Czech 1st John

/1 Coz bylo od pocatku, coz jsme slychali, co jsme ocima svyma videli, a co jsme pilne spatrili, e ceho se ruce nase dotykaly, o slovu zivota. Nebo ten zivot zjeven jest, a my jsme videli, a svedcime, i zvestujeme vam ten zivot vecny, kteryz byl u Otce, a zjeven jest nam. Coz jsme videli a slyseli, zvestujeme vam, abyste i vy s nami obecenstvi meli, a obecenstvi nase aby bylo s Otcem i a Synem jeho Jezukristem. A totot piseme vam, aby radost vase byla plna. Tot jest tedy zvestovani to, kterez jsme slychali od neho, a zvestujeme vam: Ze Buh jest svetlo, a tmy v nem nizadne neni. Dime-li, ze s nim obecenstvi mame, a ve tme chodime, lzeme, a necinime pravdy. Pakit chodime v svetle, jako on jest v svetle, obecenstvi mame vespolek, a krev Krista Jezise Syna jeho ocistuje nas od vselikeho hrichu. Paklit dime, ze hrichu nemame, sami se svodime, a pravdy v nas neni. Jestlize pak budeme vyznavati hrichy sve, vernyt jest Buh a spravedlivy, aby nam odpustil hrichy, a ocistil nas od vselike nepravosti. Dime-li, ze jsme nehresili, cinime jej lharem, a nenit v nas slova jeho.

/2 Synackove moji, totot vam pisi, abyste nehresili; Paklit by kdo zhresil, primluvci mame u Otce, Jezise Krista spravedliveho. A ont jest obet slitovani za hrichy nase, a netoliko za nase, ale i za vseho sveta. A po tomt zname, ze jsme jej poznali, jestlize prikazani jeho ostrihame. Di-lit kdo: Znam jej, a prikazani jeho neostriha, lhart jest, a pravdy v nem neni. Ale kdozt ostriha slova jeho, v pravdet laska Bozi v tom jest dokonala; Po tomt zname, ze jsme v nem. Kdo pravi, ze v nem zustava, tent ma, jakz on chodil, tak choditi. Bratri, ne nove prikazani pisi vam, ala prikazani stare, kterez jste meli od pocatku; A to prikazani stare jestit slovo to, kterez jste slyseli od pocatku. A zase prikazani nove pisi vam, kterez jest prave i v nem i v vas; Nebo tma pomoji, a svetlo to prave jiz sviti. Kdo pravi, ze jest v svetle, a bratra sveho nenavidi, v temnostit jest az posavad. Kdoz miluje bratra sveho, v svetle zustava, a pohorseni v nem neni. Ale kdoz nenavidi bratra sveho, v temnosti jest, a v temnosti chodi, a nevi, kam jde; nebo temnost oslepila oci jeho. Pisi vam, synackove, zet jsou vam odpusteni hrichove pro jmeno jeho. Pisi vam, otcove, ze jste poznali toho, kteryz jest od pocatku; Pisi vam, mladenci, ze jste svitezili nad tim zlostnikem. Pisi vam, ditky, ze jste poznali Otce; Psal jsem vam, otcove, ze jste poznali toho, kteryz jest od pocatku; Psal jsem vam, mladenci, ze silni jste, a slovo Bozi v vas zustava, a ze jste svitezili nad tim zlostnikem. Nemilujtez sveta, ani tech veci, kterez na svete jsou; Miluje-lit kdo svet, nenit lasky Otcovy v nem. Nebo vsecko, coz jest na svete, jako zadost tela, a zadost oci, a pycha zivota, tot neni z Otce, ale jest z sveta. Svet pak hyne i zadost jeho, ale kdoz cini vuli Bozi, tent trva na veky. Ditky, posledni hodina jest, a jakoz jste slychali, ze antikrist prijiti ma, i nynit antikristove mnozi povstali; Odkudz zname, ze posledni hodina jest. Z nast vysli, ale nebyli z nas; Nebo byt byli z nas, bylit by zustali s nami, ale vysli z nas, aby zjeveni byli, ze nejsou vsickni z nas. Vy pak mate pomazani od Svateho, a znate vsecko. Nepsal jsem vam, proto ze byste neznali pravdy, ale ze ji znate, a ze vselika lez neni z pravdy. A kdo jest lhar? Neni-li ten, kdoz zapira, ze by Jezis nebyl Kristus? Tent jest antikrist, kdoz zapira Otce i Syna. Kazdy kdoz zapira Syna, nemat ani Otce. A protoz zustaniz v vas to, coz jste slychali od pocatku; Zustane-lit v vas to, co jste slychali od pocatku, i vy take v Synu i v Otci zustanete. A tot jest to zaslibeni, kterez on nam zaslibil, totiz ten zivot vecny. Tyto veci psal jsem vam o tech, kteriz vas svodi. Ale pomazani to, kterez jste vzali od neho, v vas zustava; aniz potrebujete, aby kdo ucil vas, ale jakz pomazani to uci vas o vsech vecech, a pravet jest a neoklamavatelni, a jakz naucilo vas, tak v nem zustavejte. A nyni, synackove, zustavejtez v nem, abychom, kdyz by se ukasal, smele doufani meli, a nebyli zahanbeni od neho v prichodu jeho. Ponevadz vite, ze on spravedlivy jest, znejtez take, ze kazdy, kdoz cini spravedlnost, z neho jest narozen.

/3 Pohledte, jakou lasku dal nam Otec, totiz abychom synove Bozi slouli; Protot svet nezna nas, ze jeho nezna. Nejmilejsi, nyni synove Bozi jsme, ale jestet se neokazalo, co budeme; Vimet pak, ze kdyz se okaze, podobni jemu budeme; nebo videti jej budeme tak, jakz jest. A kazdy, kdoz ma takovou nadeji v nem, ocistuje se, jakoz i on cisty jest. Kazdy, kdoz cini hrich, cinit proti zakonu; nebo hrich jest prestoupeni zakona. A vite, ze on se okazal, aby hrichy nase snal, a hrichu v nem neni. Kazdy tedy, kdoz v nem zustava, nehresi; ale kazdy, kdoz hresi, nevidel ho, aniz ho poznal. Synackove, nizadny vas nesvod; Kdoz cini spravedlnost, spravedlivy jest, jakoz i on jest spravedlivy. Kdoz cini hrich, z dabla jest; nebo dabel od pocatku hresi; Na tot jest zjeven Syn Bozi, aby kazil skulky dablovy. Kazdy, kdoz se narodil z Boha, hrichu necini; nebo sime jeho v nem zustava, aniz muze hresiti, nebo z Boha narozen jest. Po tomtot zjevni jsou synove Bozi a synove dablovi; Kazdy, kdoz necini spravedlnosti, nenit z Boha, a kdoz nemiluje bratra sveho. Nebo tot jest to zvestovani, kterez jste slychali od pocatku, abychom milovali jedni druhe. Ne jako Kain, kteryz z toho zlostnika byl, a zamordoval bratra sveho; A pro kterou pricinu zamordoval ho? Proto ze skutkove jeho byli zli, bratra pak jeho spravedlivi. Nedivtez se, bratri moji, jestlize vas svet nenavidi. My vime, ze jsme preneseni z smrti do zivota, nebo milujeme bratri; Kdoz nemiluje bratra, zustavat v smrti. Kazdy, kdoz nenavidi bratra sveho, vrazedlnik jest, a vite, ze zadny vrazedlnik nema zivota vecneho v sobe zustavajiciho. Po tomto jsme poznali lasku, ze on dusi svou za nas polozil, i myt tedy mame za bratri duse klasti. Kdo by pak mel statek tohoto sveta, a videl by bratra sveho, an nouzi trpi, a zavrel by streva sva pred nim, kterak laska Bozi zustava v nem?. Synackove moji, nemilujmez slovem, ani jazykem, ale skutkem a pravdou. A po tomt poznavame, ze z pravdy jsme, a pred oblicejem jeho spokojime srdce sva. Nebo potupovalo-lit by nas srdce nase, ovsemt Buh, kteryz jest vetsi nezli srdce nase, a zna vsecko. Nejmilejsi, jestlizet by nas srdce nase nepotupovalo, smelou doufanlivost mame k Bohu. A zac bychom ho koli prosili, bereme od neho; nebo prikazani jeho ostrihame, a to, coz jest libeho pred oblicejem jeho, cinime. A totot jest to prikazani jeho, abychom verili jmenu Syna jeho Jezukrista, a milovali jedni druhe, jakoz nam vydal prikazani. Nebo kdoz ostriha prikazani jeho, v nemt zustava, a on take v nem; A po tomt poznavame, ze zustava v nas, totiz po Duchu, kterehoz dal nam.

/4 Nejmilejsi, ne kazdemu duchu verte, ale zkusujte duchu, jsouli z Boha; nebo mnozi falesni proroci vysli na svet. Po tomto znejte Ducha Boziho: Vseliky duch, kteryz vyznava Jezukrista v tele prisleho, z Boha jest. Ale vseliky duch, kteryz nevyznava Jezukrista v tele prisleho, neni z Boha; nybrz tot jest ten duch antikristuv, o kteremz jste slychali, ze prijiti ma, a jizt jest nyni na svete. Vy z Boha jste, synackove, a svitezili jste nad nimi; nebo vetsit jest ten, kteryz v vas, nezli ten, kteryz jest v svete. Oni z sveta jsou, a protoz o svetu mluvi, a svet jich posloucha. My z Boha jsme; Kdo zna Boha, poslouchat nas; kdoz neni z Boha, neposlouchat nas; A po tomt poznavame ducha pravdy a ducha bludu. Nejmilejsi, milujmez jedni druhe; nebo laska z Boha jest, a kazdy, kdoz miluje, z Boha se narodil, a znat Boha. Kdoz nemiluje, nezna Boha; nebo Buh laska jest. V tomt zjevena jest laska Bozi k nam, ze Syna sveho toho jednorozeneho poslal Buh na svet, abychom zivi byli skrze neho. V tomt jest laska, ne ze bychom my Boha milovali, ale ze on miloval nas, a poslal Syna sveho obet slitovani za hrichy nase. Nejmilejsi, ponevadz tak miloval nas Buh, i myt mame jedni druhe milovati. Boha zadny nikdy nespatril, ale milujeme-lit jedni druhe, Buh v nas prebyva, a laska jeho dokonala jest v nas. Po tomtot poznavame, ze v nem prebyvame, a on v nas, ze z Ducha sveho dal nam. A myt jsme videli, a svedcime, ze Otec poslal Syna spasitele sveta. Kdoz by koli vyznaval, ze Jezis jest Syn Bozi, Buh v nem prebyva, a on v Bohu. A myt jsme poznali, a uverili o lasce, kterouz Buh ma k nam; Buh laska jest, a kdoz v lasce prebyva, v Bohu prebyva, a Buh v nem. V tomtot jest k dokonani svemu prisla laska Bozi s nami, abychom bezpecne doufani meli v den soudny, kdyzto, jakyz jest on, takovi i my jsme na tomto svete. Baznet neni v lasce, ale laska dokonala ven vyhani bazen; nebo bazen trapeni ma, kdoz se pak boji, neni dokonaly v lasce. My milujeme jej, nebo on prve miloval nas. Rekl-li by kdo: Miluji Boha, a bratra sveho nenavidel by, lhar jest; Nebo kdoz nemiluje bratra sveho, kterehoz videl, Boha, kterehoz nevidel, kterak muze milovati?. A totot prikazani mame od neho, aby ten, kdoz miluje Boha, miloval i bratra sveho.

/5 Kazdy, kdoz veri, ze Jezis jest Kristus, z Boha se narodil; a kazdy, kdoz miluje toho, kteryz zplodil, milujet i toho, kteryz zplozen jest z neho. Po tomt poznavame, ze milujeme syny Bozi, kdyz Boha milujeme, a prikazani jeho ostrihame. Nebo tot jest laska Bozi, abychom prikazani jeho ostrihali; a prikazani jeho nejsou tezka. Vsecko zajiste, coz se narodilo z Boha, premaha svet; a tot jest to vitezstvi, kterez premaha svet, vira nase. Kdo jest, jesto premaha svet, jedine, kdoz veri, ze Jezis jest Syb Bozi?. Tot jest ten, kteryz prisel skrze vodu a krev, Jezis Kristus, ne u vode toliko, ale u vode a ve krvi; A Duch jest, kteryz svedectvi vydava, ze Duch jest pravda. Nebo tri jsou, kteriz svedectvi vydavaji na nebi: Otec, Slovo, a Duch svaty, a ti tri jedno jsou. A tri jsou, kteriz svedectvi vydavaji na zemi: Duch, a voda, a krev, a ti tri jedno jsou. Ponevadz svedectvi lidske prijimame, svedectvit Bozi vetsi jest; Nebo totot svedectvi jest Bozi, kterez vysvedcil o Synu svem. Kdoz veri v Syna Boziho, mat svedectvi sam v sobe; Kdoz neveri Bohu, lharem jej ucinil; nebo neuveril tomu svedectvi, kterez vysvedcil Buh o Synu svem. A totot jest svedectvi to, ze zivot vecny dal nam Buh, a ten zivot v Synu jeho jest. Kdozt ma Syna, mat zivot; kdoz nema Syna Boziho, zivota nema. Tyto veci psal jsem vam vericim ve jmeno Syna Boziho, abyste vedeli, ze mate vecny zivot, a abyste verili ve jmeno Syna Boziho. A totot jest to smele doufani, kterez mame k nemu, ze zac bychom koli prosili podle vule jeho, slysi nas. Ze pak vime, ze nas slysi, prosili-li bychom zac, podle toho vime, ze mame prosby naplnene, kterez jsme predkladali jemu. Videl-li by kdo bratra sveho hresiciho hrichem ne k smrti, modliz se za nej, a da jemu Buh zivot, totiz hresicim ne k smrti; Jestit hrich k smrti; ne za ten, pravim, aby se modlil. Kazda nepravost jestit hrich, ale jestit hrich ne k smrti. Vime, ze kazdy, kdoz se narodil z Boha, nehresi; ale ten, kdoz narozen jest z Boha, ostriha sebe sameho, a ten zlostnik se ho nedotyka. Vime, ze z Boha jsme, ale svet vsecken ve zlem lezi. A vimet, ze Syn Bozi prisel, a dal nam smysl, abychom poznali toho praveho, a jsmet v tom pravem, i v Synu jeho Jezisi Kristu; Ont jest ten pravy Buh a zivot vecny. Synackove, vystrihejte se modl; Amen.

free web site hit counter