The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Матфей 1

Иисус Христостың ӧбекелері

1 Иисус Христостың ӧбекелері: Ол Давидтіңc паза Авраамныңc тӧлі полча. Аның ӧбекелері мындағлар: 2 Авраамнаң Исаак тӧреен. Исаактаң – Иаков, Иаковтаң – Иуда паза аның харындастары. 3 Иуданаң Фамарьдаң Фарес паза Зара тӧрееннер. Фарестең Есром тӧреен, Есромнаң – Арам. 4 Арамнаң Аминадав тӧреен, Аминадавтаң – Наассон, Наассоннаң – Салмон. 5 Салмоннаң Рахавтаң Вооз тӧреен. Воознаң Руфтаң Овид тӧреен. Овидтең – Иессей. 6 Иессейдең Давид хан тӧреен, Давид ханнаң Соломон тӧреен. Соломонның іҷезі, тізең, пастап Уриейнің ипчізі полған. 7 Соломоннаң Ровоам тӧреен, Ровоамнаң – Авий, Авийдең – Аса. 8 Асадаң Иосафат тӧреен, Иосафаттаң – Иорам, Иорамнаң – Озий. 9 Озийдең Иоафам тӧреен, Иоафамнаң – Ахаз, Ахазтаң – Езекий. 10 Езекийдең Манассий тӧреен, Манассийдең – Амон, Амоннаң – Иосий. 11 Иосийдең Иоаким тӧреен Иоакимнең – Иехоний паза аның харындастары. Олар прайзы Израиль чоны Вавилонзар сӱрдірер алнындох, тӧрееннер. 12 Вавилонзар сӱрдірген соонда, Иехонийдең Салафииль тӧреен. Салафиильдең Зоровавель тӧреен. 13 Зоровавельдең Авиуд тӧреен, Авиудтаң – Елиаким, Елиакимнең – Азор. 14 Азордаң Садок тӧреен, Садоктаң – Ахим, Ахимнең – Елиуд. 15 Елиудтаң Елеазар тӧреен, Елеазардаң – Матфан, Матфаннаң – Иаков. 16 Иаковтаң Марияның ирі Иосиф тӧреен. Мариядаң, тізең, Иисус тӧреен. Аны Мессий-Христосc тіп адаҷаңнар. 17 Ана іди Авраамнаң Давидке теере прай он тӧрт тӧл полған, Давидтең дее Вавилонзар сӱрдіртчең тусха теере он тӧрт тӧл сыххан, Вавилонзар сӱрдірткеннең пеер Мессий-Христос тӧреен тусха теере он тӧртӧк тӧл.

Иисус Христостың тӧреені

18 Мына піди Иисус Христос тӧреен. Аның іҷезі Мария паза Иосиф хоных хонарға молҷас салған полғаннар, че Мария, хоных хонғалаххаох, Худай Худынаң азах аар пол партыр. 19 Иосиф, тізең, аның ирі, арығ чӱректіг кізі полған, аннаңар Марияны, тылаасха кір парбазын тіп, сым-туюххан позыдыбызарға иткен. 20 Че ол іди идерге сағын чӧрген туста, тӱзінде андар Хан Худайныңc ангеліc киліп, теен: – Давид тӧлі, Иосиф! Мариядағы пала Худай Худынаң, аннаңар аннаң хоных хонарға хорыхпа. 21 Мария Оол тӧрідер. Ол Позының чонын чазыхтардаңc арачылир, аннаңар Аны Иисус тіп адап саларзың. 22 Прай пу ниме, Хан Худайның Позының ухаанҷызыc пастыра чоохтааны тол парар ӱчӱн, пол парған: 23 «Хыс, азах аар пол парып, Оол тӧрідер. Аны Еммануил тіп адап саларлар». Еммануил «Худай піснең хада» теені полча. 24 Иосиф, усхун парып, Хан Худайның ангелінің чахиин толдырып, Марияны ал салған. 25 Че Мария позының Оолғын тӧріткенҷе, ол ағаа теңмеен. Иосиф тӧреен паланы Иисус тіп адап салған.

Матфей 2

Ӏскертін килген хыйғалар

1 Ирод ханның тузында Иудей чиріндегі Вифлеем саарда Иисус тӧреен. Олох туста іскертін килген хыйғалар, Иерусалимзер киліп, сурғаннар: – 2 Иудей ханы поларға тӧреен Пала хайдадыр? Піс, іскеркіде Аның чылтызын кӧр салып, Ағаа пазырарға килдібіс. 3 Аны ис салып, Ирод хан паза аннаң хада Иерусалимдегі прай чон тың ӱрӱк парған. 4 Ирод хан, улуғ абыстарныc паза чонның Моисей Чахииc пілігҷілерін чыып алып, олардаң сурған: – Хайда Мессий-Христосc тӧрир полған? 5 Иудей чиріндегі Вифлеемде тӧрирге кирек. Ухаанҷы піди пасхан нооза: «Израиль чонымны хадарҷаң Устағҷы синнең сығар. Аннаңар син дее, Иуда чиріндегі Вифлеем, Иуданың ӧӧн саарларынаң пір дее кічіг нимессің», – тіп нандырғаннар ағаа олар. 7 Андада Ирод, іскертін килген хыйғаларны позынзар сым-туюххан хығырып алып, олардаң чылтыс сыххан тустаңар піліп алған. 8 Анаң оларны Вифлеемзер ызып, чоохтаан: – Парыңар, ол Час Паладаңар прай нимені чахсы иде піліп алыңар. Таап алзаңар, мағаа искіріңер. Мин дее, парып, Ағаа пазырим. 9 Олар, ханны истіп алып, чол сығыбысханнар. Ӏскеркіде кӧрген чылтыс амды оларның алнынҷа парып одырған. Олар, тізең, ол чылтысты кӧр салып, уғаа тың ӧрін парғаннар. Ӏди пара-пара, ол чылтыс Час Пала полған орыннаң чіке турыбысхан. 11 Анаң олар, туразар кіріп, Час Паланы паза Аның іҷезін Марияны кӧр салғаннар. Тізекке тӱзіп, Аны аарлап, сундухтарын азып, Час Палаа сыйыхтарын пиргеннер: алтынны паза тадылығ чыстығ ладаннаң смирнаны. 12 Соонаң олар, тӱстерінде Ирод ханзар айланмастаңар танығ алып, пасха чолҷа чир-суғларынзар парыбысханнар.

Иосифтің Египетсер тискені

13 Олар парыбысханда, Хан Худай ангелі, Иосифке тӱзінде киліп, теен: – Ирод пу Час Паланы, ӧдір саларға харазып, тілеп чӧрер. Тур, Час Паланы паза іҷезін алып, Египетсер тис. Анда мин искіріг пиргенҷе пол тур. 14 Иосиф, турып алып, Час Паланы паза іҷезін алып, хараазын Египетсер парыбысхан. 15 Анда ол Ирод ӱреенҷе полған. Хан Худайның: «Египеттең Оолғымны нандыра хығырдым», – тіп ухаанҷыдаң пастыра чоохтаан сӧстері тол парар ӱчӱн, ол ниме пол парған.

Кічіг палаларның ӧдірткені

16 Андада Ирод, іскеркі хыйғаларға алаахтырт салғанын піл салып, уғаа тың тарын парған. Анаң Вифлеемдегі паза ол ибіре чирлердегі ікі частығ палаларны паза аннаң даа кічіглерні, хыйғалардаң піліп алған тусха килістіре тӧреен час палаларны, прай чох ит саларға чахығ ысхан. 17 Ол туста ухаанҷы Иеремий искірген ухаанҷылас толған: 18 «Сыыт, ылғас паза илбек орлас Рама аалда истілче. Рахиль позының палаларына ылғапча, палалары чох пол парғаннаңар, позын часхарынарға хынминча».

Иосифтің Египеттең айланғаны

19 Ирод ӱреен соонда, Египеттегі Иосифке, тӱзінде Хан Худайның ангелі киліп, 20 теен: – Тур, Час Паланы паза іҷезін алып, Израиль чирінзер пар. Час Паланың тынын чох идерге тілеп чӧргеннер ӱреп пардылар. 21 Иосиф, турып, Час Паланы паза іҷезін алып алып, Израиль чирінзер айланған. 22 Че Иудей чирінде Ирод пабазының орнына Архелай хан полчатханын истіп, Иосиф андар парарға хорыххан. Тӱзінде чахығ алып, ол Галилейc чирінзер парған. 23 Андар парып, Назарет тіп адалчатхан саарда чуртап сыххан. Хан Худайның ухаанҷылар пастыра: «Иисусты Назорей адап саларлар» тіп чоохтанған сӧстері тол парар ӱчӱн, іди полған.

Матфей 3

Кіреске тӱзірҷең Иоанның ӱгреткені

1 Ол кӱннерде Кіреске тӱзірҷеңc Иоанн, киліп, Иудей тіп адалчатхан хуу чазыда ӱгреткен. 2 Тигір хан-ӱлгӱзі чағдап килді, аннаңар, чазыхтарыңнаң хыйа полып, Худайзар айланыңар, – теен ол. 3 Мына ол – Исаий ухаанҷы чоохтаан кізі. Аннаңар Исаий піди теен: – Хуу чазыда ӱн истілче: «Хан Худайға чол тимнеп пиріңер, кӧні идіңер Аның чолларын». 4 Позы, тізең, Иоанн тибе хылынаң соххан кип-азахтығ, пилінде тууп хурлығ полған, чиизі, тізең, чазы мӧӧдінең сарысхалар полған. 5 Андар кізілер Иерусалимнең, прай Иудей чирінең паза Иордан суғның ибіркі чирлерінең чыылҷаңнар. 6 Иоанн оларны, чазыхтары ӱчӱн пыросынған соонда, Иордан суғда кіреске тӱзірҷең. 7 Иоанн, позынзар фарисейлернің паза саддукейлерніңc аразынаң кӧп кізі кіреске тӱзерге килчеткенін кӧріп, оларға теен: – Чылан тӧлі! Кем сірерге Худай ызар чарғыдаң тизіп аларзар тіп чоохтап пирген? 8 Чазыхтарыңнаң хыйа полчатханын киречілир ӱчӱн, турыстығ киректер идіңер. 9 Постарыңнаңар, «Пістің пабабыс Авраам» тіп, сағынмаңар даа. Тіпчем сірерге, Худай Авраамға пу тастардаң даа палалар чайап полар. 10 Ағастар тӧзінде палты чатча. Чахсы чистек пирбинчеткен полған на ағас, кизе сабылып, отха тасталар. 11 Мин сірерні, Худайзар айланып, чазыхтарыңнаң хыйа полғаннарыңны таныхтап, суғда кіреске тӱзірчем, че соомҷа Килчеткені миннең улуғ. Мин Аның ӧдігін дее апарарға турыстығ нимеспін. Ол сірерні Худай Худынаң паза отнаң кіреске тӱзірер. 12 Аның сарғаазы холында, Ол пуғдайын, сарғабызып, аңмарынзар чыып салар. Хооғын, тізең, успас отнаң ӧртебізер.

Иисус Христостың кіреске тӱскені

13 Иисус, Аны Иоанн кіреске тӱзірзін тіп, Галилей чирінең Иорданзар килген. 14 Иоанн, тізең, Аны тохтадып, теен: – Мағаа Синнең пастыра кіреске тӱзерге кирек, Син, тізең, минзер килчезің! 15 Че Иисус ағаа нандырған: – Сағам піди ползын. Худай пістең сағыпчатхан прай орта киректерні толдыр саларға кирекпіс. Андада Иоанн ідӧк чарат салған. 16 Иисус, кіреске тӱзіп, суғдаң сыххандох, тигір Ағаа азыл парған, олох туста Иоанн Худай Худы Иисуссар тахырах хус чіли тӱзіп, Ағаа одырыбысханын кӧр салған. 17 Ол туста тигірдең ӱн истілген: – Пу Минің хынған Оолғым, Ол Минің кӧңніме тың кірче.

Матфей 4

Иисустың хыҷаландыргханы

1 Иисус кіреске тӱскен соонда, Худай Худы Аны, сайтанныңc хыҷыхтаныстарын иртсін тіп, хуу чазызар апарған. 2 Анда хырых кӱн паза хырых хараа пір дее ниме чібин, Иисус тың астап парған. 3 Анаң, Аныңзар хыҷыхтандырҷаң сайтан киліп, теен: – Син сынап Худай Оолғы полчатсаң, пу тастар халасха айлан парзыннар тіп чоохтан. 4 Че Иисус ағаа піди нандырған: – Худай Пічииндеc піди пазыл парған: «Кізі чалғыс халаснаң на нимес, че Худайның полған на сӧлеен сӧзінең чуртидыр». 5 Андада сайтан Аны, Иерусалим тіп ызых саарзар ағылып, храмc хырының пулиинда турғыс салып, 6 пазох тіпче Ағаа: – Син Худай Оолғы полчатсаң, мыннаң чирзер сегірібіс. «Худай Позының ангеллеріне Сині арачылирға чахығ пирер, олар, тізең, Сині, холға хаап, азахтарыңны тасха даа теертпин, апарарлар» тіп пазылған нимес пе зе? – 7 Че анда: «Хан Худайны, Худайыңны сынаба» тіп пазылғанох, – нандырған ағаа Иисус. 8 Сайтан, тізең, Аны уғаа пӧзік тағ ӱстӱнзер апарып, чир ӱстӱндегі прай хан-чирлерін паза оларның пайын паза сілиин Ағаа кӧзідіп, 9 теен: – Тізекке тӱзіп, мағаа пазырзаң, прай пу нимені Сағаа пирібізербін. – 10 Хыйа пар Миннең, сайтан. Худай Пічиинде піди пазыл парған: «Позыңның Хан Худайыңа пазыр паза Аның на нымысчызы пол», – теен ағаа андада Иисус. 11 Мынзын истіп, сайтан Аны тастап парыбысхан, сах андох ангеллер, киліп, Иисусха полысханнар.

Иисус Галилей чирінде

12 Иисус, Иоанны харибге одырт салғаннарын ис салып, Галилей чирінзер парыбысхан. 13 Ол, Назареттең сығып, Завулон паза Неффалим чирлерінзер киліп, Галилей кӧлінің хазындағы Капернаум саарда чуртап сыххан. 14 Ӏди ухаанҷы Исаий чоохтаан ниме тол парған: 15 «Завулон паза Неффалим, талайзар парчатхан чолдағы чирлер, Иордан суғның озархызы, Галилей чирі – аймах-пасха чоннарның чирі! 16 Харасхыда одырчатхан чон илбек чарыхты кӧр салған, ӧлім кӧлек тӱзірген чирде чуртапчатхан чонға таң чарып килген». 17 Ол тустаң сығара Иисус ӱгредіп пастаан паза чоохтаан: – Тигір хан-ӱлгӱзі чағдап килді, аннаңар, чазыхтарыңнаң хыйа полып, Худайзар айланыңар

Иисустың пастағы ӱгренҷілерінеңер

18 Пірсінде Иисус, Галилей кӧлі хазынҷа парчадып, ікі харындасты кӧр салған. Пётр тіп ады-солалығ Симон паза аның харындазы Андрей сӧзірбелерін кӧлзер тастапчатханнар. Олар палыхчылар полғаннар. 19 Иисус оларға теен: – Минің соомҷа парыңар, Мин сірерні, палых тутханни, кізілерні тут полар ит саларбын. 20 Олар сах андох, сӧзірбелерін тасти, Аның соонҷа пар сыхханнар. 21 Аннаң андар парчадып, Иисус Зеведейнің оолларын Иаковнаң Иоанны кӧр салған. Олар, Зеведейнең кимеде одырып, сӧзірбелерін тағырапчатханнар. Иисус Зеведейнің оолларын даа хығырып алған. 22 Сах андох, пабазын паза кимені тасти, харындастар Аның соонҷа пар сыхханнар.

‎Иисустың ӱгреткені паза имнеені

23 Иисус, синагогаларда ӱгредіп, Тигір хан-чирінеңерc Чахсы Хабарны чоохтап, аймах-пасха ағырығлардаң ағырчатхан алай сағ чохтанчатхан кізілерні имнеп, прай Галилей чирінҷе чӧрген. 24 Иисустаңар хабар прай Сирий чирінҷе тараан. Андар чадығдағыларны, аймах ағырығларға пастырчатханнарны, талчатханнарны, айнаc кіргеннерні, алҷаахханнарны, чӱллері пос кізілерні – прайзын ағыл килҷеңнер. Иисус прайзын чазылдырған. 25 Галилей чирінең паза Он саар чирінең, Иерусалимнең паза Иудей чирінең, Иордан суғның озаринаң даа кӧп кізі Аның соонҷа пар сыххан.

Матфей 5

Тағдағы ӱгредіг

1 Иисус, чонның кӧп чыыл парғанын кӧріп, тағзар сыххан. Анда Ол одыр салғанда, ӱгренҷілері Аныңзар пас килгеннер. 2 Иисус, оларны ӱгредіп, піди чоохтаан: – 3 Часкалығлар Хан Худайны киректепчеткеннер, олар Тигір хан-чирінилер! 4 Часкалығлар ылғапчатханнар, Худай оларны часхарар! 5 Часкалығлар амыр хылыхтығлар, тилекей оларға пирілер! 6 Часкалығлар орта нимее астап-сухсапчатханнар, Худай оларны тосхырар! 7 Часкалығлар паарсахтар, оларға даа Худай паарсир! 8 Часкалығлар арығ чӱректіглер, олар Худайны кӧрерлер! 9 Часкалығлар амыр хоных ӱчӱн тоғынчатханнар, олар Худай палалары адаларлар! 10 Часкалығлар орта нименің ӱчӱн сӱрдіртчеткеннер, олар Тигір хан-чирінилер! 11 Часкалығзар, хаҷан Минің ӱчӱн сірерні, сӧклеп, сӱрчетселер паза сірердеңер чойланып чабал чоохтапчатсалар! 12 Тигірде сірерні илбек тӧлег сағыпча, аннаңар ӧрініңер паза кӧглеңер. Сірернің алнында даа чуртаан ухаанҷыларны ідӧк сӱрҷеңнер. 13 Сірер – чирнің тузызар. Тустың ачии сых парза, аны ачығ хайди идіп аларзың? Ол, кізілернің азахтары алтына тасталып, типселердең пасха паза пір дее нимее чарабас. 14 Сірер чир ӱстӱнің чариизар. Тағ пазындағы саар чазын пола чоғыл. 15 Чарытхыны, тамызып алып, ідіс алтына сухпинчалар, че ол турада кізілернің полғанына ла чарир иде кӧріндіре турадыр. 16 Сірернің дее чарытхыларың кізілерге іди чарызын, олар сірернің чахсы киректеріңні кӧрзіннер паза Тигірдегі Пабаңарны сабландырзыннар.

Моисей Чахиинаңар ӱгредіг

17 Мині Моисей Чахиин алай ухаанҷыларның пасханын чох идерге килген тіп, сағынмаңар. Мин оларны чох идерге нимес, че толдырарға килгем. 18 Сынны сірерге чоохтапчам, тигірнең чир чіт парбаанда паза прай ниме чох пол парбаанда, Моисей Чахииндағы пір сӧс тее, пір танығ даа чітпес. 19 Аннаңар кем пу чахығларны кӧмес тее сайбабысса паза пасхаларын іди идерге ӱгретсе, ол Тигір хан-чиріндегілернің иң кічиине саналар. Че кем, чахығларны прай толдырып, пасхаларын даа іди идерге ӱгретсе, ол Тигір хан-чиріндегілернің иң улиина саналар. 20 Тіпчем сірерге, ол чахығларны Моисей Чахии пілігҷілерінең паза фарисейлердең артых толдырбазар, Тигір хан-чирінзер кір полбассар.

Тарыныстаңар

21 «Ӧдірбеңер. Ӧдірген кізі чарғылададыр», – тіп, пурунғыларға чоохталғанын искезер. 22 Тіпчем сірерге, позының харындазына тиктең чабалланчатхан полған на кізі чарғыладарға кирек. Кем харындазын «нимее чарабаан» тир, ол Ӧӧркі чарғыда чарғыладар. Кем харындазын «алығзың» тир, ол кӧйчеткен кӧлзер тастаттырарға чарғыладар. 23 Аннаңар, сыйииңны тайығ салҷаң орынзарc ағыл киліп, харындазыңның сағаа тарынчатханын сағысха кир киліп, 24 сыйииңны, тайығ салҷаң орындох халғыс салып, пастап, парып, харындазыңнаң чаразып ал, анаң нандыра киліп, сыйииңны тайыға сал. 25 Пірее кізі сині чарғаа пирерге итчетсе, андар читкелеккеӧк, сині чарғыҷаа пирібіспезін тіп, чарғыҷы, тізең, хадағҷаа, анзы даа сині харибге кир салбазын тіп, ыырласхан кізіңнең чолдох чаразып ал. 26 Сынны чоохтапчам сағаа: ахчаңны тооза пир салбаанда, син андартын сых полбассың.

Оралыс чӧрбе

27 «Оралыс чӧрбе», – тіп, пурунғыларға чоохталғанын искезер. 28 Амды, тізең, тіпчем сірерге: пасха ипчізер хыҷаланып кӧрчеткен полған на ир кізі чӱреенде анынаң хонғанға саналча. 29 Оң харааң сині чазыхха сухчатса, ол харааңны, сығара тартып, позыңнаң хыйа тастабыс. Сағаа прай позыңны пӱкӱлге кӧйчеткен кӧлзер тастаттырғанҷа, идіңнің пірее ле чардығы чох иділзе, хай-хай чахсы полар. 30 Оң холың сині чазыхха сухчатса, ол холыңны ӱзе саап, позыңнаң хыйа тастабыс. Прай позыңны кӧйчеткен кӧлзер тастаттырғанҷа, идіңнің пірее чардығы чох иділзе, сағаа хай-хай чахсы полар.

Чарылыстаңар

31 «Ипчізінең чарылысчатхан кізі чарылысчатханнарын киречілепчеткен пічікті ипчізіне пирзін», – тіп, чоохталғанох. 32 Амды, тізең, сірерге тіпчем: ир кізі, ипчізі ирлернең оралысханы ӱчӱн нимес, че пасха сылтағлар ӱчӱн аннаң чарылысчатса, позы ипчізіне ирлернең оралызарға сылтағ пирче. Ирінең чарылысхан ипчіні алчатхан кізі дее ипчінең оралысчатханға саналча.

Сӧс пирердеңер

33 «Пирген сӧзіңнең хыйа полба, че Хан Худайға пирген сӧстеріңні толдыр тур», – тіп, пурунғыларға чоохталғанын искезер. 34 Мин, тізең, сірерге тіпчем: пір дее сӧс пирбе. Тигір Худайның ӱлгӱ сіреезі полча, аннаңар аның адынаң обалланма. 35 Чир-чалбах Худайның азаан тынандырчатхан орын полча, аннаңар аның даа адынаң обалланма, Иерусалим илбек ханның саары полча, аннаңар аның даа адынаң обалланма. 36 Син пір састы даа ах алай хара ит полбассың, аннаңар позыңның пазыңнаң даа обалланма. 37 Сӧстерің «Йа» алай «Чох» ползын. Аннаң артых чоохтанғаны сайтаннаң.

Ӧс алардаңар

38 «Кӧс ӱчӱн кӧс», «тіс ӱчӱн тіс», – чоохталғанын искезер. 39 Мин, тізең, тіпчем сірерге: чабал итчеткен кізее тоғырланма. Че пірее кізі оң наағыңнаң сабысса, син ағаа сол наағыңны тут пир. 40 Піреезі, чарғылазып, кӧгенеең алып аларға итсе, син ағаа тастындағы даа кип-азааңны пирібіс. 41 Піреезі сині позынаң хада пір пирстаҷа парарға кӱстезе, син анынаң хада ікі анҷа парыбыс тур. 42 Сурынчатхан кізее пир тур, ӧдіске аларға сағынған кізідең хыйа полба.

Хыныстаңар чахығ

43 «Чағыныңа хын, ыырҷыңны, тізең, хырт кӧр», – чоохталғанын искезер. 44 Мин, тізең, тіпчем сірерге: ыырҷыларыңа хыныңар, сірерні харғапчатханнарны алғап турыңар, сірерні хырт кӧрчеткеннерге чахсы хылыныңар, сірерні хыйыхтапчатханнарның паза хыйа сӱрчеткеннернің ӱчӱн пазырыңар. 45 Андада ла сірер Тигірдегі Пабаның ооллары пол парарзар. Ол Позының кӱніне, хомай даа, чахсы даа кізілерге чарыт тур тіп, чахығ пирче, арығ чӱректіг дее, чазыхтығ даа кізілерге наңмыр ыс пирче нимес пе зе? 46 Сірер позыңарға хынчатханнарға ла хынчатсар, Худай сірерге нименің ӱчӱн сыйых пирерге кирек? Албан чығҷаңнарc даа ідӧк итчелер нимес пе зе? 47 Чағыннарыңнаң на изеннезіп, пасхаҷыл ниме ит салған пол парчазар ба? Худайы чохтар даа іди итчелер нимес пе зе? 48 Сірер, тізең, Тигірдегі Пабаңар осхас ӧтіре чахсы полыңар.

Матфей 6

Чох кізілерге полызардаңар

1 Кӧріңер! Чахсы киректерні, сірерні кӧрзіннер тіп, кізілер кӧзіне ле итпеңер. Ӏди итсер, Тигірдегі Пабаңардаң сірерге сыйых киліспес. 2 Чох кізілерге чахсы нимелер дее идіп одырчатсаң, чойырхостар итчеткен чіли, позыңнаңар синагогаларда паза тасхар суулап чӧрбе. Олар постарын кізілер алнында махтадар ӱчӱн іди итчелер. Сынны сірерге тіпчем: олар постарының сыйыхтарын амох алып одырчалар. 3 Че чох кізілерге чахсы нимелер итчетсең, оң холыңның ниме итчеткенін сол холың пілбезін. 4 Чох кізілерге чахсы итчеткенің кізее пілдіртпес ползын. Пабаң, тізең, кізее пілдіртпин иткеніңні кӧріп, сағаа прайзының кӧзіне сыйых пирер.

Худайға пазырардаңар

5 Пазырчатсаң, синагогаларда паза тасхар пірее пулуңда турып алып, кізі кӧзіне пазырарға хынчатхан чойырхостар чіли полба. Сынны тіпчем сірерге, олар постарының сыйыхтарын хаҷанох алып алғаннар. 6 Син, тізең, пазырчатсаң, тураңа кіріп, ізииң чаап салып, кӧрінминчеткен, че синнең хада полчатхан Пабаңа пазырып ал. Пабаң, тізең, пілдіртпес иде иткеніңні кӧріп, прайзының кӧзіне сағаа сыйых пирер. 7 Худайзар сурынып айланчатсаң, пасха худайлығлар чіли, кӧп чоохтанма. Кӧп чоохтанзалар, оларның худайлары оларны истер тіп сағынчалар. 8 Олар чіли итпеңер. Пабаңар ниме киректепчеткеннеріңні сірер сурынғалаххаох піледір. 9 Сірер, тізең, піди пазырыңар: Тигірдегі Пабабыс! Синің Адың сабланзын; 10 Синің хан-ӱлгӱң пеер килзін. Чир ӱстӱнде дее, тигірдегӧк чіли, Синің кӧңніңҷе прай ниме ползын. 11 Піске киректелчеткен халасты пӱӱн пир. 12 Піс алым тӧлебееннернің пыроларын хайди тастапчабыс, Пістің дее пыроларыбысты іди таста. 13 Пісті хыҷыхтаныстарнаң сыныхтаба, че чабалдаң арачыла. Синің хан-ӱлгӱң дее, кӱзің дее, Сабланызың даа пар Паза хаҷан даа полар нооза. Аминь. 14 Сірер хомай иткен кізілернің пыроларын тастазар, сірернің дее пыроңарны Тигірдегі Пабаңар тастир. 15 Че сірер хомай иткен кізілернің пыроларын тастабазар, андада Пабаңар даа сірернің пыроңарны тастабас.

‎Ораза тудардаңар

16 Ораза тутчатхан туста даа, чойырхостар чіли, мӧңіс сырайлығ чӧрбеңер. Олар, ораза тутчатханын кізілерге кӧзідерге полып, мӧңіс сырайлығ поладырлар. Сынны сірерге тіпчем, олар постарының сыйыхтарын амох алып одырчалар. 17 Син, ораза тутчатсаң, сазыңны тарап, сырайыңны чууп сал тур. 18 Ораза тудып, син кізілернің алнында нимес, че кӧрінминчеткен, синнең хада полчатхан Пабаңның алнында турарзың. Синің чазыдыңны кӧрчеткен Пабаң сағаа кӧріндіре сыйых пирер.

Ис-пайдаңар

19 Чир ӱстӱнде ис-пай чығбаңар. Анда аны кӧӧ алай тат чіп салча, алай оғырлар, кіріп, оғырлап парыбысчалар. 20 Че тигірде постарыңа ис-пай чығыңар, анда аны кӧӧ дее, тат таа чібинче, оғырлар даа, кіріп, оғырлап парыбыспинчалар. 21 Ис-пайың хайда, чӱреең андох полар нооза. 22 Харах – кізінің ит-сӧӧгіне чарытхы осхас. Аннаңар синің харааң арығ полза, прай позың даа чарых поларзың. 23 Че харааң хомай полза, прай позың харасхы поларзың. Піди синдегі чарых андағ харасхы полза, андағда позы чи харасхы хайдағдыр? 24 Пір дее кізі ікі пастыхха чалҷы пол полбас. Пірсіне хынып, паза пірсіне, тізең, хыртыстанып, пірсінде кӱстеніп хайынып, паза пірсін нимее салбас. Пір саңай ікізіне, Худайға паза алтынға, чалҷы пол полбассар.

Пір дее нимедеңер сағыссырабаңар

25 Аннаңар тіпчем сірерге: чіҷең-ісчең нимедеңер, кисчең кип-азахтаңар сағыссырабаңар. Сірернің чуртазыңар ас-тамахтаң артых нимес пе зе, идіңер, тізең, – кип-азахтаң? 26 Тигірдегі хустарны кӧріңер: олар тамах таа салбинчалар, киспиндеечелер аны, аңмарларына даа тамах чығбинчалар. Тигірдегі Пабаңар оларны азырапча. Сірер олардаң хай-хай артых нимессер бе? 27 Сірернің пірееңер пос кӱстеніп пір харысча даа ӧзіп алар ба ни? 28 Кип-азахтаңар даа нимее сағыссырапчазар? Кӧріңер, чазыдағы чахайахтар хайдағ сіліглер: тоғынминдаачалар олар, тӱк тее иирбинчелер. 29 Че, тіпчем сірерге, Соломон – Израиль ханы, – позының иң саблығ тузында даа, оларның полғаны ла чіли, сіліг тонан чӧрбеен. 30 Худай, пӱӱнгі кӱнде пар, че таңда песке тасталчаң отты даа піди тонандырчатса, сірерні олардаң артых тонандыр полбас па ни? Сірернің киртіністерің уғаа ас! 31 Аннаңар пір дее нимедеңер сағыссырабаңар паза сурбаңар: «Ниме піске чиирге?», «Ниме ізерге?» алай «Кисчең кип-азах полар ба ни?» 32 Прай пу нимелердеңер Худайы чохтар сағыссырапчалар. Тигірдегі Пабаңар сірерге пу нимелернің кирек полчатханын прай пілче. 33 Сірер, тізең, аның орнына Худай хан-ӱлгӱзін паза Худайның кӧңні толарын тілеңер, пасхазы, тізең, сірерге хоза пирілер. 34 Пу оңдайнаң, таңдағы кӱніңерге сағыссырабаңар. Таңдағы кӱн позы позынаңар сағыссырир. Полған на кӱнге позының сағыссырастары читче.

Матфей 7

Пасха кізілерні чарғылабаңар

–Хайдағ чарғынаң чарғылирзар, сах ідӧк позыңар чарғыладарзар; хайдағ синнең синирзер, олох синнең позыңарға синел парар. Аннаңар пасха кізілерні чарғылабаңар, сірерні дее Худай чарғылабас. 3 Син ноға харындазыңның хараандағы сігенні кӧр саладырзың, позыңнинда, тізең, тӧгені дее сизінминчезің? 4 Позыңның харааңдағы тӧгее хайығ даа салбин, хайди харындазыңа тіп полчазың: «Хайа, харааңдағы сігенні сығарыбызим?» 5 Чойырхоссың син! Пурун позыңның харааңдағы тӧгені ал тастабыс, андада харындазыңның хараандағы сігенні хайди сығарарын кӧрерзің. 6 Ызых нимелерні адайларға пирбеңер, олар, айланып, сірерні ыра-чара тартарлар. Нинҷілерні сосхаларға тастабаңар, сосхалар оларны пасхлап саларлар.

Сур, тіле, тохлат

7 Полған на сурынған кізі алып алар, тілеен кізі табар, тохлатхан кізее ізік азылар. Аннаңар сурыңар – сірерге Худай пирер, тілеңер – таап аларзар, тохладыңар – сірерге азыл парар. 9 Халас сурған оолғына тас пирген паба пар ба сірернің араңарда? 10 Алай палых сурчатханға чылан пирҷеңзер бе? 11 Аннаңар сірер, чабал даа ползаңар, палаларыңа чахсыны пир пілчетсер, Тигірдегі Пабаңар Аннаң сурынчатханнарға чахсы нимелер хайди пирбес. 12 Аннаңар кізілер сірерге хайди хылынзыннар тіп сағынчазар, сірер дее оларға ідӧк хылыныңар. Мына мындағ Моисей Чахии паза ухаанҷыларның ӱгредии. 13 Кір турыңар тарғынах ізікче, ӧлімзер ле апарчатхан ізік чалбах поладыр, андар парчатхан чол, тізең, ниик поладыр. Кӧп кізі ол чолҷа парадыр. 14 Чуртассар апарчатхан ізік тарғынах, андар парчатхан чол, тізең, аар. Оларны таап алчатхан кізі асхынах.

Ағас чистегінең таныстығ

15 Чой ухаанҷылардаң китеніңер. Тастынаң кӧрзе, олар хойларға тӧӧйлер, че істінең олар пӱӱрлер осхастар! 16 Сірер оларны иткен нимелерінең пілерзер. Ӏскіт ағастаң виноград алай пуртах оттаң чистек теерчелер бе? 17 Ӏдӧк полған на чахсы ағас чахсы чистек пирче, хомай ағас хомай чистек пирче. 18 Чахсы ағас хомай чистек пире чоғыл, хомай ағас чахсы чистек пире чоғыл. 19 Чахсы чистек пирбинчеткен полған на ағасты, кизіп, отха тастидырлар. 20 Пу оңдайнаң, чой ухаанҷыларны чистектерінең танирзар. 21 Мині «Хан-пигім!c Хан-пигім!» тіпчеткен полған на кізі нимес, че Тигірдегі Пабамның кӧңнін не толдырчатхан кізі Тигір хан-чирінзер кіріп алар. 22 Ол кӱнде кӧп кізі Мағаа тир: «Хан-пигім! Хан-пигім! Синің Адыңнаң ухаанҷылаан нимеспіс пе зе? Синің Адыңнаң айналарны сӱрген нимеспіс пе зе? Синің Адыңнаң кӧп хайхастығ нимелерc иткен нимеспіс пе зе?» 23 Андада Мин оларға піди нандырарбын: «Мин сірерні хаҷан даа пілбеем. Хыйа парыңар Миннең, Худайҷа полбин, саба итчеткеннер!»

Хыйға паза сағызы чох пӱдірігҷі

24 Минің сӧстерімні, истіп, толдырчатхан полған на кізі туразын хайада пӱдірчеткен хыйға кізее тӧӧй. 25 Наңмыр чаап, суғлар тазып, чил хазырланып, ол тураа урунза, анзы, таста турчатханнаңар, аңдарылбинча. 26 Полғаны ла, кем Минің сӧстерім исче, че оларны толдырбинча, ол хумда тура пӱдірген сағызы чох кізее тӧӧй. 27 Наңмыр чаап, суғлар тазып, чил хазырланып, ол тураа урунза, анзы аңдарыл парча. Ол саңай иңзеріл парча. 28 Иисус пу чооғын тоосханда, чон Аның ӱгредиине таңнаан. 29 Ол Моисей Чахии пілігҷілері паза фарисейлер чіли нимес, че ӱлгӱзі пар кізі чіли ӱгретті.

Матфей 8

Ходырлығ кізіні имнебіскені

1 Иисус тағдаң тӱскенде, Аның соонҷа кӧп чон парған. 2 Мына чызығ палығлығ кізі, Андар пас киліп, Аның алнында тізекке тӱзіп, чоохтанған: – Хан-пигім! Хынзаң, мині арығлап поларзың. 3 Йа, хынчам, – тіп ала, холын сунып, ол кізее теертібіскен Иисус. – Арығ пол пар! Сах андох чызығ палығлығ кізі арығ пол парған. 4 Андада Иисус ағаа теен: – Кӧр, пірдеезіне чоохтаба! Абыссар парып, позыңның арығ пол парғаныңны кӧзіт; анаң, имненіп алғаныңны киречілирге тіп, Моисей Чахии хоостыра тайығ сал.

Чӱс чааҷы пазының нымысчызының чазыл парғаны

5 Иисус Капернаумзар килгенде, Аныңзар римдегілернің чӱс чааҷының пазы пас киліп, сурынған: 6 Хан-пиг! Минің нымысчым, чӱллері пос пол парып, ағырып, ибде чатча. Ол тың ирееленче. – 7 Мин, парып, аны имнебізербін, – теен ағаа Иисус. 8 Чӱс чааҷының пазы, тізең, нандырған: – Чох, Хан-пигім! Турама кіреріңе мин турыстығ нимеспін. Син чахығ ла пирібіс, нымысчым хазыхтан парар. 9 Минің дее позымнаң пӧзік пастыхтарым пар, позымның даа холымда чааҷылар пар. Чааҷыларымның піреезіне «пар» тізем, анзы парадыр, пасхазына «кил» тізем, ол киледір; нымысчыма «мыны ит» тізем, ол идедір. 10 Иисус, аны истіп, таңнап, соонҷа парчатханнарға теен: – Сынны сірерге тіпчем, Мин Израильде дее мындағ киртіністіг кізее тоғаспаам. 11 Тіпчем сірерге, кӧп кізі, іскертін паза кидертін киліп, Тигір хан-чирінде Авраамнаң, Исаакнаң паза Иаковнаң хада стол кистінде одыр салар. 12 Хан-чирінде поларға салылғаннар, тізең, тастындағы харасхызар сығара сӱрдірерлер. Анда сыыт паза тіс хыҷыразы полар. – 13 Пар, хай син киртінгезің, анҷох сағаа полар, – теен чӱс чааҷының пазына Иисус. Сах андох аның нымысчызы хазыхтан парған. 14 Иисус, Пётрның ибінзер киліп, аның хазинезінің тӧзекте, иді ізіп, ағырығ чатчатханын кӧр салған. 15 Иисус ол ипчінің холына теңендӧк, аның ағырии ирт парған. Пётрның хазинезі, тур киліп, оларның алнында хайын сыххан. 16 Иир пол парғанда, Иисуссар айналарға хаптыртхан кӧп кізіні ағыл килгеннер. Иисус сӧснең айналарны сӱрген, прай ағырығ кізілерні, тізең, имнебіскен. 17 Ухаанҷы Исаийнің «Ол пістің сағ чохтанғаныбысты паза ағырығларыбысты Позына алып алған» теен сӧстері тол парар ӱчӱн, Иисус іди иткен.

Иисустың соонҷа парары

18 Позынаң ибіре турғлабысхан кізілерні кӧр салып, Иисус ӱгренҷілеріне кӧлнің тігі саринзар кис парыбызарға чахаан. 19 Че Моисей Чахии пілігҷілерінің пірсі, пас киліп, теен: – Ӱгретчім! Син хайдар даа парзаң, мин Синің сооңҷа парарбын. 20 Андада Иисус ағаа піди тіпче: – Тӱлгӱлернің іннері пар, тигірдегі хустарның – уйалары, че Кізі Оолғыныңc, пазын хыйын салып, тынанып алҷаң орны чоғыл. 21 Ӱгренҷілерінің паза пірсі Ағаа теен: – Хан-пиг! Пастап мағаа, парып, пабамны чыып саларға чарат. 22 Че Иисус ағаа теен: – Син Минің соомҷа пар. Ӧліглер ӧліглерін постары чығзыннар.

Иисустың хазыр чилні тохтатханы

23 Иисус кимее одырыбысханда, ӱгренҷілері Аның соонҷа одырғаннар. 24 Ол туста кӧлде хазыр чил пол сыххан, киме салғахтарзар кір парыбыс турған, че Иисус узаан. 25 Андада ӱгренҷілері, пас киліп, Аны усхурыбысханнар. – Хан-пигібіс! Ал хал пісті! Ӧлерге чӧрбіс! – хысхырғаннар олар. – 26 Ноға іди тың хорых пардар? Киртіністерің пу ла син ме? – нандырған Иисус. Анаң тур киліп, чилнең кӧлні тызып, амырирға чоохтаан. Сах андох ап-амыр пол парыбысхан. 27 Ӱгренҷілері, тізең, чапсып, чоохтасханнар: – Кемдір Ол андағ? Чилнең кӧл дее Аның чооғын исчелер? 28 Иисус, кӧлні кизіп, Гергесин чирінзер читкенде, Ағаа удур айнаа хаптыртхан ікі кізі сыыраттар полчатхан хуюдаң чӱгӱріс килгеннер. Олардаң хорығып, пірдеезі пу чолҷа парарға тідінмеҷең. 29 Олар, килбинең, чабал хысхыр сыхханнар: – Ниме кирек Сағаа пістең, Иисус, Худай Оолғы? Син пісті, тус читкелеккеӧк, иреелирге килдің ме? 30 Олардаң ырах нимес сосхаларның улуғ ӧӧрі оттап чӧрген. – 31 Син пісті сӱрчетсең, сосхаларның ӧӧрінзер ызыбыс, – сурынғаннар Иисустаң айналар. – 32 Парыңар, – нандырған айналарға Ол. Айналар, кізілердең сығып, сосхаларға кір парғаннар. Сах андох прай ӧӧр, пӧзік чардаң суға сегірібізіп, суға пурлух парған. 33 Сосха хадарчатханнар, чӱгӱрібізіп, саарзар чидіп, прай нимедеңер, ол чабал хуттарға хаптыртхан кізілердеңер дее чоохтап пиргеннер. 34 Андада саарның прай чуртағҷылары, Иисусха удур сығып, Аны кӧр салып, постарының чирінең парыбызарға сурынғаннар.

Матфей 9

Иисустың хыймыран полбас ағырығнаң ағырчатхан кізіні имнебіскені

1 Иисус, кимее одырып, нандыра кизіп, Позының саарынзар килген. 2 Нинҷе-де кізі Аныңзар чӱллері пос кізіні тӧзегінең хадох ағыл килген. Иисус, оларның андағ киртіністерін кӧріп, ағырчатхан кізее теен: – Ӧрін, оол! Синің чазыхтарың позыдылчалар! 3 Аны истіп, Моисей Чахии пілігҷілерінің хай піреезі сағын салған: – Ол Худайның ӱлгӱзіне кірісче! 4 Иисус, оларның сағыстарын піл салып, теен: – Ноға чӱректеріңде іди хомай сағынчазар? 5 «Синің чазыхтарың позыдылчалар» тирге оой ба алай «Тур, пас чӧр» бе? 6 Кізі Оолғының пу чирде чазыхтарны позыдар ӱлгӱзі пар, сірер анзын амох кӧріп аларзар. Анаң Ол чӱллері пос кізее теен: – Тур, тӧзегіңні алып алып, ибіңзер пар. 7 Ол кізі, турып, ибінзер парыбысхан. 8 Анзын кӧрген кізілер уғаа таңнап парғаннар. Чазых позытчаң паза имнеҷең ӱлгӱні кізілерге пиргені ӱчӱн, Худайны саблааннар.

Иисустың Матфейні хығырғаны

9 Андартын килчеткенде, Иисус албан чығҷаң Матфей теен кізінің тоғыста одырчатханын кӧр салған. Анаң ағаа теен: – Минің соомҷа пар. Матфей, тур киліп, Аның соонҷа парған. 10 Иисус Матфейнің туразында азыранчатхан туста, андар албан чығҷаңнардаң кӧп кізі, чазыхтығ саналчатханнардаң даа кӧп кізі килген. Киліп, олар Иисуснаң паза ӱгренҷілерінең хада азыранарға одырғаннар. 11 Фарисейлер, аны кӧріп, Иисустың ӱгренҷілеріне чоохтанғаннар: – Ноға сірернің Ӱгретчіңер албан чығҷаңнарнаң паза чазыхтығ кізілернең хада азыранча? 12 Иисус, аны ис салып, теен: – Хазых кізілер нимес, че ағырығлар имҷіні кирексидірлер. 13 Парыңар! «Мин тайығны нимес, ӧлҷей киректепчем», – тіп пазылған сӧстерні піліп аларға кӱстеніңер. Мин пеер арығ чӱректіг кізілерні нимес, че чазыхтығларны, чазыхтарынаң хыйа ползыннар тіп, хығырарға килгем.

Ораза тудардаңар суруғ

14 Анаң Иоанның ӱгренҷілері, пас киліп, Иисустаң сурғаннар: – Ноға піс фарисейлернең хада ораза кӧп тутчабыс, Синің ӱгренҷілерің, тізең, ораза тутпинчалар? 15 Иисус оларға нандырған: – Ипчі алчатхан оол тойда аалҷыларнаң хада полза, олар мӧңіс поларлар ба за? Че хоных хончатхан оолны оларның аразынаң апарыбызар кӱннер килзе, андада олар ораза тударлар. 16 Пір дее кізі иргі кип-азахха наа истең намачы салбас. Андағ намачы, иргі исті тали тартып, тизікті улам улуғ ит салар нооза. 17 Наа иткен хызыл арағаны даа иргілен парған торсыхха урбинчалар. Ӏди урза, иргі ідіс талал парар, андада араға даа тӧгіл парар, ідіс тее паза нимее чарабас. Наа арағаны, тізең, наа тууп ідіске ур салза, араға даа, ідіс тее ӱребес. 18 Иисус іди чоохтанып одырған туста, пір пастых кізі, пас киліп, Аның алнында тізекке тӱзіп, алданған: – Хызым сағам на ӱреп парды, че Син, парып, андар холың салзаң, ол тіріл килер. 19 Иисус, тур киліп, ӱгренҷілерінең хада ол пастыхтың соонҷа парған. 20 Ол туста он ікі чыл ханы ағып ағырчатхан ипчі, Иисуссар кистінең пас киліп, Аның кип-азаана холын теертібіскен. 21 Ипчі істінде сағын салған: «Аның кип-азаана теңземӧк, чазыл парарбын». 22 Иисус, айланып, аны кӧр салып, теен: – Хорыхпа хызым! Синің киртінізің сині арачылады. Ипчі ол тустаң сығара хазыхтан парған. 23 Пастыхтың ибінзер килгенде, Иисус кізі ӱреен чирде хобырах ойнапчатханнарны паза чобаға пастырған кізілерні кӧр салған. – 24 Хызыҷах ӱребеен, ол узупча, аннаңар парыңар, – теен оларға Иисус. Че кізілер, тізең, Иисусха хатхырғаннар. 25 Чонны сығар парыбысханнарында, Иисус, кір киліп, хызыҷахты холынаң тудыбысхан. Хызыҷах, тізең, тур килген. 26 Пу нимедеңер тылаас прай чирҷе тарап парыбысхан.

Иисустың харах чохтарны имнебіскені

27 Иисус андартын парчатхан туста, Аның соонҷа ікі харах чох кізі, парып, хысхырған: – Айадах піске, Давидтің тӧлі, Иисус! 28 Иисус туразар кір килгенде, ол харах чохтар – соонҷох. Андада Иисус оларға теен: – Сірерні имнеп поларыма киртінчезер бе? – Йа, Хан-пигібіс! – нандырғаннар Ағаа олар. 29 Андада Иисус, оларның харахтарына холынаң тееп, теен: – Киртіністерің хоостыра ползын. 30 Оларның харахтары азыл парғаннар. Иисус оларға, хатығланып, теен: – Кӧріңер, пірдеезі пілбезін. 31 Че олар, сыхтох, прай ол чирге Иисустаңар чоох тарадыбысханнар. 32 Олар сых париғаннарындох, Иисуссар тілі чох, айнаа хаптырған кізіні ағыл килгеннер. 33 Айнаны сығара сӱрдӧк, ол кізі чоохтан сыххан. Кізілер, ол нимее хайхап, чоохтасханнар: – Израиль чирінде мындағ ниме хаҷан даа полбаан полған. 34 Фарисейлер, тізең: – Ол айналарны айналар ханының кӱзінең сӱрібісче, – тіп чоохтасханнар. 35 Иисус, синагогаларда ӱгредіп, Тигір хан-чирінеңер Чахсы Хабарны чоохтап, аймах-пасха ағырығлардаң паза сағ чохтаныстардаң кізілерні имнеп ала, прай саарларҷа паза аалларҷа чӧрген. 36 Хадарҷы чох, майых парып, астых чӧрчеткен хойлар чіли, чыылыс парған чоннарны кӧр салып, Иисус оларға айап парған. 37 Андада Ол ӱгренҷілеріне тіпче: – Кисчең ас кӧп, че тоғынҷаң кізі асхынах. 38 Аннаңар пу хыра Ээзінең сурыныңар, хыразында тоғынҷаң кізілерні ыссын.

Матфей 10

Иисус он ікі ӱгренҷіні ӱгредерге ысча

1 Иисус, Позының он ікі ӱгренҷізін хығыртыбызып, оларға чабал хуттарны сығара сӱрҷең паза кізілерні хайдағ даа ағырығдаң паза хайдағ даа сағ чохтаныстаң имнебісчең ӱлгӱ пирген. 2 Мына ол он ікі илҷініңc ады: пастағызы Пётр тіп ады-солалығ Симон, анаң аның харындазы Андрей; Зеведейнің ооллары Иаковнаң Иоанн харындастар. 3 Филиппнең Варфоломей, Фоманаң албан чығҷаң Матфей, Алфейнің оолғы Иаковнаң Фаддей тіп ады-солалығ Леввей. 4 Симон Кананитнең Иуда Искариот, ол соонаң Иисусты садыбысхан. 5 Иисус, он ікі ӱгренҷізін ызып, оларға мындағ чахығ пирген: – Иң пурун сірер иудейлерзер парыңар, олар Израиль чонының чіт парған хойлары. Пасха чоннарзар апарчатхан чолҷа чӧрбеңер, самарларныңc даа саарларынзар кірбеңер. 7 Чӧрген чирлерде Тигір хан-ӱлгӱзі чағдап одыр тіп искіріңер. 8 Ағырығларны имнебіс турыңар, чызығ палығлығларны арығлабыс турыңар, ӱрееннерні тірілдірібіс турыңар, айналарны сӱрібіс турыңар, тикке алған нимелерні тиккеӧк пирібіс турыңар. 9 Постарыңнаң хада алтын даа, кӱмӱс тее, чис тее ахча нанҷыхтарыңда албаңар. 10 Тоғынчатхан кізее киректеен ниме пирілер, аннаңар сӱӱмек тее, алыстырҷаң кип-азах таа, ӧдік тее, тайах таа чолға албаңар. 11 Пірее саарзар алай аалзар килзеңер, парыңар, позыңарға турыстығ кізілерні таап алып, чорыхха сыхханҷа, анда полыңар. 12 Туразар кірчетсеңер, «Амыр хоных ползын пу ибге» тіп, изеннезіңер. 13 Ол чурт сірерні турыстығ удурлаза, сірернің алғастарың ол чуртха чидер, че турыстығ удурлабаза, сірернің алғастарың сірерзер нандыра айлан килер. 14 Пірее кізі, сірерні туразар кирбин, сӧстеріңні испезе, ол турадаң алай саардаң сығып, азахтарың тозынын хахтабызыңар. 15 Сынны сірерге чоохтапчам, чарғы кӱнінде Содом паза Гоморра саарларға пу саардаң хай-хай ниик полар. 16 Мин сірерні, хойларны чіли, пӱӱрлер аразынзар ысчам. Чылан осхас хыйға полыңар, иб тахырахтары осхас пырозы чох полыңар. 17 Кізілер сірерні чарғаа пир турарлар, синагогаларында сірерні соғарлар, аннаңар олардаң китеніңер. 18 Миннең ӱчӱн сірерні пастыхтарзар паза ханнарзар сӧӧртирлер. Сірер оларға паза прай чоннарға Миннеңер киречілирзер. 19 Чарғы полчатса, хайди паза ниме тирдеңер сағыссырабаңар. Тузы читсе, ниме чоохтиры сірерге пирілер. 20 Андада сірер нимес, че сірердең пастыра Пабаңарның Худы чоохтанар. 21 Харындас харындазын ӧлімге ызар, пабазы – оолғын, палалары, паба-іҷелерінең тоғыр кӧдіріліп, ӧдірерлер. 22 Миннең ӱчӱн сірерні прайзы хырт кӧрер, халғанҷызына теере сыдасхан кізі ле арачылалар. 23 Пір саарда сірерні сӱрчетселер, пасха саарзар тизіңер. Сынны чоохтапчам сірерге, Израиль саарларын тооза ирткелеккеӧк, Кізі Оолғы чиде тӱзер.

Ӱгретчі паза ӱгренҷі

24 Ӱгренҷі ӱгретчідең улуғ полбинча, нымысчы ээзінең улуғ полбинча. 25 Ӱгренҷі ӱгретчізі осхас, нымысчы ээзі осхас полза, чидер. Тура ээзін айналар ханы «Веельзевул» тіп адазалар, турадағылардаңар даа іди тібестер бе? 26 Чазырған нимелернің пірдеезі азылбин пола чоғыл; пасхалары піл салбас чазыт таа пола чоғыл; аннаңар сірерні сӱрчеткеннердең хорыхпаңар. 27 Мин харасхыда сірерге чоохтапчатхан нимені кӱн чариинда искіріңер, хулахха сыбыхтапчатхан нимені тура хырларынаң ӱгредіңер. 28 Сірерні ӧдірчеткен, че худыңарны ӧдір полбинчатхан кізідең хорыхпаңар. Че Кем сірерні дее, кӧңніңерні дее кӧйчеткен кӧлде чох идер, Анзынаң тың хорығыңар. 29 Оох ахчаа ікі кічиҷек пораатайны садып аларға чарир нимес пе зе? Че Пабаңарның кӧңні полбаза, оларның пірдеезі чирзер тӱспес. 30 Пастарыңдағы састар даа прай санал парғаннар. 31 Хорыхпаңар. Сірер кӧп кічиҷек хусхаҷахтардаң артыхсар нооза. 32 Аннаңар кем чонның алнында Миннең хада полчатханын кӧзітче, Мин дее Тигірдегі Пабамның алнында аннаң хада полчатханымны кӧзідем. 33 Че кем кізілернің алнында Миннең хыйа полыбызар, Мин дее Тигірдегі Пабамның алнында аннаң хыйа полыбызарбын.

Ынархас нимес, че хылыс ағылғаны

34 Мин чир ӱстӱне амыр хоных ағыларға килгем тіп сағынмаңар, Мин амыр хоных нимес, че хылыс ағыл килгем. 35 Мин оолғын пабазынаң, хызын іҷезінең, килнін хастынаң чарарға килгем. 36 Ӏди кізінің ыырҷылары – аның ибдегілері. 37 Кем пабазына алай іҷезіне Миннең артых хынча, ол кізі Мағаа турыстығ нимес. Кем оолғына алай хызына Миннең артых хынча, ол Мағаа турыстығ нимес. 38 Кем Минің соомҷа кірезін албин парча, ол Мағаа турыстығ нимес. 39 Кем позының тынын ал халарға кӱстенер, ол аны чідірер, кем Миннең ӱчӱн позының тынын чідірер, ол аны ал халар. – 40 Кем сірерні чахсы удурлапча, ол Мині дее іди удурлапча. Кем Мині чахсы удурлапча, ол Мині ысхан Худайны даа іди удурлапча. 41 Кем ухаанҷыны ухаанҷы тіп удурлапча, ол ухаанҷыни осхас сыйых алар. Кем, арығ чӱректіг кізіні арығ чӱректіг кізі тіп, удурлапча, ол арығ чӱректіг кізіни осхас сыйых алар. 42 Кем кічіг кізее, Минің ӱгренҷім полчатханы ӱчӱн не, чірченең соох суғ пирер, ол кізі, сынны сірерге тіпчем, сыйығы чох халбас.

Матфей 11

1 Иисус, Позының он ікі ӱгренҷізіне чахығлар пирерін тоозып, андартын парып, пасха саарларҷа ӱгредіп чӧр сыххан.

Кіреске тӱзірҷең Иоанның ӱгренҷілері

2 Пиктегде одырчатхан Иоанн, Христостың киректерінеңер истіп, Андар позының ікі ӱгренҷізін ысхан. – 3 Пістің сағыпчатхан кізібіс Синзің ме алай піске пасхазын сағирға кирек пе? – тіп сурар полғаннар олар Аннаң. 4 Иисус оларға теен: – Парыңар, Иоаннға исчеткен паза кӧрчеткен нимедеңер чоохтаңар. 5 Харах чохтар кӧр сыхчалар, ахсахтар, тізең, пас сыхчалар, чызығ палығлығлар арығланып алчалар, туныхтар, тізең, ис сыхчалар, ӧліглер тірілчелер, чох кізілерге, тізең, Чахсы Хабарны искірчелер. 6 Миннең хыйа полбинчатханы, часкалығ! 7 Олар парыбысханда, Иисус чонға Иоаннаңар чоохтап сыххан: – Ниме кӧрерге хуу чазызар чӧргезер? Чилге чайхал турған хамысты ба? 8 Ниме кӧрерге чӧргезер? Пай тонан салған кізіні бе? Пай тонан салғаннар хан ӧрге иблерінде полчалар. 9 Ниме кӧрерге сірер чӧргезер? Ухаанҷыны ба? Йа, ол ухаанҷы, тіпчем сірерге, ухаанҷыдаң даа артых. 10 Мына піди Иоаннаңар пазылған: «Мына Синің алныңҷа Синің чолыңны тимнир илҷімні ысчам». 11 Сынны сірерге чоохтапчам, чир ӱстӱне тӧрееннернің аразында Кіреске тӱзірҷең Иоаннаң улуғ кізі чох полған, че Тигір хан-чирінің иң кічии дее аннаң улуғ. 12 Кіреске тӱзірҷең Иоанның кӱннерінең сығара амға теере Тигір хан-чирінең тоғыр чааласчалар. Аны кӱстіглер холға алып аларға харасчалар. 13 Тигір хан-чирінеңер Иоанның алнындох прай ухаанҷылар чоохтааннар, Моисей Чахиинда даа аннаңар пазылған. 14 Пу киречілесті постарыңа чағын итчетсеңер, мына Иоанн – ол пеер килер полған Илия. 15 Хулаа пар кізі иссін! 16 Кемге тӧӧйлим Мин пу тӧлні? Тасхар одырып алып, арғыстарына «Піс сірерге хобырахнаң ойнаабыс, че сірер плесет салбаазар. Піс сірерге хомзыныстығ сарыннар сарнаабыс, че сірер ылғаспаазар» тіп, хысхырчатхан олғаннарға тӧӧйлер. 18 Иоанн, киліп, ораза тудып, араға іспезе дее, аны «айнаа хаптырған» тіҷеңнер. 19 Кізі Оолғы, киліп, чиис тее чіпче, хызыл араға даа ісче. Ағаа тіпчелер: «Пу кізі чиис чиирге паза араға ізерге хынча. Ол чазыхтығларның паза албан чығҷаңнарның арғызы». Че Худайның хыйғазынаңар аның палалары киречілепчелер.

Киртінминчеткеннерге сизіндіріг

20 Андада Иисус, Позының хайхастарының кӧбізін иткен саарларҷа чӧріп, чазыхтарынаң хыйа полбааннары ӱчӱн, піди пыролап сыххан: – 21 Хыйал сағаа Хоразин! Хыйал сағаа Вифсаида! Сірерде иділген хайхастар Тирде паза Сидонда, Худайы чохтарның саарларында, иділген ползалар, олар хаҷанох, киден кип-азах кизіп, пастарына кӱл чайып, чазыхтарынаң хыйа полып, Худайзар айланарҷыхтар. 22 Че тіпчем сірерге, чарғы кӱнінде Тир паза Сидон саарларға сірердең хай-хай ниик полар. 23 Син дее, Капернаум, тигірзер ӧӧрлеттірерзің ме? Чох, чир тӱбінзерc тастаттырарзың! Синде иділген хайхастар Содом саарда иділген ползалар, ол саар амға теере турарҷых. 24 Че тіпчем сірерге, чарғы кӱнінде Содом чиріне сірердең хай-хай чахсы полар.

Иисус Пабазын сабландырча

25 Олох туста Иисус, чооғын узарадып, теен: – Пабам! Тигірнең чирнің Ээзі! Мынзын, пілістіглердең паза хыйғалардаң чазырып, кічіг палаларға ас пиргенің ӱчӱн Сині саблапчам. 26 Йа, Пабам, мына піди ползын тіп хынғазың Син. 27 Пабам прай нимені Мағаа пирген. Оолғын Пабазынаң пасха пір дее кізі пілбинче, Пабазын даа Оолғынаң пасха, паза Оолғы Пабазынаң таныстырарға хынған кізілердең пасха пірдеезі пілбинче. 28 Киліңер Минзер прайзыңар, істенчеткеннер паза аар чӱктіглер, Мин сірерге тынағ пирербін. 29 Мин нымзах паза пазымнығ чӱректігбін, аннаңар, Минің чӱгімні постарыңа артынып, Миннең ӱгреніңер, іди сірер тынағ табарзар. 30 Минің чахығларым олаңайлар, Минің чӱгім, тізең, ниик нооза.

Матфей 12

Иисус тынағ кӱнінің дее ээзі

1 Пірсінде суббота кӱнде Иисус тамах ӧсчеткен хыраҷа ирткен. Аның ӱгренҷілері, астап парып, пазах ӱзіп, чіп сыхханнар. 2 Аны кӧріп, фарисейлер Иисусха чоохтанғаннар: – Кӧр, Синің ӱгренҷілерің субботада итпес нимені итчелер. 3 Иисус оларға нандырған: – Хаҷан Давид позы паза аннаң хада полған чоны астап парғанда, аның ниме иткенін хығырбаазар ба? 4 Хайди ол, Худай туразынзар кіріп, позына паза позының кізілеріне чиирге чарадылбинчатхан, абыстар ла чіҷең тайығ халастарын чеен? 5 Храмда абыстар субботадаңар Моисей Чахиин сайбазалар даа, пыролары чох халчатханнарын Моисей Чахиинда хығырбаазарох па? 6 Тіпчем сірерге, храмнаң даа Улии мында пар. 7 «Мин тайығны нимес, ӧлҷей киректепчем» теені ниме таныхтапчатханын пілген ползар, сірер пырозы чохтарны пыролабасчыхсар. 8 Кізі Оолғы субботаның даа ээзі нооза.

‎Холы хуруп парған кізіні субботада имнебіскені

9 Анаң Ол, хыйа парып, оларның синагогаларынзар кірген. 10 Анда холы хуруп парған кізі полған. Синагогадағылар, Иисусты пыролирға полып, Аннаң сурғаннар: – Субботада имнирге чарир ба? 11 Иисус, тізең, оларға теен: – Субботада чалғыс хойыңар оймахха тӱс парза, сірернің хайзыңар, холын сунып, сығара тартпас? 12 Кізі, тізең, хойдаң хай-хай аарлығ. Аннаңар чахсы киректерні субботада даа идерге чарир. 13 Анаң Иисус ол кізее теен: – Холың алнынзар сун. Анзы сунғандох, пу холы, пірсіӧк чіли, хазых пол парған. 14 Фарисейлер, тізең, сых парыбызып, Иисусты чох идердеңер чӧптес сыхханнар. Че Иисус, аны піл салып, андартын парыбысхан.

Худай таллаан нымысчы

15 Аның соонҷа кӧп чон парған. Ол ағырығларынаң прайзын имнебіскен. 16 Позынаңар пірдеезіне чоохтабасха чахаан. 17 Худайның ухаанҷы Исаий пастыра чоохтаан чооғы тол парар ӱчӱн, прай пу ниме иділген: 18 «Мына Минің таллап алған Оолғым, Ол Минің хынғаным, Ағаа Минің кӧңнім ӧрінче. Ағаа Позымның Худымны пирербін. Ол, тізең, Минің чарғымны чоннарға искірер. 19 Ол таласпас, хысхырбас, ӱнін дее Аның тасхар пір дее кізі испес. 20 Чарғыны чиңіске читірбеенде, Ол сыы пазыл парған хамысты сындырбас, ысталчатхан чарытхыны даа ӱзірбес 21 Ағаа прай чоннар ізенерлер».

Кемнің ӱлгӱзінең?

22 Анаң Иисуссар, айнаа хаптырып, чоохтан полбинчатхан паза кӧр полбинчатхан кізіні ағыл килгеннер. Ол аны чоохтан полар паза харахтарын кӧр полар иде имнебіскен. 23 Прай кізілер, таңнап, сурастырғаннар: – Пу Давидтің Оолғы Мессий-Христос па таң? 24 Фарисейлер, тізең, мынзын истіп, тееннер: – Ол айналарны айналар ханы Веельзевул пирген кӱснең не сығара сӱрче полар. 25 Че Иисус, сағыстарын піліп, оларға теен: – Пос позын ыра-чара тартчатхан ноо даа хан-чирі ээн-хоол халар. Пос позын ыра-чара тартчатхан ноо даа саар алай тура ӱр тур полбас. 26 Ӏди сайтан сайтанны сӱрчетсе, ол позы позын ыра-чара тартча. Хайди андада аның ӱлгӱзі тур халар? 27 Мин Веельзевулның кӱзінең айналарны сӱрчетсем, сірернің ӱгренҷілерің кемнің кӱзінең айналарны сығара сӱрчелер? Аннаңар олар сірерге чарғыҷы ползыннар. 28 Мин айналарны Худай Худының кӱзінең сығара сӱрчетсем, анзы Худай хан-ӱлгӱзі сірерзер чит килгені полча. 29 Піреезі, кӱстіг кізінің туразынзар кіріп, аны пастап палғап албаза, туразындағы нимелерін хайди оғырлап алар? Палғап алза, андада туразын тонап алар. 30 Кем Миннең хада нимес, ол Миннең тоғыр полча, кем Миннең хада чығбинча, ол чайа тастапча. 31 Аннаңар сірерге тіпчем: полған на чазых паза чабал чоох ӱчӱн кізілернің пыроларын тастирға чарир. Че Худай Худын чабаллапчатхан кізілернің пыролары тасталбас. 32 Кем Кізі Оолғын чабаллир, аның пырозын тастирлар, че Худай Худын чабаллапчатхан кізінің пырозы амғы даа паза килчеткен дее туста тасталбас.

Ағас чистектерінең пілдістіг поладыр

33 Чахсы ағастың чистектері дее чахсы поладыр; ағас хомай полза, аның чистектері дее хомай поладыр. Ағасты чистегінең піледірлер нооза. 34 Чылан палалары! Хайди сірер, постарың чабал полчадып, чахсы нимедеңер чоохтас полчазар? Кізінің істінде ниме кӧп, анзы тілінең сыхча. 35 Чахсы кізі чахсы нимелер чыындызынаң чахсы ниме сығарадыр, хомай кізі хомай нимелер чыындызынаң хомай ниме сығарадыр. 36 Тіпчем сірерге, полған на алас-улас сӧс ӱчӱн кізілер чарғы кӱнінде нандырарлар. 37 Син сӧстеріңнең ахтанып аларзың алай ба сӧстерің ӱчӱн чарғыладарзың.

Кізілер танығлар хысчалар

38 Андада Моисей Чахии пілігҷілерінің паза фарисейлернің хай піреелері піди тееннер: – Ӱгретчі, Синнең танығ кӧрерібіс килче. 39 Че Иисус оларға нандырған: – Худайдаң хыйа полған чабал тӧл хайхастығ танығны кӧрерге сағынадыр. Иона ухаанҷының таниинаң пасха пір дее танығ сірерге пирілбес. 40 Иона улуғ палыхтың істінде ӱс кӱн паза ӱс хараа хайди полған, ідӧк Кізі Оолғы чирнің істінде ӱс кӱн паза ӱс хараа полар. 41 Чарғы кӱнінде Ниневий саардағылар, амғы тӧлнең хада турып, аны пыролирлар. Олар, Ионаның ӱгредиин истіп, пыросынып, чазыхтарын тастааннар. Мынзы, тізең, Мында Ионадаң даа улуғ. 42 Чарғы кӱнінде ӱстӱнзархы чирлердегі хан ипчі, пу тӧлнең хада турып, сірерні пыролир. Ол Соломонның хыйға сӧстерін чир хыринаң истерге килген нооза. Че Мында полчатхан ниме, тізең, Соломоннаң улуғ.

Чабал хуттың айланғаны

43 Айна, кізідең сығып, амыр орын кілеп, суғ чох чирлерҷе чӧредір, че тілеенін таба чоғыл. 44 Андада ол тіпче: «Мин позымның сыххан турамзар нандыра айланим». Айлан киліп, кӧрзе, ол туразы пос, сыбырыл парып, арығ турча. 45 Андада ол, парып, позынаң хай-хай чабал ам даа читі айнаны хығырып, кізі істіне кіріп, анда чуртап сығадыр. Мынзы, тізең, ол кізее пастағызының хыринда улам хомай поладыр. Пу чабал тӧлнең ідӧк полар.

Иисустың іҷезі паза харындастары

46 Иисус турада чоннаң чоохтасчатхан туста, Аның іҷезінең харындастары, тасхар турып, Анынаң чоохтазып аларға хынғаннар. 47 Анаң Иисусха кем-де теен: – Ӏҷеңнең харындастарың тасхар турчалар, Синнең чоохтазып аларға хынчалар. 48 Ол, тізең, чоохтанчатхан кізее піди нандырған: – Кем Минің іҷем? Кемнер Минің харындастарым? 49 Анаң, Позының ӱгренҷілерінзер холынаң кӧзідіп, теен: – Мына Минің іҷем паза Минің харындастарым. 50 Кем Тигірдегі Пабамның кӧңнін толдырча, ол Минің харындазым, пиҷем паза іҷем полча.

Матфей 13

Таарығҷыдаңар кип-чоох

1 Олох кӱн Иисус, ибдең сыға, кӧл хазынзар парып, анда одыр салған. 2 Аның хыринда уғаа кӧп кізі чыыл парғаннаңар, Иисус, суғдағы кимезер парып, анда одыр салған. Прай чон, тізең, чар хазында турған. 3 Иисус оларға кӧп нимедеңер кип-чоохтарc пастыра чоохтаан: – Мына таарығҷы таарирға сыххан. 4 Ол таарыпчатханда, хай-пірее ӱреннер чол хазына тӱсклеп парғаннар. Хустар, учух киліп, оларны хахлап салғаннар. 5 Піреелері тобырағы асхынах, тастығ чирге тӱс парғаннар, тобырағы анда халын полбааннаңар, тӱрче полбинаң ӧсклеп килгеннер. 6 Кӱн сых килгенде, тізең, хулғалар, чилегелері чохта, салығып, хуруп парғаннар. 7 Піреезі тігенек аразына тӱс парған. Тігенектер, ӧс киліп, оларны чабыра пазыбысханнар. 8 Піреезі, чахсы чирге тӱс парып, ниміс пирген: хайзы чӱс хати, хайзы алтон хати, хайзы отыс хати кӧп. 9 Хулаа пар кізі, иссін!

‎Кип-чоохтарның тузазы

10 Ӱгренҷілері, Иисуссар чағын пас киліп, сурғаннар: – Ноға Син оларға кип-чоохтарнаң чоохтапчазың? 11 Ол оларға піди нандырған: – Сірерге Тигір хан-чирінің чазыттарын пілерге пирілген, оларға, тізең, андағ ӱлӱс тӱспеен. 12 Кемнің пар, ағаа хоза пирілер. Ани уламох кӧп полар. Кемнің чоғыл, аның пар даа нимезін алып аларлар. 13 Олар, кӧрзе дее, кӧр полбинчалар, иссе дее, ис полбинчалар, піл тее полбинчалар. Аннаңар Мин оларға кип-чоохтарнаң чоохтапчам. 14 Оларда Исаийнің ухаанҷы чооғы толча: «Хулахнаң истерзер, че піл полбассар, харахнаң кӧрерзер, че кӧр полбассар. 15 Ол кізілернің чӱректері хат парғаннар, хулахтарынаң чадап искеннер, харахтары чабыл парғаннар. Андағ полбаан полза, харахтарынаң кӧрерҷіктер, хулахтарынаң истерҷіктер, чӱректерінең оңнирҷыхтар. Андада Минзер, постарын имнебіссін тіп, айланарҷыхтар». 16 Сірер, тізең, харахтарың кӧрчеткеннеңер паза хулахтарың исчеткеннеңер, часкалығзар. 17 Сынны сірерге тіпчем, кӧп ухаанҷыларның паза арығ чӱректіг кізілернің сірер кӧрчеткен нимені кӧрерлері килген, че кӧрбееннер, сірер исчеткен нимелерні истерлері килген, че испееннер. 18 Сірер, тізең, таарығҷыдаңар кип-чоохтың нимені таныхтапчатханын истіп алыңар. 19 Тигір хан-чирінеңер сӧсті истіпчеткен, че аны піл полбинчатхан полған на кізізер сайтан киліп, чӱреенде таарылған сӧсті ал чӧрібісче. Мына мындағ кізілер чол хазында таарылған тамахха тӧӧйлер. 20 Тастығ чирге тӱскен тамах, тізең, сӧсті истӧк, ӧрініп, аны позына чағын алчатхан кізіні таныхтапча. 21 Аның ӧзені чохтаңар паза пик сағыстығ ниместеңер, сӧс ӱчӱн хыйыхтатсох алай сӱрдір сыхсох, ол сӧстең хыйа полыбысча. 22 Тігенектер аразына тӱскен тамах, тізең, сӧсті исчеткен кізіні таныхтапча. Че ол кізі, чуртасха сағыссырап паза ис-пайға чабыланып, ол сӧсті чабыра пазыбысча. Сӧс, тізең, тузазы чох хала парча. 23 Чахсы чирге тоолаан тамах, тізең, сӧсті исчеткен паза піл полчатхан кізіні таныхтапча: ол ӱрен пирче, піреезі чӱс хати, пасхалары алтон алай отыс хати кӧп.

Пуртах оттардаңар кип-чоох

24 Анаң Иисус хоза пір кип-чоох чоохтап пирген: – Тигір хан-чирі хыразында маңат ӱреннер таарып салған кізее тӧӧй. 25 Пу кізінің ыырҷызы, прай чон узупчатхан туста киліп, пуғдай аразына пуртах оттың ӱренін чайа тастап, чӧрібіскен. 26 Пуғдай, ӧзіп, пазахтаныбысханда, пуртах оттар хадох кӧдірілібіскеннер. 27 Хыра ээзінің нымысчылары, аныңзар киліп, чоохтааннар: «Ээзі кізі! Син позыңның хыраңда чахсы ӱреннер таараан полбадың ма? Пуртах оттар анда хайдаң ӧс килділер?» 28 Ол нымысчыларына нандырған: «Аны ыырҷы иткен». Нымысчылары тееннер: «Піс, парып, ол пуртах оттарны чулыбызибыс па?» 29 Че ээзі теен: «Чох, сірер пуртах оттарнаң хада пуғдайны даа оңнабин чулыбызарзар. 30 Ас кизеріне теере мынзы даа паза анзы даа хада ӧссіннер. Ас кисчетсе, мин тоғынҷыларға чоохтирбын: пуртах оттарны ӧртебізер ӱчӱн, оларны чыып, поомнарға палғабызыңар. Пуғдайны, тізең, аңмарымзар чыып салыңар».

Горчица ӱренінеңер кип-чоох

31 Анаң Иисус пазох пасха кип-чоох чоохтап пирген: – Тигір хан-чирі кізі позының хыразында таарып салған горчица ӱреніне тӧӧй. 32 Горчица ӱрені прай ӱреннердең иң кічіг дее полза, че хаҷан ӧс парза, прай тамахтардаң улуғ полча паза ағас осхас полыбысча. Тигірдегі хустар, учух киліп, аның салааларында тӱнепчелер.

Ачытхыдаңар кип-чоох

33 Анаң оларға пазох пір кип-чоох чоохтаан: – Тигір хан-чирі ачытхаа тӧӧй. Ипчі кізі, пір улуғ сапчахча унға ачытхыны салыбызып, хойытхы турғызыбысча, анзы, тізең, ачып, кӧдірілче. 34 Иисус прай пу нимелерні чонға кип-чоохтарнаң чоохтаан, кип-чоохтар чох, тізең, оларға чоохтабаҷаң. 35 Ухаанҷы пастыра чоохтааны тол парар ӱчӱн, іди полған. Ол піди тіпчедір: «Сірернең кип-чоохтарнаң чоохтазарбын. Тилекей пӱткеннең пеер, полған чазыттығ нимелерні чоохтирбын».

Пуртах оттаңар кип-чоохты піліп аларынаңар

36 Кізілерні позыдыбызып, Иисус туразар кір килген. Аның ӱгренҷілері, пас киліп, сурғаннар: – Хырадағы пуртах оттардаңар кип-чоохты піске чарыт пир. 37 Иисус оларға піди нандырған: – Маңат ӱреннерні таарыпчатханы – Кізі Оолғы. 38 Хыра – чир ӱстӱ, чахсы ӱреннер – Тигір хан-чирінің ооллары, пуртах оттар, тізең, – сайтанның ооллары. 39 Пуртах оттарны таараан ыырҷы – сайтан, ас кискені – амғы тустың тоозылғаны, ас кисчеткеннер – ангеллер. 40 Хайди пуртах оттарны, чыып, ӧртепчелер, амғы тус тоозылчатса, сах іди полар. 41 Кізі Оолғы Позының ангеллерін ызыбызар, олар чазыхтарға сухханнарны паза чабал нимелер иткеннерні, Аның хан-чирінең чыып, ал парыбызарлар. 42 Оларны ізіг песке тастирлар. Анда сыыт паза тіс хыҷыразы полар. 43 Андада Пабазының хан-чирінде прай арығ чӱректіг кізілер, кӱн чіли, чарып турарлар. Кемнің исчең хулаа пар, иссін!

Ис-пайдаңар кип-чоохтар

44 Тигір хан-чирі чазыда кӧӧм салған алтын-кӱмӱске тӧӧй. Кізі, аны таап алып, хатап чазырып, ӧрінгенінең позының прай ниме-ноозын садыбызып, ол чазыны садызып алча. 45 Тигір хан-чирі аарлығ нинҷіні тілеп чӧрчеткен садығҷаа даа тӧӧй. 46 Пір аарлығ нинҷіні таап алып, ол, прай позының ниме-ноозын садыбызып, ол нинҷіні садып алча.

Сӧзірбедеңер

47 Тигір хан-чирі талайзар тасталған паза аймах-пасха палыхтарны сӱӱп алған улуғ сӧзірбее дее тӧӧй. 48 Тол парған сӧзірбені чарға сығара тартып алып, чахсы палыхтарны хапчыхтарзар тееріп, хомайларны, тізең, оортах тастабысханнар. 49 Тӱгенҷі тус килзе, ідӧк полар. Ангеллер, сығып, чабалларны, арығ чӱректіг кізілернің аразынаң таллап алып, 50 ізіг песке тастирлар. Анда сыыт паза тіс хыҷыразы полар. 51 Анаң Иисус олардаң сурған: – Сірер прай пу нимені піл полдыңар ба? – Йа, Хан-пигібіс! – тіп нандырғаннар олар. 52 Анаң оларға піди теен: – Аннаңар Тигір хан-чирінің ӱгредиин піліп алған Моисей Чахииның полған на пілігҷізі позының пайын чыыпчатхан орыннаң иргі паза наа нимелерні сығарчатхан кізее тӧӧй.

Иисусха тӧреен саарында куртінмеені

53 Иисус, пу кип-чоохтарны чоохтирын тоозып, аннаң парыбысхан. 54 Позының чуртапчатхан саарынзар киліп, орындағы синагогада кізілерні ӱгреткен. Кізілер, таңнап, чоохтасханнар: – Хайдаң полҷаң Аның андағ хыйғазы паза хайхастар итчең кӱзі? 55 Ол ағас узанҷаң кізінің оолғы нимес пе зе? Аның іҷезі Мария нимес пе зе? Харындастары Иаков, Иосий, Симон паза Иуда ниместер бе зе? 56 Аның пицелері прайзы пістің арабыста чуртапчалар нимес пе зе? Хайдаңдыр Аның прай пу оңдайлары? 57 Аннаңар Аны нимее салбааннар. Иисус оларға теен: – Ухаанҷыны прай чирде улуғлидырлар, че тӧреен чирінде паза Позының ибінде ле улуғлир чоғыллар. 58 Олар іди киртінминчеткеннеңер, Иисус анда хайхастығ ниме кӧп итпеен.

Матфей 14

Кіреске тӱзірҷең Иоанның ӧдірткені

1 Ол туста Галилей чирінің ханы Ирод Иисустаңар чоохтарны ис салған. 2 Ирод позының ибіркілеріне теен: – Ол Кіреске тӱзірҷең Иоанн полар. Ол, тіріл киліп, хайхастар итче полар. 3 Ирод Филипп харындазының ипчізінең – Иродиаданаң – хада чуртапчатханнаңар, Иоанн Иродха тіҷең: «Сағаа ол ипчіні аларға чарабас полған». Ирод, тізең, Иродиаданың ӱчӱн Иоанны, тудып алып, харибге чаап салған полған. 5 Ирод аны ӧдірібізерге иткен, че Иоанны ухаанҷаа санаҷаңнар, аннаңар ол чоннаң хорыххан. 6 Иродтың тӧреен кӱнін таныхтапчатханда, Иродиаданың хызы, аалҷыларның алнында плесет салып, Иродтың кӧңніне кір парған. 7 Аннаңар Ирод, ол хыс ниме сурза, аны пирем тіп, ағаа молҷап чоохтанған. 8 Анзы, тізең, іҷезі кӧӧктірген оңдайнаң чоохтанған: – Кіреске тӱзірҷең Иоанның пазын мында табахха сал пир мағаа. 9 Хан сағысха тӱскен, че аалҷылар алнында пирген сӧзін тудар ӱчӱн, ол хыстың сурынызын толдыр пирерге чахаан. 10 Иоанның мойнын харибде кизе сабызарға кізілер ысхан. 11 Анаң олар аның пазын, табахта ағыл киліп, ол хысха пиргеннер, анзы, тізең, іҷезіне апар пирген. 12 Иоанның ӱгренҷілері, киліп, аның сӧӧгін алып алып, чыып салғаннар. Соонаң, парып, ол тылаасты Иисусха искір пиргеннер.

Пис муң кізіні тосхырғаны

13 Иисус, Иоаннаңар ис салып, кимее одырып, хуу чазызар алдыра, чалғызан полып аларға тіп, чӱс парыбысхан. Кізілер, Иисустың чӱс парыбысханын истіп, саарларынаң Аның соонҷа суғ хастада чазағ парғаннар. 14 Иисус, чарға сығып, кӧп кізінің чыыл парғанын кӧр салған. Оларға айап парып, ағырығ кізілерні имнебіскен. 15 Иир пол парғанда, Иисустың ӱгренҷілері, пас киліп, тееннер: – Орай пол парды, мында ээн чазы. Кізілерні позыт, аалларзар парып, постарына чиис садып алзыннар. 16 Че Иисус оларға теен: – Оларға парарға кирек чоғыл. Сірер оларға чіҷең ниме пиріңер. 17 Пістің мында пис ле халас паза ікі ле палых, – нандырғаннар Ағаа ӱгренҷілері. – 18 Ағылыңар ол чиисті пеер Мағаа, – теен Иисус. 19 Анаң Ол, чонға кӧк отха одырарға чахып, ағылған пис халасты паза ікі палыхты алып, тигірзер кӧріп, Худайны алғыстап, анаң халасты, сындырып, ӱгренҷілеріне пирген, олар, тізең, кізілерге ӱлееннер. 20 Прайзы, азыранып, тос парған. Чиистің артхан-халғанын он ікі торасха толдыра чыып алғаннар. 21 Анда, тізең, ипчілерні паза олғаннарны санабаза, пис муңа чағын кізі азыранған.

Иисустың суғҷа чӧргені

22 Олох туста Иисус ӱгренҷілеріне, кізілерні иблерінзер позытхалаххаох, кимее одырып, Позынаң пурун тігі саринзар чӱзерге чахаан. 23 Чонны позыдыбыспинаң, Ол, чалғызан пазырып аларға тіп, тағзар парған. Иирде дее Ол анда чалғызан полған. 24 Пайаағы киме, тізең, кӧл ортызында полған. Удур чил ӱбӱргеннеңер, киме салғахтарға саптырған. 25 Таң алнында ӱс-алты час аразында Иисус оларзар суғ ӱстӱнҷе пар сыххан. 26 Ӱгренҷілері, Аның іди суғ ӱстӱнҷе чазағ килчеткенін кӧр салып, ӱрӱгізіп ала, «Пу сӱне» тіп хысхырысханнар. 27 Че сах андох Иисус оларнаң чоохтас сыххан: – Махачы полыңар! Минмін. Хорыхпаңар, – теен Ол. – 28 Хан-пигім! Сынап Син ползаң, мағаа Синзер суғҷа парарға чахииң пир, – теен андада Ағаа Пётр. – 29 Кил! – теен Иисус. Пётр, кимедең сығып, суғҷа Иисуссар пар сыххан. 30 Че улуғ чилні кӧрбинең, ол хорых парып, суға пат сыххан. – Хан-пигім! Арачыла мині! – хысхырған ол. 31 Сах андох Иисус, холын андар сунып, аны тудып алып, теен ағаа: – Киртінізі ас кізі! Ноға ікінҷілебіскезің? 32 Олар кимее одырыбысханда, чил тохтап парған. 33 Кимеде одырғаннар, Иисуссар пас киліп, мӧкейіп пазырып чоохтанғаннар: – Син сынап таа Худай Оолғы полтырзың.

Геннисарет чиріндегі ағырығларны имнебіскені

34 Кӧлні кизіп, олар Геннисарет чирінзер читкеннер. 35 Ол чирдегі чон, Аны танып, прай ибіркілерге искіргеннер. Ағырығ кізілерін прай Ағаа ағылғаннар. 36 Аның кип-азаана холларын кӧмес тее теертіп аларға сурынғаннар. Теңеннері имненіп ал турғаннар.

Матфей 15

Улуғларның кибірлері

1 Ол туста Иисуссар Иерусалимнең Моисей Чахии пілігҷілері паза фарисейлер, киліп, Ағаа чоохтааннар: – 2 Ноға синің ӱгренҷілерің, пурунғыларның кибірін сайбап, хол чуғбин, халас чіпчелер? 3 Иисус, тізең, оларға нандырып, теен: – Сірер дее ноға постарыңның кибірлерің ӱчӱн Худай чахиин сайбапчазар? 4 Худай піди ӱгреткен: «Пабаң-іҷеңні улуғла» паза «Паба-іҷедеңер чабал чоохтанғаны кізіні ӧлімге ағылар». 5 Сірер, тізең, мына ниме тіпчезер: пірее кізі пабазына алай іҷезіне «Сірер миннең алҷаң ниме минің Худайға пирҷең сыйиим полча» тіпчетсе, 6 ол кізі позының пабазын алай іҷезін улуғлап полбинча. Кибірлеріңе ле тудынып, сірер Худай чахиин хыйа итчезер. 7 Чойырхостар! Исаийнің пічиинде сірердеңер орта чоохталған: 8 «Пу кізілер Мині тілде ле улуғлапчалар. Чӱректері, тізең, оларның Миннең ырах. 9 Чонның кибір-чозахтарына ла кізілерні ӱгредіп, Мині тикке ле улуғлаачых полчалар». 10 Иисус, кізілерні хығырып, оларға чоохтаан: – Истіңер паза піліп аларға кӱстеніңер. 11 Кізіні ахсына кірчеткен ниме кірліг итпинче, че ахсынаң сыхчатхан сӧстер кізіні кірліг итче. 12 Андада ӱгренҷілері, Иисуссар пас киліп, тееннер Ағаа: – Фарисейлер, пу сӧстерні истіп, хомзын парғаннарын пілчезің ме? 13 Ол, тізең, нандырып, піди теен: – Тигірдегі Пабам Позы одыртпаан полған на ӧзім, чилегезінең хада ходыра тартылып, хыйа тасталар. 14 Олардаңар сағыссырабаңар. Олар харах чохтарның харах чох пастыхтары. Харах чох кізі харах чоғох кізіні апарчатса, олар ікізінең оймахха тӱс парарлар. 15 Пётр, тізең, Иисусха нандырып, теен: – Кип-чооғыңны чарыт пир піске. – 16 Ам даа піл полбинчазар ба сірер? – теен Иисус. – 17 Ахсына кірген ниме, харнынзар прай парып, анаң тастынзар сығара тасталчатханын пілбинчезер бе? 18 Че ахсынаң сыхчатхан прай ниме чӱректең сыхчатхан ниме полча, аннаңар ол кізіні кірліг итче. 19 Чабал сағыстар, ӧдірері, оралызары, чӧреес хылыхтары, оғырлиры, чой киречілирі, сӧклирі чӱректең сыхчалар нооза. 20 Мынзы кізіні кірліг итче. Чуғбаан холнаң азыранғаны, тізең, кізіні кірлебинче.

Ханаан чиріндегі ипчінің киртінізі

21 Иисус, андартын парып, Тир паза Сидон саарларның чирлерінзер чӧрібіскен. 22 Ол чирлердең сыххан ханаан ипчі, Иисуссар киліп, хысхырған: – Айадах мағаа, Хан-пигім, Давид тӧлі! Минің хызым айнаа тың хаптырт салды. 23 Че Ол ағаа пір дее сӧс чоохтанмаан. Андада ӱгренҷілері, пас киліп, Аннаң сурынғаннар: – Пістең оортах ызыбыс аны, сообысча хысхыр килче! – 24 Худай Мині Израиль чонының на астых парған хойларынзар ысхан, – тіп чоохтанған ӱгренҷілеріне Иисус. 25 Че ол ипчі, пас киліп, Ағаа мӧкейіп пазырып, алданған: – Хан-пигім! Мағаа полыс пир. 26 Ол, тізең, нандырып, теен: – Олғаннар чіҷең халасты, алып, адайларға тастап пирчеткені чахсы нимес. – 27 Анзы андағ, Хан-пигім! Че адайлар даа ээлерінің столынаң тӱскен унахтарны чіпчелер, – теен ипчі. 28 Андада Иисус ағаа нандырған: – Илбек полтыр киртінізің. Аннаңар сағаа синің кӧңніңҷе ползын. Сах андох ол ипчінің хызы хазыхтан парған.

Иисустың кӧп кізіні имнебіскені

29 Иисус, андартын айланып, Галилей кӧлі хазынзар киліп, тағзар сығып, анда одыр салған. 30 Анаң кӧп чон, постарынаң хада ахсахтарны, харах чохтарны, тіл чохтарны, кинектерні паза даа пасха ағырыға пастырчатханнарны Иисуссар ағылып, оларны Аның азағын алдыра салғаннар. Анзы, тізең, оларны имнебіскен. 31 Чон, тіл чохтарның чоохтан сыхханын, кинектернің хазыхтан парғанын, ахсахтарның пас чӧр сыхханын, харах чохтарның кӧр сыхханын кӧріп, хайхап, Израиль Худайын саблаан.

Тӧрт муң кізінің тосханы

32 Иисус, ӱгренҷілерін хығырып, теен: – Мағаа пу чон айастығ, ӱс кӱн Миннең хада пол парирлар, чіҷең нимелері чоғыл. Чолда ӱзе майых парбазыннар тіп, азырабин позыдарға хынминчам. – 33 Хуу чазыда пу син чонны азыраҷаң халас хайдаң аларбыс? – ӱгренҷілері тееннер Ағаа. – 34 Нинҷе халас сірерде пар? – сурған олардаң Иисус. Олар, тізең, тееннер: – Читі халас паза кӧп нимес палығас. 35 Андада Ол кізілерге чирге одыр саларға чахыбысхан. 36 Анаң, читі халасты паза палыхтарны алып, Худайға алғыс пирген. Сындырып, ӱгренҷілеріне пирген, ӱгренҷілері – кізілерге. 37 Прайзы, азыранып, тос парған. Халған чиистің кизектері читі корыпха тол парған. 38 Ипчілерні паза олғаннарны санабаза, тӧрт муңҷа кізі азыранған. 39 Иисус, чонны позыдып, кимее одырыбызып, Магдала чирінзер читкен.

Матфей 16

Фарисей танығ сурчалар

1 Фарисейлернең саддукейлер, пас киліп, Аны сыныхтирға полып, тигірдең танығ кӧзіт пирерге сурынғаннар. 2 Ол, тізең, оларға нандырған: – Кӱн хончатса, сірер тіпчезер: «Тигір хызыл, аннаңар айас кӱн полар». 3 Иртен, тізең, сірер «Тигір уғаа хызыл, аннаңар пӱӱн чут кӱн полар» тіпчезер. Чойырхостар! Тигірнің сырайын танып пілчезер, че килчеткен тустың танығларын танып полбинчазар! 4 Худайдаң хыйа полған чабал тӧл! Худай танығларын кӧрерге сурынчазар ба? Чох! Иона ухаанҷының таниинаң пасха пір дее танығ пирілбес сірерге. Анаң оларны халғыс салып, Ол хыйа пас парыбысхан. 5 Анаң ӱгренҷілері кӧлнің тігі саринзар кис парыбысханнар, че халас аларға ундут салтырлар. 6 Иисус оларға теен: – Кӧріңер, фарисейлернең саддукейлернің ачытхыларынаң китеніңер. – 7 Анзын халас албааныбыстаңар тіпче полар, – чоохтасханнар ӱгренҷілері постары аразында. 8 Иисус нимедеңер чоохтасчатханнарын пілген, аннаңар оларға теен: – Ноға сірер, ас киртіністіглер, халас албааннаңар постарың аразында чоохтазып одырчазар? 9 Сірер ам даа піл полбинчазар ба? Пис муң кізее пис халас читкенінеңер ундуп салғазар ба? Нинҷе торас чыып алғазар? 10 Читі халастың тӧрт муң кізее читкенінеңер чи? Нинҷе корып чыып алғазар? 11 Хайди оңар полбинчазар, Мин сірерге, халастаңар нимес, фарисейлернең саддукейлернің ачытхызынаң китенердеңер чоохтанғам. 12 Андада олар Ол, халас ачытхызынаң нимес, че фарисейлернең саддукейлернің ӱгредиинең китенердеңер чоохтаанын піліп алғаннар.

Пётр Иисусты Худай Оолғы тіп адапча

13 Филипптің Кесар тіп саарның чирлерінзер киліп, Иисус Позының ӱгренҷілерінең сурған: – Кізілер Мині, Кізі Оолғын, кемге санапчалар? – 14 Піреезі Кіреске тӱзірҷең Иоаннға, пасхалары – Илияа, Иеремийге алай пасха даа ухаанҷыларның піреезіне санапчатханнар парларох, – тееннер олар. – 15 Сірер чи Мині кемге санапчазар? – сурған ӱгренҷілерінең Ол. – 16 Син – Мессий-Христоссың, Тіріг Худайның Оолғызың, – нандырған Симон-Пётр. 17 Андада Иисус ағаа чоохтанған: – Часкалығзың син, Симон – Ионаның оолғы. Сағаа анзын кізілер нимес, че Тигірдегі Пабам ас пирген. 18 Аннаңар Мин сағаа чоохтапчам: Син – Пётрзың. Пу хайада Мин Позымның тигірибім турғыс салам. Чир тӱбінің кӱстері аны чиң полбастар. 19 Мин сағаа Тигір хан-чирінің клӱстерін пирем. Син чирде ниме чаратпассың, анзы тигірде дее чарадылбас. Син чирде ниме чарадарзың, анзы тигірде дее чарадылар. 20 Анаң Ол ӱгренҷілеріне Позының Иисус Мессий-Христос полчатханынаңар пірдеезіне чоохтабасха чахаан. 21 Ол тустаң пасти Иисус ӱгренҷілеріне Позының Иерусалимзер парарға кирек полчатханынаңар, анда ах сағаллардаң, улуғ абыстардаң паза Моисей Чахии пілігҷілерінең кӧп ирее кӧрерінеңер, соонаң оларға ӧдірт салып, ӱзінҷі кӱнінде, тізең, тіріл килерінеңер кӧні чоохтап пастаан. 22 Пётр, Аны оортах хығырып алып, Ағаа удурлазып, чоохтан сыххан: – Позыңны айадах, Хан-пигім! Полбас андағ ниме Синнең! 23 Иисус, тізең, Пётрзар айланып, чоохтанған: – Хыйа пар Миннең, сайтан! Син Минің чолымны туйухтапчазың, синің сағызың Худайдаң нимес, кізілердең. 24 Андада Иисус Позының ӱгренҷілеріне чоохтанған: – Кем Минің соомҷа парарға итче, ол позынаңар ундут салзын, кірезін алып, Минің соомҷа парзын. 25 Кем позының тынын ал халарға итче, ол аны чідір салар, че кем позының тынын Минің ӱчӱн чідір салар, ол аны алып алар. 26 Кізее, прай чир ӱстӱн холға алып алып, че позының тынын чох ит салза, туза полар ни? Кізі, позының тынын хатап алып алар ӱчӱн, ниме пир полар? 27 Кізі Оолғы Позының Пабазының сабланызында паза Аның ангеллерінең хада килер. Андада полғанына ла иткен киректері хоостыра пирер. 28 Сынны сірерге тіпчем, мында сірернің араңарда турчатханнарның хай піреезі пу чуртастаң парғалаххаох, Кізі Оолғы Позының хан-ӱлгӱзінде килчеткенін кӧр салар.

Матфей 17

Иисус Христостың хубулғаны

1 Алты кӱн пазынаң Иисус, Пётрны, Иаковты паза аның харындазы Иоанны, позынаң хада алып, пӧзік тағзар апарған. Анда олардаң пасха кізі чох полған. 2 Анаң Ол оларның кӧзіне алыс сыххан: сырайы, кӱн чіли, чарып килген, кип-азаа чарых осхас ах пол парыбысхан. 3 Анаң олар Иисуснаң чоохтасчатхан Моисейнеңc Илияны кӧр салғаннар. 4 Андада Пётр Иисуссар айланған: – Хан-пигім! Хайдағ чахсыдыр піске мында поларға. Хынзаң, мында ӱс отах ит пирибіс: пірсін – Сағаа, пірсін – Моисейге паза пірсін – Илияа. 5 Ол іди чоохтанчатхан арада, оларның ӱстӱнде чарыпчатхан пулут сых килген, анаң пулуттаң ӱн истілген: – Пу Минің хынчатхан Оолғым, Ол Минің кӧңніме тың кірче. Истіңер Аны! 6 Ӱгренҷілер Аны истӧк, тың хорых парып, чирге тӱңдере тӱскеннер. 7 Че Иисус, пас киліп, оларға холын теертіп, чоохтанған: – Турыңар, хорыхпаңар. 8 Олар, харахтарын ӧӧр кӧрібісселер, хыриларында Иисустаң пасха пірдеезі чоғыл. 9 Тағдаң ин килчеткеннерінде, Иисус оларға мындағ чахығ пирген: – Кізі Оолғы, ӧл парып, хатап тіріл килгенҷе, кӧрген пу нимедеңер пірдеезіне чоохтабаңар. 10 Анаң ӱгренҷілері Иисустаң сурғаннар: – Ноға Моисей Чахии пілігҷілері пурун Илия килерге кирек тіп чоохтапчалар? – 11 Сын, Илияа пурун киліп, прай ниме тимнеп саларға кирек, – нандырған оларға Иисус. – 12 Че, тіпчем сірерге, Илия килген полған, че кізілер аны, таныбин, хайди хынза, іди иткеннер. Кізі Оолғына даа сах ідӧк олардаң хатығ теңер. 13 Андада ӱгренҷілері Иисустың Кіреске тӱзірҷең Иоаннаңар чоохтапчатханын сизін салғаннар.

Ағырығ оолахты имнебіскені

14 Олар кізілерзер айлан килгенде, пір кізі, пас киліп, Иисустың алнында тізекке тӱзіп, 15 алданған: – Хан-пигім! Айадах минің оолғыма. Ол, ай толызына орта алҷаағып, кӧйчеткен отха алай суға удаа сегіріп, тың ирееленедір. 16 Мин аны ӱгренҷілеріңзер ағылғам, че олар имнеп полбааннар. – 17 Йо-о, пу киртізі чох паза ардап парған тӧл! Нинҷезін Мин сірернең хада поларбын? Хаҷанға теере сірернең сыдазим? Ағылыңар аны пеер, Минзер, – нандырған Иисус. 18 Иисус ағырығ оолахтағы айнаа сых тіп хатығ чоохтанғанда, айна сых парыбысхан, оолғыҷах, тізең, сах андох хазыхтан парған. 19 Анаң ӱгренҷілері, Иисус чалғызан халғанда, андар пас киліп, сурғаннар: – Ноға піс айнаны сығара сӱр полбаабыс? 20 Иисус, тізең, оларға теен: – Киртіністерің чохтаңар. Сынны тіпчем сірерге: киртіністерің горчицаның ӱренінҷе дее полған полза, пу таға «мыннаң тігзер чыл парыбыс» теен ползар, ол чыл парыбызарҷых. Андада сірер ит полбас ниме чох полар. 21 Ол осхастарны, тізең, молитванаң паза оразанаң на сығара сӱр поларзар.

Иисус Позының ӧлімінеңер паза тірілерінеңер хатап чоохтапча

22 Ӱгренҷілерінең хада Галилей чирінде полчатхан туста Иисус ӱгренҷілеріне теен: – Кізі Оолғын кізілер холына пирібізерлер. 23 Олар Аны ӧдірібізерлер, ӱзінҷі кӱнінде, тізең, Ол тіріл килер. Ӱгренҷілері уғаа хомзын парғаннар.

‎Храмға албан тӧлеені

24 Хаҷан Иисус ӱгренҷілерінең хада Капернаумзар читкенде, Пётрзар храмның албан чығҷаң кізілері, пас киліп, тееннер: – Ӱгретчілерің албан тӧлир бе піске? – 25 Йа, – тіді анзы. Пётр туразар кір килгенде, Иисус аннаң пурун теен: – Хайди сағынчазың, Симон? Чирдегі ханнар кемнең ахча алай албан чыыпчалар? Постарының кізілерінең ме алай пасха чирдегілердең ме? – 26 Пасха кізілердең, – нандырған Ағаа Пётр. – Андағда пос кізілеріне албан тӧлирге кирек чох, – теен ағаа Иисус. – 27 Че албан чығҷаңнарны тарындырбас ӱчӱн, кӧлзер парып, хармах тастабыс. Хармааңа хапхан пастағыох палыхтың ахсын азыбызарзың, анда албан тӧлеҷең ахча таап аларзың. Ол ахчаны алып, Минің паза позыңның ӱчӱн тӧлеп саларзың.

Матфей 18

Олғаннар осхас полыңар

1 Ол туста ӱгренҷілері, Иисуссар пас киліп, Аннаң сурғаннар: – Андағда Тигір хан-чирінде иң улии кем полча? 2 Иисус, пір паланы хығырып алып, оларның алнында турғыс салып, 3 теен: – Сынны тіпчем сірерге: постарыңның оңдайларыңны алыстырбазар, олған чіли пол парбазар, Тигір хан-чирінзер кір полбассар. 4 Кем, позынаңар улуғсырхап сағынмин, пу пала чіли тудынча, ол Тигір хан-чирінде иң улии поладыр. 5 Мині аарлап, мындағ паланы позына чағын кирген кізі, Мині дее позына чағын итче. 6 Кем Мағаа киртінчеткен кічіглернің піреезін дее чазыхха сух салар, андағ кізіні, мойнына теербен тазын палғап салып, талай тӱбіне тастабысса, ағаа артых поларҷых. 7 Чир ӱстӱне хыҷаланыстардаң хыйал поладыр; хыҷаланыстар хайди даа килерге киректер, че кемнең пастыра ол хыҷаланыстар килче, ол кізее хыйал. 8 Холың алай азааң сині чазыхха сухчатса, син оларны, кизе саап, оортах тастабыс. Успас отха ікі азахтығ паза ікі холлығ тастаттыртханҷа, чуртасха хол чох алай азах чох кірзе, сағаа артых поларҷых. 9 Харааң сині чазыхха сухчатса, аны позыңнаң оортах сығар тастабыс. Кӧйчеткен кӧлзер ікі харахтығ тастатыртханҷа, чуртасха пір харахтығ кірзе, сағаа артых поларҷых. 10 Кӧріңер, пу кічіглернің пірдеезін хыйыхтабаңар. Тіпчем сірерге, оларның ангеллері хаҷан даа Тигірдегі Пабамның алнындалар.

Астых парған хойдаңар кип-чоох

11 Кізі Оолғы, чох пол парғаннарны тілеп, арачылирға пеер килген. 12 Хайди сағынчазар? Пірее кізінің чӱс хойының пір хойы чіт парза, ол, тоғызон тоғыс хойын тағларда халғыс салып, астых парған пір хойны тілеп парбас па? 13 Аны таап алза, тізең, сынны сірерге тіпчем, ол пу хойға чітпеен тоғызон тоғыс хойдаң артых ӧрінче. 14 Сах іди Тигірдегі Пабаңар, пу кічіглернің пірдеезі чох пол парбазын тіп, хынча.

Киртінчеткеннерге постарын тудынардаңар

15 Харындас кізі, синнең тоғыр полып, чазых ит салза, пар андар, пос аразында чоохтазып, алҷаазын кӧзіт пир ағаа. Ол синің чооғыңны исчетсе, син аны позыңа хатап айландырып алдың. 16 Че ол синің чооғыңны испинчетсе, син ам даа пір-ікі кізі позыңнаң хада алып ал. Кізіні пыролапчатса, полған на сӧс ікі алай ӱс киречінің чоохтаанынаң киречілелзін. 17 Оларны даа испинчетсе, андада прай нимені тигіриб чонына чоохта. Тигіриб чонының дее сӧзін испинчетсе, син аны Худайы чох алай албан чығҷаң кізее сана. 18 Сынны тіпчем сірерге, чир ӱстӱнде сірер чаратпаан ниме тигірде дее чарадылбас. Чир ӱстӱнде ниме чарадарзар, тигірде дее ол ниме чарадылар. 19 Ӏдӧк тіпчем сірерге, араңардағы ікі кізі хайдағ даа нимедеңер сурынарға чӧптезіп алзалар, Тигірдегі Пабам оларға аны ит пирер. 20 Минің ӱчӱн ікі алай ӱс кізі хада чыылысса, Мин анда оларның аразында поларбын нооза.

‎Пыро тастирдаңар

21 Андада Пётр, Иисуссар чағын пас киліп, сурған: – Хан-пигім! Миннең тоғыр чазых итчеткен харындазымның пырозын нинҷе хати тастирға кирекпін? Читі хати ба? – 22 Чох, читі хати нимес, че читоннардаң читі хати, – нандырған Иисус. – 23 Аннаңар Тигір хан-чирі нымысчыларының ӧдістерін алып аларға сағыныбысхан ханға тӧӧй. 24 Ол наа ла санас сыхханда, андар ағаа он муң талант ахча алымнығ пол парған кізіні ағыл килгеннер. 25 Че ол кізінің тӧлеҷең нимезі чох полған. Андада хан, ол кізіні, ипчізін, палаларын паза ибдегі прай ниме-нооларын садыбызып, ӧдізін тӧлеп саларға чахығ пирген. 26 Ол нымысчы, ханның азағына тӱзіп, сурынып теен: «Ханым, ӱр нимес сағып ал. Мин сағаа прай алымымны тӧлеп пирем». 27 Хан, ол кізее айап, алымны албасха чарадып, аны позыдыбысхан. 28 Ол нымысчы, тасхар сығып, позынаң чӱс динарий ахча ӧдіске алған арғызына учурап парып, аны хаап алып, «Алымыңны тӧле мағаа!» тіп хысхырып ала, пооп сыххан. 29 Андада арғызы, аның азағына тӱзіп, алданған: «Ӱр нимес сағып ал! Мин сағаа прай алымымны тӧлеп пирем!» 30 Че анзы ынабаан, парып, арғызын, ӧдізін тӧлеенҷе, харибге чаап салған. 31 Пасха нымысчы арғыстары, ол нимені кӧріп, уғаа хомзын парғаннар. Анаң ханзар парып, прай нимені чоохтап пиргеннер. 32 Андада хан, аны хығыртыбызып, теен: «Чабал нымысчы! Син миннең сурынғазың, аннаңар мин синің прай алымыңны чох иткем. 33 Хайди мин сағаа айап парғам, сағаа даа ідӧк арғызыңа айирға кирек полған нимес пе зе?» 34 Анаң хан, тарыныбызып, аны, алымын тӧлеп салғанҷа, харибде тудып, хатығ холда тударға чахығ пирібіскен. 35 Тигірдегі Пабам сірерні ідӧк идер, сынап сірернің полғаныңар ла хомай иткен харындазының пырозын прай чӱреенең тастабаза.

Матфей 19

Чарылыстаңар

1 Иисус, пу чооғын тоозып, Галилей чирінең сығыбызып, Иордан суғның озархы Иудей чирінзер килген. 2 Аның соонҷа кӧп кізі парған, Ол оларны анда имнеглебіскен. 3 Фарисейлер, Андар киліп, Аны сыныхтирға полып, сурғаннар: – Ир кізее ипчізінең хайдағ ла полза сылтағнаң чарылыс парарға чарадылча ба? – 4 Ӧӧркі Чайаачы пастап ир кізінең ипчі кізіні чайап салғанынаңар хығырбаазар ба? – нандырған оларға Иисус. 5 Анаң Худай теен: – Аннаңар ир кізі, паба-іҷезінең чарылып, ипчізінең пірік парар. Олар ікӧлең пір кізі осхас пол парарлар. 6 Ӏди олар, паза ікі кізі полбин, пір пол парчалар. Худай піріктіргеннерні кізее чарарға чарабас. – 7 Андағда ноға Моисей ир кізее, чарылыс пічиин ипчізіне пиріп, аннаң чарылыс парарға чаратчатхан чахығны пирген? – сурғаннар Аннаң фарисейлер. 8 Иисус оларға теен: – Сірернің хатығ чӱректерің ӱчӱн Моисей сірерге ипчілеріңнең чарылызарға чаратхан. Че пастап андағ полбаан. 9 Че тіпчем сірерге, кем ипчізінең, ирнең оралысханы ӱчӱн нимес, че пірее пасха сылтағ ӱчӱн чарылыс парча, ол кізі, пасха ипчі алза, позы хатнаң оралысча. Чарылыс парған ипчіні алған кізі дее оралысча. – 10 Ир кізінең ипчінің аразындағы палғалыстар мындағ полчатса, ипчі албин чуртирға артых полбас па? – тееннер Иисусха ӱгренҷілері. 11 Иисус, оларға нандырып, теен: – Мин чоохтир сӧстер полған на кізінің чӱреене сиип парбас, кемге Худайдаң пирілген, ол ла кізее сиип парар: 12 Кізілернің ипчі ал полбинчатханы аймах сылтағлардаң поладыр. Піреелері іди тӧріп парғаннар, пасхаларын кізілер андағ ит салғаннар, че хайзылары, Тигір хан-чиріне туза идер ӱчӱн, ипчі албин чӧрчелер. Мынзы кізінің чӱреене чарапчатса, іди ползын.

Иисус олғаннарны алғапча

13 Ол туста Иисуссар, холларын салып алғазын тіп, палаларны ағыл килгеннер. Ӱгренҷілері, тізең, оларны кӧксееннер. 14 Че Иисус теен: – Тигір хан-чирі пу палалар осхастарни, аннаңар оларға Минзер иртерге чарадыңар паза Минзер килерге харығ полбаңар оларға. 15 Анаң оларны, холларын салып, алғап, андартын парыбысхан.

Пай оол мӧгі чуртастаңар сурча

16 Иисуссар пір оол, пас киліп, теен: – Чахсы Ӱгретчі! Мӧгі чуртастығc полып алар ӱчӱн, хайдағ чахсы нимелер идерге кирекпін? 17 Иисус теен: – Ноға син Мині чахсы тіп адапчазың? Чахсы чалғыс Худай ла полча. Мӧгі чуртастығ поларға сағынчатсаң, чахығларны толдыр тур. 18 Андада ол оол сурған: – Хайдағ чахығларны? Иисус нандырған: – Ӧдірбе, оралыс чӧрбе, оғырлаба, чой киречілебе, 19 паба-іҷеңні улуғла, чағыныңа, позыңа чіли, хын тур. 20 Оол Ағаа теен: – Мин кічігдең сығара ол чахығларны толдырып чуртапчам. Ам даа ниме идерге кирек мағаа? 21 Иисус теен ағаа: – Син ӧтіре чахсы кізі поларға сағынчатсаң, парып, пар-чох нимеңні прай садыбызып, ахчаңны чох кізілерге ӱлебіс, андада пайың тигірде полар. Анаң киліп, Минің соомҷа пар. 22 Ол оолның ис-пайы кӧп полған, аннаңар ол, пу нимені истіп, пичелленіп ала парыбысхан. 23 Иисус, тізең, Позының ӱгренҷілеріне теен: – Сынны сірерге чоохтапчам, пай кізее Тигір хан-чирінзер кірерге сидік. 24 Тіпчем сірерге пазох, тибенің іңе ӱдінҷе ирт парыбызары пай кізінің Худай хан-чирінзерc кірерінең хай-хай оой. 25 Аны истіп, ӱгренҷілері, тың таңнап парып, аннаң сурғаннар: – Андағда кем арачылан халар? 26 Иисус, оларзар кӧріп, нандырған: – Кізілер ит полбас нимені Худай ит полар. 27 Андада Пётр Иисусха теен: – Мына піс, прай нимебіс тасти, Синің сооңҷа чӧрчебіс. Андағда піске аның ӱчӱн ниме полар? 28 Иисус оларға теен: – Сынны чоохтапчам сірерге: хаҷан Худай прай нимені нааҷылаза, Кізі Оолғы Позының сабланыс ӱлгӱ сіреезіне одырза, сірер дее, Минің соомҷа чӧргеннер, ідӧк он ікі ӱлгӱ сірее одырып, Израильнің он ікі сӧӧгін чарғылирзар. 29 Полғаны ла, кем Минің ӱчӱн иблерін, харындастарын алай пиҷелерін, пабазын алай іҷезін, ипчізін алай палаларын, алай чирлерін артыс салған, ол кізі чӱс хати артых сыйых алар паза ағаа мӧгі чуртас пирілер. 30 Че пастағыларының кӧбізі соонда пол парар, соондағыларның кӧбізі, тізең, паста пол парар.

Матфей 20

Виноградниктегі тоғысчылардаңар кип-чоох

1 Тигір хан-чирі тоғынҷаң кізілерні иртен иртӧк тоғысха чаллап аларға сыххан виноградник ээзіне тӧӧй. 2 Ол чалланчатхан кізілерні кӱнде пір динарий ахча тӧлирге чоохтас салып, винограднигінзер тоғынарға ызыбысхан. 3 Ӱс час тузында пазох ибдең сығып, садығ орнында тоғыс чох турчатхан хай пірее кізілерні кӧр салған. 4 Оларға даа тіді: «Сірер дее винограднигімзер парыңар. Тоғынып алған ахчаны тӧлеп пирербін». Олар парыбоғысханнар. 5 Кӱнӧрте алты паза тоғыс час тузында, пазох сығып, ідӧк иткен. 6 Он пір час иирзер хатап сығып, тоғыс чох турчатхан кізілерні кӧр салып, оларға теен: «Ноға сірер кӱн тооза мында, пір дее ниме итпин, турчазар?» 7 «Пісті пірдеезі тоғысха чаллабаан», – тееннер олар. «Сірер дее винограднигімзер парыңар, тоғынып алған ахчаны тӧлеп пирербін» – чоохтанған оларға ол. 8 Иир пол парғанда, виноградник ээзі тоғыс устағҷызына теен: «Тоғысчыларны хығырып, чал ахчазын тӧлеп пир, соондағылардаң пастап, пастағыларына теере». 9 Он пір час иирде тоғынып пастааннары пірер динарий ахча алып алғаннар. 10 Иң пурун килгеннері, тізең, кӧп арах аларбыс тіп сағынғаннар, че олар даа пірер динарий алып алғаннар. 11 Ахчаларын алып алып, олар тура ээзіне перінглеп сыхханнар. 12 «Соонаң килгеннері пір ле час тоғынғаннар, че син оларны піснең, кӱн тооза ізіге пызып ала тоғынғаннарнаң, тиң иттің». 13 Ээзі оларның пірсіне нандырған: «Истек мині, нанҷы! Мин сині хыйыхтабинчам. Син миннең пір динарийге чоохтас салған полбаазың ма? 14 Позыңның ахчаңны алып, пар. Мин соондағыларға, сағаа нинҷе пиргем, анҷох пирерге хынчам. 15 Алай минің нимемні позым хынғанни итчең ӱлгӱм чоғыл ба? Алай син минің андағ харам нимес полчатханыма атархапчазың ма?» 16 Пу оңдайнаң, соондағылары паста пол парарлар, пастағылары, тізең, соонда пол парарлар. Кӧп кізі хығыртылған, че асхынах – таллағны ирткен.

‎Иисус Позының ӧлімінеңер паза тірілерінеңер ӱзінҷізін чоохтапча

17 Иерусалимзер парчадып, Иисус, он ікі ӱгренҷізін алынҷа хығырып алып, чолда оларнаң чоохтас парған: – 18 Мына піс Иерусалимзер кірчебіс. Анда Кізі Оолғын, садып, улуғ абыстарның паза Моисей Чахии пілігҷілерінің холына пирібізерлер. Олар, тізең, Аны, ӧлімге чарғылап, 19 Худайы чохтарның холына, кӱлзіннер, сохсыннар паза кіреске хазазыннар тіп, пирібізерлер. Че ӱзінҷі кӱнінде Ол тіріл килер.

Зеведей оолларының іҷезінің сурынызы

20 Соонаң Аныңзар Зеведейнің ипчізі, оолларынаң хада пастыр киліп, мӧкейіп ала пазырып, Иисустаң ниме-де сурынған. – 21 Ниме кирек сағаа? – сурған ол ипчідең Иисус. – Сӧс пир мағаа: хан пол парзаң, пу ікі оолғымның пірсі Синің оң сариңда, ікінҷізі, тізең, сол сариңда одырарлар, – нандырған Ағаа ол ипчі. 22 Сірер нимедеңер сурынчатханнарыңны даа пілбинчезер. Мин ісчеткен ӱлӱс-чірчені сірер іс поларзар ба алай Мин кіреске тӱсчеткен чіли кіреске тӱс поларзар ба? – нандырған Иисус? – Поларбыс, – нандырғаннар Ағаа харындастар. 23 Иисус оларға теен: – Мин ісчеткен ӱлӱс-чірчені ізерзер, Мин кірестенчеткен чіли кірестенерзер, че оң саримда паза сол саримда кем одырары Мин хынғанни полбинча. Анзы Пабам кемге тимнеен, ани полар. 24 Аны истіп, халған он ӱгренҷізі пу харындастарға тарын парған. 25 Иисус, прай ӱгренҷілерін хығырып алып, чоохтанған: – Чоннар ханнары оларның пастары полчатханын, пиглері оларнаң устап парчатханын пілчезер нимес пе зе? 26 Че сірернің араңарда іди полбазын. Кем араңарда иң улии поларға сағынча, анзы сірерге нымысчы ползын. 27 Кем араңарда пастағызы поларға сағынча, анзы сірерге хул ползын. 28 Кізі Оолғы даа кізілерні Позының алны-кистіне чӧргізерге нимес, че пасхаларына нымысха чӧріп, кӧп кізінің ӱчӱн толығ полып, Позының тынын пирібізерге килген.

Иисустың харах чохтарны имнебіскені

29 Иисус ӱгренҷілерінең хада Иерихоннаң сыхчатханда, Аның соонҷа кӧп чон парған. 30 Чол хазында одырчатхан харах чох ікі кізі, Иисустың ирт париғанын сизін салып, хысхыр сыххан: – Хан-пигібіс! Давид тӧлі! Айадах піске! 31 Кізілер оларны тысханнар, че олар уламох тың хысхырғаннар: – Айадах піске, Хан-пигібіс, Давидтің тӧлі! 32 Иисус, тохти тӱзіп, оларны Позынзар хығырып, теен: – Ниме кирек сірерге Миннең? – 33 Хан-пигібіс! Пістің харахтарыбысты ас пир! – тееннер олар Ағаа. 34 Иисус, оларға айап, харахтарына теңен. Сах андох олар кӧр сыхханнар, анаң Аның соонҷа парғаннар.

Матфей 21

Иисус Иерусалимзер хан чіли килче

1 Иисус, ӱгренҷілерінең хада Иерусалимзер чағдап киліп, Елеон тағдағы Виффагий аалзар читкен. Анаң ікі ӱгренҷізін алнынзар ызып, 2 оларға теен: – Алныңарда чатчатхан аалзар парыңар. Килзӧк, палғап салған тізі эштекнең чиит эштекті анда таап, систіп алып, Минзер ағыл киліңер. 3 Пірее кізі сірерге пірее ниме чоохтанза, сірер ағаа, олар Хан-пигібіске киректер тіп, нандырыңар. Ол кізі, эштектерні сах андох сірерге пиріп, позыдыбызар. 4 Прай пу ниме ухаанҷының чоохтааны тол парзын тіп иділген: 5 «Чоохтап пиріңер Иерусалимге: „Мына чиит эштек палалығ тізі эштекке мӱніп алып, синің амыр хылыхтығ ханың киліп одыр“». 6 Ӱгренҷілері, парып, прай Иисус чахаан чіли иткеннер. 7 Тізі эштекнең хада палазын ағыл киліп, ӱстӱне кип салыбысханнар, анаң Иисус мӱніп алған. 8 Уғаа кӧп кізі постарының кип-азахтарын чолға чаза салғаннар, пасхалары, тізең, ағастар салааларын сындырып, чолға тӧзееннер. 9 Иисустың алнынҷа паза соонҷа чӱгӱр парчатхан кізілер хысхырысханнар: – Осанна! Давидтің тӧлі! – Хан Худайның адынаң Килчеткенге алғас ползын! – Осанна Ӧӧркі Чайаачаа! 10 Ол Иерусалимзер кіргенде, саардағылар прайзы хорылыс сыхханнар. – Кемдір пу? – тіп сурастырғлааннар. 11 Чон, тізең, нандырған: – Пу ухаанҷы Иисус. Ол Галилей чиріндегі Назареттең.

Храмны арығлааны

12 Иисус, Худай храмынзар кір киліп, андартын садығҷыларны паза садысчатханнарны прайзын сығара сӱрглебіскен. Ахча орнастырчатханнарның столларын паза иб тахырахтарын сатчатханнарның сіреелерін тӱңдере аңдарғлабызып, 13 оларға теен: – Пазылған полған: «Минің храмым пазырҷаң тура тіп адал парар», сірер, тізең, аны тонағҷылар ордазына айландыр салғазар. 14 Храмда Иисуссар харах чохтар паза ахсахтар пастыр килгеннер. Ол оларны имнебіскен. 15 Улуғ абыстарнаң Моисей Чахии пілігҷілері Ол итчеткен хайхастарны паза храмда «Осанна, Давидтің тӧлі!» тіп хысхырысчатхан олғаннарны кӧре, ӧкпелен парып, 16 Иисусха тееннер: – Исчезің ме, олар ниме тіпчелер? – Йа, исчем! Сірер пу сӧстерні хаҷан даа хығырбаазар ба: «Син Позыңны олғаннарға паза час палаларға махтатыртхазың?» – нандырған оларға Иисус. 17 Иисус, оларны халғызып, саардаң сығып, Вифаний аалзар парған. Анда хонып алған. 18 Иртен саарзар айланчатханда, Иисус астап парған. 19 Анаң чол хазында пір смоковница ағазын кӧр салып, андар пастыр килген. Че анда пӱрлердең пасха пір дее ниме таппин, ағаа чоохтанған: – Синде чистек паза пір дее ӧспезін. Сах андох смоковница ағазы хуруп парған. 20 Ӱгренҷілері, аны кӧр салып, таңнап парғаннар: – Ноға смоковница іди кинетін хуруп парды? – 21 Сынны сірерге тіпчем, сірер киртінчетсеңер паза ікінҷілебинчетсеңер, пу ағас хайди пол парды, ідӧк ит поларзар, пу таға даа «кӧдіріліп, талайзар тӱс пар» тізеңер, ол тӱзер, – нандырған оларға Иисус. 22 Киртініп ала, Худайдаң ниме дее сурзаңар, ол нимені аларзар.

Хайдағ ӱлгӱнең?

23 Иисус, храмзар киліп, ӱгрет сыхханда, Андар улуғ абыстар паза чонның ах сағаллары, пас киліп, сурғаннар: – Киректеріңні хайдағ ӱлгӱнең итчезің? Сағаа мындағ ӱлгӱні кем пирген? – 24 Мин сірердең пір ле сурығ сурарбын, ағаа нандыр пирзеңер, Мин дее сірерге прай нимені хайдағ ӱлгӱнең итчеткенімні чоохтап пирербін, – тіп нандырған оларға Иисус. 25 Иоанның кіреске тӱзіргені хайдаң килген: Худайдаң ма алай кізілердең ме? Андада олар, пос аразында ӱзӱріп, чоохтасханнар: – «Худайдаң» тізебіс, Ол сурар: «Андағда ноға сірер Иоаннға киртінмеезер?» 26 Че «Кізілердең» тізебіс, чоннаң хорғыстығ. Олар Иоанны ухаанҷы тіп улуғлапчалар нооза. 27 Андада олар Иисусха піди нандырғаннар: – Пілбинчебіс. Ол даа оларға теен: – Мин дее сірерге чоохтабаспын, пу нимелерні хайдағ ӱлгӱнең итчеткенімні.

Ӏкі харындастаңар кип-чоох

28 Сірер чи хайди сағынчазар? Пір кізінің ікі оол полтыр. Ол, улуғ оолғынзар парып, теен: «Оолғым! Пӱӱн парып, минің винограднигімде тоғын». 29 «Хынминчам» тіп нандырған ол, че сағыс хабынып, тоғынарға парған. 30 Анаң ол кізі, кічіг оолғынзар парып, ідӧк чоохтанған. «Амох парам, пабаң» тіп нандырған оолғы, че позы тоғынарға парбаан. 31 Пу ікі оолның хайзы пабазының чахиин толдырған? Ағаа тееннер: – Пастағызы. Иисус оларға теен: – Сынны сірерге тіпчем, албан чығҷаңнар паза чӧреечі ипчілер Худай хан-чирінзер сірердең пурун кірерлер. 32 Иоанн сірерзер сын чолны кӧзіт пирерге килген нооза, че сірер ағаа киртінмеезер. Албан чығҷаңнар паза чӧреечі ипчілер ағаа киртінгеннер. Сірер, тізең, аны кӧрген соонда даа, ачырғанмаазар паза ағаа киртінмеезер.

Виноград ӧскірҷеңнердеңер кип-чоох

33 Пасха кип-чоох истіп алыңар. Пір тура ээзі чуртаптыр. Ол, виноград ағастар одырт салып, ибіре сиден тудыбыстыр. Анда виноградты сыға пасчаң оймах хазып алып, хадағҷаа иб пӱдіріп, аны виноград ӧскірчеткен кізілерге тузаланарға пирібізіп, позы пасха чирлерзер парыбыстыр. 34 Чистек теерер тус чит килгенде, ол, чалҷыларын виноград ӧскірчеткеннерзер ызып, виноградтаң позының ӱлӱзін ағыл килерге чахаан. 35 Че виноград ӧскірген кізілер, чалҷыларын тудып алып, пірсін соғып, паза пірсін ӧдір салып, халғанҷызын, тізең, таснаң чаалааннар. 36 Ээзі кізі хатап пастағызынаңох кӧп чалҷы ысхан, че оларны даа ідӧк иткеннер. 37 Арығ полбаста, ол позының оолғын ысхан: «Минің оолғымнаң чалтанарлар, арса», – чоохтанған ол. 38 Виноград ӧскірҷеңнер, аның оолғын кӧр салып, постары алынҷа чоохтасханнар: «Пу пабазының пайын холға кирҷең чалғыс оолғы, парааңар, аны ӧдірібізееңер, халған анығ пісти полар». 39 Анаң аны, хаап алып, виноградниктең сығарып, ӧдір салғаннар. 40 Амды виноградник ээзі, киліп, пу виноград ӧскірҷеңнерні хайди идер? 41 Ағаа тееннер: – Ол чабалларны айағ чох ӧдірібізер, виноградникті, тізең, пасхаларына тузаланарға пирібізер. Олар ағаа виноградты тузында пир турарлар. 42 Иисус оларға чоохтаан: – Сірер Худай Пічиинде ниме пазыл парғанын хаҷан даа хығырбаазар ба? «Пӱдірігҷілернің хыйа тастаан тазы соонаң иң кирек, тура пулиин тутчаң тас пол парған. Аны Хан Худай иткен; піске хайдағ хайхастығ ниме ол». 43 Аннаңар тіпчем сірерге, Худай хан-чирі сірердең нандыра алылар, аның чистектерін ағылчатхан кізілерге пирілер. 44 Пу тасха тӱскен кізі чоо тӱс парар, ол тас, тізең, пірее кізінің ӱстӱне тӱс парза, аны чабыра чоо пазыбызар. 45 Улуғ абыстарнаң фарисейлер, Иисустың кип-чоохтарын истіп, постарынаңар чоохтапчатханын сизініп, 46 Аны хаап аларға иткеннер. Че чон Аны ухаанҷаа санаан, аннаңар олар чоннаң хорыхханнар.

Матфей 22

Тойдаңар кип-чоох

1 Иисус оларға аннаң андар кип-чоохтар чоохтаан. – 2 Тигір хан-чирі, позының оолғына ипчі ал пиріп, улуғ той иткен ханға тӧӧй поладыр. 3 Ол хан позының нымысчыларын аалҷыларны тойға хығыр килерге ызыбысхан, че хығырған кізілері килерге хынмааннар. 4 Ол пазох пасха нымысчыларын, піди чоохтанып ала, ызыбысхан: «Кізілерні ааллап хығырып, піди тіңер: „Чіҷең нимені мына тимнеп салдым, пуғаларым паза ӧнетін симірте азырап алған малларым соғыл пардылар. Прай ниме тимде, тойға киліңер“». 5 Че хығырған кізілері, тізең, аның хығырғанын нимее салбин, пірсі позының хыразынзар, паза пірсі садығ киреенең парыбысхан, 6 пасхалары, тізең, ханның нымысчыларын, тудып алып, иреелеп, ӧдірібіскеннер. 7 Мынзын ис салып, хан тың тарын парған. Ол, позының чааҷыларын ызып, кізі ӧдіргеннерні чох идіп, саарларын ӧртебіскен. 8 Анаң хан нымысчыларына теен: «Той чиизі тимде, че хығырған кізілер ағаа турыстығ полбадылар. 9 Аннаңар, чоллар пірікчеткен орынзар парып, учураан на кізіні тойға хығырыңар». 10 Ол нымысчылар, чолларзар сығып, учураан кізілерні прайзын – хомайларын даа, чахсыларын даа – хығыр килгеннер. Тойға кізі тол чӧрібіскен. 11 Хан, аалҷыларны кӧрерге сых киліп, тойға кисчең кип-азаан киспеен кізіні кӧр салған 12 «Нанҷым, хайди син тойға кисчең кип-азах чох пеер кір килдің?» – чоохтанған ол ағаа. Анзы, тізең, тапсабаан. 13 Андада хан нымысчыларына чахаан: «Хаап алыңар аны, азах-холларын палғап, тастындағы харасхызар тастабызыңар. Анда сыыт паза тіс хыҷыразы полар». 14 Хығыртхан кізі кӧп, че таллап алған кізі асхынах.

Хағанға – хағанни, Худайға – Худайни

15 Андада фарисейлер, хыйа парып, Иисусты пірее оңдайнаң Позыныңох сӧзінең тудып аларға чӧптескеннер. 16 Анаң постарының хай пірее ӱгренҷілерінең хада Ирод ханға чағын кізілерні Иисуссар ысханнар. Олар, парып, сурғаннар: – Ӱгретчі! Піс пілчебіс, Син кӧні кізізің, Худайның чолынҷа парарға сын ӱгретчезің. Син пірдеезінең чалтанминчазың, пірдеезіне чалғанминчазың. 17 Аннаңар чоохтап пир піске, хайди сағынчазың, піс Рим хағаныға албан тӧлирге кирекпіс пе алай чох па? 18 Че Иисус, оларның кӧйтіктенчеткеннерін кӧріп, чоохтанған: – Чойырхостар, Нимее мині сынап одырзар? 19 Кӧзіт пиріңер Мағаа албан тӧлепчеткен ахчаны. Олар Ағаа динарий ахчаны ағыл пиргеннер. – 20 Пу динарийде кемнің сомы паза ады? – теен оларға Иисус. – 21 Хағанни, – нандырғаннар Ағаа. Андада Иисус оларға теен: – Андағда хағаннин хағанға пиріңер, Худайнин – Худайға. 22 Олар, Аны истіп, таңнап парғаннар. Анаң, Аны анда халғыс салып, парыбысханнар.

Тірілердеңер чоох

23 Ӧлім соонда кізі тірілбинче тіпчеткен саддукейлер, олох кӱн Иисуссар пас киліп, Аннаң сурғаннар: – 24 Ӱгретчі! Моисей піди теен: «Пірее кізі, пала чох чуртап, ӱреп парза, ол кізінің харындас-туңмазы, аның ипчізін ал салып, ӱреен харындазының тӧлін узаратсын». 25 Пістің читі харындас полған. Улуғ харындазыбыс ипчі алған, че пала чох ӱреп парған. Моисей Чахии хоостыра аның ипчізін харындазы ал салған. 26 Анзы ӱреен соонда, ол ипчіні ікінҷі харындазы ал салған, анаң ӱзінҷізі, іди читінҷі харындазына теере, прайзы ӱреглеп парғанҷа. 27 Прайзының соонаң оларның ипчізі ӱреп парған. 28 Ам олар прайзы тіріл килзелер, ол ипчі кемни полар? Прай харындастар пір ипчінең чуртааннар нооза. 29 Иисус оларға нандырған: – Сірер, Худай кӱзін паза Худай Пічиин пілбин, алҷаас итчезер. 30 Кізілер, тіріл килзелер, ипчі албинчалар, ирге дее парбинчалар. Олар тигірдегі Худай ангеллері осхас поларлар. 31 Ӱреп парғаннарның тірілерінеңер Худай сірерге чоохтаанын хығырбаазар ба? 32 «Мин Авраамның Худайыбын, Исаактың Худайыбын, Иаковтың даа Худайыбын». Худай ӱрееннерни нимес, че тіріглерни. 33 Чон, Аны истіп, Аның ӱгредиине чапсаан.

Иң улуғ чахығ

34 Фарисейлер, тізең, Иисус саддукейлерні хайди тымылдырыбысханын истіп, хада чыылыс парғаннар. 35 Оларның пірсі, Моисей Чахии пілігҷізі, Иисусты сыныхтап, сурған: – 36 Ӱгретчі! Моисей Чахиинда хайзы чахығ иң улуғдыр? 37 Иисус ағаа теен: – Хан Худайға прай чӱрееңнең, прай кӧңніңнең паза прай сағызыңнаң хын. 38 Пу пастағы паза ӧӧн чахығ. 39 Ӏкінҷізі дее мынзыох осхас уғаа улуғ чахығ: «чағыныңа, позыңа чіли, хын». 40 Моисей Чахиинаң ухаанҷыларның ӱгредии пу ікі чахыға тӧстенчелер.

Мессий-Христос кемнің тӧлі?

41 Фарисейлер чыылыс парғанда, Иисус олардаң сурған: – 42 Мессий-Христостаңар сірер ниме сағынчазар? Кемнің Ол тӧлі? Ағаа нандырғаннар: – Давидтің. 43 Иисус оларға теен: – Андағда ноға Давидке Худай Худы тол парғанда, Давид, Мессийні Хан-пигім тіп адап, піди тіпче: 44 «Хан Худай минің Хан-пигіме теен: „Мин Синің прай ыырҷыларыңны азааң алтына тастаанҷа, мында Минің оң саримда одыр тур“». 45 Давид Аны Хан-пигім тіп адапчатса, хайди андағда Мессий-Христос Давидтің тӧлі пол парча? 46 Пірдеезі Ағаа пір дее сӧс нандыр полбаан. Аннаң сығара пірдеезі Аны сурастырғлирға тідінмеен.

Матфей 23

Иисус фарисейлердеңер паза Моисей Чахии пілігҷілерінеңер сизіндірче

1 Андада Иисус, чоннаң паза Позының ӱгренҷілерінең чоохтазып, 2 піди теен: – Моисей Чахии пілігҷілері паза фарисейлер, Моисейнің орнында одырып, аның чахығларын чарытчалар. 3 Сірерге идерге чахаан нимелерні прай толдырып-идіп турыңар, че оларға кӧӧкпеңер: олар постары даа чоохтаан нимелерні итпинчелер. 4 Олар кізілерге аар паза апарарға сидік чӱктерні артыбысчалар, постары, тізең, оларға салааларынаң даа теңерге хынминчалар. 5 Прай постарының киректерін кізілерге кӧзідерге ле тіп итчелер. Хамахтарындағы пічіктіг чаламаларын чалбахтаң чалбах итчелер, кип-азахтарындағы чачахтарны узуннаң узун итчелер. 6 Олар той-пайда тӧрде одырарға хынадырлар, синагогаларда, тізең, – алнындағы сіреелерде. 7 Орыхта алай чон кӧп чирлерде, олар кізілерге улуғлап удурладарға паза «Ӱгретчі! Ӱгретчі!» тіп адаттырарға хынадырлар. 8 Сірернің пір ле Ӱгретчі – Мессий-Христос, сірер, тізең, прайзыңар харындастарзар, аннаңар постарыңны ӱгретчее санабаңар. 9 Сірернің пір ле Паба пар, Ол тигірде, аннаңар чир ӱстӱнде пір дее кізіні паба тіп адирға кирек чоғыл. 10 Устағҷыңар даа сірернің пір ле – Мессий-Христос, аннаңар постарыңны устағҷаа санабаңар. 11 Иң улииңар сірерге прайзына нымысчы ползын. 12 Позын пӧзік кӧдірчеткен кізі, ол тӧбін тӱзіртер, че позын нимее салбинчатхан кізі, ол кӧдіртер нооза.

Хыйал сірерге

13 Хыйал сірерге, Моисей Чахии пілігҷілері паза фарисейлер! Чойырхостар! Сірер кізілердең Тигір хан-чирін чабысчазар. Постарың даа андар кірбинчезер, андар кірерге итчеткеннерні дее кирбинчезер. 14 Хыйал сірерге, Моисей Чахии пілігҷілері паза фарисейлер! Чойырхостар! Сірер ӧкіс ипчілернің чурттарын тонапчазар, анаң, пасхалары кӧрзіннер тіп, чойланып, ӱр пазырчазар. Пу нименің ӱчӱн улам хатығ чарғы полар сірерге. 15 Хыйал сірерге, Моисей Чахии пілігҷілері паза фарисейлер! Чойырхостар! Сірер, талайлар паза чирлер ибіре чӧріп, постарыңа ӱгренҷілер тілепчезер. Піреезін таап алзар, тізең, аны ӱгредииңерге айландырып, постарыңнаң ікі хати хомай ит салып, кӧйчеткен кӧлзер тастатчаң кізі итчезер. 16 Хыйал сірерге, харах чох устағҷылар! «Храмнаң обалланып, аны толдырбаза даа хайтпас, че храмдағы алтыннаң обалланғанын хайди даа толдырарға кирек» тіп ӱгретчезер. 17 Харах чох алығлар! Хайзы артыхтыр? Алтын ма? Алай алтынны чарытчатхан храм ма? 18 Ӏдӧк сірер «Тайығ орнынаң обалланып, аны толдырбаза даа хайтпас, че ол орынға салған сыйыхнаң обалланғанын хайди даа толдырарға кирек» тіп ӱгретчезер. 19 Харах чох алығлар! Хайзы улуғдыр? Сыйых па? Алай ол сыйыхты чарытчатхан тайығ орны ба? 20 Аннаңар кем тайығ орнынаң обалланча, ол ідӧк тайығ орнындағы прай сыйыхнаң обалланча. 21 Кем храмнаң обалланча, ол храмнаң даа, андағы Худайнаң даа обалланча. 22 Че кем тигірнең обалланча, ол Худай ӱлгӱ сіреезінең дее, анда одырчатхан Худайнаң даа обалланча. 23 Хыйал сірерге, Моисей Чахии пілігҷілері паза фарисейлер! Чойырхостар! Сірер, мята, анис паза тмин ӧскіріп, Худайға онынҷы чардығын пирчезер, че Моисей Чахииның иң ӧӧн ӱгредиин – чарғыны, ӧлҷейні паза киртіністі – постарыңнаң хыйа тастапчазар. Сірер анзын идіп, мынзын даа ундубасха кирексер. 24 Харах чох устағҷылар! Сарығ сеектерні сӱӱп, тастапчазар, тибелерні, тізең, азырчазар! 25 Хыйал сірерге, Моисей Чахии пілігҷілері паза фарисейлер! Чойырхостар! Сірер чірче-айахтың тастын на арығлап салчазар, оларның істінде, тізең, азымахтаныс паза сын нимес нимелер толдыра. 26 Харах чох фарисей! Пастап айахнаң чірченің істін арығлап сал, андада аның тасты даа арығ полар. 27 Хыйал сірерге, Моисей Чахии пілігҷілері паза фарисейлер! Чойырхостар! Сірер хазарт салған хомдылар осхассар. Тастынаң олар сіліг кӧрінчелер, істілеріне, тізең, ӧлген кізілернің сӧӧктері паза аннаң даа пасха чызығ нимелер тол парғаннар. 28 Сірер ідӧк тастынаң арығ чӱректіг кізілер осхассар, че істіңерде чойырхоссар паза сайбағҷызар. 29 Хыйал сірерге, Моисей Чахии пілігҷілері паза фарисейлер! Чойырхостар! Сірер ухаанҷыларны кӧмҷең орыннар пӱдірчезер паза арығ чӱректіг кізілерге хумартхы тастар чазапчазар. 30 Анаң тіпчезер: «Піс адаларыбыс тузында чуртаан ползабыс, ухаанҷыларның ханын тӧгерінде араласпасчыхпыс». 31 Пу оңдайнаң сірер, ухаанҷыларны ӧдірген кізілернің тӧллері полчабыс тіп, постарыңнаң тоғыр киречілепчезер. 32 Андағ полза, сірер, пабаларың пастаан киректерні аннаң андар идіп, тоос салыңар. 33 Чыланнар, чылан палалары! Кӧйчеткен кӧлнің чарғызынаң хайди тизіп аларзар? 34 Аннаңар сірерзер ухаанҷыларны, хыйғаларны паза ӱгретчілерні ысчам, че сірер оларның хай піреелерін ӧдір саларзар, піреелерін кіреске хазап саларзар, пасхаларын, тізең, постарыңның синагогаларыңда соғып, саардаң саарға сӱр чӧрерзер. 35 Ӏди сірер чир ӱстӱнде арығ чӱректіг прай кізілернің тӧгілген ханы ӱчӱн пыролығ поларзар: арығ чӱректіг Авельнің тӧгілген ханынаң сығара сірерге храмның паза тайығ орнының аразында ӧдірт салған Варахийнің оолғы Захарийнің тӧгілген ханына теере! 36 Сынны сірерге тіпчем, прай пыро пу тӧлге тӱзер.

Иерусалимні сизіндірткені

37 Иерусалим! Иерусалим! Ухаанҷыларны ӧдірчеткен паза позыңзар ысханнарны тастарнаң чаалапчатхан саар! Нинҷе хати Мин, палаларын ханат алтына чыыпчатхан хус чіли, палаларыңны чыып аларға хынғам, че син хынмаазың! 38 Мына, тураңар ээн халарға чӧр. 39 Тіпчем сірерге: «Алғас ползын Хан Худайның адынаң Килигенге!» тіп хысхырбаанда, Мині паза кӧрбессер.

Матфей 24

Храмның иңзерілерінеңер паза чир ӱстӱнің тоозыларынаңар

1 Иисус храмнаң сығып париғанында, ӱгренҷілері, Ағаа храмны кӧзідерге тіп, пас килгеннер. 2 Иисус, тізең, оларға теен: – Прай пу нимені кӧрчезер бе? Сынны тіпчем сірерге, мында тас ӱстӱнде тас халбас, прай иңзеріл парар. 3 Иисус Елеон тағда одырчатханда, тізең, Андар ӱгренҷілері ле киліп, Аннаң сурғаннар: – Чоохтап пир піске, хаҷан полар ол ниме? Тӱгенҷі тус поларына паза Синің килеріңе хайдағ танығ полар? – 4 Китеніңер! Пірдеезіне алаахтыртпаңар, – нандырған оларға Иисус. – 5 Кӧп кізі Минің адымнаң аданып килер. «Мин Мессий-Христоспын!» тіп турарлар, кӧп чонны алаахтырып аларлар. 6 Ӏдӧк чағынғы паза ыраххы чаалардаңар истерзер. Кӧріңер, тың хорыхпаңар. Прай ол полҷаң ниме, че анзы ам даа тӱгенҷізі нимес. 7 Чон чоннаң, хан ханнаң тоғыр кӧдірілер. Анда-мында ӧзӧгіс-хырылыстар паза чир тітірезі полар. 8 Прай пу нимелер пала тӧрідерде пасталчатхан ағырығлар осхастар. 9 Андада сірерні иреелеп ӧдірерлер. Минің адымның ӱчӱн сірерні прай чоннар хырт кӧрер. 10 Андада ӱгренҷілернің аразында кӧп кізі Худайдаң хыйа полыбызар, пірсі пірсін садып, удур-тӧдір пу харахнаң кӧріспестер, 11 кӧп чой ухаанҷы сых киліп, кӧп чонны алаахтыр салар. 12 Чабал ниме иртіре кӧп поларынаң, кӧп кізіде хыныс сооп парар. 13 Тоозазын сыдас парыбысхан на кізі арачылан халар. 14 Че пастап, пу Тигір хан-чирінеңер Чахсы Хабарны прай чир ӱстӱндегі чоннар иссіннер тіп, чоохтирлар. Анаң на тӱгенҷізі килер. 15 Ызых орында чиркестіг нименің турчатханын кӧр салзаңарох – анзынаңар ухаанҷы Даниил чоохтаан полған (хығырған кізі пілер аны) – 16 Иудей чиріндегілер тағларзар тиссіннер, 17 тура хырындағы кізі ибінзер, пірее ниме аларға тіп, кірбезін, 18 хырадағы кізі кип-азаан аларға ибзер алдыра чӱгӱрбезін. 19 Ол кӱннерде тойлығ паза час палалығ ипчілерге хыйал-чобағ тӱзер! 20 Сірерге хысхызын алай ба суббота кӱн тизерге киліс парбазын тіп, пазырыңар. 21 Андада чир пӱткеннең сығара амға теере хаҷан даа полбаан паза хаҷан даа полбас илбек чобағ полар нооза. 22 Ол кӱннер хызырылбаан ползалар, пір дее тіріг ниме арачылан полбасчых, че таллап алған кізілер ӱчӱн андағ кӱннер хызырыларлар.

Кізі Оолғы килерінеңер

23 Сірерге, «Мына мында Мессий-Христос!» алай «Ол тігде» тіп, піреезі чоохтанза, киртінмеңер. 24 Кӧп чой мессий-христостар паза чой ухаанҷылар сыға саларлар нооза. Оңдай полза, олар, таллап алған кізілерні дее алаахтырып аларға полып, илбек танығлар паза хайхастар идерлер. 25 Кӧріңер, Мин сірерге азынада чоохтап пирдім. 26 Алай сірерге «Мына Ол хуу чазыда» тізелер, парбаңар андар; «Ол мында, кӧрінмес чирде» тізелер, киртінмеңер. 27 Хайди сағын, іскер чарып, кидер дее кӧріне халадыр, Кізі Оолғының даа килері андағ полар. 28 Хусхуннар сӧӧк чатчатхан чирзер чыылызадырлар нимес пе зе? 29 Ол кӱннердегі чобағ соонда кинетін кӱн пӱлестел парар, ай чарыбас, чылтыстар тигірдең тӱс парарлар, тигірнің кӱстері тітіри тӱзерлер. 30 Андада тигірде Кізі Оолғының тании кӧріне тӱзер. Тигір пулуттарынҷа улуғ сабланызында паза кӱзінде парчатхан Кізі Оолғын кӧре, чир ӱстӱндегі прай чоннар ылғап сығарлар. 31 Ол чирнің тӧрт пулиинзар Позының ангеллерін чоон табыстығ пырғылығ ызыбызар. Олар Аның таллап алған кізілерін тигірнің пір хыринаң пасха хырина теере чыып аларлар.

Ол кӱн хаҷан полар?

32 Сірерге смоква ағазы кӧзідім ползын: аның салаалары, нымзап парып, пӱрлен сыхсалар, чайғы чағдап одырғанын пілчезер. 33 Ӏдӧк, Минің чоохтаанымның толчатханын кӧр салзаңар, пілерзер – Кізі Оолғы чағын, ізік хыринда. 34 Сынны чоохтапчам сірерге, прай пу ниме амғы тӧл ӱзілгелеккеӧк полар. 35 Тигірнең чир чіт парарлар, Минің сӧзім, тізең, халар. – 36 Ол кӱннеңер, ол тустаңар пірдеезі, тигірдегі ангеллер дее пілбинчелер. Аны Пабам на чалғызан пілче. 37 Нойның тузында хайди полған, ідӧк Кізі Оолғы килер туста полар. 38 Суғ тазар кӱннернің алнында Ной позының улуғ кимезіне одырыбысханынҷа, ідӧк чееннер, іскеннер, ипчі алғаннар паза ирге парғаннар. 39 Чир ӱстӱне суғ чайылып, прайзын хыр парыбысханҷа, олар ниме полчатханын піл тее полбааннар. Кізі Оолғы килзе, ідӧк полар. 40 Андада хырадағы ікі кізідең пірсі алылар, паза пірсі – тасталар. 41 Теербеннең ун тартчатхан ікі ипчінің пірсі алылар, паза пірсі – тасталар. 42 Сірер пілбинчезер, ноо туста Хан-пигіңер килер, аннаңар сиргек полыңар. 43 Че сірер пілчезер, тура ээзі оғырның килер тузын пілген полза, ол сиргек поларҷых, оғырға даа туразына кірерге пирбесчік. 44 Кізі Оолғы сірер пір дее сағыбаан туста чиде салар, аннаңар хаҷан даа тимде полыңар.

Ӏзестіг паза ізестіг нимес нымысчы

45 Кем андағда ізестіг паза хыйға нымысчы? Тура ээзі, чіҷең нимені нымысчыларға тузында пир турзын тіп, нымысчыны турғысхан. 46 Ээзі киліп, нымысчының іди хайынчатханын кӧрзе, хайдағ часкалығ ол нымысчы! 47 Андада, сынны чоохтапчам сірерге, ээзі андағ нымысчыны прай тура-хазаазын кӧрерге турғыс салар. 48 Че хомай нымысчы полза, позы позына «Минің ээзім табырах килбес» тіп ала, 49 арғыстарын соғып, ізеечілернең хада ізіп, чіп чӧрер. 50 Андада мындағ нымысчының ээзі ол сағыбаан кӱнде, ол сағынмаан туста чиде салар, 51 аны ыра-чара тартып, чойырхостарни осхас ӱлӱстіг идер. Анда сыыт паза тіс хыҷыразы полар.

Матфей 25

Он хыстаңар кип-чоох

1 Андада, чарытхыларын алып, ипчі алчатхан оолны удурлирға сыххан он хысха тӧӧй полар Тигір хан-чирі. 2 Ол хыстарның пизі уғаа хыйға полған, халған пизі, тізең, нимее чарабаан. 3 Нимее чарабааннар, чарытхыларны алып, кӧйдірҷең хайахтарын албин салтырлар. 4 Хыйғалар, тізең, чарытхыларны паза ідістеріне толдыра хайах алып алғаннар. 5 Че ипчі алчатхан оол орайлатчатханда, прайзы, сабыхсып, узубысхан. 6 Орты хараада, тізең, «Мына ипчі алчатхан оол килир, аны удурлирға сығыңар» тіп хысхырған табыс истіл парған. 7 Андада прай хыстар, усхун киліп, чарытхыларын иптебіскеннер. 8 Нимее чарабаан хыстар, тізең, хыйғаларына тееннер: «Пістің чарытхыларыбыс ӱсчелер, аннаңар хайахтарыңнаң кӧп нимес піске пиріңер». 9 «Андада ол хайах піске дее, сірерге дее читпес. Сірер, садығҷыларзар парып, постарыңа садып алыңар» тіп нандырғаннар хыйғалары. 10 Олар хайах садызып аларға парыбысхан туста ипчі алчатхан оол чиде салған. Прай тимнен салған хыстар аннаң хада тойға кір парыбысханнар, ізік, тізең, чабыл парған. 11 Анаң пайаағы хыстар, айлан киліп, чоохтанғаннар: «Ээзі кізі! Ээзі кізі! Ас пир піске ізікті!» 12 «Сынны тіпчем сірерге, Мин сірерні пілбинчем» тіп нандырған оларға ипчі алчатхан оол. 13 Кип-чоохты тоозып, Иисус теен: – Сірер Кізі Оолғының килер кӱнін дее, тузын даа пілбинчезер, аннаңар сиргек полыңар.

Таланттаңар кип-чоох

14 Ӏдӧк Тигір хан-чирі пасха чирзер парчатхан паза, позының нымысчыларын хығырып, нинҷе пар нимезін кӧрерге чахыпчатхан кізее тӧӧй. 15 Оларның полғанына ла сӱмезі хоостыра ахча пирген ол: пірсіне пис талант, ікінҷізіне – ікі, ӱзінҷізіне – пір. Позы сах андох парыбысхан. 16 Пис талант алған нымысчы, парып, ол ахчазын кирекке тузаланып, хоза пис талант идіп алған. 17 Ӏдӧк ікі талант алған нымысчы соонаң хоза ікі талант идіп алған. 18 Пір талант алған нымысчы, тізең, парып, аны чирге кӧӧм салып, іди ол ээзінің кӱмӱзін чазыр салған. 19 Илееде тус ирткенде, нымысчыларның ээзі, айланып, нымысчыларынаң нандырығ сурған. 20 Пис талант алған нымысчы, киліп, хоза пис талант ағыл пиріп, теен: «Ээзі кізі, син мағаа пис талант пиргезің, мына мин оларға хоза пис талант тоғынып алғам». 21 «Чахсы паза ізестіг нымысчым! Син кічіг киректе ізестіг полдың. Мин сині кӧп нименің пазында турғызарбын. Ээзіңнең хада ӧрін» – тіп нандырған ағаа ээзі. 22 Ӏкі талант алған нымысчы даа, пас киліп, теен: «Ээзі кізі! Син мағаа ікі талант пиргезің. Мин оларға хоза ікі талант тоғынып алғам». 23 «Чахсы паза ізестіг нымысчым! Син кічіг киректе ізестіг полдың. Мин сині кӧп нименің пазында турғызарбын. Ээзіңнең хада ӧрін», – теен ағаа аның ээзі. 24 Пір талант алған нымысчы, пас киліп, теен: «Ээзі кізі! Мин синің хатығ хылииңны пілчем. Таарыбаан чирде ас кисчезің, чайа тастабаан чирде теерчезің. 25 Аннаңар мин, синнең хорығып, парып, синің ахчаңны чирге чазыр салғам. Мына сағаа сини». 26 Ээзі ағаа нандырған: «Арғаас паза нимее чарабас нымысчы! Мин таарыбаан чирде ас кисчеткенімні, чайа тастабаан чирде теерчеткенімні піліп, 27 син кӱмӱс ахчамны садығҷыларға пирібізерге кирек полғазың. Мин, тізең, киліп, парыс алып аларҷыхпын. 28 Амды пір талантты, аннаң алып, он таланттығ кізее пирібізіңер. 29 Ниме-ноозы пар полған на кізіни хозылып одырар, че ниме-ноозы чох кізі пар даа нимезін пыластырар. 30 Пу нимее чарабаан нымысчыны, тізең, тастындағы харасхызар тастабызыңар: анда сыыт паза тіс хыҷыразы полар» тіп, Иисус піди хосхан: – Хулаа пар кізі иссін!

Чоннарны чарғылааны

31 Хаҷан Кізі Оолғы Позының сабланызында паза Аннаң хада прай ах-арығ ангеллері чиде салзалар, андада Ол Позының сабланыстығ ӱлгӱ сіреезіне одырыбызар. 32 Аның алнына прай чоннар чыылыс килерлер. Андада оларны, мал хадарҷызы хойларны ӧскілердең чарчатхан чіли, Ол ікі чара чар салар. 33 Хойларны Позының оң саринзар турғыс салар, ӧскілерні, тізең, – сол саринзар. 34 Анаң хан Позынаң оң сариндағыларға чоохтанар: «Минің Пабам алғааннары, киліңер, чир чайалғаннаң сығара сірерге тимнелген хан-чирін алыңар. 35 Мин астапчатханда, сірер мині азыраазар, сухсаанымда – суғ пиргезер, хонҷаң чир чох чӧрчеткенімде – тураңарда хондырғазар, 36 кип-азах чох полғанымда – тонандырғазар, ағырчатханымда – мині кӧргезер, харибде одырчатханымда – Минзер килгезер». 37 Андада арығ чӱректіг кізілер Ағаа нандырарлар: «Хан-пигібіс! Хаҷан піс, Синің астапчатханыңны кӧріп, азыраабыс? Алай, сухсапчатханыңны кӧріп, суғ пиргебіс? 38 Хаҷан піс Сині, хонҷаң чир чох чӧрчеткеніңні кӧріп, турабыста хондырғабыс? Алай, кип-азааң чохта, тонандырғабыс? 39 Хаҷан піс, ағырчатханыңны алай харибде одырчатханыңны кӧріп, Синзер килгебіс?» 40 «Сынны сірерге тіпчем, сірер кічіг харындастарымның пірсіне иткен нимелерні мағаа даа иткезер» тіп нандырар оларға хан. 41 Андада Позының сол саринда турчатханнарға чоохтанар: «Хыйа парыңар миннең, хаарғаннар. Сайтанға паза аның ангеллеріне тимнелген успас отха кіріңер. 42 Мин астап чӧрчеткенде, Мағаа чиис пирбеезер. Сухсапчатханда, Мағаа суғ пирбеезер. 43 Хонҷаң орын чох чӧргенде, Мині тураа кирбеезер. Кип-азах чох полғанда, Мині тонандырбаазар. Ағырчатханда паза харибде одырчатханда, сірер Мині кӧрбеезер». 44 Андада олар, Ағаа нандырып, тирлер: «Хан-пигібіс! Хаҷан піс, Синің астапчатханыңны алай сухсапчатханыңны, алай хонҷаң чир чох чӧрчеткеніңні, алай кип-азах чох полғаныңны, алай ағырчатханыңны, алай харибде одырчатханыңны кӧріп, Сағаа полыспаабыс?» 45 Андада Ол нандырар оларға: «Сынны сірерге тіпчем, Минің пу кічіг харындастарымның піреезіне итпеен чахсы нимені Мағаа даа итпеенге саналар». 46 Анаң мыннары тоозылбас хатығ чарғаа ызыларлар, арығ чӱректіг кізілер, тізең, мӧгі чуртассар парарлар.

Матфей 26

Иудейлернің хара сағызы

1 Прай пу нимені чоохтирын тоозып, Иисус ӱгренҷілеріне теен: – 2 Ӏкі кӱн пазынаң Па'сха тіп ӱлӱкӱнc поларын пілчезер. Андада Кізі Оолғын кіреске хазап саларға пирібізерлер. 3 Ол туста иң улуғ абыстың – Кайафаның туразынзар улуғ абыстар, Моисей Чахии пілігҷілері паза ах сағаллар чыылыс парғаннар. 4 Пу чыылығда олар Иисусты кӧйтікнең тудып аларға, анаң ӧдірібізерге чарат салғаннар, 5 че «Аны ӱлӱкӱнде идерге чарабас, чон чабалланып хайнир» тіп чоохтасханнар олар.

Иисус Вифанийде

6 Вифаний аалда Иисус хаҷан-да ходыр чызығ палығлығ Симонның туразында полғанда, 7 Аныңзар пір ипчі, аарлығ миро хайахтығ алавастр ідізін тудынып, пас килген. Одырчатхан Иисустың пазына ідістегі хайахты ур сыххан. 8 Иисустың ӱгренҷілері, аны кӧр салып, тарынып, чоохтанғаннар: – Аны нимее іди ӱредерге кирек? 9 Пу хайахты аарлыға садып, ахчазын чох кізілерге ӱлебізерге чарирҷых. – 10 Нимее сірер ипчіні хомзындырчазар? Ол Мағаа чахсы ниме ит салған, – теен Иисус, нимедеңер чоохтанчатханнарын сизініп, – 11 Чох кізілер сірернің хыриңарда хаҷан даа поларлар. Че Мин сірернең хада сыбыра полбаспын. 12 Пу ипчі, хайахты ӱстӱме урып, Мині чыып саларларына тимнеп салды. 13 Сынны чоохтапчам сірерге, прай чир-чалбахта Чахсы Хабар тарадылар, ноо даа чирде пу ипчіні ундубас ӱчӱн, ол иткен нимедеңер чоохталар.

Иуда Искариоттың садынғаны

14 Андада Иисустың он ікі ӱгренҷізінің пірсі – Иуда Искариот ат ал чӧргені – улуғ абыстарзар парған. – 15 Мин Иисусты сірерге садыбыссам, Аның ӱчӱн ниме пирерзер мағаа? – теен Иуда. Абыстар ағаа отыс кӱмӱс манит пиргеннер. 16 Ол тустаң сығара Иуда Иисусты оларның холына пирібізер оңдай сағып сыххан.

Ӱлӱкӱн чиизін тимнеені

17 Ачытпаан халас ӱлӱкӱнінің пастағы кӱніндӧк ӱгренҷілері, Иисуссар пас киліп, сурғаннар: – Піс Сағаа Па'сха тіп ӱлӱкӱннің чиизін хайда тимнеп пирибіс тіп сағынчазың? 18 Иисус оларға теен: – Сірер, саарда пір кізізер парып, чоохтаңар ағаа: «Ӱгретчі тіпче: „Минің тузым чағын. Синде Па'сха ӱлӱкӱнін ӱгренҷілерімнең хада иртірербін“». 19 Ӱгренҷілері, Иисус хайди чоохтаан, ідӧк иткеннер. Па'сха тіп ӱлӱкӱн чиизін тимнеп салғаннар.

Иирдегі чиис

20 Иир пол парғанда, Ол стол кистіне ӱгренҷілерінең хада одырған. 21 Азыранчатханнарында, Иисус чоохтанған: – Сынны сірерге тіпчем, сірернің пірсі Мині садыбызар. 22 Ӱгренҷілері, тың хомзын парып, полғаны ла Иисустаң сур сыххан: – Хан-пигім! Анзы минмін ме? 23 Холын айахха Миннең хада сунған кізі Мині садыбызар, – нандырған Иисус, – 24 Итсе-де, Кізі Оолғы Аннаңар Худай Пічиинде пазылған хоостыра ӧл парар, че хыйал Кізі Оолғын сатчатхан кізее! Ол кізее тӧрібеске артых поларҷых. 25 Ол туста Аны садарға чӧрчеткен Иуда теен: – Анзы минмін ме, Ӱгретчі? – Син чоохтадың аны, – нандырған Иисус. 26 Олар азыранчатхан туста, Иисус халасты, алып алып, алғабызып, сындырған, анаң аны ӱгренҷілеріне ӱлеп, теен: – Мыны алып, чіңер, пу Минің ит-сӧӧгім. 27 Анаң, чірче алып, алғыстап, ӱгренҷілеріне пиріп, теен: – Прайларың мыннаң ізіңер. 28 Пу Наа Молҷағны таныхтапчатхан ханым. Ол кӧп кізілернің чазыхтарын позыдар ӱчӱн тӧгілче. 29 Тіпчем сірерге: Мин Пабамның хан-чирінде наа арағаны сірернең хада ісчең кӱнге теере пу виноград арағазын паза іспеспін. 30 Анаң олар, Худайны саблапчатхан ырны ырлап ала, Елеон тағзар парғаннар.

Пётрның хыйа поларын ухаанҷылааны

31 Анаң Иисус оларға теен: – «Хадарҷыны ӧдірібізербін, андада ӧӧрдегі хойлар пытырас парарлар» тіп Пічікте пазылған. Аннаңар пу хараазын сірер прайзыңар Мині тастап парыбызарзар. 32 Че тірілген соонда, Мин сірерні Галилей чирінде сағирбын. – 33 Синнең прайзы даа айланыбысса, мин хаҷан даа Синнең аар айланмаспын, – теен Иисусха Пётр. – 34 Сынны сағаа тіпчем: пуох хараазын, питук тапсаалахха даа, син Миннең ӱс хати хыйа полыбызарзың, – нандырған ағаа Иисус. 35 Че Пётр Ағаа теен: – Синнең хада ӧлімге дее парарға киліссе, мин Синнең хыйа полбаспын. Пасха даа ӱгренҷілері іди тееннер. 36 Анаң Иисус, ӱгренҷілерінең хада Гефсиман тіп адалчатхан орынзар киліп, ӱгренҷілеріне теен: – Сірер мында одыр турыңар. Мин, парып, тігде пазырып алим. 37 Анаң, Пётрны паза Зеведейнің ікі оолғын Позынаң хада апарып, илеп-чобал сыххан. – 38 Чобаам сині чох улуғ, ол Мині ӧдір парир. Миннең хада мында халыңар, узубаңар, – теен оларға Иисус. 39 Позы, тізең, оортах арах пастыр парып, чирге тӱңдере тӱзіп, пазыр сыххан: – Пабам! Оңдай пар полза, пу хыйаллығ чірчені Миннең оортах ал! Че Мин хынғанни нимес, Син хынғанни ползын! 40 Анаң ӱгренҷілерінзер киліп, оларның узупчатханнарын кӧріп, Пётрға теен: – Хайди сірер Миннең хада, узубин, пір час таа пол полбадар? 41 Хыҷыхха пастырбас ӱчӱн, узубаңар, пазырыңар. Кізі кӧңні кӱстіг, че ит-сӧӧгі порт. 42 Анаң ікінҷізін оортах парып, Ол пазыр сыххан: – Пабам! Пу ӱлӱс Миннең хыйа иртчее чох полып, Мағаа ол ӱлӱсті хайди даа иртерге килісчетсе, Синің кӧңніңҷе ползын. 43 Нандыра киліп, кӧрзе, тігілернің харахтары постары ла чабыл парчатханнаңар, олар пазох узупчалар. 44 Иисус, пазох оларны халғыс салып, оортах пастыр парыбысхан. Хатап олох сӧстерні чоохтанып, ӱзінҷізін пазырған. 45 Анаң киліп, ӱгренҷілеріне чоохтанған: – Сірер, ам даа узуп, тынанчазар ба? Кӧріңер! Кізі Оолғының чазыхтығларның холына кірер тузы чит килді. 46 Турыңар, парааңар: Мині садыбысхан кізі чит килді.

Иисусты тудып алғаннар

47 Иисус іди чоохтанчатхан тустох Иуда, он ікі ӱгренҷізінің пірсі, чиде тӱскен. Аннаң хада, тізең, хылыстар паза ӧзектер тудын салған улуғ абыстарнаң ах сағаллар ысхан кӧп кізі килген. 48 Иисусты садыбысхан Иуда кізілерге мындағ танығ пирген полған: – Мин охсанғаны сірерге кирек полар. Анзын хабарзар! 49 Сах андох Иисуссар пас киліп: – Изен, Ӱгретчі! – тіп, охсаныбысхан Аны. 50 Иисус ағаа теен: – Нанҷы, син нимее пеер килдің? Ол туста кізілер, Иисуссар пас киліп, Аны, хаап, пик тудып алғаннар. 51 Иисуснаң хада полғаннарның пірсі, хылызын сығар киліп, иң улуғ абыстың нымысчыларының пірсінің хулаан кизе сабысхан. 52 Андада Иисус ағаа теен: – Хылыс хапхан кізі хылыстаңох ӧлер, аннаңар хылызыңны нандыра сух сал. 53 Мині Пабамнаң полызығ сур полбас тіп сағынчазың ма? Сурынзамох, Ол Мағаа он ікі тӱбеннең дее кӧп ангел ыс пирер. 54 Андада Худай Пічиинде прай ниме толдырыл парарға кирек тіп пазылғаны хайди толар? 55 Анаң Иисус чонға чоохтанған: – Сірер, хылыстар паза ӧзектер алып алып, Мині, сайбағҷыны чіли, тудып аларға килдіңер бе? Мин, кӱннің сай храмда сірерні ӱгредіп одырҷаң полғам, сірер, тізең, Мині хаппаҷаңзар. 56 Прай пу ниме ухаанҷыларның чоохтааны тол парзын тіп пол парған. Андада Иисустың ӱгренҷілері прайзы, Аны тастап, тизібіскен.

Иисус ӧӧркі чарғы алнында

57 Иисусты тудып алған кізілер Аны Кайафа тіп иң улуғ абыссар ағыл килгеннер. Анда Моисей Чахии пілігҷілерінең ах сағаллар чыылыс парған полғаннар. 58 Пётр Иисустың соонҷа, илееде оортах парып, иң улуғ абыстың чуртына килген. Пу нименің хайди тоозыларын піліп алар ӱчӱн, ол нымысчыларнаң хада сиден істінде одыр салған. 59 Улуғ абыстар, ах сағаллар паза прай ӧӧркі чарғы, Иисусты ӧлімге чарғылабызарға тіп, Аннаң тоғыр чой киречілес тілееннер. 60 Че таап полбааннар. Кӧп чой киречі килген дее полза, киректері киліспеен. Иң соонаң ікі чой киречі киліп, тееннер: 61 Иисус чоохтанған: «Мин Худай храмын, прай иңзерібізіп, ӱс кӱнге наазынаң пӱдір саларбын». 62 Иң улуғ абыс, орнынаң турып, Иисусха теен: – Олар Синнең тоғыр киречілепчеткеннеріне ноға пір дее ниме нандырбинчазың? 63 Иисус тапсабаан. Анаң улуғ абыс пазох теен: – Тіріг Худайның адынаң чоохтап пир піске, Синзің ме Мессий-Христос, Худай Оолғы? 64 Иисус ағаа піди нандырған: – Син анзын позың чоохтадың, че Мин сірерге прайзыңарға тіпчем: Мының соонда сірер Кізі Оолғын Чайаачының оң саринда одырчатханын паза тигірдегі пулуттарҷа килчеткенін кӧрерзер. 65 Андада иң улуғ абыс, кибін тали тартып ала, теен: – Мына, Худайдаң тоғыр чоохтанча! Піске паза киречілер кирек пе? Худайдаң тоғыр чоохтанғанын сағам на истіңер! 66 Ниме сағынчазар? – Ол пыролығ, аннаңар ӧл парзын! – нандырғаннар олар. 67 Анаң, сырайына тӱкӱріп, сохханнар Аны. Пасхалары, тізең, наахтап, 68 тееннер: – Ухаанҷыла піске, Мессий! Че, чоохта, кем сапты Сині? 69 Пётр тасхар тура алнында одырчатхан туста, андар пір сӱмекчін ипчі пас киліп, теен: – Син дее Галилей чиріндегі Иисуснаң хада полғазың. 70 Че ол, прайзының кӧзіне тоғыр саап, теен: – Пілбинчем, нимедеңер чоохтанчазың. 71 Ол, сиден тастынзар сығып, пас париғанда, пазох пір ипчі, аны кӧр салып, андағы кізілерге теен: – Ол Назареттегі Иисуснаң хада полған. – 72 Мин ол Кізіні пілбинчем, – тіп обалланып ала тоғыр сапхан Пётр. 73 Тӱрче полғанда, анда турчатхан кізілер, пас киліп, Пётрға тееннер: – Син сынап таа оларның пірсізің, чооғыңнаң пілдістіг нооза. 74 Андада Пётр теен: – Обал Худай! Сынны чоохтапчам, мин Ол Кізіні пілбинчем. Олох туста питук тапсабысхан. 75 Андада Пётр Иисустың «Питук тапсаанҷа, син ӱс хати Миннең тӧдір пазынарзың» теенін сағысха кир килген. Анаң, оортах парып, ол ачығ ылғабысхан.

Матфей 27

Иисусты Пилатсар апарғаны

1 Иртен иртӧк прай улуғ абыстар, чонның ах сағалларынаң хада чыылызып алып, Иисусты ӧлімге хайди чарғылаҷаң тіп, чӧптес сыхханнар. 2 Анаң Иисусты, палғап алып, Римдегі Хағанның адынаң мында пастых полчатхан Понтий Пилатсар апарғаннар.

Иуда Искариоттың ӧлімі

3 Андада Иисусты садыбысхан Иуда, Аны ӧлімге чарғылааннарын кӧріп, пыросынып, улуғ абыстарнаң ах сағаллардаң алған отыс кӱмӱс манитті оларға нандыра пирібізіп, 4 піди теен: – Мин, пырозы чох Кізіні сірернің холыңарға пиріп, чазых ит салдым. – Пістің анда пір дее киреебіс чоғыл, позың кӧр, – тееннер олар ағаа. 5 Иуда, ол ахчаларны храмда тастабызып, тасхар сых чӧрібіскен, аннаң парып, пооныбысхан. 6 Улуғ абыстар, ол ахчаны чыып алып, чоохтасханнар: – Пу ахчаларда хан пар, Моисей Чахии хоостыра андағ ахчаларны храмдағы аарлығ нимелер салҷаң орында тударға чарабас. 7 Чӧптезіп алып, ол ахчаа олар тойдаң ідістер итчеткен устың чирін садып алғаннар. Анда пасха чирдең килген кізілерні чығҷаң орын ит саларға чарат салғаннар. 8 Аннаңар ол чирні пӱӱн дее «Ханнығ чир» тіп адапчалар. 9 Андада ухаанҷы Иеремийнің чоохтаан чооғы тол парған: «Хан Худай мағаа чоохтаанни, олар Израиль оолларының кізіні паалаан ахчазын – отыс кӱмӱс манитті, – алып алып, тойдаң ідістер итчеткен устың чирін садызып алғаннар».

Иисус Пилаттың алнында

11 Ол туста Иисус сурағ апарчатхан пастыхтың алнында турған. – Синзің ме, Иудей ханы? – сурған Иисустаң ол. – Син тідің аны, – теен ағаа Иисус. 12 Улуғ абыстарнаң ах сағаллар пыролааннарында, Иисус пір дее ниме нандырбин турған. 13 Андада Пилат Ағаа теен: – Олар, Сині пыролап, чоохтапчатхан нимелерні испинчезің ме? 14 Че Иисус пір дее ниме нандырарға хынмаан. Анзына пастых тың таңнаан. 15 Па'сха тіп ӱлӱкӱнде пастых харибдең чон позыдарға сурынған пір кізіні позыдар кибір полған. 16 Ол туста харибде прай кізілер пілчеткен Варавва теен сайбағҷы одырған. 17 Чон чыыл парғанда, Пилат олардаң сурған: – Мині кемні позыдыбыссын тіп сағынчазар: Варавваны алай Мессий-Христос тіп адапчатхан Иисусты ба? 18 Иисусты, істі чохтанып, садыбысханнарын ол пілген. 19 Пилат чарғы иртірчеткен туста ипчізі ағаа кізідең пастыра чахыбыстыр: – Ол арығ чӱректіг Кізее пір дее хомай ниме итпе, пӱӱн тӱзімде Аның ӱчӱн тың ирееленгем. 20 Че улуғ абыстарнаң ах сағаллар андағы чонны Варавваны позыдыбызарға, Иисусты, тізең, ӧдірібізерге хысхырзыннар тіп кӧӧктіргеннер. 21 Андада Пилат кізілердең сурған: – Пу ікӧлеңнің кемні позыдыбызим? – Варавваны! – хысхырғаннар олар. 22 Пилат чонға теен: – Мессий-Христос тіп адапчатхан Иисусты чи хайди идерге? – Кіреске хазап саларға! – хысхырған прайзы. 23 Пастых пазох теен: – Хайдағ хомай ниме ит салған Ол? Че кізілер аннаңох тың хысхырғаннар: – Кіреске хазап саларға аны! 24 Пилат, пір дее ниме полыспинчатханын, че сууластың улам тыыпчатханын кӧріп, суғ алып, холын чонның кӧзіне чуубызып, теен: – Пу арығ чӱректіг Кізінің ханы тӧгілерінде минің пыром чоғыл, сірер нандырығ тударзар. – 25 Аның ханы ӱчӱн нандырығ піс позыбыс паза пістің палаларыбыс тудар, – хысхырған ағаа прай чон. 26 Андада пастых Варавваны позыдыбысхан. Иисусты, тізең, соғып, кіреске хазирға чарат салған.

Иисусты кіреске хазааны

27 Анаң Рим чааҷылары Иисусты пастыхтың ӧргезінзер апарғаннар. Андағы чааҷылар, тізең, прайзы Аннаң ибіре чыылысхан. 28 Анаң Иисусты чалаастабызып, хызыл кӧгенек кизірт салғаннар. 29 Тігенектің салааларын, тоғылахти ӱріп, Аның пазына кизірт салғаннар. Оң холына тайах пиріп, алнында тізекке тӱзіп: – Изен ползын, Иудей ханы! – тіп Ағаа кӱлгеннер. 30 Чаба тӱкӱріп, сымыхтар алып, пазынаң сапханнар. 31 Ағаа кӱліп алып, хызыл кӧгенекті суурыбызып, Позының кип-азаан кизіртібізіп, кіреске хазирға апарғаннар. 32 Саардаң сыхчадып, олар ады-солазы Симон полчатхан кізее, Киринейдегілернің пірсіне, учурап парғаннар. Ағаа Иисустың кірезін апардырғаннар. 33 Олар «Хуу пас» тіп адалчатхан Голгофа орынзар читкеннер. 34 Иисусха ӧӧт аралаан хуйаң арағаны ізерге пиргеннер. Ол, аны амзабызып, іспинібіскен. 35 Чааҷылар, Иисусты кіреске хазап салып, ӱлӱске тас тастап, Аның кип-азаан ӱлескеннер. 36 Анаң анда одырып, Аны хадарғаннар. 37 Иисустың пазы ӱстӱнде пырозы пазылған пічіктіг чардыҷах хазап салғаннар: «Пу Иисус, Иудей ханы». 38 Аннаң хада ікі сайбағҷыны кіреске хазап салғаннар: пірсін – оң саринда, пірсін – сол саринда. 39 Чол париғаннар, пастарын чайхап ала, Иисусты сӧклеп, 40 тееннер: – Храмны иңзерібізіп, ӱс кӱнге пӱдірібісчең кӱзің пар полза, позыңны арачыла. Худай Оолғы полчатсаң, кірестең тӱзіп ал. 41 Улуғ абыстар, Моисей Чахии пілігҷілері, ах сағаллар паза фарисейлер, Ағаа кӱліп, тееннер: – 42 Пасхаларын арачылаан, позын, тізең, арачылап полбинча! Ол Израиль ханы полчатса, сағамох кірестең тӱссін. Андада ағаа киртінербіс. 43 Ол Худайға ізенген, позынаңар «Мин Худай Оолғыбын» теен. Амды Худай, хынза, арачылазын аны. 44 Аннаң хости хазаттыр салған сайбағҷылар Аны ідӧк сӧклееннер. 45 Кӱн ортызында прай чир ӱстӱ харасхы пол парыбызып, ӱс часча іди турған. 46 Аның соонаң Иисус тың хысхырған: – Или, Или, лама савахфани! Анзы «Худайым, Худайым! Син ноға Мині тастадың?» теені полча. 47 Аны истіп, хости турчатханнар тееннер: – Ол Илия ухаанҷыны хығырча. 48 Сах андох оларның пірсі, чӱгӱр парып, сӱбӱректі хуйаң арағаа ӧллеп, анаң ағасха хаптырып алып, Иисусха, іссін тіп, сунған. – 49 Тохта, сахтап алааңар, кӧр кӧрееңер, Илия аны арачылирға килер бе ни?! – тееннер пасхалары. 50 Иисус, пазох тың хысхырып, тынын сығарыбысхан. 51 Олох туста храмда кӧзеңе ӱстӱнең алтынзар алдыра ікі чара талал чӧрібіскен. Чир тітіри тӱскен, тастар чарыл парғаннар. 52 Сыыраттарда хомдылар аза чачырап, ӧлген Худай чонының кӧбізі тіріл килген. 53 Олар, хомдылардаң сығып, соонаң Иисус тірілгенде, ызых саарынзар – Иерусалимзер парыбысханнар. Анда оларны кӧп кізі кӧрген. 54 Иисусты хадарчатхан чааҷылар, оларның пазы, чир тітіреенін паза полчатхан прай нимені кӧріп, чоо хорых парып, тееннер: – Ол сынап таа Худай Оолғы полтыр. 55 Анда Галилей чирінең сығара Иисустың соонҷа чӧрген паза Ағаа полызып ала килген кӧп ипчі Иисуссар ырахтын кӧр турған. 56 Оларның аразында Мария Магдалина, Иаковнаң Иосийнің іҷезі Мария паза Зеведей оолларының іҷезі полғаннар.

Иисус Христосты чығаны

57 Иир пол парғанда, Аримафей саардаң Иосиф аттығ пір пай кізі килген. Ол даа Иисустың ӱгренҷізі полған. 58 Пилатсар парып, Иисустың сӧӧгін пирібізерге сурынған. Андада Пилат Иисустың сӧӧгін пирібізерге чахыбысхан. 59 Иосиф, Иисустың сӧӧгін алып, Аны арығ иснең ораабысхан. 60 Позының ӱр ниместе хайада кирткен сыырадында чыып салған. Хую ахсын чоон таснаң чаап салып, позы парыбысхан. 61 Хуюдаң тоғыр Мария Магдалинанаң пасха пір Мария одырчатхан. 62 Пазағы кӱн, пятницаның соондағы кӱнде, улуғ абыстар паза фарисейлер, Пилатнаң тоғазып, 63 тееннер: – Пигібіс! Піс ол чойның тірігдӧк «Ӱс кӱн пазынаң Мин тіріл килербін» теенін сағысха кир килгебіс. 64 Аннаңар ӱгренҷілері, хараа киліп, аның сӧӧгін ал парыбызып, чонға «Ол тіріл килген» тібезіннер тіп, аның хуюзын ӱс кӱнге теере хадарарға чахығ пирібіс; пирбезең, халғанҷы чойланыс аның чой ӱгредиинең хай-хай хомай полар. 65 Хадағҷыларны алып, парыңар. Хайди хадарарын пілчезер, – теен оларға Пилат. 66 Олар, парып, хую хыринда хадағ турғыс салып, хую чаапчатхан тасха таңма турғыс салғаннар.

Матфей 28

Иисус Христостың тірілгені

1 Суббота кӱн соонаң, неделяның пастағы кӱнінде, иртен иртӧк Мария Магдалинанаң пасха пір Мария хуюны кӧрерге парғаннар. 2 Кинетін чир уғаа тың тітіреп сыххан. Хан Худай ангелі, тигірдең тӱс киліп, хуюны чапхан тасты хыйа идібізіп, ағаа одыр салған. 3 Сырайы аның чалын чіли чараан, кип-азаа, тізең, хар осхас аппағас полған. 4 Хадағҷылар, аннаң чоо хорых парып, тітірезіп, ӧліг кізі осхас пол парғаннар. 5 Ангел, тізең, ипчілерге теен: – Сірерге хорығарға кирек чоғыл, кіреске хазаттыртхан Иисусты тілеп чӧрчеткеннеріңні пілчем. 6 Ол мында чоғыл. Ол Позыох чоохтаан оңдайнаң тіріл килген. Чағын пазыңар, кӧріңер Хан-пиг чатхан орынны. 7 Парыңар табырах, ӱгренҷілеріне чоохтаңар: «Иисус, ӧліглер аразынаң тіріл киліп, сірерні Галилей чирінде сағыпча. Анда Аны кӧрерзер». Мыны сірерге мин чоохтап пирдім. 8 Ипчілер, хуюдаң табырах сых парыбызып, хорығып ала, олох туста илбек ӧрчіде Иисустың ӱгренҷілеріне искірерге чӱгӱргеннер. 9 Ӏди ӱгренҷілеріне искірерге парчатхан туста кинетін оларға Иисус тоғас парып, теен: – Амыр-хазых полыңар! Ипчілер, чағын пас киліп, азахтарын хуҷахтап алып, мӧкейіп Ағаа пазырғаннар. 10 Иисус оларға теен: – Хорыхпаңар, парып, харындастарыма Галилей чирінзер парзыннар тіп искіріңер, анда олар Мині кӧрерлер.

Хадағҷылар искірии

11 Ипчілер парыбысханда, хадағҷыларның хай пірсі, саарзар киліп, улуғ абыстарға прай полған нимедеңер чоохтап пиргеннер. 12 Улуғ абыстар, тізең, ах сағалларнаң чӧптезіп, хадағҷыларға кӧп ахча пиріп, 13 тееннер: – «Хараазын, піс узупчатхан туста, ӱгренҷілері, киліп, Аны оғырлап парыбысханнар» тіп чоохтаңар. 14 Пастых пу киректеңер ис салза, піс, сірернің алныңарға турып, аннаң чоохтазарбыс. Сірерге сағыссырир ниме чох полар. 15 Хадағҷылар, ахча алып алып, олар ӱгреткен оңдайнаң прай ниме ит салғаннар. Ол чоох, иудейлер аразында тарап, амға теере чӧрче. 16 Он пір ӱгренҷі Галилей чирінзер Иисус чоохтаан тағзар парғаннар. 17 Иисусты кӧр салып, Ағаа мӧкейіп пазырғаннар, хай піреезі, тізең, ікі сағыстанғаннар. 18 Иисус, чағын пас киліп, теен: – Тигірнең чир ӱстӱнде прай ӱлгӱ Мағаа пирілді. 19 Парыңар, прай чоннарны Пабаның, Оолғының паза Худай Худының адынаң кіреске тӱзіріп, Мин сірерге идерге чахаан нимелерні толдырарға ӱгредіп, оларны Минің ӱгренҷілерім ит салыңар. Прай кӱннерде, тӱгенҷі тус тоозылғанҷа, Мин сірернең хадабын. Аминь.

Марк 1

Кіреске тӱзірҷең Иоанн

1 Ухаанҷыларc пасханы хоостыра, Худай Оолғынаңар, Иисус Христостаңар, Чахсы Хабар піди пасталған: «Мына Синің алныңҷа Синің чолыңны тимнир илҷімні ысчам». 3 Хуу чазыда ӱн истілген: «Хан Худайғаc чол тимнеп пиріңер, кӧні идіңер Аның чолларын». 4 Иоанн, киліп, хуу чазыда кізілерні ӱгредіп, теен: «Кіреске тӱзіпc, Худайзар айланыңар. Андада сірернің чазыхтарыңc позыдылар». 5 Прай Иудей чирінің паза Иерусалимнің чуртағҷылары иоаннзар килгеннер, чазыхтары ӱчӱн пыросынғаннар, Иоанн оларны Иордан суғда кіреске тӱзірген. 6 Иоанн тибе хылынаң соххан кип-азах кисчең паза тууп хур хурчанҷаң, чазы мӧӧдін паза сарысхалар чіҷең. 7 Кізілерні ӱгредіп, ол піди чоохтаан: – Минің соомҷа килчеткені миннең хай-хай кӱстіг. Мин, мӧкейіп, Аның ӧдік паан даа систерге турыстығ нимеспін. 8 Мин сірерні суғнаң кіреске тӱзіргем, Ол, тізең, Худай Худынаң кіреске тӱзірер.

Иисустың кіреске тӱскені

9 Ол кӱннерде Иисус, Галилейc чиріндегі Назареттең киліп, Иоаннаң Иорданда кіреске тӱскен. 10 Суғдаң сыхчатханда, олох туста Ол тигір чарылчатханын паза Худай Худы, тахырах хус полып, Позынзар тӱсчеткенін кӧр салған. 11 Тигірдең ӱн истілген: – Син Минің хынған Оолғымзың, Син минің кӧңніме тың кірчезің.

Хуу чазыда хыҷаландыртханы

12 Сах андох Худай Худы Аны хуу чазызар апарған. 13 Хуу чазыда Ол, сайтанғаc хыҷаландыртып, аңнар аразында чуртап, хырых кӱн полған. Анда ангеллерc аның алнына чӧрінгеннер.

‎Галилей чирінде ӱгредіп пастааны

14 Иоанн пиктедібіскенде, Иисус, Галилей чирінзер киліп, Худай хан-чирінеңерc Чахсы Хабарны таратхан: «Тус чағдап килді, Худай хан-ӱлгӱзі чит килді: Худайзар айланып, чазыхтарың сығарыныңар, Чахсы Хабарға киртініңер».

Иисустың пастағы ӱгренҷілерінеңер

16 Галилей кӧлі хастади парирып, Ол сӧзірбелерін кӧлге тастапчатхан Симонны паза аның харындазы Андрейні кӧр салған. Олар палыхчылар полғаннар. 17 Иисус оларға теен: – Минің соомҷа парыңар, Мин сірерні, палых тутханни, кізілерні тут полар ит саларбын. 18 Олар, сӧзірбелерін тасти, сах андох Аның соонҷа пар сыхханнар. 19 Аннаң ырах таа иртпеенде, Ол Зеведей ооллары Иаковнаң Иоанның, кимедӧк одыра, сӧзірбе тағырапчатханнарын кӧр салған. 20 Оларны сах андох хада парарға хығырыбысхан. Олар даа, Зеведей пабаларын тоғынҷыларынаң хада кимеде артыс салып, Иисустың соонҷа пар сыхханнар.

Иисус Капернаумда чабал хутты сығара сӱрче

21 Анаң олар Капернаумзар читкеннер. Тӱрче поларынаң, суббота кӱнде, Иисус, синагогазарc киліп, анда ӱгреткен. 22 Аның ӱгредиине хайхасханнар: – Ол, Моисей Чахииc пілігҷілері чіли нимес, че ӱлгӱзі пар кізі чіли ӱгретті. 23 Синагогада чабал хутха хаптырған кізі полған, ол хысхыра тӱскен: – 24 Синің пісте ноо кирееңдір, Назареттең сыххан Иисус! Пісті чох идерге килгезің! Кем полчатханыңны пілчем мин, Син Ах-арығ Худай кізізің! 25 Че Иисус, аны тымылдырып, теен: – Тапсаба, сых аннаң. 26 Андада чабал хут, ол кізіні сілігіп ала, орлабинаң аннаң сых чӧрібіскен. 27 Прайзы, ӱрӱк парып, удур-тӧдір сурастырысхлааннар: – Ниме полды пу? Чабал хуттарға ӱлгӱ салып, оларны позының оңдайынҷа полдырчатхан кемдір Ол андағ? Хайдағ андағ наа ӱгредіг полар ол? 28 Иисустаңар чоох Галилей чиріне тӱрченің не аразына тиксі тарап парған. 29 Аның соонаң олар, Иаковнаң паза Иоаннаң хада синагогадаң сығып, Симоннаң Андрейнің ибіне килгеннер. 30 Симонның хазинезі, тізең, иді ізіп, полынмин чатчатхан. Иисусха аннаңар андох чоохтап пиргеннер. 31 Ол, чағын пас киліп, ипчіні холынаң тудып алып, турғыза тартханда, аның ағырии олох туста иртіс парыбысхан. Анаң ол ипчі оларға хайын сыххан.

Ағырығларны имнеені, чабал хуттарны сығарғаны

32 Иир чит килгенде, тізең, кӱн хонызында, Аныңзар ағырығ паза чабал хуттарға иреелетчеткен кізілерні ағыл сыхханнар. 33 Ол тураның ізии алнында прай саар чоны чыыл парған. 34 Иисус аймах ағырығларға пастырчатханнарны имнеен, чабал хуттарны кӧп сығарған. Ол Позын Мессий-Христосc тіп пілчеткеннерін таратпасха хызааннаан.

Галилей чирінде ӱгреткені

35 Иисус, иртенӧк турып, ээн чирзер парып, анда ағылахти пазырған. 36 Симон паза хада полған ӱгренҷілері Иисусты тілеп сыхханнар, 37 Аны таап, тееннер: – Сині прайзы тілепче. 38 Иисус оларға чоохтанған: – Мин ӱгредерге килгем нооза. Аны толдырар ӱчӱн пу чағынғы аал-саарларзар парааңарох. 39 Анаң Ол, тиксі Галилей чирінҷе чӧріп, синагогаларда кізілерні ӱгреткен паза чабал хуттарны сығара сӱрген.

Ходырлығ кізіні чазылдырғаны

40 Иисуссар чызығ палығлығ кізі киліп, алнына тізекке тӱзіп, алданып ала Аннаң сурынған: – Хынзаң, мині арығлап поларзың. 41 Иисус, чӱрекке алынып, холынаң ол кізее тееп, теен: – Хынчам, арығ пол пар. 42 Пу сӧзі хоостыра чызығ палығлар сах андох иртіс парыбысханнар, ол кізі арығ пол парған. 43 Иисус, аныңзар хатығли кӧрібізіп, аны позыдып, чахаан: – Кӧр, пірдеезіне пір дее ниме чоохтаба. Че парып, абысхаc позыңның чазылғаныңны киречілеп пир паза, Моисей чахааны хоостыра, арығланғаның ӱчӱн оңдайынҷа тайығ сал. 43 Иисус, аныңзар хатығли кӧрібізіп, аны позыдып, чахаан: – Кӧр, пірдеезіне пір дее ниме чоохтаба. Че парып, абысхаc позыңның чазылғаныңны киречілеп пир паза, Моисей чахааны хоостыра, арығланғаның ӱчӱн оңдайынҷа тайығ сал. 45 Анзы, тізең, сыхпинаң, прайзына пу нимені чоохтаан-чарлаан, аннаңар Иисус, саарда пос чӧр полбин, саардаң тастыхти хуу чазызар парыбысхан. Аныңзар, тізең, парчан чирдең кил турғаннар.

Марк 2

Чадыға кір парған кізіні чазылдырғаны

1 Нинҷе-де кӱн пазынаң Иисус пазох Капернаумзар килген. Аның хайда тӱскенінеңер сағба чонға тараан. 2 Андох тураа толдыра чон чыыл парған, ізік хыринда даа орын халбаан. Иисус оларны ӱгредіп чоохтаан. 3 Ол туста Аныңзар чӱллері пос кізіні ағыл килгеннер. Аны тӧртӧлең хаап килгеннер. 4 Чон тығылызына олар Иисуссар чағдап полбааннар. Аннаңар ол тураның хырын кизекти сайап, чадығдағы кізіні ӧӧртін тӧзектігӧк тӱзіргеннер. 5 Иисус, оларның андағ киртіністерін кӧріп, ол ағырығ кізее теен: – Оолғым! Синің чазыхтарың позыдылчалар. 6 Андох Моисей Чахии пілігҷілерінің хай пірсі одырған. – Ноға ол іди чоохтанча полҷаң? Худайдаң тоғыр чоохтанча. Чазыхтарны Худай ла позытча нимес пе? – сағын салғаннар олар пос алынҷа. 8 Иисус, аны сах андох піл салып, оларға теен: – Чӱректеріңе ноға андағ сағыс алынчазар сірер? 9 Чадығдағы кізее ниме тирі оой? «Синің чазыхтарың позыдылчалар» алай «Тур, тӧзегің алып, пар?» 10 Че Кізі Оолғыныңc чир ӱстӱнде кізілерге чазыхтарын позыдар ӱлгӱзі парын сірер пілер ӱчӱн, – тіп ала, Ол чадығдағы кізее айланған, – Сағаа чоохтапчам: тур, тӧзегің алып, ибіңзер нан! 12 Ол кізі, тур киліп, сах андох тӧзегін алып, прайларының кӧзіне сых парыбысхан. Кізілер, аны кӧріп, чоо хайхазып, Худайны саблааннар. – Піс андағ ниме хаҷан даа кӧрбеен полғабыс, – тіп чоохтасхлааннар.

Левийні хығырғаны

13 Иисус пазох кӧл хазынзар парыбысхан. Прай чон хадох килген. Ол кізілерні анда ӱгреткен. 14 Иисус ирт парирып, албан чығҷаңc Алфейнің оолғын Левийні кӧр салған. – Минің соомҷа пас! – теен ағаа Иисус. Левий, турып, Аның соонҷа парған. 15 Хаҷан Иисус Левийнің туразында азыранчатханда, Аннаң хада ӱгренҷілері дее, албан чығҷаңнар даа паза чазыхтығ илееде кізі азыранған. Олар кӧп полғаннар, прайзы Аны хооп чӧрген. 16 Моисей Чахии пілігҷілері паза фарисейлерc, Иисусты албан чығҷаңнарнаң паза чазыхтығларнаң хада азыранчатханын кӧр салып, Аның ӱгренҷілеріне чоохтанғаннар: – Ноға ол іди албан чығҷаңнарнаң паза чазыхтығларнаң хада азыран чӧрче? 17 Аны ис салып, Иисус оларға теен: – Хазых кізілер нимес, че ағырығлар имҷіні кирексидірлер. Мин арығ чӱректіг кізілерні нимес, че чазыхтығларны, чазыхтарынаң хыйа ползыннар тіп, хығыртарға килгем.

Оразадаңар таласханы

18 Ол туста Иоанның ӱгренҷілері паза фарисейлер ораза тутханнар. Олар, Иисуссар киліп, сурғаннар: – Ноға Иоанның ӱгренҷілері паза фарисейлер ораза тутчалар, синің ӱгренҷілерің, тізең, тутпинчалар? 19 Андада Иисус оларға нандырған: – Той полчатса, хоных хончатхан оол аалҷыларнаң хадада, олар хайди ораза тудып одырарлар? Ол хада полған кӱннерде ораза тутпастар. 20 Че хоных хончатхан оолны оларның аразынаң апарыбызар кӱннер килзе, андада олар ораза тударлар. 21 Иргі кип-азахха наа истең намачы пірдеезі салбинча. Ӏди тағыраза, наа намачы иргі исті тали тарт салар, тизік улам улуғ пол парар. 22 Иргі торсыхха наа арағаны пірдеезі урбинча. Ӏди итсе, наа араға иргі торсыхты талап салар. Араға даа тик парар, торсых таа нимее чарабас. Наа арағаны наа тууптаң иткен торсыхха урарға кирек.

Кізі Оолғы суббота даа кӱннің ээзі

23 Пірсінде суббота кӱнде Иисусха тамах ӧсчеткен хыра хастади иртерге киліс парған. Аның ӱгренҷілері, чол пара, пазах ӱс сыхханнар. 24 Фарисейлер андада Ағаа тееннер: – Кӧрдек, олар суббота кӱнде итпес ниме итчелер. 25 Иисус оларға нандырған: – Давидc паза аннаң хада полған чоны астап парғаннарында, ол ниме иткенін сірер хаҷан даа хығырбаазар ба? 26 Хайди ол, Авиафар теен иң улуғ абыстың тузында Худай туразынзар кір киліп, Худайға салылған паза абыстар ла чіҷең тайығ халазын чіп, хада полғаннарына пирген. 27 Кізі субботаа нимес, че суббота кізее иділген. Аннаңар Кізі Оолғы суббота даа кӱннің ээзі полча.

Марк 3

Холы хуруп парған кізіні субботада имнебіскені

1 Иисус пазох синагогазар килген. Анда холы хуруп парған кізі полған. 2 Иисус субботада имнир бе ни тіп, хай піреезі Аны пыролирға китеен. 3 Иисус холы хураан кізее теен: – Чон алнына сых! 4 Кізілерге, тізең, чоохтанған: – Суббота кӱнде чахсы алай чабал ниме идерге кирек пе? Кізі тынын ал халарға алай чох ит саларға ба аны? Олар сым на турғаннар. 5 Иисус, улуғ ӧкпеде оларзар кӧрібізіп, тас чӱректіг пол парғаннарына ачырғана, ағырығ кізее теен: – Холың алнынзар сун! Ол кізі холын сунғанда, ағырығ холы, пірсіӧк чіли, хазых пол парған. 6 Фарисейлер, тізең, сых парыбызып, Ирод ханға чағын кізілернең Иисусты чох ит саларға сах андох чӧптес сыхханнар.

Иисустың кӧл хазында имнеені

7 Иисус позының ӱгренҷілерінең хада кӧл хазынзар пас парған. Аның ай соонҷох Галилей чирінең, Иудей чирінең, 8 Иерусалимнең, Идумей чирінең паза Иордан суғның озаринаң, Тир, Сидон саарлар ибіре чуртапчатхан кӧп кізі парған, Иисустың иткен киректерін истіп, Аныңзар чон сӱрееліг чыылысхан. 9 Иисус, ол чонға хыстырбасха тіп, ӱгренҷілеріне Позына киме тимнеп саларға чахаан. 10 Кӧп чонны айдастырғаннаңар андар ағырығ кізілер, кибіне хол даа теертіп аларға тіп, сыынғаннар. 11 Айналарc даа, Аны кӧр салып, Аның алнында тӱңдере тӱзіп, хысхырысханнар: – Син Худай Оолғызың. 12 Че Иисус оларны Позының кем полчатханын таратпасха хатығлаан.

Иисус он ікі ӱгренҷізін таллапча

13 Анаң Ол, таға сығып, хынған кізілерін Позынаң хада хығырған. Олар Аныңзар килгеннер. 14 Оларның аразынаң, Позынаң хада поларларын паза чонға Аның ӱгредиин тарадарларын таллап, он ікі кізі турғысхан. 15 Оларға ағырығ кізілерні чазылдырарға паза чабал хуттарны сығарарға ӱлгӱ пирген. 16 Ол таллаан: Симонны (Иисус ағаа Пётр тіп сола пирген), 17 Зеведей оолғын Иаковты паза Иаковтың харындазы Иоанны (оларға Воанергес алай «Кӱгӱрт ооллары» тіп сола пирілген), 18 Андрейні, Филиппті, Варфоломейні, Матфейні, Фоманы, Алфей оолғы Иаковты, Фаддейні, Симон Кананитті 19 паза соонаң Иисусты садыбысхан Иуда Искариотты.

Айна позын хайди сӱрер?

20 Иисус ӱгренҷілерінең хада тураа кіргенде, чон пазох ла, Ағаа паза ӱгренҷілеріне азыранарға даа оңдай пирбин, тураа сыыспин чыыл парған. 21 Аны истіп, туғаннары «Иисус алҷаахча» тіп, Аны апарыбызарға килгеннер. 22 Иерусалимнең килген Моисей Чахии пілігҷілері, тізең, «Аның істінде Веельзевул, ол чабал хуттарны айналар ханының кӱзінең сығарча» тееннер. 23 Иисус, оларны хығыртыбызып, оларға, сайтан сайтанны хайди сығарар тіп, кип-чоохтарнаң ӱгреде чоохтап сыххан: – 24 Хан-чирі позы позында ікі пӧліл парза, ол ӱлгӱ тур полбас 25 паза ибдегілер удур-тӧдір чаалас сыхсалар, андағ иб тур полбас. 26 Хаҷан сайтан пос позынаң тоғыр парза, ікі чара полыбысса, ол аның тоозылғаны полар. 27 Кӱстігнің туразына кіріп, турадаң пір ниме сығар полбас, ээзін пурун палғабысса ла, ол тураны тонап полар. 28 Сынны чоохтапчам сірерге, ноо даа аар чазых, Худайдаң тоғыр хайдағ даа чоох ӱчӱн кізілерге пыро тасталар, 29 че кем Худай Худынаңар хомай чоохтанар, аның пырозы хаҷан даа тасталбас, ол саңайға чарғыладар. 30 Анзын Ол, Позына чабал хут кір парған тіп чоохтасчатханнарында, іди теен.

Иисустың іҷезі, паза харындастары

31 Анаң Иисустың іҷезі паза харындастары килгеннер. Тастында турып, Аны хығыртып, кізі ысханнар. 32 Иисустың ибіре чон одырған. Ағаа тееннер: – Мына Синің іҷең, харындастарың паза пиҷелерің тастында турлар, Сині сурчалар. – 33 Кемнердір Минің іҷем паза Минің харындастарым? – нандырған Ол. 34 Анаң, ибіркілерзер кӧрібізіп, теен: – Мына Минің іҷем паза Минің харындастарым. 35 Худай кӧңнін толдырчатханнар Мағаа харындас, пиҷе паза іҷе нооза.

Марк 4

Таарығҷыдаңар кип-чоох

1 Иисус пазох кӧл хазында кізілерні ӱгрет пастаан. Аныңзар чон сӱрееліг чыыл парғаннаңар, Ол кӧлдегі кимеде одырған, кізілер, тізең, суғ хазында полғаннар. 2 Иисус оларны кип-чоохтарнаңc кӧп ӱгреткен, ӱгредиинде піди чоохтаан: – 3 Истіңер зе. Мына таарығҷы таарирға сыхты. 4 Таарыпчатханда, хайзы ӱреннер чол хазында тӱскеннер. Хустар, учух киліп, оларны хахлап салғаннар. 5 Хайзы тастығ, тобырағы ас чирге тӱскен паза, тобырағы халын ниместеңер, табырах ӱт килген. 6 Кӱн сых килгенде, тізең, олар, чилегелері чох полып, салығып, хуруп чӧрібіскеннер. 7 Пасхазы тігенек аразына тӱскен. Тігенек кӱс алыныбысханда, ӱренні пас парыбысхан, анзы паза ӧӧрлен полбаан. 8 Паза пасхазы чахсы чирге тӱскен. Ол ӱреннер, ӱт киліп, кӱс алынғаннар, ӧскеннер паза парыс ағылғаннар: хайзы отыс, хайзы алтон паза пасхазы чӱс тее анҷа. 9 Анаң Иисус оларға теен: – Хулаа пар кізі иссін! 10 Чон таразыбысханда, хости полғаннары паза он ікі ӱгренҷізі Аннаң ол кип-чоохтаңар сурғаннар. 11 Ол андада теен оларға: – Сірерге Худай хан-чирінің чазыттарын пілері пирілген. Тігі тоғырхыларға, тізең, прай нимені кип-чоохнаң на читірчем: 12 пос хараанаң кӧріп тее, кӧрбезіннер, пос хулаанаң истіп тее, оңарбазыннар. Андада олар пыросын полбастар, чазыхтары даа позыдылбас. 13 Анаң тидір: – Пу кип-чоохты оңар полбинчазар ба? Прайзын чи хайди оңнап алҷаң поларзар. 14 Таарығҷы сӧс таарыпча. 15 Чол хастади таарылғаннары – ол андағлар, кемде сӧс таарылча, че олар аны истіп салзаларох, сайтан, сах мындох киліп, чӱректерінде таараан сӧсті оғырлап парыбысча. 16 Тастығ чирде салған ӱрен, сӧсті ис салып, аны сах андох посха ӧрчіліг алынчатхан кізілерні таныхтапча. 17 Че пик тамыр чохтаңар паза сағыстары алысхахтаңар, хаҷан чобағ-сидікке урунза, сӧс ӱчӱн сӱрдір сыхса, постарының киртіністерін тастапчалар. 18 Хазалҷых от аразында толаан ӱрен сӧсті исчеткеннерні таныхтапча. 19 Че кӱн сағыссырастарына пастырғаны, ис-пайға чабдыланғаны, пасха даа хыҷыхтары сӧсті пас парыбысчалар, ол ниміс пирбинче. 20 Чахсы чирге таарылған ӱрен, тізең, сӧсті истіп, аны чӱрекке чағын алынғаннарны таныхтапча. Андағлар отыс хати, алай алтон хати, алай чӱс тее хати кӧп ниміс пирчелер. 21 Анаң Иисус оларға теен: – Сівечіні нимее ағылчалар? Аны ыраға істіне алай орған алтына турғызарға ба? Аны ӧӧре, кӧріндіре чирде турғысча нимес пе зе? 22 Тастына сыхпас пір дее ниме чоғыл, ілезіне сыхпас пір дее чазыт чоғыл. 23 Хулаа пар кізі иссін. 24 Паза оларға теен: – Сиргек истіңер: сірер пасхаларын хайди паалирзар, олох синнең сірерге синелер. Че сірерге, ам исчеткеннерге, артых таа пол парыбызар. 25 Кемнің пар, ағаа хоза пирілер. Че кемнің чоғыл, аннаң пар даа нимезі алылар.

Ӱреннеңер кип-чоох

26 Анаң Иисус піди чоохтаан: – Худай хан-ӱлгӱзі мындағ нимее тӧӧй: кізі, ӱренні чирге тастабызып, 27 хараа-кӱнӧрте узупча, турча, ӱреннің хайди ӱт килчеткенін, ӧсчеткенін ол пілбинче нооза: 28 чир позы кӧк сапты сығарча, анаң пазахтандырча, соонаң пазағына тамах толдырча. 29 Тамах пыс парза, тізең, ас кизері чит килгеннеңер, кізі сах андох орғахты ысча.

Горчица ӱренінеңер кип-чоох

30 Анаң ол чоохтаан: – Худай хан-чирін нимее тӧӧйлирбіс? Алай хайдағ кип-чоохнаң кӧзіт саларбыс аны? 31 Ол горчица ағазының ӱрені осхас. Ол, таарылчатса, чир ӱстӱндегі ӱреннернің прайзынаң кічіг. 32 Че, таарылып, ӱт килзе, прай тамахтардаң улуғ ӧсче, парбах саптарын чазыбысса, кӧлегіне тигір хустары даа кӧлен поларлар. 33 Мындағ кип-чоохтарнаң Худай сӧзіне Ол кӧп ӱгреткен, ханҷа ис полғаннарынҷа, анҷа чоохтап одырған. 34 Кип-чоох чох пір дее ниме чоохтабаҷаң. Ӱгренҷілерінең хада ағлахти халза, тізең, оларға прай чарыт пирҷең.

Хазыр чилні амыратханы

35 Олох кӱн иирде Иисус ӱгренҷілеріне теен: – Кӧлнің тігі саринзар кис парааңар. 36 Олар, чонны позыдыбызып, кимеде одырған Иисуснаң хадох парғаннар. Оларнаң хада пасха даа кимелер полғаннар. 37 Хазыр чил саап килген. Салғахтар кимее сабылғанға, ағаа суғ тол сыххан. 38 Иисус кимеде, частых салып алып, узупчатхан. Аны усхурып, тіпчелер: – Ӱгретчі, нӧӧс, пісте киреең пір дее халбинча, піс ӧлерге чӧрбіс! 39 Ол, тур киліп, чилге тохтирға чахаан паза кӧлге: – Амыра, тохтап пар! – теен. Чил амырап парған. Ибіре ай-тымых турыбысхан. 40 Иисус ӱгренҷілерінең сурған: – Ноға сірер хорыхчазар? Ноға киртінминчезер? 41 Олар, тізең, тың ӱрӱк парып, пос аразында чоохтасханнар: – Чил дее, кӧл дее Аның сӧзін исчеткенде, кем полҷаңдыр ол андағ?

Марк 5

Иисустың чабал хутха хаптырған кізіні чазылдырғаны

1 Анаң, кӧлнің озаринзар кизіп, олар Гадарин чирінзер читкеннер. 2 Иисус кимедең тӱс килгенде, олох арада Ағаа удур хуюдағы сыыраттардаң чабал хут кірген кізі чағдаан. 3 Ол кізі сыыраттарда чуртаан. Аны ілҷірбенең дее пірдеезі палғап полбаҷаң: 4 кӧп хати аны ілҷірбее паза кинҷее одыртханнар, че ол ілҷірбені ӱзе тарт салҷаң, кинҷелерні оода сабысчаң. Пірдеезі аны амырат полбаҷаң. 5 Ол хараа-кӱнӧрте сыыраттарда, тағлар аразында хысхыр чӧрҷең паза тастарға сабынҷаң. 6 Иисусты ырахтынох кӧр салып, ол, Аныңзар чӱгӱр киліп, алнына азахха тӱскен 7 паза чабал табыснаң аахтаан: – Ниме кирек Сағаа миннең, Иисус, Ӧӧркі Худай Оолғы? Худайнаң алданчам Сағаа, иреелебе мині. 8 Иисус ағаа теен полған нооза: – Сых пу кізідең, чабал хут! 9 Иисус сурған аннаң: – Адың синің кемдір? Чабал хут нандыр пирген: – Піс кӧптеңер адым минің Тӱбен. 10 Анаң ол кізідегі чабал хуттар оларны пу чирдең сығара сӱрбеске чоо сурынғаннар. 11 Тағ хабырғазында сосхаларның улуғ ӧӧрі оттап чӧрген. 12 Чабал хуттар прайзы Аннаң сурынғаннар: – Пісті сосхаларзар ызыбыс, піс оларзар кір парибыс. 13 Иисус сах андох оларға чаратхан. Айналар, кізідең сыға салып, сосхаларға кір парғаннар. Сосхалар ӧӧрі (анда ікі муңҷа пас полған полар), пӧзік чардаң кӧлзер сегірібізіп, суға пат парған. 14 Сосха хадарҷаңнар, тізең, ойлазыбызып, саар-аалларда кӧрген нимедеңер чоохтағлааннар. Андағы чуртағҷылар андада ниме пол парғанын кӧрерге пар сыхханнар. 15 Олар Иисуссар пас килгеннер. Пайаағы алҷааххан тӱбен айналығ кізі иптіг тонан салып одырчатхан. Ол позының сағызында полған. Аны кӧріп, килген чон хорых парған. 16 Пайаағы алҷааххан кізінің паза сосхаларның хайди пол парғанын кӧрген чон пуларға прай чоохтағлап пирген. 17 Андада прайзы Иисусты постарының чирінең парыбызарға сурын сыххан. 18 Хаҷан Иисус кимее одырыбысханында, пайаағы алҷааххан кізі Аннаң хада парарға сурынған. 19 Че Иисус, ағаа чаратпин, теен: – Ибіңзер парып, Хан Худай сағаа ниме иткенін паза сағаа Ол хайди айаанын кізілеріңе чоохтап пир. 20 Ол кізі, парып, Он саар чирінде Иисус аннаң ниме иткенін чонға чоохтап чӧрген. Аның чооғына прайзы чапсысхан.

Иаирнің хызының тірілгені паза ағырығ ипчінің хазыхтанғаны

21 Иисус кӧл озаринзар хатап кис парғанда, Аныңзар чон сӱрееліг чыыл килген. Ол кӧл хазында полған. 22 Анаң оларзар синагога пастыхтарының пірсі Иаир пас килген. Иисусты кӧр салып, ол, Аның азаана тӱзіп, 23 алданып ала сурынған: – Хызыҷаам минің ӧлерге чӧр. Ол, чазылып, тіріг халар ӱчӱн, парып, холларың андар сал пир. 24 Иисус анынаң хада парған. Оларның сооларынҷа, Аны хызып ала, чон кӧп субалысхан. 25 Оларның аразында, ханы ағып, он ікі чыл ағыр салған ипчі парған. 26 Кӧп имҷілерде полып, кӧп ирее кӧрген ол. Прай пар-чох нимезін хоратхан, че туза кӧрбеен, улам хомайланған. 27 Иисустаңар искеннеңер, ол, чон аразында парып, Аныңзар кистінең пас киліп, кип-азаана холын теертібіскен. 28 Ӏстінде ол «Кип азаана даа теңзем, чазыл парарбын» тіп сағын салған. 29 Ханы ахханы сах андох тохтап парған. Ипчі ағыриинаң чазылғанын піл салған. 30 Андадох Иисус, Позынаң кӱс сыхханын сизін салып, чонға айланып, сурған: – Кем минің кип-азаама теңді? 31 Ӱгренҷілері Ағаа тееннер: – Кӧрчезің нооза чон Сині хысча, Позың, тізең, «Кем мағаа теңді?» тіп сурчазың. 32 Че Иисус, теңен кізіні кӧрглеп, ибіре хараан. 33 Ол ипчі, позынаң ниме полғанын піле, хорыхханына халтырап ала, Иисустың алнында тізекке тӱзіп, Ағаа сынны чоохтап пирген. 34 Иисус, тізең, теен ағаа: – Хызым! Киртінізің сині арачылады. Амыр-хазых чӧр, ағырииңнаң чазыл пар. 35 Ол іди чоохтанған арада, синагога пастығына аның ибінең килген кізілер тидірлер: – Синің хызың ӱреп парды, Ӱгретчіні нимее тик тутчазың. 36 Че Иисус, пу сӧстерні истіп, синагога пастығына теен: – Хорыхпа, киртін. 37 Анаң Пётрны, Иаковты паза Иаковтың харындазы Иоанны Позынаң хада алып, 38 Иисус синагога пастииның ибінзер парған. Тураа кір киліп, анда ылғап-сыхтап, ӱрӱкклеп парған кізілерні кӧр салып, теен оларға: – Нимее ӱрӱгісклеп, сыхтазып, ылғасхлап турзар? Хызыҷах ӱребеен, ол узупча. 40 Кізілер Ағаа хатхырыс сыхханнар. Че Иисус, прайзын сығарыбызып, Позынаң хада хызыҷахтың іҷе-пабазын паза хада полған ӱгренҷілерін не халғызып, хызыҷах чатхан орынзар апарған. 41 Анаң, хызыҷахты холынаң тудып алып, теен ағаа: – Талифа куми. Анзы «Хызыҷах, сағаа тіпчем, тур», теені полған. 42 Хызыҷах сах андох тур килген, анаң пас чӧр сыххан. Ағаа он ікі час полған. Кӧрген кізілер тың хайхасханнар. 43 Иисус оларны, пу нимедеңер пірдеезі пілбезін тіп, хатығлаан паза хызыҷахты азырап саларға чахаан.

Марк 6

Иисусха Назарет саарда киртінмееннері

1 Аннаң сығып, Иисус Позының чиріне читкен. Аннаң хада ӱгренҷілері полғаннар. 2 Суббота кӱн читкенде, Иисус синагогада ӱгредіп пастаан. Аны кӧп кізі искен. Олар, чапсызып, чоохтасханнар: – Анзы чи хайдаңдыр анда? Хайдағ хыйға пирілді ағаа? Пу хайхастарc аның холларынаң хайди иділчелер ни зе? 3 Ол Марияның оолғы ағас узы нимес пе зе? Харындастары аның Иаков, Иосий, Иуда паза Симон. Пиҷелері даа пістіңӧк арабыстаң нимес пе? Аннаңар Аны нимее салбааннар. 4 Иисус, тізең, оларға теен: – Ухаанҷыны прай чирде улуғлидырлар, тӧреен чирінде ле туғаннар паза ибдегілер нимее салар чохтар. 5 Аннаңар мында Ол хайхастар даа ит полбаан, піреезін не, хол салып, чазылдырған 6 паза пу чонның киртіс чоғына хайхаан. Соонаң ибіркі аалларҷа чӧріп, ӱгреткен.

Иисустың он ікі ӱгренҷіні ӱгредерге ысханы

7 Анаң он ікі ӱгренҷізін хығыртыбызып, оларны ікілердең чолға ысхлап сыххан. Оларға айна сығарарға ӱлгӱ пирген. 8 Иисус оларға тайахтаң пасха паза пір дее ниме албасха чахаан: халас таа, ахча даа, сӱӱмек тее, 9 олаңай ӧдік кизіп, алыстырар кӧгенек тее албин чӧрерге. 10 Піди теен Ол ӱгренҷілеріне: – Пірее тураа кірзеңер, ол чирдең сыхханҷа, андох орнығыңар. 11 Пірее чирде сірерні удурлирға алай истерге хынмазалар, ол турадаң сығып, азахтарыңнаң тозынны хахтабыс турыңар. Анзы олардаң тоғыр киречілир. Сынны чоохтапчам сірерге: тӱгенҷі кӱнc чарғызында Содом паза Гоморраа пу саардаң хай-хай артых полар. 12 Ӱгренҷілер, парып, кізілерні, Худайға айланып, чазыхтары ӱчӱн пыросынарға ӱгреткеннер. 13 Айна кіргеннердең чабал хуттарын сығарғаннар, ағырығ чонны, хайах сӱртіп, чазылдырғаннар.

Кіреске тӱзірҷең Иоанның ӧдірткені

14 Ирод хан, Иисустаңар тылаасты истіп, – Иисустың ады прай чонға тарап парған полған – чоохтаан: – Ол Кіреске тӱзірҷең Иоанн, ӧлімінең тіріл парып, килген, аннаңар ам хайхастар ит чӧрче. 15 Пасхалары «Ол Илия полар», хайзылары, тізең, «Ол пурунғы ухаанҷылар осхас ухаанҷы полар» тіп чоохтасхлааннар. 16 Ирод, тізең, аны истіп, теен: – Мин мойнын кизе саптыртхан Иоанн полар ол, ам ӧлімнең тіріл килген. 17 Алында, Ирод Филипп харындазының ипчізін Иродиаданы ал салғанда, Иоанн ағаа нигеҷізін аларға чарабас тееннеңер, ол, Иоанны тудып, харибге чаап саларға чахаан. 19 Иродиада, тізең, Иоаннға чабалланып, аны ӧдірерге хыҷанған, че оңдай латаппаҷаң. 20 Ирод, Иоанның арығ чӱректіг, Худайның ах-арығ кізізі полчатханын піліп, аннаң хорыххан паза хайраллаҷаң аны. Ол Иоанның сӧзінҷе кӧп ниме итчең паза аның чоохтарын хынып исчең. 21 Хаҷан Ирод позының тӧреен кӱнінде пайлар-пиглерге, чааҷылар пастыхтарына, Галилей чирінің ах сағалларына той-пай салчатханда, Иродиадаа килістіре кӱн пол парыбысхан. 22 Иродиаданың хызы, телбек салып, Иродтың паза аалҷыларның кӧңніне кірген. Хан ағаа теен: – Хынған на ниме сур, пирем сағаа. 23 «Ноо даа ниме, хан-чирімнің чарымын даа сурзаң, пирем» тіп молҷап салған. 24 Анзы, сығып, іҷезінең ниме кілирін сурған. Иродиада, тізең, нандырған: – Кіреске тӱзірҷең Иоанның пазын сур. 25 Хыс, сах андох ханзар айланып, теен: – Син мағаа Кіреске тӱзірҷең Иоанның пазын сағамох табахта ағылдыр пир. 26 Хан, изі чоохтанза даа, чон алнында сӧске турызарға тіп, хысха тоғырлан полбаан. 27 Ол, сах андох тирігліг чааҷызын ызып, Кіреске тӱзірҷең Иоанның пазын ағылдырған. 28 Тігізі, парып, харибдӧк аның пазын кизе саап, табахта аны ағыл киліп, хысха пирген. Хыс, тізең, іҷезіне пирібіскен. 29 Иоанның ӱгренҷілері, ол тылаасты истіп, андар килгеннер. Иоанның сӧӧгін, алып, чыып салғаннар. 30 Иисустың илҷілеріc, чӧрген чирлерінең айланып, Аныңзар чыылыс килгеннер. Олар ниме иткеннерін паза хайди ӱгреткеннерін прай Ағаа чоохтағлааннар. 31 Иисус оларға теен: – Кізі чох чирзер парып, анда ағылахти кӧмес тынанып алыңар. Олар тохтаан ибде, чон кірдің-сыхтың полып, азыранып алар оңдай даа, маң даа чох полған. 32 Иисус ӱгренҷілерінең хада, кимее постары ла одырып, кізі чох чирге парғаннар. 33 Прай чирдең килген чон, оларның париғаннарын кӧріп, оларны танып салып, киме чӱсчеткен орынзар кӧл хастада чӱгӱр парған. Кізілер, андар пурун чидіп, Аны сахтап, чыылыс парғаннар. 34 Иисус, кимедең тӱзіп, чон кӧбін кӧріп, кізілер хадарҷы чох халған хойларға тӧӧй полғаннаңар, оларны айап парып, кӧп нимее ӱгрет сыххан. 35 Илееде тус иртіп парғанда, Иисустың ӱгренҷілері, Аныңзар пас киліп, чоохтанғаннар: – Мында ээн чазы чир, ам орай пол парир. 36 Кізілерні позыдыбыс. Пу чағынғы аалларзар парып, халас садып алзыннар, чіҷең нимелері чоғыл нооза. 37 Иисус оларға нандырған: – Сірер оларға чіҷең ниме пиріңер! Ӱгренҷілері Ағаа тееннер: – Арса, піс, парып, ікі чӱсче динарийге халас алып, оларға ӱлеп пирҷебіс пе? 38 Иисус, тізең, олардаң сурған: – Сірернің нинҷе халас пар? Парып кӧр киліңер. Олар, кӧр киліп, тееннер: – Пис халас паза ікі палых пар. 39 Андада Иисус кізілерні кӧк отта кизекти одыртырғлап саларға чахаан. 40 Олар чӱзерлеп, илігерлеп изере одырғлабысханнар. 41 Иисус, ол пис халасты паза ікі палыхты алып, ӧӧре кӧріп ала, алғабысхан. Анаң халасты, сындырып, чонға ӱлезіннер тіп, ӱгренҷілеріне пирген. Ӏкі палыхты ідӧк ӱлеп пирген. 42 Прайзы, чіп, тос парған. 43 Анаң халған халастарны паза палыхтарны чыыбысханнарында, он ікі торасха толдыра пол парған. 44 Прайзы пис муңа чағын ир кізі азыранған анда.

Суғҷа чӧргені

45 Аның соонда Иисус ӱгренҷілерін Позынаң пурун кӧлнің аархы саринзар, Вифсаидазар, ызыбысхан, Позы, тізең, чонны нандырарға тіп, халған. 46 Чонны позыдыбызып, Иисус тағзар пазырарға парған. 47 Иирде киме кӧл ортызына читкен, Ол, тізең, чар хазында чалғызан хала парған. 48 Чил удур саап, кимедегілер чӱс полбин, майығып, ирееленчеткеннерін кӧріп, Иисус таң алнында, ӱс-алты час аразы туста, оларзар суғҷа пас килген. Ол иртіре парарға итчеткенінде, 49 ӱгренҷілері, Аның суғ ӱстӱнҷе чӧрчеткенін кӧріп, сӱне тіп сағынып, хысхырыза тӱскеннер. 50 Аны кӧріп, прайзы хорых парған. Иисус оларға андада тапсабысхан: – Махачы тудыныңар! Минмін. Хорыхпаңар! 51 Анаң кимее одырыбысхан. Чил тохтап чӧрібіскен. Ӱгренҷілері пос алынҷа чапсысханнар паза тың хайхасханнар. 52 Чӱректері тас осхастаңар, олар Иисус пис халасты анҷа кізее ӱлеен хайхасты даа оңар полбааннар.

Геннисаретте имнеені

53 Кӧлні кис парыбызып, олар Геннисарет чирінде чарға сыхханнар. 54 Кимедең тӱскеннерінде, андағы чуртағҷылар Иисусты танып салғаннар. Аның килгенінеңер прай ибіре сағба тарадыбысханнар. Иисус полған чирзер ағырығ кізілерні тӧзектігӧк ағыл сыхханнар. 56 Иисус килген не чирде, саарда алай аалда ба, Андар ағырығ кізілерні ағылып, ачых чирде салып, Аның кип-азаана хол даа теертіп аларға сурынғаннар. Ағаа теңеннері чазылғаннар.

Марк 7

Улуғларның кибірлері

1 Иисуссар фарисейлер паза Иерусалимнең килген Моисей Чахии пілігҷілерінің хай піреелері чыылыс парғаннар. 2 Олар Иисустың ӱгренҷілерінің хай-пірсі «кірліг» саналчатхан холнаң халасты ал чееннер тіп (кибір хоостыра, халас аларда, хол чайыбызарға кирек), ол чозахты хыйыстырчатханын кӧріп, оларны пыролааннар. 3 Фарисейлер паза пасха даа иудейлер, пурунғылар кибірінең, хол иптеп чууп албаанда, азыранмаҷаңнар. 4 Садығдаң ниме ал килзелер, сырай-хол чайыбыспаанда, чирге пастабаҷаңнар. Тудынчатхан пасха даа кибірлері илееде полған: айах-чірче нимені, хазаннарын, сіреелерін чуғлабыспаанда, тудынмаҷаңнар. 5 Анаң фарисейлер паза Моисей Чахии пілігҷілері Иисустаң сурғаннар: – Ноға синің ӱгренҷілерің, пурунғыларның кибірін сайбап, хол чуғбин халас чіпчелер? 6 Иисус, оларға нандырып, теен: – Сірердеңер, чойырхостардаңар, ухаанҷы Исаийнің пічиинде пазылғаны хоостыра, Худай орта чоохтаан: «Пу кізілер Мині тілде ле улуғлапчалар. Оларның чӱректері, тізең, Миннең ырах. 7 Чонның кибір-чозахтарына ла кізілерні ӱгредіп, Мині тик ле улуғлаачых полчалар». 8 Сірер, Худай чахиин тасти, кізі кибірінең устанчазар: чірче-айахтарың чуупчазар, пасха даа андағох ла нимелер итчезер. 9 Анаң теен оларға: – Худай чахиин хыйыстырып, пос кибірлеріне тудынчатханнарың чахсы ба ол? 10 Моисейc чоохтаан хайза: «паба-іҷеңні улуғла, паба-іҷедеңер хомай чоохтанғаны кізіні ӧлімге ағылар». 11 Сірер, тізең, тіпчезер: «Кізі позының пабазына алай іҷезіне „Сірерге пирерін Худайға пир салдым“ тізе, 12 ол кізі паба-іҷезіне полыспаза даа чарир». 13 Ӏди сірер, пос салған чозахтарыңа тудынып, Худай сӧзінең хыйа полчазар. Андағ ниме кӧп идедірзер. 14 Анаң, прай чонны хығырып алып, Иисус оларға теен: – Прайзыңар Мині истіңер паза піліп аларға кӱстеніңер. 15 Кізіні тастынаң кірген ниме пір дее кірлебинче. Ӏстінең сыххан нимезі кірлепче аны. 16 Истер хулаа пар кізі иссін. 17 Анаң, чоннаң хыйа пазып, тураа кіргенде, ӱгренҷілері Аннаң ол кип-чоохтаңар сурғаннар. 18 Иисус оларға теен: – Нӧӧс сірер дее піл полбинчазар? Нӧӧс оңар полбинчазар: тастынаң кірген ниме кізіні пір дее кірлебинчеткенін? 19 Ол, аның чӱреене нимес, хурсағына кіріп, сығара тасталча. Анынаң Ол ноо даа тамах арығ полчатханын чарлаан. 20 Паза аннаң андар Ол теен: – Кізідең сыхханы кізіні кірлепче. 21 Кізінің істінең, чӱреенең сыхча чабал сағыс, чӧреес хылых, оғырлас, ӧдіріс, 22 оралыс, чабдыланыс, хыртыс, алаахтырыс, істі чохтаныс, Худайға тоғырланыс, атааннас, кӧкеесімненіс, чӧнгені – 23 прай ол ниме, кізі істінең сығып, кірлепче аны.

Ханаан чиріндегі ипчінің киртінізі

24 Аннаң парып, Иисус Тир паза Сидон чирлерінзер читкен. Ол, тураа кіргенде, Позын таныбазыннар тіп сағынған, че чазын полбаан. 25 Чабал хут кірген хыстың іҷезі, Аннаңар ис салып, Иисуссар пас киліп, Аның азаана тӱскен. 26 Ол иудей нимес, сирофиниктер тӧлінең сыххан ипчі полған. Ол Иисусты хызынаң айналарны сығар пирерге сурынған. 27 Че Иисус ағаа теен: – Пастап палаларны тосхыр салар кирек, палалардаң халас пылаап, адайларға тастап пирчеткені чахсы нимес. 28 Ипчі, тізең, Ағаа нандырған: – Андағ, Хан-пигімc. Че адайлар даа стол алтында палалар тоолатханын чидірлерӧк. 29 Андада Иисус ағаа теен: – Пар, пу чооғың ӱчӱн чабал хут хызыңнаң сых парды. 30 Ол ипчі, ибінзер киліп, кӧрзе, чабал хут хызынаң сых партыр, палазы тӧзекте чатча.

Туных паза топыр тілліг кізіні айдас иткені

31 Тир паза Сидон чирлерінең сығып, Иисус, Он саар чирін тобыра пазох Галилей кӧлзер пар сыххан. 32 Чол париғанда, Аныңзар туных, тілі хомай кізіні ағылып, Аны холын сал пирерге сурынғаннар. 33 Иисус ол кізіні чоннаң хыйа апарып алған, Позының салааларын ол кізінің хулахтарына суххан. Анаң, тӱкӱрібізіп, аның тіліне теерткен. 34 Ӧӧр кӧріп, улуғ тынып ала, чоохтаныбысхан ағаа: – Еффафа. Ол «азыл пар» теені полча. 35 Олох туста ол кізі, хулаа чарып, тілі айланып, арығ чоохтан сыххан. 36 Иисус кізілерге анзын пірдеезіне таратпасха чахаан. Че нинҷе дее хызаанназа, ол тылаас чонға алғым тарап парған. 37 Кізілер, тың хайхазып, чоохтасхлааннар: – Прай нимені чахсы итче: туныхтарын истер иде, тіл чохтарын чоохтазар иде.

Марк 8

Иисустың тӧрт муң кізіні тосхырғаны

1 Ол кӱннерде чон илееде кӧп чыыл парған. Оларға чіҷең ниме чохта, Иисус, ӱгренҷілерін хығыртыбызып, теен: – 2 Чон айастығ Мағаа: ӱс кӱн Миннең хада пол парирлар, чіҷең нимелері, тізең, чоғыл. 3 Азырабин иблеріне ызыбыссам, чолда кӱстері сығып, майығарлар. Хайзылары ырахтын нооза. 4 Ӱгренҷілері Ағаа нандырғаннар: – Пу хуу чазыда оларны азырирға халас хайдаң алар? – 5 Сірернің нинҷе халас пар? – сурған олардаң Иисус. – Читі, – тееннер олар. 6 Андада Ол, чонға чирге одыр саларға чахып, читі халасты алғабызып, сындырыбызып, кізілерге ӱлезіннер тіп, ӱгренҷілеріне пирген. Олар чонға ӱлееннер. 7 Оларның кӧмес палыхтары полғанох. Аны алғабызып, ідӧк чонға пирерге чахаан. 8 Прайзы, чіп, тосхан. Халғанын читі корып чыып алғаннар. 9 Чеен кізілер саны тӧрт муңа чағын полған. Иисус чонны аннаң позытхлабысхан. 10 Позы аның соонаңох ӱгренҷілерінең хада, кимее одырып, Далмануфа чирзер чӱс парыбысхан.

Фарисейлер танығ сурчалар

11 Андарох фарисейлер киліп, Иисуснаң талас сыхханнар. Аны сыни, тигірдең танығ хысханнар. 12 Ол, улуғ тынып, чоохтанған: – Пу тӧл ноға танығ хысча. Сынны чоохтапчам сірерге, пір дее танығ полбас. 13 Анаң, олардаң хыйа пазып, пазох кимее одырып, кӧлнің тігі саринзар кис парыбысхан. 14 Ӱгренҷілері, тізең, халас аларға ундудып, кимеде пір ле халастығ парғаннар. 15 Ол ӱгренҷілеріне чахып парған: – Сизіктіг чӧріңер, фарисейлернің паза Иродтың ачытхыларынаң китеніңер. 16 Пос аразында олар чоохтасханнар: – Пістің халас чохтаңар іди тіпче полар. 17 Иисус, олар ниме чоохтасчатханын піліп, ӱгренҷілеріне теен: – Сірер халас чоғын ӱзӱрчезер бе? Ам даа оңарбинчазар, піл полбинчазар ба? Чӱректерің ам даа, тас чіли, хат парған полҷаң ма? 18 Харахтарың пар даа полза, кӧрбинчезер, хулахтарың пар даа полза, испинчезер. Ундут салдар ба? 19 Пис муң кізее пис халас сындырғанымда, артханын нинҷе торас чыып алғазар? – Он ікі, – нандырғаннар Ағаа. 20 Тӧрт муң кізее читі халас ӱлеенімде, халғанын нинҷе корып чыып алғазар? – Читіні, – нандырчалар. – 21 Андағада ноға аны сағысха алын полбинчазар? – теен оларға Иисус.

Харах чохты чазылдырғаны

22 Олар Вифсаидазар читкеннер. Иисуссар харах чох кізіні чидін килгеннер. Иисусты ағаа холын теертібізерге сурынғаннар. 23 Ол, харах чох кізіні чидініп, аалдаң апарыбысхан, анаң, хараана тӱкӱрібізіп, холын ағаа салып, аннаң кӧрче бе тіп сурған. – 24 Йа, кӧрчем. Итсе, иртчеткен кізілерні ағастардаң пасха кӧрбинчем, – тіп нандырған тігізі. 25 Иисус, пазох холын хараана салып, ағаа кӧрерге чахаан. Анзы, чазыл парып, ибіркіні чарых кӧр сыххан. 26 Иисус, аны нандырып, аалзар кірбеске, пірдеезіне чоохтабасха чахаан. 27 Анаң ӱгренҷілерінең хада Филипп Кесары саарның чирлерінзер парған. Чол пара, Ол ӱгренҷілерінең сурған: – Кізілер Мині кем тіп санапчалар? – 28 Хайзы Кіреске тӱзірҷең Иоанн, піреелері – Илия, паза пасхалары ухаанҷыларның пірсі полар тіп санапчалар, – тееннер олар. – 29 Сірер чи Мині кем полар тіп санапчазар, – сурған Иисус. – Син Мессий-Христоссың, – нандырған Ағаа Пётр. 30 Андада Ол ӱгренҷілерін Позынаңар пір дее кізее чоохтабасха хатығлаан.

Иисус Позының ирееленістерінеңер, ӧлімінеңер паза тірілерінеңер ухаанҷылапча

31 Анаң Ол Кізі Оолғына кӧп чобаларға кирек полчатханнаңар, ах сағаллар, улуғ абыстар паза Моисей Чахии пілігҷілері Аннаң тоғыр поларларынаңар, Аны ӧдірерлерінеңер, че ӱзінҷі кӱнінде Ол тіріл парарынаңар ӱгреде чоохтаан. 32 Анзын Ол прайзына кӧні чоохтаан. Че Пётр, Аны хыйа апарып, удурласхан. 33 Иисус, тізең, хайбағыныбызып, ӱгренҷілеріне кӧріп ала, Пётрны тығырған: – Аар пар Миннең, сайтан. Син Худайнин сағынминчазың, кізі синҷе сағыстығзың. 34 Анаң, чонны паза ӱгренҷілерін Позынзар хығырып, теен: – Кем Минің соомҷа парарға итче, ол позынаңар ундут салзын, кірезін алып, Минің соомҷа парзын. 35 Кем позының тынын ал халарға итче, ол аны чідір салар. Кем тынын Минің паза Чахсы Хабарның ӱчӱн салар, ол аны ал халар. 36 Ноо туза кізее тиксі-тилекейні ээлензе, че тыны-чаанын ардат салза? 37 Алай позының тыны ӱчӱн хайдағ паанаң тӧленер ол? 38 Пу ай-пораан, чазыхтығ тӧл аразында піреезі Миннең алай Минің сӧстерімнең уйатса, андада Кізі Оолғы даа Пабазының сабланызында ах-арығ ангеллерінең хада килген туста андағ кізідең уйадарох.

Марк 9

1 Иисус оларға теен: – Сынны чоохтапчам сірерге, мында турчатханнарның хайзылары сын чирге нанғалаххаох Худай хан-ӱлгӱзін кӱзінде килгенін кӧріп аларлар.

Иисустың хубулғаны

2 Аның соонаң алты кӱн ирт парғанда, Иисус, Пётрны, Иаковты паза Иоанны ла Позынаң хада алып, пӧзік тағзар парған. Анда оларның алнында Иисус хубул парыбысхан. 3 Аның кип-азаа чылтырах паза хар осхас аппағас пол килген. Пу чир ӱстӱнде ис ағартчаңнарның пірдеезі іди ағарта чууп полбас ах полғаннар олар. 4 Анаң оларға Илиянаң Моисей кӧрін килгеннер паза Иисуснаң чоохтасханнар. 5 Пётр андада Иисусха тіп тур: – Ӱгретчі! Піске мында хайдағ чахсы. Ӱс отах турғыс пирибіс: пірсін – Сағаа, пірсін – Моисейге паза пірсін – Илияа. 6 Пётр, тың хорых парғаннарынаңар, ниме тирін пілбин, іди чоохтанған. 7 Пулут сығып, оларны кӧлебіскен. Пулутсартын ӱн истіл килген: – Пу хынчатхан Оолғым Минің. Истіңер Аны! 8 Анаң ӱгренҷілері кинетін ибіре хайбағыныбыссалар, хости, Иисустаң пасха, пір дее кізі чоғыл. 9 Тағдаң тӱсчеткеннерінде, тізең, Иисус оларға, Кізі Оолғы ӱреп, тірілгенҷе, пу кӧрген нимедеңер пірдеезіне чоохтабасха чахаан. 10 Ӱгренҷілері кізее таратпааннар, че пос аразында ӱзӱріп, чоохтасханнар: – Ӧлім соонда тіріл килер теені ниме полҷаң? 11 Анаң ӱгренҷілері Иисустаң сурғаннар: – Моисей Чахии пілігҷілері, Илия пурун килер тіп, чоохтааннар, хайза? 12 Иисус оларға нандырған: – Анзы сын. Илия, пурун киліп, прай ниме тимнеп саларға кирек. Кізі Оолғына за, пазылғанни, кӧп ирее паза хыйыхтас кӧрері тӱсче. 13 Че сірерге чоохтапчам: Илия кил парғанох, че аны, Худай Пічииндеc пазылғаны хоостыра, хынғанни ит парыбысханнар.

Оолағасты чазылдырғаны

14 Анаң халған ӱгренҷілерінзер нандыра айланғаннарында, Иисус кӧрзе, ибіре чон чыылыс партыр, Аның ӱгренҷілері, тізең, Моисей Чахии пілігҷілерінең талас парчалар. 15 Иисусты кӧр салып, чон таңнап парған. Кізілер, Аныңзар чӱгӱрізіп, Аны алғыстаснаң удурлааннар. 16 Иисус Моисей Чахии пілігҷілерінең сурған: – Сірер нимедеңер оларнаң таласчазар? 17 Чон аразынаң пір кізі, сығып, Ағаа нандырған: – Ӱгретчі! Мин Синзер тіл тартчаң чабал хут кірген оолғымны ағыл килдім. 18 Чабал хут аны хайда ла полза сил тастабысча. Анаң паланың ахсынаң кӧбік ағып, ол тістерін хыҷырат сыхча паза, тыып парып, чатча. Мин чабал хутты сығардыртарға тіп, Синің ӱгренҷілеріңе айланғам, че олар аны сығар полбааннар. 19 Ағаа нандырып, Иисус теен: – Йо-о, пу киртізі чох тӧлні! Нинҷезін Мин сірернең хада поларбын? Хаҷанға теере сірернең сыдазим? Ағылыңар аны Минзер. 20 Чабал хут кірген паланы Иисуссар ағыл килгеннер. Айна, Иисусты кӧр салып, оолахты чирге тастап, аны талдыр сыххан. Чирге аңдарыл парып, ол пала ағахтан сыххан, аның ахсынаң кӧбік ағыбысхан. 21 Иисус ол пабадаң сурған: – Ӱр ағыр парир ба піди? Анзы нандырған: – Кічігдең сығара. 22 Кӧп хати чабал хут, аны чох идерге полып, отха паза суға тастаан. Пірее ниме ит полар ползаң, піске айап, полыс пирдек. 23 Иисус ағаа нандырған: – Ноға іди «пірее ниме ит ползаң» тіпчезің? Киртінчеткен кізее прай ниме толдырылҷаа пар. 24 Оолағастың пабазының харахтары частанып, ол сах андох алданып ала Ағаа теен: – Киртінчем, Хан-пигім, полыс пир мағаа, киртінізім тыыт пир. 25 Иисус, ибіре чон чыылысчатханын кӧріп, чабал хутха теен: – Тіл тартырчатхан, хулах испес итчеткен чабал хут! Минің чарғы-чахиимны ис: сых пу оолахтаң паза кірбе ағаа! 26 Чабал хут, аахтабинаң, оолахты сілігіп ала, аннаң сых чӧрібіскен. Оолағас, ӧліг ле чіли чатхан. Кӧбізі «ол ӧл парды» тіскеннер. 27 Че Иисус аны, холынаң тудып алып, кӧдіре тартхан. Оолах сах андох тур килген. 28 Иисус тураа кіргенде, ӱгренҷілері Аннаң ағылахха сурғаннар: – Піс ол чабал хутты ноға сығар полбаан полҷаңмыс? – 29 Андағларны, пазырып ла паза ораза тудып, сығарарға кирек, – нандырған оларға Иисус.

Иисус Позының ӧлімінеңер пазох ухаанҷылапча

30 Аннаң сығып, олар Галилей чирінҷе ирткеннер. Иисус ӱгренҷілерінең, ӱгредіп ала, чоохтас парғаннаңар, кізілер оларның хайдазын пілбезіннер тіп сағынған. Ол Кізі Оолғы кізілернің холына пиріл парардаңар, анаң Аны ӧдір саларларынаңар паза ӱзінҷі кӱнінде Ол тіріл килерінеңер оларға чоохтаан. 32 Че ӱгренҷілері Аны оңар полбааннар, сурарға, тізең, тідінмееннер. 33 Олар Капернаумзар читкеннер. Хаҷан ибге кіргеннерінде, Иисус ӱгренҷілерінең сурған: – Чолда пос алынҷа нимедеңер іди талас парғазар? 34 Ӱгренҷілері тапсабааннар. Чол парчадып, олар постары аразында кем улии тіп талас парғаннар. 35 Иисус, одыр салып, он ікі ӱгренҷізін хығырып алып, оларға чоохтанған: – Кем сірернің араңарда пастағызы поларға хынча, ол прайзының халғанҷызы поларға паза прайларының алны-кистіне чӱгӱрерге кирек. 36 Анаң алныларына паланы турғызып, аны хуҷахтап алып, теен: – 37 Кем, Мині аарлап, мындағ паланы чӱрекке алза, ол Мині алынарох. Кем Мині алынза, тізең, ол Мині нимес, че Мині ысхан Худайны алынар.

Кем сірердең тоғыр нимес, ол сірернең хада

38 Андада Иоанн теен: – Ӱгретчі! Піс Синің Адыңнаң айналарны сығарған кізіні кӧргебіс, че ол пістің арабыстаң нимес. Ол пістің арабыстаң ниместеңер, піс ағаа чабал хуттарны сығарарға чаратпаабыс. – 39 Тохтатпаңар аны. Мині адап, хайхастар итчеткен кізі соонаң Мині сӧклеп полбас. 40 Кем сірердең тоғыр нимес, ол – сірернең хада. 41 Мині сағынып, сірерге, Мессий-Христос ӱгренҷілері тіп, пірее чірче суғ пирген кізі, сынны чоохтапчам, сыйығы чох халбас, – нандырған Иисус.

Хыҷаланыстаңар

42 Мағаа киртінчеткен кічіглернің піреезін дее сын чолдаң хыйыстырған кізее, мойнына теербен палғадып, суға тастатырыбысханы артых поларҷых. 43 Сынап сині холың чазыхха сухчатса, ӱзе сабыс аны. Мӧгі чуртасхаc кинек кіргені кӧйчеткен кӧлзер, успас отсар ікі холлығ тастатханнаң артых полар. 44 Хурттар тігі чирде тохтағ чох оларны ӱтепчелер, чалын, ӱспин, кӧйче. 45 Сынап сині азааң чазыхха кирчетсе, ӱзе сабыс аны. Мӧгі чуртасха саар азахтығ кіргені кӧйчеткен кӧлзер, успас отсар ікі азахтығ тастатханнаң артых полар. 46 Хурттар тігі чирде тохтағ чох ӱтепчелер, чалын, ӱспин, кӧйче. 47 Сынап чазыхха сині харааң сухчатса, аны сығара ал тастабыс. Худай хан-чирінзер саар харахтығ кіргені кӧйчеткен кӧлзер ікі харахтығ тастатханнаң артых полар. 48 Хурттар анда тохтағ чох оларны ӱтепчелер, чалын ӱспин, кӧйче. 49 Тайыға салылчатханы туснаң тусталғанни, ідӧк полғаны ла чалыннаң арығлалар. 50 Тус – ол чахсы ниме. Че тустың тадии сых парза, аны хатап ачығ хайди идіп алар. Тӧӧле тустығ полыңар. Пос аразында ынағ полыңар.

Марк 10

Чарылыстаңар

1 Иисус, андартын чол сығып, Иордан суғның озаринзар, Иудей чирінзер, килген. Иисуссар пазох кізілер чыылысханнар. Ол пазох оларны ӱгреде чоохтаан. 2 Аныңзар фарисейлер пас киліп, сыни-кити сурғаннар: – Ирепчі кізее чарылызарға чарадылча ба? 3 Иисус оларға теен: – Моисей сірерге ниме чахаан? – 4 Ирі ипчізіне чарылыс пічиин пас салза, Моисей чарылызарға чаратхан, – нандырғаннар олар. 5 Андада Иисус оларға теен: – Сірернің хатығ чӱректеріңні піле, пу чахиин пасхан ол. 6 Чир пастап пӱтчеткенде, Худай иреннең ипчіні чайап салған. 7 Аннаңар ир кізі, паба-іҷезінең чарылып, 8 ипчізінең пірік парар. Олар ікӧлең пір кізі осхас пол парарлар: ікі кізі полбин, пір кізі пол парчалар. 9 Худай піріктір салғанны, тізең, кізі чар полбас. 10 Соонаң, тураа кіргеннерінде, ӱгренҷілері Иисустаң аннаңар хатабох сурғаннар. 11 Иисус оларға чоохтап пирген: – Ир кізі, ипчізінең чарылызып, пасха ипчіні ал салза, ол анынаң оралысханға килісче. 12 Ипчізі дее, ирінең чарылызып, пасха ирге пар салза, ол анынаң оралысханға килісче.

Иисус олғаннарны алғапча

13 Кізілер палаларын Иисуссар, алғабыссын тіп, ағылғаннар. Че ӱгренҷілері оларны кӧксееннер. 14 Аны кӧре, Иисус, тарын парып, оларға чоохтанған: – Палаларға Минзер иртерге чарадыңар, харығ полбаңар оларға. Худай хан-чирі пала осхас кізілерни полар. 15 Сынны чоохтапчам сірерге, Худай хан-ӱлгӱзін олған чіли удурлабааннары Худай хан-чирінзер хаҷан даа кір полбастар. 16 Анаң, олғаннарны хуҷахтап, пастарына холларын салып, оларны алғаан. 17 Иисус чорыхха тимненчеткенде, хайдағ-да кізі, ойлап киліп, Аның алнына тізекке тӱскен: – Чахсы ӱгретчі! Мӧгі чуртас алар ӱчӱн мин ниме идерге кирекпін? 18 Иисус ағаа теен: – Син ноға Мині чахсы тідің? Пірдеезі чахсы нимес, чалғыс Худай ла андағ. 19 Чахығларын пілчезің ме? Ӧдірбе, оралыс чӧрбе, оғырлаба, чой киречілебе, кізіні хыйыхтаба, пабаң-іҷеңні улуғла. – 20 Ӱгретчі, мин чииттең іди чуртаам, – нандырған ол кізі. 21 Иисус, ол кізізер кӧрібізіп, аны чӱрекке алынып, теен ағаа: – Пір ниме сағаа читпинче: парып, прай пар-чох нимеңні садыбыс, ахчаңны чох кізілерге ӱлебіс, андада пайың тигірде полар. Анаң Минзер киліп, кірезің алып, соомҷа пар. 22 Пу сӧстерні истіп, ол кізі арын парыбысхан. Пайы улуғдаңар, ол мӧңіс кӧңніліг хыйа пастыра халған. 23 Иисус, ибіре харахсыныбызып, Позының ӱгренҷілеріне теен: – Пай кізілерге Худай хан-ӱлгӱзінзер кірері хайдағ сидіктір. 24 Ӱгренҷілері ол сӧстерге хайхааннар. Иисус, тізең, оларға хатабох чоохтанған: – Палаларым! Ис-пайға ізенчеткеннерге Худай хан-ӱлгӱзінзер кірері хайдағ сидіктір. 25 Пай кізі Худай хан-ӱлгӱзінзер кіргенҷе, тибее іңе ӱдінең ӱтіп аларға оой полар. 26 Ӱгренҷілері, тізең, улам хайхазып, пос алынҷа чоохтасханнар: – Андағда кем арачылан полар ни? 27 Иисус, оларзар кӧрібізіп, теен: – Кізілер ит полбас ниме ол, Худай ла идер аны. Худай прай ниме ит полар. 28 Андада Пётр Ағаа чоохтаныбысхан: – Мына піс, прай нимебісті тасти, Синің сооңҷа чӧрчебіс. 29 Иисус нандырған ағаа: – Сынны чоохтапчам сірерге, Минің паза Чахсы Хабарның ӱчӱн иб-чуртын, харындас-пиҷелерін, паба-іҷезін, палаларын, хыраларын тастааннары прай нимее чидіп аларлар. 30 Сағам даа, сӱрдірчеткеннерінде, чӱс хатап кӧп тураларға, харындас-пиҷелерге, паба-іҷелерге, палаларға паза хыраларға чидерлер. Килер туста, тізең, оларға мӧгі чуртас пирілер. 31 Че пастағыларының кӧбізі соонда пол парар, соондағыларның кӧбізі, тізең, алнында пол парар. 32 Хаҷан олар Иерусалимзер чол тутчатханнарында, Иисус алнында париған. Ӱгренҷілері, тізең, Аның соонҷа улуғ ӱрӱгісте, хорығып ала, пастырғлааннар. Иисус, он ікі ӱгренҷізін хығырып алып, Позынаң ниме поларынаңар пазох оларға чоохтап сыххан: – 33 Мына піс Иерусалимзер парирбыс. Анда Кізі Оолғын, садып, улуғ абыстарның паза Моисей Чахии пілігҷілерінің холына пирібізерлер. Олар Аны, ӧлімге чарғылап, пасха худайлығларның холына пирібізерлер. 34 Ағаа кӱлерлер, чаба тӱкӱрерлер, соғарлар анаң ӧдір саларлар. Че ӱзінҷі кӱнінде Ол тіріл парар.

Зеведей оолларының сурынызы

35 Андада Зеведей ооллары Иаков паза Иоанн, Иисуссар пас киліп, тееннер: – Ӱгретчі! Піс Сині пір ниме толдыр пирерге сурынчабыс. – 36 Ниме идерге кирекпін Мин сірерге? – сурған олардаң Иисус. – 37 Синің ӱлгӱң килзе, пірсібіске Синің ӱлгӱ сірееңнің оң сариңда, пірсіне сол саринда одыр саларға чарат, – нандырғаннар Ағаа олар. 38 Че Иисус оларға теен: – Ниме сурчатханнарыңны пілбинчезер. Мин ісчеткен чірчедең іс поларзар ба? Мин кіреске тӱскенни кіреске тӱс поларзар ба? – 39 Пол поларбыс, – нандырғаннар олар. Иисус, тізең, оларға теен: – Мин іскен ідістең ізерзер, Минӧк чіли кіреске тӱзерзер. 40 Миннең оң ма, сол ба саринда одырары, тізең, Миннең полбас, кемге тимнелген, олар одырарлар. 41 Аны истіп, он ӱгренҷізі Иаковнаң Иоаннға тарых парған. 42 Иисус, тізең, оларны хығырып алып, чоохтанған: – Сірер пілчезер, чоннаң устапчатханнар чонға хан-пиг полчалар паза чонның пастыхтары ағаа чарғы-чахаан салчалар. 43 Сірернің араңарда андағ ниме полбазын: кем улии поларға харасча, анзы нымысчы ползын сірерге. 44 Кем араңарда пастағызы поларға сағынча, анзы хул ползын. 45 Кізі Оолғы даа кізілерні Позының алны-кистіне чӧргізерге нимес, че пасхаларына нымысха чӧріп, кӧп кізі ӱчӱн, толығ полып, Позының тынын пирібізерге килген. 46 Анаң олар Иерихонзар читкеннер. Хаҷан Иисус Позының ӱгренҷілерінең паза хооп чӧрген илееде чоннаң хада Иерихоннаң сыхчатханнарында, чол хазында харах чох Вартимей, Тимейнің оолғы, кіленіп одырчатхан полған. 47 Назареттегі Иисустың иртчеткенін ис салып, ол хысхырыбысхан: – Давид тӧлі Иисус, айадах мағаа. 48 Аны тығырғаннар, че ол улам хысхыр сыххан: – Давид тӧлі, айадах мағаа. 49 Иисус, тохтап, чоохтанған: – Хығыр киліңер аны. Харах чох кізіні хығырып, тееннер ағаа: – Че, ӧрін. Турып, пас пеер. Ол сині хығырча. 50 Ол, турып, тастындағы кибін суурып, Иисуссар пас килген. 51 Иисус аның чоохтанғанына нандырып: – Миннең ниме киректір сағаа? – тіп сурған. – Ӱгретчім, кӧрерге, – нандырған анзы. 52 Иисус ағаа чоохтанған: – Пар, киртінізің сині арачылады. Олох туста ол кізі кӧріп пастаан паза Иисустың соонҷа пар сыххан.

Марк 11

Иисустың Иерусалимзер ӱлӱкӱн кибірли кіргені

1 Иерусалимге, Виффагий паза Вифаний аалларға чағдап одырғаннарында, Елеон таға чидіп, Иисус Позының ӱгренҷілерінің ікізін алнынзар ызыбысхан. 2 Оларға теен: – Алныбыста чатхан пу аалларзар парыңар. Андар читсер, сиденге палғаан, кізі мӱнмеен чиит эштекке орта поларзар. Аны, систіп, пеер чидін килерзер. 3 Піреезі сірерге тапсаза, нандырарзар: «Ол Хан-пигібіске кирек, соонаң Ол аны нандыра ыс пирер». 4 Ӱгренҷілері, аалзар парып, анда тасхар хаалхаа палғаан эштекті таап, аны систібіскеннер. 5 Анда турғаннарның хай піреелері оларға тееннер: – Ниме ит турзар, ноға ол малны систер? 6 Ӱгренҷілер Иисус чоохтаанни нандырғаннарында, оларны позыдыбысханнар. 7 Эштекті Иисуссар ағылып, малға постарының киптерін арта чазыбысханнар. Иисус ағаа мӱніп алған. 8 Кізілер Аның чолына киптерін чаза тастааннар, пасхалары ағас салааларын кизіп тӧзееннер. 9 Алны-соонҷа парғаннары хысхырысханнар: – Осанна! Хан Худайның адынаң Килчеткенге алғас ползын! – 10 Хан Худайның адынаң килчеткен Давид пабабыстың ӱлгӱзіне алғас тӱссін! Ӧӧркі Чайаачаа осанна! 11 Иерусалимге кіріп, Иисус храмзарc парған. Андағызын кӧрібіскен, че орай пол парғаннаңар, он ікі ӱгренҷізінең хада Вифанийзер сығыбысхан.

Смоква ағазын харғааны

12 Пазағы кӱнінде Иисус ӱгренҷілерінең хада Вифанийдең париғаннарында, Ол чолда астап парған. 13 Иисус ырахтынох смоква ағазын кӧр салған. Халын пӱрлері аразында чистек табылар ба тіп, ағассар чағын пас парған, че чистек пызар тус читкелектеңер, пӱрлердең пасха ниме кӧр таппаан. 14 Андада Ол смоква ағазын харғаан: – Синің чистегіңні паза пірдеезі хаҷан даа чібезін. Ӱгренҷілері аны искеннер.

‎Храмны арығлааны

15 Иерусалимзер читкеннерінде, Иисус, храмзар кіріп, анда садығнаң айғасчатханнарны сығара сӱр сыххан. Ахча орнастырҷаң столларын, иб тахырағын сатчаң сіреелерні тӱңдере тастаан. 16 Храм ӧтіре ниме тазирға чаратпаан. 17 Чонны ӱгредіп, Ол чоохтаан: – Минің храмым прай чоннар пазырҷаң тура тіп адал парар. Сірер, тізең, аны тонағҷылар ордазына айландыр салғазар. 18 Иисусты истіп, Моисей Чахии пілігҷілері паза улуғ абыстар Аны ӧдірер оңдай тілеп сыхханнар. Че прай чон Аның ӱгредиине таңнапчатханнаңар, Иисустаң китенгеннер. 19 Иир пол килгенде, Иисус саардаң парыбысхан.

Хуруп парған смоква

20 Иртен олох чолҷа иртчедіп, кӧрзелер, смоква чилегезінең ала хуруп партыр. 21 Киҷеегізін сағысха кир киліп, Пётр Иисусха теен: – Ӱгретчі, кӧрдек, Син харғаан смоковница хуруп партыр. 22 Иисус оларға нандырған: – Худайға киртініңер. 23 Сынны чоохтапчам сірерге, кем тігі таға «кӧдіріліп, талайзар тӱс пар» тізе паза чооғы хоостыра поларын пір дее ікінҷілебезе, прай чӱреенең киртінзе, аның сӧзінҷе полар. 24 Аннаңар сірерге чоохтапчам, Худайға пазырып, ниме дее сурзаңар, киртініңер – ол ниме толдырылар. 25 Худайға пазырчатса, тізең, піреезіне тарынған ползаңар, пурнада аның пырозын тастаңар. Андада Тигірдегі Пабаңар даа сірерге чазыхтарыңны позыдар. 26 Сірер оларның пыроларын тастабас ползар, сірернің дее пыроңарны Тигірдегі Пабаңар ідӧк тастабас.

Хайдағ ӱлгӱнең?

27 Олар пазох Иерусалимзер читкеннер. Иисус храмда пас чӧргенінде, Аныңзар улуғ абыстар, Моисей Чахии пілігҷілері паза ах сағаллар пас килгеннер. 28 Олар Аннаң сурғаннар: – Киректеріңні хайдағ ӱлгӱнең итчезің? Сағаа мыны идерге кем ӱлгӱ пирген? 29 Иисус оларға нандырған: – Мин дее сірердең сурыбызим. Сірер нандыр пирзер, пу нимелерні хайдағ ӱлгӱнең итчеткенімні чоохтабох пирем. 30 Иоанның кіреске тӱзіргені Худайдаң ма алай кізілердең ме? Нандыр пиріңер Мағаа! 31 Олар пос аразында ӱзӱр сыхханнар: – Худайдаң тізебіс, ол «Андада сірер ағаа ноға киртінмеезер» тир. 32 «Кізілердең» тирге, тізең, чоннаң хорыхханнар. Прай чон аны ухаанҷаа санаан. 33 Анаң Иисусха піди нандырғаннар: – Пілбинчебіс. Андада Иисус оларға теен: – Мин дее сірерге чоохтабаспын, пу нимелерні хайдағ ӱлгӱнең итчеткенімні.

Марк 12

Виноград ӧскірҷеңнердеңер кип-чоох

1 Иисус оларға кип-чоохтар чоохтап сыххан: – Пір кізі, виноград одырт салып, ибіре сиденнебіскен, чистекті сыға пасчаң оймах хазыбысхан паза хадағҷаа иб турғыс салған. Анаң ол чирні виноград ӧскірҷеңнерге чалға пир салып, позы чӧрібіскен. 2 Виноград пыс парғанда, ол кізі чалҷызын виноград ӧскірҷеңнерзер позының ӱлӱзін ағыларға ысхан. 3 Тігілері, тізең, чалҷызын, тудып, сох салып, пір дее ниме пирбин, нандыра ызыбысханнар. 4 Ээзі кізі пазох пір чалҷызын ысхан. Че олар, аның пазын таснаң чара саап, кӱліп ала, аны сығара сӱрібіскеннер. 5 Ол кізі хатабох пір чалҷызын ысхан андар. Анзын, тізең, ӧдір салғаннар. Пасха даа ысхан чалҷыларын, хайзын соғып нандырғаннар, хайзыларын ӧдір салғаннар. 6 Ол кізінің хынған чалғыс оолғы полған. Чалҷыларның соонаң ол аны ысхан: «Оолғымнаң чалтанарлар, арса» тіп. 7 Че виноград ӧскірҷеңнер пос аразында чӧптезібіскеннер: «Пу виноградник ээзінің пайын холға кирҷең чалғыс оолғы. Аны ӧдір салзабыс, пабазының пайы пісти полар». 8 Анаң оолғын, хаап, ӧдір салғаннар, сӧӧгін, тізең, оортах тастабысханнар. 9 Виноградник ээзіне ам хайди поларға? Ол, киліп, виноград ӧскірҷеңнерні ӧдір салып, виноградникті, тізең, пасха кізілернің холына пир салар. 10 Нӧӧс сірер Худай Пічиинде «Пӱдірігҷілернің хыйа тастаан тазы соонаң, тура пулиин тутчаң иң кирек тас пол парған» теенін хығырбаазар? 11 Мыны Худай піди иткен. Аны кӧріп, піс чапсысчабыс. 12 Фарисейлер Иисусты тудып аларға сағын чӧргеннер, че чоннаң хорыхханнар. Олар пу кип-чоох постарынаңар полғанын сизінгеннер, аннаңар хыйа пас парыбысханнар.

Хағанға – хағанни, Худайға – Худайни

13 Соонаң Иисуссар фарисейлердең паза Ирод ханға чағын чоннаң хай піреелерін ысханнар. Олар, Иисус пірее саба чоох сығарыныбызар ба тіп, китееннер. 14 Иисуссар пас киліп, олар тееннер: – Ӱгретчі! Піс пілчебіс, Син кӧні кізізің, пірдеезінең чалтанминчазың, пірдеезіне чалғанминчазың. Кем дее полза, син аны Худайның чолынҷа парарға сын ӱгретчезің. Чоохтап пир піске, Рим хағаныға албан тӧлирге кирекпіс пе алай чох па? Пирерге кирек пе алай чох па? 15 Че Иисус, чой хылыхтарын піле, оларға чоохтанған: – Нимее мині сынап одырзар? Динарий ахчаны ағыл пиріңер Мағаа, кӧрим аны. 16 Олар ахча ағыл пиргеннер. Иисус олардаң сурған: – Пу динарийде кемнің сомы паза ады? – Хаған кізіни, – нандырғаннар олар. 17 Андада Иисус теен оларға: – Хағаннин хағанға пиріңер, Худайнин – Худайға. Ағаа андада прайзы таңнаан. 18 Аның соонаң Иисуссар саддукейлерc пас килгеннер. Олар ӧлімнің соонда кізі тірілбинче тіҷеңнер. Анаң олар Иисустаң сурғаннар: – 19 Ӱгретчі! Моисей Чахиинда піди чоохталча: «Пірее кізінің харындазы ӱреп парза, аның пала чох ипчізі халза, харындазының тӧлін узарадар ӱчӱн, туңмазы алзын аны». 20 Читі харындас полтыр. Иң улуғлары ипчі алтыр, че тӧл халғыспин, ӱреп партыр. 21 Ипчізін ікінҷі харындазы ал салған, ідӧк, пала халдырбин, ӱрептір. Ӱзінҷізі ідӧк тӧл чоғох ӱреп парған. 22 Ӏди читі харындас соон сӱрістіре ол ипчіні алтыр, че прайзы, пала артыспин, ӱреен. Соонаң ол ипчі ӱребӧк парған. 23 Ам олар прайзы тіріл килзе, тірілер кӱн чит килзе, ол ипчі хайзыни поларға кирек? Прай читі харындас ол ипчінің ирі полған нооза. 24 Иисус саддукейлерге нандырған: – Сірер, Худай Пічиин дее, Худай кӱзін дее пілбин, іди алҷаасха кірче одырзар. 25 Кізілер ӧлген соонда тірілзелер, олар ипчі дее албинчалар, ирге дее парбинчалар. Олар тигірдегі ангеллер осхас пол парчалар. 26 Худай Моисейге кӧйчеткен ыдырбан хыринда ӧліглер тірілердеңер «Мин Авраамныңc Худайыбын, Исаактың Худайыбын, Иаковтың даа Худайыбын» теенін Моисейнің пічиинде хығырбаазар ба? 27 Ол ӧліглернің Худайы нимес, че тіріглернің Худайы полча. Аннаңар сірер тың алҷаастанчазар.

Иң улуғ чахығ

28 Оларның таласханнарын истіп, анда полған Моисей Чахии пілігҷілерінің пірсі, Иисустың іди чахсы нандырчатханын кӧріп, Иисустаң сурған: – Чахығларның хайзы иң улуғдыр? 29 Иисус ағаа нандырған: – Иң улуғ чахығ мындағ: «Ис, Израиль! Пістің не Хан Худайыбыс чалғыс Худай полча. 30 Син прай чӱрееңнең, прай кӧңніңнең, прай сағызыңнаң, прай кӱзіңнең Худайыңа хын». Мына иң улуғ чахығ! 31 Ӏкінҷізі ағааох тӧӧй: «Чағыныңа позыңа чіли хын». Пу ікі чахығдаң улуғ ниме чоғыл. 32 Моисей Чахии пілігҷізі Иисусха теен: – Чахсы нандырдың, Ӱгретчі! Худай пір ле полча. Аннаң пасха пір дее Худай чоғыл тіп, Син орта чоохтадың. 33 Ағаа прай чӱрееңнең, прай сағызыңнаң, прай кӧңнінең, прай кӱзіңнең хынғаны паза чағыныңа паарсааны тайыға салған прай нимелердең артых полча. 34 Иисус, Моисей Чахииның пілігҷізі хыйға чоохтанғанын кӧріп, ағаа теен: – Син Худай хан-ӱлгӱзінең ырах полбиндырзың. Аның соонаң Иисусха сурығлар пирерге пірдеезі тідінмеен. 35 Иисус, кізілерні храмда ӱгредерін узарадып, теен: – Хайди Моисей Чахии пілігҷілері Мессий-Христосты Давидтің тӧлі тіпчеткен полҷаңнар. 36 Давид позы Худай Худы хоостыра сӧлеен, хайза: «Ӧӧркі Чайаачы минің Хан-пигіме чоохтаан: „Мин Синің ыырҷыларыңны азааң алтына тастаанымҷа, Минің оң саримда одыр тур“». 37 Ӏди Давид позы Аны Хан-пигім тіп адапча. Хайди Мессий-Христос аның тӧлі полҷаң андағда? Кӧп чон Аны чӧпсініп истіп одырған.

Моисей Чахии пілігҷілерінең китеніңер

38 Позының ӱгредиинде Ол ідӧк чоохтаан: – Моисей Чахии пілігҷілерінең китеніңер. Узун киптеріне чазан салып, чон кӧп чирлерде чӧріп, постарын алғыстаснаң удурладарға хынчалар. 39 Олар синагогаларда алнындағы орыннарда, той-пайларда тӧрде одырарға хынадырлар. 40 Ӧкіс ипчілерні ӱреге кир салчалар, чон алнында ӱр пазыраачых полчалар. Худай чарғызы оларға артых тӱзер.

Ӧкіс ипчі салған ӱлӱс

41 Иисус, храмдағы сыйых салҷаң ідіс хыринда одырып, кізілернің андар ахча салчатханын кӧрген. Пай кізілер ахча кӧп тастааннар. 42 Че пір чох ӧкіс ипчі, киліп, ікі оох ахча салыбысхан. 43 Иисус, Позының ӱгренҷілерін хығырып алып, теен: – Сынны чоохтапчам сірерге, пу ӧкіс ипчі ідіссер прайзынаң кӧп ахча салды. 44 Кӧбізі артханын салған, че пу ӧкіс ипчі, тізең, чіҷең ниме алар ахчазын салды.

Марк 13

Иерусалимнің иңзерілерін ухаанҷылааны

1 Иисус храмнаң сыхчатханда, Аның ӱгренҷілерінің пірсі Ағаа теен: – Ӱгретчі! Кӧрдек пу килкім тастардаң иділген улуғ тураларны. 2 Иисус Ағаа нандырған: – Пу улуғ тураларны кӧрчезің ме? Прай ниме иңзерілер мында, тас ӱстӱнде тас халбас. 3 Хаҷан храмнаң тоғыра Елеон тағда одырчатханнарында, тізең, Пётр, Иаков, Иоанн паза Андрей, ағылахти халып, Аннаң сурғаннар: – 4 Хаҷан полар ол ниме? Хайдағ танығ кӧрербіс піс аның алнында? 5 Иисус оларға нандырған: – Китеніңер, пірдеезіне алаахтыртпаңар. 6 Кӧп кізі Минің адымнаң аданып килер, «Мин Мессий-Христоспын» тіп аданып, илеедезін алаахтыр саларлар. 7 Чағынғы паза ыраххы чаалардаңар ис салзаңар, хорыхпаңар. Прай ол полҷаң ниме, че анзы ам даа тӱгенҷізі нимес. 8 Чон чоннаң, хан ханнаң тоғыр кӧдірілер. Анда-мында чир тітірир, хорылыс, ӧзӧгіс пол сығар. Прай пу нимелер пала тӧрирде пасталчатхан тулғахтар осхастар.

Ирее паза чобағ полар

9 Сірер, тізең, китеніңер. Сірерні ах сағалларның чарғызына тартарлар паза синагогаларда соғарлар. Миннең ӱчӱн сірерні хан-пиглернің алнында Миннеңер киречілирге турғызарлар. 10 Ӏди прай чоннарны Чахсы Хабарға пурнада ӱгрет саларға кирек. 11 Хаҷан сірерні, тудып алып, чарғаа апарчатсалар, ниме чоохтирынаңар азынада сағыссырабаңар. Ол туста сірерге пирілген сағысты чарлаңар. Аны, сірер нимес, Худай Худы чоохтанар. 12 Харындазы харындазын, пабазы палаларын ӧлімге пирер. Палалары, паба-іҷедең тоғыр кӧдіріліп, ӧлімге пирерлер оларны. 13 Минің адымның ӱчӱн сірерні прайзы хырт кӧрер. Че тоозазын сыдас парыбысхан на кізі арачылан халар. 14 Чиркестіг нименің ызых орында турчатханын кӧр салзар, аннаңар ухаанҷы Даниил чоохтаан полған (хығырған кізі пілер аны), андада Иудей чиріндегілер тағларзар тиссіннер. 15 Тура хырында турған кізі, аннаң тӱзіп, ибінзер пірее ниме алып аларға тіп кірбезін. 16 Хырада полғаны кип-азаана айланмазын. 17 Ол кӱннерде тойлығ паза час палалығ ипчілерге хыйал-чобағ тӱзер. 18 Пу киректер хысхы туста пол парбазын тіп, пазырыңар. 19 Ол кӱннерде Худай чир-чайаанны пӱдіргеннең ала пу тусха теере кӧрбеен ӧзелісті кӧрерлер. Паза андағ хорғыстығ ниме полбаан, полбас. 20 Хан Худай ол хорғыстығ кӱннерні хызырбаан полза, пір дее тіріг ниме арачылан полбасчых. Че Позы таллап алған кізілері ӱчӱн ол кӱннерні хызырған. 21 Андада сірерге піреезі: «Мына Мессий-Христос мында» алай «Ол тігде» тізе, киртінмеңер. 22 Кӧп чой мессий-христостар паза чой ухаанҷылар сыға саларлар нооза. Худайның таллап алған кізілерін алаахтыр поларлар ба тіп, танығлар паза хайхастар идіп, кӧзідерлер. 23 Сірер, тізең, китеніңер. Мин азынада чоохтап пирдім сірерге. 24 Ол ӧзеліс кӱннерінде кӱн пӱлестел парар, ай чарыбас. 25 Тигірдең чылтыстар тӱс парарлар. Тигірнің кӱстері тітіри тӱзерлер. 26 Олох арада Кізі Оолғын илбек кӱзінде паза сабланыста пулуттарҷа пас парғанын кӧр саларлар. 27 Ол, тиксі-тилекейнің тӧрт саринзар – чир чағазынаң тигірнің ӱстӱ-хырина читіре – Позының ангеллерін ызып, Позының таллап алған кізілерін чыып алар.

Ол кӱн хаҷан полар?

28 Сірерге смоква ағазы кӧзідім ползын: аның салаалары, нымзап, пӱрлен сыхсалар, чайғы чидіп одырғанын пілчезер. 29 Сірер дее ідӧк, Мин чоохтааны толчатханын кӧріп, Аның мындазын, ізік хыринда, чағын килгенін піліңер. 30 Сынны чоохтапчам сірерге, прай пу ниме амғы тӧл ӱзілгелеккеӧк полар. 31 Тигірнең чир чіт парарлар, Минің сӧзім, тізең, халар. 32 Ол кӱн, ол тус хаҷан поларын пірдеезі, тигірдегі ангеллер дее, Оолғы даа пілбинче. Аны Пабам на пілче. 33 Ол тус хаҷан чит килерін пілбинчеткенде, кӧріңер, узубаңар, пазырыңар. 34 Кізі ибдең ырах чорыхха сыхчатса, позының нымысчыларына ӱлгӱ пиріп, полғанына ла ниме идерге, хадағҷызына, тізең, сиргек тудынарға чахаан чіли, 35 ана ідӧк сірер дее сиргек полыңар. Пілбинчезер нооза тура ээзі хаҷан чиде тӱзер: иирде, орты хараада ба алай питук тапсир туста, алай кӱн сығызында. 36 Кинетін чиде тӱзіп, сірер узупчатханын тудып албазын. 37 Сірерге чоохтапчатхан нимені прайзына чоохтапчам: узубаңар.

Марк 14

Иисустаң тоғыр чӧптезіг

1 Па'сха тіп ӱлӱкӱнгеc паза Ачытпаан халас пайрамына ікі хоных халған полған. Улуғ абыстар паза Моисей Чахии пілігҷілері, Иисусты харанға тудып алып, Аны ӧдірібізерге сағыныбысханнар. 2 Че чонда хорығ сығарбасха тіп, ӱлӱкӱнде аны итпеске чарат салғаннар. 3 Иисус Вифанийде чызығ палығлығ Симон тіп аттығ кізінің туразында стол кистінде одырғанында, андар алавастр ідіс тудына пір ипчі кір килген. Ӏдізінде аның нард ӧзімінең сығарған аарлығ миро хайах полған. Ипчі, ідістің ахсын талап, Иисуссар пас киліп, хайахты пазына урған. 4 Анда одырғаннарның хай-піреелері, ӧкпелеп парып, пос аразында чоохтасханнар: – Ол аарлығ хайахты ноға іди ӱретче? 5 Аны ӱс чӱс динарийдең дее аарлыға садыбызып, ахчазын чох кізілерге ӱлеп саларҷых, – тіп перініскеннер. 6 Че Иисус оларға теен: – Хадылбаңар ағаа. Ноға хырысчазар аны? Ол Мағаа чахсы итті. 7 Чох кізілер сірернің хыриңарда хаҷан даа поларлар. Хаҷан хынза, анда оларға полыс пир турарзар. Че Мин сірернең хада тӧӧле полбаспын. 8 Пу ипчі идер нимені ит салды. Мині чыырға тимнеп, азынада Мағаа аарлығ хайах сӱртті. 9 Сынны чоохтапчам сірерге, прай чир-чалбахта Чахсы Хабар тарадылар, ноо даа чирде пу ипчі ундулбас ӱчӱн, ол иткен нимедеңер чоохталар.

Иуда улуғ абыстарда

10 Ол арада Иуда Искариот, он ікі ӱгренҷізінің пірсі, Иисусты садыбызарға тіп, улуғ абыстарзар парған. 11 Аны истіп, улуғ абыстар ӧрін парғаннар паза ағаа ахча пирер пол салғаннар. Иуда, тізең, Иисусты оларның холына пирібізер оңдай тілеп сыххан.

Ӱлӱкӱн чиизін тимнеені

12 Ачытпаан халас пайрамының пастағы кӱнінде, тайыға хурағанны соғыбысханда, ӱгренҷілері Иисустаң сурғаннар: – Син иирде хайда азыранарзың? Піс, андар парып, чиис тимнебізибіс. 13 Иисус, ікі ӱгренҷізін ысчатханда, оларға чоохтаан: – Саарзар парыңар. Сірерге суғлығ ыраға апарчатхан кізі тоғас парар. Аның соонҷа пазып, 14 ол кірген тураа хадох кіріп, иб ээзіне чоохтирзар: «Ӱгретчі ӱгренҷілерінең хада Па'сха чиизін чіҷең орын хайдадыр тіп сурапча». 15 Ээзі сірерге ӧӧркі хадылында, улуғ пӧлікте, орын кӧзіт пирер. Анда прай ниме тимде полар. Андох піске чіҷең ниме тимнеп салыңар. 16 Ӱгренҷілері, саарзар парып, прай нимені Иисус чоохтаан хоостыра хап-орта таап алғаннар. Анда ӱлӱкӱн тамағын тимнебіскеннер. 17 Иир читкенде, Ол он ікі ӱгренҷізінең хада андар килген. 18 Олар, стол кистіне одырып, азыранчатханнарында, Иисус теен: – Сынны чоохтапчам сірерге, сағам Миннең хада азыранчатхан сірернің пірсі Мині садыбызар. 19 Ӱгренҷілері, хомзын парып, пірде пірсі сур сыххан: – Ол кізі мин нимеспін, йа? 20 Иисус ӱгренҷілеріне нандырған: – Ол холын Миннең хада пір айахха сунған он ікі ӱгренҷінің пірсі. 21 Итсе-де, Кізі Оолғы Аннаңар Худай Пічиинде пазылғаны хоостыра ӧл парар. Че Кізі Оолғын сатчатхан кізее хыйал! Ол кізее тӧрібеске артых поларҷых. 22 Олар азыранчатханнарында, Иисус, халас алып, алғабысхан. Анаң, сындырып, ӱгренҷілеріне пирген аны: – Алыңар, чіңер. Пу Минің ит-сӧӧгім. 23 Анаң, чірче алып, алғап, ӱгренҷілеріне пирген. Прайзы ол чірчедең іскен. 24 Иисус теен оларға: – Пу чірчеде Наа Молҷағны таныхтапчатхан ханым, кӧп кізінің ӱчӱн тӧгілер ол. 25 Сынны чоохтапчам сірерге, Худай хан-чирінде наа виноград арағазын іскенімҷе, Мин виноград арағазын паза іспеспін.

‎Пётрның хыйа поларын ухаанҷылааны

26 Анаң олар, Худайны саблапчатхан ырны ырлап ала, Елеон тағзар парғаннар. 27 Иисус оларға теен: – Пу хараазын сірер прайзыңар Мині тастирзар. Пазыл парған нооза: «Хадарҷыны ӧдірібізербін, хойлары тарасхлап парарлар». 28 Че тірілген соонда Мин сірерні Галилей чирінде сағирбын. 29 Пётр Иисусха чоохтанған: – Прайзы даа сині тастап парыбысса, мин тастабаспын. 30 Андада Иисус ағаа теен: – Сынны чоохтапчам сағаа, пуох хараазын, питук ікі хати тапсаанҷа, Миннең ӱс хати тӧдір поларзың. 31 Че Пётр хатап-хатап чоохтанған: – Синнең хада ӧлімге дее парарға киліссе, мин Синнең хыйа полбаспын. Пасха даа ӱгренҷілері ідӧк тееннер.

Иисус Гефсиман садында

32 Анаң олар Гефсиман теен садсар читкеннер. Иисус Позының ӱгренҷілеріне чоохтанған: – Мин пазырып алғанҷа, мында одыр турыңар. 33 Позынаң хада Ол Пётрны, Иаковты паза Иоанны алып алған. Ӧзеліп, ачырғанып ала, 34 Иисус оларға теен: – Чобаам сині чох улуғ, ол Мині ӧдір парир. Узубин пол турыңар мында. 35 Ырах нимес пас парыбызып, Иисус, чирге чаба чадып, полар оңдайы пар полза, пу килчеткен ӱлӱс хыйыс парзын тіп, пазырған. 36 Піди чоохтанған Ол: – Авва Пабам! Прай ниме Синің холыңда: пу ӱлӱзімні хыйа ит пир Мағаа. Че, Мин хынғанни итпе, Позыңның кӧңнін толдыр. 37 Нандыра киліп, кӧрзе, пайаағы ӱгренҷілері узупчалар. Андада Ол Пётрға теен: – Симон, син узупчазың ма? Пір час таа узубин пол полбадың ма? 38 Хыҷыхха пастырбас ӱчӱн, узубаңар, пазырыңар. Кізі кӧңні кӱстіг, че ит-сӧӧгі порт. 39 Пазох хыйа пас парыбызып, пайаағыох сӧстерні чоохтанып ала, пазыр сыххан. 40 Анаң айланғанда, Иисус тігілернің хатабох узупчатханнарын кӧр салған. Олар харахтарын даа ас полбинчатханнар паза Ағаа ниме дее нандырҷаан пілбееннер. 41 Ол, ӱзінҷізін киліп, оларға чоохтанған: – Сірер, ам даа узуп, тынанчазар ба? Чидер ам. Тус чит килді. Кізі Оолғы чазыхтығларның холына пиріл парарға чӧр. 42 Турыңар, парааңар. Мині садыбысхан кізі чағдап килді.

Иисусты тудып алғаннар

43 Иисус читіре чоохтанғалаххаох, он ікі ӱгренҷізінің пірсі Иуда паза анынаң хада хылыстар, ӧзектер тудынған кізілер чиде тӱскеннер. Оларны улуғ абыстар, Моисей Чахии пілігҷілері паза ах сағаллар ысханнар. 44 Иисусты сатхан кізі оларға сизік пирерге чоохтас салған: – Мин, пас киліп, кемні охсанзам, ол Иисус полар. Аны, тудып, ипти апарарзар. 45 Сах андох Иисуссар пас киліп: «Ӱгретчі! Ӱгретчі!» – теен. Анаң Аны охсаныбысхан. 46 Тирігліг кізілер Иисусты, хаап алып, апар сыхханнар. 47 Хости турған ӱгренҷілерінің пірсі, хылызын сығарып, улуғ абыстың нымысчызының хулаан кизе сабысхан. 48 Андада Иисус оларға теен: – Сірер, тонағҷыны тударға килген чіли, Миннең тоғыр хылыстығ, ӧзектіг читтіңер. 49 Мин сірернең хада кӱннің сай храмда полҷаңмын, сірерні ӱгреткем, сірер, тізең, Мағаа теңмеҷеңзер. Че Худай Пічиинде пазылғаны толзын. 50 Иисустың ӱгренҷілері, Аны тасти, чӱгӱрісклебіскеннер. 51 Иисустың соонҷа иске сӱргенген пір оол ла парған. Чааҷылар аны тудыбох алғаннар. 52 Че ол, ораанған сӱбӱрегін оларның холларында халдыр салып, хуба чалаас чӱгӱре халған.

Иисус ӧӧркі чарғы алнында

53 Иисусты улуғ абыссар ағыл килгеннер. Прай улуғ абыстар, ах сағаллар паза Моисей Чахии пілігҷілері пеер чыылыс парғаннар. 54 Пётр сооларынҷа, оортах пазып, оларны хооп килген. Улуғ абыстың ибіне читкенде, сиден істіне кіріп, нымысчыларынаң хада отха чылынып одыр салған. 55 Улуғ абыстар паза ӧӧркі чарғы, Иисустаң тоғыр пірее пыро таап, Аны ӧлімге чарғылирға харасханнар. Че пір дее сылтағ таап полбинчатханнар. 56 Кӧп кізі Аннаң тоғыр чой киречілеен, че оларның киречілестері нимее чарабааннар. 57 Хай піреелері, турып, Аннаң тоғыр тайма ниме чоохтааннар: – 58 Піс Аның піди теенін искебіс: «Хол кӱзінең пӱдірген пу храмны иңзерібізіп, Мин ӱс кӱннің аразына кізі холы итпеен пасха храм пӱдір саларбын». 59 Че пу даа тайма чоох читкіҷе полбаан. 60 Андада улуғ абыс, Иисустың алнында турыбызып, сурған: – Синнең тоғыр киречілееннеріне ноға пір дее ниме нандырбинчазың? 61 Че Иисус, тапсабин, сым турған. Улуғ абыс пазох сурған: – Синзің ме Мессий-Христос, Худай Оолғы? 62 Иисус нандырған: – Йа, Минмін. Сірер Кізі Оолғын Чайаачының оң саринда одырчатханын паза тигірдегі пулуттарҷа килчеткенін кӧрерзер. 63 Андада улуғ абыс, позының кип-азаан тали тартып, хысхырған: – Паза хайдағ киречі киректір піске? 64 Худайны хайди нимее салбинчатханын истер бе сірер? Ам хайди идерге аны? Иисусты, прайзы пыролыға санап, ӧлімге чарғылааннар. 65 Хайзылары Ағаа тӱкӱргеннер, хараан чаба палғап, Аны саап ала чоохтанғаннар: – Че, ухаанҷыла амды! Нымысчыларынаң ала Иисусты наахтааннар.

Пётрның тӧдір хылынғаны

66 Пётр ол туста сиден істінде полған. Андар улуғ абыстың сӱмекчіні пас килген. 67 Пётрның от хазында чылын турчатханын кӧріп, ол ипчі теен: – Син дее Назареттең сыххан Иисуснаң хада полғазың. 68 Че Пётр, тоғыр саап, нандырған: – Син ниме теенін оңар полбадым, – іди тіп ала, хана ізиинзер пас чӧрібіскен. Ол туста питук тапсабысхан. 69 Чалҷы ипчі, Пётрзар харах тастап, хости турған кізілерге пазох чоохтанған: – Пу кізі оларның пірсі полча. 70 Пётр хатабох тоғыр сапхан, че тӱрче поларынаң анда турчатханнар Пётрға пазох чоохтанғаннар: – Син сыннаң даа оларның кізізі поларзың. Чооғың хоостыра даа Галилей чирінеңзің. 71 Пётр обалланған-пазырынған: – Сірер чоохтапчатхан кізіні пілбинчем мин. 72 Ол туста питук ікінҷізін тапсабысхан. Андада Пётр, Иисустың «Питук ікі хати тапсаанҷа, син Миннең ӱс хати тӧдір пазынарзың» теен чооғын сағысха киріп, ылғабысхан.

Марк 15

Иисус Пилаттың алнында

1 Иртеніндӧк, улуғ абыстар, ах сағаллар, Моисей Чахии пілігҷілері паза прай ӧӧркі чарғы чӧптескен соонда, Иисусты, палғаттырып, Пилатсар апарғаннар. 2 Пилат Иисустаң сурған: – Синзің ме, Иудей ханы? Иисус ағаа нандырған: – Син тідің аны. 3 Улуғ абыстар Иисусты кӧп нименің ӱчӱн пыролап сыхханнар. 4 Пилат пазох Иисустаң сурған: – Пір дее ниме нандырбинчазың ма? Кӧр, синнең тоғыр хайдағ кӧп киречілестер. 5 Иисустың пазох пір ниме дее тапсабаанына, тізең, Пилат таңнаан. 6 Ӱлӱкӱн сай Пилат чон сурынғаны хоостыра харибдең пір кізі позыдыбысчаң полған. 7 Харибде сайбағ салғаннарнаң хада ол туста Варавва теен кізі полған. Олар сайбағлар тузында кізі ӧдір салғаннар. 8 Чыылған чон Пилаттаң кибірні толдырарға сурынған. 9 Пилат оларзар айланған: – Иудей ханын позыдим ма сірерге? 10 Ол улуғ абыстар, Иисусха істі чохтанып, аның холына пирібіскеннерін сизінген. 11 Че улуғ абыстар, Иисустың орнына Варавваны позытсын тіп, сурынарға чонны кӧӧктіргеннер. 12 Пилат пазох оларзар айланған: – Сірер Иудей ханы тіпчеткен кізіні хайди идим? – 13 Кіреске хазирға аны! – хысхырыс сыхханнар кізілер. – 14 Хайдағ хомай ниме иткен ол? – теен оларға Пилат. Че кізілер улам тың хысхырғаннар: – Кіреске хазирға аны! 15 Андада Пилат, чонның кӧңнін алып, Варавваны позыдыбысхан, Иисусты, тізең, соғып, кіреске хазап саларға чахаан.

Иисусты кіреске хазааны

16 Чааҷылар Иисусты пастых ӧргезінің сиденінзер апарып, халған чааҷыларын андарох чыып килгеннер. 17 Анаң Ағаа узун хызыл кӧгенек, пазына, тізең, тігенек ӱрімін кизіртібіскеннер. 18 Анаң Ағаа хысхыр сыхханнар: – Изен ползын Иудей ханы! 19 Чааҷылар Аны пазынаң сымыхнаң саап, чаба тӱкӱргеннер паза, кӱрленіп ала, тізекке тӱзіп, Ағаа пазыраачых полғаннар. 20 Ӏди Ағаа кӱліп алып, хызыл кӧгенекті суурыбызып, Позының кип-азаан кизіртібізіп, Аны кіреске хазирға апарғаннар. 21 Чазыдаң Киринейдегі Симон, Александрнаң Руфтың пабазы, париған полған. Чааҷылар аны Иисустың кірезін апардырғаннар. 22 Иисусты Голгофа теен тигейзер ағыл килгеннер. «Голгофа» – Хуу пас теені полча. 23 Иисусха смирна хайахтығ араға ізерге пиргеннер, че Ол іспеен. 24 Анаң, Иисусты кіреске хазаан соонда, чааҷылар, пос аразында Аның кип-азаан ӱлеп, ӱлӱске тас тастааннар. 25 Аны кіреске хазаан туста кӱн сыхханнаң ӱс час тузы полған. 26 Иисусты пыролап, чардыда «Иудей ханы» тіп пазып, хазап салғаннар. 27 Иисуснаң хада ікі тонағҷыны хазааннар: пірсін Аның оң саринда, пірсін, тізең, сол саринда. 28 Ӏди Худай Пічиинде «Тонағҷыларға тиңнелген» тіп пазылғаны тол парған. 29 Чол париғаннар, пастарын чайхап ала, Иисусты сӧклеп, тееннер: – Храмны иңзерібізіп, ӱс кӱнге пӱдірібісчең кӱзің пар полза, 30 кірестең тӱзіп, позыңны арачыла. 31 Улуғ абыстар паза Моисей Чахии пілігҷілері ідӧк хатхырысханнар, удур-тӧдір чоохтасханнар: – Пасхаларын арачылаан, позын, тізең, арачылап полбинча! 32 Израиль ханы Мессий-Христос ам кірестең позып алзын. Андада, аны кӧріп, ағаа киртінербіс піс. Хада хазалған сайбағҷылар даа Аны сӧклееннерӧк.

Иисустың ӧлімі

33 Кӱн ортызында прай чир ӱстӱ харасхы пол килген. Ӏди ӱс час изере турған. 34 Кӱнӧрте, тоғыс час тузында, Иисус тың хысхыра тӱскен: «Элои, Элои! Лама сабахтани?» Анзы «Худайым, Худайым! Ноға Син Мині тастадың» теені полча. 35 Хости турған кізілер, ол сӧстерні истіп, пос аразында чоохтасханнар: – Мына, Илияны хығыр тур. 36 Пір кізі, тізең, чӱгӱр парып, сӱбӱректі хуйаң арағада ӧллебіскен. Анаң аны, сырғайға хаптырып алып, Иисусха сунып, теен: – Кӧрербіс, Илия кірестең суурарға килер бе ни зе? 37 Иисус, тізең, хысхыр киліп, тынын позыдыбысхан. 38 Олох туста храмда кӧзеңе ӱстӱнең алтынзар алдыра ікі чара талал чӧрібіскен. 39 Иисустаң тоғыр турған чааҷылар пастығы Аның іди, хысхырып, тоозыл парғанын кӧріп, чоохтанған: – Пу кізі сынап таа Худай Оолғы полтыр. 40 Мындох ипчілер оортахтын кӧр турғаннар. Оларның аразында Мария Магдалина, Кічіг Иаков паза Иосий харындастарның іҷезі Мария паза Саломий полғаннар. 41 Олар Иисустың соонҷа Галилей чирінең сығара килгеннер паза Ағаа полыс пир турҷаңнар. Олардаң даа пасха Иерусалимзер Иисуснаң хада килген илееде ипчі турған.

Иисусты чығаны

42 Суббота кӱннің алнындағы пятница иирі пол килгеннеңер, 43 Пастыхтарның саблығ кізізі Аримафей саардағы Иосиф чиде салған. Ол позы даа Худай хан-ӱлгӱзі килерін сахтаан. Пилатсар ол, туртухпин кіріп, аннаң Иисустың сӧӧгін сурған. 44 Пилат Иисус іди табырах ӱреп парғанына таңнаан. Чааҷылар пастиин хығырыбызып, аннаң сурған: – Ӱрде тоозыл парды ба ол? 45 Чааҷылар пастығының нандыриин истіп алып, ол Иисустың сӧӧгін Иосифке пирібіскен. 46 Иосиф, ис садып алып, Иисусты кірестең суурып, ол иске ораабысхан. Анаң хайада кирт салған хую істінде Аны чатыр салған, хую ахсын чоон таснаң пазыр салған. 47 Мария Магдалина паза Иосийнің іҷезі Мария Иисусты хайада чығаннарын кӧргеннер.

Марк 16

Иисус Христостың тірілгені

1 Суббота ирткенде, Мария Магдалина, Иаковтың іҷезі Мария паза Саломий Иисустың сӧӧгін сӱртклир чахсы чыстығ хайахтар садып алғаннар. 2 Субботаның таңдағызында, иртеезінӧк, олар кӱңӱр хайазар кӱн сығызында парып, 3 «Хую ахсынаң тасты кем хыйа ит пирер?» тіп, пос аразында ӱзӱргеннер. 4 Киліп, кӧрзелер, тас хыйа чылдырыл партыр – ол за илееде килкім полған. 5 Хуюзар кіргеннерінде, оң саринда ах кип кискен чиит оолны кӧр салып, тың хорых парғаннар. 6 Ол, тізең, ипчілерге теен: – Хорыхпаңар. Сірер Назареттең сыххан кіреске хазатхан Иисусты кӧрглепчезер. Ол тіріл парған, чоғыл мында. Мына Аны чаттырған орын. 7 Че, парыңар. Аның ӱгренҷілеріне паза Пётрға «Ол сірерні Галилей чирінде сағир» тіп чоохтаңар. Иисус сірерге чоохтаанни, Аны анда кӧрерзер. 8 Ипчілер, аннаң сығып, ӱрӱкеннеріне тітіреп ала, хуюдаң тис чӱгӱргеннер. Хорыхханнарына пірдеезіне пір дее ниме чоохтабааннар. 9 Неделяның пастағы кӱнінде иртен ирте Иисус тіріл парған. Пастап Ол хаҷан-да читі айна-чигін сығарған Мария Магдалинаа кӧрін парған. 10 Анзы, Иисустың чобалып, ылғазып одырған ӱгренҷілерінзер парып, аны чоохтап пирген. 11 Че олар, Иисустың тірілгенінеңер паза Мария Аны кӧргенінеңер истіп, анзына киртінмееннер. 12 Аның соонда омазын алыстырыбысхан Иисус аалзар париған ікі ӱгренҷізіне чолда тоғас парған. 13 Олар, Иерусалимзер айланып, Иисусты кӧргеннерін пасхаларына чоохтааннар, че оларға даа киртінмееннер. 14 Паза полбаанда, Ол иирдегізін азыранчатхан он пір ӱгренҷізінзер килген. Олар Аның тірілгенін кӧргенге киртінмееннері ӱчӱн, хатығ чӱректіглерінеңер паза киртіс чохтарынаңар оларны хызааннаан. 15 Анаң оларға теен: – Тиксі-тилекейге тараңар паза Чахсы Хабарны прай тіріг-тынныға читіріп, ӱгредіңер. 16 Киртінгеннері, кіреске тӱскеннері арачылалар, киртінмееннері чарғыладар. 17 Киртінгеннері, тізең, мындағ танығлар аларлар: Минің адымнаң айналарны сығарарлар, наа тіллернең чоохтазарлар, 18 чыланнарны холға тут поларлар, ооны ісселер дее, оохпастар, ағырығларны, холларын салып, чазылдырарлар. 19 Ӏди Хан-пиг пуларнаң чоохтасхан соонда, ӧӧрлебізіп, Худайның оң саринда одыр салған. 20 Ӱгренҷілері, тізең, тиксі чирлерге тарас парып, ӱгрет чӧргеннер. Хан Худай, оларның сӧстерін хайхастығ танығларнаң киречілеп, оларға полысхан. Аминь.

Лука 1

Сӧс алны

1 Пістің арабыста полған нимелердеңер изерістіре пас саларға кӧп кізі кӱстенген. 2 Ол нимелерні иң пастабох кӧріп алып, Чахсы Хабар ӱгретчілері пол парған кізілер піске аннаңар искіргеннер. 3 Мин дее, прай нимені пастағызынаң сығара чахсы иде піліп алған соонаң, сағаа, аарлығ Феофил, аннаңар изерістіре пас пирерге сағын салғам. 4 Сағаа пирілген ӱгредігнің нинҷе пар сынын прай пӱкӱлге піліп аларың ӱчӱн, іди иткем.

Кіреске тӱзірҷең Иоанның тӧрирінеңер

5 Иродтың, Иудей чирі ханының, тузында Авий абыстың чолын пасхан абыстарның тӧлінең сыххан Захарий тіп абысc чуртаан, аның ипчізі Елисавет, тізең, абыс Аарон сӧӧгінең полған. 6 Олар ікізі дее, Худай алнында арығ чӱректіг кізілер полып, Хан Худайныңc чахығларына тӧстеніп чуртааннар. 7 Елисавет тӧлі чох ипчі полғаннаңар, оларның пала чох полған, амды, тізең, ікізі дее частан парған кізілер полғаннар. 8 Пірсінде Захарий, теезі чидіп, Худайға пазырарын иртірчеткенде, 9 Абыстар кибірі хоостыра, ағаа, Хан Худайның храмынзарc кіріп, анда тадылығ чыстығ оттарны тамызарға ӱлӱс тӱскен. 10 Оттар тамызылғанда, нинҷе пар чон прайзы тасхар пазыр турған. 11 Ол туста Захарий тадылығ чыстығ отты ӧртеҷең орынның оң саринда Хан Худайның ангелініңc турчатханын кӧр салған. 12 Аны кӧр салып, Захарий, изі чохтанып, тың хорых парған. 13 Ангел, тізең, ағаа теен: – Хорыхпа, Захарий! Пазырғаныңны Худай искен, Елисавет ипчің оол таап пирер, син аны Иоанн тіп адап саларзың. 14 Ол сағаа ӧрініс паза кӧглес ағылар. Кӧп кізі аның тӧрееніне ӧрінер. 15 Ол Хан Худайның алнында илбек кізі полар. Ағаа араға ізерге чарабас полар, ол тӧреелеккеӧк Худай Худынаң тол парар. 16 Ол Израиль чонынаң кӧп кізіні Ӧӧркі Чайаачаа, оларның Худайына айландырар. 17 Иоанн, Аның алнынҷа килер ухаанҷыc, Илияох осхас кӱстіг паза кӱлӱк кӧңніліг: пабаларның чӱректерін палаларынзар айландырар паза сӧс испинчеткеннерні сын чолға кирер, Хан Худайға чонны тимнеп пирер. – 18 Ол нимені мин хайди піліп аларбын? Мин позым даа кирібін, ипчім дее улуғ частығ, – теен ангелге Захарий. 19 Ангел ағаа нандырған: – Мин Худайның алнында турчатхан Гавриилбін, Ол мині синзер чоохтазарға паза пу чахсы хабарны искірерге ысхан. 20 Мин чоохтаан сӧстер, тузы читсе, толарлар. Че син, сӧстеріме киртінмеенің ӱчӱн, искірген хабарым толғанҷа, чоохтан полбин, сым на поларзың. 21 Ол туста чон, Захарийні сахтап, аның храмда ӱр тудылчатханына таңнаан. 22 Захарий, сых киліп, кізілернең чоохтас полбаан; олар, тізең, Захарийнің храмда ангелні кӧргенін сизін салғаннар. Ол, чоохтан полбин, оларнаң танығларнаң тіл алысхан. 23 Захарийнің храмда тоғынҷаң кӱннері ирт парғанда, ол ибінзер айлан килген. 24 Ол кӱннернің соонда ипчізі Елисавет, тойлығ пол парып, пис ай ибдең сыхпин одырған. Ол піди тіҷең: – 25 Чонның алнында мағаа паза уйадыстығ полбазын тіп, Хан Худай, кӧрізін минзер айландырып, мағаа паарсазын читірді.

Иисустың тӧрирінеңер искіріг

26 Елисавет алтынҷы айында тойлығ чӧрчеткенде, Худай Гавриил ангелні Галилейc чиріндегі Назарет саарзар ысхан. 27 Ол Давидc тӧлінең сыххан Иосифке худалал парған Мария тіп хыссар килген. 28 Ангел, Мариязар киліп, теен: – Изен, Худай паарсазы тӱскен хыс! Хан Худай синнең хада. Ипчі кізілернің иң алғастығы синзің. 29 Мария, тізең, аның сӧстерін истіп, алаң ас парған, пу чолабиттің ниме таныхтапчатханын піліп аларға сіренген. 30 Андада ангел ағаа теен: – Хорыхпа, Мария. Син Худай паарсазын алғазың нооза. 31 Син ам азах аар пол парып, оол тӧрідерзің, Аны Иисус тіп адап саларзың. 32 Ол илбек полар, Ӧӧркі Чайаачының Оолғы тіп адалар. Хан Худай Ағаа Давид ӧбекезінің хан-ӱлгӱзін пирер. 33 Ол хаҷан даа Иаковтың чонының ханы полар. Аның ӱлгӱзі хаҷан даа тоозылбас-ӱзілбес. – 34 Че ирімнең хоных хонғалахха хайди ол ниме пол парар? – сурған ангелдең Мария. 35 Ангел ағаа нандырған: – Худай Худы, синзер киліп, Ӧӧркі Чайаачының кӱзінең сині кӧлебізер, аннаңар тӧреен Паланы ах-арығ паза Худай Оолғы тіп адирлар. 36 Тӧлі чох тіп саналчатхан Елисавет туғаның, частығ даа полза, тойлығох пол парған. Амды алтынҷы айында чӧрче. 37 Худайның пір дее сӧзі тикке пола чоғыл. – 38 Мин Хан Худайның хулыбын. Син чоохтаанни ползын, – теен андада Мария. Ангел, тізең, Мариядаң парыбысхан.

Марияның Елисаветсер килгені

39 Олох кӱннерде Мария, табырах ла тыхтанып, Иудей тағлығ чиріндегі саарзар алдыра чол сығыбысхан. 40 Ол, Захарийнің туразынзар кір киліп, Елисаветнең изеннескен. 41 Елисавет Марияның изен-минді теенін ис салғандох, істіндегі палазы туғли тӱскен. Елисаветке Худай Худы тол парыбысхан. 42 Елисавет, тізең, ӧтіг табыснаң чоохтанған: – Ипчілернің иң алғастығы синзің, істіңдегі дее пала алғастығ! 43 Хайди полдым мин, ноға Хан-пигімніңc іҷезі минзер килді? 44 Ӱніңні искенімдӧк, істімдегі палам даа ӧрінгеніне туғли тӱскен. 45 Хан Худайның чоохтаан сӧзінің тол парарына киртінчезің, аннаңар син часкалығзың.

Марияның Худайны саблапчатхан сарыны

46 Андада Мария теен: – Минің чӱреем Хан Худайны саблапча. 47 Ӧрінчедір кӧңнім Худайға, Арачылағҷыма, 48 Минзер, Позының олаңай ла хулынзар, кӧрізін айландырғаны ӱчӱн! Мыннаң мындар, кӱстіг Худайның мағаа ит пирген илбек киректері ӱчӱн, прай чоннар мині часкалығ тирлер! Аның ады ах-арығ; 50 Тӧлдең тӧлге Позынаң чалтанчатханнарға ӧлҷей пирче. 51 Ол Позының кӱзінең илбек нимелер иткен: Улуғсырхостарны сағын чӧрчеткен сағыстарынаң хада андар-мындар сӱрглебіскен. 52 Кӱстіг хан-пиглерні ӱлгӱ сіреелерінең тӱзіріп, чабыстарны кӧдірген. 53 Хызыхчатханнарны пай идіп, пайларны хуруғ холлығ халғыс салған. 54 Ол, ӧбекелерібіске пирген сӧзін тудып, Израиль нымысчызына полызарға килген. 55 Ӧбекелерібіске – Авраамғаc паза аның хаҷан даа ӱзілбес тӧліне – пирген сӧзін толдырған. 56 Мария, ӱс айға чағын Елисаветнең хада полып, ибінзер айлан килген.

Кіреске тӱзірҷең Иоанның тӧреені

57 Пала тӧрітчең тус чит килгенде, Елисавет оолағас таап алған. 58 Хан Худайдаң ағаа улуғ ӧлҷей тӱскенін ис салып, хонҷыхтарынаң туғаннары Елисаветнең хада ӧрінгеннер. 59 Сигізінҷі кӱнінде палаа сӱннетc идерге киліп, пабазының адынаң Захарий тіп адап саларға иткеннер. 60 Че іҷезі теен: – Чох, Иоанн тіп адап саларға кирек. – 61 Синің туғаннарың аразында андағ аттығ пір дее кізі чоғыл, – нандырғаннар ағаа. 62 Анаң, пабазынзар икіп, паланы хайди адирың килче тіп сурғаннар. 63 Захарий, чардыҷах сурып алып, анда «Аның ады Иоанн» тіп пас салған. Прайзы таңнап парған. 64 Сах андох Захарий, пазох чоохтазар пол парып, Худайны алғап сыххан. 65 Оларның ибіре чуртапчатхан хонҷыхтарның прайзы хорых парған. Пу киректеңер чоох прай Иудей тағлығ чиріне тараан. 66 Пу тылаасты искен полған на кізі, хайхап, тіҷең: «Кем полар ни пу пала?» Тӧрееннең анда Хан Худай кӱзі пары пілдістіг полған.

Захарийнің ухаанҷы сарыны

67 Иоанның пабазы Захарий, Худай Худынаң тол парыбызып ухаанҷылаан: 68 Ӧӧркі Чайаачы, Израильнің Худайы, сабланзын! Ол Позының чонына полызарға килген паза пос чуртас пирген. 69 Ол Давид нымысчызының тӧлінең сыххан кӱстіг Арачылағҷыныc піске пирген. 70 Ол пісті, ыырҷыларыбыстаң арачылап, хырт кӧрчеткеннердең арачылир тіп, Хан Худай піске хас-хаҷанох чуртаан ах-арығ ухаанҷылары пастыра искірген. 72 Ол ӧбекелерібісті ӧлҷейлирге паза Позының ызых молҷаан ундубасха сӧс пирген. 73 Худай, піске пирҷең нимедеңер ӧбекебіс Авраамға чоохтап, обалланып ала сӧс пирген: 74 пісті ыырҷыларыбыстаң осхырарға паза чуртазыбыс тооза Аның алнында ах-арығ, орта тудынып, пірдеезінең хорыхпин, Ағаа нымысчы поларыбысты чарадарға. 76 Че син, палам, Ӧӧркі Чайаачының ухаанҷызы тіп адаларзың. Хан Худайның алнынҷа парарзың: Ағаа чолны тимнеп пирер ӱчӱн; 77 Чонның арачыланызы чазыхтарынаңc позыдыларында полчатханын чонға искір пирер ӱчӱн. 78 Пістің Худайыбыс айаачы паза чағбан чӱректіг, нооза. Ол тигірдең арачыланыстығ таң чариин піске ысхан: 79 Ӧлімнің харасхы кӧлегінде чуртапчатханнарны чарыдар ӱчӱн, азахтарыбысты амыр хоныхсар алдыра пастырар ӱчӱн. 80 Пала ӧскен, хылии даа тыып одырған. Ол хуу чазыда Израиль чонының алнына сығар кӱнге теере полған.

Лука 2

Иисус Христостың тӧреені

1 Ол кӱннерде Рим хағаны Август позының чиріндегі прай кізілерні, санға алып, пічікке кир саларға чахығ сығарыбысхан. 2 Пу пастағы санағ Квириний Сирийнің пигі полчатхан туста иртірілген. 3 Полған на кізі позының тӧреен саарынзар пічікке пазынарға парған. 4 Иосиф, Давид тӧлінең паза сӧӧгінең полғаннаңар, Галилей чиріндегі Назарет тіп саардаң сығып, позының чирінзер, Иудей чирінзер, Давидтің Вифлеем тіп саарынзар парған. 5 Иосиф ол саарзар алызарға молҷасхан Мариянаң хада пічікке пазын саларға парған. Мария ол туста азах аар чӧрчеткен. 6 Олар Вифлеемде полчатхан туста Марияның пала табар тузы чит килген. 7 Хонҷаң турада орын чох полғаннаңар, Мария Тун Оолғын, тӧрідіп, сӱбӱректерге ораап алып, малға от салҷаң кӧлбее сал салған.

Ангеллер паза мал хадарҷаңнар

8 Олох чир ибіре мал хадарҷаңнар чазыдағы малларын хараазын хадарчатханнар. 9 Кинетін оларның алнында Хан Худайның ангелі тура тӱскен, Хан Худайның сабланызы, тізең, оларға чайылған. Олар уғаа тың хорых парғаннар. 10 Че ангел оларға теен: – Хорыхпаңар. Мин сірерге прай чонны ӧріндірер уғаа чахсы хабарны искірчем: 11 пӱӱн Давидтің саарында сірерге Арачылағҷы тӧріді – Мессий-Христосc Хан-пиг. 12 Мына сірерге танығ: сірер сӱбӱректерге ораап салған Час Паланың малға от салҷаң кӧлбеде чатчатханын таап аларзар. 13 Кинетін ангелнің хыринзар тигірнің сиріглері кӧп иде сыға салбинаң, Худайны сабландырып, хыйғы салғаннар: – 14 Сабланзын тигірдегі Худай, амыр хоных ползын чир ӱстӱндегілерге, кемге Худай паарсапча! 15 Ангеллер, хыйа парып, тигірде чіт чӧрібіскеннерінде, мал хадарҷаңнар пос аразында чоохтасханнар: – Вифлеемзер парып, Хан Худай искірген нименің хайди полғанын кӧр кӧрееңер. 16 Олар, улуғ маңзытта Вифлеемзер киліп, Мариянаң Иосифті паза от салҷаңда чатчатхан Час Паланы таап алғаннар. 17 Аны кӧр салып, мал хадарҷаңнар пу Час Паладаңар искірілген нимені оларға чоохтап пиргеннер. 18 Аны искен кізілернің прайзы мал хадарҷаңнарның чоохтарына чапсаан. 19 Мария, тізең, ол сӧстернің прайзын, істінде пик тудып, хайраллаан. 20 Мал хадарҷаңнар, искірілген хабарның искен-кӧргенни полғаны ӱчӱн, Худайны алғыстап, сабландырып, нандыра парыбысханнар.

Час Пала храмда

21 Сигізінҷі кӱнінде, сӱннет итчең тус чит килгенде, іҷезі тойлығ полғалаххаох, ангел пирген Иисус тіп атнаң Час Паланы адап салғаннар. 22 Мариянаң Иосиф, Моисей Чахииc хоостыра, посты арығланҷаң кӱннер чит килгенде, Иисусты, Иерусалимзер Хан Худайға кӧзідерге ағыл килгеннер. 23 Хан Худайның Чахии хоостыра тун ир паланың полғаны ла Худайға чарыдыларға кирек полған. 24 Ӏди, Хан Худайның олох Чахии хоостыра, ікі сас алай ікі иб тахырах палазын тайыға саларға кирек полған. 25 Ол туста Иерусалимде Симеон тіп кізі чуртаан. Ол Худайға киртінчеткен арығ чӱректіг кізі полған. Ол Худайның Израильге полызарын сахтапчатхан, Худай Худы, тізең, анда полған. 26 Худай Худы ағаа, Мессий-Христос Хан-пигні кӧріп албаанда, ӱребессің тіп ухаанҷылаптыр. 27 Худай Худының устаанынаң Симеон храмзар килген. Паба-іҷезі Час пала Иисусты, Моисей Чахииның кибірін толдырарға тіп, пеер ағыл килгенде, 28 Симеон, Иисусты холына алып, Худайны алғап, чоохтанған: – 29 Амды, Ӧӧркі Чайаачы, пирген сӧзіңні тудып, нымысчыңны амырнаң позытчазың. 30 Син, прай чоннарның кӧзіне тимнеп, ысхан арачыланысты позымның хараамнаң кӧрдім: 32 Ол Синің Израиль чоныңа сабланыс ағылар паза прай пасха чоннарға піліс пирчеткен чарых полар. 33 Симеонның Паладаңар чоохтаан нимелеріне Иосифнең Иисустың іҷезі тың чапсааннар. 34 Симеон, оларны алғап, Марияа, Иисустың іҷезіне, чоохтанған: – Пу Час Паланың ӱчӱн Израильде кӧп кізі тӧбін дее тӱзер, пӧзік тее кӧдірілер, Аннаң ӱчӱн кӧп кізі, тартызып, 35 істілеріндегі сағыстарын тастына сығарар. Синің дее кӧксіңҷе, Мария, ачырғас, чітіг хылыс чіли, иртер. 36 Анда Асир тӧлінең сыххан Фануилнің хызы улғаат парған ухаанҷы ипчі Анна полған. Хоных хонып, ирінең читі ле чыл чуртаан, 37 амды, тізең, сигізон тӧрт чазын апарчатхан ӧкіс ипчі, храмнаң парбин, ораза тудып, пазырып, Худайның ӱчӱн хараа-кӱнӧрте хайынған. 38 Олох туста ол, оларзар пас киліп, Хан Худайны саблаан паза Иерусалимні арачылирын сағыпчатхан кізілерге Иисустаңар чоохтаан. 39 Иосифнең Мария, прай нимені Хан Худайның Чахии хоостыра ит салып, саарларынзар – Галилей чиріндегі Назаретсер айлан килгеннер. 40 Иисус, ӧзіп, кӧңні тыып, хыйғадаң хыйға полып одырған, Худайның паарсазы Анынаң хада полған.

Иисус Оолағас храмда

41 Чыл сай Иисустың паба-іҷезі Иерусалимзер Па'сха тіп ӱлӱкӱнгеc чӧрҷеңнер. 42 Иисусха он ікі час тол парғанда, олар ідӧк кибір хоостыра Иерусалимзер ӱлӱкӱнге парғаннар. 43 Ӱлӱкӱн кӱннері тоозылғанда, Иисустың паба-іҷезі ибзер наныбысханнар, Иисус Оолағас, тізең, Иерусалимде халған. Иосиф паза Иисустың іҷезі анзын сизінмееннер. 44 Олар Иисусты пасха кізілернең хада килче тіп сағынғаннар, кӱн тооза парып, олар Аны туған-таныстар аразында тілеп сыхханнар. 45 Че кізілер аразында таппин, Аны тілеп ала, Иерусалимзер нандыра айланғаннар. 46 Ӱзінҷі ле кӱнінде Иисусты храмда таап алғаннар. Ол, ӱгретчілер аразында одырып, оларны истіп, сурығлар сурастырғлаан. 47 Иисусты истіпчеткеннернің прайзы Аның хыйғазына паза нандырығларына чапсаан. 48 Иисусты кӧр салып, паба-іҷезі таңнап парғаннар. Ӏҷезі Ағаа чоохтанған: – Палам! Ноға Син пісті іди итчезің? Піс Пабаңнаң хада, Сині тілеп, уғаа тың сағыссырадыбыс. 49 Нимее Мині тілирге кирек полған? Мағаа Пабамның туразында поларға кирек полчатханын пілбеезер бе? – нандырған оларға Иисус. 50 Че олар Иисустың чоохтанған сӧстерін піл полбааннар. 51 Иисус оларнаң хада, чолға сығып, Назаретсер айлан килген. Ол паба-іҷезінің чооғын исчең. Ӏҷезі, тізең, Иисустың прай сӧстерін чӱреенде хайраллаан. 52 Иисус, ӧскеннең ӧзіп, хыйғадаң хыйға полып одырған. Худайның даа, кізілернің дее кӧңніне кірген.

Лука 3

Кіреске тӱзірҷең Иоанның ӱгредии

1 Рим хағаны Тиверий он пизінҷі чылы ӱлгӱде одырчатхан туста, Иудей чирінде Понтий Пилат пастых полған, Галилей чирінде Ирод хан полған, аның харындазы Филипп, тізең, Итурей паза Трахонит чирлерінде хан полған. Лисаний Авиленей чирінде хан полған. 2 Иерусалимде Аннанаң Кайафа иң улуғ абыстар полған туста, хуу чазыда Худай Позының сӧзін Захарийнің оолғына – Иоаннға ысхан. 3 Иоанн, Иордан суғның ибіркізіндегі прай чирлерҷе чӧріп, кізілерні кіреске тӱзергеc паза Худайзар айланарға хығырған. Андада оларның чазыхтары позыдылар тіп ӱгреткен. 4 Анзы ухаанҷы Исаийнің пічиинде пазылғанни полған: Хуу чазыда кем-де кізі ӱнінең тың хысхырча: «Хан Худайға чол тимнеп пиріңер, кӧні идіңер Аның чолларын. 5 Полған на ойым тол парзын, полған на тағ паза тигей тӱс пол парзын, игір чоллар кӧні пол парзыннар, оймахтығ чоллар тӱзел парзыннар. 6 Худай арачылапчатханын прай чон кӧрер». 7 Иоанн позынзар кіреске тӱзерге чыылчатхан чонға теен: – Чылан тӧлі! Кем сірерге Худай ысчаң чарғыдаң тизіп аларзар тіп чоохтап пирген? 8 Чазыхтарыңнаң хыйа полчатханнарыңны кізілер кӧрер иде, турыстығ киректер идіңер. Пос аразында «Пістің пабабыс Авраам» тирге сағынмаңар даа. Тіпчем сірерге, Худай Авраамға пу тастардаң даа палалар чайап полар. 9 Мына, ағастар тӧзін кизе сабар палты чатча. Чахсы чистек пирбинчеткен полған на ағас, кизе сабылып, отха тасталар. – 10 Піске чи ниме идерге кирек? – сурғаннар аннаң кізілер. – 11 Кемнің ікі кӧгенее пар, пірсін кӧгенее чох кізее пирібіссін. Кемнің чіҷең ниме пар, ідӧк ӱлес турзын, – нандырған Иоанн. 12 Албан чығҷаңнарc даа, кіреске тӱзерге киліп, тееннер: – Ӱгретчі! Піс чи ниме идерге кирекпіс? 13 Кізілердең синінең артых пір дее ниме хыспаңар, – нандырған Иоанн. – 14 Піс чи ниме идерге кирекпіс? – сурғаннар аннаң чааҷылар даа. – Пірдеезінең кӱснең дее, чой хопнаң даа идерге полып, ахча хыспаңар, чал ахчаңарға даа чӧпсініңер, – нандырған Иоанн. 15 Кізілер, ізеністе сағып турчадып, Иоаннаңар пос алынҷа «Ол – Мессий-Христос па таң?» тіп сағынғаннар. 16 Иоанн прайларына нандырған: – Мин сірерні суғнаң кіреске тӱзірчем. Че соомҷа Килчеткені миннең хай хай улуғ. Мин Аның ӧдігінің паан даа систерге турыстығ нимеспін. Ол сірерні Худай Худынаң паза отнаң кіреске тӱзірер. 17 Аның сарғаазы холында, Ол пуғдайын, сарғабызып, аңмарынзар чыып салар. Сызырны, тізең, успас отнаң ӧртебізер. 18 Мыны даа, мыннаң даа пасхазын Иоанн, чонны ӱгредіп, искірген. 19 Иоанн, Ирод ханны, Иродиаданаң, харындазының ипчізінең, чуртапчатханы паза аннаң даа пасха хомай киректері ӱчӱн, пыролаҷаң. 20 Соонаң, тізең, Ирод хан, Иоанны харибге чаап салып, позының хомай киректеріне ам даа пірні хосхан.

Иисустың кіреске тӱскені

21 Прай чон кіреске тӱскен соонда, Иисус таа кіреске тӱскен. Ол пазырчатхан туста, тигір азыл парған, анаң 22 Худай Худы, тахырах осхас хусха айлан парып, тигірдең Аның ӱстӱне тӱс килген. Тигірдең, тізең, ӱн истілген: – Син Минің хынған Оолғымзың, Син минің кӧңніме тың кірчезің!

Иисустың ӧбекелері

23 Иисус Позының ӱгредиин пастапчатханда, Ағаа отыс час полған. Кізілер Иисусты Иосифтің оолғы тіп сағынғаннар. Иосиф, тізең, Илийнің оолғы полған, 24 Илий – Матфаттың оолғы, Матфат – Левийнің оолғы, Левий – Мелхийнің оолғы, Мелхий – Ианнайның оолғы, Ианнай Иосифтің оолғы полған. 25 Иосиф, тізең – Маттафийнің оолғы, Маттафий – Амостың оолғы, Амос – Наумның оолғы, Наум – Еслимнің оолғы, Еслим Наггейнің оолғы полған. 26 Наггей, тізең, – Маафтың оолғы, Мааф – Маттафийнің оолғы, Маттафий – Семейнің оолғы, Семей – Иосифтің оолғы. Иосиф Иуданың оолғы полған. 27 Иуда – Иоаннанның оолғы, Иоаннан – Рисайның оолғы, Рисай – Зоровавельнің оолғы, Зоровавель – Салафиильнің оолғы, Салафииль Нирийнің оолғы полған. 28 Нирий – Мелхийнің оолғы, Мелхий – Аддийнің оолғы, Аддий – Косамның оолғы, Косам – Елмодамның оолғы, Елмодам Ирнің оолғы полған. 29 Ир – Иосийнің оолғы, Иосий – Елиезернің оолғы, Елиезер – Иоримнің оолғы, Иорим – Матфаттың оолғы, Матфат Левийнің оолғы полған. 30 Левий – Симеонның оолғы, Симеон – Иуданың оолғы, Иуда – Иосифтің оолғы, Иосиф – Ионанның оолғы, Ионан Елиакимнің оолғы полған. 31 Елиаким – Мелеаның оолғы, Мелеа – Маинанның оолғы, Маинан – Маттафаның оолғы, Маттафа – Нафанның оолғы, Нафан Давидтің оолғы полған. 32 Давид – Иессейнің оолғы, Иессей – Овидтің оолғы, Овид – Воозтың оолғы, Вооз – Салмонның оолғы, Салмон Наассонның оолғы полған. 33 Наассон – Аминадавтың оолғы, Аминадав – Арамның оолғы, Арам – Есромның оолғы, Есром – Фарестің оолғы. Фарес Иуданың оолғы полған. 34 Иуда – Иаковтың оолғы, Иаков – Исаактың оолғы, Исаак – Авраамның оолғы, Авраам – Фарриннің оолғы, Фаррин Нахорның оолғы полған. 35 Нахор – Серухтың оолғы, Серух – Рагавтың оолғы, Рагав – Фалектің оолғы, Фалек – Евернің оолғы, Евер Саланың оолғы полған. 36 Сала – Каинанның оолғы, Каинан – Арфаксадтың оолғы, Арфаксад – Симнің оолғы, Сим – Нойның оолғы, Ной Ламехтің оолғы полған 37 Ламех – Мафусалның оолғы, Мафусал – Енохтың оолғы, Енох – Иаредтің оолғы, Иаред – Малелейнің оолғы, Малелей Каинанның оолғы полған. 38 Каинан – Еностың оолғы, Енос – Сифтің оолғы, Сиф – Адамның оолғы, Адам Худай оолғы полған.

Лука 4

Иисустың хуу чазыда хыҷаландыртханы

1 Иисус, Худай Худынаң тол парып, Иордан суғдаң айлан килгенде, Худай Худы Аны хуу чазызар апарған. 2 Анда Ол, сайтанғаc хыҷыхтаныстарнаң сынадып ала, хырых кӱн полған. Ол кӱннер ирткен тусха Иисус, пір дее ниме чібин, тың астап парған. 3 Андада сайтан ағаа теен: – Син, Худай Оолғы полчатсаң, пу тасха халасха айлан парарға чахығ пир. – 4 Худай Пічииндеc піди пазыл парған: «Кізі чалғыс халаснаң на нимес, че Худайның полған на сӧзінең дее чуртидыр», – нандырған ағаа Иисус. 5 Андада сайтан, Аны пӧзік таға сығарып, чир ӱстӱндегі прай хан-чирлерін Ағаа пір-ікі ле кӧзіт пиріп, 6 теен: – Мин пу чир ӱстӱнің прай ӱлгӱзін паза ис-пайын Сағаа пирербін. Ол мағаа пирілген, мин, тізең, аны, кемге хынзам, ағаа пирербін. 7 Мағаа пазырзаң, пу ниме прай Сини полар. – 8 Хыйа пар Миннең, сайтан. Худай Пічиинде піди пазыл парған: «Хан Худайыңа пазыр паза Аның на нымысчызы пол», – нандырған ағаа Иисус. 9 Анаң сайтан, Аны Иерусалим саарзар апарып, храмның хырында турғыс салып, теен: – Худай Оолғы полчатсаң, мыннаң чирзер сегірібіс. 10 «Худай Позының ангеллеріне Сині арачылирға чахығ пирер, олар, тізең, Сині, азахтарыңны тасха теертпин дее, холға хаап, апарарлар», – тіп пазылған нимес пе зе? – 12 Пічікте чоохталча: «Худайыңны – Ӧӧркі Чайаачыны – сынаба», – нандырған ағаа Иисус. 13 Сайтан Иисусты, прай саринаң сыныхтап, хыҷыхтандырарын тоос салып, сағам Иисустаң хыйа парыбысхан.

Галилей чирінде ӱгреткені

14 Иисус Галилей чирінзер Худай Худының кӱзінде айлан килген. Аннаңар хабар прай чирге тарап парыбысхан. 15 Ол синагогалардаc кізілерні ӱгрет чӧрген, прайзы Аны саблаан. 16 Иисус ӧскен чирінзер, Назарет саарзар, айлан килген, субботада, мының алнындағох чіли, синагогазар парып, Худай Пічиин хығырарға турған. 17 Ағаа ухаанҷы Исаийнің пічиин пиргеннер. Иисус, пічікті азып, пу орынны таап алған: 18 «Худай Худы Минде, Ол Мині, чох кізілерге Чахсы Хабарны искірер ӱчӱн, таллап алған. Уйан чӱректіглерні имнебізер ӱчӱн, пиктегдегілернің позып аларларын паза харах чохтығларның кӧр поларларын искірер ӱчӱн, пазындыртчатханнарны осхырар ӱчӱн, 19 Хан Худайның паарсас чылы килді тіп искірер ӱчӱн Мині ысхан». 20 Анаң Ол, пічікті чабызып, храмдағы нымысчаа аны пирібізіп, одыр салған. Синагогадағыларның прайзы Андар харах албин кӧрген. 21 Ол, тізең, кізілерге теен: – Пічікте пазылған паза сірер искен ниме пӱӱн сірернің алныңарда тол парды. 22 Прайзы Ағаа тың чӧпсінген, Аның чоохтанған паарсах сӧстеріне, тізең, тың хайхаан: – Иосифтің оолғы нимес пе зе ол? – сурастырғлааннар. 23 Иисус оларға теен: – Сірер Мағаа «Имҷі! Позыңны имнеп ал!» тіп сӧспекті хайди даа чоохтирзар. Ӏдӧк сірер Мағаа тирзер: «Капернаумда иткен нимелеріңні искебіс, мында даа, позыңның тӧреен чиріңде, ит оларны». 24 Анаң хосхан: – Сынны тіпчем сірерге, пір дее ухаанҷыны пос чирінде чахсы удурлабинчалар. 25 Сынны чоохтапчам сірерге, Илияның тузында, хаҷан ӱс чыл чарым наңмыр чағбин турғанда, прай чирде улуғ ӧзӧгіс полғанда, Израиль чирінде кӧп ӧкіс ипчі полған. 26 Худай ол ӧкіс ипчілернің пірдеезінзер Илияны ыспаан, че Сидон чиріндегі Сарепта саарда чуртапчатхан ӧкіс ипчізер ле ысхан. 27 Ухаанҷы Елисейнің тузында даа Израильде чызығ палығлығ кізі кӧп полған, че Сирий чирінең килген Нееманнаң пасха пірдеезі ходырдаң имнен полбаан. 28 Пу сӧстерні истіп, синагогадағыларның прайзы уғаа тың чабаллан сыххан. 29 Олар, тура хонып, Иисусты, саардаң сығара сӱрібізіп, саар турчатхан тағның пазынзар апарып, чікім хайадаң іде сазыбызарға иткеннер. 30 Че Иисус кізілер аразынҷа иртіп парыбысхан.

Иисус Капернаумда чабал хутты сығара сӱрче

31 Иисус, Галилей чиріндегі Капернаум саарзар киліп, субботада кізілерні ӱгреткен. 32 Иисустың сӧзі кӱстіг полғаннаңар, Аның ӱгредиине хайхасханнар. 33 Синагогада чабал хутха хаптырған кізі полған. Ол тың хысхырған: – 34 Хыйа чӧр! Синің пісте ноо кирееңдір, Назареттең сыххан Иисус? Пісті чох идерге килдің нимес пе зе? Кем полчатханыңны пілчем мин, Син Худайның Ах-арығ кізізі полчазың! 35 Че Иисус хутха хатығ чоохтанған: – Сым пол, сых аннаң! Андада чабал хут, ол кізіні синагога ортызында аңдара сазып, ағаа пір дее хомай ниме итпин, аннаң сых чӧрібіскен. 36 Прайзы, алаң ас парып, пос алынҷа чоохтасхлаан: – Хайдағ андағ ниме полҷаң пу? Пу кізі позының ӱлгӱзінең паза кӱзінең чабал хуттарға чахығ пирче, олар, тізең, сых чӧрібісчелер. 37 Иисустаңар хабар прай ибіркі чирлерге тарап парған.

Иисус кізілерні имнебісче

38 Синагогадаң сығып, Иисус Симон теен кізінің чуртына кірген. Симонның хазинезі, тізең, туданнаң аар ағырчатхан. Иисустаң ағаа полыс пирерге сурынғаннар. 39 Иисус, хыринзар пас киліп, туданға тохтап парарға хатығ чоохтанған, анзы ипчіні позыдыбысхан. Сах андох ипчі, тур киліп, оларның алны-соона хайын сыххан. 40 Кӱн хончатхан туста Андар аймах-пасха ағырығларнаң ағырчатхан кізілерні ағылғаннар. Ол, полған на ағырығ кізізер холларын салып, имнебіс турған. 41 Кӧп кізідең чабал хуттар «Син Мессий-Христоссың, Худайның Оолғызың!» тіп хысхырызып ала, сыға хон турғаннар. Че Иисус оларны, Позының Мессий-Христос полчатханын пілчеткеннерін чоохтирға пирбин, тымылдырыбыс турған. 42 Иртенінде Иисус, тасхар сығып, ээн чирзер парыбысхан. Чон, тізең, Аны тілеп чӧрген. Таап алып, Аны, постарынаң пасха чирзер позыдарға хынмин, тутханнар. 43 Че Иисус оларға теен: – Мин Худай хан-ӱлгӱзінеңер Чахсы Хабарны пасха даа саарларда искірерге кирекпін. Аның ӱчӱн Худай Мині ысхан нооза. 44 Ол Галилей чиріндегі синагогаларда ӱгрет чӧрген.

Лука 5

Иисустың пастағы ӱгренҷілерінеңер

1 Пірсінде Иисус Галилей чиріндегі Геннисарет кӧлнің хазында турчатхан. Кізілер, тізең, Худай сӧзін истерге тіп, Аннаң ибіре хыстынысханнар. 2 Иисус кӧлнің хазында ікі кимені кӧр салған, палыхчылар, тізең, кимелерінең сығып, сӧзірбелерін чуупчатханнар. 3 Иисус, пір кимее сығып алып, анзы Симонни полған, чардаң оортах арах чӱс парыбызарға сурынған, анаң, одырып алып, чонны кимедең ӱгреткен. 4 Ӱгредерін тоос салып, Симонға теен: – Тирең чирзер парып, сӧзірбелеріңні, палых тударға, суға кире тастабызыңар. – 5 Ӱгретчі! Піс, хараа тооза тоғынып, пір дее ниме тут полбаабыс. Че Синің сӧзіңні истіп, сӧзірбелерімні суға тастирбын, – нандырған Иисусха Симон. 6 Ӏди идіп, олар уғаа кӧп палых тудып алғаннар, сӧзірбелері палыхха талалар пазы полған. 7 Андада олар пасха кимедегі арғыстарына, полызарға килзіннер тіп, сағба пиргеннер. Тігілері, чӱс киліп, ікі кимее толдыра палых салыбысханнарында, кимелері суға пат сыхханнар. 8 Аны кӧр салып, Симон-Пётр, Иисустың алнында тізекке тӱзіп, чоохтанған: – Хан-пигім! Мин чазыхтығ кізібін, хыйа пар миннең! 9 Симон-Пётр паза аннаң хада полғаннар ол син палых тудып алғаннарына тың ӱрӱк парғаннар. 10 Симонның хада тоғынчатхан арғыстары – Зеведейнің ооллары Иаковнаң Иоанн – даа ӱрӱк парғаннар. Андада Иисус Симонға теен: – Хорыхпа, мыннаң мындар син пуох оңдайнаң кізілерні тударзың. 11 Олар, ікі кимені чарға сығара тарт салып, прай нимелерін халғызып, Иисустың соонҷа пар сыхханнар. 12 Пірсінде Иисус пір саарда полған, анда Ағаа прай иді чызығ палығлығ кізі учурап парған. Ол кізі, Иисусты кӧр салып, тӱңдере тӱзіп, алданған: – Хан-пигім! Хынзаң, мині арығлап поларзың. – 13 Йа, хынчам, – тіп ала, холын, сунып, ол кізее теертібіскен Иисус. – Арығ пол пар! Сах андох ол кізінің чызығ палии чох пол парған. 14 Андада Иисус ағаа чахаан: – Пар, пірдеезіне пір дее ниме чоохтаба. Че чазылғаныңны абысха кӧзіт. Анаң, арығланып алғаныңны прайзының алнында киречілеп, Моисей чахаанни тайығ сал. 15 Иисустаңар тылаас уламох тың тараан. Аны истіп аларға паза постарының ағырығларынаң имненіп аларға уғаа кӧп кізі кил турҷаң. 16 Иисус, тізең, кізі чох чирлерзер парып, пазырҷаң.

Хыймыран полбинчатхан кізіні имнебізіп, пырозын тастапча

17 Пірсінде Иисус ӱгредіг иртірчеткенде, Галилей чирінің паза Иудей чирінің полған на аалынаң паза Иерусалимнең килглеен фарисейлернеңc Моисей Чахии пілігҷілері мындох одырғлааннар. Хан Худайның имнеҷең кӱзі Аннаң хада полған. 18 Мына нинҷе-де кізі ит-сӧӧгі пос-пас кізіні тӧзек-частығынаң хадох ағыл килділер. Аны туразар киріп, Иисустың алнында сал саларға харасханнар. 19 Че чон тығылызына аны кізілер аразынҷа апар полбин, тура хырына сығып, хырын кизекти сайабызып, ағырығ кізіні тӧзегінең хадох Иисустың алнынзар тӱзіргеннер. 20 Иисус, оларның андағ киртіністерін кӧріп, ағырығ кізее чоохтанған: – Чазыхтарың позыдылчалар. 21 Моисей Чахии пілігҷілері паза фарисейлер, аны истіп, пос аразында ӱзӱргеннер: – Кем полҷаң пу Худайны нимее салбинчатхан кізі? Кем чазыхтарны позыт поладыр? Чалғыс Худай ла нимес пе зе? 22 Иисус, оларның сағыстарын сизініп, теен: – Ноға чӱректеріңде андағ сағыстар ал чӧрчезер? 23 Хайзын тирге оой: «Чазыхтарың позыдылчалар» алай ба «Турып, пас чӧр?» 24 Кізі Оолғыныңc пу чирде чазыхтарны позыдар ӱлгӱзі парын амох сірерге кӧзідем. Анаң Ол ит-сӧӧгі пос-пас кізее теен: – Тіпчем сағаа: тур, тӧзек-частығың алып, ибіңзер пар. 25 Сах андох ол кізі, оларның алнында тура хонып, чатхан тӧзек-частығын алып, Худайны саблап ала, наныбысхан. 26 Хорыхханнарына прайзы алаң ас парған, анаң Худайны саблап ала, улуғ чочыныста чоохтасхлааннар: «Пӱӱн піс уғаа хайхастығc нимелер кӧрдібіс». 27 Аның соонаң Иисус, турадаң сых киліп, албан чығҷаң Левий теен кізінің тоғыста одырчатханын кӧр салып, теен: – Минің соомҷа пар. 28 Левий, тур киліп, прай нимені тастап, Иисустың соонҷа парған. 29 Иисусты ибінзер хығырып, Левий улуғ той идібіскен. Анда албан чығҷаңнар даа, пасха даа кізілер кӧп полғаннар. 30 Моисей Чахии пілігҷілері паза фарисейлер, тізең, перінізіп, Иисустың ӱгренҷілеріне чоохтанғаннар: – Ноға сірер албан чығҷаңнарнаң паза чазыхтығ кізілернең хада, азыранып, ісчезер? 31 Иисус оларға нандырған: – Хазых кізілер нимес, че ағырығлар имҷіні кирексидірлер. 32 Мин арығ чӱректіг кізілерні нимес, че чазыхтығларны, чазыхтарынаң хыйа ползыннар тіп, хығырарға килгем.

Ораза тудардаңар суруғ

33 Олар, тізең, Иисустаң сурғаннар: – Ноға Иоанның ӱгренҷілері, удаа ораза тудып, пазырчалар. Фарисейлернің дее ӱгренҷілері ідӧк итчелер. Синің ӱгренҷілерің, тізең, азыранчалар паза ісчелер? 34 Иисус оларға нандырған: – Ипчі алчатхан оол хадада, тойға килген аалҷыларны ораза туттыр поларзар ба? 35 Че хоных хончатхан оолны оларның аразынаң апарыбызар кӱннер килзе, ана андада, ол кӱннерде, олар ораза тударлар. 36 Пу даа кип-чоохтыc Иисус оларға чоохтап пирген: – Пірдеезі, наа кип-азахтаң ис талап, иргі кип-азахха намачы салбинча. Ӏди итсе, наа даа кип-азах талалар, иргі дее кип-азахха наа кип-азахтаң иділген намачы чарабас. 37 Пірдеезі наа арағаны иргі торсыхха урбинча. Ӏди итсе, наа араға иргі торсыхты тали тартыбызар, андада араға даа тӧгіл парар, торсых таа нимее чарабас пол парар. 38 Наа араға наа тууп торсыхха урыларға кирек. Андада анзы даа, мынзы даа хайраллал халар. 39 Ӱр турған арағаны іскен соонда, пірдеезі наа арағаны ізерге хынмас. Ӱр турған араға артых, тир ол.

Лука 6

Кізі Оолғы суббота кӱннің ээзі

1 Па'сха тіп ӱлӱкӱн соондағы ікінҷі кӱнде, пастағы субботада, Иисус тамах ӧсчеткен хыраҷа парчатхан. Ӱгренҷілері, тізең, пазахтарны ӱзе тартып, айаларында ууп алып, ӱреннерін чееннер. 2 Фарисейлернің хай піреезі оларға чоохтанған: – Сірер ноға Субботада итпеҷең нимені итчезер? 3 Иисус оларға нандырған: – Давид, позы паза хада полған чоны астап парғанда, ниме иткенін хығырбаазар ба? 4 Хайди ол, Худай туразынзар кіріп, абыстардаң пасха пір дее кізі чиирге чарабинчатхан тайығ халастарын, алып, позы даа чеен, хада полған кізілерге дее пирген. 5 Анаң оларға теен: – Кізі Оолғы субботаның даа ээзі.

Холы хуруп парған кізіні субботада имнебіскені

6 Паза пір субботазында Иисус, синагогазар кіріп, кізілерні ӱгреткен. Анда оң холы хуруп парған кізі полған. 7 Моисей Чахии пілігҷілері паза фарисейлер, пыролаҷаң ниме табарға полып, субботада пірее кізіні имнир бе ни тіп, Иисусты китееннер. 8 Че Иисус, оларның сағыстарын піліп, холы хуруп парған кізее теен: – Турып, чон алнына сых! Ол кізі, турып, алнынзар сыххан. 9 Андада Иисус оларға теен: – Сурыбызимдах сірердең, суббота кӱнде чахсы алай чабал ниме идерге чарир ба? Кізі тынын ал халҷаң ма алай чох итчең ме? Олар пір дее ниме чоохтанмааннар. 10 Иисус, ибіре кӧрібізіп, пайаағы кізее чоохтанған: – Холыңны сун. Ол кізі іди иткендӧк, Аның оң холы, пірсіӧк осхас, хазых пол парған. 11 Моисей Чахии пілігҷілері паза фарисейлер, чабаллары тың тут парып, Иисусты хайди идібісчең тіп, постары алынҷа чоохтасхлааннар. 12 Олох кӱннерде Иисус пазырарға тағзар сыххан. Хараазын Худайға пазырып иртірген. 13 Таң чарып килгенде, тізең, Иисус, ӱгренҷілерін хығырып алып, олардаң он ікізін таллап, илҷілерc тіп адап салған: 14 Пётр тіп ат-сола алған Симонны, аның Андрей харындазын, Иаковнаң Иоанны, Филиппнең Варфоломейні, 15 Матфейнең Фоманы, Алфейнің оолғын Иаковты паза Зилот тіп солалығ Симонны, 16 Иаковтың оолғын Иуданы паза соонаң Иисусты садыбысхан Иуда Искариотты.

Иисустың ӱгреткені паза имнеені

17 Оларнаң хада тағдаң ин киліп, Иисус пір тӱс чирде турыбысхан. Кӧп ӱгренҷілері паза Иудей чирінең, Иерусалимнең, талай хазындағы Тир паза Сидон саарлардаң даа илееде кӧп кізі мында турыбысхан. 18 Олар, Иисусты истіп, ағырығларынаң имненіп аларға килгеннер. Чабал хуттарға иреелеттірчеткеннер дее имненіп алғаннар. 19 Иисустаң тарапчатхан кӱс прайзын имнебісчеткеннеңер, кізілернің полғаны ла Ағаа холын теертібізерге харасхан.

‎Алғас паза харғас

20 Иисус, харахтарын ӱгренҷілерінзер кӧдіріп, чоохтанған: – Часкалығзар, Хан Худайны киректепчеткеннер, Худай хан-чиріc сірерни. 21 Часкалығзар, амды ӧзӧкчеткеннер, сірер тосхынарзар. Часкалығзар, амды ылғапчатханнар, сірер хатхырарзар. 22 Часкалығзар сірер, хаҷан кізілер сірерні Кізі Оолғы ӱчӱн пу харахнаң кӧрбинчетселер, сӱрчетселер, сӧклепчетселер, сірернің адыңарны хомайлапчатсалар. 23 Ол кӱнде сірер ӧрініңер паза чалахай полыңар. Тигірде сірерні илбек тӧлег сағыпча. Пу кізілернің ӧбекелері ухаанҷыларға сах іди иткеннер. 24 Че хыйал сірерге, пайлар! Сірер постарыңа часхарысты амох алып алғазар. 25 Хыйал сірерге, амды тох чӧрчеткеннер! Соонаң астап чӧрерзер нооза. Хыйал сірерге, амды хатхырысчатханнар! Соонаң, ылғап, сыхтазарзар нооза. 26 Хыйал сірерге, прай кізілер сірердеңер чахсы ла чоохтасчатсалар. Оларның ӧбекелері чой ухаанҷыларны ідӧк ит турғаннар нооза.

Хыныстаңар чахығ

27 Мин, тізең, сірерге, Мині исчеткеннерге, тіпчем: ыырҷыларыңа хыныңар, сірерні хырт кӧрчеткеннерге чахсы ит турыңар. 28 Сірерні харғапчатханнарны алғап турыңар, сірерні хыйыхтапчатханнарның ӱчӱн пазыр турыңар. 29 Пір наағыңнаң сапхан кізее, ікінҷі дее наағыңны тут пир. Кибіңні пыласчатхан кізее, кӧгенееңні дее алчатса, тоғырланма. 30 Синнең пірее ниме сураан кізілернің полғанына ла пир тур, алған кізідең, тізең, нандыра сурба. 31 Кізілер сірерге хайди хылынзыннар тіп сағынчазар, сірер дее оларға іди хылын турыңар. 32 Сірерге хынчатханнарға хынчатсаңар, аның ӱчӱн хайдағ алғыс кирек сірерге? Чазыхтығлар даа постарына хынчатханнарға іди хынадырлар. 33 Постарыңа чахсы итчеткеннерге чахсы ит турзаңар, аның ӱчӱн хайдағ алғыс кирек сірерге? Чазыхтығлар даа іди идедірлер нооза. 34 Ахчаны даа нандыра айландыр полар ла кізее ӧдіске пирчетсеңер, аның ӱчӱн хайдағ алғыс кирек сірерге? Чазыхтығлар даа, чазыхтығлардаң ахчаны пиргенӧк синде нандыра аларға ізеніп, ӧдіске пиредірлер нооза. 35 Че сірер, ыырҷыларыңа хынып ала, чахсы ит турыңар. Пір дее ниме нандыра сағыбин, ӧдіске пир турыңар. Андада сірерге илбек тӧлег полар. Ӧӧркі Чайаачының палалары поларзар. Ол чахсаа чахсынаң нандырбинчатханнарға даа, чабалларға даа паарсидыр нооза. 36 Аннаңар Пабаңар хайдағ паарсах, сах андағох паарсах полыңар.

Пасха кізілерні чарғылабаңар

37 Чарғылабаңар, сірерні дее Худай чарғылабас, пыролабаңар, Худай даа сірерні пыролабас; пыроларын тастаңар, Худай даа пыроңарны тастир. 38 Пир турыңар, Худай даа сірерге пирер: кӧп иде, тыхталдыра, ӱӱлдіре, синінең азыра хуҷахтарыңа урылар. Хайдағ синнең синирзер, Худай даа сірерге олох синнең синир нооза. 39 Иисус оларға пір кип-чоох чоохтап пирген: – Харах чох кізі харах чохты ал чӧр полар ба? Олар ікізінең оймахха тӱс парарлар нимес пе зе? 40 Ӱгренҷі ӱгретчідең улуғ пола чоғыл, че ӱгреніп алза, полғаны ла позының ӱгретчізіне тӧӧй пол парар. 41 Ноға син харындазыңның хараандағы сігенні дее кӧр саладырзың, позыңнинда, тізең, тӧгені дее сизіне чоғылзың? 42 Хайди син, позыңның харааңдағы тӧгені кӧрбин, харындазыңа: «Харындас, харааңдағы сігенні сығарыбызим», – тіп полчазың? Чойырхоссың син! Пурун позыңның харааңдағы тӧгені ал тастабыс, андада харындазыңның хараандағы сігенні хайди сығарарын кӧрерзің.

Ағас чистегінең таныстығ

43 Чахсы ағас хомай чистек пирбинче, хомай даа ағас чахсы чистек пирбинче. 44 Полған на ағастың хайдағ полчатханын чистегінең піледірлер, хазалҷых харағаннаң харағат чистегін теербинчелер, сырып ағастаң даа нымырт чығбинчалар. 45 Чахсы кізі позының чӱреенде чыылған чахсыдаң чахсыны сығарадыр, хомай кізі, тізең, чӱреендегі хомайның чыындызынаң хомайны сығарадыр. Чӱректе чыылған ниме кізінің тілінде поладыр.

Чоох исчеткен паза испинчеткен кізідеңер

46 Ноға сірер Мині «Хан-пигім! Хан-пигім!» тіпчезер, че Мин чоохтаан нимені толдырбинчазар? 47 Минзер килчеткен, Минің сӧстерімні исчеткен паза оларны толдырчатхан кізі кемге тӧӧй полчатханын сірерге чоохтап пирербін. 48 Анзы, тураны пӱдірчедіп, чирні тирең хасхан, тӧстігін пик тасха салған кізее тӧӧй. Тура пик таста турчатханнаңар, суғ тазып, ол тураа урунғанда даа, аны орнынаң тибірет полбаан. 49 Мині истіп, сӧзімні толдырбинчатхан кізі туразын тӧстігі чох, олаңай ла чирде пӱдірген кізее тӧӧй. Суғ тураа урунғанда, ол тура сах андох иңзеріл парған. Ол тураның иңзерілгені илбек полған.

Лука 7

Чӱс чааҷы пазының нымысчызының чазыл парғаны

1 Прай пу нимелерні Позын исчеткен кізілерге чоохтирын тоос салып, Иисус Капернаумзар парған. 2 Ол саарда Рим сирігінің чӱс чааҷының пазы полған. Аның аарлапчатхан нымысчызы, уғаа тың ағырыбызып, ӧлер пазы чатчатхан. 3 Ол чӱс чааҷының пазы Иисустаңар ис салып, нымысчызын имнирге килзін тіп, Андар Иудей ах сағалларын сурынарға ысхан. 4 Ах сағаллар, Иисуссар киліп, Аннаң тың сурынғаннар: – Чӱс чааҷының пазы Синің полызығ пиреріңе турыстығ кізі. 5 Ол пістің чонға хынча паза піске синагога пӱдір пирген. 6 Иисус оларнаң хада парған. Чӱспазының ибіне чидіп одырғанда, ол кізі Иисусха удур арғыстарын піди чоохтирға ысхан: – Хан-пигім, сағыссыраба! Турама кіреріңе мин турыстығ нимеспін, 7 аннаңар позымны даа Синзер килерге турыстығ нимеспін тіп санадым. Син чахығ ла пирібіс, нымысчым хазыхтан парар. 8 Минің дее позымнаң пӧзік пастыхтарым пар, позымның даа холында чааҷылар пар. Чааҷыларымның піреезіне «пар» тізем, анзы парадыр, пасхазына «кил» тізем, ол киледір; нымысчыма «мыны ит» тізем, ол идедір. 9 Аны истіп, Иисус хайхап парып, соонҷа килчеткен чонға чоохтанған: – Тіпчем сірерге, мындағ киртіністі Мин Израильде дее кӧрбеем. 10 Иисуссар ысхан кізілері, пастыхтың ибінзер айлан киліп, ағырығ нымысчының хазыхтан парғанын кӧр салғаннар.

Ӧкіс ипчінің оолғының тірілгенінеңер

11 Мының соонаң Иисус Наин тіп саарзар парған. Аның соонҷа илееде кӧп ӱгренҷі паза чон парған. 12 Саарның хаалхазына чит килгеннерінде, оларға удур пір ӧкіс ипчінің чалғыс оолғының сӧӧгін сығарчатханнар. Кӧп чон ол сӧӧктің соонҷа саардаң парчатхан. 13 Хан-пиг ол ипчіні кӧр салып, айап парып, теен: «Ылғаба», 14 анаң пас киліп, хомдаа холынаң теңен. Сӧӧкті апарчатхан кізілер турыбысханнар, Ол, тізең, теен: – Оол! Тіпчем сағаа – тур! 15 Ӧліг оол, тур киліп, одырыбызып, чоохтан сыххан, Иисус, тізең, аны іҷезіне айландыр пирген. 16 Прайзы, хорых парып, Худайны саблап, чоохтанған: «Пістің арабыста Илбек Ухаанҷы», «Худай Позының чонынзар килтір». 17 Иисустаңар пу тылаас прай Иудей чирінҷе паза прай ибіркі чирлерҷе тараан.

Кіреске тӱзірҷең Иоанның ӱгренҷілері

18 Иоанның ӱгренҷілері Иисустаңар тылаасты Иоаннға чоохтап пиргеннерінде, 19 ол, ӱгренҷілерінің ікізін позынзар хығырып алып, оларны Иисуссар піди сурарға ысхан: – Пістің сағыпчатхан кізібіс Синзің ме алай піске пасхазын сағирға кирек пе? – 20 Кіреске тӱзірҷең Иоанн пісті Синзер ызып, піди сурарға чахаан: «Пістің сағыпчатхан кізібіс Синзің ме алай піске пасхазын сағирға кирек пе?» – тееннер олар, Иисуссар киліп. 21 Ол тусха Иисус, кӧп кізіні ағырығлардаң, сағ чохтаныстаң паза чабал хуттарынаң позыдып, харах чох кӧп кізее харах одын айландырған. 22 Иисус, тізең, оларға нандырып, теен: – Парыңар, Иоаннға кӧрген паза искен нимелердеңер чоохтап пиріңер: харах чохтар кӧр сыхчалар, ахсахтар пас сыхчалар, чызығ палығлығлар арығланып алчалар, туныхтар ис сыхчалар, ӧліглер тіріл килчелер, чох кізілерге Чахсы Хабарны искірчелер. 23 Миннең хыйа полбинчатханы, часкалығ! 24 Иоанның ӱгренҷілері парыбысхан соонда, Иисус Иоаннаңар кізілерге чоохтап сыххан: – Ниме кӧрерге хуу чазызар чӧргезер? Чилге чайхал турған хамысты ба? 25 Ниме кӧрерге чӧргезер? Пай кип-азахтығ кізіні бе? Че іди тонан чӧрчеткеннер паза пай чуртапчатханнар хан ӧргелерінделер. 26 Ниме кӧрерге чӧргезер? Ухаанҷыны ба? Йа, ол ухаанҷы, тіпчем сірерге, ухаанҷыдаң даа улуғ. 27 Анзы ол, кемнеңер піди пазылған: «Мына Синің алныңҷа Синің чолыңны тимнир илҷімні ысчам». 28 Тіпчем сірерге, пу чир ӱстӱнде тӧреен кізілердең Кіреске тӱзірҷең Иоаннаң улуғ ухаанҷы чоғыл. Че Худай хан-чирінің иң кічии дее аннаң улуғ. 29 Иисусты искен кізілернің прайзы, албан чығҷаңнар даа, Иоаннаң пастыра кіреске тӱзіп, Худайны саблаан. 30 Че фарисейлернең Моисей Чахии пілігҷілері, Худай кӧңнін постарынаң хыйа идіп, Иоаннаң пастыра кіреске тӱзерінең тоғыр полғаннар. 31 Андада Иисус чоохтанған: – Пу тӧлнің кізілерін кемнең тиңнестірим? Кемге олар тӧӧйлер? 32 Олар, тасхар одырып, удур-тӧдір хысхырысчатхан палаларға тӧӧйлер: «Піс сірерге хобырахнаң ойнаабыс, че сірер плесет салбаазар. Піс сірерге хомзыныстығ сарыннар сарнаабыс, че сірер ылғаспаазар». 33 Кіреске тӱзірҷең Иоанн, киліп, ораза тутхан паза пір дее араға іспеен. Сірер, тізең, «Кізіні айнааc хаптырған», – тіпчезер. 34 Кізі Оолғы, киліп, чиис тее чіпче, араға даа ісче. Сірер тіпчезер: «Кӧріңер, пу чиирге дее, араға даа ізерге хынчатхан кізіні, ол албан чығҷаңнарнаң паза чазыхтығларнаң нанҷыласча». 35 Худайның хыйға сағызы, тізең, прай палаларынаң киречілелче.

Чазыхтығ ипчінің пырозын тастааны

36 Пір фарисей Иисусты позынаң хада азыранып аларға хығырған. Иисус, аның ибінзер киліп, стол кистінзер азыранарға одыр салған. 37 Ол саарда, тізең, чазыхта чуртапчатхан ипчі полған. Иисусты фарисейнің туразында азыранчатханын истіп, андар тадылығ чыстығ миро хайахтығ алавастр ідіс ағыл килген. 38 Ол ипчі, Иисуссар кистінзертін пас киліп, азағына тӱзіп, ылғап, Аның азахтарына харах частарын тӧгіп, састарынаң оларны хуруда чысхлаан. Анаң Аның азахтарын, охсанып, тадылығ чыстығ миро хайахнаң сӱртклеп сыххан. 39 Анзын кӧріп, Иисусты хығырған фарисей позы алынҷа чоохтан салған: «Пу кізі, сыннаң ухаанҷы полған полза, азахтарына теепчеткен ипчінің кем полчатханын пілерҷік, ол чазыхтығ ипчі нооза». 40 Иисус, андар айланып, теен: – Симон! Мин сағаа пір ниме чоохтап пирерге сағынчам. – Чоохта, Ӱгретчі, – нандырған анзы. 41 Иисус теен: – Пір пайға ікі кізі алымнығ полтыр. Пірсінің пирҷең алымы пис чӱс динарий полтыр, ікінҷізінің, тізең, – иліг динарий. 42 Че олар ахча чох полғаннарынаңар, пай кізі алымнарын чох идібістір. Чоохта, ол ікӧлеңнің хайзы пай кізее артых хынар? – 43 Сағынчам, хайзыни кӧп позыдылған, анзы артых хынар, – нандырған Симон. – Орта сағынчазың, – теен ағаа Иисус. 44 Анаң ипчізер алдыра айланып, Симонға теен: – Син пу ипчіні кӧрчезің ме? Мин синің тураңзар килгем, че син азах чуғҷаң суғ пирбеезің. Пу ипчі, тізең, харах чазын азаама тӧгіп, састарынаң чысхлабысхан. 45 Син Мині, удурлап, охсанмаазың, че пу ипчі килгеннең пеер Минің азахтарымны тохтабин охсанча. 46 Син пазымны хайахнаң сӱртпеезің, пу ипчі, тізең, Минің азахтарымны аарлығ миро хайахнаң сӱртклеен. 47 Аннаңар Мин сағаа тіпчем, улуғ хынысты кӧзіткені ӱчӱн, пу ипчінің кӧп чазыхтары позыдылды. Кемни асхынах позыдылча, анзы асхынах хынча. 48 Ипчее, тізең, теен: – Чазыхтарың позыдылча. 49 Кем полҷаң пу, чазыхтарны даа позытчатхан? – тіп, постары алынҷа чоохтасхлааннар мында хада одырчатхан кізілер. – 50 Киртінізің сині арачылады, амыр-хазыхнаң пар, – теен ол ипчее Иисус.

Лука 8

Иисуснаң хада парчатхан ипчілер

1 Аның соонаң Иисус, саарларҷа паза аалларҷа Худай хан-ӱлгӱзінеңер Чахсы Хабарны искір чӧріп, ӱгреткен. Анынаң хада он ікі ӱгренҷізі полған. 2 Оларнаң хада Иисус чабал хуттардаң паза ағырығлардаң имнебіскен ипчілер полғаннар. Оларның аразында істінең читі чабал хут сығардырған Магдалина тіп солалығ Мария полған. 3 Иродтың туразынаң устапчатхан Хузаның ипчізі Иоанна даа, Сусанна даа, аннаң даа пасха кӧп ипчілер полғаннар. Олар Иисусха прай пар нимелерінең полыс турғаннар. 4 Аймах саарлардаң кізі кӧп чыылыс парғанда, Иисус оларға кип-чоохтар чоохтап сыххан: – 5 Таарығҷы кізі ӱрен таарирға сыххан. Таарыпчатханда, ӱреннернің хай піреезі чол хазына тӱсклеп парған. Иртчеткен кізілер оларны типсеп салғаннар паза тигірдегі хустар хахлабысханнар. 6 Пасха ӱреннері тастығ чирге тӱскеннер. Олар, ӱт ле киліп, сых читпин, хуруп парғаннар. 7 Піреелері тігенек аразына тоолааннар. Тігеннер, ӧзіп, оларны чабыра пазыбысханнар. 8 Паза пасхазы чахсы чирге тӱскен. Олар, ӧзіп, полғаны ла чӱс хати кӧп ниміс пиргеннер. Пу кип-чоохты чоохтап, Иисус піди тоосхан: – Хулаа пар кізі, иссін! – 9 Нимені таныхтапча пу кип-чоох? – сурғаннар Иисустаң ӱгренҷілері. 10 Иисус піди нандырған: – Сірерге Худай хан-чирінің чазыттарын пілерге пирілген, пасхаларына, тізең, кип-чоохтар ла пирілген. Аннаңар олар, кӧрзе дее, кӧрбинчелер, иссе дее, піл полбинчалар. 11 Мына нимедеңер чоохтапча пу кип-чоох. Ӱреннер – ол Худай сӧзі полча. 12 Чол хазында тӱскен ӱреннер Худай сӧзін исчеткен кізілер полчалар. Сайтан, тізең, киліп, оларны киртінмезіннер паза арачылан полбазыннар тіп, ол сӧсті кізілернің чӱректерінең ал чӧрібісче. 13 Тастығ чирге тӱскен ӱреннер чи? – Анзы Худай сӧзін, истіп, чӱректеріне ӧрчіліг алчатхан кізілер, че чилегелері чохтаңар, ӱр нимес ле киртінчелер, анаң, сыныхтаға урунзаларох, киртіністерін тастабысчалар. 14 Тігенектер аразына тӱскен ӱреннер, тізең, – Худайның сӧзін исчеткен кізілер, че сағыссырастарға, пайға, чуртастың чырғалларына пастырып, пір дее туза ит полбин салчалар. 15 Чахсы чирге тӱскен ӱреннер, тізең, – Худайның сӧзін истіп, аны чағбан паза арығ чӱректерінде хайраллапчатхан кізілер. Сидіктерге сыдазып, улуғ туза ағылчалар. Ӏди чоохтап, Иисус піди тоосхан: – Исчең хулаа пар кізі, иссін! – 16 Пірдеезі чарытхыны, чарыдып алып, ідіснең чаппинча алай орған алтына турғыспинча. Че кірген кізілер чариин кӧрзіннер тіп, аны кӧріндіре чирде турғыс саладырлар. 17 Ӏлезіне сыхпаҷаң пір дее чазыт чоғыл, чазырғаны истіліп, тастына сыхпин пола чоғыл. 18 Аннаңар сиргек полыңар: кемде пар, ағаа хоза пирілер; кемде чоғыл, анзының пар ползын тіп сағынчатхан нимезі дее алылар. 19 Иисуссар іҷезінең харындастары килгеннер, че ибіре кізі кӧп полғаннаңар, Иисусха чағын кір полбааннар. 20 Андада кем-де Иисусха искір пирген: – Ӏҷеңнең харындастарың тасхар турчалар, Синнең тоғазып аларға хынчалар. – 21 Ӏҷемнең харындастарым Худайның сӧзін, истіп, толдырчатхан кізілер, – нандырған ағаа Иисус. 22 Пірсінде Иисус, ӱгренҷілерінең хада кимее одырып, теен: – Кӧлнің тігі саринзар кис парыбызааңар. Олар кис сыхханнар. 23 Ӏди кис париғаннарында, Иисус узубысхан. Ол туста кӧлде улуғ чил пол сыххан. Салғахтар азыра саап, кимее суғ тол париған. Оларның киректері хорғыстығ полған. 24 Олар, Иисуссар пас киліп, Аны усхурыбызып, тееннер: – Ӱгретчі! Ӱгретчі! Піс суға саайлан парарға чӧрбіс. Че Иисус, тур киліп, чилнең салғахтарға амырап парарға чахыбысхан. Олар тохтап парғаннар, ибіре ап-амыр пол парған. 25 Андада Иисус оларға теен: – Хайдадыр сірернің киртіністерің? Ӱгренҷілері, таңнап, хорых парып, удур-тӧдір сурастырғаннар: – Кемдір Ол андағ, чилге дее, салғахтарға даа чахығлар пирчеткен? Анзылары, тізең, Аның чахиин исчелер?

Алҷааххан кізідең чабал хуттарны сығара сӱргені

26 Олар Галилей чирінең тоғыр чатхан Гадарин чирінзер кис килгеннер. 27 Иисус чарға сых килгенде, Ағаа саардаң килген пір кізі тоғас парған. Ол кізі, ӱрдең пеер чабал хуттарға хаптыртып, пір дее кип-азах кис чӧрбинчеткен паза, турада чуртабин, сыыраттардағы кізі чығҷаң хуюларда полҷаң. 28 Ол кізі, Иисусты кӧр салып, хысхыра тӱскен, анаң, алнында тізекке тӱзіп, тыыда чоохтан сыххан: – Ниме кирек Сағаа миннең, Иисус, Ӧӧркі Худай Оолғы? Иреелебе мині, алданчам. 29 Аның алнында Иисус чабал хутха ол кізідең сых парыбызарға чахаан полған нооза. Чабал хут кізіні ӱр иреелеен. Ол кізіні, хадарып, ілҷірбенең палғап салҷаңнар, че анзы, ілҷірбелерні ӱзе тартхлабызып, чабал хутха сӱрдіріп, хуу чазызар чӱгӱре халҷаң. – 30 Адың кемдір? – сурған ол кізідең Иисус. – Тӱбен, – нандырған ол. Ӏстіне кӧп чабал хут кіргеннеңер, ол іди адантыр. 31 Ол чабал хуттар, постарын тӱбі чох чирзер сӱрбезін тіп, Иисусха алданғаннар. 32 Мындох сосхаларның улуғ ӧӧрі тағда оттап чӧрген. Чабал хуттар постарын ол сосхаларзар кирібізерге чаратсын тіп, сурынғаннар. Иисус оларға чаратхан. 33 Чабал хуттар, ол кізідең сых киліп, сосхаларға кір парғаннар. Сосхалар ӧӧрі, сах андох пӧзік чардаң кӧлзер сегірібізіп, суға пат парған. 34 Аны кӧр салып, сосха хадарған кізілер, саарзар паза аалларзар ойлап, прай полған нимедеңер чоохтап пиргеннер. 35 Ниме пол парғанын кӧрерге идіп, Иисуссар кізілер чыыл сыхханнар. Олар чабал хуттар сых чӧрібіскен кізінің Иисустың азаа хыринда одырчатханын кӧр салғаннар: ол тонаных, иптіг сағыстығ одырған. Анзын кӧріп, олар прайзы тың хорых парғаннар. 36 Мыны кӧрген кізілер алҷаахчатхан кізінің хайди имненіп алғанын пасхаларына чоохтап пиргеннер. 37 Аны истіп, Гадарин чиріндегі кізілер, прайзы тың хорых парып, Иисустаң постарының чирінең парыбызарға сурынғаннар. Иисус, кимее одырып, нандыра айланған. 38 Чабал хуттарын сығара сӱрдірген кізі Иисуснаң хада поларға сурынған, че Иисус чаратпаан: – 39 Ибіңзер парып, кізілерге чоохта, хайдағ улуғ ниме ит пирген сағаа Худай. Ол кізі, нанып, Иисустың позына ниме иткенін прай саарҷа чоохтап чӧрген.

Иаирнің хызының тірілгені

40 Кізілер Иисустың килерін сағааннарынаңар, Иисус нандыра айлан килгенде, кӧп кізі Аны удурлаан. 41 Мына Иисуссар Иаир теен кізі килген. Ол синагоганың пастығы полған. Иаир Иисустың азағына тӱзіп, позының ибінзер кірерге сурынған. 42 Иаирнің он ікі частығ чалғыс хызыҷаа, тың ағырып, ӱрир пазы чат чатхан. Иисус Иаирнің туразынзар парчатханда, Аннаң ибіре кӧп кізі, ітклезіп ала, хада субалысхан. 43 Оларның аразында он ікі чыл ханы ағып ағырчатхан ипчі полған. Ол нинҷе пар ниме-ноозын прай имҷілерге хорат салған полған, че пірдеезі аны имнеп полбаан. 44 Ол ипчі, Иисуссар кистінең пас киліп, Аның кип-азаана холын теертібіскен. Сах андох хан ахханы тохтап парған. – 45 Кем Мағаа теңді? – сурған Иисус. Теңен кізі табылбаанда, Пётр паза Аннаң хада полған кізілер теенер: – Ӱгретчі, Синнең ибіре кізілер, ітклезіп, парчалар. Син, тізең, кем Мағаа теңді тіп сурчазың. – 46 Кем-де Мағаа теңді, кӱзімнің сыхчатханын сизін салдым, – теен Иисус. 47 Ол ипчі, сизіндірт салғанын кӧріп, халтырап ала, Иисуссар пас килген. Аның алнында тізекке тӱзіп, Иисусха ноға теңенін паза сах андох чазыл парғанын прайзының кӧзіне чоохтап пирген. – 48 Хорыхпа Хызым! Киртінізің сині арачылады. Амыр-хазыхнаң пар, – теен ағаа Иисус. 49 Ол іди чоохтанған арада, синагога пастығының туразынаң кізі килген. – Хызың ӱреп парды. Ӱгретчіні тикке сағыссыратпа, – теен ол Иаирге. 50 Че Иисус, аны истіп салып, Иаирге чоохтанған: – Хорыхпа, киртін не одыр, андада хызың хазыхтанып алар. 51 Иаирнің туразынзар читкенде, Иисус Пётрдаң, Иоаннаң, Иаковтаң паза хызыҷахтың паба-іҷезінең пасха пір дее кізее туразар кірерге чаратпаан. 52 Прайзы ол хызыҷахха ылғап-сыхтасхан. Че Иисус чоохтанған: – Ылғабаңар, ол ӱребеен, че узупча. 53 Че кізілер, хызыҷахтың ӱреенін пілгеннеңер, Иисусха кӱлгеннер. 54 Иисус, прайзын турадаң сығарыбызып, хызыҷахты холынаң тудып алып, чоохтанған: – Тур, хызыҷах! 55 Хызыҷахтың худы айлан килген, сах андох ол тур килген. Иисус аны азырабызарға чахаан. 56 Хызыҷахтың паба-іҷезі уғаа тың таңнап парғаннар, че Иисус оларға мында полған нимедеңер пірдеезіне чоохтабасха чахаан.

Лука 9

Он ікі ӱгренҷіні ӱгредерге ысханы

1 Иисус, он ікі ӱгренҷізін чыып алып, оларға прай чабал хуттарға ӱлгӱ-чарғы поларға паза кізілерні ағырығлардаң имнирге кӱс паза ӱлгӱ пирген. 2 Анаң, оларны Худай хан-ӱлгӱзінеңер ӱгредерге паза ағырығ кізілерні имнирге ызып, 3 теен: – Чолға пір дее ниме албаңар: тайах таа, хапчых таа, халас таа, ахча даа, артых кип-азах таа. 4 Пірее тураа кирзелер, анда хатап чорыхха сыхханҷа халыңар. 5 Че пірее чирге сірерні кирбезелер, ол саардаң парчадып, азахтарыңдағы тозынны андох хахтабыс турыңар, анзы андағларға сизіндіріг ползын. 6 Ӱгренҷілері аалларҷа чӧр сыхханнар. Олар, Чахсы Хабардаңар чоохтап, полған на чирде кізілерні имнееннер.

Ирод ікінҷілесте

7 Галилей чирінің ханы Ирод, Иисустың итчеткен хайхастарынаңар истіп, таңнаан: хай піреезі Иисусты тіріл килген Иоанн полар тіп чоохтасхан; 8 пасхалары ухаанҷы Илия килген полар тееннер; паза пасхалары – мының алнындағыох ухаанҷыларның піреезі тіріл килген полар тееннер. 9 Ирод, тізең, теен: – Иоанның мойнын мин ӱзе сабысхам. Мынзы чи Кем полҷаң, Кемнеңер пу нимелерні исчем? Иисусты кӧріп алҷаң оңдай тілеп сыххан.

Пис муң кізіні тосхырғаны

10 Илҷілер, айлан киліп, иткен нимелерінеңер Иисусха прай чоохтап пиргеннер. Иисус, оларны Позынаң хада алып, Вифсаида саарның хыриндағы ээн чирзер парыбысхан. 11 Че кізілер, аннаңар піл салып, Иисустың соонҷа парғаннар. Иисус, тізең, оларны удурлап, Худай хан-ӱлгӱзінеңер чоохтап, кирексееннерін ағырығлардаң имнеп салып одырған. 12 Иир полыбысханда, он ікі ӱгренҷі, Иисуссар пас киліп, чоохтанған: – Піс ээн чирдебіс, аннаңар кізілерні позыдыбыс. Олар, чағынғы аалларзар парып, чіҷең ниме таап, мында хонып алзыннар. – 13 Сірер постарың оларға чіҷең ниме пиріңер, – теен оларға Иисус. – Пістің пис халастаң паза ікі палыхтаң пасха ниме чоғыл. Алай пу кізілернің прайзына чіҷең ниме ал килибіс пе? – нандырғаннар олар. 14 Анда пис муңа чағын ир кізі полған. – Парыңар, кізілерні илігердең изерістіре одырт салыңар, – теен ӱгренҷілеріне Иисус. 15 Ӏдӧк идіп, прайзын одырт салғаннарында, 16 Иисус, пис халаснаң ікі палыхты алып, тигірзер кӧріп ала, алғабысхан. Анаң халаснаң палыхты, сындырып, кізілерге ӱлеп пиріңер тіп, ӱгренҷілеріне пирібіскен. 17 Прайзы тосханҷа азыранып алғанда, артхан чиис он ікі торасха тол парған.

Пётр Иисусты Мессий-Христос тіп адапча

18 Пірсінде Иисус пір чирде чалғызан пазырчатхан, ӱгренҷілері, тізең, Аның хыринда полғаннар. – Кізілер Мині кемге санапчалар? – сурған олардаң Иисус. – 19 Хайзылары Кіреске тӱзірҷең Иоанн, піреелері Илия, паза пасхалары мының алнындағы ухаанҷыларның піреезі тіріл килген полар тіп санапчалар, – нандырғаннар ӱгренҷілері. – 20 Сірер чи Мині кемге санапчазар? – сурған ӱгренҷілерінең Иисус. – Худайның Мессий-Христозы полчазыңc, – нандырған Пётр. 21 Андада Иисус аннаңар пірдеезіне чоохтабасха хатығ чахығ пирген.

Иисус Позының, ӧліп, тірілерінеңер чоохтапча

22 Кізі Оолғына кӧп ирееленерге килізер: ах сағаллар, улуғ абыстар паза Моисей Чахии пілігҷілері Аны, постарынаң хыйа идіп, ӧдір саларлар, че ӱзінҷі кӱнінде Ол тіріл килер, – теен Ол. 23 Анаң Иисус прайзына теен: – Кем Минің соомҷа парарға итче, ол позынаңар ундут салзын, кірезін алып, Минің соомҷа парзын. 24 Кем позының тынын ал халарға итче, ол аны чідір салар. Кем тынын Минің ӱчӱн салар, ол аны ал халар. 25 Прай чир-чалбахты холға алып, че позын чох иттірт алай хыйаллатырт салза, кізее пірее туза пар ба ни зе? 26 Кем Миннең паза Минің сӧстерімнең уйадар, Кізі Оолғы даа, Позының, Пабазының паза ах-арығ ангеллерінің сабланызында киліп, ол кізідең уйадар. 27 Сынны чоохтапчам сірерге, мында турчатханнарның хай-піреезі, ӧлгелеккеӧк, Худай хан-ӱлгӱзін кӧріп алар.

Иисустың хубулғаны

28 Пу сӧстер соонда сигісче кӱн ирт парғанда, Иисус, Пётрны, Иоанны паза Иаковты Позынаң хада алып, тағзар пазырарға сыххан. 29 Ол пазырчатхан туста Аның сырайы алыс парған, кип-азаа, тізең, чылтырама ах пол парыбысхан. 30 Ол арада ікі ир кізі Аннаң чоохтасхан. Олар Моисейнеңc Илия полғаннар. 31 Сабланыста киліп, олар Иерусалимде полар киректеңер – Иисустың пу чирдең парыбызарынаңар чоохтасханнар. 32 Пётр паза аннаң хада килгеннер тирең уйғуда полғаннар, че усхун парып, сабланызында чарып турған Иисусты паза Аннаң хости турчатхан ікі иренні кӧр салғаннар. 33 Иреннер Иисустаң оортах париғаннарында, Пётр Иисусха теен: – Ӱгретчі! Хайдағ чахсыдыр піске мында. Ӱс отах турғыс пирибіс: пірсін – Сағаа, пірсін – Моисейге паза пірсін – Илияа. Ол позы даа пілбеен, ниме чоохтанчатханын. 34 Ол іди чоохтанчатхан аразында, пулут сых киліп, оларны чабысхан. Пулут алтына кір париғаннарында, ӱгренҷілері тың хорых парғаннар. 35 Пулут істінең табыс истіле тӱскен: – Пу Минің хынчатхан Оолғым. Истіңер Аны. 36 Ол табыс тохтап парғанда, Иисус чалғызан халған. Ӱгренҷілері сым полғаннар, кӧрген нимедеңер олар пірдеезіне ол кӱннерде чоохтабааннар.

Алҷааххан оолахты имнеені

37 Пазағы кӱнде, хаҷан олар тағдаң ин килигеннерінде, Иисусты кӧп чон удурлаан. 38 Кинетін чон аразынаң хайдағ-да кізі хысхырыбысхан: – Ӱгретчі! Алданчам Сағаа, оолғымны кӧр пирдек, ол минің чалғыс оолғым. 39 Аны чабал хут кинетін хаап аладыр, оолғым хысхыра тӱсче, анаң ахсынаң кӧбік сыхханҷа иреелеп, чадап ла позытча. 40 Мин ӱгренҷілеріңнең ол чабал хутты сығара сӱр пирерге сурынғам, че олар сыдабааннар. 41 Йо-о, пу киртізі чох паза ардап парған тӧл! Нинҷезін Мин сірернең хада поларбын? Хаҷанға теере сірернең сыдазим? Ағыл пеер оолғыңны, – нандырған Иисус. 42 Оолах чағыннап одырғандох, айна аны, чирге аңдара сазып, сапхлап сыххан, че Иисус ағаа хатығ чоохтанып, оолахты имнебіскен, анаң пабазына пирібіскен. 43 Прай кізілер Худай кӱзіне таңнаан. Чон Иисустың итчеткен нимелеріне хайхап турған аразында, Иисус ӱгренҷілеріне теен:

Иисус Позының ӧлімінеңер хатап чоохтапча

44 Пу сӧстер миистеріңе чахсы иде сиип парзын: Кізі Оолғы кізілер холына кірер. 45 Че ӱгренҷілері Аны оңар полбааннар, Аның чазыт сағызы пілдістіг нимес полған. Иисустаң сурарға, тізең, тідінмееннер.

Кем улии тіп таласханы

46 Ӱгренҷілеріне мындағ сағыс кір килген: кем иң улии полча? 47 Иисус, тізең, оларның сағыстарын піліп, паланы алып, Позының алнында турғыс салып, 48 оларға піди теен: – Мині аарлап, пу паланы позына чағын кирген кізі Мині дее позына чағын итче. Мині позына чағын иткен кізі Мині ысхан Худайны даа позына чағын итче. Кем сірернің араңарда иң кічіг, ол улии пол парар.

Кем сірердең тоғыр нимес, ол сірернең хада

49 Андада Иоанн чоохтанған: – Ӱгретчі! Піс Синің адыңнаң айналарны сығара сӱрчеткен кізіні кӧргебіс. Ол пістің арабыстаң ниместеңер, піс ағаа чаратпаабыс. – 50 Тохтатпаңар аны. Кем сірердең тоғыр нимес, ол сірернең хада, – теен ағаа Иисус.

Самар кізілер Иисусты постарына чағын кирбинчелер

51 Иисусты чирдең апарыбысчаң тус чағдап одырғанда, Ол Иерусалимзер парарға идібіскен. 52 Ол Позының алнынҷа илҷілерін ысхан. Олар, тізең, парып, Самар чиріндегі пір аалға, Иисустың килеріне прай ниме тимнеп саларға тіп, кіргеннер. 53 Че ол аалда Иисусты, Иерусалимзер парчатхан кізі тіп, постарына чағын кирбееннер. 54 Аны кӧріп, Иисустың ӱгренҷілері Иаковнаң Иоанн чоохтанғаннар: – Хан-пигібіс! Илия иткен чіли, тигірдең тӱскен от, пу кізілернің пазына тӱзіп, оларны чох идібіссін тіп чоохтабызибыс па? 55 Че Иисус, оларзар айланып, андағ ниме идерге чаратпин, теен: – Хайдағ хуттығ полчатханнарыңны пілбинчезер. 56 Кізі Оолғы кізі тынын чох идерге нимес, арачылирға килген. Анаң олар пасха аалзар пар сыхханнар.

Иисустың соонҷа парары

57 Олар чолҷа парчатханда, кем-де Иисусха теен: – Хан-пигім! Син хайдар даа парзаң, мин сооңҷа андарох парарбын. – 58 Тӱлгӱлернің іннері пар, тигірдегі хустарның – уйалары, че Кізі Оолғының, пазын хыйын салып, тынанып алҷаң орны чоғыл, – теен ағаа Иисус. 59 Паза пірсіне Ол теен: – Соомҷа пар. – Хан-пигім! Пастап мағаа, парып, пабамны чыып саларға чарат, – нандырған анзы. – 60 Ӧліглер ӧліглерін постары чығзыннар. Син, парып, Худай хан-ӱлгӱзінеңер хабарлап чӧр, – теен ағаа Иисус. 61 Паза пірсі теен: – Мин Синің сооңҷа парарбын, Хан-пиг! Че пастап мағаа ибдегілерімнең анымҷохтазып аларға чарат. – 62 Кем, холын салдаа сал салып, соонзар хайбағынча, анзы Худай хан-ӱлгӱзіне киліскек кізі нимес, – теен ағаа Иисус.

Лука 10

Читон ӱгренҷіні ӱгредерге ысханы

1 Аның соонаң Хан-пиг читон ӱгренҷі хоза таллап алып, оларны Позы парарға итчеткен полған на саарзар паза аалзар ікілердең Позының алнынҷа ысхан. 2 Ол піди теен: – Кисчең ас кӧп, че тоғынҷаң кізі асхынах. Аннаңар пу хыра Ээзінең сурыныңар, хыразында тоғынҷаң кізілерні ыссын. 3 Парыңар! Мин сірерні, хурағаннарны чіли, пӱӱрлер аразынзар ысчам. 4 Нанҷых таа, хапчых таа, ӧдік тее постарыңнаң хада албаңар. Чолда тоғасханнарның пірдеезінең изеннеспеңер. 5 Хайдағ даа тураа кірзеңер, пурун «Амыр хоных ползын пу тураа!» тіп турыңар. 6 Ол турада амыр хоныхха хынчатхан кізі чуртапчатса, сірернің алғазыңар ағаа чидер, че андағ полбаза, сӧстерің нандыра айланар. 7 Тоғынҷының тоғызы тӧлегліг полҷаң, аннаңар, олох турада халып, ниме пирзелер, аны, чіп, ізіңер. Турадаң тураа чӧрбеңер. 8 Че пірее саарзар килзеңер, анда сірерні чахсы удурлазалар, пирген нимені, чіп, іс турыңар. 9 Андағы ағырчатхан кізілерні имнебізіп, «Худай хан-ӱлгӱзі чағдап килді сірерзер» тіп турыңар оларға. 10 Че пірее саарзар килзеңер, анда, тізең, сірерні чахсы удурлабазалар, тасхар сығып, піди тіңер: 11 «Маймахтарыбысха пас парған саарыңның тозынын чиріңерге нандыра хахтапчабыс, че піліңер, Худай хан-ӱлгӱзі чағдап килді сірерзер». 12 Тіпчем сірерге, чарғы кӱнінде Содом саарға пу саардаң хай-хай ниик полар.

Киртінминчеткеннерге сизіндіріг

13 Хыйал сағаа, Хоразин! Хыйал сағаа, Вифсаида! Сірерде иділген хайхастар Худайы чохтарның Тир паза Сидон саарларында иділген ползалар, олар хаҷанох киден кип-азах кизіп, пастарына кӱл чайып одырып ала, пыросынарҷыхтар. 14 Че Тир паза Сидон саарларға чарғыда сірердең хай-хай ниик полар. 15 Син дее, Капернаум, тигірзер ӧӧрлеттірерзің ме? Чох, чир тӱбінзерc тастаттырарзың! 16 Анаң Иисус хосхан; – Сірерні исчеткеннер, Мині дее исчелер, сірерні хыйа итчеткеннер, Мині дее хыйа итчелер. Мині хыйа итчеткеннер, тізең, Мині ысхан Худайны даа хыйа итчелер.

Читон ӱгренҷінің айланғаны

17 Читон ӱгренҷі, ӧрчіліг айлан киліп, чоохтаан: – Хан-пигібіс! Чахығны Синің адыңнаң пирзебіс, чабал хуттар даа пісті исчелер. 18 Иисус оларға теен: – Тигірдең чалын на чіли тӱсчеткен сайтанны кӧргем. 19 Мин сірерге чыланнарны, скорпионнарны пасхлаҷаң паза ыырҷының прай кӱзін асчаң ӱлгӱ пиргем, пір дее ниме сірерге хомай ит полбас. 20 Че айналар чахииңарны толдырча тіп, ӧрінмеңер, аттарың тигірде пазыл парғанына ӧрініңер.

Иисус Пабазын сабландырча

21 Олох туста Иисусты Худай Худы ӧрініснең толдырған. Иисус теен: – Пабам! Тигірнең чирнің Ээзі! Мынзын, пілістіглердең паза хыйғалардаң чазырып, кічіг палаларға ас пиргенің ӱчӱн, Сині саблапчам. Йа, Пабам, мына мынзы Син хынғанни полды. 22 Анаң, ӱгренҷілерінзер айланып, чоохтанған: – Пабам прай нимені Мағаа пирген. Кем Оолғы полчатханын, Пабазынаң пасха пірдеезі пілбинче. Кем Пабазы полчатханын даа, Оолғынаң пасха пірдеезі пілбинче. Кемге Оолғы Аны ас пирерге хынча, олар ла пілче. 23 Анаң, ӱгренҷілерінзер айланып, оларға ла чоохтанған: – Сірер кӧрчеткен нимені кӧрчеткеннер – часкалығлар! 24 Тіпчем сірерге, кӧп ухаанҷыларның паза ханнарның сірер кӧрчеткен нимені кӧрерлері килген, че кӧрбееннер, сірер исчеткен нимелерні истерлері килген, че испееннер.

Чағбан чӱректіг самар кізі

25 Ол арада Моисей Чахии пілігҷілерінің пірсі, турып, Иисусты сыныхтап, чоохтанған: – Ӱгретчі! Мӧгі чуртастыc алар ӱчӱн, мин ниме идерге кирекпін? – 26 Моисей Чахиинда ниме пазылча? Хайди син аны хығырчазың? – сурған аннаң Иисус. – 27 Позыңның Хан Худайыңа прай чӱрееңнең, прай кӧңніңнең, прай кӱзіңнең паза прай сағызыңнаң хын. Чағыныңа позыңа чіли хын, – нандырған Моисей Чахии пілігҷізі. – 28 Орта син нандырдың. Ӏди итсең, чуртирзың, – теен ағаа Иисус. – 29 Чағыным чи кемдір? – сурған Иисустаң анзы, ахтанарға полып. 30 Иисус ағаа піди нандырған: – Пір кізі, Иерусалимнең Иерихонзар парирып, чолда тонағҷыларға урун партыр. Олар, аның кип-азаан суурып алып, сох салып, сала тыннығ тастап парыбыстырлар. 31 Олох чолҷа пір абысха парарға киліскен, че пайаағы кізіні кӧр салып, чолның тігі саринҷа ирт парыбысхан. 32 Левитc тее ідӧк, хыринҷа ирт парирып, чағын пазып, кӧріп алып, ідӧк чӧре халған. 33 Пір самарc кізі, олох чолҷа парирып, пайаағы кізее орта пол парып, аны кӧріп, тың айап парған ағаа. 34 Чағын пас киліп, ол аның палығларын хайахнаң паза арағанаң чууп, ораап, палғап салған, анаң аны, эштегіне одыртып, хонҷаң туразар ағыл килген. Мында даа ол аны кӧрген. 35 Пазағы кӱн, тізең, самар кізі, чорыхха сыхчадып, ікі динарий сығарып, хонҷаң тураның ээзіне пиріп, теен: «Пу кізіні кӧр. Ахчаны мыннаң артых хорат салзаң, айланыста прай тӧлеп пирербін». 36 Хайди сағынчазың, пу ӱзӧлеңнің хайзы сайбағҷыларның холына кірген кізее чағыны полған? – 37 Ағаа айаан кізі, – нандырған Моисей Чахии пілігҷізі. – Пар, син дее ідӧк ит тур, – теен ағаа Иисус.

Иисус Мариянаң Марфаның туразында

38 Аннаң андар парчадып, Иисус пір аалзар читкен. Ол аалда Марфа тіп ипчі Иисусты позының туразынзар хығырған. 39 Ол ипчінің Мария тіп туңмазы пар полған. Иисустың азахтарына чағын одырып алып, ол Иисустың сӧзін истіпчеткен. 40 Марфа, тізең, чахсы сыйлирға полып, маң чохтанып одырған. Анаң, Иисуссар пас киліп, теен: – Хан-пигім! Туңмамның мині чалғыс позымны ла хайындырчатханына киреен халбинча ба? Чоохтазаң ағаа, полыс пирзін мағаа. 41 Иисус ағаа нандырған: – Марфа! Марфа! Син, кӧп нимедеңер сағыссырап, маң чохтанчазың, 42 че пір ле ниме кирек. Мария, тізең, артығын таллап алған, анзын аннаң пірдеезі пылас полбас.

Лука 11

Пазырардаңар ӱгредіг

1 Пірсінде Иисус пір чирде пазырчатхан. Пазырарын тоос салғанда, ӱгренҷілерінің пірсі Ағаа теен: – Хан-пигім! Син дее пісті, Иоанн позының ӱгренҷілерін пазырарға ӱгреткен чіли, ӱгрет сал. 2 Иисус оларға нандырған: – Пазырчатсаңар, піди тіңер: Тигірдегі Пабабыс! Синің Адың сабланзын; Синің хан-ӱлгӱң пеер килзін; Чир ӱстӱнде дее, тигірдегӧк чіли, Синің кӧңніңҷе прай ниме ползын. 3 Піске киректелчеткен халасты кӱннің сай пир. 4 Піс алымнығ алай пыролығ кізілернің пыроларын тастапчатхан чіли, Пістің дее пыроларыбысты ідӧк таста. Пісті хыҷыхтаныстарнаң сыныхтаба, че чабалдаң арачыла. 5 Анаң оларға чоохтанған: – Сірернің пірееңерге, орты хараада нанҷыңарзар парып, «Нанҷым! Мағаа ӧдіске ӱс халас пир. 6 Минзер чолға парчатхан нанҷым кірді, минің, тізең, ағаа пирҷең пір дее чиизім чоғыл» чоохтанарға киліскен полза, 7 арғызың, тізең, сағаа тура істінең «Чархастығ полба! Ӏзік пиктіг. Палаларым даа, позым даа узирға чадыбыстыбыс. Турып, сағаа халас пирҷең оңдайым чоғыл» нандырған полза, 8 тіпчем сірерге, ол кізі, нанҷылас хоостыра, тӧзектең турып, сірерге халас пирбезе дее, сірер хати-хати сурзаңар, нанҷыңар, тур киліп, нинҷе халас кирек, анҷа пирер. 9 Пу оңдайнаң тіпчем сірерге: полған на сурчатхан кізі аладыр, тілеен кізі табадыр, тохлатчатхан кізее азыладыр. Аннаңар сурыңар – сірерге Худай пирер, тілеңер – таап аларзар, тохладыңар – ізік азылар сірерге. 9 Пу оңдайнаң тіпчем сірерге: полған на сурчатхан кізі аладыр, тілеен кізі табадыр, тохлатчатхан кізее азыладыр. Аннаңар сурыңар – сірерге Худай пирер, тілеңер – таап аларзар, тохладыңар – ізік азылар сірерге. 11 Оолғы халас сурза, ағаа халас орнына тас пирчеткен, алай палых сурза, ағаа палых орнына чылан пирчеткен паба пар ба сірернің араңарда? 12 Алай нымырха сурза, ағаа скорпионны пирерзер бе? 13 Сірер, чабал даа ползаңар, палаларыңа чахсыны пир пілчетсер, Тигірдегі Паба даа сурынчатханнарға Худай Худын хайди пирбес.

Сайтанның ма, Худайның кӱзінең ме?

14 Пірсінде Иисус чоохтан полбинчатхан кізідең чабал хутты сығара сӱрібіскен. Чабал хут сых парыбысхандох, ол кізі чоохтан сыххан. Кізілер, ол нимее хайхап парғаннар, 15 хай піреезі, тізең, чоохтанған: «Ол айналарны, оларның Веельзевул ханының кӱзінең сығара сӱрче». 16 Пасхалары, тізең, Иисусты сыныхтирға полып, тигірдең пірее танығ ползын тіп, хысханнар Аннаң. 17 Че Иисус, оларның ниме сағынчатханнарын піліп, чоохтанған: – Полған на хан-чир, істінең ыырласха пастырчатса, ээн-хоол халар, тура даа ідӧк, хырыс-табыс полчатса, сайбаладыр. 18 Сайтанның даа чирі істінең пӧлілзе, хайди андада аның ӱлгӱзі тур халар? Сірер, тізең, Мин айналарны Веельзевул кӱзінең сығара сӱрчем, тіпчезер. 19 Сынап Мин Веельзевул кӱзінең айналарны сығара сӱрчетсем, ӱгренҷілерің чи хайдағ кӱснең оларны сӱрчелер? Аннаңар олар сірерге чарғыҷы поларлар. 20 Мин айналарны Худай пирген кӱснең сығара сӱрчетсем, анзы Худай хан-ӱлгӱзінің сірерзер чит килгені полча. 21 Кӱстіг кізі позының туразын тирігліг хадарчатса, аның ниме-ноозы пӱдін поладыр. 22 Че хаҷан аннаңох кӱстіг кізі, киліп, чиңіп алза, андада, пайаағы кізінің ізенчеткен прай тириин алып, аның ис-пайын ӱлестірер. 23 Кем Миннең хада нимес, ол Миннең тоғыр. Кем Миннең хада чығбинча, ол хыйа тастапча.

Чабал хуттың айланғаны

24 Чабал хут, кізідең сых парыбызып, амыр орын кілеп, суғ чох чирлерҷе чӧрче. Андағ орын таппаза, ол тіпче: «Сыххан турамзарох айланим». 25 Анаң, айлан киліп, кӧрзе, туразы прай сыбырыл парған, арығ турча. 26 Андада ол, парып, позынаң даа чабал читі айнаны ағыл киліп, ол турада чуртап сыхчалар. Мынзы, тізең, ол кізее пастағызының хыринда улам хомай поладыр.

‎Сын часка

27 Иисус іди чоохтанчатхан туста, чон аразынаң пір ипчі, хысхырып, теен: – Хайдағ часкалығ Сині позында ал чӧрген паза имҷектеен ипчі! – 28 Худай сӧзін дее, истіп, толдырчатханнар, часкалығлар! – нандырған Иисус.

Иона ухаанҷының тании

29 Кізілер кӧптең кӧп чыылыс килгеннерінде, Иисус чоохтап сыххан: – Пу чабал тӧл Миннең танығ сурча, че оларға Иона ухаанҷының таниинаң пасха пір дее танығ пирілбес. 30 Хайди Иона Ниневий саардағыларға танығ полған, ідӧк Кізі Оолғы амғы тӧлге танығ полар. 31 Чарғы кӱнінде ӱстӱнзархы чирлердегі хан ипчі, пу тӧлнең хада чарғы кӱнінде турып, оларны пыролир. Ол, Соломонның хыйға сӧстерін истерге полып, чир хыринаң килген полған. Мынзы, тізең, Соломоннаң даа улуғ. 32 Чарғы кӱнінде Ниневий саардағылар, амғы тӧлнең хада турып, аны пыролирлар. Олар, Ионаның ӱгредиин истіп, пыросынып, чазыхтарын тастааннар. Мынзы, тізең, Ионадаң даа улуғ.

Чарытхыдаңар кип-чоох

33 Пір дее кізі, чарытхыны чарыдып алып, кӧрінмес чирзер алай ідіс алтынзар турғыза чоғыл нооза, че тураа кірчеткен кізілер кӧрер иде, кӧріндіре чирде турғызадыр. 34 Кізінің харахтары идіне чарытхылар осхастар, аннаңар харахтарың арығ полза, прай істіңер дее чарых полар, харахтарың чахсы полбаза, прай істіңер дее харасхы полар. 35 Аннаңар істіңердегі чарытхы харасхы полбазын тіп, сиргек кӧріңер. 36 Синің прай идің чарыпчатса, паза анда пір дее харасхы ниме чох полза, андада, хайди чарытхы сині чарытча, ідӧк ибіре прай чарых полар.

Хыйал сірерге

37 Иисус пу сӧстерні чоохтапчатханда, пір фарисей Аны позынзар азыранарға хығырған. Иисус, андар парып, стол кистіне одыр салған. 38 Фарисей, Иисустың хол чуғбин стол кистіне одырғанын кӧр салып, таңнап парған. 39 Че Хан-пиг ағаа теен: – Сағам, сірер, фарисейлер, чірче-айахтың тастын на арығлапчазар, істіңер, тізең, чабдыланыснаң чабал хылыхха тол парған. 40 Чидінмееннер! Кем тастын чайаан, Олох істін чайаан нимес пе зе? 41 Постарыңда ниме пар, аны чох кізілерге пирібіс турзаңар, андада прай нимеңер арығ полар. 42 Че, хыйал сірерге, фарисейлер! Мятаның, рутаның паза пасха даа чир тамахтарының онынҷы чардығын Худайға пирчезер, че Худайның чарғызынаңар паза хынызынаңар ундуп салчазар. Сірер, анзын идіп, мынзын даа ундубасха кирексер. 43 Хыйал сірерге, фарисейлер! Синагогаларда алнында одырарға паза кӧп чон чыылған чирлерде улуғладып удурладарға хынадырзар. 44 Хыйал сірерге, Моисей Чахии пілігҷілері паза фарисейлер! Чойырхостар, сірер кӧрінминчеткен сӧӧк чатчатхан орыннарға тӧӧйзер. Кізілер, оларны сизінмин, ӱстӱлерінҷе пас чӧрчелер. 45 Андада Моисей Чахии пілігҷілерінің пірсі чоохтанған: – Ӱгретчі! Пу нимені чоохтап, Син пісті дее хомзындырчазың. 46 Иисус, тізең, нандырған: – Сірерге дее, Моисей Чахии пілігҷілері, хыйал! Сірер кӧдірҷее чох аар чӱкті кізілерге артыбысчазар, постарың, тізең, ол чӱкке салаа даа узынаң теңминчезер. 47 Хыйал сірерге! Ӧбекелерің ӧдір салған ухаанҷыларға сірер хумартхы тастар турғысчазар. 48 Ӏди сірер пабаңарның иткен киректерінең чарасчатханнарыңны киречілепчезер. Олар ухаанҷыларны ӧдіргеннер, сірер, тізең, оларға хумартхы тастар турғысчазар. 49 Ана аннаңар Худайның кӱлӱк сағызы піди теен: «Мин оларзар ухаанҷыларны паза илҷілерні ызарбын; олар, тізең, хай піреелерін ӧдіріп, пасхаларын сӱрерлер». 50 Аннаңар амғы тӧл прай ухаанҷыларның чир тӧстелгеннең пеер тӧгілген ханы ӱчӱн тӧлир. 51 Авельнің тӧгілген ханынаң пастада тайығ салҷаң орынның паза храмның аразында ӧдірткен Захарийнің ханына теере. Йа, тіпчем сірерге, прай ниме ӱчӱн ӧс пу тӧлдең алылар. 52 Хыйал сірерге, Моисей Чахии пілігҷілері! Сірер, пілісті асчатхан ізіктің клӱзін алып алып, постарың даа кірбеезер, кірерге иткеннерге дее харығ полғазар. 53 Иисус іди чоохтанчатхан туста, Моисей Чахии пілігҷілерінең фарисейлер, Аның сӧстеріне хазалып, аймах-пасха нимелердеңер сурастырғлааннар. 54 Аның алҷаас чоохтаныбысханын тудып алып, пыролабызарға харазып, Иисусты китееннер.

Лука 12

Чойырхостаңар сизіндіріг

1 Нинҷе-нинҷе муң чон чыылыс киліп, хыстынызып ала, удур-тӧдір ітклесчеткен туста, Иисус ӱгренҷілеріне пастап чоохтанған: – Фарисейлернің ачытхызынаң китеніңер, анзы – чойырхос полча. 2 Чазырған нимелернің пірдеезі азылбин пола чоғыл, пасхалары піл салбас чазыт таа пола чоғыл. 3 Аннаңар харасхыда чоохтаан нимелерің чарыхта истіл пар турар. Тура істінде хулахха сыбыхтап чоохтаан ниме тура хырынаң чарлалар. 4 Тіпчем нооза сірерге, Позымның арғыстарыма: ит-сӧӧкті ле ӧдіріп, аннаң пасха пір дее ниме ит полбастардаң хорыхпаңар. 5 Че кемнең хорығарға кирек полчатханын мин сірерге чоохтап пирербін. Кемнің сірерні, ӧдіріп, кӧйчеткен кӧлзер тастаҷаң ӱлгӱзі пар, анзынаң хорығыңар. Йа, тіпчем сірерге, анзынаң хорығыңар. 6 Пис пораатай ікі ле ахчаа садылча нимес пе зе? Че оларның пірдеезін Худай ундубинча. 7 Пастарыңдағы састар даа прай сандалар, аннаңар хорыхпаңар, нинҷе дее кӧп пораатай полза, сірер прайзынаң аарлығзар. 8 Тіпчем сірерге, кем чонның алнында Миннең хада полчатханын кӧзітче, Кізі Оолғы даа ол кізінең хада полчатханын Худай ангеллерінің алнында кӧзідер. 9 Че кем кізілер кӧзіне Миннең хыйа полыбызар, Мин дее аннаң Худай ангеллерінің алнында хыйа полыбызарбын. 10 Кем Кізі Оолғына тоғыр чоохтанар, аның пырозы тасталар, че кем Худай Худынаңар хомай чоохтанар, анзының пырозы тасталбас. 11 Сірерні синагогаларзар, пастыхтарзар паза пиглерзер ағыл килзелер, хайди алай ниме нандырарынаңар, алай ниме чоохтанарынаңар сағыссырабаңар. 12 Олох туста Худай Худы сірерні чоохтанҷаң нимее ӱгрет салар.

Сағызы чох пайдаңар кип-чоох

13 Чон аразынаң пір кізі Иисуссар айланған: – Ӱгретчі! Чоохта харындазыма, пабам халғысхан ис-пайнаң миннең ӱлессін. – 14 Кем Мині сірерге чарғыҷы поларға алай ис-пайны ӱлестірерге турғысхан? – нандырған ағаа Иисус. 15 Анаң оларның прайзына теен: – Кӧріңер, азымахчы полардаң китеніңер. Кізінің чуртазы ис-пайының кӧбінең полбинча. 16 Анаң кізілерге пір кип-чоох чоохтап пирген: – Пір пайның хыразында маңат тамах сыхтыр. 17 «Хайди полҷаң? Пу син тамахты урҷаң орын чоғыл», – сағынтыр ол кізі позы алынҷа. 18 Анаң тіптір: «Піди ит салим: аңмарларымны сайабызып, мыннаңох улуғ аңмарлар пӱдір саларбын. Андар прай тамаамны паза прай ис-пайымны чыып саларбын. 19 Анаң позым позыма тирбін: Ис-пайың кӧп, нинҷе-нинҷе чылларға чидер: тынанып, чіп, ізіп, чуртастың татхынын хап». 20 «Нимее чарабаан! Пуох хараазын тыныңны ал чӧрібізерлер, кемге халар чыған ис-пайың?» – теен ағаа Худай. 21 Худайға пайыбин, ис-пайны ла позына чыыпчатхан кізінең піди пол парадыр.

Пір дее нимедеңер сағыссырабаңар

22 Анаң Иисус ӱгренҷілеріне теен: – Аннаңар тіпчем сірерге: чіҷең-ісчең нимедеңер, кисчең кип-азахтаңар сағыссырабаңар. 23 Сірернің чуртазыңар ас-тамахтаң артых нимес пе зе, идіңер, тізең, – кип-азахтаң? 24 Кӧріңер харғаларны: олар тамах таарып-чығбинчалар, ӱртӱннері дее, аңмарлары даа чоғыл, Худай, тізең, оларны азырапча. Сірер, тізең, хустардаң артых нимессер бе зе? 25 Сірернің пірееңер сағыссыри-сағыссыри киліп, позының ӧскен сынын пір харысча даа хос полар ба ни? 26 Мындағ даа кічіг нимені ит полбинчатханда, пасхазына нимее сағыссырапчазар? 27 Кӧріңер, чазы чахайахтары хайди ӧсчелер: олар тоғынминдаачалар, тӱк тее иирбинчелер, че, тіпчем сірерге, Соломон даа – Израиль ханы – иң саблығ тузында, оларның пірсі дее чіли сіліг тонан чӧрбеен. 28 Худай пӱӱн чазыдағы, таңда, тізең, песке тасталар отты даа іди тонандырчатса, сірерні дее тонандырбас па, ас киртіністіглер! 29 Аннаңар, чіҷең-ісчең ниме тілеп, сағыссырабаңар. 30 Худайы чохтар анзын тілепчелер; Пабаңар, тізең, анзын кирексіпчеткеннеріңні пілче. 31 Аның орнына Худай хан-ӱлгӱзін тілеңер, пасхазын, тізең, Худай сірерге пирер.

Тигірдегі ис-пайдаңар

32 Хорыхпаңар, сірер кічіг хой ӧӧрі! Худай Пабаңар Худай хан-чирін сірерге пиреріне чӧпсінче. 33 Сірер, ис-пайыңарны садып, чох кізілерге полызыңар. Постарыңа уурабас хапчығас тимнеп, хорабас ис-пайны тигірде чығыңар. Андар оғыр даа чит полбас, кӧӧ дее аны ардат полбас нооза. 34 Ис-пайыңар хайда, чӱрееңер дее анда полар.

Узубаңар

35 Хурларыңны хурчан салып, чарытхыларыңны тамызып, хаҷан даа тимде полыңар. 36 Тойға парыбысхан пигні сағыпчатхан нымысчыларға тӧӧй полыңар: анзы, киліп, тохлатсох, олар ізікті сах андох ас пирерлер. 37 Часкалығлар нымысчылар, хаҷан, ээзі нандыра айланып, оларның узубинчатханнарын кӧрзе. Сынны чоохтапчам сірерге, ол пай кізі, хурын хурчанып, нымысчыларын стол кистіне одыртып, оларның алнында хайынар. 38 Часкалығлар ол нымысчылар, кемні ээзі, орты хараада даа, таң алнында даа киліп, тимде полғаннарын табар. 39 Сірер пілчезер, сынап тура ээзі оғырның хаҷан килерін пілҷең полза, ол узубасчых, оғырға даа тураа кірерге пирбесчік. 40 Кізі Оолғы сірер пір дее сағыбаан туста чиде салар, аннаңар хаҷан даа тимде полыңар.

Ӏзестіг паза ізестіг нимес нымысчы

41 Андада Пётр Иисусха теен: – Хан-пигім! Син пу кип-чоохты піске ле алай прайзына чоохтапчазың ма? 42 Хан-пиг, тізең, нандырған: – Кемдір ізестіг паза хыйға тура устағҷызы? Ээзінің пасха чалҷыларның пазында турғызылған паза оларға чіҷең нимені тузында пирҷең тура устағҷызы. 43 Ээзі, киліп, нымысчының іди хайынчатханын кӧрзе, хайдағ часкалығ ол нымысчы! 44 Сынны чоохтапчам сірерге, ээзі андағ нымысчыны прай тура-хазаазын кӧрерге турғыс салар. 45 Че пірее нымысчы, «Ээзім пу чағында килбес» тіп сағынып, чалҷыларны сох сығар, позы, тізең, ізіп-чіп, араға чоо ізінер. 46 Андада мындағ нымысчы сағыбаан кӱнде, сағыбаан туста ээзі чиде тӱзер, аны, ыра-чара тартып, киртінізі чохтарни осхас ӱлӱстіг идер. 47 Ээзінің чахиин піле-тура, килеріне тимде полбаан паза аның чахиин толдырбаан нымысчы ээзіне чоо сохтырар. 48 Че ээзінің чахиин пілбин, чарабас ниме ит салған нымысчы тың нимес сохтырар. Кемге кӧп пирілген, аннаң кӧбӧк сурағ полар; кемге кӧп киртіс-ізес полған, аннаң кӧбӧк сурарлар.

Тураны ікі чарары паза килер чарғы

49 Мин чир ӱстӱне ӧрт суғыбызарға килгем, сағамох ол кӧй сыхчаң полза тіп, чидікпин сағыпчам! 50 Мин кіресте кіреске тӱзерге кирекпін, че хайди изі чохтанчам мин, ол ниме пол парғалахха! 51 Мині чир ӱстӱне амыр хоных пирерге килген тіп сағынчазар ба? Тіпчем сірерге, чох, чарылыс ағылчам. 52 Мыннаң андар пис кізіліг турада чарылыс сығарлар, ӱзі ікізінең тоғыр, ікізі, тізең, ӱзінең тоғыр поларлар: 53 пабазы оолғынаң тоғыр полар, оолғы, тізең, – пабазынаң. Ӏҷезі хызынаң тоғыр полар, хызы, тізең, – іҷезінең. Хазинезі килнінең тоғыр полар, килні, тізең, – хазинезінең. 54 Анаң Иисус кізілерге теен: – Сірер, кидертін сыхчатхан пулутты кӧр салып, «наңмыр полар» тидірзер – ідӧк поладыр. 55 Че хаҷан ӱстӱнзархы чил саап сыхса, сірер «ізіг полар» тидірзер – ідӧк поладыр. 56 Чойырхостар! Сірер чирнің паза тигірнің алызарын піл полчазар. Амғы тустың хайдағ полчатханын хайди піл полбинчазар? 57 Ноға сірер постарыңа ниме орта полчатханын пӧгінминчезер? 58 Ыырласхан кізінең хада пастыхсар парчатсаң, аннаң чолдох чарас саларға кӱстен. Ӏди полбаза, ол сині чарғаа пирібізер, чарғыҷы, тізең, сині хадағҷаа пирібізер, хадағҷы, тізең, харибге сух салар. 59 Тіпчем сағаа, халғанҷы оох ахчаңны даа пир салбаанда, андартын сых полбассың.

Лука 13

Пыросынарға хығырғаны

1 Ол туста хайдағ-да кізілер, киліп, Иисусха Галилей чиріндегілердеңер чоохтап пиргеннер. Иерусалимде Худайға тайығ салчатхан туста, Пилат, оларны ӧдірглеп, ханнарын тайыға ағылған малларның ханынаң аймастырыбыстыр. 2 Иисус ол кізілерге нандырған: – Олар іди хыйалға кір парғаннаңар, ол кізілерні прай Галилей чиріндегілернің иң чазыхтығлары тіп сағынчазар ба таң? 3 Чох, тіпчем сірерге, че пыросынып, чазыхтарыңнаң хыйа полбазар, прайларың ідӧк ӧл парарзар. 4 Алай Силоам башня тӱскенде, анда чоо пастыртхан он сигіс кізінің пырозы Иерусалимде чуртапчатхан пасха кізілердинең кӧп полған тіп, сағынчазар ба? 5 Чох, тіпчем сірерге, че пыросынмазар, прайларың ідӧк ӧл парарзар. 6 Анаң пу кип-чоохты чоохтаан: – Пір кізі винограднигінде смоковница ағазын ӧскіртір. Чистегін кӧрерге киліп, пір дее чистек таппиндыр. 7 Анаң виноградникті кӧрчеткен кізее тіптір: «Мин пеер ӱзінҷі чылы чистек кілирге килчем, че таппинчам. Узурыбыс аны, нимее кирек ол, артых чир ле тутча». 8 Че виноградникті кӧрчеткен кізі нандырған: «Ээзі кізі! Ам даа пір чылға аны халғыс сал. Мин, ам аның чирін ибіре хазып, андар тизек тастап саларбын. 9 Арса, андада чистегі сығар, сыхпаза, тізең, тігі чыл узуртыбызарзың».

Пӱгӱр ипчіні имнебіскені

10 Суббота кӱнде Иисус пір синагогада кізілерні ӱгреткен. 11 Кізілернің аразында он сигіс чыл чабал хутха кинек иттір салған ипчі полған. Ол, пӱгӱрел парып, чіке тур полбаҷаң. 12 Иисус, аны кӧр салып, Позынзар хығырып алып, ағаа чоохтанған: – Ағырииңнаң осхырылчазың! 13 Анаң холларын ол ипчее салғандох, анзы, чіке турыбызып, Худайны саблап сыххан. 14 Синагога пастығы, Иисустың субботада имнепчеткеніне тарынып, чонға чоохтанған: – Тоғынарға чарадылчатхан алты кӱн пар, ол кӱннерде имненерге кил турыңар, че субботада нимес. 15 Хан-пиг ағаа нандырған: – Чойырхос! Субботада сірернің полғаны ла хазаадағы пуғазын алай эштегін, систіп, суғарарға сығарбинча ба? 16 Пу ипчіні, тізең, – Авраамның тӧлін, – он сигіс чыл сайтан пағда тутхан. Субботада аны пағдаң позыдарға чарабас па? 17 Иисус іди нандырғанда, Аннаң тоғыр полчатхан кізілер уйат парғаннар, прай чон, тізең, Аның иткен саблығ киректеріне ӧрінген.

Горчица ӱренінеңер кип-чоох

18 Иисус, тізең, чоохтанған: – Нимее тӧӧйдір Худай хан-чирі? Нименең Аны тиңнестірим? 19 Ол горчица ӱреніне тӧӧй: кізі аны, ағылып, ӱчігінде одырт салған, анзы, ӧзе-ӧзе, улуғ ағас осхас пол парған. Тигірдегі хустар аның салааларында тӱнеҷеңнер. 20 Иисус хосхан: – Нименең тиңнестірим Тигір хан-чирінc? 21 Ол ачытхаа тӧӧй: Ипчі кізі, пір улуғ сапчахча унға ачытхыны салыбызып, хойытхы турғызыбысча, анзы, тізең, ачып, кӧдірілче.

Тар ізік

22 Анаң Иисус, Иерусалимзер алдыра чол тудып, кізілерні ӱгредіп ала, аалларнаң саарларны ирт парып одырған. 23 Пір кізі Аннаң сурған: – Хан-пиг! Пірее ле кізі арачылан халар ба? Иисус оларға нандырған: – 24 Сірер тар ізіктерҷе иртерге кӱстеніңер. Тіпчем сірерге, кӧп кізі кірерге харазар, че полынмастар. 25 Тура ээзі, тур киліп, ізіктерін пиктебіссе, сірер, тастында халып, ізік тохладып, хысхырарзар: «Пигібіс! Пигібіс! Ас пир піске ізікті!» Че Ол нандырар сірерге: «Мин сірерні пілбинчем, хайдаңзар сірер». 26 Андада сірер чоохтанарзар: «Піс Синнең хада азыранҷаңмыс паза ісчеңміс. Ачых чирлерде Син пісті ӱгрет турҷаңзың». 27 Че Ол сірерге нандырар: «Тіпчем сірерге, хайдаң килгеннеріңні пілбинчем. Саба итчеткеннернің прайзы хыйа парыңар Миннең». 28 Хаҷан Авраамның, Исаактың, Иаковтың паза прай даа ухаанҷыларның Тигір хан-чирінде полчатханын, постарыңның, тізең, сығара сӱрдіртчеткеннеріңні кӧр салзаңар, андада сірернің сыыт таа, тіс хыҷыразы даа полар. 29 Алтынзартын паза ӱстӱнзертін, іскертін паза кидертін чон чыылып, Худай хан-чирінде чырғап одырар. 30 Андада амғы халғанҷылары, пастағылары пол парарлар. Амғы пастағылары халғанҷылары пол парарлар.

Иисус Иерусалимнеңер хомзынча

31 Ол туста Иисуссар нинҷе-де фарисей, киліп, Ағаа чоохтаан: – Мыннаң сығып, пірее пасха чирзер парыбыс. Ирод Сині ӧдір саларға итче. 32 Иисус оларға теен: – Парып, чоохтаңар ол сайбағҷаа: «Пӱӱн паза таңда Мин, чабал хуттарны сығара сӱріп, кізілерні имнепчем, ӱзінҷі кӱнінде, тізең, тоос саларбын». 33 Итсе-де, Мин пӱӱн, таңда паза пірсі кӱн чолда поларға кирекпін. Ухаанҷаа Иерусалимнең пасха чирде ӧдірт саларға чарабас. 34 Иерусалим! Иерусалим! Ухаанҷыларны ӧдірчеткен паза позыңзар ысханнарны тастарнаң чаалапчатхан саар! Нинҷе хати Мин, палаларын ханат алтына чыыпчатхан хус чіли, палаларыңны чыып аларға хынғам, че син хынмаазың! 35 Мына, тураңар ээн халарға чӧр. «Алғас ползын Хан Худайның адынаң Килигенге!» тіп хысхырбаанда, тіпчем сірерге, сірер Мині кӧрбессер.

Лука 14

Суббота кӱнде имнебіскені

1 Пір суббота кӱнде Иисус фарисей пастыхтарының пірсінзер азыранарға кірген, кізілер, тізең, Андар ситкіп кӧргеннер. 2 Ол арада Иисуссар иді суға сіс парған кізі пастыр килген. 3 Иисус, тізең, фарисейлердең паза Моисей Чахии пілігҷілерінең сурған: – Субботада имнирге чарадылча ба? 4 Анзылары тапсабааннар. Иисус, тізең, холын теертіп, ол кізіні, имнебізіп, позыдыбысхан. 5 Анаң Иисус оларға чоохтанған: – Сірернің пірееңернің пуғазы алай эштегі хутухха тӱс парза, сірер аны, суббота даа полза, сах андох сығара тартпассар ба? 6 Олар, тізең, Ағаа пір дее ниме нандыр полбааннар.

Улуғлапчатхан орыннаңар

7 Аалҷыларның хай піреезі орыннарның артығын талластырғлапчатханнарын кӧріп, Иисус оларға пір кип-чоох чоохтап пирген: 8 Пірее кізі сині тойға хығырза, анда орыннарның иң артығына одырба. Тойға синнең дее тың улуғлалчатхан кізі хығыртылған пол парбазын. 9 Андада сині дее, аны даа хығырған кізі, синзер пас киліп, піди тирге айабас: «Пу орынға тігі кізіні одырт». Андада сағаа, уйадыстығ пол парып, иң оортах орында одыр саларға килізер. 10 Тойға хығырзалар, син, киліп, соонзар одыр сал. Тура ээзі, тізең, синзер пас киліп, чоохтанар: «Нанҷым! Кил, стол пазынзар одыр». Андада синнең хада одырчатханнар улуғлап кӧрерлер синзер. 11 Андағ нооза, кем позы позын пӧзік паалапча, аны тӧбін тӱзірерлер, че кем позы позын тӧбін паалапча, анзын пасхалары ӧӧр кӧдірерлер. 12 Анаң Иисус Позын хығырған кізее теен: – Син, кӱнӧрте алай иирде чиис идіп алып, арғыстарыңны, харындастарыңны, туғаннарыңны алай пик чуртапчатхан хонҷыхтарыңны хығырба. Хығырзаң, олар даа сині хығырарлар, андада ӧдісті нандыр пирген чіли пол парар. 13 Че той итчетсең, чох кізілерні, кинектерні, ахсахтарны, харах чохтарны хығыр. 14 Олар сағаа ӧдістерін тӧлеп полбастар, аннаңар сағаа алғас полар. Арығ чӱректіг кізілер тіріл килер кӱнде Худай тӧлеп пирер.

Тойдаңар кип-чоох

15 Аны истіп, мында азыранчатханнарның пірсі Иисусха чоохтанған: – Тигір хан-чирінде халас чиир кізі часкалығ! 16 Иисус ағаа нандырған: – Пірсінде пір кізі, улуғ той идіп, кӧп кізі хығыртыр. 17 Азыранар тус чит килгенде, ол кізі, чалҷызын ызып, хығырған аалҷыларына чахыбысхан: «Киліңер, прай ниме тимде». 18 Че прай ол кізілер, чӧптезіп алған на чіли, килер орнына пыросын сыхханнар. Пір кізі теен: «Мин чир алып алғам, аны кӧр килерге кирек; сурынчам, пыромны таста». 19 Ӏкінҷізі теен: «Мин он пуға садып алғам. Ам олар хайди хыра тартчатханнарын сынап кӧрерге итчем; сурынчам, пыромны таста». 20 Ӱзінҷізі теен: «Мин ипчі ал салғам, аннаңар пар полбаспын». 21 Чалҷы, айлан киліп, ээзіне прай ол нимені искір пирген. Ээзі, тарын парып, чоохтанған: «Андағда, саарның улуғ-кічіг орамнарынҷа табырах парып, чох кізілерні, кинектерні, ахсахтарны паза харах чохтарны хығыр кил!» 22 Анаң чалҷы ээзіне чоохтаан: «Пигім! Чахииң толды, че столлар кистінде ам даа пос орын пар». 23 Ээзі чалҷызына пазох теен: «Саар тастындағы чолларзар паза сиденнерзер парып, кізілерні килер иде матап хығыр. Турама толдыра аалҷы ползын. 24 Тіпчем сірерге, пастап хығырған кізілернің пірдеезі пу чиисті чібестер. Хығыртхан кізі кӧп, че таллалған кізілер асхынах».

Иисустың ӱгренҷізі полардаңар

25 Пірсінде Иисуснаң хада илееде кӧп кізі парчатхан. Ол, оларзар айланып, чоохтанған: – 26 Кем, Минзер киліп, Мағаа паба-іҷезіне, ипчізінең палаларына, харындастарынаң пиҷелеріне, позының даа тынына хынғаннаң артых хынмаза, ағаа Минің ӱгренҷім поларға киліспинче. 27 Кем, позының кірезін ал чӧрбин, соомҷа ла парча, ағаа Минің ӱгренҷім поларға киліспинче. 28 Сірернің хайзыңар, башня пӱдірер алнында, пурун одырып, хорадар ниме-нооларны, пӱдіріге ниме кирек поларын прай санап албинча? 29 Пӱдірігні тӧстеп ле салып, тоос полбинчатханнаңар, кізілернің кӱлкі-хатхызы полбас ӱчӱн, іди идерге кирек. 30 «Пу кізі пӱдіріп пастаан, че тоос полбады», – тирлер нооза. 31 Алай хайдағ хан, чибіргі муң чааҷылығ ханнаң тоғыр чаалазарға парар алнында, одырып, позының он муң чааҷызының чаалазарға сыдир-сыдабазын ӱзӱрбес? 32 Кӱзі читпес полза, ол хан, чааласхалаххаох, позының кізілерін тігі ханзар чаразарға ызар. 33 Аннаңар сірернің пірдеезіне, пар нимезінең хыйа полбаанда, Минің ӱгренҷім поларға киліспес. 34 Тус маңат ниме, че ачии сых парза, аның тадиин айландырҷаң оңдай пар ба ни? 35 Аның чирге дее, тизекке дее тузазы чох полар; аны тастабызары ла халча. Кемнің хулаа пар, иссін!

Лука 15

Чіткен хойдаңар

1 Албан чығҷаңнарның паза чазыхтығларның прайзы Иисусты истіп аларға килҷең. 2 Фарисейлер паза Моисей Чахии пілігҷілері перінісклееннер: – Ол, чазыхтығларны позына чағын киріп, оларнаң хада азыранча. 3 Иисус, тізең, оларға мындағ кип-чоох чоохтап пирген: – 4 Сірернің хайзыңар, чӱс хойлығ полып, оларның пірсін чідір салып, тоғызон тоғыс хойын чазыда тастап, ол чіт парған чалғыс хойны, таап алғанҷа, тілеп чӧрбес? 5 Таап алза, тізең, ӧрінгеніне, аны иңніне салып алар, 6 ибінзер киліп, арғыстарынаң хонҷыхтарын чыып алып, оларға тир: «Ӧрініңер миннең хада: Мин чіт парған хойымны таап алдым». 7 Тіпчем сірерге, тигірде дее пыросынчатхан пір кізее ӧрініс, пыросынарын кирексібинчеткен тоғызон тоғыс арығ чӱректіг кізее ӧрінгенінең, хай хай улуғ полар.

Чіткен ахчадаңар

8 Алай хайдағ ипчі, он кӱмӱс ахчазының пірсін чідір салза, чарытхыны тамызып, туразын сыбырып, ол ахчаны, тапханҷа, тілебес? 9 Таап алза, тізең, ӧӧрелерінең хонҷых ипчілерні хығырып алып, оларға чоохтир: «Ӧрініңер миннең хада: чідір салған ахчамны таап алдым». 10 Ӏдӧк, тіпчем сірерге, Худай ангеллері пыросынчатхан чазыхтығ пір дее кізее ӧрінчелер.

Ӏкі оолдаңар паза оларның пабаларынаңар

11 Анаң Иисус чоохтанған: – Пір кізінің ікі оолғы пар полтыр. 12 Кічіг оолғы пабазына тіптір: «Пабам! Мағаа килісчеткен ӱлӱсті пирібіс». Андада пабазы оолларына ис-пайын ӱлестір пирген. 13 Нинҷе-де кӱн ирткенде, кічіг оолғы, прай ис-пайын чыып алып, ыраххы чирлерзер чӧрібіскен. Анда, кӱлетке ле сабылып, нинҷе пар нимезін прай хорат салтыр. 14 Нинҷе пар нимезін прай хорат салғандох, ол чирде илбек ӧзӧгіс пасталыбыстыр. Оол, хызылып пастабызып, 15 анда чуртапчатхан кізілернің пірсінзер килтір, анзы аны сосхалар хадарарға ызыбыстыр. 16 Оол сосхаларға пирчеткен чииснең харнын тосхырарҷых, че аны даа ағаа пирбееннер. 17 Анаң, сағыс хабынып, оол чоохтанған: «Пабамның чалҷыларының прайзына халас тосханҷа чиирге чидіп, халадыр, мин, тізең, мында, ӧзӧгіп, ӧлерге чӧрбін! 18 Ибзер нанып, пабама чоохтирбын: „Пабам! Мин тигірдең паза синнең тоғыр чазых ит салғам. 19 Синің оолғың тіп аданарға паза турыстығ нимеспін, чалҷаа даа алып ал“». 20 Анаң, тыхтанып, ибінзер нан сыххан. Пабазы, оолғын ырахтынох кӧр салып, айап парған. Оолғынзар чӱгӱр киліп, хуҷахтап, охсанған. 21 Оолғы, тізең, пабазына теен: «Пабам! Мин тигірдең паза синнең тоғыр чазых ит салғам. Синің оолғың тіп аданарға паза турыстығ нимеспін». 22 Че пабазы чалҷыларына чахыбысхан: «Табырах, иң чахсы кип-азах ағылып, оолғымны тонандырыбызыңар. Хол салаазына пурба, азахтарына маймахтар кизіртібізіңер. 23 Симіс пызоны ағыл киліп, соғыбызыңар. Чиис чіп, кӱлеттирбістер. 24 Минің оолғым ӧліг полған, амды тіріл килді, чіт парған полған, амды табылды». Анаң кӱлеттеп сыхханнар. 25 Улуғ оолғы, тізең, чазыда тоғынған. Ибінзер айланчадып, ибге чағыннап киліп, кізілернің, сарназып, кӱлеттепчеткенін ис салған. 26 Анаң, чалҷыларның пірсін хығырып алып, сурған: «Ниме полча мында?» 27 «Харындазың килді, пабаң, аның тіріг-хазых айланғанына ӧрініп, симіс пызо сохтырыбысты». 28 Улуғ оолғы, тарын парып, тураа кірерге хынмаан. Андада пабазы, сых киліп, алданып, аны тураа кірерге хығырған. 29 Че улуғ оолғы пабазына нандырған: «Мин, мынҷа чыл синде тоғын салып, хаҷан даа сағаа харыспаам, че син мағаа, арғыстарымнаң хада кӱлеттеп аларға, ӧскіҷекті дее сох пирбеезің. 30 Че хаҷан пу оолғың, хайда-да ипчілернең кӱлеттеп чӧріп, ис-пайыңны ӱрет салып, айлан килгенде, син ағаа симіс пызо сох пирдің». 31 Пабазы, тізең, улуғ оолғына чоохтанған: «Оолғым! Син сыбыра миннең хадазың, нинҷе пар нимем прай сини, 32 че харындазыңның, ӧліг полып, тіріл килгеніне, чіт парып, табылғанына ӧрініп, кӱлеттирге кирекпіс».

Лука 16

Киртізі чох устағҷыдаңар

1 Иисус ӱгренҷілеріне чоохтаан: – Пір пай кізі полтыр, аның ис-пайын кӧрҷең устағҷызы пар полтыр. Ол пайға, устағҷың ис-пайыңны хоратча тіп, искіргеннер. 2 Пай, ол устағҷыны хығырып, теен: «Ниме исчем синнеңер? Устағҷы полып, иткен киректеріңнеңер нандырығ тут, мыннаң мындар ис-пайымнаң устирға сағаа киліспес». 3 Ол устағҷы пос алынҷа чоохтанған: «Ниме итчең? Ээзім мині тоғыстаң сығара сӱрерге итче. Мин, тізең, чир хас полбинчам, кілен чӧрерге уйатчам. 4 Че, сынап, сығара сӱрібіссе, кізілер мині тураларына кирер ӱчӱн, ниме идерін пілчем». 5 Анаң ол, ээзіне алымнығ полған кізілерні пірердең хығырып, полғанынаң на чоохтазып, пастағызынаң сурған: «Ээзіме пирҷең алымың нинҷе?» 6 «Чӱс сабан хайах», – нандырған анзы. «Табырах одыр, ол чаҷыныңны алып, анда „иліг сабан“ тіп пас сал», – теен андада устағҷы. 7 Анаң паза пірсінең сурған: «Синің чи алымың нинҷе?» «Чӱс хап пуғдай», – нандырған анзы. «Чаҷыныңны алып, анда „сигізон“ тіп пас сал», – теен ағаа устағҷы. 8 Соонаң ол пай кізі киртінҷее чох устағҷызын хыйғазы ӱчӱн махтаптыр. Пу чирдегі кізілер мындағы чуртас киректерінде чарыхтың кізілерінең хай-хай чапчаң сағыстығлар нооза. 9 Тіпчем сірерге, арғыстарны мындағы ис-пайнаң таап турыңар. Соонаң, хаҷан сірернің ахчаңар чох пол парза, сірерні мӧгі тураларзар кирерлер. 10 Кічіг нимеде ізестіг кізі улуғ даа нимеде ізестіг, че кічіг нимеде ізес чох кізі кӧп тее нимеде ізестіг нимес. 11 Аннаңар, мындағы ис-пайға киртізі чох полған ползаңар, кем сірерге сын пайны киртініп пирер? 12 Аннаңар, сірер пасха кізінине киртізі чох полған ползаңар, кем сірерге постарыңнин пирер? 13 Пір дее кізі ікі пайға чалҷы пол полбас: пірсіне хынып, паза пірсіне, тізең, хыртыстанып, пірсінде кӱстеніп хайынып, паза пірсін нимее салбин. Пір саңай ікізіне, Худайға паза алтынға, чалҷы пол полбассар.

Моисей Чахии паза Тигір хан-чирі

14 Ахчаа хынаачы фарисейлер дее анзын прай искеннер, аннаңар олар Иисусха хатхырғаннар. 15 Иисус оларға теен: – Сірер кізілер алнында арығ чӱректіг полаачыхтанчазар, че Худай чӱректеріңні пілче. Кізілер пӧзік паалапчатхан нимелер, анзы Худайның алнында чиркестіг ниме. 16 Моисей Чахии паза ухаанҷыларның пічіктері кіреске тӱзірҷең Иоанның тузына читіре чӧргеннер. Ана ол тустаң пеер Худай хан-чирінеңер искірілче, полғаны ла андар кӱстеніп кірче. 17 Моисей Чахииндағы пічіктің пірее дее чардығазы чіткенҷе, тигірнең чир хай-хай табырах чох пол парарлар. 18 Ипчізінең чарылызып, пасха ипчіні ал салчатхан полған на ир кізі хатнаң оралысча. Ирінең чарылыс парған ипчіні алчатхан ир кізі дее хатнаң оралысча.

Пай паза Лазарь

19 Пір пай кізі чуртаптыр. Ол, иң аарлығ кип-азахтар кизіп, кӱннің сай чырғап чуртаҷаң полтыр. 20 Лазарь тіп пір чох кізі чуртаптыр, аның иді прай палығлығ полтыр, ол пайның туразы хыринда ізік алнында чатчаң. 21 Лазарьның пайның столынаң чирге тӱскен оох-теек кизектерні чирі килген. Адайлар, киліп, аның палығларын чалғаҷаңнар. 22 Анаң ол чох кізі ӱреп парған, ангеллер, тізең, аны Авраамның хыринда одырт саларға апарыбысханнар. Пай даа ӱреп парған. Аны чыып салғаннар. 23 Анаң пай кізі чир тӱбінең улуғ ирееленісте, хараан ӧӧр кӧдіріп, ырахта Авраамны паза аның хыриндағы Лазарьны кӧр салып, 24 чоо хысхырып, чоохтанған: «Авраам паба! Мағаа айап, Лазарьны, салаазын суға ӧллеп, тілімні ӧллебізерге ыстах минзер: мин тың иреелен парирбын пу чалыннығ отта!» 25 Че Авраам нандырған: «Оолғым! Сағысха кирдек, син чуртазыңда чахсыны хаап халғазың, Лазарь, тізең, чабалны ла кӧрген. Амды Лазарьға мында чахсы, син, тізең, ирееленчезің. 26 Ағаа хоза піснең синің арабыста уғаа тирең оймах, аннаңар мыннаң сірерзер иртіп аларға итчеткеннер ирт полбинчалар, аннаң даа піссер пірдеезі ирт пола чоғыл». 27 Андада пай кізі теен: «Андағда сурынчам синнең, паба, Лазарьны минің пабамның чуртынзар ызыбыс, 28 минің анда пис харындазым пар; Лазарь, парып, оларға, пу ирееленҷең чирге кір парбазыннар тіп, пілдістіг иде чоохтап пирзін». 29 «Оларның Моисей Чахии паза ухаанҷылар пар, иссіннер оларны», – теен ағаа Авраам. 30 Пай, тізең, алданған: «Чох, Авраам паба! Ӧліглердең піреезі андар парған полза, олар, пыросынып, чазыхтарынаң хыйа поларҷыхтар». 31 Андада Авраам ағаа теен: «Олар, Моисейнең ухаанҷыларны испинчетселер, піреезі тіріл килзе дее, киртінместер».

Лука 17

Хыҷаланыстардаңар

1 Иисус ӱгренҷілеріне чоохтаан: – Кізіні чазыхха сухчатхан нимелер пол ла парчалар, че хыйал анзына, кемнең пастыра олар килчелер. 2 Олаңай кічіг кізілернің піреезін дее андағ кізее чазыхха сухтыртар орнына, аны, мойнына теербен тазын палғап алып, талайзар тастабысса, чахсы поларҷых. 3 Постарыңны сизініңер! Харындазың синнең тоғыр пірее чазых ит салза, хырыс аны, пыросынза, тізең, пырозын таста. 4 Пір кӱнде синнең тоғыр читі хати чазых ит салза, анаң полған на сай, синзер киліп, «Пыросынчам» тіп турза, син аның пырозын ідӧк тастап тур.

Киртіністеңер паза чоох истерінеңер

5 Андада илҷілер Хан-пиге тееннер: – Киртінізібісті хос пир. 6 Хан-пиг теен: – Сынап сірер, горчицаның ӱренінҷе дее киртініп, пу смоковница ағазына «Мыннаң ходырылып, талайда одыртыл пар!» тіп чоохтанған ползаңар, ол чооғыңарны истерҷік. 7 Сірернің хайзыңар, хыра тартхан алай хой хадарған соонда, чазыдаң ибзер айланған чалҷыны «Табырах кил, стол кистіне одыр» тіп хығырар? 8 Ӏди чоохтанар орнына «Чіҷең ниме тимнеп пир, анаң, арығ сӱбӱрек алныңа палғанып алып, чіп-ізіп алғанымҷа, хыримда хайын чӧр, соонаң позың чіп-ізіп аларзың» тібес пе ни? 9 Чалҷызын, чахығларны толдырған ӱчӱн, алғыстир ба ни? Чох, сағынминчам. 10 Сірер дее, прай чахаан нимелерні толдыр салып, чоохтаныңар: «Піс олаңай ла чалҷыларбыс. Иділҷең нимелерні ле ит салдыбыс».

‎Он кізіні ходырлығ ағырығдаң имнебіскені

11 Иисус, Иерусалимзер парчадып, Самар чирінең Галилей чирінің аразынҷа ирткен. 12 Пір аалзар кір париғанында, Ағаа чызығ палығлығ он кізі тоғас парған. Олар, Иисусты кӧр салып, оортахта турыбысханнар. 13 Анаң хысхырғаннар: – Иисус Ӱгретчі! Айадах піске! – 14 Парыңар, абыстарға кӧзідіңер постарыңны! – чоохтанған Иисус, оларны кӧріп. Париғаннарында, тізең, иттері арығ паза хазых пол парыбысхан. 15 Оларның пірсі, позының чазыл парғанын кӧріп, нандыра айлан киліп, хысхырып ала, Худайны саблаан. 16 Иисустың алнында тӱңдере тӱзіп, Аны алғыстаан. Ол самар кізі полған. 17 Андада Иисус чоохтанған: – Он кізі чазыл парған нимес пе зе? Тоғызы чи хайдадыр? 18 Ноға пу мындағы нимес кізідең пасха пірдеезі Худайны алғыстирға нандыра айланмады? 19 Анаң самар кізее чоохтанған: – Турып, пар. Киртінізің сині арачылап халды.

Худай хан-чирінің килерінеңер

20 Хай пірее фарисейлер Иисустаң Худай хан-чирі хаҷан килер тіп сурғаннар. Иисус оларға нандырған: – Худай хан-ӱлгӱзі пасхазына пілдіртпин килер. 21 Пірдеезі тібес: «Мына, мында ол» алай «Тігіне, тігде ол». Худай хан-ӱлгӱзі сірернің істіңерде. 22 Ӏдӧк Ол ӱгренҷілеріне теен: – Килер андағ тус, хаҷан сірер Кізі Оолғының пірее кӱнін кӧріп аларға сағынарзар, че кӧр полбассар. 23 Кізілер сірерге тирлер: «Мына мында» алай «Тігіне тігде», че андар-мындар чӱгӱр чӧріп, сӱріспеңер. 24 Хайди сағын тигірні пір хыринаң паза пір хырина читіре чарыт парыбысча, ідӧк полар Кізі Оолғы килген кӱнде. 25 Че пастап Ол, кӧп чобалып, амғы тӧлге сӱрдіртерге кирек. 26 Нойның тузында хайди полған, ідӧк полар Кізі Оолғының тузында. 27 Нойның позының илбек кимезіне одырыбысханына читіре, паза суғның, тазып, прайзын хырыбысхан тузына теере, олар прайзы, чіп, іскеннер, ипчі алып, ирге парғлааннар. 28 Лоттың тузында даа ідӧк полған. Кізілер, чіп, іскеннер, садып, алғаннар, одыртып, пӱдіргеннер. 29 Че, Лот Содом саардаң сых парыбысхан кӱн, тигірдең кӧйчеткен от паза сералығ наңмыр чаап, прайзын чох идібіскен. 30 Кізі Оолғы килген кӱн ідӧк полар. 31 Ол кӱнде тура хырындағы кізі ибінзер ниме-нооларын аларға тӱспезін, чазыдағы кізі дее нанмазын. 32 Лоттың ипчізін сағысха киріңер. 33 Позының тынын ал халарға кӱстенген кізі тыны чох халар, че позының тынын чідірген кізі, тынын хайраллап халар. 34 Тіпчем сірерге, ол хараазын пір тӧзектегі ікі кізінің пірсі алылар, паза пірсі, тізең, халғызылар. 35 Теербеннең ун тартчатхан ікі ипчінің пірсі алылар, паза пірсі, тізең, халғызылар. 36 Чазыда тоғынар ікі кізінің пірсі алылар, паза пірсі халғызылар. 37 Андада ӱгренҷілері Хан-пигінең сурғаннар: – Хайда полар пу ниме? – Хайда сӧӧк, андар хусхуннар чыылызарлар, – нандырған оларға Иисус.

Лука 18

Сын нимес чарғыҷыдаңар

1 Анаң Иисус хаҷан даа пазырарға кирек полчатханнаңар паза ізеністі чідірбестеңер кип-чоох чоохтап пирген. – 2 Пір саарда чарғыҷы чуртаптыр. Ол Худайдаң даа хорыхпаҷаң, кізілердең дее чалтанмаҷаң. 3 Олох саарда пір ӧкіс ипчі полған. Ол ипчі, чарғыҷызар чӧріп, сурынҷаң: «Арачыла мині миннең тоғыр полчатхан кізідең». 4 Ол чарғыҷы ниме идерге ӱр хынмаан. Анаң позы позына теен: «Мин Худайдаң даа хорыхпинчам, кізілердең дее чалтанминчам, 5 че пу ӧкіс ипчі миннең пір дее азырылбинча, арачылимдах аны, пеер киліп, хатап чархандырбазын тіп». 6 Анаң Хан-пиг чоохтанған: – Истіңер, ниме тіпче саба оңдайлығ чарғыҷы? 7 Худай чи, хараа-кӱнӧрте Позынаң полыс пирерге сурынчатхан таллап алған кізілерінің алнына турбас па? Полызарға маңзырабас па? 8 Тіпчем сірерге, Ол, тӱрче полбинаңох, арачылап сығар. Че Кізі Оолғы, киліп, чирде киртіністі табар ба ни?

Фарисей паза албан чығҷаң кізі

9 Анаң Иисус, постарын арығ чӱректіг кізібін тіп сананып, пасхаларын нимее салбинчатханнарға мындағ кип-чоох чоохтап пирген: – 10 Ӏкі кізі храмзар пазырарға кірген: пірсі фарисей, паза пірсі, тізең, албан чығҷаң кізі. 11 Фарисей, турып алып, позы алынҷа піди пазырған: «Худай! Пасха кізілер осхас тонағҷы, хыйыхтағҷы, кізінең чӧреечі алай албан чығҷаң пу кізі осхас полбинчатханым ӱчӱн, алғыстапчам Сині. 12 Мин, неделяда ікі хати ораза тудып, прай парыстың онынҷы чардығын Сағаа пирчем». 13 Албан чығҷаң кізі, тізең, оортах турып, тигірзер харахтарын кӧдірерге дее тідінмеен, че, кӧксін сабынып, чоохтанған: «Худай! Айадах мині, чазыхтығ кізіні!» 14 Тіпчем сірерге, мынзы, тігізінің хыринда артых ахтағлығ нанған. Позы позын кӧдірчеткен кізінің полғаны ла чабыс пастыртар, че позын чабыс тудынчатхан кізі ӧӧр кӧдірілер. 15 Иисуссар, холын теерт пирзін тіп, палаларны даа ағыл турғаннар, ӱгренҷілері, ол нимені кӧріп, кізілерні хырысханнар. 16 Че Иисус, олғаннарны хығырып, чоохтанған: – Палаларға Минзер иртерге чарадыңар, харығ полбаңар оларға. Пала осхас кізілерни Худай хан-чирі полар. 17 Сынны чоохтапчам сірерге, кем позына Худай хан-ӱлгӱзін, олған чіли, чағын итпес, ол кізі хаҷан даа Худай хан-чирінзер кір полбас.

Пай оол мӧгі чуртастаңар сурча

18 Пастых полчатхан пір кізі Иисустаң сурған: – Чахсы полчатхан Ӱгретчі! Мӧгі чуртастығ полып алар ӱчӱн, мин ниме идерге кирекпін? 19 Иисус ағаа теен: – Син ноға Мині чахсы полчатхан тідің? Пірдеезі чахсы нимес, чалғыс Худай ла андағ. 20 Син пілчезің чахығларны: «оралыс чӧрбе, кізі ӧдірбе, оғырлаба, чой киречілебе, паба-іҷеңні улуғла». – 21 Мин пу чахығларны чиит тустаң сығара толдырчам, – теен ол кізі. – 22 Сағаа ам даа пір ниме читпинче: нинҷе пар ниме-нооңны садыбызып, ахчаңны чох кізілерге ӱлебіс, андада син тигірде ис-пайлығ поларзың. Анаң, киліп, Минің соомҷа пар, – теен ағаа Иисус, аны истіп. 23 Ол, уғаа пай полғаннаңар, аны истіп, сағыссырап сыххан. 24 Иисус, аның іди сағыссырапчатханын кӧріп, чоохтанған: – Хайдағ сидіктір пай кізілерге Худай хан-ӱлгӱзінзер кіріп аларға! 25 Пайның Худай хан-ӱлгӱзінзер кіріп аларының хыринда, тибее іңе ӱдінҷе ирт парыбызарға хай-хай оой. 26 Аны искен кізілер сурғаннар: – Андағда кем арачылан полар ни? – 27 Кізілер ит полбас нимені Худай ит полар, – нандырған Иисус. 28 Андада Пётр чоохтанған: – Мына піс, прай нимебіс тасти, Синің сооңҷа чӧрчебіс. 29 Иисус оларға теен: – Сынны чоохтапчам сірерге, Худай хан-ӱлгӱзі ӱчӱн позының туразын алай паба-іҷезін, харындастарын алай пиҷе-туңмаларын, ипчізін алай палаларын тастаан кізі 30 амғы туста хай-хай кӧп алар, килер туста даа мӧгі чуртастығ полар. 31 Он ікі ӱгренҷізін оортах хығырып, Иисус оларға теен: – Мына піс Иерусалимзер парирбыс, анда ухаанҷыларның Кізі Оолғынаңар пасхан нимелері прайзы тол парар. 32 Аны Худайы чохтарға пирібізіп, кӱліп, сӧклеп, Ағаа чапсыра тӱкӱрерлер. 33 Соғарлар Аны, анаң ӧдір саларлар. Че ӱзінҷі кӱнінде Ол тіріл килер. 34 Че ӱгренҷілері ол нимелернің пірдеезін піл полбааннар; пу сӧстер пілдізі чох полған оларға, чоохтаан нимені, тізең, оңар полбааннар.

Харах чох кізіні имнебіскені

35 Иисус Иерихонға чит килигенде, чол хазында харах чох пір кізі кіленіп одырған. 36 Позының хыринҷа чонның ирт париғанын истіп, ол сурған: – Нимедір пу? – 37 Назареттегі Иисус парир, – тееннер ағаа. – 38 Иисус, Давид тӧлі! Айадах мағаа! – хысхырған харах чох кізі андада. 39 Алнында парчатханнар аны, тызып, тымылдырарға харасханнар, че ол уламох тың хысхырған: – Давид тӧлі! Айадах мині! 40 Иисус, тохти тӱзіп, ол кізіні Позынзар ағыл килерге чоохтаан. Харах чох кізі пас килгенде, аннаң сурған: – 41 Ниме кирек сағаа Миннең? – Хан-пигім! Харахтарым кӧрзіннер! – теен ол кізі. – 42 Кӧрзін харахтарың! Киртінізің сині арачылады, – теен ағаа Иисус. 43 Сах андох ол кізі кӧр сыххан. Анаң, Худайны саблап, Иисустың соонҷа парған. Прай чон, пу нимені кӧріп, Худайны саблаан.

Лука 19

Закхей

1 Соонаң Иисус, Иерихонзар кіріп, саарҷа париған. 2 Ол саарда албан чығҷаңнарның пастығы полчатхан Закхей тіп пір пай кізі чуртаан. 3 Иисусты, кем полҷаң тіп, кӧріп аларға иткен, че чабыс сыны ӱчӱн, кізілер кистінең кӧр полбинчатхан. 4 Анаң, Иисусты кӧріп аларға тіп, алнынзар чӱгӱріп, Ол парҷаң чолның хазындағы смоковница ағазына сых парған. 5 Иисус, ол чирге чидіп, аны кӧр салып, чоохтанған: – Закхей! Тӱс табырах ағастаң. Пӱӱн Мағаа синің тураңда поларға кирек. 6 Ол, табырах ла тӱзіп, Иисусты ӧрчіліг удурлаан. 7 Анзын кӧргеннернің прайзы, Иисусты чазыхтығ кізізер кірче тіп, тарығып чоохтасхлаан. 8 Закхей, тізең, тура тӱзіп, Хан-пиге чоохтанған: – Хан-пигім! Мин чох кізілерге пайымның чарымын пир саларбын. Пірее дее кізіні хыйыхтаан ползам, ағаа тӧрт анҷа нандырарбын. 9 Иисус ағаа теен: – Пӱӱн пу тураа арачыланыс килді. Пу даа кізі Авраам тӧлі нооза. 10 Кізі Оолғы, чіткенін таап, арачылирға килген.

Кӱмӱс ахчадаңар кип-чоох

11 Мыны истіпчеткеннерге Иисус хоза кип-чоох чоохтап пирген. Иисус Иерусалимнең ырах нимес полғаннаңар, прайзы Худай хан-чирі тӱрче полбинаң азыл парарға кирек тіп сағынған. 12 Иисус мындағ ниме чоохтаан: – Пір саблығ сӧӧктең сыххан кізі, ыраххы чирдегі ханның ӱлгӱзін холға киріп, нандыра айлан килерге тимненчедіп, 13 позынзар он чалҷызын хығырып алып, оларға, пірер кӱмӱс ахча пиріп, теен: «Мин айланғанҷа, пу ахчаны постарыңа тузалығ тудыныңар». 14 Че мындағы кізілер ағаа хыртыстанҷаңнар, аннаңар ол парыбысхандох, аның соонҷа кізілерні ызып, піди чахыбысханнар: «Аны, пістің ханыбыс ползын тіп, хынминчабыс». 15 Ол кізі, хан-ӱлгӱзін холға киріп, позының чирінзер айлан килген. Анаң, пирген ахчанаң хайди тузаланғаннарын пілерге полып, ахча пирген чалҷыларын позынзар хығыртыбысхан. 16 Пастағы чалҷызы, кір киліп, чоохтанған: «Ээзім! Синің пір кӱмӱс ахчаңны он кӱмӱс ахчаа читірдім». 17 «Чахсы, кӱстенҷік чалҷым! Син, кічіг киректе ізестіг полғаның ӱчӱн, амды он саарның пазы поларзың», – нандырған ағаа ээзі. 18 Ӏкінҷі чалҷызы, кір киліп, чоохтанған: «Ээзім! Синің пір кӱмӱс ахчаңнаң пис кӱмӱс ахча идіп алғам». 19 «Син андағда пис саарның пазы пол», – нандырған мынзына даа ээзі. 20 Паза пірсі, кір киліп, чоохтанған: «Ээзім! Мына синің кӱмӱс ахчаң. Мин аны, сӱбӱрекке ораап, хайраллаам. 21 Син хатығ кізізің: салбаан даа нимені алып алчазың, таарыбаан даа асты кизіп алчазың, аннаңар мин синнең хорыххам». 22 Ээзі ағаа нандырған: «Мин сині синіңӧк сӧстеріңнең чарғылирбын, чабал чалҷы! Минің хатығ кізі полчатханымны, салбаан даа нимені алып алчатханымны, таарыбаан даа асты кизіп алчатханымны пілгезің. 23 Андағда ноға мині, киліп, артых ахча алып алзын тіп, ахчамнаң артых парыс кірер иде тудынмаазың?» 24 Анаң хости турчатхан чалҷыларына чахаан: «Аның кӱмӱс ахчазын, алып алып, он кӱмӱс ахчалығ чалҷаа пирібізіңер». 25 Че олар ағаа нандырғаннар: «Ээбіс! Аның он кӱмӱс ахчазы пар нооза». 26 Че ээзі теен: «Тіпчем сірерге, ниме-ноолығ кізее хозылар, ниме-ноозы чох кізінің, тізең, пар даа нимезі алылар. 27 Мині постарының ханы идерге хынмаан ыырҷыларымны, пеер ағыл киліп, минің алнымда соғыбызыңар».

Иисустың Иерусалимзер кіргені

28 Мыны чоохтирын тоозып, Иисус аннаң андар Иерусалимзер алдыра чорых тутхан. 29 Ол, Елеон тағдағы Виффагий паза Вифаний аалларзар чит киліп, Позынаң пурун ікі ӱгренҷізін ызып, 30 оларға теен: – Тігі сариндағы аалзар парыңар, андар кіріп, пағда турчатхан хаҷан даа кізі мӱнмеен чиит эштекті таап, систіп алып, пеер ағыл киліңер. 31 Пірее кізі «Ноға систіпчезер?» тіп сурза, «Аны Хан-пигібіс киректепче» тіп нандырыңар ағаа. 32 Ысхан кізілері, парып, прай нимені хап-орта, Иисус чоохтаанни, таап алғаннар. 33 Олар эштектің паан сисчеткеннерінде, аның ээлері олардаң сурғаннар: – Ноға пу эштекті систіпчезер? – 34 Аны Хан-пигібіс киректепче, – нандырғаннар олар. 35 Анаң аны Иисуссар ағыл килгеннер. Эштектің арғазына кип-азахтарын тӧзеп, Иисусты мӱндірібіскеннер. 36 Иисус іди париғанда, Аның чолына кип-азахтар тӧзеп одырғаннар. 37 Ол Елеон тағдаң инҷең чирге чит килгенде, нинҷе пар ӱгренҷілері прайзы кӧрген хайхастары ӱчӱн Худайны, ӧрчіліг хысхырып, саблап сыхханнар: – 38 Хан Худайның адынаң Килчеткенге алғас ползын! Тигірде амыр хоных паза Худайға сабланыс ползын! 39 Чон аразындағы хай пірее фарисейлер Иисусха чоохтанғаннар: – Ӱгретчі! Ӱгренҷілеріңе амыразыннар тіп чоохта. – 40 Тіпчем сірерге, олар сым пол парзалар, тастар хысхыр сығарлар, – нандырған оларға Иисус.

Иисус Иерусалимге ылғапча

41 Иисус, саарзар чағдап киліп, андар кӧріп ала, ылғап, чоохтанған: – 42 Пӱӱн дее пілген ползаң, Иерусалим, амыр чуртасха ниме кирек полчатханын! Че сағам ол синің харахтарыңа кӧрінмес иде чабых! 43 Килер андағ тус, хаҷан ыырҷыларың сині туйухти ниме-ноолар ӱӱп, ибірібізіп, сині прай саринаң хысти пазарлар. 44 Анаң сині прай изеп салып, чуртағҷыларыңны синдӧк ӧдір саларлар. Худай синзер килген тусты пілбин халғаның ӱчӱн, тас ӱстӱнде тас халғыспастар. 45 Анаң храм сиденінзер кір киліп, анда садығ итчеткеннернең ниме-ноо алчатханнарны сығара сӱр сыххан. – 46 Пазылған полған: «Минің храмым – пазырҷаң тура», сірер, тізең, аны тонағҷылар ордазына айландыр салғазар, – чоохтанған оларға. 47 Анаң Ол храм чирінде кӱннің сай кізілерні ӱгреткен. Улуғ абыстар, Моисей Чахии пілігҷілері паза ах сағаллар Иисусты ӧдірер сылтағ тілееннер. 48 Че, прай чон Аның чооғын искеннең истіп ле турғаннаңар, анзын толдырар оңдай пір дее таап полбинчатханнар.

Лука 20

Хайдағ ӱлгӱнең?

1 Пірсінде Иисус, храмда кізілерні ӱгредіп, Чахсы Хабар искірчеткенде, улуғ абыстар паза Моисей Чахии пілігҷілерінең хада ах сағаллар чағын пас киліп, 2 тееннер Ағаа: – Чоохтап пир піске, киректеріңні хайдағ ӱлгӱнең итчезің? Кем пирген Сағаа пу ӱлгӱні? 3 Иисус оларға нандырған: – Мин дее сірердең пір ниме сурып аларға сағынчам. Чоохтаңардах мағаа: 4 Иоанның кіреске тӱзіргені кізілердең ме алай Худайдаң ма? 5 Олар, пос аразында ӱзӱріп, чоохтасханнар: – «Худайдаң» тізебіс, «Андағда ноға сірер Иоаннға киртінмеезер?» сурар Ол. 6 «Кізілердең» тіп чоохтанзабыс, андада чон пісті таснаң чаалир. Олар Иоанның ухаанҷы полчатханын ікінҷілебинчелер, нооза. 7 Аннаңар олар нандырғаннар: «Пілбинчебіс, хайдағ ӱлгӱнең». 8 Андада Иисус оларға теен: – Мин дее сірерге чоохтабаспын пу нимелерні хайдағ ӱлгӱнең итчеткенімні.

Виноград ӧскірҷеңнердеңер кип-чоох

9 Анаң Иисус чонға пу кип-чоохты чоохтап сыххан: – Пір кізі, виноград одыртып салып, аны виноград ӧскірчеткен кізілерге пирібістір, позы ибдең ӱрге парыбыстыр. 10 Тузы чит килгенде, ол чалҷызын виноград ӧскірчеткеннерзер позының ӱлӱзін ағыл килерге ызыбысхан. Че виноград ӧскірчеткеннер ол чалҷыны, сох салып, пір дее ниме пирбин, нандыра ызыбыстырлар. 11 Ол кізі пазох пір чалҷызын андар ысхан, че виноград ӧскірчеткеннер, пу даа чалҷызын ідӧк соғып-сӧклеп, пір дее ниме пирбин, ибзер нандыра ызыбысханнар. 12 Анаң ӱзінҷі чалҷызын ысхан, че анзын даа, палығлап, сӱрібіскеннер. 13 Андада виноградниктің ээзі чоохтанған: «Хайди итчең? Хынчатхан оолғымны ызим, аны кӧрзе, китенерлер». 14 Че виноградникті ӧскірчеткен кізілер, аны кӧр салып, пос аразында чоохтасханнар: «Пу пабазының пайын холға кирҷең чалғыс оолғы. Парып, ӧдірібізееңер аны, андада халған анығ піске халар». 15 Анаң аны, виноградниктең оортах иде апарып, ӧдір салғаннар. Ам виноградниктің ээзі ол кізілерні хайди идер ни? 16 Киліп, виноградник ӧскірчеткеннерні ӧдір салып, виноградникті пасха кізілерге кӧрерге пирібізер. Пу чоохты искен кізілер тееннер: – Андағ ниме полбас! 17 Иисус, тізең, оларзар кӧріп, теен: – «Пӱдірігҷілернің хыйа тастаан тазы соонаң иң кирек, тура пулиин тутчаң тас пол парған», – тіп пазылғаны нимені таныхтапча? 18 Ол тасха тӱскен полған на кізі чоо тӱс парар, ол тас, тізең, пірее кізінің ӱстӱне тӱс парза, аны чоо чабыра пазыбызар.

Рим Хағаныға албан тӧлирге кирек пе?

19 Олох туста, Моисей Чахии пілігҷілері паза улуғ абыстар пу кип-чоохтың постарына чарыдылғанын сизініп, Иисусты хаап аларға иткеннер, че чоннаң хорыхханнар. 20 Олар, Иисусты китеп, сурығларнаң хазалып, пірее чарабас сӧзі ӱчӱн пастыхтарның паза ханның ӱлгӱзіндегілернің холына пирібізерге полып, Андар киртінеечік полчатхан чойырхостарны ысханнар. – 21 Ӱгретчі! Синің, орта чоохтап, пірдеезіне чойырхабин, Худайның чолынҷа парарға сын ӱгретчеткеніңні пілчебіс. 22 Піске чи Рим хағаныға албан тӧлирге кирек пе, чох па? – сурғаннар олар Аннаң. 23 Иисус, тізең, оларның кӧйтіктенчеткеннерін сизініп, теен: – Нимее мині сынап одырзар? 24 Мағаа динарий ахчаны кӧзіт пиріңер. Кемнің омазы паза ады анда? – Хағанни, – нандырғаннар олар. – 25 Андағда хағаннин – хағанға, Худайнин Худайға пир турыңар, – чоохтанған оларға Иисус. 26 Ӏди олар чон алнында Иисусты сӧзінең тут полбин, Аның нандыриина чапсып, паза пір дее ниме тібееннер. 27 Андада ӧлім соонда кізі тірілбинче тіпчеткен саддукейлердеңc нинҷе-де кізі, пас киліп, Иисустаң сурған: – 28 Ӱгретчі! Моисей піди пасхан: «Хоных хонған пірее кізі, пала чох чуртап, ӱреп парза, аның туңмазы, ипчізін ал салып, ӱреен харындазының тӧлін узаратсын». 29 Читі харындас полтыр. Улуғ харындастары, ипчі алып, пала чох ӱреп партыр. 30 Ипчізін ікінҷі харындазы алып, ідӧк пала чох ӱреп партыр. 31 Ол ипчіні ӱзінҷі харындазы алып, ӱребӧк парған. Ӏди прай читі харындас, ол ипчінең чуртап, палалары чох ӱрептір. 32 Прайзының соонаң ол ипчі дее ӱреп парған. 33 Амды олар прайзы тіріл килзелер, ол ипчі хайзыни полар? Читі харындастың прайзы ол ипчінең чуртаан нооза. 34 Иисус оларға нандырған: – Пу чуртастағы кізілер, ипчі алып, ирге парчалар. 35 Че тіріл киліп, килер чуртасха турыстығ иреннернең ипчілер алыспастар. 36 Олар, ангеллер осхас пол парып, ӱребестер. Олар, Худай тірілдіргеннеңер, Аның палалары полчалар. 37 Ӱреен кізілернің тіріл килерін Моисей дее кӧзіткен: успас отнаң кӧйчеткен ағазахтаңар чоохта Хан Худайны Авраамның даа, Исаактың даа, Иаковтың даа Худайы тіп адапча. 38 Худай – тіріглернің Худайы, ӧліглерни нимес, Ағаа прайзы тіріглер нооза. – 39 Ӱгретчі! Син маңат чоохтадың, – тееннер Моисей Чахии пілігҷілерінің хай піреезі. 40 Паза Иисустаң пір дее ниме сурастырғлирға тідінмееннер. Иисус, тізең, оларға теен: – Мессий-Христос кемнің тӧлі? 41 Ноға Мессий-Христосты Давидтің тӧлі тіпчелер? 42 Давид, тізең, позы Ырлар киндеде чоохтапча: «Ӧӧркі Чайаачы Хан-пигіме теен: „Мин Синің прай ыырҷыларыңны азааң алтына тастаанҷа, мында Минің оң саримда одыр тур“». 44 Ӏди Давид Аны «Хан-пигім» тіп адапча, хайди андағда Мессий-Христос Давидтің тӧлі полҷаң?

Моисей Чахии пілігҷілерінең китеніңер

45 Иисус, Аны прай чон истіп турчатханда, ӱгренҷілеріне теен: – 46 Китеніңер Моисей Чахии пілігҷілерінең: олар, узун киптеріне чазан салып, чон кӧп чирлерде чӧрерге паза постарын алғыстаснаң удурладарға хынчалар. Олар синагогаларда алнындағы орыннарда, той-пайларда даа тӧрде одырарға хынадырлар. 47 Ӧкіс ипчілерні ӱреге кир саладырлар, анаң чон алнында ӱр пазыраачых поладырлар. Худай чарғызы оларға артых тӱзер.

Лука 21

Ӧкіс ипчі салған ӱлӱс

1 Иисус, ибіре кӧріп, пай кізілернің постарының сыйыхтарын сыйых салҷаң ідіссер салчатханнарын кӧр салған. 2 Саңай чох чуртапчатхан ӧкіс ипчінің андар ікі оох ахча сал салғанын кӧрібӧк салған. 3 Иисус чоохтанған: – Сынны тіпчем сірерге, чох чуртапчатхан пу ӧкіс ипчі прайзынаң кӧп ахча сал салды. 4 Тігі кізілер постарының пайларының артханың Худайға сыйых салдылар, пу ӧкіс ипчі, тізең, позының чуртаҷаң пар-чох ахчазын андар салды.

Храмның иңзерілерінеңер паза тӱгенҷі тустаңар

5 Хай піреезі Храм сіліг тастарнаң чазалған паза аарлығ сыйыхтарнаң иділген тіп чоохтасхан. Иисус теен: – 6 Килер тус, хаҷан тастың ӱстӱнде тас халбас, сірер мында кӧрчеткен нимелернің прайзы иңзеріл парар. – 7 Ӱгретчі! Хаҷан полар ол ниме? Ол нименің поларына хайдағ танығ полар? – сурғаннар олар. 8 Иисус нандырған: – Китеніңер, алаахтыртпас ӱчӱн. Кӧп кізі, Минің адымнаң аданып киліп, «Мин Мессий-Христоспын!», «Ол тус чағыннап килді» тир, андағ кізілернің соонҷа парбаңар. 9 Чағынғы паза ыраххы чаалардаңар ис салып, хорыхпаңар. Пастап андағ нимелер пол парарға киректер, че анзы тӱгенҷізінің сах андох полары нимес. 10 Аннаң андар теен: – Чон чоннаң, Хан Ханнаң тоғыр кӧдірерлер. 11 Анда-мында чир тітірир, ӧзӧгістең паза ағырығлардаң хырылыс полар, андағ-мындағ хорғыстығ нимелер паза улуғ танығлар тигірдең кӧрінерлер. 12 Че прай пу нимедең пурун сірерні, Миннең ӱчӱн хаап, сӱрерлер, синагогаларда чарғылап, хариблерге чабарлар, Миннең ӱчӱн ханнарнаң пиглернің алнына сығарарлар. 13 Анзы сірерге Миннеңер чоохтирға пирілген оңдай полар. 14 Ӏстіңерде чарғыда ниме чоохтирдаңар азынада сағынмасха пӧгін салыңар. 15 Мин сірерге ыырҷыңарның пірдеезі нандыр полбас, тоғырлан таа полбас сӧстер паза кӱлӱк сағыс пирербін. 16 Паба-іҷеңер дее, харындастарың даа, туғаннарыңнаң арғыстарың даа сірердең хыйа полыбызарлар. Сірернің піреелерін ӧдір тее саларлар. 17 Минің адым ӱчӱн сірерні прайзы хырт кӧрер. 18 Че сірернің пастарыңнаң пір сас таа тӱспес. 19 Сыдазыңар, андада тыныңарны арачылап халарзар.

Танығлар паза хорғыстар

20 Чааҷыларның Иерусалимні ибір салғанын кӧр салзаңар, аның иңзерілер тузының чит килгенін піліңер. 21 Андада Иудей чиріндегілер тағларзар тиссіннер, саардағылар аның тастынзар сығара ойлазыннар, тастындағылары, тізең, саарзар кірбезіннер. 22 Анзы, Худай Пічиинде пазылған нимелернің прайзы тол парар ӱчӱн, хатығлатчаң кӱннер полар. 23 Ол кӱннерде тойлығ паза час палалығ ипчілерге хыйал-чобағ тӱзер! Илбек саай полар пу чирде, паза Худайның чабалланғаны чидер ол чонға. 24 Оларның хайзылары хылыстарнаң ӧдіртіп, пасхалары андағ-мындағ чоннарзар сӱрдірт парыбызарлар. Иерусалимні, тізең, Худайы чохтар, тустары тоозылғанҷа, типсирлер. 25 Кӱнде, айда, чылтыстарда таңнастығ нимелер пол турарлар. Чир ӱстӱндегі нинҷе пар чоннарның прайзы ізеніс чох ах-тик чӧрер. Талай, тізең, суулап, чабалланар. 26 Чир-чарыхха килчеткен саайларны сахтап, кізілер хорыхханнарына таларлар. Тигірнің кӱстері тітіри тӱзерлер. 27 Олох арада Кізі Оолғының илбек кӱзінде паза сабланызында пулуттарҷа пас париғанын кӧр саларлар. 28 Пу нимелер пол сыхсалар, чіке турып, пастарыңны чоғар кӧдіріңер, арачыланыстарың чағыннапча нооза.

Ол кӱн хаҷан полар?

29 Анаң оларға пу кип-чоохты чоохтап пирген: – Кӧріңер пу смоковницаны, пасха даа ағастарны. 30 Оларның пӱрленчеткенін кӧріп, чайғының чағдап килгенін постарың піліп алчазар. 31 Сірер дее ідӧк, Минің чоохтаанымның толчатханын кӧріп, Худай хан-ӱлгӱзінің чағдапчатханын піліңер. 32 Сынны чоохтапчам сірерге, прай пу ниме амғы тӧл ӱзілгелеккеӧк полар. 33 Тигірнең чир чіт парарлар, Минің сӧзім, тізең, халар.

Узубаңар

34 Ол кӱн сірер сағыбаанға орта килібіспезін тіп, сиргек тудыныңар, иртіре чырғап, чуртастың оох-теек нимелеріне пастырбаңар. 35 Ол кӱн, сӧзірбе чіли, чир ӱстӱндегілернің прайзына чидер. 36 Че, сыбыра сиргек полып, пазыр чӧріңер, андада, прай полар саайлардаң ос халып, Кізі Оолғының алнында турарзар. 37 Иисус, кӱнӧрте храмда кізілерні ӱгредіп, хараазын, тізең, Елеон тағда иртірҷең. 38 Иртенӧк прай чон Аны истерге храмзар чыылысчаң.

Лука 22

Иисустаң тоғыр чӧптезіг

1 Па'сха тіп адалчатхан Ачытпаан халас пайрамы чағдапчатхан. 2 Моисей Чахии пілігҷілерінең улуғ абыстар Иисусты чох идерге оңдай тілееннер, че чоннаң хорыхханнар. 3 Ол туста он ікі ӱгренҷі аразындағы пір ӱгренҷінің істінзер, Искариот тіп солалығ Иудазар, сайтан кір парған. 4 Ӏди Иуда улуғ абыстарзар паза храм хадағҷыларының пастыхтарынзар Иисусты садыбызардаңар чӧптезерге парған. 5 Олар, ӧрін парып, ағаа ахча пирерге чарат салғаннар. 6 Иуда даа, сӧс пиріп, кізілерге пілдіртпес иде Иисусты холларына туди пирер оңдайны хадарған.

Ӱлӱкӱн чиизін тимнеені

7 Ачытпаан халас пайрамы чит килгенде, Па'схаа салылған хурағанны соғарға кирек полған. 8 Иисус, Пётрнаң Иоанны ызып, теен: – Парып, піске Па'сханың чиизін тимнеп салыңар. – 9 Чиисті хайда тимнеп салибіс тіп сағынчазың? – сурғаннар олар Иисустаң. 10 Иисус оларға нандырған: – Саарзар кірер арада, сірерге суғлығ ыраға апарчатхан кізі тоғас парар. Аның соонҷа парып, ол кірген тураа кіріңер. 11 Анаң тура ээзіне чоохтирзар: «Ӱгретчі, ӱгренҷілерінең хада Па'сха чиизін чіҷең орын хайдадыр тіп, сурча». 12 Ол кізі сірерге ӧӧркі хадылдағы улуғ пӧлікте орын кӧзіт пирер. Анда тимнеп салыңар. 13 Олар парып, прай нимені Иисус чоохтаанни таап алып, Па'сха чиизін тимнеп салғаннар.

Иирдегі чиис

14 Тузы читкенде, Иисус он ікі илҷізінең хада азыранарға одырған. 15 Иисус оларға чоохтанған: – Пу Па'сха чиизін, ирееленгелекке, сірернең хада чіп аларым уғаа тың килген! 16 Тіпчем, нооза, сірерге, Худай хан-чирінде прай ол ниме тол парбаанда, Мағаа пу чиисті паза чиирге киліспес. 17 Анаң Ол, чірче алып, Худайны алғыстап, чоохтанған: – Мыны алып, ӱлезіп алыңар. 18 Тіпчем сірерге, Худай хан-чирі пеер килбеенде, пу виноград арағазын паза іспеспін. 19 Анаң Ол, халас алып, Худайны алғыстап ала, сындырып, ӱгренҷілеріне пирген: – Мына пу сірернің ӱчӱн пирілчеткен Минің ит-сӧӧгім. Мынзын, Мині сағысха киріп, ит турыңар. 20 Азыранып алған соонда, чірченең дее ідӧк идіп, чоохтанған: – Пу чірче – сірернің ӱчӱн тӧгілчеткен ханымнаң таныхталған Наа Молҷағ. 21 Мына пу, тізең, стол кистінде Миннең хада одырып, Мині сатчатханының холы. 22 Итсе-де Кізі Оолғы пӧгіл парған оңдайҷа парча, че хыйал анзына, кем Аны сатча! 23 Андада ӱгренҷілері, хайзылары андағ ниме идерге итче полҷаң ни тіп, удур-тӧдір сурастырғлааннар.

Кем улуғдыр

24 Анаң араларында оларның хайзы улии полчатханынаңар талас парыбысхан. 25 Иисус оларға теен: – Ханнар чоннарға ӱлгӱ полчалар, оларны холда тутчатханнар, тізең, постарын чонның арғыстары тіп адатчалар. 26 Че сірернің араңарда іди полбазын: иң улииңар иң кічии осхас ползын, пастых, тізең, позын чалҷы чіли тудынзын. 27 Хайзы улуғ: стол кистінде одырчатханы ба алай аның ибіре хайын чӧрчеткені бе? Стол кистінде одырчатханы нимес пе зе? Мин, тізең, сірернің араңарда нымысчы осхаспын. 28 Прай аар сыныхтағларымда сірер Миннең хада полғазар. 29 Хайди Пабам Мағаа Позының хан-ӱлгӱзін пирген, Мин дее ідӧк сірерге аны пирчем. 30 Сірер, Минің хан-чирімде столым кистіне одырып, ізіп чиирзер. Ӱлгӱ сіреелерінде одырып, Израиль чонының он ікі сӧӧгін чарғылирзар.

Иисус Пётрның хыйа поларынаңар ухаанҷылапча

31 Анаң Хан-пиг чоохтанған: – Симон! Симон! Сайтанға сірерні, пуғдайны чіли, илгебізерге чарадылған. 32 Че Мин, киртінізіңнің кӱзі син парбазын тіп, синің ӱчӱн пазырғам. Син дее, соонаң Минзер хатап айланып, харындастарыңның киртінізін тыыдарға кирексің. 33 Хан-пигім! Мин Синнең хада харибге дее, ӧлімге дее парарға тимдебін, – теен Ағаа Пётр. – 34 Тіпчем сағаа, Пётр, пу хараазын, питук тапсаанҷа, син Миннең ӱс хати, пілбинчем тіп, хыйа полыбызарзың, – нандырған ағаа Иисус.

Ӏкі хылыс

35 Анаң ӱгренҷілеріне чоохтанған: – Хаҷан сірерні ахча хапчығы даа, сӱӱмек тее, ӧдік тее чох ысханымда, сірер пірее нимее хызылғазар ба? – Чох, пір дее нимее хызылбаабыс, – нандырғаннар олар. 36 Андада Иисус оларға теен: – Че амды кемде ахча хапчығы ба, сӱӱмегі бе пар, алып ал аны, чох полза, тізең, кип-азааң садып, хылыс садызып ал. 37 Тіпчем, нооза, сірерге «Сайбағҷыларнаң пір пол парды» тіп, Миннеңер пазылғаны тол парарға кирек. Миннеңер пазылған нимелернің прайзы тол парарға чӧр нооза. – 38 Хан-пигібіс! Мына мында ікі хылыс, – тееннер ӱгренҷілері. – Чидер, – нандырған оларға Иисус.

Гефсиман садында пазырғаны

39 Иисус, саардаң сығып, пазох Елеон тағзар чол тутхан. Ӱгренҷілері соонҷа парғаннар. 40 Кирек орынға чит киліп, оларға чоохтанған: – Хыҷаланыстарға пастырбас ӱчӱн, пазырыңар. 41 Позы, тізең, хыйа тасталған тас синінҷе оортах парып, тізекке тӱзіп, пазыр сыххан: – 42 Пабам! Пу хыйаллығ чірчені Миннең хыйа апарыбызарға чаратхан ползаң! Итсе-де, Минің кӧңнімҷе нимес, Сининҷе ползын. 43 Тигірдең ангел Андар тӱс киліп, Аның кӧңнін тыытхан. 44 Тыны тар полып, Иисус уламох тың пазырған, тирі, тізең, хан тамҷыхтары чіли, чирзер тоолаан. 45 Пазырып алып, тур килбинең, Иисус ӱгренҷілерінзер айланған. Кӧрзе, олар, аар сағыстарға пастырып, узубыстырлар. 46 Андада Иисус оларға теен: – Ноға узупчазар? Турып, хыҷаланыстарға пастырбас ӱчӱн, пазырыңар.

Иисусты тудып алғаннар

47 Ол іди чоохтанчатхан аразында, кізілер кӧріне тӱскеннер. Прайзының алнында Иуда тіп ады-солалығ он ікі ӱгренҷінің пірсі килиген. Иуда, «Кемні охсанам, Анзы полар» тіп, кізілерге танығ пирерінеңер чоохтаан полған. Амды, Иисусты охсаныбызарға полып, Андар пас килген. 48 Иисус, тізең, ағаа теен: – Иуда! Син Кізі Оолғын охсаныснаң сатчазың ма? 49 Иисуснаң хада полғаннар, ниме поларға итчеткенін кӧріп, Аннаң сурғаннар: – Хан-пигібіс! Хылыстарнаң сабибыс па? 50 Оларның пірсі, тізең, хылыс сығара тартып, иң улуғ абыстың нымысчызының оң хулаан ӱзе сабысхан. 51 Андада Иисус тібіскен: – Тохтаңар, чидер. Ол, нымысчының хулаана холын теертіп, имнебіскен. 52 Анаң Иисус Позын тударға килген улуғ абыстарға, храм хадағҷыларының пастыхтарына паза ах сағалларға теен: – Сірер хылыстарнаң паза ӧзектернең Мині, сайбағҷыны ла чіли, тударға килдіңер бе! 53 Мин сірернең хада кӱннің сай храмда полҷаңмын, че сірер Минзер холларың кӧдірбеҷеңзер. Амды – сірернің тузыңар паза харасхының ӱлгӱзі.

Пётр Иисустаң хыйа полча

54 Иисусты, тудып алып, иң улуғ абыстың туразынзар ағыл килгеннер. Пётр оларның соонҷа оортахта парған. 55 Анаң олар, сиден істінде от одынып, ибіре одырғлабысханнар. Пётр оларның аразындох одыр салған. 56 Пір чалҷы ипчі, аның от хазында одырчатханын кӧр салып, андар хази кӧріп, чоохтанған: – Пу даа кізі Иисуснаң хада полған. 57 Мин Аны пілбинчем, – теен ол ипчее Пётр, Иисустаң хыйа полып. 58 Тӱрче полбинаң, пазох пір кізі, Пётрны кӧр салып, теен: – Син дее оларның пірсізің. Че Пётр ол кізее нандырған: – Чох. 59 Пір часча ирт парғанда, пазох пір кізі хатығ чоохтанған: – Ӏкінҷілес чоғыл, пу даа кізі Иисуснаң хада полған. Ол даа Галилей чирінең нооза. 60 Че Пётр, ол кізее нандырып, теен: – Нимедеңер чоохтапчатханыңны пілбинчем. Ол іди чоохтан париғандох, питук тапси тӱскен. 61 Андада Хан-пиг Пётрзар, айланып, кӧрібіскен. Пётр, тізең, Аның «Питук тапсаанҷа, син Миннең ӱс хати хыйа полыбызарзың» теен сӧстерін сағысха кир килген. 62 Пётр, сых парыбызып, ачығ ылғап сыххан.

Иисус ӧӧркі чарғы алнында

63 Иисусты хадарчатхан кізілер Аны, сӧклеп ала, сохханнар. 64 Анаң Аны, сӱбӱрекнең пӱргебізіп, сырайынаң сапхан саанаң «Ухаанҷы ползаң, чоохта, кем Сині сапты?» тіп сурғаннар. 65 Паза кӧп аймах-пасха сӧстернең Аны сӧклееннер. 66 Таң чарып килгенде, ах сағаллар, улуғ абыстар паза Моисей Чахии пілігҷілері, чыыл киліп, Иисусты постарының ӧӧркі чарғызына ағыл килгеннер. – 67 Чоохтадах піске, Мессий-Христос Синзің ме? – сурғаннар Аннаң. Иисус оларға нандырған: – Чоохтап пирзем, сірер Мағаа киртінмессер. 68 Сурығлар сурзам, тізең, сірер суриима даа нандырбассар, Мині дее позытпассар. 69 Мының соонаң Кізі Оолғы Илбек Худайның оң саринда одырар. – 70 Андағда Син Худай Оолғызың ма? Иисус оларға нандырған: – Анзын, Минмін тіп, позыңар чоохтадыңар. 71 Олар, тізең, тееннер: – Хайдағ киречілес піске ам даа кирек? Позының чоохтаанын истібіс нооза.

Лука 23

Иисус Пилаттың алнында

1 Анаң прайзы, тур киліп, Иисусты Пилатсар апарып, 2 пыролап, чоохтанғаннар: – Пу кізінің, хағанға албан тӧлеттірбин, Позын Мессий-Христоспын, ханмын тіп аданып, чонны ардатчатханын кӧргебіс. 3 Андада Пилат Иисустаң сурған: – Синзің ме Иудей ханы? – Син тідің аны, – нандырған ағаа Иисус. 4 Пилат улуғ абыстарға паза чонға чоохтанған: – Мин Пу Кізіде пір дее пыро таппинчам. 5 Че олар, уламох хатығланып, чоохтанғаннар: – Ол прай Иудей чирінҷе, Галилей чирінең пасти пу чирге теере, чонны, ӱгрет чӧріп, путхапча. 6 Пилат, Галилей чирінеңер истіп салып, сурған: – Ол Галилей чирінең ме? 7 Пилат, Иисустың Ирод ханның чирінең полчатханын піл салып, Аны Иродсар ызыбысхан, анзы ол туста Иерусалимдӧк полған. 8 Ирод хан, Иисустаңар кӧп истіп, хаҷанох Аны кӧрері килген, аннаңар, кӧр салып, уғаа тың ӧрін парған паза пірее таңнастығ ниме кӧріп аларға ізенген. 9 Ирод кӧп сурығлар сурған, че Иисус ағаа пір дее нандырбаан. 10 Улуғ абыстарнаң Моисей Чахии пілігҷілері, мындох турып, ӧкпеленіп, Аны пыролааннар. 11 Ирод позының чааҷыларынаң хада, Иисусты пір дее нимее салбин, Ағаа кӱліп, пай кип-азах кизіртіп, Пилатсар нандыра ызыбысхан. 12 Ол кӱн Пилатнаң Ирод нанҷылар полыбысханнар. Мының алнында, тізең, олар ыырлығ полғаннар. 13 Пилат, улуғ абыстарны, пастыхтарны паза чонны чыып алып, 14 оларға чоохтанған: – Сірер минзер Пу Кізіні, чонны ардатча тіп, ағыл килгезер. Мин, тізең, сірернің кӧзіңерге, сурастырғлап, тӱптестірдім, че сірернің пыролапчатхан нимелеріңнің пірдеезін Анда таппадым. 15 Мин Аны Иродсар ысхамох нооза, че Ирод хан даа Аның ӧлімге чарғыладар андағ-мындағ пырозын таппиндыр. 16 Аннаңар мин Аны, соғарға чахып, позыдыбызарбын. 17 Ағаа ӱлӱкӱнге орта харибдең піреезін позыдыбызарға кирек полтыр. 18 Че прай чон хысхыр сыххан: – Ӧлім Ағаа! Варавваны позыт піске! 19 Варавва, саарда хорылыстар идіп, кізі ӧдіріп, харибге кірген полған. 20 Пилат Иисусты позыдыбызарға хатабох полып, тыыда чоохтанған. 21 Че кізілер «Хазирға! Хазирға Аны!» тіп хысхырысханнар. 22 Андада Пилат оларға ӱзінҷізін чоохтанған: – Ол хайдағ хомай ниме ит салған? Мин Аны ӧлімге чарғылаҷаң пір дее ниме таппадым, аннаңар Аны, хатығлап-сохтырып, позыдыбызарбын. 23 Че олар, уламох тың хысхырызып, Иисусты кіреске хазирға хысханнар. Оларның аах-уух тӱскеннері улуғ абыстарнинаң асхан. 24 Андада Пилат ол кізілернің сурынызы хоостыра идерге чарат салған. 25 Пилат, кізілер сурғаннары ӱчӱн, сайбах-хорылыстар иткен паза кізі ӧдірген Варавваны харибдең позыдыбысхан. Иисусты, тізең, оларның холына пирібіскен.

Голгофазар чол

26 Кізілер, Иисусты апарчадып, чолда хырадаң саарзар айланчатхан Киринейдегі Симонны тохтадып, ағаа кіресті, Иисустың соонҷа апарзын тіп, чӱктендірібіскеннер. 27 Иисустың соонҷа кӧп кізі парчатхан; оларның аразында, Иисусха айап, ылғап, сыхтапчатхан ипчілер полғаннар. 28 Иисус, ипчілерзер айланып, чоохтанған: – Иерусалимдегі ипчілер! Мағаа нимес, постарыңа паза палаларыңа ылғаңар. 29 «Часкалығлар тӧлі чохтар, пала тӧрітпееннер паза азырабааннар» тіп чоохтанҷаң кӱннер чағыннапчалар. 30 Андада кізілер тағларға «Ӱстӱбіске иңзеріліңер!», тӧңнерге, тізең, «Пӱрги чабызыңар пісті!» тирлер. 31 Кӧгерчеткен ағасты іди итчетселер, хуруғ ағаснаң чи ниме полар?

‎Иисусты кіреске хазааны

32 Кізілер Иисуснаң хада ікі сайбағҷыны ӧдірерге апарғаннар. 33 Хуу пас тіп адалчатхан тас тигейліг тӧңзер чит килгенде, Иисусты кіреске хазап салғаннар, ікі сайбағҷыны даа, пірсін Иисустың оң саринда, паза пірсін сол саринда хазабох салғаннар. 34 Иисус, тізең, чоохтанған: – Пабам! Пу кізілернің пыроларын таста, ниме итчеткеннерін пілбинчелер нооза. Анаң чааҷылар, ӱлӱске тас тастап, Иисустың кип-азаан ӱлескеннер. 35 Чон мындох кӧр турған. Оларнаң хада Иисусха пастыхтар даа кӱл турғаннар: – Пасха кізілерні арачылаан, Худай таллаан Мессий-Христос полчатса, Позын арачылазын. 36 Чааҷылар даа, Иисусха чағын киліп, хуйаң арағаны сыындырып, кӱліп, 37 ідӧк чоохтан турғаннар: – Син сынап Иудей ханы полчатсаң, Позыңны арачыла. 38 Иисустың пазы ӱстӱнде, кіреске грек, Рим паза еврей тіллерінең «Пу Иудей ханы» тіп пазылых чарды хазал парған полған. 39 Хости хазаттыртхан сайбағҷыларның пірсі ідӧк, Иисусты чабаллап, чоохтанған: – Син, Мессий-Христос полчатсаң, Позыңны паза пісті арачылап хал! 40 Че сайбағҷыларның паза пірсі, анзын тызып, чоохтанған: – Син Худайдаң хорыхпинчазың ма? Сині позыңны даа ідӧк хазап салғаннар нимес пе зе? 41 Пісті орта хазап салғаннар. Піс позыбыс иткен нимелерібіске турыстығ нандырығ тутчабыс. Ол, тізең, пір дее хомай ниме итпеен. 42 Анаң Иисусха теен: – Позыңның хан-чиріңе читсең, Хан-пигім, мині сағыста тут! – 43 Сынны сағаа чоохтапчам, син пӱӱнӧк Миннең хада Худай садында поларзың, – нандырған ағаа Иисус.

Иисустың ӧлімі

44 Кӱн ортызында, прай чир ӱстӱнде кинетін чыплама харасхы пол чӧрібізіп, ӱс часча іди турған. 45 Кӱн чох пол парған. Храмдағы кӧзеңе ортызынҷа талал чӧрібіскен. 46 Иисус тың табыснаң хысхыра тӱскен: – Пабам! Синің холыңа Позымның худын пирчем! Ӏди чоохтанып, Ол тынын позыдыбысхан. 47 Чӱспазы, пу полчатхан нимені кӧріп, Худайны сабландырып, чоохтанған: – Пу Кізі сыннаң даа арығ чӱректіг полтыр! 48 Пу нимее чыылысхан чонның прайзы, полған нимені кӧріп, иблерінзер кӧксілерін сабынып ала айланған. 49 Иисусты пілгеннернің прайзы, Аның соонҷа Галилей чирінең пеер килген ипчілер, тастыхти турып, ниме полчатханын кӧрчеткеннер.

Иисусты чығаны

50 Ӧӧркі чарғыда чағбан, арығ чӱректіг Иосиф тіп пір кізі 51 Иудей чиріндегі Аримафей саардаң полған, Худай хан-ӱлгӱзінің килерін сағыпчатхан кізі пу чӧптезігде паза киректерде араласпаан полған. 52 Ол, Пилатсар киліп, Иисустың сӧӧгін сурап алған, 53 анаң Иисусты, кірестең тӱзіріп, улуғ иснең ораабызып, хайада хую чіли киртілген паза пірдеезін чығбаан хомдыда чыып салған. 54 Ол кӱн пятница полған, суббота чидіп одырған. 55 Иосифтің соонҷа Галилей чирінең пеер Иисуснаң хада килген ипчілер парғаннар. Иисусты хайда паза хайди чығанын кӧргеннер. 56 Анаң, туразар айланып, тадылығ чыстығ хайахтар паза чухтар тимнееннер. Суббота кӱнде, чахығ хоостыра, пір дее ниме итпин, тынанғаннар.

Лука 24

Иисус Христостың тірілгені

1 Неделяның пастағы кӱнінде иртен иртӧк ипчілер, азынада тимнеп салған тадылығ чыстығ хайахтарын тудына, Иисустың хомдызынзар читкеннер, оларнаң хада хай пірее кізілер полғаннарох. 2 Кӧрзелер, хуюны чапхан улуғ тас хыйа іділ партыр. 3 Хую істінзер кіріп, Иисус Хан-пигнің сӧӧгін таппааннар. 4 Олар іди ниме пол парғанын піл полбин турчатханнарында, кинетін чылтырах кип-азахтығ ікі ирен алныларында тура тӱскен. 5 Ипчілер хорыхханнарына чирге тӱңдере тӱскеннерінде, тігілері чоохтанғаннар: – Сірер ноға тірігні ӧліглер аразында кӧрглепчезер? 6 Ол мында чоғыл: Ол тіріл килген; Галилей чиріндӧк сірерге чоохтаан нимені сағысха киріңер: 7 Кізі Оолғының, чазыхтығ кізілернің холына пиріліп, кіреске хазатыртып, ӱзінҷі кӱнінде тіріл килерге кирек полчатханын. 8 Андада олар, Иисустың сӧстерін сағысха киріп, 9 хуюдаң айлан киліп, он пір ӱгренҷее паза пасха даа кізілерге прай нимені чоохтап пиргеннер. 10 Ана олар: Мария Магдалина, Иоанна, Иаковтың іҷезі Мария паза оларнаң хада полған пасха даа ипчілер пу нимелердеңер илҷілерге чоохтап пиргеннер. 11 Ипчілернің чооғына, олаңай тілбіресчелер тіп нимее салбин, киртінмееннер. 12 Че Пётр, тура хонып, хуюзар чӱгӱр парған. Мӧкейіп, кӧрзе, хую істінде Иисусты ораан сӱбӱректер ле чатхлапчалар, анаң, позы алынҷа таңнап ала, нандыра айлан килген.

Еммаус аалзар парчатхан чолда

13 Олох кӱн ікі ӱгренҷізі, Иерусалимнең алтон стадийҷе тастыхти турчатхан Эммаус тіп аалзар парчадып, 14 пу полған тылаастардаңар чоохтазып одырғаннар. 15 Ӏди олар, чоохтазып, ӱзӱр париғаннарында, Иисус, Позы оларзар пас киліп, хада пар сыххан. 16 Че оларның харахтары таныбас иде пол парғаннар, аннаңар олар Аны таныбааннар. – 17 Нимедеңер чоохтас паризар паза нимее іди хомзын-ӧзелчезер? – теен оларға Иисус. – 18 Иерусалимзер килгеннернің аразында син не чалғыс позың пу кӱннерде анда ниме полғанын испеезің ме таң? – нандырған Ағаа ӱгренҷілерінің пірсі, Клеопа. – 19 Нимедеңер? – сурған Иисус. Олар Ағаа нандырғаннар: – Назареттең сыххан Иисустаңар. Ол Худайның даа, чонның даа алнында сӧзінең паза киректерінең кӱстіг Ухаанҷы полған. 20 Пістің улуғ абыстар паза пастыхтар Иисусты ӧлімге чарғылирға пирібіскеннер, анаң Аны кіреске хазап салғаннар. 21 Піс, тізең, Ағаа, Израильні арачылаҷаң Кізі полар тіп, ізенгебіс. Ол ниме полғаннаң, пӱӱн ӱзінҷі кӱні пол парды. 22 Че пістің ипчілернің хай піреезі пісті хайхатты: олар, иртенӧк Аны чыған чирзер парып, 23 Аның сӧӧгін таппиндырлар. Анаң, нандыра айланып, піссер ангеллер килгеннер, олар Ол тіріг тееннер тіп чоохтааннар. 24 Анаң пістің кізілернің хай піреезі хуюзар парған, анда ипчілерӧк чоохтаанни полған, Аны кӧр таппааннар. 25 Андада Иисус оларға теен: – О, сағыс читпестер, ухаанҷылар чоохтаан прай нимее киртін пілбес чӱректіглер! 26 Мессий-Христосха, сабланызына кірер ӱчӱн, іди ирееленерге кирек полған ни? 27 Анаң Ол, прай Худай Пічиинде, Моисей Чахиинаң пастади прай ухаанҷыларнинда Позынаңар ниме чоохталғанын пуларға изерістіре прай чарыт пирген. 28 Олар парчатхан аалға чағдап килгеннерінде, Иисус аннаң андарох парарға идеечік полыбысхан. 29 Че ӱгренҷілері, Аны тохтадып, тееннер: – Хал піснең хада; кӱн хонып, иир поларға чӧр. Иисус, аалзар кіріп, оларнаң хада халған. 30 Оларнаң хада азыранарға одырып, Иисус халасты алып, алғабызып, сындырып, оларға пирген. 31 Андада ла оларның харахтары азыл чӧрібіскеннер. Олар, тізең, Иисусты танып салғаннар, че Ол сах андох оларның харахтарына кӧрінмес пол парған. 32 Олар, пос аразында чоохтазып ала, тееннер: – Ол, чолда піснең чоохтазып, Худай Пічиинеңер чарытчатханда, пістің чӱреебіс ачыбаан ма ни? 33 Олар, сах андох тыхтанып, Иерусалимзер айланғаннар, анаң он пір ӱгренҷіні паза оларнаң хада чыылған кізілерні таап алғаннар. 34 Анзылары «Сынап таа Хан-пигібіс тіріл килтір. Ол Симонға кӧрінтір» тіп чоохтанғаннар. 35 Пулар даа чолда ниме полғанын, хайди, халас сындыр пиргенде, Аны танып салғаннарын чоохтап пиргеннер.

Иисустың ӱгренҷілерге кӧрінгені

36 Пу нимелерні чоохтасчатхан арада, Иисус Позы, оларның аразында тура тӱзіп, теен: – Амыр хоных сірерге. 37 Пулар, хорыхханнарына алаң ас парып, кізі худын кӧрчебіс тіп сағынғаннар. 38 Че Иисус оларға теен: – Нимее хорых пардыңар? Ноға андағ сағыстар чӱректеріңе кірче? 39 Кӧріңер Минің холларымны, азахтарымны: Мынзы Мин сын Позыммын: чахсы иде кӧріп, холларыңны теертіп кӧріңер. Хуттың сӧӧгі дее, иді дее чох поладыр нооза, Мини, тізең, кӧрчезер нимес пе зе, пар. 40 Ӏди тіп, хол-азахтарын кӧзіткен. 41 Олар, ӧрінгеннеріне ам даа киртін полбин, чапсып турчатханнарында, Иисус оларға теен: – Сірернің мында пірее чіҷең ниме пар ба? 42 Олар ағаа хойғалаан палыхтаң пір кизек паза сота мӧӧтті сындыр пиргеннер. 43 Иисус, чіҷең нимені алып, оларның кӧзіне чіп сыххан. 44 Анаң оларға теен: – Сірернең хада полғанда, чоохтаан сӧстерім мынзын таныхтапча: Моисей Чахиинда, ухаанҷыларның пічіктерінде паза Ырларда Миннеңер пазылған прай нимелер тол парарға киректер. 45 Анаң Худай Пічиинде пазылған нимелердеңер оңарылдыра чарыт пиріп, 46 оларға чоохтанған: – Пазылғанға кӧре, Мессий-Христос, ирееленерге, анаң, ӧдірт салып, ӱзінҷі кӱнінде тіріл килерге кирек. 47 Амды Аның адынаң, Иерусалимнең пастади, прай чоннарны, пыросынып, чазыхтардаң позирға ӱгредерге кирек. 48 Сірер прай мынзына киречізер. 49 Мин сірерге Позымның Пабам молҷаан нимені ысчам. Сірерге ӧӧртін кӱс пирілгенҷе Иерусалим саарда пол турыңар. 50 Анаң Иисус оларны, саардаң сығарып, Вифанийа теере апарған паза, холларын кӧдіріп, оларны алғабысхан. 51 Ӏди алғап, Ол, олардаң оортахтаң оортах ла полып, тигірзер ӧӧрлеп сыххан. 52 Ӱгренҷілері, Ағаа пазырған соонда, улуғ ӧрчіде Иерусалимзер айланғаннар. 53 Анаң олар, Худайны сабландырып паза алғап, сыбыра храмда полғаннар. Аминь.

Иоанн 1

Иисус Христос – сын Сӧс

1 Иң пастап Сӧс полған. Сӧс Худайнаң хада полған, Сӧс Худай полған. 2 Сӧс Худайнаң хада пастабох полған. 3 Ол прай нимені чайаан, Ол чох пір дее ниме чайалбаан. 4 Сӧсте чуртас полған, чуртас, тізең, кізілернің чарии полған. 5 Чарых харасхыда чарыпча, харасхы, тізең, аны пір дее чаап полбаан.

Иисус Христос – сын Чарых

6 Худай пір кізіні ысхан. Аның ады Иоанн полған. 7 Ол, Чарыхтаңар киречілееніне киртінзіннер тіп, чонға Чарыхтаңар чоохтирға килген. 8 Ол позы Чарых полбаан, че Чарыхтаңар киречілирге килген. 9 Чир ӱстӱне тӧреен полған на кізіні чарытчатхан сын Чарых пар полған. 10 Сын Чарых чир ӱстӱнде полған, чир ӱстӱ Аннаң пастыра чайалған, че кізілер Аны таныбааннар. 11 Ол Позының чонынзар килген, че олар Аны постарына чағын кирбееннер. 12 Аны удурлаан паза Ағаа киртінген кізілерге Худайның палалары полҷаң оңдай пирілген. 13 Худай палалары олаңай паба-іҷедең не нимес, че Худайдаң тӧридірлер. 14 Сӧс, кізі пол парып, паарсасха паза сынға пай полып, піснең хада чуртаан. Піс Аның Пабазынаң алған сабланызын кӧргебіс. Ол сабланысты Пабазының чалғыс Оолғы полып алған.

Кіреске тӱзірҷең Иоанның киречілеені

15 Иоанн, Сӧстеңер киречілеп, хысхырып ала чоохтаан: – «Минің соомҷа Килчеткені, мин тӧреелеккеӧк пар полғаннаңар, миннең илбек» тіп чоохтаам Пу Кізідеңер. 16 Анда паарсас толдыра полғаннаңар, піс паарсасты ӱзігі чох алғабыс. 17 Моисей Чахиинc піске Моисей, Худайдаң алып, пирген, че паарсаснаң сын сӧстерні Иисус Христос пирген нооза. 18 Худайны пір дее кізі хаҷан даа кӧрбеен. Пабазының иң чағыны, чалғыс Оолғы ла, кӧріп, Аннаңар піске, прай чоллап, искір пирген.

Иоанн позынаңар чоохтапча

19 Иудей пастыхтары Иоаннзар Иерусалимнең абыстарны паза левиттерніc «Кемзің син, Мессий-Христоссыңc ма?» тіп сурарға ысханнар. 20 Мин Мессий-Христос нимеспін, – тіп, кӧні, хыйа полбин, нандырған Иоанн. – 21 Кемзің син? Илиязың ма? – сурғаннар олар. – Чох, – теен Иоанн. – Андағда ухаанҷызың ма? – Чох. – 22 Кемзің син андағда? – сурастырғлааннар олар. – Пісті ысхан кізілерге хайдағ нандырығ пирибіс? Позыңнаңар ниме чоохтап пирерзің? 23 Иоанн Исаий ухаанҷының пічиинде пазылған сӧстернең нандырған: – Мин хуу чазыда «Хан Худайғаc кӧні чол ит пиріңер!» тіп хысхырчатхан кізінің ӱні осхаспын. 24 Килген кізілернің аразында фарисейлерc полғаннар. – 25 Син, Мессий-Христос таа, Илия даа, ухаанҷы даа ниместе, ноға кізілерні кіреске тӱзірчезіңc? – тіп сурғаннар олар. – 26 Мин суғда кіреске тӱзірчем, – нандырған Иоанн. – Че араңарда сірерге таныс нимес Кізі пар. 27 Ол минің соомҷа килерге кирек, Ол, мин тӧреелеккеӧк, пар полғаннаңар, Аның маймааның паан даа систерге турыстығ нимеспін. 28 Пу чоох Вифавара саарда полған. Пу саар Иоанн кіреске тӱзірчеткен Иордан суғның іскеркі саринда турған.

Иисус – Худай Хурағаны

29 Пазағы кӱнде Иоанн, позынзар килчеткен Иисусты кӧр салып, кізілерге теен: – Мына Худай Хурағаныc. Чир ӱстӱндегі прай кізілернің чазыхтарынc Позына алып алчатхан Хураған. 30 Мин ол Хурағаннаңар піди чоохтаан полғам: «Минің соомҷа Ирен килче. Ол, мин тӧреелеккеӧк, пар полғаннаңар, миннең илбек». 31 Израиль кізілері Аны пілзіннер тіп, чонны кіреске тӱзірерге килгем. Че мин дее Аның кем полчатханын пілбеем. 32 Иоанн ідӧк киречілеен: – Мин Худай Худының, тахырах хус чіли, тигірдең кӧні тӱс киліп, Ағаа одырыбысханын кӧргем. 33 Мин Аның кем полчатханын пілбеем, че Худай, мині кізілерні суғда кіреске тӱзірерге ызып, теен: «Тигірдең тӱсчеткен Хут Кемде тохтир, Ол, Худай Худын пиріп, пасха оңдайнаң кіреске тӱзірчеткен Кізі полар». 34 Мин, Худай Худының тӱсчеткенін кӧріп, Аның Худай Оолғы полчатханын киречілеем.

Иисус пастағы ӱгренҷілерін хығырча

35 Пазағы кӱнде Иоанн ікі ӱгренҷізінең хада олох орында турған. 36 Ирт париған Иисусты кӧріп, Иоанн теен: – Мына Худай Хурағаны. 37 Ол сӧстерні истіп, ікі ӱгренҷі Иисустың соонҷа пар сыххан. 38 Иисус, хайбағынып, Позының соонҷа килчеткеннерні кӧр салып, сурған: – Ниме кирек сірерге? – Равви (пу «Ӱгретчі» теені полча), Син хайда чуртапчазың? – сурғаннар олар. – 39 Парааңар, постарың кӧрерзер, – нандырған Иисус. Иирзер, он час тузында, ӱгренҷілері, Аннаң хада парып, хайда чуртапчатханын кӧріп алып, иир тооза анда полғаннар. 40 Иисустың соонҷа парчатхан ікі ӱгренҷінің пірсі Симон-Пётрның харындазы Андрей полған. 41 Ол, сах андох Симон харындазына тоғазып «Піс кізілер сағыпчатхан Мессийні (пу «Христосты» теені полча) таап алдыбыс» тіп, аны Иисуссар ағыл килген. Иисус, Симонны кӧріп, теен: – Син, Симон, Ионаның оолғы, Кифа (пу грек тілінде Пётр полча) тіп адаларзың. 43 Пазағы кӱнде Иисус Галилейc чирінзер парарға сағыныбысхан. Ол, Филиппке тоғазып, теен: – Минің соомҷа пар. 44 Филипп тее Андрейнең Пётр харындастар чуртапчатхан Вифсаида саардаң полған. 45 Филипп, Нафанаилге тоғазып, чоохтанған: – Піс Моисей Чахиинда паза ухаанҷыларның пічиинде пазылған Кізіні таап алғабыс. Ол Назареттегі Иосифтің оолғы Иисус. 46 Назареттең пірее чахсы ниме полар ба? – теен Нафанаил. – Пар, кӧріп ал, – нандырча Филипп. – 47 Мына Израиль адын ал чӧрерге турыстығ, чойырхос нимес кізі, – чоохтанча Иисус, Позынзар килчеткен Нафанаилні кӧр салып. – 48 Мині хайдаң пілчезің? – сурча Нафанаил. – Филипп сині хығырар алнындох, Мин сині смоковница ағазының хыринда кӧргем, – нандырған Иисус. – 49 Ӱгретчі! Син – Худай Оолғызың, Син – Израиль Ханызың! – хысхырған Нафанаил. – 50 Мин, сині смоковница ағазының хыринда кӧргем тіп, чоохтаанымнаңар, син киртінчезің. Син аннаң даа артых ниме кӧрерзің, – нандырған Иисус. 51 Аннаң андар хосхан: – Сынны чоохтапчам сірерге, пу тустаң сығара тигірнің азылчатханын паза Худай ангеллерініңc, Кізі Оолғынзарc тӱзіп, нандыра тигірзер ӧӧрлепчеткеннерін кӧрерзер.

Иоанн 2

Иисус Кана аалдағы тойда пастағы хайхасты итче

1 Ӏкі кӱн пазынаң Галилей чиріндегі Кана аалда той полған. Иисустың іҷезі андох полған. 2 Иисус таа ӱгренҷілерінең хада ол тойға хығыртылған полған. 3 Араға тоозыл парғанда, Иисустың іҷезі Ағаа тіпче: – Оларның хызыл араға чоғыл. – 4 Пістің анда ноо киреебіс. Хайхастарc идер тузым ам даа читкелек, – нандырча Иисус. – 5 Ол сірерге ниме чоохтир, аны идіңер, – чахаан сӱмекчіннерге іҷезі. 6 Анда тастаң иділген алты ідіс турған. Ол ідістерде иудейлер постарын арығланҷаң кибірде тузаланчатхан суғны тутчаңнар. Полған на ідіске ікі-ӱс синегҷе суғ кір парҷаң. – 7 Ол ідістерге толдыра суғ ур салыңар, – тіпче сӱмекчіннерге Иисус. Олар суғны ідістернің хырларына теере ур салғаннар. – 8 Амды суғны, сузып алып, тойнаң устапчатхан кізее апар пиріңер, – чахыпча оларға Иисус. Олар апар салғаннар. 9 Тойнаң устапчатхан кізі, хызыл арағаа айлан парған суғны амзабызып (арағаны хайдаң ағылғаннарын пілбеен, аны сус килген сӱмекчіннер ле пілгеннер), ипчі алчатхан оолны хығырча. – 10 Той итчетсе, кізі пурун чахсы арағаны ӱлепче. Кізілер изір парза ла, хомай арағазын пирче. Син, тізең, чахсы арағаңны, сығарбин, амға теере туттың, – чоохтанча ол. 11 Ӏди Иисус, Галилей чиріндегі Кана аалдаң хайхастар идерін пастап, Позының сабланызын кӧзіткен. Аның ӱгренҷілері Ағаа киртін сыхханнар. 12 Той соонаң Ол іҷезінең, харындастарынаң, ӱгренҷілерінең хада Капернаум саарзар парыбысхан. Капернаумда олар нинҷе-де кӱн полғаннар.

Иисус храмнаң садығҷыларны сӱрче

13 Иудейлернің Па'сха тіп ӱлӱкӱніc чағдап одырған. Иисус Иерусалимзер килген. 14 Ол храмдаc тайыға салылҷаң тазыннарның, хойларның паза иб тахырахтарының тіріге садылчатханнарын кӧр салған. Мындох ахча орнастырҷаңнар одырғаннар. 15 Иисус, арғамҷыдаң хамҷы идіп, оларны прайзын, тазыннарынаң, хойларынаң хада, храмнаң сығара сӱрглебіскен. Ахча орнастырҷаңнарның столларын тӱңдерібізіп, ахчаларын чайа тастап, иб тахырахтарын сатчатханнарға чоохтанча: – Пуларны мыннаң хыйа идіңер! Пу храмны – Минің Пабамның туразын – садығ туразына паза айландырбаңар. 17 Аның ӱгренҷілері Худай Пічииндеc «Синің тураңа сағыссырааным Мағаа уйғу-чадығ пирбинче» тіп пазылғанын сағысха киргеннер. 18 Иудейлернің пастыхтары Иисустаң сурғаннар: – Синің піди идер ӱлгӱңнің парын хайдағ танығнаң піске киречілирзің? – 19 Пу храмны иңзерібіссер, Мин, тізең, аны ӱс кӱнге турғызыбызарбын, – нандырған Иисус. – 20 Пу храм хырых алты чыл пӱдірілген, Син, тізең, аны ӱс кӱннің аразына турғызыбызарзың ма? – сурғаннар иудей пастыхтары. 21 Иисус, тізең, Позының ит-сӧӧгін «храм» тіп адап чоохтанған полған. 22 Ол ӧлімнең тіріл килген соонда, ӱгренҷілері, Аның храмнаңар чоохтаанын сағысха киріп, Худай Пічиине паза Иисустың чоохтаан чооғына киртінгеннер. 23 Иерусалимдегі Па'сха тіп ӱлӱкӱнде, Иисустың итчеткен хайхастарын кӧріп, Ағаа кӧп кізі киртін сыххан. 24 Че Иисус, оларның прайзын пілгеннеңер, пірдеезіне ізенмеен. 25 Иисус кізідеңер пасха кізінің чооғы хоостыра піліп аларын кирексібеен. Ол кізінің хылиин Позы пілген.

Иоанн 3

Никодим Иисуснаң чоохтасча

1 Иудейлер пастыхтарының санында Никодим теен фарисей полған. 2 Пірсінде ол, Иисуссар хараазын киліп, чоохтанған: – Ӱгретчі! Син итчеткен хайхастарны, Худай ӱлгӱ пирбезе, пір дее кізі ит полбас. Аннаңар піс пілчебіс, Син Худайдаң килген ӱгретчізің. – 3 Сынны чоохтапчам сағаа, кем Худайдаң хатап тӧреен, ол ла Худай хан-чирінеc чидер, – нандырған ағаа Иисус. – 4 Улуғ кізі хайди хатап тӧрир? Ӏҷезінің істіне хатап кіріп, тӧрир бе ни? – теен Никодим. – 5 Сынны чоохтапчам сағаа, кем суғдаң паза Хуттаң тӧреен, ол ла Худай хан-чирінзер кір полар, – нандырған Иисус. – 6 Кізідең тӧреені кізі палазы полча, Худайның Худынаң тӧреені, тізең, Худайның палазы полча. 7 «Сірерге хатап Худайдаң тӧрирге кирек» тееніме ноға чапсыпчазың? 8 Чил дее, хайда хынча, анда ӱбӱрче. Син аның суулаанын исчезің, аның хайдаң килчеткенін паза хайдар парчатханын пілбинчезің. Сах ідӧк кізінің Худай Худынаң хайди тӧріпчеткенін дее пілдістіг иде чоохтап пирерге сидік. – 9 Хайди іди полар? – сурған Никодим. 10 Син, Израиль ӱгретчізі полчадып, аны даа пілбинчезің ме? – нандырған Иисус. – 11 Сынны чоохтапчам сағаа, позыбыс пілчеткен нимедеңер чоохтапчабыс, позыбыс кӧрген нимені киречілепчебіс, сірер, тізең, піс киречілепчеткен нимені постарыңа чағын итпинчезер. 12 Мин сірерге чирдегі нимелердеңер чоохтапчатсам даа, сірер киртінминчетсер, тигірдегі нимелердеңер чоохтазам, хайди киртінерзер? 13 Тигірде ниме парын кӧрерге пір дее кізі андар сыхпаан. Че тигірде чуртапчатхан Кізі Оолғы чир ӱстӱнзер тӱс килген. 14 Чыланға ызыртхан кізілер ӧлбес ӱчӱн, чис чыланзар кӧрзіннер тіп, Моисей чистең иділген чыланны хуу чазыда, ағасха хазап, кӧдір салған. Сах іди, Кізі Оолғына киртінчеткен кізілер ӧлбезіннер, мӧгі чуртастығc ползыннар тіп, Аны, ағасха хазап, кӧдір саларға кирек. 16 Худай, прай кізілерге тың хынғаннаңар, Позының чалғыс Оолғын даа ӧлімге ысхан. Ӏди ызып, Оолғына киртінчеткен полған на кізее ӧлбеске, мӧгі чуртастығ поларға оңдай пирген. 17 Худай Позының Оолғын чарғы идерге нимес, че прай кізілерні арачылирға ысхан. 18 Худайның чалғыс Оолғына киртінчеткен кізі чарғылатыртпинча, че киртінминчеткен кізі, тізең, киртінмеені ӱчӱн, чарғылатырт салған. 19 Ноға олар чарғылатыртханнар? Чир-чалбахха Чарых килген, че кізілернің иткен киректері чабал полғаннаңар, олар харасхаа Чарыхтаң артых хынғаннар. 20 Чабал ниме итчеткен кізі Чарыхты хырт кӧрче, иткен киректері чабалдаңар, оларны ілезіне сығарбасха тіп, Чарыхха чағын кірбинче. 21 Че сын ниме итчеткен кізі, Худайның полызиинаң итчеткенінеңер, чахсы нимелер іле ползын тіп, Чарыхха сығадыр.

Иоанн Иисустаңар чоохтапча

22 Аның соонда Иисус, Позының ӱгренҷілерінең хада Иерусалим саардаң сығып, Иудей чиріндегі пір аалзар парыбызып, анда оларнаң хада чуртап, кізілерні кіреске тӱзірген. 23 Иоанн, тізең, Салим саарның хыриндағы Энон тіп пір орында суғ кӧп полғаннаңар, кізілерні анда кіреске тӱзірген. Кізілер, андар киліп, кіреске тӱсчеңнер. 24 (Ол туста Иоанны харибге чапхалах полғаннар.) 25 Пірсінде Иоанның ӱгренҷілері иудейлернең посты арығланҷаң кибірдеңер талас сыхханнар. 26 Олар, Иоаннзар киліп, ағаа чоохтааннар: – Ӱгретчі, синнең хада Иордан суғның хазында полған Кізіні – син Аннаңар киречілеен полғазың – сағызыңа кирчезің ме? Ол амды кізілерні кіреске тӱзірче, прайзы Андар парча. – 27 Худай пирбезе, кізі позына пір дее ниме ал полбас, – нандырған Иоанн. – 28 Сірер постарың «Мин Мессий-Христос нимеспін, че Худай мині Аннаң пурун ысхан» тіп чоохтааныма киречізер. 29 Хоных хончатхан оол тойның ӧӧн кізізі полча, арғызы, тізең, хости турып, аны исчеткеніне ӧрінче. Мин дее іди ӧрінчем. 30 Амды Иисусха аннаң андар улуғдаң улуғ полып одырарға кирек, мағаа, тізең, чабыс полып одырарға. 31 Тигірдең килчеткен Кізі прайзынаң пӧзік. Чирде тӧреен кізі, тізең, чирдегӧк кізілер осхас, оларох чіли чоохтанча. Худайдаң килчеткен Кізі, тізең, прайзынаң пӧзік. 32 Ол Позы кӧрген-искен нимедеңер чоохтапча, че Аның чооғына пір дее кізі киртінминче. 33 Аның чооғына киртінчеткен кізі позының киртінізінең Худай сӧстерінің сын полчатханын таныхтапча. 34 Худай Позының Худын синебин пирчеткеннеңер, Худай ысхан Кізі Аның сӧзін чоохтапча. 35 Пабазы, Оолғына хынып, Ағаа прай ӱлгӱзін пирібіскен. 36 Худайның Оолғына киртінчеткен кізінің мӧгі чуртазы пар; Худайның Оолғына киртінминчеткен кізінің, тізең, андағ чуртазы чоғыл, че Худайның хатығланғаны ағаа чидер.

Иоанн 4

Иисус самар ипчінең чоохтасча

1 Иисустың ӱгренҷілері Иоанның ӱгренҷілерінең хай-хай кӧп полып одырчатханнаңар паза кӧп кізіні кіреске тӱзірчеткеннеңер чоохтар фарисейлерге чит парғаннар. 2 (Итсе-де, Иисус Позы кіреске тӱзірбеҷең, Аның ӱгренҷілері тӱзірҷеңнер.) 3 Иисус, фарисейлердеңер піл салып, Иудей чирін тасти, хатап Галилей чирінзер пар сыххан. 4 Ағаа Самар чирінҷе иртерге кирек полған. 5 Иисус Самар чиріндегі Сихарь саарға читкен. Ол саар Иаковтың хаҷан-да Иосиф оолғына пирген чирнің хыринда полған. 6 Анда «Иаковтың хутуғы» тіп адалчатхан хутух пар полған. Иисус, чолдаң майых парып, хутух хыринда одыр салған. Кӱн ортызы полған. 7 Пір самар ипчі суға килген. – Суғ ізерге пир Мағаа, – теен ағаа Иисус. 8 Аның ӱгренҷілері саарзар чіҷең ниме аларға парыбысхан полғаннар. – 9 Син, иудей полчадып, миннең, самар ипчідең, суғ ізерге сурынчазың ма? – нандырча Ағаа самар ипчі. Иудейлер самарларнаң пір ідіснең тузаланмаҷаңнар. – 10 Худай кізілерге ниме пирерге итчеткенін паза Кемнің сағаа «Суғ ізерге пир Мағаа» тіпчеткенін, пілбинчезің. Че пілген ползаң, позың Аннаң тіріг суғны сурарҷыхсың. Ол сағаа аны пирерҷік, – нандырған Иисус. – 11 Пигім, синің сустып алҷаң ідізің чоғыл. Хутух, тізең, тирең. Хайдаң Синде тіріг суғ полар? 12 Иаков пабабыс пу хутухты піске пирген. Ол позы даа, палалары даа, маллары даа мыннаң ісчеңнер. Син аннаң даа улуғзың ма? – тіпче ипчі. – 13 Пу суғны ісчеткен полған на кізі хатап сухсап парар. 14 Че Минің пирер суумны іскен кізі хаҷан даа сухсабас. Минің пирер суум аның істінде мӧгі чуртас пирчеткен хара суға айлан парар, – нандырған Иисус. 15 Пигім, пир мағаа ол суғны. Андада мин хаҷан даа сухсабаспын, пу хутухсар даа килерге кирек чох полар мағаа, – тіпче ипчі. – 16 Парып, иріңні пеер хығыр кил, – тіпче Иисус. – 17 Минің ирім чоғыл, – нандырча ипчі. – Син, ирім чоғыл тіп, орта чоохтадың. 18 Син пис хати ирге парғазың. Ам синнең хада чуртапчатхан кізі дее синің ирің нимес. Анзын син орта чоохтадың, – тіпче Иисус. – 19 Пигім, кӧрчем, Син ухаанҷы полтырзың. 20 Пістің пабаларыбыс пу тағның ӱстӱнде Худайға пазырҷаңнар, сірер, иудейлер, тізең, Худайға пазырҷаң орын Иерусалимде тіп ӱгретчезер, – нандырча ипчі. – 21 Киртін Мағаа, Пабама пу тағның ӱстӱнде дее, Иерусалимде дее пазырбас тус килир, – чоохтапча Иисус. – 22 Сірер, самарлар, кемге пазырчатханнарыңны пілбинчезер, піс, тізең, иудейлер, Арачылағҷыc пістең сығардаңар, кемге пазырчатханыбысты, пілчебіс. 23 Че килер андағ тус, ол чит тее килді полар, хаҷан сыннаң Пабама киртінчеткен кізілер, Пабамны піліп алып, Позына чӱректерінде пазырарлар. Ӏди кізілер Пабама Аның кӧңні хоостыра пазырарлар. 24 Худай – Хут полча, Аның ит-сӧӧгі чоғыл. Аннаңар Пабама киртінчеткеннер, Аны піліп алып, Позына чӱректерінде пазырарға киректер. – 25 Мин пілчем, Мессий-Христос килер. Ол, киліп, піске прай ниме искір пирер, – тіпче ипчі. – 26 Ол – «Минмін»c, синнең чоохтасчатхан Кізі, – нандырча Иисус. 27 Ӏди теен туста, Аның ӱгренҷілері нандыра айлан килгеннер. Иисустың ипчінең чоохтасчатханына таңнап парғаннар. Че оларның пірдеезі «Сағаа пу ипчідең пірее ниме кирек пе?» алай «Ноға Син пу ипчінең чоохтасчазың?» тіп сурбаан Иисустаң. 28 Ипчі, тізең, суғ хапчаң ідізін халғыс салып, саарзар парып, кізілерге чоохтаан: – 29 Минің ниме иткенімні мағаа прай чоохтап пирген Кізіні, парып, кӧр киліңер. Ол Мессий-Христос полбазын? 30 Кізілер, саардаң сығып, андар парғаннар. 31 Ӱгренҷілері, тізең, ипчі саарзар парыбысхан туста Иисустаң сурынғаннар: – Ӱгретчі, азыранып ал. – 32 Минің сірер пілбинчеткен чиизім пар, – нандырған Иисус. 33 Ӱгренҷілері пос алынҷа чоохтасханнар: – Піреезі Ағаа чіҷең ниме ағыл пирді бе? – 34 Мині ысхан Пабамның кӧңнін толдырып, Аның киреен ит салары Минің чиизім полча, – нандырча Иисус. – 35 Ас кизеріне ам даа тӧрт ай халды тіпчезер нимес пе? Че Мин сірерге тіпчем, хыралар, хазарып, кизерге чит пардылар. Кӧріңер пеер килчеткен кізілерзер. Олар кизерге чит парған хыраларға тӧӧй ниместер бе? 36 Орта тіпчелер: «Пірсі таарыпча, паза пірсі ас кисче». Асты таарыпчатханы даа, кискені дее хада ӧрінзіннер тіп, хыра кисчеткеннер тоғыстары ӱчӱн тӧлег алчалар, чыылған ас – кізілер – тізең, мӧгі чуртас алчалар. 36 Орта тіпчелер: «Пірсі таарыпча, паза пірсі ас кисче». Асты таарыпчатханы даа, кискені дее хада ӧрінзіннер тіп, хыра кисчеткеннер тоғыстары ӱчӱн тӧлег алчалар, чыылған ас – кізілер – тізең, мӧгі чуртас алчалар. 38 Мин сірерні постарың таарыбаан асты кизерге ысхам. Анда пасхалары тоғынғаннар, сірер, тізең, оларның тоғыстарынаң тузаланғазар. 39 Самар ипчі «Иисус минің ниме иткенімні прай чоохтап пирген» теенде, Сихарь саарда самарлардаң кӧп кізі Иисусха киртініп пастаан. 40 Аннаңар самарлар, Иисуссар киліп, Аны постарында полып аларға сурынғаннар. Иисус анда ікі кӱнге халған. 41 Аның ӱгредиин истіп, улам кӧп самар кізілер киртін сыххан. – 42 Ам синің сӧстерің хоостыра ла нимес, че позыбыс истіп паза Аның чир-чарыхтың сын Арачылағҷызы Мессий-Христос полчатханын піліп алып, киртінчебіс, – тееннер олар пайаағы ипчее.

Иисус пӧзік устағҷының оолғын имнепче

43 Ӏкі кӱн ирткен соонаң, Иисус, Сихарь саардаң сығып, «Ухаанҷы позының чирінде улуғлатпинча» тіп, Галилей чирінзер пар сыххан. 45 Иисус Галилей чирінзер килгенде, Галилейлер, Иерусалимдегі ӱлӱкӱнде полып, Иисустың прай иткен нимелерін кӧргеннеңер, амды Аны чылығ удурлааннар. 46 Иисус пазох Галилей чиріндегі Кана аалзар килген, ол анда хаҷан-да суғны арағаа айландырған. Ол туста Капернаумда пір пӧзік устағҷының оолғы ағырчатхан. 47 Ол оолның пабазы, Иисустың Иудей чирінең Галилей чирінзер килгенін истіп, Иисуссар парып, Аны позының ибінзер хығырып, ӱрир пазы чатчатхан оолғын имнебізерге сурынған. – 48 Сірер, танығлар паза хайхастар кӧрбеенде, киртінмессер, – нандырған Иисус. – 49 Хан-пигім!c Оолғым ӱреелекке, кил пар, – сурынча устағҷы. – 50 Нан, синің оолғың хазых, – тіпче Иисус. Аның сӧстеріне киртініп, ол устағҷы наныбысхан. 51 Чолда ағаа сӱмекчіннері учурап парғаннар. – Оолғың хазыхтан парған, – чоохтааннар ағаа олар. – 52 Ноо туста ағаа чахсы полыбысхан? – сурған ол сӱмекчіннерінең. – Киҷее кӱнӧрте, читі час тузында, тудан ағырии аны позытхан, – нандырғаннар олар. 53 Пабазы сах ол туста Иисустың «Синің оолғың хазых» теенін сизін салған. Мының соонда оолның пабазы даа, ибдегілері дее, прайзы киртін сыххан. 54 Ӏди Иисус, Иудей чирінең Галилей чирінзер айлан киліп, ікінҷі хайхазын иткен.

Иоанн 5

Иисус пас чӧр полбинчатхан кізіні имнебісче

1 Аның соонда иудейлер ӱлӱкӱні полған. Иисус Иерусалимзер килген. 2 Иерусалимде «Хой Хаалхазы» хыринда ӱстӱ чабых пис коридорлығ, еврей тілінең «Вифезда» тіп адалчатхан чуунҷаң орын пар полған. 3 Ол коридорларда харах чох, ахсах, пас чӧр полбинчатхан уғаа кӧп ағырығ кізілер чатханнар. Худай ангелі, чуунҷаң орынзар пірее-пірее тӱзіп, суғны пулғабыс турҷаң. Ӏди пулғалған суға иң пурун кірген кізі хайдағ даа ағырығдаң чазыл парҷаң. Аннаңар ағырығ кізілер суғның чайхаларын сағааннар. 5 Оларның аразында отыс сигіс чыл ағыр париған кізі полған. 6 Иисус, ол кізінің чатчатханын кӧріп паза ӱр ағыр париғанын піліп, сурған: – Хазыхтанып аларың килче бе? – 7 Йа пигім, че суғ, наа ла пулғалып, чайхалып пасталған туста мині суға кирҷең кізі чоғыл. Мин андар читкенҷе, пасхазы миннең пурун кірібісче, – нандырған ағырығ кізі. – 8 Тур, тӧзеең алып, пас чӧр, – тіпче ағаа Иисус. 9 Ол кізі сах андох чазыл парған. Тӧзеен алып, парыбысхан. Пу кирек, тізең, субботада, тынанҷаң, пір дее тоғыс итпеҷең кӱнде полғаннаңар, иудейлер чазылған кізее тееннер: – Пӱӱн суббота, аннаңар сағаа тӧзееңні апарарға чарабас. – 11 Мині имнеен Кізі мағаа «Тӧзеең алып, чӧр» теен, – нандырған чазылған кізі. – 12 Кемдір ол, сағаа «Тӧзеең алып, чӧр» теен кізі? – сурғаннар ол кізідең. 13 Иисус анда турған кізілернің аразында чіт парыбысханнаңар, имненіп алған кізі Аның кем полғанын пілбеен. 14 Соонаң Иисус ағаа храмда тоғас парған. – Амды син чазыл пардың. Мыннаң мындар улам хомай пол парбас ӱчӱн, паза чазых итпе, – чоохтанған ағаа. 15 Ол кізі, иудейлерзер парып, аны имнеен кізі Иисус полча тіп чоохтап пирген. 16 Иудейлер, андағ нимелерні субботада итчеткені ӱчӱн, Иисусты, ӧдірібізерге идіп, сӱріс сыхханнар. 17 Иисус, тізең, оларға теен: – Пабам тынағ чох тоғынча. Мин дее ідӧк тоғынчам. 18 Иудейлернің Иисусты, субботадаңар чахығны сайбааны ла ӱчӱн нимес, че Худайны Пабам тіп адааны паза Позын Худайнаң тиңнеені ӱчӱн, ӧдірерлері уғаа килген.

Чуртас пирчеткен Иисус

19 Иисус иудейлерге піди чоохтанған: – Сынны чоохтапчам сірерге, Оолғы Пабазының иткен киректерін кӧрбеен полза, Позы алынҷа пір дее ниме ит полбасчых. Пабазы итчеткен нимені Оолғы даа идедір. 20 Пабазы, Оолғына хынып, Позының итчеткен нимелерін прай Ағаа кӧзітче. Сірерні хайхадар ӱчӱн, Ол Ағаа мыннаң даа улуғ нимелер кӧзідер. 21 Хайди Пабазы ӧліглерге, тірілдіріп, чуртас пирче, Оолғы даа, кемге пирерге хынза, ағаа чуртас пирче. 22 Пабазы Позы пірдеезін чарғылабинча, че чарғылаҷаң ӱлгӱні прай Оолғының холына пир салған. 23 Пу оңдайнаң прайзы, Пабазын хайди улуғлапчалар, сах іди Оолғын улуғлазыннар. Оолғын улуғлабинчатхан кізі Аны ысхан Пабазын даа улуғлабинча. 24 Сынны сірерге чоохтапчам, Минің сӧзім исчеткен паза Мині ысхан Пабама киртінчеткен кізі, мӧгі чуртастығ полып, чарғы алнында турбин, ӧлімзер апарчатхан чолдаң хыйа сығып, аннаң андар чуртап одырар. 25 Сынны сірерге чоохтапчам, ӧліглернің Худай Оолғының ӱнін исчең, паза, аны истіп, тіріл килҷең тус чағдап одыр, ол чит тее килді полар. 26 Хайди Пабазы Позы чуртастың хара-суу полча, Оолғына даа Позына чуртастың хара-суу поларға оңдай пирген. 27 Ол Кізі Оолғы полчатханнаңар, Пабазы Ағаа чарғы итчең ӱлгӱ пирген. 28 Пу нимее хайхабаңар. Сыыраттарда чатчатханнар прайзы Кізі Оолғының ӱнін ис салар тус килче. 29 Чахсы ниме иткеннері чуртирға тірілерлер, че хомай ниме иткеннері чарғыладарға тур килерлер.

Иисустаңар киречілеені

30 Мин Позым хынғанни пір дее ниме ит полбинчам. Хайди исчем, ідӧк чарғылапчам. Минің чарғым орта. Мин Позымның кӧңнімҷе пір дее ниме идерге кӱстенминчем, че Мині ысхан Пабамның кӧңнінең итчем. 31 Мин Позымнаңар киречілезем, Минің киречілеенімнің кӱзі чох полар. 32 Миннеңер чоохтапчатхан пасха киречі пар, аның Миннеңер чоохтааны сын полчатханын пілчем. 33 Сірер Иоаннзар кізілерні ысхазар, ол Миннеңер сынны чоохтаан. 34 Итсе-де Мағаа кізідең киречілес пір дее кирек чоғыл, сірернің арачыланып аларларың ӱчӱн, чоохтапчам. 35 Иоанн, кӧйіп, чарыпчатхан сівечі осхас полған, сірер аның чариин ӧрчіліг удурлаазар, че ол ӱр нимеске полған. 36 Минде, тізең, Иоанның киречілеенінең дее улуғ киречілес пар: Пабам Мағаа итчең нимелер пирген, оларны толдырчатханым Пабамның Мині ысханын таныхтапча паза киречілепче. 37 Мині ысхан Пабам даа Позы Миннеңер киречілепче. Сірер Аның ӱнін хаҷан даа испеезер, сырайын хаҷан даа кӧрбеезер. 38 Сірер Аның ысхан Кізізіне киртінминчезер, аннаңар аның сӧзі дее чӱректеріңде халбинча. 39 Сірер Худай Пічиинде мӧгі чуртас таап аларға ізенчезер, аннаңар оларны ӱгренчезер. Оларда даа Миннеңер пазылча. 40 Че мӧгі чуртасты алып аларға Минзер килерге хынминчазар. 41 Мағаа кізілернің махтааны кирек чоғыл. 42 Мин сірерні пілчем, сірерде Худайға хыныс чоғыл. 43 Мин пеер Пабамның ӱлгӱзінең килгем, че сірер Мині чағын итпинчезер. Пасхазы, тізең, позы алынҷа даа килзе, сірер аны постарыңа чағын кирчезер. 44 Хайди сірер Мағаа киртінерзер?! Чалғыс Худайдаң пирілген сабланысты аларға кӱстенмин, постарыңның аразында ла пірсі пірсінең сабланысты алчатсар, хайди сірер Мағаа киртінерзер?! 45 Пабамның алнында Мин сірерні пыролим тіп сағынмаңар. Сірернің ізенчеткен Моисейлерің сірерні пыролир. 46 Сірер, Моисейге киртінген ползар, Моисей позының Чахиинда Миннеңер пасханнаңар, Мағаа даа киртінерҷіксер. 47 Сірер, аның пасхан нимелеріне киртінминчетсер, Минің сӧстеріме хайди киртінерзер?

Иоанн 6

Иисустың пис муң кізіні тосхырғаны

1 Аның соонаң Иисус, Галилей кӧлін кизіп, Тивериад саарның чирлерінзер парған. 2 Кӧп кізі, Иисустың ағырығ кізілерні хайхастығ имнебісчеткенін кӧріп, аның соонҷа парған. 3 Иисус, тағзар сығып, анда ӱгренҷілерінең хада одыр салған. 4 Иудейлернің Па'сха тіп ӱлӱкӱні чағдапчатхан. 5 Иисус, пазын кӧдіріп, Позынзар алдыра кӧп кізінің килчеткенін кӧр салған. – Пуларны азырирға халас хайдаң алҷаң? – сурған Иисус Филипптең. 6 Иисус пу сӧстерні, Филиппті сыныхтирға тіп, чоохтанған. Че Позы ниме идерін пілген. 7 Филипп Ағаа нандырған: – Пуларның полғанына ла кӧмес тее халас пирер ӱчӱн, ікі чӱс динарий дее читпес. 8 Аның ӱгренҷілерінің паза пірсі, Симон-Пётрның Андрей харындазы, Иисусха чоохтаан: – 9 Мында пір оолағаста астаң иткен пис халас паза ікі палығас пар. Че пу чиис мынҷа чонға хайдаң чидер? – 10 Чоохтаңар оларға: одырзыннар, – теен Иисус. Ол чирде от халын ӧсчеткен, чон андар одырған. Оларның аразында пис муңҷа ир кізі полған. 11 Иисус, халасты алып, Худайға алғызын читіріп, ӱгренҷілеріне ӱлеен. Олар, тізең, одырчатхан чонға пиргеннер. Палыхты ідӧк полғанына ла нинҷе хынғанҷа пиргеннер. 12 Кізілер тос парғанда, Иисус ӱгренҷілеріне чоохтанған: – Артхан чиисті, тик парбазын тіп, чыып алыңар. 13 Пис халаснаң азыранған кізілердең халған кизектерні чығанда, он ікі тӱӱске толдыра халас чыыл парған. 14 Андада, Иисустың иткен хайхазын кӧр салып, кізілер тееннер: – Пу сыннаң даа чир ӱстӱне килерге салылған ухаанҷы полтыр. 15 Иисус кізілернің Позын, тудып алып, кӱснең иудейлернің ханы идерге итчеткеннерін піл салып, хатап тағларзар чалғызан парыбысхан.

Иисус суғҷа чӧрче

16 Иир пол парғанда, Аның ӱгренҷілері кӧлзер ин килгеннер. 17 Анаң кӧл озариндағы Капернаум саарзар алдыра, кимее одырып, чӱс сыхханнар. Харасхы пол парған, че Иисус оларзар килбеен. 18 Кӧл, хазыр чилнің ӱбӱрчеткеніне, салғахтан сыххан. 19 Олар, чибіргі пис-отыс стадийҷе ырах чӱс парыбызып, Иисустың суғҷа пас париғанын паза кимезер чағыннап килигенін кӧр салып, хорых парғаннар. 20 Че Иисус оларға теен: – Хорыхпаңар, Минмін. 21 Олар Аны кимезер одыртып аларға иткеннер, че сах андох киме олар чӱс париған чарға чит килген.

Иисус Христос – чуртас пирчеткен халас

22 Пазағы кӱн кӧлнің тігі саринда халған чон ӱгренҷілернің, чалғыс ла кимее одырып, Иисус чох чӱс парыбысханнарын піл салған. Иисустың ӱгренҷілерінең хада кимее одырбаанын паза анда ол кимедең пасха киме халбаанын піліп алғаннар. 23 Олох туста пасха кимелер, Тивериад саардаң киліп, Хан-пиг Худайны халас ӱчӱн алғыстаан паза чон азыранған чирнің хыринда турыбысханнар. 24 Чон, Иисустың даа, ӱгренҷілерінің дее мында чох полғаннарын кӧріп, Аны тілирге, кимелерінзер одырып, Капернаумзар парыбысхан. 25 Анаң кӧл озаринда Иисусты таап алып, Аннаң сурғаннар: – Ӱгретчі! Син пеер хаҷан килдің? 26 Иисус оларға нандырған: – Сынны сірерге чоохтапчам, сірер, Минің хайхастарымны піліп алған ӱчӱн нимес, че халас чіп, тосхан ӱчӱн, Мині тілепчезер. 27 Сірер ардап парчатхан чиис ӱчӱн нимес, че мӧгі чуртас пирчеткен чиис ӱчӱн тоғынарға кӱстеніңер. Кізі Оолғы, Ағаа Худай-Пабазы ӱлгӱ пиргеннеңер, ол чиисті сірерге пир полар. – 28 Худай пістең сағыпчатхан киректерні идер ӱчӱн, піске ниме идерге кирек? – сурғаннар Иисустаң. – 29 Худайның сірердең сағыпчатхан кирее Аның ысхан Кізі Оолғына киртінері полча, – нандырған Иисус. – 30 Піс, кӧріп, Сағаа киртінер ӱчӱн, хайдағ хайхас ит пирерзің? – пазох сурғаннар кізілер. – 31 Пістің пабаларыбыс хуу чазыда манна чееннер. «Ол оларға азыранарға тигірдең халас пирген» тіп пазыл парған аннаңар Худай Пічиинде. – 32 Сынны сірерге чоохтапчам, тигірдең халасты сірерге Моисей пирбеен, че амды Минің Пабам сын халасты сірерге тигірдең пирче. 33 Худайның халазы, тигірдең тӱзіп, чир-чалбахтағы кізілерге чуртас пирчеткен халас полча, – теен Иисус. – 34 Хан-пиг, піске сыбыра андағ халасты пир тур, – тееннер кізілер. – 35 Мин чуртас пирчеткен халаспын. Минзер килчеткен кізінің хаҷан даа азыранары килбес паза Мағаа киртінчеткен кізі хаҷан даа сухсабас. 36 Че Мині кӧрген дее ползар, Мағаа киртінминчезер тіп, чоохтаам сірерге. 37 Пабамның Мағаа пирчеткен кізілері прайзы Минзер килерлер. Минзер килчеткен кізіні Позымнаң хыйа сӱрбеспін. 38 Мин тигірдең, Позымның кӧңнімні толдырарға нимес, Мині ысхан Пабамның кӧңнін толдырарға килгем. 39 Мині ысхан Пабамның кӧңні, тізең, мындағ: Аның Мағаа пирген кізілерін, чідірбин, тӱгенҷі кӱндеc прай тірілдір саларға. 40 Мині Ысханның кӧңні мындағ: Худайның Оолғын кӧрчеткен паза Ағаа киртінчеткен полған на кізі мӧгі чуртастығ ползын. Мин дее аны тӱгенҷі кӱнде тірілдір саларбын, – нандырған Иисус. 41 «Мин тигірдең тӱскен халас полчам» тіп чоохтанғанына чӧпсінмин, иудейлер Иисустаңар постарының аразында піди чоохтасханнар: – 42 Пу Иосифтің оолғы Иисус нимес пе зе? Аның пабазын паза іҷезін піс таныпчабыс, ноға ол піске «Мин тигірдең тӱскем» тіпче? 43 Иисус оларға нандырған: – Пос аразында чоохтас чӧрбеңер. 44 Мині ысхан Пабам пірее кізіні мағаа чағдатпаза, ол кізі мағаа чағын кір полбас. Минзер килген кізіні, тізең, тӱгенҷі кӱнде тірілдірербін. 45 Ухаанҷылар піди пасханнар: «Худай оларның полғанын на ӱгрет салар». Пабамны искен паза Аннаң ӱгреніп алған кізінің полғаны ла Минзер киледір. 46 Ӏди ӱгреніп алғаны Пабамны кӧргенін таныхтабас. Худайдаң килген Оолғы ла Пабазын кӧрген. 47 Сынны чоохтапчам сірерге, Мағаа киртінчеткен кізі мӧгі чуртастығ поладыр. 48 Мин чуртас пирчеткен халаспын. 49 Сірернің пабаларың, хуу чазыда манна чеен дее ползалар, кізілерӧк чіли ӱрееннер. 50 Че тигірдең тӱсчеткен халас андағ нимес, аны чеен кізі ӧлбес. 51 Худайдаң тӱсчеткен тигірдегі тіріг халас Минмін. Пу халасты чіпчеткен кізі мӧгі чуртастығ полар. Минің пирер халазым Минің ит-сӧӧгім полча. Мин аны чир-чалбахтағы кізілернің чуртастары ӱчӱн пирібізербін. 52 Андада иудейлер постарының аразында талас сыхханнар: – Хайди пу кізі позының ит-сӧӧгін піске чиирге пир полар? 53 Иисус оларға чоохтаан: – Сынны чоохтапчам сірерге, Кізі Оолғының ит-сӧӧгін чібезер паза Аның ханын іспезер, сірер мӧгі чуртастығ полбассар. 54 Минің ит-сӧӧгімні чіпчеткен паза ханымны ісчеткен кізі мӧгі чуртастығ полар. Мин аны тӱгенҷі кӱнде тірілдір саларбын. 55 Минің ит-сӧӧгім – сын ас-тамах, ханым – сын ісчең суғ. 56 Минің ит-сӧӧгімні чіпчеткен паза ханымны ісчеткен кізі Минде полча, Мин, тізең, анда поладырбын. 57 Тіріг Пабам Мині ысхан, Аның сылтаанда Мин чуртапчам, сах іди Мині чіпчеткен кізі Минің сылтаамда чуртир. 58 Тигірдең тӱскен халас ӧбекелернің чеен халазы осхас нимес, ӧбекелерібіс оларға пирілген халасты чееннер, че соонаң ӱрееннер. Че пу халасты чеен кізі мӧгі чуртастығ полар. 59 Иисус пу сӧстерні Капернаумдағы синагогадаc ӱгретчедіп чоохтаан.

Иисустың чооғын истіп, ӱгренҷілері ікі чара парчалар

60 Аның ӱгренҷілерінің аразында кӧп кізі, мыны истіп, чоохтасхан: – Хайдағ аар сӧстер! Кем мыннаң чарас полар? 61 Че Иисус, ӱгренҷілерінің нимее чӧпсінминчеткеннерін піліп, оларға теен: – Пу сӧстер сірерні изі чохтандырчалар ба? 62 Кізі Оолғының алындох полған чирінзер хатап кӧдіріл париғанын кӧр салзаңар, хайди поларзар? 63 Худай Худы ла чуртасты пирче, мында кізінің кӱзі чоғыл. Минің чоохтапчатхан сӧзім чуртас пирчеткен Худайның Худы полча. 64 Че сірернің араңарда киртінминчеткеннер парлар. Иисус, Позына киртінминчеткеннерні паза Позын садыбызар кізіні пастабох пілгеннеңер, мыны чоохтаан. 65 Анаң Ол хосхан: – Аннаңар сірерге чоохтапчам, Пабам оңдай пирбезе, Минзер пірдеезі кил полбас. 66 Ол тустаң сығара ӱгренҷілернің аразында кӧп кізі, Иисустаң хыйа полыбызып, Аннаң хада паза чӧрбеен. 67 Иисус он ікі ӱгренҷізінең сурған: – Сірер чи Миннең хыйа поларға сағынминчазар ба? 68 Симон-Пётр Ағаа нандырған: – Хан-пигібіс! Піс кемзер парарбыс? Синде мӧгі чуртас пирчеткен сӧстер пар. 69 Синің Мессий-Христос, тіріг Худайның Оолғы полчатханыңны піліп алғаныбыстаңар, Сағаа киртінчебіс. – 70 Мин сірерні, он ікі ӱгренҷіні, таллап, алғаам нимес пе зе? Че сірернің пірсі сайтанныңc нымысчызы, – нандырған Иисус. 71 Ӏди Ол Симон Искариоттың Иуда оолғынаңар чоохтаан. Иуда, он ікі ӱгренҷінің пірсі, Иисусты садыбызарға иткен.

Иоанн 7

Иисус отахтар турғысчаң пайрамғаc парча

1 Соонаң Иисус Галилей чирінҷе чӧрген. Иудей чирінҷе, тізең, иудейлер Аны ӧдір саларға иткеннерінеңер, чӧрерге хынмаан. 2 Иудейлернің отахтар турғысчаң пайрамыc чағдапчатхан. 3 Иисустың харындастары Ағаа тееннер: – Полған на кізі, позының итчеткен киректерін пасха кізілер пілзін тіп, сағынчатса, ол киректерні харанға итпес. Аннаңар, ӱгренҷілерің дее Синің итчеткен киректеріңні кӧрзіннер тіп, Иудей чирінзер пар. Пу хайхастарны итчеткеніңде, позыңны чир-чалбахха кӧзіт. 5 Иисустың харындастары даа Ағаа киртінмееннер. 6 Иисус оларға нандырған: – Минің тузым читкелек. Сірерге, тізең, хайдағ даа тус килізер. 7 Мин, оларның иткен киректері хомай полчатханын чоохтапчатханым ӱчӱн, олар Мині хырт кӧрчелер, сірерні, тізең, хырт кӧрбинчелер. 8 Сірер пу пайрамға парыңар, че Минің тузым ам даа читкелектеңер, Мин андар сағам парбаспын. 9 Ӏди оларға чоохтаныбызып, Иисус Галилей чирінде халған. 10 Харындастары пайрамға парыбысханнарында, Иисус андар парғанох, че чазынып ала парған. 11 Пайрамда иудей пастыхтары «Хайда ол?» тіп, Иисусты тілееннер. 12 Чон аразында Иисустаңар кӧп чоох-чаах парған. Піреелері «Ол чахсы» тееннер, пасхалары, тізең, «Чох, Ол кізілерні алаахтырча» тіп таласханнар. 13 Че иудей пастыхтарынаң хорығып, пірдеезі Иисустаңар истілдіре чоохтанмаан.

Иисус Иерусалимдегі храмда ӱгретче

14 Пайрам кӱннерінің ортызында Иисус, храмзар кір киліп, ӱгреткен. – 15 Ол, ӱгренмин дее, Худай Пічиин хайдаң пілче? – чапсааннар иудейлер. – 16 Пу ӱгредіг – Мини нимес, Мині ысхан Худайни, – нандырған Иисус. – 17 Аның кӧңнін толдырарға хынчатхан кізі пу ӱгредігнің Худайдаң килчеткенін ме алай Минің чоохтааным полчатханын ма хайди дее пілер. 18 Позының сағызын чоохтапчатхан кізі позын кӧдірерге хынча. Позын ысхан устағҷыны кӧдірерге хынчатхан кізі, тізең, сынны чоохтапча, аның чӱреенде пір дее чой ниме чоғыл. 19 Сірерге Моисей Чахиин Моисей пирген нимес пе зе? Ӏди дее полза, сірернің пірдееңер ол чахығны толдырбинча. Ноо нименің ӱчӱн сірер Мині ӧдірерге итчезер? – 20 Ӏстіңе айнаc кір парды ба? Кем сині ӧдірерге итче? – нандырғаннар иудейлер. – 21 Минің пір ле кирек иткеніме сірер прайзыңар чапсыпчазар. 22 Моисей сірерге сӱннетc кибірдеңер чахиин пирген. Сынында пу кибір Моисейдең дее нимес, че аның алнындағох ӧбекелердең килген. Сірер субботада даа, тынанҷаң, пір дее тоғыс итпеҷең кӱнде, оолағастарға сӱннет итчезер. 23 Моисей Чахии сайбалбазын тіп, сірер субботада даа пу кибірні толдырадырзар, ноға мағаа, субботада кізіні имнебіскенім ӱчӱн, тарынчазар? 24 Сірер, кізіні тастынаң кӧріп, чарғылабаңар, че сын чарғынаң чарғылаңар, – чоохтанған Иисус.

Иисус – Мессий-Христос па?

25 Иерусалимдегілернің хай піреелері чоохтанғаннар: – Пу кізіні ӧдірерге тілепчелер нимес пе? 26 Кӧріңер, ол прайзының кӧзіне ӱгретче, че пірдеезі ағаа ниме чоохтанминча. Пастыхтар аның сынап таа Мессий-Христос полчатханын піліп алдылар ба? 27 Піс, тізең, пу кізінің хайдаң килгенін пілчебіс. Мессий-Христос килзе, Аның хайдаң килгенін пірдеезі пілбес. 28 Андада Иисус, храмда ӱгредіп, тыыда чоохтанған: – Сірер Мині пілчезер нимес пе? Минің хайдаң килгенімні дее пілчезер нимес пе? Мин Позым оңдайынҷа килбеем. Кем Мині ысхан – Ол Сынға ӱгретче, Аны сірер пілбинчезер. 29 Мин Аны пілчем, Аннаң килгем, Ол Мині ысхан. 30 Мыны истіп, Иисусты хаап аларға иткеннер. Че Аның тузы ам даа читкелек полғаннаңар, пірдеезі Ағаа теңмеен. 31 Турған чонның аразында кӧп кізі, Ағаа киртініп, чоохтанған: – Мессий-Христос килзе, пу Кізідең кӧп хайхастар идер бе ни?

Иисусты тудып аларға харасчалар

32 Фарисейлер Иисустаңар чонда чӧрчеткен чоох-чаахтарны искеннер. Аннаңар фарисейлер паза улуғ абыстар нымысчыларын Иисусты тудып аларға ысханнар. 33 Иисус, тізең, кізілерге чоохтаан: – Мин, сірернең хада ӱр полбин, Мині ысхан Пабамзар парарбын. 34 Мині тілирзер, че таппассар. Минің полчатхан чирімзер кил полбассар. 35 Андада иудейлернің пастыхтары пос аразында чоохтасханнар: – Хайдағ андағ піс таап полбас чирзер парарға итче полҷаң? Грек чирінде чуртапчатхан иудейлерзер парып, гректерні ӱгредерге итче бе таң? 36 «Мині тілирзер, че таппассар» паза «Мин полчатхан чирзер кил полбассар?» теені ниме полҷаң ни?

Худайның Худы – Чуртас пирчеткен суғ

37 Пайрамның халғанҷы паза иң илбек кӱнінде Иисус, тура хонып, тыыда чоохтанған: – Сухсапчатхан кізі, Минзер киліп, іссін. 38 Аннаңар Худай Пічиинде піди пазыл парған: «Мағаа киртінчеткен кізінің чӱреенең чуртас пирчеткен суғлар ах сығарлар». 39 Иисус мыны Худай Худынаңар чоохтаан полған. Ол Хутты Иисусха киртінчеткеннер алып алар полғаннар. Ол туста, Иисус сабланғалах полғаннаңар, кізілерде Худай Худы чох полған. 40 Пу сӧстерні искеннернің илеедезі чоохтасхан: – Ол сын ухаанҷы полтыр. 41 Пасхалары тееннер: – Ол Мессий-Христос. Че піреелері, талазып, чоохтанғаннар: – Галилей чирінең Мессий-Христос килер бе? 42 «Мессий-Христос Давидc ханның тӧлі полар паза Вифлеемде, Давидтің аалында, тӧрир» тіп, Худай Пічиинде пазылған нимес пе зе? 43 Ӏди чон Иисустаңар талас сыххан. 44 Оларның хай піреелері Аны тудып аларға сағынған ползалар даа, пірдеезі Ағаа теңмеен.

Иудей пастыхтары Иисусха киртінминчелер

45 Нымысчылар улуғ абыстарзар паза фарисейлерзер нандыра айлан килгеннер. – Ноға аны пеер ағылбадыңар? – сурғаннар фарисейлер паза улуғ абыстар. – 46 Хаҷан даа пірдеезі, Пу Кізі чіли, чоохтанмаан, – нандырғаннар нымысчылар. – 47 Сірерні дее алаахтыр салды ба ол? – чоохтанғаннар фарисейлер. – 48 Пастыхтарның алай фарисейлернің аразынаң піреезі ағаа киртінген ме? 49 Пу чон Моисей Чахиин пілбинче, аннаңар Худай оларны чох идер. 50 Фарисейлернің пірсі, хаҷан-да Иисуссар хараазын килген Никодим, фарисейлерге теен: – 51 Пістің Чахиибыс хоостыра, кізіні истіп албаанда, аның ниме иткенін піліп албаанда, чарғылирға чарадылбинча нимес пе зе? – 52 Син дее Галилей чирінеңзің ме? Худай Пічиин хығырып ал, андада пілерзің: Галилей чирінең пір дее ухаанҷы килбес, – нандырғаннар фарисейлер. 53 Анаң прайзы иблерінзер тарас парыбысхан.

Иоанн 8

Иисус чазыхтығ ипчінің пырозын тастапча

1 Иисус Елеон тағзар парыбысхан, 2 иртен, тізең, пазох храмзар айлан килген. Прай чон Аныңзар чыылысхан, Иисус, тізең, одырып, оларны ӱгрет сыххан. 3 Ол туста Моисей Чахии пілігҷілері паза фарисейлер, ирнең оралызып, туттыр салған ипчіні Иисуссар ағыл килгеннер. Анаң аны прайзының алнында турғыс салып, 4 Иисусха тееннер: – Ӱгретчі! Пу ипчіні пасха ирнең тудып алдыбыс. 5 Моисей позының Чахиинда мындағларны таснаң чоо чаалирға чахаан. Син ниме тирзің? 6 Олар, Иисусты сыныхтап, Аны пыролаҷаң пірее ниме табар ӱчӱн іди чоохтанғаннар. Че Иисус, мӧкейіп алып, оларға хайығ салбин, хол салаазынаң чирде ниме-де пазып одырған. 7 Тігілері Аннаң хатаптаң хатап сурастырғлааннарында, оларзар кӧрібізіп, нандырған: – Сірернің араңарда хаҷан даа чазых итпеен кізі пар полза, ол пу ипчізер пурун тас тастазын. 8 Пазох мӧкейіп, чирде пас сыххан. 9 Олар, пу сӧстерні истіп, уйат парып, улуғларынаң пасти халғанҷыларына теере соон сӱрістіре тарас сыхханнар. Иисустың алнында ол ла ипчі халған. 10 Иисус, пазын кӧдіріп, ипчідең пасха пірдеезін кӧр таппин, аннаң сурған: – Сині пыролапчатханнар хайдалар? Пірдеезі чарғылабады ба сині? – 11 Чох, Хан-пигім, пірдеезі! – нандырған ипчі. – Мин дее сині пыролабинчам. Пар, чазых паза итпе, – теен Иисус.

Иисус – чир ӱстӱнің Чарии

12 Иисус пазох кізілерге чоохтанған: – Мин чир ӱстӱнің Чарии полчам. Минің ӱгредиимҷе чуртапчатхан кізі харасхыда чӧрбес, аның чуртас пирчеткен Чарии пар полар. 13 Андада фарисейлер Иисусха тееннер: – Позың Позыңнаңар киречілепчезің, киречілеенің сын нимес. 14 Иисус оларға нандырған: – Сірер хайдаң килгенімні паза хайдар парчатханымны пілбинчезер. Мин, тізең, хайдаң килгенімні паза хайдар парчатханымны пілчем. Аннаңар, Мин Позым Позымнаңар киречілепчетсем дее, киречілеенім сын. 15 Сірер кӧрінчеткен не нимелер хоостыра чарғылапчазар, Мин, тізең, пірдеезін чарғылабинчам. 16 Мин чалғызан нимеспін, Мині ысхан Пабам Миннең хада полчатханнаңар, Мин чарғылазам даа, Минің чарғым орта. 17 Сірернің дее Чахииңарда ікі кізінің киречілеені орта полча тіп пазыл парған. 18 Позым Позымнаңар киречілепчем, Мині ысхан Пабам даа Миннеңер киречілепче. – 19 Синің пабаң хайдадыр? – сурғаннар Иисустаң. – Сірер Мині дее, Пабамны даа пілбинчезер. Мині пілген ползаңар, Пабамны даа пілерҷіксер, – нандырған Иисус. 20 Пу сӧстерні Иисус аарлығ сыйыхтар салҷаң орынның хыринда, храмда ӱгретчеткен туста, чоохтаан. Аның тузы читкелек полғаннаңар, пірдеезі Аны тутпаан.

Иисус киртінминчеткен иудейлерні сизіндірче

21 Иисус оларға пазох чоохтаан: – Мин парирбын. Сірер Мині тілирзер, че чазыхтығ ӱрирзер. Мин парчатхан чирзер сірер чит полбассар. 22 Аны истіп, иудейлер чоохтасханнар: – Ол позы позына хол салыныбызарға итче бе таң? Ноға ол «Мин парчатхан чирзер чит полбассар» тіпче. 23 Иисус оларға нандырған: – Сірер чирдеңзер, Мин, тізең, тигірдеңмін. Сірер пу чир-чалбахтаңзар, Мин, тізең, пу чир-чалбахтаң нимеспін. 24 Аннаңар Мин сірерге, чазыхтығ ӱрирзер тіп чоохтаам. «Мин Минмін» тееніме киртінмезер, чазыхтығ ӱрирзер! – 25 Кемзің син? – сурғаннар андада Иисустаң. – Иң пастабох сірерге, позымны адап, чоохтаан полғам, – нандырған Иисус. – 26 Мин сірердеңер кӧп ниме чоохтирҷыхпын паза сірерні чарғылирҷыхпын. Че Мині ысхан Пабам сын нимее хынчатханнаңар, Аннаң искен нимені кізілерге чоохтапчам. 27 Иисус Позының Пабазынаңар чоохтаан, кізілер, тізең, аны піл полбааннар. 28 Иисус аннаң андар чоохтаан: – Кізі Оолғын чирдең ӧӧр кӧдіріп, хазап салзаңар, андада «Мин Минмін» тіп піліп аларзар. Мин Позым алынҷа пір дее ниме итпинчем, Пабам ӱгреткен хоостыра чоохтапчам. 29 Мині ысхан Пабам Миннең хада. Мин сыбыра прай нимені Аның кӧңнінҷе иткенімнеңер, Пабам Мині чалғызан тастабаан. 30 Иисус пу нимені чоохтапчатхан туста кӧп кізі Ағаа киртініп пастаан.

Сайтан – Иисусха киртінминчеткен иудейлернің пабазы

31 Анаң Иисус Позына киртін сыххан иудейлерге теен: – Сірер, сӧзімні толдырзаңар, Минің сын ӱгренҷілерім поларзар. 32 Сынны піліп алзаңар, сын киртініс сірерні пос чуртастығ кізілер ит салар. – 33 Піс Авраамныңc тӧлібіс. Піс хаҷан даа пірдеезіне хул полбаабыс. Син ноға «Сірер пос чуртастығ кізілер поларзар» тіпчезің? – тееннер иудейлер. – 34 Сынны чоохтапчам сірерге, чазых итчеткен полған на кізі, чазыхтың хулы полча, – нандырған Иисус. – 35 Хул турада саңайға халбинча, оолғы, тізең, саңайға халадыр. 36 Оолғы сірерні осхырып алза, андада сірер сыннаң даа пос чуртастығ кізілер пол парарзар. 37 Сірернің Авраам тӧлі полчатханнарыңны пілчем, че сірер, Минің сӧзімні толдырарға хынмин, Мині ӧдір саларға харасчазар. 38 Мин сірерге Пабамда кӧрген нимелерні чоохтапчам, че сірер, тізең, сірернің пабаңарда кӧрген нимелерні итчезер. – 39 Пістің пабабыс Авраам, – нандырғаннар иудейлер. – Сыннаң Авраамның палалары полған ползаңар, Авраам чіли хылынарҷыхсар, – теен Иисус. – 40 Че амды сірер Мині, Худайдаң искен сынны чоохтап пирген Кізіні, ӧдір саларға итчезер. Авраам іди итчең ме? Чох итпеҷең. 41 Сірер позыңарның пабаңар иткен чіли итчезер! – Піс сурас палалар нимеспіс. Пістің Худайдаң пасха Пабабыс чоғыл, – тоғырланғаннар иудейлер. – 42 Мин, Худайдаң киліп, мында полчам. Мин Позым алынҷа килбеем, Мині Худай ысхан. Аннаңар, Худай сірернің Пабаңар полған полза, сірер Мағаа хынарҷыхсар, – нандырған Иисус. – 43 Мин чоохтапчатхан нимені ноға піл полбинчазар? Сірер, Мин чоохтаан нимені истерге сыдап полбинчатханнаңар, піл полбинчазар. 44 Пабаңар сайтан, сірер аның кӧңніне кірчеткен нимелерні толдырарға тимдезер. Ол прай ниме наа ла чайалчатхан тустардох кізі ӧдіреечі полған паза, аның чӱреенде Сын чох полғаннаңар, ол Сынның саринда халбаан. Ол чойланчатса, ол ӧӧн позынаң чоохтанча. Ол чой паза чойның пабазы. 45 Мин, тізең, сынны чоохтапчам, аннаңар сірер Мағаа киртінминчезер. 46 Сірернің пірееңер Минің чазых иткенімні кӧрген ме? Мин сынны чоохтапчатсам, ноға киртінминчезер Мағаа? 47 Кем Худайдаң, ол Худайның сӧзін исче. Сірер Худайдаң нимессер, аннаңар чоох испинчезер.

Иудейлер Иисусты пыролапчалар

48 Иудейлер Иисусха чоохтанғаннар: – Пістің сағаа «Син тӱӱлістіг самар кізізің паза синің істіңде айна одырча» тіпчеткенібіс орта нимес пе? – 49 Минде айна чоғыл. Мин Пабамны улуғлапчам, сірер, тізең, Мині улуғлабинчазар, – нандырған Иисус. – 50 Мин Позымны сабландырарға итпинчем. Че сабландырчатхан паза чарғылапчатхан Худай пар. 51 Сынны сірерге чоохтапчам, сӧзімні толдырчатхан кізі хаҷан даа ӧлбес. 52 Иудейлер ағаа теенер: – Синің істіңде айна одырчатханын амды піліп алдыбыс. Авраам паза ухаанҷылар ӱреп парғаннар. Хайди син «Минің сӧзімні толдырчатхан кізі хаҷан даа ӧлбес» тіпчезің! 53 Син пістің ӱреен Авраам пабабыстаң даа улуғзың ма? ӱреен ухаанҷылардаң даа ба? Син позыңны кемге санапчазың? – 54 Позымны Позым саблазам, сабланызым пір дее нимее турбас. Минің Пабам сабландырча Мині. Аны сірер Худайыбыс тіпчезер! – нандырған Иисус. – 55 Сірер Аны пілбинчезер, Мин, тізең, пілчем. Мин Аны пілбинчем теен ползам, сірерӧк осхас чой поларҷыхпын. Че Мин Аны пілчем паза Аның сӧзін толдырчам. 56 Авраам пабаңар Минің чир-чалбахха килер кӱнімні кӧріп аларына тың ӧрінген. Аны кӧріп алып, часкалығ полған. – 57 Сағаа иліг дее час чоғыл, хайди син Авраамны кӧргезің? – сурғаннар Иисустаң иудейлер. – 58 Сынны сірерге чоохтапчам, Авраам тӧреелектӧк, «Мин Минмін» полғам, – нандырған Иисус. 59 Андада иудейлер, Иисусты чоо чаалап саларға тіп, тастар хапханнар. Че Ол, чазыныбызып, храмнаң сыға халған. Кізілер аразынҷа иртіп, аннаң андар парыбысхан.

Иоанн 9

Иисус харах чох тӧреен кізіні имнебісче

1 Иисус, чолҷа парирып, тӧрееннең харах чох кізіні кӧр салған. – 2 Ӱгретчі! Ноға ол харах чох тӧреен? Кем чазых иткен, паба-іҷезі бе алай позы ба? – сурғаннар Иисустаң ӱгренҷілері. – 3 Чох, паба-іҷезі дее, позы даа чазых итпееннер. Худай, аны имнебізіп, Позының кӱзін кӧзідер ӱчӱн, пу кізі андағ тӧреен, – нандырған Иисус. – 4 Мині ысхан Худайның киректерін кӱн хонғалахха толдырарға кирекпін. Харасхы килир. Ол килзе, пірдеезі пір дее ниме ит полбас. 5 Сағам Мин пу чир ӱстӱндеде чирнің Чарии Мин полчам. 6 Ӏди тіп, Иисус чирге тӱкӱрібіскен, тӱкӱриинең кӱлні порап, ол палғаснаң пайаағы кізінің хараан сӱртклебіскен. 7 Анаң ағаа теен: – Пар, Силоам («Ызылған» теені полча) тіп адалчатхан чуунҷаң орында сырайыңны чуубыс! Ол, парып, хараан чууп алып, харағы хазых айлан килген. 8 Пу кізінің харах чох полғанын алында кӧрген хонҷыхтары паза пасха даа кізілер аннаңар чоохтасханнар: – Пу кіленіп одырҷаң кізі нимес пе? 9 Йа, ол, – тееннер піреелері. – Ағаа тӧӧй, – хосханнар пасхалары. – Йа, минмін, – нандырған харах чох полған кізі. – 10 Харахтарың хайди азылғаннар? – сурғаннар аннаң андада. – 11 Иисус теен кізі, палғас идіп, харахтарымны сӱртклебізіп, теен: «Пар, Силоам тіп адалчатхан чуунҷаң орында сырайыңны чуубыс!» Мин, парып, чуунып алғанымдох, кӧр сыххам, – нандырған ол кізі. – 12 Хайдадыр Ол? – сурғаннар кізілер. – Пілбинчем, – нандырған харах чох полған кізі.

Фарисейлер харах чох полған кізіні сурастырчалар

13 Ол харах чох полған кізіні фарисейлерзер апарғаннар. 14 Иисус, порағ идіп, харах чох кізінің харахтарын имнебіскен кӱнде суббота – тынанҷаң, пір дее тоғыс итпеҷең кӱн полған. 15 Фарисейлер дее аның хайди чазыл парғанынаңар сурғаннар. – Иисус харахтарымны палғаснаң сӱртклебіскен, мин, тізең, оларны чуубызып, кӧр сыххам, – нандырған ол. 16 Фарисейлернің хай піреезі чоохтанған: – Иисус Худайдаң нимес. Ол субботадаңар пазылған чахығны толдырбинча. Пасхалары, тізең: – Чазыхтығ кізі андағ хайхастарны ит полар ба ни? Ӏди тіп талазып, прайлары ікі чарыл парыбысханнар. 17 Анаң харах чох полған кізідең пазох сурғаннар: – Харахтарыңны имнебіскен кізідеңер ниме чоохтирзың? – Ол ухаанҷы, – нандырған ол. 18 Иудейлер, ол кізінің, харах чох полып, кӧр сыхханына киртінмин, паба-іҷезін хығыртханнар. – 19 Пу сірернің оолғыңар ба? Ол харах чох тӧреен тіпчетсеңер, амды чи, хайди полып кӧрче? – сурғаннар паба-іҷезінең. – 20 Йа, пу пістің оолғыбыс, аның харах чох тӧреенін пілчебіс, – нандырғаннар олар. – 21 Че амды аның хайди полып кӧр сыхханын пілбинчебіс. Кем аның харахтарын имнебіскен? Пілбинӧкчебіс. Ол мидееліг кізі, позынаң сурыңар. Позы чоохтап пирзін. 22 Иудейлер Иисусты Мессий-Христос тіп адапчатхан кізілерні синагогадаң сығара сӱрерге пос аразында чоохтас салғаннар. Аннаңар паба-іҷезі, иудейлердең хорығып, «Ол мидееліг кізі, аннаң сурыңар» тіп нандырғаннар. 24 Андада харах чох полған кізіні ікінҷі хати хығырып, тееннер: – Сынны чоохтирға сӧс пир! Иисустың чазыхтығ полчатханын пілчебіс. 25 Чазыхтығ ба, чазыхтығ нимес пе, пілбинчем, че харах чох полып, ам кӧр полчатханымны пілчем, – нандырған ол. – 26 Ол сағаа ниме иткен? Харахтарыңны хайди имнеп пирген? – пазох сурғаннар фарисейлер. – 27 Мин сірерге чоохтап пиргем, че сірер мині испинчезер. Нимее аннаңар хатап истерге итчезер? Аның ӱгренҷілері поларға итчезер бе? – нандырған ол. – 28 Син аның ӱгренҷізізің, піс, тізең, Моисейнің ӱгренҷілерібіс, – сӧклеп, хырысханнар аны фарисейлер. – 29 Худайның Моисейнең чоохтасханын пілчебіс, че пу кізінің хайдаң килгенін пілбинчебіс. – 30 Аның хайдаң килгенін пілбинчеткеннерің таңнастығ! Че ол минің харахтарымны имнеп пирген! – нандырған чазыл парған кізі. – 31 Худайның чазыхтығ кізілерні испинчеткенін пілчебіс. Ол Позын улуғлапчатхан паза Аның кӧңнін толдырчатхан кізіні ле исче. 32 Харах чох тӧреен кізінің имненіп алғанынаңар, чир чайалғаннаң сығара, хаҷан даа пір дее кізі испеен полған. 33 Иисус Худайдаң полбаан полза, пір дее ниме ит полбасчых. – 34 Син, тӧрееннеңӧк сығара чазыхтығ полчадып, пісті ӱгредерге итчезің ме? – нандырғаннар фарисейлер. Анаң аны сығара сӱрібіскеннер.

‎Харах чох кізі кӧрче – фарисейлер «кӧрбинчелер»

35 Иисус, ол кізінің сығара сӱрдіргенінеңер истіп, аны таап алған. – Худай Оолғына киртінчезің ме? – сурған Иисус. – 36 Пигім, чоохтап пир мағаа, кемдір Ол! Чоохтап пирзең, киртінербін, – теен ол кізі. – 37 Син Аны кӧрчезің, Ол синнең чоохтасча, – нандырған Иисус. – 38 Киртінчем Сағаа, Хан-пигім, – тіп, Аның алнында тізекке тӱскен ол кізі. – 39 Кӧрбинчеткеннер кӧрзіннер, кӧрчеткеннері, тізең, кӧрбезіннер тіп, мына мындағ чарғынаң чарғылирға чир-чалбахха килгем, – теен Иисус. – 40 Піс тее кӧрбинчебіс пе? – сурғаннар Аннаң фарисейлернің хай піреезі. – 41 Сірер харах чох полған ползаңар, сірерде чазых чох поларҷых. Че сірер кӧрчебіс тіпчезер, аннаңар сірер чазыхтығзар, – нандырған Иисус.

Иоанн 10

Иисус Христос чахсы хадарҷы

1 Сынны сірерге чоохтапчам, хой хазаазынзар, ізіктең кірбин, сиденні азып кірчеткен кізі – оғыр паза тонағҷы, – тіпче Иисус. – 2 Ӏзіктең кірчеткені, тізең, хой хадарчатхан кізі полча. 3 Ағаа хадағҷы ізік ас пирче. Хойлар аның ӱнін исчелер, ол, хойларны аттарынаң адап, сығарча. 4 Ол, хойларын сығарып, алнында парча. Хойлар, аның ӱнін таныпчатханнаңар, соонҷа парчалар. 5 Пасха кізінің ӱнін таныбинчатханнаңар, ол кізінің соонҷа парбин, аннаң тисчелер. 6 Иисус пу кип-чоохтыc фарисейлерге чоохтап пирген, че олар Иисустың ниме чоохтирға иткенін піл полбааннар. 7 Иисус аннаң андар чоохтаан: – Сынны сірерге чоохтапчам, Мин хойларға ізік полчам. 8 Минің алнымда килгеннернің прайзы – оғырлар паза тонағҷылар. Хойлар оларның чоохтарын испееннер. 9 Мин ізік полчам. Миніңҷе кірчеткені арачылан халар. Ол, кіріп, сығар паза пӱк табар. 10 Оғыр пір ле нимее килче: оғырлирға, ӧдірерге паза ӱредерге. Мин, тізең, кізілер чуртастығ, толдыра чуртастығ ползыннар тіп, килгем. 11 Мин чахсы хадарҷыбын. Чахсы хадарҷы хойларының ӱчӱн позының чуртазын пир салча. 12 Чалҷы алай хадарҷы полбинчатхан кізі, хойларның ээзі ниместеңер, пӱӱрнің килчеткенін кӧр салза, хойларны тастап, тизібісче. Пӱӱр хойларны, хаап, хуйдыр салча. 13 Чалҷы, чалланғаннаңар, хойларға сағыссырабин, тисче. 14 Мин чахсы хадарҷыбын, позымның хойларымны пілчем, олар, тізең, Мині пілчелер. 15 Пабам Мині хайди пілче, Мин дее Пабамны іди пілчем. Хойларның ӱчӱн Позымның тынымны пирчем. 16 Минің пасха даа хойларым пар, олар пу хазаадаң ниместер. Оларны даа пеер ағыл килерге кирекпін. Олар даа Минің ӱнімні истерлер. Андада пір ӧӧр паза пір Хадарҷы полар. 17 Мин Позымның тынымны, пиріп, хатап аларға тимде полчатханымнаңар, Пабам Мағаа хынча. 18 Минің тынымны пірдеезі пыласпинча, Мин аны Позым пирчем. Тынымны, пиріп, хатап алҷаң ӱлгӱм пар. Ӏди идерге Пабам Мағаа чахаан.

Иудейлер Иисусха киртінминчелер

19 Пу сӧстердеңер пазох талазып, иудейлер ікі чарыл парыбысханнар. 20 Оларның аразында кӧп кізі піди теен: – Ол, айнаа хаптырт салып, ниме ле полза чоохтанча. Нимее Аны исчезер? 21 Пасхазы таласхан: – Пу айнаа хаптыртхан кізінің чооғы нимес. Айна харах чохтарның харахтарын ас поладыр ба? 22 Хысхы полған. Иерусалимдегі храмны Худайға чарытхан кӱнні ӱлӱкӱннееннер. 23 Иисус храмдағы Соломонның колоннадазында пас чӧргенде, иудейлер, Иисустың хыринда ибіре турғлабызып, Ағаа чоохтанғаннар: – Син позыңнаңар чоохтабин ӱр поларзың ма? Мессий-Христос полчатсаң, кӧні чоохта. – 25 Мин сірерге чоохтаам, че сірер Мағаа киртінминчезер. Пабамның Мағаа пирген кӱзінең итчеткен киректерім Минің кем полчатханымны киречілепчелер, – нандырған Иисус. – 26 Мин теем нооза, сірер Минің хойларымның санынаң нимессер, аннаңар Мағаа киртінминчезер. 27 Хойларым ӱнімні исчелер, Мин дее оларны пілчем, олар Минің соомҷа парчалар. 28 Мин оларға мӧгі чуртасты пирчем, аннаңар олар хаҷан даа ӧлбестер, пірдеезі оларны Миннең оғырлап полбас. 29 Хойларны пирген Пабам прайзынаң илбек. Оларны пірдеезі Пабамның холынаң оғырлап полбас. 30 Пабамнаң Мин – пірбіс. 31 Аны истіп, иудейлер, Иисусты чоо чаалирға тіп, пазох тастар хапханнар. – 32 Мин сірерге, Пабамның Мағаа пирген кӱзінең кӧп чахсы киректер идіп, кӧзіт пиргем. Хайзының ӱчӱн сірер Мині таснаң чоо чаалап саларға итчезер? – теен оларға Иисус. – 33 Чахсы киректер иткен ӱчӱн нимес, Худайны хомайлааның ӱчӱн, кізі ле полчадып, Позыңны Худайға сананчатханың ӱчӱн, Сині таснаң чаалирбыс, – нандырғаннар иудейлер. – 34 Сірернің Чахииңарда Худайның «Мин чоохтаам, сірер худайзар» теен сӧстері пазылған нимес пе? – нандырған Иисус. – 35 Худай Пічиинде пазылғанын, тізең, пірдеезі саба тіп чоохтап полбас. Худай, Позының сӧзін кізілерге ызып, оларны «худайлар» тіп адапчатса, ноға «Худай Оолғыбын» тіп чоохтанчатханыма, «Худайны хомайлапчазың» тіпчезер Мағаа, Кемні Пабам, чарыдып, чир ӱстӱнзер ысхан. 37 Пабамның киректерін итпинчетсем, Мағаа киртінмеңер. 38 Итчетсем, Мағаа киртінминдеечетсеңер, итчеткен киректеріме киртініңер! Андада сірер, Пабамның Минде, Минің Пабамда полчатханыбысты піл салып, киртін сығарзар. 39 Иудейлер Аны пазох хаап аларға харасханнар, че Иисус олардаң парыбысхан. 40 Анаң Иисус, мының алнында Иоанн кізілерні кіреске тӱзірген Иордан суғның озариндағы чирзер пазох парыбызып, анда халған. 41 Иисуссар кӧп кізі килген. – Иоанн позы пір дее хайхастығ ниме итпеен, че Иисустаңар чоохтаан нимелері сын полтыр, – чоохтасханнар олар. 42 Ӏди кӧп кізі Иисусха киртініп пастаан.

Иоанн 11

Лазарьның ӱреені

1 Ӏкі пиҷе – Мариянаң Марфа – чуртапчатхан Вифаний аалда Лазарь тіп ат-солалығ пір кізі ағырыбысхан. 2 Ағырығ Лазарь Марияның харындазы полған. Мария хаҷан-да Хан-пиг Иисустың азахтарын, аарлығ миро хайахнаң сӱртклеп, позының састарынаң чысхлаан полған. 3 Ӏкі пиҷе Иисуссар, «Хан-пигібіс! Синің хынчатхан кізің ағырча» тіп, чоохтирға кізі ысханнар. 4 Иисус, аны истіп, чоохтанған: – Пу ағырығ ӧлімге нимес, че Худайны сабландырып, Худай Оолғының сабланарына пол парды. 5 Иисус Марфаа, аның туңмазы Марияа паза оларның харындазы Лазарьға хынҷаң. 6 Иисус, Лазарьның ағырчатханынаңар искен дее полза, андар парбаан. Ӏкі кӱн пазынаң Ол ӱгренҷілеріне теен: – Иудей чирінзер нандыра парааңар. – 8 Ӱгретчі! Ӱр ниместе ле иудейлер Сині таснаң чоо чаалирға иткеннер, Син, тізең, хатабох андар парарға ба? – сурғаннар ӱгренҷілері. – 9 Кӱнде он ікі час полча нимес пе зе? Кӱнӧрте чӧрчеткен кізі, пу чир ӱстӱнің чариин кӧрчеткеннеңер, сӱрнӱкпинче, – нандырған Иисус. – 10 Че хараазын чӧрчеткен кізі, чарых чохтаңар, сӱрнӱкче. 11 Анаң хоза чоохтанған: – Лазарь арғызыбыс узубысты. Мин аны усхурыбызарға парчам. – 12 Хан-пигібіс! Ол, узупчатса, хазыхтан парар, – тееннер ӱгренҷілері. 13 Иисус аның ӱреенінеңер чоохтаан полған, ӱгренҷілері, тізең, аның олаңай ла узубысханынаңар чоохтапча тіп сағынғаннар. 14 Андада Иисус оларға кӧні чоохтаан: – Лазарь ӱреп парды. 15 Сірерні Кем полчатханыма киртіндірер ӱчӱн, анда полбаам, амды сірернің ӱчӱн ӧрінчем. Че, парааңар андар! – 16 Піс тее парааңар, Иисуснаң хада ӧл парааңар! – теен ӱгренҷілерге Ӏкіс тіп солалығ Фома.

Иисус Лазарьны тірілдірче

17 Иисус, андар киліп, Лазарьның сӧӧгінің хуюда тӧрт кӱн чат салғанын піліп алған. 18 Вифаний аал, тізең, Иерусалимнең тың ырах нимес, 15 стадийҷе оортахта, полған. 19 Харындазы ӱрееннеңер, Марфанаң Марияны часхарарға иудейлердең илееде кізі килген. 20 Марфа, Иисустың килчеткенінеңер истіп, Ағаа удур парған. Мария, тізең, ибде одыр халған. – 21 Хан-пигім! Син мында полған ползаң, харындазым ӱребесчік. 22 Че ам даа пілчем, Худайдаң ниме дее сурзаң, Ол аны Сағаа пирер, – теен Марфа. – 23 Синің харындазың тіріл килер, – нандырған Иисус. – 24 Тӱгенҷі кӱнде, Худай ӱрееннерні тірілдірҷең туста, аның тур килерін пілчем, – теен Марфа. – 25 Мин ӱрееннерні тірілдірчем паза чуртас Ээзі полчам. Мағаа киртінчеткен кізі, ӱреп тее парза, чуртир. 26 Мағаа киртініп чуртапчатхан кізі хаҷан даа ӱребес. Андағ нимее киртінчезің ме? – нандырған Иисус. 27 Йа, Хан-пигім! Чир ӱстӱнзер килер Мессий-Христос, Худайның Оолғы, полчатханыңа киртінчем, – нандырған Марфа. 28 Анаң Марфа, іди тіп, Мария туңмазынзар парып, кізі испезін тіп, ағырин хығырған: – Ӱгретчі мында, сині хығырча. 29 Мария, аны истіп, тура хонып, Иисуссар парған. 30 Иисус, аалзар кірбин, Марфанаң тоғасхан орындох полған. 31 Турада Марияны часхарчатхан иудейлер, аның, тура хонып, сых парыбысханын кӧргеннер. Олар, Мария хуюда ылғирға итче полар тіп сағынып, аның соонҷа парғаннар. 32 Мария, Иисус полчатхан орынзар чидіп, Аны кӧр салып, азағына тӱскен. – Хан-пигім! Син мында полған ползаң, харындазым ӱребесчік, – чоохтанған ол. 33 Иисус, Марияның паза хада килген иудейлернің ылғапчатханнарын кӧріп, тың чӱрексіп, айап парған оларға. – 34 Сірер аны хайда чаттыр салғазар? – сурған Иисус. – Пигібіс, парып, кӧріп ал, – нандырғаннар кізілер. 35 Иисустың харах частары аххан. – 36 Кӧріңер, хайди хынған Ол ағаа! – тееннер иудейлер. 37 Оларның хай піреезі хосхан: – Харах чох кізее харах одын ас пирген Кізі Лазарьны даа ӱребес иде ит полбасчых па? 38 Иисус, тізең, уғаа чӱрексіп, хуюзар пас килген. Хуюның ахсын таснаң чаап салған полғаннар. 39 Тасты хыйа алыңар, – чоохтанған Иисус. – Хан-пигім, ол тӧртінҷі кӱні хуюда, чыстан таа парған полар, – теен ӱреен кізінің пиҷезі Марфа. – 40 Тібедім ме сағаа: «Киртінзең, Худайның сабланызын кӧрерзің», – чоохтанған Иисус. 41 Ӱреен кізі чатчатхан хуюдаң тасты хыйа ідібіскеннер. Иисус, тигірзер кӧрібізіп, теен: – Пабам! Мині истіп салғаның ӱчӱн, алғыстапчам. 42 Мині сыбыра истіпчеткеніңні пілчем. Мині ысханыңа киртінзіннер тіп, мында турчатхан чонға пу сӧстерні чоохтадым. 43 Аны чоохтап, Иисус ӧтіг табыснаң хығырған: – Лазарь! Сых пеер! 44 Ӱреен кізі хуюдаң сых килген. Азах-холлары ӱреен кізіні орааҷаң сӱбӱректернең сарыл парған полғаннар, сырайы, тізең, платнаң чаба палғалған полған. Иисус кізілерге теен: – Систібізіңер аны, парзын.

Иисусты ӧдірерге сағынчалар

45 Мариязар килген иудейлернің аразында кӧп кізі, Иисустың ниме иткенін кӧріп, Ағаа киртін сыххан. 46 Че оларның хай піреелері, фарисейлерзер парып, Иисустың ниме итчеткенін чоохтап пиргеннер. 47 Улуғ абыстар паза фарисейлер, чыылығ идіп, чоохтасханнар: – Ниме идееңер? Пу кізі кӧп хайхастар итче. 48 Аны піди артыс салзабыс, прайзы ағаа киртін сығар. Андада римдегілер, киліп, пістің храмны паза чонны чох идерлер. 49 Оларның пірсі, Кайафа, ол чыл иң улуғ абыс полчатхан кізі, чоохтанған: – Сірер пір дее ниме оңарбинчазар. 50 Сағын таа кӧріңер! Прай чон хырылар орнына, кізілер ӱчӱн пір ле кізі ӱреп парза, чахсы поларҷых піске. 51 Мыны Кайафа позының кӧңнінең нимес, че, ол чыл иң улуғ абыс полчатханнаңар чоохтанған. Иисус чонның ӱчӱн не нимес, че Худайның тарас парған палаларын пірге чыып алар ӱчӱн, ӱреп парарынаңар ухаанҷылаан полған. 53 Ол кӱннең сығара иудейлернің пастыхтары Иисусты ӧдір саларға сағын сыхханнар. 54 Аннаңар Иисус, иудейлернің аразына кірбин, хуу чазының хыриндағы Ефраим саарзар парыбысхан. Анда Позының ӱгренҷілерінең хада халған. 55 Иудейлернің Па'сха тіп ӱлӱкӱні чағдапчатхан. Иудейлердең кӧп кізі, ӱлӱкӱннің алнында арығланар кибірні толдырар ӱчӱн, Иерусалимзер килген. 56 Храмзар чыылған чон, Иисусты харахсынғлап, чоохтасхан аразында удур-тӧдір сур сал турғаннар. – Сірер хайди сағынчазар, Ол ӱлӱкӱнге килер бе? 57 Иисусты тудып алар ӱчӱн, улуғ абыстарнаң фарисейлер, Аның хайда полчатханын піліп алған кізі постарына искірзін тіп, чахығ пирібіскеннер.

Иоанн 12

Иисус Вифанийде

1 Па'сха тіп ӱлӱкӱнге алты кӱн халғанда, Иисус Вифаний аалзар килген. Анда Иисустың ӧлімнең тірілдірген кізізі, Лазарь, чуртапчатхан. 2 Иирде Иисусха чіҷең ниме тимнеп пиргеннер. Лазарь Иисуснаң паза пасха даа аалҷыларынаң хада стол кистінде одырған. Марфа, тізең, оларға чіҷең ниме пиріп, хайынған. 3 Мария, пір литра аарлығ миро хайахты алып, Иисустың азахтарын сӱртклебізіп, позының састарынаң чысхлабысхан. Тура істіне миро хайахтың тадылығ чызы тол парған. 4 Иисустың ӱгренҷілерінің пірсі, Симонның оолғы Иуда Искариот, Иисусты садыбызарға сағын чӧрчеткен кізі, теен: – 5 Пу миро хайахты ӱс чӱс динарийге садыбызып, ахчаны чох кізілерге ӱлебіспеҷең ме? 6 Ол, чох кізілерге сағыссыраанынаңар нимес, че оғыр полғанынаңар, іди чоохтанған. Ол ахча чығҷаң хапчыхты ал чӧрҷең, андар салған ахчалардаң, тізең, позына удаа ахча алып алҷаң. 7 Иисус ағаа нандырған: – Теңмеңер пу ипчее. Ол пу хайахты Мині чығҷаң кӱнге чыып салған полған. 8 Чох кізілер сірернің хыриңарда хаҷан даа поларлар. Че Мин сірернең хада хаҷандаа полбаспын. 9 Иисустың мында полчатханын піл салып, Иисусты ла нимес, че ӧлімнең тірілдірген Лазарьны даа кӧріп алар ӱчӱн, кӧп иудейлер килген. 10 Иудейлернің аразында кӧп кізі, Лазарьның тірілгенін піл салып, улуғ абыстарны тасти, Иисусха киртін сыххан. Аннаңар улуғ абыстар Лазарьны даа ӧдірібізерге чарат салғаннар.

Иисус Иерусалимзер кірче

12 Пазағы кӱн ӱлӱкӱнге чыылған чон, Иисустың Иерусалимзер килчеткенін ис салып, 13 пальма ағастың салааларын тудынғлап алып, Ағаа удур сығып, хысхырысхан: – Осанна! Хан Худайның адынаң Килчеткенге алғас ползын! Ол Израиль ханы! 14 Иисус, чиит эштекті таап, ағаа мӱніп алған. Мының алнындох аннаңар Худай Пічиинде піди пазылған полған: 15 «Хорыхпа, Сион тағның хызы – Иерусалим! Мына синің ханың, чиит эштекке мӱніп алып, килче». 16 Пастап ӱгренҷілері, ниме полчатханын піл полбааннар, че соонаң, Иисус, тіріліп, сабланызына читкенде ле, Иисустаңар пазылған нимені паза ол сӧстернің толғанын сағысха киргеннер. 17 Иисуснаң хада полған кізілер Аның Лазарьны ӧлімнең тірілдіргенін паза хуюдаң хығыртханын киречілееннер. 18 Иисустың андағ хайхастығ нимені иткенін искеннеңер, чон Аны іди удурлаан. – 19 Кӧріңер, пір дее ниме ит полбинчабыс. Прай кізілер Аның соонҷа парчалар, – чоохтасханнар пос аразында фарисейлер.

Иисус Позының ӧлімінеңер чоохтапча

20 Ӱлӱкӱнде пазырарға килген кізілернің аразында гректер полғаннар. 21 Олар, Галилей чиріндегі Вифсаидадаң килген Филиппсер пас киліп, айланғаннар: – Филипп пиг, Иисусты кӧрерібіс килче. 22 Пу нимедеңер Филипп, парып, Андрейге чоохтап пирген. Анаң Андрейнең Филипп ол сурынысты Иисусха читіргеннер. – 23 Кізі Оолғының сабланар тузы чит килді, – нандырған оларға Иисус. – 24 Сынны сірерге чоохтапчам, пуғдай ӱрені, чирге тӱзіп, «ӧлбезе», чалғызан халадыр, че ӧл парза, кӧп ӱреннер ағыладыр. 25 Позының тынына хынчатхан кізі аны чідір салар, че позының тынын пу чир ӱстӱнде хырт кӧрчеткен кізі мӧгі чуртастығ полар. 26 Минің нымызыма чӧрчеткен кізі Минің соомҷа парзын! Мин хайдабын, ол андох полар. Минің нымызыма чӧрчеткен кізіні Пабам улуғлир. 27 Амды Мин чочыныстығ сағыссырасха пастырчам! Ниме Мин тіп поларбын? «Пабам! Осхыр Мині ӧлер тустаң!» тіп сурыним ма? Че Мин ол тустың ӱчӱн пу чир ӱстӱне килгем. 28 Пабам! Позыңны сабландыр! Андада тигірдең ӱн истілген: – Сабландырғам, мыннаң мындар даа сабландырарбын. 29 Аны истіп турған чонның піреелері «Кӱгӱрт кӱзӱреді», пасхалары, тізең, «Ангел Ағаа чоохтанды», тееннер. – 30 Ол ӱн Мағаа нимес, сірерге тапсаан. 31 Амды прай чирге чарғы тӱсті. Сайтан, чирнің кнезі, мыннаң сӱрдіртер. 32 Хаҷан Мині чирдең ӧӧрледібісселер, прайзын Позымның соомҷа пардырарбын, – нандырған ол нимее Иисус. 33 (Иисус, хайдағ ӧлімнең ӧлерінеңер сизіндірерге сағынып, іди чоохтанған.) – 34 Моисей Чахиинаң Мессий-Христос хаҷан даа ӧлбес тіп искебіс. Ноға син Кізі Оолғын ӧӧрледібізерге кирек тіпчезің? Кемдір Ол, Кізі Оолғы? – чоохтанған Ағаа чон. – 35 Чарых сірернең хада ӱр полбас. Чарых мындада, харасхы сірерге тӱспезін тіп, чарыхта чӧріңер. Харасхыда чӧрчеткен кізі хайдар парчатханын пілбинче. 36 Чарых сірернең хадада, Аның ооллары полар ӱчӱн, Чарыхха киртініңер, – чоохтанып ала, Иисус, хыйа пастырыбызып, чіде халған.

‎Чонның Иисусха киртінмеені

37 Иисус кізілернің кӧзіне нинҷе-нинҷе хайхас иткен дее полза, олар Ағаа киртінмееннер. 38 Ухаанҷы Исаийнің «Хан Худай! Пістең искен нимее кем киртінген? Худай Позының кӱзін кемге кӧзіткен?» тіп чоохтанған сӧстері тол парарға кирек полғаннар. 39 Ноға олар киртін полбааннар? Исаий анзын мының алнындох чоохтаан полған: 40 «Харахтары кӧрбезін тіп, чӱректері сизінмезін тіп, Худай пу чонның харахтарын чабысхан, чӱректерін, тізең, тас чіли, хатырыбысхан. „Имненіп аларға Минзер айланмазыннар тіп, піди иткем“, – тіпче Худай». 41 Иисустың сабланызын кӧріп, Аннаңар чоохтапчадып, Исаий піди теен. 42 Пастыхтарның даа аразында Иисусха киртінчеткен кізі кӧп полған. Че олар, фарисейлердең хорығып, синагогадаң сӱрдірібіспес ӱчӱн, аннаңар кӧні чоохтабаҷаңнар. 43 Олар, кізілернің аразындағы сабланысха Худайдаң тӱскен сабланыстаң артых хынғаннаңар, піди хылынғаннар. 44 Иисус тыыда чоохтанған: – Мағаа киртінчеткен кізі Мағаа нимес, че Мині Ысханға киртінче. 45 Мині кӧрчеткен кізі Мині Ысханны кӧрче. 46 Мин Чарыхпын. Мағаа киртінчеткен кізі харасхыда халбазын тіп, чир-чалбахсар килгем. 47 Минің сӧзімні истіп, оңдайымҷа полбинчатхан кізіні чарғылабинчам. Мин чир-чалбахты, чарғылирға нимес, арачылирға килгем. 48 Мині хыйа итчеткен, сӧзімні чағын итпинчеткен кізее чарғыҷы пар. Минің чоохтаан сӧзім аны тӱгенҷі кӱнде чарғылир. 49 Мин Позым сағын таап алып чоохтанмаам, Мині ысхан Пабам ниме тирін паза ниме чоохтанарын чахаан. 50 Пабамның чахии мӧгі чуртас полчатханын пілчем. Пабам Мағаа чоохтаан нимені искірчем.

Иоанн 13

Халғанҷы иирдегі азыраныс

1 Па'сха тіп ӱлӱкӱн чағдап одырған. Иисус чир ӱстӱнең Пабазынзар парар тузы чит килигенін пілген. Иисус чир-чалбахта чуртапчатхан паза Позына киртінчеткен кізілерге хынған, амды, тізең, прай чӱреенең оларға хынчатханын кӧзіт пирген. 2 Иирде азыранчатхан тус полған. Сайтан Иуданың, Симон Искариоттың оолғының, чӱреене Иисусты садыбызар сағысты кир салған полған. 3 Иисус Пабазының прай ӱлгӱні Позына пирібіскенін пілген. Позының, Худайдаң киліп, Худайзар айланарын даа пілген. 4 Прай пу нимені піліп, столдаң турып, тастындағы кип-азаан суурыбызып, чызынҷах алып алып, хурчаныбысхан. 5 Аның соонаң чуунҷаң ідіске суғ урып алып, ӱгренҷілерінің азахтарын чууп, хурчанған чызынҷахнаң чысхлаан. 6 Симон-Пётрзар пас килгенде, анзы Ағаа тіпче: – Хан-пигім! Син минің азахтарымны чуурға итчезің ме? – 7 Минің ниме итчеткенімні сағам син піл полбассың, че соонаң піліп аларзың, – нандырған ағаа Иисус. – 8 Мин азахтарымны Сағаа хаҷан даа чуғдыртпаспын, – тіпче Ағаа Пётр. – Азахтарыңны чууп пирбезем, син паза Минің ӱгренҷім полбассың, – нандырған Иисус. – 9 Хан-пигім! Андағда азахтарымны ла нимес, че холларымны даа, пазымны даа чууп пир, – тіпче Симон-Пётр. – 10 Чуунған кізі арығ, ағаа азахтарын на чууп пирерге кирек. Сірер дее арығзар, че прайзыңар нимес, – нандырған Иисус. 11 Ол Позын садыбызар кізіні пілген, аннаңар «Прайзыңар арығ нимессер» теен. 12 Иисус, ӱгренҷілерінің азахтарын чууп салып, Позының кип азаан кизіп алып, пазох одыр салған. Анаң чоохтанған: – Сірерге ниме ит пиргенімні піл полдыңар ба? 13 Сірер Мині Ӱгретчім паза Хан-пигім тіп адапчазар. Анзы орта. 14 Мин, Хан-пигіңер паза ӱгретчіңер полчадып, сірернің азахтарыңны чууп пиргенде, сірер дее удур-тӧдір азахтарыңны чууп турарға кирексер. 15 Мин сірерге кӧзіт пирдім, амды сірер дее, Мин иткен чіли, ит турыңар. 16 Сынны сірерге чоохтапчам, нымысчы позының ээзінең улуғ нимес, ызылған кізі позын ысхан кізідең улуғ нимес. 17 Сірер, пу нимені пілчетсер паза толдырчатсар, часкалығзар. 18 Сірернің прайларыңнаңар чоохтабинчам. Мин Позымның таллап алған кізілерімні пілчем. Че «Миннең хада халас чеен кізі Миннең тоғыр парар» тіп, Худай Пічиинде пазылған сӧстернің тол парары ӱчӱн, піди поларға кирек. 19 Пу ниме пол парза, «Мин – Минмін» полчатханыма киртінерлерің ӱчӱн, сірерге амды, пу ниме полғалахха, чоохтапчам. 20 Сынны сірерге чоохтапчам, Минің ысхан кізімні удурлапчатхан кізі Мині удурлапча. Мині удурлапчатхан кізі, Мині ысхан Худайны удурлапча.

Иисус Позын садыбызар кізідеңер чоохтапча

21 Мыны чоохтап, Иисус, уғаа чӱрексініп, киречілеен: – Сынны сірерге чоохтапчам, сірернің пірсі Мині садыбызар. 22 Кемнеңер чоохтапчатханын піл полбин, ӱгренҷілері удур-тӧдір кӧріскеннер. 23 Иисустың хынчатхан ӱгренҷізі Аннаң хости одырған. 24 Кемнеңер іди чоохтапчатханын Иисустаң сурзын тіп, Симон-Пётр ол ӱгренҷее танығ пирібіскен. 25 Андада ол, Иисуссар чағын полып, сурған: – Хан-пигім, кемдір ол? 26 Кемге халасты, сӱртіп, пирербін, ол полар, – нандырған Иисус. Анаң, халас кизегін сӱртіп, Симон Искариоттың Иуда оолғына пирібіскен. 27 Халасты пирібіскендӧк, Иудаа сайтан кір парған. – Итчең нимені табырах идібіс, – теен ағаа Иисус. 28 Хада азыранчатханнарның пірдеезі Аның ноға іди чоохтанғанын піл полбаан. 29 Иудада ахча чығҷаң хапчых полғаннаңар, піреелері Иисус ағаа ӱлӱкӱнге пірее кирек ниме ал пирерге алай чох кізілерге пірее ниме пирерге чахаан полар тіп сағын салғаннар. 30 Иуда, халас кизегін алып, сах андох сых парыбысхан. Харасхы пол парған.

Удур-тӧдір хынызыңар

31 Ол сых парыбысханда, Иисус чоохтаан: – Амды Кізі Оолғы сабланды, Аның сабланызы ӱчӱн Худай даа сабланды. 32 Худай сабланза, Худай Позын даа, Кізі Оолғын даа сабландырар, сағамох Аны сабландырар. 33 Харындастарым! Мағаа сірернең хада поларға ӱр халбады. Сірер Мині тілирзер, че иудейлерге чоохтаан нимені сірерге дее чоохтап пирим: «Мин парчатхан чирзер сірер чит полбассар». 34 Сірерге наа чахығ пирчем: удур-тӧдір хынызыңар. Мин сірерге хынған чіли, сірер дее ідӧк удур-тӧдір хынызыңар. 35 Удур-тӧдір хыныссаңар, Минің ӱгренҷілерім полчатханнарыңны прайзы пілер.

Пётр Иисустаң хыйа поларынаңар ухаанҷылапча

36 Хан-пигім! Син хайдар парчазың? – сурған Иисустаң Симон-Пётр. – Мин парчатхан чирзер амды соомҷа пар полбассың, че соонаң соомҷа парарзың, – нандырған Иисус. – 37 Хан-пигім! Ноға ам сооңҷа пар полбаспын? Мин Синің ӱчӱн ӧл парарға даа тимдебін, – теен Пётр. – 38 Син Минің ӱчӱн ӧл тее парарҷыхсың ма? Сынны сағаа чоохтапчам, питук тапсаалаххаох, син Миннең ӱс хати хыйа полыбызарзың, – нандырған Иисус.

Иоанн 14

Иисус Худайзар чол полча

1 Иисус чооғын аннаң андар узаратхан: – Сірер сағыссырабаңар. Худайға киртініңер, Мағаа даа киртініңер. 2 Пабамның туразында пӧліктер кӧп. Андағ полбаан полза, «Сірерге орын тимнирге парчам» тіп, Мин сірерге чоохтирҷыхпын ма? 3 Парып, сірерге орын тимнеп салып, нандыра айланып, Позымның полчатхан чирімзер сірерні алып аларбын. 4 Минің парчатхан чирімні паза андар апарчатхан чолны пілчезер. – 5 Хан-пигім! Синің хайдар парчатханыңны даа пілбинчеткенде, чолны хайдаң пілербіс піс? – сурған Иисустаң Фома. – 6 Чол, Сын паза чуртас – Минмін. Мағаа киртінчеткен кізі ле Пабамзар пар полар, Мин чох пірдеезі пар полбас. 7 Мині пілген ползаңар, Пабамны даа пілерҷіксер. Амды сірер Аны пілчезер дее, кӧрчезер дее. – 8 Хан-пигім! Піске Пабаны кӧзіт пир, аннаң пасха піске пір дее ниме кирек чоғыл, – теен Филипп. 9 Иисус нандырған: – Филипп, Мин сірернең хада нинҷе-нинҷе тус пол салдым, син, тізең, Мині ам даа пілбинчезің ме? Мині кӧрген кізі, Пабамны даа кӧрген полча. Хайди син «Піске Пабаны кӧзіт пир» тіпчезің?! 10 Минің Пабамда полчатханыма, Пабамның, тізең, Минде полчатханына, киртінминчезің ме? Сірерге чоохтапчатхан сӧзімні Мин Позым хынғанни чоохтабинчам. Минде полчатхан Пабам Позының киректерін итче. 11 Минің Пабамда паза Пабамның Минде полчатханына киртініңер. Киртінминчетсеңер, иткен киректерімні кӧріп, киртініңер Мағаа. 12 Сынны сірерге чоохтапчам, Мағаа киртінчеткен кізі Минің итчеткен киректерімні дее идер, Пабамзар парчатханымнаңар, аннаң даа кӧп идер. 13 Минің ӱгренҷілерім полып, ниме дее сурзаңар, Пабамны Позымнаң хада сабландырар ӱчӱн, Мин аны толдыр турарбын. 14 Минің ӱгренҷілерім полып, Миннең ниме дее сурзаңар, Мин аны толдыр турарбын.

Иисус Худай Худын пирердеңер чоохтапча

15 Мағаа хынчатсаңар, чахығларымны толдырыңар. 16 Мин Пабамнаң сурынарбын, Ол, тізең, сірернең хада хаҷан даа полҷаң, алныңарға турҷаң пасха Турысчыны сірерге ыс пирер. 17 Ол Турысчы – Сынны искірчеткен Хут. Кізілер Аны, кӧрбинчеткеннерінеңер паза пілбинчеткеннерінеңер, постарына чағын ит полбинчалар. Сірер Аны, чағын киріп, постарыңда халғысханнарыңнаңар, пілчезер. 18 Мин сірерні ӧкіс халғыспаспын, сірерзер нандыра айланарбын. 19 Тӱрче полза, чир-чалбах Мині паза кӧрбес, че сірер, тізең, Минің чуртапчатханым ӱчӱн, паза постарың чуртапчатханнарың ӱчӱн, Мині кӧрерзер. 20 Сах ол кӱн, Мин Пабамда, сірер Минде, Мин дее сірерде полчатханымны піліп аларзар. 21 Минің чахығларымны ал чӧрчеткен паза толдырчатхан кізі Мағаа хынча. Мағаа хынчатхан кізее Пабам даа хынча. Мин дее ағаа хынарбын паза Позымнаңар сизіндірербін. 22 Хан-пигім! Ноға Син чир-чалбахты сизіндірбин, пісті ле сизіндірерге итчезің? – сурған Иуда, че Искариот Иуда нимес. – 23 Мағаа хынчатхан кізі Минің сӧзімні толдырар. Пабам ағаа хынар, Пабамнаң Мин, тізең, аныңзар киліп, анда аннаң хада чуртирбыс, – нандырған Иисус. – 24 Мағаа хынминчатхан кізі, Минің сӧзімні толдырбинча. Сірер исчеткен сӧс Мини нимес, Мині ысхан Пабамни. 25 Мин, сірернең хада полчатханымдох, мыны чоохтаам. 26 Пабам Худай Худын – Турысчыны – Минің орныма сірерзер ызар. Ол сірерні прай нимее ӱгрет салар, прай чоохтаан нимелерімні сағысха кирдірер. 27 Чӱрееңерде амырны халғысчам, Позымның амыр чӱреемні сірерге пирчем. Мин, чир-чалбах пирчеткен чіли, пирбинчем. Сағыссырабаңар паза хорыхпаңар! 28 «Сірердең парып, сірерзерӧк айланарбын» теен сӧстерімні искезер. Мағаа хынған ползаңар, «Мин Пабамзар парчам» тееніме, ӧрінерзер. Пабам Миннең дее илбектеңер, ӧрініңер. 29 Полар нимедеңер азынада прай чоохтап пирдім. Полар ниме пол парза, сірер Мағаа киртінерзер тіп, чоохтап пирдім. 30 Чир-чалбахтың кнезі – сайтан – чағын, аннаңар Мағаа сірернең чоохтазарға ӱр халбады. Аның Миннең устаҷаң ӱлгӱзі чоғыл. 31 Че Пабама хынчатханымны паза Аның чахаан нимелерін итчеткенімні чир-чалбах пілзін. Турыңар, мыннаң парааңар.

Иоанн 15

Иисус – сын виноградтың тӧзі паза салаалары

1 Мин сын виноградтың тӧзі полчам, Пабам, тізең, виноград ӧскірчеткені полча. 2 Ол Миндегі чистек пирбинчеткен полған на салааны кизібісче, чистек ӧсчеткен полған на салааны, тізең, улам кӧп чистек пирзін тіп, арығлапча. 3 Минің ӱгредииме киртінчеткеннерің ӱчӱн, сірер амды арығзар. 4 Мыннаң мындар даа киртініңер Мағаа, Мин дее сірерде полим. Тӧс чох салаа чистек пирбес, сірер дее ідӧк, Мин чох, чистек пирбессер. 5 Мин Тӧзібін, сірер, тізең, салаалары полчазар. Кем Минде полча паза кемде Мин полчам, ол чистек пирче. Мин чох сірер пір дее ниме ит полбассар. 6 Мағаа киртінминчеткен кізі, чистек пирбинчеткен салаа чіли, тасталар паза хурир. Андағ салааларны, чыып алып, отха тастабысчалар, олар, тізең, кӧй парчалар. 7 Сірер Мағаа киртінзеңер, Минің сӧзімні толдыр турзаңар, андада ниме дее сурыңар – Пабам аны сірерге пирер. 8 Сірер, кӧп чистек пиріп, Минің ӱгренҷілерім пол парзаңар, Пабамны сабландырарзар.

‎Иисустың хынған ӱгренҷілері полып, удур-тӧдір хынызыңар

9 Мин сірерге, Пабам Мағаа хынған чіли, хынчам. Минің хынғаннарым полыңар. 10 Мин, Пабамның чахығларын толдырып, Аның хынызында полчам, сірер дее ідӧк, чахығларымны толдырзаңар, Минің хынғаннарым поларзар. 11 Минің ӧрінізім сірерни ползын, мыны сірерге ӧріністерің толдыра ползын тіп чоохтадым. 12 Мына Минің чахиим: Мин сірерге хынған чіли, удур-тӧдір хынызыңар. 13 Арғыстарының ӱчӱн позының тынын пирерге тимде полғаннаң артых хыныс чоғыл. 14 Сірер, Мин чахаан нимелерні толдыр турзаңар, Минің арғыстарым поларзар. 15 Мин сірерні нымысчыларым тіп паза адабинчам. Нымысчы кізі ээзінің иткен нимелерін пілбес. Мин, сірерні арғыстарым тіп адап, Пабамнаң искен прай нимелерні сірерге чоохтап пирдім. 16 Сірер Мині таллап албаазар, Мин сірерні таллап алғам. Сірерні, чонзар парып, мӧгі туза итсіннер тіп турғысхам. Прай пу нимелерні идіп, Минің ӱгренҷілерім ползаңар, Пабамнаң ниме дее сурзаңар, Ол сірерге аны пирер. 17 Удур-тӧдір хынызыңар тіп, чахыпчам сірерге.

Худайға киртінминчеткен кізілер Иисустың ӱгренҷілерін хырт кӧрчелер

18 Чир-чалбахтағы кізілер сірерні хырт кӧрчетселер, піліңер, сірердең пурун олар Мині хырт кӧргеннер. 19 Сірер чир-чалбахтағы кізілер полған ползаңар, андада чир-чалбах сірерге хынарҷых. Че сірер чир-чалбахтаң нимессер, Мин сірерні чир-чалбахтаң таллап алғаннаңар, чир-чалбахтағы кізілер сірерні хырт кӧрчелер. 20 Сірерге чоохтаан сӧзімні ундутпаңар: «Нымысчы позының ээзінең улуғ полбинча». Мині ӧдірерге иткеннерінде, сірерні дее ӧдірерге идерлер. Минің сӧзімні толдырғанда, сірернің сӧзіңерні дее толдырарлар. 21 Мині Кем ысханын пілбинчеткеннерінеңер, сірер Минің ӱгренҷілерім полчатханнарың ӱчӱн, олар сірерге чабал идерлер. 22 Мин, оларзар киліп, чоохтаспаан ползам, олар, Мині постарына чағын итпееннері ӱчӱн, пыролығ полбасчыхтар. Че Мин, оларзар киліп, чоохтасхам, аннаңар амды олар постарының чазыхтары ӱчӱн ахтан полбастар. 23 Мині хырт кӧрчеткен кізі Пабамны даа хырт кӧрче. 24 Мин оларның аразында пір дее кізі ит полбас нимелерні итпеен ползам, олар пыролығ полбасчыхтар. Амды, тізең, олар, Минің иткен нимелерімні кӧріп, Мині дее, Пабамны даа хырт кӧрчелер. 25 Оларның Чахиинда «Мині тиктең не хырт кӧрчелер» тіп пазылған сӧстерінің тол парары ӱчӱн, іди пол парарға кирек. 26 Пабамнаң сірерзер Турысчыны ызарбын. Пабамнаң сыххан паза сынны чоохтапчатхан Хут – Турысчы – килзе, Ол Миннеңер киречілир. 27 Сірер дее, Миннең хада пастағызынаңох сығара полғаннарың ӱчӱн, Миннеңер киречілирзер.

Иоанн 16

1 Мин мыны сірерге ікінҷілеске пастырбазыннар тіп чоохтадым. 2 Сірерні синагогалардаң сығара сӱрерлер. Сірерні ӧдірчеткен полған на кізі позының киреенең Худайға чахсы итчем тіп сағынар. Андағ тус чағдапча. 3 Олар, Пабамны даа, Мині дее пілбееннеңер, іди идерлер. 4 Ол тус читсе, пу нимедеңер сірерге чоохтаанымны сағысха кирерлерің ӱчӱн чоохтадым. Мин, пастап сірернең хада полғанымнаңар, пу нимедеңер чоохтабаан полғам. 5 Амды, тізең, Мині пеер ысхан Пабамзар нандыра парчам. Сірернің пірдеезі, «Хайдар парчазың?» тіп, Миннең сурбинча. 6 Мин сірерге чоохтаан нименің ӱчӱн, чӱректеріңе сағыссырас тол парды. 7 Че Мин сынны сірерге чоохтапчам, Минің парчатханым, сірерге чахсаа полар. Мин парбазам, тізең, Турысчы сірерзер килбес. Мин, парып, Аны сірерзер ызарбын. 8 Турысчы, киліп, кізілернің чазыхтарынаңар, Минің орта иткенімнеңер паза чарғыдаңар саба сағынчатханнарынаңар кізілерге киречілир: 9 Ол оларға, Мағаа киртінминчеткеннерінеңер, чазыхтығ полчатханнарын кӧзіт пирер. 10 Пабамзар парчатханым паза кізілернің пірдеезі Мині кӧр полбазы Минің орта ӱгретчеткенімні кӧзітчелер. Пу нимені кізілерге Турысчы кӧзіт пирер. 11 Ол оларға, чир-чалбахтың кнезін – сайтанны – чарғылап, Худайның чарғызын кӧзіт пирер. 12 Мин сағам кӧп ниме чоохтап пирерҷікпін, че сірер аны амды оңарбассар. 13 Сынны чоохтапчатхан Хут, киліп, сірерні сын нимее ӱгредер. Ол чоохтир ниме аның позының сағызынаң полбас, Худайдаң искен нимені паза полар нимедеңер сірерге чоохтап пирер. 14 Ол, Минің сӧзімні алып, сірерге читірер. Ӏди идіп, Мині сабландыр салар. 15 Пабамда пар ниме прай Мини. Аннаңар «Ол Миннең искен нимені сірерге чоохтап пирер» тідім.

Ӧрініс паза чобағ

16 Пабамзар парчатханымнаңар, тӱрче полза, сірер Мині паза кӧрбессер, че соонаң пазох кӧрерзер. 17 Аның ӱгренҷілерінің хай піреезі удур-тӧдір сурғаннар: – «Тӱрче полза, сірер Мині кӧрбессер, че соонаң пазох кӧрерзер» паза «Мин Пабамзар парчам» тіп, ниме тирге иткен полҷаң? 18 «Тӱрче полза» – ниме теені полҷаң? Пілҷее чоғыл, нимедеңер Ол іди чоохтанча! 19 Иисус, оларның ниме сурарға итчеткеннерін кӧріп, чоохтаан: – «Тӱрче полза, сірер Мині кӧрбессер, че соонаң Мині пазох кӧрерзер» тіп чоохтанчатханымнаңар удур-тӧдір сурастырғласчазар ба? 20 Сынны сірерге чоохтапчам, сірер ылғап, сыхтирзар, чир-чалбах, тізең, ӧрінер. Сірер хомзынарзар, сірернің хомзынызыңар, тізең, ӧрініске айланар. 21 Ипчі кізі, тузы чидіп, пала таапчатса, ирееленче. Паланы тӧрідіп алза, чир-чарыхха наа кізі килгеннеңер, ӧрінгеніне ирееленгенін ундуп салча. 22 Сірер дее сағам сағыссырастазар. Мин сірернең хатап кӧрізербін, андада сірер ӧрінерзер. Ол ӧріністі сірердең пірдеезі пылас полбас. 23 Ол кӱнде сірер Миннең пір дее ниме сурастырбассар. Сынны сірерге чоохтапчам, Минің ӱгренҷілерім полып, Пабамнаң ниме дее сурзаңар, аны сірерге пирер. 24 Амға теере Минің ӱгренҷілерім полып, пір дее ниме сурбаазар. Сірернің ӧріністерің толдыра полар ӱчӱн, сурыңар, алып аларзар.

Иисус чир-чалбахты чиңіп алча

25 Амға теере Мин сірернең кип-чоохтарнаң чоохтасхам, амды, тізең, Пабамнаңар кип-чоохтарнаң нимес, че кӧні чоохтир тузым чағдапча. 26 Мағаа хынчатханнарың ӱчӱн, Минің Худайдаң килгеніме киртінчеткеннерің ӱчӱн, Пабам сірерге хынча. Аннаңар ол кӱн сірер, Минің ӱгренҷілерім полып, постарың Аннаң сурынарзар. Мағаа сірернің ӱчӱн Пабамнаң сурынарға паза кирек чоғыл. 28 Мин, Пабамнаң сығып, чир ӱстӱнзер килгем. Амды пазох, чир ӱстӱн халғызып, Пабамзар парчам. 29 Ӱгренҷілері Иисусха тееннер: – Амды Син, кип-чоохтарнаң чоохтабин, кӧні чоохтапчазың. 30 Амды Синің прай нимені кӧрчеткеніңні паза Синнең ниме сурынарыбысты азынада пілчеткеніңні оңнадыбыс. Аннаңар Худайдаң тӱскеніңе киртінчебіс. 31 Иисус оларға нандырған: – Амды киртіндіңер бе? 32 Сірернің, Мині чалғызан тастап, тараза халар тузыңар чағдап одыр, чағдап таа килді. Че Мин чалғызан нимеспін, Пабам Миннең хада. 33 Мыны сірерге Миннең амырны алзыннар тіп чоохтадым. Чир-чалбахта сірерні чобағ сахтапча, че пик тудыныңар: Мин пу чир-чалбахты чиңіп алдым.

Иоанн 17

Иисус Пабазынаң ӱгренҷілері ӱчӱн сурынча

1 Пу сӧстернің соонда Иисус, тигірзер кӧрібізіп, чоохтанған: – Пабам! Тус чит килді. Оолғың Сині сабландырар ӱчӱн, Оолғыңны сабландыр. 2 Син Ағаа прай кізілернең устирға ӱлгӱ пиргеннеңер, Ол даа Синің Ағаа пирген прай кізілеріңе мӧгі чуртас пирер. 3 Мӧгі чуртас Сині – чалғыс сын Худайны – паза Син ысхан Иисус Мессий-Христос полчатханын пілчеткені полча. 4 Мағаа ит саларға чахаан нимелеріңні толдыр салып, Сині чир ӱстӱнде сабландырдым. 5 Амды Син, Пабам, сабланызыңнаң Мині сабландыр. Ол сабланыс, чир ӱстӱ чайалғалахтох, Синнең хада полғанымдох, Мини полған. 6 Чир-чалбахтаң таллап, Мағаа пирген кізілеріңе Синнеңер чоохтаам. Олар Сини полғаннар, Мағаа пирілгеннер паза Синің сӧзіңні толдырғаннар. 7 Синнең алған сӧзіңні таллап пирген кізілеріңе читіргем, олар, сӧзіңні алып алып, сынап Синнең килгенімні піліп алғаннар паза Мині ысханыңа киртінгеннер. Аннаңар амды олар Мағаа пирілген прай нименің сыннаң Синнең килгенін піліп алдылар. 9 Мин оларның ӱчӱн сурынчам. Прай чир-чалбахтың ӱчӱн нимес, че Синің Мағаа пирген кізілеріңнең не ӱчӱн, оларның Сини полчатханнарынаңар, сурынчам. 10 Минің прай нимем Сини, Синің прай нимең Мини. Олар мині сабландырғаннар. 11 Мин амды чир-чалбахта нимеспін, че олар чир-чалбахталар. Мин, тізең, Синзер парчам. Ах-арығ Пабам! Пізӧк чіли, пір кізі осхас ползыннар тіп, Позыңның кӱзіңнең Мағаа пирген кізілерні хайраллап хал. 12 Мин оларнаң хада чир ӱстӱнде полғанда, оларны, Мағаа пиргеннеріңні, Синің кӱзіңнең хайраллап халғам. Худай Пічиинде пазыл парғаны толзын тіп, Мині садар кізідең – «ӧлімге салылған оолдаң» – пасхазын, пірдеезін чідірбеем. 13 Амды Мин Синзер парчам. Олар даа ӧрінізімні Миннең ӱлессіннер тіп, сағам Позым чир ӱстӱндеде мыны чоохтапчам. 14 Мин оларға Синің сӧзіңні читіргем, че Мин дее, олар даа пу чир-чалбахти полбааннарынаңар, чир-чалбахтағы кізілер оларны хырт кӧргеннер. 15 Оларны чир-чалбахтаң алып аларыңнаңар нимес, че хомай киректердең хайраллап аларыңнаңар сурынчам. 16 Олар, Минӧк чіли, пу чир-чалбахтаң ниместер. 17 Оларны, Позыңа чарып алып, Сын нимее ӱгредіп, арығ ит. Синің сӧзің Сын. 18 Син Мині чир-чалбахсар ысхан чіли, Мин дее оларны чир-чалбахтағы чоннарзар ысхам. 19 Олар, Сынны піліп, Сини ползыннар тіп, оларның ӱчӱн Позымны Синің холыңа пирчем. 20 Мин оларның на ӱчӱн нимес, че оларның сӧстері хоостыра Мағаа киртінер кізілернің ӱчӱн сурынчам. 21 Чир-чалбах Синің Мині ысханыңа киртінзін тіп, прайзы пір кізі осхас ползын: Пабам, Синің Минде полчатханың, Минің Синде полчатханым чіли, олар даа Пісте ползыннар тіп сурынчам. 22 Олар, Пізӧк чіли, пір кізі осхас ползыннар тіп, Синің Мағаа пирген сабланызыңны оларға пиргем. 23 Олар прайзы пір ле кізі осхас чарылбас ползыннар тіп, Мин оларда полим, Син, тізең, Минде пол. Андада оларға, Мағаа чіли, хынчатханыңны паза Мині ысханыңны чир-чалбах пілер. 24 Пабам! Мағаа пирген кізілерің Минің полчатхан чирімде Миннең хада ползыннар тіп сурынчам. Чир-чайаан чайалғалахтох, Мағаа хынғаныңнаңар, Син Мағаа сабланызыңны пиргезің. Пу сабланысты даа оларға кӧзідерге сурынчам. 25 Орта нимее хынчатхан Пабам! Чир ӱстӱ Сині пілбинче, че Мин Сині пілчем. Мині ысханыңны даа Мағаа пирген кізілерің пілчелер. 26 Мағаа хынған хынызың оларның чӱректерінде ползын, Мин дее оларда полим тіп, Синнеңер оларға чоохтаам. Мыннаң мындар даа чоохтирбын.

Иоанн 18

Иуда Иисусты садыбысча

1 Иисус, мыны чоохтап, ӱгренҷілерінең хада Кедрон сууҷахты кизіп, садсар кіре халған. 2 Мында Иисус ӱгренҷілерінең удаа тоғасчаң, аннаңар Иисусты садарға итчеткен Иуда даа пу орынны пілген. 3 Иуда андар Рим чааҷыларын, ідӧк улуғ абыстарның паза фарисейлернің ысхан храм хадағҷыларын ағыл килген. Олар чарытхылығ паза тирігліг полғаннар. 4 Иисус, Позынаң ниме поларын прай пілген дее полза, алнынзар сығып, олардаң сурған: – Кемні тілепчезер? – 5 Назареттең сыххан Иисусты, – нандырғаннар чааҷылар. – «Минмін», – теен Иисус. Аны садыбысхан Иуда даа оларнаң хада турған. 6 Иисус «Минмін» теенде, олар, тӧдір пазып, чирге тӱскеннер. – 7 Кемні тілепчезер? – хатап сурған Иисус. – Назареттең сыххан Иисусты, – нандырғаннар чааҷылар. – 8 Тіпчем сірерге «Минмін». Мині тілепчетсеңер, Миннең пасхаларын позыдыбызыңар, – теен Иисус. 9 «Синің Мағаа пиргеннеріңнің пірдеезін чідірбеем» теен сӧстерінің тол парары кирек полғаннаңар, Иисус іди теен. 10 Симон-Пётрның хылызы пар полған, ол, аны сығар киліп, иң улуғ абыстың нымысчызының оң хулаан ӱзе сабысхан. Нымысчының ады Малх полған. – 11 Хылызыңны нандыра сух сал! Пабамның Мағаа пирген ӱлӱс чірчезінең іспим ме? – теен Пётрға Иисус. 12 Андада Рим чааҷыларының пазы, чааҷылар паза храм хадағҷылары Иисусты, хаап алып, палғабысханнар. 13 Пастап Иисусты алында иң улуғ абыс полған Анназар, ол чыл иң улуғ абыс полчатхан Кайафаның хастынзар, апарғаннар. 14 Кайафа, прай чон ӧлгенҷе, пір кізі ӱреп парза, чахсы поларҷых тіп, иудейлерге чӧп пирген кізі полған.

Пётр Иисустаң хыйа полыбысча

15 Иисустың соонҷа, Симон-Пётрдаң пасха, ам даа пір ӱгренҷі парған. Ол ӱгренҷі, иң улуғ абысха таныс полғаннаңар, абыстың туразының сидені істінзер Иисустың соонҷа кірген. 16 Пётр, тізең, сиденнің тастында тур халған. Иң улуғ абысха таныс ӱгренҷі, ізік хадарҷаң ипчінең чоохтазып, Пётрны істінзер кир килген. 17 Ӏзік хадарҷаң нымысчы ипчі Пётрға теен: – Син Иисустың ӱгренҷілерінің пірсі нимессің ме? – Чох, – нандырған Пётр. 18 Соох полғаннаңар, нымысчылар паза хадағҷылар, от одыныбызып, от хыринда турып, чылынғаннар. Пётр даа, оларнаң хада турып, чылынған.

Иң улуғ абыс Иисустаң сурағ итче

19 Иң улуғ абыс Иисустаң ӱгредиинеңер паза ӱгренҷілерінеңер сурастырған. 20 Иисус ағаа піди нандырған: – Мин кізілерге прай нимені чазырбин чоохтаам. Прай иудейлер чӧрҷең синагогаларда паза Иерусалим храмында сыбыра ӱгреткем. Пір дее нимее харанға ӱгретпеем. 21 Ноға Миннең сурчазың? Минің чоохтаан нимелерімнеңер Мині искен кізілердең сур. Нимедеңер чоохтаанымны олар пілчелер. 22 Ол іди теенде, хыринда турчатхан хадағҷыларның пірсі, Аны наағынаң сабызып, теен: – Хайди полып, улуғ абысха піди нандырчазың? – 23 Мин хомай чоохтанған ползам, саба чоохтанғанымны кӧзіт пир. Орта чоохтанған ползам, ноға Мині саапчазың? – нандырған Иисус. 24 Анна палғат салған Иисусты Кайафазар, иң улуғ абыссар, ызыбысхан.

Пётр Иисустаң хатап хыйа полыбысча

25 Симон-Пётр, турып, чылынчатхан. – Син аның ӱгренҷілерінің пірсі нимессің ме? – сурғаннар аннаң. – Чох, – нандырған Пётр. 26 Иң улуғ абыстың нымысчыларының пірсі, Пётрға хулаан ӱзе саптыртхан кізінің туғаны, сурған: – Мин садта Иисуснаң хада сині кӧргем нимес пе? – 27 Чох, – пазох нандырған Пётр. Сах андох питук тапсабысхан.

Рим пастығы – Пилат – Иисустаң сурағ итче

28 Иртен иртӧк Иисусты Кайафадаң Пилаттың ӧргезінзер апарғаннар. Па'сха тіп ӱлӱкӱннің чиизін чиирге чарадылзын тіп, иудейлернің киртініс кибірлеріне тоғыр полбас ӱчӱн, иудей пастыхтары Пилаттың туразынзар кірбееннер. 29 Пилат, оларзар сығып, сурған: – Пу кізіні нименің ӱчӱн пыролапчазар? 30 Ол сайбағҷы полбаан полза, Аны синзер ағылбасчыхпыс, – нандырғаннар иудей пастыхтары. – 31 Сірер аны, мыннаң апарып, постарыңның чахииңар хоостыра чарғылаңар, – теен Пилат. – Рим чарғы-чахии хоостыра кізіні ӧлімге чарғылаҷаң пір дее ӱлгӱбіс чоғыл, – нандырғаннар иудей пастыхтары. 32 Иисустың хайдағ ӧлімнең ӧл парарынаңар чоохтаан сӧстерінің тол парары ӱчӱн, мындағ чоох пол парған. 33 Андада Пилат, ӧргезер кіріп, Иисусты хығыртыбысхан. – Синзің ме, Иудей ханы? – сурған Иисустаң Пилат. – 34 Мыны позың сағынып чоохтанчазың ма алай пасхалары Миннеңер чоохтап пирділер бе? – нандырған Иисус. – 35 Мин иудейбін ме? Синің чоның паза улуғ абыстар сині холыма пирібіскеннер. Ниме ит салғазың? – сурған Пилат. – 36 Минің хан-чирім пу чир ӱстӱнде нимес. Хан-чирім пу чир ӱстӱнде полған полза, нымысчыларым, Мині иудейлерге пирбес ӱчӱн, алныма турарҷыхтар. Че хан-чирім – чир ӱстӱнде нимес, – нандырған Иисус. – 37 Андағда син ханзың, андағ нимес пе? – сурған Пилат. – Син Мині «Хан» тідің. Мин кізілерні сын ӱгредігнең таныстырарға тӧреем, пу нименің ӱчӱн чир-чалбахсар килгем. Сын ӱгредігні пілчеткен полған на кізі Минің ӱнімні исче, – нандырған Иисус. 38 Сын ӱгредігні кем пілтір? – тіп, Пилат, иудейлерзер хатап сығып, оларға чоохтанған: – Анда пір дее пыро таппадым. 39 Сірернің мындағ кибір пар: Па'сха тіп ӱлӱкӱнде сірерге піреезін позыдарға кирекпін. Пу иудейлер ханын позыт пирим ме? – 40 Аны нимес, Варавваны! – хысхыр сыххан прайзы. Варавва, тізең, хасхы полған.

Иоанн 19

1 Андада Пилат Иисусты хамҷынаң чыртарға чахығ пирібіскен. 2 Ханны чіли тонандыраачых полып, чааҷылар, хазалҷых харағанны іскітті ӱріп алып, Аның пазына кизірт салып, узун хызыл кӧгенек кизіртібіскеннер: – 3 Изен ползын, Иудей ханы! – хысхырғаннар Ағаа. Ӏди хысхырып, Аны сырайынаң сапханнар. 4 Пилат, пазох сых киліп, кізілерге чоохтаан: – Аны сірернің алныңарға, прайзы пілзін тіп, сығарчам. Анда пір дее пыро таппадым. 5 Анаң Иисус хараған ӱрімніг паза хызыл кӧгенектіг сых килген. – Мына ол кізі! – теен оларға Пилат. 6 Улуғ абыстар паза хадағҷылар, Аны кӧр салып, хысхыр сыхханнар: – Кіреске хазап саларға аны, хазап саларға аны! – Постарың Аны, апарып, кіреске хазаңар. Мин пір дее пыро анда таппадым, – теен Пилат. – 7 Пісте Моисей Чахии пар. Ол Чахиибыс хоостыра позын Худай Оолғына сананчатхан кізі ӧл парарға кирек, – нандырғаннар иудейлер. 8 Пилат, ол сӧстерні истіп, хорых парып, 9 ӧргезер нандыра кір парыбысхан. – Хайдаңзың син? – сурған ол, че Иисус ағаа нандырбаан. – 10 Мағаа нандырарға хынминчазың ма? Сині кіреске хазап салар алай позыдыбызар ӱлгӱмнің парын пілбинчезің ме? – сурған Пилат. – 11 Сағаа Худайдаң пирілбеен полза, Мині чарғылаҷаң пір дее ӱлгӱң чох поларҷых. Мині садыбысхан кізілернің чазығы синің чазығыңнаң улуғ, – нандырған Иисус.

Пилат чарғы итче

12 Ӏди чоохтасхан соонаң, Пилат Аны позыдыбызарға харасхан. Че иудейлер хысхырысханнар: – Син аны позыдыбыссаң, Рим хағанына арғыс полбассың. Кем позын хан итче, ол хағанға ыырҷы полча. 13 Пилат, пу сӧстерні искендӧк, Иисусты тасхар сығарыбызып, позы чарғыҷының одырчығына одыр салған. Ол одырчых «Таснаң чапхан чирде» алай ба еврей тілінең «Гаввафа» тіп адалған орында турған. 14 (Па'сха тіп ӱлӱкӱн алнында, пятницада, кӱн ортызы полған.) Пилат иудейлерге теен: – Мына сірернің ханыңар! – 15 Чох ит, кіреске хазат аны! – пазох хысхырысханнар олар. – Хайди мин сірернің ханыңарны хазап саларбын? – сурған Пилат. – Пістің Рим хағанынаң пасха хан чоғыл, – нандырғаннар улуғ абыстар. 16 Андада Пилат оларға Иисусты кіреске хазирға пирібіскен. Иудейлер Иисусты хазирға апарғаннар.

Иисусты кіреске хазапчалар

17 Иисус, Позының кірезін апарып, «Хуу Пас» алай еврей тілінде «Голгофа» тіп орынзар сыххан. 18 Анда олар Иисусты кіреске хазап салғаннар. Аннаң пасха ам даа ікі кізіні, пірсін – сол саринда, ікінҷізін – оң саринда, Иисусты ортызында хазап салғаннар. 19 Пилат, тізең, «Пу Назареттең сыххан Иисус, Иудей ханы» тіп чардыда пастырып, кіреске хазатыр салған. 20 Иисус кіреске хазаттыртхан орын саардаң ырах полбааннаңар, пу пічікті кӧп иудей хығырған. Ол пічік еврей, грек, Рим тіллерінең пазылған полған. 21 Иудейлернің улуғ абыстары Пилатха чоохтанғаннар: – «Иудей ханы» тіп паспа, «Позын „Мин Иудей ханыбын“ тіді» тіп пас сал. – 22 Хайди пас салғам, ідӧк пазылых ползын, – нандырған Пилат.

Чааҷылар Иисустың кип-азаан ӱлесчелер

23 Чааҷылар, Иисусты кіреске хазап салған соонда, Аның кип-азахтарын алып, полған на чааҷаа пірер чардыхтаң киліссін тіп, тӧрт чара ӱлезіп алғаннар. Узун кӧгенее халған. Ол, тігілбин, пӱкӱлее соғылған полған. – 24 Піс, аны чара тали тартпин, тас тастап, ӱлӱс кемге тӱзерін кӧр кӧрееңер. Ӱлӱс кемге тӱзер, ани полар, – чоохтасханнар постары аразында чааҷылар. «Кип-азаамны постарының аразында ӱлескеннер, кӧгенеемні, ӱлезіп, ӱлӱске тас тастааннар» тіп, Худай Пічиинде пазылғаны тол парарға кирек полған. Чааҷылар сах іди иткеннер. 25 Иисустың кірезі хыринда Аның іҷезі, іҷезінің чаҷазы, ідӧк Клеопаның ипчізі Мария паза Мария Магдалина турғаннар. 26 Иисус, іҷезін паза аннаң хости турчатхан Позының хынған ӱгренҷізін кӧр салып, іҷезіне теен: – Ипчі кізі. Пу синін оолғың. 27 Анаң ӱгренҷізіне теен: – Пу синің іҷең! Аннаң сығара ол ӱгренҷі Иисустың іҷезін позынзар алып алған.

Иисус тоозыл парча

28 Аның соонаң Иисус, прай нименің тол парғанын, кӧріп, Худай Пічиинде пазылғаны тол парзын тіп: – Сухсапчам, – тіп чоохтанған. 29 Мында ідіске толдыра аарлығ нимес араға пар полған. Чааҷылар, сӱбӱректі арағада ӧллеп алып, анаң аны иссоп салаазына хаптырып, Иисустың ирнілерінзер сунғаннар. 30 Иисус, арағаны сорып, чоохтанған: – Полҷаң ниме пол парды! Анаң, пазын тӱзірібізіп, ӱреп парған. 31 Ол кӱн пятница полғаннаңар, субботада, тізең, улуғ ӱлӱкӱн полып, иудейлер, кіреске хазаттыртханнарның сӧӧктерін суббота кӱнге халғыспасха тіп, Пилаттаң, оларның чодаларын сыы саап, кірестердең тӱзірерге сурынғаннар. 32 Чааҷылар киліп, Иисуснаң хада хазаттыртхан кізілернің, пастап пірсінің, анаң ікінҷізінің чодаларын сыы сабысханнар. 33 Иисуссар пас киліп, Аның ӱреп парғанын кӧріп, чодаларын сыы саппааннар. 34 Че чааҷыларның пірсі Аның хабырғазын чыданаң сазыбысхан, андартын ханнаң суғ ах сыххан. 35 Пу нимені позы кӧрген кізі сірерге, киртін сыхсыннар тіп, прай чоохтап пирген. Аның чооғы сын. Ол сынны чоохтапчатханын пілче. 36 Худай Пічиинде «Аның сӧӧгі сыы сабылбас» тіп пазылғаны тол парар ӱчӱн, пу ниме полған. 37 Худай Пічиинде хоза піди пазылған: «Чыданаң састырған кізіні кӧрерлер».

Иисусты чыып салчалар

38 Аримафей саардаң сыххан Иосиф, иудей пастыхтарынаң хорыхханнаңар, Иисустың чазыт ӱгренҷізі полған. Иисус ӱреен соонда ол Пилаттаң Иисустың сӧӧгін суурып аларға сурынған. Пилат чаратхан. Иосиф, парып, Иисустың сӧӧгін кірестең суурыбысхан. 39 Никодим дее килген. Ол хаҷан-да Иисуссар хараазын кил парған полған. Амды ол пір чӱс литра алоэ паза смирна хайағынаң иділген порағны ағыл килген. 40 Анаң олар, иудейлер кибірі хоостыра, Иисустың сӧӧгін хайахнаң сӱртілген иснең ораабысханнар. 41 Иисус кіреске хазаттыртхан орынның хыриндағы садта пір дее кізі чығбаан наа хую пар полған. 42 Пятница кӱн полған. Иудейлернің ӱлӱкӱні чағдапчатханнаңар паза ол хую чағын полғаннаңар, Иисусты анда чыып салғаннар.

Иоанн 20

Иисустың сӧӧгі чох пол парча

1 Неделяның пастағы кӱнінде, позырахта, Мария Магдалина, иртен харасхыдох хуюзар киліп, кӧрзе, хуюны пазыр салған тас хыйа іділ партыр. 2 Мария, Симон-Пётрзар паза Иисустың хынҷаң ӱгренҷізінзер чӱгӱр парып, теен: – Хан-пигібістің сӧӧгін хуюдаң кемнер-де апарыбыстырлар, хайдар иткеннерін, тізең, пілбинчебіс. 3 Сах андох Пётр пір ӱгренҷінең хада, тасхар сығып, хуюзар парғаннар. 4 Олар ікӧлең чӱгӱрікнең парғаннар, че пірсі, табырах чӱгӱріп, Пётрдаң пурун хуюзар чидіп, 5 мӧкейіп, істінзер пахлабызып, чатчатхан кӧр салған, че хуюзар кірбеен. 6 Аның соонаң Симон-Пётр, чӱгӱр киліп, хуюзар кіре хонған. Ол даа истернің чатчатханын кӧр салған. 7 Истернің аразында Аның пазына палғалған плат чох полған, ол оортах алынҷа тӱріл парған чатчатхан. 8 Андада пурун чӱгӱр килген ӱгренҷі дее хуюзар кірген. Кіріп, прай нимені кӧр салып, киртін парған. 9 Олар, ол тусха читіре, Иисустың тіріл килерінеңер Худай Пічиинде пазыл парғанын пілбеен полғаннар. 10 Олар иблерінзер нандыра айланғаннар.

Иисус Мария Магдалинаа кӧрінче

11 Мария хую хыринда ылғап турған. Ол, ылғап ала, хуюзар пахлап мӧкейгенде, 12 анда аппағас киптіг ікі ангелні кӧр салған. Олар Иисустың сӧӧгі чатхан орында: пірсі – пазында, пірсі, тізең, азаанда, одырғаннар. – 13 Син ноға ылғапчазың? – сурғаннар аннаң ангеллер. – Минің Хан-пигімні апарыбысханнар, Аны хайдар салғаннарын пілбинчем, – нандырған Мария. 14 Ол іди чоохтанып ала, хайбағыныбызып, кистінде турчатхан Иисусты кӧр салған, че таныбаан. – 15 Син ноға ылғапчазың? Кемні тілепчезің? – сурған Иисус. – Пиг, син Аны сығар парыбысхан ползаң, чоохта мағаа, хайда салғазың. Мин Аны алып алам, – теен Мария, Иисусты сад кӧрҷең кізее санап. – 16 Мария! – теен Иисус. Мария, Иисуссар сырайынаң айланып, еврей тілінең «Раввуни», «Ӱгретчім», теен. – 17 Теңме Мағаа, Мин Пабамзар ам даа ӧӧрлеелекпін. Минің харындастарымзар парып, чоохта: «Мин Пабамзар паза Пабаңарзар, Худайымзар паза Худайыңарзар ӧӧрлеп парирбын», – теен Иисус. 18 Мария Магдалина, парып, Хан-пигін кӧргеннеңер паза позына ниме тееннеңер, ӱгренҷілеріне чоохтап пирген.

Тірілген Иисус ӱгренҷілеріне кӧрінче

19 Олох кӱн иирде, неделяның пастағы кӱнінде, Иисустың ӱгренҷілері, иудейлердең хорығып, пір тураа чыылызып алып, пиктен салғаннар. Ол туста Иисус, кір киліп, оларның аразында турып, чоохтанған: – Амыр-хазых сірерге! 20 Ӏди тіп, Ол ӱгренҷілеріне холларын, азахтарын паза хабырғазын кӧзіткен. ӱгренҷілері, Хан-пигні кӧріп, ӧрін парғаннар. – 21 Амыр-хазых сірерге! Пабам Мині ысхан чіли, Мин дее сірерні чир-чалбахтағы чоннарзар ысчам, – теен хатабох Иисус. 22 Ӏди тіп, Иисус, оларзар алдыра ӱбӱріп, теен: – Худай Худын алыңар! 23 Кемнің чазыхтарын сірер тастирзар, аның чазыхтарын Худай даа тастир, кемнің чазыхтарын сірер тастабассар, оларның чазыхтарын Худай даа тастабас.

‎Иисус Фомаға кӧрінче

24 Иисус килгенде, он ікі ӱгренҷінің пірсі, Ӏкіс тіп солалығ Фома, оларның аразында полбаан. – 25 Піс Хан-пигібісті кӧргебіс, – чоохтап пиргеннер ағаа ӱгренҷілер. – Мин, Аның холларында позығдаң халған палығларын кӧрбеенде, салаамнаң ол палығларға теңмеенде паза Аның хабырғазын холнаң тутпаанда, киртінмеспін, – теен Фома. 26 Сигіс кӱн пазынаң Иисустың ӱгренҷілері пазох хада полғаннар, амды Фома оларнаң хада полған. Ӏзіктер пиктіг полған даа полза, Иисус, кір киліп, оларның аразында турып, чоохтанған: – Амыр-хазых сірерге! 27 Анаң Фомаға теен: – Салааңнаң холларымны тутхлап кӧр. Холыңны палығлығ хабырғама сал. Ӏкінҷілебин киртін! – 28 Хан-пигім паза Худайым минің! – нандырған Фома. – 29 Син, Мині кӧріп, киртіндің ме? Че, Мині кӧрбин, киртінчеткеннері часкалығлар, – теен Иисус. 30 Иисус Позының ӱгренҷілерінің алнында кӧп пасха хайхастар иткен, че пу пічікте аннаңар пазылбинча. 31 Пу пічік сірерге Иисустың Мессий-Христос, Худайның Оолғы полчатханына киртінзіннер тіп пазылған. Ӏди киртініп, сірер чуртас аларзар.

Иоанн 21

Тірілген Иисус ӱгренҷілеріне пазох кӧрінче

1 Мының соонаң Тивериад кӧл хыринда Иисус ӱгренҷілеріне пазох кӧрінген. Ол ниме піди полған. 2 Симон-Пётр, Ӏкіс тіп солалығ Фома, Галилей чиріндегі Кана аалдаң Нафанаил, Зеведейнің ікі оолғы паза олардаң пасха Иисустың ікі ӱгренҷізі прайлары хада анда чыылыс парғаннар. – 3 Мин палыхтирға парчам, – теен пасхаларына Симон-Пётр. – Піс тее синнең хада парарбыс, – нандырғаннар олар. Олар, кӧлзер киліп, палыхтап парарға тіп, кимее одырыбысханнар. Че ол хараазын пір дее ниме тут полбааннар. 4 Таң чарып килген. Чар хазында Иисус турған, че ӱгренҷілері Аны таныбааннар. – 5 Оолларым! Чииске пірее ниме тудып алдар ба? – сурған Иисус. – Чох, – нандырғаннар олар. – 6 Сӧзірбені кименің оң саринзар тастаңар. Анда тударзар, – теен Иисус. Сӧзірбені іди тастабызып, уғаа кӧп палых тудып алғаннар. Сӧзірбені сығар полбааннар. 7 Андада Иисустың хынҷаң ӱгренҷізі Пётрға чоохтанған: – Пу Хан-пигібіс! Симон-Пётр, Аның Хан-пиг полчатханын истіп салып, кип-азаан табырах кизіп (ол кип-азаан суур салған полған), суға сегірібіскен. 8 Пасха ӱгренҷілері, палыхтығ сӧзірбені тартып ала, кимеліг чарзар чӱс килгеннер. Чарға теере ікі чӱс хаалағ полған. 9 Чарға сых килгеннерінде, кӧстерде палых паза от хыринда халас чатчатханын кӧр салғаннар. – 10 Сағам тудып алған палыхты ағыл киліңер, – теен Иисус. 11 Симон-Пётр, парып, сӧзірбее толдыра кір парған чоон палыхтарны чарға сығар килген. Сӧзірбеде пір чӱс иліг ӱс палых полтыр. Андағ даа кӧп полза, сӧзірбе талалбаан. – 12 Киліңер, азыраныңар, – теен Иисус. Ӱгренҷілерінің пірдеезі Аның Кем полчатханын сурарға тідінмеен. Олар Аның Хан-пиг полчатханын пілгеннер. 13 Иисус, пас киліп, халаснаң палыхты оларға пирген. 14 Піди Иисус, тірілгеннең пеер, ӱгренҷілеріне ӱзінҷі хати кӧрінген.

Иисус Пётрны сыныхтапча

15 Олар азыранып алғанда, Иисус Симон-Пётрдаң сурған: – Ионаның оолғы, Симон! Син Мағаа пасхаларынаң тың хынчазың ма? – Йа, Хан-пигім! Син пілчезің, мин Сағаа хынчам, – нандырған Пётр. – Минің хурағаннарымны хадар, – теен Иисус. 16 Иисус ікінҷі хати Пётрдаң сурған: – Ионаның оолғы, Симон! Син Мағаа хынчазың ма? – Йа, Хан-пигім! Син пілчезің, мин Сағаа хынчам, – нандырған Пётр. – Минің хойларымны хадар, – теен Иисус. 17 Иисус ӱзінҷі хати сурған: – Ионаның оолғы, Симон! Син Мағаа хынчазың ма? Ӏди Иисус «Мағаа хынчазың ма» ӱзінҷізін сурғанда, Пётр, хомзын парып, Иисусха нандырған: – Хан-пигім! Сағаа хынчатханымны, Син пілчезің. – Минің хойларымны хадар. 18 Сынны сағаа чоохтапчам, чиитте син позың, хурчанып алып, хайдар хынзаң, андар чӧрҷеңзің. Киріп парзаң, тізең, холларыңны сунарзың, сині пасха кізі, хурчап алып, син хынминчатхан чирзер апарар, – теен Иисус. 19 Иисус, іди чоохтап, Пётрны хайдағ ӧлімнең Худайны сабландырарынаңар, сизіндірген. Анаң ағаа теен: – Минің соомҷа пар.

Минің соомҷа пар

20 Пётр, тізең, соонзар айланып, постарының соонҷа Иисустың хынҷаң ӱгренҷізі килчеткенін кӧр салған. Ол хаҷан-да, иирде азыранчадып, Иисусха чағын одырып, «Иисус пиг, Сині кем садыбызар?» тіп сурған полған. 21 Пётр, Иисустың хынҷаң ӱгренҷізін кӧр салып, Иисустаң сурған: – Хан-пигім! Пу ӱгренҷіңнең чи ниме полар? – 22 Мин аны, Позым хатап килгенҷе, чуртадарға хынчатхан ползам даа, синің анда ноо киреең? Син Минің соомҷа пар, – нандырған Иисус. 23 Ол ӱгренҷінің ӱребезінеңер чоох киртінчеткеннернің аразында тарап парған. Че Иисус аны ӱребес тібеен. «Мин аны Позым килгенҷе чуртадарға хынчатхан ползам даа, синің анда ноо киреең?» теен. 24 Ана ол ӱгренҷі, прай пу нимелердеңер чоохтап, пу киндені пас салған. Ол чоохтаан нимелернің сын полчатханын піс пілчебіс. 25 Иисус аннаң даа пасха кӧп нимелер иткен. Че оларны прай пічікке пас салза, чир ӱстӱнде ол пічіктерні салҷаң орын читпесчік. Аминь.

Чахсы Хабарның 1

Сӧс алны

1 Аарлығ Феофил, мин пастағы киндемні пас салдым. Анда Иисустың, иң пастағы кӱнінең сығара тигірзер ӧӧрлеп парыбысхан кӱніне теере, прай иткен киректерінеңер паза нимее ӱгреткенінеңер пас пиргем. Ӧӧрлеп парыбызар алнында, Иисус Худай Худыc кӱзінең Позының таллап алған илҷілерінеc чахығлар пирген. 3 Тоозылған соонда, Иисус оларның алнында ӧӧн позынаң тіріге тура тӱскен. Хырых кӱн аразында кӧп аймах-пасха ізестіг киречілестернең хати-хати киліп, Худай хан-ӱлгӱзінеңерc чоохтаан. 4 Ӏди Ол, илҷілерні чыып алып, чахығ пирген: – Иерусалимнең парбаңар, че Пабамның пирген сӧзінің толарын сағыңар, анзын мин сірерге чоохтаан полғам. 5 Иоанн суғнаң кіреске тӱзіргенc, сірер, тізең, хай пірее кӱн мының соонаң Худай Худынаң кіреске тӱзерзер.

Иисустың тигірзер ӧӧрлеп парыбысханы

6 Ана андада илҷілер, хада чыылызып алып, Иисустаң сурғаннар: – Хан-пигібісc! Син сағамох Израильге ӱлгӱзін айландырчазың ма? 7 Иисус, тізең, оларға нандырған: – Хаҷан паза хайди поларын Пабам Позының ӱлгӱзінең турғысхан, сірерге оларның хаҷан поларын пілерге кирек чоғыл. 8 Че Худай Худы сірерге тол парза, кӱс алынарзар, андада сірер Иерусалимде дее, прай Иудей чиріндеc дее, Самар чирінде дее, чирнің хыринда даа Минің киречілерім поларзар. 9 Ӏди чоохтанып, Иисус оларныңох кӧзіне тигірзер кӧдіріле халған, пулут, тізең, Аны оларға кӧрінмес иде чабысхан. 10 Аның тигірзер ӧӧрлеп парыбысханын кӧр турчатхан аразында, кинетін оларның алныларында ах кип-азахтығ ікі ирен тура тӱзіп, 11 тееннер: – Галилейc чирінің кізілері! Нимее сірер тигірзер кӧр турзар? Пу сірердең тигірзер алдыра ӧӧрлеп парыбысхан Иисус. Аның хайди ӧӧрлеп парыбысханын кӧрдіңер, Ол олох оңдайнаң нандыра айлан килер.

Иуданың орнына табылған кізі

12 Андада илҷілер Иерусалимнең Субботаc кӱннің чолы синҷе ырахта турчатхан Елеон тағдаң Иерусалимзер нандыра айлан килгеннер. 13 Пётрнаң Иаков, Иоаннаң Андрей, Филиппнең Фома, Варфоломейнең Матфей, Алфейнің Иаков оолғынаң Симон Зилот паза Иаковтың харындазы Иудаc айлан киліп, ӱстӱндегі хадылзар кіріп, анда халғаннар. 14 Олар, хай піреелері ипчілерінең хада, ідӧк Иисустың іҷезі Мария паза Аның харындастары прайзы, удаа хада чыылызып, сурынып, пазырҷаңнар. 15 Ана ол кӱннерде Пётр, ӱгренҷілернің аразында турып алып, чоохтанған. 16 (Ол чыылығда пір чӱс чибіргіҷе кізі полған.) – Харындастар! Худай Худы Иудадаңар, Иисусты хаап алғаннарның устағҷызынаңар, Худай Пічииндеc Давидтеңc пастыра ухаанҷылаан полған. Ол ухаанҷылас тол парарға кирек полған. 17 Иуда піснең хада полған, ол даа пу тоғысха таллалған полған. 18 (Че ол, хомай кирек ӱчӱн алған ахчаа чир садып алып, анда аңдарылғанда, иді чара тӱзіп, істі-харны прай тастына чайылған. 19 Пу нимедеңер хабар Иерусалимнің прай чуртағҷыларына тараан, ол чир оларның тілінең Акелдама тіп адалча, анзы «ханнығ чир» теені полча.) 20 Ырлар киндезінде, тізең, пазыл парған: «Туразы ээн-хоол ползын, пірдеезі анда чуртабазын», ідӧк: «ол идер полған киректі пірее пасхазы итсін». 21 Амды піске пірее пасха кізі хозыларға кирек. Ол кізі Иисус Хан-пигібіс, піснең хада полып, чоохтасчаң тустардаң ала, сыбыра пістің арабыста хаданаң хада чӧргеннернің пірсі поларға кирек. 22 Ӏдӧк ол кізі, Иоанның кіреске тӱзіргенінең пастади Иисустың тигірзер ӧӧрлеен кӱніне теере, піснең хада полып, Иисустың тірілгеніне киречі полғаннарның пірсі поларға кирек. 23 Чоох Ӏкі кізідеңер парған: Варсава тіп адалчатхан паза Иуст тіп солалатчатхан, Иосифтеңер паза Матфийдеңер. 24 Чыылығдағылар, Худайға пазырып алып, тееннер: – Хан Худайc, Син прайзының чӱреен пілчезің, пу ікі кізінің хайзын таллап алдың, кӧзіт. 25 Иуданың, позының чолынҷа парып, халғыс салған тоғысха ӱлӱзін паза илҷінің орнын кем алзын? 26 Ӱлӱс тастаанда, ӱлӱс Матфийге тӱс парған, андада аны он пір Илҷінің санына хосханнар.

Чахсы Хабарның 2

Худай Худының тӱскені

1 Иліг кӱн пайрамында илҷілер прайлары пір турада хада пір сағыстығ полғаннар. 2 Улуғ чил килчеткен осхас суум-саам тигірдең кинетін истіліп, тураа прай тол парған. 3 Анаң чалыннап кӧйчеткен от тіллері осхас нимелер чайылып, полған на кізее теңеннер. 4 Прайларына Худай Худы тол парған, олар, тізең, Хут пиргенни аймах-пасха тіллернең чоохтас сыхханнар. 5 Иерусалимде, тізең, Худай кибірліг паза чирнің пасха-пасха чоннарынаң сыххан иудейлерc полғаннар. 6 Ол суум-саам пол килгенде, чон чыылыс килген, анаң искен, тың ӱрӱк парған. Полған на кізі, илзілернің аның тілінең чоохтанчатханнарын. – 7 Пу чоохтасчатханнар прайзы Галилей чирінеңнер ниместер бе зе? – тіп чапсып, хайхааннар прайзы. – 8 Хайди за піс полғаныбыс ла позыбыстың тӧреен тілібісті истіпчебіс. 9 Піс – Парфий, Мидий, Елам, Месопотам, Иудей, Каппадок, Понт, Асий, 10 Фригий, Памфилий, Египет чирлеріндегілербіс; Ливий чиріндегі Кириней саарға чағын чатчатхан чардыхтарының чуртағҷыларыбыс; Рим саардаң килген иудейлербіс паза иудей кибірліг пол парған Римдегі кізілербіс; 11 Крит паза Арав чиріндегілербіс; че піс истіпчебіс, хайди олар Худайның илбек киректерінеңер пістің тіллерібіснең чоохтанчалар! 12 Прайзы, тізең, хайхап, ӱрӱгіп, удур-тӧдір сурастырғлаан: – Мынзы чи ниме теені полҷаң? 13 Пасхалары, тізең, кӱліп, тееннер: – Олар тадылығ арағаны иртіре ізініп алғаннар.

Пётрның чооғы

14 Андада Пётр, он пір илҷінең хада тура хонып, оларға тыыда чоохтанған: – Иудей нанҷылар паза прайзыңар, кем Иерусалимде чуртапча! Мынзын сірерге пілдістіг иде чоохтап пирим, сӧстерімні истіп алыңар: 15 Сірер оларны изірік тіп сағынчазар, че олар изірік ниместер, сағам ӱс час иртен не нооза. 16 Пу ниме прай ухаанҷыc Иоилнің чоохтааны хоостыра полча: 17 «Халғанҷы кӱннерде, тіпче Худай, Мин Позымның Худымны полғанына ла чай пирем. Сірернің оол-хыстарың ухаанҷылирлар; чиит ооллар кӧрінҷектер кӧрерлер; апсахтар тӱстер тӱзирлер. 18 Мин ирен дее, ипчі дее нымысчыларыма ол кӱннерде Худымны чайам, олар, тізең, ухаанҷылирлар. 19 Ӧӧр тигірде хайхастарc, алтында чирде, тізең, танығлар кӧзідербін: хан, чалыннығ от паза ыс полар. 20 Хан Худайның саблығ паза илбек кӱні чидер алнында кӱн хап-харасхы, ай, тізең, хан пол парар. 21 Андада Хан Худайны адынаң адап хығырған кізінің полғаны ла арачылан халар». 22 Израильдегілер, пу сӧстерні истіп алыңар: Назареттең сыххан Иисус Худайның кізізі полғанын Худай позы сірернің араңарда Аннаң пастыра иділген кӱстернең, хайхастарнаң паза танығларнаң киречілеен. Сірер анзын постарың даа пілчезер. 23 Худайның кӧңні паза азынада пӧгінгені хоостыра сірер Иисусты хаап алғазар, анаң Моисей Чахиинаңc чараспинчатхан кізілер пастыра Аны, кірескеc позығнаң хазап, ӧдір салғазар. 24 Че Худай Иисусты, ӧлімнің хуҷаанаң позыдып, тірілдіріп алған. Ӧлімнің Аны позында тудып алҷаа чох полған нооза. 25 Давид тее Аннаңар теен: «Мин Хан Худайымны хаҷан даа позымның алнымда кӧргем. Мині ікі сағыстанмазын тіп, Ол минің оң саринда поладыр. 26 Аннаңар чӱрееме ӧрініс толған, чооғым даа чалахай полған, позым, тізең, ӱреп тее парзам, ізеністе амырирым. 27 Син мині чир тӱбіндеc халғыспассың нооза, позыңның ах-арығc нымысчыңа чирде чызирға пирбессің. 28 Син мағаа чуртас чолын піліп аларға оңдай пиргезің, Син, миннең хада полып, мині ӧрініснең толдырарзың». 29 Харындастар! Пістің ӧбекебіс Давидтеңер сірерге чалтанмин чоохтирға кирекпін. Ол ӱреп парған, анаң аны чыып салғаннар. Аның чатчатхан чирі амға теере мында піснең хада. 30 Ол ухаанҷы полған, аннаңар ол Худайның позына «Тӧліңнең Мессийніc ӧӧн позынаң таллап алып, ӱлгӱ сірееңе одырт салам» тіп, аасхынып сӧс пиргенінеңер пілген. 31 Ол, Мессийнің тірілерінеңер, Аның Худы чир тӱбінде халбазынаңар паза Сӧӧгінің чызыбазынаңар азынада чоохтаан полған. 32 Мына пу Иисусты Худай тірілдірген, анзына піс прайзыбыс киречілербіс. 33 Ол, Худайның оң саринзар кӧдіріліп, пирерге адалған Худай Худын, Пабазынаң алып, амды, сірер кӧргенни паза искенни, ӱстӱбіске чайыбысты. 34 Давид тигірзер ӧӧрлебеен, че ол позы чоохтаан: «Хан Худай Хан-пигіме теен: 35 Ыырҷыларыңны азааң алтына салғанымҷа, Оң саримда одыр». 36 Аннаңар, Израильнің прай чоны, чахсы піл: Худай Аны – сірер хазаан Иисусты – Хан-пиг паза Мессий ит салған. 37 Кізілернің, ол сӧстерні истіп, чӱректері ачаан. Олар Пётрға, пасха даа илҷілерге чоохтанғаннар: – Харындастар, амды піс ниме идибіс? 38 Пётр, тізең, оларға теен: – Полғаныңар ла, чазыхтарыңнаңc хыйа полып, чазыхтарыңны позыттыртып алар ӱчӱн, Иисус Христостың адынаң кіреске тӱзіңер. Андада Худай Худын тикке аларзар. 39 Худайның пирген сӧзі сірерни полча, ідӧк палаларыңни паза прай ырахтағыларни полча, прайзыни, кемні Худай Позынзар хығырча. 40 Пётр, кӧп пасха сӧстернең дее киречілеп, чӧптеп, чоохтанған: – Пу ардап парған тӧлдең арачыланыңар. 41 Аның сӧзін кӧңнілеріне киргеннері кіреске тӱскеннер, іди ол кӱн ӱс муңа чағын кізі хозылған. 42 Олар, тӧреміл илҷілернің ӱгредіглерінде полып, тоғазығларда аралазып, хада чиис чіп, пазыр турҷаңнар.

Пастағы киртінчеткеннернің чыылығлары

43 Полған на кізінің істінде чочыс полған; илҷілер пастыра кӧп хайхастар паза танығлар Иерусалимде иділгеннер. 44 Прай киртінчеткеннер хада полғаннар, пар нимелерін дее хада тудынғаннар. 45 Олар, чуртаан чирлерін паза ниме-нооларын садып, прайзына хызыхчатхан сині хоостыра ӱлееннер. 46 Кӱннің сай олар храмдаc хаданаң хада полҷаңнар, тураларында даа, чіҷең ниме тимнеп, ачых-чарых паза арығ чӱректіг азыранҷаңнар. 47 Олар Худайны саблаҷаңнар, кізілер дее оларға хынҷаңнар. Хан Худай, тізең, кӱннің сай арачыланғаннарны тигірибгеc хос салып одырған.

Чахсы Хабарның 3

Пётрның пас чӧрбинчеткен кізіні имнеені

1 Пірсінде Пётрнаң Иоанн тоғыс часта, пазырҷаң туста, храмзар парчатханнар. 2 Тӧрееннең пас чӧрбинчеткен кізіні дее, храмзар кірчеткеннердең кілензін тіп, кӱннің сай храмның Сіліг тіп адалчатхан ізии хыринзар, ағыл киліп, одырт салҷаңнар. 3 Ол кізі, храмзар кір париған Пётрнаң Иоанны кӧр салбинаң, олардаң кілен сыххан. 4 Пётрнаң Иоанн андар хази кӧрібіскеннер, анаң Пётр теен: – Кӧрдек, піссер! 5 Ол, тізең, пуларзар, пірее ниме алып аларына ізеніп, харах албин кӧрген. 6 Че Пётр теен: – Минде кӱмӱс тее, алтын даа чоғыл, че позымда пар нимені пирчем: Назареттегі Иисус Христостың адынаң, турып, пас чӧр! 7 Анаң аны, оң холынаң хаап, турғызыбысхан. Кинетін ол кізінің азах уйалары пик пола халғаннар. 8 Ол, тура хонып, пас чӧр сыххан, анаң, сегіріп ала паза Худайны махтап ала, оларнаң хада храмзар кір килген. 9 Прай чон, тізең, аның пас чӧрчеткенін паза Худайны махтапчатханын кӧрген. 10 Кізілер, храмның Сіліг ізии хыринда одырҷаң паза кіленҷең кізіні танып салып, аның хайдағ пол парғанын кӧріп, ӱрӱгіп, хайхасханнар.

Пётрның храмдағы чооғы

11 Чазылып алған пас чӧр полбаҷаң кізі Пётрдаң паза Иоаннаң хыйа парбинчатханда, прай чон, хайхазып ала, оларзарох, Соломонныңc колоннадазы тіп адалчатхан орынзар алдыра, чӱгӱріс килген. 12 Мыны кӧріп, Пётр чонға піди чоохтанған: – Израиль кізілері! Ноға мынзына таңнапчазар? Постарындағы кӱснең алай улуғ киртіністерінең аны чӧрер иде имнеп алдылар тіп піссер кӧрчезер бе? 13 Авраамнаңc Исаактың паза Иаковтыңc Худайы, пістің пабаларыбыстың Худайы Позының Нымысчызын – сірер садыбысхан паза позыдарға итчеткен Пилаттың кӧзіне постарыңнаң хыйа идібіскен Иисусты – саблаан. 14 Че сірер, Ах-арығ паза Орта полчатханын постарыңнаң хыйа идіп, ӧдірігҷіні пирерге сурынғазар. 15 Чуртастың Пастығын, тізең, ӧдір салғазар. Худай Аны ӧліглер аразынаң тірілдірген, анзына піс киречілербіс. 16 Иисустың адына киртініс ӱчӱн, Аның ады пу сірер кӧрчеткен паза таныпчатхан кізінің саан кирді. Аннаң килчеткен киртініс, тізең, ағаа прайзыңарның кӧзіне хазыхтаныс пирді. 17 Итсе-де, харындастар, мин пілчем: сірер дее, пастыхтарың даа, пілізіңер чох полғаннаңар, анзын Иисусха иткезер. 18 Худай, Мессийге ирееленерге килізерінеңер, ухаанҷылары пастыра хаҷанох чарлаан полған, амды, тізең аны, толдыр салған. 19 Чазыхтарың тасталзын тіп, пыросыныңар паза Худайзар айланыңар. 20 Худай тыныңарға нааҷыланҷаң кӱс пирзін, ідӧк таллап пирген Иисус Христосты сірерге ыс пирзін. 21 Худайның хас-хаҷанох чуртаан ах-арығ ухаанҷылары пастыра искірген нимелерінің прайзы тол парар тусха теере, Иисус тигірде поларға кирек. 22 Моисейc пабаларға чоохтаан: «Ӧӧркі Чайаачы, сірернің Худайыңар, харындастарың аразынаң сірерге минӧк осхас Ухаанҷыны турғыс пирер. Ол ниме дее чоохтаза, сірер аның чооғын ис турыңар. 23 Ол Ухаанҷының чооғын испеен полған на кізі, чоннаң сӱрдіріп, чох иділер». 24 Самуилдең пастади аның соонда даа чоохтанған ухаанҷыларның прайзы пу кӱннердеңер искірген. 25 Сірер ухаанҷыларның паза Худай Авраамға, «Синің тӧлің пастыра чир ӱстӱндегі прай тӧллер алғасc аларлар» тіп, пирген молҷағны алған пабаларның палаларызар. 26 Худай, сірерні алғир ӱчӱн, полғаныңарны ла чабал киректеріңнең оортах идіп, иң пурун сірерзер Позының Нымысчызын, Иисусты, тірілдіріп, ысхан.

Чахсы Хабарның 4

Илҷілерні харибге чапханы

1 Пётрнаң Иоанн кізілерні ӱгретчеткен туста оларзар абыстарc, храмдағы хадағҷылар пастығы паза саддукейлерc пас килгеннер. 2 Олар илҷілернің чонны ӱгретчеткеннеріне паза, Иисузох чіли, ӧліглер тірілердеңер чоохтап чӧрчеткеннеріне хылыхтанғаннар. 3 Анаң илҷілерні тудып алғаннар, че иир полғаннаңар, иртенге теере харибге чаап салғаннар. 4 Че ол чоохты искеннернің аразында кӧп кізі киртініп пастаан. Андағ кізілернің саны пис муңа чағын полған. 5 Пазағы кӱн оларның пастыхтары, ах сағаллар паза Моисей Чахии пілігҷілері Иерусалимзер парарға тыхтан сыхханнар. 6 Анна улуғ абыс, паза Кайафа, Иоанн, Александр паза олардаң даа пасха улуғ абыстар сӧӧгінең сыхханнар даа анда полғаннар. 7 Пётрнаң Иоанны постарының алнында турғызып алып, сурғаннар: – Хайдағ кӱснең алай кемнің адынаң сірер анзын иттіңер?

Пётрның Ӧӧркі Чарғыдағы чооғы

8 Андада Пётр, Худай Худынаң тол чӧрібізіп, оларға теен: – Чон пастыхтары паза Израильнің ах сағаллары! 9 Ағырығ кізее чахсы иткенібіс ӱчӱн паза аның хазыхтанып алған оңдайы ӱчӱн нандырығ киректепчетсеңер, 10 піліңер, прай Израиль чоны даа пілзін: Назареттең сыххан Иисус Христостың адынаң имнедібіс. Сірерге кіреске хазадып ӧдірткен, анаң Худайға ӧлімнең тірілдірткен Иисус аны, хазых идіп, азахха турғысты. 11 Иисус сірерге, пӱдірігҷілерге, нимее салдыртпин, хыйа тастатхан, че соонаң тура пулиин тударға иң кирек пол парған тас полча. Арачыланыс Аннаң пасха пірдеезінде чоғыл. – 12 Кізілерге, позыбысты арачыланарыбыс ӱчӱн, пу чир ӱстӱнде Аннаң пасха пірдеезінің ады адалбаан.

Пётрнаң Иоанны позытханнары

13 Пётрнаң Иоанның махачы тудынчатханнарын кӧріп, оларның, пічікчіл нимес, олаңай кізілер полчатханнарын сизініп, таңнааннар. Олох туста оларда Иисуснаң хада полған кізілерні танааннар. 14 Имненіп алған пас чӧр полбаҷаң кізі оларнаң хада турғаннаңар, пір дее ниме тоғыр чоохтан полбааннар. 15 Анаң, илҷілерге Ӧӧркі Чарғыдаң сығыңар тіп, олар постары алынҷа чоохтас сыхханнар: 16 Хайди идеелер пу кізілерні? Оларның кӧріндіре иде хайхас иткеннерін, Иерусалимде чуртапчатханнарның прайзы пілче. Піс андағ ниме полбаан тіп полбаспыс. 17 Че анзы чон аразында аннаң андар тарабас ӱчӱн, оларны, хатығлап, Иисустың адынаң пір дее кізінең чоохтаспазыннар тіп, хызаннап салааңар. 18 Анаң, илҷілерні хығыртыбызып, мыннаң мындар Иисустың адынаң чоохтанып, ӱгрет чӧрбеске чахығ пиргеннер. 19 Че Пётрнаң Иоанн, оларға нандырып, тееннер: – Постарың пӧгіңер, Худайның алнында хайзы орта полар: Худайның чооғын искені бе, алай сірерні искені? 20 Піс позыбыс кӧрген паза искен нимелердеңер чоохтабин пол полбинчабыс. 21 Ӧӧркі Чарғыдағылар оларны, кізілер кӧзіне хатығлирға тідінмин, хызаннап ла алып, позыдыбысханнар. Прай чон полған ниме ӱчӱн Худайны сабландырған нооза. 22 Хайхастығ имнегнең хазыхтанып алған кізее хырых азыра час полған.

Ӧрініс паза тигірибде пазырғаны

23 Илҷілер, позып алғандох, пос кізілерінзер киліп, улуғ абыстарнаң ах сағаллар постарына ниме тееннерін чоохтап пиргеннер. 24 Олар, тізең, илҷілерні истіп алып, прайлары хада Худайзар айланып, чоохтанғаннар: – Тигірнең чирні паза талайны, ідӧк олардағы прай нимелерні чайаан Ээзібіс Худай! 25 Син пістің ӧбекебіс паза Позыңның нымысчың Давидтең пастыра Худай Худынаң чоохтаазың: «Ноға пасха худайлығ чоннар хорылысчалар, ноға чоннар тик нимені сағын чӧрчелер? 26 Хан Худайдаң паза Аның Мессийінең тоғыр чир ӱстӱндегі ханнар кӧдірілгеннер, паза кнестер піріге чыылысханнар». – 27 Сынап таа, Ирод паза Понтий Пилат, Израиль чонынаң паза иудей ниместернең хада ол саарда чыылызып, Иисустаң, Синің Мессийге таллап алған Ах-арығ Нымысчыңнаң тоғыр полғаннар. 28 Олар холыңнаң кӧңнің азынада пӧгін салған нимелернің прайзын идібізерге чыылысханнар. 29 Че сағам, Хан Худай, истек оларның хыҷанчатханнарын, нымысчыларыңа, тізең, Сӧзіңнеңер туртухпин чоохтирға чарат. 30 Син, тізең, Иисустың, Ах-арығ Нымысчының, адынаң кізілерні имнирге паза танығларнаң хайхастар идерге холыңны алнынзар сун. 31 Олар пазырарын тоос салғаннарындох, чыылысхан чир чайхала тӱскен. Прайзы, Худай Худынаң тол чӧрібізіп, Худай сӧзін туртухпин чоохтап сыххан.

Ис-пайны ӱлезіп тузаланғаны

32 Худайға киртінгеннер пос аразында пір чӱректіг паза пір сағыстығ пол парғаннар. Пірдеезі позының ис-пайына «мини» тібеҷең, че пар ниме прайзыни полған. 33 Илҷілер, тізең, илбек кӱснең Хан-пиг Иисус Христостың тіріл килгенінеңер киречілееннер. Илбек паарсас оларда прайзында полған. 34 Оларның аразында пір дее хызылчатхан кізі чох полған. Чирлері алай туралары пар кізілер, оларны садып, ахчаларын, ағыл киліп, 35 Илҷілернің азахтарынзар сал пирҷеңнер; полған на кізее кирексеен синде пирілҷең. 36 Ӏди Иосий, Кипр олтырыхтаң сыххан паза илҷілерге Варнава тіп солалатхан (анзы «Часхарыс оолғы» теені полча) левитc, 37 Позының чирін садыбызып, ахчазын, ағыл киліп, илҷілернің азахтарынзар сал пирген.

Чахсы Хабарның 5

Ананий паза Сапфира

1 Ананий тіп аттығ пір кізі Сапфира ипчізінең хада постарының чирін садыбысханнар. 2 Ананий алған ахчаның пір чардығын харанға чыып салған, анзын ипчізі ле пілген; паза пір чардығын, ағыл киліп, илҷілернің азахтарынзар сал салған. 3 Че Пётр теен: – Ананий! Ноға син, садығ ахчазының пір чардығын харанға чыып салып, Худай Худын алаахтырардаңар сағысты чӱрееңе кирерге сайтанғаc чараттың? 4 Ис-пайың сини полған нимес пе зе? Садығ ахчазы синің холыңда полған нимес пе зе? Ноға чӱрееңе чой сағысты кирдің? Син, кізілерні нимес, Худайны алаахтырдың. 5 Пу сӧстерні истӧк, Ананий, тыны чох андарыл парған. Пу нимені искен кізілернің прайзы чоо хорых парған. 6 Чиит ооллар, турып, Ананийні, чыырға тимнеп алып, тасхар сығарып, чыып салғаннар. 7 Ӱсче час пазынаң пеер ниме пол парғанын пілбинчеткен ипчізі чиде тӱскен. – 8 Чоохтап пирдек мағаа, сірер чирні пу син ахчаа сатхазар ба? – сурған ол ипчідең Пётр. – Йа, пу синге садыбысхабыс, – нандырған ипчі кізі. – 9 Сірер Худай Худын сыныхтирға чӧптезіп алғазар ба хайдағ? Мына, синің апсааңны чыып салған кізілер ізіктең кіріп одырлар. Сині дее сығар парыбызарлар, – теен ағаа Пётр. 10 Кинетін ипчі кізі, аның азахтарынзар тӱс парып, тынын позыдыбысхан. Пайаағы чиит ооллар, кір киліп, ол ипчінің ӧл парғанын кӧр салып, турадаң сығарып, апсаанаң хости чыып салғаннар. 11 Киртінчеткеннернің паза пу нимені искен кізілернің прайзы чоо хорых парған.

Танығлар паза хайхастығ нимелер

12 Илҷілер кӧп хайхастар паза танығлар чон аразында ит чӧргеннер. Прай киртінчеткен чон Соломонның колоннадазында хада чыылыс турҷаң. 13 Чон оларны саблаан, че пір дее пасха кізі оларға хозыларға тідінмеен. 14 Хан Худайға киртінчеткеннернің саны хозылғаннаң хозыл турған, оларның аразында иреннер дее, ипчілер дее полғаннар. 15 Ирт париған Пётрның кӧлегі дее хай піреезіне теңзін тіп, ағырығ кізілерні чол хазында турғысхан орғаннарға, тӧзектерге чаттырғаннар. 16 Иерусалимзер хыриндағы саарлардаң даа кӧп кізі, ағырығларны паза чабал хуттарға хаптырғаннарны ағылып, килҷең. Оларның прайзы имненіп алҷаң.

Илҷілер сӱрігде

17 Улуғ абыс, ідӧк аннаң хада саддукейлер пірігізіне кірчеткен кізілернің прайзы илҷілерге атархаан. 18 Ӏди олар илҷілерні, тудып алып, харибге чаап салғаннар. 19 Че хараазын Хан Худай ангеліc, харибнің ізіктерін азып, оларны позыдыбызып, теен: – 20 Парып, храмда турып, кізілерге наа чуртастың прай сӧстерін чоохтаңар. 21 Олар, мыны истіп алып, иртен храмзар кіріп, ӱгреткеннер. Олох туста улуғ абыс паза анынаң хада килгеннер, Израиль чонының прай ах сағалларын хығырып, Ӧӧркі Чарғыны хығыртыбысханнар. Анаң илҷілерні харибдең ағыл килерге кізілерні ысханнар. 22 Че нымысчылары, киліп, харибде оларны таппин, нандыра айлан киліп, искіргеннер: – 23 Хариб ізігінің чахсы иде пиктелгенін паза ізік алнында хадағҷыларның турчатханын кӧргебіс, че, ізік асханда, анда пір дее кізі таппаабыс. 24 Пу сӧстерні ис салып, иң улуғ абыс, хадағҷылар пастығы паза пасха даа улуғ абыстар, анзы ниме полҷаң тіп, таңнасханнар. 25 Анаң пір кізі, киліп, оларға искірген: – Сірер харибге чапхан кізілер сағам храмда чонны ӱгрет парчалар. 26 Андада хадағҷылар пастығы, нымысчыларынаң хада парып, кізілерге таснаң чаалаттырарынаң хорығып, илҷілерні, кӱснең нимес, олаңай ла ағыл килгеннер. 27 Ағыл киліп, Ӧӧркі Чарғының алнында турғыс салғаннар. Иң улуғ абыс, тізең, сурағ идіп, оларға теен: – 28 Иисустың адынаң кізілерні ӱгредерге чарабас тіп, сірерні хатығлаабыс нимес пе зе? Че сірер ӱгредииңерні прай Иерусалимге тарат парчазар, Ол Кізінің тӧгілген ханын, тізең, піске найнирға итчезер. 29 Пётр паза пасха даа илҷілер, нандырып, тееннер: – Піс кізілернің нимес, Худайның сӧзін истерге кирекпіс. 30 Сірер, ағасха хазап, ӧдірген Иисусты Пабаларыбыстың Худайы тірілдірген. 31 Израиль чонына, пыросынып, чазыхтарын позыдарға оңдай пирер ӱчӱн, Худай Аны, Устағҷы паза Арачылағҷы идіп, Позының оң саринзар кӧдірген. 32 Анзына піс паза Худай Позының сӧзін исчеткеннерге пирген Худай Худы киречілер. 33 Ӧӧркі Чарғыдағылар, анзын истіп, тарынғаннарына сала чара чачырабин, илҷілерні ӧдір саларға сағынғаннар. 34 Че чарғыдағыларның пірсі, прай чонға улуғлатчатхан Моисей Чахии пілігҷізі Гамалиил тіп аттығ фарисейc, орнынаң турып, илҷілерні ӱр нимеске турадаң сығарыбызарға чахаан. 35 Халғаннарға, тізең, теен: – Израиль иреннері! Оларны хайди идерге итчеткеннеріңні постарың алынҷа сағынып алыңар. 36 Кӧмес ле аның алнында Февда теен кізі килген. Ол позын илбек кізі чіли тудынған, ағаа тӧрт чӱске чағын кізі хозылған, че ол ӧдірт салған, аның сӧзін искен кізілернің прайзы, тарағлап парыбызып, чіде халған. 37 Аның соонда, кізілерні санға алчатхан туста, Галилей чирінең сыххан Иуда килген, ол даа позының соонҷа кӧп кізі хоғдыр чӧрген; че ол ӧдірт салған, аның сӧзін искен кізілернің прайзы тарағлап парыбысхан. 38 Амды сірерге тіпчем, пу кізілерге теңмеңер, постары алынҷа ползыннар. Оларның идерге иткен паза иділ парған нимелері кізідең полчатса, анзы прай сайбал парар. 39 Че Худайдаң полчатса, сірер аны сайбап полбассар. Худайдаң тоғыр парчатханнар пол парарынаң китеніңер. 40 Ӧӧркі Чарғыдағылар, аның чооғын истіп, илҷілерні, нандыра хығырып алып, соғып, Иисустың адынаң ӱгредерге чарадылбинча тіп, позыдыбысханнар. 41 Илҷілер, тізең, Ӧӧркі Чарғыдаң парыбызып, Иисус Хан-пигнің ады ӱчӱн тӧбін тӱзіртерге турыстығ полғаннарына ӧрінгеннер. 42 Полған на кӱн олар, храмда даа, тураларда даа кізілерні ӱгредерін тохтатпин, Мессий Иисус полчатханнаңар Чахсы Хабарны искір турғаннар.

Чахсы Хабарның 6

Пастағы нымысчылар

1 Ол кӱннерде, ӱгренҷілер саны ӧскеннең ӧзіп одырғанда, Грек тілліг иудейлер аразында, кӱннің сай иділчеткен полызығ тарадиинда постарының ӧкіс халған ипчілері санға алылбинчалар тіп, еврейлердең тоғыр чоох-чаахтар пар сыхханнар. 2 Андада он ікі Илҷі, ӱгренҷілернің аразынаң кӧп кізі чыып алып, теен: – Ис-пайға сағыссырап, Худай сӧзін хыйа иткенібіс орта полбас. 3 Аннаңар, харындастар, постарыңның араңардаң Худай Худы толған паза алғым хыйғазынаң сабланчатхан читі кізі таап алыңар. Оларны пу тоғысха турғыс саларбыстар. 4 Піс, тізең, тӧреміл Худайға пазырып, Аның сӧзін тарадарбыс. 5 Ол чӧп прай чыылған кізілернің кӧңніне кірген. Ӏди олар улуғ киртіністіг паза Худай Худы толған кізіні – Стефанны, ідӧк Филиппнең Прохорны, Никанорнаң Тимонны, Парменнең Николайны, Антиох саардаң сыххан иудей нимес, че амды иудейлерге хозыл парған кізіні, таллап алғаннар. 6 Оларны илҷілернің алнында турғыс салғаннар, анзылары, тізең, пазырып, оларзар холларын салып, алғааннар. 7 Иерусалимде, Худай сӧзі чон аразында тарап, ӱгренҷілернің саны илееде хозыл парған. Абыстарның аразынаң даа кӧп кізі позын киртініске чағын иткен.

Ӧӧркі Чарғыда Стефанны пыролааны

8 Стефан, тізең, киртінізі пастыра паза Худай кӱзінең кізілер аразында илбек хайхастар паза танығлар иткен. 9 «Пос полып алған кізілер» тіп адалчатхан синагоганыңc хай піреезі паза Кириней саардағылар, Александр саарның, Киликий паза Асий чирлерінің хай пірее кізілері Стефаннаң тартыза халғаннар. 10 Че олар Стефанның алғым хыйғалығ паза Хут пирген кӱстіг чооғынаң ас полбааннар. 11 Андада олар хай пірее кізілерні «Аның Моисейдеңер паза Худайдаңар хомай чоохтанчатханын искебіс» тіп чоохтанарға кӧӧктірібіскеннер. 12 Ӏди олар чонны, ах сағалларны паза Моисей Чахии пілігҷілерін ӧкпелендірібіскеннер. Анзылары, тізең, Стефанны, хаап, Ӧӧркі Чарғызар апарғаннар. 13 Анаң, чой киречілер таап алып «Пу кізі пу ызыхc орыннаңар паза Моисей Чахиинаңар хомай сӧстер чоохтирын тастабинча. Назареттегі Иисус, пу орынны иңзерібізіп, Моисейнің піске халғысхан кибірлерін алыстырыбызар теенін дее искебіс» тіп чоохтандырғаннар оларны. 15 Ӧӧркі Чарғыда одырчатханнарның прайзы, Стефанзар кӧре-тура, аның сырайын ангелнине тӧӧй кӧрген.

Чахсы Хабарның 7

Стефанның Ӧӧркі Чарғының алнында чоохтанғаны

1 Андада улуғ абыс Стефаннаң сурған: – Андағ ба? 2 Че Стефан піди нандырған: – Харындастар паза пабалар, истіңер! Сабланыс Худайы пістің ӧбекебіс Авраамға, хаҷан ол Харран саарзар кӧскелекте, Месопотам чирінде кӧрінген. 3 «Син пос чиріңнең паза пос туғаннарыңнаң сығыбыс, мин кӧзідер чирзер пар», – теен ағаа Ол. 4 Андада Авраам, Халдей чирінең парыбызып, Харранда чуртап сыххан. Андартын, тізең, пабазы ӱреен соонда, Худай аны амды сірер чуртапчатхан чирзер ысхан. 5 Худай ағаа пу чирде пір азах табанынҷа даа чир пирбеен. Че соонаң прай пу чирні ағаа паза аның тӧллеріне пирер пол салған. Авраамның, тізең, ол туста палалары даа чох полған. 6 Худай ағаа піди теен: «Синің тӧллерің, кізі чирінде чуртап, андағы чонға тӧрт чӱс чыл пазындырып, хыйыхтадар. 7 Че Мин оларны пазынған чонны чарғылирбын. Аның соонаң синің тӧлің, пеер нандыра киліп, Мағаа пу чирде пазырар». 8 Анаң Худай Авраамнаң сӱннетc идердеңер молҷас салған. Ӏди Авраам, Исаак оолғы тӧреенде, сигізінҷі кӱнінде ағаа сӱннет иткен. Исаактаң Иаков тӧреен. Иаковтаң, тізең, он ікі сӧӧк тӧстегҷізі тӧріптір. – 9 Иаковтың ооллары, атархап, Иосиф харындастарын Египетсер садыбысханнар, че Худай анынаң хада полған. 10 Аннаңар Ол, аны чобағлардаң осхырып, Иосифке хыйға сағыстар паза Египет фараонының паарсазын сыйлаан. Фараон, тізең, Иосифті Египетте паза позының ӧргезінде улуғ пастыхха турғыс салған. 11 Ол тустарда прай Египет паза Ханаан чирлерінзер ӧзӧгіс паза илбек хыйал чиде тӱскеннер. Пістің пабаларыбыс чіҷең ниме таппин чӧргеннер. 12 Иаков, Египетте тамахтың парын истіп салып, позының оолларын, пістің пабаларыбысты, иң пастағызын андар ысхан. 13 Олар андар ікінҷізін килгенде, тізең, Иосиф позынаңар харындастарына прай чоохтап пирген. Ӏди фараон Иосифтің сӧӧгінеңер піліп алған. 14 Иосиф позының пабазын Иаковты паза прай туғаннарын, читон пис кізіні, позынзар хығыртыбысхан. 15 Иаков іди Египетсер парыбысхан. Анда ол позы даа, палалары даа ӱреенҷе чуртааннар. 16 Оларның сӧӧктерін Иудей чиріндегі Сихем саарзар ағылғаннар. Анда оларны Авраам Сихемдегі Емморның оолларынаң кӱмӱс ахчаа садызып алған хуюда чыып салғаннар. – 17 Худайның Авраамға аасхынып пирген сӧзінің толар тузы чағдап килигенге орта, пістің чон Египетте кӧптең кӧп ле полып одырған. 18 Иосифті пілбеен хан Египетнең устап сыхханҷа, іди полған. 19 Ол, кӧйтікнең пістің чоннаң тоғыр парып, ӧбекелерібісті хыйыхтап сыххан, палаларын, тіріг халбазыннар тіп, тастатхан. 20 Ол туста Моисей тӧреен, ол Худайҷа сіліг оолах полған. Ол ӱс ай пабазының туразында ӧскен, 21 анаң Моисейні сығара тастабысханнарында, аны фараонның хызы алып алып, позының палазын чіли ӧскіріп алған. 22 Моисейні Египеттің иң хыйға нимелеріне ӱгрет салғаннар. Аннаңар ол сӧснең дее, тоғыста даа чапчаң полған. 23 Моисейге хырых час тол парғанда, ол позының чонына, Израиль оолларына, тоғазып аларға пӧгін сыххан. 24 Анаң Моисей, ол чоннаң пір кізінің хыйыхтатчатханын кӧр салып, аның алнына турып, аннаң ӱчӱн ӧс алып, египеттегілернің пірсін чох ит салған. 25 Худай аның холынаң оларға арачыланыс пирчеткенін харындастары сизінерлер тіп сағынған Моисей, че олар аны піл полбааннар. 26 Пазағы кӱн, оларның хай піреезінің тудысчатханын кӧр салып, Моисей, пас киліп, оларны чарастырарға харазып, теен: «Сірер харындастарзар, ноға удур-тӧдір хыйыхтасчазар?» 27 Че хыйыхтапчатхан кізі, Моисейні хыйа ідібізіп, теен: «Кем сині пістің пастығыбысха паза чарғыҷаа турғысхан? 28 Алай син мині дее, киҷеегі Египет кізізін чіли, ӧдірібізерге итчезің ме?» 29 Мындағ сӧстерні истіп, Моисей, андартын тис чӧрібізіп, Мадиам чирінде, пасха чирліг кізі полып, чуртап сыххан. Анда аның ікі оол тӧреен. – 30 Хырых чыл ирткенде, Моисейге Синайc тағның хыриндағы хуу чирлерде, кӧйчеткен іскіт ағазының чалынында Хан Худайның ангелі кӧріне тӱскен. 31 Моисей, аны кӧріп, кӧрінҷекке чапсаан, чахсы иде кӧріп аларға чағын пас парғанда, ағаа Хан Худайның ӱні истіле тӱскен: 32 «Мин синің ӧбекелеріңнің Худайыбын, Авраамның Худайыбын, Исаактың Худайыбын паза Иаковтың Худайыбын». Моисей, хорыхханына прай сірлезіп, кӧрерге дее тідінмеен. 33 Анаң Хан Худай ағаа теен: «Ӧдіктеріңні суурыбыс, син турчатхан орын ызых орын полча. 34 Египетте Минің чонымның хыйыхтатчатханын кӧрчем, аның сыыдын исчем, чонымны осхырарға индім, че, пар, Мин сині Египетсер ысчам». 35 Пу Моисейні, хайзын олар, «Кем сині пістің пастығыбысха паза чарғыҷаа турғысхан?» тіп постарынаң оортах иткеннер. Худай аны кӧйчеткен ыдарбан ағазының чалынында кӧрінген Ангелі пастыра, пастых паза арачылағҷы идіп, ысхан. 36 Пу Моисей, Египет чирінде, Хызыл талай хыринда, аның соонаң хуу чазыда хырых чылҷа хайхастар паза танығлар идіп, чонын Египеттең сығарып алған. 37 Пуох Моисей Израиль кізілеріне теен: «Ухаанҷыны Худай, миніӧк чіли, сірернің харындастарыңның аразынаң таллап, сірерзер ызар. Аны истіңер». 38 Ана ол Моисей, кемнең Синай тағда ангел чоохтасхан паза хуу чазыда чыылған пістің ӧбекелерібіснең хада полған, Худайның чуртас пирчеткен сӧстерін алған, анаң піске оларны читірген. 39 Пістің ӧбекелерібіс аның чооғын истерге хынмааннар, аны хыйа идіп, Египетсер нандыра парарға хынғаннар. 40 Олар Ааронға тееннер: «Піске позыбысты апарҷаң худайларны ит пир. Пісті Египет чирінең сығарған Моисейнің хайди пол парғанын піл полбинчабыс». 41 Анаң олар, худай орнына пызоҷах идіп алып, ағаа тайығc салғаннар. Постары иткен ниме алнында ӧрінгеннер. 42 Че Худай олардаң хыйа полыбысхан. Ухаанҷылар пічиинде пазылғанни оларны тигірдегі сиріглерге нымысчы поларға артыс салған: «Израиль чоны! Мағаа ба сірер хуу чазыда хырых чыл ибіре маллар соғып, тайығ салғазар? 43 Молох худайның одаан паза Ремфан худайның чылтызын алғазар сірер. Пу омаларны сірер пазырар ӱчӱн идіп алғазар. Аннаңар Мин сірерні Вавилоннаңc даа ырах ызыға ызыбызарбын». 44 Худайның парын киречілепчеткен отах хуу чазыда пістің ӧбекелерібістің полтыр. Олар аны Худай Моисейге чоохтаанни паза Моисейнің позы кӧргенни иткеннер. 45 Пістің ӧбекелерібіс ол отахты алып алғаннар. Анаң Иисус Навиннің устааны хоостыра аны пабаларыбыс килер алнындох Худайға мыннаң сӱрдірген чоннарның чирінзер ағылғаннар. Ӏди отах Давид ханның тузына теере турған. 46 Худайдаң паарсас алған Давид Иаковтың Худайына чуртаҷаң чир пирерге сурынған. 47 Че Худайға тураны Соломон пӱдір пирген. 48 Че Ӧӧркі Чайаачы кізі иткен тураларда чуртабинча. Ухаанҷы аннаңар піди тіпче: 49 «Тигір Минің ӱлгӱ сіреем полча, чир Минің азағым тынандырчатхан орын. Хайдағ тура Мағаа пӱдірчезер, тіпче Хан Худай, алай хайдағ орын Мағаа тынанарға пирчезер? 50 Пу нимені прай Минің холым иткен нимес пе зе?» 51 Ӧчестер! Хатығ чӱректіг паза Худай сӧзіне туных кізілер! Сірер дее, ӧбекелеріңӧк чіли, Худай Худына тоғыр поладырзар. 52 Ухаанҷыларның хайзын сірернің ӧбекелерің сӱрбееннер? Олар пеер Арығ Чӱректіг Кізінің килерінеңер искірген ухаанҷыларны ӧдір салғаннар, сірер дее Аны, садып, ӧдірген кізілер пол пардыңар амды. 53 Сірер ангеллер пирген Моисей Чахиин алып алғазар, че аны толдырбаазар.

Стефанны тастарнаң ӧдіргені

54 Пу сӧстерні истіп, Ӧӧркі Чарғыдағылар тарынғаннар паза тістерін хыҷыратханнар. 55 Стефан, тізең, Худай Худынаң тол чӧрібізіп, тигірзер кӧрібіскен, анда ол Худайның сабланызынc паза Худайның оң саринда турчатхан Иисусты кӧр салып, 56 теен: – Мына мин азыл парған тигірні паза Худайның оң саринда турчатхан Кізі Оолғынc кӧрчем. 57 Че Ӧӧркі Чарғыдағылар, хулахтарын чаап, хысхырыза тӱскеннер, анаң прайзы Стефанға тыыныбысхан. 58 Аны саар тастынзар сығарып алып, тастарнаң чаалап сыхханнар. Киречілер постарының кип-азахтарын Савл тіп оолның азахтарынзар салғлап салғаннар. 59 Анаң, «Иисус Хан-пигім! Минің тынымны алып ал» тіп чоохтанып ала, пазырчатхан Стефанны тастарнаң чаалааннар. 60 Стефан, тізең, тізекке тӱзіп, ӧтіг ӱннең хысхырыбысхан: – Хан-пигім! Нандырыға тартпа оларны пу чазых ӱчӱн! Ӏди тіп, ол тоозыл чӧрібіскен.

Чахсы Хабарның 8

Киртінчеткеннерні сӱргені

1 Савл Стефанны ӧдіргеннеріне чӧпсінген. Олох кӱннерде Иерусалимдегі тигіриб чоны хатығ сӱргінге хаптырт сыххан. Илҷілердең пасха прайзы даа Иудейнің паза Самарның аймах-пасха чирлеріне тарап чӧрібіскен. 2 Худай кибірліг кізілер, Стефанны чыып салып, ағаа ачығ сыхтааннар. 3 Савл, тізең, тигіриб чонын сайбаан; турадаң тураа кіріп, иреннернең ипчілерні хаап, харибге чаптыр салып одырған.

Самар чирінде Чахсы Хабарға ӱгреткені

4 Олох арада тари парыбысханнары, анда-мында чӧріп, Чахсы Хабарға ӱгреткеннер. 5 Ӏди Филипп, Самардағы пір саарзар киліп, андағыларға Христостаңар искірген. 6 Чон, Филипп итчеткен хайхастарны кӧріп, истіп, аның чооғын тыңнаан. 7 Чабал хуттар кӧп кізідең аах-уух тӱзіп ала сығара чачырааннар, пас чӧр полбинчатхан паза ахсах кӧп кізі хазыхтан пар турған. 8 Ол саарда улуғ ӧрініс полған. 9 Олох саарда, алында сыбырағҷы полып, позын илбек кізі чіли кӧзідіп, Самардағы чонны таңнатчатхан Симон тіп аттығ пір кізі чуртаан. 10 Анда Худай пирген илбек кӱс пар тіп, аны прай улуғ-кічіг чон сиргек исчең. 11 Ол илееде тус, кізі сыбырап, оларны хайхатхан, аннаңар аны исчеңнер. 12 Че хаҷан чон Худай хан-ӱлгӱзінеңер паза Иисус Христостаңар Чахсы Хабар искір пирчеткен Филиппке киртін парғанда, иреннер дее, ипчілер дее кіреске тӱскеннер. 13 Симон позы, даа ағаа киртін парып, кіреске тӱзіп, Филипптең хыйа парбин, аның итчеткен илбек хайхастарын паза танығларын кӧріп, тың хайхаан. 14 Иерусалимдегі илҷілер, Самар чиріндегілернің Худай сӧзін чӱректеріне киргеннерін истіп, оларзар Пётрнаң Иоанны ысханнар. 15 Олар, киліп, андағы чонға Худай Худы кірзін тіп, оларның ӱчӱн пазырғаннар. 16 Олар Иисус Хан-пигнің адынаң кіреске тӱскен не полғаннар, че оларның пірдеезіне Худай Худы ам даа кіргелек полған. 17 Андада Пётрнаң Иоанн андағы кізілерзер холларын салғаннар, олар, тізең, Худай Худын алғаннар. 18 Симон, тізең, илҷілернің салған холлары пастыра Худай Худы пирілчеткенін кӧріп, оларға ахча ағыл пирген. 19 Минің салған холым пастыра кізее Худай Худы кір пар турар ӱчӱн, Мағаа даа андағ кӱс пиріңер, – теен ол. 20 Че Пётр ағаа нандырған: – Худайның сыйиин ахчаа алып аларға иткенің ӱчӱн, ағылған кӱмӱзің дее, син дее чох пол парыңар! 21 Сағаа мында андағ оңдай паза ӱлӱс пирілбес, Худайның алнында синің чӱреең ам даа орта нимес. 22 Аннаңар, пу чазығың ӱчӱн пыросынып, Хан-пиге пазыр: арса, Ол пу чӱрееңнең сыххан сағызыңның пырозын тастир. 23 Кӧрчем мин, син істіңе толдыра чайыл парған ачығ ӧӧдіңнең хадазың паза чойланыс холындазың. – 24 Сірер дее, чоохтаан нимелеріңнің пірдеезі мағаа тӱспезін тіп, миннең ӱчӱн Хан Худайға пазырыңар, – нандырған Симон. 25 Илҷілер, Хан Худай сӧзін киречілеп, кізілерні ӱгредіп, анаң Иерусалимзер нандыра парчадып, Самар чиріндегі аалларда Чахсы Хабардаңар ӱгреткеннер.

Филипп паза эфиоп кізі

26 Филиппке, тізең, Хан Худай ангелі теен: – Турып, Иерусалимнең Газа саарзар парчатхан кізі чӧрбес чолзар кӱнӧрте сых. 27 Филипп, турып, андар парған, чолда ағаа эфиоп евнух тоғас парған. Ол, Иерусалимзер пазырарға килген кізі, Эфиоп хан ипчінің улуғ пастығы паза аның прай ис-пайын хайраллапчатхан кізізі, 28 ікі тегілектіг хаңаада одырып алып, ухаанҷы Исаийнің киндезін хығырып ала, нандыра айланчатхан. 29 Худай Худы Филиппке теен: «Чағын пас парып, ол хаңаанаң хости пас пар». 30 Филипп, чағын пас киліп, ол кізінің Исаийнің ухаан чоохтарын хығырчатханын истіп, сурған: – Сірер оңар полчазар ба хығырчатхан нимені? – 31 Пірдеезі чарыда чоохтап пирбеенде, хайди піліп аларбын? – нандырған ол кізі. Анаң Филипптең хости одырыбызарға сурынған. 32 Ол Худай Пічиинде хығырчатхан орын, тізең, мындағ полған: Аны, хойны чіли, ӧлімге апарғаннар. Хырыхчатхан кізінің алнында хураған хайдағ табыс-тубыс чох поладыр, Ол ідӧк ахсын пір дее аспаан. 33 Аның чарғызы, Аны нимее салбин, иділген. Че Аның тӧллерін кізі чоохтап полар ба ни? Аның чир ӱстӱндегі чуртазы тоозыл парды нооза. 34 Евнух Филиппсер айланған: – Синнең сурынчам, чоохтап пир мағаа, кемнеңер іди пасча ухаанҷы? Позынаңар ба алай пірее пасха кізідеңер бе? 35 Филипп андада, пу хығырған киндеде пазылған нимелердең пасти, Иисустаңар Чахсы Хабарны искір пирген. 36 Ӏди олар, чолларын узарадып, суға чит килгеннер. Андада евнух теен: – Мына суғ, мағаа кіреске тӱзерге ниме харығ полча? 37 Прай чӱрееңернең киртінчетсеңер, кіреске тӱзерге чарир, – нандырған ағаа Филипп. – Иисус Христостың Худай Оолғы полчатханына киртінчем, – нандырған ағаа анзы. 38 Анаң, хаңаазын тохтадыбызарға чахыбызып, олар ікізінең суға кірібіскеннер. Филипп евнухты кіреске тӱзірген. 39 Олар суғдаң сых килгеннерінде, евнухсар Худай Худы тӱскен. Филиппті, тізең, Хан Худай ангелі ал чӧрібіскен. Че евнух аны паза кӧрбеен, ол аннаң андар ӧрчіліг парған. 40 Филипп, тізең, Азот саарда пол парған. Мында паза пасха даа саарларда ол Чахсы Хабардаңар чоохтап чӧрген. Ӏди ол Кесар саарзар чит килген.

Чахсы Хабарның 9

Савлның Худайзар айланғаны

1 Савл, тізең, Хан-пигнің ӱгренҷілерін ӧдір саларға хыҷан чӧрген. Ол, улуғ абыссар киліп, 2 Хан-пигнің ӱгредиинҷе парчатхан кізілерні, ирлерні дее, ипчілерні дее, таап, палғап алып Иерусалимзер апарар ӱчӱн, Дамаск саардағы синагогаларзар чарыдығлығ пічік ызып алған. 3 Ол, іди парып, Дамаск саарға чидіп тее одырғанда, тигірдең аны кинетін чарых чарыдыбысхан. 4 Савл чирзер аңдарыл парған, анаң тигірзертін ағаа ӱн истіле тӱскен: – Савл, Савл! Ноға син Мині сӱрчезің? – 5 Кемзер сірер, Хан-пигім? – сурыбысхан Савл. – Мин син хыйа сӱрчеткен Иисуспын. Сидік сағаа Миннең тоғыр кӱрезерге, – нандырған ағаа Хан-пиг. – 6 Хан-пигім! Ниме идерге чахирзың мағаа? – сурған Савл, хорығып паза сірлезіп ала. – Турып, саарзар пар. Ниме идерге кирек полчатханын сағаа анда чоохтирлар, – нандырған ағаа Хан-пиг. 7 Савлнаң хада парчатхан кізілер, ӱнні истіп, че пір дее кізі кӧрбинчеткеннерінде, тыып ла парып турғаннар. 8 Савл, чирдең тур киліп, азых харахтарынаң пір дее ниме кӧрбеен. Кізілер аны чидініп алып апарғаннар, анаң Дамаск саарзар ағыл килгеннер. 9 Ӱс кӱн Савл пір дее ниме кӧрбеен, чібеен паза іспеен.

Савлның кіреске тӱскені

10 Дамаскта Иисустың Ананий тіп ӱгренҷізі пар полған. Хан-пиг, аның хараана кӧрініп, теен: – Ананий! Минмін, Хан-пигім! – ӱндескен анзы. 11 Хан-пиг, тізең, ағаа теен: – Турып, тасхар сых. Анаң Кӧні тіп адалчатхан орамзар пар. Иуданың туразында Тарс саардаң сыххан Савл теен кізіні сурарзың. Ол сағам анда пазырча. 12 Савл кӧспегінде ол Ананий тіп аттығ ир кізіні кӧрген, анзы, пас киліп, аның харахтарын азыбызар ӱчӱн, позынзар холын салған. 13 Ананий нандырған: – Хан-пигім, мин аннаңар кӧп кізідең искем, Иерусалимде Синің ах-арығ кізілеріңе нинҷе чабал иткенін. 14 Мында даа Сағаа пазырчатхан кізілернің прайзын палғирға чаратчатхан улуғ абыстардаң ӱлгӱ пирілтір. 15 Че Хан-пиг ағаа теен: – Син пар. Мин аны Минің адымны аймах чоннарға, ханнарға паза Израиль кізілеріне искір турарға таллап алғам. 16 Мин ағаа ідӧк кӧзіт пирербін, Минің адым ӱчӱн нинҷе ирее иртерге килізер ағаа. 17 Ананий, андар парып, ол тураа кір киліп, ол кізее холларын салған. – Савл харындас! Сағаа чолда кӧрінген Иисус Хан-пигібіс мині синзер харааң ас пирерге паза сині Худай Худынаң толдырыбызарға ысты, – теен Ананий. 18 Сах андох аның харахтарынаң палых хастырығы осхас ниме сых парыбысхан чіли пілдір парған. Кинетін не ол кӧр сыххан. Савл, тур киліп, кіреске тӱскен. 19 Анаң ол, азыранып, кӱс алынып алған. Соонаң Савл Дамаскта ӱгренҷілернең хада нинҷе-де кӱн полған.

‎Савлның Дамасктағы ӱгредии

20 Сах андох синагогаларда, кізілерні Иисус Худай Оолғы полча тіп ӱгрет сыххан. 21 Аны исчеткен кізілер чоо таңнааннар: – Пу мының алнында Иерусалимде Иисусха пазырған кізілерні сӱр чӧрҷең кізі нимес пе зе? Пеер дее оларны, палғап алып, улуғ абыстар холына пирерге килген нимес пе зе? 22 Савлның ӱгредии, тізең, кӱстігдең кӱстіг полып одырған, Иисус Мессий полча тіп киречілеені Дамасктағы иудейлерні нандырҷаа чох иде сағысха тӱзірген. 23 Илееде тус ирт парғанда, иудейлер аны ӧдірібізерге чӧптес салғаннар. 24 Че Савл оларның хара сағыстарын піл салған. Олар, тізең, аны, ӧдірібізерге тіп, саар ізіктері хыринда хараа-кӱнӧрте китеп чӧрҷеңнер. 25 Ӱгренҷілер, тізең, Савлны хараазын, корыпха одыртып алып, пӧзік ханадаң тӱзірібіскеннер.

Савл Иерусалимде

26 Савл, Иерусалимзер киліп, Иисустың ӱгренҷілеріне хозылып аларға кӱстенген, че аның Иисустың ӱгренҷізі полчатханына киртінмин, аннаң прайзы хорыххан. 27 Варнава, тізең, аны хада алып алып, илҷілерзер киліп, Савлның чолда Хан-пиге хайди тоғасханын, Хан-пигнің ниме ағаа чоохтаанын паза хайди Савл Дамаскта Иисустың адынаң кізілерні, пір дее хорыхпин, ӱгреткенін чоохтап пирген. 28 Ӏди Савл, оларнаң хада пол парып, прай Иерусалимҷе чӧрҷең. Ол Иисус Хан-пигнің адынаңар кізілерні тідімніг ӱгрет чӧрҷең. 29 Грек тілліг иудейлернең чоохтазып, оларнаң таласханох. Олар, тізең, аны ӧдірібізерге харасханнар. 30 Харындастар, аннаңар піл салып, Савлны Кесар саарзар ӱдезібізіп, аннаң Тарс саарзар ызыбысханнар. 31 Прай Иудей, Галилей паза Самар чирлеріндегі тигіриб чоны амыр пол парған. Олар, Хан Худайдаң чалтанып ала чуртап, Худай Худы пастыра кӱс хабынғаннар паза кӧптең кӧп полып одырғаннар.

Энейнің хазыхтанғаны паза Тавифаның тірілгені

32 Пётр, прай чирҷе чӧріп, пірсінде Лидда саардағы ах-арығ харындастарзар килген. 33 Анда ол, хыймыран таа полбин, тӧзекте сигіс чыл чат салған Эней тіп кізее урун парған. 34 Пётр ағаа теен: – Эней! Сині Иисус Христос имнепче. Тур тӧзегіңнең. Ол кізі сах андох тур килген. 35 Анзын Лидда саарда паза Сарон тіп чазыда чуртапчатханнарның прайзы кӧрген. Олар ідӧк Хан Худайзар айланғаннар. 36 Иоппи саарда Иисустың ӱгренҷізі Тавифа, анзы киик теені полча, тіп хыс чуртаан. Ол кӧп чахсы ниме иткен паза чох кізілерге паарсазын кӧбӧк читірҷең. 37 Анаң ол кӱннерде Тавифа, ағырыбызып, ӱреп парған. Аны, чуубызып, тураның ӱстӱндегі хадылында чатыр салғаннар. 38 Лидда саар Иоппидең ырах полбаан полған. Аннаңар мындағы ӱгренҷілер, Пётрның анда полчатханын истіп, аны пеер табырах килзін тіп, ікі кізі ызыбысханнар. 39 Пётр, сах андох тимненібізіп, оларнаң хада чол сығыбысхан. Иоппи саарзар читкенде, аны сӧӧк чатхан туразар киргеннер. Мында ӧкіс ипчілер, ылғазып ала, Пётрға Тавифа хыстың хазых тузында тіккен кӧгенектерін кӧзіткеннер. 40 Пётр, прайзын сығарыбызып, тізекке тӱзіп, пазырған, анаң, сӧӧксер айланып, чоохтанған: – Тавифа, тур! Ол хыс харахтарын азыбысхан, анаң, Пётрны кӧр салып, одырыбысхан. 41 Пётр ағаа, холын сунып, турарға полыс пирген. Анаң ах-арығ харындастарға паза ӧкіс ипчілерге ол тіріл парған хысты кӧзіт пирген. 42 Ол тылаас прай Иоппи саарҷа тарап парған. Кӧп кізі Хан-пиге киртін сыххан. 43 Пётр Иоппи саарда тууп истеҷең Симон тіп кізіде илееде кӱн чуртаан.

Чахсы Хабарның 10

Пётрнаң Корнилий

1 Кесар саарда Италий тіп адалчатхан полктың чӱспазы Корнилий тіп кізі полған. 2 Ол Худайны аарлаачы паза Аннаң чалтанаачы кізі полған. Ол иудейлерге кӧп чахсы иткен. Ол прай туған-чағыннарынаң хада Худайға сыбыра пазырҷаң. 3 Кӱнӧрте тоғыс час тузында Корнилийге Худай ангелінің позынзар кір килгені хараана кӧрін парған. Ол ағаа теен: – Корнилий! 4 Ол, тізең, андар кӧрібізіп, хорых парып, теен: – Ноо ниме, пигім? Ангел ағаа нандырған: – Синің кізілерге чахсы иткеніңні паза пазырғаныңны Худай сағысха кир килген. 5 Син, Иоппи саарзар кізілер ызып, Пётр тіп солалығ Симонны хығыртыбыс. 6 Ол туразы талай хазында турчатхан Симонда, тууп истеҷең кізіде, ааллапча. Пётр сағаа позыңны паза прай тураңны арачылап алҷаң сӧстер чоохтап пирер. 7 Корнилийнең чоохтасчатхан ангел паза халғанда, Корнилий нымысчыларынаң ікізін паза позынаң хада чӧрчеткен Худай киртіністіг пір чааҷыны хығыртыбысхан. 8 Анаң, оларға прай нимедеңер чоохтап пиріп, оларны Иоппизер ызыбысхан. 9 Пазағы кӱн, олар Иоппи саарға чағдап одырғанда, Пётр, кӱн ортызына чағыннапчатхан туста, тура ӱстӱнзер пазырарға сыххан. 10 Аның, астап, азыранары килген. Чіҷең ниме иділчеткен аразында, ағаа хараана ниме кӧрінген. 11 Кӧрзе, тигір азыл килтір, андартын хайдағ-да иске тӧӧй ниме тӧрт пулиинаң палғалған чіли чирзер алдыра тӱсче. 12 Анда тӧрт азахтығ аймах-пасха маллар, чылысхылар паза хустар полғаннар. 13 Анаң ағаа ӱн истілген: – Пётр, тур, соғып алып, чі. 14 Чох, Хан Худайым! Мин хаҷан даа чиркестігні алай кірлігні чібеем, – теен Пётр. 15 Андада ӱн хатап истілген: – Худай арығлаан нимені син кірліге санаба. 16 Ӏди ӱс хати полған. Анаң ол ниме хатап тигірзер кӧдіріле халған. 17 Пётр, хараана кӧрінгені ниме ниме полҷаң тіп, позы алынҷа сағысха тӱскен аразында Корнилийнің ысхан кізілері, Симонның туразынаңар кізілердең сурастырғлап ала, ізік хыринда тур салғаннар. – 18 Пётр тіп солалығ Симон мында ба? – хысхырып, сурғаннар олар. 19 Пётр кӧрізінеңер сағын турчатхан аразында, Худай Худы ағаа теен: – Мына ӱс кізі сині тілепче. 20 Тур, оларзар тӱзіп, пір дее ікінҷілебин, оларнаң хада пар. Оларны Мин ысхам нооза. 21 Пётр, Корнилий позынзар ысхан кізілерзер тӱс киліп, теен: – Сірер сурчатхан кізі – минмін. Хайдағ кирекнең чӧрчезер? – 22 Чӱспазы Корнилий, арығ чӱректігc, Худайға киртінчеткен паза прай иудей чонына улуғлатчатхан кізі ах-арығ ангелінең чахығ алтыр: сині ибінзер хығырып, чооғыңны истіп аларға, – нандырғаннар олар. 23 Андада Пётр оларны, тураа киріп, сыйлаан. Пазағы кӱн, тізең, Пётр оларнаң хада Кесар саарзар сығыбысхан. Оларнаң хада Иоппидең хай пірее киртінчеткеннер парғаннарох. 24 Ӏкінҷі кӱнінде олар Кесар саарға читкеннер. Корнилий, тізең, туғаннарын паза чағын арғыстарын хығырып алып, оларны сағыпчатхан. 25 Пётр кірчеткенде, Корнилий, тізекке тӱзіп, аны удурлап, пазыра мӧкейген. 26 Пётр, тізең «Тур, мин дее кізілебін» тіп, аны турғысхан. 27 Анаң Пётр, аннаң чоохтазып ала тураа кіріп, тураа кізі кӧп чыыл парғанын кӧр салған. 28 Пётр оларға теен: – Иудей кізее иудей ниместернең тоғазарға паза чағынназарға чарабинчатханын сірер пілчезер. Че Худай мағаа пір дее кізіні чиркестіг алай кірліг тіп санабазын ас пирген. 29 Аннаңар мин, сірер хығырғанда, пір дее таласпин килдім. Че хайдағ кирекнең мині хығырдыңар тіп сурапчам. 30 Корнилий чоохтанған: – Ӱс кӱн мының алнында мин пуох тусха теере оразаc тутхам паза позымның турамда кӱнӧрте тоғыс час тузында пазырчатхам, кинетін алнымда пызыңнаас кип-азахтығ кізі тура тӱскен. 31 Анаң тіпче: «Корнилий! Худай синің пазырғаныңны ис салған паза кізілерге чахсы иткеніңні сағысха кирген. 32 Амды, Иоппи саарзар кізілер ызып, Пётр тіп солалығ Симонны хығырып ал. Ол Пётр талай хазында чуртапчатхан тууп истеҷең Симонның туразында ааллапча. Ол, киліп, сағаа чоохтир». 33 Мин сах андох синзер кізілер ысхам. Син, пеер киліп, чахсы иттің. Амды, Худайның сағаа чахаан нимелерінің прайзын истіп аларға тіп, піс прайзыбыс Худай алнында турчабыс.

Пётрның ӱгредии

34 Пётр чоохтан сыххан: – Худайның прай чоннарға пір син хайчатханын амды сынап кӧрчем. 35 Аймах-пасха чоннарда Аны улуғлапчатханнар паза орта ниме итчеткеннер Худайның кӧңніне кірче. 36 Ол Израиль чонына амыр хоныхтаңар Чахсы Хабарны Иисус Христос пастыра ыс пирген. Пу Иисус прайзының Хан-пигі полча. 37 Иоанн кізілерні кіреске тӱзерге ӱгреткен соонда, Галилей чирінең пастади, прай Иудей чирінде ниме полғанын сірер пілчезер. 38 Хайди Худай Позының Худын паза кӱзін Назареттегі Иисусха пиргенін, пілчезер. Иисус, тізең, Худай Анынаң хада полғаннаңар, кізілер аразынҷа чӧріп, чахсы нимелер иткен паза сайтанға хаптырғаннарның прайзын имнебіс турған. 39 Піс, тізең, Иисустың Иудей чирінде паза Иерусалимде иткен нимелерінің прайзын киречілепчебіс, ідӧк кіреске хазатыртып ӧдірткенін дее киречілепчебіс. 40 Худай Аны, ӱзінҷі кӱнінде тірілдіріп, харахха кӧрінер ит салған. 41 Прай чонға нимес, че піске ле, Худай таллаан киречілерге, піске, кем Иисуснаң хада, Аның ӧлімнең тірілгені соонда, азыранып, іскен. 42 Иисус піске чахаан: кізілерні ӱгредіп, Позының тіріг паза ӧліг кізілерге Худай турғысхан Чарғыҷы полчатханын киречілирге. 43 Прай ухаанҷылар киречілепчелер Иисустаңар паза Ағаа киртінчеткен полған на кізінің чазыхтардаң Аның адынаң позып поларынаңар.

‎Иудей ниместерге Худай Худының тӱскені

44 Пётр іди чоохтанчатхан тустох аны исчеткеннернің прайзына Худай Худы тӱскен. 45 Пётрнаң хада килген киртінчеткен иудейлер, Худай Худының сыйии иудей ниместерге дее пирілчеткенін кӧріп, хахап парғаннар. 46 Олар, иудей ниместернің пасха-пасха тіллернең чоохтазып, Худайны махтапчатханнарын искеннер нооза. Андада Пётр теен: – 47 Пізӧк чіли Худай Худын алған кізілерге суғда кіреске тӱзерге кем чаратпас? 48 Анаң Пётр оларға Иисус Христостың адынаң кіреске тӱзерге чахаан. Соонаң олар Пётрны постарында кӧп нимес кӱн полып аларға сурынғаннар.

Чахсы Хабарның 11

Иудейлернің Пётрны пыролааны

1 Илҷілер паза Иудей чиріндегі харындастар иудей ниместернің дее Худай сӧзін алғаннарын ис салғаннар. 2 Пётр Иерусалимзер килгенде, иудейлернің киртінчеткен кізілері ағаа перінгеннер. – 3 Син, сӱннет итпеен кізілерзер чӧріп, оларнаң хада азыранғазың, – теенер олар. 4 Пётр, тізең, оларға прай нимені изерістіре чоохтап сыххан: – 5 Иоппи саарда пазырчатханымда, хараама ниме кӧрін килген: тӧрт пулиинаң палғалған ис, кибіс чіли, тигірдең минзер алдыра тӱсчеткен. 6 Кӧрзем, анда тӧрт азахтығ малларнаң аймах-пасха аңнар, чылысхылар паза тигір хустары. 7 Анаң мағаа чоохтанчатхан ӱнні ис салғам: «Пётр, тур, соғып алып, чі». 8 «Чох, Хан Худайым! Минің ахсыма чиркестіг алай кірліг ниме хаҷан даа кірбеен», – теем мин. 9 Андада ӱн мағаа хатап тигірдең нандырған: «Худай арығлаан нимені син кірліге санаба». 10 Ӏди ӱс хати полған. Анаң прай ниме тигірзер хатап кӧдіріле халған. 11 Анаң олох туста мин полчатхан тураның алнында ӱс кізі тура тӱскен. Оларны минзер Кесар саардаң ыстырлар. 12 Худай Худы мағаа, пір дее ікі сағыстанмин, ол кізілернең хада парарға чахаан. Киртінчеткен пу алты кізі миннең хада парған. Піс ол кізінің туразынзар читкебіс. 13 Ол кізі піске позының туразында ангелні кӧргенін чоохтап пирген. Ол ангел ағаа тіптір: «Кізілерні Иоппи саарзар ызып, Пётр тіп солалығ Симонны хығырт. 14 Ол сағаа позыңны паза прай тураңны арачылап халар сӧстерні чоохтап пирер». 15 Мин чоохтан сыхханымда, Худай Худы, хайди піссер пастап тӱскен, ідӧк ол кізілерзер тӱскен. 16 Андада Хан-пигібістің «Иоанн суғда кіреске тӱзірген, че сірер Худай Худынаң кіреске тӱзерзер» теен сӧстері сағызыма кір килгеннер. 17 Аннаңар Худай піске, Хан-пиг Иисус Христосха киртін сыххан кізілерге, пирген осхас сыйхты оларға даа пирген полза, мин чи андағда кемзім, Худайға тоғыр поларға? 18 Аны истіп, кізілер амырап парғаннар, анаң олар «Че, Худай иудей ниместерге дее чазыхтарынаң хыйа полып, чуртирға оңдай пиртір» тіп, Худайны сабландырғаннар.

Антиох саардағы тигіриб чоны

19 Стефанның ӧдірткені соонда сӱріге хаптырған паза тарап парыбысхан киртінчеткен улус, иудейлердең пасха пірдеезін Худай сӧзіне ӱгретпин, Финикий чирінзер, Кипр олтырыхсар паза Антиох саарзар читкен. 20 Че оларның санында Кипрдең паза Кириней саардаң сыххан хай пірее кізілер, Антиох саарзар киліп, гректернең чоохтазып, Иисустаңар хабарлааннар. 21 Оларнаң хада Худай кӱзі полған. Уғаа кӧп кізі, киртініп, Хан Худайзар айланған. 22 Ол нимедеңер чоох Иерусалимдегі тигіриб чонына чит парған, андада Варнаваа Антиох саарзар парарға чахааннар. 23 Ол, пеер киліп, Худайның паарсазы пуларға пирілгенін кӧріп, ӧрін парып, прайзын Хан Худайға азых чӱрекнең сын поларға хығырған. 24 Ол позы даа чахсы, Худай Худынаң толған паза улуғ киртіністіг кізі полған. Аннаңар уламох кӧп кізі Хан Худайға киртін сыххан. 25 Анаң Варнава, Савлны тілеп, Тарс саарзар парған. Таап алып, аны Антиох саарзар ағыл килген. 26 Олар пір чыл ибіре тигірибде чыылызып, кӧп кізіні Худай сӧзіне ӱгреткеннер. Ӏди Антиохта Иисустың ӱгренҷілерін пастағызын на христианнар тіп адап сыхханнар. 27 Олох кӱннерде Антиохсар Иерусалимнең ухаанҷылар килгеннер. 28 Оларның пірсі Агав, Худай Худы тол парып, тӱрче полза, прай чир ӱстӱнде илбек ӧзӧгіс полар тіп, ухаанҷылаан. Ол ӧзӧгіс сыннаң даа Клавдий хаған тузында полған. 29 Андада ӱгренҷілернің полғаны ла, позының пар-чоғына кӧре, киртінісче Иудей чиріндегі харындастарға полызығ ызарға чаратхан. 30 Анаң чыып алған ис-пайны олар Варнава паза Савл пастыра Иерусалимдегі ах сағалларынаc ызыбысханнар.

Чахсы Хабарның 12

Пётрны харибге чаап салғаны

1 Ол тустарда Ирод хан Худайға киртінчеткеннернің хай піреелерін, хомай идерге полып, тудып алған. 2 Ол Иоанның харындазын Иаковты хылыснаң ӧдірібіскен. 3 Иудейлернің анзына чӧпсінчеткеннерін кӧріп, Ирод хан Пётрны даа тудып алған. Андада Ачытпаан халас ӱлӱкӱн кӱннері полған. 4 Ирод хан Пётрны, тудып алып, харибге чаап салып, он алты чааҷаа тӧртердең теести хадарарға чахығ пирген. Ол Пётрны Па'сха ӱлӱкӱні соонда, чон алнынзар сығарып, чарғылирға сағынған. 5 Ӏди Пётрны харибде тутхан туста тигіриб чоны аннаңар Худайға матап пазырған.

Ангелнің Пётрны осхырғаны

6 Пётр Ирод ханға чон алнынзар сығартырар кӱннің алнындағы хараада, ікі ілҷірбенең палғат салып, ікі хадағҷының аразында узаан. Ӏзіктер хыринда даа хадағҷылар харибні хадарғаннар. 7 Че мына Хан Худай ангелі кӧріне тӱскен, харибнің істі чап-чарых пола тӱскен. Ангел, Пётрны хабырға саринаң ідібізіп, усхурыбызып, теен: – Тур табырах. Сах андох ілҷірбелер Пётрның холларынаң тӱс парыбысханнар. 8 Ангел ағаа піди теен: – Хурчаныбызып, ӧдіктерің кизібіс. Пётр сах іди иткен. Анаң ангел теен: – Кибің кизіп алып, соомҷа пар. 9 Пётр, пу ниме прай аның кӧспегінде ле полча тіп сағына, че сынында полчатханын оңарбин, тастынзар сығып, ангелнің соонҷа парған. 10 Пастағы паза ікінҷі хадағны иртіп, олар саарзар сыхчатхан тимір ізіктерзер чит килгеннер. Ӏзіктер оларға постары ла азыл парғаннар. Олар, сых киліп, пір орамны иртібіскеннерінде, кинетін ол ангел чох пол парыбысхан. 11 Андада Пётр, оңарын киліп, теен: – Амды кӧрчем, сыннаң даа Хан Худай, позының ангелін ызып, мині Иродтың холынаң паза иудей чонының сағаан прай нимелерінең осхырды. 12 Ол, аар-пеер хайбағыныбызып, Марк тіп солалығ Иоанның Мария іҷезінің туразынзар килген. Анда кӧп кізі, чыылызып алып, пазырчатхан. 13 Пётр ізік тохлатханда, Рода тіп ады-солалығ чалҷы хыс ізікті тыңнабызарға сыххан. 14 Пётрны ӱнінең танып салып, Рода, ӧрінгенінең, ізік тее аспин, туразар чӱгӱріп, Пётрны ізік хыринда турча тіп чарлаан. 15 Че кізілер ағаа тееннер: – Сағызың орнында ба синің? Че ол хыс чоохтаанынох ла чоохтаан. Кізілер, андада чоохтасханнар: – Ол аның ангелі полар. 16 Ол арада Пётр хатаптаң хатап тохлат турған. Кізілер, ізік азып, кӧрібізіп, уғаа таңнап парғаннар. 17 Пётр, оларны тохтада, холын кӧдірібізіп, Хан Худайның позын харибдең хайди позытханын чоохтап пиріп, теен: – Пу нимедеңер Иаковнаң харындастарға искір пиріңер. Анаң тасхар сығып, пасха чирзер парыбысхан. 18 Иртенінде хадағҷылар, Пётр хайди полған полҷаң тіп, улуғ сағыссырасха пастырғаннар. 19 Ирод хан, тізең, Пётрны тілеп таппин, хадағҷылардаң сурағ иткен соонда, оларны ӧдірібізерге чахаан. Анаң Ирод, Иудей чирінең Кесар саарзар парыбызып, анда халған.

Иродтың ӧлімі

20 Ирод ханның Тир паза Сидон чуртағҷыларына хылии тутхан. Оларның чирі ас-тамахты Ирод ханның чирінең алҷаң, олар, нинҷе-де кізізі хада чӧптезіп алып, хан ӧргезінің устағҷызын Власты постарының сарина тартып алып, ханзар чаразарға килгеннер. 21 Тоғазығ кӱнінде Ирод, хан кибірліг кип-азахтарын кизіп алып, пӧзік орында одыр салып, оларнаң чоохтасхан. 22 Чон, тізең, хысхырған: – Пу ӱн кізіни нимес, че Худайни. 23 Че кинетін Ирод, Худайны сабландырбааны ӱчӱн, Хан Худайның ангеліне саптыртыбысхан. Ирод хан, істінең хурттарға чиртіп, ӱреп парған. 24 Че Худай сӧзі, ӧзіп, тарап одырған. 25 Варнава паза Савл, тізең, идерге пирілгенін толдыр салып, Иерусалимнең Антиох саарзар айлан килгеннер. Постарынаң хада Марк тіп солалығ Иоанны ағылғаннар.

Чахсы Хабарның 13

Варнаваның паза Савлның пасха чирлерзер ызылғаны

1 Антиох саардағы тигіриб чоны аразында Варнава паза Хара тіп солалығ Симеон, Кириней саардаң Луций, ідӧк Ирод ханнаң хада ӧскен Манаил паза Савл ухаанҷылар паза ӱгретчілер полғаннар. 2 Олар, Хан Худайға пазырып, ораза тутчатхан туста, Худай Худы чоохтанған: – Иттіртерге хығыртхан кирееме Варнаванаң Савлны таллап пиріңер Мағаа. 3 Андада олар, ораза тудып, паза пазырып алып, Варнаванаң Савлзар холларын салып, оларны позыдыбысханнар.

Кипр олтырыхта

4 Худай Худы ысхан хоостыра, олар пастап Селевкий тіп адалчатхан саарзар читкеннер, аннаң андар Кипр олтырыхсар кис парыбысханнар. 5 Анда олар, Саламин саарда халып, иудей синагогаларында Худай сӧзіне ӱгреткеннер. Иоанны даа, полыс пир турзын тіп, постарынаң хада ал чӧргеннер. 6 Ӏди олар, прай олтырыхча чӧріп, Паф саарға чидіп, Вариисус тіп иудей кізее, сыбырағҷаа паза чой ухаанҷаа, тоғас парғаннар. 7 Ол олтырых пастығы хыйға сағыстығ Сергий-Павелнең хада полҷаң. Сергий-Павел, Худай сӧзін истіп аларға хынып, позынзар Варнаванаң Савлны хығыртып алған. 8 Че сыбырағҷы Елима (іди адаҷаңнар Вариисусты), олардаң тоғыр полып, олтырых пастығын киртіністең хыйа тартарға кӱстенген. 9 Че Павел тіп ікінҷі солалығ Савл, Худай Худының устааны хоостыра Елимазар кӧні кӧріп, чоохтанған: – 10 У-у, чойырхоснаң чабал сағысха пастыр парған сайтан оолғы, прай сын нименің ыырҷызы! Хан Худайның кӧні чолларынаң хыйа тартарын тохтадарзың ма? 11 Амды мына сағаа Хан Худайның холы тӱсче: син, харах оды чох халып, анҷа-мынҷа тус кӱн чариин кӧрбессің! Олох туста Елиманың хараа пӱлестел парып, хап-харасхы пол чӧрібіскен. Ол, тізең, аар-пеер харбағлап, позын чидінҷең кізі тілеен. 12 Андада олтырых пастығы, пол парған нимені кӧріп, Хан Худай ӱгредиине, тың таңнап, киртін сыххан.

Писидийдегі Антиох саарда

13 Павел паза анынаң хада полған кізілер, Паф саардаң сығып, Памфилийдегі Пергий саарзар чӱс килгеннер. Че Иоанн, олардаң чарылып, Иерусалимзер нандыра парыбысхан. 14 Анаң олар, Пергийдең сығып, Писидийдегі Антиох саарзар читкеннер. Анаң субботада синагогазар кіріп, одыр салғаннар. 15 Моисей Чахиин паза ухаанҷыларның кинделерін хығырған соонда, синагога устағҷылары оларны, хығырып, тееннер: – Харындастар! Чонға чоохтаҷаң ӱгредіг сӧстерің пар полза, чоохтаңар. 16 Павел, тур киліп, холын кӧдіріп, теен: – Израиль кізілері паза Худайны улуғлапчатханнар! Истіңер! 17 Израиль чонының Худайы пістің ӧбекелерібісті таллап алған, анаң Египет чирінде полчатханнарында, оларны, илбек чон идіп, ӧӧр кӧдірген. Анаң оларны Позының илбек кӱзінең Египет чирінең сығар чӧрібіскен. 18 Соонаң пістің ӧбекелерібісті хуу чазыда хырых чылҷа азыраан. 19 Анаң Ханаан чирінде читі аймах чонны хырыбызып, оларның чирін пістің ӧбекелерібіске ӱлестір пирген. – 20 Аның соонаң Худай оларға тӧрт чӱс иліг чыл изере, ухаанҷы Самуилге теере, чарғыҷыларны пир турған. 21 Соонаң ӧбекелерібіс постарына ханны пирерге сурынғаннар. Андада Худай оларға Вениамин тӧлінең сыххан Кистің оолғын, Саулны, пирген. Ӏди хырых чыл ирт парған. 22 Саулны хыйа идібізіп, ханға Давидті турғыс салған. Аннаңар Ол, киречілеп, піди теен: «Мин кӧңніме кірчеткен кізіні, Давидті, Иессей оолғын, таап алғам. Ол Минің хынған нимелерімні прай толдырар». 23 Ӏди Худайның аасхынып пирген сӧзі хоостыра Давидтің тӧлінең сыххан Иисусты Израильге Арачылағҷы ит пирген. 24 Иисус килер алнында Иоанн прай Израиль чонын, чазыхтарыңнаң хыйа полып, кіреске тӱзіңер тіп ӱгреткен. 25 Тоғызын тоос салған соонда, тізең, Иоанн піди теен: «Сірер мині кемге санапчазар? Арачылағҷаа ба? Мин Анзы нимеспін. Че соомҷа пірсі килче, Анзының азағындағы маймах паан даа систерге турыстығ нимеспін мин». – 26 Харындастар, Авраамның тӧлі паза Худайны улуғлапчатханнар! Сірерге ызылды пу арачыланыс сӧзі. 27 Иерусалимнің чуртағҷылары паза оларның пастыхтары Аның Арачылағҷы полчатханын даа, суббота сай хығырылчатхан ухаанҷыларның сӧстерін дее піл полбааннар. Ӏди олар, Иисусты чарғылап, ухаанҷыларның сӧстерін толдыр салғаннар. 28 Иисусты ӧлімге чарғылаҷаң пір дее пыро таппин, Пилаттаң Аны ӧдірібізерге сурынғаннар. 29 Пазылған нимені прай толдыр салып, Аны, кірестең суурып, хуюда чыып салғаннар. 30 Че Худай Аны ӧлімнең тірілдіріп алған. 31 Кӧп кӱннер изере Ол позынаң хада, Галилей чирінең сығып, Иерусалимзер килген ӱгренҷілеріне кӧрін кил турған. Амды, тізең, олар чонға Аннаңар киречілепчелер. 32 Піс тее сірерге ӧрініснең Чахсы Хабар искірчебіс: Худай, Иисусты тірілдіріп, ӧбекелерібіске аасхынып пирген сӧзін амды піске, оларның тӧллеріне, толдырған. 33 Худайны саблапчатхан ікінҷі Ырында пазылча: «Син Минің Оолғымзың. Мин пӱӱн Сині тӧріттім». 34 Худай Аны ӧлімнең тірілдіріп алған. Ол чирде хаҷан даа чызыбас. Аннаңар Ол піди теен: «Мин Давидке молҷаан ах-арығ паза ізестіг паарсазымны сірерге читірербін». – 35 Аннаңар пасха пір орында даа пазылған: «Позыңның Ах-арығ Нымысчыңа чирде чызирға пирбессің». – 36 Давид позының тузында Худайның ӧӧн пӧгінін толдыр салған, соонаң ӱреп, ӧбекелерінің соонҷа парыбысхан, сӧӧгі, тізең, чирде чызып парған. 37 Ол, тізең, Худайға тірілдіріп, чирде чызыбаан. 38 Харындастар, сірер пілерге кирексер, Иисустаң пастыра сірерге чазых позыдары искірілче. 39 Прай нимеде, хайда сірер, Моисей Чахии пастыра чазыхтарыңнаң позып полбаазар, Ағаа киртінчеткеннернің полғаны ла Аннаң пастыра позып алар. 40 Ухаанҷылар чоохтаан нимелер сірерге тӱс парбазын тіп, китеніңер! 41 «Кӧріңер, кізее кӱлеечілер! Хайхап алыңар, анаң чох пол парыңар! Пірее кізі пу кӱннеріңде итчеткен киректерімнеңер сірерге чоохтаан даа полза, киртінмесчіксер». 42 Павелнең Варнава, чоохтарын тоозып, иудейлер синагогазынаң сых париғаннарында, иудей ниместер пу нимедеңер килер субботада хатап чоохтап пирерге сурынғаннар. 43 Чыылған чон таразыбысханда, кӧп иудейлер паза иудейлерге хозылған иудей ниместер Павелнің паза Варнаваның соонҷа парғаннар. Павелнең Варнава, кізілернең чоохтазып, оларны Худай паарсазында поларға чӧптееннер. 44 Пазағы субботада саардағы прай даа чон Худай сӧзін истерге чыылыс парған. 45 Че иудейлер, чыыл парған чонны кӧр салып, атархап парғаннар, Павел чоохтаан нимелерге, тізең, тоғыр кірізіп, хазалып, анынаң таласханнар. 46 Андада Павелнең Варнава чалтанмин чоохтанғаннар: – Сірерге иң пурун Худай сӧстері чидерге кирек полған, че сірер, аны хыйа идіп, постарың постарыңны мӧгі чуртасхаc турыстығ нимес итчезер, піс, тізең, иудей ниместерзер айланчабыс. 47 Піске Хан Худай піди чахаан: «Мин сині, чир ӱстӱндегі прай кізілерні арачылап алар ӱчӱн, прай чоннарға чарых поларға турғысхам». 48 Аны истіп, иудей ниместер ӧрінгеннер паза Хан Худай сӧзін сабландырғаннар. Мӧгі чуртасха салылғаннарының прайзы киртін сыххан. 49 Хан Худай сӧзі прай ол чирҷе тарап сыххан. 50 Че иудейлер Худай кибірліг паза чонға улуғлатчатхан иудей нимес ипчілерні, ідӧк саардағы устағҷыларны Павелнең Варнавадаң тоғыр кӧӧктіріп, оларға истіг чуртас пирбинібіскеннер, соонаң оларны постарының чирлерінең сығара сӱрібіскеннер. 51 Че Павелнең Варнава, оларзар алдыра азахтарындағы тозынны хахтабызып, Икон саарзар парыбысханнар. 52 Ӱгренҷілері, тізең, ӧрініснең паза Худай Худынаң тол чӧрібіскеннер.

Чахсы Хабарның 14

Икон саарда

1 Икон саарда андағох ниме полған: Павелнең Варнава, иудейлер синагогазынзар кіріп, анда ӧтіг чоохтанғаннары сылтаанда уғаа кӧп иудейлер паза гректер киртін сыхханнар. 2 Че киртінминчеткен иудейлер, олардаң тоғыр иудей ниместернің кӧңнілерін тибіредібізіп, хорылыс иткеннер. 3 Андағ даа полза, Павелнең Варнава, мында илееде ӱрге халып, Хан Худайдаңар чалтанмин ӱгреткеннер. Худай Позының паарсазын пирчеткенін таныхтап, илҷілерге танығлар паза хайхастар идерге кӱс пирчеткен. 4 Ол туста саардағы чон ікі чарыл чӧрібіскен. Пір чардығы иудейлернің саринда полған, пасхалары, тізең, илҷілер ӱчӱн полғаннар. 5 Анаң иудейлер, иудей ниместер, паза иудей пастыхтары, илҷілердең тоғыр чӧптезіп алып, оларны уйатха суғып, тастарнаң чаалирға идібіскеннер. 6 Илҷілер, аннаңар піл салып, саардаң парыбысханнар. Олар Ликаон чиріндегі Листр паза Дервий саарларҷа паза оларның хыриндағы аалларҷа чӧр сыхханнар. 7 Анда олар Чахсы Хабардаңар чоохтап чӧргеннер.

Листр саарда

8 Листр саарда тӧрееннең азахтарын тибірет полбас пір кізі полҷаң, ол пір дее пас чӧр полбаҷаң. 9 Ол Павелнің чооғын истіп одырған. Павел, тізең, андар кӧрібізіп, анда позының имненіп аларына киртінізі парын сизін салған. – 10 Иисус Христос Хан-пигібістің адынаң тіпчем сағаа: азахтарыңа кӧні турыбыс! – тыыда чоохтаныбысхан Павел. Ол кізі, сах андох тура хонып, пас чӧр сыххан. 11 Кізілер, тізең, Павелнің ниме идібіскенін кӧр салып, Ликаон тілінең хысхырыс сыхханнар: «Піссер худайлар кізі омазында килтірлер!» 12 Анаң Варнаваны Зевс тіп худай адынаң, Павелні, тізең, ӧӧнінде ол ла чоохтанчатханнаңар, Ермий тіп худай адынаң адап алғаннар. 13 Саар тастында Зевс худайның храмы полған. Зевстің абызы, саар ізіктерінзер алдыра тегілекти ӱрген чахайахтар паза тазыннар ағыл киліп, чоннаң хада тайығ саларға итчеткен. 14 Че илҷілер, Варнаванаң Павел, ол нимені истіп, кип-азахтарын талабызып, кізілер аразынзар чӱгӱр парып, 15 тың иде хысхырғаннар: – Иреннер! Ниме итчезер? Піс сірерӧк осхас кізілербіс. Сірерні, чой нимелерге киртінмин, тигірнең чирні, талайны паза анда полчатхан прай нимелерні чайап салған тіріг Худайға киртінзіннер тіп, Чахсы Хабарны искір чӧрчебіс. 16 Худай мының алнында прай чоннарға пос оңдайынҷа чуртирға чаратхан. 17 Ол піске, чахсызын читіріп, тигірдең наңмыр, чахсы тамах сыхчаң чыллар, ас-тамах пирҷең, паза чӱректерібісті ӧрініснең толдырҷаң. Ӏди Ол Позынаңар ӱзігі чох киречілеп сал турған. 18 Ӏди олар кізілерні, постарына тайығ салдыртпин, ибзер таразыбызарға чадап ла чӧптеп алғаннар. Постары, тізең, анда халып, аннаң андар ӱгреткеннер. 19 Илҷілер анда кізілерні чалтанмин ӱгретчеткен туста, Антиох паза Икон саарлардаң килген хай пірее иудейлер чонны илҷілердең тоғыр чӧптеп сыхханнар: «Олар пір дее сын ниме чоохтабинчалар, прай чойланначалар». Иудейлер кізілерні ӧкпелендірібіскеннер, Павелні тастарнаң чаалап, анаң аны, ӧл парған полар тіп, саар тастынзар апар салғаннар. 20 Ӱгренҷілері аның ибіре чыыл парғанда, Павел, тур киліп, саарзар парған. Ӏкінҷі кӱнінде ол Варнаванаң хада Дервий саарзар чӧрібіскен.

Илҷілернің Сирийдегі Антиох саарзар айланғаны

21 Павелнең Варнава, Дервий саарда Чахсы Хабардаңар ӱгредіп, кӧп наа ӱгренҷі тапханнар. Анаң хатабох Листр, Икон паза Писидийдегі Антиох саарларҷа иртіп парғаннар. 22 Піске Худайның хан-ӱлгӱзінзер кӧп хыйаллар пастыра кірерге килізер тіп ӱгредіп ала, Худайға киртінерге хығырғаннар паза ӱгренҷілернің кӧңні-сағыстарын тыытханнар. 23 Илҷілер полған на тигірибнің пазында ах сағалларны турғыс салғаннар паза, ораза тудып, пазырғаннар. Анзын олар киртін сыххан Хан Худайның холына пиргеннер. 24 Анаң, Писидийҷе иртіп, Памфилий чирінзер читкеннер. 25 Пергий саарда Хан Худай сӧзіне ӱгреткеннер, анаң Атталий саарзар парғаннар. 26 Андартын олар Антиох саарзар чӱс парыбысханнар. Анда олар пу тоғыстарына Худайдаң алғас алған полғаннар, амды, тізең, олар аны толдыр салғаннар. 27 Андар читкенде, тигіриб чонын чыып алып, Худай оларнаң ниме иткенінеңер, хайди Ол иудей ниместерге киртініссер ізік ас пиргенінеңер прай чоохтап пиргеннер. 28 Ол саарда олар ӱгренҷілерінең хада илееде ӱр полғаннар.

Чахсы Хабарның 15

Иерусалимдегі чыылығ

1 Иудей чирінең килген кізілернің хай піреезі харындастарны, Моисей Чахии хоостыра сӱннет итпезеңер, арачылан полбассар тіп, ӱгреткеннер. 2 Че Павелнең Варнава ол кізілернең, чараспин, тың тартыс салғаннар. Андада пу кирек хоостыра Павелнең Варнаваны, ідӧк постарының аразынаң хай пірее пасха даа киртінчеткеннерні Иерусалимдегі илҷілерзер паза тигіриб ах сағалларынзар ызарға чарат салғаннар. 3 Павелнең Варнава, тигіриб чонына ӱдестіртіп алып, Финикий паза Самар чирлерінҷе ирткеннер, андағы чонға иудей ниместернің Худайға киртін сыхханнарынаңар чоохтап, прай киртінчеткеннерні уғаа тың ӧріндіргеннер. 4 Иерусалимзер чит килгеннерінде, оларны тигіриб чоны, илҷілер паза тигіриб ах сағаллары удурлааннар. Павелнең Варнава Худай постарынаң ниме иткенінеңер паза иудей ниместерге киртініссер ізік ас пиргенінеңер оларға прай искір пиргеннер. 5 Андада фарисейлернің пірігізіндегі киртінчеткен кізілернің хай піреезі, тура хонып, иудей ниместерге сӱннет идерге паза Моисей Чахиинҷа чуртирға кирек тіп чоохтанған. 6 Илҷілер паза тигіриб ах сағаллары ол киректі ӱзӱрерге чыылыс парғаннар. 7 Ӱр ӱзӱрген соонда, Пётр, тур киліп, оларға чоохтаан: – Харындастар! Сірер пілчезер, иң пастабох Худай, иудей ниместер Чахсы Хабарны миннең истіп, Худайға киртін сыхсыннар тіп, пістің арабыстаң мині таллап алған. 8 Кізілер сағызын пілчеткен Худай, иудей ниместерге піскеӧк чіли Худай Худын сыйлап, оларны Позына алчатханын киречілеен. 9 Пірдеебісті пасхалабин, иудей ниместернің чӱректерін киртініснең арығлабысхан. 10 Амды ноға сірер Худайны сынапчазар? Ӱгренҷілернің мойныларына пістің ӧбекелерібіс тее паза піс тее апар полбаан чӱкті сал пирерге кӱстенчезер? 11 Че піс оларох чіли Хан-пигібіс Иисус Христостың паарсазынаң арачылан халарыбысха киртінчебіс. 12 Анаң чыылған чон, тымыл парып, Варнаванаң Павелні искен. Олар хайди Худай оларнаң пастыра иудей ниместернің аразында хайхастар паза танығлар иткенінеңер чоохтааннар. 13 Анаң олар тохтап парғанда, Иаков, чооғын пастап, теен: – Харындастар! Истіңер мині. 14 Симон чарыт пирген, хайди Худай пастап иудей ниместердең Позының чонын идіп аларына хайығ салған. 15 Анзынаң ухаанҷыларның сӧстері дее чарасчалар, аннаңар піди пазылған полған: 16 «Анаң, айлан киліп, Давидтің хыйын тӱскен чуртын, нааҷылап саларбын. Иңзеріл парған нимелерін, прай тыхтап, тӱзет саларбын. 17 Аннаңар пасха кізілер паза прай чоннар, кемні Мин Позыма чоным идінерге хығырғам, Хан Худайны тілирлер, – тіпче прай пу нимені чайапчатхан Хан Худай». – 18 Худайға Позының хас-хаҷаннаң итчеткен киректері прайзы пілдістіг. 19 Аннаңар, сағынчам, Худайға айланчатхан иудей ниместерге харығ полбасха кирек. 20 Че оларға піди пас пирерге кирек – чой худайларға салылған чиисті чібеске, чӧреес хылыхтығ полбасха, поо пазылған малның идін чібеске паза ханны іспеске, постары хынминчатхан нимелерні пасхаларына итпеске. 21 Моисей Чахиин хас-хаҷаннаң пеер полған на саарның синагогаларында хығырадырлар, аның сӧстерін суббота сай искіредірлер нооза.

Иудей ниместерге пічік ысханы

22 Андада илҷілер паза ах сағаллар, прай тигіриб чонынаң чӧптезіп алып, постарының аразынаң нинҷе-де кізі таллап алғаннар, анаң оларны Антиох саарзар Павелнең паза Варнаванаң хада ызарға чарат салғаннар. Оларның пірсі Варсава тіп солалығ Иуда, ікінҷізі Сила полған. Олар киртінчеткен харындастарның аразында пастыхтар полғаннар. 23 Олар мындағ пічік пас пиргеннер: «Илҷілер, тигіриб ах сағаллары паза харындастар Антиох саарда, Сирий паза Киликий чирлерінде чуртапчатхан иудей нимес чоннардаң сыххан харындастарға чолабит ысчабыс! 24 Пістің арабыстаң парған хай пірее кізілер, сӱннет итчең кибірні тудып, Моисей Чахиинҷа чуртирға кирек тіп, сірерні сағыссырат салғаннарын искебіс. Піс оларға андағ нимені чахыбаабыс. 25 Аннаңар піс, мында чыылызып, аарлығ Варнаванаң паза Павелнең хада сірерзер позыбыс таллап алған кізілерібісті ызарға чарат салғабыс. 26 Ол кізілер Хан-пигібіс Иисус Христос ӱчӱн постарының тыннарына даа айабааннар. 27 Аннаңар піс сірерзер Иуданы паза Силаны ысчабыс. Олар піс пасхан нимелерні сӧстернең чарыт пирерлер. 28 Худай Худы даа, піс тее сірерге пасха чӱк артарға пір дее кирек чоғыл тіп сағынчабыс, че пу ла иң кирек нимелерні: 29 чой худайларға тайығ идіп салған чиисті, поо пазылған малларның идін паза ханны чібеңер, чӧреес хылыхтығ полбаңар паза постарың хынминчатхан нимені пасхаларына даа итпин турыңар. Пу нимені толдырзаңар, орта идерзер. Хазых полыңар». 30 Ысхан кізілер, Антиох саарзар чидіп, кізілерні чыып алып, пу пічікті пирібіскеннер. 31 Мындағы чон, ол пічікті хығырып, чахығларға ӧрінген. 32 Иуданаң Сила, ухаанҷылар полғаннарынаңар, мындағы харындастарны кӧп ӱгредіп, оларның киртіністерін тыытханнар. 33 Анда анҷа-мынҷа полып алған соонда, харындастарны нандыра, оларны пеер ысханнарзар, амыр хоных алғап, позыдыбысханнар. 34 Че Сила анда халарға сағыныбысхан, Иуда, тізең, Иерусалимзер айланған.

Павелнең Варнаваның чарылысханы

35 Павелнең Варнава Антиох саарда чуртааннар. Олар паза пасха кӧп ӱгретчілер, кізілерні Хан Худай сӧзіне ӱгредіп, Чахсы Хабарны искіргеннер. 36 Нинҷе-де тус ирткенде, Павел Варнаваа теен: – Хан Худай сӧзін искірген прай саарларыбысча хатап чӧр киліп, Худайға киртінчеткеннер хайди чуртапчатханнарын кӧр килең. 37 Варнава позынаң хада Марк тіп солалығ Иоанны алып аларға сағынған. 38 Че Павел постарынаң Памфилийде чарыл парыбысхан, паза итчең тоғыстарында араласпаан Иоанны хада аларға хынмаан. 39 Анзынаң талаза халып, олар чарылыс парғаннар. Варнава, Маркты хада алып, Кипрзер кис парыбысхан. 40 Павел, тізең, Силаны таллап алған, анаң харындастар пастыра Худай алғазын алып, чорыхха сығыбысхан. 41 Олар, Сирий паза Киликий чирлерінҷе чӧріп, андағы тигіриб чонының киртіністерін тыытханнар.

Чахсы Хабарның 16

Павелге Тимофейнің хозылғаны

1 Павел Дервий паза Листр саарларға читкен. Анда киртінчеткен иудей іҷеліг, грек пабалығ Тимофей ады-солалығ ӱгренҷі полған. 2 Тимофейдеңер Листрдегі паза Икондағы харындастар чахсы чоохтанғаннар. 3 Павел аны позынаң хада алып аларға хынған, че андағы иудейлер Тимофейнің пабазы грек кізі полчатханын пілгеннер, аннаңар ол Тимофейге сӱннет иттірібіскен. 4 Ӏди олар, саардаң саарға чӧріп, анда киртінчеткен кізілерге Иерусалимдегі илҷілернің паза тигіриб ах сағалларының чарадығларын, чахығларын толдыр турардаңар чоохтап турғаннар. 5 Тигіриб чонының киртінізі тыып, аның саны кӱннің сай хозылғаннаң хозылған.

Павелнің хараана кӧрінген кӧспек

6 Хаҷан олар Фригий паза Галат чирлерін ирткеннерінде, Худай Худы оларны Асий чирінзер Худай сӧзінеңер искірерге позытпаан. 7 Мисий чирінзер чидіп, Вифиний чирінзер парарға иткеннер, че Хут оларны андар позытпаанох. 8 Мисий чирін иртіп, олар Троада саарға читкеннер. 9 Хараазын Павелнің кӧспегінде Македон чирінең пір кізі, алнында тура тӱзіп, сурынып ала теен: «Македон чирінзер киліп, піске полыс пир». 10 Аны кӧрген соонаң, Хан Худай пісті Чахсы Хабардаңар искірерге андар хығырча тіп сағына тартып, сах андох Македон чирінзер парарға тимненібіскебіс.

Павелнің Филипп саарда ӱгреткені

11 Ӏди, Троада саардаң сығып, піс Самофракий олтырыхсар кӧні читкебіс, пазағы кӱнінде, тізең, Неаполь саарда полғабыс. 12 Андартын Филипп саарзар читкебіс. Ол Македон чирінің пу чардығындағы пастағы саар полған паза Рим колониязы полған. Анда піс анҷа-мынҷа кӱн полғабыс. 13 Субботада піс саар тастындағы суғ хазынзар парғабыс, хайда иудейлернің кибірі хоостыра Худайға пазырҷаң чир пар поладыр. Анда одырып алып, чыылыс парған ипчілернең чоохтасхабыс. 14 Оларның аразында Фиатир саардаң аарлығ хызыл ис сатчаң паза Худайны улуғлапчатхан Лидий тіп пір ипчі истіп одырған. Хан Худай, тізең, Павелнің чооғын оңарзын тіп, ол ипчінің чӱреен ас пирген. 15 Лидий, ибдегілерінең хада кіреске тӱскен соонда, теен: – Мині Хан Худайның сын кізізі тіп сағынчатсаңар, турамзар кіріп, минде чуртап алыңар. Ӏди ол пісті чӧптеп алған.

Павелнең Силаның харибге чаптырғаны

16 Пірсінде піс пазырҷаң чирзер парчатханда, нымысчы хыс тоғас парған. Ол полар нимені кӧзітчеткен хутха хаптырт салтыр. Ӏди ухаанҷылап, ол хыс ээлерін уғаа пайытчатхан. 17 Павелнің паза пістің сообысча киліп, ол хыс хысхырған: – Пу кізілер Ӧӧркі Худай нымысчылары. Олар піске арачыланыс чолынаңар искірчелер. 18 Ӏди ол хыс кӧп кӱн ит турған. Павел, тарын парып, айнааc айланып, теен: – Иисус Христостың адынаң тіпчем сағаа, сых аннаң! Олох туста чабал хут хыстаң сых чӧрібіскен. 19 Пайаағы хыстың ээлері, пайыҷаң оңдайлары чох пол парғанын кӧріп, Павелнең Силаны, тудып алып, чыылығлар иртірҷең чирзер алдыра пастыхтарзар сӧзір сыхханнар. 20 Оларны пастыхтарынзар ағыл киліп, тееннер: – Пу иудей полчатхан кізілер пістің саардағыларны ай-пораан итчелер. 21 Олар мында піске, римдегілерге, чаразарға даа, толдырарға даа киліспинчеткен кибірлерні ӱгрет парчалар. 22 Кізілер дее олардаң тоғыр пол сыхханнар. Пастыхтар, тізең, Павелнең Силаның кип-азахтарын суура тартып, оларны сымыхнаң соғарға чахааннар. 23 Соғып-соғып алып, тізең, оларны харибге чаап салғаннар. Андағы хадағҷаа оларны сиргек хадарарға чахааннар. 24 Андағ чахығ алып алып, хадағҷы, оларны істіндегі пӧлікте пиктеп, азахтарына ағас кізен кизірт салған. 25 Орты хараа тузында Павелнең Сила, пазырып, Худайны саблапчатхан сарыннарын сарнааннар, харибдегілер, тізең, оларны искеннер. 26 Кинетін чирнің уғаа тың тітіреп сыхханына хариб тӧзінең прай чайхала тӱскен, анаң прай ізіктер аза чачырааннар, прайларының ілҷірбелері пос-пас тӱс парғаннар. 27 Хариб хадағҷызы, усхун киліп, кӧрзе, прай ізіктер азых. Анаң, харибдегілер тис парыбысхан поларлар тіп, ол, хылызын сығара тартып, позын сазыбызарға иткен. 28 Че Павел, тыыда чоохтанып, аны тохтадыбысхан: – Позыңа хомай ниме итпе. Піс прайзыбыс мындабыс. 29 Хадағҷы, чарытхы ағылдырып алып, хариб істінзер кире ойлаан, анаң, тітірезіп ала, Павелнең Силаның азағынзар тӱскен. 30 Анаң оларны харибдең сығар парыбызып: – Пиглерім! Арачылан халар ӱчӱн, ниме идерге кирек мағаа? – тіп сурған ол. 31 Иисус Христос Хан-пиге киртін, андада позың даа, прай тураң даа арачылан халарзар, – нандырғаннар ағаа олар. 32 Анаң Хан Худай сӧзіне аны паза аның туразында полған прай кізілерні ӱгреткеннер. 33 Хадағҷы олох туста хараазын, оларны сығарып, палығларын чууп пирген, анаң позы даа, аның ибдегілері дее сах андох кіреске тӱскеннер. 34 Анаң, оларны ибінзер ағылып, стол кистіне одыртып, сыйлаан, позының паза ибдегілерінің Худайға киртін сыхханнарына ӧрінген. 35 Кӱнӧрте пол килгенде, саар пастыхтары, нымысчыларын хадағҷызар ызып, тееннер: – Ол кізілерні позыдыбыс. – 36 Пастыхтар сірерні позыдыбыс тіп кізі ыстылар. Амды, мыннаң сығып, амыр-хазых чӧріңер, – искірген Павелге хариб хадағҷызы. – 37 Пісті, Рим кізілерін, чарғы даа чох, чон кӧзіне чыртып, харибге чапханнар. Амды, тізең, сым-туюххан позытчалар? Чох, постары киліп, позыдыбыссыннар пісті, – теен оларға Павел. 38 Нымысчылар, парып, ол сӧстерні саар пастыхтарына читір пиргенде, анзылары, пуларның Рим кізілері полчатханнарын истіп, хорых парғаннар. 39 Киліп, тізең, оларның алнында пыросынғаннар, анаң, тастынзар сығарып, саардаң парыбызыңар тіп сурынғаннар. 40 Олар, тізең, харибдең сығып, Лидийзер килгеннер, анда киртінісче харындастарны кӧр салып, оларны ӱгредіп, саардаң чӧре халғаннар.

Чахсы Хабарның 17

Фессалоник саарда

1 Павелнең Сила, Амфиполь паза Аполлон саарларны иртіп, иудейлернің синагогазы турчатхан Фессалониксер чиде салғаннар. 2 Павел позының оңдайынҷа синагогазар кіріп, ӱс суббота изере кізілернең Худай Пічиин ӱзӱрген. 3 Мессий, чобалып, ӧлімнең тірілерге кирек полған тіп чарыда чоохтап ала, киречілеен. – Ана ол Мессий мин чоохтапчатхан Иисус полча, – теен Павел. 4 Исчеткен кізілернің хай піреезі, киртін сығып, Павелнең Силаа хозылған. Оларның аразында Худайны улуғлапчатхан гректер кӧп полған, ідӧк саблығ ипчілер дее илееде полған. 5 Че киртінминчеткен иудейлер, атархап, саарның ачыхтарынаң нимее чарабаан кізілерні хада алып, хорылысханнар паза саардағы чонны тарындырғаннар, анаң Иасонның туразынзар парып, Павелнең Силаны чон алнына сығарыңар тіп хысханнар. 6 Че оларны таппин, иудейлер Иасонны паза киртінчеткен харындастарның хай піреезін, хаап алып, саар пастыхтарынзар апарғаннар. – Прай чирні ай-пораан итчеткеннер пеер читтірлер! 7 Иасон, тізең, оларны туразына кирген. Ол кізілер, хағанның чахығларынаң тоғыр полып, пасха кізіні, Иисусты, постарының ханына санапчалар, – тіп, хысхырысханнар. 8 Анзын искен кізілернің дее, саар пастыхтарының даа аразында хорылыс пасталыбысхан. 9 Че анаң Иасонның паза пасхаларының ізес ахчаларын алып алғаннар, постарын, тізең, позыдыбысханнар.

Верий саарда

10 Киртінісче харындастар, тізең, олох хараазын Павелнең Силаны Верий саарзар ызыбысханнар. Андар чидіп олар иудейлер синагогазынзар парғаннар. 11 Мындағылар фессалониктегілернің хыринда арығ сағыстығ полғаннар: олар, кӱннің сай Худай Пічиин хығырып, андағ ба, андағ нимес пе тіп сыныхтап ала, Чахсы Хабарны хынып алғаннар. 12 Пу саардағы кізілернің кӧбізі киртін сыххан: гректернің пай ипчілері дее, иреннернің дее илеедезі. 13 Че хаҷан Фессалониктегі иудейлер Павелнің Верий саарда Худай сӧзіне ӱгретчеткенін піл салғаннар, олар, андар чиде салып, андағы кізілерні Павелдең тоғыр кӧдіріп, сағыстарын ай-пораан иткеннер. 14 Андада киртінісче харындастар Павелні талайзар алдыра парчатхан кізіні чіли ызыбысханнар. Силанаң Тимофей, тізең, анда халғаннар. 15 Хада килген кізілер Павелні Афин саарға читіре ӱдес салғаннар. Анаң, Павелдең Силанаң Тимофейні позынзар табыраанҷа ызыбызарға чахығ алып алып, нандыра пара халғаннар.

Павел Афин саарда

16 Оларны Афин саарда сағыпчатхан туста Павел, кізі чайаан худайларның саарға толдыра турғлапчатханнарын кӧріп, тың ачырған парған. 17 Аннаңар ол синагогада иудейлернең, Худайны улуғлапчатхан гректернең паза кӱннің сай тасхар тоғасхан кізілернең чоох апарған. 18 Андағы эпикурей паза стоик философтарның хай піреезі Павелнең чоохтасхан. Павел кізілерге Иисустаңар паза Аның тірілгенінеңер Чахсы Хабар искірчеткеннеңер, піреелері чоохтанғаннар: «Ниме тирге сағынча пу хуруғ тіл?» Че пасхалары тееннер: «Ол піске пасха худайлардаңар чоохтапча ба таң». 19 Олар, Павелні Ареопаг чӧбінің орнынзар ағыл киліп, тееннер: – Синің ӱгретчеткенің хайдағ андағ наа ӱгредіг полҷаң, піске аны пілерге чарир ба? 20 Син пістің хулахтарыбысха пасхаҷыл нимелер чоохтапчазың. Аннаңар, аның ниме полчатханын, піліп аларға сағынчабыс. 21 Афин саардағылар паза пеер пасха чирдең килген кізілер наа нимедеңер чоох-чаахтазып, истіп, тус иртірерге хынғаннаң артых пасха пір дее нимее іди тың хынмаҷаңнар. 22 Павел, Ареопаг чӧбінің ортызында турып, чоохтап сыххан: – Афин саардағылар! Мин, сірерні кӧріп, худай кибірліг полчатханнарыңны сизінчем. 23 Мин, сірернің пазырчатхан орыннарыңны ситкіп кӧр чӧріп, тайығ салҷаң орыннарның пірсіне урун парғам. Анда «кізі пілбес Худайға» тіп пазыл партыр. Ана Анзынаңар, хайзын сірер, пілбезе дее, улуғлапчазар, чоохтап пирим сірерге. – 24 Пу чир-чайаанны паза андағы прай нимені тӧстеп салған Худай – чирнің паза тигірнің Хан Худайы – кізі холынаң иділген храмнарда чуртабинча. 25 Ол Позына, пірее ниме кирексіп, кізілер нымысчы ползыннар тіп сурынминча. Ол Позы прай нимее тын, чуртас паза нинҷе ниме пар прай пирче. 26 Пір кізідең Ол прай чоннарны чайап салып, оларны чуртирға прай чир ӱстӱнҷе тарадыбысхан. Чоннарға чуртир тузын паза орнын прай кӧзіт пирген. – 27 Кізілер Худайны тілеп чӧрзіннер тіп, арса, сизік хаап, Аны таап таа алар ба тіп, Худай іди иткен. Итсе-де, Ол пістің полғаныбыстаң на тың даа ырах нимес. 28 «Піс Худайның сылтаанаң чуртапчабыс, пас чӧрчебіс паза ӧӧн позыбыснаң мындабыс нимес пе зе». Сірернің кибелісчілеріңнің хай піреезі чоохтаанни: «Піс тее Аның палаларыбыс». – 29 Піске, Худай тӧлі полчатханыбыс ӱчӱн, Худай алтыннаң, кӱмӱстең алай тастаң ус хол паза кізі сағызы сылтаанда чайал парған ома тіп сағынарға чарабас. 30 Аннаңар Худай прай кізілерге, Аны пілбеен тустарға хайығ салбин, амды чазыхтарынаң хыйа полыбызарға чахыпча. 31 Худай чир ӱстӱндегі чонның орта чарғызын итчең кӱнні Позы таллап алған Кізізі пастыра адап салған. Анзын Ол, Аны ӧлімнең тірілдіріп, прай кізілерге киречілеен. 32 Ӧлімнең тірілдіріп алчатханын истіп, піреелері кӱлгеннер, пасхалары, тізең, чоохтанғаннар: – Ол нимедеңер сині пірее пасха туста истіп аларбыс. 33 Анаң Павел олардаң сых чӧрібіскен. 34 Че хай пірее кізілер, ағаа хозылып, киртін сыхханнар. Оларның аразында Дионисий тіп ирен, Ареопаг чӧбінің кізізі, Дамарь тіп ипчі паза пасхалары даа хада полғаннар.

Чахсы Хабарның 18

Павел Коринф саарда

1 Аның соонаң Павел, Афин саардаң сығып, Коринф саарзар килген. 2 Анда Понт чирінең сыххан Акила тіп иудейге паза аның ипчізіне, Прискиллаа, тоғас парып, оларзар килген. Рим хағаны Клавдий прай иудейлерні Римнең сығара сӱргеннеңер, олар ӱр ниместе Италийдең килген полғаннар. 3 Олар даа, Павелӧк чіли, отахтар итчеткен устар полғаннарынаңар, ол, оларда халып, тоғынған. 4 Суббота сай Павел синагогада иудейлернең паза гректернең чоохтазып, оларны киртіндірерге кӱстенген. 5 Силанаң Тимофей Македон чирінең килгеннерінде, тізең, Павел, кӧңніне пастырып, иудейлерге Мессийнің Иисус полчатханын киречілеен. 6 Иудейлер, тізең, ағаа тоғырланып, чабал чоохтан сыхханнарында, Павел, кип-азаан хахтабызып, оларға теен: – Сірерге урунған ниме ӱчӱн постарың нандырығ тударзар. Мин арығбын. Амды мин пасха чоннарзар парарбын. 7 Анаң сығыбызып, Худайны аарлапчатхан Иуст тіп пір кізізер килген. Аның туразы синагога хыринда турҷаң. 8 Синагога пазы Крисп, тізең, прай ибдегілерінең хада Худайға киртін сыххан. Коринф саардағыларның аразынаң кӧп кізі, ідӧк киртініп, кіреске тӱскен. 9 Хараазын кӧспегінде Худай, Павелнің хараана кӧрініп, теен: – Хорыхпа, чоохтан на тур, пір дее тохтаба. 10 Мин синнең хадабын, нооза. Пу саарда Минің кізілерім кӧп, аннаңар сағаа пірдеезі хомай итпес. 11 Павел пу саарда, кізілерні Худай сӧзіне ӱгредіп, пір чыл алты ай полған. 12 Ахай чирінің пастығына Галлионны турғыс салғаннарында, иудейлер, пос аразында чӧптезіп алып, Павелні тудып алғаннар, анаң аны чарғаа ағыл килгеннер. 13 Павел кізілерні Моисей Чахии хоостыра нимес Худайға пазырарға ӱгретче тіп хоптааннар. 14 Павел чоохтанарға иткен аразында, Галлион иудейлерге теен: – Иудейлер! Пу кізі піреезін хыйыхтаан полза алай хомай ниме идерге харасхан полза, андада мағаа сірерні исчең сылтағ поларҷых. 15 Че талас ӱгредіглердеңер, ады-солалардаңар паза Моисей Чахығларынаңар парчатса, ол киректерні постарың алынҷа ӱзӱріңер. Минің ол нимелерге чарғыҷы поларым килбинче. 16 Анаң оларны чарғы чирінең сығара сӱрібіскен. 17 Прай гректер, тізең, Сосфенні, синагога пазын, хаап алып, чарғы туразы алнында сохханнар, че Галлион оларның араларына пір дее кірбеен.

Павелнің Сирийдегі Антиохсар айланғаны

18 Павел, Коринф саарда илееде кӱннер полып алып, харындастарнаң анымҷохтазып, Сирий чирінзер чӱс парыбысхан. Акиланаң Прискилла даа анаң хада парыбысханнар. Павел Кенхрей саарда, Худайға пирген сӧзін толдырарға тіп, састарын хырыхтырыбысхан. 19 Ефес саарға читкенде, Павел, синагогазар кіріп, анда иудейлернең анзын-мынзын ӱзӱрген. Олар постарында ам даа полып аларға сурынғаннарында, Павел ынабаан. – Мағаа пу чағдапчатхан ӱлӱкӱнде Иерусалимде поларға кирек. Худай пирзе, мин соонаң сірерзер килербін, – теен. Анаң анымҷохтазып, Акиланаң Прискилланы Ефесте халғыс салып, позы, тізең, парыбысхан. 22 Кесар саарға чидіп, аннаң Иерусалимзер киліп, тигіриб чонынаң тоғазып алып, Павел Антиох саарзар парыбысхан. 23 Анда анҷа-мынҷа тус полып алып, пазох чорыхха сығыбысхан. Ӱгренҷілернің кӧңнілерін тыыдып ала, Галат паза Фригий чирлерін изерістіре ирт парып одырған.

Аполлостың Ефесте полғаны

24 Александр саарда тӧреен Аполлос тіп ады-солалығ пір иудей Ефес саарзар килген. Ол уғаа хоос чоохтығ паза Худай Пічиин чахсы пілчеткен кізі полған. 25 Апполос, Хан Худайның чолынҷа ӱгреділген кізі полып, прай ізіг кӧңнінең чоохтанып, Хан-пигібістеңер тӱзімніг ӱгрет салып одырған, че итсе-де ол Иоанның кіреске тӱскенін не пілген. 26 Аполлос синагогада пір дее чалтанмин чоохтан сыххан. Акиланаң Прискилла, аны искен соонда постарынзар хығырып алып, ағаа Хан Худай чолынаңар орта иде чоохтап пиргеннер. 27 Анаң Аполлос Ахай чирінзер парарға тимненібіскенде, мындағы харындастар, андағы ӱгренҷілерге Аполлосты чахсы удурлазыннар тіп, пічік ызыбысханнар. Аполлос, андар чит киліп, Худай паарсазы хоостыра киртіністіг пол парғаннарға кӧп полысхан. 28 Ол кізілер кӧзіне тартызығларда кӱстіг сӧзінең Худай Пічии хоостыра Мессийнің Иисус полчатханын уғаа киртіндіре кӧзідіп, иудейлердең азып алҷаң.

Чахсы Хабарның 19

Павелнің Ефесте полғаны

1 Аполлос Коринф саарда полчатхан туста, Павел, ортызынзархы чирлерҷе иртіп, Ефес саарзар чит килген. Анда хай пірее ӱгренҷілерні таап алып, 2 олардаң сурған: – Сірер, киртін сығып, Худай Худын алғазар ба? – Піс Худай Худынаңар испеебіс тее, – нандырғаннар олар ағаа. – 3 Хайдағ ниме пастыра сірер кіреске тӱскезер? – пазох сурған олардаң Павел. – Иоанның кіреске тӱзіргенінең, – нандырғаннар олар. – 4 Иоанн кізілерні чазыхтарынаң хыйа ползыннар тіп кіреске тӱзірген. Ол позының соонҷа килчеткеніне, Иисус Христосха, киртінерге хығырған, – теен Павел. 5 Аны истіп, ӱгренҷілер Иисус Хан-пигнің адынаң кіреске тӱскеннер. 6 Анаң Павел оларзар холларын салғанда, оларға Худай Худы тӱскен. Ӱгренҷілер ухаанҷылааннар паза аймах-пасха тіллернең чоохтан сыхханнар. 7 Оларның прайзы он ікіҷе кізі полған. 8 Павел, синагогазар киліп, кізілернең чоохтазып, Худай хан-ӱлгӱзінеңер киртістіг иде ӱс айҷа чалтанмин ӱгреткен. 9 Че хай пірее кізілер, ағаа тарынып, киртінмин, кізілер кӧзіне Хан Худай чолын сӧклееннер. Андада Павел, киртінчеткен ӱгренҷілерін чарып алып, Тиранн тіп кізінің ӱгредіг туразында кӱннің сай ӱгрет турған. 10 Ӏди ікі чылҷа полған. Аннаңар Асий чирінің прай даа кізілері, иудейлер дее, гректер дее, Иисус Хан-пигдеңер ӱгредігні искеннер.

Скеваның ооллары

11 Худай Павелнің холынаң илееде хайхастар иткен. 12 Ағырығ кізілерзер аннаң ал халған хол платтарын алай ба хурларны салып, ағырығларын тохтатчаңнар, чабал хуттар даа олардаң сых парыбыс турҷаңнар. 13 Пір орында чуртабинчатхан иудей сыбырағҷылары даа Иисус Хан-пигнің адынаң чабал хуттар кірген кізілерні имнирінде тузалан кӧрҷеңнер. – Сірерні Павел ӱгретчеткен Иисустың адынаң сыбырапчабыс, – чоохтанҷаңнар олар. 14 Андағ нимені иудейлернің улуғ абызы полчатхан Скеваның читі оолғы итчең. 15 Че чабал хут оларға піди нандырған: – Иисусты пілчем, Павел дее мағаа таныс, че сірер чи кемзер? 16 Анаң чабал хутха хаптырған кізі, оларға атығып, тыыныбызып, кӱснең оларны асхан, анзылары, тізең, ол турадаң, кип-азах чох паза чоо сохтыр салып, сығара хонғаннар. 17 Пу тылаас Ефес саарда чуртапчатхан прай даа иудейлер паза гректер аразында тарап парған. Прайзы хорыхханнарына Иисус Хан-пигнің адын сабландырған. 18 Киртін парғаннарның кӧбізі, тізең, Павелзер киліп, постарынаңар паза иткен чазыхтарынаңар кӧні чоохтааннар. 19 Сыбырағҷы киреенең айғасхан кізілернің кӧбізі, постарының пічіктерін чыып алып, оларны кізілер кӧзіне ӧртеен. Ол пічіктернің турчатхан паазын санабысханда, иліг муң кӱмӱс ахчаа чит партыр. 20 Ана іди, кӱс алынып, тарап сыххан Хан Худай сӧзі. 21 Ол киректер соонда Павел, Македон паза Ахай чирлерінҷе иртерге паза Иерусалимге чидерге пӧгін тудып, чоохтанған: – Анда полып алып, мағаа Римні дее кӧріп аларға кирек. 22 Анаң ол, позына полысчатхан Тимофейнең Ерастты Македон чирінзер ызыбызып, позы ӱр нимеске Асий чирінде хала парған.

Ефестегі хорылыс

23 Ол тустарда Хан Худай чолынаң тоғыр илееде кӧп кізі кӧдірілген. 24 Кӱмӱс киреенең айғасчатхан ус кізі Димитрий, Артемиданың кӱмӱс храмыҷахтарын итчеткен ус, чонға паза хоосчыларға илееде кӧп парыс ағылҷаң полған. 25 Ол, хоосчыларны паза пасха даа андағох ус чонны чыып алып, теен: – Арғыстар! Сірер пілчезер, пу тоғыснаң палғалыстығ пістің ис-пайыбыс. 26 Че сірер кӧртеечезер, истеечезер, пу Павелнің Ефес саарда ла нимес, че прай даа Асий чирінде, кізі холынаң иділген нимелерні худай ниместер тіп кізілерге киртіністіг чоохтан чӧріп, кӧп кізіні тискерлендірчеткенін. 27 Мынзы, тізең, узыбыстың на нимес, че улуғ худайыбыс Артемиданың храмының пір дее нимее салылбазынаң хорғыстығ. Прай Асий чирінде паза прай чир-чалбахта улуғлалчатхан худайыбыстың аарлығ омазы хырыл халар. 28 Пу нимені ис салып, оларның чабаллары тут килген. – Ефестегі Артемида илбек! – хысхырыс сыхханнар олар. 29 Прай саар хорылысха пат парған. Павелнең хада чӧрчеткен македон кізілерін, Гаийнең Аристархты, хаап алып, прайзы пір саңай чыылығлар иртчеткен орынзар чӱгӱрізе халған. 30 Павел ол кізілерзер удур сығарға иткенде, ӱгренҷілер аны позытпааннар. 31 Асий чирінің хай пірее пастыхтары даа, Павелге нанҷы полчатханнары, андар кізі ызып, чыылығда кӧрінмеске сурынғаннар. 32 Ол туста піреелері пір ниме, пасхалары, тізең, пасха ниме хысхырысханнар. Чыылығ оорли ла иртчеткен, мында чыылыс парғаннарның кӧбізі нимее чыылысханнарын даа пілбеен. 33 Иудейлер постарының аразынаң Александрны сығара іткеннер. Кізілер аразынаң кем-де ағаа ниме идерге кирек полчатханын чоохтаан. Александр, холын кӧдіріп, кізілерге чоохтанарға иткен. 34 Кізілер, аның иудей полчатханын піл салып, пір тиңе пірее ікі часча хысхырғаннар: – Ефестегі Артемида илбек! 35 Андада саар пастыхтарының пірсі, кізілерні амырадып, теен: – Ефес кізілері! Кем пілбинче, Ефес саар илбек Артемида худайның паза тигірдең тӱскен ызых тастың нымысчы саары полчатханын? 36 Мында тартысчаң ниме чох полза, андағда сірерге, амырап парып, кинен хылынмасха кирек. 37 Сірер, тізең, пеер Артемида худайыңарны хомайлабаан даа, храмда даа пір дее ниме оғырлабаан кізілерні ағыл килгезер. 38 Димитрий паза аннаң хада полчатхан хоосчылар кемні-де хоптирға сағынчатсалар, андағ нимее чарғылар паза пастыхтар пар: андар удур-тӧдір хоптаныссыннар. 39 Че пірее пасха ниме кӧрглепчетсеңер, анзы ӱлгӱ-чахығ чыылиинда пӧгілер. 40 Пісті, пол парған ниме ӱчӱн, кізілер, хорылыс кӧдірчезер тіп, пыролыбызарға даа айабастар. Пу хорылысты ахтир пістің пір дее сылтаабыс чоғыл. Ӏди тіп, ол чыылған чонны позыдыбысхан.

Чахсы Хабарның 20

Павелнің Македон паза Грек чирлерінҷе чӧргені

1 Хорылыстар тоозылғанда, Павел, ӱгренҷілерін хығырып, оларның кӧңнілерін тыыда чоохтанып, анаң оларнаң анымҷохтазып, саардаң сығып, Македон чирінзер парыбысхан. 2 Ол чирлерҷе иртчеткенде, андағы киртінчеткеннернің кӧңнілерін тыыда чоохтанып ала, Павел Грек чирінзер чит килген. 3 Анда ол ӱс ай полған, анаң Сирийзер парыбызарға иткен. Че иудейлернің позынаң тоғыр иділген хорылыстардаңар піл салып, Македон чирінҷе нандыра айланарға пӧгін сыххан. 4 Аны Асий чиріне теере Верий саардаң килген Пиррнің оолғы Сосипатр, Фессалоник саардаң килген кізілер Аристархнаң Секунд, Дервий саардаң килген Гаий, Тимофей, Асий чирінең килген кізілер Тихикнең Трофим ӱдескеннер. 5 Олар, пурун парып, пісті Троадада сағааннар. 6 Піс, тізең, Ачытпаан халас ӱлӱкӱні соонда Филипп саардаң чӱс парыбысхабыс. Анаң писче кӱн пазынаң оларға Троада саарда читкебіс. Анда читі кӱн полғабыс.

Павелнің Троадада халғанҷызын полғаны

7 Суббота иирде ӱгренҷілер Павелзер халас сындырарға чыылысханнар. Пазағы кӱнінде чорыхха сығарға итчеткеннеңер, Павел ӱгренҷілернең хада орты харааға теере чоохтасхан. 8 Піс чыылысхан ӱстӱндегі пӧлікте чарытхылар илееде полған. 9 Павелнің узах чооғы тузында кӧзенек алнында одырчатхан Евтих тіп оол сабыхсып парыбызып, хыймырана тӱзіп, ӱзінҷі хадылдаң чирге тӱс парған, кӧдірзелер, ӧліг. 10 Павел, алтынзар тӱзіп, андар чаба чадып, аны хуҷахтап алып, теен: – Сағыссырабаңар, аның тыны ам даа сыхпаан. 11 Анаң ол, хатап ӧӧр сығып, халас сындырып алып, чібізіп, илееде ӱр, таң азыра даа, чоохтана-чоохтана, сых чӧрібіскен. 12 Пайаағы оолны тіріг позын ағыл килгеннеріне кізілер уғаа тың ӧрін парғаннар.

Павелнің Милит саарзар чӧргені

13 Піс, пурун парып, керіпке одырыбызып, Асс саарзар, Павелні алып аларға тіп, чӱс парғабыс. Ол, андар чазағ парарға полып, піске іди идерге чахаан. 14 Павел пісті Асс саарда удурлаанда, піс аны керіпке алып алып, Митилина саарзар чӱзе халғабыс. 15 Андартын парыбызып, пір кӱнінде Хиос олтырыхтың тоғыр турыбысхабыс. Паза пір кӱнінде Самос олтырыхха читкебіс. Анаң, Трогиллийде полып алып, пір кӱн пазынаң Милит саарға килгебіс. 16 Павел, оңдай полза, Иліг кӱн пайрамында Иерусалимде полып аларға маңзыраан, аннаңар ол, Асий чирінде тус чідірбеске тіп, Ефес саарда тохтабин, аннаң андар чӱзерге чарат салған.

Павелнің Милиттегі чооғы

17 Павел, Ефес саарның тигіриб ах сағалларын хығыртыбызарға тіп, Милит саардаң кізілер ызыбысхан. 18 Ах сағаллар андар килгенде, тізең, Павел оларға теен: – Минің, Асий чирінзер киліп, пастағы кӱннердеңӧк сығара сыбыра сірернең хада полғанымны пілчезер. 19 Мин, кӧп хати харах чазым тӧгіп ала, иудейлернің чабал сағынып иткен сынағларын тобырып ала, Хан Худайға пазымнығ тоғынғам. 20 Мин, кізі кӧзіне алай алынҷа иблерде ниме дее искірзем, хайдағ даа нимее ӱгретсем, тузалығ пір дее ниме иртірбеем. 21 Мин иудейлерні дее, гректерні дее, чазыхтаң хыйа полып, Худайзар айланарға паза пістің Хан-пигібіс Иисус Христосха киртінерге ӱгреткем. 22 Амды мин Худай Худы кӧңнінҷе Иерусалимзер парчам. Пілбинчем, ниме анда мині сағыпча. 23 Че, мині хариб паза хыйаллар сағыпча тіп, Худай Худының прай саарларда киречілепчеткенін не пілчем. 24 Мин, тізең, позымның ӱлӱзімні, Иисус Хан-пигдең алған тоғысты, Худай паарсазынаңар Чахсы Хабарны кізілерге ӧӧрчіліг искірерін толдыр салим на тіп, пір дее нимее хайбинчам, позымның чуртазымны даа нимее салбинчам. 25 Амды мин пілчем: сірер прайзыңар, кемнің аразында мин чӧргем паза кемні Худай хан-ӱлгӱзіне ӱгреткем, мині паза кӧрбессер. 26 Мин Худайның прай кӧңнін сірерге искір турарға часпаҷаңмын. Аннаңар пӱӱнгі кӱнде чоохтапчам сірерге: мин пірдеезінің ханында пыролығ нимеспін. 28 Постарыңны паза Худай Худы хадарарға пирген ӧӧрні чахсы кӧріңер. Худайның паза Хан-пигібістің Позының тӧгілген ханы пастыра алған тигірибін хайраллаңар. 29 Минің соомда сірерзер ӧӧрні айабас чап пӱӱрлер килерлерін пілчем нооза. 30 Сірернің дее араңарда, ӱгренҷілерні постарының соонҷа апарыбызарға полып, саба чоохтанар кізілер табылар. 31 Аннаңар сизіктіг полыңар, сірернің полғаныңарны ла ӱс чыл ӱзігі чох хараа-кӱнӧрте, харах чазым тӧгіп ала, ӱгреткенімні ундубаңар! – 32 Амды даа, харындастар, мин сірерні Худай холына пирчем. Аның паарсастығ сӧзін ундутпаңар! Ол сірерні аннаң андар ӱгрет полар, ідӧк Худай позының прай кізілеріне пирчеткен алғастардаң сірерге дее пир полар. 33 Мин пірдееңердең кӱмӱс тее, алтын даа, кип-азах таа аларға сағынмаам. 34 Постарың пілчезер, мин позыма даа, миннең хада полған кізілерге дее кирексеен нимелерні пу холларымнаң тоғынып алҷаңмын. 35 Мына піди піске, кӱстеніп тоғынып, кӱс чохтарға полызарға паза Иисус Хан-пигібістің сӧстерін ундубасха кирек полчатханын мин сірерге прай нименең кӧзіткем. Ол Позы даа тіҷең нимес пе зе: «Пирчеткені алчатханынаң часкалығ». 36 Ӏди чоохтанып, Павел, тізекке тӱзіп, оларның прайзынаң хада пазырған. 37 Андада улуғ сыытта прайзы Павелні, хуҷахтап, охсанған. 38 Ӏдӧк позының омазын паза кӧрбессер тееніне уғаа тың ачырғанғаннар. Анаң аны керіпке теере ӱдескеннер.

Чахсы Хабарның 21

Павелнің Иерусалимзер чорых сыхханы

1 Олардаң чарылып, піс, аннаң андар чӱзіп, кӧнізінең Кос олтырыхха читкебіс. Пазағы кӱнінде Родос олтырыхсар, аннаң сығара Патар саарзар парыбысхабыс. 2 Анаң Финикий чирінзер парчатхан керіпті таап алып, ағаа одырыбызып, аннаң андар чӱзе халғабыс. 3 Кипр олтырыхты ӱстӱнзархынҷа иртіп, піс Сирийзер чӱс парыбысхабыс. Анаң Тир саарда тохтап парғабыс, анда апарчатхан таарлағны керіптең тӱзірібізерге кирек полған. 4 Анда ӱгренҷілерні таап алып, читі кӱн полғабыс. Олар Худай Худы сизіндірген хоостыра Павелге Иерусалимзер парбасха чоохтааннар. 5 Ол кӱннерні иртіріп алып, піс чорыхха сығып, чолыбысты аннаң андар узаратхабыс. Пісті прайзы ипчілерінең паза палаларынаң даа хада саар тастына теере ӱдескен. Суғ хазында, тізең, тізекке тӱзіп, пазырып алғабыс. 6 Анымҷохтазып алып, піс керіпке одырыбысхабыс, олар, тізең, ибзер наныбысханнар. 7 Піс, тізең, чӱзе-чӱзе, Тир саардаң Птолемаид саарға читкебіс. Анда киртінісче харындастарнаң изен-минділезіп, оларда пір кӱн пол салғабыс. 8 Пазағы кӱнінде Павелнең піс, аннаң хада полғаннар, аннаң сығып, Кесар саарға читкебіс. Анда Чахсы Хабар тарадығҷызы Филипп тіп кізінің туразына кіріп, аннаң хада халғабыс. Ол читі нымысчының пірсі полған. 9 Аның кізее парғалах тӧрт хызы пар полған. Олар ухаанҷылаҷаңнар. 10 Оларда илееде кӱннер пол париғаныбыста, Иудей чирінең пір Агав тіп ухаанҷы кізі килген. 11 Ол, піссер кір киліп, Павелнің хурын алып алып, позының азах-холларын палғабызып, теен: – Худай Худы піди тіпче: «Пу хурның ээзін Иерусалимде иудейлер, піди палғап алып, пасха чоннарның холына пирібізерлер». 12 Аны ис салып, піс тее, андағылар даа, Павелні Иерусалимзер парбасха сурынғабыс. 13 Че Павел, піске нандырып, теен: – Ниме итчезер сірер? Ноға ылғап, чӱреемні хомзындырчазар? Мин Иерусалимде харибге ле кірерге нимес, че Иисус Хан-пигібістің ады ӱчӱн ӧл парарға даа тимдебін. 14 Хаҷан аны чӧптеп полбин салғаныбыста, піс, амырап парып, теебіс: – Че, Худай кӧңні толзын! 15 Ол кӱннер соонда піс, тимненіп алып, Иерусалимзер пар сыххабыс. 16 Піснең хада Кесар саардаң хай пірее ӱгренҷілер парған. Олар пісті Мнасонзар, Кипрдең сыххан паза хаҷан-да ӱгренҷі кізізер, ӱдес парчатханнар. Анда піске халарға чарир полған.

Павелнің Иаковнаң тоғасханы

17 Иерусалимзер читкенібісте, киртінісче харындастар ӧрчіліг удурлааннар. 18 Пазағы кӱнде Павел піснең хада Иаковсар килген, тигіриб ах сағаллары даа килгеннер. 19 Павел, оларнаң изеннезіп алып, Худайның иудей ниместерге позынаң пастыра хайдағ ниме иткенін прай изерістіре чоохтап пирген. 20 Олар, аны истіп, Худайны сабландырғаннар, анаң Павелге тееннер: – Кӧрчезің, харындас, нинҷе муң иудей Худайға киртін сыххан. Олар прайзы Моисей Чахии ӱчӱн турысчалар. 21 Че постарының аразында олар синнеңер піди чоохтасчалар: ол, пасха чоннар аразында чуртапчатхан прай иудейлерні палаларға сӱннет итпеске, иудейлер кибірін тутпасха, паза Моисей Чахиинаң хыйа поларға ӱгретче. 22 Ниме итчең ам? Пеер чон хайди даа чыылызар: килгеніңні истерлер нооза. 23 Син піс чоохтир нимені ит сал: арабыста аасхынып сӧс пирген тӧрт кізі пар. 24 Оларны хада алып алып, позын арығлаҷаң кибірні оларнаң хада иртібіс, анаң оларның ӱчӱн тайығны тӧлеп сал. Олар састарын хырығыбыссыннар. Андада кізілер, синнеңер чоохтаан чоохтарның тайма полчатханын паза Моисей Чахиин толдырчатханыңны піліп аларлар. 25 Киртін сыххан иудей ниместерге, тізең, пір дее андағ-мындағ ниме итпин, че чой худайларға салған чиисті, поо пазылған малның идін паза ханны чібезіннер тіп паза чӧреес хылыхтығ полбазыннар ла тіп пасхабыс. 26 Андада Павел, ол тӧрт кізінең хада арығланар кибірні иртібізіп, пазағы кӱнінде храмзар кіріп, анда арығланар кӱннер хаҷан тоозыларын паза хаҷан полғанының на ӱчӱн тайығ тӧлелерін чарлаан.

Павелні тудып алғаннары

27 Кибірнің читінҷі кӱні тоозыл таа париғанда, Асий чиріндегі иудейлер, Павелні храмда кӧр салып, кізілерні кӧӧктірібіскеннер, олар, тізең, аны хаап алғаннар. – 28 Израиль иреннері, полыс пиріңер! Пу прай чирде прайзын пістің чоннаң, Моисей Чахиинаң паза пу храмнаң тоғыр поларға ӱгретчеткен кізі. Храмзар гректерні киріп, пу ызых орынны ардатхан, – хысхырысханнар олар. 29 Аның алнында олар Павелні паза Ефестең килген Трофимні саарда кӧргеннер, аннаңар Трофимні храмзар киргенӧк полар тіп сағынғаннар. 30 Прай саардағылар хорылыс сыхханнар, храмзар чон чыылыс сыххан. Анаң Павелні, хаап алып, храмнаң сығара сӧзір парыбысханнар, сах андох ізіктер чаба тартылғаннар. 31 Олар аны ӧдірібізерге итчеткен аразында андағы муң чааҷы пазына прай Иерусалим хорылыс сыхты тіп хабар читір пиргеннер. 32 Сах андох ол, чааҷыларны паза чӱспазыларын алып алып, андар пар сыххан. Кізілер, муң чааҷы пазын паза чааҷыларны кӧр салып, Павелні соғарын тохтатханнар. 33 Муң чааҷы пазы, чағын пас киліп, Павелні хаап алып, ікі ілҷірбее хаптыр саларға чахаан. – Кемдір пу паза ниме ол ит салған? – сурған кізілердең ол. 34 Чонның піреелері пір ниме, пасхалары паза пасха ниме чоохтап, хысхырысханнар. Муң чааҷы пазы, мындағ сууласта сынны сығар полбин, Павелні сівеезер апарарға чахығ пирібіскен. 35 Ӧӧр парчатхан пасхысха читкенде, чааҷылар чыыл парған кізілер аразынҷа чадап ла ирткеннер, Павелні, тізең, хаап парарға киліскен. 36 Ибіре кізілер, андар сыынызып, хысхырғаннар: – Ӧлім ағаа!

Павелнің чооғы

37 Сівеезер кірер алнында Павел муң чааҷы пазына теен: – Мағаа пірее сӧс сағаа чоохтап пирерге чарир ба? – Син грек тілін пілчезің ме? – таңнап парған анзы. – 38 Син пу кӱннерде ле, кізілерні тарындырып, хуу чазызар тӧрт муң сайбағҷыны хасхыр парыбысхан Египет кізізі нимессің ме? – 39 Мин иудейбін. Киликий чиріндегі саблығ Тарс саардаңмын. Чонзар чоохнаң айланарға чарадыңар мағаа, – теен Павел. 40 Анзы чаратханда, тізең, Павел, пасхыста турып, танығ пиріп, холын кӧдірген. Кізілер сып-сым пол парғаннарында, ол еврей тілінең піди чоохтан сыххан:

Чахсы Хабарның 22

1 Харындастар паза пабалар! Алныңарда ахтанып чоохтанчатханымны истіп алыңар. 2 Аның еврей тілінең чоохтан сыхханын истіп, кізілер саңай тымыл чӧрібіскеннер. Павел теен: – 3 Мин иудейбін, Киликийдегі Тарс саарда тӧреен, Иерусалим саарда Гамалиил ӱгретчімнің холында ӱгренген кізібін. Мин, ӧбекелерібістең Моисей Чахии хоостыра тирең паза сибер ӱгредіг алып алып, сірернің прайзыңарох чіли, прай позымны Худайға чарытхам. 4 Иисустаңар ӱгредігҷе парчатхан кізілерні, тізең, мин ӧлімге дее кире сӱр салҷаңмын. Иреннерні дее, ипчілерні дее, палғап, харибге одыртчаңмын. 5 Миннеңер иң улуғ абыс, прай ах сағаллар даа киречілеп поларлар. Мин, олардаң Дамаск саардағы иудей харындастарзар пічік алып алып, андағыларны тудып алып, ілҷірбеде Иерусалимзер чарғаа ағыларға тіп парчатхам. – 6 Чолда, Дамасксар чағдап таа одырғанымда, кӱн ортызы тузында кинетін тигірзертін мині илбек чарых чарыдыбысхан. 7 Мин чирге аңдарыл парғам, анаң мағаа ӱн истілген. «Савл, Савл! Ноға син Мині сӱрчезің?» – теен ол ӱн. 8 «Кемзер сірер, Хан-пигім?» – нандырғам мин ағаа. «Мин син хыйа сӱрчеткен Назарет саардаң сыххан Иисуспын». 9 Миннең хада полғаннар, чарыхты кӧріп, хорых парғаннар, че миннең чоохтасхан ӱнні испееннер. 10 Андада мин сурғам: «Хан-пигім! Мағаа ниме идерге кирек?» «Турып, Дамасксар пар. Анда сағаа ниме идерінеңер прай чоохтап пирерлер», – теен мағаа Хан-пиг. 11 Ол чарыхтың чариина хараамның оды ус парған. Хада полған кізілер мині Дамаск саарға теере чидініп ала апарғаннар. – 12 Анда Ананий тіп кізі полған. Ол Моисей Чахиинҷа чуртапчатхан арығ чӱректіг кізі полған. Аны Дамасктағы прай иудейлер улуғлаҷаңнар. 13 Ол, минзер пас киліп, теен: «Савл харындас, кӧр сых!» Мин сах андох аны кӧр салғам. 14 Ол, тізең, мағаа теен: «Пістің ӧбекелерібістің Худайы сині, Позының кӧңнін піліп алзын, Арығ Чӱректіг Кізізін кӧріп алзын паза Аның ӱнін истіп алзын тіп, азынада таллап алған. 15 Син, искен-кӧрген нимелердеңер чоохтап, прай кізілер алнында Аның киречізі поларзың нооза. 16 Че, нимее сӱмненчезің? Турып, кіреске тӱс паза Иисус Хан-пигібіссер айланып, чазыхтарыңнаң арығлан». – 17 Че хаҷан мин, Иерусалимзер айлан киліп, храмда пазырчатханымда, хараама ниме кӧрінген. 18 Мин Аны кӧр салғам, Ол мағаа теен: «Маңзыра, табыраанҷа Иерусалимнең сығып, парыбыс. Миннеңер киречілееніңні чон позына чағын итпес». 19 «Хан-пигім! Олар чахсы пілчелер, хайди мин Сағаа киртінчеткеннерні, синагогаларда соғып, харибге чапхам. 20 Синнеңер киречілеп чӧрҷең Стефанның ханы тӧгілгенде дее, мин, анда турып, аны ӧдірчеткеннеріне чӧпсініп, аны сохчатханнарның кип-азахтарын хадарғам». 21 «Пар, Мин сині ырах, иудей нимес чоннарзар ызыбызарбын», – теен мағаа ол. 22 Пу сӧстерге теере Павелні искеннер, мының соонаң олар чоо хысхырыс сыхханнар: – Чох ит чир-чалбахтаң мындағны! Ол чуртабасха кирек! 23 Олар, іди хысхырызып, кип-азахтарын паза тобырах ӧӧр тастааннар. 24 Ол арада муң чааҷы пазы Павелні сівеезер кир парыбызарға чахыбысхан. Кізілернің іди аннаң тоғыр хысхырысханнарының сылтаан піліп аларға идіп, Павелні соғарға чахығ пирібіскен. 25 Че аны хурларнаң соғар иде палғабысханда, Павел хости турчатхан чӱс чааҷы пазына теен: – Сірерге чарадылча ба чарғы даа чох Рим кізізін піди соғарға? 26 Аны истіп салып, чӱс чааҷы пазы муң чааҷы пазынзар парған. – Кӧр, син ниме идерге итчезің? Ол – Рим кізілернің пірсі, – теен ол. 27 Андада муң чааҷы пазы, Павелзер пас киліп, теен: – Чоохтап пир мағаа, син Рим кізізің ме? – Йа, – нандырған Павел. – 28 Мин улуғ ахча тӧлеп, Рим кізізі полып алғам, – теен муң чааҷы пазы. – Мин, тізең, тӧрееннең Рим кізізібін, – нандырған ағаа Павел. 29 Андада аны соғарға иткен кізілер сах андох хыйа пасханнар. Муң чааҷы пазы, Павел Рим кізізі полчатханын піл салып, аны палғап салғанына хорых парған. 30 Муң чааҷы пазы иудейлернің Павелні пыролапчатхан ӧӧн сылтаан чахсы иде піліп аларға хынған. Аннаңар, Павелнің ілҷірбелерін суурып, пазағы кӱнінде улуғ абыстарға паза прай Ӧӧркі Чарғаа чыылызарға чахыбысхан. Соонаң Павелні, сығарып, оларның алнында турғыс салған.

Чахсы Хабарның 23

Павел Ӧӧркі Чарғының алнында

1 Павел, Ӧӧркі Чарғыдағыларзар кӧріп, теен: – Харындастар! Мин пу кӱнге теере Худай алнында арығ сағыснаң чуртаам. 2 Иң улуғ абыс Ананий Павелнең хости турчатханнарға аны ахсынаң сабарға чахаан. – 3 Худай сині соғарох, хазартылған хана! Син Моисей Чахии хоостыра чарғы идерге одырчазың, че позыңох, оларнаң санаспин, мині соғарға чахыпчазың, – теен ағаа Павел. – 4 Худайның иң улуғ абызын сӧклепчезің ме? – теенер Павелге хости турчатхан кізілер. – 5 Аның иң улуғ абыс полчатханын мин, харындастар, пілбеем. Худай Пічиинде пазылған нооза: «Чоныңда устап-пастап парчатханын хомайлаба», – нандырған Павел. 6 Мындағыларның чарымызы саддукейлер, пасхалары, тізең, фарисейлер полчатханын піл салып, Павел Ӧӧркі Чарғаа чоохтанған: – Харындастар! Мин позым фарисейбін, пабам даа фарисей полған. Ӧліглернің тірілчеткеннеріне киртінчеткенімнеңер мині чарғылапчалар. 7 Аны чоохтаан соонда фарисейлер саддукейлернең талас сыхханнар. Чыылған чон ікі чарыл чӧрібіскен. 8 Саддукейлер, ӧліг кізі тіріле чоғыл, ангеллер паза хуттар чох поладыр тіп санапчалар нооза, фарисейлер, тізең, ол прай ниме полча тіп чоохтапчалар. 9 Улуғ суум-саам полыбысхан. Фарисейлер саринаң Моисей Чахии пілігҷілері, тура хонып, тартыс сыхханнар: – Пу кізінің хомай ниме иткенін пір дее кӧр таппинчабыс. Хут алай Ангел анынаң чоохтасхан полза, піс Худайдаң тоғыр полбаспыс. 10 Тартыс улғаадыбысханда, муң чааҷы пазы Павелні кізілер ыра-чара тарт саларлар тіп хорығып, чааҷыларына чон аразына пір саңай кіріп, аны сығарып алып, сівеезер апар салыңар тіп чахыбысхан. 11 Хараазын Хан-пиг Павелнің хараана кӧрініп, теен: – Хорыхпа! Хайди син Миннеңер Иерусалимде киречіледің, амды сағаа Римде дее ідӧк киречілирге кирек.

Павелні ӧдір саларға харасханы

12 Пазағы кӱн иртен иудейлернің хай піреезі, чӧптезіп алып, Павелні ӧдірібіспеенде, чиис тее чібеске паза суғ даа іспеске тіп аасхынып сӧс пиргеннер. 13 Аасхынып сӧс пирген прай кізілернің саны хырыхтаң ас парған. 14 Олар, улуғ абыстарзар паза ах сағалларзар киліп, піди тееннер: – Піс, Павелні ӧдірібіспеенде, пір дее ниме чібеске аасхынып, сӧс пиргебіс. 15 Сірер пӱӱнӧк Ӧӧркі Чарғынаң хада муң чааҷы пазына чоохтаңар, таңда Павелні сірерзер сығарзыннар. Сірер аның киреен, чахсы иде тӱптестіріп, кӧрібізерге идеечік полыбызыңар. Піс, тізең, аны пеер читкелеккеӧк ӧдірібізерге тимдебіс. 16 Пу чӧптезігдеңер Павелнің пиҷезінің оолғы ис салған, анаң киліп, сівеезер кір парып, Павелге чоохтап пирген. 17 Павел, чӱспазыларның пірсін хығырып алып, теен: – Пу оолны муң чааҷы пазынзар апар сал. Аның ағаа чоохтаҷаң чооғы пар. 18 Чӱспазы, ол оолны хада алып, муң чааҷы пазынзар ағыл киліп, теен: – Харибде одырчатхан Павел, мині хығырып алып, пу оолны синзер ағыл килерге сурынған. Ол сағаа ниме-де чоохтирға итче одыр. 19 Муң чааҷы пазы аны, холынаң тудып алып, оортах апарыбызып, сурған: – Мағаа чоохтаҷаң нимең пар? – 20 Иудейлер, Павелнің киреен чахсы иде тӱптестіріп кӧрібізерге итчеҷіктеніп, таңда аны Ӧӧркі Чарғызар сығар тіп, синнең сурынарға чӧптес салғаннар тіп, – нандырған оол. – 21 Че син оларны испе. Олар Павелні ӧдірібізерге харасчалар. Хырых азыра кізі, аны ӧдір салбаанда, чиис тее чібеске, суғ даа іспеске тіп аасхынып, сӧс пирген. Амды олар, тимнен салып, чахииңны сағып одырчалар. – 22 Пу нимені мағаа искіргеніңнеңер паза пірдеезіне чоохтаба, – теен муң чааҷы пазы, оолны позыдыбызып.

Павелні Кесар саарзар ызыбысханы

23 Анаң муң чааҷы пазы, чӱспазыларының ікізін позынзар хығыртыбызып, теен: – Мағаа ікі чӱс чазағ чааҷы, читон чалаңны паза чыдалығ ікі чӱс чааҷы тимнеп пиріңер. Олар ӱзінҷі час хараада Кесар саарзар парзыннар. 24 Павелге мӱнҷең аттар тимнеп пиріңер, паза аны Феликс пастыхсар ӱдезібізіңер. 25 Анаң ол мындағ пічік пазыбысхан: 26 «Аарлығ Феликс пастыхха Клавдий Лисийдең чолабит. 27 Пу кізіні иудейлер, тудып алып, ӧдір саларға тимде полғаннар. Аның Рим кізізі полчатханын піл салып, мин, чааҷыларнаң хада парып, аны арачылап халғам. 28 Анаң ниме ӱчӱн аны пыролапчатханнарын піліп аларға тіп, Ӧӧркі Чарғызар апарғам. 29 Иудейлер аны постарының Моисей Чахиинаң палғалысхан тартыстығ сағыстары ӱчӱн пыролапчалар тіп, че позында ӧлімге алай ба харибге турыстыра пір дее пыро чох тіп піліп алғам. 30 Иудейлер ағаа хомай идерге сағынча тіп истіл парғандох, мин аны табыраанҷа синзер ызыбысхам. Аны пыролапчатханнар даа синің алныңда чоохтанзыннар тіп чахығ пирібіскем. Амыр-хазых пол». 31 Ӏди чааҷылар чахығ хоостыра Павелні хараазын Антипатрида саарзар апарғаннар. 32 Пазағы кӱнінде, Павелнең аттығ кізілерні халғыс салып, чааҷылар сівеезер нандыра айлан килгеннер. 33 Тігілері, тізең, Кесар саарзар чидіп, Феликс пастыхсар апарып, Павелні паза пічікті холына пирібіскеннер. 34 Пастых, пічікті хығырып алып, Павелні хайдағ чирдең полчатханын сурған, анаң Киликий чирінең полғанын піл салып, теен: – 35 Мин сині, пыролапчатхан кізілерің пеер читселер ле, истіп аларбын. Анаң аны Ирод ханның тузында пӱдірілген ӧргеде хадарарға чахыбысхан.

Чахсы Хабарның 24

Павел Феликстің чарғызында

1 Пис кӱн пазынаң пеер Павелні Феликс пастыхха хоптаан иң улуғ абыс Ананий ах сағалларнаң паза Тертулл теен чарғы киреенің пілігҷізінең хада чиде салғаннар. 2 Павелні хығыр килгеннерінде, Тертулл аны пыролап пастаан: – 3 Аарлығ Феликс, пістің чонға амыр паза иптіг чуртас пиргенің ӱчӱн паза синің устааныңнаң чонның пайы хозылчатханнаңар, піс сағаа хаҷан даа паза хайда даа прай чӱреебістең алғызыбысты читірчебіс. 4 Тузыңарны артых хорадарға хынминчабыс, че чахсыңарны кӧзідіп, чооғыбысты хысхаҷахти истіп алыңар. 5 Пу кізінің чонның чызығ палии полчатханын, чир ӱстӱндегі прай иудейлер аразында хорылыстар сығарчатханын, Худайдаң тоғыр полчатхан Назареттегілернің кізізі полчатханын 6 паза пістің храмны ардадардаң даа китенминчеткенін кӧргебіс, аннаңар піс аны, тудып алып, позыбыстың Моисей Чахиинаң чарғылирға иткебіс. 7 Че муң чааҷы пазы Лисий, киліп, Павелні пістең кӱснең алып алған, анаң синзер ызыбысхан. 8 Піске, аны пыролапчатханнарға, ідӧк синзер килерге чахыбысхан. Амды син позың, ӱзӱріп, аны пыролапчатхан нимелерібістеңер аннаң піліп аларзың. 9 Иудейлер дее, йа, анзы андағ тіп, киречілееннер.

Павелнің позын арачылааны

10 Пастых Павелге чоохтанарға чаратханда, ол піди нандырған: – Синің кӧп чыллар изере пу чонға сын оңдайнаң чарғы итчетекеніңні пілчем. Аннаңар мин, пір дее китенмин, позымның киреемні арачылирбын. 11 Он ікі ле кӱнҷе мының алнында минің Иерусалимзер пазырарға килгенімні син позың даа піліп аларзың. 12 Олар минің храмда даа, синагогаларда даа, саарда даа, піреезінең талазып, чонны сайғапчатханымны кӧрбееннер. 13 Аннаңар олар мині пыролаҷаң нимелерні ілезіне сығар полбастар. 14 Мин сірерге чазырбин чоохтапчам: мин олар орта нимеске санапчатхан ӱгредігҷе парчам. Че ідӧк Моисей Чахиинда паза ухаанҷыларның Пічиинде пазылғанына киртініп ала, ӧбекелерібістің Худайына нымысчы полчам. 15 Минде Худайның арығ даа, арығ нимес тее чӱректіг кізілерні ӱреен соонда тірілдіріп аларына ізеніс пар. Анзын пу даа кізілер постары сағыпчалар. 16 Аннаңар мин позым даа Худайның паза кізілернің алнында арығ чӱректіг чуртирға кӱстенчем. – 17 Кӧп чыллар ирткен соонда мин позымның хызылчатхан чоныма полызыға чыған ахчаны паза тайығ ағыл килгем. 18 Пыролапчатхан кізілер мині чон аразында нимес, хорылыста даа нимес, че храмда, кибір хоостыра арығланчатханымда, тапханнар. 19 Анда Асий чиріндегі иудейлер парлар. Сынап минде пірее пыро пар полза, олар анзын синің алныңда чоохтазыннар. 20 Алай пу даа кізілер чоохтазыннар, Ӧӧркі Чарғының алнында турчатханымда, хайдағ пыро минде тапханнар. 21 Арса, олар мині андада «Пӱӱн сірер мині ӧліглернің тіріл килеріне киртінчеткенім ӱчӱн чарғылапчазар!» тіп хысхырыбысхан ӱчӱн амды пыролапчалар. 22 Феликс, пу ӱгредігні чахсы пілчеткен кізі, Павелні истіп алып, пу киректі соона халғыс салған. – Муң чааҷы пазы Лисий килзе, мин сірернің киректеріңні ӱзӱрербін, – теен ол. 23 Павелні, тізең, чӱспазына хадарарға чахығ пирген. Че хатығ тутпасха паза килген чағыннарына ағаа полызып тоғазарға харығ полбасха чахаан.

Павелнің паза Феликстің чоохтазығлары

24 Нинҷе-де кӱн ирт парғанда, Феликс позының иудей ипчізінең, Друзилланаң, хада киліп, Павелні хығыртып алып, аның Иисус Христосха киртіністеңер чооғын искен. 25 Павел арығ чӱректіг чуртирдаңар, посты хатығ тудардаңар паза килер чарғыдаңар чоохтап сыхханда, Феликс хорых парған. – Че амды пар. Маң полза, мин сині хығыртыбызарбын, – теен ол. 26 Итсе-де, Феликс Павелнің, позыдыбызарға сурынып, позына ахча сух пиреріне ізенген. Аннаңар ол Павелні позынзар удаа хығыртып, анынаң чоохтасчаң. 27 Ӏкі чыл ирт парған соонда, Феликстің орнына Порций Фест тіп кізі пастых полыбысхан. Че Феликс иудейлерге чахсы ит пирерге полып, Павелні харибде халғыс салған.

Чахсы Хабарның 25

Павел Фесттің чарғызында

1 Фест, пу чирзер киліп, ӱс кӱн пазынаң Кесар саардаң Иерусалимзер парыбысхан. 2 Анда, Фестсер иң улуғ абыс паза иудейлернің пастых кізілері киліп, ағаа Павелдеңер хоптанғаннар. 3 Олар Фесттең, постарына чахсы хылынып, Павелні Иерусалимзер хығыртыбызарға сурынғаннар; постары, тізең, аны чолда ӧдір саларға сағыс тутханнар. – 4 Павел Кесар саарда хадағда одырча, мин тӱрчедең позым андар парарбын, – нандырған Фест, – 5 аннаңар, кем пар полар, миннең хада парзын, анда, сынап Павел хайдағ-да хомай ниме иткен полза, аны пыролазын. 6 Фест, оларда сигіс-он кӱннең артых таа полбин, Кесар саарзар айланған. Пазағы кӱнінде ол, чарғыҷы орнында одырып алып, Павелні хығыртыбызарға чахығ пирібіскен. 7 Павелні кир килгеннерінде, Иерусалимнең килген иудейлер, аннаң ибіре турыбызып, ағаа аймах-пасха кӧп аар пыро арт сыхханнар, че киречілеҷең пір дее нимелері чох полған. 8 Павел, арачыланып, оларға теен: – Иудейлернің Моисей Чахиинаң, храмнаң паза хағаннаң тоғыр пір дее сайбағ итпеем. 9 Фест, иудейлерге чахсы идерге кӱстеніп, Павелге теен: – Сині пу ниме хоостыра чарғылирым ӱчӱн, Иерусалимзер парарзың ма? – 10 Мин хаған чарғызы алнында турчам. Мині мындох чарғылазыннар, – нандырған Павел, – иудейлерні мин пір дее нименең хомзындырбаам, анзын син дее чахсы пілчезің. 11 Минде пыро пар полза алай ӧлімге турыстыра пірее ниме ит салған ползам, андада ӧлімге парарға тоғырланмаспын. Че олар пыролапчатхан ниме минде чох полза, андада пірдеезі мині оларға пир полбас. Мині хаған позы чарғылазын. 12 Андада Фест, чӧп кізілерінең чӧптезіп, нандырған: – Син хағанның чарғызын сурдың, аннаңар андар парарзың.

Павел Агрипптің чарғызында

13 Нинҷе-де кӱн пазынаң ол чирлернің ханы Агрипп паза Вереник Кесар саарзар Фестті честирге килгеннер. 14 Олар мында илееде кӱн пол салғанда, Фест, Агрипп ханға Павелнің киреен ӱзӱрерге пиріп, теен: – Мында Феликс харибге чапхан кізі пар. 15 Мин Иерусалимде полғанымда, улуғ абыстар паза иудейлернің ах сағаллары, ол кізее хоптанып, аны чарғылирға кӱстееннер. 16 Мин оларға нандырғам: «Пыролатчатхан кізіні кӧстең кӧске пыролаҷаң кізілер табылбаанда паза анзына арачыланҷаң оңдай пирілбеенде, Рим чонында хайдағ даа кізіні ӧлімге чарғыли чоғыллар». 17 Иудейлер пеер килгенде, мин ол нимені соона салдырбин, пазағы кӱніндӧк чарғы чыыбызып, ол кізіні хығыртыбысхам. 18 Олар, ол кізінің ибіре турыбызып, мин истерге сағаан пыролардаң пір пыроны даа ағаа артпааннар. 19 Олар постарының Худайын улуғлирынаңар Павелнең таласханнар. Ӱреп парған хайдағ-да Иисустаңар чоохтасханнар, Павел, тізең, ол Иисусты тіріг теен. 20 Ол сурығны пӧгерге сидіктеніп, мин Павелдең сурғам: «Иерусалимзер парып, анда пу ниме ӱчӱн чарғыладарға сағынчазың ма?» 21 Че Павел позының киреен хаған ӱзӱрзін тіп хысчатханда, мин аны, хағанзар ысханҷа, хадағда тударға чахаам. – 22 Мин дее ол кізіні истіп аларҷыхпын, – теен Фестке Агрипп. – Таңдох син аны истіп аларзың, – нандырған Фест. 23 Пазағы кӱнінде Агриппнең Вереник муң чааҷы пазыларынаң паза саардағы саблығ кізілернең хада чарғы туразынзар прай чазан салған чонынаң хада поғдайа кір килгеннерінде, Фесттің чахии хоостыра Павелні ағыл килгеннер. – 24 Агрипп хан паза мында піснең хада полчатхан прай чон! – теен Фест, – мына пу кізі, кемнең тоғыр полчалар прай даа иудейлер, Иерусалимде дее, мында даа, минзер киліп, ол чуртабасха кирек тіп хысхырчалар. 25 Че мин кӧргенде, ол ӧлімге чарғыладар иде пір дее хомай ниме итпеен. Ол хағанның чарғызына парарға сурынчатханнаңар, мин аны андар ызыбызарға чараттым. 26 Че мин аннаңар хағанға пасчаң пір дее сын ниме таппин, сірернің алныңарға, ӧӧнінде синің ӱзӱрииңе, Агрипп хан, сығардым. Ӱзӱріг соонда мин ниме пасчаам пілербін. 27 Мин сағынчам, хайдағ нименең аны пыролапчатханнарын кӧзітпеенде, чабығдағы кізіні хағанзар ызарға киліспинче.

Чахсы Хабарның 26

Павелнің Агрипп ханның алнында арачыланғаны

1 Агрипп Павелге теен: – Сағаа позыңның ӱчӱн чоохтанарға чарадылча. Андада Павел, холын кӧдіріп, позын арачылап чоохтан сыххан: – 2 Агрипп хан! Иудейлерге пыролатчатхан прай ниме ӱчӱн синің алныңда ахтанарға оңдай пирілгеніне, мин позымны часкалығ кізее санапчам. 3 Ағаа хоза, син иудейлернің кибірлерін паза таластығ сағыстарын прай пілчезің. Аннаңар прай чахсы кӧңніңнең мині истіп ал тіп, сурынчам. 4 Минің чуртазымны, чииттең сығара позымның чоным аразында чуртаанымны, соонаң Иерусалимде чуртаанымны прай иудейлер пілчелер. 5 Олар мині хаҷаннаңох сығара пілчелер, хынзалар, минің фарисей полып, пістің киртіністің кибірін хатығ тудып чуртааныма даа киречі поларлар. 6 Ам даа мин, Худайның пістің ӧбекелерібіске пирген сӧзінің толарына ізенчеткенім ӱчӱн, чарғы алнында турчам. 7 Пістің он ікі сӧӧгібістің кізілері, Худайға хараа-кӱнӧрте матап пазырып, Аның сӧзінің толарын кӧріп аларға ізенчелер. Ана пу ізеніс ӱчӱн, Агрипп хан, мині иудейлер пыролапчалар. 8 Ноға сірер Худайның ӧліглерні тірілдірчеткеніне киртінминчезер? 9 Итсе-де мин дее Назареттең сыххан Иисустың адынаң тоғыр пар-чох кӱснең кӱрезерге кирек тіп сағынҷаң полғам. 10 Мин Иерусалимде іди иткем. Улуғ абыстардаң алған ӱлгӱ хоостыра мин кӧп ах-арығ кізілер харибге чапхам. Оларны ӧдірчетселер, мин анзына ӱн пирҷеңмін. 11 Мин кӧп хати оларны прай синагогаларҷа иреелеп ала ал чӧріп, Иисусты хырызарға кӱстеҷеңмін, оларға иртіре чабалланҷаңмын, паза оларны пасха даа чирлердегі саарларынҷа сӱр чӧрҷеңмін. 12 Аныңох ӱчӱн мин, улуғ абыстардаң ӱлгӱ паза чахығ алып, Дамаск саарзар парчатхам. 13 Ӏди кӱнӧрте чолҷа парчадып, Фест пигім, мин кӱн чариинаң даа артых чарыхтың тигірдең чарыпчатханын кӧр салғам. Ол чарых мині паза миннең хада парчатхан кізілерні чарыдыбысхан. 14 Піс прайзыбыс чирге тӱс парғабыс. Анаң мин еврей тілінең мағаа чоохтанчатхан ӱнні ис салғам: «Савл, Савл! Ноға син Мині сӱрчезің? Сидік сағаа Миннең тоғыр кӱрезерге». 15 «Кемзер сірер, Хан-пигім?» – теем мин. Ол мағаа нандырған: «Мин, син хыйа сӱрчеткен Иисуспын. 16 Че тур, азахтарыңа тур. Сині Позымның нымысчым идіп аларым ӱчӱн, син кӧрген ниме паза Минің сағаа ас пирер нимеме киречі идіп аларым ӱчӱн, Мин синің харааңа кӧріндім. 17 Амды мин сині пасха чоннарзар ысчам, позым сині олардаң паза иудей чонынаң арачылирбын. 18 Син оларға харахтарын ас пирерге кирексің: харасхыдаң чарыхсар, сайтан ӱлгӱзінең Худайзар айланар иде, Мағаа киртініп, чазыхтарынаң позып алар иде, паза Минің таллап алған кізілерімнің аразында орын алар иде». 19 Аннаңар мин, Агрипп хан, тигірдең тӱскен кӧспекке тоғырланмаам. 20 Мин пастап Дамаск саарның чуртағҷыларын, анаң Иерусалимнің чуртағҷыларын, анаң прай Иудей чиріндегілерні, анаң иудей ниместерні, чазыхтарынаң хыйа полып, Худайзар айланзыннар паза пыросынысха турыстығ киректер итсіннер тіп ӱгреткем. 21 Аның ӱчӱн иудейлер мині, храмда хаап алып, ыра-чара тарт саларға иткеннер. 22 Пӱӱнгі кӱнге теере Худай мағаа полысхан. Мин, турып, мындағ ниме поларынаңар ухаанҷыларның паза Моисейнің чоохтааннарынаң артых пір дее ниме чоохтабин, улуғ-кічіге киречілепчем: 23 Иудейлерге паза пасха чоннарға арачыланыстаңар чарыхты искірер ӱчӱн, Мессий ирееленіп ӧл парғаннарның аразында тірілгеннернің пастағызы полған.

Фесттің паза Агриппті