Greek Koine 1st John


/1 o yn ap arhys o akykoamen o ewrakamen tois ofvalmois ymwn o eveasameva kai
ai heires ymwn ecylafysan peri tou logou tys zwys.
kai y zwy efanerwvy kai ewrakamen kai marturoumen kai apaggellomen umin tyn
zwyn tyn aiwnion ytis yn pros ton patera kai efanerwvy ymin.
o ewrakamen kai akykoamen apaggellomen umin ina kai umeis koinwnian ehyte mev
ymwn kai y koinwnia de y ymetera meta tou patros kai meta tou uiou autou
iysou hristou.
kai tauta grafomen umin ina y hara umwn y peplyrwmeny.
kai auty estin y epaggelia yn akykoamen ap autou kai anaggellomen umin oti o
veos fws estin kai skotia en autw ouk estin oudemia.
ean eipwmen oti koinwnian ehomen met autou kai en tw skotei peripatwmen
ceudomeva kai ou poioumen tyn alyveian.
ean de en tw fwti peripatwmen ws autos estin en tw fwti koinwnian ehomen met
allylwn kai to aima iysou hristou tou uiou autou kavarizei ymas apo pasys
amartias.
ean eipwmen oti amartian ouk ehomen eautous planwmen kai y alyveia ouk estin
en ymin.
ean omologwmen tas amartias ymwn pistos estin kai dikaios ina afy ymin tas
amartias kai kavarisy ymas apo pasys adikias.
ean eipwmen oti ouh ymartykamen ceustyn poioumen auton kai o logos autou ouk
estin en ymin.

/2 teknia mou tauta grafw umin ina my amartyte kai ean tis amarty paraklyton
ehomen pros ton patera iysoun hriston dikaion.
kai autos ilasmos estin peri twn amartiwn ymwn ou peri twn ymeterwn de monon
alla kai peri olou tou kosmou.
kai en toutw ginwskomen oti egnwkamen auton ean tas entolas autou tyrwmen.
o legwn egnwka auton kai tas entolas autou my tyrwn ceustys estin kai en
toutw y alyveia ouk estin.
os d an tyry autou ton logon alyvws en toutw y agapy tou veou teteleiwtai en
toutw ginwskomen oti en autw esmen.
o legwn en autw menein ofeilei kavws ekeinos periepatysen kai autos outws
peripatein.
adelfoi ouk entolyn kainyn grafw umin all entolyn palaian yn eihete ap arhys
y entoly y palaia estin o logos on ykousate ap arhys.
palin entolyn kainyn grafw umin o estin alyves en autw kai en umin oti y
skotia paragetai kai to fws to alyvinon ydy fainei.
o legwn en tw fwti einai kai ton adelfon autou miswn en ty skotia estin ews
arti.
o agapwn ton adelfon autou en tw fwti menei kai skandalon en autw ouk estin.
o de miswn ton adelfon autou en ty skotia estin kai en ty skotia peripatei
kai ouk oiden pou upagei oti y skotia etuflwsen tous ofvalmous autou.
grafw umin teknia oti afewntai umin ai amartiai dia to onoma autou.
grafw umin pateres oti egnwkate ton ap arhys grafw umin neaniskoi oti
nenikykate ton ponyron grafw umin paidia oti egnwkate ton patera.
egraca umin pateres oti egnwkate ton ap arhys egraca umin neaniskoi oti
ishuroi este kai o logos tou veou en umin menei kai nenikykate ton ponyron.
my agapate ton kosmon myde ta en tw kosmw ean tis agapa ton kosmon ouk estin
y agapy tou patros en autw.
oti pan to en tw kosmw y epivumia tys sarkos kai y epivumia twn ofvalmwn kai
y alazoneia tou biou ouk estin ek tou patros all ek tou kosmou estin.
kai o kosmos paragetai kai y epivumia autou o de poiwn to velyma tou veou
menei eis ton aiwna.
paidia eshaty wra estin kai kavws ykousate oti o antihristos erhetai kai nun
antihristoi polloi gegonasin oven ginwskomen oti eshaty wra estin.
ex ymwn exylvon all ouk ysan ex ymwn ei gar ysan ex ymwn memenykeisan an mev
ymwn all ina fanerwvwsin oti ouk eisin pantes ex ymwn.
kai umeis hrisma ehete apo tou agiou kai oidate panta.
ouk egraca umin oti ouk oidate tyn alyveian all oti oidate autyn kai oti pan
ceudos ek tys alyveias ouk estin.
tis estin o ceustys ei my o arnoumenos oti iysous ouk estin o hristos outos
estin o antihristos o arnoumenos ton patera kai ton uion.
pas o arnoumenos ton uion oude ton patera ehei.
umeis oun o ykousate ap arhys en umin menetw ean en umin meiny o ap arhys
ykousate kai umeis en tw uiw kai en tw patri meneite.
kai auty estin y epaggelia yn autos epyggeilato ymin tyn zwyn tyn aiwnion.
tauta egraca umin peri twn planwntwn umas.
kai umeis to hrisma o elabete ap autou en umin menei kai ou hreian ehete ina
tis didasky umas all ws to auto hrisma didaskei umas peri pantwn kai alyves
estin kai ouk estin ceudos kai kavws edidaxen umas meneite en autw.
kai nun teknia menete en autw ina otan fanerwvy ehwmen parrysian kai my
aishunvwmen ap autou en ty parousia autou.
ean eidyte oti diakios estin ginwskete oti pas o poiwn tyn dikaiosunyn ex
autou gegennytai.

/3 idete potapyn agapyn dedwken ymin o patyr ina tekna veou klyvwmen dia
touto o kosmos ou ginwskei ymas oti ouk egnw auton.
agapytoi nun tekna veou esmen kai oupw efanerwvy ti esomeva oidamen de oti
ean fanerwvy omoioi autw esomeva oti ocomeva auton kavws estin.
kai pas o ehwn tyn elpida tautyn ep autw agnizei eauton kavws ekeinos agnos
estin.
pas o poiwn tyn amartian kai tyn anomian poiei kai y amartia estin y anomia.
kai oidate oti ekeinos efanerwvy ina tas amartias ymwn ary kai amartia en
autw ouk estin.
pas o en autw menwn ouh amartanei pas o amartanwn ouh ewraken auton oude
egnwken auton.
teknia mydeis planatw umas o poiwn tyn dikaiosunyn dikaios estin kavws
ekeinos dikaios estin.
o poiwn tyn amartian ek tou diabolou estin oti ap arhys o diabolos amartanei
eis touto efanerwvy o uios tou veou ina lusy ta erga tou diabolou.
pas o gegennymenos ek tou veou amartian ou poiei oti sperma autou en autw
menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou veou gegennytai.
en toutw fanera estin ta tekna tou veou kai ta tekna tou diabolou pas o my
poiwn dikaiosunyn ouk estin ek tou veou kai o my agapwn ton adelfon autou.
oti auty estin y aggelia yn ykousate ap arhys ina agapwmen allylous.
ou kavws kain ek tou ponyrou yn kai esfaxen ton adelfon autou kai harin tinos
esfaxen auton oti ta erga autou ponyra yn ta de tou adelfou autou dikaia.
my vaumazete adelfoi mou ei misei umas o kosmos.
ymeis oidamen oti metabebykamen ek tou vanatou eis tyn zwyn oti agapwmen tous
adelfous o my agapwn ton adelfon menei en tw vanatw.
pas o miswn ton adelfon autou anvrwpoktonos estin kai oidate oti pas
anvrwpoktonos ouk ehei zwyn aiwnion en autw menousan.
en toutw egnwkamen tyn agapyn oti ekeinos uper ymwn tyn cuhyn autou evyken
kai ymeis ofeilomen uper twn adelfwn tas cuhas tivenai.
os d an ehy ton bion tou kosmou kai vewry ton adelfon autou hreian ehonta kai
kleisy ta splaghna autou ap autou pws y agapy tou veou menei en autw.
teknia mou my agapwmen logw myde glwssy all ergw kai alyveia.
kai en toutw ginwskomen oti ek tys alyveias esmen kai emprosven autou
peisomen tas kardias ymwn.
oti ean kataginwsky ymwn y kardia oti meizwn estin o veos tys kardias ymwn
kai ginwskei panta.
agapytoi ean y kardia ymwn my kataginwsky ymwn parrysian ehomen pros ton
veon.
kai o ean aitwmen lambanomen par autou oti tas entolas autou tyroumen kai ta
aresta enwpion autou poioumen.
kai auty estin y entoly autou ina pisteuswmen tw onomati tou uiou autou iysou
hristou kai agapwmen allylous kavws edwken entolyn ymin.
kai o tyrwn tas entolas autou en autw menei kai autos en autw kai en toutw
ginwskomen oti menei en ymin ek tou pneumatos ou ymin edwken.

/4 agapytoi my panti pneumati pisteuete alla dokimazete ta pneumata ei ek tou
veou estin oti polloi ceudoprofytai exelyluvasin eis ton kosmon.
en toutw ginwskete to pneuma tou veou pan pneuma o omologei iysoun hriston en
sarki elyluvota ek tou veou estin.
kai pan pneuma o my omologei ton iysoun hriston en sarki elyluvota ek tou
veou ouk estin kai touto estin to tou antihristou o akykoate oti erhetai kai
nun en tw kosmw estin ydy.
umeis ek tou veou este teknia kai nenikykate autous oti meizwn estin o en
umin y o en tw kosmw.
autoi ek tou kosmou eisin dia touto ek tou kosmou lalousin kai o kosmos autwn
akouei.
ymeis ek tou veou esmen o ginwskwn ton veon akouei ymwn os ouk estin ek tou
veou ouk akouei ymwn ek toutou ginwskomen to pneuma tys alyveias kai to
pneuma tys planys.
agapytoi agapwmen allylous oti y agapy ek tou veou estin kai pas o agapwn ek
tou veou gegennytai kai ginwskei ton veon.
o my agapwn ouk egnw ton veon oti o veos agapy estin.
en toutw efanerwvy y agapy tou veou en ymin oti ton uion autou ton monogeny
apestalken o veos eis ton kosmon ina zyswmen di autou.
en toutw estin y agapy ouh oti ymeis ygapysamen ton veon all oti autos
ygapysen ymas kai apesteilen ton uion autou ilasmon peri twn amartiwn ymwn.
agapytoi ei outws o veos ygapysen ymas kai ymeis ofeilomen allylous agapan.
veon oudeis pwpote teveatai ean agapwmen allylous o veos en ymin menei kai y
agapy autou teteleiwmeny estin en ymin.
en toutw ginwskomen oti en autw menomen kai autos en ymin oti ek tou
pneumatos autou dedwken ymin.
kai ymeis teveameva kai marturoumen oti o patyr apestalken ton uion swtyra
tou kosmou.
os an omologysy oti iysous estin o uios tou veou o veos en autw menei kai
autos en tw vew.
kai ymeis egnwkamen kai pepisteukamen tyn agapyn yn ehei o veos en ymin o
veos agapy estin kai o menwn en ty agapy en tw vew menei kai o veos en autw.
en toutw teteleiwtai y agapy mev ymwn ina parrysian ehwmen en ty ymera tys
krisews oti kavws ekeinos estin kai ymeis esmen en tw kosmw toutw.
fobos ouk estin en ty agapy all y teleia agapy exw ballei ton fobon oti o
fobos kolasin ehei o de foboumenos ou teteleiwtai en ty agapy.
ymeis agapwmen auton oti autos prwtos ygapysen ymas.
ean tis eipy oti agapw ton veon kai ton adelfon autou misy ceustys estin o
gar my agapwn ton adelfon autou on ewraken ton veon on ouh ewraken pws
dunatai agapan.
kai tautyn tyn entolyn ehomen ap autou ina o agapwn ton veon agapa kai ton
adelfon autou.

/5 pas o pisteuwn oti iysous estin o hristos ek tou veou gegennytai kai pas o
agapwn ton gennysanta agapa kai ton gegennymenon ex autou.
en toutw ginwskomen oti agapwmen ta tekna tou veou otan ton veon agapwmen kai
tas entolas autou tyrwmen.
auty gar estin y agapy tou veou ina tas entolas autou tyrwmen kai ai entolai
autou bareiai ouk eisin.
oti pan to gegennymenon ek tou veou nika ton kosmon kai auty estin y niky y
nikysasa ton kosmon y pistis ymwn.
tis estin o nikwn ton kosmon ei my o pisteuwn oti iysous estin o uios tou
veou.
outos estin o elvwn di udatos kai aimatos iysous o hristos ouk en tw udati
monon all en tw udati kai tw aimati kai to pneuma estin to marturoun oti to
pneuma estin y alyveia.
oti treis eisin oi marturountes en tw ouranw o patyr o logos kai to agion
pneuma kai outoi oi treis en eisin.
kai treis eisin oi marturountes en ty gy to pneuma kai to udwr kai to aima
kai oi treis eis to en eisin.
ei tyn marturian twn anvrwpwn lambanomen y marturia tou veou meizwn estin oti
auty estin y marturia tou veou yn memarturyken peri tou uiou autou.
o pisteuwn eis ton uion tou veou ehei tyn marturian en eautw o my pisteuwn tw
vew ceustyn pepoiyken auton oti ou pepisteuken eis tyn marturian yn
memarturyken o veos peri tou uiou autou.
kai auty estin y marturia oti zwyn aiwnion edwken ymin o veos kai auty y zwy
en tw uiw autou estin.
o ehwn ton uion ehei tyn zwyn o my ehwn ton uion tou veou tyn zwyn ouk ehei.
tauta egraca umin tois pisteuousin eis to onoma tou uiou tou veou ina eidyte
oti zwyn ehete aiwnion kai ina pisteuyte eis to onoma tou uiou tou veou.
kai auty estin y parrysia yn ehomen pros auton oti ean ti aitwmeva kata to
velyma autou akouei ymwn.
kai ean oidamen oti akouei ymwn o an aitwmeva oidamen oti ehomen ta aitymata
a ytykamen par autou.
ean tis idy ton adelfon autou amartanonta amartian my pros vanaton aitysei
kai dwsei autw zwyn tois amartanousin my pros vanaton estin amartia pros
vanaton ou peri ekeinys legw ina erwtysy.
pasa adikia amartia estin kai estin amartia ou pros vanaton.
oidamen oti pas o gegennymenos ek tou veou ouh amartanei all o gennyveis ek
tou veou tyrei eauton kai o ponyros ouh aptetai autou.
oidamen oti ek tou veou esmen kai o kosmos olos en tw ponyrw keitai.
oidamen de oti o uios tou veou ykei kai dedwken ymin dianoian ina ginwskwmen
ton alyvinon kai esmen en tw alyvinw en tw uiw autou iysou hristw outos estin
o alyvinos veos kai y zwy aiwnios.
teknia fulaxate eautous apo twn eidwlwn amyn.