Greek 1st John


/1 Ekeino to opoion yto ap arhys, to opoion ykousamen, to opoion eidomen me 
tous ofvalmous ymwn, to opoion evewrysamen kai ai heires ymwn ecylafysan, peri 
tou Logou tys zwys.
Kai y zwy efanerwvy, kai eidomen kai marturoumen kai apaggelomen pros esas tyn 
zwyn tyn aiwnion, ytis yto para tw Patri kai efanerwvy eis ymas.
Ekeino to opoion eidomen kai ykousamen, apaggelomen pros esas, dia na ehyte 
kai seis koinwnian mev ymwn; kai y koinwnia de ymwn einai meta tou Patros kai 
meta tou Uiou autou Iysou Hristou.
Kai tauta grafomen pros esas, dia na ynai plyrys y hara sas.
Kai auty einai y epaggelia tyn opoian ykousamen ap autou kai anaggelomen pros 
esas, Oti o Veos einai fws kai skotia en autw den uparhei oudemia.
Ean eipwmen oti koinwnian ehomen met autou kai peripatwmen en tw skotei, 
ceudomeva kai den prattomen tyn alyveian.
Ean omws peripatwmen en tw fwti, kavws autos einai en tw fwti, ehomen 
koinwnian met allylwn, kai to aima tou Iysou Hristou tou Uiou autou kavarizei 
ymas apo pasys amartias.
Ean eipwmen oti amartian den ehomen, eautous planwmen kai y alyveia den einai 
en ymin.
Ean omologwmen tas amartias ymwn, einai pistos kai dikaios, wste na sughwrysy 
eis ymas tas amartias kai kavarisy ymas apo pasys adikias.
Ean eipwmen oti den ymartysamen, ceustyn kamnomen auton, kai o logos autou den 
uparhei en ymin.

/2 Teknia mou, tauta sas grafw dia na my amartysyte; kai ean tis amartysy, 
ehomen paraklyton pros ton Patera, ton Iysoun Hriston ton Dikaion.
Kai autos einai ilasmos peri twn amartiwn ymwn; kai ouhi monon peri twn 
ymeterwn, alla kai peri olou tou kosmou.
Kai en toutw, gnwrizomen oti egnwrisamen auton, ean tas entolas autou 
fulattwmen.
Ostis legei, Egnwrisa auton, kai tas entolas autou den fulattei, ceustys 
einai, kai en toutw y alyveia den uparhei.
Ostis omws fulatty ton logon autou, alyvws en toutw y agapy tou Veou einai 
teteleiwmeny; En toutw gnwrizomen oti eimeva en autw.
Ostis legei oti menei en autw, hrewstei, kavws ekeinos periepatyse, kai autos 
outw na peripaty.
Adelfoi, den sas gracw entolyn nean, all entolyn palaian, tyn opoian eihete ap 
arhys; y entoly y palaia einai o logos ton opoion ykousate ap arhys.
Palin entolyn nean sas gracw, to opoion einai alyves eis auton kai eis esas; 
dioti to skotos parerhetai, kai to fws to alyvinon ydy feggei.
Ostis legei, oti einai en tw fwti, kai misei ton adelfon autou, en tw skotei 
einai ews twra.
Ostis agapa ton adelfon autou, en tw fwti menei, kai skandalon en autw den 
einai.
Ostis omws misei ton adelfon autou, en tw skotei einai kai en tw skotei 
peripatei, kai den exeurei pou upagei, dioti to skotos etuflwse tous ofvalmous 
autou.
Gracw pros esas, teknia, dioti sunehwryvysan ai amartiai sas dia to onoma 
autou.
Gracw pros esas, pateres, dioti egnwrisate ton ap arhys; gracw pros esas, 
neaniskoi, dioti enikysate ton ponyron; gracw pros esas, paidia, dioti 
egnwrisate ton Patera.
Egraca pros esas, pateres, dioti egnwrisate ton ap arhys; egraca pros esas, 
neaniskoi, dioti eisve ishuroi kai o logos tou Veou menei en umin kai 
enikysate ton ponyron.
My agapate ton kosmon myde ta en tw kosmw; Ean tis agapa ton kosmon, y agapy 
tou Patros den einai en autw.
Dioti pan to en tw kosmw, y epivumia tys sarkos, kai y epivumia twn ofvalmwn 
kai y alazoneia tou biou, den einai ek tou Patros, all einai ek tou kosmou.
Kai o kosmos parerhetai kai y epivumia autou; ostis omws prattei to velyma tou 
Veou, menei eis ton aiwna.
Paidia, eshaty wra einai, kai kavws ykousate, oti o antihristos erhetai, kai 
twra polloi antihristoi uparhousin; oven gnwrizomen oti einai eshaty wra.
Ex ymwn exylvon, alla den ysan ex ymwn; dioti, ean ysan ex ymwn, yvelon menei 
mev ymwn; alla exylvon dia na fanerwvwsin oti den einai pantes ex ymwn.
Kai seis ehete hrisma apo tou Agiou, kai gnwrizete panta.
Den sas egraca dioti den exeurete tyn alyveian, alla dioti exeurete autyn, kai 
dioti pan ceudos ek tys alyveias den einai.
Tis einai o ceustys, eimy o arnoumenos oti o Iysous den einai o Hristos? Outos 
einai o antihristos, o arnoumenos ton Patera kai ton Uion.
Pas o arnoumenos ton Uion, den ehei oude ton Patera; Ostis omologei ton Uion 
ehei kai ton Patera.
Ekeino loipon to opoion umeis ykousate ap arhys, as meny en umin; Ean meny en 
umin ekeino to opoion ykousate ap arhys, kai umeis velete menei en tw Uiw kai 
en tw Patri.
Kai auty einai y uposhesis tyn opoian autos upeshevy pros ymas, y zwy y 
aiwnios.
Tauta sas egraca peri ekeinwn, oitines sas planwsi.
Kai to hrisma to opoion umeis elabete ap autou, en umin menei, kai den ehete 
hreian na sas didasky tis; alla kavws sas didaskei to auto hrisma peri pantwn, 
outw kai alyves einai kai den einai ceudos; kai kavws sas edidaxe, velete 
menei en autw.
Kai twra, teknia, menete en autw, ina otan fanerwvy, ehwmen parrysian kai my 
aishunvwmen ap autou en ty parousia autou.
Ean exeuryte oti einai dikaios, gnwrizete oti pas o prattwn tyn dikaiosunyn, 
ex autou egennyvy.

/3 Idete opoian agapyn edwken eis ymas o Patyr, wste na onamasvwmen tekna 
Veou; dia touto o kosmos den gnwrizei ymas, dioti den egnwrisen auton.
Agapytoi, twra eimeva tekna Veou, kai eti den efanerwvy ti velomen eisvai; 
exeuromen omws, oti, otan fanerwvy, velomen eisvai omoioi me auton; dioti 
velomen idei auton kavws einai.
Kai pas ostis ehei tyn elpida tautyn ep auton, kavarizei eauton, kavws ekeinos 
einai kavaros.
Pas ostis prattei tyn amartian, prattei kai tyn anomian, dioti y amartia einai 
y anomia.
Kai exeurete oti ekeinos efanerwvy, dia na sykwsy tas amartias ymwn; kai 
amartia en autw den uparhei.
Pas ostis menei en autw, den amartanei; pas o amartanwn, den eiden auton, oude 
egnwrisen auton.
Teknia, as my sas plana mydeis; ostis prattei tyn dikaiosunyn einai dikaios, 
kavws ekeinos einai dikaios.
Ostis prattei tyn amartian, einai ek tou diabolou; dioti ap arhys o diabolos 
amartanei; Dia touto efanerwvy o Uios tou Veou, dia na katastrecy ta erga tou 
diabolou.
Pas ostis egennyvy ek tou Veou, amartian den prattei, dioti sperma autou menei 
en autw; kai den dunatai na amartany, dioti egennyvy ek tou Veou.
En toutw gnwrizontai ta tekna tou Veou kai ta tekna tou diabolou; Pas ostis 
den prattei dikaiosunyn, den einai ek tou Veou, oude ostis den agapa ton 
adelfon autou.
Dioti auty einai y paraggelia tyn opoian ykousate ap arhys, na agapwmen 
allylous.
Ouhi kavws o Kain yto ek tou ponyrou kai esfaxe ton adelfon autou; Kai dia ti 
esfaxen auton? Dioti ta erga autou ysan ponyra, ta de tou adelfou autou 
dikaia.
My vaumazete, adelfoi mou, an o kosmos sas misy.
Ymeis exeuromen oti metebymen ek tou vanatou eis tyn zwyn, dioti agapwmen tous 
adelfous; ostis den agapa ton adelfon, menei en tw vanatw.
Pas ostis misei ton adelfon autou, einai anvrwpoktonos; kai exeurete oti pas 
anvrwpoktonos, den ehei zwyn aiwnion menousan en eautw.
Ek toutou gnwrizomen tyn agapyn, oti ekeinos uper ymwn tyn cuhyn autou ebale; 
kai ymeis hrewstoumen uper twn adelfwn na ballwmen tas cuhas ymwn.
Ostis omws ehy ton bion tou kosmou kai vewry ton adelfon autou oti ehei hreian 
kai kleisy ta splaghna autou ap autou; pws y agapy tou Veou menei en autw.
Teknia mou, my agapwmen me logon, myde me glwssan, alla me ergon kai alyveian.
Kai ek toutou gnwrizomen oti eimeva ek tys alyveias, kai velomen plyroforysei 
tas kardias ymwn emprosven autou.
Dioti ean mas katakriny y kardia, bebaiws o Veos einai megalyteros tys kardias 
ymwn kai gnwrizei ta panta.
Agapytoi, ean y kardia ymwn den mas katakriny, ehomen parrysian pros ton Veon.
Kai o, ti an zytwmen lambanomen par autou, dioti fulattomen tas entolas autou 
kai prattomen ta aresta enwpion autou.
Kai auty einai y entoly autou, to na pisteuswmen eis to onoma tou Uiou autou 
Iysou Hristou kai na agapwmen allylous, kavws edwken entolyn eis ymas.
Kai ostis fulattei tas entolas autou, menei en autw, kai autos en ekeinw; kai 
ek toutou gnwrizomen oti menei en ymin, ek tou Pneumatos to opoion edwken eis 
ymas.

/4 Agapytoi, my pisteuete eis pan pneuma, alla dokimazete ta pneumata an ynai 
ek tou Veou; dioti polloi ceudoprofytai exylvon eis ton kosmon.
Ek toutou gnwrizete to Pneuma tou Veou; pan pneuma to opoion omologei oti o 
Iysous Hristos ylven en sarki, einai ek tou Veou.
Kai pan pneuma to opoion den omologei oti o Iysous Hristos ylven en sarki, den 
einai ek tou Veou; kai touto to pneuma tou antihristou, to opoion ykousate oti 
erhetai, kai twra malista einai en tw kosmw.
Seis ek tou Veou eisve, teknia, kai enikysate autous, dioti megalyteros einai 
ekeinos ostis einai en umin, para ostis einai en tw kosmw.
Autoi ek tou kosmou einai; dia touto ek tou kosmou lalousi, kai o kosmos 
autous akouei.
Ymeis ek tou Veou eimeva; ostis gnwrizei ton Veon, akouei ymas; ostis den 
einai ek tou Veou, den akouei ymas; Ek toutou gnwrizomen to pneuma tys 
alyveias kai to pneuma tys planys.
Agapytoi, as agapwmen allylous, dioti y agapy einai ek tou Veou, kai pas ostis 
agapa ek tou Veou egennyvy kai gnwrizei ton Veon.
Ostis den agapa, den egnwrise ton Veon, dioti o Veos einai agapy.
En toutw efanerwvy y agapy tou Veou pros ymas, oti ton Uion autou ton monogeny 
apesteilen o Veos eis ton kosmon, dia na zyswmen di autou.
En toutw einai y agapy, ouhi oti ymeis ygapysamen ton Veon, all oti autos 
ygapysen ymas kai apesteile ton Uion autou ilasmon peri twn amartiwn ymwn.
Agapytoi, epeidy outws ygapysen ymas o Veos, kai ymeis hrewstoumen na agapwmen 
allylous.
Ton Veon oudeis eide pwpote; Ean agapwmen allylous, o Veos menei en ymin; kai 
y agapy autou einai teteleiwmeny en ymin.
Ek toutou gnwrizomen, oti en autw menomen kai autos en ymin, dioti ek tou 
Pneumatos autou edwken eis ymas.
Kai ymeis eidomen kai marturoumen, oti o Patyr apesteile ton Uion Swtyra tou 
kosmou.
Ostis omologysy oti o Iysous einai o Uios tou Veou, o Veos menei en autw kai 
autos en tw Vew.
Kai ymeis egnwrisamen kai episteusamen tyn agapyn, tyn opoian ehei o Veos pros 
ymas; O Veos einai agapy, kai ostis menei en ty agapy, en tw Vew menei kai o 
Veos en autw.
En toutw einai teteleiwmeny y agapy mev ymwn, dia na ehwmen parrysian en ty 
ymera tys krisews, dioti kavws ekeinos einai outw kai ymeis eimeva en tw kosmw 
toutw.
Fobos den einai en ty agapy, all y teleia agapy exw diwkei ton fobon; dioti o 
fobos ehei kolasin; kai o foboumenos den einai teteleiwmenos en ty agapy.
Ymeis agapwmen auton, dioti autos prwtos ygapysen ymas.
Ean tis eipy oti Agapw ton Veon, kai misy ton adelfon autou, ceustys einai; 
dioti ostis den agapa ton adelfon autou ton opoion eide, ton Veon, ton opoion 
den eide, pws dunatai na agapa.
Kai tautyn tyn entolyn ehomen ap autou, Ostis agapa ton Veon na agapa kai ton 
adelfon autou.

/5 Pas ostis pisteuei oti o Iysous einai o Hristos, ek tou Veou egennyvy; kai 
pas ostis agapa ton gennysanta, agapa kai ton gennyventa ex autou.
Ek toutou gnwrizomen oti agapwmen ta tekna tou Veou, otan ton Veon agapwmen 
kai tas entolas autou fulattwmen.
Dioti auty einai y agapy tou Veou, to na fulattwmen tas entolas autou; kai ai 
entolai autou bareiai den einai.
Dioti pan o, ti egennyvy ek tou Veou, nika ton kosmon; kai auty einai y niky y 
nikysasa ton kosmon, y pistis ymwn.
Tis einai o nikwn ton kosmon, eimy o pisteuwn, oti o Iysous einai o Uios tou 
Veou.
Outos einai o elvwn di udatos kai aimatos, Iysous o Hristos; ouhi dia tou 
udatos monon, alla dia tou udatos kai tou aimatos; kai to Pneuma einai to 
opoion marturei, epeidy to Pneuma einai y alyveia.
Dioti treis einai oi marturountes en tw ouranw, o Patyr, o Logos kai to Agion 
Pneuma; kai outoi oi treis einai en.
Kai treis einai oi marturountes en ty gy, to Pneuma kai to udwr kai to aima, 
kai oi treis outoi anaferontai eis to en.
Ean dehwmeva tyn marturian twn anvrwpwn, y marturia tou Veou einai megalytera; 
dioti auty einai y marturia tou Veou, tyn opoian emarturyse peri tou Uiou 
autou.
Ostis pisteuei eis ton Uion tou Veou, ehei tyn marturian en eautw; ostis den 
pisteuei eis ton Veon, ekamen auton ceustyn, dioti den episteusen eis tyn 
marturian, tyn opoian emarturysen o Veos peri tou Uiou autou.
Kai auty einai y marturia, oti zwyn aiwnion edwken eis ymas o Veos, kai auty y 
zwy einai en tw Uiw autou.
Ostis ehei ton Uion, ehei tyn zwyn; ostis den ehei ton Uion tou Veou, tyn zwyn 
den ehei.
Tauta egraca pros esas tous pisteuontas eis to onoma tou Uiou tou Veou, dia na 
gnwrizyte oti ehete zwyn aiwnion, kai dia na pisteuyte eis to onoma tou Uiou 
tou Veou.
Kai auty einai y parrysia tyn opoian ehomen pros auton, oti, ean zytwmen ti 
kata to velyma autou, akouei ymas.
Kai ean exeurwmen oti akouei ymas, o, ti an zytyswmen, exeuromen oti 
lambanomen ta zytymata ta opoia ezytysamen par autou.
Ean tis idy ton adelfon autou amartanonta amartian ouhi vanasimon, velei 
zytysei, kai o Veos velei dwsei eis auton zwyn, eis tous amartanontas ouhi 
vanasimws; Einai amartia vanasimos; den legw peri ekeinys na parakalesy.
Pasa adikia einai amartia; kai einai amartia ouhi vanasimos.
Exeuromen oti pas o gennyveis ek tou Veou, den amartanei; all ostis egennyvy 
ek tou Veou fulattei eauton kai o ponyros den eggizei auton.
Exeuromen oti ek tou Veou eimeva; kai o kosmos olos en tw ponyrw keitai.
Exeuromen de oti o Uios tou Veou ylve kai edwken eis ymas noysin dia na 
gnwrizwmen ton alyvinon; kai eimeva en tw alyvinw, en tw Uiw autou Iysou 
Hristw; outos einai o alyvinos Veos kai y zwy y aiwnios.
Teknia, fulaxate eautous apo twn eidwlwn; Amyn.