэбэ: – Гулабхаагай дүрсэтэйгѳѳр тэнгэриһээ Нангин Һүлдын тэрэнэй дээрэ буун тогтохые би хараа һэм. 33 Би тэрэ хүниие мэдэхэгүй байгааб, теэд Бурхан уһаар лэ арюудхахыемни намайе эльгээхэдээ иигэжэ хэлэһэн юм: «Нангин Һүлдэ хэнэй дээрэ буужа тогтохые харанаш, тэрэл хадаа хүнүүдые Нангин Һүлдѳѳр арюудхаха». 34 Би эдэ бүгэдые хараа һэм, тиин энэ хүн Бурханай Хүбүүн мүн гэжэ би гэршэлнэб. 35 Хойто үдэрынь Иоанн баһал тэрэ һууридаа хоёр шабинартаяа хамта ерээд байба. 36 Хажуугаарнь Иисусай гаража ябахые хараад, Иоанн: – Харагты, энэл хадаа Бурханда үргэгдэхэ Хурьган мүн! – гэжэ хэлэбэ. 37 Иоаннай хоёр шабинар тэдэ үгэнүүдыень дуулаад, Иисусай хойноһоо ошобо. 38 Иисус эрьежэ, хойноһоонь тэдэнэй дахажа ябахые хараад: – Таанарта юун хэрэгтэйб? – гэжэ һураба. – Рабби аа (еврей хэлэн дээрэ «багша» гэһэн удхатай), ши хаана байдагбши? – гэжэ тэдэнь урдаһаань асууба. 39 – Намтай ябалсагты, ѳѳһэдѳѳ харахат, – гэжэ Иисус хэлэбэ. Энэнь үдэрэй дүрбэн саг багаар һэн. Тиин тэдэнь Иисустай хамта ошолсожо, хаана байдагыень хараба, тиигээд бүхэли тэрэ үдэртѳѳ Иисусайда байба. 40 Иоаннай хэлэхые дуулаад, Иисусай хойноһоо ябалсаһан хоёрой нэгэниинь Симон Петрой дүү Андрей байгаа. 41 Андрей ѳѳрынгѳѳ аха Симониие бэдэржэ олоод: – Бидэ Бурханай табисууртые олообди, – гэбэ («Бурханай табисуурта» – грек хэлэн дээрэ «Христос»). 42 Андрей Симониие Иисуста асаржа харуулба. Иисус тэрэниие анхаралтайгаар шэртэн хараад: – Ши Иоаннай хүбүүн Симон байнаш. Теэд шамайе Кефа гэжэ нэрлэдэг болохо («шулуун» гэһэн удхатай, грек хэлэн дээрэ болбол «Петр»), – гэбэ. 43 Хойто үдэрынь Иисус Галилейн орон нютаг ошохо гэжэ шиидэбэ. Харгыдаа тэрэ Филипптэй ушараад: – Минии хойноһоо яба! – гэбэ. 44 Филипп болбол Андрей Петр хоёрой ажаһуудаг Бетсаида гэжэ хотын хүн байгаа. 45 Филипп гээшэнь Натанаилые бэдэржэ олоод, тэрээндэ: – Моисейн Хуули дотор, мүн лүндэншэдэй бэшэгүүд соо дурдагдаһан хүниие олообди. Энэ хадаа Назарет хотын Иосифой хүбүүн Иисус гээшэ, – гэбэ. 46 – Назаредһээ гэнэ гүш? Теэд Назарет сооһоо ямар нэгэн һайн юумэн гараха аал? – гэжэ Натанаил буруушаан хэлэбэ. – Ошоёбди, ши ѳѳрѳѳ харахаш, – гэжэ Филипп тэрээндэ хэлэбэ. 47 Урдаһаань Натанаилай ерэжэ ябахые Иисус хараад: – Хуурмаг мэхэгүй, жэнхэни Израилиин хүн байна, – гэбэ. 48 – Ши намайе хаанаһаа мэдэнэбши? – гэжэ Натанаил асууба. – Филиппэй шамайе дуудахаһаань урда боди модоной һүүдэртэ һуухыешни би хараа һэм, – гэжэ Иисус харюусаба. 49 – Рабби аа! Ши ёһоороол Бурханай Хүбүүн, Израилиин Хаан байнаш! – гэжэ Натанаил дуугарба. 50 – Шамайе боди модоной һүүдэртэ һуухыешни хараа һэм гэхэдэмнил намда этигэбэш. Бай даа, энээнһээ бүришье ехэ юумэ үзэхэш, – гэбэ Иисус. 51 Тиин үргэлжэлүүлэн: – Тэнгэриин яажа нээгдэхые, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүндэ Бурханай Эльгээмэлнүүдэй буухые, тэндэһээ дээшээ тэнгэри ѳѳдэ дэгдэжэ байхые харахат гээд таанарта үнэниие хэлэнэб.

Иоанн 2

1 Хоёр хоногой удаа Галилей можын Кана хотодо түрэ найр болобо. Тэндэ Иисусай эжынь байлсаа. 2 Мүн Иисусшье шабинартаяа түрэдэ уригдаһан байна. 3 Үзэмэй архиин дууһахада, Иисусай эжынь хүбүүндээ: – Эдэмнай архигүй болоод байнал, – гэбэ. 4 – Эндэ минии хэрэг юуб даа? Сагни үшѳѳ ерээгүй ха юм, – гэжэ Иисус эжыдээ харюусаба. 5 – Энээнэйл хэхэ гэһэн юумэ хэгты, – гэжэ эхэнь зарасанарта хэлэбэ. 6 Тэндэнь еврейнүүдэй арюудхалай заншал сахилгада хэрэглэгдэдэг зургаан томо уһанай шулуун тогоонууд табяатай байгаа. Тогоон бүридэнь наян литрһээ зуун хорин литр хүрэтэр багтадаг һэн. 7 – Тогоонуудаа уһаар дүүргэгты, – гэжэ Иисус хэлэбэ. Зарасанарынь тогоонуудые уһаар дүүргэбэ. 8 – Зай, энээнһээ удхаад, түрэ найрые хүтэлэгшэдэ абаашагты, – гэжэ Иисус хэлэбэ. Тэдэнь абаашаба. 9 Хүтэлэгшэнь үзэмэй архи болошоһон уһанһаа амсаад үзэбэ. Иимэ үзэмэй архи хаанаһаа бии болооб гэжэ тэрэ хүн мэдээгүй, гансал уһа удхаһан зарасанар лэ энээн тухай мэдэжэ байгаа. Найрай хүтэлэгшэнь хүрьгэн хүбүүе дуудаад, 10 тэрээндэ: – Хүн бүхэн түрүүшээр һайн архияа аягалаад, айлшадайнгаа һогтоходо муушаг архи табидаг бшуу. Харин ши һайн архияа мүнѳѳ болотор хадагалаад байбаш, – гэбэ. 11 Иигэжэ Иисус Галилей можын Кана хотодо гайхамшаг үзэгдэлнүүдэйнгээ эхи табиба. Иигэжэ Иисус ѳѳрынгѳѳ алдарые харуулһан, тиин шабинарынь тэрээндэ этигэһэн юм. 12 Энэ ушарай удаа Иисус эжытэеэ, аха дүүнэртэеэ, шабинартаяа хамта Капернаум ошоо. Тэндэ хэдэн үдэр байгаа һэн. 13 Еврейнүүдэй Паасхын һайндэрэй болохонь ойртожо байхада, Иисус Иерусалим ошобо. 14 Бурхан Һүмын хорёодо наймаашадай сар, хони, гулабхаа гэхэ мэтые худалдажа байхыень, нүгѳѳдэ зариманайнь мүнгэ танга андалдажа байхыень тэрэ хараба. 15 Аргамжаар ута ташуур минаа хээд, Иисус тэдэ наймаашадые хони малтайнь хамта бултыень Бурхан Һүмын хорёоһоо намнажа гаргаба, мүнгэ һолигшодой шэрээнүүдые хүмэрюулхэдэнь, тэдэнэй мүнгэ алтань иишэ тиишээ бутаран унаба. 16 Гулабхаа наймаалагшадта Иисус: – Эдэнээ эндэһээ абаашагты! Минии Эсэгын Гэр наймаанай газар бү болгогты! – гэбэ. 17 Нангин Бэшэг соо: «Шинии Гэртэ дуратай байһамни намайе дүлэн мэтээр бадарааха!» – гэжэ бэшээтэй байһые Иисусай шабинар һанаба. 18 Теэд энэ үедэнь еврейнүүдэй ахамадууд оросолдон: – Иимэ юумэ хэхэ эрхэтэй байһанаа гэршэлэн, ши ямар гайхамшаг үзэгдэлнүүдые харуулхабши? – гэжэ асууба. 19 – Энэ Һүмэ һандаргагты, тиигээд би энээниие гурбан үдэр соо дахин бодхоохоб, – гэжэ Иисус еврейнүүдэй ахамадуудта хэлэбэ. 20 – Энэ Бурхан Һүмэ дүшэн зургаан жэлэй туршада баряа юм, харин ши гурбан үдэр соо барихаб гэнэ гүш?! – гэжэ еврейнүүдэй ахамадууд хэлэбэ. 21 Һүмэ тухай хэлэхэдээ, Иисус ѳѳрынгѳѳ бэе тухай хэлэһэн байгаа бшуу. 22 Иисусай амидырһан хойно тэрэнэй һурагшад эдэ үгэнүүдыень һанаад, эдэ үгэнүүдтэнь болон Нангин Бэшэг соо баһа энэ ушар тухай бэшээтэй байһанда этигэбэ. 23 Паасхын һайндэрэй үедэ Иерусалимда Иисусай үзүүлһэн гайхамшаг үзэгдэлнүүдые олон хүнүүд хараад, тэрээндэ этигэһэн юм. 24 Теэд Иисус хэндэшье найдадаггүй һэн, ушарынь хадаа, тэрэ болбол бүхы хүнүүдые мэдэдэг байгаа. 25 Иисуста ондоо хүнүүдэй хэлэһэнээр хүн тухай тухайлха хэрэггүй бэлэй, юундэб гэбэл, хүнэй сэдьхэл бодол тэрэ ѳѳрѳѳ мэдэдэг һэн.

Иоанн 3

1 Еврейнүүдэй ахамадай нэгэн болохо Никодим гэжэ фарисей хүн байгаа ха. 2 Тэрэ нэгэ һүни Иисуста ерээд: – Рабби, ши хадаа Бурханай эльгээһэн багша гээшэш гэжэ бидэ мэдэнэбди. Хэрбээ Бурханай үршѳѳгѳѳгүй һаа, ши иимэ гайхамшагта үзэгдэлнүүдые харуулжа шадахагүй һэнши, – гэжэ хэлээ һэн. 3 – Дахин түрэһэн лэ хүн Бурханай хаан орониие үзэхэ гэжэ би шамда үнэниие хэлэнэб! – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаба. 4 – Наһаяа хүсэһэн хүн яагаад дахин түрэхэ юм? Тиимэ хүн эхын умайда дахин орожо, хоёрдохиёо түрэхэгүй бшуу. 5 – Би шамда үнэниие хэлэнэб: уһанһаа, Һүлдэһѳѳ түрэһэн хүн лэ Бурханай хаан орондо орожо шадаха! 6 Хүнэй бэеһээ түрэһэн юумэн бэе махабад мүн, имагтал Һүлдэһѳѳ Һүлдэ түрэдэг юм. 7 «Таанар дахин дээрэһээ түрэхэ ёһотойт», – гэжэ минии хэлэхэдэ бү гайхаарайт. 8 Һалхин дуратайл газартаа һалхилдаг. Һалхинай һалхилхые мэдэбэшье, хэзээ, хайшаа үлеэхыень таанар мэдэдэггүйт, Нангин Һүлдэһѳѳ түрѳѳшэд энээндэл адли юм. 9 – Тиимэ юумэ байжа болохо аал? – гэжэ Никодим һураба. 10 – Ши Израилиин багша аад, энээниие мэдэнэгүй аалши? – гэжэ Иисус харюудань хэлэбэ. – 11 Бидэ ѳѳһэдынгѳѳ мэдэхэ, хараһан үзэһэн юумэн тухайгаал гэршэлнэбди гэжэ үнэн зүбые хэлэнэб, харин таанар бидэнэй гэршэ баримта буруушаанат. 12 Газар дэлхэй дээрэхи юумэн тухай минии хэлэхэдэ намда этигэхэгүй аад, тэнгэриин юумэн тухай хэлэхэдэмни яагаад таанар этигэхэбта даа? 13 Тэнгэриһээ буужа ерэһэн Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнһээ ондоо хэншье Тэнгэридэ гаража үзѳѳгүй ха юм. 14 Моисей сүл губяар ябахадаа зэдээр бүтээһэн могой ѳѳдэнь үргѳѳ бэлэй. Тэрээндэл адляар, тэрээндэ этигэһэн бүхы хүнүүдэй хэтэ мүнхэдѳѳ амидархын тула Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн ѳѳдѳѳ дэгдэгдэхэ юм. 16 Бурхан газар дэлхэйн хүнүүдтэ тон ехээр дурлажа, тэдэнэй хосоронгүй, хэтэ мүнхэдѳѳ амидархын тула ѳѳрынгѳѳ ори ганса Хүбүүе үргэл болгожо үгѳѳ бшуу. 17 Юундэб гэбэл, Бурхан газар дэлхэйнхидые зэмэлхын тула бэшэ, харин тэдэниие абархын тула Хүбүүгээ газарта эльгээгээ ха юм. 18 Тэрэ Хүбүүндэнь этигэдэг хүн гэмнүүлхэгүй, харин этигэдэггүй хүн мүнѳѳшье гэмнүүлээд байна, юундэб гэбэл, тиимэ хүн Бурханай ганса Хүбүүндэ этигээгүй бшуу. 19 Гэмнэлгын удхань иимэ: газар дэлхэйдэ Гэрэл туяагай ерэхэдэнь, хүнүүд шэг харанхы байдалда Гэрэл туяаһаа үлүү ехээр дурлаа, ушарынь гэхэдэ, хүнүүдэй үйлэ хэрэг муу муухай ха юм. 20 Муу юумэ хэдэг хүн гэрэл туяа үзэн ядадаг, муу муухай үйлэ хэрэгни элирэн мэдэгдэхэ гэжэ айгаад, гэрэл туяада ошодоггүй юм. 21 Харин үнэн сэхээр ажаһуудаг хүн гэрэл туяа тээшэ эрмэлзэнэ, юундэб гэхэдэ, тэрэнэй үйлэ хэрэгынь Бурханай урда хэгдэнэ гэжэ элирнэ бшуу. 22 Удаань Иисус шабинартаяа хамта Иудей ошожо, тэндэ хэдэн сагай үргэлжэдэ хүнүүдые уһаар арюудхан байба. 23 Харин Иоанн тэрэ үедэ Салимай хажуудахи Энон голой уһаар арюудхажа байгаа. Тэрэ газарта уһан ехэ элбэг байһан юм. Хүнүүд Иоаннда ерэжэ, уһаар арюудхуулдаг һэн. 24 Энэнь Иоаннай түрмэдэ хаагдахын урдахана болоһон ушар. 25 Нэгэтэ Иоаннай шабинар еврейнүүдэй арюудхалгын заншал тухай асуудалаар нэгэ еврейтэй арсалдаба. 26 Тэдэ Иоаннда ерээд: – Рабби аа, Иордан голой саада бэедэ байхадаа, нэгэ хүн тухай хэлэһэнээ һанана гүт? Тэрэтнай баһал уһаар арюудханал, хүнүүд тэрээндэ барандаа ошожо байнал! – гэбэд. 27 – Тэнгэриин үршѳѳгѳѳгүй юумэ хэншье абажа шадахагүй, – гэжэ Иоанн харюусаба. – 28 «Би Бурханай табисуурта бэшэб, би миин лэ тэрээнһээ урда эльгээгдэһэн байнаб», – гэжэ минии хэлээшые таанар ѳѳһэдѳѳшье баталха байхат. 29 Хадамда гараха басага гэртээ асарһан хүн тэрэ басаганай нүхэрынь гээшэ. Гэрлэхэ хүнэй хажууда зогсожо байһан дүтынь нүхэр хүбүүниинь тэрэнэй хэлээшые шагнан баясадаг. Тиин намдашье тиимэ ехэ баяр баясхалан тудаа. 30 Гэрлэхэ хүбүүнэй алдаршаха саг ерээ. Харин минии саг дүүрэжэ байна. 31 Дээдын тэнгэриһээ ерэгшэ газарайхидһаа бултанһаань дээгүүр байна. Газар дэлхэйн хүн газар дэлхэйһээ байжа, газарайхяар лэ хэлэдэг юм. Харин дээдын тэнгэриһээ ерэһэн хүн бултанһаа дээгүүр юм. 32 Тэрэ хүн нюдѳѳрѳѳ хараһанаа, шэхээрээ дуулаһанаа ѳѳрѳѳ гэршэлэн хэлэнэ, теэд тэрэнэй гэршэ баримтада хэншье этигэнэгүй. 33 Тэрээндэ этигэһэн хүн Бурханай үнэн зүб байдагыень гэршэлнэ. 34 Бурханай эльгээһэн хүн Бурханай үгэ номноно, юундэб гэбэл, Бурхан тэрээндэ Нангин Һүлдэ хизааргүй ехээр үршѳѳнэ. 35 Эсэгэ Бурхан болбол Хүбүүндээ дуратай байжа, бүхы юумэ тэрээнэйгээ мэдэлдэ үгѳѳ. 36 Бурханай Хүбүүндэ этигэдэг хүн хэтэ мүнхын ажамидаралда хүртэбэ, харин энэ Хүбүүниие буруушааһан хүн хэтын амидарал үзэхэгүй, теэдшье Бурханай уур сухал хододоо хүргэжэ байха.

Иоанн 4

1 Иисус Иоаннһаашье олон шабинартай боложо, Иоаннһаашье олон хүнүүдые уһаар арюудхана гэжэ фарисейнүүд дуулаба. (Үнэхѳѳрѳѳ Иисус ѳѳрѳѳ хэнииешье уһаар арюудхадаггүй, харин тэрэнэй шабинарынь арюудхадаг байгаа.) Иисус энээниие мэдээд, Иудейһээ гаража, һѳѳргѳѳ Галилейдэ ошобо. 4 Тэрэнэй харгы Самариин газар дайдаар ошоһон байна. 5 Тиин Сихар гэжэ нэрэтэй самаряан хотодо Иисус хүрэжэ ерэбэ. Тэрэ хотонь Иосиф гэжэ хүбүүндээ Яковай үгэһэн хубита газарһаа холо бэшэ оршодог һэн. 6 Тэндэнь Яковай худаг байдаг һэн ха. Иисус харгыдаа эсээд, тэрэ худагай хажууда ерэжэ, амархаяа һууба. Тиихэдэ хахад үдэр боложо байгаа. 7 Худагһаа уһа удхахаяа самаряан эхэнэр ерэбэ. – Намда уһа уулгажа хайрлыт, – гэжэ Иисус тэрэ эхэнэртэ хандаба. 8 (Тэрэ үедэ Иисусай шабинар эдихэ юумэ худалдажа абахаяа хото ошоһон байгаа.) 9 – Иихэдээ хайшаа юм гээшэб? Ши еврей хүн аад, самаряан эхэнэрһээ уһа эринэ гүш? – гэжэ тэрэнь Иисуста гайхан хэлэбэ. (Ушарынь гэхэдэ, еврейнүүд самаряануудтай нэгэ амһартаһаа юумэ уудаг эдидэггүй һэн.) 10 – Бурханай юу үршѳѳдэгые, шамһаа уһа эриһэн хүнэй хэн байһые мэдэжэ байгаа һаа, ши ѳѳрѳѳ тэрэниие гуйха бэлэйш, тиихэдэшни тэрэ хүн шамда амидаралта уһа үгэхэ һэн, – гэжэ Иисус харюусаба. 11 – Эзэмни аа, энэ худаг гүнзэгыл, харин ши уһа удхаха хүнэггүйлши. Тиигээд амидаралта уһа хаанаһаа олохобши? 12 Манай үбгэ эсэгэ Яковай манда орхиһон энэ худагһаа тэрэ ѳѳрѳѳшье, тэрэнэй хүбүүдыньшье, мал адууһанииньшье уудаг һэн лэ. Ши Яковһаа дээгүүр хүн гүш? 13 – Энэ уһа ууһан хүн дахин ундаа хүрэхэ. 14 Харин минии үгэхэ уһа ууһан хүн хэзээдэшье ундаа хүрэхэгүй юм. Минии үгэхэ уһан тэрэ хүнэй досоо булаг болон дэлгэржэ, мүнхын амидарал олгохо юм. 15 – Эзэмни аа, намда тиимэ уһа үгыш даа, тиигээ һаашни, би ундаа хүрэхэеэ болижо, иишэ уһанда ерэхэеэ болихолби. 16 – Ошожо, үбгэеэ наашань дуудаад ерэ, – гэжэ Иисус хэлэбэ. 17 – Би нүхэргүйб, – гэжэ тэрэ эхэнэр харюусаба. – Нүхэргүйб гэжэ ши зүб хэлээш. 18 Ши таба дахин хадамда гарааш, мүнѳѳ шамтай һуугша хүн үбгэншни бэшэ. Ши үнэн зүбѳѳ хэлээш, – гэбэ Иисус. 19 Тиихэдэнь эхэнэр хүниинь: – Эзэмни аа, шинии лүндэншэ байһые би ойлгожо байнаб, – гэжэ Иисуста хэлэбэ. – 20 Манай үбгэ эсэгэнэр энэ хада дээрэ гаража Бурханда мүргэдэг һэн, тиихэдэ таанар гансал Иерусалимда Бурханда мүргэхэ газар бии гэнэлта. 21 – Эхэнэр аа, намда этигэлши: Эсэгэ Бурхандаа таанар энэ хада дээрэшье гаража, Иерусалимдашье ошожо мүргэхэгүй байха тиимэ саг ерэжэ байна. 22 Хэндэ һүзэглэн мүргэдэгѳѳ таанар мэдэнэгүйт, харин бидэ хэндэ һүзэглэн мүргэжэ байдагаа мэдэнэбди: юртэмсэ дэлхэйн абаралга еврейнүүдһээ ерэхэ юм. 23 Бурханай Һүлдын үнэн зүбэй һургаһан ёһоор Эсэгэ Бурханда үнэн зүбѳѳр һүгэдэн мүргэхэ саг ерэжэ байна, ерээдшье байна! Энэнь үнэн бодото һүгэдэлгэ мүн. Эсэгэ Бурхан ѳѳрыень иигэжэл хүндэлхые хүсэнэ. 24 Бурхан болбол Һүлдэ мүн; тиин Бурханиие үнэн дээрээ хүндэлхэнь Бурханай Һүлдын үнэн зүбэй һургаһан ёһоор тэрээндэ һүгэдэн мүргэхэ болоно. 25 – Бурханай табисуурта (ондоогоор хэлэбэл Христос) ерэхэ, тиигээд бүгэдые манда ойлгуулха гэжэ мэдэнэб, – гэжэ эхэнэр хэлэбэ. 26 – Тэрэшни биб, шамтай мүнѳѳ хѳѳрэлдэжэ байнаб, – гэжэ Иисус харюусаба. 27 Энэ үедэ тэрэнэй шабинар бусажа ерэбэ. Самаряан эхэнэртэй Иисусай хѳѳрэлдэжэ байхада ехээр гайхалдабашье, юундэ хѳѳрэлдэһэн тухайнь нэгэнииньшье асуубагүй. 28 Тэрэ эхэнэрынь домбоёо хаяжа, хото хүрэжэ, хүнүүдтэ: 29 – Наһаараа хэһэн бүхы юумэнүүд тухаймни намда хэлэжэ үгэһэн хүниие таанар ошожо харагты. Магад, тэрэ Бурханай табисуурта аалам? – гэжэ дуулгаба. 30 Тэдэ хүнүүд городһоо гаража, Иисуста ошобо. 31 Энэ үедэ шабинарынь: – Рабби аа, эдеэлэ! – гэжэ гуйба. 32 – Эдихэ юумэн намда бии, тэрээн тухаймни таанад мэдэнэгүйт, – гэжэ Иисус харюусаба. 33 – Магад, энээндэмнай хэн нэгэн эдихэ юумэ асараа гү даа? – гэжэ шабинарынь ѳѳһэд хоорондоо хѳѳрэлдэбэ. 34 – Намайе эльгээһэн Бурханай хүсэл дурыень бэелүүлэн, намда даалгаһан ажал хэрэгыень түгэсхэхэ гээшэ – минии эдеэ хоол мүн, – гэжэ Иисус тэдэндээ хэлэбэ. – 35 «Үшѳѳ дүрбэн һараһаа таряа хуряаха саг ерэхэ» гэжэ таанар хэлэдэг бэшэ гүт? Харин мүнѳѳ нюдѳѳ нээгээд, таряалангай газар тээшэ харагты даа: талха таряан эдеэшэжэ, хадаха хуряахаар бэлэн болоод, халюуран сайран байна лэ. 36 Таряа хадагша ѳѳрынгѳѳ түлѳѳһэ абадаг, мүнхэ амидаралай тула ургаса хуряадаг юм, тиин таряа таригшашье, таряа хадагшашье адли баясадаг байна. 37 «Нэгэниинь таридаг, нүгѳѳдэнь хададаг» гэһэн оньһон үгэ мүнѳѳ баталагдаба гээшэ. 38 Таанарай урдань ажаллаагүй, бусадай хэһэн ажалай үрэ дүндэ хүртэхынтнай тула талха таряа хадахыетнай би эльгээнэб. 39 «Тэрэ хүн наһаараа хэһэн бүхы юумэнүүд тухаймни намда хэлэжэ үгѳѳ» гэһэн эхэнэрэй ашаар энэ хотын олон тоото самаряан зон Иисуста этигэбэ. 40 Самаряанууд Иисуста ерэжэ, манайда үлыт даа гэжэ гуйба. Тиихэдэнь Иисус тэдэнэйдэ хоёр үдэрѳѳр үлэбэ. 41 Самаряануудтай хѳѳрэлдэхэдэнь, Иисуста бүри олон хүн этигэбэ. 42 – Бидэ шинии хэлэһэнээр тухайлна бэшэбди, харин энэ хүнэй хэлэһые ѳѳһэдѳѳ шагнаад байхадаа, энэ хүн үнэхѳѳрѳѳл дэлхэйн зониие Абарагша байна гэжэ одоол мэдээбди, – гэжэ тэрэ эхэнэртэ самаряанууд хэлэбэд. 43 Хоёр хоноод, Иисус тэндэһээ Галилей ошобо. 44 «Лүндэншые түрэһэн нютагтань хүндэлдэггүй юм», – гэжэ Иисус ѳѳрѳѳ хэлээ һэн. 45 Теэд Галилейдэ ерэхэдэнь, тэрэниие галилейнхин баяртайгаар угтаба: юундэб гэбэл, тэндэхин Иерусалимда болоһон найрта хабаадалсажа, тэндэ Иисусай бүтээһэн бүхы гайхамшаг хэрэгүүдые хараһан байгаа. 46 Тиин Иисус Галилейн Канада дахин ерэбэ. Түрүүн энэ һуурида юрын уһа үзэмэй архи болгоо һэн. Капернаумда ажаһуудаг нэгэ түшэмэлэй хүбүүниинь ехээр үбдэжэ байгаа. 47 Иисус Иудейһээ Галилейдэ бусаа гэжэ дуулаһаар тэрэ түшэмэл Иисуста хүрэжэ: «Капернаумда ерэжэ, үхэхэеэ байһан хүбүүем аргалыт даа», – гэжэ гуйба. 48 – Гайхамшаг дүлгэ тэмдэгүүдые болон хэрэгүүдые үзѳѳ хараагүй һаа, хэнтнайшье этигэхэгүйл! – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаба. 49 – Эзэмни! Хүбүүнэймни наһа барашоодүйдэ Капернаум ошоёл даа! – гэбэ түшэмэлынь. 50 – Гэртээ хари, хүбүүншни амиды мэндэ ябаха, – гэбэ Иисус. Тиихэдэнь тэрэ хүн Иисусай хэлэһэн үгэнүүдтэ этигэжэ, харгы замдаа мордобо. 51 Бүри харгыдаа ябахадань, түшэмэлые зарасанарынь угтажа, хүбүүншни элүүр мэндэ байна гэжэ дуулгаба. 52 – Хүбүүнэймни бэень хэды сагта бараг болооб? – гэжэ тэрэ асууба. – Үсэгэлдэр, үдэрэй нэгэ сагта халууниинь буураа, – гэжэ тэдэ харюусаба. 53 «Хүбүүншни амиды мэндэ ябаха», – гэжэ Иисусай хэлэһэн эгээл тэрэ сагта хүбүүмни һайн болоо гэжэ эсэгэнь ойлгоо. Тиигэжэ түшэмэл ѳѳрѳѳшье, тэрэнэй гэртэхиньшье Иисуста этигэбэ. 54 Энэнь Иудейһээ Галилейдэ ерэхэдээ Иисусай харуулһан хоёрдохи гайхамшаг хэрэг мүн.

Иоанн 5

1 Удаань еврейнүүдэй һайндэр болобо. Иисус Иерусалим ошоо бэлэй. 2 Еврей хэлээр Бетзата гэжэ нэрэтэй томо сѳѳрэм бии һэн, тэрэнь Иерусалимдахи Хониной хаалгын хажууда байгаа. Тэрэ сѳѳрэмэй хажууда табан һарабшанууд доро олон үбшэн зон хэбтээ. Тэдэнь һохор, дохолон, саа үбшэнтэн бэлэй. Тэдэ хүнүүд уһанай салгидахые хүлеэжэ байгаа. 4 Юундэб гэхэдэ, Бурханай Эльгээмэл заримдаа эндэ буужа, сѳѳрэмэй уһа салгидуулдаг байгаа, тиихэдэнь сѳѳрэмдэ түрүүн орожо абаһан хүнэй ямаршье үбшэн эдэгэшэдэг байгаа. 5 Гушан найман жэл соо үбдэжэ байһан нэгэ хүн тэдэнэй дунда бии һэн. 6 Иисус тэрэ хүнэй хэбтэхые харахадаа, иимэ удаан үбдэжэ байһыень мэдээд: – Ши элүүр мэндэ болохоёо һанана гүш? – гэжэ асууба. 7 Үбшэн хүниинь: – Эзэмни, уһанай салгидахада нэгэшье хүн намайе сѳѳрэмдэ шунгуулхагүйл. Уһанда орохоёо ошомсоорни, намһаа урда ондоо хүн орошонол, – гэжэ харюусаба. 8 – Ши бодо, дэбдихэрээ абаад яба, – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 9 Үбшэн хүниинь тэрэ дороо элүүр боложо, дэбдихэрээ абаад ябаба. Тиихэдэ субботын, еврейнүүдэй амаралтын үдэр һэн. 10 Еврейнүүдэй ахамадууд аргалуулһан хүндэ хандан: – Мүнѳѳдэр суббото. Ши дэбдихэрээ абажа ябаха ёһогүйш! – гэбэд. 11 – Намайе эдэгээһэн хүн «дэбдихэрээ абаад яба» гээ һэн, – гэжэ тэрэнь харюусаба. 12 – «Дэбисхэрээ абаад яба» гээд шамда хэлэһэн хүн хэн гээшэб? – гэжэ тэдэнь һураба. 13 Теэд аргалуулһан хүниинь тэрэниие мэдэхэгүй байгаа, юундэб гэбэл, Иисус тэндэ байһан олон зоной дундуур далда орожо ошоһон байгаа. 14 Хожомынь Иисус тэрэ хүниие Бурхан Һүмэ соо олоод: – Зай, одоо ши элүүр мэндэ болобош. Саашадаа бүри муу юумэн болохогүйн тула ондоо нүгэл бү хэ, – гэбэ. 15 Тиихэдэнь тэрэ хүн ахамадуудта һѳѳргѳѳ ошожо, намайе Иисус эдэгээгээ гэжэ дуулгаба. 16 Иимэ юумэ субботодо хэһэнэйнь түлѳѳ еврейнүүдэй ахамадууд Иисусые мүрдэжэ захалба. 17 Теэд Иисус тэдэндэ: – Минии Эсэгэ хододоо ажаллажа байдаг юм, бишье баһал ажалланаб, – гэжэ харюусаба. 18 Тиихэдэнь еврейнүүдэй ахамадууд Иисусые алаха гэжэ бүри ехээр оролдобо: хорюултай байһан субботын үдэр ажаллахаһаа гадна, Бурханиие Эсэгэмни гэхэдээ, ѳѳрыгѳѳ Бурхантай зэргэсүүлбэ гэлдэбэ. 19 Теэд Иисус тэдэндэ харюусаба: – Би таанарта үнэниие хэлэнэб: Хүбүүниинь ѳѳрынгѳѳ дураар юушье хэжэ шадахагүй. Эсэгэнь хайшан гээд хэнэб, тэрээнииень хараад лэ Хүбүүниинь хэдэг. Эсэгэнь юу хэнэб, тиимэл юумэ Хүбүүниинь хэдэг. 20 Юундэб гэбэл, Эсэгэнь Хүбүүндээ дуратай байдаг дээрэһээ ѳѳрынгѳѳ хэдэг бүхы юумэ хүбүүндээ харуулдаг юм. Эсэгэнь тэрээндэ бүришье ехэ гайхамшаг дүлгэ тэмдэг харуулха байна, таанар бултадаа үшѳѳл гайхахат. 21 Эсэгэнь үхэһэн хүнүүдые амидыруулдаг, тиин Хүбүүнииньшье дуратайл хүнүүдээ амидыруулдаг байна. 22 Эсэгэнь хэнииешье шүүбэрилдэггүй. Эсэгыень хүндэлдэгтэл адляар Хүбүүень бултанай хүндэлжэ байхын тула зарга шүүбэри хэхэ бүхы эрхэеэ тэрэ Хүбүүндээ дамжуулан үгѳѳ. Хүбүүе хүндэлѳѳгүй һаа, тэрэниие эльгээһэн Эсэгыеньшье баһал хүндэлнэгүй гээшэ. 24 Би таанарта үнэниие хэлэнэб: минии үгэ дуулаһан хүн, намайе эльгээгшэ Эсэгэдэ этигэдэг хүн хэтэ мүнхэдѳѳ амиды мэндэ ябаха. Тиимэ хүн гэмнүүлхэгүй – тиимэ хүн үхэлһѳѳ абарагдан, амидырба гээшэ. 25 Би таанарта үнэниие хэлэнэб: Бурханай Хүбүүнэй хэлэһые наһа бараһан хүнүүдэй дуулаад, амидырха саг ерэжэ байна, мүнѳѳ ерээдшье байна. 26 Эсэгэнь мүнхэдѳѳ амидаралгын шанартай юм, тиин Хүбүүгээшье тэрэнь иимэ шанартай болгоһон байна. 27 Зарга шүүбэри хэхэ эрхэ засагые Эсэгэнь Хүбүүндээ үгѳѳ һэн, ушарынь гэбэл, Хүбүүниинь Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн мүн. 28 Таанар энээндэ бү гайхаарайт. Юундэб гэбэл, үхэһэн хүнүүд бултадаа дахин амидыраад, Хүбүүнэй дууень дуулажа, 29 үхээриингээ газарһаа гараха – һайн юумэ хэһэн хүнүүд амиды мэндэ ябаха, муу юумэ хэһэн хүнүүд гэмнүүлхэ. 30 Би ѳѳрынгѳѳ дура зоргоор юушье хэжэ шадахагүйб. Эсэгынгээл хэлээшээр шүүбэрилнэб, тиин минии зарга шүүбэри – үнэн зүб юм, ушарынь гэбэл, би ѳѳрынгѳѳ дураар юумэ хэнэ бэшэб, харин намайе эльгээгшэ Эсэгын дура хүсэлѳѳр болоноб. 31 Хэрбээ ѳѳр тухайгаа ѳѳрѳѳ хэлээ һаамни, минии гэршэнүүд үнэн зүб бэшэ байха һэн. 32 Зүгѳѳр намайе гэршэлдэг нэгэ гэршэ бии юм. Нам тухай тэрэнэй гэршэлэн хэлэдэг бүхы үгэнүүд үнэн зүб юм гэжэ би мэдэнэб. 33 Таанар ѳѳһэдынгѳѳ хүнүүдые Иоаннда эльгээгээ һэнта, тиин тэрэ хүн үнэн зүб гэршэ баримта үгѳѳ һэн. 34 Теэд хүнүүдые ѳѳрынгѳѳ гэршэ болгохо гэжэ оролдоһоноймни хэрэг намда үгы, харин таанарайл абарагдахын түлѳѳ тэдэниие гэршэ болгон баринаб. 35 Иоанн болбол ялагар һаруул дэн мэтэ байгаа. Тэрэнэй гэрэл туяагай хажууда таанар ойр зуура баясаха хүсэлэнтэй байгаат. 36 Харин Иоаннайхиһаашье ехэ нам тухай гэршэ бии юм. Эсэгэһээмни үгтэһэн гайхамшаг хэрэгүүдые бүтээһэмни намайе Эсэгэмни эльгээгээ юм гэжэ гэршэлнэ! 37 Намайе эльгээһэн Эсэгэ тиигэжэ нам тухай ѳѳрѳѳ гэршэлнэ гээшэ. Эсэгымни үгэ хэлэхые таанар хэзээдэшье дуулаа шагнаагүйт, ѳѳрыень таанар хэзээдэшье хаража үзѳѳгүйт. 38 Тэрэнэй хэлэһэн үгые таанар зүрхэ сэдьхэлдээ хадуужа ябанагүйт, юундэб гэбэл, тэрэнэй эльгээһэн нэгэндэ таанар этигэнэгүйт. 39 Мүнхын амидарал олохобди гэжэ этигэн, таанар Нангин Бэшэгые оролдосотойгоор шудалнат. Теэд Нангин Бэшэгтэшье нам тухай гэршэлэн хэлэгдэнэ! 40 Тиибэшье намда ерэжэ, мүнхын амидаралда хүртэхэ дурагүй байналта. 41 Хүнүүдэй магтаал намда хэрэггүй. 42 Би таанарые һайса мэдэжэ байнаб: таанар Бурханда дуратай бэшэт! 43 Би ѳѳрынгѳѳ Эсэгын дура хүсэлѳѳр ерээб – теэд таанар намайе хүлеэжэ абанагүйт. Харин нэрэ хүндэдэ дуратай ондоо хүнэй ѳѳрынгѳѳ хүсэлѳѳр ерэхэдэнь, таанар тэрэниие хүлеэн абахат! 44 Таанар бэе бэедээ магтуулхаяа ехээр хүсэнэт, харин Бурханай магтаалда хүртэхэ гэжэ оролдоногүйт! Таанартал адли хүнүүд намда этигэхэ аал? 45 Эсэгынгээ урда таанарые зэмэлхэеэ ерээ гэжэ намайе бү һанагты. Таанарые Моисей зэмэлхэ, харин таанар Моисейдэ найдадаг ха юмта. 46 Хэрбээ таанар Моисейн үгэдэ үнэншѳѳ һаа, миниишье үгэдэ үнэншэхэ ёһотой байгаалта, юундэб гэбэл, нам тухай Моисей бэшээ юм. 47 Теэд Моисейн бэшэһэн үгэнүүдтэ үнэншѳѳгүй аад, таанар минии хэлэһэн үгэдэ этигэхэ аалта?

Иоанн 6

1 Энээнэй һүүлдэ Иисус Галилейн гэхэ гү, али Тибериадай нуурай нүгѳѳ эрьедэ гараба. 2 Хойноһоонь олон зон дахалдаба, юундэб гэхэдэ, үбшэн хүнүүдые гайхамшаг аргаар Иисусай эмнэн эдэгээхые үзэһэн хараһан байна бшуу. 3 Иисус шабинартаяа хамта хада дээрэ гаража һууба. 4 Еврейнүүдэй Паасхын һайндэр болохонь ойртожо байгаа. 5 Иисус урдаһаань олон зоной ерэжэ ябахые хараад, Филипптэ хандан: – Эдэ зониие эдеэлүүлхэ хилээмэ хаанаһаа худалдажа абахамнай гээшэб? – гэжэ хэлэбэ. 6 Иисус юу хэхэеэ мэдэжэ байгаад, Филиппые туршан тиигэжэ хэлээ бшуу. 7 – Хоёр зуун динари мүнгѳѳр хилээмэ худалдажа абаад, зүһэм зүһэмѳѳршье хубаагаа һаа, бултанда хүртэхэгүйл, – гэжэ Филипп харюусаба. 8 Шабинарайнь нэгэн, Симон Петрой дүү Андрей: 9 – Эндэ байһан нэгэ хүбүүндэ таба монсогор ешмээн хилээмэн, хатааһан хоёр загаһа бии. Теэд иимэ олон хүн зондо энэнь яажа хүртэхэб даа? – гэжэ хэлэбэ. 10 – Хүн зониие һуулгагты, – гэжэ Иисус захирба. Тэрэ газартань үдхэн ногоон ургажа байгаа. Тэндэнь табан мянга шахуу ганса эрэшүүл һуубад. 11 Иисус хилээмыень абаад, Бурханда баясхалан хүргэн, тэндэ һуугшадта хубаан үгэбэ. Мүн загаһыень баһал хүн бүхэндэ дураарнь хубаажа үгэбэ. 12 Хүнүүдэй эдеэлжэ садахадань, Иисус: – Үлѳѳшэ хилээмэеэ бултыень суглуулагты, юушье бү орхигты, – гэжэ шабинартаа хэлэбэ. 13 Таба монсогор ешмээн хилээмэнһээнь үлэһэн зүһэмүүдые арбан хоёр түрсүүг дүүрэтэр шабинарынь суглуулба. 14 Иисусай хэһэн иимэ гайхамшаг хэрэгүүдые хараад: – Энэмнай газар дэлхэйн зондо заларжа ерэхэ ушартай байһан ёһоороол тэрэ лүндэншэ юм байна! – гэжэ хүнүүд хэлсэбэ. 15 Эдэ хүнүүд намайе барижа, баалалтаар хаан болгожо табихаяа байна гэжэ ойлгоод, Иисус гансаараа дахин хада дээрэ гараба. 16 Үдэшэ болоходо Иисусай шабинарынь нуурай эрьедэ ошобо. 17 Тиин онгосодо һуугаад, нуурай нүгѳѳ бэедэ оршодог Капернаум хото тамаран ошобо. Харанхы болобошье, Иисус үшѳѳ ерээдүй байгаа. 18 Тэрэ үедэ шанга һалхин боложо, нуур ехээр долгилбо. 19 Нуурай эрьеһээ таба-зургаан модо газарта онгосоороо тамаржа ошоод, шабинарынь Иисусайнгаа нуурай уһан дээгүүр алхалан, онгосодонь дүтэлжэ ябахые хараба. Тэдэн ехээр айжа мэгдэбэ. 20 – Энэ би байнаб, бү айгты! – гэбэ Иисус. 21 Шабинарынь Иисусые онгосодоо һуулгаха һанаатай байба, теэд онгосонь тэрэ дороо зориһон эрьедээ хүрэжэ ерэшэбэ. 22 Нүгѳѳдэ үдэрынь нуурай саана үлэһэн хүнүүд үсэгэлдэр тэндэнь гансахан лэ онгосо байгаа бэлэй гэжэ һанаба. Теэд Иисус һурагшадтайгаа хамта тэрэ онгосодо һуугаагүй, харин һурагшадынь амяараа тамаран ошоо һэн гэжэ тэдэ зон баһал мэдэжэ байгаа. 23 Тиихэдэ Тибериадаһаа хүн зон хэдэн онгосонуудта һуугаад, Дээдын Эзэнэй Бурханда баясхалан хүргэһэнэй һүүлдэ олошоруулагдаһан хилээмэ зоной эдиһэн газарта тамаран ерэбэ. 24 Теэд тэндэнь Иисусшье, шабинарыньшье байбагүй, тиимэһээ тэндэ байһан зон онгосонуудта һуугаад, Иисусые бэдэржэ, Капернаум руу тамаран ошобо. 25 Нуурай нүгѳѳ эрьедэ тэдэнэр тамаран ерэжэ, Иисусые олоод: – Багша аа, ши хэзээ иишэ ерэшэһэн байбаш? – гэжэ асууба. 26 Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаба: – Таанар гайхамшаг дүлгэ тэмдэгүүдые үзэһэн хараһанһаа бэшэ, харин хилээмэ эдижэ садаһан дээрэһээл намайе бэдэрнэт гэжэ таанадта үнэн зүбые хэлэнэб. 27 Теэд таанар саг зуурын эдеэндэ һаналаа бү табигты, харин мүнхын амидарал олгодог эдеэндэ һаналаа табигты. Тиимэ амидаралые таанарта Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн үгэхэ, юундэб гэбэл, Бурхан Эсэгэмнай тэрээндэ эрхэ засагаа үршѳѳгѳѳ юм. 28 – Бурханай заабари бэелүүлхын тула бидэ юу хэхэ ёһотой гээшэбди? – гэжэ тэдэнь асууба. 29 – Бурханай эльгээһэн хүндэ таанар этигэгты, тиихэдээл Бурханай хэрэгые бүтээһэн болохот, – гэжэ Иисус харюусаба. 30 – Теэд ямар дүлгэ тэмдэгыешни хараад, бидэ шамда этигэхэ болонобди? Ши юу хэхэбши? – гэжэ тэдэ асууба. – 31 Манай үбгэ эсэгэнэр сүл губида ябахадаа, ман эдидэг байгаа. «Тэнгэриһээ тэдэндэ хилээмэн үгтэһэн юм», – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшэгдэнхэй. 32 Тиихэдэнь Иисус: – Би таанарта үнэн зүбые хэлэнэб: Бурханай хилээмэ таанарта Моисей үгѳѳгүй, тиимэ ёһотой хилээмэ минии Эсэгэ Бурхан таанарта үгэдэг юм. 33 Юундэб гэбэл, Бурханай хилээмэн хадаа Тэнгэриһээ буужа ерээд, энэ дэлхэйн зондо ажамидарал үгэгшэ мүн, – гэжэ харюусаба. 34 – Эзэн аа, бидэндэ тиимэ хилээмэ хододоо үгэжэ байгыш! – гэжэ тэдэнь хэлэбэ. 35 – Би ѳѳрѳѳ ажамидаралай хилээмэн гээшэб. Намда ерэдэг хүн хэзээдэшье үлэн хооһон байхагүй, намда этигэдэг хүн хэзээдэшье ундаа хүрэхэгүй. 36 Теэд энээниие ѳѳһэдѳѳ үзэһэн хараһаншье һаа, этигэнэгүйт гэжэ таанарта хэлээ һэм. 37 Минии Эсэгын намда үгэһэн хүн бүхэн намда ерэхэ. Тиин намда ерэһэн хүниие би намнажа үлдэхэгүйб. 38 Юундэб гэхэдэ, ѳѳрынгѳѳ дураар юумэ хэхэеэ би тэнгэриһээ буужа ерээ бэшэб, харин намайе эльгээһэн Эсэгын дура хүсэлые бэелүүлхэеэ ерээб. 39 Тиин намайе эльгээһэн Эсэгын дура хүсэлынь иимэ юм: тэрэнэй намда үгэһэн хүнүүдэй нэгыеньшье хосороонгүйгѳѳр, һүүлшын Үдэртэ бүгэдые амидыруулха гээшэ. 40 Юундэб гэбэл, минии Эсэгын дура хүсэлынь иимэ юм: Бурханай Хүбүүе харадаг үзэдэг, тэрээндэ этигэдэг хүн бүхэн мүнхэ наһатай болохо. Тиин һүүлшын Үдэр би тэдэниие амидыруулхаб. 41 «Би тэнгэриһээ буужа ерэһэн хилээмэн гээшэб», – гэжэ Иисусай хэлэхэдэнь, тэндэ сугларагшадай дунда гэмэрэлдээн болобо. 42 – Энэмнай Иосифой хүбүүн Иисус ха юм? Тиимэ бэшэ аал? Бидэ тэрэнэй эсэгыеньшье, эхыеньшье мэдэхэбди. Теэд «Би тэнгэриһээ буужа ерээб», – гэжэ энэ юундэ хэлэжэ байнаб? – гэлдэбэ тэдэнь. 43 – Таанар бү гэмэрэлдэгты. 44 Минии Эсэгэмни хэниие намда ерүүлнэб, тэрэл хүн намда ерэжэ шадаха. Иимэ хүниие һүүлшын Үдэртэ би амидыруулхаб. 45 «Бүхы хүнүүдые Бурхан һургаха», – гэжэ лүндэншэд бэшэһэн байна. Эсэгын үгэ дуулажа, тэрэнэй һургаал ойлгожо абаһан хүн намда ерэхэ. 46 Теэд Эсэгые хэншье хараагүй юм. Тэрэниие Бурханһаа ерэгшэл гансаараа хараа юм. 47 Таанарта үнэн зүбые хэлэнэб: намда этигэдэг хүн мүнхэ наһанда хүртѳѳд байна. 48 Би ажамидаралай хилээмэн гээшэб. 49 Таанарай үбгэ эсэгэнэр сүл губида ябахадаа, ман эдибэшье, үхэһэн байна. 50 Харин тэнгэриһээ буужа ерэһэн хилээмэһээ эдиһэн хүн хэзээдэшье үхэдэггүй. 51 Би тэнгэриһээ буужа ерэһэн амиды хилээмэн гээшэб. Энэ хилээмые эдиһэн хүн мүнхэ наһатай болохо. Тэрэ хүндэ минии үгэхэ хилээмэн хадаа минии бэемни гээшэ, тиин энэ бэеэ бүхы дэлхэйн ажамидаралай түлѳѳ би үгэнэб. 52 Тиихэдэнь еврейнүүдэй хоорондо гани халуун арсалдаан болобо: – Энэ хүн хайшан гээд ѳѳрынгѳѳ бэеые манда эдюулхэнь гээшэб?! 53 Иисус харюусаба: – Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэйл бэе эдидэг һаа, тэрэнэйл шуһа уудаг һаа, амидаралгын шанартай байхат гэжэ таанарта үнэн зүбые хэлэнэб. 54 Минии бэе эдидэг, минии шуһа уудаг хүн мүнхэ наһатай болобо гээшэ – тиин тэрэ хүниие би һүүлшын Үдэртэ амидыруулхаб. 55 Минии бэе хадаа ёһотой эдеэн гээшэ, минии шуһа хадаа ёһотой унда гээшэ. 56 Минии бэе эдидэг хүн, минии шуһа уудаг хүн минии досоомни байна, би баһал тэрэнэй досоонь байнаб. 57 Намайе эльгээһэн Эсэгэмни мүнхэдѳѳ амидаралгын шанартай юм. Тэрэ минии амидаралай эхин болоно. Энээндэл адли, би намайе эдидэг хүнэй амидаралай эхин байхаб. 58 Тэнгэриһээ бууһан хилээмэн – энэ байна. Үбгэ эсэгэнэрэйтнай эдеэд үхэһэн хилээмэн иимэ бэшэ һэн. Харин энэ хилээмэ эдидэг хүн мүнхэ наһатай байна. 59 Капернаумай мүргэлэй гэр соо һургаалаа номноходоо, Иисус тиигэжэ хэлэдэг һэн. 60 Эдэ үгэнүүдые шагнаһан олон шабинарынь: – Энэнь жэгтэй һонин һургаал байнал! Шагнахыншье аргагүйл! – гэлсэбэ. 61 Тэрэнэй үгэнүүд шабинарайнь дура гутааба гэжэ мэдээд, Иисус тэдэндээ иигэжэ хэлэбэ: – Эдэ үгэнүүдни таанад соо һэжэг түрүүлнэ гү? 62 Теэд Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй түрүүшээр байһан орондоо дэгдэн бусахые харахадаа, юун гэхэбта? 63 Ажамидарал гансал Һүлдэһѳѳ эхи абадаг, харин хүнэй бэе эндэ юушье хэжэ шадахагүй. Таанадта минии хэлэһэн үгэнүүд хадаа Һүлдэ, Ажамидарал гээшэ. 64 Теэд заримантнай намда этигэнэгүйл. Хэн тэрээндэ этигэнэгүйб, хэн тэрээниие барижа үгэхэб гэжэ Иисус анханһаа мэдээд байгаа. 65 Иисус саашань үргэлжэлүүлэн хэлэбэ: – Эсэгымни үршѳѳлгүйгѳѳр хэншье намда ерэжэ шадахагүй байна гэжэ би таанадта хэлээ һэнби. 66 Энээнһээ хойшо Иисусай олон шабинарынь тэрэниие орхёод, саашадаа тэрээнтэй ябалсаагүй. 67 Ѳѳрынгѳѳ арбан хоёр шабиһаа Иисус һураба: – Магад, таанаршье намайе орхихо һанаатай бэшэ гүт? 68 – Дээдын Эзэн аа, бидэ ондоо хэндэ ошохомнай гээшэб? Шамдал мүнхэ наһа олгодог үгэнүүд байна ха юм. 69 Ши Бурханай Нангин Хүбүүнши гэжэ бидэ этигэнэбди, мэдэжэ байнабди, – гэжэ Симон Петр харюусаба. 70 – Би ѳѳрѳѳл Арбан хоёр таанадые шэлэжэ абаа бэшэ һэн гүб! Теэд таанадай нэгэн шолмос байна! – гэжэ Иисус харюусаба. 71 Иигэжэ Симон Искариодой хүбүүн Иуда тухай Иисус хэлэһэн байна. Тэрэ Арбан хоёрой нэгэниинь байһан аад, һүүлээрнь Иисусые барижа үгэхэ.

Иоанн 7

1 Удаань Иисус Галилейгээр ябаба. Иудейдэ ошохогүй гэжэ тэрэ шиидэбэ, юундэб гэхэдэ, Иудейн ахамадууд тэрэниие алаха һанаатай байгаа. 2 Еврейнүүдэй Отог урса табилгын һайндэр гэжэ найр болохоёо байба. 3 Аха дүүнэрынь Иисуста хэлэбэ: – Ши эндэһээ гараад, Иудей ошо! Шинии бүтээдэг гайхамшаг хэрэгүүдые тэндэ ажаһуудаг һурагшадшни хараг лэ. 4 Ѳѳрынгѳѳ үйлэ хэрэгые нюусаар хэдэг хүн алдар сууда гарахагүй бшуу. Харин шинии тиимэ гайхамшаг үйлэ хэрэгүүд тухайшни бүхы дэлхэйн зон мэдэг лэ! 5 Иисусай аха дүүнэрыньшье тэрээндээ этигэдэггүй байгаа бшуу. 6 Иисус аха дүүнэртээ иигэжэ харюусаба: – Минии саг үшѳѳл ерээдүй байна. Таанарта ямаршье саг таараха ха юм. 7 Дэлхэйн хүнүүд таанарта дурагүйлхэхэгүй, харин намда тэдэ дурагүйлхэдэг, тэдэ хүнүүдэй үйлэ хэрэгэйнь ёро муутай байһые би гэршэлэн харуулна ха юмбиб. 8 Таанар һайндэртээ ошогты. Би тэрэ найрта ошохогүйб, минии саг үшѳѳ ерээдүй байна. 9 Иисус тиигэжэ хэлээд, Галилейдээ үлэбэ. 10 Аха дүүнэрэйнгээ тэрэ һайндэртэ ябаһанай хойно Иисус баһа тиишээ бэеэ мэдүүлэнгүй ошобо. 11 Еврейнүүдэй ахамадууд найрай үедэ Иисусые бэдэрбэ. Тэрэ хүн хаана байнаб гэжэ тэдэнэр һурагшалба. 12 Иисус тухай ехэ арсалдаан улад зоной дунда болоо. Зарим нэгэниинь: «Энэ һайн хүн юм», – гэлдэбэ. Нүгѳѳ зариманиинь: «Үгы, энэ хүн улад зониие мэхэлнэ», – гэжэ буруушааба. 13 Теэд засагаархидһаа айжа, Иисус тухай сэхэ руунь хэншье хэлээгүй. 14 Һайндэрэй хахад сагынь үнгэршэхэдэ Иисус Бурхан Һүмэ соо бии боложо, һургаалаа номнобо. 15 Еврейнүүдэй ахамадууд гайхалсан: – Энэ хүн хаанашье һураагүй аад, иимэ ехэ юумэ хаанаһаа мэдэнэ гээшэб? – гэлсэбэ. 16 Иисус харюусаба: – Энэ – минии бэшэ, харин намайе эльгээһэн Бурханай һургаал юм. 17 Тэрэнэй дура хүсэл дүүргэхэ һанаатай хүн һаа, энэ Бурханай һургаал гээшэ гү, али би ѳѳрһѳѳн хэлэжэ байна гүб гэжэ мэдэдэг болохо. 18 Ѳѳрһѳѳн хэлэһэн хүн ѳѳрыгѳѳ магтуулхаяа оролдоно, харин намайе эльгээһэн Бурханиие алдаршуулхаяа оролдогшо үнэн зүбые хэлэнэ, тэрэнэй зүрхэ сэдьхэлдэ худал юумэн байхагүй. 19 Моисей таанарта Бурханай хуули үгѳѳ бэшэ һэн аал? Теэд таанарай хэнтнайшье тэрэ Хуули сахинагүйл! Юундэ таанар намайе алахаяа һананабта? 20 – Ши досоогоо ада шүдхэртэй байнаш! Хэн шамайе алахаяа байгаа юм? – гэжэ хүн зон харюусаба. 21 Иисус харюудань иигэжэ хэлэбэ: – Би нэгэл гайхамшаг хэрэг хэбэб, тиихэдэмни таанар бултадаа ехээр гайхабалта. 22 Бишыхан хүбүүдэйнгээ бэлгэ отолуулха ёһо заншал таанарта Моисей захяа һэн (үнэндѳѳ Мойсейһээ урда, үбгэ эсэгэнэр тиигэжэ захиһан юм), тиигээд таанар субботодошье отолуулна ха юмта. 23 Моисейн Хуули эбдэхэгүй гэжэ хүниие субботодо отолуулжа байхадаа, субботодо хүнэй бэеые сүм эдэгээхэдэмни таанар намда яахадаа ехээр сухалдана гээшэбта? 24 Таанар гадаада талыень обёороод лэ, халирхайгаар бү шиидхэгты, харин үнэн зүб шиидхэбэри гаргагты! 25 Иерусалим хотодо байгшадай зариманиинь иигэжэ хэлэбэ: – Энэл хүниие засаг баригшад алахаяа һанана бэшэ аал? 26 Теэд харыта, энэ хүн һургаалаа нюунгүй сэхэ номножо байнал. Хэншье тэрэниие хориногүйл... Энэ хүн үнэхѳѳрѳѳ Бурханай табисуурта байна гэжэ, магад, засагаархиншье ойлгоо гээшэ хаяа? 27 Теэд энэ хүн хаанаһааб гэжэ бидэ мэдэнэбди. Харин Бурханай табисууртын ерэхэдэ, тэрэ хаанаһааб гэжэ хэншье мэдэхэгүйл. 28 Тиихэдэнь Иисус һургаалаа Бурхан Һүмэ дотор номножо байгаад: – Таанар намайе мэдэнэ гүт? Минии хаанаһаа ерэһэн тухай баһа мэдэнэ гүт? Би ѳѳрһѳѳн ерээ бэшэб. Намайе эльгээгшэдэ этигэжэ болохо юм, зүгѳѳр таанар тэрээниие мэдэхэгүйт. 29 Харин би тэрээниие мэдэхэб, ушарынь нэрлэбэл, би тэрээнһээ ерээб, намайе тэрэ эльгээгээ юм, – гэжэ шангаар дуугарба. 30 Тиигэжэ хэлэхэдэнь Иисусые засагаархин барижа хаахаяа һанаба, теэд хэншье тэрээнэй ойро хүрэбэгүй, юундэб гэхэдэ, тэрэнэй сагынь үшѳѳ ерээдүй байгаа. 31 Теэд олон юрын зон тэрээндэ этигэһэн байна. «Бурханай табисуурта ерэхэдээ, энэ хүнһѳѳ үлүү ехэ дүлгэ тэмдэг харуулжа шадаха аал?» – гэжэ тэдэ зон хэлсэһэн байна. 32 Иисус тухай арад зоной дунда арсалдаанай боложо байхые фарисейнүүд дуулаба. Тиин түрүү санаартан ба фарисейнүүд тэрэниие барижа хаагты гэжэ Һүмын харуулшадые эльгээбэ. 33 Иисус тэрэ үедэ: – Үшѳѳ нэгэ заа таанартай суг байлсахамни, тиигээд намайе эльгээһэн Эсэгэдээ ошохомни. 34 Таанар намайе бэдэрхэт, теэд олохогүйт; минии байха газарта таанар ерэжэ шадахагүйт, – гэжэ хэлэбэ. 35 Тиихэдэнь еврейнүүд ѳѳһэд дундаа хѳѳрэлдэбэ: – Үгы, бидэнэй тэрэниие олохогүй ямар газарта энэмнай ошохоёо түхеэрбэ гээшэб? Али грегүүдэй дунда тарашоод байһан манай улад зондо ошожо, грегүүдые һургахаяа һанаба гээшэ гү? 36 «Таанар намайе бэдэрхэт, теэд олохогүйт», «Минии байха газарта таанар ошожо шадахагүйт» гэхэдээ, ямар удхатайгаар тэрэ хэлэбэ гээшэб? 37 Иисус һайндэрэй һүүлшын эгээл ехэ үдэрынь хүн зондо иигэжэ шангаар айладхаба: – Ангаһан хүн намда ерээд, ундаа харяаг! 38 Намда этигэдэг хүн тухай Нангин Бэшэг соо «Тэрэнэй зүрхэнһѳѳ амидаралта урадхал уһан урдаха» гэжэ бэшэгдэнхэй. 39 Иисус тиигэжэ хэлэхэдээ, Нангин Һүлдэ тухай хэлэбэ гээшэ: Иисуста этигэһэн хүнүүд хожомынь Нангин Һүлдэтэй болохо ёһотой байһан юм. Тэрэ үедэ Нангин Һүлдэ үшѳѳл үгтѳѳдүй байгаа, юундэб гэхэдэ, Иисус үшѳѳл алдар солодо хүртѳѳгүй байгаа. 40 Сугларһан зоной зариман Иисусай үгэнүүдые шагнаад: – Энэмнай хүн зондо заларжа ерэхэ ёһотой тэрэ лүндэншэ байнал! – гэлсэбэ. 41 Нүгѳѳдэ зариманиинь: – Энэмнай Бурханай табисуурта байнал! – гэлсэбэ. – Теэд Бурханай табисуурта Галилейһээ ерэхэ аал? – гэжэ бэшэ зариманиинь буруушааба. – 42 Бурханай табисуурта болбол Давидай үри һадаһан мүн, Давидай түрэһэн Вифлеем хотоһоо ерэхэ ёһотой гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй ха юм. 43 Тиин улад зон Иисус тухай арсалдан, тэдэнэй һаналнуудынь тудалдаба. 44 Зариманиинь Иисусые барижа тушаахаяашье һанаба, теэд тэрээндэ хэншье гар хүрэбэгүй. 45 Бурхан Һүмын харуулшад түрүү санаартанда, фарисейнүүдтэ бусажа ерэбэ. Тэдэнь: – Юундэ таанар тэрээниие наашань асараагүйбта? – гэжэ һураба. 46 – Энэ хүндэ адляар нэгэшье хүн хэзээдэшье хэлээгүйл! – гэжэ харуулшад харюусаба. 47 – Тэрэ хүн иихэдээ таанарыешье мэхэлбэ гээшэ гү? – гэжэ фарисейнүүд харуулшадһаа асууба. – 48 Теэд ахамадуудай дундаһаа гү, али фарисейнүүдэй дундаһаа нэгэшье хүн тэрээндэ этигээ аал? 49 Хуули мэдэдэггүй харанхы мунхаг зон лэ тэрэ хүндэ этигэбэ гээшэ, тэдэ зон Бурханай хараалда хүртѳѳ! 50 Теэд нэгэтэ Иисустай ерэжэ уулзаһан тэдэнэй нэгэн Никодим бэшэндээ иигэжэ хэлэбэ: 51 – Хүниие гэмнэхэ гээ һаа, түрүүн тэрэ хүнэй хэлэһые шагнангүйгѳѳр, зэмыень тодоруулангүйгѳѳр шиидхэбэри гаргахые манай Хуули зүбшѳѳдэг юм гү? 52 – Зай, ши тиихэдээ баһал Галилейһээ хаяаш? Ши ѳѳрѳѳ Нангин Бэшэг шудала, тиибэл Галилейһээ нэгэшье лүндэншэ гарахагүй юм гэжэ ши ѳѳрѳѳ мэдэхэш, – гэжэ тэдэнь харюусаба. 53 Удаань бултадаа гэр гэртээ хариба.

Иоанн 8

1 Иисус Элеон хада дээрэ гараһан байна. 2 Эртэ үглѳѳгүүр Иисусай дахин Бурхан Һүмэдэ ерэхэдэ, бүхы зон тэрээндэ ерэбэ. Тиин Иисус һуугаад, хүнүүдтэ номнол зааба. 3 Тиихэ үедэнь Хуули заадаг багшанар ба фарисейнүүд ѳѳрынгѳѳ эрэдэ урбаһан нэгэ эхэнэрые Иисуста асарба. Тэрэ эхэнэрые зоной урда байлгаад, 4 Иисуста хандан: – Багша аа, энэ эхэнэрые эрэдээ урбажа байхадань, бидэ балшыса баряабди, – гэбэд. – 5 Иимэшүүлые шулуугаар шэдэжэ хэһээхэ ёһотой гэжэ Моисей ѳѳрынгѳѳ Хуули дотор захяа һэн. Харин ши юу гэжэ хэлэхэ байнабши? 6 Хуули заадаг багшанар ба фарисейнүүд юундэ тиигэжэ асуугааб гэбэл, Иисусые туршан үгэ алдуулаад, хожомынь гэмнэхэеэ һанаһан байгаа бшуу. Теэд Иисус доошоо тонгойгоод, хургаараа юушьеб газар дээрэ бэшэжэ байба. 7 Тэдэнь юумэ асуугаад һалабагүй, тиихэдэнь Иисус толгойгоо үргѳѳд, тэдэндэ хандажа: – Таанарай хэнтнай нүгэл хэзээдэшье хээгүйб, тэрэ хүнтнай энэ эхэнэрые түрүүн шулуудаг лэ! – гэбэ. 8 Тиигээд Иисус дахин уруугаа хараад, газар дээрэ юумэ бэшэһэнээ үргэлжэлүүлбэ. 9 Иисусай тиигэжэ хэлэхыень дуулаад, тэндэ сугларһан зон хойно хойноһоо һубарилдан тараба, эгээн ехэ наһатайшуулынь түрүүн гаража ошоо. Удаань Иисус эхэнэртэй хоюулан лэ үлэбэ. 10 Иисус толгойгоо ѳѳдэнь үргѳѳд, эхэнэрһээ: – Эхэнэр аа, бэшэ зон хаана гээшэб? Шамайе хэншье зэмэлээгүй гү? – гэжэ асууба. 11 – Хэншье зэмэлээгүй даа, эзэн аа, – гэжэ тэрэ эхэнэр харюусаба. – Баһа бишье шамайе зэмэлнэгүйб. Яба, дахин нүгэл бү хэ, – гэбэ Иисус. 12 Иисус дахин тэдэнтэй хѳѳрэлдэбэ: – Би дэлхэйе гэрэлтүүлэгшэ Гэрэл туяа гээшэб. Минии хойноһоо дахаһан хүн харанхы соогуур тѳѳрижэ ябахагүй, харин амидарал олгодог гэрэл туяатай болохо. 13 – Ши ѳѳр тухайгаа ѳѳрѳѳ гэршэлэн хэлэнэш. Тиимэһээ шинии гэршэлгэ үнэн зүб бэшэ, – гэжэ фарисейнүүд хэлэбэ. 14 Иисус харюусаба: – Хэрбээ ѳѳр тухайгаа минии ѳѳрѳѳшье хэлээ һаамни, минии үгэнүүдтэ этигэхэдэ болохо юм, юундэб гэбэл, би хаанаһаа ерэһэнээ, хайшаа ошохо байһанаа мэдэнэб, харин таанар минии хаанаһаа ерэһые, хайшаа ошохыемни мэдэнэгүйт. 15 Таанар хүнүүдтэл адли шүүбэрилнэт, харин би хэнииешье шүүбэрилнэгүйб. 16 Теэд хүниие шүүбэрилбэлни, минии зарга шүүбэри үнэн зүб байха һэн, юундэб гэхэдэ, би гансаараа шүүбэрилнэ бэшэб, намайе эльгээһэн Эсэгэмни намтай хамта байна. 17 Тиин хоёр хүнэй гэршэлгэ үнэн зүб юм гээд таанарай Хуули дотор бэшээтэй. 18 Бидэ болбол хоёр гэршэбди: намайе эльгээһэн Эсэгэ бидэ хоёр минии тухай гэршэлнэбди. 19 – Теэд шинии эсэгэ хаана гээшэб? – гэжэ тэдэ һураба. – Таанар намайешье, минии Эсэгыешье мэдэхэгүйт. Хэрбээ таанар намайе мэдээ һаа, минии Эсэгыешье мэдэхэ һэнта, – гэжэ Иисус харюусаба. 20 Бурхан Һүмэдэ мүнгэ алта үргэдэг газарай хажууда зогсон номножо байхадаа, Иисус тиигэжэ хэлээ һэн. Тиин хэншье тэрээниие барижа тушаагаагүй, ушарынь нэрлэбэл, тэрэнэй сагынь үшѳѳ ерээдүй байгаа. 21 Иисус баһа иигэжэ хэлээ: – Би һаяар ябахамни. Таанар намайе бэдэрхэт, теэд нүгэлтэйгѳѳ үхэхэт. Минии ошохо газарта таанар ошожо шадахагүйт. 22 – «Минии ошохо газарта таанар ошожо шадахагүйт» гээшэнь ямар удхатайб? Али энэмнай бэеэ хорложо үхэхэеэ һанаба гү? – гэжэ еврейнүүдэй ахамадууд хѳѳрэлдэбэ. 23 – Таанар доодо дэлхэйн ха юмта, харин би дээрэһээ ерээб. Таанар энэ дэлхэйн хүнүүдта, би энэ дэлхэйн бэшэлби. 24 «Таанар нүгэлнүүдтэйгѳѳ үхэхэт!» гэжэ би таанарта хэлээб. «Би» байһандамни үнэншѳѳгүй һаа, бултадаа нүгэлтэйгѳѳ үхэхэт! – гэжэ Иисус харюусаба. 25 – Тиихэдээ ши хэн гээшэбши? – гэжэ тэдэ асууба. – Би хододоо ѳѳрыгѳѳ хэн гээд нэрлэдэг һэнбиб, тэрэл гээшэб, – гэжэ Иисус харюусаба. – 26 Таанар тухай хэлэхэ, таанарые гэршэлэн зэмэлхэ олон юумэн намда бии, теэд намайе эльгээһэн Эсэгэһээ дуулаһанаал энэ дэлхэйнхидтэ хэлэнэб, харин намайе эльгээгшэ үнэн зүб юм. 27 Эсэгэ тухайгаа тэрэ хэлэнэ гэжэ ахамадууд ойлгобогүй. 28 Иисус үргэлжэлүүлэн: – Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүниие таанарай дээшэнь дэгдүүлхэдэ, минии «Би» байһые, минии ѳѳрынгѳѳ дураар юушье хэдэггүй байһые, Эсэгынгээл һургаһан ёһоор хэлэдэг байһые таанар ойлгохот. 29 Намайе эльгээгшэ ходо намтай, тэрэ намайе гансаарыемни орхёогүй, юундэб гэбэл, би тэрэнэйнгээл дура хүсэлые бэелүүлнэб, – гэбэ. 30 Иисусай иигэжэ хэлэхэдэ, тэрээндэ олон зон этигэбэ. 31 Удаань Иисус тэрээндэ этигэһэн еврейнүүдтэ иигэжэ хэлэбэ: – Хэрбээ таанар минии һургаалай ёһоор ябаа һаа, үнэхѳѳрѳѳл минии шабинар болохот. 32 Тиихэдээ таанар үнэн зүйлые ойлгохот, үнэн зүйл таанарые сүлѳѳлхэ. 33 – Бидэнэр Абраһамай үри һадаһад гээшэбди, хэзээдэшье хэнэйшье барлагууд байгаагүйбди! «Таанар эрхэ сүлѳѳтэй болохот» гэхэдээ ши ямар юумэн тухай хэлэнэбши? – гэжэ тэдэнь һураба. 34 Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаба: – Би таанарта үнэн зүбые хэлэнэб: нүгэл хэгшэ хүн бүхэн нүгэлэй барлагынь мүн. 35 Барлаг болбол гэр бүлэ соо үни байдаггүй, харин хүбүүниинь хододоо гэр бүлэдѳѳ үлэдэг. 36 Таанарта Хүбүүнэй эрхэ сүлѳѳ үгѳѳл һаа, таанар үнэхѳѳрѳѳл сүлѳѳтэй хүнүүд болохот. 37 Таанар Абраһамай үри һадаһад гээшэт гэжэ би мэдэнэб, теэд таанар намайе алаха һанаатайт, юундэб гэхэдэ, минии үгэнүүд таанарай зүрхэ сэдьхэлдэ байра олоногүй бшуу. 38 Би ѳѳрынгѳѳ Эсэгындэ юу хараһан үзэһэн тухайгаа таанарта хэлэнэб, харин таанар ѳѳрынгѳѳ эсэгэһээ дуулаһан юумэеэ хэнэт. 39 – Манай үбгэ эсэгэ Абраһам юм! – гэжэ тэдэ харюусаба. Иисус тэдэндэ хэлэбэ: – Үнэхѳѳрѳѳ Абраһамай үри һадаһан байгаа һаа, таанар Абраһамдал адли хэрэгүүдые бүтээхэ һэнта. 40 Харин таанар намайе алахаяа һананалта, Бурханһаа дуулаһан үнэн зүйл таанарта хэлэһэн хүниие алахаяа һананалта! Теэд Абраһам иимэ юумэ хэдэг байгаа гү?! 41 Үгы даа, таанар ѳѳрынгѳѳл эсэгэдэ адли юумэ хэнэт! – Бидэ нүгэл хилэнсэдэ түрѳѳ бэшэбди! Манай ори ганса эсэгэ – Бурхан юм! – гэлсэбэ тэдэ. 42 Иисус тэдээндэ харюусаба: – Хэрбээ Бурхан таанарай эсэгэ байгаа һаа, таанар намда дуратай байха һэнта, юундэб гэбэл, би Бурханһаа иишээ ерээб, Бурхандаа ошожо ябанаб. Би ѳѳрһѳѳн ерээгүйлби – намайе Бурхан эльгээгээл! 43 Таанар юундэ минии хэлэһэн үгые ойлгоногүй гээшэбта? Таанар минии хэлэһэн үгэ дуулаха шадалгүй байналта! 44 Таанарай эсэгэ – шолмос юм, тиин таанар эсэгынгээ бүхы дура хүсэлыел бэелүүлхэ хүсэлэнтэйт. Теэд танай эсэгэ анханһаа нааша хүнүүдые аладаг байһан лэ, тэрэтнай үнэн зүйлые үзэжэ ядадаг байгаал, ушарынь хэлэбэл, тэрээндэтнай үнэн зүйл гэжэ байхагүйл. Худал юумэ хэлэхэдээ, тэрэтнай ѳѳрынгѳѳ түрэлхи хэлэн дээрэ дуугардаг һэн, юундэб гэбэл, тэрэтнай ѳѳрѳѳшье худалша, худал юумэ үүдхэгшэ байһан юм. 45 Харин үнэн зүб юумэ минии хэлэхэдэ, таанар намда этигэнэгүйт. 46 Нүгэл хээ гэжэ намайе таанарай хэнтнай гэршэлэн харуулжа шадахаб? Таанарта үнэн зүб юумэ минии хэлэхэдэ, таанар юундэ намда этигэнэгүйбта? 47 Бурханай мэдэлдэ байгша болбол Бурханай хэлэһэн үгэнүүдые дуулана. Таанар намайе дууланагүйт, юундэб гэхэдэ, таанар Бурханай мэдэлдэ бэшэт. 48 Еврейнүүд Иисуста иимэ харюу үгэбэ: – Шамайе ада шүдхэртэ барюулһан самаряан хүн гэжэ бидэ зүб хэлсэдэг байнабди. 49 – Би ада шүдхэртэ барюулаагүйб: би ѳѳрынгѳѳ эсэгые хүндэлнэб, харин таанар минии нэрэ гутаажа байнат. 50 Би ѳѳртѳѳ алдар соло бэдэрнэ бэшэб, теэд намда алдар соло бэдэрэгшэ ондоо нэгэн бии юм, тэрэл шиидхэнэ. 51 Таанарта үнэн сэхэ хэлэнэб: минии һургаалаар ябадаг хүнүүд хэзээдэшье үхэхэгүй! 52 – Ши ада шүдхэртэ барюулһан хүн байнаш гэжэ одоол бидэ лаб мэдэбэбди, – гэлдэбэ, – Абраһам наһа баранхай, мүн баһа лүндэншэдшье нүгшэнхэй. Харин ши «минии һургаалаар ябадаг хүнүүд хэзээдэшье үхэхэгүй» гэнэш. 53 Наһа бараһан манай үбгэ эсэгэ Абраһамһаа ши ехэ гээшэ гүш? Али наһаяа дүүрэһэн лүндэншэдһѳѳ ехэ гээшэ гүш? Ши хэнби гэжэ ѳѳр тухайгаа һананабши? 54 – Хэрбээ би ѳѳрѳѳ ѳѳрыгѳѳ алдаршуулжа байгаа һаа, минии алдар нэрэ юуншье бэшэ. Теэд намайе минии Эсэгэ алдаршуулна – таанар тэрээниие ѳѳһэдымнай Бурхан гэжэ нэрлэнэт! 55 Теэд таанар минии Эсэгые мэдэнэгүйт, харин би тэрэниие мэдэнэб. Хэрбээ би тэрэниие мэдэхэгүйб гээ һаа, би таанартайл адли худалша болохо һэм. Теэд би тэрэниие мэдэхэб, тэрэнэй хэлэдэг үгэнүүдые бэелүүлнэб. 56 Танай үбгэ эсэгэ Абраһам минии заларжа ерэхэ үдэрые харахаб гэжэ һанахадаа баярладаг бэлэй, тиин ерэһэн үдэрыемни хараад, баяртай золтой байгаа һэн! 57 – Ши табиншье наһа хүрѳѳгүй аад, Абраһамые хараһан болоно гүш?! – гэжэ еврейнүүд жэгшэбэ. 58 – Таанарта үнэн зүбые хэлэнэб: би Абраһамай үшѳѳ түрѳѳдүйдэ байгааб, байнашьеб, – гэжэ Иисус харюусаба. 59 Тиихэдэнь еврейнүүд Иисусые шулуудажа алаха гэжэ шулуунуудые бариба. Теэд Иисус тэдэнһээ зайлажа, Бурхан Һүмэһѳѳ гаража ошобо.

Иоанн 9

1 Энэ ушарай дараа Иисус ябажа ябатараа түрэхэһѳѳ һохор хүниие хараба. 2 – Багша аа, энэ хүн яахадаа һохор түрѳѳ гээшэб? Хэниинь нүгэл хэһэн байгааб: энэ ѳѳрѳѳ гү, али энээнэй эхэ эсэгэнь гү? – гэжэ тэрэнэй шабинарынь һураба. 3 – Энэ хүн ѳѳрѳѳшье, эхэ эсэгэньшье нүгэл хээгүй, – гэжэ Иисус харюусаба. Тиин үргэлжэлүүлэн: – Тэрээнэй аргалуулһан ябадалаар Бурханай хаба хүсэ элирхэйлэгдэхын тула тэрэ һохор байгаа. 4 Үдэр байһан дээрэнь бидэ намайе эльгээһэн Эсэгын хэрэгүүдые бүтээхэ ёһотойбди. Мэнэ гэһээр һүни болохоёо байна, тиихэдэ хэншье юумэ хэжэ шадахагүй. 5 Дэлхэй дээрэ байха сагтаа би энэ дэлхэйн гэрэл туяань гээшэб. 6 Иигэжэ хэлээд, Иисус газарта нёлбобо. Нёлбоһоо шоройтой худхан шабар бүтээжэ, тэрэ шабараараа һохор хүнэй нюдые шабаба. 7 – Иигээд Шилоах сѳѳрэмдэ ошожо нюураа угаа, – гэжэ Иисус тэрэ һохор хүндэ хэлэбэ (Шилоах гэжэ үгэ «Эльгээгдэһэн» гэһэн удхатай). Һохор хүниинь тэндэ ошожо, нюураа угаагаад, юумэ харадаг болошоод ерэбэ. 8 Хүршэнэрынь, тиихэдэ юумэ ходо бадарлажа һуухыень харадаг зон: – Энэл хүн юумэ бадаржа һуудаг бэшэ һэн гү? – гэлсэбэ. 9 – Тиимэл даа, энэ хүн лэ даа, – гэжэ нүгѳѳ зариманиинь харюусаба. – Бэшэ, энэмнай миин лэ тэрээндэ адли хүн байна, – гэжэ үшѳѳ нүгѳѳдүүлынь буруушааба. – Үнэхѳѳрѳѳ энэ би байнаб, – гэжэ тэрэ хүниинь ѳѳрѳѳ хэлэбэ. 10 – Теэд ши яагаад харадаг болоо гээшэбши? – гэжэ тэдэ хүнүүд урдаһаань һураба. 11 – Иисус гэжэ нэрэтэй нэгэ хүн шабар худхажа, тэрэ шабараараа нюдыемни шабаад, «Шилоахда ошожо нюураа угаа» гээ. Би тиихэдэнь тэндэ ошожо нюураа угаагаад, юумэ харадаг болооб, – гэжэ тэрэ хүниинь харюусаба. 12 – Тэрэ хүн хаанаб? – гэжэ тэдэнь асууба. – Би мэдэнэгүйб, – гэжэ аргалуулһан хүниинь харюусадаг һэн. 13 Урдань һохор байһан тэрэ хүниие фарисейнүүдтэ асарба. 14 Иисус амаралтын субботын үдэр шоройгоор шабар худхажа, тэрэ шабараараа һохор хүниие аргалһан байгаа. 15 Хайшан гээд юумэ харадаг болоош гэжэ фарисейнүүд тэрээнһээ баһа асуужа оробо. – Тэрэ хүн нюдыемни шабараар шабаа, би нюураа угаагаад, мүнѳѳ юумэ харанаб, – гэжэ аргалуулһан хүниинь харюусаба. 16 – Энэ хүн Бурханһаа заяагдаһан байха ёһогүй, юундэб гэбэл, субботые тооногүй, – гэжэ зарим фарисейнүүд мэдүүлбэ. – Теэд нүгэлтэн һаа, энэ хүн иимэ гайхамшаг хэрэгүүдые бүтээхэ һэн гү? – гэжэ нүгѳѳ зариманиинь буруушааба. Тиин фарисейнүүд ѳѳһэд хоорондоо арсалдан хубааралдаба. 17 Аргалуулһан хүнһѳѳ тэдэ дахин һураба: – Тэрэ хүн шамайе юумэ харадаг болгоо гэнэш. Тэрээнэй тухай ши ѳѳрѳѳ юун гэжэ һананабши? – Лүндэншэ гэжэ һананаб, – гээд тэрэнь харюусаба. 18 Еврейнүүдэй ахамадууд һохор хүн байһанаа юумэ харадаг болоо гэжэ юрэдѳѳ этигэбэгүй. Тиигээд юумэ харадаг болоһон хүнэй эхэ эсэгые тэдэ ерүүлбэ. 19 Тиин тэдэнһээ: – Энэ танай хүбүүн гү? Энэтнай һохор түрѳѳ һэн гэнэт. Теэд мүнѳѳ хүбүүнтнай хайшан гээд юумэ харадаг болоо юм? – гэжэ асууба. 20 – Энэ манай хүбүүн байна гэжэ бидэ мэдэнэбди, энэмнай һохор түрэһэн юм. Теэд хайшан гээд харадаг болооб, хэн энээнииемнай хараатай болгооб гэжэ бидэ мэдэнэгүйбди. Ѳѳрһѳѳнь һурагты. Хүбүүмнай наһаяа хүсѳѳ, ѳѳрѳѳ хэлэжэ шадаха, – гэжэ эхэ эсэгэ хоёрынь харюусаба. 22 Хүбүүнэй түрэлхидынь юундэ тиигэжэ харюусааб гэбэл, еврейнүүдэй ахамадуудһаа айгаа. Ушарынь хэлэбэл, Иисусые Бурханай табисуурта гэжэ тоолодог хүн бүхэниие мүргэлэй гэртэ оруулхагүй гэһэн шиидхэбэри тэдэ ахамадууд гаргаад байгаа бшуу. 23 Тиимэһээ: «Хүбүүмнай наһаа хүсѳѳ, ѳѳрһѳѳнь һурагты», – гэжэ түрэлхидынь хэлэһэн байна. 24 Тиин һохор түрэһэн хүниие хоёрдохиёо дуудажа асараад: – Үнэн сэхэ руунь хэлэхэб гэжэ ши Бурханда тангаригаа үгэ! Тэрэшни нүгэлтэн юм гэжэ бидэ мэдэнэбди, – гэжэ еврейнүүдэй ахамадууд тэрээндэ хэлэбэ. 25 – Нүгэлтэн юм гү, али үгы гү – би мэдэнэгүйб. Харин би һохор байһанаа мүнѳѳ харадаг болооб гэжэл мэдэнэб, – гээд тэрэнь харюусаба. 26 – Тэрэ хүн шамда юу хээб? Хайшан гээд шамайе харадаг болгооб, – гэжэ дахин тэдэ һураба. 27 – Би таанарта хэлээ һэнби, теэд таанар шагнаагүйлта. Яагаад дахин намаар хэлүүлхэеэ һананабта? Магад, тэрэ хүнэй шабинарынь болохо һанаатай байна гүт? – гэжэ тэрэнь харюусаба. 28 – Ши тэрэнэй шабинь гээшэш! Харин бидэ Моисейн шабинар гээшэбди! – гэжэ еврейнүүдэй ахамадууд бадашаба. 29 – Бурхан болбол Моисейтэй хѳѳрэлдэдэг байһан юм гэжэ бидэ мэдэнэбди. Харин энэ хүн хаанаһаа бии болооб гэжэ мэдэнэгүйбди. 30 – Ямар жэгтэй юм гээшэб! Тэрэнэй хаанаһаа ерэһые таанар мэдэнэгүйлта, харин тэрэ хүн намайе юумэ харадаг болгоол, – гэжэ аргалуулһан хүниинь харюусан, саашань үргэлжэлүүлбэ: – 31 Теэд Бурхан нүгэлтэнэй хэлэһые дууладаггүй, харин Бурханиие хүндэлдэг, дура хүсэлыень бэелүүлдэг хүнүүдые дууладаг гэжэ бидэ мэдэнэбди. 32 Һохор түрэһэн хүниие харадаг болгоо гэжэ эртэ урданһаашье нааша дуулдаагүй юм байна. 33 Хэрбээ тэрэ хүн Бурханһаа заяагдаагүй һаа, иимэ юумэ хэжэ шадахагүй һэн! 34 Тиихэдэнь еврейнүүдэй ахамадууд: – Ши түрэхынгѳѳ нүгэлтэй аад, маанадые һургаха һанаатай гүш, – гэжэ тэрэ хүниие хараагаад, мүргэлэй гэрһээ намнажархиба. 35 Аргалуулһан хүниие намнаба гэжэ дуулаад, Иисус тэрэниие бэдэржэ олоод: – Ши Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүндэ этигэнэ гүш? – гэжэ асууба. 36 – Эзэн аа, этигэхым тула тэрэ хүмнай хэн гээшэб гэжэ намда хэлыш даа, – гээд аргалуулһан хүниинь харюусаба. 37 – Ши тэрээниие харааш. Тэрэ хүн мүнѳѳ шамтай хѳѳрэлдэжэ байна, – гэбэ Иисус. 38 – Дээдын Эзэн аа, этигэнэб! – гэжэ тэрэнь харюусан, Иисусай урда үбдэглэн унаба. 39 – Зарга сүүд хэхэеэ би энэ дэлхэйдэ ерээб. Тиихэдээ юумэ харадаггүй хүнүүд харадаг болохо, юумэ харадаг хүнүүд һохор болохо, – гэжэ Иисус хэлэбэ. 40 Иисусай хажууда байһан фарисейнүүд: – Теэд ши бидэниие баһа һохор гэжэ тоолоногүй бэзэш? – гэжэ тэрээнһээ асууба. 41 – Үнэхѳѳрѳѳ һохор байгаа һаа, таанар зэмэгүй байха һэнта. Теэд таанар юумэ харанабди гэнэт. Иимэ ушарһаа таанар зэмэтэй зандаа үлэнэт, – гэжэ Иисус харюусаба.

Иоанн 10

1 – Хониной хорёодо үүдээрнь оронгүй, ондоо тээгүүр шурган ородог хүн хадаа хулгайшан, дээрмэшэн гээшэ гэжэ үнэниие таанарта хэлэнэб. 2 Үүдээрнь ородог хүн хонин һүрэгэй адуулагшань мүн. 3 Харуулшан тэрээндэ хониной байрын үүдэ нээжэ үгэдэг. Хонидынь тэрэнэйнгээ дууень дууладаг, адуулагшань хонидоо нэрэ нэрээрнь дуудаад, газаашань гаргадаг. 4 Хонидоо бултыень байраһаань гаргаад, хонишон хонидойгоо урда ябадаг, харин хонидынь хонишоноо дуугаарнь танижа, хойноһоонь дахадаг. 5 Ондоо хүнэй хойноһоо хонидынь дахахагүй, тэрэ хүнһѳѳ зугадажа арилшадаг байна, юундэб гэхэдэ, ондоо хүнэй дууниинь танигданагүй бшуу. 6 Иимэ һургаалта үгэнүүдые Иисус фарисейнүүдэй урдаһаа хэлэбэ, теэд тэдэнь ойлгобогүй. 7 Иисус үргэлжэлүүлбэ: – Таанарта үнэн зүбые хэлэнэб: хонидой байрын үүдэ гээшэнь би болоноб. 8 Намһаа түрүүн ерээшэд бултадаа хулгайшад, дээрмэшэд байгаа. Теэд хонид тэдэнэй үгэ дуулаагүй. 9 Үүдэ гээшэнь би болоноб. Хэн энэ үүдээр ороноб, тэрэ хүн абарагдаха. Тэрэ хүн үүдээр орожо, һүүлдэ газаашаа гараад, ѳѳрынгѳѳ бэлшээри олохо. 10 Харин хулгайшан гансал хулуухаяа, алахаяа, һандаргаха хюдахаяа ерэдэг. Харин би хүнүүдэй амидаржа һуухын тула, тэрээнһээ гадна, хүнүүдэй юрын амидаралһаа үлүү амидарал эдлэхын тула эндэ ерээб. 11 Би шударгуу һайн адуулагша гээшэб, шударгуу һайн адуулагшань хонидоо абархын тула ами наһаяа үгэдэг юм. 12 Харин хүлһэншэн хадаа хони адуулагша бэшэ, тэдэ хонид ондоо хүнэй ха юм. Тиимэһээ хүлһэншэн хонидтонь орохоёо ябаһан шонын дүтэлжэ байхые харахадаа, хонидоо орхёод, гүйжэ арилшадаг. Тиихэдэнь шоно хонидыень бариха, энээнһээ боложо хонидойнь һүрэг иишэ тиишээ гүйлдэжэ тараха. 13 Тэрэ хүн хони адуулагша бэшэ, харин хүлһэншэн гээшэ, тиимэһээ хонидто һанаагаа зобоногүй. 14 Би хадаа шударгуу һайн адуулагша гээшэб. Би ѳѳрынгѳѳ хонидые мэдэдэгби, минии хонидшье намайгаа мэдэдэг. 15 Эсэгэмни намайгаа мэдэдэгтэл адли, бишье Эсэгэеэ мэдэдэгби. Би ѳѳрынгѳѳ хонидой түлѳѳ ами наһаяа үгэнэб. 16 Энэ хорёо соохи хонидһоо гадна, мүн ондоошье хонид намда бии. Тэдэниие би баһа иишэнь асарха ёһотойб. Тэдэ хонид минии үгэ дуулаха, тиихэдээ нэгэл һүрэг хонид байха, нэгэл хонишон байха! 17 Дахин амидырхынгаа тула би ами наһаяа үгэхэб, тиимэһээ Эсэгэмни намда дуратай юм. 18 Минии ами наһые хэншье хороохогүй, харин би ѳѳрѳѳ ами наһаяа үгэхэб. Би ами наһаяа үгэхэ эрхэтэйб, би ами наһаяа һѳѳргэнь абаха эрхэтэйб. Юундэб гэхэдэ, Эсэгэмни намда тиигэжэ захиһан юм. 19 Иигэжэ хэлэхэдэнь, еврейнүүд хоорондоо дахин асатаба. 20 – Энэтнай досоогоо ада шүдхэртэй болоод, дэмыржэ байна. Таанар энээниие юундэ шагнанабта? – гэжэ олониинь хэлэбэ. 21 – Энэ досоогоо ада шүдхэртэй хүнэй үгэнүүд бэшэ. Ада шүдхэр һохор хүнүүдые харадаг болгожо шадаха һэн аал? – гээд нүгѳѳдүүлынь буруушааба. 22 Үбэлэй саг байгаа. Бурхан Һүмые Шэнэлэлгын һайндэр Иерусалимда тэмдэглэжэ байба. 23 Бурхан Һүмын хорёодо Соломоной бахананууд гэгдэдэг хушалтатай газарта Иисус сэнгэжэ ябаа. 24 Тэрэниие тойроод еврейнүүд сугларжа: – Ши хэды болотор бидэнэй тэсэбэри туршажа байха һанаатайбши? Хэрбээ ши Бурханай табисуурта юм һаа, манда сэхэ хэлыш, – гэлдэбэ. 25 – Би таанарта хэлээ һэм, теэд таанар намда этигэнэгүйлта. Ѳѳрынгѳѳ Эсэгын нэрэһээ минии бэелүүлдэг хэрэгүүд – минии гэршэ болоно. 26 Теэд таанар намда этигэнэгүйт, юундэб гэбэл, таанар минии хонид бэшэлта. 27 Минии хонид минии үгэ дууладаг, бишье тэдэнээ мэдэхэб, тэдэмни минии хойноһоо дахажа ябана. 28 Би тэдэндэ мүнхэ наһа үгэнэб, тэдэ хэзээшье хосорхогүй, тэдэниие намһаа хэншье буляажа абахагүй. 29 Тэдэниие намда үгэһэн Эсэгэмни бултанһаа холо дээгүүр юм. Минии хонидые Эсэгэһээмни хэншье буляажа шадахагүй. 30 Эсэгэ бидэ хоёр – нэгэн хамтабди. 31 Тиихэдэнь еврейнүүд Иисусые алаха гэжэ дахин шулуунуудые бариба. 32 – Эсэгынгээ хүсѳѳр би таанарта ехэ олон һайн юумэнүүдые харуулааб. Тэдэ юумэнүүдэймни алинайнь түлѳѳ намайе шулуудажа алаха һанаатай байнат? – гэжэ Иисус һураба. 33 – Бидэ шамайе һайн юумэ хэһэнэйшни түлѳѳ бэшэ, харин Бурханиие доромжолһонойш түлѳѳ шулуудажа алахаяа һананабди! Ши юрын хүн аад, ѳѳрыгѳѳ бурханби гэжэ айладханаш. 34 Иисус харюусаба: – «Таанар бурхад гээшэт гэжэ би хэлээб», – гээд танай Хуули соо бэшээтэй бэшэ гү? 35 Хэдүүдтэ Бурхан ѳѳрынгѳѳ үгэ хэлээб, тэдые Хуулитнай бурханууд гэжэ нэрлэнэ, тиихэдэ Нангин Бэшэг соо худал юумэн байха ёһогүй юм. 36 Харин намайе Эсэгэмни ѳѳртѳѳ зорюулан, энэ дэлхэйдэ эльгээһэн юм. Тиимэһээ «би Бурханай Хүбүүнби» гэхэдэмни, «ши Бурханиие доромжолнош» гэжэ таанар намда юундэ хэлэхэ болобот?! 37 Эсэгынгээ хэрэг би бүтээнэгүй гээшэ гүб? Юундэ таанар намда этигэнэгүйбта? 38 Эсэгынгээ хэрэгүүдые бэелүүлжэ байха үедѳѳ хэлэһэн үгэнүүдтэмни таанад этигээгүй һаа, минии бүтээдэг хэрэгүүдтэ этигэгты! Тиихэдээ Эсэгэмни минии зосоо байна, би Эсэгынгээ зосоо байнаб гэжэ таанар мэдэхэт, мэдэжэшье байхат. 39 Еврейнүүд Иисусые дахин барихаяа һэдэбэ, зүгѳѳр Иисус тэдэндэ баригдабагүй. 40 Тиигээд Иисус Иорданай нүгѳѳ эрьедэ ошоо. Урдань тэрэ газарта Иоанн хүн зониие уһаар арюудхаһан байна. Тэндэ Иисус ойро зуура үлэбэ. 41 Тэрээндэ олон зон ерэһэн байна. «Иоанн нэгэшье гайхамшаг хэрэг бүтээгээгүй һэн, теэд Иисус тухай хэлэһэн бүхэниинь зүб байна», – гэлсэбэ. 42 Тэндэ ерэһэн олон хүнүүд Иисуста этигэбэ.

Иоанн 11

1 Мария Марфа эгэшэ дүүнэртэеэ Бетани тосхондо суг һуудаг Лазарь гэжэ нэрэтэй нэгэ хүн үбдэбэ. 2 Мария Дээдын Эзэнэй хүлдэ һайхан үнэртэй ургамалай шүүһэ түрхеэд, толгойнгоо үһѳѳр хүлыень аршаһан эхэнэр мүн. Мариягай Лазарь гэжэ дүү хүбүүниинь үбдэһэн байгаа. 3 Эгэшэ дүү хоёрынь: «Дээдын Эзэн аа, шинии дуратай хүншни үбдѳѳд байна» гэжэ Иисуста дуулгаба. 4 Тиигэжэ дуулаад: – Энэ үбшэн Лазариие үхүүлхын тула бэшэ, харин Бурханиие алдар суутай болгохын тула, тиин Бурханай Хүбүүе алдаршуулхын тула болоо, – гэжэ Иисус хэлэбэ. 5 Марфа, Мария, Лазарь гурбанда Иисус дуратай байгаа. 6 Теэд Лазариин үбдэжэ байһан тухай дуулабашье, Иисус аяар хоёр үдэрэй туршада байһан газарһаа хүдэлбэгүй. 7 Удаань Иисус шабинартаа: – Гэдэргээ Иудейдээ бусая, – гэбэ. 8 – Багша аа, һаяхан Иудейн зон шамайе шулуудажа алахаяа һанаа һэн лэ, харин ши тиихэдэнь дахин тиишэ ошохо гэбэ гүш? – гэжэ шабинарынь тэрээнһээ асууба. 9 Иисус тэдэндээ иигэжэ хэлэбэ: – Нэгэ үдэр соо арбан хоёр час бэзэ? Үдэр ябаһан хүн бүдэржэ унахагүй – энэ дэлхэйн һаруул байһые харана бшуу. 10 Харин һүни ябаһан хүн бүдэржэ торожо унаха, юундэб гэбэл, дэлхэй гэрэлгүй болоод байна бшуу. – 11 Тиигэжэ хэлээд, Иисус үргэлжэлүүлбэ: – Манай нүхэр Лазарь унтажа байна. Би тэрэниие һэреэхэеэ ошохомни. 12 – Дээдын Эзэн аа! Хэрбээ Лазариин унтажа байбалнь, тэрэнэй бэень һайн болохо хаяа, – гэжэ Иисуста шабинарынь хэлэбэ. 13 Лазарь унтажа байна гэхэдээ, наһа бараа гэһэн удхатайгаар Иисус хэлээ, харин тиихэдэнь шабинарынь тэрэ юрэ миин лэ нойрсожо байна гэжэ һанаа бшуу. 14 Тиихэдэнь шабинартаа хандан: – Лазарь наһа бараа, – гэжэ Иисус сэхэ хэлээ. – 15 Теэд тэндэ байлсаагүйдѳѳ таанарай түлѳѳ баярланаб, юундэб гэбэл, таанар намда этигэхэт. Зай, Лазарьта ошоёбди! 16 Эхир гэжэ ара нэрэтэй Фома хүбүүн: – Хамта ошолсоёбди, хамта үхэнэ бэзэбди! – гэжэ бэшэ шабинартаа хэлэбэ. 17 Лазарь аяар дүрбэн үдэрэй саада тээ нүгшѳѳд, агы нүхэндэ хэбтэнэ гэжэ Иисус Бетанида ерээд мэдэбэ. 18 Бетани гээшэнь Иерусалимһаа холо бэшэ, гурбан модо шахуу газарта байгаа. 19 Дүүгэйнгээ наһа барахада уйдан гашуудажа байһан Марфа Мария хоёрой һанаа заһахаяа олон еврейнүүд тэдээнэйдэ ошобо. 20 Иисусай ерэжэ ябаһан тухай дууламсаараа, Марфа тэрэниие угтахаяа урдаһаань гараа. Мариянь гэртээ үлэбэ. 21 – Дээдын Эзэн аа! Хэрбээ шинии эндэ байгаа һаа, ахамни наһа барахагүй бэлэй! Теэд шинии гуйһан бүхы юумые Бурхан мүнѳѳшье шамда үгэхэ гэжэ би мэдэнэб, – гэжэ Иисуста Марфа хэлэбэ. 23 – Шинии ахашни дахин амидырха, – гэжэ Марфада Иисус хэлэбэ. 24 – Амидыралгын үедэ, һүүлшын Үдэртэ ахамни бодохо юм гэжэ би мэдэнэб, – гээд Марфа харюусаба. 25 – Би хадаа Амидыралга гээшэб, Ами наһан гээшэб. Намда этигэдэг хүн үхѳѳшье һаа, амиды болохо. 26 Намда этигэлтэй амидарһан ямаршье хүн хэзээдэшье үхэхэгүй. Ши энээндэ этигэнэ гүш? 27 – Этигэнэб даа, Дээдын эзэн! Ши Бурханай табисуурташ, энэ дэлхэйдэ ерэхэ ёһотой Бурханай Хүбүүнши гэжэ би этигэнэб. 28 Тиигэжэ хэлээд, Марфа Мария эгэшэдээ ошожо һэмээхэнээр: – Багша эндэ ерээд байна, тэрэ шамайе ерэ гэнэ, – гэбэ. 29 Эгэшэнь түргэн бодожо, Иисуста ошобо. 30 Иисус тиихэдэ тосхондо үшѳѳ хүрѳѳгүй, Марфын угтаһан газарта зогсожо байгаа. 31 Гэртэнь Мариягай һанаа заһажа байһан еврейнүүд эхэнэрэй түргэхэн бодожо, газаашаа гарахые обёорон, энэмнай дүүгэйнгээ хүдѳѳлүүлһэн агы нүхэнэй хажууда уйлахаяа ошобо гэжэ һанаад, хойноһоонь ошолсобо. 32 Мария Иисусай байһан газарта ерэхэдээ, тэрэниие хараад, хүлдэнь һүгэдэн унажа: – Дээдын Эзэн аа! Хэрбээ шинии эндэ байгаа һаа, дүүмни наһа барахагүй бэлэй! – гэбэ. 33 Мариягай, мүн Мариятай хамта ерэлсэһэн еврейнүүдэй уйлажа байхые хараад, Иисус айхабтар ехээр гашуудан гуниглаба. 34 – Таанар тэрэниие хаана хүдѳѳлүүлээбта? – гэбэ. – Дээдын Эзэн аа, ошоёл даа, бидэ харуулаябди, – гэжэ тэдэниинь харюусаба. 35 Иисус уйлашаба. 36 – Харыт, Иисус тэрээндэ ямар ехэ дуратай байгаа гээшэб! – гэлдэбэ еврейнүүд. 37 Тэдэнэй зариманиинь бэе бэедээ: – Һохор хүниие Иисус харадаг болгоо һэн. Лазарииешье амиды мэндэ байлгажа шадахагүй байгаа аал? – гэбэ. 38 Иисус бүри ехээр сэдьхэлээ хүдэлгэн, агы нүхэндэ дүтэлбэ. Тэрэнь орохо газартаа шулуугаар бүглѳѳтэй агы нүхэн байгаа. 39 – Шулууень эндэһээ абагты! – гэбэ Иисус. – Дээдын Эзэн аа! Үнэр орошоод байна ёһотой. Аяар дүрбэн үдэр эндэ хүдѳѳлүүлээтэй байнал, – гэжэ наһа барагшын эгэшэ Марфа хэлэбэ. 40 – «Хэрбээ шүтэжэ ябаа һаа, Бурханай алдар солые үзэхэш», – гээд шамда би хэлээ бэшэ һэн аалби? – гэжэ Иисус Марфада харюусаба. 41 Шулууень зайлуулба. Иисус Тэнгэри ѳѳдэ хараад: – Эсэгэ аа, намайе дуулаһандашни баясхалан хүргэнэб. 42 Ши намайе хододоо дуулажа байдагши гэжэ би мэдэнэб, теэд намайе ши эльгээгээш гэжэ эндэ зогсогшо хүнүүдэй этигэхынь тула би тиигэжэ хэлээб! – гэжэ 43 Иисус хэлээд: – Лазарь, тэндэһээ гаража ерэ! – гэжэ шангаар захиран дуугарба. 44 Наһа бараһан хүниинь агы нүхэн сооһоо гаража ерэбэ. Хүдѳѳлүүлхэдээ орёодог бүдѳѳр хүл гарнуудынь орёогдонхой, нюурынь баһал бүдѳѳр боолгоотой байгаа бэлэй. – Боолтыень тайлагты, һаадгүй ябаад ошог! – гэжэ тэдээндэ Иисус хэлэбэ. 45 Марияда ерэһэн еврейнүүдэй олониинь Иисусай юу бүтээһыень хараад, тэрээндэ этигэбэ. 46 Гэбэшье зариманиинь фарисейнүүдтэ ошожо, Иисусай юу хэһэн тухайнь дуулгаба. 47 Түрүү санаартан ба фарисейнүүд Дээдын Зүблэл зарлаба. – Зай, яахамнай гээшэб? Энэ хүн олон янзын дүлгэ тэмдэгүүдые харуулна. 48 Иимэ юумэ саашадаашье харуулха арга тэрээндэ олгоо һаамнай, бултадаа тэрээндэ этигэдэг болохонь. Тиихэдэнь Римэйхин ерээд, Бурхан Һүмыемнай, бүхы зонииемнай үгы хэхэ байна, – гэжэ тэдэ хэлсэбэ. 49 Энэ жэлдэ ахамад санаарта байһан Кайафа: 50 – Таанар юушье ойлгоногүйт! Хэрбээ бүхы еврей зоной түлѳѳ гансал хүнэй үхѳѳ һаа, таанарта дээрэ байха гэжэ ѳѳһэдѳѳ ойлгоногүй гээшэ гүт? – гэжэ тэдэндэ хэлэбэ. 51 Кайафа ѳѳрһѳѳн тиигэжэ хэлээ бэшэ, харин энэ жэлдэ ахамад санаарта байхадаа уридшалан мэдээд: Иисус хүн зоной түлѳѳ үхэхэ гээ бэлэй. 52 Гансашье еврей зоной түлѳѳ бэшэ, харин газар дэлхэй дээгүүр эндэ тэндэ бутаран тарашаһан Бурханай бүхы үхибүүдые суглуулан нэгэдхэхын түлѳѳ үхэхэ юм. 53 Тиин тэрэ үдэрһѳѳ хойшо ахамад санаарта ба фарисейнүүд Иисусые яажа алахамнай ааб гэжэ бододог болобо. 54 Тиимэ ушарһаа Иисус еврейнүүдэй дунда ѳѳрыгѳѳ мэдүүлэнгүйгѳѳр ябадаг болоо. Сүл губиин хажууда байһан Эфраим гэжэ хотодо ошожо, шабинартайгаа хамта байба. 55 Еврейнүүдэй Паасха болохонь ойртожо байгаа. Һайндэрэй урдахана арюудхуулдаг заншалаа сахижа, орон нютагайнь олон зон Иерусалим ерэбэ. 56 Бурхан Һүмэ дотор сугларһан тэдэ хүнүүд Иисусые бэдэрэн, ѳѳһэд дундаа: «Таанар юун гэжэ бодонобта? Һайндэртэ тэрэ ерэхэгүйнь гээшэ ха?» – гэжэ хѳѳрэлдэбэ. 57 Түрүү санаартан болон фарисейнүүд: «Иисусые барижа хаахымнай тула, тэрэнэй хаана байһые мэдэһэн хүн бүхэн бидэндэ дуулгаха ёһотой», – гэһэн захиралта гаргаба.

Иоанн 12

1 Паасхын болохоһоо зургаан хоног урда Иисус Бетанида ерэбэ. Лазариин һууһан эгээл тэрэ нютагта Иисус анхан ерэжэ, Лазариие үхѳѳд байхадань амидыруулаа бэлэй. 2 Тэндэхин Иисусые хүндэлхэеэ эдеэ хоол бэлдээд, угтамжа хэбэ. Марфа эдеэ хоол асарна, харин Лазарь Иисустай болон бусад айлшадтай хамта хоол барина. 3 Тэрэ үедэ Мария тон үнэтэй, һайхан хангалтай нард ургамалай тоһо домбо соо асараад, тэрэнээ Иисусай хүл дээрэ адхаба. Удаань, Иисусые угаа ехээр хүндэлдэг байһанаа гэршэлэн, хүлыень толгойнгоо үһѳѳр аршаба. Тоһоной һайхан үнэр бүхы гэрээр хангалтаба. 4 Тиихэдэнь Иисусай шабинарай нэгэниинь – Иуда Искариот (удаань Иисусые барижа үгэһэн урбагша): 5 – Энэ тоһыень гурбан зуун динаряар худалдаад, юундэ үгытэйшүүлдэ мүнгыень хубаажа үгѳѳгүй гээшэб? – гэжэ хэлэбэ. 6 (Иуда үгытэйшүүлдэ һанаагаа зобоод тиигэжэ хэлээгүй, харин тэрэ хүн ѳѳрѳѳ хулгайшан байгаа: тэрээндэ даалгагдаһан хамтын мүнгэнһѳѳ олон ушарта ѳѳрынгѳѳ хэрэглэмжэдэ гаргашалдаг байгаа.) 7 – Марияе бү һаатуулагты! Намайе хүдѳѳлүүлхэ үдэртэ зорюулан энэ тоһо Мария хадагалжа байгаа, – гэжэ Иисус харюусаба. – 8 Үгытэй ядуушуул хододоо таанартай байхал, харин би таанартай ходо байхагүйб. 9 Тэрэ үедэ еврейнүүд Иисусай тэндэ байһые мэдээд олоороо сугларба. Гансашье Иисусые харахаяа бэшэ, харин тэрэнэй амидыруулһан Лазариие харахаяа тэдэ ерээ бшуу. 10 Тиихэдэл түрүү санаартан Лазарииешье алаха гэжэ шиидэһэн байгаа. 11 Юундэб гэбэл, Лазариие амидыруулһандань олон еврейнүүд Иисуста ерэдэг, тэрээндэ шүтэдэг болоо ха юм. Иисус Иерусалим ерэбэ. 12 Хойто үдэрынь Паасхын найрта хабаадалсагша зон Иисусай Иерусалимда дүтэлжэ ябаһан тухай дуулаад байба. 13 Тэдэ зон пальма модоной мүшэрнүүдые баряад, Иисусые угтахаяа гараба. Тэдэ иигэжэ хашхаралдаа: Бурханда алдар соло! Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан ерэһэн Израилиин Хаан үреэл магтаалда хүртэһэй! 14 Иисус бэдэржэ олдоһон залуу элжэгэ дээрэ һууба ха. Иигэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байһан мүрнүүд бодото дээрээ бэелбэ: 15 «Сионой басаган, ши бү ай! Харыш! Тээ тэрэ шинии Хаан залуу элжэгэ унаад, шамда дүтэлжэ ябана!» 16 Түрүүшээр энээн тухай шабинарынь юушье ойлгобогүй. Харин Иисусай алдар соло элирхэдэнь лэ, Иисус тухай лүндэншэдэй уридшалан хэлээшээр болобо ха юм гэжэ тэдэнь ойлгоо һэн. 17 Үхэһэн Лазариие агы нүхэнһѳѳнь дуудан Иисусай амидыруулхада байһан хүнүүд энэ ушар тухай хѳѳрэһѳѳр лэ байгаа. 18 Тиимэһээ гайхамшаг хэрэг бүтээһэн хүн энэ байна гэжэ мэдэхэдээ, олон зон Иисусые угтахаяа гараа. 19 Зүгѳѳр фарисейнүүд ѳѳһэд дундаа хѳѳрэлдэбэ: – Харана гүт, бидэнэй хэһэн юумэнүүд үрэ дүнгүй байна. Хүн зон бултадаа тэрэнэй хойноһоо дахажа ябанал! 20 Бурханда мүргэхэеэ найрта ерэһэн зоной дунда грегүүдшье бии һэн. 21 Тэдэнэр Галилейн Бетсаидаһаа гараһан Филиппдэ ошожо: – Манай эзэн аа, бидэнэр Иисустай уулзаха һанаатай байнабди, – гэжэ гуйба. 22 Филипп энээн тухай Андрейдэ ошожо дуулгаба, тиигээд Андрей Филипп хоёр хоюулаа Иисуста ошожо хэлэбэ. 23 Иисус харюусаба: – Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй алдар соло элирхэ саг ерэбэ! 24 Таанарта үнэниие хэлэнэб: шэниисын орооһон газарта унаад хосороогүй һаа, миин лэ гансахан орооһон зандаа үлэхэ, харин тэрэ орооһон хосорходоо, ехэ ургаса асарха юм. 25 Ами наһаяа гамнадаг хүн ами наһаяа алдана, харин энэ дэлхэйдэ байхадаа ами наһаяа хайрлан гамнадаггүй хүн мүнхэ наһатай болохо. 26 Намда алба хэдэг хүн минии хойноһоо дахаад ябаг! Минии байһан лэ газарта минии зараса байлсаха. Намда алба хэдэг хүниие минии Эсэгэ хүндэлхэ юм. 27 Мүнѳѳ сэдьхэл һанаамни ехээр зобожо байна! Юушье гэжэ хэлэхэбиб даа? «Эсэгэ аа! Намайе энэ зоболонто сагһаа абарыш даа!» – гэхэ гүб? Теэд би энэл зоболонто сагай түлѳѳ ерээ ха юмбиб! 28 Эсэгэ аа, ѳѳрынгѳѳ нэрые алдаршуула! Тиигэхэдэнь тэнгэриһээ: – Би алдаршуулааб, бүришье ехээр алдаршуулхаб! – гэһэн абяан дуулдаба. 29 Тэндэ байһан зон энэ дууе дуулаба. Нэгэ зарим хүнүүдынь тэнгэри дуугараа гэлсээ, нүгѳѳдүүлынь – Бурханай Эльгээмэл Иисуста юумэ хэлэбэ гэлсээ һэн. 30 Иисус тэдээндэ иигэжэ харюусаба: – Энэ дуун минии тула бэшэ, харин таанарай тула тэнгэриһээ дуулдаба гээшэ! 31 Иигээд энэ дэлхэйе шүүбэрилхэ саг тулажа ерээ, мүнѳѳ энэ дэлхэйн Ноёниинь һэегүй намнуулха! 32 Зүгѳѳр би газарһаа дээшээ дэгдээгдэхэдээ бүхы зониие ѳѳртѳѳ хабаадуулхаб! 33 Иисус иигэжэ хэлэхэдээ, ямар үхэлѳѳр үхэхэ байһанаа мэдүүлбэ гээшэ. 34 Арад зон тэрээндэ: – Бурханай табисуурта хэтэ мүнхэдѳѳ амиды ябаха гэжэ Хуули соо бэшээтэй байна гэжэ бидэ дуулаа һэмди. Харин ши юундэ Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн дээшээ дэгдээгдэхэ гэжэ хэлэхэ болобош? Тиигээд тэрэ Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүншни хэн юм? – гэбэ. 35 Иисус тэдээндэ: – Гэрэл туяагай таанартай хамта байха саг бага үлѳѳ. Шэг балай харанхы таанадые хушаагүйдэ, гэрэл туяагай байһан дээрэнь ябажа ябыт даа. Юундэб гэхэдэ, харанхы соогуур ябадаг хүн хайшаашье ошохоёо мэдэдэггүй. 36 Харин мүнѳѳ дээрээ таанарта гэрэл туяагай толоржо байхадань, гэрэл туяада этигэгты – тиигэбэл гэрэл туяагай хүбүүдынь болохот! – гэбэ. Эдэ үгэнүүдээ хэлээд, Иисус тэдэнһээ зайлажа далда оробо. 37 Тиимэ олон дүлгэ тэмдэгүүдые хүн зондо Иисусай харуулбашье, тэдэнэр Иисуста этигэбэгүй. 38 Иигэжэ Исайя лүндэншын: «Эзэн Бурхан аа, бидэнэй хэлэһэн үгэнүүдтэ хэн этигээ юм? Эзэн Бурханай эршэ хүсэ хэндэ нээгдэн элирүүлэгдээ юм?» – гэжэ хэлэһэн үгэнүүд хүсэлдээ бшуу. 39 Ондоо газарта Исайя юундэ тэдэ этигэжэ шадахагүйб гэжэ тайлбарилһан байгаа: 40 «Бурхан тэдэ хүнүүдые һохор болгоо, ухааень балартуулаа. Тиимэһээ тэдэ нюдѳѳрѳѳ юумэ харанагүй, ухаагаараа юумэ ойлгоногүй. Тиигээгүй һаа намда тэдэ хандаха һэн, би тэдэниие аргалжа эдэгээхэ һэм». 41 Исайя юундэ тиигэжэ хэлээб гэбэл, Иисусай хүсэ шадалые үзэһэн хараһан байгаа, тэрэ Иисус тухай хэлээ. 42 Ахамадуудайшье дунда Иисуста этигэһэн хүн үсѳѳн бэшэ һэн, харин энээн тухайгаа тэдэ сэхэ хэлэхэеэ фарисейнүүдһээ түбэгшѳѳдэг, мүргэлэй гэрһээ намнуулхабди гэжэ айдаг байгаа. 43 Хүнүүдэй магтаалда хүртэхэнь Бурханай һайшаалда хүртэхэһѳѳ дээрэ гэжэ тэдэ һанаһан байна. 44 Иисус шангаар дуугарба: – Намда этигэдэг хүн намда этигэнэ бэшэ, харин намайе эльгээгшэдэ этигэнэ. 45 Намайе харадаг хүн намайе харана бэшэ, харин намайе эльгээһэн Эсэгые харана. 46 Би Гэрэл туяа гээшэб, тиин намда этигэдэг хүн бүхэн шэг балай харанхы соо үлэшэхэгүйн тула би энэ дэлхэйдэ ерээб. 47 Минии хэлэһэн үгэнүүдые шагнаад, тэдэнииемни сахидаггүй хүниие би шүүбэрилхэгүйб: би энэ дэлхэйе шүүбэрилхэеэ бэшэ, харин абархаяа ерээб. 48 Намайе буруушааһан, минии үгэ дуулаха дурагүй хүндэ заргаша бии, тэрэ хүниие минии хэлэһэн үгэ һүүлшын Үдэртэ буруушаан гэмнэхэ юм! 49 Ушарынь хэлэхэдэ, би ѳѳрһѳѳ хэлэнэгүйб, намайе эльгээһэн Эсэгэ юу хэлэхэб, яагаад номнохоб гэһэн захяа намда үгѳѳ юм. 50 Тэрэ захяань мүнхэ наһа олгохо юм гэжэ би мэдэнэб. Тиимэһээ минии хэлэһэн бүхы юумэн Эсэгымни хэлэ гэжэ захиһан лэ юумэн гээшэ.

Иоанн 13

1 Иимэ ушар Паасхын һайндэрэй урдахана болоо һэн. Энэ дэлхэйе орхёод, Эсэгэдээ бусаха сагни ерэбэ гэжэ Иисус мэдэжэ байгаа. Энэ дэлхэйдэ үлэхэ шабинартаа тэрэ аргагүй дуратай һэн. Мүнѳѳ тэрэнээ Иисус тон элеэр харуулба. 2 Үдэшэлэн тэрэ шабинартайгаа хамта хоол барихаяа байба. Симон Искариодой Иуда гэжэ хүбүүндэ шолмос Иисуста урбаха гэһэн һанал бодол идхан түрүүлбэ. 3 Эсэгэмни бүхы юумэ намда үгѳѳ, би Бурханһаа ерээб, мүнѳѳ иигээд Бурхандаа бусахамни гэжэ Иисус мэдэжэ байгаа. 4 Иисус шэрээгэй саанаһаа бодожо, гадар хубсаһаа тайлаад, аршуул абажа бэһэлбэ. 5 Удаань хүнэг соо уһа хээд, шабинарайгаа хүл угаажа, бэһэлһэн аршуулаараа хүлыень аршажа эхилбэ. 6 Симон Петрто Иисус ошобо. – Дээдын Эзэн аа! Ши минии хүл угаахаяа һанаба гүш? – гэбэ Петрынь. 7 – Минии юу хэжэ байһые ши ойлгоногүйш. Һүүлдэ ойлгохош, – гэжэ Иисус харюусаба. 8 – Минии хүл угаахашни гээшэ гү? Яабашье угаалгахагүйб! – Хэрбээ шамайе угаагаагүй һаамни, ши хойшодоо минии бэшэш. 9 – Дээдын Эзэн аа! Тиигээ һаа, хүлыемни угаахаһаа гадна, мүн гарыемни, толгой тархииемни угаагыш! – гэжэ Петр хэлэбэ. 10 – Угаагдаһан хүнэй хүлыень лэ угааха ёһотой юм – тэрэ хүн арюун сэбэр байна ха юм. Мүн таанаршье арюун сэбэр хүнүүд гээшэт, зүгѳѳр бултадаа арюун сэбэр бэшэт, – гэжэ Иисус харюусаба. 11 Ѳѳрыень хэн барижа үгэхэб гэжэ Иисус мэдэжэ байгаа, тиимэһээ: «Бултадаа арюун сэбэр бэшэт», – гэжэ тэрэ хэлээ. 12 Шабинарайгаа хүл угааһанай удаа хубсаһаа үмдѳѳд, тохоногоороо дэрэ тулан һуужа, тэрэ иигэжэ хэлэбэ: – Минии таанарта юу хэһэн тухай мэдэнэ гүт? 13 Таанар намайе багша, Дээдын Эзэн гэжэ нэрлэнэт, энэ зүб – би үнэндѳѳ тиимэб. 14 Тиин Дээдын Эзэн, багша байһан аад, би таанарай хүл угаагааб, тиимэһээ таанаршье бэе бэеынгээ хүл угааха ёһотойт. 15 Намдал адли юумэ хэжэ байхынтнай тула би таанарта жэшээ харуулба гээшэб. 16 Би таанарта үнэн зүбые хэлэнэб: зараса ѳѳрынгѳѳ эзэнһээ ехэ бэшэ, эльгээмэл эльгээгшэһээ ехэ бэшэ юм. 17 Мэдэжэ абаһан энэ юумэеэ бэелүүлээ һаа, таанар аза жаргалтай байхат. 18 Бултанайтнай тухай би хэлэнэгүйб: хэдыетнай шэлэжэ абаһанаа би мэдэнэб. Теэд: «Намтай суг хамта хилээмэ эдижэ байһан хүн минии урдаһаа эсэргүүсэбэ» гэһэн Нангин Бэшэгэй үгэнүүд бодото дээрээ хүсэлдэг лэ даа. 19 Би таанарта энээн тухай энэ үйлэ хэрэгэй болохоһоо урда хэлэжэ байнаб. Тиин иимэ юумэнэй болоходонь, намайе «Би» байна гэжэ таанар этигэхэт. 20 Би таанарта үнэн зүбые хэлэнэб: минии эльгээһэн хүниие угтажа абаһан хүн намайе угтажа абана гээшэ, намайе угтажа абаһан хүн намайе эльгээһэн Эсэгые угтажа абана гээшэ. 21 Тиигэжэ хэлээд, Иисус ехэ һанаагаа зобобо. – Таанарай нэгэнтнай намайе барижа үгэхэнь, би үнэхѳѳрѳѳ баталан хэлэнэб, – гэжэ Иисус хэлэбэ. 22 Хэн тухаймнай хэлэнэ гээшэб гэжэ ойлгожо ядан, шабинарынь урда урдаһаа харалсаба. 23 Иисустай зэргэлээд тэрэнэй дуратай шабинь толгойгоо сээжэдэнь налаад һуугаа. 24 Энэ хэн тухай хэлэнэб гэжэ Иисусһаа һурахыень Симон Петр тэрэ шабидань дохёо тэмдэг үгэбэ. 25 Тиин шабинь Иисуста хандан: – Дээдын Эзэн аа, тэрэ урбагша хэн гээшэб? – гэжэ асууба. 26 – Табаг соо хилээмэ дэбтээгээд, нэгэндэтнай үгэхэб, тэрэтнай намда урбаха, – гэжэ Иисус харюусаба. Тиигээд Иисус зүһэм хилээмэ табаг соо дэбтээгээд, Симон Искариодой Иуда хүбүүндэ үгэбэ. 27 Хилээмэ абахатай сасуунь Иудын досоо Сатана ороодхибо. – Хэхэ гэжэ һанаһан юумэеэ үтэр хэ, – гээд Иудада Иисус хэлэбэ. 28 Юундэ Иисусай тиигэжэ хэлэһыень шэрээдэ һуугшадай хэнииньшье ойлгобогүй. 29 Хамтын мүнгэ Иудын барижа байһан тула «һайндэртэ хэрэгтэй юумэ бидэндэ худалдажа аба» гэжэ тэрээндэ Иисус хэлээ гээшэ ха, али үгышье һаа, үгытэй ядуу зондо юумэ абажа үгэхыень Иудада захяа ха гэжэ зариманиинь бодобо. 30 Иуда хилээмэеэ абаад, тэрэ дороо газаашаа гараба. Һүни болоод байгаа. 31 Иудын газаа гараһан хойно Иисус хэлэбэ: – Одоол мүнѳѳ Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй алдаршаха саг ерэбэ, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй алдар солонь Бурханай алдар соло гээшэ. 32 Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй алдар солонь Бурханай алдар солые элирүүлбэл, Бурханшье ѳѳрѳѳ Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүниие алдаршуулха. Бурхан энээниие мэнэ гэһээр бүтээхэ. 33 Үхибүүдни, таанартай суг хамта байха сагни бага үлѳѳ. Таанар намайе бэдэрхэт, теэд еврейнүүдэй ахамадуудта хэлэһэндэл адляар, би таанарташье мүнѳѳ хэлэхэмни: «Минии ошохо газарта таанар ерэжэ шадахагүйт». 34 Би таанарта шэнэ захяа заабари үгэнэб: бэе бэедээ дуратай байгты. Би таанарта дуратай байгааб, тэрээндэл адляар таанаршье бэе бэедээ дуратай байгты. 35 Хэрбээ таанарай бэе бэедээ дуратай байгаа һаа, таанарые минии шабинар гэжэ хүн зон барандаа мэдэхэ. 36 – Дээдын Эзэн аа, ши хайшаа ошохошни гээшэб? – гэжэ Симон Петр Иисусһаа һураба. – Мүнѳѳ дээрээ ши минии хойноһоо ябажа шадахагүйш, теэд хожомшог хойноһоомни ерэхэш, – гэжэ Иисус харюусаба. 37 – Дээдын Эзэн аа! Би мүнѳѳ шинии хойноһоо яахадаа ошожо шадахагүй хүнбиб? Шинии түлѳѳ үхэхэшье болобол, би бэлэн байналби! 38 – Минии түлѳѳ үхэхэб гэнэ гүш? Эрэ тахяагай дуугархаһаань урда ши намһаа гурба дахин арсахалши гэжэ баталан хэлэнэб! – гэжэ Иисус харюусаба.

Иоанн 14

1 – Таанар һанаагаа бү зобогты! Бурханда шүтэжэ байгаад, мүн намда шүтэгты! 2 Минии Эсэгын гэртэ байха таһалганууд олон юм. Тиимэ бэшэ һаань, би таанарта хэлэхэ һэм. Би таанарай байха байра бэлдэхэеэ ошохомни. 3 Би ошожо, таанарта байра бэлдэхэб; минии байдаг газарта таанарайшье намтай суг байлсахын тула би һѳѳргѳѳ бусажа ерээд, таанарые абаашахаб. 4 Минии хайшаа ошохо зам таанар мэдэнэт, – гэжэ Иисус хэлэбэ. 5 – Дээдын Эзэн аа, шинии хайшаа ошохыешни бидэ мэдэнэгүйлди. Ошохо замыешни бидэ яажа мэдэхэбибди? – гэжэ Фома буруушаан хэлэбэ. 6 – Би болбол Харгы зам гээшэб, Үнэн зүйл, Ажамидарал гээшэб. Намаар ошоогүй хүн Эсэгэдэ хүрэжэ шадахагүй. 7 Таанар намайе мэдэхэ һаа, Эсэгыемнишье мэдэнэт. Энээнһээ хойшодоо таанар тэрэниие мэдэдэг болобот, нюдѳѳрѳѳшье хараба гээшэт! – гэжэ Иисус харюусаба. 8 – Дээдын Эзэн аа! Эсэгэеэ бидэндэ харуулыш, ондоо юушье манда хэрэггүй, – гэжэ Филипп хэлэбэ. 9 – Филипп, ши намайе мэдэнэгүй гүш? Би таанартай хамта иимэ удаан саг соо байгаалби! Намайе хараһан хүн Эсэгыемнишье хараба гээшэ. Харин ши юундэ «Эсэгэеэ бидэндэ харуулыш» гэнэбши? 10 Би Эсэгэ соогоо байнаб, Эсэгэмни минии досоо байдаг гэжэ ши этигэнэгүй гүш? Теэд таанарта хэлэдэг үгэнүүдээ би ѳѳрһѳѳ хэлэнэгүйб, тэрэ минии досоо оршодог Эсэгэмни ажаллана гээшэ. 11 Би Эсэгынгээ досоо байнаб, Эсэгэмни минии досоо байна гэхэдэмни этигэгты. Хэрбээ эдэ үгэнүүдтэмни этигээгүй һаа, бүтээдэг хэрэгүүдыемни хараад этигэгты. 12 Би таанарта үнэниие хэлэнэб: намда этигэдэг хүн минии хэдэг лэ хэрэгүүдые бүтээхэ, бүришье ехэ юумэ хэжэ шадаха, юундэб гэбэл, би Эсэгэдээ ошохомни. 13 Минии нэрэ дурдажа, юу гуйхабта, би бүгэдыень бүтээхэб, тиигэжэ Хүбүүнэйнгээ ашаар Эсэгэнь алдаршаха юм. 14 Хэрбээ Минии нэрэ дурдажа, намайе гуйгаа һаатнай, би бултыень бүтээхэб. 15 Хэрбээ таанар намда дуратай һаа, минии захяа заабариие дүүргэхэт. 16 Тиихэдэ би Эсэгэеэ гуйхаб, тэрэм таанарта ондоо Туһалагшые үгэхэ, тэрэ Туһалагша хододоо таанартай хамта байха. 17 Тэрэ Туһалагша болбол Үнэн зүйлэй Һүлдэ мүн, тэрэ Һүлдые дэлхэйн зон абажа шадахагүй, юундэб гэбэл, тэрэниие харанагүй, мэдэнэгүй бшуу. Харин таанар тэрэниие мэдэнэт, тэрэтнай таанартай мүнѳѳ байна, ерээдүйдэшье таанарай досоо байха. 18 Би таанадые үншэн үрѳѳһэнѳѳр үлѳѳхэгүйб, би таанадта ерэхэб. 19 Үшѳѳ нэгэ хэды болоод, дэлхэй намайе харахагүй, харин таанар намайе хаража үзэжэ байхат: би амиды байнаб, тиимэһээ таанаршье баһа амиды байхат. 20 Би ѳѳрынгѳѳ Эсэгэ соо байнаб, таанар минии досоо байнат, би таанарай досоо байнаб – энээн тухай таанар тэрэ үдэр мэдэхэт. 21 Минии захиһан захяа заабариие хэн дүүргэнэб, тэрэ намда дуратай гээшэ. Хэн намда дуратайб, тэрээндэ минии Эсэгэшье дуратай байха. Баһа бишье тэрэ хүндэ дуратай байхаб, би ѳѳрыгѳѳ тэрээндэ үзүүлхэб. 22 Тиихэдэнь Иуда (Искариот бэшэ) хэлэбэ: – Дээдын Эзэн аа! Юундэ ши бүхы дэлхэйдэ бэшэ, харин гансал бидэндэ ѳѳрыгѳѳ үзүүлхэеэ һананабши? 23 Иисус харюусаба: – Намда дуратай хүн минии һургадаг ёһоор ябаха, тиихэдэнь минии Эсэгэ тэрээндэ дуратай байха. Бидэ Эсэгэтэеэ хамта тэрэ хүндэ ерэжэ, тэрээнтэй байхабди. 24 Намда дурагүй хүн минии үгѳѳр ябахагүй. Харин таанарай дууладаг үгэнүүд минии хэлэһэн үгэнүүд бэшэ, харин намайе эльгээһэн Эсэгын үгэнүүд гээшэ. 25 Таанартай суг хамта байһан дээрээл энэ бүгэдые таанарта хэлэбэб. 26 Минии аша туһада Эсэгэмни таанарта Туһалагшые, Нангин Һүлдые эльгээхэ. Тэрэ Нангин Һүлдэ таанарые али бүхы юумэндэ һургаха, минии хэлэһэн юумэнүүдые бүгэдыень һануулха. 27 Би таанарые амгалан тайбанда орхёод ябахамни, би ѳѳрынгѳѳ амгалан тайбаниие таанарта үгэнэб. Минии үгэхэ энхэ тайбан энэ дэлхэйн хүн зоной энхэ тайбанда адли бэшэ. Таанар һанаа сэдьхэлээ бү зобогты! Бү айгты! 28 «Би таанарһаа холодон ошохомни, теэд дахин таанарта бусахаб» гэхыемни дуулаа һэнта. Хэрбээ таанар намда дуратай байгаа һаа, минии Эсэгэдээ ошохо байһанда баярлаха һэнта, юундэб гэбэл, минии Эсэгэ намһаа нилээд дээгүүр юм. 29 Эдэ бүхы юумэнэй тохёолдоходо, таанарай намда этигэхын тула энээн тухай би уридшалан хэлэнэб! 30 Би таанартай ииһээр ондоо хѳѳрэлдэхэгүйб, ушарынь нэрлэбэл, энэ дэлхэйн Ноёниинь ойртожо байна. Би энэ дэлхэйн Ноёной мэдэлдэ бэшэб. 31 Теэд Эсэгэдээ минии дуратай байһые дэлхэйн зон мэдэхэ ёһотой. Тиимэ ушарһаал би Эсэгынгээ захиһан бүхы юумые дүүргэнэб. Зай, бодогты, мүнѳѳ эндэһээ ябахамнай!

Иоанн 15

1 – Би үзэмэй модоной бодото эшэ һалаа гээшэб, харин Эсэгэмни үзэмшэн юм, – гэжэ Иисус хэлээ. – 2 Үзэм жэмэс үгэдэггүй алишье мүшэрыемни Эсэгэмни отолжо хаяад, ехэ ургаса гарахын тула үрэжэл һайтай мүшэрнүүдыемни сэбэрлэн үлээдэг юм. 3 Таанарта минии дуулгаһан һургаал үгын ашаар таанар сэбэр болобот. 4 Би таанарай досоо байнаб, тэрээндэл адляар таанар минии досоо байгты. Мүшэр ѳѳрѳѳ үрэ жэмэс асаржа шададаггүй, үрэжэл үгэхын тула мүшэр эшэ һалаагай хубинь байха ёһотой. Тэрээндэл адляар таанар минии досоо байгаагүй һаа, үрэ жэмэс асаржа шадахагүйт. 5 Би – эшэ һалааб, таанар – мүшэрнүүдни гээшэт. Хэн нэгэнэй минии досоо оршобол, би баһа тэрэнэй досоо оршохоб, тиихэдээ тэрэ хүн тон ехэ үрэжэлтэй байха. Намгүйгѳѳр таанар юушье хэжэ шадахагүйт. 6 Минии досоо оршодоггүй хүн үзэмэй сэсэрлиг сооһоо хаягдажа хаташаһан мүшэрнүүд шэнги байха. Тиимэ мүшэрнүүд суглуулагдан, гал руу хаягдан, галдагдаха. 7 Хэрбээ таанадай минии досоо оршожо, минии үгэнүүдэй таанарай досоо оршобол, юушье эрибэлтнай, эриһэн юумыетнай Бурхан таанарта үгэхэ. 8 Минии Эсэгын алдаршахын тула таанар ехэ ургаса асархат, минии шабинар болохот. 9 Эсэгэмни намда дуратай байдагтал адляар, бишье таанарта дуратайб. Хайра дуран соомни оршожо байгты! 10 Таанарта захиһан минии захяа заабариие сахин дүүргэжэ байбал, хайра дуран соомни оршожо байхат. Тон тиигэжэл бишье Эсэгынгээ захяа заабариие сахин дүүргэжэ, Эсэгынгээ хайра дуран соо оршожо байдагби. 11 Минии баяр жаргалые хубаалсахынтнай тула, энэ баяр жаргалай бүрин түгэс байхын тула би эдэ бүгэдые таанадта хэлэнэб. 12 Таанарта минии дуратай байһандал адляар, таанар бэе бэедээ дуратай байгты гэһэн захяа заабари энэ байна. 13 Хани нүхэдэйнгѳѳ түлѳѳ ами наһаяа үгэхэһѳѳ үлүү ехэ дуран дэлхэй дээрэ байхагүй. 14 Таанарта захиһан минии захяа заабари сахин дүүргээ һаатнай, таанар минии хани нүхэд болонот. 15 Саашадаа таанадые минии зарасанар гэжэ нэрлэхэгүйб, зараса гээшэ эзэнэйгээ юу хэдэгые мэдэнэгүй бшуу. Би таанарые хани нүхэдни гэжэ нэрлэнэб: Эсэгэһээ мэдэжэ абаһан бүхы юумэеэ би таанарта дуулгабаб. 16 Таанар намайе шэлэжэ абаагүйт, харин би таанадые шэлэжэ абааб, таанадые хүнүүдтэ ошожо, саг үргэлжын үрэжэл асархыетнай би заяагааб. Тиин минии нэрэһээ таанарай эриһэн хүсэһэн бүхы юумыетнай Эсэгэмни үгэхэ. 17 Бэе бэедээ дуратай байгты гэжэ би таанарта захинаб. 18 Хэрбээ дэлхэйн зоной таанарта зэбүүрхэн дурагүйтэдэг байгаа һаань, намдашье урид дурагүйтэдэг байгаа гэжэ мэдэжэ байгты. 19 Хэрбээ таанар энэ дэлхэйн зонтой адли байгаа һаатнай, энэ дэлхэйн хүнүүд таанарые ѳѳһэдынхимнай гэжэ тоолоод, таанарта дуратай байха һэн. Теэд таанар энэ зонуудаар нэгэн бэшэт, юундэб гэбэл, би таанарые шэлэжэ абахадаа энэ дэлхэйн зонуудһаа илгааб, тиимэһээл таанадые дэлхэйн зон үзэн ядана. 20 «Зараса болбол ѳѳрынгѳѳ эзэнһээ ехэ бэшэ юм» гэжэ хэлэһыемни һанана гүт? Намайе харшалһан байгаа, тиин таанарыешье харшалха. Минии үгэ дуулаһан байгаа, тиин таанарайшье үгэ дуулаха. 21 Эдэ намһаа боложо таанарые намнажа үлдэхэ, юундэб гэбэл, намайе хэн эльгээгээб гэжэ тэдэ мэдэнэгүй. 22 Хэрбээ энэ зондо минии ерэжэ, тэдэнтэй хѳѳрэлдѳѳгүй һаа, тэдэ нүгэл хилэнсэгүй байха һэн, харин мүнѳѳ тэдэнэр нүгэлнүүдэйнгѳѳ түлѳѳ хүлисэл гуйжа шадахагүй. 23 Намда зэбүүрхэн дурагүйтэгшэ минии Эсэгыешье үзэн ядана гээшэ. 24 Хэрбээ ондоо хүнэй урда хээгүй гайхамшаг хэрэгүүдые тэдэндэ харуулаагүй һаамни, тэдэ зэмэгүй байха һэн. Теэд мүнѳѳ тэдэнэр гайхамшаг хэрэгүүдыемни ѳѳһэдѳѳ хараһан үзэһэн аад, намдашье, минии Эсэгэдэшье зэбүүрхэн дурагүйтэдэг болоо. 25 Иимэл байха ёһотой юм һэн даа. «Шалтагаангүйгѳѳр намда зэбүүрхэнэ» гэжэ тэдэнэй Хуули соо бэшээтэй байһан юумэниинь бүтэбэ гээшэ. 26 Минии эльгээһэн Туһалагша Эсэгэһээмни ерэхэдээ, минии тухай гэршэлхэ. Тэрэ болбол Эсэгэһээмни эхи абаһан үнэн зүбые хэлэдэг Һүлдэ болоно. 27 Мүн таанаршье минии гэршэ болохот, ушарынь хэлэбэл, эгээл эхинһээ намтай суг байгаа ха юмта.

Иоанн 16

1 Этигэлээ гээхэгүйнтнай тула эдэ бүгэдые таанарта хэлэнэб. 2 Таанадые мүргэлэй гэрһээ намнаха; энээнһээ гадна, таанарые алаха хюдахадаа Бурханда алба хэнэбди гэжэ һанадаг – тиимэ саг ерэхэ. 3 Тиимэ юумэ яахадаа хэхэб гэбэл, Эсэгыешье, намайешье тэдэнэр мэдэнэгүй бшуу. 4 Тэдэнэй эзэрхэхэ сагай орожо ерэхэдэ, энээн тухай минии хэлээшые һанахынтнай тула эдэ бүгэдые би хэлээб. Би түрүүн энээн тухай таанарта хэлээгүй һэм, юундэб гэбэл, таанадаар хамта байгааб. 5 Мүнѳѳ би намайе эльгээгшэдэ ошохомни. Теэд «ши хайшаа ошохошниб?» гэжэ таанарай хэнтнайшье намһаа һуранагүй. 6 Гэбэшье, минии хэлэһэн үгэнүүд таанадай зүрхэ сэдьхэлдэ ехэ уйдхар гашуудал түрүүлбэ. 7 Теэд би таанарта үнэниие хэлэнэб: минии Эсэгэдээ ошоо һаамни, таанадта дээрэ байха. Хэрбээ минии ошоогүй һаа, Туһалагшатнай таанадта ерэхэгүй, харин би ошожо, Туһалагшые таанадта эльгээхэб. 8 Нүгэл шэбэл, үнэн зүб, зарга шүүбэри гэдэг юун бэ гэжэ дэлхэйн зондо тэрэ Туһалагша ерэхэдээ харуулха. 9 Харуулха нүгэл шэбэлынь юун бэ гэбэл – дэлхэйн зон намда этигэнэгүй. 10 Харуулха үнэн зүбынь минии талада юм, ушарынь хэлэбэл, би һѳѳргѳѳ Эсэгэдээ бусахамни, тиин таанар намайе ондоо харахагүйт. 11 Харуулха зарга шүүбэринь юун бэ гэбэл – энэ дэлхэйн Ноён гэмнүүлээд байна. 12 Би таанадта үшѳѳ олон юумэ хэлэхэ һэм, теэд таанар мүнѳѳдѳѳ ойлгохогүйт. 13 Үнэн зүйлэй Нангин Һүлдэ таанарта ерэхэдээ, үнэн зүйлые дууһыень таанарта ойлгуулха. Нангин Һүлдэ ѳѳрһѳѳ хэлэхэгүй, зүбхэн лэ ѳѳрѳѳ дуулаһан юумэеэ дамжуулан хэлэхэ, ерээдүй сагта юун болохоб гэжэ таанарта дуулгаха байна. 14 Нангин Һүлдэ намайе алдаршуулха, тэрэнэй дуулгаһан юумэн таанадта намһаа дамжан ошохо. 15 Эсэгэдэмни байһан бүгэдэ үнэн зүйл минии юм. Тиимэ ушарһаал, Нангин Һүлдын дуулгаһан юумэн таанадта намһаа дамжан ошохо юм гэжэ хэлээб. 16 Һаяар иигээд таанар намайе ондоо харахагүйт, тиибэшье нэгэ хэды болоод, намайе дахин харахат. 17 Тиихэдэнь зарим шабинарынь ѳѳһэд дундаа хѳѳрэлдэбэ: – Энэмнай ямар удхатайгаар хэлэнэ гээшэб? «Һаяар иигээд таанар намайе ондоо харахагүйт, тиибэшье нэгэ хэды болоод, намайе дахин харахат», – гэнэл. «Ушарынь гэхэдэ, би һѳѳргѳѳ Эсэгэдээ бусахамни», – гэжэ баһа хэлэнэл. 18 «Һаяар иигээд» гэхэдээ юун гэнэб? Тэрэнэй юун тухай хэлэжэ байһые бидэ ойлгоногүйлди. 19 Шабинарынь юу һурахаяа һанааб гэжэ урид мэдээд, Иисус иигэжэ хэлэбэ: – «Һаяар иигээд таанар намайе ондоо харахагүйт, тиибэшье нэгэ хэды болоод, намайе дахин харахат гэхэдээ энэмнай ямар удхатайгаар хэлэнэб?» – гэжэ таанар бэе бэеһээ асуунат. 20 Таанарта үнэн зүбые хэлэнэб: таанар уйлахат, гашуудахат, харин дэлхэйн зон баярлаха хүхихэ. Таанар уйдхар гашуудалда абтахат, теэд удаань баярлахат. 21 Эхэнэр хүн үхибүүгээ түрэхэ сагай ерэхэдэ, үбдэдэг зободог, теэд үхибүүгээ түрѳѳд байхадаа, дэлхэйдэ хүн түрэбэ гэжэ баярлахадаа, үбдэһэн зобоһоноо мартадаг. 22 Тэрээндэл адляар мүнѳѳ таанадшье уйдажа байнат, харин дахин таанараа харахадамни зүрхэ сэдьхэлтнай баяр баясхалангаар дүүрэхэ, тиин тэрэ баясхалангыетнай хэншье бууруулжа шадахагүй. 23 Тэрэ үдэр таанар намһаа юушье асуухагүйт. Таанадта үнэн зүбые хэлэнэб: минии нэрэ дурдан таанарай эриһэн бүхы юумые Эсэгэмни таанадта үгэхэ. 24 Минии нэрэ дурдажа, таанар юушье үшѳѳ эреэгүйт. Эригты – абахат, тиин таанар баяр баясхалангаар дүүрэхэт! 25 Энээн тухай би һургаалта үгэнүүдээр таанадта хэлээб, теэд ѳѳрынгѳѳ Эсэгэ тухай һургаалта үгэнүүдээр бэшэ, харин сэхэ хэлэхэ сагни ерэжэ байна. 26 Тэрэ үдэр минии нэрэ дурдажа, Эсэгыемни гуйхат. Таанарай тула би Эсэгэеэ гуйхаб гэнэгүйб. 27 Эсэгэмни ѳѳрѳѳ таанарта дуратай юм, юундэб гэбэл, таанар намда дуратай байнат, намайе Бурханһаа ерээ гэжэ этигэнэт. 28 Би энэ дэлхэйдэ Эсэгэһээ ерээб, мүнѳѳ энэ дэлхэйе орхёод, Эсэгэдээ бусахамни. 29 – Одоо мүнѳѳ ши һургаалта үгэнүүдээр бэшэ, харин сэхэ хэлэнэш, – гэжэ шабинарынь Иисуста хэлэбэ. – 30 Ши бүхы юумэ мэдэнэш, шамһаа асуухаһаашье урда мэдэнэш гэжэ бидэ ойлгобобди. Тиимэһээ ши Бурханһаа ерээш гэжэ бидэ этигэнэбди. 31 – Одоо этигэбэ гүт? 32 Шагнагты даа, намайе гансаарым орхёод гэр гэртээ гүйлдэн тараха сагтнай ерэжэ байна. Теэд би гансаараа бэшэб, минии Эсэгэ намтай суг хамта юм. 33 Минии досоо амгалан тайбан олохынтнай тула эдэ бүгэдые би таанарта хэлээб. Энэ дэлхэйдэ гашуудал зоболонтой ушархат, теэд сүхэршэгүй зоригтой байгты: би энэ дэлхэйе илааб! – гэжэ Иисус харюусаба.

Иоанн 17

1 Эдэ үгэнүүдэйнгээ һүүлээр Иисус тэнгэри ѳѳдэ хараад, иигэжэ хэлэбэ: – Эсэгэ аа! Сагни ерэбэ. Хүбүүнэйшни шиниингээ нэрэ алдаршуулхын тула ши Хүбүүгээ алдаршуула. 2 Бүхы хүнүүдые зонхилхо эрхэ засаг Хүбүүндээ олгоһон хадаш Хүбүүншни ѳѳртэнь даалгаһан бүхы хүнүүдтэш хэтэ мүнхын амидарал олгохо. 3 Хэтэ мүнхын амидарал гээшэ ори ганса үнэн бодото Бурхан бологшо шамайгаа, мүн шинии эльгээһэн Иисус Христосые мэдэхэ гэһэн удхатай. 4 Намда даалгаһан ажал хэрэгыешни бэелүүлэн, би шамайе газар дээрэ суурхуулан нэрлүүлээб. 5 Эсэгэмни аа, юртэмсэ дэлхэйн үшѳѳ бии болоодүйдэ, шамтайгаа суг байхадаа суурхаһан минии алдар солоор намайгаа мүнѳѳ ѳѳртыгѳѳ хамта суурхуула. 6 Дэлхэйн зонһоо илгажа намда үгэһэн хүнүүдтэ би шинии нэрэ нээбэб. Эдэ шинии хүнүүд гээшэ, эдэниие ши намда үгѳѳш. Эдэ хүнүүд шинии үгын ёһоор ажаһууна. 7 Намда шинии үгэһэн бүхы юумэн шинии юм гэжэ одоол тэдэ ойлгоо. 8 Намда шинии дамжуулан үгэһэн үгэнүүдые би тэдэндэ дамжуулбаб, тэдэнэр эдэ үгэнүүдыешни хүлеэн абаа, тиин намайе шамһаа ерээ гэжэ тэдэ үнэхѳѳрѳѳ ойлгоо, намайе ши эльгээгээш гэжэ этигээ. 9 Эдэнэй тула би зальбаран гуйнаб, бүхы дэлхэйн тула зальбаран гуйнагүйб, харин намда шинии үгэгшэдэй тула зальбаран гуйнаб, юундэб гэбэл, тэдэнэр шинии мэдэлдэ байдаг юм. 10 Ушарынь гэбэл, намда байһан бүгэдэ шинии юм, шамда байһан бүхэн минии юм. Тэдэнэй ашаар би алдаршабаб. 11 Би дэлхэйдэ саашадаа байхаяа болёоб, шамдаа бусажа ерэхэмни, харин эдэмни дэлхэйдэ үлэхэнь. Гэгээн нангин Эсэгэмни аа! Ѳѳрыншни нэрэ солын тулада, намда шинии үгэһэн эдэ хүнүүдые, ши бидэ хоёртол нэгэн адли байхынь тула абаран үлѳѳгыш даа. 12 Эдэнтэй сугтаа байхадаа, шинии намда үгэһэн нэрэ солын ашаар би ѳѳрѳѳ эдэниие хамгаалан хаража ябааб. Би тэдэниие хамгаалааб: хэнииньшье хосороогүй, харин хосорхо ёһотой байһан нэгэниинь лэ һалаа, юундэб гэхэдэ, иигэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй үгэнүүд хүсэлдэн бэелүүлэгдэбэ гээшэ. 13 Мүнѳѳ би шамдаа бусахамни. Теэд минии баяр баясхалангые эдэнэймни намтай хубаалдан баясахын тула, газар дэлхэйдэ байһан дээрээ эдэ бүгэдые хэлэнэб. 14 Шинии Үгые би шабинартаа дамжуулааб, тиихэдэмни дэлхэйн хүн зон тэдэндэ зэбүүрхэн дурагүйлхѳѳ, тэдэнэр намдал адли энэ дэлхэйн зоноор нэгэн бэшэ ха юм. 15 Тэдэниие энэ дэлхэйһээ абахыешни би гуйнагүйб. Тэдэниие аюулта хоротонһоо абархыешни гуйнаб. 16 Тэдэнэр, намда адли, энэ дэлхэйн зоноор нэгэн бэшэ ха юм. 17 Эдэниие үнэн зүйлэй аша хүсѳѳр ѳѳрынгѳѳ болго, үнэн зүйл гээшэ – шинии Үгэ мүн. 18 Намайе дэлхэйн хүн зондо шинии эльгээһэндэл адли, би тэдэниие баһал энэ дэлхэйн зондо эльгээгээб. 19 Эдэниие үнэн зүйлэй хүсѳѳр шинии болгохын тула, би ѳѳрыгѳѳ шамда зорюулааб. 20 Теэд гансал эдэнэй тула шамайе гуйна бэшэб, мүн минии тухай эдэнэймни хэлэһэн үгын ашаар намда этигэгшэдэйшье тула гуйнаб. 21 Эдэнэр бултадаа нэгэн хамта байг лэ, ши минии досоо байнаш, би шинии досоо байнаб, тэрээндэл адли, тэдэнэр бидэнэй досоо байг лэ. Тиихэдээ намайе ши эльгээгээш гэжэ дэлхэйн зон этигэхэ. 22 Ши бидэ хоёртол адляар, тэдэнэй нэгэн хамта байхын тула, намда шинии үгэһэн алдар солые би тэдэндэ үгѳѳб. 23 Тэдэнэй сүм бүрин нэгэн хамта байхын тула би тэдэнэй досоо байнаб, ши минии досоо байнаш. Ши намайе эльгээгээш гэжэ, ши намда дуратай байдагтал адляар, эдэндэ дуратайш гэжэ дэлхэйн зон мэдэг лэ. 24 Эсэгэмни аа! Шинии үгэһэн хүнүүдэй намтай хамта минии ошохо газарта байхыень хүсэнэб. Юртэмсэ дэлхэйн бии болохоһоо урда ши намда дуратай байжа намда олгоһон алдар солыеш тэдэнэр хараг үзэг лэ. 25 Үнэн сэхэ Эсэгэмни аа! Дэлхэйн зон шамайе мэдэнэгүй. Теэд би шамайе мэдэнэб, намайе ши эльгээгээш гэжэ тэдэмнишье мэдэнэ. 26 Намда шинии дурладагтал адли дуран тэдэнэй досоо байхын тула, мүн тэдэнэй досоо минии байхын тула би тэдэндэ шинии нэрые нээгээб, нээжэшье үгэхэб.

Иоанн 18

1 Иигэжэ хэлэһэнэйнгээ һүүлээр Иисус шабинартаяа хамта Кедрон голой саада бэедэ байһан сэсэрлиг тээшэ шэглэн зорибо. Тэдэ бүгэдѳѳрѳѳ сэсэрлиг руу ошобо. 2 Урбагша Иуда энэ газарые мэдэхэ байгаа – Иисус шабинартаяа хамта тэндэ ходо суглардаг һэн. 3 Иуда Римэй бүлэг сэрэгшэдые, мүн түрүү санаартанай, фарисейнүүдэй эльгээһэн Бурхан Һүмын харуулшадые абаад, баһа сэсэрлиг руу ерэбэ; тэдэнэр бултадаа буу зэбсэг, гэрэл фонарь, гал түүдэгүүдые гартаа барижа ябаа. 4 Иисус ѳѳртэйнь ямар юумэ тохёолдохые уридшалан мэдэжэ байһанһаа, урдаһаань гаража: – Таанар хэниие бэдэрнэбта? – гэжэ һураба. 5 – Назаредэй Иисусые бэдэрнэбди, – гэжэ тэдэнь харюусаба. – Энэ би байнаб, – гэбэ Иисус. Иуда урбагша баһал тэдэнтэй хамта байлсаа. 6 «Энэ би байнаб» гэжэ Иисусай хэлэмсээр, тэдэнь гэдэргээ сухарин, газарта унашабад. 7 – Таанар хэниие бэдэрнэбта? – гэжэ Иисус дахин тэдэнһээ асууба. – Назаредэй Иисусые бэдэрнэбди, – гэжэ тэдэнь харюусаба. 8 – Энэ би байнаб гэжэ таанарта хэлээ хамнайб. Хэрбээ таанарта би хэрэгтэй һаа, эдэ хүнүүдые табигты, – гэбэ Иисус. 9 Тэрэ юундэ тиигэжэ хэлээб гэбэл: «Намда шинии үгэһэн хүнүүдэй нэгэнииньшье хосороогүй», – гэжэ Иисусай хэлэһэн үгэнүүд хүсэлдэн бэелүүлэгдэхэ ёһотой байгаа. 10 Һэлмэтэй байһан Симон Петр һэлмэеэ гаргаһан бэеэрээ ахамад санаартын зарасын баруун шэхые таһа сабшаба. Тэрэ зарасань Малх гэжэ нэрэтэй байгаа. 11 – Һэлмэеэ хуйдань хэ! Иимэ хуби заяа Эсэгэмни намда үгѳѳ юм. Энээнһээ би арсаха аалби? – гэжэ Петрто Иисус хэлэбэ. 12 Тиихэдэнь Римэй сэрэгшэд даргатаяа хамта, мүн ахамад санаартын болон фарисейнүүдэй эльгээһэн Бурхан Һүмын харуулшад Иисусые барижа хүлибэ. 13 Тэрээние түрүүн тэрэ жэлдэ ахамад санаарта байһан Кайафа гэгшын хадам эсэгэнь болохо Аннада абаашаба. 14 Бүхы еврей зоной орондо гансал хүн хосороо һаа дээрэ байха гэжэ еврейнүүдэй ахамадуудта зүбшэл үгэһэн хүниинь эгээл тэрэ Кайафа гэгшэ байгаа. 15 Иисусай хойноһоо Симон Петр, баһа нэгэ шабинь дахажа ябаа. Тэрэ шабинь ахамад санаартатай танил байһан дээрэһээ ахамад санаартын буусада Иисустай хамта оробо. 16 Харин Петр бартаагай саана үлэбэ. Удаань ахамад санаартатай танил шабинь газаа гаража, бартаагай үүдэ һахидаг зараса эхэнэртэй хѳѳрэлдѳѳд, Петрые хорёо соо оруулба. 17 – Ши энэ хүнэй шабинь хаяаш? – гэжэ зараса эхэнэрынь Петрто хэлэбэ. – Бэшэб даа, – гэжэ Петр харюусаа. 18 Газаа хүйтэн байгаа. Зарасанар болон Бурхан Һүмын харуулшад гал түүдэг носоогоод, хажуудань дулаасажа һуугаа. Мүн Петршье тэдэнэй хажууда зогсоод, дулаасажа байгаа. 19 Тэрэ үедэнь ахамад санаарта Иисусай шабинар тухай, тэрэнэй һургаал номнол тухай Иисусһаа асуулта абажа байба. 20 – Би бүгэдэ зоной урда сэхэ хэлэдэг һэнби. Би мүргэлэй гэрнүүд соо ба Бурхан Һүмэ соо хододоо һургаалаа номногшо һэм. Тэндэ бүхы еврейнүүд ерэдэг һэн, – гэжэ Иисус харюусаба. – Нюуса юумэ би огто хэлээгүйб. 21 Юундэ таанар намайе мүрдэжэ мүшхэжэ байна гээшэбта? Юу хэлэһэн тухаймни минии шагнагшадһаа һурыт, юун гэжэ хэлэһыемни тэдэ мэдэхэл. 22 Иигэжэ хэлэхэдэнь, Иисусай хажууда зогсожо байһан харуулшадай нэгэниинь тэрэнэй нюурыень альгадаад: – Ахамад санаартын урдаһаа юундэ иигэжэ дуугарнабши! – гэжэ зандаран хэлэбэ. 23 – Хэрбээ али-нэгэн буруу юумэ минии хэлээ һаа, ямар юумэниинь бурууб гэжэ намда хэлыш. Хэрбээ үнэн зүб юумэ хэлээ һаамни, ши намайе юундэ сохинобши, – гэбэ Иисус. 24 Тиихэдэнь Анна Иисусые хүлеэтэй зандань ахамад санаарта Кайафада эльгээбэ. 25 Симон Петр газаа дулаасажа байба. – Ши баһа Иисусай шабинь хаяаш? – гэжэ тэрээндэ хэлэбэд. – Бэшэб, – гэжэ Петр харюусаба. 26 – Сэсэрлиг соо шамайе Иисустай хамта байхыешни би хараа бэшэ һэн аалби? – гэжэ ахамад санаартын зарасанарай нэгэн асууба. Тэрэ зарасын түрэл болохо хүнэй шэхэ Петр һэлмээрээ таһа сабшаһан байгаа. 27 – Би шабинь бэшэб, – гэжэ Петр баһа мэлзэбэ. Тиигэмсээрнь эрэ тахяа дуугарба. 28 Эртэ үглѳѳгүүр еврейнүүд Иисусые удамаршын ордондо Кайафаһаа асарба. Бэеэ бузарлахагүйн тула тэдэ римэй засаглагшын ордондо оробогүй, тэндэнь ороо һаа, тэдэндэ Паасхын зоог барижа болохогүй байгаа. 29 Тиимэһээ удамарша Пилат тэдэнтэй уулзахаяа гараба. – Энэ хүниие таанар юун гэжэ зэмэлнэбта? – гээд тэрэ асууба. 30 – Хэрбээ гэм хээгүй һаань, бидэ энээниие шамда асархагүй һэмди, – гээд тэдэнь харюусаба. 31 – Энээнээ ѳѳһэдѳѳ абаашаад, ѳѳһэдынгѳѳ хуулиин ёһоор шүүбэрилэгты, – гэбэ Пилат. – Римэй засагаархин хүниие саазалха эрхэ бидэндэ олгоногүй ха юм, – гэжэ тэдэнь арсаба. 32 Иигэжэ ямар үхэлѳѳр үхэхэ тухайгаа Иисусай хэлэһэн үгэнүүд хүсэлдэн бэелүүлэгдэбэ. 33 Пилат ордондоо дахин ороод, Иисусые дуудажа: – Ши еврейнүүдэй хаан гүш? – гэжэ асууба. 34 – Нам тухай ши ѳѳрѳѳ тиигэжэ һанаһанаа хэлэнэ гүш, али ондоо хүнүүд шамда тиигэжэ хэлээ гү? – гээд Иисус һураба. 35 – Би еврей аалби? Шинии ѳѳрыншни нютагаархин, түрүү санаартан шамайе намда асаржа тушаагаа. Ямар тиимэ муу юумэ ши хээбши? – гэбэ Пилат. 36 Иисус харюусаба: – Минии хаан түрэ энэ дэлхэй дээрэхи засаг түрэдэл адли бэшэ юм. Хэрбээ минии хаан түрэ энэ дэлхэй дээрэхи засаг түрэдэл адли байгаа һаа, минии албатан намайе еврейнүүдэй ахамадуудай гарта оруулхагүй гэжэ оролдохо һэн. Минии мэдэлэй хаан түрэ энэ дэлхэй дээрэхи засаг түрэдэл адли бэшэ юм. 37 – Тиихэдээ ши яабашье һаа, хаан болоно хаяаш? – гэжэ Пилат асууба. – Ши ѳѳрѳѳ намайе хаан гэнэш. Би үнэн зүйлые гэршэлхын тула түрэһэн, дэлхэйдэ ерэһэн байнаб. Үнэн зүйлые баримталагшад бултадаа минии хэлэһые дуулана, – гэбэ Иисус. 38 – Үнэн зүйл гэжэ юун бэ? – гээд Пилат асууба. Пилат дахин еврейнүүдтэй уулзахаяа гаража: – Би энэ хүндэ зэмэ тохохо ямаршье баримта олоногүйб, – гэбэ. – 39 Паасхынтнай үедэ би нэгэ хүнииетнай таанарта саазаһаа сүлѳѳлжэ үгэдэгби – танайда тиимэ заншал бии ха юм. Еврейнүүдэй хааниие танда табихыемни хүсэнэ гүт? 40 – Үгы! Тэрээниие бэшэ! Бараббые бидэндэ таби! – гээд тэдэнь хашхаралдаба. Харин Барабба гэдэгынь үймүүлэгшэ байгаа.

Иоанн 19

1 Тиихэдэнь Пилат Иисусые ташуурдагты гэжэ захирба. 2 Сэрэгшэдынь үүргэнээр гүрлѳѳ гүрэжэ, толгой дээрэнь табиба, тэрээндэ улаан суба үмдэхүүлбэ. 3 Иисуста дүтэлжэ ерээд: – «Еврейнүүдэй хаан» мандаха болтогой! – гэлдэн, Иисусай нюур хасарые альгадана. 4 Пилат дахин гаража, еврейнүүдтэ хандан: – Тэрэниие таанадта харуулхамни. Таанар мэдэжэ байгты: би энэ хүндэ зэмэ тохохо ямаршье баримта олоногүйб, – гэбэ. 5 Тиихэдэнь Иисус ордон сооһоо гаража ерэбэ, хадхууртай үбһэн гүрлѳѳ толгой дээрэнь табигданхай, улаан суба үмэдхүүлэнхэй байба. – Тэрэ хүн энэл даа! – гэбэ Пилат. 6 Теэд түрүү санаартан, харуулшад Иисусые хараад: – Тэрээниие хэрээһэндэ хада, хэрээһэндэ хада! – гэжэ хашхаралдаба. – Ѳѳһэдѳѳ барижа, энээнээ хэрээһэндэ хадагты! Би энээниие зэмэлхэ юумэ олоногүйб, – гэжэ тэдэндэ Пилат хэлэбэ. 7 – Манай Хуулиин ёһоор энэ хүн үхэхэ ёһотой, юундэб гэхэдэ, ѳѳрыгѳѳ Бурханай Хүбүүн гэжэ айладхана, – гэжэ еврейнүүд харюусаба. 8 Пилат энээниие дуулаад, бүри ехээр айшаба. 9 Дахин ордондоо ороод: – Ши хаанаһаабши? – гэжэ Иисусһаа һураба. Теэд Иисус харюусабагүй. 10 Тиихэдэнь Пилат: – Намтай хѳѳрэлдэхэ дурагүй байна гүш? Би шамайе табюулхашье эрхэтэйб, саазалуулхашье эрхэтэйб – энээниие мэдэнэгүй гээшэ гүш? – гэбэ. 11 – Хэрбээ дээрэһээ тиимэ эрхэ шамда үгтѳѳгүй һаа, ши намайе мэдэлдээ абажа заяандаашье шадахагүй һэнши. Тиимэһээ намайе шамда тушааһан хүнэй нүгэлынь бүришье ехэ юм. 12 Тиигэжэ хэлэхэдэнь, Пилат Иисусые хаалтаһаа сүлѳѳлхэ гэжэ оролдоһон байна. Теэд еврейнүүд: – Хэрбээ ши энээниие табяа һаа, Римэй хаанай нүхэр бэшэш! Ѳѳрыгѳѳ хаан гээшэб гэдэг хүн хадаа императорай урдаһаа эсэргүүсэн тэмсэнэ гээшэ! – гэжэ хашхаралдаба. 13 Пилат энээнииень дуулаад, Иисусые ордон сооһоо гаргаһан бэеэрээ, заргашын һуудаг креслэдэ һууба. Энэнь «Шулуугаар дэбдигдэһэн газар» (еврей хэлээр «Габбата») гэжэ нэрэтэй. 14 Энэ ушар Паасхын һайндэрэй урдахана, зургаан гарагай хахаддэрэй багаар болоо. – Харагты даа, энэ таанарай хаан гээшэ! – гэжэ Пилат еврейнүүдтэ хандан хэлэбэ. 15 – Үгы болог! Тонилог саашаа! Энээниие саазала! – гэжэ тэдэнь хашхаралдаба. – Таанарай хааниие би саазалхамни гээшэ гү? – гэжэ Пилат асууба. – Римэй хаанһаа бэшэ ондоо хаан маанадта байхагүй! – гэжэ түрүү санаартан харюусаба. 16 Тиихэдэнь лэ Иисусые хэрээһэндэ хадажа саазалхыень Пилат зүбшѳѳһэн байна. Тиихэдэнь тэдэ Иисусые туужа абаашаба. Тиихэдэнь тэдэ Иисусые туужа абаашаба. 17 «Хохимой» (еврей хэлээр «Голгофо») гэжэ нэрэтэй газар хүрэтэр Иисус хэрээһэеэ бэе дээрээ үргэлѳѳд ябаха ёһотой байгаа. 18 Тэндэ Иисусые хэрээһэндэ хадаад, һүүлдэ хэрээһыень бодхообо. Тэрээнтэй хамта үшѳѳ хоёр хүниие: нэгыень баруун тээнь, нүгѳѳдыень зүүн тээнь, Иисусые дундань хэрээһэн дээрэ үргэбэ. 19 Хабтагай модо бэлдээд, хэрээһэн дээрэнь хадаха гэжэ Пилат захирба. Тэрэ хабтагай дээрэнь: «Назаредэй Иисус, еврейнүүдэй хаан» гэжэ бэшээтэй байгаа. 20 Тэрэниие олон еврейнүүд уншаа һэн. Юундэб гэбэл, Иисусай саазалуулһан газарынь городһоо холо бэшэ һэн, тэрэнь еврей, лата, грек хэлэнүүдээр бэшээтэй байгаа. 21 Еврейнүүдэй түрүү санаартан Пиладта иигэжэ хэлэһэн байнад: – «Еврейнүүдэй хаан» гэжэ бү бэшэ! «Энэ хүн ѳѳрыгѳѳ еврейнүүдэй хаан гэдэг һэн» гэжэ бэшэ. 22 – Юун гэжэ бэшээбиб, тэрээгээрээл байг, – гэжэ Пилат харюусаба. 23 Сэрэгшэд Иисусые хэрээһэндэ хадажа саазалаад, тэрэнэй субые абажа, сэрэгшэдэй тоогоор – дүрбэн хэһэг болгожо, ѳѳһэд хоорондоо хубааба. Зүйдэлгүйгѳѳр нэхэгдэһэн субыень баһа абаба. 24 – Энээнииень бү шуулая, жээрэб хаяябди, хэндэмнай туданаб, тэрэ хүн абаха, – гэжэ ѳѳһэд дундаа хэлсэбэ. Иигэжэ Нангин Бэшэг соо: «Минии хубсаһые хоорондоо хубаагаад абаа, минии хубсаһа тухай жээрэб хаяа» гэжэ бэшээтэй үгэнүүд хүсэлдэн бэелүүлэгдээ. Сэрэгшэд иимэл юумэ хэһэн байгаа. 25 Иисусай хэрээһэнэй хажууда тэрэнэй эжы, нагаса эжынь, Клопасай һамган Мария, мүн Магдалай Мария гэгшэд зогсожо байгаа һэн. 26 Иисус эжыгээ, эжынгээ хажууда зогсожо байһан ѳѳрынгѳѳ дуратай шабиие хараад, эжыдээ: – Эжымни, энэ болбол шинии хүбүүн гээшэ, – гэжэ хэлэбэ. 27 Удаань шабидаа: – Энэ болбол шинии эжы гээшэ, – гэбэ. Тииһэнэйнь хойно тэрэ шабинь Иисусай эжые гэртээ асаржа байлгаа. 28 Болохо юумэн боложо дүүрэхын заха үзэгдэхые Иисус ойлгожо, Нангин Бэшэг соо бэшэгдэһэн мүрнүүдые хүсэлдүүлэн: – Ундам хүрэнэ! – гэбэ. 29 Тэндэ дүүрэн домбо соо гашуун архи байба. Сэрэгшэд бамбагар юумэн дээрэ тэрэ архиһаа адхаад, тэрэнээ иссоп ургамалай мүшэр дээрэ табяад, Иисусай уралда ойртуулба. 30 Иисус тэрэ улаан архииень амсаад: – Бүтэбэ даа! – гэжэ хэлэбэ. Тиин тархяа тонгойлгон, ами табиба. 31 Тиихэдэ пятница, субботодо бэлдэхэ үдэр байгаа. Саазалуулһан хүнүүдэй бэеые субботын үдэр үлгѳѳтэй зандань байлгахагүй гэжэ еврейнүүдэй ахамадууд оролдоо. Теэдшье тэрэ субботодо Паасхын ехэ һайндэр тудаа. Иимэ ушарһаа, саазалуулагшадай шэлбыень хуха сохёод, бэеыень хэрээһэнһээнь абхуулыт гэжэ еврейнүүдэй ахамадууд Пиладые гуйба. 32 Сэрэгшэд ерэжэ, Иисустай хамта саазалуулһан нэгэ хүнэйнь шэлбые хухалба, удаань хоёрдохи хүнэйхииень хухалба. 33 Тиигээд Иисусай хажууда ерээд харахадань, тэрэ үхэшэһэн байба, тиимэһээ шэлбыень хухалбагүй. 34 Гэбэшье нэгэ сэрэгшэнь тэрэнэй һүбээе жадаараа сүмэ хадхаба. Тиигэмсээрнь тэндэһээнь шуһан ба уһан гоожобо. 35 Таанарайшье үнэншэхын тула бараниие ѳѳрынгѳѳ нюдѳѳр хараһан хүн энээн тухай хѳѳрѳѳ бэлэй. Тэрэ хүнэй гэршэлэн харуулһаниинь үнэн зүб юм, үнэн зүб юумэ хэлэнэб гэжэ тэрэ хүн мэдэнэ. 36 Тэрэнэй гансаханшье яһаниинь хухархагүй гэһэн Нангин Бэшэгэй үгэнүүд хүсэлдэн бэелүүлэгдэбэ. 37 Сүм хадхаһан хүнѳѳ тэдэ хараха гэжэ Нангин Бэшэгэй баһа ондоо тээ хэлэгдэнэ. 38 Энээнэй һүүлдэ Аримафейн Иосиф гэдэг хүн ерэжэ, Иисусай бэеые абаашаха зүбшѳѳл Пиладһаа гуйба (Иосиф еврейнүүдэй засагаархинһаа айжа байһан дээрэһээ Иисусай нюуса шабинь байгаа). Пилат тэрээндэ зүбшѳѳлѳѳ үгэбэ. Иосиф Иисусай бэеые абаашаба. 39 Нэгэтэ һүни Иисуста ерэһэн Никодим мүнѳѳ баһа ерэлсэбэ. Никодим зуугаад һүүнтэ һайхан үнэртэй смирна ба алой ургамалнуудай шүүһэ асарба. 40 Тэдэ хоёр Иисусай шарилые һайхан хангалтай шүүһэндэ дэбтээһэн бүдѳѳр орёобо (еврейнүүд тиигэжэ хүдѳѳлүүлдэг заншалтай байгаа). 41 Иисусай саазалуулһан һууриһаа холо бэшэ сэсэрлиг бии һэн, тэндэнь урдань хэнэйшье хэбтээгүй шэнэ агы нүхэн түхеэрэгдээд байгаа. 42 Субботын урдахи үдэр һэн тула, мүн шэнэ агы нүхэн дүтэхэн байһан дээрэһээ, Иисусые тэрэ агы нүхэндэ хадаглаба.

Иоанн 20

1 Гарагай нэгэнэй, воскресениин эртэ үглѳѳгүүр, газаа харанхы байхада, Магдалай Мария агы нүхэндэ дүтэлэн ерэхэдээ, тэрэнэй амһарыень хаагаад байһан шулуунайнь хажуу тээшээ болгогдоод байхые обёорон хараба. 2 Магдалай Мария Симон Петрто, мүн Иисусай дуратай байһан нүгѳѳдэ шабидань гүйжэ ошоод: – Дээдын Эзэнэй шарилые агы нүхэнһѳѳнь абаашаһан байна, хайшань абаашаһыень бидэ мэдэнэгүйбди, – гэжэ тэдэндэ дуулгаба. 3 Петр ба нүгѳѳдэ шаби хоёрынь агы нүхэн тээшэ ошобо. 4 Хоюулаа гүйбэшье, нүгѳѳдэ шабинь Петрһоо хурдан байһан дээрэһээ, агы нүхэнэй хажууда түрүүн гүйжэ ерээ. 5 Тонгойгоод харахадань, тэндэ Иисусые хүдѳѳлүүлхэдээ орёоһон бүдынь лэ байба. Теэд агы нүхэ руу тэрэ оробогүй. 6 Хойноһоонь Симон Петр гүйжэ ерээд, агы соонь ороходоо, бүдынь хэбтэхые хараба. 7 Мүн толгойень бооһон бүд тэндэ байба. Теэд толгойень бооһон бүд бэеыень орёоһон бүдтэй хамта бэшэ, харин байһан байрадаа монсогойлоотой, амяараа хэбтээ. 8 Агы нүхэндэ түрүүн гүйжэ ерэһэн нүгѳѳдэ шабинь баһа тэндэ ороод, тиимэ юумэ харахадаа, этигэбэ. 9 Теэд Иисус үхѳѳд амидырха гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байһан зүйлые тэдэ шабинарынь үшѳѳл ойлгоногүй байгаа. 10 Тэдэ гэртээ бусаба. 11 Мария агы нүхэнэй хажууда зогсоод уйлажа байба. Уйлажа байгаад, агы нүхэ руу тонгойжо харахадаа, 12 иимэ юумэ обёорбо: Иисусай бэеын хэбтэһэн газарта Бурханай хоёр эльгээмэл сагаан хубсаһа үмдэнхэй һуужа һууба – нэгэниинь толгой таладань, нүгѳѳдэнь – хүлзүүр таладань һууба. 13 – Эхэнэр аа, ши юундэ уйлажа байнабши? – гэжэ тэдэ хоёрынь асууба. – Багшымни шарилые агы нүхэн сооһоонь абаашаһан байна, хайшань абаашаһыень би мэдэнэгүйлби, – гэжэ Мария харюусаба. 14 Тиигэжэ хэлээд, гэдэргээ эрьежэ харахадань, урдань Иисус зогсожо байба. Теэд Мария тэрэниие танибагүй. 15 – Эхэнэр аа, ши юундэ уйлажа байнабши? Хэниие бэдэрнэбши? – гэбэ Иисус. Энэнь саад таригша байна гэжэ һанаад, Мария тэрээндэ: – Эзэмни аа, хэрбээ тэрэнэй шарилые ши абаашаа һаа, хаана орхёобши – хэлыш, би тэрэнииень абаашахамни, – гэбэ. 16 – Мария! – гэбэ Иисус. Мария гэдэргээ эрьен хараад: – Раббуни! – гэжэ еврей хэлэн дээрэ хашхараад абаба (энэнь «багша» гэһэн удхатай үгэ). 17 – Намайе бү бари! – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. – Би Эсэгэдээ үшѳѳ бусаагүй байнаб. Минии аха дүүнэртэ ошоод, «Би ѳѳрынгѳѳ, мүн таанарай Эсэгэдэ, ѳѳрынгѳѳ, мүн таанарай Бурханда бусанаб», – гэжэ хэлэ. 18 Магдалай Мария шабинартань ерээд: – Би Дээдын Эзэниие харааб! – гэбэ. Тиигээд Иисусай хэлэһэн үгэнүүдые тэдэндэ дамжуулан дуулгаба. 19 Тэрэл үдэрэйнгѳѳ үдэшэ, ондоогоор хэлэхэдэ, гарагай нэгэнэй үдэшэ шабинарынь суглараад, еврейнүүдэй ахамадуудһаа айжа, үүдээ шэбхэдээд һууба. Тэрэ үедэнь Иисус орожо, тэдэнэй дунда зогсоод: – Амгалан тайбаниие таанадта айладханаб! – гэбэ. 20 Тиигээд тэдээндээ гараа, һүбээгээ харуулба. Шабинарынь Дээдын Эзэнээ хараад, ехэ баярлаба. 21 – Таанарта амгалан тайбан! – гэжэ Иисус дабтан мэндэшэлбэ. – Намайе Эсэгэмни эльгээгээ, баһа бишье таанараа эльгээнэб. 22 Тиигэжэ хэлэмсээрээ, Иисус тэдэн тээшээ үлеэгээд: – Нангин Һүлдые тогтоон абагты! 23 Хэнэй нүгэлые хүлисэнэбта, тэрэнэй нүгэлынь хүлисэгдэхэ, хэнэйхииень хүлисэнэгүйбта, тэрэнэй нүгэлынь хүлисэгдэхэгүй, – гэжэ хэлэбэ. 24 Иисусай ерэхэдэ, арбан хоёр шабиинь нэгэн Фома (далда нэрэнь – Эхир) тэдэнтэй байлсаагүй һэн. 25 – Дээдын Эзэниие бидэ хараабди! – гэжэ Фомада бэшэ шабинарынь хэлэбэ. – Тэрэнэй гарта хадааһаар хадаһанай шарха хараадүйдѳѳ, тэрэ шарха руунь хургаяа хэжэ үзѳѳдүйдѳѳ, һүбээгэйнь шархые гараараа барижа үзѳѳдүйдѳѳ, би этигэхэгүйб! – гэжэ Фома харюусаба. 26 Долоо хоноод, Иисусай шабинарынь дахин сугларба, мүнѳѳ тэдэнтэй хамта Фомашье байлсаа. Үүдэнь хаалтатай байгаа. Иисус орожо ерээд, тэдэнэй урда зогсон: – Таанарта амгалан тайбан! – гэбэ. 27 Удаань Фомада хандажа: – Хургаяа үгэ! Энэ минии гарые барижа үзэ. Гараа һарбайгаад, һүбээгэйм шарха руу хэ! Юумэндэ һэжэг түрэхэеэ боли, этигэжэ яба! – гэбэ. 28 – Дээдын Эзэмни, Бурхамни! – гэжэ Фома хашхараад абаба. 29 – Ши намайе харахадаал этигэбэш. Теэд намайе хараагүй аад, этигэһэн хүнүүд жаргалтай! – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 30 Мүн баһа ондоошье Иисусай бүтээһэн олон тоото гайхамшаг дүлгэ тэмдэгүүдые тэрэнэй шабинарынь хараһан байна. Энээн тухай энэ ном соо бэшэгдэбэгүй. 31 Теэд Иисус болбол Бурханай табисуурта, Бурханай Хүбүүн гэжэ таанарай этигэхын түлѳѳ, Иисуста этигэдэгэйнгээ ашаар амиды ябахынтнай түлѳѳ энэ бүхы юумэн бэшэгдэбэ гээшэ.

Иоанн 21

1 Энээнэй удаа Тибериада нуурай хажууда байһан шабинартаа Иисус дахин ѳѳрыгѳѳ үзүүлбэ. Энэ ушар иигээд болоһон байна. 2 Симон Петр, Эхир гэжэ ара нэрэтэй Фома, Галилейн Канаһаа гарбалтай Натанаил, Зэбэдэйн хүбүүд, Иисусай ондоо хоёр шабинар бултадаа сугларба. 3 – Би загаһа барихаяа ошохомни, – гэжэ Симон Петр тэдэндэ хэлээ. – Бидэшье шамтай ошолсохомнай, – гэжэ бэшэниинь хэлэбэ. Тэдэнэр онгосодо һуугаад, нуураар тамарба, теэд тэрэ һүни нэгэшье загаһа барибагүй. 4 Үүр сайжа эхилхэдэ Иисус нуурай эрьедэ зогсожо байба. Теэд шабинарынь Иисусые танибагүй. 5 – Хүбүүд, загаһа бариба гүт? – гэжэ Иисус тэдэнһээ асууба. – Баряагүйбди, – гэжэ тэдэнь харюусаба. 6 – Губшуураа онгосынгоо баруун тээнь хаягты, тиигээ һаа, барихат, – гэбэ Иисус. Тэдэнь гүльмэеэ хаяба, тиихэдэнь гүльмэ соонь татажа гаргахын аргагүй олон загаһа орошоод байба. 7 – Энэ Дээдын Эзэн байна! – гэжэ Иисусай дуратай шабинь Петрто хэлэбэ. Энэ Дээдын Эзэн байна гэжэ дуулахадаа, Симон Петр гадар хубсаһаа үмдѳѳд, уһа руу һүрэбэ. Энээнэй түрүүн Симон Петр загаһа барихаяа гадар хубсаһаа тайлаад байгаа. 8 Нүгѳѳдэ шабинарынь загаһатай гүльмэеэ хойноһоо шэрээд, онгосоороо эрье тээшэ тамарба. Нуурайнь эрье холо бэшэ һэн – зуугаад тухай метртэ байгаа. 9 Уһанай эрьедэ гарахадаа, носожо байһан улаан сог, дээрэнь загаһа, хажуудань хилээмэ байхые шабинарынь хараба. 10 – Мүнѳѳ бариһан загаһанһаа үшѳѳ нэгэ хэдые асарагты, – гэжэ Иисус тэдэндэ хэлэбэ. 11 Симон Петр уһанай эрьедэ гараад, гүльмэеэ татажа гаргаба, тэндэнь зуун табин гурбан томо гэгшын загаһа дүүрэн ороод байба. Тиимэ олон загаһа ороод байбашье, гүльмэнь таһарбагүй. 12 – Үглѳѳнэй хоол барихаяа һуугты, – гэбэ Иисус. Ши хэн гээшэбши гэжэ тэрээнһээ асуухаяа шабинарай хэнииньшье зүрхэлбэгүй. Энэмнай Дээдын Эзэн байна гэжэ тэдэнь мэдээ ха юм. 13 Иисус хажуудань ерэжэ, хилээмэ абаад, тэдэндээ хубааба, мүн загаһа хубаажа үгэбэ. 14 Амидырһанайнгаа һүүлдэ шабинартаа Иисусай гурбадахияа ѳѳрыгѳѳ үзүүлхэдэнь, тиимэ ушар болоо һэн. 15 Тэдэнэй эдеэлһэн хойно Иисус Симон Петрто хандан: – Иоаннай хүбүүн Симон, ши намда эдэнһээ бүри ехээр дуратай гүш? – гэжэ асууба. – Тиимэ даа, Дээдын Эзэн, шамда минии дуратайе ши мэдэнэ ха юмши, – гэжэ Петр харюусаба. – Минии хурьгадые харууһалжа бай, – гэбэ Иисус. 16 Тэрээнһээ хоёрдохиёо: – Иоаннай хүбүүн Симон, ши намда дуратай гүш? – гэжэ һураба. – Тиимэ даа, Дээдын Эзэн, шамда минии дуратайе ши мэдэнэ ха юмши, – гэжэ Петр харюусаба. – Минии хонидые харууһалжа бай. 17 Иисус тэрээнһээ гурбадахияа: – Иоаннай хүбүүн Симон, ши намда дуратай гүш? – гэжэ һураба. Намда дуратай гүш гэжэ Иисусай гурбадахияа һурахадань, Петрой досоо уйдхартай байба. – Дээдын Эзэн, ши бултыень мэдэжэ байналши. Шамда минии дуратайе ши мэдэнэ ха юмши, – гэжэ Иисуста Петр харюусаба. Иисус тэрээндэ: – Минии хонидые харууһалжа бай. 18 Шамда үнэн зүбые хэлэнэб: залуу ябахадаа бүһэеэ ши ѳѳрѳѳ бүһэлѳѳд, дуратай тээшээ ошодог байгааш. Харин үтэлхэдэшни гарыешни уяад, шинии ошохо дурагүй байһан газарта шамайе хүтэлѳѳд абаашаха, – гэжэ хэлэбэ. 19 Иигээд хэлэхэдээ, Петр ямар үхэлѳѳр үхэжэ Бурханиие алдаршуулхаб гэжэ Иисус ойлгуулһан байгаа. Тиигээд: – Минии хойноһоо дахаад яба! – гэжэ Петрто хэлэбэ. 20 Петрой гэдэргээ эрьеэд харахадань, Иисусай дуратай шаби Петрой арада ябаба. Һүүлшын үдэшэ хоол барижа байха үедэ эгээл тэрэ шабинь Иисусай сээжэдэ толгойгоо налаад һуужа байһанаа: «Дээдын Эзэн аа! Шамайе хэн барижа үгэхэеэ байнаб?» – гэжэ һураа бэлэй. 21 Петр тэрэ шабииень хараад, Иисусһаа: – Дээдын Эзэн аа, энэмнай яахань гээшэб? – гэжэ һураба. 22 – Һѳѳргѳѳ бусажа ерэтэрни энэ шабиингаа амиды байхые хүсѳѳшье һаамни, шамда ямар хэрэг байнаб? Ши минии хойноһоо дахаад яба! – гэжэ Иисус хэлэбэ. 23 Тиимэл ушарһаа тэрэ шабинь үхэхэгүй гэһэн һураг бэшэнүүдэйнь дунда тараба. Теэд үхэхэгүй гэжэ Иисус хэлээгүй, харин: «Һѳѳргѳѳ бусажа ерэтэрни энэ шабиингаа амиды байхые минии хүсѳѳшье һаамни, шамда ямар хэрэг байнаб?» – гэжэ хэлээ һэн. 24 Тэрэл шабинь энээн тухай хѳѳрэһэн, эдэ бүгэдые бэшэһэн байна. Тэрэ шабиинь энэ гэршэ баримта үнэн зүб юм гэжэ бидэ мэдэнэбди. 25 Иисус үшѳѳшье олон хэрэгүүдые бүтээһэн байна. Хэрбээ эдэ бүгэдыень тодорхойгоор бэшээ һаа, тиимэ олон номууд бүхы дэлхэйдэшье багтахагүй һэн гэжэ һананаб.

Элшэнэрэй 1

1 Хүндэтэ Феофил! Иисусай хэрэгүүдээ бүтээжэ эхилһэн сагһаа тэнгэри ѳѳдэ дэгдэхэ саг хүрэтэрѳѳ юу хэжэ, юундэ хүнүүдые һургажа байһан тухайнь би түрүүшынгээ ном соо бэшээ һэнби. Тэнгэри ѳѳдэ дэгдэхынгээ урда тээ Иисус Нангин Һүлдын хүсѳѳр шэлэжэ абаһан элшэнэртээ захяа үгэһэн юм. 3 Хэрээһэндэ хадагдажа зоболон эдлэһэнэйнгээ удаа дүшэн хоногой туршада тэрэ ѳѳрынгѳѳ амиды байһые баталан, элшэнэртээ оло дахин ерэдэг бэлэй. Элшэнэрынь тэрэниие харадаг, тиихэдэ Иисус тэдэндээ Бурханай хаан орон тухай хѳѳрэдэг байгаа. 4 Нэгэтэ элшэнэрээрээ хамта байхадаа, Иисус тэдэнэртээ: – Иерусалимдаа байгты. Минии түрүүн хэлэһэнээр таанадта Эсэгымни үгэхэб гэжэ найдуулһан юумые хүлеэжэ байгты. 5 Иоанн уһаар арюудхадаг байгаа, харин таанад Нангин Һүлдѳѳр мэнэ гэһээр арюудхадаг болохот, – гэжэ захяа һэн. 6 Элшэнэр суглараад байхадаа, Иисуста хандан: – Дээдын Эзэн, ши тиихэдээ Израилиин хаан орониие сүлѳѳлжэ, захирха эрхыень бусаахашни гү? – гэбэ. 7 – Таанарта Эсэгын эрхэ мэдэлээр тогтоогдоһон саг болзорой ерэхые мэдэхэ хэрэггүй. 8 Гэбэшье Нангин Һүлдын танай дээрэ буухада, таанад хүсэтэй боложо, Иерусалимай, бүхы Иудейн болон Самариин нютагуудһаа эхилээд, газарай заха хизаар хүрэтэр минии гэршэнүүд болохот, – гэжэ тэрэнь харюусаба. 9 Эдэ үгэнүүдээ хэлэһээр Иисус элшэнэрэйнгээ хаража байтар тэнгэри ѳѳдэ дэгдэжэ захалба, тииһээр үүлэндэ халхалуулба. 10 Тэрэнэй дэгдэхые хаража, тэнгэри ѳѳдэ шэртэжэ байһан элшэнэрэй хажууда сагаан хубсаһатай хоёр хүн гэнтэ бии болобо. 11 – Галилейнхид! Юугээ тэнгэри ѳѳдэ шэртэн зогсоо хүмта? Тэнгэри ѳѳдэ таанадһаа үргэгдэжэ абтаһан Иисус танай хараһаар байтар тэнгэридэ дэгдэһэндээл тон адляар бусажа ерэхэ, – гэжэ тэдэ хоёр хэлэбэ. 12 Тиигээд тэдэ элшэнэр хотоһоо нэгэ модоной газарта оршодог Элеон хадаһаа буужа, Иерусалимдаа бусаба. 13 Гэртээ ерэжэ, ѳѳһэдынгѳѳ байрладаг дээдэ дабхарай таһалгада тэдэ ошобод. Тэдэ элшэнэрэй нэрэнүүдынь Пётр, Иоанн, Яков, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матвей, Алфейн хүбүүн Яков, Симон Зелот, Яковай хүбүүн Иуда болоно. 14 Тэдэнэр Иисусай эхэ Мариятай, тэрэнэй аха дүүнэртэй болон бусад эхэнэрнүүдтэй хамта сугларжа, һанал сэдьхэлээрээ нэгэдэн, ходо зальбардаг байгаа. 15 Хэдэн хоногой удаа зуун хорёод һүзэглэгшэдэй суглараад байхада Пётр ѳѳдѳѳ бодожо хэлэбэ: 16 – Аха дүүнэрни, аа! Иудын хуби заяан тухай Нангин Һүлдын Давидаар уридшалан хэлүүлһэн Нангин Бэшэгэй мүрнүүд үнэн дээрээ бэелхэ ёһотой байгаа. Иисусые бэдэрһэн зондо Иуда байһан газарыень заажа үгѳѳ. 17 Иуда бидэнтэй хамта Бурханда алба хэхээр һунгагдаһан хадаа бидэнэй нэгэн байһан юм. 18 (Тэрэ хүн ѳѳрынгѳѳ хара хэрэгээр олоһон мүнгѳѳрѳѳ газар худалдажа абаа. Тиигээд тэндээ толгойгоо сохин унажа, ехээр гэмтээ: гүзээниинь хахаржа, бүхы гэдэһэ доторынь гарашаба. 19 Энээн тухай бүхы Иерусалимай хүн зон дуулажа, тэрэ газарые ѳѳрынгѳѳ хэлэн дээрэ «Акелдама» гэжэ нэрлээ һэн, тэрэнь «Шуһата газар» гэһэн удхатай үгэ байгаа.) 20 Энээн тухай «Бурханай дуунуудай ном» соо: «Тэрэнэй гэр байра хооһорхонь болтогой, тэндэ хэншье байрлахагүйнь болтогой», – гэжэ бэшэгдэнхэй. Үшѳѳ ондоо газарта: «Тэрэнэй орондо ондоо хүн алба хэхэнь болтогой», – гэжэ бэшээтэй байдаг. 21 Тиимэһээ Иудые ондоо хүн һэлгэхэ ёһотой. Тэрэ хүн Иоаннай уһаар арюудхахаһаа эхилээд, Иисусай тэнгэри ѳѳдэ дэгдэһэн саг хүрэтэр үргэлжэ маанадтай хамта Дээдын Эзэн Иисусые дахажа ябаһан хүнүүдэй нэгэн, тэрэнэй амидыралгын гэршэнэрэй нэгэн байха ёһотой. 23 Юст гэжэ ара нэрэтэй Иосиф (тэрэниие баһа Баршабба гэжэ нэрлэдэг һэн) ба Матвий хоёрые һунгаха гэһэн дурадхал оробо. 24 – Дээдын Эзэн, аа! Ши хүнүүдэй һанал бодолые мэдэнэш. Тиимэһээ байха ёһотой газартаа ошохо гэжэ алба хэхэеэ болиһон Иудын орондо алба хэжэ, элшэн болохыень эдэ хоёрой хэниие шэлэжэ абаһанаа бидэндэ харуулыш, – гэжэ суглараашад зальбарба. 26 Жээрэб татахадань, Матвийда тудаа. Тиин Матвий арбан нэгэн элшэнэрээр хамтаран, арбан хоёрдохи элшэн болобо.

Элшэнэрэй 2

1 Тэдэнэр булта нэгэ газарта Табидахи үдэрэй һайндэртэ сугларба. 2 Гэнтэ шанга һалхин бууһандал мэтэ ехэ шууяан тэнгэриһээ дуулдаад, элшэнэрэй байһан гэрые тэрэ шууяан дүүргэбэ. 3 Элшэнэр галай дүлэн мэтэ юумэнэй сасаржа байхые хараһан байна. Тэдэ дүлэнүүд хубааралдан, хүн бүхэнэйнь дээрэ тогтошобо. 4 Тиин тэдэнэр булта Нангин Һүлдѳѳр дүүрэн, Һүлдын хүсѳѳр элдэб хэлэнүүд дээрэ дуугаралдаба. 5 Тэрэ үедэ Иерусалим хотодо дэлхэйн элдэб орон нютагуудһаа Бурханда шүтэдэг еврейнүүд ерээд байгаа. 6 Тэдэ булта шууяа дуулаад, олоороо сугларжа, нютагайнгаа хэлэн дээрэ тэдэнэй дуугархые дуулахадаа сошолдобод. 7 – Энэ дуугаржа байһан хүнүүд булта Галилейнхид бэшэ аал? – гэжэ тэдэ гайхан ханан байжа бэе бэеһээ һурабад, – 8 Тиихэдээ манай түрэл нютагуудай аялга дээрэ дуугаржа байхыень бидэ яагаад дуулана гээшэбибди? Бидэнэй дунда 9 Парфиин, Мидиин, Эламай, Месопотамиин, Иудейн, Каппадокиин, Понтын, Асиин, 10 Фригиин, Памфилиин, Египедэй болон Киреней хотын хажуудахи Ливиин оршон тойронхи нютагуудһаа, Римһээ уг гарбалтай 11 еврейнүүд болон бусад арадай дундаһаа еврейнүүдэй шажанда оруулагдаһан зон, кридүүд болон арабууд бии. Тиигээд Бурханай агууехэ хэрэгүүд тухай нютагаймнай хэлэнүүд дээрэ тэдэ хүнүүдэй дуугаржа байхые дууланабди! 12 Гайхалаа баран: – Энэ юун болоно гээшэб? – гэжэ ором дүрэмыень оложо ядаһан тэдэнэр бэе бэеһээ һуража байбад. 13 Харин нүгѳѳдүүлынь тэдэниие наада барин: – Ай, эдэ һогтоо байна! – гэлдэбэ. 14 Тиигээд Пётр нүгѳѳ арбан нэгэн элшэнэртэйгээ хамта бодожо, сугларааша зондо хандан, шангаар айладхаба: – Иудейнүүд, аа! Иерусалимынхид, аа! Хэлэһыемни шагнагты даа. 15 Эдэ хүнүүдые һогтуу гэжэ дэмы һананат. Мүнѳѳ үглѳѳнэй юһэн лэ саг боложо байна. 16 Эндэ боложо байһан бүхы юумэн тухай Иоиль лүндэншэн уридшалан иигэжэ хэлээ һэн: 17 «Иимэл юумэн һүүлшын үдэрнүүдтэ болохо гэжэ Бурхан хэлэнэ: Һүлдѳѳрѳѳ хүн бүхэниие нэбтэрүүлхэб, Хүбүүд, басагадтнай лүндэн буулгажа эхилхэ, Залуушуултнай үзэгдэл үзэжэ захалха, Үбгэд хүгшэдтнай зүүдэ зүүдэлхэ. 18 Ѳѳрынгѳѳ зарасанарые, эрэшүүлые, эхэнэрнүүдые Тэрэ үдэр би Һүлдѳѳрѳѳ нэбтэрүүлхэб, Тиин тэдэ лүндэн буулгаха. 19 Дээдэхи огторгойдо юрэ бусын үзэгдэлнүүдые, Доодохи газар түбидэ гайхамшагта тэмдэгүүдые: Шуһа, гал дүлэ, бѳѳн хара утаа үзүүлхэб. 20 Дээдын Эзэнэй агууехэ алдарта үдэрэй ерэхын урда тээ наран балартаха, һара шуһан улаан болохо. 21 Дээдын Эзэнэй нэрэ дурдаһан хүн бүхэн абарагдаха». 22 Израилиин зон, намайе шагнагты! Бурхан Назаредэй Иисусаар агууехэ хэрэгүүдые, гайхамшагта үзэгдэлнүүдые ба тэмдэгүүдые бүтээлгэн, тэрэниие эльгээһэн тухайгаа таанадта гэршэлһэн байна. Эдэ бүхэн танай дунда ушараа. Тиимэһээ таанад ѳѳһэдѳѳ энээн тухай мэдэнэт. 23 Бурханай үни баталһан түсэбэй ёһоор танай гарта үгтэһэн Иисусые таанад хуули эбдэгшэдэй гараар хэрээһэндэ хадажа алаат. 24 Гэбэшье Бурхан тэрэниие үхэлэй зоболонһоо аршалан амидыруулаа, юундэб гэхэдэ, үхэл тэрэниие һабартаа барижа шадахагүй байгаа бшуу. 25 Давид тэрээн тухай иигэжэ хэлэнэ: «Би Дээдын Эзэниие үргэлжэ урдаа харагша һэнби: Минии айжа һүрдэхэгүйн тула Тэрэ баруун таладамни байдаг. 26 Тиимэһээ зүрхэ сэдьхэлни баяраар халяа, Хэлэ амамни дорюун болоо, Махабад бэемни хүсэл найдалаар дүүрээд байна, Юундэб гэхэдэ, ши һүнэһэ һүлдыемни үхэлэй орондо орхихогүйш, Ѳѳрынгѳѳ шударгы Зарасые агы нүхэндэ гутаажа үмхирүүлхэгүйш. 28 Ажамидарха зам ши намда харуулааш, Ѳѳрынгѳѳ хажууда байлгажа, Ши баяр баясхаланда намайгаа хүртѳѳхэш». 29 Аха дүүнэрни! Таанадта сэхэ хэлэһүүб: манай үбгэ эсэгэ Давид наһа бараад хүдѳѳлүүлэнхэй, тэрэнэй хүдѳѳлүүлһэн агы нүхэн мүнѳѳ болотор хэбээрээ байдаг. 30 Давидай хаан шэрээдэ үри һадаһыень һуулгахаб гэжэ Бурханай үгэһэн тангаригые Давид лүндэншэ байһан дээрэһээ мэдэжэ байгаа. 31 Тиимэһээ Бурханай юу хэхые мэдэжэ байгаад, Бурханай табисууртын амидырха тухай тэрэ иигэжэ хэлээ: Бурхан һүнэһэ һүлдыень үхэлэй орондо орхёогүй, Тэрэнэй махабад бэе агы нүхэндэ гутажа үмхирѳѳгүй. 32 Бурхан Иисусые амидыруулаа, тиин бидэ булта энэ ушарай гэршэнэр болонобди. 33 Иисус Эсэгынгээ баруун талада дэгдүүлэн, найдуулһан Нангин Һүлдэдэнь хүртэбэ, тиигээд тэрэ Һүлдѳѳрѳѳ бидэниие нэбтэрүүлээ. Мүнѳѳ таанад энээниие харанат, дууланат. 34 Давид ѳѳрѳѳ тэнгэри ѳѳдэ дэгдээгүйшье һаа, иигэжэ дуулгаа: «Хүлэйшни ула доро дайсадыешни оруултарни Минии баруун талада һуу гэжэ Дээдын Эзэн минии Эзэндэ хэлээ». 36 Тиимэ ушарһаа таанадай саазалһан Иисусые Бурхан ѳѳрѳѳ Дээдын Эзэн болон Бурханай табисуурта болгожо табяа. Израилиин бүхы зон, энээниие хадуужа абагты. 37 Иимэ юумэ дуулаһан хүнүүд зүрхэеэ доһолгон: – Аха дүүнэр аа, бидэ яаха болоо гээшэбибди? – гэжэ Пётрһоо, мүн бусадшье элшэнэрһээ һураба. 38 – Нүгэл хэхэеэ болигты. Нүгэлыетнай Бурханай хүлисэхын тула хүн бүхэнтнай Иисус Христосой нэрэ алдараар уһаар арюудхуулаг. Тиихэдээ таанад Бурханай үршѳѳһэн Нангин Һүлдэдэ хүртэхэт. 39 Таниие, танай хүүгэдые болон Дээдын Эзэнэй, манай Бурханай ѳѳртѳѳ уряалһан, холууршье байһан хүн бүхэниие, Бурхан найдуулһан байгаа, – гэжэ Пётр тэдээндэ харюусаба. 40 Мүн ондоошье олон үгэнүүдээр Пётр тэдэниие һэргылэн идхаба: – Энэ забхай ябадалтан дээрэ бууха Бурханай хэһээлтэһээ яажа бэеэ абархаяа бодогты. 41 Пётрой үгэдэ этигэһэн хүнүүд уһан арюудхалгада хүртэжэ, гурбан мянга тухай хүнѳѳр һүзэглэгшэдэй тоо нэмэгдэбэ. 42 Тэдэ зон элшэнэрэй һургаал шагнадаг, бэе бэетэйгээ һайнаар харилсадаг, хамта хоол баридаг, зальбардаг бэлэй. 43 Элшэнэр олон гайхамшагта хэрэгүүдые болон дүлгэ тэмдэгүүдые харуулжа байгаа. Тиимэһээ хүн бүхэн ехэтэ һүрдэжэ байгаа. 44 Һүзэглэгшэд байһан юумээрээ хоорондоо хубаалдадаг, бэе бэедээ һайнаар хандадаг һэн. 45 Тэдэнэр зѳѳри зѳѳшэеэ худалдажа, хүн бүхэндэ хэрэглэхэ зэргээрнь юумэ хубаажа үгэдэг болоо. 46 Тэдэнэр үдэр бүри һанал нэгэдэн Бурхан Һүмэдэ сугларжа, гэр бүхэндэ хамта хоол баридаг, баяр баясхалангаар дүүрэн, сэдьхэл һанаа тэнюун эдеэ хоолоо барижа, 47 Бурханаа алдаршуулан, бүхы арад зондо һайшаагдажа байгаа. Тиин Дээдын Эзэн абарагдаһан зоной тоо үдэрһѳѳ үдэртэ олошоруулжа байгаа.

Элшэнэрэй 3

1 Нэгэтэ үдын гурбан сагта мүргэлэй болохоёо байхада Пётр Иоанн хоёр Бурхан Һүмэ руу ошожо ябаа. 2 Бурхан Һүмын «Үзэсхэлэнтэ» гэгдэдэг хаалгын хажууда түрэхэһѳѳн дохолон хүниие үдэр бүри асаржа һуулгадаг байгаа. Тэрэ хүн Бурхан Һүмэ руу ерэһэн зонһоо юумэ гуйраншалдаг һэн. 3 Һүмэ руу орохоёо байһан Пётр Иоанн хоёрые хараһаар тэрэ дохолон хүн тэдээнһээ баһа юумэ гуйба. 4 Үнѳѳхи хоёрынь тэрэниие шэртэжэ: – Наашаа хара! – гэжэ тэрээндэ Пётр хэлэбэ. 5 Үнѳѳхи гуйраншань юумэ үгэхэнь гэжэ горидон, тэдээн тээшэ хараба. 6 Харин Пётр тэрээндэ: – Алта мүнгэн намда үгы, гэбэшье намда байгаа юумээ би шамда үгэхэб. Бодоод яба гэжэ Назаредэй Иисус Христосой нэрэ алдараар захирнаб! – гээд хэлэбэ. 7 Пётр тэрэниие баруун гарһаань баряад, ѳѳдѳѳ бодоходонь туһалба. Тиихэдэ үнѳѳхи дохолон хүнэй хүлдэ хүсэ шадал орожо, тэрэ хүл дээрээ һуга харайн бодоод, ябажа эхилбэ. 8 Тиигээд тэрэ дэбхэрэн собхорон байжа, Бурханиие алдаршуулан, Бурхан Һүмэ руу Пётр Иоанн хоёртой хамта ябаад оробо. 9 Тэрэ хүнэй хүлѳѳрѳѳ ябажа, Бурханиие алдаршуулжа байхые бүхы зон хараа бэлэй. 10 Бурхан Һүмын «Үзэсхэлэнтэ» хаалгын хажууда һуудаг гуйранша энэ мүн байна гэжэ танихадаа, тэрээнтэй юунэй ушарһые ойлгоходоо, тэдэ зон ехэ гайхажа байба. 11 Тэрэ хүнэй Пётр Иоанн хоёрһоо һалан һандангүй ябахада, ехээр гайхалдаһан зон Соломоной бахананууд гэгдэдэг газарта гүйлдэжэ ерээд, тэдэнэрые тойрошобо. 12 Пётр тэдэниие обёороод хэлэбэ: – Израильшууд! Энээниие хараад яатараа гайхабат? Ѳѳһэдынгѳѳ хүсэ шадалаар, һүзэгѳѳрѳѳ энэ хүниие бидэнэй ябадаг болгоһон мэтэ таанад юундэ бидэниие иитэрээ шэртэнэбта? 13 Абраһам, Исаак, Яковай Бурхан, манай үбгэ эсэгэнэрэй Бурхан ѳѳрынгѳѳ зараса Иисусые алдаршуулаа. Таанад Иисуста урбаһан байнат, тэрэниие Пиладай сүлѳѳлэн табиха гэхэдэнь, таанад арсаһан байнат. 14 Бурханай хүнһѳѳ, үнэн сэдьхэлтэнһээ арсажа, харин алууршые табиит гэжэ таанад гуйһан байгаат. 15 Таанадай Амидарал бүтээгшые алабашье, Бурхан тэрэниие амидыруулаа юм. Бидэ тэдэ үйлэ хэрэгүүдэй гэршэнэр гээшэбди. 16 Таанадай һайн мэдэхэ, таниха дохолон хүниие Иисусай нэрэ алдарай хүсэн эдэгээгээ. Иимэ гайхалтай юумэн Иисусай нэрэ алдарта этигэһэнһээ болобо. Энэ хүн Иисуста этигэжэ, таанадай хараһаар байтар аргалагдаба. 17 Гэбэшье, аха дүүнэрни, таанадай, танай захирагшадай үйлэдэһэн юумые мэдэхэгүй байһан дээрэһээл тэрэ буруу ябадал хээт гэжэ би мэдэнэб. 18 Бурханай табисуурта зоболон эдлэхэ гэжэ Бурханай лүндэншэдэй үнинэй уридшалан хэлэһэниинь бүтэбэ даа. 19 Нүгэл шэбэлээ Бурханаар хүлисүүлхэ гэбэл, таанад нүгэл хэхэеэ болижо, Бурханда хандагты. 20 Тиигээ һаа, Дээдын Эзэн таанадта Нангин Һүлдын хүсэ шадал олгохо. Дээдын Эзэн таанадта заяагдаһан Бурханай табисуурта – Иисусые эльгээхэ. 21 Гэгээн лүндэншэдѳѳрѳѳ үни гэхэдэ дамжуулан найдуулһан ёһоороо Бурханай бүхы юумые шэнэлүүлтэр Христос тэнгэридэ оршожо байха ёһотой. 22 «Намайе эльгээһэндэл адляар Дээдын Эзэн Бурхантнай ѳѳһэдынтнай дундаһаа таанадта Лүндэншые эльгээхэ. Таанад тэрэнэй хэлэһэн үгэ бүхэниие дуулаха ёһотойт. 23 Тэрэ Лүндэншын үгэ дуулаагүй хүн арад зонһоо тусгаарлагдан һүнѳѳгдэхэ», – гэжэ Моисей хэлээ һэн. 24 Самуил, мүн тэрэнэй удаадахи олон лүндэншэд энэ үдэрнүүд тухай уридшалан айладхаһан юм. 25 Таанад лүндэншэдэй үри һадаһад мүн гээшэт, тиин танай үбгэ эсэгэнэрэй Бурхантай баталһан хэлсээндэ таанад баһа хабаатай болонот. «Шинии үри һадаһаар дамжан бүхы дэлхэйн арад зон үршѳѳл хайрада хүртэхэ», – гэжэ Бурхан Абраһамда хэлэһэн байна. 26 Хүн бүхэнииетнай муу муухай хэрэгүүдһээ зайсуулжа, үршѳѳл хайрадаа хүртѳѳхын тула Бурхан зарасаяа амидыруулаад, тэрэнээ анха түрүүн таанадта эльгээгээ юм.

Элшэнэрэй 4

1 Пётр Иоанн хоёрой иигэжэ хүн зонтой хѳѳрэлдэжэ байтар, тэдээндэ санаартан, Бурхан Һүмын харуулай дарга, үшѳѳ саддукейнэр хүрэжэ ерэбэд. 2 Тэдэ элшэнэрэй хүн зониие һургажа, Иисусай жэшээ дээрэ үхэһэн хүнүүдэй амидырха тухай айладхажа байхада, ехэ дураа гутаба. 3 Орой болошоод байһан хадань, тэдэ Пётр Иоанн хоёрые баряад, үглѳѳ болотор түрмэдэ хаагаа. 4 Тиигээшье һаань, элшэнэрые шагнаһан хүнүүдэй олониинь тэдээндэ этигэжэ, һүзэглэгшэдэй тоо ниитэдээ табан мянга шахуу хүн болобо. 5 Хойто үдэрынь иудейнүүдэй захирагшад, ахамадууд болон Хуули заадаг багшанар Иерусалимда сугларба. 6 Тэндэ ахамад санаарта Анна, Кайафа, Иоанн, Александр мүн олон тоото түрүү санаартанай түрэлхид байлсаба. 7 Тэдэнэр Пётр Иоанн хоёрые урдаа байлгажа: – Ямар хүсэ шадалаар, хэнэй нэрэ алдараар энэ хэрэг үйлэдэбэт? – гэжэ һураба. 8 Тиихэдэнь Пётр Нангин Һүлдѳѳр дүүрээд, тэдээндэ иигэжэ хэлэбэ: – Захирагшад, ахамадууд, аа! 9 Үбшэн хүндэ һайн юумэ хэһэнэймнай түлѳѳ, тэрэниие яажа аргалһан тухаймнай мүнѳѳдэр эндэ мүшхэбэ гүт? 10 Назаредэй Иисус Христосой нэрэ алдараар энэ хүн мүнѳѳ элүүр мэндэ болоод, урдатнай зогсожо байна гэжэ таанад булта, бүхы Израилиин хүн зон мэдэжэ байгты. Таанар Иисус Христосые хэрээһэндэ хадаһан байгаат, харин Бурхан тэрэниие амидыруулаа һэн. 11 Тэрэ болбол – «таанадай, барилгашадай голоһон шулууниинь аад, байрын түшэг тулгууринь болоо». 12 Ондоо нэгэшье хүн таниие абархагүй, бидэниие абаржа шадаха ондоо хүниие энэ дэлхэйдэ Бурхан үгѳѳгүй юм. 13 Зоригтой дорюун Пётр Иоанн хоёрые эрдэм номгүй юрын хүнүүд байна гэжэ ойлгоходоо, Зүблэлэй гэшүүд түрүүн ехээр гайхалсажа, һүүлээрнь Иисустай ябаһан хүнүүд байна гэжэ ажаглан тэмдэглэбэд. 14 Тэрэ хоёрой хажууда аргалһан хүнииень хараад, тэдэнэр хэлэхэ юумэеэ олобогүй. 15 Зүблэлэй гэшүүд элшэнэрые эндэһээ гарагты гэжэ захиран, хоорондоо зүблѳѳ зарлаба. 16 – Эдэ хүнүүдые бидэ яаха гээшэбибди? Иимэ гайхамшагта хэрэг эдэнэр бүтээгѳѳ гэжэ бүхы Иерусалимай хүн зон ойлгоо, тиимэһээ бидэ бүтээһэн хэрэгыень буруушаажа яашье шадахагүйбди. 17 Гэбэшье арад зоной дунда энэ бүхэн саашадаа тарахагүйн тула, Иисус тухай хүнүүдтэ дахин юумэ бү хэлэгты гэжэ тэдээндэ захирая, – гэлдэбэ. 18 Тэдэнэр Пётр Иоанн хоёрые дахин дуудажа асараад, Иисусай нэрэ алдараар юумэ бү хэлэгты, һургаал бү номногты гэжэ элшэнэртэ захирба. 19 Гэбэшье Пётр Иоанн хоёр: – Таанадай үгэ Бурханай үгэһѳѳ үлүү һайнаар дуулажа байгаа һаа, бидэ Бурханай урда зүб юумэ хэхэ гүбди? Ѳѳһэдѳѳ бодоод үзэгты даа. 20 Бидэ хараһан дуулаһан юумэн тухайгаа хѳѳрэнгүй байжа шадахагүйбди, – гэжэ харюусаба. 21 Занаһан зааһанайнгаа удаа зүблѳѳ зарлагшад элшэнэрые табиба. Болоһон үйлэ хэрэгэй түлѳѳ бүхы зоной Бурханиие алдаршуулжа байхадань, элшэнэрые хэһээжэ шадахагүй байһанаа Зүблэлэй гэшүүд ойлгоо. 22 Гайхамшаг аргаар эдэгэһэн тэрэ хүн дүшэ гаран наһатай болоод байгаа бшуу. 23 Сүлѳѳдэ гараад, Пётр Иоанн хоёр ѳѳһэдынхидтѳѳ ерэжэ, түрүү санаартанай болон ахамадуудай хэлэһые хѳѳрэжэ үгэбэд. 24 Хэлэһыень дуулахадаа, тэдэ булта шангаар Бурханда хандан зальбарба: «Дээдэ огторгой, газар дэлхэй, уһан далай мүн досоонь оршодог хамаг юумые Бүтээгшэ, Дээдын Эзэмнай, 25 Ши, Нангин Һүлдын ашаар, зарасаараа, манай үбгэ эсэгэ Давидаар дамжуулан хэлээш: Яагаад бусад арадууд үһѳѳрхѳѳб, Яагаад хүн зон дэмы юумэ һанаашалааб? 26 Газарай хаашуул, засаглагшад хоорондоо үгэсэлдэн хэлсэжэ, Дээдын Эзэнэй болон Бурханай табисууртын урдаһаа эсэргүүсэн бодобо. 27 Нээрээшье Ирод ба Понтий Пилат хоёр Израилиин арад зонтой болон бусад арадуудтай энэ хотодо үгэсэлдэн, шинии табисуурта, нангин Зарасын урдаһаа эбээ нэгэдхэбэ. 28 Шинии эрхэ засагаар, шинии хүсэлѳѳр урдань шиидэгдэһэн юумые тэдэнэр бэелүүлхэеэ хамтарба. 29 Дээдын Эзэн, эдэнэй заналта дуулаад, Үгыешни айлтагүйгѳѳр номнохо арга мүнѳѳ зарасанартаа олгыш даа. 30 Шинии нангин зараса Иисусай нэрэ алдараар хүнүүдые аршалан эдэгээжэ, гайхамшаг хэрэгүүдые болон тэмдэгүүдые үзүүлхымнай тула һүр хүсѳѳ харуулыш даа». 31 Иигэжэ зальбарһанайнь һүүлдэ сугларһан байрадань газар хүдэлжэ, тэдэнэр булта Нангин Һүлдѳѳр дүүрээд, Бурханай Үгэ айлтагүйгѳѳр номножо оробо. 32 Һүзэглэгшэд булта нэгэ һанал бодолтой байгаа. Тэдэнэй хэнииньшье хубита зѳѳри зѳѳшэеэ минии гэдэггүй һэн, харин байһан бүхы юумэеэ бэе бэетэйгээ хубаалсажа байдаг һэн. 33 Дээдын Эзэн Иисусай амидырһан тухай элшэнэрынь улам эршэтэйгээр гэршэлжэ байба, тиин Бурхан тэдэниие үршѳѳл хайрадаа элбэг дэлбэгээр хүртѳѳжэ байба. 34 Тэдэнэй дунда юумээр дуталдаһан хүнүүд үгы һэн. Гэр байратай, газартай зон зѳѳри зѳѳшэеэ худалдажа, ороһон олзоёо элшэнэртэ асаржа үгэдэг һэн. Тиин элшэнэр тэрэ мүнгыень юумээр дуталдаһан хүнүүдтэ хубаажа үгэдэг бэлэй. 36 Жэшээлхэдэ, элшэнэрэй дунда Варнава гэһэн алдартай («һанаа амаруулагша» гэжэ оршуулагдана), Кипрһээ уг гарбалтай Иосиф гэдэг левит хүн, 37 ѳѳрынгѳѳ таряалан газарые худалдаад, мүнгыень элшэнэртэ асаржа үгѳѳ һэн.

Элшэнэрэй 5

1 Анания гэжэ нэрэтэй нэгэ хүн Сапфира һамгатаяа хоюулан таряалан газараа худалдаад, 2 хоорондоо зүбшэжэ, олзынгоо нэгэ хубииень ѳѳртѳѳ орхёод, үлэһыень элшэнэртэ асаржа үгэбэ. 3 Пётр: – Анания, таряалан газараа худалдаад, олоһон олзынгоо хубиие юундэ нюужа, Нангин Һүлдэдэ худалаар хэлээбши? – гэбэ. – Иихэдээ яатараа Сатана шинии зүрхые эзэлээ юм? 4 Худалдахыншни урда тээ тэрэ таряалан газар шинии байгаа бэшэ гү? Тэрэ газараа худалдаһанайшье һүүлдэ мүнгэниинь баһа шинии мэдэлдэ байгаа бэшэ гү? Тиигэһэн хойно яагаад иимэ юумэ хэхэ гэһэн бодол ѳѳрынгѳѳ сэдьхэлдэ түрүүлбэш? Ши хүнүүдтэ худал юумэ хэлээ бэшэ, харин Бурханда худал юумэ хэлээ гээшэш. 5 Эдэ үгэнүүдые дуулахадаа Анания амяа табин унаба. Болоһон ушар тухай дуулаһан хүнүүд бултадаа аргагүй ехээр айн һүрдэбэ. 6 Һүзэглэгшэдэй залуушуул ерэжэ, тэрэ үхэһэн хүниие бүдѳѳр орёогоод, газаашань гаргажа хүдѳѳлүүлбэ. 7 Юунэйшье болоһые мэдээгүй тэрэ хүнэй һамганиинь гурбан шахуу сагай үнгэрһэн хойно орожо ерээ. 8 Тиин Пётр тэрээнһээ: – Хэлыш даа, таанад таряалан газараа тэды мүнгѳѳр худалдаа гүт? – гэжэ һураба. – Тиимэ, тэды мүнгѳѳр, – гэжэ тэрэ эхэнэр харюусаба. 9 – Дээдын Эзэнэй Һүлдые та хоёр яагаад туршаха гэбэт? Нүхэрыешни хүдѳѳлүүлһэн хүнүүд үүдэндэ дүтэлнэ, тэдэ шамайешье абажа гаргаха, – гэжэ Пётр тэрэ эхэнэртэ хэлэбэ. 10 Тэрэ эхэнэрынь удангүй хүлдэнь унажа, амяа табиба. Газааһаа ороһон залуу һүзэглэгшэд тэрэнэй наһа бараһые хараад, гэрһээ гаргаад, нүхэрэйнь хажууда хүдѳѳлүүлбэ. 11 Һүзэглэгшэдэй бүлгэмэйхин бултадаа, мүн энээн тухай дуулаһан бүхы хүнүүд аргагүй ехээр айн һүрдэбэ. 12 Элшэнэрэй гараар хүн зоной дунда олон гайхамшагта үзэгдэлнүүд болон дүлгэ тэмдэгүүд бүтээгдэдэг байгаа. Һүзэглэгшэд булта Соломоной бахананууд гэгдэг хушалтатай газарта һаналаа нэгэдүүлэн суглардаг һэн. 13 Бусад зон тэдэнээр нэгэдэхэеэ зүрхэлдэггүй байбашье, һүзэглэгшэдые ехэтэ хүндэлдэг һэн. 14 Бүри олон эхэнэрнүүд, эрэшүүл Дээдын Эзэндэ этигэжэ, һүзэглэгшэдэй тоо олошоржол байба ха. 15 Үнгэржэ ябаһан Пётрой һүүдэрэйньшье үбшэн хүн дээрэ тудахынь тула үбшэнтэниие дэбисхэртэйнь газаашань гаргажа табидаг байгаа. 16 Иерусалимай оршон тойронхи хотонуудһаа хүн зон олоороо үбшэн хүнүүдые, ада шүдхэртэ барюулһан зониие хүтэлжэ асардаг бэлэй. Тиин тэдэнь булта аргалуулан эдэгэшэдэг байгаа. 17 Тиихэдэнь ахамад санаарта, мүн тэрээндэ хамаатай саддукей бүлэгэй хүнүүд хоро шараяа бусалаад, 18 элшэнэрые барижа, хотын түрмэдэ хааба. 19 Гэбэшье Дээдын Эзэнэй Эльгээмэл һүниндѳѳ түрмын үүдэ нээжэ, элшэнэрые гаргаа бэлэй. Тиихэдээ тэрэ Эльгээмэл: 20 – Ябагты, Бурхан Һүмэ соо орожо, шэнэ Амидарал тухай бултыень хүн зондо хѳѳрэжэ үгэгты, – гэжэ хэлэбэ. 21 Элшэнэр тэрэнэй үгэ дуулажа, эртэ үглѳѳгүүр Һүмэ соо ороод, хүн зониие һурган номнобо. Ахамад санаарта ѳѳрынгѳѳ хүнүүдтэй ерээд, Зүблэлэй гэшүүдые болон Израилиин зоной бүхы ахамадуудые суглуулаад, элшэнэрые түрмэһѳѳ абаад ерэхыень хүнүүдые эльгээбэ ха. 22 Теэд албатан түрмэдэ ороод, хэнииешье олобогүй. Бусажа ерээд, тэдэ: 23 – Бидэнэй ошоходо түрмын үүдэн бүхѳѳр шэбхэгдээтэй, хаалгын хажууда харуул табигданхай байгаа. Гэбэшье хаалга нээжэ ороходомнай досоонь хэншье үгы байгаа, – гэжэ мэдүүлбэ. 24 Эдэ үгэнүүдые дуулаһан Бурхан Һүмын харуулай дарга болон түрүү санаартад юун болоһые ойлгожо ядан, гайхалдан гэлылдэбэд. 25 Тэрэ үедэ хэншьеб орожо: – Шагныт ээ, таанадай түрмэдэ хааһан хүнүүд мүнѳѳ Бурхан Һүмэ дотор хүн зониие һурган номножо байна, – гэбэ. 26 Тиихэдэнь Бурхан Һүмын харуулай дарга албатанаараа суг ошожо, арад зондо шулуудуулхаһаа айжа байгаад, хүсэ шадал хэрэглэнгүйгѳѳр элшэнэрые абажа ерэбэ. 27 Тэдэ элшэнэрые Зүблэлэй гэшүүдэй урда асаржа байлгаба. Ахамад санаарта тэдэнһээ: 28 – Иисусай нэрэ алдараар һурган номнохыетнай бидэ хорёо бэшэ һэн гүбди? Харин таанад ѳѳһэдынгѳѳ һургаалые бүхы Иерусалимаар номноод, үшѳѳ Иисусай адхарһан шуһые манһаа нэхэхэ һанаатай байна гүт? – гэжэ һураба. 29 – Бидэ анха түрүүн хүнүүдэй бэшэ, харин Бурханай үгэ дуулаха ёһотойбди! 30 Таанадай модон хэрээһэндэ хадажа саазалһан Иисусые манай үбгэ эсэгэнэрэй Бурхан амидыруулаа юм. 31 Израилиин хүн зоной нүгэл хэхэеэ болижо, нүгэлѳѳ хүлисүүлхын тула Бурхан тэрэниие ѳѳрынгѳѳ баруун талада Ударидагша болон Абарагша болгон һуулгаа. 32 Бидэнэр ѳѳһэдѳѳшье, Нангин Һүлдэшье эдэ бүхэнэй гэршэнэрбди. Бурхан үгыень дууладаг хүн бүхэндэ Нангин Һүлдые үгэдэг юм, – гэжэ Пётр болон бусад элшэнэр харюусаба. 33 Зүблэлэй гэшүүд хэлэһыень дуулахадаа хиирэн гааража, элшэнэрые алаха гэбэ. 34 Тиихэдэ хүн зоной дунда ехэ хүндэтэй Хуули заадаг багша, Гамалиил гэжэ нэрэтэй фарисей хүн, Зүблэлэй гэшүүдэй урда зогсобо. Тэрэ элшэнэрые ойро зуура гаргахыень захирба, 35 тиигээд Зүблэлэй гэшүүдтэ хандаба: – Израильшууд! Эдэ хүнүүдтэй юу хэхэ байһанаа түрүүн һайн бодожо үзэгты. 36 Һаяар Февда гэжэ нэрэтэй нэгэ хүн тодороод, ѳѳрыгѳѳ агууехэ хүнби гэжэ нэрлэхэдэнь, тэрэниие дүрбэн зуугаад хүн дахаа бэлэй. Гэбэшье тэрэнэй алуулхада, дахалдагшадынь булта зугадан таража, юуншье үлѳѳгүй һэн. 37 Һүүлдэнь, хүн зоной тоо бүридхэжэ байха үедэ, Галилейн Иуда бии боложо, ѳѳрынгѳѳ хойноһоо нилээд олон хүниие дахуулаа бэлэй. Тэрэнэй алуулхада, дахалдагшадынь булта таража хосороо һэн. 38 Тиимэһээ мүнѳѳ би эдэ уладые орхигты гэжэ хэлэхэ байнаб! Эдэниие табигты! Хэрбээ тэдэнэй зорилго, үйлэ хэрэгынь хүнһѳѳ эхитэй юм болбол, тэрэнь хосорон һалаха. 39 Хэрбээ энэ зорилго, үйлэ хэрэгынь Бурханһаа байбал, таанад эдэ хүнүүдые зогсоожо шадахагүйт, харин Бурханай урдаһаа эсэргүүсэн тэмсэгшэд болохот! Зүблэлэй гэшүүд тэрэнэй үгые дуулаба. 40 Тиигээд элшэнэрые дуудажа оруулаад, ташуурдаад, Иисусай нэрэ алдараар номнохыень хорёод табиба. 41 Иисусай нэрэ алдарай түлѳѳ иигэжэ доромжолуулан зобохонь зохистой гэжэ тоолоһон элшэнэр баяртайгаар Зүблэлэй суглаанһаа гаража ошобод. 42 Үдэр бүхэн Бурхан Һүмэдэ гү, али айлуудаар ябажа тэдэнэр Иисус Христос тухай Һайн Мэдээсэлые номнодог байгаа.

Элшэнэрэй 6

1 Шабинарай тоо олошорон нэмэгдэхэ тэрэ үдэрнүүдтэ грек хэлэтэй еврейнүүд нютагайнгаа еврейнүүдтэ гэмэрэлдэбэ, юундэб гэхэдэ, үдэр бүхэн хубаагдадаг эдеэ хоол тэдэнэй бэлбэһэн эхэнэрнүүдтэ хүртэдэггүй байгаа. 2 Тиихэдэ арбан хоёр элшэнэр бүхы шабинараа суглуулжа хэлэбэ: – Бурханай үгэ номнохоёо мартажа, эдеэ хоолой, алта мүнгэнэй асуудалнуудые шиидхэжэ байбалнай зохихогүй юм. 3 Аха дүүнэр, Нангин Һүлдѳѳр дүүрэһэн, сэсэн ухаатай долоон эрэшүүлые ѳѳһэдынгѳѳ дундаһаа шэлэжэ абагты. Тиихэдэтнай бидэ энэ хэрэгые тэдэндэ даалгахабди, 4 харин ѳѳһэдѳѳ Бурханай үгэ номножо, зальбаран амидаржа байхабди. 5 Энэ дурадхалые бүхы һүзэглэгшэд дэмжэжэ, этигэлтэй, Нангин Һүлдѳѳр дүүрэһэн Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармениие, ондоо яһатануудай дундаһаа һүзэглэһэн Антиохой Николайе шэлэжэ абабад. 6 Тиигээд тэдэниие элшэнэрэй урда байлгахадань, элшэнэр зальбаржа, тэдэниие гараараа адислаба. 7 Бурханай үгэ хаа хаанагүй дэлгэрэн таража, Иерусалимда шабинарай тоо ехэ олошоржо байгаа. Тиихэдэ санаартанай дундаһаашье олон хүн этигэжэ байгаа бэлэй. 8 Бурханай үршѳѳл, хүсэ шадалда хүртэһэн Стефан арад зоной дунда гайхамшагта үзэгдэлнүүдые, дүлгэ тэмдэгүүдые бүтээжэ байгаа. 9 «Сүлѳѳлэгшэд» гэгдэдэг мүргэлэй гэрэй Киреней, Александрийһаа уг гарбалтай хүнүүд, баһа Килики, Асиһаа уг гарбалтай хүнүүд Стефантай арсалдажа оробод. 10 Гэбэшье Нангин Һүлдын болон сэсэн ухаанай хүсѳѳр Стефанай хэлэжэ байһан юумые буруушааха тэдэ аргагүй байгаа. 11 «Моисейе, Бурханиие доромжолһон үгэнүүдые Стефанай хэлэжэ байхые дуулаа һэмди», – гэжэ хэлэхыень хэдэн хүнүүдые тэдэ доохонуур тухирба. 12 Тиигэжэ тэдэ ахамадууд, Хуули заадаг багшанар олон хүнүүдые тэрээндэ эсэргүү һанаатай болгобо. Һүүлдэ тэдэ Стефанда добтолжо, тэрэниие баряад, Зүблэлэй гэшүүдтэ асарба. 13 Тиигээд худал хуурмаг гэршэнэрые гаргажа: – Энэ хүн манай гэгээн Һүмэ, Хуулиие үргэлжэ муудхажа байдаг. 14 Назаредэй Иисус манай Һүмэ һандаргажа, Моисейн бидэндэ дамжуулжа үгэһэн бүхы ёһо гурим хубилгаха гэжэ байхыень бидэ ѳѳһэдѳѳ дуулаа һэмди, – гэжэ хэлүүлбэ. 15 Зүблэлэй гэшүүдэй анхаралтайгаар Стефаниие шэртэхэдэнь, тэрэнэй шарай Бурханай Эльгээмэлэй шарайдал адляар үзэгдэбэ.

Элшэнэрэй 7

1 – Энэ үнэхѳѳрѳѳ тиимэ гү? – гэжэ ахамад санаарта Стефанһаа һураба. 2 – Аха дүүнэрни, үбгэ эсэгэнэрни, намайе шагнагты! Манай үбгэн эсэгэ Абраһамай Харан хото нүүхын урда тээ, Месопотамида байхадань, алдарта Бурхан тэрээндэ ерэжэ, 3 «Энэ орон нютагаа, түрэлхидѳѳ орхижо, минии зааһан газар нютаг ошо» гэжэ хэлээ һэн. 4 Тиихэдэнь тэрэ Халдейн орон нютагһаа гаража, Харанда нютагжаа. Эсэгынь наһа бараһан хойно Бурхан тэрэниие таанадай мүнѳѳ ажаһуудаг газар дайда руу нүүлгэһэн байна. 5 Гэбэшье тэрэ газар нютаг, тэрэ газар нютагай алхамшье газар эзэмдэжэ байхаарнь Бурхан Абраһамда үгѳѳгүй юм. Гэхэтэй сасуу тэрэ газар үгэхэб, удаань тэрэнэй, үри һадаһадайнь мэдэлдэ тэрэ газар орохо гэжэ Бурхан найдуулһан байгаа. Абраһамай үхибүүдгүй байха үедэ Бурхан тэрэниие тиигэжэ найдуулһан байна. 6 «Шинии үри һадаһад хариин газарта нүүхэ, тэдэниие барлагууд болгоод, дүрбэн зуугаад жэлэй туршада дарлажа байха. 7 Гэбэшье тэдэниие дарлажа байһан яһатаниие би хэһээхэб», – гэжэ Бурхан хэлээ юм. «Һүүлдэ тэрэ газарһаа гараад, энэ газарта ерээд, намда мүргэжэ байха», – гэжэ Бурхан баһа хэлээ юм. 8 Абраһамтай хэлсэһэнэй баталан, Бурхан бэлгээ отолуулха заншал тогтообо. Абраһам Исаак хүбүүтэй болоходоо, наймадахи үдэртэнь тэрэнэйнгээ бэлгэ отолуулаа, Исаак Яковай бэлгэ отолуулаа, тиин Яков манай арбан хоёр үбгэ эсэгэнэрые отолуулһан байна. 9 Үбгэ эсэгэнэрнай Иосифто атаархажа, тэрэниие барлаг болгон Египедтэ худалдаһан байгаа. Гэбэшье Бурхан тэрэниие орхёогүй, 10 ямаршье гай аюулһаа абардаг байгаа. Тиигээд тэрээндэ сэсэн ухаа үршѳѳжэ, Египедэй хаанда һайшаалгаа. Тиимэһээ хаан Иосифые Египедэй болон бүхы хаанай ордоной эрхилэгшээр табяа һэн. 11 Тэрэ үедэ Египет, Ханаан оронуудта ехэ гай зоболон асарһан үлэн хооһон байдал тохёолдобо. Манай үбгэ эсэгэнэртэшье эдихэ юумэ олдохоёо болёод байгаа. 12 Египедтэ талха таряа байна гэжэ дуулахадаа, Яков манай үбгэ эсэгэнэрые тиишэнь түрүүшынхиеэ эльгээгээ һэн. 13 Хоёрдохиёо ерэхэдэнь, Иосиф аха дүүнэртээ ѳѳр тухайгаа сэхыень хэлээ, фараоншье тэрэнэй гэр бүлэ тухай мэдээ. 14 Тиигээд Иосиф Яков эсэгэеэ, далан табан хүнһѳѳ бүридэһэн гэр бүлэеэ уриһан захяа эльгээбэ. 15 Урилга абаһан Яков Египет руу нүүгээ һэн. Тэндэ тэрэ ѳѳрѳѳшье, манай үбгэ эсэгэнэршье наһа бараһан байна. 16 Тэдэнэй шарилые Абраһамай мүнгѳѳр Емморой хүбүүдһээ Сихемдэ худалдажа абаһан агы нүхэн соо хүдѳѳлүүлээ бэлэй. 17 Бурханай Абраһамда найдуулһан үгын хүсэлдэхэ сагай ойртожо байхада, манай яһатан Египедтэ тэнжэжэ, хүн зонойнь тоо олошоржо байгаа. 18 Тиимэ байдал Иосифые мэдэхэгүй ондоо хаанай Египедэй хаан шэрээдэ һуутар үргэлжэлжэ байгаа. 19 Тэрэ хаан манай арад зониие мэхэлдэг, шэрүүнээр дарладаг, үбгэ эсэгэнэрыемнай нарай үхибүүдээ гэрһээн гаргажа хаяхыень бааладаг һэн, тиин хаягдаһан үхибүүд үхэжэ хосордог һэн. 20 Тэрэ үедэ сэбэр гоё Моисей хүбүүн түрѳѳ һэн. Гурбан һара хүрэтэрнь тэрэниие эсэгынь гэртэ тэнжүүлээ. 21 Моисейе гэрһээн гаргажа орхиходонь, тэрэниие фараоной басаган үргэжэ абаад, ѳѳрынгѳѳ хүбүүндэл хүмүүжүүлээ. 22 Моисей Египедэй эрдэм ухааниие бүгэдыень шудалжа, уран һайханаар үгэ хэлэдэг, шадамар бэрхэ ажалша хүн болоо һэн. 23 Моисей дүшэ хүрѳѳд байхадаа, аха дүүнэрээ, Израилиин хүбүүдые харахаяа һанаба. 24 Нэгэтэ египет хүнэй еврей хүниие доромжолон сохижо байхые хараад, тэрэ оролсожо, египет хүниие хэһээн алаба. 25 Бурхан тэрэнэй гараар еврейнүүдтэ абарал үгэнэ гэжэ аха дүүнэрынь ойлгохо бэзэ гээд Моисей найдаһан байгаа. Зүгѳѳр тэдэнь ойлгобогүй. 26 Хойто үдэрынь хоёр еврейнүүдэй ѳѳһэд хоорондоо хэрэлдэжэ байхые тэрэ хараад, тэдэниие эбтэй болгохо һанаатайгаар: «Үгы, шагныт, таанад аха дүүнэр ха юмта! Юундэ бэе бэедээ муугаар хандана гээшэбта?», – гэбэ. 27 Гэбэшье нэгэ шуһанайнгаа хүниие сохижо байһан нүгѳѳдэн хэрүүлхэн, Моисейе түлхеэд: «Хэн шамайе манай дээрэ ноён болгоо юм, зарга шиидхэгшээр табяа юм? 28 Үсэгэлдэр египет хүниие алаһандаал адли намайе алахаяа һанаа гүш?» – гэжэ хэлэбэ. 29 Моисей хэлэһыень дуулахадаа орон нютагһаа зугадажа, Мидидэ нютагжаба. Тэндээ хоёр хүбүүтэй болоо һэн. 30 Дүшэн жэлэй үнгэрһэн хойно Синай хадын хаяада оршодог губида шатажа байһан үүргэнын гал соо Бурханай Эльгээмэл Моисейдэ ерэбэ. 31 Иимэ юумэ хараад, Моисей ехээр гайхан, лаб харахаяа тэрээндэ дүтэлхэдэнь, Дээдын Эзэнэй абяан дуулдаба: 32 «Би шинии үбгэ эсэгэнэрэй, Абраһамай, Исаагай, Яковай Бурханби». Моисей айн шэшэржэ, тэрээн тээшэ харахаяашье зүрхэлбэгүй. 33 Дээдын Эзэн тэрээндэ: «Шинии зогсожо байһан газар арюун нангин газар гээшэ. Тиимэһээ ши гуталаа тайла. 34 Арад зонойнгоо Египедтэ ехээр тулижа зобожо байхые би харааб, тэдэнэй гэнэн ёолохые дуулааб, тиимэһээ тэдэниие аршалан сүлѳѳлхын тула газар дэлхэйдэ буужа ерээб. Мүнѳѳ ши яба, би шамайе Египет эльгээнэб», – гэжэ хэлэбэ. 35 «Хэн шамайе манай дээрэ ноён болгоо юм, зарга шиидхэгшээр табяа юм?» гэжэ еврейнүүдтэ буруушаалгаһан эгээл тэрэ Моисейе Бурхан ударидагшаар болон абарагшаар томилон эльгээгээ юм. Шатажа байһан үүргэнын галда бии болоһон Бурханай Эльгээмэлэй гараар Бурхан тиимэ юумэ хээ. 36 Египедэй газар нютагаар, Улаан далайн шадар, мүн сүл губяар дүшэн жэлэй туршада ябахадаа, тэрэ гайхамшагта хэрэгүүдые бүтээн, юрэ бусын дүлгэ тэмдэгүүдые харуулан, хүн зониие Египедһээ гаргаа бэлэй. 37 Эгээл тэрэ Моисей израильшуудта: «Бурхан намайе эльгээһэндээл адляар таанадай аха дүүнэрэй дундаһаа таанадта Лүндэншые шэлэн эльгээхэ», – гэжэ хэлээ бэлэй. 38 Эгээл тэрэ Моисей израилиин арад зонтой сүл губида хамта байжа, ѳѳртэйнь болон манай үбгэ эсэгэнэртэй Синай хада дээрэ хѳѳрэлдэһэн Бурханай Эльгээмэлтэй уулзажа, амиды үгэнүүдые хүлеэн абаад, бидэндэ дамжуулан үгѳѳ бэлэй. 39 Гэбэшье манай үбгэ эсэгэнэр тэрэнэй үгэ дуулаха дурагүй байгаа. Тэдэнэр Моисейе буруушаажа, Египет руугаа бусахые хүсэжэ байгаа. 40 «Бидэниие дахуулжа ябаха бурхадые бүтээжэ үгыш даа. Бидэниие Египедһээ гаргаһан Моисейтэй юунэй тохёолдоһые бидэ мэдэнэгүйбди», – гэжэ тэдэнэр Аарондо хэлэбэд. 41 Тиигээд тэдэнэр бухын дүрсэтэй онгон хээд, тэрээндээ үргэл үргэжэ, гараараа бүтээһэн юумэеэ хүндэлэн, найр зугаа найрлаба. 42 Тиихэдэнь Бурхан тэдэниие буруу хаража, лүндэншэдэй номууд соо бэшэгдэһэн ёһоор огторгойн одо мүшэдтэ мүргэхэдэнь һаалта хээгүй: «Израилиин арад зон! Дүшэн жэлэй туршада сүл губида байхадаа, Таанад амитадые гаргаад, намда үргэл тахижа байгаа гүт? 43 Молохой Майханиие болон Рефан-одон бурханиие Бэедээ абажа ябаа бэшэ гүт? Тэдэтнай таанадай мүргэжэ байһан онгонууд бэшэ гү? Тиимэһээ би таанадые Вавилонһоо сааша сүлэн ябуулхаб». 44 Сүл губида ябаһан манай үбгэ эсэгэнэр Гэршэлгын майхантай байгаа. Тэрэ майханиие Бурханай хэ гэхэдэ, Моисей харуулһан маягаарнь хэһэн байна. 45 Навинай Иисусай хүтэлбэри доро манай үбгэ эсэгэнэр энэ майханиие Бурханай намнажа гаргаһан ондоо үндэһэ яһатанай газар дайдада асараа бэлэй. Энэ майхан Давид хаанай үдэрнүүд хүрэтэр тэрэл газартаа байгаа. 46 Бурхан Давидта дуратай һэн. Давид Яковай Бурханда мүргэлэй гэр бариха зүбшѳѳл Бурханһаа һураба. 47 Гэбэшье тэрэ Бурханай гэр Соломон баряа юм. 48 Теэд хүнүүдэй бариһан гэртэ Дээдын Бурхан ажаһуудаггүй. Лүндэншэ энээн тухай иигэжэ хэлэнэ: 49 «Огторгой тэнгэри – минии хаан шэрээ, Газар дайда – хүлэймни гэшхэхэ түшэг тулгуури мүн, Ямар гэр таанад намда барихабта, Минии амарха газар хаана байнаб гэжэ Дээдын Эзэн һураба. 50 Эдэ бүгэдые би ѳѳрѳѳ бүтээгээ бэшэ гүб?» 51 Бурханай һургаал дуулаха дурагүй, мэдэлдэнь байдаггүй зүрюу зон! Таанад ѳѳһэдынгѳѳ үбгэ эсэгэнэртэл адли Нангин Һүлдэдэ ходо эсэргүүсэнэт. 52 Танай үбгэ эсэгэнэртнай лүндэншэдэй хэниие хашан мүрдѳѳгүйб? Үнэн сэдьхэлтэнэй ерэхэ тухай урда айладхаһан хүнүүдые тэдэ алаа, харин таанад мүнѳѳ тэрэ Үнэн сэдьхэлтэндэ урбажа, тэрэниие алабат. 53 Бурханай Эльгээмэлнүүдээр дамжуулан таанадта үгтэһэн Хуули абаһан аад, тэрэнииень сахибагүйт. 54 Эдэ бүхэниие дуулахадаа Зүблэлэй гэшүүд хоро шараяа бусалжа, шүдѳѳ хабиралдан байбад. 55 Харин Нангин Һүлдѳѳр дүүрэһэн Стефан огторгой ѳѳдэ шэртэхэдээ, Бурханай алдар, Бурханай баруун талада Иисусай байхыень хараба. 56 – Харагты! Огторгой нээгдэбэ. Бурханай баруун талада Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй зогсожо байхые би мүнѳѳ харанаб! – гэжэ Стефан хэлэбэ. 57 Оог хашхараа табин, шэхэеэ бүтүүлжэ, тэдэ булта Стефанда добтолбо, 58 тэрэниие хотоһоо гаргаад, шулуудаба. Гэршэнэр ѳѳһэдынгѳѳ субые тайлаад, Саул гэжэ нэрэтэй хүбүүнэй хүлдэнь орхибо. 59 Стефаниие шулуугаар шэдэжэ байхадань: – Дээдын Эзэн Иисус, һүлдыемни абыш даа! – гэжэ тэрэ гуйба. 60 Тэрэ үбдэг дээрээ һэхэрэн һуугаад: – Дээдын Эзэн, эдэнэй энэ нүгэлыень хүлисыш даа, – гэжэ шангаар хашхарба. Иигэжэ хэлээд, Стефан наһа бараа.

Элшэнэрэй 8

1 Стефаниие алаһан хэрэг Саулда ехэ һайшаагдаба. Энэ үдэрһѳѳ хойшо Иерусалимда һүзэглэгшэдые ехэтэ хашан мүрдэжэ захалба. Тиимэһээ элшэнэр лэ хотодо үлѳѳд, бусад һүзэглэгшэд булта Иудейн ба Самариин нютагуудаар тараба. 2 Бурханда һүзэглэдэг зарим зон Стефаниие хүдѳѳлүүлхэдээ шаналан уйлажа байба. 3 Харин Саул һүзэглэгшэдэй бүлгэмые һандаргажа, гэрһээ гэртэ сүмэрэн орожо, эрэшүүл, эхэнэрнүүдые шэрэн гаргажа, түрмэ шорондо хаадаг байгаа. 4 Тэрьедэһэн хүнүүд бүхы ороноор таража, Һайн Мэдээсэл номножо байба. 5 Филипп Самариин нэгэ хото ороод, тэндэ Бурханай табисуурта тухай номнобо. 6 Сугларһан олон зон Филиппэй хэлэһэн үгэнүүдые анхаралтайгаар шагнажа, бүтээһэн гайхамшагта үйлэ хэрэгүүдыень хаража байба. 7 Олон ада шүдхэрнүүдынь оог хашхараа табин гаража, олон саа үбшэнтэн болон дохолон хүнүүд эдэгэһэн байна. 8 Тиимэһээ тэрэ хотодо ехэ баяр тудаа. 9 Тэрэ хотодо эльбэ шэдиеэ харуулжа, бүхы самариин хүн зониие гайхуулдаг Симон гэжэ нэрэтэй хүн ажаһуугаа. Тэрэ ѳѳрыгѳѳ агууехэб гэдэг, 10 тиин зон ехэ багагүй тэрэниие анхаран, «энэмнай Агууехэ гэгдэдэг Бурханай хүсэн», – гэжэ хѳѳрэлдэгшэ һэн. 11 Симон олон жэлэй туршада эльбэ шэдеэрээ зониие тон ехээр гайхуулжа байһан тула тэрэниие хүнүүд анхаралтайгаар шагнадаг һэн. 12 Гэбэшье тэдэ хүнүүд Бурханай хаан орон болон Иисус Христосой нэрэ алдар тухай айладхаһан Филипптэ этигээд, эхэнэрнүүдтэйгээ, эрэшүүлтэйгээ булта уһаар арюудхуулһан байна. 13 Симоншье ѳѳрѳѳ этигээд, уһаар арюудхуулһан байгаа. Филиппэй хойноһоо тэрэ хаа хаанагүй дахажа, тэрэнэй бүтээжэ байһан гайхамшагта үйлэ хэрэгүүдыень, дүлгэ тэмдэгүүдыень харахадаа ехэтэ гайхадаг һэн. 14 Самариин хүн зон Бурханай үгэ угтан абаа гэжэ Иерусалимда байһан элшэнэр дуулахадаа, Пётр Иоанн хоёрые тэдээндэ эльгээбэ. 15 Тэдэ хоёр Самари хүрэжэ ерээд, Нангин Һүлдэ эдэ зондо үгтэһэй гэжэ тэдэнэй түлѳѳ зальбарба. 16 Юуб гэхэдэ, тэдэнэй хэндэшье үшѳѳ Нангин Һүлдэ үгтѳѳгүй, тэдэ зон Дээдын Эзэн Иисусай нэрэ алдараар миин лэ уһаар арюудхуулһан байгаа. 17 Пётр Иоанн хоёрой тэдэниие гараараа адислахадань, тэдэнь Нангин Һүлдые тогтоон абаба. 18 Элшэнэрэй гараараа хүрэхэдэнь, Нангин Һүлдын үгтэжэ байхые Симон харахадаа, элшэнэртэ мүнгэ асаржа: 19 – Минии гараараа хүрэһэн хүн бүхэн Нангин Һүлдые тогтоон абажа байхын тула намда баһа иимэ хүсэ шэди олгожо хайрлыт даа, – гэжэ гуйба. 20 – Ши мүнгэтэйгѳѳ суг хосоро! Бурханай үршѳѳһэн бэлэгые мүнгѳѳр худалдаад абахаяа һанаа гүш? – гэбэ Пётр. – 21 Манай хэрэгтэ ши хубишье, эрхэшье үгыш, юундэб гэхэдэ, шинии зүрхэ сэдьхэлшни Бурханай урда сэбэр бэшэ бшуу. 22 Иимэ нүгэл хэхэеэ болижо, энэ һанал бодолыешни хүлисэхыень Дээдын Эзэниие гуй. 23 Атаа жүтѳѳндэ, нүгэл шэбэлдэ баригданхай байхыешни би харанаб. 24 Тиихэдэ Симон: – Хэлэһэн бүхы юумэншни намтай ушархагүйн тула ши минии түлѳѳ Дээдын Эзэндэ зальбарыш даа, – гэжэ Пётрые гуйба. 25 Һургаал номнолоо гэршэлэлгэнүүдээрээ баталан, Дээдын Эзэнэй үгые айладхан, элшэнэр Иерусалимаа бусаба. Замдаа тэдэ Самариин олохон тосхон нютагуудаар ябажа, хүн зондо Һайн Мэдээсэл дуулгаба. 26 Бурханай Эльгээмэл Филипптэ: – Бодоод, урагшаа яба. Иерусалимһаа Гааза ошоһон эзэгүй харгы дээрэ гара, – гэбэ. 27 Филипп түхеэрээд гараба. Энэ үедэ эфиопой кандагай (али хатанай) түшэмэл, хатанай бүхы баялиг зѳѳриие сахигша, ордондо албалагша эфиоп хүнтэй тэрэ ушарба. Энэ хүн Иерусалимда мүргэл хээд, 28 мүнѳѳ ута тэргэ дээрээ һуугаад, лүндэншэ Исайягай бэшэһые уншан, гэртээ бусажа ябаа. 29 Нангин Һүлдэ Филипптэ: – Тэргэдэ дүтэлѳѳд, хажуудань яба, – гэжэ хэлэбэ. 30 Тиигээд Филипп тэргэ тээшэ гүйжэ ошоод, тэндэ һууһан хүнэй лүндэншэ Исайягай ном уншажа байхыень дуулаба. – Уншажа байһан юумэеэ ши ойлгоно гүш? – гэжэ Филипп тэрээнһээ һураба. 31 – Нэгэшье хүнэй намда тайлбарилжа үгэнгүй байхада, би хаанаһаа ойлгохобиб? – гэжэ тэрэнь харюусаба. Тиигээд Филиппые тэргэ дээрэ гаража, зэргэлээд һуухыень тэрэ эфиоп уриба. 32 Тэрэнэй уншажа байһан номой хэһэг иимэ: «Гаргахаяа хүтэлжэ ябаһан хониндол тэрэниие дахуулжа ябаа, Хайшалжа байһан хүнэй урда дуугүй хурьган шэнги тэрэ абяагүй байгаа. 33 Зүб зарга сүүд хэхэ эрхэ олгонгүй Тэрэниие доромжолбо. Теэд тэрэнэй үри ашанар тухай хэн хэлэхэ юм? Газар дэлхэй дээрэ тэрэнэй ами наһан таһалуулагдаһан байна ха юм». 34 – Хэлыш даа намда, энэ хэн тухай лүндэншэ хэлэнэ гээшэб, ѳѳр тухайгаа гү, али ондоо хүн тухай гү? – гэжэ түшэмэл Филиппһээ һураба. 35 Филипп Нангин Бэшэгэй энэ хэһэгые түрүүн тайлбарилаад, һүүлдэнь Иисус тухай Һайн Мэдээсэл бултыень тэрээндэ дуулгаба. 36 Замаа үргэлжэлүүлһээр тэдэнэр уһатай газарта хүрэжэ ерэбэд. – Энэ уһан байнал. Уһаар арюудхуулхадамни намда юун һаалта болоноб? – гэбэ түшэмэл. 37 – Хэрбээ үнэн зүрхэнһѳѳ этигэбэлшни, уһаар арюудхажа болохо, – гэжэ Филипп хэлэбэ. – Бурханай Хүбүүн Христос бии юм гэжэ этигэнэб, – гээд нүгѳѳдынь харюусаба. 38 Түшэмэл тэндэ зогсоод, Филипптэй хоюулан уһанда оробо, тиигээд Филипп тэрэниие уһаар арюудхаба. 39 Тэдэ хоёрой уһанһаа гарахадань, Дээдын Эзэнэй Һүлдэ түшэмэл дээрэ тогтобо, харин Филиппые Бурханай Эльгээмэл дээшэнь дэгдээбэ. Түшэмэл тэрэниие ондоо хараагүй, гэбэшье ехэ баяртай юумэн замаа саашань үргэлжэлүүлбэ. 40 Харин Филипп Азотдо бии боложо, оршон тойронхи нютагуудаар ябажа, Һайн Мэдээсэл бүхы хотонуудаар номнон, Кесари хүрэжэ ерэбэ.

Элшэнэрэй 9

1 Саул урдынхидаал адляар Дээдын Эзэнэй шабинарые алахаб гэжэ занаһаар байба. Тэрэ ахамад санаартада ерэжэ, 2 Дамаскын мүргэлэй гэрнүүдтэ бэшэг бэшэжэ үгэхыень гуйба. Тэрэ бэшэгэй ёһоор Дээдын Эзэнэй зам баримталагша, эхэнэрнүүд, эрэшүүлые барижа, Иерусалим туужа абаашаха эрхэ Саулда үгтэжэ байгаа. 3 Дамаскда дүтэлжэ ябахадань, гэнтэ Саулые тэнгэриһээ туяа гэрэлтүүлбэ. 4 Газарта унаад, тэрэ: – Саул, Саул, юундэ ши намайе хашан мүрдэнэбши? – гэһэн абяа дуулаба. 5 – Эзэмни, ши хэн гээшэбши? – гэжэ Саул һураба. – Шамда хашуулан мүрдүүлэгшэ Иисус гээшэлби даа, – гэжэ Дээдын Эзэн харюусаба. – Мүнѳѳ бодоод, хото ошо, тэндэ юу хэхэ тухайшни шамда хэлэгдэхэ. 6 – Дээдын Эзэн аа, иигэхэдээ би яаха болонобиб? – гэжэ ехээр айн һүрдэһэн Саул хэлэбэ. – Мүнѳѳ бодоод хото ошо, юу хэхэ тухайшни тэндэ шамда хэлэгдэхэ, – гэжэ Дээдын Эзэн харюусаба. 7 Саулай замайнь нүхэд абяа аниргүй болоод зогсобо, тэдэнэр абяа дуулаһаншье һаа, хэнииешье харабагүй. 8 Саулай бодожо нюдѳѳ нээхэдэнь, нюдэниинь юумэ харахаяа болишоод байба. Тэрэниие гарһаань хүтэлѳѳд, Дамаск хото асарба. 9 Тэрэ гурбан хоногой туршада юушье харангүй, юумэ эдингүй, уунгүй байба. 10 Дамаск хотодо Анания гэжэ нэрэтэй шаби байгаа. Дээдын Эзэн тэрээндэ үзэгдэжэ: – Анания! – гээд дуудаба. – Би энэ байнаб, Дээдын Эзэн! – гээд Анания харюусаба. 11 – Бодоод, Сэхэ гэжэ гудамжа бэдэржэ ошо. Тэндэ Иудын гэртэ Саул гэжэ нэрэтэй Тарс хотын хүниие бэдэржэ олоорой. Мүнѳѳ тэрэ зальбаржа байна, 12 Анания гэжэ нэрэтэй хүн гэртэнь ороод, тэрэниие хараатай болгохын тула гараа дээрэнь табиба гэһэн үзэгдэл хараба, – гээд Дээдын Эзэн тэрээндэ хэлэбэ. 13 – Дээдын Эзэн, аа! Шамда һүзэглэдэг Иерусалимынхидта энэ хүн хэды ехэ хоро хүргѳѳб гэжэ би мэдэнэб. Энэ хүн тухай би олон хүнүүдһээ дуулаа һэнби. 14 Мүнѳѳшье тэрэ шинии нэрэ алдарта һүзэглэгшэдые барижа хааха эрхэ түрүү санаартадһаа абаад иишэ ерээ, – гэжэ Анания харюусаба. 15 Гэбэшье Дээдын Эзэн Ананияда: – Ошо! Би тэрэниие намда алба хүүлэхэ гэжэ шэлэжэ абааб. Тэрэ минии нэрэ алдар тухай бүхы арадуудта, хаашуулда, Израилиин хүн зондо дуулгаха. 16 Минии түлѳѳ аргагүй ехэ зоболон эдлэхыень би ѳѳрѳѳ тэрээндэ харуулхаб, – гэжэ хэлэбэ. 17 Анания тэрэ гэртэ ороод, Саулай дээрэ гараа табин хэлэбэ: – Саул дүүмни, харгыда ябахадашни шамда үзэгдэһэн Дээдын Эзэн Иисус шамайе дахин хараатай болгожо, Нангин Һүлдѳѳр дүүргэхын тула намайе иишэнь эльгээгээ. 18 Тэрэ дороо Саулай нюдэнһѳѳ ямар нэгэн хашарһандал мэтэ юумэн унажа, тэрэ дахин хараатай болобо. Тиигээд уһаар арюудхуулаад, 19 эдеэлээд, тэнхээ тамир оробо. Саул шабинартай хамта хэдэн үдэр Дамаскда байхадаа 20 Иисус болбол Бурханай Хүбүүн гэжэ мүргэлэй гэрнүүдтэ номножо захалба. 21 Тэрэниие шагнаһан зон булта ехээр гайхалдан: – Үгы, энэ хүмнай Иисусай нэрэ алдарта һүзэглэгшэ зониие гайтайгаар хашан мүрдэдэг бэшэ һэн гү? Тэдэниие баряад, түрүү санаартадта туужа абаашахаяа иишээ ерээ бэшэ һэн гү? – гэжэ хоорондоо хэлсэбэд. 22 Гэбэшье Иисус гээшэмнай Бурханай табисуурта гэжэ Саул улам эршэтэйгээр баталан гэршэлжэ, Дамаскда ажаһуудаг еврейнүүдые мухардуулдаг һэн. 23 Хэдэн үдэрэй үнгэрһэн хойно еврейнүүд тэрэниие алаха гэжэ шиидэбэ, 24 харин Саул тэдэнэй нюуса хэлсээн тухай мэдэбэ. Тэрэниие алаха гэһэн еврейнүүд үдэр һүнигүй хотын үүдэнэй хажууда тэрэниие гэтэн һахижа байгаа. 25 Харин шабинар һүниндѳѳ Саулые түрсүүг соо һуулгаад, ханада хэгдэһэн нүхѳѳр газаашань буулгаа бэлэй. 26 Иерусалим ерээд, Саул шабинартай ниилэхэеэ һанаа, харин тэдэнь Саул үнэн дээрээ шаби байна гэжэ этигэжэ ядан, тэрээнһээ айжа байгаа. 27 Гэбэшье тэрэниие Варнава дэмжэжэ, элшэнэртэ асараад, Саулай харгыдаа Дээдын Эзэниие хараһан, Дээдын Эзэнэй тэрээнтэй хѳѳрэлдэһэн, тиихэдэ ямар зоригтойгоор Саул Дамаск хотодо Иисусай нэрэ алдарые номноһон тухайнь хѳѳрэжэ үгэбэ. 28 Тиигэжэ Саул шабинартай хамтараад, Иерусалимаар ябажа, Дээдын Эзэн тухай айлтагүйгѳѳр номнодог болобо. 29 Нэгэтэ тэрэ грек хэлэтэй еврейнүүдтэй хѳѳрэлдэхэдѳѳ үгѳѳ ойлголсобогүй. Тиимэһээ тэдэнь Саулые алаха гэжэ шиидэбэ. 30 Энээн тухай мэдэһэн шабинар тэрэниие Кесари абаашаад, тэндэһээ Тарс ябуулба. 31 Тэрэ үедэ бүхы Иудейн, Галилейн, Самариин нютагуудай һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдтэ энхэ тайбан мандажа, Нангин Һүлдын аша хүсѳѳр тэдэ бэхижэжэ, олошоржо, Дээдын Эзэнэй урда һүгэдэжэ байгаа. 32 Пётр бүхы хото нютагуудаар ябаад, Лиддада ажаһуудаг Бурханай хүнүүдтэ хүрэжэ ерэбэ. 33 Тэндэ саа үбшэн хүрѳѳд, найман жэлэй туршада хэбтэриин болоод байһан Эней гэжэ хүнтэй Пётр уулзаба. 34 – Эней, шамайе Иисус Христос аргална. Ѳѳдѳѳ бодоод, дэбдихэрээ хумижархи, – гэжэ Пётр тэрэ хүндэ хэлэбэ. Үбшэн хүниинь тэрэ дороо бодобо. 35 Энэ бүхэниие хараһан Лидда ба Шарон хотонуудай зон Дээдын Эзэндэ этигэбэ ха. 36 Иоппи хотодо Тавита гэжэ нэрэтэй нэгэ шаби басаган ажаһуугаа. (Тавита гээшэнь «газель» гэһэн удхатай, буряадаар «зээрэн»). Тэрэ басаган хүнүүдтэ һайе хэдэг, ядарһан дуталдаһан зондо туһалдаг байгаа. 37 Тэдэ үдэрнүүдтэ Тавита үбдэжэ, наһа бараа. Тэрэнэй бэеые угаажа, дээдэ дабхарай таһалгада табиба. 38 Тэрэ үедэ Пётр элшэн Лиддада ерээд байгаа. Лидда хотын Иоппиһоо холо бэшэ хадань һүзэглэгшэд түргэхэн манда хүрэжэ ерыт даа гэһэн гуйлтатайгаар хоёр хүниие Пётрто эльгээбэ. 39 Пётр дары тэдэнтэй ошолсобо. Тэрэнэй ерэхэтэй сасуу дээдэ дабхарай таһалгада хүргэбэ. Тэндэ сугларһан бэлбэһэн эхэнэрнүүд Пётрые тойрожо, уйлан улилдаһаар тэрээндэ Газель басаганай амиды ябахадаа нэхэжэ оёһон олон суба болон элдэб янзын хубсаһануудые харуулба. 40 Пётр тэдэниие бултыень таһалгаһаа гаргаад, үбдэг дээрээ һуугаад зальбарба, тиигээд наһа бараһан басаган тээшэ хараад: – Тавита, бодо, – гэбэ. Тэрэнь нюдѳѳ нээжэ, Пётрые хараһаар бодобо. 41 Пётр тэрээндэ гараа үгэжэ, бодоходонь туһалан, Бурханай хүнүүдые болон бэлбэһэн эхэнэрнүүдые дуудажа, амиды Тавитае тэдэндэ харуулба. 42 Энэ ушар тухай Иоппиин зон булта дуулаад, Дээдын Эзэндэ олоороо һүзэглэбэ. 43 Пётр үшѳѳ нилээн Иоппидо Симон гэжэ арһа элдэгшэ хүнэйдэ байрлаба.

Элшэнэрэй 10

1 Кесарида Корнелий гэжэ нэрэтэй Италиин сэрэгэй зуунай дарга байгаа. 2 Тэрэ гэр бүлѳѳрѳѳ Бурханда һүзэглэдэг, тэрээнһээ айн һүгэдэдэг, ядажа тулижа ябаһан зондо үргэл бадар ехээр асардаг, Бурханда үргэлжэ зальбардаг һэн. 3 Нэгэтэ үдын гурбан саг багаар тэрэ хүн үзэгдэл хараһан байна. Тэрээндэ Бурханай Эльгээмэл орожо: – Корнелий, – гэжэ дуудахыень тэрэ элеэр дуулаба. 4 Корнелий тэрэниие айһан юумэн шэртэжэ: – Юун болооб даа, Эзэмни? – гэжэ асууба. – Шинии зальбарал болон хэһэн буяншни Бурханда хүрѳѳ. Тэрэ шамайе һанажа байна, – гээд Бурханай Эльгээмэл Корнелидэ хэлэбэ. – 5 Мүнѳѳ дээрээ хүнүүдые Иоппи эльгээ, Пётр гэжэ нэрэтэй Симониие дуудуула. 6 Тэрэ мүнѳѳ арһа элдэгшэ Симонэйдэ далайн хажуудахи гэртэ байна. 7 Тэрээнтэй хѳѳрэлдэһэн Бурханай Эльгээмэлэй ябаһан хойно Корнелий хоёр зарасаяа, үнэн сэдьхэлтэ сэрэгэй нэгэ туһалагшаяа дуудажа, 8 ушарһан бүхэниие тэдээндэ хѳѳрэжэ үгѳѳд, Иоппи хото эльгээбэ. 9 Үглѳѳдэрынь, үдэ багта тэдэнэрэй хотодо ойртожо байхада, Пётр Бурханда зальбархаяа гэрэй орой дээрэ гараад байба. 10 Тэрэ ехээр үлдэжэ, эдеэлхэ дураниинь хүрэбэ. Эдеэ хоолой бэлдэгдэжэ байхада, Пётр үзэгдэл хараба: 11 огторгойн нээгдэхые, тэндэһээ газарта дүрбэн үзүүрһээнь баряад буулгагдажа байһан бүд хараба. 12 Бүд дээрэ элдэб янзын дүрбэн хүлтэй амитадые, газар дэлхэйн мүлхигшэдые, тэнгэриин шубуудые хараба. 13 Абяан гаража: – Бодо, Пётр. Дуратай юумэ гаргаад эди, – гэжэ Пётрто хэлэбэ. 14 – Үгы даа, яабашье эдихэгүйб, Дээдын Эзэн. Би сэбэр бэшэ, бузар юумэндэ нэгэшье ама хүрѳѳгүй һэнби, – гэжэ Пётр харюусаба. 15 Абяан хоёрдохиёо гаража: – Бурханай сэбэрлэһэн юумые бузар бү гэ, – гэжэ Пётрто хэлэбэ. 16 Энэнь гурба дахин дабтагдаба, тиигээд бүднь огторгой ѳѳдэ татагдан абтаба. 17 Хараһан үзэгдэлэйнгѳѳ удхыень Пётрой тайлбарилжа ядан, гайхан һуухадань, Корнелиин эльгээһэн хүнүүд Симонэй гэрые оложо, үүдэнэйнь хажууда зогсобо. 18 Пётр гэжэ нэрлэгдэдэг Симон эндэ байрлана гү гэжэ тэдэ шангаар һурабад. 19 Хараһан үзэгдэл тухайгаа Пётрой бодомжолжо байхада, Нангин Һүлдэ тэрээндэ: – Симон, гурбан хүн шамайе бэдэржэ байна, харана гүш? 20 Тэдэниие би ѳѳрѳѳ шамда эльгээгээ хүнби. Тиимэһээ энэ бэеэрээ доошоо буужа, татагалзангүй тэдэнтэй яба, – гэжэ хэлэбэ. 21 Пётр доошоо буугаад, ерэһэн уладһаа: – Бэдэрһэн хүнтнай би гээшэб. Ямар хэрэгээр таанад иишэ ерээбта? – гэжэ һураба. 22 – Бидэниие зуунай дарга Корнелий эльгээгээ. Тэрэ үнэн сэдьхэлтэн, Бурханда һүзэглэдэг хүн, тэрэниие бүхы еврей зон ехээр хүндэлдэг юм. Хэлэһэн юумыешни Корнелиин шагнахын тула Бурханай Эльгээмэл тэрэниие шамда эльгээжэ, шамайе гэртээ дуудажа асархыень захираа, – гэжэ тэдэ хүнүүд харюусаба. 23 Пётр тэдэниие гэртэ урижа айлшалуулба. Хойто үдэрынь Пётр түхеэрээд, тэдэнтэй хамта харгы замда мордобо. Тэдэнтэй хэдэн һүзэглэгшэд Иоппиһоо нүхэр болон ошолсобод. 24 Хойто үдэрынь тэдэнэр Кесари хото хүрэжэ ерэбэ. Корнелий бүхы түрэлхидѳѳ, хани нүхэдѳѳ суглуулаад, тэдэниие хүлеэжэ байгаа. 25 Пётрой орохотой сасуу Корнелий тэрэниие угтан, хүлдэнь мүргэн унаба. 26 – Бодыш даа, – гэжэ тэрэниие Пётр бодхообо. – Бишни юрын хүн гээшэб. 27 Пётр Корнелитэй хѳѳрэлдэһѳѳр гэртэнь орожо, тэндэнь сугларһан олон зониие хараба. 28 – Манай Хуулиин ёһоор еврей хүн ондоо яһатанаар харилсаха, гэртэнь орохо ёһогүй гэжэ таанад һайн мэдэнэ ёһотойт. Теэд Бурхан намда ямаршье хүниие сэбэр бэшэ, бузар гэжэ хэлэжэ болохогүй байһые харуулба. 29 Тиимэһээ хойноһоомни эльгээхэдэтнай, би арсангүй ерээб. Ямар хэрэгээр таанад хойноһоомни эльгээгээбта гэжэ би мүнѳѳ һураха һанаатайб, – гэжэ Пётр тэдэндэ хандан хэлэбэ. 30 – Гурбан үдэрэй урда тээ эгээл энэ сагта, үдын гурбан сагай багаар би гэртээ Бурханда зальбаржа байгаа һэнби. Гэнтэ ялалзаһан хубсаһатай хүн урдамни зогсоод: 31 «Корнелий, шинии зальбарал болон хэһэн буяншни Бурханда хүрѳѳ. Тэрэ шамайе һанажа мэдэжэ байна. 32 Хүнүүдые Иоппи эльгээ, Пётр гэжэ нэрэтэй Симониие дуудуула. Тэрэ мүнѳѳ арһа элдэгшэ Симонэйдэ далайн хажуудахи гэртэ байна», – гэжэ хэлэбэ. 33 Тиигээд би тэрэ дороо хойноһоошни эльгээгээ һэнби. Шинии ерэһэншни ехэ һайн гээшэ. Мүнѳѳ бидэ булта Бурханай урда зогсожо, Дээдын Эзэнэй шамда хэлэ гэжэ захирһан бүхэниие шамһаа дуулахаяа эндэ суглараабди. 34 – Бурхан яһа илгадаггүй гэжэ би одоол үнэн дээрээ ойлгооб, – гээд Пётр хэлэбэ. – 35 Бурхан тэрээндэ һүгэдэгшэ, үнэн сэхээр амидарагша ямаршье яһатанай хүниие угтан абадаг. 36 Иисус Христосоор дамжуулан, амгалан байдал тухай һургаал номнолые Бурхан бүхы Израилиин хүн зондо айладхаһан байна. Иисус Христос хүн бүхэнэй Дээдын Эзэн гээшэ. 37 Иоаннай уһаар арюудхуулагты гэжэ хүн зониие уряалһанһаа хойшо Галилейһээ эхилэн, бүхы Иудей соогуур юунэй болоһые таанад ѳѳһэдѳѳ һайн мэдэнэт. 38 Бурхан Назаредэй Иисусые Нангин Һүлдѳѳр болон хүсэ шадалаар дүүргэхэдэнь, тэрэ хаа хаанагүй ябажа, буянтай юумэ хэжэ, шолмосто баригдаһан хүн бүхэниие эдэгээжэ байһыень таанад баһа мэдэнэт. Юундэб гэхэдэ, Бурхан тэрээнтэй хамта байгаа. 39 Бидэ Иудейн орон нютагта болон Иерусалимда Иисусай бүтээһэн бүхы хэрэгүүдэйнь гэршэнэрбди. Тэрэниие модон хэрээһэндэ хадажа саазалаа һэн. 40 Гэбэшье Бурхан тэрэниие гурбадахи үдэртэнь амидыруулаа, хүнүүдтэ үзэгдэхэ арга тэрээндэ олгоо бэлэй. 41 Харин бүхы хүн зондо бэшэ, ганса Бурханай шэлэжэ абаһан гэршэнэртэ, бидэндэ ѳѳрыгѳѳ тэрэ үзүүлээ юм. Тэрэнэй амидырһан хойно бидэ тэрээнтэй суг эдижэ уужа ябаа һэмди. 42 Үхэһэн ба амиды хүнүүдэй Зарга шүүгшэ, Бурханай табисуурта гэжэ тэрээн тухай гэршэлхыемнай, хүн зондо Һайн Мэдээсэл номнохыемнай тэрэ бидэндэ захяа бэлэй. 43 Тэрээндэ этигэһэн хүн бүхэндэ тэрэнэй нэрэ алдарай хүсѳѳр нүгэлынь хүлисэгдэхэ гэжэ бүхы лүндэншэд гэршэлнэ. 44 Пётрой үшѳѳ хэлэжэ байха үедэ һургаал шагнажа байһан хүн бүхэндэ Нангин Һүлдэ бууба. 45 Тиимэһээ Пётртой ерэһэн еврей һүзэглэгшэд Нангин Һүлдын бусад зондо үгтэһэндэ ехэ гайхалдаба. 46 Элдэб янзын хэлэнүүд дээрэ Бурханиие магтахые тэдэ дуулаба ха юм. 47 – Эдэ хүнүүд бидэндэл адляар Нангин Һүлдые тогтоон абаа. Тиимэһээ мүнѳѳ эдэнэй уһаар арюудхуулхада юун һаалта болохо юм? – гэжэ Пётр хэлэбэ. 48 Иисус Христосой нэрэ алдараар уһаар арюудхуулхыень Пётр тэдэндэ захирба. Тиигээд тэдэ һүзэглэгшэд Пётрые тэдэнтэй хамта хэдэн үдэр байлсахыень гуйба.

Элшэнэрэй 11

1 Бусад арадууд Бурханай үгые баһа мэдэбэ гэжэ Иудейн орон нютагуудаар эндэ тэндэ байһан элшэнэр болон һүзэглэгшэд дуулаба. 2 Тиимэһээ Пётрой Иерусалим ерэхэдэнь, еврей һүзэглэгшэд тэрэниие зэмэлэн: 3 – Ши бэлгээ отолуулаагүй хүнүүдэй гэртэ оробош, тэрээнһээ гадна тэдэнтэй эдеэ хоол барибаш, – гэжэ хэлэбэ. 4 Пётр тохёолдоһон ушарые тэдэндэ эхинһээнь ойлгуулан хѳѳрэбэ: 5 – Иоппи хотодо Бурханда зальбаржа байхадаа би зальбаралдаа бүрин абтан, үзэгдэл хараа һэнби. Дүрбэн үзүүрһээнь баряад огторгойһоо доошоо буулгагдажа байһан ехэ бүд мэтэ юумые би харааб. Тэрэ бүд зогсожо байһан газартамни бууба. 6 Шагаажа, досоонь юун байнаб гэжэ харахадамни, тэндэ элдэб янзын амитад, зэрлиг ангууд, мүлхигшэд, тэнгэриин шубууд байба. 7 Удаань: «Бодо, Пётр. Дуратай юумээ гаргаад эди», – гэжэ намда хандажа хэлэһые дуулааб. 8 «Үгы даа, яабашье эдихэгүйб, Дээдын Эзэн. Би нэгэтэшье сэбэр бэшэ, бузар юумэндэ ама хүрѳѳгүй һэнби», – гэжэ би харюусабаб. 9 Огторгойһоо абяан хоёрдохиёо гаража: «Бурханай сэбэрлэһэн юумые бузар бү гэ», – гэбэ. 10 Энэнь гурба дахин дабтагдаад, тиигээд тэрэ бүд огторгой ѳѳдэ татагдан абтаа һэн. 11 Эгээл тэрэ сагта айлшалжа байһан гэрэймни урда хойноһоомни Кесариһаа эльгээгдэһэн гурбан хүн зогсожо байба. 12 Таталдангүй тэдэнтэй ошо гэжэ намда Нангин Һүлдэ хэлээ. Намтай энэ зургаан һүзэглэгшэд баһа ошолсоо юм, бидэ сугтаа тэрэ хүнэй гэртэ ороо һэмди. 13 Тэрэ хүн бидэндэ Бурханай Эльгээмэлые гэртээ хараһан тухайгаа, мүн тэрэнэй: «Иоппи хото хүнүүдые эльгээжэ, Пётр гэжэ нэрэтэй Симониие дуудажа асара. 14 Тэрэ шамайе, гэрынхидыешни абарха мэдээсэл шамда хѳѳрэжэ үгэхэ», – гэһыень хэлэбэ. 15 Минии хѳѳрэжэ эхилхэтэй сасуу бидэндэ урдань буудагтал тон адляар тэдээндэ Нангин Һүлдэ буугаа һэн. 16 Тиихэдэ би «Иоанн уһаар арюудхаа, харин таанад Нангин Һүлдѳѳр арюудхагдахат», – гэжэ Дээдын Эзэнэй хэлэһые һанаандаа оруулааб. 17 Дээдын Эзэн Иисус Христосто этигэхэдэмнай бидэндэ үгтэһэн бэлэгтэл тон адли бэлэгые Бурхан тэдэндэ үгѳѳ. Тиихэдэ Бурханда һаалта хэхэ би хэн гээшэбиб? 18 Эдэ үгэнүүдые дуулахадаа еврей һүзэглэгшэд Пётрые буруушаахаяа болижо: – Тиихэдээ Бурхан бусад арадуудташье нүгэл хэхэеэ болихо арга олгожо, Амидарал үгэбэ гээшэ ха! – гэжэ хэлэн, Бурханиие алдаршуулба. 19 Стефанай наһа бараһан сагһаа хойшо хашалга мүрдэлгэнүүдһээ зугадаһан һүзэглэгшэд Финики, Кипр, Антиох ерэжэ, һургаалаа гансал еврейнүүдтэ номножо байба. 20 Тэдэнэй дунда Кипрһээ, Киренейһээ уг гарбалтай хүнүүд байһан тула тэдэнэр Антиох ошожо, Дээдын Эзэн Иисус тухай Һайн Мэдээсэлые грегүүдтэшье номнобо. 21 Дээдын Эзэн тэдэнээр байлсажа, ехэ олон зон тэрээндэ һүзэглэн хандаба. 22 Энээн тухай һураг Иерусалимай һүзэглэгшэдэй бүлгэм дуулаад, тэрэ хото руу Варнавые эльгээбэ. 23 Варнава Антиох хүрэжэ ерэхэдээ, Бурханай үршѳѳл хайраар бүтээгдэһэн юумэнүүдые ѳѳрѳѳ хаража, ехэтэ баярлаба. Тиигээд бүхы зүрхэ сэдьхэлээрээ Дээдын Эзэндэ үнэн сэхэ байхыень тэрэ хүн зониие уряалаа. 24 Варнава Нангин Һүлдѳѳр болон этигэлээр дүүрэһэн һайн хүн байгаа, тиимэһээ Дээдын Эзэндэ үшѳѳ олон зон һүзэглэбэ. 25 Варнава Саулые бэдэрхэеэ Тарс ошожо, тэрэниие олоод, 26 Антиох абажа ерэбэ. Тэдэнэр бүтэн жэл соо һүзэглэгшэдэй бүлгэмтэй байжа, хоюулан ехэ олон зониие һургагша һэн. Тиихэдэ Антиохдо шабинарые анха түрүүшынхиеэ «христос шажантан» гэжэ нэрлэдэг болобо. 27 Тэдэ үдэрнүүдтэ Иерусалимһаа Антиохдо хэдэн лүндэншэд ерээ. 28 Агав гэжэ нэрэтэй тэдэнэй нэгэн бодожо, бүхы газар дэлхэйдэ ехэ үлэсхэлэн болохо гэжэ Нангин Һүлдын ашаар уридшалан хэлэбэ. (Тиимэ үлэсхэлэн Клавдий хаанай захирха үедэ болоо һэн). 29 Тиихэдэ шабинар Иудейдэ ажаһуудаг аха дүүнэртээ шадаха зэргээрээ туһалха, тэдэндээ юумэ эльгээхэ гэжэ шиидэбэ. 30 Тэдэ шиидэһэнээ хүсэлдүүлэн, Варнава Саул хоёроор бүлгэмэй хүтэлэгшэдтэ ѳѳһэдынгѳѳ мүнгэн туһаламжа дамжуулба.

Элшэнэрэй 12

1 Эгээл тэрэ үедэ Ирод хаан һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй зарим хүнүүдые хашан мүрдэжэ захалба. 2 Хаан Иоаннай аха Яковай тархииень сабшагты гэжэ захирба. 3 Энэнь еврейнүүдтэ һайшаагдаба гэжэ мэдэхэдээ, баһа Пётрые барижа хааба. Энэ ушар Эһээлтэгүй Хилээмэнэй һайндэртэ тохёолдоһон байна. 4 Ирод Пётрые түрмэдэ хаагаад, дүрбэ дүрбэн сэрэгшэдһээ бүридэһэн дүрбэн халаанай харуулаар тэрэниие харууһалуулба. Тиигээд Паасхын һайндэрэй үнгэрхэтэй сасуу тэрэниие улад зоной урда шүүбэрилхэ гэжэ шиидэбэ. 5 Пётрые түрмэдэ барижа байхадань, һүзэглэгшэдэй бүлгэм тэрэнэй түлѳѳ үргэлжэ Бурханда зальбаржа байгаа. 6 Иродэй Пётрые улад зоной урда шүүбэрилхэ гэһэн үдэрэй урда һүни Пётр хоёр сэрэгшэдэй хоорондо дабхар гэнжээр хүлеэтэй унтажа байгаа һэн. Тиихэдэ түрмын үүдэнэй хажууда үшѳѳ харуул табигданхай байба. 7 Гэнтэ Дээдын Эзэнэй Эльгээмэл бии боложо, Пётрой байһан газарта гэрэл туяа сасарба. Эльгээмэл Пётрые түлхин һэреэжэ: – Түргѳѳр бодо! – гэжэ хэлэбэ. Тиихэдэ Пётрой гарһаа гэнжэнүүдынь мултаран унаба. 8 – Бүһэеэ бүһэлэ, гуталаа үмдэ, – гэжэ Эльгээмэл хэлэбэ. Пётр үгынь дуулажа, хэлэһыень дүүргэбэ. – Субаа нэмэрээд, хойноһоомни яба, – гэжэ Эльгээмэл баһа хэлэбэ. 9 Бурханай Эльгээмэлэй хэжэ байгаашань үнэхѳѳрѳѳ юм гү, али үгы гү гэжэ ойлгожо ядан, хии үзэгдэл хаража байна хаб гэжэ бодон, Пётр хойноһоонь гаража ябаба. 10 Тэдэнэр хоёр харуулай хажуугаар үнгэржэ, хото ошоһон түмэр үүдэндэ хүрэжэ ерэбэ. Үүдэн урдань ѳѳрѳѳ нээгдэбэ. Тэдэнэр үүдээр гараад, саашаа ябаба. Нэгэ гудамжа үнгэрһэнэй һүүлээр Дээдын Эзэнэй Эльгээмэл гэнтэ харагдахаяа болишоо. 11 Пётр мэдээ ороходоо: – Дээдын Эзэн ѳѳрынгѳѳ Эльгээмэлые эльгээн, намайе Иродэй гарһаа мултаруулба, еврей зоной хүлеэжэ байһан саазаһаа аршалба. Энэнииень би мүнѳѳл һайн ойлгобоб, – гэжэ ѳѳртѳѳ хэлэбэ. 12 Пётр энээниие ойлгоходоо, Марк гэдэг Иоаннай эхэ Мариягай гэртэ хүрэжэ ерэбэ. Тэндэ олон хүн суглараад, Бурханда зальбаржа байба. 13 Пётрой үүдэ тоншоходо, Рода гэжэ нэрэтэй зараса эхэнэр үүдэндэ ойртоо. 14 Пётрой дуу танихадаа тэрэ эхэнэр тон ехээр баярлажа, үүдээшье нээхэеэ мартаад, Пётр үүдэндэ зогсоно гэжэ дуулгахаяа гүйжэ ошобо. 15 – Ай, ухааншни муудаа ха, – гэжэ бусад зон Родада хэлэбэ. Гэбэшье тэрэ эхэнэрэй ѳѳрынхёорѳѳл болоод һалахагүйдэнь, тэдэ: – Пётрой Эльгээмэл байгаа ёһотой, – гэжэ буруушаабад. 16 Харин Пётр һалангүй үүдэ тоншожо байгаа. Үүдэ нээхэдэ гэртэ байһан хүнүүд Пётрые харахадаа угаа ехээр гайхалдаба. 17 Шэмээгүй бологты гэжэ Пётр гараараа харуулаад, Дээдын Эзэнэй яажа тэрэниие түрмэһѳѳ гаргаһан тухай хѳѳрэжэ үгэбэ. – Яковта, аха дүүнэртэ энээн тухай дуулгагты, – гэжэ Пётр хэлээд, тэдэниие орхёод, ондоо тээшээ ошобо. 18 Пётртой юун ушарааб гэһэн хүл хѳѳрсэгэнѳѳн үүр сайхада сэрэгшэдэй дунда болобо. 19 Иродшье Пётрые бэдэрүүлээд олобогүй. Тэрэ харуулшадые һайса мүшхэжэ саазалхыень захираад, ѳѳрѳѳ Иудейһээ Кесари ошожо, тэндээ үлэбэ. 20 Ирод хаан Тир, Сидон хотынхидтэ тон ехээр сухалдажа байба. Тиимэһээ тэдэнь ѳѳһэд хоорондоо хэлсэжэ, хаанай ордоной захирагша Бластые бэе тээшээ татаад, тэрээнтэй сугтаа хаанда ошожо, эб найрамдал тогтоохо тухай гуйба. Юундэб гэхэдэ, Тир, Сидон хотынхид Иродэй газарһаа эдеэ хоолоор хангагдадаг бэлэй. 21 Хүнүүдтэй уулзахаар тогтоогдоһон үдэр Ирод хаан субаа нэмэржэ, хаан шэрээдээ һуугаад, зоной урда юумэ хэлэжэ оробо. 22 – Энэмнай хүн хэлэнэ бэшэ, Бурхан хэлэнэ! – гэжэ улад зон шангаар хашхаралдаба. 23 Бурханай алдар соло дуудангүй байһанайнь түлѳѳ Дээдын Эзэнэй Эльгээмэл Иродые гэнтын үбшэнгѳѳр дайража, Ирод хаан үтэ хорхойдо барюулан үхэбэ. 24 Тиихэдэ Бурханай Мэдээсэл хаа хаанагүй таража байгаа. 25 Варнава Саул хоёр даалгагдаһан хэрэгүүдээ бүтээжэ, Марк гэдэг Иоанные абаад, һѳѳргѳѳ Иерусалим ерэбэ.

Элшэнэрэй 13

1 Антиохой һүзэглэгшэдэй бүлгэмдэ Варнава, Нигер гэһэн ара нэрэтэй Симеон, Киреней хотын Лукий, Саул, бага байхадаа хаанай хүбүүн Иродтэй хүмүүжүүлэгдэһэн Менахем гэһэн лүндэншэд, багшанар байгаа һэн. 2 Нэгэтэ тэдэнэй Дээдын Эзэндэ алба хэжэ, масаглажа байхада Нангин Һүлдэ тэдээндэ: – Ямар үүргэ хэрэг даалган Варнава Саул хоёрые дуудаа һэнби, тэрэ хэрэгыемни бүтээхыень тэдэ хоёрые намда табигты, – гэжэ хэлэбэ. 3 Масаглажа, мүргэл зальбаралаа дүүргэһэн хойноо тэдэ зон үнѳѳхи хоёрые гараараа адислан табиба. 4 Нангин Һүлдын нүлѳѳгѳѳр харгы замдаа гараһан Варнава Саул хоёр Селевки хүрэжэ ерээд, тэндэһээ Кипр аралда тамаран ошобо. 5 Саламин хүрэжэ ерээд, тэдэнэр мүргэлэй гэрнүүдтэ Бурханай Үгэ номнобо. Тиихэдэ тэдэнтэй Иоанн ябалсажа, тэдэндэ туһалжа байгаа. 6 Бүхы Кипр аралые гаталан, тэдэ Пафос хото хүрэжэ ерэбэд. Тэндэ Бар-Иисус гэжэ нэрэтэй эльбэшэ, хуурмаг лүндэншэ еврей хүнтэй уулзаба. 7 Бар-Иисус аралые захирагша Сергий Павел гэдэг эрдэм ухаа ехэтэй хүнэй нүхэрынь байгаа. Сергий Павел гээшэнь Бурханай һургаал үгэ дуулаха дуратай байжа, Варнава Саул хоёрые ѳѳртѳѳ дуудаа һэн. 8 Теэд Элим гэжэ (энэнь тэрэнэй грек нэрэ) эльбэшэн захирагшын этигэхэдэ һаалта хэжэ, шабинарта эсэргүүсэбэ. 9 Саул (ондоогоор Павел) Нангин Һүлдѳѳр дүүрэн, Элим тээшэ анхаралтайгаар шэртэн хараад: 10 – Ши, худал хуурмагай бэелэл, шолмосой хүбүүн, али бүхы үнэн юумэнэй дайсан! Дээдын Эзэнэй арюун сэхэ замые саашадаашье хазагайруулжа ябахаб гэжэ һанана гүш? 11 Мүнѳѳ Дээдын Эзэнэй гар шам дээрэ зогсоо. Ши һохор боложо, хэдэн сагай туршада наранай туяа харахагүйш, – гэжэ хэлэбэ. Тэрэ дороо Элимые боро хараан бүрхѳѳн хушажа, хүтэлжэ ябаха хүниие бэдэрэн, тэрэ иишэ тиишээ тэмтэрбэ. 12 Ушарһан бүхэниие хараһан захирагша ехээр гайхан, Дээдын Эзэн тухай һургаалда этигээ һэн. 13 Павел замайнгаа нүхэдтэй Пафосһаа тамаржа гараад, Памфилиин нютагай Пергэ хото хүрэжэ ерэбэ. Тэндэ Иоанн тэдэниие орхёод, Иерусалимаа бусажа ошоо һэн. 14 Харин үлэһэн нүхэдынь Пергэһээ Писидиин Антиох зорижо ерээд, субботын үдэр мүргэлэй гэртэ орожо һуубад. 15 Хуулиин, лүндэншэдэй номһоо хэһэгүүдые уншаһанай хойно мүргэлэй гэрэй ахамадууд: – Аха дүүнэр, хүн зониие урмашуулхаар юумэн танда байгаа һаа, хэлыт даа, – гэжэ айлшадта хандаба. 16 Павел ѳѳдѳѳ бодожо, шэмээгүй бологты гэжэ гараараа харуулаад: – Израильшууд, Бурханиие хүндэлэгшэд, шагныт даа! 17 Израилиин арад зоной Бурхан манай үбгэ эсэгэнэрые шэлэжэ абаад, хариин газарта, Египедтэ ажаһуухадань, тэдэниие агууехэ үндэһэн болгоо һэн. Тиигээд хүсэн түгэлдэр гараараа Бурхан тэдэниие Египедһээ гаргажа, 18 дүшэн жэлэй туршада сүл губида тэдэнтэй тэсэжэ байгаа бэлэй. 19 Ханаанай газар нютагта долоон үндэһэтэниие тэрэ һүнѳѳгѳѳд, газарыень манай үбгэ эсэгэнэртэ эзэлжэ байхаарнь үгѳѳ һэн. 20 Иигэжэ дүрбэн зуун табин жэл үнгэрѳѳ. Тэрэнэй удаа Бурхан тэдэндэ заргашадые үгѳѳ һэн. Тэдэ заргашад лүндэншэ Самуилай үе саг хүрэтэр байгаа. 21 Һүүлдэ хааниие манда үгыш гэжэ израильшуудай гуйхадань, Бурхан тэдэндэ Вениаминай угсаатанай Кисэй Саул хүбүүе үгэбэ, тиин тэрэнь дүшэн жэлэй туршада хаан шэрээдэ һууба. 22 Тэрэниие тушаалһаань халажа, Бурхан Давидые израильшуудай хаан болгожо табяа хаш. Тиин тэрээн тухай Бурхан: «Би Иесейн Давид хүбүүе шэлэжэ абааб, тэрэ минии һанаа сэдьхэлдэ тааруу байна, тэрэ захиралтануудыемни бултыень дүүргэхэ», – гэжэ хэлээ юм. 23 Бурхан найдуулһан ёһоороо Давидай үри һадаһан болохо Абарагша Иисусые Израильда эльгээгээ. 24 Тэрэнэй заларан ерэхые Иоанн уридшалан айладхажа, нүгэл үйлэдэхэеэ болёод, уһаар арюудхахыень бүхы Израилиин хүн зониие уряалаа бэлэй. 25 Үүргэеэ дүүргэжэ байхадаа Иоанн: «Намайе хэн гэжэ һананабта? Би таанадай хүлеэһэн хүн бэшэлби. Таанадай хүлеэһэн хүн минии хойноһоо заларжа ябана, тиин би тэрэнэй гуталайнь ооһорыешье тайлаха эрхэгүйб!» – гэжэ хэлээ һэн. 26 Аха дүүнэрни! Абраһамай үри һадаһад, Бурханиие хүндэлэгшэд, абаралга тухай энэ мэдээсэл бидэндэ эльгээгдэһэн байна. 27 Иерусалимда ажаһуугшад ба захирагшад Христосые таняагүй, тэрэниие гэмнээд, суббото бүхэндэ уншадаг лүндэншэдэй ном соо бэшэгдэһые бүтээгээ гээшэ. 28 Тэрэниие саазалха нэгэшье баримта олонгүй, тэдэ зон Иисусые саазала гэжэ Пиладые баалаа. 29 Тиигэжэ тэдэнэр Иисус тухай Нангин Бэшэгтэ бэшээтэй байһан бүгэдые бэелүүлбэ. Тэдэнэр Иисусые хэрээһэнһээ буулгажа, агы нүхэндэ хүдѳѳлүүлээ һэн. 30 Гэбэшье Бурхан тэрэниие амидыруулаа. 31 Галилейһээ Иерусалим хүрэтэр тэрээнтэй хамта ерэлсэһэн хүнүүдтэ олон үдэрэй туршада тэрэ үзэгдѳѳ, тиимэһээ тэдэнь мүнѳѳ улад зондо Иисус тухай баталан гэршэлнэ. 32 Харин бидэ манай үбгэ эсэгэнэртэ үгтэһэн үгэ бүтэбэл даа гэжэ Һайн Мэдээсэлые айладхажа байнабди. 33 Бурхан Иисусые амидыруулхадаа, бидэндэ, тэдэнэй үри хүүгэдтэ найдуулһанаа бүтээгѳѳ гээшэ. Энээн тухай «Бурханай дуунай номой» хоёрдохи дуун соо иигэжэ бэшэгдэнхэй юм: «Ши минии хүбүүнши, Мүнѳѳдэр би эсэгэшни болооб». 34 Бурханай тэрэниие амидыруулһан, гутаан үмхирүүлээгүй тухай: «Давидта үгэһэн нангин бата үгэнүүдээ би таанадай дунда бэелүүлхэб», – гэжэ бэшээтэй байдаг юм. 35 Тиимэһээ Нангин Бэшэгэй ондоо газарта: «Ши ѳѳрынгѳѳ шударга Зарасые агы нүхэндэ гутаажа үмхирүүлхэгүйш», – гэжэ хэлэгдэнэ. 36 Давид бүхы наһаараа Бурханай уг зорилгые бүтээжэ, һүүлдэ наһа барахадаа үбгэ эсэгэнэртэйгээ суг хүдѳѳлүүлэгдэһэн байгаа, бэень эсэстээ гутажа үмхирѳѳ юм. 37 Харин Бурханай амидыруулһан хүн гутажа үмхирхэгүй юм. 38 Тиимэһээ, аха дүүнэрни, Иисусаар дамжуулан, Бурхан таанадта нүгэл хүлисэхэ тухай айладхаа гэжэ мэдэжэ абагты. Моисейн Хуули сахяадшье хүлисүүлхэ аргагүй нүгэлнүүдые Иисуста этигэдэг хүн бүхэндэ Иисусай хүсѳѳр тэрэ нүгэлнүүдынь хүлисэгдэбэ гээшэ. 40 Лүндэншэдэй иигэжэ хэлэһэн үгэнүүд таанадтай тохёолдохогүйн тула таанад һэргэг байгты: 41 «Харагты даа, шоглон гасаалагшад, гайхалдагты, хосорогты! Таанадта хүнэй дуулгаашье һаа, танай үнэншэхѳѳр бэшэ Агууехэ үйлэ хэрэг танай эдэ үдэрнүүдтэ би бүтээжэ байнаб». 42 Павел Варнава хоёрой мүргэлэй гэрһээ гаража байхада, мүнѳѳ хѳѳрэһэн юумэеэ ерэхэ субботодо үргэлжэлүүлэн хэлэхыень хүнүүд тэдэниие уриба. 43 Сугларһан зоной таража эхилхэдэ, еврейнүүд болон еврейнүүдэй шажанда этигэһэн олон хүнүүд Павел Варнава хоёрые дахан ябаба, харин тэдэ хоёрынь саашадаашье Бурханай үршѳѳл хайрада амидархыень тэдэ зониие идхажа байба. 44 Нүгѳѳ субботодо бүхы хотын зон тооной Дээдын Эзэнэй Мэдээсэл шагнахаяа сугларба. 45 Еврейнүүд иимэ олон зониие харахадаа, ехээр атаархажа, Павелые муудхан, тэрээнтэй арсалдаба. 46 Павел Варнава хоёр зоригтойгоор иигэжэ хэлэбэ: – Бидэ Бурханай үгэ анха түрүүн таанадта асарха ёһотой байгаабди. Харин энэ үгые таанадай буруушаажа, мүнхын амидаралда хүртэхѳѳр бэшэбди гэжэ ѳѳһэд тухайгаа һанаа юм һаатнай, бидэ мүнѳѳ бусад арадуудта ошохомнай. 47 Дээдын Эзэн бидэндэ: «Газар дэлхэйн заха хизаар хүрэтэр абаралга асархыншни тула Би шамайе бусад арадуудай гэрэл туяа болгон табяаб», – гэжэ захяа һэн. 48 Хэлэһыень дуулахадаа бусад арадууд ехээр баярлажа, Дээдын Эзэнэй үгые алдаршуулба, тиигээд мүнхэ ажамидархаар шэлэгдэһэн хүнүүд булта һүзэглэбэ ха. 49 Бурханай үгэ энэ орон нютагаар хаа хаанагүй дэлгэрэн тараа. 50 Гэбэшье еврейнүүд хотын түрүү хүнүүдые болон Бурханда һүзэглэһэн хүндэтэ эхэнэрнүүдые Павел Варнава хоёрто эсэргүү һанаатай болгобо. Тэдэ хоёрые хашан мүрдэжэ, тэрэ нютагһаа намнаба. 51 Тиихэдэнь Павел Варнава хоёр хүлдѳѳ халдаһан тооһо гүбижэ, Икони хото ошоо һэн. 52 Тэрэ үедэ Антиохдо байһан шабинар баяраар халин, Нангин Һүлдѳѳр дүүрээд байба.

Элшэнэрэй 14

1 Павел Варнава хоёрой Иконидо мүргэлэй гэртэ орожо, этигэл түрүүлмээр хѳѳрэхэдэнь, еврейнүүд болон бусад арадууд олоороо этигэбэ. 2 Харин этигээгүй еврейнүүд еврей-бэшэнүүдэй һанаа бодолыень һамааруулжа, һүзэглэһэн аха дүүнэрэйнгээ урдаһаа тухирба. 3 Гэбэшье Павел Варнава хоёр нилээд удаан саг соо тэндэ байгаад, Дээдын Эзэн тухай зоригтойгоор номнобо, харин Дээдын Эзэн ѳѳрынгѳѳ талаһаа Бурханай үршѳѳл хайра тухай номнолыень баталан, тэдэндэ гайхамшагта хэрэгүүдые болон дүлгэ тэмдэгүүдые үзүүлхэ арга олгожо байба. 4 Хотынхидой һанаа бодолынь хубааржа: зарим нэгэниинь еврейнүүдые, нүгѳѳ зариманиинь элшэнэрые дэмжэжэ байгаа. 5 Бусад арадууд, еврейнүүд хотын захирагшадтай хэлсэжэ, тэдэниие шулуудаха һанаатай байна гэжэ элшэнэр дуулахадаа, 6 Ликаони руу тэрьедэжэ, Листра ба Дербэ хотонуудта, мүн оршон тойронхи нютагуудта 7 Һайн Мэдээсэлые тунхаглаба. 8 Листрада түрэхынгѳѳ хүл муутай, хүлѳѳрѳѳ нэгэшье ябаагүй, һуумгай хүн ажаһуугаа. 9 Нэгэтэ тэрэнэй Павелай номнол шагнажа һуухадань, Павел тэрэниие анхаралтайгаар шэртэжэ, эдэгэхээр ехэ этигэлтэй байхыень хараад: 10 – Хүл дээрээ бодо! – гэжэ шангаар ооглобо. Үнѳѳхинь хүл дээрээ һүрэн бодоод ябашаба. 11 Павелай юу бүтээһые харахадаа улад зон ѳѳһэдынгѳѳ ликаон хэлэн дээрэ: – Хүнэй бэе бэелжэ маанадта бурхад бууба, – гэжэ һүхирэлдэбэд. 12 Тэдэ зон Варнавые Зевс гэжэ, Павелые ехээр юумэ хэлэдэг байһанайнь түлѳѳ Гермес гэжэ нэрлэбэд. 13 Хотоһоо холо бэшэ Зевсын һүмэ оршодог байгаа. Зевсын санаарта хүн зоноор хамта бухануудые, баглаа сэсэгүүдые тэдэндэ үргэл болгон бариха һанаатай байгаа. 14 Варнава Павел хоёр энээн тухай дуулахадаа, хубсаһа хунараа шуу татажа, хүн зондо гүйжэ ошоод, хорин хашхаралдабад: 15 – Хүнүүд, юу хэжэ байгаа юмта? Бидэ таанадтал адли юрын хүнүүд гээшэбди! Таанадай онгонуудһаа зайсажа, тэнгэри огторгой, газар дэлхэй, уһа далай болон тэдээн соо байдаг бүхы юумые бүтээһэн Амиды Бурханда һүгэдэн хандахынтнай тула бидэ таанадта Һайн Мэдээсэл асараа гээшэбди. 16 Бүхы үндэһэ яһатанда ѳѳһэдынгѳѳ харгы замаар ябахыень Бурхан урдань буруушаадаггүй байгаа. 17 Тэрэ үедэ Бурхан һайн һайхан үйлэ хэрэгүүдые бүтээн, ѳѳр тухайгаа гэршэлжэ, тэнгэриһээ хура бороо, үрэжэлтэ сагай уларил хайрлажа, эдеэ хоолоор хангажа, зүрхэ сэдьхэлыетнай баяр баясхалангаар дүүргэдэг һэн. 18 Павел Варнава хоёр иигэжэ хэлэжэ байгаад, үргэл үргэхэеэ байһан зониие арай гэжэ зогсообо. 19 Һүүлдэ Антиох, Икони хотонуудһаа еврейнүүд ерэжэ, хотынхидые элшэнэрэй урдаһаа эсэргүүсүүлбэ. Тиигээд тэдэнэр Павелые шулуудажа, тэрэниие үхѳѳ гэжэ һанаад, хотоһоо шэрэжэ гаргаад хаяба. 20 Павелые тойрон шабинарайнь зогсоходо, тэрэнь бодожо, хото руу оробо. Хойто үдэрынь тэрэ Варнаватай суг Дербэ хото ошобо. 21 Тэдэ Дербэдэ Һайн Мэдээсэл номножо, олон хүниие Дээдын Эзэндэ хандуулба. Һүүлдэнь Листра, Икони, Писидиин Антиох хотонуудаа эрьежэ, 22 ябаһан газараа шабинарые урмашуулан, зоригжуулан, эт