Greek Koine John

/1 en arhy yn o logos kai o logos yn pros ton veon kai veos yn o logos. outos yn en arhy pros ton veon. panta di autou egeneto kai hwris autou egeneto oude en o gegonen. en autw zwy yn kai y zwy yn to fws twn anvrwpwn. kai to fws en ty skotia fainei kai y skotia auto ou katelaben. egeneto anvrwpos apestalmenos para veou onoma autw iwannys. outos ylven eis marturian ina marturysy peri tou fwtos ina pantes pisteuswsin di autou. ouk yn ekeinos to fws all ina marturysy peri tou fwtos. yn to fws to alyvinon o fwtizei panta anvrwpon erhomenon eis ton kosmon. en tw kosmw yn kai o kosmos di autou egeneto kai o kosmos auton ouk egnw. eis ta idia ylven kai oi idioi auton ou parelabon. osoi de elabon auton edwken autois exousian tekna veou genesvai tois pisteuousin eis to onoma autou. oi ouk ex aimatwn oude ek velymatos sarkos oude ek velymatos andros all ek veou egennyvysan. kai o logos sarx egeneto kai eskynwsen en ymin kai eveasameva tyn doxan autou doxan ws monogenous para patros plyrys haritos kai alyveias. iwannys marturei peri autou kai kekragen legwn outos yn on eipon o opisw mou erhomenos emprosven mou gegonen oti prwtos mou yn. kai ek tou plyrwmatos autou ymeis pantes elabomen kai harin anti haritos. oti o nomos dia mwsews edovy y haris kai y alyveia dia iysou hristou egeneto. veon oudeis ewraken pwpote o monogenys uios o wn eis ton kolpon tou patros ekeinos exygysato. kai auty estin y marturia tou iwannou ote apesteilan oi ioudaioi ex ierosolumwn iereis kai leuitas ina erwtyswsin auton su tis ei. kai wmologysen kai ouk yrnysato kai wmologysen oti ouk eimi egw o hristos. kai yrwtysan auton ti oun ylias ei su kai legei ouk eimi o profytys ei su kai apekrivy ou. eipon oun autw tis ei ina apokrisin dwmen tois pemcasin ymas ti legeis peri seautou. efy egw fwny bowntos en ty erymw euvunate tyn odon kuriou kavws eipen ysaias o profytys. kai oi apestalmenoi ysan ek twn farisaiwn. kai yrwtysan auton kai eipon autw ti oun baptizeis ei su ouk ei o hristos oute ylias oute o profytys. apekrivy autois o iwannys legwn egw baptizw en udati mesos de umwn estyken on umeis ouk oidate. autos estin o opisw mou erhomenos os emprosven mou gegonen ou egw ouk eimi axios ina lusw autou ton imanta tou upodymatos. tauta en byvabara egeneto peran tou iordanou opou yn iwannys baptizwn. ty epaurion blepei o iwannys ton iysoun erhomenon pros auton kai legei ide o amnos tou veou o airwn tyn amartian tou kosmou. outos estin peri ou egw eipon opisw mou erhetai anyr os emprosven mou gegonen oti prwtos mou yn. kagw ouk ydein auton all ina fanerwvy tw israyl dia touto ylvon egw en tw udati baptizwn. kai emarturysen iwannys legwn oti teveamai to pneuma katabainon wsei peristeran ex ouranou kai emeinen ep auton. kagw ouk ydein auton all o pemcas me baptizein en udati ekeinos moi eipen ef on an idys to pneuma katabainon kai menon ep auton outos estin o baptizwn en pneumati agiw . kagw ewraka kai memarturyka oti outos estin o uios tou veou. ty epaurion palin eistykei o iwannys kai ek twn mavytwn autou duo. kai emblecas tw iysou peripatounti legei ide o amnos tou veou. kai ykousan autou oi duo mavytai lalountos kai ykolouvysan tw iysou. strafeis de o iysous kai veasamenos autous akolouvountas legei autois ti zyteite oi de eipon autw rabbi o legetai ermyneuomenon didaskale pou meneis. legei autois erhesve kai idete ylvon kai eidon pou menei kai par autw emeinan tyn ymeran ekeinyn wra de yn ws dekaty. yn andreas o adelfos simwnos petrou eis ek twn duo twn akousantwn para iwannou kai akolouvysantwn autw. euriskei outos prwtos ton adelfon ton idion simwna kai legei autw eurykamen ton messian o estin mevermyneuomenon o hristos. kai ygagen auton pros ton iysoun emblecas de autw o iysous eipen su ei simwn o uios iwna su klyvysy kyfas o ermyneuetai petros. ty epaurion yvelysen o iysous exelvein eis tyn galilaian kai euriskei filippon kai legei autw akolouvei moi. yn de o filippos apo byvsaida ek tys polews andreou kai petrou. euriskei filippos ton navanayl kai legei autw on egracen mwsys en tw nomw kai oi profytai eurykamen iysoun ton uion tou iwsyf ton apo nazaret. kai eipen autw navanayl ek nazaret dunatai ti agavon einai legei autw filippos erhou kai ide. eiden o iysous ton navanayl erhomenon pros auton kai legei peri autou ide alyvws israylitys en w dolos ouk estin. legei autw navanayl poven me ginwskeis apekrivy o iysous kai eipen autw pro tou se filippon fwnysai onta upo tyn sukyn eidon se . apekrivy navanayl kai legei autw rabbi su ei o uios tou veou su ei o basileus tou israyl. apekrivy iysous kai eipen autw oti eipon soi eidon se upokatw tys sukys pisteueis meizw toutwn ocei. kai legei autw amyn amyn legw umin ap arti ocesve ton ouranon anewgota kai tous aggelous tou veou anabainontas kai katabainontas epi ton uion tou anvrwpou.

/2 kai ty ymera ty trity gamos egeneto en kana tys galilaias kai yn y mytyr tou iysou ekei. eklyvy de kai o iysous kai oi mavytai autou eis ton gamon. kai usterysantos oinou legei y mytyr tou iysou pros auton oinon ouk ehousin. legei auty o iysous ti emoi kai soi gunai oupw ykei y wra mou. legei y mytyr autou tois diakonois o ti an legy umin poiysate. ysan de ekei udriai livinai ex keimenai kata ton kavarismon twn ioudaiwn hwrousai ana metrytas duo y treis. legei autois o iysous gemisate tas udrias udatos kai egemisan autas ews anw. kai legei autois antlysate nun kai ferete tw arhitriklinw kai ynegkan. ws de egeusato o arhitriklinos to udwr oinon gegenymenon kai ouk ydei poven estin oi de diakonoi ydeisan oi yntlykotes to udwr fwnei ton numfion o arhitriklinos. kai legei autw pas anvrwpos prwton ton kalon oinon tivysin kai otan mevusvwsin tote ton elassw su tetyrykas ton kalon oinon ews arti. tautyn epoiysen tyn arhyn twn symeiwn o iysous en kana tys galilaias kai efanerwsen tyn doxan autou kai episteusan eis auton oi mavytai autou. meta touto kateby eis kapernaoum autos kai y mytyr autou kai oi adelfoi autou kai oi mavytai autou kai ekei emeinan ou pollas ymeras. kai eggus yn to pasha twn ioudaiwn kai aneby eis ierosoluma o iysous. kai euren en tw ierw tous pwlountas boas kai probata kai peristeras kai tous kermatistas kavymenous. kai poiysas fragellion ek shoiniwn pantas exebalen ek tou ierou ta te probata kai tous boas kai twn kollubistwn exeheen to kerma kai tas trapezas anestrecen. kai tois tas peristeras pwlousin eipen arate tauta enteuven my poieite ton oikon tou patros mou oikon emporiou. emnysvysan de oi mavytai autou oti gegrammenon estin o zylos tou oikou sou katefagen me. apekrivysan oun oi ioudaioi kai eipon autw ti symeion deiknueis ymin oti tauta poieis. apekrivy o iysous kai eipen autois lusate ton naon touton kai en trisin ymerais egerw auton. eipon oun oi ioudaioi tessarakonta kai ex etesin wkodomyvy o naos outos kai su en trisin ymerais egereis auton. ekeinos de elegen peri tou naou tou swmatos autou. ote oun ygervy ek nekrwn emnysvysan oi mavytai autou oti touto elegen autois kai episteusan ty grafy kai tw logw w eipen o iysous. ws de yn en ierosolumois en tw pasha en ty eorty polloi episteusan eis to onoma autou vewrountes autou ta symeia a epoiei. autos de o iysous ouk episteuen eauton autois dia to auton ginwskein pantas. kai oti ou hreian eihen ina tis marturysy peri tou anvrwpou autos gar eginwsken ti yn en tw anvrwpw.

/3 yn de anvrwpos ek twn farisaiwn nikodymos onoma autw arhwn twn ioudaiwn. outos ylven pros ton iysoun nuktos kai eipen autw rabbi oidamen oti apo veou elyluvas didaskalos oudeis gar tauta ta symeia dunatai poiein a su poieis ean my y o veos met autou. apekrivy o iysous kai eipen autw amyn amyn legw soi ean my tis gennyvy anwven ou dunatai idein tyn basileian tou veou. legei pros auton o nikodymos pws dunatai anvrwpos gennyvynai gerwn wn my dunatai eis tyn koilian tys mytros autou deuteron eiselvein kai gennyvynai. apekrivy o iysous amyn amyn legw soi ean my tis gennyvy ex udatos kai pneumatos ou dunatai eiselvein eis tyn basileian tou veou. to gegennymenon ek tys sarkos sarx estin kai to gegennymenon ek tou pneumatos pneuma estin. my vaumasys oti eipon soi dei umas gennyvynai anwven. to pneuma opou velei pnei kai tyn fwnyn autou akoueis all ouk oidas poven erhetai kai pou upagei outws estin pas o gegennymenos ek tou pneumatos. apekrivy nikodymos kai eipen autw pws dunatai tauta genesvai. apekrivy o iysous kai eipen autw su ei o didaskalos tou israyl kai tauta ou ginwskeis. amyn amyn legw soi oti o oidamen laloumen kai o ewrakamen marturoumen kai tyn marturian ymwn ou lambanete. ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pws ean eipw umin ta epourania pisteusete. kai oudeis anabebyken eis ton ouranon ei my o ek tou ouranou katabas o uios tou anvrwpou o wn en tw ouranw. kai kavws mwsys ucwsen ton ofin en ty erymw outws ucwvynai dei ton uion tou anvrwpou. ina pas o pisteuwn eis auton my apolytai all ehy zwyn aiwnion. outws gar ygapysen o veos ton kosmon wste ton uion autou ton monogeny edwken ina pas o pisteuwn eis auton my apolytai all ehy zwyn aiwnion. ou gar apesteilen o veos ton uion autou eis ton kosmon ina kriny ton kosmon all ina swvy o kosmos di autou. o pisteuwn eis auton ou krinetai o de my pisteuwn ydy kekritai oti my pepisteuken eis to onoma tou monogenous uiou tou veou. auty de estin y krisis oti to fws elyluven eis ton kosmon kai ygapysan oi anvrwpoi mallon to skotos y to fws yn gar ponyra autwn ta erga. pas gar o faula prasswn misei to fws kai ouk erhetai pros to fws ina my eleghvy ta erga autou. o de poiwn tyn alyveian erhetai pros to fws ina fanerwvy autou ta erga oti en vew estin eirgasmena. meta tauta ylven o iysous kai oi mavytai autou eis tyn ioudaian gyn kai ekei dietriben met autwn kai ebaptizen. yn de kai iwannys baptizwn en ainwn eggus tou saleim oti udata polla yn ekei kai pareginonto kai ebaptizonto. oupw gar yn beblymenos eis tyn fulakyn o iwannys. egeneto oun zytysis ek twn mavytwn iwannou meta ioudaiwn peri kavarismou. kai ylvon pros ton iwannyn kai eipon autw rabbi os yn meta sou peran tou iordanou w su memarturykas ide outos baptizei kai pantes erhontai pros auton. apekrivy iwannys kai eipen ou dunatai anvrwpos lambanein ouden ean my y dedomenon autw ek tou ouranou. autoi umeis moi martureite oti eipon ouk eimi egw o hristos all oti apestalmenos eimi emprosven ekeinou. o ehwn tyn numfyn numfios estin o de filos tou numfiou o estykws kai akouwn autou hara hairei dia tyn fwnyn tou numfiou auty oun y hara y emy peplyrwtai. ekeinon dei auxanein eme de elattousvai. o anwven erhomenos epanw pantwn estin o wn ek tys gys ek tys gys estin kai ek tys gys lalei o ek tou ouranou erhomenos epanw pantwn estin. kai o ewraken kai ykousen touto marturei kai tyn marturian autou oudeis lambanei. o labwn autou tyn marturian esfragisen oti o veos alyvys estin. on gar apesteilen o veos ta rymata tou veou lalei ou gar ek metrou didwsin o veos to pneuma. o patyr agapa ton uion kai panta dedwken en ty heiri autou. o pisteuwn eis ton uion ehei zwyn aiwnion o de apeivwn tw uiw ouk ocetai zwyn all y orgy tou veou menei ep auton.

/4 ws oun egnw o kurios oti ykousan oi farisaioi oti iysous pleionas mavytas poiei kai baptizei y iwannys. kaitoige iysous autos ouk ebaptizen all oi mavytai autou. afyken tyn ioudaian kai apylven palin eis tyn galilaian. edei de auton dierhesvai dia tys samareias. erhetai oun eis polin tys samareias legomenyn suhar plysion tou hwriou o edwken iakwb iwsyf tw uiw autou. yn de ekei pygy tou iakwb o oun iysous kekopiakws ek tys odoiporias ekavezeto outws epi ty pygy wra yn wsei ekty. erhetai guny ek tys samareias antlysai udwr legei auty o iysous dos moi piein. oi gar mavytai autou apelyluveisan eis tyn polin ina trofas agoraswsin. legei oun autw y guny y samareitis pws su ioudaios wn par emou piein aiteis ousys gunaikos samareitidos ou gar sughrwntai ioudaioi samareitais. apekrivy iysous kai eipen auty ei ydeis tyn dwrean tou veou kai tis estin o legwn soi dos moi piein su an ytysas auton kai edwken an soi udwr zwn. legei autw y guny kurie oute antlyma eheis kai to frear estin bavu poven oun eheis to udwr to zwn. my su meizwn ei tou patros ymwn iakwb os edwken ymin to frear kai autos ex autou epien kai oi uioi autou kai ta vremmata autou. apekrivy o iysous kai eipen auty pas o pinwn ek tou udatos toutou dicysei palin. os d an piy ek tou udatos ou egw dwsw autw ou my dicysy eis ton aiwna alla to udwr o dwsw autw genysetai en autw pygy udatos allomenou eis zwyn aiwnion. legei pros auton y guny kurie dos moi touto to udwr ina my dicw myde erhwmai envade antlein. legei auty o iysous upage fwnyson ton andra sou kai elve envade. apekrivy y guny kai eipen ouk ehw andra legei auty o iysous kalws eipas oti andra ouk ehw. pente gar andras eshes kai nun on eheis ouk estin sou anyr touto alyves eirykas. legei autw y guny kurie vewrw oti profytys ei su. oi pateres ymwn en toutw tw orei prosekunysan kai umeis legete oti en ierosolumois estin o topos opou dei proskunein. legei auty o iysous gunai pisteuson moi oti erhetai wra ote oute en tw orei toutw oute en ierosolumois proskunysete tw patri. umeis proskuneite o ouk oidate ymeis proskunoumen o oidamen oti y swtyria ek twn ioudaiwn estin. all erhetai wra kai nun estin ote oi alyvinoi proskunytai proskunysousin tw patri en pneumati kai alyveia kai gar o patyr toioutous zytei tous proskunountas auton. pneuma o veos kai tous proskunountas auton en pneumati kai alyveia dei proskunein. legei autw y guny oida oti messias erhetai o legomenos hristos otan elvy ekeinos anaggelei ymin panta. legei auty o iysous egw eimi o lalwn soi. kai epi toutw ylvon oi mavytai autou kai evaumasan oti meta gunaikos elalei oudeis mentoi eipen ti zyteis y ti laleis met autys. afyken oun tyn udrian autys y guny kai apylven eis tyn polin kai legei tois anvrwpois. deute idete anvrwpon os eipen moi panta osa epoiysa myti outos estin o hristos. exylvon oun ek tys polews kai yrhonto pros auton. en de tw metaxu yrwtwn auton oi mavytai legontes rabbi fage. o de eipen autois egw brwsin ehw fagein yn umeis ouk oidate. elegon oun oi mavytai pros allylous my tis ynegken autw fagein. legei autois o iysous emon brwma estin ina poiw to velyma tou pemcantos me kai teleiwsw autou to ergon. ouh umeis legete oti eti tetramynon estin kai o verismos erhetai idou legw umin eparate tous ofvalmous umwn kai veasasve tas hwras oti leukai eisin pros verismon ydy. kai o verizwn misvon lambanei kai sunagei karpon eis zwyn aiwnion ina kai o speirwn omou hairy kai o verizwn. en gar toutw o logos estin o alyvinos oti allos estin o speirwn kai allos o verizwn. egw apesteila umas verizein o ouh umeis kekopiakate alloi kekopiakasin kai umeis eis ton kopon autwn eiselyluvate. ek de tys polews ekeinys polloi episteusan eis auton twn samareitwn dia ton logon tys gunaikos marturousys oti eipen moi panta osa epoiysa. ws oun ylvon pros auton oi samareitai yrwtwn auton meinai par autois kai emeinen ekei duo ymeras. kai pollw pleious episteusan dia ton logon autou. ty te gunaiki elegon oti ouketi dia tyn syn lalian pisteuomen autoi gar akykoamen kai oidamen oti outos estin alyvws o swtyr tou kosmou o hristos. meta de tas duo ymeras exylven ekeiven kai apylven eis tyn galilaian. autos gar o iysous emarturysen oti profytys en ty idia patridi timyn ouk ehei. ote oun ylven eis tyn galilaian edexanto auton oi galilaioi panta ewrakotes a epoiysen en ierosolumois en ty eorty kai autoi gar ylvon eis tyn eortyn. ylven oun o iysous palin eis tyn kana tys galilaias opou epoiysen to udwr oinon kai yn tis basilikos ou o uios ysvenei en kapernaoum. outos akousas oti iysous ykei ek tys ioudaias eis tyn galilaian apylven pros auton kai yrwta auton ina kataby kai iasytai autou ton uion ymellen gar apovnyskein. eipen oun o iysous pros auton ean my symeia kai terata idyte ou my pisteusyte. legei pros auton o basilikos kurie katabyvi prin apovanein to paidion mou. legei autw o iysous poreuou o uios sou zy kai episteusen o anvrwpos tw logw w eipen autw iysous kai eporeueto. ydy de autou katabainontos oi douloi autou apyntysan autw kai apyggeilan legontes oti o pais sou zy. epuveto oun par autwn tyn wran en y komcoteron eshen kai eipon autw oti hves wran ebdomyn afyken auton o puretos. egnw oun o patyr oti en ekeiny ty wra en y eipen autw o iysous oti o uios sou zy kai episteusen autos kai y oikia autou oly. touto palin deuteron symeion epoiysen o iysous elvwn ek tys ioudaias eis tyn galilaian.

/5 meta tauta yn eorty twn ioudaiwn kai aneby o iysous eis ierosoluma. estin de en tois ierosolumois epi ty probatiky kolumbyvra y epilegomeny ebraisti byvesda pente stoas ehousa. en tautais katekeito plyvos polu twn asvenountwn tuflwn hwlwn xyrwn ekdehomenwn tyn tou udatos kinysin. aggelos gar kata kairon katebainen en ty kolumbyvra kai etarassen to udwr o oun prwtos embas meta tyn tarahyn tou udatos ugiys egineto w dypote kateiheto nosymati. yn de tis anvrwpos ekei triakontaoktw ety ehwn en ty asveneia. touton idwn o iysous katakeimenon kai gnous oti polun ydy hronon ehei legei autw veleis ugiys genesvai. apekrivy autw o asvenwn kurie anvrwpon ouk ehw ina otan tarahvy to udwr bally me eis tyn kolumbyvran en w de erhomai egw allos pro emou katabainei. legei autw o iysous egeirai aron ton krabbaton sou kai peripatei. kai euvews egeneto ugiys o anvrwpos kai yren ton krabbaton autou kai periepatei yn de sabbaton en ekeiny ty ymera. elegon oun oi ioudaioi tw teverapeumenw sabbaton estin ouk exestin soi arai ton krabbaton. apekrivy autois o poiysas me ugiy ekeinos moi eipen aron ton krabbaton sou kai peripatei. yrwtysan oun auton tis estin o anvrwpos o eipwn soi aron ton krabbaton sou kai peripatei. o de iaveis ouk ydei tis estin o gar iysous exeneusen ohlou ontos en tw topw. meta tauta euriskei auton o iysous en tw ierw kai eipen autw ide ugiys gegonas myketi amartane ina my heiron ti soi genytai. apylven o anvrwpos kai anyggeilen tois ioudaiois oti iysous estin o poiysas auton ugiy. kai dia touto ediwkon ton iysoun oi ioudaioi kai ezytoun auton apokteinai oti tauta epoiei en sabbatw. o de iysous apekrinato autois o patyr mou ews arti ergazetai kagw ergazomai. dia touto oun mallon ezytoun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon eluen to sabbaton alla kai patera idion elegen ton veon ison eauton poiwn tw vew. apekrinato oun o iysous kai eipen autois amyn amyn legw umin ou dunatai o uios poiein af eautou ouden ean my ti blepy ton patera poiounta a gar an ekeinos poiy tauta kai o uios omoiws poiei. o gar patyr filei ton uion kai panta deiknusin autw a autos poiei kai meizona toutwn deixei autw erga ina umeis vaumazyte. wsper gar o patyr egeirei tous nekrous kai zwopoiei outws kai o uios ous velei zwopoiei. oude gar o patyr krinei oudena alla tyn krisin pasan dedwken tw uiw. ina pantes timwsin ton uion kavws timwsin ton patera o my timwn ton uion ou tima ton patera ton pemcanta auton. amyn amyn legw umin oti o ton logon mou akouwn kai pisteuwn tw pemcanti me ehei zwyn aiwnion kai eis krisin ouk erhetai alla metabebyken ek tou vanatou eis tyn zwyn. amyn amyn legw umin oti erhetai wra kai nun estin ote oi nekroi akousontai tys fwnys tou uiou tou veou kai oi akousantes zysontai. wsper gar o patyr ehei zwyn en eautw outws edwken kai tw uiw zwyn ehein en eautw. kai exousian edwken autw kai krisin poiein oti uios anvrwpou estin. my vaumazete touto oti erhetai wra en y pantes oi en tois mnymeiois akousontai tys fwnys autou. kai ekporeusontai oi ta agava poiysantes eis anastasin zwys oi de ta faula praxantes eis anastasin krisews. ou dunamai egw poiein ap emautou ouden kavws akouw krinw kai y krisis y emy dikaia estin oti ou zytw to velyma to emon alla to velyma tou pemcantos me patros. ean egw marturw peri emautou y marturia mou ouk estin alyvys. allos estin o marturwn peri emou kai oida oti alyvys estin y marturia yn marturei peri emou . umeis apestalkate pros iwannyn kai memarturyken ty alyveia. egw de ou para anvrwpou tyn marturian lambanw alla tauta legw ina umeis swvyte. ekeinos yn o luhnos o kaiomenos kai fainwn umeis de yvelysate agalliasvynai pros wran en tw fwti autou. egw de ehw tyn marturian meizw tou iwannou ta gar erga a edwken moi o patyr ina teleiwsw auta auta ta erga a egw poiw marturei peri emou oti o patyr me apestalken. kai o pemcas me patyr autos memarturyken peri emou oute fwnyn autou akykoate pwpote oute eidos autou ewrakate. kai ton logon autou ouk ehete menonta en umin oti on apesteilen ekeinos toutw umeis ou pisteuete. ereunate tas grafas oti umeis dokeite en autais zwyn aiwnion ehein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou. kai ou velete elvein pros me ina zwyn ehyte. doxan para anvrwpwn ou lambanw. all egnwka umas oti tyn agapyn tou veou ouk ehete en eautois. egw elyluva en tw onomati tou patros mou kai ou lambanete me ean allos elvy en tw onomati tw idiw ekeinon lycesve. pws dunasve umeis pisteusai doxan para allylwn lambanontes kai tyn doxan tyn para tou monou veou ou zyteite. my dokeite oti egw katygorysw umwn pros ton patera estin o katygorwn umwn mwsys eis on umeis ylpikate. ei gar episteuete mwsy episteuete an emoi peri gar emou ekeinos egracen. ei de tois ekeinou grammasin ou pisteuete pws tois emois rymasin pisteusete.

/6 meta tauta apylven o iysous peran tys valassys tys galilaias tys tiberiados. kai ykolouvei autw ohlos polus oti ewrwn autou ta symeia a epoiei epi twn asvenountwn. anylven de eis to oros o iysous kai ekei ekavyto meta twn mavytwn autou. yn de eggus to pasha y eorty twn ioudaiwn. eparas oun o iysous tous ofvalmous kai veasamenos oti polus ohlos erhetai pros auton legei pros ton filippon poven agorasomen artous ina fagwsin outoi. touto de elegen peirazwn auton autos gar ydei ti emellen poiein. apekrivy autw filippos diakosiwn dynariwn artoi ouk arkousin autois ina ekastos autwn brahu ti laby. legei autw eis ek twn mavytwn autou andreas o adelfos simwnos petrou. estin paidarion en wde o ehei pente artous krivinous kai duo ocaria alla tauta ti estin eis tosoutous. eipen de o iysous poiysate tous anvrwpous anapesein yn de hortos polus en tw topw anepeson oun oi andres ton arivmon wsei pentakishilioi. elaben de tous artous o iysous kai euharistysas diedwken tois mavytais oi de mavytai tois anakeimenois omoiws kai ek twn ocariwn oson yvelon. ws de eneplysvysan legei tois mavytais autou sunagagete ta perisseusanta klasmata ina my ti apolytai. sunygagon oun kai egemisan dwdeka kofinous klasmatwn ek twn pente artwn twn krivinwn a eperisseusen tois bebrwkosin. oi oun anvrwpoi idontes o epoiysen symeion o iysous elegon oti outos estin alyvws o profytys o erhomenos eis ton kosmon. iysous oun gnous oti mellousin erhesvai kai arpazein auton ina poiyswsin auton basilea anehwrysen palin eis to oros autos monos. ws de ocia egeneto katebysan oi mavytai autou epi tyn valassan. kai embantes eis to ploion yrhonto peran tys valassys eis kapernaoum kai skotia ydy egegonei kai ouk elyluvei pros autous o iysous. y te valassa anemou megalou pneontos diygeireto. elylakotes oun ws stadious eikosipente y triakonta vewrousin ton iysoun peripatounta epi tys valassys kai eggus tou ploiou ginomenon kai efobyvysan. o de legei autois egw eimi my fobeisve. yvelon oun labein auton eis to ploion kai euvews to ploion egeneto epi tys gys eis yn upygon. ty epaurion o ohlos o estykws peran tys valassys idwn oti ploiarion allo ouk yn ekei ei my en ekeino eis o enebysan oi mavytai autou kai oti ou suneisylven tois mavytais autou o iysous eis to ploiarion alla monoi oi mavytai autou apylvon. alla de ylven ploiaria ek tiberiados eggus tou topou opou efagon ton arton euharistysantos tou kuriou. ote oun eiden o ohlos oti iysous ouk estin ekei oude oi mavytai autou enebysan kai autoi eis ta ploia kai ylvon eis kapernaoum zytountes ton iysoun. kai eurontes auton peran tys valassys eipon autw rabbi pote wde gegonas. apekrivy autois o iysous kai eipen amyn amyn legw umin zyteite me ouh oti eidete symeia all oti efagete ek twn artwn kai ehortasvyte. ergazesve my tyn brwsin tyn apollumenyn alla tyn brwsin tyn menousan eis zwyn aiwnion yn o uios tou anvrwpou umin dwsei touton gar o patyr esfragisen o veos. eipon oun pros auton ti poioumen ina ergazwmeva ta erga tou veou. apekrivy o iysous kai eipen autois touto estin to ergon tou veou ina pisteusyte eis on apesteilen ekeinos. eipon oun autw ti oun poieis su symeion ina idwmen kai pisteuswmen soi ti ergazy. oi pateres ymwn to manna efagon en ty erymw kavws estin gegrammenon arton ek tou ouranou edwken autois fagein. eipen oun autois o iysous amyn amyn legw umin ou mwsys dedwken umin ton arton ek tou ouranou all o patyr mou didwsin umin ton arton ek tou ouranou ton alyvinon. o gar artos tou veou estin o katabainwn ek tou ouranou kai zwyn didous tw kosmw. eipon oun pros auton kurie pantote dos ymin ton arton touton. eipen de autois o iysous egw eimi o artos tys zwys o erhomenos pros me ou my peinasy kai o pisteuwn eis eme ou my dicysy pwpote. all eipon umin oti kai ewrakate me kai ou pisteuete. pan o didwsin moi o patyr pros eme yxei kai ton erhomenon pros me ou my ekbalw exw. oti katabebyka ek tou ouranou ouh ina poiw to velyma to emon alla to velyma tou pemcantos me. touto de estin to velyma tou pemcantos me patros ina pan o dedwken moi my apolesw ex autou alla anastysw auto en ty eshaty ymera. touto de estin to velyma tou pemcantos me ina pas o vewrwn ton uion kai pisteuwn eis auton ehy zwyn aiwnion kai anastysw auton egw ty eshaty ymera. egogguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egw eimi o artos o katabas ek tou ouranou. kai elegon ouh outos estin iysous o uios iwsyf ou ymeis oidamen ton patera kai tyn mytera pws oun legei outos oti ek tou ouranou katabebyka. apekrivy oun o iysous kai eipen autois my gogguzete met allylwn. oudeis dunatai elvein pros me ean my o patyr o pemcas me elkusy auton kai egw anastysw auton ty eshaty ymera. estin gegrammenon en tois profytais kai esontai pantes didaktoi tou veou pas oun o akousas para tou patros kai mavwn erhetai pros me. ouh oti ton patera tis ewraken ei my o wn para tou veou outos ewraken ton patera. amyn amyn legw umin o pisteuwn eis eme ehei zwyn aiwnion. egw eimi o artos tys zwys. oi pateres umwn efagon to manna en ty erymw kai apevanon. outos estin o artos o ek tou ouranou katabainwn ina tis ex autou fagy kai my apovany. egw eimi o artos o zwn o ek tou ouranou katabas ean tis fagy ek toutou tou artou zysetai eis ton aiwna kai o artos de on egw dwsw y sarx mou estin yn egw dwsw uper tys tou kosmou zwys. emahonto oun pros allylous oi ioudaioi legontes pws dunatai outos ymin dounai tyn sarka fagein. eipen oun autois o iysous amyn amyn legw umin ean my fagyte tyn sarka tou uiou tou anvrwpou kai piyte autou to aima ouk ehete zwyn en eautois. o trwgwn mou tyn sarka kai pinwn mou to aima ehei zwyn aiwnion kai egw anastysw auton ty eshaty ymera. y gar sarx mou alyvws estin brwsis kai to aima mou alyvws estin posis. o trwgwn mou tyn sarka kai pinwn mou to aima en emoi menei kagw en autw. kavws apesteilen me o zwn patyr kagw zw dia ton patera kai o trwgwn me kakeinos zysetai di eme. outos estin o artos o ek tou ouranou katabas ou kavws efagon oi pateres umwn to manna kai apevanon o trwgwn touton ton arton zysetai eis ton aiwna. tauta eipen en sunagwgy didaskwn en kapernaoum. polloi oun akousantes ek twn mavytwn autou eipon sklyros estin outos o logos tis dunatai autou akouein. eidws de o iysous en eautw oti gogguzousin peri toutou oi mavytai autou eipen autois touto umas skandalizei. ean oun vewryte ton uion tou anvrwpou anabainonta opou yn to proteron. to pneuma estin to zwopoioun y sarx ouk wfelei ouden ta rymata a egw lalw umin pneuma estin kai zwy estin. all eisin ex umwn tines oi ou pisteuousin ydei gar ex arhys o iysous tines eisin oi my pisteuontes kai tis estin o paradwswn auton . kai elegen dia touto eiryka umin oti oudeis dunatai elvein pros me ean my y dedomenon autw ek tou patros mou. ek toutou polloi apylvon twn mavytwn autou eis ta opisw kai ouketi met autou periepatoun. eipen oun o iysous tois dwdeka my kai umeis velete upagein. apekrivy oun autw simwn petros kurie pros tina apeleusomeva rymata zwys aiwniou eheis. kai ymeis pepisteukamen kai egnwkamen oti su ei o hristos o uios tou veou tou zwntos. apekrivy autois o iysous ouk egw umas tous dwdeka exelexamyn kai ex umwn eis diabolos estin. elegen de ton ioudan simwnos iskariwtyn outos gar ymellen auton paradidonai eis wn ek twn dwdeka.

/7 kai periepatei o iysous meta tauta en ty galilaia ou gar yvelen en ty ioudaia peripatein oti ezytoun auton oi ioudaioi apokteinai. yn de eggus y eorty twn ioudaiwn y skynopygia. eipon oun pros auton oi adelfoi autou metabyvi enteuven kai upage eis tyn ioudaian ina kai oi mavytai sou vewryswsin ta erga sou a poieis. oudeis gar en kruptw ti poiei kai zytei autos en parrysia einai ei tauta poieis fanerwson seauton tw kosmw. oude gar oi adelfoi autou episteuon eis auton. legei oun autois o iysous o kairos o emos oupw parestin o de kairos o umeteros pantote estin etoimos. ou dunatai o kosmos misein umas eme de misei oti egw marturw peri autou oti ta erga autou ponyra estin. umeis anabyte eis tyn eortyn tautyn egw oupw anabainw eis tyn eortyn tautyn oti o kairos o emos oupw peplyrwtai. tauta de eipwn autois emeinen en ty galilaia. ws de anebysan oi adelfoi autou tote kai autos aneby eis tyn eortyn ou fanerws all ws en kruptw. oi oun ioudaioi ezytoun auton en ty eorty kai elegon pou estin ekeinos. kai goggusmos polus peri autou yn en tois ohlois oi men elegon oti agavos estin alloi de elegon ou alla plana ton ohlon. oudeis mentoi parrysia elalei peri autou dia ton fobon twn ioudaiwn . ydy de tys eortys mesousys aneby o iysous eis to ieron kai edidasken. kai evaumazon oi ioudaioi legontes pws outos grammata oiden my memavykws. apekrivy autois o iysous kai eipen y emy didahy ouk estin emy alla tou pemcantos me. ean tis vely to velyma autou poiein gnwsetai peri tys didahys poteron ek tou veou estin y egw ap emautou lalw. o af eautou lalwn tyn doxan tyn idian zytei o de zytwn tyn doxan tou pemcantos auton outos alyvys estin kai adikia en autw ouk estin. ou mwsys dedwken umin ton nomon kai oudeis ex umwn poiei ton nomon ti me zyteite apokteinai. apekrivy o ohlos kai eipen daimonion eheis tis se zytei apokteinai. apekrivy o iysous kai eipen autois en ergon epoiysa kai pantes vaumazete. dia touto mwsys dedwken umin tyn peritomyn ouh oti ek tou mwsews estin all ek twn paterwn kai en sabbatw peritemnete anvrwpon. ei peritomyn lambanei anvrwpos en sabbatw ina my luvy o nomos mwsews emoi holate oti olon anvrwpon ugiy epoiysa en sabbatw . my krinete kat ocin alla tyn dikaian krisin krinate. elegon oun tines ek twn ierosolumitwn ouh outos estin on zytousin apokteinai. kai ide parrysia lalei kai ouden autw legousin mypote alyvws egnwsan oi arhontes oti outos estin alyvws o hristos. alla touton oidamen poven estin o de hristos otan erhytai oudeis ginwskei poven estin. ekraxen oun en tw ierw didaskwn o iysous kai legwn kame oidate kai oidate poven eimi kai ap emautou ouk elyluva all estin alyvinos o pemcas me on umeis ouk oidate. egw de oida auton oti par autou eimi kakeinos me apesteilen. ezytoun oun auton piasai kai oudeis epebalen ep auton tyn heira oti oupw elyluvei y wra autou. polloi de ek tou ohlou episteusan eis auton kai elegon oti o hristos otan elvy myti pleiona symeia toutwn poiysei wn outos epoiysen. ykousan oi farisaioi tou ohlou gogguzontos peri autou tauta kai apesteilan oi farisaioi kai oi arhiereis upyretas ina piaswsin auton. eipen oun autois o iysous eti mikron hronon mev umwn eimi kai upagw pros ton pemcanta me. zytysete me kai ouh eurysete kai opou eimi egw umeis ou dunasve elvein. eipon oun oi ioudaioi pros eautous pou outos mellei poreuesvai oti ymeis ouh eurysomen auton my eis tyn diasporan twn ellynwn mellei poreuesvai kai didaskein tous ellynas. tis estin outos o logos on eipen zytysete me kai ouh eurysete kai opou eimi egw umeis ou dunasve elvein. en de ty eshaty ymera ty megaly tys eortys eistykei o iysous kai ekraxen legwn ean tis dica erhesvw pros me kai pinetw. o pisteuwn eis eme kavws eipen y grafy potamoi ek tys koilias autou reusousin udatos zwntos. touto de eipen peri tou pneumatos ou emellon lambanein oi pisteuontes eis auton oupw gar yn pneuma agion oti o iysous oudepw edoxasvy. polloi oun ek tou ohlou akousantes ton logon elegon outos estin alyvws o profytys. alloi elegon outos estin o hristos alloi de elegon my gar ek tys galilaias o hristos erhetai. ouhi y grafy eipen oti ek tou spermatos dabid kai apo byvleem tys kwmys opou yn dabid o hristos erhetai. shisma oun en tw ohlw egeneto di auton. tines de yvelon ex autwn piasai auton all oudeis epebalen ep auton tas heiras. ylvon oun oi upyretai pros tous arhiereis kai farisaious kai eipon autois ekeinoi diati ouk ygagete auton. apekrivysan oi upyretai oudepote outws elalysen anvrwpos ws outos o anvrwpos. apekrivysan oun autois oi farisaioi my kai umeis peplanysve. my tis ek twn arhontwn episteusen eis auton y ek twn farisaiwn. all o ohlos outos o my ginwskwn ton nomon epikataratoi eisin. legei nikodymos pros autous o elvwn nuktos pros auton eis wn ex autwn. my o nomos ymwn krinei ton anvrwpon ean my akousy par autou proteron kai gnw ti poiei. apekrivysan kai eipon autw my kai su ek tys galilaias ei ereunyson kai ide oti profytys ek tys galilaias ouk egygertai. kai eporeuvy ekastos eis ton oikon autou.

/8 iysous de eporeuvy eis to oros twn elaiwn. orvrou de palin paregeneto eis to ieron kai pas o laos yrheto pros auton kai kavisas edidasken autous. agousin de oi grammateis kai oi farisaioi pros auton gunaika en moiheia kateilymmenyn kai stysantes autyn en mesw. legousin autw didaskale auty y guny kateilyfvy epautofwrw moiheuomeny. en de tw nomw mwsys ymin eneteilato tas toiautas livoboleisvai su oun ti legeis. touto de elegon peirazontes auton ina ehwsin katygorein autou o de iysous katw kucas tw daktulw egrafen eis tyn gyn. ws de epemenon erwtwntes auton anakucas eipen pros autous o anamartytos umwn prwtos ton livon ep auty baletw. kai palin katw kucas egrafen eis tyn gyn. oi de akousantes kai upo tys suneidysews eleghomenoi exyrhonto eis kav eis arxamenoi apo twn presbuterwn ews twn eshatwn kai kateleifvy monos o iysous kai y guny en mesw estwsa. anakucas de o iysous kai mydena veasamenos plyn tys gunaikos eipen auty y guny pou eisin ekeinoi oi katygoroi sou oudeis se katekrinen. y de eipen oudeis kurie eipen de auty o iysous oude egw se katakrinw poreuou kai myketi amartane. palin oun o iysous autois elalysen legwn egw eimi to fws tou kosmou o akolouvwn emoi ou my peripatysei en ty skotia all exei to fws tys zwys. eipon oun autw oi farisaioi su peri seautou martureis y marturia sou ouk estin alyvys. apekrivy iysous kai eipen autois kan egw marturw peri emautou alyvys estin y marturia mou oti oida poven ylvon kai pou upagw umeis de ouk oidate poven erhomai kai pou upagw. umeis kata tyn sarka krinete egw ou krinw oudena. kai ean krinw de egw y krisis y emy alyvys estin oti monos ouk eimi all egw kai o pemcas me patyr. kai en tw nomw de tw umeterw gegraptai oti duo anvrwpwn y marturia alyvys estin. egw eimi o marturwn peri emautou kai marturei peri emou o pemcas me patyr. elegon oun autw pou estin o patyr sou apekrivy o iysous oute eme oidate oute ton patera mou ei eme ydeite kai ton patera mou ydeite an. tauta ta rymata elalysen o iysous en tw gazofulakiw didaskwn en tw ierw kai oudeis epiasen auton oti oupw elyluvei y wra autou. eipen oun palin autois o iysous egw upagw kai zytysete me kai en ty amartia umwn apovaneisve opou egw upagw umeis ou dunasve elvein. elegon oun oi ioudaioi myti apoktenei eauton oti legei opou egw upagw umeis ou dunasve elvein. kai eipen autois umeis ek twn katw este egw ek twn anw eimi umeis ek tou kosmou toutou este egw ouk eimi ek tou kosmou toutou. eipon oun umin oti apovaneisve en tais amartiais umwn ean gar my pisteusyte oti egw eimi apovaneisve en tais amartiais umwn. elegon oun autw su tis ei kai eipen autois o iysous tyn arhyn o ti kai lalw umin. polla ehw peri umwn lalein kai krinein all o pemcas me alyvys estin kagw a ykousa par autou tauta legw eis ton kosmon. ouk egnwsan oti ton patera autois elegen. eipen oun autois o iysous otan ucwsyte ton uion tou anvrwpou tote gnwsesve oti egw eimi kai ap emautou poiw ouden alla kavws edidaxen me o patyr mou tauta lalw. kai o pemcas me met emou estin ouk afyken me monon o patyr oti egw ta aresta autw poiw pantote. tauta autou lalountos polloi episteusan eis auton. elegen oun o iysous pros tous pepisteukotas autw ioudaious ean umeis meinyte en tw logw tw emw alyvws mavytai mou este. kai gnwsesve tyn alyveian kai y alyveia eleuverwsei umas. apekrivysan autw sperma abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pwpote pws su legeis oti eleuveroi genysesve. apekrivy autois o iysous amyn amyn legw umin oti pas o poiwn tyn amartian doulos estin tys amartias. o de doulos ou menei en ty oikia eis ton aiwna o uios menei eis ton aiwna. ean oun o uios umas eleuverwsy ontws eleuveroi esesve. oida oti sperma abraam este alla zyteite me apokteinai oti o logos o emos ou hwrei en umin. egw o ewraka para tw patri mou lalw kai umeis oun o ewrakate para tw patri umwn poieite. apekrivysan kai eipon autw o patyr ymwn abraam estin legei autois o iysous ei tekna tou abraam yte ta erga tou abraam epoieite an . nun de zyteite me apokteinai anvrwpon os tyn alyveian umin lelalyka yn ykousa para tou veou touto abraam ouk epoiysen. umeis poieite ta erga tou patros umwn eipon oun autw ymeis ek porneias ou gegennymeva ena patera ehomen ton veon. eipen oun autois o iysous ei o veos patyr umwn yn ygapate an eme egw gar ek tou veou exylvon kai ykw oude gar ap emautou elyluva all ekeinos me apesteilen. diati tyn lalian tyn emyn ou ginwskete oti ou dunasve akouein ton logon ton emon. umeis ek patros tou diabolou este kai tas epivumias tou patros umwn velete poiein ekeinos anvrwpoktonos yn ap arhys kai en ty alyveia ouh estyken oti ouk estin alyveia en autw otan laly to ceudos ek twn idiwn lalei oti ceustys estin kai o patyr autou. egw de oti tyn alyveian legw ou pisteuete moi. tis ex umwn eleghei me peri amartias ei de alyveian legw diati umeis ou pisteuete moi. o wn ek tou veou ta rymata tou veou akouei dia touto umeis ouk akouete oti ek tou veou ouk este. apekrivysan oun oi ioudaioi kai eipon autw ou kalws legomen ymeis oti samareitys ei su kai daimonion eheis. apekrivy iysous egw daimonion ouk ehw alla timw ton patera mou kai umeis atimazete me. egw de ou zytw tyn doxan mou estin o zytwn kai krinwn. amyn amyn legw umin ean tis ton logon ton emon tyrysy vanaton ou my vewrysy eis ton aiwna. eipon oun autw oi ioudaioi nun egnwkamen oti daimonion eheis abraam apevanen kai oi profytai kai su legeis ean tis ton logon mou tyrysy ou my geusetai vanatou eis ton aiwna. my su meizwn ei tou patros ymwn abraam ostis apevanen kai oi profytai apevanon tina seauton su poieis. apekrivy iysous ean egw doxazw emauton y doxa mou ouden estin estin o patyr mou o doxazwn me on umeis legete oti veos umwn estin. kai ouk egnwkate auton egw de oida auton kai ean eipw oti ouk oida auton esomai omoios umwn ceustys all oida auton kai ton logon autou tyrw . abraam o patyr umwn ygalliasato ina idy tyn ymeran tyn emyn kai eiden kai ehary. eipon oun oi ioudaioi pros auton pentykonta ety oupw eheis kai abraam ewrakas. eipen autois o iysous amyn amyn legw umin prin abraam genesvai egw eimi. yran oun livous ina balwsin ep auton iysous de ekruby kai exylven ek tou ierou dielvwn dia mesou autwn kai parygen outws.

/9 kai paragwn eiden anvrwpon tuflon ek genetys. kai yrwtysan auton oi mavytai autou legontes rabbi tis ymarten outos y oi goneis autou ina tuflos gennyvy. apekrivy o iysous oute outos ymarten oute oi goneis autou all ina fanerwvy ta erga tou veou en autw. eme dei ergazesvai ta erga tou pemcantos me ews ymera estin erhetai nux ote oudeis dunatai ergazesvai. otan en tw kosmw w fws eimi tou kosmou. tauta eipwn eptusen hamai kai epoiysen pylon ek tou ptusmatos kai epehrisen ton pylon epi tous ofvalmous tou tuflou. kai eipen autw upage nicai eis tyn kolumbyvran tou silwam o ermyneuetai apestalmenos apylven oun kai enicato kai ylven blepwn. oi oun geitones kai oi vewrountes auton to proteron oti tuflos yn elegon ouh outos estin o kavymenos kai prosaitwn. alloi elegon oti outos estin alloi de oti omoios autw estin ekeinos elegen oti egw eimi. elegon oun autw pws anewhvysan sou oi ofvalmoi . apekrivy ekeinos kai eipen anvrwpos legomenos iysous pylon epoiysen kai epehrisen mou tous ofvalmous kai eipen moi upage eis tyn kolumbyvran tou silwam kai nicai apelvwn de kai nicamenos anebleca. eipon oun autw pou estin ekeinos legei ouk oida. agousin auton pros tous farisaious ton pote tuflon. yn de sabbaton ote ton pylon epoiysen o iysous kai anewxen autou tous ofvalmous. palin oun yrwtwn auton kai oi farisaioi pws aneblecen o de eipen autois pylon epevyken epi tous ofvalmous mou kai enicamyn kai blepw. elegon oun ek twn farisaiwn tines outos o anvrwpos ouk estin para tou veou oti to sabbaton ou tyrei alloi elegon pws dunatai anvrwpos amartwlos toiauta symeia poiein kai shisma yn en autois. legousin tw tuflw palin su ti legeis peri autou oti ynoixen sou tous ofvalmous o de eipen oti profytys estin. ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti tuflos yn kai aneblecen ews otou efwnysan tous goneis autou tou anablecantos. kai yrwtysan autous legontes outos estin o uios umwn on umeis legete oti tuflos egennyvy pws oun arti blepei. apekrivysan autois oi goneis autou kai eipon oidamen oti outos estin o uios ymwn kai oti tuflos egennyvy. pws de nun blepei ouk oidamen y tis ynoixen autou tous ofvalmous ymeis ouk oidamen autos ylikian ehei auton erwtysate autos peri autou lalysei. tauta eipon oi goneis autou oti efobounto tous ioudaious ydy gar suneteveinto oi ioudaioi ina ean tis auton omologysy hriston aposunagwgos genytai. dia touto oi goneis autou eipon oti ylikian ehei auton erwtysate. efwnysan oun ek deuterou ton anvrwpon os yn tuflos kai eipon autw dos doxan tw vew ymeis oidamen oti o anvrwpos outos amartwlos estin. apekrivy oun ekeinos kai eipen ei amartwlos estin ouk oida en oida oti tuflos wn arti blepw. eipon de autw palin ti epoiysen soi pws ynoixen sou tous ofvalmous. apekrivy autois eipon umin ydy kai ouk ykousate ti palin velete akouein my kai umeis velete autou mavytai genesvai. eloidorysan oun auton kai eipon su ei mavytys ekeinou ymeis de tou mwsews esmen mavytai. ymeis oidamen oti mwsy lelalyken o veos touton de ouk oidamen poven estin. apekrivy o anvrwpos kai eipen autois en gar toutw vaumaston estin oti umeis ouk oidate poven estin kai anewxen mou tous ofvalmous. oidamen de oti amartwlwn o veos ouk akouei all ean tis veosebys y kai to velyma autou poiy toutou akouei. ek tou aiwnos ouk ykousvy oti ynoixen tis ofvalmous tuflou gegennymenou. ei my yn outos para veou ouk ydunato poiein ouden. apekrivysan kai eipon autw en amartiais su egennyvys olos kai su didaskeis ymas kai exebalon auton exw. ykousen o iysous oti exebalon auton exw kai eurwn auton eipen autw su pisteueis eis ton uion tou veou. apekrivy ekeinos kai eipen tis estin kurie ina pisteusw eis auton. eipen de autw o iysous kai ewrakas auton kai o lalwn meta sou ekeinos estin. o de efy pisteuw kurie kai prosekunysen autw. kai eipen o iysous eis krima egw eis ton kosmon touton ylvon ina oi my blepontes blepwsin kai oi blepontes tufloi genwntai. kai ykousan ek twn farisaiwn tauta oi ontes met autou kai eipon autw my kai ymeis tufloi esmen. eipen autois o iysous ei tufloi yte ouk an eihete amartian nun de legete oti blepomen y oun amartia umwn menei.

/10 amyn amyn legw umin o my eiserhomenos dia tys vuras eis tyn aulyn twn probatwn alla anabainwn allahoven ekeinos kleptys estin kai lystys. o de eiserhomenos dia tys vuras poimyn estin twn probatwn. toutw o vurwros anoigei kai ta probata tys fwnys autou akouei kai ta idia probata kalei kat onoma kai exagei auta. kai otan ta idia probata ekbaly emprosven autwn poreuetai kai ta probata autw akolouvei oti oidasin tyn fwnyn autou. allotriw de ou my akolouvyswsin alla feuxontai ap autou oti ouk oidasin twn allotriwn tyn fwnyn. tautyn tyn paroimian eipen autois o iysous ekeinoi de ouk egnwsan tina yn a elalei autois. eipen oun palin autois o iysous amyn amyn legw umin oti egw eimi y vura twn probatwn. pantes osoi pro emou ylvon kleptai eisin kai lystai all ouk ykousan autwn ta probata. egw eimi y vura di emou ean tis eiselvy swvysetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomyn eurysei. o kleptys ouk erhetai ei my ina klecy kai vusy kai apolesy egw ylvon ina zwyn ehwsin kai perisson ehwsin. egw eimi o poimyn o kalos o poimyn o kalos tyn cuhyn autou tivysin uper twn probatwn. o misvwtos de kai ouk wn poimyn ou ouk eisin ta probata idia vewrei ton lukon erhomenon kai afiysin ta probata kai feugei kai o lukos arpazei auta kai skorpizei ta probata. o de misvwtos feugei oti misvwtos estin kai ou melei autw peri twn probatwn. egw eimi o poimyn o kalos kai ginwskw ta ema kai ginwskomai upo twn emwn. kavws ginwskei me o patyr kagw ginwskw ton patera kai tyn cuhyn mou tivymi uper twn probatwn. kai alla probata ehw a ouk estin ek tys aulys tautys kakeina me dei agagein kai tys fwnys mou akousousin kai genysetai mia poimny eis poimyn. dia touto o patyr me agapa oti egw tivymi tyn cuhyn mou ina palin labw autyn. oudeis airei autyn ap emou all egw tivymi autyn ap emautou exousian ehw veinai autyn kai exousian ehw palin labein autyn tautyn tyn entolyn elabon para tou patros mou. shisma oun palin egeneto en tois ioudaiois dia tous logous toutous. elegon de polloi ex autwn daimonion ehei kai mainetai ti autou akouete. alloi elegon tauta ta rymata ouk estin daimonizomenou my daimonion dunatai tuflwn ofvalmous anoigein. egeneto de ta egkainia en tois ierosolumois kai heimwn yn. kai periepatei o iysous en tw ierw en ty stoa tou solomwntos. ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ews pote tyn cuhyn ymwn aireis ei su ei o hristos eipe ymin parrysia. apekrivy autois o iysous eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou patros mou tauta marturei peri emou. all umeis ou pisteuete ou gar este ek twn probatwn twn emwn kavws eipon umin. ta probata ta ema tys fwnys mou akouei kagw ginwskw auta kai akolouvousin moi. kagw zwyn aiwnion didwmi autois kai ou my apolwntai eis ton aiwna kai ouh arpasei tis auta ek tys heiros mou. o patyr mou os dedwken moi meizwn pantwn estin kai oudeis dunatai arpazein ek tys heiros tou patros mou. egw kai o patyr en esmen. ebastasan oun palin livous oi ioudaioi ina livaswsin auton. apekrivy autois o iysous polla kala erga edeixa umin ek tou patros mou dia poion autwn ergon livazete me. apekrivysan autw oi ioudaioi legontes peri kalou ergou ou livazomen se alla peri blasfymias kai oti su anvrwpos wn poieis seauton veon. apekrivy autois o iysous ouk estin gegrammenon en tw nomw umwn egw eipa veoi este. ei ekeinous eipen veous pros ous o logos tou veou egeneto kai ou dunatai luvynai y grafy. on o patyr ygiasen kai apesteilen eis ton kosmon umeis legete oti blasfymeis oti eipon uios tou veou eimi. ei ou poiw ta erga tou patros mou my pisteuete moi. ei de poiw kan emoi my pisteuyte tois ergois pisteusate ina gnwte kai pisteusyte oti en emoi o patyr kagw en autw. ezytoun oun palin auton piasai kai exylven ek tys heiros autwn. kai apylven palin peran tou iordanou eis ton topon opou yn iwannys to prwton baptizwn kai emeinen ekei. kai polloi ylvon pros auton kai elegon oti iwannys men symeion epoiysen ouden panta de osa eipen iwannys peri toutou alyvy yn. kai episteusan polloi ekei eis auton.

/11 yn de tis asvenwn lazaros apo byvanias ek tys kwmys marias kai marvas tys adelfys autys. yn de maria y aleicasa ton kurion murw kai ekmaxasa tous podas autou tais vrixin autys ys o adelfos lazaros ysvenei. apesteilan oun ai adelfai pros auton legousai kurie ide on fileis asvenei. akousas de o iysous eipen auty y asveneia ouk estin pros vanaton all uper tys doxys tou veou ina doxasvy o uios tou veou di autys. ygapa de o iysous tyn marvan kai tyn adelfyn autys kai ton lazaron. ws oun ykousen oti asvenei tote men emeinen en w yn topw duo ymeras. epeita meta touto legei tois mavytais agwmen eis tyn ioudaian palin. legousin autw oi mavytai rabbi nun ezytoun se livasai oi ioudaioi kai palin upageis ekei. apekrivy o iysous ouhi dwdeka eisin wrai tys ymeras ean tis peripaty en ty ymera ou proskoptei oti to fws tou kosmou toutou blepei. ean de tis peripaty en ty nukti proskoptei oti to fws ouk estin en autw. tauta eipen kai meta touto legei autois lazaros o filos ymwn kekoimytai alla poreuomai ina exupnisw auton. eipon oun oi mavytai autou kurie ei kekoimytai swvysetai. eirykei de o iysous peri tou vanatou autou ekeinoi de edoxan oti peri tys koimysews tou upnou legei. tote oun eipen autois o iysous parrysia lazaros apevanen. kai hairw di umas ina pisteusyte oti ouk ymyn ekei all agwmen pros auton. eipen oun vwmas o legomenos didumos tois summavytais agwmen kai ymeis ina apovanwmen met autou. elvwn oun o iysous euren auton tessaras ymeras ydy ehonta en tw mnymeiw. yn de y byvania eggus twn ierosolumwn ws apo stadiwn dekapente. kai polloi ek twn ioudaiwn elyluveisan pros tas peri marvan kai marian ina paramuvyswntai autas peri tou adelfou autwn. y oun marva ws ykousen oti o iysous erhetai upyntysen autw maria de en tw oikw ekavezeto. eipen oun y marva pros ton iysoun kurie ei ys wde o adelfos mou ouk an etevnykei. alla kai nun oida oti osa an aitysy ton veon dwsei soi o veos. legei auty o iysous anastysetai o adelfos sou. legei autw marva oida oti anastysetai en ty anastasei en ty eshaty ymera. eipen auty o iysous egw eimi y anastasis kai y zwy o pisteuwn eis eme kan apovany zysetai. kai pas o zwn kai pisteuwn eis eme ou my apovany eis ton aiwna pisteueis touto. legei autw nai kurie egw pepisteuka oti su ei o hristos o uios tou veou o eis ton kosmon erhomenos. kai tauta eipousa apylven kai efwnysen marian tyn adelfyn autys lavra eipousa o didaskalos parestin kai fwnei se. ekeiny ws ykousen egeiretai tahu kai erhetai pros auton. oupw de elyluvei o iysous eis tyn kwmyn all yn en tw topw opou upyntysen autw y marva. oi oun ioudaioi oi ontes met autys en ty oikia kai paramuvoumenoi autyn idontes tyn marian oti tahews anesty kai exylven ykolouvysan auty legontes oti upagei eis to mnymeion ina klausy ekei. y oun maria ws ylven opou yn o iysous idousa auton epesen eis tous podas autou legousa autw kurie ei ys wde ouk an apevanen mou o adelfos. iysous oun ws eiden autyn klaiousan kai tous sunelvontas auty ioudaious klaiontas enebrimysato tw pneumati kai etaraxen eauton. kai eipen pou teveikate auton legousin autw kurie erhou kai ide. edakrusen o iysous. elegon oun oi ioudaioi ide pws efilei auton. tines de ex autwn eipon ouk ydunato outos o anoixas tous ofvalmous tou tuflou poiysai ina kai outos my apovany. iysous oun palin embrimwmenos en eautw erhetai eis to mnymeion yn de spylaion kai livos epekeito ep autw. legei o iysous arate ton livon legei autw y adelfy tou tevnykotos marva kurie ydy ozei tetartaios gar estin. legei auty o iysous ouk eipon soi oti ean pisteusys ocei tyn doxan tou veou. yran oun ton livon ou yn o tevnykws keimenos o de iysous yren tous ofvalmous anw kai eipen pater euharistw soi oti ykousas mou . egw de ydein oti pantote mou akoueis alla dia ton ohlon ton periestwta eipon ina pisteuswsin oti su me apesteilas. kai tauta eipwn fwny megaly ekraugasen lazare deuro exw. kai exylven o tevnykws dedemenos tous podas kai tas heiras keiriais kai y ocis autou soudariw periededeto legei autois o iysous lusate auton kai afete upagein. polloi oun ek twn ioudaiwn oi elvontes pros tyn marian kai veasamenoi a epoiysen o iysous episteusan eis auton. tines de ex autwn apylvon pros tous farisaious kai eipon autois a epoiysen o iysous. sunygagon oun oi arhiereis kai oi farisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outos o anvrwpos polla symeia poiei. ean afwmen auton outws pantes pisteusousin eis auton kai eleusontai oi rwmaioi kai arousin ymwn kai ton topon kai to evnos. eis de tis ex autwn kaiafas arhiereus wn tou eniautou ekeinou eipen autois umeis ouk oidate ouden. oude dialogizesve oti sumferei ymin ina eis anvrwpos apovany uper tou laou kai my olon to evnos apolytai. touto de af eautou ouk eipen alla arhiereus wn tou eniautou ekeinou proefyteusen oti emellen o iysous apovnyskein uper tou evnous. kai ouh uper tou evnous monon all ina kai ta tekna tou veou ta dieskorpismena sunagagy eis en. ap ekeinys oun tys ymeras sunebouleusanto ina apokteinwsin auton. iysous oun ouk eti parrysia periepatei en tois ioudaiois alla apylven ekeiven eis tyn hwran eggus tys erymou eis efraim legomenyn polin kakei dietriben meta twn mavytwn autou. yn de eggus to pasha twn ioudaiwn kai anebysan polloi eis ierosoluma ek tys hwras pro tou pasha ina agniswsin eautous. ezytoun oun ton iysoun kai elegon met allylwn en tw ierw estykotes ti dokei umin oti ou my elvy eis tyn eortyn. dedwkeisan de kai oi arhiereis kai oi farisaioi entolyn ina ean tis gnw pou estin mynusy opws piaswsin auton.

/12 o oun iysous pro ex ymerwn tou pasha ylven eis byvanian opou yn lazaros o tevnykws on ygeiren ek nekrwn. epoiysan oun autw deipnon ekei kai y marva diykonei o de lazaros eis yn twn sunanakeimenwn autw. y oun maria labousa litran murou nardou pistikys polutimou yleicen tous podas tou iysou kai exemaxen tais vrixin autys tous podas autou y de oikia eplyrwvy ek tys osmys tou murou. legei oun eis ek twn mavytwn autou ioudas simwnos iskariwtys o mellwn auton paradidonai. diati touto to muron ouk epravy triakosiwn dynariwn kai edovy ptwhois. eipen de touto ouh oti peri twn ptwhwn emelen autw all oti kleptys yn kai to glwssokomon eihen kai ta ballomena ebastazen. eipen oun o iysous afes autyn eis tyn ymeran tou entafiasmou mou tetyryken auto. tous ptwhous gar pantote ehete mev eautwn eme de ou pantote ehete. egnw oun ohlos polus ek twn ioudaiwn oti ekei estin kai ylvon ou dia ton iysoun monon all ina kai ton lazaron idwsin on ygeiren ek nekrwn. ebouleusanto de oi arhiereis ina kai ton lazaron apokteinwsin. oti polloi di auton upygon twn ioudaiwn kai episteuon eis ton iysoun. ty epaurion ohlos polus o elvwn eis tyn eortyn akousantes oti erhetai o iysous eis ierosoluma. elabon ta baia twn foinikwn kai exylvon eis upantysin autw kai ekrazon wsanna eulogymenos o erhomenos en onomati kuriou o basileus tou israyl. eurwn de o iysous onarion ekavisen ep auto kavws estin gegrammenon . my fobou vugater siwn idou o basileus sou erhetai kavymenos epi pwlon onou . tauta de ouk egnwsan oi mavytai autou to prwton all ote edoxasvy o iysous tote emnysvysan oti tauta yn ep autw gegrammena kai tauta epoiysan autw. emarturei oun o ohlos o wn met autou ote ton lazaron efwnysen ek tou mnymeiou kai ygeiren auton ek nekrwn. dia touto kai upyntysen autw o ohlos oti ykousen touto auton pepoiykenai to symeion. oi oun farisaioi eipon pros eautous vewreite oti ouk wfeleite ouden ide o kosmos opisw autou apylven. ysan de tines ellynes ek twn anabainontwn ina proskunyswsin en ty eorty. outoi oun prosylvon filippw tw apo byvsaida tys galilaias kai yrwtwn auton legontes kurie velomen ton iysoun idein. erhetai filippos kai legei tw andrea kai palin andreas kai filippos legousin tw iysou. o de iysous apekrinato autois legwn elyluven y wra ina doxasvy o uios tou anvrwpou. amyn amyn legw umin ean my o kokkos tou sitou peswn eis tyn gyn apovany autos monos menei ean de apovany polun karpon ferei. o filwn tyn cuhyn autou apolesei autyn kai o miswn tyn cuhyn autou en tw kosmw toutw eis zwyn aiwnion fulaxei autyn. ean emoi diakony tis emoi akolouveitw kai opou eimi egw ekei kai o diakonos o emos estai kai ean tis emoi diakony timysei auton o patyr. nun y cuhy mou tetaraktai kai ti eipw pater swson me ek tys wras tautys alla dia touto ylvon eis tyn wran tautyn. pater doxason sou to onoma ylven oun fwny ek tou ouranou kai edoxasa kai palin doxasw. o oun ohlos o estws kai akousas elegen brontyn gegonenai alloi elegon aggelos autw lelalyken. apekrivy o iysous kai eipen ou di eme auty y fwny gegonen alla di umas. nun krisis estin tou kosmou toutou nun o arhwn tou kosmou toutou ekblyvysetai exw . kagw ean ucwvw ek tys gys pantas elkusw pros emauton. touto de elegen symainwn poiw vanatw ymellen apovnyskein. apekrivy autw o ohlos ymeis ykousamen ek tou nomou oti o hristos menei eis ton aiwna kai pws su legeis oti dei ucwvynai ton uion tou anvrwpou tis estin outos o uios tou anvrwpou. eipen oun autois o iysous eti mikron hronon to fws mev umwn estin peripateite ews to fws ehete ina my skotia umas katalaby kai o peripatwn en ty skotia ouk oiden pou upagei. ews to fws ehete pisteuete eis to fws ina uioi fwtos genysve tauta elalysen o iysous kai apelvwn ekruby ap autwn. tosauta de autou symeia pepoiykotos emprosven autwn ouk episteuon eis auton. ina o logos ysaiou tou profytou plyrwvy on eipen kurie tis episteusen ty akoy ymwn kai o brahiwn kuriou tini apekalufvy. dia touto ouk ydunanto pisteuein oti palin eipen ysaias. tetuflwken autwn tous ofvalmous kai pepwrwken autwn tyn kardian ina my idwsin tois ofvalmois kai noyswsin ty kardia kai epistrafwsin kai iaswmai autous. tauta eipen ysaias ote eiden tyn doxan autou kai elalysen peri autou. omws mentoi kai ek twn arhontwn polloi episteusan eis auton alla dia tous farisaious ouh wmologoun ina my aposunagwgoi genwntai. ygapysan gar tyn doxan twn anvrwpwn mallon yper tyn doxan tou veou. iysous de ekraxen kai eipen o pisteuwn eis eme ou pisteuei eis eme all eis ton pemcanta me. kai o vewrwn eme vewrei ton pemcanta me. egw fws eis ton kosmon elyluva ina pas o pisteuwn eis eme en ty skotia my meiny. kai ean tis mou akousy twn rymatwn kai my pisteusy egw ou krinw auton ou gar ylvon ina krinw ton kosmon all ina swsw ton kosmon. o avetwn eme kai my lambanwn ta rymata mou ehei ton krinonta auton o logos on elalysa ekeinos krinei auton en ty eshaty ymera. oti egw ex emautou ouk elalysa all o pemcas me patyr autos moi entolyn edwken ti eipw kai ti lalysw. kai oida oti y entoly autou zwy aiwnios estin a oun lalw egw kavws eiryken moi o patyr outws lalw.

/13 pro de tys eortys tou pasha eidws o iysous oti elyluven autou y wra ina metaby ek tou kosmou toutou pros ton patera agapysas tous idious tous en tw kosmw eis telos ygapysen autous. kai deipnou genomenou tou diabolou ydy beblykotos eis tyn kardian iouda simwnos iskariwtou ina auton paradw. eidws o iysous oti panta dedwken autw o patyr eis tas heiras kai oti apo veou exylven kai pros ton veon upagei. egeiretai ek tou deipnou kai tivysin ta imatia kai labwn lention diezwsen eauton. eita ballei udwr eis ton niptyra kai yrxato niptein tous podas twn mavytwn kai ekmassein tw lentiw w yn diezwsmenos. erhetai oun pros simwna petron kai legei autw ekeinos kurie su mou nipteis tous podas. apekrivy iysous kai eipen autw o egw poiw su ouk oidas arti gnwsy de meta tauta. legei autw petros ou my nicys tous podas mou eis ton aiwna apekrivy autw o iysous ean my nicw se ouk eheis meros met emou. legei autw simwn petros kurie my tous podas mou monon alla kai tas heiras kai tyn kefalyn. legei autw o iysous o leloumenos ou hreian ehei y tous podas nicasvai all estin kavaros olos kai umeis kavaroi este all ouhi pantes. ydei gar ton paradidonta auton dia touto eipen ouhi pantes kavaroi este. ote oun enicen tous podas autwn kai elaben ta imatia autou anapeswn palin eipen autois ginwskete ti pepoiyka umin. umeis fwneite me o didaskalos kai o kurios kai kalws legete eimi gar. ei oun egw enica umwn tous podas o kurios kai o didaskalos kai umeis ofeilete allylwn niptein tous podas. upodeigma gar edwka umin ina kavws egw epoiysa umin kai umeis poiyte . amyn amyn legw umin ouk estin doulos meizwn tou kuriou autou oude apostolos meizwn tou pemcantos auton. ei tauta oidate makarioi este ean poiyte auta. ou peri pantwn umwn legw egw oida ous exelexamyn all ina y grafy plyrwvy o trwgwn met emou ton arton epyren ep eme tyn pternan autou. ap arti legw umin pro tou genesvai ina otan genytai pisteusyte oti egw eimi. amyn amyn legw umin o lambanwn ean tina pemcw eme lambanei o de eme lambanwn lambanei ton pemcanta me. tauta eipwn o iysous etarahvy tw pneumati kai emarturysen kai eipen amyn amyn legw umin oti eis ex umwn paradwsei me. eblepon oun eis allylous oi mavytai aporoumenoi peri tinos legei. yn de anakeimenos eis twn mavytwn autou en tw kolpw tou iysou on ygapa o iysous. neuei oun toutw simwn petros puvesvai tis an eiy peri ou legei. epipeswn de ekeinos epi to styvos tou iysou legei autw kurie tis estin. apokrinetai o iysous ekeinos estin w egw bacas to cwmion epidwsw kai embacas to cwmion didwsin iouda simwnos iskariwty. kai meta to cwmion tote eisylven eis ekeinon o satanas legei oun autw o iysous o poieis poiyson tahion. touto de oudeis egnw twn anakeimenwn pros ti eipen autw. tines gar edokoun epei to glwssokomon eihen o ioudas oti legei autw o iysous agorason wn hreian ehomen eis tyn eortyn y tois ptwhois ina ti dw. labwn oun to cwmion ekeinos euvews exylven yn de nux. ote exylven legei o iysous nun edoxasvy o uios tou anvrwpou kai o veos edoxasvy en autw. ei o veos edoxasvy en autw kai o veos doxasei auton en eautw kai euvus doxasei auton. teknia eti mikron mev umwn eimi zytysete me kai kavws eipon tois ioudaiois oti opou upagw egw umeis ou dunasve elvein kai umin legw arti. entolyn kainyn didwmi umin ina agapate allylous kavws ygapysa umas ina kai umeis agapate allylous. en toutw gnwsontai pantes oti emoi mavytai este ean agapyn ehyte en allylois. legei autw simwn petros kurie pou upageis apekrivy autw o iysous opou upagw ou dunasai moi nun akolouvysai usteron de akolouvyseis moi. legei autw o petros kurie diati ou dunamai soi akolouvysai arti tyn cuhyn mou uper sou vysw. apekrivy autw o iysous tyn cuhyn sou uper emou vyseis amyn amyn legw soi ou my alektwr fwnysei ews ou aparnysy me tris.

/14 my tarassesvw umwn y kardia pisteuete eis ton veon kai eis eme pisteuete. en ty oikia tou patros mou monai pollai eisin ei de my eipon an umin poreuomai etoimasai topon umin. kai ean poreuvw kai etoimasw umin topon palin erhomai kai paralycomai umas pros emauton ina opou eimi egw kai umeis yte. kai opou egw upagw oidate kai tyn odon oidate. legei autw vwmas kurie ouk oidamen pou upageis kai pws dunameva tyn odon eidenai. legei autw o iysous egw eimi y odos kai y alyveia kai y zwy oudeis erhetai pros ton patera ei my di emou. ei egnwkeite me kai ton patera mou egnwkeite an kai ap arti ginwskete auton kai ewrakate auton. legei autw filippos kurie deixon ymin ton patera kai arkei ymin. legei autw o iysous tosouton hronon mev umwn eimi kai ouk egnwkas me filippe o ewrakws eme ewraken ton patera kai pws su legeis deixon ymin ton patera. ou pisteueis oti egw en tw patri kai o patyr en emoi estin ta rymata a egw lalw umin ap emautou ou lalw o de patyr o en emoi menwn autos poiei ta erga. pisteuete moi oti egw en tw patri kai o patyr en emoi ei de my dia ta erga auta pisteuete moi. amyn amyn legw umin o pisteuwn eis eme ta erga a egw poiw kakeinos poiysei kai meizona toutwn poiysei oti egw pros ton patera mou poreuomai. kai o ti an aitysyte en tw onomati mou touto poiysw ina doxasvy o patyr en tw uiw. ean ti aitysyte en tw onomati mou egw poiysw. ean agapate me tas entolas tas emas tyrysate. kai egw erwtysw ton patera kai allon paraklyton dwsei umin ina meny mev umwn eis ton aiwna. to pneuma tys alyveias o o kosmos ou dunatai labein oti ou vewrei auto oude ginwskei auto umeis de ginwskete auto oti par umin menei kai en umin estai. ouk afysw umas orfanous erhomai pros umas. eti mikron kai o kosmos me ouk eti vewrei umeis de vewreite me oti egw zw kai umeis zysesve. en ekeiny ty ymera gnwsesve umeis oti egw en tw patri mou kai umeis en emoi kagw en umin. o ehwn tas entolas mou kai tyrwn autas ekeinos estin o agapwn me o de agapwn me agapyvysetai upo tou patros mou kai egw agapysw auton kai emfanisw autw emauton. legei autw ioudas ouh o iskariwtys kurie ti gegonen oti ymin melleis emfanizein seauton kai ouhi tw kosmw. apekrivy o iysous kai eipen autw ean tis agapa me ton logon mou tyrysei kai o patyr mou agapysei auton kai pros auton eleusomeva kai monyn par autw poiysomen. o my agapwn me tous logous mou ou tyrei kai o logos on akouete ouk estin emos alla tou pemcantos me patros. tauta lelalyka umin par umin menwn. o de paraklytos to pneuma to agion o pemcei o patyr en tw onomati mou ekeinos umas didaxei panta kai upomnysei umas panta a eipon umin . eirynyn afiymi umin eirynyn tyn emyn didwmi umin ou kavws o kosmos didwsin egw didwmi umin my tarassesvw umwn y kardia myde deiliatw. ykousate oti egw eipon umin upagw kai erhomai pros umas ei ygapate me eharyte an oti eipon poreuomai pros ton patera oti o patyr mou meizwn mou estin. kai nun eiryka umin prin genesvai ina otan genytai pisteusyte. ouk eti polla lalysw mev umwn erhetai gar o tou kosmou toutou arhwn kai en emoi ouk ehei ouden. all ina gnw o kosmos oti agapw ton patera kai kavws eneteilato moi o patyr outws poiw egeiresve agwmen enteuven.

/15 egw eimi y ampelos y alyviny kai o patyr mou o gewrgos estin. pan klyma en emoi my feron karpon airei auto kai pan to karpon feron kavairei auto ina pleiona karpon fery. ydy umeis kavaroi este dia ton logon on lelalyka umin . meinate en emoi kagw en umin kavws to klyma ou dunatai karpon ferein af eautou ean my meiny en ty ampelw outws oude umeis ean my en emoi meinyte. egw eimi y ampelos umeis ta klymata o menwn en emoi kagw en autw outos ferei karpon polun oti hwris emou ou dunasve poiein ouden. ean my tis meiny en emoi eblyvy exw ws to klyma kai exyranvy kai sunagousin auta kai eis pur ballousin kai kaietai. ean meinyte en emoi kai ta rymata mou en umin meiny o ean velyte aitysesve kai genysetai umin. en toutw edoxasvy o patyr mou ina karpon polun feryte kai genysesve emoi mavytai. kavws ygapysen me o patyr kagw ygapysa umas meinate en ty agapy ty emy. ean tas entolas mou tyrysyte meneite en ty agapy mou kavws egw tas entolas tou patros mou tetyryka kai menw autou en ty agapy. tauta lelalyka umin ina y hara y emy en umin meiny kai y hara umwn plyrwvy. auty estin y entoly y emy ina agapate allylous kavws ygapysa umas. meizona tautys agapyn oudeis ehei ina tis tyn cuhyn autou vy uper twn filwn autou. umeis filoi mou este ean poiyte osa egw entellomai umin. ouketi umas legw doulous oti o doulos ouk oiden ti poiei autou o kurios umas de eiryka filous oti panta a ykousa para tou patros mou egnwrisa umin. ouh umeis me exelexasve all egw exelexamyn umas kai evyka umas ina umeis upagyte kai karpon feryte kai o karpos umwn meny ina o ti an aitysyte ton patera en tw onomati mou dw umin. tauta entellomai umin ina agapate allylous. ei o kosmos umas misei ginwskete oti eme prwton umwn memisyken. ei ek tou kosmou yte o kosmos an to idion efilei oti de ek tou kosmou ouk este all egw exelexamyn umas ek tou kosmou dia touto misei umas o kosmos. mnymoneuete tou logou ou egw eipon umin ouk estin doulos meizwn tou kuriou autou ei eme ediwxan kai umas diwxousin ei ton logon mou etyrysan kai ton umeteron tyrysousin. alla tauta panta poiysousin umin dia to onoma mou oti ouk oidasin ton pemcanta me. ei my ylvon kai elalysa autois amartian ouk eihon nun de profasin ouk ehousin peri tys amartias autwn . o eme miswn kai ton patera mou misei. ei ta erga my epoiysa en autois a oudeis allos pepoiyken amartian ouk eihon nun de kai ewrakasin kai memisykasin kai eme kai ton patera mou. all ina plyrwvy o logos o gegrammenos en tw nomw autwn oti emisysan me dwrean. otan de elvy o paraklytos on egw pemcw umin para tou patros to pneuma tys alyveias o para tou patros ekporeuetai ekeinos marturysei peri emou. kai umeis de martureite oti ap arhys met emou este.

/16 tauta lelalyka umin ina my skandalisvyte. aposunagwgous poiysousin umas all erhetai wra ina pas o apokteinas umas doxy latreian prosferein tw vew. kai tauta poiysousin umin oti ouk egnwsan ton patera oude eme. alla tauta lelalyka umin ina otan elvy y wra mnymoneuyte autwn oti egw eipon umin tauta de umin ex arhys ouk eipon oti mev umwn ymyn. nun de upagw pros ton pemcanta me kai oudeis ex umwn erwta me pou upageis. all oti tauta lelalyka umin y lupy peplyrwken umwn tyn kardian. all egw tyn alyveian legw umin sumferei umin ina egw apelvw ean gar my apelvw o paraklytos ouk eleusetai pros umas ean de poreuvw pemcw auton pros umas. kai elvwn ekeinos elegxei ton kosmon peri amartias kai peri dikaiosunys kai peri krisews. peri amartias men oti ou pisteuousin eis eme. peri dikaiosunys de oti pros ton patera mou upagw kai ouk eti vewreite me. peri de krisews oti o arhwn tou kosmou toutou kekritai. eti polla ehw legein umin all ou dunasve bastazein arti. otan de elvy ekeinos to pneuma tys alyveias odygysei umas eis pasan tyn alyveian ou gar lalysei af eautou all osa an akousy lalysei kai ta erhomena anaggelei umin. ekeinos eme doxasei oti ek tou emou lycetai kai anaggelei umin. panta osa ehei o patyr ema estin dia touto eipon oti ek tou emou lycetai kai anaggelei umin. mikron kai ou vewreite me kai palin mikron kai ocesve me oti egw upagw pros ton patera. eipon oun ek twn mavytwn autou pros allylous ti estin touto o legei ymin mikron kai ou vewreite me kai palin mikron kai ocesve me kai oti egw upagw pros ton patera. elegon oun touto ti estin o legei to mikron ouk oidamen ti lalei. egnw oun o iysous oti yvelon auton erwtan kai eipen autois peri toutou zyteite met allylwn oti eipon mikron kai ou vewreite me kai palin mikron kai ocesve me. amyn amyn legw umin oti klausete kai vrynysete umeis o de kosmos harysetai umeis de lupyvysesve all y lupy umwn eis haran genysetai. y guny otan tikty lupyn ehei oti ylven y wra autys otan de gennysy to paidion ouk eti mnymoneuei tys vlicews dia tyn haran oti egennyvy anvrwpos eis ton kosmon. kai umeis oun lupyn men nun ehete palin de ocomai umas kai harysetai umwn y kardia kai tyn haran umwn oudeis airei af umwn. kai en ekeiny ty ymera eme ouk erwtysete ouden amyn amyn legw umin oti osa an aitysyte ton patera en tw onomati mou dwsei umin. ews arti ouk ytysate ouden en tw onomati mou aiteite kai lycesve ina y hara umwn y peplyrwmeny. tauta en paroimiais lelalyka umin all erhetai wra ote ouk eti en paroimiais lalysw umin alla parrysia peri tou patros anaggelw umin. en ekeiny ty ymera en tw onomati mou aitysesve kai ou legw umin oti egw erwtysw ton patera peri umwn. autos gar o patyr filei umas oti umeis eme pefilykate kai pepisteukate oti egw para tou veou exylvon . exylvon para tou patros kai elyluva eis ton kosmon palin afiymi ton kosmon kai poreuomai pros ton patera. legousin autw oi mavytai autou ide nun parrysia laleis kai paroimian oudemian legeis. nun oidamen oti oidas panta kai ou hreian eheis ina tis se erwta en toutw pisteuomen oti apo veou exylves . apekrivy autois o iysous arti pisteuete. idou erhetai wra kai nun elyluven ina skorpisvyte ekastos eis ta idia kai eme monon afyte kai ouk eimi monos oti o patyr met emou estin. tauta lelalyka umin ina en emoi eirynyn ehyte en tw kosmw vlicin ehete alla varseite egw nenikyka ton kosmon.

/17 tauta elalysen o iysous kai epyren tous ofvalmous autou eis ton ouranon kai eipen pater elyluven y wra doxason sou ton uion ina kai o uios sou doxasy se. kavws edwkas autw exousian pasys sarkos ina pan o dedwkas autw dwsy autois zwyn aiwnion. auty de estin y aiwnios zwy ina ginwskwsin se ton monon alyvinon veon kai on apesteilas iysoun hriston. egw se edoxasa epi tys gys to ergon eteleiwsa o dedwkas moi ina poiysw. kai nun doxason me su pater para seautw ty doxy y eihon pro tou ton kosmon einai para soi. efanerwsa sou to onoma tois anvrwpois ous dedwkas moi ek tou kosmou soi ysan kai emoi autous dedwkas kai ton logon sou tetyrykasin. nun egnwkan oti panta osa dedwkas moi para sou estin. oti ta rymata a dedwkas moi dedwka autois kai autoi elabon kai egnwsan alyvws oti para sou exylvon kai episteusan oti su me apesteilas. egw peri autwn erwtw ou peri tou kosmou erwtw alla peri wn dedwkas moi oti soi eisin. kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autois. kai ouk eti eimi en tw kosmw kai outoi en tw kosmw eisin kai egw pros se erhomai pater agie tyryson autous en tw onomati sou ous dedwkas moi ina wsin en kavws ymeis. ote ymyn met autwn en tw kosmw egw etyroun autous en tw onomati sou ous dedwkas moi efulaxa kai oudeis ex autwn apwleto ei my o uios tys apwleias ina y grafy plyrwvy. nun de pros se erhomai kai tauta lalw en tw kosmw ina ehwsin tyn haran tyn emyn peplyrwmenyn en autois. egw dedwka autois ton logon sou kai o kosmos emisysen autous oti ouk eisin ek tou kosmou kavws egw ouk eimi ek tou kosmou. ouk erwtw ina arys autous ek tou kosmou all ina tyrysys autous ek tou ponyrou. ek tou kosmou ouk eisin kavws egw ek tou kosmou ouk eimi. agiason autous en ty alyveia sou o logos o sos alyveia estin. kavws eme apesteilas eis ton kosmon kagw apesteila autous eis ton kosmon. kai uper autwn egw agiazw emauton ina kai autoi wsin ygiasmenoi en alyveia. ou peri toutwn de erwtw monon alla kai peri twn pisteusontwn dia tou logou autwn eis eme. ina pantes en wsin kavws su pater en emoi kagw en soi ina kai autoi en ymin en wsin ina o kosmos pisteusy oti su me apesteilas. kai egw tyn doxan yn dedwkas moi dedwka autois ina wsin en kavws ymeis en esmen. egw en autois kai su en emoi ina wsin teteleiwmenoi eis en kai ina ginwsky o kosmos oti su me apesteilas kai ygapysas autous kavws eme ygapysas. pater ous dedwkas moi velw ina opou eimi egw kakeinoi wsin met emou ina vewrwsin tyn doxan tyn emyn yn edwkas moi oti ygapysas me pro katabolys kosmou. pater dikaie kai o kosmos se ouk egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan oti su me apesteilas. kai egnwrisa autois to onoma sou kai gnwrisw ina y agapy yn ygapysas me en autois y kagw en autois.

/18 tauta eipwn o iysous exylven sun tois mavytais autou peran tou heimarrou twn kedrwn opou yn kypos eis on eisylven autos kai oi mavytai autou. ydei de kai ioudas o paradidous auton ton topon oti pollakis sunyhvy o iysous ekei meta twn mavytwn autou. o oun ioudas labwn tyn speiran kai ek twn arhierewn kai farisaiwn upyretas erhetai ekei meta fanwn kai lampadwn kai oplwn. iysous oun eidws panta ta erhomena ep auton exelvwn eipen autois tina zyteite. apekrivysan autw iysoun ton nazwraion legei autois o iysous egw eimi eistykei de kai ioudas o paradidous auton met autwn. ws oun eipen autois oti egw eimi apylvon eis ta opisw kai epeson hamai. palin oun autous epyrwtysen tina zyteite oi de eipon iysoun ton nazwraion. apekrivy o iysous eipon umin oti egw eimi ei oun eme zyteite afete toutous upagein. ina plyrwvy o logos on eipen oti ous dedwkas moi ouk apwlesa ex autwn oudena. simwn oun petros ehwn mahairan eilkusen autyn kai epaisen ton tou arhierews doulon kai apekocen autou to wtion to dexion yn de onoma tw doulw malhos. eipen oun o iysous tw petrw bale tyn mahairan sou eis tyn vykyn to potyrion o dedwken moi o patyr ou my piw auto. y oun speira kai o hiliarhos kai oi upyretai twn ioudaiwn sunelabon ton iysoun kai edysan auton. kai apygagon auton pros annan prwton yn gar penveros tou kaiafa os yn arhiereus tou eniautou ekeinou. yn de kaiafas o sumbouleusas tois ioudaiois oti sumferei ena anvrwpon apolesvai uper tou laou. ykolouvei de tw iysou simwn petros kai o allos mavytys o de mavytys ekeinos yn gnwstos tw arhierei kai suneisylven tw iysou eis tyn aulyn tou arhierews. o de petros eistykei pros ty vura exw exylven oun o mavytys o allos os yn gnwstos tw arhierei kai eipen ty vurwrw kai eisygagen ton petron. legei oun y paidisky y vurwros tw petrw my kai su ek twn mavytwn ei tou anvrwpou toutou legei ekeinos ouk eimi. eistykeisan de oi douloi kai oi upyretai anvrakian pepoiykotes oti cuhos yn kai evermainonto yn de met autwn o petros estws kai vermainomenos. o oun arhiereus yrwtysen ton iysoun peri twn mavytwn autou kai peri tys didahys autou. apekrivy autw o iysous egw parrysia elalysa tw kosmw egw pantote edidaxa en ty sunagwgy kai en tw ierw opou pantote oi ioudaioi sunerhontai kai en kruptw elalysa ouden. ti me eperwtas eperwtyson tous akykootas ti elalysa autois ide outoi oidasin a eipon egw. tauta de autou eipontos eis twn upyretwn parestykws edwken rapisma tw iysou eipwn outws apokriny tw arhierei. apekrivy autw o iysous ei kakws elalysa marturyson peri tou kakou ei de kalws ti me dereis. apesteilen auton o annas dedemenon pros kaiafan ton arhierea. yn de simwn petros estws kai vermainomenos eipon oun autw my kai su ek twn mavytwn autou ei yrnysato ekeinos kai eipen ouk eimi. legei eis ek twn doulwn tou arhierews suggenys wn ou apekocen petros to wtion ouk egw se eidon en tw kypw met autou. palin oun yrnysato o petros kai euvews alektwr efwnysen. agousin oun ton iysoun apo tou kaiafa eis to praitwrion yn de prwia kai autoi ouk eisylvon eis to praitwrion ina my mianvwsin all ina fagwsin to pasha. exylven oun o pilatos pros autous kai eipen tina katygorian ferete kata tou anvrwpou toutou. apekrivysan kai eipon autw ei my yn outos kakopoios ouk an soi paredwkamen auton. eipen oun autois o pilatos labete auton umeis kai kata ton nomon umwn krinate auton eipon oun autw oi ioudaioi ymin ouk exestin apokteinai oudena. ina o logos tou iysou plyrwvy on eipen symainwn poiw vanatw ymellen apovnyskein. eisylven oun eis to praitwrion palin o pilatos kai efwnysen ton iysoun kai eipen autw su ei o basileus twn ioudaiwn. apekrivy autw o iysous af eautou su touto legeis y alloi soi eipon peri emou. apekrivy o pilatos myti egw ioudaios eimi to evnos to son kai oi arhiereis paredwkan se emoi ti epoiysas. apekrivy o iysous y basilea y emy ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou kosmou toutou yn y basilea y emy oi upyretai an oi emoi ygwnizonto ina my paradovw tois ioudaiois nun de y basilea y emy ouk estin enteuven. eipen oun autw o pilatos oukoun basileus ei su apekrivy o iysous su legeis oti basileus eimi egw egw eis touto gegennymai kai eis touto elyluva eis ton kosmon ina marturysw ty alyveia pas o wn ek tys alyveias akouei mou tys fwnys. legei autw o pilatos ti estin alyveia kai touto eipwn palin exylven pros tous ioudaious kai legei autois egw oudemian aitian euriskw en autw. estin de sunyveia umin ina ena umin apolusw en tw pasha boulesve oun umin apolusw ton basilea twn ioudaiwn. ekraugasan oun palin pantes legontes my touton alla ton barabban yn de o barabbas lystys.

/19 tote oun elaben o pilatos ton iysoun kai emastigwsen. kai oi stratiwtai plexantes stefanon ex akanvwn epevykan autou ty kefaly kai imation porfuroun periebalon auton. kai elegon haire o basileus twn ioudaiwn kai edidoun autw rapismata. exylven oun palin exw o pilatos kai legei autois ide agw umin auton exw ina gnwte oti en autw oudemian aitian euriskw. exylven oun o iysous exw forwn ton akanvinon stefanon kai to porfuroun imation kai legei autois ide o anvrwpos. ote oun eidon auton oi arhiereis kai oi upyretai ekraugasan legontes staurwson staurwson legei autois o pilatos labete auton umeis kai staurwsate egw gar ouh euriskw en autw aitian. apekrivysan autw oi ioudaioi ymeis nomon ehomen kai kata ton nomon ymwn ofeilei apovanein oti eauton uion veou epoiysen. ote oun ykousen o pilatos touton ton logon mallon efobyvy. kai eisylven eis to praitwrion palin kai legei tw iysou poven ei su o de iysous apokrisin ouk edwken autw. legei oun autw o pilatos emoi ou laleis ouk oidas oti exousian ehw staurwsai se kai exousian ehw apolusai se. apekrivy o iysous ouk eihes exousian oudemian kat emou ei my yn soi dedomenon anwven dia touto o paradidous me soi meizona amartian ehei. ek toutou ezytei o pilatos apolusai auton oi de ioudaioi ekrazon legontes ean touton apolusys ouk ei filos tou kaisaros pas o basilea auton poiwn antilegei tw kaisari. o oun pilatos akousas touton ton logon ygagen exw ton iysoun kai ekavisen epi tou bymatos eis topon legomenon livostrwton ebraisti de gabbava. yn de paraskeuy tou pasha wra de wsei ekty kai legei tois ioudaiois ide o basileus umwn. oi de ekraugasan aron aron staurwson auton legei autois o pilatos ton basilea umwn staurwsw apekrivysan oi arhiereis ouk ehomen basilea ei my kaisara. tote oun paredwken auton autois ina staurwvy parelabon de ton iysoun kai apygagon. kai bastazwn ton stauron autou exylven eis ton legomenon kraniou topon os legetai ebraisti golgova. opou auton estaurwsan kai met autou allous duo enteuven kai enteuven meson de ton iysoun. egracen de kai titlon o pilatos kai evyken epi tou staurou yn de gegrammenon iysous o nazwraios o basileus twn ioudaiwn. touton oun ton titlon polloi anegnwsan twn ioudaiwn oti eggus yn tys polews o topos opou estaurwvy o iysous kai yn gegrammenon ebraisti ellynisti rwmaisti. elegon oun tw pilatw oi arhiereis twn ioudaiwn my grafe o basileus twn ioudaiwn all oti ekeinos eipen basileus eimi twn ioudaiwn. apekrivy o pilatos o gegrafa gegrafa. oi oun stratiwtai ote estaurwsan ton iysoun elabon ta imatia autou kai epoiysan tessara mery ekastw stratiwty meros kai ton hitwna yn de o hitwn arrafos ek twn anwven ufantos di olou. eipon oun pros allylous my shiswmen auton alla lahwmen peri autou tinos estai ina y grafy plyrwvy y legousa diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klyron oi men oun stratiwtai tauta epoiysan. eistykeisan de para tw staurw tou iysou y mytyr autou kai y adelfy tys mytros autou maria y tou klwpa kai maria y magdalyny. iysous oun idwn tyn mytera kai ton mavytyn parestwta on ygapa legei ty mytri autou gunai idou o uios sou. eita legei tw mavyty idou y mytyr sou kai ap ekeinys tys wras elaben autyn o mavytys eis ta idia. meta touto eidws o iysous oti panta ydy tetelestai ina teleiwvy y grafy legei dicw . skeuos oun ekeito oxous meston oi de plysantes spoggon oxous kai usswpw periventes prosynegkan autou tw stomati. ote oun elaben to oxos o iysous eipen tetelestai kai klinas tyn kefalyn paredwken to pneuma. oi oun ioudaioi ina my meiny epi tou staurou ta swmata en tw sabbatw epei paraskeuy yn yn gar megaly y ymera ekeinou tou sabbatou yrwtysan ton pilaton ina kateagwsin autwn ta skely kai arvwsin. ylvon oun oi stratiwtai kai tou men prwtou kateaxan ta skely kai tou allou tou sustaurwventos autw. epi de ton iysoun elvontes ws eidon auton ydy tevnykota ou kateaxan autou ta skely. all eis twn stratiwtwn loghy autou tyn pleuran enuxen kai euvus exylven aima kai udwr. kai o ewrakws memarturyken kai alyviny autou estin y marturia kakeinos oiden oti alyvy legei ina umeis pisteusyte. egeneto gar tauta ina y grafy plyrwvy ostoun ou suntribysetai autou. kai palin etera grafy legei ocontai eis on exekentysan. meta de tauta yrwtysen ton pilaton o iwsyf o apo arimavaias wn mavytys tou iysou kekrummenos de dia ton fobon twn ioudaiwn ina ary to swma tou iysou kai epetrecen o pilatos ylven oun kai yren to swma tou iysou. ylven de kai nikodymos o elvwn pros ton iysoun nuktos to prwton ferwn migma smurnys kai aloys wsei litras ekaton. elabon oun to swma tou iysou kai edysan auto ovoniois meta twn arwmatwn kavws evos estin tois ioudaiois entafiazein. yn de en tw topw opou estaurwvy kypos kai en tw kypw mnymeion kainon en w oudepw oudeis etevy. ekei oun dia tyn paraskeuyn twn ioudaiwn oti eggus yn to mnymeion evykan ton iysoun.

/20 ty de mia twn sabbatwn maria y magdalyny erhetai prwi skotias eti ousys eis to mnymeion kai blepei ton livon yrmenon ek tou mnymeiou. trehei oun kai erhetai pros simwna petron kai pros ton allon mavytyn on efilei o iysous kai legei autois yran ton kurion ek tou mnymeiou kai ouk oidamen pou evykan auton. exylven oun o petros kai o allos mavytys kai yrhonto eis to mnymeion. etrehon de oi duo omou kai o allos mavytys proedramen tahion tou petrou kai ylven prwtos eis to mnymeion. kai parakucas blepei keimena ta ovonia ou mentoi eisylven. erhetai oun simwn petros akolouvwn autw kai eisylven eis to mnymeion kai vewrei ta ovonia keimena. kai to soudarion o yn epi tys kefalys autou ou meta twn ovoniwn keimenon alla hwris entetuligmenon eis ena topon. tote oun eisylven kai o allos mavytys o elvwn prwtos eis to mnymeion kai eiden kai episteusen. oudepw gar ydeisan tyn grafyn oti dei auton ek nekrwn anastynai. apylvon oun palin pros eautous oi mavytai. maria de eistykei pros to mnymeion klaiousa exw ws oun eklaien parekucen eis to mnymeion. kai vewrei duo aggelous en leukois kavezomenous ena pros ty kefaly kai ena pros tois posin opou ekeito to swma tou iysou. kai legousin auty ekeinoi gunai ti klaieis legei autois oti yran ton kurion mou kai ouk oida pou evykan auton. kai tauta eipousa estrafy eis ta opisw kai vewrei ton iysoun estwta kai ouk ydei oti o iysous estin. legei auty o iysous gunai ti klaieis tina zyteis ekeiny dokousa oti o kypouros estin legei autw kurie ei su ebastasas auton eipe moi pou auton evykas kagw auton arw. legei auty o iysous maria strafeisa ekeiny legei autw rabbouni o legetai didaskale . legei auty o iysous my mou aptou oupw gar anabebyka pros ton patera mou poreuou de pros tous adelfous mou kai eipe autois anabainw pros ton patera mou kai patera umwn kai veon mou kai veon umwn. erhetai maria y magdalyny apaggellousa tois mavytais oti ewraken ton kurion kai tauta eipen auty. ousys oun ocias ty ymera ekeiny ty mia twn sabbatwn kai twn vurwn kekleismenwn opou ysan oi mavytai sunygmenoi dia ton fobon twn ioudaiwn ylven o iysous kai esty eis to meson kai legei autois eiryny umin. kai touto eipwn edeixen autois tas heiras kai tyn pleuran autou eharysan oun oi mavytai idontes ton kurion. eipen oun autois o iysous palin eiryny umin kavws apestalken me o patyr kagw pempw umas. kai touto eipwn enefusysen kai legei autois labete pneuma agion. an tinwn afyte tas amartias afientai autois an tinwn kratyte kekratyntai. vwmas de eis ek twn dwdeka o legomenos didumos ouk yn met autwn ote ylven o iysous. elegon oun autw oi alloi mavytai ewrakamen ton kurion o de eipen autois ean my idw en tais hersin autou ton tupon twn ylwn kai balw ton daktulon mou eis ton tupon twn ylwn kai balw tyn heira mou eis tyn pleuran autou ou my pisteusw. kai mev ymeras oktw palin ysan esw oi mavytai autou kai vwmas met autwn erhetai o iysous twn vurwn kekleismenwn kai esty eis to meson kai eipen eiryny umin. eita legei tw vwma fere ton daktulon sou wde kai ide tas heiras mou kai fere tyn heira sou kai bale eis tyn pleuran mou kai my ginou apistos alla pistos. kai apekrivy o vwmas kai eipen autw o kurios mou kai o veos mou. legei autw o iysous oti ewrakas me vwma pepisteukas makarioi oi my idontes kai pisteusantes. polla men oun kai alla symeia epoiysen o iysous enwpion twn mavytwn autou a ouk estin gegrammena en tw bibliw toutw. tauta de gegraptai ina pisteusyte oti o iysous estin o hristos o uios tou veou kai ina pisteuontes zwyn ehyte en tw onomati autou.

/21 meta tauta efanerwsen eauton palin o iysous tois mavytais epi tys valassys tys tiberiados efanerwsen de outws. ysan omou simwn petros kai vwmas o legomenos didumos kai navanayl o apo kana tys galilaias kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn mavytwn autou duo. legei autois simwn petros upagw alieuein legousin autw erhomeva kai ymeis sun soi exylvon kai anebysan eis to ploion euvus kai en ekeiny ty nukti epiasan ouden. prwias de ydy genomenys esty o iysous eis ton aigialon ou mentoi ydeisan oi mavytai oti iysous estin . legei oun autois o iysous paidia my ti prosfagion ehete apekrivysan autw ou. o de eipen autois balete eis ta dexia mery tou ploiou to diktuon kai eurysete ebalon oun kai ouk eti auto elkusai ishusan apo tou plyvous twn ihvuwn. legei oun o mavytys ekeinos on ygapa o iysous tw petrw o kurios estin simwn oun petros akousas oti o kurios estin ton ependutyn diezwsato yn gar gumnos kai ebalen eauton eis tyn valassan. oi de alloi mavytai tw ploiariw ylvon ou gar ysan makran apo tys gys all ws apo pyhwn diakosiwn surontes to diktuon twn ihvuwn. ws oun apebysan eis tyn gyn blepousin anvrakian keimenyn kai ocarion epikeimenon kai arton. legei autois o iysous enegkate apo twn ocariwn wn epiasate nun. aneby simwn petros kai eilkusen to diktuon epi tys gys meston ihvuwn megalwn ekaton pentykontatriwn kai tosoutwn ontwn ouk eshisvy to diktuon. legei autois o iysous deute aristysate oudeis de etolma twn mavytwn exetasai auton su tis ei eidotes oti o kurios estin. erhetai oun o iysous kai lambanei ton arton kai didwsin autois kai to ocarion omoiws. touto ydy triton efanerwvy o iysous tois mavytais autou egerveis ek nekrwn. ote oun yristysan legei tw simwni petrw o iysous simwn iwna agapas me pleion toutwn legei autw nai kurie su oidas oti filw se legei autw boske ta arnia mou. legei autw palin deuteron simwn iwna agapas me legei autw nai kurie su oidas oti filw se legei autw poimaine ta probata mou. legei autw to triton simwn iwna fileis me elupyvy o petros oti eipen autw to triton fileis me kai eipen autw kurie su panta oidas su ginwskeis oti filw se legei autw o iysous boske ta probata mou. amyn amyn legw soi ote ys newteros ezwnnues seauton kai periepateis opou yveles otan de gyrasys ekteneis tas heiras sou kai allos se zwsei kai oisei opou ou veleis. touto de eipen symainwn poiw vanatw doxasei ton veon kai touto eipwn legei autw akolouvei moi. epistrafeis de o petros blepei ton mavytyn on ygapa o iysous akolouvounta os kai anepesen en tw deipnw epi to styvos autou kai eipen kurie tis estin o paradidous se. touton idwn o petros legei tw iysou kurie outos de ti. legei autw o iysous ean auton velw menein ews erhomai ti pros se su akolouvei moi. exylven oun o logos outos eis tous adelfous oti o mavytys ekeinos ouk apovnyskei kai ouk eipen autw o iysous oti ouk apovnyskei all ean auton velw menein ews erhomai ti pros se. outos estin o mavytys o marturwn peri toutwn kai gracas tauta kai oidamen oti alyvys estin y marturia autou. estin de kai alla polla osa epoiysen o iysous atina ean grafytai kav en oude auton oimai ton kosmon hwrysai ta grafomena biblia amyn.

free web site hit counter